Dnevni avaz

Nezavisni bh. politi~ki dnevnik ~etvrtak, 13. 10. 2011. Sarajevo Godina XVII Broj 5792

17 GODINA NAJTIRA@NIJA NOVINA U BOSNI I HERCEGOVINI www.dnevniavaz.ba

1 KM, 6 kn, 40 din, 0,70 E

DOMA]I VLASTODR[CI ZATVORILI VRATA EU!
B
Srbija i Hrvatska napreduju, BiH u kriti~noj politi~koj, ekonomskoj i sigurnosnoj situaciji Ukupni tempo reformi bio „vrlo ograni~en“ Je li vrijeme da gra|ani kazne neodgovornu vlast
tuaciji. Ovo se mo`e zaklju~iti iz Izvje{taja o napretku BiH, koji je ju~er objavila Evropska komisija, a koji je u su{tini izvje{taj o stagnaciji. Za razliku od drugih zemalja Balkana, od kojih su se ju~er mnoge radovale, na{i gra|ani jo{ jednom su, zbog nerada i neodgovornosti vlastodr`aca, dobili lo{e 2. i 3. strana vijesti iz Brisela. osna i Hercegovina napravila je vrlo malo napretka za posljednju godinu, a zemlja se nalazi u kriti~noj politi~koj, ekonomskoj i sigurnosnoj si-

EVROPSKA KOMISIJA

Katastrofalan Izvje{taj o napretku BiH

Nogomet: Su{i} pred dana{nji `rijeb bara`a

Na licu mjesta

Selektor Su{i}: Nova {ansa za odlazak na Euro 2012

@elim Irce, oni najmanje znaju
9. strana

Najave: Na testu sporazum strana~kih ~elnika

Bjegunac Enver [oljanin pucao sebi u glavu prilikom potjere

(Foto: I. [ebalj)

Ubio se pred policijom
17. strana

Drama tokom rutinske kontrole u Hrasnici

DOGOVOR U TRAVNIKU PRAVI DR@AVNU VLAST?
Mafija: Crna udovica na sudu

TURKOVI] SE NE OSJE]A KRIVOM
PRESUDE

Unuk diktatora Kim Jong Ila stigao u BiH

SARAJEVO

Penelopa Kruz ponovo dolazi u Sarajevo

FILM

Ubici Mostarca deset godina zatvora

10. strana

25. strana

17. strana

16. str.

56.-57. str.

Ukratko

2

Dnevni avaz, ~etvrtak, 13. oktobar/listopad 2011.

aktuelno

EVROPSKA KOMISIJA Objavljeni izvje{taji za zemlje
Ha{ki tribunal
Hartman: Ka`njena sa 7.000 eura

@albeno vije}e Ha{kog tribunala nalo`ilo je biv{em portparolu Ha{kog tu`ila{tva Florens Hartman (Florence Hartmann), osu|enoj na kaznu od 7.000 eura zbog nepo{tivanja suda, da dostavi na ra~un suda taj nov~ani iznos do 25. oktobra. @albeno vije}e obavije{teno je da je Hartman propustila rokove za pla}anje kazne utvr|ene pravomo}nom presudom, objavio je Tribunal.

Hartman mora dostaviti novac

Zaklju~ak je da je ukupni tempo reformi u na{oj zemlji bio ’vrlo ograni~en’
Bosna i Hercegovina napravila je vrlo malo napretka za posljednju godinu, a zemlja se nalazi u kriti~noj politi~koj, ekonomskoj i sigurnosnoj situaciji. Ovo se mo`e zaklju~iti iz Izvje{taja o napretku BiH, koji je ju~er objavila Evropska komisija, a koji je u su{tini izvje{taj o stagnaciji. Za razliku od drugih zemalja Balkana, od kojih su se ju~er mnoge radovale, na{i gra|ani jo{ jednom su, zbog nerada i neodgovornosti vlastodr`aca, dobili lo{e vijesti iz Brisela. Osim {to nije formirala vlast na dr`avnom nivou, BiH nije ispunila zahtjeve Evropske unije, niti je provela adekvatne reforme iz ekonomije, ljudskih prava, administracije, borbe s organiziranim kriminalom, uskla|ivanja zakonodavstva sa EU... Zaklju~ak iz izvje{taja je da je ukupni tempo reformi bio „vrlo ograni~en“. Jedino {to je izdvojeno kao pozitivno jeste liberalizacija viznog re`ima za putovanje na podru~je zemalja {engenske zone. Uz to, pohvaljena je i ~injenica da je BiH zapo~ela strukturalni dijalog o pravosu|u sa EU. No, sve ostalo je negativno. Malo je napretka postignuto na pobolj{anju funkcionalnosti i efikasnosti vlasti na svim nivoima, a predstavnici politi~kih stranaka nemaju zajedni~ku viziju o tome u kojem pravcu povesti zemlju. Nemogu}nost postizanja politi~kog dogovora o formiranju vlasti na dr`avnom nivou ometa napredak BiH u klju~nim reformama koje su potrebne da bi se postigao daljnji napredak u evropskim integracijama. Osnovne preporuke koje su morale biti ispunjene jesu uskla|ivanje Ustava BiH s Evropskom konvencijom o ljudskim pravima (slu~aj „Sejdi}-Finci“) te usvajanje zakona o dr`avnoj pomo}i i zakona o popisu. Postignut je mali napredak u pogledu vladavine prava, a korupcija je i dalje ozbiljan problem i prisutna

Svi napreduju,
Malo napretka
O izvje{taju su ju~er u Sarajevu govorili Pjer Mirel (Pierre Mirel), direktor za zapadni Balkan u Direkciji EK za pro{irenje, i specijalni predstavnik EU Peter Sorensen. Oni su istakli spremnost EU da pomo-

Ustavni sud BiH

Ustavni sud BiH ju~er je na sjednici Vije}a od pet sudija donio 184 pojedina~ne odluke, od kojih je 30 usvojio u meritumu, a 154 odluke o nedopustivosti (prima facie neosnovane, protekao rok za podno{enje, neiscrpljivanje pravnih lijekova, nenadle`nost Ustavnog suda BiH itd.), javlja Fena. U vi{e meritornih odluka Ustavni sud BiH je utvrdio povredu prava.

Sjednica Vije}a pet sudija

Odgovornost na doma}im politi~arima
gne na{oj zemlji u provo|enju reformi i ispunjavanju zaklju~aka iz izvje{taja. - Li~no ne razumijem kako neki ljudi u BiH uspijevaju pre`ivjeti u ovakvim socijalnim i ekonomskim uvjetima - rekao je Mirel,

koji je dodao i da obrazovni sistem u BiH ne priprema mlade za ono {to tra`e kompanije i investitori. Sorensen je podsjetio da na doma}im politi~arima le`i puna odgovornost za foA. C. rmiranje vlasti.

je u mnogim sektorima. Saradnja s Me|unarodnim krivi~nim sudom za biv{u Ju-

goslaviju te procesuiranje ratnih zlo~ina od Suda BiH i dalje su zadovoljavaju}i.

@eljeznice RS

Vozovi u RS ju~er tre}i dan nisu saobra}ali. Ma{inovo|e, nezadovoljne smanjenjem zarada, odbijaju pokrenuti lokomotive, dok je Uprava „@eljeznica RS“ posegnula za neuobi~ajenom mjerom i pozvala nezaposlene ma{inovo|e da se jave u preduze}e i zamijene {trajka~e, javlja Fena. Do ma{inovo|a je do{la i nezvani~na informacija da im se spremaju i otkazi te da je mogu}a i intervencija policije protiv onih koji su u {trajku.

Prijetnje otkazima i policijom

SRBIJA Zemlja

je ju~er dobila preporuku Evropske komisije da dobije status kandidata za ~lanstvo u EU. Pozitivno mi{ljenje Komisija je dala na osnovu Izvje{taja o napretku. Datum pregovora Srbija }e dobiti nakon napretka u rje{avanju spora s Kosovom.

HRVATSKA

Dr`ava nastavlja ispunjavati politi~ke uvjete za ~lanstvo u Evropskoj uniji, ka`e se u ovogodi{njem Izvje{taju o napretku za Hrvatsku. Pohvaljeni su i napori Hrvatske da se obra~una s korupcijom, uklju~uju}i i onu na najvi{em nivou.

CRNA GORA

Evropska komisija preporu~ila je otvaranje pregovora o punopravnom ~lanstvu u Evropskoj uniji. Crna Gora napravila je veliki korak naprijed, uvjerljivo je ispunila svih sedam prioriteta koji su joj postavljeni pro{le godine.

KOSOVO Evropska komisija ocijenila je da je Kosovo ostvarilo slaba{an napredak u dostizanju evropskih standarda te da je zemlja jo{ optere}ena brojnim i te{kim problemima. Organizirani kriminal i korupcija i dalje su ozbiljni izazovi.

ALBANIJA Zajedno sa BiH najmanje je napredovala u ispunjavanju kopenha{kih politi~kih kriterija pa je ostvarila „ograni~en napredak“. Komisija je zaklju~ila da, uprkos odre|enom napretku, Albanija jo{ nije ispunila uvjete za napredak u integracijama.

Na{e dobre namjere nisu do
Va{a zemlja ve} je imala koristi od ve}e integracije s Evropskom unijom
Pi{e: [tefan Fuele
Ove godine vidjeli smo da je Hrvatska zavr{ila svoje pregovore o pristupanju EU. ^vrsto sam uvjeren da sve zemlje zapadnog Balkana mogu i}i istim putem. Siguran sam da ga mo`e pro}i i Bosna i Hercegovina, ali samo ako evropski program stavi u `i`u svog politi~kog procesa. Va{a zemlja ve} je imala koristi od ve}e integracije s Evropskom unijom. Ve} skoro godinu imate bezvizni re`im putovanja u {engensku zonu Evrope, zahvaljuju}i reformama koje ste proveli. To pokazuje da tamo gdje ima politi~ke volje da se ostvari napredak, gra|ani imaju stvarnu korist. A politi~ka volja potrebna je u svim oblastima. Koji su to najurgentniji izazovi koje treba rje{avati? Prvo, politi~ki lideri jo{ razgovaraju o formiranju novog Vije}a ministara nakon op}ih izbora odr`anih u oktobru 2010. godine. Ovakva situacija ote`ava usvajanje evropskih reformi. Osim toga, svi gra|ani s pravom o~ekuju da njihova zemlja funkcionira kako treba, u skladu sa standardima demokratije, javnosti rada i evropskim vrijednostima jednakosti i jedinstva u razli~itosti. Drugo, reforme moraju donijeti bolji privredni ambijent kako bi se podstakle strane i doma}e investicije. One }e, zauzvrat, stimulirati privredni rast i otvoriti nova radna mjesta te po-

Visoki zvani~nik Evropske unije pi{e za „Dnevni avaz“ u

Tomislavgrad

Politi~ki predstavnici BiH trebaju ispuniti

Op}insko vije}e Tomislavgrada na svojoj 31. sjednici usvojilo je odluku o postavljanju spomenika duvanjskim gastarbajterima u Tomislavgradu, javlja Fena. Spomenik }e izraditi akademski kipar Pero Jaki{i} od bra~kog kamena.

Spomenik gastarbajterima

Nove vlasti

mo}i da se rije{e sada{nje ekonomske te{ko}e mnogih gra|ana. U martu je 27 dr`ava ~lanica EU usvojilo novu strategiju kojom vas podr`avaju u ovom reformskom procesu. Pro{log mjeseca Peter Sorensen preuzeo je objedinjenu funkciju {efa Delegacije EU i specijalnog predstavnika EU. Evropska unija spremna vam je pomo}i da od zemlje s me|unarodnim sistemom upravljanja i sigurnosti postanete zemlja s doma}im

institucijama koje u svojim rukama u potpunosti dr`e politi~ki i zakonodavni proces kako biste ispunili svoju te`nju za boljom budu}no{}u u EU. No, na{e dobre namjere da se promjena ostvari nisu dovoljne. Politi~ki predstavnici BiH trebaju ispuniti svoje obaveze i sara|ivati na stvaranju zajedni~ke vizije za zemlju. Proces pristupanja nala`e postojanje funkcionalnih institucija na svim nivoima i

Vizija za zemlju

aktuelno

Dnevni avaz, ~etvrtak, 13. oktobar/listopad 2011.

3

Komentar dana
Pi{e: Muamer TANOVI] (tana@avaz.ba)

BiH u blokadi!
broj nerije{enih slu~ajeva“, koji „i dalje izazivaju ozbiljnu zabrinutost“. Uprkos odre|enom napretku, romska manjina i dalje je suo~ena s vrlo te{kim `ivotnim uvjetima i diskriminacijom. Skrenuta je pa`nja i na fenomen „dvije {kole pod jednim krovom“, koji je i dalje prisutan.

potencijalne ~lanice EU

Da, mi to mo`emo!
Bravo, momci; bravo, „Zmajevi“! Nogometna reprezentacija BiH sino} je na{em narodu poklonila neke od najljep{ih trenutaka od potpisivanja Dejtonskog sporazuma! Ni pristrasni sudija iz [kotske nije mogao pokvariti sino}nji osje}aj ponosa Bosancima i Hercegovcima, jer je sr~ana igra, zapravo borba, na{ih pulena na terenu bila mnogo vi{e od same nogometne rapsodije koja nas je zamalo direktno izbacila na Evropsko prvenstvo 2012. godine. S nogometnog aspekta, to je veli~anstven poduhvat, ali ono {to je mo`da jo{ va`nije, podvig na{ih igra~a poslao je poruku svima onima koji svakodnevno ~erupaju zemlju pod izlikom njenog tobo`njeg besmisla i nekakve nemogu}nosti su`ivota. Zvjezdan Misimovi}, Edin D`eko i Sa{a Papac

Ni pristrasni sudija iz [kotske nije mogao pokvariti sino}nji osje}aj ponosa
sino} su le{inarima koji kru`e nebom iznad ovog dijela Evrope pokazali da Bosna i Hercegovina mo`e! Stavljanjem u slu`bu zajedni~kog cilja, kroz igru i zalaganje, {to narodu donosi mo`da i vi{e radosti od bilo kakvog pove}anja penzija i pla}a, Zvjezdan, Edin, Sa{a i ostali reprezentativci otvorili su BiH novu perspektivu. Oni nas nisu samo pribli`ili evropskoj nogometnoj eliti nego su narodima ove zemlje pokazali da postoji zajedni~ka budu}nost, mnogo ljep{a od podjela koje nam svakodnevno serviraju politi~ki diletanti. Patriotska, ljudska i humana lekcija koju su bh. nogometa{i odr`ali onima koji donose klju~ne odluke o ovoj dr`avi ja~a je i va`nija od one nogometne koju su bh. velemajstori odr`ali nadmenim i sudijskim prevarama sklonim Francuzima.

Lo{e

Kada je ekonomija u pitanju, u izvje{taju se navodi da je BiH ostvarila mali napredak prema funkcionalnoj tr`i{noj ekonomiji te da su neophodni zna~ajni daljnji reformski napori kako bi se omogu}ilo da zemlja mo`e dugoro~no podnijeti konkurentni pritisak i tr`i{ne snage unutar Unije.

Nerije{eni slu~ajevi

- Nije formirano Vije}e ministara - Nije donesen zakon o dr`avnoj pomo}i - Nije donesen zakon o popisu - Nije rije{en slu~aj „Sejdi}-Finci“ - Korupcija i dalje veliki problem - Stopa nezaposlenosti veoma visoka - Nacionalne manjine ugro`ene - Administracija neefikasna i ispolitizirana - Nema napretka u rivatizaciji - ^esti politi~ki napadi na sudstvo

S ju~era{nje konferencije: EU }e nastaviti podr`avati BiH
(Foto: B. Nizi})

Autorima izvje{taja nisu ostali neprimije}eni „~esti politi~ki napadi na sudstvo i

Politi~ki pritisci i verbalni napadi na sudstvo su intenzivirani, upozorava se u izvje{taju. Politi~ari, naro~ito oni iz RS, doveli su u pitanje legitimnost Visokog sudskog i tu`ila-

~kog vije}a, Dr`avnog suda i tu`ila{tva. - Poku{aji da potkopaju nezavisnost sudskog sistema ostaju veoma zabrinjavaju}e pitanje - tvrde iz Evropske komisije.

- Po~eo dijalog o reformi pravosu|a - Ukinute vize za {engensku zonu Stopa nezaposlenosti i dalje je visoka. Ekonomija BiH donekle je napredovala ove godine, ali oporavak je jo{ na niskom nivou i uglavnom vo|en vanjskom potra`njom. Srednjoro~na fiskalna odr`ivost veoma je ote`ana zbog neusvajanja globalnog okvira za fiskalne politike u periodu 2011.2013. Poslovno okru`enje i dalje je pod utjecajem administrativne neefikasnosti. Nema napretka u privatizaciji, a neophodni su zna~ajni napori kako bi se postigao jedinstven ekonomski prostor. G. MRKI]

www.dnevniavaz.ba

Zabrinjavaju}i napadi na sudstvo

Dobro

PORTAL - komentar dana Stru~njaci upozoravaju na opasan trend: Agresivna djeca u {kolama zlostavljaju svoje vr{njake
- Sada treba pitati nekog profesora iz zanatske {kole kako mu je raditi sa |acima. Stolice mogu bacati na ~asu, a profesor mu ne smije ni vaspitnu udariti. Odmah se tu upetljaju roditelji, pote`u se vezice, profesori stra(The_thief) huju za svoj posao.
www.dnevniavaz.ba

MAKEDONIJA

Komisija je i ove godine preporu~ila Evropskom vije}u da odredi datum za po~etak pregovora s ovom zemljom, koja na to ~eka jo{ od 2005., kada je dobila kandidatski status. Spor s Gr~kom zbog imena zemlje onemogu}io je po~etak pregovora.

TURSKA Za pr-

oteklu godinu nije otvorila niti zatvorila nijedno poglavlje iz pregovora. Turska je „pobolj{ala svoje sposobnosti za preuzimanje obaveza iz ~lanstva“, ali se tra`e dodatni rezultati na podru~ju temeljnih prava, posebice slobode izra`avanja.

ISLAND Prego-

vori dobro napreduju, a zemlja je na mnogim podru~jima spremna za ~lanstvo, ali ima nekoliko izazovnih poglavlja na tom putu. Jedna od mogu}ih prepreka islandskom ~lanstvu mogla bi biti nedovoljna podr{ka javnosti za ulazak u EU.

Svi osim Portugala su dobri protivnici u bara`u
Pitanje: Koga biste voljeli da BiH dobije u bara`u za Evropsko prvenstvo?

NAJPOSJE]ENIJI PORTAL U BiH

voljne
svoje obaveze
djelotvoran mehanizam za koordinaciju pitanja EU. Ohrabruje to {to su se vlasti dogovorile da u~estvuju u dijalogu sa EU o funkcioniranju pravosu|a. To pokazuje da, kada postoji odlu~nost u dovoljnoj mjeri, BiH ima potencijal da krene naprijed. Nadam se da }e se ovaj dijalog pro{iriti i na druge resore. Va{a budu}nost po~inje sada i u va{im je rukama.
(Autor teksta je komesar za pro{irenje i evropsku politiku susjedstva)

povodu izvje{taja o napretku BiH

A) Hrvatsku 31,58% B) Irsku 31,58% C) ^e{ku 31,58% D) Portugal 5,26%

B

A

C D

File: Odgovornost politi~kih lidera

O aktuelnim pitanjima u BiH i svijetu mo`ete glasati svakog dana na www.dnevniavaz.ba. Na portalu „Dnevnog avaza“ ju~er je „Google Analytics“ zabilje`io 307.916 posjetilaca.

Ukratko

4

Dnevni avaz, ~etvrtak, 13. oktobar/listopad 2011.

aktuelno

RASKOL Iznikla paralelna struktura unutar Tihi}eve stranke

Sorensen: Uvodni govor

OSCE

Pobunjeni ~lanovi SDA napravili „Aktiv“
^lanovi su uglavnom funkcioneri SDA iz Sarajeva „Aktiv“ pregovara sa Sarajli}em o izborima u stranci u Kantonu
Stranka demokratske akcije (SDA) iz dana u dan se suo~ava s dubljim problemima. Kako saznaje „Dnevni avaz“ iz pouzdanih izvora bliskih Predsjedni{tvu SDA, grupa nezadovoljnih ~lanova, uglavnom iz Kantonalnog odbora SDA u Sarajevu, formirala je paralelnu strukturu koja je ve} dobila obrise ozbiljne unutarstrana~ke organizacije! zana. Grupa se nazvala inicijativa „Aktiv“ i sa~injavaju je uglavnom pobunjeni ~lanovi Kantonalnog odbora, zastupnici u Kantonalnoj skup{tini u Sarajevu, ali i neki ugledniji ~lanovi SDA iz Sarajeva. U nekoliko navrata ova grupa se pismeno obra}ala ~elnicima stranke, uklju~uju}i i Bakira Izetbegovi}a, tra`e}i podr{ku. Prema na{im saznanjima, ova inicijativa u toj je mjeri uhvatila maha da je i povjereni{tvo koje je Sulejman Tihi} uveo nedavno u ovaj odbor, sa Asimom Sarajli}em na ~elu, bilo primorano da pregovara s „Aktivom“ o odr`avanju unutarstrana~kih izbora koji se moraju provesti nakon uvo|enja povjereni{tva. „Aktiv“ je, kako nam je preneseno, iznio listu zahtjeva u vezi s izborima.

Konferencija o medijima
Ured OSCE predstavnika za slobodu medija u saradnji s Misijom OSCE-a u BiH organizirat }e danas i sutra u Sarajevu prvu OSCE konferenciju o medijima jugoisto~ne Evrope. Uvodne govore na ovom skupu dat }e predstavnica OSCEa za slobodu medija Dunja Mijatovi}, {ef Misije OSCE-a u BiH Fle~er Barton (Fletcher Burton) i {ef Delegacije EU u BiH Peter Sorensen, saop}eno je iz OSCE-a.

Lista zahtjeva
Prema na{im informacijama, ovaj sukob i podjela bit }e jedna od glavnih tema rasprava na predstoje}oj sjednici Glavnog odbora SDA, koja }e uskoro biti zaka-

Op}inski odbori
Dio ove inicijative je i pet predsjednika op}inskih odbora u Sarajevu, {to stvara dodatne probleme, jer se radi o strana~koj bazi bez koje Tihi} i Sarajli} ne mogu imenovati novog predsjednika Kantonalnog odbora, umjesto smijenjenog Abdulharisa [ete. U Predsjedni{tvu SDA sumnjaju da iza svega stoji [eta. - Radi se o jednoj paralelnoj strukturi iza koje stoje brojni poznati ~lanovi, neki od osniva~a stranke. Fakti~ki, cijela sarajevska ~ar{ija. To je glasa~ka ma{ina i stvorit }e dodatne podjele u samom Predsjedni{tvu SDA i destabilizirati cijelu stranku - naveo je na{ izvor. T. LAZOVI]

Banja Luka

Invalidi ponovo na ulici
Civilne osobe s invaliditetom RS 25. oktobra ponovo }e iza}i na ulice Banje Luke da bi blokadom saobra}ajnica iskazali nezadovoljstvo Vladinim Nacrtom zakona o socijalnoj za{titi, javlja Fena. To }e biti tre}i protest predstavnika osoba s invaliditetom od po~etka godine, sa starim zahtjevom da im se pove}a naknada jer svega 41 KM primaju jo{ od 1993. godine.

Otkazali poslu{nost
^lanovi grupe nedavno su na Skup{tini Kantona Sarajevo pokazali rukovodstvu da mu mogu, ako `ele, napraviti velike probleme, kada su glasali kontra stranaka platforme i onemogu}ili izbor ~lanova skup{tina kantonalnih preduze}a. Oni su ve} tada otkazali strana~ku poslu{nost Centrali. Tihi}evi puleni iz Skup{tine bili su {okirani time te su zajedno s ministrima iz Vlade KS bukvalno molili ~lanove „Aktiva“ da „ne ru{e Vladu i platformu“. ^injenica da pobunjeni ~lanovi kontroliraju va`an kantonalni klub te velike op}inske odbore, a uz to se povezuju i organiziraju, znak je dubokog raskola u ovoj stranci. Vi{egodi{nji nerad, korupcija i nesposobnost u klju~nim strukturama ove stranke ~ini se da ostavljaju posljedice na njenu do sada monolitnu unutra{nju strukturu.

[eta: Vu~e li konce iz sjene?

Protokol

Za{tita ljudskih prava
Ministar za ljudska prava i izbjeglice BiH Safet Halilovi} i direktorica Fondacije lokalne demokratije Jasmina Mujezinovi} potpisali su ju~er u Sarajevu protokol o saradnji, javlja Fena. Ministar Halilovi} je nakon potpisivanja kazao da }e se saradnja naro~ito ogledati u osiguravanju za{tite ljudskih prava i omogu}avanju pristupu pravdi.

Re`irano okupljanje zaposlenika „@eljeznica FBiH“

Uprava ucjenjuje Vladu FBiH
Vi{e od hiljadu zaposlenika „@eljeznica FBiH“ (@FBiH) ju~er je u @eljezni~koj stanici u Sarajevu odr`alo mirni skup na kojem su uputili Vladi FBiH svoje zahtjeve. Najva`niji je da Vlada prilikom izrade bud`eta za narednu godinu planira sredstva za @FBiH u skladu s realnim zahtjevima ove kompanije, a ne prema bud`etskim mogu}nostima. preventivno je djelovanje kako im se ne bi dogodila „Krivaja“. S druge strane, ministar Enver Bijedi} kazao je da se nada da skup podr`avaju svi sindikati te da ne bi bilo dobro da se `eljezni~ari dijele. Me|utim, `eljezni~ari su itekako podijeljeni.

Venecijanska komisija

Mi{ljenje o imovini u RS
Venecijanska komisija kao amicus curiae (prijatelj suda) za Ustavni sud BiH }e u petak dati mi{ljenje o Zakonu o statusu dr`avne imovine koja se nalazi na teritoriji RS, a koja je pod zabranom raspolaganja, javlja Fena. Ustavni sud BiH zatra`io je od Venecijanske komisije mi{ljenje o zahtjevu zamjenika predsjednika Doma naroda PSBiH Sulejmana Tihi}a da se ispita ustavnost „zakona o statusu dr`avnog vlasni{tva lociranog na teritoriju RS, koji je pod zabranom raspolaganja“.

Nezakonit skup
Iako je Muniru Spahi}u, predsjedniku najve}eg sindikata Samostalnog sindikata `eljezni~kih radnika u BiH, osiguranje ju~era{njeg skupa zabranilo ulazak u stanicu, on je ipak u{ao. Upozorio je da je skup organizirala Uprava, koja se nastavlja obra~unavati s nepodobnim sindikalistima. Nakon sedmorice ma{inovo|a Uprava je i njemu uru~ila otkaz. - Mi ne `elimo podr`avati skupove koji se organiziraju nezakonito. Ko je platio ovim ljudima da do|u u Sarajevo. Ja }u vam re}i: Uprava. Vije}e zaposlenika je nelegalno, njega je formirala Uprava i ono nema pravo organizirati skupove - kazao je Spahi}.
F. KARALI]

Koristili radnike
Skup su organizirali vije}e zaposlenika i pet sindikata, a radnici su do{li iz cijele BiH. Ostali sindikati ignorirali su okupljanje, optu`uju}i da iza njega stoji Uprava, koja ucjenjuje Vladu FBiH. Da se radi o re`iranom

Okupilo se vi{e od 1.000 radnika

(Foto: I. [ebalj)

Inspekcija u @FBiH, ~ekaju se rezultati
Ministar Bijedi} kazao je da su neki zahtjevi organizatora skupa realni, a neki ne, te da @FBiH ne mogu tra`iti novca koliko im je potrebno. On je rekao da je dobar zahtjev taj da se nafta transportira `eljeznicom u dane vikenda, a da se zabrani cestovni promet tim danima. Bijedi} je potvrdio da je resorno ministarstvo uputilo inspekciju u @FBiH te da se rezultati jo{ ~ekaju.

skupu, potvr|uje i ~injenica da je protestirao i direktor Ned`ad Osmanagi}, kojeg je Vlada i imenovala. Predsjednik vije}a Mehmed Rakovac optu`io je Vladu da nedovoljno finansira ovu kompaniju. On ka`e da su pla}e u kompaniji redovne kao i ostala primanja. Motiv za organiziranje skupa, navodi,

pogledi

Dnevni avaz, ~etvrtak, 13. oktobar/listopad 2011.

5

INTERVJU Milan Miokovi}, v.d. direktora JU „Dom zdravlja“ KS

Trnini} ostavio dug od 11 miliona KM
Pla}e su zadnje {to }emo mijenjati
izradi u~estvovat }e i ekonomski eksperti. [to se nas ti~e, bazirat }emo se na analizu strukture postoje}eg kadra i nepriznatih radnika, njihove stru~ne spreme i profila zanimanja. Uputit }emo zahtjev ZZO-u da prizna deficitaran kadar poput ljekara porodi~ne medicine i radiolo{kog osoblja. Izvr{it }emo prekvalifikaciju radnika i poku{ati pove}ati u{tede unutra{njom reorganizacijom, racionaliziranjem propisivanja recepata i rada radiolo{kih laboratorija.

[trajka ne}e biti

Razgovarala: Edina HALA]
Menad`ment Javne ustanove „Dom zdravlja“ Sarajevo, na ~ijem je ~elu bio Slobodan Trnini}, iza sebe je ostavio dug od 10.870.584 maraka, utvrdila je Komisija za primopredaju du`nosti. Utvr|eno je i da ova ustanova ima 481 nepriznatog radnika. Kakva }e biti daljnja sudbina ovih ljudi i kako platiti vi{emilionski dug u intervju za „Dnevni avaz“ govori dr. Milan Miokovi}, nedavno izabrani vr{ilac du`nosti direktora „Dom zdravlja“.

Radni~ka tu`ba te{ka 4,5 miliona KM
- U utvr|eni dug nisu ura~unate potencijalne obaveze koje proisti~u iz nezavr{enih sudskih postupka i mogu}ih sudskih tu`bi. Jedna od njih bi mogla biti radni~ka tu`ba protiv biv{eg menad`menta koja je te{ka iskazati i kroz konkretne akcije. Nadam da }e nam iza}i u susret i pomo}i oko dugova na obostrano zadovoljstvo i zadovoljstvo pacijenata. Na kraju krajeva, KS je osniva~ ove ustanove. oko 4, 5 miliona KM. Na{ finansijer Zavod zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo (ZZO) ne priznaje 481 na{eg radnika i to nam u perspektivi pravi sve ve}i dug- ka`e Miokovi}. - Nastojim da o~uvam postoje}i nivo pla}a u 98 postotnom iznosu. To je zadnje {to bi trebali mijenjati. Jedino bih zamolio radnike da shvate ozbiljnost situacije i budu strpljivi, jer dugovi nisu nastali preko no}i. Ne postoji ~arobni {tapi} da se ova situacija brzo rije{i.
D`eko: Postigao sjajan gol protiv „Trikolora“

Li~nost dana

Edin D`eko

Majstorija za pam}enje
Na{ napada~ bio neuhvatljiv za Francuze
Nesporni svjetski kvalitet na{ najbolji nogometa{ Edin D`eko potvrdio je i u preksino}njem okr{aju u Parizu, kada je bio skoro neuhvatljiv za francusku odbranu. Odbrambeni igra~i „Trikolora“ i rukama i nogama su poku{avali zaustaviti na{eg Dijamanta, koji im je uzvratio majstorskim pogotkom u 40. minuti me~a. Napada~ Man~ester sitija oslobodio se svog ~uvara Adila Ramija, kao da je u pitanju neki stoper iz kadeta, i uputio neodbranjiv {ut u lijevi donji ugao mre`e nekada{njeg svjetskog i evropskog prvaka. Presti`ni sportski dnevnik „L’Equipe“ proglasio je D`eku najboljim igra~em na utakmici. Na`alost, „Zmajevi“ na kraju nisu uspjeli sa~uvati vodstvo, pa }e vizu za Euro morati potra`iti u bara`u. No, ako D`eko bude na nivou sjajnog pariskog izdanja, onda se s velikim pokri}em mo`emo nadati plasmanu na smotru najboljih selekcija Starog kontinenta. D`eko je ro|en 17. marta 1986. godine, a za reprezentaciju BiH odigrao je 39 susreta i postigao 20 golova.
A. Dr.

Ho}e li biti otpu{tanja nepriznatih radnika?
- Ta mjera se jo{ ne razmatra. Od toga se li~no distanciram i ne bih `elio da preduzimam tu mjeru. U pregovorima sa zdravstvenim vlastima nastojim po svaku cijenu izbje}i takve poteze.

Pove}anje u{teda
Koje }e biti Va{e prve mjere na rije{avanju nagomilanih problema?
- Ministarstvo zdravstva i Vlada KS nas obavezuju da napravimo sanacioni plan. U njegovoj

Iz Sindikata je bilo najava o {trajku radnika. Ho}e li biti {trajka?
- [trajka radnika ne}e biti, niti ga je trebalo biti. Dio radnika je nestrpljiv, a uticaja ima i politi~ki okoli{ tako da neke akcije tek predstoje. Ne bje`im od poduzimanja mjera, ali one moraju biti odmjerene. Mislim da u budu}nosti ne}e biti razloga za radni~ko nezadovoljstvo. Sa Sindikatom imam dobru saradnju. Direktor sam koji `eli biti na fonu radni~kih prava i boriti se za njih, ali sam i za to da se jasno definiraju odnosi.

Ra~unate li na konkretnu pomo} ministarstva, Vlade KS i ZZO-a?
- Umjereni sam optimista. Postoji dobra volja, a ona se mora

Je li rije{en problem sa nedostatkom osnovnih materijala za rad osoblja?
- Nije. Tran{e ZZO-a su ostale na istom nivou. Zbog nepriznatog kadra dio novca moramo odvajati za njihove pla}e. Imam pozitivnih nagovje{taja da }e situacija biti bolja, ali ne mogu dati obe}anje, jer kod mene nije novac.

Protest `ena `rtava rata HNK

Ho}ete li primati nove radnike?
- Postoji trostruka zabrana primanja novih uposlenika, ali je, na`alost kr{ena. Zbog toga smo u ovom stanju u kojem i jesmo. Ipak }u li~no insistirati na prijemu ljekara porodi~ne medicine i radiolo{kog osoblja jer imamo potrebu za njima.

Pozitivni nagovje{taji
S obzirom na visinu duga ho}e li biti ugro`ene radni~ke pla}e?

Da li ste zainteresovani da ostanete na ovoj funkciji?
Miokovi}: Zainteresiran za ~etverogodi{nji mandat (Foto: B.Nizi})

- Pri ovoj pameti, namjeravam se kandidirati za ~etverogodi{nji mandat.

Kulminiralo nezadovoljstvo

^etrnaest osoba iz Imigracionog centra u Lukavici, sude}i prema izjavi koju su poslali medijima, stupilo je ju~er u generalni {trajk, tvrde}i da im se kr{e ljudska prava, da nemaju pravo na specijalisti~ke medicinske preglede, da su im zabranjeni upotreba interneta, intimne posjete kao i halal hrana. Neki su, navodno, ka`e se u pismu, po~eli razmi{ljati i o samoubistvu, jer se pojedini korisnici Imigracionog

[trajk u Imigracionom centru
Mekti}: Standardna pri~a

centra nalaze u stanju bezna|a. Izme|u ostalog, na listi onih koji su stupili u {trajk nalaze se: Omar Frendi, Amar el-Hanci, Zahid Khan, Bego Sulji}, Ramiz Sulji} i Muhammad Umair. U izjavi za na{ list Dragan Mekti}, direktor Slu`be za poslove sa strancima, naglasio je da ne `eli komentirati navode korisnika koji su stupili u {trajk. - To je standardna pri~a da su njihova ljudska prava na-

@ene s podru~ja Hercegova~ko-neretvanskog kantona (HNK) koje su pre`ivjele seksualno zlostavljanje i silovanje u ratu ve} se dva mjeseca suo~avaju s novim poni`enjima. ^lanicama Udru`enja „@ena-`rtva rata“ Kantonalna vlada od avgusta nije uplatila njihova mjese~na primanja. Kako nam je pojasnila predsjednica ovog udru`enja Bakira Hase~i}, sredstva za njihova mjese~na primanja Federalna vlada refundira u iznosu od 70 posto, dok ostatak daje Kanton. - Ovo je pre{lo sve granice! Mi{ljenja smo da neko sve ovo opstruira i i`ivljava se na najranjivijim kategorijama. Zatra`ili smo od Ministarstva zdravstva, rada i socijalne za{tite HNK i Centra za socijalni rad u Mostaru da nam

Hase~i}: Ovo je pre{lo sve granice!

Hase~i}: Nova poni`enja

odgovore zbog ~ega ispa{taju na{i korisnici. Za{to nam se uskra}uju na{a osnovna prava - ka`e Hase~i}, koja je dodala da su zatra`ili prijem kod federalnog ministra za rad i socijalnu politiku VjekoM. Sm. slava ^ambera.

Spec
Faksimil pisma

ru{ena. Ja s njima ne}u da polemi{em, jer ja samo mogu polemisati putem postupka koji vodimo i presuda i nikako druga~ije - navodi Mekti}.
Az. D.

Zavr{ne rije~i Tu`ila{tva BiH pred Odjelom I za ratne zlo~ine Suda BiH u predmetu Ljubi{a Vranje{ i drugi zakazane su za danas u 13 sati. Sud BiH potvrdio je optu`nicu koja optu`ene Gorana Markovi}a, Ljubi{u Vranje{a i Mladena Mili}a tereti za krivi~no djelo ratni zlo~in protiv civilnog stanovni{tva, saop}eno je iz Suda BiH.

[ta drugi pi{u

$

Dnevni avaz, ~etvrtak, 13. oktobar/listopad 2011. 

=E

TURIZAM Pripreme za predstojeću zimsku sezonu

*E0EIFHA@)KIJHEAE1J=EA
Unajmljivanje ski-opreme 15, noćenje i cjelodnevni boravak od 75 do 105 KM

Dejvisovi odlučili podijeliti novac 

J EEAH= =>H=LE= IE=
Loto dobitnici Dejv i Endži Dejvis (Dave i Angie Dawes) obećali su kako će s dobitkom od 101 milion funti napraviti milionere od 20 članova porodice. Međutim, nakon što je sretni par odletio helikopterom poslije dodjele nagrade “EuroMillions” otkrilo se da su zaboravili na bitnog

Bivši suprug proziva Endži Dejvis

člana porodice. Naime, javio se Endžin bivši suprug Džon Liman (John Leeman) i rekao da je ona ostavila njega i sina (12) s dugovima od 20.000 funti zbog afere s Dejvom. - Ne želim njen novac, ali želim da prema sinu bude poštena. Endži je uvijek voljela izlaziti i piti. Sin joj je samo smetao - dodao je bivši suprug.

)AHE=?E FL=E FE?EK @= ED IF=IE
Porodica iz Masačusetsa izgubila se u sedam hektara velikom labirintu kukuruza i nazvala policiju da ih izvede na pravi put. Službe su objavile kako su majka i otac s dvoje djece tumarali među kukuruzima i uspaničili se jer je počeo padati mrak. Za proći cijeli labirint na farmi “Connors” u Denversu potrebno je oko jedan sat. Kada ih je policija, napokon, pronašla, dezorijentirana porodica bila je samo nekoliko metara od izlaza. Vlasnik farme Bob Konors (Connors) rekao je da je namjerno od kukuruza na-

Izgubili se među kukuruzima

Skijanje na domaćim planinama u prednosti nad inozemstvom

Zimski turistički centri u BiH dobro se pripremaju za predstojeću zimsku sezonu, koja će zvanično početi narednog mjeseca. Muamera Šehić, portparol ZOI-ja 84, kaže da već nekoliko mjeseci zaposlenici ovog preduzeća na Bjelašnici i Igmanu zamjenjuju i servisiraju liftove, uređuju staze, puteve...

Uređene staze
- Realiziranje nizaktivnosti, kao što je hidrosjetva na 60.000 kvadratnih metara staze, urađena je zamjena ski-lifta heliodroma. Instalirano je šest bejbi liftova i urađen remont mašina i vertikalnog transporta. Putem agencije “ZOI Tours” kompletirali smo ponudu koja

obuhvata noćenje i boravak, ali i skijanje za posjetioce kaže Šehići dodaje da jeu proceduri i zakon o skijalištima. Prema riječima voditeljice “ZOI Toursa” Arzije Jusić, usaradnji shotelom“Maršal” urađena je ponudaza smještaj i skijanje na Bjelašnici. - Cijene smještaja kretat će se od 75 do 105 KM po osobi i danu, a unajmljivanje ski-opreme 15 KM po danu. I u selu Umoljani nudimo

smještaju domaćinstvimapo veoma povoljnim uslovima, a cijena punog pansiona iznosi 30 KM - kaže Jusić. Također, turistički radnici ove godine najavljuju skijanje i spavanje po istim, a negdje i nižim cijenama usluga. Tokom predstojeće zimske sezone u SBK turistima će na raspolaganju biti planine Vlašić, Brusnica - Poljana, Ravno Rostovo. - Dobio sam informaciju

da će do početka sezone biti postavljeni ski-liftovi i na planini Raduši iznad Gornjeg Vakufa-Uskoplja. Neizostavne su i Busovačke staje i Pridolci - ističu iz Turističke zajednice SBK i dodaju da će cijene biti nešto niže nego prethodne godine.

Domaće planine
Aida Terzić, PR agencije “Relax Tours”, kaže da građani BiH posljednjih godina najviše skijaju na domaćim planinama i da su rijetki oni koji se odluče za druge zemlje. - Prošle godine neki građani zimovali su u Austriji i Italiji, mada se radi o malom broju ljudi - kaže Terzić. A. Nu. 

= =DHEE EIJA ?EAA
Na Jahorini će cijene smještaja biti iste kao i ranije. Jedan dan boravka na olimpijskoj planini u privatnom smještaju košta 30 KM, dok je hotelski nešto skuplji. Kako nam je rekla Marina Veselinović iz VIP Jahorine, već imaju 300 rezervacija za nastupajuću sezonu.

Vlasnik napravio labirint

pravio labirint da bi se oni koju uđu u polje izgubili.

Spec
Lov na zečeve umalo je tragično završio za jednog lovca iz srbijanskog sela Velika Grabovnica. Jedan 23-godišnjak je iz 16-milimetarske lovačke puške pogodio svog kolegu lovca u oko, a drugi metak mu je preletio iznad glave. Prema neslužbenim informacijama, 23-godišnji lovac je zapravo gađao zeca. Nakon nesretnog događaja policija ga je uhapsila.

TV BINGO
37 5 55 2
1

5. vanredno kolo - nezvani~an izvje{taj

72 31 83 47

2

50 90 20 25

3

60 86 39 29

4

6 48 4 8

5

70 28 77 14

6

30 56 24

7

71 76 62

8

19 11 84

9

6H=? A =čA I =HEDK=
Troje starijih Amerikanaca završilo je u bolnici nakon što su poslije prijateljevog sprovoda jeli kolače s marihuanom. Ubrzo nakon što

Penzioneri završili u bolnici

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

su pojeli kolače trojac se počeo žaliti na mučninu, vrtoglavicu i teškoće u kretanju. Policijska istraga pokazala je da su se poslastice na sprovodu našle kao počast preminulom koji je koristio medicinsku marihuanu.

28

29

30

31

32

33

DOBITNICI GOLFA VI ##  %#&% # ## $# "'" & ! ## #$ &$ $ $&

D`ek pot za Bingo u narednom kolu iznosi oko 850.000 KM D`ek pot za Bingo+ u narednom kolu iznosi oko 50.000 KM

Jack pot: Nije izvu~en Deseterac: 52 dobitka: 2.559,26 KM Peterac: 15.393 dobitaka: 8,00 KM 

=E

Dnevni avaz, ~etvrtak, 13. oktobar/listopad 2011.

%

[ta ka`u poznati
Danica Purg

PRIJEDOR Počinje borba protiv bjesnila lisica u BiH 

= =AH@HK IFHA  L=?E=
Iz aviona će biti izbacivani mamci koji izgledom podsjećaju na manji komad keksa

Menadžer mora biti timski igrač
- Ekonomska i finansijska kriza zapravo je kriza liderstva. Da su lideri bili bolji, ne bi napravili sve ovo što jesu. Uspješan menadžer mora imati i druge vještine, ponajPurg: prije one karakteristične za timskog igrača i Čiste ruke komunikatora. Da bi ga ljudi u teškim vremenima slijedili, mora biti i visoko moralan. Dakle, nužne su čisteruke. (Direktorica IEDC-a za “Vjesnik”)

Jože Mencinger

Aerodrom Urije u Prijedoru baza je odakle će u narednih dvadesetak dana devet aviona, mahom “cessni” i “pipera”, na cijelo područje BiH distribuirati 1.200.000 oralnih vakcina protiv bjesnila lisica. Vijest nam je jučer u Prijedoru potvrdio Dejan Aćimović, predstavnik STS avijacije Beograd, koji je kazao da je ovaj aerodrom izabran zbog činjenice da je je-

U euro nije bilo pristojno sumnjati
- Euro je pandan nekakvog evropskog projekta “bratstva i jedinstva” i u koji donedavno nije bilo pristojno sumnjati. Smatralo se daje vječanizbog togaizlazak izeurozo- Mencinger: ne i nije bio predviđen. Smatram da euro i Može preživjeti EU mogu preživjeti samo uz labavljenje regulacije umjesto pokušaja stvaranja evropske fiskalne unije, odnosno evropske federacije. (Slovenski akademik za “Jutarnji list”)

Ljubiša Samardžić

Ne postoje idealna vremena
- Svjestan sam da ne postoje idealna vremena. Niti mi živimo u najgorima. Ako niste u stanju prilagoditi se,boriti, izdržati u novim zahtjevimaposlodavca iako vamje uvijekneSamardžić: ko drugi kriv za to, onda mijenjajte sebe, neMijenjajte sebe mojte smetati onima koji su spremni uhvatiti se ukoštac s iskušenjima vremena i haosom. Jer i protiv haosa imalijeka. (Srbijanski glumac za “Nacional”)

Jedan od aviona na zadatku

(Foto: D. Stojnić)

Aćimović: Jednostavna procedura

dan od boljih u BiH. - Manji dio ove kampanje, oko 20 odsto posla koji radimo pod nadzorom Kancelarije za veterinarstvo BiH, bit će obavljen i iz Livna. Riječ je o vrlo jednostavnoj proceduri. U svakom od aviona nalazi se

posebna mašina za automatsko izbacivanje mamaca. Uz pomoć dva GPS uređaja kontroliše se izbacivanjevakcina i let pilota. Zadatak je da po kvadratnom kilometru budu izbačena 24 mamca - kazao je Aćimović i naglasio da mam-

ce, koji izgledom podsjećaju na manji komad keksa, ne bacaju u blizini naseljenih mjesta, jezera, rijeka... Kampanju oralne vakcinacije lisica protiv bjesnila finansira Delegacija EU u BiH. M. Z.

[ta ka`u u narodu

¤ 033/281-393 redakcija(avaz.ba

Evropa nas ne priznaje
- Evropa kojoj zajednički težimo i kojoj, kako stalno tvrdimo, stoljećima pripadamo, danas nas ne priznaje. Nažalost, neki oblici neevropskog ponašanja zarobljavaju našu svakodnevicu i mi, Bosanci i Hercegovci koji živimo izvan domovine, to vidimo puno jasnije nego ljudi koji žive u BiH. (Čitalac A. R.)

Kejsi u razgovoru sa zvaničnicima Vlade TK

16 U našoj zemlji očekuje se umjereno do pretežno oblačno vrijeme, prije podne s kišom ponegdje u sjevernim područjima, a tokom dana povećanjem oblačnosti mjestimično i u ostalim dijelovima. Nešto manje oblačnosti i sunčanije očekuje se u Hercegovini.

SARAJEVO 18

GORAŽDE 18 MOSTAR 24

NEUM 24

Jalska džamija: Bila oštećena munara

Iako je rat u Tuzli zvanično počeo napadom bivše JNA na pripadnike Teritorijalne odbrane 15. maja 1992. na Brčanskoj Malti, danas se navršava dvadeset godina od prvih rafala i pucnjave rezervista JNA u gradu soli. Te nedjelje, 13. oktobra 1991., Tuzlaci su prvi put osjetili rat, jer su rezervisti JNA, koji su se vraćali s hr-

4=B== F=>= ) = =IK @ž=EK
vatskog ratišta u Srbiju, rafalima napali civilne ciljeve, oštetivši dva autobusa, jedan automobil, više objekata te munaru i fasadu na Jalskoj džamiji. U tri navrata su pijani rezervisti bivše vojske oštetili munaru i ulaz u džamiju. Početak rata na području sjeveroistočne Bosne i sama predratna dešavanja tuzlan-

Na današnji dan prije 20 godina Tuzlaci osjetili rat

^ETVRTAK
13. 10. 2011. JUTARNJE TEMPERATURE

PETAK
14. 10. 2011. JUTARNJE TEMPERATURE
0

SUBOTA
15. 10. 2011. JUTARNJE TEMPERATURE
0

od 5 C do 16 C
DNEVNE TEMPERATURE

0

od 3 C do 14 C
DNEVNE TEMPERATURE

0

od 1 C do 12 C
DNEVNE TEMPERATURE

0

0

ski pisac, publicista i novinar Fatmir Alispahić objavio je i u knjizi “Krv boje benzina”. - U knjizi se nalaze i tekstovi i reakcije na rafalna šenlučenja rezervista JNA, kao i ponovne napade devet dana kasnije, te hitnu sjednicu tadašnje Skupštine općine Tuzla, koja je reagovala tek nakon 11 dana - kaže Alispahić. A. Mu.

od 14 C do 24 C

0

0

od 13 C do 21 C

0

od 11 C do 21 C

0

0

BIOMETEOROLO[KA PROGNOZA
Biometeorološka prognoza biti će relativno nepovoljna. Moguće su poteškoće sa snom, lošije raspoloženje, slabija radna koncentracija i prolazne glavobolje. Zbog vremena tegobe će biti sve izraženije i kod hroničnih bolesnika. Grad Sarajevo Izlazak 6.58 Zalazak 18.07 13. 10. 2011. Izlazak 18.27 Zalazak 8.18

FEDERALNI METEOROLO[KI ZAVOD

Ambasador Velike Britanije u BiH Najdžel Kejsi (Nigel Casey) posjetio je jučer Tuzlu, gdje je sa zvaničnicima Vlade TK razgovarao o privrednim, razvojnim i političkim aspektima. Prijem za ambasadora u Vladi TK upriličili su premijer Sead Čaušević te predsjednik Skupštine TK Bajazit Jašarević. Ovo je bila ujedno i njegova prva posjeta Tuzli, u okviru koje je posjetio i Međunarodnu galeriju portreta. Ambasador Kejsi je ovom prilikom izjavio da mu je najdraža knjiga „Derviš i smrt” autora Tuzlaka Meše Selimovića, što je izazvalo aplauze među prisutnima na konferenciji za novinare koja je održana u Vladi TK. A. Mu. 

AIEK =@H=ž= EC= ’,AHLEš E IHJ’

Britanski ambasador posjetio Tuzlu

Vremenska prognoza
sun~ano djelimi~no sun~ano mjestimi~no ki{a obla~no

13. 10. 2011.

promjenljivo

ki{a i

snijeg

obla~no uz snijeg

obla~no s ki{om magla pa sun~ano

BIHA] 19

BANJA LUKA 19 BR^KO 18

VRIJEME DANAS

*KH= K 0AH?ACLEE

TUZLA 18 LIVNO ZENICA 15

Ukratko

8
INTERVJU Advokat Faruk Balijagi} za „Avaz“ (II)

Dnevni avaz, ~etvrtak, 13. oktobar/listopad 2011.

teme

Gradsko vije}e: Novi mandati

GV Sarajevo

Muzurovi} umjesto Resi}a

Nakon {to je Mustafa Resi} imenovan za direktora sarajevskog preduze}a „Park“ Centralna izborna komisija (CIK) BiH njegov mandat vije}nika u Gradskom vije}u (GV) Sarajevo dodijelila je Suadu Muzurovi}u. Tako|er, umjesto Ane Balti}, ka`njene odlukom CIK-a zbog sukoba interesa, u GV Sarajevo do}i }e Pero Butigan. M. K.

Balijagi} iznosi {okantna saznanja do kojih je do{ao kroz slu~aj „Herenda“
Razgovarao: Admir MUSLIMOVI]
Tuzlanski advokat Faruk Balijagi}, branilac svjedoka pokajnika iz slu~aja mafija{ke grupe Zijada Zike Turkovi}a, u drugom nastavku intervjua za „Dnevni avaz“ iznosi svoja skandalozna saznanja o de{avanjima tokom i nakon agresije na BiH, u koja je uklju~en najvi{i politi~ki vrh, kao i dio i sada aktivnih bo{nja~kih politi~ara. Balijagi} svoja saznanja temelji na predmetu poku{aja ubistva Ned`ada Herende, za {ta su osu|eni Edin Garaplija i jo{ dvije osobe, svi biv{i ~lanovi Agencije za istra`ivanje i dokumentaciju (AID). Tuzlanski advokat oborio je presudu protiv Garaplije.

Bakir Izetbegovi} vodio je operaciju uni{tavanja dokaza o zlo~inima
Tajno pra}enje
Vi ste se bavili i predmetom „Herenda“, u kojem su bili optu`eni pripadnici biv{e Agencije za istra`ivanje i dokumentaciju. No, iz tog vremena ima mnogo nerazja{njenih slu~ajeva, koji nikada nisu dobili sudski epilog. Kakva su Va{a saznanja?

Kakva je uloga tajne skupine „[eve“
ko }e to kasnije utvrditi predstavnici UN-a, predvo|eni Ju`noafrikancem Karlom Keningom (Coening), rukovodio je Bakir Izetbegovi} uz stalnu konsultaciju sa svojim ocem Alijom. Naime, pismena naredba o operaciji „Orao“ i dan-danas se nalazi u Me|unarodnom krivi~nom sudu za biv{u Jugoslaviju u Hagu. Sadr`avala je uni{tenje posljednjih dokaza zlo~ina i terorizma po~injenog prema svim gra|anima Sarajeva od teroristi~ke skupine „[eve“, ~iji ~lanovi i dan-danas `ive i u BiH i izvan nje. Skupina „[eve“ bila je namijenjena za teroriziranje muslimana, Srba i Hrvata koji nisu bili po ukusu bo{nja~kih vladaju}ih politi~ara. „[eve“ su ~ak snajperisale i ubijale pripadnike Armije RBiH, pa je Deveta brdska brigada mislila da ih ubijaju ljudi iz Desete brdske brigade i obrnuto. Upucali su i ~uvenog Ismeta Bajramovi}a ]elu, samo da ne bi smetao Bakiru Alispahi}u oko tr`i{ta drogom. Sje}am se iz Garaplijinog kazivanja da su najbolji snajperisti u „[evama“ bili Slobodanka [aki} i njen brat, koji su bili prvaci Jugoslavije u strelja{tvu. Kompletnu logistiku „[evama“ pru`alo je tada{nje Ministarstvo policije RBiH. (Posljednji nastavak intervjua otkriva koliko je bilo „[eva“, {ta se de{avalo u „Pivari“ i kako je Garaplija oslobo|en)

Parnica

Presuda za 30 dana

Zavr{nim rije~ima optu`be i odbrane ju~er je u Osnovnom sudu u Banjoj Luci okon~an parni~ni postupak po tu`bi Vitomira Popovi}a protiv politi~kog magazina „60 minuta“ i biv{eg urednika Bakira Had`iomerovi}a, a presuda }e biti donesena u roku od 30 dana. Popovi} je tu`io Had`iomerovi}a i „60 minuta“ za klevetu nakon niza priloga o tome da je bio kreator etni~kog ~i{}enja u banjalu~kom Osnovnom sudu tokom rata. A. [.

- Da. Nakon {to je ova gr-

KCUS

Iako je iz Klini~kog centra Univerziteta Sarajevo (KCUS) bilo najavljeno da }e ju~er ku}i biti otpu{ten navija~ Hajduka Mario Buri} iz Splita, povrije|en u pro{losedmi~nim navija~kim neredima u Sarajevu, to se nije desilo. Kako saznajemo, iz Splita su javili Buri}u da na vrijeme nisu uspjeli osigurati prijevoz ambulantnim kolima, obe}av{i da bi to trebali obaviti do petka. E. Ha.

Buri} ~eka prijevoz

- Kada sam pokrenuo postupak za poni{tenje pravosna`ne presude Vrhovnog suda Federacije BiH Garapliji pred Domom za ljudska prava za BiH, potra`io sam Miodraga Paji}a, sudiju tog doma, kojeg sam poznavao kao {kolskog druga iz Br~kog. Dom za ljudska prava za BiH, naime, sudio je u sastavu od dvanaest sudija. Dvojica su bila iz Karad`i}evog SDS-a, dvojica iz HDZ-a Mate Bobana, a dvojica iz Alijine SDA. Ostali su bili stranci. Bilo je vrlo interesa-

Kako ste Vi, zapravo, do{li do takvih saznanja i otkuda je dolazila ta politi~ka podr{ka koju spominjete?

Bio sam izlo`en napadima

ntno da sam nakon podno{enja zahtjeva za poni{tenje presude Edinu Garapliji, bio izlo`en stalnim napadima aktuelne vlasti i pra}enju od tajne policije. Jedne no}i po povratku s puta, po ko zna koji put uni{tena mi je tabla advokatske kancelarije. Pozvao sam li~no Aliju Izetbegovi}a, javio mi se Mirza Hajri}, rekao mi da Alija ne mo`e sa mnom razgovarati, jer ima goste. Rekao sam mu da mi prestane vi{e uni{tavati oznaku advokatske kancelarije. Dobio sam odgovor od Hajri}a da je zaprepa{ten da optu`ujem Aliju za takve stvari, ali poslije ovoga vi{e nikada nisam imao ovakvih problema.

Balijagi}: Garaplija je bio pod ingerencijom Muje Kalo{e

upa tajnih policajaca provela pet godina u KPZ-u Zenica, majka Edina Garaplije zatra`ila je od mene da joj branim sina. Morao sam joj re}i da je na osnovu dokumentacije koju mi je donijela, to bilo ravno poku{aju da se o`ivi mrtvac iz groba. No, nakon afere „Agrokomerc“, gdje sam bio branilac prvooptu`enog Fikreta Abdi}a, ovo je za mene bio novi izazov. Posjetio sam Garapliju u Zenici i pet dana nakon ove posjete bio sam u {oku, strahu i bezna|u. Garaplija je u svojoj pri~i bio precizan. Rekao mi je da je bio {ef Centra za tajno pra}enje i pr-

islu{kivanje tajne politi~ke policije AID i da je bio jedan od 50 najelitnijih tajnih policajaca, koji je bio zadu`en za ostvarivanje pobjeda SDA na izborima. Nakon {to je preuzet, formalno-pravno mu je Kemal Ademovi} ostao {ef, ali je bio pod ingerencijom Mustafe Hafizovi}a zvanog Mujo Kalo{a i direktno „oca i sina“, isti~u}i da se radi o Aliji i Bakiru Izetbegovi}u.

Pismena naredba
Na {ta konkretno mislite, o kakvim je aktivnostima rije~?
- Operacijom „Orao“, ka-

GPBiH

Uhap{en Crnogorac

Ne smiruje se situacija na ginekologiji u Tuzli

Pripadnici Grani~ne policije BiH u nastavku akcije „Grand“ uhapsili su preksino} na podru~ju Bile}e dr`avljanina Crne Gore M. V. (44) zbog postojanja osnova sumnje da je po~inio krivi~no djelo organiziranog kriminala, odnosno krijum~arenja, pa je ju~er predat Tu`ila{tvu BiH. U akciji „Grand“ 14. septembra Grani~na policija BiH u saradnji s ostalim sigurnosnim agencijama izvr{ila je pretres objekata na 23 lokacije.

Bura zbog optu`bi na ra~un direktora ginekolo{ke klinike Zlatana Fatu{i}a za seks-aferu te niz drugih nepravilnosti na klinici i dalje se ne smiruje. I dok je ve}ina zaposlenika GAK-a stala u odbranu direktora, {estero potpisnika pisma optu`be nakon toga ne planira sjediti skr{tenih ruku. Iako su planirali ponovo medije upoznati o navodnim dokazima protiv direktora, odustali su od toga, najaviv{i i sudske sporove. - Moramo se konsultira-

Seks-afera }e zavr{iti na sudu
ti s na{im advokatom i do tada ne}emo istupati u javnosti. Nakon toga }emo iza}i s jasnim stavom - kazala je doktorica Gordana Bogdanovi}, jedan od {estero potpisnika pisma optu`be. Nakon pisma koje je izazvalo pravu pometnju u UKC-u ve}ina zaposlenika GAK-a stala je u za{titu direktora, kojem podr{ku daju i biv{i pacijenti. Jedna od njih je i Mujesira D`ambi} iz Tuzle, koja, kako ka`e, `ivot duguje doktoru Fatu{i}u.

- Na vlastitoj ko`i sam osjetila nestru~nost i nemarnost nekih od potpisnika pisma protiv doktora. Doktor Fatu{i} mi je uspje{no odstranio karcinom i odgovorno tvrdim da sam zahvaljuju}i njemu `iva i zdrava `ena ka`e Mujesira D`ambi}. Zanimljivo je da je tu`bu zbog, kako ka`e, neutemeljenih i gnusnih la`i najavio i doktor Fatu{i}, pa je o~ito da }e sudovi u Tuzli povodom ovog skandala imati pune A. Mu. ruke posla.

D`ambi}: Fatu{i} mi je pomogao

teme

Dnevni avaz, ~etvrtak, 13. oktobar/listopad 2011.

9

Ukratko

NAJAVE Dodik pristao, na testu sporazum ^ovi}a i Lagumd`ije

Dogovor u Travniku pravi dr`avnu vlast?
Had`i} pozdravlja spremnost iz RS Ve~eras pregovori u SBK
nje pozicijom ministra vanjskih poslova navodno su bili dio Dodikove taktike, kako bi se dokopao finansija, ~emu, zapravo, te`i od po~etka.

Radi se o pilot-projektu

BHMAC

Deminiranje bespilotnom letjelicom
U sklopu projekta koji se realizira pod pokroviteljstvom Evropske agencije za istra`ivanje svemira i u partnerstvu s Centrom za uklanjanje mina u BiH (BHMAC), ju~er je na {irem lokalitetu @unovnice, op}ina Had`i}i, prezentiran novi program u funkciji unapre|ivanja procesa deminiranja u BiH uz kori{tenje bespilotnih letjelica. Radi se o pilot-projektu.

Stavovi stranaka u vezi s uspostavljanjem izvr{ne vlasti u BiH su pribli`eni i ne vidim nikakvog razloga da Vije}e ministara ne bude konstituirano vrlo brzo, ~im HDZ BiH da svoj pristanak, izjavio je ju~er za „Avaz“ Damir Had`i}, potpredsjednik SDP-a.

Nova runda
No, mnogo toga ovisi o dana{njim pre-

govorima o formiranju Vlade Srednjobosanskog kantona u Travniku, gdje se testira sporazum koji su postigli Zlatko Lagumd`ija i Dragan ^ovi}. Za

Dodikova taktika
Had`i}, koji u ime svoje stranke u~estvuje u pregovorima, smatra vrlo zna~ajnom ~injenicu da je RS kao strana i dalje zainteresirana za {to br`u uspostavu izvr{ne vlasti u dr`avi. - Izjave Milorada Dodika i Mladena Bosi}a nakon sastanka u Br~kom bile su o~ekivane, ali je vrlo lijepo ~uti da postoji interes za formiranje Vije}a ministara na osnovama dogovora u Br~kom - zaklju~uje Had`i}, koji podsje}a da su lideri {estorke tada usaglasili da Ministarstvo vanjskih poslova (MVP) BiH pripadne SDP-u. Prema informacijama „Avaza“, sve je izvjesnije da bi SNSD na kraju diplomatiju, ipak, mogao prepustiti SDP-u, dok bi se se Dodik zadovoljio Ministarstvom finansija i trezora. Cijeli tok pregovora {estorke i licitira-

Dodik, Lagumd`ija i ^ovi}: Veoma blizu dogovora

ve~eras je zakazana nova runda pregovora izme|u dva HDZ-a na jednoj te SDA i SDP-a na drugoj strani. Sve je dogovoreno, osim podjele resora, jer SDP i HDZ BiH ne mogu se dogovoriti o ministarstvima obrazovanja i finansija. Nezvani~no, obje stranke spremne su popustiti u vezi s finansijama, ali ne i kod Ministarstva obrazovanja. Pola kantonal n o g bud`eta, naime, otpada na obrazovanje, a i mjesta u upravnim i {kolskim odborima godinama su bila rezervirana za kadrove HDZ-a BiH i SDA. Tako|er, SDA je nezadovoljna svojim kola~em i sa te strane moglo bi biti problema. A. [. - K. K.

Sud BiH

Seminar za sudije
Francuska ambasada u BiH organizirat }e danas i sutra u Sarajevu seminar za sudije i tu`ioce Odjela za ratne zlo~ine na Sudu BiH, javlja Fena. Seminar }e voditi Selin Bardo (Celine Bardet), koja, kao me|unarodna pravnica, ima veliko iskustvo iz oblasti ratnih zlo~ina posebno u regiji.

Slu~aj „Planin~i}“

Potvr|ena optu`nica
Sud BiH potvrdio je optu`nicu u predmetu „Fikret Planin~i} i drugi“, koja optu`ene Fikreta Planin~i}a, Rasima Li{an~i}a i Seada Menzila tereti za krivi~no djelo ratnog zlo~ina protiv stanovni{tva, javlja Fena. U optu`nici se navodi da su spomenuti tokom 1992. kao pripadnici Teritorijalne odbrane (TO) Kotor-Varo{ u~estvovali u napadu na stanovni{tvo srpske nacionalnosti u selu Serdari.

Iako ne}e u dr`avnu vlast

Odr`ana sjednica Fiskalnog vije}a BiH

Predsjednik NSRzB-a Mladen Ivankovi} Lijanovi} izjavio je za na{ list da njegova stranka ne}e biti dio platforme na dr`avnom nivou ne budu li njeni predstavnici u~estvovali u novom sazivu Vije}a ministara BiH. Isti~u}i

NSRzB i HSP BiH ne odustaju od platforme
da su neki mediji ovu njegovu izjavu protuma~ili na drugi na~in, on je naveo da ovo ne zna~i kraj platforme na drugim nivoima vlasti. - Nije upitna platforma na federalnom nivou, a {to se ti~e Vije}a ministara BiH, ja

Budimpe{ta

Lijanovi} i Juri{i}: Opre~na mi{ljenja

sam i dalje kandidat za predsjedavaju}eg. Sigurno imam 22 glasa u Parlamentu BiH, ali nemam entitetsku ve}inu - kazao je predsjednik NSRzB-a. S druge strane, Zvonko Juri{i}, predsjednik HSP-a BiH, izjavio je za „Avaz“ da njegova stranka, za razliku od NSRzB-a, ne tra`i da bude „u prvim redovima Vije}a ministara BiH“. Smatra da platforma stoji na svim drugim nivoima. - Ja razumijem Mladena, on je kandidat za predsjedavaju}eg Vije}a ministara BiH. Ali, ja mislim da se NSRzB ne}e povu}i iz platforme, a ako to i u~ini, platforma }e opstati - tvrdi JuA. Du. ri{i}.

Uskoro nastavak razgovora

(Foto: B. Nizi})

Be}irovi}eva tema o integracijama
U okviru prve sesije Pete konferencije predsjednika parlamenata zemalja zapadnog Balkana ju~er u Budimpe{ti, koja se bavi temom „Izgledi integracija u EU dr`ava zapadnog Balkana“, u~esnicima se obratio predsjedavaju}i Predstavni~kog doma PSBiH Denis Be}irovi}, javlja Fena. Be}irovi} je kazao da susret do`ivljava kao zna~ajnu mogu}nost za razmjenu mi{ljenja i iskustava.

Sjednica Fiskalnog vije}a BiH, koja je odr`ana ju~er u Sarajevu, bila je posve}ena globalnom okviru fiskalnog bilansa i politika u BiH za 2012-2014. godinu. U okviru rasprave o globalnom okviru ministri finansija BiH, RS i FBiH iznijeli su razli~ite prijedloge u vezi s finansiranjem institucija BiH. Ministri finansija zadu`eni

Bez dogovora o bud`etu

su da do naredne sjednice Fiskalnog vije}a, koja }e biti odr`ana 26. oktobra, do|u do usagla{enog prijedloga okvira bud`eta za 2012. godinu. Na sastanku je razgovarano i o nastavku saradnje s Me|unarodnim monetarnim fondom (MMF) te je zaklju~eno da }e sastanak Fiskalnog vije}a s Misijom MMF-a biti odr`an 22. novembra.

Klub poznatih

Adi Hrustemovi}

@ivcira me teta na {alteru u banci
Li~ni profil bh. glumca
Ime i prezime: Adi Hrustemovi}. Datum i mjesto ro|enja: 13. april 1987., Sarajevo. Koji je Va{ najve}i porok: Niti pijem niti pu{im. Biste li donirali organe: Bih, sve. [ta }e mi kada umrem [ta pomislite kada Vam crna ma~ka prije|e preko puta: Jao, kakva slatka maca. [ta svaka dama mora imati u ta{ni, a mu{karac u nov~aniku: Dama moj broj telefona, a mu{karac novac. Ima li istine u izreci „Ko pjeva, zlo ne misli“: Nadam se. Ja mnogo pjevam. Da je sutra smak svijeta, {ta biste danas uradili: Legao bih da se naspavam. Je li bolje danas biti lijep ili pametan: Ni jedno ni drugo. Politika je za Vas: Zlo. Jeste li ikada izdali prijatelja: Ne. Je li Va{a slava gorkog ili slatkog okusa: Gdje je ovdje slava? Otkrijte nam jednu tajnu: Ne pada mi na pamet otkrivati svoje tajne. ^ega se najvi{e sramite: ^esto sam prepisivao u {koli. Najljep{a `ena/mu{karac je: Kleopatra i Antonio. Kada je brak dobar brak: Kada se zavr{i. Je li jutro pametnije od ve~eri: Jeste, valjda. Neostvarena `elja: Da budem slikar. Omiljeni film: „Pulp Fiction“.

10

Dnevni avaz, ~etvrtak, 13. oktobar/listopad 2011.

teme

SARAJEVO Unuk sjevernokorejskog diktatora bje`i od medija

Han Sol stigao u Sarajevo
Nadle`ni slu`benici odlu~ili iz sigurnosnih razloga mladi}a sprovesti na sporedni izlaz
Novinari i snimatelji ~ekali uzalud

Kim Han Sol, unuk sjevernokorejskog diktatora Kim Jong Ila, koji je u na{u dr`avu do{ao na {kolovanje, sletio je ju~er avionom iz Be~a u 14.20 sati na Aerodrom Sarajevo. Njega su na glavnom izlazu iz carinskog terminala ~ekale brojne novinarske ekipe nakon {to je na{ list, prije dvije sedmice, otkrio senzaciju koja je izazvala pa`nju {irom svijeta, a posebno u Kini i Japanu. Me|utim, ~ekali su uzalud, jer su slu`benici Grani~ne policije BiH unuka sjevernokorejskog diktatora
(Foto: S. Jordamovi})

Hrustemovi}: Politika je zlo

Va{ hobi: Gluma. Sportista koji Vas inspirira: [umaher (Schumacher). Sje}ate li se prvog poljupca: Ne. [ta je Va{ najve}i strah: Da }u i}i u pakao. Najdra`a pjesma: „Smooth Criminal“ Majkla D`eksona (Michael Jackson). Kada ste posljednji put bili na izlo`bi ili u pozori{tu: Ju~er. Citat koji pamtite: „Smrt je najbolji izum `ivota“. Omiljena modna marka: Toga nemam. Osoba koja Vas `ivcira: Jedna teta na {alteru u banci.

Han Sol: Snimljen pri ulasku u avion u Be~u

izveli na sporedni izlaz, daleko od kamera i o~iju javnosti. Kako je „Avazu“ pojasnio direktor Grani~ne policije BiH Vinko Duman~i}, Kim Han Sol nije imao VIP tretman, ali su nadle`ni slu`benici odlu~ili iz sigurnosnih razloga mladi}a sprovesti na sporedni izlaz. Mariko [ivari, novinarka japanske televizije „Fuji TV“ koja je u istom avionu letjela s

Han Solom, kazala nam je da je mladi} djelovao prili~no zabrinut zbog novinara te je po izlasku iz aviona odmah tra`io pomo} grani~nih policajaca. I ekipa „Fuji TV“ zajedno s bh. novinarima uzalud je ~ekala da mladi Han Sol iza|e na glavni izlaz. Iako to niko nije mogao potvrditi, Han Sol se uputio u Mostar, gdje }e se dvije godine {kolovati na Koled`u ujedinjeA. Du. nog svijeta.

SELAM EDHEMU Za{to tu`ila{tva i va{i novinari ne istra`e ~injenicu da je tre}ina aparata u kockarnicama „Lutrije BiH“ nelegalna i sakrivena? T se vadi ako ogroman ke{ koji ide prema {efovima stranaka i direktorima „Lutrije“. I poselamite mi Edhema Pa{ukana! Uposlenik „Lutrije“ PO[TENI PRIVREDNICI Gospodine Bakire Izetbegovi}u, okani se ve} jednom tih svojih ratnih profitera koji }e ti kad-tad do}i glave. Ne znam odakle ti to da ih naziva{ „po{tenim bo{nja~kim privr-

SMS

Dnevni avaz 061-142-015
ODGOVORNA SDA - Kada }e se donijeti zakon o oduzimanju nelegalno ste~ene imovine, zakon o poni{tavanju i oduzimanju svih objekata i opreme od privatizacije? Sankcionisanje svih pojedinaca za mito i korupciju. Za sve zakone {to se ne donose odgovoran je vrh SDA. PODR[KA OCA - Svaka ~ast gospodinu Salemu Bajrovi}u, koji je svojoj k}erci pru`io {ansu u te{koj situaciji i stao uz nju, kako bi svaki roditelj i trebao ma koliko gre{na njihova djeca bila. Alma

ednicima“, kada svi znamo da su oni obi~ni prevaranti, kao uostalom i sama SDA. Na posljednim izborima kra|a glasova bila je o~ita, u {ta su se mnogi gra|ani mogli uvjeriti uo~i i na dan izbora. KRIMINAL NA VRHU - Znam da RS sve ~ini da destabilizuje BiH. Isto tako, jasno mi je da mnogo hrvatskih ~elnika uzvra}a i `eli rasturiti BiH. Najve}i je belaj {to i pojedini Bo{njaci rame uz rame to ~ine s druga dva naroda. Za{to? Nije njima interes da za`ivi pravna dr`ava. Kriminal je na vrhu BiH.

Povodom turske inicijative za vra}anje jedinstva Islamske zajednice u Srbiji, glavni muftija Muamer ef. Zukorli} izjavio je za „Dnevni avaz“ da }e podr`ati rje{enje oko kojeg se saglase vrhovni vjerski poglavari Turske Mehmed Gormez i reisu-l-ulema Islamske zajednice u BiH dr. Mustafa Ceri}. On ka`e da mu je veoma stalo da se problemi koji postoje u Srbiji kona~no prevazi|u. - Jedinstvo Islamske zajednice je od izuzetnog zna~aja za sve druge aspekte na{e budu}nosti i razvoja kao i ostvarivanje na{ih prava. Klju~ni faktori budu}eg dogovora su dvojica vrhovnih

Podr`at }u dogovor vjerskih poglavara BiH i Turske
poglavara, IZ u BiH i vjerskog poglavara Turske. Time se potvr|uje povezanost IZ u Srbiji i Sand`aku sa sjedi{tem u Sarajevu, a rje{enje poprima i me|unarodni aspekt u klju~noj ulozi Ankare - smatra Zukorli}. On ka`e da su vjerski poglavari Turske i BiH ulo`ili velike napore te da postoje ozbiljne indicije da bi uskoro moglo do}i do rje{enja. U medijima se ve} najavljuje da je u pripremi dokument koji bi u vidu sporazuma bio postignut izme|u vjerskih poglavara Ankare i Sarajeva, a koji }e akterima u Srbiji biti predlo`en po principu „uzmi ili ostavi“.
F. KARALI]

Muftija Zukorli} o inicijativi za vra}anje jedinstva IZ Srbije

Zukorli}: Prevazi}i probleme koji postoje

Poslanicima Parlamenta RS ju~er se obratio predsjednik Udru`enja penzionera RS Rade Rakulj, koji je u vrlo emotivnom govoru iznio dio svakodnevice najstarijih gra|ana u ovom dijelu dr`ave, a zatim najavio kako se uskoro mogu o~ekivati i maso-

Vapaj penzionera u RS
vnija izra`avanja nezadovoljstva ovakvom situacijom. - Ovo je kriti~no stanje, povrije|ena su ljudska prava i zakon koji mo`e biti i ispit savjesti za mnoge. Dovedeni smo u situaciju da nas je sramota re}i kolika je na{a penzija! Ba{ niko nema najmanju prosje~nu penziju od 160 KM kao mi u RS - govori Rakulj. Glavni revizor RS Bo{ko ^eko podsjetio je da je akumulirani deficit bud`eta RS ve}i za 105,8 miliona maraka od prikazanog u konsolidiranom izvje{taju Vlade RS pa iznosi 772,8 miliona KM,

Na sjednici Narodne skup{tine ju~er burno

a ne 666,9 miliona, koliko je prikazala vlada Aleksandra D`ombi}a. - Kada se sve sabere, revizija je do{la do podataka da je ukupni deficit za bud`etske korisnike i fondove vi{e od milijardu i 111 miliona marV. S. aka - kazao je ^eko.

JAA

Dnevni avaz, ~etvrtak, 13. oktobar/listopad 2011. 

REVIZIJA Finansijski izvještaji o poslovanju stranaka

Nezakoniti prihodi SDA
Izdavali hotel ”Balkan” u Zenici, a SDA nije dokazala ni da više nije vlasnik TV Travnik
Sudeći prema izvještajima o reviziji finansiranja političkih partija u 2009. godini, koje je objavila Centralna izborna komisija (CIK) BiH, nesporno je da će novčane kazne uslijediti za brojne stranke, među kojima po prekršajima prednjači SDA. Revizorska služba CIK-a utvrdila je da su Kantonalni i Općinski odbor SDA Zenica nezakonito izdavali prostorije bivšeg hotela “Balkan”, iako on nije u vlasništvu te stranke. Na taj način SDA je samo u 2009. ostvarila prihod od 17.780 KM. Također, SDA je nastavila kršiti Zakon o finansiranju stranaka, jer CIK-u nije dostavila dokumentaciju kojom bi dokazala da više nije vlasnik Nezavisne radio-tebrenica, Jablanica, Jajce. Za 2009. godinu SDA nije iskazala podatke o transakcijskom računu općinske organizacije u Bosanskoj Gradišci, a ni tačne podatke o prihodima od imovine. Riječ je o izdavanju određenih prostorija u sarajevskom Novom Gradu, a SDA je prihode od izdavanja prostora “Lutriji BiH” i “Duhanprometu” iskazala za 2.000 KM, odnosno 225 KM više od ostvarenih. Prekršila je zakon i zato što CIK-u nije dostavila ugovor o zakupu prostorija koje koristi Centrala SDA u Titovoj ulici 9a u Sarajevu i nije iskazala dugove prema Službi za zajedničke poslove FBiH, koja upravlja tom državnom imovinom. M. KUKAN
CIK: Ostale stranke na dnevnom redu jedne od narednih sjednica

Bivši hotel “Balkan” u Zenici

levizije Travnik. Utvrđeno je i da je SDA u Doboj-Jugu koristila prostorije bez plaćanja naknade, a takojei skorištenjem objekata koji su u vlasništvu općina

Živinice, Fojnica, Ilijaš, Novo Sarajevo, Stari Grad Sarajevo, Novi Grad Sarajevo, Hadžići, Ilidža, Donji Vakuf, Orašje, Sanski Most, Bosanska Krupa, Srebrenik, Sre-

Prema izvještaju CIK-a, i SDP je 2009. godine kršio Zakon o finansiranju stranaka . Zanimljivo je, između ostalog, da SDP nije prijavio u 2009. prihod od 1.800 KM ostvaren od izdavanja poslovnog prostora Demokratskoj narodnoj

5,2LED " =H==
stranci Bosansko Grahovo. Kao prihod SDP nije prikazao ni 124.012 KM koje mu je u 2009. uplatila Općina Jajce, prema sudskoj presudi donesenoj po tužbi SDP-a protiv te općine i Općinskog odbora HDZ-a BiH radi naplate zakupnine prostora koje su Općina i HDZ koristili od 2001. do 2006. godine. CIK je konstatirao da je SDP u 2009. na ime finansiranja određenih projekata primio ukupno 199.109 KM od stranih donatora. Od izdavanja zgrade

u sarajevskoj Alipašinoj ulici 41 Vladi Federacije, SDP je u 2009., iako nije upisan kao 1/1 vlasnik te imovine, zaradio 423.635 KM te je CIK preporučio da se konačno riješe vlasničko-pravni odnosi nad nekretninama.

Centralna izborna komisija (CIK) BiH jučer je nakon završene revizije finansijskih izvještaja političkih partija za 2009. godinu, donijela odluke o sankcioniranju 18 stranaka. Izrečene su novčane kazne u rasponu od 1.000 do 5.000 KM. Sa 5.000 KM jučer je kažnjen SNSD, sa 4.500 SDU BiH, sa po 4.000 LDS BiH i Socijalistička partija, 3.000 NSRzB i DNS, 2.200 Naša stranka, sa po 2.000 GDS BiH i DNZ, po 1.500 Nezavisna demokratska stranka, Demokratska stranka Srpske i Demokratska stranka naroda Srpske. Najniže kazne od po 1.000 KM dobili su, između ostalih, SBB BiH, SDU 2002, BPNS i DS. Prema reakcijama iz 

= & IJH=== =A @ @ # 

Centralna izborna komisija BiH

stranaka, mnoge od njih, poput SBB BiH, uložit će žabe Sudu BiH na ove odluke. Konkretno, u SBB BiH navode da će se žaliti ne zbog visine izrečene kazne nego iz principijelnih razloga, jer smatraju da nisu napravili nikakve propuste. Inače, CIK je preporučio za SBB BiH, koji je i osnovan 2009. godine, da treba uspostaviti potpunije evidencije o svim troškovima. Osim te napomene nisu uočeni drugi nedostaci u finansiranju. Za SNSD je navedeno da je primao priloge iz izvora koji su zabranjeni političkim strankama, a između ostalog, prekoračio je i limit na troškove kampanje za prijevremene izbore za načelnika Bileće. M. K. 

Dnevni avaz, četvrtak, 13. oktobar/listopad 2011.

F=H==

VIŠEGRAD Zgrade u Novoj mahali i Mezalinu opkoljene drvima

Ivana na svečanoj dodjeli stipendije

1L==ELEć@>EJE IJEFA@EA’EšH@Eć’
Podstrek za đake i sportiste da uče i treniraju još marljivije
U trebinjskoj Gimnazije “Jovan Dučić” juče je Ivani Ninković, učenici drugog razreda ove škole i plivačici Plivačkog kluba Leotar, svečano dodjeljena prva stipendija koju porodica Miloša Mrdića dodjeljuje u znak trajnog sjećanja na tragično preminulog sportistu. - Ova ideja nastala je prije nekih godinu dana. Zajedno sa rukovodstvom gimnazije dogovorili smo se da na jedan skroman način ostavimo trajno sjećanje na Miloša, tako što ćemo najboljeg učenika i sportistu nagraditi godišnjom stipendijom. Nadamo se da će to biti podstrek za te đake i sportiste da uče još više i da treniraju još marljivije - rekao je otac pokojnog Miloša, Dragan Mrdić. Ivana Ninković, uz zahvalnost porodici Mrdić i Gimnaziji “Jovan Dučić”, ističe da će joj ova stipendija mnogo značiti. Ona je bila seniorski i juniorski prvak BiH u plivanju, a osvajala je i mnogo medalja van granica BiH. Ivana će u školskoj 2011/2012. godini primati 160 KM mjesečno. P. M.

Sjećanje na preminulog sportistu 

JLE?= AćA FHH=@EJE E LA CHEA IAA
Potrebno najmanje 20.000 maraka za njeno osposobljavanje

Šta mi se (ne) sviđa u Goraždu

-Sviđa mi se ideja Sabihe Hadžimuratović koja je u blizini Goražda nedavno okupila umjetnike iz nekoliko zemalja svijeta i organizirala likovnu koloniju. Mislim da je to odlična ideja koja može biti uzor i za neke druge oblasti. Sviđa mi se što je počelo čišćenje obaloutvrda i uređenje gradskih plaža, ali mi se ne sviđa što taj posao nije završen. Ne sviđa mi se pojava pasa lutalica u gradu. Također, mislim da imamo puno više potencijala ali ih ne znamo iskoristiti, poput rijeke Drine koja predsta- 

AEIHEšJAEFHEH@EHAIKHIE

Višegrađani koji žive u Novoj mahali i Mezalinu već dvadeset godina nemaju grijanje iz toplovodnog sistema. Zbog toga su zgrade u ovom dijelu grada opkoljene hrpama drva. - Naše terase već godinama služe za odlaganje drva, a lift se često pokvari od prevelikog tereta. Obraćali smo se u opštinu sa zahtjevom da nam se pomogne u osposobljavanju kotlovnice, međutim dobili smo zvaničan odgovor od načelnika Tomislava Popovića da u grijnoj sezoni za 2011/2012 kotlovnica neće raditi zbog tehničkih razloga - kaže predsjednik zajednice etažnih vlasnika “Osmica” Novica Pjevčević. On ističe da su prošle godine dolazili stručnjaci iz Foče i pregledali kotlovnicu i utvrdili da je potrebno najmanje 20.000 maraka za njeno osposobljavanje. - Tada smo imali razgovore sa predstavnicima opštine i zamjenik načelnika Vinko Droca je obećao da će opština pomoći ukoliko

U dvorištu naslagana drva stanara

bude bar 50 posto zainteresovanih za grijanje. Uradili smo ankete ali nije bilo dovoljno zainteresovanih zbog ponuđene cijene grijanja od 2,80 po metru kvadratnom jer nisu garantovali da se ci-

jene goriva neće povećavati do kraja sezone - navodi Pjevčević. Izvjesno je da će stanovnici u Novoj mahali i ulici Vojvode Stepe i ove godine ložiti vatru u višespratnica-

ma i kamarati drva na balkonima, dok će građani u centru grada i oni koji žive bliže Trga imati tople radijatore na dan početka grijne sezone 15.oktobra. M. ANDRIĆ

Na staroj kotlovnici, poslije rata izgrađena je privatna kuća. Neki građani smatraju da bi to mogao biti problem prilikom njenog puštanja u rad pa niko ne želi da ponese tu vrstu
Hasan Gabela, novinar 

Kć= = JLE?E

odgovornosti. No, u opštinskom Odjeljenju za urbanizam kažu da to nije nikakav problem i da vlasnik ima urednu građevinsku dozvolu o izgradnji stambenog prostora.

Za kotlovnice pod okriljem “Toplog doma” obezbijeđeno je oko 450 tona uglja iz rudnika Miljevina kod Foče. Korisnici grijanja u stambenom prostoru će plaćati 2,5

+EA= F L=@H=JK

marke po kvadratu a za poslovne prostore cijena je 3,8 maraka za period od šest mjeseci, potvrdio je predsjednik Upravnog odbora ovog udruženja Mile Perić.

vlja rijedak prirodni resurs, ali kao da se trudimo da uništimo njenih dvadesetak kilometara koje imamo. Na taj način turiste sigurno nećemo privući - kaže Hasan Gabela, novinar. Al. B. 

E=AžA@EI=JE>A=F=H=J=
Aparat za kućnu ventilaciju košta 5.500 eura, a porodica živi od 380 KM mjesečno
Savo i Gordana Mihajlović, mještani Gornje Puharske kod Prijedora i očajni roditelji teško bolesnog dječaka Nikole (16), apelovali su na dobre ljude u nadi da će im pomoći da nabave aparat za kućnu ventilaciju (NIMV) koji će njihovom sinu, koji boluje od mišićne distrofije, omogućiti normalno disanje i produžiti život. Savo, koji Nikolu, jer je prikovan za invalidska kolica, svakodnevno vozi do Specijalne osnovne i srednje škole “Đorđe Natošević” u Prijedoru i vraća nazad kući, kaže da porodica živi od skromnih 380 KM, koliko on kao radnik zaradi u prijedorskom “Autotransportu”.

Supružnici Mihajlović iz Prijedora traže pomoć za bolesnog sina

U Bosanskom Šamcu i Obudovcu

Predstavnici Mikrokreditnog društva “Mikrofin” iz Brčkog, filijala Bosanski Šamac, podijelili su školske torbe sa priborom za 25 učenika iz porodica lošeg materijalnog stanja koji pohađaju Osnovnu školu u Obudovcu. Istovremeno je predstavnicima doma “Milan Jelić” uručena kosilica za košenje parka ispred doma. Zamjenik šefa filijale “Mikrofin” iz Šamca Momir Pupčević izjavio je da 

IL?E @>EE šIE FHE>H E JH>A

4=čK = Fć
Oni koji žele pomoći porodici Mihajlović da nabavi aparat za kućnu ventilaciju sredstva mogu uplatiti na žiro račun Nove banke AD i na broj 555-007-81206980-55. bolest napredovala, moj sin je smršao 15 kilograma priča Savo i dodaje Nikola, inače vrlodobar učenik sedmog razreda Specijalne škole, na ime tuđe njege i pomoći mjesečno prima 41 KM koje potroše na njegovo liječenje. M. Z.

ova donacija predstavlja nastavak akcije pomoći djeci školskog i predškolskog uzrasta, podsjetivši da je u ovoj godini društvo podijelilo 2.000 raznih donacija širom BiH gdje ostvaruje dobre rezultate. - Na ovaj način vraćamo lokalnim zajednicama dio sredstava i nastojimo da im pomognemo. Na šamačkom području u ovoj godini ovo je treća akcij? - rekao je Pupčević. S. J.

Otac Nikolu svakodnevno vozi do škole

-Za nas je pusti san taj aparat koji će moje dijete vratiti u život, jer košta 5.500 eura. Novac sami od moje

plate nemožemo obezbijediti, a teško namjegledatikako se Nikola pati. U posljednja dva mjeseca, koliko ima da je

zeni~ko-dobojski kanton

Dnevni avaz, četvrtak, 13. oktobar/listopad 2011. 

!

Predstavljamo prvačiće

ZENICA Nakon što su je godinama besplatno koristili

5FHJIE K>LE A CK F=ć=JE )HAK
Neophodno izdvojiti 1.000 maraka za odigravanje utakmice

Učenici I-2 sa učiteljicom Vildanom Kaknjo

(Foto: J. Hadžić)

Početkom sezone dvoranskih sportova nastali su i problemi za zeničke sportske kolektive- rukometni, muški i ženski košarkaški klub Čelik, koji, nakon što su dvije i pol godine besplatno trenirali i igrali svoje utakmice u Areni, nisu u mogućnosti plaćati dogovorenih 1.000 KM za odigravanje utakmica. Tako je i u petak navečer u pitanje bilo došlo i odigravanje Kup utakmice između rukometaša Čelika i visočke Bosne Prevent. - Klubovi su na vrijeme obavješteni, tako smo se i dogovorili, ali očito je da ne mogu plaćati. Njihove ćemo obaveze knjižiti i prolongirati za naredni općinski budžet, jer svi smo zainteresirani i imamo za cilj da održimo i dvoranu i klubove. Moramo biti fleksibilni, jer nije dobro vrijeme za sport - kaže direktor JP za

Učiteljica I-2 razreda OŠ “Edhem Mulabdić” iz Zenice je Vildana Kaknjo, a učenici su: Elmana Ahmetović, Alma Begagić, Ibel Bihorac, Lamija Bišić, Hanadi Dedić, Stefani Dedić, Lamija Delić, Viktorija Džanković, Ajnur Halilović, Almir Husejinović,

2HLE Š ’-@DA K=>@Eć’ AE?=

Harun Huzbašić, Tarik Juhić, Emir Mešković, Ahhid Muratović, Aja Musić, Vedad Pojskić, Sara Smajlović, Adna Sarajlić, Nejra Stjepanović, Amar Šečić, Vičenco Talić, Danis Tolja, Nidal Trako i Adnan Vojvodić. V. B.

Projekt Kantonalnog zavoda za zdravstvo

Sportska dvorana Arena u Zenici: Klubovi obaviješteni

upravljanje sportskim objektima u gradu Husein Hinović. On dodaje i da, sigurno, neće doći u pitanje odigra-

vanje utakmica, a da će obaveze klubova preuzeti na sebe osnivač, Općina Zenica. Treninzi su im i dalje besplatni, odnosno u dogovore-

nih 1.000 maraka za odigravanje utakmica, bila je ukalkulisana i cijena dva treninga dnevno po sat i pol. V. BEGUNIĆ

Počela sezona grijanja u Kaknju

To će se realizovati isporukom dodatnih količina uglja iz Rudnika Kakanj Elektroprivredi BiH
U Kaknju je prije dva dana obavljenja topla proba grijanja za ovu sezonu. Načelnik općine Mensur Jašarspahić kazao da će u narednih nekoliko mjeseci biće izmirene obaveze po osnovu grijanja za Javnu ustanovu za kulturu i obrazovanje Kakanj, Dom zdravlja sa poliklinikom Kakanj, Kakanj-Sport, Predškolsku ustanovu Mladost, Gradsku Biblioteku i Centar za socijalni rad Kakanj. To će se realizovati isporukom dodatnih količina uglja iz Rudnika Kakanj Elektroprivredi BiH, tako što će krug finansiranja biti zaokružen preko Zavoda za planiranje i izgradnju općine Kakanj, prema kojem

1IF=J= @KCL= =LED FHA@KAć= @ H== C@EA

Ministarstvo zdravstva Zeničko-dobojskog kantona i Kantonalni zavod za javno zdravstvo počeli su sa realizacijom projekta “Ujedinjeni mijenjamo dijabetes u ZDK”, koji će u tri faze trajati do kraja 2013. godine. -Osnovni cilj Sa prezentacije: Unaprijediti znanje je unapređenje o prevenciji znanja zdravstvenih radnika, ali i oboljelih, o ćerne bolesti. Procjenjuje se prevenciji i liječenju ove bo- da na području ZDK ima lesti - kazao je direktor Za- oko 20 hiljada oboljelih od voda za javno zdravstvo dijabetesa. Ovim projektom ZDK Senad Huseinagić. ZDK je prvi kanton u FBiH On je ukazao na eksplo- koji je počeo sa ovakvim zivan rast broja oboljelih i načinom preventivnog rasve češće komplikacije še- da. A. DŽ.

,E=>AJAI E= DE=@= I>= K , 

CKćE L=HLE

Jašarspahić: Ugovorena prodaja U Kaknju sezona grijanja počela nešto ranije

Puštanje se obavlja postupno, jedna po jedna podstanica, tako da topla voda neće svim potrošačima stići istovremeno. - Tokom ovog postupka mogući su nepredviđeni kvarovi koje će ra-

dnici „Grijanja” otklanjati u što je moguće kraćem roku. Na ovakvu odluku utjecale su i meteorološke prilike, odnosno temperatura zraka - kaže Kasim Alajbegović, direktor JP “Grijanje”

Rudnik ima finansijske obaveze. - Rudnik je ugovorio prodaju dodatnih količina uglja iz kojih će biti finansirane obaveze iz Protokola za izmirivanje duga po osnovu grijanja kakanjskih javnih ustanova i preduzeća, a u

Termolektrani su odrađeni tehnički poslovi za nesmetanu isporuku toplotne energije. Tako sezona grijanja počinje današnjim puštanjem tople vode u sistem daljinskog grijanja - kazao je Jašarspahić. Az. S.

U organizaciji Saveza za sport i rekreaciju invalida ZDK, u Olovu je održano kantonalno prvenstvo u šahu. Takmičare je pozdravio Izudin Husanović, predsjednik Saveza za sport i rekreaciju invalida ZDK, a prvi potez povukao je Imer Karagić, šef Službe za opću upravu i Prvi potez povukao Imer Karagić društvene djelatce te je tako zauzela prvo nosti Općine Olovo. mjesto, dok je drugo, odnosNakon trosatnog tak- no treće mjesto, pripalo mičenja, najviše osvojenih šahistima iz Visokog i Zavibodova imala je ekipa Zeni- dovića. S. Mi.

2>EA@E= AEF= AE?A

Kantonalno prvenstvo u šahu u Olovu 

"

Dnevni avaz, ~etvrtak, 13. oktobar/listopad 2011.

I=H=ALIE =J

OPTUŽBE Studenti iz Doma Nedžarići tvrde

Zaradili mnogo manje novca od planiranog

Uprava Centra “Skenderije” s bivšim direktorom ovog preduzeća Suadom Džindom i sadašnjim v. d. direktora Alijom Isovićem na čelu, koji je tada bio predsjednik Nadzornog odbora “Skenderije”, posljednjih godina poslovala je s gubitkom. Kako je navedeno u izvještaju o radu u 2010. godini, “Skenderija” je poslovala s više od pola miliona maraka u minusu. U izvještaju se jasno navodidasu od7.399.000planiranih lani prikupili 6.182.161 KM. - Prihodi od sajmova bili su manji za više od pola miliona KM nego što je to bilo planirano. Oko 400.000 KM manje ubrano je od zakupa prostorija, a više od 220.000 maraka manje bilo je prihoda nego što je planirano od kulturno-zabavnih djelatnosti - navedeno je, između ostalog, u izvještaju. Uovom dokumentunavedenoje i to da je “Skenderija” samo dobavljačima dužna više od 700.000 KM. Zbog lošeg poslovanja “Skende-

”5A@AHE=”=EECK>E= LEšA@%

Sastanak nezadovoljnih radnika i Uprave

rije”i najavljenihsmanjenja plaćaza 20,a toplogobrokaza50 postoSindikat i radnici najavili su za danas sastanak s Upravom. No, kako nam je jučer kazao Iso- 

A@A DH=K FKK ?HL=
U pitanju je samo dobra fotomontaža, kaže direktor Emir Kadrić Svakodnevna provjera kvaliteta
Nezadovoljni stanari Studentskog doma Nedžarići poslali su redakciji “Dnevnog avaza” fotografije na kojima se vidi pokvarena hrana puna crva, a koju im, kako tvrde, za ručak i večeru pripremaju kuhari menze u Domu. Studenti koji su zbog bojazni da bi mogli imati posljedice željeli ostati anonimni ističu da su se na ovakav potez odlučili nakon brojnih upisa u knjigu žalbi u restoranu i izostanka reakcije odgovornih osoba.

Faksimil dijela spiska dugovanja

Odbacuje tvrdnje
Ove tvrdnje pojedinih studenata direktor Studentskog centra Emir Kadrić kategorično odbacuje. - Ako se to već dogodilo u našoj menzi, zašto studenti nisu o tome obavijestili kuhare, upravnika, diFotografije koje su poslali studenti

vić, još nije dobio poziv na sastanak, iako je spreman odazvati se i objasniti radnicima u kakvoj se situaciji preduzeće trenutno nalazi. S. M.

Radnici preduzeća „Park” počeli su s čišćenjem terena na izletištu Mojmilo, gdje je planirana izgradnja ski-staza sa žičarom za početnike. Uklanjanje samoniklog žbunja i rastinja bit će završeno za nekoliko dana. - Ručno i pomoću motornih pila čistimo mjesto gdje će se graditi staza. Već prvog dana akcije radnici su prikupili nekoliko tona otpada kažu iz preduzeća “Park”. A. Na.

2čEA CH=@= IEIJ=A = EK

Radnici “Parka” čiste teren 

A= IA A F=šA I=?E=
Za vrijeme naše posjete upravnik Doma Nedžarići Amir Šehić obišao je s nama kuhinju u kojoj se hrana svakodnevno priprema. - Variva se kuhaju ujutro i odmah se dijele za ručak i večeru. Ono što ostane na kraju dana ne vraća se na sutrašnji meni. Studenti se ne trebaju plašiti sankcija i trebaju reći ako nešto nije uredu, a ne služiti se ovim metodama - ističe Šehić. brodošla. O ovom slučaju nas niko nije obavijestio i pitamo se zašto tanjir s hranom nije vraćen kuhinji pita se Mirvić.

Kanlić: Ukusna hrana

Mirvić: Priprema se 13 vrsta jela

Prikupljeno nekoliko tona otpada

Spec
Općinu Trnovo posjetili su Đino Baral (Gino), Alesandra Neve (Alessandra) iDaria Antenući (Antenucci),predstavnici SeeNeta.Tokom posjete obišli su biciklističke staze za brdski turizam od Čakli do Sinanovića, za čiju je izgradnju regija Pijemonte dala 140.000 KM.

rektora, nego medije? Ipak smatram da je u pitanju samo dobra fotomontaža - kazao je Kadrić. Prema riječima Kemala Mirvića, pomoćnika upravnika za ishranu u domovima Bjelave i Nedžarići, dnevno se pripremi oko 4.000 obroka. - Ovakve situacije su moguće kada se radi s povrćem. Međutim, prije pripreme 13 vrsta jela svaki dan se kvalitet hrane provjerava. Svaka sugestija studenata je do-

Šehić: Trebaju reći

Dobri uvjeti
Naša ekipa posjetila je jučer menzu u Nedžarićima kada se studentima dijelio ručak.

- Prije nekoliko sedmica uselio sam se u Dom. Uvjeti stanovanja su dobri, a i hrana je ukusna i raznovrsna. Do sada nisam nikada dobio pokvarenu hranu i nisam imao problema s kuhinjom - ističe student Amsad Kanlić iz Goražda. Istog mišljenjabila jei studentica izZeniceAidaHuskić. A. NALO

?H= DHE=

Dnevni avaz, ~etvrtak, 13. oktobar/listopad 2011. 

#
Plijen izložen u CJB Trebinje
(Foto: P. Mucović) 

AHE= *=HLEć = I>@E čA= F@E=A FJKžE?A
U Tužilaštvu očekuju kompletiranje istrage i nalaze psihijatrijskog vještačenja
na trudnoća posljedica silovanja, što ne može utjecati na kvalifikaciju krivičnog djela koje je počinila u selu Zamršten kod Foče. - Nikakvih novih detalja nemamo. Ona je priznala izvršenje djela i rekla da je nekada u januaru ispred diskoteke u Sarajevu silovana od više lica. To je njena izjava, ali koliko je ona tačna, tek se treba utvrditi, a što se tiče samog događaja u Foči, mi smo to završili s policijskog gledišta - kazala nam je Tešić. Kako nam je kazao tužilac Hakalović, s navodima iz izjave osumnjičene upoznat je MUP Kantona Sarajevo. Nakon medicinskog tretmana u fočanskoj bolnici, hapšenja i uzimanja izjave, Nermina Bajrović (23) puštena je kući, jer nije bilo osnova za njeno daljnje zadržavanje u pritvoru. Ona će na slobodi čekati podizanje optužnice za krivično djelo ubistva djeteta pri porođaju, za što joj prijeti kazna zatvora od šest mjeseci do pet godina. Prema riječima tužioca Harisa Hakalovića iz Okružnog tužilaštva u Trebinju, očekuje se da će policijski izvještaj s nalazima psihijatrijskog vještačenja, vanjskog pregleda i obdukcije tije-

Istraga čedomorstva kod Foče

PRETRESI Na dvije lokacije na području Bileće

2H=đA&ECH== AIFEL=HKžAEKE?E=
Uhapšen Blažo Milošević (64) iz sela Njeganovići
tanjen u selu Njeganovići. Blažo Milošević je uhapšen i nad njim je izvršena kriminalistička obrada, nakon čega je predat nadležnom tužilaštvu u Trebinju na daljnje postupanje. Na vanrednoj pres-konferenciji CJB Trebinje Dragan Nosović, zamjenik načelnika CJB Trebinje, izjavio je da je na području općine Bileća oduzet eksploziv različitih vrsta te puške i meci različitih kalibara. - Ukupno je pronađeno 17.975 grama eksploziva različitih vrsta i to amonal, vitezit, trotil i dvije vrste za sada nepoznatog eksploziva. Osim toga, pronađene su i jedna automatska puška M-70AB2 i vojna puška M-48. Pronađeno je i 746 metaka kalibra 7,62 mm i 25 metaka kalibra 7,9 mm. Jedan od pretresenih objekata je na području sela Njeganovići, a drugi na gradskom području u naselju Grabovica, općina Bileća - rekao je Nosović. On je iznio podatke za proteklih devet mjeseci, pa je tako na području CJB Trebinje ukupno procesuirano 30 osoba, nadležnom tužilaštvu dostavljena su 24 izvještaja, a tom prilikom oduzeto je ukupno 28 pušaka, devet pištolja, dvije ručne bombe, 18,475 grama eksploziva različitih vrsta i više od 2.800 metaka različitih kalibara. P. M.

Službenici Policijske stanice Bileća prekjučer su izvršili pretres na dvije lokacije u općini Bileća, selu Njeganovići i naselju Grabovice, i tom prilikom pronašli i oduzeli veću količnu eksploziva, oružja i municije. Na licu mjesta prilikom pretresa zatekao se Milorad Milošević (29) iz Bileće, koji je izjavio da navedeno oružje, eksploziv i municija ne pripadaju njemu nego Blaži Miloševiću (64), koji je nas- 

A= @HKCC E== E EI= =EFK=JH
Kaže da ga sljedeći put niko neće spasiti od vješanja
Demobilisani borac Armije BiH Fehro Habibović koji se prije nekoliko dana pokušao objesiti ispred Psihijatrijske klinike bolnice Koševo, a u čemu su ga tada spriječili novinari “Avaza”, ne odustaje od namjere da ostvari svoja prava. Tvrdi da ga, u protivnom, sljedeći put niko neće spriječiti da se ubije. Fehro živi na Ilidži kao podstanar sa suprugom i šestero djece. - Isključili su mi i struju, djeca nemaju knjige za školu, a skinuli su mi i doplatak za njih. U bolnicu mi ne daju više, kažu da moje probleme može riješiti samo služba socijalnog rada. Tamo, međutim, ništa ne poduzimaju, samo me upućuju na druge, nisu mi dali ni 350 KM za lijekove. Nemam drugog izbora, obećavali su mi subvenciju podstanarskog prava i dali 240 KM da nađem stan s ugovorom i rekli da će onda isplatiti ostalo. Sve su mi slagali - priča Fehro.

Fehro Habibović ponovo prijeti samoubistvom

Novorođenče usmrćeno u poljskom WC-u

la novorođenčeta te fotodokumentacijom biti uskoro dostavljen ovom tužilaštvu, nakon čega se očekuje podizanje optužnice. Danka Tešić, portparol CJB Istočno Sarajevo, potvrdila nam je da je tokom ispitivanja osumnjičena izjavila da je nje-

Podsjetimo, nakon trudnoće koju je krila od porodice i poroda tokom boravka na selu Nermina Bajrović novorođenče je usmrtila nožem u poljskom WC-u, što je otkriveno nakon njenog javljanja u bolnicu ipolicijskog pretresaobjekata u Zamrštenu iznad Tjentišta. Al. B

Habibović s papirom koji će lijepiti po gradu

(Foto: A. Jamaković)

Dodaje da je, dok je bio u bolnici, ostao i bez posla, 350 KM koje je dobivao za rad u Institutu za razvoj i obrazovanje mladih. Nesposoban je za fizički rad zbog posljedica ranjavanja u ratu. Na veli-

kom papiru napisao je razloge zbog kojih će izvršiti samoubistvo i najavljuje da će ih polijepiti po gradu. - Obići ću ministarstva i ostale nadležne. Ako se ništa ne riješi, iznad ovoga

papira ću se objesiti, jer drugog izlaza nemam. Neko u frižideru drži meso, a ja samo hljeb. Nisam manipulator i samoubistvo vidim kao jedini izlaz iz ove situacije kaže Habibović. A. J.

Nakon što se jučer predao policiji, Dženan Drljević je jučer predat Kantonalnom tužilaštvu u Sarajevu gdje je protiv njega otvorena istraga zbog pokušaja ubistva Aldijana Daidžića (30) koji je u utorak navečer na Trgu međunarodnog prijateljstva hicem iz pištolja ranjen u stomak.

,HALEć IKEčA = FKš= K>EIJL=
Nakon što Drljevića ispita, postupajući tužilac u ovom predmetu podnijet će prijedlog da mu se odredi jednomjesečni pritvor zbog opasnosti od uticaja na svjedoke i ponavljanja krivičnog djela. Dragan Madžić je nakon saslušanja u policiji, pušten na slobodu. B. C.

Kantonalno tužilaštvo Sarajevo

7LAJK I>@K EIHEIJE = L= H=>EšJL=
Darijanu Dujiću (27) određen jednomjesečni pritvor
Darijan Dujić (27), mostarski razbojnik koji je na uvjetnoj slobodi počinio tri nova krivična djela, ponovo je u pritvoru. nomjesečni pritvor zbog sumnje da je 27. septembra počinio razbojništvo u kladionici “Premier” u ulici Kralja Tomislava u Mostaru, odakle je, uz verbalne napade na blagajnicu, ukrao 50 maraka. Također se sumnjiči da je 4. oktobra u istoj ulici, na Starom igralištu, upao u trgovinu gdje je razbijao inventar i tražio novac. Dva dana kasnije Dujić je, prema navodima Tužilaštva, u večernjim satima upao i u poslovnicu “Globtoura” u Dubrovačkoj ulici, gdje je metalnim predmetom zaprijetio uposlenici koja mu je, bojeći se za svoj život, dala 70 maraka. Dujić je iz KPZ-a Mostar, gdje je izdržavao četverogodišnju kaznu, pušten 1. avgusta na uvjetnu slobodu, ali je on pruženu šansu zloupotrijebio da ponovo krene u akciju. M. H.

Mostarac vraćen u pritvor 

$

Dnevni avaz, ~etvrtak, 13. oktobar/listopad 2011.

?H= DHE=

IZJAŠNJENJE Općinski sud Sarajevo

ŠA=6KHLEćIAAIAć= HEL=EHAčAAFHEAJA
Supruga Zijada Turkovića, vođe zločinačke organizacije, optužena za ugrožavanje sigurnosti advokata Izeta Baždarevića

Dujić: Pušten 1. avgusta

Mladen Jurišić, sudija za prethodni postupak Kantonalnog suda Mostar, odredio mu je jed-

Zoran Vujmilović (39) iz Banje Luke uhapšen je u utorak poslije podne u Tuzlanskoj ulici u Banjoj Luci sa 0,4 grama kokaina. Interesantno je da je, osim droge,

2IA@L= =E FEšJ E >A> F=E?K

Banja Luka

Jugo-Turković dolazi na ročište i po odlasku sa suda

(Foto: S. Jordamović)

Vujmilović kod sebe imao pištolj, ali i bejzbol palicu. Nakon saslušanja pušten je na slobodu, a nije poznato gdje je krenuo ovako naoružan. V. S.

Šejla Jugo-Turković (36), supruga Zijada Turkovića (45), protiv kojeg se na Sudu BiH vodi postupak zbog organiziranja zločinačke grupe odgovorne za više monstruoznih likvidacija, pljačku novca na Aerodromu u Sarajevu, međunarodnu trgovinu drogom i druga teška krivična djela, jučer je pred sudijom Općinskog sudau Sarajevu Slobodanom Nastićem negirala krivicu za ugrožavanje sigurnosti sarajevskog advokata Izeta Baždarevića.

Uskoro suđenje
Nakon što ju je sudija Nastić, između ostalog, upozorio i na pogodnosti ukoliko prizna krivicu, optužena je kazala: - Nisam kriva i ne mogu

se izjasniti da sam kriva bez obzira na pogodnosti - kazala je Jugo-Turković. Ročište je kratko trajalo, a spis će biti predat drugom sudiji koji će u narednom periodu zakazati suđenje. Zajednički branilac para Turković je advokat Fahrija Karkin, koji je jučer prisustvovao izjašnjenju svoje klijentice. Šejla Jugo-Turković tereti se da je 23. septembra prošle godine u Sudu BiH prišla advokatu Baždareviću koji je stajao ispred sudnice te mu se povišenim tonom obratila govoreći da je zločinac i optužujući ga da je nagovarao svjedoke da svjedoče protiv njenog muža. Njene prijetnje da će mu se osvetiti te ubiti i njega i nje-

*EH== ELE=
U neformalnom razgovoru s advokatom Fahrijom Karkinom saznajemo da je Turkovićima po zahtjevu Tužilaštva BiH privremeno oduzeta sva imovina, među kojima su i brojni skupocjeni automobili. govu porodicu Baždarević je, navodi se u optužnici, shvatio ozbiljno i one su kod njega izazvale osjećaj straha i lične ugroženosti. Također su im blokirani svi računi u bankama. Šejli Jugo-Turković je do okončanja sudskog postupka koji se vodi protiv njenog supruga jedino ostavljena na raspolaganju porodična kuća u Sarajevu. movića, koji je bio saučesnik u ubistvu Mithata Mekića i Marije Salas-Kortez. Memović je dao ključ od svoje kuće u Hadžićima, gdje je par likvidiran početkom marta prošle godine. Za ugrožavanje sigurnosti zakonom je propisana kazna do šest mjeseci zatvora. B. C.

Propisana kazna
Izet Baždarević u predmetu koji se vodi protiv Turkovića i ostalih zastupa optuženog Hajrudina Me-

Tuzlanska policija uhapsila je I. O. (25) iz Tuzle zbog sumnje da je počinio krađu prstenja u zlatari “Opal” u Tuzli, čime je vlasnici Almiri Mulić nanesena šteta od 22.000 maraka. Uhapšeni je prilikom kriminalističke obrade priznao pljačku zlatare, ali i razbojništva u jednoj tuzlanskoj kladionici te apoteci. - Prilikom hapšenja pronađena mu je i oduzeta odre- 

F=č= =J=HK =FJAK E =@EE?K
đena količina novca, pištolj te oprema koja je najvjerovatnije korištena za izvršenje navedenih krivičnih djela. O događaju je upoznat kantonalni tužilac, uz čiju saglasnost će nakon kriminalističke obrade I. O., uz izvještaj o počinjenom krivičnom djelu, biti predat nadležnom Tužilaštvu na daljnje postupanje - kazao je Miralem Malkić, portparol MUP-a TK.

Uhapšen razbojnik u Tuzlii

Odnio plijen od 22.000 KM

U svega tri dana tuzlanski razbojnik opljačkao je apoteku, kladionicu i zlataru, rečeno je u MUP-u TK, a još jedan pokušaj pljačke zlatare u Tuzli nije mu pošao za rukom. Iz apoteke je ukrao 1.000 maraka, a iz kladionice neutvrđenu količinu novca, dok je, prijeteći pištoljem, iz zlatare “Opal” ukrao kutiju u kojoj se nalazilo 60 prstenova. A. Mu.

?H= DHE=

Dnevni avaz, ~etvrtak, 13. oktobar/listopad 2011. 

%
Istražni tim s tužiteljicom tokom uviđaja na livadi
(Foto: I. Šebalj)

HRASNICA Rutinska saobraćajna kontrola s krvavim ishodom 

=FHEAJE FEšJA FKš= >EAC F= FK?= IA>E K C=LK

Iznošenje tijela nastradale u avgustu 2009. godine

Enver Šoljanin (30), suvozač u “opel kadettu”, umjesto dokumenata izvukao pištolj i dao se u bijeg Ispalio hitac u sljepoočnicu
Rutinska kontrola saobraćaja u ulici Put Famosa u Hrasnici na Ilidži jučer oko 8.30 sati okončana je krvavim ishodom. Šoljanina (30), obojica iz Sarajeva, tražili lične dokumente na uvid. Na zaprepaštenje policajaca, Šoljanin je umjesto dokumenata izvukao pištolj, otvorio vrata automobila te repertirao oružje i uperio ga prema policajcima. Vozač je za to vrijeme ostao u automobilu. Kako je naša ekipa saznala na licu mjesta, Šoljanin je uperio pištolj u policajce kazavši im da će pucati i ubiti ih ako mu priđu. Policajci su mu naredili da baci oružje, ali ih nije poslušao, nego je počeo bježati prema livadi iza benzinske pumpe. Patrola se dala u potjeru za naoružanim čovjekom koji je, vidjevši da ne može pobjeći, stao, podigao pištolj, prislonio ga na glavu i ispalio hitac u predjelu sljepoočnice.

Smrtonosni hitac
Policijska patrola pokušavala je zaustaviti zeleni “opel kadett” (M49-O-245) u kojem su se nalazila dvojica muškaraca. Kada se vozilo zaustavilo kod benzinske pumpe “Mandić petrol”, policajci su prišli te su od vozača S. M. i suvozača Envera

Biser Čekić (28), optužen za ubistvo supruge Samire (29) u avgustu 2009. godine, sporazumno je priznao krivicu, na osnovu čega mu je Kantonalni sud Sarajevo prekjučer izrekao kaznu zatvora u trajanju od šest godina. Okrivljeni je svoju suprugu nožem usmrtio u njihovom stanu na Trgu heroja u Sarajevu, neposredno nakon izlaska sa Psihijatrijske klinike. Čekićev branilac, advokat Mirza Kovač kazao nam je da su tokom suđenja urađena četiri nalaza i sva su dala drugačije zaključke o njegovoj uračunljivosti. - Posljednji nalaz zbog kojeg sam pristao na sporazum o priznanju krivice uradio je dr. Boro Đukanović koji je utvrdio da je optuženi bio bitno smanjeno ur-

ŠAIJ C@E= = K>EIJL IKFHKCA

Kantonalni sud Sarajevo

Kovač: Potpisali sporazum

ačunljiv, a što se djelimično uklapalo i u ostale nalaze. Pristali smo na kaznu od šest godina, uz obavezno psihijatrijsko liječenje. Tužilaštvo je bilo korektno i prihvatilo je prijedlog odbrane za predviđenu sankciju - kazao nam je advokat Kovač. B. C.

Navodno je za Šoljaninom bila ranije raspisana potjernica. Zbog dilanja droge uhapšen je u novembru 2007. godine, kada je nakon pretresa pet objekata u Butmiru pronađeno više od pola kilograma spida i veća količina ekstazija. Šoljanin je svojevremeno pobjegao iz sarajevskog zatvora koristeći vanzavodske pogodnosti.

*E = FJAHE?E

Automobil koji je zaustavljen

Naplata duga
Interesantna je činjenica da se događaj desio na međuentitetskoj liniji, tako da je vozilo zaustavljeno u RS, a čovjek se ubio tristotinjak metara dalje na mjestu koje pripada Federaciji BiH. Policajci su pozvali Hitnu po-

moć, čiji ljekari su nakon neuspjele reanimacije konstatirali smrt u 8.56 sati. Na mjesto događaja ubrzo su stigli i forenzičari, kao i dežurna tužiteljica, koja je rukovodila uviđajem. Izuzeti su tragovi s mjesta samoubistva. Tijelo samoubice je vozilom preduzeća “Pokop” prevezeno u prosekturu Bare, gdje će biti obavljena obdukcija. Vozač S. M. je sve vrije-

me bio u policijskom automobilu, a njegova izjava će policiji puno pomoći u istrazi. Dvojica muškaraca su, navodno, krenula da naplate dug od osobe koja živi u Hrasnici. Kada su ih policajci zaustavljali, Enver je sve vrijeme u ruci imao pištolj kojim je prijetio S. M. da nastavi vožnju, međutim, S. M. se uplašio i ipak je stao, nakon čega se desio nemio događaj. A.ALJIMI.

Sarajevski policajci preksinoć su preduhitrili Adela Murtovića (20), osumnjičenog za učešće u oružanom obračunu u junu ove godine u ulici Ruđera Boškovićima na Pofalićima, a koji je najavio da će se ubrzo predati policiji. Pripadnici Policijske uprave Novo Sarajevo prekjučer oko 16.20 sati uhapsili su ga u Grbavičkoj ulici. Murtović je u trenutku hapšenja bio u automobilu

7D=FšA )@A KHJLEć

MUP Kantona Sarajevo

sa H. Z. koji je nakon privođenja odmah pušten na slobodu. Uhapšeni kod sebe nije imao oružje, a kako nam je kazao njegov branilac advokat Omar Mehmedbašić, Murtović se jučer u Kantonalnom tužilaštvu branio šutnjom. Protiv Adela Murtovića u toku je i sudski postupak zbog izazivanja opće opasnosti, posjedovanja oružja i nanošenja lakših ozljeda vlasniku kafića “Music” na Pofalićima. B. C.

*š=K C@E= =JLH= = K>EIJL ŠAIK@E= 5=čE=
Ivica Bošnjak (28) jučer je u Kantonalnom sudu u Mostaru osuđen na 10 godina zatvora zbog ubistva Šemsudina Salčina i neovlaštenog držanja automatske puške iz koje je 3. maja ubio Salčina na mostarskom Carinskom mostu. Sudsko vijeće, kojim je predsjedao sudija Hamo Ke-

Kantonalni sud Mostar

bo, donijelo je presudu nakon što je prihvatilo sporazum o priznanju krivice sklopljen između optuženog Bošnjaka i Kantonalnog tužilaštva Mostar. Optuženi je priznao da je ubistvo počinio izrevoltiran svađom sa Salčinom, a s kojim je izdržavao kaznu zatvora u KPDZenica. M. H.

S mjesta ubistva u Mostaru

Na magistralnom putu Semizovac - Srednje, u naselju Stupe, prekjučer u 17.10 sati dogodila se teška saobraćajna nesreća u kojoj je život izgubio 61-godišnji Jozo Jozić Braco iz Ljubine. Prema nepotvrđenim informacijama, Jozić je iz još neutvrđenih razloga svojim “golfom 2” (461-K-038) prešao na suprotnu kolovoznu traku i udario u automobil “renault clio” (016-T-994), kojim je up-

7IK@=HKFCEKEć

Na putu Semizovac - Srednje

ravljala K. I. (41) iz Tuzle. Iako je brzo prevezen u KUM Kliničkog centra Univerziteta u Sarajevu, Jozić je samo sat kasnije podlegao povredama. Vozač “renaulta” K. I. zadobila je lakše povrede i nakon što joj je ukazana ljekarska pomoć puštena je na kućno liječenje. Uviđaj su obavili pripadnici MUP-a KS, nakon čega je Jozićev automobil prevezen na vještačenje. S. S.

18

^etvrtak, 13. oktobar/listopad 2011.

Dnevni avaz

oglasi

>EEI

Dnevni avaz, ~etvrtak, 13. oktobar/listopad 2011. 

'

USPJESI Mediji iz susjedstva hvale poslovnost bh. kompanije

Ono što je pretjeranim kalkulacijama, otezanjem, sporošću i posvemašnjim nedostatkom razvojne strategije propustila učiniti Ina, svojim mudrim poslovnim potezom učinila je ruska državna kompanija Zarubežnjeft, pišu hrvatski mediji. Ulaskom u do tada zapuštenu i zastarjelu Rafine-

/HEL= E *I=IC *H@= IL==K JHžEšJA K 0HL=JI
Već sada derivate iz brodske rafinerije kupuju vodeće kompanije u susjedstvu
riju nafte u Bosanskom Brodu, koju je kupila 2008. godine i udahnula joj novi život, ta je rafinerija u kratkom vremenu preuzela dobar dio bh. tržišta i od Ine kao do tada nepovredivog snabdjevača susjedne države naftnim derivatima te tako hrvatskom konkurentu, koji svoju prijašnju prednost nije znao i nije htio kapitalizirati, doslovno otela dobar dio potrošača u BiH. Zarubežnjeft je u februaru 2008. godine utemeljio firmu Optima grupa, u čiji su sastav ušle Rafinerija nafte Brod, Rafinerija ulja i maziva Modriča te lanac benzinskih stanica Energopetrol, koji je zatim nastavio poslovati pod imenom i brendom Nestro Petrol. U protekle tri godine u obnovu i modernizaciju Rafinerije Brod uloženo je 210 miliona eura. Zarubežnjeft, kao većinski vlasnik Rafine-

Radovi u Ulogu izvode se u nepristupačnom kamenjaru Neretve

Kod Kalinovika se gradi hidroelektrana

Rafinerija u Brodu već pune dvije godine, od oktobra 2009., proizvodi dizelsko gorivo koje ispunjava evropski standard kvaliteta Euro 5. Napredak je ostvaren i u tehnološkom procesu i nedavno puštanje u rad pogona za proizvodnju benzinskih goriva Euro 5 kvaliteta.

-LHFIE IJ=@=H@

Rafinerija Brod obnovljena i modernizirana

rije Brod, namjerava zagristi dobar dio tržišnog kolača ne samo u BiH nego i u zemljama regije - Hrvatskoj, Srbiji, Crnoj Gori, ali i u malo udaljenijim zemljama, poput Rumunije i Bugarske. Već sada derivate iz brodske rafinerije kupuju

OMV Hrvatska, Petrol Hrvatska, kompanije Antunović i Zovko, ali i mnogi pojedinačni vlasnici benzinskih pumpi u Hrvatskoj, potvrdio je u izjavi za hrvatske medije naftni konsultant Rafinerije Brod Milorad Cerić.

U toku su pripreme za gradnju hidroelektrane Ulog kod Kalinovika. Firma Prijedorputevi užurbano u nepristupačnom kamenjaru u kanjonu Neretve gradi prilazne puteve na lokalitetu Nedavića. Hidroelektrana Ulog bit će koncipirana kao klasično derivaciono postrojenje, a sačinjavat će ga dva agregata instalirane snage od 35 megavata, koji će godišnje proizvoditi 80 gigavat-sati električne energije. Ukupna vrijednost investicije veća je od 65 miliona eura. Izgradnjom brane formira se akumulaciono jezero

1LAIJE?E= LHEA@= $# EE= AKH=

koje će potopiti samo tri kuće i jedan napušteni mlin. No, jedan broj žitelja iz Uloga i okolnih sela žali se da će prilazni putevi proći preko njihovih imanja. S tim problemom suočava se i Pero Govedarica iz Uloga. - Ovo je pravi kriminal. Ne tražim ništa drugo već da mi se da rješenje o vlasništvu na nepokretnoj imovini. Trebaju mi izdati rješenje kako to piše u zemljišnokatastarskom izvatku. Kako ispraviti krivu Drinu? Oni su naveli parcele kojih uopće nema u zemljišnim knjigama - kaže Govedarica. I. B.

U Bosni i Hercegovini je tokom 2010. godine zabilježen značajan pad broja prodatih novih motornih vozila, a smanjen je i broj uvezenih polovnih automobila. To je podatak kojim raspolaže BiHAMK, gdje se precizira da je 2010. prodaja novih vozila opala za čak 27 posto. Imajući u vidu trenutnu socijalno-ekonomsku situaciju u BiH, ne čudi činjenica da je na bh. ulicama sve više prisutan broj neispravnih motornih vozila, a prodajno-servisni saloni F-AC-a,

, LC ’BH@= BKIE’ = $''' 
koji uspješno posluju u BiH, nastoje da aktuelnu ponudu automobila prilagode uvjetima na bh. tržištu i kupovnoj moći naših potrošača. Primjera radi, novi “ford fusion” sada možete naći u prodajnim salonima F-AC već za 16.999 KM uz četiri godine garancije. Riječ je o benzinskom motoru 1.4i (80 KS) i izvedbom sa petero vrata. F-AC nudi i pogodnije uvjete plaćanja, i to uz beskamatno finansiranje na čak 12 mjeseci.

F-AC prilagodio cijenu kupovnoj moći bh. građana

Novi “ford fusion” ima bezbroj kvaliteta

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srpske pregovara s izraelskom kompanijom Rimon o projektu navodnjavanja poljoprivrednih površina u ovom entitetu, ali po principu da poljoprivrednici vraćaju kredit Izraelcima za gradnju ovakvog sistema na svojoj parceli. - Gradnju sistema za navodnjavanje izraelska kompanija finansirat će kreditnim sredstvima. Kredit bi vraćali zainteresirani poljoprivrednici, odnosno udruženja, a domaće firme izvodile bi radove pojašnjeno je jučer iz resornog ministarstva. Minimalne površine koje

1H=A?E BE=IEH=K =šA F=EA CH=@A

Gradnja sistema za navodnjavanje u RS

su predviđene ovim projektom su 200, a maksimalne do 500 hektara, a od poljoprivrednika se traži da imaju izvor vode na svom imanju ili vodotok u blizini, osiguran dovod električne energije, procjenu kolikobi koštalo uvođenje sistema, riješene imovinskopravne odnosei svedruge prepreke. Procjena Udruženja poljoprivrednih proizvođača RS je da će interesiranje za ovakav projekt biti veliko, jer su seljaci, posebno u ovoj, najsušnijoj godini u posljednjih 50 godina, na svojoj koži osjetili šta suša može uraditi s njihovim imanjima. B. S.

20

^etvrtak, 13. oktobar/listopad 2011.

Dnevni avaz

oglasi

oglasi
GARANTOVANI JACK POT ZA 83. KOLO LOTO-a O^EKIVANI JACK POT ZA 83. KOLO JOKER-a

Dnevni avaz

~etvrtak, 13. oktobar/listopad 2011.

21

500.000,00 KM
PRIVREMENI IZVJE[TAJ 82. KOLA LOTO-a OD 11.10.2011.godine
DOBITNA KOMBINACIJA 82. KOLA LOTO-a:

82.000,00 KM
PRIVREMENI IZVJE[TAJ 82. KOLA JOKERA OD 11.10.2011.godine

07 09

20

29

36

39

U 82. KOLU UPLA]ENO JE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .121.194,40 KM UKUPNI NAGRADNI FOND JE 50% . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .60.597,20 KM FONDOVI DOBITAKA: FOND ZA DOBITAK PRVE VRSTE 25% (15.149,30 + J.P.469.460,90) . . . .484.610,20 KM FOND ZA DOBITAK DRUGE VRSTE 15% . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9.089,60 KM FOND ZA DOBITAK TRE]E VRSTE 20% . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .12.119,40 KM FOND ZA DOBITAK ^ETVRTE VRSTE 40% . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .24.238,90 KM BROJ DOBITAKA I IZNOSI DOBITAKA 6 POGODAKA DOBITAKA: NEMA JACK POT SE PRENOSI U NAREDNO KOLO 5 POGODAKA DOBITAKA: 14 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 649,30 KM 4 POGOTKA DOBITAKA: 646 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .18,80 KM 3 POGOTKA DOBITAKA: 8.985 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2,70 KM

BROJEVI PO REDOSLIJEDU 39 36 IZVLA^ENJA:
PRVI DOBITNI BROJ JOKERA: DRUGI DOBITNI BROJ JOKERA:

29

20

09

07

DOBITNI LISTI]I U IGRI IGRA^ - GOST U 81. i 82. KOLU
1. TRAVNIK - 0820072242200063 2. TUZLA - 0810073241500334 3. SARAJEVO - 0820074042200084 4. BUGOJNO - 0810030141300474 5. GORA@DE - 0820039542200001 6. FOJNICA - 0820005142200295

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9 6 9 0 9 7 ................... 085926

LUTRIJA BIH, SARAJEVO 12.10.2011.god.
UKUPNI NAGRADNI FOND JE FONDOVI DOBITAKA:

KONA^AN IZVJE[TAJ 80. KOLA LOTO-a OD 04.10.2011.godine
NA OSNOVU PRIVREMENOG IZVJE[TAJA I ZAPISNIKA O OSNOVANIM I NEOSNOVANIM PRIGOVORIMA L U T R I J A B i H OBJAVLJUJE KONA^AN IZVJE[TAJ ZA 80. KOLO LOTO-a OSNOVANIH I NEOSNOVANIH PRIGOVORA NIJE BILO FOND ZA DOBITAK DRUGE VRSTE 15% . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9.104,70 KM FOND ZA DOBITAK TRE]E VRSTE 20% . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .12.139,60 KM FOND ZA DOBITAK ^ETVRTE VRSTE 40% . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .24.279,10 KM 50% . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .60.697,80 KM

U 80. KOLU UPLA]ENO JE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .121.395,60 KM

U 82. KOLU UPLA]ENO JE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .13.109,00 KM NAGRADNI FOND JE 50% . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6.554,50 KM FOND ZA DOBITAK PRVE VRSTE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .( 1.310,90 + J.P. 79.867,50 ) 81.178,40 KM FOND ZA OSTALE DOBITKE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5.243,60 KM BROJ DOBITAKA I IZNOSI DOBITAKA 6 BROJEVA DOBITAKA: NEMA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .JACK POT SE PRENOSI U NAREDNO KOLO 5 BROJEVA DOBITAKA: NEMA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0,00 KM 4 BROJA DOBITAKA: 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .231,10 KM 3 BROJA DOBITAKA: 27 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .38,50 KM 2 BROJA DOBITAKA: 237 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4,40 KM 1 BROJ DOBITAKA: 2.470 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,00 KM LUTRIJA BIH, SARAJEVO 12.10.2011.god
KONA^AN IZVJE[TAJ 80. KOLA JOKERA OD 04.10.2011.godine
NA OSNOVU PRIVREMENOG IZVJE[TAJA I ZAPISNIKA O OSNOVANIM I NEOSNOVANIM PRIGOVORIMA L U T R I J A B i H OBJAVLJUJE KONA^AN IZVJE[TAJ ZA 80. KOLO JOKERA OSNOVANIH I NEOSNOVANIH PRIGOVORA NIJE BILO FOND ZA DOBITAK PRVE VRSTE ( 1.329,00 + J.P. 77.470,80 ) . . . . . . . .78.799,80 KM FOND ZA OSTALE DOBITKE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5.316,00 KM

FOND ZA DOBITAK PRVE VRSTE 25% ( 15.174,40 + J.P. 442.194,20 ) . . .457.368,60 KM

BROJ DOBITAKA I IZNOSI DOBITAKA
SA 6 POGODAKA DOBITAKA: NEMA . . .JACK POT SE PRENOSI U NAREDNO KOLO SA 5 POGODAKA DOBITAKA: 24 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .379,40 KM SA 4 POGOTKA DOBITAKA: 685 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .17,70 KM SA 3 POGOTKA DOBITAKA: 9.610 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2,50 KM

U 80. KOLU UPLA]ENO JE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .13.290,00 KM NAGRADNI FOND 50% . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6.645,00 KM

ZADNJI DAN NAPLATE DOBITAKA ZA 80. KOLO LOTO-a JE 11.11.2011.GOD.

GENERALNI DIREKTOR EDHEM PA[UKAN s.r.
5 BROJEVA DOBITAKA: 4 BROJA DOBITAKA:

BROJ DOBITAKA I IZNOSI DOBITAKA
6 BROJEVA DOBITAKA: NEMA . . . . .JACK POT SE PRENOSI U NAREDNO KOLO 3 BROJA DOBITAKA: 29 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .38,10 KM NEMA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0,00 KM 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .736,20 KM 2 BROJA DOBITAKA: 269 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4,10 KM 1 BROJ DOBITAKA: 2.371 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1,00 KM

OBAVJE[TENJE ZA IGRA^E SMS PORUKE ZA LOTO IGRU IGRA^-GOST SLATI OD SRIJEDE DO UTORKA NA SLIJEDE]E BROJEVE TELEFONA: BH TELECOM: 091/412-602 HT MOBILNE KOMUNIKACIJE: 063/ 88-872 (cijena poruke 0,50 KM + PDV) Igre na sre}u Lutrije BiH i provjere dobitaka na www.lutrijabih.ba Rok za prigovore ~etiri dana od prvog idu}eg dana po objavljivanju privremenog izvje{taja.

ZADNJI DAN NAPLATE DOBITAKA ZA 80. KOLO JOKERA JE 11.11.2011.GOD.

GENERALNI DIREKTOR EDHEM PA[UKAN s.r.

L U T R I J A B i H S A R A J E V O 12. 10. 2011. godine

Obilje`en poèetak akademske godine na Pravnom fakultetu u Kiseljaku

Na Pravnom fakultetu u Kiseljaku, koji radi u sklopu Univerziteta u Travniku, odr`an je sveèani èas kojim je oznaèen poèetak nove akademske godine na ovoj visokoškolskoj ustanovi. Velikom broju studenata i roditelja obratili su se doc. dr. Mensur Kustura, dekan Fakulteta, doc. dr. Gordana Mršiæ, prodekan za nastavu, Haris Hasiæ, dosadašnji predstavnik studenata Fakulteta - a od ove akademske godine i asistent na graðanskopravnoj grupi predmeta, te Zoran Matoševiæ, pomoænik ministra za obrazovanje Srednjobosanskog kantona, koji je još jednom naglasio kako je podrška razvoju privatnih visokoškolskih ustanova na podruèju srednje Bosne bio odlièan potez. Na kraju sveèanosti studentima, roditeljima i gostima obratio se doc. dr. Ismet Alija, glavni menad`er Pravnog fakulteta u Kiseljaku, koji je u nadahnutom govoru predstavio Fakultet, ali i ugledne profesore koji rade na istom. Treba naglasiti kako Pravni fakultet pri Univerzitetu u Travniku ima oko 1.000 studenata, a samo ove akademske godine upisano je oko 200 studenata. U proteklom periodu ova visokoškolska ustanova sklopila je i nekoliko ugovora sa visokoškolskim ustanovama u inostranstvu u oblasti uèenja na daljinu, razmjene studenata, razmjene profesorskog kadra, a sklopljen je i dogovor o priznavanju ispita i usaglašavanje programske jezgre.

Bijela kuća razočarana je zbog presude bivšoj ukrajinskoj premijerki Juliji Timošenko u, kako se navodi, politički motiviranom procesu i zatražila je njeno oslobađanje. - Optužbe protiv Timošenko i vođenje sudskog procesa kao i proganjanje drugih lidera opozicije i članova prethodne vlade pokreću ozbiljnu zabrinutost u vezi s privrženošću vlade Ukrajine demokratiji i vladavini zakona - ističe se u saopćenju Bijele kuće. Ne obazirući se na reakcije iz svijeta na zatvorsku kaznu šefici opozicije, jučer je Ministarstvo vanjskih poslova iz Kijeva saopćilo da se slučaj Timošenko, koja je osuđena

*EA= Kć= JH=žE I>@K = 6EšA

Osuda političkog procesa

Dnevni avaz, ~etvrtak, 13. oktobar/listopad 2011.

C>KI

TENZIJE SAD optužuju Iran za plan likvidacije saudijskog ambasadora 

=LAH= = ?EAF=
Optužnice podignute protiv dvije osobe Obama: Flagrantno
Američki predsjednik Barak Obama (Barack) izjavio je da je zavjera Irana da ubije saudijskog ambasadora u Vašingtonu “flagrantno kršenje američkog i međunarodnog zakona”, dok je zvanični Rijad izrazio prezir navodnim planom dijela vlade u Teheranu i najavio odgovor poslije vlastite istrage. Naime, američke vlasti objavile su da su FBI i DEA uspješno spriječile realizaciju terorističkog plana povezanog s Iranom koji je za cilj imao smaknuće Abdel el-Džubejira (Al-Jubeir), ambasadora Saudijske Arabije u SAD. Iza zavjere, kako je rečeno, stoji dio iranske vlade.

A izvršioci
Američki ministar pravde Erik Holder (Eric) izjavio je da SAD za to smatraju odgovornim Teheran. Državna tajnica Hilari Klinton (Hillary Clinton) ocijenila je da će to dodatno izolirati Iran. Zbog učešća u ovoj zavjeri podignute su optužnice protiv dvije osobe. U septembru je u Njujorku uhapšen Mansor Arbabsijar (Manssor Arbabsiar, 56), Iranac koji je stekao i ame-

Timošenko u sudnici

na sedam godina zatvora, ne bi smio negativno odraziti na potpisivanje Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju Kijeva s EU.

Izrael i Hamas postigli su dogovor o oslobađanju izraelskog vojnika Gilada Šalita (Shalit) u zamjenu za stotine palestinskih zatvorenika, potvrdili su zvaničnici obje strane. Izraelska vlada je na specijalnoj sjednici odobrila dogovor kojiće, akobude primijenjen, značiti kraj patnji mladogvojnika. Onesutraja-

1H=A?E = Š=EJ= @=K % 2=AIJE=?=

Dogovor Izraela i Hamasa

El-Džubejir: Spriječeno ubistvo

Arbabsijar: Kaže da nije kriv

le višeod petgodina otkakoje otet u prekograničnom napadu iz pojasa Gaze na jug Izraela. Lider Hamsa Halid Mašal (Khalid Maashal) potvrdio je dogovor, naglasivši da je postignut u Egiptu i da će na osnovu njega biti pušteno 1.027 palestinskih zatvorenika, uključujući 27 žena.

-LHFI= KE= =>HEKJ=
EU je izrazila duboku zabrinutost nakon što su objavljeni detalji o navodnoj zavjeri Irana koja je otkrivena još u junu. EU je upozorila da bi to moglo imati ozbiljne međunarodne implikacije. - Ukoliko sve činjenice budu potvrđene, to će značiti ozbiljno kršenje međunarodnog zakona s ozbiljnim međunarodnim implikacijama - izjavila je Maja Kocijančić, portparol visoke predstavnice EU za vanjsku politiku i sigurnost Ketrin Ešton i dodala da su zvaničnici Unije u kontaktu s američkim kolegama.

ričko državljanstvo. On će se, prenosi AFP, izjasniti da nije kriv. Drugi optuženi je Golam Šakuri, koji je još na slobodi. Sudski dokumenti pokazuju da je Šakuri identificiran kao pripadnik jedinice za specijalne operacije Iranske revolucionarne garde. Arbabsijar je, navodno, priznao da je učestvovao u zavjeri i prijeti mu doživotna robija. On i Šakuri su optuženi da su planirali teroristički

napad oružjem za masovno uništenje. Šakuri je, navodno, u telefonskom razgovoru prenio plan da se ubije saudijski ambasador Abdel el-Džubejir. Arbabsijar je policijskom dostavljaču, za kojeg je mislio da je član meksičkog narko-kartela, platio 100.000 dolara kapare od planiranih milion i po da to učini. Kako je navedeno, on nije postavljao pitanja ni kada mu je informator rekao

C>KI
u Vašingtonu

Dnevni avaz, ~etvrtak, 13. oktobar/listopad 2011.

! 

A HACE=
kršenje američkog i međunarodnog zakona
dodao da je ta zavjera zamišljena, sponzorirana i usmjeravana iz Irana. Holder, ipak, nije želio optužiti vrh vlasti u Teheranu da stoji iza zavjere, ali je rekao da će SAD poduzeti akcije protiv Irana. S druge strane, vlasti u Teheranu demantirale su kao lažne optužbe SAD da su umiješane u zavjeru za ubistvo saudijskog ambasadora u Vašingtonu i istakle da to predstavlja “smiješan scenarij čiji su tvorci neprijatelji islama” s ciljem stvaranja podjela u regionu.
Ministar Holder na pressu sa šefom FBI-ja Robertom Mulerom

Lažne optužbe
- Ovo je unaprijed smišljeni scenarij da bi se pažnja javnosti skrenula s domaćih problema u SAD izjavio je savjetnik za medije iranskog predsjednika Mahmuda Ahmadinedžada, Ali Akbar Džavanfekr, za agenciju AFP. On je dodao da američka vlada i Centralna obavještajna agencija (CIA) na tom polju “imaju dosta iskustva” i da će Iran morati sačekati da bi saznao koji su “ciljevi američke vlade”. Portparol iranskog Ministarstva vanjskih poslova “snažno je demantirao lažne optužbe o planovima za

)=EJEč=HE ŽAšćE IK>E IKEJ= E šEEJ=
Navodna zavjera Irana da smakne saudijskog ambasadora u Vašingtonu najvjerovatnije će dovesti do eskaliranja tenzija u regionu koje su ionako podgrijane konfrontacijama između sunita i šiita, ocijenili su jučer analitičari, prenosi AFP. Saudijska Arabija, ključni saveznik SAD na Bliskom istoku, zajedno s Izraelom održava krhke veze s Iranom, čije rukovodstvo pokušava postati regionalna supersila. Teheran je već ove goubistvo saudijskog ambasadora u Sjedinjenim Državama. Dodaje se da su odnosi dine kritizirao Rijad zbog toga što je “posudio” vojne snage Bahreinu i tako pomogao sunitskom režimu da uguši proteste koje su predvodili šiiti. Također, Saudijska Arabija optužuje Iran da je umiješan u šiitske proteste na istoku zemlje. - Tenzije između dviju zemalja su ionako prejake zbog dešavanja u Bahreinu, Siriji i drugim mjestima. Sada dolazi teška faza - ocijenio je Mustafa Alani, direktor IstraživaIrana i Saudijske Arabije zasnovani na međusobnom poštovanju i da “takva lažna čkog centra u Dubaiju, prenosi AFP. Prema njegovim riječima, zavjera u SAD pokazuje paniku Irana zbog izvjesnog gubitka Sirije kao saveznika. Saudijski zvaničnik je pod uvjetom anonimnosti kazao AFP-u da je zavjera povezana s iranskim ćelijama kojima je cilj izazvati haos kao u Iraku i Bahreinu, aludirajući na sektaško nasilje, odnosno, na sukobe između sunita i šiita. optužba ne vodi nigdje i neće imati nikakav utjecaj na javnost”.

Saudijska ambasada u Vašingtonu: Diplomata meta?

da bi se bombaški napad mogao izvesti u nekom ambasadorovom omiljenom restoranu, gdje navraćaju i američki kongresmeni i gdje

može poginuti još mnogo ljudi. - Nastavit ćemo istragu i privesti pravdi sve učesnike - rekao je ministar Holder i

Britanija je odmah jučer započela konsultacije sa SAD i drugim zemljama u vezi sa zavođenjem novih sankcija Iranu. Portparol britanskog premijera Dej- 

LA I=?EA

vida Kamerona (David Cameron) saopćio je da će Britanija podržati svaku mjeru čiji je cilj da Iran odgovara za svoje akcije, prenosi Reuters.

Američki potpredsjednik Džozef Bajden (Joseph Biden) izjavio je jučer će Iran biti smatran odgovornim za zavjeru ubistva saudijskog ambasadora u SAD.

*=@A 5LEAJ ćA =JE

- Najprije ćemo se pobrinuti da cijeli svijet i sve prijestonice u svijetu saznaju šta su Iranci imali na umu - kazao je Bajden u emisiji ABC-a.

Ministar vanjskih poslova Ali Akbar Salehi izjavio je jučer da Iran “ne traži sukob”. - Naša poltika je politika saradnje i interak-

5=ADE /HA F ED

cije. Ako žele nametnuti konfrontaciju iranskom narodu, posljedice toga bit će gore po njih - kazao je Salehi, prenosinovinska agencija Isna.

24

^etvrtak, 13. oktobar/listopad 2011.

Dnevni avaz
UNIVERZITET U SARAJEVU ARHITEKTONSKI FAKULTET SARAJEVO Na osnovu Odluke Upravnog odbora Arhitektonskog fakulteta u Sarajevu, raspisuje se

oglasi

KONKURS
I - Za izbor nastavnika u sva nastavni~ka zvanja za nastavne predmete: 1. „Arhitektonske kompozicije 1 i 2“ i „Enterijeri i dizajn 1, 2 i 3“......................................1 izvr{ilac 2. „Slobodno crtanje 1, 2, 3 i 4“................................................................................................1 izvr{ilac II - Za izbor saradnika u zvanje asistenta za nau~nu oblast: 1. „Teorija i historija arhitekture i za{tita graditeljskog naslije|a“.....................................1 izvr{ilac III - Za izbor saradnika u zvanje asistenta za nastavne predmete: 1. „Slobodno crtanje 1, 2, 3 i 4“.............................................................................................1 izvr{ilac Kandidati pored op{tih uslova predvi|enih zakonom, treba da ispunjavaju i posebne uslove utvr|ene Zakonom o visokom obrazovanju (SNK Sarajevo, broj 22/10), Pravilima Arhitektonskog fakulteta u Sarajevu i Pravilnikom o organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta Arhitektonskog fakulteta. Uz prijavu na Konkurs kandidati su obavezni prilo`iti: Pod ta~kom I, II i III - prijavu na Konkurs sa kra}om biografijom (CV); - spisak objavljenih knjiga, monografija i drugih nau~nih radova objavljenih u priznatim publikacijama iz oblasti za koju se prijavljuju za izbor nastavnika: - obavezni su u svojoj prijavi nazna~iti jedno od zvanja za koje se prijavljuju, u suprotnom, takva prijava }e se smatrati neurednom i ne}e biti razmatrana; - kandidati za izbor u zvanje vanredni ili redovni profesor prila`u potvrdu o provedenom najmanje jednom izbornom periodu u prethodnom zvanju, odnosno potvrdu da su proveli u nastavi najmanje 3 godine nakon posljednjeg izbora ukoliko su ispunili uvjete za izbor u vi{e zvanje prije isteka perioda na koji su birani; - kandidati za izbor u zvanje vanredni profesor ili redovni profesor prila`u potvrdu o mentorstvu najmanje jednog kandidata drugog ciklusa studija, odnosno najmanje po jednog kandidata za stepen drugog i tre}eg ciklusa studija, odnosno mentorstvo ostvareno u postupku sticanja nau~nog stepena magistra nauka ili doktora nauka po predbolonjskom procesu; - ovjerenu kopiju diplome o zavr{enom Arhitektonskom fakultetu; - Uvjerenje o polo`enim ispitima za asistenta; - Uvjerenje o dr`avljanstvu i izvod iz mati~ne knjige ro|enih; - Uvjerenja o neka`njavanju: Ministarstva unutra{njih poslova i Suda - (ne starije od 3 mjeseca); - Kandidati koji su u inostranstvu stekli diplomu VII stepena, odnosno diplomu o sticanju nau~nog stepena, prila`u nostrificiranu diplomu ili rje{enje. Konkurs ostaje otvoren 15 (petnaest) dana od dana objavljivanja. Prijave sa potrebnom dokumentacijom, kandidati mogu predati u Sekretarijat Arhitektonskog fakulteta u Sarajevu, ul. Patriotske lige broj 30 - Sarajevo ili po{tom. Za dodatne informacije obratite se na telefon: 033/226-534. Prijave kandidata koji ne ispunjavaju navedene uslove Konkursa, kao i nepotpune i neblagovremene prijave ne}e se uzeti u razmatranje. Prilo`ena dokumentacija po Konkursu ne}e se vra}ati prijavljenim kandidatima. Tekst Konkursa objavljen je na web stranici Arhitektonskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu.

NASTAVNO-NAU^NO VIJE]E STOMATOLO[KOG FAKULTETA UNIVERZITETA U SARAJEVU

OBJAVLJUJE
- Dr. Almir Dervi{evi} branit }e magistarski rad pod naslovom: „Komparacija veli~ine i oblika stvorenog kalusa na mjestu prijeloma vrata donje vilice nakon konzervativnog i hirur{kog tretmana“ dana 14. 11. 2011. godine u 11,00 sati u Amfiteatru Stomatolo{kog fakulteta u Sarajevu, Bolni~ka 4a. - Dr. Rubina Smaji} branit }e magistarski rad, pod naslovom: „Nivo totalnog antioksidativnog kapaciteta pljuva~ke i procjena njegovog zna~aja u razvoju karijesa kod djece“ dana 17. 11. 2011. godine u 13,00 sati u Amfiteatru Stomatolo{kog fakulteta u Sarajevu, Bolni~ka 4a. Odbrane su javne, a magistarski radovi se mogu pogledati svakim radnim danom od 9 do 12 u Dekanatu Fakulteta.

Objavljuje se prodaja putni~kih vozila:
1. Nissan Pathfinder 2.5 Dci 2007. god. 2. Nissan Pathfinder 2.5 Dci 2007. god. 3. Nissan Pathfinder 2.5 Dci 2007. god. 4. [koda Octavia 1.9 TDI 2007. god.
sve ponude poslati na e-mail bbres@live.com ili na adresu Ismeta A. [erbe 3, Stup. Kontakt telefon 061/908-088
nr: 022458

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE SREDNJOBOSANSKI KANTON OP]INA JAJCE Osnovna {kola „Berta Ku~era“ Jajce Tel.: 030/654-297, fax: 654-298 Broj: 526/11 Datum: 11. 10. 2011. godine.

Na osnovu Odluke Upravnog odbora O[ „Berta Ku~era“ Jajce, broj: 526/11 od 11. 10. 2011. godine, PONI[TAVA se: konkurs za izbor i imenovanje direktora Osnovne {kole „Berta Ku~era“ Jajce. Poni{tava se Konkurs za izbor i imenovanje direktora {kole, broj 483/11, objavljen 1. 10. 2011. godine u dnevnom listu „Dnevni avaz“. 

KJKH=

Dnevni avaz, ~etvrtak, 13. oktobar/listopad 2011.

#

2AAF= K 5=H=ALK FL K LA>HK
Holivudska diva trenutno u Rimu U bh. prijestonici planira ostati dvije sedmice, ali bi loše vrijeme moglo produžiti glumicin boravak
lopa medije zaobilazi u širokom luku. U Italiji bi ova glumica trebala snimati do 26. oktobra. Kako doznajemo, Penelopa i ekipa filma “Venuto al mondo” u Sarajevo ponovo dolaze u prvoj sedmici novembra i planirano je da snimaju dvije sedmice. No, insajderi smatraju da bi ovaj termin mogao biti probijen s obzirom na to da se računa na loše vrijeme u novembru, a većina scena se snima na otvorenom. Lokacije snimanja bit će uglavnom iste kao one u septemNakon što je dio scena filma “Venuto al mondo” snimila u Sarajevu i na hrvatskom otoku Korčuli, glumica Penelopa Kruz (Penelope Cruz) s radom je nastavila u Rimu. U vječnom gradu s holivudskom zvijezdom, prema tvrdnjama italijanskih medija, baš kao u BiH, i u Hrvatskoj su suprug Havijer Bardem (Javier) i sin Leo. Mala porodica smjestila se u hotelu podalje od centra grada kako bi ih novinari što manje uznemiravali, jer i u Italiji Penebru i odvijat će se na potezu Baščaršija - Marindvor. Penelopa Kruz u filmu reditelja Serđa Kastelita (Sergio Castellitto) glumi udovicu koja nakon rata dolazi u Sarajevo kako bi svom sinu pokazala grad u kojem je rođen i poginuo njegov otac. Radnja se odvija u tri vremenska perioda, u sadašnjosti, za vrijeme agesije na BiH te trajanja Olimpijade u Sarajevu 1984. godine L. S. R.

PROJEKTI Snimanje filma “Venuto al mondo” 

HC=E=JHE H=Eš=K @@=J FHA?EE

Hrvatska premijera “Orkestra”

Žalica: Veliki interes za film

Film “Orkestar” reditelja Pjera Žalice svoju hrvatsku premijeru doživjet će u srijedu u kinu “Tuškanac” na 9. Zagreb Film Festivalu. Kako najavljuju organizatori, očekuje se dolazak brojnih aktera iz filma poput Radeta Šerbedžije, Stipe Mesića, Arsena Dedića, Huseina Hasanefendića, Nikše Bratoša, Brace Dimitrijevića te brojnih drugih imena. Ovaj film je na 17. Sarajevo Film Festivalu zabilježio rekord-

nu posjećenost od 10.000 gledalaca, a velika zainteresiranost vlada i u glavnom gradu Hrvatske, tako da organizatori razmišljaju o dodatnoj projekciji. Riječ je o ostvarenju koje kao svojevrstan dokument o fascinantnoj dvadesetpetogodišnjoj karijeri Saše Lošića i sarajevske grupe “Plavi orkestar” svjedoči o jednom vremenu i generaciji koja je proživila promjenu sistema vrijednosti, ali je ostala odana samoj sebi. Ad. K.

Kruz: Snimanje na potezu Baščaršija - Marindvor 

= ’:E=A’ BAIJEL=K K EE

Škola Berina Tuzlića

Tuzlić: Online edukacija

Škola nacrtanog filma Pixel.ba je od1.oktobra počelasonlineedukacijom. Otvorena je za sve uzraste, a održavat će se na bosanskom i engleskom jeziku. Ovu školu, koja postoji više od osam godina, osnovao je Berin Tuzlić, najnagrađivaniji autor kratkih art animiranih filmova iz Sarajeva. Tuzlićev rad prepoznao je i prestižni univerzitet za animaciju Jilin u ČangČunuuKini, kojigaje2009.godine pozvao da učestvuje na forumu 100 najboljih animatora na svijetu. Škola će 4. novembra biti premijerno predstavljena u Kinina “Xianen”festivalu. - Škola je kreirana za cijeli svijet. Nažalost, s brzim razvojem tehnologije ova esencijalna vrsta animacije postala je deficitirana. Bez ove vrste animacija nezamisliv je napredak i razvoj nacrtanog filma. Ovo je sigurno jedna od rijetkih škola koje u prvi plan stavljajuslobodu kreativnograzmišljanja-kazaojeTuzlić. Ad. K.

Uz stalnu postavku (Foto: S. Saletović) Muzeja USK posvećenu Bihaćkoj republici pored slikarskih djela Ismeta Mujezinovića i Safeta Zeca svoje mjesto dobila je i velika kompozicija u ulju akademskog slikara Ahmeta Ibukića iz Bihaća, rukovodioca Umjetničkog odjeljenja ovog muzeja. Ibukićeva slika ima i dokumentarnu vrijednost i specifičnost što na drugačiji način progovara o partizanskoj Bihaćkoj republici i Prvom zasjedanju AVNOJ-a. - U slikarskim djelima posvećenim ovoj temi nema ličnosti s područja Krajine. Povijesna distanca od 70 godina u novim okolnostima izbrisat će Ibukić: Umjetnička i dokumentarna vrijednost sjećanje na ključne ličnosti Kraji- ta Osme krajiške brigade, Nuriju ne toga perioda. Otuda ideja da na Pozderca, potpredsjednika AVjednoj slikarskoj kompoziciji pos- NOJ-a, te Husku Miljkovića, koMuslimansko-partitavim likove tri najznačajnije mandanta ličnosti partizanskog pokreta, zanske milicije Cazinske krajine M. DEDIĆ Hamdiju Omanovića, komandan- objašnjava Ibukić. 

H=EšA HALK?E=HA FHLE FKJ IFE EIJ

Slikarska kompozicija Ahmeta Ibukića

U galeriji Centra za kulturu Mostar preksinoć je priređena izložba pod nazivom “Djela Svetozara Ćorovića na sceni Narodnog pozorišta Mostar”. Ovu izložbu, na kojoj će biti prikazane brojne fotografije, plakate i afiše, priredio je Salko Šarić, a o predstavama koje su izvođene prema Ćorovićem djelima Detalj s izložbe govorio je direktor Narodnog pozorišta Mostar Šerif Aljić. - Svakapredstava koja je u Narodnom pozorištu rađena prema djelu Svetozara Ćorovića doživljavala je uspjeh. Od predstave “Zulumćar”, koja je rađena prema nje-

ĆHLEćAL= @A= = I?AE 2HEšJ=

Izložba u Mostaru

govoj drami, do “Majčine sultanije”, koja je zaista pobrala mnoštvo nagrada. Također, poslije rata smo uradili komad “U mraku”, što nas posebno raduje, jer dugo vremena se mislilo da je ta drama izgubljena - kazao je Aljić. M. Sm.

Spec
Izložba slika i skulptura nastalih na 6. likovnoj koloniji “Vranduk” otvorena je preksinoć u Likovnoj galeriji zeničke Sinagoge. - Plodonosna saradnja Udruženja “De Art” i Muzeja grada Zenice rezultirala je radovima deset mladih umjetnika iz Zenice, Sarajeva i Novog Pazara, koji su se ove godine uglavnom bavili skulpturom. Mladi skulptori pomjerili su granice izražaja jer su koristili materijale koje su mogli naći u prirodi ili urba-

nom okolišute ih obradilitoliko da je umjetnički pečat više nego očigledan - kazao je na otvaranju izložbe direktor zeničkog muzeja Adnadin Jašarević. A. DŽ.

$
SUDBINE Ljekari ne znaju šta je Vijetnamki

Dnevni avaz, ~etvrtak, 13. oktobar/listopad 2011. 

EI

Grupa uživala na planini 

KF=A K @ž=KEK = *=K
Grupa entuzijasta i zaljubljenika u avanturu “Trash” iz Švicarske formirala je Udruženje “Jaccuzzi”. Osim po bicikliranju u zabačenim dijelovima svijeta, poznati su i po brčkanju u

Poduhvat entuzijasta

7 I= AE @== IJ=HA= = # C@E=
Žena ima 26 godina, a izgleda poput starice nakon alergijske reakcije koju je imala
simptomi alergije nestanu. Ali lijekovi nisu dali rezultate, pa je posjetila lokalnog ljekara koji joj je prepisao pilule za dermatitis. Od tih pilula lice joj je nateklo, a izgled kože još se pogoršao te ih je nakon sedam dana prestala piti i okrenula se tradicionalnoj kineskoj medicini. Tradicionalni preparati prekinuli su pogoršanje stanja, ali, kako su za nju i njenog supruga previše skupi, prekinuli su terapiju. Pung je počela nositi masku pri svakom izlasku u javnost, a nakon što joj je suprug 2009. izgubio posao, ostali su bez novca i prekinula je s uzimanjem bilo kakvih lijekova.

džakuziju na mjestima do kojih se mnogi ne bi usudili doći. Jedno takvo okupljanje organizirali su i na visini od 4.807 metara, na Mon Blanu. Prijatelje je i vrijeme pomazilo, tako da je pogled iz džakuzija na Mon Blan bio savršen.

7AJE?= ćA IA FH@EJE K C=AHEE
Ako sve bude prema planu, umjetnica Marni Kotak će svoje prvo dijete roditi pred publikom u jednoj umjetničkoj galeriji u Bruklinu. Kotak većinu svojih uradaka naziva “pronađene predstave” jer se baziraju na svakodnevnim događajima i doživljajima.

Projekt Marni Kotak

Ngujen Ti Pung (Nguyen Thi Phuong) iz Vijetnama ima tek 26 godina, ali izgleda kao starica od barem 70. Nakon alergijske reakcije 2008. godine, naime, usljed uzimanja brojnih preparata i lijekova koje su joj prepisali ljekari, njeno lice, vrat i ruke ubrzano su se smežurali i nesretna je djevojka poprimila izgled starice. Lice ju je strahovito svrbjelo, tako da se neprestano češala ipovređivala ga, čaki u snu. Sva očajna, pila je i neke lijekove koje joj je kupovao suprug, samo da nesnosni

Pung prije i nakon bolesti

Marni je već uprizorila vlastito rođenje, gubitak djevičanstva u plavom “Plymouthu” i tamnu stranu svog prvog braka. Njen novi uradak, nazvan “Rođenje djeteta X”, bit će organiziran u galeriji “Microscope”. U galeriju je donijela krevet i ostale potrebne stvari i tu će spavati i boraviti sve do porođaja. Termin joj je za pet sedmica.
Kotak: Do porođaja još pet sedmica

.H=?KE @AHEEH=K )BALJH=
Na novu senzaciju bit će potrošeno 25 miliona eura, a radovi će trajati 17 mjeseci

Turistička atrakcija dobit će novo ruho
Jedna od najposjećenijih svjetskih znamenitosti koju godišnje obiđe sedam miliona turista Ajfelov toranj dobit će novo ruho. Simbol Francuske će, naime, nakon 122 godine postojanja, biti obnovljen. Bit će moderniziran prvi sprat tornja koji žele popularizirati zbog toga što se tamo zaustavlja najmanje posjetilaca jer je najniži. Tako će dobiti stakleni pod kao i nove vidikovce. Na novu senzaciju bit će potrošeno 25 miliona eura, a radovi će trajati 17 mjeseci. Uprava tornja nada se da će promjene privući jošviše novih turista.

oglasi

Dnevni avaz

~etvrtak, 13. oktobar/listopad 2011.

27

JU O[ „Zajko Deli}“ Vogo{}a
Na osnovu Odluke [kolskog odbora JU O[ „Zajko Deli}“ Vogo{}a [kola raspisuje

KONKURS za popunu upra`njenog radnog mjesta
1. Nastavnik razredne nastave - 1 izvr{ilac na odre|eno vrijeme do 15. 08. 2012. godine. Uz prijavu kandidat je du`an prilo`iti dokaze o stru~noj spremi, izvod iz mati~ne knjige ro|enih, uvjerenje o dr`avljanstvu i kratku biografiju. Konkurs ostaje otvoren 8 dana od dana objavljivanja. Po okon~anju konkursne procedure kandidati koji ne budu odabrani svoju dokumentaciju preuzet }e li~no u {koli. Nepotpune i neblagovremene prijave ne}e biti razmatrane. Prijave dostaviti na adresu: ul. Slatinski put br. 3 71320 Vogo{}a.

SARAJEVO Večeras dodjela “BH muzičkog Oskara” 

ć LEA@= K 5A@AHEE
Nazif Gljiva obećava provod za pamćenje
”The Rosenberg Trio”: Posebna tehnika

7IH LED FAI== 6H=žE IA K=E?= LEšA = =IJKFE F )AHE?E E ==@E
muzičkog Oskara” po svemu će biti posebna. Bit će to noć za pamćenje. Teško je nabrojati sve zvijezde koje će prodefilirati scenom u Skenderiji. Sve će ih pratiti vrhunski muzičariiz “Autostopa”i“Rima benda”- kaže prvi čovjek “BH muzičkog Oskara”Nazif Gljiva. Duško Kuliš u posljednjih nekoliko mjeseci u Splitu intenzivno snima novi album. Vlasnik hitova “Suzo moja, Suzana”, “Bez tebe je gorko vino”, “Ti meni lažeš sve” zadovoljan je urađenim poslom i vjeruje da će jedna od 11 pjesama, koliko će ih biti na novom CD-u, dugo opstati među ljubiteljima narodne muzike. - Teži, ali slađi dio posla je urađen. Ostalo je još da se nekoliko pjesama malo doštima. Okupio sam odlične saradnike, a na albumu gostuju Vernes Ljuštaku i Toni Lasan, koji je sa Slavkom Stefanovićem Slavkonijem radio veliki hit Harisa Džinovića “Muštu-

&

Dnevni avaz, ~etvrtak, 13. oktobar/listopad 2011.

IDM >E

!%

Duško Kuliš završio rad u studiju

Drago bi mi bilo da se 26. novembra pridružim Enesu Begoviću na njegovom koncertu
luk”. Trenutno sam u pregovorima s diskografskim kućama, a izdavač će, najvjerovatnije, biti “Croatia Records” - kaže Kuliš, koji uskoro putuje na turneju po Americi i Kanadi. Kuliš je veliki prijatelj s Enesom Begovićem i raduje se što će on narednog mjeseca održati veliki solistički koncert u Sarajevu. - Enes je veliki pjevač i čovjek. Drago mi je što naša branša ima jednog takvog pjevača. Izuzetno cijenim njegov rad i pjesme i nadam se da će Skenderija biti puna, jer Begović zaslužuje samo najbolje. Bila bi mi čast da mu se 26. novembra pridružim na sceni - kaže Duško. D. Z.

Sve je spremno za Deseti “BH muzički Oskar”, koji će se večeras održati u sarajevskoj Skenderiji. Jučer se za ovaj spektakl tražila ulaznica više tako da će dvorana i ovog puta sigurno biti dupke puna. Halid Bešlić, Hanka Paldum, Šaban Šaulić, Šerif

2H@EčEFHAJJHE=4A>AHC
Tercet će na sceni BKC-a nastupiti prvog dana manifestacije, 1. novembra
temperamentom i neodoljivim svingom, koju je utemeljio čuveni Đango Rajnhart (Django Reinhardt). Trio predvodi virtuozni gitarista Stočelo Rozenberg (Stochelo Rosenberg), koji je za porodične standarde “kasno” počeo svirati - tek u desetoj godini, a danas ga, zbog njegovih virtuoznih solo partija, besprijekorne preciznosti i čiste ljepote, sa pravom smatraju Rajndhartovim nasljednikom. Njegov rođak Noni Rozenberg (Nonnie) u ovom svojevrsnom porodičnom projektu zadužen je za kontrabas, kojim daje neodoljiv šarm triju. ZajePrvog dana15. “Jazz Festa” na sceni Bosanskog kulturnog centra, nakon Ričarda Bone (Richard), koji će 1. novembra otvoriti Festival, predstavit će se i “The Rosenberg Trio”. Ovaj trio svojim vještim i nadahnutim interpretacijama nastavlja tradiciju posebne tehnike džeza, s romskim dnos ritam-gitaristom,sasvojimbratom Nušom (Nous'che), čini besprijekornu ritam-sekciju, koja je temelj Rozenbergovog muzičkog koncepta. Njihovi koncerti izazivaju oduševljenje i ovacije publike bez obzira na to u kojem dijelu svijeta nastupaju. H. P.

Predstavljamo učesnike “Jazz Festa Sarajevo 2011”

Kapije Skenderije bit će otvorene u 18 sati. - Da bi se izbjegle gužve na ulazima, odlučili smo ot-

5FHEAčEJE CKžLA = K=E=
voriti kapije dva sata prije početka koncerta pa apeliram na publiku da dođu barem 90 minuta ranije - kaže Gljiva.

Konjević, Enes Begović, Aco Pejović, Boban Rajović... samo su neki od pjevača koji će večeras nastupiti na sceni Skenderije. U velikom koncertu sa muzičkim zvijezdama publika će moći uživati više od tri sata, a ovom prilikom bit će dodijeljene i nagrade najboljim estradnim radnicima. - Deseta dodjela “BH

Manifestacija počinje u 20 sati, a bit će okončana nešto prije ponoći. - Bit će to pravi dernek za sve generacije. Zato pozivam sve na nezaboravnu feštu u Skenderiju. Sve će biti okončano izlaskom na binu nagrađenih, koji će zajedno zapjevati navijačku himnu “Hajmo Bosno, hajmo Hercegovino” - kaže Naz. D. Z.

Kuliš: Pregovori s diskografskim kućama

Gljiva: Dernek za sve generacije

(Foto: S. Jordamović)

Bijonse Noules (Beyonce Knowles) mediji su proglašavali trudnom bezbroj puta, a sada, kada je sama najavila da će postati majka, niknule su sumnje u njenu trudnoću. Pjevačica je gostovala u australskoj TV emisiji “Sunday Night HD”, u kojoj se pojavila s izraženim trbuhom u uskoj haljini, ali kada je krenula da sjede nasuprot voditelja, njen je tr-

2čA= H=IFH=L= A E *EIA KFćA JHK@=
Jedna od teorija koje su se pojavile je i da je možda unajmila surogat majku, a trudnoću samo glumi. Druga kaže da Bijonse nosi lažni trbuh, koji samo prekriva njen stvarni. Sigurno je da trbuh postoji, kao što je pjevačica i pokazala za vrijeme svog boravka u Hrvatskoj, kada je snimljena bez majice, samo u grudnjaku te je zaobljeni prednji dio njenog tijela bio jasno vidljiv.

Trbuh pjevačice se “zgužvao”

“Runjićeve večeri” u Splitu

Maya Sar na probi: Nastup u nedjelju 

=O= 5=H FHL= KčAIE?= E *E0
Maya Sar prva je bh. kantautorica koja će nastupiti na “Runjićevim večerima”. Na tradicionalnoj muzičkoj manifestaciji,koja sepo sedmiput organizira u čast najznačajnijeg autora dalmatinske pjesme Zdenka Runjića, nastupit će i Oliver Dragojević, Nina Badrić, Tony Cetinski, Sergej Ćetković, Petar Grašo... Pjesma “Ti me vodi preko voda”, koju će Maya Sar izvesti uz klavir i pratnju velikog orkestra pod vodstvom Alana Bjelinskog, objavljena je davne 1978. godine na albumu Olivera Dragojevića “Poeta” i spada u red najljepših balada izašlih iz Runjićevog pera. Prve probe uoči ovog značajnog muzičkog događaja Maya Sar obavila je u Zagrebu uz pratnju muzičkog producenta Ante Gele. “Runjićeve večeri” zakazane su za 16. oktobar u splitskom HNK, a uživo će ih prenositi HTV. Maya Sar privodi kraju snimanje svog prvog albuma, koji bi mogao biti objavljen krajem godine. L. S. R.

Noules: Stop kadrovi iz emisije

buh promijenio oblik. Od napetog trudničkog pretvorio se u “zgužvani” i pomalo izobličen pa su mediji odmah počeli raspravljati o tome je li stvarno trudna.

Zašto bi nosila lažni trbuh, uopće nije jasno, ali tokom gostovanja u emisiji haljina joj se na tom dijelu tijela definitivno neobično naborala.

Na jučerašnjem ročištu na suđenju dr. Konradu Mareju (Conrad Murray), koji se tereti za ubistvo Majkla Džeksona (Michael Jackson), prikazane su uznemirujuće fotografije s obdukcije, na kojima je vidljiv leš kralja popa. Osim fotografija i nalaza obdukcije, prikazane su i policijske bilješke, a iskaz je dao dr. Kristofer Rodžers (Christopher Rogers), koji je proveo obdukciju nad Džeksonovim tijelom. On tvrdi kako dr. Marej laže kada kaže da se Džekson sam ubio, ubrizgavši sebi “propofol”, jer je to bilo nemoguće. - Džekson nije mogao sam sebi ubrizgati “propofol”. Marej je imao kontrolu nad doziranjem, a preveliku dozu možda mu je dao slučajno - kazao je Rodžers. On je u svom svjedočenju naveo i kako je Džekson bio zdraviji od većine 50-godišnjaka, nije imao srčanih smetnji ili bilo kakvih drugih abnormalnosti. 

= ,žAI EA I= C= KAJE ’FHFB’

Tvrdnje dr. Kristofera Rodžersa, koji je radio obdukciju 

=A@= L E?A ’8E?JHE='I 5A?HAJ=’

Katarina Ivanovska osvaja

Fotografija leša Majkla Džeksona kao dokaz

(Foto: AFP)

Ivanovska: Osvaja tijelom i lijepim licem

Katarina Ivanovska novo je lice “Victoria's Secreta”, a odmah je dobila titulu jedne od manekenskih miljenica muškog svijeta. Dvadesetjednogodišnja Makedonka osvaja svojim istesanim, savršenim tijelom i lijepim li-

cem. Ove fotografije vjerovatno su jedne od prvih koje je snimila za popularni brend, ali posljednje sigurno nisu. Katarini, jednostavno, ide sjajno i bila bi je šteta opet uskoro ne vidjeti.

Dnevni avaz prilo S Specijalni istopad 20g . 11 r/l
^etvrtak, 13. oktoba

Zimnica

30

^etvrtak, 13. oktobar/listopad 2011.

Dnevni avaz

oglasi

oglasi

Dnevni avaz

~etvrtak, 13. oktobar/listopad 2011.

31

Ka{asti sok od {ljive
Potrebno je: 1 kg {ljiva, 4 l vode, 200 g {e}era, 2 ka{i~ice limunske kiseline. Na~in pripreme: 1. O~istiti {ljive, doliti 2 l vode i kuhati ih dok ne omek{aju. Zatim ih samljeti na prikladnom stroju (blender, multipraktik) i procijediti. Dodati {e}er, limunsku kiselinu i ostatak vode te prokuhati. 2. Sipati u staklene fla{e i ako `elite sok spremiti za zimu pasterizirajte.

32

Dnevni avaz, ~etvrtak, 13. oktobar/listopad 2011.

zimnica

Oktobar na trpezi

Vrijeme je za zimnicu
Osim {to }e vam se isplatiti i u dobroj mjeri za{tititi ku}ni bud`et, zimnica }e unijeti i {arolikost u jednostavne i „te{ke“ obroke tokom zimskih dana
raju biti sasvim glatki, neokrnjeni. Tegle prokuhajte, kad vadite dodirujte ih samo izvana, nemojte brisati, nego ostavite da se ocijede. Posuda za pripremanje zimnice mora biti pa`ljivo oprana, idealno je upotrebljavati posve novo, jo{ nekori{teno posu|e. Zimnicu kuhajte u neokrnjenom emajliranom, vatrostalnom i aluminijskom posu|u. Provjerite no`eve, cjediljke i drugo posu|e da budete sigurni da ne hr|a. Ka{ike neka budu nove i to drvene. Vo}e i povr}e treba u svakom slu~aju prati, bez obzira ho}ete li ga guliti ili ne. Perite pod mlazom vode i to hladne. Pa`ljivo izvagajte sve potrebno za zimnicu, pogotovo kada pripremate ve}e koli~ine. Ako isprobavate novi recept, najprije napravite malu koli~inu. esen je vrijeme kada po~injemo razmi{ljati o pripremi zimnice. Kako je oktobar mjesec pun dozrelih plodova iskoristite to i od obilja vo}a i povr}a koje vam se nudi napravite omiljenu salatu, d`em, sok... Osim {to }e vam se isplatiti i u dobroj mjeri za{tititi va{ ku}ni bud`et, zimnica }e unijeti i {arolikost u jednostavne i „te{ke“ obroke tokom zimskih dana. Evo nekoliko savjeta. Prije nego {to po~nete pripremati zimnicu, dobro pregledajte tegle. I najmanja napuklina izazvat }e njeno pucanje kada je budete punili vru}im sadr`ajem ili sterilizirali. Dobro provjerite patentne fla{e koje nikako ne smiju biti okrnjene. Gume nekoliko minuta prokuhajte i do upotrebe ostavite u hladnoj vodi. Provjerite rubove grla ili otvora - mo-

J

Od kru{aka
Potrebno je: 50 g limuna, 2,5 - 3 l vode, 5 kg kru{aka, 2,5 kg {e}era. Na~in pripreme: 1. Za pripremanje se upotrebljava zrelo vo}e, koje }ete najprije oprati i o~istiti od sjemenki i ko{pica. Krupnije vo}e usitniti sje~enjem ili mljevenjem. 2. Pripremljeno staviti u {erpu, dodati vode i prokuhati 10-15 minuta. Procijediti kroz gazu, bez pritiskivanja tako da samo propusti sok. Posudu staviti na vatru da prokuha, dodati {e}er, limunsku kiselinu i izmije{ati. 3. Nakon kra}eg kuhanja sipati u fla{e i hermeti~ki zatvoriti. Fla{e na kraju staviti u ve}u korpu i dobro pokriti da se izvr{i sterilizacija.

Pa`ljivo izvagajte sve potrebno za zimnicu

Mije{ani kompot
Potrebno je: 1 kg brusnica, 1 kg borovnica, 2 krupne jabuke, 2 krupne kru{ke, kora 1 limuna, 1 1/4 kg {e}era, nekoliko karanfili}a, vode po potrebi. Na~in pripreme: 1. Bobi~asto vo}e oprati, kru{ke i jabuke oguliti i narezati na komadi}e. Pomije{ati s limunovom korom i staviti u zasla|enu vru}u vodu koja treba pokriti vo}e. Kuhati nekoliko minuta. 2. Vru}im kompotom napuniti tegle do ruba i odmah zatvoriti.

Kada ste pripremili zimnicu i tegle i fla{e napunili sadr`ajem, na svaku staklenku stavite stavite naljepnicu sa naznakom {ta je unutra i sa ta~nim datumom pripreme. Iako neke vrste, na primjer marmelade, mogu stajati i vi{e godina, ipak je bolje da ih potro{ite {to prije.

Naljepnice na tegle i fla{e
Nekuhani d`em od drijenjaka
Potrebno je: 6 kg drijenjaka, 3 kg {e}era u prahu. Na~in pripreme: 1. Drijenjke ostaviti da stoje dok ne omek{aju. Potom ih dobro oprati i procijediti. 2. U procije|enu masu dodati {e}era u prahu i potpuno novom drvenom ka{ikom mije{ati sve dok se masa ne po~ne zgu{njavati. 3. D`em sipati u ~iste tegle i povezati celofanom. Ovo je izuzetno zdrav d`em i prijatnog je okusa.

Pripremite bestilj na stari na~in
Potrebno je: 5 kg {ljiva, pola l vode, malo limunove kore, malo karanfili}a, malo cimeta. Na~in pripreme: 1. Nezrele i truhle {ljive odstraniti jer }e izazvati kvarenje bestilja. [ljive oprati, izvaditi ko{pice, staviti u {erpu, dodati malo vode i kuhati sve dok se ne raspadnu. Za vrijeme kuhanja dodati limunovu koru i karanfili}. 2. Zatim bestilj propasirati tako da na situ ostane ko`ica {ljiva. 3. Ponovo ga kuhati i stalno mije{ati da ne zagori. Bestilj je kuhan kada u njemu drvena ka{ika mo`e sama stajati uspravno. Pred kraj dodati malo cimeta. 4. Dok je jo{ vru} bestilj sipati u suhe tegle, zatvoriti i ostaviti na suho i hladno mjesto.

S kajsijama
Potrebno je: 1 kg kajsija, 1 l vode, 1/2 kesice limuntosa, 4-5 ka{ika {e}era. Na~in pripreme: 1. Oprati tegle, napuniti ih s malo vode, zatvoriti poklopcem, pa ih izvrnuti naopako da provjerite da li dobro dihtuju. Ukoliko ne curi voda iz tegle, mo`ete ih koristiti za kuhanje kompota. Prosuti vodu i ostaviti tegle da se osu{e. 2. Kajsije o~istiti od ko{pica, pa ih narezati na polovine. 3. U litar vode rastvoriti limuntos i {e}er, ukoliko volite sla|i kompot dodajte jo{ 1-2 ka{ike {e}era. Staviti vo}e u tegle, sipati rastvor i zatvoriti. 4. Na dno dubokog lonca staviti salvetu, pa redati tegle. Sipati vodu do ruba tegli i kuhati pet minuta nakon {to je voda prokuhala. Ostaviti tako dok se voda ne ohladi, a potom ih odlo`iti na mjesto gdje }ete ~uvati zimnicu.

Pekmez od {ipurka
Potrebno je: {ipurak, {e}er, voda. Na~in pripreme: 1. [ipurke o~istiti od dr{~ica, dobro ih oprati i preliti vodom. 2. Staviti onoliko vode koliko je potrebno da prekrije {ipurke i jo{ oko pola litra iznad. 3. Staviti da se kuhaju dok ne omek{aju. 4. Kada su {ipurci omek{ali, propasirati ih i u dobivenu masu staviti {e}er. Na jedan kilogram dobivene mase ide jedan kilogram {e}era. 5. Pekmez treba biti rje|i nego ostali. 6. Kada je gotov, jo{ vru} sipati u tegle, ostaviti da se ohladi, poklopiti celofanom ili hermeti~kim zatvara~em.

Slatko od smokava
Potrebno je: 1,25 kg smokava, 3 kg {e}era, 1 cijela kora limuna. Na~in pripreme: 1. Smokve dobro oprati i o{trim no`em zarezati na oba kraja, pa ih tanko oguliti. Svaku smokvu {trika}om iglom probosti skroz na dva mjesta. Smokve kuhati u {est do osam voda, dakle kuhati ih dok voda ne proklju~a, pa vodu prosuti, sipati novu i ponovo kuhati. U posljednju vodu staviti koru limuna. Kuhane smokve pa`ljivo procijediti i ostaviti da se osu{e. 2. U {erpu staviti pripremljeni {e}er, dodati vodu tako da {e}er prekrije i staviti da se kuha. Kada se {e}er ukuha u njega dodati smokve. Kuhati na jakoj vatri dok sirup ne bude dovoljno gust da se sa ka{ike sliva u kapima. 3. Na pet minuta pred kraj dodati sok od limuna i {ipku vanilije. Skuhano slatko skloniti s vatre, prekriti vla`nom salvetom i ostaviti da se hladi desetak minuta. Tada skloniti salvetu i vratiti slatko na ringlu da ponovo prokuha. To se preporu~uje kod pripreme slatka uop}e, jer vo}e pod vla`nom salvetom pusti jo{ dio soka. 4. Kada slatko jo{ jednom prokuha ponovo ga skloniti s vatre i pokriti vla`nom salvetom. Neka tako preno}i. Hladno sipati u tegle.

oglasi

Dnevni avaz

~etvrtak, 13. oktobar/listopad 2011.

33

34

^etvrtak, 13. oktobar/listopad 2011.

Dnevni avaz

oglasi

Ajvar upr`eni, blagi 720ml Royal

2,

60

Ajvar doma}i 720ml Royal

4,

80

Ajvar blagi 370ml Royal

1,
5,
90
Ajvar doma}i 580ml Royal

65

1,65
Ajvar ljuti 370ml Royal

Ajvar upr`eni blagi 2500ml Royal

8,90
Cvekla 720ml Royal

2,
1,

60
Paprika fileta 720ml Royal

Ajvar upr`eni, ljuti 720ml Royal

Salata mije{ana 720ml Royal

Tur{ija 1500ml Royal

85

2,
Pe~ena paprika 720ml Royal

30

1,

50

3,30
Paprika fileta 2500ml Royal

1, 70

4,90
2, 20
Korni{oni 370ml Royal

Krastavci 1500ml Royal

2, 30

\uve~ upr`eni 850ml Royal

2,

90

1,

50

,50 1
Feferoni ljuti 720ml Royal Feferoni ljuti 370ml Royal

2,30

Korni{oni extra 720ml Royal Hot ajvar ljuti 680ml Sera

4,70
70

Masline zelene 700ml Sera

2, 2,
80
Za~in ~ili 80g Sera

30

Masline crne 200g Sera

2,

4,70
1,30
2, 50
Slatko od vi{anja 400g Sera Slatko od ru`a 400g Sera Masline zelene s paprikom 700ml Sera Origano 250g Sera

2,

50

Slatko od jagoda 400g Sera

2,

50
Slatko od dunja 400g Sera

2, 50

Sve za zimnicu od Royala

Super cijene

extra kvalitet... va{ SID@IS 5B

oglasi

Dnevni avaz

~etvrtak, 13. oktobar/listopad 2011.

35

36

^etvrtak, 13. oktobar/listopad 2011.

Dnevni avaz

oglasi

SARAJEVO Večeras dodjela “BH muzičkog Oskara” 

ć LEA@= K 5A@AHEE
Nazif Gljiva obećava provod za pamćenje
”The Rosenberg Trio”: Posebna tehnika

7IH LED FAI== 6H=žE IA K=E?= LEšA = =IJKFE F )AHE?E E ==@E
muzičkog Oskara” po svemu će biti posebna. Bit će to noć za pamćenje. Teško je nabrojati sve zvijezde koje će prodefilirati scenom u Skenderiji. Sve će ih pratiti vrhunski muzičariiz “Autostopa”i“Rima benda”- kaže prvi čovjek “BH muzičkog Oskara”Nazif Gljiva. Duško Kuliš u posljednjih nekoliko mjeseci u Splitu intenzivno snima novi album. Vlasnik hitova “Suzo moja, Suzana”, “Bez tebe je gorko vino”, “Ti meni lažeš sve” zadovoljan je urađenim poslom i vjeruje da će jedna od 11 pjesama, koliko će ih biti na novom CD-u, dugo opstati među ljubiteljima narodne muzike. - Teži, ali slađi dio posla je urađen. Ostalo je još da se nekoliko pjesama malo doštima. Okupio sam odlične saradnike, a na albumu gostuju Vernes Ljuštaku i Toni Lasan, koji je sa Slavkom Stefanovićem Slavkonijem radio veliki hit Harisa Džinovića “Muštu-

&

Dnevni avaz, ~etvrtak, 13. oktobar/listopad 2011.

IDM >E

!%

Duško Kuliš završio rad u studiju

Drago bi mi bilo da se 26. novembra pridružim Enesu Begoviću na njegovom koncertu
luk”. Trenutno sam u pregovorima s diskografskim kućama, a izdavač će, najvjerovatnije, biti “Croatia Records” - kaže Kuliš, koji uskoro putuje na turneju po Americi i Kanadi. Kuliš je veliki prijatelj s Enesom Begovićem i raduje se što će on narednog mjeseca održati veliki solistički koncert u Sarajevu. - Enes je veliki pjevač i čovjek. Drago mi je što naša branša ima jednog takvog pjevača. Izuzetno cijenim njegov rad i pjesme i nadam se da će Skenderija biti puna, jer Begović zaslužuje samo najbolje. Bila bi mi čast da mu se 26. novembra pridružim na sceni - kaže Duško. D. Z.

Sve je spremno za Deseti “BH muzički Oskar”, koji će se večeras održati u sarajevskoj Skenderiji. Jučer se za ovaj spektakl tražila ulaznica više tako da će dvorana i ovog puta sigurno biti dupke puna. Halid Bešlić, Hanka Paldum, Šaban Šaulić, Šerif

2H@EčEFHAJJHE=4A>AHC
Tercet će na sceni BKC-a nastupiti prvog dana manifestacije, 1. novembra
temperamentom i neodoljivim svingom, koju je utemeljio čuveni Đango Rajnhart (Django Reinhardt). Trio predvodi virtuozni gitarista Stočelo Rozenberg (Stochelo Rosenberg), koji je za porodične standarde “kasno” počeo svirati - tek u desetoj godini, a danas ga, zbog njegovih virtuoznih solo partija, besprijekorne preciznosti i čiste ljepote, sa pravom smatraju Rajndhartovim nasljednikom. Njegov rođak Noni Rozenberg (Nonnie) u ovom svojevrsnom porodičnom projektu zadužen je za kontrabas, kojim daje neodoljiv šarm triju. ZajePrvog dana15. “Jazz Festa” na sceni Bosanskog kulturnog centra, nakon Ričarda Bone (Richard), koji će 1. novembra otvoriti Festival, predstavit će se i “The Rosenberg Trio”. Ovaj trio svojim vještim i nadahnutim interpretacijama nastavlja tradiciju posebne tehnike džeza, s romskim dnos ritam-gitaristom,sasvojimbratom Nušom (Nous'che), čini besprijekornu ritam-sekciju, koja je temelj Rozenbergovog muzičkog koncepta. Njihovi koncerti izazivaju oduševljenje i ovacije publike bez obzira na to u kojem dijelu svijeta nastupaju. H. P.

Predstavljamo učesnike “Jazz Festa Sarajevo 2011”

Kapije Skenderije bit će otvorene u 18 sati. - Da bi se izbjegle gužve na ulazima, odlučili smo ot-

5FHEAčEJE CKžLA = K=E=
voriti kapije dva sata prije početka koncerta pa apeliram na publiku da dođu barem 90 minuta ranije - kaže Gljiva.

Konjević, Enes Begović, Aco Pejović, Boban Rajović... samo su neki od pjevača koji će večeras nastupiti na sceni Skenderije. U velikom koncertu sa muzičkim zvijezdama publika će moći uživati više od tri sata, a ovom prilikom bit će dodijeljene i nagrade najboljim estradnim radnicima. - Deseta dodjela “BH

Manifestacija počinje u 20 sati, a bit će okončana nešto prije ponoći. - Bit će to pravi dernek za sve generacije. Zato pozivam sve na nezaboravnu feštu u Skenderiju. Sve će biti okončano izlaskom na binu nagrađenih, koji će zajedno zapjevati navijačku himnu “Hajmo Bosno, hajmo Hercegovino” - kaže Naz. D. Z.

Kuliš: Pregovori s diskografskim kućama

Gljiva: Dernek za sve generacije

(Foto: S. Jordamović)

Bijonse Noules (Beyonce Knowles) mediji su proglašavali trudnom bezbroj puta, a sada, kada je sama najavila da će postati majka, niknule su sumnje u njenu trudnoću. Pjevačica je gostovala u australskoj TV emisiji “Sunday Night HD”, u kojoj se pojavila s izraženim trbuhom u uskoj haljini, ali kada je krenula da sjede nasuprot voditelja, njen je tr-

2čA= H=IFH=L= A E *EIA KFćA JHK@=
Jedna od teorija koje su se pojavile je i da je možda unajmila surogat majku, a trudnoću samo glumi. Druga kaže da Bijonse nosi lažni trbuh, koji samo prekriva njen stvarni. Sigurno je da trbuh postoji, kao što je pjevačica i pokazala za vrijeme svog boravka u Hrvatskoj, kada je snimljena bez majice, samo u grudnjaku te je zaobljeni prednji dio njenog tijela bio jasno vidljiv.

Trbuh pjevačice se “zgužvao”

“Runjićeve večeri” u Splitu

Maya Sar na probi: Nastup u nedjelju 

=O= 5=H FHL= KčAIE?= E *E0
Maya Sar prva je bh. kantautorica koja će nastupiti na “Runjićevim večerima”. Na tradicionalnoj muzičkoj manifestaciji,koja sepo sedmiput organizira u čast najznačajnijeg autora dalmatinske pjesme Zdenka Runjića, nastupit će i Oliver Dragojević, Nina Badrić, Tony Cetinski, Sergej Ćetković, Petar Grašo... Pjesma “Ti me vodi preko voda”, koju će Maya Sar izvesti uz klavir i pratnju velikog orkestra pod vodstvom Alana Bjelinskog, objavljena je davne 1978. godine na albumu Olivera Dragojevića “Poeta” i spada u red najljepših balada izašlih iz Runjićevog pera. Prve probe uoči ovog značajnog muzičkog događaja Maya Sar obavila je u Zagrebu uz pratnju muzičkog producenta Ante Gele. “Runjićeve večeri” zakazane su za 16. oktobar u splitskom HNK, a uživo će ih prenositi HTV. Maya Sar privodi kraju snimanje svog prvog albuma, koji bi mogao biti objavljen krajem godine. L. S. R.

Noules: Stop kadrovi iz emisije

buh promijenio oblik. Od napetog trudničkog pretvorio se u “zgužvani” i pomalo izobličen pa su mediji odmah počeli raspravljati o tome je li stvarno trudna.

Zašto bi nosila lažni trbuh, uopće nije jasno, ali tokom gostovanja u emisiji haljina joj se na tom dijelu tijela definitivno neobično naborala.

Na jučerašnjem ročištu na suđenju dr. Konradu Mareju (Conrad Murray), koji se tereti za ubistvo Majkla Džeksona (Michael Jackson), prikazane su uznemirujuće fotografije s obdukcije, na kojima je vidljiv leš kralja popa. Osim fotografija i nalaza obdukcije, prikazane su i policijske bilješke, a iskaz je dao dr. Kristofer Rodžers (Christopher Rogers), koji je proveo obdukciju nad Džeksonovim tijelom. On tvrdi kako dr. Marej laže kada kaže da se Džekson sam ubio, ubrizgavši sebi “propofol”, jer je to bilo nemoguće. - Džekson nije mogao sam sebi ubrizgati “propofol”. Marej je imao kontrolu nad doziranjem, a preveliku dozu možda mu je dao slučajno - kazao je Rodžers. On je u svom svjedočenju naveo i kako je Džekson bio zdraviji od većine 50-godišnjaka, nije imao srčanih smetnji ili bilo kakvih drugih abnormalnosti. 

= ,žAI EA I= C= KAJE ’FHFB’

Tvrdnje dr. Kristofera Rodžersa, koji je radio obdukciju 

=A@= L E?A ’8E?JHE='I 5A?HAJ=’

Katarina Ivanovska osvaja

Fotografija leša Majkla Džeksona kao dokaz

(Foto: AFP)

Ivanovska: Osvaja tijelom i lijepim licem

Katarina Ivanovska novo je lice “Victoria's Secreta”, a odmah je dobila titulu jedne od manekenskih miljenica muškog svijeta. Dvadesetjednogodišnja Makedonka osvaja svojim istesanim, savršenim tijelom i lijepim li-

cem. Ove fotografije vjerovatno su jedne od prvih koje je snimila za popularni brend, ali posljednje sigurno nisu. Katarini, jednostavno, ide sjajno i bila bi je šteta opet uskoro ne vidjeti.

38

^etvrtak, 13. oktobar/listopad 2011.

Dnevni avaz
Bosna i Hercegovina FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE FEDERALNI ZAVOD ZA STATISTIKU SARAJEVO

oglasi
Bosnia and Herzegovina FEDERATION OF BOSNIA AND HERZEGOVINA FEDERAL OFFICE OF STATISTICS SARAJEVO

NA KIOSCIMA SVAKOG ^ETVRTKA - 1 KM

Broj: 01-341-1093/11 Datum: 11. 10. 2011. Na osnovu ~lana 23. Zakona o namje{tenicima u organima dr`avne slu`be u Federaciji Bosne i Hercegovine („Slu`bene novine Federacije BiH“ br. 49/05) i Pravilnika o unutra{njoj organizaciji Federalnog zavoda za statistiku br. 01-02-282/11 od 07. 03. 2011. godine, direktor Federalnog zavoda za statistiku objavljuje

JAVNI OGLAS
za popunu radnog mjesta namje{tenika u Federalnom zavodu za statistiku 1. Vi{i samostalni referent za prikupljanje, sre|ivanje, evidentiranje, kontrolu i obradu statisti~kih podataka u Slu`bi za statistiku za podru~je Kntona Sarajevo sa sjedi{tem u Sarajevu - 1 izvr{ilac Uslovi: Pored op}ih uvjeta predvi|enih u ~lanu 24. Zakona o namje{tenicima u organima dr`avne slu`be u Federaciji BiH (dr`avljanstvo BiH, punoljetstvo, op}a zdravstvena sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta, vrsta i stepen {kolske spreme potrebne za obavljanje poslova radnog mjesta, da u posljednje dvije godine od dana objavljivanja javnog oglasa nije otpu{ten iz organa dr`avne slu`be kao rezultat disciplinske kazne na bilo kojem nivou vlasti u Federaciji, odnosno BiH i da nije obuhva}en ~lanom IX. 1. Ustava BiH), kandidati trebaju ispunjavati i slijede}e posebne uslove, i to: - V[S - Vi{a ekonomsko-komercijalna {kola, I stepen Pravnog fakulteta, Pedago{ka akademija ili Vi{a {kola ma{inskog smjera, stru~ni ispit i najmanje jedna godina radnog sta`a. Uz prijavu na javni oglas prila`u se sljede}i dokumenti (originali ili ovjerene kopije): 1. diploma o zavr{enoj {koli 2. uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi krivi~ni postupak (ne starije od tri mjeseca) 3. uvjerenje o dr`avljanstvu ili kopija CIPS-ove li~ne karte 4. potvrda o radnom sta`u nakon zavr{ene {kole 5. ovjerena izjava kandidata da u posljednje dvije godine od dana objavljivanja javnog oglasa nije otpu{ten iz organa dr`avne slu`be kao rezultat disciplinske kazne na bilo kojem nivou vlasti u Federaciji, odnosno BiH 6. ovjerena izjava kandidata da nije obuhva}en odredbom ~lana IX. 1. Ustava BiH 7. uvjerenje o polo`enom stru~nom ispitu namje{tenika u organima dr`avne slu`be za vi{u {kolsku spremu Napomena: (Ovjera kopije ne smije biti starija od {est mjeseci, izuzev uvjerenja da se protiv kandidata ne vodi krivi~ni postupak koje ne smije biti starije od tri mjeseca) Izabrani kandidat }e biti du`an dostaviti ljekarsko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti prije preuzimanja du`nosti namje{tenika. Sve tra`ene dokumente treba dostaviti u roku od 15 dana od dana objavljivanja, putem po{te, preporu~eno na adresu: BiH, FBiH, Federalni zavod za statistiku Ul. Zelenih beretki br. 26 Sarajevo sa naznakom „prijava na javni oglas“ Nepotpune i neblagovremene prijave ne}e se uzeti u razmatranje. DIREKTOR Dervi{ \ur|evi}

Kojeg sarajevskog advokata je anga`ovao Al’Dino? Za{to [emsa Sulakovi} danima ne izlazi iz bolnice? [ta je Halid Be{li} poru~io Hasanu Dudi}u? Kako je [erif Konjevi} poja~ao Radio Televiziju Srbije? Da li je Novica Zdravkovi} unov~io pokojnog brata Tomu?

RMC „Dr. Safet Mujiæ“ Mostar, Maršala Tita 294, Mostar na osnovu odluke Upravnog odbora broj 156/09 od 12.11.2009 godine raspisuje

OGLAS
Za javnu licitaciju motornih vozila u vlasništvu RMC „Dr. Safet Mujiæ“ Mostar I RMC „Dr.Safet Mujiæ“ Mostar vrši prodaju otpisanih vozila putem javne licitacije po principu „viðeno-kupljeno“, pa se naknadne reklamacije ne uva`avaju. II Sva zainteresnovana pravna i fizièka lica du`na su uplatiti kauciju u iznosu od 10% poèetne cijene motornih vozila koja su predmet licitacije na blagajni RMC-a dva sata prije same licitacije. Povrat kaucije za neizlicitirana vozila izvršit æe se poslije obavljene licitacije na blagajni RMC-a. III Zainteresovana lica mogu vršiti pregled vozila dana 17.10.2011 i 18.10.2011 godine u vremenskom periodu od 10.00 do 12.00 sati u krugu bolnice RMC „Dr. Safet Mujiæ“ Mostar, Maršala Tita 294, Mostar. IV Javna licitacija odr`at æe se dana 21.10.2011 u 12.00 sati . Zainteresovana lica du`na su na dan licitacije donijeti potvrdu o uplati kaucije. Minimalni iznos za koji se mo`e podizati cijena je 50,00 KM. U postignutu cijenu uraèunat æe se uplaæena kaucija. V Kupac koji kupi vozilo du`an je postignutu cijenu uplatiti u roku od 3 (tri) dana na transakcijski raèun bro : 1990530009282654 kod Sparkasse Bank d.d. Mostar. Sa licem koje kupi vozilo na licitaciji potpisat æe se kupoprodajni ugovor. Kupac snosi troškove prenosa i ostale troškove u skladu sa zakonom. Kupac preuzima vozilo nakon zakljuèenja kupoprodajnog ugovora. Oglas ostaje otvoren 8 dana od dana objave. VI

Ko Alena Albinovi}a `eli vidjeti Za{to je mrtvog? Vesna Koga je Zmijanac {armirao zaprijetila Adnan Vereni Babaji}? Cerovini?

VII Sve dodatne informacije mogu se dobiti na telefon 036/503-174 ili na mob. 063/993-884 svaki radni dan od 8-15 sati. Spisak otpisanih vozila koja su odreðena za prodaju javnom licitacijom

www.expressmag.ba

ILA=@=H

Dnevni avaz, ~etvrtak,, 13. oktobar/listopad 2011.

!'
6AAJE= I= IKDE šEL==
Kulinarski kutak

Tačno Netačno
morskim orlovima ji je 1Međućelavi orao? najpoznatiAromatičnoj biljci moraču 2raču ne zna se porijeklo? ili komoDrakonov zakon kažnjavao najtrivi3većinu prijestupa, pa i one je smrću jalnije? 1. TAČNO

PREHRANA Zdravo povrće

5KFAH>HKFHJELH==
Sastojak glukofaranin djeluje protiv kardiovaskularnih oboljenja i određenih vrsta raka
Povrće je dobilo naziv “beneforte”

Grupa britanskih naučnika proizvela je superbrokolu pod nazivom “beneforte”, za koji kažu da djeluje protiv raka. Radi se o povrću obogaćenom specijalnim sastojkom glukofaraninom koji djeluje protiv kardiovaskularnih oboljenja i određenih vrsta raka pretvarajući se u kontaktu s crijevnom florom u aktivno jedinjenje sulforafan, koje smanjuje hronične upale i suzbija razvoj određenih vrsta raka. Osim ovog povrća, naučnici kažu i da čaša crnog vina dnevno također može donekle usporiti razvoj raka dojke. To je, kako su ustanovili naučnici, moguće zahvaljujućidjelovanju jednogodantioksidansa polifenola - resveratrolu, koji se nalazi u kožici crnoggrožđa.

Riba najčešća hrana za ćelavog orla
Potrebno je: 540 g telećeg ramsteka, 100 g lješnika, 100 g suhih šljiva, 14 g mladog luka, 10 ml sirćeta “ačeto balzamiko”, so, šećer, ulje. Način pripreme: 1. Na zagrijanom maslinovom ulju ispeći komad telećeg ramsteka. 2. Izvaditi ga iz tave i u to ulje staviti šljive prethodno isječene na štapiće. 3. Zatim u tavu dodati mladi luk, sirće, malo vode i ostaviti da se dinsta. 4. Na kraju dodati malo gustina i sitno sjeckane lješnike. 5. Teletinu isjeći i preliti sosom od šljiva. Među morskim orlovima najpoznatiji je ćelavi orao, jedna od više vrsta orlova koji se hrane ribom. Morski orlovi žive duž obala rijeka, velikih jezera i mora širom svijeta. Jedino ih nema u Južnoj Americi. Poneki primjerci dostignu i do metar u dužinu. Svi imaju izrazito velike i kvrgave kljunove i gole noge. Kandže su im ojačane, grube da lakše dohvate klizav plijen. Hrane se strvinama, ali katkad i ubijaju plijen. Hvataju ribu kad se približi površini vode, često otimajući plijen glavnom suparniku, kormoranu.

w

2. TAČNO 

Rođena sam 1961. godine. Počela sam raditi 1980. u prodavnici kao trgovac i to sam radila sve do 2005. godine, do njenog zatvaranja. Tada sam otvorila samostalnu trgovačku radnju, gdje i danas radim. Izuzev porodiljskog odsustva, nikada nisam bila na bolovanju. Sada mi posao slabo ide i teško izlazim nakraj s plaćanjem obaveza. Kakve su mi šanse za penziju, pita R. K. iz Fojnice. Odredbom Člana 30. Zakona o PIO propisano je da osiguranik stječe pravo na starosnu penziju kad navrši 65 godina života i najmanje 20 staža, odnosno kada navrši 40 godina penzijskog staža bez obzira na godine života. Starosnu penzi-

2H=L = FAEK

ju osiguranik može steći i sa 55 godina života i 30 staža (žena), ali najduže do 31. decembra 2015. godine. Prema tome, sa 50 godina života i 31 staža ne ispunjavate uvjete za starosnu niti za prijevremenu penziju. Pravo na prijevremenu penziju ostvarit ćete kada napunite 55 godina jer imate 30 godina staža. Federalni zavod PIO

Istraživanja su pokazala da uzimanje vitamina E može povećati vjerovatnost obolijevanja od raka prostate kod muškaraca. Studija je pratila muškarce koji su uzimali velike doze vitamina, čime je otkriveno da je kod ispitanika neznatno povećana vje- 

F=IIJE @ LEJ=E= Spec 
Žvakaće gume bez šećera uzrokuju eroziju gornjeg sloja zuba, otkriva studija univerziteta u Bostonu, Helsinkiju i Nevadi. Česti sastav žvakaćih guma su ksitol i sorbitol koji služe za smanjenje broja bakterija u ustima, ali oni i povećavaju kiselost koja nagriza zubnu caklinu, ističu naučnici. Uz to, žvakaće gume bez šećera nisu bez kalorija. Često se naglašavaju beneficije proizvoda koji ne sadrže šećer, ali oni imaju skriven rizik. Zato stručnjaci naglašavaju da ne treba uzimati više od jedne žvakaće gume na dan.

Nova saznanja

Jug Evrope mjesto rođenja komorača
Višegodišnjoj ili dvogodišnjoj aromatičnoj biljci moraču ili komoraču (Foeniculum vulgare) iz porodice peršuna zna se porijeklo. Potječe iz južne Evrope i Male Azije, a uzgaja se širom svijeta. Duguljaste ovalne sjemenke zelenkastosmeđe do žućkastosmeđe boje imaju miris i ukus sličan anisu. Sjemenke i uljni ekstrakti koriste se za mirise u sapunima i parfemima, kao i za začine u slatkišima, likerima, lijekovima i hrani, posebno u pecivu, slatkom i ribi. Debeli korijen firentinskog morača jede se kao povrće.

rovatnost za rak prostate. Oni koji su uzimali svakog dana veću dozu vitamina E kroz razdoblje od pet godina, povećali su šansu za oboljenje od raka prostate za17 posto. VitaminE može se pronaći u orasima, sjemenkama i biljnim uljima.

Kupon za odgovore
Obavezno prilo`ite kupon iz novina. Na koverti nazna~ite: “Za kontakt stranu”. Pitanja mo`ete slati i na e-mail: redakcija@avaz.ba

3. TAČNO

Zašto se strogi zakoni zovu drakonskim
Drakon je starogrčki državnik poznat po tome što je bio prvi zakonodavac u historiji Atine, odnosno po strogoći svojih zakona. Godine 621. prije nove ere izabran je za arhonta, odnosno - prema Aristotelu - sastavio prvi pisani zakonik po nalogu arhonta Aristehma. Dotadašnji atinski zakoni, odnosno ustav, prenosili su se isključivo usmenom predajom. Drakon ih je popisao te dao izrezbariti na posebnim stelama, tako da je svaki pismeni građanin Atine njih mogao biti svjestan. S druge strane, Drakonov zakonik je, pogotovo u oblasti krivičnog prava, bio poznat po izuzetnoj strogoći propisa. Gotovo za svaki prekršaj bila je predviđena smrtna kazna. Solon je opozvao Drakonov kodeks, zadržavajući samo dijelove vezane za ubistva. Strogi zakoni i mjere i danas se po Drakonu nazivaju drakonskim. Živio je u sedmom stoljeću prije nove ere.

MU[KO IME

GLUMAC GINIS

MONITOR RA^UNARA

STARIJA MARKA RA^UNARA LIJEPI ZEUSOV SIN I JEDAN I DRUGI, OBA (pu~.)

BICIKLIST PIKUS

POD OD DA[^ICA

O.NJ.

STARIJI TENISER IVAN

NULA

KOJE NEMA MO] ZA [TO, NEJAKO

OVOG ^ASA

ELEKTRON PROPAGIRANJE SKUP[TINA, DR@AVNO VIJE]E PREDANJE SITNI STARINSKI NOVAC NA[ PJEVA^ NA SLICI JEDINICE JA^INE EL. STRUJE VOLUMEN ZEMLJA NA DALEKOM ISTOKU STARIJI PJEVA^ ROSI LI^NA ZAMJENICA ITALIJA STARIJI FUDBALER MEHO PLEMI]KA TITULA UGLED, SLAVA (tur.) DIJEFRAGMA PJESNIK SA OTOKA LEZBA

BELGIJA

RJE[ENJE IZ PRO[LOG BROJA KOKOSOV ORAH, U[IVAK, RANA, RIFAT, KAKAV, [T, MRKLO, FI, U, KOALA, BOJ, MOA, PASTORE, IGLA, SERDAR 2673

TURPIJA

40

^etvrtak, 13. oktobar/listopad 2011.

Dnevni avaz
UNIVERZITET U TUZLI raspisuje

oglasi
KONKURS
Bosna i Hercegovina Federacija Bosne i Hercegovine Hercegova~ko-neretvanski kanton Grad Mostar Muzi~ka {kola I i II stupnja Mostar Na osnovu ~lana 62. Zakona o srednjo{kolskom odgoju i obrazovanju (Slu`bene novine HNK-a broj: 8/00, 4/04, 5/04 i 8/06) i ~lana 36. Pravila Muzi~ke {kole I i II stupnja Mostar, objavljuje se:
1 izvršilac

za izbor u nauèno/umjetnièko-nastavna zvanja (bez zasnivanja radnog odnosa) Akademija dramskih umjetnosti 1. Nastavnik, u sva nauèno-nastavna zvanja za u`u nauènu oblast: - „Teorija umjetnosti“ Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet 1. Nastavnik, u sva nauèno-nastavna zvanja za u`e nauène oblasti: - „Poremeæaji u ponašanju“ - „Motorièki poremeæaji i hroniène bolesti“ Farmaceutski fakultet 1. Nastavnik, u sva nauèno-nastavna zvanja za u`e nauène oblasti: - „Klinièka farmacija“ Filozofski fakultet 1. Nastavnik, u sva nauèno-nastavna zvanja za u`e nauène oblasti: - „Teorijske nauène psihološke discipline“ - „Primjenjene nauène psihološke discipline“ - „Teorija i modeli socijalnog rada“ - „Socijalna politika, zaštita, sigurnost, rehabilitacija i menad`ment“ - „Filozofija“ (Antièka filozofija i Logika) - „Sociologija“ - „Turski jezik“ - „Savremeni njemaèki jezik“ - „Savremeni engleski jezik“ - „Engleska i amerièka knji`evnost“ - „Savremeni njemaèki jezik“ - „Komunikologija“ - „Masovni mediji“ Rudarsko-geološko-graðevinski fakultet 1. Nastavnik, u sva nauèno-nastavna zvanja za u`e nauène oblasti: - „Graðevinarstvo“ - „Sigurnost i pomoæ“

ODLUKA

[kolskog odbora Muzi~ke {kole I i II stupnja Mostar, broj: 010-349/11 od 10. 10. 2011. godine, kojom se
3 izvršioca 1 izvršilac

PONI[TAVA

dio konkursa objavljenog 24. 09. 2011. godine i to ta~ka I: „Izbor i imenovanje direktora Muzi~ke {kole I i II stupnja Mostar za period od ~etiri (4) godine“.
1 izvršilac

1 izvršilac 1 izvršilac 2 izvršioca 2 izvršioca 2 izvršioca 1 izvršilac 3 izvršioca 3 izvršioca 2 izvršioca 2 izvršioca 3 izvršioca 1 izvršilac 1 izvršilac

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE ZENI^KO-DOBOJSKI KANTON OP]INSKI SUD U @EP^U Broj: 44 0 Ip 002604 09 Ip @ep~e, 30. 09. 2011. godine Op}inski sud u @ep~u, sudija Sinanovi} Senad, u izvr{nom predmetu tra`ioca izvr{enja Intesa Sanpaolo Banka BiH, protiv izvr{enika Poduze}e „Maturitas“ doo @ep~e, op}ina @ep~e, radi naplate duga u iznosu od 57.997,71 KM, zakonskih zateznih kamata i tro{kova izvr{enja, izvr{enjem na pokretnim stvarima izvr{enika, donio je dana 30. 09. 2011. godine slijede}i:

2 izvršioca 1 izvršilac

ZAKLJU^AK
O DRUGOJ prodaji pokretnih stvari izvr{enika 1. Odre|uje se ro~i{te za DRUGU prodaju pokretnih stvari izvr{enika Poduze}e „Maturitas“ doo @ep~e, putem USMENOG JAVNOG NADMETANJA, za dan 14. 10. 2011. godine, u 12.30 sati, u zgradi Op}inskog suda u @ep~u, Ulica Prva, soba broj 108. 2. Prodavat }e se pokretne stvari izvr{enika i to: - Ford, tip EBS; godina proizvodnje 1993., registarska oznaka 765-A-555, po po~etnoj cijeni od 5.000,00 KM. 3. Vrijednost pokretne stvari utvr|ena je prema zapisniku ovog suda o pljenidbi i procjeni pokretnih stvari izvr{enika broj: 44 0 Ip 002604 09 Ip od 14. 1. 2010. godine. 4. Na zakazanom ro~i{tu predmetne pokretne stvari se mogu prodati bez ograni~enja u pogledu iznosa njene cijene 5. Ponu|a~ sa najve}om ponudom du`an je platiti cijenu odmah nakon objavljivanja rezultata javne prodaje, osim ako sud zaklju~kom ne odlu~i druk~ije. Ako to ne u~ini, drugi ponu|a~ }e biti progla{en kupcem i bi}e du`an platiti cijenu koju je ponudio i tako redom dok ima ponu|a~a. 6. Pravo u~e{}a u kupovini imaju sva pravna i fizi~ka lica izuzev lica iz ~l. 88. Zakona o izvr{nom postupku. 7. Sud }e obustaviti postupak, ako se pokretne stvari ne uspiju prodati ni na ovom drugom ro~i{tu. 8. Ovaj zaklju~ak o prodaji objavi}e se na oglasnoj tabli suda, a strankama se ostavlja mogu}nost da ga objave u sredstvima javnog informisanja po sopstvenom izboru i o svom tro{ku. 9. Popisane stvari se mogu razlgedati prije prodaje. 10. Javnim nadmetanjem rukovodit }e sudski izvr{itelj ovog suda, Karanovi} Mirsad, br. telefona 061-525-745. POUKA: Protiv ovog zaklju~ka prigovor i `alba nisu dozvoljeni. Sudija Senad Sinanovi}

USLOVI: Uslovi za izbor u nauèno/umjetnièko-nastavna zvanja utvrðeni su èlanom 78. Zakona o visokom obrazovanju („Slu`bene novine Tuzlanskog kantona“ broj: 8/08, 11/09 i 12/09), èlanom 238. Statuta Univerziteta u Tuzli broj: 03-8409-1/09 od 21.10.2009. godine i Odluke o izmjenama i dopunama Statuta Univerziteta u Tuzli broj: 03-9035-1/10 od 24.11.2010. godine. Statut Univerziteta u Tuzli i Odluka o izmjeni i dopuni Statuta Univerziteta u Tuzli mo`e se pogledati na WEB stranici: http://www.untz.ba/akti/akti2.htm Uz prijavu na Konkurs kandidati su du`ni dostaviti dokaze o ispunjavanju svakog od utvrðenih uslova, u originalu ili ovjerenoj fotokopiji. Uz diplomu o nauènom stepenu doktora nauka steèenu u inostranstvu potrebno je dostaviti i Rješenje o nostrifikaciji iste. Prijave na Konkurs, sa potrebnim dokazima, dostavljaju se u zatvorenoj koverti na adresu: UNIVERZITET U TUZLI, Ul. dr. Tihomila Markoviæa br. 1, 75000 Tuzla, sa naznakom: (Prijava na Konkurs za izbor u nauèno-nastavna zvanja, sa naznakom fakulteta i u`e nauène oblasti na koju se konkuriše - NE OTVARATI!). Konkurs ostaje otvoren 15 dana od dana objavljivanja. Nepotpune i neblagovremene prijave neæe se razmatrati.

JAVNA ZDRAVSTVENA USTANOVA DOM ZDRAVLJA KALESIJA U skladu sa Odlukom Federalnog ministarstva zdravstva o odobrenju plana specijalizacija i subspecijalizacija zdravstvenih kadrova Tuzlanskog kantona za 2011. godinu, broj: 06-34-4984/11 od 03. 08. 2011. godine, Javna zdravstvena ustanova Dom zdravlja Kalesija, objavljuje

KONKURS
za dodjelu specijalizacija 1. porodi~na medicina..................1 specijalizacija 2. pedijatrija..................................1 specijalizacija Kandidati koji se prijavljuju na Konkurs za dodjelu navedene specijalizacije, pod br. 1. i 2. treba da dostave dokaze o ispunjavanju slijede}ih uslova. - zavr{en medicinski fakultet, - polo`en stru~ni ispit, - najmanje (1) jedna godina radnog iskustva u struci - zasnovan radni odnos u zdravstvenoj ustanovi - da je mla|i od tridesetpet (35) godina, - da aktivno poznaje jedan strani jezik, - da je dr`avljanin BiH Prijavu na Konkurs sa tra`enim dokazima potrebno je dostaviti u roku od osam (8) dana od dana objavljivanja na slijede}u adresu: JZU Dom zdravlja Kalesija Slu`ba za pravne poslove Ul. Senada Po`egi}a br. 6. 75260 Kalesija Sa naznakom: Prijava na konkurs za dodjelu specijalizacije Nepotpune i neblagovremene prijave ne}e se uzeti u razmatranje.

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BiH KANTON SARAJEVO OP]INSKI SUD U SARAJEVU Broj: 65 0 P 110184 10 P Sarajevo, 30. 09. 2011. godine Op}inski sud u Sarajevu i to sudija Filipovi} Milica u pravnoj stvari tu`itelja INTESA SANPAOLO BANKA d.d. BiH, ul. Obala Kulina bana 9-a, protiv tu`enih Sarajki} Fehim iz Trnova, ul. Presjenica bb, 2. Malki} Avdo iz Trnova, ul. Kijevo bb, 3. Topuz Ramiz iz Trnova, ul. Pende~i}i bb, 4. Sarajki} Ned`ad iz Trnova, ul. Presjenica bb, radi duga, v.s.p. 6.000,00 KM, van ro~i{ta dana 30. 09. 2011. godine na osnovu ~lana 348. stav 3. ZPP-a objavljuje

PRESUDU Obavezuju se tu`eni Sarajki} Fehim, Malki} Avdo, Topuz Ramiz, Sarajki} Ned`ad da solidarno isplate tu`itelju INTESA SANPAOLO BANKA d.d. BiH iznos od 6.000,00 KM, zajedno sa zakonskom zateznom kamatom po~ev od 02. 07. 2009. g. (datum dospije}a mjenice) do isplate, u roku od 15 dana pod prijetnjom prinudnog izvr{enja, kao i tro{kove izvr{nog postupka u iznosu od 200,00 KM, te tro{kove parni~nog postupka. Tu`enom Malki} Avdo iz Trnova, ul. Kijevo bb (posljednja poznata adresa) dostavlja se tu`ba putem objavljivanja u novinama te mu se u smislu ~l. 69 ZPP-a ostavlja zakonski rok od 30 dana, radi davanja odgovora u skladu sa odredbama ~l. 70-73 ZPP-a. Odgovor na tu`bu mora biti razumljiv i sadr`avati sve elemente propisane ~lanom 334. ZPP-a. Tu`eni mo`e u odgovoru na tu`bu, a najkasnije na pripremnom ro~i{tu, podnijeti protivtu`bu u skladu sa ~l. 74. st. 1. ZPP-a. U slu~aju nedostavljanja odgovora, a s obzirom da je tu`itelj u tu`bi predlo`io dono{enje presude zbog propu{tanja, sud }e postupati u smislu ~l. 182. st. 1. ZPP-a i donijeti presudu kojom usvaja tu`beni zahtjev (presuda zbog propu{tanja). Odgovor se dostavlja sudu u 2 primjerka u roku od 30 dana. Sudija Filipovi} Milica, s.r. Dostava ove tu`be smatrat }e se izvr{enom protekom 15 dana od dana objavljivanja u dnevnim novinama.

PZU POLIKLINIKA MEDICA I. G. KOVA^I]A 1 77000 BIHA] TEL. BR. 037-319224 GSM. Br. 061-155011 PZU POLIKLINIKA MEDICA BIHA] RASPISUJE

OP]INSKI SUD U GORA@DU Zemlji{noknji`ni ured Br: 045-0-DN-11-000 251 U Gora`du, dana: 12. 10. 2011. godine Na osnovu ~l. 63 i ~l. 67 zakona o zemlji{nim knjigama FBiH (Sl. novine FBiH br. 19/03 i 54/04) Op}inski sud u Gora`du najavljuje

OGLAS
ZA POPUNU RADNOG MJESTA 1. LJEKAR SPEC. OP]E/OBITELJSKE MEDICINE - 1 IZVR[ITELJ NA NEODRE\ENO VRIJEME 2. LJEKAR SPEC. MEDICINE RADA - 1 IZVR[ITELJ NA NEODRE\ENO VRIJEME 3. LJEKAR SPEC. RADIOLOGIJE - 1 IZVR[ITELJ NA NEODRE\ENO VRIJEME USLOVI - ZAVR[EN MEDICINSKI FAKULTET SA ODGOVARAJU]OM SPECIJALIZACIJOM. PRIJAVE SA BIOGRAFIJOM I DOKAZIMA O ISPUNJAVANJU USLOVA POSLATI NA ADRESU PZU POLIKLINIKA MEDICA BIHA] I. G. KOVA^I]A 1 ROK ZA DOSTAVU PRIJAVA JE 15 DANA NAKON OBJAVE.
ptt

USPOSTAVLJANJE ZEMLJI[NOKNJI@NOG ULO[KA
U zemlji{noknji`nom predmetu broj 045-0-DN-11-000 251, po zahtjevu Jusufovi} Muja, sin Mehmeda u toku je postupak za uspostavljanje zemlji{noknji`nog ulo{ka. Nekretnine za koje se uspostavlja ulo`ak, upisane su u P br. 314/09 K.O. Gora`de II, .L. ozna~ene kao k.~. 1737/2 zv. Ba{~a duga~ka, ku}a i zgrada 65 2 2 m , dvori{te 500 m , vo}njak 1. klase 39 m2. Prema podacima iz katastra posjednik nekretnina upisane u P 314/09 K.O. Gora`de .L. II je Jusufovi} Mujo, sin Mehmeda sa 1/1 dijela. Pozivaju se lica koja pola`u pravo vlasni{tva ili neko drugo pravo na tim nekretninama da svoje pravo prijave u roku od 60 dana od dana najave podneskom u dva primjerka i da podnesu dokaze za to, u suprotnom njihovo pravo ne}e biti uzeto u obzir prilikom uspostave zemlji{noknji`nog ulo{ka. Lica koja pola`u pravo na tim nekretninama mogu navedeni rok na zahtjev produ`iti za najmanje sljede}ih 90 dana, kako bi im se dala mogu}nost da pribave potrebne dokaze. Ukoliko u produ`enom roku ne uslijedi prijava, zemlji{noknji`ni ulo`ak }e se uspostaviti na osnovu do tada pribavljenih dokaza. [ef zemlji{noknji`nog ureda Edin Halilovi}, dipl. pravnik

TU@BU
U tu`bi podnesenoj ovom sudu dana 23. 03. 2010. godine se navodi da je: Tu`eni Sarajki} Fehim je dana 05. 11. 1999. g. u Trnovu izdao vlastitu mjenicu sa klauzulom bez protesta sa svim bitnim elementima mjenice propisanim Zakonom o mjenici. Navedenu mjenicu su II, III i IV tu`eni potpisali kao mjeni~ni du`nici te su se obavezali da }e po dospjelosti solidarno sa I-tu`enim isplatiti iznos mjeni~nog duga ozna~enog na mjenici. Potpise na mjenici tu`eni su ovjerili kod nadle`nog organa uprave Op}ine Trnovo. Potpisivanjem mjenice do{lo je do zasnivanja mjeni~nog odnosa izme|u ove banke kako mjeni~nog povjerioca i tu`enih kao solidarnih mjeni~nih du`nika a sve u skladu a Zakonom o mjenici. S obzirom da iznos mjeni~nog duga tu`eni do dana dospjelosti tj. do 02. 07. 2009. g. nisu uplatili tu`itelj je predlo`io da sud nakon provedenog postupka donese sljede}u:

oglasi

Dnevni avaz

~etvrtak, 13. oktobar/listopad 2011.

41

ZDRAVSTVENA USTANOVA DOM ZDRAVLJA CAZIN Ul. INDIRE PJANI] BR. 28 CAZIN Na osnovu Odluke o odobrenju Plana specijalizacija i subspecijalizacija zdravstvenih radnika Unsko-sanskog kantona za 2011. godinu broj 06-34-4819/11 od 03. 08. 2011. godine Federalnog ministarstva zravstva, Odluke o raspisivanju Konkursa za dodjelu osnovne specijalizacije br. 4474/11 od 07. 10. 2011. god., raspisuje se: za dodjelu osnovne specijalizacije ZU Dom zdravlja Cazin, ogla{ava dodjelu specijalizacije: URGENTNA MEDICINA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . SPECIJALIZACIJA Na objavljeni konkurs mogu se prijaviti zainteresirani doktori medicine koji ispunjavaju slijede}e uslove: - Da su u radnom odnosu - Da su zavr{ili Medicinski fakultet i polo`ili stru~ni ispit, - Da imaju najmanje jednu godinu radnog iskustva u struci nakon polo`enog stru~nog ispita Prilikom prijavljivanja kandidati su du`ni prilo`iti slijede}a dokumenta: - Prijavu na Konkurs - Uvjerenje o radnom odnosu - Ovjerenu kopiju diplome o zavr{enom Medicinskom fakultetu, - Ovjerenu kopiju Uvjerenja o polo`enom stru~nom ispitu, - Uvjerenje o radnom iskustvu u struci - Potvrda o poznavanju jednog stranog jezika. Prijave na konkurs dostaviti na adresu: ZU Dom zdravlja Cazin, Ulica Indire Pjani} br. 28. Cazin, sa naznakom Komisiji za izbor kandidata za dodjelu osnovne specijalizacije. Konkurs ostaje otvoren osam (8) dana od dana objavljivanja. Neblagovremene i nekompletne prijave na konkurs ne}e se uzeti u razmatranje. Sa izabranim kandidatom zaklju~it }e se Ugovor kojim }e se regulisati posebna prava i obaveze po istom.

KONKURS

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE KANTON SARAJEVO OP]INSKI SUD U SARAJEVU Broj: 65 0 I 107168 09 I Sarajevo, 30. 09. 2011. godine Op}inski sud u Sarajevu i to sudija D`enana [kalji} u pravnoj stvari tra`ioca izvr{enja Intesa Sanpaolo banka d.d. BiH Sarajevo ul. Obala Kulina bana broj 9a, protiv izvr{enika 1. Bublin Hurija iz Sarajeva, ul. Iza Gaja broj 16-c, 2. Spahi} Mahmut iz Sarajeva, ul. Dolovi broj 5, . Delahmet Be}ir iz Sarajeva, ul. Piru{a broj 17, 4. Hrelja Ibrahim iz Sarajeva ul. Pogledine broj 1, radi izvr{enja, na osnovu ~lana 348. stav 3. Zakona o parni~nom postupku objavljuje

RJE[ENJE O IZVR[ENJU
Dozvoljeno dana 10. 08. 2009. godine na osnovu vjerodostojne isprave vlastite (solo mjenice) sa klauzulom „bez protesta“, radi naplate nov~anog potra`ivanja u iznosu od 6.000,00 KM sa zakonskom zateznom kamatom od 17. 06. 2009. godine do isplate. Tro{kovi izvr{enja odre|eniisu u iznosu od 180,00 KM. Izvr{enje }e se provesti zapljenskim popisom, procjenom i prodajom pokretnih stvari Sudija D`enana [kalji} POUKA: Protiv ovog rje{enja stranke mogu izjaviti prigovor ovom sudu u roku od 8 dana od dana prijema, u dovoljnom broju primjeraka za sud i stranke. Dostavljanje rje{enja o izvr{enju izvr{eniku Delahmet Be}iru smatra se izvr{enim protekom roka od 15 dana od dana objavljivanja.

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE KANTON SARAJEVO OP]INSKI SUD U SARAJEVU Broj: 65 0 I 131742 10 I Sarajevo, 28. 09. 2011. godine OP]INSKI SUD U SARAJEVU i to sudija Sabina Had`izulfi}, u izvr{nom predmetu tra`ioca izvr{enja „Intesa SanPaolo bank“ Sarajevo protiv izvr{enika Husi} Jasmina iz Sarajeva, radi izvr{enja, na osnovu ~l. 10. i ~l. 21. Zakona o izvr{nom postupku („Slu`bene novine FBiH“ br. 32/03 i 33/06) u vezi sa ~l. 348. st. 3. Zakona o parni~nom postupku („Slu`bene novine FBiH“ br. 53/03) OBJAVLJUJE RJE[ENJE O IZVR[ENJU odre|eno dana 23. 03. 2010. godine, po prijedlogu tra`ioca izvr{enja od 16. 07. 2009. godine, na osnovu vjerodostojne isprave-mjenice broj 40102-30-2 od 03. 09. 2008. godine koja je dospjela za pla}anje dana 10. 12. 2009. godine protiv izvr{enika Husi} Jasmina iz Sarajeva radi naplate nov~anog potra`ivanja u iznosu od 2.731,03 KM sa zakonskim zateznim kamatama po~ev od 10. 12. 2009. godine do isplate, tro{kova protesta mjenice u iznosu od 55,00 KM i tro{kova izvr{nog postupka u iznosu od 109,24 KM i to: 1. zapljenom na nov~anim sredstvima - stalnim primanjima u skladu sa odredbama zakona do izmirenja cjelokupnog duga koje izvr{enici ostvaruju kod „Robot comerce“ DOO Sarajevo, ul. Rajlova~ka cesta br. 14, imaju}i u vidu odredbe ~l. 138. Zakona o izvr{nom postupku, i uplatom istih na transakcijski ra~un tra`ioca izvr{enja. U slu~aju nemogu}nosti naplate nov~anog potra`ivanja izvr{enje }e se provesti: 2. zapljenom, procjenom i prodajom pokretnih stvari u vlasni{tvu izvr{enika koje se nalaze u mjestu njegovog prebivali{ta, shodno ~l. 114-135 Zakona o izvr{nom postupku, i namirenjem tra`ioca izvr{enja iz iznosa dobijenog prodajom uplatom nov~anog iznosa na transakcijski ra~un tra`ioca izvr{enja. SUDIJA Sabina Had`izulfi}, s.r. POUKA: Protiv ovog rje{enja izvr{enik mo`e izjaviti prigovor ovom Sudu u roku od 8 dana od dana dostave istog. Prigovor se podnosi u dovoljnom broju primjeraka za sud i stranke. Dostavljanje rje{enja o izvr{enju izvr{eniku smatra se obavljenim protekom roka od 15 dana od dana objavljivanja.

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE HERCEGOVA^KO NERETVANSKI KANTON OP]INSKI SUD U ^APLJINI Broj: 53 0 Mal 016290 09 Mal ^apljina, 21.09.2009. godine OGLAS OP]INSKI SUD U ^APLJINI, sudija Zlatko Tanovi} , u pravnoj stvari tu`itelja JP Elektroprivreda HZ HB DD Mostar (u ~ijem sastavu se nalazi organizacijska jedinica - Opskrba elektri~nom energijom, Opskrbno podru~je - Jug), Zagreba~ka 1 Mostar, zastupan po zz generalnom direktoru, protiv tu`enika Slavke \uki} iz ^apljine, Ante Star~evi}a bb, radi isplate duga, VSP 603,41 KM, vanraspravno dana 24.06.2009. . godine, donio je slijede}u: PRESUDU zbog propu{tanja Obavezuje se tu`enik platiti tu`itelju za utro{enu elektri~nu energiju, za vrijeme od 31. 12. 2006. godine do 16. 01. 2008. godine iznos od 603,41 KM sa zateznim kamatama po stopi iz ~lana 277. ZOO i to po~ev od dana 18.12.2008.god, kao dana podno{enja ove tu`be, pa do dana kona~ne isplate, kao i tu`itelju nadoknadi tro{kove parni~nog postupka u iznosu od 107,00 KM , sve u roku od 30 dana i pod prijetnjom izvr{enja. SUDIJA ZLATKO TANOVI] NAPOMENA:Dostava presude zbog propu{tanja se smatra objavljenom protekom roka od 15 dana od dana objavljivanja u Dnevnom avazu (~lan 348. stav 4. ZPP-a F BIH).

42 Četvrtak 13. oktobar/listopad 2011. Dnevni avaz 48

Automobili Ponuda 
Prodajem SEAT altea XL 1,9 Tdi, 2009. god., prešao 43.000 km, sa full opremom. Može zamjena za jeftinije. Tel. 062 878 649. 11703-1Ndž ŠKODA fabia 1.4 Tdi, karavan, crvena, servisna knjiga, 2007. godina, kao nova, tek registrovana. Povoljno! Tel. 061 275 369. 11738-1Ndž Alfa romeo 145 crvena boja, kraj 96. godište, 19 tdi, sa dodatnom opremom, ekstra stanje, žena vozač. Tel. 061 204 988 Audi 80 jaje 1.8, ajnšpric, benzinac 1988. g., registrovan, očuvan, vlasnik 1/1, cijena 2.800 KM. Tel. 063 521 965 BMW 3, limarija ekstra, alu felge, nove gume, zatamnjen, registrovan. Tel. 065 892 512 BMW 316ti compakt, 2003. god., extra stanje. Tel. 062 350 666 BMW 318i, 1997. god., cijena 7.500 KM. Tel. 061 713 136 BMW 524 dizel, god 89, registrovan do kraja godine, cijena 3.000 KM, može zamjena. Tel. 062 125 612 Citroen xsara karavan 2.0 hdi, 2000. god., registrovan do 08. 2012., urađen veliki servis, gratis 4 zimske gume, cijena 7.200 KM. Tel. 061 304 222 Džip landrover 20 TD, 2000. g., frilander. Tel. 062 359 649 Fabia karavan, sdi 47 kw, 2004 proizvodnja, registrovan do 07-2012, klima, abs, servo, nove zimske gume, prešla 167.000, cijena 9.900 KM. Tel. 062 965 242 Fiat doblo dizel, putnicki, reg. i prva ruka, očuvan. Tel. 061 150 203 Fiat seicento, 2000. godina, 900 kubika, metalik sivi, registrovan, u odličnom stanju, mala potrošnja, gradski auto, cijena 3.500 KM. Tel. 062 534 343 

Golf 4 TDI-gti, 150 KS 1.9, ful oprema, kraj 2001. god, klima, alarm, 2 ključa, bord komp, crna boja, 4 vrata, plavo-crna koža, 4 el. podizača, el. retrovizori, alu felne, grijači sjedišta, ESP, tek uvezena, ekstra, plaćeno sve 12.100 KM. Tel. 065 472 216 Golf 4, 1999 god. 1,4 benzin, servo, klima.Tel. 061 259 784 Golf 4, tdi, karavan, 2001. god. Klima, metalik plavi, plaćena carina i PDV, 9.200 KM. Tel. 061 100 930 Havarisan Peugeot 106 prodajem. Tel. 061 487 623 Maple C31, star 3 godine, cijena 4.000 KM. Tel. 062 266 486 Mazda 323, 90. g., 13 reg. do 10. 2012. Tel. 062 332 603 Mercedes 123 240 D, bez ulaganja 3.000 KM ili mijenjam za Nivu 4x4 bez ulaganja. Tel. 061 196 242 

Seat Ibiza 2003. god, benzin 1.4 16v, full, 8400 KM, može zamjena za golfa. Tel. 061 255 806 Seat ibiza 99. g. Ful oprema klima podizači, itd, 1.4l, 16v, 74kw, alu felge šesnaeske, auto u top stanju, 6.400 KM. Tel. 061 278 115 Škoda fabia 1.9 SDI, 2004, klima, servo, ABS, 111.000 km, garažirana, prvi vlasnik, registrovana do 10. 10. 2012., cijena po dogovoru. Tel. 061 168 837 Toyota RAV4 4x4 dizel 2005. godina, redovno servisiran, 160.000 km, oprema limited, 25.000 KM fixno. Tel. 061 147 887 VW buba folcika 1200, 1976. god., tek reg, restaurirana komplet limarijski, nova sva mehanika, urađena generalka motora, novi akumulatori 4 gume + alu felge spuštena. Tel. 063 999 871

Stanovi Izdavanje 
Izdajem stan studentima na Ilidži blizu Univerziteta, potpuno opremljen (novo). Tel. 061 160 896, tr. 061 578 850, eng. 061 245 765. 11521-1Ndž Izdajem dvoiposoban namješten stan, preko puta pivare, etažno grijanje, kablovska. Tel. 062 956 971. 2068-1tt Izdajem stan prazan sa grijanjem, prizemlje, odmah useljiv. Grbavica kod Ekonomske. Tel. 066 811 500. 2110-1tt Breka 57 - izdajem namještenu garsonjeru sa grijanjem 150 KM. Struja i voda posebno. Tel. 061 890 311 Hrasno, sobe za noćenje i kraći boravak. Tel. 062 100 285 Izdajem dvije sobe studentima, upotreba kuhinje i kupatila, kod Druge gimnazije. Tel. 061 320 946 Izdajem dvokrevetnu sobu s centralnim grijanjem, djevojkama, Č. Vila. Tel. 033 649 152 Izdajem dvosoban namješten stan studentima, blizina kampusa. Tel. 061 514 816 Izdajem dvosoban namješten stan studentima. Čengić vila 1, centralno grijanje, lift. 400 KM + režije. Tel. 061 130 998 Izdajem dvosoban prazan stan u kući poseban ulaz. Husinska ulica Vraca. Tel. 033 619 371 Izdajem dvosoban stan sa grijanjem, poseban ulaz, Safeta Zajke. Tel. 061 149 442, 061 233 948 Izdajem dvosoban stan, namješten u Mojmilu (Olimpijska). Tel. 061 200 190 Izdajem dvosoban stan, sprat privatne kuće, poseban ulaz, Buća Potok, ul. Amira Krupalije, cijena 150 KM. Tel. 033 647 589 Izdajem garsonjeru u Starom Gradu. Tel. 061 924 656 Izdajem jednosoban lijepo namješten stan u opštini Novi Grad. Tel. 061 228 353 Izdajem jednosoban namješten stan u privatnoj kući sa posebnim ulazom, Pofalići. Tel. 066 911 441 Izdajem jednosoban stan u Hrasnici, Zije Krajine 59, hodnik, kupatilo. Tel. 512 178 Izdajem jednosoban stan u privatnoj kući, poseban ulaz, sve novo. Tel. 062 810 943 Izdajem jednosoban, prazan stan. Tel. 061 203 376 Izdajem kuću u Nedžarićima, Fra Antuna Kneževića 12. Nije opremljena, grijanje na drva, cijena 200 KM. Tel. 062 670 029 Izdajem lijepo namješten dvosoban stan, Koševsko brdo. Cijena po dogovoru. Tel. 033 432 270 Izdajem lijepo namješten stan studenticama. Tel. 033 203 887 Izdajem lux. stan 120 m2 namješten sa dvorištem, vrtom i garažom, Koševsko Brdo - Ciglane. Tel. 062 714 650 Izdajem manji jednosoban namješten stan u privatnoj kući, ulica Dolačka 85 između Buća i Boljakovog potoka. Ulaz je poseban. Tel. 062 253 772 Izdajem manju kućicu tek dovršenu sa 50 kv m plus garaža za 200 KM plus režije mjesečno, ul. Ruđera Boškovića 348, Pofalići. Tel. 061 100 135 Izdajem namješten jednosoban stan sa centralnim grijanjem u privatnoj kući. Zaposlenim ili studentima. Tel. 033 663 599 Izdajem namješten jednosoban stan u privatnoj kući. Tel. 062 560 784, 033 219 870. Izdajem namješten manji dvosoban stan dvjema studenticama. Ul. Vrazova - centar. Tel. 061 866 042, 033 668 523

Potražnja 
Kupujem japanska i ostala havarisana i rashodovana vozila. Tel. 063 459 893 Kupujem havarisana i ostala vozila. Tel. 061 274 441, 062 274 441 Kupujem vozila niže vrijednosti, havarisana, na stranim tablama i sl. Tel. 061 758 217 Kupujem kombi t4 VW, godina 96 - 99 putnički. Tel. 062 374 737 

Nissan Almera, dizel, 2003. godište, full oprema. Cijena fiksno 7.900 KM. Tel. 061 130 168. 
Oldtimer Citroen GS 1.3 iz 1980. Vozilo je trajno registrovano i posjeduje originalnu boju. Prešao je 75.000 km. Istinski unikat. Cijena 4.100 KM. Tel. 061 142 418 i 061 900 021 Opel astra 17 dizel, 1999., tek registrovana, povoljno. Tel. 061 151 881 Opel astra 1993. god., 16 benzin. Servo volan, centralna. Cijena 3.500 KM. Tel. 063 400 253 Opel astra 1998. godište, ugrađen plin s izvršenim atestom, auto redovno servisirano. Tel. 061 787 900 Opel Astra dizel 1.7 TDI, god. proiz. 1999, ful oprema, cijena po dogovoru. Tel. 061 105 040 Opel kadet 1,6 benzin, 1988., 500 KM. Tel. 061 907 356 Opel vectra 1999. g. Reg. do 08. 2012., full oprema, cijena 6.500 KM. Tel. 063 602 992 Pasat limuzina 2002., 1.9 tdi, ful oprema, zedre. Tel. 061 325 156 Prodajem bh. papire za Suzuki samurai. Tel. 061 358 598 Prodajem Forda eskort 1996. godište, 1.8 dizel, registrovan, 4 vrata, cijena po dogovoru. Tel. 033 481 057 Prodajem ili mijenjam uz doplatu Peugeot 407 2008 god. Prešao 31.000 km. Cijena 20.000 KM. Tel. 061 140 988 Prodajem ili mijenjam za manje auto ford explorer, 95. godina, 4.0 ugrađen plin, dodatni branici, full. Tel. 061 175 746 Renault clio, 1,2, benzin, 2001. god., metalik sivi, prešao 100.000 KM, cijena 6.000 KM. Tel. 061 189 082 Renault kangoo 1.5 dci, god. 2003., teretno vozilo, cijena 6.400 KM. Tel. 062 536 237 Renault kangoo god 2005, 1,5 dizel, zatvoreni. Tel. 061 204 099 Renault megane 1.5 dci, 2003. god., zeleni met., ful oprema, dvije kartice, extra stanje, 10.300 do reg. Tel. 061 108 512 Renault megane 1.5 DCI, 2003. god., zeleni met., ful oprema, dvije kartice, extra stanje, nove gume, 10.500 do reg. Tel. 061 108 512 Renault Megane 2007., diesel 1.5, 85 ks, bijeli, 3 vrata, očuvan, registrovan do 8. 2012., uredno servisiran, klima, podizači, tempomat, CD. Cijena 10.900 KM. Tel. 061 377 017 Renault Megane, 97. godina, 1.4 e, registrovan do aprila 2012., u vrlo dobrom stanju, cijena 3.850 KM. Tel. 063 999 398 Reno kangoo, 2005. godište, u odličnom stanju, povoljno. Tel. 061 958 001 Reno Megane 2007, 1,5 dci 2vrata, extra stanje registrovan, servisna knjiga, klima, el. paket uvoz Francuska, cijena 10 900 KM.Tel. 061 259 784 Reno megane coupe 1.6, 16 ventila, 1999. godište, cijena 6.700 KM. Tel. 061 730 405 Reno scenic, dci 2002. god., uvezen i registrovan,9.300 KM. Tel. 061 309 914

Kamioni 
MB Atego 815 2004. god., 54.000 km, 29.000 KM ili zamjena. Tel. 061 784 790 Mercedes sprinter 312, hladnjača sa uređajem Carijer, god. 96, u odličnom stanju. Tel. 063 35 24 52 Mercedes vito 108 cdi, god. 2000., teretni, 60 kw, uvezen, cijena 7800 KM. Tel. 062 536 237 Peugeot partner 1.9 d, god. 2003., novi model, teretni, uvezen, cijena 5.900 KM. Tel. 062 536 237 Peugeot partner 1.9 d, god. 2003., uvezen, teretni, cijena 5.400 KM. Tel. 062 536 237 Prodajem kombi Mercedes MB 100 D, 1990, godište, registrovan do 7. mjeseca 2012., cijena po dogovoru. Tel. 062 569 483 Prodajem kombi tip 2 teretni dizel pogodan za ljude koji rade, god. 86., potpuno ispravan, cijena 2000 KM. Tel. 063 962 334 Prodajem kombi tip 2 teretni, dizel, 86. god., za ljude koji rade, potpuno ispravan, cijena 2.000 KM. Tel. 063 962 334 Prodajem putnički kombi VW T2. Tel. 061 102 911 Prodajem putnički kombi VW, T5, 2005. god. Tel. 061 210 018 Tamić kiper, 1990. god. Tel. 061 131 750

Motocikli 
Beverly 2004. god., 500 kubika, prešao 21.500 km, siva boja, registrovan do 9. 2012. Tel. 061 237 268 Motor BMW R1100S 2004g u extra stanju, povoljno. Tel. 062 300 400 Motor keeway outlook 150 kubika, 2009. g., vodeno hlađenje, alarm, dva ključa, dobro očuvan. Cijena 1.800 KM. Tel. 061 350 376 Prodajem motocikl Suzuki gsx750, 2001. godina, povoljno 3.300 KM. Tel. 062 350 666 Prodajem motocikl Yamaha YZF 750 ccm, 94. godina, 100 KS, plavo-bijela boja, drugi vlasnik u BiH. Extra stanje. Cijena po dogovoru. Tel. 062 987 921 Prodajem skuter keeway 125, dobrom stanju 2008. god, cijena 1.300 KM, može zamjena za auto uz moju doplatu. Tel. 061 304 612

Mercedes sprinter 311 cdi, god. 2003., 80 KW, nosivost 1.600 kg, u odli~nom stanju. Tel. 062 536 237 
Fiat stilo 1.9 jtd, 2003. god., 3 vrata, plava met. Full oprema, tek reg, urađen servis, 7000 KM. Tel. 062 356 923 Ford escort 1998. god. Karavan, klima, benzin 16v, reg. 04. 01. 2012. Cijena 3.000 KM. Tel. 063 230 998 Ford escort 95 god, 1.6 b, Ford 1.6 d 88 god, Honda acord 2.0 b, 90 god, Mazda 121 90 god, Toyotu starlet 83 god, Fiat croma 89 god. Tel. 063 459 893 Ford eskort 96 godište 1.8 dizel. Registrovan, 4 vrata, cijena 4.500. Tel. 061 830 912 Ford fiesta, 2005 godina, tek reg., 7200 KM. Tel. 061 925 862 Ford fiesta, sva oprema, 1997., registrovana do 9/2012., 3.800 KM. Tel. 061 275 213 Ford mondeo 1.8 td 97, klima, crni metalik limuzina, reg do juna 2012, cijena 4.200 KM. Tel. 062 786 733 Golf 2 dizel 86 g u ekstra stanju može zamjena za T2. Tel. 061 571 941 Golf 2, 1.3 benzin, 86. godina, limarija i motor u extra stanju, tek registrovan, bez ulaganja, cijena 2.300 KM. Tel. 062 056 538 Golf 3 registrovan 1997. god., 1,4 benzin, abs, servo, zračni jastuci, daljinsko zaključavanje, elektro šiber, mp3 cd player, spotska sjedišta. Tel. 061 670 315 

Izdajem namješten sprat kuće na Mihrivodama na duži period. Tel. 062 417 684 Izdajem namješten stan za dvije studentice u Pofalićima. Tel. 033 653 749 Izdajem namješten studenticama kod FDS-a. Tel. 033 655 398 Izdajem namještenu garsonjeru, poseban ulaz, centralno grijanje. Tel. 033 209 570 Izdajem namještenu manju garsonjeru, ul. Gornja Breka br. 39. Tel. 061 213 208 i 033 446 460 Izdajem nov namješten,dvosoban stan sa garažom na Šipu. Tel. 061 811 833 Izdajem povoljno jednosoban namješten stan u privatnoj kući u Pofalićima - Sarajevo. Ulaz i režije odvojeni. Tel. 033 655 329 Izdajem prazan jednosoban stan privatna kuća 150 KM, Trebinjska 123. Tel. 033 610 134 Izdajem sobe studenticama. Tel. 033 618 434, 061 571 525 Izdajem sobu djevojci u stanu 120 KM Grbavica. Tel. 062 967 609 Izdajem sobu studentima na Koševskom Brdu (Sarajevo). Tel. 066 850 854 Izdajem sobu u trosobnom stanu studentici ili zaposl. ženi, upotr. kuhinje, kupatila, kod RTV doma. Tel. 033 542 235 Izdajem sprat bračnom paru ili studenticama u Starom Gradu. Tel. 062 272 637 Izdajem sprat u priv. kući 3 sobe, kuhinja, KTV, internet, centr. grijanje, ul. Posavska, studentima, Hrasno. Tel. 033 521 592 Izdajem stan na Grbavici studenticama, privatna kuća. Tel. 063 459 893 Izdajem stan u naselju Aerodrom 350 KM. Tel. 062 455 090 Izdajem stan u privatnoj kući, poseban ulaz i sva brojila. Ilidža, Kasindolska 7. Tel. 062 943 325 Izdajem studenticama 2-soban stan u Hrasnom. Tel. 033 643 515 i 033 521 880 Izdajem studentima i samcima sprat u kući od 90 m2, ima sve plinsko grijanje, 100 KM po sobi Pofalići iznad FDS. Tel. 066 003 937 Izdajem studentu iz BiH namještenu sobu, Alipašino. Tel. 033 546 320 Izdajemtrosoban stan,Grbavica, lux namješten, 700 KM. Tel. 061 778 157 Izdajem u centru namješten stan. Tel. 061 156 170 Kovači St. Grad, izdajem stan opremljen 60 kv stan + terasa 15 kv, 100 m od tramvajske stanice. Bračnom paru ili dvije studentice, 500 KM sa režijama. Tel. 061 132 151 Povoljno izdajem dvosoban nenamješten stan na Ilidži. Tel. 061 852 099 Sarajevo, kod Socijalnog izdajem prazan 2,5-soban stan sa balkonom, sunčan, adaptiran, centralno grijanje, zaposlenom bračnom paru na duži period. Tel. 061 493 643 Sobu izdajem dobro opremljenu, ima cen. grij., studentici, Hrasno. Tel. 062 181 870 Vrlo povoljno izdajem kuću, okućnicu i garažu, Reljevo dvor, pored glavne ceste. Tel. 061 191 645

Prodaja 
Prodajem kompletno renoviran i moderno opremljen stan, 49 m2 + balkon i šupa, II sprat, etažno grijanje. Gradnja 1991. godina, Novi Grad (Boljakov potok). Parking je obezbijeđen. Fiksna cijena 77.000,00 KM. Mobitel: 061 336 529. 2080-1tt BJELAVE, prodajem stan 40 m2, renoviran, useljiv, povoljno. Tel. 061 286 603. ptt

Dijelovi i oprema 
Auto ogledala za retrovizore za sve vrste auta 5 KM. Tel. 061 149 190 Gume Michelin Energy 205/55 R 16 u dobrom stanju, 4 komada. Cijena 200 KM. Tel. 061 199 580 Prikolica za 14-ku traktor, 1.100 KM. Tel. 063 150 753 Prodajem 4 čelične felge 13-ke za Ford eskort. Povoljno! Tel. 066 212 741 Prodajem alu felge za Mercedes 124 sa gumama, cijena 200 KM, Sarajevo. Tel. 062 315 611 Prodajem četiri čelične felge 15-ke sa 5 rupa za golfa 5 i 6 i Škodu oktaviju 5. Tel. 061 397 739 Prodajem osam čeličnih felgi, 16 cola, novi passat. Tel. 061 171 871 Prodajem za Mercedes 608 teretni, dvije poluosovine, trkače, zvono i tanjirasti zupčanik. Tel. 061 190 009 Šoferšajbe nove i polovne za sve tipove vozila. Tel. 061 749 462 

Alipašino, garsonjera 27 m2, III sprat, Geteova, renovirana, fiksno 50.000 KM. Tel. 061 507 960 Breka - prodajem troiposoban stan 94 m2. Tel. 061 839 592 Breka 67 m2, 3. sprat, ul. I. Mujezinovića, ima 2 balkona, etažno gr., adaptiran 2.350 KM. Tel. 061 269 835 Centar, Avde Jabučice, prodajem stan 67 m2 ili mijenjam za manji, potrebna adaptacija. Tel. 061 838 707 Dobrinja 3, ul. Kasima Prohića, 4 soban na 2. spratu, balkon, centralno gr., 114.000 KM. Tel. 061 510 964 Dobrinja I, Trg Zlatnih ljiljana dvosoban stan 55 m2, adaptiran sa kuhinjom rađenom po narudžbi. Tel. 061 538 128 Grbavica, 54 m2, 3. sprat, zgrada ima lift, i 47 m2 vis. prizemlje. Tel. 061 724 504 Hitno prodajem ili izdajem radi odlaska u inostranstvo! Renoviran stan 70 m2 u bosanskoj kući ulica Bistrik 48 u neposrednoj blizini Baščaršije sa avlijom i šupom. Tel. 061 142 418 i 0047 95 242 869 Hrasnica trosoban 81m, etažno, 2 balkona, 2 mokra čvora, 4. sprat, 1.100 KM/m. Tel. 061 510 964 Hrasnica, 56 m2, 1 sprat, balkon, Put Famosa, sunčan, garaža u istoj zgradi. Tel. 062 156 882 Ilidža - Otes, prodajem stan 45 m2, I sprat, povoljno. Tel. 061 748 943 Ilidža, prodajem stan u Lužanima nizovi 95 m2 + garaža. Tel. 625 652 Novogradnja Stup “Tibra 2” stanovi sa klimom koji su u ponudi samo kod nas, od 27 do 94 m2. Ekstra povoljna cijena. Tel. 061 504 425 Novogradnja Stup Tibra 2 stanovi od 27 do 94 m2, cijena extra. Tel. 061 272 573 Povoljno prodajem stan u Hrasnici 54 m2. Tel. 062 229 677 Prodaja, Al. Polje, S. Frašte, 78m2, 1. sprat, adaptiran, ostaje ugradbena kuhinja, 1.500 KM/m2. Tel. 061 079 751 Prodaja, Alipašina ulica, 66 m2, 2. sprat, dvostrano orijentisan, i M. M. Bašeskije 109 m2, 3. sprat, cijena 1.000 EUR/m2. Tel. 061 079 751 Prodajem dvoetažni stan 90 m2, plus 2 balkona, kod češke i španske ambasade u blizini Vijećnice, 200.000 KM. Tel. 061 222 030 Prodajem dvoiposoban stan u Sarajevu kod Drvenije. Tel. 065 637 320 Prodajem dvosoban stan 54 m2 u starom Ilijašu, cijena 45.000 KM. Tel. 061 572 069 Prodajem garsonjeru hitno Otoka. Tel. 062 786 833 Prodajem izvanredan, odmah useljiv stan, 50 m2, V.P. Dobrinja 5. Tel. 061 489 514 Prodajem stan 43 m2 + 20 m2 balkona, i šupom centar, 120.000 KM. Tel. 062 255 393 Prodajem stan 58 m2 u centru Živinica, I sprat, kod Komunalnog. Zamjenjena stolarija, grijanje, odvojeni vodomjer, garaža i šupa. Cijena 55.000 KM. Tel. 061 391 863 Prodajem stan 68 kvadrata, prvi sprat. Luksuzno adaptiran na exstra lokaciji. Tel. 061 214 071 Prodajem stan 74 m, ul. Čumurija 6. Cijena 2.400 KM. Tel. 061 490 426 Prodajem stan Č. Vila, visoko prizemlje, balkon, 90.000 KM. Tel. 033 677 779 Prodajem stan na Dobrinji 3 visoko prizemlje 66 m2. Cijena po kvadratu 1.560 KM. Tel. 061 382 408 Prodajem stan na Grbavici, ul. Grbavička (blizina apoteke Kovačići), 45 m/kvadratni, dvostrano orijentisan + dva balkona, lift, sedmi sprat, cijena 2.050 KM. Tel. 061 522 190 Prodajem stan u centru grada Ferhadija 69 kvadratnih metara. Tel. 062 570 532 Prodajem stanove u novogradnji, 27-90 m2, visoka kvaliteta gradnje, 1.600 KM/m2. Tel. 061 415 787

ni Najve}i dnev oglasnik u Bosni i Hercegovini

Dnevni avaz četvrtak 13. oktobar/listopad 2011. 43 
Prodajem trosoban stan 78 m2, centar Vogošće. Tel. 062 993 253 Sanski Most, prodajem stan na odličnoj lokaciji, može zamjena za stan ili kuću u Sarajevu. Tel. 061 724 611 Socijalno, Ložionička 5, trosoban stan 72 m2, 6. sprat. Cijena 133.000 KM. Tel. 062 430 698 Strogi centar Katedrala 109 kv, adaptiran, polupotkrovlje, 3. sprat, povoljno. Tel. 061 935 477 Stup - Nukleus, novogradnja, 46, 79m2, klima, grijanje, svi priključci na infrastukturu. Cijena 1.600KM/m2. Tel. 033 639 190 Vogošća - Centar kod Autobuske stanice, veći jednosoban 44 m2/III, stolarija nova kvalitetna sa vanj. žaluzinama, parket, blindo vrata, stanje odlično 1.250 KM/m2. Tel. 061 269 835 Ilidža, kuća kod stare opštine sa 483 m2 stamb. prostora i 676 m2 okućnice, prodajem. Tel. 065 877 065. Kuća u centru Makarske, Kala Larga p + 2, papiri 1/1. Tel. 063 899 989 Kuća u centru Sarajeva sa klimom i grijanjem prodaje se ili mijenja za periferiju uz nadoplatu. Cijena po dogovoru. Tel. 061 602 010 Kuća u Neumu, 200 m2 stamb. prostora, s okućnicom, vl. 1/1. Tel. 063 909 777. Kuća, 2 dvos. stana, garaža, šupa, bašta, parking 3 auta. Tel. 522-715. Prodaja, Stari grad, Sarajevo, kuća, novogradnja, bašta, može zamjena za stan i vikendicu u Kantonu Sarajevo. Tel. 061 210 755 Prodaje se kuća do bazena na Ilidži, Seada Bublina, 3 sprata. Tel. 00382 69 972 617 Prodaje se kuća modernog stila u Starom Gradu na Bistriku. Korisni prostor 270 m2, tri posebne etaže, dvije garaže s 3 mjesta, bašta 850 m2. Kuća u gruntu 1/1. Tel: 061 543 234 Prodaje se kuća sa garažom u Osijeku (Ilidža) u blizini stare osnovne škole. Tel. 061 360 331 Prodajem hitno kuću i zemlju u Crnoj Bari - Bogatići Srbija. Tel. 00387 61 226 645 Prodajem ili mijenjam kuću u Zvorniku za stan u Sarajevu. Tel. 061 817 960 Prodajem kuću kod Bosmala 9x8 m2 sa 370 m2 zemlje, papiri uredni. Tel. 061 778 081 Prodajem kuću na Boračkom jezeru sa dva duluma zemlje. Tel. 061 382 292 Prodajem kuću na Jablaničkom jezeru Čelebići, unutra komplet renovirana kuća sa velikom baštom 700 m kvadratnih, sve ograđeno, 10 m od jezera, može i zamjena za stan u Sarajevu, uzimam i auto u račun. Tel. 066 845 174 Prodajem kuću na lokaciji Žepče Begov Han, Golubinja! Kuća 10x8 sa okućnicom, useljiva, cijena po dogovoru. Tel. 063 470 193 Prodajem kuću na Mahmutovcu Paja malta, prizemlje + sprat 8x8, garaža, centralno grijanje. Tel. 061 106 849 Ključ, USK, iznad Vatrogasnog doma 70 m prodajem 6 dunuma zemlje. Tel. 066 518 297, 053 222 928 Opština Trnovo-Federacija, prodajem 4,5 duluma zemlje livada, kroz imanje teče 100 m čista rijeka, izvori rijeke su 50 m udaljeni od imanja, sačuvana priroda, sve zagrađeno žicom, željezna kapija, od glavne ceste koja ide za Trnovo udaljeno 2 km, do sela Gračanica asfalt, od sela 800 met. makadama, sve 1/1. Cijena po dogovoru. Tel. 061 686 095. Osenik, zemlja 9 KM/m2, može parcelacija. Tel. 061 709 430 Plac za vikendicu 800 m2, 4 kilometra od Hadžića, 6.000 KM. Tel. 062 125 082 Prodaja dvije parcele Kosor kod Bune, može i pojedinačno, svaka po 1.022 m2. Tel. 062 559 936 Prodajem 580 m2 zemljišta na Pofalićima, Humska 684, sa devastiranom kućom koja ima predratnu dozvolu. Tel. 061 130 450 Prodajem 65 dun., livada, šuma, G. Bioča, hitno. Tel. 065 335 075. Prodajem u Tarčinu ili mijenjam za Zvornik plac sa ruševnom u Tarčinu, blizina puta M17. Tel. 061 583 708 Prodajem zemljište pored puta Sarajevo - Tuzla nedaleko od raskrsnice za Čevljanoviće. Tel. 062 095 336 Prodajem zemlju 1.500 m blizu Blagaja u Dračevicama. Tel. 063 865 853 Prodajem zemlju industrijska zona sa dozvolom (hitno) Ilidža. Tel. 061 288 939 Prodajem zemlju Ivančići. Tel. 061 378 601 Prodajem zemlju za vikendice, Djevojačke vode. Tel. 065 335 075 Rajlovac zemljište poslovna zona 4.100 m2, dozvoljena gradnja, šleperski prilaz, 95 KM/m2. Tel. 061 916 208 Rakovica Kakrinje, prodajem parcelu, dulum zemlje. Tel. 061 304 599, 033 665 419 Rakovica Šamin gaj, prodajem 1.500 m2 zemlje. Tel. 062 294 556, 033 404-488. Višegrad Drinsko, prodajem 12 dunuma zemlje 18.000 KM. Tel. 033 453 617 Izdajem poslovni prostor 45 m2, predviđen za apoteku. Tel. 063 176 200 Izdajem poslovni prostor 58 m2, stamb. zgrada u Mostaru (istočni dio), I. Krndelja 36. Tel. 061 143 666 Izdajem poslovni prostor na Mostarskom raskršću uz glavnu cestu sa grijanjem 105 m2, cijena povoljno. Tel. 061 509 337 Izdajem povoljno kompletno opremljen frizerski salon na Otesu. Tel. 061 143 578 Izdajem prostor pogodan za kan. i sl. kod N. pozorišta. Tel. 061 729 536 Izdajem radnju na Č. Vili 37 m za sve namjene. Tel. 061 168 472 Izdajem u Sarajevu kancelarijski poslovni prostor 20m2, ul. F. Hauptmana bb. Tel. 061 586 203 Jako vrelo vlastite laboratorijski ispitane čiste vode u sastavu poslovnog objekta površine 1.000 M2, na 17. kilometru od Sarajeva. Pogodno za biznis i proizvodnju. Tel. 061 249 249 lzdajem poslovni prostor 40 m2, Hrasno, ul. A. Šaćirbegović. Tel. 061 199 008 Nedžarići, izdajem autopraonu komplet opremljena. Tel. 061 244 166 Pos. prostor 85 m2 ili iznajmljivanje na duži period kod ambulante u S. Koloniji. Tel. 061 223 119 Prodajem poslovne prostore, prenoćišta, motele, hotele na najboljim lokacijama u gradu. Tel. 061 214 071 Zenica, prodajem poslovni prostor suteren 60 kvadrata pogodan za sve namjene. Tel. 061 795 489 i 061 753 131 Ilidža, prodajem stari crijep, dobro očuvan, Polet - Novi Bečej M 222. Tel. 061 234 012 Polovan crijep 1.600 komada. Tel. 061 171 627 Prodajem grede 10x12 cm 5,6 i 7 m. Lukavica, povoljno. Tel. 065 499 060 Prodajem polovan crijep Kontinental. Tel. 062 829 321 Prodajem polovan crijep Vinkovci 1.500 komada. Cijena po dogovoru. Tel. 062 649 918 Prodajem suhu rezanu građu za krovnu konstrukciju dimenzija 8x16x6 met. Tel. 061 072 572 Prodajem extra ugaonu garnituru za sjedenje, cijena 500 KM. Tel. 061 813 062 Prodajem garnituru trosjed, dvosjed i fotelja korišteno 3 god. i dobro očuvano, povoljno. Tel. 061 499 921 Prodajem kauč, trosjed na razvlačenje i dvije fotelje radi selidbe. Cijena 150 KM. Tel. 033 647 395 Prodajem kompjuterski sto sa policom 50 KM, ormar + staklena vitrina staro godinu dana 200 KM. Tel. 062 264 815 Prodajem krevet na sprat, Konjic. Tel. 063 883 729 Prodajem namještaj stilski po komadu i naveliko mermerne ploče i druge stvari. Tel. 062 189 558 i 033 658 318 Prodajem nov kauč 70 KM, komodu 100 KM, kuh. 100 KM, dva tepiha 20 KM, sto i 4 stolice 100 KM. Tel. 065 361 160 Prodajem povoljno korišteno: ležaj, kauč, vitrine, radni sto, ulazna i sobna vrata, ćilimi. Cijena minimalna. Tel. 061 397 227 Prodajem regal-most, dvije vitrine puno drvo, korišteno, vrlo povoljno. Tel. 033 531 192 Prodajem regal-most, vitrinu i orman puno drvo korišteno, vrlo povoljno, cijena po dogovoru. Tel. 061 738 181 Prodajem spavaću sobu i ugao. Tel. 062 533 003

Potražnja 
Agenciji potrebni stanovi u zgradi za iznajmljivanje i prodaju za poznate klijente. Tel. 062 677 488 Agenciji potrebni stanovi u zgradi za iznajmljivanje i prodaju za poznate klijente. Tel. 061 145 853 Agenciji potrebno više stanova u zgradi. Opremljenih ili praznih za iznajmljivanje i prodaju. Za poznate klijente. Tel. 061 031 330 Kupujem stan ili poslovni prostor u blizini suda. Tel. 033 212 598 Mlađi bračni par traži namješten ili polunamješten stan u centru Vogošće. Tel. 061 466 432 Ozbiljnoj porodici potreban namješten dvosoban stan sa centralnim grijanjem. Tel. 065 252 946 Potreban manji stan u zgradi, fino opremljen, za stranca na jednu godinu (agencija). Tel. 062 677 488 Potreban stan u zgradi za iznajmljivane fino namješten, do 60 m, blizina prevoza za poznatog klijenta, agencija. Tel. 061 522 190 Potreban stan za stranca do 500 KM na relaciji Grbavica, Kovačići, Skenderija na duži period. Samo ozbiljne ponude. Zvati od 08 do 16h. Tel. 066 990 472 Tražim cimerku, mogu i dvije. Zvati iza 17 h. Tel. 061 448 630 Tražim stan do 500 KM na relaciji Grbavica, Kovačići, Skenderija na duži period. Samo ozbiljne ponude. Zvati od 08 do 16h. Tel. 066 990 472

Kompjuteri
PROFESIONALNO RJEŠAVANJE KOMPJUTERSKIH PROBL., POVOLJNO. UGRADNJA I ZAMJENA KOMPONENTI, ANTIVIRUSNA ZAŠTITA. INSTAL. WINDOWSA, UMREŽAVANJE. DOLAZAK NA ADRESU. TEL. 061 170 085. 2067-1tt PC serviser nudi usluge opravke računara povoljno. Dolazak besplatan. Tel. 062 328 044 Prodajem laptop HP compag mini procesor 1.8. Mherz H.Disk 160 gb, vine 2 gb može do 4 gb. Veličina 10,1.inc. Baterija drži 6 sati. Tel. 061 788 076 Servis računara Majo - Profesionalna dijagnostika i popravak računara, instalacija windowsa, antivirusna zaštita, internet konekcija + konfiguracija wireles rutera. Tel. 061 243 611 Servisiranje računara, instalacije sistema, antivirusi, izrada vizitki (100 komada = 10 KM), video nadzor, dolazak na adresu. Tel. 061 700 863

Bijela tehnika 
Frižider staklena vrata 300 KM, veš mašine, šprete struja plin 150-160 KM, dostava besplatna. Tel. 533 631 Prodajem električni šporet marke Bira, malo korišten. Cijena 100 KM, Sarajevo. Tel. 062 672 361 Prodajem mašinu za veš, nova, nekorištena, 100 KM. Tel. 065 923 891 Prodajem sve vrste frižidera i rashladnih uređaja sa garancijom dolazak besplatan. Tel. 061 156 309

Ostalo 
Harmonika vrata Harmik. Prodaja i ugradnja sa dvije vodilice. Tel. 033 225 227, 061 516 910 Kupujem plinsku fasadnu peć 2,5 do 3 kw, novu ili malo korištenu. Tel. 061 212 983 Peć (80 /70) na plin + stalak za pomjeranje visine + 2 pleha + boca za plin 700 KM. Tel. 061 494 894 Prodajem dvije plinske peći Emina 6 na dimnjak cijena 300 KM. Tel. 061 571 547 Prodajem peć na prerađeno ulje. Tel. 061 158 784 Prodajem peć narodno grijanje 24 kw, cijena 650 KM. Tel. 061 709 825 Prodajem plinsku peć na dimnjak, njemačka proizvodnja, 70 KM. Tel. 061 221 938 Prodajem zidnu plinsku peć 80 KM. Tel. 061 225 905

Zamjena 
Mijenjam kuću u Starom Gradu za jednoiposoban stan - Sarajevo. Tel. 063 514 023 Mijenjam luksuzan trosoban stan 87 m2 naselje Bačići Stup na dvije etaže etažno grijanje, vlastiti vodomjer, klima, tri balkona, podrum 10 m2 za dvosoban oko 65 m2 na relaciji Č. Vila - Stari Grad uz dogovor. Tel. 061 215 635 Mijenjam stan 39 m2, na Dobrinji 2, za sličan u Starom gradu ili Centru. Tel. 061 106 849 Mijenjam za hrvatsko primorje vikend kuću 125 m2 sa okućnicom 1820 m2 sa lijepim pogledom, Kobiljača opština Ilidža. Tel. 062 552 293 Penzioner iz Sarajeva mijenja stan 35 m u trospratnoj zgradi kod Vrhovnog suda, renoviran, kabl., parking basta za sl. nekretninu na Jadranu urednih papira. Tel. 062 562 601 

Apartman na Vlašiću, blizu starta žičare. Tel. 061 210 650 Apartmani, namještene sobe za dnevni boravak i prenočište. Kod Vize. Tel. 061 897 866 Apartmansko prenočište iznad Katedrale, parking, internet, kablovska, 20 KM po osobi. Tel. 061 339 647 Bjelašnica apartman 56 m2, ll sprat, balkon, lift, garaža, povoljno. Tel. 061 571 199 Gradac - povoljno izdajem sobe sa balkonima, pripadajućim kupatilom i WC-om i upotrebom kuhinje. Tel. 00385 21 697 340 Hrasno, sobe za noćenje i kraći boravak. Tel. 062 100 285 Izdajem vikendicu na Jahorini 50 m od skijaške staze. Tel. 066 136 470 Neum - povoljno izdajem apartmane smještene uz more. Tel. 063 327 098, 036 884 169 Prenočište na Baščaršiji, sobe sa kupatilom, TV-om, cijena 20 KM. Tel. 061 192 073 Prodajem apartman na Bjelašnici 41 m2/I sprat, kod Srebrene lisice. Tel. 061 558 932

Telefoni 
Iphone 3gs, 16gb, 450 KM. Tel. 061 715 104 Prodajem htc legend android softwer 5mpx camera, 8 GB memory kartica, tel. je malo korišten, star 2 mjeseca, kao nov, cijena povoljna. Tel. 062 606 060 Prodajem ili mijenjam iphone 4 kineska verzija. Tel. 061 211 539 Prodajem Nokiu 6230i 50 KM, Samsung j700 50 KM, Sonyericson w880i 60 KM, Sonyericsson t610i 30 KM, uz sve tel. ide punjač, usb i memory kartica. Tel. 062 606 060 Prodajem Samsung star pink s5230 u extra stanju. Tel. 062 606 060

Ostalo 
Fotoaparat Minolta 404si (na film) prodajem sa dva objektiva AF 28-80 (0.38m/1.3ft macro), AF 75-300 (1.5m/4.9ft macro) i torbicu original, nema blica. Cijena fiksno 250 maraka. Tel. 061 477 854 Kupujem pokvaren player DVD i pokvaren hardver od računara kutija, plaćam 10 KM obje, zvati iza 17 sati. Tel. 061 358 043 Prodajem njemački digitalni risiver za satelitske kanale. Tel. 063 400 140 Prodajem Play Station 2 čipovan, 2 đojstika, sve potrebne kablove, u odličnom stanju + 10 igrica za 150 KM. Tel. 061 970 975 Prodajem TV color Days ekran 52 cm, 150 KM. Tel. 061 103 038 Prodajem TV marka Gold Star, nova tipa, teletext, daljinski, 100 KM, ekran 51 cm. Tel. 061 928 514 Prodajem TV marka NEO nova tipa ekran 54 cm, teletext, daljinski, 100 KM. Tel. 061 928 514 Vršim otkup praznih toner kaseta (ne odg.na sms). Tel. 065 596 402

Garaže 
Izdajem garažu povoljno, Sarajevo. Tel. 061 922 569 Prodajem 2 garaže na Ciglanama jedna do druge iza Robota. Tel. 061 856 041 Prodajem garažu (papiri da na toj lokaciji postoji od 1961.), plaćen porez, ul. Patriotske lige kod br 8, Centar Sarajevo! Tel. 062 159 025 Prodajem garažu 17 m2 u ul. Hifzi Bjelavca, Sarajevo, Bačići - Stup. Tel. 062 352 928 Prodajem garažu na Grbavici. Tel. 062 547 731 Prodajem garažu u naselju C5 Dobrinja, veličina 12,69 m2, cijena eur 7.000,00. Tel. 062 127 677

Kuće 
D. Jošanica-Vogošća, nedovršena kuća sa tri stana i 700 m2 okućnice. Tel. 061 260 598. Dev. vikend. sa 9.000 m2 zemljšta, D. Vlakovo. Tel. 065 877 065. Fojnica, Ščitovo, kuća p+s+p sa garažom i 4.200 m2 zemljišta, jeftino. Tel. 061 260 598. Ilidža - kuća kod stare Opštine sa 483 m kvadratna stambenog prostora i 676 m kvadratnih okućnice. 065 877 065. Ilidža, Kobiljača, vikend kuća 125 m2 sa okućnicom 1.820 m2, sa lijepim pogledom. Cijena po viđenju. Može i zamjena za hrvatsko primorje. Tel. 062 552 293 Ilidža, kuća 3 etaže, papiri 1/1, okućnica dulum, svi priključci. Tel. 066 603 142 

Prodajem kuću na Poljinama. Tel. 061 856 179, 065 249 146 Prodajem kuću sa okućnicom 1.300 m2 Konjic - Pokojište b.b. Cijena 50.000 KM. Tel. 061 219 255 Prodajem kuću sa pomoćnim objektom u Poriječanima kod Visokog. Tel. 061 412 538, 032 559 611 Prodajem kuću u centru Cazina i trosoban stan u Bihaću. Tel. 037 226 461, 061 809 972 Prodajem kuću u Draževićima Kiseljak. Novogradnja, 1/1, zemljište 1.685 kvadrata, uključen sav namještaj, centralno grijanje. Tel. 063 230 998 Prodajem kuću u Prnjavoru Ilije Malića 11. Tel. 033 453 617 Prodajem kuću u Sokolović Koloniji 250 m2, dva ulaza, prvi sprat useljiv, nanovo sva renovirana, stiropol fasada, garaža i okućnice oko 400 m2, blizu škole, 1/1 vl. Tel. 061 821 888 Prodajem nedovršen vikend objekat na Jablaničkom jezeru sa dozvolom i priključcima. Tel. 061 102 911 

Zemlja 1.200 m2 za vikendicu ili kuću, Rakovica kod novog rezervoara za vodu. Tel. 061 525 195. Zemlja nisko šum. rast., parcela 5,5 dun., parc. 1,5 dun., centar Bosne, Rakovička cesta. Tel. 033/690-322, 065 971 270. Zemljište 920 m2 sa građ. dozvolom i svim priključcima na parceli. Tel. 061 260 598 Zemljište za vikend naselje na Boračkom jezeru od 1.000 do 15.000 m2. Tel. 061 143 767

Kućni ljubimci 
Hitno radi selidbe prodajem uvezeni par argentinskih doga vrhunskog pedigrea, vrlo povoljno. Tel. 062 293 669 Na prodaju vrhunska štenad tornjaka i njemačkog ovčara sa svim papirima, dostava po dogovoru. Tel. 061 101 283 Prodajem - papagaje mlade - tigrice, raznih boja. Tel. 062 435 260 Prodajem CD-ove i audio kasete sa pjesmom ptica: slavuja, štiglića, kanarinaca... Tel. 061 547 280 Prodajem mušku štenad labrador retrivera stara 2 mjeseca, s rodovnikom i urednim vakcinama. Tel. 063 442 857 Prodajem šarplanince čistokrvne, mužjak i ženka, uredno vakcinisani, stari 8 mijeseci, extra čuvari, cijena povoljna, hitno zbog selidbe. Tel. 062 569 483 Prodajem štenad njemačkog ovčara sa rodovnicima, vakcinisana. Tel. 061 032 324 Vrhunsko štene Cane corso, crne boje, vakcinisan, očišćen od parazita sa rodovnikom. Tel. 062 907 283

Mašine 
Cikular - građevinski, motor 2,2 kw monof. 2880 o/min. Cijena 350 KM. Tel. 062 561 778 Daljinski upravljači za beton pumpe, kranove, prese... Montaža, garancija. Tel. 061 131 525, 065 595 334 Elektro-motor sa hidrauličnom pumpom za betonaru (vrata mješalice). Cijena 200 KM. Tel. 062 561 778 Prodajem brusilicu Einhel 20000w kao nova, cijena 70 KM. Tel. 061 206 985 Prodajem drebang s alatom. Supra 550. Tel. 061 131 014 Prodajem nov benzinski vibrator sa dvije igle za beton i veliku škrinju za trgovinu. Tel. 061 130 673 Prodajem pumpu za beton i estris 2004. god. sa magirus motorom četiri klipa. Tel. 061 141 292 Vibro sto za izradu betonske galanterije (900x900) mm ploča. Cijena 300 KM. Tel. 062 561 778

Poslovni prostori 
Grbavica, izdajem prostor pored Shopinga, 3 prostorije 50 m2, pogodan za kancelarije ili ordinaciju. Tel. 061 724 611 Izdajem 3 poslovna prostora od 60 kvadrata i jedan od 130 kvadrata na Stupu Ilidža. Kontakt mobitel: 061 646 492 Izdajem dio frizerskog salona u Saraj polju za manikir. Tel. 061 275 468 Izdajem frizerski salon u Buća potoku sa komplet inventarom, Adema Buće 285. Tel. 061 863 722 Izdajem pos. prostor Štrosmajrova 80 m2. Maršala Tita pos. stambeni prostor 70 m2. Ejuba Ademovića stan 140 m2 + garaža, Kasima Begića 300 m2 rezidencija, Dobojska stan luksuzan 132 m2 + garaža. Husrefa Redžića 71 m2, Antuna Hangija kuća 120 m2. Safeta Pašalića 72 m2. Tel. 062 959 129 Izdajem poslovni prostor 45 m2 + 500 kvadrata otvorenog prostora u Novom Gradu Sarajevo. Prilaz direktno sa glavne ceste. Povoljno. Tel. 061 141 610 Izdajem poslovni prostor 45 m2, pogodan za sve namjene u Lepenici. Poželjno za apoteku. Tel. 063 993 056

Zemljišta 
Beograd, Ripan kod Avale, plac 9 ari ili mijenjam za automobil iste vrijednosti, 4.500 EUR-a. Tel. 00381 11 3919322, 00381 64 225 7932. Blagaj, prodaje se parcela 1.935 m2, pored asfaltnog puta za Vranjevice, 500 m od vrela Bune. Vlasništvo 1/1. Cijena 22.000 KM. Tel. 061 490 220 Bos. Krupa, Donje Krcane, prodajem 9parcela: od 630m2 do 1.030m2, vl. 1/1, fotografije i dokumenti na pik.ba, cijena 50 KM/m2. Tel. 061 156 886 Četiri dun. šume, blizu svi priključci, Djevojačke vode-Ahatovići. Tel. 061 209 120. Hitno 780 m2 prodajem u Blažuju kod hotela “Aqua”, svi priključci regulisani do placa. Tel. 062 225 400

Ostalo Namještaj 
Hitno prodajem sto sa 6 stolica kao novo, puno drvo, normalne veličine, 200 KM. Tel. 061 235 436 Prodaje se ugaona garnitura, 320x260 cm, smeđe boje, 100 KM. Tel. 033 228 000 Prodajem ćurke piliće i domaće koke ljekovita jaja i japanske prepelice. Tel. 063 485 152 Prodajem inkubator poluautomatski, za raznu perad do 70 jaja, pogodno za domaćinstva, valivnost preko 90%, upotreba jednostavna, garancija stalna, 150 KM. Mirso. Tel. 061 854 294

Ostalo 
Balkonska vrata pvc, nova 210x95 - 7 komada, prozori pvc 135x110 - 9 komada, 125x110 - 2 komada sa al. roletnama, uvoz iz Njemacke. Tel. 061 221 441

44

Četvrtak 13. oktobar/listopad 2011.

Dnevni avaz 
Frizerskom salonu potreban frizer muški/ženski. Tel. 061 374 648 Frizerskom salonu za žene i muškarce potrebna radnica. Tel. 061 813 346 Gospodinu potrebna maserka. Tel. 065 396 468 Građevinski radnik traži posao, desetogodišnji rad na građevini, radio i kao grupovođa, vozačka B kategorije. Tel. 066 064 875 Hitno potrebna djevojka za rad u cafe clubu na Dobrinji, zvati iza 14h, plata 600 KM. Tel. 061 218 071 Hitno potrebna radnica na posluživanju u kafani Staka u centru Hadžića. Tel. 062 648 539 Hitno tražim posao, stalni radni odnos, noćni čuvar ili u državnoj firmi radio bi časno i pošteno, imam 45 g., imam B katagoriju državni. Tel. 062 151 642 Mladić sa završenom SSS, poznavanje engleskog i španskog, traži posao (recepcija i sl.). Tel. 061 381 802 Momak 35 godina, ozbiljan i vrijedan, traži bilo kakav posao. Tel. 061 709 346 Momak 35 godina, ozbiljan i vrijedan, traži bilo kakav posao. Tel. 061 709 346 Momak traži posao. Poznajem engleski i njemački jezik. Tel. 062 969 012 Ozbiljna žena traži posao, iskustvo, ugostiteljstvo. Tel. 062 140 648 Pizza majstor i kuhar sa velikim iskustvom, traži posao sa smještajem. Tel. 064 401 91 01 Potreban radnik u trgovini na Čaršiji, prednost radnicima sa iskustvom... Tel. 061 109 321 Potreban veći broj saradnika za katalošku prodaju švicarske kozmetike. Akcija - besplatno učlanjenje, brza zarada. Tel. 061 398 565 Potrebna djevojka za rad u kafiću na Mojmilu. Tel. 062 363 619 Potrebna kozmetičarka, frizerka m/ž. Tel. 061 521 391 Potrebna radnica za rad u frizerskom salonu na Saraj Polju. Tel. 061 275 468 Potrebna radnica za rad u kafiću. Tel. 063 468 673 Profesionalnom TV šminkeru potreban stalni posao. Tel. 061 488 222 Stomatološka sestra sa radnim iskustvom traži posao. Tel. 061 078 442 Student iz Sarajeva, vrijedan i odgovoran, živi sa majkom, radio bih posao noćnog čuvara za 250 KM. Tel. 062 087 419 Tražim posao noćnog čuvara. Tel. 061 172 895 Tražim posao u SA kant. pekara, trafika, održavanje stanova, posl. prostora. Ozbiljna i odgovorna sam i posjedujem iskustvo na naved. poslovima. Tel. 062 591 333 Tražim posao, imam 20 god., smjer rukovaoc rudarske mehanizacije površinskog kopa. Tel. 062 985 759 Tražim posao. Poznajem engleski, arapski jezik. Posjedujem vozačku B, C kategoriju. Tel. 062 855 716 Tražim posao. Profesorica pedagogije i psihologije u penziji 52 god. sa iskustvom dugogodišnjim čuvala bi i djecu i starije osobe. Tel. 063 228 022 Tražim posao. Radila bih kao pomoćna radnica u kuhinji. Tel. 062 891 802 Tražim radnika za rad oko stoke. Tel. 061 789 871 Vozač B C D E kategorije, posjeduje cpc i adr certifikat, traži zaposlenje. Tel. 062 854 694 Započnite sopstveni posao idejama knjige “Vodič malih biznisa sa 2.500 ideja”! Knjiga je sada na CD-u! Tel. 032 244 417 Započnite sopstveni posao proizvodnjom eteričnih ulja, mirisa, parfema i drugih proizvoda pomoću knjige “Eterična ulja”. Tel. 032 244 417 “RASPRODAJA OGREVA” Bukova drva u svim oblicima, ugalj Banovići (kocka, orah), drveni ugalj Kreka. Prevoz obezbijeđen. Tel. 061 670 068. 1965-1tt “RASPRODAJA” ogrevnog drveta (čutci - cijepano) kao i uglja (Kreka - kameni) i briketa. Dostava besplatna. Tel. 062 203 119. 11693-1Ndž PRODAJA I DOSTAVA: ugalj Banovići (kocka, orah) seperacija, drveni ugalj Kreka. Tel. 062 170 130, 061 289 961. 2019-1tt Briket i drva vreća 5 KM, bukova iscijepana drva 1 metar 75 KM, tačna mjera. NE KRADEM!!! Tel. 062 424 220, 063 497 226. 2119-1tt PRODAJA bukovih drva: cijena 65 KM, kao i sve vrste uglja. Dostava isti dan. Tel. 065 622 586. 11735-1Ndž Domaći krompir prodajem. Žuti, povoljno. Tel. 061 251 594 Hitno prodajem pekarske mašine, povoljno. Tel. 061 608 922 Kupujem čelični lim cca 3mm. Tel. 061 158 784 Kupujem dionice obveznice, stara devizna štednja, ratna potraživanja, odšteta u čitavoj BiH. Isplata odmah! Tel. 063 351 572 Kupujem potrošene akumulatore svih veličina 10 do 20 KM po komadu, te sve vrste otpadnog željeza, stare veš mašine, itd, dolazim na adresu, Sarajevo i okolina. Tel. 061 540 533 Kupujem staru deviznu štednju ratnu odštetu i dionice, isplata odmah. Tel. 063 749 284 Kupujem staru deviznu štednju, obveznice, dionice odšteta. Isplata odmah u FBiH i RS. Tel. 061 517 897 Kupujem staru deviznu štednju, ratnu odštetu i dionice, dolazim na adresu, isplata odmah. Tel. 066 734 673 Mašinu za graviranje Gravograph IM3 sa priborom i 3 kompleta slova. Tel. 062 610 617 Ostvarite svoj biznis proizvodnjom nekih od 50-tak alkoholnih pića, prva domaća brošura! Tel. 032 244 417 Prodaje se metalna kasa “Primat” dva dijela - velika. Tel. 061 194 818 Prodajem bolesnički krevet dvomotorni sa madracem i dekubitus dušekom sa kompresorom, sve 1.200 KM. Tel. 061 348 325 Prodajem dva bosanska ćilima. Tel. 061 902 522 Prodajem dvije karte Dinamo Ajaks. Cijena po dogovoru. Tel. 061 139 457 Prodajem frizersku opremu, glavoper, tri stolice, kolica za viklere, 65 Keune farbi i ostalo, povoljno. Tel. 062 433 551 Prodajem jaja od prepelica 0,33 po komadu Gradačac. Tel. 061 639 917 Prodajem kafe aparat, mješalicu za tijesto, vitrinu za kolače secije. Tel. 061 131 447 Prodajem komplet inventar za buregdžinicu - aščinicu. Tel. 063 189 457 Prodajem kontejner u dobrom stanju dimenzije 6,20x2, 40 sa WC-om. Tel. 061 226 449 Prodajem krevetac za bebu sa jogijem, kolica sa nosiljkom, kućnu igraonu i kengura. Tel. 061 304 222 Prodajem krevetac za bebu sa jogijem, kolica sa nosiljkom, kućnu igraonu i kengura. Tel. 061 304 222 Prodajem mašinu za prženje kafe, italijanske proizvodnje “Petroncini” 30kg, zagrijavanje do 300 stepeni, mogućnost prženja express kafe. Mašina je u odličnom stanju sa svim priključnim elementima za otprašivanje i filtriranje. Cijena po dogovoru. Tel. 061 208 207 Prodajem mašinu za rezanje mesa sa kostima 1.300 KM ili mijenjam za agregat preko 7 kw. Tel. 066 188 290 Prodajem mješalicu za tijesto 50 kg, mašinu za mljevenje mesa 32 i top za ćevape. Tel. 061 493 862 Prodajem neuložene certifikate za otkup stana u cijeloj Federaciji BiH. Povoljno. Tel. 061 458 147 Prodajem obućarsku Singer mašinu ljevicu za kožu, uz nju dajem i Bagat mašinu kabinet. Tel. 061 927 445 Prodajem planinski med s anisom. Isporuka pouzećem. Tel. 061 469 971 Prodajem plastenike od 40-100 kvadrata nove sa novim najlonom garancijom i prevozom. Tel. 061 510 673 Prodajem podpazušne štake metalne za odrasle, jeftino. Tel. 653 454 Prodajem portabl šivaču mašinu cijena 50 KM. Tel. 062 134 216 

Prodajem kavez kapaciteta 120 koka sa pratećom opremom cijena po dogovoru. Tel. 062 327 670 Prodajem koze dobra pasmina. Tel. 061 210 347 Prodajem kravu sa teletom. Tel. 033 623 288

Va{ mali oglas danas }e vidjeti ljudi

300.000 

“Kuće snova” - katalog projekata najljepših kuća na 165 stranica. Cijena 18 KM + poštarina. Tel. 070 202 323, 062 180 957 Prodajem 100 knjiga starijih izdanja, strani jezici, 50 značaka, 50 zastavica. Tel. 037 351 057 Prodajem knjigu Šehidi 505. bužimske, Univerzitet Bihać. Tel. 037 351 057 Prodajem medicinske enciklopedije 3 toma, izdanje “Svjetlost” Sarajevo. Tel. 037 351 057 Prodajem monografiju NK Podgrmeč, Sanski Most, Humor na sanski način. Tel. 037 351 057 Prodajem sportske knjige “Ribolov” Šefika Mršića, Konjički sport Bihaća, Bihaćka hronika. Tel. 037 351 057 

Prodajem čamac gumeni Yamaha zodijak 380 s star 4 godine cijena po dogovoru. Tel. 061 146 270 Prodajem gradska bicikla muški i ženski u odličnom stanju, malo korištena, uvezena iz Holandije. Tel. 062 837 121 Prodajem kosu klupu za vježbe, očuvana, povoljno. Tel. 063 023 377 Prodajem sobnu traku za trčanje nova, Tuzla. Tel. 063 509 470 

Prodajem povoljno pelene za odrasle. Tel. 062 440 655 Prodajem rakiju gradačačka šljivovica, cijena po dogovoru. Tel. 061 283 244 Prodajem rakiju jabukovacu, 10 KM litar. Tel. 065 923 891 Prodajem rakiju šljivu 41 stepeni po 8,50 KM. Tel. 061 534 430 Prodajem rakiju šljivu prepeka 47 stepeni, 1l - 15 KM, krušku 1l - 20 KM, sijeno nebalirano 1 kg - 20 feninga. Vitez. Tel. 064 4057 286 Prodajem sadnice jagoda - mjesečarki, malina i žive ograde. Tel. 061 220 420 Prodajem staro brodsko sidro i kormilo zatimstan za tkanje. Tel.061 413 191 Prodajem stolicu AB rocket - povoljno. Tel. 033 455 635 Prodajem šivaću mašinu, štepenica industrijska. Tel. 062 105 039 Prodajem vagu digitalnu do 300 kg nova. Tel. 061 618 483 Prodajem veš mašinu Samsung, televiziju Samsung, dvije peći na plin, jedna fasadna, jedna na dimnjak, biciklo dječije do 10 godina dijete uzrasta. Tel. 061 604 050 Prodajem zimske futrovane jakne, nove. Cijena 5 KM. Tel. 061 335 269 Rashladni ormari, vitrine, police, metalne vage, kompjuteri kasa. Tel. 061 958 001 Roštilj na ugalj (90/70) + kapa i dimnjak - 4m 800 KM. Tel. 061 494 894 Sarajevski kanton - Prodajem vlastito domaće crno grožđe. Cijena 1 km/kg. Tel. 061 862 730 Tražim agregat preko 7 kw. U zamjenu dajem fordov kedi 1994. god, neregistrovan. Tel. 066 188 290

Zanatske 
NAJPOVOLJNIJE, NAJKVALITETNIJE ALUMINIJSKE ŽALUZINE 20 KM, TRAKASTE ZAVJESE, VANJSKE ROLETNE, HARMONIKA VRATA, BLINDO VRATA, PVC PROZORI. TEL. 061 501 401. 10234-1Ndž “KIRBY” - Dubinsko usisavanje, pranje i ispiranje svih vrsta tepiha, namještaja, auta, pranje portala, itisoni 1m/1,5 KM, generalno čišćenje 5 KM - 1 h. Firma “GLANZ”. Tel. 061 350 688. 11305-1Ndž Servis veš mašina (Gorenje, EI Niš, Končar, Obodin, Kandi, Zanusi, Iberna), šporeta, bojlera. Dolazak besplatan! Garancija! Mob. 061 171 666. 1478-1tt Alu žaluzine 20 KM/m2. Trakaste zavjese 20 KM/m2. Alu i PVC roletne, tende, platnene roletne. Cijena sa ugradnjom. Tel. 033 211-484, 033 767-995, 061 131 447. 11424-1Ndž TV SERVIS vrši popravke svih TV aparata. Dolazak na adresu besplatan. Garancija 12 mjeseci. Tel. 033 451 778. Mob. 061 148 042. 11632-1Ndž VODOINSTALATER sa ELEKTRIČAROM - sve opravke starih i ugradnja novih bojlera, peći, česmi, šolja - sanitarija, kupatila komplet, osigurača, utičnica i sl. Tel. 061 222 228. 11748-1Ndž Bravarske usluge, dolazim na lice mjesta. Tel. 062 315 612 Brusim, lakiram, postavljam sve vrste parketa i šipodova kao i postavljanje laminata. Tel. 061 134 260 

Brusim, lakiram, postavljam sve vrste parketa i šipodova kao i postavljanje laminata. Tel. 062 352 352 Brusim, lakiram, postavljam sve vrste parketa, šipoda, laminata veoma povoljno. Tel. 061 714 751 Elektrosistemi, klima uređaji servis i montaža, el. instalacije, aut. osigurači, interfoni, itd. Tel. 061 191 566, 033 630 324 Građevinski radovi od temelja do krova, stiropor fasade sa našim ili vašim materijalom. Tel. 061 270 729 Moleri VKV rade kvalitetno, čisto, jeftino. Tel. 062 214 519 i 062 358 946 Molersko farbarske radove radimo profesionalno rigips, keramiku, laminat, termo izolacije i fasade uz garanciju. Tel. 061 255 253 Molersko farbarskeusluge sve radove vršimo uz potpunu zaštitu ljepljivim trakama i podnim najlonima, garancija urednosti 100%. Tel. 061 606 441 Najkvalitetnije i najpovoljnije sa garancijom radimo termo-fasadu i španske zidove. Tel. 061 278 188 Parket postavljanje, brušenje, lakiranje svih vrsta parketa, podova, laminata sa besprašinskom mašinom. Tel. 062 921 100 Popravljam sve vrste frižidera i rashladnih uređaja sa garancijom dolazak besplatan. Tel. 061 156 309 Radim moleraj zidova 0,25 KM/m kao i vrata i prozora sve brzo i kvalitetno. Čišćenje stanova 30 KM/8h. Tel. 063 366 047 Staklar vrši sve vrste staklarskih usluga. Dolazim na adresu. Tel. 061 609 947 Stolar izrada kuhinja, plakara, šadrvana, predsoblja. Tel. 061 827 806 Stolar popravka, montaža, izrada kuhinja, plakara, namještaja, vrata, prozora, brava i ostalog. Tel. 062 534 123, 033 463 353 Stolar vrši opravku i izradu namještaja, stolarije, dihtovanje. Tel. 061 312 956 Tapetar presvlačimo sve tipove namještaja, a ujedno izrađujemo novi po vašoj mjeri i modelu. Tel. 061 829 108 i 061 862 872 TV video servis, Porodice Ribar 65, Hrasno, popravka svih vrsta TV aparata. Dolazak na kućnu adresu. Daljinski upravljači za sve marke TV aparata. Tel. 650 867, 061 188 410 VKV keramičar majstor profesionalac kvalitetno ugrađuje sve vrste pločica. Tel. 061 183 918 Vodoinstalater povoljno opravlja staro, montira novu instalaciju i renovira kupatila. Tel. 061 225 727 Vodoinstalater sa iskustvom vrši opravke instalacija, montažu sanitarnih uređaja i pročepljenja. Tel. 061 348 717 Vodoinstalater, vršim sve usluge u kupatilu brzo i efikasno. Tel. 061 199 442, 033 621 733 Vršimo popravku i presvlačenje svih vrsta namještaja. Tel. 033 459 539 

Profesorica bosanskog jezika i književnosti daje instrukcije, kao i pomaganje strancima u savladavanju gramatike, razvijanje stilskih izražajnosti. Tel. 061 824 988 Profesorica instruira matematiku, fiziku, hemiju, OET uspješno. Tel. 061 188 451, 033 235 141 Sarajevo, nastavnica drži instrukcije matematike za osnovce. Tel. 061 566 473

Ostalo 
Žohare, stjenice, žute mrave i miševe uništavamo, 100 % garancija. Tel. 033 234 805, 061 184 796. N. “Higijena” najpovoljnije dubinsko usisavanje pranje i ispiranje svih vrsta tepiha 1 KM-m! Ugao 20 KM, Kauč 10 KM! Sarajevo. Tel. 061 141 944 Agencija “Paramedic” prevoz slabo pokretnih i nepokretnih osoba sanitetskim vozilom, fizikalna terapija u vašem domu. Tel. 061 564 564 Agencija Arkadas nudi usluge kućne njege starim, bolesnim i nemoćnim osobama, mijenjanje pelena, davanje injekcija, terapija, plasiranje katetera, itd. Tel. 062 699 668 Agencija Meka - kućna njega i pomoć starim i bolesnim, terapija, čuvanje na 4, 8, 12 i 24 h, noćne dežure, usluge fizioterapeuta, promjena pelena, katetera, itd. Tel. 061 237 641 Bula Aida liječim sihire, crvenila, napade đina napasnika, plač djece, kostobolje, strahove, nesanicu, 6 godina liječim sa uspješnim hodžom Dudom koji je jako uspješan 30 godina i koji ništa krivo ne radi. Samo po časnom Kur'anu liječim od svih zlih sila. Ako imate ovakvih problema javite se svih vjera i nacija da vam pomognemo s Božijom pomoći. Tel. 066 121 821 Čistila bi stanove i održavala, pouzdana osoba, dogovor sa ženskim osobama. Tel. 066 529 114 Čistila bih i održavala stanove dogovor sa žeskim osobama. Osoba sam od poverenja. Tel. 066 529 114 Čistila bih kancelarije, p. prostore uz prijavu zbog dopune staža, ozbiljne ponude. Tel. 062 781 316 Čistila bih poslovni prostor, ozbiljne ponude. Tel. 062 781 316 Čistim kuće i poslovne prostore, pranje tepiha, ćilima, odvoz i dovoz besplatan Tel. 061 580 063. Čistimo - kirby - usisivačem Vaše ćilime, itisone i tepihe. Također vršimo dubinsko usisavanje (suho pranje) Vaših trosjeda, kauča uglova i ostalih prostirki. Tel. 061 214 579 Čuvala bih dijete u vašem ili svom stanu uz pomoć u kući. Tel. 061 220 782 Čuvala bih djecu. Tel. 061 842 180 Detektivske usluge nudimo bilo koje vrste, diskrecija zagarantovana. Tel. 062 378 818 Extra povoljno! Kombi prevoz i selidbe 5x2x2.20 m kubnih. Tel. 061 147 361 Kombi prevoz i selidbe, najpovoljnije u gradu odvoz kabastog otpada, šute i ostalog, sa radnom snagom ili bez. Tel. 061 890 067 i 066 533 339 Kombi prevoz putnika, selidbe, odvoz šute, cijena povoljna. Tel. 061 817 424 Kvalitetno vrhunski profesionalci rade snimanje svadbi, rođendana i svega što vi poželite, prave profesionalne spotove... Tel. 062 356 113 Montaža satelitskih antena. Tel. 061 325 513 Ordinacija l. d. Montenegro rješava sljedeće bolesti: diskus hernija, migrena (glavobolja), angina pektoris, skolioza (kriva kičma) spondiloza, cirkulacija, reumatski artritis! Ako nije uklonjen bol minimalno 50/ od prve terapije oslobođeni ste plaćanja! Ne trpite bol! Ćamil Sarajevo! Tel. 062 580 122 Povoljno ikvalitetno čistimstanove i poslovne prostore. Tel. 062 401 619. Pranjeo peglanjeposteljine,stolnjaci, deke, jorgani, kvalitetno i povoljno dostava besplatna.Tel. 061309 800 Pravim sve vrste zubnih proteza, totalne i parcijalne. Cijena 150 KM, garancija na gotov rad. Tel. 062 725 107 Presnimavanje sa video kaseta, mini dv,i 8mm na DVD, Sarajevo. Tel. 062 824 523 Prevoz stvari većim kombijem, selidbe, odvoz kabastih stvari povoljno sa radnom snagom ili bez... Tel. 062 139 453 Profesionalo šminkanje za svadbe i dr. svečane prilike, šminkanje za sve potrebe snimanja, spotovi, reklame, mogućnost dogovora i dolaska na vašu adresu. Tel. 061 488 222 Sanitetski prevoz pacijenata BiH/EU rad medicinske sestre u kući. www.paramedic.ba. Tel. 061 227 097 Vršim prevoz putnika klimatiziranim kombijem 8+1 i luksuznim vozilom na sve relacije. Tel. 061 187 954 Vršim prevoz robe, selidbe, povoljno, kombi 15 kubika tovarni prostor, na svim destinacijama. Tel. 061 811 115 Vršim selidbe kombijem sa radnom snagom u državi i inozemstvu. Tel. 061 227 189

35 

Kolekcija 503 topografske karte BiH. Razmjera 1:25.000. Najbolje do sada izrađene karte VGI/JNA na jednom DVD-u. Tel. 032 244 417 Kolekciju antikviteta prodajem, pogodnu za galeriju ili luksuzan hotel, za 4.000 eura. Tel. 061 497 121 Kupujem 16 komada novina Tempo sa posterima po dogovoru, objavljeni od 1982. do 1988. godine. Plaćam 10 KM po komadu, plus prevoz 50 km. Tel. 061 876 741 Prodajem 2.000 fotografija Kulturno - historijska zdanja Bihaća. Tel. 037 351 057 Prodajem harmoniku Dallape dugmetara 140 basova, 2.000 eura. Tel. 061 131 014 Prodajem pištolj HS 9, osobama sa odobrenjem, cijena 710 KM. Tel. 061 836 076 Prodajem unikatnu i očuvanu vitrinu sa ogledalom (Alt Deutsch - kraj 19. vijeka). Povoljno. Tel. 061 366 921

Intelektualne 
Akademski i pravni konsalting i menadžment studiranja za dodiplomce i postdiplomce te pomoć oko izrade seminarskih, diplomskih, magistarskih i doktorskih radova. Tel. 033 443 585 Bračni par daje uspješno daje instrukcije iz matematike, fizike i hemije. Tel. 033 514 560, 062 256 213 Da li imate potrebu da progovorite engleski jezik u što kraćem vremenskom periodu? Jeste li stalno umorni, uopće nemate snage, volje niti vremena da redovno pohađate klasične i dugotrajne kurseve? Rješenje za vas je cAllAn metoda. Nazovite: 061/926-347. Posjetite: www.motivator.blogger.ba Dajem instrukcije iz Engleskog za odrasle i učenike. Tel. 062 205 072 Instruiram đake i studente iz matematike na Al. polju. Tel. 061 157 991 Instruiram njemački jezik osnovnu i srednju školu, na mojoj ili vašoj adresi. Tel. 066 064 459 Instrukcije iz engleskog i njemačkog jezika. Tel. 061 339 306 Instrukcije iz engleskog jezika, sve vrste prevoda. Prof. prevodilac. Tel. 066 941 741 Instrukcije iz fizike dajem osnovcima i srednjoškolcima kao i za prijemni. Tel. 065 226 163 Iskusni pedagog podučava engleski i prevodi sve vrste tekstova. Tel. 033 443 585 Knjigovođa - expert za pekare, staračke domove i apoteke. Tel. 061 685 754 Matematika, instrukcije đacima, iskusan profesor dolazi vašoj kući. Tel. 062 691 202 Pomažem osnovcima u učenju, izradi zadača, te u izradi lektira. Sarajevo Tel. 062 173 298 Prof. engleskog daje časove. Tel. 626 157 Prof. prevodi sve vrste tekstova sa i na njemački i engleski jezik, lektura bos. tekstova. Kvalitet zagarantovan, povoljno. Tel. 061 079 775, 033 217 450 Profesor daje instrukcije iz matematike za osnovce, srednjoškolce. Tel. 061 244 251 

“PARTY PICA” stadion Grbavica za rad potrebne 2 ozbiljne djevojke. Info tel. 061 546 443. 11665-1Ndž U ugostiteljskom objektu u centru grada potrebna kuharica, šankerica i dostavljač. Tel. 062 839 930. 2063-1tt Fast foodu i piceriji: 2 dostavljača hrane - 600 KM, 1 pom. radnica u kuhinji - 500 KM, 1 pic majstor - 600 KM. Tel. 062 249 388 Fast fudu na Alipašinom Polju potrebna radnica na posluživanju. Tel. 061 775 330 

VELIKA AKCIJA. U prodaji su bukova cijepana drva, čokovi metrice 65 KM, ugalj (Kreka) drveni 90 KM, kameni (Banovići) 160 KM, briketi 180 KM. Tel. 061 247 186, 062 552 323. 11385-1Ndž Kupujem staru deviznu štednju, ratnu odštetu, obveznice, dionice, isplata i dolazak na adresu odmah u FBiH i RS. Najpovoljnije. - Prodajem certifikate za otkup stanova povoljno. Tel. 061 175 237. 1687-1tt

Dnevni avaz

~etvrtak, 13. oktobar/listopad 2011.

45

SJE]ANJE
na mog dragog supruga, svekrvu i daid`u

POSLJEDNJI SELAM
mom dragom amid`i

STOMORNJAK

SELVER
13. 10. 2009 - 13. 10. 2011.

RABIJA
1998 - 2011.

RASIM
1986 - 2011.

NAZIFU BAJRAMOVI]U
Neka ti Allah d`.{. podari lijepi D`ennet.

Neka vam dragi Allah d`.{. podari D`ennet. Va{a Mevlida

11740-1nd`

Brati} Nusret sa porodicom

11750-1nd`

TU@NO SJE]ANJE
Dana 13. 10. 2011. navr{ava se 7 dana kako je preminuo na{ dragi suprug, tata, brat i stric

RI^KA (RUDOLFA) DRAGAN
25. 5. 1931 - 6. 10. 2011.
Tuga i bol u srcima je sve ve}a. Nismo te mogli sa~uvati od smrti i te{ko je opisati tugu, prazninu i sje}anje na tebe koje boli. Ponosni smo na tvoju dobrotu, plemenitost, ljubav i po`rtvovanost koju si svima nesebi~no davao. Sje}anje i ljubav na tebe ostat }e vje~ni. Neka je vje~na slava tvojoj plemenitoj du{i. Tvoji: supruga Abida, k}erka Dra`enka, sin Braco, sestra Viktorija sa porodicom, brat Jaroslav sa porodicom, brati} @eljko sa porodicom, brati~ne Ljiljana, Tanja i Sanja sa porodicama
1193-1tz

SJE]ANJE

SJE]ANJE

(godina)

MIRSUDIN - MIKI RIZVANOVI]
Ljubav ne umire, sje}anja `ive, a bol ne prolazi. Fali{ mi - fali{ nam. Tvoja D`emila, k}erka Aldena, sin Alden - Ane, zet Almir, snaha Nejra, te unu~ad Danja, Afan i Daris Tevhid }e se prou~iti u ku}i 14. 10. 2011. u 11 ~asova.
2120-tt

FIKRET (FAHRUDINA) ^ULI]
13. 10. 1994 - 13. 10. 2011.

JA[AREVI] FADILA, ro|. HOD@I], udova @ERO
S ljubavlju i po{tovanjem, posljednji selam od k}erke Alme Be~irovi}, unuka Nedima i zeta Mustafe 2121-tt Be~irovi}a Dana 14. oktobra 2011. godine navr{ava se ~etrdeset dana od preseljenja na ahiret na{e drage supruge, majke, nene i sestre

Supruga Sabina, sin Kenan, k}erka Dalila, bra}a Mustafa 2125-1tt i Mirsad sa porodicama

Dana 13. 10. 2011. navr{ava se 8 tu`nih godina od smrti na{eg dragog

Dana 14. 10. 2011. godine navr{ava se 6 mjeseci od kada je preselila na ahiret na{a draga

SUPHIJE - SUTKE SERDAREVI], ro|. PIRI]
iz Trebinja Molimo dragog Allaha d`.{. da joj podari vje~ni rahmet i sve d`enetske ljepote. Dana 14. 10. 2011. godine poslije d`ume namaza u Osmanpa{inoj d`amiji u Trebinju bi}e poklonjena hatma u Med`lisu (Mejtefu) u 14 sati. Njeni: suprug Fuad, sin Mustafa, k}erka Zejna, nevjesta Amira, zet Muzafer, sestra Raza, brat Ibrahim, i ostala rodbina 1407-1mo

HAFIZA (HAD@O) PRELJEVI] FARUKA GUZIN
iz Mostara Zauvijek }e{ ostati u na{im srcima i na{im mislima. Tvoji: supruga Jasminka, k}erke Ajla i Lejla, zetovi Aner 1417-1mo i Ned`ad, unu~ad Amela, Ema i Nadin
Dana 13. oktobra 2011. godine navr{ava se devetnaest godina od smrti voljenog Te{ko je iskazati tugu i bol, te{ko se navi}i na `ivot bez tebe, jer ni{ta vi{e nije kao prije. Smrt nije pitala koliko te volimo, koliko }e{ nam nedostajati. Nismo te mogli zadr`ati, ali vrijeme nije zaborav. Molimo Uzvi{enog Allaha d`.{. da ti podari lijepi D`ennet i vje~ni rahmet. Tvoji: suprug had`ija Zajko, k}erke Zineta i Sedina, zetovi Fikret i Admir, unu~ad Minela, D`ejlana, Amna i Anes, praunuka D`ejla Tevhid }e se prou~iti u petak, 14. 10. 2011. u 17.00 sati u ku}i, u ulici Menjak 8, Vogo{}a. 2107-tt Dana 13. 10. 2011. godine navr{avaju se 3 godine od preseljenja na ahiret na{eg dragog Danas se navr{ava godina otkako nisi s nama

SJE]ANJE

SJE]ANJE

TU@NO SJE]ANJE

na voljenog brata

[ERIF ^OLPA
Dragi tata,

HUSO (KADRIJA) PALO
Sje}anje na tebe nikada ne umire. Molimo Allaha d`.{. da ti podari sve d`enetske ljepote. Tvoji: supruga Hanka, sin Husnija, k}erka Esmina, unu~ad Edina, Edin, Armin, Anel, praunuke Amna, Lejla, snahe Hasija, Sanela i zet Azmir Hatma dova }e se prou~iti u petak, 14. 10. 2011. godine u 13.50 sati u Begovoj d`amiji poslije d`ume namaza. 2118-1tt

FARIZ OMERBA[I]
13. 10. 2010 - 13. 10. 2011.
Dani prolaze, ali bol i sje}anje na tebe ostaju. Zauvijek }e{ ostati u na{im srcima. Neka ti dragi Allah d`.{. podari lijepi D`ennet. Tvoji: supruga Mirsada, sin Admir, k}erke Minela i Lejla, svastika s porodicom
11737-1nd`

ZIBA (MEHE) SMAJKI]

IZET SMAJKI]

FARUK GUZIN
13. 10. 2003 - 13. 10. 2011.
Vrijeme prolazi, a uspomena na tebe ostaje trajna i nezaboravna. Sestra Vi{nja
1414-1mo

Godina za godinom prolaze, a mi ne dopu{tamo vremenu da izbri{e tvoj plemeniti lik i uspomene koje su duboko urezane u na{a srca. Nedostaje{ nam. Tvoji najmiliji: sin Suad, k}i Suada, zet Fuad, snaha Jadranka, unu~ad Minela i Edi
11734-1nd`

Tvoji: Azra, Vanja i Nata
1412-1mo

Tvoji: Azra, Vanja i Nata
1412-1mo

46

^etvrtak, 13. oktobar/listopad 2011.

Dnevni avaz

POSLJEDNJI POZDRAV
na{oj radnoj kolegici

POSLJEDNJI POZDRAV
ocu na{eg prijatelja

SADETI HOD@I]

RAMADAN TAHTO

Kolektiv „Brojler“ d.o.o. Sarajevo

11744-1nd`

Kolektiv „Brojler“ d.o.o. Sarajevo

11744-1nd`

Dana 13. 10. 2011. godine navr{ava se godina od smrti na{eg dragog

Obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da se dana 12. 10. 2011. godine navr{ilo 7 tu`nih dana od kada je na{ dragi suprug, otac i dedo

POSLJEDNJI SELAM

dragom djeveru

IDRIZ ^AJEVI]
Tuga i bol se ne mjere vremenom, ve} prazninom koja je ostala iza tebe. Zauvijek }e{ biti u na{im srcima. Tvoji: k}erka Elma, sin Elmir, zet Elvir i unuka Emina
661-1go

HALIL (HUSE) FERIZ
preselio na ahiret. Tevhid }e se prou~iti u ~etvrtak, 13. 10. 2011. u 11.00 sati u ku}i `alosti, Plavi put br. 3. O`alo{}ena porodica

]AMIL (RED@O) MURATOVI]

11746-1nd`

Od snahe Fatime sa porodicom
SJE]ANJE

2126-1tt

Danas se navr{avaju dvije godine od kako nisi sa nama

SALKO (AHMET) TABAKOVI]
13. 10. 2009 - 13. 10. 2011.
Te{ko je `ivjeti bez tebe i tvog prisustva. Stalno si u na{im mislima, u na{im razgovorima, u na{im `ivotima i srcima gdje }e{ i ostati... Neka ti je vje~ni rahmet. S ljubavlju, Supruga Senada, Vedad, Elma, D`ana i Nevzet
1416-1mo

na na{e drage roditelje na na{eg

SJE]ANJE

HUSO (MEHE) MARI]
9. 6. 1987 - 13. 10. 2011.

HASENA (HUKELI]) MARI]
13. 10. 2007 - 13. 10. 2011.

ADILA \ONKU

Vrijeme prolazi, ali ljubav, po{tovanje i sje}anje }e `ivjeti sve dok `ive oni koji vas vole. Neka vam Allah d`.{. podari lijepi D`ennet i vje~ni rahmet. K}erke Subhija i Alma sa porodicama 2127-1tt Dana 13. 10. 2011. godine navr{ava se {est mjeseci od smrti na{eg dragog

Dalila, Mahir, Emina, Muhamed Muj~inovi}

2109-tt

SJE]ANJE

Dana 13. 10. 2011. navr{avaju se ~etiri godine od preseljenja na ahiret na{eg supruga, oca

na dragog prijatelja

Dana 13. 10. 2011. navr{ava se osam godina od kada je preselio na ahiret na{ voljeni

SENAD (MUSTAFE) HAD@I] MUHAREM HARO (HASE) RED@I]
Vrijeme prolazi, ali sje}anja na tebe ne blijede. Dok `ivimo mi, `ivjet }e{ i ti u na{im mislima i srcima. Neka ti je vje~ni rahmet. Tvoji: supruga, k}erke, zetovi i unuke P-77101

ADIL (ADEMA) \ONKO

Bez tebe ni{ta vi{e nije isto. Ostala je velika praznina i bol. Uvijek }e{ biti sa nama, u na{im srcima i mislima. Neka ti Allah d`.{. podari lijepi D`ennet i vje~ni rahmet. Tvoji: supruga Mediha, k}erka Ajla i sin Nedim
11698-1nd`

ERI] (NEVENA) DARIA
13. 10. 2008 - 13. 10. 2011.
@ivot nestaje u trenu, sje}anje ostaje zauvijek. Traj~evi} Boro - Mare sa 11518-1nd` porodicom

Nismo te zaboravili i nikad ne}emo. Neka ti dragi Allah d`.{. podari lijepi D`ennet. Tvoji najmiliji: supruga Amira, k}erka Edina, sin Edin, 2111-tt snaha Srebrenka, unuka Nejla

Dana 13. 10. 2011. navr{avaju se 2 godine od kada je preselila na ahiret na{a draga

Dana 13. 10. 2011. navr{ava se ~etrnaest godina od smrti na{e drage

Dana 13. 10. 2011. navr{ava se 19 godina od pogibije za odbranu BiH na{eg dragog

D@EMILA HAD@I], ro|. HRLE

NED@IBA - D@IBE (ADILA) DRAKOVCA
Neka ti je vje~ni rahmet i da ti Allah d`.{. podari lijepi D`ennet. Tvoji: otac Adil, majka Selima, bra}a Enes i Elvedin sa porodicama
2117-tt

D@EMILE BARAKOVAC, ro|. PALI]
Te{ko je rije~ima opisati koliko si nam svima zna~ila, a jo{ te`e prihvatiti ~injenicu da vi{e nisi sa nama. S ljubavlju koju smrt ne mo`e prekinuti, tugom koju vrijeme ne mo`e izlije~iti, zauvijek }e{ ostati u na{im srcima. Suprug i sinovi sa porodicama
2102-tt

Na{ bol je svakim danom sve ve}i, ali tvoj osmijeh i tvoj vedri lik }e zauvijek ostati sa nama. Porodica 2065-tt

Dana 13. 10. 2011. godine navr{ava se deset tu`nih godina od smrti na{eg dragog i voljenog supruga i oca

TU@NO SJE]ANJE

HALIM (HAJDAR) HRUSTAN
Prerana smrt te odvede od nas, tvojih najdra`ih, ali te nikada ne}e odvesti iz na{ih srca, misli i sje}anja. Ponosni smo na tebe {to smo te takvog imali. Neka ti Allah d`.{. podari lijepi D`ennet. Tvoja supruga Adila, k}erke Amela, Sanela, Adisa, zetovi i 2122-1tt unu~ad

Dana 13. 10. 2011. godine navr{ava se deset tu`nih godina od kako nije sa nama na{ dragi brat, amid`a

HALIM (HAJDAR) HRUSTAN
Velikom ljubavlju i po{tovanjem sje}amo se tebe, dragi zete. Neka ti dragi Allah d`.{. podari lijepi D`ennet i vje~ni rahmet. Tvoj {ura Osman Ho{o s porodicom
2124-1tt

HALIM (HAJDAR) HRUSTAN
S ljubavlju koju smrt ne prekida i tugom koju vrijeme ne lije~i vje~no }e{ biti sa nama. Tvoj brat Atif, snaha Senadina, brati} Halil, brati~na Alma sa djecom
2123-1tt

Dnevni avaz
Dana 13. oktobra 2011. navr{ava se godina od kako je preselio na ahiret na{ voljeni brat, amid`a i daid`a
Bosna i Hercegovina - Federacija BiH

~etvrtak, 13. oktobar/listopad 2011.

47

BRIGADNO UDRU@ENJE „6. BRDSKA BRIGADA“ 1. KORPUSA ARBiH - SARAJEVO BRIGADE ASSOCIATION „6 th HILL BRIGADE“ 1st CORPS ARMY OF BiH - Sarajevo

OBAVIJEST
Povodom 19-godi{njice formiranja „1. korpusa ARBiH“ i „6. brdske brigade 1. korpusa AR BiH“ predstavnici Udru`enja planiraju 15. 10. 2011. godine u znak sje}anja i najdubljeg po{tovanja: - u 12,00 ~asova polo`iti cvije}e na mezar prvog Predsjednika R BiH gospodina Alije Izetbegovi}a na mezarju Kova~i

HAZIM (ADEMA) POBRI]
Molimo Allaha d`.{. da ti podari lijepi D`ennet i vje~ni rahmet tvojoj plemenitoj du{i. Hatma dova }e se pokloniti u ~etvrtak, 13. 10. 2011. u Gazi Husrev-begovoj d`amiji u 13.20 h nakon podne namaza. Tvoji: bra}a Kerim, Muhamed, ]azim i sestre Hazima i Asima sa porodicama 2103-tt El-Fatiha

iz Banje Luke 13. 10. 2010 - 13. 10. 2011.

- u 12,30 ~asova polo`iti cvije}e na mezar prvog komandanta 1. korpusa ARBiH generala Mustafe Hajrulahovi}a - Talijana na mezarju harema Ali-pa{ine d`amije Pozivamo sve pripadnike „1. korpusa ARBiH“, ~lanove bora~kih udru`enja, porodice {ehida i poginulih boraca, kao i sve gra|ane grada Sarajeva da svojim prisustvom uveli~aju obilje`avanje ove manifestacije, te odaju du`nu po~ast i izraze du`nog po{tovanja i zahvalnost prema onima koji su dali sve za opstojnost i odbranu Republike Bosne i Hercegovine. Udru`enje „6. brdska brigada 1. korpusa ARBiH“ Sarajevo
1999-tt

na na{e drage roditelje

SJE]ANJE

HAJRA BALI]
13. 10. 1996 - 13. 10. 2011.
Petnaest godina od smrti drage nam majke Hajre Bali}

SULEJMAN BALI]
15. 8. 1976 - 15. 8. 2011.
Petnaestog avgusta 2011. godine navr{ilo se trideset pet godina od smrti dragog nam oca Bali} Sulejmana
2008-tt

S ljubavlju i po{tovanjem sje}amo se va{e dobrote, ljubavi, plemenitosti i pa`nje koju ste nam poklanjali. Vje~no }ete biti u na{im mislima i srcima. Dana 13. 10. 2011. posjetit }emo mezare dragih nam roditelja i prou~iti Fatihu na groblju Kraj u Livnu.

na mog dragog supruga

SJE]ANJE

ISMET ISO IBRI^EVI]
13. 10. 2006 - 13. 10. 2011.
„Najljep{a sje}anja se skupljaju uvijek u dvoje“ L. Rinser Tvoja Amina
11661-1nd`

POSLJEDNJI SELAM
ocu na{ih prijatelja

POSLJEDNJI SELLAM
majci na{e radne kolegice

TAHTO RAMADANU
Neka ti Allah d`.{. podari lijepi D`ennet, a porodici sabur. Porodica Stamboli} - Senida i Ibro, Tarik, Muhamed i Faruk
11729-1nd`

SADETI HOD@I]

Kolektiv Timberlanda i Armin

2098-tt

SJE]ANJE

Dana 13. 10. 2011. navr{ava se 8 godina od kada je na{a draga

Dana 13. 10. 2011. navr{ava se 7 dana od kako je preselila na ahiret na{a draga

Danas se navr{ava 15 godina od smrti na{eg dragog

prim. dr. [EFIKA BERBI]A
interniste

HANUMICA SU]ESKA, ro|. [U[KO
preselila na ahiret.

SUBHIJA (MUSTAFA) AGANOVI]
Molimo dragog Allaha d`.{. da joj podari lijepi D`ennet. O`alo{}ena porodica Tevhid }e se prou~iti istog dana u 16,30 sati u ku}i merhume u ulici Sunulah ef. 12.
2104-tt

Sa zahvalno{}u i po{tovanjem Porodica
2082-tt

@ivot nestaje u trenu, ali vje~no ostaje ljubav i sje}anje na Tebe. Tvoja porodica Dana 13. 10. 2011. navr{avaju se tri godine od smrti na{eg dragog
2100-tt

Dana 13. 10. 2011. navr{avaju se dvije godine otkako nije sa nama jedna plemenita du{a

Trinaestog oktobra 2011. navr{ava se sedamnaest tu`nih godina od pogibije na{eg dragog

OMER-beg (HANEFIJE) MIROJEVI]
Vrijeme koje prolazi bez tebe ne mo`e ispuniti prazninu koja je prisutna me|u nama. Ponosni smo {to smo te imali, jer si bio uzor u svemu {to je po{teno, vrijedno i plemenito. Neka ti Allah d`.{. podari lijepi D`ennet. Tvoji: supruga [emsa, sin Zahid - Zaja, k}erke Zehra i Sehija, snaha Sabina, zetovi Smajo, Alija i Kenan, 4049-tt unu~ad Ilda, Nejla, Elda, Adna, Sedin i Nirman

SEAD (RASIM) D@INO
S ljubavlju i po{tovanjem ~uvamo uspomene na tvoju dobrotu i plemenitost. Tvoji: Senad, Belkisa, Jasmina, Sabina i Emina
ptt

RAMIZ (MEHE) HASETA
Voljeni ne umire, on `ivi u srcima onih koji ga vole. Neka ti Allah d`.{. podari lijepi D`ennet i vje~ni rahmet. Tvoji: supruga Fatima, k}erke Sabina i Alma, zetovi Enes i Suljo, unu~ad Faruk, Nadir, 2113-tt D`ana i Lejla

48

^etvrtak, 13. oktobar/listopad 2011.

Dnevni avaz
Dana 13. 10. 2011. navr{avaju se 2 godine od smrti na{eg dragog i nikad pre`aljenog oca, supruga i zeta

dipl. ing. STANKO (ANDRIJE) MARI]
16. 7. 1939 - 13. 10. 2011.
Samo mi koji te volimo znamo {to smo izgubili. Oti{ao si tiho i dostojanstveno kao {to si `ivio. Ostavio si nas u dubokoj boli i tuzi i dok `ivimo vje~no }e{ ostati u na{im srcima i mislima. Vole te tvoji: sin Mario, supruga Hosana, {ure Ferdinand i Viktor Kne`evi} sa obitelji
p-88400

Dana 13. 10. 2011. navr{ava se godina od kako je preselila na ahiret na{a draga majka i nana

Dana 13. 10. 2011. navr{avaju se 3 godine od kako nije sa nama na{ dragi

MEL]A [ORO, ro|. KOMAR
S ljubavlju, ponosom i lijepim uspomenama nosimo te u na{im srcima. Ostat }e{ uvijek voljena i nikad zaboravljena. Molimo dragog Allaha d`.{. da ti podari lijepi D`ennet i vje~ni rahmet. Tvoji sinovi Safet, Mirsad i Ismail sa porodicama
2090-tt

SEAD - SEJO (RASIMA) D@INO
Dani, mjeseci i godine ne mogu umanjiti na{u veliku tugu i bol za tobom. Ponosni smo {to smo te imali i {to si bio dio nas. Bio si i ostat }e{ uzor u svemu {to je po{teno, vrijedno i plemenito. Neka ti dragi Allah podari lijepi D`ennet. Tvoji: supruga Sabaheta, sinovi D`enad i Sanid, k}erka Arnela, nevjesta Amra, unu~ad ptt Tarik i Asja

Dana 13. 10. 2011. navr{avaju se tri godine tu`nih dana od kako je preselio na ahiret na{ dragi

Dana 13. 10. 2011. navr{ava se pola tu`ne godine od smrti na{eg dragog supruga, oca i dede

Dana 13. 10. 2011. navr{avaju se 3 tu`ne i bolne godine otkako nije sa nama na{ voljeni sin

OMER MIROJEVI]
13. 10. 2009 - 13. 10. 2011.
Dana 13. 10. 2011. navr{avaju se dvije godine od smrti na{eg dragog bad`a, svaka i tetka Nikada te ne}emo zaboraviti i vje~no ~uvamo uspomene na tebe. Tvoji: bad`o Meho, svastika Pemba, djeca Ismir, Irnesa i Kemo, zet Amir, snaha Mersa, 2064-tt unuke Sara i Sajra

SEAD (RASIMA) D@INO
Ponosni smo {to smo te imali. Mnogo nam nedostaje{. Tvoji brat Halid sa poroptt dicom

dipl. ing. BORIS (MIHAJLA) NAGORNI
26. 8. 1934 - 13. 4. 2011.
Bio si najbolji suprug, otac i deda. Fizi~ki smo te izgubili, ali ti si zauvijek sa nama, u na{im srcima. Uvijek }e{ nam biti u sje}anju i uvijek }emo te voljeti. 2101-tt O`alo{}ena porodica

DARIO ERI]
Prolaze dani, mjeseci i godine, nijedan bez sje}anja na tebe. Stalno si u na{im mislima, u na{im srcima i na{im suzama. S ponosom i tugom koju vrijeme ne lije~i, `ivi{ i `ivjet }e{ u na{im srcima. Vole te tvoji roditelji i brat Denis sa porodicom
11683-1nd`

Dana 13. 10. 2011. navr{avaju se tri godine od smrti na{eg voljenog

Dana 13. 10. 2011. navr{avaju se 4 godine od preseljenja na ahiret na{eg

Dana 13. 10. 2011. navr{avaju se 4 godine od preseljenja na ahiret na{eg

SJE]ANJE

na na{eg voljenog

D@INO (RASIMA) SEADA
Rije~i je malo, a uspomena koje bole puno. Uvijek }e{ biti u na{im srcima i sje}anjima. Neka ti dragi Allah d`.{. da lijepi D`ennet i vje~ni rahmet tvojoj du{i. Tvoji: Abas, Mirsada, Iman, Lejla i Senaid
ptt

MIDHATA (ZIHNIJE) BULJINA
13. 10. 2007 - 13. 10. 2011.
Sa ljubavlju, ponosom i po{tovanjem ~uvamo uspomenu na tvoj plemeniti lik. Neka ti dragi Allah d`.{. podari sve d`enetske ljepote i vje~ni rahmet.

SENAD (MUSTAFA) HAD@I]
Neka ti dragi Allah d`.{. podari sve d`enetske ljepote. Tvoji: otac Mustafa, brat Amir, snaha Nermina, br2026-tt ati} Adin

SENAD (MUSTAFA) HAD@I]
Neka ti dragi Allah d`.{. podari sve d`enetske ljepote. Tvoji: k}erka Esma, zet Salih, sestri}i Aden i Ar2026-tt min

Tvoji: sin Sead, snaha Ned`mija i unuka Lejla

p-72220

SJE]ANJE

SJE]ANJE

POSLJEDNJI POZDRAV

POSLJEDNJI POZDRAV

SJE]ANJE

PINJO [AHBAZOVI]
13. 10. 2006 - 13. 10. 2011.
Nema rije~i kojima bi mogli opisati prazninu u srcima tokom svih ovih godina. Mnogo nam nedostaje{ i volimo te najvi{e. Tvoji: supruga Zahida, k}erke Pejmana i Nizama sa porodi2099-tt cama

Dana 13. oktobra 2011. navr{ava se 14 godina od preseljenja na ahiret na{eg dragog

PINJO (SULJO) [AHBAZOVI]
13. 10. 2006 - 13. 10. 2011.
Uvijek }e{ `ivjeti u na{im srcima i biti dio na{ih dragih sje}anja. Neka ti Allah d`.{. podari lijepi D`ennet i vje~ni rahmet. Tvoji: sin Zaim, snaha Amira sa djecom Adnom i Nijazom
2099-tt

MUSTAFA (AHMO) ME[I]
S ljubavlju i sje}anjem na na{eg dragog Muju. Neka ti Allah d`.{. podari lijepi D`ennet. Tvoji: majka Fadila, otac Ahmo, sestre Sadeta i Sabina sa 11692-1nd` porodicama

MENSURA (HAMDIJA) PRELD@I], ro|. NI[I]
Porodica Preld`i}
2108-tt

MENSURA (HAMDIJA) PRELD@I]
Draga mamice, ja te puno volim. Puno ti {aljem pusa. Tvoja k}erka Iman
2108-tt

Dnevni avaz

~etvrtak, 13. oktobar/listopad 2011.

49

SJE]ANJE
na na{e najmilije

SEAD (RASIMA) D@INO
1952 - 2008.
Porodice Hebibovi} i Sokolovi}

TIFA D@INO
8. 1. 1994.

RASIM D@INO
7. 12. 1991.

HALIL (OMER) HEBIBOVI]
23. 11. 2006.
ptt

POSLJEDNJI SELAM I POZDRAV
radnom kolegi

SEAD MU[OVI]
Dragi na{ Sejo, Neka ti dragi Allah podari lijepi D`ennet i vje~ni rahmet. ^lanovi Sindikalne organizacije profesionalne Vatrogasne brigade Kantona Sarajevo
11755-1nd`

POSLJEDNJI POZDRAV
OCU NA[EG KOLEGE

Dana 13. 10. 2011. navr{ava se 5 godina od smrti na{e drage

SADIKA TANOVI], ro|. HAD@IMEHMEDOVI]
Zauvijek }emo ~uvati uspomenu na tvoj dragi lik. Tvoji: suprug Munib, k}erke Nadira i Nihada, zet Mi{o, unuci Alen i Igor
1192-1tz

RAMADAN ([UKRIJA) TAHTO

JEDINICA ZA SAOBRA]AJ MUP-a KANTONA SARAJEVO
SJE]ANJE

2128-1tt

Dana 13. oktobra 2011. navr{ava se 40 (~etrdeset) tu`nih dana od kako je preselila na ahiret na{a draga i voljena

SJE]ANJE

SJE]ANJE

na na{eg dragog zeta

na na{eg dragog

SJE]ANJE

HATA HABUL, ro|. VILOGORAC
Ponosni smo na tvoj ~asni `ivot, po{tenje, dobrotu i plemenitost. Hvala ti za svu ljubav koju si nam nesebi~no darivala, a uspomena na tebe `ivjet }e dok `ive oni koji te vole. Bila si nam UZOR i stub `ivota. Iza tebe su ostale suze u o~ima, ogromna bol u du{i, ali i ponos {to smo te imali. Molimo Uzvi{enog Allaha d`.{. za tvoj vje~ni rahmet i lijepi D`ennet. S ljubavlju i po{tovanjem Tvoji najmiliji: suprug Safet, k}erka Aida, sin Samir, zet Kerim, unu~ad Azra i Ismar
1195-1tz

SENAD BA[^ELI]
13. 10. 2008 - 13. 10. 2011.
Molimo Allaha d`.{. da na{em dragom zetu podari lijepi D`ennet i vje~ni rahmet. Porodica Lili} - punac Re{id, punica Bjelka i sva1197-1tz stika Amina

SENAD BA[^ELI]
13. 10. 2008 - 13. 10. 2011.
Vrijeme prolazi, ali sje}anje na tebe `ivjet }e dok i mi `ivimo. Molimo Allaha d`.{. da ti podari lijepi D`ennet i vje~ni rahmet. Porodica Hod`i} - Senad, Zumra, Nejra i Mahir 1197-1tz

SENAD BA[^ELI]
13. 10. 2008 - 13. 10. 2011.
Sje}anje na Tebe je dio na{eg `ivota u kojem }e{ nam uvijek nedostajati. Porodica Ali} - Kemo, Dina, Amina i Admir
1199-1tz

SJE]ANJE

na na{eg voljenog tatu

Dana 13. 10. 2011. navr{avaju se tri godine od kako je na ahiret preselio na{ dragi

POSLJEDNJI POZDRAV

ocu na{ih prijatelja

PETAR (FRANJO) JANOTA
13. 10. 2004 - 13. 10. 2011.
@ivot nestaje u trenutku, ali sje}anje zauvijek ostaje. Bol nije u suzama ni u rije~ima, bol je u na{im srcima gdje }e{ zauvijek ostati. Tvoje Daniela i Vanda
2129-tt

SENAD (OSMAN) BA[^ELI]
Vrijeme prolazi, a uspomene na tebe ostaju trajne i nezaboravne. Zauvijek }e{ biti u srcima onih koji te vole i ne zaboravljaju. Neka ti Allah d`.{. podari D`ennet i vje~ni rahmet. Tvoji - otac Osman, sinovi Muamer i Nedim, supruga Muhida, bra}a Asim i Zuhdija, sestre Ai{a, Zada i Sena1196-1tz da, snahe Zejna i Mel}a, zetovi Osman i Suad

13. 10. 2008 - 13. 10. 2011.

VOJISLAV NEDI]

Jasmin, Mi{ko, Asja i Adel, Selma i Faruk

2133-tt

Dana 13. 10. 2011. navr{ava se 40 dana od smrti na{e drage

Dana 13. 10. 2011. navr{ava se 7 dana od kako je preselila na ahiret na{a draga

[EFIKE PRA[O, ro|. LIHI]
Sa ljubavlju koju smrt ne prekida ostat }e{ zauvijek u na{im srcima i mislima. Neka ti dragi Allah d`.{. podari lijepi D`ennet i vje~ni rahmet. Tevhid }e se prou~iti u subotu, 15. 10. 2011. u 14.00 sati u Alipa{inoj d`amiji. S ljubavlju i po{tovanjem, Porodica
11747-1nd`

SAMIJA JUNUZOVI], ro|. HASE^I]
Tevhid }e se prou~iti danas u d`amiji Carina na Vratniku u 14.30 sati. K}erke Vesna i Jasmina, unuk Adis, snaha Sanela i praunuk Zlatan
2134-tt

50

^etvrtak, 13. oktobar/listopad 2011.

Dnevni avaz
Javljamo rodbini, kom{ijama, prijateljima i poznanicima da je

ZORAN (JOVO) KARANOVI]
30. 4. 1956 - 9. 10. 2011. Titograd

]AMIL (RED@E) MURATOVI]
iz Te{nja
preselio na ahiret u srijedu, 12. 10. 2011. godine u 76. godini. D`enaza-namaz }e se obaviti u ~etvrtak, 13. 10. 2011. godine u 16.00 sati (poslije ikindije-namaza) u haremu ^ar{i-d`amije Te{anj, a ukop }e se obaviti na mezarju „\onlagi}ka“ u Te{nju. O@ALO[]ENI: supruga Zejneba, sin Samir, k}erke Samra i Mersida, brat Mehmed, sestra Fata, snaha Aida, zetovi Goran - Lun, Basir - Bale, unu~ad Din, Amina, Lejla, Ajla i Nejla, snaha Fatima, {ure D`emal i Fikret sa suprugama Zuhra i Rabija, te Adem, porodice Muratoptt vi}, Muslija, Turki}, Be~i}, Jahi}, ostala mnogobrojna rodbina, kom{ije i prijatelji

Sa bolom i tugom u srcu, obavje{tavamo prijatelje i rodbinu da je na{ voljeni suprug i otac ZORAN KARANOVI] iznenada preminuo u Torontu, 9. oktobra 2011. godine. Vje~no }e{ `ivjeti u na{im srcima. Supruga Biljana, k}erka Nevena i sin Stefan Sau~e{}e porodici u Torontu mo`ete poslati na web stranici http://www.turnerporter.ca
sm-0001363

... za ovaj trenutak - pripremajte se - (hadis) Sa dubokim bolom i velikom tugom obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{a draga

Duboko o`alo{}eni javljamo rodbini i prijateljima da je iznenada preselio na ahiret u 53. godini

ALMASA (SABID) HAD@I], ro|. LOKVAN^I]
preselila na ahiret u srijedu, 12. 10. 2011. godine u 75. godini. D`enaza }e se klanjati u haremu Hrasni~ke d`amije u ~etvrtak, 13. 10. 2011. godine u 16,00 sati (poslije ikindije namaza), a ukop }e se obaviti na mezarju Kova~i - Hrasnica. Tevhid }e se prou~iti istog dana u 16,00 sati u ku}i `alosti, ul. Gaj br. 17. u Hrasnici. RAHMETULLAHI ALEJHI-HA RAHMETEN VASIAH! O@ALO[]ENI: k}erka Fikreta, unuke Aldijana i Anida, brat Alija, snahe Vasvija, Fatima, Bejda i Fatima, djeveri} Faruk i Mirsada, zaove Sena i Kijana, zetovi Ned`ad i Almedin, praunu~ad, te porodice Had`i}, Lokvan~i}, Metiljevi}, Mehmedagi}, Vite{ki}, Podgorica, Kadri}, Biberovi}, Mehanija, Elezovi}, Suljevi} Kosovi} i ostala mnogobrojna rodbina, prijatelji i kom{ije 11752-1nd`

SEAD (ISMET) MU[OVI]
(20. 5. 1959 - 12. 10. 2011)
D`enaza }e se obaviti u Vlakovu dana 14. 10. 2011. u 14,30 h. O@ALO[]ENI: sinovi Amar i Arman, snaha Enisa, unuk Anur
11751-1nd`

Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i susjede da je na{a draga

Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{ dragi

IVA IVANDA
preminula 11. 10. 2011. godine u 83. godini. Sahrana drage nam pokojnice obavljena je u srijedu, 12. 11. 2011. godine na Rimokatoli~kom groblju Stup u 15.00 sati. O@ALO[]ENI: sestri}i Ante i Ivica sa obiteljima, sestri~na Mila Perkovi} sa obitelji, susjede [ljivi} Du{anka sa porodicom, Mikuli} Ivanka sa porodicom, Stanislava Ni}iforovi} sa porodicom, Nijaz Spahi} sa porodicom, Ibro [eta sa porodicom, te ostala rodbi1170-1nd` na, prijatelji i kom{ije

VOJISLAV (MILA) NEDI]
preminuo 12. 10. 2011. godine u 59. godini. Sahrana dragog nam pokojnika obavit }e se 13. 10. 2011. godine u 13,30 sati na gradskom groblju Vlakovo. O@ALO[]ENI: sinovi Dalibor i Miodrag, k}erka Vedrana, supruga Mirsada, unu~ad Marko, Leon i Sandra, zet Anto, snaha Alma, te porodice Nedi}, Sulji}, Paponja, Demir, 11736-1nd` Gudelj, te ostala rodbina, prijatelji i kom{ije

SJE]ANJE

POSLJEDNJI SELAM

na na{eg dragog djevera i amid`u

na{em amid`i

Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{ dragi

AVDO (HASAN) FEJZI] MUHAMED HAJDAREVI] NAZIFU (HASAN) BAJRAMOVI]U
Neka ti Allah d`.{. podari lijepi D`ennet jer si ti to zaslu`io. Porodica Bali}evac: Izeta, Ahmet, Almir, Tanja, Lana i 11731-1nd` Adi
preselio na ahiret u srijedu, 12. 10. 2011. u 49. godini. D`enaza }e se obaviti u ~etvrtak, 13. 10. 2011. godine u 16.00 sati na mezarju Bistri~ki put - Rakovica. O@ALO[]ENI: supruga Sabina, sin Senad, k}erka Jasmina, punica Senija, svastike Safija, [e}ira, Senada, Jasmina i Azra, bad`e Salko, Jozo, Wolfgang, Bernd i Franko, brat Ismet sa porodicom, sestre Fikreta, Ismeta i Kira sa porodicama, kao i ostala brojna rodbina, kom{ije i prijatelji Tevhid }e se prou~iti istog dana u ku}i rahmetlije u 16.00 sati, Bistri~ki put do br. 24, Rakovica. RAHMETULLAHI ALEJHI RAHMETEN VASIAH 111

Zauvijek }e{ ostati u na{im srcima i lijepim uspomenama. @elimo da ti dragi Allah d`.{. podari lijepi D`ennet i vje~ni rahmet. Snaha Mila i Zenubija, brati}i Edin, Haris i Afan
11756-1nd`

SJE]ANJE

SJE]ANJE

SJE]ANJE

na na{eg dragog i nikad zaboravljenog oca, svekra i djeda

na na{eg dragog i nikad zaboravljenog

na majku na{e kolegice

HIMZO HAJDAREVI] HIMZO HAJDAREVI]
13. 10. 2008 - 13. 10. 2011.
Prolaze godine, ali tuga, bol i sje}anje na tebe ostaju zauvijek u na{im srcima. Volimo te puno... Beskrajno nam nedostaje{. S ljubavlju i neizmjernim po{tovanjem,
11756-1nd`

FATA PAJEVI]

Vrijeme ne donosi zaborav, ne gasi ljubav, uspomene i tugu... Beskrajno nam nedostaje{. S tugom i neizmjernim po{tovanjem, Tvoji: sin Edin, snaha Zeni i unuk Afan

Supruga Mila, sinovi Edin i Haris, snaha Zeni i tvoj 11756-1nd` pa{a, unuk Afan

Neka ti dragi Allah d`.{. podari lijepi D`ennet. Slu`ba ra~unovodstva Op}inskog suda u Sarajevu
p-71101

Dnevni avaz
Sa `alo{}u i tugom obavje{tavamo rodbinu i prijatelje da je na{a draga

~etvrtak, 13. oktobar/listopad 2011.

51

Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{ dragi

ZINETA ALIBEGOVI], ro|. AJANOVI]
preselila na ahiret u utorak, 11. oktobra 2011. u 67. godini. D`enaza }e se obaviti u ~etvrtak, 13. oktobra 2011. godine u 16.00 sati na mezarju u Repovcima op}ina Konjic. O@ALO[]ENI: sinovi Ibrahim i Be{}o, k}eri Elvedina, Meliha, Sada i Iza, bra}a Asim i Muharem, sestre Suada, Senada i Sabiha, snahe Enita i Sanela, zetovi Alija, Adis, Nasuf i Muharem, unu~ad Nizama, D`enita, Naida, Amar, Rijad, Ajnur, Amer i Nidal, porodice Alibegovi}, Ajanovi}, [ehi}, Sijari}, Kara~i}, Jusufbegovi}, Repovac, Nuhbegovi}, ^i~ko, Voloder, Kajanija, Vare{lija, Hara~i}, Vrabac, Buturovi}, Huseinbegovi}, Hasanbegovi}, Avdibegovi}, te ostala mnogobrojna rodbina, prijatelji i kom{ije Tevhid }e se prou~iti istog dana u 16.00 sati u Repovcima. 11745-1nd`

MEHO (HAMID) HEBIBOVI]
preselio na ahiret u srijedu, 12. oktobra 2011. godine u 77. godini. D`enaza }e se obaviti u ~etvrtak, 13. oktobra 2011. godine u 15.00 sati na mezarju Hambina carina. O@ALO[]ENI: supruga Fatima, sin Muhamed, k}erke Fata i Sabina, sestra Haska, zetovi Nihad i D`evad, snaha Senada, unu~ad Edin, Armin, Berina, Ema, Harun i Hana, te porodice Hebibovi}, @ili}, Palalija, Teka~, Ho{o, Muharem, te ostala rodbina, prijatelji i kom{ije No037855 Ku}a `alosti: ul. Firdusbegova br. 30.

Obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{a draga

MENSURA PRELD@I], ro|. NI[I]
preselila na ahiret u subotu, 8. oktobra 2011. godine u 44. godini. D`enaza }e se obaviti u ~etvrtak, 13. oktobra 2011. godine u 14.00 sati na gradskom groblju Vlakovo. O@ALO[]ENI: k}erka Iman, bra}a Sulejman i Muriz, snahe Musenefa - Sena i Emina, brati}i Edin i Hamid, brati~ne Mulka sa suprugom Alanom i k}erkom Emom i Naida, daid`a Ned`ib, tetka Fatima, daid`i}i i daid`i~ne, teti}i i teti~ne, te porodice Preld`i}, Ni{i}, Klepo, Muji~i}, Vlahovljak, Kondo, Alji~evi}, [erak i ostala mnogobrojna rodbina, prijatelji i kom{ije Tevhid }e se prou~iti istog dana u 14.00 sati u mesd`idu na Ali111 pa{inom Polju C faza.

Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{ dragi

EJUB (AVDO) RADELJA[
preselio na ahiret u utorak, 11. oktobra 2011. godine u 86. godini. D`enaza }e se obaviti u petak, 14. oktobra 2011. godine u 14.30 sati na gradskom groblju Vlakovo. O@ALO[]ENI: sinovi Izet, Ismet, Hamdo i Ferid, k}erka Izeta, snahe Behija, Fatima, Jasna i Mevlida, unu~ad Elmedina, Nermin, Edisa, Ernest, Nedim, Edin, Dijana, Dino, Haris i Ema, praunuke Ajla, Sena i Hena, bra}a Ibran i Sabit sa porodicama, sestra Latifa sa porodicom, brati}i i brati~ne, sestri}i i sestri~ne, te porodice Radelja{, Ramovi}, Hasovi}, Hubijar, [abeta, Baru~ija, Had`i}, Sejfi}, Kne`evi}, Hod`i}, Vatrenjak, Omerba{i}, Jozi}, Buljuba{i}, Durakovi}, Meki}, Borovina, Musi}, Kljuno, Kuni}, Be{irevi}, Had`ovi} i ostala mnogobrojna robina, prijatelji i kom{ije Tevhid }e se prou~iti istog dana u 14.30 sati u porodi~noj ku}i u ulici Cvijetina br. 6 b. 111

... za ovaj trenutak - pripremajte se - (hadis) Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{a draga

FATIMA (JUSUF) HAD@IALJEVI], ro|. RADON^I]
preselila na ahiret u srijedu, 12. 10. 2011. u 74. godini. D`enaza }e se obaviti u petak, 14. 10. 2011. u 14.30 sati na gradskom mezarju Vlakovo. O@ALO[]ENI: k}erke Nisera i Nusreta, sin D`evat, snaha Merima, zet Erdin, unu~ad Nina, Amela, Jasmin, Emir i Berin, bra}a Omer, Muhamed i D`emo, sestra Nurija, brati}i i sestri}i sa porodicama, te porodice Had`ialjevi}, Radon~i}, ^engi}, Bettinger, Fazli}, Feratovi}, Mulameki}, kao i ostala brojna rodbina, kom{ije i prijatelji Tevhid }e se prou~iti istog dana u ku}i merhume u 14.30 sati, Stupsko brdo, ul. Munira Gavrankapetanovi}a 96. 111 RAHMETULLAHI ALEJHA RAHMETEN VASIAH

... za ovaj trenutak - pripremajte se - (hadis) Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{ dragi

Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{a draga

NAZIF (HASAN) BAJRAMOVI]
preselio na ahiret u utorak, 11. 10. 2011. godine u 77. godini. D`enaza }e se klanjati u ~etvrtak, 13. 10. 2011. godine poslije ikindije namaza (16.00 sati) u haremu d`amije Sokolovi} Kolonija, a ukop }e se obaviti na mezarju Kova~i - Hrasnica. O@ALO[]ENI: supruga Fadila, sinovi Mersud i Nijaz, brat Fadil sa porodicom, snahe Mara i Dijana, unu~ad Ismar, Ismir, Benjamin i Anadi, te porodice Bajramovi}, Nezirovi}, Pizovi}, ]atovi}, Nik{i}, Mehi}, Brkani}, Ni{tovi}, Kolak, Jankovi}, Habota, Bali}evac, Godinjak, ^ustovi}, Ov~ina, Avdi}, Feratovi}, Kari}, Pervan, Babovi}, Selimovi}, Novakovi}, Galija{evi}, Selimbegovi}, Begi}, Rakovi}, Porobi}, Otovi}, Ni{i}, Pa{i}, Hasanovi}, kao i ostala brojna rodbina, kom{ije i prijatelji T evhid }e se prou~iti istog dana u ku}i rahmetlije u 16.00 sati, ul. Lati~ka 54, Stup. 111 RAHMETULLAHI ALEJHI RAHMETEN VASIAH

FADILA JA[AREVI], ro|. HOD@I]
preselila na ahiret u utorak, 11. oktobra 2011. u 77. godini. D`enaza }e se obaviti u ~etvrtak, 13. oktobra 2011. godine u 14.00 sati na mezarju Hambina carina. O@ALO[]ENI: sin Fadil, k}eri Ai{a, Rabija, Suada i Alma, zetovi Zlatan, Mustafa i Safet, snaha Nermina, unuci Faruk, Armin, Adnan, Admir, Enver i Nedim, unuke Lejla, D`enita i Aida, te porodice @ero, Kedi}, Be}irovi}, Kadiri, ]orambegi}, Smaji}, Hod`i}, Cerovi}, Ahi}, kom{ije i prijatelji Tevhid }e se prou~iti istog dana u 14.00 sati u ku}i `alosti u ulici Antuna Branka [imi}a br. 6/XVI. 111

udova @ero

... za ovaj trenutak - pripremajte se - (hadis) Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{ dragi

RAMADAN ([UKRIJA) TAHTO
preselio na ahiret u utorak, 11. 10. 2011. u 62. godini. D`enaza }e se obaviti u ~etvrtak, 13. 10. 2011. godine poslije podne namaza na mezarju Bastasi - Fo~a. O@ALO[]ENI: supruga Hamida - Asima, sinovi Fahrudin i Nijaz, k}erka Lejla, snaha Edina, unuka Irna, sestre Mina i [a}ira, zet Aziz, {ura Zaim sa porodicom, svastike Abida, Izeta i Safeta sa porodicama, bad`e Ferid, Selim i Uzeir, te porodice Tahto, Kurtovi}, Kapo, Hajdar, Softi}, Vejo, Gluha~evi}, Klepo, Dedovi}, Kara~i}, D`ano, Bostand`i}, Pendek, [ahinovi}, [abanovi}, Saljevi}, Ka{mo, Bukari}, [ljivo, \endu{i}, Lagarija, kao i ostala brojna rodbina, kom{ije i prijatelji Tevhid }e se prou~iti istog dana poslije podne namaza u d`amiji Bastasi. Prijevoz do mezarja i nazad obezbije|en sa autobuskog stajali{ta Pofali}i sa polaskom u 10.00 sati, sa usputnim zaustavljanjem na autobuskim stajali{tima: Otoka, Ned`ari}i, Stup - restoran „Esmeralda“ i Aerodromsko naselje. RAHMETULLAHI ALEJHI RAHMETEN VASIAH 111

Sa `alo{}u javljamo rodbini, prijateljima i poznanicima da je na{ dragi

... za ovaj trenutak - pripremajte se - (hadis) Tu`nim srcem i duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{ dragi

REMZIJA (MUJO) HALILOVI]
preselio na ahiret dana 11. 10. 2011. u 78. godini. D`enaza }e se klanjati u ~etvrtak, 13. 10. 2011. godine u 13.00 sati ispred Sinanbegove d`amije u Gora`du, a ukopat }e se na mezarju Grabovik. Tevhid }e se prou~iti istog dana u ku}i rahmetlije u ul. Bra}e Smajovi}a 13, Grabovik u 13.00 sati. RAHMETULLAHI ALEJHA RAHMETEN VASIAH O@ALO[]ENI: supruga [ehzija, sinovi Mustafa i Mesud, k}er Mubera, sestra Hajrija, snahe Bula, Fazila, Ferida, zetovi Bajro i Emil, unu~ad Mirha, Belma, Alma, Admir, Almer i Aldijana, praunuka Iman, brati}i, brati~ne, sestri}i, sestri~ne, te porodice Halilovi}, [ain, Selak, Memi{evi}, Ramovi}, Vuga, Skorupan, Deli}, Rid`al, Vila, Ma{i}, Prutina, Vra`alica, Zla660-1go ti} i ostala mnogobrojna rodbina, prijatelji i kom{ije

NEZIR - SUVAD (EDHEM) MUHI]
preselio na ahiret u ponedjeljak, 10. oktobra 2011. godine u 54. godini. D`enaza }e se obaviti u ~etvrtak, 13. oktobra 2011. godine u 14.00 sati na gradskom groblju Vlakovo. Prijevoz obezbije|en iz Ned`ari}a ispred Bitumenke sa polaskom u 13.00 sati, do groblja i nazad. RAHMETULLAHI ALEJHI RAHMETEN VASIAH O@ALO[]ENI: supruga Emira, sinovi Adi, Emir i Imran, k}erke Zajna, Enisa i Adisa, sestre Izeta i Azemina, zetovi Bego i Abid, brati}i Nermin i Rifet, ami`da Nezir, snahe Fazila i Sanela, punica Bo`ana, svastika Mirsada, bad`o Samir, {ure Ilija, Emir, Munever i Ramo, ro|aci Muharem Spahi} i Edo Beganovi}, amid`i}i i amid`i~ne, sestri}i i sestri~ne, te porodice Muhi}, Be{i}, Sinoti}, Zeba, [abanija, Jusko, ]ato, Bahtanovi}, Kri{o, Husko, Kaba{, Alispahi}, [i{i}, Huski}, Spahi}, Beganovi}, Begi}, Dautovi}, Stevanovi}, Piti}, Palo, Zimi}, ^akar, Kuli}, kao i ostala mnogobrojna rodbina, prijatelji i kom{ije Tevhid }e se prou~iti istog dana u 14.00 sati u d`amiji Istiklal na Otoci. 111 Ku}a `alosti: Paljevska br. 20.

POKOPNO DRU[TVO

"BAKIJE" "BAKIJE"
OSNOVANO 1923
tel. 00387 (0)33 533-763 7 00387 (0)33 233-062 0

SARAJEVO

SJE]ANJE

Dana 13. 10. 2011. navr{ava se 6 godina od preseljenja na{eg

Dnevni avaz
UZ NAJVE]I TIRA@
NAJPRISTUPA^NIJE CIJENE
Osmrtnice, sje}anja, posljednji pozdravi...
033/281 - 451; Fax: 281- 461; E-mail: smrtovnice@avaz.ba

Pokopno dru{tvo "BAKIJE" vr{i prevoz umrlih iz Zapadne Europe specijalnim pokopnim vozilima i organizuje d`enaze na teritoriji BiH.
mobitel 00387 (0)61 131-788 7 fax 00387 (0)33 447-122 1

mobitel za inostranstvo 0049(0)16093427808 www.bakije.com

SARAJEVO: Tešanjska 24A, 033/ 281 - 717 D`emala Bijedi}a br. 185, 033/ 281 - 451 ZENICA: Marjanovi}a put bb (zgrada Jabuka) /fax: 032/ 424 - 441;

za pogrebne usluge, trgovinu i proizvodnju Sarajevo

GORA@DE: [ukrije Kukavice 12 038/ 222 - 251; TUZLA: Turalbegova 22 (poslovno zanatski centar Korzo-pasa`) /fax: 035/ 257 - 277; 257-477

MOSTAR: Husnije Repca bb /fax: 036/ 558-890;

MED@LIS ISLAMSKE ZAJEDNICE SARAJEVO
71000 Sarajevo, Bistrik do broja 8

SEAD [EHOVI]
S ljubavlju i po{tovanjem zauvijek }emo Te se sje}ati. Tvoji: Amra, Ned`ad, Ismar i Zerina Rizvan
11754-1nd`

424 - 440;

TRAVNIK: @itarnica F /fax: 030/ 512 - 718;

Pokopno dru{tvo „Jedileri“ - Sarajevo, pru`a pogrebne usluge po najpovoljnijim cijenama, omogu}ava brzu, kvalitetnu i jednostavnu organizaciju d`enaze na podru~ju Kantona Sarajevo i Bosne i Hercegovine, te najpovoljnije uslove za prijevoz umrlih iz inozemstva. Cjelokupna organizacija d`enaze (posljednjeg ispra}aja umrlog) obavlja se na jednom mjestu, atraktivnoj i u Gradu prepoznatljivoj lokaciji - Turbe sedam bra}e, u neposrednoj blizini trolejbuske okretnice na Austrijskom trgu, ul. Bistrik do br. 8. Svakim danom od 0-24 sata, Vama dostupan telefon: 033 712-800, fax: 033 712 801.

52

^etvrtak, 13. oktobar/listopad 2011.

Dnevni avaz

oglasi

Dnevni avaz

~etvrtak, 13. oktobar/listopad 2011.

53

54

^etvrtak, 13. oktobar/listopad 2011.

Dnevni avaz
BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE SREDNJOBOSANSKI KANTON OP]INSKI SUD TRAVNIK Broj: 51 0 Mals 023948 09 Mals Datum: 30. 09. 2011. godine TU@ITELJ: JP Hrvatske telekomunikacije d.o.o. Mostar, Direkcija za pokretnu mre`u, Kneza Branimira b.b. MOSTAR. TU@ENI: MIRAN [IMI], vl. „MIS“ Obrtni~ka radnja Han Plo~a 79, Kiseljak RADI: duga, v.p.s. 616,86 KM

oglasi
Navedenom tu`bom tu`itelj tra`i da sud donese presudu: „Du`an je tu`enik isplatiti tu`itelju ukupan iznos glavnog duga za kori{tenje mobitel usluga u visini 616,86 KM, sa zakonskom zateznom kamatom po~ev od dana 16. 08. 2008. godine na iznose kako je precizirano u tu`bi, pa do isplate, te naknaditi tro{kove parni~nog postupka, sve u roku od 15 dana, po pravomo}nosti presude.“ Istovremeno predla`e, ukoliko tu`enik, sukladno odredbama ~lanka 182. Zakona o parni~nom postupku, ne dostavi pismeni odgovor na tu`bu u zakonskom roku, da sud donese presudu kojom usvaja tu`beni zahtjev tu`itelja (presuda zbog propu{tanja)“. Nakon objave tu`be i tu`benog zahtjeva, obzirom da je tu`bom predlo`eno dono{enje presude zbog propu{tanja na osnovu ~l. 182. ZPP-a, sud }e donijeti presudu zbog propu{tanja, koja }e se objaviti u dnevnim novinama. Po proteku 15 dana od dana objavljivanja ovog oglasa u Dnevnom avazu smatrat }e se da Vam je dostavljena tu`ba na odgovor, prema ~lanu 348. stav 4. ZPP-a FBiH. Sudac Ivo @abi}, v.r.

OGLAS
Dostava tu`be za MIRAN [IMI] vl. „MIS“ Obrtni~ka radnja Han Plo~a 79, Kiseljak Ovim oglasom dostavlja se tu`ba, na odgovor tu`eniku, (prilozi se mogu podi}i u zgradi Op}inskog suda Travnik) koji je du`an da u roku od 30 dana dostavi sudu pismeni odgovor na tu`bu u dva primjerka s pozivom na broj gornji. U odgovoru na tu`bu tu`eni je du`an ista}i mogu}e procesne prigovore, izjasniti se da li priznaje ili osporava postavljeni tu`beni zahtjev, (~l. 70. i 71. ZPP-a).

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE HERCEGOVA^KO-NERETVANSKI KANTON OP]INSKI SUD U ^APLJINI Broj: 53 0 Mal 033554 11 Mal 2 ^apljina, 8. 9. 2011. godine Temeljem ~l. 348. st. 3. Zakona o parni~nom postupku FBiH br. 53/03 (u daljem tekstu ZPP-a), tu`enom se dostavlja presuda OP]INSKI SUD U ^APLJINI, sudac Dubravka So~e, u pravnoj stvari tu`itelja JP Hrvatske telekomunikacije d.d. Mostar, Direkcija za pokretnu mre`u, Ul. Kneza Branimira bb Mostar, protiv tu`enika Damira Veskov iz ^eljeva, op}ina ^apljina, radi isplate vsp. 2.089,78 KM, dana 13. 07. 2011 godine donio je sljede}u

- na iznos od 250,98 KM po~ev od 16. 02. 2010. godine pa do isplate - na iznos od 1.109,61 KM po~ev od 16. 03. 2010. godine pa do isplate - na iznos od 311,84 KM po~ev od 16. 04. 2010. godine pa do isplate - na iznos od 23,40 KM po~ev od 16. 05. 2010. godine pa do isplate, - na iznos od 23,40 KM po~ev od 16. 06. 2010. godine pa do isplate, - na iznos od 23,40 KM po~ev od 16. 07. 2010. godine pa do isplate, - na iznos od 347,15 KM po~ev od 16. 08. 2010. godine pa do isplate, te nadoknaditi tro{kove parni~nog postupka u iznosu od 107,50 KM, sve u roku od 30 dana. SUDAC Dubravka So~e PRAVNA POUKA: Protiv ove presude nije dozvoljena `alba. Tu`enik mo`e podnijeti prijedlog za povrat u prija{nje stanje (~l. 183. st. 1. ZPP-a).

PRESUDU
Zbog propu{tanja Du`an je tu`enik da tu`itelju isplati ukupan iznos glavnog duga za kori{tenje mobitel usluga u iznosu od 2.089,78 KM sa zakonskom zateznom kamatom i to:

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE KANTON SARAJEVO OP]INSKI SUD U SARAJEVU Broj: 65 0 I 095330 09 I Sarajevo, 12. 04. 2011. godine Op}inski sud u Sarajevu i to sudija Durakovi} Mehudin u pravnoj stvari tra`ioca izvr{enja Mikrokreditna fondacija „Sunrise“ Sarajevo, Zagreba~ka 50., protiv izvr{enika Jasmin Bise iz Sarajeva, Porodice Ribar 67. i Sabaheta Be{i} iz Sarajeva, Behd`eta Muteveli}a 49., radi izvr{enja, na osnovu ~lana 348. stav 3. Zakona o parni~nom postupku

ukupnom iznosu od 978,52 sa zakonskom zateznom kamatom od 08. 04. 2009. godine pa do isplate. Tro{kovi izvr{nog postupka odre|eni su u iznosu od 49,50 KM. Izvr{enje }e se provesti na nov~anim sredstvima - penziji, koju izvr{enik Sabaheta Be{i} prima kod Federalnog zavoda za PIO/MIO Sarajevo, te pljenidbom, procjenom i prodajom pokretnih stvari izvr{enika Jasmina Bise. Sudija Mehudin Durakovi} POUKA: Protiv ovog rje{enja stranke mogu izjaviti prigovor ovom sudu u roku od 8 dana od dana prijema, u dovoljnom broju primjeraka za sud i stranke. Dostavljanje rje{enja o izvr{enju izvr{enicima smatra se izvr{enim protekom roka od 15 dana od dana objavljivanja.

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE ZENI^KO-DOBOJSKI KANTON OP]INSKI SUD U ZENICI Broj: 43 0 Mals 005495 07 Mals Zenica, 17. 08. 2011. godine Op}inski sud u Zenici, sudija Amra Hed`i}Had`i}, postupaju}i u pravnoj stvari tu`ioca @eljezara „Zenica“ d.o.o. Zenica, ul. Bulevar Kralja Tvrtka I broj 17, Zenica protiv tu`enog „NAMYX“ d.o.o. Zenica, ul. Crkvice broj 50, radi isplate duga, v.s. 2.120,00 KM, van ro~i{ta, dana 17. 08. 2011. godine, donio je

godine do dana uplate, - na iznos od 530,00 KM po~ev od 12. 04. 2002. godine do dana uplate, - na iznos od 530,00 KM po~ev od 17. 05. 2002. godine do dana uplate, - na iznos od 530,00 KM po~ev od 14. 06. 2002. godine do dana uplate. kao i da tu`iocu nadoknadi tro{kove parni~nog postupka u iznosu od 217,00 KM, sve u roku od 15 dana, pod prijetnjom prinudnog izvr{enja. PRAVNA POUKA: Protiv ove presude nije dopu{tena `alba. Tu`eni mo`e podnijeti prijedlog za povrat u prija{nje stanje ovom sudu u skladu sa ~l. 183. st. 1. a u vezi sa ~l. 329. Zakona o parni~nom postupku. Protekom roka od 15 dana od dana objavljivanja ovog oglasa u Dnevnom avazu, smatrat }e se da je presuda dostavljena tu`enom. Sudija: Amra Hed`i}-Had`i}

OBJAVLJUJE RJE[ENJE O IZVR[ENJU
Dozvoljeno dana 27. 05. 2009. godine na osnovu vjerodostojne isprave-mjenice broj If2620935, izdate u Sarajevu dana 08. 07. 2008. godine, radi naplate nov~anog potra`ivanja u

PRESUDU
- zbog propu{tanja Nala`e se tu`enom da tu`iocu isplati iznos od 2.120,00 KM, sa zakonskom zateznom kamatom po~ev od dana dospjelosti, pa do isplate za svaki pojedina~ni iznos kako slijedi: - na iznos od 530,00 KM po~ev od 15. 03. 2002.

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE KANTON SARAJEVO OP]INSKI SUD U SARAJEVU Broj: 65 0 P 037832 08 P Sarajevo, 01. 07. 2011. godine Op}inski sud u Sarajevu, sudija Nives Abdagi}, u pravnoj stvari tu`itelja „Jagodina“ d.o.o. Vi{egrad, B. Jagodina, zastupan putem punomo}nika Radosavljevi} Radmile, advokata iz Vi{egrada, protiv tu`ene Blagojevi} Slavice iz Had`i}a, Ul. Had`eli broj 101., radi duga u iznosu od 27.250,00 KM, na osnovu ~lana 348. stav 3. do 7. Zakona o parni~nom postupku („Slu`bene novine Federacije BiH“, broj 53/03, 73/05 i 19/06)

OBJAVLJUJE
Poziva se tu`ena Blagojevi} Slavica iz Had`i}a, Ul. Had`eli broj 101., kao stranka na pripremno ro~i{te zakazano za dan ~etvrtak, 3. 11. 2011. godine u 12.00 sati koje }e se odr`ati u zgradi suda, soba broj 308/III. Po utvr|enoj ispunjenosti zakonskih uvjeta sud }e u nastavku pripremnog ro~i{ta odr`ati ro~i{te za glavnu raspravu. NAPOMENA: Stranke su du`ne najkasnije na pripremnom ro~i{tu iznijeti sve ~injenice na kojima zasnivaju svoje zahtjeve i predlo`iti sve dokaze koje `ele izvesti u toku postupka, te na pripremno ro~i{te

donijeti sve isprave i predmete koje `ele upotrijebiti kao dokaz (~lan 77. ZPP-a).a Na pripremnom ro~i{tu }e se raspravljati o pitanjima koja se odnose na smetnje za dalji tok postupka, o prijedlozima stranaka i ~injeni~nim navodima kojima stranke obrazla`u svoje prijedloge (~lan 79., 80. ZPP-a). Tu`eni mo`e najkasnije na pripremnom ro~i{tu podnijeti protivtu`bu (~lan 74. stav 1. ZPP-a). Ako na pripremno ro~i{te ne do|e tu`itelj, a bio je uredno obavije{ten, smatrat }e se da je tu`ba povu~ena, osim ako tu`eni ne zahtijeva da se ro~i{te odr`i (~lan 84. stav 1. ZPP-a). Ako na pripremno ro~i{te ne do|e uredno obavije{teni tu`eni, ro~i{te }e se odr`ati bez njegovog prisustva (~lan 84. stav 2. ZPP-a). Sud mo`e odrediti da se glavna rasprava odr`i odmah nakon pripremnog ro~i{ta (~lan 94. stav 3. ZPP-a). Ako stranka ili njen zastupnik u tijeku postupka ili prije proteka roka od {est mjeeci nakon pravomo}nog okon~anja postupka promijene adresu na koju se dostava obavlja, du`ni su o tome odmah obavijestiti sud (~lan 352. stav 1. ZPP-a). Obavje{tava se tu`ena da se dostava pismena smatra obavljenom protekom roka od 15 dana od dana objavljivanja ovog pismena u najmanje jednim dnevnim novinama koje se distribuiraju u Federaciji BiH i na oglasnoj plo~i suda. SUDIJA Nives Abdagi}

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE UNSKO-SANSKI KANTON OP]INSKI SUD U BIHA]U Broj: 17 0 Mals 019366 10 Mals Biha}, 26. 08. 2011. godine OP]INSKI SUD U BIHA]U, sudija Fikreta Had`i}, u pravnoj stvari tu`itelja BH Telecom DD Sarajevo Direkcija Biha} iz Biha}a, protiv tu`enog DOO „LMS“ Cazin iz Cazina, radi isplate duga od 225,80 KM, na osnovu ~lana 348. stav 3. Zakona o parni~nom postupku („Sl. novine FBiH“ br. 53/03, 73/05 i 19/06), objavljuje

OGLAS
OP]INSKI SUD U BIHA]U, sudija Fikreta Had`i}, u pravnoj stvari tu`itelja BH Telecom DD Sarajevo Direkcija Biha} iz Biha}a, protiv tu`enog DOO „LMS“ Cazin, iz Cazina, radi isplate duga od 225,80 KM, dana 26. 08. 2011. godine, donio je

PRESUDU

zbog propu{tanja

Obavezuje se tu`enik da tu`itelju isplati ukupni iznos duga od 225,80 KM, sa zakonskom zateznom kamatom koja se ima obra~unati na dijelove ovog iznosa na na~in kako slijedi: - na iznos od 48,60 KM, od 25. 05. 2009. godine do kona~ne isplate, - na iznos od 74,65 KM, od 25. 06. 2009. godine do kona~ne isplate, - na iznos od 27,40 KM, od 25. 07. 2009. godine do kona~ne isplate, - na iznos od 19,15 KM od 25. 08. 2009. godine do kona~ne isplate, - na iznos od 19,15 KM od 25. 09. 2009. godine do kona~ne isplate, - na iznos od 19,15 KM od 25. 10. 2009. godine do kona~ne isplate, - na iznos od 17,10 KM od 25. 11. 2009. godine do kona~ne isplate i nadoknadi tro{kove spora u iznosu od 16,50 KM, sve u roku od 15 dana ra~unaju}i od dana prijema presude. Sudija Fikreta Had`i} Pouka o pravnom lijeku: Protiv ove presude nije dopu{tena `alba, ali tu`eni mo`e podnijeti prijedlog za povrat u prija{nje stanje (~lan 183. stav 1. ZPP-a).

oglasi

Dnevni avaz

~etvrtak, 13. oktobar/listopad 2011.

55

Mogući protivnici BiH u baražu

Hrvatska
Selektor: Slaven Bilić. FIFA-ina lista: 9. Najveći uspjeh: Treće mjesto na SP-u 1998., četvrtfinale EP-a 1996. i 2008. Nastupi na SP-ima: 3 (1998., 2002., 2006.). Nastupi na EP-ima: 3 (1996., 2004., 2008.). Najviše nastupa: Dario Šimić 100. Najbolji strijelac: Davor Šuker 45. Učinak u kvalifikacijama za Euro 2012: 10 7 1 2 18:7 22 Najbolji strijelci u kvalifikacijama: Niko Kranjčar 4, Eduardo 3. Međusobni omjer BiH - Hrvatska: 4 0 0 4 6:14 Utakmice: BiH - Hrvatska 1:4 (kvalifikacije za SP, 1996.), Hrvatska - BiH 3:2 (kvalifikacije za SP, 2007.), Hrvatska - BiH 2:0 (prijateljska, 2002.), BiH - Hrvatska 3:5 (prijateljska, 2007.).

#$

Dnevni avaz, ~etvrtak, 13. oktobar/listopad 2011.

IFHJ

REPREZENTACIJA Selektor Safet Sušić već otputovao u Krakov na

Portugal
Selektor: Paulo Bento. FIFA-ina lista: 5. Najveći uspjesi: Treće mjesto na SP-u 1966., finale EP-a 2004. Nastupi na SP-ima: 4 (1996., 2002., 2006, 2010.). Nastupi na EP-ima: 5 (1984., 1996., 2000., 2004., 2008.). Najviše nastupa: Luis Figo 127. Najbolji strijelac: Pedro Pauleta 47. Učinak u kvalifikacijama za Euro 2012: 8 5 1 2 21:12 16 Najbolji strijelci u kvalifikacijama: Kristijano Ronaldo 5 i Nani 4. Međusobni omjer BiH - Portugal: 2 0 0 2 0:2 Utakmice: Portugal - BiH 1:0, BiH - Portugal 0:1 (baraž za EP 2010.).

Dan poslije remija sa Francuskom u Parizu (1:1), selektor BiH Safet Sušić već je bio u Krakovu. Pape se prije dva dana nadao da neće ići u Poljsku na izvlačenje parova žrijeba baraža za Evropsko prvenstvo 2012., ali je, nažalost, morao. U avionu je imao vremena da razmisli o prethodnoj noći.

0ćK 1HIK == 
I E K >=H=žK
Nosioci
Hrvatska (32.723) Portugal (31.202) Irska (28.203) Češka (27.982)

Ni Češka nije loša opcija, a ne bih volio Portugal i Hrvatsku Da u Parizu nismo

Bili katastrofalni
- Ma, eto, nije kakvo raspoloženje. Bili smo tako blizu i normalno je da smo razočarani. Da nismo dali gol, da je bilo 0:0, sa šansama na obje strane, bilo bi drugačije, ali kada povedeš i onda tamo negdje u 77. minuti primiš gol, onda je loše. Da nismo postigli pogodak i da je bilo 0:0, vjerovatno bismo bili zadovoljni. Bili smo blizu - kaže Sušić.

Nenosioci
Turska (27.601) BiH (27.199) Crna Gora (21.876) Estonija (20.355)
Pape je bio neobično miran kada je pratio utakmicu. Šta li se kuhalo u njemu? - U prvom poluvremenu nisam bio nešto posebno zabrinut, ali sam znao da oni u svakom trenutku mogu početi igrati. Moramo imati na umu da su oni u prvom poluvremenu bili katastrofalni. Znao sam da ne mogu tako igrati cijelu utakmicu i da se moraju probuditi, ali sam se nadao da će nam u drugom dijelu ipak ostaviti malo prostora da im, eventualno, zabijemo drugi gol i riješimo utakmicu. 

= @ KćA
Sušića je oduševila podrška s tribina. Pape po izlasku na teren nije mogao vjerovati koliko je navijača dočekalo reprezentaciju. - Kada smo se zagrijavali, osjećao sam se kao da igramo kod kuće. Svaka im čast, zaista. Želim zahvaliti svima onima koji su došli u Pariz da nas bodre, kao i svima onima koji su mi zatrpali telefone porukama. Nadam se da ćemo ih obradovati u baražu - kaže selektor Sušić.

Češka
Selektor: Mihal Bilek. FIFA-ina lista: 40. Najveći uspjesi: Prvo kolo SP-a 2006., finale EP-a 1996. Nastupi na SP-ima: 1 (2006.). Nastupi na EP-ima: 4 (1996., 2000., 2004., 2008.). Najviše nastupa: Karel Poborski 118. Najbolji strijelac: Jan Koler 55. Učinak u kvalifikacijama za Euro 2012: 8 4 1 3 12:8 13 Najbolji strijelac u kvalifikacijama: Mihal Kadlec 4. Međusobni omjer BiH - Češka: 2 0 0 2 1:6 Utakmice: BiH - Češka 1:3 (kvalifikacije za EP, 1998.), Češka - BiH 3:0 (kvalifikacije za EP, 1999.).

Sušić: Povrede pokvarile planove

Drugačiji tim
No, povrede su nam pokvarile planove. Prvo Kenan Hasagić, pa Mensur Mujdža... Ova druga izmjena možda je bila i ključna, jer je Mujdža bio odličan. Kada smo ostali bez njega, ta stra-

na je značajno oslabjela, a više nisam imao koga uvesti - prisjeća se Sušić. Koliko god nas boljelo, Francuzi su prošlost. Naše oči uprte su u Krakov, gdje ćemo danas nešto poslije 13 sati saznati s kim ćemo se u baražu boriti za plasman na Evropsko prvenstvo.
Bh. fudbaleri imali su odličnu podršku sa tribina

UEFA je jučer odlučila da nismo nosioci i da možemo igrati sa Portugalom, Hrvatskom, Češkom i Irskom. Šta priželjkuje selektor? - Ja bih volio izbjeći Hrvatsku i Portugal, a sa Česima i Ircima se već može igrati. Protiv njih bismo imali realne šanse - kaže Pa-

Irska
Selektor: Đovani Trapatoni. FIFA-ina lista: 29. Najveći uspjesi: Četvrtfinale SP-a 1990., prvo kolo SP-a 1998. Nastupi na SP-ima: 3 (1990., 1994, 2002.). Nastupi na EP-ima: 1 (1988.). Najviše nastupa: Šej Given 118. Najbolji strijelac: Robi Kin 51. Učinak u kvalifikacijama za Euro 2012: 10 6 3 1 15:7 21 Najbolji strijelac u kvalifikacijama: Robi Kin 5. Međusobni omjer BiH - Irska: -. Utakmice: -.

w

4=E 5 ,žA A LH JAš

Edin Džeko zadao je francuskoj odbrani dosta problema. U 40. minuti naš napadač majstorski se riješio Adila Ramija i zabio gol za 0:1. Francuski stoper zato je dobio ocjenu tri od mogućih 10. - Sa Džekom je vrlo teško. On je odličan igrač. U prvoj utakmici uspijevao sam ga zadržati, ali je sada bio mnogo bolji - priznao je Rami. (M. T.)

,LA@EJA A =K = ČADA
izvlačenje parova baraža
zabili gol, bili bismo zadovoljni i sa 0:0
Pitali smo selektora kakvo je bilo raspoloženje igrača u svlačionici nakon utakmice. - Neraspoloženi, ali poslije su ipak shvatili da nije neuspjeh igrati neriješeno u Parizu. Nismo uspjeli proći direktno, ali imamo baraž i drugu šan-

IFHJ

Dnevni avaz, ~etvrtak, 13. oktobar/listopad 2011.

#%

Edin Džeko, strijelac pogotka u Parizu 

>@L= A FHALEšA

su da idemo na EP. Treba ovo zaboraviti i zdravo! Ipak smo u ovom ciklusu osvojili 20 bodova. Čak ni ja nisam očekivao da ćemo uzeti toliko, jer sam mislio da treba osvojiti 17-18. Tih 20 je previše čak i za mene - kaže kroz smijeh Sušić.

Džeko u duelu s Evrom: Zaslužili smo odlazak na Evropsko prvenstvo

Svi su vidjeli da smo bili bolji i da smo trebali pobijediti, kaže Dijamant
- Imali su samo jednog napadača, ali se naši igrači nisu mogli nositi s njim. To je nakon utakmice kazao francuski selektor Loren Blan (Laurent Blanc), nekada vrsni odbrambeni igrač. Biranim riječima govorio je o našem Dijamantu. Nažalost, fenomenalni potez Edina Džeke u 40. minuti, kada se oslobodio igrača na leđima, okrenuo i parabolom matirao nemoćnog Igu Lorisa (Hugo Lloris), nije bio dovoljan da reprezentacija Bosne i Hercegovine prođe na Evropsko prvenstvo u fudbalu. A bili smo tako blizu preksinoć u Parizu. - Svi su vidjeli da smo bili bolji i da smo trebali pobijediti. Zaslužili smo da odemo na Evropsko prvenstvo, ali šta se sada može. Idemo u baraž - izjavio je Džeko nakon utakmice. Za razliku od većine, kojima je bilo teško odabrati najpoželjnijeg protivnika u dodatnim kvalifikacijama, Džeko se odmah izjasnio. Najviše bi volio “svoje” Čehe. U toj je zemlji počeo internacionalnu karijeru, stasao prvo na posudbi u Usti nad Labemu, a potom u Teplicama i odatle je otišao u Njemačku u redove Volfsburga. - Koga god da dobijemo, pokazali smo da se možemo nositi sa svima, čak i s najvećim reprezentacijama svijeta. Imat ćemo dvije utakmice i vidjet ćemo hoćemo li to iskoristiti - poručio je Džeko. O. L.

5A=@ KEć K JEK =
Pariz: Trenutak kada je Maluda grubo faulirao Mujdžu
(Foto: AFP)

U izboru portala Goal.com 

EA >=š @= A FA= EEšA =E C= EA H= ILEH=JE
Pape je ponovo govorio o penalu. Nakon utakmice je vidio snimak. - Igrači su rekli da nije bio penal - rekao je Pape, a na pitanje da li su ga Francuzi više dobili na svoje ime nego na samu težinu starta, selektor je odgovorio: pe te dodaje da bi mu ipak bila draža druga varijanta. - Kada bih ja birao, onda bi to bila Irska. Više volim ekipe koje manje znaju, jer tada naša igra više dolazi do izražaja. Češka ipak igra dodao je Sušić. A ako bude nešto drugo? Hrvatska ili, pak, Portugal, koji bi bio najgora varijanta? - Pa dobro, igrali smo već jednom protiv Portugala, ali - Nije baš da ga je izmislio. Mogao ga je svirati ili ne svirati, to je bilo njegovo uvjerenje. Da je bilo 0:0, možda ga ne bi dosudio. Ali je, isto tako, trebao valjda Spahiću dati žuti karton za start, što bi mu bio drugi i automatski crveni, ali nije - kaže Sušić. prije dvije godine. Sada smo mi drugačija reprezentacija, daleko bolja. Momci su mnogo napredovali u odnosu na tada. To više nisu isti fudbaleri, ali bi, vjerovatno, bilo dosta teže - kaže Sušić. Osim selektora Sušića, na današnjem izvlačenju u Poljskoj Nogometni savez BiH predstavljat će generalni sekretar Jasmin Baković i sekretar stručnog štaba Elmir Pilav. M. TANOVIĆ

Kapiten reprezentacije Bosne i Hercegovine Emir Spahić priznao je kontakt sa francuskim fudbalerom Samirom Nasrijem u spornoj 76. minuti utakmice nakon kojeg je sudac svirao penal za domaće, ali je naglasio: - Kontakta jeste bilo, ali je prije toga Nasri napravio prekršaj - rekao je komandant naše odbrane. O. L. 

=IHE A =FH=LE FHAHš=

Emir Spahić

Lulić: Odlično igrao po lijevoj strani

Senad Lulić izabran je u idealni tim posljednjeg kola kvalifikacija prema izboru portala Goal.com. Goal.com “smjestio” je Lulića na poziciju lijevog beka, na desnom je Rus

Aleksander Anjukov, stoperski dvojac čine Grk Papadopulos i Danac Simon Kjer. U veznom redu slijeva na desno: Ešli Jang (Ashley Young, Engleska), Kim Kalstrom (Kallstrom, Šved-

ska), Markos Piceli (Marcos Pizzelli, Ermenija) i Mesut Ezil (Ozil, Njemačka). Napadački tandem koji je najviše pokazao čine Klas-Jan Huntelar (Klaas Huntelaar) i David Vilja (Villa). (A. Č.)

w

Najpoznatiji francuski sportski dnevnik “L'Equipe”preko cijele prve stranice jučer je donio fotografiju Samira Nasrija kako slavi izjednačujući gol i naslov u jednoj riječi: “Olakšanje.” Time je, ali i ocjenama igrača, ugledni list kazao šta misli o nastupu naše reprezentacije u Parizu. Edin Džeko, bh. Dijamant, jedini je dobio sedmicu i proglašen je igračem utakmice. Šestice su, od naših, dobili Asmir Begović, Jasmin Mujdža, Haris Medunjanin i Elvir Rahimić. Kod Francuza, istaknuti su Nasri i Džeremi Menez (Jeremy), koje je “L'Equipe” također ocijenio šesticama.

,E==J ECH=č KJ=E?A FHA= EIJK ’'-GKEFA’
Spahić: Bilo je kontakta

(Foto: J. Hadžić)

Kenan Hasagi} hramlje na lijevu nogu

Uganuo sam zglob na treningu
Kada su se mi{i}i ohladili, nisam vi{e mogao na teren
Kenan Hasagi} i Asmir Begovi} trebali su, prema zamisli selektora Safeta Su{i}a, podijeliti minuta`u u posljednje dvije utakmice kvalifikacija za Evropsko prvenstvo 2012. No, nakon {to je utakmicu protiv Luksemburga u petak odgledao s klupe, Hasagi} je preksino} branio samo prvo poluvrijeme. - Uganuo sam zglob lijeve noge jo{ na zagrijavanju uo~i utakmice, ali mi se isprva ~inilo da nije ni{ta stra{no. Ipak, kada su se mi{i}i ohladili tokom odmora, shvatio sam da ne mogu nastaviti. Povreda nije te{ka, vrlo brzo }u biti spreman - rekao nam je ju~er Hasagi} te je negirao da ova i prethodna povreda zgloba desne noge imaju veze s njegovim hroni~nim problemima s le|ima. Bi li i{ta promijenilo da je Su{i} imao mogu}nost jo{ jedne izmjene, nikada ne}emo saznati. Hasagi} ka`e da treba gledati naprijed. - Imamo mo}nu ekipu, potvrdili smo to u ovim posljednjim utakmicama. Od Francuza smo bili mnogo bolji u prvom poluvremenu. Trebali smo pobijediti. Na`alost... Za{to nismo, ni Hasagi} nema spreman odgovor. - Teren u Zenici ostavio je traga, vidljiv je bio umor u drugom poluvremenu - smatra Hasagi}. Dugogodi{nji golman bh. reprezentacije nije se izjasnio koga bi `elio u bara`u. Smatra da imamo {ansi protiv svakog od ~etiri mogu}a O. L. protivnika.

58

Dnevni avaz, ~etvrtak, 13. oktobar/listopad 2011.

sport

FRANCUSKA Vahid Halilhod`i} za „Dnevni avaz“

„Zmajevi“ se ne trebaju bojati nikoga u bara`u
Bio sam ponosan na sjajnu igru bh. fudbalera, ali i na veli~anstvenu podr{ku na{ih navija~a u Parizu
- „Zmajevi“ su bili sjajni, odli~no organizirani na terenu, takti~ki su besprijekorno odigrali me~ protiv velesile kakva je Francuska. Nismo uspjeli, ali idemo dalje. U bara`u za Evropsko prvenstvo ne trebamo se bojati nikoga - ka`e Vahid Halilhod`i} u telefonskom razgovoru za „Dnevni avaz“ iz Lila. Na{ legendarni stru~njak, trenutno selektor Al`ira, prisustvovao je preksino}njoj utakmici, u kojoj smo, nema sumnje, dokazali da mo`emo biti ravnopravni, ali i bolji od jakih selekcija, poput „Trikolora“. }emo uspjeti u bara`u. Ne postoji nijedan razlog da imamo kompleks, bez obzira na to ko }e nam biti protivnik, ali ne smijemo ni pomisliti da smo favoriti - nagla{ava Vaha te nastavlja: - Mnogi Francuzi su iznena|eni kvalitetom na{eg dr`avnog tima i svi su mi od njih ~estitali. Ponosan sam zbog „Zmajeva“, ali i zbog na{e publike. Kada sam iza{ao na tribine i ~uo pjesmu „Volim te, Bosno“, naje`io sam se. @ao mi je {to nismo uspjeli zbog igra~a i mog prijatelja Safeta Su{i}a, ali i zbog navija~a. Nisu {tedjeli novac ni vrijeme da prevale hiljade kilometara i zagrme sa stadiona Stad d’Frans. Bili su veli~anstveni. To je na{a velika pobjeda.

Hasagi}: Imamo mo}nu ekipu

„Zmajeve“ do~ekali rodbina, prijatelji i novinari

Samo se {estorica vratila u Sarajevo
Samo {estorica igra~a i stru~ni {tab bez {efa vratili su se ju~er poslije podne iz Pariza u Sarajevo. Ve}ina igra~a je iz glavnog francuskog grada „uhvatila“ lak{e i br`e avionske konekcije do gradova u kojima igraju njihovi klubovi, a selektor Safet Su{i} je s Jasminom Bakovi}em i Elmirom Pilavom oti{ao u Krakov na `rijeb bara`a. U Sarajevo su se ~arter-letom vratili Kenan Hasagi}, Asmir Avduki}, Darko Maleti}, Adnan Zahirovi}, Ermin Zec i Zlatan Muslimovi}, koji je i dalje bez kluba. Do~ek na Aerodromu priredili su im rodbina, prijatelji i noO. L. vinari.

Zadovoljan radom u Al`iru
- Pro{log vikenda u posljednjem kolu kvalifikacija za Afri~ki kup nacija Al`ir je sa 2:0 savladao Centralnoafri~ku Republiku. Ekipa je pru`ila dobru igru, {to je temelj za glavni posao, plasman na Svjetsko prvenstvo 2014. u Brazilu - isti~e Halilhod`i}. Halilhod`i} se osvrnuo i na dosu|eni penal za Francusku.

Bez kompleksa
- Ova generacija je sazrela za veliko takmi~enje. Nismo iskoristili prvu me~-loptu, ali vjerujem da

Sumnjiv penal
- Jedanaesterac je prestrogo dosu|en. Ne vjerujem da bi {kotski arbitar Kreg Tomson (Crag Thomson) u sli~noj situaciji, ali ispred francuskog gola, pokazao na bijelu ta~ku. Potvrdilo se da nas i u fudbalskom svijetu tretiraju kao malu zemlju. Ali, uskoro }e nas fudbalska Evropa morati prihvatiti, htjela ili ne, kao u~esnicu Eura - Vahina je poruka na kraju razgovora. A. DRINJAKOVI]

Nakon neuspjeha Srbije u kvalifikacijama za Euro

Stankovi} i Vidi} povla~e se iz reprezentacije
Kapiten fudbalske reprezentacije Srbije Dejan Stankovi} i njegov zamjenik Nemanja Vidi} najavili su povla~enje nakon poraza od Slovenije. - Ovo je bio moj posljednji takmi~arski me~ za Srbiju. Mo`da }u odigrati jo{ neku prijateljsku utakmicu - izjavio je Stankovi} (33 godine) nakon utakmice u Mariboru. Iako se izjedna~io s rekorderom Savom Milo{evi}em, odigrav{i 102. utakmicu za reprezentaciju, fudbaler Intera odlu~io je da se povu~e. Opro{taj je najavio i Vidi}, koji je odigrao 56. utakmicu. - Vrijeme je za smjenu generacija u reprezentaciji - rekao je tridesetogodi{nji stoper Man~ester junajteda. Srbija se nije uspjela plasirati u

Pri`eljkujem Irce
- Nadam se da }emo imati sre}e barem u `rijebu bara`a, a to je da igramo s Republikom Irskom. T ehni~ki smo superiorniji od Oto~ana i mislim da bismo ih uspjeli eliminirati. Tako|er, i ^esi su protivnik s kojim se mo`emo nositi, dok su Portugalci i Hrvati kvalitetniji. No, i protiv njih bismo imali realne {anse - smatra Vaha.

Jir`i Pli{ek, trener Sarajeva

Zoran [uko o incidentu
Zoran [uko nije komentirao posljednjih 15 minuta TV prijenosa utakmice na BHT-u, jer su ga trojica Francuza i jedna djevojka s akreditacijama napali i isklju~ili mu liniju koju je koristio. - Provokacije su po~ele i prije, kada sam ih zamolio da se uti{aju, jer prenosim utakmicu u`ivo, a problem je kulminirao kada su Francuzi izjedna~ili. Vri{tali su oko mene, uklju~ili alarme na svojim telefonima kako bi me ometali. U jednom trenutku su mi, vjerovatno, isklju~ili liniju koju sam koristio, {to ja tada nisam znao - rekao nam je ju~er [uko. Komentator BHT-a nije uspio zapamtiti imena s akreditacija, a pretpostavlja da je u pitanju tehni~ko osoblje neke od francuskih TV ku}a. @alio se predstavnici organizatora koja se, kako ka`e, nije mogla na~uditi pona{anju svojih sunarodnjaka. Prijenos je, kao {to je poznato, zavr{io Velid Spaho iz sarajevskog stuO. L. dija.

Ako budu igrali BiH i ^e{ka, Isklju~ili su mi liniju {anse su podjednake
Stankovi}: Odigrao 102 utakmice

bara` za Evropsko prvenstvo 2012. (Z. [.) godine.

Bekenbauer: Platini treba naslijediti Blatera
Legendarni njema~ki fudbaler Franc Bekenbauer (Franz Beckenbauer) rekao je da bi Mi{el Platini (Michel) trebao naslijediti Sepa Blatera (Sep Blatter) na mjestu predsjednika Me|unarodne fudbalske federacije (FIFA). Bekenbauer je rekao da je Platini kao prvi ~ovjek UEFA-e napravio odli~an posao i da ima odli~ne ideje koje su mnogi prihvatili. Blater ima 75 godina, a u junu ove godine ponovo je izabran za pr(M. T.) edsjednika, sa mandatom do 2015. godine.

^e{ki stru~njak na privremenom radu u Sarajevu Jir`i Pli{ek (Jiri Plisek) smatra da je na{a reprezentacija odigrala vi{e nego dobar susret u Parizu. - Vidi se da bh. tim ima svoj prepoznatljiv identitet, niz kvalitetnih evropskih fudbalera, neophodno iskustvo za velike me~eve... [teta je {to niste uspjeli sa~uvati prednost protiv Francuza, a bili ste tako blizu. Igra u prvom poluvremenu bila je sjajna - ka`e trener Sarajeva. O mogu}nosti da dana{nji `rijeb bara`a za Evropsko prvenstvo 2012. godine u Poljskoj i Ukrajini spoji „Zmajeve“ i ^ehe, isti~e: - Na{a reprezentacija bila je u posljednje vrijeme pod kritikama javnosti, {to se odrazilo i na rezultate. Ipak, uspjeli smo izboriti doigravanje i to je najva`nije. Nemamo tako sna`nu selekciju

Pli{ek: ^e{ka ima visok potencijal

kao u vrijeme Pavela Nedveda, Karela Poborskog, Jana Kolera... ali imamo tim visokog potencijala. Radi se o igra~ima na ~elu sa Petrom ^ehom, koji su bili evropski prvaci za mlade. Ako se sastanu ^e{ka i BiH, {anse su nam podjednake. A. Dr.

IFHJ

Dnevni avaz, ~etvrtak, 13. oktobar/listopad 2011.

#'

EKSKLUZIVNO Slaven Bilić, selektor reprezentacije Hrvatske 

AJA CA@=JE ?H >K@EJA FIE = HAE
Nisam se ni ja baš kladio na Francuze, znao sam da ste kvalitetni
prvi u grupi. Sve do utorka imali smo priliku za to, ali nam se, nažalost, nije poklopilo - kaže Bilić. A o nastupu BiH u Parizu hrvatski selektor imao je samo riječi hvale.
Marković: Saberite glave i krenite u novi boj

Ako otvorimo nekoliko hrvatskih internetskih portala i vidimo kakvim uvredama zasipaju svog selektora Slavena Bilića, istog onoga kojeg su prije nekoliko godina hvalili na sav glas, onda mu zaista trebamo skinuti kapu zato što je uopće odlučio govoriti za našlist.

Zrelost i snaga
- Ja sam još na onoj prijateljskoj utakmici s vama u Sarajevu (3:5) vidio da imate vrlo talentiranu i dobru ekipu. U prošlom ciklusu ste pokazali kvalitet, zrelost i snagu, ali ste u ovom imali i još nešto dodatno, suprotno našem uobičajenom mentalitetu. Nakon poraza od Francuske i Rumunije, očekivalo se da se raspadnete, ali vi ste pokazali ono najbitnije snagu ekipe da se izolira od vanjskog utjecaja i da odgovori, a upravo ste to i učinili. Zato se prije utakmice u Parizu ja nisam baš kladio na Francuze. Znam da ste dobra ekipa s karakterom i da, ako vam se poklopi,možete pobijediti. A to što niste, nemojte gledati crno. Budite ponosni na taj remi - rekao nam je Bilić. M. TANOVIĆ

Riječi hvale
U jučerašnjem telefonskom razgovoru Bilić je govorio mirno i staloženo. Loša iskustva s našim hrvatskim kolegama vjerovatno su ga dobro naučila da svaku riječ prvo treba dobro odmjeriti pa je tek onda izložiti javnosti.Hrvatska je na kraju zauzela drugo mjesto, iza Grčke. Mediji u zapadnom

*K@E =A@ =E A K >=H=žK AC = -2
Ono što ste pokazali u Parizu, niko neće ponoviti u narednih 10 godina
Predsjednik Hrvatskog nogometnog saveza Vlatko Marković uvijek rado odgovara na pozive iz Bosne i Hercegovine. Rođeni Bugojanac na čelu HNS-a nerijetko pobrka “mi” i “vi”, ali to je samo dodatni dokaz o njegovoj vezanosti s BiH. Markovića jučer nismo ništa morali pitati. Znao je zašto zovemo. - Mi i vi u baražu? Ja se ne bih baš previše radovao - rekao je te je nastavio: - Prvo mi je drago da BiH konačno ima kvalitetno stručno vodstvo, na čelu sa Safetom Sušićem, i jednog takvog lidera poput Ivice Osima. Stalno sam pitao za rezultat iz Pariza, ipak sam ja Bosanac i sretan sam zbog vašeg uspjeha - kaže Marković. Za remi iz Pariza, poručio nam je da ne budemo utučeni. - Ono što ste tamo pokazali, niko neće ponoviti u narednih 10 godina. Bilo je fenomenalno. Samo saberite glave i krenite u novi boj. Pitali smo i Markovića zašto mediji u Hrvatskoj toliko mrze Slavena Bilića. - Novinari? Katastrofa! Prešli su sve granice. Hrvat vam ništa ne mrzi više od tuđeg uspjeha. Slaven je predivan momak, imamo izvanrednu momčad, ali ako jednu utakmicu ne dobiješ, ovdje se stvori katastrofalan ambijent rekao je Marković. Ako treba, budite i bezobrazni - kaže Marković. Čak i ako budemo zajedno u baražu? - Želim da se nađemo zajedno, ali u grupi na Evropskom prvenstvu. Iskreno, ne u baražu - rekao je Marković. M. T.

Vlatko Marković, predsjednik HNS

Pitali smo Bilića kako podnosi salve bljuvotina kojima ga hrvatski novinari svakodnevno zasipaju. - Mene se to uopće ne tiče - rekao je kratko.

7LHA@A A IA A JEčK 

LE=HE IK FHAšE ILA CH=E?A

Bilić: BiH je dobra ekipa s karakterom

susjedstvu su nezadovoljni. - Naša je grupa bila predstavljena kao lagana, ali nije to baš bilo tako. Sada kada

vidimo ko je sve u baražu, onda je jasno da nam je bio cilj da izbjegnemo dodatne kvalifikacije i da budemo 

=C@Eć *H žAE E F>A@K K CIJE=

Mladi nastavljaju utrku za EP 

EI=IK=KKIFAD
Naše nade u završnoj grupi kvalifikacija za EP
Juniorska nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine je sa maksimalne tri pobjede i plasmanom u završni krug kvalifikacija za Evropsko prvenstvo 2012. godine igrača do 19 godina priredila veliko iznenađenje. Trijumfima nad selekcijama Rusije, Sjeverne Irske i Bugarske u Plovdivu izabranici selektora Tonija Karačića potvrdili su se kao generacija za svijetlu perspektivu bh. nogometa. - Naši mladi nogometaši pokazali su na terenu pravu vrijednost, odnosno potvrdili su karakter i zavidno znanje. I izvan stadiona su svojim ponašanjem i zajedništvom potpuno opravdali povjerenje stručnog štaba i status reprezentativaca BiH. Kvalitet ovih momaka za mene nije bio sporan, što se na kraju i potvrdilo. Nisam ni sumnjao u uspjeh. I kao selektor sam ponosan na sve njih, a smatram da zaslužuju i daleko veću pažnju u našoj javnosti - istakao je Karačić. I. I.

Toni Karačić, selektor bh. juniora

8AA?KA=I=L=@==)HCAJEK
Falkao u posljednjim sekundama duela u Boliviji donio Kolumbiji pobjedu
Reprezentacija Venecuele pokazala je da nisu bile slučajne njihove dobre igre na posljednjoj Kopa Americi. U kvalifikacijama za Svjetsko prvenstvo savladali su Argentinugolom Fernanda Amorebijete (Amorebieta) u 61. minuti. Novi selektor Argentine Alehandro Sabelja (Alejandro Sabella) izjavio je da su njegovi izabranici odigrali dobro samo u prvih pola sata, a da je nastavak meča pripao Venecueli, koja je zasluženo osvojila sva tri boda. Osim Venecuele, pobjede su ostvarili i Čile i Kolumbija, dok je duel Paragvaja i Urugvaja završen neriješeno. Radamael Falkao (Falcao) pogodio je u posljednjim sekundama za pobjedu Kolumbije u Boliviji. Brazil je domaćin Svjetskog prvenstva 2014. godine i ne učestvuje u kvalifikacijama, direktno će se plasirati četiri prvoplasirane reprezentacije, a peta će igrati plej-of. Rezultati i strijelci: LA PAZ: Bolivija -Kolumbija 1:2 (Flores 85 - Pabon 48, Falkao 90+2). SANTJAGO: Čile - Peru 4:2 (Ponse1, Vargas18, Medel 48, Suazo63 -Pizaro 49,Farfan 60). ASUNSION: Paragvaj Urugvaj 1:1 (Ortiz 90 - Forlan 67). KARAKAS: Venecuela Argentina 1:0 (Amorebieta 61). (Z. Š.)

Južnoameričke kvalifikacije za SP

Sa meča u Zenici: Pet golova u mreži Kiprana

Sjajnom igrom protiv Kipra u Zenici (5:1) mlada fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine najavila je da će u nastavku kvalifikacija za Evropsko prvenstvo 2013. u Izraelu biti ozbiljan rival barem za drugu poziciju. - Čestitam igračima. Plan je bio da u prvom poluvremenu, znajući da nas očekuje težak teren, realiziramo neke naše šanse - kaže selektor BiH Vlado Jagodić. Posebno je zapažen bio Nemanja Bilbija, nad kojim je napravljen penal za naše

vodstvo. Kapiten je zabio gol, a tri puta nije imao sreće, dva puta je njegov šut zaustavljala stativa, a jednom prečka. - Željeli smo da u nastavku mirnom igrom privedemo utakmicu kraju. Dali smo još jedan pogodak i ja sam zadovoljan sa 5:1 - ističe Jagodić te dodaje da se već okreće meču u novembru na Kipru, jer brzo moramo doći do tri gostujuća boda. U baražu za EP igrat će deset pobjednika grupa i četiri najbolja drugoplasirana. V. BEGUNIĆ

Selektor reprezentacije Švicarske Otmar Hicfeld (Ottmar Hitzfeld) ostat će na klupi te zemlje, uprkos neuspjehu u kvalifikacijama za Euro 2012. - Imam ugovor u kojem se ne spominje raskid saradnje u slučaju neuspjeha. Čelnici saveza ukazali su mi podršku i veliko povjerenje. U sljedećih nekoliko mjeseci pripremat ćemo se kako bismo izbo-

0E?BA@ IJ=A = KFE

I pored neuspjeha Švicarske

rili učešće na Svjetskom prvenstvu 2014. u Brazilu - izjavio je Hicfeld. Švicarska je ostala bez šansi za plasman na EP u Ukrajini i Poljskoj nakon što je sa 2:0 poražena od Velsa. Iskusni trener preuzeo je reprezentaciju Švicarske 2008. godine i izborio je plasman na SP u Južnoj Africi. (Z. Š.)

Evropska ko{arka{ka federacija (FIBA Evropa) objavila je da }e `rijeb za me|unarodna reprezentativna takmi~enja biti odr`an 4. decembra u Minhenu (Njema~ka), iako se ranije kalkuliralo da }e se to desiti krajem novembra.

Start u avgustu idu}e godine

Kvalifikacije za EP 2013

60

Dnevni avaz, ~etvrtak, 13. oktobar/listopad 2011.

sport

RUKOMET Bosna u petom kolu Regionalne lige savladala Nexe

Imena rivala saznat }emo 4. decembra

Prema saop}enju FIBA Evrope, bit }e `rijebane grupe kvalifikacija za evropska prvenstva mu{kih i `enskih selekcija 2013. te zavr{nice prvenstava za mlade koja su na rasporedu 2012. godine. Kvalifikacije seniora za EP 2013. u Sloveniji, u kojima }e u~estvovati i na{a reprezentacija, bit }e igrane izme|u 15. avgusta i 11. septembra 2012. Kona~an broj u~esnika u kvalifikacijama bit }e objavljen krajem oktobra, kada je krajnji rok za prijavu. Pretpostavlja se da }e nastupiti 30 selekcija, raspore|enih u {est grupa, iz kojih bi po dva prvoplasirana i ~etiri najbolja tre}eplasirana nastupila na EP-u (osam selekcija oslobo|eno je kvalifikacija). U `enskoj konkurenciji, u `rijeb }e biti uvr{teno 26 ekipa koje }e kvalifikacije za EP u Francuskoj igrati od 13. juna do 14. jula. I na{e ko{arka{ice imat }e priliku da se bore za Eurobasket. Doma}ini prvenstava za mlade bit }e naknadno (E. J.) odre|eni.

Reprezentacija BiH u sjede}oj odbojci ostvarila je i ~etvrtu pobjedu na Evropskom prvenstvu u holandskom Roterdamu, savladav{i sino} Rusiju sa 3:0 (27:25,

BiH savladala i Rusiju
Vojvodi} do`ivio saobra}ajnu nesre}u
U povratku iz Vogo{}e u Tuzlu

Evropsko prvenstvo u sjede}oj odbojci

’Studenti’ u fini{u slomili otpor gostiju iz Hrvatske
Dvorana „Ramiz Sal~in“ u Sarajevu. Gledalaca: 800. Sudije: Aleksandar Pand`i}, Ivan Mo{orinski (Srbija). Delegat: Du{an Popovi} (BiH). Sedmerci: Bosna 1 (1), Nexe 2 (2). Isklju~enja: Bosna 6 minuta, Nexe 10. Rezultat: Bosna - Nexe 26:23 (12:12). BOSNA: Martinovi} (11 odbrana), Terza, Me|i} 1, Toj~i} 3, Ba{i} 1, ^aki} 6 (1), Halilbegovi} 1, Rakovi} 3, Tatar, Vujadinovi} 1, Pa`in, Gorenac, Vra`ali} 3, Savi} 1, Mesari}, Jusufovi}. Trener: Irfan Smajlagi}. NEXE: P Leli} (2 odbrane), . [unji} (9 odbrana), Kozina 1, Mataija 1, Eter 1, F. Leli} 5 (1), Mr|enovi} 1, Bari{i} 1, Varvodi} 1, Ked`o, Markoti} 6 (1), Sli{kovi}, Pivac, Obad 2, Kevi} 1, Veli} 3. Trener: Kasim Kamenica. Rukometa{i Bosne i ju~er su odigrali njima svojstven me~, nezvjestan do posljednje sekunde, nanijev{i u petom kolu Regionalne SEHA lige prvi poraz odli~noj ekipi Nexea iz Na{ica, koju predvodi na{ stru~njak Kasim Kamenica. Utakmica je bila izjedna~ena tokom ve}ine me~a, a Bosna je prvi put do{la u vodstvo u sedmoj minuti (3:2). Do 24. minute „Studenti“ su odr`avali dva gola prednosti da bi gosti iz Hrvatske preokrenu-

U posljednjih {est minuta na{ prvak postigao pet golova, ne primiv{i pri tome nijedan pogodak

Detalj sa me~a: Mesari} (Bosna) {utira na gol Nexea (Foto: S. Saletovi})

25:22, 25:23). Bio je to dosta izjedna~en me~, u kojem su izabranici selektora Mirze Hrustemovi}a ipak uspjeli do}i do novih bodova.

li na 11:10. Ipak, golovima Amira ^aki}a i Andreje Ba{i}a na poluvrijeme se oti{lo sa 12:12. U nastavku su Sarajlije krenule furiozno, povev{i sa 15:12, ali je u fini{u me~a razigrani Robert Markoti} doveo Nexe u vodstvo sa 23:21 (54. minuta). Kada je ve}ina gledalaca pomislila da }e na{ prvak upisati novi poraz, „Studenti“ su zaigrali odli~nu odbranu i golovima iz kontranapada Hrvoja Toj~i}a, Predraga Vujadinovi}a i ^aki}a preokrenuli rezultat, a Nexe se nije uspio A. ^ULI] vratiti.

Odli~na odbrana

Izjedna~en me~

Vra}aju}i se u Tuzlu iz Vogo{}e, gdje je prisustvovao trenerskom seminaru, {ef stru~nog {taba Slobode Darko Vojvodi} do`ivio je saobra}ajnu nesre}u. Sliska cesta na prevoju Karaula prouzrokovala je da Vojvodi} izgubi kontrolu nad automobilom, koji se nekoliko puta prevrnuo. Sre}om, Vojvodi} ka`e da je pro{ao

bez te`ih povreda. - Osje}am malo ja~e bolove u ramenu, ali se nadam da }e me brzo pro}i. Na automobilu je pri~injena velika {teta - rekao je Vojvodi} te je dodao da }e u subotu, bez obzira na ovaj udes, ali i prehladu koju vu~e vi{e od sedmice, debitirati na klupi Slobode u prvenstvenom susreE. M. tu protiv Zvijezde.

Hrva~ima Bosne ~etiri medalje

Hrva~i sarajevske Bosne osvojili su ~etiri medalje na Me|unarodnom turniru „Asko - Graz“, odr`anom 8. i 9. oktobra u Gracu. Elvir ]osi} osvojio je zlatnu, a Adin ]osi}, Agron Sadikaj i Ermin ]osi} srebrene medalje. U ekipnom plasmanu, hrva~i Bosne osvojili su peto mjesto, dok je me|unarodni sudija prve kategorije iz Bosne i Hercegovine Avdulah Kuki} progla{en najboljim djeliocem pravde. Na takmi~enju je u~estvovalo 11 ekipa i skoro 90 takmi~ara iz ^e{ke, Italije, Ma|arske, Slovenije, Slova~ke, Hrvatske, BiH i Austrije.

Ekipe na{ih ko{arka{a uspjele su u uzvratnim kvalifikacijskim me~evima Euro~elend` kupa anulirati zaostatke iz prvih me~eva i plasirati se u grupnu fazu tre}eg po snazi kontinentalnog takmi~enja. Tako je Jenisej Jasmina Huki}a (3 poena) i Elmedina Kikanovi}a (4)

Huki}, Kikanovi} i Tuljkovi} izborili grupnu fazu

Kvalifikacije za Euro~elend` kup

Ko{arka{i Leotara ostali su uo~i starta sezone bez Nikole \urasovi}a. Krilni igra~ (28 godina, 199 centimetara), koji je trebao biti jedan od lidera trebinjskog tima, nastavit }e karijeru na Kipru, u ekipi ENAD. - Da nije ovog iznenadnog odlaska, bili bismo ozbiljna ekipa za sredinu tabele, a mo`da i ne{to vi{e.

\urasovi} se seli na Kipar

Leotar ostao bez va`nog igra~a

Sada sve moramo „tumbati“, tra`iti nekog novog nosioca igre - ka`e trener Leotara Radomir Kisi}. Glavni cilj ekipe bit }e opstanak, a Kisi} vjeruje da }e {ansu iskoristiti mladi igra~i kao {to su Marko Rikalo, Mirko Kova~evi}, Aleksandar Crnogorac i \or|ije Ninkovi}. Leotar u prvom kolu (15. oktobar) M. P . gostuje ^eliku u Zenici.

Tuljkovi}: Pro{ao sa ma|arskim Solnokom

u obra~unu ruskih ekipa savladao Spartak Primorje sa 89:66 (prvi me~ 58:75). Ma|arski Solnok Muje Tuljkovi}a (9) dobio je tim finskog Pijrikna sa 69:57 (69:77). U 2. kolu Jadranske ABA lige Hemofarm Alekseja Ne{ovi}a (7 poena, 6 asistencija) dobio je Zagreb (80:77) Ante Ma{i}a (8), dok Miralema Halilovi}a ponovo nije bilo u sastavu „Mrava“. Budu}nost Milana Milo{evi}a (3 skoka) savladala je Crvenu zvezdu (79:64), a Union Olimpija Ratka Varde (15 poena, 5 skokova) Cedevitu Vedrana Princa (7) i Ivana Opa~ka (povrije|en). U 3. kolu ukrajinske lige Himik Sa{e Vasiljevi}a (4) u gostima je savladao Politehniku (74:57). U {panskoj Endesa ligi Kaha Laboral je u drugom kolu u gostima porazila Gran kanariju sa 77:68, a Mirza Teletovi} je postigao 24 poena uz osam (V. B.) skokova.

Matko: Iskusni napada~

Nekada{nji napada~ ^elika, Sarajeva, Zrinjskog, Rijeke i Intera iz Zapre{i}a i zvani~no je poja~ao redove Zvijezde iz Grada~ca. - Dobili smo certifikat za Matka tako da }e imati pravo nastupa ve} protiv Slobode. Radi se o odli~nom igra~u, ~ije sposobnosti i kvalitete poznajem, jer sam ga ve} trenirao. Njegovim dolaskom dobili smo kvalitetnog napada~a - kazao je menad`er D`. D. Dragan Jovi}.

Matko poja~ao Zvijezdu

IFHJ
Foto dana

Dnevni avaz, ~etvrtak, 13. oktobar/listopad 2011.

$
Vijest u brojci
Broj sportista u Australiji koji koristi nedozvoljena stimulativna sredstva,drastično je povećan, saopćila je tamošnja Antidopinška agencija. Prošle godine su na više od 7.000 testova zabilježena 42 slučaja dopinga, što je duplo više u odnosu na 2008. Među prijestupnicima najviše je bodibildera, čak desetorica, a po sedam slučajeva zabilježeno je u biciklizmu i ragbiju te tri u atletici.

"

Izjava dana
- Neka FIFA zaradi malo manje novca.
(Slavni Brazilac Romario kritizira Svjetsku fudbalsku federaciju zbog visokih cijena ulaznica za Mundijal 2014.)

Ofsajd

Sa meča El Salvador - Kajmanski Otoci: Fudbal ili vaterpolo?

Britanskom maratoncu oduzeta je bronzana medalja, osvojena na Kilder maratonu u blizini Njukasla, nakon što je utvrđeno da je završnu dionicu utrke prešao - autobusom. Organizatori su saopćili da je 31-godišnji bivši vojni mehaničar Rob Sloun “nestao” iz utrke nakon 30 kilometara, uskočio u autobus, a onda je u završnici maratona iskočio iz šumarka i došao na cilj kao treći.
Studemajer: Ne možemo samo sjediti 

=H=J=? @š= @ ?E= K =KJ>KIK

KOŠARKA Haos u grčkom prvenstvu nakon odgode početka sezone

2==JE=EI FHEAJE FHA=I K ==JAHA
Aktuelni evropski prvak spreman je pristupiti Jadranskoj ligi
vlasnika, ali bi izbjegli plaćanje visokih poreza (čak 45 procenata) na zarade svojih igrača te bi mogli tražiti pomoć države. Panatinaikos, aktuelni grčki i evropski prvak, dodatno je podebljao prijetnju najavom da je spreman, u slučaju da se haotična situacija u domaćem prvenstvu ne riješi, otisnuti se pod okrilje Jadran-

Slično obustavi rada u NBA ligi sada je svojevrstan “lockout” proglašen i u grčkoj košarci. Početak nove prvenstvene sezone odgođen je na neodređeno vrijeme, jer nije postignut dogovor o prodaji prava s televizijskim kućama. Iako je sedam ekipa glasalo za dogovor, presudilo je to što su se manjinskoj grupi nezadovoljnih

Iako se ogroman broj NBA igrača otisnuo u inozemstvo zbog “lockouta”, Grčka im baš i nije omiljena destinacija. Najbolje je to na vlastitoj koži osjetio tim Panioniosa iz kojeg su u dva priključila i dva najveća grčka kluba - Olimpijakos i Panatinaikos. Pored toga, ova dva kluba, uz Aris, PAOK i Panionios, zaprijetila su da će zatražiti prelazak u status amaterskih. To bi značilo da ne bi mogli računati na finansijsku podršku sadašnjih

1ECH=E 2=EEI

navrata stizale informacije da su angažirali NBA pojačanja, no centri Mariz Spejts (Marreese Speights) i Bajron Malens (Byron Mullens) i pored postignutih dogovora su odustali od grčke avanture.

ske ABA lige, koju su formirali klubovi sa područja bivše Jugoslavije. Većina grčkih klubova u ogromnim je finansijskim problemima, a ekipi Paneliniosa upravo je zbog toga uskraćena takmičarska licenca pa će prvenstvo startati sa samo 13 timova. (E. J.)

Neizvjestan početak sezone: Grci krenuli stopama NBA lige

Engleski Liverpul želi da klubovima Premijer lige, po uzoru na španske velikane Barcelonu i RealMadrid, bude omogućeno da sami prodaju prava televizijskih prijenosa. Spomenuti španski klubovi sami prodaju TV prava za prijenose u inozemstvu, što im donosi dodatni profit. Prema postojećem kolektivnom ugovoru, svih 20 engleskih premijerligaša dijeli ukupno 2,2 milijarde dolara za prava prijenosa utakmica izvan Velike Britanije. Prema riječima funkcionera Liverpula, “nije fer” da 

ELAHFK žAE IJF== 4A== E *=H?AA

Engleski velikan nezadovoljan

Antidopinška komisija Italijanskog olimpijskog komiteta (KONI) preporučila je da biciklista Rikardo Riko (Riccardo), zbog drugog doping-prekršaja, bude suspendiran na 12 godina. Riko se nije takmičio od februara, kada je hitno prevezen u bolnicu, jer mu je pozlilo u blizini kuće u Modeni. Ljekar koji ga je liječio, izjavio je policiji da je Riko priznao da je transfuzijom primao svoju krv, koju je držao u frižideru. Riko je 2008. već bio suspendiran na 20 mjeseci nakon što je bio pozitivan na utrci Tur d'Frans.

4EK FHEAJE C@E= NBA pojačanje za turskog prvaka IKIFAEA >C @FEC= 6=> 5ABš= K .AAHK
Turski prvak Fenerbahče Ulker blizu je NBA pojačanja, jer tamošnji mediji pišu da će do kraja “lockouta” dres istanbulskog košarkaškog giganta nositi Tabo Sefološa (Sefolosha). Švicarski bek (27 godina, 196 centimetara) stiže u Tursku nakon pet sezona u NBA, od kojih je prve dvije i po proveo u Čikago bulsima, a potom nastavio u Oklahoma Siti tanderu. U prošlom NBA šampionatu, u 79 susreta bilježio je prosječno 5,1 poen i 4,4 skoka. U 2010. godini izabran je u idealni defanzivni tim NBA lige. (E. J.)

Ukoliko vlasnici NBA klubova, koji su još1. jula uveli obustavu rada u najjačoj svjetskoj košarkaškoj ligi, odluče otkazati kompletnu narednu sezonu, igrači će ozbiljno razmotriti mogućnost pokretanja vlastitog takmičenja. Prema riječima zvijezde Njujork niksaAmarija Studemajera (Amare Stoudemire), košarkaši su već počeli razgovore o formiranju alternativne lige. - Želimo da se “lockout” što prije riješi i da počnemo igrati NBA košarku. No, šta ako se to ne desi? Ne možemo samo sjediti i ne raditi ništa. Ukoliko ne odemo u Evropu, osnovat ćemo vlastitu ligu - iz-

1CH=čE FHAćK L=IJEJK ECK

Ukoliko NBA vlasnici otkažu sezonu

javio je All-star krilni centar Niksa. Studemajer nije objasnio kako bi bili riješeni problemi kao što su finansiranje lige, formiranje ekipa, dvorana u kojima bi bili igrani mečevi... Zbog nemogućnosti vlasnika i igrača da se dogovore o podjeli prihoda i potpišu novi kolektivni ugovor, “lockout”, koji podrazumijeva, između ostalog, zabranu treninga i odigravanja zvaničnih utakmica, na snazi je više od 100 dana. Šampionat je trebao početi 1. novembra, ali je komesar Dejvid Štern (David Stern) već otkazao dvije prve sedmice u sezoni, ukupno 100 utakmica. (E. J.)

w

)AHE=== ILAJI= JEJK=
Klubovima 2,2 milijarde dolara

najpopularniji klubovi moraju da dijele profit s ostalim, manje poznatim ekipama.

Ženska reprezentacija Sjedinjenih Američkih Država osvojila je naslov svjetskih ekipnih prvakinja u gimnastici na Svjetskom prvenstvu u Tokiju. Amerikanke u sastavu

Sabrina Vega, Džordin Vir, Aleksandra Rajsman, Gabrijel Daglas i Mekajla Maroni osvojile su 179,411 bodova, ispred selekcija Rusije (175,329) i Kine (172,820).

Sefološa: Švicarac u NBA

ČETVRTAK 13. 10. 2011.

13.00
PRIJENOS, BHT1
19.00 DNEVNIK 1 17.25 GREH NJENE MAJKE 23.15 VOX POPULI 21.15 GLJIVA SHOW 15.05 ZAKON LJUBAVI

BHT1
07.00 Dobro jutro Program za djecu i mlade, r. 09.10 Be Ha Te bebe 09.15 Galakti~ki fudbal, animirana serija, 2/22 09.40 Dje~iji festivali 10.00 BHT vijesti 10.15 Bio jednom jedan Dnevnik 10.30 Stari zanati: Vez, tkanje, ko`a 11.00 Pri~e iz starih gradova: Sarajevo, 1/2 11.30 Gorko-slatko, igrana serija, 207/228, r. 12.00 BHT vijesti 12.15 Dru{tvo znanja, dokumentarna serija, r. 13.00 Krakov: @rijeb Play Offa za EURO 2012, prijenos 13.30 BH gastro kutak, kulinarski show, r. 14.00 Euroimpuls, magazin, r. 14.30 BHT vijesti 14.40 Odli~an, 5+, edukativna serija Program za djecu i mlade 14.45 Galakti~ki fudbal, animirana serija, 3/22 15.10 Frenderi u zemljama Evrope: Norve{ka 15.20 Iznena|enje, drama 15.35 Ko }e prije, animirani film 15.40 Izgubljena ~ast, igrana serija 16.30 Hronika regija: Centralna Bosna 17.00 Gorko-slatko, serija, 208/228 17.30 Putevi zdravlja, magazin 18.00 Sve u svemu, dnevni magazin 18.45 Telefoni}i, animirana serija, 5/28 19.00 Dnevnik 1 19.40 Krakov: @rijeb Play Offa za EURO 2012, snimak 20.10 Izgubljena ~ast, igrana serija, 19/77 21.00 Tre}a strana, inf.program 22.00 Dnevnik 2 Ivo Andri} - 50 godina od dodjele Nobelove nagrade 22.30 Ljetovanje na jugu, drama 23.25 Nova avantura, magazin, r. 00.20 Sve u svemu, dnevni magazin, r. 01.05 Pregled programa za petak

FTV
06.15 Gospo|a Barbara, igrana serija /12/ 07.00 Dobro jutro, jutarnji program 09.00 Vijesti Dje~iji program. 09.05 Poko 09.20 Super {pijunke, 1. epizoda 09.40 Hot wheels, 1. epizoda 10.00 Spretno - sretno, tv igra 10.30 Harveytoons 10.50 Tomica i prijatelji, crtani film 11.00 Sve }e biti dobro, igrana serija, 33. epizoda 12.00 Dnevnik 1 12.15 Larin izbor, igrana serija, 23. epizoda 13.15 Pod sretnom zvijezdom, igrana serija, 2. epizoda 14.00 Zelena panorama, program za agrar 14.30 Sedmica, magazin iz kulture 15.00 Vijesti 15.10 Na{a mala klinika, igrana serija 16.05 Sve }e biti dobro, igrana serija, 34. epizoda 17.00 Federacija danas 17.25 Greh njene majke, igrana serija, 8. epizoda 18.20 Larin izbor, igrana serija, 24. epizoda Finansijske novosti 19.30 Dnevnik 2 20.10 Odgovorite ljudima, dijalo{ka emisija 21.10 Slomljena krila, igrana serija, 54. epizoda 22.05 Dokumentarni ~etvrtak. Haliluci, dokumentarni film 22.40 Dnevnik 3 Finansijske novosti 23.10 Ciklus crnogorskog filma. O~e, laku no}, tv drama 00.10 Pod sretnom zvijezdom, igrana serija, 2. epizoda 00.55 Dnevnik 3, r. 01.25 Pregled progama za petak

OBN
08.00 Ukleta Marijana (12), meksi~ka telenovela 09.00 Gorki `ivot (12), turska serija 10.15 Stol za 4, kulinarski show 10.45 Bilo jednom u Turskoj (16), turska serija 11.55 OBN Info, informativni program 12.15 Ludo srce (16), turska serija 13.15 Ljubav-vjera-nada, turska serija 14.15 Izgubljeni (12), turska serija 15.10 Na{a mala klinika, humoristi~na serija 16.10 Ukleta Marijana (12), meksi~ka telenovela 17.10 Stol za 4, kulinarski show, nova sezona 17.40 Bilo jednom u Turskoj (16), turska serija 18.50 OBN Info, informativni program 19.05 OBN Sport , sportski pregled 19.15 TV Doktor, medicinski magazin 20.00 Ljubav -vjeranada (12), turska telenovela 21.00 Izgubljeni (12), turska serija 22.00 Dolina vukova (16), turska kriminalisti~ka serija 23.15 Vox populi 23.20 Gospodari pakla 8 (18), igrani film 01.05 OBN Info, informativni program 01.25 OBN Sport, sportski pregled 01.30 Vox populi 01.35 Gospodari pakla 8 (18), igrani film

TV ALFA
08.00 Novo jutro, jutarnji program 09.30 Ostrvo kornja~a , crtani film 09.55 Top shop 10.00 Hello Kitty, crtani film 10.25 Amor latino, igrana serija (r) 18/120 11.20 Jukebox , muzi~ki program 11.30 Vijesti 11.35 Intervju /tema dana (r) 12.00 Zakon ljubavi, igrana serija (r) 13.00 Ukradeni `ivoti , igrana serija (r) 14.05 The Game, igrana serija (r) 14.30 The Game, igrana serija (r) 15.05 Zakon ljubavi, igrana serija 16.00 Ukradeni `ivoti, igrana serija 17.00 Vijesti 17.15 Predaj se srce, turska serija (r) 18.15 Amor latino , igrana serija 19/120 19.00 Vijesti 19.10 Express klub 19.55 Vijesti 20.05 Predaj se srce, turska serija 21.15 Gljiva Show, zabavno -muzi~ki program, nova sezona 22.35 Zakon pustinje 1, igrani film 00.30 Astrologija

TV 1
06.00 Nijemi svjedok, igrana serija, ep. 10/100 07.00 Jutarnje vijesti TV1 07.05 Crvenkapica, crtani film 07.35 Plavobradi, crtani film 08.00 Vijesti 08.05 Doba ljubavi, igrana serija, ep. 9/24 09.00 Vijesti 09.05 Zakon ljubavi, igrana serija, 83. ep. (R) 10.00 Flash News 10.05 Ukradeni `ivoti, serija, 75. ep. 11.05 Biznis vijesti 11.15 Superstars, dokumentarni program, epizoda 54 12.00 Vijesti plus 12.20 Doga|aji koji su promijenili svijet, dok. serijal, ep. 6/14 13.00 FLASH BIZNIS-SPORT 13.05 Crvenkapica, crtani film (R) 13.30 Plavobradi, crtani film (R) 14.00 Flash News 14.05 Igra, igrana serija, 55. ep. (R) 14.30 Igra, igrana serija, 56. ep. (R) 15.00 Flash News 15.05 Zakon ljubavi, igrana serija, 84. ep. 16.00 Ukradeni `ivoti, igrana serija, 76. ep. 17.00 Vijesti plus 17.15 Predaj se srce, igrana serija, 33. ep. (R) 18.15 Biznis vijesti 18.20 Superstars, dokumentarni program, ep. 55 19.00 Najava Dnevnika 19.30 19.10 Hello Kitty, crtani film 19.30 Dnevnik TV1 20.05 Predaj se srce, igrana serija, 34. ep. 21.10 Igra, igrana serija, 57. ep. 21.30 Igra, igrana serija, 58. ep. 22.00 Dnevnik u 22 22.35 Zakon pustinje 1/The Law of the Desert 1, igrani film 00.15 Pono}ne vijesti plus 00.30 Tunel 1/ Il tunnel della liverta 1, igrani film 01.58 No}ni program

Krakov: @rijeb Play Offa za EURO 2012

22.35
FILM, TV ALFA-Mreža

Zakon pustinje 1
Kristin Sanders, bogata i lijepa Amerikanka razvela se od mu`a Mulej Ben Zaira prije deset godina. Dobila je starateljstvo nad njihovim dvanaestogodi{njim sinom Robertom. Par je ostao u dobrim ostalo, te Mulej ~esto vi|a sina, ali onda bez ikakvog razloga otima Roberta. Uloge: Rud`er Hauer, Kerol Alt, Omar [arif Reditelj: Du}io Tesari

23.20
FILM, HAYAT TV

SATELITSKI PROGRAM
RTS
11.05 11.30 12.00 12.30 13.00 14.00 15.00 16.00 17.00 17.20 17.45 18.25 19.00 19.30 20.05 21.05 21.15 Slagalica Srbija na vezi Dnevnik Zmajeva biblioteka Trezor Kosmos Ovo je Srbija Porodi~no blago Dnevnik [ta radite, bre Beogradska hronika Oko magazin Tema Srbije na vezi Dnevnik Porodi~no blago,serija 7 RTS sat dana Magazin Srbije na vezi 22.00 @ivot i standardi 22.30 Koncert @eljka Joksimovi}a 23.50 Dnevnik

Eurosport
08.30 Konji~ki skokovi 09.30 Fudbal 10.15 Fudbal 11.15 Fudbal 12.00 Fudbal 13.00 Fudbal 13.30 Tenis, WTA Turnir Linc 14.00 Tenis, WTA Turnir Linc 20.00 Borila~ki sport, Rumunija 21.00 Borila~ki sport 22.00 Borila~ki sport 23.00 Svi sportovi 23.05 Wwe 23.35 Svi sportovi 23.40 Wwe

Eurosport 2
07.30 08.00 09.00 10.00 12.45 13.00 15.00 15.45 16.30 17.15 18.00 18.30 20.00 21.45 22.15 22.45 23.15 23.30 Svi sportovi Superbike Superbike Tenis, WTA Turnir Linc Motorsportovi Snoubord, FIS Svjetski Kup Landgraf Fudbal Fudbal Fudbal: [vedska Holandija Fudbal Vijesti Snoubord , FIS Svjetski Kup Landgraf Tenis, WTA Turnir Linc Stoni fudba l, Njema~ka Skokovi sa litice Obaranje ruke Surfing Tenis, WTA Turnir Linc

Sportklub
07.30 Vijesti 08.00 U`ivo : ATP Masters Shanghai 1/8 Finale 16.00 U`ivo : Tenis 16.45 Premier League Magazin 17.15 Vijesti 17.45 Premier League News 18.00 U`ivo: Odbojka, Svjetsko klupsko prvenstvo 1/2 Finale 20.00 Tenis 20.30 ATP Masters Shanghai 1/8 Finale 00.00 Vijesti 00.30 Premier League News 00.45 ATP Masters Shanghai 1/8 Finale

23.20
FILM, NOVA TV

Sjeme zla
Godine 1972. osmogodi{njem su Frenku Maguireu protestanski ekstremisti ubili oca, navodnog katoli~kog simpatizera. Dvadeset godina kasnije Frenk je karizmatski vo|a skupine IRA-inih terorista, i nakon {to mu drugovi nastradaju u jednom okr{aju s vojskom i policijom, odlazi u Ameriku. Uloge: Bred Pit, Harison Ford, Margaret Kolin Reditelj: Alan J. Pakula

Opasne veze
U Francuskoj 1760-ih markiza Merteil tra`i uslugu od svog biv{eg ljubavnika,vikonta Valmona.Jedanod markizinih biv{ih ljubavnika, Gerkur, planira vjen~anje sa mladom, plemenitom `enom po imenu Sesil de Volan`. Markiza `eli da Valmon zavede Sesil prije njenog vjen~anja. Uloge: Glen Kloz, D`on Malkovi~, Mi{el Fajfer Reditelj: Stiven Frers

20.10
SERIJA, BHT1
22.30 KONCERT... 14.00 TENIS 17.15 FUDBAL 18.00 ODBOJKA

22.07
SERIJA, HRT2

National G.
12.00 Ulovljeni 13.00 Katakombe Palerma 14.00 In`enjerske veze 15.00 Opasni susreti 16.00 Mjenjolici 17.00 Te`ak `ivot 18.00 [apta~ psima 19.00 Ulovljeni 20.00 Megaselidbe `ivotinja 21.00 Velike seobe 22.00 Te`ak `ivot 23.00 Megaselidbe `ivotinja 00.00 Velike seobe

MTV Adria
14.50 15.10 16.30 17.00 17.30 17.50 18.00 18.30 19.00 20.00 20.50 21.20 21.30 22.00 22.20 22.40 23.10 00.00 When I Was 17 16 & Pregnant S. Made Daily MTV The Movies The Family Crews 3 From 1 Brand New Jukebox Videography Just See MTV DFC 3 From 1 Awkward Reno 911 The Hard Times Of Rj Berg Chapelle Show South Park Doma}a Zada}a

FOXlife
15.55 Kupid 16.45 Do Posla i Nazad 17.40 Kako sam upoznao va{u majku 18.10 [apat duhova 19.05 Da, Draga 20.00 [tiklama do vrha 20.55 Seks i grad 22.00 Sre}ni zavr{eci 22.25 Sre}ni zavr{eci 22.55 Kako sam upoznao va{u majku 23.20 Svi vole Rejmonda 23.52 Vil i Grejs 00.20 [apat duhova 01.10 Seks i grad 01.35 Seks i grad 02.10 Kupid

FOXCRIME
11.40 12.30 13.20 14.10 15.00 15.50 16.40 17.30 18.20 19.10 20.00 20.50 21.40 22.30 23.20 Metlok Pisac i detektiv Frikovi Nestali Put osvete Red i zakon . Zlo~ina~ke namjere Monk Za{titnica svjedoka Bjekstvo iz zatvora @enski klan Put osvete Red i zakon. Zlo~ina~ke namjere Monk Brojevi Kasl

Izgubljena ~ast
Erdoan i Vural ostaju u zatvoru do su|enja. Niko im nije mogao pomo}i, ni Munir, ni utjecajne porodice. Ebe Nine i Mukades putuju u svoje selo po stvari, a Fatmagul ostaje sama sa Kerimom i Rahmijem. Da bi kona~no izvukao Erdoana i Vurala, Munir pronalazi ~ovjeka koji }e na sebe preuzeti krivicu.

Bez traga
Ekipa istra`uje nestanak vlasnika bara koji ima religijski kipi} za koji ljudi vjeruju da izaziva ~uda. Tomas Kalabro pojavljuje se u ulozi Edija Gilroja.

ČETVRTAK 13. 10. 2011.

[APAT ZVIJEZDA
Priprema: Hedija MEHMEDIĆ
Ljubav: Kao da ste u nekoj vrsti emotivnog procjepa. Poku{ajte zatomiti nezadovoljstvo, na|ite rje{enje. Posao: Ideje se mno`e, ali ste neodlu~ni izme|u nekoliko mogu}nosti. To vam oduzima dragocjeno vrijeme. Zdravlje: Ne gubite energiju na suvi{no. Ljubav: Na povr{ini su doga|aji iz pro{losti. To vas mu~i, ne da vam da se opustite uz voljenu osobu. Posao: I sami znate da je za vas najbolje da dobro zasu~ete rukave i odradite sve zaostale obaveze. Zdravlje: @ivci su vam osjetljivi. Ljubav: Mnogo vi{e posti`ete, od kada vjerujete da je pred vama period ljubavne sre}e i vedra budu}nost. Posao: Osje}ate da vas kolege `ele iskoristiti. I zbog toga, ali i iz nekih drugih razloga, razmi{ljate o promjeni. Zdravlje: Nema mjesta neraspolo`enju. Ljubav: Skupite snagu, dobro razmislite o sebi i partneru. Morate jasnije znati {ta `elite od svoje veze. Posao: Ne odga|ajte ni{ta! Ovo je jedan od najuspje{nijih poslovnih dana koje ste imali u posljednje vrijeme. Zdravlje: Manje se nervirajte. Ljubav: Jedna osoba zaokuplja va{e misli i pa`nju. Napokon, popu{ta pred va{im {armom i `eljama. Posao: Osje}ate kako se situacija vidno pobolj{ava. Nove ponude otvaraju i nove mogu}nosti za uspjeh. Zdravlje: Umorni, ali zadovoljni. Ljubav: Razmislite o tome {ta stvarno `elite. Ne igrajte se partnerovim emocijama. Tako i sebe zavaravate. Posao: Iskoristite dan za intenzivan odmor od svega i svakoga. Tek tada mo`ete smireno razmi{ljati o poslu. Zdravlje: Osje}ate se umorno i prazno. Ljubav: Ako razmi{ljate o romanti~noj pri~i, ne oklijevajte ni tren. Krenite ususret svojoj `ivotnoj ljubavi. Posao: Va`ni kontakti otvaraju vam priliku da pro{irite profesionalne vidike. Isti~ete se i kreativno{}u. Zdravlje: Izbjegnite probleme sa kilogramima. Ljubav: Mamite pa`nju i poglede vi{e osoba. Za to se brinu va{a spontanost, inteligencija i komunikativnost. Posao: Najbolje rezultate posti`ete ako ste u poslu koji je vezan uz komunikaciju, trgovinu ili putovanja. Zdravlje: Nemate razloga za brigu. Ljubav: Kao da ni{ta izvana ne dopire do va{eg srca. Spokojno u`ivate u svakom dodiru i pogledu drage osobe. Posao: Ote`ano ostvarujete ambicije. To smanjuje i va{ radni zanos. Savjet: ne ula`ite novac uludo. Zdravlje: Treba vam vi{e sna. Ljubav: U nekoj ste vrsti ljubavne depresije. Emotivna ravnote`a prili~no je poljuljana. Na|ite rje{enje. Posao: Ne `elite pristati na posao u kojem ste podre|eni kolegama. ^ak ni zbog bolje finansijske ponude. Zdravlje: Vrlo dobro. Ljubav: Najbolje je da sami sebi priznate da ste, kada se radi o emocijama, izgubljeni. To je prolazna faza. Posao: Ne preuzimajte na sebe obaveze kolega. Od toga nemate nikakvu satisfakciju, najmanje materijalnu. Zdravlje: Odmarajte se i u`ivajte. Ljubav: Krivite partnera, otkrivate njegove propuste i mane. Ne zaboravite ni na svoj udio u vezi! Posao: Va{a ambicija ne dopu{ta uzaludno gubljenje vremena. Ne kasnite sa preuzetim obavezama. Zdravlje: Vratite energetsku ravnote`u.

21.00

ZABRANJENI FORUM

22.22

STAKLENA KU}A

14.52

ALISA...

17.25

IN MAGAZIN

PINK BH
07.35 Udri mu{ki , jutarnji program 10.00 Naslije|e jedne dame, serija r. 10.40 Kupi.ba, emisija 11.00 Zabranjena ljubav, telenovela 12.00 Info top,info.program 12.05 Biometerolo{ka prognoza 12.06 Teleprodaja 13.00 Brze pare, kviz 14.00 Info top , info.program 14.10 City, zabavna emisija 15.00 Sestre, telenovela 15.45 Kupi.ba, emisija 15.50 Info top, inf.program 16.00 More ljubavi, telenovela 17.00 Trijumf ljubavi , serija ( 2 epizode) 18.50 Porodi~ni obra~un, kviz 19.30 Info top, centralne vijesti 19.45 Biometerolo{ka prognoza 19.46 Za zdrav i lijep osmijeh 19.50 Timmy Time, crtani film 20.00 Naslije|e jedne dame, serija 21.00 Zabranjeni forum, emisija 23.00 Kraljica juga, serija 00.00 Izme|u `ivota ili smrti, film

HAYAT TV
08.50 Beba Felix, crtani film, 24. epizoda 09.00 Bumba, crtani film, 6. epizoda 09.10 Garfield, crtani film, 50. epizoda 09.25 Lijeni grad, crtani film, 51. epizoda 09.50 Jagodica Bobica, Jagositne pustolovine, crtani film, 33. epizoda 10.15 Dragon ball Z, crtani film, 14. epizoda 10.45 Bakugan, crtani film, 76. epizoda 11.10 Winx, igrana serija, 47. epizoda 11.32 Bioclinica 11.45 Vijesti 12.00 Kazali{te u ku}i, igrana serija, 19. epizoda 13.00 Miljenica, igrana serija, 88. epizoda 14.00 Moj dom 14.30 Muzi~ki program 15.00 Bioclinica 15.10 Top Shop 15.40 TV Shop DIBiH 16.00 Kad li{}e pada , igrana serija, 110. epizoda 17.00 Staklena ku}a, serijski program, 28. epizoda 18.10 Sport centar 18.15 Nepobjedive banzuke, zabavno-sportski TV show 18.45 HIPP - Dijete ve} prati tehnolo{ka dostignu}a 19.00 Vijesti u 7, informativna emisija 19.30 Sport 19.38 Horizonti 20.00 Kad li{}e pada , igrana serija, 111. epizoda 21.00 Ispuni mi `elju, zabavni program 22.00 @elja plus 22.22 Staklena ku}a, igrana serija, 29. epizoda 23.20 Opasne veze, i grani film

HRT1
14.52 Alisa, slu{aj svoje srce telenovela (82/240)* 15.36 Profesije osobno. Stranci, dokumentarni film 16.07 Fotografija u Hrvatskoj. Ante Brkan (1918. - 2004.) (R) 16.20 Pastel, emisija pod pokroviteljstvom 16.25 Hrvatska u`ivo 17.00 Vijesti 17.08 Hrvatska u`ivo 17.31 HAK - Promet info 17.32 Minuta zdravlja iz Dietpharma, emisija pod pokroviteljstvom (R) 17.39 8. kat. Nemoj odustati, talk show 18.30 Od Lark Risea do Candleforda 1, serija (4/10) (R)* 19.21 Minuta zdravlja iz Dietpharma, emisija pod pokroviteljstvom (R) 19.30 Dnevnik 19.57 Sport 20.02 Vrijeme 20.05 ZABA - 90 sekundi, emisija pod pokroviteljstvom 20.14 Sve u 7!, kviz* 21.04 Minuta zdravlja iz Dietpharma, emisija pod pokroviteljstvom (R) 21.10 Bitka za Vukovar. Druga faza bitke - potpuno okru`enje, dokumentarna serija (4/10) 21.58 Pola ure kulture 22.24 Pastel, emisija pod pokroviteljstvom 22.30 Otvoreno 23.13 Pastel, emisija pod pokroviteljstvom 23.20 Dnevnik 3 23.40 Sport 23.43 Vrijeme 23.45 Predstavljamo vam..., emisija pod pokroviteljstvom 23.52 Vijesti iz kulture 00.00 Zaljubljena u `ivot, dokumentarni film 00.53 [apta~ psima 5 (11/37) (R)* 01.42 Bez traga 7, serija (12) (12/24) (R)* 02.23 @ica 2, serija (18) (3/12)

Nova TV
07.10 Roary, crtana serija6/52 07.25 Bumba, crtana serija47-48/150 07.40 Tomica i prijatelji, crtana serija29/46 07.55 TV izlog 08.10 Nate Berkus Show50/173 09.10 Kad li{}e pada, serija R87/174 10.10 Ljubav i kazna, serija R38/62 11.10 Inspektor Rex, serija R13/15 12.10 IN magazin R 12.55 Larin izbor, serija R 13.55 Teresa, serija 82-83/152 16.00 Inspektor Rex, serija 14/15 17.00 Vijesti Nove TV 17.25 IN magazin 18.05 Kad li{}e pada, serija88/174 19.15 Dnevnik Nove TV 20.00 Ljubav i kazna, serija 39/62 21.00 Larin izbor , serija26/160 22.00 Ve~ernje vijesti 22.20 Provjereno, informativni magazin 23.20 Sjeme zla , igrani film (12)* 01.20 Pomajka , igrani film R 03.25 Seinfeld , serija8/180 03.50 Ezo TV, tarot show (18)* 04.50 Na putu prema dolje, serija (12)*4/13 05.35 Sjedi i {uti, serija 2/13 06.00 Nate Berkus Show R 06.45 Kraj programa

MRE@A
07.35 07.47 08.05 09.05 10.05 14.05 14.30 15.05 16.00 17.15 20.05 21.10 21.30 22.35 Hello Kitty, crtani film Hello Kitty, crtani film Doba ljubavi, serija Zakon ljubavi, serija Ukradeni `ivoti, serija Igra, serija Igra, serija Zakon ljubavi, serija, 84 Ukradeni `ivoti, serija Predaj se srce, serija Predaj se srce, serija Igra, serija, 57. ep. Igra, serija, 58. ep. Zakon pustinje 1/The Law of the Desert 1, film

22.55 Merlinove avanture, serija 23.45 Blek D`ek, film

HTV OSKAR C
14.05 15.05 16.00 17.15 18.15 19.00 19.30 CSI: New York, serija Zakon ljubavi, serija Ukradeni `ivoti, serija Predaj se srce, serija Kviz Dnevnik Htv Oscar-C Reemitiranje dnevnika Hrt-a 20.05 Predaj se srce, serija 21.00 Igra, serija 22.35 Zakon pustinje 1, film

19.20 Marketing 19.25 Sportski pregled i vrijeme 19.30 Dnevnik HRT 19.55 FIS SHOP i marketing 20.05 Reporta`a KISS 21.25 Kontraverze by Drago Ple~ko 22.25 Dnevnik KISS, r. 22.45 Reporta`a KISS 23.30 No}ni program

21.38 22.07 23.00 23.57

Zalagaonica, dok. serija Bez traga 7, serija @ica 2, serija Zakon i red. Zlo~ina~ke nakane 4, serija 00.40 Moja obitelj 8b, serija 01.09 24 (7), serija

BN
17.10 18.00 18.25 18.30 19.00 19.30 20.05 20.10 20.55 20.55 22.30 23.00 00.25 Pozori{te u ku}i, serija Danas u Srpskoj Marketing Monitornig Sport fles Dnevnik 2 Marketing Pozori{te u ku}i, serija Marketing Puls Dnevnik 3 D`ord` i zmaj, film No} pre, film

17.45 18.45 19.25 19.30 20.10 20.30 20.45 21.45 21.50

KAKANJ
19.00 19.15 19.30 20.00 20.20 20.45 21.15 21.25 22.00 22.45 23.00 23.30 Bra~a Koale Marketing Dnevnik FTV Vijesti IC Merjem, serija Marketing Zanimljive pri~e Svijet uspje{nih Amor Latino, serija Marketing Vijesti TV Sahar Glas Amerike

Biografije, r. Svijet uspje{nih, r. Marketing blok Dnevnik FTV Sje}anja Aktuelnosti, inf.program Svijet tajni Marketing blok Razgovor s povodom, dokumentarni program 23.00 Aktuelnosti, r. 23.15 TV strane

TV USK
17.15 18.10 18.40 19.00 19.30 20.05 21.00 21.30 21.50 22.45 23.20 Predaj se srce, serija TV liberty, inf. program Hello Kitty Dnevnik 1 Muzi~ki program U fokusu, inf. program Istina, inf.dok. program Dnevnik 2 Predaj se srce, serija Turisti~ki putokaz ( r ) Znanstveni forum: [tit ima rupe

ZENICA
17.30 17.50 17.55 18.00 18.30 19.00 19.50 20.00 21.00 21.05 21.30 22.30 23.00 23.30 Dje~iji program Ze sport plus TV izlog Cris Angel, zabavni program Mali oglasi, obavje{tenja Zenica danas Obavje{tenja Kontakt program TV izlog,mali oglasi Oni dolaze Sponzoru{e, serija Obavje{tenja Zenica danas, r. VOA Glas Amerike

RTRS
13.55 Prislu{kivanje, serija 15.00 Vijesti - sa tuma~em gestovnog jezika 15.10 U fokusu 15.55 Budimo ljudi 16.23 Izvje{taj sa banjalu~ke berze 16.30 Srpska danas 17.05 Larin izbor, serija 18.00 Dragulj u carskoj palati, serija 19.15 Pingu, crtana serija 19.22 Finansijske novosti 19.30 Dnevnik 2 20.04 Sport 20.10 Pe~at, politi~ki magazin 21.10 Beslan, grad malih an|ela, dok. program 21.40 Mjesto zlo~ina 9, serija 22.30 Dnevnik 3 22.45 Sjednica narodne skup{tine RS, pregled

GORA@DE
17.00 19.00 21.00 22.00 22.30 Najava programa Dnevnik Dokumentarni program Sestrice, serija Muzi~ki program

HRT2
16.06 Meteor i veliki kota~i, crtani film 16.21 Mala TV 16.50 Po{tar Pet, crtani film 17.08 [apta~ psima 18.00 Regionalni dnevnik 18.20 @upanijska panorama 18.35 Traumatologija 19.06 Silvestrove i ^i~ijeve tajne, crtana serija 19.28 Glazba, glazba... jazz 19.55 Velux rukometna Liga prvaka: Kadetten Schaffhausen - Zagreb, prijenos

HIT TV
16.45 18.30 19.00 19.25 20.00 21.00 22.00 22.35 23.00 23.35 Film Vremeplov Objektiv I Triumph Serija Razgovor s povodom Objektiv II Ja sam tvoja sudbina, serija Glas Amerike Triumph

TV OSM
17.15 18.30 19.30 20.05 21.10 21.35 22.35 00.30 Predaj se srce, serija Dan, inf. emisija Portal Predaj se srce, serija Igra, serija Igra, serija Blago damaska 2, film Astro

KISS
16.30 17.10 17.50 18.50 19.00 Kuhinje, r. Lifestyle TV Zagrljaj ljepote, r. Marketing Dnevnik KISS

VISOKO

TOP VIJESTI

LJUDI I DOGA\AJI

LJUDI I DOGAĐAJI
LJUDI I DOGA\AJI

Vangčuk i Pema uoči vjenčanja

PUNAKA - Kraljevina Butan na padinama Himalaja danas slavi. Kralj Jigme Kesar Namgil Vangčuk ženi se Jetsunom Pema. Kralj ima 31 godinu i poznat je po tome što narod poziva kući na čaj i razgovor. Ceremonija vjenčanja će, prema tradiciji, trajati tri dana.
Đoli pozdravlja djecu na ulasku u jednu od škola u Misrati 

H= IA žAE

Glumica i ambasadorica dobre volje obišla Misratu i Tripoli

Đ1 5 4-87+1)41)
Ova zemlja je pregurala mnogo toga, ona je u tranziciji na mnogo nivoa, kaže Đoli za Libiju
TRIPOLI - Glumica i ambasadorica dobre volje Anđelina Đoli (Angelina Jolie) pohvalila je “izvanredne” libijske revolucionare i rekla da je došla u ovu zemlju da bi izrazila solidarnost s njima. Đoli je obišla Misratu, a u govoru u hotelu u kojem je odsjela izrazila je divljenje revolucionarima koji su uložili snage da svrgnu Gadafija s vlasti. - Koja izuzetnost... Ima mnogo ljudi koji su dio rješenja ove situacije i oni rade podjednako kao i vojska. Oni su svinapustili svoje poslove i svi rade sada ovdje u prilog svojoj zemlji - rekla je Đoli Reutersu. Glumica je potom unajmila sportski automobil i u pratnji tjelohranitelja odvezla se u Tripoli. Kasnije je navela da je tokom posjete Libiji uvidjela potrebe za reizgradnjom društva i institucija. - Ova zemlja je pregurala mnogo toga. Ona je u tranziciji na mnogo nivoa. To nije samo hrana i nisu samo novi zakoni, to su sve te stvari odjednom - rekla je glumica.

6KžE .*1

Lamazares: Postoji li sličnost

4Eč=H@ /EH FH@= CEJ=HA
NJUJORK - Kolekcija gitara američkog glumca Ričarda Gira (Richard Gere) prodata je za milion dolara na aukciji kuće “Christie's”. Novog vlasnika dobilo je 110 gitara. Najvišu sumu, 98.000 dolara, dostigla je električna gitara “Gibson Les Pol” iz 1960.godine. Gir je gitare ponudio na prodaju u dobrotvorne svrhe. Kaže da nije planirao sakupiti kolekciju gitara i da je kupovao samo one koje su mu se dopale.

MADRID - Zastupnik španskog parlamenta Gaspar Lamazares (Llamazares) tužit će američki FBI jer je prošle godine fotorobot ostarjelog Osame bin Ladena napravio tako što je s “Google Imagea” uzeo Lamazaresovu fotografiju i kompjuterski je modificirao tako da podsjeća na kasnije ubijenog vođu El-Kaide. Ista fotografija upotrijebljena je i za izradu fotorobota drugog teroriste.

”/K??E” JFKšJ= šABLA
PEKING - Italijanska modna kompanija “Gucci” otpustila je više svojih šefova u Kini kada je tamošnja štampa otkrila slučaj maltretiranja radnika u jednoj od njenih prodavnica u Šendženu. U otvorenom pismu kineskim me-

U trgovinama modne kuće nemogući uvjeti

dijima petero bivših radnika jedne od trgovina navelo je da su morali raditi bez naknade po isteku radnog vremena. Radnici pišu i da su morali tražiti dozvolu za pijenje vode i odlazak u toalet.

SOFIJA - Rekordno dugački glasački listići na predstojećim predsjedničkim i lokalnim izborima u Bugarskoj bit će u drugom najvećem gradu Plovdivu, gdje će birači glasati na listićima dužine 1,8 metara. Građani će birati između 38 stranaka i koalicija, a za poziciju gradonačelnika Plovdiva je 16 pretendenata. 

EIJEć @ & AJ=H=

Iskosa

Dio vrijedne kolekcije