1.

__________________________ (Naziv preduzeća) iz
________________________(adresa preduzeća, sedište)
PIB ____________ MB ___________
koju zastupa direktor _________________, (prvi ugovarač) i
2. ___________________________ (naziv preduzeća) iz __________________(adresa)
PIB _______________ MB ________________
koju zastupa ovlašćeno lice _______________ (drugi ugovarač)
UGOVOR O ZAJMU NOVCA
br. ___________
ČLAN 1.
Prvi ugovarač daje drugom ugovaraču sredstva u iznosu od _____________ dinara na dan
_____________ godine.
ČLAN 2.
Sredstva iz člana 1., ovog Ugovora drugi ugovarač vraća do __________________ godine.
ČLAN 3.
Na pozajmljena sredstva drugi ugovarač nije u obavezi da plaća kamatu prvom ugovaraču.
ČLAN 4.
Za sve eventualne sporove nadležan je opštinski sud u ______________.
ČLAN 5.
Ugovor je sačinjen u dva istovetna primerka, od kojih svaka ugovorena strana zadržava po
jedan primerak.
Dana _______________ god.
PRVI UGOVARAČ

DRUGI UGOVARAČ

_____________________

________________________