P. 1
fizika

fizika

|Views: 929|Likes:
Published by Mia Moja

More info:

Published by: Mia Moja on Oct 12, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

03/05/2013

pdf

text

original

Dr Miroslav Kuka

TESTOVI ZNANJA IZ FIZIKE
SA REŠENJIMA

ММVIII

PREDGOVOR

Znanje je po opsegu takvih dimenzija da se nikada ne može u potpunosti savladati, ne samo u toku školovanja nego i u toku života jedne generacije. Otuda se pred pedagoge, psihologe i školu postavlja krupan zadatak koji se sastoji u odabiru i predavanju učenicima određene količine znanja i razvijanju njegovih psihičkih funkcija tako da se sam snalazi u raznim oblastima životne delatnosti. Nema nikakve sumnje da svaka sledeća generacija "zna" mnogo više od prethodnih. Međitim, znanje kao skup saznanja kojima vladamo ima relativan praktičan smisao. Ono nam pomaže i prema tome u životu vredi toliko koliko ga umemo primenjivati i koliko od njegovog posedovanja imamo ličnog zadovoljstva i koristi. Vrednost znanja je relativna jer zavisi od sposobnosti i mogućnosti individue da do njega dođe, da njime ovlada i da ga u određenim uslovima primeni. Ispitivanje nivoa usvojenosti znanja iz fizike od strane učenika, sprovešćemo posredstvom testova znanja i to kroz ispitivane obrazovne nivoe od VI -VIII razreda, po planu i programu osnovnog i srednjoškolskog obrazovanja, Beograd, 1997, стр. 23. Nivo reprodukcije "Obaveštenost kao nivo vaspitno-obrazovnih zahteva iziskujeе od učenika da može da se seti, reprodukuje opšte pojmove, principe (zakone) ili teorije, termine, specifične činjenice, metode ili postupke. Znači od učenika se očekuje da gradivo koje je učio samo poznaje: da može da ga iskaže, ispriča, opiše, navede i sl., tl. da može da ga reprodukuje u bitno neizmenjenom obliku." Nivo razumevanja "Razumevanje kao nivo vaspitno-obrazovnih zahteva iziskuje da učenik bude osposobljen da gradivo koje je učio reorganizuje: da određene činjenice, pojmove i principe (zakone) objasni, analizira, dovede u nove veze koje nisu bile neposredno date u gradivu. Razumevanje kao vaspitno-obrazovni nivo uključuje u sebe i prethodni nivo - obaveštenost. Ukoliko se gradivo interpretira, onda se to ne čini u formi u kojoj je prethodno bilo dato, već u reorganizovanom, tj. bitno izmenjenom obliku." Nivo primene "Primena kao nivo vaspitno-obrazovnih zahteva iziskuje da učenik bude osposobljen da određene generalizacije, principe (zakone), teorije i uopšte metode primenjuje u rešavanju problema i zadataka. Ovde je reč o primeni onog što se zna i razume u rešavanju novih problema (zadataka), a ne o njegovom jednostavnom reproduktivnom

Miroslav Kuka . ukupno se na svakom od testova Т6. 21).korišćenju u pojedinim situacijama." Shodno standardizaciji raspodele tipa pitanja po datim obrazovnim nivoima za svaki od testova. 8. 6. 17) pitanja (3. Т7 i Т8 može postići maksimalno 49 poena. 4. Dakle. 16. 10. 9. 11. Primena kao najviši vaspitno-obrazovni nivo podrazumeva i oba prethodna nivoa . Nivo primene. 2. 19) pitanja (5. Nivo razumevanja. imamo i standardizaciju maksimalno mogućeg broja osvojenih poena i to: Nivo reprodukcije Nivo razumevanja Nivo primene → → → maksimalno 13 поена maksimalno 15 поена maksimalno 21 поен. pitanja (1. U testovima Т6. Т7 i Т8 raspodela pitanja po obrazovnim nivoima je standardna i ima periodizaciju Nivo reprodukcije. 15. 14. 12. 7. 13. 18.reprodukciju i razumevanje. 20.

TESTOVI ZNANJA IZ FIZIKE ZNANJE JE MOĆ K U K A T6 TEST ZNANJA IZ FIZIKE za šesti razred VI RAZRED ŠKOLA ____________________________________________________ PREZIME I IME ____________________________________________ RAZRED I ODELJENJE _____________________________________ Postignuti poeni na nivou reprodukcije Postignuti poeni na nivou razumevanja Postignuti poeni na nivou primene Ukupan broj postignutih poena _______________ _______________ _______________ _______________ .

TESTOVI ZNANJA IZ FIZIKE ZNANJE JE MOĆ K U K A TEST ZNANJA 1. Povišenjem temperature gustina supstance se a) pove ava b) ostaje ista c) smanjuje d) pove ava pa smanjuje 5. Izmeriti neku fizi ku veli inu zna i uporediti je sa istorodnom veli inom koja je usvojena za jedinicu mere. a) DA b) NE 2. Navedi gde se u svakodnevnoj praksi primenjuje zakon spojenih sudova? ____________________________________________________________________ . Pod mehani kim kretanjem podrazumevamo: a) kretanje tela pod dejstvom sile u ograni enom prostoru b) kretanje po unapred utvr enoj trajektoriji c) promenu položaja tela u odnosu na druga tela d) kretanje tela u prostoru bez dejstva sile 4. Apsolutna greška merenja ( l) predstavlja apsolutnu vrednost zbira izmerenih vrednosti i srednje vrednosti merenja: l1 = | l1 + lSR | a) DA b) NE 3.

tj. Navedi primer gde je kretanje obezbe eno pomo u trenja.TESTOVI ZNANJA IZ FIZIKE ZNANJE JE MOĆ K U K A 6. ________________________________________ ________________________________________ Sl. Fizi ko polje je vid materije koja se neposredno uo ava ulima a) DA b) NE 10. Na kom principu radi areometar. instrument za brzo odre ivanje specifi ne težine te nosti (sl. pravcem i smerom c) pravcem i smerom d) samo pravcem 8. U kom slu aju zaronjeno telo isplivava na površinu? ________________________________________ 11. 1). Vektorske veli ine su odre ene a) pravcem i bojnom vrednoš u b) brojnom vrednoš u. Šta su merila a) jednostavni ure aji za neposredno merenje fizi kih veli ina b) složeni aparati za posredno merenje fizi kih veli ina c) složeni ure aji za brojno upore ivanje fizi kih veli ina d) jednostavni ure aji za indirektno merenje fizi kih veli ina 9. ____________________________________________________________________ 7. 1 .

TESTOVI ZNANJA IZ FIZIKE ZNANJE JE MOĆ K U K A 12. emu je jednaka brzina tela pri ravnomernom kretanju? __________________________________ __________________________________ __________________________________ Sl. Gravitaciono delovanje Zemlje je i privla no i odbojno a) DA b) NE 14. Koliko u 1 m3 benzina imamo litara benzina a) 10000l b) 10l c) 100l d) 1000l 13. 2 . Izmeriti neku veli inu zna i: a) uporediti je sa istovrsnom veli inom koja je usvojena za jedinicu b) uporediti je sa sli nom veli inom koja je usvojena za jedinicu c) uporediti je sa razli itom veli inom koja je usvojena za jedinicu d) razdvojiti je od ostalih srodnih veli ina 15. 2) __________________________________ __________________________________ 16. Zahvaljuju i kojoj fizi koj pojavi dolazi do spajanja delova mašine pri montaži kao na (sl.

3). Kako su u starom Egiptu pomerali velike granitne plo e po zemlji ulažu i manje snage za njihovo pokretanje. ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ 20. 3 . To su? ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ 18. razlikujemo nekoliko oblika sile. Dva naelektrisana tela mogu se: a) samo privla iti b) poništavati c) samo odbijati d) privla iti i odbijati 19.TESTOVI ZNANJA IZ FIZIKE ZNANJE JE MOĆ K U K A 17. Ukoliko napišemo relaciju v = v1 – v2. U krug upiši znak. ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ Sl. koji uslov mora biti ispoštovan izme u v1 i v2 da bi relacija važila v1 v2. Prema vrsti uzajamnog delovanja tela. ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ 21. Na kom principu rade hidrauli ne mašine (sl.

1 6. 2). 1). Ukoliko je težina tela manja od sile potiska. ali uzajamno delovanje tela potvr uje da ono postoji.TESTOVI ZNANJA IZ FIZIKE ZNANJE JE MOĆ K U K A REŠENJA TESTA T6 1. Sl. b). a) 9. a) 2. 10. predstavlja apsolutnu vrednost razlike izmerenih vrednosti i srednje vrednosti merenja: : l1 = | l1 – lSR | 3. 2 . c) 4. 7. b) 8. c) 5. Na primer u vodovodnim sistemima (sl. Sl. b). ne uo ava neposredno ulima. Na primer izme u kaiševa i to kova preko kojih su preba eni kaiševi (sl.

TESTOVI ZNANJA IZ FIZIKE ZNANJE JE MOĆ K U K A T7 TEST ZNANJA IZ FIZIKE za SEDMI razred VII RAZRED ŠKOLA _____________________________________________________ PREZIME I IME _____________________________________________ RAZRED I ODELJENJE ______________________________________ Postignuti poeni na nivou reprodukcije Postignuti poeni na nivou razumevanja Postignuti poeni na nivou primene Ukupan broj postignutih poena _______________ _______________ _______________ _______________ .

plasti nom penom itd? _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ . Težina tela se meri manometrom.TESTOVI ZNANJA IZ FIZIKE ZNANJE JE MOĆ K U K A TEST ZNANJA 1. stugotinom. Ja ina gravitacione sile opada sa kvadratom rastojanja. a) DA b) NE 3. Svojstva gravitacione sile su: a) da je srazmerna masi i da se ne može neutralisati b) da je nedeljiva c) da selektivno deluje na tela d) da deluje samo u ograni enom prostoru 5. oblažu vunom. Postupak iznalaženja rezultante datih sila naziva se: a) razlaganje sila b) slaganje sila c) množenje sila d) deljenje sila 4. Zašto se zidovi u diskotekama koje su u sklopu stambenih objekata. a) DA b) NE 2.

Šta su kolinearne sile? a) sile istog smera b) sile istog intenziteta c) sile istog pravca d) sile koje dleuju pod istim uglom 9. šta to prakti no zna i? _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ 7. Šta je napadna ta ka? a) mesto na telu u kome dejstvuje sila b) mesto kroz koje telo prolazi c) najosetljivije mesto na telu d) mesto na telu koje je predvi eno za dejstvo sile 8. Kada kažemo da je automobil sa benzinskim motorom ve eg stepena iskoriš enja od automobila sa dizel motorom.TESTOVI ZNANJA IZ FIZIKE ZNANJE JE MOĆ K U K A 6. Majstori pri ukucavanju eksera u drvo obi no ga malo ovlaže. Telo kog oblika pruža najve i otpor kre u i se kroz neku sredinu? _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ 11. Zbog ega? _____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ . Tela se odbijaju ako su naelektrisana razli itim vrstama elektriciteta a) DA b) NE 10.

a) DA b) NE 14. Zašto se ulice zimi posipaju peskom i pepelom? _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ 16. h s 13. Šta je sila? _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ .1 b) 100 c) 1 d) 10 15. Ako je snaga nekog ure aja 1000 kW kolika je njegova snaga u megavatima MW? a) 0. Ja ina gravitacionog polja je skalarna veli ina. Ukoliko se telo kre e brzinom 18 a) 6 m/s b) 5 m/s c) 4 m/s d) 12 m/s km m kolika je njena brzina u .TESTOVI ZNANJA IZ FIZIKE ZNANJE JE MOĆ K U K A 12.

zakon akcije i reakcije? _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ 18. Kako u mašinstvu smanjujemo trenje izme u dodirnih površina? _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ .TESTOVI ZNANJA IZ FIZIKE ZNANJE JE MOĆ K U K A 17. b) ravnomerno ubrzano kružno kretanje sa po etnom brzinom. 19. d) ravnomerno ubrzano pravolinijsko kretanje bez po etne brzine. Kakva je zavisnost sile gravitacije od mase i rastojanja tela koja se privla e? _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ 20. Kako glasi III Njutnov zakon. Na koji na in se razlažu težine mostova na rekama? _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ 21. Slobodno padanje je: a) ravnomerno usporeno pravolinijsko kretanje bez po etne brzine. c) ravnomerno ubrzano pravolinijsko kretanje sa po etnom brzinom.

dinamometrom 3. Nabrojani materijali su rastresiti. 1). b). c) 9. Zna i da je kod benzinskog u odnosu na dizel motor manji koli inik izme u ukupne (uložene) snage i korisne snage motora. b) 4. 7. Sl. a) 8. pa se esto primenjuju u zvu noj izolaciji. slabo prenose zvuk. 6. b). 10. a) 2. Najve i otpor pruža telo u obliku otvorenog kišobrana (sl. 1 .TESTOVI ZNANJA IZ FIZIKE ZNANJE JE MOĆ K U K A REŠENJA TESTA T7 1. a) 5. istim vrstama elektriciteta.

TESTOVI ZNANJA IZ FIZIKE ZNANJE JE MOĆ K U K A 11. 17. Težine mostova se razlažu preko stubova na komponente. Koliko most ima stubova toliko je puta osnovna sila (teret mosta) razložen. d) 19. dok sa pove anjem rastojanja izme u tela sila gravitacije opada. tj. Ovim se smanjuje sila trenja izme u eksera i drveta. b) 13. 21. 18. 16. c) 15. tj. ve a gravitaciona sila. Akcija je uvek jednaka reakciji. smerom i brojnom vrednosti. 12. Sila je mera uzajamnog dejstva (interakcije) dva tela. potpuno odre ena pravcem. pa se ekser lakše ukucava. 20. 14. Da bi se pove ala sila trenja i smanjila mogu nost klizanja automobila. b). Me u ve im masama tela postoji ja e privla enje. . vektorska veli ina. Trenje se smanjuje podmazivanjem.

TESTOVI ZNANJA IZ FIZIKE ZNANJE JE MOĆ K U K A T8 TEST ZNANJA IZ FIZIKE za OSMI razred VIII RAZRED ŠKOLA ____________________________________________________ PREZIME I IME _____________________________________________ RAZRED I ODELJENJE _______________________________________ Postignuti poeni na nivou reprodukcije Postignuti poeni na nivou razumevanja Postignuti poeni na nivou primene Ukupan broj postignutih poena _______________ _______________ _______________ _______________ .

Da bi se u provodniku pojavila elektri na struja nužno je da u njemu postoji: a) magnetno polje b) stalno polje c) jako polje d) elektri no polje e) strujno polje 4. koje se nalazi u toj ta ki. navedi neke od njih? _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ . a) DA b) NE 2.TESTOVI ZNANJA IZ FIZIKE ZNANJE JE MOĆ K U K A TEST ZNANJA 1. Vidovi pretvaranja delovanja elektri ne struje su brojni. Ja ina elektri nog polja u nekoj ta ki brojno je jednaka snazi kojom to polje deluje na jedinicu pozitivnog naelektrisanja. Elektricitet je na provodniku raspore en: a) na njegovoj unutrašnjoj površini b) izvan provodnika c) na njegovoj spoljašnjoj površini d) oko provodnika e) iznad provodnika 5. Negativno naelektrisano telo ima manje elektrona u odnosu na protone a) DA b) NE 3.

Na kom principu radi periskop. Ure aj kojim se proverava da li je neko telo naelektrisano naziva se voltmetar a) DA b) NE 10. Ja ina elektri ne struje u provodniku srazmerna je: a) snazi otpornika u kolu b) elektri nom naponu na njegovim krajevima c) uslovima kroz koje struja prolazi d) vrsti naelektrisanja koje su u provodniku kra e 8.TESTOVI ZNANJA IZ FIZIKE ZNANJE JE MOĆ K U K A 6. _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ 7. Ja ina elektri nog polja zavisi od: a) mase tela b) koli ine i rastojanja od naelektrisanja c) oblika i vrste tela d) rasporeda naelektrisanja na telu 9. Zašto se ampermetar uklju uje redno u elektri no polje? _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ . nacrtaj i objasni.

opiši i nacrtaj? _____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ . Znamo da se provodnici za dalekovode elektri ne energije izra uju od više uporednih bakarnih žica.TESTOVI ZNANJA IZ FIZIKE ZNANJE JE MOĆ K U K A 11. Šta pokazuje ova relacija: I a) struja je srazmerna otporu a obrnuto srazmerna naponu b) struja je srazmerna naponu a obrnuto srazmerna otporu c) struja ne zavisi ni od otpora ni od napona d) struja ne zavisi od napona ali zavisi od otpora 15. Zbog ega? _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ 12. Veli ina brojno jednaka sili potrebnoj za prenošenje jedinice pozitivnog naelektrisanja sa negativnog na pozitivan pol unutar izvora. Da bi provodnika nastavio da se obr e u polju stalnog magneta služi komutator koji: a) menja smer elektri ne struje kroz njega b) poja ava struju c) menja pravac elektri ne struje kroz njega d) neutrališe polje stalnih magneta 13. Na kom principu radi pozorišni durbin. naziva se elektromotorna sila: a) DA b) NE U ? R 14.

Zašto se kaže da su atomi elektroneutralni? ________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ 17. a mi ne smemo da ih dodirnemo dok stojimo na zemlji? _____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ . Kako se voltmetar vezuje u kolo i šta pokazuje? _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ 20. Objasni kako to da je otpor provodnika obrnuto srazmeran površini njegovog popre nog preseka. Kolika je temperatura klju anja vode na nadmorskoj visini od nula metara? a) 50°C b) 200°C c) 100°C d) 1000°C 19.TESTOVI ZNANJA IZ FIZIKE ZNANJE JE MOĆ K U K A 16. Kako to da ptica može bezbedno da sleti na provodnik elektri ne struje. Usled ega se tela naelektrišu indukcijom? _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ 18. _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ 21.

Me utim. Ovo .. Periskop radi na principu odbijanja svetlosti od ravnih ogledala. toplotno. umesto sile treba staviti radu. kao i kod astronomskih durbina. i okulara . a) menja smer elektri ne struje kroz njega 13. 10. 8. 11. elektrometar 7.. b). Provodnik od više uporednih žica bolje podnosi mehani ka optere enja. 6. kod ovog durbina okular (rasipno so ivo) nalazi se ispred lika. postavljenih u cevi pod uglom od 45°. 3. svetlosno. 5. 12. 9. b.koji je rasipno so ivo. Iz razloga da sva elektri na struja koja te e kroz potroša e tog kola te e i kroz ampermetar. više elektrona d) c) Pretvaranje elektri nog delovanja u mehani ko. b) struja je srazmerna naponu a obnuto srazmerna otporu 15.TESTOVI ZNANJA IZ FIZIKE ZNANJE JE MOĆ K U K A REŠENJA TESTA T8 1. Objektiv bi. umesto snage treba da stoji sila b). 2. 4.. . 14. Svetlosni zraci se dva puta odbijaju dok ne do u do oka posmatra a. dao stvaran i izvrnut lik. Pozorišni durbin se sastoji iz objektiva koji je sabirno so ivo. b) b) b).

pa se lik objektiva ne može obrazovati. 20. Usled pomeranja slobodnih elektrona u njima pod dejstvom elektri nog polja. Ptica nije u spoju sa zemljom kada sleti na provodnik. Paralelno sa provodnikom. a pokazuje veli inu elektri nog napona koji postoji izme u ta aka kola za koje je priklju en. 17. . jer imaju istu koli inu pozitivnog i negativnog naelektrisanja. c) 19. Ovaj durbin je pronašao Galilej. ve njega stvara okular. 16. 18. 21. pa se po njemu i zove Galilejev durbin.TESTOVI ZNANJA IZ FIZIKE ZNANJE JE MOĆ K U K A so ivo ini da se zraci rasipaju posle prelamanja kroz njega. Atomi su elektroneutralni. Što je ve i popre ni presek provodnika ve a je i koli ina naelektrisanja koja kroz isti protekne u jedinici vremena.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->