P. 1
fizika

fizika

|Views: 917|Likes:
Published by Mia Moja

More info:

Published by: Mia Moja on Oct 12, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

03/05/2013

pdf

text

original

Dr Miroslav Kuka

TESTOVI ZNANJA IZ FIZIKE
SA REŠENJIMA

ММVIII

PREDGOVOR

Znanje je po opsegu takvih dimenzija da se nikada ne može u potpunosti savladati, ne samo u toku školovanja nego i u toku života jedne generacije. Otuda se pred pedagoge, psihologe i školu postavlja krupan zadatak koji se sastoji u odabiru i predavanju učenicima određene količine znanja i razvijanju njegovih psihičkih funkcija tako da se sam snalazi u raznim oblastima životne delatnosti. Nema nikakve sumnje da svaka sledeća generacija "zna" mnogo više od prethodnih. Međitim, znanje kao skup saznanja kojima vladamo ima relativan praktičan smisao. Ono nam pomaže i prema tome u životu vredi toliko koliko ga umemo primenjivati i koliko od njegovog posedovanja imamo ličnog zadovoljstva i koristi. Vrednost znanja je relativna jer zavisi od sposobnosti i mogućnosti individue da do njega dođe, da njime ovlada i da ga u određenim uslovima primeni. Ispitivanje nivoa usvojenosti znanja iz fizike od strane učenika, sprovešćemo posredstvom testova znanja i to kroz ispitivane obrazovne nivoe od VI -VIII razreda, po planu i programu osnovnog i srednjoškolskog obrazovanja, Beograd, 1997, стр. 23. Nivo reprodukcije "Obaveštenost kao nivo vaspitno-obrazovnih zahteva iziskujeе od učenika da može da se seti, reprodukuje opšte pojmove, principe (zakone) ili teorije, termine, specifične činjenice, metode ili postupke. Znači od učenika se očekuje da gradivo koje je učio samo poznaje: da može da ga iskaže, ispriča, opiše, navede i sl., tl. da može da ga reprodukuje u bitno neizmenjenom obliku." Nivo razumevanja "Razumevanje kao nivo vaspitno-obrazovnih zahteva iziskuje da učenik bude osposobljen da gradivo koje je učio reorganizuje: da određene činjenice, pojmove i principe (zakone) objasni, analizira, dovede u nove veze koje nisu bile neposredno date u gradivu. Razumevanje kao vaspitno-obrazovni nivo uključuje u sebe i prethodni nivo - obaveštenost. Ukoliko se gradivo interpretira, onda se to ne čini u formi u kojoj je prethodno bilo dato, već u reorganizovanom, tj. bitno izmenjenom obliku." Nivo primene "Primena kao nivo vaspitno-obrazovnih zahteva iziskuje da učenik bude osposobljen da određene generalizacije, principe (zakone), teorije i uopšte metode primenjuje u rešavanju problema i zadataka. Ovde je reč o primeni onog što se zna i razume u rešavanju novih problema (zadataka), a ne o njegovom jednostavnom reproduktivnom

11. 2. 18. Т7 i Т8 raspodela pitanja po obrazovnim nivoima je standardna i ima periodizaciju Nivo reprodukcije. 10. 16. 12. 8. 17) pitanja (3. 7. Primena kao najviši vaspitno-obrazovni nivo podrazumeva i oba prethodna nivoa . Т7 i Т8 može postići maksimalno 49 poena.reprodukciju i razumevanje. 6.korišćenju u pojedinim situacijama. imamo i standardizaciju maksimalno mogućeg broja osvojenih poena i to: Nivo reprodukcije Nivo razumevanja Nivo primene → → → maksimalno 13 поена maksimalno 15 поена maksimalno 21 поен. 14. 4. ukupno se na svakom od testova Т6. U testovima Т6. Nivo primene. Miroslav Kuka . 15. 19) pitanja (5. 13." Shodno standardizaciji raspodele tipa pitanja po datim obrazovnim nivoima za svaki od testova. Nivo razumevanja. pitanja (1. 21). 9. Dakle. 20.

TESTOVI ZNANJA IZ FIZIKE ZNANJE JE MOĆ K U K A T6 TEST ZNANJA IZ FIZIKE za šesti razred VI RAZRED ŠKOLA ____________________________________________________ PREZIME I IME ____________________________________________ RAZRED I ODELJENJE _____________________________________ Postignuti poeni na nivou reprodukcije Postignuti poeni na nivou razumevanja Postignuti poeni na nivou primene Ukupan broj postignutih poena _______________ _______________ _______________ _______________ .

Pod mehani kim kretanjem podrazumevamo: a) kretanje tela pod dejstvom sile u ograni enom prostoru b) kretanje po unapred utvr enoj trajektoriji c) promenu položaja tela u odnosu na druga tela d) kretanje tela u prostoru bez dejstva sile 4. Apsolutna greška merenja ( l) predstavlja apsolutnu vrednost zbira izmerenih vrednosti i srednje vrednosti merenja: l1 = | l1 + lSR | a) DA b) NE 3. a) DA b) NE 2. Izmeriti neku fizi ku veli inu zna i uporediti je sa istorodnom veli inom koja je usvojena za jedinicu mere. Povišenjem temperature gustina supstance se a) pove ava b) ostaje ista c) smanjuje d) pove ava pa smanjuje 5.TESTOVI ZNANJA IZ FIZIKE ZNANJE JE MOĆ K U K A TEST ZNANJA 1. Navedi gde se u svakodnevnoj praksi primenjuje zakon spojenih sudova? ____________________________________________________________________ .

instrument za brzo odre ivanje specifi ne težine te nosti (sl. Navedi primer gde je kretanje obezbe eno pomo u trenja. tj. 1). Na kom principu radi areometar. U kom slu aju zaronjeno telo isplivava na površinu? ________________________________________ 11. ____________________________________________________________________ 7. Vektorske veli ine su odre ene a) pravcem i bojnom vrednoš u b) brojnom vrednoš u. Šta su merila a) jednostavni ure aji za neposredno merenje fizi kih veli ina b) složeni aparati za posredno merenje fizi kih veli ina c) složeni ure aji za brojno upore ivanje fizi kih veli ina d) jednostavni ure aji za indirektno merenje fizi kih veli ina 9. ________________________________________ ________________________________________ Sl. Fizi ko polje je vid materije koja se neposredno uo ava ulima a) DA b) NE 10.TESTOVI ZNANJA IZ FIZIKE ZNANJE JE MOĆ K U K A 6. pravcem i smerom c) pravcem i smerom d) samo pravcem 8. 1 .

Zahvaljuju i kojoj fizi koj pojavi dolazi do spajanja delova mašine pri montaži kao na (sl. Koliko u 1 m3 benzina imamo litara benzina a) 10000l b) 10l c) 100l d) 1000l 13. 2 . emu je jednaka brzina tela pri ravnomernom kretanju? __________________________________ __________________________________ __________________________________ Sl. Izmeriti neku veli inu zna i: a) uporediti je sa istovrsnom veli inom koja je usvojena za jedinicu b) uporediti je sa sli nom veli inom koja je usvojena za jedinicu c) uporediti je sa razli itom veli inom koja je usvojena za jedinicu d) razdvojiti je od ostalih srodnih veli ina 15. 2) __________________________________ __________________________________ 16. Gravitaciono delovanje Zemlje je i privla no i odbojno a) DA b) NE 14.TESTOVI ZNANJA IZ FIZIKE ZNANJE JE MOĆ K U K A 12.

____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ Sl. Kako su u starom Egiptu pomerali velike granitne plo e po zemlji ulažu i manje snage za njihovo pokretanje. Ukoliko napišemo relaciju v = v1 – v2. ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ 20. Dva naelektrisana tela mogu se: a) samo privla iti b) poništavati c) samo odbijati d) privla iti i odbijati 19. U krug upiši znak. 3). 3 . Prema vrsti uzajamnog delovanja tela.TESTOVI ZNANJA IZ FIZIKE ZNANJE JE MOĆ K U K A 17. Na kom principu rade hidrauli ne mašine (sl. razlikujemo nekoliko oblika sile. ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ 21. To su? ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ 18. koji uslov mora biti ispoštovan izme u v1 i v2 da bi relacija važila v1 v2.

Na primer izme u kaiševa i to kova preko kojih su preba eni kaiševi (sl. a) 2. Ukoliko je težina tela manja od sile potiska. c) 5. 2). b) 8. Sl. ne uo ava neposredno ulima. 2 .TESTOVI ZNANJA IZ FIZIKE ZNANJE JE MOĆ K U K A REŠENJA TESTA T6 1. Sl. 7. Na primer u vodovodnim sistemima (sl. 10. b). b). 1 6. a) 9. c) 4. ali uzajamno delovanje tela potvr uje da ono postoji. predstavlja apsolutnu vrednost razlike izmerenih vrednosti i srednje vrednosti merenja: : l1 = | l1 – lSR | 3. 1).

TESTOVI ZNANJA IZ FIZIKE ZNANJE JE MOĆ K U K A T7 TEST ZNANJA IZ FIZIKE za SEDMI razred VII RAZRED ŠKOLA _____________________________________________________ PREZIME I IME _____________________________________________ RAZRED I ODELJENJE ______________________________________ Postignuti poeni na nivou reprodukcije Postignuti poeni na nivou razumevanja Postignuti poeni na nivou primene Ukupan broj postignutih poena _______________ _______________ _______________ _______________ .

Postupak iznalaženja rezultante datih sila naziva se: a) razlaganje sila b) slaganje sila c) množenje sila d) deljenje sila 4. a) DA b) NE 3. oblažu vunom. Zašto se zidovi u diskotekama koje su u sklopu stambenih objekata. plasti nom penom itd? _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ . a) DA b) NE 2. Ja ina gravitacione sile opada sa kvadratom rastojanja.TESTOVI ZNANJA IZ FIZIKE ZNANJE JE MOĆ K U K A TEST ZNANJA 1. Svojstva gravitacione sile su: a) da je srazmerna masi i da se ne može neutralisati b) da je nedeljiva c) da selektivno deluje na tela d) da deluje samo u ograni enom prostoru 5. stugotinom. Težina tela se meri manometrom.

TESTOVI ZNANJA IZ FIZIKE ZNANJE JE MOĆ K U K A 6. Kada kažemo da je automobil sa benzinskim motorom ve eg stepena iskoriš enja od automobila sa dizel motorom. Šta su kolinearne sile? a) sile istog smera b) sile istog intenziteta c) sile istog pravca d) sile koje dleuju pod istim uglom 9. Majstori pri ukucavanju eksera u drvo obi no ga malo ovlaže. šta to prakti no zna i? _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ 7. Tela se odbijaju ako su naelektrisana razli itim vrstama elektriciteta a) DA b) NE 10. Šta je napadna ta ka? a) mesto na telu u kome dejstvuje sila b) mesto kroz koje telo prolazi c) najosetljivije mesto na telu d) mesto na telu koje je predvi eno za dejstvo sile 8. Telo kog oblika pruža najve i otpor kre u i se kroz neku sredinu? _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ 11. Zbog ega? _____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ .

Ako je snaga nekog ure aja 1000 kW kolika je njegova snaga u megavatima MW? a) 0.1 b) 100 c) 1 d) 10 15. Ukoliko se telo kre e brzinom 18 a) 6 m/s b) 5 m/s c) 4 m/s d) 12 m/s km m kolika je njena brzina u . Ja ina gravitacionog polja je skalarna veli ina. Zašto se ulice zimi posipaju peskom i pepelom? _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ 16.TESTOVI ZNANJA IZ FIZIKE ZNANJE JE MOĆ K U K A 12. a) DA b) NE 14. Šta je sila? _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ . h s 13.

Kako glasi III Njutnov zakon. Kako u mašinstvu smanjujemo trenje izme u dodirnih površina? _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ . Na koji na in se razlažu težine mostova na rekama? _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ 21. Kakva je zavisnost sile gravitacije od mase i rastojanja tela koja se privla e? _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ 20.TESTOVI ZNANJA IZ FIZIKE ZNANJE JE MOĆ K U K A 17. c) ravnomerno ubrzano pravolinijsko kretanje sa po etnom brzinom. b) ravnomerno ubrzano kružno kretanje sa po etnom brzinom. Slobodno padanje je: a) ravnomerno usporeno pravolinijsko kretanje bez po etne brzine. zakon akcije i reakcije? _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ 18. 19. d) ravnomerno ubrzano pravolinijsko kretanje bez po etne brzine.

b) 4. Zna i da je kod benzinskog u odnosu na dizel motor manji koli inik izme u ukupne (uložene) snage i korisne snage motora. slabo prenose zvuk. dinamometrom 3. 6. 7.TESTOVI ZNANJA IZ FIZIKE ZNANJE JE MOĆ K U K A REŠENJA TESTA T7 1. a) 8. istim vrstama elektriciteta. b). b). Najve i otpor pruža telo u obliku otvorenog kišobrana (sl. c) 9. 1). pa se esto primenjuju u zvu noj izolaciji. Sl. a) 5. Nabrojani materijali su rastresiti. a) 2. 10. 1 .

b) 13. 14. 18. vektorska veli ina. Me u ve im masama tela postoji ja e privla enje. Koliko most ima stubova toliko je puta osnovna sila (teret mosta) razložen. dok sa pove anjem rastojanja izme u tela sila gravitacije opada.TESTOVI ZNANJA IZ FIZIKE ZNANJE JE MOĆ K U K A 11. b). 17. c) 15. d) 19. Ovim se smanjuje sila trenja izme u eksera i drveta. tj. 21. smerom i brojnom vrednosti. Težine mostova se razlažu preko stubova na komponente. Akcija je uvek jednaka reakciji. ve a gravitaciona sila. 16. . 12. Trenje se smanjuje podmazivanjem. Da bi se pove ala sila trenja i smanjila mogu nost klizanja automobila. tj. 20. Sila je mera uzajamnog dejstva (interakcije) dva tela. potpuno odre ena pravcem. pa se ekser lakše ukucava.

TESTOVI ZNANJA IZ FIZIKE ZNANJE JE MOĆ K U K A T8 TEST ZNANJA IZ FIZIKE za OSMI razred VIII RAZRED ŠKOLA ____________________________________________________ PREZIME I IME _____________________________________________ RAZRED I ODELJENJE _______________________________________ Postignuti poeni na nivou reprodukcije Postignuti poeni na nivou razumevanja Postignuti poeni na nivou primene Ukupan broj postignutih poena _______________ _______________ _______________ _______________ .

Negativno naelektrisano telo ima manje elektrona u odnosu na protone a) DA b) NE 3. Da bi se u provodniku pojavila elektri na struja nužno je da u njemu postoji: a) magnetno polje b) stalno polje c) jako polje d) elektri no polje e) strujno polje 4. Ja ina elektri nog polja u nekoj ta ki brojno je jednaka snazi kojom to polje deluje na jedinicu pozitivnog naelektrisanja. a) DA b) NE 2. navedi neke od njih? _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ . Elektricitet je na provodniku raspore en: a) na njegovoj unutrašnjoj površini b) izvan provodnika c) na njegovoj spoljašnjoj površini d) oko provodnika e) iznad provodnika 5. Vidovi pretvaranja delovanja elektri ne struje su brojni.TESTOVI ZNANJA IZ FIZIKE ZNANJE JE MOĆ K U K A TEST ZNANJA 1. koje se nalazi u toj ta ki.

nacrtaj i objasni. Ure aj kojim se proverava da li je neko telo naelektrisano naziva se voltmetar a) DA b) NE 10. Na kom principu radi periskop. Ja ina elektri nog polja zavisi od: a) mase tela b) koli ine i rastojanja od naelektrisanja c) oblika i vrste tela d) rasporeda naelektrisanja na telu 9. _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ 7. Ja ina elektri ne struje u provodniku srazmerna je: a) snazi otpornika u kolu b) elektri nom naponu na njegovim krajevima c) uslovima kroz koje struja prolazi d) vrsti naelektrisanja koje su u provodniku kra e 8.TESTOVI ZNANJA IZ FIZIKE ZNANJE JE MOĆ K U K A 6. Zašto se ampermetar uklju uje redno u elektri no polje? _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ .

opiši i nacrtaj? _____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ . Šta pokazuje ova relacija: I a) struja je srazmerna otporu a obrnuto srazmerna naponu b) struja je srazmerna naponu a obrnuto srazmerna otporu c) struja ne zavisi ni od otpora ni od napona d) struja ne zavisi od napona ali zavisi od otpora 15. Na kom principu radi pozorišni durbin. Znamo da se provodnici za dalekovode elektri ne energije izra uju od više uporednih bakarnih žica. Da bi provodnika nastavio da se obr e u polju stalnog magneta služi komutator koji: a) menja smer elektri ne struje kroz njega b) poja ava struju c) menja pravac elektri ne struje kroz njega d) neutrališe polje stalnih magneta 13.TESTOVI ZNANJA IZ FIZIKE ZNANJE JE MOĆ K U K A 11. Veli ina brojno jednaka sili potrebnoj za prenošenje jedinice pozitivnog naelektrisanja sa negativnog na pozitivan pol unutar izvora. naziva se elektromotorna sila: a) DA b) NE U ? R 14. Zbog ega? _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ 12.

Objasni kako to da je otpor provodnika obrnuto srazmeran površini njegovog popre nog preseka. Kako to da ptica može bezbedno da sleti na provodnik elektri ne struje. _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ 21. Usled ega se tela naelektrišu indukcijom? _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ 18. Kolika je temperatura klju anja vode na nadmorskoj visini od nula metara? a) 50°C b) 200°C c) 100°C d) 1000°C 19. Kako se voltmetar vezuje u kolo i šta pokazuje? _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ 20.TESTOVI ZNANJA IZ FIZIKE ZNANJE JE MOĆ K U K A 16. a mi ne smemo da ih dodirnemo dok stojimo na zemlji? _____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ . Zašto se kaže da su atomi elektroneutralni? ________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ 17.

8. b) b) b).koji je rasipno so ivo. postavljenih u cevi pod uglom od 45°.. . b. više elektrona d) c) Pretvaranje elektri nog delovanja u mehani ko. Me utim. svetlosno. kao i kod astronomskih durbina. a) menja smer elektri ne struje kroz njega 13. Svetlosni zraci se dva puta odbijaju dok ne do u do oka posmatra a. 2. 14. umesto sile treba staviti radu.TESTOVI ZNANJA IZ FIZIKE ZNANJE JE MOĆ K U K A REŠENJA TESTA T8 1. Periskop radi na principu odbijanja svetlosti od ravnih ogledala. i okulara . 4.. kod ovog durbina okular (rasipno so ivo) nalazi se ispred lika. toplotno. 3. Provodnik od više uporednih žica bolje podnosi mehani ka optere enja. dao stvaran i izvrnut lik. Objektiv bi. Iz razloga da sva elektri na struja koja te e kroz potroša e tog kola te e i kroz ampermetar. b). b) struja je srazmerna naponu a obnuto srazmerna otporu 15. 9. 11. elektrometar 7. umesto snage treba da stoji sila b). Ovo . Pozorišni durbin se sastoji iz objektiva koji je sabirno so ivo. 10. 5. 6.. 12.

21. ve njega stvara okular. Što je ve i popre ni presek provodnika ve a je i koli ina naelektrisanja koja kroz isti protekne u jedinici vremena. Usled pomeranja slobodnih elektrona u njima pod dejstvom elektri nog polja. Ovaj durbin je pronašao Galilej. Paralelno sa provodnikom. 16. 17. pa se lik objektiva ne može obrazovati. jer imaju istu koli inu pozitivnog i negativnog naelektrisanja. 18. .TESTOVI ZNANJA IZ FIZIKE ZNANJE JE MOĆ K U K A so ivo ini da se zraci rasipaju posle prelamanja kroz njega. c) 19. Ptica nije u spoju sa zemljom kada sleti na provodnik. a pokazuje veli inu elektri nog napona koji postoji izme u ta aka kola za koje je priklju en. 20. pa se po njemu i zove Galilejev durbin. Atomi su elektroneutralni.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->