Dr Miroslav Kuka

TESTOVI ZNANJA IZ FIZIKE
SA REŠENJIMA

ММVIII

PREDGOVOR

Znanje je po opsegu takvih dimenzija da se nikada ne može u potpunosti savladati, ne samo u toku školovanja nego i u toku života jedne generacije. Otuda se pred pedagoge, psihologe i školu postavlja krupan zadatak koji se sastoji u odabiru i predavanju učenicima određene količine znanja i razvijanju njegovih psihičkih funkcija tako da se sam snalazi u raznim oblastima životne delatnosti. Nema nikakve sumnje da svaka sledeća generacija "zna" mnogo više od prethodnih. Međitim, znanje kao skup saznanja kojima vladamo ima relativan praktičan smisao. Ono nam pomaže i prema tome u životu vredi toliko koliko ga umemo primenjivati i koliko od njegovog posedovanja imamo ličnog zadovoljstva i koristi. Vrednost znanja je relativna jer zavisi od sposobnosti i mogućnosti individue da do njega dođe, da njime ovlada i da ga u određenim uslovima primeni. Ispitivanje nivoa usvojenosti znanja iz fizike od strane učenika, sprovešćemo posredstvom testova znanja i to kroz ispitivane obrazovne nivoe od VI -VIII razreda, po planu i programu osnovnog i srednjoškolskog obrazovanja, Beograd, 1997, стр. 23. Nivo reprodukcije "Obaveštenost kao nivo vaspitno-obrazovnih zahteva iziskujeе od učenika da može da se seti, reprodukuje opšte pojmove, principe (zakone) ili teorije, termine, specifične činjenice, metode ili postupke. Znači od učenika se očekuje da gradivo koje je učio samo poznaje: da može da ga iskaže, ispriča, opiše, navede i sl., tl. da može da ga reprodukuje u bitno neizmenjenom obliku." Nivo razumevanja "Razumevanje kao nivo vaspitno-obrazovnih zahteva iziskuje da učenik bude osposobljen da gradivo koje je učio reorganizuje: da određene činjenice, pojmove i principe (zakone) objasni, analizira, dovede u nove veze koje nisu bile neposredno date u gradivu. Razumevanje kao vaspitno-obrazovni nivo uključuje u sebe i prethodni nivo - obaveštenost. Ukoliko se gradivo interpretira, onda se to ne čini u formi u kojoj je prethodno bilo dato, već u reorganizovanom, tj. bitno izmenjenom obliku." Nivo primene "Primena kao nivo vaspitno-obrazovnih zahteva iziskuje da učenik bude osposobljen da određene generalizacije, principe (zakone), teorije i uopšte metode primenjuje u rešavanju problema i zadataka. Ovde je reč o primeni onog što se zna i razume u rešavanju novih problema (zadataka), a ne o njegovom jednostavnom reproduktivnom

Nivo primene. 12. 18. 16. 7. pitanja (1. 9.korišćenju u pojedinim situacijama. Primena kao najviši vaspitno-obrazovni nivo podrazumeva i oba prethodna nivoa . 19) pitanja (5. U testovima Т6. 6. 11. 10. 20. 17) pitanja (3. 8. 14. 2." Shodno standardizaciji raspodele tipa pitanja po datim obrazovnim nivoima za svaki od testova. 4. Nivo razumevanja. 15.reprodukciju i razumevanje. Т7 i Т8 može postići maksimalno 49 poena. Т7 i Т8 raspodela pitanja po obrazovnim nivoima je standardna i ima periodizaciju Nivo reprodukcije. ukupno se na svakom od testova Т6. Dakle. imamo i standardizaciju maksimalno mogućeg broja osvojenih poena i to: Nivo reprodukcije Nivo razumevanja Nivo primene → → → maksimalno 13 поена maksimalno 15 поена maksimalno 21 поен. 13. 21). Miroslav Kuka .

TESTOVI ZNANJA IZ FIZIKE ZNANJE JE MOĆ K U K A T6 TEST ZNANJA IZ FIZIKE za šesti razred VI RAZRED ŠKOLA ____________________________________________________ PREZIME I IME ____________________________________________ RAZRED I ODELJENJE _____________________________________ Postignuti poeni na nivou reprodukcije Postignuti poeni na nivou razumevanja Postignuti poeni na nivou primene Ukupan broj postignutih poena _______________ _______________ _______________ _______________ .

Povišenjem temperature gustina supstance se a) pove ava b) ostaje ista c) smanjuje d) pove ava pa smanjuje 5. Navedi gde se u svakodnevnoj praksi primenjuje zakon spojenih sudova? ____________________________________________________________________ . Apsolutna greška merenja ( l) predstavlja apsolutnu vrednost zbira izmerenih vrednosti i srednje vrednosti merenja: l1 = | l1 + lSR | a) DA b) NE 3. a) DA b) NE 2. Pod mehani kim kretanjem podrazumevamo: a) kretanje tela pod dejstvom sile u ograni enom prostoru b) kretanje po unapred utvr enoj trajektoriji c) promenu položaja tela u odnosu na druga tela d) kretanje tela u prostoru bez dejstva sile 4.TESTOVI ZNANJA IZ FIZIKE ZNANJE JE MOĆ K U K A TEST ZNANJA 1. Izmeriti neku fizi ku veli inu zna i uporediti je sa istorodnom veli inom koja je usvojena za jedinicu mere.

instrument za brzo odre ivanje specifi ne težine te nosti (sl. Navedi primer gde je kretanje obezbe eno pomo u trenja. tj. ________________________________________ ________________________________________ Sl. Na kom principu radi areometar. pravcem i smerom c) pravcem i smerom d) samo pravcem 8. Šta su merila a) jednostavni ure aji za neposredno merenje fizi kih veli ina b) složeni aparati za posredno merenje fizi kih veli ina c) složeni ure aji za brojno upore ivanje fizi kih veli ina d) jednostavni ure aji za indirektno merenje fizi kih veli ina 9. 1). Vektorske veli ine su odre ene a) pravcem i bojnom vrednoš u b) brojnom vrednoš u. 1 . U kom slu aju zaronjeno telo isplivava na površinu? ________________________________________ 11. ____________________________________________________________________ 7. Fizi ko polje je vid materije koja se neposredno uo ava ulima a) DA b) NE 10.TESTOVI ZNANJA IZ FIZIKE ZNANJE JE MOĆ K U K A 6.

2 . 2) __________________________________ __________________________________ 16. emu je jednaka brzina tela pri ravnomernom kretanju? __________________________________ __________________________________ __________________________________ Sl. Gravitaciono delovanje Zemlje je i privla no i odbojno a) DA b) NE 14. Koliko u 1 m3 benzina imamo litara benzina a) 10000l b) 10l c) 100l d) 1000l 13.TESTOVI ZNANJA IZ FIZIKE ZNANJE JE MOĆ K U K A 12. Izmeriti neku veli inu zna i: a) uporediti je sa istovrsnom veli inom koja je usvojena za jedinicu b) uporediti je sa sli nom veli inom koja je usvojena za jedinicu c) uporediti je sa razli itom veli inom koja je usvojena za jedinicu d) razdvojiti je od ostalih srodnih veli ina 15. Zahvaljuju i kojoj fizi koj pojavi dolazi do spajanja delova mašine pri montaži kao na (sl.

To su? ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ 18. razlikujemo nekoliko oblika sile. Dva naelektrisana tela mogu se: a) samo privla iti b) poništavati c) samo odbijati d) privla iti i odbijati 19. 3). Na kom principu rade hidrauli ne mašine (sl.TESTOVI ZNANJA IZ FIZIKE ZNANJE JE MOĆ K U K A 17. Ukoliko napišemo relaciju v = v1 – v2. ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ 20. U krug upiši znak. Kako su u starom Egiptu pomerali velike granitne plo e po zemlji ulažu i manje snage za njihovo pokretanje. Prema vrsti uzajamnog delovanja tela. koji uslov mora biti ispoštovan izme u v1 i v2 da bi relacija važila v1 v2. 3 . ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ Sl. ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ 21.

TESTOVI ZNANJA IZ FIZIKE ZNANJE JE MOĆ K U K A REŠENJA TESTA T6 1. 7. 1 6. Ukoliko je težina tela manja od sile potiska. b). Sl. 2 . a) 9. Na primer izme u kaiševa i to kova preko kojih su preba eni kaiševi (sl. predstavlja apsolutnu vrednost razlike izmerenih vrednosti i srednje vrednosti merenja: : l1 = | l1 – lSR | 3. Sl. ne uo ava neposredno ulima. ali uzajamno delovanje tela potvr uje da ono postoji. Na primer u vodovodnim sistemima (sl. b) 8. a) 2. 10. 1). c) 4. 2). c) 5. b).

TESTOVI ZNANJA IZ FIZIKE ZNANJE JE MOĆ K U K A T7 TEST ZNANJA IZ FIZIKE za SEDMI razred VII RAZRED ŠKOLA _____________________________________________________ PREZIME I IME _____________________________________________ RAZRED I ODELJENJE ______________________________________ Postignuti poeni na nivou reprodukcije Postignuti poeni na nivou razumevanja Postignuti poeni na nivou primene Ukupan broj postignutih poena _______________ _______________ _______________ _______________ .

Svojstva gravitacione sile su: a) da je srazmerna masi i da se ne može neutralisati b) da je nedeljiva c) da selektivno deluje na tela d) da deluje samo u ograni enom prostoru 5. Zašto se zidovi u diskotekama koje su u sklopu stambenih objekata. oblažu vunom.TESTOVI ZNANJA IZ FIZIKE ZNANJE JE MOĆ K U K A TEST ZNANJA 1. Postupak iznalaženja rezultante datih sila naziva se: a) razlaganje sila b) slaganje sila c) množenje sila d) deljenje sila 4. Ja ina gravitacione sile opada sa kvadratom rastojanja. stugotinom. a) DA b) NE 3. Težina tela se meri manometrom. a) DA b) NE 2. plasti nom penom itd? _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ .

TESTOVI ZNANJA IZ FIZIKE ZNANJE JE MOĆ K U K A 6. Kada kažemo da je automobil sa benzinskim motorom ve eg stepena iskoriš enja od automobila sa dizel motorom. Zbog ega? _____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ . Šta su kolinearne sile? a) sile istog smera b) sile istog intenziteta c) sile istog pravca d) sile koje dleuju pod istim uglom 9. Šta je napadna ta ka? a) mesto na telu u kome dejstvuje sila b) mesto kroz koje telo prolazi c) najosetljivije mesto na telu d) mesto na telu koje je predvi eno za dejstvo sile 8. Majstori pri ukucavanju eksera u drvo obi no ga malo ovlaže. šta to prakti no zna i? _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ 7. Telo kog oblika pruža najve i otpor kre u i se kroz neku sredinu? _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ 11. Tela se odbijaju ako su naelektrisana razli itim vrstama elektriciteta a) DA b) NE 10.

Ako je snaga nekog ure aja 1000 kW kolika je njegova snaga u megavatima MW? a) 0. Zašto se ulice zimi posipaju peskom i pepelom? _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ 16.TESTOVI ZNANJA IZ FIZIKE ZNANJE JE MOĆ K U K A 12. h s 13. a) DA b) NE 14.1 b) 100 c) 1 d) 10 15. Šta je sila? _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ . Ukoliko se telo kre e brzinom 18 a) 6 m/s b) 5 m/s c) 4 m/s d) 12 m/s km m kolika je njena brzina u . Ja ina gravitacionog polja je skalarna veli ina.

Na koji na in se razlažu težine mostova na rekama? _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ 21. Kako glasi III Njutnov zakon. b) ravnomerno ubrzano kružno kretanje sa po etnom brzinom.TESTOVI ZNANJA IZ FIZIKE ZNANJE JE MOĆ K U K A 17. Kako u mašinstvu smanjujemo trenje izme u dodirnih površina? _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ . d) ravnomerno ubrzano pravolinijsko kretanje bez po etne brzine. 19. Slobodno padanje je: a) ravnomerno usporeno pravolinijsko kretanje bez po etne brzine. zakon akcije i reakcije? _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ 18. Kakva je zavisnost sile gravitacije od mase i rastojanja tela koja se privla e? _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ 20. c) ravnomerno ubrzano pravolinijsko kretanje sa po etnom brzinom.

b). 1). dinamometrom 3. 1 . a) 5. istim vrstama elektriciteta. 10. 6. b) 4. a) 2. pa se esto primenjuju u zvu noj izolaciji. a) 8.TESTOVI ZNANJA IZ FIZIKE ZNANJE JE MOĆ K U K A REŠENJA TESTA T7 1. Sl. Najve i otpor pruža telo u obliku otvorenog kišobrana (sl. Nabrojani materijali su rastresiti. 7. Zna i da je kod benzinskog u odnosu na dizel motor manji koli inik izme u ukupne (uložene) snage i korisne snage motora. c) 9. slabo prenose zvuk. b).

Akcija je uvek jednaka reakciji. 14. 18. Koliko most ima stubova toliko je puta osnovna sila (teret mosta) razložen. tj. Da bi se pove ala sila trenja i smanjila mogu nost klizanja automobila. Me u ve im masama tela postoji ja e privla enje.TESTOVI ZNANJA IZ FIZIKE ZNANJE JE MOĆ K U K A 11. smerom i brojnom vrednosti. Ovim se smanjuje sila trenja izme u eksera i drveta. tj. Sila je mera uzajamnog dejstva (interakcije) dva tela. c) 15. 17. . b) 13. pa se ekser lakše ukucava. ve a gravitaciona sila. 21. Trenje se smanjuje podmazivanjem. dok sa pove anjem rastojanja izme u tela sila gravitacije opada. 12. d) 19. 16. potpuno odre ena pravcem. b). 20. vektorska veli ina. Težine mostova se razlažu preko stubova na komponente.

TESTOVI ZNANJA IZ FIZIKE ZNANJE JE MOĆ K U K A T8 TEST ZNANJA IZ FIZIKE za OSMI razred VIII RAZRED ŠKOLA ____________________________________________________ PREZIME I IME _____________________________________________ RAZRED I ODELJENJE _______________________________________ Postignuti poeni na nivou reprodukcije Postignuti poeni na nivou razumevanja Postignuti poeni na nivou primene Ukupan broj postignutih poena _______________ _______________ _______________ _______________ .

Negativno naelektrisano telo ima manje elektrona u odnosu na protone a) DA b) NE 3.TESTOVI ZNANJA IZ FIZIKE ZNANJE JE MOĆ K U K A TEST ZNANJA 1. Elektricitet je na provodniku raspore en: a) na njegovoj unutrašnjoj površini b) izvan provodnika c) na njegovoj spoljašnjoj površini d) oko provodnika e) iznad provodnika 5. Da bi se u provodniku pojavila elektri na struja nužno je da u njemu postoji: a) magnetno polje b) stalno polje c) jako polje d) elektri no polje e) strujno polje 4. Vidovi pretvaranja delovanja elektri ne struje su brojni. koje se nalazi u toj ta ki. a) DA b) NE 2. navedi neke od njih? _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ . Ja ina elektri nog polja u nekoj ta ki brojno je jednaka snazi kojom to polje deluje na jedinicu pozitivnog naelektrisanja.

Ja ina elektri nog polja zavisi od: a) mase tela b) koli ine i rastojanja od naelektrisanja c) oblika i vrste tela d) rasporeda naelektrisanja na telu 9. nacrtaj i objasni. Zašto se ampermetar uklju uje redno u elektri no polje? _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ . _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ 7. Na kom principu radi periskop.TESTOVI ZNANJA IZ FIZIKE ZNANJE JE MOĆ K U K A 6. Ja ina elektri ne struje u provodniku srazmerna je: a) snazi otpornika u kolu b) elektri nom naponu na njegovim krajevima c) uslovima kroz koje struja prolazi d) vrsti naelektrisanja koje su u provodniku kra e 8. Ure aj kojim se proverava da li je neko telo naelektrisano naziva se voltmetar a) DA b) NE 10.

naziva se elektromotorna sila: a) DA b) NE U ? R 14. Šta pokazuje ova relacija: I a) struja je srazmerna otporu a obrnuto srazmerna naponu b) struja je srazmerna naponu a obrnuto srazmerna otporu c) struja ne zavisi ni od otpora ni od napona d) struja ne zavisi od napona ali zavisi od otpora 15. Na kom principu radi pozorišni durbin. Veli ina brojno jednaka sili potrebnoj za prenošenje jedinice pozitivnog naelektrisanja sa negativnog na pozitivan pol unutar izvora. opiši i nacrtaj? _____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ . Zbog ega? _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ 12.TESTOVI ZNANJA IZ FIZIKE ZNANJE JE MOĆ K U K A 11. Da bi provodnika nastavio da se obr e u polju stalnog magneta služi komutator koji: a) menja smer elektri ne struje kroz njega b) poja ava struju c) menja pravac elektri ne struje kroz njega d) neutrališe polje stalnih magneta 13. Znamo da se provodnici za dalekovode elektri ne energije izra uju od više uporednih bakarnih žica.

Kako se voltmetar vezuje u kolo i šta pokazuje? _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ 20. a mi ne smemo da ih dodirnemo dok stojimo na zemlji? _____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ . Zašto se kaže da su atomi elektroneutralni? ________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ 17. Kolika je temperatura klju anja vode na nadmorskoj visini od nula metara? a) 50°C b) 200°C c) 100°C d) 1000°C 19. Kako to da ptica može bezbedno da sleti na provodnik elektri ne struje. Usled ega se tela naelektrišu indukcijom? _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ 18. _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ 21. Objasni kako to da je otpor provodnika obrnuto srazmeran površini njegovog popre nog preseka.TESTOVI ZNANJA IZ FIZIKE ZNANJE JE MOĆ K U K A 16.

.koji je rasipno so ivo. Iz razloga da sva elektri na struja koja te e kroz potroša e tog kola te e i kroz ampermetar. Me utim. kod ovog durbina okular (rasipno so ivo) nalazi se ispred lika. toplotno. 3. 10. Pozorišni durbin se sastoji iz objektiva koji je sabirno so ivo. Provodnik od više uporednih žica bolje podnosi mehani ka optere enja. Svetlosni zraci se dva puta odbijaju dok ne do u do oka posmatra a. 14. i okulara . umesto sile treba staviti radu. 8. više elektrona d) c) Pretvaranje elektri nog delovanja u mehani ko. dao stvaran i izvrnut lik. 6. 12.. kao i kod astronomskih durbina. b). b. b) struja je srazmerna naponu a obnuto srazmerna otporu 15. elektrometar 7.TESTOVI ZNANJA IZ FIZIKE ZNANJE JE MOĆ K U K A REŠENJA TESTA T8 1. Periskop radi na principu odbijanja svetlosti od ravnih ogledala. postavljenih u cevi pod uglom od 45°. b) b) b). 11. 2. 9.. Ovo . svetlosno. 5. a) menja smer elektri ne struje kroz njega 13. umesto snage treba da stoji sila b). . Objektiv bi. 4.

ve njega stvara okular. 20. c) 19. pa se lik objektiva ne može obrazovati. 16. 21. Što je ve i popre ni presek provodnika ve a je i koli ina naelektrisanja koja kroz isti protekne u jedinici vremena. jer imaju istu koli inu pozitivnog i negativnog naelektrisanja. Usled pomeranja slobodnih elektrona u njima pod dejstvom elektri nog polja. 17. a pokazuje veli inu elektri nog napona koji postoji izme u ta aka kola za koje je priklju en. Ovaj durbin je pronašao Galilej. Paralelno sa provodnikom. . Atomi su elektroneutralni.TESTOVI ZNANJA IZ FIZIKE ZNANJE JE MOĆ K U K A so ivo ini da se zraci rasipaju posle prelamanja kroz njega. Ptica nije u spoju sa zemljom kada sleti na provodnik. 18. pa se po njemu i zove Galilejev durbin.