Dr Miroslav Kuka

TESTOVI ZNANJA IZ FIZIKE
SA REŠENJIMA

ММVIII

PREDGOVOR

Znanje je po opsegu takvih dimenzija da se nikada ne može u potpunosti savladati, ne samo u toku školovanja nego i u toku života jedne generacije. Otuda se pred pedagoge, psihologe i školu postavlja krupan zadatak koji se sastoji u odabiru i predavanju učenicima određene količine znanja i razvijanju njegovih psihičkih funkcija tako da se sam snalazi u raznim oblastima životne delatnosti. Nema nikakve sumnje da svaka sledeća generacija "zna" mnogo više od prethodnih. Međitim, znanje kao skup saznanja kojima vladamo ima relativan praktičan smisao. Ono nam pomaže i prema tome u životu vredi toliko koliko ga umemo primenjivati i koliko od njegovog posedovanja imamo ličnog zadovoljstva i koristi. Vrednost znanja je relativna jer zavisi od sposobnosti i mogućnosti individue da do njega dođe, da njime ovlada i da ga u određenim uslovima primeni. Ispitivanje nivoa usvojenosti znanja iz fizike od strane učenika, sprovešćemo posredstvom testova znanja i to kroz ispitivane obrazovne nivoe od VI -VIII razreda, po planu i programu osnovnog i srednjoškolskog obrazovanja, Beograd, 1997, стр. 23. Nivo reprodukcije "Obaveštenost kao nivo vaspitno-obrazovnih zahteva iziskujeе od učenika da može da se seti, reprodukuje opšte pojmove, principe (zakone) ili teorije, termine, specifične činjenice, metode ili postupke. Znači od učenika se očekuje da gradivo koje je učio samo poznaje: da može da ga iskaže, ispriča, opiše, navede i sl., tl. da može da ga reprodukuje u bitno neizmenjenom obliku." Nivo razumevanja "Razumevanje kao nivo vaspitno-obrazovnih zahteva iziskuje da učenik bude osposobljen da gradivo koje je učio reorganizuje: da određene činjenice, pojmove i principe (zakone) objasni, analizira, dovede u nove veze koje nisu bile neposredno date u gradivu. Razumevanje kao vaspitno-obrazovni nivo uključuje u sebe i prethodni nivo - obaveštenost. Ukoliko se gradivo interpretira, onda se to ne čini u formi u kojoj je prethodno bilo dato, već u reorganizovanom, tj. bitno izmenjenom obliku." Nivo primene "Primena kao nivo vaspitno-obrazovnih zahteva iziskuje da učenik bude osposobljen da određene generalizacije, principe (zakone), teorije i uopšte metode primenjuje u rešavanju problema i zadataka. Ovde je reč o primeni onog što se zna i razume u rešavanju novih problema (zadataka), a ne o njegovom jednostavnom reproduktivnom

U testovima Т6. 19) pitanja (5. 15. 9. 6. 20. Nivo primene. 18. pitanja (1. 12. 2. Primena kao najviši vaspitno-obrazovni nivo podrazumeva i oba prethodna nivoa . 11. 21). Nivo razumevanja. imamo i standardizaciju maksimalno mogućeg broja osvojenih poena i to: Nivo reprodukcije Nivo razumevanja Nivo primene → → → maksimalno 13 поена maksimalno 15 поена maksimalno 21 поен. 13.korišćenju u pojedinim situacijama.reprodukciju i razumevanje." Shodno standardizaciji raspodele tipa pitanja po datim obrazovnim nivoima za svaki od testova. 4. Т7 i Т8 raspodela pitanja po obrazovnim nivoima je standardna i ima periodizaciju Nivo reprodukcije. 10. 17) pitanja (3. Miroslav Kuka . 8. Т7 i Т8 može postići maksimalno 49 poena. Dakle. 16. 7. ukupno se na svakom od testova Т6. 14.

TESTOVI ZNANJA IZ FIZIKE ZNANJE JE MOĆ K U K A T6 TEST ZNANJA IZ FIZIKE za šesti razred VI RAZRED ŠKOLA ____________________________________________________ PREZIME I IME ____________________________________________ RAZRED I ODELJENJE _____________________________________ Postignuti poeni na nivou reprodukcije Postignuti poeni na nivou razumevanja Postignuti poeni na nivou primene Ukupan broj postignutih poena _______________ _______________ _______________ _______________ .

a) DA b) NE 2. Izmeriti neku fizi ku veli inu zna i uporediti je sa istorodnom veli inom koja je usvojena za jedinicu mere. Povišenjem temperature gustina supstance se a) pove ava b) ostaje ista c) smanjuje d) pove ava pa smanjuje 5. Apsolutna greška merenja ( l) predstavlja apsolutnu vrednost zbira izmerenih vrednosti i srednje vrednosti merenja: l1 = | l1 + lSR | a) DA b) NE 3. Pod mehani kim kretanjem podrazumevamo: a) kretanje tela pod dejstvom sile u ograni enom prostoru b) kretanje po unapred utvr enoj trajektoriji c) promenu položaja tela u odnosu na druga tela d) kretanje tela u prostoru bez dejstva sile 4.TESTOVI ZNANJA IZ FIZIKE ZNANJE JE MOĆ K U K A TEST ZNANJA 1. Navedi gde se u svakodnevnoj praksi primenjuje zakon spojenih sudova? ____________________________________________________________________ .

1 . ____________________________________________________________________ 7. 1). Šta su merila a) jednostavni ure aji za neposredno merenje fizi kih veli ina b) složeni aparati za posredno merenje fizi kih veli ina c) složeni ure aji za brojno upore ivanje fizi kih veli ina d) jednostavni ure aji za indirektno merenje fizi kih veli ina 9. pravcem i smerom c) pravcem i smerom d) samo pravcem 8. Fizi ko polje je vid materije koja se neposredno uo ava ulima a) DA b) NE 10.TESTOVI ZNANJA IZ FIZIKE ZNANJE JE MOĆ K U K A 6. instrument za brzo odre ivanje specifi ne težine te nosti (sl. Navedi primer gde je kretanje obezbe eno pomo u trenja. Vektorske veli ine su odre ene a) pravcem i bojnom vrednoš u b) brojnom vrednoš u. ________________________________________ ________________________________________ Sl. Na kom principu radi areometar. U kom slu aju zaronjeno telo isplivava na površinu? ________________________________________ 11. tj.

Koliko u 1 m3 benzina imamo litara benzina a) 10000l b) 10l c) 100l d) 1000l 13.TESTOVI ZNANJA IZ FIZIKE ZNANJE JE MOĆ K U K A 12. Izmeriti neku veli inu zna i: a) uporediti je sa istovrsnom veli inom koja je usvojena za jedinicu b) uporediti je sa sli nom veli inom koja je usvojena za jedinicu c) uporediti je sa razli itom veli inom koja je usvojena za jedinicu d) razdvojiti je od ostalih srodnih veli ina 15. Gravitaciono delovanje Zemlje je i privla no i odbojno a) DA b) NE 14. Zahvaljuju i kojoj fizi koj pojavi dolazi do spajanja delova mašine pri montaži kao na (sl. 2) __________________________________ __________________________________ 16. 2 . emu je jednaka brzina tela pri ravnomernom kretanju? __________________________________ __________________________________ __________________________________ Sl.

To su? ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ 18. Ukoliko napišemo relaciju v = v1 – v2. U krug upiši znak. Kako su u starom Egiptu pomerali velike granitne plo e po zemlji ulažu i manje snage za njihovo pokretanje. ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ Sl. Na kom principu rade hidrauli ne mašine (sl. koji uslov mora biti ispoštovan izme u v1 i v2 da bi relacija važila v1 v2. 3). ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ 20. ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ 21. razlikujemo nekoliko oblika sile.TESTOVI ZNANJA IZ FIZIKE ZNANJE JE MOĆ K U K A 17. Dva naelektrisana tela mogu se: a) samo privla iti b) poništavati c) samo odbijati d) privla iti i odbijati 19. Prema vrsti uzajamnog delovanja tela. 3 .

Sl. b). 2). 10. c) 5. ne uo ava neposredno ulima. predstavlja apsolutnu vrednost razlike izmerenih vrednosti i srednje vrednosti merenja: : l1 = | l1 – lSR | 3. a) 9. Sl. c) 4. 1 6. Na primer u vodovodnim sistemima (sl. Na primer izme u kaiševa i to kova preko kojih su preba eni kaiševi (sl.TESTOVI ZNANJA IZ FIZIKE ZNANJE JE MOĆ K U K A REŠENJA TESTA T6 1. 7. 2 . ali uzajamno delovanje tela potvr uje da ono postoji. b) 8. 1). a) 2. b). Ukoliko je težina tela manja od sile potiska.

TESTOVI ZNANJA IZ FIZIKE ZNANJE JE MOĆ K U K A T7 TEST ZNANJA IZ FIZIKE za SEDMI razred VII RAZRED ŠKOLA _____________________________________________________ PREZIME I IME _____________________________________________ RAZRED I ODELJENJE ______________________________________ Postignuti poeni na nivou reprodukcije Postignuti poeni na nivou razumevanja Postignuti poeni na nivou primene Ukupan broj postignutih poena _______________ _______________ _______________ _______________ .

Težina tela se meri manometrom. Zašto se zidovi u diskotekama koje su u sklopu stambenih objekata. plasti nom penom itd? _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ .TESTOVI ZNANJA IZ FIZIKE ZNANJE JE MOĆ K U K A TEST ZNANJA 1. a) DA b) NE 3. Ja ina gravitacione sile opada sa kvadratom rastojanja. Postupak iznalaženja rezultante datih sila naziva se: a) razlaganje sila b) slaganje sila c) množenje sila d) deljenje sila 4. stugotinom. oblažu vunom. a) DA b) NE 2. Svojstva gravitacione sile su: a) da je srazmerna masi i da se ne može neutralisati b) da je nedeljiva c) da selektivno deluje na tela d) da deluje samo u ograni enom prostoru 5.

Šta su kolinearne sile? a) sile istog smera b) sile istog intenziteta c) sile istog pravca d) sile koje dleuju pod istim uglom 9. Zbog ega? _____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ . Šta je napadna ta ka? a) mesto na telu u kome dejstvuje sila b) mesto kroz koje telo prolazi c) najosetljivije mesto na telu d) mesto na telu koje je predvi eno za dejstvo sile 8. Telo kog oblika pruža najve i otpor kre u i se kroz neku sredinu? _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ 11. Kada kažemo da je automobil sa benzinskim motorom ve eg stepena iskoriš enja od automobila sa dizel motorom. Majstori pri ukucavanju eksera u drvo obi no ga malo ovlaže. Tela se odbijaju ako su naelektrisana razli itim vrstama elektriciteta a) DA b) NE 10.TESTOVI ZNANJA IZ FIZIKE ZNANJE JE MOĆ K U K A 6. šta to prakti no zna i? _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ 7.

Ako je snaga nekog ure aja 1000 kW kolika je njegova snaga u megavatima MW? a) 0. Zašto se ulice zimi posipaju peskom i pepelom? _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ 16. a) DA b) NE 14.TESTOVI ZNANJA IZ FIZIKE ZNANJE JE MOĆ K U K A 12.1 b) 100 c) 1 d) 10 15. Ukoliko se telo kre e brzinom 18 a) 6 m/s b) 5 m/s c) 4 m/s d) 12 m/s km m kolika je njena brzina u . Šta je sila? _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ . h s 13. Ja ina gravitacionog polja je skalarna veli ina.

19. c) ravnomerno ubrzano pravolinijsko kretanje sa po etnom brzinom. Slobodno padanje je: a) ravnomerno usporeno pravolinijsko kretanje bez po etne brzine. Kako u mašinstvu smanjujemo trenje izme u dodirnih površina? _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ .TESTOVI ZNANJA IZ FIZIKE ZNANJE JE MOĆ K U K A 17. b) ravnomerno ubrzano kružno kretanje sa po etnom brzinom. d) ravnomerno ubrzano pravolinijsko kretanje bez po etne brzine. Na koji na in se razlažu težine mostova na rekama? _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ 21. Kako glasi III Njutnov zakon. Kakva je zavisnost sile gravitacije od mase i rastojanja tela koja se privla e? _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ 20. zakon akcije i reakcije? _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ 18.

a) 5.TESTOVI ZNANJA IZ FIZIKE ZNANJE JE MOĆ K U K A REŠENJA TESTA T7 1. 6. 10. slabo prenose zvuk. 1). a) 2. Sl. b) 4. 7. Najve i otpor pruža telo u obliku otvorenog kišobrana (sl. c) 9. Nabrojani materijali su rastresiti. b). 1 . Zna i da je kod benzinskog u odnosu na dizel motor manji koli inik izme u ukupne (uložene) snage i korisne snage motora. pa se esto primenjuju u zvu noj izolaciji. istim vrstama elektriciteta. b). a) 8. dinamometrom 3.

12. Težine mostova se razlažu preko stubova na komponente. tj. tj. c) 15. Sila je mera uzajamnog dejstva (interakcije) dva tela. 17. Koliko most ima stubova toliko je puta osnovna sila (teret mosta) razložen. vektorska veli ina. 18. b). Da bi se pove ala sila trenja i smanjila mogu nost klizanja automobila. Ovim se smanjuje sila trenja izme u eksera i drveta.TESTOVI ZNANJA IZ FIZIKE ZNANJE JE MOĆ K U K A 11. . d) 19. Akcija je uvek jednaka reakciji. 20. 21. Trenje se smanjuje podmazivanjem. potpuno odre ena pravcem. 16. 14. Me u ve im masama tela postoji ja e privla enje. b) 13. ve a gravitaciona sila. smerom i brojnom vrednosti. dok sa pove anjem rastojanja izme u tela sila gravitacije opada. pa se ekser lakše ukucava.

TESTOVI ZNANJA IZ FIZIKE ZNANJE JE MOĆ K U K A T8 TEST ZNANJA IZ FIZIKE za OSMI razred VIII RAZRED ŠKOLA ____________________________________________________ PREZIME I IME _____________________________________________ RAZRED I ODELJENJE _______________________________________ Postignuti poeni na nivou reprodukcije Postignuti poeni na nivou razumevanja Postignuti poeni na nivou primene Ukupan broj postignutih poena _______________ _______________ _______________ _______________ .

koje se nalazi u toj ta ki. Da bi se u provodniku pojavila elektri na struja nužno je da u njemu postoji: a) magnetno polje b) stalno polje c) jako polje d) elektri no polje e) strujno polje 4. a) DA b) NE 2. Negativno naelektrisano telo ima manje elektrona u odnosu na protone a) DA b) NE 3. Vidovi pretvaranja delovanja elektri ne struje su brojni.TESTOVI ZNANJA IZ FIZIKE ZNANJE JE MOĆ K U K A TEST ZNANJA 1. Elektricitet je na provodniku raspore en: a) na njegovoj unutrašnjoj površini b) izvan provodnika c) na njegovoj spoljašnjoj površini d) oko provodnika e) iznad provodnika 5. navedi neke od njih? _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ . Ja ina elektri nog polja u nekoj ta ki brojno je jednaka snazi kojom to polje deluje na jedinicu pozitivnog naelektrisanja.

TESTOVI ZNANJA IZ FIZIKE ZNANJE JE MOĆ K U K A 6. Zašto se ampermetar uklju uje redno u elektri no polje? _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ . Ure aj kojim se proverava da li je neko telo naelektrisano naziva se voltmetar a) DA b) NE 10. Ja ina elektri ne struje u provodniku srazmerna je: a) snazi otpornika u kolu b) elektri nom naponu na njegovim krajevima c) uslovima kroz koje struja prolazi d) vrsti naelektrisanja koje su u provodniku kra e 8. Ja ina elektri nog polja zavisi od: a) mase tela b) koli ine i rastojanja od naelektrisanja c) oblika i vrste tela d) rasporeda naelektrisanja na telu 9. _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ 7. nacrtaj i objasni. Na kom principu radi periskop.

Na kom principu radi pozorišni durbin. Zbog ega? _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ 12. Znamo da se provodnici za dalekovode elektri ne energije izra uju od više uporednih bakarnih žica. opiši i nacrtaj? _____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ .TESTOVI ZNANJA IZ FIZIKE ZNANJE JE MOĆ K U K A 11. Da bi provodnika nastavio da se obr e u polju stalnog magneta služi komutator koji: a) menja smer elektri ne struje kroz njega b) poja ava struju c) menja pravac elektri ne struje kroz njega d) neutrališe polje stalnih magneta 13. Šta pokazuje ova relacija: I a) struja je srazmerna otporu a obrnuto srazmerna naponu b) struja je srazmerna naponu a obrnuto srazmerna otporu c) struja ne zavisi ni od otpora ni od napona d) struja ne zavisi od napona ali zavisi od otpora 15. Veli ina brojno jednaka sili potrebnoj za prenošenje jedinice pozitivnog naelektrisanja sa negativnog na pozitivan pol unutar izvora. naziva se elektromotorna sila: a) DA b) NE U ? R 14.

Zašto se kaže da su atomi elektroneutralni? ________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ 17. Kako to da ptica može bezbedno da sleti na provodnik elektri ne struje. Kolika je temperatura klju anja vode na nadmorskoj visini od nula metara? a) 50°C b) 200°C c) 100°C d) 1000°C 19.TESTOVI ZNANJA IZ FIZIKE ZNANJE JE MOĆ K U K A 16. Objasni kako to da je otpor provodnika obrnuto srazmeran površini njegovog popre nog preseka. Kako se voltmetar vezuje u kolo i šta pokazuje? _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ 20. a mi ne smemo da ih dodirnemo dok stojimo na zemlji? _____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ . Usled ega se tela naelektrišu indukcijom? _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ 18. _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ 21.

3. svetlosno. Svetlosni zraci se dva puta odbijaju dok ne do u do oka posmatra a. 8. b). elektrometar 7. Ovo . b. Provodnik od više uporednih žica bolje podnosi mehani ka optere enja. Iz razloga da sva elektri na struja koja te e kroz potroša e tog kola te e i kroz ampermetar. kao i kod astronomskih durbina.TESTOVI ZNANJA IZ FIZIKE ZNANJE JE MOĆ K U K A REŠENJA TESTA T8 1. dao stvaran i izvrnut lik.. 5. . 12. b) struja je srazmerna naponu a obnuto srazmerna otporu 15. umesto snage treba da stoji sila b). 9. kod ovog durbina okular (rasipno so ivo) nalazi se ispred lika. 14.. Me utim. više elektrona d) c) Pretvaranje elektri nog delovanja u mehani ko. 4. Objektiv bi. 10. toplotno. 6. b) b) b). postavljenih u cevi pod uglom od 45°. 11. 2. i okulara .. umesto sile treba staviti radu. Pozorišni durbin se sastoji iz objektiva koji je sabirno so ivo. a) menja smer elektri ne struje kroz njega 13.koji je rasipno so ivo. Periskop radi na principu odbijanja svetlosti od ravnih ogledala.

Ovaj durbin je pronašao Galilej. 16. jer imaju istu koli inu pozitivnog i negativnog naelektrisanja. Atomi su elektroneutralni. Što je ve i popre ni presek provodnika ve a je i koli ina naelektrisanja koja kroz isti protekne u jedinici vremena. c) 19. 18. 20. ve njega stvara okular. a pokazuje veli inu elektri nog napona koji postoji izme u ta aka kola za koje je priklju en. Ptica nije u spoju sa zemljom kada sleti na provodnik. pa se po njemu i zove Galilejev durbin. Usled pomeranja slobodnih elektrona u njima pod dejstvom elektri nog polja. Paralelno sa provodnikom. 17. 21. .TESTOVI ZNANJA IZ FIZIKE ZNANJE JE MOĆ K U K A so ivo ini da se zraci rasipaju posle prelamanja kroz njega. pa se lik objektiva ne može obrazovati.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful