P. 1
Poslovne finansije

Poslovne finansije

|Views: 593|Likes:
Published by DraganBerak

More info:

Published by: DraganBerak on Oct 11, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

12/20/2012

pdf

text

original

NASTANAK I RAZVOJ NAUKE O FINANSIJAMA ≡ srednji vek – novolatinska rec „finare”, „financie” – odredjeno placanje ≡ - rec „finansije „ prihvacena

je kod vecine jezika sa istim znacenjem ≡ U pocetku finansije su oznacavale drzavne prihode i rashode, a tek kasnije su se prosirile na celokupno novcano poslovanje drzave. ≡ Pojava finansija vezana je za novac i novcana placanja za razliku od dotadasnjih naturalnih placanja. Nestankom robno – novcanih odnosa, delovanjem zakona vrednosti nestace i finansije. ≡ - XV i XVI vek – Nemacka i Francuska ≡ 1830. god. – Malkus , prvi koristi pojam nauke o finansijama i odvaja je od politicke ekonomije ≡ 1832. god. – Fon Rau , oblikuje finansije kao novu naucnu disciplinu. ≡ 1903. god. – Bastejbl , prvi koristi pojam javne finansije. Pod javnim finansijama se podrazumevala aktivnost drzave na planu prikupljanja finansijskih sredstava i njihovog trosenja za zadovoljenje javnih potreba. ≡ 1936. god. - Kejnz – fiskalna politika ≡ sredina 50- ih Hansen, Samuelson razvijaju fiskalnu politiku u smislu javnog trosenja, oporezivanja, javnog zaduzivanja i sl. ≡ 1951. god. Lernen – funkcionalne finansije, koje pored poreza, zaduzivanja, obuhvataju emisiju novca za uravnotezenje platnog bilansa zemlje, eliminisanja nezaposlenosti, eliminisanja inflacije i privredne recesije. ≡ 30 – ih u Jugoslaviji koristi se termin javne finansije, da bi se promenom drzavnog uredjenja 50-ih sve vise koristio termin drzavne finansije. ≡ pocetkom 60-ih koristi se termin drustvene finansije, da bi se 1974. ustalio termin fiskalna politika i termin sistem drustvenog finansiranja. PREDMET IZUCAVANJA NAUKE O FINANSIJAMA Nauka o finansijama predstavlja deo ekonomske nauke koja obuhvata mikro i makrofinansije. Mikrofinansije se pretezno bave izucavanjem strateskih finansijskih problema jednog privrednog subjekta, dok se makrofinansije bave izucavanjem problema finansiranja razvoja drzave kao celine. Savremene finansije obuhvataju ukupne novcane odnose, dakle sve poslovne aktivnosti koje se izucavaju putem novca. Finansije kao pojam znace novcanu stranu svakog privrednog posla i novcanu stranu svih tokova nacionalne privrede. Predmet izucavanja nauke o finansijama odnosi se na :

1. novcana placanja 2. kreditne odnose 3. politiku prikupljanja i ulaganja novcanih sredstava 4. emisiju novca 5. monetarno-kreditnu i deviznu politiku 6. drustvene ( fiskalne ) finansije 7. finansijsku politiku i planiranje novcanih tokova 8. organizaciju i aktivnost bankarskog poslovanja 9. finansijsko osiguranje itd. Nauka o finansijama u svom predmetu istrazivanja posebno posvecuje paznju blagovremenom pribavljanju novcanih sredstava za zadovoljenje opstedrustvenih i zajednickih potreba u delokrugu aktivnosti drzavnih organa i drzavnih delatnosti. Za finansije je karakteristicno da se izucavaju kao integralni privrednog sistema. 1. deo jednog

PODELA FINANSIJA, FINANSIJSKI SISTEM I FINANSIJSKI ODNOSI

Sa aspekta finansijske aktivnosti, finansije kao naucna disciplina se deli na : 1.
2.

3. 4. 5. 6.

javne ( fiskalne ) finansije monetarne finansije bankarstvo poslovne finansije medjunarodne finansije osiguranje.

Sredinom 70-ih god. Termin fiskalnih finansija, javnih finansija , drustvenih finansija, zamenjuje se terminom sistem drustvenog finansiranja. Drustveno finansiranje se posmatra sa aspekta : zajednicke potrosnje, opste potrosnje i fondovske potrosnje. Svaki od ovih oblika potrosnje finansiran je iz posebnih izvora. Npr. ≡ Zajednicka potrosnja je finansirana na principima slobodne razmene rada, ≡ opsta potrosnja je finansirana fiskalnim ( poreskim ) instrumentima , carinama i taksama, a ≡ fondovska potrosnja sa zajmovima, kreditima, udruzenim sredstvima, namenskim porezima, doprinosima i taksama. Nauka o monetarno – kreditnim finansijama izucava dve znacajne oblasti :

≡ Monetarno – kreditni sistem se odnosi na metode, nacela i instrumente putem kojih se kreira i ponistava novac. ≡ Monetarno-kreditna politika predstavlja skup mera i instrumenata za regulisanje obima, strukture i dinamike novcane mase, kreditnih plasmana i likvidnosti privrednih subjekata. Nauka o bankarstvu predstavlja deo nauke o finansijama i izucava : 1. 2. 3. 4. 5. 6. ciljeve i zadatke bankarskog sistema organizaciju bankarskog sistema i bankarskog poslovanja nacela bankarskog poslovanja snabdevenost poslovnih procesa kolicinom novca i kredita mobilicaciju i koncentraciju slobodnih kratkorocnih i dugorocnih sredstava organizaciju platnog prometa u zemlji i inostranstvu itd.

U domenu bankarskih organizacija posebno je naglasena uloga, znacaj i funkcija Centralne banke u emitovanju primarnog novca. Kreiranje primarnog novca je vezano za stvaranje monetarne baze i za kreiranje likvidnosti bankarskog sistema. Za pojam nauke o bankarstvu vezuju se poslovi : 1. 2. 3. 4. kreiranje novca prikupljanje depozita odobravanje kredita obavljanje platnog prometa.

Nauka o poslovnim finansijama izucava : 1. zadatke finansijske funkcije 2. oblike finansiranja 3. likvidnost i solventnost 4. strategiju finansiranja 5. upravljanje poslovnim finansijama 6. finansijsku ravnotezu i neravnotezu 7. planiranje novcanih tokova 8. planiranje i analizu obrtnih sredstava 9. instrumente i hov 10. bankarske finansije 11. korporativne finansije. Predmet njenog proucavanja su i finansijski odnosi izmedju privrednih subjekata u zemlji, u inostranstvu, bankarskih organizacija i drugh finansijskih institucija.

Medjunarodne finansije se bave problematikom : 1. 2. 3. 4. medjunarodnih finansijskih ugovora medjunarodnih finansijskih institucija medjunarodnih instrumenata i oblika placanja obezbedjenja medjunarodnih izvora finansiranja i sl.

Osiguranje svoja istrazivanja bazira na ulozenim sredstvima fizickih i pravnih lica u cilju zajednickog snosenja rizika, sprecavanja od moguceg nastanka steta, osiguranja akcionarske, javne, mesovite, privatne, kooperativne, zadruzne imovine i zivota lica. Poseban segment osiguranja je finansijsko osiguranje koje se bavi problematikom osiguranja kredita i drugim oblicima finansijskih plasmana. FINANSIJSKI SISTEM I FINANSIJSKI ODNOSI Finansijski sistem predstavlja sastavni deo privredno-ekonomskog sistema jedne zemlje. Njegov stepen razvoja je u direktnoj zavisnosti od razvoja proizvodnih snaga i stanja produkcionih odnosa u odredjenom privrednom i ekonomskom uredjenju zemlje. Finansijski sistem čine : finansijske mere i finansijski instrumenti putem kojih se reguliše način ponašanja u finansijskim organima i finansijskom poslovanju. Osnovu finansijskog sistema čine propisi sa kojima se reguliše finansijski sistem. Finansijski organi i institucije nosioci su finansijske prakse. Početkom 50-ih naš finansijski sistem je imao zadatak da usmeri društvenu akumulaciju u razvojne privredne grane i delatnosti. On je to uspevao raspodelom nacionalnog dohotka i prisustvom države kao arbitra u tim odnosima. Karakteristike našeg finansijskog sistema su : obezbedjenje jedinstvenog nacionalnog trzista obezbedjenje sredstava za pokrice drzavnih i zajedničkih potreba saglasno privrednim i finansijskim mogucnostima. U savremenim uslovima privredjivanja finansijski sistem pokazuje svu svoju složenost zbog različitosti finansijkih odnosa, obima svoje delatnosti i stepena obuhvatnosti finansija. Upravo , zbog složenosti fin sistema, nauka o finansijama je decentralizovana ( razgraničena ) po oblastima od javnih preko poslovnih i monetarnih finansija do medjunarodnih finansija, bankarstva i osiguranja.
1. 2.

Finansijski odnosi su nastajali po osnovu : prometa robe i usluga, isplate zarada, izdavanja akcija i obveznica, odobravanja kredita i sl. U okviru finansijskog sistema najčesce se pojavljuju sledeci finansijski podstistemi :
1.

budžetski

2.

poreski

.carinski 4. devizni 6. novčani 5. sistem stednje i osiguranja 10. poslovno-finansijski 9. 3. sistem drzavnih dugova i drzavnih zajmova. sistem platnog prometa 11. kreditni 8. bankarski 7.

Javni pristup – stavlja naglasak na javnu kontrolu hov i to od momenta njihove pripreme za emisiju. naglasak stavlja na tumacenje ugovorenih obaveza u vezi izdatih menica. . POSLOVNE FINANSIJE I DRUGE NAUCNE DISCIPLINE Poslovne finansije predstavljaju relativno mladu naucnu disciplinu. Njihov razvoj je bio neravnomeran. U pocetku je naglasak stavljan na pravni ( juristicki ) pristup izucavanju poslovnih finansija. Ukljucuje i kontrolu primene propisa o porezu na ostvarenu dobit ( fiskalne finansije ). obveznica i sl. Ovaj pristup se naziva i internim pristupom jer posmatra sredstva sa gledista krajnjih korisnika novcanih sredstava. finansijske instrumente u finansiranju privrednih i vanprivrednih potreba procesa reprodukcije. potrazivanja i fiksnih ( osnovnih ) sredstava. Svrha – stvoriti ekonomske uslove za profitersko upravljanje investicijama. pa sve do njihove prodaje i distribucije na finansijskom trzistu. Krajem 50-ih sve vise se koristi finansijski model zaliha. Ovo je period upravljackog pristupa izucavanju poslovnih finansija. Karakteristika ovog pristupa je upravljanje finansijskim sredstvima u cilju sto veceg povecanja profita putem cirkulacije novcanih sredstava. Konacan uspeh ili neuspeh ovog pristupa merio se stepenom oplodnje kapitala na finansijkom trzistu. Njime su obuhvacena pitanja oko eventualnih sporova u vezi sa emisijom hov . Pocetkom 50-ih poslovne finansije su i dalje deskriptivna disciplina koja se usmerava ka analizi novcanih tokova. Isto tako. preko emisije. njihovim vlasnistvom. njihovom prodajom i zamenom. sa promenljivom dinamikom. Naziva se i neupravljackim pristupom. Investitorski pristup – stavlja naglasak na instrumente finansiranja ( akcije i obveznice ) sa aspekta njihove kupovine i prodaje na finansijskom trzistu. gotovine . Poslovne finansije se kao naucna disciplina javljaju pocetkom XX veka. planiranju novcanih tokova. finansijske tokove 3. GENEZA POSLOVNIH FINANSIJA PREDUZECA. 2. budzetiranju kapitala i unutrasnjoj kontroli preduzeca.Savremeni finansijski sistem nase zemlje obuhvata : 1. finansijske mehanizme 4. akcija. finansijske institucije 2. Centralno pitanje cine odluke koje se donose unutar firme.

hov. potrazivanjima i fiskalnim finansijama Aplikacija matematickih modela u upravljanju obrtnim sredstvima. procesa upravljanja finansijama 3. god 1960. god 1950. procesa kupovine. devizno i trziste kapitala) i zajednicka ulaganja primena racunarske tehnologije pri donosenju finansijskih odluka. razdvajanja preduzeca posredstvom berzanskih tokova 4. procesa zajednickih ulaganja sa inostranstvom 5. Razvoj akcionarsktva. procesa donosenja finansijskih odluka 2. zalihama. Tokom 70-ih se naglasava vrednovanje finansijskih potrazivanja uz primenu trzisnih opcija uz akcije putem kojih se eliminisao poslovni rizik. Tokom 80-ih poslovne finansije u velikoj meri primenjuju racunarsku tehnologiju pri donosenju poslovnih odluka. god 1990. Period Pre 1930. Teorija merenja rizika i vrednovanje finansijskih potrazivanja. investiciona ulaganja upravljanje sa sredstvima. Upravjanje korporativnim kapitalom 1970. dominantan javni pristup. primena hov. reorganizacija firmi. procesa primenljivosti poslovnih finansija na medjunarodne tokove preduzetnickog kapitala ( uz naglasavanje deviznih kurseva. god. Efikasno upravljanje korporacijama. Geneza poslovnih finansija Predmet izucavanja poslovnih finansija deskriptivni naglasak na finansijskim trzistima i hov. stecaj i sanacija korporacija. 1980. i 1940. spajanja. Dominira teorija portfelja i njena primena na finansijsko upravljanje. Malo je paznje posveceno upravljanju sa sredstvima. informaciona tehnologija u funkciji upravljanja finansijskim tokovima. god . razdvajanje. Buduci razvoj poslovnih finansija ce biti dinamican uz isticanje : 1. rizika ulaganja i medjunarodnog bankarstva ). Naglasava se teorija poslovnih rizika i njihov uticaj na investitore i akcionare preduzeca. Razvoj finansijskih trzista ( novcano. Modeli vrednovanja firmi. rad na finansijskoj berzi.Pocetkom 60-ih u poslovne finansije se sve vise uplicu statisticki i ekonometrijski modeli. primena teorije portfelja. Fuzija. prodaje. god 1930. bankrotstvo firmi. god. upravljanje kapitalom i politikom dividende.

4. Pri tome treba voditi racuna o : 1. 3. 2. ) zadatak finansijske funkcije je da utvrdi : 1. 2. U preduzecu jedan deo sredstava moze ostati neiskoriscen ( preterana likvidnost. II Koriscenje novcanih sredstava – isplata se vrsi po osnovu : 1. 2. 4. 6. 3. regulisanje novcanih tokova i pracenje finansijskih odnosa u preduzecu kontrola upotrebe novcanih sredstava u kruznom toku preduzeca. 5. nabavke sredstava za proizvodnju isplata akontacije zarada isplate anuiteta na kredite za trajne potrebe devizna placanja kreditiranje kupaca orocavanje sredstava kod poslovnih banaka itd. 2. 4. 6. 5. neutrosena sredstva izdvojena za investicije i sl. I Pribavljanje novcanih sredstava – polazi od zahteva da se obezbede novcana sredstva iz sopstvenih sredstava ( samofinansiranjem ) a da se samo dodatna sredstva obezbede iz tudjih izvora.4. 3. pribavljanje novcanih sredstava za “normalan” tok reprodukcije koriscenje novcanih sredstava 4. 6. uskladjivanje dinamike priliva novcanih sredstava sa rokovima dospeca obaveza placanja prema njihovim izvorima. . ZADACI FINANSIJSKE FUNKCIJE PREDUZECA 1. 3. kolicini novcanih sredstava koja se pribavlja dinamici pribavljanja novcanih sredstava dinamici vracanja novcanih sredstava uslovima pribavljanja novcanih sredstava ( visina naknade ) potencijalnim izvorima vracanja novcanih sredstava izboru optimalno najpovoljnijih kombinacija izvora sredstava i sl. 5. obim raspolozivih viskova novcanih sredstava alternativne mogucnosti ulaganja tih novcanih sredstava stepen rizika ulaganja novcanih sredstava uslove ulaganja novcanih sredstava najpovoljniju kombinaciju ulaganja novcanih sredstava. 5.

primarni zadaci • Pribavljanje novcanih sredstava • Upotreba ( ulaganje ) novcanih sredstava • Uskladjivanje rokova imobilizacije sredstava i rokova raspolozivosti izvora 2. ulaganje viska kratkorocnih i dugorocnih slobodnih novcanih sredstava podmirivanje kratkorocnih i dugorocnih potreba za novcanim sredstvima koriscenje sredstava iz zajednickih fondova formiranih na nivou preduzeca. 5. V Kontrola racionalne upotrebe novcanih sredstava – naglasak treba staviti na sledece cinjenice : 1. ubrzanom cirkulacijom sredstava ( vecim koeficijentom obrta ) 2. kompenzacijom delova sredstava i obaveza prema izvorima ( kompenzacija potrazivanja od kupaca sa obavezama prema dobavljacima ) 4. Nelikvidnost se moze otkloniti sledecim merama : 1. Ovaj zadatak se odnosi na : 1. IV Regulisanje ( uspostavljanje ) finansijskih tokova i pracenje izvrsenja finansijskih odnosa u preduzecu . FINANSIJSKI MENADZMENT PREDUZECA . prestruktuiranjem sredstava 3.III Likvidnost prduzeca – uspesnost rada finansijske funkcije meri se stepenom likvidnosti / nelikvidnosti preduzeca. 2. da li se koriste novcana sredstva u poslovanju preduzeca u smislu zakonskih propisa i akata poslovne politike preduzeca 2. promenom rokova dospeca placanja obaveza prema izvorima 5.Finansijski odnosi su posledica kretanja robnih ili novcanih sredstaa. i 6. ukljucivanje dodatnih novcanih sredstava u tokove reprodukcije. Jovan Rodic. da li se koriste novcana sredstva racionalno u svim fazama procesa reprodukcije. 3. sekundarni zadaci • Disponiranje novca • Kontrola novcanih dokumenata i nadzor racionalne upotrebe novcanih sredstava • Uvodjenje operatiivne evidencije • Finansijsko planiranje • Finansijska analiza • Finansijsko informisanje. zadatke finansijske funkcije deli u dve osnovne grupe: 1.

7. Trajna sposobnost povecanja imovine akcionara preduzeca – prirast ( uvecanje ) kako vlasnika. tako i suvlasnika preduzeca. Trajna sposobnost finansiranja preduzeca – sposobnost prikupljanja i ulaganja sopstvenog ulaganja. pribavljanjem sredstava iz tudjih izvora. U okviru upravljanja finansijama preduzeca javljaju se kratkorocni finansijski planovi ( planovi likvidnosti ). tudjih sredstava i bespovratnih izvora finansiranja. finansijskom politikom preduzeca finansijskim planiranjem preduzeca finansijskom organizacijom preduzeca finansijskom analizom preduzeca finansijskom politikom preduzeca finansijskom kontrolom preduzeca finansijskim informacijama preduzeca. 2. radnika i poverilaca preduzeca. kratkorocna potrazivanja. udruzenih. menadzmenta preduzeca. Finansijska politika – svesno i stvaralacko odlucivanje o finansijskim ciljevima preduzeca. • neto tokova novca. 2. Trajna sposobnost placanja obaveza preduzeca .Upravljanje finansijama preduzeca se odnosi na upravljanje: 1. emisijom akcija. kratkorocne izvore sredstava. srednjorocni finansijski planovi. 3. Nezamisliva je bez : • finansijske strategije – odnosi se na : dugorocne plasmane. Putem finansijskog plana predvidja se uskladjivanje: • priliva i odliva novcanih sredstava. Prikupljanje sopstvenog kapitala vrsi se putem : akumuliranja netodobitka. dugorocni finansijski planovi ( planovi investiranja ). 5. Pod finansijskom snagom podrazumeva se : 1. dugorocne izvore sredstava. 3. 2. Cilj finansijske politike preduzeca je jacanje njegove finansijske snage. . 5. • finansijske strukture – obuhvata kombinaciju sredstava iz sopstvenih izvora. zalihe.izmirenje obaveza u momentu njihovog dospeca. Trajna sposobnost zadovoljavanja finansijskih interesa ucesnika doticnog preduzeca – odnosi se na zadovoljavanje finansijskih interesa vlasnika preduzeca. Finansijsko planiranje preduzeca – oblik iskazivanja raznih vrsta planova u vrednosnim pokazateljima. novcana sredstva i sl. 4. 4. Trajna sposobnost investiranja preduzeca – efikasno i rentabilno ulaganje sredstava u reprodukcioni tok i razvoj ( rast ) preduzeca. 1. 6.

. • raspolozivi izvori finansiranja. analiza : strukture i rasporeda ukupnog prihoda rizika ostvarenja poslovnog i finansijskog rezultata 3. 2. Na njemu se evidentiraju samo devizna sredstva ostvarena u inostranstvu. 4. Posebno je znacajna fin. odnosima sa drugim preduzecima. racuna izdvojenih novcanih sredstava – za evidentiranje sredstava sa posebnom namenom. Finansijska evidencija – odnosi se na novcano iskazivanje privrednih aktivnosti. Evidencija se vodi preko : 1. 5. Finansijska analiza – odnosi se na ispitivanje fin. reproduktivne sposobnosti 6. 3. sposobnosti odrzavanja realne vrednsoti vlastitih izvora sredstava ( vrednost neto aktive ). 4. • raspolozivi kadrovski i tehnicki potencijal preduzeca za obavljanje finansijskih poslova. tekucih racuna kod banaka – privredni subjekt moze da ima vise tekucih racuna 2. za interno kreditiranje izmedju preduzeca. deviznog racuna – je u f-ji platnog prometa sa inostranstvom i vodi se kod ovlascenih banaka. • troskovi organizacije i rada finansijske funkcije. evidencije unutar preduzeca i o fin. funkcije uticu : • vrsta delatnosti. rezultata i unutrasnjih rezervi u oblasti finansiranja preduzeca. Na organizovanje fin. dugorocne i kratkorocne fin. ravnoteze 4. Oblik organizacije finansijske funkcije zavisi od institucionalnog oblika privrednog subjekta.• • neto tokova obrtnog fonda i neto tokova ukupnih obrtnih sredstava. kao i njegove dalje organizacione povezanosti ( spojeno vise preduzeca u kompaniju ). internih racuna – za rasclanjavanje platnog prometa ( uplate i isplate ). Organizacija finansijske funkcije – organizacioni oblik u kojem egzistira finansijska funkcija. 1. • struktura poslovnih programa preduzeca. zaduzenosti preduzeca 7. realnosti bilansa 5. Finansijski menadzment ima obavezu da brine o tacnosti i azurnosti fin. 3.

Znaci. Kontrole su : 1. Najvazniji racio brojevi likvidnosti su : 1. Finansijska kontrola – predstavlja planski i strucni pregled finansijskog poslovanja. Od pokazatelja rentabilnosti vazno je pomenuti : 1.  Finansijski leveridz = poslovni dobitak / dobitak pre oporezivanja. od kupaca + kratkorocni plasmani u hov / kratkorocne obaveze ) 3. odnos pozajmljenih sredstava prema ukupnim i sopstvenim izvorima koeficijent pokrica fiksnih rashoda po osnovu kamata koeficijent pokrica ukupnog duga. 3. Pokazatelji finansijske strukture sredstava obuhvataju : 1. poslovanja kontrola materijalnog poslovanja kontrola nabavke . racio brojevi predstavljaju fin. obaveza ) posebna racio likvidnost (gotovina + relativno likvidna sr. opsta racio likvidnost ( odnos ukupnih obrtnih sredstava i ukupnih krat. 2. 2. 2. rentabilnosti i sl. 2. 2. kontrola fin. stopu prinosa na ukupna poslovna sredstva stopu prinosa na sopstvena poslovna sredstva. Pored pokazatelja likvidnosti znacajni su pokazatelji aktivnosti koji se odnose na : 1. 3. 6. putem koga se procenjuju efekti poslovanja i kvantificiraju rizici u poslovanju preduzeca. pokazatelje ( likvidnosti. 3. Zadaci fin. ) u vezi izmirenja dospelih novcanih obaveza i ocuvanja obima i strukture obrtnog kapitala.kratkorocne obaveze ). neto obrtni fond (obrtna sredstva . + potr. putem koje se u obliku kvantitativne jednacine uspostavlja odnos izmedju jedne bilansne pozicije i neke druge bilansne pozicije. Sa aspekta finansijskog menadzmeta vazno je pomenuti i finansijski leveridz.Finansijska analiza predstavlja tzv. Racio analizu.  Poslovni leveridz = % promena poslovnog dobitka / % promena obima prodaje. 4. koeficijent obrta kupaca koeficijent obrta dobavljaca koeficijent obrta zaliha koeficijent obrta ukupnih poslovnih sredstava.

zarada. unutrasnja i spoljasnja kontrola po ucestalosti i intenzitetu ( stalna i permanentna ) kontrola zakonitosti poslovanja kontrola zavrsnog racuna prethodna i naknadna. 4. finansijskim efektima koji se ocekuju od nove investicije ( stopa dobiti ) finansiranja poslovnog procesa – reprodukcije finansiranja razvoja preduzeca Finansijske informacije koje se odnose na razvoj preduzeca treba da daju odgovor . Finansijske informacije – mogu se selektirati : ≡ prema poreklu ( od koga poticu u preduzecu . ) Fin. kontrola prodaje kontrola osnovnih sredstava kontrola sredstava zajednicke potrosnje. neophodno je izvrsiti i kontrolu : ≡ zavrsnog racuna i periodicnog racuna ≡ kontrolu sredstava i izvora sredstava ≡ kontrolu blagajnickog poslovanja ≡ kontrolu placanja ( zakonskih i ugovornih obaveza. apsorbcionoj moci trzista ( mogucnosti plasmana povecanog obima proizvodnje ) 3. 3. iz kog podrucja potice informacija ) Sa aspekta finansijskog menadzmenta govori se o informacijama koje su u funkciji : ≡ ≡ o: 1. Da bi se ostvarili ovi zadaci. 2. kada je poslata.4. 6. 7. Kontrola moze biti : 1. obaveza prema dobavljacima i sl. 5. koji je rang primaoca informacije ) ≡ prema sadrzini (sta je njena sadrzina. privrednoj sposobnosti preduzeca koje zeli zameniti ili prosiriti kapacitet ( udeo sopstvenih i tudjih izvora sredstava ) 2. od koga poticu izvan preduzeca ) ≡ prema funkciji ( koji je rang dostavljaca. 5.

Treba ga shvatiti kao integralni deo fin. lizinga i faktoringa kao oblika finansiranja ). koeficijentu obrta koji se ocekuje od nove investicije vremenu dospeca i velicini anuiteta i sl. sto je doticni sa vremenskim rokom raspolaganja limitiran i sto se izdaju pod visokim kamatama. funkcije preduzeca. orocavanja sredstava ). pretvaranje rizika u troskove poslovanja i prevodjenje rizika ( placanjem premije osiguranja ) na osiguravajuce U uslovima restriktivne monetarno-kreditne politike ( smanjene ponude novca na trzistu ). 3. politika likvidnosti i strategija dugorocnog razvoja preduzeca. finansijski marketing ima zadatak : 1. Fin. dotacija. premija. marketing treba da ima respekta ka tudjim izvorima sredstava. marketinga vrsi se prikupljanje ( mobilizacija ). Sadrzina finansijskog menadzmenta je nedeljiva sa oblicima finansiranja pocev od samofinansiranja ( dobiti i akumulacije ) pa preko kreditiranja ( razlicitih vrsta kredita i kamata ). zajednickih ulaganja sa stranim licima. 7. 2. fin. U cilju eliminisanja preduzetnickog rizika. marketing treba da stavi naglasak na kontrolu upravljanja zalihama. racionalno vodjenje politike nabavke u cilju obezbedjenja ekonomije sredstava i . 5. U nestabilnim uslovima privredjivanja fin. bespovratnog i medjusobnog finansiranja ( regresa. FINANSIJSKI MARKETING PREDUZECA Preko fin. koncentracija i distribucija novcanih sredstava. Od uspostavljenog odnosa izmedju sopstvenih i tudjih izvora finansiranja u velikoj meri zavisi i realizacija ciljeva fin. uskladjivanja tokova nabavke i prodaje uskladjivanja priliva i odliva novcanih sredstava uskladjivanja robnih i finansijskih tokova preduzeca. pa sve do specificnih oblika finansiranja ( autonomnih izvora. iz razloga sto se ista tesko pribavljaju. smanjenjem ulaganja putem smanjenja nedovrsene proizvodnje i poluproizvodnje. marketing ima zadatak : ≡ ≡ ≡ institucije.4. stvaranja rezervnog fonda za pokrice rizika. Politike preduzeca. Dobro organizovan finansijski marketing pored iznalazenja jeftinijih izvora sredstava iz okruzenja usredsredjen je na iznalazenje sopstvenih izvora sredstava vecom realizacijom zaliha gotovih proizvoda.

Za fin.. politikom se podrazumeva . 2 Pod fin.1 Pod fin. odlucivanje o osnovnim fin. Ovakvom pristupu fin..kontinuiteta procesa proizvodnje.. obaveze prema inostranim partnerima ) ≡ postojecih potrazivanja (ziro-racun. ). vec centralizovani model sa: • • • • izrazajnom koncentracijom fin. marketing treba da se bavi analizom : ≡ izvora sredstava ( trajni kapital. fin. gotovi proizvodi i sl. marketingu potrebni su savremeni finansijski kadrovi u vidu tzv. izboru strategije i taktike i pravaca akcije s namerom da se ostvare osnovni fin. menadzmenta. devizni krediti ) ≡ postojecih obaveza ( obaveze po izdatim menicama. prodaje i finansiranja. sirovine. 8. fin. krediti za obrtna sredstva. menice. politikom se podrazumeva finansijska aktivnost preduzeca . POJAM I KLASIFIKACIJA FINANSIJSKE POLITIKE Fin. U tom smislu. visokim koeficijentom obrta novcanih sredstava. koncipiranje i utvrdjivanje strategije i taktike upravljanja finansijama u preduzecu. na iznalazenju najpovoljnijih finansijskih rezultata u ukupnom poslovanju preduzeca. Na osnovu ovih analiza fin. politka predstavlja. sredstava. Finanskijskom marketingu ne odgovara decentralizovani model fin. uspostave i odrzavaju optimalni fin. niskim troskovima finansiranja i smanjenim finansijskim rizikom. marketing je karakteristicno da prati nove metode kupovine. odnosi u strukturi sredstava ( aktiva ) i izvora 1 2 Dr Vojislav Zeremski Mr Milos Simovic . kupci. ciljevima. menadzera.. ostala potrazivanja ) ≡ zalihama ( materijal. ciljevi. poluproizvodnja. cekovi. marketing se suprotstavlja pojavama : • da raspoloziva i koriscena obrtna sredstva ne dostignu nivo ukupnog prihoda • da kratkorocni krediti ne budu dominantan oblik angazovanja sredstava • da se izlaz iz nelikvidnosti ostvaruje permanentnim nekontrolisanim zaduzivanjem..

Finansijska politika predstavlja sastavni deo poslovne politike preduzeca te je bez segmenta finansijske politike nezamislivo realizovati poslovnu politiku preduzeca. Pod parcijalnim finansijskim politikama se podrazumeva : 1. politika osnovnih nacela finansijskog poslovanja ( likvidnost.2.1. 4.1. Ciljevi finansijske politike preduzeca proizilaze iz ciljeva poslovne politike preduzeca. finansijska politika predstavlja samo novcani izraz poslovne politike preduzeca. ciljeva. 3. kao i nacela finansijskog odlucivanja pri ostvarivanju osnovnih fin. segmenti finansijske politike su : 1. politika pribavljanja finansijskih sredstava politika finansiranja ( ulaganja ) tokova reprodukcije politika plasmana viska finansijskih sredstava politika finansiranja investicija politika zajednickih ulaganja i sl. pogorsanje ili poboljsanje procesa poslovanja. 3.sredstava ( pasiva ) kao i optimalni odnosi medju delovima sredstava i delovima obaveza. politika raspolaganja sredstvima i izvorima sredstava 3 Dr Janko Kralj . Osnovni ciljevi svake finansijske politike treba da se odnose na : 1. 2. Politika upravljanja finansijskim sredstvima ( struktura finansijskog odlucivanja ) 2.2. osnovna finansijska politika 1. Prema tome. politika tekuceg finansiranja ( likvidnost ) 2. U odredjenim slucajevima finansijska situacija odstupa od poslovne situacije sto ima direktan uticaj na fin. racionalnost.3. 4. Klasifikacija – sa dinamickog aspekta.3 Neki autori finansijske politike polaze od njene decentralizacije na uze parcijalne segmenta ( parcijalne politike ). sigurnost finansiranja ) 1. 5. politika finansijske snage ( strukture finansijskih sredstava i izvora i njihove efikasnosti ) 1. rentabilnost. 2. poslovna ( tekuca ) finansijska politika 2. pribavljanje i koriscenje finansijskih sredstava finansijsku stabilnost likvidnost preduzeca ostvarivanje najpovoljnijih finansijskih rezultata u konkretnom preduzecu.

Usmerena su ka ostvarivanju ciljeva finansijske snage preduzeca.Nacela se mogu klasifikovati kao : nacelo finansijske stabilnosti 2. politika akumuliranja i mobilizacije finansijskih sredstava 3. . nacelo finansijske snage ( racionalnog-ekonomicnog finansiranja.3. i 10. politika finansiranja tehnickog razvoja 3. uz cinjenicu da ona medjusobno konkurisu. ) • Ako je odnos manji od 1 to znaci da su dugorocno vezana sredstva manja od sopstvenog i tudjeg kapitala. te da je prioritetni zadatak finansijske politike njihovo optimalno usaglasavanje. aspekta politika sticanja prihoda . nacelo finansijske elasticnosti 5.3. nacelo rentabilnosti 3. 9. dobiti i njihove raspodele s finansijskog 3. Ravnoteza pomerena ka izvorima sredstava sa cim je stvorena i sigurnost za odrzavanje likvidnosti preduzeca u oblasti finansiranja i obrnuto. razvojna finansijska politika 3. nacelo likvidnosti 4. NACELO FINANSIJSKE STABILNOSTI polazi od odnosa izmedju dugorocno vezanih sredstava i sopstvenog kapitala uvecanog za tudji ( dugorocno pozajmljen kapital ).2. te da je dugorocna fin. . • Ako se ovaj odnos krece na relaciji 1 to znaci da su dugornocno vezana sredstva pokrivena sopstvenim i tudjim kapitalom ( egzistira dugorocna fin.1.2. nacelo nezavisnosti 6.4. Taj odnos treba da je najvise 1 ili manje od 1. NACELA FINANSIJSKE POLITIKE . finansijalnosti.5. • 1. Zajednicka karakteristika svih nacela je da su medjusobno povezana. 9. akumulacije i mobilizacije sredstava ). politika investicionog ulaganja. politika finansiranja trzisnog razvoja 3. politika finansiranja kadrovskog razvoja 3. Zajednicka karakteristika vecine modela klasifikacije finansijske politike odnosi se na nacela finansiranja.

Kada su u pitanju osnovna sredstva i dugorocni plasmani ( ulaganja ) treba istaci da se isti obnavljaju ili istekom njihovog veka trajanja ili ako su nastali po osnovu prodaja robe na kredit ( brodogradnja. trajno vezana sredstva : • trajna obrtna sredstva. Ako su trajno vezana sredstva pokrivena tudjim ( dugorocno pozajmljenim ) kapitalom . dugorocne plasmane ( finansijska ulaganja ) 3. . • trajne uloge trecih lica. Dugorocno vezana sredstva obuhvataju : 1. odrzavanje fin. definisati odnos izmedju sopstvenog i tudjeg kapitala. Rokovi mobilizacije osnovnih sredstava i dugorocnih plasmana = rokovi raspolozivosti dugorocnog pozajmljenog kapitala ⇒ finansijska stabilnost u preduzecu je odrziva. ). Taj dugorocni izvor ce vremenski biti duze raspoloziv nego sto je duzina vremena mobilizacije kratkorocno vezanih sredstava u gotovini. • zemljiste jer se ne amortizuje. rezultata preduzeca. Medjutim. ako bi mobilizacija kratkorocno vezanih sredstava bila jednaka dospelim kratkorocnim obavezama i po roku i po obimu. Npr. osnovna sredstva ( materijalna ulaganja ) 2. ravnoteza u preduzecu neophodno je : 1. veoma cesto su rokovi dugorocno pozajmljenog kapitala kraci od rokova dugorocno vezanih sredstava. sto izaziva finansijsku nestabilnost preduzeca ili pak stabilnost uz supstituciju pozajmljenog kapitala sa prirastom sopstvenog kapitala. definisati dugorocno vezana sredstva 2.Sigurnost za odrzavanje likvidnosti je prisutna iz razloga sto se visak dugorocnih izvora ( sopstvenih i tudjih ) nad dugorocnim sredstvima upotrebljava za finansiranje kratkorocno vezanih sredstava. • kupljene akcije drugih preduzeca . masinogradnja i sl. Stabilnosti je jedino moguce pod uslovom da se dospela glavnica dugorocno pozajmljenog kapitala u potpunosti pokrije ( supstituise ) prirastom sopstvenog kapitala iz fin. Da bi se uspostavila fin. u slucaju kada mobilizacija kratkorocno vezanih sredstava ne bi odgovarala dospelim kratkorocnim obavezama po roku i po obimu. Likvidna rezerva se moze upotrebiti za placanje obaveza preduzeca. Finansijsku stabilnost je lakse odrzati ako su trajno vezana sredstva pokrivena trajnim ( sopstvenim ) kapitalom. tada bi visak dugornocnih izvora nad dugorocno vezanim sredstvima predstavljao likvidnu rezervu.

finansijske stabilnosti manji od 1. Izmedju nacela likvidnosti i nacela fin. Stabilnosti preduzeca. a preduzece se nalazi u nelikvidnosti ( nema likvidne rezerve ).Odnos izmedju sopstvenog i dugorocno pozajmljenog kapitala treba definisati u pravcu dominacije sopstvenog kapitala u izvorima preduzeca. 9. stabilnosti preduzeca jednak 1. likvidnost preduzeca ( uvecana za KVS i kratkorocne obaveze ) jednaka je 1 ( 1 : 1 ). KVS ( s jedne strane ) i kratkorocnih obaveza ( s druge strane ) bice pomerena u korist prve strane. Kada je koef. ( KVS > K. Za sopstveni kapital je karakteristicno da je trajno raspoloziv. finansiranja. stabilnosti postoji medjusobna uslovljenost. ) Ako su rokovi vezivanja KVS jednaki rokovima raspolozivosti krat. Likvidna rezerva predstavlja razliku izmedju sopstvenog kapitala uvecanog za dugorocno pozajmljeni kapital i dugorocno vezana sredstva ( razlika izmedju priliva i odliva na kraju radnog dana doticnog preduzeca ). Ako je koef. NACELO LIKVIDNOSTI . cime je direktno ugrozena likvidnost preduzeca ( osim ako su rokovi vezivanja kratkorocno vezanih sredstava manji od rokova raspolozivosti kratkorocnih obaveza ). sem u slucajevima kada preduzece iskazuje gubitak. Proporcija izmedju likvidnosti i kratkorocno vezanih sredstava ( s jedne strane ) i kratkorocnih obaveza ( s druge strane ) pomerena je u korist kraktorocnih obaveza. tada ce se pojaviti i likvidna rezerva koja potice iz sopstvenog i tudjeg kapitala. Kada je koef. Obaveza. ako postigne da rokovi KVS budu kraci od rokova raspolozivosti kratk.O. 9. proporcija izmedju likvidnih . finansijske stabilnosti jednak 1. finansijske stabilnosti veci od 1. preduzece moze da stvori likvidnu rezervu u sferi kratk. ona ( s druge strane ) umanjuje rentabilnost preduzeca jer ne donosi kamatu po osnovu sredstava po vidjenju. Kada je koef. U takvim okolnostima odrzavanje likvidnosti ne zavisi samo od fin. vec od uskladjenosti rokova vezivanja kratkorocno vezanih sredstava i rokova raspolozivosti kratkorocnih obaveza.sposobnost preduzeca da u svakom momentu izmiri dospele obaveze. DVS > sopstvenog kapitala + dugorocno pozajmljeni kapital. obaveza. fin. Iako se likvidnom rezervom ( s jedne strane ) stvara uslov za sigurnost u odrzavanju likvidnosti preduzeca. NACELO RENTABILNOSTI .

. pri cemu ce i stopa prinosa na sopstveni kapital i neto dobitak preduzeca biti manji uz prisustvo u znacajnom obimu pozajmljenog dugorocnog kapitala ( tudjih izvora ). buduce likvidnosti preduzeca. Mogucnost pribavljanja dopunskih izvora finansiranja zavisi od: 1. to u velikoj meri umanjuje elasticnost menadzmenta preduzeca jer taj deo imovine ne moze da se otudji dok se dodatno ulaganje ( kredit ) ne otplati. da stopa prinosa na ukupni kapital bude niza od kamatne stope. u potrebnom obimu i njihovom povratu kreditorima. . bez kratkorocnih ili dugorocnih posledica na likvidnost i kontinuirano poslovanje preduzeca. njegove konkurentnosti sa preduzecima u istoj delatnosti i sl. U uslovima dominantne ponude nad traznjom. zahteva i jacanje dugorocno pozajmljenog kapitala. Maksimiranje dobitka u duzem roku. Ocena kreditne sposobnosti zavisi od finansijskog polozaja. u uslovima kada nije vise potreban u procesu finansiranja ili u uslovima kada isti postaje isuvise skup za doticno preduzece. rentabilnosti.pored maksimiranja stope prinosa na sopstveni kapital.polazi od maksimiranja dobitka u kracem i duzem roku poslovanja preduzeca. U ovakvoj situaciji preduzece tezi prevremenoj otplati pozajmljenog kapitala. putem lombarda na pokretne stvari. nije moguce ostvariti ako se ne maksimizira dobitak u kracem vremenskom roku.. Ocenom kreditne sposobnosti treba utvrditi : da svako dodatno zaduzenje treba da odbacuje povecani neto dobitak jer u protivnom nema nikakvog ekonomskog osnova da se odbobri dodatno ulaganje ( kredit ) i preduzece proglasi kreditno sposobnim.Polazi od pretpostavke da preduzece u fin. Opasnost u prenaglasavanju znacaja ovog nacela jeste u cinjenici. 10 NACELO FINANSIJSKE ELASTICNOSTI . stanja ponude i traznje kapitala na finansijskom trzistu 2. cena ( kamata ) dopunskim izvorima pada . poslovanju treba da pribavlja dopunske izvore finansiranja ( tudji kapital ) i treba da prevremeno otplacuje pozajmljeni kapital. Elasticnost menadzmenta preduzeca upravo je na ralaciji sposobnosti iznalazenja jeftinih izvora u pravo vreme. kreditne sposobnosti preduzeca. S obzirom da kreditori obezbedjuju svoje potrazivanje putem upisa hipoteke na nekretnine. Ovi zahtevi se posebno favorizuju kada je prosecna kamatna stopa niza od prinosa na ukupni kapital.

Stabilnosti. to je i nezavisnost odlucivanja menadzmenta preduzeca veca. Sto je velicina otvorenih i skrivenih rezervi u preduzecu veca.predstavlja skup nacela : 1. NACELO FINANSIJSKE NEZAVISNOSTI Nacelo polazi od zahteva da menadzment preduzeca bude ( sto je moguce u vecoj meri ) nezavisan od svojih poverilaca. dugorocnog rezervisanja u preduzecu 3. ) Nezavisnost menadzmenta preduzeca zavisi i od: • • nacina dobijanja kredita i instrumenata obezbedjenja istog obaveza preduzeca prema dobavljacima. rentabilnosti. likvidnosti. Nacelo nezavisnosti je u direktnoj sprezi sa nacelom fin. na temelju akcionarskog kapitala i 2. rezervnog kapitala preduzeca 2. . Obrta ) finansijskih sredstava. U takvim uslovima se i poverioci preduzeca opredeljuju da se ne „uplicu” u poslovnu i finansijsku politiku duznika. stepena potcenjenosti aktive ( veci otpis zaliha. 10. Njihova veca medjuzavisnost ima kao rezultat vecu nezavisnost menadzmenta preduzeca i obrnuto. Razlog ovakvog ponasanja poverilaca ( banke ) je u tome da je rizik naplate potrazivanja sveden na minimum. Situacija je drugacija kod preduzeca koje se finansira na osnovu ucesca u raspodeli neto dobitka: 1. strukture kapitala i elasticnosti vodjenja finansijske politike. NACELO FINANSIJSKE SNAGE . racionalnog ( ekonomicnog ) finansiranja – polazi od najpovoljnije kombinacije izvora finansiranja i ubrzane cirkulacije ( koef. 2. na temelju uloga trecih lica. rentabilnosti – predstavlja znak uspesnog poslovnog preduzeca i optimalne kombinacije njegovog finansijskog ulaganja sa izrazajnom sigurnoscu povrata ulozenih sredstava i ostvarenim pozitivnim finansijskim efektima. U ovim slucajevima nezavisnost menadzmenta zavisi od velicine otvorenih i skrivenih rezervi u preduzecu.10. procena zaliha po nizim cenama i sl. Pri proceni skrivenih rezervi preduzece polazi od : 1.

likvidnosti nesmetano finansijsko poslovanje preduzeca. Trzisni uslovi privredjivanja privredno – finansijski sistem ( monetarni. sigurnosti poslovanja – obezbedjuje u odredjenom vremenskom periodu 5. spoljni . Njihove ceste i znacajne promene negativno uticu na odrzavanje trajnije i stabilnije finansijske politike preduzeca. funkciju . finansijalnosti – polazi od ostvarenog pozitivnog rezultata koji se temelji na smanjenim finansijskim troskovima i koriscenju najpovoljnije kombinacije fin. 4. . FAKTORI FINANSIJSKE POLITIKE PREDUZECA 1. PREDMET I METODE FINANSIJSKOG PLANIRANJA Finansijsko planiranje jeste oblik iskazivanja raznih vrsta planova putem finansijskih pokazatelja. veceg udruzivanja sredsava i veceg obima zajednickih domacih i inostranih ulaganja.3. Ti planovi se odnose na : funkciju nabavke. Restriktivna politika kreditiranja ima za posledicu sasvim drugacije finansiranje nego sto je to slucaj u uslovima ofanzivne politike kreditiranja. Spoljni faktori : 1. 11. Pociva na izdvojenim finansijskim sredstvima u obliku finansijskih rezervi i smanjenom riziku finansijskih ulaganja. faktori izazvani poslovnom politikom faktori izazvani organizacionom strukturom 12. 6. veceg koef. Obrta sredstava. Izvora. Npr.faktori na koje preuzece ne moze direktno uticati 2. 2. Politike preduzeca je u direktnoj zavisnosti od od postojanosti i stabilnosti mera privredno-finansijskog sistema.nastoji da se unutar preduzeca obezbede optimalna potrebna novcana sredstva za izmirenje dospelih obaveza. unutrasnji – ona dejstva koja su izazvana u okviru preduzeca. akumulacije i mobilizacije sredstava – izvodi se iz nacela racionalnog finansiranja. POJAM. Unutrasnji faktori se grupisu kao : 1. rentabilnosti i finansijalnosti te predstavlja teznju povecanja sopstvenih nad tudjim izvorima sredstava putem : povecane stope akumulacije. kreditni i fiskalni ) Stabilnost fin. 2.

sredstva po strukturi ≡ Utvrdjuju novcani tokovi primanja i izdavanja ≡ Kreiraju novcani tokovi u preduzecu ≡ Definisu raspoloziva sredstva. odrzavanja njegove tekuce i perspektivne likvidnosti. Finansijskim planom se : ≡ Programiraju i kvantificiraju potrebna fin. Planom novcanih tokova definisu se investiciona ulaganja. Finansijskim planom kao instrumentom finansijske politike preduzeca neophodno je pored planiranja finansijskih tokova i strukture sredstava i izvora sredstava . Planom bilansa uspeha treba definisati ocekivani rentabilitet u poslovanju preduzeca. Metode : Klasicne : metodi indukcije – polaze od analitickih predracuna pojedinih kategorija finansijskog plana. dinamiku usmeravanja i rasporedjivanja raspolozivih novcanih sredstava kao i dinamiku vracanja tih sredstava njihovim izvorima. 2. Finansijsko planiranje poslovnog procesa u preduzecu nezamislivo je bez sagledavanja sledecih elemenata : 1. 4. Ove funkcije treba da su medjusobno povezane uz vrednosno iskazivanje njihove povezanosti. kao i cinioce ocuvanja i uvecanja imovine preduzeca.proizvodnje. • 1. 2. potrebna dodatna sredstva i prenosenje sredstava drugim preduzecima. Planom bilansa stanja neophodno je obuhvatiti obim i strukturu sredstava kao i njihove izvore. izvori i uslovi finansiranja kao i rentabiliteta procesa ulaganja. predvideti i dinamiku nabavke finansijskih sredstava. funkciju prodaje i razvojnu funkciju. • Ekonometrijske : . te se uvazavanjem optimalnih ciljeva vrsi izrada i donosenje finansijskih planova od pojedinacnog ka opstem. 3. metodi dedukcije – polazi od opsteg ka pojedinacnom definisanju finansijskih tokova i transakcija. plana bilansa uspeha plana bilansa stanja plana novcanih tokova plana dugorocnih ulaganja.

komparativni metod – koristi se za uporedno sagledavanje ostvarenih i planiranih rezultata dobijenih na osnovu prethodnih metoda. Kadrovska sluzba putem plana iskazuje neophodan broj radnika za izvrsenje planirane proizvodnje i realizacije. Sluzba za investicije planira nuznu kupovinu osnovnih sredstava da bi se ostvarila planirana proizvodnja. 1. planira realizaciju na domacem i inostranom trzistu da bi kvantitativni obim prometa prevela u vrednosne jedinice. Planom nabavke treba predvideti za celu poslovnu godinu sve elemente koji ce se ugraditi u proizvodni proces. 2. metod trenda – (metod ekstrapolacije trenda ) pri predvidjanju dugorocnih i srednjorocni finansijskih tokova i finansijskih transakcija . sustina metoda je u tome da se na osnovu finansijskih promena u prethodnom periodu determinisu buduca kretanja. PRINCIPI I METODOLOGIJA IZRADE FINANSIJSKOG PLANA Pri izradi fin. 3. radnika u pripremi proizvodnje. bruto dobiti i neto-dobiti preduzeca. metod visestruke korelacije i regresije – koristi se u uslovima kada su bilansne stavke medjusobno zavisne u fin. po organizacionim jedinicama i za preduzece kao celinu. Prometna funkcija planira u fizickim jedinicama obim realizacije. nakon cega se pristupa sastavljanju planiskih kalkulacija po vrstama proizvoda. . Na osnovu prethodnih finansijsko – planskih velicina sastavlja se plan realizacije. 13. opstih i pravnih poslova. pocevsi od proizvodnih radnika preko radnika u komercijali. plan raspodele ukupnog prihoda. 4. Planiranju. primanja i izdavanja. plana neophodno je voditi racuna o medjusobnoj povezanosti naturalnih planova i finansijskog plana preduzeca. Na osnovu predracuna troskova planskih kalkulacija utvrdjuje se planska cena kostanja i prodajna cena odredjenog proizvoda.bilansni metod – osnovni metod finansijskog planiranja jer se zasniva na cinjenicama da se svi prihodi i rashodi. potrebnu poluproizvodnju i to iskazuje putem mesecnih planova i zbirno za celu poslovnu godinu. Proizvodna f-ja planira obim proizvodnje u fizickim jedinicama. mrezno planiranje 5. investiciona sredstva i kreditni poslovi medjusobno usaglasavaju i bilansiraju. U postupku izrade fin. plana i analize. izgradili i dogradili proizvodni pogoni. Plana treba sastaviti neophodne predracune dinamike kretanja direktnih i opstih troskova. pa do broja radnika u sluzbama racunovodstva. finansija..

s l et ot o n s v n i i nvai t kv ooa 14. iskazano mesecno i za celu poslovnu godinu. sluzba plana i analize:  prevodi planirane velicine na vrednosne velicine. 5. planiranog dobitka ili gubitka. iskazale potrebe za stranim sredstvima placanja. rashoda. 4. Posto dobije planske velicine od svih poslovnih f-ja. s unapred projektovanim konkretnim zadacima. Plan treba da predstavlja vodilju menadzmentu preduzeca u vodjenju konkretne poslovne politike.Finansijska sluzba iskazuje plansku potrebu za neophodnim obrtnim sredstvima kako bi se izvrsili postavljeni planski zadaci. uz naglasavanje znacaja koeficijenta obrta novca. Em t l ei e n pn l a a fnniso i as k g j p dz c r uea e Pn l a lki ns i v ot d i .oc nFINANSIJSKIH PLANOVA VRSTEh Pn l a sc n t aj i a r s o dv n apr j aj ei a i . 3. direktivnosti plana – plan treba da bude direktivan i svesno stavljen u odredjene okvire. sveobuhvatnosti ( kompleksnosti ) plana – polazi od obuhvatanja svih faktora koji uslovljavaju odredjenu privrednu aktivnost u preduzecu. realnosti finansijskog plana – zasniva se na izvrsavanju planiranih zadataka iz prethodnog perioda. On treba da proizilazi iz parcijalnih planova celokupnog poslovnog sistema. Finansijski plan preduzeca se sastavlja da bi se osigurala likvidnost poslovnog sistema. konkrentosti plana – polazi od preciziranja prava i duznosti subjekata planiranja koji su njime obuhvaceni. naucnoj osnovi – plan se zasniva na svestrano proucenim podacima i dokumentaciji 2. Osnovni principi izrade finansijskog plana se temelje na : 1. i  utvrdjuje velicinu planiranih prihoda. i dana vezivanja novca u svim fazama reprodukcije.

Primarni – kada je teziste na finansijskom planu prodaje. Plan uplata po mesecima iii. Stanje gotovine na kraju prethodnog meseca ii. Redovnosti sastavljanja a. Sekundarni – ostali 3. Pojedinacni – donose se za preduzeca i u njima se planira njihova ukupna finansijska aktivnost d.sagledavaju se potrebna dugorocna novcana sredstva i nacin njhovog obezbedjivanja. 4. Srednjorocni – preko jedne godine. Plan isplata po istim mesecima iv. b. Izolovani – podrazumevaju planiranje obima primanja i izdavanja b. integracija. ii. Nacinu sastavljanja a. 2. c. Stepenu vaznosti a. Plan odliva po elementima sa minimalnim rezervama .Najcesca je podela prema : 1. Kratkorocni i mesecni – njima se kvalitativno kontrolise likvidnost planova. na osnovu njih se mogu pouzdano pratiti sve ocekivane promene po osnovu primanja i izdavanja u preduzecu. Kombinovani – obuhvataju tokove primanja i izdavanja koji proizilaze iz bilansa uspeha c. b. Dugorocni . Sadrzi : i. Tekuci : i. vanredni . Stanje novcanih srestava na kraju planskog perioda. Plan priliva po elementima finansijskog plana ii. redovni – vrsi se predvidjanje novcanih tokova u odredjenom vremenskom periodu s ciljem odrzavanja finansijske likvidnosti preduzeca. likvidacija i poslovanje s gubitkom ). samo u posebnim prilikama i posebnim zadacima ( osnivanje preduzeca. odnosno nabavke b.dugorocnog su karaktera u kojima se prikazuju uslovi finansiranja tekucih investicija i nacin njihovog odrzavanja. Svodni – donose se za kompanije na osnovu pojedinacnih planova njihovih clanica. Specijalni ( jednokratni ) – izradjuju se neredovno. Donose se na osnovu godisnjeg plana i sadrze : i. Duzini vremenskog perioda a. dezintegracija.

3. 11. 9. kompanije. analiza trzista. 10. sa obimom najvise do dve strane. 6. analiza trzista. 4. profil firme. Osnovni – sastoje se s jedne strane od ukupnog prihoda i rashoda. Naslovna strana biznis plana treba da sadrzi : 1. sadasnjih i buducih biznis aktivnosti doticnog preduzeca. 3. 8. 15. Karakteristike elemenata biznis plana (naslovna strana. preko realnih biznis sansi u okruzenju i sveobuhvatne projekcije ostvarenja biznis plana. marketing biznis plan finansijski. Njime se trasira put : kako iz proslosti. 5. Rezime biznis plana se sastavlja na kraju izrade plana. naslovna strana. rezime.iii. rezime. Elementi biznis plana: 1. razvojni plan plan kadrova dodatak biznis plana. proizvodni. firme. 5. b. Rezime treba da je : pregledan. 2. jasan. a s druge strane od dobiti i raspodele dobiti. Operativni – sastavlja se u cilju se sa sto manje finansijskih sredstava i uz sto vecu njihovu cirkulaciju izvrse planski zadaci. odnosno korporacije. Postupak izrade biznis plana predstavlja razvojni proces koji evoluira od biznis ideje. prodajni i marketing plan ). Stanje na kraju planskog intervala. Ritmu finansijskog poslovanja a. naziv firme blizi naziv biznis plana vremenski period na koji se donosi biznis plan autora i konsultante biznis plana. 2. . mada ga treba staviti na sam pocetak plana kako bi se bolje mogli uociti kljucni rezultati projektovani u biznis planu. 4. preko sadasnjosti stici do zeljene buducnosti uz promene performansi doticnog preduzeca. Biznis plan predstavlja napisani rezime proslih. prodajni 7. sazet i razumljiv. profil firme. proizvodni. Obuhvata sva primanja i izdavanja i to najcesce mesecno iskazano.

Projektovani proizvod se posmatra sa aspekta : 1. identifikovanje potencijalnih dobavljaca 4. . 6. identifikovanje objekata. karakteristikama funkcionalnosti. inovativnosti i cenovnog rangiranja. drzavna preduzeca ) strukturi i visini kapitala preduzeca raspolozivim sredstvima i obavezama preduzeca poslovnim referencama ( prednostima ) preduzeca kadrovskom potencijalu i rukovodnom menadzmentu preduzeca. zbog kojih je i projektovan biznis plan. identifikovanje proizvodnog programa ( glavne karakteristike ) 2. Proizvodni ( operativni ) deo biznis plana treba da obuhvati : 1. finansijskih konstrukcija radi sagledavanja obima i dinamike potrebnih ulaganja. nacina i vremenskog roka povrata investicionih sredstava. postojece konkurencije. obima prodaje i trendova rasta prodaje 3.Znacajan elemenat rezimea su kljucni detalji koji se odnose na proizvodni proces i finansijske konstrukcije. trzisnog prostora i potencijalnih marketing aktivnosti 5. 4. ortacka. U okviriu opisa ( profila ) preduzeca ( firme ) treba navesti osnovne informacije o: 1. 7. predloga programa i programske delatnosti 2. ukupne proizvodnje u zemlji i na nivou regiona 2. U rezimeu je posebno vazno istaci kljucne detalje u vezi : 1. identifikovanje troskova proizvodnog programa 6. i prednosti biznis plana u odnosu na postojecu konkurenciju 4. opreme i lokacije za realizaciju programa 3. identifikovanje samostalnog ili kooperativnog obavljanja proizvodnog programa 5. konkurentnosti proizvoda ili usluga na trzistu 4. Analiza trzista se odnosi na opis sopstvenih proizvoda ili usluga. identifikovanje potencijalnih investicionih ulaganja u tehnologiju i opremu. 5. opreme i proizvodnog procesa 3. tehnologije. 3. 2. kvaliteta. poslovnom sedistu preduzeca ( firme ) obliku organizovanja preduzeca vlasnistvu preduzeca ( akcionarska.

ko su buduci potrosaci vasih proizvoda 2. nivo zaliha i stanje asortimana u prodaji 3. bilbordove. cenovnu politiku 7. U ovom delu biznis plana treba dati odgovore koji se odnose na: 1. zatim odnos izmedju sopstvenih i tudjih izvora sredstava ( kapital ) i dividendnu politiku preduzeca. Pociva na analizi : 1) 2) 3) 4) 5) bilansa uspeha preduzeca bilansu stanja preduzeca bilansu tokova sredstava preduzeca stanju kredita ( zaduzenosti ) preduzeca finansijskih indikatora poslovanja preduzeca. katalozi. Marketinski deo biznis plana je od posebne vaznosti da bi se realizovala poslovna ideja u buducem vremenu. kako cete izvrsiti promociju vasih proizvoda 3. inotrziste i sl. faks poruke. projekciju prodaje sa vise mogucih scenarija ( maloprodaja. pisma. Karakteristike elemenata biznis plana (finansijski. ) 5. ). kvalitet dostave i isporuke robe 4. Treba da obuhvati sve potrebe za finansiranjem u preduzecu. Bilans uspeha preduzeca treba iskazati po sledecim pozicijama : . Putem njega se pokazuje finansijska opravdanost ulaska u doticni biznis projekat. plakate. 16. na radiju i televiziji. pokrivenost trzista i kupaca na trzistu 5. veleprodaja. U prvom redu treba dati odgovore na sledeca pitanja : 1. sajamske nastupe.Prodajni deo biznis plana polazi od analize prodaje koji je moguce ostvariti u narednom vremenskom periodu. sponzorstva i sl. oglase u novinama. kakvu cete marketing strategiju zauzeti u postupku oglasavanja 4. domace. koliki su troskovi primene predlozene marketing strategije. razvojni plan i plan kadrova ) Finansijski deo biznis plana predstavlja najznacajniji i najslozeniji deo projektovanog plana. prodajnu mrezu preduzeca 2. koje cete instrumente koristiti pri javnom oglasavanju ( licni kontakt. instrumente prodaje 6.

vanposlovna pasiva 18. ukupna aktiva 10. zarade i naknade zarada. gotovina ) 4. gubitak 7. finansijski prihodi ( kamate po osnovu orocavanja sredstava i sl. kamate po kreditu za invsticioni projekat). 1. Neto novcani tok preduzeca ( projektovan po kvartalima i godisnje ) treba da prikaze sledece pozicije: . dugorocni finansijski plasmani ) 3. nabavna vrednost prodate robe. poslovni dobitak ( gubitak ) 4. ostali prihodi ) poslovni rashodi ( materijal za izradu. finansijski rashodi ( kamate po dugorocnim i kratkorocnim kreditima. neto – dobitak ( gubitak ). nerasporedjeni dobitak ) 11. vanposlovna aktiva 9. kratkorocna potrazivanja i plasmani. rezerve. dugorocna rezervisanja 12. proizvodne usluge ). kapital ( akcijski kapital.poslovni prihodi ( prihodi od prodaje. finansijski dobitiak ( gubitak) 7. poslovna sredstva 6. nerasporedjena dobit 16. amortizacija. poslovna pasiva 17. neposlovni i vanredni rashodi 9. dobitak ( gubitak ) ( 3 ± 6 ± 9 ) 11. pasivna vremenska razgranicenja 15. gorivo i energija. ukupna pasiva. poslovna aktiva 8. 6. dugorocne obaveze 13. ). porezi i doprinosi iz dobitka 12. 3. 5. 2. neposlovni i vanredni dobitak ( gubitak ) 10. 2. aktvina vremenska razgranicenja 5. kratkorocne obaveze 14. obrtna sredstva ( zalihe. neposlovni i vanredni prihodi 8. osnovna sredstva. Bilans stanja preduzeca treba iskazati po sledecim pozicijama : neuplaceni upisani kapital stalna sredstva ( nematerijalna ulaganja. 1.

) otplata kredita ( kratkorocni. 9. 12. 7. koeficijenti obrta novcanih sredstava 4.kratkorocne obaveze ) > 0 finansijska sigurnost ( trajni kapital / ukupna pasiva ) > 0. povecanje (-) obaveze prema dobavljacima : povecanje ( +). neto dobitak ( + ) ili gubitak ( . 6. 3.1. koeficijenti likvidnosti ) profitabilnost ( bruto i neto marza. 7. 10. vreme vezivanja novcanih sredstava ( dani vezivanja ) 5. 11. likvidnost ( naplatu potrazivanja i izmirenje obaveza. 4. 14. 2. stopa povrata na sopstveni kapital i stopa povrata na ukupna sredstva ) 3. 3. dugorocni ) ( . 2. 5.) III Ukupni odlivi iz aktivnosti investiranja i finansiranja ( 10+11+12 ) IV Neto novcani tok ( I+II+III ) Pri izradi finansijskog dela biznis plana posebno treba naglasiti finansijske indikatore koji se odnose na : 1.5 koeficijent obrta sredstava ( ukupni prihodi / obrtna sredstva ) > 3 rentabilnost ( bruto dobit / ukupna pasiva ) > 10 % ekonomicnost ( ukupni prihod / ukupni rashod ) > 1 pokrice stalnih sredstava sopstvenim kapitalom ( trajni kapital / stalna sredstva ) > 1 1. 13. 8. 5. 6. .) isplacena dividenda ( . 4. povecanje udela ( + ) II Ukupni priliv iz aktivnosti investiranja i finansiranja ( 7+8+9 ) nabavka osnovnog sredstva ( . koeficijent obrta zaliha. povecanje (-) potrazivanje od kupaca : smanjenje ( + ) . smanjenje (-) I Novcani tok iz poslovnih aktivnosti ( 1+2+3+4+5+6 ) prodaja osnovnih sredstava ( + ) povecanje obaveza ( kratkorocne i dugorocne ) ( + ) emitovanje akcija. Da bi se kreditor ubedio u ispravnost svog investicionog ulaganja potrebno je prikazati ( projektovati ) sledece pokazatelje : opsta likvidnost ( obrtna sredstva/ kratkorocne obaveze ) > 1 neto obrtni fond ( obrtna sredstva . 2.) amortizacija (+) zalihe : smanjenje ( + ) . smanjenje (-) ostale obaveze iz poslovanja : povecanje ( +).

17. revizija plana ) Dodatak biznis plana obuhvata sve neophodne materijale i dokumentaciju do koje se doslo u postupku izrade biznis plana. obuku kadrova za realizaciju biznis plana 5. U toku izrade biznis plana neophodno je ukljuciti sto vise saradnika kako bi se krajnje kriticno odnosili prema ideji postavljenoj i razradjenoj u biznis planu. 3.pokrice osnovni sredstava i zaliha dugorocnim kapitalom ( trajni kapital + dugorocne obaveze/osnovna sredstva + zalihe ) ≈ 1 8. Razvojni biznis plan treba da ukaze na osnovne ciljeve i pravce razvoja firme u narednom periodu. Proces realizacije treba sprovoditi putem tri faze. . 2. Ovaj deo je povezan sa ostalim delovima biznis plana. vodeci pri tome racuna da se investicione potrebe ( obnavljanje osnovnih sredstava ) finansiraju iz planirane amortizacije. Uspesnu realizaciju biznis plana podrazumeva da se isti ne daje kompletno svim potencijalnim partnerima u toku vodjenja pregovora. U ovom delu biznis plana neophodno je definisati : obim izvrsilaca ( broj kadrova ) strucnost ( kvalifikaciju ) izvrsilaca biznis plana menadzment tim biznis plana ( najvisi menadzment i ostale nivoe rukovodjenja ) 4. Treba da sadrzi plan investicija. 1. strucne kadrove 6. 3. suvise ambiciozno postavljeni ciljevi nedovoljno jasno obradjene stavke u biznis planu propusti u metodologiji pri izradi biznis plana i sl. medjusobnu povezanost kadrova predvidjenih za realizaciju biznis plana ( timski rad ) 7. stimulativnu naknadu za kvalitetno i efikasno izvrsenje postavljenog biznis plana ( zarada sa mogucim posebnim stimulacijama ). 2. Karakteristike elemenata biznis plana ( dodatak plana. realizacija plana. Kadrovski biznis plan treba da se odnosi na definisanje kadrovske politike preduzeca u delu realizacije predlozenog biznis plana. Veci deo biznis planova podleze reviziji od strane investitora kako bi se izbegli : 1.

proizvodnje. U trecoj fazi se dostavlja dodatak uz biznis plan i to samo onim eksternim partnerima koji su usli u zavrsnu fazu pregovora i koji su izrazili spremnost da udju u realizaciju ponudjenog biznis plana. Zakonom nije propisano ko moze. blanko menice sa ovlascenjem za popunu. Naziv biznis plan se najcesce koristi kod preduzetnickih poslovnih aktivnosti koje ne zahtevaju velika investiciona ulaganja. organizacije rada i sl. sa konciznim i jasno napisanim elementima. Nacela i faktori organizacije finansijske funkcije . Na osnovu biznis plana. knjigovodstva. Velicina biznis plana se krece od 30. 18. Biznis plan treba shvatiti kao metodolosku obradu poslovne ideje sa kojom se dokazuje opravdanost realizacije doticne ideje. da formu i sadrzaj biznis plana definisu kreditori ( banke. da po odobrenju kredita osigura nekretninu i vinkulira polisu osiguranja u korist doticne banke. odnosno ko ne moze da radi biznis plan. tada je isti duzan da podnese : biznis plan. tada ona obicno ima nameru da sazna sledece informacije o biznis planu : 1) koliki je promet preduzetnik ostvario preko racuna u prethodne 3 godine 2) da li ce preduzetnik biti u likvidnom stanju da vraca doticni kredit 3) koliki ce biti promet preduzetnika preko racuna nakon realizacije doticnog biznis plana 4) sta preduzetnik nudi kao garanciju za odobreni kredit. ekonomike. Ukoliko se investitor unapred obraca poznatom kreditoru. vece kompanije ) i to prema svom nahodjenju. preduzetnik ( investitor) moze da sazna : da li treba realizovati doticnu poslovnu ideju i krenuti ili ne krenuti u doticni biznis. Karakteristicno je . tada bi on trebao da uvazi i njegovu metodologiju pri izradi biznis plana. U drugoj fazi se biznis plan dostavlja samo selektivno.60 strana stampanog materijala. Ako se potencijalni kreditor ( banka ) opredeli za poslovnu saradnju sa preduzetnikom. Zato bisnis planove treba da rade strucne konsultantske kuce koje imaju strucne ljude iz oblasti finansija.U prvoj fazi potencijalnim partnerima treba dostaviti rezime biznis plana sa pismom o namerma. odabranim zainteresovanim potencijalnim partnerima ili kreditorima. fondovi. Ako je poslovna banka kreditor. trgovine.

2) Izvrsavanje finansijskog zadatka rasporedjuje se na veci broj finansijskih odeljenja pa se tako postize i efikasnost u radu ( izvrsavaju se finansijski zadaci na licu mesta ) 3) Uprosceno je izvrsavanje postavljenih finansijskih zadataka 4) Prisutan je veci broj nezavisnih ( samostalnih ) finansijskih rukovodilaca 5) Prisutan je veci stepen individualne odgovornosti u izvrsavanju finansijskog zadatka ( zbog decentralizacije poslova i zadataka ) 6) Visi administrativni troskovi ( decentralizacija poslova ) 7) Nerealna konkurencija izmedju izvrsioca finansijskih zadataka ( dupliraju se isti poslovi ).U globalu posmatrano moze se govoriti o : 1) centralizovanom. Nacelo centralizacije ima sledece specificnosti : 1) samo jedna finansijska sluzba izvrsava zadatke finansijske funkcije 2) finansijska sluzba deluje na jednom mestu za sva preduzeca 3) vodi se jedinstvena finansijska politika prema poslovnim bankama. Nacelo decentralizacije ima sledece specificnosti : 1) veci je broj finansijkih odeljenja ili sluzbi koji obavlja zadatke finansijske funkcije za jednog privrednog subjekta. Kombinovani nacin organizovanja finansijske funkcije predstavalja spoj centralizovanog i decentralizovanog nacina organizovanja a primena istog zavisi od postojecih privrednih okolnosti. . rentabilnost. cirkulacija novcanih sredstava ) 9) manji je broj administrativnog aparata u finansijskoj funkciji 10) na visem nivou je poslovna saradnja sa drugim poslovnim funkcijama 11) efikasnija je saradnja u delu razvojne politike i pokrica gubitka ( solidarna odgovornost ) i sl. 2) decentralizovanom i 3) kombinovanom nacelu organizovanja finansijske funkcije. i poslovnim partnerima 4) vrsi se nivo specijalizacije unutar finansijske funkcije 5) vrsi se nivo kadrovskog objedinjavanja 6) vrsi se nivo centralizacije finansijskih sredstava i ostala oprema 7) efikasnije i racionalnije se izvrsavaju finansijski zadaci 8) visi je stepen uvida nad izvrsavanjem zadataka finansijske funkcije ( likvidnost.

U uslovima gde nisu razvijeni finansijski odnosi nije ni razvijena finansijska sluzba. odnosno njene referade. poljoprivredno. velicina preduzeca. slozenost posla i dislociranost uzih organizacionih delova preduzeca ( stovarista. na centralizovan nacin se obavljaju zadaci od opsteg interesa za vise preduzeca... dok se ostali zadaci obavljaju decentralizovano po pojedinim preduzecima. Ukoliko je organizacija finansijske funkcije postavljena na principima finansijskog odeljenja tada ona najcesce broji pet referada : .Npr. predstavnistva ) 2) Privredna delatnost kao i struktura programa doticnog preduzeca ( trgovinsko. Faktori od kojih zavisi organizovanje finansijske funkcije su : 1) Pristustvo profitnih centara u preduzecu. industrijsko. Finansijsko odeljenje kao oblik organizovanja finansijske funkcije Oblik organizovanja finansijske funkcije zavisi od niza organizaciono – tehnickih i ekonomsko – finansijskih faktora konkretnog preduzeca.. ) 3) Finansijski zadaci koji se stavljaju p red preduzece 4) Povezanost preduzeca u zemlji ili sa preduzecima u inostranstvu 5) Vazeci zakonski propisi koje usmeravaju aktivnost finansijske funkcije 6) Troskovi rada i organizovanja nove finansijske funkcije 7) Raspolozivi strucni potencijal 8) Nivo tehnicke opremljenosti projektovane organizacije finansijske funkcije 9) Postojeci izvori sopstvenih sredstava i zastupljenost tudjih izvora sredstava u poslovanju preduzeca. 19.

Referada likvidature finansijske dokumentacije obuhvata poslove kontrole dokumenata sa kojima se vrsi bezgotovinsko ili gotovinsko placanje. evidencije . Referada likvidature finansijske dokumentacije 3. dokumenta u vezi obracuna doprinosa. ulazne fakture.Finansijsko odeljenje 1. zatvaranje kreditnog odnosa ( povrat kredita putem anuiteta ili u celini ). sastavljanje predloga o pribavljanju i ulaganju finansijskih sredstava ( finansijske konstrukcije ) 3. carina i sl. zakljucivanje ugovora o kreditu sa bankom 5. kontrole I informisanja U referadi pribavljanja I ulaganja finansijskih sredstava obavljaju se poslovi koji se odnose na nabavku finansijskih sredstava i ulaganje finansijskih sredstava. Referada pribavljanja I ulaganja finansijskih sredstava 2. a to su poslovi u vezi placanja obaveza i naplate potrazivanja. kao i njihova kontrola 7. dokumenta u vezi obracuna zarada. Referada gotovinskog placanja ( blagajna ) 5. analize. dugorocni kredit ) 4. poreza. 2. racunske i formalne kontrole. 3. sastavljanje i podnosenje kreditnih zahteva ( kratkorocni. U ovoj referadi se obavljaju sledeci poslovi : . Kontrola se sprovodi na nacin sto se dokumenta pre uplate i isplate pregledaju. Karakteristicni poslovi za ovu referadu su : 1. Referada finansijskog planiranja. 4. obracun kreditnih anuiteta i kamata po dugorocnim i kratkorocnim kreditima. obracun dobiti ( raspodela dobiti i isplata dividende ) 6. Referada bezgotovinskog placanja ( poslovnih – tekucih racuna ) 4. Referada bezgotovinskog placanja obavlja sve poslove koji se odnose na platni promet. Dokumenta koja se koriste pri finansijskom poslovanju i radu finansijskog odeljenja su : 1. ispitivanje finansijskih mogucnosti preduzeca iz finansijskog okruzenja 2. putni nalozi. Ta kontrola se obavlja u obliku sustinske.

2. 4. bilansa uspeha izrada plana tokova novcanih sredstava ( cash flow) izrada plana likvidnosti i finansijskih konstrukcija analiza finansijske situacije preduzeca analiza izvrenja finansijskih planova analiza finansijske evidencije ( izmirenje obaveza i naplata potrazivanja ) kontrola finansijskog poslovanja izrada informacija o finansijskom poslovanju preduzeca i sl. bilansa stanja. 9. izrada finansijskog plana. 4. dostavljanje dokumenata o izvrsenim placanjima sluzbi racunovodstva na knjizenje 5. isplata putnih akontacija isplata putnih naloga isplata zarada obustave zarada po osnovu administrativnih i sudskih zabrana prijem uplata od duznika povrat neutrosenih putnih akontacija ispostavljanje gotovinskih cekova podizanje gotovine sa tekuceg racuna povrat gotovine na tekuci – racun ( na kraju radnog dana ) Referada finansijskog planiranja. 8. 6. 20. bankama i sl. 8. 7. analize. 5. vodjenje evidencije o izdatim instrumentima placanja ( dobavljacima. ispostavljanje opomena duznicima 8. kontrola izvoda tekucih racuna i drugih poslovnih racuna 2. Ti poslovi su: 1. ) 6. kontrole i informisanja obavlja poslove vezane za podrsku finansijskog poslovanja prduzeca. 6. 2. naplata potrazivanja od kupaca 7.1. U ovoj referadi se obavljaju sledeci poslovi : 1. obracun zateznih kamata duznicima i sl. 3. evidencije . 5. ispostavljanje instrumenata placanja 4. ispostavljanje naloga za isplatu 3. Referada gotovinskog placanja ( blagajne ) obavlja poslove koji se odnose na gotovinske isplate i uplate. 7. prijem instrumenata placanja od kupaca 9. 3. Finansijska sluzba kao oblik organizovanja finansijske funkcije .

obavljanje poslova upotrebom sredstava rezerve i sredstava zajednicke potrosnje. odsek se najcesce zaduzuje u preduzecu za kreiranje i realizaciju finansijske U okviru referade finansiranja i finansijskih konstrukcija obavljaju se sledeci poslovi : 1. zajednicka ulaganja ) 2. predlaganje prioriteta finansiranja ( zalihe sirovina. 2. gotovi proizvodi ) 5. kreditiranje ) 3. pribavljanje finansijskih sredstava odrzavanje likvidnosti povrat finansijskih sredstava njihovim izvorima ulaganje viska slobodnih finansijskih sredstava. predlaganje kombinacija izvora finansiranja ( tzv. Ovaj politike. ona zavisi od velicine preduzeca. 3. U okviru referade dugorocnih i kratkorocnih kredita obavljaju se sledeci poslovi : 1. 4. izrada predloga ugovora o ulaganju finansijskih sredstava ( obrtna i osnovna sredstva ) 4. 4. Stoga su zahtevi znacajni za oblik organizovanja finansijske sluzbe i odnose se na njihovu : 1. 2. 3. vrste delatnosti preduzeca. iznalazenje oblika finansiranja ( direktno finansiranje. 4. 3. prilagodjenost poslovanju racionalnost ( ekonomicnost ) u poslovanju jednostavnost u poslovanju efikasnost ( profitabilnost ) u poslovanju. Organizaciona struktura finansijske sluzbe nije u svim preduzecima ista. poluproizvodnja. Finansijske konstrukcije sopstvenih i tudjih izvora finansiranja ) 6. sastavljanje zahteva za dugorocne i kratkorocne kredite podnosenje kreditnog zahteva banci i drugim kreditorima zakljucivanje ugovora o dugorocnim kreditima sa kreditorima realizacija kredita za osnovna i obrtna sredstva na osnovu dokumentacije . iznalazenje potencijalnih izvora finansiranja ( samofinansiranje. nacina finansiranja i obima poslovanja preduzeca. predlaganje mera za odrzavanje likvidnosti.Organizacioni oblik finansijske sluzbe nalazi se u neposrednoj funkciji zahteva i zadataka koji se postavljaju pred finansijsku sluzbu. I Odeljenje pribavljanja i ulaganja finansijskih sredstava obavlja poslove koji se odnose na : 1. 2.

kamata i sl. II Odeljenje platnog prometa obavlja sve fin. buduce i optimalne ) sastavljanje izvestaja za potrebe knjizenja i sl. 5. kontrola finansijskog ulaganja u obrtna i osnovna sr. prijem dnevnih izvoda tekucih racuna i drugih poslovnih racuna sastavljanje izvestaja o prometu i stanjima na poslovnim racunima kontrola naplacenih i nenaplacenih potrazivanja. . U okviru referade osiguranja sredstava i lizing aranzmana obavljaju se sledeci poslovi : 1.5. obaveza 4. sredstava 5. saglasno ugovorenim rokovima i uslovima placanja. 3. 7. 8. obracuna kamata ( kratkorocni krediti ) 6. poslove koji se odnose na placanja ( dinarska ili devizna ) radi izmirenja obaveza na vreme. povratu ili otkupu lizing aranzmana. 6. evidencija dugorocnih i kratkorocnih kredita 8. kontrola obracuna anuiteta i kamata ( dugorocni krediti ). izrada i ocena projekcije profitabilnosti ulaganja u obrtna i osnovna sr. ispostavljanje naloga za placanje dospelih anuiteta po dugorocnim kreditima 7. izmirenih i neizmirenih kontrola dokumentacije uz izvode poslovnog racuna i drugih racuna pracenje izvrsenja plana likvidnosti ( tekuce. obrtnih sredstava i sredstava zajednicke namene analiza uslova osiguranja i formiranje predloga o vrsti i obimu osiguranja obracun i placanje premije po zakljucenom osiguranju podnosenje odstetnog zahteva osiguravajucem drustvu naplata nastale stete analiza ponudjenih oblika lizing aranzmana zakljucivanje ugovora u vezi lizing aranzmana obracun i placanje lizing aranzmana donosenje odluke o produzenju. izrada izvestaja i dokumenata koji sluze za knjizenje kreditia. 2. 6. 4. 5. izrada elaborata o investicionom ulaganju ( osnovna sredstva ) 3. povrat kratkorocnih i dugorocnih kredita o roku njihovog dospeca 9. 9. osiguranje osnovnih. dinamika ulaganja u obrtna sredstva 4. 3. referada poslovnih ( tekucih ) racuna i drugih racuna sredstava . Referada ulaganja u osnovna i obrtna sredstva : 1.poslovi : 1. 2. analiza obima i oblika ulaganja u obrtna i osnovna sredstva 2. 1.

vodjenje operativne evidencije o izdatim i primljenim instrumentima placanja itd. . 2. referada likvidature duznickih i poverilackih odnosa . 4. ispostavljanje cekova ( gotovinskih i bariranih ) 4. vodjenje racuna o ispravnosti finansijskih dokumenata ( zakonitosti. primanje. 8. vodjenje portfelja hartija od vrednosti priprema hartija od vrednosti za trgovanje na berzi brokersko – dilerske poslove u vezi hartija od vrednosti pripremu dokumentacija za knjizenje u racunovodstvu. ispostavljanje naloga za gotovinske isplate i uplate 6. 5. pripremanje dokumenata za prinudnu naplatu dospelih potrazivanja od strane duznika. vodjenje blagajnickog dnevnika 6. Referada blagajne: 1. odlaganje izmirenja obaveza prema poveriocima 9. primanje instrumenata placanja od strane duznika 5. likvidiranje dospelih obaveza i naplate potrazivanja od duznika 2.2. evidentiranje isplacenih akontacija po putnim nalozima 7. ispostavljanje opomena duznicima 6. rasporedjivanje i likvidiranje svih ulaznih i izlaznoh racuna 3. dostavljanje navedenih dokumenata na knjizenje knjigovodstva 4. 2. referada likvidature finansijske dokumentacije . Referada trgovanja sa hartijama od vrednosti obavlja poslove : 1. 3. likvidatura putnih naloga 5. racunska ispravnost. kontrola obracunatih kamata od strane poverilaca 4.poslovi : 1. zaprimanje gotovine 2. formalna ispravnost i kompletnost dokumentacije ) 4. gotovinske isplate 3. odrzavanje propisanog blagajnickog maksimuma. povrat viska gotovine na poslovni racun 7. dostavljanje naloga za placanje poslovnim bankama 3.poslovi : 1. obracunavanje zateznih kamata duznicima 7. 3. cuvanje hartija od vrednosti i polisa osiguranja 5. evidentiranje i kompletiranje potrebnih dokumenata za placanja.

evidencija kreditne zaduzenosti 4. analiza stepena zaduzenosti 4. prethodna. Referada finansijske analize: 1. finansijske profitabilnosti ( bilans uspeha ) i finansijske likvidnosti ( plan likvidnosti. kontrola raspodele dobiti i izmirenja dividende akcionarima preduzeca 3. analiza novcanog toka 6.III Odeljenje finansijskog planiranja. 1. finansijske kontrole i informisanja obavlja poslove vezane za finansijsko poslovanje preduzeca posmatrano kao celinu. evidencija priliva i odliva finansijskih sredstava 2. bankama i drugim kreditorima 5. . Referada finansijske kontrole: 1. evidencija izmirenja obaveza prema dobavljacima. finansijske analize. analiza bilansa stanja i bilansa uspeha 2. Referada finansijske evidencije : 1. sastavljaju se planovi priliva i odliva novcanih sredstava sa poslovnog racuna i novcanih sredstava izdvojenih za posebne namene ( izrada finansijskog plana ) 2. kontrola racionalnosti pribavljanja i upotrebe novcanih sredstava 2. analiza brzine obrta novcanih sredstava 5. evidencija naplate potrazivanja od kupaca 3. 2. 4. tekuca i naknadna interna i eksterna kontrola finansijskog poslovanja. plan cash flowa ). sastavljaju se planovi izvora sredstava namenjenih za finansiranje 3. analiza finansijskih pokazatelja poslovanja preduzeca. evidencije. sastavljaju se planovi finansijske stabilnosti ( planski bilans stanja ). evidencija gotovinskog placanja i gotovinske naplate ( preko maloprodajnih objekata ) 3. evidencija izdatih i primljenih instrumenata placanja i obezbedjenja placanja 6. analiza finansijske stabilnosti i likvidnosti 3. analiza realizacije biznis plana 7. odeljenje se deli na pet referada. Radi sagledavanja celine finansijskog poslovanja preduzeca. Referada finansijskog planiranja : 1.

sastavljanje internih finansijskih izvestaja za menadzment 5. dostvljanje finansijskih informacija korisnicima 3. dokumenata blagajna Trgovina sa HOV Finansijsko izvestavanje i informisanje Finansijska analiza Finansijska kontrola 21. sastavljanje izvetaja i informacija o finansiranju i finansijskom poslovanju preduzeca 2. evidencije. sastavljanje ekosternih finansijskih izvestaja za drzavne organe i finansijske organizacije ( poslovne banke ). KARAKTERISTIKE BILANSA STANJA I BILANSA USPEHA PREDUZECA . analize. sastavljanje izvestaja i informacija o finansijskoj situaciji u preduzecu 4. devizni ) Finansijsko planiranje Finansijska evidencija Likvidatura duznickih i poverilackih odnosa Likvidature fin. sredstava Odeljenje platnog prometa Finansiranje i finansijske konstrukcije Pribavljanje dugorocnih i kratkorocnih kredita Osiguranje sredstava i lizing aranzmani Ulaganje u obrtna sredstva Ulaganje u osnovna sredstva Poslovni racuni ( dinarski. kontrole i informisanja Odeljenje pribavljanja i ulaganja fin. Finansijska sluzba Odeljenje finansijskog planiranja. Referada finansijskog izvestavanja i informisanja: 1.5.

potraz. Iz poslovanja ( kupci) Ostala kratkor. Ukoliko postoji optimalna struktura sredstava u preduzecu tada to znaci da obrtna sredstva omogucavaju optimalno iskoriscavanje instaliranih kapaciteta ( osnovnih sredstava ). ulaganja Obavezna dugorocna ulaganja Zalihe ( sirovine.Bilans stanja predstavlja trenutnu sliku velicine i strukture sredstava i velicine i strukture izvora sredstava. ulaganja Obrtna sredstva Kratkor. odnosno vrstama. U okviru svake grupe sredstva se iskazuju prema pojavnim oblicima. Obaveze ( banke ) Ostale kratkor. obaveze Pasivna vremenska razgranicenja Nerasporedjena dobit tekuce godine Vanposlovni izvori sredstava Izvori sredstava zajednicke potrosnje Izvori ostalih vanposlovnih sredstava . U aktivi su sredstva grupisana prema funkciji koju vrse u poslovnom procesu. ) Nenominirani kapital ( rezerve ) Aktivna vremenska razgranicenja Kratkorocne obaveze iz poslovanja ( dobavljaci ) Poslovna pasiva p a s i v a Kratkorocne obaveze Kratkorocne fin. tada to znaci da su u finansiranju preduzeca prisutni sopstveni izvori sredstava. ulozi ) Vanposlovna Sredstva zajednicke sredstva Dugorocna rezervisanja Ostala vanposlovna potrosnje sredstva Dugorocne obaveze Trajni kapital HOV i novcana sredstva ( trajni izvori sred. a izvori sredstava na desnoj strani u pasivi. U svakom preduzecu struktura sredstava ukazuje na materijalno stanje. gotovi proizvodi ) Kratkorocna fin. • Bilans stanja sredstava se iskazuje na levoj strani u aktivi. poluproizvodi. Bilans stanja = sredstva ( aktiva ) + izvori sredstava ( pasiva ) Nematerijalna ulaganja ( zasticena i nezasticena ) U k u p n a Poslovna aktiva a k t i Uv ka u p n a Poslovna sredstva Materijalna ulaganja ( osnovna sredstva ) Stalna sredstva Dugorocna fin. • Ukoliko postoji optimalna struktura izvora sredstava u preduzecu. a struktura izvora sredstava na finansijsko stanje doticnog preduzeca. potrazivanja Nominirani kapital ( akcije .

Ukoliko je zbir pozicija pasive veci od zbira pozicija aktive. Ukoliko je zbir pozicija aktive veci od zbira pozicija pasive. . tada njihova razlika predstavlja neobezbedjene izvore finansiranja preduzeca. tada njihova razlika predstavlja visak likvidnih sredstava u preduzecu.Bilans uspeha : • • • • • Prihodi Rashodi Poslovni rezultat Prihodi > Rashodi = bruto dobit poslovne godine Rashodi > Prihoda = gubitak poslovne godine Prihodi i rashodi : • • • Poslovni Finansijski Vanredni U momentu bilansiranja preduzeca. bilans stanja ukazuje na kvantitet sredstava i izvora sredstava ( putem zbira aktive i pasive ) i kvalitet sredstava i izvora sredstava ( putem strukture aktive i pasive ). Aktiva i pasiva bilansa stanja treba da su u ravnotezi.

Razlika izmedju ukupnih prihoda i ukupnih rashoda ( prihodi veci od rashoda ) predstavlja bruto dobit poslovne godine datog preduzeca. rezultat pozitivan ( prihodi veci od rashoda) tada su povecani i sopstveni izvori sredstava. Razlika izmedju ukupnih rashoda i ukupnih prihoda ( rashodi veci od prihoda ) predstavlja gubitak poslovne godine datog preduzeca. Suceljavanjem prihoda i rashoda definise se finansijski rezultat preduzeca. Ukoliko je fin. tada su sopstveni izvori smanjeni. Rezultat negativan (rashodi veci od prihoda ).Bilans uspeha ( racun gubitka i dobitka ) predstavlja dvostrani pregled rashoda i prihoda koji su nastali u odredjenom obracunskom periodu. Ukoliko je fin. Mate Nem rashodi Poslovni rashodi Uka Pove proiz Ukupni Nab .

onda je to znak nestabilnosti poslovanja preduzeca. velicina proizvodnog kapaciteta. U kupan prihod ( oro ( naplacena . Ako je ujednacen nivo njihovog ostvarenja. 2. Faktori koji odredjuju svaki poslovni prihod su :1. Ako je neujednacen nivo njihovog ostvarenja. kolicina proizvoda i 2. 2.Poslovni prihodi Komponente svakog bilansa uspeha preduzeca jesu : 1. stepen iskoriscenja proizvodnog kapaciteta. 3. finansijske – promenljivog su karaktera. stalnog su karaktera. Prihodi i rashodi po svom svom karakteru se mogu deliti na : 1. Njihov obracun se vrsi ili po osnovu fakturisane ili po osnovu naplacene realizacije. promenljivog su karaktera Ukupni prihodi . nastaju kao rezultat finansijskih transakcija preduzeca sa okruzenjem.prihodi . poslovni rezultat. vanredne prihode i rashode – rezultat vanrednih aktivnosti preduzeca. ne postoji uzajamna veza kao kod poslovnih. broj zaposlenih radnika i 3. poslovne – rezultat osnovne delatnosti. Poslovni prihodi – Formiraju se na osnovu realizacije proizvoda i usluga. Pp=Q*Pc Faktori koji opredeljuju obim proizvodnje jesu : 1. rashodi i 3. onda je to znak stabilnosti poslovanja preduzeca. postoji uzajamna veza izmedju prihoda i rashoda ( povecanje poslovnih rashoda ima kao rezultat povecanje poslovnih prihoda ) 2.U realnim uslovima trzisnog privredjivanja udeo poslovnih prihoda u ukupnim prihodima treba da bude dominantan. prodajna cena.

rezultat se izrazava putem dobitka. . Rast prihoda od finansiranja je rezultat rada finansijske funkcije i njene umesnosti da uveca „slobodni „ kapital po najvisoj mogucoj ceni. Moguce je finansijskim planom predvideti i negativan finansijski rezultat ( gubitak ). saobracajnim uslovima ( transportni trosak i sl. amortizacije. odnosno negativan. ). cenom proizvoda. clanarina i sl. koji moze biti : ≡ ≡ gubitak u supstanci i gubitak u dobitku preduzeca ( nema dobitka ). Finansijskim planom treba predvideti ucesce vanrednih rahoda u ukupnim rashodima preduzeca. visine cene kapitala ( kamate ). Posto se moze izvrsiti komparacija finansijskih rashoda koji nastaju po osnovu pasivnih kamatnih stopa ( mi placamo ) . sa finansijskim rashodima koji nastaju po osnovu aktivnih kamatnih stopa ( mi naplacujemo ). Pozitivan fin. Vanredni prihodi – promenljivi karakter. finansijskim planom treba izvesti saldo finansiranja koji moze biti pozitivan. kvalitetom proizvoda. potrebe za dodatnim sredstvima i novim investicionim ulaganjima. Svodjenje vanrednih rashoda na nulu predstavlja znak pozitivnog trenda u ekonomiji doticnog preduzeca. Plan finansijskih rashoda zavisice od stepena zaduzenosti preduzeca.Faktori realizacije gotovih proizvoda odredjeni su :1. Veci stepen zaduzenosti imace za posledicu veci planirani finansijski rashod i obrnuto. Poseban naglasak kod planiranja poslovnih rashoda treba staviti na rashode po osnovu materijalnih troskova. rezultat su vanrednih aktivnosti preduzeca ili neurednog poslovanja preduzeca ( preneseni – naknadno utvrdjeni prihodi ). doprinosa. Smanjenje ucesca poslovnih rashoda u ukupnim rashodima jeste znak ekonomicnosti poslovanja preduzeca. ciji je rezultat poslovni prihod a ne rashod od finansiranja. a negativan putem gubitka. 2. zarada i ostalih kalkulativnih troskova ( poreza. rezultat i planski predvideti njegovu raspodelu. Njih treba planirati na izuzetno niskom nivou. Finansijskim planom je moguce predvideti pozitivan fin. Finansijski prihodi – Njihov udeo u ukupnom prihodu treba da se planira u skromnom iznosu jer se transakcijama novca obavljaju osnovne poslovne aktivnosti. Analiza finansijskog rezulata preduzeca ukazuje da isti moze biti pozitivan ili negativan. rezultat je prisutan u slucajevima kada su prihodi preduzeca veci od rashoda preduzeca i obrnuto. Analiza ukupnih rashoda treba da pokaze ucesce pojedinih vrsta rashoda u ukupnim rahodima preduzeca. 3. Pozitivan fin. ).

Ako se finansijskim planom iskazuje gubitak u supstanci. Preduzimanjem odgovarajucih poslovnih i finansijskih mera moguce je gubitak do kraja poslovne godine transformisati u pozitivan finansijski rezultat. finansijskog ili vanrednog karaktera. LATENTNE REZERVE I SKRIVENI GUBICI U BILANSU STANJA Latentne rezerve najcesce nastaju potcenjivanjem aktive ( sredstava ) ili precenjivanjem pasive ( obaveza ) u bilansu stanja preduzeca. ukazuje da se Latentne rezerve se mogu pojaviti kod : osnovnih sredstava – nastaju kada je amortizacioni period kraci od veka trajanja osnovnog sredstva. Preduzece najcesce svoje latentne rezerve iskazuje nakon nekoliko obracunskih perioda. U uslovima prisustva latentnih rezervi preduzece iskazuje manji periodicni finansijski rezultat u svom bilansu uspeha. Razlika u otpisu stvara za preduzece znacajne latentne rezerve. 3. vek trajanja 10 god. zaliha repromaterijala – iskazuju latentne rezerve u uslovima kada se iste u bilansu stanja bilansiraju po nabavnim cenama – FIFO metod ( iskazani po prvim ulaznim cenama) nizim od poslednjih nabavnih cena ( poslednje ulazne cene ).. sitnog inventara – kada se otpis vrsi u 100 % iznosu.a amortizacioni period 5 godina. tada doticno preduzece nema poslovnu perspektivu i predodredjeno je za stecaj. tada treba utvrditi da li je gubitak rezultat poslovnog. Ako je nabavna vrednost osnovnog sredstva 100 din. . 1. I jedan i drugi oblik latentnih rezervi ima za krajnju posledicu povecanje tekucih rashoda u bilansu uspeha preduzeca. Npr. 2. a u krajnjem slucaju i za likvidaciju. Ako se finansijskim planom iskaze gubitak u dobitku.. 22. a stvarna potreba postoji za 50 % otpisom iznosa. tada ce na kraju prve godine koriscenja osnovnog sredstva bilansirana sadasnja vrednost iznositi 80 dinara ( 4/5 od 100 dinara) dok ce stvarna vrednost iznositi 90 dinara ( 9/10 od 100 dinara ). Razlika izmedju sadasnje stvarne vrednosti ( ubrzane ) i vrednosti osnovnog sredstva koja iznosi 10 dinara predstavlja latentnu rezervu preduzeca. Analiza strukture aktive bilansa stanja.

sredstva precenjuju sto utice na formiranje manje visine rashoda u bilansu uspeha i povecanje obracunatog kratkorocnog finansijskog rezultata. gotovih proizvoda – kada se zalihe obracunavaju po punoj ceni kostanja. 5.nedovrsene proizvodnje. ) iznad stvarnog otpisa potrazivanja ( 80 din ). . dinarskih i deviznih potrazivanja ≡ Kod dinarskih potrazivanja nastaju kada je indirektan otpis (npr. ≡ Kod neadekvatne procene kursa inovalute ( na nize ) po odobrenim inokreditima obaveze se potcenjuju i iskazuje se povoljniji finansijski rezultat od stvarnog. a ne po ceni kostanja utvrdjenoj na bazi varijabilnih troskova ( ova cena je veca od prethodne ). Skriveni gubici nastaju zbog precenjene aktive i potcenjivanja pasive. Uslov za pojavu latentnih rezervi preduzeca jeste da se precenjene obaveze stvarno i naplate od strane poveriloca. Latentne rezerve iznose 20 dinara u preduzecu. 100 din. Svaki skriveni gubitak u bilansu stanja razotkriva se u bilansu uspeha u narednim obracunskim periodima. Ukoliko je razlika izmedju cene kostanja po varijabilnim troskovima i pune cene kostanja veca u korist prve. ≡ zbog neadekvatne procene veka amortizacije osnovnog sredstva ( visi od stvarnog) ≡ kod neadekvatne procene prodajne cene gotovog proizvoda i njegove vrednosti iskazane po ceni kostanja ( niza prodajna cena od cene kostanja ) Iskazivanje gotovih proizvoda u aktivi bilansa stanja po prodajnim cenama ( nizim od cene kostanja ) povecace se rashodi u bilansu uspeha preduzeca uz posledicu umanjenja pozitivnog finansijskog rezultata i iskazivanja gubitka u narednom obracunskom periodu. ≡ Kod deviznih potrazivanja latentne rezerve nastaju ako se ista bilansiraju po nizem kursu od zvanicnog kursa na deviznom trzistu. Hov stvaraju latentne rezerve preduzecu. Analiza strukture pasive ukazuje da latentne rezerve nastaju precenjivanjem obaveza preduzeca. 4. Najcesce se obaveze potcenjuju. ako se bilansiraju po nizoj vrednosti nego sto je njihova trzisna vrednost na finansijskom trzistu. utoliko su i latentne rezerve preduzeca vece i obrnuto.

uvecavaju “vestacki” pozitivan finansijski rezultat. Zatim odnosom izmedju fluktuirajucih obrtnih sredstava i zbira trajnih obrtnih sredstava i osnovnih sredstava. Fluktuirajuca obrtna sredstva ( mala rocnost ) prikazana su sinusoidom koja ima takodje trend rasta u duzem vremenskom periodu. Finansijska struktura je determinisana : 1. odnosno obaveze preduzeca ). KARAKTERISTIKE FINANSIJSKE STRUKTURE AKTIVE Finansijsku strukturu preduzeca moguce je sagledati na osnovu bilansa stanja doticnog preduzeca. pretvaraju isti u pozitivan finansijski rezultat. odnosno sredstva preduzeca ) finansijskom strukturom pasive ( kapital.Skriveni gubici preduzeca poboljsavaju njegov finansijski rezultat u tekucem obracunskom periodu. 23. da bi u narednim obracunskim periodima isti pogorsavali i dovodili na nivo realnosti. Dugorocna vezana sredstva ( osnovna i trajna obrtna sredstva ) prikazana su pravom linijom koja ima trend rasta u duzem vremenskom periodu ( linije „A” i „B” ). finansijskom strukturom aktive ( imovina. 2. Po re e v m no fina si n R cna o struktu ra K SI D V VS TVA . umanjuju negativan finansijski rezultat. Sa stanovista finansiranja preduzeca najbolje je strukturu aktive prikazati odnosom izmedju kratkorocno i dugorocno vezanih sredstava. Rocna struktura izmedju dugorocno vezanih sredstava i kratkorocno vezanih sredstava definisana je na najnizoj tacki prikazane sinusoide ( krivulje ) fluktuirajucih obrtnih sredstava i predstavlja osnovu horizontalne finansijske strukture preduzeca.

preduzece bi u prvom slucaju imalo obavezu da uredno isplacuje rate po dugorocnom kreditu ( linija X ). Finansijska struktura aktive moze se posmatrati sa aspekta rastuce. Preduzece bi u takvim slucajevima placalo kamate za koriscenje kredita i u vremenu kada kreditna sredstva nisu potrebna ( linija A). Princip finansijskog podesavanja podrazumeva angazovanje privremenih kreditnih sredstava i otplatu doticnog kredita saglasno ocekivanom kretanju likvidnih sredstava za otplatu doticnih obaveza. Da bi se eliminisao suvisan trosak ( placanje kamata ). Dugorocno finansiranje odnosilo bi se na trajne potrebe za obrtnim sredstvima i na trajna likvidna sredstva ( linija X ). jer bi u protivnom umest privremenih kredita. Kako se vrsi pomeranje od novcanih sredstava. neophodno je primeniti princip podesavanja u procesu finansiranja. finansirala bi se iz dugorocnih kredita i trajnog kapitala ( X ). . Kod principa opadajuce likvidnosti. radi njihovog sto brzeg prevodjenja u likvidni novcani oblik. preduzece koristilo za finansiranje kratkorocnih ( sezonskih ) potreba dugorocna kreditna sredstva. brod i sl. Dakle. tada je to znak da menadzment preduzeca stavlja naglasak na trenutnu likvidnost preduzeca i njeno perspektivno odrzavanje. Prednosti ovakvog nacina finansiranja su ocigledne. dok bi u drugom slucaju kratkorocne pozajmice otplacivalo iz viska likvidnih sredstava ( linija L ). Fiksna sredstva. Ukupne potrebe za sredstvima obuhvatale bi potrebe iskazane kao zbir linije X i F. zemljiste. Koji ce princip rangiranja delova aktive prihvatiti menadzment preduzeca zavisi od stanja trenutne i perspektivne likvidnosti preduzeca. Povremeno fluktuiranje za obrtnim sredstvima pirkazano je na svakom vrhu krivulje. odnosno opadajuce likvidnosti preduzeca. kao i trajna obrtna sredstva ( gvozdene zalihe.Fluktuirajuca likvidna sredstva bi se mogla finansirati iz privremenih kreditnih sredstava. Stavljanjem naglaska na princip rastuce likvidnosti menadzment preduzeca daje poseban znacaj unovcljivim delovima aktive. tako se stepen unovcljivosti smanjuje ( usporava ). kao i od stepena njegove profitabilnosti. ). Aktiva se rangira od dugorocno vezanih sredstava do novcanih sredstava. aktiva se rangira od novcanih sredstava pa do dugorocno vezanih sredstava ( najsporija unovcljivost ). pogon. Ako se finansijska struktura preduzeca posmatra sa aspekta rastuce likvidnosti .

Struktura rangiranja delova aktive ( princip rastuce likvidnosti ) 1. Dugorocni plasmani . tada menadzment preduzeca stavlja naglasak na princip rastuce likvidnosti. Likvidni aspe I Dugorocno vezana sr. tada menadzment preduzeca stavlja naglasak na princip opadajuce likvidnosti.≡ Ako je dominantna likvidnost. ≡ Ako je dominantna profitabilnost preduzeca. u okviru finansijske politike preduzeca. Osnovna sredstva ( materijalna Ulaganja ) S 2.

Devizni racun 2. posmatrano sa aspekta poverioca. Poslovni Racun 3 . Struktura rangiranja delova aktive ( princip opadajuce likvidnosti ) r 3. Polazeci od vlasnickog odnosa pasive preduzeca. Blagajna 2. Ovaj aspekt polazi od vertikalnog pravila finansiranja koje pociva na nacelu sigurnosti ulaganja.Likvidni asp S I 24. Hov i novcana sredstva 1. Drugi aspekt polazi od odnosa ulaganja sredstava i izvora sredstava ( horizontalno pravilo finansiranja ) i isti pociva na nacelu likvidnosti. U prvom redu prema poreklu i prema rocnosti. inokosnog ili ortackog preduzeca i akcionarskog preduzeca. 1. KARAKTERISTIKE FINANSIJSKE STRUKTURE PASIVE Finansijska struktura preduzeca se moze analizirati sa vise aspekata. Finansijska struktura preduzeca sa drzavnim kapitalom je dosta jednostavna iz razloga sto se iz malog broja izvora sredstava pribavlja znacajna suma kapitala za finansijska ulaganja. isti je moguce posmatrati sa aspekta drzavnog preduzeca.

koje je pored vlasnika istovremeno i preduzetnik. Teznja treba da bude.Ps a a iv d ang rz v o Za razliku od drzavnog preduzeca. K tk ro n ra o c i U slucaju stecaja preduzeca i nedovoljnosti stecajne mase da pokrije obaveze iz inokosni. Racun ortaka A i racun ortaka B ). 3. Od izuzetne je vaznosti kakav je odnos u strukturi pasive izmedju tudjeg i sopstvenog kapitala. vlasnici . 4. Vrednost ulaganja u preduzece odredjena je : 1.Vrednosti ulaganja u preduzecu predstavljena je u pasivi bilansa stanja na racunu svakog ortaka posebnim pozicijama ( npr. 2. Karakteristika inokosnog preduzeca jeste da pripada vlasnistvu jednog lica. jer se u okviru nje nalazi i eksterni i interni kapital. Td u ji kp l a ita Karakteristika ortackog preduzeca jeste da pripada vecem broju vlanika ( prisutno je vise ortaka ) . Akcionarsko preduzece ( korporativno preduzece ) ima najslozeniju finansijsku strukturu pasive. inokosno ili ortacko preduzece ima slozeniju finansijsku strukturu pasive. odnosno ortacki kapital. a tek potom o njegovoj profitabilnosti. da u strukturi pasive primat ima inokosni ili ortacki kapital nad tudjim kapitalom ( zbog manjih troskova kapitala i sigurnosti poslovanja ). u potpunosti se gubio razloga je neophodno voditi racuna prvenstveno o likvidnosti takvog preduzeca. Zbog ovih v ri prema tudjem kapitalu. saldom pocetnog stanja periodicnim dobitkom ( uvecano ulaganje ) periodicnim gubitkom ( umanjeno ulaganje ) novcanim sredstvima za zadovoljenje licnih potreba ( umanjeno ulaganje ). Fakticki. Sva prava i obaveze otraka treba da su jasno i precizno putem ugovora regulisane.

on predstavlja trajni kapital u preduzecu. M K ratkorocni izvori D ugoroc izvor .preduzeca nisu klasicni vlasnici. To znaci da vlasnici akcija imaju pravo na raspodelu stecajne mase kao i svaki drugi poverioci ( dobavljaci. ). Kod rocne strukture izvora finansiranja dilema je prisutna na relaciji : a. ≡ ≡ Sopstveni kapital ( inokosni ili ortacki ) se nalazi na racunima vlasnika. drzava i sl. banke. a akcionarski kapital je u obliku hov koje imaju tretman eksternog kapitala. Bez obzira sto je akcionarski kapital eksternog karaktera. Pasiva inokosno In Postoji ne samo pojmovna vec i sustinska razlika izmedju akcionarskog i sopstvenog kapitala. Ta razlika izmedju sopstvenog i akcionarskog kapitala je posebno izrazajna u postupku likvidacije preduzeca jer se pored podmirivanja interesa poverilaca. vec akcionari koji raspolazu i sa obicnim ili preferencijalnim akcijama. treba od strane menadzmenta preduzeca podneti racun eksternim vlasnicima kapitala ( akcionarima ). Tudji kapital ucesca kratkorocne pasive u ukupnoj pasivi i ucesca kratkorocno vezanih sredstava u ukupnoj aktivi bilansa stanja preduzeca. b.

≡ Vlasnici ovog kapitala nemaju pravo upravljanja poslovanjem preduzeca. solventnosti preduzeca obimu neto dobiti ( finansijskog rezultata ) riziku ulaganja zavisnosti preduzeca od finansijskog trzista zavisnosti preduzeca od monetarno. .aksimum rocne strukture – utvrdjuje se stavljanjem u odnos kratkorocne pasive prema ukupnoj pasivi. e. Karakteristike tudjeg kapitala ( izvora sredstava ) odnose se na: ≡ fiksno utvrdjene rokove povratka tih sredstava i ≡ fiksno utvrdjene naknade za ustupljena sredstva (kamate ). Au – ukupna aktiva. c. AVR. ≡ da njegovi vlasnici upravljaju poslovanjem preduzeca i sticu pravo na ucesce u ostvarenoj dobiti preduzeca. Navedene karakteristike ukazuju na prednosti finansiranja preduzeca iz vlastitih izvora u odnosu na pozajmljene. medjutim mogu ograniciti upotrebu tudjih sredstava. Ak – kratkorocna vezana sredstva . Obim finansiranja iz vlastitih izvora zavisi od: ≡ velicine akumulacije preduzeca i ≡ njegove sposobnosti privlacenja kapitala od strane novih vlasnika ( akcionara ). Pu – ukupna pasiva.kreditne politike i sl. HOV i novcana sredstva ) prema ukupnoj aktivi. d.odnosno kratkorocno vezanih sredstava ( potrazivanja. b. a na taj nacin i samostalnost doticnog preduzeca. Te prednosti iskazuju se na podrucju : a. Analiza strukture pasive ukazuje da je njen najzanimljiviji deo upravo analiza vlasnicke strukture kapitala. Maksimum rocne strukture je moguce postici ukoliko se kratkorocne obaveze izjednacavaju se kratkorocnim potrazivanjima. odnosno relacija izmedju vlastitog ( sopstvenog ) i tudjeg kapitala. Karakteristike vlastitog kapitala ( izvora kapitala ) jesu u cinjenici: ≡ da se doticni ulaze u poslovanje preduzeca na neodredjeno vreme. pri cemu njihovi kolicnici moraju biti identicni : max Pk / Pu = Ak / Au Pk – kratkorocna pasiva .

. Dugorocni izvori sredstava ( sopstveni kapital i dugorocne obaveze ) na kraju prethodne godine 2.25. Planirana dugorocno vezana sredstva i gubitak iskazan u aktivi 6.100 2. Br. I dugorocni plasmani ) na kraju prethodne godine 3. Nedostatak dugorocnih izvora finansiranja na kraju prethodne godine ( 2 – 1 ) 4. 1.000 2. Potrebna minimalna akumulacija za odrzavanje nepromenjene Dugorocne finansijske ravnoteze ( 6-3). odnosno ( 300-200=100 ) Dugorocno vezana sredstva obuhvataju : 1) Osnovna sredstva 2) Dugorocne plasmane 3) Gubitak iskazan u aktivi 4) Stalne zalihe.200 200 2. ≡ Moze se utvrditi na sledeci nacin : Elementi u 000 din.400 300 100 Red. Planiranjem minimalno potrebne akumulacije. PLANIRANJE MINIMALNO I MAKSIMALNO POTREBNE AKUMULACIJE Minimalno potrebna akumulacija predstavlja onu akumulaciju sa kojom se obezbedjuje u preduzecu dogorocna finansijska ravnoteza iz prethodne godine. ostvaruju se uslovi za odrzavanje likvidnosti u prostoru dugorocnog finansiranja. 2. Dugorocno vezana sredstva ( osnovna sr. Planirani nedostatak dugorocnih izvora finansiranja na kraju planske godine ( 5-4) 7. Planirani dugorocni izvori sredstava iskazani u pasivi 5.

Elementi u 000 din. odnosno neto dobitak preduzeca. Planirana akumulacija. i to iz sopstvenog kapitala u narednom ( buducem poslovnom ) periodu. Br.400 300 100 400 1. Planirani sopstveni kapital za ulaganja u nove investicione Programe u narednim godinama 5. Na marzu pokrica uticu : 1) Planirani pretezno fiksni rashodi ( varijabilni) 2) Planirani neto rashodi finansiranja ( razlika izmedju aktivnih i pasivnih kamata ) 3) Planirani porezi iz finansijskog rezultata 4) Dodatni porezi iz finansijskog rezultata. uz prisustvo uvecane akumulacije za potrebe finansiranja novih investicionih programa.Maksimalno potrebna akumulacija predstavlja akumulaciju sa kojom se uspostavlja narusena dugorocna finansijska ravnosteza. Planirani dugorocni izvori sredstava ( sopstveni kapital i dugorocne obaveze ) iskazani u pasivi 2. Prvi korak kod ispitivanja mogucnosti odnosi se na marzu pokrica. dobija se korekcijom planskih kategorija koje blize definisu mogucnost ostvarenja minimalne i maksimalne akumulacije. tada su dugorocno vezana sredstva jednaka dugorocnim izvorima finansiranja. Sustina analize jeste da se istovremeno vrsi ispitivanje realnih mogucnosti i za minimalnu i za maksimalno potrebnu akumulaciju. Proverava se sta sve utice na marzu pokrica u planiranom bilansu uspeha. Korekciju prvo treba napraviti kod prihoda od prodaje i varijabilnih rashoda. Ukoliko je u preduzecu prisutna maksimalno potrebna akumulacija.  Moze se utvrditi na sledeci nacin : Red. 2.100 2. Planirani nedostatak dugorocnih izvora finansiranja ( 2-1 ) 4. Planirana dugorocno vezana sredstva i gubitak iskazan u aktivi 3. . Potrebna maksimalna akumulacija za uspostavljanje narusene dugorocne finansijske ravnoteze ( 3+4).

Bruto finansijski dobitak se projektuje kao razlika izmedju poslovnog dobitka i neto rashoda finansiranja. tada se razlika upisuje na stranu pasive podbilansa poslovnih sredstava i to kao pozicija „obaveze prema podbilansu poslovnih sredstava”. tada se razlika upisuje na stranu aktive podbilansa poslovnih sredstava i to kao pozicija „potrazivanja iz podbilansa poslovnih sredstava”. Razlika izmedju marze pokrica i rashoda perioda baz kamata predstavlja poslovni dobitak. kao rezultat se dobija neto dobitak. Ukoliko bilans stanja nije uravnotezen. Ako je zbir aktive veci od zbira pasive. . PLAN NETO OBRTNOG FONDA Neto obrtni fond predstavlja deo sopstvenog kapitala i dugorocnih obaveza koje su iskoriscene za finansiranje obrtnih sredstava. Ako je zbir pasive veci od zbira aktive.Treba utvrditi i marzu pokrica koja predstavlja razliku izmedju prihoda od prodaje i varijabilnih rashoda. koji sadrzi planiranu akumulaciju preduzeca. Utvrdjuje se na bazi bilansa stanja poslovnih sredstava pri cemu bilans mora biti uravnotezen. Ako se bruto finansijski dobitak umanji za iznos poreza iz finansijskog rezultata. tada se prvo mora uspostaviti bilansna ravnoteza u podbilansu poslovnih sredstava. 26.

potraz. Kratk. Neto obrtna sredstva ( NOS ) = obrtna sredstva – kratkorocne obaveze NOS = ( Si + Dr + Do ) – ( Os + Dp ) Aktiva A. Ostalakratk. a u pasivi po principu opadajuce dospelosti ( rocnosti ). Zalihe II.[ osnovna sredstva + dugorocni plasmani ] NOF = ( Za + Po + Hov + Ns ) – ( Ko ) NOF se moze definisati kao deo ukupnih sredstava koja su finansirana iz dugorocnih izvora ( sopstveni izvori + dugorocne obaveze + dugorocna rezervisanja ). iz poslovanja III. Stalnasredstva( I – V ) I. potrazivanja V. Poslovnasredstva( A + B + . Obaveznadugorocnaulagan B. HOV i novcanasredstva C. AVR D.Razlika izmedju podbilansa pasive i aktive poslovnih sredstava prisutna je jer pasiva pokazuje koliko treba preduzece da ima poslovnih sredstava.ulaganja(pl IV. a aktiva koliko stvarno preduzece ima poslovnih sredstava . Karakteristike podbilansa stanja poslovnih sredstava ukuazuju da su pozicije poredjanje u aktivi po principu rastuce likvidinosti. Obrtnasredstva( I – V ) I. finansijskaulaganja IV. Nematerijalnaulaganja II. Neto obrtni fond ( NOF ) = [ Trajni ( sopstveni ) kapital + dugorocne obaveze + dugorocna rezervisanja ] . Kratk. Dugorocna fin. Materijalnaulaganja( osno sredstva) III.

Amortizacija (+) (-) 8. vestina finansijskog upravljanja preduzecem. = ( bez finansijskih rashoda ) 3.NOF moze biti manji od iznosa obrtnih sredstava . efikasnost preduzeca 3. smanjenje dugorocnih plasmana 3. iskazane 2. tada je to znak da je u preduzecu narusena finansijska ravnoteza iz razloga sto se stalna obrtna sredstva finansiraju iz kratkorocnih obaveza. Neto dobit 6. povecanje dugorocnih kredita 5. nabavku osnovnih sredstava obaveza prihodi 1. polozaj na trzistu preduzeca 4. Investicije u osnovna sredstva prosecna cena kapitala (-) = 12. 5. prodaju osnovnih sredstava ( materijalnih ulaganja ) 2. Troskovi finansiranja ( kamate ) (-) = Cash flowdobit novcani tok ) u jednom preduzecu. 2. odnosno moze biti i negativan. Povecanje trajnih obrtnih sredstava ( (+) zalihe ) 9. dobit 4. Dobit za oporezivanje = (-) literaturi se dvojako upotrebljava i to kao : bruto cash flow i neto cash flow. Diskontna stopa / cena sopstvenog kapitala = 15. ukupni rashodi kredita ili otplatu u celini ) (-) 4. Investicije u osnovna sredstva 10. Ako je prisustno takvo stanje . Faktori povecanja NOF se odnose na : 1. Amortizacija 7. Neto novcani tok (-) 10. PLAN NETO NOVCANOG TOKA ( CASH FLOW ) 3. VREDNOST UKUPNOG = ( SOPSTVENOG I TUDJEG ) 13. Povecanje dugorocnih kredita (-) (-) 8. vrsta ( delatnost ) preduzeca 2. ukupni rashodi gubitke preduzeca. povecanje neto akumulacije 4. neto dobit ( bez rezultata 6. porez na predstavlja tok gotovine ( 5. 4. emisija obveznica. Obim neto obrtnog fonda zavisi od sledecih faktora : 1. Faktori smanjenja NOF se odnose na : Pre servisiranja obaveza Novcani tok Posle servisiranja 1. dobit = (-) 27. ukupni prihodi ( bez finansijskih prihoda ) (-) 3. Povecanje trajnih obrtnih sredstava ( = zalihe ) 9. Neto novcani tok KAPITALA 14. Porez na dobit finansiranja ) = (+) 7. VREDNOST SOPSTVENOG KAPITALA U siroj . Diskontna stopa / ponderisana 11. Otplata ( smanjenje ) dugorocnih kredita 11. otplate dugorocnih kredita ( deo2. obim i struktura i uslovi zaduzenosti preduzeca 5. ukupni povecanje dugorocnih ulaganja 1.

protok primanja i izdavanja koja proticu kroz preduzece. Novcanim tokom “posle servisiranja obaveza “ obuhvata se vrednost sopstvenog kapitala. Putem njega se prati dinamika primanja i izdavanja novcanih sredstava. Neto cash flow predstavlja razliku izmedju primanja i izdavanja novcanih sredstava u preduzecu. Struktura novcanog toka zavisi i od toga da li novcani tok obuhvata ili ne obuhvata prilive i odlive po osnovu finansiranja. struktura novcanog toka se moze projektovati “pre servisiranja obaveza“ ili “posle servisiranja obaveza “. U zavisnosti od toga. dok novcani tok “posle servisiranja obaveza “ obuhvata iste. a novcanim tokom “pre servisiranja obaveza “ obuhvata se vrednost ukupnog kapitala. Koristi se da bi se utvrdila raspoloziva novcana sredstva u preduzecu . .Bruto cash flow predstavlja novcani tok primanja i izdavanja novca u prduzecu. Novcani tok “pre servisiranja obaveza “ ne obuhvata prilive i odlive novcanih sredstava iz finansijskog poslovanja prduzeca.

Sastavljanje plana neto novcanog toka treba da uvazava sledece zakonitosti : 1) Da u svojoj strukturi sadrzi sva primanja i izdavanja koja predodredjuju promene pozicija aktive i pasive bilansa stanja 2) Da sva primanja u neto novcanom toku predstavljanju smanjenje pozicija aktive i povecanje pozicije pasive bilansa stanja 3) Da sva izdavanja u neto novcanom toku predstavljanju povecanje pozicija aktive i smanjenje pozicije pasive bilansa stanja . Neto povecanje obrtnih sredstava ( bez novca i potrazivanja od kupaca ) ( odliv zbog ulaganja u zalihe ) + 7. Neto smanjenje kratkorocnih obaveza ( isplata obaveza ) 6.Cash flow predstavlja visak prihoda nad rashodima preduzeca po umanjenju poreza na dobit preduzeca . Cash flow se moze koristiti za : ≡ ≡ ≡ ≡ isplatu dividende isplatu ucesca u dobiti investiranje u osnovna sredstva refinansiranje dospelih dugorocnih obaveza. Rashodi bez amortizacije 5. Neto smanjenje obrtnih sredstava ( smanjena ulaganja u zalihe ). Primanja ( priliv ) iz tekuceg poslovanja 1. Neto povecanje kratkorocnih obaveza ( povecani priliv ) + 8. Ovaj deo viska prihoda je “slobodan “ za upotrebu u preduzecu. Neto smanjenje potrazivanja od kupaca ( naplacena potrazivanja ) 3. Ukupan prihod > Ukupan rashod = slobodna novcana sredstva = Cash flow umanjena za porez Neto ( cist ) novcani tok se moze iskazati i na sledeci nacin : I. Prihodi od prodaje + 2. Izdvajanje ( odliv ) iz tekuceg poslovanja 4. Neto povecanje potrazivanja od kupaca ( nenaplacena potrazivanja ) II.

. Ulozeni tudji kapital ( u kompaniju ) = 5. Cist novcani tok se oslanja na dinamicku metodu planiranja priliva i odliva novcanih sredstava u preduzecu. FF kompanije izracunava se na sledeci nacin : 1. Putem FF prate se sva povecanja ili smanjenja ( neto-razlike ) bilansnih pozicija ( bilansa stanja ) preduzeca. KARAKTERISTIKE FINANSIJSKE RAVNOTEZE I NERAVNOTEZE Finansijska ravnoteza predstavlja odnos izmedju sredstava i izvora sredstava. 2. Amortizacija 3. s jedne strane DVS. amortizacija ) direkto posledica bilansa uspeha preduzeca.4) Da se neto novcani tok moze iskljucivo projektovati na osnovu pozicija bilansa stanja i bilansa uspeha preduzeca 5) Da su odredjene pozicije bilansa stanja ( neto dobitak. Polazi od cinjenice da sredstva po obimu i vremenu za koji su imobilisana ( neunovcljiva ) odgovaraju obimu i vremenu raspolozivosti izvora sredstava. a s druge strane DIS (obaveze i sopstvene izvore ) . Dugorocna finansijska ravnoteza obuhvata. KIS ( dospele obaveze i obaveze koje dospevaju u kratkom vremenskom roku ) . s jedne strane KVS. Finansijski tok u preduzecu naziva se „Funds Flow” ili tok izvora sredstava preduzeca. dugorocnu finansijsku ravnotezu kratkorocnu finansijsku ravnotezu. Neto dobit ( nakon oporezivanja ) + 2. Sustina dinamicke metode je u cinjenici. gubitak. Porast neto obrtnih sredstava ( zaliha ) + 4. jer se na kraju poslovne godine ukljucuju u bilans stanja preduzeca. da se za dati vremenski interval projektuje priliv i odliv novcanih sredstava po svim osnovama. a s druge strane. Raspolozivi finansijski tok. 28. Globalno posmatrano analiza finansijske ravnoteze svodi se na dve analize : 1. Svaki Founds Flow pociva na bilansu stanja preduzeca posmatanom u dva ili vise obracunskih perioda. Kratkorocna finansijska ravnoteza obuhvata .

Dugorocn plasman 3. Cinjenica je . Zalihe . ≡ prioritet u aktivi se daje DVS (osnovnim sredstvima i dugorocnim plasmanima ) koja predstavljaju najnelikvidniji deo aktive. a tek nakog toga : zalihama i potrazivanjima i novcanim sredstvima. Osnovnas Dugorocno vezana sredstva 2. a tek potom dugorocnim i kratkorocnim obavezama. Bilansstanja po principurastucelik fina ( RASTUCA LIKVIDNOST AKTIVA 1. U uslovima kada je presek bilansa stanja sacinjen po principu rastuce likvidnosti i principu opadajuce dospelosti.Da bi se finansijska ravnoteza u preduzecu mogla identifikovati prvi preduslov jeste uspostavljanje paralelnosti rokova u kojima ce se pojedini delovi aktive transformisati u novac. da svako grupisanje pozicija u aktivi po pirncipu rastuce likvidnosti odgovara grupisanju pozicija u pasivi po principu opadajuce dospelosti. ≡ Prioritet u pasivi daje se sopstvenim izvorima sredstava kao trajnim izvorima ( trajni kapital ). a pojedini delovi pasive u obaveze dospele za placanja.

potrazivanja i AVR . treba posmatrati globalno odnos izmedju kratkorocnih izvora i kratkorocno vezanih sredstava. PVR. kao i sredstava koja ce u kratkom vremenskom roku preci u likvidni oblik ( hov i potrazivanja ). Novac ( OPADAJUCA LIKVIDNOST ) 2. Sema – pokazuje ocenu kratkorocne finansijske ravnoteze. U ovom slucaju u : ≡ aktivi se na prvom mestu upisuje novac. treba u prvom redu posmatrati ravnotezu izmedju kratkorocnih obaveza i likvidnih novcanih sredstava. zatim DVS. a u pasivi po principu rastuce dospelosti tada je u pitanju ocena kratkorocne finansijske ravnoteze. Bilans stanja po principu opa kratkoroc AKTIVA 1. Potrazivan sredstva . HOV Kratkocno 29. ≡ pasivi se na prvo mesto stavljaju kratkorocne obaveze. . MEDJUZAVISNOST KRATKOROCNE I DUGOROCNE vezana FINANSIJSKE RAVNOTEZE I NERAVNOTEZE 3. a tek potom DIS. hov.Ako se u bilansu stanja vrsi grupisanje pozicija u aktivi po principu opadajuce likvidnosti. Medjutim.

Cinjenica je da su ravnoteze medjusobno uslovljene te da postojanje jedne pretpostavlja postojanje i druge finansijske ravnoteze. Njihova medjuzavisnost se ogleda u cinjenici da pomeranje dugorocne fin. tada je sigurno da on pokazuje i dugorocnu finansijsku ravnotezu. M edjuzavisnost A ktiva kratkoroc Ukoliko su DVS < DIF i tada sa aspekta dugorocnog finansiranja postoji uslov za kontinuelno odrzavanje likvidnosti. i s druge strane od rokova dospeca kratkorocnih obaveza. a samo odrzavanje likvidnosti je zavisno s jedne strane od paralelnosti rokova unovcljivosti KVS. Najcesce se preko dugorocne finansijske ravnoteze obezbedjuju uslovi za permanentno odrzavanje likvidnosti. a kontrola dugorocne finansijske ravnoteze predstavlja kontrolu uslova za odrzavanje likvidnosti. Ovo je moguce ostvariti iz razloga sto se razlika izmedju DVS i DIF pokriva kratkorocno vezanim sredstvima koja se finansiraju iz dugorocnih izvora finansiranja.Dosadasnja prakticna iskustva pokazuju. ravnoteze ka sredstvima i obrnuto. da: ≡ kontrola kratkorocne finansijske ravnoteze predstavlja kontrolu likvidnosti. K ratkorocno vezana sredstva . ravnoteze ka izvorima sredstava izaziva pomeranje kratkorocne fin. ≡ Ukoliko bilans stanja preduzeca pokazuje kratkorocnu finansijsku ravnotezu.

a to ima uticaja na desinhronizaciju rokova mobilizacije sredstava i rokova dospeca obaveza. Likvidnost preduzeca je moguce jedino odrzati ako se mobilizacija KVS vrsi daleko brze nego sto dospevaju kratkorocne obaveze.Uslov za odrzavanje kontinuelne likvidnosti jeste da u bilansu stanja preduzeca postoji paralelnost izmedju rokova mobilizacije. dugorocna rezervisanja i dugorocne obaveze ) Novcana sredstva ( uslov za odrzavanje kontinuelne likvidnosti ) Dugorocno vezana sredstva Sledeca sema ukazuje da poremecaj koji je nastao izmedju mobilizacije KVS i dospeca KIS moguce je prevazici u cilju odrzavanja likvidnosti i to novcanim sredstvima koja predstavljaju razliku izmedju DIS i DVS. Ako postoji ovaj uslov tada razlika izmedju DIS I DVS iskazuje se u novcanom obliku putem kojeg se odrzava kontinuelna likvidnost preduzeca. Aktiva Kratkorocno vezana sredstva Pasiva Kratkorocni izvori sredstava Dugorocni izvori sredstava ( trajni kapital. Ukoliko su DVS > DIS tada sa aspekta dugorocnog finansiranja ne postoje realni uslovi za odrzavanje kontinuelne likvidnosti preduzeca. KVS i rokova dospeca kratkorocnih obaveza ( KIS ). Likvidnost preduzeca je neodrziva iz rasloga sto se razlika izmedju DVS I DIS finansira iz kratkorocnih izvora . .

Princip rentabilnosti ukupnog kapitala preduzeca izrazava se odnosom izmedju poslovnog dobitka i ukupnog kapitala preduzeca. Analizom odnosa izmedju sopstvenog i tudjeg kapitala stavlja se naglasak na pasivu doticnog preduzeca ( posebno sa stanovista vlasnistva ) i daje odgovor o stepenu obezbedjenosti principa rentabilnosti . ODNOS SOPSTVENOG I POZAJMLJENOG ( TUDJEG ) KAPITALA PREDUZECA Sopstveni kapital preduzeca obuhvata sve vrste imovine u preduzecu. dok pozajmljeni ( tudji ) kapital obuhvata sve vrste obaveza preduzeca. Dakle . . te ona negativno utice na tekucu i na permanentnu likvidnost preduzeca. Na ovaj nacni se definise stopa prinosa na ukupni kapital . Postoji medjusobna uslovljenost izmedju stope rentabilnosti sopstvenog kapitala. isto ima opravdanje i dalje nabavljati tudji kapital iz razloga sto preduzece i dalje ostvaruje visoku stopu rentabilnosti sopstvenog kapitala. Ukoliko se zeli definisati stopa rentabilnosti sopstvenog kapitala. nezavisnosti i elasticnosti u preduzecu. razlika izmedju DVS i DIS se finansira iz kratkorocnih izvora. tada se stavlja u odnos : neto dobitak i sopstveni kapital. cene pozajmljenog kapitala i stope prinosa na ukupni kapital. 30. da su i KIS > KVS za tu razliku. ukoliko preduzece nabavlja tudji kapital po nizoj kamatnoj stopi nego sto je stopa prinosa na ukupni kapital. Dakle . 1. VERTIKALNA PRAVILA FINANSIRANJA 1.Kratkorocno vezana sredstva Kratkorocni izvori sredstava Pasiva Dugorocni izvori sredstava Dugorocno vezana Aktiva sredstva Uzrok nelikvidnosti ( prevazilazi se ubrzanom mobilizacijom KVS Ovaj primer pokazuje da u uslovima kada su DVS > DIS.

putem cediranog potrazivanja . Povecanjem iznosa gubitka u preduzecu . Na ovaj nacin se indirektno utice i na vodjenje poslovne – finansijske politike duznika kao i na njegovu autonomiju. Zbog toga menadzment preduzeca projektuje takvu strukturu kapitala da sopstveni kapital pokriva sve obaveze prema poveriocima i da cini sigurnost poverilaca. imace za posledicu proglasavanje duznika kreditno nesposobnim. U zavisnosti od velicine gubitka i strukture kapitala zavisi stepen sigurnosti naplate potrazivanja od poverilaca. kako bi taj prinos bio na najvisem mogucem nivou. i ukupnog ulozenog kapitala. cediranog potrazivanja. Princip sigurnosti finansiranja i strukture kapitala preduzeca odnosi se na poverioce preduzeca i realnu mogucnost naplate njihovog potrazivanja. maksimiranju neto dobitka u apsolutnom iznosu. Princip sigurnosti nije ugrozen u uslovima kada preduzece posluje sa dobitkom. uz jacanje kapitala preduzeca nastalog akumuliranjem neto dobitka i ostvarenjem rezervnog kapitala. Princip nezavisnosti se odnosi na autonomiju duznika i njihov odnos prema poveriocima. ukoliko je sopstveni kapital veci. 4 2. Medjutim sasvim je durgaciji slucaj kada preduzece posluje sa gubitkom. ako je struktura kapital vise pomerena u korist pozajmljenog kapitala. rizik poverilaca se povecava. kako bi na taj nacin ogranicili duznika u pogledu disponibiliteta zalozenih stvari i prava. Zaloga pokretne ili nepokretne stvari uzima se u dvostrukoj vrednosti u odnosu na vrednost potrazivanja. Svako odstupanje od principa sigurnosti poverilaca. i to u vise preduzeca. odredjuje se rok povrata potrazivanja. zaloge. Sigurnost poverilaca je utoliko veca. kao i mogucnost prodaje zaloge po isteku toka izmirenja obaveeza od strane duznika. moze se uociti i na sledecem primeru : Preduzece A je duznik po 4 Dobitak po osnovu tudjeg kapitala izracunava se mnozenjem pozajmljenog kapitala i razlike izmedju stope stvarnog ukamacenja ulozenog kapitala i kamatne stope na pozajmljeni kapital.teze maksimiranju prinosa na sopstveni kapital. 3. tada se oni u principu opredeljuju na upis hipoteke. s druge strane. PRIMER : Nivo ugrozenosti i princip nezavisnosti kod preduzeca duznika . . Ukoliko je garantna supstanca ( sopstveni kapital ) nedovoljan za pokrice potrazivanja poverilaca.Suprotna gledista oko odnosa rentabilnosti i strukture kapitala imaju akcionari i menadzemnt preduzeca : ≡ akcionari . uz privlacenje tudjeg kapital i po osnovu ≡ menadzment preduzeca tezi suprotno. Stvarna stopa ukamacenja ulozenog kapitala izracunava se stavljanjem u odnos zbira troskova finansiranja i neto dobitka s jedne strane.

Na ovaj nacin poslovna banka je izvrsila prenosenje potrazivanja po kratk. Prema tradicionalnom pravilu finansiranja minimalni odnos sopstvenog i tudjeg kapitala treba da bude 1 : 1 . Ukoliko se struktura kapitala pomera u korist pozajmljenog . nezavisnosti i elasticnosti teze pomeranju ka sopstvenom kapitalu. 4. poslovna banka X nije prihvatila konverziju kredita. C i D u visini kratkorocnog kredita preduzeca A. Princip elasticnosti se odnosi na mogucnost pribavljanja kapitala i vracanja pozajmljenog kapitala. a preduzece A je ostalo bez mogucnosti konverzije kratkorocnog u dugorocni krediti i naplate potrazivanja po prodatom repromaterijalu svojim kupcima.kratkorocnom kreditu prema poslovnoj banci X. Poslovna banka je izvrsila transformaciju prenetih potrazivanja u odobreni kratk. Po prihvatanju cesije 5 preduzece A je kompenziralo cedirana potrazivanja i dug prema poslonovj banci. kako u pogledu pribavljanja tako i u pogledu vracanja kapitala: ≡ Finansijska elasticnost u pogledu pribavljanja kapitala opada sa rastom tudjeg kapitala iz razloga sto preduzece duznik najcesce prihvata sve ponudjene uslove pribavljanja kapitala zbog poremecenog odnosa izmedju sopstvenog i tudjeg kapitala.C i D na banku. C i D su kupci repromaterijala od preduzeca A i to u iznosu visine kratkorocnog kredita preduzeca A. U cilju sigurnosti naplate kratkorocnog potrazivanja od preduzeca A. poslovna banka je primorala preduzece Ada cedira svoja potrazivanja od preduzeca B. vec je umesto toga odobrila kratkorocni kredit preduzecima B. ≡ Povrat pozajmljenog kapitala ima za posledicu opadanje finansijske elasticnosti u uslovima rasta tudjeg kapitala. C i D. Preduzeca B. .C i D. Poslovna banka X je zastitila rizicnost svog potrazivanja naplatom istog. Razlog je u nemogucnosti odrzavanja rocne strukture povrata pozajmljenog kapitala. Kreditu. Princip rentabilnosti dakle. Kredit preduzecima B. utoliko i opada finansijska elasticnost. 5 Cesija – dvostrani pravni posao u kojem poverilac ( cedent ) ugovorom ustupa svoje potrazivanje od svog duznika ( cesusa ) trecem licu ( cesionaru ). Posto garantna supstanca preduzeca A nije bila dovoljna. tezi pomeranju strukture kapitala u pravcu pozajmljenog kapitala. dok principi sigurnosti. Ova preduzeca su izvrsila konverziju obaveze prema preduzecu A u obavezu po kratkorocnom kreditu koju ima prema banci. sa kreditno nesposobnog preduzeca A na kreditno sposobna preduzeca B. a s obzirom da je zapalo u tezu nelikvidnost ima nameru izvrsiti kod poslovne banke konverziju kratkorocnog u dugorocni kredit.

organskog sastava sredstava. uz manje pomeranje kapitala ka pozajmljenom kapitalu. da se struktura kapitala ne moze odrediti kvantitativno vec da ona zavisi od : 1. Moze biti u obliku : 1. tada struktura kapitala treba da bude vise pomerena ka sopstvenom kapitalu. Visoka stopa inflacije pomera strukturu ukupnog kapitala ka sopstvenom kapitalu. tekuce rentabilnosti i 4. Sekundarno opredeljenje treba da ide u pravcu rentabilnosti i likvidnosti preduzeca. sto nije slucaj i kod mladjih preduzeca. Za organski sastav sredstava i visoku stopu inflacije je karakteristicno da teze pomeranju strukture kapitala ka sopstvenom kapitalu. Primarno opredeljenje preduzeca traba da ide u pravcu organskog sastava kapitala i stope inflacije. Dominantno pomeranje kapitala treba da ide ka sopstvenom kapitalu. Organski sastav sredstava predstavlja odnos izmedju osnovnih i obrtnih sredstava. ODNOS REZERVNOG I SOPSTVENOG KAPITALA Kvantitativno odredjenje sopstvenog i rezervnog kapitala nije sire prihvaceno iz razloga sto se u razlicit polozaj stavljaju „starija” i ”mladja” preduzeca.Savremena teorija finansiranja smatra . Rezervni kapital se stvara akumulacijom neto dobitka za rezerve ( pri raspodeli neto dobitka ) preduzeca. kao i visokog nivoa poslovnog rizika. Ako je u finansiranju preduzeca prisutan visok nivo tudjeg kapitala tada je visok ukupan rizik ostvarenja bruto dobitka. tekuce inflacione stope. Visoka ulaganja u osnovna sredstva su uzrocnik visokih fiksnih troskova izazvanih po osnovu amortizacije. Dok je za visoku stopu rentabilnosti i kontinuelne likvidnosti preduzeca karakteristicno pomeranje strukture kapitala ka tudjem kapitalu. odnosno jacanja sopstvenog kapitala. likvidnosti preduzeca. Ako je struktura sredstava vise pomerena ka osnovnim sredstvima. 3. Starija preduzeca najcesce imaju rezervni kapital koji je godinama akumuliran i koji potice iz raspodele neto dobitka. Svaki manji poremecaj na trzistu moze vrlo lako dovesti doticno preduzece u zonu gubitka. U uslovima realno negativnih kamatnih stopa ( kamatna stopa niza od stope inflacije ) poverioci izbegavaju da pozajmljuju novac ( zbog inflatornog gubitka ) i opredeljuju se da sva slobodna nocana sredstva ulazu u realnu imovinu te na taj nacin povecaju sopstveni kapital. zakonskih rezervi ( rezerve uslovljene zakonskim obavezama ) . 2.

3. Poslovne banke to uspevaju. 31. 2. c. a. u prvom redu.obuhvataju: 1. mora odgovarati kreditu koji banka uziva i to ne samo po iznosu nego i po kvalitetu ( tj. statutarnih rezervi ( uslovljene statutarnim i ugovornim obavezama ) namenskih rezervi ( za pokrice eventualniih rizika po osnovu gubitka ) Motiv preduzeca treba da bude sto veci ostvareni neto dobitak. b. koji je radi odrzavanja likvidnosti bnake 1854. b. stalnim obnavljanjem kratkorocnih izvora finansiranja.” Ovo pravilo polazi od paralelnog odnosa ( jednakosti ) izmedju mobilizacije sredstava ( kratkorocnih ) i raspolozivosti izvora ( kratkorocnih ). ne samo da bi se od gubitka zastitili akcionari. Rokovima dospeca ) kredita. a da su istovremeno pri tome visoko likvidne. . a. ortaci i inokosni vlasnici. S obzirom da se pri raspodeli ostvarenog neto dobitka prisutni razliciti interesi vlasnika kapitala ( teznja da se izvuce sto veci deo prihoda za sebe ) i menadzmenta preduzeca ( teznja za sto vecom akumulacijom neto dobitka ). ZLATNO BANKARSKO PRAVILO FINANSIRANJA Tvorac ovog pravila je nemacki naucnik Hubner. vec da bi od ostvarenog neto dobitka sto vise ostalo u preduzecu za supstituciju dugorocno pozajmljenog kapitala. Dosadasnja bankarska praksa je u mnogo slucajeva pokazala da se pravilo moze i osporiti iz razloga sto se banke ne pridrazvavaju zlatnog bankarskog pravila. Paritet polazi od dvostruke jednakosti sredstava i izvora sredstava kako po obimu ( vrednosti ). zlatna pravila finansiranja zlatna bankarska pravila finansiranja zlatna bilansna pravila finansiranja ostala pravila finansiranja pravilo finansiranja 2 : 1 ( curent ratio ) pravilo finansiranja 1 : 1 ( acid test ) pravilo o odnosu gotovine i kratkorocnih obaveza.2. tako i po njihovoj rocnosti. u preduzecu se cesto nerealno iskazuje neto dobitak i primenjuje princip latentnih rezervi putem podcenjivanja aktive i precenjivanja pasive. HORIZONTALNA PRAVILA FINANSIRANJA . godine definisao pravilo : „kredit koji moze neka banka dati a da pri tome ne dodje u opasnost u pogledu ispunjavanja svojih obaveza. pribavljajuci depozite po vidjenju i kredite od Centralne banke i drugih poslovnih banaka.

Odstupajuci od zlatnog bankarskog pravila finansiranja. . Za sredstva u aktivi bilansa stanja karakteristicno je da se stalno krecu iz oblika u oblik i da se pri tome menja njihova rocna struktura. vodeci pri tome racuna da se depoziti po vidjenju stalno obnavljaju. onda je taj deo osnovni sredstava vezan na kratak rok. Odrzavanjem i povecanjem stednje. zlatni stedni racuni i sl. poslovne banke se oslanjaju i na instituciju medjubankarskog kreditiranja ukljucujuci i mogucnost povlacenja od strane Centralne banke kreditnih sredstava ( kredit za odrzavanje likvidnosti ). odnosno da se nece smanjiti ispod nivoa datih kratkorocnih kredita. U cilju odrzavanja depozita po vidjenju na odredjenom nivou. dugorocno ulozena sredstva cesto zavise od kratke rocnosti. Nivo stednih uloga se povecava nudjenjem klijentima novih oblika stednje. medjutim kada se deo tih sredstava putem amortizacije stavi u funkciju nedovrsene prozivodnje.pojavljuju se posle zlatnog bankarskog pravila finansiranja. Za izvore finansiranja u pasivi bilansa stanja je karakteristicno. da imaju slican trend kretanja kao i sredstva u aktivi. deo sonovnih sredstava sadrzan u njima po osnovu amortizacije. Ako je neka poslovna banka odobrila dugorocni kredit na 5 godina. kao sto su : namenska i premijska stednja. da sve stedise nece odjednom povuci svoje uloge i ugroziti likvidnost doticne poslovne banke. a da se pri tome ne umanjuje depozit po vidjenju kod poslovnih banaka. renta stednja. poslovne banke medjusobno povezuju svoje komitente. tako da placanja izmedju njih predstavljaju premestanje novca sa racuna duznika na racun poverioca.polaze od zahteva : ≡ da izvori finansrianja po roku raspolozivosti i po obimu treba da su jednaki ulozenim ( vezanim ) sredstvima. Dakle. poslovne banke preduzimaju niz poslovnih aktivnosti kako bi zadobile i odrzale poverenje kod svojih stedisa. posmatrajuci njihove podoblike. Dugorocni kredit se postepeno vremenski transformise u kratkorocni kredit. ZLATNA BILANSNA PRAVILA FINANSIRANJA .Poslovne banke veoma cesto u poslovnoj politici koriste depozite po vidjenju za pokrice datih kredita. Sto se tice depozita po vidjenju po osnovu stednje . Sustina zlatnog bankarskog pravila jeste da se usaglasi rocnost i obim kredita i njihovih izvora u banci. vezan je za jos kraci rok. Sredstva ulozena u osnovna sredstva su dugorocno vezana. tada svake godine jedna petina toda dugorocnog kredita se pretvara u kratkorocni kredit. poslovne banke polaze od zakona velikih brojeva . Npr. Npr. . Proizvodnjom gotovih proizvoda.

pod dugorocnim ulozenim sredstvima samo osnovna sredstva. poluproizvoda. Trajna obrtna sredstva mogu se definisati kao minimalne ili gvozdene zalihe preduzeca. Zlatna bilansna pravila finansiranja obuhvataju samo dugorocno ulozena sredstva ( aktiva ) i dugorocne izvore finansiranja ( pasiva ). kako se ne bi smanjio obim p-nje. da se u ukupnom vrednosnom izrazu nikada ne smanjuju sem u slucajevima smanjenja obima p-nje i da se finansiraju iz sopstvenog kapitala. Iz tih razloga su sredstva i izvori finansiranja podeljeni u dve grupe u okviru bilansa stanja : 1. Minimalne zalihe preduzeca obuhvataju zalihe materijala. grupa kratkrocno ulozenih sredstava i kratkorocnih izvora finansiranja. Postojanje dugorocne finansijske ravnoteze automatizmom postoji kratkorocna finansijska ravnoteza. Savremeni uslovi privredjivanja. grupa dugorocno ulozenih ( imobilisanih ) sredstava i dugorocnih izvora finansiranja 2. iz razloga sto ce se u protivnom smanjiti obim proizvodnje. U uzem smislu obuhvata. kod dugorocno ulozenih sredstava. Ova podela sredstava predstavlja pretecu zlatnih bilansnih pravila finansiranja. Za minimalne zalihe je karakteristicno da se finansiraju iz dugorocnih izvora finansiranja. Ovo pravilo ukljucuje u sredstva pored dugorocno vezanih sredstava i trajna obrtna sredstva . Zlatno bilansno pravilo moze se posmatrati i uzem i sirem smislu. prosirili su definiciju dugorocno imobilisanih sredstava. . Ovde spadaju i zalihe gotovih proizvoda ciji nivo ne sme pasti ispod minimuma. Iako se kratkrocno ulozena sredstva i gotovina (aktiva ) i kratkorocni izvori finansiranja ( pasiva ) izricito ne definisu zlatnim bilansnim pravilom to ne znaci da se ista zanemaruju jer predstavljaju rezidualnu velicinu. sitnog inventara ciji se nivo ne sme spustiti ispod minimuma. Zlatno bilansno pravilo u sirem smislu ne pravi razliku na strani pasive vec to cini na strani aktive. tako da ona obuhvataju :  dugorocne finansijske plasmane  date dugorocne robne kredite ( prodaja opreme i brodova na kredit dciji je rok naplate duzi od godinu dana )  trajne i dugorocne uloge u druga preduzeca  kupljene akcije drugih preduzeca i banaka  gubitak iskazan u aktivi. da svaki izvor finansiranja po obimu i roku raspolozivosti odgovara obimu i roku vezivanja sredstava.Veoma je tesko napraviti kontrolu.

kako vrednosna tako i vremenska uskladjenost. Ovakvi stavovi nisu celovito odrzivi iz razloga sto ne postoji takva finansijska institucija koja bi mogla svakog dana odobravati nove kredite velikom broju klijenata. a da se uskladjivanje priliva i odliva fin. „ACID TEST”. hov u potrazivanja i sl. potrazivanja od kupaca. na celu sa Centralnom bankom nisu „ bunar bez dna” koje su us tanju da neiscrpno emituju nove finansijske izvore. Prema Härleu neophodna je stalna uskladjenost izmedju priliva i odliva novcanih sredstava . „GOTOVINA I OBAVEZE” ) . Najveci pobornih nedorecenosti je Dr Dietrich Härle. a to su u prvom redu sezonske zalihe kao i kratkorocni finansijski plasmani. vec istovremeno supstituisati vracena sredstva ( zalihe pretvoriti u novac. ). S druge strane poslovne banke. koji navodi da „ likvidnost ne zahteva samo mogucnost za ispunjenje svih obaveza prema poveriocima nego osim toga i uspesan tok proizvodnje. ne moze se odbaciti zlatno bilansno pravilo u sirem smislu kao princip finansiranja.” Po njemu nije dovoljno izvrsiti oslobadjanje DVS i njihovo pretvaranje u novcana sredstva radi izmirenja dospelih obavza po osnovu dugorocnih kredita. Upravo iz tih razloga. ostala promptna potrazivanja ) mogu se finansirati iz autonomnih izvora ( obaveze prema dobavljacima. obaveze za poreze i doprinose ). obaveze prema radnicima. Isto tako. Ostala kratkorocna obrtna sredstva ( hov.Za sve zalihe koje prelaze nivo minimalnih zaliha je karakteristicno. novac u hov. da se mogu finansirati iz kratkorocnih izvora a da pri tome ne ugroze likvidnost preduzeca. jer bi sva nastojanja duznika da odrze likvidnost novim zaduzenjima ili prolongiranjem dospelih obaveza izazvala haoticno stanje u doticnoj nacionalnoj privredi. Primenljivost zlatnog bilansnog pravila u sirem smislu imace direktnog uticaja i na proces odrzavanja likvidnosti preduzeca pod uslovom da se DVS finansiraju iz sopstvenod kapitala. 32. Nemoguce je svim komitentima po svim njihovim zagtevima u celini udovoljiti. Sredstava vrsi samo u domenu kratkorocnih izvora i kratkorocno vezanih sredstava. nemoguce je veliki obim dospelih obaveza uspesno prolongirati i preneti likvidni teret jo jedan vremenski period na poverioce. NEDORECENOST ZLATNIH BILANSNIH PRAVILA FINANSIRANJA ogleda se u njihovoj neznatnoj prakticnoj vrednosti pri odrzavanju likvidnosti preduzeca ( likvidnost preduzeca se moze odrzati i bez njihove primene ). OSTALA PRAVILA FINANSIRANJA („ CURRENT RATIO”.

hov i kratkorocnih potrazivanja. da preduzece ½ obrtnih sredstava finansira iz dugorocnih izvora finansiranja . tada je zbir NS. Ako se pod trajnim obrtnim sredstvima podrazumevaju ukupne zalihe tada je ovo pravilo komplementarno sa zlatnim bilansnim pravilom u sirem smislu ( DVS + trajna obrtna sredstva ). Nedostatak ovog pravila jeste da zanemaruje strukturu izvora finansiranja. sto predstavlja nedopustivo malu rocnost za kratkorocne izvore finansiranja i odrzavanje kontinuelne likvidnosti preduzeca. Pravilo nije prihvatljivo ukoliko se u ukupnim zalihama nalaze minimalne zalihe i sezonske zalihe. . Primenljivost ovog pravila finansiranja ukazuje. znacila bi da preduzece iste izmiruje u proseku za 8. 12 % gotovine od iznosa kratkorocnih obaveza. Osnovni problem je u sezonskim zalihama iz razloga sto se iste mogu finansirati iz kratkorocnih izvora a da pri tome ne ugroze likvidnost preduzeca. 2.1. Pravilo finansiranja 1 : 1 ( „acid – test ” ) polazi od cinjenice da je zbir NS. Ovo pravilo se cesto naziva koeficijentom opste likvidnosti ili koeficijentom drugog stepena likvidnosti. Dakle. Dakle. fakticki bi kratkorocni krediti bili izmirivani za 5 ili 8. HOV I kratkorocnih potrazivanja jednak zbiru kratkorocnih izvora finansiranja ( NS + HOV + KP = KIF ). Primenom prvog predloga. dok drugu polovini obrtnih sredstava finansira iz kratkorocnih izvora. ukoliko se ukupne zalihe preduzeca finansiraju iz dugorocnih izvora. sto znaci da bi se KO izmirivale u proseku 5-to dnevno. a sve u cilju obezbedjenja likvidnosti preduzeca. Neophodno je da svaki dinar kratkorocnih obazveza bude pokriven dinarom kratkorocnih sredstava u obliku novcanih sredstava. HOV i KP jednak KO ( 1 : 1 ). 3.3 dana. Primena drugog predloga. preduzece bi bilo u obavezi da svakog dana drzi 20 % gotovine u odnosu na KO. Pravilo odnosa izmedju novcanih sredstava ( gotovine ) i kratkorocnih obaveza – ukazuje na postojanje neophodnog minimalnog iznosa gotovine u odnosu na KO . Pravilo finansiranja 2 : 1 ( „Current ratio” ili „Bankers – ratio ) polazi od zahteva da odnos izmedju obrtnih sredstava i kratkorocnih izvora finansiranja mora biti 2:1. Ukoliko bi se primenilo ovo pravilo finansiranja. Sira strucna literatura istice dva predloga odnosa NS i KO : a. Naziva se i koeficijent prvog stepena likvidnosti. neophodno je da svaki dinar KIF bude pokriven sa 2 dinara obrtnih sredstava.3 dana. 20 % gotovine od iznosa kratkorocnih obaveza b.

Odnos NS i KO treba definisati. odnos NS I KO treba da se krece na relacijama od 2. . Grafik : Tacka indiferencije – predstavlja prelomnu tacku finansiranja preduzeca na kojoj se stopa prinosa na ukupna poslovna sredstva izjednacava sa prosecnom cenom tudjih sredstava ( prosecnom kamatom ). 33. Uspostavljenih odnosa sa dobavljacima i kupcima c. Kratkorocne i dugorocne Finansijske ravnoteze d. jeftiniji kapital ( prosecna kamata ) na tudja sredstva ulaganjem u poslovni proces donosi veci prinos. Dakle. Rentabilnost sopstvenog kapitala zavisi od rentabilnosti ukupnog poslovanja i finansijske strukture preduzeca. Ispod tacke indiferencije situacija je suprotna.temelji se na cinjenici da vlasnike preduzeca ne interesuje rentabilnost ukupnog poslovanja preduzeca vec prvenstveno prinos na sopstvena ulaganja u preduzece ( rentabilnost sopstvenog kapitala ) . ali za svako preduzece posebno. Rentabilnost sopstvenog kapitala se meri odnosom neto dobitka ( ukupan finansijski rezultat umanjen za kamate i poreze ) i sopstvenog kapitala ( Nd / Sk ). u zavisnosti od : a.2 do 3. Prinos na sopstvena sredstva je veci sa vecim ucescem tudjih sredstava u ukupnom kapitalu. ◙ Ako je stopa rentabilnosti poslovanja preduzeca veca od kamatne stope. Tako da u narednom ciklusu ulaganja. a taj prinos po podmirenju kamate ostaje u preduzecu i uvecava sopstveni kapital. Njegove d elatnosti b. preduzece nema potrebu za povlacenjem veceg tudjeg kapitala.3 % .polazi od cinjenice da je isplativo koristiti tudje izvore ( kredit ) u finansiranju poslovanja preduzeca sve do momenta dok se tim poslovanjem ostvaruje stopa rentabilnosti ( prinosa ) koja je veca od ponderisane ( prosecne ) kamatne stope po kojoj se placaju kamate na preuzeti kredit. PRAVILO FINANSIJSKE POLUGE . Njegove kratkorocne i dugorocne likvidnosti. tada je rentabilnost sopstvenog kapitala veca kod struktura kapitala sa vecom upotrebom finansijske poluge ( vece ucesce tudjeg kapitala u finansijskoj strukturi preduzeca ). Rentabilnost poslovanja preduzeca meri se odnosom poslovnog dobitka i ukupno ulozenog kapitala ( Pd / Σ Uk ) u preduzece. sto znaci da bi se isti mogli o roku njihovog dospeca redovno servisirati. . S obzirom da se veci deo kratkorocnih sredstava odobrava na rok od 30 do 45 dana. jer preduzece vise placa po osnovu kamata na pozajmljena sredstva nego sto je prinos od ulaganja.

Prema drugoj grupi autora. zalihe naplative sa rokom duzim od 30 dana. potrazivanja po depozitnim racunima po vidjenju 3. tada je rentabilnost sopstvenog kapitala veca kod struktura kapitala sa manjom upotrebom finansijske poluge ( manje ucesce tudjeg kapitala u finansijskoj strukturi preduzeca ). koji je izrazajan u uslovima kada je prisutan optimalan odnos izmedju tudjeg i sopstvenog kapitala u ukupnom kapitalu preduzeca uz ostvarenje rentabilnosti sopstvenog kapitala na najvisem nivou. ◙ Grafikon : Progresija kamatne stope u odnosu na porast ucesca tudjeg kapitala u finansijskoj strukturi preduzeca. hov koje su trenutno unovcljive drugi stepen : 1. POJAM I ISKAZIVANJE LIKVIDNOSTI PREDUZECA Prema jednoj grupi autora likvidnost predstavlja sposobnost nekog nenovcanog oblika sredstava da se transformise u novac ( gotovinu ). Upotreba finansijske poluge ima i svoje ogranicenje. likvidnost predstavlja sposobnost preduzeca da izmiri dospele obaveze prema poveriocima. gotovinu ( poslovni racun ) 2. potrazivanja od kupaca i ostala potrazivanja naplativa za 30 dana treci stepen : 1. U literaturi je poznat termin optimalne finansijske poluge. Povecanjem odnosa izmedju tudjeg i sopstvenog kapitala povecava se i rizik pa ce interesi poverilaca u preduzecu biti ugrozeni. Progresija kamatne stope izazvana je vecim ucescem tudjeg kapitala u ukupnom kapitalu preduzeca. kratkorocna potrazivanja sa rokom naplate duzim od 30 dana 2. 34. Zato poverioci cesto traze vecu kamatnu stopu sa povecanjem ucesca tudjeg kapitala u ukupnom kapitalu preduzeca. Postoje tri stepen likvidnosti preduzeca : prvi stepen – obuhvata : 1. hov koje se mogu unovciti u roku od 30 dana 2. .Ako je stopa rentabilnosti poslovanja preduzeca manja od kamatne stope.

sadasnju ( trenutnu ) likvidnost 2. sredstva placanja. 2.perspektivne = -----------------------------------------------------------------------------likvidnosti iznos dospelih obaveza + iznos obaveza ( Ko ) koje na dan merenja likvidnosti dospevaju za placanje tokom posmatranog perioda .Determinante koje odredjuju likvidnost : 1. vremenski rokovi 3. Razlikujemo : 1. Ako je preduzece posmatranog dana likvidno. dodatnim zaduzenjem od drugih privrednih subjekata . + ( Gb + Dv + Do + Hv + Kp ) Koef. optimalnu likvidnost 4. produzenjem rokova placanja obaveza. jednak ili manji od jedan. prinudjen je da povecava novcana sredstva : 1. perspektivnu ( buducu ) likvidnost 3. opstu ( tekucu ) likvidnost 1. Izrazava se na sledeci nacin : Iznos raspolozivih n. onda se radi o stepenu sadasnje likvidnosti. dospele obaveze 2. Stepen perspektivne ( buduce ) likvidnosti pokazuje mogucnost preduzeca da plati obaveze koje ce dospeti za isplatu u odredjenom vremenskom intervalu.s. Da bi nelikvidni privredni subjekt postao likvidan. odnosno finansijskih institucija 3. ubrzanjem mobilizacije imobilisanih sredstava 2. Koeficijent sadasnje likvidnosti pokazuje trenutnu mogucnost isplate dospelih obaveza prema poveriocima ( likvidnost se ocenjuje na odredjeni dan ) Iznos raspolozivih sredstava Koeficijent sadasnje ( tekuce ) ( Gb + Dv + Hv ) Likvidnosti = ------------------------------------------------------------Iznos kratkorocno dospelih obaveza ( Ko ) Koeficijent sadasnje likvidnosti moze biti veci.

zakljucak je da navedeni nacin merenja likvidnosti moze biti prihvatljiv samo za kraci vremenski period ( od 7 do 30 dana ). 3. Isto tako. utoliko je i ovaj nacin merenja likvidnosti manje pouzdan. Koeficijent opste likvidnosti : Ukupna obrtna sredstva ( Σ Os ) -----------------------------------------------------------. ovakvo polaziste je ispravno iz razloga sto bi preduzece trebalo da od ukupnog iznosa obrtnih sredstava 50 % finansira putem dugorocnih izvora sredstava. 35.= 2 Ukupne kratkorocne obaveze ( Σ Ko ) Ovaj koeficijent treba da je jednak broju dva . PLANIRANJE LIKVIDNOSTI PREDUZECA . 4. U realnom zivotu prisutna je pojava da su trajna obrtna sredstva veca ili manja od 50 % od ukupnih obrtnih sredstava. To u prvom redu zavisi od dnevno raspolozivih novcanih sredstava. njihovog dnevnog priliva i odliva. Medjutim . Koliki treba da bude koeficijent perspektivne likvidnosti pokazuje koeficijent optimalne likvidnosti : Koeficijent optimalne Likvidnosti 100 = -----------------------------------------------------------------------procenat rizika naplate kratk. Prema tome. jer ce samo u takvim uslovima preduzece moci u toku posmatranog perioda izmiriti dospele obaveze prema poveriocima. da li ce se sve hov unovciti zbog nelikvidnih duznika 2. jer samo tada je preduzece likvidno. potr. ako je period za koji se meri buduca i optimalna likvidnost duzi. To znaci da bi trajna obrtna sredstva trebala iznositi 50 % od ukupnih obrtnih sredstava. da li ce se sva kratkorocna potrazivanja naplatiti zbog nelikvidnosti duznika. to ne znaci da ce preduzece svakog dana u posmatranom periodu biti likvidno. I u uslovima kada je koeficijent buduce likvidnosti jednak ili visi od koeficijenta optimalne likvidnosti.Koeficijent perspektivne likvidnosti treba da je jednak ili veci od jedan. i naplate hov 100 koje treba da se unovce u posmatranom vremenskom periodu Rizici unovcenja hov i naplate kratkorocnih potrazivanja su u prvom redu zbog toga sto je nepoznanica : 1.

unovcavanje hov 2. Interval naprezanja nastaje kada se povecavaju robna obrtna sredstva. prenete neizmirene obaveze iz prethodnog meseca V. s. dekadu. odliv novcanih sredstava u toku meseca 1. Planiranje priliva i odliva n. a interval popustanja nastaje kada se povecavaju sredstva u prelaznom i novcanom obliku. Prakticni primeri ukazuju da je u uslovima sezonskog i faznog karaktera proizvodnje neophodno definisati interval pocetka i zavretka faze finansijskog naprezanja i finansijskog popustanja. a rashodi bez amortizacije odliv novca.Plan priliva i odliva novcanih sredstava predstavlja instrument politike likvidnosti preduzeca. PRILIV SREDSTAVA I. Svega priliv novcanih sredstava ( I+II ) B. takse. porezi i sl. Plan priliva i odliva : A. isplata zarada zaposlednih u preduzecu . Bilansni metod se zasniva na bilansu uspeha gde su prihodi priliv. Sacinjava se za duzi vremenski interval ( godinu dana. naplata finansijskih plasmana 6. ) 3. Ovaj metod ima niz nedostataka ako se koristi za planiranje priliva i odliva na kraci rok. ODLIV SREDSTAVA IV. obaveze prema budzetu i fondovima ( doprinosi. Osnovna uloga ovog plana jeste da se blagovremeno preduzmu mere koje ce obezbeiti likvidnost preduzeca. jedan kvartal ) i za kraci vremenski interval ( nedelju dana. carine. obaveze po izdatim hov 2. naplata potrazivanja po osnovu prodaje deviza 4. priliv novca u toku meseca ( 1-7 ) 1. preneta novcana sredstva iz prethodnog meseca II. obaveze po osnovu poreza na dobit preduzeca 4. priliv novca po osnovu vanposlovnih sredstava ( zajednicka potrosnja ) III. se vrsi bilansnim i dinamickim metodima. mesec dana ). naplata ostalih potrazivanja 5. naplata potrazivanja od kupaca 3. priliv novca po osnovu povecanja izvora finansiranja 7. Karakteristika dinamickog metoda je u analitickom definisanju svih mogucih netopriliva i odliva novca uvazavajuci prim tome period dospeca naplate potrazivanja i isplate obaveza.

A) Redosled mera putem kojih ce se obezbediti potrebna likvidna sredstva : 1. emitovanje novih obveznica i akcija 8. struja. grejanje i sl. 3. odlaganje odredjenih izdataka ( obaveza ) za kraci vremenski rok a. ubrzano pretvaranje nelikvidne imovine u likvidni oblik a. konvertovanje kratkorocnih u dugorocne kredite 9. skracenjem roka kreditiranja kupcaca b. izdaci po osnovu odrzavanja osnovnih sredstava b. naplata potrazivanja u kratkom roku 3. promena uslova uplate potrazivanja od kupaca a.) 7. obaveze po osnovu koriscenja garancija ( naknade ) 8. zakup. ostale obaveze ( ptt. prodaja sirovina koje su iznad minimalnih zaliha c. nova zaduzenja kod poslovnih banaka ( dugorocno zaduzivanje i delom kratkorocno zaduzivanje) 36. prolongiranje obaveza prema dobavljacima 4. 1. obaveze prema dobavljacima 6. obaveze po dospelim kreditima 10. 2. odliv novca u vanposlovna sredstva ( zajednicka potrosnja ) VI. OPTIMALNA LIKVIDNOST PREDUZECA . dospele obaveze po dividendi ( kraj godine – isplata akcionarima ) 11. Odlaganje obaveza ulaganja u osnovna sredstva 5. nepotputna isplata zarada c. prolongiranje anuiteta i kamata po osnovu dugorocnih i kratkorocnih kredita. prodaja akicja na trzistu kapitala 7. REKAPITULACIJA UKUPAN PRILIV NOVCA ( A ) UKUPAN ODLIV NOVCA (B) SLOBODNA NOVCANA SREDSTVA ( A – B) NEDOSTATAK NOVCANIH SREDSTAVA ( B. obaveze po osnovu kupovine deviza ( promptno i terminski ) 9. odlaganje odredjenih izdataka ( obaveza ) za duzi vremenski rok a. rata po osnovu lizinga i sl.5. 4. rasprodaja zaliha gotove robe uz snizenje cena ( popust) b. b. promene u politici cena ( nabavna niza. Svega odliv novcanih sredstava C. prodajna visa ) 6. prodaja nedovoljno iskoriscenih osnovnih sredstava 2. gorivi.

obezbedjena apsolutna platezna sposobnost preduzeca maksimalno angazovanje sredstava od strane preduzeca obezbedjen minimalni rizik nelikvidnosti preduzeca.novcani iznos koji drzi preduzece na poslovnom racunu u datom vremenskom trenutku iznad potrebe za izmirenje dospelih obaveza. POTRAZIVANJA OD KUPACA KAO FAKTOR OPTIMALNE LIKVIDNOSTI Faktori koji uticu na obim optimalnog potrazivanja od kupaca su: obim prodaje na kredit – veliki obim prodaje direktno utice na veliki obim potrazivanja od kupaca. poslovne prirode sigurnosne prirode spekulativne prirode. raste i likvidnost preduzeca. I Motivi stvaranja i drzanja likvidne rezerve su : 1. Obim zaliha – optimalan kada su postignuti najnizi troskovi drzanja zaliha.  Rizik ulaganja u potrazivanja od kupaca – treba da bude sto manji. 1. 2. rokovi prodaje na kredit – likvidnost preduzeca se smanjuje sa porastom roka naplate potrazivanja.ZALIHE KAO FAKTOR OPTIMALNE LIKVIDNOSTI Optimalnu likvidnost preduzeca karakterise: 1. ispitivanje kreditne sposobnosti kupca. 2. LIKVIDNE REZERVE KAO FAKTOR OPTIMALNE LIKVIDNOSTI . 3. udeo zaliha u ukupnim obrtnim sredstvima koeficijent obrtanja zaliha. politika kasa – skonta – dobavljac nudi kupcu popust u odredjenom iznosu ako ovaj svoju obavezu izmiri pre odredjenog vremenskog roka. 1. 3. Kvalitet zaliha – stepen udaljenosti od njihovog novcanog oblika Osnovni pokazatelji putem kojih se utvrdjuje stepen likvidnosti zaliha su : 1. politika naplate potrazivanja  sigurnost naplate – ukoliko raste . finansijskom strukturom preduzeca II Velicina likvidne rezerve je determinisana sa : . 2. 4. 3. 2.

tercijalna – dugorocne hov i druga manje likvidna sredstva 37.2. 3. u odnosu na trajna obrtna sredstva.Novac sekundarna – kratkorocne hov koje imaju visok stepen unovcavanja. . 6. 2. UZROCI NELIKVIDNOSTI PREDUZECA I NACINI NJEGOVOG PREVAZILAZENJE III Sredstva likvidne rezerve dele se na : EKSTERNI UZROCI 1. tada je najcesce neadekvatna i dinamika finansiranja tokova poslovnog procesa preduzeca  selektivnom kreditnom politikom moze se vrsiti favorizovanje ulaganja u osnovna .  Zbog nedovoljne razvijenosti i primenljivosti oblika i instrumenata placanja. 5. 4. devizni rezim i politika  u uslovima nekonvertibilnosti domace valute i nepostojanja deviznog trzista. sistem i politika platnog prometa  tok poslovnog procesa moze biti jednim delom blokiran u uslovima kada je spora cirkulacija novcanih sredstava kanalima platnog prometa. a povecana vrednost zaliha stvara i potrebu povecanja izvora sredstava kod preduzeca. monetarno – kreditni sistem i politika Narodne banke Srbije  kada porast novcane mase ne odgovara dinamici porasta drustvenog bruto-proizvoda. 3. planiranjem novcanih tokova realnim mogucnostima za nabavku kredita i sl. sistem i politika primarne i sekundarne raspodele dohotka  smanjuje se akumulativna sposobnost preduzeca i njegova mogucnost da stvara sopstvene izvore za finansiranje reprodukcije. sto smanjuje finansijsku mogucnost ulaganja u preduzece. 3. primarna . vlasnici cuvaju devize na racunima i koriste ih kao sredstva placanja sa inostranstvom. inflacija  zbog porasta cena vrednost zaliha se povecava za stopu inflacije. planiranjem proizvodnje. sto negativno utice na likvidnost i kontinualnost ulaganja u tokove poslovnog procesa preduzeca 4. 1. bankarsko – kreditni sistem i kreditna politika poslovnih banaka  ako su kratkorocni krediti previsoki ili nedovoljni. prodaje i ostvarenom dobiti. 2. spoljnotrgovinski sistem.

tada nece biti u stanju ni da pravovremeno izmiri svoje obaveze prema poveriocima. 4. 2.Tako se povecava masa raspolozivih novanih sredstava kao i likvnidnost preduzeca. 5. Takav lanac neizmirenja obaveza stvara i lanac nelikvidnosti sirih privrednih razmera. naplata potrazivanja ( spora )  ako preduzece nije u stanju da pravovremeno izvrsi naplatu potrazivanja. prestruktuiranje sredstava  jedan od nacina povecanja mase raspolozivih novcanih sredstava. interna raspodela ostvarene dobiti ( neadekvatna )  sa zapostavljanjem akumulacije i prenaglasavanje licne potrosnje. angazovanje dodatnih novanih sredstava u poslovnom procesu i sl. ubrzana cirkulacija sredstava  skracuje vremenski interval u kojem se novcana sredstva ulozena u kruzni tok reprodukcije ponovo vracaju u novcani oblik. 38. MOGUCNOSTI ZA OTKLANJANJE UZROKA NELIKVIDNOSTI : 1. gubici  ako gubitak u poslovanju nema pokrice u dugorocnim izvorima. 6. promena rokova dospeca obaveza placanja prema izvorima  najcesce se vrsi prolongiranje dospelih obaveza po anuitetima i transformisanjem kratkoorcnih kredita u srednjorocne ili dugorocne kredite. kao i neredovno sopstvene snabdevanje sirovinama i repromaterijalom. 3. ispadanje osnovnih i obrtnih sredstava iz funkcije. 3. investicije u osnovna sredstva  ukoliko su prisutna investiciona ulaganja a da pri tome nisu obezbedjeni adekvatni izvori finansiranja dolazi do prelivanja obrtnih sredstava u osnovna sredstva sto se negativno odrazava na likvidnost preduzeca.  Poslovanje s gubitkom smanjuje izvore sredstava i finansijski potencijal preduzeca sto ima za posledicu smanjenje sposobnosti placanja obaveza. 2.INTERNI UZROCI 1. UPRAVLJANJE POSLOVNIM RACUNIMA PREDUZECA . zalihe ( prevelike )  posebno su negativne zalihe nekurentnih proizvoda jer izazivaju zastoj u prilivu novcanih sredstava. kompenzacija delova sredstava ( aktive ) i obaveza prema izvorima ( pasive )  postize se sklad izmedju priliva sredstava i i rokova dospeca obaveza za placanje 4. 5.

U svakom preduzecu finansijski menadzer treba da vodi racuna da dnevni priliv novcanih sredstava bude veci od dnevnog odliva novcanih sredstava. fiksni broj racuna poslovne banke 2. Ako je korisnik tekuceg racuna pravno lice koje obavlja delatnost ili fizicko lice koje obavlja delatnost i ima maticni broj tada se za broj tekuceg racuna ostavlja 8 mesta. Finansijska funkcija treba da vodi racuna o izdatim instrumentima obezbedjenja placanja. kako se ne bi narusila dnevna projektovana likvidnost preduzeca. putem numerickih oznaka broj racuna klijenta banke bi mogao da glasi : AAABBBBBBBBBBBBBCC. Racun klijenta koji se otvara kod poslovne banke jedinstveno se oznacava putem numerickog oblika. napraviti nekontrolisan odliv novcanih sredstava koji moze izazvati trenutnu ili trajnu blokadu tekuceg racuna preduzeca. Broj racuna klijenta ima 8 ili 13 numerickih mesta i iste odredjuje poslovna banka. kontrolni broj se dobija tako. Dobijeni rezultat se iskazuje putem dve cifre i on predstavlja kontrolni broj. Projekcija dnevnog priliva novcanih sredstava trebala bi biti barem za 10 % veca od projekcije dnvenog odliva novcanih sredstava. da bi se dobijeni broj podelio sa brojem 97. broj tekuceg racuna klijenta 3. Kontrolni broj racuna klijenta zauzima 2 numericka mesta . model 97. njihovom iznosu i rocnosti. Ako je korisnik tekuceg racuna fizicko lice koje obavlja delatnost i nema maticni broj. a ostatak oduzeo od broja 98. Npr. a isti je odredjen od strane centralne banke. Stanje na tekucem racunu treba da se dnevno prati preko izvoda uz proveru: o da li su prosli svi nalozi za placanje koji su upuceni poslovnoj banci prethodnog dana . Poslovni ( tekuci ) racun se otvara kod poslovne banke gde se i sklapa ugovor o procentualnom ukljucenju depozita u depozitni racun poslovne banke. tada se za broj racuna ostavlja 13 mesta ( karaktera ). kako bi odrzao kontinuitet likvidnosti preduzeca. Numericku oznaku racuna cine tri odvojene celine : 1.Poslovni racuni preduzeca predstavljaju najvitalnije delove u njegovom poslovanju. kontrolni broj racuna klijenta Fiksni broj racuna poslovne banke zauzima tri numericka mesta ( karaktera ) i predstavlja jedinstveni identifikacioni broj poslovne banke za obavljanje poslova platnog prometa u zemlji. on se izracunava po medjunarodnom standardu ISO 7064. sto se niz od 16 ili 11 cifara pomnozi sa brojem 100. Argument za primenu predlozene dnevne likvidne rezerve pociva na cinjenici da je moguce od strae drugih poslovnih funkcija u preduzecu.

Svako od njih je imao svoj ziro racun neblokiran. cesto se pribegava meri privremenog sklanjanja novcanih sredstava sa jednog na drugi tekuci racun. Poznati su i slucajevi disponiranja ( prenosenja ) novcanih sredstava ( radi kapitalisanja ) sa ziro racuna jednog preduzeca na ziro-racun drugog preduzeca. tada banka (poverilac ) ima obavezu da podnese zahtev za pokretanje postupka stecaja pred nadleznim Trgovinskim sudom protiv doticnog preduzeca. iako je isto bilo zakonskim propisima zabranjeno. dok su stare obaveze i dalje ostajale u blokadi na centralnom ziro racunu novoformirane kompanije. ) od strane pojedinih poslovnih funckija u preduzecu. U dosadasnjoj praksi bili su cesti slucajevi. U slucajevima kada preduzecu preti opasnost od ozbiljne blokade tekuceg racuna. Blagajna treba da ima propisanj dnevni blagajnicki maksimum o mogucem zadrzavanju novcanih sredstava u gotovinskom obliku. Ako je tekuci racun preduzeca u 45 radnih dana 45 puta bez prekida blokiran. Na orocena sredstva preduzece ugovara kamatu koja predstavlja finansijski prihod preduzeca u sklopu tekuceg perioda. najcesce na 30 ili 60 dana sa klauzulom da je dobavljac duzan ukoliko ne isplati robu da vrati glavnicu i plati izgubljenu dobit kupcu robe. vrsila je prenos novcanih sredstava. „kompanije „ sa dva ili vise novih preduzeca. placanje poreza i sl. pri cemu se isti koristio za tekuce poslovanje. Preduzeca su izmedju sebe pravila ugovore I „fiktivne” fakture ( svrha je bila : avans za robu ) . Blokada tekuceg racuna preduzeca moze biti izazvana i nekontrolisanim izdavanjem instrumenata obezbedjenja placanja ( blanko izdate menice. vec i orocavanjem kod poslovnih banaka. ne samo ulaganjem u sopstvenu reprodukciju. Preduzecima su proglasavani bivsi pogoni koji su dobijali status pravnog lica. Svaka nedovoljna sinhronizacija izmedju priliva i odliva novcanih sredstava dovodi tekuci racun preduzeca u nelikvidnost i blokadu.da li je stigao priliv na tekuci racun preduzeca od strane duznika onako kako je to i projektovano. ) kako preduzece ne bi doslo u zonu nelikvidnosti. . Slobodna novcana sredstva na svom tekucem racunu preduzece moze efikasno uposliti. cekove i sl. o Putem projekcije plana priliva i odliva novcanih sredstava neophodno je odrediti „špiceve” veceg odliva novcanih sredstava ( isplate zarada. da su preduzeca u totalnoj insolventnosti ( neprekidnoj blokadi tekuceg racuna ) te da se poseglo za promenom postojece organizacije i formiranjem tzv.

ispostavljanjem racuna ( fakture ) i defiisanjem vremenskog roka placanja obaveze od strane duznika. Posebna umesnost finansijskih menadzera preduzeca jeste upravljanje tekucim racunom preduzeca u uslovima povecane inflacije. finansijski menadzeri treba da se opredele da izvrse prodaju „slobodnih” deviznih sredstava ( po „sticovanom-uvecanom kursu”) i obezbede dinarske prilive na tekucim racunima preduzeca. prisutne su dnevne oscilacije priliva i odliva novcanih sredstava. Visak „slobodnih” dinarskih sredstava na tekucem racunu preduzeca moze se usmeriti i u terminsku kupovinu buduceg deviznog priliva na finansijskom trzistu. preduzec moze otvoriti i devizni racun kod poslovne banke. Kod preduzeca koja se nalaze u delatnostima sa izrazito niskim koeficijentom obrta novcanih sredstava. redovnog puta. U takvim slucajevima.Pored dinarsko tekucih racuna. na koji je duzno usmeravati devizne prilive iz inostranstva i vrsiti sva devizna placanja prema inostranstvu. Pored ovog . pri cemu se najcesce “bezi” od viska slobodnih dinarskih sredstava u devizna sredstva. definisanje realne cene kapitala i realne mogucnosti povrata izvora o roku njhovog dospeca. Tamo gde je. zbog razlicitog koeficijenta obrta novcanih sredstava u pojedinim privrednim granama i delatnostima. ASIGNACIJA. svaki promasaj pri upravljanju tekucim racunom moze imati dalekosezne negativne finanskijske posledice. sredstva se mogu usmeravati blokadom tekucih racuna duznika kao i sudskim izvrsenjima na osnovu donetih sudskih resenja. CESIJA I KOMPENZACIJA KAO OBLICI MEDJUSOBNIH PLACANJA . i to od preduzeca izvoznika. zatim u profitabilnu robu ili profitabilnu nekretninu. priliv novcanih sredstava na tekuce racune preduzeca. Nije isto upravljati tekucim racunima preduzeca kada se ona nalaze u razlicitim privrednim granama i delatnostima. Visak slobodnih deviznih sredstava moze iskoristiti za pokrice nedostatka dinarskih sredstava na dinarskim tekucim racunima preduzeca. Pravilno upravljanje tekucim racunima preduzeca potrazumeva : objektivno definisanje vremenskog roka koriscenja tudjih izvora. Razlike su izrazajne. 39. Priliv novcanih sredstava na tekuce racune preduzeca se ostvaruje zasnivanjem duznicko-poverilacnkog odnosa. Zato je bitno da se sve fakture na vreme ispostave kupcu i da se prati tok njihove naplate. koeficijent obrta robe i novca izrazito visok.

tada ona nece dozvoliti izvrsenje Naloga za placanje i Naloga za obracun. lice na koje se prenosi potrazivanje 3.upucenik ( banka ) 3. ucesnici u cesiji su : 1. Obligacioni odnos se zasniva izmedju tri pravna lica : 1.primalac uputa ( agrokombinat ). ako ovu obavezu ne izmiri asignat u ugovorenom i predvidjenom vremenskom roku. On daje nalog na teret svog racuna a u korist racuna asignatora. Cesija predstavlja dvostrani pravni posao u kojem poverilac ( cedent ) ugoovorom ustupa svoje potrazivanje od svog duznika ( cesusa ) trecem licu ( cesionaru ) . pri cemu se trece preduzece ovlascuje da to primi u svoje ime. Ako se utvrdi da asignant ( uputioc – mlekara ) ima neizmirenih obaveza koje su zavedene u odeljenju za platni promet doticne banke. Zakonom nije dozvoljeno ustupanje potrazivanja u slucajevima : ◙ ako cedent i cesus imaju neizmirene obaveze koje su evidentirane u banci preko koje se obavlja platni promet ◙ u slucajevima naknade stete u obliku novcane rente usled smrti bliskog lica ili usled povrede tela.uputioc ( mlekara ) 2. cedent . Nalozi se podnose odeljenju za platni promet banke kod koje asignat ( upucenik ) ima poslovni racun. Upucenik ( asignat – banka ) je duzan da podnese banci koja vodi platni promet Nalog za placanje po Obrascu br. asignat . cesionar . Upravo tu se asignacija i razlikuje od cesije kao oblika izmirenja medjusobnih obaveza ucesnika u platnom prometu. 42. cesus .ASIGNACIJA predstavlja obligacioni odnos u kojem jedno preduzece ( asignant ) daje nalog drugom preduzecu ( asignatu ) da za njegov racun izvrsi isplatu odnosno neku drugu cinidbu . koji ima potrazivanje od odredjenog lica ( cesusa ) i koji to svoje potrazivanje prenosi na drugo lice ( cesionara ) 2. asignant . asignator . odnosno ostecenja zdravlja ◙ po osnovu naknade nematerijalne stete ◙ ako potrazivanja poticu iz zabranjenih ugovora ◙ ako su potrazivanja u vezi sa licnostima . 40 i Nalog za obracun na obrascu br. CESIJA – kao oblik medjusobnog placanja se identifikuje sa ustupanjem potrazivanja. Za asignaciju kao oblik izmirenja medjusobnih obaveza je karakteristicno da asignator ima pravo da trazi izmirenje obaveze od asignanta. nekom trecem preduzecu ( asignatoru ) . duznik cija se obaveza ustupa trecem licu ( cesionaru ) bez obaveze da se o tome pismeno izjasnjava.

Za cesiju je karakteristicno da se putem nje moze izmiriti veca nastala obaveza za kupovinu robe. Cesus ( duznik ) podnosi Nalog za prenos sa kojim se vrsi prenos sredstvava sa njegovog racuna na racun cesionara.ne mogu se cesijom prenositi potrazivanja ako je ugovorom izmedju poverioca i duznika iskljucena mogucnost ustupanja potrazivanja trecem licu. . putem zakona 2. Zakonska kompenzacija se moze sprovesti ako su potrazivanja izmedju duznika i poverioca uzajamna. Sudska kompenzacija se sprovodi na osnovu Odluke Suda u slucajevima kada poverilac tuzi svog duznika za neuredno izmirenje obaveze. Kompenzacija nastaje po tri osnova : 1. Cedent ( stari poverilac ) istovremeno podnosi i Nalog za obracun u korist i na teret njegovog racuna. dovoljna je samo jednostrana izjava za sprovodjenje kompenzacije. Karakteristika ugovorne kompenzacije jeste da su medjusobne obaveze uzajamne dok je sasvim nevazno da li su one istorodne i da li su dospele. Da bi se sprovela cesija neophodan je uslov da izmedju va pravna lica postoji duznicko-poverilacki odnos. proizvoda ili usluga. ili kao uplata avansa za robu – usluge koje cesionar treba da isporuci cedentu. pod uslovom da oba potrazivanja glase : ◙ na novac ◙ na stvari istog kvaliteta i ◙ da su oba potrazivanja dospela. Za razliku od asignaicje . KOMPENZACIJA – Oblik izmirenja obaveza putem medjusobnog prebijanja. Tehnika sprovodjenja cesije zapocinje podnosenjem naloga odeljenju za platni promet doticne banke. Ugovorna kompenzacija sprovodi se na osnovu potpisanog ugovora izmedju duznika i poverioca. putem ugovora. istorodna i dospela. puem sudskih odluka 3. Za kompenzaciju je karakteristicno da su i duznik i poverilac u istom nivou ( jednakost lica ) te da je iskljucen rizik od svake moguce insolventnosti i duznika i poverioca. Ispunjavanjem ova tri uslova. a duznik dokaze na sudu da mu poverilac duguje odredjenu vrednost. Duznik ima pravo da prebije potrazivanje koje ima prema poveriocu sa onim sto poverilac potrazuje od njega. Kompenzacija se nece izvrsiti u slucajevima ako jedan od ucesnika ili oba ucesnika imaju neizmirene obaveze evidentirane kod banke preko koje se obavlja platni promet. u cesiji iz obligacionog odnosa ispada cedent ( stari poverilac ) iz razloga sto je cesus duzan da izmiri obavezu prema cesionaru ( novom poveriocu ).

40. POJAVNI OBLICI I ELEMENTI PLANA OBRTNIH SREDSTAVA Pojam obrtnih sredstava podrazumeva poslovna sredstva koja se jednokratnim upotrebama trose u poslovnom procesu, pri cemu se njihova vrednost najmanje jednom obrne u toku godine. Dakle, pojam obrtnih sredstava je determinisan : 1. koeficijentom obrta ( godisnji koeficijent obrta veci od 1 ) 2. brzinom obrta njihove vrednosti. Pri objasnjavanju kruznog kretanja obrtnih sredstava treba poci od Marksovog obrasca kruznog kretanja kapitala N – R... P ... R’ – N’. Ako obrtna sredstva kruze po obrascu N-R-N tada obrtna sredstva u odredjenom vremenskom trenutku mogu biti u obliku novca, odnosno robe. Relacija N-R predstavlja slucaj u kome je novac izdat a roba primljena. Relacija R-N predstavlja slucaj u kome je roba izdata a novac primljen. Praksa pokazuje da se proces izdavanja novca i primanja robe cesto ne poklapa pa se zato uvode prelazni oblici obrtnih sredstava. Svaki prelazni oblik tezi da bude osnovni oblik nekog obrtnog sredstva. Prelazni oblici mogu biti u obliku robe, odnosno novca. Obrazac kruznog kretanja kapitala uvodjenjem prelaznih oblika robe i novca treba da ima sledecu sadrzinu : N – Rp – R ... P ... R’ – N’p – N’ Novac (N) u osnovnom obliku egzistira u uslovima ako potice iz realizacije, odnosno njegovog prelaznog oblika, a ima svrhu da se pretvori u robni oblik ili njen prelazni oblik. Najcesce se u osnovnom obliku novca i surogata novca pojavljuju : ◙ gotovina u blagajni i banci, ◙ ziralni novac i ◙ devize ( devizni racun ). Prelazni oblik novcanih sredstava odnosi se na : menice, cekove, obveznice, akcije, komercijalne i blagajnicke zapise i druge hov ( surogate novca ). Osnovni oblik robe (R) se pojavljuje : 1. u procesu pripreme proizvodnje ( zaliha sirovina, materijala i sitnog inventara ) 2. kao angazovano sredstvo u procesu proizvodnje ( proizvodnja u toku i poluproizvodi ) 3. kao gotov proizvod ( zalihe gotovih proizvoda i robe ). Prelazni oblik novca u robu ( Rp ) egzistira na relaciji ( N – Rp – R ) i to u uslovima kada je novac izdat a roba nije primljena. Determinante koje odredjuju prelazni oblik robe jesu : a ) da taj oblik potice iz osnovnog oblika novca, b) da tezi pretvaranju u osnovni oblik robe. Najcesce se u prelaznom obliku robe pojavljuju pozicije : akontacije

za sluzbena putovanja, avansi dobavljacima za obrtna sredstva, avansi za zajednicka ulaganja obrtnih sredstava, akontacije za zarade i sl. Prelazni oblik robe u novac ( N’p) egzistira na relaciji R’ – N’p – N’ u uslovima kada je roba izdata a novac nije primljen. Determinante koje odredjuju prelazni oblik novca su : da taj prelazni oblik potice iz robe, da tezi ponovnom pretvaranju u osnovni oblik novca . najcesce se u prelaznom obliku novca pojavljuju : potrazivanja od kupaca preduzecima za prodatu robu, kreditnu odnosi s neposrednim potrosacima za prodatu robu i sl. Elementi plana obrtnih sredstava Osnovni zadatak planiranja obrtnih sredstava jeste definisanje obima, strukture i izvora obrtnih sredstava, saglasno potrebama poslovnog procesa utvrdjenih u godisnjem planu preduzeca. Ovaj osnovni zadatak treba da obezbedi kontinuitet poslovnog procesa u smislu kruznog kretanja u uslovima date proizvodno – tehnoloske strukture preduzeca. Pri definisanju plana obrtnih sredstava treba posebno staviti naglasak na : 1. planiranje potrebe za obrtnim sredstvima po oblicima, ukupno za planski period 2. planiranje izvora obrtnih sredstava po vrstama i ukupno 3. planiranje obrtnih sredstava staticki – u smislu stanja, i dinamicki – u smislu njihove transformacije, 4. planiranje neto – obrtnih sredstava i neto – obrtnog fonda, 5. definisanje pokazatelja efikasnosti za ukupna obrtna sredstva i parcijalno po oblicima i podoblicima, 6. izbora metoda vezanih za kvantifikaciju potreba za obrtnim sredstvima, 7. prikupljanja podataka i izvora podataka koji ce se koristiti u planiranju obrtnih sredstava. Definicija sadrzaja plana obrtnih sredstava mora da obuhvati minimum koji je neophodan za ostvarivanje toka poslovanja u planskom periodu. Taj minimum treba da obuhvati : 1. nabavku materijala za reprodukciju 2. zalihe sirovina i materijala 3. proizvodnju i poluproizvode 4. gotove proizvode i robu na zalihama 5. prodaju gotovih proizvoda.

Sadrzaj obrtnih sredstava se moze posmatrati sa vise aspekata. Sadrzaj se u planiranju treba svesti na pojam ukupnih obrtnih sredstava koja sadrze robna i novcana sredstva kao osnovne pojavne oblike obrtnih sredstava. 41. MEDJUZAVISNOST OBLIKA I PODOBLIKA OBRTNIH SREDSTAVA Kod utvrdjivanja obrtnih sredstava vazno je uociti sledecu medjuzavisnost : novcana sredstva ( Sn) + robna sredstva ( Sr ) = potrebna ukupna obrtna sredstva ( Su ) = redovni izvori obrtnih sredstva ( Si ). Izmedju Sn i Sr je medjuzavisnost takva da Sn > Sr ali uz uslov Sn+Sr=Su. Izmedju Su i Si je medjuzavisnost takva da je Su = Si, jer ako je svako Su ≠ Si, tada ne zadovoljava uslov bilansne ravnoteze i finansijskog legaliteta. Pri utvrdjivanju potrebnih obrtnih sredstava uzima se u obzir „bruto masa” i „vreme trajanja obrta”, sto ukazuje da se pod obrtnim sredstvima podrazumeva njihov prosecan iznos. U praksi je problem znatno slozeniji, jer se moraju utvrditi obrtna sredstva po osnovnim oblicima i njima odgovarajucim podoblicima, pri cemu su razlicite i „brutomase” u smislu vrednosti i vremena trajanja obrta, odnosno broja dana vezivanja („d”) u datom obliku ili podobliku. Treba uvaziti kriterijum da izmedju dve iste „bruto – mase „ po vrednosti , prednost ima ona „bruto-masa” koja ima krace vreme trajanja obrta. Ako , je isto vreme trajanja obrta, tada je prednost na strani onog oblika obrtnih sredstava koji ima manju vrednost „bruto-mase”. Metod za rasclanjavanje medjuzavisnosti oblika i podoblika obrtnih sredstava, moze se prikazati putem sledecih relacija : 1. ( za ukupna obrtna sredstva ) Su = Si, 2. ( za novcani oblik ) Sn = Snv + Snh ; uz uslov Snv >< Snh 3. ( za robni oblik) Sr = Srm + Srp + Srg ; uz uslov Srm > < Srp > < Srg 4. ( za prelazni oblik novac – roba ) Sn / r = Sna + Snk + Snr ; Snk >< Snr 5. ( za prelazni oblik roba – novac ) Sr / n = Srpo + Srk ; uz uslov Srpo><Srk Svaka promena „bruto-mase” ili promena njegovog vremena obrta, izaziva promenu prosecne mase potrebnih obrtnih sredstava. Masa ukupno potrebnih obrtnih sredstava predstavlja zbir pojedinacnih prosecnih masa u pojedinim oblicima, podoblicima i vrstama ( ukoliko se analiticki rasclanjavaju podoblici ). Opsti obrazac za izracunavanje prosecne mase obrtnih sredstava glasi :

M*d bruto masa * vreme obrta Sm = --------------- = ---------------------------------------365 broj dana u godini Sa aspekta finansijskog upravljanja obrtnim sredstvima, znacajno je utvrditi i najpovoljniju strukturu izvora ovih sredstava. Medjuzavisnost se moze definisati putem sledecih relacija : Si = Si t + Si ko + Si kd + Si kt + Si fo + Si o 42. BRUTO – MASA, KOEFICIJENT OBRTA I PRELOMNE TACKE OBRTNIH SREDSTAVA Bruto masa i koeficijent obrta spadaju u faktore koji u godisnjem planu najneposrednije uticu na definisanje potrebnih obrtnih sredstava. Bruto-masa predstavlja vrednosno iskazani obim odgovarajuceg oblika, podoblika i vrste obrtnih sredstava koji se odnosi na odredjeni vremenski interval kruznog toka poslovnog procesa. Za bruto-masu je uobicajeno da se iskazuje u podoblicima i vrstama. Zato brutomasa predstavlja : 1. u novcanom obliku ( N ) predstavlja zbir svih isplata koje dospevaju u datom vremenskom intervalu koje treba na vreme izmiriti. 2. u prelaznom obliku novac/roba ( N / R ) predstavlja zbir potrebnih avansa dobavljacima, akontacije radnicima, avr i sl. Rec je o vrednostima koje odredjeno vreme provedu u novcanom obliku. 3. u prelaznom oliku roba / novac ( R / N ) predstavlja zbir svih potrazivanja za prodate proizvode i usluge ( ukljucujuci i kreditne odnose po tom osnovu ) 4. u robnom obliku zaliha za reprodukciju ( R ) predstavlja zbir vrednosti sirovina, materijala, sitnog inventara i ambalaze. 5. u robnom obliku za proizvodnju toku ( P ), predstavlja zbir svih troskova koji se iskazuju cenom kostanja gotovih proizvoda. Vreme obrta predstavlja pokazatelj vremenskog trajanja jednog obrta u toku kruznog toka poslovnog procesa, i to po pravilu, u toku jedne godine. To je vreme angazovanja obrtnih sredstava u nekom od oblika i podoblika. Stoga se moze reci, da ono iskazuje vreme u danima u kojima su obrtna sredstva „vezana” u pojedinim oblicima i podoblicima kruzenja u poslovnom procesu.

Najcesce se to vreme naziva „stvarni ciklus proizvodnje”. PLAN NOVCANIH OBRTNIH SREDSTAVA 6 Potrebno je razlikovati ekonomsko od tehnickog poimanja vremena.. gubitaka i sl. Ovi oblici finansijskog angazovanja definisu se preko dve prelomne tacke ( maksimalne i minimalne ). Σ Ko = Mp / Σ m Prosecno vreme kruznog toka poslovnog procesa ili dani vezivanja ( d) : Σ d = 365 / Ko Proces kruznog kretanja obrtnih sredstava istice i granicne vrednosti maksimalnog i minimalnog finansijskog angazovanja.. odnosno trajanje tehnoloskih postupaka. koje obuhvata ne samo norma-casove procesa rada vec i casove zastoja. Upravo to predstavlja ekonomsko poimanje vremena. . cekanja.. Druga prelomna tacka je prisutna kada je proces angazovanja novcanih sredstava u minimumu .. Prva prelomna tacka je prisutna kada je proces angazovanja novcanih sredstava u maksimumu. jer se ovo drugo svodi na norma casove rada. U ovoj prelomnoj tacki prisutna je minimalna transformacija novcanih u robna obrtna sredstva.Ukolko je vreme proizvodnje duze. duze je i vreme kruzenja obrtnih sredstava. podrazumevajuci vreme u danima koja su protekla od pocetka rada na proizvodu ( pripreme proizvodnje ) pa do njegove predaje u skladiste gotovih proizvoda. mn.6 Broj obrta novcanih sredstava u toku godine predstavlja kolicnik konstante 365 i zbir pojedinacnog vremena obrta obrtnih sredstava izrazenog u podoblicima : Bo = 365 / d Koeficijent obrta ukupnih obrtnih sredstava predstavlja pokazatelj uspesnosti upravljanja obrtnim sredstvima. m2. Koeficijent obrta ukupnih obrtnih sredstava ( Σ m) izracunava se na sledeci nacin : „bruto-mase” ( M iskazan po prodajnoj ceni ). podrazumevajuci izlaznicu repromaterijala iz skladista gotovih proizvoda. Za ekonomsko poimanje vremena se kaze „vreme izmedju dva skladista“ . m1. a ne obuhvata organizacione gubitke koji proteknu izmedju dva tehnoloska postupka. a prosec prodaje robnog oblika obrtnih sredstava u minimumu. 43. To je izvedena velicina i posebno je pogodna za procene u paralelnom i kombinovanom nacinu proizvodnje. U ovoj tacki je prisutna minimalna transformacija robnih obrtnih sredstava u novcana sredstva. a proces prodaje robnih obrtnih sredstava u maksimumu. On pokazuje koliko su obrtna sredstva koriscena u toku godine za placanje rashoda i troskova... Ukupno potrebna obrtna sredstva za dati tok poslovnog procesa ( Σ m) predstavljaju zbir .

Ostali oblici zaliha su u funkciji fleksibilnosti poslovanja preduzeca. Pri tome se podrazumeva da se novcana sredstva sastoje iz osnovnog i prelaznog oblika. . tada plan novcanih obrtnih sredstava ukazuje na odnose koji pospesuju. plan tokova ( promena ) sredstava – otkrivaju prilive i odlive novcanih sredstava koji nisu bez uticaja na finansijsku sigurnost. Za proizvodna preduzeca je karakteristicno da odrzavaju odredjeni nivo zaliha tokom cele proizvodnje a takve zalihe se nazivaju zalihama proizvodnje u toku. U planu novcanih obrtnih sredstava. tada je opravdano vrsiti takvo planiranje osnovnih i prelaznih oblika novanih sredstava posto je sigurno da ce priliv na tekuci racun biti usporen. obim i struktura se projektuju dinamicki. Oblici novcanih sredstava su : ziro-racun. Zato je neophodno izrsiti temeljne analize plana novcanih sredstava u smislu otkrivanja uzroka koji opredeljuju takva stanja i promene. nedovrsene proizvodnje. Ukoliko se u planu ne uspostavi odgovarajuci odnos izmedju osnovnih i prelaznih oblika. akcije i ostale hov. sedmicni i dnevni ). Plan novcanih obrtnih sredstava treba da cine dva dela : 1. proizvodne. Ukoliko se analiziraju moguci uzroci takvih promena. Podoblici novcanih sredstava su : cekovi. poluproizvodnje i gotovih proizvoda. s tim da se u okviru kvartalnih planova razradjuju operativni planovi ( mesecni. ostala novcana sredstva ( potrazivanja od kupaca ). narocito kada je ona u obliku „roba/novac” i kada mogu da uspore priliv novca na tekuci – racun doticnog preduzeca. odnosno otezavaju transformaciju novca. plan stanja sredstava – ukazuje na prosecan saldo u podoblicima novcanih obrtnih sredstava po kvalitetu 2. stvaraju se uslovi za moguce prekide procesa proizvodnje. blagajna i devizni racun. prodajne i finansijske funkcije preduzeca. Zalihe predstavljaju sponu izmedju nabavne. a posebno likvidnost. Zalihe mogu biti u obliku : sirovina i materijala. TROSKOVI PRIBAVLJANJA ZALIHA Zalihe predstavljaju znacajan deo ukupnih poslovnih sredstava preduzeca i one za sebe vezu veliki deo novcanih sredstava. 44. Ukoliko su planom prodaje vise naglaseni kupci koji placanje vrse putem instrumenata placanja.menice. obveznice.Planiranje obrtnih sredstava obuhvata predracune svih isplata i uplata u planskom periodu.

Zalihe sirovina i repromaterijala stvaraju uslove za fleksibilniji rad preduzeca. Troskovi pribavljanja zaliha obuhvataju :  troskove ispostavljanja porudzbina  troskove pripreme. troskova pribavljanja zaliha 2. troskove pribavljanja zaliha 2. Analize treba da ukazu : da li ce trzisna vrednost odredjenih zaliha biti manja od vrednosti po kojoj su iste nabavljene. Odrzavanjem povecanog nivoa zaliha u preduzecu. pogledajte vase zalihe pre nego sto potrazite vaseg bankara „. Ove zalihe se drze da bi se izbegli zastoji ( prazni hodovi ) u proizvodnji. prodajne funkcije. Zalihe gotovih proizvoda omogucavaju preduzecu fleksibilnost u delu njegovog proizvodnog programa. troskove nedostatka zaliha. marketing funkcije i likvidnosti preduzeca. smestaja i kontrole zaliha . Finansijska funkcija ima obavezu da kontinuelno preispituje neophodnost ulaganja poslovnih sredstava. troskove drzanja zaliha 3. troskova drzanja zaliha 3. Zadatak je finansijskog menadzmenta da kontrolise pojedinacne odluke o zalihama kako ne bi doslo do suvisnih ulaganja u zalihe i nepotrebne imobilizacije novcanih sredstava. Nivo zaliha u preduzecu zavisi od: 1. stvaraju se uslovi za ekonomicniju nabavku i profitabilniju prodaju. a posebno vezivanja sredstava u sve oblike zaliha. istovara.Za zalihe poluproizvoda je karakteristicno da su iste nuzne izmedju razlicitih etapa proizvodnje jer se putem njih omogucava efikasnije realizovanje proizvodnih programa. manipulativnih troskova zalihama 4. Troskovi zaliha obuhvataju : 1. posebno u delu njihove nabavke. Menadzment preduzeca ne treba da izgubi iz vida poznatu krilaticu : „ kada vam je potreban novac. vremena povrata kapitala vezanog u zalihama. Povecanje nivoa zaliha je opravdano sve dok nastale ustede premasuju ukupne troskove drzanja dodatnih zaliha. 1. Zadatak finansijkog menadzmenta jeste da analizira rizike koji se odnose na odrzavanje zaliha.

istrazivanjem trzista nabavke. 2. fiksne troskove – rezultat su rada nabavnog. a drugim delom varijabilnih troskova u odnosu na promenu obima zaliha. To su konstantne velicine. 2. Fiksni I dodatn 600 500 400 300 nitroskovi 2. Troskovi pribavljanja zaliha cesto se identifikuju sa troskovima porudzbine i predstavljaju troskove koji su nastali u procesu njihove nabavke. Ovi troskovi su najcesce prisutni u vezi sa : 1. 4. Njihovo kretanje je u obliku stepenaste krivulje. evidencijom i isplatom ulaznih faktura i sl. 3. smestajem sirovina. dodatne troskove – nastaju iznad fiksnih troskova i menjaju se na vise ili na nize u zavisnosti od broja porudzbina. propustene kolicinske rabate i ostale popuste. Stvarni dodatni troskovi . Troskovi drzanja zaliha jednim delom imaju karakteristike fiksnih troskova. skladisnog i drugih odeljenja u preduzecu. Ukupni troskovi odredjenih porudzbina sirovina i materijala mogu se podeliti na : 1. preliminarnim pregovorima sa dobavljacima. fakturnog. nezavisni su od broja izvrsenja porudzbina. prijemnog.

.menjaju proporcionalno sa velicinom porudzbina.. U prvom slucaju se povecavaju ukupni troskovi jer se smanjuje obim proizvodnje zbog nedostatka zaliha.Fiksni karakter imaju troskovi magacinskog prostora i opreme (amortizacija. 3. U drugom slucaju gube se prispele porudzbine od kupaca. materijala i nedostatak zaliha gotovih proizvoda. imidz preduzeca i umanjuje se finansijski rezultat preduzeca. ◙ Troskovi porudzbina. neophodno je izracunati ukupne troskove porudzbina. grejanje. Ukupni troskovi zaliha u pocetku opadaju zbog fiksnih troskova narucivanja koji se rasporedjuju na veci broja jedinica. uz pristizanje novih isporuka zaliha. jer se u toj tacki seku troskovi drzanja i . 45.Troskovi nedostatka zaliha nastaju u slucajevima kada je prisutan nedostatak zaliha sirovina. Tacka „x” predstavlja optimalnu kolicinu porudzbine . sukcesivno ih trosi i dovodi zalihe na nulti nivo.podrazumeva opredeljenje preduzeca : 1.). kriva ukupnih troskova pocinje da raste. Dodatni troskovi cesto nastaju u postupku rukovanja sa zalihama ( prenosenjem zaliha sa jednog mesta na drugo ) i uskladistenjem zaliha. izlozenosti zaliha ostecenju. Varijabilni dodatni troskovi prouzrokovani su dejstvom rizika pri drzanju zaliha. ◙ troskovi drzanja zaliha . pronevera i sl. Kada je smanjenje prosecnih troskova vece od smanjenja troskova drzanja zaliha . OPTIMALNA VELICINA PORUDZBINE ZALIHA .. po isteku godine. 2. Povecanjem troskova porudzbina smanjuje se velicina porudzbine zaliha. Da bi menadzment preduzeca doneo odluku. kvaru. da li ce pribaviti materijal i sirovine pod strogim rezimom kontrole jednom u toku godine – preduzece formira godisnje zalihe.menjaju se obrnuto proporcionalno sa velicinom porudzbina zaliha. zakupnina. Ovi troskovi se odnose na : gubitke nastale u vrednosti zaliha. odrzavanje. Nazivaju se i troskovima kapitala ili oportunitetnim troskovima ( propustenim prinosom da nisu bila ogranicena finansijska sredstva pri ulaganju u najbolje druge alternative ).odnosi se na kolicine jednokratno nabavljenih sirovina i materijala koja ce obezbediti najnize ukupne troskove pribavljanja i drzanja zaliha. ili ce isti nabavljati jednom mesecno – porudzbina zaliha jednaka je njihovoj procenjenoj mesecnoj potrosnji. Povecanjem ili smanjenjem troskova drzanja zaliha povecavaju se ili smanjuju troskovi velicine porudzbina zaliha. koja je povoljnija alternativa optimalne velicine porudzbina.

te da je nestabilno vreme isporuke zaliha materijala ( isporucuje se u duzim intervalima ).troskovi porudzbine zaliha. Ukupni troskovi porucivanja zaliha predstavljaju troskove porucivanja po jednoj porudzbini pomnozene sa brojem porudzbina. kako bi odrzalo kontinuitet svoje proizvodnje. 46. SIGURNOSNE ZALIHE U uslovima prisutne fluktuacije vremenskih rokova kod porucivanja zaliha. Optimalna velicina porudzbina zaliha je prisutna kada su minimalni ukupni troskovi zaliha. . Veca porudzbina (kolicina ) zaliha nosi sa sobom vece troskove drzanja zaliha. Troskovi drzanja zaliha se odnose na : troskove skladistenja. Njihova velicina zavisi od nekoliko faktora : Sto je veca neizvesnost oko uredne nabavke zalha ( na vreme ) to je i prisutnije opredeljenje u preduzecu da drzi vece sigurnosne zalihe. ali je pitanje sta je manji trosak : drzati sigurnosne zalihe ili prekinuti proizvodnju. uz manje ukupne troskove porucivanja zaliha ( ne stvara se pojedinacni trosak vise puta ). manipulacije i osiguranja i oni su konstantni po jedinici zaliha u jedinici vremena. pa se stoga preduzece opredelilo da koristi sigurnosne zalihe.  Trosak odrzavanja zaliha – sigurnosne zalihe izazivaju dodatni trosak.  Grafikon pokazuje da je na trzistu prisutna velika potraznja za zalihama materijala ( nema ga dovoljno ). preduzece se cesto opredeljuje za drzanje jednog dela sigurnosnih zaliha.

320 320 .Tacka porudzbin Tacke porud 300 Brojjedinica 200 100 ”Just in time” sistem – karakteristika ovog sistema jeste da isporuka materijala stize “tacno na vreme” i da pri tome ne postoje zalihe materijala u preduzecu.

Zalihe kao deo realne aktive preduzeċa u fizičkom obliku se menjaju ( iz repromaterijala u poluproizvodnju. 3. Primena „just in time „ sistema podrazumeva dobro razvijene odnose sa dobavljacima. zalihama . Finansijsko ulaganje u potraživanja od kupaca nastaje kao realnost zbog vremenskog intervala izmedju “čina prodaje” i “čina naplate”. OBRT NOVCANIH SREDSTAVA ( GOTOVINSKI CIKLUS U PREDUZECU ) Obrt novcanih sredstava predstavlja vremenski period od izdavanja novcanih sredstava za nabavku ( repromaterijala) . ono je kupac koji se kreditira od svoga dobavljača. permanentno i relativno konstantno. jeste razvijen integralni informacioni sistem. Sistem „just in time” moze biti neuspesan . U slučajevima kada preduzeċe prodaje gotove proizvode . Uvodjenjem ovog sistema eliminise se trosak drzanja zaliha. odnosno na kraju veka trajanja osnovnog sredstva. dok je ulaganje u zalihe finansijski posmatrano. gotove proizvode ) . Preduzeċe se često nalazi u ulozi i kupca ( kreditiranog ) i prodavca ( kreditora ). da se proizvodni proces odvija kontinuelno od pocetka do kraja bez zastoja. a zavrsava se nakon naplate prihoda ( ucesce osnovnih sredstava u ukupnom prihodu ). odnosno minimizira se ukupni trosak zaliha u preduzecu. Pretpostavka za efikasnu primenu ovog sistema. pa do naplate prodate robe ili usluga. ono je prodavac ( dobavljač ) koji kreditira svog kupca. samo onda ako se od strane dobavljaca prekine kontinuitet snabdevanja sirovinama i materijalom procesa proizvodnje. U slučajevima kada preduzeċe nabavlja sirovine i materijal. 47.Pretpostavkla za primenu ovog sistema jeste. Duzina ciklusa obrtna novcanih sredstava za nabavku osnovnih sredstava pocinje placanjem njihove nabavke. kupcima dobavljačima. Duzina ciklusa obrtna novcanih sredstava za nabavku obrtnih sredstava pocinje njihovom kupovinom a zavrsava se prodajom i naplatom gotovih proizvoda i trgovacke robe. . Da bi se izračunao jedan ciklus novčanih sredstava neophodni su podaci o : 1. 2.

4. da isti vremenski period kreditira svog kupca koliko je i ono samo kreditirano od svoga dobavljača. 3. Zalihe Kupci Ukupno ( 1+2) Dobavljaci Ako se preduzeċe nalazi u istom položaju prema dobavljačima i kupcima. tada gotovinski ciklus iznosi : Gotovincki (novani Zalihe 90 dana( drzanje ) Dobavljaci (kreditiraju) K .Novcani ( g 1. 2.

neredovnog izmirivanja obaveza od strane preduzeċa i sl. 1.6 (novani troškovi držanja gotovine – nastaju zbog tezaurisanja gotovine i nemoguċnosti ulaganja u neki drugi program koji bi doneo preduzeċu odredjeni prinos. 3. propuštenog kasa-skonta b. 3. vremensko trajanje svakog od ciklusa. broj dana u godini ( 360 dana ) 2. troškovi nedostatka gotovine – produkt su : a. 3.Novcani ( g 1. Dobavljaci koeficijent plaċanja dobavljača = 360 / 30 = 12 Novčani ciklus je identičan vremenskom periodu zaliha. Kupci 1. Gotovinski Pri obezbedjenju gotovine nastaju troškovi : 1. Zalihe Koeficijent obrta gotovinskog ciklusa – za izračunavanje se uzimaju : 2. koeficijent obrta zaliha = 360 / 90 = 4 koeficijent naplate potraživanja od kupaca = 360 / 40 = 9 gotovinski ( novčani ) ciklus = 360 / 100 = 3. slabije pozicije likvidnosti preduzeċa c. gubljenja stečenih uslova i bonifikacija kod dobavljača d. 2. Ukupno ( 1+2) Koeficijenti obrta iznose : 4. troškovi transakcija gotovinom – produkt su : Zalihe 90 dana ( drzanje ) K Dobavljaci (kreditiraju ) 30 dana = Izdavanje gotovine Go . 4. 2.

1. Minimalni iznos gotovine koji treba da drži preduzeċe. Baumolov model upravljanja novcanim sredstvima sluzi za definisanje optimalnog odnosa izmedju oblika i podoblika novcanih obrtnih sredstava u njihovim prelaznim fazama. Ovo je značajan eksterni kratkoročni izvor sredstava. stanja likvidnosti preduzeca i sl.Kada su u preduzecu dobro povezane poslovne f-je ( nabavna. smanjenju zaliha ( skracenje roka drzanja) . kako bi se periodicni viškovi gotovine transformisali u hov. usluga koje su predmet poslovanja c. Transformacija gotovine u hov treba da poveca efikasnost sredstava. Teznja je da se putem ovog modela definiše optimalan odnos izmedju novcanih sredstava i hov. prodajna i finansijska ). odnosno da stvori uslove za ostvarenje neto dobiti preduzeca. uslova konkurencije e. trzisne pozicije dobavljača i kupaca d. koje su nastale u transakcijama kupovine i prodaje hov. jeste prosecan nivo gotovine : Minimalni iznos Ukupni godisnji novcani izdaci gotovine = ---------------------------------------------------Koeficijent obrta gotovine Strategija upravljanja gotovinom počiva na tri bitna faktora : produženju rokova plaċanja dobavljačima – znači smanjenje nivoa novčanih sredstava putem veceg učesca dobavljača u procesu finansiranja preduzeca. 3. Svako skracenje prosečnog vremena “kreditiranja” kupaca direktno utiče na smanjenje salda gotovine. uz istovremeno povecanje njihovog obrta. odnosa ponude i traznje b. Svako ubrzanje obrta zaliha direktno utiče na smanjenje ciklusa gotovine i smanjenje troškova preduzeca. b. . 2. a. kvaliteta i cene proizvoda f. skracenje rokova naplate potraživanja od kupaca – Vremenski rok naplate potraživanja od kupaca identifikuje se sa procesom njihovog „kreditiranja”. proizvodna.administrativno-manipulativnih troškova kao i troškova vezanih za provizije. Duzina kreditiranja kupaca zavisi od : a. smanjuje se ulaganje novčanih sredstava u zalihe.

3. dinara. papire u nominalnoj vrednosti od 1 mil. Prinos od prodaje komercijalnih papira zaracunava se i placa u procentu od njihove nominalne vrednosti do dana njihovog dospeca. Preduzece X treba da emituje kom. 2. da su njihove prinosne stope po pravilu. nize od primarne kamatne stope ( koja se obracunava na kratkorocne kredite ). papira naplacuje njihovu nominalnu vrednost u iznosu od 1 mil. Iz tih razloga preduzece koje emituje komercijalne papire moze da pribavi kratkorocne izvore finansiranja po nizoj ceni nego sto bi bila cena zaduzivanja kod poslovnih banaka. ( 20.000 din. viškove gotovine vreme za koje mogu biti viškovi vezani u podoblik hov cenu kupovine i prodaje hov. ) .000. sa rokom dospeca od 90 dana i da iste proda poslovnoj banci u vrednosti od 980. Primer. da troskovi finansiranja preduzeca iz doticnog izvora iznose 8. Emitovane menice ulaze u platni promet i dospevaju na naplatu nakon nekoliko dana. UKALKULISANE OBAVEZE.16 % na godisnjem nivou. Po isteku 90 dana donosilac kom. Transfer hov u Gotovinu 2*F*T Thg (opt) = koren -------------------------------k 48. OSTALI IZVORI FINANSIRANJA KOMERCIJALNI PAPIRI Komercijalni papiri predstavljaju kratkorocne hov . Rizik kupovine komercijalnog papira. a najduze do devet meseci. UPRAVLJANJE KRATKOROCNIM IZVORIMA FINANSIRANJA – KOMERCIJALNI PAPIRI. zavisi od preduzeca koje ih emituje.000 = 20. Karakteristike komercijalnih papira jesu.Da bi se utvrdio optimalan odnos izmedju gotovine i hov neophodno je poznavati : 1. bez obzira da li su pribavljena finansijska sredstva potrebna ili nisu potrebna preduzecu. Trosak finansiranja komercijalnog papira predstavlja razliku izmedju nominalne vrednosti i njihove prodate vrednosti ( 1. kao sto su neosigurane menice koje emituju preduzeca sa visokim kreditnim bonitetom. odnosno prodaje.000) * ( 360 / 90 dana) .000 din.000 / 980. To znaci. JEDNOKRATNI KREDITI. din. Komercijalni papiri se prodaju uz diskont ( popust ) koji umanjuje njihovu nominalnu vrednost.000 – 980.

Ako se pretpostavi da je doticno preduzece ovaj iznos neto zarada i ukalkulisanih obaveza kreditno obezbedjivalo po godisnjoj stopi od 12 % . uz pomoc poslovne banke.000 din ( 150.000 ( 2.000 ).000 + 150. pod uslovom da su isti prihvaceni od strane partnera u poslovnom odnosu. PRIMER Preduzece X isplacuje zarade dvonedeljno u priblizno istom bruto iznosu od po 200.400.000 din.000 din. UKALKULISANE OBAVEZE .000 ili jednom na kraju meseca 400.000 din.000 .krediti kratkorocnog karaktera koje odobravaju poslovne banke svojim komitentima. a ima objektivnu mogucnost da isplatu izvrsi na kraju meseca u bruto iznosu od 400.akumulirani troskovi preduzeca koji se jedan vremenski period ne placaju.Ukoliko se racionalno isplacuju ( u duzem vremenskom intervalu ) one mogu biti besplatan izvor kratkorocnog finansiranja preduzeca.000 .000 ( 50.000. ciji je kreditni bonitet pouzdan.000 * 12 % ) JEDNOKRATNI KREDITI .000.000 * 12 ). . doprinosa). godisnje ustede bi iznosile 600. stvorice se besplatni kratkorocni izvori koji se mogu upotrebiti za finansiranje proizvodnje. a na ime zarada likvidni iznos odliva sredstava od 150. ( 50. sta je povoljnije ?) Pri dvonedeljnom nacinu isplata zarada preduzece X ima likvidni odliv putem ukalkulisanih obaveza od 50. Posto su ustede mesecne ( 30 – to dnevne ) neophodno je dati iznos pomnoziti sa 12 meseci sto iznosi godisnje 2. Ako se menadzment opredeli da se zarade isplacuju jednom mesecno. tada su prisutne ustede i po ovom osnovu od 288. . Godisnje ustede pri promeni intervala isplate neto zarada ( jednom umesto dva puta) iznosice 200. neto iznos zarada i 50. ( zarade se isplacuju dva puta mesecno po 200.Komercijalni papiri cesto mogu da zamene ziralni novac kod preduzeca i mogu biti u funkciji placanja obaveza doticnog preduzeca. Zbog usteda u isplati ukalkulisanih obaveza ( poreza i doprinosa ) na iznos 50. da su legalno emitovani i legalno prodavani na finansijskom trzistu. uz kamatu od 12 % na godisnjem nivou. Najveci deo tih troskova je iz zarada radnika i placenih poreza i doprinosa.000 .000 din.400.

ako bude u finansijskoj mogucnosti .” otkupljuje godisnji rod merkantilne psenice u kolicini od 10. po ceni 10 din. - PRIMER Preduzeċe “Fidelinka a. Ti komitenti treba da imaju visok dinarski depozit po vidjenju.Odobravaju se onim preduzeċima kojima su finansijska sredstva potrebna samo za jedan vremenski period./kg u kreditnom odnosu od 100 mil. Pod primarnom kamatnom stopom podrazumeva se najniža kamatna stopa koju poslovna banka ugovara za kratkoročne kredite svojim najboljim komitentima. sa rokom dospeċa kredita na 90 dana. Kreditom se otkupljuje kolicina psenice potrebna za godisnju proizvodnju doticnog preduzeċa i stvaraju realne pretpostavke njene kontinuelne proizvodnje. Pre otvaranja kreditne linije komitent je duzan podneti poslovnoj banci zahtev za otvaranje kreditne linije i finansijska dokumenta. Ugovor se sklapa najcesce na period od godinu dana i podlozan je jednogodisnjem obnavljanju. odobriti kredit komitentu ( preduzecu ) kako bi doticni koristio kredit do odredjenog limita. koja ċe biti stavljena jedan vremenski period na raspolaganje komitentu poslovne banke. kao i obezbedjenja trzista sa prehrambenim proizvodima. da su devizni aktivci. da imaju upisan značajan iznos akcija. Jednokratni kredit se pravno formalizuje u vidu avalirane menice ( koju avalira poslovna banka) koju potpisuje konkretno preduzeċe i prodaje nekom drugom preduzeċu – dobavljacu sirovina. odnosno odrzavanja tekuċe likvidnosti.000 tona. u “spicevima” finansijskog ulaganja radi obezbedjenja neophodnih zaliha materijala. Karakteristika jednokratnog kredita jeste da se kamata na odobreni kredit ugovara u fiksnom procentu i ima nivo kretanja primarne kamatne stope. vec nagovestava da ce poslovna banka. kada isti trazi kredit. dinara. Ugovor o kreditnoj liniji ne garantuje kredit buducem duzniku. KREDITNA LINIJA I REVOLVING KREDITI KREDITNA LINIJA . te da je rizik plasmana kod njih zanemarljiv i sl.d.ugovor izmedju poslovne banke i privrednog subjekta kojim se utvrdjuje iznos neosiguranih kratkoročnih fin. 49. Odobravanjem kreditne linije poslovne banke eliminisu podrebu da ispituju svaki put kreditnu sposobnost komitenta. Na osnovu dobijenih finansijskih dokumenata poslovna banka izvodi ocenu o . sredstava.

namensko trosenje sredstava kreditne linije. Ako se kamata placa po dospecu kredita. tada je efektivna kamatna stopa veca od ugovorene kamatne stope. Najznacajnije odredbe su : 1. Krediti po kojima se kamata placa unapred nazivaju se u teoriji diskontnim kreditima. Poslovna banka potpisivanjem ugovora o revolving kreditu preuzima na sebe obavezu da ċe svom . Kreditnom linijom poslovna banka odredjuje maksimalan iznos kredita koji komitent moze da koristi u bilo kom trenutku. Prakticna iskustva pokazuju da se kompenzacioni saldo krede od 10 -20 % od iznosa kredita. Obnavljanje kreditne linije vrsi se nakon toga sto poslovna banka analizira godisnji izvestaj o poslovanju duznika. Visina odobrene kreditne linije zavisi od : . Svaka promena primarne kamatne stope ima direktan uticaj na poskupljenje ( rast stope ) ili pojeftinjenje ( pad stope ) kreditne linije. drzanje kompenzacionog salda gotovine 3. povremena otplata ukupnog duga 4. ono u vecini slucajeva uslovljava preduzece da drzi kompenzacioni saldo gotovine na racunu depozita po vidjenju u utvrdjenom procentu od ukupnog iznosa kredita. Kreditna stopa za kreditnu liniju ugovara se na nivou primarne kamatne stope.kreditnih potreba dužnika. tada je efektivna ( stvarna ) kamatna stopa jednaka ugovorenoj kamatnoj stopi. zadrzavanje ( nemenjanje ) menadzerske strukture korisnika kreditne linije 5.stvarnoj potrebi komitenata za kreditnom linijom i njegovoj sposobnosti da otplati kredit pod dogovorenim uslovima.procene kredibiliteta dužnika i . REVOLVING KREDITI Revolving kredit predstavlja garantovanu kreditnu liniju. zadrzavanje postojece poslovne orijentacije preduzeca 2. Ugovorom o kredinoj liniji izmedju poslovne banke i komitenta ( preduzeca ) treba predvideti odredbe kojih se mora pridrzavati komitent dok traje doticni ugovor . Ako se kamata placa unapred. Da bi se poslovna banka zastitila od mogucih negativnih finansijskih promena kod korisnika kredita.

obracunava se uvecana kamatna stopa od 25 – 50 % u odnosu na kamatu na katkorocni kredit u okviru kreditne linije. On je daleko manje rizican izvor finansiranja za preduzece s obzirom da njegovu tekucu raspolozivost garantuje poslovna banka.komitentu staviti na raspolaganje iznos finansijskih sredstava.predstavlja zakonsku obavezu banke da produzi kredit do maksimalnog iznosa. Smisao ugovaranja posebne provizije je da se stimulise komitent da pazljivo planira svoje potrebe za finansijskim sredstvima. bez obzira na trenutni nedostatak novčanih sredstava i njenu nelikvidnost. banka je u obavezi da utvrdi. 50. Ugovor o revolving kreditu. Odobrava se preduzecu kada isto nije sigurno kolika ca biti njegova potreba za novcanim sredstvima u buducem periodu. poverilac ima pravo odobriti ( selektirati ) potraživanja i zahtevati da ista predstavljaju zalogu za odobreni kratkoročni kredit. S obzirom da na ovaj nacin kratkorocni kredit prelazi u srednjorocni kredit. . Revolving kredit je skuplji izvor od kreditne linije.Odobravaju se na period duzi od godinu dana. S obzirom da poverilac sam vrši proveru boniteta buduċeg dužnika. pored redovne kamatne stope predvidja i posebnu proviziju ukoliko se kredit ne koristi u celini iznosa garantovanog kredita . . on u zavisnosti od boniteta odredjuje i iznos kredita ( od 70 % do 90 % od realne vrednosti založenog potraživanja ). da proveri kreditni bonitet svakog kupca. UPRAVLJANJE KRATKOROČNIM IZVORIMA FINANSIRANJA – POTRAŽIVANJA OD KUPACA I ZALIHE KAO KOLATERALNO OBEZBEDJENJE POTRAŽIVANJA OD KUPACA Potraživanja od kupaca mogu se ili založiti ili prodati radi obezbedjenja kratkoročnih izvora za finansiranje preduzeċa. Ukupan iznos kredita ne moze biti visi od maksimalno odredjenog revolving kredita. Ako se preduzeċe obrati sa kreditnim zahtevom poslovnoj banci da joj odobri kratkoročni kredit nudeċi pri tome potraživanja od kupaca kao zalogu. Banka je takodje dužna. da li pojedinačni iznosi na računima kupaca založno pokrivaju iznos traženog kratkoročnog kredita. Kod zaloge potraživanja od kupaca. .

visina kratkorocnog kredita se odobrava do 50 % od knjigovodstvene vrednosti prosecnih godisnjih zaliha. S obzirom da se zalihe procenjuju po knjigovodstvenoj vrednosti. Pravo poverioca na raspolaganje zalihama moze biti po pojedinacnim ili ukupnim zalihama. tada ce poslovna banka izvrsiti selekciju potrazivanja od kupaca i odobriti ono potrazivanje koje moze posluziti kao najbolja zaloga za trazeni fiksni iznos kredita. Kamata na takve kratkorocne kredite krece se od 1 % do 5% iznad pirmarne kamatne stope7. Poverilac je duzan selektirati zalihe. Pojedinacne zalihe kao kolateralna zaloga sastoje se od skupocenih predmeta koji ostaju na raspolaganju preduzecu radi obavljanja njihove redovne poslovne aktivnosti. one predstavljaju atraktivan oblik kolateralne zaloge. Primer ZALIHE Zalihe kao instrument obezbedjenja u uslovima kratkorocnog finansiranja preduzeca siroko su primenljive u praksi. Poslovna banka kao kreditor izbegavace zalihe lako pokvarljive robe i zalihe sa posebnim uslovima uskladistenja.Ako se preduzeċe obrati poslovnoj banci za kratkoročni kredit u fiksnom iznosu. lageruje u skladiste. U praksi ove zalihe kupuje preduzece duznik. izdvojiti zalihe i iste poveriti na cuvanje javnom skladistu u mestu ili van mesta duznika. Obaveza skladistara je da ne dozvoli otudjenje zaliha. ciji pojedinacni primerci nemaju visoke cene. Kratkorocni krediti na osnovu potvrde o uskladistenju zaliha ( skladisnice ) pruzaju poveriocu maksimalnu sigurnost u vezi obezbedjenja povrata kreditnih sredstava. Njihova atraktivnost pociva u cinjenici da im je trzisna vrednost veoma cesto veca od knjigovodstvene vrednosti. Preduzece koje uzima kratkorocni kredit ponudice kreditoru ( poslovnoj banci ) sve vrste zalihe. . S obzirom da su ogranicene mogucnosti poslovne banke da provere sve zalihe. a poverilac vrsi njihovo placanje dobavljacu i sa svojim duznikom ( kupcem zaliha ) potpisuje ugovor o kreditu i osiguranju kredita. dok se kreditor opredeljuje za one zalihe koje su najbrze naplative a to su zalihe gotovih proizvoda i robe. 7 Primarna kamatna stopa – najniza kamatna stopa koju poslovna banka ugovara za kratkorocne kredite svojim najboljim komitentima. Ukoliko poverilac preuzme pravo raspolaganja sa ukupnim zalihama tada preduzece kupac poseduje relativno stabilan nivo zaliha.

Nacelo jeftinoce polazi od racionalnog organizovanja poreske administracije ( smanjenja troskova )) .Na takve zalihe poverilac moze odobrit duzniku kratkorocni kredit do 90 % od knjigovodstvene vrednosti zaliha evidentiranih u skladisnici.tehnička načela ( nacelo ugodnosti i jeftinoce. kojom se omogućava sprovođenje poreske politike. Porez treba da placaju svi gradjani. Poreska evazija označava izbegavanje plaćanja poreza u celosti ili delimično. 55. finansijskih i drugih ciljeva. Poreski sistem predstavlja skup svih poreza uvedenih u jednoj zemlji.) i (4) finanijsko . derivati nafte . (3) socijalno-politička načela (poreske obaveze treba da budu raspoređene srazmerno ekonomskoj snazi poreskih obveznika. Poreska politika pociva na poreskim načelima kao sto su : (1) ekonomska načela (porezi ne smeju da deluju destimulativno na poreske obveznike. Osnovni cilj poreske politike je obezbeđenje potrebnih sredstava za finansiranje javne potrošnje i realizaciju ciljeva javne regulacije u socio-ekonomskoj sferi. Polazi se od stalnog prilagodjavanja poreske politike svim promenama u privrednom sistemu). prinudnih i nepovratnih davanja bez neposredne i odgovarajuće nadoknade. PORESKI SISTEM. PORESKA POLITIKA I AKCIZE Porezi su oblik javnih prihoda koje država i druga javno-pravna lica naplaćuju od pravnih i fizičkih lica u formi obaveznih. 1. Nacelo ravnopravnosti stavlja naglasak na jednakost u podnosenju poreskih obaveza i protivno je dvostrukom oporezivanju. Poreska politika je deo ekonomske politike zasnovan na upotrebi poreza za ostvarivanje ekonomskih. AKCIZA – specificna vrsta dodatnog poreza na neke vrste proizvoda. Poreska evazija nastaje ili zbog nejasnog tumacenja zakonskih propisa ili zbog netacnog prikazivanja knjigovodstvenog stanja poreskog obveznika. koja se uvodi radi popune drzavnog budzeta. Karakteristika ovih zaliha jeste da su prenosive. Nezakonito izbegavanje obracunavanja i placanja poreza naziva se kontrabandom. (2) finansijska načela (opstosti i elasticnosti.). Nacelo jednakosti polazi od stava da porez treba naplatiti u momentu kada poreski obveznik ima dovoljno sredstava . Po otplati dela kredita poverilac je duzan da izuzme svoje pravo na raspolaganje jednim delom zaliha i omoguci duzniku da te zalihe otudji ili koristi u svoje redovne poslovne aktivnosti. socijalnih. Poreska obaveza se moze delimicno ili u celini preneti na neko drugo lice.

6. Obracunata akciza se moze umanjiti u iznosu vec placene akcize za proizvode koji su ugradjeni kao repromaterijal u proizvode koji podlezu placanju akcize. sirovine. 56. uvoz humanitarne pomoci. U prodajnu cenu se uracunavaju i svi zavisni troskovi. Pod prodajnom cenom treba podrazumevati ukupnu naknadu koju kupac placa prodavcu za nabavljenu robu. akcizu. Na neke vrste proizvoda se ne primenjuje obracun i placanje akcize. 4. duvanske preradjevine alkoholna pica etil-alkohol kafa. kada proizvodjac otpremi proizvode iz fabrike radi izvoza 2. da obaveza njenog obracunavanja nastaje u momentu pustanja u promet proizvoda na koje se placa akciza. 3. Ukupna prodajna vrednost robe sadrzi u sebi prodajnu cenu ( kolicina * cena po jedinici proizvoda ). mlevena i ekstrakt kafa so za ishranu luksuzni proizvodi – proizvodi viseg standarda. iznos akcize i poreza bez ukljucenja posebne republicke takse . koje je prodavac obracunao kupcu proizvoda. Akciza se ne placa na : 1. kada vrsi smestaj proizvoda u akcizno skladiste. 5. tada prodajna vrednost otpremljenih proizvoda sadrzi samo prodajnu cenu. Ako ce preduzece otpremiti robu u akcizno skladiste. dok je kod svih ostalih proizvoda prodajna vrednost ili vrednost uvezene robe. proizvode koje izvozi proizvodjac 2.2. proizvode koji se uvoze radi prodaje u slobodnim carinskim prodavnicama 3. porez i posebnu republicku taksu. Osnovica za obracun akcize kod duvanskih preradjevina i kafe jeste jedinica mere. Osnovica za obracun akciza jeste jedinica mere ili prodajna cena proizvoda. Obracun akcize ne treba vrsiti jedino u slucajevima : 1. ukupna prodajna vrednost sadrzi pored prodajne vrednosti proizvoda . 7. POREZ NA DODATU VREDNOST . Ako preduzece isporuci robu u sopstvenu prodavnicu. Pri uvozu robe osnovicu za obracun akcize predstavlja vrednost doticne robe koja je utvrdjena po carinskim propisima i uvecana za iznos carine i drugih uvoznih dazbina. Za akcizu je karakteristicno. przena. proizvode koji su pod uslovom reciprociteta 4.

( bez poreza ). Stopa PDV – a u Srbiji iznosi 18 %. Na primer : ◙ proizvodjac prodaje svoj proizvod veletrgovini sa ukalkulisanim PDV – om. 8 “Privredni sistem i ekonomska politika “ Sofija Adzic . god u Nemackoj. U evropskoj zajednici skoro sve zemlje su uvele od 1962. pa se na osnovu toga njena poreska obaveza umanjuje za taj iznos novcanih sredstava. Za PDV je karakteristicno da se ne obracunava porez koji je u prethodnoj fazi vec naplacen. Porez na dodatu vrednost je višefazni u pogledu obračuna. ◙ Veletrgovina koja je uplatila proizvodjacu robe PDV. ◙ Veletrgovina je u obavezi da obavesti poresku upravu da je proizvodjacu robe platila PDV. Prema VI – oj Direktivi Evropske unije. U sistemu PDV – a naplata poreza se vrsi kroz ceo „lanac transakcija” od proizvodjaca pa do krajnjeg korisnika. ne moze se propisati vise od dve poreske stope. a jednofazni u pogledu rezultata naplate. čija je realizacija podeljena u parcijalna plaćanja koja se obavljaju na osnovu dodatne vrednosti u svakoj fazi proizvodnje i distribucije proizvoda. Obracun poreza putem PDV – a nema velikog uticaja na promenu maloprodajnih cena. Svrha poreza na dodatu vrednost je pravično oprezivanje prihoda od prodaje. jer isto predstavlja jedan od uslova ulaska u Evropsku uniju. od kojih je jedna opsta i ne moze biti ispod 15 % i druga je posebna stopa i ne moze biti ispod 5 % ( sluzi za oporezovanje prometa proizvoda i usluga koje su bile do sada oslobodjene placanja poreza ). ugradjuje svoju marzu na osnovnu cenu proizvoda. ali samo na na neto-vrednost ostvarenu u nekoj fazi prometa – tako što poreski obveznici odbijaju od poreske osnovice iznos poreza koji su platili za kupljene proizvode i usluge. U Srbiji I Bosni i Hercegovini PDV je uveden od 2005. jer se poreska obaveza rasporedjuje na veci broj trzisnih ucesnika.“8 Ideja o oporezivanju prometa proizvoda primenom PDV –a pojavila se prvi put 1918. Porez na dodatu vrednost se obračunava i naplaćuje sukcesivno. Prvi su PDV uveli Francuzi 1954. Isto tako kod trgovine na malo odbija se deo poreza koji su ranije platili ucesnici u „lancu finansijskih transakcija”. PDV predstavlja neto svefazni porez jer se putem njega oporezuje svaka faza prometnog ciklusa. ◙ Na tako formiranu cenu ona obracunava PDV i tako dalje formira cenu prema sledecem kupcu. s tim da proizvodjac upacuje PDV u budzet. prilikom svake prodaje. godine.„Porez na dodatu vrednost – oblik poreza na promet . godine PDV na predlog Nojmarkovog komiteta.

tako da se na te usluge placa PDV. Uslov za ovakvo opredeljenje jeste : da su u prethodnih 12 meseci ostvarili ukupan prihod veci od 1 mil. uvoz robe ( proizvoda ) iz inostranstva. ukoliko je ukupni promet u proteklih 12 meseci bio manji od 20 mil. vec njihov promet. dinara. jedan kvartal ili jedna godina. Iznos poreza po PDV isti je kao i kod poreza na promet s tim sto se PDV placa u svim fazama. Najveci porez se placa u prvoj fazi. Upotreba robe za licne potrebe smatra se prometom usluga. dinara. isporuka robe ( proizvoda ) i pruzanje usluga koje poreski obveznik vrsi uz naplatu naknade 2. Zakonom je regulisano da svi poljoprivrednici koji placaju porez na dohodak. Sopstvena potrosnja poslovne imovine koja se koristi za licne potrebe predstavlja predmet oporezivanja po PDV – u. Obracun poreza se vrsi na osnovu ulaznih i izlaznih racuna ( faktura ).a. pod uslovom da se povremeno daju razlicitim licima. Karakteristicno je da se obracun PDV – a ne vrsi za svaki ostvareni promet posebno. Predmet oporezivanja PDV – a su : 1. . dinara. Pokloni manje vrednosti su oslobodjeni placanja PDV . Putem ove obracunske metode svi ucesnici ce biti zainteresovani da regulisu svoje racune za ulazni PDV jer se isti moze odbiti od izlaznog PDV – a. Poreski period moze biti jedan mesec. Obracun PDV – a ce se vrsiti kvartalno.U praksi je najcesce prisutna indirektna metoda ( metoda racuna ili kreditna metoda ) PDV – a. imaju pravo na nadoknadu po osnovu PDV –a. Sto se tice agrara treba istaci da se poljoprivrednici mogu opredeliti : da li ce biti stalni ili povremeni obveznici PDV – a. da bi se isti u sledecim fazama smanjivao. Predmet oporezivanja ne moze biti roba ili usluga iz internog prenosa. Po ovoj metodi poreska obaveza se utvrdjuje kao razlika izmedju poreske obaveze na prodaju robe ( izlazni PDV ) i prethodnog poreza na nabavku robe ( ulazni PDV ). nego za poreski period. Obracun PDV – a ce se vrsiti mesecno ukoliko je ukupni promet u proteklih 12 meseci bio veci od 20 mil. na osnovu katastarskog prihoda. Faktura ( racun ) predstavlja osnovni dokaz o postojanju PDV – a i kontrolni dokument u vezi ubiranja poreza. Sto se tice prometa usluga treba istaci da su predmet oporezivanja usluge u vezi „lon poslova” i razmene usluga za robu ili druge usluge.

svaki kupac je zainteresovan za ispravnost podataka na fakturama jer na osnovu njih ostvaruje pravo na odbitak poreza 7. Izvoz robe se oporezuje sa nultom stopom.a ili pravo na poreski kredit. Za PDV se moze reci da ima znacajne prednosti : 1.Za promet izvrsen u inostranstvu karakteristicno je da ne podleze PDV – u. javna preduzeca koja posluju na principima profita ). POREZ NA DOBIT KORPORACIJE Porez na dobit korporacije odnosi se samo na ona preduzeca koja imaju status pravnog lica ( korporacije. posedovanje doze regresivnosti 3. teret poreza podjednako podnose svi ucesnici bez obzira na njihovu ekonomsku snagu 4. PDV ima siri obuhvat robe i usluga. nezavisno od personalne ( licne ) finansijske snage vlasnika kapitala. Taj period povratka kod izvoznika iznosi 15 dana. 57. smanjuje se prostor za izbegavanje izmirenja poreskih obaveza. visok stepen slozenosti u administriranju 2. . Uvoz robe podleze PDV – u. kao i siru poresku osnovicu 3. uz pravo odbitka prethodnog poreza. kompanije. ostvaruje se veci obrt poreskih prihoda 2. lakse se prate robe u svim fazama prometnog ciklusa 4. Dobit kao osnovica za oporezivanje dobija se ako se od poslovne dobiti oduzmu neto rashodi finansiranja ( Pdb – Nrf ). mogucnost pojave inflacije primenom nekonzistentnih mera monetarne politike i sl. Porez na dobit korporacije. kao i spekulativne radnje oko vrednosti obavljenog prometa 6. ne odnosi se na akcionare kao vlasnike kapitala. Obveznici koji utvrde veci iznos prethodnog poreza od poreske obaveze imaju pravo na povracaj PDV. nabavka kapitalne opreme i investicija oslobadja se oporezivanja. uspostavlja se automatska kontrola finansijskog poslovanja 5. Kod poreza na dobit korporacije poreska obaveza se utvrdjuje na osnovu ekonomske snage pravnog lica. preduzeca sa akcionarskim kapitalom. Kriticari primene metoda PDV – a navode nedostatke : 1. Drzava je duzna da izvrsi povrat viska uplacenog PDV-a najduze u periodu od 55 dana. Poreske stope koje se primenjuju na dobit korporacije po pravilu su proporcionalne a u nekim slucajevima i blago progresivne.

Veoma je vazno da fiskalno opterecenje preduzeca bude priblizno jednako. ). jednoobrazna i iznosi 10 %. pravce i varijante finansiranja preduzeca 4. poreski obveznici su : 1. Sejseli i sl. oblik organizovanja preduzeca 5.Prema Zakonu o porezu na dobit preduzeca kod nas je u primeni proporcionalna stopa. kako dela dobiti koji se raspodeljuje akcionarima. tako i ostvarene dobiti ( profita ) preduzeca. 58. Prisutne razlike u stvarnom fiskalnom opterecenju izmedju pojedinih zemalja uticale su na : stvaranje „poreskih pristanista” ( podrucja sa nizim porezima na dobit ). rezidenti i nerezidenti. neto dobit 3. Sto se tice ekonomskog dejstva poreza na dobit korporacije treba istaci da ubrzana amortizacija direktno utice na odlaganje poreske obaveze i ima tretman beskamatnog poreskog kredita. Lihtenstajn. Kod nas je prisutna situacija dvostrukog oporezivanja . Sistem oporezovanja dobiti korporacije moze imati direktni i indirektni uticaj na : 1. trgovinu hov i sl. ZAKONSKA REGULATIVA POREZA NA DOBIT PREDUZECA Prema Zakonu o porezu na dobit preduzeca. . Dobit kao osnovica za oporezivanje moze se umanjiti iskazivanjem manjih prihoda ili povecanjem rashoda. Na ovaj nacin se moze izbeci situacija da poresko opterecenje direktno utice na izbor oblika organizovanja preduzeca ( zbog nize poreske stope vrsi se seljenje iz jednog u drugi organizacioni oblik ). akcionarska drustva 2. javna preduzeca 5. otvaranja velikog broja preduzeca i privlacenje sire poreske klijentele iz drugih zemalja ( npr. Kipar. zadruge 7. drustva sa ogranicenom odgovornoscu 3. posebno finansijskih rashoda po osnovu koriscenja tudjeg kapitala ( kreditni odnosi ). profitabilnost ulaganja 2. strukturu. komanditno drustvo 4. ortacka drustva 6.

ima pravo na poreski kredit i to uvisini od 20 % izvrsenog ulaganja. prava industrijske svojine. odobravanje poreskih kredita – poreski obveznik koji je u prethodnoj godini ulagao u osnovna sredstva. zakonom je regulisano da svako placanje poreza na dobit preduzeca u drugoj Drzavi ili Republici ima tretman poreskog kredita.   smanjenje rizika naplate dugorocnih plasmana analiza kreditne sposobnosti duznika opredeljenjem za duznika koji ima solidarnu odgovornost sa drugim postojanjem garancije za povrat plasmana od strane treceg lica. dok robni oblik plasmana predstavlja prodaju robe na dugi rok. nepokretnosti. Ako poreski obveznik u vidu akontacije plati vise poreza nego sto je bilo obracunato u poreskoj prijavi. FINANSIJSKA STRATEGIJA DUGOROCNIH PLASMANA Dugorocni plasmani se najcesce pojavljuju u novcanom i robnom obliku. njegovo je pravo da povuce visak placenog poreza ili da se vise placeni porez uracuna kao akontacija za naredni vremenski period. poreska oslobadjanja – onaj poreski obveznik koji ostvari visak prihoda nad rashodima do 300.Osnovicu poreza na dobit preduzeca cini oporezovana dobit koja se utvrdjuje u poreskom bilansu na osnovu njenog iskazivanja u bilansu uspeha preduzeca. Ti prihodi se odnose na : 1. odnosno drugim prenosom uz naknadu. poreski obveznik koji na neodredjeno vreme zaposli nove radnike ima pravo da obracunati porez na dobit preduzeca umanji za iznos isplacenih bruto zarada. akcija i ostalih hov. Za svako preduzece je vazno da sa aspekta finansijske strategije plasmana utice na : 1. Kapitalna dobit predstavlja razliku izmedju prodajne cene imovine i njene nabavne cene. Novcani oblik predstavlja plasman novca na dugi rok. Oporezivanju podleze i dobit ostvarena u postupku likvidacije. Kapitalna dobit se ukljucuje u oporezivu dobit. primena ubrzane amortizacije kod stalnih sredstava po stopama koje mogu biti do 25 % vise od propisanih. udela u dobiti pravnih lica. Takodje. 59. 3. 2. Pod kapitalnom dobiti treba obuhvatiti prihode koje je obveznik ostvario prodajom. 2.000 dinara ( nedobitna organizacija ) stice pravo na poresko oslobadjanje 3. Poreski podsticaji: 1. U cilju eliminisanja dvostrukog oporezivanja dobiti ostvarene u drugim Republikama i drzavama. preduzecem  .

Ulaganjima ( po obimu i strukturi ) o odnos izmedju dug. Finansijska strategija dugorocnih izvora tezi da : 1. prestati sa novim dugorocnim plasmanima u uslovima izvesnosti visoke stope inflacije.sredstva ulozena u dugorocne plasmane podlozna su obezvredjivanju u uslovima inflacije. ocuvanje vrednosti ulozene u dugorocne plasmane . U uslovima kada poslovna banka trazi od korisnika kredita da oroci odredjenu sumu novca ili drzi iznos depozita na svakom poslovnom racunu . Da bi se ublazilo dejstvo inflacije na dugorocne plasmane neophodno je : 1. Rezultat ovakvog kretanja predstavljen je inflatornim gubitkom( godisnja stopa inflacije > godisnja racunovodstvena stopa prinosa na dugorocne plasmane ). maksimirati stopu prinosa na dugorocne plasmane 2. 2. Osnovu finansijske stabilnosti i finansijske snage svakog preduzeca cine dugorocni izvori i dugorocna ulaganja. Bez obzira na razliku izmedju stvarne i nominalne kamatne stope. Izvore ( po obimu i strukturi ) sa dugor. sredstva plasirati u valuti cija je stopa inflacije mala ( beznacajna ) 4. ulaganja moze biti trojak : 1. 60. smanji finansijske rashode o jacanjem sopstvenih izvora o koriscenjem tudjih izvora sredstava pod uslovom da su isti pribavljeni po nizim kamatama. skratiti rokove dugorocnih plasmana i ubrzati mobilizaciju dugorocnih sredstava 5. izvora i dug.maksimiranje prinosa po osnovu dugorocnih plasmana  ako su dugorocni plasmani u obliku kredita – prihod se ostvaruje po osnovu kamata  ako su dugorocni plasmani u obliku zajednickog ulaganja – po osnovu zajednicki ostvarene dobiti. FINANSIJSKA STRATEGIJA DUGOROCNIH IZVORA Dugorocni izvori sredstava mogu biti sopstveni ( trajni) i tudji. . ugovoriti revalorizaciju dugorocnih plasmana 3. preduzece treba da se opredeli za kredit cija je stvarna kamatna stopa najniza. uskladi dugor. Ako se preduzece opredeli za tudje izvore ( kreditne izvore ) tada treba da uzme kao cenu pozajmljenih sredstava stvarnu a ne nominalnu kamatnu stopu. dugorocni izvori = dugorocna ulaganja 2. 3. tada je stvarna kamatna stopa veca od nominalne kamatne stope.

koriscenjem ( uzimanjem ) novog dugorocnog izvora ( kredita ) 3. FINANSIJSKA STRATEGIJA KRATKOROCNIH POTRAZIVANJA Kratkorocna potrazivanja su sva potrazivanja ciji je rok naplate kraci od godinu dana. Da bi se doslo do najpovoljnijeg roka placanja potrebno je napraviti nekoliko varijantnih resenja sa razlicitim rokovima potrazivanja i . povecanjem sopstvenih izvora. Stepen rizika naplate potrazivanja zavisi u prvom redu od duzine roka naplate potrazivanja. 61. Povecanje dugorocnih izvora moguce je ostvariti : 1. Potrazivanja po osnovu prodate robe putem kratkorocnog robnog kredita cesto predstavlja jedini oblik prodaje robe . konverzijom kratkorocnih kredita u dugorocne kredite 4. Za ovaj oblik potrazivanja je karakteristicno da izaziva troskove koji se odnose na : ◙ ispitivanje kreditne sposobnosti kupca ◙ naplatu potrazivanja ◙ gubitak zbog nenaplativih potrazivanja i sl. Rok naplate potrazivanja za jednu grupu proizvoda predstavlja prosecan rok placanja te privredne grane ili delatnosti. Obuhvataju : 1) potrazivanja po osnovu datih avansa dobavljacima 2) potrazivanja od radnika po osnovu putnih akontacija i manjkova 3) potrazivanja od eksternih ucesnika u raspodeli dobiti ( preplacene obaveze iz dobiti ) 4) potrazivanja po osnovu kratkorocno udruzenih ( ulozenih ) sredstava 5) potrazivanja po osnovu datih kratkorocnih finansijskih kredita 6) potrazivanja po osnovu prodate robe kupcima ( kratkorocnim robnim kreditima ) 7) potrazivanja od kupaca. produzenjem rokova otplate tudjih dugorocnih izvora 2. Takva potrazivanja negativno uticu na finansijsku snagu ( jer su neizvesna ) i na likvidnost preduzeca ( jer je kredit nelikvidan oblik sredstava ). dugorocni izvori < dugorocna ulaganja 2.dugorocni izvori > dugorocnih ulaganja → novcana sredstva prevazilaze rezervna likvidna sredstva 3.

FINANSIJSKA STRATEGIJA KRATKOROCNIH IZVORA 9 Zatezna kamata predstavlja obracunatu kamatu kupcu po isteku roka naplate potrazivanja. da u uslovima inflacije izaziva inflatorni gubitak. Stepen rizika naplate kratkorocnog potrazivanja moguce je smanjiti : 1) limitiranjem gornjeg iznosa kratkorocnog potrazivanja 2) ugovaranjem zatezne kamate9 3) izborom najpovoljnijeg oblika naplate potrazivanja 4) osiguranjem kratkorocnog potrazivanja. Za kratkorocna potrazivanja je karakteristicno. troskovi finansiranja potrazivanja od kupaca ( prosecna ulaganja u potrazivanja od kupaca * stopa troskova finansiranja zaliha ) Za kupce su privlacni oni dobavljaci koji daju robu na duzi rok placanja. pod uslovom da kupac potrazivanje nije na vreme izmirio prema poveriocu. inflatorni gubitak nastao zbog domace inflacije i potrazivanjima koja se nalaze u domacoj valuti 2. 62. Kod opredeljenja za uslove prodaje neophodno je voditi racuna da se prihvati ono resenje kojim ce se ostvariti najveca rentabilnost uz odrzavanje likvidnosti i mogucnosti pribavljanja sredstava za finansiranje. kao i procavci koji snize cenu ( odobre kasa – skonto ) uz prihvatanje od strane kupaca da plate robu u utvrdjenom vremenskom roku. troskovi zaliha ( prosecne zalihe * zbirna stopa troskova zaliha ) 2. Negativno dejstvo inflatornih gubitaka se umanjuje putem: 1) svodjenja roka naplate na minimum 2) uskladjivanjem i zaracunavanjem kamata na kratkorocna potrazivanja 3) stalnom kontrolom blagovremene naplate potrazivanja 4) smanjenjem prodaje na kredit 5) davanjem kasa – skonta za brze placanje 6) brzim ispostavljanjem faktura. . Gubitak moze biti dvojak : 1.utvrditi koje varijantno resenje doprinosi najvecem povecanju finansijskog rezultata u preduzecu. inflatorni gubitak nastao zbog inflacije u stranoj zemlji i potrazivanjima koja se nalaze u stranoj valuti ( te zemlje ). Za kasa-skonto je karakteristicno da svi kupci nece koristiti prednosti kasa – skonta jer im to ne dozvoljava njihova nelikvidnost. Pri oceni varijantinih resenja uzimaju se u obzir sledeci elementi : 1.

obaveze po osnovu kamata 6. Rezultat ovakvog finansijskog ponasanja bila bi permanentna nelikvidnost preduzeca. iz N kao njihove razlike finansiraju se Zst ( stalne zalihe koje se finansiraju iz dugorocnih izvora). Kratkorocni autonomni izvori raspolozivi su na odredjeni vremenski period i odnose se na: 1. Ki (o.problemi proizilaze iz cinjenice da su kratkorocni izvori raspolozivi na kratak vremenski rok. Finansijskom strategijom kratkorocnih izvora uspostavljaju se sledece relacije : 1. obaveze po porezima i doprinosima 4. obaveze prema sredstvima posebne namene. obaveze po primljenim avansima od kupaca 3. Kratkorocni izvori ( oroceni i autonomni ) treba da su jednaki zbiru sezonskih zaliha. Teznja svakog privrednog subjekta je da njegovi Ki premase iznos Zsz i Kp pri cemu visak Ki prestavlja rezervna likvidna novcana sredstva. a kratkorocni autonomni izvori ne izazivaju finansijske rashode. eliminisu se dodatni rashodi izazvani inflacijom.. Kratkorocni oroceni izvori izazivaju finansijske rashode. uskladjuju se obim i struktura kratkorocnih izvora sa obimom i strukturom kratkorocno ulozenih sredstava 2. obracunati.a ) = Zsz + Kp + Rln Ki (o. obaveze prema dobavljacima 2. obaveze po raspodeli ostatka dohotka ( zarade ) 5. a nenaplaceni prihodi ( pvr ) 7.Odnosi se na : 1) kratkorocne orocene izvore 2) kratkorocne autonomne izvore. jer predstavljaju dugorocna ulaganja. kratkorocne kredite 2. smanjuju se finansijski rashodi. . kratkorocnih potrazivanja i raspolozive rezerve likvidnosti. obaveze nastale po kratkorocnim udruzenim ( ulozenim ) sredstvima.a ) > Zsz + Kp. Kratkorocni oroceni izvori su izvori sredstava do godinu dana i odnose se na: 1. dok su stalne zalihe raspolozive na dugi rok. uz povecanje prihoda po osnovu kratkorocnih izvora 3. U ovakvoj konstelaciji finansiranja. Upravo iz ovih razloga je prakticno neodrziva cinjenica da se stalne zalihe finansiraju iz kratkorocnih izvora.

zaliha i kratkorocnih potrazivanja. Raspolozivost novcanih sredstava je moguce prikazati uporedjivanjem s jedne strane. i s druge strane. Sezonske zalihe predstavljaju razliku izmedju optimalnih zaliha i najnizih zaliha ciklusa proizvodnje i prodaje. U uslovima inflatornih kretanja. obrtnih sredstava. Karakteristicno je da su novcana sredstva koja poticu iz dugorocnih izvora raspoloziva na duzi rok. Zbir sezonskih i stalnih zaliha cini ukupne zalihe preduzeca. us ) Autonomni Ki treba da su veci od Kp jer bi u protivnom rezervna likvidna novcana sredstva ( koja poticu iz kratkorocnih izvora ) izazvala finansijske rashode kod preduzeca : Ki (a ) > Kp U uslovima inflacije. kratkorocno oroceni izvori stvaraju inflatorni dobitak ( vise se obezvredjuje vrednost kratkorocnog kredita nego sto je naknada za njegovo koriscenje ) i obrnuto. Ulaganja u osnovna sredstva i dugorocne plasmane kao i ulaganja u deo obrtnih sredstava u stalne ( gvozdene ) zalihe predstavljaju dugorocna ulaganja. Kod preduzeca koja imaju kontinuelan proces proizvodnje i prodaje.Oroceni Ki treba da se izjednace sa Zsz i Kp po osnovu prodaje na kredit i kratkorocno udruzenih ( ulozenih ) sredstava : Ki ( o ) = Zsz + Kp (k. Finansijska strategija novcanih sredstava treba da vodi racuna o : 1. kada je stvarna kamatna stopa niza od stope inflacije. kratkorocnih i dugorocnih plasmana i finansijskog rezultata ( dobitka ). kratkorocni autonomni izvori koji poticu iz obaveza prema trecim licima stvaraju inflatorni dobitak. osnovnih sredstava. a indirektno od rentabilnosti poslovanja preduzeca. rokovima raspolozivosti novcanih sredstava Raspolozivost novcanih sredstava moze biti na duzi i kraci rok. stalne zalihe su ravne nivou optimalnih zaliha. . Finansijska strategija novcanih sredstava direktno zavisi od likvidnosti oblika finansiranja preduzeca. dugorocnih i kratkorocnih izvora. Zato je teznja da se u inflatornim uslovima povecaju promptne obaveze prema trecima 63. FINANSIJSKA STRATEGIJA NOVCANIH SREDSTAVA Finansijska strategija novcanih sredstava u direktnoj je vezi sa finansijskom strategijom kratkorocnih i dugorocnih izvora sredstava. Pod stalnim ( gvozdenim ) zalihama se podrazumeva najnizi nivo zaliha u proizvodnji pri kojima se koriste instalirani ( ugradjeni ) kapaciteti na planiranom nivou za ostvarenje planiranog obima prodaje. i obrnuto.

2. 3. cesije. saniranje nelikvidnosti otplatom potrazivanja od poverilaca. nacin obavljanja novcanog poslovanja ( putem poslovnog racuna.N= ( Di +Ki ) – ( Sos + Dpl + Z + Kp)  dugorocna novcana sredstva Di – ( Sos + Dpl ) = obrtni fond ( Of ) – Zst = Nd  kratkorocna novcana sredstva Ki – ( Zsz + Kp ) = Nk Moguce su sledece opcije : Of > Zst → + Nd Of < Zst → . Of = Zst → Nd = 0 N = Nd → Nk = 0 potrebnoj kolicini novcanih sredstava za odrzavanje likvidnosti . kompenzacijom i sl. akreditiva i sl.predstavlja rezervu likvidnih sredstava putem koje se uspostavlja finansijska ravnoteza izmedju priliva i odliva novcanih sredstava. 5. menice. nacina sankcionisanja nelikvidnosti preduzeca ( blokada racuna. obustavi dalje odobravanje kredita 4. ogranicenje ulaganja. Trzisne sankcije preduzimaju poverioci protiv nelikvidnih duznika s ciljem da se : 1. Nelikvidnost preduzeca moze se sankcionisati sa zakonskog i trzisnog aspekta. izvrsi uslovljavanje placanja novih obaveza putem avansa. ogranicenje koriscenja novih kratkorocnih kredita. suzavanje prava jemstva. Zakonski aspekt sankcionisanja podrazumeva : 1. 3. reprogram obaveza ) 3. obustavi dalja isporuka robe od strane dobavljaca 3. Rezerva likvidnosti sredstava zavisi od sledecih faktora : 1. asignacije.Nd N > Nd → + Nk N < Nd → . upotrebi viska novcanih sredstava . stepen sinhronizacije priliva i odliva novcaniih sredstava u kratkim rokovima 2. ogranicenje isplate zarada. zaracunaju zatezne kamate po vecim stopama od postojecih 2.Nk 2. ) Manji stepen rizika naplate potrazivanja izazvan sinhronizacijom priliva i odliva novcanih sredstava u kracim vremenskim rokovima znaci i drzanje manje rezerve likvidnih sredstava i obrnuto. 4.

povecanu nabavku sirovina i materijala i sl. dugorocno plasiranje 5.visak raspolozivih novcanih sredstava moze se kratkorocno upotrebiti za : 1. prevremenu otplatu dugorocno pozajmljenih izvora 3.odnosi se na obračun aktivnih i pasivnih kamata. Strategija osnovnih sredstava treba da bude usmerena na stepen iskoriscenja proizvodnog kapaciteta koji je iznad donje tacke rentabilnosti preduzeca. da ce marza pokrica biti iznad fiksnih troskova preduzeca.podrazumeva deponovana novčana sredstva preduzeca kod poslovne banke. prevremenu otplatu kratkorocno pozajmljenih izvora 2. Drzanje novčanih sredstava na poslovnom računu podrazumeva da su aktivne kamate uvek vece od pasivnih kamata. Ulaganja u hov ostvaruju prinos u visini pasivnih kamata poslovnih banaka. Rok najave povlačenja depozita se krece izmedju 3 i 7 dana. Ako je marza pokrica jednaka . To znaci. prevremenu otplatu kredita prema inostranstvu i sl. kupovinom hov ( dugorocne i kratkorocne ) Rezervna likvidna sredstva se ulazu u kratkoročne hov pod uslovom da se iste u svakom momentu bez ograničenja mogu prodati. te predstavljaju dugoročni oblik ulaganja sredstava od strane preduzeca. odnosno kupiti. kratkorocna ulaganja u obliku robnih i finansijskih kredita 3. koja se mogu bez vremenskog ogranicenja povuci ( svakodnevno ) uz najavu poslovnoj banci da ce depozit biti povucen. FINANSIJSKA STRATEGIJA OSNOVNIH SREDSTAVA Za osnovna sredstva je karakteristično da odredjuju kapacitet proizvodnog preduzeca. . zajednicka ulaganja u zemlji i inostranstvu 4.. drzanjem novca na poslovnom računu .visak raspolozivih novcanih sredstava moze se dugorocno upotrebiti za : 1. 2. 3. pribavljanje osnovnih sredstava 2.pojavljuje se kada raspolozivi novac N prevazilazi po obimu rezervu likvidnih sredstava. ulaganjem novca na depozit sa otkaznim rokom . 64. Ocuvanje vrednosti novcanih sredstava ( vrednost ulozenih novcanih sredstava uvecana za iznos ostvarenog prinosa ) moguce je ostvariti : 1. Ulaganje viska novčanih sredstava u dugoročne hov znači da su iste unovčljive na odredjeni termin – dan. na aktivnom saldu ( depoziti vlasnika poslovnog racuna ) i pasivnom saldu ( konto-korentni račun ). .

Prema tome moze se izvesti zakljucak : da je sa manjim fiksnim troskovima potreban manji obim proizvdonje za ostvarenje donje tačke rentabilnosti . akumulirani dobici preduzeca ) 2. inokosni kapital.fiksnim troskovima tada se obim proizvodnje ostvaruje na donjoj tački rentabilnosti preduzeca. Ubrzanom mobilizacijom ulozenih sredstava u osnovna sredstva ostvaruje se skracenje amortizacionog perioda ispod veka trajanja osnovnog sredstva. njenu likvidnost.Vtjg Prodajna cena i varijabilni troskovi su veličine na koje preduzece ne moze uticati ( objektivno date ). emisije obveznica . Pozitivno udaljavanje stepena iskoriscena kapacitea od donje tacke rentabiliteta ( ostvarivanje dobiti) moguce je postici : 1. ortački. stavljanjem u drugi plan ulaganja u osnovna sredstva koja stvaraju uslove za proces proizvodnje. nova ulaganja iz sopstvenih izvora i smanjenje rizika od ekonomske zastarelosti ( otpisa ) osnovnih sredstava . sto pozitivno utiče na finansijsku snagu preduzeca. smanjivanjem obima ulaganja u osnovna sredstva 2. Ft Dt ( r ) = --------------------------NPcg . visine stope inflacije. troskova osnivačkog ulaganja 3. nerasporedjena dobit iz ranijeg perioda. nominirani kapital ( akcionarski. stavljanjem u prvi plan ulaganja u osnovna sredstva koja direktno učestvuju u procesu proizvodnje 3. 65) FINANSIJSKA STRATEGIJA SOPSTVENOG KAPITALA. ) Tudji kapital – kapital pribavljen putem : 1. tudjih izvora 2. kredit ). dok na fiksne troskove moze da utiče jer ovi troskovi zavise od veličine ulaganja u osnovna sredstva i od načina njihovog finansiranja ( lizing. Povecanja ciklusa ulaganja u osnovna sredstva zavisi od : 1. nenominirani kapital ( rezerve. TUDJEG KAPITALA I DUGOROCNOG REZERVISANJA Sopstveni kapital : 1. trajni ulozi drugih lica . dugoročnih kredita 2.

3. .dugoročno oročenih uloga trecih lica. c. b. ravnoteza se uspostavlja: a.smanji finansijske rashode a. 3.postoje tri slučaja: ≡ stopa rasta sopstvenog kapitala > stopa inflacije ≡ stopa rasta sopstvenog kapitala < stopa inflacije ≡ stopa rasta sopstvenog kapitala = stopa inflacije 66. ravnoteza se uspostavlja: povecanjem iznosa dugorocnih ulaganja smanjenjem iznosa tudjeg kapitala smanjenjem ili ukidanjem dugorocnog rezervisanja u korist prihoda 2. ne preporučuje se uzimanje dugoročnih kredita ≡ kada je stvarna kamatna stopa manja od stope inflacije = kamatna stopa je realno negativna . Cilj finansijske strategije je da : 1. pribavljanjem dugoročno pozajmljenog kapitala po nizim cenama i povoljnijim rokovima vracanja. obveznica. povecanjem dugorocnih rezervisanja b. Dugoročna rezervisanja predstavljaju rezervisanja za garancije da ce se o roku i kvalitetno izvrsiti poslovni zadaci. emisijom nove serije akcija. odlaganjem raspodele dobiti iz prethodnih godina c.zaustavi dodatne finansijske rashode u inflatornim uslovima ≡ kada stvarna kamatna stopa brze raste od stope inflacije = kamatna stopa je realno pozitivna. uskladi sopstveni obim i strukturu sa obimom i strukturom dug. preduzece putem dugoročnih kredita ostvaruje inflatorni dobitak. ako je : Du < Sk + Tk + Dr =› Ns > Rls . preduzeca. jačanjem sopstvenog kapitala b. FINANSIJSKA STRATEGIJA KRATKOROCNIH PLASMANA Pod kratkorocnim finansijskim plasmanom podrazumevaju se „slobodna” novcana sredstva iznad likvidne rezerve preduzeca koja se plasiraju na period kraci od godinu . ulaganja Du ako je : Du > Sk + Tk + Dr =› Ns < Rls . dodatnim zaduzenjem - a. 4. odrzi realnu vrednost kapitala.

UKUPNI PRIHODI ( 3+4+5 ) 7. MARZA POKRICA (3-10 ) Pr . Amortizacija 12. prihodi od prodaje u zemlji 2. 67. Rashodi materijala. FINANSIJSKA STRATEGIJA RASPODELE NETO DOBITI Neto dobit se izrazava na sledeci nacin: 1. fiksni i pretezno fiksni rashodi – RASHODI PERIODA ( 11+12+13 ) 15. Vanredni rashodi 10. Pored toga neophodno je izvesti i ocenu da li se kratkorocni finansijski plasman moze obezbediti garancijom treceg lica. zavisi od : 1.Vr 18. da li ce staviti u prvi plan ( svoje finansijske strategije ) kratkorocni finansijski plasman. NETO RASHODI FINANSIRANJA ( 4-15) 19. plasmana neophodno je izvesti ocenu o kreditnoj sposobnosti buduceg duznika. Preduzece koje vrsi kratkorocni finansijski plasman opredeljuje se za onog buduceg potencijalnog duznika koji ima zadovoljavajucu kreditnu sposobnost. odnosno da li potencijalni duznik raspolaze sa kurentnim zalihama koje se mogu staviti u zalogu kao instrument obezbedjenja naplate potrazivanja. VANREDNI PRIHODI 6. prihodi od prodaje u inostranstvu 3. pretezno fiksni troskovi 13. energije i sl. VARIJABILNI RASHODI ( 7+8+9 ) 11. 8. Menadzment preduzeca u uslovima kada moze birati izmedju garancije treceg lica i zaloge potrazivanja. UKUPNI RASHODI ( 7+8+9+10+11+12+13+14+15 ) 17. PRIHODI OD FINANSIRANJA 5.dana. rizika naplate kratkorocnih finanijskih plasmana 2. REDOVNI PRIHODI ( 1+2) 4. Prihvatanjem zaloge potrazivanja neophodno je proveriti bonitet zaloznog potrazivanja uz cinjenicu da vrednost zaloznog potrazivanja bude jednaka vrednosti kratkorocnog finansijskog plasmana i sumi kamate na taj plasman. POSLOVNI DOBITAK ( 17 – 14) . ocuvanja vrednosti uloazene u kratkorocni finansijski plasman. Pre svakog aktiviranja kratkorocnog fin. rashodi finansiranja 16. Zarade proizvodnih radnika 9. zarade i zajednicka potrosnja iz finansijskog rezultata ( neproizvodni radnici ) 14. pre se opredeljuje za garanciju treceg lica. Presudan uticaj na opredeljenje menadzmenta preduzeca.

25. 27. te da nakon toga isti kapital supstituiše sopstvenim kapitalom. finansiranje proste reprodukcije i dela proširene reprodukcije iz sopstvenih izvora 2. 2. 23. dugorocno pozajmljeni kapital vrati u ugovorenom roku. 24. Interesi akcionara: ≡ Izdvajanje dela neto dobitka za dividendu radi povecanja njihovog ulozenog kapitala ≡ Izdvajanje veceg dela neto dobitka u pravcu akumulacija jer ċe ona imati utcaja da bilansna vrednost akcija bude visa od njihove nominalne vrednosti. 21. Interesi radnika i menadžmenta se sukobljavaju na relaciji : da li u vecem delu iz neto-dobitka pokriti zarade ili izdvojiti veci deo neto dobitka za akumulaciju ( razvoj preduzeća ). 22. Prostu reprodukciju finansira iz sopstvenih izvora.20. saglasnost učesnika ( s minimalnim konfliktom interesa ) u raspodeli neto dobitka. a da finansiranje proširene reprodukcije obezbedi emisijom nove serije akcija. rezerve preduzeća sa kojim će se pokrivati mogući rizici u poslovanju 3. Finansijska strategija raspodele neto dobitka u preduzeću je dobro postavljena ako ista obezbedjuje : 1.Nrf FAKTOR POSLOVNOG LEVERIDŽA ( 17/19 ) Mp / Pd FAKTOR FINANSIJSKOG LEVERIDŽA ( 19/20) Pd / Bd FAKTOR SLOŽENOG LEVERIDŽA ( 25*26) Pl / Fl Ucesnici u raspodeli neto dobiti su : ≡ Akcionari ( ulagaci ) ≡ Zaposleni radnici u preduzecu ≡ Menadzment preduzeca koji stiti akumulaciju doticnog preduzeca. . 26. Ekonomska težnja menadžmenta je da: 1. BRUTO DOBITAK ( 6-16 ) ILI ( 19-18) porezi i doprinosi iz rezultata ( dobiti ) ucesce ulagaca u zajednickom rezultatu NETO DOBITAK – AKUMULACIJA ( 20 – 21 – 22 ) BRUTO AKUMULACIJA ( 23 – 18 ) Nd .

prevremenu otplatu dugoročnih kredita 6.Pri raspodeli neto dobitka na preduzeće i akcionare. očekivani pad cena gotovih proizvoda na tržistu 5. tako što se iz te veličine zadovoljavaju ulaganjem u prostu i deo proširene reprodukcije uz uspostavljanje dugoročne finansijske ravnoteže u preduzeću. jer stvarna aktiva preduzeća nastaje ulaganjem sredstava u osnovna sredstva i zalihe preduzeća. poreze. 68. Karakteristika svakog finansijskog ulaganja u preduzeće jeste fiksni iznos u obliku kamate koji u osnovi privlači investitora da udje u proces finansijskog ulaganja. Iznos finansijskog ulaganja je finansijski suficit koji nastaje kao višak novčane akumulacije nad ulaganjima u osnovna sredstva i zalihe. ≡ Maksimum akumuliranog neto dobitka se utvrdjuje. prvo se obezbedjuje fiksni iznos dividende a nakon toga iznosi dividende namenjene za vlasnike običnih akcija i to srazmerno njihovom akcionarskom kapitalu. potrebno je realno oceniti koji akumulirani deo neto dobitka (minimum ili maksimum ) obezbedjuje prostu ili deo proširene reprodukcije. a koji deo zadovoljava akcionare putem dividende. Utvrdjivanjem iznosa neto dobitka koji pripada akcionarima. razvojne programe preduzeća 2. Po zvanicnoj metodologiji Centralne banke novčana akumulacija predstavlja razliku izmedju primanja za prodatu robu i usluge i izdavanja za troškove poslovanja ( bez izdavanja za amortizaciju. Menadžment preduzeća se često opredeljuje da se neto dobitak usmeri u rezerve preduzeća sa svrhom obezbedjenja od mogućih rizika u poslovanju. a u drugom preduzeću pasiva zbog obaveza. naknade po izgubljenim sudskim sporovima 4. pokriće gubitka izazvanog nekomercijalnim rizikom i sl. Tako stvorenu finansijsku aktivu treba razlikovati od stvarne aktive preduzeća. retroaktivno povećanje zarada u preduzeću 3. ≡ Minimum akumuliranog neto dobitka se utvrdjuje tako sto se iz te veličine zadovoljavaju potrebe proste reprodukcije i uspostavlja dugoročna finansijska ravnoteža. VRSTE I KRITERIJUMI FINANSIJSKIH ULAGANJA Finansijska ulaganja predstavljaju ulaganja u potraživanja putem kojih se stvara finansijska aktiva ( imovina ) preduzeća. Finansijskim ulaganjem stvara se u jednom preduzeću aktiva zbog potraživanja. zarade i zajedničku potrošnju ). otkup ranije emitovanih prioritetnih akcija 7. . Sredstva rezervi se mogu koristiti za : 1. za doprinose.

kredita ( kratkorocni i dugorocni ) 3. depozita ( dinarskih i deviznih depozita kod banaka ) 4. . finansijske i razvojne sluzbe i sl. obimom izdataka za investicije u osnovna i obrtna sredstva 3. Dakle. komercijalnih zapisa itd. sigurnost ulaganja – stepen obezbedjenosti ulaganja od rizika.Finansijska štednja predstavlja razliku izmedju novčane akumulacije i izdataka za investicije u osnovna i obrtna sredstva. korisnost ulaganja ≡ ekonomska korist ( finansijski rezultat – dobit ) ≡ dodatne koristi : 1) povecanje proizvodnosti rada 2) smanjivanje troskova poslovanja 3) sigurnost nabavke i dopreme sirovina i materijala 4) usavrsavanje ( tehnoloske ) postojecih osnovnih sredstava 5) podizanje kvaliteta asortimana na visi nivo od postojeceg 6) povecanje obima i strukture obrtnih sredstava 7) smanjenje stepena zavisnosti proizvodnog procesa od uvoznih sirovina i repromaterijala 8) veci stepen izvoza gotovih proizvoda 9) ostvarivanje veceg stepena zaposlenosti 10) eliminisanje „uskih grla „ u proizvodnom procesu 11) funkcionalna povezanost nabavne. visinom kamatne stope 6. akcija. ). obimom Na 2. stepenom razvijenosti trzišta finansijskih sredstava 5. novca (depozitni novac i gotovina ) 2. stepenom stabilnosti privrednih kretanja ( stopom inflacije ) 4. odnosno iznosom finansijske štednje ( Fš ). namenom slobodnih finansijskih sredstava i sl. proizvodne. Visina finansijske štednje determinisana je sledecim elementima: 1. Finansijska ulaganja mogu biti u obliku : 1. 2. hov ( obveznica. prodajne. Svaki višak Na identičan je sa iznosom finansijske investicije ( Fi ). Na = Fi = Fš. Opšte prihvaceni kriterijumi finansijskih ulaganja se odnose na : 1.

c. 3. b. ≡ 1. vremenski rok – treba da je usaglašen sa obimom potrebnih finansijskih sredstava za data ulaganja. obicne akcije 2. 4. ◙ Stepen prilagodljivosti je negativan ako je investitoru potreban duzi vremenski period da se prilagodi novonastaloj trzišnoj situaciji. drzavni kapital 5. a. IZVORI FINANSIJSKIH ULAGANJA ( EKSTERNI I INTERNI ) Eksterni izvori : ≡ Dugorocno finansiranje o Sopstveni kapital : 1. 5. dugorocne obaveze : obveznice investicioni krediti krediti razvojnih fondova hipotekarni krediti Kratkorocno finansiranje bankarski kredit menicni kredit kontokorentni kredit klasicni bankarski kredit lombardni kredit zaloga ptrazivanja zaloga zaliha sirovina i gotovih proizvoda . a. 69.trzisnost ulaganja – istice hov jer se iste mogu veoma brzo pretvoriti u novcani oblik ( najlikvidniji oblik imovine preduzeca ) 3. 2. 2. prilagodljivost ulaganja – koliko je preduzece ( investitor ) sposobno da svoja finansijska ulaganja u što kracem vremenskom roku prilagodi promenama privredne situacije. b. ◙ Stepen prilagodljivosti je najviši u uslovima kada se ugovorena ulaganja bez negativnih ekonomskih posledica mogu prekinuti. nominirani kapital o 1. 4. prioritetne akcije 3. trajni ulozi 4.

a. kratkoročna potrazivanja iz poslovanja ( kupci ) 4. potrazivanja od radnika 7. . osnovna sredstva u upotrebi po sadasnjoj vrednosti 2. b. emisija hov blagajnicki zapisi komercijalni zapisi trgovacki krediti avansi od kupaca neplacene fakture od dobavljaca faktoring prodaja kratkorocnih potrazivanja ( prevremena ) prodaja usluga uskladistenja robe Interno i prikriveno finansiranje ≡ interno 1. a. avr 3. Kratkorocno imobilisana sredstva : 1. pretplata dobavljačima i drzavi po osnovu poreza 6. razlika realizacije ( neiskazana dobit ) 2. 4. trajna obrtna sredstva 5. potcenjivanje aktive Dugorocno imobilisana sredstva : 1. sumnjiva i sporna potrazivanja 7. 5. precenjivanje pasive 6. nerasporedjena dobit ≡ prikriveno 1. unapred naplaceni prihodi 3. osnovna sredstva izvan uptrebe 4. b. pvr 5. sezonske zalihe 8. kratkoročni plasmani. neplacene dospele obaveze 4. dati avansi dobavljačima 5. hov 2.3. b. amortizacija 2. osnovna sredstva u pripremi 3. gubitak. dugorocni plasmani 6. a.

METODA NETO SADASNJE VREDNOSTI ≡ Polazi od budućeg ( očekivanog ) prihoda. kako bi se utvrdilo da li će očekivana sredstva biti dovoljna za podmirenje iznosa ukupno uloženih sredstava i ostvarivanje planirane dobiti.70. Dinamičke metode – uzimaju u obzir vreme kao bitan faktor pri izračunavanju ekonomske efikasnosti ulaganja u razvoj preduzeća. Ukoliko je vremenski period povrata ulaganja veći. umesto na tokovima novca 2) Iz obračuna se izostavlja vremensko razgraničenje izmedju primanja i izdavanja novčanih srdstava. ≡ Predstavlja korisnu informaciju za izvodjenje računa oko prihvatanja ili odbacivanja investicionog predloga. koji se putem odredjene diskontne stope svodi na sadašnju vrednost. 3) Jednako se vrednuju efekti investicija u prvoj i u poslednjoj godini ulaganja. te svoju procenu temelje na nekom stanju bez obzira kolika je dužina trajanja uloženih sredstava. k = Pr / ( 1+d)n . ≡ Nedostaci metode : 1) Zasniva se na obračunatim prihodima. Zajednička karakteristika svim ovim metodama jeste da se putem kamate sve buduće veličine svode na sadašnju vrednost. t=I/(P–T) ≡ u praksi se daje prednost odnoj alternativi kod koje je vreme povrata uloženih sredstava kraće. Odnose se na : 1) metoda neto sadašnjih vrednosti 2) metoda interne stope rentabiliteta 3) MAPI metoda METOD POVRATA ULOZENIH SREDSTAVA ≡ putem nje se vrši procena vremena u kojem bi trebao budući prihod od odgovarajućih ulaganja da dostigne obim uloženih sredstava. METODE OCENE I RANGIRANJA INVESTICIONIH PROJEKATA ( METOD POVRATA ULOZENIH SREDSTAVA. utoliko su ulaganja manje rentabilna ( zbog mogućeg rizika ). METOD NETO SADASNJE VREDNOSTI ) Statičke metode – zanemaruju faktor vreme. Obuhvataju metod povrata uloženih sredstava.

≡ Faktori koji uticu na primenu ove metode su : 1) Vremenski period trajanja efekata ulaganja 2) Godisnji iznos prihoda i rashoda 3) Diskontna stopa. a posebno diskont za rashod. . Ako je NSV ( “k”) veća kada se diskontuje prihod nego kada se diskontuje rashod. Ako je zbir diskontovanih tokova novčanih sredstava jednak nuli ili veći od nule. ≡ R = Is . tada se predlog investicionog projekta prihvata.≡ pri izračunavanju NSV potrebno je izračunati posebno diskont za prihod. 71. ciji je zadatak da izjednaci ukupna ulaganja u razvoj sa sadasnjom vrednoscu buducih neto-prihoda. METODE OCENE I RANGIRANJA INVESTICIONIH PROJEKATA ( METOD INTERNE STOPE RENTABILITETA I MEDJUSOBNA USLOVLJENOST METODA PROCENE INVESTICIONIH PROJEKATA ) METODA INTERNE STOPE RENTABILITETA ≡ Identicna je sa diskontnom stopom. tada se investiciono ulaganje prihvata i donosi se pozitivna odluka o istom ≡ Nedostatak : postoji vise resenja pa je relativno tesko doneti odluku o pravom resenju. tada se moze reći da je sadašnja vrednost ulaganja pozitivna i obrnuto. ≡ Simbol „d“ predstavlja traženu stopu povrata. ≡ Investicioni projekat ce biti prihvacen i ako je sadasnja vrednost priliva veca od sadasnje vrednosti odliva novcanih sredstava. ≡ Ako se vrši izbor izmedju dve alternative tada je najpovoljnija ona koja daje najvišu NSV. MEDJUSOBNA USLOVLJENOST METODA PROCENE INVESTICIONIH PROJEKATA ≡ Metode ISR ( povrata ) i metode NSV daju isti predlog odluke : prihvatiti ili odbaciti investicioni projekat. ≡ ISP bice prisutna ukoliko je suma godisnjeg prihoda > sume godisnjih rashoda.∑ Np / ( 1+d)n Odluka o ulaganjima se donosi na osnovu uporedjenja izracunate ISP sa nekom odredjenom minimalnom stopom rentabiliteta ( rezultat prethodnih investicionih aktivnosti ) ≡ Ako je stopa rentabiliteta veca od odredjene minimalne stope .

zatim utvrdjivanjem prednosti jednoga nad drugim. tada je pristutan pad sadašnje vrednosti buducih novcanih primanja i rast sadašnje vrednosti novcanih izdavanja.≡ Kada je d = 0. ≡ Visoka ISP pretpostavlja visoku stopu reinvestiranja. Faktor „suprotan minimum“ utvrdjuje se na osnovu: 1) Korisnog veka eksploatacije osnovnog sredstva 2) Prosečnog nivoa inferiornosti osnovnog sredstva 3) Godišnjeg iznosa troškova investicija. prihvata se predloženi projekat po metodi ISR. metoda NSV stvara uslove za ispravno rangiranje medjusobno isključivih projekata. ≡ Putem ove metode treba dati odgovor na pitanje o mogućnostima ( opravdanosti ) zamene starog sa novim ( superiornim ) osnovnim sredstvom. ≡ Kada je d > 0. ≡ Da bi se mogla doneti investiciona odluka . odnosno tehnologijom. NSV= ukupna novcana primanja – ukupna novcana izdavanja doticnog investicionog projekta. dolazi se do zaključka o mogućoj investicionoj aktivnosti. nužno je da se za taj iznos neamortizovane vrednosti povećavaju investicioni troškovi novog „superiornijeg“ osnovnog sredstva. Kod metode NSV stopa reinvestiranja biće ista za sve predložene investicione projekte. 243. A ime je dobila po institutu The Machinery and Allied Product Institute of America ( Mašinski i proizvodni institut iz Amerike ). ≡ Stopa reinvestiranja = minimalni povrat sredstava u odnosu na raspoložive mogućnosti preduzeća. . ≡ Pošto se staro ( inferiorno ) osnovno sredstvo zamenjuje pre isteka njegovog eksploatacionog perioda ( amortizacionog veka ). METOD MAPI ≡ Postavio je američki ekonomista Džordž Terborg. ≡ Ako je trazena stopa rentabiliteta manja od interne stope rentabiliteta. ≡ Polazi od činjenice da na investicione odluke ne smeju uticati samo podaci o knjigovodstvenoj vrednosti i otpisu osnovnih sredstava. Terborg predlaže projektovanje faktora „ suprotnog minimuma“ i za staro i za novo osnovno sredstvo. ≡ Za razliku od metode ISR. ≡ Grafikon str. Uporedjivanjem starog i novog osnovnog sredstva prema sva tri kriterijuma. 72.

sr) / Epst (os. preduzeca. prihod po osnovu svih novcanih primanja ostvarenih posedovanjem aktive hov ( npr. vremenski period eksploatacije. ≡ Po MAPI metodu potrebno je izračunati i „suprotni minimum“ novog osnovnog sredstva Smn i izvršiti njegovo uporedjenje sa Sms.sr. sr. njegov eksploatacioni vek i 3.Da bi se izračunao godišnji iznos likvidacione vrednosti starog osnovnog sredstva. neophodno je znati njegovu: 1. diverzifikuju plasmani i minimiziraju rizici. pojedinaca ili institucionalnih investitora. Pod portfoliom hov podrazumeva se skup finansijskih instrumenata razlicitih vrsta i razlicitih karakteristika. prihod po osnovu promene vrednosti hov 2. ) = Oist (os. 73. likvidacionu vrednost. Cilj svakog portfolia : minimiziranje rizika putem diverzifikacije plasmana ( više plasmana sa malim iznosima ). Da bi se izracunao godišnji iznos kamate na ukupnu likvidacionu vrednost starog osnovnog sredstva. Prinos po osnovu portfolia hov ostvaruje se na dva nacina : 1. .sr moze se izvršiti sa novim superiornijim os. zamena starog inferiornog os. Sinv (os. Za investicionu strategiju se kaze da je dobro postavljena ako se putem nje optimira investiranje.sr) Ako je Sms > Smn . 2. koji su u vlasništvu kompanija. dividenda ). neophodno je važecu kamatnu stopu primeniti na likvidacionu vrednost. Pri tome se polazi od formule: Smn = sve pod koren 2ig + (ki – g)/2 Godišnji stepen inferiornosti novog osnovnog sredstva se dobija ako se stave u odnos operativna inferiornost postojećeg osnovnog sredstva i dosadašnji period eksploatacije postojećeg osnovnog sredstva. ≡ Veličina „suprotni minimum“ starog osnovnog sredstva se dobija kada se saberu : 1) Operativna inferiornost 2) Godišnji iznos likvidacione vrednosti 3) Godišnji iznos kamate na ukupnu likvidacionu vrednost. DIVERZIFIKACIJA INVESTICIONOG PORTFOLIA I MERENJE RIZIKA INVESTICIONOG PORTFOLIA Portfolio podrazumeva kombinaciju dve ili više hov ili nekih drugih delova aktive.

Standardna devijacija predstavlja ukupni ( totalni ) rizik portfolia. Poticu iz ekonomskog i politickog okruzenja investitora. relativnim indeksom sistematskog rizika beta.. Efekat diverzifikacije zavisi od korelacije ( medjusobne uslovljenosti ) hov koje su ukljucene u portfolio. Prednost portfolio investiranja pociva na cinjenici. 2. odnosno veća je i nesigurnost investitora po pitanju portfolia. Primena modela prinosa hov podrazumeva razdvajanje ukupnih prihoda na sistematski i nesistematski deo prihoda. tada je moguc i veci uticaj diversifikacije na smanjenje rizika ocekivanog prinosa. standardnom devijacijom 2. sistemske rizike – podjednako uticu na sve vrste aktive i vezani su za funkcionisanje trzišta kapitala. tada je veċa i mogućnost disperzije budućih prinosa od očekivane vrednosti. Beta ( β ) predstavlja meru sistematskog rizika koji se ne može diverzifikovati. Svi rizici koji uticu na manje ostvarenje prihoda od ocekivanog mogu se svrstati u: 1. Kada je veċa standardna devijacija. Diverzifikacijom portfolia smanjuje se ukupan obim rizika i izlozenost investitora doticnom riziku. Putem nje se utvrdjuje disperzija prinosa oko očekivane vrednsoti.Prihod po osnovu portfolia hov izracunava se na sledeci nacin : Ppft = (V1 – V0 + D1 ) / V0 Ocekivani prinos po osnovu potrfolia predstavlja srednju ( ocekivanu ) vrednost ili najverovatniju vrednost. ciji se prinos krece u razlicitim smerovima ( jedni rastu. Diverzifikacijom portfolia vrši se kombinacija dve ili više hov. tako da se pojedinacni prinosi kompenziraju drzanjem portfolia. Ukoliko je manja korelacija izmedju hov u portfoliu. da je moguce maksimirati efekte investiranja ( maksimirati prinos ) uz istovremeno minimiziranje rizika po osnovu diverzifikacije portfolia. To je stepen osetljivosti prinosa portfolia hov u odnosu na prinose svih hov na tržistu. nesistemske rizike – vezani su za pojedinacne hov i pojedinacne kompanije koje ih emituju. drugi opadaju ). MERENJE RIZIKA INVESTICIONOG PORTFOLIA Rizik investicionog portfolia se moze meriti na dva načina : 1. Dakle: Tp ( hov ) = α + β * Stp + ε .

sigurno investiranje u hov ( očekivani prinos je u visini nerizične stope. 0) investiranje u rizične hov ( očekivana stopa prinosa je proporcionalno veća za faktor tržišne osetljivosti portfolia . Model vrednovanja kapitalne aktive ( CAPM model ) spada u najstarije modele odredjivanja cene akcija. APT model ( teorija arbitraznog odredjivanja cene ). Premija rizika = očekivana stope prinosa portfolia . β < 0 ). zaključak je da se rizik investiranja meri sa standardnom devijacijom budućeg prinosa u odnosu na očekivani prinos ulaganja. β > 0 ) 3. Na osnovu CAPM modela moguće je predvideti : 1. sve dok se cene ovih hov ne ujednače. da aktiva ( hov ) sa istim sistemskim rizikom treba da imaju istu očekivanu stopu prinosa. Prema tim pretpostavkama: 1. . tržište kapitala treba da bude perfektno. investitori treba da imaju ista očekivanja o budućim prihodima i rizicima na hov 5. Modelom CAPM meri se odnos izmedju sistemskog rizika i stope prinosa na hov. Pretpostavke pravilne primene CAPM modela odnose se na ponašanje investitora i uslove koji vladaju na tržištu kapitala. investiranje u hov ispod prosečne trzišne osetljivosti ( obezbedjuju manji očekivani prinos od tržišnog prinosa.Rizik budućeg prinosa meri se disperzijom verovatnoće prinosa u odnosu na očekivani prinos . Ako su prinosi razliciti. investitori treba da imaju zajednički vremenski period za odluku o ulaganju 4. tada je reč o nerizičnom ulaganju. tada se uravnotežavanje postiže trgovanjem sa hov na tržistu kapitala. rizik se treba meriti standardnom devijacijom portfolio prihoda 3. Osnovni princip ovog modela jeste. MODELI VREDNOVANJA HOV ( CAPM I APT MODEL ) Najčešće primenjivi modeli vrednovanja hov su : 1. 74. Model CAPM je poznat kao „zakon jedinstvene cene“. tržište treba da čine investitori koji nisu skloni riziku 2. multiplikator CAPM 3. CAPM model ( odredjivanje cene uloženog kapitala u hov ) 2.stopa prinosa na nerizične transakcije. S obzirom da se kao statistički izraz disperzije koristi standardna devijacija. β = 2. Ako je standardna devijacija = 0 . što znači da hov koje su izložene istom nivou rizika treba da imaju isti prinos. CAPM model se može postaviti i u obliku premije rizika ( viška prinosa ).

stope prinosa i oblik krive prinosa 4. ≡ Aukcijska prodaja – karakteristicna je kriterijalnost.u razlici prinosa na nisko i visoko kvalitetne obveznice 3. odnosno da na ocekivani prinos od hov ne utice samo jedan faktor vec vise faktora. Model pretpostavlja da se sa premijom rizika ( viskom prinosa) kompenizraju pored opsteg trzisnog rizika i svaki pojednicni „ekstra trzisni „ rizik. ≡ Tenderska prodaja – posmatra se vise kriterijuma : ≡ visina novcanih sredstava koji se nudi za kupovinu kapitala. Sprovodi se samo u slucajevima kada je velicina preduzeca na nivou malih i srednjih preduzeca i kada postoje za kupovinu preduzeca zainteresovani kupci. kao sto su rizici buducih prihoda od rada.inflacije. nepredvidjene promene u industrijskoj proizvodnji 2. AUKCIJSKA PRODAJA PREDUZECA – POJAM I KARAKTERISTIKE I FAZE JAVNE AUKCIJE Javna aukcija – metod privatizacije preduzeca i to javnim nadmetanjem kupaca preduzeca. postojala je neophodnost korekcije CAPM modela. Na aukciji ce biti proglasen kupcem onaj ucesnik koji ponudi najvisu cenu. --------------------------. rizici o mogucem investiranju u buducnost.Model CAPM multiplikatora polazi od pretpostavke da je investitor izlozen jedino riziku buduce cene hov. odnosno samo prisustvo cene koja se nudi pri kupovini doticnog kapitala. Model se zasniva na pretpostavci da investitor menja cenu u potrazi za vecim profitom. Model APT ( arbitrazno odredjivanje cene aktive ) bazira se na arbitraznim dokazima. odnosno imovine. 75. S obzirom da su investitori izlozeni i drugim rizicima. a sve u skladu sa unapred utvrdjenim pravilima prodaje. Ekonomski faktori koji uticu na portfolio hov: 1. ---------------------------. rizici inflacije. Arbitraza u modelu znaci iznalazenje dve ili vise hov koje su sustinski iste. . ---------------------------. ≡ iznos novcanih sredstava koji ce se investirati u kupljeno preduzece ≡ uslovi socijalnog programa i sl. njihovu kupovinu po nizoj ceni i kratkorocnu prodaju po visoj ceni.

Komisija za aukciju : ◙ vrsi kontrolu prodaje preduzeca putem javne aukcije. domaca pravna i fizicka lica koja nisu izmirila poreske obaveze . Zaposleni imaju pravo na 30 % vrednosti kapitala bez ikakve naknade ( isti se privatizuje u korist radnika ) kao i na pravo kupovine 70% kapitala preduzeca koje se privatizuje. upucuju javni poziv 4. ◙ potpisuje zapisnik o toku odvijanja javne aukcije. organizuju obilazakk preduzeca. ◙ predstavnik preduzeca koje se privatizuje. navode se uslovi ucesca na aukciji. ◙ donosi mere za one ucesnike koji ometaju tok javne aukcije. ◙ registruje sva zainteresovana lica . a to je drzavni kapital preduzeca u visini do 70% njegove vrednosti. ◙ komisija za sprovodjenje aukcije. Direktni ucesnici aukcije : ◙ aukcionar koji vodi postupak aukcije. kontrolisu ispravnost programa privatizacije i isti odobravaju za javnu aukciju 2. ◙ zastupnik kupca koji ucestvuje na aukciji. Postupak sprovodjenje javne aukcije je u nadleznosti Agencije za privatizaciju i Beogradske berze koje : 1. Javna aukcija ima definisan predmet prodaje. ◙ imenuje aukcionara i njegovog pomocnika. kao i strana fizicka i pravna lica. ◙ odrzava red dok tece aukcija. Kupci na aukciji mogu biti : domaca fizicka i pravna lica. vrse sve pripreme za sprovodjenje javne aukcije 3. Kod nas se javna aukcija odrzava u prostorijama Beogradske berze. pocetna prodajna cena preduzeca i rezultati po zavrsetku prodaje. ◙ proglasava da je aukcija uspela/neuspela.Javnost aukcijske prodaje podrazumeva da se pre sprovodjenja aukcije upucuje javni poziv na ucesce na aukciji. imenuju komisiju za aukciju 5. Pravo ucesca na aukciji nemaju : 1.

2. podnosenje prijave i uplata depozita od strane zainteresovanih kupaca i. aukcionar zapocinje postupak aukcije. pokretanje procesa privatizacije a. oglasavanje prospekta o aukciji c. 2. 3. AUKCIJSKA PODELA PREDUZECA – SPECIJALNA JAVNA AUKCIJA I SREDSTVA JAVNE AUKCIJE Na specijalnoj javnoj aukciji . clanovi komisije kao i pravna lica u vlasnistvu clanova komisije. 76. Aukcionar tri puta javno oglasava svaku ponudu i ako nema novih ponuda .domaca pravna i fizicka lica koja su u duznickom odnosu prema preduzecu koje se privatizuje 3. FAZE : 1. Nakon isticanja ponude oglasava se prodaja preduzeca na aukciji. Aukcionar poziva sve prisutne potencijalne kupce da zapocnu medjusobno nadmetanje. imenovanje komisije za sprovodjenje aukcije d. kupovina aukcijske dokumentacije f. Aukcionar poziva potencijalne kupce da istaknu svoju ponudu kako bi mogla zapoceti aukcija. objavljivanje javnog poziva za aukciju e. Putem nadmetanja potencijalni kupci uvecavaju pocetnu cenu i formiraju prodajnu cenu preduzeca. . potpisivanje Ugovora o cuvanju poverljivih podataka doticnog preduzeca g. Aukcija se sprovodi tako da se pocetna cena umanjuje sve do isticanja ponude prvog potencijalnog kupca. Aukcionar prvo javno istice pocetnu cenu aukcije preduzeca. preduzece je prodato i aukcija je zavrsena. sam postupak sprovodjenja javne aukcije Utvrdjenim datumom i vremenom odrzavanja aukcije. iniciranje postupka aukcije b. izrada programa aukcije c. prikupljanje ponuda zainteresovanih kupaca d. To je ustvari najvisa ponudjena cena toga dana na aukciji za doticno preduzece. priprema javne aukcije a. stvaranje uslova za obilazak preduzeca h. aukcionar polazi od nove pocetne cene koja predstavlja gornju granicu raspona procenjene vrednosti preduzeca. Ovim putem se umanjuje pocetna cena sve do nivoa vrednosti uplacenog depozita. procena vrednosti preduzeca b. odobravanje prijave ucesnika na javnoj aukciji. definisanje metoda koji ce se primeniti u postupku aukcije. a isto predstavlja donju cenu procenjene vrednosti doticnog preduzeca.

Sredstva dobijena od javne aukcije preduzeca uplacuju se na racun budzeta Republike Srbije. 5 % za finansiranje razvoja infrastrukture teritorije gde je sediste prodatog preduzeca 3. 5% za finansiranje razvoja infrastrukture lokalne samouprave gde je sediste prodatog preduzeca 4. podatke o ucesnicima aukcije 2. izrecene mere ucesnicima aukcije od strane Komisije 8. AUKCIJSKA PODELA PREDUZECA – ZAVRSNA PROCEDURA AUKCIJE I POSTAUKCIJSKI POSTUPAK Prema zakonskoj regulativi nadgledanje celokupnog toka aukcije . 5% za finansiranje programa ekologije. Upisivanjem prodajne cene u pripremljen nacrt ugovora. 5 % za naknadu nacionalizovane imovine 5. Za javnu aukciju se kaze da je neuspela : 1.Ugovor o prodaji preduzeca putem javne aukcije zakljucuje se posle okoncanja postupka aukcije i javnog proglasavanja kupca preduzeca. prigovore podnete od strane ucesnika aukcije 7. pocetnu aukcijsku cenu 4. povereno je Komisiji za aukciju. isti ima vaznost o prodaji preduzeca i potpisuje se od strane Agencije i ovlascenog predstavnika preduzeca. ako na aukciji prisustvuje samo jedan kupac i ne prihvati pocetnu cenu 3. ako na specijalnoj aukciji ni jedan potencijalni kupac ne ponudi barem prodajnu cenu koja je u visini polozenog depozita. poslednju cenu postignutu na aukciji 5. 77. podatke o kupcima na aukciji 3. vracanje dugova po republickim garancijama i pokrice troskova prodaje vezanih za postupak privatizacije itd. 10 % se uplacuje u republicki fond za penziono i socijalno osiguranje zaposlenih 2. Od ostvarenih sredstava javne aukcije : 1. sastav Komisije za aukciju . Zapisnik o toku aukcije vodi lice koje je odredila Komisija za aukciju. tri poslednje ponude na aukciji 6. ako se na aukciji ne pojavi ni jedan kupac 2. Zapisnik o aukciji treba da sadrzi podatke : 1. Za javnu aukciju se kaze da je uspela ako je prisutno javno nadmetanje potencijalnih kupaca i ukoliko se u nadmetanju postigne najvisa moguca prodajna cena doticnog preduzeca. To lice je zaduzeno da svojim potpisom potvrdi verodostojnost podataka o aukciji.

centralni registar hov u roku od 3 dana od dana zakljucenja ugovora o prodaji 2. kada se utvrdi da bi se kupovinom narusio princip slobodne trzisne konkurencije. Znacajan posleaukcijski postupak odnosi se na objavljivanje rezultata aukcijske prodaje. najsiru javnost putem sredstava javnog informisanja i objavljivanja aukcijske prodaje u Sluzbenom glasniku Republike Srbije 3. 78. putem oglasne table u doticnom preduzecu. amortizacija b. . ako kupac nije prihvatio da potpise zapisnik o aukciji 5. ako ucesnik aukcije ne zeli da prihvati prodajnu cenu 3. Zapisnik o aukciji potpisuju predsednik i clanovi komisije za aukciju. ako je ucesniku auckije izrecena mera udaljenja sa aukcije od strane Komisije 4. akumulirani neto dobitak d. Izvori samofinansiranja se u globalu dele na : 1. Svi ucesnici aukcije koji nisu stekli svojstvo kupca imaju pravo na povrat depozitnih sredstava i to u roku od 15 dana od dana odrzavanja aukcije. IZVORI SAMOFINANSIRANJA – NETO DOBITAK ( AKUMULACIJA ) Pod pojmom samofinansiranja podrazumeva se onaj oblik finansiranja procesa reprodukcije koji se vrsi iz vlastitih sredstava preduzeca. Depozitna sredstva nece biti vracena u slucajevima: 1. Ako se depozitna sredstva ne vrate u tom roku . ako kupac nije platio kupoprodajnu cenu u predvidjenom vremenskom roku. tada ucesnici aukcije imaju pravo da pored glavnice naplate i zateznu kamatu.9. Kupoprodajna cena predstavlja poslednju cenu koja je utvrdjena aukcijskim nadmetanjem. Agencija za privatizaciju obavestava : 1. Ona se umanjuje za iznos depozita koji je uplatio kupac. interne a. vreme pocetka i zavrsetka aukcije podatke o licu koje je vodilo zapisnik o aukciji. ako se zainteresovani kupac kome je odobrena prijava nije registrovao za ucesce na aukciji 2. 10. Sastavlja se u 4 primerka. jedan prodavcu i jedan kupcu. naplata glavnice dugorocnih plasmana c. Aukciju je moguce otkazati samo u izuzetnim slucajevima.. Dva primerka idu Agenciji za privatizaciju. zaposlene u preduzecu i menadzment preduzeca o rezultatima aukcije. efekte revalorizacije koji se nadoknadjuju iz ukupnog prihoda.

Ako su efekti rev. jer se neto dobitak raspodeljuje na radnike. U uslovima inflacije propisuje se revalorizacija aktive i pasive preduzeca. tada i to predstavlja interni izvor samofinansiranja preduzeca. U praksi se cesto ostvaruje visa prodajna cena akcija od njene nominalne vrednosti. b. Naplatom glavnice dugorocnih plasmana vrsi se njihova mobilizacija u novcana sredstva ( gotovinu ). pa zato ona i predstavlja interni izvor samofinansiranja. Samo deo neto dobitka koji preduzece akumulira radi finansiranja razvoja ili obezbedjenja rezervnog kapitala predstavlja interni izvor. d. a. te ako se tako ostvareni dobitak umanji za obaveze po osnovu tudjih izvora ( kamate ) i poreza na dobit preduzeca. ≡ Efekti revalorizovane pasive povecavaju vrednost pasive i predstavljaju negativan efekat revalorizacije. c. Ukoliko preduzece odlaze placanje dividende na povlascene akcije za odredjeni vremenski period. tada njihova negativna razlika povecava rashode preduzeca i pokriva se iz ukupnog prihoda. Neophodno je voditi racuna da kamate i dividende kao prinosi koj se ostvaruju po osnovu dugorocnih plasmana ne predstavljaju izvor samofinansiranja iz razloga sto su one sastavni deo ukupnog prihoda preduzeca. Ne predstavlja ceo neto dobitak ( akumulacija ) interni izvor. akcionare. Neto dobitak se dobija kada se od ukupnog prihoda oduzmu svi rashodi. Preduzece emisijom akcija formira akcionarski kapital preduzeca i to u visini nominalne vrednosti prodatih akcija. ≡ Efekti revalorizovane aktive povecavaju vrednost aktive i predstavljaju pozitivan efekat revalorizacije. vlasnike trajnih uloga i preduzece kao celinu. tada njihova razlika predstavlja emisioni dobitak koji se iskazuje na pasivi bilansa stanja. . Taj deo ukupnog prihoda koji sluzi za pokrice negativnih efekata revalorizacije predstavlja interni izvor samofinansiranja preduzeca.2. odnosno neto finansijski rezultat koji je preduzece ostvarilo u toku poslovne godine. Ako se dividenda konvertuje u dividendnu akciju tada se u preduzecu povecava akcionarski kapital i izvor eksternog samofinansiranja. eksterne emisije akcija novih trajnih uloga trecih lica ulaganja kapitala inokosnog vlasnika prodaje dugorocnih obveznica iznad nominalne vrednosti. Akumulirani neto dobitak. Pasive > efekata rev. Aktive .

jer se putem nje omogucava zamena starog za novo osnovno sredstvo u uslovima kada su ona funkcionalno dotrajala. a diskont ( zbog prevremene njihove isplate ) predstavlja smanjenje sopstvenih izvora preduzeca kao i proces samofinansiranja. Momentom dospeca dugorocnih obveznica vrsi se njihova isplata po nominalnim vrednostima pri cemu premija predstavlja izvor samofinansiranja. Utvrdjivanje vrednosti osnovnog sredstva se moze vrsiti po : 1. uvecana za troskove dopreme i montaze. . AMORTIZACIJA KAO IZVOR SAMOFINANSIRANJA Polazna osnovica svakog sistema amortizacije jeste nabavna cena osnovnog sredstva.sr. 79. a potom osnovu i eksternog izvora samofinansiranja preduzeca. Nabavna vrednost os. kao i ostale izdatke neophodne da bi os. Ta specificnost se ogleda u tome da ona ne povecava obim sredstava. – stvarni izdaci koji su nastali pri nabavci os.sr. Prodaja dugorocnih obveznica iznad nominalne vrednosti predstavlja izvor samofinansiranja. konacnoj reprodukcionoj ceni.sr. Pitanje je : koju vrednost osnovnih sredstava treba reprodukovati ? vrednost osnovnog sredstva mora se prilagoditi onoj vrednosti ( a ne ulozenom kapitalu ) koja ce predstavljati njegovu reproduktivnu vrednost. montaze. osposobilo za svoje funkciju. Utvrdjivanje vrednosti os.sr.Svaki novi trajni ulog treceg lica i ulaganje kapitala inokosnog vlasnika predstavljaju povecanje akcionarskog kapitala. po ceni na dan bilansiranja. Kontinuelnim uskladjivanjem osnovice amortizacije s nastalim kretanjima cena ukupan iznos obracunate amortizacije se pribilizava prvobitnoj nabavnoj vrednosti. Obuhvata nabavnu cenu koja je uvecana za troskove dopreme.sr. nabavnoj vrednosti 2. Amortizacija predstavlja specifican oblik samofinansiranja. prema konacnoj reprodukcionoj ceni polazi od cene novog nabavljenog osnovnog sredstva. Osnovicu za obracunavanje amortizacije predstavlja nabavna cena os. Utvrdjivanje vrednosti os. Osnovna svrha amortizacije jeste reprodukovanje vrednosti osnovnih sredstava. Nabavna cena – cena iskazana u fakturi ili u nekom drugom dokumentu ( u nabavci ) koja je dobavljacu placena kao kupoprodajna cena. vec vrsi transformaciju sredstava iz materijalnog oblika u novcani oblik.sr. dnevnoj ceni 3. Ta vrednsost mora biti ocuvana u celini. prema dnevnoj ceni polazi od procene osnovnog sr.

sto znaci da je stalno sadrzana u prodajnoj ceni proizvoda. kombinovanom metodu obracuna amortizacije – polazi od pozitivnih karakteristika napred iznetih metoda. Posto da je . da bi se taj iznos sredstava iz perioda u period smanjivao. Amortizacija os. Utvrdjeni amortizacioni Iznos se svake godine ravnomerno ukalkulise u cenu proizvda. sredstva amortizacije se vise koriste za potrebe prosirene reprodukcije. Samo obracunata amortizacija se uzima kao izvor samofinansiranja.sr. pri naplati potrazivanja od kupaca. Ako je vek trajanja osnovnih sredstava duzi od amortizacionog perioda. Ako se u prvi plan istice dinamika reprodukovanja osnovnih sredstava. da bi se ta sredstva iz perioda u period povecavala. progresivnom metodu obracuna amortizacije – polazi od pretpostavke da se u pocetnim periodima izdvaja manje sredstava amortizacije. Uslov da bi amortizacija bila izvor samofinansiranja jeste da je pokrivena prihodom od naplacene realizacije.Amortizaciju treba transformisati u novcani oblik nakon realizacije gotovih proizvoda ( naplatom tih proizvoda ) na trzistu. Ovi metodi polaze od postavke da je moguce utvrditi prosecan vek upotrebe osnovnih sredstava i njihovo ekonomsko zastarevanje. proporcionalnom metodu obracuna amortizacije – polazi od utvrdjene vrednosti koja cini osnovicu za obracun amortizacije i realno procenjenog veka trajana os. Metodi obracuna amortizacije : 1. metod vremenske amortizacije 2. ne koriste krediti. koji se koristi za samofinansiranje zavisi od : ≡ metoda obracuna ≡ duzine amortizacionog perioda. Nakon toga. Kada se za nabavku os. kombinovani metod obracuna amortizacije. Amortizacija je sadrzana i u gotovini.sr. se prvo transformise u robni oblik obrtnih sredstava jer je ista sadrzana u zalihama nedovrsene p-nje. zalihama gotovih proizvoda i u potrazivanjima od kupaca. moze se govoriti o: 1. amortizacija se transformise u potrazivanja od kupaca jer je sadrzana u prodajnoj ceni realizovanih gotoivh proizvoda. 4. i gotovih proizvoda. Obim amortizacije. metod funkcionalne amortizacije 3. 3. jer je u likvidnom obliku i predstavlja mobilizaciju osnovnih sredstava u gotovinu. To je vazno jer se jedan deo obracunate amortizacije nalazi u zalihama nedovrsene p-nje.sr. degresivnom metodu obracuna amortizacije – u pocetku se izdvaja veci iznos sredstava amortizacije. 2.

Naziv kredit potice od lat reci credium. ULOGA I VRSTE KREDITA Pojam kredita kao oblika finansijskog ulaganja vezuje se za poverenje koje predstavlja jedan od najvaznijih momenata. trzista novca i realizacijom robe. sto znaci kredit ili zajam.amortizacija u ovom trecem obliku likvidna. funkciju kontrole privrednih tokova. funkciju razvoja medjunarodnih privrednih odnosa 4. Ova funkcija je prepustena bankarskim organizacijama koje vrse prikupljanje slobodnih novčanih sredstava : . POJAM. Zajam predstavlja pogodbu po kojoj je jedna ugovorna strana spremna ustupiti drugoj ugovornoj strani u vlasništvo odredjeni iznos novčanih sredstava. credere sto znaci verovati. funkciju likvidnosti i stablinosti proizvodnog procesa 3. funkciju prikupljanja ( mobilizacije ) sredstava 2. Kreditni odnos kao ekonomska kategorija obavlja sledece vazne funkcije: 1. a mogu pozajmiti i pokretne stvari . odnosno od reci credo. Često se pojam finansiranja poistovećuje sa pojmom kreditiranja. a duznik ima potrebu za sredstvima da bi finansirao odredjenu privrednu aktivnost. umesto pojama kredita. Sa teorijskog gledsta : kredit predstavlja imovinsko – pravni odnos izmedju poverioca i duznika u kojem poverilac svoja novcana sredstva ustupa duzniku na odredjen vremenski period i pod odredjenim uslovima. Kreditni odnos je objektivno uslovljen postojanjem robne proizvodnje. Kreditni odnos se zasniva izmedju poverioca ( davaoca kredita ) i duznika ( trazioca kredita ) u uslovima kada poverilac zeli svoja raspoloziva sredstva najcelishodnije iskoristiti. pojam zajma. 80.odnosi se na mobilizaciju svih novčanih sredstava koja su usitnjena i privremeno van proizvodne i prometne funkcije. Mora se sprovoditi ako cene osnovnih sredstava porastu godisnje najmanje za 5 %. Revalorizacija osnovnih sredstava – postupak uskladivanja knjigovodstvene vrednosti osnovnih sredstava s tekucim trzisnim vrednostima. U literaturi se često navodi. Pojam finansiranja je šira ekonomska kategorija koja se odnosi na aktivnost obezbedjenja novčanih sredstava iz različitih izvora za finansiranje tokova reprodukcije. ona zato i predstavlja interni izvor samofinanisranja. U sirem smislu reci pojam kredita se vezuje za pojam uzivati kredit u smislu uzivanja poslovnog uspeha u odredjenoj sredini. Funkcija prikupljanja ( mobilizacije ) sredstava .

izvozni 4. robni krediti – ili komercijalni. reguliše ponuda i tražnja i ubrzava razvoj poslovnih procesa. sanacioni III. Prema ekonomskoj nameni: 1. Kreditni odnos predstavlja regulator ponude i traznje novčanih sredstava na trzistu novca. .• • • otvaranjem racuna svojim klijentima obavljanjem finansijskih poslova u ime klijenata prihvatanjem njihove štednje uz obezbedjenje naknade ( kamate) za isto. kontinuitet proizvodnje. uvozni 5. Ovu kontrolu spovode bankarske organizacije. proizvodni 2. naturalni – najstariji oblik kredita putem kojeg su davani i vraćani krediti u naturalnim dobrima 2. emisionom politikom Centralne banke. Kontrola se ostvaruje stalnom kontrolom poslovanja preduzeca koja se kreditiraju. potrošački 3. PODELA I. Zahvaljujuci kreditu kupci se na trzistu pojavljuju kao potrosači i u onim slučajevima kada nemaju dovoljno sopstvenih sredstava. II. Funkcija razvoja medjunarodnih privrednih odnosa – putem kredita daje se bankarska podrška izvoznicima u delu obrtnih sredstava. novčani . krediti za osnovna sredstva – investicionog su karaktera i u f-ji nabavke ili izgradnje osnovnih sredstava. otkupni 6. Funkcija likvidnosti i stablinosti proizvodnog procesa – putem kreditnog odnosa u procesu reprodukcije održava se permanentna likvidnost privrednih preduzeca. Funkcija kontrole privrednih tokova – preko kredita se dopunjavaju privredni tokovi novom kolicinom novca. kako bi premostili vremenski period odgodjenih plaćanja ( od ulaganja u privredni proces do realizacije i naplate istog deviznim prilivom iz inostranstva ). regulišu tržišni odnosi. krediti za obrtna sredstva – u funkciji su obezbedjenja novcanih sredstava za potrebe nabavke koje su u f-ji procesa proizvodnje 2. 3.daju se i vracaju u novcu. daju se u robi.Prema upotrebi 1. a vracaju u novcu. Prema obliku : 1.

. pokrivene ( realne ) – davalac kredita obezbedjuje se pokricem iz kojega se moze naplatiti ukoliko se kredit od strane duznika na vreme ne vrati poveriocu. trgovinske 5. Nrp. izgradnju fabrika i sl. 2. V. 3. srednjorocni. cesiju potrazivanja. bankarske .njegova otplata se vrsi ravnomerno godisnje ili polugodisnje. Odobreni kredit uz dostavljanje menice. Prema duzniku 1. Prema placanju kamate 1. amortizacione ( anuitetne ). agrarne VII. domace . komunalne 2. dugorocni – odobravaju se na period od 5-20 godina i investicionog su karaktera.nego simbolicnu proviziju kao naknadu za koriscenje kredita. 5. duzniku koji je domiciliran u drugoj zemlji. Prema roku trajanja 1. zanatske 3. drzavne 6. Prema nacinu vracanja 1. Interkalarna kamata IX. Oni su budzetskog karaktera i cilj im je da se putem njih potpomogne odredjena budzetska aktivnost. licne ( personalne ) – davalac kredita se oslanja iskljucivo na poverenje duznika. javne – odobravaju drzavne ili javne finansijske institucije.odobravaju bankarske organizacije i najvise su zastupljeni u obliku kratkorocnih kredita za finansiranje obrtnih sredstava u sferi tekuce reprodukcije. industrijske 4. 3. masina. jednokratne – vracaju se u celini u ugovorenom roku 2. kratkorocni – odobravaju se sa rokom vracanja od jedne godine. 2. 2. VIII. Redovna kamata b. Kao pokrice za poverilac uzima : lombard. 4. hipoteku. Prema vrsti obezbedjenja kredita 1. 3.odobravaju se na period od jedne do pet godina i sluze za finansiranje odredjene proizvodne aktivnosti ciji je period izgradnje duzi od poslovne godine. kamatne – nose sa sobom odredjeni iznos ugovorene kamate 2. a. VI. obrocne ( u ratama ) – vracaju se prema ugovorenim rokoiima otplate pojedinih delova kredita ( obroka ).odobravaju poverioci koji imaju domicil u istoj zemlji u kojoj je domiciliran i duznik. Koriste se za nabavku investicione opreme. inostrane – odobrava poverilac. zadruzne – odobravaju zadruge u cilju finansijskog potpomaganja svojih clanova u periodu kada im nedostaju novcana sredstva. beskamatne – ne nose kamatu. garanciju i hov. Prema poveriocima 1. a u izuzetnim slucajevima i do dve godine.IV.

XII. iskoriscenje – stvarno iskorisceni iznos kredita u odredjenom vremenskom periodu. Ako bi prosecna kamatna stopa dostigla nivo opste profitne stope. manipulativni – karakteristicni su za medjunarodni platni promet. bankarski kredit odnosno njegova visina kao stanje odnosa ponude i traznje na finansijskom trzistu. Kamatna stopa moze da varira izmedju nule i profitne stope. XI. odobravaju se preduzecima a da se pri tome ne definise njihova striktna namena vec samo delatnost doticnog korisnika kredita. i sluze za pokrice novcanih sredstava koja su poslata postom u vremenskom periodu dok ne stignu u banku. odnosno iskazana je procentualno na 100 novcanih jedinica za vreme od jedne godine. K’ = Kg / Bk * 100 Kamatnu stopu odredjuju dve determinante : 1. Profitna stopa je maksimalna granica kamatne stope.X. Pojavni oblici kamatnih stopa su : 1. Prema statistici 1. rokove koriscenja kredita i slucajeve kada se manipulativni kredit ne moze koristiti. 81. Kod njih je neophodno definisati ugovornu visinu kredita. Samo se u teorijskoj pretpostavci moze staviti znak jednakosti izmedju potrebnog kapitala u industriji i raspolozivog bankarskog kapitala. Kako se cena kredita u koriscenju naziva kamatom. Prema upotrebi kredita 1. kamatna stopa predstavlja odnos velicine godisnje kamate i visine bankarskog kredita. kamatna stopa se javlja kao izraz cene kredita. nominalna ( ugovorna ) kamatna stopa . postanski – kratkorocni krediti cija se rocnost krece od 3-5 dana. prestao bi interes kapitaliste za bankarskim kapitalom. Prema tome. Poznato je marksisticko shvatanje kamate kao dela viska vrednosti. kamata kao izraz nivoa cene za odredjenu vrednost kapitala 2. namenski – pri odobravanju se striktno namenjuju za odredjenu poslovnu aktivnost tako da se ne mogu upotrebiti za neku drugu namenu. 2. odobrene – predstavljaju gornji limit do kojeg duznik moze da koristi kredit u odredjenom vremenskom periodu 2. 2. opsti – imaju siri krug namene. Ostale vrste kredita 1. koji kapitalista oduzima od radnika. KAMATNA STOPA KAO CENA KAPITALA Kamata predstavlja naknadu u novcu za privremeno ustupanje ili koriscnjenje novcanih sredstava.

2. 3. 4. 5. 6.

stvarna kamatna stopa realno pozitivna k’ realno negativna k’ relativna ( proporcionalna ) k’ komforna k’

Nominalna ( ugovorna ) kamatna stopa – ugovorena k’ izmedju davaoca i trazioca kredita po kojoj se vrsi obračun kamata na dati ( plasirani ) kredit. Postoje dve vrste nominalne k’: ≡ fiksna nominalna k’ – upisana je u ugovor o kreditu, po njoj se vrsi obracun kamate sve do momenta konacnog povratka kredita. ≡ varijabilna nominalna k’ – promenljiva je u vremenskom periodu otplate kredita. Njena visina se moze utvrditi preko : 1. vazece k’ na finansijskom trzistu u momentu obracuna kamata, 2. vazece stope inflacije u momentu obracuna kamata. Stvarna kamatna stopa je visa od nominalne k’. Uslov za njenu primenu jeste da se korisnik kredita obavezuje da u periodu dok koristi kredit oroci odredjeni iznos novcanih sredstava ili da na svom racunu drzi avista ( po vidjenju ) novcana sredstva. Ks= [ ( Kp – Knp ) / ( K – Od ) ] X 100 Realno pozitivna k’ egzistira u uslovima kada je nominalna k’ odnosno stvarna k’ veca od stope inflacije. Krp = Ks – Si Realno negativna k’ egzistira u uslovima kada je stopa inflacije veca od nominalne i stvarne k’. Krn = Si – Ks Relativna k’ – proporcionalni deo od godisnje k’ za obracunski period na koji se primenjuje. Ako je iznos godisnje k’=12%, tada je iznos polugodisnje k’= 6%, iznos kvartalne k’=3% ( 12/4) ili iznos mesecne k’ = 1%. Komforna k’ = diskontovana godisnja k’ na obracunski period ( mesec, dva meseca, sest meseci ), na koji se primenjuje u toku godine. Putem nje se obezbedjuje da se godisnja k’ ne menja pri obracunu kamate u toku godine. Njenom primenom se obezbedjuje jednakost izmedju nominalne i stvarne k’ u toku godine. ( 1 + Nk ) d/365 Kk = 100 * ( -1)

100 82. POJAM, MOTIVI I CILJEVI ZAJEDNICKIH ULAGANJA Inostrane investicije u kojima postoji zajdnicko preduzetnistvo, zajednicka dobit i zajednicki rizik, a iste su u funkciji ulaganja kapitala u odredjenu zemlju fizickog ili pravnog lica nazivaju se joint business ventures ili zajednicko poslovno ulaganje. U jednom delu Zapadne Evrope preovladjuje misljenje nemackih ekonomista prema kojima pod ulganjem kapitala u stranu zemlju treba podrazumevati i odobrene kredite inostranim preduzecima, a ne samo ulaganja u proizvodna i trgovinska preduzeca. • Stanoviste francuskih ekonomista obuhvata poslove kojima se preuzima kontrola u inostranom preduzecu, koja se bave ne samo industrijskom i poljoprivrednom , vec i trgovinskom i bankarskom delatnoscu. • U ekonomiji Engleske postoje gledista da uz pojam zajednickih ulaganja treba obavezno ukljuciti i sve oblike interesa i vlasnistva kapitala. • U SAD postoje gledista da se u zajednicka ulaganja uvrste i multinacionalne kompanije, isticuci da u pogledu svojine i poslovnog odlucivanja tu preovladjuje nacionalni kapital date zemlje i njeni drzavljani.

U neka uslovno opredeljujuca obelezja zajednickih ulaganja spadaju:
1. da su u pitanju medjunarodne investicije različitih deviznih rezidenata ( u

različitim zemljama se nalaze investitori ) 2. da su to ulaganja na duzi vremenski rok 3. podrazumevaju investiciona ulaganja u osnovna i obrtna sredstva 4. da vlasnistvo nad kapitalom i upravljačka kontrola kapitala nisu opredeljujuci faktori kao kod klasičnih direktnih investicija. 5. da joint venture poduhvati podrazumevaju ulaganja kapitala i ulaganje tehnologije. U nasoj ekonomskoj teoriji ne postoji celovito obrazlozenje inostranih ulaganja u domicilna preduzeca. Naglasava se i ucesce u dobiti koja je ostvarena ucescem u zajednickom poslovanju, uz iskljucenje vlasnistva nad sredstvima za proizvodnju. Istice se znacaj ubrzanog prodora tehnoloskog progresa putem zajednickih ulaganja, tako da se najveci broj ekonomista slaze da su u pitanju visi oblici ekonomske saradnje sa inostranstvom, u osnovi kojih je opredeljenje ulaganja stranog kapitala u domicilne poslovne tokove preduzeca.

Prema tome, ekonomske odrednice pojma zajednickih ulaganja trebale bi da sadrze sledece elemente : 1. zajednicka ulaganja u nasim uslovima nastaju ulaganjem sredstava stranih pravnih i fizickih lica u domicilna preduzeca 2.podrazumevaju zajednistvo poslovnih ciljeva i ekonomskih interesa, kao i aktivan odnos domaceg i stranog ulagaca 3.ne predstavlja svojinski odnos privatnog i drzavnog vlasnistva, vec pravo na koriscenje sredstava, na povracaj svojih ulozenih sredstava i efekte ostvarene iz zajednickog ulaganja ( poslovanja ) 4. zajednicko ulaganje je po pravilu dugorocan posao usmeren ka ulaganju sredstava u proizvodne tokove reprodukcije. Osnovni cilj zajednickih ulaganja je pozitivan finansijski rezultat ( dobit ) iz kojeg ce strani partner kao i domace preduzece ostvariti neto – dobit ( profit ) i izvrsiti njenu raspodelu. Ako bilans uspeha zajednickog ulaganja ne iskaze pozitivan rezultat tada zajednicko poslovanje nema ekonomskog smisla zato sto izostaje realna mogucnost da se ulozena sredstva stranog lica vrate doticnom ulagacu, u istom ili uvecanom obimu. Ako bi finansijski rezultat bio marginalan ( odnos cena kostanja = prodajna cena ), strani ulagac ne bi ostvarivao naknadu za koriscenje ulozenih sredstava, a tokom zajednickog poslovanja ne bi dolazilo ni do povrata tih sredstava. Ako bi finansijski rezultat bio negativan ( cena kostanja > prodajna cena ), strani ulagac bi bio ne samo uskracen za naknadu za privredjivanje tim sredstvima, vec bi njegov ulog bio umanjen i za ucesce u pokricu gubitka srazmerno ucescu u finansijskom rezultatu ( neto dobiti ). Pri ostvarivanju dobiti, moguca su dva modaliteta : 1. direktni i 2. indirektni modalitet. Ovi modaliteti daju osnovno obelezje ekonomskog odnosa u zajednickim ulaganjima.
Shema - Raspodela dobiti zajednickih ulaganja Cjv > Tjv = ∆ Frjv – kt(jv) - po(jv) = NBb(jv) ∆Dbdu ∆ Dbsu Tdu (m + i + r ) Tsu (m +i + r + p ) + ∑Dbsu

Za razliku od ciljeva treba razlikovati motive kako na strani domacih ulagaca tako i na strani inostranih partnera. Na strani domacih ulagaca, kao korisnika stranih sredstava, motivi se grupisu u dve grupe : 1. motivi okruzenja 2. motivi preduzeca. Motivi okruzenja se odnose na :
1. unosi se inostrana akumulacija, koja povecava investicioni potencijal zemlje i

ubrzava investicione cikluse 2. Povecava se izvoz, najmanje u visini deviznih sredstava neophodnih za transfer dobiti stranog partnera. 3. ukljucuje se domicilno preduzece u medjunarodnu podelu rada i medjunarodnu tehnolosku kooperaciju, sto ubrzava unosenje savremene i visokoproduktivne tehnologije u privredne procese 4. ubrzava se struktura promena u privredi doticne zemlje. Motivi domicilnog preduzeca su veoma razliciti i ne moraju u celini biti zastupljeni u jednom ugovoru tipa joint venture. Grupisu se na sledeci nacin: 1. izgradnja novog pogona 2. uvodjenje nove procesne tehnologije sa koriscenjem inostranih licenci, patenata, know – how i slicno. 3. obezbedjenje deviznih sredstava i repromaterijala za kontinuelno odvijanje procesa proizvodnje. 4. ukljucivanje faktora naucno-tehnickog progresa u proizvodne procese radi snizavanja troskova proizvodnje, troskova prodaje i povecanja proizvodnosti rada. 5. razvijanje sistema marketinga radi povecanja proizvodnje i prodaje...... Za razliku od motiva okruzenja, motivi domicilnih preduzeca su uvek individualizovani i vazeci samo za dato preduzece u datom ugovoru zajednickog poslovanja. Zato je neophodno da oni budu prepoznatljivi i medjusobno dopunjujuci. Motivi ulaganja stranih partnera se odnose na :
1. plasman „ slobodnog” dela kapitala i to najčesce u kombinaciji sa tehnologijom

( know-how, oprema i novac ) 2. mogucnost trajnog plasmana svojih proizvoda i usluga u joint venture aranzmanima cime se produzava prisustvo na trzistu korisnika investicionih sredstava 3. mogucnost podmirivanja sopstvenih potreba iz joint venture proizvodnje 4. specijalizacija proizvodnje u sopstvenom preduzecu

marketing i icena prava sadrzaji nezasticene industrijske svojine. ostala oprema. Ucesce u osnivackom kapitalu preduzeca ( kupovina akcija. osvajanje trzista zemalja u razvoju putem zemlje u kojoj je sediste joint venture i sl. proizvodne usluge i sl. na sredstva reprodukcionog materijala i usluga. Iz grupe ena prava zasticene industrijske svojine. 5 drugi .). zig. od deviza preko stvari. Pri oceni motivacije stranog partnera treba imati u vidu cinjenicu da on uglavnom racuna na trziste zemlje u kojoj ulaze kapital. udela. licence. 6. inovacije. objekti drustvenog standarda. 83. OBLICI ZAJEDNICKIH ULAGANJA Ulozi stranih partnera mogu se iskazivati u svim oblicima imovinske vrednosti. infrastruktura. reprodukcioni materijal.5. zgrade. Ulaganje radi koriscenja dobijene koncesije. polufabrikati. sve do zasticenih i nezasticenih prava. poreske olaksice i sl. U motivacijama stranog partnera uvek polazi bar od dve pretpostavke : 1. 3 4 Zastic Patenti. trajno unapredjenje uslova rada. da u toj zemlji postoji trajan nedostatak kapitala. Nezast Know-how. da se radi o relativno nizim tehnoloskim znanjima u zemlji u kojoj se ostvaruju zajednicka ulaganja 2. ) 2 Osnov Zemljiste. masine i uredjaji. delovi zajednickih sredstva sklopova. transportna sredstva. niza osnivacka ulaganja. procesna na sredstva oprema. konverzija potrazivanja po inostranim kreditima. oblici sadrzaji 1 Novca Konvertibilne valute od znacaja za finansiranje : opreme. koriscenje komparativnih prednosti zemlje u kojoj je sediste joint venture ( jeftina radna snaga. izgradnja i koriscenje objekata na odredjeno vreme „tajm sering” Obrnta Sirovine. trajni ulozi u domaca preduzeca i sl. industrijski model i sl. trgovacka marka.

Pokretna dobra obuhvataju sve vrste i sadrzaje opreme za vrsenje delatnosti u oblasti : elektroprivrede. Kod pokretnih dobara treba uociti i dva uslovna obelezja : • Strani partner direktno ulaze opremu iz investicione specifikacije • Oprema se nabavlja uvozom iz deviznih sredstava koje je strani partner ulozio u zajednicko poslovanje. mogu se pojaviti problemi vezani za promenu kursa.Tabela – Oblici zajednickih ulaganja Novcana sredstva podrazumevaju uplatu odredjenog novcanog iznosa ( u stranoj valuti ) u korist zajednickog poslovanja . industrije. Nekretnine jesu oblici i sadrzaji koje unosi preduzece bilo da raspolaze takvim aktivnim osnovnim sredstvima. uglavnom sadrzajno poznatih i jasno odredjenih u propisima o zajednickim ulaganjima. i ≡ u valuti uplate ( moze biti precenjena ) odnosno devizama kojima ce strani partner izvrsiti obavezu. saobracaja i sl. Ovakvu novcanu obavezu je bitno dvostrano odrediti : ≡ u valuti ugovora ( moze biti podcenjena ) kako je obaveza iskazana investicionim predracunom. ako su ista u funkciji proizvodnih investicija. sumarstva. Ukoliko se ne uoci ovakvo razlikovanje valuta. Moguce je da se i deo novcanih sredstava upotrebi za pribavljanje nekretnina. to je obligacija stranog partnera. Materijalna dobra obuhvataju veoma siroku grupu sredstava. poljoprivrede. ugostiteljstvo i turizam. . bilo da raspolaze izvorima sredstava za njihovo pribavljanje i aktiviranje u zajednicko poslovanje. odnosno pokretnih i nepokretnih dobara. u uslovima kada je u pitanju uspesno visegodisnje poslovanje. po pravilu. iako je to u prakci izuzetak i javlja se pretezno u reinvestiranju. uz stetne posledice devalvacije za inostrano i domicilno preduzece. obrtnih sredstava. Kao i opreme za trgovinu.

primalac takvog oblika ulaganja stranih sredstava upravo u tome ocekuje relativno brz i pouzdan razvoj. Know-how nema granica jer se odnosi na svako znanje i iskustvo potrebno za racionalnu proizvodnju i uspesno poslovanje. kao oblici i sadrzaji industrijske svojine. Osnovno tehno-ekonomsko obelezje know-how je njegova sposobnost neogranicenog prenosenja izmedju davaoca i primaoca usluga. Know – how. znanje i iskustvo. u cijoj osnovi stoji nacelo da se prava industrijske svojine odredjuju nacionalnim zakonodavstvom svake drzave. najneposrednije su vezana za definiciju Pariske konvencije. uz uslov da su potpisnicima konvencije garantovana posebna minimalna prava. . bilo da se odnose na zasticena prava industrijske svojine. organizacije procesa rada i metode prodaje. sirovine i repromaterijal najcesce su u obliku trajnih obrtnih sredstava. 1. postaje novi oblik transfera tehnickog. prirucnika. tako da se najcesce govori o upravljackom.Pokretna dobra. procesnih metoda i organizacionih tehnika. Prenosi se na primaoca licencnim ugovorom. nacrta. • Rec je o proceni vrednosti na osnovu kojih se donose investicione odluke i otvaraju poslovne knjige . bilo da obuhvataju nezasticena prava. strucnog i poslovnog znanja. tehnickom i komercijalnom know-how. iskustava. koja se odnose na stvari. jer bi bilo vise nego stetno da takva specifikacija sirovina i materijala sadrzi supstancu koja se proizvodi u domicilnoj privredi. a takav ugovor se obradjuje u slozenije ugovore medju koje spada i ugovor o ulaganju sredstava stranih lica u domaca preduzeca. PROCENA VREDNOSTI ZAJEDNICKIH ULAGANJA Procene materijalnih i nematerijalnih dobara se najcesce grupisu oko dva elementa : inicijalne procene. 84. Nematerijalna dobra. S jedne strane. nacina koriscenja masina. to je oblik akumuliranog minulog rada u kapitalu stranog partnera koji ga sada likvidno ne kosta gotovo nista. S druge strane. znacajna su i slozena kategorija zajednickih ulaganja. tehnickih specifikacija. koja se odnosi na predracunske vrednosti u momentu otpocinjanja zajednickog poslovanja. Materijalna prava. Moze da se sastoji od tehnoloskih formula. narocito izmedju razvijenih industrijskih sistema i preduzeca zemalja u razvoju. Za njega je to najkraci put do privrednog uspeha zahvaljujuci koriscenju tudjih znanja. Predvidja se da za takva pokretna sredstva treba da postoji i posebno odobrenje Saveznog sekretarijata za spoljnu trgovinu. ali koji poprima vrednost kapitala u nesrazmeri sa stvarnim troskovima. pronalazaka.

potrebno je u procenu uneti : a. 2. Ako je u zajednicko ulaganje ulozeno danas 100 $. Knjigovodstvene vrednosti uloga su izvedene iz stanja u knjigama osnovnih sredstava. Ona se izvode iz pojave : “da je sadasnja vrednost novcane jedinice manja nego juce. Najcesce su to nabavne vrednosti umanjene za izvrsene otpise. Povrat stranog uloga podrazumeva povrat nominalne vrednosti uloga bez ikakvih promena po osnovu inflacije i ostalih monetarnih depresijacija. kada se pojedina dobra ( ulozi ) vrednuju po cenama dobavljaca. Povrat uloga nastaje iz cetiri razloga : 1) zbog isteka vazenja ugovora o zajednickom ulaganju (redovan povracaj) 2) zbog raskida ugovora ( prevremen povracaj ) 3) zbog prestanka funkcionisanja domaceg preduzeca 4) zbog prenosa uloga na trece lice. a jos manja sutra nego sto je danas”. Inicijalne procene uticu na ukupnost ekonomskih odnosa time sto se preko ovih vrednosti uspostavljaju odnosi u raspodeli dobiti iz zajednickog poslovanja. Kada je u pitanju koriscena procesna oprema moze se desiti da se. bilo da je u pitanju redovno ili povremeno okoncanje zajednickog poslovanja. Trzisne vrednosti predstavljaju relativno jednostavan slucaj. knjigovodstvene vrednosti 3. Likvidacione procene vrednosti uloga na dan povrata uloga izvode se iz opstih obelezja dugorocnih ulaganja.likvidacione procene. Sve ove vrednosti su izvedene dogovorom te se one svode na tri moguce procene : 1. Da bi se za takvu opremu utvrdila realna vrednost . strani ulagac treba da primi kroz N godina ( na ime povracaja ) 100+ x $. preuzimanjem knjigovodstvenih vrednosti preceni strani ulog i stvore uslovi za neravnopravno ucesce u dobiti joint venture jedinice. trzisne vrednosti 2. uzimajuci u obzir i uslove konkurencije. b. procenjene vrednosti. faktor trzisnog dispariteta faktor tehnicke korisnosti. kako bi sadasnja vrednost njegovog uloga u momentu povracaja bila priblizna vrednosti na pocetku investiranja. . koja se odnosi na konacne vrednosti u momentu povracaja uloga. • Rec je o proceni diskontnih vrednosti kojima rok placanja dospeva redovnim ili prevremenim zakljucivanjem poslovnih knjiga.

80.Promena nominalne vrednosti uloga u zavisnosti od izvora valute U prvom slucaju strani partner povlaci ulog koji je ulozio ( nominalnu vrednost ).00 .000 din -20.saldo. kurs 100. protuvrednost 80.Kada se nominalna vrednost stranog uloga vodi u odredjenoj stranoj valuti.000$ 80.000$ 1.000 din. strani ulog treba tretirati onako kako je materijalno zastupljen : novcane uloge vratiti u valuti u kojoj su uneti. materijalna dobra vratiti u stanje tehnicke sposobnosti. kurs 80. kurs 100.000 din. U nasoj privrednoj praksi postoje dvojaka gledista na povracaj uloga.000 din 1.00 Likvidacioni zakljucak ( razlika ) 2. ulog u stranoj valuti .000 din 100. odnosno nadoknaditi samo neamortizovani deo. .00 Likvidacioni zakljucak ( razlika ) 1. tako da ce primiti manje od nominalne vrednosti uloga koji je ulozio.decembar 2005.000 $ 800 $ -200 $ Stanje kriticnog Tabela .decembar 2004.00 saldo. Pozicija dana osnov 1. njena dinarska protuvrednost je razlicita u raznim periodima i to zavisno od dnevnog kursa.decembar 2004. medjutim domace preduzece za tu vrednost ostvaruje negativnu kursnu razliku koja umanjuje ukupan prihod. U drugom slucaju strani partner je ostecen zbog devalvacije. Ulog u domacoj valuti input.input.decembar 2005. kurs 80. odnosno dobit. Tako. a nematerijalne investicije vratiti kao dokumentaciju.

dolazi se do kategorije neto dobitka iz zajednickog ulaganja. 85. DOBIT I GUBITAK ZAJEDNICKIH ULAGANJA Zajedničko ulaganje ima posebna obeležja u dobiti. Kod povrata ulog+dobit. gubicima i rizicima. Realizacijom proizvoda i usluga zajedničkog poslovanja ostvaruje se prihod putem koga treba nadoknaditi materijalne troškove i amortizaciju sredstava. Najvažnija zakonska stanovista ove vrste su : 1) pravo stranog lica da srazmerno svom doprinosu učestvuje u dobiti ostvarenoj zajedničkim poslovanjem 2) prava stranog lica na povrat uloga 3) rizici zajedničkih ulaganja koji se uredjuju ugovorom o zajedničkom poslovanju ( partneri zajednički snose rizike ) 4) pravo stranog partnera da sredstva po osnovu učešća u dobiti transferiše u inostranstvo ili da ih ponovo uloži u zajednička ulaganja sa domaćim partnerom 5) obaveze partnera da gubitak nastao u zajedničkom poslovanju pokriju srazmerno učešću u dobiti iz zajedničkog poslovanja. strani partner povlaci nominalnu vrednost uloga kao i neku sumu naknade za vremensko obezbredjivanje uloga. Bruto dobitak ( kao razlika izmedju ukupnog prihoda. Ova obeležja opredeljuju ekonomsku suštinu odnosa koji se uspostavljaju izmedju domaćeg preduzeća i stranog lica. iz razloga sto je obaveza domaceg partnera kao nosioca zajednickog poslovanja da nadoknadi institucionalne obaveze ( poreze i doprinose ). iznos vrednosti ulozenih sredstava iskazan prema vrsti valute . materijalnih troskova. Ne moze se ocekivati da ce strani ulagac pristati na povracaj samo nominalne vrednosti uloga. amortizacije i ukalkulisanih zarada ) ne deli se na ulagace. kao i ukalkulisane bruto zarade radnika. Procena uloga in fine (fajn) predstavlja treci nacin povrata uloga stranog partnera. Izdvajanjem poreza i doprinosa iz bruto finansijskog dobitka. Parametri za utvrdjivanje relativnih odnosa ili apsolutnih iznosa u ostvarenoj dobiti mogu biti : 1. kada je njemu poznato da ulog opada s vremenom trajanja ugovora. Neto dobitak se deli na deo koji pripada domacem ulagacu i na deo koji pripada stranom ulagacu i to srazmerno ulozenim sredstvima i drugim ugovorenim kriterijumima.Povracaj uloga plus dobit predstavlja drugi nacin povrata uloga stranog partnera. Ovaj nacin podrazumeva neku vrstu revalorizacije salda ( preostalog dela uloga ) “kriticnog dana”.

kamata na tudji kapital joint venture 5. . Dbo (j. dobit za oporezivanje joint venture ( 3 – 4 ) 6. neto dobit joint venture ( 5 – 6 ) 8.v) – porez na dobit zajednickih ulaganja. ∑ T (j.Raspodela ostvarenog rezultata iz zajednickih ulaganja 1. dobit joint venture ( 1.v) . porez na dobit joint venture 7.v) – po (j.ukupan prihod zajednickih ulaganja. Tabela . ukupan prihod joint venture 2. On ima pravo ucesca u raspodeli neto dobiti srazmerno ucescu u osnivackom kapitalu. Db (j.v) = S(j. Ako je zajednicko ulaganje u obiku dugorocnog ulaganja: ≡ tada je ucesce ulagaca u raspodeli srazmerno zbiru trajnog kapitala i iznosa dugorocnog ulaganja.v) – kamate na tudja sredstva iz zajednickih ulaganja. a ne srazmerno ucescu u vrednosti ukupnog kapitala.v) – neto dobit zajednickih ulaganja.v) = Db (j.v) – dobit zajednickih ulaganja.∑ T (j.po (j. udeo ulaganja partnera u joint venture ∑ P (j.v) – dobit za oporezivanje zajednickih ulaganja.2 ) 4.v) – ukupni troskovi zajednickih ulaganja. Ndb (j. ≡ Prava ulagaca su trajnog karaktera ≡ ulagac postaje suvlasnik kapitala preduzeca i nema pravo na povrat uloga. vrednost cene ulozenog rada u procesu stvaranja i plasiranja predmetnog proizvoda i usluge. Ako je zajednicko ulaganje samo u obliku trajnog kapitala: ≡ tada ce ulagaci ucestvovati u raspodeli neto dobiti srazmerno njihovom ucescu u trajnom kapitalu. ukupni troskovi joint venture 3.v) ∑ P (j. kt (j. trajnog uloga ( kupovinom akcija investitora ) dugorocnih ulaganja kombinacijom trajnih uloga i dugorocnih ulaganja.v) .v) – kt (j.v) – finansijski rezultat zajednickih ulaganja.vrednost ulozenog rada na stvaranju predmetnog proizvoda 3. S(j. Sredstva u zajednickim ulaganjima mogu biti ulozena u vidu : - 2.v)Ndb (j.v) = Dbo (j.

2. Obaveze su partnera da pri raspodeli neto dobitka deo izdvoje za rezerve opste ili posebne namene. Ucesce partnera u zajednickoj dobiti : ∑ Db (j. On ucestvuje u upravljanju preduzecem i ucestvuje u ostvarenoj dobiti srazmerno ucescu u trajnom kapitalu uvecanom za njegov deo uloga koji mu do tada nije povracen.procenat udela uloga stranog partnera .v) ∑ Db (j. U uslovima kada se javlja prirastaj gubitka ( ∆ G ) zbog gubitaka na supstanci. odnosno za rizik koji se sa velikom verovatnocom ocekuje. Ostatak neto dobitka rasporedjuje se izmedju ulagaca srazmerno njihovom ulozenom kapitalu. Usu % . Gubitak nastaje kada se ukupni troskovi poslovanja ne mogu pokriti ukupnim prihodom [ ∑ P(j. zajednicka ulaganja ulaze u finansijske teskoce sa negativnim posledicama koje ukazuju da : gubitke moraju nadoknaditi domaci i strani partneri u zakonskom roku.v) * Usu % = Db (j. . Ako je odstupanje pozitivno.v) . tada partner koji je isto produkovao ima pravo na povecanje svog dela neto dobiti na teret dela neto dobiti drugog partnera i obrnuto. ukoliko strani partner ne pokrije gubitak u zakonskom roku umanjuje mu se ulog srazmerno njegovoj vrednosti 1.≡ prava ulagaca vremenski traju dok se ne izvrsi povrat glavnice dugorocnog ulaganja.dobit koja pripada stranom ulagacu. Isto vazi i za domaceg partnera.Isto tako on moze ostvarenu dobit. ≡ uloziti u zajednicko poslovanje tako da poveca udeo svog poslovanja ≡ ulozena sredstva moze da ulozi i u neko drugo preduzece sklapanjem ugovora o ulaganju sredstava sa doticnim preduzecem.v) ] Pokrice gubitka snose partneri u zavisnosti od procentualnog ucesca uloga svakog partnera u zajednickom ulaganju.v) < ∑ T (j.neto dobit joint venture. Strani partneri imaju pravo da izvrse transfer dobiti ostvaren zajednickim ulaganjem i to u skladu sa deviznim i drugim propisima. Db (j. ≡ Ulagac postaje vlasnik prava da mu se ulog u celini povrati. Raspodeljeni delovi neto dobiti koriguju se subjektivnim odstupanjem stvarnih od standardnih troskova.v) .

transferi i retransferi I Nacelo ekonomske efikasnosti Kriterijumi : 1. NACELO FINANSIRANJA ZAJEDNICKIH ULAGANJA Nacela finansiranja obuhvataju : 1. zajednicko ulaganje se moze i prevremeno okoncati. prosecni b. poremeceni pariteti prodajnih i nabavnih cena. On to svoje pravo prenosi u narednu godinu. Strani partner ne ucestvuje u dobitku u godini u kojoj je nastao gubitak. troskova rada i koriscenja usluga ovi fakori su izrazajni u uslovima kada su utrosci direktnog materijala po jedinici proizvoda daleko veci od standardizovanih utrosaka. tada se povracaj ne vrsi sem ukoliko je ugovoreno da se isti vrsi iz poslovnih sredstava preduzeca. 86. neadekvatan stepen iskoriscenja kapaciteta ovaj faktor je prisutan u uslovma manjeg fizickog obima proizvodnje. dugorocnost i stabilnost privredjivanja 5. menje realizacije i nepromenjenih fiksnih troskova. nizak nivo efikasnosti sredstava ( koeficijenta obrta ). kapitalni koeficijent a. ukljucivanje u medjunarodnu podelu rada 3. 4. neadekvatni utrosci direktnog materijala. 3. Ako su tokovi reprodukcije vise godina takvi da je prisutan gubitak. granicni ( min. Razlozi narusenih pariteta su : promena asortimana proizvoda slabljenje konkurentske pozicije proizvoda na trzistu brzi rast nabavnih od prodajnih cena u uslovima inflacije povecanje troskova materijala.3. 2. pravicni ekonomski odnosi 6. zajednistvo u dobiti i riziku 4. ukoliko je ugovoren povracaj vrednosti uloga iz ostvarenog dobitka. Neophodno je utvrditi uzroke gubitaka i ispitati mogucnosti izlaska iz zone gubitaka. nacelo ekonomske efikasnosti 2. Negativan uticaj na zajednicki dobitak imaju : 1. / max ) - . energije i sl.

stopa akumulativnosti c. vrednost supstituta b. supstitucija uvoza a. procenat vrednosti supstituta u ukupnom uvozu 3. IV Dugorocnost i stabilnost privredjivanja 1. produktivnosti ( Q / R ) . odnos godisnje realizacije i kapaciteta proizvodnje b. udeo ulagaca a. procenat izvoza od ukupne realizacije 2. prosecna godisnja vrednost svih inputa u devizama i dinarima (uvoz ) b. izvoz a. neto izvozni koeficijent ( 6/5 ) III Zajednistvo u dobiti i riziku 1. odnos amortizacije. prosecne godisnje vrednosti svih outputa u devizama i dinarima (izvoz ) c. vrednost uloga domaceg partnera i ukupne dobiti b. koeficijenti kapitalizacije a. neto devizni efekti a. akumulacije i ucesca u dobiti prema vrednosti drustvenog proizvoda ( joint venture ) c. stopa dobiti II Ukljucivanje u medjunarodnu podelu rada 1. odnos dobiti i vrednosti ulozenih sredstava b. ocekivana dobit b. ugovoreno vreme trajanja zajednickog ulaganja.2. udeo i iznos dobiti stranog partnera 2. vrednost uloga stranog partnera i ukupne dobiti 3. udeo i iznos dobiti domaceg preduzeca b. vrednost izvoza ( kvantitativno ) b. koriscenje kapaciteta a. faktori kapitalizacije a. rentabilnost a.

AVANSI. cena kapitala a.UCESCE. odnos zaliha i obrtnog fonda c.  Ucesce se javlja u slucaju kada dobavljac pomaze kupcu radi prosirenja njegovih kapaciteta i kupovine robe u jos vecem obimu. Transferi a. Udeo reinvestirane dobiti u ukupnoj transferisanoj dobiti b.2. SPECIFICNI OBLICI FINANSIRANJA PREDUZECA . Udeo deviznih transera dobiti u ukupnoj dobiti b. Odnos ukupne dobiti u dinarima i ukupne dobiti u devizama c. b ) i pocetnog deviznog kursa iz ugovora 2. V Pravicni ekonomski odnosi 1. Odnos deviznog kursa ( red. Devizni – dinarski obracuni a. odnos ugovorene i ostvarene stope dobiti b. udeo stranog partnera kao dobavljaca u materijalu i uslugama b. profit izvan dobiti a. sredstava u ukupnim sredstvima poslovnog partnera . te je zainteresovan za sto bolji njegov poslovni rezultat. udeo indirektne dobiti u ukupnoj dobiti 2. likvidnost i ravnoteza na dugi rok a. udeo deviznih sredstava i materijalnih dobara u vrednosti stranog uloga ( u % ) VI Transferi i retransferi 1. Udeo dobiti placene u dinarima i isporukom proizvoda c. . preduzece ulagac stice pravo na srazmerno ucesce u rezultatu poslovanja korisnika sredstava. koeficijent optimalne likvidnosti b. odnos ostvarene stope dobiti i investicione kamate c. PRETPLATE I BESPOVRATNO FINANSIRANJE I UCESCE  Oblik finansiranja poslovnih partnera koji se ostvaruje tako sto preduzece koje ima slobodna novcana sredstva ( finansijer ) ulaze ista u poslovni kapital drugog preduzeca u cilju finansiranja njegnih poslovnih potreba. Likvidacione vrednosti po oblicima 87. br.  Ucescem sopstvenih fin. zbir naknada za privredjivanje i revalorizovanog iznosa.

kako bi isti prosirio svoje proizvodne kapacitete i obezbedio kontinuitet snabdevanja svog kupca.  Za primaoca avansa je znacajno to sto pribavlja finansijska sredstva pre isporuke robe koju koristi za proizvodnju unapred ugovorene robe. Takodje.  Subvencije i kompenzacije se najčesce ostvaruju putem : premija. odnosno usluge.  Predstavljaju finansiranje dobavljaca od strane kupaca  U slucajevima kada prodavac poziva buduce kupce na pretplatu.  Krajnji cilj – poboljsanje ekonomskog i finansijskog polozaja subjekata privredjivanja.  Avans – isplata novcanog iznosa unapred za robu koja ce naknadno biti isporucena ili za uslugu koja ce naknadno biti izvrsena.  Za davaoca avansa to je obezbedjenje da ce kupljenu robu dobiti prema uslovima iz ugovora. kupac moze putem ucesca da finansira dobavljace.  Izvori fin. subvencije  Razni oblici finansijske pomoci koju razni davaoci pruzaju preduzecima. II AVANSI  Primenjuje se kada je u pitanju finansiranje povecanih poslovnih potreba kod preduzeca. regionalnog razvoja. regresa i dotacija. kompenzacije . III PRETPLATE  Vrste avansa putem kojih se preduzeca odredjenih delatnosti finansiraju unapred sistemom prikupljanja novcanih sredstava od svojih buducih kupaca u protuvrednosti buduce robe. To je najcesce roba koja je specificna po svojim karakteristikama. on im tada pruza i izvesne pogodnosti ( prioritet u isporuci ) kao i snizenu cenu zbog koriscenja finansijskih sredstava. spoljne trgovine i sl. uz iskljucenje rizika prodaje. sredstava za bespovratno fin. su budzeti i fondovi drzavnih institucija  Danas se pojavljuje samo kao izuzetan oblik finansiranja  Oblici bespovratnog finansiranja su : 1. 2. saobracaja . podrzavanja i potpomaganja odredjenih privrednih i neprivrednih delatnosti kao i njihovog razvoja  Potpomaganje u razvoju poljoprivrede. IV BESPOVRATNO FINANSIRANJE  Oblik davanja finansijskih sredstava bez obaveze vracanja.  Razliciti oblici stimulisanja.

 3. POJAM I VRSTE LIZINGA Lizing se pojavljuje pre Drugog svetskog rata u SAD oko 1930. u periodu izmedju 1950. regresi  finansijska naknada koju daju drzavne institucije ( na osnovu propisa ) preduzecima radi korigovanja cena njihovih proizvoda. premija  Finansijska naknada koju drzavne institucije daju preduzecima radi stimulacije za obavljanje odredjenih poslovnih delatnosti. godine kao novi način finansiranja nekretinina. godine. Lizing je vezan za pojam iznajmljivanja ili davanja u zakup.  Osnovni cilj – stimulacija p-nje i veca upotreba odredjenih proizvoda ( npr. pa korisnik sredstava sa njima neograničeno raspolaze  Dotacija je namenskog nivoa u uslovima kada su sredstva strogo usmerena. U svom izvornom definisanju. Isplacuje se prodavcu na osnovu dokumentacije o izvrsenoj prodaji proizvoda po nizim cenama. dotacija  finansijska pomoc koju preduzece dobija bespovratno i to u odredjenom iznosu u uslovima kada posluje nerentabilno. Ovaj metod omogucava preduzecima da nabavljaju opremu. a koji su od posebnog interesa za ostvarivanje drzavnog plana ( proizvodnja vestačkih djubriva ) ili radi nadoknadjivanja jednog dela troskova poslovanja. 4. Lizing se u Evropi pojavljuje mnogo kasnije. a da pri tome ne moraju angazovati sredstva amortizacije i prazniti račune. i 1960.Oblik fin.  Dotacija je opsteg oblika u uslovima kada davalac fin. pomoci koju drzava pruza proizvodjačima odredjenih proizvoda. Isto tako se isplacuje i kupcu ako je isti platio redovnu ( punu ) cenu za proizvode koji se regresiraju.  Na ovaj način se obezbedjuje kontinuelno obavljanje takve delatnosti  Npr. U tom periodu je lizing u SAD prerastao u lizing pokretne opreme. te se koriste samo za potrebe koje je utvrdio davalac sredstava. Za mleko 5. sredstava ne odredjuje namenu koriscenja sredstava.  Javlja se u dva oblika : opsta i kao namenska. i predstavlja jos jedan specifičan oblik medjunarodne saradnje u finansiranju tokova reprodukcije. Semenski materijal ) . 88. lizing predstavlja davanje u zakup pokretnih i nepokretnih dobara.  Svrha – prosirenje materijalne osnove rada u preduzecu. . odnosno novi tip ugovora koji je u poslovnoj praksi dobio i svoja posebna ekonomska obelezja.

Lizing zakupnina obuhvata : 1) Pocetni iznos ulozenih sredstava. koji investicionu opremu uzima u zakup od proizvodjača i stavlja istu na raspolaganje primaou ( korisniku ) opreme ( i od njega naplaćuje lizing zakupninu ). uz odgovarajuce uslove i odgovarajucu naknadu. a lizing drustvo pravo na naknadu u ratama. preduzeca se obracaju lizing preduzecu iznajmljujuci trazenu opremu na odredjeno vreme.Umesto da kupe novu opremu sopstvenim sredstvima ili kreditom. pa smatraju korisnim da je ne prodaju potencijalnom kupcu već da je stave na raspolaganje kupcu uz neku primerenu naknadu. Podela 1) lizing nekretnine i lizing pokretna dobra. poreskih obaveza i sve ostale troskove koji mogu nastati u zemlji korisnika lizinga ukljucujuci i moguce rizike. tromesecno. Lizing drustvo je posrednik koji stavlja korisniku lizinga opremu na koriscenje uz naplatu naknadu. naročito ako je oprema velike vrednosti. Lizing zakupnina se odredjuje u mesecnim ratama. 2) Lizing kompletnih postrojenja 3) Direktni i indirektni lizing. Za lizing je karakteristicno da proizvodjac pospesuje sopstvenu proizvodnju investicione opreme. Lizing aktivnosti se najčesce odvijaju izmedju tri poslovna partnera : 1) Primaoc (korisnik) investicione opreme ( najčesce proizvodno preduzece ) 2) Isporučioc ( proizvodjač ili prodavac ) investicione opreme 3) Lizing društvo ( finansijer ). Istovremeno korisnik lizinga snosi sve troskove osiguranja administrativnih dazbina. polugodisnje i godisnje. Proizvodjači opreme najčešće nisu u stanju da kreditiraju kupovinu opreme. koje je lizing drustvo platilo proizvodjacu opreme 2) Troskove lizing transakcije 3) Kamate na ulozena sredstva 4) Naknadu lizing drustva. koja je obostrano prihvatljiva za poslovne partnere. Za vreme trajanja ovog posla. Lizing drustvo je posrednik s kapitalom izmedju proizvodjaca i korisnika investicione opreme i ima nameru da kupi opremu od proizvodjaca i stavi je na raspolaganje korisniku ( primaocu ). Indirektni – odnos izmedju sva tri partnera. Direktni – u partnerstvu su samo isporucilac i primalac opreme. . kako to partnerima u lizing poslu najbolje odgovara. po neotkazivom ugovoru o koriscenju primalac ima neopozivo pravo upotrebe opreme. s tim da rate obuhvataju: pocetni iznos placen proizvodjacu opreme i sve troskove lizinga ( troskove posredovanja ).

89. Dokumentacija treba da sadrzi : 1) Tehnicko – tehnoloski deo lizing aranzmana 2) Ekonomsko – finansijski deo lizing aranzmana 3) Ugovor o lizing aranzmanu. troskovi zakupa.Najkarakteristicniji lizing poslovi su : 1) Operativni lizing ili lizing na krace vreme. Vrednost ukupne naknade obicno nije manja od 90 % vrednosti investicionog dobra u momentu zakljucivanja ugovora. Ugovor o lizingu predstavlja zavrsni deo elaborata putem kojeg se blize odredjuju svi elementi dati u elaboratu. Tehnicko – tehnoloski deo elaborata treba da sadrzi : 1) Procenu svrsishodnosti uzimanja i koriscenja opreme na lizing 2) Tehnicko – tehnoloske karakteristike opreme na lizing 3) Proizvodne karakteristike opreme na lizing 4) Uvodjenje i koriscenje opreme na lizing 5) Odrzavanje lizing opreme. nacin i mesto placanja – rata se daje na lizing ) zakupnine . s tim da ga bivsi vlasnik uzima ( kupuje ) natrag od kupca na osnovu uslova ugovora o lizingu. KALKULACIJA LIZING ARANZMANA Svaki lizing aranzman treba da poseduje odgovarajucu dokumentaciju. savremenijom opremom. Finansijski deo elaborata treba da sadrzi elemente putem kojih ce se utvrditi vrednost opreme. po pravilu krace od amortizacionog veka investicionog dobra. 2) Kapitalni lizing koji predvidja i prenos vlasnistva nad koriscenim dobrom nakon isteka ugovora o lizingu. prihod od lizing zakupa i sl. Zakupnina je manja od vrednosti investicionog dobra. Ekonomski deo elaborata treba da sadrzi proizvodne efekte koriscenja lizing opreme. 3) Obnavljajuci ( revolting ) lizing podrazumeva i mogucnost zamene koriscene opreme po isteku ugovorenog roka. Svaki ugovor o lizing aranzmanu treba da sadrzi : 1) Ugovorne strane u lizing poslu 4) Ukupnu vrednost zakupljene opreme 2) Detaljan opis predmeta lizing 5) Rok isporuke opreme posla 6) Rok zakupa opreme 3) Naziv i kolicinu opreme ( koja 7) Vreme. 4) Lizing prodaje uz povracaj – vrsta lizinga kada je investiciono dobro prodato.

re e s i e d oljav s n rio a ob ren jeza d 2d 5je g d a zm a o od o oaran an in orisnikp je m gan arano u a zmc 63. 8) Garanciju zakupca L izing aran an zm L g aranzm izin an : 1.P½re e i k o u . FINANSIRANJE ze ( a m is tiv a d a raprotivn 3 mn e b a I k ziran o ik 4. re plate v mn tk a ese n treb 2 gpokrije visinu m a o a da o in kn d e rate. Z iran nije ob ezan . U cesce je 5% od izn osa finansiranja 2.z U n om e ic trazi serisn at liz gplate) zajedn in 1/3a o sa . ako t av klijen sampzadov fin n ira ja t a uslo 5 V mn k . b91. je je 7 O e b d n PUTEM FAKTORINGAin tra n .15) Nacin vracanja opreme po isteku zakupodavcu opreme roka lizinga 9) Nacin preuzimanja opreme 16) Pravo zakupodavca da raskine 10) Pravo svojine nad opremom ugovor o lizingu 11) Pravo kontrole nad opremom 17) Arbitrazu u vezi spora oko lizing 12) Osiguranje opreme aranzmana 13) Gubitak i ostecenje opreme 18) Bankarske troskove 14) Kamate pri docnji placanja rata 19) Specifikaciju opreme zakupa 20) Vreme stupanja na snagu ugovora i sl.

odnosno faktori ( agenti ) su pored komisione prodaje uvezene robe obezbedjivali ( u svoje ime a za racun prodavca ) i realizaciju potrazivanja . glavni efekat faktoringa je da smnaji obim potrebnih obrtnih sredstava i da omoguci sigurno planiranje raspolozivih novcanih sredstava. poslovodja. Termin faktoring potice od eng. Americki uvoznici. faktor naplacuje proviziju . kao oblik pribavljanja novcanih sredstava putem prodaje kratkorocnog potrazivanja. odobravali sve vrste avansa podavcima robe siroke potrosnje i sl. Pored naplate potrazivanja . ali pre njihovog dospeca. proizvodjac ) u okviru raspolozivih obrtnih sredstava dolazi do realizacije i naplate svojih potrazivanja ( bez zakasnjenja ). umanjen za ispravku vrednosti i to kada se izvrsi naplata potrazivanja. slali opomene duznicima.Pod uticajem bankarske teorije i prakse u SAD se pojavljuje faktoring krajem XIX veka i to u spoljnotrgovinskim poslovima sa Evropom. najcesce 2 – 4 % od iznosa potrazivanja. sto je od posebnog interesa kod prodaje na kredit u izvoznim poslovima i s odlozenim rokom placanja. „factor“ sto znaci agent. sto brze naplate potrazivanja . a ostatak se izvrsava redovno ili odgovarajucim pravnim postupkom. Smisao faktoring posla odnosi se na obezbedjenje. ubrzavajuci priliv sredstava neophodan za kontinuelan tok reprodukcije . Taj ostatak potrazivanja stavlja se klijentu na raspolaganje. Prvobitni oblici faktoringa pojavljivali su se u obliku komisione prodaje engleskog proizvodjaca tekstila na americkom trzistu. 2) Klijent prenosi brigu i rizik naplate potrazivanja na faktoring organizaciju. obavljali inkaso poslove. isplacuje odmah deo potrazivanja klijentu ( najcesce 70 % ). zastupnik. Medju novije oblike finansiranja preduzeca ubraja se i faktoring finansiranje. Za svoje faktoring usluge. Ucesnici u faktoring aktivnostima su : 1) Klijent ( prodavac robe ) 2) Kupac 3) Faktor 4) Banka Osnovne privredne funkcije faktoring poslova odnose se na : 1) Funkciju osiguranja kredita 2) Usluznu funkciju ( pruzanja strucnih usluga u pogledu naplate potrazivanja ) 3) Funkciju finansiranja . faktori su : vodili poslovne knjige. malim i srednjim preduzecima. komisionar i sl. Prednosti faktoringa su : 1) Klijent ( prodavac. Faktor prihvata ponudu. Klijent ( preduzece ) nudi na prodaju faktoru svoja kratkorocna potrazivanja za isporuke proizvoda i usluga.

PRINCIPI FINANSIJSKE KONSOLIDACIJE ( SANACIJE ) PREDUZECA . Analizu raspodele ukupnog prihoda c. Da bi preduzece izbeglo bankrotstvo u okviru stecajnog postupka neophodno je da predlozi program mera finansijske konsolidacije . Isporuka robe 3. Analizu strukture finansijskog rezultata d. a sve u pravcu izlaska iz zone gubitka i ulaska u zonu dobitka. Program finansijske konsolidacije ( sanacije ) treba da sadrzi sledece elemente : 1) Analizu ostvarenog finansijskog rezultata a.ANALIZA FINANSIJSKOG REZULTATA PREDUZECA I ANALIZA FINANSIJSKOG POLOZAJA PREDUZECA 5 (k Principi finansijske konsolidacije preduzeca primenljivi su u uslovima kada preduzece ostvari negativan finansijski rezultat ( gubitak ) i kada se nalazi pred stecajnim postupkom. Isplata umanjenog iznosa p 5. Analizu donje tacke rentabilnosti e. Analizu strukture ukupnog prihoda b. 4 6 Faktor 92. Analizu uzroka gubitka: Legenda : 1 .3) Klijent odrzava tekucu likvidnost bez dodatnh kredita jer je od faktora dobio predujam ( deo ) za svoja potrazivanja. Sklapanje ugovora o faktori 4. Naplata potrazivanja od ku . Sklapanje kupoprodajnog 2.

Promena nacina bilansiranja (precenjenost prihoda i potcenjenost rashoda u prethodnim godinama poslovanja) vi. Prezaduzenost preduzeca ii. Analizu odrzavanja realne vrednosti sopstvenog kapitala d. 3) Predlog plana finansijske konsolidacije preduzeca 4) Predlog mera za uspesno poslovanje konsolidovanog preduzeca. Analizu reproduktivne sposobnosti preduzeca. Analizu finansijske ravnoteze b. Smanjenje produktivnosti rada iv. 93. Nizak stepen iskoriscenja instaliranog kapaciteta iii. Povecanje fizickog utroska direktnog materijala. energije i usluga vii. Poznat ili otvoren gubitak predstavlja iskazan gubitak u aktivi bilansa stanja. PREDLOG PLANA FINANSIJSKE KONSOLIDACIJE ( SANACIJE ) PREDUZECA I PREDLOG MERA ZA USPESNO POSLOVANJE KONSOLIDOVANOG PREDUZECA Predlog plana finansijske konsolidacije preduzeca treba da obuhvati: 1) Poznate ( utvrdjene ) gubitke 2) Latentne rezerve 3) Skrivene gubitke. Neuredna naplata potrazivanja v. Pogorsana efikasnost koriscenja poslovnih sredstava 2) Analizu finansijskog polozaja preduzeca a.i. U procesu finansijske konsolidacije neophodno je : 1) Odrediti amortizacioni period kraci od roka trajanja osnovnih sredstava 2) Racionalno upravljati zalihama ( smanjiti broj dana vezivanja zaliha ) 3) Ostvariti pozitivan finansijski rezultat ( bruto dobit ) 4) Veci deo finansijskog rezultata pripisati sopstvenom kapitalu ( uvecati sopstveni kapital ) 5) Izvrsiti ulaganje povecanog dela sopstvenog kapitala u nova osnovna sredstva i stalne zalihe. Analizu zaduzenosti c. Skriveni gubitak se nalazi u : .

po kojoj se izlazak iz zone gubitka predlaze otpisom obaveza u visini iskazanog gubitka u aktivi preduzeca Varijanta II . razlika predstavlja skriveni gubitak preduzeca. Varijanta IV .  hov . Ako je knjigovodstvena vrednost veca od trzisne vrednosti. predlaze prodaja akcija poslovnoj banci. Predlog plana treba da sadrzi varijante : 1) Smanjenje glavnih oblika obrtnih srestava 2) Smanjenje broja dana vezivanja novcanih sredstava 3) Povecanja raspolozivosti tudjih izvora finansiranja 4) Ispititvanja mogucnosti reprogramiranja kratkorocnih i dugorocnih obaveza 5) Ispitivanja mogucnosti prevremene naplate kratkorocnih i dugorocnih plasmana 6) Ispitivanje mogucnosti prodaje osnovnih sredstava 7) Ispititvanja mogucnosti konverzije kratkorocnih u dugorocne obaveze 8) Ispitivanje mogucnosti prodaje dela preduzeca 9) Ispitivanje mogucnosti pribavljanja akcionarskog kapitala. po kojoj se pored otpisa obaveza predlaze da se preostali iznos gubitka konvertuje iz kratkorocnih u dugorocne obaveze ( kredite ) Varijanta III.osnovnim sredstvima – treba definisati sva osnovna sredstva koja nemaju upotrebnu vrednost a nisu u celini otpisana.  Avr – ako je unapred placeni trosak proknjizen a nije ukalkulisan on predstavlja skriveni gubitak.  kratkorocnim i dugorocnim potrazivanjima . . U praksi se najcesce koriste sledece varijante finansijskog konsolidovanog bilansa preduzeca : Varijanta I . Koja ce se varijanta prihvatiti zavisi od procene poverioca : da li vise gubi otpisom svojih potrazivanja ili naplatom svojih potrazivanja iz likvidacione mase.  Pri izradi predloga plana treba uzeti u obzir i mogucnost poboljsanja finansijskog polozaja preduzeca prestruktuiranjem sredstava i izvora sredstava. po kojoj se pored otpisa obaveza predlaze da se preostali iznos gubitka transferise u trajne uloge trecih lica.  Obavezama – svako potcenjivanje obaveze predstavlja skriveni gubitak.Potcenjeni otpisi potrazivanja predstavljaju skrivene gubitke preduzeca. po kojoj se pored otpisa obaveza i transformacije dela kratkorocnih i dugorocnih kredita u trajne uloge. Za takva osnovna sredstva se smatra da u visini svoje neotpisane vrednosti predstavljaju skriveni gubitak preduzeca.hov koje su nenaplative u odredjenom vremenskom periodu = skriveni gubici  Zalihama –neophodno je uporediti knjigovodstvenu vrednost sa trzisnom vrednosti.

Likvidacionu masu je veoma tesko proceniti iz razloga sto je obicna likvidaciona cena niza od knjigovodstvene vrednsoti imovine preduzeca. neophodna ulaganja u osnovna sredstva. U cilju sagledavanja ostvarenih efekata na planu upravljanja obrtnim sredstvima. PREDLOG MERA ZA USPESNO POSLOVANJE KONSOLIDOVANOG PREDUZECA Prva grupa mera se odnosi na finansijsko planiranje kod preduzeca duznika. Neophodno je planski utvrditi zadatke funkcije nabavke. ≡ Sve moguce minimizirane poslovne rizike i kontinuelno planiranje prilive i odliva gotovine. uz projektovanje minimalnog i maksimalnog iznosa neto – gubitka koga treba pripisati sopstvenom kapitalu. ZAKONSKA REGUALATIVA STECAJNOG POSTUPKA . Druga grupa mera se odnosi na upravljanje troskovima kod preduzeca duznika. osiguranja i finansiranja obrtnih sredstava. 94. drzati pod cvrstom kontrolom direktne i rezijske troskove preduzeca. proizvodnje i prometa kao i dane vezivanja svih pojavnih oblika obrtnih sredstava. kao i dodatna kratkorocna i dugorocna zaduzenja. Treca grupa mera se odnosi na upravljanje obrtnim sredstvima. ≡ U aktivi – znaci njihovo drzanje na najnizem mogucem nivou bez da narusi realizaciju zacrtanih planskih zadataka ≡ U pasivi – znaci uskladjivanje trajnih i dugorocnih izvora sa kratkorocnom imobilizacijom srestava. ≡ Znaci. ≡ treba utvrditi sto vece dane raspolozivosti obaveza. neophodno je pratiti kvantificiranje u vezi : 1) Normiranih i stvarno ( prosecno ) angazovanih obrtnih sredstava 2) Normiranog i stvarnog broja dana vezivanja obrtnih sredstava 3) Normiranog i stvarnog broja dana raspolozivosti izvora 4) Normiranih i stvarno prosecnih obaveza prema dobavljacima 5) Normiranih i stvarno prosecno angazovanih obrtnih sredstava u potrazivanjima od kupaca 6) Smanjenja ili povecanja troskova drzanja. Planirani finansijski rezultat treba da obuhvati sva proizvodna i trzisna ogranicenja u kojima posluje preduzece. neophodne kratkorocne i dugorocne finansijske plasmane.

stecajnog duznika. Na prvoj skupstini poverilaca bira se predsednik skupstine i clanovi odbora poverilaca. odnosno reorganizaciju pravnog ili fizickog lica. 3) Stecajnog upravnika – imenuje se lice koje ima licencu za obavljanje doticnih poslova. sto znaci da sa svojom licnom imovinom odgovara za stetu nanetu ucesnicima u stecajnom postupku. Vece utvrdjuje razloge za pokretanje stecajnog postupka. odlucuje o prigovorima protiv odluka stecajnog sudije i stecajnog upravnika i sl. imenuje i razresava stecajnog sudiju i stecajnog upravnika. a skupstina odlucuje vecinom glasova prisutnih poverilaca. formira se najkasnije na prvom poverilackom rocistu. donosi odluku o istom. a clanovi poverilaca mogu biti stecajni poverioci bez obzira na visinu svojih potrazivanja. 2) Stecajnog sudiju – ne moze biti clan veca. Stecajni postupak se moze pokrenuti na : predlog poverioca. On mora da ima status preduzetnika. da sastavi pocetni stecajni bilans. nadleznog javnog tuzioca i poreske uprave. uvodi u duznost stecajnog upravnika. Reorganizacija stecajnog duznika podrazumeva izmirenje njegovih obaveza prema poveriocima na nacin koji je predvidjen planom reorganizacije. Odbor daje misljenje stecajnom upravniku o nacinu unovcavanja imovine stecajnog duznika. Glasanje na skupstini je srazmerno visini potrazivanja. To je lice koje je obavezno da preduzme sve mere u vezi zastite imovine stecajnog duznika. da podnese mesecni izvestaj o toku stecajnog postupka i stanju stecajne mase. Bankrotstvo stecajnog duznika podrazumeva izmirenje njegovih obaveza prema poveriocima prodajom njegove celokupne imovine. 4) Skupstinu poverilaca – cine je svih stecajni poverioci . o nastavljanju zapocetih poslova stecajnog duznika i sl. Stecajni postupak obuhvata bankrotstvo. kao i nacin sprovodjenja stecajnog postupka. vrsi nadzor nad radom stecajnog upravnika i sl. odobrava nacrt plana reorganizacije stecajnog duznika. Stecajni postupak treba da ima sledece organe : 1) Stecajno vece – od 3 sudije od kojih je jedan predsednik. On odobrava troskove stecajnog postupka. Stecajni duznik je nesposoban da placa o roku dospele obaveze : 1) Ako ne moze da izvrsava svoje obaveze u roku od 45 dana od dana dospelosti obaveza 2) Ako je isti u potpunosti obustavio sva placanja u periodu od 30 dana 3) Ako je prisutna buduca nesposobnost placanja. On je obavezan da : popise imovinu stecajnog duznika. Odborom rukovodi predsednik. .Zakonom o stecajnom postupku definisani su uslovi i nacin pokretanja. 5) Odbor poverilaca – bira se iz redova skupstine poverilaca i moze brojati najvise 9 clanova.

posebno kada se radi o prometu proizvoda u tokovima medjunarodne trgovine. Mere reorganizacije se odnose na: 1) Prodaju dela imovine iz stecajne mase 2) Zatvaranje neprofitabilnih pogona. Troskovi stecajnog postupka namiruju se iz stecajne mase. I u jednom i u drugom slucaju. 95. ako je nakon prikupljenih potrazivanja i obaveza stecajnog duznika potpuno jasno da nema svrhe sprovoditi plan reorganizacije. Pri posmatranju sa sireg aspekta. odnosno promena delatnosti 3) Odlaganje otplate kredita 4) Promena rokova dospelosti obaveza 5) Otpisivanje dugova 6) Uzimanje novih kredita 7) Smanjenje broja zaposlenih 8) Spajanje ili pripajanje dva ili vise preduzeca. Javno prikupljanje ponuda vrsi se oglasavanjem u najmanje tri visoko tiraznja dnevna lista. Pod stecajnom masom se podrazumeva ukupna imovina stecajnog duznika u zemlji i inostranstvu na dan pokretanja stecajnog postupka. ESKONTNI KREDIT Eskontni kredit spada u grupu najstarijih bankarskih poslova koji se odnose na plasmane sredstava. . Banka je duzna da u vremenskom periodu od momenta kupovine do roka dospelosti menice odbije kamatu ( eskont ili diskont ) i troskove ( eskontne provizije ) od nominalne vrednosti iznosa eskontnog kredita. stecajni sudija i stecajni upravnik vrse prikupljanje ponuda radi javnog nadmetanja. Moze se posmatrati sa uzeg i sireg aspekta. Zakonodavac je predvideo mere koje je neophodno preduzeti da bi se uspesno realizovao plan reorganizacije (konsolidacije) stecajnog duznika. Stecajni sudija ce se opredeliti za unovcavanje stecajne mase ( bankrotstvo ). Iako je smanjena njegova atraktivnost zbog razvoja drugih plasmanskih poslova. Unovcavanje stecajne mase moze biti : u celini ( celokupna imovina ) ili u delovima stecajne mase. kao i imovina koja je nastala tokom trajanja stecajnog postupka. stecajnim sudijom i stecajnim vecem je izuzetno odgovorna odluka : da li ce predloziti odluku o bankrotstvu i unovcavanju imovine stecajnog duznika ili odluku o planu reorganizacije stecajnog duznika. on je jos uvek zadrzao svoje mesto. isti predstavlja takav bankarski posao kod koga banke kupuju potrazivanja pre njihovog roka dospeca.Pred stecajnim upravnikom.

ponudjac menice – pravno lice koje prodaje. Eskontovanje menicne sume predstavlja osnovu za eskontni kredit ( isti se umanjuje za visinu eskonta i troskova eskontiranja ). Operacija koja za Centralnu banku predstavlja eskont. daje menicu u eskont 2. istovremeno predstavlja i reeskont za poslovnu banku. Eskontni kredit pruza pogodnosti za sve zainteresovane subjekte: od privrednih preduzeca.E . Sigurnost proizilazi iz garancije koju pruzaju svi ucesnici menicne radne. Eskontovanjem menice privredni subjekti unovcavaju ( monetizuju ) svoja potrazivanja po prodatoj a nenaplacenoj robi. Sa stanovista poslovnih banaka. a to znaci da se sigurnost pruza ne samo od glavnog menicnog duznika. vec i od svih ziranata na menici. U tehnickom smislu. eskonter menice – pravno lice koje kupuje. Kupovinom menica pre njihovog roka dospeca poslovne banke zamenjuju klasicne kreditne odnose. Eskontni kredit je kratkorocan i traje 3 meseca. eskont se obavlja na taj nacin sto banka menice iz svog eskontnog portfelja zirira i prenosi u pravno vlasnistvo Centralnoj banci. Sa stanovista Centralne banke eskontnim kreditom se vrsi usmeravanje emisije novca na one privredne subjekte koji predstavljaju nosioce privredne ekspanzije.Eskontni kredit sa uzeg aspekta podrazumeva odobravanje kredita od strane poslovne banke na osnovu menica ( koje sluze kao pokrice kredita ) i uz odbitak kamate i troskova ( tu je sadrzana i eskontna provizija ) oko izdavanja eskontnog kredita. prima menicu u eskont 3. eskont E – iznos obracunate kamate za period od momenta prodaje menice do momenta njenog dospeca. 5. sa novim oblicima plasmana. preko poslovnih banaka i monetarnih ustanova. Reeskontna menicna aktivnost se odnosi na ponovno eskontovanje vec eskontovanih menica. menicna suma – MS – nominalna vrednost menice 4. Na ovaj nacin poslovne banke „snabdevaju“ proces reprodukcije sa potrebnom kolicinom novcanih sredstava. dok je njegova likvidnost obezbedjena reeskontom menicnog portfelja kod drugih poslovnih banaka. Pri obavljanju eskontnih kredita ( eskontna menica ) javljaju se sledeca lica : 1. eskontnim kreditom se otklanja neizvesnost oko mogucnosti prodaje menice pre njenog roka dospeca. Reeskont omogucuje poslovnim bankama koje obavljaju eskont da dodju do likvidnih sredstava pre vremenskog roka dospeca menica. dok poslovne banke plasiraju svoja novcana sredstva na kraci vremenski rok. odnosno Centralne banke. Sa aspekta privrednih subjekata. eskontovana suma – ES – umanjena menicna suma za iznos eskonta = MS . eskontni kredit predstavlja jedan od najsigurnijih bankarskih poslova.

6. eskontna stopa – p – kamatna stopa po kojoj se obracunava eskont 7. kamatni kljuc – Kk – kolicnik izmedju broja 360 ( broj dana u godini ) i

eskontne stope ( p) = 360/p 8. kamatni broj – Kb – kolicnik koji se dobija mnozenjem menicne sume sa danima dospeca ( t ) i isto je podeljeno sa brojem 100 = (MS * t ) / 100 9. broj dana u mesecu, odredjuje se prema kalendaru, pri cemu se uzima da kalendarska godina ima 360 dana 10. dani do dospeca menice ( t) – dan eskonta se ne uzima u obzir vec se uzima dan dospeca menice na naplatu. MS * t * p E = --------------------- ES = MS – E 360 * 100 Kk = 360 / p Kk E = -------Kb

Posto se u toku jednog dana od korisnika sredstava primi vise menica na eskont ciji su rokovi dospeca razliciti, neophodno je pri tome eskont izracunati na osnovu kolicnika izmedju kamatnog broja i kamatnog kljuca. Radi pravilne primene eskontnog kredita potrebno je preduzeti sledece bankarske radnje: 1. podneti zahtev za eskontni kredit 2. utvrditi obostrani ekonomski interes ( ponudjaca menice i eskontera ) 3. utvrditi visinu eskontne stope i datuma eskonta 4. prikupiti podatke o bonitetu ostalih menicnih duznika 5. utvrditi ukupni menicni iznos i broj menica 6. utvrditi sedista banke kod koje je domicilirana menica 7. utvrditi datume dospeca menica 8. utvrditi osnove po kojem su pribavljene menice 9. utvrditi nacin isplate menicne mase. Nakon izracunavanja eskontnog iznosa, strucna sluzba poslovne banke taj iznos odbija od menicne sume podnete na eskont, te tako umanjenu menicnu sumu isplacuje u korist podnosioca menice na eskont. Za poslovnu banku eskontni kredit je pozitivan jer se menicom pokriva celokupan iznos kredita. 96. AKCEPTNI I AVALNI KREDIT AKCEPTNI KREDIT Akceptni kredit predstavlja specifican bankarski kratkorocan kredit. Kod ovog kredita, poslovna banka ne odobrava odmah komitentu kredit vec stavlja svoj potpis na menicu, cime povecava bonitet i kvalitet te menice i omogucuje emitentu menice da dobije kredit eskontovanjem menice ili kredit od neke druge domace odnosno inostrane

banke. Akceptiranjem menice poslovna banka postaje glavni menicni duznik ( trasat ), a emitent menice ( trasant ) stice vecu poslovnu sposobnost i mogucnost da obezbedi kredit jer iza njega stoji neka druga banka koja ima visok bonitet. Poslovne banke akceptiraju menice samo kreditno sposobnim komitentima sa kojima imaju izgradjene komitentske poslove. Potpisivanjem menice poslovna banka se obavezuje da ce sama isplatiti menicni iznos ukoliko to ne ucini emitent menice ( trasant ). Prema nasim pravnim normama poslovna banka akcept stavlja na lice menice i to popreko preko menicnog sloga, sa klauzulom prihvatanja, koja moze da glasi : prihvatam, priznajem, akceptiram, uz potpis banke – akceptanta. Za iznajmljivanje svog ugleda i potpisa na menici poslovna banka dobija odredjenu proviziju. Izdavalac menice se obicno opredeljuje za akceptiranje menice, kada robu moze dobiti na menicni kredit, uz akcept banke pri cemu je provizija daleko manja nego sto bi bila kamata na neki drugi kratkorocni kredit. Akceptni kredit se zakljucuje ugovorom izmedju poslovne banke i komitenta, pri cemu se definisu sledeci uslovi: 1. visina i iznos do koga ce poslovna banka potpisivati menicu 2. vremenski rok trajanja menice 3. oblik pokrica u slucajevima da poslovna banka iskupi menicu 4. visina provizije i ostalih troskova koji se naplacuju od komitenta za odobreni akceptirani kredit i sl. AVALNI KREDIT Avalni kredit predstavlja specifican oblik bankarskog kredita koji se obezbedjuje u obliku avala na menici. Ovaj kredit se ne odobrava u klasicnoj kreditnoj formi, vec u obliku posebne garancije na licu menice. Aval u sustini predstavlja menicno jemstvo jer avalista unosi u menicnu ispravu pismenu izjavu „kao jemac“, „kao garant“, „per aval“ kojom garantuje da ce neko od potpisnika menice (honorati ) ispuniti svoju menicnu obavezu. Avalista spada u red regresionih duznika sto znaci da se poverilac moze njemu neposredno obratiti ako glavni duznik ( akceptant ) odbije da isplati menicu. Davanjem avala poslovna banka se obavezuje da ce u slucaju da menicni duznik ne isplati obavezu menicnom poveriocu istu ona u celini izmiriti. Karakteristika menicnog avala jeste da se aval moze dati samo na ukupan menicni iznos. Iz ovog proizilazi da poslovna banka ne moze delimicno avalirati menicni iznos. U slucajevima kada banka kao avalista isplati dug umesto svoga komitenta, ista ima pravo da trazi povracaj isplacenog iznosa od komitenta. 97. KONTOKORENTNI KREDIT ( KREDIT PO TEKUCEM RACUNU ) ≡ jedan od najrasprostranjenijih oblika kreditiranja.

Preko tekuceg racuna se obavljaju knjizenja tekucih promena koje nastaju svakog dana na osnovu brojnih transakcija izmedju poslovne banke i vlasnika tekuceg racuna. U korist tekuceg racuna polazu se uplate od prodaje roba i usluga, a isti se zaduzuje kada bancin klijent placa kupljenu robu ili placa neke druge obaveze. ≡ Razlika izmedju ziro-racuna i tekuceg racuna, jeste sto se na ziro-racunu vode samo potrazivanja poverioca ( vlasnika ziro-racuna ) u odnosu na poslovnu banku, dok se na tekucem racunu vode i potrazivanja i dugovanja. ≡ Komitenti imaju sledece koristi : 1. poslovna banka vrsi poslove blagajnika za racun njihovih vlasnika – komitenata 2. komitenti se relativno brzo ukljucuju u bezgotovinski platni promet preko cekova 3. komitenti mogu u celini koristiti raspoloziva sredstva sa tekuceg racuna i to prema svojim potrebama ≡ Poslovne banke imaju sledece koristi: 1. mogu koristiti sredstva svojih komitenata na tekucim racunima 2. mogu slobodnim sredstvima svojih komitenata vrsiti kapitalisanje 3. tekuci racuni donose znacajan i stabilan izvor prihoda ( od provizije na ucinjene bankarske usluge ). Kreditiranje po osnovu tekuceg racuna je jednokratno u uslovima kada se kredit od strane banke odobrava za obavljanje samo jednog posla, odnosno jedne grupe poslova. Kreditiranje po osnovu tekuceg racuna moze biti i u obliku revolving kredita, kada se odobravaju krediti za pokrivanje potreba komitenata u jednom odredjenom vremenskom periodu. Izmedju revolving kreditiranja po osnovu tekucih racuna i revolving kredita postoji razlika, u prvom redu, zbog toga sto je kod tekucih racuna ( revolving kreditiranja ) prisutno stalno priticanje i odlivanje sredstava, a kod revolving kredita to nije slucaj. Pre nego sto odobri kredit po tekucem racunu, poslovna banka je duzna da ispita kreditnu sposobnost doticnog komitenta. Ugovor o kreditu po tekucem racunu se zakljucuje na obrascu koji daje poslovna banka, a koji sadrzi sledece elemente : 1. visinu kredita ( iznos preko kojeg tekuci racun ne moze preci u dugorocno stanje ) 2. vrstu i visinu pokrica za odobreni kredit 3. mogucnost otkaza kredita 4. visinu kamate i provizije za neiskorisceni deo kredita 5. namenu koriscenja kredita i sl. Kredit se odobrava privrednom subjektu kao okvirni iznos moguceg zaduzenja na tekucem racunu kod poslovne banke i to za period od sest do dvanaest meseci. Komitent kome je odobren okvirni iznos sam angazuje onoliko kreditnih sredstava koliko mu je

potrebno za tekuce poslovanje. Komitent placa kamatu samo na neiskorisceni deo kredita, dok na neiskoriscecni deo placa umerenu proviziju. Kredit po tekucem racunu posebno je primenljiv kao oblik kreditiranja tamo gde proizvodnja i realizacija nisu dovoljno sinhronizovane. Njegova racionalnost dolazi do izrazaja iz razloga sto komitent nema potrebe da veze znacajne iznose kreditnih sredstava i u periodima sezonske oscilacije, dok se kamata obracunava samo na saldo iskoriscenog kredita. 98. LOMBARDNI KREDIT - predstavlja bankarski kratkorocni kredit koji se duznicima odobrava na osnovu zalaganja trajnih i vrednijih pokretnih stvari na odredjeno vreme uz naplatu kamate. Poslovne banke koje odobravaju kredite po osnovu zaloge uzimaju kao zalogu samo one hov koje su registrovane i upisane na berzama. Poslovne banke mogu umesto robe da kao zalogu prihvate odredjena dokumenta ( konosman, skladisnicu, tovarni list itd. ) - karakteristike po kojima se razlikuje od drugih bankarskih kredita: 1. kod lombardnog kredita banka nije zainteresovana za kreditnu sposobnost duznika, nego za bonitet zaloge 2. lombardni kredit se odobrava u vrednosti zaloge i to u visini 60 % do 80 % vrednosti zaloge. 3. poslovne banke su duzne da sa paznjom dobrog privrednika ( vlasnika ) brinu o zalozenim stvarima. 4. ukoliko duznik na vreme ne vrati kratkorocni kredit, niti nakon poziva banke da isto ucini, tada se banka ovlascuje da zalogu izlozi javnoj prodaji . 5. kod lombardnog kredita kamatna stopa je nesto veca od eskontne stope i od kamate po tekucem racunu, iz razloga sto se od banke zahteva da izvrisi vise aktivnosti. Lombardni krediti su posebno znacajni za vlasnike hov jer se putem njih dobija kratkorocni kredit a da se pri tome hov ne prodaju ispod trzisne vrednosti. 99. RAMBURSNI KREDIT - predstavlja kombinaciju akceptnog kredita, lombardnog kredita i robnog dokumentarnog akreditiva. U odobravanju ovog kredita ucestvuje vise banaka iz zemlje i inostranstva. Rambursni kredit predstavlja akceptni kredit koji banka otvara uvozniku uz pokrice na njeno ime prenesenih robnih dokumenata ( konosman ) i drugih pratecih dokumenata. Osnovni cilj upotrebe rambursnog kredita jeste u podsticanju i olaksavanju razvoja spoljne trgovine. Rambursnim kreditom se otklanjaju nepoverenja na strani izvoznika, na strani uvoznika i poslovne banke. Izvoznik se obezbedjuje da ce mu roba biti placena, dok se

rambursni kredit odobrava banka u zemlji uvoznika Prema trecem nacinu. Prema prvom nacinu. banka kupca – uvoznika u zemlji uvoznika 3. kupac – uvoznik 2. Da bi se realizovao rambursni kredit. To je indirektni ramubursni kredit i on je najvise primenljiv u praksi. ramb. putem kojeg se predvidja da ce se placanje izvrsiti menicom akceptiranom od neke poznate rambursne banke u trecoj zemlji. . Kredit odobrava banka u zemlji izvoznika ( po njenom nalogu) Prema drugom nacinu. Odobravanje rambursnog kredita u zemlji izvoznika i zemlji uvoznika spada u grupu direktnih rambursnih kredita. U praksi postoje tri nacina odobravanja rambursnog kredita. banka prodavca – izvoznika u zemlji izvoznika 5. neophodno je prethodno zakljuciti ugovor izmedju kupca. U indirektnim rambursnim kreditima ucestvuju : 1. rambursna banka u trecoj zemlji 4.uvoznik obezbedjuje da ce mu roba biti isporucena ta da moze istu i unapred platiti. prodavac – izvoznik. rambursni kredi se odobrava od strane dobro poznate banke u nekoj trecoj zemlji. Poslovna banka se obezbedjuje zalogom da ce njena menicna obaveza biti na vreme isplacena.uvoznika i prodavca – izvoznika.

uvozniku 7 RA Urucivanje dokumenata (konosmana ) Rambursnoj banci 4 Ba 3 Urucivanje dokumenata (konosmana ) banci izvoznika . ≡ Obaveza domace banke je da zakljuci ugovor o rambursnom kredtu sa bankom u trecoj zemlji. da na teret njegovih sredstava. Ugovorom se regulise placanje robe u evrima preko poznate Nemacke banke „eutsche Bank“ u Frakfurtu. tek posto isti ukrca robu na brod i dostavi potrebna dokumenta koja glase na rambursnu banku. ili ako ih nema. ≡ Po zakljucivanju kupoprodajnog ugovora. ≡ Prodavac –izvoznik po ukrcavanju robe na brod predaje dokumenta svojoj banci u Singapuru pri cemu od nje dobija akceptiranu menicu koju moze koristiti kao sredstvo placanja. otvori rambursni kredit kod poznate Nemacke banke.Finansijski tok Ram Urucivanje dokumenata 8 (konosmana ) kupcu -uvozniku Primer ≡ Kupac – uvoznik ( „Solid“ Subotica ) radi kupovine visoke modne obuce zakljucuje kupoprodajni ugovor sa prodavcem – izvoznikom („ Ledercenter“ – Verona ) . ≡ Rambursna banka po dobijanju vucene menice istu akceptira i dostavlja banci prodavca . moze je eskontovati kod druge banke ili o roku naplatiti kod rambursne banke. ( Ban Urucivanje dokumenata (konosmana ) banci . kupac – uvoznik daje nalog svojoj banci „Vojvodjanska banka „. ≡ Placanje se vrsi onog momenta kada prodavac – izvoznik dokaze da je robu ukrcao u brod. tada na teret odobrenog kredita.izvoznika ( banci u Singapuru ) s nalogom da se akceptirana menica uruci prodavcu – izvozniku. putem kojeg se toj banci dostavlja vucena menica na akcept.

Za svoju uslugu posredovanja. . odnosno obavezati. banka uvoznika.prodavac robe zakljucuje ugovor sa bankom u kojem navodi da ce banci po utovaru robe dostaviti dokumenta ( tovarni list ) a da banka za uzvrat isplati prodavcu protuvrednost robe. kako veletrgovina ne bi cekala sa naplatom prodate robe sve dok se roba ne isporuci krajnjem korisniku.≡ Primljena dokumenta banka prodavca – izvoznika dostavlja rambursnoj banci koja nakon indosiranja salje dokumenta banci kupca – uvoznika.nastaje odobravanjem kredita od strane banke. FINANSIJSKI TO VINK K ugovor Tovarni 1 . zdruziti. uz obavezu da krajni korisnik kredita toj banci uruci odredjena dokumenta ( tovarni list ) putem kojih ce banka u celosti ili delimicno raspolagati odredjenom vrednosti robe. 100.najcesce se koristi u veletrgovini pri otkupu odredjene robe na terenu. odnosno ako nije pokrice primljeno tada ceka da isto stigne pa da se tek potom dokumenta salju banci kupca – uvoznika. rambursna banka i banka izvoznika naplacuju proviziju. . . ≡ Banka kupca – uvoznika po prijemu dokumenata od rambursne banke ista urucuje kupcu – uvozniku radi preuzimanja prispele robe. Banka po prijemu tovarnog lista i drugih dokumenata od prodavca vrsi naplatu protuvrednosti robe uz pozivanje kupca da njoj izvrsi isplatu vrednosti robe i da preuzme od nje dokumenta. VINKULACIONI KREDIT Naziv potice od latinske reci vinculare koja znaci spojiti.

Pravo vlasnistva na zalozenu nekretninu se ne menja (dok traje hipotekarni kredit ). Pravo zaloge se ostvaruje tako sto se u visini odobrenog kredita uknjizava u zemljisne knjige pravo vlasnistva poverioca nad nepokretnom stvari. hale. nacin isplate hipotekarnog kredita 5. To je realan kredit. iznos hipotekarnog kredita 2.predstavlja dugorocni kredit koji se odobrava uz pokrice nepokretne stvari. Po pravilu. iznos hipotekarnog kredita odobrava se u visini 50 – 70 % od trzisne vrednosti nepokretne imovine. Predmet hipoteke mogu da budu : industrijski objekt. stanovi. vlasniku nepokretne imovine se zabranjuje da vrsi aktivnosti koje bi mogle uticati na smanjenje vrednosti zalozene imovine. nego se vlasniku nekretnine ogranicava pravo raspolaganja tom nekretninom (kako se ne bi nekretnina otudjila u vremenu dok traje kredit ). Radi zastite od eventualnog rizika ( zbog smanjenja vrednosti nepokretne imovine ) hipotekarni kredit se odobrava u manjem iznosu nego sto je trzisna vrednost doticne nepokretne imovine. visinu kamatne stope po hipotekarnom kreditu 3. jer poverioca ( banku ) interesuje samo bonitet nekretnine koja predstavlja predmet zaloge. vec se rok utvrdjuje sporazumno i krece se od 10 do 30 godina. U vremenskom periodu dok traje pravo zaloge. zgrade.101. Hipotekarni kredit se otplacuje na dva nacina : 1. gradiliste itd. Visinu kamate za dati hipotekarni kredit odobrava banka i to prema visini vazecih kamata na finansijskom trzistu za dugorocne kredite. fiksnom otplatom – kredit se otplacuje u potpunosti i to na nacin koji je odredjen za njegovu isplatu . pravo otkazivanja hipotekarnog kredita. Svaki hipotekarni kredit treba da sadrzi sledece elemente : 1. Za hipotekarne kredite ne postoji propisan rok vracanja. rok vracanja hipotekarnog kredita 4. HIPOTEKARNI KREDIT . poljoprivredno zemljiste. uz saglasnost duznika.

Ukoliko duznik na vreme ne isplati odredjene rate. ciljevi osnivanja konzorcijuma 2. KONZORCIJALNI KREDIT . prava i obaveze clanova konzorcijuma 6. davaoce hipotekarnog kredita je karakteristicno da nemaju pravo otkazivanja kredita.anuitetskom otplatom – na osnovu amortizacionog plana u tromesecnim ili polugodisnjim ratama. U tim uslovima poslovne banke potpisuju ugovor o povezivanju u konzorcijum uz naznaku cilja i svrhe organizovanja konzorcijuma ( nije pravno lice ). a to trece lice banka ne zeli da prihvati kao svog duznika. 2. ≡ Kada nastane promena u vrednosti zalozne imovine ( njeno smanjenje ) u odnosu na njenu prvobitnu procenjenu vrednost. da bi se otplatom kredita kamata smanjivala. banke i druge specijalizovane finansijske organizacije koje osnivaju konzorcijum ( clanovi konzorcijuma ) 3. koja je na pocetku veca od otplate glavnice. tada banka ima pravo da svoje potrazivanje naplati prisilnim putem ( prodaja na licitaciji ) ili da uvede kod duznika prinudnu upravu. gestor banka koja u ime clanova konzorcijuma rukovodi njegovim radom 4. .razlikuje se od drugih bankarskih kredita po tome sto su kod njega ukljuceni kao kreditori dve ili vise banaka. infrastrukturu i realizaciju odredjenih drugih poslova. banke mogu to pravo steci u slucajevima : ≡ kada duznik ne vraca na vreme predvidjene rate kredita ≡ kada duznik proda nepokretnu imovinu trecem licu. Hipotekarni duznik ima pravo otkazivanja kredita sa otkaznim rokom najmanje od sest meseci. Za banke. Ovaj oblik plasmana dugorocnih sredstava proizilazi iz medjubankarske saradnje. Poslovne banke mogu odobravati. Medjutim. vremenski rok trajanja konzorcijuma i nacin njegovog prestanka 7. nacin snosenja rizika clanova konzorcijuma. Sadrzi i kamatu. Ugovorom o osnivanju bankarskog konzorcijuma utvrdjuju se: 1. . 102. a otplata povecala. . organiz upravljanja poslovima konzorcijuma 5.banke pribegavaju ovom kreditu kada ulaganje sredstava prevazilazi finansijsku mogucnost jedne poslovne banke.predstavlja dugorocni bankarski posao kojim se obezbedjuju novcana sredstva ( u zemlji i inostranstvu ) od strane vise banaka za finansiranje izgradnje krupnih investicionih objekata. pored dugorocnih i kratkorocne konzorcijalne kredite ( na kraci rok ) za finansiranje potreba u obrtnim sredstvima preduzeca i isporuke robe za izvoz.

gestor banka – neposredne poslove konzorcijuma clanovi poveravaju jednom clanu koji se naziva gestor banka. konzorcijuma za preuzimanje i plasman hov ( rizik i zarada pripadaju konzorcijumu ) 2. pojedinacno ucesce banaka u odobravanju kredita 3. konzorcijuma za osnivanje ili saniranje preduzeca. Poslovne banke koje zajednicki odobravaju konzorcijalni kredit zakljucuju medjusobni ugovor kojim se blize odredjuje: 1. Vodi pregovore u vezi dobijanja kredita iz inostranstva. 3. konzorcijuma za plasman dugorocnih kredita ( ucestvuje vise banaka sa kreditnim potencijalom) 3. upravni odbor – najvisi organ. prisutni su: 1. rok vracanja kredita 4. 2. konzorcijuma za odobravanje garancija 5. iznos kredita koji se odobrava 2. Bankarski konzorcijumi mogu biti u obliku: 1. dok se trajni osniva kod poslova dugorocne poslovne kooperacije i specijalizacije. operativni rizici 4. operativni rizici. Povremeni konzorcijum se osniva kod „ad hok“ poslova ( izgradnja naftovoda ). Sastoji se iz dva nacionalna dela sekretarijata. konzorcijuma za regulisanje kursa hov ( intervenise kada pada kupovni i kada se povecava prodajni kurs ). Svaka banka clanica treba da ima svog predstavnika u upravnom odboru. emituje obveznice. Bankarski konzorcijum ima sledece organe : 1. 4. 3. rizici kamatnih stopa 5. iznos kamate i provizije za odobreni kredit. rizici likvidnosti 2. Stara se o svim odredbama ugovora. Sto se tice rizika pri odobravanju konzorcijalnog kredita. od osnivanja do postojanja konzorcijuma. mesoviti sekretarijat konzorcijuma – izvrsni organ.Bankarski konzorcijum moze biti povremenog ili trajnog karaktera. rizici deviznog kursa U poslednje vreme u praksi su sve vise prisutni regionalni bankarski konzorcijumi ( Retail banke ) koji obuhvataju vodece banke na njihovim domicilnim finansijskim trzistima. nosilac je ostalih poslovnih aktivnosti konzorcijuma. Zadatak – priprema konkretne predloge za rad upravnog odbora konzorcijuma. „Retail bankarstvo“ polazi od : .

1. Za prvi cilj se ne moze reci i da je osnovni cilj korp. 5. Buduci prilivi su u obliku trgovacke menice ili promisori note (duznik istu izdaje u korist kreditora ). Jedna grupa autora – cilj maksimiranje profita. koji je pogodan za finansiranje izvoza potrosnih dobara ( sa kreditnim rokom od 90 do 180 dana ). Druga grupa autora – dobit po emitovanim akcijama. 6. 4. akreditiv sa odlozenim placanjem ) cime ona preuzima rizik naplate tog potrazivanja. performansno orijentisanog korporativnog liderstva izgradjenog marketinga i izgradjene strategije prodaje efikasnih kanala distribucije usluga efikasnog upravljanja troskovima savremene informacione tehnologije superiorne kreditne politike banaka. forfeting je pogodan za finansiranje izvoza kapitalnih dobara sa kreditnim rokom od nekoliko godina. bez prava regresa na bilo kog ranijeg vlasnika potrazivanja. Forfeting predstavlja oblik srednjorocnog ili dugorocnog finansiranja izvoznih poslova. a koje poticu po osnovu isporuke robe i usluga ( uglavnom iz izvoza ). Ova tvrdnja se potkrepljuje cinjenicom da korp. Forfeting pokriva : politicki rizik – odnosi se na vanredne drzavne mere i politicke incidente transferni rizik – nastaje kada drzavni organi ne zele da izvrse placanja u ugovorenoj valuti valutni rizik – kada se placanje vrsi u razlicitoj valuti u odnosu na domicilnu valutu izvoznika komercijalni rizik – nespremnost duznika da izvrsi dospelo placanje. preduzeca . preduzeca jer je manje sveobuhvatan od drugog cilja. preduzeca su podeljena. Banka koja vrsi forfetiranje odobrava kredit iz svog kreditnog potencijala kao i kod drugih poslova. Za razliku od faktoringa. Tehnika forfetiranja se sprovodi tako sto banka ( forfeter) otkupljuje potrazivanje koje ima izvoznik prema nekom trecem licu ( menicu. 3. 2. CILJEVI KORPORATIVNOG PREDUZECA Misljenja oko osnovnog cilja korp. Na taj nacin izvoznik neko svoje dugorocno potrazivanje pretvara u gotovinu i odrzava tekucu likvidnost. FORFETING KREDITI Forfeting predstavlja kupovinu obaveza koje dospevaju u narednom vremenskom periodu. 103. s tim da dobija kamatu i preuzima rizik celokupnog posla ( naplate potrazivanja). 104.

Zato bi efekte trebalo procenjivati u odnosu na njihov ocekivani povrat i rizik.u uslovima nedostatka profita. Odluka o dividendi se odnosi na procenat zarada koji se isplacuju akcionarima : a) u novcanom obliku . 2. tada se moze sa izvesnom sigurnoscu tvrditi da ce akcionarima porasti vrednost njihovog preduzeca.Korporativno preduzece bice manje ili vise rizicno u zavisnosti od odnosa izmedju duga ( kreditne zaduzenosti ) i sopstvenog kapitala. 105. jer ce se efekti od iste realizovati u buducnosti. Odluka o investiranju teba da sadrzi promenu namene ulozenog kapitala i to posebno u uslovima kada ne postoji ekonomska opravdanost za ulozeni kapital. . b) kratkorocno investiranje ili c ) dividendu. SPAJANJE PREDUZECA I STICANJE VLASNISTVA NAD KORPORATIVNIM PREDUZECEM Spajanje preduzeca u korporaciju predstavlja kombinaciju dva ili vise preduzeca. preduzecu. Vrednost akcije zavisi od odluke preduzeca: da li ce se opredeliti za : a ) dugorocno investiranje . od kojih je jedno preduzece ostalo nepromenjeno. rizikom (neizvesnoscu ) ocekivane dobiti. Ako je prisutna optimalna kombacija sve tri odluke. da li ocekivanu dobit po akciji vremenski naplatiti nakon vremenske distance ili b. Treca grupa – cilj je da stvori vrednost svojim akcionarima. Svaka odluka o investiranju sadrzi rizik. Vrednost akcije se iskazuje putem trzisne cene obicne ( redovne ) akcije u korp. a drugo ( ili druga) preduzece je prestalo postojati. preduzeca trzisna cena njegove akcije. c) u obliku iskupa akcija. istu naplacivati godisnje u umanjenom iznosu ostvarene dobiti. vremenskim rasporedom ( distanci ) ocekivanog povrata – ukazuje da je investitor u dilemi : a. mogu emitovati nove akcije i iskoristiti doticne prihode za investiranje u drzavne obveznice. uz prenos svojih potrazivanja i dugovanja na maticno preduzece u korporaciji. tada se moze reci da je odluka o investiranju ( dugorocnom ulaganju ) najvaznija od napred navedene tri odluke. b) u obliku datih akcija. Ni drugi cilj ne moze predstavljati prikladan cilj korporativnog preduzeca jer je ogranicen sa dva faktora : 1. Ako se posmatra tezina pojedine odluke. Odluka o finansiranju ( kratkorocno ulaganje ) predstavlja determinisanje najbolje kombinacije finansiranja ili strukture kapitala doticnog preduzeca. Zakljucak je da je osnovni cilj korp.. d) u obliku smanjene vrednosti i e) obliku stabilnosti apsolutne vrednosti dividende.

Preduzece koje se prodaje ( prodaje se deo preduzeca ) moze opstati samo u slucajevima ako zadrzi novac ili akcije koje su rezultat prodaje. a preduzece kupac postaje vlasnik njegove imovine i obaveza. preduzece kupac svaku kupovinu drugog preduzeca tretira kao investiciju. U takvim uslovima vrednost novonastalog preduzeca jednaka je zbiru vrednosti pojedinih delova preduzeca uvecanih za sinergetski efekat koji ce se pojaviti u buducem vremenskom periodu. Sa racunovodstvenog aspekta. U slucajevima kada preduzece kupac kupuje akcije drugog preduzeca. moze se iskazati vrednost novonastalog preduzeca na sledeci nacin: Va. neophodno je da preduzece kupac raspolaze nakon sprovedene transakcije. Stara preduzeca prestaju da postoje uz zamenu njihovih obicnih akcija sa akcijama novonastalog preduzeca. tada prodato preduzece ( preko prodatih akcija ) postaje sastavni deo preduzeca kupca. Zbog oporezivanja doticne transakcije nuzno je da preduzece koje se prodaje utvrdi povecanje ili smanjenje vrednosti svog kapitala. Vlasnistvo nad preduzecem moze se steci putem kupovine njegovih sredstava ili kupovinom obicnih akcija. Konsolidacija je najcesce prisutna kada se udruzuju dva preduzeca koja su priblizno iste velicine. Svaka kupovina preduzeca zahteva evidentiranje realne („opipljive“) imovine po trzisnim vrednostima doticnog preduzeca. .b = Va + Vb + Se Za preduzece koje kupuje neko drugo preduzece karakteristicno je da moze kupiti svu imovinu ili deo imovine drugog preduzeca. Npr. Kupljeno preduzece prestaje da postoji . Ako je placena premija iznad evidentirane vrednosti ( trzisne vrednosti imovine ). konsolidacija predstavlja kombinaciju dva ili vise preduzeca pri cemu nastaje potpuno novo preduzece. barem sa 80 % akcija doticnog preduzeca. Ukoliko je kupljena cela imovina drugog preduzeca. ista se odrazava kao neopipljiva imovina u bilansu stanja kupca i ista se mora odbiti od njegovih buducih prihoda. Imovina se moze kupiti novcem ili putem akcija. Ako se preduzece kupuje novcanim sredstvima ili nekim drugim instrumentima placanja. Spajanjem preduzeca A i preduzeca B. U slucajevima kada su dva preduzeca razlicite velicine umesto konsolidacije prisutno je njihovo spajanje. tada je nuzno takvu transakciju oporezovati i to na teret preduzeca ili na teret akcionara. tada prodato preduzece postaje samo korporacijski deo novonastale korporacije.Za razliku od spajanja preduzeca. Prilikom kupovine akicija od preduzeca koje se prodaje.

da se prenoseni iznos poreskog gubitka racionalno iskoristi. UPRAVLJANJE KORPORATIVNIM PREDUZECEM . Pozitivni efekti spajanja dva preduzeca mogu se ostvariti na najvisem nivou unutar horizontalnog spajanja preduzeca koji pripadaju istoj privrednoj grani. Primera radi. podici na efikasniji nivo rad marketing sluzbe. Trzisna cena po akciji preduzeca kupca * Broj ponudjenih akicija odnos razmene ------------------------------------------------------------------------------. vec se evidentira 3 godine unazad i prenosi se 15 – est godina unapred ( radi isplate pokrica ). ili . Kombinacijom dva preduzeca moguce je eliminisati dvostruke masine. onda je opravdano da dodje do spajanja preduzeca B sa preduzecem A. racunovodstvene i finansijske sluzbe.= akcija po trz. Kod vertikalnog spajanja veca je kontrola i distribucija prodaje. Vertikalno spajanje dva preduzeca podrazumeva sirenje njihove aktivnosti prema potencijalnom potrosacu.Da bi se stekla realna slika moguceg poslovnog potencijala preduzeca koje se kupuje. jer su prisutni zajednicki sinergetski efekti. Projektovan rast dobiti po akciji moze biti: . U visokorazvijenim zemljama trzisnog nacina privredjivanja poreski gubitak se ne anulira. odnosno delatnosti. odnosno prema izvorima sredstava. U slucajevima kada neko preduzece ima poreski gubitak koji je prenosiv u buduci vremenski period. Spajanjem gubitacnog preduzeca sa profitabilnim preduzecem moguce je. Svrha spajanja dva preduzeca moze biti : povecanje prodaje putem dominacije novonastalog preduzeca na trzistu. cenama Trzisna cena po akciji preduzeca prodavca Or (a) Akcionari preduzeca kupca imaju povoljnu situaciju ukoliko je odnos izmedju trzisnih cena akcija i neto dobiti po akciji u njihovom preduzecu veci od tog istog pokazatelja u preduzecu koje se kupuje. Na taj nacin se kompenzira ( smanjuje ) oporezovani prihod tekuce godine sa poreskim gubitkom.produkt ocekivanog rasta neto dobiti po akiciji preduzeca koje se kupuje. izvesti i projekciju buduceg rasta neto dobiti po akciji. pitanje je da li ce se isti moci iskoristiti ako se doticno preduzece ne spoji sa nekim drugim preduzecem. neophodno je pored pocetnog uticaja neto dobiti po akciji. Pri takvim efektima poslovanja se kaze : da novonastalo preduzece ima vecu vrednost od zbira vrednosti njegovih delova (matematicki iskazano 2+2= 5 ). ako se ocekuje da neto dobit po akciji preduzeca B raste po visoj stopi od neto dobiti po akciji preduzeca A. Motivi za spajanje preduzeca cesto su predstavljeni i putem poreza. smanjiti broj prodajnog osoblja. 106.produkt sinergetskih efekata koji su rezultat spajanja dva korporacijska preduzeca.

odnosno putem punomoci za zastupanje akcionara. Upravljanje korporativnim preduzecem podrazumeva direktno ucesce akcionara na godisnjoj skupstini korporativnog preduzeca. U cilju zadrzavanja kontrole nad poslovodstvom korporacije prisutne su razlicite klase obicnih ( redovnih ) akcija. U vecini slucajeva korporacije zadrzavaju za sebe klasu B obicnih akcija. Kod kumulativnog nacina glasanja.tada akcionari imaju jedan glas za svaku akciju koju poseduju i u obavezi su da glasaju za svaki direktorski polozaj koji je otvoren. Ako je prisutan vecinski glasacki sastav . a putem njega i poslovodstvo koje kontrolise poslovanje doticnog preduzeca. U zavisnosti od organizacije korporacije. Pri tome se regulise nacin zastupanja i zahtev od korporativnog preduzeca da obavestava akcionare putem zastupnicke poste.U onoj meri u kojoj su vlasnici obicnih akcija i vlasnici korporativnog preduzeca. a klasu A usmeravaju na finansijsko trziste. upravni odbor ( broj direktora ) se moze birati vecinskim ili kumulativnim glasackim sastavom.+ 1 upravnog odbora ) Ukupan broj direktora koji ce se birati uzvecan za jedan U praksi su prisutni slucajevi gde poslovodstvo korporacije izbegava prisustvo manjinske interesne grupe akcionara u upravnom odboru. i to cini smanjenjem broja direktora u upravnom odboru korporacije. zavisi i njihovo pravo da biraju upravni odbor. Kod manjih korporativnih preduzeca dato je direktno pravo vlasnicima da upravljaju sa preduzecem. Sve obicne akcije se mogu klasifikovati u skladu sa prihodom korporacije i glasackom snagom akcionara. Ukupan broj odredjeni broj Broj akcija za izbor emitovanih akcija * trazenih direktora direktora ( clanova = ------------------------------------------------------. ≡ Klasa B – moze imati superiornu glasacku snagu uz prisutno inferiorno pravo kod raspodele dividende. ≡ Klasa A – moze imati slabiju glasacku snagu uz prisutno pravo prvenstva kod raspodele dividende. . Potpisivanjem punomoci akcionar prepusta svoje glasacko pravo nekoj drugoj osobi. akcionar ima mogucnost da kumulira glasove i da ih poveri manjem broju direktora koji se biraju. Kumulativnim nacinom glasanja stvara se mogucnost da i manja interesna grupa akcionara utice na izbor odredjenog broja direktora ( clanova upravnog odbora ).

Prva diferencijalna ponuda predstavlja kontrolni paket akcija korporacije koje su atraktivne po ceni ili po oblicima placanja. ukoliko zeli vecinski paket akcija. Menazment korporativnog preduzeca preduzima veci niz mera za zastitu maticnog preduzeca od moguceg preuzimanja kontrole ( upravljanja ) od strane drugog preduzeca ( kupca ). RESTRUKTUIRANJE KORPORATIVNOG PREDUZECA ODVAJANJEM I STVARANJEM NOVOG PREDUZECA Odvajanje preduzeca ili dela preduzeca od korporacije moze biti prisilno i dobrovoljno. . Ovaj oblik kupovine akcija naziva se „ucena zelene boje“ ( greenmail ) pri cemu preduzeca prodavci upucuju preduzecu kupcu ponudu. Ponuda putem tendera se objavljuje u finansijkim casopisima i novinama. Ponuda na tenderu predstavlja ponudu kupovine akcija drugog preduzeca po fiksnoj ceni. Postoje slucajevi kada preduzeca prodavci ugovaraju vremensko ogranicavanje povecanja paketa akcija sa zainteresovanim kupcima. 107. Odredba poznata kao „otrovna pilula“ nastoji da uputi potencijalnog kupca preduzeca na direktne pregovore sa upravnim odborom prodavca korporativnog preduzeca. Na ovaj nacin se preduzece kupac iskljucuje iz posla uz isplacenu premiju. Cena ponude akcije obicno se odredjuje znatno vise iznad trzisne cene akcije. Realizacija ponude putem tendera vrsi se u novcu ili akcijama uz prisustvo premije i provizije za akcije koje se nude brokerima za njihovo posredovanje u poslu. Na ovaj nacin se stvaraju obaveze prema preduzecu kupcu da isplati visu cenu kupljenih akcija. Upravnom odboru se ostavlja mogucnost da u svakom momentu iskupi prava i tako zadrzi kontrolni paket nad korporativnim preduzecem. Odredba „zlatni padobran“ stiti isterese akcionara u preduzecu koje se prodaje. Moguce je umesto jedne ponude na tenderu ponuditi dve diferencijalne ponude. da su voljni ponovo kupiti akcije uz premiju koja je iznad trzisne cene akcija. Putem primljene ponude na tenderu preuduzece kupac izbegava susret sa poslovodstvom korporacije i izbegava pregovor oko kupovine preduzeca.Kupovina akcija moze da se realizuje i putem ponude na tenderu. Druga diferencijalna ponuda je po nizim cenama akcija i slozenijim oblicima placanja. Na taj nacin se grupa akcionara ( prodavci akcija ) obavezuje da u odredjenom vremenskom periodu nece povecati svoj udeo u kapitalu.

Stoga je to drugo preduzece spremno platiti visu cenu akcija u odnosu na sadasnju vrednost akcija. nego sto je ista vredna za doticnu korporaciju. Preduzeca nije karakteristicno da se aktiva moze prodati vecem broju kupaca.nego u slucaju kada se vrsi prodaja samo dela korp. preduzeca. koje su podobne za trgovinu na trzistu kapitala. Novonastalo preduzece postaje potpuno odvojeno preduzece sa vlastitim akcijama. upotpunice se trgovina akcijama na trzistu . Na taj nacin : 1. Motivi za stvaranje novog preduzeca su razliciti. Razlozi mogu biti : a) dobici na efikasnosti. da bi se po osnovu takve prodaje ostvarila i veca njena vrednost. Umesto transfera kapitala vrsi se deoba akcija doticnog dela preduzeca akcionarima preudzeca i to proporcionalnim putem. Odluka o prodaji preduzeca ili dela preduzeca temelji se na stvaranju vrednosti za akcionare korp. da aktiva ( imovina ) ima visu vrednost pri prodaji. Poreska politika moze imati uticaj na donosenje odluke pri odvajanju preduzeca. tako su prisutni i sinergetski efekti kod odvajanja preduzeca ( 4 – 2 = 3 ).≡ Prisilno odvajanje preduzeca je produkt delovanja antimonopolskih mera koje donosi Vlada doticne drzave. Stvaranjem novog preduzeca ne vrsi se prodaja dela prethodnog preduzeca za novac ili hov. preduzeca kao celine . tada se njegovom prodajom realizuje vrednost navedene poreske olaksice. Ako korporacija nije u stanju da upotrebi prenesene stavke gubitka u poreske svrhe tada je sasvim ispravno doneti odluku da se odvoji preduzece ili deo preduzeca. Stvaranje novih preduzeca iz korporacije nastaje donosenjem odluke o odvajanju dela preduzeca koje postaje samostalni privredni subjekt. nego sto je sadasnja vrednost ocekivanog toka novca kojeg ona stvara. c) transfer kapitala. povecace se vrednost akcija 2. b)potcenjivanje vrednosti preduzeca. Placanje se obavlja u vidu novca ili hov. preduzeca. Antimonopolisticke mere se donose kako ne bi doslo do suvisne koncentracije kapitala u odredjenim korporacijama. Odredjena operacija moze biti vise vredna naekom drugompreduzecu. Sa novim preduzecem nece upravljati „roditeljsko“ preduzece vec ce ono samo upravljati sopstvenim poslovnim operacijama. Prilikom stvaranja novog preduzeca akcionari ne placaju porez vec to cine kada se akcije prodaju na trzistu. Ocito je da se ostvaruje manji efekat prodajom korp. Za prodaju korp. Kao sto su prisutni sinergetski efekti kod spajanja preduzeca. d) poreska politika i sl. ≡ Dobrovoljno odvajanje predstavlja dobrovoljnu odluku poslovodstva preduzeca. Bitan element pri donosenju odluke jeste.

dividenda na Preferencijalne akcije ( – 1 * 11 % ) 550 EBIT br. Fiksni troskovi preduzeca se odnose na Akcija 6 – 7 ) 1.400 2.400 3. Neto.080 9. dobit pre odbitka poreza 2.000 2.440 1. Brojkredita. Fleksibilnu strukturu kapitala je moguce postaviti putem EBIT – EPS analize. odnosno linije obicnih akcija i kreditnog zaduzenja korporativnog preduzeca. 1 * 12 % ) 600 4. kamatu placenu po 300 akcija 200 200 : glavnicu osnovu kredita. Ova analiza polazi od odnosa izmedju dobiti pre odbitka kamata i poreza (EBIT) i dobiti po akciji (EPS). kamate na tudja sredstva ( br. Dobit po akciji ( 8/9 ) EPS 4.080 7. ostvarice se fleksibilost prilikom sklapanja ugovora ( eliminisanje podzakonskih i poreskih propisa ) 4.dobit vlasnika tok preduzeca u( stanju da pokrije fiksne troskove.440 1. 108.800 5. ocekivana dodatna sredstva Za razvoj preduzeca “Apatinska pivara” 5.400 1. dividendu na preferencijalne 10. EBIT – EPS ANALIZA U FUNKCIJI STRUKTURE KAPITALA KORPORATIVNOG PREDUZECA Obaveza menadzmenta u korporativnom preduzecu jeste da uspostavi sto je moguce fleksibilniju strukturu kapitala koja ce se moci prilagoditi alternativnim metodama finansiranja.45 $ 5. Dobit pre odbitka Kamata i poreza ( EBIT ) 2. EPS ANALIZA treba da pruzi odgovor na pitanje da li je buduci novcani 8. Elementi emitovanje obicnih akcija emitovanje preferencijalnih akcija ( 000 $ ) Kreditno zaduzenje 1. porez na dobit ( br.4 $ akcije.400 2.000 5. 4 * 40% ) 960 960 720 6.400 2.8 $ 4.440 890 1. Nezaobilazan elemenat u izracunavanju pokrica fiksnih troskova je EBIT analiza. EBIT ( dobit pre odbitka kamata i poreza ) stopa pokrica kamate = ----------------------------------------------------------kamata na dug ( kredit ) EBIT (dobit pre odbitka preza i kamata ) Stopa pokrica otplate duga = ------------------------------------------------------------Otplacena galvnica duga (kredit) Kamata + -------------------------------------------- . Primena ove analize podrazumeva odredjivanje tacke pokrica ili tacke indiferencije u kojoj se seku linije obicnih i preferencijalnih akcija.3.000 5. zaobici ce se pravna ogranicenja cija primenljivost nije vise direktna i sl. neto-dobit ( 4 – 5 ) 1.

Osigurane obveznice – garantuju svome vlasniku da ce u slucaju stecaja emitenta obveznica. Vlasnik obveznice ima prioritetno pravo da : ≡ ucestvuje u poslovnom dobitku i to u visini ugovorene kamate.1 – stopa poreza 109. obveznice po osnovu garancije ) Prema nacinu ucestvovanja u dobitku preduzeca : 1. Obveznice kao hov nastale su zahvaljujuci nedostatku trajnih izvora sredstava kod privrednih subjekata i nemogucnosti da se isti pozajme iz jednog izvora sredstava. Vrste osiguranih obveznica su: . srednjorocne i 3. 2. Izmedju obveznice i akcije postoji razlika u cinjenici da se emisijom obveznica precizno utvrdjuje vremenski rok dospeca placanja. obveznice sa visekratnim ( serijskim dospecem ). Prema vremenu trajanja kreditnog odnosa : 1. Prema nacinu njihove amortizacije : 1. dugorocne. Navodi se da je obveznica u osnovi menica jer ona predstavlja pisanu obavezu placanja odredjene sume novca na unapred utvrdjeni datum. i ≡ ucestvuje u likvidacionoj masi i tu u visni svojih potrazivanja. KLASIFIKACIJA OBVEZNICA Prema osiguranju potrazivanja : 1. dohodovne obveznice ( visina kamate zavisi od dobitka preduzeca ) 3. participirajuce obveznice ( kombinacija prethodna dva oblika ). obveznice sa jednokratnim dospecem i 2. osigurane obveznice ( hipotekarne. kratkorocne. U praksi se cesto ne prave razlike izmedju obveznice i menice. Prema vremenu otkupa : 1. neosigurane i 2. POJAM I VRSTE OBVEZNICA. obveznice po isteku roka i 2. obveznice pre isteka roka. obveznice po osnovu zaloga opreme. namiriti svoja potrazivanja i to pre nego sto ce to uraditi vlasnici neosiguranih obveznica. obveznice s finansijskom kamatom 2.

kada kupac ne raspolaze sa novcanim sredstvima za nabavku opreme. radi se o opstim hipotekarnim obveznicama. Kamate po ovim obveznicama su promenljive i zavise od kretanja finansijskog rezultata emitenta obveznica. Karakteristike emitenta neosiguranih obveznica jesu : da ni jedan deo njihove imovine nije opterecen hipotekom. U takvim uslovima pojavljuju se poverenicke kompanije koje u ime kupca isplacuju prodavcu opremu u celosti. a kada prodavac nije u mogucnosti da po istom poslu kreditira kupca opreme. odnosno drugih finansijskih organizacija.hipotekarne obveznice – imaju visok stepen sigurnosti povrata ulozenih sredstava i isplatu kamata jer u slucaju insolventnosti emitenta obveznice. Neosigurane obveznice – ne poseduju niti materijalnu niti licnu garanciju za isplatu potrazivanja. 1. 2.imaju sigurnost u garancijama banaka. te ove obveznice imaju nizu kamatnu stopu nego sto imaju druge vrste obveznica. druge hipotekarne obveznice . potrazivanja se izmiruju prodajom imovine koja se nalazi pod hipotekom. pri izdavanju obveznica. obveznice po osnovu garancije ( nuzjemstva ) . 3. pri cemu se oprema imovinski prenosi na kompaniju. konvertibilne ( konverzijske ) obveznice – imaju mogucnost konvertovanja (pretvaranja) u obicne akcije ili neke druge hov i to u odredjenom vremenskom periodu. Poseban oblik ovih obveznica su participativne obveznice. Njihova primena je prisutna u slucajevima kada preduzece vrsi finansijsku reorganizaciju izazvanu stecajnim postupkom. Sa aspekta redosleda emisije. one se dele na : a.veci je rizik naplate potrazivanja. 2. vece kamatne stope za vlasnike. Zato je za kupce takvih obveznica od izuzetnog znacaja finansijska stabilnost emitenta obveznica. dohodovne obveznice – pruzaju mogucnost vlasniku obveznica da ucestvuje u raspodeli finansijskog rezultata emitenta obveznica. oprema prelazi u vlasnistvo kupca opreme. prve hipotekarne obvenice – imaju prioritet u isplati iz likvidacione mase b. . pod odredjenim uslovima i na zahtev njihovog vlasnika. Tokom vremena konverzijska cena se smanjuje. obveznice po osnovu zaloga opreme – odnose se na nabavku opreme. Specijalni tipovi obveznica : 1. U momentu njihovog emitovanja konverzijska cena obveznica je veca od trzisne cene tih obveznica. . Kupcima obveznica se kao uslovna garancija nudi mogucnost da ce se u uslovima stecaja zabraniti emitovanje buducih obveznica sa osiguranjem. a tek potpunim izmirenjem obaveza kupca pema poverenickoj kompaniji.ako se hipoteka odnosi na celokupnu imovinu njenog emitenta.

Iskup obveznica putem fonda za iskup moze se realizovati na dva nacina : . Posle ovoga ranga slede obveznice kod kojih je prisutan jednim delom rizik i one se obelezavaju rangom „AA“. Oni ne mogu vrsiti kontrolu nad korp. da agencija daje svoje misljenje putem slovnih ocena i iste se objavljuju u publikacijama. preduzecem. kupovine i prodaje odredjenih osnovnih i obrtnih sredstava 3. preduzeca imaju tretman poverilaca. preduzecem. obveznice lokalne uprave. imaoci dugorocnih obveznica naplacuju svoja potrazivanja pre imaoca obicnih i pref.Rangiranje se vrsi tako. nazivaju se „junk“ obveznice ili obveznice sa niskim rangom i sa visokim prinosom. Karakteristika „junk“ obveznica jeste da se koriste pri sticanju vlasnistva nad nekim drugim kopr. Drzava emituje obveznice radi prikupljanja novcanih sredstava i smanjenja budzetskog deficita. akcija. To povlacenje obveznica vrsi se po fiksnim cenama. javni sektor emituje sledece vrste obveznica : 1. Radi definisanja kvaliteta emitovanih obveznica neophodno je izvrsiti njihovo rangiranje. Sve obveznice koje imaju rang „BAA“ ili manji rang. Najveci rejting imaju obveznice kod kojih je rizik oko placanja kamate i glavnice neznatno prisutan i one se obelezavaju sa rangom „AAA“. izdavanja novih obveznica 2. Za drzaoce obveznica je karakteristicno da nemaju direktno pravo glasa povodom: 1. drzavne obveznice 2. 3. preduzeca njihovo pravo je iskljucivo usmereno na povrat ulozenih novcanih sredsatva i ugovorene fiksne premije. niti imaju pravo glasa u upravljanju sa korp.obveznice s opozivom – omogucuju svom emitentu da izvrsi povlacenje obveznica pre isteka njihove potpune amortizacije. Vlasnici dugorocnih obveznica korp. preduzecem. Obveznice sa najvisim rizikom se obelezavaju rangom „C“ i rangom „D“. U slucajevima likvidacije korp. obveznice drzavnih preduzeca 3. S obzirom da ne ucestvuju u deobi dobiti korp. kreditnog zaduzenja i sl. preduzeca. zatim “ BA“ itd. Iskup obveznica moguce je izvrsiti na vise nacina. U razvijenim zemljama trzisnog tipa privredjivanja. Emitent je duzan da sacini ugovor sa doticnom agencijom o rangiranju obveznica tokom celokupnog njihovog trajanja.

sistema amortizacije obveznice 3. . Za jednokratni nacin je karakteristicno da se isplata glavnice duga po obveznici vrsi odjednom i to na kraju perioda na koji obveznice glase. Sto je duzi rok emisije obveznica to je veci rizik ulagaca u pogledu vracanja ulozenih sredstava. a zatim placa poverenika uz prenosenje kupljenih obveznica na njega radi unosenja istih u fond za iskup obveznica. Pri javnom oglasavanju neophodno je definisati : 1. preduzece vrsi prenos novcanih sredstava na poverenika fonda koji za uzvrat poziva na iskup imaoce obveznica na njega. Emisija obveznica se moze samo izuzetno vrsiti inteno i to prilikom preuzimanja preduzeca kada isto udje u stecaj. mogucnosti konverzije obveznice u druge hov 6. veci je rizik promene njihove trzisne vrednosti. Pre svake emisije obveznica. Sto se tice nacina amortizacije obveznica treba istaci . mogucnosti revalorizacije obveznice u inflatornim uslovima i sl. Sto je duze vreme amortizacije obveznice. da postoje jednokratni i serijski nacin amortizacije obveznica. Sto se tice kamate za obveznice sa jednokratnim dospecem karakteristicno je da se one isplacuju godisnje ili polugodisnje po jednakim kamatnim stopama (tzv.1. nacina obezbedjivanja interesa vlasnika obveznice 4. obaveza emitenta je da pribavi dozvolu za njihovo izdavanje i da javno reklamira prodaju obveznica. preduzeca – korp. formiranja fonda za amortizaciju obveznice 5. vremena amortizacije obveznice 2. 2. Obveznice sa fluktuirajucom kamatnom stopom – kratkorocnog su karaktera. nominalnu vrednost obveznica ( sumu novca koja ce biti isplacena donosiocu obveznice u trenutku njenog dospeca ) 2. 110. preduzece kupuje obveznice na otvorenom trzistu. gde se sa promenom kamatnih stopa umanjuje potencijalni rizik pri kupovini obveznica. kamatnu stopu ( utvrdjeni % od nominalne vrednosti koji ce se obracunavati i isplacivati vlasniku obveznice u odredjenim rokovima od dospeca duga ). EMISIJA OBVEZNICA Emisija obveznica se vrsi direktnim ili indirektnim putem. Rizici po emitovanim obveznicama zavise od : 1. Obveznice koje se temelje na prihodima ( dobiti ) korp. Kuponske kamatne stope ) na ceo iznos duga. preduzecima se daje mogucnost da plate kamate na obveznice tek kada ostvare dobit. radi unosenja istih u fond za iskup obveznica.

Hipotekarne obveznice su te koje nose najmanji stepen rizika. Zato se u praksi od strane emitenta obveznica pribegava njihovoj prodajiuz diskont po emisionoj ceni nizoj od nominalne cene. Kamatne stope po obveznicama zavise od kamatnih stopa koje placaju poslovne banke na stedne uloge stanovnistva. Ako su kamate koje nudi poslovna banka na stednju iste kao kamate po emitovanim obveznicama. obveznica rizik povrata ulozenih sredstava daleko veci.+ N (o ) ------------(1+k)t X k (1+k)t (1+k)t–1 Tv (os ) = A X ------------------(1+k)t X k Izmirenje duga po obveznicama nastaje kada se u celosti isplati glavnica i pripadajuca kamata vlasniku obveznice. tada ne postoji realna motivacija od strane kupca za kupovinu obveznica. Ako emitent obveznice ne raspolaze sa dovoljno sredstava za opoziv obveznice. Refundacija duga se sprovodi tako sto emitent primanjem novcanih sredstava od prodaje nove emisije obveznica. Ako su kamate koje placaju poslovne banke na stedne uloge vece od kamata koje donose obveznice . Zato je teznja emitenta obveznica da njihove kamatne stope budu nesto stimulativnije u odnosu na bankarske kamatene stope na stedne uloge. Dug po obveznicama moze se izmiriti pre njihovog konacnog dospeca . Rizik ulaganja u obveznica se smanjuje davanjem mogucnosti vlasniku obveznica da iste konvertuje u druge hov. Prevremeno izmirenje duga po izdatim obveznicama moze se izvrsiti opozivom obveznica ili otkupom obveznica na trzistu kapitala. Povecanjem stepena osiguranja obveznica smanjuje se rizik ulaganja u iste.Za serijski nacin amortizacije obveznica karakteristicno jeda se dospece isplate duga i glavnice vrsi u polugodisnjim ili godisnjim anuitetima. one ce se prodavati uz diskont. Ako je kamatna stopa na obveznice manja od trzisne . . tada on moze izvrsiti refundaciju ( nadoknadjivanje ) duga po emitovanim obveznicama. Zakljucak je da je kod jednokratnog nacina am. ako je kamatna stopa na obveznice veca od trzisne one ce se prodavati uz premiju. tada ce trzisna vrednost tih obveznica biti ispod njihove nominalne vrednosti. pod uslovom da emitent raspolaze sa suviskom kapitala u odnosu na likvidne potrebe. Tv (oj) = (1+k)t–1 1 I --------------------. Fondovi za amortizaciju obveznica – putem njih emitent smanjuje teret duga kamate. vrsi opoziv stare emisije obveznica.

Dok je vrednost obveznica sa opcijom opoziva ogranicena sa cenom opoziva i to do odredjenog nivoa povecanja kamatne stope. OPOZIV OBVEZNICA Mogucnost opoziva obveznica stvara uslove korp. Zato se premija jedino moze platiti ako je prisutan pad kamatnih stopa kod emitovanih obveznica. Za cenu opoziva je karakteristicno da na njenu visinu uticu : ≡ nominalna cena obveznice ≡ povecanje ili smanjenje opcije opoziva ( premije). to znaci da emitent moze obveznicu otkupiti po pozitivnoj ceni i moze biti odmah novcano izmiren. Ako je u pitanju neodgodiv opoziv obveznica. Opoziv obveznice ima svoju cenu. Za vrednost obveznica bez opcije opoziva karakteristicno je da njihova vrednost opada onako kako se povecavaju kamatne stope. Ako je opoziv odgodiv. Emitent je subjekt koji placa cenu opoziva koja je za iznos premije visa od nominalne vrednosti obveznice. Najcesce primenjiv period odgodivog opoziva je 5 godina za javna preduzeca i 10 godina za industrijska preduzeca. Postoje dve vrste opoziva : 1. Mogucnost opoziva obveznice predstavlja korist za emitenta obveznice i stetu za investitora ( kupca) obveznice. 111. Na ovaj nacin se vrsi otkup pojedinih serija duga. Obveznica sa opozivom = obveznica bez opoziva – opcija opoziva ( premija ) Svako povecanje opcije opoziva ( premije ) izaziva smanjenje vrednosti obveznica sa opozivom i obrnuto. preduzecu da izvsi otkup obveznica po odredjenoj ceni. Procenom da ce opasti kamatne stope u buducem vremenu . Pri buducoj proceni kretanja kamata. tada emiten moze otkupiti obveznicu za odredjeni vremenski period. Prodaju odnosno kupovinu obveznica ugovaraju emitenti i kupci i pri tome oni ugovorno definisu : da li je u pitanju obveznica sa ili bez opoziva. tada ce i privilegija opoziva imati svoju vrednost. svako njihovo smanjenje imace za posledicu povecanje opcije opoziva ( premije ) i obrnuto. investitor ( kupac ) ce se suzdrzavati u vezi ulaganja u obveznice koje imaju privilegiju opoziva.Otkup duga je karakteristican i za obveznice sa serijskim dospecem. neodgodiv opoziv 2. Razlika izmedju vrednosti obveznica bez opcije i vrednosti . odgodiv opoziv obveznica. Za ove oblike obveznica je karakteristicno da su emitovane sa diferencijalnim rokovima dospeca. Ovakav pristup je prihvatljiv iz razloga neophodnosti usaglasavanja otplata duga sa prilivom novcanih sredstava. Ako se kamatne stope na emitovane obveznice visoke i ocekuje se njihov pad u buducnosti. pre nego sto su iste dospele.

Podesavanje pozicije na trzistu moze biti „dugacko“ i „kratko“. 112. Nadoknadjivanje emisije obveznica predstavlja opoziv postojece emisije obveznica i zamenu doticne emisije sa novom emisijom obveznica. Emitent ce se odluciti na ovakav korak u slucajevimakada se kamatna stopa naglo smanji u odnosu na dan izdavanja obveznica. Invesitor kao kupac kod dugacke pozicije. Dugacko podesavanje je vezano za kupovinu futurs ugovora na spot trzistu u momentu najvise postignute kamate kako bi investitor ( kupac ) ostvario sto vecu kamatu po kupljenoj obveznici. Kratko podesavanje pozicije na trzistu predstavlja prodaju futurs ( terminskih ) ugovora. koja je suprotna poziciji na spot ( promptnom) trzistu. tezi da kupi obveznicu sa visokom kamatom ( jer istu naplacuje od emitenta obveznice ). PODESAVANJE POZICIJE OBVEZNICA Podesavanje pozicije obveznica na finansijskom trzistu predstavlja zauzimanje pozicije putem futurs ( terminskog ) ugovora. U slucaju kada je vrednost obveznica bez opcije opoziva manja od cene opoziva tada korp. . Korporativno preduzece podesava poziciju na finansijskom trzistu kako bi smanjilo izlozenost svojih obveznica riziku koji je izazvan neocekivanim promenama cena. jer procenjuje da je postignuta najveca kamata koja se moze dobiti pri kupovini obveznica. Prodaja ugovora se vrsi promptno kako se ne bi isto vrsilo u momentu porasta kamatnih stopa pri prodaji obveznica. Karakteristicno je da isti subjekat ( investitor ) vrsi podesavanje i duge ( kupovne ) i kratke ( prodajne ) pozicije. Korporativno preduzece sklapa terminski ugovor pre nego sto izvrsi stvarnu kupovinu obveznica. preduzece nece opozvati emisiju obveznica jer je ista isuvise skupa za emitenta. U praksi je prisutno i nadoknadjivanje emisije obveznica od strane preduzeca emitenta i to pre vremena dospeca doticne emisije obveznica. Kratko podesavanje obveznice vezano je za promptnu prodaju obveznice na futurs trzistu i to u uslovima kada je najniza kamata na doticnu obveznicu. Kamatna stopa ( njen pad ili rast ) predstavlja osnovni faktor pri definisanju cene opoziva ( njen pad ili rast ). a istovremeno trazi da kao prodavac kod kratke pozicije izvrsi njenu prodaju po nizoj kamati ( jer istu on placa svom kupcu ). Sadasnje nize kamatne stope manje ce finansijski opteretiti prodavca nego sto bi bilo njegovo opterecenje od visih kamatnih stopa.obveznica sa opcijom opoziva predstavlja opciju opoziva ( premiju ) ili vrednost opcije na dan izvrsenja doticne opcije.

SPO PO T ZICIJA I B AZICN RIZIK ( D I (+ ) dobitak 500
Grafikon – spot pozicija moze kupcu doneti dobitak ili gubitak u zavisnosti od kretanja kamatnih stopa. Postojeca spot obveznica donosila je korp. Preduzecu dobitak iz razloga sto je obveznica kupljena uz najvecu mogucu kamatnu stopu. S obzirom da se na finansijskom trzistu povecala kamata na obveznice, vrednost doticnog portfelja obveznica se smanjila sa posledicom smanjenja dobitka spot pozicije korp. Preduzeca. Investitor se nasao u opasnosti da ce pri prodaji obveznica biti u situaciji da placa vise kamate i da ce po nizoj ceni prodavati obveznice u odnosu na cenu kupovine doticnih obveznica. Sa vecim rastom kamatnih stopa na obveznice prisutno je drasticno smanjenje dobitka. U tacki „x” spot pozicija zauzima neutralno mesto jer su kamate na nivou sadasnjih kamatnih stopa. Daljim rastom kamatnih stopa prisutan je gubitak na spot poziciji koji se drasticno uvecava.

-R ast kam atne stope - sm anjenje vrednosti

400 300 200 100

1

2

3

4

gubitak (-)

F TU S P Z IJAO V Z IC M U R O IC B EN A (K A R T
(+ ) do bitak 500 400 300 200 100 gubitak (-) N eutralna futu rs po zicija

Grafikon – radi zaustavljanja pada vrednosti portfelja obveznica, vlasnik ( investitor ) obveznica se opredelio da pri sklapanju futurs ugovora izvrsi zamenu „dugacke „ pozicije na spot trzistu za „kratku” poziciju na futurs trzistu. Vlasnik ce biti manje finansijski opterecen ako promptno proda obveznice, nego ako to ucini u momentu dospeca doticnih obveznica . Vlasnik portfelja obveznica se sa promptnom prodajom futurs ugovora po trenutnoj kamati ( sadasnjoj ) zastitio od daljeg buduceg rasta kamata. Bez obzira sto su kamate imale trend rasta, svaka trenutna prodaja futurs ugovora smanjivala je gubitak i vodila korporativno preduzece u zonu gubitka. U tacki „x” futurs pozicija je neutralna i nalazi se na nivou sadasnjih kamata. Bazicni rizik je i u ovom slucaju prisutan i to kod onih ucesnika koji vrse podesavanje pozicije obveznica.

“x

1

2

3

4

5

-R ast kam atn - po ecanje v v ecu v

P D S A P Z IJAP R FO IA O E EN O IC OT L
(+ ) dobitak

Grafikon medjusobno ponistavaju. Bez obzira na prisutan porast kamatnih stopa ni jedna od ove dve pozicije ne pokazuje iblo kakvu promenu u svom portfelju. Tacka „x|” predstavlja nivo sadasnjih kamatnih stopa. Bazicni rizik je i dalje prisutan. Za podesavanje dugacke pozicije obveznica je karakteristicno da ista nosi fiksni prihod, dok kratka pozicija futurs ugovora nosi promenljivi prihod koji zavisi od rasta ili pada kamatnih stopa.

D uga I 500 m edjusob U ovom slucaju se dugacka spod pozicija i kratka futurs pozicija
400 300 200 100

1

2

3

4

5

DUGACKA I KRATK ( SPOT I FUTURS TRZ Dugacka pozicija na spot trzistu

gubitak (-) dobitak

(+)

500 400

Dugacka pozicija sa fiksnim prihodom prevodi se u kratku poziciju sa promenljivim prihodom. Uzrok ovakvog kretanja jesu kamatne stope, odnosno njihov porast koji smanjuje vredsnost spot pozicija i uvecava vrednost futurs pozicija. Dugacka pozicija na spot trzistu u pocetku donosi dobitak da bi se isti kontinuelno smanjivao kako se povecavaju kamatne stope na obveznice. Da ne bi korp. Preduzece preslo u zonu gubitka menadzment preduzeca se opredeljuje za postupak podesavanja pozicije obveznica, napustanjem dugacke pozicije i prelaskom na kratku poziciju. Na ovaj nacin se sprecava ulazak korporativnog preduzeca u zonu gubitka i nastavlja se dalji trend ostvarivanja dobitka. Napustaju se fiksne kamate i umesto njih postaju dominantne promenljive kamate na obveznice ciji su efekti izrazajniji povecanjem kamatnih stopa na obveznice.

P D S V N P Z IJE O E A A JE O IC
(+ ) do itak b 500
Grafikon – na futurs trzistu se moze izbeci gubitak ako se primenjuju kamatni futurs ugovori i opcije. Kod opcija gubitak je ogranicen do visine placene premije. Placene premije na opcije su umanjile ( ogranicile ) gubitak te su sa povecanjem kamatnih stopa presle u zonu gubitka.

D acka ug p zicija o na sp t trzistu o

400 300 200 100

“x”
4

113. VREDNOVANJE KONVERTIBILNIH OBVEZNICA Za obveznice i prferencijalne akcije je karakteristicno da se veoma cesto emituju kao konvertabilne hov. To im daje mogucnost da se pod odredjenim uslovima mogu konvertovati ( zameniti ) za obicne akcije. Emitovanjem KO emitent moze povecati sopstveni kapital, moze sniziti efektivne troskove finansiranja i poboljsati strukturu kapitala u doticnom preduzecu. Za KO je karakteristicno da svojim vlasnicima nude fiksni prinos ( kamatu ), kao i mogucnost ostvarenja veceg prinosa u obliku dividende i ikapitalnog dobitka.

1

2

3

P lacena

p m re ija

gub itak (-)

minimalna vrednost obveznica 2. Odnos konverzije = nominalna vrednost KO / cena konverzije U praksi su prisutni najcesce slucajevi. vrednost konverzije obveznica 3. zbog opcije konverzije u obicne akcije. c ) vremena konverzije. prodaju na trzistu uz nizu kamatnu stopu. nego sto je kamatna stopa na nekonvertibilne obveznice. gde je odnos konverzije unapred odredjen i isti je naznacen na KO. Ako bi se vrednost KO utvrdila na nacin da se ona prodaje kao nekonvertibilna obveznica tada bi doticna vrednost predstavljala minimalnu vrednost KO. Odnos ( racio ) konverzije predstavlja broj obicnih akcija koji ce se primiti po zavrsetku konverzije doticne obveznice. b) cene konverzije. Minimalna vrednost KO predstavljala bi zbir sadasnje vrednosti godisnjeg iznosa kamata i sadasnje vrednosti glavnice duga. trzisna vrednost obveznica. Cena konverzije = Nominalna vrednosti KO / odnos konverzije Vreme konverzije – vremenski period u kojem se moze izvrsiti konverzija KO u obicne akcije. Vrednost konverzije = trzisna cena obicne akcije * odnos konverzije . Vrednost KO moze se prikazati kao : 1.KO predstavljaju neosigurane hov jer njihovo emitovanje nije uslovljeno zalogom. Odluku o konverziji obveznica u obicne akcije moguce je doneti na osnovu spoznaje : a ) odnosa konverzije. KO se .

U takvim slucajevima bi bilo sasvim ispravno pristupiti konverziji jer se TV(ko) priblizila njihovoj Vk. Emitent KO cesto je u situaciji da iznudjuje konverziju obveznice u obicne akcije bez obzira sto je Tc ( a) > Ck. “n” 500 . To znaci da emitent KO moze iste povuci pre roka njihovog dospeca.Trzisna vrednost KO Zbog mogucnosti konverzije KO i ocekivanog rasta Tc(a). Opoziv se vrsi po ceni opoziva. Povecavaju dividende na obicne akcije. Vrednost onvertibilnih k obveznica 2000 1700 1500 1000 Opoziv KO moguce je sprovesti jer svaka emisija KO sadrzi klauzulu o opozivu. Cena opoziva je veca od nominalne vrednosti KO i to za iznos premije opoziva : C(op) = Nv (ko) + P (op). vrse opoziv KO 2. ( konverzijska ) Trzisna vrednost KO = Trzisna (konverzijska) premija * Vrednost konverzije Trzisna (konverzijska) premija predstavlja odnos za koji je trzisna vrdnost KO 2500 premija veca od minimalne vrednosti KO i vrednosti konverzije. Na ovaj nacin vlasnik KO njihovom prodajom ostvaruje trzisnu (konverzijsku) premiju. Povecavaju cene konverzije 3. vlasnik KO moze iste Trzisna prodati po vecoj trzisnoj3000 nego sto su njihove minimalne vrednosti i vrednost vrednosti konverzije. Kada je M (ko) blizu njene Vk 3500 premija se povecava i obrnuto. ( Tc(a) > Ck) i ( TV (ko) > Vk(ko) Da bi se u takvim slucajevima ubrzao proces konverzije vlasnici KO preduzimaju sledece mere : 1.

I smanjice neto dobitak po akciji jer ce ostvareni dobitak deliti na veci broj akcija. fluktuiranja kamatnih stopa. REDNOST KO VREDNOVANJE KO U KAM ATA I PROM M anja fluktuacija K’ 117. Zamena konvertibilne obveznice sa obicnim akcijama smanjice efektivne troskove kamata jer obicne akcije predstavljaju trajno ulaganje kapitala u korp. KO bi trebalo opozvati u slucajevima kada je V(k) ≥ C (op) jer je tada Tc (a ) > C (k). Trzisna vrednost KO Tv (ko) zavisi od : 1.Premija opoziva predstavlja visinu godisnjeg iznosa kamate obracunate po kamatnoj stopi na doticne obveznice. Povecanje cene koverzije. Primer Povecanje dividende na obicne akcije u odnosu na kamate po emitovanim konvertibilnim obveznicama. preduzece. Dividenda na obicne akcije donosice vlasniku buducih akcija daleko veci prinos nego sto je to prinos u vidu kamata na konvertibilne obveznice. rizika neisplacivanja kamata 3. fluktuiranja vrednosti korporativnog preduzec 2. direktno ce uticati na podsticaj konverzije . AKUMULIRANI I KAPITALNI DOBITAK OBICNIH AKCIJA Prava akcionara : B Manji Rizik M .

118. 2. 3. konvertabilnost 2. akumuliranog dobitka. emitovanih i placenih akcija iskazanih po nominalnoj vrednosti. 5. 3. nemaju fiksan rok dospeca ( obveznice imaju ) 2. Akcije se kaze da su hibridne jer objedinjavaju u sebi karakteristike obicnih akcija i obveznica. akcije = godisnji iznos pref. ponovo steklo kupovinom ili poklonom. pravo na preferencijalnu dividendu 2. Nominalna vrednost akcije – minimalna suma naovca koju akcionar ulaze za kupovinu jedne akcije. CENA PREFERENCIJALNIH AKCIJA Za pref.1. Akcije imaju sledece prioritete u odnosu na obicne akcije: 1. Vlasnicka glavnica – sastoji se od : 1. opozivost trzisna vrednost pref. izdaci za dividendu ulaze u poresku osnovicu.a) = Div(pr) / S(k) Nedostaci pref. Glavne akcije su emitovane akcije umanjene za trezorske akcije. 4. Knjigovodstvena vrednost akcije –izracunava se kada se vrednost vlasnicke glavnice podeli sa brojem glavnih akcija. Autorizovane ( odobrene ) akcije – maksimalan broj akcija koje se mogu emitovati. nemogucnost isplate dividende ne utice na likvidaciju akcionarskog drustva 3. kapitalnog dobitka. Dividende / stopa kapitalizacije Tv( pr. Pref. Akcija jeste : 1. akcija: . Trezorske akcije – emitovane i placene akcije koje je a. 2. Njihova slicnost sa obicnim akcijama je u tome sto: 1. Njihova slicnost sa obveznicama je u tome sto su njihove dividende limitirane. pravo na ucesce u raspodeli sredstava iz likvidacione mase znacajna karakteristika pref. pravo na dividendu pravo prece kupovine na dodatnu emisiju akcija pravo na ucesce u raspodeli ostatka likvidacione vrednosti pravo na ogranicenu odgovornost u slucaju likvidacije pravo glasa o svim vaznim pitanjima egzistencije akcionarskog drustva.d. Dividendne akcije – akumulirani dobitak se transformise u akcijski kapital po trzisnoj vrednosti.

opcija ponude ( put opcija ) – prodajna opcija 3. americka opcija – svakog dana do dana dospeca 5. 6. Razlika smanjenja trzisne cene obicne akcije se umanji za placenu premiju . kumulativnost isplate dividende u duzem periodu. opcije na kamatne stope. Cena opcije se izracunava na sledeci nacin : C(op) = max [ Tv (a) – Cr (op) ] Za kupca opcije je karakteristicno da pri kupovini opcije placa premiju (cenu opcije) koja sa cenom realizacije opcije moze biti veca ili manja od trzisne vrednosti akcije. Ako je kupac kupio opciju za prodaju obicnih akcija ( fiksirao je prodajnu cenu). situacija je suprotna jer je bivsi kupac opcije ugovorio prodajnu cenu obicne akcije. tako da svako smanjenje trzisne cene obicne akcije ispod fiksirane prodajne cene donosi kupcu dobitak. I obrnuto. Ako je premija sa realizovanom cenom opcije veca od trzisne vrednosti akcije.1. devizne opcije. poljoprivrednih proizvoda i sl. opcije sa pozivom ( call opcije ) – kupovna opcija 2. gradjevinskih objekata. ukljucenost troskova pref. tada kupac snosi gubitak. cime se troskovi finansiranja uvecavaju za iznos poreza koji se na njih placa 2. Kupovnom opcijom za obicne akcije. a trzisna cena obicnih akcija se smanji. evropska opcija – na dan njihovog dospeca 4. 119. VREDNOVANJE OPCIJE I ROKOVI NJENOG DOSPECA Opcija predstavlja nacin i pravo koje se daje vlasniku akcije da kupuje ili prodaje obicne akcije korporativnog preduzeca po unapred utvrdjenoj ceni pre roka dospeca ili na dan dospeca opcije. dividendi u dobitak pre oporezivanja. kupac fiksira kupovnu cenu akcije. Kada je u pitanju prodajna opcija. robne – kupovina zemljista. Opcije mogu biti: 1. Za prodavca opcije je karakteristicno da prima premiju te da zajedno sa cenom realizacije opcije ostvaruje dobitak . finansijska – kupovina i prodaja hov. placa premiju i manje izdvaja nego sto bi to cinio da kupuje obicne akcije trenutno na trzistu po visoj trzisnoj ceni. Da kupac nije ugovorio . I obrnuto. opcije na trzisne indekse. tako da kupac ostvaruje dobitak.

Model polazi od mogucnosti da se akcija moze zameniti za vise opcija. Na ovaj nacin se podesava pozicija akicja u odnosu na potencijalni rizik. Putem ovog modela moguce je vrednovati tudja sredstva u odnosu na trajni kapital korporativnog preduzeca. istucuci da se koncept odredjivanja cene opcije koristi i pri oceni drugih potrazivanja. Iskljucuje transakcione troskove 3. vrednost opcije jeste funkcija : 1. Model polazi od sledecih pretpostavki : 1. Kupac opcije ostvaruje gubitak sve dok je Tv(a) < P(op) + Cr(op). kupac opcije ostvaruje dobitak.klauzulu kupovne opcije za prodaju obicne akcije. varijansa prinosa je konstantna sve dok vredi ugovor o opciji. Opcije i akcije se mogu beskonacno deliti 4. vec da je ugovorio samo opciju kupovine obicne akcije isti bi ostvario gubitak . cene akcija imaju konstantno kretanje 7. Nakon toga se sa rastom Tv (a) i njenim izjednacavanjem sa zbirom P(op) i Cr(op). na akcije se ne isplacuje dividenda 6. ali se istovremeno povecava vrednost opcija na akcije koje su sa kratkim rokom dospeca. primenljiv je samo za Evropske opcije 2. Modelom se mogu utvrditi potcenjene i precenjene opcije na finansijskom trzistu. 2. Podesena pozicija ( kupovine i prdaje ) akcije i opcija daje mogucnost da se kupi akcija i proda vise opcija. vremena . 120. Daljim rastom trzisne vrednosti obicne akcije i prevazilazenjem zbira cena realizacije opcije i premije. Veca trzisna cena akcije u odnosu na cenu realizacije opicje obicne akcije ima za rezultat manje rizicne opcije. kako bi se umanjio rizik korporativnog preduzeca. Model polazi od mogucnosti da se akcija moze zameniti za vise opcija. Prema modelu BlackScholes. distribucija vrednosti prinosa akcija je “normalnog tipa” 8. gubitak svodi na nulu. kamatne stope na kratkorocne kredite su konstantne 5. Ako dodje do promene trzisne cene akcija ( padne istoj vrednost ) tada se smanjuje vrednsot akcije koja je sa dugim rokom dospeca. Podesena pozicija (kupovine i prodaje ) akcije i opcija daje mogucnost da se kupi akcija i proda vise opcija. kratkorocne kamatne stope . Ukoliko menadzment korp. MODEL OPCIJE BLACK – SHOLES Model ravnoteze vrednosti opcije definisali su Fisceher Black i Myron Scholes. Preduzeca zeli da odrzi nerizicnu podesenu poziciju ( broja akcija i broja opcija ) tada je isti u obavezi da stalno podesava poziciju za nivo promene cena akcije i promene vremena dospeca opcije akcija.

Varanti su najcesce odvojeni od pridruzenih hov tako da se mogu shodno tome prodavati na trzistu kapitala. a posebno varant. u cilju povecanja njihove atraktivnosti. Prodajom hov sa varantom povecava se prinos investitoru hov. Ugovorom o emisiji akcija unapred se utvrdjuje cena realizacije opcije po kojoj se mogu kupiti akcije uz koriscenje varanta. U praksi su prisutne varijante odvojivog i neodvojivog varanta. Varant ima trzisnu cenu koja je determinisana cenom prava na kupovinu obicnih akcija. Upravo iz tih razloga se i varant konvertuje u obicne akcije i to u slucajevima kada raste trzisna vrednost (cena) obicnih akcija.dospeca opcije. Model definise neophodan odnos izmedju broja akcija i broja opcija da bi se odrzala njihova podesena pozicija. prema unapred odredjenoj ceni tih akcija. a svakim varantom se moze kupiti jedna ili vise obicnih akcija. Varanti mogu biti sa ogranicenim i neogranicenim vazenjem. Ravnotezna cena opcije koja omogucava kupovinu jedne obicne akcije : Rc ( op ) = Tc (a) * N( d1 ) – ( Cr (op) / e kt ) * N (d2) Da bi se primenio model posebno je vazno izracunati odnos izmedju pojedine promene cene akcija i promene kod cene opcije. U praksi. Za varant je karakteristicno da se pridruzuje obveznicama ili preferencijalnim akcijama. 121. sve do vremena njegovog dospeca. Teorijska (ocekivana prodajna) vrednost varanta : . Ovaj odnos se izracunava putem simbola (Nd). Za varant je karakteristicno da se odobrava uz zaduzivanje korporativnog preduzeca koje se obavlja izvan zvanicnog trzista kapitala. Varant se moze emitovati i dalje prodavati kao posebna hov. Ako se varant emituje kao dodatak drugim hov (npr. uz mogucnost premene svake naredne godine. za jedan varant se moze kupiti jedna obicna akcija. Najcesce je fiksna jedan odredjeni period ( godinu dana ). Emitovani varant postaje hov sa kojom se trguje na finansijskom trzistu . Vlasnik varanta nema pravo na dividendu po osnovu obicne akcije i nema pravo upravljanja u korporativnom preduzecu. koja daje mogucnost investitoru ( kupcu ) da posebno prodaje hov. Svaki varant ima svoju cenu po kojoj se moze realizovati. Cena realizacije opcije varanta predstavlja efektivnu cenu koja se placa za svaku kupljenu akciju koriscenjem varanta. varijanse prinosa akcija. Emitovanjem jedne hov moze se emitovati jedan ili vise varanata. 3. VARANT KAO OPCIJA KUPOVINE OBICNIH AKCIJA Varant predstavlja opciju investitoru (kupcu) da kupi utvrdjeni broj obicnih akicja kroz odredjeni vremenski period. Obveznicama ) tada se te hov emituju uz nizu stopu prinosa. ili istovremeno i hov i varant. Varant sadrzi broj akcija koje se mogu kupiti za svaki pojedinacni varant. U praksi je vise prisutna varijanta odvojivog varanta. Cena varanta moze biti fiksna i promenljiva. Najcesce se varant emituje na vremenski period od 10 godina.

tada je Te (v) > 0 ( pozitivna je ) i sa njim se trguje „sa novcem”. Ako je prisutan rast trzisne vrednosti obicne akcije tada ce kupac platiti manju premiju zbog prisutstva finansijskog leveridza. Naime. ≡ Pri realizaciji opcije ne vrsi se 50 60 70 broju akcija ili promena u neto promena u 80 0 10 20 30 40 vrednosti korp. u zavisnosti da li je prisutan pad ili rast trzisne vrednosti obicne akcije na koju se zeli izdati varant. Preduzeca. VREDNOST AKCIJE NA KOJU JE IZDAT VARANT . visi rast cene akcije izazvace visi finansijski leveridz i na taj nacin smanjiti potencijalni kapitalni dobitak kupocu kacije pri njenoj daljoj prodaji na finansijskom trzistu.Te (v) = [ Tc (a) – Cro(v)] * Ba (v) Cinjenica da se koriscenjem varanta ostvaruje veliki potencijalni dobitak i znatno manji gubitak (nego sto je to slucaj kod direktne kupovine obicnih akcija ) utice na investitora da pri kupovini obicnih akcija na koje je izdat varant plati premiju varanta. U uslovima kada je Tc (a) > Cro(v). Grafik – odnos izmedju teorijske ( realizovane ) vrednosti i trzisne ( stvarne ) vrednosti varanta VREDNOST VARANTA Tr(v) > Cro(v) Te(v)>0 Tr(v) Te(v) Tr(v) < Cro (v) Te(v) = 0 Premija varanta P(v) Cena realizacije opcije varanta Cro(v) 50 40 30 20 10 „x” Izmedju vrednovanja opcije i vrednovanja varanta postoji znacajna razlika. U uslovima kada je Tc (a) < Cro(v). tada je Te (v) = 0 i sa njim se trguje „bez novca” (nema premije varanta ). Varant na trzistu se realizuje po cenama (Cro(v)) koje su vise od nivoa njihovih teorijskih vrednosti (Te (v) ). Kupac ce u momentu ugovaranja cene realizacije opcije varanta platiti vise ili nizi iznos premije. Ovo je na grafikonu predstavljeno isprekidanom linijom.

kod konvertibilnih hov njihova konverzija predstavlja smanjenje duga i smanjenje fiksnih troskova finansiranja 2. Div (a) Isplacena dividenda po akciji k div (ndo) = ---------------. DIVIDENDNA POLITIKA KORPORATIVNOG PREDUZECA Sustina dividendne politike korporativnog preduzeca odnosi se na raspodelu netodobiti na: 1) dividendu i b) akumulirani dobitak.polazi od dividende kao rezitualne vrednosti. Teoriju rezidualne dividende .= Ndo (a) Neto dobit po akciji Broj emitovanih obicnih akcija Be (a) Procenat ( koeficijent ) ucesca dividende u neto-dobiti korporativnog preduzeca izracunava se stavljanjem u odno : isplacene dividende po obicnoj akciji i neto dobiti po akciji. dok se kod koriscenja varanta povecava novcani priliv preduzeca. Neto-dobit preduzeca se dobija kada se od dobiti preduzeca oduzmu : a) kamate na tudji kapital. b) porez na dobit preduzeca. . 122.≡ Pri realizaciji varanta broj akcija se povecava i dolazi do priliva novca u korporativnom preduzecu.= ---------------------------------------------Ndo (a) Neto dobit po akciji Teorijske rasprave o dividendnoj politici iskristalisale su tri pristupa ovoj problematici . Teoriju irelevantne dividende – pociva na cinjenici da u uslovima delovanja perfektnog trzista. tada je varant u trgovini sa konvertibilnim hov manje interesantan. ti pristupi se odnose na : 1. Neto-dobit po akciji se izracunava : Ostvarena neto dobit Ndo (o) ------------------------------------= -----------. nikakvog uticaja na trzisnu vrednost korporativnog preduzeca nema 10 Rezidualna vrednost podrazumeva ostatak neto dobitka . kod konvertibilnih hov ne povecava se novcani priliv preduzeca. Razlika izmedju konvertibilnih hov i varanta je : 1. Razlozi emitovanja varanta su dvojaki : 1. Ukoliko je prisutno povecanje dividende na akcije. koji se posle ulaganja korporativnog preduzeca isplacuje akcionarima u obliku dividende. putem varanta povecava se atraktivnost hov 2. varant omogucava dodatni novani priliv preduzeca.10 Polazi od plana kapitalnih ulaganja a tek potom isplate reziduala u obliku novcane dividende 2.

Poznata su tri tipa (oblika ) dividendne politike : 1. ekstra dividendna politika – polazi od regularne isplate dividende ali u manjem iznosu nego sto je to slucaj kod drugog tipa dividendne politike. politika konstantnog placanja dividende – polazi od stanja da je korp. jer ce takva preduzeca redovno isplacujivati i dividendu.raspodela neto dobitka. svako odstupanje od dogovorene dividende izazvace neizvesnost i smanjenje trzisne vrednosti akcija doticnog preduzeca.. Opredeljenja akcionara ka novim ulaganjima ili ka isplati dividende zavisice od stope prinosa doticnog ulaganja. odnosno dividendna politika. Preduzeca zavisi od njegove prinosne snage i rizika ulaganja ( investiranja). dok se akumulirani dobitak posmatra kao rezidualna vrednost. Prakticna iskustva ukazuju da se investitoru isplati zadrzavati neto dobitak sve do nivoa pri kojem je poreska stopa gradjana na kapitalni dobitak manja od poreske stope na prihod od dividende. U teoriji su ukljuceni i efekti kupaca sa kojima se blize objasnjava da su za akcionare interesantna ona korp. 3. Na menadzmentu korporativnog preduzeca je da odluci. U cilju izbegavanja placanja poreza na dividendu Miller i Scholes su definisali model „poreski trik”. Dividenda se posmatra kao aktvna ekonomska kategorija u raspodeli neto dobitka. Ocito je da je porez na kapitalnu dobit manji od poreza koji poticne od dividende. Pozajmljena novcana sredstva se ulazu u hov sa jednokratnim placanjem ili u takva ulaganja kod kojih ce biti odlozeno placanje poreza. 3. „Poreskim trikom” se umanjuje osnovica za oporezivanje dobiti po osnovu dividende i poreza po osnovu ostvarene dividende. regularna dividendna politika – odnosi se na uredno sprovodjenje dividendne politike. to je finansijski rashod koji umanjuje prihod i osnovicu za isplatu poreza . Preduzeca oporezuju se na nivou korporacije bez obzira da li je dividenda isplacena ili nije isplacena akcionarima. da li ce u narednom periodu zadrzati ili preneti deo neto dobiti kao dividendu na akcionare. u iznosu rasta poreza po osnovu dividendi. Preduzece ostvari veci neto dobitak tada se investitor odlucuje za isplatu dodatka na 11 njihova kamata je trosak. Trzisna vrednost korp. Naziva se regularnim jer se isti iznos dividende isplacuje konstantno iz vremenskog perioda u period. Preduzeca koja isplacuju redovno svoje obaveze. Preduzece unapred utvrdilo procenat neto dobitka sa kojim ce se izvrsiti placanje dividende. prihodi korp. po kojem investitori pozajmljuju novcana sredstva od kreditora11 . 2. Kada korp. Sto se tice uticaja poreza na dividendnu politiku. Teoriju relevantne dividende – akcionari imaju interes da isplate novcanu dividendu iz razloga sto postoji direktna zavisnost izmejdu dividendne politike i trzisne vrednosti korporativnog preduzeca. Dividendna politika je u direktnoj zavisnosti od finansijske politike korporativnog preduzeca.

kao i redovne isplate dividende akcionarima. Kada je prisutna niza poreska stopa akcionari ce se opredeliti za dividendnu politiku i kapitalni dobitak. institucionalna ogranicenja – institucionalni fondovi cesto imaju ogranicenje da kupuju samo odredjene vrste obicnih akcija i da mogu drzati samo odredjene vrste akcija u svom portfoliju.regularnu dividendu. Faktori koji uticu na dividendnu politiku: 1. 3. javljaju se teskoce oko izmirenja dugorocnih kredita. 6. jer se putem njega : mesecno. Funkcija upravljanja novcem pocinje u momentu kada kupac ispunjava poslovni cek radi izmirenja obaveza prema preduzecu prodavcu robe ili usluga. spadaju u aktivnosti upravljanja novcanim sredstvima. kvartialno i godisnje predvidjaju sva primanaj i sva izdavanja u . akcionari ce se opredeliti da se znacajan deo neto dobitka akumulira (investira ). Plan likvidnosti preduzeca predstavlja instrument upravljanja novcam. 4. a sve u cilju izmirenja dospelih obaveza i ostvarenja prihoda od kamata po osnovu kapitalisanja slobodnim novcanim sredstvima. 7. Doticna upravljacka funkcija se izvrsava u uslovima kada dobavljac izvrsi naplatu dospelih potrazivanja. imace mogucnost lakseg pribavljanja dodatnog kapitala i ovecanja neto dobitka. finansijska struktura preduzeca – u uslovima prisutnosti tudjih sredstava u strukturi kapitala preduzeca.cesto su uzrocnik opredeljenja investitora da zadrzi neto dobitak u korporativnom preduzecu. rentabilnost ( profitabilnost ) preduzeca –preduzeca koja ostvaruju visok nivo rentabilnosti. likvidnost preduzeca – u uslovima nelikvidnosti preduzece nije u stanju da isplati dividendu 2. dan eksdividende – znaci da korporativno preduzece placa dividendu na utvrdjeni datum. 123. proces upravljanja novcem se poverava finansijskoj funkciji. poreska politika – kada je prisutna visa poreska stopa. KARAKTERISTIKE TRANSFERA NOVCANIH SREDSTAVA Upravljanje novcem podrazumeva maksimiranje sposobnosti korporativnog preduzeca. Sve finansijske aktivnosti koje se nalaze izmedju ove dve tacke. troskovi emisije akcija . U okviru korporativnog preduzeca. 5. Upravo taj dodatak koji je iznad regularne dividende naziva se ekstra dividendom. pri cemu se mora angazovati i znacajan deo ostvarenog neto dobitka. 8. transakcioni troskovi – koji su nastali usitnjavanjem ili ukrupnjavanjem akcija imace uticaja na opredeljenje da akcionari isplate dividendu ili da pretvore dividendu u nove akcije.

prosecnoj dnevnoj naplati potrazivanja 4. polozaju preduzeca u pogledu hov 5. ubrzanje platnog prometa do banke . Planom likvidnosti se projektuje verovatna raspolozivost novca u odnosu na vreme i velicinu potreba za novcem. skracenje vremena zadrzavanja novca u platnom prometu 2. Sve metode putem kojih se ubrzava prosec naplate potrazivanja svode se na : 1. korporativno preduzece treba da raspolaze i sa informacijama o poslovanju sa novcem. promenama u odnosu na hov.preduzecu. saldima na svim bankarskim racunima preduzeca 2. Zastoj u naplati potrivanja moze nastati pri realizaciji poslovnih cekova kod poslovnih banaka. Postupak ubrzane naplate potrazivanja predstavlja reduciranje kasnjenja izmedju vremena kada kupci izmiruju racune i vremena naplate cekova koji se stavljaju na raspolaganje korporativnom preduzecu. Napori korporativnog preduzeca da izmire dospele obaveze spadaju u domen upravljanja sa dospelim i obracunatim obavezama prema poveriocima. skracenje vremena za koje se primljena doznaka tretira kao nenaplaceno potrazivanje korporativnog preduzeca 3. Poslovni cek predstavlja naplaceno potrazivanje: a. Efikasnost upravljanja novcem zavisi od efikasnosti sprovodjenja postupka naplate potrazivanja i izmirenja dospelih obaveza. Raspored raspolozivosti cekova zavisi od vremena koje je potrebno da se realizuju cekovi koji su deponovani u nekoj poslovnoj banci. Vremenski interval obrade primljenih cekova obuhvata : vreme kada je cek zaprimljen pa do vremena kada je cek deponovan u banci ( prenet novac na poslovni racun preduzeca ). . kada je isti prezentiran banci odnosno glavnom duzniku koji je izdao cek b. kada je izvrseno placanje od strane doticne banke. Promet novca zavisi od vremena koje je potrebno preduzecu da interno obradi primljene cekove i vremena koje je utroseno u realizaciji cekova putem poslovnih banaka. Pored plana likvidnosti. Napori kupaca radi izmirenja poslovnih racuna prema poveriocima spadaju u domen upravljanja sa potrazivanjima od kupaca. Zato je neophodno odrediti raspored raspolozivosti svih cekova koji su deponovani na naplatu. Menadzmentu preduzeca upucuju se dnevno informacije o : 1. novcanim placanjima preduzeca 3.

U procesu ubrzanog prometa novcanih sredstava. Na ovaj nacin se eliminise vremenski zastoj izmedju zaprimanja cekova u preduzecu i vremena kada su stvarno cekovi deponovani u banci. putem depozitnih racuna c. U razvijenim zemljama korporativna preduzeca osnivaju strateske naplatne centre. Aranzman pociva na iznajmljivanju „pretinca” od lokalne poste i ovlascenja svoje banke da moze uzimati uplate iz postanskog pretinca. Raspolozivost novcanih sredstava moze se predstaviti kao odnos izmedju ubrzane naplate potrazivanja od kupaca i usporene isplate obaveza prema dobavljacima. da bi se potom visak novcanih sredstava preneo sa racuna lokalne banke na maticnu banku u kojoj korporativno preduzece ima poslovni racun. putem automatskih klirinskih centara. pa preduzece u kratkom roku raspolaze novcanim sredstvima na svom racunu. Ova transakcija se zasniva na sto brzem deponovanju cekova u poslovnu banku. Svrha – eliminisanje vremena izmedju primanja uplata i njihovog deponovanja u banku. putem telefonske mreze – novcana sredstva se direktno prenose sa jedne na drugu poslovnu banku b. Primljena uplata se deponuje u lokalnu banku naplatnog centra. Opticaj je vezan za isplate preduzeca i predstavlja razliku izmedju ukupnog dolarskog . Ako je u pitanju mali broj naloga koji nose sa sobom veliki deo ukupnih depozita tada je racionalno ubrzati deponovanje i naplatu cekova. te su ovi aranzmani neisplativi ako su prisutne male uplate putem istih. Kupcima sa doticnog ragiona se daje tacno uputstvo da upute svoje doznake centru na naplatu na tom podrucju. Prednost ovog aranzmana je u cinjenici da se cekovi ranije deponuju u banke i postaju naplativi pre nego sto bi to bilo kada bi ih preduzece samo obradjivalo i slalo na naplatu u doticnu banku. Ubrzani promet novcanih sredstava moguce je ostvariti aranzmanom „zakljucanog pretinca” (pregratka). 124. korp. Svrha formiranja naplatnih centara jeste da se skrati vreme izmedju slanja naloga za placanje od strane kupaca putem poste i vreme kada preduzece moze koristiti novcana sredstva sa svog racuna. preduzece posvecuje posebnu paznju rukovodjenju sa velikim doznakama novcanih sredstava. kako se ne bi gubilo vreme da se sve naplate usmeravaju u jedna naplatni centar. Troskovi aranzmana su direktno proporcionalni broju deponovanih cekova. Transfer se moze izvrsiti : a. BANKE U FUNKCIJI TRANSFERA NOVCANIH SREDSTAVA Proces ubrzanog prometa novcanih sredstava moguce je ostvariti koncentracijom bankarskog poslovanja na odredjenim prostorima. Raspolozivost novanih sredstava moguce je maksimirati metodom „igranja opticaja”. Nedostatak ovog aranzmana je u stvaranju troskova.Promet ( transfer ) novcanih sredstava predstavlja vazan segment u procesu ubrzane naplate potrazivanja. Cekovi se direktno prenose banci koja je izdala doticne cekove.

Novcana sredstva se direktno prebacuju sa racuna kupca na racun prodavca. Korisnicima EFT-POS. kao i obavljati druge promene u vezi poslovnih racuna. automatski prenos sredstava . momentom kupovine ili koriscenjem usluge vris placanje. preko GMS sistema. Plasticne kartice sa ugradjenim kompjuterskim cipom se nazivaju “mudrim karticama”. POS –sistemi se odnose na razvoj racunarske mreze i brzu realizaciju bankarskih usluga u trgovackoj i usluznoj mrezi. Primenom plasticnih kartica koje imaju magnetne sifre podize se gotovina. Primenom ovih sistema. ELEKTRONSKI TRANSFER NOVCANIH SREDSTAVA Pored papirnog transfera novcanih sredstava prisutan je i elektronski transfer novcanih sredstava koji se sve vise koristi za naplatu potrazivanja i isplatu dospelih obaveza. Finansijske transakcije se obavljeju u finansijskim institucijama na elektronskim aparatima za placanje bez prisustva fizickih lica za izvrsenje usluga i na raspolaganju su klijentima 24 casa dnevno. Najnovija dostignuca se odnose na mobilni POS-terminal koji radi na principu terminala povezanog sa maticnom bazom provajdera. Neslaganje izmedju knjigovodstvenog stanja i cekovnog stanja u banci nastaje zbog toga sto saldo cekova u banci predstavlja cekove koji nisu naplaceni sa racuna duznika.iznosa ceka vucenog na racun banke i salda koji je iskazan u knjigovodstvu doticne banke. Rezultati primene BAR-COD-a ukazuju da se ostvaruju brzi promet preko blagajni i azurnija evidencija robe na skladistu. Elektronski transfer novcanih sredstava (EFT) moze se koristiti za : 1.sistema omogucava se : ≡ brza bezgotovinska naplata ≡ smanjuju se troskovi platnog prometa ≡ vrsi se potpuna kontrola finansijskih troskova trgovacke robe ≡ optimiraju se obrtna sredstva. U poslednje vreme se kao standardni uredjaj POS terminala ugradjuje opticki citac BAR-COD sa kojim se ocitavaju sipkasti kodovi utisnuti na ambalazi robe. vrsi se transfer novcanih sredstava sa jednog racuna na drugi. Putem “mudrih kartica” direktno se mogu zaduziti i odobriti racuni kupaca. U novije vreme se sve vise pojavljuju EFT – POS – sistemi bezgotovinskog placanja pri cemu su elektronske registar kase ( terminali) direktno povezane sa informatickom mrezom u poslovnim bankama. U praksi su sve vis pristutne kompjuterske aplikacije za upravljanje novcanim sredstvima. a koji su vuceni na racun banke. putem kojih se uspostavlja trenutna veza sa prodavcima roba. 125. Pri distribuciji finansijskih usluga najvise su prisutni : a) POS – terminali c) homobenking sistemi b) bankomati d) internet sistemi. kupac robe ili korisnik usluge.

licne kontakte i pravne radnje. Po isteku roka dospeca potrazivanja preduzeca se opredeljuju da dalju naplatu potrazivanja ustupe specijalizovanim agencijama i faktoring organizacijama. odnosno treba proede uctivog pisma kao opomene. prenos zarada i druga placanja na racune zaposlenih 3. licno ga obici i tek na kraju kao nuznu meru primeniti pravnu sankciju. . Ovde je prisutna zakonomersnost koja ukazuje da se sa povecanjem iznosa troskova za naplatu potrazivanja smanjuje udeo gubitka zbog nenaplativog potrazivanja. preduzecima proceduralno resava tako. placanje dividende i sl. POLITIKA UBRZANE NAPLATE POTRAZIVANJA U FUNKCIJI TRANSFERA NOVCANIH SREDSTAVA Politika naplate potrazivanja pociva na mogucoj kombinaciji postupaka koje preduzima poverilac da bi smanjio rizik i o roku naplatio dospela potrazivanja. Primenom EFT placanja su sigurna jer se racun jednog klijenta odobrava a drugog zaduzuje. placanje poreza 4. Ustupanje nenaplativih potrazivanja se vrse po isteku 90-og dana od dana dospeca i uz naknadu od 50 % od iznosa naplacenog potrazivanja. telefonske pozive. IZMIRENJE OBAVEZA U FUNKCIJI TRANSFERA NOVCANIH SREDSTAVA Izmirenje obaveza prema dobavljacima se u korp. da se isplate vrse putem centralizovanog placanja sa jednog racuna i to obicno u sedistu korporativnog preduzeca. 127. Cvrsta kontrola je moguca jer je definisan datum izmirenja obaveza. telefonskim putem kontaktirati kupca. Efekti naplate potrazivanja mogu da imaju sledece dejstvo : ≡ gubici zbog nenaplativih potrazivanja – smanjuju se ≡ prosecan period naplate potrazivanja – smanjenje ≡ obim prodaje – smanjenje ≡ troskovi naplate potrazivanja – povecanje svako intenzivno nastupanje pri naplati potrazivanja moze imati i negativno dejstvo na preorijentaciju kupaca ka drugim dobavljacima.2. 126. Istovremeno se skracuje prosecno vreme naplate potrazivanja i povecava se likvidnost i profitabilnost korporativnog preduzeca. Da se ne bi isto desilo neohpodno je selektirati mere. preduzeca odnose se na: dopise. Postupci koje najvise primenjuju kopr.

lokacije dobavljaca i banke isplatioca cekova 4. Znacajan broj preduzeca drzi poseban racun koji sluzi za isplatu zarada. To se sprovodi tako sto se od strane korp. Pri podnosenju menice na naplatu banci. Po prihvatanju menice preduzce koje je izdalo menicu je duzno da deponuje novcana sredstva. Treba praviti razliku izmedju poslovnog ceka i trasirane menice kao instrumenata placanja. jer se odgadja vreme kada preduzece duznik mora imati novcana sredstva na racunu banke da bi pokrio iznos naznacen u menici. preduzece moze maksimirati ( produziti) vreme isplate cekova. Ovim neki dobavljaci mogu biti „osteceni”. preduzece prvo locira isplatne banke na koje ce “vuci cekove”. Za razliku od obinog ceka (kod gradjana) koji je naplativ po zahtevu imaoca. preduzeca vrsi selekcija isplatnih banaka prema njihovoj prostornoj rasprostranjenosti. Da bi se minimizirao saldo na tom racunu. Na ovaj nacin korp. Ako korp. menadzment preduzeca vrsi predvidjanje kada ce se . tada se otvara sira mogucnost za primenu principa „igranja opticajem” (razlika izmedju ukupnog dolarskog iznosa ceka vucenog na racun banke i salda koji je iskazan u knjigovodstvu banke ). menica nije naplativa po zahtevu imaoca. tada dobavljaci u cilju protesta podizu cene svojih proizvoda i „skidaju” doticnog kupca se liste povlascenih kupaca. Za banke je karakteristicno da nisu raspolozene da vrse obradu menica jer iste zahtevaju posebnu paznju i najcesce rucnu obradu. Da li ce se preduzece opredeliti za ovakav poslovni poduhvat zavisi od : 1. Za preduzece duznika. tada ono placanje vrsi putem menice. preduzece intenzivno forsira maksimiranje isplatnog opticaja odlaganje izmirenja obaveze. ista se mora od strane doticne banke podneti izdavaocu na prihvatanje. preduzece ima veci broj bankarskih racuna. kako bi se moglo pokriti placanje u obligacionom odnosu. svako menicno placanje predstavlja prednost. Za korporativno preduzece je karakteristicno da se maksimiranjem isplatnog opticaja smanjuje iznos novcanih sredstava na racunu u banci sa mogucnoscu da se doticna sredstva racionalnije upotrebe. Korp. vec znaci da dobavljac nece raspolagati novcanim sredstvima pre ugovorenog roka. Korp. tako da se maksimizira vreme za koje cekovi nisu realizovani. Preduzece ima nameru odloziti izmirenje obaveza prema dobavljacima.U slucajevima kada korp. U slucaju da kopr. bankarskih troskova za usluge i sl. preduzece moze jedan vremenski period koristiti novcana sredstva u vecem iznosu nego sto je stanje sredstava na saldu racuna u doticnoj banci. Maksimiranje isplatnog opticaja ne znaci da preduzece ( kupac ) nece izmiriti svoju obavezu o roku. vremena obrade cekova u bankama 3. iznosa faktura sa kojima raspolaze dobavljac 2. te banke zaracunavaju visu naknadu za bankarske usluge.

cekovi predavati na naplatu. . Snizavanjem ( ublazavanjem) kreditnih standarda pojavljuju se oportunitetni troskovi koji su izazvani dodatnim potrazivanjem nastalim zbog povecane prodaje i povecanog prosecnog vremena naplate potrazivanja. da je na vreme naplaceno potrazivanje od kupaca. preduzeca treba posebno da vode racuna o kreditnim standardima koji se mogu povecati ili smanjivati u zavisnosti od odnosa izmedju profitabilnosti prodaje i dodatnih troskova nastalih zbog naplativosti potrazivanja. vremenskog perioda kreditiranja 3. Kreditnom politikom korp. KREDITNA POLITIKA I KREDITNI STANDARDI Kreditna politika korp. Preduzeca. Ako je dan isplate zarada petak. to ne znaci da teba sve cekove realizovati samo na taj dan. Oportunitetni troskovi su determinisani izgubljenim prinosom koji bi se ostvario putem ulaganja kapitala. korp. preduzecima jer se putem tih racuna obavlja automatski transfer novcanih sredstava za isplate zarada i dividendi. U praksi je prisutan i racun sa saldom nula ( ZBA ). U cilju racionalnihe upotrebe novcanih sredstava menadzment preduzeca treba da iskustvenim metodom projektuje prosecnu distribuciju podnosenja cekova na naplatu. poslova kontrolisanja dodatnih racuna 3. gotovinskih (novcanih) popusta 4. Deo cekova ce se predati na naplatu i u narednoj nedeli kako bi se sukcesivno opteretio racun korp. Tehnologija izgleda tako da na kraju svakog dana poslovna banka automatizmom prenosi onoliko novcanih sredstava koliko je potrebno da se pokriju iznosi cekova koji su podneti na isplatu. preduzeca. preduzeca je u direktnoj korelaciji sa politikom naplate potrazivanja doticnog preduzeca. kvaliteta buducih potrazivanja 2. Dodatni troskovi najcesce nastaju zbog : 1. Kreditnu politiku je neophodno posmatrati sa aspekta : 1. specijalnih uslova kreditiranja. ubrzava se ili usporava proces naplate potrazivanja. povecanog obima naplate potrazivanja i sl. Preduzece nije u obavezi da u jednom danu ima na racunu novcana sredstva za pokrice celokupnog iznosa zarada. 128. Ovakvim metodom isplate zarada. Korp. Ovakav racun najcesce nude banke korp. povecanja broja izvrsilaca u kreditnom odeljenju 2.

analizu prosecnog perioda placanja 4. Ukupan profit korp.) 5. troskovi kreditiranja . uz prisustvo otpisa i gubitaka zbog velikog neneplacenog potrazivanja.povecanje ( uticaj na dobitak . i povecava se obim prodaje.smanjenje ( uticaj na dobitak + ) 5. analizu kreditnog ranga kupaca 2. kao i zbog oportunitetnih troskova. analizu racio brojeva ( ocenu kreditne sposobnosti kupaca ) Efekti blazih ( nedefinisanih ) kreditnih standarda : 1.smanjenje ( uticaj na dobitak + ) 6. Preduzeca ima umeren rast.) Ukoliko kreditni standardi nisu definisani tada se sve narudzbine od kupaca prihvataju. profit preduzeca – povecanje ( uticaj na dobitak+ ) Primenom strozijih kreditnih standarda sve vise se eliminise rizik nenaplativosti potrazivanja. Efekti strozijih kreditnih standarda : 1. gubitak zbog nenaplativih potrazivanja .povecanje ( uticaj na dobitak . a istovremeno povecava i broj kupaca koji ne mogu na vreme izmiriti dospele obaveze. obim prodaje . tada je to prvi znak da treba menjati kreditnu politiku korp. preduzecu podrazumeva : 1.) 4. Menadzment korp. gubitak zbog nenaplativih potrazivanja .povecanje ( uticaj na dobitak +) 3.povecanje ( uticaj na dobitak .) 6.smanjenje ( uticaj na dobitak + ) 2.smanjenje ( uticaj na dobitak .) 3. obim prodaje . prosecan saldo kupaca . prosecan period naplate potrazivanja . Kvalitetno donosenje odluke oko kreditnih standarda u korp. troskovi kreditiranja .povecanje ( uticaj na dobitak . . analizu kreditnih referenci ( izvestaja ) 3. prosecan period naplate potrazivanja . preduzeca je u obavezi da primenom strozijih kreditnih standarda odredi takve kreditne uslove koji ce voditi ka optimalnoj politici kreditnih standarda. prosecan saldo kupaca .Ublazavanje kreditnih standarda izaziva veci rizik oko moguceg nastanka gubitaka.) 2.smanjenje ( uticaj na dobitak + ) 4. Smanjeni standardi dovode nove kupce kod kojih ce naplata potrazivanja biti sporija nego kod postojecih kupaca. prodaja se maksimizira. Ukoliko se profit po jedinici proizvoda smanjuje. profit preduzeca – smanjenje ( uticaj na dobitak . Sa uspostavljanjem kreditnih standarda prihodi od prodaje pocinju padati ( jer se odbacuju neke ponude kupaca ) uz smanjenje prosecnog vremena naplate potrazivanja i gubitaka nastalih zbog nenaplativih potrazivanja.

skonta kasa-skonto (%) broj dana u godini ( 365 ) = -----------------------. kreditni period.* ---------------------------------------------placena nabavna datum dospeca . Npr. Diskontni period – broj dana koji se nudi kupcu od pocetka kreditnog perioda pa do ostvarenja novcanog popusta. Ukoliko kupac ne iskoristi pruzene pogodnosti tada je u obavezi da plati nominalni iznos duga (kredita) do kraja kreditnog perioda od 30 dana. gubici zbog nenaplativih potrazivanja smanjenje 130. Diskontni period se najcesce krece od 5 – 20 dana. On predstavlja i stimulans dobavljacu da se odrekne jednog dela potrazivanja u cilju prevremene naplate ukupnog potrazivanja. Ako je kreditni uslov 2 / 10 neto 30 dana. 129.datum placanja . KREDITNI USLOVI I KREDITNI PERIOD Kreditni uslovi predstavljaju uslove placanja koje definise preduzece prodavac sa kupcem pri obavljanju odredjene poslovne ( finansijske ) transakcije. KREDITNA ANALIZA KUPACA + 4. Ovo treba ciniti iz rasloga sto nizi profit ne moze opravdati postojecu politiku naplate potrazivanja. Ti elementi su : 1. Kasa.Preduzeca. to znaci da je odobren kasa-skonto ( popust ) od 2 % ukoliko kupac isplati dug u roku od 10 dana od datuma na koji glasi faktura. diskontni period 3. Najkraci diskontni period je onaj period koji kupcu daje pravo na najvece ostvarenje kasa – skonta. Elementi posmatranja Uvodjenje ili povecanje kasa – skonta Pravac dejstva Uticaj na dobitak 1. Troskovi propustenog kasa . U praksi se od strane dobavljaca nudi kasa-skonto u rasponu od 1-5%. Kreditni uslovi definisu tri bitna elementa kreditiranja i placanja . prosecan period naplate potrazivanja smanjenje + 3. dobitak po jedinici proizvoda smanjenje - Kasa-skonto – procentualno smanjenje nabavne vrednosti robe namenjene kupcu. obim prodaje povecanje + 2.skonto predstavlja stimulans kupcu da svoje obaveze plati pre vremena dospeca. Kreditni uslovi se iskazuju putem skracenica. ukoliko kupac izvrsi placanje pre isteka diskontnog perioda. kasa-skonto 2.

Simbol CBD ( cash before delivery ) – ako se placanje obavlja unapred ( pre dana isporuke robe ) Simbol EOM ( End of the month ) . datum ispostavljanja fakture za isporucenu robu 2. 2 .vrednost (%) obaveza obaveza Pocetak kreditnog perioda moze se utvrditi na nekoliko nacina : 1. O im b p tra iv n o z a ja p d ro aje n n lac n e ap e ih Gb i u ic zo bg p traz a ja o iv n . Kreditni period predstavlja broj dana od prvog do poslednjeg dana u kojem kupac ima obavezu da izmiri ceo iznos duga dobavljacu. Ako se odobrava kasa-skonto sa duzim diskontnim periodom.oznacava da se pocetak kreditnog perioda za sve kupovine obavljene u toku jednog meseca pomera na prvi dan sledeceg meseca Simbol MOM ( the midle of the month ) – oznacava da je mesec podeljen na dva jednaka kreditna perioda. Najcesce se taj period krece od 0 do 120 dana. tada su efekti produzenja diskontnog perioda sledeci : E mn le e ti 1 . sredina svakog meseca 4. datum prijema isporucene robe od strane dobavljaca. Simbol ROG ( receipt of goods ) – oznacava da se uslovi kreditiranja primenjuju na one kupoprodajne poslove kod kojih prijem robe znatno kasni u odnosu na dan kupovine. kraj meseca u kojem je izvrsena isporuka robe 3. Ako je kreditni period 0 tada je prisutna promptna prodaja ( prodaja za gotovinu ) i ona se oznacava simbolom COD.

Efekti produzenja kreditnog perioda mogu biti : E mn le e ti 1 Oi . Kreditnom analiticaru su neophodni pored godisnjih izvestaja i periodicni izvestaji i mesecna kretanja bilansne pozicije doticnih kupaca. 2 Po e a . ocenu boniteta od strane dobavljaca. poslove sa kojima se bavi preduzece 4. r scn p ro ei d p tr zv na o ai a j 3 . . bm p t aiv n or z a ja po ae r dj 130. finansijske informacije 5. odnosno korisnika kredita pociva na kreditnim informacijama. koji sadrzi : 1. KREDITNA ANALIZA KUPACA Kreditna analiza potencijalnih kupaca. Umesto realnih fin. proslost menadzmenta preduzeca 3. Izvestaja isti podnose revidirani izvestaj za jedan duzi vremenski period. koje se mogu dobiti iz veceg broja izvora. kratku proslost ( istoriju ) preduzeca 2. n pa a l te Gbc ui i zo b g n n pa vh e a l ti i Pored finansijskih izvestaja vazne informacije su i kreditna rangiranja koja p tr zv na takva agencija je „Dux & sastavljaju raznovrsne trgovacke o a i a j agencije. koja pruza analiticarima procenu velicine neto vrednosti i kreditnu ocenu o rangiranju doticnog korporativnog preduzeca. Finansijski izvestaj predstavlja jedan od osnovnih izvora informaicja za ocenu kreditne sposobnosti potencijalnog kupca. Agencija sastavlja izvestaj o kreditima buduceg kupca. Najpoznatija Brandstreet”. Korporativno preduzece cesto odbija da pruzi kreditoru na uvid finansijski izvestaj zbod njegovog loseg finansijskog polozaja.

Proces sekvencijalnog istrazivanja temelji se na broju prikupljenih informacija iz prethodnog kreditnog iskustva. nacine izmirenja obaveza. Korisnik potencijalne informacije moze se telefonskim putem ili pismenim putem obratiti maticnoj banci kod koje potencijalni kupac ima racun i tako dobiti neophodne informacije. Informacije takvog tipa se odnose na . visinu odobrenog kredita 3. limit kreditne linije 4.Te informacije se najcesce odnose na redovnost izmirenja obaveza kupca prema dobavljacu. prosecno stanje racuna 2. Analiza profitabilnosti se najcesce iskazuje kao : a) profitabilnost preduzeca u odnosu na prodaju – iskazuje se putem bruto i neto marze b) profitabilnost preduzeca u odnosu na ulaganje – iskazuje se putem : ≡ stope povrata na trajni kapital ( ROE ) ≡ stope povrata na sredstva ( ROA ) ≡ neto operativne profitne stope. Stopa likvidnosti se koristi kod procene sposobnosti preduzeca u vezi izmirenja dospelih kratkorocnih obaveza. Cetvrti izvor informacija mogu biti : informacije o kupcu na osnovu sopstvenog iskustva u prethodnom periodu poslovanja. 1. Treci izvor informacija moze biti razmena kreditnih informacija izmedju preduzeca koja posluju sa istim kupcem. zaduzenost i profitabilnost korporativnog preduzeca. analize D & B i analize spoznaje banaka i kreditora. Pored fin. odredjene finansijske informacije. iskustva banke sa potencijalnim kupcima 4. drugi izvori informacija jesu informacije iz banke koje se odnose na bankarsko poverenje doticnog klijenta banke. izvestaja preduzeca. duzinu njihovog poslovnog odnosa 2. Informacije se mogu sakupiti i od drugih dobavljaca koji su imali iskustvo u poslovanju sa doticnim kupce.Finansijski pokazatelji koji se odnose koriste od strane analiticara najvese se odnose na likvidnost. Te informacije se odnose na : 1. . kamatne aranzmane 3.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->