P. 1
Marginalni troskovi seminarski

Marginalni troskovi seminarski

|Views: 608|Likes:
Published by milank2389

More info:

Published by: milank2389 on Oct 10, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

06/03/2014

pdf

text

original

VIŠA TEHNIĈKA ŠKOLA ZA INDUSTRIJSKI MENADŢMENT KRUŠEVAC

EKONOMIKA PREDUZEĆA

Seminarski rad

MARGINALNI-GRANIČNI TROŠKOVI

Kruševac, 03.2008.

.........................................8 8..............................................................................................................................Ostali sluĉajevi primene graniĉnih troškova......................Graniĉni troškovi i prodajne cene...........................................................................................................................................................................................................................SADRŢAJ: UVOD............................................................3 2.................................Primena graniĉnih troškova u politici cena...........5 4............................................Pojam i kvantitativno izraţavanje graniĉnih troškova..............................................Literatura...........4 3.......................................................6 5.......7 7..................2 1.............Zakljuĉak................................................................................9 -1- ................................................................................................Graniĉni i proseĉni troškovi.

A. Radunović. Kvantitativno posmatrani. M.. str. Troškovi predstavljaju centralni problem u ekonomiji preduzeća i direktan su faktor njegovog poslovnog uspeha. 98. Prof. S. Ekonomika preduzeća. potrebna su odreĊena ulaganja u procesu proizvodnje. potrebno je da ispune tri uslova:  Da se trošenja elemenata proizvodnje zbivaju u procesu reprodukcije.UVOD (pojam i definicije troškova) Da bi proizvod mogao biti proizveden. Kukoleĉa : “Troškovi su vrednosti utrošene utrošene u reprodukciji. i  Da utrošeni elementi proizvodnje imaju izraz društvenog priznanja. Radunović:”Troškovi predstavljaju cenovni izraz utrošenih elemenata radnog procesa” 2 Da bi utrošene ekonomske vrednosti bile trošak.238.Š. Ta ulaganja. 1 2 Kukoleĉa.trošenja imaju svoju vrednost. str. nastala u reprodukciji. troškovi su umnoţioci utrošaka elemenata proizvodnje i cena tih utrošaka po jedinici utrošaka” 1.. Zagreb. Postoje više definicija troškova: Prof. U poslovanju. D. preduzeće dobar finansijski rezultat moţe postići smanjenjem i kontrolom troškova ili povećanjem obima proizvodnje i prodaje proizvoda. S. 1973.  Da su trošenja vrednosti. D. Principi ekonomije zahtevaju da se zadaci u proizvodnji ostvaruju uz što manje troškove elemenata proizvodnje. kakao bi se kvalitet ekonomije podigao na što viši nivo. Ekonomika preduzeća. 1963. Da bi utrošci elemenata proizvodnje bili uzroĉnici pojave troškova potrebno je da oni budu odreĊeni ili odredivi: -vremenski -prostorno i -vrednosno.V.. prouzrokovana utrošcima elemenata proizvodnje. Beograd. -2- .

. koji se nazivaju troškovi diferencije. Prirast obima proizvodnje dobija se razlikom obima proizvodnje višeg stepena korišćenja kapaciteta i koliĉinom predhodno ostvarene proizvodnje. ΔQ = QII . B. T Q Jediniĉni graniĉni troškovi: : ΔTq = Marginalni troškovi u funkciji dinamike proizvodnje 3 4 Petrovic. D. -QI = koliĉina predhodno ostvarene proizvodnje. Oni su uslovljeni ponašanjem pojedinih komponenti troškova u vezi sa korišćenjem kapaciteta..TII = iznos troškova posle povećanja stepena korišćenja kapaciteta.TI = iznos troškova pre povećanja stepena korišćenja kapaciteta.. 4 Veliĉinu graniĉnih troškova po jedinici dobijamo kada iznos marginalnih troškova podelimo brojem jedinica dodatnog sloja proizvodnje. što i nema neke suštinske razlike. D.78. Nikolić.TI . odnosno izgraĊeni kapaciteti kod kojih dominiraju fiksni troškovi karakterišu savremenu proizvodnju.P. 1965. N.QI -QII = obim proizvodnje višeg stepena korišćenja kapaciteta. organizacijom proizvodnje i ostvarenim obimom proizvodnje. 3 Marginalne troškove ĉini iznos dopunskih troškova koje uslovljava porast obima proizvodnje u okviru postojećeg kapaciteta. M. To je ustvari prirast proizvodnje izmeĊu dva stepena korišćenja kapaciteta. isto.1.P. Prirast troškova nazivaju se još i diferencijalni troškovi. Svaka proizvedena jedinica u okviru novog sloja proizvodnje izaziva samo varijabilne troškove.. str. granicni. 209 -3- . Osnovi teorije troškova. slojevni i diferencijalni troškovi. Izrazi za kvantitativno utvrĊivanje marginalnih troškova po jedinici su: ΔT = TII .POJAM I KVANTITATIVNO IZRAŢAVANJE GRANIČNIH TROŠKOVA U oliteraturi se nazivaju marginalni. Na tome se zasniva teorija marginalnih troškova. Beograd.M. Velika priprema.str..

To je posledica prenaprezanja organizacije. U teţnji da se maksimalno iskoriste kapaciteti. To znaĉi da je cena dodatnog sloja proizvodnje niţa od cene koštanja za obim pre povećanja stepena korišćenja kapaciteta. dok su fiksni izuzeti iz graniĉnih troškova. T ΔTq Tq Cq Cq Q opt. zbog toga se dopunski troškovi sastoje uglavnom od varijabilnih troškova. bilo zateĉenog. preduzeće preduzima organizacione mere i ulaganja. Q Dinamika graniĉnih I proseĉnih troškova u funkciji dinamike obima proizvodnje Na odreĊenom stepenu korišćenja kapaciteta dolazi do izjednaĉavanja graniĉnih sa proseĉnim troškovima po jedinici proizvoda. . GRANIČNI I PROSEČNI TROŠKOVI Graniĉni troškovi pri porastu proizvodnje u okviru zone degresije su niţi od proseĉnih troškova po jedinici proizvoda.2. Granica degresije graniĉnih troškova nastupa ranije nego granica degresije proseĉnih troškova. To nastaje u nivou optimalnog stepena korišćenja kapaciteta. bilo novog nivoa proizvodnje. Graniĉni kao o proseĉni troškovi intenzivno rastu u zoni progresije. dolazi do snaţnog rasta relativno fiksnih troškova. Da bi se otklonile teškoće. ali povećanom proizvodnjom ne moţe da reprodukuje narasli iznos troškova. -4- .

cene formirane na osnovu proseĉnih troškova bile bi niske. već je to više raĉunska konstrukcija koja se moţe koristiti u politici prodajnih cena. u ograniĉenim mogućnostima izbora. koja će se prilagoĊavati izmenjenim uslovima na trţištu. jr od njih u velikoj meri zavisi konaĉan poslovni rezuktat poslovanja. preduzeće moţe da utiĉe na cenu koštanja. odnosno po ceni koštanja. konkretno pod uticajem odnosa ponude i traţnje na trţištu. PRIMENA GRANIČNIH TROŠKOVA U POLITICI CENA Treba naglasiti da graniĉni troškovi ne predstavljaju neku posebnu vrstu troškova. Ĉesto je. u sluĉaju povećane traţnje. Nivo prodajnih cena treba da bude toliki da u proseku pokrije sve troškove poslovanja i obezbedi izvesnu razliku za proširenu reprodukciju. zbog trţišnog dinamizma. U sluĉaju smanjenja traţnje i smanjenja korišćenja kapaciteta. Zbog toga preduzeća treba da kreiraju i realizuju elastiĉnu poltiku prodajnih cena. cene bi bile suviše visoke. Iz toga zakljuĉujemo da cene na trţištu. MeĊutim. U takvim uslovima rešenje treba traţiti u formiranju cena na osnovu graniĉnih troškova. Zavisno od toga. MeĊutim. preduzeće moţe da ostvaruje veći ili manji prihod od planiranog. dok se prodajne cene formiraju pod uticajem spoljnih faktora.3. Prodajne cene predstavljaju centralno pitanje poslovne politike preduzeća. odnosno nekad je proraĉunati gubitak isplativiji nego drţanje neiskorišćenih kapaciteta i odbijanje poslova zbog neadrkvatnih cena. kao što su fiksni ili proporcionalni. -5- . Prodajne cene se utvrĊuju na osnovu proseĉnih troškova i izdataka po jedinici proizvoda. što bi dalje smanjivalo traţnju i mogućnosti za pozitivan poslovni rezultat. pod uticajem promena tih odnosa variraju naviše i naniţe. Smatra se da je Teorija graniĉnih troškova i nastala kao posledica cikliĉnog kretanja u privredi i stalne nezaposlenosti poslovnih kapaciteta. neophodno izmeĊu dva zla birati manje. pa preduzeće ne bi moglo da ostvaruje povoljni finansijski rezultat. Iz tih razloga se i naglašava vaţnost elastiĉne politike cena i brţe adaptibilnosti promenama na trţištu.

. Oni predstavljaju graniĉne troškove. Raspodela dohotka prema rezultatima rada i metode obraĉuna troškova.4.A. Zagreb.str. deo fiksnih troškova i ostvariti izvesnu pozitivnu razliku. J. pak.. jer se njome ustvari smanjuje gubitak zbog nepokrivenih fiksnih troškova.165.. koji ĉine proporcionalni i eventualno relativni fiksni troškovi. Ukoliko je . 6 5 6 Blaško. D. odnosno donju granicu ispod koje ne bi trebalo prihvatiti nove narudţbine. Cena koštanja u takvim uslovima sluţi samo kao orijentacija u voĊenju poslovne politike predizeća Kalkulacijom se obuhvataju samo stvarni toškovi vezani za proizvodnju konkretnog proizvoda. Ta pozitivnost je samo uslovna.. str. koje preduzeće treba pokriti prodajnim cenama novih poslova. To znaĉi da u sluĉaju neiskorišćenih kapaciteta preduzeće treba da prihvata nove porudţbine koje su po cenama iznad graniĉnih troškova. 1968. isto. odnosno.Harris je poĉetkom ovog veka u obraĉun troškova uveo metod pod nazivom «Direct Costing». odnosno obraĉun po direktnim troškovima.Š.V. onda novi posao po ceni iznad graniĉnih troškova obezbeĊuje pozitivnu razliku. Ovaj metod polazi od predpostavke da se proizvodi ralizuju prema trţišnim cenama koje se formiraju na osnovu ponude i traţnje. -6- . GRANIČNI TROŠKOVI I PRODAJNE CENE Polazeći od ĉinjenice da svi troškovi nisu proporcionalni ili apsolutno fiksni. dobit. Pomoću ovog metoda se mogu rešavati napred iznete dileme. E. preduzeće iz ranijih narudţbina pokrilo fiksne troškove.161. M. Radunović. Na taj naĉin moguće je iz prodajne cene pokriti direktne troškove. U savremenom poslovanju privrednih subjekata u najvećem broju industrijski razvijenih zemalja.5. ĉesto se primenjuje metoda obraĉuna cene koštanja po metodu Direct Costing.

što zanĉi da su niţe i veoma konkurentne. a rezultati su dobro poznati. «Direct costing» metodom. -7- . koje se primenjuju u teţnji da se unište konkurenti i osvoji trţište. preduzeća iz prodaje na domaćem trţištu podmiruju efektivne troškove proizvodnje. To je sluĉaj sa takozvanim «damping cenama». Ove cene su utvrĊene na bazi graniĉnih troškova. Ovakve cene je primenjivao Japan u pohodu na osvajanje svetskog trţišta. a višak proizvodnje iz slobodnih kapaciteta plasiraju na inostranom trţištu po damping cenama.5. OSTALI SLUČAJEVI PRIMENE GRANIČNIH TROŠKOVA Teoriju graniĉnih troškova i praktiĉno primenjuju preduzeća u trţišnim privredama. U praktiĉnoj realizaciji ove metode.

Time se postiţe niţa cena koštanja proizvoda i veća konkurentnost na trţištu kao posledica formiranja povoljnijih i elastiĉnijih cena.7. Iz ovoga proizilazi i dobar poslovni rezultat preduzeća. -8- .ZAKLJUČAK S'obzirom da se marginalni . MeĊutim u sluĉaju prenaprezanja kapaciteta dodatnom proizvodnjom dolazi do nagle progresije graniĉnih i proseĉnih troškova što nam još jednom govori o znaĉaju optimalnog iskorišćenja kapaciteta. marginalni troškovi po jedinici proizvoda biti niţi od proseĉnih troškova po jedinici proizvoda u poĉetnom sloju proizvodnje. Razlog tome je što će troškovi u dodatnom sloju proizvodnje. preduzeće treba da se usredsredi na optimalno iskorišćenje kapaciteta.graniĉni troškovi javljaju pri većem stepenu iskorišćenja kapaciteta odnosno dodatnom sloju proizvodnje u okviru postojećeg kapaciteta.

dr Milorad D. Pavliĉic. Prof.8. Jocić.LITERATURA 1. Ekonomika proizvodnje-priruĉnik 2. -9- . ekonomika preduzeća. Mr Ĉedomir H. ICIM Kruševac 2004.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->