P. 1
Marginalni troskovi seminarski

Marginalni troskovi seminarski

|Views: 637|Likes:
Published by milank2389

More info:

Published by: milank2389 on Oct 10, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

06/03/2014

pdf

text

original

VIŠA TEHNIĈKA ŠKOLA ZA INDUSTRIJSKI MENADŢMENT KRUŠEVAC

EKONOMIKA PREDUZEĆA

Seminarski rad

MARGINALNI-GRANIČNI TROŠKOVI

Kruševac, 03.2008.

...............6 5...............................................................Primena graniĉnih troškova u politici cena..........................5 4......9 -1- ..................................................................Literatura................................................................................................................................8 8........................................Zakljuĉak.........3 2.....................................................................................................................................................................................................................4 3.........................................Pojam i kvantitativno izraţavanje graniĉnih troškova...................................Graniĉni i proseĉni troškovi................................................................................Graniĉni troškovi i prodajne cene.......................7 7.........................................................................SADRŢAJ: UVOD.......................................2 1.................Ostali sluĉajevi primene graniĉnih troškova.........

-2- . Ekonomika preduzeća..trošenja imaju svoju vrednost. str. S. U poslovanju. Da bi utrošci elemenata proizvodnje bili uzroĉnici pojave troškova potrebno je da oni budu odreĊeni ili odredivi: -vremenski -prostorno i -vrednosno. prouzrokovana utrošcima elemenata proizvodnje. kakao bi se kvalitet ekonomije podigao na što viši nivo.  Da su trošenja vrednosti. Postoje više definicija troškova: Prof. 1963. Radunović.Š.. Beograd. 1 2 Kukoleĉa. Kvantitativno posmatrani. preduzeće dobar finansijski rezultat moţe postići smanjenjem i kontrolom troškova ili povećanjem obima proizvodnje i prodaje proizvoda. S. potrebno je da ispune tri uslova:  Da se trošenja elemenata proizvodnje zbivaju u procesu reprodukcije. 98. Principi ekonomije zahtevaju da se zadaci u proizvodnji ostvaruju uz što manje troškove elemenata proizvodnje. nastala u reprodukciji. Kukoleĉa : “Troškovi su vrednosti utrošene utrošene u reprodukciji. M. A. 1973. str. Prof. Zagreb. troškovi su umnoţioci utrošaka elemenata proizvodnje i cena tih utrošaka po jedinici utrošaka” 1. D. Ta ulaganja. potrebna su odreĊena ulaganja u procesu proizvodnje.238. Troškovi predstavljaju centralni problem u ekonomiji preduzeća i direktan su faktor njegovog poslovnog uspeha.UVOD (pojam i definicije troškova) Da bi proizvod mogao biti proizveden. Radunović:”Troškovi predstavljaju cenovni izraz utrošenih elemenata radnog procesa” 2 Da bi utrošene ekonomske vrednosti bile trošak.. D. i  Da utrošeni elementi proizvodnje imaju izraz društvenog priznanja. Ekonomika preduzeća.V.

P.TI = iznos troškova pre povećanja stepena korišćenja kapaciteta. M. Velika priprema. D.. organizacijom proizvodnje i ostvarenim obimom proizvodnje.1. Prirast obima proizvodnje dobija se razlikom obima proizvodnje višeg stepena korišćenja kapaciteta i koliĉinom predhodno ostvarene proizvodnje. Osnovi teorije troškova. 209 -3- . Izrazi za kvantitativno utvrĊivanje marginalnih troškova po jedinici su: ΔT = TII .str. Nikolić. 4 Veliĉinu graniĉnih troškova po jedinici dobijamo kada iznos marginalnih troškova podelimo brojem jedinica dodatnog sloja proizvodnje. granicni.P.TI . -QI = koliĉina predhodno ostvarene proizvodnje.M.POJAM I KVANTITATIVNO IZRAŢAVANJE GRANIČNIH TROŠKOVA U oliteraturi se nazivaju marginalni. To je ustvari prirast proizvodnje izmeĊu dva stepena korišćenja kapaciteta. što i nema neke suštinske razlike. str. odnosno izgraĊeni kapaciteti kod kojih dominiraju fiksni troškovi karakterišu savremenu proizvodnju. Svaka proizvedena jedinica u okviru novog sloja proizvodnje izaziva samo varijabilne troškove. T Q Jediniĉni graniĉni troškovi: : ΔTq = Marginalni troškovi u funkciji dinamike proizvodnje 3 4 Petrovic. D.. Beograd. . Na tome se zasniva teorija marginalnih troškova. 3 Marginalne troškove ĉini iznos dopunskih troškova koje uslovljava porast obima proizvodnje u okviru postojećeg kapaciteta.. N. 1965. Prirast troškova nazivaju se još i diferencijalni troškovi. ΔQ = QII . Oni su uslovljeni ponašanjem pojedinih komponenti troškova u vezi sa korišćenjem kapaciteta.. isto. koji se nazivaju troškovi diferencije.78.QI -QII = obim proizvodnje višeg stepena korišćenja kapaciteta. B. slojevni i diferencijalni troškovi.TII = iznos troškova posle povećanja stepena korišćenja kapaciteta.

Granica degresije graniĉnih troškova nastupa ranije nego granica degresije proseĉnih troškova. bilo novog nivoa proizvodnje. preduzeće preduzima organizacione mere i ulaganja. To nastaje u nivou optimalnog stepena korišćenja kapaciteta. U teţnji da se maksimalno iskoriste kapaciteti. ali povećanom proizvodnjom ne moţe da reprodukuje narasli iznos troškova. . Graniĉni kao o proseĉni troškovi intenzivno rastu u zoni progresije. T ΔTq Tq Cq Cq Q opt. bilo zateĉenog. dolazi do snaţnog rasta relativno fiksnih troškova. To je posledica prenaprezanja organizacije. dok su fiksni izuzeti iz graniĉnih troškova. To znaĉi da je cena dodatnog sloja proizvodnje niţa od cene koštanja za obim pre povećanja stepena korišćenja kapaciteta.2. Q Dinamika graniĉnih I proseĉnih troškova u funkciji dinamike obima proizvodnje Na odreĊenom stepenu korišćenja kapaciteta dolazi do izjednaĉavanja graniĉnih sa proseĉnim troškovima po jedinici proizvoda. Da bi se otklonile teškoće. zbog toga se dopunski troškovi sastoje uglavnom od varijabilnih troškova. -4- . GRANIČNI I PROSEČNI TROŠKOVI Graniĉni troškovi pri porastu proizvodnje u okviru zone degresije su niţi od proseĉnih troškova po jedinici proizvoda.

pa preduzeće ne bi moglo da ostvaruje povoljni finansijski rezultat. Nivo prodajnih cena treba da bude toliki da u proseku pokrije sve troškove poslovanja i obezbedi izvesnu razliku za proširenu reprodukciju. kao što su fiksni ili proporcionalni. dok se prodajne cene formiraju pod uticajem spoljnih faktora. Zbog toga preduzeća treba da kreiraju i realizuju elastiĉnu poltiku prodajnih cena. Smatra se da je Teorija graniĉnih troškova i nastala kao posledica cikliĉnog kretanja u privredi i stalne nezaposlenosti poslovnih kapaciteta. U takvim uslovima rešenje treba traţiti u formiranju cena na osnovu graniĉnih troškova. već je to više raĉunska konstrukcija koja se moţe koristiti u politici prodajnih cena. Iz tih razloga se i naglašava vaţnost elastiĉne politike cena i brţe adaptibilnosti promenama na trţištu. odnosno nekad je proraĉunati gubitak isplativiji nego drţanje neiskorišćenih kapaciteta i odbijanje poslova zbog neadrkvatnih cena. Prodajne cene predstavljaju centralno pitanje poslovne politike preduzeća. preduzeće moţe da utiĉe na cenu koštanja. cene bi bile suviše visoke. koja će se prilagoĊavati izmenjenim uslovima na trţištu. neophodno izmeĊu dva zla birati manje. jr od njih u velikoj meri zavisi konaĉan poslovni rezuktat poslovanja. u ograniĉenim mogućnostima izbora. PRIMENA GRANIČNIH TROŠKOVA U POLITICI CENA Treba naglasiti da graniĉni troškovi ne predstavljaju neku posebnu vrstu troškova. U sluĉaju smanjenja traţnje i smanjenja korišćenja kapaciteta. Prodajne cene se utvrĊuju na osnovu proseĉnih troškova i izdataka po jedinici proizvoda. MeĊutim. cene formirane na osnovu proseĉnih troškova bile bi niske. odnosno po ceni koštanja. Ĉesto je. preduzeće moţe da ostvaruje veći ili manji prihod od planiranog. pod uticajem promena tih odnosa variraju naviše i naniţe. što bi dalje smanjivalo traţnju i mogućnosti za pozitivan poslovni rezultat.3. MeĊutim. konkretno pod uticajem odnosa ponude i traţnje na trţištu. Iz toga zakljuĉujemo da cene na trţištu. -5- . Zavisno od toga. u sluĉaju povećane traţnje. zbog trţišnog dinamizma.

Raspodela dohotka prema rezultatima rada i metode obraĉuna troškova. Radunović. Cena koštanja u takvim uslovima sluţi samo kao orijentacija u voĊenju poslovne politike predizeća Kalkulacijom se obuhvataju samo stvarni toškovi vezani za proizvodnju konkretnog proizvoda. Zagreb. ĉesto se primenjuje metoda obraĉuna cene koštanja po metodu Direct Costing. pak.Š.5. koje preduzeće treba pokriti prodajnim cenama novih poslova. odnosno.V. GRANIČNI TROŠKOVI I PRODAJNE CENE Polazeći od ĉinjenice da svi troškovi nisu proporcionalni ili apsolutno fiksni.161. preduzeće iz ranijih narudţbina pokrilo fiksne troškove. M. onda novi posao po ceni iznad graniĉnih troškova obezbeĊuje pozitivnu razliku... To znaĉi da u sluĉaju neiskorišćenih kapaciteta preduzeće treba da prihvata nove porudţbine koje su po cenama iznad graniĉnih troškova. odnosno obraĉun po direktnim troškovima. Pomoću ovog metoda se mogu rešavati napred iznete dileme.165. dobit.Harris je poĉetkom ovog veka u obraĉun troškova uveo metod pod nazivom «Direct Costing».A. D.. Ta pozitivnost je samo uslovna. E. 6 5 6 Blaško. U savremenom poslovanju privrednih subjekata u najvećem broju industrijski razvijenih zemalja.4. isto. jer se njome ustvari smanjuje gubitak zbog nepokrivenih fiksnih troškova. str. koji ĉine proporcionalni i eventualno relativni fiksni troškovi. J. -6- . odnosno donju granicu ispod koje ne bi trebalo prihvatiti nove narudţbine.str. 1968.. Ukoliko je . Na taj naĉin moguće je iz prodajne cene pokriti direktne troškove. Oni predstavljaju graniĉne troškove. Ovaj metod polazi od predpostavke da se proizvodi ralizuju prema trţišnim cenama koje se formiraju na osnovu ponude i traţnje. deo fiksnih troškova i ostvariti izvesnu pozitivnu razliku.

Ove cene su utvrĊene na bazi graniĉnih troškova. To je sluĉaj sa takozvanim «damping cenama». OSTALI SLUČAJEVI PRIMENE GRANIČNIH TROŠKOVA Teoriju graniĉnih troškova i praktiĉno primenjuju preduzeća u trţišnim privredama.5. «Direct costing» metodom. Ovakve cene je primenjivao Japan u pohodu na osvajanje svetskog trţišta. preduzeća iz prodaje na domaćem trţištu podmiruju efektivne troškove proizvodnje. U praktiĉnoj realizaciji ove metode. koje se primenjuju u teţnji da se unište konkurenti i osvoji trţište. -7- . a rezultati su dobro poznati. što zanĉi da su niţe i veoma konkurentne. a višak proizvodnje iz slobodnih kapaciteta plasiraju na inostranom trţištu po damping cenama.

Time se postiţe niţa cena koštanja proizvoda i veća konkurentnost na trţištu kao posledica formiranja povoljnijih i elastiĉnijih cena. Iz ovoga proizilazi i dobar poslovni rezultat preduzeća.7. -8- . Razlog tome je što će troškovi u dodatnom sloju proizvodnje.graniĉni troškovi javljaju pri većem stepenu iskorišćenja kapaciteta odnosno dodatnom sloju proizvodnje u okviru postojećeg kapaciteta. MeĊutim u sluĉaju prenaprezanja kapaciteta dodatnom proizvodnjom dolazi do nagle progresije graniĉnih i proseĉnih troškova što nam još jednom govori o znaĉaju optimalnog iskorišćenja kapaciteta.ZAKLJUČAK S'obzirom da se marginalni . marginalni troškovi po jedinici proizvoda biti niţi od proseĉnih troškova po jedinici proizvoda u poĉetnom sloju proizvodnje. preduzeće treba da se usredsredi na optimalno iskorišćenje kapaciteta.

Ekonomika proizvodnje-priruĉnik 2. Mr Ĉedomir H. Jocić. Prof. Pavliĉic. -9- .dr Milorad D.LITERATURA 1. ekonomika preduzeća. ICIM Kruševac 2004.8.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->