P. 1
Monetarna Ekonomija - Skripta Za Zavrsni Ispit

Monetarna Ekonomija - Skripta Za Zavrsni Ispit

|Views: 1,854|Likes:
Published by mlatkoimaric

More info:

Published by: mlatkoimaric on Oct 09, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/24/2015

pdf

text

original

1. Pojava i razvoj novca?

Novac se pojavio na određenom stepenu društvenog i ekonomskog razvoja proizvodnih snaga. Novac je društvena pojava nastala na određenom stepenu društvenog razvitka. Novac je takođe i kulturna pojava, nastala iz određenih čovjekovih potreba. Novac se javlja zbog toga što sa podjelom rada u društvu čovjek ne može proizvoditi sve što mu je potrebno. U ekonomskom smislu, novcem se vrši razmjena ekonomskih dobara. Kada jedna roba stekne monopol kao opšti ekvivalent, ona postaje novac. Razvoj novca kroz istoriju može se prikazati na sledeći način: 1. Robni novac, 2. Kovani novac, 3. Novčanice, 4. Žiralni novac i 5. Elektronski novac.

2. Pojavni oblici novca?
1. Robni novac Ulogu robnog novca su imali različiti proizvodi: žito, školjke, krzno, platno, stoka itd. Metal kasnije istiskuje ostale oblike robnog novca iz sledećih razloga: a) mogao je zadovoljiti veliki broj ljudskih poptreba u miru i ratu; b) bio je vrlo pogodan za obradu; c) mogao se držati na zalihama jer se nije kvario. Ipak, to još uvijek nije bio prvobitni kovani novac. 2. Prvobitni kovani novac Kuju se metalne pločice određene težine, sadržaja i čistoće metala, a za ta svojstva garantuje (jemči) država ili grad koji su ih emitovali. Prvobitni kovani novac se pojavio u obliku zlatnjaka u Lidiji u 6. vijeku p.n.e., kao i u obliku zlatnjaka i srebrnjaka persijskog cara Darija I. Ovaj novac iskovan od plemenitih metala funkcioniše kao svjetski novac i sredstvo za zgrtanje blaga (funkcije novca). 3. Kovani novac - od bakra i bronze Prvi kovani novac u se javio u Kini i Indiji oko 500. godine p.n.e., a u Grčkoj nešto kasnije. Ovaj novac je veoma rijetko kovan od zlata i srebra (stari Rim: zlatni - aureus, srebrni - denarius). Bio je različitih oblika - oblik lopate, noža, ražnjića, četvrtast. Mnogo kasnije se javlja u okruglom obliku, u odgovarajućoj težini i sadržaju. 4. Kovani novac - od srebra i zlata Brzo se uvidjelo da zlato i zlatan novac imaju prednosti i da se mogao zamijeniti u svakoj zemlji. Novac iskovan od zlata ili srebra postaje univerzalna mjera vrijednosti, opšte prihvaćeno sredstvo plaćanja i prometno sredstvo (funkcije novca). To je omogućilo da trgovina postane značajna djelatnost u međunarodnim razmjerama. Neki događaji u srednjem vijeku poput krstaških ratova (13. vijeku pne) i otkrića Amerike (1492.) imali su ogroman uticaj na razvoj svjetske trgovine i priliv ogromnih količina zlata i srebra.

1

5. Zlatni standard Zlatni standard karakteriše nekoliko faza koje predstavljaju tri novčana sistema. a) Sistem sa zlatom u opticaju ili čisti zlatni standard - novac se kuje od zlata, a note se mogu zamijeniti za zlato. b) Zlatno-polužni standard - novac se više ne kuje od zlata, a zlatno pokriće se drži u zlatnim polugama; banknote se teže mogu mijenjati za zlato. c) Zlatno-devizni standard - banka za pokriće novca, pored zlata, može imati i strani novac i devize konvertibilne za zlato. 6. Papirni novac Nošenje veće količine novca je rizičan postupak zbog čega su trgovci bili primorani da koriste potvrde o deponovanim novčanim sredstvima - sertifikate radi plaćanja robe u udaljenim područjima. Tokom vremena, kovani novac je skoro sasvim potisnut "simboličkim" novcem, od kojeg je najznačajniji oblik papirni novac. Osim ovog oblika, uvijek je prisutna manja ili veća količina, tzv. kreditiranja novca koji, u obliku depozitnog novca, danas predstavlja najznačajniji dio novca u opticaju. 7. Elektronski novac Savremeni novac se pojavljuje i u svom novom obliku - savremena trgovina novcem ili devizama i valutama. Prenos novca upotrebom elektronike sa računa jedne banke na račun kod neke druge banke drastično je skraćen sa nekoliko dana na svega nekoliko sekundi.

3. Novac u Crnoj Gori?
Najpouzdaniji podatak je da je prvi novac na tlu CG - ilirski novac - kovan u 2. vijeku pne u Risnu. Prestankom rada ove kovnice, do 13. Vijeka korišćeni su: rimski, mletački i vizantijski novac. U Zeti, u vrijeme vladavine Balšića, Đurađ I je u 14. vijeku kovao novac sa sopstvenim amblemima, a Balša je kovao II skadarski dinar. Novac su kovali i Đurđe II Stratimirović, Konstantnin Balšić, Stefan Lazarević i Balša III. Crnojevići nisu kovali svoj novac, već su cirkulisali dukati, perperi i dinari. Ideju da se iskuje crnogorski novac (zlatni perun) Njegošu dao Rodšild 1851. godine. U januaru 1901. Crnogorsko ministarstvo finansija izdalo naredbu kojom se uvodi kruna kao novčana jedinica.

4. Perper kao novac u Crnoj Gori?
Knjaz je izdao Ukaz 1906. godine, na osnovu koga je iskovan prvi crnogorski novac – perper. Iskovan je u bronzani i u nikleni perper u vrijednosti od 209.000 perpera. Srebrni perper je iskovan 1909. godine, a zlatni novac 1910. godine. Kovanje novca je imalo pored monetarnog i čisto finansijski značaj - čist prihod od kovanja srebrnog, niklenog i bronzanog novca, a gubitak od kovanja zlatnog novca. Krajem 1910. godine donijet je Zakon o državnom novcu Kraljevine Cme Gore. Nastupanjem ratova, do velikih finansijskih sredstava došlo se štampanjem i puštanjem u opticaj čistog papirnog novca. Ovaj novac je izdavalo Ministarstvo finansija, jer Crnogorska banka osnovana 1906. nije imala emisionu funkciju. Rat je izazvao poremećaj u privredi, vrijednost perpera je opadala. 1920. godine donesen u novoj državi je donešen zakon kojim je prihvaćen dinar. 2

5. Definicija novca?
Ne teorijskom nivou ne postoji saglasnost u definisanju novca. Postoje različiti pristupi definisanju novca u okviru ekonomske teorije. U savremenoj ekonomskoj teoriji, najvećem broju definicija pojma novca nalazimo nekoliko zajedničkih, bitnih elemenata. Slijedeći te osnovne, zajedničke i bitne elemente svih tih definicija, možemo izvesti sledeću definiciju: Novac je sve ono, nešto ili bilo što, što je u zajedničkoj upotrebi i opšteprihvaćeno od strane učesnika u razmjeni kao sredstvo prometa i plaćanja i standard ili mjera ekonomskih vrijednosti (Domančić). Kent smatra da se pod novcem može podrazumijevati nešto što služi samo kao sredstvo razmjene, a ne i kao standard ili mjera ekonomskih vrijednosti, i obrnuto, razumljivo ukoliko je u zajedničkoj upotrebi i opšteprihvaćeno od strane učesnika u razmjeni.

6. Funkcije novca?
Potrebno je razlikovati dvije grupe novčanih funkcija: • Funkcije koje obuhvataju sadržinu novca pa time određuju pojam novca (klasične funkcije novca): Novac kao sredstvo razmjene (prometno sredstvo); Novac kao mjera vrijednosti; Novac kao platežno sredstvo; Novac kao blago; Novac kao svjetski novac. • Funkcije koje obuhvataju osobine novca koje u različitim periodima različito djeluju (dopunske funkcije): Novac kao konzervator vrijednosti; Novac kao predstavnik solventnosti i likvidnosti; Novac kao garant slobode konzuma.

7. Funkcija novca kao prometnog sredstva?
Ovo je najvažnija funkcija na osnovu koje se određuje definicija novca. Novac ovu funkciju mora da obavlja za razliku od drugih koje ne mora. Imalac bilo koje robe može istu zamijeniti za bilo koju drugu robu posrednim putem, tako što prvo zamjenjuje svoju robu ili usluge za novac, kojim se onda može kupiti roba koja se želi. Korišćenjem novca kao sredstva razmjene utiče se na ekonomsku efikasnost, jer se znatno skraćuje vrijeme utrošeno u razmjeni proizvoda i usluga. Funkciju novca kao sredsta razmjene obavlja gotov novac i depozitni novac kao i druge HOV (kvazi novac), kojima kao kompenzacija za rizik likvidnosti uvijek pripada kamata ili neki drugi prihod.

3

Novac je zajednička mjera vrijednosti svih roba. Ova funkcija novca je korisna jer ljudi uglavnom ne žele da potroše dohodak odmah nakon što ga dobiju. prodavač postaje povjerilac a kupac dužnik.8. U savremenom međunarodnom platnom prometu plaćanje između pojedinih zemalja vrši se na osnovu kurseva valuta. odnosno za drugi proizvod. Pored kupovine postoji i bezbroj drugih usluga. Ovu funkciju novac ne mora da obavlja (u periodima hiperinflacije). Umjesto gomilanja blaga u raznim naturalnim oblicima. moguće je upoređivanje vrijednosti različitih proizvoda jer će se jednostavno uporediti količina novca koju je potrebno dati za jedan. 10. kvalitativno jednakim i međusobno uporedivim. koje je postalo univerzalna roba jednaka za sve. što znači da se one mogu međusobno i upoređivati. Funkcija novca . novcem se može izraziti vrijednost svake robe. bez ograničenja na zemlju proizvođača. Funkcija novca – Novac kao svjetski novac? Ova funkcija novca proizilazi iz potrebe da se na osnovu međunarodne podjele rada vrši razmjena između pojedinih zemalja. Zahvaljujući novcu.Novac kao blago? Ova funkcija novca nastaje usled činjenice da se novac mogao čuvati da bi se trošio. 4 . 9. Funkciju svjetskog novca mogu obavljati konvertibilne valute. Dakle. već radije čekaju pogodan trenutak za kupovinu. pojava novca je stvorila mogućnost da ga njegovi vlasnici čuvaju i angažuju kad žele. obaveza i sl. Funkcija novca kao platežnog sredstva (sredstva plaćanja)? Ovo je funkcija novca sa pravnog gledišta. tako da i novac dobija drugu funkciju i postaje platežno sredstvo. 11. čije se plaćanje može odložiti. onda kada to njegovom imaocu odgovara. čemu je doprinjela sve veća podjela rada i pojava kreditnih odnosa. Funkcija novca kao mjere vrijednosti? Funkcija mjere vrijednosti je u tome što se vrijednost svake robe izražava u novcu i predstavlja cijenu te robe. čini robe. Novac koji je mogao da služi kao svjetski novac bilo je zlato. kao zamjena za bilo koju robu koja ima vrijednost. robe različitih fizičkih osobina se u razmjeni ispoljavaju kao kvalitativno istorodne i količinski uporedive. Zahvaljujući novcu. Sa razvojem robne proizvodnje. Funkcija proizilazi iz činjenice da se ne mora poklapati vrijeme kupovine sa vremenom plaćanja. Svjetski novac u funkciji mjere vrijednosti. proizvedene u različitim zemljama svijeta. Novac se u funkciji platežnog sredstva koristi u kreditnim transakcijama.

pa se stoga po nekim autorima i ne treba tretirati kao posebna funkcija. Ta bitna pitanja su: naziv novčane jedinice. Savremeni proces reprodukcije zahtijeva neodložno prisustvo novca za održavanje svog kružnog toka. što može imati jako opasan uticaj po ekonomiju jedne zemlje. predstavlja jedno od najdragocjenijih prava. 13. ne mora biti odmah iskorišćen.12. metal važenja. Novac u ulozi konzervatora vrijednosti podrazumijeva njegovu sposobnost da određeni vremenski period sačuva svoju početnu vrijednost. 15. Ova funkcija je takođe je vezana za činjenicu da usled razvoja kreditnih odnosa prodavač robe ne dobija novac odmah. Dopunska funkcija novca – Novac kao predstavnik solventnosti i likvidnosti? Suština ove funkcije novca sastoji se u mogućnosti da se pomoću novca izražava stanje solventnosti i likvidnosti. cirkulacija i povlačenje novca iz opticaja. Postoji stanovište da je riječ o izvedenim funkcijama novca kao sredstva plaćanja i da ih treba razmatrati u okviru te funkcije. Novčani sistemi? Novčani sistem predstvalja organizovanu aktivnost države u sektoru novca. pa je to još jedan razlog za da se novac pojavi u ulozi konzervatora vrijednosti. za novac mogu kupiti sve vrste roba i usluga koje su izložene prodaji bez ograničenja. Sloboda potrošnje (konzuma) i usmjeravajuća uloga efektivne tražnje predstavljaju osnovni organizacioni princip koji po svom značenju prevazilazi monetarnu problematiku. konvertibilnost itd. Dopunska funkcija novca – Novac kao konzervator vrijednosti? Ova funkciia proizilazi iz činjenice da se novac koji se posjeduje. Dopunska funkcija novca – Novac kao garant slobode konzuma? Ova funkcija se sastoji u tome što se. novčani sistem je skup zakonskih propisa kojim se regulišu emisija. kojom se propisima i odgovarajućim mjerama regulišu uglavnom sva pitanja značajna za njegovu organizaciju i cirkulaciju. Dakle. Polazeći od vrste novčane jedinice novčani sistemi se dijele na: a) metalne novčane sisteme (metalna valuta ili metalno važenje. Sloboda pojedinca da svoj novac upotrijebi za nabavku one robe ili usluge koju želi. vezana valuta) b) novčane sisteme sa papirnim novcem u opticaju (papirna ili slobodna valuta) 5 . jer postoji mogućnost njegovog čuvanja i angažovanja prema nahođenju njegovog imaoca. već nakon određenog vremena. 14. kao sredstva prometa i plaćanja. Funkcija novca kao konzervatora vrijednosti je direktno vezana za klasičnu funkciju novca kao blaga. po pravilu. Značaj ove funkcije takođe proizilazi iz činjenice da nelikvidnost jednog subjekta može izazvati lančanu nelikvidnost. novčano pokriće.

utvrđuje se ime (naziv) novcu Kovnicka (novčana) stopa .16. Kovnički sistem obuhvata? Država propisuje sve mjere kojima se reguliše kovanje i cirkulacija novca u metalnoj valuti – tzv. Novčani sistem – Metalna valuta (vezana valuta)? Metalna (vezana) valuta je tako uređen novčani sistem kod kojega u prometu.odnos plemenitog i manje vrijednog metala u leguri (masi) iz koje se kovao novac.utvrđuje se odstupanje od zakonski utvrđene težine i finoće metala Prometna ili dopuštena težina . Neto težina . 18. znatno zavisi od njegove ponude i tražnje za tim novcem.određuje se metal iz kojeg se kuje novac Novčana jedinica . Dakle. zlata i srebra. istovremeno. u ovom sistemu može da cirkuliše punovrijedni novac iskovan iz nekog metala ili novčanica (banknota). 17. koji obuhvata: Valuta i važenje . a država odnosno emisiona ustanova je u obavezi da održava novčanu jedinicu u saglasju sa vrijednošću tog objektivnog standarda. Bruto težina .novčana jedinica je tehnički i zakonski definisana kao određena količina nekog objektivnog standarda (zlata ili srebra). ali u neograničenom i stopostotnom iznosu konvertibilna za metal važenja.ukupna težina novca ili legure. 6 . kao neograničeno i definitivno sredstvo prometa i plaćanja. kovnički sistem. To je novčani sistem s papirnim novcem u opticaju. b) novčane sisteme sa papirnim novcem u opticaju (papirna ili slobodna valuta) Slobodna valuta – je novčani sistem koji se ne vezuje za odgovarajući objektivni standard. koji ima prisilni tečaj i čija vrijednost. odnosno od njegove količine u prometu. vezana valuta) Metalni novčani sistem . cirkuliše novac iskovan iz nekog metala zlata ili srebra ili. Podjela novčanih sistema? Polazeći od vrste novčane jedinice novčani sistemi se dijele na: a) metalne novčane sisteme (metalna valuta ili metalno važenje.koju je kovani novac morao da ima u prometu ili težina koju je mogao da izgubi. a da i dalje cirkuliše kao punovrijedno sredstvo prometa i plaćanja. pored ostalog.težina čistog zlata sadržanog u bruto težini Remedijum ili tolerancija .utvrđuje se broj jedinica nekog novca koji se može iskovati iz određene težine zlata ili srebra Finoća .

Taj odnos se uspostavlja na tržištu prema potrebama.Kada u opticaju cirkuliše novac s manjom sadržinom (težinom) metala u odnosu na metal pune vrijednosti ili težine. 21. Sistem je stvarao izvjesne poteškoće kod regulisanja obaveza i plaćanja zbog nepostojanja međusobnog vrijednosnog odnosa. sredstvo prometa i plaćanja cirkuliše novac iskovan iz dva metala. tržišnih cijena. dolazilo bi najčešće onda kada stvarni odnos vrijednosti između zlata i srebra na međunarodnom tržištu nije odgovarao zakonski utvrđenom odnosu unutar neke zemlje. Učinjen je veliki napredak u uređivanju novčanih sistema jer je sada zakonski utvrđen vrijednosni odnos zlata i srebra. U zavisnosti od toga da li u prometu istovremeno cirkulišu zlatni i srebrni kovani novac.19. Stoga su promjene njihove vrijednosti činile sistem nestabilnim i pothranjivale špekulacije kojima se naročito koristila država. 20. Dvometalni novčani sistem – Paralelna valuta? Paralelna valuta je dvometalni novčani sistem bez unaprijed utvrđenog odnosa vrijednosti između 2 metala. . definitivno i zakonsko. sa ili bez zakonski utvrđenog vrijednosniog odnosa razlikuje se paralelna i dvojna valuta. Grešemov zakon je primjenljiv: (Uslovi za djelovanje Grešemovog zakona) . Ovaj sistem se naziva i alternativnim.1803.Kada pored metalnog novca u prometu cirkuliše i papirni novac. Ovo najbolje ilustruje dejstvo Grešemovog zakona koji glasi: Do depresijacije jednog metala u unutrašnjem prometu ili do istiskivanja drugog vrednijeg novca iz opticaja. 7 .5. Dvometalni novčani sistem – Dvojna valuta? Dvojna valuta je viša faza u razvoju bimetalizma. punovrijedno. odnosno bimetalistička valuta u pravom smislu riječi. Novčani sistem – Bimetalizam? Bimetalizam je dvometalni novčani sistem u kojem kao.Kada od dva metala u cirkulaciji jedan depresira. . najčešće zlata i srebra. Dvojna valuta poprima karakteristike alternativne u slučajevima kada dolazi do depresijacije jednog od dva metala u odnosu na zakonski utvrđen odnos vrijednosti. godine Francuska je prva uvela dvojnu valutu i odnos je bio 1:15. u zavisnosi od odnosa ponude i tražnje dva metala ili kretanja njihovih vrijednosti tj. usljed čega depresirani metal potiskuje iz prometa vrijedniji metal. neograničeno. Najčešće se pod paralelnom valutom podrazumijevaju 2 zasebna novčana sistema od kojih se jedan zasniva na zlatu a drugi na srebru.

Novac kovan iz jednog metala služi kao valutarni novac i to u neograničenim količinama i u prometu cirkuliše kao zakonsko. Srebrna valuta je karakteristična za zemlje koje su raspolagale dovoljim količinama srebra ili koje su u isto vrijeme oskudjevale u zlatu. Razvoj zlatnog standarda posmatra se kroz tri perioda koji predstvaljaju zasebne faze: čist zlatni standard. je prelazna etapa ka monometalizmu. koji je predstvaljao njihovu vrijednosnu podlogu. 24. Drugi novac se kuje iz nekog drugog metala. Novčani sistem – Hroma valuta? Hroma valuta je novčani sistem koji predstavlja izvjesnu kombinaciju bimetalizma i monometalizma. koje su u potpunosti konvertibilne za zlato (makar sa formalnog stanovišta). a služi kao sitniš ili novac za potkusurivanje. često manje vrijednog. vijeka i time je srebro izgubilo na značaju kao cirkilirajuće sredstvo. Monometilizam srebra? Monometalizam srebra se razvija postepeno iz bimetalizma a na kraju ga zamjenjuje monometalizam zlata. zakonsko i definitivno sredstvo prometa i plaćanja cirkuliše zlatni kovani novac ili umjeto njega njegovi zamjenici: banknote. punovrijedno i definitivno sredstvo prometa i plaćanja. Uglavnom sve zemlje prihvataju kao jedini metal važenja zlato. 8 .zlata ili srebra. Monometalizam? Jednometalni novčani sistem (Monometalizam) je takav novčani sistem u kojem u prometu kao neograničeno i definitivno sredstvo prometa i plaćanja cirkuliše novac iskovan iz jednog valutarnog metala . Monometalizam zlata? Zlatna valuta (zlatni standard) predstvalja novčani sistem u kojem kao punovrijedno. Proizvodnja srebra je rasla naročito krajem 19. U ovom sistemu kao valutarni novac cirkuliše srebrni novac i/ili banknote koje su potpuno konvertibilne za valutarni novac ili metal važenja. 23. Sistem hrome valute. Razlika između ovih faza je u načinu pokrića. kao jedna vrsta kombinacije bimetalizma. Reprezenti zlatnog novca moraju stajati prema zlatu u odgovarajućem zakonski utvrđenom odnosu. 25. ukoliko cirkulišu umjesto zlatnog novca i obavljaju funkciju sredstva prometa i plaćanja. i to u ograničenim količinama. zlatno polužna valuta i zlatno-devizni standard.22. ali se ipak zadržalo kovanje sitnog novca od manje vrijednog metala. Podjela: a) monometalizam srebra ili srebrna valuta i b) monometalizam zlata ili zlatna valuta zlatni standard. Hromo važenje se javljalo u dvije forme: hromo važenje zlata i hromo važenje srebra.

* neograničena konvertibilnost banknota za zlato i obrnuto i. 28. Monometalizam zlata – Čisti zlatni standard? Čisti zlatni standard je novčani sistem zlatne valute sa zlatnim kovanim novcem u opticaju. vijeka i karakteriše je: * potpuna sloboda kovanja zlatnog novca za privatan račun. nastaje novo razdoblje. * mogućnost automatskog uspostavljanja unutrašnje i međunarodne ravnoteže kroz regulisanje opticaja novca izvozom i uvozom zlata. * u odnosu na zlato ili druge valute. Pored zlata. Monometalizam zlata – Zlatno polužna valuta? Usljed oskudice zlata u odnosu na potrebe. definisane u zlatu. što u kasnijim fazama neće biti slučaj. Novčanica još evidentnije cirkuliše kao valutarni novac.26. novčani standard. Za zlato su se mogli zamijeniti samo veći iznosi novčanica. Novčanica poprima karakteristike definitivnog sredstva plaćanja. ali se novčana jedinica i dalje definiše u zlatu. Zlatno pokriće se drži u obliku zlatnih poluga ili zlatnih šipki za koje su se mogle konvertovati banknonte. U prometu ne cirkuliše novac iskovan iz zlata. tu funkciju dobijaju i strana sredstva plaćanja konvertibilna za zlato u zemlji porijekla. Zlatno pokriće se krajem 19. jer dolazi do snažne ekspanzije novčanog opticaja. Ovaj standard se okrivljuje za velike razmjere svjetske ekonomske krize. 9 . Novčani standard se razvio uglavnom između dva svjetska rata i omogućio daljnju ekspanziju novčanog opticaja u skladu sa potrebama i širenjem privredne aktivnosti. U ovom sistemu kao zakonsko sredstvo prometa i plaćanja u neograničenim količinama cirkulišu novčanice emisione banke. odnosno kao jedino zakonsko sredstvo prometa i plaćanja. obaveza držanja zlatnih rezervi kod emisione banke. vrijednost novca ili devizni kurs se održava stabilnim u okviru zlatnih tačaka. vijeka svodi na 30-40% pokriće. 27. u vezi s tim. Ova faza u procesu evolucije monometalizma zlata počinje 20-ih godina 19. * sloboda i neograničen uvoz i izvoz zlata. Ovom fazom definitivno se uspostavlja granica između unutrašnjeg i međunarodnog valutnog sistema. Monometalizam zlata – Zlatno – devizni standard? Ovaj sistem je dominantan nakon prvog svjetskog rata. kao pokrića novčanici koja funkcioniše u prometu.

Da bi došli do odgovora šta treba podrazumijevati pod novčanom masom. ukazuje na veću ili manju likvidnost privrede u cjelini. prema stepenu njihove likvidnosti.ako je tražnja robe široke potrošnje. gotov novac ogranicava 5. Otuda termin monetarni agregati (grupe finansijskih instrumenata). zbog visine i strukture tražnje . Prema jednom konceptu (koncept transakcionog novca) u novčanu masu ulaze sve količine transakcionog novca koje se nalaze kod nebanakrskih sektora. žiralnog novca i postojanjem sitnog kovanog novca. Struktura novčane mase po oblicima je bitna: 1. pa je ovaj sistem nazvan i zlatno-deviznim (zlatno-dolarskim). dominantan oblik je gotov novac. 10 . novčana masa se dekomponuje na gotov novac i depozitni novac. zbog tokova kreiranja novca izvan Centralne banke (kreditna multiplikacija) . CB ima veći uticaj na depozitni novac 3. 31. Van nacionalnih granica (na svjetskom tržištu). Ekonomisti se još uvijek ne mogu složiti koji skup finansijskih instrumenata treba označiti novcem. javlja se potreba za grupisanjem različitih oblika finansijskih instrumenata u pojedine grupe. zbog većeg ili manjeg uticaja Centralne banke. 2. dominantan je depozitni novac. U njemu kao dominantno.29. Drugi koncept je širi od prvog jer je transakcioni novac po definiciji sastavljen iz likvidnih sredstava dok sva likvidna finansijska sredstva nemaju kvalitet tranasakcionog novca. a ako je tražnja roba reprodukcione potrošnje. Savremeni novčani sistem se karakteriše i postojanjem jedne od najsavremenijih formi novčanih surogata . Međutim. papirni novac prestaje da bude zakonsko i definitivno sredstvo prometa i plaćanja. privreda ili stanovništvo. zbog veće ili manje efikasnosti stabilizacione monetarne politike 4. Papirna valuta? Novčani sistem sa papirnim novcem u opticaju je moderan i savremen novčani sistem.depozitnog novca. polazi se od dva različita koncepta: • Teorijski koncept (Koncept transakcionog novca i Širi koncept novčane mase) • Empirijski koncept • Teorijski koncept novčane mase: U osnovi postoje 2 teorijska koncepta novčane mase. Usled pojave novih finansijskih instrumenata. ulogu zlata dobijaju neke ključne valute (dolar i funta). Po drugom konceptu (širi koncept novčane mase) u sastav novčane mase ulaze sva likvidna finansijska sredstva koja se nalaze kod nebankarskih sektora. Novčana masa (uopšteno) i teorijski koncept novčane mase? Novčana masa predstavlja zbir finansijskih instrumenata koji obavljaju funkcije novca. (Dekompozicija) Struktura novčane mase prema oblicima? Prema oblicima novčanih sredstava.depozitni novac podstiče. taj papir je lišen svoje unutrašnje vrijednosti i metalnog pokrića. 30. neograničeno i definitivno sredstvo plaćanja i prometa cirkuliše državni papir propisane forme i utvrđene nominalne vrijednosti. U bretnvudskom sistemu. zbog sektorskog rasporeda.

M4 + nelikvidna sredstva 33. Zasniva se na principu da ukupna količina novca u opticaju treba da uključi samo one finansijske oblike koji su u konkretnoj zemlji prihvaćeni kao prometno i platežno sredstvo. Obzirom da se neki oblici lako mogu konvertovati u novac. Koncept transakcionog novca? Novčana masa = Gotov novac + Depozitni novac Koncept transakciong novca predstavlja najstariju koncepciju novčane mase – tradicionalni koncept novca. Širi koncept novčane mase .transakcioni ili likvidni novac .). ali ne predstavlja instrumente plaćanja. Kvazi novac je vezan za instituciju kamate. jer se kamata po pravilu ne plaća na transakcioni novac. Struktura monetarnih agregata: M1. 34. depoziti. kao i opštu političku likvidnost u jednoj privredi.Koncept Miltona Fridmana? Novčana masa = Transakcioni novac + Oročeni depoziti Friedman stoji na stanovištu da je u jednoj novčanoj privredi čin kupovine robe odvojen od čina njene prodaje. Ovaj koncept se označava kao uža definicija novčane mase. 11 . tako da mora postojati neka likvidna aktiva koja će sadašnjem prodavcu omogućiti da se u budućnosti pojavi u ulozi kupca. Širi koncept novčane mase? Novčana masa = Transakcioni novac + Kvazi novac Kvazi novac je likvidan. Monetama analiza i monetama statistika koriste najčešće 2 monetarna agregata: M1 (novčana masa) i primarni novac (monetarna baza). Usled toga dolazi do potiskivanja učešća transakcionog novca u korist kvazi novca.ukupna likvidna sredstva M4 . dok ostala likvidna aktiva donosi kamatu njihovim holderima. Monetarni agregati su monetarni indikatori kojima se određuje kvalitet i funkcija novca u privredi. za novac i druge finansijske instrumente slične novcu (HOV.Monetarni agregati (definicija i oblici)? Monetarni agregat je zajednički pojam za različite grupe finansijskih instrumenata tj. akcije.novčana masa M2 . Friedman je sugerisao da bi samo oročenim depozitima trebalo proširiti tradicionalnu definiciju novčane mase. zatim oni određuju način vođenja monetarne politike.32.mjenice itd.likvidna sredstva M3 . za razliku od drugih.obveznice.monetrani volumen (ukupni depoziti) M5 . 35. krediti.

zbog čega iste i uključuju u novčanu masu. Empirijski koncept novčane mase stoji na stanovištu da je najbolja definicija monetarnog agregata ona koja pokazuje najveći stepen korelacije sa nominalnim društvenim proizvodom. preovladava mišljenje da se stabilniji korelacioni odnosi nalaze između širih koncepata novčane mase i nominalnog GDP-a. što im omogućuje povlačenje novca onda kada im isti i zatreba. Ovo je iz razloga što u razvijenim tržišnim ekonomijama velike korporacije imaju uspostavljene i kreditne linije kod svojih banaka. 37. uključuje i mnoge druge likvidne finansijske oblike koji po njima mogu da služe kao privremeni rezervoar kupovne snage.Redklifov izvještaj? Novčana masa = Transakcioni novac + Oročeni depoziti + Depoziti kod nebankarskih finans. Kaufman: Kaufman je proširio broj alternativnih empirijskih definicija novčane mase sa 3 na 5: M1 = gotovina + depoziti po viđenju M2 = M1 + štedni depoziti kod banaka M3 = M2 + štedni depoziti kod ostalih kreditnih institucija M4 = M3 + depoziti kod poštanske štedionice + državne štedne obveznice M5 = M4 + kratkoročni državni vrijednosni papiri Konkretni empirijski rezultati do kojih je došao Kaufman nijesu toliko bitni. Širi koncept novčane mase .Koncept John Gurley i Edvard Shaw? Novčana masa = Transakcioni novac + Oročeni depoziti + Depoziti kod nebankarskih finansijskih institucija Definicija novčane mase Gurley-a i Shaw-a pored oročenih depozita kod banaka. 38. Empirijski koncept novčane mase? Po empirijskom konceptu. 12 . Kao indikatori se koriste monetarni agregati. novčanu masu treba definisati tako da se obezbijedi jasna povezanost između monetarnog agregata i između mjera monetarne politike.36. koji služe kao pokazatelji u kom se pravcu kreće monetarna politika. Institucija + Kreditne linije Redklif je protagonista najekstenzivnije definicije novčane mase. Friedman-Meiselman test: M1 = gotovina + depoziti po viđenju M2 = M1 + štedni depoziti kod banaka M3 = M2 + štedni depoziti kod ostalih kreditnih institucija Empirijska analiza je pokazala da M2 ima najveći stepen korelacije sa nominalnim društvenim proizvodom. koliko sam analitički pristup koji je korišćen. Širi koncept novčane mase . Iako su rezultati ekonometrijskih istraživanja optimalne definicije novčane mase sa razlogom različiti u različitim zemljama. Oni smatraju da veliki broj nebankarskih finansijskih institucija nudi veliki broj likvidnih finansijskih instrumenata.

6. 8. Kontrolna funkcija u privredi. Multiplikacija depozitnog novca i stvaranje dodatnog kapiatala u okviru bankarskog sistema. Usmjeravanje privrednog razvoja. *Ekonomske funkcije bankarskog kredita: 1. M21): MO: Depoziti banaka kod Centralne banke Procjena gotovog novca u opticaju M1: MO Depoziti nebankarskog sektora kod banaka i Centralne banke u eurima Depoziti nebankarskog sektora kod banaka i Centralne banke u drugim valutama M11: M1 Depoziti centralne Vlade po viđenju u eurima Depoziti centralne Vlade u drugim valutama M2: M1 Oročeni depoziti nebankarskog sektora kod banaka i Centralne banke u eurima Oročeni depoziti nebankarskog sektora kod banaka i centralne Vlade u drugim valutama M21: M11 Oročeni depoziti centralne Vlade u eurima Oročeni depoziti centralne Vlade u drugim valutama 40. 13 . Racionalizacija i smanjenje troškova prometa. 2. Omogućava rast potrošnje. 9. na izvjesno vrijeme i pod izvjesnim uslovima (rok. Operativni koncept novčane mase? Centralna banka Crne Gore koristi pet monetarnih agregata (MO. M1. 5. 7. Održavanje likvidnosti. 4. Mobilizacijom i koncentracijom sredstava. M11. 10. jer kredit ubrzava proces reprodukcije. bankarskim kreditima se ova sredstva usmjeravaju ka najkorisnijoj upotrebi. 3. Ubrzavanje obrta cjelokupnog društvenog kapitala. M2.39. Definicija kredita i ekonomske funkcije bankarskog kredita? Kredit predstavlja realnu ekonomsko-pravnu kategoriju pod kojom se podrazumijeva određeni dužničko-povjerilački odnos u kojem povjerilac ustupa dužniku pravo raspolaganja određenom količinom novca. odlivom i brzim prenošenjem kapitala iz grane u granu u procesu reprodukcije. način vraćanja). kamata. pokriće. Izjednačavanje profitnih stopa. Djeluje na sve robne i finansijske odnose. ili nekim drugim pravom. stalnosti i kontinuiteta reprodukcije privrede.

kamata može biti i dobar instrument za podsticanje investicija. Takav model međukreditiranja imao je u vidu i Marks kada je pisao da svako preduzeće jednom rukom daje a drugom uzima komercijalne kredite.41. jer se uglavnom plaća iz viška vrijednosti koje odbacuje pozajmljeni kapital. Međukreditiranje ima neutralan efekat na formiranje ukupne likvidnosti. Funkcije kamate su: • Faktor formiranja štednje • Faktor racionalne upotrebe sredstava • Faktor uspješnog funkcionisanja finansijskog tržišta • Faktor efikasne alokacije sredstava • Faktor monetarno kreditne regulacije i efikasne monetarne politike • Faktor za funkcionisanje bankarskog sistema • Faktor formiranja troškova poslovanja i raspodjele dohotka • Faktor za međunarodno kretanje kapitala • Faktor zaštite realne vrijednosti novca i korišćenje kapitala u uslovima inflacije • Faktor efikasne stabilizacione politike 42. 14 . Osim toga. 44. Model neto robnih kredita kod međukreditiranja? Prema konceptu neto robnih (komercijalnih) kredita teorijski se uzima da jedna grupa preduzeća predstavlja isključivo davaoce robnih kredita. čime se obezbjeđuje veći porast robnog prometa između dvije grupe preduzeća. 43. Model bruto robnih kredita kod međukreditiranja? Pod bruto robnim (komercijalnim) kreditima podrazumijeva se da u principu svako preduzeće i daje i koristi robne kredite. Najveći dio medjukreditiranja odnosi se na kreditne transakcije izmedju preduzeća kojima se produžuje rok plaćanja za isporučenu robu. Šta je međukreditiranje? Pod međukreditiranjem se podrazumijeva uzimanje odnosno davanje komercijalnih kredita u vezi sa prometnim procesima između preduzeća. ili između preduzeća i transaktora iz drugih sektora. Koncept bruto komercijalnih kredita teorijski je značajan zbog toga što ukazuje da sektor preduzeća u određenim limitima predstavlja sektor koji učestvuje u stvaranju dodatne likvidnosti pored one koja je određena emisijom bankarskog novca. dok bi ekspanzija obima međukreditiranja predstavljala dodatni agregat u formiranju ukupne likvidnosti u ekonomiji. Tako se može uzeti da finansijski jača preduzeća sistematski vrše prelivanje obrtnih sredstava u korist finansijski slabijih preduzeća. Definicija kamate i funkcije kamate? Kamata je u osnovi cijena upotrebe zajmovnog kapitala. dok je druga grupa preduzeća samo primalac robnih kredita.

Nm + Dr. 46. 15 .kreditni plasmani M . dok bi u drugom slučaju ekspanzija obima međukreditiranja predstavljala dodatni agregat u formiranju ukupne likvidnosti u ekonomiji. da li prilikom međukreditiranja može da dodje i do kreiranja dodatnih finansijskih sredstava. Uticaj kreditne ekspanzije na novčanu masu? Krediti banaka predstavljaju glavni ekspanzivni tok formiranja novčane mase. Teorijski kriterijum likvidnosti finansijskih sredstava? (nisam siguran da li je odgovor tačan. Na osnovu analize dolazi se do zaključka da su kratkoročni bankarski krediti glavni tok formiranja novčane mase. Struktura konsolidovanog bilansa koja se odnosi na novčanu masu izgleda ovako: Aktiva: Pasiva: K . ostavljajući po strani spoljnje tokove. Porast nematerijalne pasive ima suprotne efekte na formiranje promjena novčane mase. i preko toga na formiranje agregatne tražnje. Odnosno.∆Nm + ∆Dr 47. Standardna metodologija formiranja novčane mase sadrži dva domaća toka: bruto ekspanziju domaćih kredita banaka porast nemonetarne pasive banaka.45. 2) porast nemonetarne pasive banaka. Kod agregata M1 porast nemonetarne pasive banaka kvantitativno je najveći.devizne rezerve Nm . ali drugog nema) Centralno pitanje u vezi sa međukreditiranjem jeste da li ove finansijske operacije preduzeća utiču ili ne utiču na ukupni nivo likvidnosti u ekonomiji.nemonetarne obaveze banaka Polazna osnova za sagledavanje tokova formiranja novčane mase je bilansni identitet u dvije verzije: K + Dr = M + Nm. U prvom slučaju međukreditiranje bi imalo neutralan efekat na formiranje ukupne likvidnosti. Struktura konsolidovanog bilansa koja se odnosi na novčanu masu? Konsolidovani bilans obuhvata zbir bilansa poslovnih banaka i bilansa Centralne banke uz isključenje finansijskih potraživanja i obaveza između poslovnih banaka i Centralne banke. odnosno: ∆M = ∆K . Uticaj nemonetarne pasive banaka na formiranje novčane mase? Standardna metodologija formiranja novčane mase sadrži dva domaća toka: 1) bruto ekspanziju domaćih kredita banaka. Ekspanzija kredita banaka predstavlja uvijek tok koji djeluje u pravcu povećanja novčane mase.novčana masa Dr . 48. Obim nematerijalne pasive zavisi od definicije novčane mase. Nematerijalna pasiva banaka predstavlja tok koji utiče na smanjivanje formiranja novčane mase. odnosno: ∆K + ∆Dr = ∆M + ∆Mn Odavde se dobijaju jednačine koje pokazuju tokove formiranja novčane mase: M = K .

Razlog je što su preduzeća dobijala kratkoročne kredite pa se novac iz preduzeća odlivao u druge sektore. što znači da bi monetarna politika bila nepotrebna. To je ona novčana masa koja je u datom vremenskom periodu najoptimalnija za ostvarivanje određenog stepena privrednog rasta.god). a ukoliko je obrnuto u pitanju su deflatorne tendencije. Odstupanje stvarne NM od optimalne dovodi do neravnoteže. Novčana masa se u globalu može nalaziti na optimalnom nivou. Međutim. uz postizanje stabilnosti ekonomije nacionalne privrede. odnosno držalaca novca unutar tih sektora. Ukoliko je stvarna NM iznad optimalne NM u pitanju su inflatorne tendencije. Karakteristike optimalne novčane mase: *Teorijska monetarna kategorija. ali može doći do neravnomjernog rasporeda novca. Na sektore preraspodjele otpada 73-75% novčane mase (98. 51. 50. onda je ona na optimalnom nivou. Sektor preduzeća u novčanoj masi učestvuje sa svega 27%. *Ukoliko je novčana masa u zoni optimalnosti. a sektor stanovništvo sa blizu 56%. Formiranje i promjena novčane mase po pojedinim sektorima posljedica je. *Ne predstavlja fiksni nivo u odredjenom periodu. Odnos stvarne i optimalne novčane mase? Odnos između optimalne novčane mase i stvarne novčane mase se može posmatrati statički i dinamički. promjene tražnje novca od strane tih sektora. Sektorski raspored novčane mase? Struktura novčane mase po sektorima značajna je u projekciji monetarne politike kao i u monetarnom planiranju. *Predstavlja nivoe koji se kreću unutar određene zone optimalnosti. *Širina zone optimalnosti zavisi od stabilnosti novčane mase i od mogućnosti da se adekvatnim instrumentima novčana masa zadrži u zoni optimalnosti. prije svega. *Ukoliko je novčana masa van zone optimalnosti dolazi do monetarne nestabilnosti koja se manifestuje kao nedovoljna ili prekobrojna novčana masa u datom periodu. 16 . pa da jedan sektor ima višak novca a drugi da oskudijeva.49. Optimalna novčana masa (definicija i karakteristike)? Optimalna novčana masa je ona količina novca koja obezbjeđuje optimalne monetarne uslove funkcionisanja društvene reprodukcije. prije svega u nemonetarne depozite. Statički posmatran odnos između ONM i SNM: Ms = Mo Ms < Mo Ms > Mo Dinamički posmatran odnos između ONM i SNM: ∆Ms = ∆Mo ∆Ms < ∆Mo ∆Ms > ∆Mo Kada bi se stvarna novčana masa i optimalna novčana masa poklapale došlo bi do procesa automatske emisije i poništavanja novca. uobičajeno je da se SNM i ONM ne poklapaju.

Dakle. a neki drugi faktori mogu dovesti do rasta cijena.nivo robnih cijena Dp .komercijalni kredit V . se ostvaruje preko platežno sposobne tražnje. tj.realizovani društveni prozivod u određenom vremenskom periodu.52. . T0=platežno sposobna traznja.na međukreditiranje: usled smanjenja novčane mase likvidnost je smanjena. Ako se povećava stepen neravnoteže. Razrađena formula novčane mase (Marks)? Mo= ∑ Rc + ∑Dp + ∑Pr + ∑Kr V Rc .na brzinu opticaja novca: usled restiktivne monetarne politike stvara se manje sredstava na računima nebankarskih transaktora koji to nastoje da nadomjeste rastom BON-a. Platežno sposobna tražnja? Veza između novčane mase sa jedne strane i privrednog razvoja i tržišne stabilnosti sa druge strane.brzina opticaja novčane mase Novčana masa (Mo) se ovdje posmatra kao određena homogena cjelina. V=brzina opticaja novčane mase. usled restriktivne monetarne politike cijene padaju pri čemu djeluje monetarni faktor. T0=M0xV. . BON ima manji značaj.na realizaciju proizvoda i usluga: restriktivna monetarna politika dovodi do usporavanja realizacije proizvoda i usluga a može da dovede i do smanjenja proizvodnje. 53. Likvidnost se nastoji kompezovati međukreditiranjem.na spoljno-trgovinski i platni bilans: restriktivna monetarna politika dovodi do opadanja platežno sposobne tražnje što dovodi do smanjenja uvoza. kako bi se stvarna novčana masa približila optimalnoj novčanoj masi. Stepen međukreditiranja zavisi ce od veličine ravnoteže i propisa kojima se ne dozvoljava ili limitira međukreditiranje. .dospjela plaćanja Pr . 54. dolazi do povećanja međukreditiranja a to znači još veće neizvršenje obaveza pa povjerioci postaju nelikvidni.na nivo cijena: usled restriktivne monetarne politike dolazi do usporavanja realizacije proizvoda i usluga što dovodi do snižavanja cijena. Efekti nedovoljne emisije novca? . Dakle. Dolazi i do povećanja zaliha a zalihe rastu brže od rasta društvenog proizvoda. Dospjela plaćanja je najbolje uzeti po tekućim cijenama jer najbolje reprezentuju nivo robnih cijena. M0=optimalna novčana masa Platežno sposobna tražnja predstavlja obim novčanih transakcija. . 17 .iznos izvršenih međusobnih prebijanja Kr .

Rast cijena. .Ovdje djeluje i mehanizam cijena što znači da usled nižih cijena na domaćem tržištu.na nivo cijena: Usled pretjerane emisije novčane mase dolazi do porasta platežno sposobne tražnje koja je veća od ponude i dolazi do rasta cijena.cijene rastu i stimuliše se uvoz. jer im se na taj način povećava konkurentnost. .Rast troškova proizvodnje . i ovaj mehanizam ima ograničenja. Dakle. Kod inflatorne monetarne neravnoteže promjena (smanjenje) BON-a ima manji značaj nego kod deflatorne monetarne neravnoteže. 18 . Povećanje na računima nebankarskih transaktora je nominalno. dakle dolazi do smanjenja zaliha i do povećanja proizvodnje. Do uravnoteženja platežno sposobne tražnje i ponude dolazi na većem nivou cijena. što uz inflatorne uticaje izaziva realno smanjenje tih novčanih sredstava. 55. Međutim.na međukreditiranje: Prekomjerna emisija novčane mase utiče na likvidnost koja se povećava kod privrednih subjekata a međukreditiranje se u tom slučaju smanjuje. da to realno povećanje iščezava. Svaka monetarna ekspanzija nema pozitivan uticaj na ove efekte. . sto izaziva lančani proces: Rast cijena . osim one monetarne ekspanzije koja je u zoni optimalnosti i koja ne dovodi do tržišne neravnoteže.na brzinu opticaja novca: Povećanje novčanih sredstava na računima nebankarskih transakcija dovodi do smanjenja BON.na spoljno trgovinski i platni bilans: Usled pretjerane emisije novčane mase dolazi do povećavanja platežno sposobne tražnje koja prouzrokuje povećanje uvoza. . Ograničavajući faktor je što je rast cijena po sektorima neravnomjeran . Efekti pretjerane emisije novca? . čak i ono međukreditiranje koje nije po vollji povjerilaca. Dakle. Prisutan je mehanizam cijena . Dakle. Do rasta cijena dovodi brži porast novčane mase u odnosu na stopu rasta društvenog proizvoda. dolazi do povećanje izvoza a to pozitivno utiče na spoljno-trgovinski bilans.na realizaciju proizvoda i usluga: Realizacija proizvoda i usluga se povećava. jer usled pretjerane emisije dolazi do povećanja proizvodnje i prometa. Time je djelovanje ovog faktora ograničavajuće u većoj ili manjoj mjeri. Nebankarski sektor nastoji da se brže oslobodi novčanih sredstava jer ta sredstva gube vrijednost. a izvoz se smanjuje i to znači da se pogoršava spoljno trgovinski bilans. domaći subjekti bivaju podstaknuti da izvoze. Pretjerana ekspanzija novčane mase može da dovede: • smanjenja zaliha na suboptimalni nivo. domaća tražnja apsorbuje cjelokupnu domaću ponudu i dolazi do povećavanja uvoza. proces sniženja cijena je otežan. ukoliko su bile na optimalnom nivou • povećavanja proizvodnje i narušavanja odnosa ponude i tražnje itd.

Konačna definicija monetarnog multiplikatora i konačna formula (objasniti značenje parametara)? m= 1+ g r ∗ (1 + t ) + g m .depoziti poslovnih banaka i neposrednih komitenata kod Centralne banke.stopa rezervi poslovnih banaka kod centralne banke t . sektor stanovništva i ostale nebankarske sektore ako raspolažu depozitima po viđenju kod Centralne banke.primarni novac. Ona druga komponenta je različita u tom smislu što u koncept novčane mase ulaze likvidni depoziti nebankarskih sektora kod poslovnih banaka. Šematski (bilansni) prikaz primarnog novca i definicija? Primarni novac (Novčana baza) predstavlja ukupan iznos likvidnih obaveza Centralne banke u odnosu na sektor poslovnih banaka.stopa oročenih i štednih depozita prema depozitima po viđenju Ukoliko dođe do porasta koeficijenata r. D . može se zaključiti da variranje vrijednosti koeficijenata r. g i t djeluje u suprotnom smislu na formiranje monetarnog multiplikatora. Kreditna multiplikacija (definicija i vrste)? 19 .depoziti po viđenju. g i t. Bilans Centralne banke Aktiva (Osnovni tokovi kreiranja primarnog Pasiva (pokazuje strukturu novčane baze) novca) Krediti Centralne banke poslovnim Depoziti poslovnih banaka banakama Krediti Centralne banke neposrednim Depoziti neposrednih komintenata komintentima Devizni računi Centralne banke Gotov novac u opticaju 57. dok u koncept primarnog novca ulaze svi depoziti koje poslovne banke i neposredni komitenti drže kod centralne banke. gdje je: M .56. Dakle. G .monetarni multipikator (kompleksni parametar u sklopu monetarnog sistema) g .stopa gotovog novca prema depozitima po viđenju r . samo gotov novac predstavlja zajedničku komponentu. Prema tome. S druge strane imamo: B = R + G. Ukupna količina primarnog novca nalazi se u pasivi bilansa CB.gotov novac. gdje je: B . G .gotov novac Znači u sastav novčane mase (po užoj definiciji) ulaze depoziti po viđenju i gotov novac. 59. 58. Tokovi kreiranja primarnog novca nalaze se u aktivi bilansa CB. R .novčana masa. to utiče na smanjivanje vrijednosti monetarnog multiplikatora. Razlika koncepta novčane baze i novčane mase (formula i tumačenje)? Koncept primarnog novca je različit od koncepta novčane mase: M = D + G.

povlačenje (poništavanje) novca. Vrste kreditne multiplikacije: Mikrokreditna – ukoliko se proces posmatra na nivou jedne banke Makrokreditna . Negativna multiplikacija je lančani proces multiplikovanog sniženja nivoa kredita. usporavanje izvoza i povećanje uvoza.kreiranje novca Negativne . Mikrokreditna i makrokreditna multiplikacija mogu biti : Pozitivne .Kreditna multiplikacija je lančani proces kreiranja depozita (po viđenju) i kredita (kratkoročnih) od strane banaka. tj. Inicijalni impuls može biti: Pozitivan inicijalni impuls predstavlja priliv dodatnih novčanih sredstava u sistem banke. i na taj način se stvara slobodan kreditni potencijal – tj. Negativan inicijalni impuls odnosno negativna multiplikacija je odliv sredstava iz sistema banke. Inicijalni impuls kod makrokreditne multiplikacije? Može biti pozitivan i negativan. Porast novčane mase u iznosu porasta tražnje novca odgovara politici obezbjeđenja potrebne količine novca da se nesmetano obavljaju plaćanja na obezbjeđenom nivou proizvodnje. i to: • promjena stope obavezne rezerve banaka kod centralne banke • prilivi novčanih sredstava iz kredita ili drugih oblika emisije novca CB • prelivanje sredstava izmedju komitenata CB i komitenata banaka • prelivanja sredstava izmedju komitenata banaka i inostranstva • prelivanje i konverzija depozitnog i gotovog novca 62. Monetarni aspekt novca? Monetarni aspekt tražnje novca se sastoji u tome da obim tražnje određuje koliko treba da se poveća novčana masa. Predstavlja operacije priliva ili odliva sredstava iz sistema banaka. lančani proces multiplikovanog sniženja nivoa kredita.kada se ovaj proces posmatra na nivou sistema banaka. 61. Veći porast novčane mase od tražnje novca znači politiku stimulacije domaće tražnje iznad okvira koji pruža raspodjela društvenog proizvoda i djelovanje u pravcu ubrzavanja proizvodnje. porasta cijena. 63. depozita i rezervi. depozita i rezervi. Inicijalni impuls kod mikrokreditne multiplikacije? Inicijalni impuls izbacuje banku iz stanja ravnoteže. Banka je u ravnoteži kada su kreditni potencijali jednaki kreditnim plasmanima. 60. višak rezervi likvidnosti. Manji porast novčane mase od porasta tražnje novca znači politiku restriktivnog djelovanja monetarne politike. Finansijski aspekt novca? 20 .

Opreznosni motiv držanja novca? Opreznosni motiv držanja novca je utoliko važniji ukoliko postoji oštrije djelovanje tržišnih zakona kao i rizika i neizvjesnoti koji iz toga proizilaze.radi obezbjeđenja kredita za likvidnost). Tražnja novca definisana kao držanje određene količine novca. U fazi recesije opreznosna tražnja novca postaje relativno veća jer dolazi do oteženja procesa reprodukcije kako na materijalnom tako i na finansijskom monetarnom planu. Visina te ravnoteže zavisi od: . Ponuda novca? 21 .Finansijski aspekt tražnje novca se odnosi na finansijsko prenošenje sredstava između pojedinih ekonomskih subjekata. Takođe ciklične oscilacije privredne aktivnosti utiču na visinu opreznosne tražnje novca. 67. 68. razvijenost kreditnog sistema . Transakcioni motiv držanja novca? Transakcioni motiv držanja novca vezan je za neposredne veličine deficitnih neravnoteža u balansima novčanih transakcija. Ovaj motiv je ofanzivnog karaktera. postojanje mogućnosti za kompenzaciju u međusobnim plaćanjima. 66. Determinante tražnje novca kao imovine: • držanje novca izaziva dodatne troškove ili znači izostajanje prihoda. Ovaj motiv je defanzivnog karaktera. ili na obezbjeđivanje više stope rasta zaposlenosti i socijalne ravnoteže na kratak rok. 65. 64. ustvari znači uzdržavanje od potrošnje ili realnih investicija od strane pojedinih ekonomskih subjekata. Špekulativni motiv držanja novca? Špekulativni motiv držanja novca sastoji se u tome što u tržišnim ekonomijama neke kategorije transaktora drže posebne količine novčanih sredstava koje aktiviraju ako se jave povoljni uslovi za kupovinu realnih ili finansijskih aktiva (vrijednosnih papira(HOV)).institucionalnih faktora (stepen ekonomske integracije. Determinante tražnje novca? Tražnja novca obuhvata dvije kategorije tražnje novca: 1) tražnja novca za transakcione svrhe 2) tražnja novca kao dijela imovine Determinante tražnje novca za transakcione svrhe: • obim novčanih transakcija i • kompleks faktora koji određuju tražnju novca pri određenom obimu novčanih transakcija.obima transakcija dohotka (što je obim transakcija veći to je veća potreba držanja novca) . Opreznosna tražnja varira zavisno od toga da li se vodi ekonomska politika orijentisana na ekonomsku stabilizaciju i zaoštravanje tržišnih kriterijuma. Ovaj motiv ima defanzivan karakter.

Ponuda novca će rasti sa povećanjem kamatne stope.Kriva ponude novca pokazuje ukupnu ponudu novca na novčanom tržištu. 1. kriva ima oblik vertikalne linije: cijena novca Pn (kamatna stopa) količina novca (novčana masa – M) 2. cijena novca (kamatna stopa) Pn količina novca (novčana masa – M) 22 . Nagib krive ponude zavisi od ciljeva koje pred sebe postavi Centralna banka. situacija: Centralna banka može da poveća ponudu novca bez obzira da li će kamatna stopa rasti ili ne. situacija: Ako Centralna banka ima za cilj očuvanje kamatne stope na definisanom nivou bez obzira na količinu novca u opticaju kriva ponude novca ima oblik prave linije paralelne sa horizontalnom osom: cijena novca (kamatna stopa) Pn količina novca (novčana masa – M) 3. U ovom slučaju kriva ponude ima oblik prave linije sa pozitivnim nagibom. situacija: Ako Centralna banka želi da količina novca na novčanom tržištu bude nepromijenjena bez obzira na promjenu kamatne stope.

i smanjuje se tražnja za gotovinskim novcem. Kriva tražnje ima negativan nagib. Tražnja novca je ona količina novca koja je transaktorima potrebna da bi mogli da održe svoju likvidnost pri datom nivou transakcija. Tražnja za novcem predstavljena je krivom koja ima opadajući tok jer se smanjuje sa rastom kamatne stope. Kamatna stopa je cijena korišćenja novca i određuje se na novčanom tržištu. Nominalna kamatna stopa Tn količina novca (novčana masa – M2) 23 . U obrnutom slučaju. Tražnja novca? Pod tražnjom novca se podrazumijeva želja ekonomskih subjekata da drže određenu količinu novca. opadanje kamatne stope smanjuje se trošak držanja gotovog novca i raste tražnja.69. Rastom kamatne stope rastu troškovi držanja novca u gotovini. odnosno dohotka.

a koju istovremeno žele da imaju preduzetnici i stanovništvo. tražnja za novcem se povećava 2 puta. i Pn i – nominalna kamatna stopa nenovčane aktive M – količina novca (novčana masa) Pn – ponuda novca Tn – tražnja novca Tn E 6% 4% M2 Presjek krive tražnje i ponude novca pokazuju one nivoe kamatne stope i količine novca koji odgovaraju ravnotežnom stanju na novčanom tržištu (E). i Pn E' 8% E Tn' 4% i – nominalna kamatna stopa nenovčane aktive M2 – količina novca (novčana masa) Pn – ponuda novca Tn – tražnja novca Tn M2 . Povećanjem društvenog proizvoda za 2 puta. i Pn E E' 4% Pn' 8% i – nominalna kamatna stopa nenovčane aktive M – količina novca (novčana masa) Pn – ponuda novca Tn – tražnja novca Tn 200 400 M2 Povećanjem ponude novca smanjuju se kamatne stope koje dovode do povećanja količine novca kod stanovništva i preduzetnika. 24 . a takođe se povećava i kamatna stopa. Ako se kamatna stopa smanji tražiće se veća količina novca od banaka.Ravnoteža na tržištu se može promjeniti i promjenom BDP-a ili promjenom ponude novca. Ravnoteža na novčanom tržištu? Ravnoteža na novčanom tržištu predstavlja količinu novca koja se nudi.70. Ravnoteža se uspostavlja na nivou kamatne stope. Nova ravnoteža se uspostavlja u tački E’.Drugi mehanizam za promjenu ravnoteže je povećanje ponude novca. ponuda i tražnja determinišu nivo kamatne stope. . Dakle.

da bi se ekonomski sistem našao u stanju ravnoteže neophodno je uspostaviti istovremno ravnotežu i na jednom i na drugom sektoru privrede. LM kriva ukazuje na to kolika mora biti kamatna stopa da bi na novčanom tržištu postojala ravnoteža. IS kriva otkriva tačke u kojima je ukupna količina proizvedene robe jednaka ukupnoj količini tražene robe. LM kriva se izvodi na osnovu ravnotežnog uslova na tržištu novca. koja pokazuje odnose između kamatne stope i nivoa nacionalnog dohotka. IS-LM model ravnoteže (objašnjenje i grafik)? Formiranje ravnoteže na robnim tržištima se pokazuje krivom IS. koja istovremeno predstavlja ravnotežu i na tržištu roba i na novčanom tržištu: i LM E ie IS 0 Ye Y 25 . Međutim.71. Jednačina opšte ravnoteže (Hicks-Hansenova jednakost) se prikazuje na sljedeći način: IS = LM Ravnoteža se postiže u tački presjeka IS i LM krive (tačka E). tako da ukazuje na tačke u kojima je robno tržište u ravnoteži. Pri svakom datom nivou dohotka. koji podrazumijeva da je količina traženog novca jednaka količini novca u ponudi.

Osnovna ideja kod teorije zaliha je da držanje povećanih zaliha pri datom nivou transakcija košta više. 26 . Tražnja transakcionog novca sektora preduzeća – model Baumola? Baumol je razradio pristup transakcionom novcu kao specifičnom obliku zaliha. ako su zalihe na nedovoljnom nivou. može doći do prekida proizvodnje. Ravnotežna tražnja novca se formira na bazi permanentnog dohotka a kratkoročna tražnja novca na osnovu ravnotežne komponente i tekućeg dohotka.At-1 . Optimalan nivo zaliha formira se na onoj tački visine zaliha gdje su troškovi i prednost držanja zaliha jednaki. 73. dok se kratkoročna tražnja novca formira na bazi ravnotežne tražnje novca.c.aktiva u tekućem periodu Rt . na formiranje ravnotežne tražnje novca djeluju permanentni dohodak i kamatna stopa. ali i na mnogo veće troškove ako dođe do prekida proizvodnje zbog nedovoljnih zaliha.72. Baumolova glavna teza je da pri rastu nominalnog dohotka i rastu ukupnih transakcija dolazi do manjeg rasta transakcionog novca. uz određena odstupanja.b2. b1. Sa druge strane. To znači da je po njemu dohodna elastičnost transakcionog novca manja od jedinice. koji košta mnogo više nego držanje zaliha. Ravnotežna i kratkoročna tražnja novca? Gregory Chow razvija teorijsku osnovu za razlikovanje ravnotežne (dugoročne) od kratkoročne tražnje novca.štednja (kumulacija) bO. Takav pristup ukazuje na rastuće troškove kod dražanja povećanih zaliha.ravnotežna tražnja novca At .kamatna stopa u tekućem periodu At .Mt-1 = c * (M * t – Mt-1) + d(At – At-1) Mt .d – parametri Prema ovo teorijskom modelu. Odstupanja ravnotežne od kratkoročne tražnje Chow prikazuje preko funkcija ravnotežne i kratkoročne tražnje novca: Funkcija ravnotežne tražnje novca: M * t = bo + b1At + b2Rt Funkcija kratkoročne tražnje novca: Mt . Glavna poruka Baumalovog pristupa je da krupna preduzeća (kompanije) u uslovima povišenih kamatnih stopa i institucionalnog postojanja sekundarne rezervne aktive. teže da formiraju relativno nisku transakcionu tražnju novca koja se teorijski može smatrati optimalnom. Transakcioni novac Baumol posmatra kao specifičan oblik zaliha. ali je zato manja vjerovatnoća da će doći do prekida u proizvodnom procesu.kratkoročna tražnja novca M*t .

Potrebna i ravnotežna količina novca? Potrebna količina novca je ona količina novca koja je u skladu sa vrijednosnim obimom transakcija u datom periodu (Marks). I tražnja novca i potrebna količina novca su način formulisanja ravnotežne kolličine novca. odnos nominalnog dohotka i količine transakcionog novca nije konstantan nego varijabilan. Raspon između gornjeg i donjeg limita zavisi od tri faktora: 1) dnevni varijabilitet u bilansima novčanih transakcija preduzeća (što je veći. Ova koncepcija ukazuje da. i raspon je veći). 75. Brzina opticaja novca? Brzina opticaja novca je parametar koji pokazuje kvantitativne odnose između nominalnog društvenog proizvoda i prosječnog stanja novčane mase. Brzina opticaja novca je mjera vremena koja razdvaja akt prodaje od akta kupovine. 27 . količina transakcionog novca se kreće između ta dva limita. Autonomna plaćanja transaktori vrše nezavisno od nivoa sredstava na transakcionom računu kod banke. • Recipročna vrijednost dohodne BON. Suština je u razlikovanju ravnotežne (dugoročne) i kratkoročne tražnje novca. 2) fiksni troškovi kupo-prodaje obveznica (transakcioni troškovi) (što su veći raspon. Ako se ravnotežna količina novca poklapa sa kreiranom količinom novca. Razlikuju se tri koncepcije brzine opticaja novca: • Transakciona BON. 76. Model Akerlofa? Akerlof je dao značajan prilog usklađivanju tražnje novca na kratak rok.odliva transakcionog novca. Ako dosegne gornji limit preduzeće kupuje obveznice.priliva ili neto . postoji stanje monetarne ravnoteže. On dijeli sva plaćanja na dvije kategorije: Inducirana plaćanja transaktori vrše povremeno u cilju regulisanja nivoa novca na transakcionom računu. Da bi preduzeće moglo normalno funkcionisati ono određuje gornji i donji kontrolni limit novca potrebnog za tekuća plaćanja. Model Miller-Orra? Model Miller-Orr predviđa povremeno prilagođavanje količine transakcionog novca ako dođe do kumulativno značajnijeg neto . a ako dostigne donji limit ono ih prodaje. Ravnotežna količina novca predstavlja kvantitativan izraz objektivnih potreba reprodukcije za novcem. 77. Po ovom modelu.74. Vrijednost BON predstavlja jednu od b itnih determinanti potrebne količine novca. na kratak rok. Brzina novca je veća ukoliko je razmak između prodaje i kupovine manji. Preduzeće vrši intervencije samo kad zalihe transakcijskog novca dostignu neki od limita. raspon je manji). je veći) i 3) kamatna stopa (što je veća. • Dohodna BON.

Koristi se kao indikator snadbjevenosti privrede novcem. Faktori od koji zavisi brzina opticaja novca? Osnovni faktori koji d j e l u j u na brzinu novčanog opticaja su: 1) Namjenska ograničavanja u trošenju raspoloživih novčanih sredstava (veće ograničenje . odnosno sa koliko se jedinica novčane mase obavlja proizvodnja jedne jedinice GNP-a. 4) Stepen sigurnosti priliva sredstava (drže se manja novčana sredstva u posjedu što povećava BON). 6) Frekvencija u plaćanjima (vremenski intervali isplate dohotka dugi . 7) Stabilnost privrede (stopa inflacije) (veća inflacija .78.manja BON). Dohodna brzina opticaja novca? Vd = GNP M Vd . Recipročna vrijednost dohodne BON (stepen monetarizacije (likvidnosti) privrede)? K= 1 M = GNP V d Vd .Količina novca Transakciona BON je odnos između ukupnog obima novčanih transakcija i prosječne količine novca koja se koristi za obavljanje tih transakcija. M .veća BON).Transakciona BON. Teško je izračunati ukupan obim novčanih transakcija iz razloga što se jedan dio tih transkacija odvija putem prenošenja gotovine između transaktora. 80.Bruto nacionalni dohodak po tekućim cijenama. 8) Politička stabilnost ili nestabilnost određene zemlje 28 . M .Količina novca u opticaju Dohodna BON pokazuje koliko jedinica GNP-a opslužuje jedinica količine novca u opticaju. T . 79. 81.veća BON). 5) Psihološki faktori (značajno djeluju). 3) Decentralizacija (centralizacija) novčanih sredstava (veća centralizacija .Obim novčanih transakcija. Transakciona brzina opticaja novca? Vt = T M Vt .Bruto nacionalni dohodak po tekućim cijenama M .Dohodna brzina opticaja novca.Dohodna brzina opticaja novca GNP . GNP .smanjuje se BON). 2) Tehnika platnog prometa (savršenija tehnika-veća BON).Količina novca u opticaju Recipročna vrijednost dohodne BON pokazuje koji dio GNP-a se drži u novcu.

Monetarni efekti finansijskih inovacija? 1) Povećan značaj kamatnih stopa. Tri glavna izvora promjena brzine opticaja novca? Tri glavna izvora promjena brzine opticaja novca su: 1. Podjela finansijskih inovacija? 1) Finansijske inovacije koje su dovele do razvoja tržišta novca 2) Finansijske inovacije koje su dovele do razvoja derivata ( hedžing transakcije) 3) Finansijske inovacije koje su dovele do razvoja arbitražnih transakcija 4) Finansijske inovacije koje su dovele do razvoja novih finansijskih instrumenata 5) Finansijske inovacije koje su dovele do razvoja novih strategija 29 . To povećava količinu novca i BON opada. Faktori koji su uslovili pojavu i razvoj finansijskih inovacija? Faktori koji su uslovili pojavu i razvoj finansijskih inovacija su: 1) Povećana nestabilnost kamatnih stopa.82. Ciklične oscilacije: a) Faza ekspanzije . 3) Povećana upotreba varijabilnih kamatnih stopa što otežava prenos monetarnih transakcija 4) Jačanje tržišta HOV u odnosu na banke i druge finansijske institucije kada su u pitanju direktni kreditni odnosi 5) Bolja koordinacija regulativnih mehanizama za banke i tržišta HOV. obrazovanost i osjetljivost tržišnih učesnika tj. 2) Razvoj kompjuterske i telekomunikacione tehnike 3) Povećana sofisticiranost. 2. 6) Globalizacija finansijskih tržišta 7) Smanjivanje razlika između banaka i ostalih finansijskih institucija 8) Stvaranje finansijskih institucija koje se bave velikim brojem tipova finansijskih usluga 85. što prati povećanje BON-a. Efekti monetarne politike: a) Restriktivna monetarna politika djeluje u pravcu povećanja BON-a b) Ekspanzivna monetarna politika djeluje u pravcu smanjenja BON-a 83.U periodima ekspanzije banke vode restriktivnu politiku kako ne bi došlo do velike inflacije. deviznih kurseva i berzanskih cijena u prenošenju efekata monetarne politike 2) Povećana nestabilnost između monetarnih varijabli i ekonomske aktivnosti. b) Faza recesije . inflacije.. 3. Varijacije u monetarnoj politici. Institucionalne promjene u finansijskoj sferi (finansijske inovacije).. Ciklične oscilacije privredne aktivnosti. To smanjuje količinu novca. cijena.U periodima recesije banke vode ekspanzivnu politiku. transaktora 4) Povećana konkurencija na međunarodnom finansijskom tržištu 5) Podsticaji za izbjegavanje poreza i regulative 6) Deregulacija domaćih finansijskih tržišta 84. deviznih kurseva.

• Svip depoziti (Cash sweep accounts) su aranžmani po kojima transaktor određuje predeterminisani maksimalni i minimalni limit za ovaj čekovni račun (transakcioni depozit). • NOW računi (negotiable order of withdrawal) su novi oblik depozitnih računa koji predstavljaju kombinaciju čekovnog računa (transakcionog novca) i štednog računa (opreznosnog novca).86. Pri tome je cijena ponovne kupovine vrijednosnih papira fiksirana već u momentu njihove prodaje. Ako saldo na transakcionom računu dotičnog transaktora pređe iznos gornjeg limita prema individualnom aranžmanu sa bankom. a zatim ponovo kupuju neke vrijednosne papire (državne obveznice). • 30 . • Zajednička sredstva novčanih tržišta (money market mutual funds) su novi instrumenti novčanih tržišta koji se formiraju na bazi malih novčanih sredstava pojedinaca kod banaka s tim što se ova sredstva plasiraju u vrijednosne papire koji su likvidni i kamatonosni. Dakle. • Aranžmani o rekupovini obveznica (repurchase agreements) se sastoje u tome da banke najprije prodaju. Komercijalne banke i štedionice na NOW deposite plaćaju kamatu. Moguće je i povlačenje sredstava sa Now deposita u cilju izvršenja plaćanja. Stoga je jasno da su ovi depoziti privlačni za transaktore. • Overdraft računi i kreditne kartice: Overdraft su u stvari transakcioni (čekovni) računi koji mogu da budu prekoraceni (da se uđe u crveno). Za kupovinu CDs postoje dva razloga: 1. s tim da je limitiran iznos prekoračenja i da se na taj iznos plaća kamata po kaznenoj stopi. Kupci depozitnih sertifikata su uglavnom kompanije (CDs glase na velike iznose). Ako saldo na transakcionom računu padne ispod donjeg limita banka automatski transferiše nedostajuća sredstva sa računa vrijednosnih papira transaktora. Prenosivi CDs mogli su se prodati prije isteka određenog roka na novčanom tržištu. Suština aranžmana o rekupovini obveznica je u tome da banke vrše privremenu konverziju viškova transakcionog novca koji je nekamatonosan u vrijednosna sredstva koja su kamatonosna. tada banka automatski prebacuje i na dnevnoj i na nedeljnoj bazi sve viškove sredstava i plasira ih u određene kamatonosne vrijednosne papire. komercijalne banke mogu da vode aktivnu politiku porasta kreditnog potencijala kroz porast zaduživanja na bazi emisije depozitnih sertifikata. Postoje dvije vrste odnosno dva oblika finansijskih inovacija: 1) finansijske inovacije za povećanje likvidnosti nebankarskih transaktora 2) Instrumenti i aranžmani za transfer (prealokaciju) rizika 87. Visoke kamatne stope koje banka plaća na CDs u odnosu na kamatnu stopu na štedne depozite 2. Finansijske inovacije za povećanje likvidnosti: Depozitni sertifikati (certificates of deposits CDs) su vrijednosni papiri koje emituju komercijalne banke.

• Forvardsi pretstavljaju zajednički sporazum dvije ugovorne strane o pozajmljivanju određenog iznosa po ugovorenoj kamatnoj stopi. Rizik nesolventnosti može biti problem za partnere. Uslov je da fjučers pozicija bude suprotna postojećoj. Logika fjučersa je da će gubitak. Glavnica ne prelazi iz ruke u ruku. Finansijske inovacije za transfer rizika: Hedžing predstavlja kombinaciju transakcija na robnim i l i finansijskim tržištima. već se samo efektivnog datuma obračunava razlika između garantovane kamatne stope i tekuće kamatne stope. 31 • . nema fizičkog prenosa.štiti se cjelokupan bilans) 3) Perfektan ili neperfektan hedžing (perfektan . opcije i svopove. Fjučersi – Predmet trgovine su ugovori kojima se prodavac obavezuje da će isporučiti standardizovani proizvod određenog dana po ugovorenoj cijeni. makro . zbog promjene kamatne stope. biti nadoknađen sa dobitkom na fjučers poziciji. Trguje se sa: finansijskim ugovorima. Cilj hedžinga je zaštita od promjene kritičnog faktora (promjene kamatne stope i deviznog kursa). Dakle. kamatne stope ili deviznog kursa ( u određenom vremenskom periodu) 3) Vrši se izbor finansijskog instrumenta koji je pogodan za minimizaciju rizika 4) Kombinovanje tržišnih transakcija • Vrste hedžinga su: 1) Hedžing od rizika kamatnih stopa i deviznog kursa 2) Mikro i makro hedžing (mikro .ukoliko se štiti 1 transakcija ili jedna bilansna pozicija. Postoji limit korišćenja sredstava na osnovu kreditne kartice koji je određen saldom depozita na čekovnom računu. kratak . depozitnim certifikatima. deviznog kursa) • 89.dolazi do pada kamatne stope. deviznog kursa. dugoročnim obveznicama itd. Vrste hedžing transakcija? Hedžing transakcije se mogu podijeliti u sledeće 4 grupe: 1) Fjučerse. nema 100% pokrivenosti) 4) Dugačak ili kratak hedžing (dugačak . • Faze hedžinga su: 1) Monitoring kojim se utvrđuje stepen izloženosti riziku 2) Predviđanje promjena kritičnog faktora.Kod kreditnih kartica radi se o tome da građani mogu da kupuju robu u zemlji i inostranstvu bez gotovine s tim da plaćaju kasnije. tržišnoj poziciji. forvardse. Suština finansijskog hedžinga je kombinovanje 2 ili više finansijskih transakcija sa finansijskim instrumentima koji različito reaguju na promjenu kamatne stope (hedžing kamatne stope) i promjenu deviznog kursa (hedžing deviznog kursa).dolazi do rasta kamatne stope. 88.češće se javlja tj. neperfektan . pa se ugovori sklapaju posredstvom klirinške kuće.gubitak na jednom segmentu tržišta se pokriva sa dobitkom na drugom segmentu tržišta.

*Valutne opcije .Banka se može naći u 2 pozicije: 1) da joj druga strana garantuje aktivnu kamatnu stopu na zajam . uglavnom preko Interneta. Elektronski novac sardrži dvije bitne karakteristike: .kod kojih su predmet ugovora finansijski ugovori sa promjenljivim ili fiksnim kamatnim stopama. Koriste se kao instrument za osiguranje od promjene kamata po dugoročnim kreditima.inicijalni holder e-novca mora da unaprijed uplati novčanu vrijednost. Opcije pretstavljaju mogućnost (pravo) da se kupi (call opcija) i l i proda (put opcija) neki finansijski instrument o unaprijed utvrđenim uslovima. Razlikujemo: *Opcije kamatne stope . Mrežni elektronski novac je karakterisičan je po tome što se elektronske vrijednosti elektronskog novca nalaze na hard diskovima personalnih računara. 32 . što znači da se štite od promjene deviznog kursa.kada se banka štiti od pada kamatne stope 2) kada joj druga strana garantuje pasivnu kamatnu stopu na depozit . Takva plaćanja se mogu vršiti u prodavnicama koje imaju odgovarajuće terminale.kada se štiti od rasta kamatne stope • Opcije: Predmet opcija su: akcije. i vrše se na način što terminal automatski skida iznos sa kartice i taj iznos odobrava prodavnici. poklopce i kragne.ova e-vrijednost novca mora da bude široko prihvaćena u plaćanjima za niz roba i usluga Postoje 2 osnovna oblika elektronskog novca: Oblik osnovan na karticama – ovaj oblik je zasnovan na plastičnim karticama koje građani koriste za manja plaćanja. Svopovi .Njihova elementarna upotreba je na valutnom tržištu. Koriste se devizni i kamatni svopovi na internacionalnom tržištu i na tržištima kapitala sa ciljem eliminisanja deviznog rizika i kamatnog rizika. finansijski fjučersi i berzanski indeksi. Transfer se vrši preko telekomunikacionih mreža. Devizni svopovi – predstavljaju jedinstvo spot (SPOT. Razlikujemo: a) svopovi kamatne stope b) devizni svopovi Svopovi kamatne stope se javljaju na tržištu kapitala. • 90. a druga strana može da ostvari premiju. s tim da je ova uskladištena na mikroprocesorskom čipu koji se nalazi na plastičnoj kartici ili u hard disku personalnog računara .prodaja jedne valute) i terminške transakcije.ugovaraju se valutni iznosi po određenom kursu. Dijele se na: podove.berzanski i vanberzanski. Mogu biti . Ona strana koja inicira opciju štiti se od rizika. obveznice. Elektronski novac i oblici? Elektronski novac se definiše kao specifična 'monetama informacija' koja se putem elektronskog inpulsa u 'realnom vremenu' prenosi izeđu transaktora koji obavljaju plaćanja.

Po metalistima. EFT/POS sisteme i kućno bankarstvo. Kada govorimo o određenom kašnjenju. mada nikad tako uspješno i pouzdano kao plemeniti metali koji su. Kašnjenje izvršenja – Vremenski interval između trenutka kada je potrebno preduzimati monetarnu akciju i trenutka kada se akcija preduzima. u stvari je primarna likvidnost 2) Kvazi novac – finansijski instrumenti (sredstva).Osnovni vidovi elektronskog novca su vezani za: platne kartice. kontrola ukupne ponude novca i kontrola kamatne stope. Monetarni volumen? Monetarni volumen predstavlja ukupna likvidna sredstva u privredi. Posredni ciljevi monetarne politike: kontrola bankarskih rezervi likvidnosti. na neki način. kao i stabilnost domaćeg novca i deviznog kursa. možemo razlikovati nekoliko komponenti kašnjenja: 1. 93. koja su manje likvidna sredstva i ne mogu se svrstati u prvu kategoriju – sekundarna likvidnost 3) Ograničeni depoziti – znatno manje likvidna sredstva koja je potrebno prevesti u likvidna sredstva da bi se mogla koristiti za plaćanje – tercijalna likvidnost 92. 91. mislimo na nešto kao prosječno ponderisani interval između preuzete mjere i njenih dejstava. Kod analize kašnjenja. Suština metalističke teorije? U skladu s ovom teorijom. 94. supstancijalnu vrijednost. bez koje ne bi mogao uspješno služiti kao opšti ekvivalent i funkcionisati kao sredstvo prometa i plaćanja. uspostavljanje monetarne ravnoteže i stabilnosti opšteg nivoa cijena. Sastoji se od 3 komponente: 1) M1 – novčana masa (ona predstavlja likvidna sredstva). Operativno kašnjenje – Vremenski interval između trenutka uvođenja instrumenata monetarne politike i trenutka kada počinje da djeluju njihovi efekti na konačne ciljeve. 2. upravo od prirode novac. novac kao prometno sredstvo i mjera vrijednosti mora imati svoju vlastitu. Jedna od glavnih neizvjesnosti iz djelovanja monetarne politike je vremensko kašnjenje između tačne potrebe za akcijom i efekata akcija na konačne ciljeve monetarne. odnosno makroekonomske politike. i druga dobra teoretski mogu služiti kao novac. Teorija vremenskog kašnjenja? Mjere monetarne politike se ne ispoljavaju odmah i u potpunosti. Zlatnom novcu 33 . već posle određenog vremena i neravnomjerno. Operativni i posredni ciljevi monetarne politike? (Nađeno preko gugla) Operativni ciljevi monetarne politike:osigurati potrebnu količinu novca u opticaju. automatske uslužne šaltereATM.

1%o sedmično ili 5. lišena svakog materijalnog držanja koju država proglašava kao obavezno sredstvo plaćanja. Država ne može po svojoj volji stvarati novac. novac je po svom nastanku i suštini roba koja vrši ulogu opšteg ekvivalenta. papirna valuta samo je jedan poseban oblik zlatne valute.2% godišnje. često sasvim suprotno intencijama i željama države. Od koncepcije nominalista polazi i Gesel – tzv. Uvođenje ’besmrtnosti novca’ po njemu bilo bi izvršeno uvođenjem valutnog poreza na novac u opticaju. Naime. a ne po tome što mu je tu ulogu namijenila sama priroda. pod određenim uslovima. Vrijednost novca se formira i određuje samostalno na tržištu. Nominalistička teorija nije teoretski ispravna. Samim svojim prisustvom on predstavlja vrijednost. Suština nominalističke teorije? Teorija zastupa stanovište da je novac proizvod pravnog poretka. Osnovne postavke Marksove teorije? Po Marksu. a ne količinom novca u prometu. Prometna varijanta kvantitativne teorije? Prema Hjumu. Po njegovom mišljenju novac nije ništa drugo nego ono što država s vremena na vrijeme proglašava sredstvom plaćanja. Vrijednost novca (metalni novac) određuje se količinom društvenog rada za proizvodnju zlata i srebra. 96. najznačajnijem predstavniku. Novac je po svom porijeklu roba i javlja se prije nastanka države. apstraktna jedinica. još bolje služiti potrebama prometa. jer novac nije tvorevina države ni pravnog poretka. Zlato je postalo roba na osnovu razvoja robne razmjene i njenih protivurječnosti. 98. Geselov novac. teorija se svodi na: a) cijene roba u zemlji su određene ukupnom količinom novca b) sav novac u zemlji predstavlja sve robe u zemlji c) ako se poveća količina robe. Nedostaci nominalističke teorije o novcu? Nominalistička teorija nije teoretski ispravna jer novac nije tvorevina države ni pravnog poretka. Posebna varijanta nominalističke teorije je Kejnsova ’upravljiva valuta’. pada joj cijena. Teorija nije ispravna jer zlato nije od prirode novac. ako se poveća količina novca. Ističu da je papirni novac podvrgnut neprekidnim kolebanjima kupovne moći.nije potrebna državna garancija ni deklaracija. država ne stvara niti može stvarati novac. cijene roba srazmjerno rastu čime vrijednost novca opada 34 . Papirna valuta posredno posjeduje takođe vrijednost i može. S obzirom da su ekonomski zakoni osnova administrativnih. čime vrijednost novca raste. Svojim propisima samo je legalizovala postojeće stanje i potvrdila postojeći novac. Marks ukazuje na robnu prirodu papirnog novca. 95. 97. a prije su pored zlata tu funkciju vršile i mnoge druge robe. osiguravajući mu tim putem svojstvo zakonskog sredstva plaćanja.

Proširena Fišerova transakciona varijanta? Proširena Fišerova formula: M1 V1 + M2 V2 = P * T M – gotov novac. Kemridžska prometna varijanta? Kemridžsku prometnu varijantu su postavili i razvili ekonomisti: Maršal. M2 – depozitni novac. Po Maršalu. Uz nepromijenjeno M i V cijene rastu ili padaju obrnuto srazmjerno s promjenama mase roba u prometu. i obrnuto. 35 .Jednačina izgleda ovako: MV = PQ (prometna varijanta) Q = prodata količina robe i usluga u nekom periodu MV = efektivna količina novca koja je u istom periodu mijenjala vlasnika V = prosječna prometna brzina P = opšti nivo cijena Ova jednačina se svodi na odnos ponude i tražnje. niko nema interesa da cjelokupni svoj dohodak pretvori u novac. Novac se traži zbog kupovne moći koju on predstavlja. a MV tražnja. Za razliku od Hjuma. Izvozom zlata se smanjuje količina novca u prometu i cijene padaju. To znači da cjelokupno zlato u zemlji u određenom momentu predstavlja novac u opticaju. M = kPT M kT 1 k= V P= k = Maršalov koeficijent . 99. Rikardov doprinos kvantitativnoj teoriji? Rikardo je sintetizovao i sredio teoriju. P – prosječni nivo cijena. V2 – brzina opticaja depozitnog novca. Time razrađuje svoju teoriju odnosa novca i cijena. gdje je Q ponuda. V1 – brzina opticaja gotovog novca. Novac je roba čija vrijednost zavisi od veličine društveno potrebnog rada utrošenog za njenu proizvodnju. po kojoj na cijene najsnažnije utiče odnos između ukupnog dohotka i dijela dohotka zadržanog u novcu. vrijednost plemenitih metala zavisi isključivo od ukupne količine rada utrošenog u njihovu proizvodnju. odnosno dok se na tržištu nalazi onoliko novca koliko ga promet zahtijeva 100. Ovaj zakon vrijedi u uslovima dok vlada ravnoteža ponude i tražnje novca na tržištu. Kejns i Robertson. Rikardo polazi od svoje poznate teorije radne vrijednosti. Po njemu.dužina vremena u kojem je euro držan. prije nego što je utrošen V = pokazuje koliko se puta obrne jedan euro izdat (upotrijebljen) u toku godine U centru pažnje je držanje novca (tražnja). Tražnja novca je količina zadržanog novca kod transaktora kao likvidna aktiva. T – obim transakcija Kupovna snaga novca je: 1 = T / M1V1 + M2V2 P Zaključak iz Fišerove formule: uz istu masu robe u prometu cijene rastu srazmjerno porastu količine novca i brzine opticaja novca. jer mu u toj formi ovaj dohodak ne bi ništa donio. 101.

stopa rezervne likvidnosti k Cijena robe zavisi samo od količine novca ako k i rk’ ostanu nepromijenjeni. pa je izradio vlastitu dohodnu varijantu. 104. Kejns je kasnije napustio ovu formulu dohodno kvantitativne teorije. pa zbog toga nije kvantitativna. Njegova dohodna jednačina ne pokazuje kupovnu snagu novca. Prva Kejnsova jednačina? Prva Kejnzova jednačina koja se odnosi na dohodnu teoriju novca: Pc = E I '−S + O R 36 . Što su zadržana sredstva veća (k). Kejnsova prometna jednačina (Teorija gotovinskih salda)? n = p (k+rk’) gdje je: n – količina novca u opticaju p – prosječna cijena robe k – količina robe koja se može kupiti gotovinom k’ – količina robe koja se može kupiti depozitnim (bankarskim) novcem r= p= k' . cijene u prometu su niže. n sa jedne i k+rk’ sa druge strane. Tada je y=PO i ovo je Aftalionova dohodna jednačina Prosjek robnih cijena : P= y O Kupovna snaga novca: 1 O = p y S obzirom da y po Aftalionu ne utiče na robne cijene automatski već psihološki. u prometnu jednačinu MV=PT. 103.Taj odnos zavisi od brzine opticaja novca. budući da bi na jednoj strani morala imati M. tj. umjesto robnog prometa (PT) uključuju dohodak y. tj. 102. svoju teoriju je nazvao psihološkom. koja je bitna jer ona određuje dio dohotka koji treba sačuvati u novčanom obliku (k). Aftalionova dohodna teorija? Osnovna karakteristika dohodnih teorija o novcu je da u jednačinu razmjene. odnosno PO (cijena autputa). n k + rk ' 1 k + rk ' n Kupovna snaga novca je: p = Ova formula je značajna zbog uvođenja 2 pojma: nominalne i realne novčane blagajne. a na drugoj P.

Grafik inflacionog jaza? S. porasta štednje. odnosno inflacioni jaz. rastu cijena. i dolazi do izjednačavanja S i I. kada se kriva I siječe sa krivom S u tački B. tj. Proces uravnoteženja teče ovako: zbog porasta cijena dolazi do povećanja nacionalnog dohotka. Druga Kejnsova jednačina? Druga Kejnzova jednačina: P= (E − S ) + I O PO – tržišna vrijednost ukupnog DP I – tržišna vrijednost investicija (E-S) – ukupna kupovna snaga datog perioda u privredi koja se realizuje upotrebom novca. Inflacioni jaz. kao rezultat veće globalne tražnje u odnosu na ukupno formiranu ponudu (štednju) vodi inflaciji.Pc = prosječna tržišna cijena roba prodatih domaćinstvima u dotičnoj godini E = dohodak (zarada) svih proizvodnih faktora kod proizvodnje ukupnog DP O = DP u naturalnom izrazu I’ = zarada pri proizvodnji investicionih roba S = štednja (akumulacija) svih proizvodnih faktora R = obim proizvedenih potrošnih roba 105. kriva S se pomjera do tačke A. 37 . I Z S’ S A R B I I’ y Z – kriva pune zaposlenosti R – tačka potencijalne ravnoteže I – kriva investicija S – kriva štednje A – tačka nove ravnoteže do koje dolazi usled povećanja nacionalnog dohotka i povećanja štednje kao posledice povećanja nacionalnog dohotka B – tačka ravnoteže kada bi se smanjile investicije A-B – inflacioni jaz Inflacija je posledica većih investicija (I) u odnosu na štednju (S). Cijene rastu sve dok postoji višak tražnje. 106. Uravnoteženje može da se postigne smanjivanjem investicija.

U ovom slučaju.107. izbjegava se smanjenje štednje. 38 . Deflacioni jaz – grafik i objašnjenje? S.I Z S I’ A’ I B’ R Y Z = kriva pune zaposlenosti S = kriva štednje I = kriva investicija A = tačka nove ravnoteže do koje dolazi povećanjem investicija R = tačka potencijalne ravnoteže A' – B' = deflatorni jaz Deflatorni jaz je manjak investicija i otklanja se ako se kriva I podigne do nivoa gdje bi sjekla krivu S u tački A’.

ima ’ponašanje’ različitih društvenih grupa. 109. sve uštede su investirane. kao varijante teorije ponašanja.S = nula. dominantne firme imaju odlučujuću ulogu na tržištu. ili tamo gdje se očekuje rat ili valutna reforma. udruženja. Razlike u štedljivosti mogu da se protumače kao razlika u pridavanju većeg ili manjeg značaja vrijednosti novca. znači I = S. Cijena ukupne proizvodnje u Kejnsovoj jednačini? P= E I −S + O O P = cijena potrošnih roba E = ukupan nacionalni dohodak O = ukupna proizvodnja I = vrijednost novih investicija S = štednja Ako je I . monopola. potrošnja. Po teoriji dominacije.108. tržišna kretanja i slično. razvoj inflacije. 39 . Novcu se daje manja vrijednost tamo gdje su svježe uspomene na inflaciju. Ponašanje velikih uslovljava ponašanje malih i određuje kretanje cijena. ponašanje jednih uslovljava ponašanje drugih. ako se očekuje pad cijena potrošači se suzdržavaju od kupovine. slijedi da cijene zavise samo od E O Time ni jedan dio nacionalnog dohotka nije tezaurisan. više se i osjeća njegova individualna vrijednost. Naime. Zaključak je da je teorija je pogrešno postavljena jer polazi od pogrešne pretpostavke da su tražnja. Gdje se novcu daje veća vrijednost i više se štedi. 110. cijene i stabilnost pod dominantnim uticajem psiholoških faktora. Teorija ponašanja i teorija dominacije? Po teoriji ponašanja presudnu ulogu na: formiranje cijena. na štetu posjednika novca. novčani opticaj. brzina opticaja se usporava a cijene pokazuju tendenciju pada. Odluke velikih jedinica. državnih organa itd. kao što su javna vlast i monopoli. a privredni život cjelokupno u stanju potpune ravnoteže. obim kredita je na nivou stvarnih ušteda. najsnažnije utiču na sva kretanja. Psihološka teorija? Najpoznatiji predstavnik je Aftalion. S druge strane. vrijednost novca.

112. Takođe se nastoji odbaciti teza o apsolutnoj stabilnosti brzine opticaja novca. Vw – stopa očekivanog prinosa obveznica. zatim od kamatne stope od obveznica itd. Osnovna varijabla teorije je dohodak (imovina) po stalnim cijenama ili permanentni dohodak. Veći ili manji porast novčane mase od tako programiranog nivoa dovešće do inflacije. 113. Osnovna varijabla teorije je dohodak (imovina) po stalnim cijenama ili permanentni dohodak čime Fridman izgrađuje teoriju permanentnog dohotka.W .Vw . i to: od stope prinosa od akcija.kapitala ili ukupne imovine. Dugoročna stopa monetarnog rasta bi trebalo da iznosi 3-5%. Dohodak se može držati u 5 oblika imovine: novac. fizička dobra i ljudski kapital. Osnove Fridmanove teorije (Monetaristička teorija)? Fridman polazi od toga da je kvantitativna teorija novca zapravo teorija tražnje novca i da prethodne teorije na daju objašnjenje odnosa realnog i novčanog dohotka. obveznice. niti između “transakcionih” i “špekulativnih” sredstava. akcije. a osim njih još neke kako bi se dobio kompletniji odnos međuzavisnih veličina. Fridmanova realna tražnja novca (teorija permanentnog dohotka)? M 1 dP = f (Y .. P – indeks cijena. odnosno deflacije. Y – realan dohodak (proizvodnja). Njegov model tražnje novca oblika kvantitativne teorije građen je za visokorazvijenu i monetiziranu privredu (SAD) s razvijenom finansijskom strukturom i finansijskim instrumentima (tržištem) i teško se može primijeniti na privrede bez takvih karakteristika. 40 .111. Fridman posmatra novac kao dio znatno šireg koncepta aktive . × ×r ) P P dT gdje je: M – nominalna tražnja novca..Ve . Nedostaci Fridmanovih teorijskih postavki u odnosu novca i cijena? Prvi nedostatak: Fridmanov model ne sadrži razlikovanje između “aktivnog” i ”neaktivnog” novca.stopa promjene opšteg nivoa cijena. Vm – stopa očekivanog prinosa novca. čime Fridman izgrađuje teoriju permanentnog dohotka. W – odnos između finansijske i realne aktive i fiksnog kapitala. kamate i nivoa cijena. M/P – realna količina novca.Vm . 1 dP × . Ve – očekivana stopa prinosa od akcija. Fridman uključuje ove faktore u funkciju tražnje novca. P dT W – odnos između finansijske i realne aktive i fiksnog kapitala Nastoji se dokazati da postoji prilično stabilan odnos između realne tražnje novca i varijabli koje tu tražnju određuju. r – ostale varijable. Tražnja novca zavisi od tokova dohotka.

Tako dolazi do rasta inflacije. nadnice se samo prilagođavaju ovakvom rastu cijena. Stagflacija je stanje u kojem je. stabilne dugoročne promjene količine novca (3%. stalne i stabilne stope rasta proizvodnje . 41 . 4. a uzrok inflacije vidi u ekonomsko-političkoj moći. U trci za profitom. odnosno kasnije 5%) 115.3-4%. 5. 114. pune zaposlenosti rada i kapitala. Inflacija po Levinstonu? Po Levinstonu povećanje akumulacije dovodi do povećanja cijena. danas teško prihvatljivih pretpostavki: 1. 2. prisutna i visoka stopa nezaposlenosti. potpune ravnoteže privrede sa stabilnim cijenama. pored visoke stope inflacije. On ukazuje na pojavu stagflacije – period 60-ih i 70-ih godina. potpuno elastične tražnje novca u odnosu na dohodak. 3. a samim tim i na rast inflacije. one utiču na sve veći porast cijena. Teško prihvatljive pretpostavke Fridmanove teorije? Fridman polazi od nekoliko. Porast cijena rezultat je velikih multinacionalnih kompanija koje su u svom posjedu imale 35% svjetske proizvodnje. srž problema proističe iz bliske veze krupnog kapitala i političke vlasti.Drugi nedostatak modela je što uzima širi koncept novca koji uključuje i oročene depozite koji su u svim zemljama izvan novčane mase. Pritom. što stvarnost demantuje. Dakle.

116. Filipsova kriva – grafik i tumačenje?
Stopa Inflacije (%) FK

B = stabilan trade-off

0

C
2%

A
5.5%

Stopa nezaposlenosti (%)

Kao mjeru inflacije Filips uzima rast nadnica. Tako je dobio negativnu korelaciju (trade-off) između stope inflacije i stope nezaposlenosti: Zaključci: 1. Ekonomija može da se vodi do različitih nivoa zaposlenosti (nezaposlenosti) i autputa. 2. Nivo nezaposlenosti se ne bi mogao smanjiti bez stvaranja inflacije sve do tačke A u kojoj Filipsova kriva siječe apscisu. - U originalnoj Filipsovoj studiji taj nivo je bio 5,5%. 3. Vlada se može pokazati sposobnom za vođenje ekonomije pri niskoj nezaposlenosti, ali će platiti cijenu u visokoj inflaciji.

42

Npr. Vlada može izabrati tačku B. Po originalnoj Filipsovoj studiji to je tačka u kojoj je stopa inflacije 2% i stopa nezaposlenosti je 2%. Na taj način je stvoren stabilan trade-off između nezaposlenosti i inflacije.

117. Empirijska studija i prestanak originalne Filipsove krive?
60-ih godina mnoge ekonomije su se kretale na način koji se objašnjava Filipsovom krivom. Tako je, pored teorijske, stvorena i empirijska potvrda Filipsove studije. Međutim neoklasični ekonomisti ukazuju da se u klasičnim modelima uzimaju realne nadnice, a ne novčane kao što je to prikazano Filipsovom krivom. 1986. godine Fridman i Felps izrađuju proširenu Filipsovu krivu – proširuju je tako što u osnovni model (spiralu nadnica i cijena) uključuju očekivanja. Kratkoročno, postoji trade-off između stope inflacije i stope nezaposlenosti, jer se ekonomija nalazi u stanju neravnoteže. Fridman i Felps uvode fenomen prirodne stope nezaposlenosti koja nije zastupljena kod originalne Filipsove krive. Sredinom 70-ih godina, ova veza se prekinula. U mnogim zemljama SAD i OECD bile su prisutne visoke stope inflacije i nezaposlenosti i dokazano je da ne postoji trade-off u dugom roku.

118. Proširena Filipsova kriva?
1968. godine Fridman i Felps izrađuju proširenu Filipsovu krivu. Proširuju je tako što u osnovni model (spirala nadnica i cijena) uključuju i očekivanja. Ova proširena Filipsova kriva naziva se i ’Filipsova kriva akceleracije’ po kojoj niska stopa zaposlenosti dovodi do rasta inflacije, tj. do bržeg rasta (akceleracije) nivoa cijena.

43

Kratkoročno postoji trade-off između stope nezaposlenosti i stope inflacije jer se ekonomija nalazi u stanju neravnoteže. Da bi vlasti smanjile nezaposlenost, moraju povećati ponudu novca, što dovodi do neočekivanog rasta inflacije za 2%. Zaposlenost i autput će se kretati duž kratkoročne Filipsove krive do tačke B. Ako se promjene očekivanja, doći će do pomjeranja Filipsove krive, koja bi onda sjekla Filipsovu krivu koja je pretstavljena vertikalnom linijom (dugoročnu Filipsovu krivu). Sva dalja nastojanja da se nezaposlenost smanji povećanjem ponude novca dovešće do povećanja inflacije. Povećanje agregatne tražnje dovešće do smanjenja nezaposlenosti (na kratak rok) a posledica će biti ubrzana inflacija.

119. Perišinova definicija inflacije?
Perišin je definisao inflaciju na sledeći način: Inflacija je proces samopodržavanog, a različitim uzrocima izazvanog rasta cijena koji postepeno, prije ili kasnije, pošto se iskoriste stimulativni efekti rasta cijena, dovodi do opadanja životnog standarda većine stanovništva. Zatim, po Perišinu inflacija dovodi i do iscrpljivanja nacionalnih izvora deviza, do pogoršavanja deviznog bilansa i kursa nacionalne valute i, konačno, do poremećaja na tržištu koji otežava kontinuitet u funkcionisanju privrede, a izaziva i nove poremećaje u raspodjeli (dohotka) i pothranjuje sama sebe. Nedostatak ove definicije leži u činjenici da ne ukazuje na uzroke inflacije.

120. Vrsta inflacije prema uzročno-posledičnim vezama?
Prema uzročno-posledičnim vezama: a) Inflacija tražnje - do inflacije dovodi prevelika tražnja u odnosu na ponudu (novčane mase, nominalnih dohodaka itd.), b) Inflacija troškova - do inflacije dovodi povećanje troškova proizvodnje (energije, sirovina, repromaterijala...) ili povećanje cijene radne snage. c) Strukturna inflacija - od velikog je značaja da li zemlja proizvodi sirovine ili gotove proizvode (pa je povoljnije za zemlju ukoliko je izvoznica gotovih proizvoda), d) Uvezena inflacija - do inflacije dolazi usled porasta cijena uvoznih komponenti, zbog njihovog porasta na svjetskom tržištu, e) Psihološka inflacija - rezultat psiholoških efekata (inflacionih očekivanja) u uslovima intenzivnog ubrzanja inflacione spirale (u CG 1993-1994. godine).

121. Teorija inflacije tražnje?
Predstavnik ove teorije je Fridman. Dohodak je glavni činilac koji dovodi do nesklada u rastu tražnje i narušavanja njene ravnoteže sa ponudom roba i usluga. Ostali činioci su: 1) nesrazmjerna emisija novca 2) nesrazmjerno povećanje rashoda 3) nekontrolisana potrošnja 4) psihološki činioci Povećanje dohotka dostiže visinu koja podstiče stanovništvo i privredu na novu potrošnju, uz nepokrivenu tražnju. Do inflacije dolazi kada ukupna proizvodnja dostigne granice koje joj nameću mogućnost njenih činilaca i kada ponuda roba i usluga počinje da zaostaje za kupovnom snagom, koja proističe iz povećanja novčane mase.

44

Direktne i indirektne pozitivne i negativne posljedice inflacije? Direktne posljedice inflacije: a) Smanjenje zaliha proizvodnih i potrošnih roba . pak. nadnica i sl. Uzroci inflacije u teoriji inflacije troškova? Teorija inflacije troškova zove se i teorija inflacije ponude jer polazi od promjene ukupne tražnje. nema potrebe za konkurencijom.ne u jednakoj mjeri kod svih grupa proizvoda. dižu cijene iznad nivoa koji je opravdan. Indirektne posljedice inflacije uključuju sve pojave i odnose koji kroz porast cijena bivaju uzrok preraspodjele nacionalnog dohotka . preduzimaju se određene antiinflacione mjere i donosi antiinflacioni program. 125. Antiinflacione mjere? Zbog negativnih ekonomskih i socijalnih efekata. što zavisi od porijekla inflacionog impulsa. jureći za sve većim profitom. uz stalno rastući nivo cijena u zemlji.dolazi do pada domaćih monetarnih (deviznih) rezervi i nerealnog deviznog kursa domaće valute. U posljednje vrijeme. oligopolisti i slični. racionalizaciji i produktivnosti se ne razmišlja. stvarnim povećanjem troškova proizvodnje. za one koji koji znaju njene posljedice. smanjuje se teret dugova i poreza. a količina novca ostaje nepromijenjena. Monopolisti. c) Smanjenje izvoza i porast uvoza d) Dodatna tražnja vodi porastu cijena . e) Obaranje kursa domaće valute . Ako nema slobodnog formiranja cijena. povećava se zaposlenost i u sektorima gdje objektivno nema potrebe.122.jedni bez svojih zasluga dobijaju. a alarm. 123. O uštedama. investicioni objekti se ubrzano grade. poznato kao “novčana iluzija”. nominalni dohoci rastu.povoljno na djeluje na veću uposlenost materijalnih rezervi i radne snage. mjere regulisanja. Ecksteinova varijanta ove teorije odnosi se na formiranje inflacije troškova u uslovima oligopolskih struktura. kontrole i blokiranja cijena znače prigušenu inflaciju. Djeluje bezbrižno za one koji žele ad hoc da izvuku korist od inflacije. Novčana iluzija? U početnom stadijumu inflacije (puzeća inflacija) javljaju se atraktivni ekonomski pokazatelji: rastu lični dohoci.ako ne postoje obilne rezerve. a drugi bez svoje krivice gube. Nastaje stanje. Ukoliko je kurs ostao fiksan. Različitim kombinovanjem mjera i instrumenata. što pogoduje povećanju izvoza. b) Porast materijalne poizvodnje . ova teorija se javlja u nešto izmijenjenom obliku kao inflacija profita radnici iznuđuju “neopravdano” povećanje plata i nadnica. Porast cijena roba i usluga proističe iz nezavisnog povećanja troškova proizvodnje (plata. inflacija uzrokuje oskudicu i osiromašenje asortimana proizvoda.). sprovodi se: 45 . Ti troškovi se prevaljuju na kupca robe pa cijene rastu. Stimulansi su i za trgovinu. valuta postaje potcijenjena. 124. koje djeluje prilično optimistički na sveukupno raspoloženje u privredi.

„Zamrzavanje“ cijena treba da bude na period ne duži od 6 mjeseci i ono mora biti rezultat dogovora između vlade. 127. Primjenjuje se tamo gdje je neophodno brzo slomiti inflaciju. 46 . Strukturalistička antiinflaciona koncepcija (populistička)? Ova koncepcija se ogleda se u zalaganju za ekspanzivnu fiskalnu politiku. zarada. bezbolnije i primjenljivije). 129. sindikata i preduzeća. jer utiče pozitivno na stabilnost cijena. 126. Bazira se na rastu proizvodnje i zaposlenosti. tj. Takođe.mjere kontrole inflacije: propisivanje cijena. Neortodoksna antiinflaciona politika? Zasniva se na primjeni monetarne i fiskalne politike i korišćenju ’monetarnog sidra’ u vidu nominalnog deviznog kursa. Koncepcija polazi od toga da deficitarno finansiranje budžetskih rashoda i ekspanzija novca dovode do porasta inflacije. Po isteku 6 mjeseci. iako to dovodi do negativnih posledica na proizvodnju i zaposlenost. Ortodoksna antiinflaciona koncepcija? Pobornik ove teorije je Milton Fridman. 3.uvođenje strukturirajućeg deviznog kursa itd. . politika valutnih reformi . restrikcija potrošačkih kredita. politika otklanjanja uzroka inflacije . stimulisanje štednje… 2. što podrazumijeva primjenu mjera restriktivne monetarne politike. 128. zatim na stabilan devizni kurs.striktno uravnoteženje državnog budžeta. uvoza. racionalizacija potrošnje. treba pristupiti „odmrzavanju“. fiksiranje deviznog kursa vezivanjem za neku čvrstu valutu i sl. uvođenjem nove valute.mjere ekonomske stabilizacije: vraćanje na početni nivo prije nastanka inflacije (što je vrlo teško) ili stabilizacija na dostignutom nivou (lakše.1. Smatra se da je neophodno sprovoditi restriktivnu monetarnu politiku. ograničavanje investicija. po njihovom mišljenju. Heterodoksna antiinflaciona koncepcija? Heterodoksna antiinflaciona koncepcija pored mjera antiinflacionog programa obuhvata i mjere direktnog dejstva: zamrzavanje cijena i plata. za kontrolu cijena i nadnica. podrazumijeva smanjenje troškova po jedinici proizvoda koje bi trebalo da dovede do smanjenja inflacije. Monetarna politika je nemoćna u kratkom roku. Ovo je uspješna koncepcija. kao i na rast proizvodnje i zaposlenost.valutne mjere: postiže se stabilnost obezvrijeđene valute. i to: . pa ona treba da bude restriktivna u dugom i u srednjem roku. politika usporavanja i zaustavljanja daljeg rasta cijena . Ova strategija podrazumijevala je često fiksiranje deviznog kursa.

132. ali dolazi do dugoročnih negativnih posledica na proizvodnju i zaposlenost. smanjenje eskontne i kamatnih stopa itd. ali to nije stabilan devizan kurs. kamatne stope. investicije. Deflacija po Mjasneru? Deflacija je smanjivanje novčanog opticaja koje ima za posljedicu padanje opšteg nivoa cijena. Ta vrsta deflacije je deflacija u užem smislu riječi. tj stabilizacija cijena i novca. Antideflatorne politike su: monetarne: povećanje kredita stanovništvu. 1) Mjere monetarne i restriktivne politike 2) Mjere politike dohodaka 3) Mjere koje se odnose na monetarnu reformu 4) Predviđene su i mjere strukturne politike Osnovni cilj koji je postavljen pred Avramovića i njegov tim bilo je slamanje hiperinflacije. 47 . U ovom slučaju bi se moglo govoriti o relativnoj deflaciji. Antideflacione mjere? 1. deflaciju imamo i kada cijene padaju usled povećanja trgovinskog volumena (robe) uz nepromijenjenu količinu novca u opticaju. devizni kurs 2) pokretanje proizvodnje bez obzira o kom se sektoru radi 3) vraćanje kredibiliteta CB kao borcu protiv inflacije 4) smanjenje javne potrošnje 5) postepeno ukidanje budžetskog deficita iz primarne emisije 6) privlačenje stranih investicija 7) razvoj tržišta kapitala 8) napuštanje starog i uvođenje novog dinara 131. Osnovne postavke Avramovićevog modela? Program Dragoslava Avramovića je u osnovi imao restriktivnu monetarnu politiku. Opšti nivo cijena u nekoj narodnoj privredi će padati ako se pri nepromijenjenom trgovinskom volumenu smanji količina novca u opticaju. Ova koncepcija polazi od fiksiranja deviznog kursa.Imala je pozitivno dejstvo u kratkoročnom suzbijanju hiperinflacije. On je podrazumijevao set mjera: 1) ukidanje administrativnih ograničenja: proizvodnja. (fiksni devizni kurs ≠ stabilni devizni kurs) 130. a zasnivao se na sledećim mjerama. Ipak.

smanjenje poreza itd. 3. 134. pri čemu je na datom nivou dohotka ponuda novca jednaka tražnji novca za svaku odgovarajuću visinu kamatne stope. Ponuda i tražnja novca zajednički određuju kamatne stope. Tražnja novca je u pozitivnoj korelaciji sa dohotkom. Ravnoteža na novčanom tržištu? LM kriva izvodi se na osnovu ravnotežnog uslova na tržištu novca koji podrazumijeva da je količina traženog novca jednaka količini novca u ponudi. a u negativnoj sa kamatnim stopama. finansijske: povećanje javnih rashoda. Monetarna ravnoteža? 48 . otplata duga inostranstvu itd. planske i druge mjere. Pod tražnjom novca se podrazumijeva želja ekonomskih subjekata da drže određenu količinu novca. 133. 5. Kriva LM pokazuje ravnotežu na novčanom tržištu. Kriva ponude novca (MS) je vertikalna jer ne zavisi od kamatne stope. 4.2. spoljnotrgovinske: liberalizacija spoljne trgovine i sl. devizne: ukidanje deviznih ograničenja. strukturne.

promjene u javnoj potrošnji. Međutim funkcionisanje tržišnog procesa uravnoteženja ne teče brzo. Tako postoji fundamentalno djelovanje tržišnog mehanizma u pravcu približavanja stanju monetarne i ekonomske ravnoteže. spoljnotrgovinskih tokova itd. 135. promjene u porezima. Stanje monetarne neravnoteže pokreće tržišne procese dinamičkog usklađivanja proizvodnje. Model opšte ravnoteže (faktori)? Jednačina opšte ravnoteže (Hicks-Hansenova jednakost) se prikazuje na sljedeći način: IS = LM Ravnoteža se postiže u tački presjeka IS i LM krive (tačka E). što praktično znači da se makrosistem može nalaziti u stanju neravnoteže. koja istovremeno predstavlja ravnotežu i na tržištu roba i na novčanom tržištu: i LM ie E IS 0 Ye Y Faktori koji utiču na IS krivu su: promjene u autonomnoj potrošnji. Koncept ravnoteže je koncipiran kao dugoročni koncept. autonomne promjene u tražnji novca. 136. promjene u neto izvozu.Monetarni sektor je u stanju ravnoteže kada više nema povratnih uticaja koji potiču iz monetarnog sektora i korektivno djeluju na oblikovanje performansi makroekonomije. cijena. Unutrašnja monetarna stabilnost / nestabilnost? 49 . promjene u investicionoj potrošnji. Faktori koji utiču na LM krivu su: promjene u ponudi novca. Kada je makrosistem u neravnoteži transaktori drže veću količinu novca u odnosu na njihovu ravnotežnu tražnju novca.

pri čemu se pokazalo da su znatno veće mogućnosti opadanja unutrašnje vrijednosti novca u odnosu na porast vrijednosti novca. odnosno u uravnoteženosti tržišta. a spoljašnja monetarna stabilnost se uspostavlja zahvaljujući slobodnom međunarodnom kretanju zlata i robe. Problem monetarne stabilnosti odnosno nestabilnosti je praktično hroničan problem. Unutrašnja monetarna stabilnost se automatski uspostavlja zahvaljujući slobodnom kovanju zlatnika. Pritom je unutrašnja kupovna snaga novca stabilna. 50 . pa se ta uravnoteženost ispoljava u uravnoteženosti robno-novčanih odnosa. 139. čak iako je posljedica loš dugoročni rezultat koji nastaje usljed ponašanja unaprijed od strane ekonomskih agenata. U sistemu papirnog važenja primat svakako ima unutrašnja stabilnost nad spoljašnjom. Monetarna stabilnost u sistemu zlatnog važenja? U sistemu zlatnog važenja nije se postavljalo pitanje monetarne stabilnosti i nestabilnosti iz razloga što je stabilnost obezbjeđivalo zlato koje koje među svom ostalom robom ima najstabilniju vrijednost. Umjesto targetiranja inflacije predlažu se i targetiranje stope rasta nominalnog BDP. u uravnoteženosti ponude i tražnje. 140. Vremenska nedosljednost u monetarnoj politici? Vremenska nedosljednost se javlja s obzirom da postoje podsticaji kreatorima politike da prate kratkoročne ciljeve.Unutrašnja monetarna stabilnost je takvo stanje privrede kada su u njoj uravnoteženi svi činioci. Monetarna stabilnost (nestabilnost) u sistemu papirne valute? U sistemu papirnog važenja postoje znatno veće mogućnosti narušavanja monetarne stabilnosti u odnosu na sistem zlatnog važenja. Spoljašnja monetarna stabilnost/nestabilnost? Spoljašnja monetarna stabilnost je ono stanje domaće privrede kada postoji uravnoteženost bilansa plaćanja i stabilnost deviznih kurseva. tj. Unutrašnja monetarna nestabilnost postoji onda kada dođe do poremećaja ravnoteže privrednih faktora. odnosno stabilnost cijena kao target za monetarnu politiku (nekada Švedska). što se ispoljava u neuravnoteženosti robno-novčanih odnosa. 138. i konvertibilnosti novčanica za zlato. što je bio slučaj u zlatnom važenju. Ovo iz razloga što u ovom sistemu ne postoji prirodna prepreka za umnožavanje količine novca. Neuravnoteženost se ispoljava u mijenjanju opšteg nivoa cijena. a postoji i stabilnost opšteg nivoa cijena u zemlji. 137. Spoljašnja monetarna nestabilnost je ono stanje domaće privrede kada je bilans plaćanja neuravnotežen. i kada usled toga devizni kursevi rastu ili padaju.

Monetarna politika? Monetarna politika predstavlja proces upravljanja instrumentima monetarne politike od strane nosilaca ove politike. ekspanzijom novca i kredita iznad optimale. investicije i poslovna klima. 142. Monetarna politika je politika koju sprovodi Centralna banka kako bi uticala na monetarne i kreditne agregate. što za rezultat treba da ima rast dohotka i zaposlenosti. Ekspanzivna monetarna politika? Kada se uoče tendencije pada proizvodnje i zaposlenosti. kamatne stope i devizni kurs a sve u cilju ostvarivanja krajnjih ciljeva makroekonomske politike. Instrumentima monetarne politike se nastoji podstaći potrošnja. To su sledeći instrumenti: • sniženje eskontne stope • sniženje kamatne stope na kredit u bankarskom sistemu • ekspanzijom kredita privredi 51 .141. ekspanzivna monetarna politika treba da dovede do njihovog povećanja. Primarni cilj monetarne politike je monetarna stabilnost.

4. dok u razvijenim privredama utiče na eksternu ekonomiju. Ekspanzivna monetarna politika može značajno da doprinese sprečavanju ili uklanjanju već nastale recesije i nezaposlenosti. U nedovoljno razvijenoj privredi ima utiče na internu ekonomiju. 52 . nego i mnogo elastičnijim instrumentima.• • • • • ekspanzijom kredita stanovništvu smanjenjem stope obaveznih rezervi smanjenje stope rezervi i likvidnosti oslobađanje od plafoniranja kredita ekspanzivna politika otvorenog tržišta 143. Sniženje kamatne stope na kredite u bankarskom sistemu. 2. Instrumenti ekspanzivne monetarne politike: Sniženje eskontne stope. Danas se sprovodi ne samo snižavanjem kamatne stope. Ekspanzija kredita privredi. 3. 5. Ekspanzija kredita stanovništvu. 2. 4. Ekspanzivna monetarna politika (IS-LM model) i instrumenti? LM i LM’ E i i’ IS Y Y’ Y 1. 3. Ekspanzivna monetarna politika na makro nivou? Uticaj ekspanzivne monetarne politike na makro nivou: 1. 144. Smanjenje stope obaveznih rezervi. Povećanje količine novca u uslovima stabilnih cijena se može koristiti kao metod stimulacije porasta proizvodnje i zaposlenosti.

što prisiljava monetarne vlasti da budu oprezne u sprovođenju monetarne politike. Opadanje investicija će dovesti do multiplikativnog smanjenja GDP i smanjenja zaposlenosti. 7. Sa druge strane. što utiče na smanjenje privatnih i javnih investicija i ukupne potrošnje. 145. 146. Restriktivna monetarna politika na makro nivou (IS-LM model)? Restriktivna monetarna politika (monetarna kontrakcija) se preko IS-LM modela prikazuje na sledeći način: i LM’ LM i’ i E IS Y’ Y Y Restriktivna monetarna politika. deceleracije privrednog rasta. Instrumenti restriktivne monetarne politike? Instrumenti restriktivne monetarne politike su: 1.6. Restriktivna monetarna politika za sobom povlači i porast kamatnih stopa. To povlači i zaključak da restriktivna monetarna politika dovodi do tzv. kroz otežavanje uslova kreditiranja. Smanjenje stope rezervi likvidnosti. 53 . Oslobađanje od plafoniranja kredita. Povećanje eskontne stope. pad investicija će uticati i na pad potrošnje. Ekspanzivna politika otvorenog tržišta itd. 8. smanjuje količinu novca u opticaju.

2. a ove na promjenu ravnotežnog realnog dohotka. 3. Iskristalisala su se dva glavna pogleda na monetarni transmisioni mehanizam: 1. Kanali transmisije efekata monetarne politike su: 1. Povećanje kamatne stope. Kontraktivna politika otvorenog tržišta. Povećanje stope obaveznih rezervi. Restrikcija kredita privredi. 8. Tradicionalni novčani pogled. 7. 6. 147. Standardni kanal kamatne stope (Kejnzijanski)? Promjena instrumenata ekonomske politike Promjena nominalne ponude novca Promjena nominalne kamatne stope Rast investicione potrošnje Rast outputa Promjena instrumentata ekonomske politike dovodi do promjene nominalne ponude novca. Restrikcija potrošačkih kredita.2. Kreditni kanal: a) Kanal bankarskog kreditiranja b) Kanal bilansa stanja c) Kanal finansijskih kriza 149. 148. 5. na osnovu kojeg finansijski posrednici igraju glavnu ulogu u prenošenju monetarnih impulsa na autput i cijene. Kanali transmisije monetarne politike – tipovi? Kanali kroz koje monetarna politika funkcioniše su složeni i mijenjaju se tokom vremena. cijene nekretnina i devizni kurs. 54 . 4. Kreditni pogled. Kanal cijene aktiva (monetaristički . prema kojem kamatne stope direktno utiču na nivo investicija i deviznog kursa.portfolio) obuhvata: berzanske cijene. Stimulacija svih oblika štednje i slično. Povećanje stope rezervi likvidnosti. To će uticati na promjenu željenih realnih investicija. što će uticati na cijenu novca i promjenu nominalne kamatne stope.Transmisioni mehanizam? Transmisioni mehanizam monetarne politike predstavlja način na koji se efekti monetarne politike prenose na ekonomiju kao cjelinu. Standardni kanal kamatne stope (kejnzijanski) 2. 3. Priroda transmisionog mehanizma je pod očiglednim uticajem strukture finansijskog sistema.

Ovo sa druge strane znači da su Centralne banke sposobne i spremne da odobre zajmove bankama u vrijeme krize. Ovo se može prihvatiti na kratak rok. to je q veći. 151. ali za koji postoji visok rizik da neće biti vraćen. Funkcija garanta likvidnosti bankarskog sistema? Ova funkcija se ogleda u obezbjeđivanju likvidnosti makroekonomskog sistema u uslovima rastuće privrede. 55 . Tobinov q? Ekspanzija ponude novca Rast cijena akcijskog kapitala Tobinov q raste Rast investicione potrošnje Rast outputa Ekspanzija ponude novca povećava cijenu akcijskog kapitala.Na primjer. ili nijesu spremne da to učine. Centralna banka utvrđuje osnovicu i stopu obaveznih rezervi. Ova teorija se dijeli na: Negativna selekcija (nepovoljni izbor) . 150. Centralna banka sa druge strane vrši kliring čekova za banke. To je problem koji nastaje nakon odobravanja kredita. 154. 153. zbog čega se i javljaju kao “zajmodavci u krajnjoj instanci” (“posljednje utočište”).znači da će banka izvršiti nepovoljan izbor i odobriti kredit nekome ko ga neće moći otplatiti. 152. ekspanzivna monetarna politika dovešće do smanjenje nominalnih kamatnih stopa. pri čemu su rezerve obračunska kategorija koja se evidentira u pasivi Centralne banke. čime utiče na kreditni potencijal banaka. To je problem koji nastaje prije nego što je odobren kredit. Centralna banka kao “banka banaka” vodi evidenciju o stanju na računima komercijalnih banaka i ostalih učesnika na tržištu. jer raste količina novca u rukama onih koji povećavaju tražnju za akcijama.znači da onaj koji je uzeo kredit će uložiti taj kredit u projekat koji može da donese visoku kamatnu stopu. Moralni hazard . Teorija asimetričnih informacija? Teorija asimetričnih informacija je jedna od suštinskih teorija koje objašnjavaju nastanak finansijskih kriza: banke i druge finansijske institucije kao zajmodavci ne raspolažu istim informacijama kao zajmotražioci. jer na dugi rok ekspanzivna monetarna politika povećava inflaciju i smanjuje output. a ovo dovodi do rasta investicione potrošnje što će povećati output. Organizaciona struktura Centralne banke? Centralne banke imaju trostruku organizacionu strukturu: Izvršni nivo (Guverner). kada druge banke ne mogu. što se realizuje snabdijevanjem poslovnih banaka potrebnim kvantumima novca i kredita. Funkcija CB kao banke banaka? U većini zemalja konačni dnevni transfer gotovine unutar bankarskog sistema i između banaka i centralne vlasti odvija se kroz brojne račune koji se drže u Centralnoj banci. Znači. q= Trzisna − vrijednost − firme Cijena − zamjene − kapitala Što je kapital opreme i postrojenja jeftiniji u odnosu na tržišnu vrijednost firme. Osim toga. Time Centralne banke sprječavaju masovno bankrotstvo banaka.

Treći upravljački nivo – nivo kontrole je odgovoran za kontrolu bilansa banke. Finansijska: budžetska nezavisnost i zabrana monetarnog finansiranja. 2. instrumente kojima će postići željene efekte na ekonomiju. koji predstavlja ovu instituciju u javnosti. upravljanje centralnom bankom je povjereno guverneru. 155. Nivo kontrole. U gotovo svim zemljama svijeta. Institucionalna: sloboda izbora instrumenata monetarne politike. Nezvanična dolarizacija se odnosi na situaciju kada se usljed odsustva povjerenja u domaću valutu koristi strana valuta kao sredstvo plaćanja. Dolarizacija kao monetarni režim? Dolarizacija (eurizacija) je rezultat nestabilnih makroekonomskih (i/ili političkih) uslova i racionalan odgovor na domaću valutnu krizu. radi se o napuštanju nacionalne valute. tj. Personalna: uloga. status i sastav najvišeg organa Centralne banke. 156. Dimenzije (aspekti) nezavisnosti Centralne banke? Nezavisnost Centralne banke ima dvije dimenzije: 1. i njenoj zamjeni sa valutom koja koju emituje druga zemlja.Nivo savjeta (Odbor direktora). Funkcionalna: sloboda izbora cilja monetarne politike. koji se redovno sastaje radi donošenja odluka koje nijesu vezane za dnevni posao banke. Nezavisnost instrumenta znači da Centralna banka ima slobodu da odabere odgovarajuće politike. 4. Nezavisnost cilja predstavlja slobodu Centralne banke da definiše ciljeve monetarne politike. čijim radom obično rukovodi guverner. Zvanična dolarizacija je zakonski čin kojim se demonetizuje domaća valuta. 2. (Kompletna dolarizacija) 157. Drugi autori razlikuju četiri aspekta nezavisnosti Centralne banke: 1. Odbor direktora je kolektivni vid rukovođenja centralnom bankom. i koja postaje zakonsko sredstvo plaćanja. Naime.sredstvo obračuna ili sredstvo čuvanja vrijednosti u uslovima kada strana valuta nije zvanično platežno sredstvo (parcijalna dolarizacija). kao i kontrolu poštovanja zakona i regulative od strane Centralne banke. Koristi i troškovi dolarizacije? Koristi od zvanične dolarizacije: 1) smanjenje stope inflacije 2) stabilnost cijena 3) smanjenje realne kamatne stope 4) jačanje fiskalne discipline 5) smanjenje valutnog rizika 56 . 3.

4) Trošak gubitka monetarne suverenosti. 5) Troškovi konverzije cijena i sl. 2. Garantuje cjenovnu i monetarnu stabilnost. 2) Trošak gubitka Centralne banke kao kreditora posljednje instance. U valutnom odboru postoji 100% pokriće domaće valute u cirkulaciji. Garantuje konvertibilnost domaće valute. Pospješuje spoljnu trgovinu sa konvertibilnim deviznim područjima. novčanih odnosa među privrednim subjektima. rezervnom konvertibilnom valutom. 3) Trošak gubljenja fleksibilnosti monetarne i devizne politike. za razliku od Centralne banke ne može da vodi nezavisnu monetarnu politiku zato što je jedini njegov cilj obezbjeđivanje valutne i cjenovne stabilnosti. koje su u potpunosti konvertibilne za stranu. 5. načina usmjeravanja privrednih tokova i uloge tržišnog mehanizma u monetarnoj oblasti. razvijaju se i održavaju novčani i drugi finansijski odnosi i procesi vezani za proizvodnju. tj. Funkcije valutnog odbora: 1. Valutni odbor (definicija i funkcija)? Valutni odbor je monetarna devizna institucija koja emituje banknote i kovani novac. 160. raspodjelu. Valutni odbor. 57 . 158. razmjenu i potrošnju kao organizovanu aktivnost države u oblasti novca.Troškovi zvanične dolarizacije: 1) Troškovi senjoraže. za rezervnu valutu po permanentno fiksnom kursu koji je obično određen aktom parlamenta. Monetarni sistem je ključni dio finansijskog sistema i obuhvata sve one društvene i funkcionalne odnose u kojma nastaju. što omogućava permanentno održavanje fiksiranog deviznog kursa. 159. Nominalno sidro pospješuje stabilnost cijena uticajem na vrijednost novca i time suzbijanjem inflacionih očekivanja. Stimuliše strane direktne investicije. Monetarni sistem-režim? Monetarni sistem se može definisati kao skup institucionalizovanih i organizacionih rješenja u pogledu: novčanih instrumenata. 3. mehanizama regulisanja novca. Stimuliše potrfolio investicije u domaću privredu. 4. Nominalno sidro? Nominalno sidro je javno objavljena nominalna varijabla koja služi kao target za monetarnu politiku.

163. 162. M3). Eklektičko – industrijske zemlje. Tipovi inflacionog targetiranja: Otvoreno – zemlje u razvoju koje bi trebalo da se kreću ka pokrivenom inflacionom targetiranju. 161. To je upotreba specifičnog monetarnog cilja kao nominalnog sidra. svega nekoliko CB. Često nije ozbiljno sprovođeno – u praksi je monetarna politika često uključivala upravljanje kratkoročnim kamatnim stopama. Meko vezivanje se ogleda u klizajućim kursevima i kontrolisanom plivanju što znači da je dozvoljeno da valuta depresira po odmjerenoj stopi tako da njena inflacija može biti veća nego kod druge zemlje. Targetiranje deviznog kursa? Targetiranje deviznog kursa je uspješna strategija za kontrolu inflacije u industrijskim zemljama. b) plafoniranje ukupnog obima kreditnih plasmana banaka. c) određivanje stope obaveznih plasmana banaka za finansiranje prioritetnih programa razvoja. Pokriveno – najbolja forma inflacionog targetiranja. tako da stopa inflacije (od) valute gravitira zemlji vezivanja. Javno se objavljuje eksplicitni inflacioni target za inflaciju koju bi trebalo postići tokom određenog vremenskog perioda.M2.Dakle. 58 . Direktni instrumenti su: a) regulisanje (limitiranje) kamatnih stopa. Direktni instrumenti omogućavaju da se direktno postignu konkretni ciljevi monetarne politike. Neke od karakteristika monetarnog targetiranja su transparentnost monetarne politike i odgovornost CB. Tvrdo vezivanje karakterišu superfiksni devizni kursevi. i brzo sniženje inflacije u nerazvijenim zemljama. Instrumenti monetarne politike (Definicija i podjela)? Instrumenti monetarne politike su sredstva i metode koje Centralna banka primjenjuje da bi održala novčanu masu i strukturu novca i kredita na optimalnom nivou. zatim obuzdavanje inflacije na dugi rok kao i nestabilnost u relacijama između novca. 164. Osnovni tipovi indirektnih instrumenata su: a) operacije na otvorenom tržištu. Vezivanje se odvija po fiksnoj vrijednosti. inflacije i autputa. Nominalno sidro (automatski pilot) predstavlja objavljivanje budućeg kursa ključnih nominalnih varijabli kako bi se uticalo na inflatorna očekivanja. Targetiranje deviznog kursa obuhvata meko vezivanje i tvrdo vezivanje. Inflaciono targetiranje? Inflaciono targetiranje je okvir monetarne politike koji obavezuje Centralnu banku da postigne nisku inflaciju. Monetarno targetiranje? Monetarno targetiranje je stabilizacija je zasnovana na novcu (šire definisani novac .

a taj uticaj na tražnju banaka za likvidnošću svakog dana. Više stope obaveznih rezervi omogućavaju CB da čvršće kontroliše formiranje novčane mase. 3. 168. 166. Direktni instrumenti dobijaju formu regulisanja. intervencije na deviznom tržištu. CB su preko eskontne stope direktno uticale na formiranje strukture kamatnih stopa na razne oblike depozita i kredita na nižem nivou od ravnotežnog. mogao bi da ima uticaj na oštre promjene kratkoročnih kamatnih stopa. Razlika direktnih i indirektnih instrumenata monetarne politike? 1. Sistem prosjeka obavezne rezerve? Ako banke drže manje rezervi nego što se zahtijeva za jedan dan. Direktni instrumenti određuju ili limitiraju kamatne stope ili kredite.b) c) d) e) regulisanje obaveznih rezervi. 2. a indirektni posredno – uticajem na likvidnost banaka i time na njihov potencijal da odobravaju kredite. 4. Drugi oblik je diferencijalna politika kamatnih stopa u kontekstu sprovođenja selektivne kamatne politike. nego što se zahtijeva prije kraja perioda. moraju ovo da nadoknade većim holdinzima rezervi. a indirektni funkcionišu preko tržišta. Direktno (administrativno) regulisanje (limitiranje) kamatne stope? U početku su bili kamatni zakoni kojima se sprječavalo da kamatne stope prekorače određene nivoe. Nešto fleksibilniji pristup je određivanje maksimalne stope na kredite i minimalne stope na depozite.Obavezna rezerva kao instrument monetarne politike? Regulisanjem obaveznih rezervi zahtijeva se od komercijalnih banaka da dio portfelja drže u obliku depozita kod CB. 167. 169. kamatne stope Centralne banke. 165. a indirektni na bilans stanja Centralne banke. banke moraju balansirati svoje pozicije svakog dana. povećanje obaveznih rezervi znači smanjenje ukupne količine novca. Kasnije su CB primjenjivale dva oblika administrativnog regulisanja kamatnih stopa. Direktni instrumenti djeluju neposredno na kredite odobrene od strane banaka. U prvom slučaju. Direktni instrumenti se odnose na bilans stanja komercijalnih banaka. Ukoliko je monetarna baza (primarni novac) nepromijenjena. davanje kredita CB komercijalnim bankama ili diskontne operacije. Selektivna kreditna politika? 59 . Obavezne rezerve su važna determinanta monetarnog multiplikatora povećanje obaveznih rezervi znači povećanje sadašnje stope rezervi. Efikasnost obaveznih rezervi je umanjena finansijskim inovacijama koje smanjuju iznos sredstava rezervi koje depozitne institucije drže kao obavezu. dok indirektni funkcionišu uticajem na uslove tražnje i ponude. Ukoliko nema ovog sistema. odnosno smanjenje monetarnog multiplikatora.

Lombardnim stopama Centralna banka može da kažnjava banke koje nisu dovoljno vješte u upravljanju likvidnošću. prednost dobijaju oni kreditni zahtjevi koji smanjuju uvoz. Centralna banka određuje koje će se HOV zalagati. Smisao ovog instrumenta je da se usmjere sredstva primarne emisije u skladu sa ekonomskom politikom zemlje. Refinansiranje reeskontnim kreditom? Refinansiranje znači odobravanje kredita od strane Centralne banke kreditnim institucijama kroz kupovinu mjenica (rediskontovanje) i odobravanje kredita na osnovu kolaterala (lombardni krediti). ostvarenje funkcije CB poznate kao kreditor krajnje instance. finansiranja špekulativnih poslova na berzi. na osnovu zalaganja hartija od vrijednosti. Takođe. Diskontni mehanizam? Diskontni mehanizam je sredstvo pomoću kojeg institucije . Lombardni kredit je fleksibilniji od klasičnog reeskontnog jer može da se dnevno otkazuje. iako je ona svojstvena bankama. 60 . gradnje luksuznih objekata itd. 3. 171. navodi se da ovaj instrument u sebi sadrži veliku dozu administrativnog regulisanja kreditnog tržišta i primjeren je prije svega zemljama u razvoju. Tako npr. Pristalice su ukazivale da bi ovim instrumentom trebalo obezbijediti adekvatan prostorni i namjenski raspored sredstava primarne emisije i prelivanja novca. smanjuje se tržišno ponašanje i odgovornost banaka u realizaciji njihove poslovne politike u skladu sa osnovnim bankarskim načelima. Lombardna stopa je kamatna stopa po kojoj Centralna banka odobrava komercijalnim bankama kredite za likvidnost. 2. odbrambenu sposobnost zemlje itd. povećavaju izvoz. 4. Time Centralna banka supstituiše imperfektnosti novčanog tržišta i omogućava ostvarivanje najprioritetnijih ciljeva kreditne politike u skladu s ekonomskom politikom zemlje. zaposlenost. 172. odnosno koje je spremna da reeskontuje. ukoliko jemče tri platežno sposobna obveznika i sa rokom najviše 90 dana. davanje signala Centralne banke o namjerama prema tržištu i to promjenom eskontne stope. Reeskontni kredit se gasi prilikom dospijeća prodatih mjenica. 170. CB prihvata mjenice na reeskont ukoliko se radi o dobrim trgovačkim mjenicama. 173. mogu da se zadužuju kod nje. Treće. Prednosti i nedostaci selektivne kreditne politike? Protivnici ukazuju da se ovaj instrument seli kreditnu funkciju u emisionu banku.od kojih se zahtijeva da drže rezerve kod Centralne banke. podsticanje ili destimulisanje zaduživanja promjenom eskontne stope. Prilikom odobravanja reeskontnog kredita banka predaje CB mjenice na eskontovanje. Tradicionalni mehanizam ima nekoliko funkcija: 1.Za razliku od drugih instrumenata monetarno-kreditnog regulisanja koji kvantitativno regulišu količinu novca i kredita ovaj instrument je usmjeren na kvalitativno regulisanje kredita. S druge strane Centralna banka će odbiti ove kreditne zahtjeve zbog: stvaranja zaliha robe. Lombardni kredit i lombardna stopa? Lombardni kredit predstavlja zajam na osnovu zalaganja hartija od vrijednosti. čime se može promijeniti obim rezervi. stvaranje mogućnosti da CB obezbijedi privremenu likvidnost određenoj instituciji koja se suočava sa poteškoćama. koje potiču od komitenata banke.

Zavisno od toga kakva se vodi monetarna politika.s. utvrđuje kao najniža. Efekat operacija na otvorenom tržištu (na količinu novca i na k. 177. i od koje dalje zavisi visina kamate po kojoj će banke odobravati kredite svojim komitentima. kompenzirajuće) se preduzimaju sa ciljem sprječavanja promjena primarnog novca i rezervi banke. regulisanje kretanja kratkoročnih kamatnih stopa vrši se uspostavljanjem koridora. Eskontna stopa je zvanična cijena novca u privredi. Prodajom hartija od vrijednosti od strane Centralne banke smanjuje se obim primarnog novca i sužava se okvir kreditnog potencijala i plasmana banaka. Eskontna stopa se.174. u okviru koridora se određuje raspon između nivoa eskontne stope i lombardne stope. Ovi efekti dolaze do izražaja u finansijskim sistemima u kojima se kamatne stope obrazuju na osnovu tržišnih odnosa ponude i tražnje sredstava. Porast eskontne stope teži da smanji nivo pozajmica banaka od CB što dalje utiče na smanjivanje rezervi likvidnih sredstava banaka i obima primarnog novca (smanjenja tražnje kredita). (ove zadnje dvije rečenice se odnose na uticaj eskontne stope na primarni novac) 175. Eskontna stopa? Eskontna stopa je minimalna kamatna stopa po kojoj su Centralne banke spremne da kreditiraju komercijalne banke. Smanjenje eskontne stope teži da podstakne pozajmljivanje sredstava od strane banaka i dovodi do povećanja obima primarnog novca (porasta tražnje bankarskih kredita). raspon u okviru koridora je veći. 61 . rasta kreditnih potencijala i plasmana banaka što može dovesti do smanjenja tržišnih kamatnih stopa.)? Operacije na otvorenom tržištu preduzimaju se sa ciljem da se izazovu željene promjene u kreditnim tokovima na mikroplanu i promjene određene strukture kamatnih stopa. 176. Kamata na međusobne pozajmice banaka formira se između dva pomenuta nivoa. što može biti praćeno porastom tržišnih kamatnih stopa na kratak rok. pri tome. Defanzivne i odbrambene operacije na otvorenom tržištu? Defanzivne (odbrambene. Kupovina HOV od strane Centralne banke dovodi do ekspanzije primarnog novca. Intervencijama. Koridor kamatne stope? U situaciji kada na raspolaganju nisu državni papiri. Kratkoročne odbrambene mjere su repo i obrnuti repo. odnosno kupovinom ili prodajom HOV kratkog roka. CB vrši kontrolu kretanja u okviru koridora komatne stope. zbog kratkih rokova dospijeća. Ako je cilj restriktivna monetarna politika. a lombardna stopa kao najviša.

izazvanu od bilo koje Centralne banke. Treće. Fridmana vezan za inflaciju: inflacija je uvijek i svuda monetarni fenomen. Uzvratna akcija drugih Centralnih banaka ka povećanju ili smanjenju nijhovih kamatnih stopa bi poništila promjenu kamatne stope. REPO i reverzna transakcija? REPO aranžman predstavlja kupovinu HOV (kolateral) finansijskih institucija (obično banaka) od strane Centralne banke uz dogovor o njihovoj prodaji nazad po fiksnoj cijeni. na unaprijed utvrđen datum. Ova visoka inflacija potvrđuje stav M. predlažu se monetarne i 62 . 181. neophodno je smanjiti stopu rasta i stabilizovati rast stope novca.178. generalno rečeno. Centralna banka bi mogla pridonijeti međunarodnoj koordinaciji deviznih kurseva. 180. 179. 182. Niže kamatne stope bi obeshrabrile kapitalne investicije i rezultirale bi skretanjem kapitala van valute. prodajući jednu valutu iz zvaničnih rezervi i kupujući drugu valutu koju pridodaje rezervama. Dalje. U skladu sa tim.da kupi ili proda valutu. Da bi Centralna banka uticala na devizni kurs na ovaj način. Reverzna transakcija predstavlja prodaju HOV finansijskih institucija (obično banaka) od strane Centralne banke uz sporazum da ih otkupi po fiksnoj cijeni na unaprijed utvrđen datum. a to bi moglo stvoriti tražnju za valutom koja bi ojačala ili stabilizovala vrijednost valute. ako banka kupuje strane valute na tržištu u zamjenu za domaću valutu. Mehanizam kreditnih aukcija? Kreditne aukcije su korišćene u mnogim industrijskim zemljama i zemljama u razvoju u kombinaciji sa ostalim instrumentime monetarne politike. kao i da bi se poboljšala monetarna kontrola. a time i nižem deviznom kursu. Zone monetarne politike? I zona: Visoka inflacija To je bio cjelokupni period XX vijeka. zatim kako bi se unaprijedilo tržište novca. Prelaz na kreditne aukcije i indirektne instrumente posebno je važan u uslovima značajnog priliva stranog kapitala. One koriste kako bi se ojačale tržišno zasnovane monetarne operacije. Dalje. neophodno je da poveća ili smanji razliku kamatne stope između njenih kamatnih stopa na domaću valutu i kamatnih stopa na ostale valute. devizni kurs domaće valute bi trebalo da ojača zbog toga što će banka povećati tržišnu tražnju za domaćom valutom. njena intervencija bi trebalo da pomogne depresiranju vrijednosti domaće valute. jer se kratkoročno omogućava sterilizacija monetarnih efekata priliva stranog kapitala. Intervencije na deviznom tržištu preko kamatne stope? Centralna banka može intervenisati povećavajući ili smanjujući domaće kamatne stope. Veće kamatne stope bi trebalo da privuku kapitalne investicije iz inostranstva. Intervencije Centralne banke na deviznom tržištu zvaničnim rezervama? CB može koristiti zvanične rezerve za intervenciju . Ako banka kupuje domaću valutu prodajući stranu van zvaničnih rezervi.

2. Ovo je logičan korak ka potpunoj iskorišćenosti niske inflacije. zona deflacije od 0 do 3%. II zona: Umjerena inflacija Karakteristična je za razvijene zemlje tokom 70-ih i početkom 80-ih godina. Međutim. koja služi kao automatski pilot). Cilj je ostvariti željeni monetarni target. devizni kursevi se dijele na: 63 . koja zavisi. Nominalno sidro može biti: 1. 183. npr. M2.FED 2. V zona: Duboka deflacija Naduvanost ekonomije u situaciji duboke deflacije može se riješiti ekspanzivnom monetarnom politikom. prvo. Ova strategija se zasniva i na pozitivnim očekivanjima po pitanju inflacije i na pozitivnom pristupu kada je u pitanju anticipacija inflacije.fiskalne reforme. Monetarne vlasti mogu riješiti ovu dilemu postizanjem stope inflacije koja bi bila bliža ovom višem nivou – 2 do 3% i mogla bi stimulativno da djeluje. Stranjak – definicija deviznog kursa? Devizni kurs predstavlja cijenu strane valute u domaćem novcu (indirektno kotiranje). targetiranje monetarnih agregata (M1. M3. odnosno cijenu domaće valute u stranom novcu (direktno kotiranje). drugo. U ovoj zoni (u slučajevima katastrofalne deflacije) se primjenjuje: kada je u pitanju instrument: operacije na otvorenom tržištu 2. od efektivne ponude i tražnje strane valute. Što se tiče monetarnih reformi neophodno je obezbijediti sredstva da bi se postigla određena stopa rasta i obezbijediti veću operativnu nezavisnost Centralne banke. Kada je u pitanju strategija monetarne politike. kada je u pitanju strategija monetarne politike: targetiranje monetarnih agregata. da bi se dugoročno targetirala inflacija. ukoliko postoje očekivanja po pitanju inflacije ona se posmatraju kao prolazna. javljaju se dvije mogućnosti: 1. 184. drugo. od odnosa kupovne snage (vrijednosti) domaćeg novca i valute u kojoj se ovaj mjeri i. Tako je za vrijeme velike ekonomske krize FED primjenio u SAD ekspanzivnu monetarnu politiku što je jedan od glavnih razloga zašto je zaustavljena ta Velika depresija. postavlja se pitanje da li dozvoliti isuviše nisku inflaciju i time zapostaviti druge ciljeve. 1. targetiranje kamatne stope – kratkoročno dejstvo na kamatne stope. implicitno . M4) – koje bi se sprovelo operacijama na otvorenom tržištu kojima bi se uticalo na stopu rasta novca. III zona: Niska inflacija/stabilnost cijena Neophodno je kredibilno nominalno sidro (javno objavljena nominalna varijabla koja služi kao target za monetarnu politiku. Problem se javlja zbog niskih kamatnih stopa. Cilj je ostvariti željeni inflacioni target. Podjela deviznih kurseva? Generalno. eksplicitno IV zona: Niska do umjerena deflacija To je. To znači da su pozitiva očekivanja po pitanju inflacije i. Ekspanzivnim operacijama na otvorenom tržištu (kupovina HOV) može spustiti kamatne stope na donji nivo.

intermedijarne – predstavljaju kombinaciju prethodna dva i koriste se radi fleksibilnijeg vođenja ekonomske politike.. Fiksne: bez posebnog legalnog tendera (zakonskog sredstva plaćanja). 4. Tu se. godina) zajedno sa zlatnim pulom. de facto vezani.. unaprijed objavljeni klizni fiksni kurs. 3. 188. 2. aranžman valutnog odbora. 186. ostvarivanju platnog prometa sa inostranstvom. Fiksni: formalna dolarizacija. uravnotežavanju bilansa plaćanja.. u prvom redu.1. Intermedijarni: konvencionalno fiksno vezanje u odnosu na jednu valutu. Faktori koji utiči na promjene deviznih kurseva? Faktori koji utiči na promjene deviznih kurseva su sledeći: 64 . 187. 5. Intermedijarni: unaprijed objavljena horizontalna zona koja je uža ili jednaka ±2%. 2. Podjela deviznih kurseva po Rajnhartu i Rogofu? Rajnhart i Rogof su devizne kurseve podijelili na: 1. 3. do 1973. Obično ih koriste zemlje u razvoju. fluktuirajuće – nakon perioda zlatnog standarda. ukoliko pod zlatnim standardom podrazumijevamo i period Bretnvudskog monetarnog sistema (1945. misli na ulogu deviznog kursa u: 1. konvencionalno fiksno vezanje u odnosu na korpu valuta. Plivajući: drugo kontrolisano plivanje bez unaprijed determinisanog smjera deviznog kursa. automatskoj raspodjeli roba i kapitala između različitih nacionalnih tržišta. 185. plivajući.. 3. 3. Plivajući režimi: kontrolisano plivanje. 2. fiksne – period zlatnog standarda. unaprijed objavljeno vezanje ili aranžman valutnog odbora. Funkcije deviznog kursa? Devizni kurs u jednoj nacionalnoj privredi može vršiti dosta značajnih funkcija. Podjela deviznih kurseva po Otkeru i Roubu? Babula i Otker-Roub (2002) daju sljedeću klasifikaciju deviznih kurseva: 1. Ne preporučuje se dugoročno korišćenje ovih kurseva. valutna unija. racionalnoj orijentaciji nacionalne privrede u proizvodnji i robnoj razmjeni sa inostranstvom. nivelisanju domaćih i stranih cijena. slobodno plivanje. 2. Nazivaju se još i fleksibilni.

6. 190. uglavnom u tipičnoj formi do I svjetskog rata. mjere monetarne politike. Fiksni (čvrsti) devizni kurs? Ukoliko je cijena deviza utvrđena od strane nacionalnih monetarnih vlasti i ne zavisi od ponude i tražnje radi se o fiksnom ili čvrstom deviznom kursu. • Smanjen rizik u ekonomskim transakcijama sa inostranstvom. a onda su neke karakteristike preuzete u Bretnvudskom monetarnom sistemu. 191.  politika održavanja međunarodne cjenovne i necjenovne konkurentnosti.  politika ekspanzije nacionalnog reprodukcionog procesa. • Olakšava utvrđivanje rentabilnosti investicionih ulaganja. Čvrst devizni kurs imamo i u onim slučajevima kada je dozvoljeno da se kurs kreće u uskim granicama od 2-3% na gore i na dole od zvanično utvrđenog deviznog kursa. • Pozitivno djeluje na sklapanje dugoročnih poslovnih aranžmana sa stranim partnerima. 2. 192. politička situacija 189. Sistem fiksnih zlatnih pariteta . Koji su sistemi fiksnih deviznih kurseva i na čemu se zasnivaju? 1. Fiksni devizni kurs je postojao i u vrijeme zlatnog standarda a njegova visina je bila određena sadržajem zlata u jedinici nacionalne valute.fiksni kurs u odnosu na druge valute održava se intervencijama deviznih vlasti (CB ili valutni odbor) na deviznom tržištu. 3. 65 .utvrđuje se fiksan odnos nacionalne valute prema zlatu (paritet). korišćenje prirodnih resursa. Prednosti i nedostaci fiksnih deviznih kurseva? Prednosti fiksnog (čvrstog) deviznog kursa: • Pouzdana osnova za kalkulacije u uvoznim i izvoznim poslovima. 5.  politika stabilnosti procesa privređivanja i razvoja. stanje platnog bilansa. Sistem fiksnih intervalutarnih odnosa . 2. 8. Ovaj sistem je bio karakterističan za period zlatnog standarda. tempo naučno-tehnološkog procesa. obim spoljne zaduženosti. U novim uslovima se fiksni devizni kurs mogao održati jedino primjenom mjera spoljnotrgovinske i devizne kontrole. 4. visina kamatnih stopa.1. stopa inflacije. 7. Ciljevi politike kursa nacionalne valute? Četiri su osnovne klase ciljeva politike kursa jedne nacionalne valute:  platnobilansna i šire gledano spoljnofinansijska ravnoteža privrede. Karakteristika ovog sistema je intervencija na deviznom tržištu.

Kasnije su se zaduživale kod MMF i na međunarodnim finansijskim tržištima. u većoj ili manjoj mjeri. • Olakšava uravnoteženje platnog bilansa. ne isključivo) pod uticajem ponude i tražnje deviza. Prednosti i nedostaci promjenljivih (fluktuirajućih) deviznih kurseva? Prednosti promjenljivog (fluktuirajućeg) deviznog kursa: • Obezbjeđuje veću autonomnost u vođenju ekonomske politike. prije svega. govorimo o promjenljivom deviznom kursu. • Povećava interes stranaca da drže nacionalnu valutu. Ne deviznom tržištu se uvijek osjeća prisustvo monetarnih vlasti. to znači da bi imala veći priliv deviza. • Smanjuje potrebu držanja velikih monetarnih rezervi. • Slabi efekte monetrane politike. 193. u otvorenom ili prikrivenom vidu. 194. 195. Kako se platno-bilansna neravnoteža pegla u sistemu fiksnih deviznih kurseva? Zemlje koje su imale deficite u platnom bilansu mogle su. treba naglasiti da je značaj deviznog kursa isuviše veliki za nacionalnu privredu da bi se njegovo kretanje moglo potpuno prepustiti stihijskim promjenama na tržištu. • Sužava prostor za špekulativne transakcije.• Štiti nacionalnu privredu od kratkoročnih i stihijskih poremećaja na svjetskom tržištu. da koriste ranije formirane devizne rezerve kod CB. Nedostaci fiksnog (čvrstog) deviznog kursa: • Nacionalnu ekonomsku politiku podređuje potrebi održavanja datog deviznog kursa. Zato je u definiciji navedeno da se promjenljivi devizni kurs formira uglavnom (znači.plivajući) devizni kurs? Ukoliko se cijena deviza formira uglavnom pod uticajem ponude i tražnje deviza. Dakle. CB bi intervenisale u slučaju deficita kako bi spriječile da devizni kurs probije donju intervencionu tačku. Promjenljivi (fluktuirajući. • Nije potrebna stroga spoljnotrgovinska i devizna kontrola. • Ne obezbjeđuje uravnoteženje platnog bilansa. • Čini nepotrebnim preduzimanje mjera radi usklađivanja nacionalnog nivoa cijena sa nivoom cijena u inostranstvu poštu tu ulogu obavlja sam kurs. po pravilu. Ipak. dolazi do viška deviznih rezervi koje se zatim plasiraju na međunarodnim finansijskim tržištima. CB bi otkupljivale višak deviznog priliva kako devizni kurs ne bi probio gornnju intervencionu tačku. mada se radilo o ograničenim iznosima. fleksibilni. • Dovodi. • Neophodna je stroga spoljnotrgovinska kontrola. 66 . Ukoliko bi zemlja imala suficit platnog bilansa. do precijenjenosti nacionalne valute. • Nameće potrebu držanja većih monetarnih rezervi. • Neophodne su mjere za usklađivanje nivoa cijena u zemlji sa nivoom cijena u inostranstvu.

jer je neophodno da prođe vrijeme da bi se ispeglali uvozno-izvozni tokovi. Kako se platno-bilansna neravnoteža pegla u sistemu fleksibilnih deviznih kurseva? U slučaju deficita. neophodno je da bude realan. Na taj način se likvidira neravnoteža u platnom bilansu. Realan devizni kurs nije značajan samo za tržišnu. • Obeshrabruje zaključivanje dugoročnih poslova sa ino-partnerima. 196. Potcijenjenost može imati i negativne efekte 67 . pa samim tim i njene valute postoji kada zemlja ima deficit u tekućem platnom bilansu koji nije kratkoročnog ili prolaznog karaktera. što omogućava da se ispravno ocijene komparativne prednosti nacionalne privrede. Fundamentalna neuravoteženost? Fundamentalna neravnoteža neke zemlje. • Ne obezbjeđuje postojane kriterijume za ocjenu rentabilnosti investicionih ulaganja. • Povećava se opasnost od kratoročnih spoljnih šokova. a uvoziće se proizvodi čija je cijena relativno viša u zemlji nego u inostranstvu. Nedostaci fluktuirajućeg (promjenljivog) deviznog kursa: • Nema čvrste osnove za kalkulacije o rentabilnosti izvoznih i uvoznih poslova. U praksi ovo stanje nastaje pretežno iz razloga što je u zemlji došlo do značajnijeg porasta cijena i troškova u odnosu na druge zemlje. Niska cijena deviza čini atraktivnim i korišćenje stranih kredita. a restriktivno na uvozne poslove. Realan je onaj devizni kurs koji izjednačava opšti nivo cijena u zemlji sa opštim nivoom cijena u inostranstvu i koji obezbeđuje paritet kupovne moći. 198. Pri realnom deviznom kursu proizvodi čija je cijena u zemlji relativno niža. moći će rentabilno da se izvoze. Potcijenjeni devizni kurs djeluje ekspanzivno na izvozne. • Povećava mogućnost za obavljanje špekulativnih poslova. 199. usled čega je dotadašnji valutni paritet postao nerealan. i koji zemlja nije u mogućnosti da prikrije putem neto priliva/odliva kapitala. što dovodi do poboljšanja platnog bilansa zemlje. devizni kurs bi depresirao i formirao bi se privremeno ispod ravnotežnog deviznog kursa. a ekspanzivno na uvozne poslove. već i za plansku privredu. Uz pomoć realnog deviznog kursa utvrđuje se šta je jeftinije u zemlji nego u inostranstvu. tj. neophodno je da bude na odgovarajućem nivou. Realan devizni kurs? Da bi devizni kurs uspješno obavljao funkcije koje su mu namijenjene. 197. Prema tome radi se o zemlji koja u svom deviznom bilansu ima deficit/suficit koji vrši pritisak na kretanje tržišnog deviznog kursa. • Povećava rizik u ekonomskin transakcijama sa inostranstvom. Precijenjeni i potcijenjeni devizni kurs? Precijenjeni devizni kurs djeluje restriktivno na izvozne. a sredstva dobijena zaduživanjem troše se u inostranstvu jer im je tamo kupovna moć veća. To znači da bi se kapital kretao iz suficitarnih zemalja (u kojima se devizni kurs formira iznad ravnotežnog nivoa) ka deficitnim zemljama.• Sprečava precijenjenost i potecijenjenost nacionalne valute. pa tako postaje sve teže da se postojeći valutni paritet brani putem interventnih operacija centralne banke na deviznom tržištu.

odnosom kovničkih stopa . 3. novčanice koje su cirkulisale u opticaju pored zlatnika bile su konvertibilne (zamjenjive) za zlato. to je sve dovodilo do automatskog izjednačavanja odnosa vrijednosti domaćeg novca na domaćem i inostranom tržištu. tako i pri kupovini deviza.što je intervalutni zlatni paritet. 200. Određivanjem i održavanjem različitih deviznih kurseva za pojedine vrste transakcija. Višestruki devizni kurs? Ako se istovremeno primjenjuje više deviznih kurseva. Svi privredni subjekti se nalaze u istoj poziciji kako pri prodaji. ograničavanje uvoza. Višestruki devizni kursevi mogu postojati samo u zemljama u kojima postoje devizne kontrole. odnosno osnova valutnog pariteta ili deviznog kursa bila je količina zlata koju je sadržavala ili predstavljala svaka nacionalna novčana jedinica . za sve grane. podstiče se ostvarenje određenih ekonomskih ciljeva u datoj zemlji (podsticanje izvoza. zakonska vrijednost svake nacionalne novčane jedinice bila je izražena u zlatu. 68 . Jedinstven devizni kurs? Ukoliko za sve vrste ekonomskih transakcija sa svijetom važi jedan kurs.naročito ako je izraženija i ako se praktikuje u dužem periodu. Cijena deviza je ista za uvoznike i za izvoznike. odnosno slobodan promet deviza. Devizni kurs u zlatnom standardu (uslovi za formiranje dk)? Osnovni uslovi koji su omogućavali način formiranja deviznog kursa u vrijeme zlatnog standarda: 1. 2. Dolazi do supstitucije uvoza domaćom proizvodnjom i tamo gdje bi uvozni proizvodi bili jeftiniji od domaćih kada bi se primjenjivao realan devizni kurs. unapredjenje turizma i slično). 4. Objektivna intervalutna vrijednost novca. To znači da je odnos vrijednosti dvije valute bio predstavljen odnosom količine zlata. 202. razvoj pojedinih grana. tj. postojao je slobodan izvoz i uvoz zlata. kažemo da se primjenjuje jedinstven devizni kurs. spoljnotrgovinski promet i međunarodno plaćanje. 201. sa različitim rasponima između njih onda je riječ o višestrukim ili diferenciranim deviznim kursevima. za robni i nerobni promet.

203. 204. Teorije o deviznom kursu (podjela. Devizni kursevi u sistemu papirne valute. zaposlenosti. Gornja i donja zlatna tačka? Gornja tačka (izvoza zlata) je ona granica kursa preko koje se dužniku više isplati da podmiri dug slanjem zlata. umanji za troškove prevoza i osiguranja zlata. nacrtati)? Teorije o deviznom kursu Teorija PPP Platno–bilansna teorija Teorija o paritetu kamatnih stopa Monetarna i portfolio teorija Apsolutna verzija Pokriveni kamatni pariteti Fišerovi pariteti Nepokriveni kamatni pariteti Relativna verzija Osnovni Fišerov paritet 69 . Dakle. Umjesto fiksnog kursa nastupaju razne vrste kolebljivih. Donja zlatna tačka se dobija kada se vrijednost valute utvrđene na bazi zlatnog pariteta. fluktuirajućih kurseva. Tržišna cijena neke devize nije mogla preći gornju zlatnu tačku. ako preko gornje granice cijena devize nastavi da raste. dovode do sve veće brige oko stanja njihovih trgovinskih. a ne kupovinom devize. Pritom. 205. U uslovima papirne valute. kao i briga država da ih svjesno regulišu u nedostatku zlatnog samoregulišućeg automatizma. Donja tačka (uvoza zlata) je ona granica kursa ispod koje povjerilac nema interesa da primi devizu. cijena i ostalih ciljeva savremene ekonomske politike. tada se uvoz plaća izvozom zlata jer se ne isplati kupovati devize po tako visokom kursu. niti pasti ispod donje zlatne tačke. a posebno platnih bilansa. negativne implikacije bi bile na stanje proizvodnje. ovo državno regulisanje se javljalo kao nužnost bez koje bi po slobodnom djelovanju zakona ponude i tražnje postojale bezgranične praktične mogućnosti povećanja deviznih kurseva. Devizni kurs u periodu papirne valute? Glavna determinanta deviznog kursa je ponuda i tražnja deviza. već svoje potraživanje nastoji da realizuje u zlatu.

nivo cijena u stranoj zemlji Primjer: Identična robna korpa u zemlji A košta 100 € a u zemlji B 200 $. Prema apsolutnoj varijanti.promjena indeksa cijena u zemlji B 70 . Devizni kursevi dobijeni na osnovu zajedničke korpe valuta važe samo u uslovima ravnoteže.I varijanta Međunarodni Fišerov paritet II varijanta 206. Relativna verzija teorije pariteta kupovne snage (PPP)? Prema relativnoj verziji PPP. Apsolutna verzija teorije pariteta kupovne snage (PPP)? Apsolutna verzija PPP se odnosi na opšti nivo cijena u zemljama između kojih se posmatra formiranje deviznog kursa. ali pod uticajem kratkoročnih faktora dolazi do privremenih devijacija tekućeg od ravnotežnog kursa. promjene ravnotežnih deviznih kurseva jednake su razlici između domaće i strane stope inflacije u određenom periodu za identične korpe roba i usluga. Kod relativne verzije PPP ravnotežni devizni kurs se dobija upoređivanjem promjene vrijednosti korpe izražene u raznim nacionalnim valutama u određenom periodu. Pariteti kupovnih snaga se uspostavljaju kada se izjednače cijene iste robne korpe (sa istim ponderima) u valutama dvije ili više zemalja Apsolutna teorija se može predstaviti na sljedeći način: S = P / P* S – devizni kurs P – nivo cijena u posmatranoj zemlji P* . 207. ravnotežni kurs iznosi 2 $ za 1 €. Relativna verzija PPP se može prikazati na sljedeći način: St+1 = St (P / P*) S – devizni kurs (St – devizni kurs iz prethodnog perioda) P – promjena indeksa cijena u zemlji A P* . Opšti nivo cijena predstavlja ponderisani prosjek svih cijena.

Ukoliko je kamatna stopa u inostranstvu veća nego u zemlji. Teorija kamatnih pariteta ukazuje na analitičke mehanizme formiranja ravnoteže između deviznih kurseva i kamatnih stopa u raznim zemljama (valutama). zatim do rasta deviznog kursa kao i do odliva finansijskih sredstava u inostranstvo. razlikujemo: 1. najveća slabost platno-bilansne teorije se sastoji u tome što se vrši pretjerano pojednostavljivanje efekata deficita. 3. ’Bjekstvo’ fondova u inostranstvo nametnuće potrebu da se kamatna stopa u zemlji poveća. kao i svaka druga cijena. U tržišnoj ekonomiji postoji stanje ravnoteže ukoliko se formira sklad između nivoa kamatnih stopa i nivoa deviznog kursa. Teorija o paritetu kamatnih stopa? Suština kamatnih pariteta je sagledavanje međuodnosa kamatnih stopa i deviznih kurseva. 210. odnosno suficita platnog bilansa. Dakle. Suština ove teorije je u tome da deficit platnog bilansa neke zemlje izaziva veću tražnju za stranim sredstvima plaćanja. zbog čega opada vrijednost domaće valute. Kada je riječ o kamatnim paritetima. 211. platno-bilansna teorija govori o tome da se devizni kurs formira pod uticajem odnosa ponude i tražnje. čime i njena vrijednost jača. čime će se uspostaviti paritet kamatnih stopa. Pokrivene kamatne paritete. Ipak. povećaće se interes da se fondovi u domaćoj valuti pretvore u devize kako bi se ostvario veći prihod. predstavlja ravnotežan devizni kurs koji privremeno može da bude probijen u periodima uspostavljanja nove ravnoteže. na odnos cijena u zemlji i inostranstvu. Koncept pokrivenih kamatnih pariteta? 71 . Platno bilansna teorija? Platno-bilansna teorija objašnjava promjene deviznog kursa isključivo pozitivnim i negativnim saldom platnog bilansa. Na šta ukazuje teorija o paritetu kamatne stope? Posjednici slobodnih finansijskih sredstava nastoje da ih plasiraju uz što veću kamatu. Dakle. Nepokrivene kamatne paritete. odnosno da suficit platnog bilansa zemlje dovodi po rasta tražnje za domaćom valutom. 208. devizni kurs dobijen na bazi promjene stopa inflacije u dvijema zemljama. teorija kamatnih pariteta ukazuje na analitičke mehanizme formiranja ravnoteže između deviznih kurseva i kamatnih stopa u raznim zemljama (valutama). Naime. 209. doći će do veće tražnje deviza. 2.I kod relativne verzije PPP. u suprotnom nastaje neravnoteža između finansijskog i deviznog tržišta koja pokreće tržišne snage u pravcu uspostavljanja nove ravnoteže. Fišerove paritete.

U osnovi portfolio teorije je stav da porast ponude novca utiče na depresijaciju kursa. Prema ovoj teoriji osnovnu determinantu promjena deviznog kursa predstavljaju promjene na finansijskom tržištu. za finansijske aktive istog stepena kreditnog rizika. Dodatna emisija novca obara devizni kurs. Osnovni Fišerov paritet pokazuje da je nominalna kamatna stopa zbir realne kamatne stope i očekivane stope inflacije za period na koji se odnosi kamatna stopa. Takođe utiču i nemonetarne determinante. Ravnotežan devizni kurs (ravnoteža deviznom tržištu)? 72 . dok se kod restriktivne politike devizni kurs uglavnom zadržava na već dostignutom nivou. Portfolio teorija formiranja deviznog kursa? Po ovoj teoriji polazi se od pretpostavke da investitori žele da diversifikuju portfolio i da je finansijska aktiva transaktora sastavljena kako od nekamatonosnog transakcionog novca. pri datom nivou realnog nacionalnog dohotka. 212. gotovo trenutno. Promjene nominalne ponude novca i promjene cijena. Osnovna ideja u brojnim varijantama je da transaktori teže ostvarenju portfolio ravnoteže. tako i od kamatonosnih oblika denominovanih u domaćoj i stranoj valuti. što se objašnjava djelovanjem očekivanja.Koncept pokrivenih kamatnih pariteta objašnjava zatvaranje dispariteta između domaćih i stranih nominalnih kamatnih stopa putem formiranja neravnoteže između spot i terminskog kursa. Ova teorija polazi od stava da je prilagođavanje cijena promjenama mase novca u privredi veoma brzo. Fišerovi pariteti? Fišerove paritete dijelimo na: osnovni Fišerov paritet i na međunarodni Fišerov paritet. Monetarna teorija formiranja deviznog kursa? Po ovoj teoriji devizni kurs je određen odnosom ukupne ponude i tražnje za novcem na različitim novčanim tržištima. 214. posebno racionalnih. 216. Prva varijanta se zasniva na teoriji efikasnih deviznih tržišta. realnih kamatnih stopa i očekivanih stopa inflacije pri postojanju više valuta. 213. devizni kurs vrlo brzo prilagođava promjenama monetarne ponude. koja tvrdi da se putem obimnih špekulativnih transakcija na promtnom i terminskom deviznom tržištu formiraju devizni kursevi koji su dobri pokazatelji budućih promptinh kurseva. pa se zahvaljujući uticaju ponude novca na domaće cijene. utiču na determinisanje deviznog kursa. određena sadašnjim razlikama u kamatnim stopama na finansijskim tržištima u dvije ili više zemalja. Koncept nepokrivenih kamatnih pariteta? Koncept nepokrivenih kamatnih pariteta ima dvije varijante. Druga varijanta se zasniva na međunarodnom Fišerovom paritetu koja tvrdi da je promjena budućeg promptnog deviznog kursa. Međunarodni Fišerov paritet pokazuje međuodnose nominalnih kamatnih stopa. 215. i uticaju cijena na spoljnotrgovinske odnose.

ravnotežni devizni kurs je onaj kurs koji obezbjeđuje ravnotežu platnog bilansa: 1.2000 ASK = 1.Tačka ravnoteže d S Q Količina € Presjek kriva ponude i tražnje određuje ravnotežni devizni kurs (R). naziva se ravnotežni devizni kurs.političkom smislu. Pod pojmom spread se podrazumijeva razlika između kupovnog i prodajnog kursa. U širem ekonomsko .5 pipova Cijena po kojoj ce market maker-i kupiti baznu valutu je BID. Kupovni i prodajni devizni kurs (Spread)? Primjer: USD/CAD=1. a cijena po kojoj će prodati baznu valutu je ASK.2000/1.Devizni kurs pri kojem se obezbjeđuje uravnoteženost platnog bilansa.0005 . 3.2005 SPREAD = 0. 73 . 2. bez abnormalnih trgovinskih i deviznih ograničenja.2005 BID = 1. u dužem vremenskom periodu. 217. odnosno devizni kurs pri koje su ponuda i tražnja deviza ujednačene. uz očuvanje unutrašnje ravnoteže $/€ d – kriva tražnje deviza S – kriva ponude deviza r R .

Crnoberzijanske valute su valute čiji se kurs formira na crnoj berzi nelegalno.Valutni parovi? 4 osnovna valutna para su: EUR/USD. Straight parovi su oni parovi gdje je USD na drugom mjestu u valutnom paru EUR/USD. Transferabilne valute su valute koje mogu da se upotrijebe za plaćanje i u drugim zemljama. i u opticaju služi kao sredstvo razmjene i zakonsko sredstvo plaćanja. Kursevi razmjene valuta zavise od tražnje i ponude odnosnih valuta. 219. Klirinške ili obračunske valute i Crnoberzijanske valute. Pip je najmanja jedinica u kojoj se mjere promjene kurseva. Cross valutni parovi su oni gdje nema dolara kao valute. USD/CAD…itd. USD/JPY. AUD/USD. USD/JPY. o čijoj je valuti riječ. Vrste valuta? Valute dijelimo na: Konvertibilne valute (čvrste) su valute koje.Spread jednak je prodajnom kursu umanjenom za kupovni kurs. 220. osim para USD/JPY (2 decimale). u principu. Klirinške ili obračunske valute su valute pomoću kojih se obavljaju međusobna plaćanja i obračunavanja na bazi međunarodnog dogovora. PIP znači 'percentage in point' (postotak u poenu) a odnosi se na četvrtu decimalnu cifru. Sve valutne kvote. suprotno sa devizno-valutnim i kontrolnim propisima. GDB/USD i USD/CHF. Valute dijelimo na: Konvertibilne valute (čvrste). 74 . 218. Definicija i vrste valute? Valuta je papirni i kovani novac kojeg izdaje država ili banka. Iz razloga sto je dogovoreno da USD bude bazna valuta na internacionalnom tržištu. povezane posebnim dogovorom o valutnom području. ne samo u zemljama koje su sa zemljom. Transferabilne valute. GBP/USD. Nekonvertibilne (meke) valute su valute koje se ne mogu zamijeniti za zlato ili za druge valute i služe isključivo kao sredstvo plaćanja u unutrašnjem prometu. Plaćanja između zemalja obavljaju se u valutama po određenom kursu razmjene. a najčešće je to treća valuta. se navode s četiri decimale iza decimalnog zareza. itd. Reversed parovi su oni valutni parovi gdje je dolar na prvom mjestu u valutnom paru USD/CHF. Nekonvertibilne (meke) valute. Svaka država obično ima svoju valutu. U ovom primjeru Spread iznosi 5 pipova. mogu slobodno da se mijenjaju za zlato ili za svaku drugu valutu i to u neograničenim količinama.

To su potraživanja od druge zemlje koja glase na stranu valutu. To je jedan od glavnih razloga zbog kojeg veliki postotak trejdera preferira poslovati valutnim parovima. 221. _____________________________________________________________________________ _ 3 robna para: USD/CAD. NZD/USD. Vrste deviza? Sa privredno-političkog aspekta. izdato na inostranu valutu ili inostrano tržište. transakcija koje involviraju transfer kupovne snage u inostranstvo. 75 . uvoz robe i usluga. Što su količine kupo-prodajne valute veće. tj. klirinške) glase na kratkoročna potraživanja u inostranstvu. u inostranim sredstvima plaćanja. devize mogu da se grupišu u dvije grupe: 1. Deviza je svako sredstvo plaćanja u inostranstvu koje glasi na stranu valutu (mjenica. čvrste. nalog za isplatu). Slobodne devize (konvertibilne. a u pitanju su potraživanja koja bi mogla da se koriste samo za dogovorne vrste plaćanja . zdrave) su potraživanja u inostranstvu. ček. U takve transakcije spadaju: 1. Devize su sredstvo međunarodnih plaćanja. AUD/USD. 222. U sadašnjim uslovima. stečena po bilo kojoj osnovi i bez obzira na način raspolaganja. Vezane devize (meke. sa makro-ekonomskog aspekta. utoliko su manje šanse da neko na tržištu može manipulisati njenim kursom.U trgovini devizama od velikog su značaja količine. kojima bi njihovi vlasnici mogli da raspolažu slobodno za plaćanje potraživanja u zemlji ili za plaćanja u nekoj drugoj zemlji. Tražnja devizama (grafik i transakcije)? Tražnja deviza dolazi od stavki platnog bilansa koje odražavaju obaveze zemlje da izvrši određena plaćanja prema inostranstvu. 2. 223. Definicija deviza (više od dvije)? Devize kao potraživanja u inostranoj valuti predstavljaju specifičnu robu koja se kupuje i prodaje na deviznom tržištu. u takvim vrstama inostranih sredstava plaćanja. devize su potraživanja koja posjeduje jedna nacionalna privreda u valutama drugih nacionalnih privreda (drugih zemalja).

2. Ponuda deviza (grafik i transakcije)? Ponuda deviza dolazi od aktivnih stavki platnog bilansa i odražava plaćanja inostranstva prema zemlji. 76 . 3. izvoz roba i usluga. porastom nacionalnog dohotka obično dolazi do porasta uvoza koji formira veću tražnju za devizama (vidjeti grafik). 224. U transakcije koje vode formiranju ponude deviza spadaju: 1. jednostrani transferi.deviznim kursom. izvoz kapitala Tražnja za valutama varira inverzno sa cijenom . plaćanja ne ime kamata i dividendi. 4. Viši devizni kurs strane valute destimulativno djeluje na tražnju za takvom valutom. $/€ d* d Količina € Ili.

primanja na ime kamata. finansiranje strane trgovine. Definicija deviznog tržišta (Lipfert)(uži i širi pojam deviznog tržišta)? Pod užim pojmom deviznog tržišta obično se podrazumijeva organizovan susret ponude i tražnje deviza. a širi pojam uključuje i atribut sistematskog susretanja. Podjela deviznih tržišta? U funkcionalnom smislu. devizna tržišta se mogu podijeliti na četiri kategorije: promptna (osnovna). $/ € S S 225. devizne špekulacije. devizno tržište obuhvata konverziju kupovne snage od jedne valute u drugu. 227. terminska. fjučers i opcijska. 4. Porast deviznog kursa stimulativno djeluje na izvoz. Funkcije i zadaci deviznog tržišta? Devizno tržište ima sljedeće osnovne zadatke i funkcije.porastom deviznog kursa dolazi do porasta ponude deviza.2. jednostrani transferi . uvoz kapitala. trgovanje opcijama u stranoj valuti i fjučers ugovorima. Omogućava vlasnicima deviza da ih pretvore u nacionalnu valutu. a u užem smislu samo kupovinu i prodaju deviza za domaću valutu ili za druge vrste deviza. 3. Ponuda deviza varira sa promjenama deviznog kursa . odobravanje kredita denominovanog u stranu valutu.primanja. bankarske depozite strane valute. Lipfert pod deviznim tržištem u širem smislu podrazumijeva kupovinu i prodaju deviza. deviznu arbitražu. a drugim licima da nabave odgovarajuća sredstva za plaćanje u inostranstvu. 77 . odnosno svojim djelovanjem: 1. dividendi. kao i valutne svopove. Količina € 226. Šire definisano.

uspostavljanjem konvertibilnosti evropskih valuta dolazi do formiranja tržišta eurodolara. 2. 5. dozvoljene oscilacije. subjekti deviznog tržišta. sa osnovnim zadatkom efikasnog obavljanja međunarodne trgovine. 4. Smisao intervencije je u nastojanju da se obezbijedi stabilnost deviznog kursa i pruži pomoć bankama u vezi sa usklađivanjem ponude i tražnje deviza. 3. 3. 229. uvoznici i izvoznici uzeti u najširem značenju te riječi. Davanju kredita za spoljnu trgovinu . 2. Jedna od osnovnih funkcija deviznog tržišta sastoji se u formiranju realnog deviznog kursa. devizni brokeri ili senzali i 5. 78 . tržišnost. Usklađuje zahtjeve za prodaju deviza sa zahtjevima za njihovu kupovinu. CB Normalno funkcionisanje deviznog tržišta u velikoj mjeri je uslovljeno odgovarajućom intervencijom CB. na kome se ostvaruju značajni tokovi kredita. sami poslovi kupoprodaje deviza. način formiranja kursa. Omogućava obavljanje deviznog prometa sa inostranstvom. 4. tri osnovne funkcije deviznog tržišta sastoje se u: 1. terminski ugovor. 3. Prema Živančeviću subjekti deviznog tržišta su: 1. 2. Subjekti na deviznom tržištu? Devizno tržište je sistem privatnih banaka. Institucionalne pretpostavke funkcionisanja deviznog tržišta? Da bi devizno tržište moglo da postoji i funkcioniše neophodno je postojanje odgovarajućih institucionalnih pretpostavki od kojih su najvažnije: 1. Usklađuje ponudu i tražnju posredstvom deviznog prometa u zemlji i deviznog prometa sa inostranstvom. 3.iz jedne zemlje u drugu i iz jedne valute u drugu. Pribavljanju olakšica za osiguranje od deviznog rizika – Npr. i centralnih banaka preko kojih domaćinstva. _____________________________________________________________________________ _ Prema Kindlbergeru. tržištu. mjere intervencije CB na dev. rezidenti i nerezidenti. Transformisanju kupovnih sredstava . druga fizička i pravna lica. ili druge nacionalne valute. odnosno kupoprodaja deviza po kursu koji se formira na bazi ponude i tražnje.2. deviznih dilera i brokera. 228. firme i države kupuju i prodaju devize. 4.

Tipovi transakcija na deviznom tržištu? 1. ali i za kapitalne. Faktori razvoja deviznog tržišta? Usljed globalizacije robnih i finansijskih tržišta dolazi do razvoja deviznih tržišta. a cilj je sticanje kapitalne dobiti. s tim da se nalaze u raznim zemljama (valutnim područjima). Arbitražne transakcije. Uloga banaka na deviznom tržištu? Glavni učesnici na deviznim tržištima su komercijalne banke (90-95% svih transakcija). čime se mijenja valutna struktura u portfoliju deviznih transaktora.neto kupovina/prodaja neke valute. a mogu se javiti u ulozi deviznih dilera i deviznih brokera. Još jedna inovacija koja je uticala na devizno tržište je razvoj privatnih sistema za kliring i saldiranje. Jezgro deviznog tržišta na međunarodnom planu je interbankarsko tržište na kojem učestvuju samo velike komercijalne banke koje obavljaju devizne transakcije između sebe. 231. 2.230.tržišni trasfer rizika promjene deviznog kursa . Ove transakcije sadrže devizni rizik.promptna kupovina i prodaja neke valute u cilju sticanja dobiti iz razlika u cijeni na raznim deviznim tržištima u svijetu (obično vrše specijalizovane banke). Još jedan važan faktor je brzi razvoj komjuterskih i telekomunikacionih tehnologija čime se neuporedivo brže prenose relevantne informacije i elektronski novac. Da bi se na vanberzanskom tržištu obezbjeđivalo stalno formiranje deviznih kurseva. neophodno je postojanje market mejkera .velikih komercijalnih banaka koje na zahtjev neke druge banke moraju u svakom momentu da ponude dvije kotacije za istu valutu kao i količine te valute koju su spremne da kupe i prodaju. Hedžing transakcije .odbrambeni tip transakcija u kojima uglavnom učestvuju kompanije koje se bave izvoznim ili uvoznim poslovima. 232. 79 . Špekulativne transakcije . 3. Bitan faktor koji je uticao je porast zemalja koje su uspostavile valutnu konvertibilnost prije svega za tekuće transakcije.

233. Faktori razvoja deviznog tržišta? Usljed globalizacije robnih i finansijskih tržišta dolazi do razvoja deviznih tržišta. ponuda ili tražnja deviza mogu se korigovati intervencijom Centralne banke. Kada je veća ponuda deviza. Centralna banka interveniše na deviznom tržištu prodajom deviza iz monetarnih rezervi. 234. Centralna banka otkupljuje višak ponude deviza nacionalnom valutom. Intervencije Centralne banke na deviznom tržištu (grafik)? $/€ d S r r1 R Ravnoteža na deviznom tržištu d S Q1 Q Q2 Količina € Ako je na deviznom tržištu tražnja za devizama veća od ponude. to obično znači da zemlja ima deficit tekućeg platnog bilansa. Još jedna inovacija koja je uticala na devizno tržište je razvoj privatnih sistema za kliring i saldiranje. ali i za kapitalne. Da bi se održao devizni kurs na određenom nivou. Bitan faktor koji je uticao je porast zemalja koje su uspostavile valutnu konvertibilnost prije svega za tekuće transakcije. 80 . Još jedan važan faktor je brzi razvoj komjuterskih i telekomunikacionih tehnologija čime se neuporedivo brže prenose relevantne informacije i elektronski novac. Razliku ponude i tražnje deviza Centralna banka može popuniti intervencijom monetarnim rezervama. U slučaju kada je tražnja za devizama veća od ponude.

devizni kurs domaće valute bi trebalo da ojača jer će se povećati tržišna tražnja za njom. 4. £ i zlata. 2. 237. trebalo bi da se pomogne depresiranju vrijednosti domaće valute. Da bi se na ovaj način uticalo na devizni kurs. a mogu se javiti u ulozi deviznih dilera i deviznih brokera. 81 . što predstavlja metalni paritet.velikih komercijalnih banaka koje na zahtjev neke druge banke moraju u svakom momentu da ponude dvije kotacije za istu valutu kao i količine te valute koju su spremne da kupe i prodaju. 236. Sve zemlje su vezale svoje valute za $ i zbog toga je $ sidro sistema. ali je promjena nominalne vrijednosti mogla da bude samo uz dozvolu MMF. tj. Interventne operacije Centralne banke na deviznom tržištu? Glavna uloga centralne banke na deviznom tržištu je da utiče na vrijednost svoje valute u cilju dovođenja deviznog kursa bliže onom nivou na kojem misli da bi kurs trebalo da bude. dok bi niže kamatne stope obeshrabrile kapitalne investicije i odvukle kapital van valute. što znači i niži devizni kurs.80 $/£ pokazuje kako je £ vezana za $. a 2. a preko $ za zlato. b) CB može da interveniše na deviznom tržištu povećavajući ili smanjujući domaće kamatne stope: Veće kamatne stope bi trebalo da privuku kapitalne investicije iz inostranstva. već sistem „konvencionalnog vezanja“. na osnovu konvencije (sporazuma). Bretnvudski sistem – odnos ključnih valuta i zlata? Bretnvudski sistem je uspostavio vezu između: 1. jer se paritet može mijenjati uz dozvolu MMF. Prema tome. Sve valute u Bretnvudskom sistemu (izuzev zlata) su vezane jedna za drugu. Da bi se na vanberzanskom tržištu obezbjeđivalo stalno formiranje deviznih kurseva. SAD su vezale $ za zlato po paritetnom kursu: 35$ za troj uncu. Uloga banaka na deviznom tržištu? Glavni učesnici na deviznim tržištima su komercijalne banke (90-95% svih transakcija). Ako kupuje strane valute na tržištu u zamjenu za domaću. Jezgro deviznog tržišta na međunarodnom planu je interbankarsko tržište na kojem učestvuju samo velike komercijalne banke koje obavljaju devizne transakcije između sebe. ali i za zlato preko $. neophodno je da CB poveća ili smanji razliku kamatne stope između njenih kamtnih stopa na domaću valutu i kamatnih stopa na ostale valute. ovo nije klasični sistem fiksnih deviznih kurseva. DM i £.235. Dva su metoda kojima CB može da interveniše: a) Koristi zvanične rezerve da interveniše – kupi ili proda valutu: Ako kupuje domaću prodajući stranu valutu van zvaničnih rezervi. DM i zlata i 3. neophodno je postojanje market mejkera . s tim da se nalaze u raznim zemljama (valutnim područjima).20 DM/$ pokazuje kako je DM vezana za $. što bi moglo da stvori tražnju za valutom.

1967. 1972. već sistem „konvencionalnog vezanja“. Ovaj sporazum je potpisala „grupa 10“. Ustanovljene su nove paritetne vrijednosti sa širim zonama oscilacija (±2. sve zemlje su vezale svoje valute za dolar i zbog toga je dolar sidro sistema. godine. tj. Zbog svih ovih problema napušta se zlatni pul 1968. Znači. jer se paritet može mijenjati uz dozvolu MMF. Međutim. Cilj je bio održanje deviznih vrijednosti valuta ovih zemalja unutar zone ±2. ali je promjena nominalne vrijednosti mogla da bude samo uz dozvolu MMF. godine napušta se i Smitsonianski sporazum. 240. Prema tome. ali i za zlato preko $. . a da se ne odrazi i na zlato. dolazi do znatne ekonomske ekspanzije SAD koja je bila povezana sa problemom inflacije i pojavio se strah da će devalvirati dolar. aranžman „Zmija u tunelu“ prva je napustila Velika Britanija 1972.25%. ali dolar nije konvertibilan za zlato. Konvencionalno vezanje kod Bretnvudskog sistema? Sve valute u Bretnvudskom sistemu (izuzev zlata) su vezane jedna za drugu. jer je došlo do povećanja deficita SAD. a od 1973. to se nije moglo odraziti na tokove. plan „Zmija u tunelu“.25%). Uporedo sa ovim sporazumom. Dakle. godine. Zbog problema na deviznim tržištima. šest zemalja članica Evropske ekonomske zajednice objavilo je. javljaju se problemi. 82 . na osnovu konvencije (sporazuma). problemi su se javili i se drugim valutama. ali da ovi mogu da budu korigovani ukoliko je u nekoj zemlji prisutno stanje fundamentalne neravnoteže 1. godine dolazi do korekcije Bretnvudskog sistema i uvodi se Zlatni pul. Zlatni pul? 1960. ovo nije klasični sistem fiksnih deviznih kurseva. 239. godine devalvirala je funta i stvorila gubitak na dio holdinga koji je bio u funtama. Smitsonianski sporazum i plan ’zmija u tunelu’? Do Smitsonianskog sporazuma dolazi jer je bilo je neophodno preurediti sistem deviznih kurseva unutar Bretnvudskog sistema. Međutim. S obzirom da je podloga svega bilo zlato. 1960. godine. Pojavile su se špekulacije da će doći i do devalvacije dolara. SAD i mnoge evropske zemlje su počele kolektivno da intervenišu na deviznom tržištu sa ciljem da se održi dolarska cijena zlata i obezbijedi stabilnost sistema deviznog kursa.238. generalna ideja sistema je bila koncept fiksnih kurseva. Ovaj sistem je sličan Bretnvudskom sistemu.

a intervencije su bile usmjerene ka njihovim valutama. Zlato se direktno ne upotrebljava kao sredstvo međunarodnih plaćanja. u smislu intervencije. Sporazum u Plazi i Luvru (nakon sloma Bretnvudskog sistema)? Ako je pitanje sporazumi kod sprovođenja plivajućih deviznih kurseva? – ubaciti i ovu rečenicu: 1976. MMF je postavljen kao svjetska ustanova koja treba da “vodi” međunarodni monetarni sistem. koji je omogućio da svaka zemlja slobodno utvrđuje odnose prema drugim valutama. Sistem zasnovan na bretnvudskoj konferenciji podrazumijeva jedan kodeks ponašanja čije odredbe u mnogo čemu sadrže elemente zlatnog standarda. odnosno „grupa 7“) je potpisala sporazum Plaza. Koncept Bretnvudskog sistema? Očekivanja od stvaranja ovog međunarodnog monetarnog sistema išla su u pravcu olakšanja pune zaposlenosti i stabilnosti cijena uz održavanje spoljne ravnoteže bez ograničenja u međunarodnoj trgovini. Dogovor se sastojao u tome da se izvrši koordinirana aktivnost. nakon intervencija iz 1985. njegova isuviše jaka vrijednost. tj. kada je u središtu zlato. Uloga i značaj zlata u Bretnvudskom sistemu? Bretnvudski monetarni sistem se zasnivao na zlatno-deviznom standardu. Tema rasprave je bio dolar. 242. rezervnim valutama. Međutim. da bi se spustila vrijednost dolara. godine je potpisan sporazum u Luvru kojim je utvrđeno da je. jer se uz zlato i konvertibilne valute uvažavaju kao ravnopravne komponente monetarnih rezervi. ali sa fleksibilnijim mehanizmom. a dolar kao centralna svjetska valuta oko koje (poput satelita) kruže sve ostale valute. poštujući suverenitet članica u vođenju njihove monetarne politike. u međunarodnim plaćanjima postaje suvišno i pomalo gubi i eksterne monetarne funkcije. devizna vrijednost dolara opala na nivo koji je spojiv sa ekonomskim fundamentalnostima. i koji se zasniva na djelovanju tržišnih zakonitosti i intervenciji. a deviznovalutni kursevi se definišu u zlatu i tzv. što je dovelo do značajnih promjena vrijednosti valuta pojedinih zemalja. gdje je dolar supstitut zlata. „grupa 5“ (grupa 5 najrazvijenijih zemalja. 1985. pa se ovaj standard svodi na zlatno-dolarski. godine. 243. u to vrijeme je samo dolar bio neograničeno konvertibilan u zlato na zahtjev spoljnih rezidenata. već je potrebno prvo prodati zlatne poluge za neku valutu (devizu) da bi se obavilo plaćanje. Sprovedene su intervencije koje su imale zadovoljavajuće rezultate. godine dolazi do sporazuma u Jamajci. Zlato uglavnom služi kao sredstvo državnog i privatnog tezaurisanja. Ovako koncipiran monetarni sistem se može predstaviti kao sistem paralelnih koncentričnih krugova. godine. Bila je potrebna intervencija samo da bi se osigurala stabilnost deviznog kursa. Izgrađen je novi sistem fleksibilnih deviznih kurseva koji se zove „kontrolisano (prljavo) plivanje“.241. Bretnvudski monetarni sistem se zasnivao na zlatno-deviznom standardu. 1987. Donešena je odluka o obnavljanju međunarodnog monetarnog sistema i o osnivanju MMF-a. 83 .

Uloga i značaj dolara u Bretnvudskom sistemu? Bretnvudski monetarni sistem se zasnivao na zlatno-deviznom standardu. Nedostaci Bretnvudskog sistema? Bretnvudski sistem je ispoljavao sledeće nedostatke: 1. regulisanje pariteta nacionalnih valuta i očuvanje međunarodne likvidnosti.244. Dolarski krediti inostranim partnerima nisu sužavali monetarni potencijal SAD. gdje je dolar supstitut zlata. najsažetije. 2. Ako držaoci rezervnih valuta vrše konverziju dolara u zlato radi sigurnosti. čija je veza sa zlatom bila sve više nerealna. U to vrijeme je samo dolar bio neograničeno konvertibilan u zlato na zahtjev spoljnih rezidenata. sirovinskih i agrarnih proizvoda. 245. 84 . Posebna odgovornost je na inflacionoj makroekonomskoj politici SAD slabeći tržišnu poziciju dolara na valutnim berzama. pomaže zlatu i nadoponjuje ga. i ostale konvertibilne valute postaju posredno zamjenjive u zlato. može definisati kao skup pravila i mehanizama koji utiču na izbor ili određivanje međunarodnih platnih instrumenata. 246. 247. To je značilo platnobilansne suficite u razvijenim zemljama. Destabilizujući karakter Bretnvudskog sistema? Dva faktora su imala destabilizujući karakter na sistem: 1. dolarska sredstva Centralne banke u sastavu monetarnih rezervi su često potrebna za intervenciju na deviznom tržištu. barem dok se nije zahtijevala koverzija dolara u zlato ili dok se dolari nisu transferisali u druge zemlje. a svođenje monetarnih rezervi na pretežno jednu valutu značajno olakšava mnogobrojne novčane transakcije. pa se ovaj standard svodi na zlatno-dolarski. Kroz eksternu zamjenjivost dolara u zlato. Početkom 70-ih desio se talas svjetske inflacije i povećani rast cijena industrijskih. gornji paritet zlato-dolar postajao je sve manje kredibilan jer su SAD vodile ekspanzivnu fiskalnu i monetarnu politiku. Međunarodni monetrani sistem (MMS) .definicija? Međunarodni monetarni sistem se. dolar deponovan u banci donosi kamatu. kupujući velike iznose dolara. 3. Niz “tehničkih” momenata su pogodovali da se dolar učvrsti kao svjetska valuta. vrši se direktan udar na ključnu komponentu monetarnog sistema i cijela konstrukcija počinje da se ruši. 2. U drugoj polovini 60-ih. Naime. Neprekidno pogoršavanje strukture svjetskih rezervi jer ekspanzija monetarnih rezervi znači i degresiju konvencionalnih zlatnih rezervi (zaostajanje proizvodnje). faktički branile fiksne devizne kurseve svojih valuta prema dolaru. Ovako stečene devizne rezerve ulaze u kreditnu bazu zemalja dužnika i podstiču inflatorne procese na međunarodnom tržištu. Njihove CB su.

SAD su određenim mjerama uticale na sniženje vrijednosti kursa dolara i tako iz inostranstva ponovo prelile više vrijednosti. slična emisionoj banci. Robert Trifin predlaže MMS zasnovan na međunarodnoj valuti koju bi emitovala jedna međunarodna banka. Povećanje međunarodne likvidnosti u skladu sa potrebama. ULOGA . SPV nisu novac u realnom značenju te riječi . Uloga dolara u reformi međunarodnog monetarnog sistema? U poslijeratnom periodu SAD su koristile potrebu za dolarima (“glad za dolarima”) i nastojale da svijet pretvore u dolarsku zonu. Žak Rufo je predložio da se monetarni sistem vrati na zlatno važenje čime bi se uspostavili pariteti između nacionalnih valuta kao i ravnoteža platnog bilansa. prije svega usljed nekontrolisanih emisija dolara kroz visoki dolarski deficit platnih bilansa SAD. Poslije 1972. čineći ih uporedivim i međusobno razmjenjivim posredstvom međunarodno priznatog ekvivalenta.Ipak. a same da igraju ulogu Centralne banke. koja mogu da zamijene za potrebne devize. odnosno kreditnog novca jer se praktično radi o kreditu koji uživaju zemlje koje su dobile SPV. a cilj je bio da zadovolje dugoročne globalne potrebe za međunarodnom likvidnošću. 250. Predlozi reforme međunarodnog monetarnog sistema (MMS-a)? Na trećem zasijedanju UNCTAD-a 1972. U fazi kada je došlo do prekomjerne emisije dolara. SPV su trebala da zadovolje dva zahtjeva: 1. 85 . 2.Specijalna prava vučenja su prvi put emitovana 1970. 249. jer su u zamjenu za nju dobijale više vrijednosti iz inostranstva. godine uslijedio je nagli porast međunarodne likvidnosti. Zatim je uslijedio relativan pad udjela SPV u ukupnoj strukturi svjetskih monetarnih rezervi. ovo je definicija koja obuhvata tehnička pitanja. 4. 248. međunarodnog kretanja kapitala. a međunarodni monetarni sistem ima daleko širi značaj. Specijalna prava vučenja – definicija i uloga u reformi MMS? SPV su vrsta kredita. a u krajnjoj instanci i na određeni razvoj u svjetskoj privredi. 2. Vlada Žiskar D’estena predložila da se dolar zamijeni sa kolektivnom rezervnom jedinicom (CRU). MMS olakšava uspostavljanje ekonomskih odnosa između država koje se služe različitim valutama. Naime. mada to djelovanje nije nezavisno od određenih političkih i ekonomskih uticaja moći. sistem utiče na razvoj svjetske trgovine. Osiguranje pouzdanog zajedničkog denominatora u kojem će nacionalne valute iskazivati vrijednost. Kasnije je zaista cijeli svijet prihvatio dolar i tada su SAD vodile promjenljivu politiku kursa dolara. Takođe. pa je tek 1978. Kada je taj kurs počeo da smeta izvoznoj ekspanziji. 3. Šarl De Gol je tražio da se sistem vrati na klasične osnove sa zlatom u ulozi “stabilizatora sistema”. već je riječ je o vještački stvorenoj aktivi koja se koristi u međunarodnim plaćanjima. SAD su nastojale da održe precijenjeni kurs svoje valute. godine pažnju su privukli sladeći predlozi reforme međunarodnog monetarnog sistema: 1. godine postala punovažna odluka o otvaranju novog kontigenta SPV. godine.

godine kada je Britanija. Belgije. Osnovni ciljevi Sporazuma su bili: 1. i viška sredstava plaćanja kod drugih zemalja članica u njihovom međusobnom platnom i obračunskom prometu. prelazak na multilateralni sistem plaćanja. 2. kao valutni sporazum između Francuske. Italija i Poljska). čiji je cilj bio održavanje zlatnog standarda pri nepromijenjenim valutnim kursevima. između 17 zemalja članica OEEC. Italije i Švajcarske. zavela oštra devizna ograničenja. Evropska platna unija? Evropska platna unija je osnovana sporazumom iz 1950. a osnovale su je neke zemlje bimetalističke valute. a cilj je bio: 1.251. Holandija. držale su veći dio monetarnih rezervi u Londonu i obračun međunarodnih plaćanja vršile preko Londona u funtama. godine u Londonu je potpisan sporazum o formiranju tzv.5:1 (suodnos cijene srebra i cijene zlata). Raspao se 3 godine nakon što su zemlje članice počele da uvode devizna ograničenja. Latinska kovnička unija se raspala iz razloga raspada bimetalizma uopšte i raskinuta je kao neefikasna ugovorom 1927. Latinska kovnička unija? Latinska kovnička unija je prvi pokušaj valutnog sporazumijevanja (1865). Zemlje članice Unije su mogle slobodno kovati zlatni i srebrni novac poštujući pritom suodnos od 15. otklanjanje nedostatka sredstava plaćanja kod jednih. 254. održavanje fiksnog odnosa između cijene zlata i srebra. Zadržao se do 1939. Zlatnog bloka (Belgija. formiranje jedinstvenog valutnog pariteta i 2. Evropska platna unija je prestala da postoji nakon što je 1958. godine. 255. uključujući i Jugoslaviju. Sterlinški blok? Zemlje članice Sterlinškog bloka. Švajcarska. postepen prelazak na konvertibilnost valuta zemalja članica. 252. Evropski monetarni sistem (EMS) – definicija i ciljevi? 86 . godine veći broj članova Unije prešao na valutnu konvertibilnost. Zlatni blok? 1933. koja je imala koristi od bloka. 253. 3. Francuska. zatim održavanje “pravila igre” zlatnog stndarda kao i međusobno pomaganje zemalja članica pri održavanju valutnih kurseva.

ERM su zato napustile lira i funta. može koristiti CB koja ima deficit platnog bilansa.članica je dužna da interveniše na deviznom tržištu i to u valutama članica. Pri tome zemlja prodaje jaku valutu.na donjoj intervencionoj tački . zemlja sa slabom valutom . Krajnji smisao mehanizma EMS bio je da se preko valutne i ekonomsko-finansijske integracije obezbijede povoljniji uslovi za tržišno-orijentisani dugoročni ekonomski razvoj u regionu. To su intramarginalne intervencije koje se mogu obaviti jedino na osnovu sporazuma između Centralnih banaka čije su valute slabije (jače). Mehanizam intervencija na deviznom tržištu? Kada devizni kurs pojedine valute dostigne granice mogućih oscilacija . marka nije revalvirala. Izuzetno. Bilo je normalno da marka zbog toga revalvira.EMS je stupio na snagu 1979. Izuzev marke. a uslovljen je ekonomskom politikom na predlog Savjeta ministara EZ. valute su potpale pod špekulativni pritisak jer se smatralo da su bile precijenjene. ECU kod Evropskog monetarnog sistema? (isto što i EKI) ECU je centar EMS i predstavlja sastavni dio monetarnih rezervi članica. Mehanizam EMS sačinjavali su: ECU. zemlje sa manje stabilnim valutama (Britanija. tj. ECU je obračunska jedinica i sredstvo međusobnih obračuna i plaćanja između centralnih banaka zemalja članica. ali ne i ostale valute. sa ključnom ulogom fiksnih deviznih kurseva. Ipak. Kad god bi kapital izlazio iz SAD prelazio je u marke. Kreditni fond omogućava i finansiranje deficita platnog bilansa. Kratkoročni kredit. Zemlje članice su se obavezale da održavaju stabilnost bilateralnih deviznih kurseva uz maksimalne oscilacije od ±2. 257. a početna vrijednost bila je jednaka vrijednosti jedinice SPV. Ukoliko CB koja treba da vrši interventnu prodaju deviza. Svop aranžmanom. a sa rokom od 9 mjeseci.25% u oba pravca.može doći do jake valute. 259. Italija) mogu privremeno da koriste aranžman sa zonom oscilacije od ±6%. a suština je bila stvaranje zone monetarne stabilnosti grupe evropskih zemalja. 87 . Uloga marki i problemi evropskog monetarnog sistema? Zbog specifičnog odnosa dolara i marke. valutu koja se nalazi na gornjoj intervencionoj tački. 256. Uloga kreditnog aranžmana kod evrospkog monetarnog sistema (EMS)? Centralne banke mogu da intervenišu i prije dostizanja limitnih tačaka. EMS je bio zasnovan na marki. 258. koji nije uslovljen (osim konsultacija sa organima EEZ). nema dovoljno deviznih sredstava. odnosno EUA. Vrijednost ECU je određena na principu basket tehnike. predviđeni su kreditni mehanizmi koji omogućavaju kratkoročne interventne operacije. Srednjoročni kredit može da koristi ona zemlja koja ima platno bilansne poteškoće ili ih sa izvjesnošću očekuje. godine.donju ili gornju intervencionu tačku . ali su ostale valute devalvirale. mehanizam intervencija na deviznom tržištu i kreditni aranžmani. Namjera je bila da se putem fiksnih kurseva stvori osnova za veći stepen konvergencije makroekonomskih politika i ekonomskih performansi u članicama. Prva kreditna linija je svop aranžman do 45 dana. Prva kreditna linija je svop aranžman do 45 dana.

revalvirale su pezeta, eskudo i irska funta, a svoje vezivanje su otkazale Finska, Norveška i Švedska. Očito da je poremećaj njemačkih finansija, ujedinjenjem, poremetio funkcionisanje regionalnog monetarnog sistema. EMS je formalno ostao na snazi jer je granica fluktuiranja kurseva unutar ERM proširena ±15% što je svako mogao da održava.

260. Faze stvaranja evropske monetarne unije EMU?
Mastrihtskim ugovorom iz 1991. predviđene su tri faze za realizaciju projekta EMU: Prva faza je trajala tri i po godine sa sledećim zadacima: 1. formiranje jedinstvenog tržišta roba i usluga uz uklanjanje dispariteta cijena, 2. liberalizacija kretanja kapitala i novca unutar EZ, 3. konvergencija ekonomskih performansi među zemljama koordinacijom monetarne i fiskalne politike. Osnovna ideja je smanjenje razlike u inflacionim i kamatnim stopama. Druga faza (1.1.1994.-31.12.1998.) - Formiran je Evropski monetarni institut kao zamjena komitetu guvernera, i to sa savjetodavnom ulogom. Cilj EMI je unapređenje dalje koordinacije monetarnih politika, i priprema kreiranja ESCB i ECB. Treća faza formalno počinje 1. januara 1999. godine.Ukinut je EMI i konstituisan ESCB i ECB sa sjedištem u Frankfutru sa najvišim organom upravljanja - Upravnim savjetom koji formuliše monetarnu politiku EU.

261. Kriterijumi konvergencije EMU?
Kriterijumi konvergencije su jako naglašeni jer je ocijenjeno da evropska valuta može da bude dovoljno jaka pod uslovom da u monetarnu uniju uđu samo one zemlje koje ostvare niske stope inflacije i povoljne parametre u fiskalnoj sferi. To su: 1. Stopa inflacije - najviše 1,5 procentnih poena iznad stope inflacije u tri zemlje članice sa najboljim inflacionim performansama, 2. Kamatna stopa - dugoročna nominalna kamatna stopa na državne obveznice može da iznosi najviše 2 procentna poena iznad prosjeka tri zemlje EU koje imaju najniže stope inflacije, 3. Devizni kurs - da nacionalna valuta u posljednje dvije godine nije devalvirala, 4. Da je zemlja bila u sastavu ERM, 5. Fiskalni deficit - deficit državnog budžeta prema GDP ne smije da iznosi više od 3%, 6. Državni dug - odnos stanja državnog (javnog) duga prema GDP najviše 60%. Predviđeno je da zemlja koja ne ispunjava jedan ili čak dva kriterijuma može da bude primljena, ukoliko je postigla visok napredak u pogledu svih izloženih performansi.

88

262. Euro?
Euro je u početku korišćen samo za bezgotovinska plaćanja. Centralne banke članica su neopozivo fiksirale devizne kurseve (ne mogu se više mijenjati) prema euru na dan 1. januara 1999. godine. Gotovinska plaćanja su bila u nacionalnim valutama u periodu od 3 godine, do kraja 2001. godine, kada je emitovan novac u vidu banknota i kovanog novca. Za razliku od ekija (korpe valuta), euro je jedinstvena valuta.

263. Monetarna politika (Strategija) i instrumenti monetarne politike u EMU?
Primarni cilj monetarne politike se sastoji u održavanju stabilnosti nivoa cijena u euro zoni. Koncipirano na srednji i duži rok - stabilnost nivoa cijena se definiše kao povećanje harmonizovanog indeksa potrošačkih cijena (HICP) do 2% godišnje. Strategija monetarne politike se sastoji se od tri elementa, i to: 1. od objavljivanja kvantitativne definicije stabilnosti cijena (HICP); 2. prvi oslonac M3, kao strateška targetna varijabla koja određuje buduće srednjoročno kretanje stope inflacije; 3. drugi oslonac, koji obuhvata analize širokog ranga varijabli indikatora i prognoze cijena. Instrumenti monetarne politike (ECB): 1. Operacije na otvorenom tržištu - kojima ECB utiče na formiranje kratkoročnih kamatnih stopa na novčanom tržištu, 2. Nedjeljne refinansirajuće transakcije - privremena kupovina ili prodaja hartija od vrijednosti uz obavezu reverzije na kratak rok, 3. Mjesečne refinansirajuće transakcije komercijalnih banaka, 4. Stope obaveznih rezervi.

264. Tijela EMU zadužena za implementaciju i sprovođenje monetarne politike?
Evropska centralna banka upravlja monetarnom unijom u saradnji sa nacionalnim centralnim bankama u okviru Evropskog sistema centralnih banaka, u kojem uz nju sudjeluju i centralne banke država članica eurozone. Upravni Savjet je najvažniji organ ECB. Upravni Savjet odluke donosi jednostavnom većinom glasova članova. ECB je zadužena da upravlja količinom novca u opticaju, sprovodi mijenjačke poslove, nadzire i upravlja deviznim rezervama država članica i promoviše nesmetano delovanje platnog prometa na teritoriji EU.

89

Institucije EU i država članica ne smiju ni na koji način uticati na Evropsku centralnu banku, kao ni na nacionalne centralne banke. Evropska centralna banka ima 3 tijela : Izvršni odbor, Upravni savjet i Opšti savjet.

265. Grupa Svjetske banke? (međunarodna banka za obnovu i razvoj)
Međunarodna banka za obnovu i razvoj (International Bank for Reconstruction and Development – IBRD) je, kao i MMF, produkt II svjetskog rata i nastala je kao rezultat međunarodne konferencije u Breton Vuds-u, jula 1944. godine. Pod okriljem IBRD su kasnije formirane još tri finansijske institucije: Međunarodna finansijska korporacija - IFC; Međunarodno udruženje za razvoj - IDA; Multilateralna agencija za garantovanje investicija - MIGA. Sve četiri institucije: IBRD, IFC, IDA i MIGA čine grupu Svjetske banke. Osnovni cilj Svjetske banke je finansiranje projekata koji su značajni za nacionalnu ekonomiju, a za koje nije zainteresovan privatni kapital zbog nedovoljne profitabilnosti, obzirom da su u pitanju veći iznosi te samim tim i veći rizici.

266. Zajmovi svjetske banke za obnovu i razvoj?
Odmah nakon II svjetskog rata, IBRD je pažnju posvetio obnovi privreda ratom razorenih zemalja, da bi se nakon Maršalovog plana banka više okrenula finansiranju nerazvijenih zemalja. Zajmovi su uglavnom namijenjeni: infrastrukturnim projektima, projektima iz sfere energetike, transporta, obrazovanja, industrije, razvoju poljoprivrede i sela i slično . Osamdesetih godina se počinje i sa zajmovima za strukturno prilagođavanje koji bi trebali da uspostave ravnotežu u platnom bilansu mijenjanjem privredne strukture, naravno uz zeleno svijetlo MMF-a i uslove koje zemlje korisnici moraju da ispune. Pomenuti zajmovi čine oko 30% ukupno odobrenih zajmova.

267. Ciljevi MMF-a?
Kao osnovne ciljeve MMF-a možemo navesti: 1. Unapređenje međunarodne saradnje kroz konsultacije i zajedničko rješavanje monetarnih problema, 2. Proširivanje međunarodne trgovine, rast zaposlenosti, dohotka i proizvodnje, 3. Stabilizacija deviznih kurseva i sprečavanje konkurentskih depresijacija, 4. Multilateralizam u međunarodnim plaćanjima za tekuće transakcije i uklanjanje deviznih ograničenja koja sputavaju rast međunarodne trgovine, 5. Obezbjeđenje finansijskih sredstava za pomoć zemljama članicama u uravnoteživanju platnog bilansa, 6. Smanjenje platnobilansnih neravnoteža. Ipak, primarni cilj MMF-a je na početku svog rada bio da spriječi pojavu još jedne globalne depresije koja je zabilježena tridesetih godina XX vijeka, a koju je britanski ekonomista Džon Majnard Kejns objašnjavao time što je uzroke iste nalazio u nedovoljnoj agregatnoj tražnji.

268. Politika uslovljenosti monetarne politike kod MMF-a?

90

Vučenja u okviru viših tranši dobijaju formu stand-by ili proširenih aranžmana. Pismo o namjerama? Pismo o namjerama je inicijalni projekat u kojem se iznosi program oporavka privrede. Radi se o vrsti kredita namenjenoj zemljama koje imaju platnobilansne probleme čiji uzrok nije loša ekonomska politika već nepredvidive okolnosti (suša. Ova tranša ne predstavlja korišćenje kredita fonda pa zemlja članica nije obavezna da je kasnije otkupi. 269. tranšama. Fond prvo ocjenjuje šanse i postavlja svoje uslove koji se odnose na djelovanje nacionalne valute. usklađivanje cijena određenih proizvoda. i 75% u domaćoj valuti.U osnovi politike uslovljenosti nalazi se stav MMF-a o neophodnosti platno-bilansnog prilagođavanja. Dogovorena sredstva su praktično „u pripravnosti“. Kvotom se određuje masimalni pristup sredstvima MMF-a i učešće u alokacijama SPV. Zahtjevi Fonda često zadiru duboko u područje nacionalne suverenosti. promjenu kamatne politike. nagli skok cijene nafte itd.). 270. liberalizaciju uvoza i slično. U okviru prve tranše su lakši (liberalniji) uslovi kreditiranja u odnosu na sledeće. tj. 273. Predstavljaju odobravanje okvirnog iznosa sredstava koji neka zemlja može koristititi u određenom vremenskom periodu u skladu sa potrebama. Važno je istaći da u Statutu MMF-a ne postoje odredbe o tome koje vrste instrumenata ekonomske politike Fond treba da preporučuje zemljama članicama. Isplata tranši je uslovljena sprovođenjem dogovorenih mjera ekonomske politike. a model politike Fonda može da bude neadekvatan postojećoj ekonomskoj situaciji. Stand by aranžmani – (krediti koje odobrava MMF)? 91 . Krediti za strukturno prilagođavanje najmanje razvijenih zemalja. tj. Razne vrste „olakšica“. Kreditne tranše MMF-a? Osnovnu politiku kreditiranja MMF-a predstavljaju kreditne tranše. 271. Zemlja zajmotražilac može u svako doba automatski da kupuje sredstva od Fonda u visini svije rezervne tranše. mogućnosti ozdravljenja odnosno prilagođavanja novima trendovima rasta. najčešće u četiri tranše (po 25% odobrenog kredita). 272. a koja je jednaka njenom upisu u Fond. Ova tranša se koristi u formi direktnih kupovina sredstava od fonda ili kao dio aranžmana u višim kreditnim trnšama. Svaka zemlja članica ima utvrđenu nacionalnu kvotu koja je izrazena u SPV. Uslovljenost ima za krajnji cilj realizaciju efikasnog platno-bilansnog uravnoteženja. kada god neravnoteža platnog bilansa nije slučajna ili reverzibilna. Četiri su kreditne tranše i podjednako su podijeljene od po 25% kvote. Postoji još nekoliko vrsta kredita koje MMF odobrava zemljama članicama: Stand-by aranžmani. poplava. To je njeno neposredno dejstvo kojim se postiže i njen krajnji cilj – glatko funkcionisanje međunarodnog monetarnog sistema. Sistem kvota MMF-a? Na osnovu kvota se određuje iznos sredstava koje zemlja može da dobije. Kvota se ranije uplacivala 25% u zlatu. a danas u zlatu ili u devizi koju naznači MMF. Krediti koje odobrava MMF – vrste? MMF isplaćuje kredit u djelovima.

rijetko do tri godine. Redovna prava vučenja (definicija i vrste)? Redovna prava vučenja su finansijske transakcije u okviru kojih zemlja članica ima pravo da za sopstvenu valutu kupuje valutu drugih zemalja članica.Stand-by aranžmani su instrument fonda kojim se uprošćuje formalnost i skraćuje vrijeme za pribavljanje njegovih sredstava. Pri ispitivanju elastičnosti strane tražnje ne treba se ograničiti samo na proizvode koji se već nalaze na listi izvoza jer postoje proizvodi koje će tek devalvacija učiniti eksportabilnijim. 278. Ako je izvoz raznovrstan lakše će se naći novi kupci. Redovna prava vučenja obuhvataju tzv. Značajna je robna strukrura kao i diversifikovanost izvoza. neophodno je da se povećaju količine izvezene robe. Elastičnost strane tražnje izvoznih proizvoda? Da bi poslije devalvacije došlo do povećanja izvoza potrebno je da strana tražnja izvoznih proizvoda bude elastična na sniženje cijena. izraženih u nacionalnoj valuti. Rok trajanja je obično godinu dana. Elastičnost tražnje uvoznih proizvoda zavisi i od mogućnosti supstitucije uvoza domaćom proizvodnjom. rezervni djelovi). To znači da je poželjna visoka elastičnost ponude izvoznih proizvoda na porast izvoznih cijena. 274. Elastičnost strane ponude uvoznih proizvoda? 92 . pri čemu se poštuju određena pravila koja postoje u mehanizmu kreditiranja MMF-a. 277. 275. Elastičnost domaće ponude izvoznih proizvoda? Devalvacija obezbjeđuje preduzećima veću zaradu kroz izvoz jer se za stečene devize dobija više nacionalnog novca. sirovine. Ako luksuzni proizvodi čine krupnu stavku u ukupnom uvozu. rezervnu (ranije zlatnu) i 4 kreditne tranše. Ukoliko se uvoz pretežno sastoji od vitalnih proizvoda bez kojih bi bili ugroženi životni standard i normalno funkcionisanje domaće privrede (hrana. a postoji mogućnost da budu produženi prije njihovog isteka. Stand-by aranžmani prestavljaju kreditnu liniju kojom fond unaprijed utvrđuje modalitete na zahtjev zemlje članice. Ali da bi došlo do povećanja ukupnog iznosa deviza koje nacionalna privreda ostvari kroz izvoz. Time zemlja od fonda dobija garanciju da može da vuče njegova sredstva do određenog iznosa u određeno vrijeme. 276. energija. uvoz se neće značajnije smanjiti iako ga je devalvacija učinila skupim. može se očekivati značajnije smanjenje tražnje uvoza. Elastičnost domaće tražnje uvoznih proizvoda? U kojoj mjeri će domaća tražnja reagovati na poskupljenje uvoznih proizvoda zavisi od robne strukture uvoza. a da fond neće više ispitivati opravdanost ovakvog vučenja njegovih sredstava. svjetsko tržište će lakše apsorbovati dodajne količine izvoza.

283. naročito kada se obim ponude teško prilagodjava smanjenju tražnje. Ova tri uslova lakše se postižu kod industrijski razvijenih zemalja nego kod nerazvijenih. dok se usaglašena struktura privrede i odgovarajuća dinamika proizvodnje gotovo ne uzimaju kao relevantni faktori. To smanjenje deviznih cijena dovešce do smanjenja i uvoznih cijena iskazanih u devalviranoj valuti. na traženje domaćih ili inostranih transaktora. Uslovi za uvođenje valutne konvertibilnosti? Kao prvi uslov za uvođenje valutne konvertibilnosti ističe se uravnotežen platni bilans. a ne mogu se naći alternativna tržišta. Ukoliko je zemlja koja sprovodi devalvaciju značajan kupac datih dobara. 281. zbog pogoršanja odnosa u platnom bilansu. Naime. Zakonska ili formalna konvertibilnost? Zakonska konvertibilnost predstavlja pravni oblik ili pojam. donosi se određen zakonski akt kojim se utvrdjuje konvertibilnost između valuta. Unutrašnji paritet cijena koje moraju biti ujednačene i usko povezane sa spoljnim paritetom cijena. ali i kvalitetno vođenu domaću politiku. posebno u uslovima kada postoji pritisak na devizne rezerve. 282. medjutim nije donesen formalan zakonski akt kojim se zvanično uvodi konvertibilnost neke valute. 280.Pošto devalvacija dovodi do poskupljenja uvoznih proizvoda – izraženo u nacionalnoj valuti – doći će do smanjenja tražnje tih proizvoda. To važi i za odsustvo dispariteta cijena u odnosu na svjetsko tržište. treba izdvojiti dva bitna uslova ove vrste konvertibilnosti: 1. 284. Potpuna konvertibilnost? Potpuna konvertibilnost podrazumijeva neograničenu zamjenljivost domaće valute u bilo koju drugu valutu. smanjenje tražnje može dovesti do toga da strani proizvođač snizi cijene u stranoj valuti kako bi obezbijedio nesmanjeni plasman. što može neutralizovati očekivane efekte devalvacije na smanjenje uvoza. Djelimična konvertibilnost? 93 . Strukturna uravnoteženost platnog bilansa koja omogućava uvođenje određenog oblika konvertibilnosti. Faktička konvertibilnost je omogućavanje konvertovanja domaće valute u stranu. To su irelevantni faktori sve dok zemlja ima uravotežen platni bilans. 2. Tehnička ili faktička konvertibilnost? Tehnička konvertibilnost predstavlja sprovođenje već postojeće stvarne konvertibilnosti preko određenih instrumenata. 279. a za potrebe plaćanja tekućih trgovinskih operacija . Ali. tokova izvoza – uvoza kapitala i ostalih zahtjeva. Ekonomska konvertibilnost? Ekonomska konvertibilnost je stanje privrede koje uopšte omogućava uvođenje konvertibilnosti. Tehnička konvertibilnost je praksa kojom se omogućava konvertovanje pojedinih valuta. Zemlja pored uravnoteženih odnosa mora imati i dovoljno snažne devizne rezerve da bi mogla intervenisati radi očuvanja svog deviznog kursa.

i njegove neopravdano više spoljašnje vrednosti izražene u deviznom kursu. 287. Unutrašnja ili interna konvertibilnost? Unutrašnja ili interna konvertibilnost predstavlja pravo i mogućnost (u načelu) domaćih privrednih subjekata da. Devalvacija je čin izravnavanja unutrašnje (niže) vrednosti novca. U slučaju depresijacije dolazi do smanjenja unutrašnje vrijednosti . Obično se izražava kao intervalutarna vrijednost. Apresijacija? Apresijacija predstavlja povećanje deviznog kursa domaće valute na tržištu djelovanjem ekonomskih zakonitosti ponude i tražnje. Vrste devalvacije? Konkurentske devalvacije nastaju kao reakcija na devalvaciju u drugoj zemlji. a ne formalno pravnim aktima monetarne vlasti. što ukazuje na to da depresijacija znači pad kupovne moći stanovništva (povećanje opšteg nivoa cijena) i karakteristika je inflacije. 289. pod uslovom da su te devize stečene na osnovu robno-uslužne razmjene među tim zemljama. za svoju domaću valutu i kod svojih domaćih banaka. Depresijacija? Depresijacija predstavlja faktičko stanje u koje dospijeva nacionalna valuta.Djelimična konvertibilnost se uglavnom odnosi samo na jedan oblik transakcija zemlje sa inostranstvom (tekuće transakcije). Devalvacija? Devalvacija je akt državne vlasti kojim se formalno snižava devizni kurs nacionalne valute neke zemlje. 286. na temelju člana VIII Statuta MMF-a. radi vlastite samoodbrane i zaštite nacionalnih trgovačkih interesa. tj. kupovne moći novca. 288. 285. 94 . nabavljaju neograničene količine deviza radi plaćanja uvoza dobara i usluga. Dakle. Spoljna ili eksterna konvertibilnost? Spoljna ili eksterna konvertibilnost predstavlja konvertibilnost samo za tekuće transakcije. izražene u njegovoj kupovnoj moći na domaćem tržištu. iako je spoljašnja vrijednost (valutni paritet) ostala neizmijenjena. apresijacija je pojam kojim se označava porast vrijednosti novca. po kojem su sve zemlje članice dužne otkupiti sve iznose svoje valute koje su u posjedu inostranstva. 290. Depresijacija je pad cijena određenih proizvoda ili usluga zbog različitih uzroka. što znači da se apresijacija jedne valute istovremeno odražava i kao depresijacija druge valute.

ukoliko paritet nacionalne valute ostaje isti. ali uz veći stopu devalvacije. 291. Kod revalvacije je bitan relativan odnos cijena i kupovnih snaga dvije ili većeg broja valuta. radije se prilazi češćim devalvacijama uz nižu stopu. kod elastične ponude u toj zemlji i kod elastične ponude u inostranstvu. kada na svaku novčanu jedinicu dolazi veća količina zlata. 293. Kod valuta zlatnog standarda revalvacija je posljedica povećanja zlatnog pokrića ili kontrakcije novčanog opticaja.. ________________________________________________________________________ Revalvacija podiže medjunarodnu vrijednost domaće valute. Definicija monetarne rezerve? Sredstva međunarodnih plaćanja kojima zemlja raspolaže i koje može brzo. ---. Efekat dohotka kod devalvacije? Ovaj efekat dolazi do izražaja na sledeći način: ponuda deviza će devalvacijom porasti i istovremeno će se smanjiti tražnja deviza. koja se sprovodi formalno pravnim aktom monetarnih vlasti. u odnosu na devalvirane valute.porasta izvoza i smanjenje uvoza. deflacije. remeti tržište i postojeće kurseve i otežava obaveze državama koje duguju u revalviranoj valuti.. U zemljama sa papirnim važenjem revalvacija se tehnički sprovodi na isti način.Puzajuća devalvacija je dozirana devalvacija po principu manje a češće. ali bez kovertibilnosti novčanica u zlato. međunarodni prestiž kao i relativna revalvacija koja nastaje kod svih valuta koje nijesu devalvirale.porast uvoza. Efekat cijena . 295. Do ekspanzije izvoza doći će kod elastične inostrane tražnje za proizvodima zemlje koja devalvira svoju valutu. ali samo pod uslovom povoljnih elasticiteta tražnje i ponude prema cijenama. Relativna devalvacija se pojavljuje kada revalvira valuta neke treće zemlje. Do kontrakcije uvoza doći će kod elastične domaće tražnje za stranim proizvodima. Revalvacija? Revalvacija predstavlja povećanje deviznog kursa (intervalutarne vrijednosti) domaće valute u odnosu na valute drugih zemalja. Ovaj proces će trajati dok primaran porast dohotka ne bude dostignut porastom uvoza u istom iznosu. kod elastične domaće ponude uvoznih supstituta i kod elastične strane ponude u odgovarajućim eksportnim industrijama. Dakle. ali nije uvijek poželjna jer smanjuje konkurentnu sposobnost nacionalne privrede u svjetskoj trgovini. tj. Efekat promjene cijena kod devalvacije? Smanjenje izvoznih i porast uvoznih cijena dovodi do poravnjanja platno-bilansne situacije. 292. nego u dužim vremenskim intervalima. politički faktori i odnosi. nazivaju se monetarne rezerve. efikasno i bez ikakvih ograničenja upotrijebiti za izmirenje svojih obaveza prema inosranstvu. 294. Temeljni razlozi koji izazivaju revalvaciju? Temeljni razlozi koji izazivaju revalvaciju su apsolutni ili relativni porast unutrašnje kupovne snage novca i suficit platnog bilansa. efekat dohotka djeluje u obrnutim pravcu od efekta cijena.Efekat dohotka . Dolazi do primarnog uticaja na dohodak i dalje do procesa multiplikacije dohotka djelovanjem spoljnotrgovinskog multiplikatora. tj. a osim njih i potreba suzbijanja inflacionih tendencija. 95 .

MERA EKONOMSKE VREDNOSTI UKOLIKO JE OPSTE PRIHVACENO U ZAJEDNICKOJ UPOTREBI OD STRANE UCESNIKA U RAZMENI 96 . Adekvatnost monetarnih rezervi? Monetarne rezerve moraju biti od 30% do 40%. Monetarne rezerve su bitne kako bi se plaćanja sa inostranstvom mogla nesmetano obavljati u periodima kada je tekući priliv deviza manji od iznosa obaveza prema inostranstvu.KAO STANDARD ILI MERA EKONOMSKOG STANDARDA. 2. i da bi se spriječile sezonske oscilacije. nace ovo je def novca koju je prof diktirao na casu : NOVCEM SE PODRAZUMEVA SVE ONO NESTO ILI BILO STO . politički i ratni konflikti. društveni potresi. Svrha držanja monetarnih rezervi? Svrha držanja monetarnih rezervi: 1. 297. politički i ratni konflikti. Da bi se spriječile sezonske oscilacije.296. a kod nekih zemalja i do 70 % plaćanja prema inostranstvu. POD NOVCEM TREBA PODRAZUMEVATI NESTO STO SLUZI KAO SREDSTVO RAZMENE ALI NE I KAO STANDARD . prirodne nepogode. prirodne nepogode. Da bi se plaćanja sa inostranstvom mogla nesmetano obavljati u periodima kada je tekući priliv deviza manji od iznosa obaveza prema inostranstvu. društveni potresi. Najbolje je kad se čuvaju visoko konvertibilne valute koje će u budućem periodu jačati.STO JE OPSTE PRIHVACENO I U ZAJEDNICKOJ UPOTREBI OD STRANE UCESNIKA U RAZMENI KAO SREDSTVO PLACANJA I PROMETA .

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->