Podjela klima Wladimira Köppena

Podjela Klimatska zona Klimatski tip Klimatski podtip Kriteriji A (tropske kišne klime): tmin ≥ 18°C B (suhe klime): temperaturne granice nisu određene, određuje se kombinacijom temperature i količine padalina C (umjereno tople kišne klime): tmin. > -3°C, a za najmanje jedan mjesec: t > 10°C D (snježno-šumske klime): tmin. < -3°C E (snježne klime): tmax. ≤ 10°C Klimatska zona C i D: f – nema sušnog razdoblja (padaline su više-manje raspoređene tijekom cijele godine) s – suho razdoblje je ljeti, Pmin. ≤ 40 mm, Pmin. ≤ 10%Pmax. w - suho razdoblje je zimi, Pmin. ≤ 40 mm, Pmin. ≤ 10%Pmax. a – tmax. ≥ 22°C (vruće ljeto) b – tmax. ≥ 22°C i za najmanje četiri mjeseca: t ≥ 10°C (toplo ljeto) c – jedan do četiri mjeseca: t ≥ 10°C (svježe ljeto) Tipovi klima u svijetu, s naglaskom na Europu i Hrvatsku Klima Prašumska klima Savanska klima Stepska klima Pustinjska klima Sredozemna klima s vrućim ljetom (klima masline) Sredozemna klima s toplim ljetom Umjereno topla vlažna klima s vrućim ljetom Umjereno topla vlažna klima s toplim ljetom (klima bukve) Oznaka Af AW BS BW Csa Csb Cfa Cfb hrast medunac, crni grab bukva, hrast kitnjak, obični (bijeli) grab, crni grab u vlažnim staništima: hrast lužnjak, vrba, topola, joha šume obična smreke, obične jele, bijeloga bora tundra (mahovina i lišaj) Biljni pokrov tropska kišna šuma (prašuma) savana (rijetko drveće i visoka trava) stepa (niska trava) pustinja šume dalmatinskog crnog bora, primorskoga bora, alepskoga bora, hrasta crnike makija A f,m,s,w B W,S h,k C f,w,s a,b,c,d D E T,F

Snježno-šumska klima Df Snježne klime E masno (bold) – tipovi klime zastupljeni u Hrvatskoj