Cijena: 1 KM/6 KN

OSLOBO\ENJE
BH NEZAVISNI DNEVNIK • Sarajevo • www.oslobodjenje.ba

PETAK, 7. 10. 2011.

Godina LXVIII • Broj 23.275

Dogovor Dragana ^ovi}a i Zlatka Lagumd`ije

Vlast u SB@-u i HN@-u
2. strana

do sljede}eg petka
Zakon o prodaji stanova u Federaciji Bosne i Hercegovine

DOM TRA@I OTKUP PRIVATNIH STANOVA
4. strana

Neredi sprije~ili prijateljski me~ @eljezni~ar - Hajduk
Foto: D`enan KRIJE[TORAC

@estok sukob navija~a
U sarajevski Klini~ki centar primljeno je osam povrije|enih osoba
3. strana

DANAS PRILOG

Ministarstvo za bora~ka pitanja FBiH

MAJKA DVA POGINULA BORCA PLJA^KA DR@AVU?!
7. strana

U @I@I
Dogovor ^ovi}a i Lagumd`ije

2

petak, 7. oktobar 2011. godine

OSLOBO\ENJE

Bakir Izetbegovi}, ~lan Predsjedni{tva BiH

RS odbija odluku Ustavnog suda BiH
Izetbegovi} od Ustavnog suda BiH tra`i da reaguje, jer Vlada RS-a Uredbom o katastru ignori{e odluku Ustavnog suda BiH o privremenoj mjeri kojom se obustavlja primjena Zakona o katastru RS-a
^lan Predsjedni{tva Bosne i Hercegovine Bakir Izetbegovi} uputio je Ustavnom sudu Bosne i Hercegovine zahtjev za dono{enje rje{enja o neizvr{enju odluke Ustavnog suda BiH o privremenoj mjeri kojom se obustavlja primjena Zakona o katastru Republike Srpske do dono{enja kona~ne odluke Ustavnog suda BiH U zahtjevu se skre}e pa`nja Ustavnom sudu da je Vlada RS-a, na 11. tematskoj sjednici, odr`anoj 12. i 26. septembra 2011. godine, donijela Uredbu o vo|enju evidencija o nekretninama i pravima na ne kre tni ne u ko joj se, izme|u ostalog, navodi da se evidencije imaju voditi u skladu sa Zakonom o katastru RS-a, odnosno u skladu sa Zakonom ~iju primjenu je Ustavni sud Bosne i Hercegovine privremeno obustavio svo jom Odlu kom broj U12/11, do dono{enja kona~ne odluke u ovom predmetu.

Lagumd`ija i ^ovi}

Vlast u SB@-u i HN@-u do sljede}eg petka
U HN@-u tri ministarstva i mjesto predsjednika Vlade HDZ-u BiH, po tri ministarstva SDP-u i SDA, te dva HDZ-u 1990 Raspored ministarstava u SB@-u dogovaraju rukovodstva stranaka
Predsjednici HDZ-a BiH i SDPa Dra gan ^ovi} i Zlat ko La gumd`ija postigli su dogovor da dva HDZ-a, SDP i SDA formiraju parlamentarne ve}ine u Srednjobosanskoj i Hercegova~ko-neretvanskoj `upaniji, potvrdio je za Oslo bo|enje gla sno go vor nik HDZ-a BiH Mi{o Relota. Tako|er, rekao je kako sada taj dogovor treba biti proveden i na terenu. - U sljede}im danima o~ekujemo da }e se potvrditi nove vlade u te dvije `upanije, rekao je Relota. nijim najavama, u HN@-u tri ministarstva i mjesto predsjednika `upanijske vlade pripasti HDZ-u BiH, po tri ministarstva SDP-u BiH i SDA, te dva HDZ-u 1990. - O raspodjeli ministarstava u novoj Vladi SB@-a jo{ nismo pregovarali, jer smo jo{ u fazi dogovaranja tko treba ~initi parlamentarnu ve}inu. Vjerojatno }e raspored ministarstava dogovoriti rukovodstva stranaka, kazala je Bradara. Ramiz Jelovac (SDA), predsjednik Skup{tine HN@-a, o~ekuje kako bi neki konkretniji koraci mogli biti poduzeti u sljede}ih dan ili dva. Dodao je i kako je mogu}e da se do kraja sljede}eg tjedna okon~a skup{tinska procedura i imenuje nova Vlada HN@-a. - U HNK-u je sve dogovoreno. ^ekamo da se odblokira proces u srednjoj Bosni i mo}i }emo jako brzo zavr{iti posao, mo`da i do sljede}ega petka, rekao je Jelovac. Budu}i premijer HN@-a Denis Lasi} (HDZBiH) je ranije izjavio kako ova `upanija ~eka ishod pregovora o uspostavu vlasti u sredi{njoj Bosni. Tako|er, izjavio je kako je ‘’realno da se postigne dogovor u ove dvije `upanije prije formiranja Vije}a ministara BiH’’.

Bakir Izetbegovi}: Stvar za tu`ioca

Obezvre|ivanje
Bakir Izetbegovi} upozorava da dono{enjem navedene ure dbe Vla da Re pu bli ke

Srpske obezvre|uje odluku Ustavnog suda Bosne i Hercegovine, odnosno odbija njeno izvr{enje ili, najbla`e re~eno, poku{ava zaobi}i njeno izvr{enje. S obzirom na to da je navedena uredba stupila na snagu narednog dana od dana objave u Slu`benom glasniku RSa, koji je objavljen 27. septembra 2011, proizlazi da se ona prakti~no primjenjuje od 28. septembra 2011. godine. Na ovaj na~in nastavljene su radnje koje je Ustavni sud BiH obustavio svojom odlukom

o privremenoj mjeri, {to se moglo vidjeti i iz sredstava javnog informisanja, a tom prilikom obja{njena je i svrha dono{enja Uredbe - neizvr{enje odluke Ustavnog suda Bosne i Hercegovine.

Krivi~no djelo
Zbog svega navedenog, poziva se Ustavni sud Bosne i Hercegovine da u skladu sa ~lanom 74. pravila Ustavnog suda BiH, rje{enjem utvrdi da Odluka Ustavnog suda Bosne i Hercegovine broj U-12/11 nije izvr{ena, da osigura izvr{enje svoje privremene mjere i da rje{enje dostavi nadle`nom tu`iocu na daljnje postupanje, jer je neizvr{enje odluke Ustavnog suda Bosne i Hercegovine, u skladu sa ~lanom 239. Krivi~nog zakona Bosne i Hercegovine, krivi~no djelo.

Sutra u Travniku?
Predsjednik KO SDP-a za HN@ Aner @uljevi} je tako|er potvrdio kako je postignut dogovor ^ovi}a i Lagumd`ije o formiranju vlasti u dvije spomenute `upanije, no nije ima nikakvih detalja o samom dogovoru. Predsjednica @O HDZ-a BiH za SB@ Lidija Bradara je kazala kako je ovoga tjedna trebao biti odr`an sastanak o uspostavi vlasti u SB@-u. - Nadam se, pak, da }emo naposljetku ipak odr`ati sastanak, ako ne sutra, onda po~etkom sljede}ega tjedna. HDZBiH nema nikakve dileme o tome tko treba ~initi vlast u HN@-u i SB@-u: dva HDZ-a, SDP i SDA, kazala je Bradara. Tako|er, ona je kazala kako su ^ovi} i Lagumd`ija dogovorili da se vlast u ove dvije `upanije istovremeno uspostavi. - Najiskrenije se nadam kako }emo tijekom sljede}ega tjedna mo}i pokrenuti parlamentarnu proceduru kako bismo dobili novu vlast u SB@-u, a time i HN@-u. Novu }emo vlast imati mo`da ve} i u sljede}i petak, kazala je Bradara. Jo{ je, pak, nejasno kako }e ministarske fotelje biti podijeljene u sredi{njoj Bosni, dok }e, prema ra-

UREDBA NA SNAZI S obzirom na to da je navedena uredba stupila na snagu narednog dana od dana objave u Slu`benom glasniku RS-a, koji je objavljen 27. septembra 2011, proizlazi da se ona prakti~no primjenjuje od 28. septembra 2011. godine

@upanijske skup{tine
Mediji su ve} izvijestili kako su ^ovi} i Lagumd`ija dogovorili da se najdalje do kraja tjedna realizira dogovor o istodobnoj uspostavi vlasti u SB@-u i HN@-u. - Mislim da smo bli`i kona~nom dogovoru o uspostavi vlasti u dvije `upanije. Treba vidjeti ho}e li se ispo{tovati dogovor i sazvati sjednice `upanijskih skup{tina, a vlast izabrati do kraja sljede}ega tjedna, rekao je ^ovi} u Mostaru.
Jurica GUDELJ

V I J E S T I

PREDSJEDNI[TVO SDA

Idu u vlast u HNK-u i SBK-u
Predsjedni{tvo SDA ju~er je odlu~ilo da }e ova stranka u~estvovati u parlamentarnoj ve}ini sa SDP-om BiH i oba HDZ-a u kantonalnim vlastima u SBKu i HNK-u. Ge ne ral ni se kre tar SDA Amir Zuki} rekao je za Oslobo|enje da su kantonalnim odborima SDA u HNKu i SBK-u dati zadaci u kojem smjeru dalje da djeluju na ovom planu. Na ju~era{njoj sjednici se raspravljalo i oko pravila izbornog postupka u SDA u smislu uskla|ivanja sa novim statutom stranke usvojenim na posljednjem kongresu. - Izmjene zbog uskla|ivanja }e se usvajati na sjednici Glavnog odbora SDA, zakazanoj za 22. oktobar u Sarajevu. Komisija za op{ta akta }e zajedno sa kolegijem rezultate svih dosada{njih diskusija ugraditi u prijedlog da bude spreman do sjednice Glavnog odbora. Mi imamo jasno propisana pravila i procedure, forma u izborima je veoma bi tna. Iz mje ne se odno se i na

uvo|enje nekih novih instituta, pojasnio je Zuki}. U vidu dokumenta ju~er su usvojene i preporuke Savjeta stranke iz raznih oblasti od energetike, preko obrazovanja do turizma za budu}e aktivnosti predstavnika SDA u zakonodavnoj i izvr{noj vlasti. Pred sje dnik SDA Su lej man Ti hi} upoznao je ju~er Predsjedni{tvo i sa de{avanjima na posljednjem sastanku {estorke u Br~kom. Sadik Ahmetovi}, ~lan Predsjedni{tva SDA, kazao je da se na ju~era{njoj sjednici nije razgovaralo o prekidu rada Vije}a ministara. M. \. R.

petak, 7. oktobar 2011. godine

OSLOBO\ENJE

U @I@I

3

Neredi sprije~ili odigravanje prijateljskog me~a @eljezni~ar - Hajduk

Intervenirala je i specijalna policija

Da li su neredi na bh. stadionima izre`irani?
Dva sata prije po~etka susreta 200-tinjak navija~a Hajduka pristiglih iz BiH na komandu “sad” po~eli ru{iti sve pred sobom, pregaziv{i za{titare, te nekolicinu navija~a koji su bili na tribinama • Sukobi nastavljeni ispred Palme • O{te}eno 14 automobila, niko nije priveden?! • Igra~i Hajduka nisu smjeli odigrati susret
sam povrije|enih osoba, od ~ega {est navija~a i dva policajca, te 14 o{te}enih automobila, bilans je nevi|enih nereda koji su se de{avali ju~er na i oko stadiona Grbavica, gdje se trebala odigrati prijateljska utakmica izme|u @eljezni~ara i Hajduka, u sklopu proslave 90 godina plavog tima.

O

Navija~ke nerede su zapo~eli navija~i Hajduka iz BiH

Gredi}, Bi{~evi} i Mulali} neki drugi put
Tu`no je bilo gledati kako na terenu stoje igra~i @elje i Hajduka, koji su i{~ekivali ho}e li se utakmica odigrati. Stadion je ve} bio pun, a navija~i @elje sa razglasa su pozivali na sportsko navijanje, kako bi se me~ mogao odigrati. Ipak, nakon 50 minuta ~ekanja, re~eno je da susreta ne}e biti, a trebala je to biti posljednja utakmica trojca najtrofejnije poslijeratne generacije @eljezni~ara Edisa Mulali}a, Almira Gredi}a i Bulenda Bi{}evi}a. Upravo je Bi{}evi}u, koji je nosio i Hajdukov dres, trener Hajduka Krasimir Balakov do{ao re}i da se boji za sigurnost svoje ekipe. tovali iz Dalmacije, zaustavljeno na Ivan-sedlu, nakon ~ega su vra}eni u Split. Ono {to zapravo para u{i jeste podatak da niko nije uhap{en!? Indikativno je kako su ovo tre}i po redu navija~ki neredi u BiH u proteklih 15 dana. Mnogi tvrde kako su svi incidenti, po~ev od ulijetanja navija~a Borca na Gradskistadion u BanjojLuci(24. septembar), zatim navija~a Zrinjskog u utakmici protiv Vele`a (28. septembar), te ovajposljednji na Grbavici, zapravo izre`irani sa ciljem da se poka`e kako je u BiH nemogu} su`ivot. dao kako je o~ito da je neko drugi umije{ao prste. "Opasno je ovo {to se de{ava, a pri ome se ni{ta ne de{ava slu~ajno. Politika je umije{ala svoje prste u fudbal", tvrdi Gojer. U @eljezni~aru tvrde kako je potrebno da se uvedu drakonske mjere prema huliganima, ali i da se provede istraga i poku{aju saznati naru~ioci nereda na bh. stadionima. "Odnosi izme|u @elje i Hajduka nisu naru{eni, a i oni su sami bez rije~i zbog svega {to se dogodilo. Napomenuo bih samo da u Sarajevo nisu stigli navija~i iz Splita, koji su na Ivan-Sedlu vra}eniku}i. Nerede na stadionunapravili su navija~i iz BiH, koji su o~ito do{li sa ciljem da prekinu utakmicu. Vi{e je nebitno koliko je bilo policajaca ili za{titara, jer se ovdje o~ito radi o nekim drugim stvarima, koje nemaju veze sa fudbalom", tvrdi direktor @elje D`elaludin Muharemovi}. Pet-{est sati prije odigravanja utakmice, delegacija Hajduka je normalno {etala ulicama Sarajeva. Nikola Sari} dobio je navija~ki {al, a Krasimir Balakov suvenir. Bugarin je popio i vode sa Ba{~ar{ije, kako bi se ponovo vratio u Sarajevo, a sve su to pokvarili huligani koji se kriju pod J. LIGATA krinkom navija~a.

Horor na ulicama
Me|utim, umjesto spektakla, svi oni koji su do{li pogledati me~ prijeratnih rivala svjedo~ili su ratnom stanju na tribinama i ulicama oko Grbavice, gdje se sukobilo vi{e stotina navija~a. Incidenti su, kako smo saznali, po~eli oko 17 sati, sat i pol prije zakazanog po~etka susreta, kada su autobusi sa navija~ima Hajduka iz BiH stigli do stadiona. Svjedoci ka`u kako ih je do isto~ne tribine dopratila policija iz HNK-a, koja je na sebe preuzela odgovornost da ih uvede na tribinu. Me|utim, kada su svi iza{li iz autobusa, neko iz mase je povikao "sad", nakon ~ega je oko 200 navija~a po~elo ru{iti sve pred sobom. Pregazili su za{titare, uletili na Istok i Jug, gdje su pretukli nekoliko dje~aka, koji su postavljali koreografiju na ju`nu tribinu. "Uspjeli smo ih izolovati i po-

dijeliti na dvije grupe, kako bi ih smirili. ^ini nam se da su do{li sa namjerom da naprave nered, jer je indikativno da su svi bili spremni za pokret, nakon naredbe da krenu u ru{ila~ki pohod", rekao nam je jedan od za{titara koji je i sam povrije|en. Neredi sa tribina prenijeli su se ispred stadiona, ta~nije ispred slasti~arne Palme, gdje su se, premapolicijskiminformacijama sukobili navija~i @elje i Hajduka. Tu~a, u kojoj je kori{teno hladno oru`je, zatim kamenice, baklje, te topovski udari, trajala je vi{e od 15 minuta, nakon ~ega su pripadnici jedinice za podr{ku MUPa KS-a uspjeli razdvojiti suparni~ke grupe. "Me|u povrije|enim nalazi se i jedan navija~ sa te{kim povre-

dama. Radi se o M. B. (1983.) iz Splita koji je zadobio povrede glave usljed udarca kamenom u glavu. Zbog te`ine povrede upu}en je ne Neurologiju gdje mu je obavljen operativnih zahvat. Kod preostalih sedam povrije|enih evidentirane su uglavnom lak{e povrede i to posjekotine, poderotine i one nastale od udaraca", rekla nam je portparol KUM-a Biljana Jandri}. Portparol MUP-a Kantona Sarajevo Irfan Nefi} potvrdio je kako policija, uz podr{ku specijalnih policijskih snaga, uspjela smiriti nerede... "Vi{e je povrije|enih osoba, a me|u njima je i jedan policijski slu`benik", izjavio je Nefi}, te dodao kako je pet autobusa sa navija~ima Hajduka, koji su pu-

Foto: [. SULTANOVI]

Gostoprimstvo
"Sa delegacijom iz Splita dru`ili smo se u protekla dva dana i sve je proteklo u najboljem redu. Hajdukovci su {etali Ba{~ar{ijom i gra|ani Sarajeva su ih grlili. Ovo {to se desilo na tribinama i izvan stadiona je politi~ki izre`irano, jer su nerede inicirali navija~i iz BiH, koji su se predstavili kao simpatizeri Hajduka. @eljeli smo odigrati utakmicu, ali saznali smo da su igra~ima Hajduka po~ele stizati prijetnje na mobitele od Torcide kako se ne}e `ivi vratiti u Split, ukoliko pristanu na odigravanje me~a", istakao je Gradimir Gojer, ~lan Predsjedni{tva tima sa Grbavice, te do-

Iz Hajduka tvrde: Nisu nam prijetili
Ante Bili}, glasnogovornik Hajduka, tvrdi kako je delegacija iz Splita u Sarajevu do~ekana maksimalno korektno, te sa velikim simpatijama, a demantovao je i to da je Torcida prijetila igra~ima Hajduka... "Utakmica je otkazana zbog sigurnosti i to nakon odluke delegata", kazao je Bili} i dodao da Hajduk kao ekipa nije imao neprijatnosti. "@eljo je bio kod nas na proslavi 99 godina, a Barcelona na stotom ro|endanu, to dovoljno govori kakvi su odnosi izme|u nas i @elje", naglasio je Bili}. Ina~e, igra~i i ~elnici Hajduka ostali su u Sarajevu tokom no}i, a tek danas }e krenuti za Split.

Da li je prije}eno igra~ima Hajduka

Foto: D`. KRIJE[TORAC

4

DOGA\AJI

petak, 7. oktobar 2011. godine

OSLOBO\ENJE

IZJAVA DANA
Mislim da smo bli`i kona~nom dogovoru o uspostavi vlasti u Srednjobosanskoj i Hercegova~koneretljanskoj `upaniji. To daje velike izglede i za postizanje dogovora za druge dvije razine vlasti

Zakon o prodaji stanova u FBiH

Dom tra`i otkup
Dok nosioci stanarskog prava u privatnim stanovima tra`e izjedna~avanje pred zakonom sa ostalim gra|anima BiH, vlasnici o~ekuju da im dr`ava vrati imovinu

privatnih stanova
Provode}i odluku Ustavnog suda FBiH kojom je nalo`eno obe{te}enje vlasnika otkupljenih nacionaliziranih stanova, federalna Vlada je predlo`ila nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o prodaji stanova na kojima postoji stanarsko pravo koji je nedavno prihvatio federalni Parlament. Ovih dana okon~ana je i javna rasprava o nacrtu izmjena Zakona o prodaji stanova. FBiH do Namjera predlaga~a je danas nije da osigura zakonsko porije{ila problem kri}e za izgradnju stamobe{te}enja benog fonda, koji }e binekada{njih vlasnika ti finansiran iz federalnog bud`eta narednih ne55 OP]INA ko li ko go di na, a no vo iz Zvani~ni podaci iz 55 op}ina u FBiH govore gra|eni stanovi kao zamjeno brojci od oko 335 privatnih stanova na ski bili bi dodjeljivani biv{im kojima postoji stanarsko pravo vlasnicima otkupljenih nacionaliziranih stanova. U federalnom Ministarstvu stanovima. Iz svega, o~ito je da ^lan 47. prostornog ure|enja tvrde je ova grupa gra|ana izlo`ena No, u javnu raspravu o nacrtu da je “o svemu prerano govo- direktnoj diskriminaciji, jer uklju~ilo se Udru`enje za za{ti- riti, jer je jo{ u fazi izrade iz- pred Zakonom ne postoji jetu nosilaca stanarskog prava na vje{taj s javne rasprave koji dnakost svih nosilaca stanarnacionaliziranim i privatnim moraju usvojiti oba doma skog prava, pi{e u obrazlo`enju izmjene ~lana 47. Zakona o stanovima Dom sa prijedlo- Parlamenta“. Stavovi o~ito nisu pribli`eni prodaji stanova koji predla`e gom dopune ~lana 47. kojim bi bio omogu}en otkup stanova i sve ukazuje na jo{ jednu UG Dom. nosiocima stanarskog prava u dugotrajnu i mukotrpnu proceduru izmjena ovog fede- Problem obe{te}enja privatnim stanovima. Pritom, FBiH do danas nije Prema podacima Doma, u ralnog zakona kad i ako do nje rije{ila problem obe{te}enja FBiH je izme|u 700 i 800 takvih uop}e do|e. Ina~e, Zakon o prodaji sta- nekada{njih vlasnika. Poku{aj stanova. No, saznajemo da zvani~ni podaci iz 55 op}ina u nova u FBiH, kojim je dozvo- da se ta obaveza federalnim FBiH govore o brojci od oko 335 ljen otkup dru{tvenih sta- zakonom nametne op}inaprivatnih stanova na kojima nova, donesen je 1997. godi- ma na ~ijoj teritoriji su otkupostoji stanarsko pravo. Dok se ne. Izmjenama i dopunama pljeni nacionalizirani stanovi u Domu pozivaju na potrebu tog zakona koje su donesene propala je nakon odluke Ustaizjedna~avanja svih nosilaca 2006. i 2008. FBiH je omo- vnog suda FBiH kojom je utstanarskog prava u BiH pred gu}ila i otkup svih naciona- vr|eno da je tim zakonom zakonom, te napominju da je liziranih stanova na kojima FBiH povrijedila prava na lootkup takvih stanova dozvoljen je postojalo stanarsko pravo. kalnu samoupravu. Nalo`eno - Trenutno, od svih prijera- je FBiH da na drugi adekvatan u RS-u i distriktu Br~ko, predstavnici vlasnika o~ekuju da tnih nosilaca stanarskog prava na~in ri je {i pi ta nje obe }e im stanovi biti vra}eni, a da van mogu}nosti otkupa stana {te}enja vlasnika nacionalizije dr`ava ta koja se treba pobri- ostali su samo nosioci stanar- ranih stanova. S. [EHER^EHAJI] skog prava na tzv. privatnim nuti o stanarima.

Dragan ^ovi},
predsjednik HDZ-a BiH

DOBAR

LO[

ZAO

VICTORIA NULAND
Na redovnoj konferenciji za {tampu Victoria Nuland, glasnogovornica State Departmenta, izjavila je da su SAD razo~arane zastojem u BiH i pozvala lidere {est stranaka na dogovor o formiranju Vije}a ministara. Takve poruke su va`ne jer razotkrivaju bira~ima stvarnu me|unarodnu poziciju i politi~ara u BiH i njihov u~inak.

NIKOLA [PIRI]
U vrijeme kada se entiteti zadu`uju, a preduze}a odga|aju svako pla}anje koje mogu, ministri Vije}a ministara odlu~ili su da prvo plate ra~un Microsoftu, pa onda nastave sjednicu o bud`etu dr`ave. Izborili su se za trenutak pa`nje, odbili pritiske i ucjene, ali i napravili nepotreban politi~ki cirkus.

SULEJMAN UGLJANIN
Nakon dugo vremena Sulejman Ugljanin do{ao je u Sarajevo i govorio o tome kako u interesu Bo{njaka djeluje u dr`avnim organima Srbije. Ugljanin toliko razli~ito pri~a u odnosu na devedesete godine, u kojima i dalje `ive oni koji idu u Zagreb, Beograd i Ankaru da se `ale na one s kojima dijele dr`avu.

EZHER ARNAUTOVI]
Ezher Arnautovi}, jedan od najpopularnijih i najuspje{nijih gradona~elnika Zenice, objavio je knjigu sje}anja koja nas je podsjetila kako su poslije onog rata nastajali ~itavi gradovi kao {to je Novi Travnik i izgra|ena urbana infrastruktura u kasabama kakva je bila Zenica, a onda zaslu`ni ljudi progonjeni u obra~unima.

VIJEST U OBJEKTIVU Balonijada
U okviru ~etvrtog dana obilje`avanja Dje~ije nedjelje, ju~er je povodom po~etka manifestacije Balonijada - smijeha dajte djeci ispred spomen-obilje`ja ubijenoj djeci opkoljenog Sarajeva 1992-1995. godine u Velikom parku krenula sve~ana kolona djece iz osam vrti}a JU Djeca Sarajeva u {etnju prema Katedrali. Na platou ispred Katedrale odr`an je centralni dio manifestacije u okviru kojeg su mali{ani izveli muzi~ki program. Kako je i predvi|eno, izveden je baletni performans, te su simboli~no M. P. pu{teni baloni.

Foto: D`enan KRIJE[TORAC

VIJEST U

BROJU

posto je rast industrijske proizvodnje u BiH koja je direktno vezana za prera|iva~ke kapacitete u Evropi, {to zna~i da napreduju oni koji ne ~ekaju politi~are da ih integriraju.

7,6

OSLOBO\ENJE petak, 7. oktobar 2011. godine

DOGA\AJI

5

Konferencija predstavnika pravosudnih institucija regiona

Sedam neefikasnih sudova
Predsjednik Visokog sudskog i tu`ila~kog vije}a Milorad Novkovi} novinarima je ju~er kazao da pro ce su ira nje predmeta ratnih zlo~ina treba biti prioritet sudova i tu`ila{tava na svim nivoima u BiH. Kada je u pitanju neefi ka snost su do va i tu`ila {ta va, u Bo sni i He r ce go vi ni, pre ma Novkovi}evim rije~ima, postoji sedam sudova koji su neefikasni. - Najve}i broj sudova je efikasan. Oko 89 procenata otpada na komunalne predmete, a tek ostatak su predmeti koji zaslu`uju slo`eniji na~in rje{avanja i ve}i anga`man sudova i tu`ila {ta va. Da ni je ko mu nal nih pre dme ta, pra vo su|e BiH bi bilo u ljestvici pravosu|a Evrope, rekao je Novkovi}.

Saradnjom do vladavine prava
Dvodnevna konferencija trebala bi rezultirati potpisivanjem protokola koji }e oja~ati saradnju pravosudnih institucija svih zemalja u regionu
bleme, s tim {to su problemi BiH daleko ve}i kada su u pitanju predmeti ratnih zlo~ina, kazao je Bari}. je~ima, nije nikakav apstraktan pojam. - Postoji potreba da pravosudne institucije pomognu svojim gra|anima u ostvarivanju njihovih prava i to je su{tina onog {to mi `elimoposti}iovdje. Potreba za saradnjom i razmjenom iskustava sudske prakse je ne{to {to je uslov boljegi kvalitetnijeg`ivotaljudi. Mi `elimo podi}i nivo pravnih uslugakojepru`amo, rekao je Jaganjac. Druga regionalna konferencija predsjednika vrhovnih sudova i glavnih tu`ilaca o saradnji u krivi~nim predmetima otvorena je ju~er u Sarajevu. O~ekuje se da }e dvodnevni skup rezultirati potpisivanjem protokola koji }e dodatno unaprijediti saradnju pravosudnih institucija zemalja iz regiona.

Foto: D`. KRIJE[TORAC

Isti problemi
- Mi imamo profesionalni interesrazmijenitina{aiskustva na polju reforme pravosu|a sa svim kolegama iz regije. Sve zemlje u regiji su pro{le ili jo{ prolaze kroz slo`en proces tranzicije, u sklopu kojeg provode reforme u oblasti pravosu|a. Mi se u tom procesu moramo oslanjati jedni na druge. U tom smislu, mi iz BiH smo ponudili nacrt teksta protokola koji

bi uspostavio jednostavne i konkretne mehanizme saradnje pravosudnih institucija. Nadam se da }emo tokom konferencije konkretizovati pojedine oblike saradnje na{ih institucija, rekla je novinarima na po~etku konferencije predsjednica Suda BiH Medd`ida Kreso, dodav{i da to {to BiH nema vrhovni sud na dr`avnom nivou ne smije biti prepreka za razmjenu iskustava sa predstavnicima pravosudnih institucija iz zemalja regiona. Predsjednik Vrhovnog suda Republike Srpske @elimir Bari} ocijenio je va`nom ~injenicu da se konferencija odr`ava upravo u BiH. On je istakao da je vladavina prava interes svih zemalja ovog regiona. - Imamo gotovo identi~ne pro-

VRHOVNI SUD BiH Struka }e svakako, istaknuto je ju~er tokom strukturalnog dijaloga o pravosu|u, dati svoje mi{ljenje o potrebi uspostavljanja vrhovnog suda
Prvi ~ovjek Vrhovnog suda Federacije BiH Amir Jaganjac kazao je da sve pravosudne institucije imaju dva motiva za u~e{}e u konferenciji, a jedan od njih je vladavina prava, {to, po njegovim ri-

Vrhovni sud
Gla vni tu`ilac Re pu bli ke Srpske Mahmut [vraka izrazio je o~ekivanje da }e konferencija rezultirati potpisivanjem protokola, nakon ~ega bi pravosudne institucije zemalja regiona mogle jo{ adekvatnije sara|ivati u predmetima ratnih zlo~ina

i organizovanog kriminala. U~esnici ju~era{nje konferencije za novinare su izrazili i svoja mi{ljenja o tome treba li Bosni i Hercegovini vrhovni sud na dr`avnom nivou. Kreso je, kao i Jaganjac, mi{ljenja da bi BiH bila neophodna krovna pravosudna institucija koja bi osigurala jednak pristup pravdi. S druge strane, Bari} smatra da na{oj zemlji nije neophodan vrhovni sud, ve} da treba redefinisati Sud BiH i uspostaviti apelacioni sud. Struka }e svakako, istaknuto je ju~er tokom strukturalnog dijaloga o pravosu|u, dati svoje mi{ljenje o potrebi uspostavljanja vrhovnog suda na dr`avnom nivou, no kona~nu odluku o tome donijet }e J. F. politika.

TAKORE]I... SARADNJA
Policijski slu`benici SIPA u septembru 2011. godine registrirali su 478 poziva na telefonskoj liniji Krimolovci, od kojih je 177 ocijenjeno neozbiljnim. Od gra|ana su primljene 82 korisne informacije o po~injenim ili planiranim krivi~nim djelima i njihovim po~iniocima, na osnovu kojih je sa~injeno isto toliko izvje{taja. Od ukupnog broja korisnih informacija, 71 je zajedno s izvje{tajima proslije|ena na postupanje nadle`nim policijskim organima u BiH, dok se 11 informacija odnosilo na krivi~na djela iz nadle`nosti SIPA.

6

DOGA\AJI

petak, 7. oktobar 2011. godine

OSLOBO\ENJE

VIJESTI

Paraliza Vije}a ministara BiH

Ahmetovi} tra`i
vanrednu sjednicu
proteklih dana zbog odsustva odgovornih ljudi te agencije nije bilo mogu}e. Treba uva`avati instituciju RAK-a i njene nadle`nosti, ali i ta agencija treba znati da je u slu~aju raspodjele finansijskih sredstava Vije}e ministara iznad nje, pa ~ak i resornog ministarstva. Ono {to je ~injenica jeste da je odluka Vije}a ministara BiH o tome kako }e se utro{iti vi{ak sredstava RAK-a donesena prije prijedloga koje je dostavilo Vije}e te dr`avne institucije, naveo je Vidovi}.

Osim hitnog dono{enja odluke o privremenom finansiranju, do kraja godine nu`no je imenovanje ~lanova u komisiju za provedbu presude Sejdi} - Finci

Saradnja Vlade i op}ina
Federalni premijer Nermin Nik{i} potpisao je ju~er u Neumu s predsjednikom Predsjedni{tva Skup{tine Saveza op}ina i gradova FBiH Vladom Alilovi}em sporazum o saradnjiizme|uVladeFBiH i Saveza op}ina i gradova. Svrha sporazuma je provo|enje zajedni~ke saradnje na unapre|enju sistema lokalne samouprave, procesdecentralizacije u skladu sa Zakonom o principima lokalne samouprave te principa supsidijarnosti putem osiguravanja prava gra|ana za direktno sudjelovanje u javnim poslovima na lokalnom nivou, kao i osiguranje jedinstvenog obavljanja javnih poslova svih nivoa vlasti u lokalnoj zajednici.

Zvani~na pauza u radu Vije}a ministara BiH, koju su odredili dr`avni ministri prekinuv{i sjednicu u srijedu nakon usvajanja dnevnog reda dok se ne rije{i uplata vi{ka prihoda nad rashodima RAK-a od 3.196.000 KM, jo{ traje. No, zbog ozbiljnosti situacije, s obzirom na to kako ve} {est dana nema ni odluke o privremenom finansiranju institucija BiH (prestala da va`i 30. septembra), zamjenik predsjedavaju}eg Vije}a ministara BiH i ministar sigurnosti BiH Sadik Ahmetovi} poku{at }e u razgovorima sa Draganom Vranki}em, tako|er zamjenikom predsjedavaju}eg i ministrom finansija i trezora BiH, urgirati da se danas odr`i vanredna, bar telefonska sjednica tog izvr{nog organa.

Jedina sredstva
Sadik Ahmetovi}: Do sjednice bar i telefonski Rudo Vidovi}: Dug Microsoftu se mora izmiriti

Dodatne komplikacije
- Situacija se dodatno komplikuje. Osim {to nemamo usvojenu odluku o privremenom finansiranju institucija BiH do kraja godine, do ponedjeljka, za kada je zakazana sjednica Predstavni~kog doma Parlamentarne skup{tine BiH, Vije}e ministara BiH trebalo bi da formira svoj prijedlog ~lanova Zajedni~ke komisije za provedbu presude Evropskog suda za ljudska prava iz Strasbourga u slu~aju Sejdi} - Finci. Predstavni~ki dom PSBiH, naime, u ponedjeljak }e imenovati svoje ~lanove u to tijelo, i ostat }e da to samo Vije}e ministara BiH

Ho{i} predsjednik SRVIBiH
Delegati Skup{tine Saveza ratnih vojnih invalida BiH (SRVIBiH) za novog su predsjednika ju~er izabrali Aleta Ho{i}a, aktuelnogpredsjednikaSRVIUnskosanskog kantona. Njegov protukandidat bio je Zijad Bradi}, predsjednik SRVI Sarajevskog kantona. Ho{i} je dobio dva glasa vi{e od Bradi}a (66:64). Odlukom delegata i nakon dva kruga glasanja, dopredsjednik SRVI postao je Midhat Hod`i}. Novi predsjednik Skup{tine SRVIBiH je dr. Damir Jaganjac, a tajnim glasanjem za dopredsjednika je izabran Haris Kljako iz Mostara. A. B.

nije u~inilo. I ministar pravde Bari{a ^olak sla`e se da se ovo pitanje ~im prije mora rije{iti, upozorio je ju~er za Oslobo|enje Ahmetovi}. Bez obzira kako se dogovorili dvojica zamjenika predsjedavaju}eg i ministri, ipak, odluka je na predsjedavaju}em Nikoli [piri}u, koji jedini mo`e da sazove nastavak ili novu sjednicu. A, [piri} je jasno poru~io da „nastavka sjednice ne}e biti dok ne stigne potvrda iz RAK-a da su sredstva upla}ena“. Ministar prometa i komunikacija BiH Rudo Vidovi} potvrdio je ju~er za Oslobo|enje kako je telefonski razgovarao sa direktorom RAK-a Kemalom Huseinovi}em odmah po njegovom povratku u BiH sa

slu`benogputovanja,te ga upoznao sa novonastalom situacijom kako bi se ~im prije rije{io nesporazum. On je istakao kako je Vije}e ministara donijelo odluku (15. septmebra 2011.) kojom se zadu`uju ministarstva finansija i trezora i prometa i komunikacija, te RAK da je realiziraju, a radi se o pla}anju usluga kompaniji Microsoft za kori{tenje licence. - Kao osoba koja je bila zadu`ena za realizaciju zaklju~ka, ja sam samo izvijestio predsjedavaju}eg Vije}a ministara BiH da sredstva (RAK-a) nisu upla}ena na jedinstveni ra~un trezora BiH. Nastala je situacija koja je dobila nepotrebnu dimenziju. Od direktora RAK-a o~ekuje se da sada sa Vije}em RAK-a razmotri situaciju, a {to

Ministar Vidovi} upozorio je da dr`ava BiH Microsoftu duguje 3,6 miliona KM, te da su sredstva RAK-a trenutno jedina kojima se te obaveze mogu platiti, s obzirom na to da nema usvojenog bud`eta institucija BiH za 2011, ~ijom projekcijom je bila planirana ova stavka. To pla}anje nije mogu}e ~initi putem odluke o privremenom finansiranju jer se ona koristi za podmirivanje osnovnih materijalnih tro{kova. S druge strane, Vije}e RAK-a preporu~ilo je da se vi{ak sredstava te agencije utro{i na proces digitalizacije. Vidovi} je istakao kako je prije uvo|enja licenciranja softvera od kompanije Microsoft u dr`avnim institucijama vladalo nevi|eno piratstvo, te da je to bila potreba kao i da spada u pojam razvoja sektora komunikacija.
A. TERZI]

MILORAD DODIK U BIHA]U

USK i RS zajedno

apliciraju ka EU
Otvaranje puta ka Vije}u ministara
Zlatko Lagumd`ija, predsjednik SDPa BiH, sastao je ju~er s ambasadorom SAD-a PatrickomMoonom. Lagumd`ija je Moonainformisao o tokubilateralnihsusretapoliti~kihliderakoji se odr`avajunakonsastanka u Br~kom. Sagovornici su se slo`ili da bi formiranje nove vladaju}e ve}ine u SBK-u ili HNK-u u bliskoj budu}nostipredstavljalopokazatelj da postoji spremnost da se bilateralni pregovori oko Vije}aministaranastave u dobrojvjeri. Lagumd`ija je naglasio da je SDP u dosada{njem procesu pregovora pokazao najve}u spremnost na kompromis i da je sada za o~ekivati da i drugiliderito urade. Predsjednik RS-a Milorad Dodik, potpredsjednik Enes Suljkanovi} i politi~ka delegacija Republike Srpske boravili su u prijateljskoj posjeti u Biha}u, gdje su se susreli sa premijerom Hamdijom Lipova~om i Vladom Unskosanskog kantona. Nakon sjednice, novinarima su kazali da su razgovarali o plinifikaciji ovog kantona, mogu}nosti da se konektuje na plinovod RS-a kod Novog Grada (Bosanski Novi), te uvezivanje kantona u putnu mre`u RS-a prema Prijedoru i kod Mrkonji}- Grada prema Sarajevu. Za te i druge projekte dogovor Dodika i Lipova~e je da }e zajedni~ki tra`iti mogu}nosti apliciranja ka fondovima iz Evropske unije. - Mi uva`avamo ~injenicu da su nadle`nostikantonatakve kakvejesu i u okvirunjih`elimo da sura|ujemo. Imamo zajedni~ke pretpostavke, usmjereni smo jedni na druge i mislimo da }e ovaj primjer dobro do}i gra|anima i kantona i entiteta, BiH i regionu, kao dokaz da mo`emo rje{avati zajedni~ka pitanja - kazao je Dodik. Tako|er su se dogovorili da do juna naredne godine ni jedno povratni~ko selo na obje strane ne smije biti bez struje, jer jo{ ima povratnika koji `ive u mraku. Za premije ra Li po va~u, po vra tni ci Bo{njaci, ali i svi gra|ani Republike Srpske su, kako je kazao, bra}a i sestre. - Mogu samo kazati za one koji vide ~udo u tome {to su se sastali Milorad i Hamdija, ili {to je Hamdija i{ao kod D`ombi}a u Banju Luku, da su oba entiteta i distrikt Bosna i Hercegovina - ako volimo BiH, onda volimo sve njene sastavne dijelove, kazao je Lipova~a. Na zahtjev da komentari{u ka{njenje formiranja Vije}a ministara, Lipova~a je rekao da su to te{ke teme o kojima ne `eli govoriti. - Postoje dva konceptualna prilaza formiranju Savjeta ministara. To trebarije{iti i ne}ebiti problema. Treba omogu}iti uslove u BiH da formiranje Savjeta ministara bude ~isto tehni~ko pitanje, bez velikih politi~kih debata, {to imamo sada na sceni. Treba po{tovati Dejtonski sporazum i strukture koje postoje u BiH, kazao je Milorad Dodik. F. BENDER

OSLOBO\ENJE petak, 7. oktobar 2011. godine

DOGA\AJI

7

SKANDAL u re`iji Ministarstva za bora~ka pitanja FBiH

Majka dva poginula
borca plja~ka dr`avu?!
Na sramotnom spisku nezakonitih korisnika bora~kih prava osvanulo je i ime Hurije Turkovi}, majke tri poginula borca, ali i Munire Zund`e, majke dva poginula pripadnika Armije BiH
Vijest da je na nedavno objavljenom spisku Ministarstva za bora~ka pitanja, koji sadr`i imena 929 osoba {to nezakonito u`ivaju prava boraca, i njeno ime, Saniju Red`epagi}, iz Sarajeva, ba{ je zatekla. Nije mogla povjerovati da je i ona ta kojanezakonito prima svojih 507 KM mjese~no. - Pomislila sam: Ministre, zar majka dva {ehida, Rama i Rijada, dva pripadnika Armije RBiH, koja su poginula na sarajevskom rati{tu (Stup), da plja~ka dr`avu! Svu no} sam plakala! Vratile su mi se slike iz tih dana rata, momenti u kojima mi saop{tavaju da su mi sinovi poginuli. Ovih}e danagodi{njicanjihove pogibije, i spisak o kojem govorimo, ba{ mi je prisjeo. Ma, skoro sam umrla to ve~e kada sam saznala da, eto, plja~kam dr`avu! Sad sam na tabletama i nikako da se smirim. Ti koji su sastavili spisak duboko su me povrijedili! Zar nisu mogli provjeriti ~injenice, pita majka dva poginula sina, koja, na ime njihove pogibije, prima 507 KM mjese~no! umrla aprila ove godine. Bila je korisnikbora~kihprava po osnovu pogibije supruga. I tri sina. I takvu je osobu, eto, Ministarstvo za bora~ka pitanja FBiH stavilo na spisak la`nih, nelegalnih, osobakojeplja~kajudr`avu. No, Hurija je kriva. Da je umrla koji mjesec kasnije, ne bi joj se ime obrelo na spisku osoba koje plja~kaju dr`avu! ge) Beganovi} iz Zavidovi}a, \ulijane (Hisen) Miftari iz Sarajeva i Admire (Adema) Karamehi} iz Maglaja. Zanimljiva su ne samo po tome {to se radi o {ehidskim porodicama nego i po, kako je pisalo na spisku Ministarstva, mjese~nim naknadama koje su de. Jedna od tri rate bila je 5.483 KM. Sli~no je obja{njenje i za primanja \ulijane Miftari i Admire Karamehi}.

VIJESTI

Samo po evropskim standardima
BiH je na pola puta u reformi javne uprave i predstoji joj te`i dio, a dr`avni slu`benici koji ne ispune evropske standarde ne}e mo}i vi{e da obavljaju taj posao i pravi}e se selekcija, rekla je za Srnu koordinatorica za reformu javne uprave u BiH Semiha Borovac. Borovac, koja u Beogradu u~estvuje na regionalnom skupu o javnoj upravi, rekla je da je BiH sada u fazi obuke dr`avnih slu`benika i pripreme dr`avnih slu`bi za elektronski pristup u obavljanju odre|enih funkcija kako bi se gra|anima br`e pru`ile usluge. Ona je navela da BiH u prosjeku zaostaje za nekim zemljama u regionu, ali da ima sve zakonske uslove i strate{ki plan za razvoj reforme javne uprave.

Disciplina ki~me
Ni Hanifa Bajraktarevi}, majka Ismeta, poginulog pripadnika Armije RBiH, ni Anes Begi}, dijete bez oba roditelja, ni HimzoBegi}, otacpoginulogMustafe, nisu plja~kali dr`avu, nisu zaslu`ili da se na|u na spisku navodnih la`nih korisnika federalnogprora~una! Hanifa je prestala primati 80.56 KM mjese~noonogtrenutkakada je umrla, Himzo (120.58KM), tako|er. AAnes se, hvalaBogu, zaposlio i po tom osnovu razrahatlenisao federalni bud`et za 346.43 KM. Niti za jednog od imenovanih, nikakvarevizija, pa i ova aktuelna, nijeustanovila da su la`ni korisnici. Objasnili smo i kako je spisak pravljen, jednostavno, na njemu su se na{li svi oni {to su po bilo kojem osnovu ostali bez mjese~nihprimanja, na njemu je najmanjeonih{to su do{li pod udar revizije bora~ke populacije. Istina, ministarZukanHelez se izvinio svima onima koji su se gre{kom na{li na re~enom spisku. Disciplinskim postupkom, mogu}e iradnimmjestom, zaprijetio jeslu`beniku(slu`benicima) koji je sastavljao spisak. Za sada mu nije na um palo da podijeli krivicu ili baremobznanikakvi to slu`benici i s kojimkvalifikacijamarade u Ministarstvu,pa im se omi~u i ovakve gre{ke.
A. BE^IROVI]

GRE[KA Ministar Zukan Helez se izvinio svima onima koji su se gre{kom na{li na re~enom spisku

Za godinu devet `rtava mina
Od mina je u BiH u posljednjih 12 mjeseci poginulo devet osoba, a 17 je povrije|eno, potvr|eno je iz Delegacije EU u BiH. U BiH se i dalje nalazi 213.000 mina na 10.000 lokacija, {to zna~i da je jo{ tri posto teritorije BiH pokriveno minama. U proteklom ratu u BiH postavljeno je oko dva miliona mina, {to je BiH svrstalo u zemlje sa najvi{e ubojnih sredstava u svijetu. Iz Delegacije EU podsje}aju da je Evropska komisija od 1996. godine provela 55 projekata deminiranjavrijednih oko 40 milionaeura. Nedavno dogovorenim projektom utro{ka sredstava iz fondova IPA za BiH za 2011. godinu planirano je da za deminiranje bude izdvojeno sedam miliona eura.

Hurija, Munira...
Eto, Sanija, nisu mogli! Ali bi Helez Zukan, {ef Ministarstva, u ~ijoj je re`iji spisak i napravljen i objavljen, mogao razumjeti kako se Senija osje}a, budu}i da je i njegov brat poginuo u toku agresije na BiH! Na`alost, o osje}ajima familije Hurije Turkovi} iz Had`i}a, ~ije je ime tako|er na spomenutom spisku, ni{ta vam ne mo`emo napisati. Hurija je

Sli~na je sudbina i Munire Zun|e, ~ije je ime na spisku osoba koje su plja~kale dr`avu. Umrla je 30. aprila ove godine, a njena je mjese~na naknada bila 668 KM mjese~no. Bila je majka dva poginula pripadnika Armije RBiH i supruga poginulog pripadnika ARBiH?! Al’ {to je plja~kala, plja~kala je! Sad, na tom dijelom opskurnom i sramotnom spisku Ministarstva za bora~ka pitanja, na{la su se i imena Selme (Salke) Selimovi} iz Visokog, Fatime (Be-

u`ivale: Selimovi} - 5.483 KM, Beganovi} - 5.068 KM, Miftari 3.846 KM i Karamehi} - 3.383 KM. Naravski, provjerili smo, njihova primanja nisu tolika. Dapa~e, sramotno su mala! Selma je supruga poginulog borca, ima dvojedjece. Svojevremeno je promijenila mjesto boravka, bila, kako smo obavije{teni, u inozemstvu, pa se vratila. Porodi~nu invalidninu neko vrijeme nije primala, sre|ivala je dokumentaciju. Kad ju je skupila, u ratama su joj isplatilinakna-

U Mjesnoj zajednici Kozluk kod Zvornika

Most za Bo{njake, Srbe i Rome
Kada se do kraja ove godine zavr{i izgradnja mosta u naselju Marho{i, pri~a nam Fadil Banjanovi} Bracika, predsjednik Mjesne zajednice Kozluk, rije{it }e se jedan veliki problem Bo{njaka, Srba i Roma koji `ive u ovom dijelu Zvornika. Naime, kazuje nam Bracika, pro{logodi{nje poplave su uni{tile most, a mjesto Marho{i je ostalo odsje~eno od ostatka mjesne zajednice Kozluk. Zbog toga, nekoliko desetina porodica moralo je {umama pje{a~iti do svojih ku}a. „Dolazile su pare za poplave, ali uvijek negdje drugo odu. Ja sam morao da ka`em: Halo, ljudi, stanite! Ovdje je bio most. U naselju ima bolesnihljudi. Narod je ovdje odsje~en. Jednostavno, nije se mogla hrana i drva prevu}i“ govori nam Banjanovi} tokom obilaska mosta u izgradnji. Potom, ura|eno je projektno rje{enje mosta, a nedugo nakon toga je po~ela i izgradnja. Projekat je finansiran od Op{tine Zvornik, dok }e kompletna izgradnja ko{tati oko 60.000 maraka. „Imamo pomo} od katarske humanitarne organizacije Budu}nost iz Sarajeva, pomo} Vlade Federacije i Ministarstva za

Dragan Paji} na slobodi
Osnovni sud distrikta Br~ko odbio je prijedlog Tu`ila{tva u Br~kom da se odredi pritvor Draganu Paji}u, biv{em gradona~elniku distrikta i ostalim koji su uhap{eni prije nekoliko dana u policijskoj akciji Bingo. Umjesto pritvora, Osnovni sud je Paji}u, te Rizi ^ivi}u, {efu Odjela za obrazovanje u Vladi distrikta Br~ko, Samiru ^orbad`i}u, {efu Pododjela za zajedni~ke poslove u Odjelu za obrazovanje, Mironu Buri, direktoru Kancelarije za upravljanje javnom imovinom, Sademu Plakalu, slu`beniku u Kancelariji za upravljanje javnom imovinom, Miodragu Trifkovi}u iz Poreske uprave Br~kog, te Rini Bajeru izrekao mjere zabrane. Dk. O.

Banjanovi}: Morao sam da ka`em: Halo, ljudi, stanite!

izbjegla i raseljena lica, gdje je ministar Adil Osmanovi}. Veliki sam optimista da }e se most uraditi do novegodine. Nikadvi{e moj Muharem ne}e plakati, kad ne mo`e oti}i da ne{to donese“ govori Bracika, obra}aju}i se jednom od stanovnika naselja Marho{i, ina~e osobi sa posebnim potrebama.

„Muharem `ivi sam. Nema babe, nema majke. Ovdje je na{ Hazim, Nijaz... Ovaj most je svima njima potreban. Ovim mostom }emo pokazati ozbiljnost da `eli mo po mo}i obi~nim ljudima. Ovo naselje Marho{i }e kona~no biti prohodno“ kazuje Bracika.
S. K.

8

DOGA\AJI

petak, 7. oktobar 2011. godine

OSLOBO\ENJE

VIJESTI

Izvje{taj ICG-a o stanju u Republici Srpskoj

Amandmani delegacije BiH
Delegacija Parlamenta BiH u Parlamentarnoj skup{tini Vije}a Evrope ulo`ila je dva amandmana na nacrt rezolucije Politi~ka situacija na Balkanu predlaga~a Bjorna von Sydowa, koja je po hitnoj proceduri stavljena na razmatranje. Amandmane delegacije BiH, koji se odnose na neta~ne navode na prava i mogu}nosti kandidiranja gra|ana iz reda ostalih, kao i neta~nu kvalifikaciju uzroka neformiranja Vije}a ministara, usvojili su predlaga~i i Politi~ki komitet PS VE, saop}eno je iz Parlamenta BiH. Delegacija je izrazila ~u|enje {to se BiH na{la u ovoj rezoluciji s Kosovom i Albanijom iako tretirani problemi nisu sli~ne prirode. Mladen Bosi} i Sa{a Magazinovi} su u ime bh. delegacije obrazlo`ili aktuelnu politi~ku situaciju u BiH pred Monitoring komitetom PS VE.

O~uvanje BiH je u interesu RS-a
„Flert Republike Srpske sa referendumom u junu 2011. je podsjetnik da manji BiH entitet i dalje prijeti stabilnosti ove dr`ave i zapadnogBalkana. Malo je vjerovatno da }e se RS otcijepiti ili da }e Bo{njaci poku{ati da ju elimini{u, ali ako njeni srpski lideri nastave gurati svaki konflikt sa Sarajevom do ivice, kao {to su to ponavljali do sada, postojirizik od katastrofe. Dovoljno je da samojednomposustane agilnost lidera i strpljenje naroda, pa da se desi ozbiljno nasilje“ navedeno je u uvodu ju~er , objavljenog izvje{taja Me|unarodne krizne grupe (ICG) - BH: [ta RS ho}e? vodstvo, posebno predsjednik MiloradDodik, trebakompromise sa Sarajevom u izgradnji dr`ave i provo|enjuhitnihreformi na nivouentiteta“ upozorava , se u izvje{taju. Analiziraju}i pona{anjepoliti~kihelita u RS-u,u izvje{taju se navodi da se „me|unarodnazajednicahrve sa RS-om godinama. Kada bi imali slobodu izbora, ve}ina u entivencije te kojezadr`avajuSrbe u njihovom tvrdokornom mentalitetu. Reakcija EU, potpomognuta SAD-om i drugima, na politi~ke i pravneizazovekoje je RS napravila u junu, nudineprisilne alternative koje }e svakoj strani biti te{ko odbaciti“ . Bo{njaci, Hrvati i me|unarodnazajednica, isti~u u ICG-u, nemaju druge nego da se suo~e sa

Rukovodstvo RS-a, posebno predsjednik Milorad Dodik, treba kompromise sa Sarajevom u izgradnji dr`ave i provo|enju hitnih reformi na nivou entiteta

prava potkopavaju ekonomski rast. RS, kao i ostatak BiH, veoma sporo izlazi iz recesije koja je rezultirala iz globalne finansijske krize“ .

Preporuke
U zavr{nom dijelu izvje{taja, Vladi RS-a se, izme|u ostalog, preporu~uje da prestane sa testiranjem hitnih ovlasti Ureda OHR-a i legitimnosti dr`avnih institucija sazivanjem referenduma, nastoji pobolj{ati odnose sa vladama BiH i FBiH, te da prestane podr`avati i finansirati komemoracije ratnih doga|aja koje dovode do podjela u dru{tvu. NSRS-u je preporu~eno da doradiUstav RS-a da bi se vetovitalnognacionalnoginteresaograni~io na pitanja od istinskog nacionalnog interesa i da bi se uklonila nejasno}a koja omogu}ava Ustavnom sudu da zaobi|e taj veto. Evropskojuniji se preporu~uje da jasno stavi do znanja da niti neovisnost niti centralizacija nije u skladu sa napretkom BiH prema ~lanstvu, a SAD-u da podr`e napore EU u reformi sudstva i drugim pitanjima.
G. KATANA

Zadah ratnih zlo~ina
Jedna od klju~nihporukaizvje{taja, prema rije~ima analiti~ara ICG-aSre}kaLatala, jeste da je u najveSre}ko }em interesu RS-a da Latal: o~uva BiH, jer u slu~Srpska pati i od aju raspada BiH, RS tetu bi vi{e voljela svojih unutra{njih mo`da ne bi pre`ivio neovisnost, ali to je problema taj eksperiment. „Izvjeneprihvatljivo ostat{taj je ra|ennekolikomjeku BiH i me|unarodnoj seci koji su uklju~ivali ozbiljna zajednici. RS je preslab da istra`ivanja analiti~ara ICG-a u izbori put do nezavisnosti i ne bi cijelom RS-u i fokusiran je na dobilome|unarodnopriznanje probleme od politi~ke, eko- kao dr`ava. Njenilideriodbacunomske i socijalne situacije, do ju glavninu projekta izgradnje osjetljivih pitanja u vezi s odno- dr`ave koji vodi me|unarodna sima RS-a prema BiH, kao i od- zajednica, koji je dao BiH njenu govornosti i stavavlasti i gra|ana sada{nju administrativnu struRS-a prema ratnim zlo~inima”, kturu. Nekibo{nja~ki i me|unapojasnio je Latal. rodni posmatra~i vjeruju da je „RS pati i od unutra{njih pro- me|unarodna spremnost poblema, posebno kulture ne- sustala, daju}iSrbimaprostora da ka`njivosti politi~kih i ekonom- sabotiraju dr`avu, dok drugi skihelita i stalnoprisutnogzada- me|unarodni i srpskiposmatra~i ha ratnih zlo~ina. Njeno ruko- tvrde da su me|unarodneinter-

Put u EU nema alternativu
Peter Sorensen, specijalni predstavnik EU i {ef Delegacije EU u BiH, susreo se s predsjednikom HDZ-a BiH Draganom ^ovi}em. ^ovi} je upoznao Sorenssena s politi~kim prilikama i polo`ajem hrvatskog naroda u BiH. “Sugovornici su se slo`ili kako budu}nost BiH u EU nema alternativu te da BiH {to prije mora ispuniti potrebne uvjete koji stoje pred njom na tom putu. To prakti~no zna~i da }e biti neophodno ispuniti obveze, odnosno usvojiti zakon o dr`avnoj pomo}i i provesti presudu Europskog suda za ljudska prava u predmetu Sejdi} Finci“, stoji u priop}enju.

elitama u RS-u, posebnopredsjednikomDodikom. „On je najve}i populist i najte`iliderkojeg je RS imao u zadnjimgodinama, ali on i njegova stranka jo{ imaju najve}u podr{ku. Opozicija je na izborima u oktobru 2010. imala bolje rezultate od o~ekivanih, posebno u utrci za srpsku poziciju u bh. Predsjedni{tvu, ali Dodikov SNSD kontroli{e Vladu i Predsjedni{tvo RS-a, kao i Narodnu skup{tinu. Nacionalizam i za{tita RS-a ostaju ujedinjuju}a fiks-ideja ovog entiteta“ stav je , ICG-a. Kada je u pitanju ekonomska situacija u RS-u, izvje{tajpodvla~i da „korupcija i slaba vladavina

FO^A

Stan za 1 KM
Neprihvatljive izjave Rasmussena
Predsjednik Evropske narodne stranke Wilfried Martens u srijedu je osudio kao neodgovorne izjave ~elnika evropskih socijalista Poula Nyrupa Rasmussena, koji je HDZBiH optu`io za opstrukciju u formiranju vlasti u BiH. “Izjave koje jednu zajednicu suprotstavljaju drugoj moraju se izbje}i. Sve zajednice u BiH moraju se jednako po{tovati“ rekao je , Martens. “Dobro sam upoznat sa zastojem u BiH i duboko razumijem politi~ku slo`enost zbog moje osobne uklju~enosti u politi~ki `ivot te zemlje. Na`alost, izjave predsjednika PES-a Rasmussena, iskreno govore}i, nisu od pomo}i, neodgovorne su” dodao je Martens. , U op{tini Fo~a zvani~no je otvorena novoizgra|ena stambeno-poslovna zgrada u okviru projekta Zatvaranje kolektivnih centara kroz omogu}avanje socijalnog stanovanja. Projekt ukupne vrijednosti 800.000 dolara finansirao je Odjel SADa za populaciju, izbjeglice i migracije (BPRM) uz u~e{}e ministarstava za izbjegla i raseljena lica oba entiteta, te uz podr{ku Op{tine Fo~a, dok je implementator projekta bila ameri~ka humanitarna organizacija CRS. Na ovaj na~in svoje stambeno pitanje u naselju Gornje Polje trajno }e rije{iti 11 porodica iz kategorije povratnika i raseljenih lica koji su stanovali u kolektivnim centrima, dok }e tri stana biti dodijeljena kadrovima u ovoj lokalnoj zajednici. Novoizgra|eni objekat ju~er su zajedno otvorili na~elnik Fo~e Zdravko Krsmanovi} i ameri~ki ambasador u BiH Patrick S. Moon. - Veoma smo ponosni na ovaj projekt i jako smo sretni {to sa svojim partnerima danas ozna~avamo njegov zavr{etak. Mnogo je bitnije da je to novi po~etak za ove porodice ali i cijelu zajednicu. Mi radimo na povratku u cijeloj BiH i znamo da mnogo porodica ~eka na ovakav trenutak – rekao je ambasador Moon. Federalna Vlada u ovom projektu u~estvovala je sa 90.000 KM, a resorni ministar Adil Osmanovi} ocijenio je da je rije~ o zna~ajnom projektu. - Odajemo priznanje Vladi SAD-a koja na ovakav na~in pristupa rje{avanju problema izbjeglih i raseljenih osoba i drago mi je da se to danas de{ava u Fo~i. Pokazalo se da objedinjavanjem finansijskih sredstava mo`emo rije{avati i ovako zahtjevne projekte, a na ovaj na~in mi }emo rje{avati pitanje povratka Mostar i Prijedor – izjavio je ministar za izbjegle i raseljene osobe FBiH Adil Osmanovi}. Korisnicima stanova koji }e pla}ati najamninu u iznosu 1 KM po jednom kvadratnom metru, bit }e ponu|eni i drugi vidovi pomo}i za kojom iska`u potrebu, dok }e sve porodice dobiti pomo} u hrani i ogrijevu. Ambasador SAD-a u BiH Patrick S. Moonobi{ao je i AtikAlipa{inu d`amiju, gdje je razgovarao sa predstavnicima Med`lisa IZ-a Fo~a. A. H.

petak, 7. oktobar 2011. godine

OSLOBO\ENJE

OGLASI

9

10

KOMENTARI

petak, 7. oktobar 2011. godine

OSLOBO\ENJE

Bo{njaci i podjela Bosne

O
FOKUS
Pi{e: Esad HE]IMOVI]
esad.hecimovic@oslobodjenje.ba

Kakav je zaista odnos ve}ine Hrvata i Srba u BiH prema budu}nosti BiH kao dr`ave? Nije rije~ samo o istorijskim debatama. Jedna od depe{a objavljenih u aferi Cablegate pokazuje nam da su ameri~ke diplomate svjesne da se ~ak i u tajnim kontaktima predstavnika Vlade Republike Hrvatske i Republike Srbije polazi od pretpostavke da ve}ina Srba i Hrvata u BiH danas ne podr`ava BiH kao dr`avu

ve sedmice su dva va`na srpska politi~ara obnovila ideje o me|unacionalnom razgrani~enju za rje{enje aktuelnih problema na Kosovu (Ivica Da~i}, predsjednik SPS-a, zamjenik predsjednika Vlade Republike Srbije) ili dugoro~nih problema na Kosovu, Bosni i Hercegovini i Makedoniji (Vuk Dra{kovi}, predsjednik SPO-a, biv{i ministar vanjskih poslova Srbije). Da~i} je jo{ u maju ove godine u razgovoru za NIN govorio o “razgrani~enju izme|u Srbije i Albanije“ iznose}i pretpostavku da , }e se Kosovo priklju~iti Albaniji, kao {to bi se Republika Srpska priklju~ila Srbiji: “^ekajte, ako sutra Republika Srpska na referendumu donese odluku o otcepljenju, {ta }e oni biti, nezavisna dr`ava ili }e doneti odluku o priklju~enju i zajedni~kom `ivotu sa Srbijom?” pitao je , tada Da~i}. Posredna rasprava izme|u Da~i}a i Dra{kovi}a potvr|uje da Da~i} govori u svoje ime, a ne u ime Vlade Srbije, te da, prema tvrdnjama Vuka Dra{kovi}a, veliki dio ministara iz Demokratske stranke i jedan iz SPO-a ne misli tako. Mary Warlick, ameri~ki ambasador u Beogradu odgovorila je ponovo, kao i na sli~nu debatu krajem maja, da “SAD ne podr`avaju daljnje podjele na Balkanu i da je vrijeme podjela pro{lo“ . Rasprave o me|unacionalnom razgrani~enju u BiH i na Balkanu traju ve} dugo. Najva`nija takva rasprava u samoj BiH vo|ena je jo{ 12. i 13. oktobra 1991. godine, na zatvorenoj vikend-sjednici jedne radne grupe u Skup{tini Republike BiH. Klju~no pitanje rasprave je bilo kako

H

uspostaviti odnos izme|u dr`avne suverenosti BiH i prava naroda na samoopredjeljenje. Alija Izetbegovi} je tada prvi put definirao problem BiH kao muslimanskosrpski problem, obja{njavaju}i da kao {to je “Jugoslavija (bila) u nekoj mjeri srpskohrvatski problem, tako je Bosna srpsko-muslimanski problem, problem Muslimana i Srba ovdje, to je na{ problem“ . Izetbegovi} je tada govorio da “nema problema u odnosima Muslimana i Hrvata, jer su oni rekli da su za suverenu BiH” [ta god se doga|alo u . posljednjih dvadeset godina, uvijek smo se vra}ali ovoj raspravi o me|unacionalnom razgrani~enju. rvatska zajednica Herceg-Bosne je proklamovana 18. novembra 1991. godine, dakle samo mjesec a poslije ove rasprave u Skup{tini BiH. Politi~ka volja ve}ine gra|ana u BiH da `ive u suverenoj BiH izra`ena je na referendumu, ali zna~enje ove volje i dalje se razli~ito tuma~i. Postoje razli~ita i hrvatska i bo{nja~ka tuma~enja referendumske volje. Postoje hrvatski politi~ari i istori~ari koji hrvatsko “da” na referendumu tuma~e kao `elju za izdvajanjem iz Jugoslavije kao dr`avne zajednice. Jedan od presudnih doga|aja u ovoj debati bilo je odr`avanje Bo{nja~kog sabora, ~ija je osamnaesta godi{njica obilje`ena nedavno. Poslije odr`avanja ovog sabora, postalo je jasno da i Bo{njaci postavljaju pitanje mogu}e podjele BiH. Dok je OwenStoltenbergov plan, pa ~ak i sporazum Izetbegovi} - Kraji{nik, predvi|ao i mogu}nost disolucije unije BiH, Dejtonski sporazum je uspostavio

Z

balans izme|u veoma razli~itih i suprostavljenih te`nji. Dejtonsku BiH neki vide kao “lu|a~ku ko{ulju“ a , drugi kao “nemogu}u dr`avu“ ali rje{enja nema. , bog toga mislim da treba voditi javnu debatu o na{im razli~itim vi|enjima budu}nosti dr`ave BiH. Krenimo redom. Kakav je zaista odnos ve}ine Hrvata i Srba u BiH prema budu}nosti BiH kao dr`ave? Nije rije~ samo o istorijskim debatama. Jedna od depe{a objavljenih u aferi Cablegate pokazuje nam da su ameri~ke diplomate svjesne da se ~ak i u tajnim kontaktima predstavnika Vlade Republike Hrvatske i Republike Srbije polazi od pretpostavke da ve}ina Srba i Hrvata u BiH danas ne podr`ava BiH kao dr`avu. Takva je depe{a ameri~ke ambasade u Zagrebu od 26. januara 2011. godine, u kojoj se Washington izvje{tava o novom diplomatskom kanalu koji je otvoren izme|u Zagreba i Beograda radi popravljanja odnosa izme|u Hrvatske i Srbije. Rije~ je o susretima Davora Bo`inovi}a, dr`avnog tajnika u Ministarstvu vanjskih poslova Vlade RH i Davora Stiera, savjetnika Jadranke Kosor, hrvatske premijerke sa dvojicom Tadi}evih savjetnika - Jovanom Ratkovi}em i Mladenom \or|evi}em. “U jednom trenutku, tokom rasprave, Ratkovi} i \or|evi} su komentirali da bi 99 posto Srba u Republici Srpskoj `eljelo da se priklju~i Srbiji i da bi 99 posto Hrvata `eljelo da se priklju~i Hrvatskoj.” U svom razgovoru sa ameri~kim diplomatama dan kasnije Bo`inovi} je naglasio podr{ku Vlade Hrvatske za suverenitet i teritorijalni inttegritet BiH, uz

K

jednakost njena tri konstituitivna naroda. Potencijalna saradnja izme|u Hrvatske i Srbije na pitanju BiH bila je klju~no vanjskopoliti~ko pitanje diskutovano na ovom sastabnku. Tadi}evi savjetnici su naglasili da on ne}e podr`ati referendum za secesiju RS-a, ali i da je nerealno o~ekivati da Tadi} ka`e Srbima u RS-u da je njihov glavni grad Sarajevo. Najavili su da }e Tadi} u~initi sve kako bi odr`ao obe}anje ameri~kom potpredsjedniku Bidenu da }e ubijediti Dodika da bude konstruktivan. akav je odnos Bo{njaka prema podjeli Bosne i Hercegovine? Lideri Islamske zajednice BiH pozivaju na pretvaranje BiH u mati~nu dr`avu Bo{njaka na Balkanu i pretvaranje statusa Srba i Hrvata u BiH u nacionalne manjine susjednih dr`ava. Politi~ari SDP-a, kao politi~ke stranke za koju je na posljednjim izborima glasao najve}i broj Bo{njaka, dali su prednost entitetskom u odnosu na dr`avno organizovanje. Za njih u~e{}e u dr`avnim organima BiH nije vrijednost zbog samog o~uvanja potrebnog minimuma funkcionalnosti dr`ave, kako bi ona ispunjavala me|unarodne obaveze i napredovala u evroatlantskim integracijama. Oni su time dali prednost politi~kim u odnosu na dr`avne razloge. Kakve }e biti posljedice ovih promjena prema BiH kao dr`avi? Naravno da to ne znam, ali sam siguran da je pogre{no pore|enje podijeljene BiH sa podijeljenom Njema~kom izme|u 1945 1989: sa razli~itih strana na{ih nevidljivih zidova nije jedan narod nego tri formirane nacije.

Za koga radi portparol?

P

ro{log petka, 30. septembra, uputili smo pismeni zahtjev dr`avnom Tu`ila{tvu sa samo jednim pitanjem: za{to se ne realizuje 180 zahtjeva Instituta za nestale, a koji se odnose na ekshumacije. Najstariji od tih zahtjeva je iz aprila 2009. godine, a neki od njih se ve`u za u`e i {ire jezgro Sarajeva, pa smo i sami izrazili ~u|enje, kao {to se ~ude i porodice nestalih: zar treba toliko ~ekati da bi se, uza sve kadrovske i druge probleme Tu`ila{tva, izvr{ila ekshumacija u Had`i}ima ili u Svrakama naprimjer. Pogotovo tamo gdje su posmrtni ostaci na povr{ini zemlje. Ju~e, {est dana kasnije, kako nije bilo odgovora, ponovo smo se obratili portparolu Tu`ila{tva BiH Borisu

Grube{i}u. Na`alost, dobili smo samo obavijest da }e Tu`ila{tvo, u vezi sa onim {to nas interesuje, narednog ponedjeljka, 10. oktobra u javnost iza}i sa saop{tenjem, ~iji se sadr`aj upravo priprema. Jer, objasnio je Grube{i}, „rije~ je o osjetljivoj problematici, a i sazrelo je vrijeme da se o njoj detaljnije progovori“. Dakle, ponovlja se nepo{ten odnos prema medijima, u posljednje vrijeme vrlo ~est, i to ne samo u ovoj instituciji: Mi uputimo pitanja, a odgovor se, u vi du sa op}enja, po {a lje svim medijima. Pojava u neku ruku postaje i velika prepreka za profesionalan, eti~ki rad u ovoj profesiji. Jer, ako }e odgovor na na{e pitanje na kraju imati svi mediji, kako onda

ostvariti jedan od osnovnih ciljeva novinarstva, a to je da do|ete do pouzdanog izvora, ali i da budete prvi koji imate tu vijest. Kona~no, kako biti ekskluzivan ako }e ~injenice o temi koju mi pripremamo za na{e ~itateljstvo biti servirane i drugima? Zaposleni u slu`bama za odnose s ja vno{}u, po pra vi lu da le ko bo lje pla}eni od novinara iz dnevnih redakcija, morali bi po{tovati pravo na autorstvo, odnosno pravo na brzu, potpunu, ali i informaciju koju `elimo dijeliti samo s na{im a ne sa svima na ovome svijetu. Povrh svega, morali bi na}i vremena, pa na upu}eni dopis uzvratiti, makar obja{njenjem za{to odgovora nema. Ali to je ve} stvar elementarne pristojnosti.

POVODI

Pi{e: Edina KAMENICA
edina.kamenica@oslobodjenje.ba

Ponavlja se nepo{ten odnos prema medijima, u posljednje vrijeme vrlo ~est: Mi uputimo pitanja, a odgovor se, u vidu saop}enja, po{alje svima

petak, 7. oktobar 2011. godine

OSLOBO\ENJE
TEOLOGIJA OSLOBO\ENJA

KOMENTARI

11

O ~emu zbori Inzko
N
Pi{e: D`evad HOD@I]

Sve se vi{e ~uje glas onih koji vjeruju da su promjene u Izbornom zakonu Bosne i Hercegovine i vanredni izbori, bar za dr`avni nivo vlasti, prema tom izmijenjenom Izbornom zakonu, bilo da ih inicira Parlamentarna skup{tina BiH ili visoki predstavnik, jedino rje{enje u ovoj pat-poziciji

a kon ne da vno u Br~kom odr`anih neuspjelih pregovora o formiranju vlasti na dr`avnom nivou, na bosanskohercegova~koj politi~koj sceni i u na{oj doma}oj javnosti ovih dana svjedo~imo o~ekivanim i uobi~ajenim reakcijama, predvi|anjima i o~ekivanjima. Politi~ki lideri nisu spremni preuzeti odgovornost za vlastitu pregovara~ku nesposobnost. Neki ~ak izra`avaju sumnju u svrhu daljih pregovora. Neki su, dodu{e, spremni da i dalje pregovaraju, uporno i strpljivo, sve dok se ne postigne dogovor. Neki politi~ki lideri iz opozicije tvrde da ve}ini sudionika u pregovorima nije ni stalo do formiranja novog saziva Vije}a ministara budu}i da u starom, koje djeluje u tehni~kom mandatu, imaju svoje predstavnike. Prema takvom tuma~enju, staro Vije}e ministara moglo bi u tehni~kom mandatu djelovati sve do narednih op}ih izbora koji }e se odr`ati tek 2014. godine, budu}i da na{ Ustav ne predvi|a drugu mogu}nost, odnosno vanredne izbore. Na drugoj strani sve se vi{e ~uje glas onih koji vjeruju da su promjene u Izbornom zakonu Bosne i Hercegovine i vanredni izbori, bar za dr`avni nivo vlasti, prema tom izmijenjenom Izbornom zakonu, bilo da ih inicira Parlamentarna skup{tina BiH ili visoki predstavnik, jedino rje{enje u ovoj pat-poziciji. Uobi~ajene i o~ekivane su i reakcije me|unarodne zajednice i Evropske unije: odgovornost le`i na bosanskohercegova~kim politi~arima; politi~ki lideri moraju ulo`iti vi{e napora; Bosni i Hercegovini su potrebne hitne reforme; vlasti se moraju posvetiti stvarnim problemima gra|ana itd. Zapravo, me|unarodna zajednica, pa i predstavnici Evropske unije pona{aju se na isti na~in kao i ve}ina bosanskohercegova~kih politi~ara: demago{ki odbijaju vlastitu odgovornost za ustavno-politi~ko nefunkci-

oniranje Bosne i Hercegovine kao dr`ave, ignoriraju}i ~injenicu da prvi i najve}i stvarni problem Bosne i Hercegovine i njenih gra|ana predstavlja Dejtonski ustav Bosne i Hercegovine koji ne dopu{ta, politi~ki govore}i, ni da se `ivi ni da se mre. U svim tim, ka`em, uglavnom o~ekivanim i uobi~ajenim reakcijama u Br~kom neslavno zavr{eno, godinu dugo, (jo{ jedno) politi~ko vagabundo iskustvo nekoliko momenata, mislim, zaslu`uje dodatnu pa`nju. Prva karakteristika koja obilje`ava bosanskohercegova~ku javnost nakon neuspjeha u Br~kom sastoji se u tome da se reakcija {ire bosanskohercegova~ke javnosti, politi~ke, akademske, kulturne, gra|anske, nevladinog sektora svodi na neku vrstu slijeganja ramenima, gotovo na ravnodu{nost. Kao da je sve uredu, kao da ni{ta ne treba poduzimati, kao da se ni{ta ne mo`e u~initi. Ne samo u pogledu mogu}nosti da se djeluje poticajno u odnosu na nu`nost izlaska iz sada{nje pat-pozicije, ne samo u pogledu mogu}nosti i obaveze da se na politi~ke pregovara~e vr{i sna`an, ne samo verbalni pritisak da ih se pozove na odgovornost. U pogledu na politi~ki `ivot u njegovim, recimo tako, normalnim i optimalnim tokovima, pogubna je situacija u kojoj nacionalisti~ke stranke, etni~ki ili entitetski savezi, pa i politi~ke platforme usisaju, isklju~e, osujete, uklone sav prostor u javnom, dru{tvenom, ali i medijskom `ivotu za kriti~ko i opozicijsko djelovanje. Mi se sada dobrano nalazimo u takvoj situaciji. Druga va`na odrednica sada{nje politi~ke scene u Bosni i Hercegovini povezana je s dugotrajnim i upornim ponavljanjem pri~e o etni~kom predstavljanju narodã. Politi~ko-ustavna teorija i praksa, pa i va`e}i bosanskohercegova~ki Ustav, unato~ njegovim slabostima i manjkavostima, poznaju i

prihvataju predstavljanje narodã. U na{em slu~aju to su domovi narodã i, u stanovitom smislu, kantonalne skup{tine koje predstavljaju najvi{u zakonodavnu vlast na srednjoj razini na kojoj su kantoni formirani i prema etni~kim kriterijima. Ali, da poslanik u Zastupni~kom domu, da premijer, da ministar unutra{njih poslova, pravde, vanjskih poslova, zamislite, predstavlja Bo{njake, ili Hrvate ili Srbe – to je, jednostavno, stravi~an koncept. Izvan domova naroda svi nosioci zakonodavne i izvr{ne vlasti mogu predstavljati, u ustavnopoliti~kom smislu, Bosnu i Hercegovinu i sve njene gra|ane, a u politi~ko-programskom smislu stranku iz koje dolaze. Svaki ministar ili ~lan Zastupni~kog doma mo`e predstavljati svoj narod samo u onom smislu u kojem to naprosto zna~i da je iz reda ovog ili onog naroda. Neovisno o tome na koji na~in treba raditi na postizanju ravnopravnosti naroda i gra|ana u Bosni i Hercegovini, to insistiranje na predstavljanju naroda i politi~ko legitimiranje takvog koncepta u javnom diskursu je potpuno {tetno, opasno i neprihvatljivo. I tre}i moment vezan za protekle neuspje{ne pregovore na bh. politi~koj sceni povezan je s nastupima gospodina Inzka koji u posljednje vrijeme nekoliko puta u razli~itim varijacijama ponavlja kako on razumije Hrvate i njihovo nezadovoljstvo svojim polo`ajem u odnosu na druga dva naroda. Lijepo od visokog predstavnika. Ipak, bilo bi dobro da to gospodin Inzko malo pojasni. [ta to u BiH nemaju Hrvati, a drugi imaju? Da li to visoki predstavnik mo`da ho}e da ka`e da Bo{njaci imaju Federaciju? Ili, {to bi tako|er bilo zanimljivo ~uti, da li to visoki predstavnik mo`da ho}e da ka`e da Srbi imaju Republiku Srpsku? Zar u Bosni i Hercegovini na cijelom njenom teritoriju nisu konstitutivni i Bo{njaci i Hrvati i Srbi?

U OBJEKTIVU
Protesti u Kabulu
Vi{e stotina Afganistanaca okupilo se ju~er u centru Kabula protestuju}i zbog ameri~ke okupacije uo~i 10. godi{njice od po~etka vojne intervencije SAD-a koja je uslijedila nakon teroristi~kih napada 11. septembra 2001, prenosi Srna. Blizu 300 mu{karaca i `ena okupilo se nose}i transparente na kojima su ispisane poruke u kojima se SAD optu`uju za masakr nad civilima, a afganistanski predsjednik okvalifikovan je kao marioneta u rukama Washingtona. Na transparentima je pisalo “Okupacija, brutalnost, stop okupaciji“ dok su de, monstranti zapalili ameri~ku zastavu.
Reuters

12

CRNA HRONIKA
PripadnicimaPolicijske stanice Ljubija u srijedu je prijavljeno da su nepoznateosobe u protekle tri godine u {umi koja je privatno vlasni{tvo u mjestuBri{evo bespravnoposjekle i otu|ile ve}u koli~inu stabala. Policijski slu`benici su izvr{ili uvi|aj, dok }e materijalna {teta pri~injena ovom {umskom kra|om biti naknadno utvr|ena. Rad na identifikacijipo~inilacaovogkrivi~nogdjela je u toku, saop}eno je iz CJBa Banja Luka.

petak, 7. oktobar 2011. godine

OSLOBO\ENJE

Potraga za kradljivcima

La`nom diplomom do dozvole za taksiranje

Slu`benici Centra javne bezbjednostiBijeljinadostavili su u srijedu bijeljinskom Okru`nom tu`ila{tvu slu`beni izvje{taj protivB.\, koji se sumnji~i da je po~inio krivi~no djelo falsifikovanje isprave. Naime, za B. \. se sumnja da je na jo{ neutvr|enna~indo{ao u posjed falsifikovanediplomeSaobra}ajno-tehni~ke {kole, na osnovu koje je od nadle`ne op{tinske slu`be u Bijeljinidobioodobrenje za bavljenjetaksi-djelatno{}u.

Prnjavor

U selu Popovi kod Bijeljine
dok je sjekao {umu. Ta~nije re~eno, Desi}ev kom{ija je oborio jedno drvo koje je Desi} trebao da prebaci traktorom. U jednom trenutku, drvo, koje je poku{ao da preveze, palo je na njega. Desi} je preminuo u Dom zdravlja u Prnjavoru. Dk. O.

Poginuo u sje~i {ume
Nedjeljko Desi} (66) poginuo je ju~er u mjestu Gornja Mravica kod Prnjavora kada je na njega palo stablo. Iako u policiji nisu `eljeli davati op{irniju informaciju o ovom tragi~nom doga|aju, nezvani~no se moglo ~uti da je Desi} stradao

Utjeriva~u duga PUCAO U NOGU
Milan Miri} ranio O. M. iz Beograda koji je sa I. S, navodno, do{ao da vrati dug od 500 eura
Dvadesetdevetogodi{nji Milan Miri} iz sela Popovi kod Bijeljine uhap{en je preksino}, kao i njegovi poznanici iz Srbije I. S. i O. M. Naime, Miri} je priveden jer je ranio jednog od njih, konkretno, O. M, a Srbijanci zbog poku{aja iznude 500 eura od Miri}a. Kako se moglo saznati, ispred ku}e Miri}a u Popovima do{lo je do sva|e nakon {to su I. S. i O. M. navodno poku{ali da vrate novac koji su posudili tom 29-godi{njaku. Nakon prepirke, Srbijanci su polupali prednje i zadnje vjetrobransko staklo na Miri}evom opel kadetu, nakon ~ega je on iz ku}e uzeo pu{ku M-48 i pucao O. M. u nogu. Pripadnici Policijske stanice Bijeljina iste ve~eri uhapsili su dvojicu Srbijanaca i Miri}a. Povrije|eni Beogra|anin je prevezen u bijeljinsku bolnicu, gdje mu je ukazana pomo}. Ina~e, ljekari su konstatovali da ga je Miri} lak{e ranio u nogu. Pretresom Miri}eve ku}e prona|ena je pu{ka iz ko je je pu cao na iznu|iva~a. Milan Miri} i dvojica Beogra|ana, prema policijskim informacijama, dio su istog narko-klana, koji se bavi tim “biznisom“, a pretpostavka je da su se sukobili zbog nera{~i{}enih ra~una. Miri} je policiji od ranije poznat kao dio grupe ~iji je vo|a bio Bijeljinac Sla|an Lonco, a koja se bavila preprodajom droge. Podsjetimo, pripadnici CJB-a Bijeljina, 16. aprila 2008, u bijeljinskom selu Popovi prona{li su 2,41 kilogram heroina. U toku te akcije, koja je trajala nekoliko mjeseci, uhap{ene su 22 osobe i oduzeto ne{to vi{e od tri kilograma heroina, tri kilograma sjemena indijske konoplje i 24 grama kokaina. Miri} i Dejan Milo{evi} tada su izbjegli hap{enje, nakon ~ega je za njima raspisana potjernica.
D. P.

Sarajevo

Uhap{ena dva provalnika
Sarajevski policajci u srijedu nave~er uhapsili su osobe koje su obile ku}u u Ulici Huseina \oze, odnosno poku{ale provaliti u kiosk Grasa u Ulici Zmaja od Bosne u Novom Sarajevu. Safuan Durovi} (28), iz Sarajeva, preksino} je provalio u ku}u V. J. u Ulici Huseina \oze. Durovi} o~ito ne bira {ta }e ukrasti jer je iz ku}e odnio: DVD player, peglu na paru, punja~ i mobitel, ru~ni mlin za kafu, ma{inicu za {i{anje, slavinu za vodu, {tap za pecanje, pa ~ak i ulo{ke za bateriju. Isto ve~e, Ned`bedin [. (15) obio je kiosk Grasa, ali je uhva}en. D. P.

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE KANTON SARAJEVO OP]INSKI SUD U SARAJEVU Broj: 65 0 P 050067 08 P Sarajevo, 28. 9. 2011. godine Op}inski sud u Sarajevu, i to sudija Naida Tabakovi} u pravnoj stvari tu`itelja Prnjavorac Hakija i Prnjavorac Alema protiv tu`enih 1. "NEKRETNINE 2A" d.o.o. Sarajevo, 2. U{anovi} Munib i 3. Omeragi} Almir, radi ispunjenja i predaje u posjed, v.s. 2.000,00 KM, na osnovu ~lana 348. stav 3. Zakona o parni~nom postupku Federacije BiH objavljuje slijede}i

Pozivate se kao stranka na ro~i{te za glavnu raspravu - na licu mjesta, za petak, 21. 10. 2011. godine, u 12 sati, pred ovaj Sud, u sobu broj 321/III. NAPOMENA: Ako na ro~i{te za glavnu raspravu bez opravdanog razloga ne do|e tu`itelj, a bio je uredno obavije{ten, smatra}e se da je tu`ba povu~ena. Ako na ro~i{te za glavnu raspravu bez opravdanog razloga ne do|e uredno obavije{teni tu`eni, ro~i{te }e se provesti u odsutnosti uredno obavije{tenog tu`enog. Obavje{tava se tu`eni da se dostava pismena smatra obavljenom protekom roka od 15 dana od dana objavljivanja ovog pismena u dnevnim novinama FBiH. SUDIJA NAIDA TABAKOVI]

Nakon udesa kod Zenice

Dje~ak i voza~ {kode

zadr`ani u bolnici

P O Z IV
ZA "NEKRETNINE 2A" d.o.o. Sarajevo

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE TUZLANSKI KANTON JAVNA USTANOVA OSNOVNA [KOLA «BUKINJE» - BUKINJE Na osnovu ~lana 72. Zakona o osnovnom odgoju i obrazovanju („Sl. novine TK“, br. 06/04. i 07/05.), Saglasnosti Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta TK-a broj: 10/1-34-17284-1/11. i br. 10/1-3418581-1/11., te Odluke [kolskog odbora broj 816/2011., raspisuje se:

ISPRAVKA JAVNOG KONKURSA
za popunu upra`njenih radnih mjesta, koji je iza{ao 5. oktobra 2011. godine u dnevnom listu Oslobo|enje Ispravka se odnosi na ta~ku 2. Saradnik u razrednoj nastavi, 1 izvr{ilac — 1/2 radnog vremena na odre|eno vrijeme Ostali dio konkursa ostaje neizmijenjen.

Dvije od sedam osoba povrije|enih u saobra}ajnoj nesre}i koja se dogodila u srijedu na magistralnom putu M17 na lokalitetu Janji}ka ada kod Ze ni ce zadr`ano je u Kantonalnoj bolnici Zenica na lije~enju. Desetogodi{nji dje~ak S. H. iz Travnika, kojem je slomljena natkoljenica, zadr`an je na Ortopediji i traumatologiji, dok je 51-godi{nji Abdurahman Be}irovi} iz Mostara, koji je zadobio te`u povredu nosa, zbrinut u Slu`bi za bolesti uha, grla, nosa i maksilofacijalne hirurgije. Kod preostalih pet povrije|enih konstatovane su lak{e povrede te su oni pu{teni na ku}no lije~enje. Radi se podsje}amo, o supru`nicima Salku (1975) i Sabihi (1981) Halilovi} te njihovom 10-go-

Mjesto nesre}e: U sudaru u~estvovali kamion i tri auta

di{njem sinu S. H, ina~e bratu blizancu dje~aka kojem je slomljena noga, te Esadu Pobri}u (1985) i Suadu Hasandedi}u (1951) iz Mostara. U sudaru su, kako smo ve} objavili, u~estvovali kamion (720-T-095), vlasni{tvo firme Mi{kovi}, kojim je upravljao

Ibrahim Trako iz Viteza te citro en (E96-M-807) sa vo za~em Davidom Mijatovi}em iz Sarajeva, {koda oktavija (043-K-954) za ~ijim upravlja~em je bio Abdurahman Be}iro vi} i ven to (A69-T053) kojim je upravljao SalMi. D. ko Halilovi}.

petak, 7. oktobar 2011. godine

OSLOBO\ENJE

CRNA HRONIKA
Nakon prijave da mu{karac sa podru~ja Gruda u porodi~noj ku}i maltretira ~lana porodice sa kojim `ivi, patrola policije je iza{la na mjesto doga|aja i privela vidno alkoholiziranog 53-godi{njaka. U slu`benim prostorijama su testiranjem izmjerena 3,52 promila alkohola u dahu, te je on zadr`an radi saslu{anja, a izjavu je dao i svjedok doga|aja. Protiv prijavljenog }e nadle`nom sudu biti dostavljena prijava.

13

Pijani 53-godi{njak maltretirao uku}ane

Oduzete cigarete vrijedne 14.000 KM

Modri~ka policija oduzela je 4.949 kutijarazli~itih vrsta cigareta namijenjenih za crno tr`i{te, ~ija je vrijednost oko 14.000 maraka. Cigarete su oduzete od R. \. iz Doboja i protiv njega }e Okru`nom tu`ila{tvu biti podnesen izvje{taj o krivi~nomdjelu nedozvoljena trgovina. Ina~e, cigarete walter wolf i ronhill, sa poreskim markicama Srbije i Ko so va, na|ene su u opel astri, saop}eno je iz dobojskog CJB-a.

uzlanska policija traga za dvojicom nepoznatih razbojnika koji su ju~er oko osamsati u seluRepu{evac, op}ina Tuzla, od po{taraZoranaRan|elovi}a oteli torbu u kojoj se nalazilo oko desethiljadamarakanamijenjenih za isplatu penzija. Kako saznajemo iz MUP-a Tuzlanskog kantona, razbojnici su auto mo bi lom pre sre li Ran|elovi}a, koji je motociklom iz centralne po{te u naselju Lipnica krenuo ka Repu{evcu. Po{to su ga zaustavili, zatra`ili su da im preda novac. Po{tar je tada poku{ao pobje}i u obli`nju {umu, me|utim, razbojnici su ispalili dva hica u zrak i tako ga primorali da se zaustavi i preda im novac. Plja~ka{i su se potom udaljili u nepoznatom pravcu, a po{tar je obavijestio radne kolege, a potom i policiju. Uvi|aj na mjestu gdje se desilo razbojni{tvo trajao je nekoliko sati. Nezvani~no saznajemo da je po li ci ja be zus pje {no tra`ila oru`je iz kojeg je pucano, najvjerovatnije pi{tolj. Prona|ene su tek ~ahure. Pored policijske, istraga se provodi i u BH po{ti, ~ije smo istra`itelje ju~er zatekli u po{ti Lipnica, u kojoj radi Ran|elovi}. Ina~e, oteti novac je bio osiguran, a penzioneri koji `ive na podru~ju Repu{evca u narednim danima }e dobiti svoje A. [e. penzije.

T

TUZLA Policija traga za dvojicom razbojnika

Presreli po{tara i oteli 10.000 KM

namijenjenih za penzije
Poku{aj bijega po{tara Zorana Ran|elovi}a napada~i osujetili hicima ispaljenim u zrak Oteti novac je bio osiguran, a penzioneri koji `ive na podru~ju Repu{evca u narednim danima }e dobiti svoje penzije

^AHURE Tokom uvi|aja koji je trajao nekoliko sati prona|ene ~ahure ispaljenih metaka

Na mjestu plja~ke ostao po{tarski motor

Na magistralnom putu Doboj - Modri~a

Grude

Troje povrije|enih u sudaru
Tri osobe su povrije|ene u srijedu poslijepodne u sudaru honde i golfa na magistralnom putu Doboj - Modri~a u mjestu Rite{i}, saop{teno je iz CJB-a Doboj. U ovom udesu povrije|eni su 53-godi{ nja Na da M, ko ja je uprav lja la automobilom honda, njen suvoza~ Dragica B. (57), te voza~ golfa Radmilo D. Nada M. je u ovoj nesre}i zadobila te{ke povrede grudnog ko{a te je smje{tena na Odjeljenje intenzivne njege i ljekari dobojske bolnice se, zbog stepena i vrste povreda, jo{ bore za njen `ivot. Dragica B. iz Doboja lak{e je povrije|ena, a radi se o kontuziji potkoljenice zbog koje joj je pomo} ukazana na Odjeljenju ortopedije i traumatologije. Lak{e tjelesne povrede zadobio je i voza~ golfa Radmilo D, koji je nakon ukazane pomo}i pu{ten ku}i. Do ove saobra}ajne nesre}e do{lo je kada je voza~ica honde Nada M, sa {ljun~ane bankine krenula da se polukru`no okrene, a da se prethodno nije uvjerila da to mo`e obaviti na bezbjedan na~in. U tom trenutku iz pravca [e{lija prema Modri~i nai{ao je golf, kojim je upravljao Radmilo D. i udario u hondu.
D. P.

Napao policajce
Tridesetdevetogodi{nji Stipe [. iz Sovi}a kod Gruda uhap{en je u srijedu zbog na pa da na po li ci ju i o{te}enja tu|e stvari, potvr|eno je iz MUP-a ZHK-a. Kako je saop{teno iz policije, on je u ve~ernjim satima o{tetio aparat s videoigricama u kladionici Williams u Sovi}ima, nakon ~ega se udaljio u nepoznatom pravcu. Nakon {to su se uposlenici kladionice obratili policiji u Grudama, policijski slu`benici prona{li su Stipu [. u vidno pijanom stanju, u blizini njegove porodi~ne ku}e. Kad su ga poku{ali legitimisati i privesti u stanicu na ispitivanje, Stipe ih je po~eo vrije|ati i omalova`avati odbijaju}i da po|e sa njima. Na kraD. P. ju ih je i fizi~ki napao.

Tuzla

Priveden voza~ koji je skrivio nesreću
Had`ibeganovi}a udario 15godi{njeg dje~aka E. M, a koji je tom prilikom zadobio te{ke povrede. Rije~ je o 32godi{njem M. K, koji je po dolasku u policiju priznao da je vozilom udario dje~aka i pobjegao. Maloljetni E. M. je, podsje}amo, bio na rol{uama kada je udaren vozilom. O pronalasku voza~a forda obavije{ten je tu`ilac Slaven Koval, kojem }e biti dostavljen izvje{taj. A. [e.

Pripadnici Policijske stanice Zapad priveli su u ~etvrtak voza~a koji je u utorak fordom sierom na raskrsnici ulica Save Ko va~evi}a i Da mi ra

14

TUZLANSKA KAPIJA
Danas po~inje Festival omladinskog stvarala{tva

petak, 7. oktobar 2011. godine

OSLOBO\ENJE

Ukratko...
Ve~eras topla proba
Na ju~era{njem Kolegiju na~elnika odlu~eno je da u petak po~ne probna faza grijanja, popularno nazvana topla proba. Rije~ je o pripremi za sezonu grijanja. Svi radijatori u op}ini Tuzla, koji su u sistemu centralnog grijanja, od ve~eras }e biti topli, a probna faza, koja }e trajati nekoliko dana, bi}e besplatna. Odluka je donesena nakon {to su ~elnici Centralnog grijanja na~elniku Jasminu Imamovi}u i njegovim saradnicima prezentirali plan za predstoje}u sezonu grijanja. Na~elnik Imamovi} je pozdravio uspjeh rukovodstva Centralnog grijanja, koje je u proteklom periodu uspjelo vratiti 14 miliona maraka duga, te po~eti pozitivno poslovanje.

LJEPOTA razli~itosti
Imamo `elju da Festival preraste u tradiciju, da postane dio grada Tuzle i bude prihva}en kao ne{to {to }e se o~ekivati i ~emu }e se mladi radovati, istakao je Mehmed Pargan iz Bosanske medijske grupe
U or ga ni za ci ji Bo san ske medijske grupe iz Tuzle danas }e u ovom gradu po~eti Prvi fes ti val omla din skog stva ra la{ tva Lje po ta ra zli~itosti, u okviru kojeg }e se u naredna tri dana odr`ati niz edukativnih, kulturnih i zabavnih sadr`aja. da bude prihva}en kao ne{to {to }e se o~ekivati i ~emu }e se mladi radovati“, kazao je Mehmed Pargan iz Bosanske medijske grupe. Festival je podr`ala i Fondacija tuzlanske zajednice, koja ve} dugi niz godina reono {to }emo mi u okviru Festivala Ljepota razli~itosti i da promovi{emo. Zadovolj stvo je podr`ati je dno ovakvo de{avanje u gradu, jer mi ve} godinama radimo sa djecom, mladima i studentima, ne samo u smislu Kako je kazao Amir Zoni}, di re ktor ove or ga ni za ci je, Festival }e imati i dozu humanitarnog karaktera.

Lokacije
“Tako }emo organizirati dva koncerta u diskoteci La boom, humanitarnog karaktera, za nedjelju smo planirali sweet day kada }emo iza}i u grad i pozdraviti na{e sugra|ane, podijeliti im neke slatki{e, a oni }e zauzvrat mo}i da ubace neki prilog za akciju Apel za pomo} Dini Milanovi}u“, kazao je Zoni}. Ina~e, aktivnosti tokom tri dana Festivala odr`avat }e se na Sonom trgu, Ekonomskom fakultetu, Ekonomskoj {koli, Domu mladih, Teatru kabare Tuzla, Gimnaziji “Ismet Mujezinovi}“ caffe baru La boom, kao i , u samom centru grada.

Krediti za 506 studenata
U prostorijama Bosanskog kulturnog centra (BKC) u Tuzli danas }e ministrica obrazovanja TK-a Na|a Avdiba{i} - Vukadinovi} potpisati ugovor sa 506 studenata Univerziteta u Tuzli o dodjeli studentskih kredita. Novac }e dobiti studenti koji su u toku godine ostvarili natprosje~an uspjeh, te oni iz socijalno ugro`enih porodica.

Putevi uspjeha
Kako je re~eno na preskonferenciji u Tuzli, Festival je podr`ala [vicarska agencija za razvoj i saradnju u BiH (SDC), ali i omladinske organizacije iz Tuzle i Bosne i Hercegovine. “Cilj Festivala je da potaknemo mlade da vide u BiH svoju {ansu, da sa svojom kreativno{}u i stvarala{tvom mogu sebi otvoriti puteve uspjeha. Imamo `elju da Festival preraste u tradiciju, da postane dio grada Tuzle, te

NEDJELJA - SWEET DAY Za nedjelju smo planirali sweet day kada }emo iza}i u grad i pozdraviti na{e sugra|ane, podijeliti im neke slatki{e, a oni }e zauzvrat mo}i da ubace neki prilog za akciju Apel za pomo} Dini Milanovi}u
alizuje program otvorenog obrazovanja, a koji se provodi u Agora centru u tuzlanskom naselju Simin Han. “U okvi ru Ago re dje lu je program gdje se realizuju kur se vi en gles kog, nje ma~kog i informatike i to je obrazovanja ve} i u smislu odgoja li~nosti“, kazala je Sabiha Reki}, izvr{na direktorica Agora centra. Mladi aktivisti organizacije City Angels tako|er su dali veliku podr{ku organizaciji Festivala.

Poklon galeriji
Galerija kompanije Global ispat koksna industrija (GIKIL) iz Lukavca uru~ila je Me|unarodnoj galeriji portreta u Tuzli dvije slike Ismeta Mujezinovi}a. Rije~ je o djelima Zbijeg i Radost, koja su se godinama nalazila u galeriji ove kompanije. Ina~e, u tuzlanskoj galeriji je od 1982. godine postavljena stalna postavka djela Ismeta Mujezinovi}a, a procjenjuje se da u tom fundusu ima oko dvije hiljade djela. “Ovo je vrijedan poklon GIKILa i po{tovanje prema Bosni i Hercegovini, njenoj umjetnosti i Tuzli, te veliki doprinos o~uvanju bosanskohercegova~kog blaga“ kazao , je na~elnik Op}ine Tuzla Jasmin Imamovi} prilikom primopredaje slika Ismeta Mujezinovi}a.

Socijala preko banaka
U skladu sa odlukama Ministarstva za rad, socijalnu politiku i povratak TK-a, u narednom periodu nov~ana na kna da za so ci jal no ugro`ene stanovnike ispla}ivat }e se putem banaka, a ne kao dosad putem po{te. Zbog toga }e tuzlanski Centar za socijalni rad u narednom periodu prikupljati informacije o bankovnim ra~unima 2.700 Tuzlaka koji primaju naknadu. Primjena odluke po~inje 1. januara 2012. godine.

OBRAZOVANJE I ODGOJ Zadovoljstvo je podr`ati jedno ovakvo de{avanje u gradu, jer mi ve} godinama radimo sa djecom, mladima i studentima, ne samo u smislu obrazovanja ve} i u smislu odgoja li~nosti

Sa konferencije za novinare: Cilj Festivala je da potaknemo mlade da u BiH vide svoju {ansu

OKOMKAMERE

Raport iz porodili{ta

40 40

DJEVOJ^ICA DJE^AKA

U proteklih sedam dana na poro|ajnom odjelu Ginekolo{ko-aku{erske klinike Univerzitetsko-klini~kog centra u Tuzli ro|eno je 80 beba.

Pripremili
Almir [E]KANOVI] Samir KARI]

Ve} nekoliko sedmica u Bukinju, naselju na samom zapadu Tuzle, traju radovi na rekonstrukciji kanalizacione i vodovodne mre`e. Radnici su iskoristili lijepo vrijeme da ovaj bitan posao zavr{e do po~etka zime. Ba{ zato su se u objektivu na{e kamere ove sedmice na{li upravo oni - majstori iz Bukinja.

Radovi u Bukinju

DE@URNI TELEFONI
MUP VATROGASCI HITNA POMO] UKC TUZLA DOM ZDRAVLJA AUTOBUSKA STANICA 122, 250-011 123, 282-436 124,311-510 303-500 282-411 280-738

petak, 7. oktobar 2011. godine

OSLOBO\ENJE

OGLASI

15

16

OGLASI

petak, 7. oktobar 2011. godine

OSLOBO\ENJE

petak, 7. oktobar 2011. godine

OSLOBO\ENJE

REGION

17

Vlada RH ne odustaje od zakona koji poni{tava akte biv{e JNA, SFRJ i Srbije

VIJESTI

Pred Saborom
Ivo Josipovi} je poru~io da taj zakon ne}e donijeti pravnu za{titu hrvatskih gra|ana, ve} mo`da upravo suprotno
(Od na{e stalne dopisnice iz Zagreba)

zakon i deklaracija
Kako se o~ekuje, SaborHrvatske danas treba da se izjasni o prijedlogu zakona o ni{tetnosti pravnih akata pravosudnih tijela biv{e JNA, biv{e SFRJ i Srbije. Iako se ju~er poslije podne pro~ulo da Vlada Hrvatske odustaje od prijedloga ovog zakona navodno zbog pritisaka iz Bruxellesa, to se ipak nije dogodilo. [tovi{e, ve} postoje}em prijedlogu zakona Vlada je pridodala deklaraciju o suradnji koju je nakon usvajanja na ju~era{njoj sjednici Vlada tako|er uputila u Sabor. „smeta i donosikoristijedinoratnim zlo~incima“ za koje je re, kao da jo{ uvijek„{etajunaokolo“ Rekao je, tako|er, da Dr`avno . odvjetni{tvo RH uspje{no sura|uje sa srbijanskim Tu`iteljstvom za ratnezlo~ine na temelju sporazuma i da bi dono{enjem predlo`enog zakona ovakvasuradnjabilaprekinuta. Podsjetio je i na dogovor sa Tu`iteljstvom u Beogradu da se rije{e predmeti biv{ih vojnih sudova JNA, „na ~iju je kvalitetu“ kako je , kazao, rezerve imala i srpska strana ali se po{tujeforma pa se optu`nice dostavljaju.

Kalini} priznao ubistva
Sretko Kalini} priznao je da je u~estvovao u vi{e ubistava i poku{aja ubistava, me|u kojima je i neuspjeli poku{aj likvidacije kontroverznog biznismena Andrije Dra{kovi}a 2004, a za organizaciju tih likvidacija optu`io je odbjeglog Luku Bojovi}a. Po{to ju~er na po~etku su|enja u Specijalnom sudu u Beogradu nije htio da se izja{njava o navodima optu`nice, sud je pro~itao Kalini}ev iskaz iz Zagreba od 29. jula pro{le godine, u kojem je detaljno opisao ubistva i napade i potvrdio navode optu`nice srpskog tu`ila{tva za organizovani kriminal, prenosi Srna. Kalini} je potvrdio da njegov potpis stoji ispod izjave. Luka Bojovi} tereti se za organizaciju ubistva Branka Jeftovi}a Jorge 2004. i poku{aj ubistva Dra{kovi}a i Zorana Nedovi}a [oka iste godine, kada su poginu li nji ho vi tje lo hra ni te lji De jan @ivan~evi} i Milutin Jovi~i}. Osim njega, optu`nicom su obuhva}eni nekada{nji ~lanovi zemunskog klana Vladimir Milisavljevi}, zvani Budala, Sretko Kalini} i Milo{ Simovi}. Bojovi}u i Milisavljevi}u sudi se u odsustvu, jer su u bjekstvu.

Jo{ sna`nija poruka prvim susjedima

Deklaracija
U deklaraciji od samo dva stavka navodi se da je Srbija dono{enjemzakona iz 2003, kojim se proglasila nadle`nom za odre|ena kaznena djela koja su izvr{ena na teritoriju biv{e SFRJ, povrijedila suverenitet Hrvatske. U drugom stavku poziva se slu`beni Beograd da u duhu suradnje i dobrosusjedskih odnosa s Hrvatskom potpi{e me|unarodni ugovor kojim bi se pitanje nadle`nosti za ratne zlo~ine, zlo~ine protiv ~ovje~nosti i genocida uredilo na cjelovit na~in sukladno na~elima me|unarodnoga prava. Za dono{enje deklaracije kojom se `eli potaknuti suradnja i povjerenje glasali su svi ~lanovi Vlade osim potpredsjednika iz redova srpske manjine Slobodana Uzelca (SDSS). Ina~e, do izvjesne kratkotrajne konfuzije oko toga {to se to~no doga|alo do{lo je poslije najava da je u`i kabinet

ZLO^INCI [ETAJU Prema Baji}evim rije~ima, takav zakon smeta i donosi koristi jedino ratnim zlo~incima, za koje je rekao da jo{ {etaju naokolo
Vlade donio odluku o odustajanju od prijedloga zakona. Ovo se dovodilo u vezu s najnovijim upozorenjima predsjednika dr`ave Ive Josipovi}a ali i Europske komisije. U pisanom priop}enju Josipovi} je poru~io da taj zakon ne}e donijeti pravnu za{itu hrvatskih gra|ana, ve} mo`da upravo suprotno. Europska komisija je u vezi dono{enja istog zakona Hrvatskoj preporu~ila oprez. Spekuliralo se i da je Vlada tekst nacrta zakona navodno ubla`ila. Me|utim, ni{ta od toga se nije dogodilo. Hrvatski sabor zapo~eo je ju~er raspravu o originalnoj verziji tog zakona. Kako se isti~e, prijedlogom deklaracije o kojoj }e isto tako odlu~ivati Sabor, predlo`eni zakon}e se jo{ vi{eosna`iti i poduprijeti. Prijedlog ovog zakona ve}su podr`ala dva saborska Odbora (za pravosu|e i ratne veterane). U prijedlogu zakona progla{avaju se ni{tavnima svi pravni akti biv{e JNA, biv{e SFRJ i Srbije, kojima su hrvatski dr`avljani osumnji~eni, optu`eni ili osu|eni za kaznena djela zlo~inaprotiv~ovje~nosti, genocida i ratne zlo~ine, tim zakonom hrvatsko pravosu|e progla{ava se isklju~ivo nadle`nim za procesuiranje hrvatskih dr`avljana po tim pitanjima. Predlo`eni zakonski akt ju~er je prvi put javno komentirao i glavni dr`avni odvjetnik RH Mladen Baji}. U izjavi za lokalne medije potvrdio je da predlo`eni zakon smatra{tetnim za uspje{noprocesuiranjeratnihzlo~ina. Prema Baji}evim rije~ima, takav zakon

Tadi}eva zabrana
Posljednja je optu`nica protiv 44 osobe a bilo tko od okrivljenikamo`estavitiprigovor, zaklju~io je. [to se ti~e prigovora, vukovarski branitelji ~ija su imena na ovim optu`nicama, a me|u kojima ima i logora{a koncentracijskih logora na teritoriju Srbije 1991./92., isti~u da srbijansko Tu`iteljstvo za ratne zlo~ine do danas nije pokrenulo postupak niti protiv jedne osobe odgovorne za ratne zlo~ine u ovim logorima. U Srbiji nije sankcioniran niti jedan mu~itelj zato~enika, do danas nisu ka`njeni niti kreatori optu`nica utemeljenih na iskazima iznu|enih pod torturama, a srbijanski predsjednik Boris Tadi} je ~ak dva puta do sadazabraniodolazaknekada{njih logora{a iz Hrvatske koji `ele postaviti spomen-obilje`je na lokaciji biv{eg logora u znak sje}anja na ondje ubijene i nestale hrvatske branitelje i civile.
Jadranka DIZDAR

Crna Gora i dalje u ISAF-u
Crnogorski ministar odbrane Boro Vu~ini} ju~er je u [tabu NATO-a u Bruxellesu iskazao opredijeljenost Crne Gore da nastavi sa anga`ovanjem u misiji ISAF u Afganistanu do njenog zavr{etka. Vu~ini} je u~estvovao na ministarskom sastanku u formatu NATO plus ISAF, kojim je predsjedavao generalni sekretar NATO-a Anders fogh Rasmusen, a raspravljano je o procesu tranzicije u Afganistanu. Vu~ini} je upoznao u~esnike sastanka da je Crna Gora uputila instruktore u vojno-policijsku {kolu u Kabulu u okviru zajedni~ke jedinice A5 plus Slovenija.

I sama EU je neka vrsta konfederacije, zajednica suverenih dr`ava, sa zajedni~kim ustavom i organima u Bruxellesu, ~ije najva`nije odluke potvr|uju parlamenti i vlade zemalja ~lanica, objasnio je Fleiner

Savjetnik srpskog tima u pregovorima u Be~u Thomas Fleiner

Kosovo po modelu EU
Ideja o odr`avanju neke vrste kosovskog Daytona, na kojem bi se razmatrao {irok spektar rje{enja za Kosovo vi{e je nego dobra, izjavio je profesor ustavnog prava i savjetnik srpskog tima u pregovorima u Be~u Thomas Fleiner. On je rekao da samo otvorena diskusija o svim mogu}im modalitetima za Kosovo mo`e da dovede do rje{enja koje je odr`ivo na duge staze, navode}i da bi jedan od modela mogao biti stvaranje konfederalnih jedinica. "Kapa dogovora bilo bi dono{enje ustava u kojem bi se sve oblasti i nadle`nosti pojedinih konfederalnih ili federalnih jedinica unutar Kosova tretirale do najsitnijih detalja, od raspodjele novca, do policije i pravosu|a. To je propu{teno u slu~aju BiH i zato tamo jo{ postoje ozbiljni problemi ", kazao je Fleiner, prenosi Srna. On obja{njava da postoje mnogi istorijski, ali i aktuelni modeli konfederacija koji se mogu uzeti za primjer. "I sama EU je neka vrsta konfederacije, zajednica suverenih dr`ava, sa zajedni~kim ustavom i organima u Bruxellesu, ~ije najva`nije odluke potvr|uju parlamenti i vlade zemalja ~lanica", obja{njava Fleiner. On je kazao da je u be~kom procesu me|unarodna zajednica unaprijed isklju~ila razgovore o podjeli Kosova, {irokoj autonomiji za Srbe, federalnom ili konfederalnom rje{enju, zbog ~ega su ti pregovori i bili osu|eni na neuspjeh.

Thomas Fleiner

18

SVIJET

petak, 7. oktobar 2011. godine

OSLOBO\ENJE

VIJESTI

Neredi u New Yorku

Protesti s Wall Streeta

prerastaju u pokret
Milioni gladnih u Afganistanu
Afganistan je zatra`io 142 miliona dolara pomo}i za prehranu 2,6 miliona ljudi tokom zimskog perioda, po{to je ova zemlja bila suo~ena sa najte`om su{om u protekloj deceniji, prenosi Srna. Ministar za poljoprivredu Muhamed Asif Rasimi situaciju je opisao kao veoma ozbiljnu jer je 14 provincija na sjeveru i istoku bilo suo~eno sa su{om. Svjetski program za hranu ranije je saop{tio da se ve} sada suo~avaju sa manjkom u zalihama i objavio hitan apel za pomo}. Analiti~ari navode da se sa novih 2,6 miliona ljudi broj suo~enih sa gla|u u Afganistanu popeo na skoro deset miliona.

Policija je ponovno primijenila represivne mjere prema demonstrantima, kori{teni su suzavac i palice
Protesti protiv socijalne nejednakosti i pohlepe korporacija, koji se ve} tri sedmice odr`avaju na njujor{kom Wall Streetu, simbolu svjetske finansijske mo}i, rastu iz dana u dan, prenosi Fena. Tako je u protestnom mar{u u srijedu u~estvovao do sada najve}i broj demonstranata - prema pro cje na ma or ga ni za to ra izme|u 8.000 do 12.000, a prema policijskim izvje{tajima najmanje 5.000 ljudi.

Porez bogatima
"Prekinimo ratove, Porez bogatima", vikali su demonstranti mar{iraju}i finansijskom ~etvrti. Policija je ponovno primijenila represivne mjere prema demonstrantima, kori{ten je suzavac i palice, a uhap{eno je vi{e desetaka demonstranata. U mete`u je nastradala i ekipa Fox televizije ~ijeg je snimatelja Roya Isena policija poprskala suzavcem, dok je reporter Dick Brennan "zaradio" udarac palicom u trbuh. Portparol policije u New Yorku Paul Brown rekao je da je desetak ljudi uhap{eno, me|u kojima je i jedan optu`eni za napad na policajca koji je oboren sa moto-

Bugarskoj `eljeznici nestalo 608 vagona
Bugarskoj dr`avnoj `eljeznici nestalo je 608 vagona, upozorio je izvr{ni direktor holdinga Jordan Nedev. U utvr|ivanje ~injeni~nog stanja na Bugarskoj dr`avnoj `eljeznici uklju~ila se i saobra}ajna policija koja je zajedno s predstavnicima holdinga brojala vagone, a provjeravala je i zloupotrebe na @eljeznici od po~etka juna do kraja jula ove godine, prenosi Fena. Direktor @eljeznice Jordan Nedev objasnio je da u tom holdingu ne postoji jedinstveni informativni sistem te da nema direktnih komunikacija izme|u sektora.

Protestima se pridru`ili i ~lanovi radni~kih sindikata

ra. Prema njegovim rije~ima, ostali su uhap{eni jer su poku{ali da probiju policijsku barikadu. On je dodao da je jedan od policajaca upotrijebio suzavac po{to je grupa demonstranata krenula u proboj kordona postavljenog na raskr{}u Wall Streeta i Broadwaya.

Protestima protiv ekonomske nejednakosti i mo}i ameri~kih finansijskih institucija u New Yorku pridru`ile su se medicinske sestre, radnici javnog saobra}aja i drugi radni~ki sindikati, demokratski zastupnici te studenti.

Radni~ka prava
Ono {to je po~elo kao protest protiv mo}nih banaka i finansijskih institucija s Wall Streeta polako prerasta u masovni pokret za radni~ka prava, zapo{ljavanje, borbu protiv siroma{tva, bolje i svima dos tu pno obra zo va nje i zdravstvenu za{titu. Na okupljanjima dosad nije bilo vi{e od 2.500 ljudi, ali je pokret privukao pa`nju u subotu kada je 700 demonstranata privedeno jer su blokirali Bruklinski most. Sli~ni

Novi Zeland: Nasukao se brod
Nafta je procurila iz teretnog broda na kojem je nastala pukotina kada je udario u greben u blizini novozelandske luke Tauranga. Predstavnici spasila~ke kompanije javili su o curenju nafte i rekli da je ono zaustavljeno te da je mala koli~ina nafte iscurila u more. Brod Rena, du`ine 236 metara sa 25 ~lanova posade, nasukao se na greben Astrolabe, koji se nalazi 22 kilometra od obale. U toku je istraga o ovom incidentu.

Policija uhapsila desetak ljudi

pokreti zabilje`eni su u drugim velikim gradovima u zemlji, od Bostona preko Chicaga do Los Angelesa. Po kret Zau zmi mo Wall Street, pokrenut na internetu, pred stav lja se kao po kret otpora bez vo|e i nenasilan. Nas 99 posto ne}emo jo{ dugo tolerisati pohlepu i korupciju preostalih jedan posto, isti~e se na njegovoj internetskoj stranici. Demonstranti su protiv toga {to su finansijske institucije dobile finansijsku pomo} 2008, {to je prema njihovom mi{ljenju, bankama omogu}ilo da u`ivaju u velikim profitima dok je prosje~ni gra|anin SAD-a suo~en sa visokom stopom nezaposlenosti i nesigurnosti u zadr`avanje radnog mjesta te sa veoma malom pomo}i savezne vlade.

INTERVJU Ismail Tipi

Selefije su prijetnja demokraciji
Zlo~ini u Bugojnu

[ta je sve radio savjetnik ministra
[ok teatar

Tajna Frlji}eve predstave

petak, 7. oktobar 2011. godine

OSLOBO\ENJE

SVIJET

19

Nakon najave o glasanju prijema Palestine u UN-ovu organizaciju

VIJESTI

Hillary Clinton
prijeti UNESCO-u
Amerika bi mogla uskratiti fondove UNESCO-u, ukoliko se krajem oktobra bude glasalo o u~lanjenju Palestine u ovu organizaciju
Palestinci su dobili prvu diplomatsku pobjedu u tra`enju me|unarodnog priznavanja dr`ave, uz odobrenje preporuke da Palestina postane punopravna ~lanica UNESCO-a, prenosi Fena.

Libija: Otkrivene dvije grobnice sa 900 tijela
Zvani~nik slu`be sigurnosti u Tripoliju saop{tio je da su otkrivene dvije grobnice sa oko 900 tijela, prenosi Srna. U prvoj grobnici otkriveno je 200 tijela dok je u drugoj bilo 700. On je dodao da za sada nema preciznijih informacija o uslovima pod kojima su `rtve ubijene. Mediji navode da se, prema stanju u kojem se pojedina tijela nalaze, vidi da ima `rtava koje su skoro ubijene, prenosi Srna. Prelazne vlasti su 25. septembra saop{tile da je otkrivena masovna grobnica sa tijelima 1.700 zatvorenika koji su ubijeni 1996. U me|uvremenu, bitka za Sirt je nastavljena, a zvani~nici NATO-a su izjavili da }e se udari iz zraka snaga Alijanse u Libiji nastaviti uprkos svrgavanju Gadafijevog re`ima. Francuski ministar odbrane Gerard Longuet rekao je da udari ne}e prestati sve dok ne budu uklonjeni i preostali d`epovi otpo ra i no va vla da ne za tra`i okon~anje napada.

Pritisak
Arapski partneri Palestinaca izdr`ali su jak pritiska ameri~kih i francuskih diplomata i pokrenuli zahtjev za primanje pred odborom zemalja ~lanica. Prema izvorima Ujedinjenih nacija za obrazovanje, nauku i kulturu, izvr{novije}e ove agencije sa sjedi{tem u Parizu odobrilo je velikom ve}inom, sa 40 glasova od 58, preporuku da se Palestinidodijelistatuspunopravne ~lanice. ^etiri zemlje su glasale protiv, me|u kojim Sjedinjene Ameri~ke Dr`ave, a 14 je bilo suzdr`ano, prema istim izvorima. Po rije~ima {panskog ministra vanjskih poslova “nije bilo mogu}e“ prona}i zajedni~ki evropski stav, a Njema~ka, Letonija i Rumunija glasale su protiv. Belgija, Danska, Slova~ka, [panija, Francuska, Gr~ka, Italija i Poljska bile su suzdr`ane. Preporuka }e krajem mjeseca i}i na glasanje u UNESCOovu generalnu skup{tinu, kako bi ~lanstvo dobilo punu potvrdu, pi{e AFP. Ameri~ki izaslanik pri UNESCO-u David Killion poku{avao je nagovoriti delegate da glasaju protiv zahtjeva, tvrde}i da je “odobravanje punog ~lanstva Palestini u takvoj agenciji poput

Sjedi{te UNESCO-a u Parizu: Preporuka odobrena velikom ve}inom

Clinton: Neobja{njiv potez

NASLIJE\E Za Palestince je ~lanstvo u UNESCO-u od velike va`nosti jer }e im to otvoriti mogu}nost da mnoge svoje spomenike i lokalitete uvrste na listu Svjetske ba{tine i to u trenutku kada je velik dio tog naslije|a u regiji predmet rasprave
UNESCO-a preuranjeno“ Tre. ba uzeti u obzir da u UNESCOu ne vrijedeistapravila kao u Vije}u sigurnosti, pa SAD nema pravo veta. S negodovanjem se oglasila i Hillary Clinton, koja je iz Dominikanske Republike poru~ila kako je ovaj potez UNESCO-a “nejasan i neobja{njiv, jer je Palestina me|unarodno nepriznata dr`ava“ . Amerika bi mogla da uskrati fondove UNESCO-u, ukoliko ta organizacija krajem oktobra budeglasala o u~lanjenjuPalestine u tu organizaciju, izjavila je Clinton. “Apelovala bih na rukovode}e tijelo UNESCO-a da ponovo razmisli prije nego {to nastavi s tim glasanjem, jer odluka o statusu mora da se donese u UN-u, a ne u pomo}nim grupama“ naglasila je Clintonova na , konferenciji za novinare u DominikanskojRepublici, a prenose izraelski mediji.

Politiziranje
Za Palestince je ~lanstvo u UNESCO-u od velike va`nosti jer }e im to otvoriti mogu}nost da mnoge svoje spomenike i lokalitete uvrste na listu Svjetske ba{tine i to u trenutku kad je velik dio tog naslije|a u regiji predmet rasprave. Najve}e implikacije toga trebale bi se o~itovati kod eventualnog dijeljenja Jerusalema sa Izraelcima. “Izraelski ambasadori {irom

svijeta }e u narednim sedmicama nastojati da ubijede vlade zemalja u kojimaslu`buju da ne politiziraju UNESCO“ najavio je , izraelski ambasador u organizaciji Nimrod Barkan. “Ono {to mi poku{avamo je da objasnimo kako i za{to bi UNESCO primio ~lana posmatra~a kao dr`avu kada ona ni ne postoji kao dr`ava. Vrlo je ~udno da UNESCO primi dr`avu koja ne postoji. Taj argument oko dr`avnosti se razmatra u New Yorku, ne bi trebalo da bude ovdje“ rekao je Barkan. , Palestinski predsjednik Mahmud Abas je 23. septembra predao zvani~an zahtjev za puno ~lanstvo Palestine u Ujedinjenim nacijama nakon zastoja u izraelsko-palestinskim pregovorima koji traje godinu. Zahtjev je upu}en Vije}u sigurnosti UN-a, ali se o~ekuje da protekne nekoliko sedmica dok ne bude donesena odluka, a za to vrijeme SAD i EU poku{avaju da vrate dvije strane za pregovara~ki sto.

Nastavlja se akcija protiv PKK-a
Parlament Turske produ`io je mandat vladi za izvo|enje vojnih udara protiv kurdskih pobunjenika koji se skrivaju u susjednom Iraku na jo{ jednu godinu, prenosi Fena. Glasanje je uslijedilo u vrijeme pove}anog broja napada kurdskih pobunjenika na civile u Turskoj, {to je poja~alo pritisak na Ankaru, koja je zaprijetila da }e izvr{iti upad kopnenim trupama na sjever Iraka i odatle “istrijebiti“ pobunjenike, prenose u ~etvrtak agencije. Ministar vanjskih poslova Turske Ahmet Davutolu rekao je da }e vojni udari Turske biti usmjereni prema bazama i logistici Radni~ke partije Kurdistana (PKK) na sjeveru Iraka, a ne prema Iraku ili ira~kom narodu.

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE KANTON SARAJEVO OP]INSKI SUD U SARAJEVU PARNI^NO ODJELJENJE ZA SPOROVE MALE VRIJEDNOSTI ILID@A Broj: 065-0-Mal-08-022464 Sarajevo, 16. 9. 2011. godine Op}inski sud u Sarajevu, stru~ni saradnik Sandra Stare, u pravnoj stvari tu`itelja @eljezni~arska {tedno-kreditna zadruga Sarajevo, ul. Augusta Brauna br. 2/II, protiv tu`enih ELVIRA KOMAR iz Sarajeva, Ul. porodice Ribar br. 1, SENADA HASANOVI] iz Sarajeva, ul. Lepeni~ka br. 15 i ADNANA RASTODER iz Sarajeva, Ul. Muhameda ef. Pand`e br. 37, radi duga, v.sp. 2.539,09 KM, van ro~i{ta 16. 9. 2011. g. donio je:

DMG d.o.o. Ljubu{ki sa sjedi{tem u Stjepana Radi}a bb, Ljubu{ki, Ljubu{ki (skra}ena oznaka tvrtke: DMG d.o.o. Ljubu{ki), upisano je u registar dru{tva Op}inskog suda u [irokom Brijegu pod mati~nim registarskim brojem subjekta upisa: MBS: 64-01-0037-08, JIB: 4272277670008, kojem je zakonski zastupnik direktor Bunti} Gordana iz Miletine 27, Miletina, Ljubu{ki. Jedini ~lan ovog dru{tva je Bunti} Gordana iz Miletine 27, Miletina, Ljubu{ki. Temeljni kapital dru{tva je 479.000,00 KM s udjelom od 100% na ime Bunti} Gordana. Jedini ~lan ovog dru{tva Bunti} Gordana iz Miletine 27, Miletina, Ljubu{ki, donosi ovu

o smanjenju temeljnog kapitala dru{tva DMG d.o.o. Ljubu{ki Temeljni kapital dru{tva se smanjuje za iznos 477.000,00 KM (slovima: ~etiristosedamdesetsedamtisu}akonvertibilnihmaraka). Nakon smanjenja temeljnog kapitala dru{tva isti iznosi 2.000,00 KM (slovima: dvijetisu}ekonvertibilnihmaraka) i u vlasni{tvu je jedinog ~lana dru{tva Bunti} Gordane iz Miletine 27, Miletina, Ljubu{ki, koja ima 100% udjela u temeljnom kapitalu dru{tva. Sukladno odredbi ~lanka 358. Zakona o gospodarskim dru{tvima zadu`uje se direktor dru{tva da ovu odluku objavi u "Slu`benim novinama Federacije BiH" i u jo{ jednim dnevnim novinama. Oglasom iz stavka 1. ovog ~lanka dru{tvo obavje{tava vjerovnike da je spremno izmiriti obaveze ili za njih dati osiguranje. Rok za podno{enje prijava vjerovnika je 8 (slovima: osam) dana od dana objavljivanja ove odluke u "Slu`benim novinama FBiH". Po proteku roka iz prethodnog stavka ove odluke dru{tvo }e donijeti Statutarnu odluku u notarskoj formi isprave kojom }e se izmijeniti STATUT dru{tva u pogledu smanjenja temeljnog kapitala dru{tva i nakon toga se zadu`uje direktor dru{tva da podnese prijavu za smanjenje temeljnog kapitala dru{tva sudskom registru dru{tva Op}inskog suda [iroki Brijeg. Ova odluka stupa na snagu danom dono{enja. Odluka je obra|ena u notarskoj formi isprave OPU-IP: 392/2011 od 5. 10. 2011. godine kod notara Zdenka Pulji}a sa sjedi{tem u Kralja Zvonimira 4 u Ljubu{kom. Jedini ~lan dru{tva: Bunti} Gordana

ODLUKU

PRESUDU
(zbog propu{tanja) Nala`e se tu`enim Elviru Komar, Senadu Hasanovi} i Adnanu Rastoder da solidarno isplate tu`itelju iznos od 2.539,09 KM, sa zakonskom zateznom kamatom po~ev od 4. 11. 2008. godine pa do isplate, uz naknadu tro{kova parni~nog postupka 292,74 KM, a sve u roku od 15 dana. STRU^NI SARADNIK Sandra Stare POUKA: Protiv ove presude nije dopu{tena `alba, ali tu`enik mo`e podnijeti prijedlog za povrat u prija{nje stanje (~l. 182. ZPP-a). NAPOMENA: Obavje{tava se tu`ena da se dostava pismena smatra obavljenom protekom roka od 15 dana od dana objavljivanja.

20

OGLASI

petak, 7. oktobar 2011. godine

OSLOBO\ENJE

OSLOBO\ENJE petak, 7. oktobar 2011. godine
Organizacija UN-a za hranu i poljoprivredu

SVIJET FINANSIJA

21

BiH

EU

Jo{ male rezerve `itarica

Cijene hrane na silaznoj putanji
Prema prognozi FAO-a, zemlje svijeta }e u 2011. utro{iti rekordnih 1,29 biliona dolara na uvoz prehrambenih proizvoda
Svjetske cijene hrane vjerovatno }e jo{ neko vrijeme ostati na silaznoj putanji, nakon {to su u septembru sni`ene zahvaljuju}i pove}anoj proizvodnji `itarica i slabljenju potra`nje, saop}ila je ju~er Organizacija UNa za hranu i poljoprivredu (FAO). Indeks 55 prehrambenih sirovinasni`en je u septembru na 225 poena, sa 229,5 poena u augustu, poslije skoka na 237,7 poena u februaru, saop}ila je zvoda, {to je 21 posto vi{e nego 2010.

Evropski pe~at za ispitni laboratorij naftnih goriva
Institut za referentne tvari i mjerenja Zajedni~kog istra`iva~kogcentraEvropskekomisijeuvrstio je IspitnilaboratorijfirmeInspekt RGH d.o.o. Sarajevo u krug presti`nih evropskih laboratorija za ispitivanje certificiranih referentnih materijala u oblasti te~nih naftnih goriva. "Inspekt RGH decenijama gradi rejting kontrolne ku}e sa evropskim pe~atom broj jedan u regiji, a s ovimpriznanjemkonkurencijsku prednost dobivamo i za drugeregije", kazao jegeneralni direktor Inspekta RGH Halid Jazvin. On je istakao da je Inspekt RGH jedna od rijetkih firmi koja je u svoje poslovanje maksimalno inkorporirala odredbe me|unarodnih standarda za kojeposjedujecertifikate i akreditacije kao {to su: BAS EN ISO 9001:2008 - Sistemi upravljanja kvalitetom - zahtjevi, BAS EN ISO 14001:2004 - Sistemiokolinskog upravljanja - zahtjevi sa smjernicama za upotrebu, BAS ISO/IEC 17020:2001 - Op}i kriteriji za rad raznihtipovatijela za obavljanje inspekcije, te BAS EN ISO/IEC 17025:2006 Op}izahtjevi za kompetentnost ispitnih i kalibracionihlaboratorija. Obavijesti o evropskom priznanju za postignutestandarde je prethodila jedna druga obavijest od ameri~ke organizacije za standarde ASTM, na ~ijoj web stranici Inspekt RGH, kao punopravni~lan, ima ustupljen prostor za prezentaciju mogu}nosti u oblastineovisnekontrolekvaliteta i koli~inarobe. Jazvin navodi kako su obavije{teni da je u zadnjih pola godine interes za ovu firmuputem web stranice u velikojmjeriporastao, te da im ustupaju dodatni prostor za vi{e detalja o njihovim mogu}nostima, {to je veoma bitno za dalje poslovno opredjeljenje. Krugposjeta je porastao ba{iz podru~ja kao {to su Kina, Rusija i Turska, zatim Francuska i Njema~ka te skandinavske zemlje, saop}eno je iz firme Inspekt RGH.

Usporavanje
Broj pothranjenih u svijetu je pro{le godine opao na 925 miliona, sa 1,02 milijarde u 2009, pokazali su podaci FAO-a. Prema prognozi te organizacije, svjetska proizvodnja hrane }e morati da poraste 70 posto do 2050, jer }e globalna populacijanarasti na 9,2 milijarde sa procijenjenih 6,9 milijardi u 2010. FAO prognozira da }e rast poljoprivredne proizvodnje usporiti na 1,7 postogodi{nje do 2020, sa 2,6 posto u prethodnoj deceniji. Ta organizacija Ujedinjenih nacija, osnovana 1945, predvodi me|unarodne napore za borbu protiv gladi u svijetu i poma`e zemljama u razvoju u unapre|enju poljoprivredne proizvodnje.

Kolebljivost
Globalna ekonomska neizvjesnost i male rezerve `itarica poja~at }e, me|utim, kolebljivost cijena, ukazao je ekonomista FAO-a i analiti~ar za `itarice Abdolreza Abasijan u intervjuu za Reuters. Svjetske cijene hrane su u septembru sni`ene dva posto, poslije pojeftinjenja `itarica, koje je vezano za zabrinutost da }e ekonomsko usporavanje i ve}e zalihe kukuruza i p{enice u SAD-u od o~ekivanih umanjiti tra`nju.

PROGNOZA Svjetska proizvodnja hrane }e morati da poraste 70 posto do 2050, jer }e globalna populacija narasti na 9,2 milijarde sa procijenjenih 6,9 milijardi u 2010.
FAO. Klizanje cijena }e vjerovatno privu}i kupce, smatra Abasijan. Prema prognozi FAO-a, zemlje svijeta }e u 2011. utro{iti rekordnih 1,29 biliona dolara na uvoz prehrambenih proi-

BBC otpu{ta 2.000 radnika
Britanska medijska ku}a BBC planira da otpusti 2.000 radnika i promijeni raspored emitovanja televizijskog programa u sklopu mjera za smanjenje bud`etskog deficita za 20 posto u narednih pet godina. Nijedan od kanala britanske medijske ku}e ne}e biti zatvoren, ali }e odre|ena sredstva biti ulo`ena u nove programe. Direktor BBC-ja Mark Tompson saop{tio je detalje o sm a nje nju broja radnih mjesta u ju~era{njem obra}anju zaposlenima. Tompson je istakao da }e promjene dovesti do manjeg, radikalno promijenjenog BBC-ja.

MMF: Kupovina {panskih i italijanskih obveznica
Me|unarodni monetarni fond (MMF) mogao bi po potrebi zajedno sa kriznim fondom eurozone kupovati {panske ili italijanske dr`avne obveznice i time pomo}i ja~anju povjerenja u te zemlje, poru~io je ju~er lider evropskog odjeljenja MMF-a. “Mo`da bi ~ak i MMF mogao ulagati zajedno sa Evropskim fondom za finansijsku stabilnost (EFSF). Bili bismo zasigurno spremni igrati tu ulogu” , kazao je Antonio Borges. “Svako ulaganje koje bismo preduzeli u [paniji ili Italiji zasnivalo bi se na uvjerenju da su te zemlje na dobrom putu – da su solventne i da preduzimaju sve potrebne mjere. S obzirom na to da EFSF sada ima mogu}nost ulagati na sekundarnim tr`i{tima, mogli bismo ulagati zajedno sa njima i time poduprijeti tr`i{ta dugova u Italiji i [paniji dodatnim elementom vjerodostojnosti” , poru~io je. Iako je jo{ rije~ o hipotezi, naglasio je, takav potez mogao bi se povu}i u vanrednim okolnostima. U pro{losti se to ve} radilo, podsjetio je Borges. Samo nudimo takvu mogu}nost, kazao je on.

Rumunski profesori na dnu Evropske unije
Profesori u Rumuniji i Bugarskoj najslabije su pla}eni u pore|enju sa svojimkolegama u 31 zemljiEvrope, navodi se u izvje{taju Evropske komisije. Izvje{tajem EK-aobuhva}ene su zemlje ~lanice Evropske unije, Island, Lihten{tajn, Norve{ka i Turska. U izvje{taju je nagla{eno da je u gotovo svim evropskim zemljamabrutoplataprofesora na po~etku karijere ni`a od BDP-a po glavi stanovnika, izuzev u Njema~koj, [paniji i Portugalu. Plate po~etnika se ni kasnije ne udvostru~e, izuzev na Kipru, u Portugalu i Rumuniji, ali i u tim zemljamaprofesori za to treba da ~ekaju 20 godina. Prosje~na bruto plata profesora u Rumuniji je 430 eura, dok po~etnici dobijaju 223 eura, {to zna~i da je dvadeset puta ni`a nego u Luksemburgu. Rezultati jednog istra`ivanja provedenog u Rumuniji pokazuju da 40 posto profesora mla|ih od 35 godina namjerava da napusti obrazovni sistem zbog niskih prihoda koji im ne omogu}avaju pristojan `ivot. U Evropi su najbolje pla}eni profesori u Luksemburgu, Danskoj i Austriji, a najgore u Bugarskoj i Rumuniji.

22

BIZNIS I EKONOMIJA

petak, 7. oktobar 2011. godine

OSLOBO\ENJE

Poslovni forum Makedonija - BiH

Bolja saradnja i u oblasti farmaceutske industrije
Vanjskotrgovinska komora Bosne i Hercegovine, u saradnji sa Ministarstvom vanjskih poslova Bosne i Hercegovine, organizira posjetu bh. privredne delegacije poslovnom forumu Republika Makedonija - Bosna i Hercegovina koji }e biti uprili~en u okviru zvani~ne posjete Predsjedni{ tva Bo sne i Her ce go vi ne Ma ke do ni ji 24. i 25. okto bra 2011. godine. Prema preliminarnom programu, nakon plenarnog dijela poslovnog foruma, na kojem }e se prisutnima obratiti visoki zvani~nici obje zemlje, odr`at }e se bilateralni susreti makedonskih i bosanskohercegova~kih privrednika. Iz Vanjskotrgovinske komore BiH pozvali su kompanije iz svih sektora privrede, koje su zaintere si ra ne za pla si ra nje svo jih proizvoda i usluga na makedonsko tr`i{te, da iskoriste priliku i pridru`e se privrednoj delegaciji BiH i prijave se u vanjskotrgovinsku komoru najkasnije do 12. oktobra. Makedonija je, u nedavno objavljenom pregledu vanjskotrgovinske razmjene BiH, u prvih osam mjeseci ove godine, uz Tursku, Slova~ku, Holandiju, okarakterisana kao novo tr`i{te koje bi moglo pomo}i u pobolj{anju na{eg vanjskotrgovinskog polo`aja. Pri li kom ne da vne po sje te VTK-u BiH, ambasador Republike Makedonije u BiH Redjepi Rami istakao je kako robna razmjena izme|u ove dvije zemlje nije na zadovoljavaju}em i mogu}em nivou. Predsjednik VTK-a BiH Veselin Polja{evi} je tom prilikom pred sta vio po ten ci ja le i mo gu}nosti razvijanja privredne saradnje izme|u Makedonije i BiH, posebno u oblasti drvne, metalne i farmaceutske industrije, ali i drugih privrednih grana.
A. Pe.

Nelegalan promet bra{na i pekarskih proizvoda

Ni markice nisu eliminisale sivo tr`i{te
Sivo tr`i{te je generalno veliki problem Bosne i Hercegovine, tu, naravno, nije izuzetak ni tr`i{te bra{nom i pekarskim proizvodima. U @itozajednici BiH isti~u da, kada je rije~ o tr`i{tu bra{na i proizvoda od bra{na, na nivou dr`ave nema institucije koja bi se bavila pitanjem sivog tr`i{ta na organizovan i sistemati~an na~in. U ovom udru`enju koje okuplja mlinare i pekare iz BiH raspola`u poda ci ma ko ji se odno se na u~e{}e sivog tr`i{ta. “Na{e analize pokazuju da je u~e{}e sivog tr`i{ta bra{nom u BiH vrlo zna~ajno i ono je, prema na{im pokazateljima, u 2005. godini bilo 48 posto ukupne potro{nje bra{na, 2006. 51 posto, 2007. 43 posto, 2008. 34,6 posto, 2009. 32,6 posto, dok za 2010. dr`avna statistika jo{ nije objavila podatke o ukupnoj proizvodnji. Me|utim, raspola`emo ostalim podacima koji ukazuju na to da u ovoj godini dolazi do izvjesnog rasta u~e{}a sivog tr`i{ta. Do ovih podataka smo do{li tako {to smo uzeli podatke o ukupnoj proizvodnji, ukupnom uvozu i potro{nji, tako da je zaklju~ak da je u 2009. oko 140.000 tona bra{na prometovano sivim kanalima, a u 2005. to je bilo 240.000 tona“ , ka`e direktor @itozajednice BiH Alija [abanovi}. poseban pravilnik o koli~inama bra{na koje se tro{i u proizvodnji pekarskih proizvoda, koji se po~eo primjenjivati od prvog januara ove godine i trebao bi da uvede red u evidentiranje potro{nje bra{na u ukupnoj pekarskoj djelatnosti. Na`alost, kada posmatramo podatke o pekarskim proizvodima, statistika pokazuje da je ukupna proizvodnja hljeba i ostalih pekarskih proizvoda, zamrznutih proizvoda od tijesta, slatkih proizvoda i tjestenine u 2008. bila samo 56.000 tona, a u 2009. 55.000 tona. To su tako minimalne koli~ine koje

Postoje odre|eni sistemski problemi koji podsti~u sivo tr`i{te, jedan od njih je prag PDV-a
bjegavanje obaveze pla}anja poreza. Oni koji rade u zoni sive ekonomije ne pla}aju doprinose radnicima, ne evidentiraju ukupan promet i samim tim su u povoljnijoj poziciji od onih koji rade regularno i legalno.

Inicijative
@itozajednica BiH pro{le godine je preko Vanjskotrgovinske komore BiH i Ministarstva vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH uputila Upravi za indirektno oporezivanje BiH inicijativu da se prag PDVa sa 50.000 smanji na 25.000 KM. UIOBiH je prihvatio inicijativu, ali do kona~ne realizacije nije jo{ do{lo. U Upravi za indirektno oporezivanje isti~u kako su oni za to da se smanji prag PDV-a kako bi vi{e obveznika u{lo u sistem PDV-a jer ima dosta obveznika koji prikrivaju promet kako ne bi pre{li 50.000 KM i morali platiti PDV. “Smanjenjem praga PDV-a, smanjili bismo mogu}nost izbjegavanja poreza i to }e svakako biti prijedlog UIOBiH prvi put kada se budu radile izmjene Zakona o PDV-u” ka, zao je portparol Uprave Ratko Kova~evi}. Drugo rje{enje koje mo`e dati pozitivne rezultate je dosljedna primjena pravilnika o koli~inama bra{na koje se koriste u pekarskoj industriji jer su proizvo|a~i du`ni voditi evidenciju kako bi se eliminisale mogu}nosti potro{nje bra{na putem sivog tr`i{ta. [to se ti~e nelegalnog prometa bra{na, u federalnoj Upravi za inspekcijske poslove isti~u da njihovi inspektori u ovoj godini nisu otkrili takve slu~ajeve, ali to je svakako oblast kojom se bave kantonalne inspekcijske slu`be.
J. SALKI]

Mogu}a saradnja i u proizvodnji lijekova

BiH 84. po uslovima poslovanja
Bosna i Hercegovina je po uslovima poslovanja na 84. mjestu liste koju je objavio ameri~ki ~asopis Forbs, ispred Srbije, koja se ove godine na{la na samom dnu u konkurenciji zemalja regiona. Na toj listi se Srbija, me|u 134 zemlje, pozicionirala na 93. mjes-

to, {to zna~i da je za godinu pala za 12 pozicija. Slovenija je na 25. mjestu, Makedonija 35, Hrvatska 41, Crna Gora 53, Turska 54, Albanija 64, Gr~ka 68. ^ak su Tunis, Gana i Zambija ispred Srbije po uslovima poslovanja. Na prvom mjestu je Kanada, dok je posljednji na listi ^ad. U Forbsu navode da su Srbiji potrebne strukturne ekonomske reforme, a da su upravo one zapele s po~etkom krize.

U~e{}e sivog tr`i{ta bra{nom u BiH
2005. 48 posto 2006. 51 posto 2007. 43 posto 2008. 34,6 posto 2009. 32,6 posto
predstavljaju svega 17 posto ukupne potro{nje hljeba, mislim da su to frapantni podaci. Ne tvrdimo da je sve to sivo tr`i{te, ali sasvim sigurno da je velika koli~ina toga sivo tr`i{te. Naprimjer, samo u Sarajevu ukupna potro{nja za hljebom i drugim pekarskim proizvodima je 38.000 tona godi{nje, ne{to manje nego {to na{a statistika iskazuje za proizvodnju na nivou BiH” poja{njava [a, banovi}. On smatra da postoje odre|eni sistemski problemi koji podsti~u sivo tr`i{te, a jedan od njih je prag PDV-a. Naime, poznato je da u sistem PDV-a ulaze kompanije koje ostvaruju godi{nji promet preko 50.000 KM, dok PDV ne pla}aju firme koje imaju manji promet od toga, {to ih podsti~e na prikrivanje prometa i iz-

CENTRALNA BANKA BOSNE I HERCEGOVINE
Kursevi u konvertibilnim markama /BAM/
Zemlja [ifra valute Oznaka valute Jedinica valute Kupovni za devize i efek.valutu Srednji za devize

Kursna - te~ajna lista - broj 196 - 7. 10. 2011. godine.
Prodajni za devize

EMU Australija Kanada Hrvatska Ceska R Danska Maðarska Japan Litvanija Norveska Svedska Svicarska Turska V.Britanija SAD Rusija Srbija

978 036 124 191 203 208 348 392 440 578 752 756 949 826 840 643 941

EUR AUD CAD HRK CZK DKK HUF JPY LTL NOK SEK CHF TRY GBP USD RUB RSD

1 1 1 100 1 1 100 100 1 1 1 1 1 1 1 1 100

1.955830 1.421450 1.404565 26.028851 0.078524 0.262124 0.657879 1.915127 0.565032 0.249337 0.212868 1.584070 0.793484 2.250739 1.470299 0.045238 1.919180

1.955830 1.425013 1.408085 26.094086 0.078721 0.262781 0.659528 1.919927 0.566448 0.249962 0.213402 1.588040 0.795473 2.256380 1.473984 0.045351 1.923990

1.955830 1.428576 1.411605 26.159321 0.078918 0.263438 0.661177 1.924727 0.567864 0.250587 0.213936 1.592010 0.797462 2.262021 1.477669 0.045464 1.928800

Pravilnici
Prema njegovim rije~ima, smanjenje je rezultat pravilnika koje je Vije}e ministara BiH usvojilo o evidencijskim markicama za kontrolu bra{na, tako da je dovelo do smanjenja nelegalnog prometa u trgovinama, ali u industrijskoj proizvodnji, pekarskoj djelatnosti, jo{ ima kanala za nelegalni promet. “Na nivou BiH usvojen je i

SDR (Special Drawing Rights) na dan 05. 10. 2011 = SDR (Special Drawing Rights) na dan 05. 10. 2011 =

USD1.55441 BAM2.279500

BIZNIS I EKONOMIJA Dodijeljene nagrade 18. generalnog bh. sajma ZEPS 2011.

OSLOBO\ENJE petak, 7. oktobar 2011. godine

23

Ru`a ZEPS-a Vladi ZDK-a
Zlatnu medalju za kvalitet u kategoriji pivo i voda dobila je Sarajevska pivara za sarajevsko premium pivo sa preklopnim ~epom 0,50 l i BH2O, prirodnu izvorsku vodu 0,50 l PET
Grand prix Ru`a ZEPS-a, najvi{e priznanje za nastup koji je obilje`io sajam, ove godine je dodijeljeno Vladi Zeni~ko-dobojskog kantona. U~esnicima sajma ZEPS dodijeljena su i priznanja za proizvod, kolekciju proizvoda, te promociju proizvoda, ukupno 18 ravnopravnih priznanja. Priznanja za proizvod dobili su: ECO TRAC 40 – poljoprivredno-komunalni traktor firmi Hi tner Bje lo var, va ku mi ra ni proizvodi od kerami~kih vlakana firmi Tachtech Stra{kov-Vodochody, ^e{ka Republika, Masani spojnica firmi Masani Kakanj, za kolekciju proizvoda profili za suhu gradnju i fasade firmi EM-ONIKS Lukavac, `aluzina i za vje sa fir mi @alu zi na STYLE Zenica, hobi strojevi firmi MI STROJ Maribor, {tednjaci i pe}i firmi ALFA PLAM Vranje, valjci Deutch Bosnicshe Cooperation Gra~anica. ralnom sajmu BiH radi ostvarivanja direktnih poslovnih kontakata i JAPTI i Obrtno-podsjetni{koj komori Slovenije za kontinuirano podr`avanje privrednih subjekata Republike Slovenije u njihovoj promociji u BiH. Dodijeljene su i medalje kvaliteta Ru`a ZEPS-a za koje se ove godine natjecalo 14 proizvo|a~a hrane i pi}a iz BiH i Crne Gore, koji su konkurisali sa 43 proizvoda. Zlatne medalje za kvalitet dobili su: u kategoriji pivo i voda Sarajevska pivara za sarajevsko premium pivo sa preklopnim ~epom 0,50 l i BH2O, prirodnu izvorsku vodu 0,50 l PET, u kategoriji mlijeko i mlije~ni proizvodi firma ZIM Zenica za svje`e pasterizovano mlijeko sa 2,8 posto m.m, sirutku sa 0,1 posto m.m. u SM, te~ni jogurt sa 2 posto m.m, kiselu pavlaku sa 20 posto m.m. 0,18 l, svje`i kravlji sir sa min. 10 posto m.m. u SM i sir bijeli kri{ka sa 45 posto m.m. u SM, u kategoriji meso i mlije~ni proizvodi Industriji mesa Goranovi}

Ovogodi{nji dobitnici priznanja

Foto: M. TUNOVI]

Najbolja promocija
Nagrade za promociju dobili su: BOR banka Sarajevo, ELNOS Banja Luka i Automatic Servis Visoko. Specijalna priznanja sajma dodijeljena su USAID-SIDA FIRMA Projekt za uspje{nu realizaciju kolektivne izlo`be metalne industrije BiH i uspje{nu realizaciju Foruma metalne industrije BiH, AREL Zenica, za pripadnost i doprinos od prvog sajma do punoljetstva ZEPS-a, Czech Trade Praga, ^e{ka Re pu bli ka za us pje {no uspostavljanje poslovnih kontakata privrednika ^e{ke i BiH s ciljem pobolj{anja ekonomske saradnje, AL- RIFAYI Establishment Saudijska Arabija za prvo u~e{}e saudijske firme na Gene-

iz Nik{i}a za 14 proizvoda, Perutnini Ptuj-BH iz Breze, Martexu Cetinje za tri proizvoda suhe pr{ute, u kategoriji konditorski proizvodi Zve~evo-Lasta ^apljina za {trudlu s marmeladom od smokve 90 gr i AS Jelah za Mas-

ter medenjake MM 150 gr, u kategoriji so i jestiva ulja VICTORIA OIL iz [ida za rafinisano suncokretovo ulje Iskon, u kategoriji ~aj, kafa, sir}e i za~ini Vispak Visoko za Viscafe classic 3 u 1, u kategoriji bra{no i proizvodi od bra{na Nik{i}ki mlin Nik{i} za ~etiri vrste bra{na, u kategoriji sokovi i prera|evine od vo}a i povr}a HEPOK Mostar za marmeladu {ljiva 850 gr i bistri nektar jabuke sole mio, Beladona Malo Bla{ko - Lakta{i za doma}e sirupe od zove i drenjaka, Bonesa iz Bara za paradajz-pire 720 gr, maslina zelena bez ko{tice 720 gr i ke~ap blagi 500 gr i JUKAN EKO HRANA Gra~anica za proizvod Orijent EXTRA.

KOLEKTIVNE IZLO@BE Specijalna priznanja Sajma dodijeljena su projektu USAID-SIDA FIRMA za uspje{nu realizaciju kolektivne izlo`be metalne industrije BiH i uspje{nu realizaciju Foruma metalne industrije BiH
2011. Odlukom `irija dodijeljena su priznanja u kategoriji proizvod i promocija. Dobitnici ravnopravnih priznanja za proizvod su: MPD Tvornica pumpi Daruvar, Slevarna pilana Hulin i Termomatik Zenica, a za promociju: HTZ Velenje, Euro Prost Miri~ina i Treasure Zenica.
M. DAJI]

Sajam metala
Ove godine, zajedno sa 18. generalnim bh. sajmom ZEPS 2011, odr`an je i 8. me|unarodni sajam metala ZEPS Intermetal

Nagra|en kvalitet proizvoda

Hypo Alpe-Adria-Bank BiH

Program darivanja
Hypo Alpe-Adria-Bank u Bosni i Hercegovini pokrenula je Program darivanja pod nazivom “Ko Hypo karticom pla}a - Hypo mu poklonom vra}a“ za svoje klijente korisnike platnih kartica Hypo Visa Electron, Hypo MasterCard, Hypo Maestro, Hypo Visa Classic i Hypo Visa Revolving. Svi klijenti banke koji koriste pomenute kartice i pla}aju svoje ra~une na prodajnim mjestima ili putem interneta u programu darivanja skupljaju bodove (1 KM=1 bod za transakcije napravljene Hypo Visa Electron, Hypo MasterCard, Hypo Maestro i Hypo Visa Classic karticama; odnosno 1 KM=2 boda za transakcije napravljene Hypo Visa Revolving karticama). Stanje ostvarenih bodova klijenti }e mo}i pratiti putem mjese~nih izvoda ili direktnim upitom u poslovnici banke. Klijente u poslovnicama banke o~ekuju vrijedni pokloni raspore|eni u devet kategorija, a iznos koji }e biti polo`en na Hypo Visa poklon karticu zavisi od bro-

Uskoro uspostava certifikacije vozila u BiH

Herbert Walchofer

ja prikupljenih bodova, navodi se u saop{tenju banke. “Program darivanja jeste nastavak izgradnje partnerskog odnosa izme|u Hypo banke i njenih klijenata te potvrda da su izborom platnih kartica na{e banke uradile ispravnu stvar“ kazao je , Herbert Walchofer, ~lan uprave zadu`en za poslovanje sa stanovni{tvom u BiH. Svi novi korisnici Hypo platnih kartica automatski sti~u pravo u~e{}a u Programu darivanja, koji }e trajati do 31. augusta 2012. godine.

U Mostaru od 6. do 9. 10. 2011. u Hotelu Ero se odr`ava edukacija iz oblasti Certifikacije vozila na nivou cijele BiH u organizaciji Konzorcija za certifikaciju kao administrativnog tijela kojega ~ine ~lanice IPI iz Zenice, Centar motor iz [irokog Brijega, ISIK iz Sarajeva i EIB iz Banjaluke. Skupu nazo~i preko 40 ispitnih tijela iz cijele BiH i preko 250 sudionika koji }e obavljati poslove certifikacija na terenu. Certifikacijom se definiraju pravila kod bitnih preinaka na vozilima nakon proizvodnje. Pozdravnom govorom se obratio g. Igor Peji} iz nadle`nog dr`avnog ministarstva komunikacija i transporta. Kao doma}in skupa Teo Peri} direktor Centra Motor d.o.o. iz [irokog Brijega se obratio sa izjavom: Danas sa ovom edukacijom ulazimo u zavr{nu fazu prije same implementacije sustava certifikacije na nivo cijele BiH. Procesom uspostave certifikacije BiH se pribli`ava zapo~etom procesu preuzetih europskih integracija u ovoj oblasti. Zvani~ni po~etak certifikacije je dogovoren za 7. 11. 2011. kada prestaju va`iti sva dotada{nja odobrenja tijela koja su ove poslove ranije obavljali.

24

BIZNIS/BERZE
1.573,78
BIFX

petak, 7. oktobar 2011. godine

OSLOBO\ENJE
970,52
ERS10

924,41

SASX-10

1.014,89

SASX-30

924,93

BIRS

1.938,00

FIRS

Seminar o mineralnim i izvorskim vodama

Sarajevska berza/burza Kursna lista za 6. oktobar/listopad 2011.
Dioni~ko dru{tvo Zvani~ni Promj. slu`beni kursa kurs (KM) (%) Max. cijena Min. cijena Koli~ina (dionice) Vrijednost (KM) Broj transakcija

KOTACIJA KOMPANIJA BOSNALIJEK D.D. SARAJEVO KOTACIJA FONDOVA ZIF BIG INVESTICIONA GRUPA DD SARAJEVO ZIF MI GROUP DD SARAJEVO KOTACIJA OBVEZNICA FBiH FBIH OBVEZNICE RATNA POTRA@IVANJA SER. B FBIH OBVEZNICE RATNA POTRA@IVANJA SER. D FBIH OBVEZNICE RATNA POTRA@IVANJA SER. E FBIH STARA DEVIZNA [TEDNJA SERIJA D FBIH STARA DEVIZNA [TEDNJA SERIJA E FBIH STARA DEVIZNA [TEDNJA SERIJA M FBIH STARA DEVIZNA [TEDNJA SERIJA N FBIH STARA DEVIZNA [TEDNJA SERIJA O FBIH STARA DEVIZNA [TEDNJA SERIJA P PRIMARNO SLOBODNO TR@I[TE ENERGOINVEST D.D. SARAJEVO FAMOS D.D. SARAJEVO FABRIKA DUHANA SARAJEVO DD SARAJEVO JP HT DD MOSTAR IK BANKA DD ZENICA JP ELEKTROPRIVREDA HZHB MOSTAR JP ELEKTROPRIVREDA BIH DD SARAJEVO RMU BANOVICI DD BANOVICI SOLANA DD TUZLA SARAJEVO OSIGURANJE DD SARAJEVO [IPAD KOMERC DD SARAJEVO SEKUNDARNO SLOBODNO TR@I[TE FEROELEKTRO DD SARAJEVO INTER[PED DD SARAJEVO NATRON DD MAGLAJ SANITEKS D.D. VELIKA KLADU[A UNIS VALJCICI D.D. KONJIC 1,20 28,00 0,90 5,00 5,00 0,00 -6,67 0,00 0,00 0,00 1,20 28,00 0,90 5,00 5,00 1,20 28,00 0,90 5,00 5,00 556 52 4.089 300 2.067 667,20 1.456,00 3.680,10 1.500,00 10.335,00 1 1 1 1 2 4,45 3,00 60,00 9,70 65,00 50,00 25,92 29,00 21,80 5,47 2,77 8,27 0,00 0,00 1,04 0,49 -3,34 -0,29 -3,33 0,00 -8,83 -2,81 4,50 3,00 60,00 9,70 65,00 50,00 26,00 29,00 21,80 5,47 2,77 4,38 3,00 60,00 9,70 65,00 48,50 25,80 29,00 21,80 5,47 2,77 349 135 2.402 181 5 63 206 65 300 502 382 1.552,98 405,00 144.120,00 1.755,70 325,00 3.118,50 5.343,60 1.885,00 6.540,00 2.745,94 1.058,14 4 2 3 1 1 2 3 1 2 3 1 40,50 34,50 31,50 93,50 80,00 95,74 83,19 73,00 66,50 -3,11 1,02 0,00 0,96 0,63 0,62 0,74 0,00 -0,11 40,50 34,50 31,50 93,50 80,00 95,80 83,50 73,50 66,50 40,50 3.765 34,50 30.000 31,50 61.200 93,50 16.979 80,00 27.954 95,50 10.500 83,00 9.871 73,00 10.770 66,50 9.758 1.524,82 10.350,00 19.278,00 15.875,36 22.363,20 10.052,70 8.211,68 7.889,60 6.489,07 1 1 2 1 2 5 4 2 2 4,00 3,77 0,00 -2,84 4,00 3,77 4,00 3,77 2.562 67 10.248,00 252,59 6 2 10,44 1,75 10,50 10,37 339 3.538,96 3

Seminar okupio oko 120 u~esnika, ve}inom proizvo|a~a

Foto: D`. KRIJE[TORAC

Ravnopravni sa konkurencijom
Pro{le godine u BiH je uvezeno fla{irane vode u vrijednosti oko 120 miliona KM, a izvezeno 17,6 miliona KM
U Bosni i Hercegovini ~esto je pitanje koliko vode uvozimo, a koliko izvozimo, s obzirom na to da imamo ogromne resurse u tom pogledu, ka`e direktor Agencije za sigurnost hrane u BiH Sejad Ma~ki}. Odgovor je da uvozimo skoro pet puta vi{e nego {to izvozimo. To pokazuju podaci o uvozu i izvozu za 2010. godinu. Naime, lani je u BiH uvezeno fla{irane vode u vrijednosti oko 120 miliona KM iako je mo`emo proizvesti dovoljno da namirimo ne samo na{e potrebe nego i svih zemalja okru`enja. Istovremeno, izvezli smo vode za 17,6 miliona maraka. svakodnevno sti`u na adresu Komisije. “Ovo je veliki izazov za nas, ali u~ini}emo sve da za{titimo zdravlje potro{a~a i da na{e proizvo|a~e stavimo u ravnopravan polo`aj sa ostalim“ kazao je Ma~ki}. , Me|utim, jo{ se ne mo`e govoriti o ravnopravnosti sa evropskim proizvo|a~ima jer na{a zemlja nije ~lanica Evropskog udru`enja fla{iranih voda (EFBW) pa tako ni na{ih proizvo|a~a nema u udru`enju koje okuplja 650 evropskih kompanija i 29 nacionalnih udru`enja.

Voda sa izvora
A koliko je va`no evropsko tr`i{te, govori podatak da se godi{nje u Evropi proda oko 50 milijardi boca vode. “Proizvodnja vode u Evropi razlikuje se od ostatka svijeta jer voda koja je ozna~ena kao prirodna mineralna ili prirodna izvorska voda u Evropi ne smije biti dezinfikovana nego se mora direktno na izvoru“ ka`e , generalna tajnica Evropskog udru`enja fla{iranih voda Patricia Fosselard. Na drugim kontinentima, kao {to su Azija ili Amerika, situacija je sasvim suprotna, jer kako ka`e, potro{a~i insistiraju da voda bude dezinfikovana i obra|ena, a Evropljani `ele prirodnu vodu, po mogu}nosti sa izvora koje poznaju. Seminar na Ilid`i okupio je oko 120 u~esnika, ve}inom proizvo|a~a vode, a fokus je bio na tome da se proizvo|a~ima daju upute kako da ostvare svoja prava.
J. Sa.

Banjalu~ka berza Kursna lista za 6. oktobar 2011.
Dioni~ko dru{tvo Srednji kurs (KM) Promj. kursa (%) Max. cijena Min. cijena Koli~ina (dionice) Vrijednost (KM)

Zahtjevi za priznavanje
Ipak, Ma~ki} ka`e da su na{i proizvo|a~i stavljeni u ravnopravan polo`aj sa ostalim proizvo|a~ima time {to je Vije}e ministara BiH usvojilo Pravilnik o prirodnim mineralnim, prirodnim izvorskim i stonim vodama. Ipak, va`nije od toga je da je ovim pravilnikom osigurana zdravstvena sigurnost proizvoda, ali po{to je voda, kao i hrana, kvarljiva, uvijek se mo`e na}i zdravstveno neispravnih proizvoda na tr`i{tu. Ma~ki} je tokom seminara o vodama koji je Agencija uz podr{ku Evropske unije organizirala ju~er na Ilid`i kazao kako je na prijedlog Agencije Vije}e ministara BiH imenovalo ~lanove Komisije za priznavanje voda. U proteklom periodu ova komisija ostvarila je dobre rezultate, o ~emu svjedo~e brojni zahtjevi proizvo|a~a za priznavanje koji

BERZANSKA KOTACIJA - KOTACIJA Hemijska industrija destilacija a.d. Tesli} Elektrokrajina a.d. Banja Luka Elektro - Bijeljina a.d. Bijeljina RiTE Ugljevik a.d. Ugljevik Telekom Srpske a.d. Banja Luka BERZANSKA KOTACIJA - KOTACIJA PIF-ova ZIF Balkan investment fond a.d. Banja Luka ZIF Bors invest fond a.d. Banja Luka ZIF Jahorina Koin a.d. Pale ZIF Kristal invest fond a.d. Banja Luka ZIF Privrednik invest a.d. Banja Luka ZIF VB fond a.d. Banja Luka ZIF Zepter fond a.d. Banja Luka 3,7 4,08 3,6 5,6 1,2 4 6,44 -2,63 0 0 -1,93 0 4,99 -0,92 3,7 4,08 3,6 5,61 1,2 4 6,5 3,7 4,08 3,6 5,6 1,2 3,81 6,4 20 51 92 1.450 20 1.208 2.309 74,00 208,08 331,20 8.120,50 24,00 4.826,68 14.860,15 0,49(A) 0,397 0,388 0,3 1,6 2,08 -0,75 -3 3,45 0 0,49 0,4 0,388 0,3 1,6 0,49 0,39 0,388 0,3 1,6 12.626 7.681 3.929 9.840 8.460 6.186,74 3.045,59 1.524,45 2.952,00 13.536,00

SLOBODNO BERZANSKO TR@I[TE - TR@I[TE AKCIJA Boska RK a.d. Banja Luka Lutrija RS a.d. Banja Luka Mrkonji}putevi a.d. Mrkonji} Grad Mljekara a.d. Banja Luka Nevesinjeputevi a.d. Nevesinje Posavina a.d. Srbac Veletrgovina a.d. Gradi{ka Vitorog a.d. [ipovo Zavod za izgradnju a.d. Banja Luka Republika Srpska - izmirenje ratne {tete 1 Republika Srpska - izmirenje ratne {tete 2 Republika Srpska - izmirenje ratne {tete 3 Republika Srpska - izmirenje ratne {tete 4 Republika Srpska - izmirenje ratne {tete 5 0,23 1,6 0,6 0,35 1,28 0,531 0,295 0,12(A) 1,5 41,03 40 39,26 38,51(A) 39,01 0 25,98 0 0 0 -0,75 0 -6,98 0 -0,17 2,54 -0,08 1,26 -0,43 0,23 1,6 0,6 0,35 1,28 0,531 0,295 0,12 1,5 41,07 40 39,31 38,52 39,01 0,23 1,6 0,6 0,35 1,28 0,531 0,295 0,12 1,5 41,01 40 39,22 38,5 39,01 10.722 118 917 4.747 800 883 884 2.993 593 10.799 5.223 27.400 10.000 37.120 2.466,06 188,80 550,20 1.661,45 1.024,00 468,87 260,78 359,16 889,50 4.430,89 2.089,20 10.758,22 3.851,40 14.480,52

Pove}ane premije za mlijeko
Ministarstvo poljoprivrede, {umarstva i vodoprivrede Republike Srpske odobrilo je pove}anje premija za mlijeko ekstra klase sa 0,25 na 0,35 maraka po litru proizvedenog i otkupljenog mlijeka. Pove}anje koje je uslijedilo na prijedlog Udru`enja poljoprivrednih proizvo|a~a - sto~ara RS-a va`i}e za oktobar, novembar i decembar. Odobrenje je dato da bi se proizvo|a~ima mlijeka pomoglo u saniranju posljedica su{e, o~uvanja osnovnog stada i odr`avanja godi{nje proizvodnje mlijeka koja posljednjih godina iznosi oko 100 miliona kilograma, saop{teno je iz ovog ministarstva. Ministarstvo o~ekuje od ova mjera bude dodatni podsticaj u nastojanjima da se pove}a proizvodnja mlijeka ekstra klase.

NAFTA

PLIN

ZLATO

SREBRO

ALUMINIJ

P[ENICA

KUKURUZ

102,95

$ 0,21 %

3,55

$ 0,53 %

1.649,40

$ 0,48 %

31,02

$ 2,22 %

2,165

$ 1,52 %

633,00

$ 1,24 %

610,00

$ 0,74 %

petak, 7. oktobar 2011. godine

OSLOBO\ENJE

OGLASI

25

26

OGLASI

petak, 7. oktobar 2011. godine

OSLOBO\ENJE

OFFICE OF THE HIGH REPRESENTATIVE Emerika Bluma 1, 71000 Sarajevo Bosnia and Herzegovina

POZIV NA JAVNU LICITACIJU
Ured viskog predstavnika (OHR) Sarajevo }e izvr{iti prodaju opreme za automehani~arsku radionicu, rezervnih dijelova za Toyotu, VW i Land Rover vozila i agregata putem ponuda u zatvorenim kovertama, broj PA/02/2011. Oprema se sastoji od autodizalica, Snap-on i Gedore ru~nog alata, ure|aja za balansiranje i monta`u autoguma, grija~a zraka za velike prostore, specijalnih automehani~arskih alata i ure|aja. Detaljan opis robe, raspored po LOT-ovima i instrukcije ponu|a~ima za dostavu ponuda, mogu se na}i na tenderskom dijelu OHR web stranice: www.ohr.int Pravo kupovine imaju sva pravna lica i privatni poduzetnici/obrtnici. Roba }e se mo}i pogledati 10. oktobra 2011. u krugu OHR Transport Sektora Ulici Radomira Putnika 106, Isto~no Sarajevo, u vremenu od 9.30 — 15.00 sati. Ponude u zatvorenim kovertama se primaju do 13. oktobra 2011. u 17:00, i moraju sadr`avati broj LOT-a, ponu|ene cijene, naziv firme, identifikacioni broj, adresu i broj telefona ponu|a~a.

Na osnovu ~lana 224. stav 2. Zakona o preduze}ima Br~ko Distrikta BiH i ~lanova 23. i 24. Statuta “DUKA&BOSNA” DD BR^KO direktor dru{tva objavljuje

O B AV J E [T E N JE
O SAZIVANJU SKUP[TINE “DUKA&BOSNA” DD BR^KO Skup{tina dioni~ara “DUKA&BOSNA” DD Br~ko odr`at }e se 8. 11. 2011. godine sa po~etkom u 15 sati u prostorijama preduze}a, Br~ko ul. Bra}e ^uski}a br. 10. Za sjednicu se predla`e slijede}i

D n e v n i re d :
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Izbor predsjedavaju}eg skup{tine, zapisni~ara, dva ovjeriva~a zapisnika i verifikacione komisije Razmatranje i usvajanje zapisnika sa prethodne sjednice Skup{tine Izvje{taj o poslovanju dru{tva za 2010. godinu Revizijski izvje{taj o poslovanju dru{tva za 2010. godinu Izvje{taj o radu Nadzornog odbora Dono{enje odluke o pokri}u gubitka Dono{enje odluke o izmjenama i dopunama Statuta dru{tva Odluka o anga`ovanju neovisnog revizora za 2011. godinu.

Pravo u~e{}a u radu i odlu~ivanju na skup{tini dioni~ar mo`e ostvariti li~no ili putem punomo}nika koji mora imati punomo} potpisanu od dioni~ara i ovjerenu kod nadle`nih organa. Dioni~ar, punomo}nik, du`an je neposredno a najkasnije tri dana prije odr`avanja Skup{tine prijaviti se neposredno, preporu~enom po{tom ili elektronskom po{tom podnijeti prijavu za u~e{}e u radu i odlu~ivanju skup{tine. Glasanje na skup{tini se vr{i putem glasanja “ZA” ili “PROTIV” prijedloga odluke. Za sve informacije u vezi sa odr`avanjem skup{tine dioni~ara mogu se obratiti na tel. 049 216 096. Materijal za sjednicu skup{tine mo`ete razgledati u sjedi{tu preduze}a, a dopunska obrazlo`enja iznijet }e se na skup{tini. Obavje{tavaju se vlasnici dionica-akcija da su du`ni Dru{tvu dostaviti podatke o mjestu prebivali{ta, a najkasnije na dan odr`avanja Skup{tine li~no (adresu prebivali{ta i dr.) a sve u cilju uskla|ivanja podataka u registru Dru{tva. Ovo obavje{tenje je objavljeno na oglasnoj plo~i Dru{tva i u dnevnim novinama. UPRAVA

petak, 7. oktobar 2011. godine

OSLOBO\ENJE

SARAJEVSKA HRONIKA 27

Odr`an nastavak sjednice Skup{tine Kantona Sarajevo

Imenovani v.d. ~lanovi

skup{tina preduze}a
Lejla Ceri}, a za v.d. predsjednika Skup{tine Sarajevogasa potvr|en je Mustafa ^engi}, dok su ~lanovi Ramiz Drekovi}, Irfan \altur, Nijaz Delali} i Kenan U{tovi}. U Sarajevo{umama v.d. predsjednika bi}e Aziz Fazli}, a ~lanovi Fikret Jakupovi}, Senada Dupovac, Adnan Proha i Nusret Bajrovi}, dok je za v.d. predsjednika Skup{tine Skenderije izabran Re{ad Mand`o, a za ~lanove Emir Vukovi}, Sabina Durmi{evi}, Adis Osmanovi} i Milan Sokolovi}. V.d. predsjednika Skup{tine Toplana bit }e Tarik Badnjevi}, a ~lanovi Mirza ^elik, Kemo Zili}, Ljiljana Fuks i Jasmina Zejnilovi}, dok je u JKP Tr`nice-pi ja ce v.d. pred sje dni ka Skup{tine Had`an Konjo, a ~lanovi su Nermana \ozo, Fahrudin Tinjak, Brankica Kope~ i Mahir Deli}.

Vlada je predlaga~ imenovanja i stojimo iza svakog ~lana, istakao je premijer Musi}, te dodao da mo`e re}i ko je iz zastupni~kih klupa bio upetljan u organizovanje {trajka u Grasu
Ju~era{nji nastavak sjednice Skup{tine Kantona Sarajevo pretvorio se u uli~arsku diskusiju protkanu politi~kim govorima i samopromociji pojedinaca. Glavna, takore}i, diskusija vodila se oko razrje{enja i potvr|ivanja vr{ilaca du`nosti predsjednika i ~lanova skup{tina 14 kantonalnih javnih preduze}a. Zastupnici su se usaglasili da se oko razrje{enja vr{ilaca du`nosti diskusija i glasanje vodi u paketu, dok su kod imenovanja diskusija, ali i glasanje, vo|eni pojedina~no. Sjednica je obilovala, kao {to je to postao i obi~aj, diskusijama koje nemaju nikakvih dodirnih ta~aka s dnevnim redom, a pored toga, nezapam}en je bio broj poslani~kih intervencija prilikom kojih je svako interpretirao i tuma~io poslovnik na svoj na~in.

Rasprava zbog imenovanja na period od 60 dana

Foto: D. ]UMUROVI]

Biografije
Koliko je ko podigao prstiju, nazivanje ministara la`ovima, te razne druge kvalifikacije, bile su naj~e{}e izjave koje su izgovorene iz poslani~kih klupa. Nakon razrje{enja v. d. ~lano va skup {ti na pre du ze}a, po~ela je diskusija o imenima novih. I na toj ta~ki zastupnici su raspravljali oko gubitaka u vodovodnoj mre`i, kriminalu u javnim preduze}ima. Pored toga, pojedini zastupnici tra`ili su biografije novih v.d. ~lanova, ali premijer Kantona Sarajevo Fikret Musi} kazao je kako je ovo prijedlog kantonalne Vlade, te da ih oni nisu bili du`ni dostavljati. Sli~nog mi{ljenja bio je i zas tu pnik NSRB-a Da mir ^ard`i}, koji je istakao kako je u

Hod`i} umjesto Konje
Na ju~era{njoj sjednici predsjedavaju}a Skup{tine Mirjana Mali} obavijestila je poslanike da je CIKBiH oduzeo mandat Had`anu Konji (SDA), te dodijelio ga D`evadu Hod`i}u. Hod`i} je na ju~era{njoj sjednici polo`io zakletvu. prethodnom periodu prikupio podatke o svakom kandidatu i prou~io ih, te da su to mogli uraditi i ostali koje je to interesovalo. “Molim vas da ne razgovarate o gubicima vode i {trajku u Grasu ili o tome ko ga je i za{to organizovao. Nemojmo o tome pri~ati, ve} o imenovanjima, jer ako `elite, ja }u da ka`em ko je sve i iz ovih klupa bio upetljan u organizovanje {trajka. Vlada je predlaga~ imenovanja i stojimo iza svakog ~lana. Uz to, ovi ljudi se imenuju na 60 dana, a ve} sutra mo`e se raspisati konkurs za imenovanje ~lanova skup{tina na period od ~etiri godine. Evo, ja }u pokrenuti inicijativu da se u CIK-u izmijeni odluka i da poslanici mogu konkurisati za ~lanove skup{tina. Onda }emo da razgovaramo o tome kako ko radi, a ne biti pametni i govoriti o gubicima i optu`ivati nekoga“, naglasio je Musi}. Tako su na ju~era{njoj sjedni ci zas tu pni ci za vr{i oce

du`nosti u Poljoprivredno dru{tvo Butmir potvrdili Zlatana Hasibovi}a, Almu Muratovi}, Altijanu Fejzi}, Nijaza Musi}a, te za v. d. predsjednika Skup{tine Fadila Havri}a. Mladen [ain bi}e v.d. predsjednik Skup{tine Grasa, a ~lanovi Re{ad Jusupovi}, Hilmo Kova~, Suljo Muji} i Enes Kazi}. U KJKP Park v.d. predsjednika Skup{tine bi}e Drago \urkovi}, a ~lanovi Bahra Zorlak, Samir Zuko, Hamid Bahto i Sedina Kahriman, dok }e v.d. predsje dnik u Po ko pu bi ti Edin Had`iomerovi}, a ~lanovi su Asim Karovi}, Dra`en Ragu`, Asim Radelja{ i Hajriz Be}irevi}.

Bori} u TVSA
Faruk Bori} imenovan je za v.d predsjednika Skup{tine Televizije KS-a, a ~lanovi su Lamija Terzimehi}, Plamenko ]ustovi}, Mehmed Selmanovi} i Mirza Zorni}. U Veterinarskoj stanici Sarajevo za v.d. predsjednika Skup{tine izabran Midhat Pijad`er, a za ~lanove Iris Tafro, Milka Semi} - Pita, Hamdija ^ivi} i ]azim Motoruga. U Vodovodu i kanalizaciji funkciju v.d. predsjednika Skup{tine obna{at }e Zoran Joveti}, uz ~lanove Edinu Holjan, Almira Alihod`i}a, Hajrudina Hrva~i}a i Zijada Kadri}a. Za v.d. predsjednika Skup{tine KJP ZOI 84 potvr|en je Milan Duka, a ~lanovi su Suad Ke{ko, Mirsudin Ra{idagi}, Midhat Hubijar i Bekir [u{ko.
S. HUREMOVI]

Kustura u Skup{tini Rada
U KJKP Rad v.d. predsjednika Skup{tine bi}e Hadis Kustura, a ~lanovi Esad Hrva~i}, Ra{id Karamustafi}, Suzana \uranovi} i

Kenan Ademovi} 5.500 radnika nazvao kriminalcima

Tu`ba poslaniku SBB-a
Sedam direktora preduze}a iz komunalne privrede o~itova}e se o izjavi zastupnika • Zahtjev za tonskim snimkom
Burnu raspravu na nastavku sjednice kantonalne Skup{tine ju~er je za~inio poslanik Saveza za bolju budu}nost Kenan Ademovi}, kazav{i kako u svim komunalnim preduze}ima rade kriminalci. Njegove rije~i ponovio je drugi zastupnik SBB-a Adnan Solakovi}, kazav{i kako se “u preduze}ima kralo i jo{ se krade“. Ministar prostornog ure|enja i za{tite okoli{a Kantona Sarajevo Abid Jusi} za Oslobo|enje ka`e kako }e od direktora sedam preduze}a komunalne privrede tra`iti da se o~itaju o ovoj izjavi. - U komunalnoj privredi je zaposleno 5.500 radnika i ne mo`e njih neko nazvati kriminalcima, pritom ne iznose}i nije dan ar gu ment za ta kvu tvrdnju. Tra`i}u tonski snimak sa sjednice i zatra`iti od direktora preduze}a da se o~itaju po tom pitanju, a pozva}u i sve organe preduze}a, jer svako od njih ima svoja tijela za unutra{nju i vanjsku reviziju, isti~e Jusi}. Ministar napominje kako je smije{no re}i da u Parku, koji jedva sastavlja kraj sa krajem, vlada kriminal, ili preduze}ima poput Pokopa i Sarajevogasa, koji posluju po evropskim normama. Direktor KJKP Pokop Nuko Grebovi} napominje kako ovo preduze}e ima organe koji se brinu o zakonitosti rada, ali i pokazatelje revizora o poslovanju. - Uputi}emo zahtjev Skup{tini da nam dostavi materijale sa dana{nje sjednice kako bismo sazvali sjednice uprave i Nadzornog odbora Pokopa i odredili se o radu Skup{tine KS-a i nastupa tog poslanika, a tu`ba apsolutno nije isklju~ena, zaklju~uje Grebovi}.
J. M. Jusi}: Bez argumenata

Foto: D. ]UMUROVI]

Grebovi}: Sazivanje sjednica

28 SARAJEVSKA HRONIKA
MUP certificiran prema ISO standardima

petak, 7. oktobar 2011. godine

OSLOBO\ENJE

OSJEK Izgradnja mosta preko Zujevine

Nastavljeni
protesti gra|ana
Zna~ajan iskorak
Nakon {est godina, i Ministarstvo unutra{njih poslova KS-a uvrstilo se u sistem kvaliteta i uspje{nosti, te se tako pridru`ilo svim ostalim organima uprave i slu`be Kantona, osim inspekcijskih, gdje je proces uvo|enja u toku. - Ministarstvo je posljednje u nizu koje je pro{lo kroz proces certifikacije, ali to je i zbog toga {to je ono specifi~no. Ovaj certifikat zna~i da je MUP orijentisan na zadovoljstvo svojih kupaca i ispunjavanje njihovih zahtjeva, koji se stalno preispituju kroz interne provjere i korektivne preventivne akcije koje iz toga slijede, kazao je Muamer Peljto, direktor certifikacijske ku}e TUV Adria. Dodjelom ISO certifikata organizacionim jedinicama MUP-a, potvr|uje se dostignuti nivo kontrole provo|enja, odr`avanja i unapre|enja sistema upravljanjem kvalitetom. - Od nas se o~ekuje zna~ajniji iskorak u podizanju efikasnosti u aktivnostima koje se odnose na priotetne dru{tvene probleme. Smatram da je neophodno uspostaviti sistemski pristup u planiranju i realiziranju dugoro~nih mjera na kontroli kriminala i zna~ajnijim uzrocima kriminalnog pona{anja. Ovaj proces }e u kona~nici doprinijeti podizanju kvaliteta `ivota u na{em kantonu, istakao je ministar unutra{njih poslova KSa Muhamed Budimli}.
M. T.

Mje{tani Mekota i Osika ne}e dozvoliti radove iz pravca njihovih ulica • Radovi na lijevoj obali
Izgradnjumosta na Zujevini u Osjeku i dalje prate protesti gra|anaulicaMekote i Osikkoji se ve} desetak dana neprekidno okupljaju na radili{tu i ne dozvoljavaju da se desnastrana mosta radi dok se ne rije{e njihovi problemi oko zatvaranja puta koji je iz ovog pravca dolazio na stari most. Pedesetak ju~er okupljenih mje{tana `alilo se da su njihova naselja odsje~enaizmijenjenimprojektom i da im se nudi alternativno rje{enje, 20 puta du`i pravac.

Skretanje pa`nje
Atif Ja{arevi}, jedan od predstavnika nezadovoljnih gra|ana, isti~e da se mirnim okupljanjima na mostu `eli skrenuti pa`nja javnosti na njihove probleme i upoznati nadle`ne vlasti da su du`ne izna}i zadovoljavaju}e rje{enje. - Ne}emo ni po koju cijenu dozvoliti da nam presjeku ulice i da ostanemo slijepo crijevo. Zato smo zatra`ilipomo}advokata Helsin{kog komiteta i drugih, a tra`it }emo i inspekcijski nalaz, preispitivanje gra|evinskedozvole i urbanisti~kesaglasnosti, kazao je Ja{arevi}. [erif Halilovi} obja{njava da je ulica koja se zatvara bila glavna komunikacija kojom se obavljao saobra}aj i gradski prevoz za mje{tane Mekota i Osika. - Iako smo prilaznu ulicu asfaltirali pro{le godine, ona se isklju~uje izgradnjom mosta. Obra}ali smo se Op}ini, ali ne nailazimo na sugovornika
Okupljeni mje{tani `ele razgovor sa na~elnikom

Donirana dva automobila SOS dje~ijim selima

Ro|endan Chevroleta sa najmla|ima
Dru`enjem s djecom iz SOS Dje~ijeg sela Sarajevo te brojnim drugim prijateljima kompanija Chevrolet jo{ je jednom obilje`ila stogodi{njicu postojanja, ovaj put u SOS Dru{tvenom centru "Hermann Gmeiner". Povod za ro|endansku proslavu, ba{ na ovom mjestu, prijateljstvo je Chevroleta i SOS Dje~ijih sela koje je rezultiralo akcijom "100 godina veselja, 100 godina mladosti". U okviru ove saradnje Chevrolet }e tokom 2011. pokloniti stotinu automobila dje~ijim selima {irom Evrope. Ju~er je jedan aveo uru~en SOS Dje~ijem selu Sarajevo, a drugi edukativnom projektu koji realizira organizacija SOS Dje~ija sela BiH. U SOS selu na Mojmilu dom je prona{lo 157 mali{ana bez roditeljskog staranja. Realiziranjem edukativnog projekta podr{ke formalnom obrazovanju u tri osnovne {kole KS-a, organizacija `eli pomo}i djeci da u~e na efikasniji na~in, posti`u bolje rezultate, da se kvalitetnije dru`e i manje izostaju iz {kole.

koji bi rije{io probleme 150 doma}instava, koja ne}e imati prilaz mostu. Obavije{teni smo da je Direkcija za puteve KS-a insistirala da se projektom ostavi prilaz mostu iz ovog pravca, ali to Op}ina nije uradila, kazao je Halilovi}. Bajro [aboti} zamjera vlas-

Isklju~enja struje i vode
Zbog odr`avanja energetskih postrojenja bez struje }e ostati trafopodru~ja: od 9 do 14 sati Rakovica 2 i 6, Rakovica podgaj, Rakovica selo, Rakovica selo 2 i 3, Zenik, od 9 do 15 sati Stanjevac, Mandrina, Milinkladska, od 8.30 do 15.30 Bojnik 3 i Rakovica ciglane, od 8.30 do 17 Boljanovi}i, Delija{i, Durakovi}i, Hamzi}i, Karovi}i i STS Govedovi}i, od 9 do 11 sati Crkvine, od 8 do 16 Auto{kola i Skadarska 2 i od 14 do 15.30 sati Stanjevac. Zbog opravke kvarova na mre`i danas }e od 9 do 16 sati do}i do poreme}aja u vodosnabdijevanju ulica: Kamenica, Sulejmana Zolja, Humska, ^ebed`ije Gor nje, Trg djece Dobrinje, Vite{ka, Vranja~e, Olimpijska, Urijan Dedina, D`id`ikovac i Bra}e Kr{o.

Op}inski na~elnik Senaid Memi} na sve ovo ka`e da je spreman da "omogu}i prolaz gra|anima Osjeka do njihovih ku}a, ali da se njihovi trenutni predstavnici moraju skloniti". - To su zlonamjerni pojedinci i razlozi koje iznose nisu pravi problemi. Radi se o predizbornoj kampanji za idu}u godinu i poku{aju ometanja zavr{etka ovog projekta. Zahtjevima koji se tra`e Op}ina ne mo`e udovoljiti, jer bi to poskupilo izgradnju mosta za 200.000 KM. Nikakvo pravo mje{tana Mekota se ne ukida i oni }e imati ulaz i izlaz na ovaj put, ali ne}emo raditi pod pritiskom i mobingom, niti pristati na preskupa rje{enja. Nastojat }emo raditi po zakonu, a sve nepravilnosti ili ometanja projekta neka rije{i policija, kazao je Memi}.

Memi}: Predizborna kampanja

ti ma da ni su kon sul to va li gra|ane, niti ih upoznale sa izgradnjom mosta. - Ovo je objekat od interesa{ire zajednice, a ne samo dvije ulice. Pravac od Mekota bio je alternativni put koji se koristio u slu~ajunekenezgode na autoputu, a to je i prilazmjesnojzajednici i d`amiji, koji se namjeravazatvoriti. Zato}e ova grupagra|ana istrajati na zahtjevima i ponovo tra`iti da razgovara sa na~elnikom, nagla{ava [aboti}.

Poplave
Radovi na lijevoj obali Zujevine i mosta se trenutno nesmetano odvijaju. U toku je provo|enje instalacija telefona i gasa, a istovremeno izvo|a~ Euroasfalt obavlja nasipanje tamponske podloge. Sigurno je da }e dolazak jeseni i ki{a jo{ vi{e sve ote`ati, jer se ba{ na ovom mjestu svake godine de{avaju poplave. Z. TURKOVI]

Dariva 15

Gradnja stanova za povratnike
vratak BiH, a implementira ga Op}ina. Iz Slu`be za komunalne poslove i investicije Op}ine su kazali da su grubi gra|evinski radovi na objektu u Ulici Dariva 15 zavr{eni. U toku su malterisanje, postavljanje stropova, keramike i instalacija. Izvo|a~ radova je Unigradnja, a vrijednost investicije za svih pet objekata iznosi 126.921 KM.

Izgradnja stambenih objekata za pet povratni~kih porodica srpske nacionalnosti u op}ini Stari Grad odvija se planiranom dinamikom. Gradnja stana za povratni~ku porodicu Bogdana Maleti}a u Ulici Dariva broj 15 je u toku. Ovaj projekt finansira Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice BiH posredstvom Fonda za po-

petak, 7. oktobar 2011. godine

OSLOBO\ENJE

SARAJEVSKA HRONIKA 29
DE@URNI TELEFON

VOGO[]A Uvi|aj vje{taka nakon pucanja plinske cijevi

Foto: A. KAJMOVI]

Osam radnika
pu{teno ku}i
Radnici KJKP Sarajevogasa su prilikom redovne kontrole detekcije isticanja plina na distributivnoj mre`i registrovali ovaj lokalitet, te su odmah upu}ene sve potrebne ekipe s ciljem preciznije identifikacije lo ka ci je cu re nja i pro vo|enja potrebnih radnji da bi se to zaustavilo. Na kon uvi|aja vje {ta ka, kon stan to va no je da se u tom reonu nalaze gasovodi pritiska tri i 0,1 bar. Dubine gasovoda na toj lokaciji, eviden ti ra ne ela bo ra tom ge odetskog snimanja izgradnje gasovoda, iznosile su 1,4 i 1,1 metara, a na licu mjesta je zaklju~eno da je dionica gasovoda na pomenutoj lokaciji dodatno prekrivena nasipom dubine od tri - ~etiri metra. Nakon {to je lokacija otkopana, ustanovljeno je da curenje gasa dolazi iz gasovoda pritiska tri bara. Nakon toga je pritisak sni`en na 1,5 bar. Poduzete su i sve ostale mjere za privremenu, ali i trajnu sanaciju gasovoda koja }e biti izvedena u narednom periodu.
E. GODINJAK

276-982

VA@NIJI TELEFONI

Pritisak u gasovodu sni`en, nakon ~ega }e se pristupiti sanaciji

Nije eksplozija, ve} je gasovod pomjeren na jednom od spojeva, {to je izazvalo curenje plina • Poduzete mjere sanacije
Kako smo ve} pisali, u Ulici Tome Mende{a do broja 47, u op}ini Vogo{}a, gdje je u toku stambena gradnja, u srijedu je u ve~ernjim satima do{lo do pucanja plinske cijevi, usljed ~ega je curio gas, a zbog pritiska, nekoliko radnika je lak{e ozlije|eno. Ve}ih ozljeda nije bilo, a zbog sigurnosnih razloga, osam radnika je upu}eno na KUM Klini~kog centra, gdje su pregledani. Nakon obavljenih pretraga, radnici su ju~er ujutro pu{teni ku}i sa konstatacijom da nemaju povrede, te da se svi osje}aju dobro. - Neki mediji su pisali da je do{lo do eksplozije, a da je do{lo, to bi bila katastrofa. Naime, radi se o tome da je tokom izvo|enja radova na pripremi gasovoda za privremenu sanaciju do{lo do njegovog smicanja na jednom od spojeva polietiletskog cjevovoda i nekontrolisanog isticanja plina. Dakle, tom prilikom nije do{lo ni do eksplozije niti do zapaljenja gasa, ve} samo do isticanja uz karakteristi~an zvuk, pojasnili su nam iz Informativne slu`be Sarajevogasa.

Delegacija iz Ulma u Sarajevu

Nijemci }e navijati za BiH
Ju~er u popodnevnim satima, zahvaljuju}i profesoru Zekerijahu Nali}u, u na{ grad do{la je delegacija iz njema~kog grada Ulma. Svrha ove posjete, kako smo najavili, jeste uru~ivanje donacije od 35 tona namje{taja, sportske opreme i rekvizita osnovnim {kolama Starog Grada "Hamdija Kre{evljakovi}" i Vrhbosna. Profesor Nali} u dru{tvu delegacije Ministarstva nauke i obrazovanja KS-a, te sa direktorima osnovnih {kola, do~ekao je na Sarajev skom aero dro mu prijatelje iz Njema~ke. - Na{i prijatelji iz Ulma do{li su sa namje-

MUP 122, 206-666, 207-777 Vatrogasci 123, 664-115 Hitna pomo} 124, 611-111 NARKO NE 223-333 Pomo} ovisnicima 062/127-751 Porodi~no savjetovali{te 209-112 Nasilje u porodici 222- 000 033/ 223-366, 1209 Klini~ki centar 297-000 Op}a bolnica 285-100 Bolnica Podhrastovi 297-281 Veterinarska stanica 767-025 Prijava tel. kvarova 1272 Telefonski brojevi 1182 Elektrodistribucija 080 02 01 33 Vodovod 210-707, 220-435 Kanalizacija 203-059,668-259 Toplane 650-979, 650-956 Sarajevostan 276-690 KJKP Rad 658-038 Eko telefon 660-000 Ta~no vrijeme 125 [tab CZ KS 472-636, 443-720 Operativni centar Civilne za{tite 121 Prijava kvarova na javnoj rasvjeti 713-100 Dimnja~ar 616-105 Sarajevogas 592-095, 592-096, 592-097, 061/487-787 Gras 293-333 Velepekara 648-505 Bakije 533-763 Pokop 551-370 Pogrebno dru{tvo Jedileri 712-800 Uprava za inspekcijske poslove KS 770-156, od 8 do 14 sati, 061/252-252, od 14 do 22 sata Autobuska stanica 213-100 @eljezni~ka stanica 655-330 Aerodrom Sarajevo 289-100 Izgubljeni prtljag 289-105 Turisti~ki centar 220-724 BIHAMK, pomo} na cesti 1282 Informacije o stanju na putevima 1282 BH Telecom-podr{ka korisnicima 1444 Me|unarodni telefonski brojevi 1183 CENTROTRANS - Pozivni centar 090 292 100

DE@URNE APOTEKE

Goste do~ekali profesor Nali} i predstavnici Ministarstva

rom da obnove na{e dugogodi{nje prijateljstvo, ali i kako bi na pedago{kom aspektu razmijenili iskustva. Nadamo se da }e, osim razmjene iskustava, biti dogovorena razmjena u~enika kako bi jedni i drugi upoznali druge kulture, kazao je profesor Nali}.

Po dolasku u Sarajevo, delegacija iz Ulma posjetila je ratni tunel, koji je u zadnje vrijeme postao prava atrakcija za turiste, a danas }e pratiti utakmicu izme|u reprezentacija BiH i Luksemburga, na{u veliku bitku za Euro 2012.
M. T.

Izgradnja kru`nog toka
Zbog izgradnje kru`nog toka na raskrsnici Lukavi~ke ceste i g transverzale obustavljen je saobra}aj za motorna vozila. Saobra}ajnica u Lukvi~koj cesti i na g transverzali ve} je sanirana u proteklom periodu, tako da je za zavr{etak ovog projekta preostala izgradnja kru`nog toka. S obzirom na navedene radove, stvorila se manja saobra}ajna gu`va, ali to nije ometalo radnike na terenu. E. G.

BA[^AR[IJA MARINDVOR NOVO SARAJEVO ^ENGI]-VILA ILID@A DOBRINJA ILIJA[ HAD@I]I VOGO[]A INFORMACIJE O LIJEKOVIMA

272-300 714-280 713-831 721-620 762-180 766-380 428-810 428-220 424-250 223-399

PORODILI[TA

5 6

DJEVOJ^ICA DJE^AKA

VOZOVI
Polasci iz Sarajeva:
Zagreb 10.42 i 21.27, Budimpe{ta 6.55, Beograd 11.35, Plo~e 7.05 i 18.18, Zenica 4.36, 7.12, 11.52 i 19.30, Konjic 7.15, 15.40 i 19.10, Kakanj 15.37., Zenica 15.13, Doboj 17.00, Banja Luka 18.57, Novi Grad 20.30)

16.15, Cirih/Banja Luka 7, Be~ 7.35, 14.30 i 14.55, Kopenhagen 11, Minhen 12.55, Istanbul 14.25 i 19, Ljubljana 14.35, Budimpe{ta 14.50, Ankona 17.55

Dolasci:
Istanbul 8.50 i 13.25, Ankona 10.25, Beograd 11.25 i 21.55, Minhen 12.15, Cirih/Banja Luka 13.30, Ljubljana 14.05, Be~ 14.10, 18.10 i 21.35, Budimpe{ta 14.20, Zagreb 15.45 i 22, Kopenhagen 16.35

Dolasci u Sarajevo iz:
Zagreb 6.39 i 18.05, Budimpe{ta 21.16, Beograd 17.35, Plo~e 10.22 i 20.59, Zenica 6.28, 9.23, 13.19 i 20.58, Konjic 6.40, 12.50 i 18.52, Kakanj 18.45., Zenica 05.50, Doboj 04.15, Banja Luka 02.18, Novi Grad 00.40)

AUTOBUSI
Antwerpen, Bruxselles, Liege, Breda i Mastriht utorkom i subotom u 8 sati, Rotterdam ~etvrtkom u 16 sati, Amsterdam iz Mostara utorkom u 8 sati, Amsterdam-via Biha} subotom u 8 sati, Amsterdam - preko Ora{ja srijedom i subotom u 8 sati, Amsterdam preko Bosanskog Broda utorkom u 8 sati,

AVIONI Polasci:
Beograd 6.30 i 16.35, Zagreb 6.30 i

Den Hag utorkom u 8 sati, Utrecht subotom u 8 sati, Pariz petkom u 9 sati, Berlin ~etvrtkom u 8 i subotom u 17 sati, Dortmund, Essen i Dusseldorf ponedjeljkom, utorkom, srijedom, ~etvrtkom, subotom i nedjeljom u 8 sati, Frankfurt, Karlsruhe i Stuttgart svaki dan u 8 sati, Hamburg, Hanover i Kassel subotom u 17 sati, Ingolstadt i Nurnberg ~etvrtkom u 8 i subotom u 17 sati, Be~ i Graz svaki dan u 8 sati, Beograd svaki dan u 6 sati, Ljubljana utorkom, ~etvrtkom i nedjeljom u 20.40 sati, Dubrovnik svaki dan u 7.15, 14.30, 22.30, Vela Luka utorkom, srijedom, petkom i subotom u 1 sati, Pula ponedjeljkom, 1 utorkom, srijedom, ~etvrtkom, subotom i nedjeljom u 6 sati, a petkom i subotom u 18 sati, Rijeka petkom i nedjeljom u 6 sati, Split svaki dan u 7.10 i 21 sat, Makarska svaki dan u 7.45 i 22.15 sati, Zagreb svakim danom u 6.30, 12.30 i 22 sata, Herceg-Novi svaki dan

u 11 sati, Ulcinj svaki dan u 19 sati, Br~ko svakim danom u 6.30, 14 i 15.35 sati, Banja Luka svaki dan u 9.15, 14.30 i 15.30 sati, Bijeljina svaki dan u 5 i 15 sati, Bosanski Brod svaki dan u 12.15 sati, Bosanska Dubica svaki dan u 14.30 sati, Hrenovica svaki dan u 6.30, kao i svaki dan osim nedjelje u 16.30 sati, Pale svaki dan u 6.30, 8, 10, 14 i 15 sati i svaki dan osim nedjelje u 6.30 sati, Zvornik svaki dan u 15.30 sati, Srebrenica svaki dan u 7.10 sati, Biha} svaki dan u 7.30, 13.30 i 22 sata, Bugojno svaki dan u 10, 14 i 19 sati, Gora`de svaki dan u 8, Grada~ac svaki dan u 8.30 i 17 sati, Novi Travnik svaki dan u 13 sati, Ora{je svaki dan u 6.30 sati (preko Tuzle), Olovo svaki dan u 5, 6.30, 7.10, 8.30, 9.30, 10.30, 11.30, 12.30, 13.30, 14, 15, 15.30, 15.35, 16, 17, 18 i 20 sati, Sanski Most svaki dan u 15.30 sati, Te{anj svaki dan u 7 i 13.15 sati, Tuzla svaki dan u 5, 6.30, 8.30, 10.30, 11.30,

12.30, 13.30, 14, 15, 15.35, 16, 17 i 18 sati, Tuzla radnim danima u 9.30, Travnik svaki dan u 7.30, 9.15, 10, 13, 13.30, 14, 15.30, 17.30, 19 i 22 sata, Velika Kladu{a svaki dan osim subotom i nedjeljom u 15.30, Visoko svaki dan osim nedjelje i praznika u 5.45, 7, 10.30, 10.45, 12, 12.45, 14.30, 16, 18 i 20 sati, Visoko svaki dan osim subote u 8.15, 8.45, 13.45, 15.15 i 16.30 sati, Kakanj svaki dan osim nedjelje i praznika u 5.45, 7, 10.30, 12, 14.30, 16, 18 i 20 sati, Kakanj svaki dan osim subote, nedjelje i praznika u 13.45 i 16.30 sati, Zenica svaki dan u 21 sat via Visoko i Kakanj, Zenica ponedjeljkom, utorkom, srijedom, ~etvrtkom i petkom u 7.30, 9.30, 11.30, 13.30, 15.30, 17.30 i 19.30 sati autoputem, Zenica svaki dan osim subotom, nedjeljom i praznikom u 5.30 sati, Zenica svakim danom u 6.30, 8.30, 10.30, 12.30, 14.30, 16.30 i 18.30 sati.

30
Bosna i Hercegovina Federacija Bosne i Hercegovine Kanton Sarajevo Grad Sarajevo Op}ina Novi Grad Sarajevo Op}insko Vije}e

OGLASI
Bosnia and Herzegovina Federation of Bosnia and Herzegovina Canton Sarajevo Town Sarajevo Novi Grad Municipality Sarajevo Municipal Council JU "UNIVERZITET U BIHA]U" BIHA] PEDAGO[KI FAKULTET Broj: 0315-1965/11 Datum: 5. 10. 2011. godine

petak, 7. oktobar 2011. godine

OSLOBO\ENJE

Na osnovu ~lanova 79. i 80. Zakona o visokom obrazovanju (“Sl. glasnik USK”, broj 8/09), ~lana 194. stava 3. Statuta Univerziteta u Biha}u (Univerzitet u Biha}u, broj: 01-1914/09 od 27. 10. 2009. god.), i Odluke Senata Univerziteta u Biha}u, Pedago{ki fakultet Univerziteta u Biha}u, raspisuje

Na osnovu ~lana 33. Statuta Op}ine Novi Grad Sarajevo („Slu`bene novine Kantona Sarajevo“ broj 30/09 — Novi pre~i{}eni tekst) i ~lana 7. Uputstva o utvr|ivanju kvalifikacija, broja i imenovanju ~lanova op}inske izborne komisije, izborne komisije Grada Banje Luke, izborne komisije Grada Mostara i izborne komisije Br~ko distrikta BiH ("Slu`beni glasnik Bosne i Hercegovine" br. 9/10 i 37/10), Op}insko vije}e Novi Grad Sarajevo, na 29. sjednici odr`anoj 29. 9. 2011. godine, donijelo je O OBJAVLJIVANJU JAVNOG OGLASA ZA IMENOVANJE TRI ^LANA OP]INSKE IZBORNE KOMISIJE NOVI GRAD SARAJEVO I Op}insko vije}e Novi Grad Sarajevo objavljuje javni oglas za imenovanje tri ~lana Op}inske izborne komisije Novi Grad Sarajevo i utvr|uje sljede}e elemente: 1. Mjesto ogla{avanja - u sredstvima javnog informisanja 2. Uslovi koje kandidat mora ispunjavati a) op}i uslovi da je osoba sa pravom glasa, za ~lana op}inske izborne komisije ne mo`e biti imenovana osoba: koja se ne mo`e kandidirati u smislu ~l. 1.6 i 1.7 Izbornog zakona BiH; koja je ~lan najvi{eg izvr{no-politi~kog organa politi~ke stranke ili koalicije; koja je nosilac izbornog mandata ili je ~lan izvr{nog organa vlasti, osim u slu~ajevima predvi|enim ~lanom 2.12/4 Izbornog zakona BiH; koja je kandidat za izbore za bilo koji nivo vlasti i kojoj je izre~ena kazna za radnju koja predstavlja te`u povredu izbornih zakona ili propisa za koju je li~no odgovorna, u posljednje ~etiri godine, ra~unaju}i od dana pravosna`nosti odluke. b) posebni uslovi: da ima prebivali{te u op}ini Novi Grad Sarajevo, da ima zavr{en pravni fakultet, odnosno VII/1 stepen stru~ne spreme dru{tvenog smjera ili zavr{enu vi{u {kolu, odnosno VI/1 stepen stru~ne spreme dru{tvenog smjera, izuzetno iz prethodne alineje ~lan op}inske izborne komisije mo`e biti i osoba sa VII/1 stepenom stru~ne spreme drugog smjera ukoliko posjeduje iskustvo u radu izborne komisije u trajanju od najmanje dvije godine od stupanja na snagu Izbornog zakona Bosne i Hercegovine, da posjeduje iskustvo u provo|enju izbora (~lanstvo u izbornoj komisiji, ~lanstvo u bira~kom odboru, rad u stru~nim organima na pru`anju pomo}i u provo|enju izbora, obavljanje stru~nih i nau~nih radova), izuzetno od uslova iz ove ta~ke pod b) alineja 3, ~lan Op}inske izborne komisije mo`e biti osoba koja ima zavr{en pravni fakultet, odnosno VII/1 stepen stru~ne spreme, 3. Potrebni dokumenti - prijava o u~e{}u na javnom oglasu, - ovjeren prijepis diplome o zavr{enom fakultetu, odnosno vi{oj {koli, - fotokopija prijave o prebivali{tu na podru~ju op}ine ne starija od 30 dana, - originalni dokaz o potrebnom radnom iskustvu u provo|enju izbora, - uvjerenje o neka`njavanju (ne starije od tri mjeseca), - potpisana i ovjerena izjava o nacionalnoj pripadnosti, - potpisana i ovjerena izjava da nije ~lan izvr{nog organa stranke/partije, - ovjerena fotokopija li~ne karte, 4. Rok za podno{enje prijava - javni oglas za podno{enje prijava kandidata ostaje otvoren osam dana od dana njegovog objavljivanja. 5. Trajanje mandata - mandat imenovanog kandidata traje sedam godina i te~e od dana davanja saglasnosti CIK-a BiH na akto imenovanju ~lana izborne komisije. 6. Potrebna nacionalna i spolna zastupljenost - sastav Izborne komisije treba biti multietni~an i odra`avati zastupljenost konstitutivnih naroda u op}ini, uklju~uju}i i ostale, a prema posljednjem popisu stanovni{tva provedenom na dr`avnom nivou, - u sastavu izborne komisije nastojat }e se osigurati da broj ~lanova manje zastupljenog spola bude najmanje 1/3 od ukupnog broja ~lanova, - u odnosu na sada{nju strukturu imenovanih ~lanova, novoimenovani kandidati treba da su iz reda bo{nja~kog, srpskog i hrvatskog naroda. II Prijave kandidata dostavljaju se na adresu: Op}insko vije}e Novi Grad Sarajevo — Komisija za izbor i imenovanje, putem po{te ili direktno na protokol Op}ine Novi Grad Sarajevo. Nepotpune prijave, ili podnesene van utvr|enog roka, ne}e se razmatrati. III Za provo|enje postupka po ovom javnom oglasu, ovla{}uje se Komisija za izbor i imenovanje Op}inskog vije}a Novi Grad Sarajevo u funkciji konkursne komisije. Broj: 01-02- 15882 /11 Sarajevo, 29. 9. 2011. godine PREDSJEDAVAJU]I OP]INSKOG VIJE]A Aner [uman, s. r.

za izbor o odgovaraju}a nau~no-nastavna zvanja i prijem u radni odnos 01. 02. 01. Izbor u zvanje vi{eg asistenta na predmete Scenski izraz i lutkarstvo, Filmska i RTV kultura, Metodika nastave bosanskoga jezika i prijem u radni odnos- 1 (jedan) izvr{ilac Izbor u zvanje vi{eg asistenta na u`u nau~nu oblast Ra~unarstvo - 1 (jedan) izvr{ilac Opis poslova: vr{i pripremu i izvodi vje`be pod stru~nim nadzorom nastavnika; poma`e nastavniku u pripremi nau~no-nastavnog procesa; vodi evidenciju o prisustvu studenata na vje`bama; sara|uje u organizaciji svih oblika provjere znanja studenata i vode evidenciju o uspje{nosti studenata; obavlja konsultacije sa studentima; radi na sopstvenom stru~nom usavr{avanju radi pripremanja za samostalan nau~noistra`iva~ki rad u svrhu sticanja vi{eg nau~nog stepena; obavlja i druge poslove u skladu sa Zakonom, ovim Statutom i drugim opcim aktima Univerziteta.

KONKURS/NATJE^AJ

ODLUKU

Uslovi: Za poziciju 01 - Pored op}ih uvjeta propisanih Zakonom o radu FBiH (“Sl. novine F BiH”, broj: 43/99, 32/00 i 29/03), odnosno ~lanom 15. navedenog Zakona, kandidat mora ispunjavati i slijede}e posebne uslove: zavr{en stepen drugog ciklusa (magisterij) iz odgovaraju}e oblasti; ostvarena najni`a prosje~na ocjena na dodiplomskom i postdiplomskom studiju od 8 (osam), odnosno 3,5 (tri i pol), najmanje 1 (jedna) godina radnog iskustva na istim ili sli~nim poslovima. Za poziciju 02 - Zavr{en stepen drugog ciklusa (magisterij) iz odgovaraju}e oblasti; - Ostvarena najni`a prosje~na ocjena na dodiplomskom i postdiplomskom studiju od 8 (osam), odnosno 3,5 (tri i pol). Ukoliko se na konkurs prijavi vi{e kandidata koji ispunjavaju uslove za izbor u zvanje vi{eg asistenta, prednost pri izboru utvr|uje se na osnovu slijede}ih kriterija: visina prosje~ne ocjene na dodiplomskom i postdiplomskom studiju, du`ina trajanja studija, broj objavljenih nau~nih i stru~nih radova, dokazana sklonost za nastavni i nau~noistra`ivacki rad, u~e{}em u radu na nau~noistra`ivackom projektu. Prijavljivanje na konkurs: Za poziciju 01 a) Kandidati su uz prijavu na konkurs/natje~aj i biografiju (CV) obavezni dostaviti slijede}u dokumentaciju (original ili ovjerene kopije ne starije od {est mjeseci): 1. Fakultetska diploma (nostrificirana diploma, ukoliko fakultet nije zavr{en u BiH ili je diploma ste~ena u nekoj od dr`ava nastaloj raspadom SFRJ nakon 6. 4. 1992. godine), 2. Diploma drugog ciklusa / magistarska (nostrificirana diploma, ukoliko fakultet nije zavr{en u BiH ili je diploma ste~ena u nekoj od dr`ava nastaloj raspadom SFRJ nakon 6. 4. 1992. godine), 3. Uvjerenje o prosjeku ocjena na dodiplomskom i postdiplomskom studiju, 4. Izvod iz mati~ne knjige ro|enih, 5. Uvjerenje o dr`avljanstvu, 6. Uvjerenja o neka`njavanju (Ministarstva unutra{njih poslova i nadle`nog Suda). b) Primljeni kandidat du`an je dostaviti ljekarsko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti nakon prijema u radni odnos (ne starije od tri mjeseca). Za poziciju 02 Kandidati su uz prijavu na konkurs/natje~aj i biografiju (CV) obavezni dostaviti slijede}u dokumentaciju (original ili ovjerene kopije ne starije od {est mjeseci): 1. Diploma drugog ciklusa / magistarska (nostrificirana diploma, ukoliko fakultet nije zavr{en u BiH ili je diploma ste~ena u nekoj od dr`ava nastaloj raspadom SFRJ nakon 6. 4. 1992. godine), 2. Uvjerenje o prosjeku ocjena na dodiplomskom i postdiplomskom studiju, 3. Izvod iz mati~ne knjige ro|enih, 4. Uvjerenje o dr`avljanstvu, 5. Uvjerenja o neka`njavanju (Ministarstva unutra{njih poslova i nadle`nog Suda). Ogla{avanje i rok dostavljanja prijava: Prijavu na konkurs/natje~aj, odnosno sve tra`ene dokumente dostaviti u roku od 15 (petnaest) dana od dana objavljivanja, putem po{te preporu~eno na adresu: JU "UNIVERZITET U BIHA]U" BIHA] PEDAGO[KI FAKULTET BIHA] @egar, Ul. Luke Marjanovi}a bb 77 000 Biha} sa naznakom zavisno od pozicije: "Prijava na konkurs za poziciju 01 ili 02" Nepotpune, neuredne i neblagovremene prijave ne}e se razmatrati. JU "UNIVERZITET U BIHA]U" BIHA] PEDAGO[KI FAKULTET Dekan Dr. sc. Nijaz Skender, red. prof

"TERMOTEHNIKA" DD TUZLA Na osnovu ~lanova 241. i 242. Zakona o privrednim dru{tvima (Sl. novine FBiH br. 23/99, 45/00, 2/02, 6/02, 29/03, 68/05, 91/07 i 84/08), ~lanova 91. i 92. Statuta Dioni~kog dru{tva "Termotehnika" Tuzla i Odluke o sazivanju Skup{tine broj 94-2/11 od 6. 10. 2011. godine, Nadzorni odbor dru{tva

SAZIVA
Petnaestu Skup{tinu dioni~ara "Termotehnika" Tuzla za petak, 28. 10. 2011. godine, sa po~etkom u 12 sati u prostorijama Dru{tva. Za Skup{tinu se predla`e slijede}i

Dnevni red
1. Izbor predsjednika Skup{tine, 2. Izbor dva ovjeriva~a zapisnika, 3. Dono{enje odluke o zadu`enju Dioni~kog dru{tva "Termotehnika" Tuzla kod poslovnih banaka. Skup{tini dru{tva mogu prisustvovati dioni~ari ili punomo}nici dioni~ara koji su se prijavili Odboru za glasanje najkasnije tri dana prije odr`avanja Skup{tine. Odbor za glasanje imenovan je odlukom Nadzornog odbora o sazivanju Skup{tine u sastavu: H. Beganovi} Senad, predsjednik; Kuduzovi} Senija, ~lan i Ahmetba{i} Nermin, ~lan. Punomo}i u obliku pisane izjave, potpisane od dioni~ara i punomo}nika, predaju se Odboru za glasanje najdalje do roka odre|enog za registraciju dioni~ara. Dioni~ar ili grupa dioni~ara sa najmanje 5% ukupnog broja dionica s pravom glasa imaju pravo predlo`iti izmjenu dnevnog reda u roku od 8 dana od dana objavljivanja obavje{tenja. Uvid u materijale za Skup{tinu mo`e se izvr{iti svakim radnim danom u prostorijama Dru{tva od 13 do 15 sati. NADZORNI ODBOR

petak, 7. oktobar 2011. godine

OSLOBO\ENJE

OGLASI

31

32

KULTURA

petak, 7. oktobar 2011. godine

OSLOBO\ENJE

KULTURA

33

51. internacionalni te atarski festival MESS

“Arapska no}“ beskrajno traje
“Ovo je moj otac“ je tre}i dio u seriji od {est predstava “Obe}ana gozba“ • “Arapska no}“ je replika hiljadu prve [eherezadine no}i
Na redovnoj pres-konferenciji 51. teatarskog festivala MESS ju~er se razgovaralo o predstavama “Ovo je moj tata – obe}ana gozba, dio III” , “Arapska no}“ i “Translunarni raj” .

Privatni `ivot i politika
Reditelj holandske predstave “Ovo je moj tata – obe}ana gozba, dio III” koja je izvedena u progra, mu Future MESS je Ilay den Boer, koji, koriste}i o~evu biografiju kao polaznu ta~ku, zajedno s publikom, poku{ava shvatiti njihove razli~ite na~ine razumijeAnsambl vanja `ivota. predstave Negdje izme|u memoara i “Arapska no}“ Foto: S. GUBELI] historije, i izlo`iti i otkriknji`evnog djela, u kojima je ti jevrejski identitet. opisan privatni `ivot i politika, Novinarima se predstaden Boer istra`uje, kroz pri~u o vio i ansambl predstave “Arapsvojoj porodici, pitanje jevrejskog ska no}“ koja je ra|ena u koprodu, identiteta danas. kciji Bosanskog narodnog pozoriBeznade`an san {ta Zenica i Narodog pozori{ta Tu- „Ovo je moj otac“ je tre}i dio u zla u re`iji Filipa Grinvalda. Glavne uloge ostvarili su An|ela seriji od {est predstava „Obe}ana gozba“ U svakom dijelu analiziram Ili}, Sini{a Udovi~i}, Adnan Ome. jednog od ~lanova svoje porodice rovi}, Edhem Husi} i D`enana i on je centralna li~nost svakog di- D`ani}, dok su producenti bili Hajela - kazao je den Boer, dodaju}i da zim Begagi} i Armin ]ati}. - S obzirom na to da smo Hazim mi je veoma bitno to {to publika i ja zajedno studirali, a obojica smo u~estvuje u predstavi. - Bilo mi je va`ano da vidim ka- direktori pozori{ta, do{li smo na ko }e publika reagovati na temu ideju da zajedno radimo ovu predpredstave, te da preuzme odgovor- stavu, kazao je Armin]ati}, direktor nostpremakomadu- istakao je den Narodog pozori{ta Tuzla. Boer. U ovoj seriji predstava, Ilay den Lift mijenja sve Kako je istaknuto, „Arapska no}“ Boer pobli`e analizira sebe, svoju porodicu, dr`avu Izrael i jevrejsku je replika hiljadu prve [eherezadihistoriju. Dok ovo istra`uje, on po- ne no}i, koja podsje}a na to da je ku{ava imenovati ono {to se ne te`nja da se do|e do neke definimo`e imenovati u ratu, tivne verzije o nama samima samo n e v j e r o j a t n u jedan beznade`an i nemogu} san. Mjesto de{avanja je jedna vi{esslo`enost jevrejske

Scenografija i kostimografija Vladimir @edrinsk za “ Trorogi {e{ir“ iz 1961.

Dvije izlo`be u Collegiumu Artisticumu

Ivana Bakal:
Foto: S. GUBELI]

Likovna pri~a o teatru
“100 godina hrvatske scenografije i kostimografije“ i “Top 100 - suvremene hrvatske keramike“ u okviru programa OFF MESS privukao pa`nju velikog broja Sarajlija
U Gradskoj galeriji Collegium Artisticum sino} su otvorene dvije izlo`be. U okviru me|unarodne suradnje dva srodna udru`enja, ULUPUH-a i ULUPUBiH-a, te ove galerije, do 24. oktobra sarajevska publika }e imati priliku pogledati izlo`be “100 godina hrvatske scenografije i kostimografije 1909-2009“ i “Top 100 - suvremena hrvatska keramika“. ja do TV snimaka. Za izlo`bu je kori{tena gra|a u vlasni{tvu Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti, Muzeja za umjetnost i obrt, Muzeja grada Rijeka, iz arhiva kazali{ta, iz privatne zbirke Marije [enoe i obitelji Sokoli}, te iz privatnih arhiva scenografa i kostimografa. Na izlo`bi u Sarajevu, koja je uvr{tena u OFF MESS, prate}i program ovogodi{njeg Internacionalnog teatarskog festivala, predstavljen je izbor originalnih scenografskih maketa i kostima koji su bili izlo`eni u Zagrebu, oboga}en multimedijalnim prikazom ovog velikog likovnog projekta.

Danas
10:30 – Hotel Bosnia, sala Sana Redovna festivalska pres konferencija: • 9 selektora festivala koji ~ine mre`u International Young Makers Exchange program ~iji je dio Future MESS IYME • Knjiga lutanja, Srbija, Malo pozori{te „Du{ko Radovi}“ 12 - Kino Kriterion Okrugli sto teatarske kritike 13 - Kanton Sarajevo, kabinet premijera Fikreta Musi}a Prijem za goste Festivala, festivalski `iri, teatarski kriti~ari i novinari iz regiona 14 - Vlada Federacije BiH, kabinet ministra kulture i spor ta Samira Kaplana Prijem za goste Festivala, festivalski `iri, goste iz Rumunije (iz predstave Leonce i Lena) 19:30 Narodno pozori{te Sarajevo G. Buechner: „Leonce i Lena“ (Mit tel Europa) Reditelj: Gabor Tompa Rumunija, Hungarian Theatre of Cluj 22:00 Kamerni teatar 55 „Dissonorata – ubistvo iz ~asti u Kalabriji“ (World MESS) Autorski projekat: Saverio La Ruina Italija, Scena Ver ticale 00:00 Umjetni~ka galerija BiH WACHT! (Future MESS IYME) Re`ija: Hiske Eriks Nizozemska, Hoogeschool voor de Kunsten Utrecht
U sklopu otvorenja izlo`bi, ULUPUH je predstavio i dvije svoje monografije: “Sto godina hrvatske scenografije i kostimografije 1909-2009“ i monografiju udru`enja povodom 60 godina postojanja “ULUPUH 1950-2010“ autorice Bran, ke Hlevnjak. Time je upotpunjeno predstavljanje ULUPUH-a sarajevskoj i {iroj bh. javnosti, zapo~eto 2009. izlo`bom ilustracija mladih hrvatskih ilustratora i autora lutaka.
Mr. SEKULI]

Od skica do TV snimaka
Izlo`ba “100 godina hrvatske scenografije i kostimografije 1909-2009“ premijerno je odr`ana u Zagrebu prije dvije godine. Rije~ je o velikoj povijesnoj izlo`bi, prvoj takve vrste u Hrvatskoj, koja je dala pregled nastanka i razvitka scenografske i kostimografske struke u Hrvatskoj unatrag stotinu godina, prema koncepciji i u selekciji uva`enih hrvatskih teatrologinja dr. sc. Ane Lederer (scenografija) i dr. sc. Martine Petranovi} (kostimografija). Idejna inicijatorica i direktorica projekta je Ivana Bakal, hrvatska kostimografkinja i predsjednica ULUPUH-ove Sekcije za kazali{nu i filmsku umjetnost. Ovim kompleksnim projektom, koji je u Zagrebu realiziran u pet izlo`benih cjelina, predstavljena su scenografska i kostimografska ostvarenja predstava razli~itih hrvatskih kazali{ta. Ovisno o autoru, mjestu i vremenu nastanka predstave, izlo`eni su razli~iti materijali, odnosno mediji scenografskih i kostimografskih ostvarenja - od skica u razli~itim tehnikama i formatima preko fotografi-

pratnica, u njoj se ljudi skoro i ne poznaju, a to se najbolje vidi kada jedna od dvije junakinje drame, Fatima, ne uspijeva u}i u svoju zgradu, jer se ne mo`e sporazumjeti sa `enom od koje tra`i pomo} preko interfona. “Arapska no}“ simboli{e i ne{to {to dugo, beskrajno traje... Svi junaci su zato~enici ove no}i, upleteni u sopstvene navike, u niz istih doga|aja koji se ponavljaju iz dana u dan. Njihov tok izmijenit }e samo jedan pokvareni lift. - Predstavu smo pripremali dva mjeseca po 16 sati dnevno, jer je veoma zahtjevna. Kako se vidi u izvo|enju djela, svako ima }o{ak iz kojegtokompredstave ne izlazi i veoma smo emotivno vezani za njega - kazao je Adanan Omerovi}. Ina~e, “Arapska no}“ je drama o marginaliziranim ~lanovima dru{tva, prema kojima se, u pravilu, skoro uvijek gaje predrasude i za koje dru{tvo kao da `eli da zauvijek ostanu zaklju~ani u svojim malim Ja. DURAKOVI] stanovima.

Glasovi publike

Dvije monografije
Izlo`ba “Top 100 - suvremena hrvatska keramika“ premijerno je odr`ana u zagreba~koj Galeriji Zvonimir, a obuhvata vrhunska djela hrvatskih kerami~ara, ~lanova ULUPUH-ove Sekcije za keramiku, staklo i porculan. Prema rije~ima Vi{nje Slavica - Gabout, autorice koncepcije i jedne od selektorica, “ova izlo`ba vrsnih kerami~kih djela jo{ jednom je dokazala kako je u dana{nje vrijeme keramika ne samo utilitarni nego i suvremeni vizualni medij ogromnoga potencijala. Jer, ona se svojom materijom, svojom taktilno{}u, svojom podatno{}u, svojom likovnom pri~ljivo{}u, svojom vje~nom aktualno{}u, svojom sposobno{}u usugla{avanja s drugim medijima i beskrajnim mogu}nostima prilagodbe neobi~no lako mo`e uklopiti u suvremenu umjetni~ku scenu, te njezinu novu percepciju“.

Vodi Sconcerto

Na izlo`bi u Sarajevu radove su predstavila 32 autora: Vesna Barbieri, Andrea Bassi, @eljka Bra~ko, Smiljana Brezovec - Me{tri}, Ivan~ica Cviti} - Znidar~i}, Nadica Eichhorn, Viola Grgasovi}, \ur|ica Horvat, Ana Hutinec, Pamela Ivankovi}, Helena Jarnjak - Batur, Vera Kova~i}, Orjenka Mirjan, Ljerka Njer{, Jadranka Osti}, Karel Pavlinc, Marta Pavlinc, Vladimir Peci}, Dora Pezi} - Mijatovi}, Danijela Pi~uljan, Zdenka Pozai}, Neva Prpi}, Karmen Pti~ar, Boris Roce, \ur|ica Skelin, Liljana Smodlaka, Sanja Stani, Bla`enka [oi} - [tebih, Marina Tu|ina - Badurina, Ivan~ica Von~ina, Klaudija Vukman i Aleksandar @i`ovi}.

32 autora

Premaglasovimapublike na kraju{estogfestivalskogdana, najvi{e{ansi za pobjedu ima predstava “Sconcerto“ s ocjenom 8,66. Slijedi “Kad sam bio mrtav“ (8,63), zatim “Radni~ka hronika“ (8,23), te “Pakao“ (8,10). Na petom mjestu je “Ovo je moj tata“ (8,04), na {estom “Gardenia“ (7,97), sedmom “U potrazi za bojom kestena“ (7,83), a na osmom “Radio Muezzin“ (7,83). Deveto mjesto trenutno zauzima predstava “Naslov“ (7,48), deseto “Vrijeme ~ekanja“ (7,15), jedanaesto “Las Meninas“ (6,57), a dvanaesto “Mena`erija“ (6,96). Na posljednjem mjestu je “Arapska no}“ s ocjenom 5,98. U okviru programa Children MESS, s ocjenom 9,02 ubjedljivo vodi “Pinokio u nevolji“ dok drugo i tre}e mjesto zauzimaju “Kapetan D`on Piplfoks“ (7,60) i “Mali princ“ (7,18),

Predstava “Pinokio u nevolji”

34

KULTURA

petak, 7. oktobar 2011. godine

OSLOBO\ENJE

NOVI BROJ

Na Trgu oslobo|enja - Alija Izetbegovi}

U [vicarskoj postoji naselje Od`a~ana Amela Svraka {vedski diplomata Spremao otmicu sina ministra policije Bosanac otkrio zavjeru stolje}a Ko u BiH anga`uje pla}ene ubice iz Srbije
Bi{}anin Emir [arganovi}, najbolji bh. kajaka{

Posjetioci skloniji kupovini knjiga na sajmovima

Foto: D. TORCHE

Deset dana bh. knjige
Popusti su od 20 do 70 posto, a na sajmu sudjeluju izdava~i i knji`ari iz BiH i gosti izdava~i iz Srbije i Crne Gore
Od drugog pa do dvanaestog ovog mjeseca, na Trgu oslobo|enja - Alija Izetbegovi}, a u povodu Mjeseca knjige, oni koji spadaju u kategoriju ~itatelja i ljubitelja knjige imaju priliku da nabave izdanja bh. izdava~kih ku}a i knji`ara s popustima od 20 do 70 posto. Naime, ispod 12 {atora nalaze se izdanja izdava~kih ku}a Kultura (Biha}), Bosan~ica print (Sarajevo), knji`are „Zahirovi}“ (@ivinice), Connectum (Sarajevo), Biblioner (Banja Luka), Sejtarija (Sarajevo), knji`ara Nostalgija (Prijedor), Va{a knjiga (Banja Luka), Zoro (Sarajevo), Libra (Banja Luka), „Buljuba{i}“ (Tuzla), Knji`ara Stari Grad (Sarajevo).... i gostiju Logos art (Beograd) i Oktoih (Podgorica). Tako|er, na {tandovima se mogu na}i izdanja i drugih bh. izdava~a. Organizator sajma knjiga na Trgu pod nazivom Deset dana bh. knjige je Izdava~ka ku}a Zalihica. Knji`evnik i vlasnik izdava~ke ku}e Zalihica Almir Zalihi} prvi put organizira sajam knjiga u povodu mjeseca knjige i obja{njava da je razlog njegova organiziranja u slijede}em: - Da u Mjesecu knjige jo{ jednom na{im sugra|anima ponudimo nova izdanja iz doma}e i prevedene produkcije, jer je evidentno da prodaja u knji`arama ne funkcionira kako bi trebalo da funkcionira. Naravno, posjetioci ve} uo~avaju tu razliku u cijenama i skloniji su ovoj vrsti kupovine. Posjetitelji i ~itatelji do 12. listopada imaju priliku od 9 sati do 21 sat da po povoljnim cijenama nabave izdanja bh. izdava~a.
An. [IMI]

Na brodu dobro zara|ujem Dragan ^ovi} darovao `eni 320.000 eura za ku}u Kako je [piri}eva supruga Naida postala Nada Tu`ilac psovao ~etni~ku majku Bosi}u U Mu{ana Kova~a pucao terorista Omar Dragan Paji} htio unov~iti la`ne mjenice od 100 miliona eura Odbijen doktorski rad Ramiza Salki}a

Had`iomerspahi} nastavlja protest

U kinu Kriterion

Flauta zove an|ele mudrosti
Grad Sarajevo i gradona~elnik od samog po~etka podr`avaju projekt Ars Aevi
Danas se nastavlja druga faza lokalnog protesta Envera Had`iomerspahi}a, generalnog direktora projekta Ars Aevi. On }e svakim danom u 12 sati, na platou Centra Skenderija, ispred zaklju~anih vrata Art Depoa, izvoditi protest - performans "Flauta zove an|ele mudrosti da otvore vrata Kolekcije Ars Aevi". U sanduk "Igra `ivota" gra|ani }e mo}i ubaciti simboli~ne izraze podr{ke, ali i preuzeti Had`iomerspahi}ev informativni list Trijumf ili ubistvo projekta Ars Aevi,u kojem su predstavljene ~injenice o opstrukciji ovog kapitalnog ekonomsko-razvojnog projekta od dugoro~nog kolektivnog zna~aja i interesa. Pod sje}amo da je Ha d`iomerspahi} 12. septembra poslao pisma na adrese nadle`nih institucija svih nivoa vlasti u BiH, uz zahtjev da donesu kona~nu odluku da li }e podr`ati projekt izgradnje Muzeja savremene umjetnosti Ars Aevi u Sarajevu ili ne. U saop}enju iz Ars Aevija ka`e se da je stigla poruka gradona~elnika Sarajeva Alije Behmena u kojoj stoji: "Grad Sarajevo i gradona~elnik od samog po~etka podr`avaju projekt Ars Aevi i `ele da izraze podr{ku protestu direktora Ars Aevi gospodina Envera Had`iomerspahi}a, te se priklju~uju protestima".
Mr. S.

Ve~er slovenskih autora
Tadej Golob, Peter Rezman i Damijan [inigoj, vrhunski slovenski prozni autori, ve~eras gostuju u Sarajevu u organizaciji izdava~ke ku}e „Goga“ u suradnji s Javnom agencijom za knjigu Republike Slovenije, mre`om Halma i Tradukijem. Sarajevski susret sa slovenskim piscima po~inje u 20 sa ti u ki nu Kri te ri on. Moderator je Ahmed Buri}. Tadej Golob (1967) nekoliko je godina honorarno radio na TV Sloveniji i to kao novinar sportskog programa, a onda po razli~itim revijama i ~asopisima. Alpinista je i obilazi doma}e planine, centralne Alpe, Ande i Himalaje, gdje je osvojio dva vrha iznad osam hiljada metara, Daulagiriju (1998) i Everest (2000). Peter Rezman (1956) godine 1975. se zaposlio kao elektri~ar u rudniku lignita Velenje, gdje je do 1981. radio u jami, a na rudniku do januara 1990, kad je kao politi~ar Stranke Zelenih

Tadej Golob

NAJVE]A NOVINA U BiH

Slo ve ni je do bio po sao u op}ini Velenje. Po~etkom 1996. zbog bolesti je penzioniran. Sedamdesetih godina 20. stolje}a po~inje objavljivati poeziju, bio je urednik vi{e ~asopisa za knji`evnost, a bavi se i pisanjem za pozori{te. Damijan [inigoj (1964), knji`evnik, prevodilac, scenarista, urednik i publicist ro|en je 1964. godine, do sada je napisao dva romana, tri zbirke kratke proze, preveo sedam knjiga...

petak, 7. oktobar 2011. godine

OSLOBO\ENJE

SCENA

35

Nova Forbesova lista

Oprah Winfrey najbogatija TV zvijezda
Najvi{e novca me|u `enama u Hollywoodu u proteklu godinu zaradila je voditeljka Oprah Winfrey, a za njom slijede pop-pjeva~ica Lady Gaga i zvijezda reality programa Bethenny Frankel, objavio je ameri~ki ~asopis Forbes. Oprah Winfrey prva je na listi televizijskih zvijezdi po zaradama, jer je izme|u maja 2010. i maja 2011 zaradila 290 miliona dolara, navodi Forbes i dodaje da je ona i 139. najbogatija osoba u SAD-u sa ukupnim bogatstvom procijenjenim na 2,7 milijardi dolara. Lady Gaga zaradila je u istom periodu 90 miliona dolara, a ~asopis ocjenjuje da, iako je to 200 miliona dolara manje od onoga {to je pla}eno Oprah, pjeva~ica pokazuje da je veoma vje{ta kada je u pitanju zara|ivanje novca. Zvijezda reality emisija Bethenny Frankel na tre}em je mjestu Forbesove liste najpla}enijih `ena, sa 55 miliona dolara. - Ona je pokazala da je majstor kada je u pitanju pretvaranje iskustva iz reality emisija u brend koji }e se prodavati - pi{e list. ^etvrto mjesto na listi, s po 45 miliona dolara, dijele manekenka sele Bündchen, poppjeva~ica Taylor Swift., komi~arka Ellen DeGeneres i tv-zvijezda Judith Sheindlin, poznata kao sudija Judy.

Lady Gaga

Oprah Winfrey

Miss Globe BiH 2011.

Pripreme za koncert \or|a Bala{evi}a

Selma Ajnad`i}
putuje u Albaniju
Aktuelna Miss Globe BiH 2011. Sel ma Aj nad`i} se spremila za odlazak na svjetski izbor ljepote Miss Globe Interna ti onal, ko ji }e se odr`ati u Al ba ni ji. U sklopu svojih priprema Ajnad`i} je radila zajedno s oficijelnim dizajnerom ovog izbora ljepote Istokom Brati}em, ko ji joj je di zaj ni rao sve~anu haljinu za svjetsko finale. Ovaj poznati bh. modni dizajner je za Selmu pripremio i jo{ nekoliko haljina u kojima }e se Selma pojaviti na sve~anim prijemima. Tako|er, ova ljepotica }e se pojaviti i u nacionalnom kostimu koji se razlikuje od tradicionalne no{nje, a radi se o modnoj kreaciji koja ima elemente etno-motiva. Za ovu kreaciju pobrinula se Etno-radionica iz Breze po dizajnu Larije Tatar. Tako|er, ona }e pokazati svoj talenat na svjetskom izboru. Naime, kako Selma svira violinu, publici i `iriju }e upravo tako pokazati svoj taleJa. D. nat.

Po~ela rezervacija ulaznica
Rezervacija ulaznica za koncert i premijeru filma \or|a Bala{evi}a u Sarajevu ve} je po~ela na portalu kupikartu.ba. Legendarni kantautor Bala{evi} 18. novembra odr`at }e koncert u dvorani Zetra u Sarajevu, a dan kasnijepremijerno}e bitiprikazana njegova dugometra`na igrana balada "Kao rani mraz". Cijenaulaznice na oba doga|aja je 30 KM, dok je cijena ulaznice samo na koncert 25 KM, a za premijeru filma 8 KM. Zbog velike potra`nje omogu}ena je rezervacija, a prodajaulaznicapo~inje14. oktobra. Za sada se mogu rezervisati isklju~ivo paketi ulaznica koji omogu}uju ulaz na obje ve~eri, i na koncert i premijeru filma,

\or|e Bala{evi}

po cijeni od 30 KM. Brojpaketa je ograni~en, a organizatori o~ekuju da se karte rasprodaju u prvih nekoliko dana, kao {to je to bio slu~aj na turneji u Hrvatskoj. Po~asni pokrovitelj ovog doga|aja je Grad Sarajevo.

Humanitarni koncert

[erbed`ija u Banjoj Luci
Legendarni glumac Rade [erbed`ija, koji je posljednjih godina aktivan i u muzi~kim vodama, preksino} je u Narodnom pozori{tu RS-a u Banjoj Luci priredio humanitarni koncert za pam}enje. Pred oko 290 obo`avalaca, koliko ih se moglo smjestiti pred teatarskom pozornicom, [erbed`ija je promovisao svoj novi album "Ponekad dolazim, ponekad odlazim". Dokazanu gluma~ku i muzi~ku gromadu na koncertu u Banjoj Luci, kao prethodno u Sarajevu i Tuzli, pratio je akusti~ni orkestar Zapadni kolodvor. Osim toga, na konferenciji za novinare koja je odr`ana prije koncerta [erbed`ija je rekao da }e 17. oktobra biti otvoren postiplomski studij "Gluma, mediji i kultura", koji je osnovao u Rijeci. Kako je najavljeno, najve}i dio novca od prodaje ulaznica bit }e upla}en za potrebe renoviranja Narodnog pozori{ta RS-a.

Selma Ajnad`i}: Svirat }e violinu

36

OGLASI

petak, 7. oktobar 2011. godine

OSLOBO\ENJE

petak, 7. oktobar 2011. godine

OSLOBO\ENJE

POMO] U KU]I

37

Susam ~ista~ organa za varenje
Sjeme i ulje izvor zdravlja
Susamovo ulje predstavlja dobru prevenciju protiv stvaranja tromba, odnosno krvnog ugru{ka
Susam je jednogodi{nja biljka sa mahunastim plodovima koji sadr`e veliku koli~inu sjemena, a ono sadr`i izme|u 45 i 60 posto kvalitetnog ulja koje se koristi za kuhanje, salate i proizvodnju margarina. Sjeme susama mo`e da redukuje nivo holesterola u krvi, pobolj{a imunitet i smanji rizik od nastanka pojedinih oblika karcinoma. Sjemenke susama predstavljaju jedan od najkorisnijih dodataka u ishrani, dok se susamovo ulje smatra izuzetno kvalitetnim, ta, ~i{}enja crijeva, kao i za lije~enje hemoroida pra}enih bolovima i krvarenjem. Susam je izuzetno bogat `eljezom, pa je dovoljno unijeti samo 25 grama ovog sjemena da bi se zadovoljila polovina dnevnih potreba za ovim mineralom. Sezamin je jo{ jedan sastojak va`an u za{ti ti je tre od oksi da ti vnih o{te}enja. Zajedno sa sezamolinom i lignanom uti~e na sni`ava nje ho les te ro la i krvnog pritiska, a pove}ava nivo vitamina E. Proteini i masne omega 6 kiseline tako|er su va`ni sastojci susama za o~uvanje zdravlja. Istra`ivanja su pokazala da je susam djelotvoran protiv upala i bolova kod reumatoidnog artritisa, kao i astmati~nih napada. Iako te`ak za osjetljive stomake, susam ipak povremeno treba konzumirati, jer predstavlja savr{en ~ista~ organa za varenje. Naravno, prethodno mora malo termi~ki da se obradi, odnosno da se prope~e ili propr`i na tihoj vatri.

NOVOSTI I PREPORUKE

Ukrasne folije u va{em domu
Kako biste osvje`ili i ukrasili va{ dom, poigrajte se sa dekorativnim folijama za staklene povr{ine. Pomo}u njih mo`ete i da se za{titite od nepo`eljnih pogleda, a da pritom imate i dovoljno dnevne svjetlosti. Postoje najrazli~itiji dezeni, od jednobojnog, preko dezena u vi{e nijansi, {arenog, do onog koji izgleda kao peskirano staklo. Mogu da vas za{tite i od komadi}a stakla, jer }e u trenutku kada se staklena povr{ina razbije, folija zadr`ati par~i}e, sprije~iti mogu}e povrede, a i u{tedi}e vam vrijeme za ~i{}enje krhotina. Folije mogu da zamijene i roletne. Lako se odr`avaju i jednostavno skidaju, tako da je mala mogu}nost da }ete o{tetiti staklo. Mo`ete da ih postavite na cijelu staklenu povr{inu, ili samo na polovinu, kako bi svjetlost mogla da ulazi u prostoriju.

pa se ~esto koristi kao zamjena za maslinovo. Ulje susama predstavlja dobru prevenciju protiv stvaranja tromba, odnosno krvnog ugru{ka, ali i protiv dugotrajnog zatvora i neredovne stolice. Preporu~uje se i za odstranjivanje crijevnih parazi-

Limun-oblande
Potrebno:
4 `umanca 150 gr {e}era sok i kora od jednog limuna 200 gr margarina ili putera 120 gr {e}era u prahu 3 velike oblande

Priprema:
Staviti u manji lonac `umanca i kristal{e}er, dobro umutiti, dodati sok i koru od jednog limuna. Zatim kuhati na pari uz stalno mije{anje dok krem ne postane dovoljno gust. Kada se masa ohladi, dodati pjenasto umu}en puter sa {e}erom u prahu. Filovati oblande.

38

KORAK NAPRIJED Elsa kra}a GeForce GTX 560
Intel je ove sedmice na tr`i{te poslao ~etiri nova Atoma, i to dva namijenjena kori{tenju u netboocima, segmentu ra~unalnog tr`i{ta na zalasku i nettopima - segmentu koji se nikad nije ni primio. Serija N i modeli N2600 i N2800 namijenjeni su netboocima, a rade na 1,6 i 1,8 GHz (N2600), odnosno 1,8 i 2,13 GHz. Slabiji model ima TDP od samo 3,5 vata, a ja~i od 6,5 vata. Modeli u seriji D - D2500 i D270 rade na frekvencijama od 1,86 i 2,13 GHz za slabiji, te 2,13 i 2,4 Ghz za ja~i model, a TDP im je za sve modele ispod 10 vata. Svi ~ipovi, osim Atoma D2500, podr`avajuHyperthreading i dolaze sa po 512 KB L2 cachea, te do 4 GB RAM-a, {to je novost za Atome.

petak, 7. oktobar 2011. godine

OSLOBO\ENJE

Micron je objavio nepovoljne rezultate poslovanja za drugu polovinu 2011. Gubici tokom posljednjeg tromjese~ja iznosili su 135 miliona dolara. Promet je bio na razini prethodnog kvartala, a iznosio je 2,14 milijardi dolara. Ipak, u tre}em kvartalu kompanija je prijavila 75 milionadolaraprofita. Tokomposljednjeg kvartala zabilje`en je 11-postotni rast prihoda u poslovanju s NAND flash memorijama, no promet je pao za 12 posto. Pad u kompaniji pripisuju ni`im prosje~nim prodajnim cijenama DRAM memorija. U Micronu su imali promet od 8,78 milijardi dolara, me|utim, zarada je drasti~no slabija - 167 miliona u odnosu na 1,85 milijardi dolara.

Micron u minusu

^etiri nova Atoma iz Intela

Plusevi i minusi za RAGE

Dugoro~ni partner kompanije NVIDIA firma Elsa trenutno se priprema za predstavljanje nove grafi~ke kartice koju }e odlikovati 40nm GF114 GPU, model koji nosi naziv Gladiac GTX 560 Ti i koji posjeduje prilago|enu 59mm {tampanu plo~u koja je kra}a nego kod referentnog modela GTX 560 Ti. Nova kartica posjeduje dual-slot kuler, 384 CUDA jezgra, 256-bitni memorijski interfejs, 1GB GDDR5 memorije ~ija je brzina radnog takta pode{ena na 4008MHz, 2-way SLI podr{ka kao i dual-DVI plus mini HDMI izlaz. Dostupnost ove kartice je po~etkom naredne nedjelje na globalnom nivou.

Igra RAGE nikoga ne mo`e ostaviti ravnodu{nim. Rije~ je o naslovu koji koristi id Tech 5 engine i koja je apsolutno predivno ura|ena. PC kopije ove igre jo{ nisu otklju~ane, dok na Xbox 360 konzoli ova igra djeluje sjajno. Engine manipuli{e {irokim otvorenim oblastima sa lako}om, dok nakon instaliranja na hard drive Xbox 360 konzole prikazuje solidnu brzinu prikazivanja kadrova. Kada je rije~ o minusima ove igre, treba pomenuti lo{ sistem ~uvanja igre, lo{u mehaniku, monotone potrage, lo{e pucanje. Me|utim, plusevi ove igre kao {to su odli~ne mini igre, pomenuta dobra grafika i zanimljive trke ~ine je ipak veoma dobrom.

Umro Steve Jobs

Apple izgubio

vizionara
Rhapsody kupuje Napster
Rhapsody, poznata online usluga digitalne distribucije muzike, objavila je namjeru preuzimanja Napstera. Napster je do sada bio u vlasni{tvu ameri~kog lanca trgovina s elektronikom Best Buy koji }e nakon preuzimanja imati manji udio u Rhapsodyu. Nakon transakcije, koja }e biti zavr{ena do kraja novembra ove godine, dosada{nji pretplatnici Napstera }e biti kombinirani s Rhapsodyevima uz unapre|enje usluge i vrijednosti za korisnike. Osim Nap ste ro vih pa te na ta, Rhapsody preuzimanjem {iri poslovanje unutar svoje ranije najavljene strategije kako bi ostao konkurentniji na sve ve}em tr`i{tu digitalne distribucije muzike. Finansijski detalji transakcije nisu objavljeni.

Njegova genijalnost, energija i strast bile su izvor brojnih inovacija kojima su unaprije|eni `ivoti svih nas. Svijet je nemjerljivo bolji zbog Stevea, ka`u u Appleu

Adobe bira Android
U toku odr`avanja MAX 2011. konferencije, Adobe je predstavio paket od {est Touch aplikacija koje }e biti dostupne za Android ve} tokom novembra. Ne}e biti ETA za iPad, iako se zna koliko se ovi tableti bolje prodaju od Androida. Odabir kompanije Adobe ne mo`e se logi~ki objasniti budu}i da je odabran slab konkurent, a ne lider na ovom polju.

Vi{e memorije iz Corsaira

Svi svjetski mediji ju~er su prenijeli vijest o smrti Stevea Job sa, {to je pot vr|eno i slu`benim saop{tenjem iz Applea. Jobs je umro u 56. godini, nakon duge borbe s te{kom bole{}u. "Apple je izgubio vizionara i kreativnog genija, a svijet je izgubio posebno ljudsko bi}e. Oni me|u nama koji su imali sre}u poznavati ga i raditi sa Steveom, izgubili su dragog prijatelja i inspirativnog mentora. Steve iza sebe ostavlja kompaniju kakvu je samo on mogao izgraditi i njegov }e duh uvijek biti temelj Applea", stoji na po~etnoj web stranici Applea. Slu`benim se saop{tenjem oglasila i Appleova uprava. "U velikoj tuzi objavljujemo da je danas preminuo Steve Jobs. Njegova genijalnost, energija i strast bile su izvor brojnih inovacija kojima su unaprije|eni `ivoti svih nas. Svijet je nemjerljivo bolji zbog

Stevea. Njegova su najve}a ljubav bili supruga Laurene i njegova porodica. Na{a su srca uz njih i uz sve one koje je dotaknuo svojim izuzetnim darom", navode u svojoj dirljivoj objavi. Objavljeno je i saop{tenje Jobsove porodice. "Steve je danas umro u miru, okru`en svojom porodicom. U svom javnom `ivotu bio je poznat kao vizionar,

privatno je cijenio svoju porodicu. Zahvalni smo svima koji su nam uputili lijepe `elje i molitve tokom posljednje godine Steveove bolesti. Podignut }emo web stranicu za sve koji `ele izraziti su}ut i sje}anje. Zahvalni smo svima za podr{ku i ljubaznost, kojim dijele na{e osje}aje za Stevea. Znamo da }e ga mnogi s nama oplakivati i molimo za privatnost tokom razdoblja `alosti".

Samsungov novi savitljivi telefon
Corsair je predstavio kapacitetnije verzije DDR3 modula iz linija Vengeance i Value Select za kupce koji trebaju {to vi{e RAM-a. Moduli su kapaciteta 8 GB i kompanija ih ima namjeru prodavati pojedina~no ili u kompletima za najzahtjevnije korisnike. Linija Vengeance namijenjena je entuzijastima te podr`ava radni takt do 1.600 MHz uz latencije 10-10-10-27 i napon od 1,5 V. Value Select modeli predstavljaju osnovno izdanje DDR3 modula s latencijama od 9-9-9-24 i taktom od 1.333 MHz i cilja na korisnike koji trebaju {to vi{e memorije u svom ra~unaru bez potrebe za dodatnim mogu}nostima ili overclockiranjem. Cijena jednog 8gigabajtnog Vengeance DDR3 modula kre}e se oko 270 dolara. Samsung je predstavio savitljivi telefon najnovije generacije. Fleksibilni AMOLED displej ne samo {to mo`e da se presavije ve} je i vrlo robustan. Niko jo{ ne zna ta~no za {ta je sve savijanje ekrana dobro, ali Samsung najavljuje da }e se taj model na tr`i{tu pojaviti polovinom 2012. Najnoviji izvje{taji govore da mobilni koji koriste pomenutu tehnologiju mogu pre`ivjeti udarac ~eki}em. Tehnologija se zasniva na slojevima grafena, vi{e slojeva atoma ugljenika spojenih zajedno, koji {tite sloj te~nog kristala, a koji ~ini ekran. Po~etkom godine pojavila se informacija da kompanija Samsung ima kapacitet da proi-

zvede velike koli~ine savitljivih ekrana, ali niko nije znao za {ta su namijenjeni. Samsung je kasnije objavio fotografije konceptnog mobilnog koji je opremljen ovom tehnologijom, a to je Galaxy Skin. Mobilni koji koriste ekrane od grafena bili bi prakti~no nelomljivi i imali bi prednost nad svim ostalim pametnim telefonima na tr`i{tu.

petak, 7. oktobar 2011. godine
U skladu sa Memorandumom o razumijevanju potpisanom izme|u Op}ine Tuzla i Governance Accountability Project, Odlukom o davanju saglasnosti da se pristupi izradi i dono{enju propisa o pretpostavkama, na~elima i na~inu izrade Programa kapitalnih investicija Op}ine Tuzla (“Slu`beni glasnik Op}ine Tuzla” broj 4/05) i Odlukom o na~inu i proceduri a`uriranja programa kapitalnih investicija (“Slu`beni glasnik Op}ine Tuzla” broj: 7/10) Op}ina Tuzla objavljuje

OSLOBO\ENJE

OGLASI

39

Na osnovu Odluke o usvajanju programa utro{ka sredstava sa kriterijima raspodjele „Transfer za za{titu okoli{a od zna~aja za Federaciju Bosne i Hercegovine“, utvr|enog u bud`etu Federacije Bosne i Hercegovine za 2011.godinu, Federalnom ministarstvu okli{a i turizma (,,Slu`bene novine Federacije BIH”, broj: 61/11 od 15.9.2011.godine) i Odluke o raspisivanju Javnog poziva federalne ministrice okoli{a i turizma, broj 04-23-1007/11-1 od 26.9.2011. godine, federalna ministrica okoli{a i turizma, raspisuje

JAVNI POZIV
za predaju prijedloga za investiranje za izradu Programa kapitalnih investicija Op}ine Tuzla 2012 - 2016. godina O projektu Op}ina Tuzla je u saradnji sa Governance Accountability Project, koji je sponzoriran od USAID-a i Sida, pokrenula aktivnosti na izradi Programa kapitalnih investicija Op}ine Tuzla. Program kapitalnih investicija Op}ine Tuzla predstavlja petogodi{nji plan razvoja op}ine i pobolj{anja standarda u sferi upravljanja javnim dobrima op}ine. Pod pojmom kapitalne investicije podrazumijeva se projekat koji zahtijeva ve}a finansijska ulaganja i ~ija realizacija traje du`i vremenski period. Kapitalna investicija predstavlja novostvorenu vrijednost koja uti~e na pobolj{anje dru{tvenog standarda, odnosno ostvaruje javne interese. Kriteriji Koordinacijska radna grupa }e odlu~ivati samo o projektima koji su u skladu sa nadle`nostima Op}ine i Dugoro~nom strategijom razvoja op}ine Tuzla, i koji ispunjavaju najmanje jedan od sljede}ih kriterija: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Projekat pobolj{ava kvalitet `ivota gra|ana Projekat podsti~e zapo{ljavanje Projekat podsti~e ekonomski razvoj Projekat podsti~e strana ulaganja/investicije Projekat uti~e na razvoj turizma, ekologije, kulture i sporta Spremnost gra|ana da sopstvenim sredstvima i zalaganjem dijelom u~estvuju u realizaciji projekta Projekat ispunjava o~ekivanja gra|ana Zna~aj projekta za mlade Teritorijalna obuhva}enost zajednice projektom (broj stanovnika koji }e osjetiti pobolj{anje realizacijom projekta) 10. Realizacijom projekta op}ina ostvaruje nove prihode

JAVNI POZIV
Za odabir korisnika sredstava “Transfer za za{titu okoli{a od zna~aja za Federaciju BiH” za 2011. godinu I. Predmet javnog poziva je prikupljanje projekata za raspodjelu sredstava, ,Transfer za za{titu okoli{a od zna~aja za Federaciju BiH”, utvr|enih u razdjelu 61, na poziciji 614100 bud`eta Federacije BiH za 2011.godinu (,,Slu`bene novine Federacije BiH”, broj 14/11 i 50/11) Federalnom ministarstvu okoli{a i turizma. II. Naziv programa 1. Sufinanciranje projekata za tehni~ko ure|enje postoje}ih postrojenja za tretman i odlaganje komunalnog otpada na podru~ju Federacije BiH, u ukupnom iznosu od 1.183.500,00 KM Pravo sudjelovanja na javnom pozivu ostvaruju: op}ine i kantoni (ako je upravljanje deponijima komunalnog otpada na nivou kantona) sa podru~ja Federacije BiH. Ciljevi programa su: realizacija Akcionog plana Federalne strategije za{tite okoli{a, odnosno njene komponente Federalne strategije upravljanja otpadom pru`anjem pomo}i op}inama i kantonima u Federaciji BiH za tehni~ko ure|enje deponija komunalnog otpada, a sve sukladno sa Zakonom o upravljanju otpadom (Sl.novine FBiH, br.33/03 i 72/09) i Pravilnikom o sadr`aju plana prilago|avanja upravljanja otpadom za postoje}a postrojenja za tretman ili odlaganje otpada i aktivnostima koje poduzima nadle`ni organ (Sl.novine FBiH, br.09/05). III. Neophodna dokumentacija za sudjelovanje Sredstva iz Javnog poziva dodjeljuju se na osnovu zahtjeva i obavezne dokumentacije. Svi dokumenti koji se predaju uz zahtjev kao osnovna dokumentacija moraju biti originali ili ovjerene kopije. Posebna dokumentacija mora biti pregledna, vjerodostojna i tehni~ki korektna. Nekompletni zahtjevi se ne}e razmatrati. Dokumenti koji se {alju na javni poziv ne vra}aju se aplikantu. Obavezna dokumentacija mora sadr`avati sljede}e: A) Osnovna dokumentacija: 1. Zahtjev napisan na memorandumu op}ine ili nadle`nog ministarstva, potpisan od na~elnika op}ine ili nadle`nog ministra, koji su istovremeno ovla{teni za potpisivanje ugovora u slu~aju dobijanja sredstava i odgovorni za njihovo namjensko tro{enje; 2. uvjerenje o poreznoj registraciji (identifikacijski broj (ID broj), 3. uvjerenje nadle`nog organa za izmirene obveze: MIO/PIO, 4. uvjerenje nadle`nog organa za izmirene obveze: zdravstveno osiguranje, 5. uvjerenja nadle`nih organa o izmirenim porezima (direktnih i indirektnih poreza) B) Posebna dokumentacija: 1. Plan prilago|avanja ura|en u skladu sa Pravilnikom o sadr`aju plana prilago|avanja upravljanja otpadom za postoje}a postrojenja za tretman ili odlaganje otpada i aktivnosti koje poduzima nadle`ni organ (Sl.novine FBiH, br.09/05), 2. Izvod iz relevantne prostorno-planske dokumentacije za lokalitet deponije; dokaz o postojanju usvojenog Lokalnog akcionog plana za za{titu okoli{a (LEAPa), odnosno Kantonalnog plana za{tite okoli{a (KEAPa) koji problematiziraju upravljanje komunalnim otpadom, kao i dokaz, ukoliko postoji, o odgovaraju}em projektu (idejni ili glavni) za tehni~ko ure|enje deponije, 3. Finansijska konstrukcija za realizaciju Plana prilago|avanja, koja obavezno treba da sadr`i: (1) sveukupno potreban iznos baziran na odgovaraju}em predmjeru i predra~unu; (2) ta~an iznos sopstvenih sredstva i (ili) sredstava osiguranih iz drugih izvora i (3) ta~an iznos koji se tra`i po ovom Javnom oglasu. IV. Vrednovanje projekata Vrednovanje i rangiranje projekata pristiglih na Javni poziv vr{it }e posebna Komisija koju imenuje ministrica Federalnog ministarstva okoli{a i turizma. Komisija razmatra zahtjeve i dokumentaciju zaprimljenu na osnovu Javnog poziva, cijeni ispunjenost uslova i kriterija za odobravanje, te zapisnik s obrazlo`enom ocjenom i prijedlogom dostavlja federalnoj ministrici koja donosi kona~nu Odluku o korisnicima sredstava. Rezulatati Javnog poziva o izboru korisnika sredstava bit }e objavljeni na www.fmoit.gov.ba i u najmanje jednom dnevnom listu velike naklade. Prije dono{enja kona~ne odluke o odabiru, Federalno ministarstvo zadr`ava pravo od predlagatelja tra`iti dodatna poja{njenja dokumentacije, kao i pravo odbijanja pristiglih projekata bez posebnog obrazlo`enja. Sa odabranim predlagateijima zaklju~it }e se ugovor o me|usobnim pravima i obvezama u realizaciji projekta koji se sufinancira, te pra}enje namjenskog kori{tenja dobivenih sredstava. Za vrednovanje i rangiranje projekata pristiglih na Javni poziv koristit }e se sljede}i kriteriji: 1. Kvalitet ponu|enog tehni~kog rje{enja Plana prilago|avanja u skladu sa Pravilnikom o sadr`aju plana prilago|avanja upravljanja otpadom za postoje}a postrojenja za tretman ili odlaganje otpada i aktivnosti koje poduzima nadle`ni organ (Sl.novine FBiH br.09/05); 2. Uskla|enost planiranih aktivnosti sa relevantnom prostorno-planskom dokumentacijom, okoli{nim planskim dokumentima na kantonalnom i lokalnom nivou (LEAP-i i KEAP-i) i postojanje odgovaraju}eg projektnog rje{enja (idejni ili glavni projekat) za tehni~ko ure|enje deponije. 3. Stepen ugro`enosti okoli{a u postoje}em stanju i okru`enju (blizina za{ti}enih podru~ja, turisti~ki potencijali, naselja i dr.) koje predlo`enim projektom treba biti prevazi|eno. 4. Visina obezbje|enih sredstava korisnika za sufinansiranje u odnosu na sveukupno potrebnu finansijsku konstrukciju. Prednost kod odabira }e imati oni podnosioci zahtjeva koji prema podacima sa kojima raspola`e federalno ministarstvo, predhodno nisu dobili ili nisu predvi|eni da dobiju nepovratna sredstva iz drugih izvora (IPA, bilateralna pomo} Fond za za{titu okoli{a FBiH i dr.) za iste namjene. Zahtjevi op}ina koje ne provode potpisane Sporazume o odlaganju komunalnog otpada na novoizgra|ene Regionalne centre za upravljanje otpadom, kao i op}ina koje nisu pokrenule postupak odobravanja Plana prilago|avanja kod federalnog ministarstva, ne}e biti razmatrani. V. Op}e odredbe Zahtjev za sudjelovanje s obveznom dokumentacijom dostavljaju se na adresu Federalno ministarstvo akoli{a i turizma, Alipa{ina 41, 71000 Sarajevo u zatvorenim omotnicama sa naznakam, ,NE OTVARAJ – PRIJAVA NA JAVNI POZIV -BR.–,,. Javni poziv objavljuje se na www.fmoit.qov.ba i u, SIu`benim novinama Federacije BiH. Rok za podno{enje zahtjeva je 30 dana od dana posljednjeg objavljivanja javnog poziva. Zahtjevi s nepotpunom dokumentacijom, podneseni mimo roka i utvr|ene forme, ne}e se razmatrati. Sve dodatne informacije vezane za javni poziv mogu se dobiti svakim radnim danom putem telefona 033/443-336 i 033 562 886 Broj: 04-23-1007/11-2 Sarajevo, 27.9.2011. godine MINISTRICA Branka \uri}, dipl. ecc.

Mogu}i podnosioci prijedloga za investiranje Prijedlog za investiranje mogu podnijeti: gra|ani pojedinci, udru`enja gra|ana, mjesne zajednice, nevladine organizacije, poduzetnici, privredna dru{tva, op}inske slu`be za upravu i svi drugi koji predlo`e projekat od interesa za ve}i broj gra|ana. Preuzimanje obrazaca Potencijalni predlaga~i obrazac prijedloga za investiranje mogu uzeti na slijede}im adresama u prostorijama {alter-sale Op}ine Tuzla, ul. ZAVNOBiH-a, br. 11 u prostorijama Slu`be za komunalne poslove, izgradnju i poslove MZ ul. ZAVNOBiHA-a, br. 11 u prostorijama mjesnih zajednica op}ine Tuzla

Predaja obrazaca Obrasci prijedloga za investiranje predaju se u prostorijama {alter-sale Op}ine Tuzla ul. ZAVNOBiH-a, br. 11, sa naznakom «Za Koordinacijsku radnu grupu» Rok za podno{enje prijedloga Rok za podno{enje prijedloga je od 7. 10. 2011. godine do 15. 11. 2011. godine (do 12 sati). Koordinacijska radna grupa razmatrat }e samo one prijedloge koji budu u cijelosti popunjeni i koji pristignu u navedenom roku. Za sve dodatne informacije u vezi popunjavanja i predaje obrazaca mo`ete se obratiti u Slu`bu za komunalne poslove, izgradnju i poslove MZ Op}ine Tuzla ZAVNOBiH-a br. 11 Kontakt-osoba: Anela Gar~evi} Telefon: 307-354 307-340

REPUBLIKA SRPSKA TEHNOLO[KA [KOLA BANJA LUKA Djel. broj: 2107/11 Datum, 6. 10. 2011. god. Na osnovu ~lana 75. — 93. Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju („Sl. glasnik RS“ broj 74/08) i ~lana 14. - 17. Zakona o radu („Slu`beni glasnik Republike Srpske“ broj 55/07) Tehnolo{ka {kola raspisuje

KON KU RS
NA NEODRE\ENO VRIJEME 1. PROFESOR ISTORIJE, 1 izvr{ilac, 20 ~asova, na neodre|eno vrijeme (uslov- posjedovanje licence). Pored op{tih uslova potrebnih za zasnivanje radnog odnosa utvr|enih Zakonom o radu („Slu`beni glasnik Republike Srpske“ broj 57/07) kandidat treba da ispunjava i posebne uslove propisane ~lanom 75. Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju („Slu`beni glasnik Republike Srpske“ broj 74/08) i Pravilnika o vrsti stru~ne spreme nastavnika i saradnika u stru~noj {koli („Slu`beni glasnik Republike Srpske“ broj 91/09). Uz prijavu dostaviti: - ovjerenu fotokopiju diplome, - izvod iz mati~ne knjige ro|enih, - uvjerenje o dr`avljanstvu, - uvjerenje da lice nije pravosna`nom presudom osu|ivano za krivi~na djela protiv dostojanstva li~nosti, morala i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem, - ljekarsko uvjerenje o psihi~koj, fizi~koj i zdravstvenoj sposobnosti za rad sa u~enicima je du`an dostaviti samo izabrani kandidat. Konkurs ostaje otvoren 8 dana od dana objavljivanja. Molbe dostaviti na adresu Tehnolo{ka {kola, Pilanska bb, Banja Luka. DIREKTOR: (Peri} Vojislav, prof.)

40

OGLASI
„ASA FINANCE“ d.d. Sarajevo Bulevar Me{e Selimovi}a br. 16, Sarajevo 71 000 Sarajevo
JU "UNIVERZITET U BIHA]U" BIHA] PEDAGO[KI FAKULTET Broj: 0315-1966/11 Datum: 5. 10. 2011. godine

petak, 7. oktobar 2011. godine

OSLOBO\ENJE

Na osnovu ~lana 241. i 242. te ~lana 269. Zakona o privrednim dru{tvima („Sl. novine FBiH“, br. 23/99, 45/00, 2/02, 6/02, 29/03, 68/05, 91/07 i 84/08), ~lana 55. Statua ASA FINANCE d.d. Sarajevo, Nadzorni odbor Dru{tva na svojoj 12. sjednici, odr`anoj 6.10.2011. godine, donio je Odluku broj 97/11, od 6.10.2011. godine, o sazivanju devete Skup{tine Dru{tva i ovim putem d a j e:

Na osnovu ~lana 204. Statuta Univerziteta u Biha}u (Univerzitet u Biha}u, broj: 01-1914/09 od 27. 10. 2009. god.), i Odluke Senata Univerziteta u Biha}u, Pedago{ki fakultet Univerziteta u Biha}u, raspisuje

KONKURS/NATJE^AJ
za prijem u radni odnos asistenta na odre|eno vrijeme do povratka zaposlenice sa bolovanja - Asistent na predmet Engleski jezik na Odsjeku za engleski jezik i knji`evnost - 1 (jedan) izvr{ilac Opis poslova: vr{i pripremu i izvodi vje`be pod stru~nim nadzorom nastavnika; poma`e nastavniku u pripremi nau~nonastavnog procesa; vodi evidenciju o prisustvu studenata na vje`bama; sara|uje u organizaciji svih oblika provjere znanja studenata i vodi evidenciju o uspje{nosti studenata; obavlja konsultacije sa studentima; radi na sopstvenom stru~nom usavr{avanju radi pripremanja za samostalan nau~noistra`iva~ki rad u svrhu sticanja vi{eg nau~nog stepena; obavlja i druge poslove u skladu sa Zakonom, Statutom i drugim op}im aktima Univerziteta. Uslovi: Pored op}ih uvjeta propisanih Zakonom o radu FBiH (“Sl. novine FBiH”, broj: 43/99, 32/00 i 29/03), odnosno ~lanom 15. navedenog Zakona, kandidat mora ispunjavati i slijede}e posebne uslove: - VSS/VII stepen (bachelor 240 ECTS bodova), profesor/bachelor engleskog jezika i knji`evnosti, - Izbor u zvanje asistenta na predmet Engleski jezik, - Najmanje 1 (jedna) godina radnog iskustva na istim ili sli~nim poslovima. Prijavljivanje na konkurs: a) Kandidati su uz prijavu na konkurs/natje~aj i biografiju (CV) obavezni dostaviti slijede}u dokumentaciju (original ili ovjerene kopije ne starije od {est mjeseci): 1. Fakultetska diploma (nostrificirana diploma, ukoliko fakultet nije zavr{en u BiH ili je diploma ste~ena u nekoj od dr`ava nastaloj raspadom SFRJ nakon 6. 4. 1992. godine), 2. Odluka o izboru u zvanje asistenta na predmet Engleski jezik, 3. Izvod iz mati~ne knjige ro|enih, 4. Uvjerenje o dr`avljanstvu, 5. Uvjerenja o neka`njavanju (Ministarstva unutra{njih poslova i nadle`nog Suda). b) Primljeni kandidat du`an je dostaviti ljekarsko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti nakon prijema u radni odnos (ne starije od tri mjeseca). Ogla{avanje i rok dostavljanja prijava: Prijavu na konkurs/natje~aj, odnosno sve tra`ene dokumente dostaviti u roku od 15 (petnaest) dana od dana objavljivanja, putem po{te preporu~eno na adresu: JU "UNIVERZITET U BIHA]U" BIHA] PEDAGO[KI FAKULTET BIHA] @egar, Ul. Luke Marjanovi}a bb 77 000 Biha} sa naznakom: "Prijava na konkurs za prijem u radni odnos asistenta na odre|eno vrijeme" Nepotpune, neuredne i neblagovremene prijave ne}e se razmatrati. JU "UNIVERZITET U BIHA]U" BIHA] PEDAGO[KI FAKULTET Dekan Dr. sc. Nijaz Skender, red. prof

OBAVJE[TENJ E
o sazivanju devete Skup{tine dioni~ara ASA FINANCE d.d. Sarajevo Deveta Skup{tina dioni~ara ASA FINANCE d.d. Sarajevo odr`at }e se 31.11.2011. godine (ponedeljak) u Sarajevu u prostorijama Dru{tva, ul. Bulevar Me{e Selimovi}a br. 16 sa po~etkom u 12:00 sati. Za Skup{tinu se predla`e slijede}i: DNEVNI RED 1. Dono{enje Odluke o izboru predsjednika i dva ovjeriva~a zapisnika, kao i zapisni~ara; 2. Dono{enje Odluke o izmjenama i dopunama Statuta Dru{tva; 3. Dono{enje Odluke o pove}anju kapitala supsidijarnog dru{tva ASA BROKERS d.o.o. Sarajevo; Pravo odlu~ivanja u Skup{tini ima dioni~ar koji se na listi dioni~ara kod Registra nalazio 30 dana prije datuma odr`avanja Skup{tine ili posljednjeg radnog dana koji prethodi tom roku, ako on pada u neradni dan. Dioni~ar ili grupa dioni~ara sa najmanje 5% ukupnog broja dionica s pravom glasa, mogu pisano predlo`iti izmjenu dnevnog reda ili prijedlog odluka Skup{tine u roku od 8 (osam) dana od dana objavljivanja ovog obavje{tenja. U radu i odlu~ivanju devete Skup{tine dioni~ara mogu u~estvovati svi dioni~ari Dru{tva u skladu s Zakonom, li~no ili putem ovla{tenog punomo}nika po osnovu pisane i ovjerene punomo}i. Svi dioni~ari, odnosno punomo}nici dioni~ara Dru{tva, du`ni su dostaviti prijavu za u~e{}e u radu i odlu~ivanju devete Skup{tine dioni~ara, najkasnije 3 (tri) dana prije dana odre|enog za odr`avanje Skup{tine. Prijava se podnosi neposredno ili preporu~eno po{tom na gore nazna~enu adresu. Svi u~esnici na devetoj Skup{tini obavezni su dostaviti i kopiju identifikacijskih isprava. Glasanje u Skup{tini obavlja se glasa~kim listi}ima Sve dodatne informacije mogu se dobiti na telefon 033/ 774-869. Predsjednik Nadzornog odbora Kenan Hastor

ZA[TITNI FOND FEDERACIJE BiH 71 000 Sarajevo Vilsonovo {etali{te br. l0. Na osnovu ~lana 24. Statuta Za{titnog fonda Federacije BiH i odluke Upravnog odbora, Za{titni fond Federacije BiH raspisuje

AKADEMIJA SCENSKIH UMJETNOSTI U SARAJEVU raspisuje

za izbor u akademsko zvanje: 1. nastavnika (sva umjetni~ko-nastavna zvanja) za oblast Audio-vizuelne umjetnosti (Filmska fotografija i Kamera) Uvjeti za izbor propisani su ~l. 97. Zakona o visokom obrazovanju - pre~i{}eni tekst ("Slu`bene novine KS", br. 22/10) i ~l. 155. i 156. Pravila Akademije - pre~i{}eni tekst. Kandidati su obavezni dostaviti: - Prijavu na konkurs - Diplomu o posljednjem ste~enom stupnju obrazovanja (original ili ovjerena kopija) - Biografiju - Spisak radova iz odgovaraju}e umjetni~ke oblasti - Izvod iz mati~ne knjige ro|enih i - Uvjerenje o dr`avljanstvu Kandidati su obavezni u svojoj prijavi nazna~iti jedno od umjetni~ko-nastavnih zvanja za koje se prijavljuju, u suprotnom, takva prijava }e se smatrati neurednom i ne}e biti razmatrana. Obrazac prijave mo`e se preuzeti na Akademiji ili sa WEB stranice www.asu.unsa.ba Biografiju i spisak radova dostaviti i u elektronskoj formi. Konkurs je otvoren 15 dana od dana objavljivanja. Prijave za konkurs slati na adresu: Akademija scenskih umjetnosti u Sarajevu, Obala Kulina bana 11.

KONKURS

KONKURS
za izbor vanjskog revizora l. Raspisuje se konkurs za izbor vanjskog revizora koji }e izvr{iti reviziju finansijskih izvje{taja Za{titnog fonda Federacije BiH za 20ll. godinu. 2. Kandidati koji se prijavljuju du`ni su uz prijavu dostaviti slijede}e: - Rje{enje o registraciji revizorskog dru{tva, - Certifikat revizijskog dru{tva o ispunjavanju uslova za rad, - Referensnu listu dru{tva, - Broj zaposlenih u dru{tvu, - Cijenu usluge, - Po~etak rada i orijentaciono vrijeme trajanja revizije. 3. Prijave sa potrebnim prilozima dostaviti u roku od 7 dana od dana objavljivanja konkursa na nazna~enu adresu (sa naznakom „za konkurs"). 4. Sve dodatne informacije mogu se dobiti na kontakt-telefon 033/658-723.

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE KANTON SARAJEVO OP]INSKI SUD U SARAJEVU Broj: 09 65 Mals 114781 09 Mals Op}inski sud u Sarajevu, stru~ni saradnik Emina Burgi}, u pravnoj stvari tu`itelja "BOSNA SUNCE OSIGURANJE" d.d. Sarajevo, Trg me|unarodnog prijateljstva broj 20, protiv tu`ene JELOVAC AMIRE, ul. @unova~ka broj 1, Had`i}i, vl. s.t.r. "Mizan market" Had`i}i, ul. Had`eli bb, radi duga od 576,30 KM, na osnovu ~lana 348. stav 3. Zakona o parni~nom postupku ("Sl. novine FBiH", broj 53/03 - u daljem tekstu ZPP-a) - dostavu tu`be na odgovor Dana 19. 10. 2009. godine tu`itelj je kod ovog suda podnio tu`bu protiv tu`ene, a radi isplate iznosa od 567,30 KM po osnovu police kasko osiguranja broj 530302674 na iznos premije od 567,30 KM. Kako tu`ena nije izvr{ila obavezu pla}anja du`ne premije osiguranja, to je predlo`eno da sud nakon provedene rasprave, ili u toku pripremanja glavne rasprave, donese odluku kojom }e obavezati tu`enu da tu`itelju isplati iznos od 567,30 KM sa zakonskom zateznom kamatom, po~ev od 20. 5. 2007. godine do isplate, kao i da tu`itelju nadoknadi tro{kove parni~nog postupka.

OBJAVLJUJE

Ovim putem tu`enoj se dostavlja tu`ba od 19. 10. 2009. godine na odgovor u smislu odredbi ~lana 62. stav 2. ZPP-a, pa je tu`ena du`na da u skladu sa odredbama ~lana 70. i ~lana 71. ZPP-a najkasnije u roku od 30 dana od dana prijema tu`be dostaviti sudu pisani odgovor na tu`bu. U odgovoru na tu`bu tu`ena mo`e ista}i procesne prigovore i izjasniti se da li priznaje ili osporava postavljeni tu`beni zahtjev, te navesti i druge podatke koje u skladu sa odredbama ~lana 334. ZPP-a mora imati svaki podnesak. Ako tu`ena osporava tu`beni zahtjev, odgovor na tu`bu mora sadr`avati i razloge iz kojih se tu`beni zahtjev osporava, ~injenice na kojima tu`ena zasniva svoje navode, dokaze kojima se utvr|uju te ~injenice, te pravni osnov za navode tu`ene. Tu`ena mo`e u odgovoru na tu`bu, a najkasnije na pripremnom ro~i{tu, podnijeti protivtu`bu. Ukoliko tu`ena u roku od 30 dana sudu ne dostavi pisani odgovor na tu`bu, sud }e donijeti presudu zbog propu{tanja u smislu odredbi ~lana 182. ZPPa. Odgovor na tu`bu sa prilozima se predaje sudu u dva primjerka, za sud i protivnu stranku, pozivom na broj predmeta. Obavje{tava se tu`ena da se dostava tu`be smatra obavljenom protekom roka od 15 dana od dana objavljivanja iste u dnevnim novinama koje se distribuiraju u Federaciji BiH. Stru~ni saradnik Emina Burgi}

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE KANTON SARAJEVO OP]INSKI SUD U SARAJEVU Broj: 65 0 Ps 102283 09 Ps Sarajevo, 19. 9. 2011. godine Na osnovu ~lana 348. stav 3. Zakona o parni~nom postupku ("Sl. novine FBiH", br. 53/03, 73/05 i 19/06), objavljuje:

OGLAS
OP]INSKI SUD U SARAJEVU, po sudiji Tatjani Arapovi}, u pravnoj stvari tu`ioca MIKROKREDITNA ORGANIZACIJA "EKI" SARAJEVO, ul. D`emala Bijedi}a do br. 33, zastupan po advokatu Bili} Senadu iz Sarajeva, protiv tu`enih 1. LAKOVI] JUSUF IZ SARAJEVA, ul. Porodice Ribar br. 65, VL SUR Catering Europa, ul. Dervi{a Numi}a br. 2, 2. LAKOVI] ]AMILA IZ SARAJEVA, ul. Porodice Ribar br. 65, 3. HIMZANIJA MUFID, ul. Porodice Ribar br. 6, 4. HAD@ALI] D@ERALDINA IZ VISOKOG, ul. Hazima Dedi}a br. 4, 5. ICON COMPUTERS DOO SARAJEVO, Trg heroja br. 41, 6. DHC DOO VISOKO, ul. Hazima Dedi}a br. 4, radi duga, v.sp. 18.367,50 KM, dana 19. 9. 2011. godine donio je:

P RE S UDU
- zbog propu{tanja Tu`eni 1. LAKOVI] JUSUF IZ SARAJEVA, 2. LAKOVI] ]AMILA IZ SARAJEVA, 3. HIMZANIJA MUFID, 4. HAD@ALI] D@ERALDINA IZ VISOKOG, 5. ICON COMPUTERS DOO SARAJEVO, 6. DHC DOO VISOKO du`ni su tu`iocu MIKROKREDITNA ORGANIZACIJA "EKI" SARAJEVO na ime duga solidarno isplatiti iznos od 18.367,50 KM, sa zakonskom zateznom kamatom po stopi predvi|enoj Zakonom o visini stope zatezne kamate po~ev od 1. 11. 2008. godine, pa do isplate, kao i naknaditi mu tro{kove parni~nog postupka u iznosu od 1.663,53 KM, sve u roku od 30 dana pod prijetnjom izvr{enja. Sudija Tatjana Arapovi} Pouka o pravnom lijeku: Protiv ove presude nije dopu{tena `alba, ali tu`eni mo`e podnijeti prijedlog za povrat u prija{nje stanje (~lan 183. stav 1. ZPP-a). Obavje{tava se tu`eni da se dostava pismena smatra obavljenom protekom roka od 15 dana od dana objavljivanja ovog pismena u dnevnim novinama FBiH i na oglasnoj plo~i suda.

OSLOBO\ENJE petak, 7. oktobar 2011. godine
Mi ostajemo (2)

FELJTON
NA DANA[NJI DAN
[panska i mleta~ka mornarica potukle kod Lepanta u jugozapadnoj Gr~koj tursku flotu. U najve}oj pomorskoj bici poslije bitke kod Akcijuma 31. p.n.e. poginulo je oko 25.000 turskih vojnika i potopljeno 80 turskih brodova. To je bila i posljednja velika bitka sa brodovima na vesla. Ralf Ved`ivud u Londonu patentirao indigo. Padom Beograda u turske ruke ugu{en Prvi srpski ustanak i Turci su uspostavili upravni aparat i organizaciju kakva je postojala prije izbijanja ustanka 1804. Umro ameri~ki pisac Edgar Alan Po. Za `ivota gotovo nepoznat, postao je jedan od najuticajnijih pjesnika kada su vrijednost njegovog djela otkrili francuski pjesnici Bodler, Malarme i Valeri. U spisu "Filozofija kompozicije" analizirao je nastanak svoje naj~uvenije poeme "Gavran". Njegove kratke pripovijetke smatraju se prete~om detektivskih romana. Ro|en danski atomski fizi~ar Nils Henrik David Bor, dobitnik Nobelove nagrade za fiziku 1922. za istra`ivanja strukture atoma, jedan od osniva~a atomske fizike. Nakon osloba|anja od turske vlasti Krit se ujedinio sa Gr~kom. Gr~ka je 1912. anektirala to ostrvo, a Londonskim ugovorom 1913. aneksija je me|unarodno priznata. Osnovana holandska avionska kompanija KLM, najstariji postoje}i avioprevoznik u svijetu. Njema~ka u Drugom svjetskom ratu okupirala Rumuniju i preuzela kontrolu nad njenim naftnim poljima. Na podru~ju sovjetske okupacione zone progla{ena Njema~ka Demokratska Republika (Isto~na Njema~ka) sa predsjednikom Vilhelmom Pikom i premijerom Otom Grotevolom. Dvije njema~ke dr`ave (Isto~na i Zapadna) ponovo su se ujedinile 3. oktobra 1990. Umro ameri~ki operski pjeva~ i filmski glumac italijanskog porijekla Mario Lanca. Sovjetski vasionski brod Luna 3 je prvi fotografisao tamnu stranu Mjeseca. Potpredsjednik Egipta Hosni Mubarak postao {ef dr`ave nakon ubistva Anvara el-Sadata 6. oktobra. Palestinski gerilci oteli u Mediteranu italijanski putni~ki brod "Akile Lauro" sa oko 440 ljudi i zaprijetili da }e ga eksplozijom uni{titi ukoliko Izrael ne oslobodi iz zatvora 50 Palestinaca. Savjet bezbjednosti UN-a usvojio rezoluciju o formiranju me|unarodne komisije eksperata za ispitivanje ratnih zlo~ina na prostoru biv{e Jugoslavije i izrazio zabrinutost zbog informacija o masovnom ubijanju i provo|enju etni~kog ~i{}enja. Istra`itelji Me|unarodnog suda za ratne zlo~ine na prostoru biv{e Jugoslavije izvadili su iz masovne grobnice u Ov~ari kraj Vukovara 200 tijela. Oko 30.000 muzi~ara, umjetnika, radni~kih lidera i politi~ara iz cijelog svijeta stiglo u Boliviju na komemorativni skup povodom 30-godi{njice smrti ^e Gevare. U Beogradu konstituisana Skup{tina SR Jugoslavije; Vojislav Ko{tunica polo`io predsjedni~ku zakletvu. U narednim danima novi predsjednik primio je mnogobrojne dr`avnike, a Jugoslavija je, nakon desetogodi{nje izolacije, otvorila proces pomirenja sa svijetom. Slovena~ki skija{ Davo Karni~ar (38) postao je prvi ~ovjek koji je uspio da se na skijama spusti sa najvi{e planine na svijetu, 8.848 metara visokog Maunt Everesta. SAD i Velika Britanija po~ele vazdu{ne napade na Afganistan zbog odbijanja afganistanskih vlasti da izru~e Osamu bin Ladena. Ameri~ke vlasti optu`ile su Ladena za teroristi~ki napad izvr{en 11. septembra na Svjetski trgovinski centar u Njujorku i zgradu Pentagona kada je poginulo nekoliko hiljada ljudi. Umro modni fotograf Irvin Pen, poznat po glamuroznim portretima manekenki. Pen je dugo radio za ~asopis Vog gdje je stekao ugled zahvaljuju}i mirnim klasi~nim kompozicijama.

41

Nama je `ivjeti s drugima
Bog, vira, zakon i oni svit na prvo misto, a zatim odmah (naj~e{}e i skupa) na drugo misto nek uvik bude jezik i narodnost
Pi{e: Petar AN\ELOVI]

1571. 1806. 1813. 1849.

Dezmond Tutu

1931.
Ro|en ju`noafri~ki nadbiskup Dezmond Tutu, borac protiv aparthejda, dobitnik Nobelove nagrade za mir 1984, prvi crnac nadbiskup u Ju`noj Africi.

(Iz razgovora s Ivicom Mlivon~i}em, Slobodna Dalmacija, Split, 14. 9. 1991. godine) • Kada sve to imamo pred o~ima, kako shvatiti da se i u katoli~kom tisku i ove godine netko usu|uje govoriti o anacionalnosti bosanskih franjevaca? - Ta predbacivanja o anacionalnosti nama ne stvaraju glavobolju. Svjesni smo mjesta i uloge koje smo imali, a koje i danas imamo, u hrvatskom narodu. I danas ve}ina ljudi misli kao {to je mislio veliki A. G. Mato{ kada je opisivao franjevce: „Narodni ti pastiri ne bijahu mirnja~ine i licemjerni bogomoljci odbijeni od svoga plemena, ve} junaci i narodnjaci... Junaci, pjesnici, u~enjaci, rodoljubi.“ Mi znamo, mo`da i umi{ljamo da znamo, {to nam je ~initi i tu }u misao jo{ jednom ponoviti: „Bog, vira, zakon i oni svit na prvo misto, a zatim odmah (naj~e{}e i skupa) na drugo misto nek uvik bude jezik i narodnost.“ • U Dalmaciji je posljednje tri-~etiri godine vrlo aktualna knjiga Pravoslavna Dalmacija vladike Nikodima Mila{a, prvi put tiskana 1901. godine. Po njemu je sve {to je kr{}ansko u biti pravoslavno, a onda srpsko, pa je zato i bosanski kralj Tvrtko pravoslavac koji gradi pravoslavne bogomolje, dakle Srbin. Kako na to gledate iz sarajevske perspektive?

Povodom 800. obljetnice franjeva~kog reda i godi{njice smrti fra Petra An|elovi}a, izdava~ka ku}a Rabic uobli~ila je i objavila 2009. godine sabrana djela ovog uglednika franjeva~kog reda i dala ih {irokoj javnosti. Tu su knjige Mi ostajemo! i Vjerni Bogu, vjerni Bosni, u kojima dominira sna`an dru{tveni anga`man, te tri knjige s dominantno vjerni~kim, crkvenim i franjeva~kim temama: Bosanski franjevci na pragu tre}ega tisu}lje}a; Stvarnost(i) okom vjernika i Franjeva~ka karizma u 26 slika. [estu knjigu, Slobodni u slobodnoj Crkvi, ~ini njegova ostav{tina i ta knjiga sadr`i prete`no teolo{ke teme. Oslobo|enje }e u narednom periodu feljtonizirati prvi dio (Razgovori) knjige Mi ostajemo!, a radi se o intervjuima koje su s fra Petom vodili brojni novinari iz BiH, regije i svijeta po~etkom burnih te{kih devedesetih godina.

1885. 1908. 1919. 1940. 1949.

Arnold [varceneger

2003.
Holivudski glumac, austrijskog porijekla, Arnold [varceneger izabran za guvernera Kalifornije (SAD).

A. G. Mato{

Najja~i argument
- Ovakvi slu~ajevi progla{avanja tu|ega svojim, mislim na spomenutog vladiku Mila{a, poznati su nama franjevcima iz daleke pro{losti. Tijekom 16. i 17. stolje}a pe}ki patrijarsi, pa i drugi vladike, poku{avali su sku}iti pod svoju vlast bosanske katolike i franjevce. Ti crkveni dostojanstvenicibili su naj~e{}egr~kogporijekla, ali ih to ne opravdava {to su mitom od Turaka kupovali crkvene polo`aje, a onda od katolika i fratara ku{ali namiriti ulo`eni novac, u koju svrhu ih je trebalo prethodno podlo`iti pod svoju jurisdikciju. Da bi se obranili, franjevci su morali potro{iti silan novac, da gubljenje vremena i `ivaca i ne spominjemo. Novac je odlazio kao pla}a turskim sucima. Ve} se tada upotrebljavala formula: {to je pravoslavno, to je i srpsko. Kada bi to bilo ispravno, pravoslavci u Rusiji ne bi bili Rusi, nego Srbi. Vladarska loza Kotromani}a bila je bogumilska ili katoli~ka, tek ponekad, iz dnevnopoliti~kih razloga, pravoslavna. Nemanja je kr{ten u katoli~koj crkvi, a fra Vito je gradio za-

du`binucaraDu{ana, De~ane, pa bi bilo zanimljivo vidjeti {to bi se dogodilo da mi fratri ka`emo kako oni nama pripadaju i da zbog ~injenice {to su u svakom naselju srednjovjekovne Srbije djelovali franjevci sada ka`emo kako je Srbija na{a. Mislim da je Mila{eva argumentacija ~udna, da ne ka`em smije{na. • Bosna Srebrena i hrvatski narod u BiH inkorporirani su u Crkvu u Hrvata. Kako to tuma~ite? - Ovdje mora uslijediti mala korekcija: Crkva u BiH, a s tim i franjevci i katolici u njoj, ~ine u crkvenom smislu samostalnu crkvenu pokrajinu. Ta je samostalnost bosanske crkve od po~etka i njezine crkvene granice ~esto su i dr`avne granice. Mo`da u tom i le`i najja~i argument za samostalnost BiH kao dr`ave. No, ta samostalnost nije katolike u BiH prije~ila da se stolje}ima, a posebno danas, osje}aju integralnim dijelomhrvatskognaroda. Zagreb je za sve nas, tu izri~itouklju~ujem bosanske franjevce, kulturnonacionalni centar Hrvata. Nama Hrvatima u Bosni nimalo ne smeta prigovor da u Hrvatskoj imamo rezervnu domovinu, iako mi `elimo ostati u BiH, jer ona je i na{a, u njoj se osje}amo svoji na svome. Te{ko nam je razumjeti kada se drugi ljute zbog na{ih simpatija za Hrvatsku ili zbog toga, jer tra`imo na~ina da pripadnicima svoga naroda pomognemo u ovim te{kim prilikama. • Koji su temeljni problemi Crkve u Hrvata u BiH, a i Hrvata u tim njihovim zemljama? - Malo prije spominjali smo

te{ko}e u Hrvatskoj, no ni mi u BiH nismo bez njih. Naprotiv, i nama je `ivjeti s pripadnicima drugih naroda, i to kao manjinskom narodu. Sva hu{kanja neprijatelja hrvatskog naroda dolaze preko medija i u BiH, pa smo i mi usta{e, genocidni i ostalo. Te{ko se od toga obraniti, ali nevolje znaju ljude zdru`iti, u~initi ih svjesnijima ~iji su i kome pripadaju. To su do`ivjeli Hrvati u BiH prilikom lanjskih izbora i taj je osje}aj pripadnosti oja~ao. Mo`e on biti i povr{an, i toga se najvi{ebojim. Dugo su Hrvati u BiH bili kripto-hrvati, a isto tako i kripto-katolici. U obiteljima je zamirala nacionalna i vjerska tradicija, a ljudi su i kao vjernici i kao pripadnici hrvatskog naroda bili nesamostalni, nisu izgradili svijest, ni za jedno, ni za drugo, rijetko se usu|uju prihvatiti odgovornost, nema ih u javnosti.

1959. 1959. 1981. 1985. 1992. 1996. 1997. 2000. 2000. 2001. 2009.

Norodom Sihanuk

2004.
Kralj Kambod`e Norodom Sihanuk abdicirao. Sedam dana kasnije za novog kralja izabran njegov sin Norodom Sihamoni.

Ogor~eni smo
Primijetili smo kako je nakon pobjede na izborima bilo te{ko prona}i prave ljude za prava mjesta, jer su se oni „u~eni“ i „iskusni“ bojali. Dakle, jedan od osnovnih problema Crkve i Hrvata u BiH jest trajno snala`enje izme|u dva brojnija naroda i dvije brojnije konfesije. Da bi se opstalo, treba biti uporan, mudar, spreman na dijalog, ali i na borbu, znati {to je su`ivot, {to je priznavanje prava drugima da bi i nama na{a bila priznata, otprilike ono kako su se franjevci pona{ali stolje}ima i kako su u~ili svoj narod da se pona{a.
(Sutra: Danas nam je najpotrebnija nada)

Ana Politkovska

2006.
U Moskvi ubijena novinarka ruskog dnevnika Nova Gazeta Ana Politkovska, poznata po o{trim kritikama Vladimira Putina, politike Kremlja i rata u ^e~eniji.

42

SPORT

petak, 7. oktobar 2011. godine

OSLOBO\ENJE

REPREZENTACIJA BiH Safet Su{i} nikad optimisti~niji i ofanzivniji
Nije va`no ko igra, dobi}emo, uvjeren je selektor Safet Su{i}, koji nije htio mnogo govoriti o Francuzima, s obzirom na to da nas tek o~ekuje te`ak me~ protiv Luksemburga • ^uvati se kartona • Rije{iti sve do poluvremena
U utakmici protiv Luksemburga nije va`no kojih 11 igra~a }e na teren, ko je selektor, ko }e po~eti, a ko zavr{iti, jer mi ovu utrakmicu jednostavno moramo dobiti i dobi}emo je sigurno, samouvjereno je govorio Safet Obra}anje Su{i}, selektor nogomeselektora Su{i}a, tne selekcije BiH, koja te Spahi}a i Ibi{evi}a ve~eras mora pobijediti u pratio je veliki broj Zenici, kako bismo obenovinara zbijedili bara`, a onda Foto: D`. KRIJE[TORAC otputovati u Pariz po ~udo.

Presko~iti Luksemburg pa tek on

Poznat sastav
A na teren }e ve~eras istr~ati Begovi}, Mujd`a, Papac, Spahi}, Luli}, Medunjanin, Rahimi}, Misimovi}, Pjani}, Ibi{evi} i D`eko. Ofanzivnije od ovoga i ne mo`e, osim jo{ da i Begovi} krene na gol Luksembur`ana, koji imaju svo-

je adute... “Spremni smo, samouvjere ni, puni motivacije i koncentrisani samo na ovaj me~. Luksemburg nam mo`e parirati samo trkom, ali mogu tr~ati i na{i. Pa ovo je vrijeme kada su na{i igra~i u najboljoj formi. Za mjesec bi neki mogli biti i umorni, ali sada su na vrhuncu forme u ovoj sezoni. Dakle, ko god da sastavi ekipu,

BiH - Luksemburg (20 sati)
Stadion Bilino polje. Kapacitet: 12.000. Sudija: Simon Lee Evans (Vels). BOSNA I HERCEGOVINA: Begovi}, Mujd`a, Spahi}, Papac, Luli}, Rahimi}, Medunjanin, Pjani}, Misimovi}, D`eko, Ibi{evi}. Selektor: Safet Su{i}. LUKSEMBURG: Joubert, Bukvic, Blaise, Schnell, Leweck, Bettmer, Da Mota, Payal, Mutsch, Gerson, Jänisch. Selektor: Luc Holtz.

Kvalifikacije za EP juniora

Napada~ Hoffenheima igra od prve minute

BiH pobijedila Rusiju
Juniorska fudbalska reprezentacija BiH savladala je Rusiju sa 2:0 u prvom kolu grupe 2 kvalifikacionog turnira za EP, koji se odr`ava u bugarskom gradu Plovdivu. Strijelci za pobjedu U-19 tima na{e zemlje koji predvodi selektor Toni Kara~i}, bili su Safet [iv{i} u 26. i Ivan Kukavica u 38. minuti. Bh. juniori nastupili su u ovom sastavu: Jajalo, Sarvan, Bevab, Plakalo, Kukavica, Graovac, Bila} (od 79. Had`anovi}), Prci}, Zoloti}, [iv{i} (od 87. Rahmanovi}), Had`i} (od 64. Maleti}). U drugom kolu U-19 selekcija BiH odmjeri}e snage u subotu (14 sati) sa Republikom Irskom, dok }e nastup na ovom turniru zavr{iti u utorak (15) me~om protiv Bugarske. Z. R.

Ibi{evi} spreman, ali ne zna za koliko
Drago mi je da sam ozdravio, a jo{ mi je dra`e {to mi je selektor dao priliku da igram. Ne trebam ni govoriti koliko sam sretan zbog toga i nadam se da }u iskoristiti ukazanu priliku, ka`e Ibi{evi}
Vedada Ibi{evi}a odavno nismo gledali na zelenim terenima. Zbog povrede je odsustvovao nekoliko mjeseci, a uta kmi ca pro tiv Lu ksemburga bi}e mu prva nakon oporavka. “Drago mi je da sam ozdravio, a jo{ mi je dra`e {to mi je selektor dao priliku da igram. Ne trebam ni govoriti koliko sam sretan zbog toga i nadam se da }u iskoristiti ukazanu priliku“, ka`e Ibi {e vi} i do da je ka ko ne mo`e odgovoriti na pitanje koliko je zapravo spreman, s obzirom na to da mu nedostaje prakse, odnosno utakmica. “[to se ti~e treninga tu nimalo ne zaostajem, jer sam radio individualno, ali nedostaje mi igranje utakmica, tako da je zaista te{ko re}i za koliko minuta sam spreman. Vidje}mo na terenu“, ka`e napada~ Hoffenheima, koji je uz D`eku i Medunjanina, na{ najbolji strijelac u kvalifikacijama sa dva postignuta pogotka. Vedo je na kraju dodao kako je sretan {to za utakmicu protiv Luksemburga vlada veliko interesovanje navija~a, ba{ kao i za me~ sa Francuzima, ali je naglasio kako se ne smije pasti pod euforiju... “Najva`nije je ono {to }e se de{avati na terenu. Podr{ka nam je bitna, jer }emo tako mi na terenu mo}i dati sve J. Li. od sebe.”

petak, 7. oktobar 2011. godine

OSLOBO\ENJE

SPORT
Kapiten bh. selekcije optimista

43

nda re}i hop!
Hasagi} }e braniti u Parizu
Asmir Begovi} }e stajati na golu BiH u utakmici protiv Luksemburga, dok }e Kenan Hasagi} braniti u Parizu. Potvrdio je to i Safet Su{i}, objasniv{i kako BiH ima dvojicu sjajnih golmana. “Ne `elim re}i ko je broj jedan, ali malo koja ekipa u Evropi ima takve slatke muke kao ja. Hasagi} je odli~an golman i jo{ bolji momak i toliko ga cijenim da on kod mene ima privilegiju da bira u kojoj }e utakmici braniti. Da je rekao kako je spreman za me~ u Luksemburgu, branio bi, ali svjestan je mu je potreban oporavak. Nekad mi je krivo kada vidim da ga neko kritikuje, jer ga jako po{tujem“, rije~i su Su{i}a.
Emir Spahi} u zagrljaju sa korner zastavicom
Foto: D`. KRIJE[TORAC

GRUPA
1. Francuska 2. BiH 3. Rumunija 4. Bjelorusija 5. Albanija 6. Luksemburg

D
8 8 8 9 8 9 5 5 3 3 2 1 2 1 3 3 2 1 1 2 2 3 4 7 11:3 11:7 10:6 6:5 6:10 3:16 17 16 12 12 8 4

DANAS IGRAJU BiH - Luksemburg Rumunija - Bjelorusija Francuska - Albanija

(20 sati) (20.30) (21)

va`no je pobijediti“ kazao je , Pape, koji se nije dao zbuniti ni na pitanje {ta ukoliko BiH ne bude vodila do kraja poluvremena, kako se on optimisti~no nada. “Prije 20-30 godina sam igrao protiv Luksemburga i na poluvremenu je bilo 0:0. Na kraju je bilo 5:0, iako smo u prvom dijelu imali deset puta vi{e {ansi, pa ~ak i boljih. Me|uOfanzivno tim, uvjeren od po~etka do sam da }ekraja: Mujd`a }e mo protiv igrati desno, a LuksemburD`eko u vrhu ga voditi do napada kraja poluvremena“ optimis, ti~an je Pape, koji je svjestan da ofanziva na gol protivnika mo`e donijeti problema u odbrani. “Da, mo`e se desiti i da primimo gol, ali isto tako znam da

mo`emo dati najmanje dva-tri gola. Moram istaknuti da Luksemburg izuzetno cijenim kao ekipu, a u ovoj grupi su napravili dosta dobre rezultate. Me|utim, bolji smo i potrebno je da {to du`e vremena dr`imo loptu u nogama, a kada je izgubimo, da je {to prije vratimo“ obja{njava Su{i} i doda, je kako mu je cilj da `ute kartone protiv Luksemburga ne dobiju kapiten Spahi}, te Pjani}, odnosno oni igra~i koji nemaju kartona - D`eko, Ibi{evi}, Maleti}, Misimovi}, Mujd`a, Medunjanin... U opasnosti od drugog `utog su Papac, Ibi{evi}, Ibri~i}, [tili}, Luli}, Rahimi}, Zahirovi}, Mravac i Pand`a...

Spahi} se raduje saradnji sa Papcem
Nadam se da }e na{i ofanzivci napraviti toliko posla gostima da }emo mi mo}i i odmarati, ka`e Spahi}
Kapiten bh. selekcije Emir Spahi} ka`e kako se raduje {to }e mu partner na stoperskoj poziciji biti Sa{a Papac. “Ve} godinama pri`eljkujem da zaigram u tandemu protiv Papca. Protiv Bjelorusije bio je sa moje lijeve strane, ali sada }emo ~initi stoperski par. Super je osje}aj imati ga za suigra~a i sara|ivati s njim“ hvalio je kapiten , brani~a Glasgowa, te se osvrnuo na selektorovu tvrdnju kako bi nam Luksemburg, s obzirom na na{u ofanzivnu postavu, mogao ~ak i dati gol. “Da, s obzirom na to da nismo bili nikad ofanzivniji, to }e biti potencijalna opasnost za na{ gol. Me|utim, nadam se da }e na{i ofanzivci napraviti toliko posla gostima da }emo mi mo}i i odmarati“ ka`e uvijek dobro raspolo`eni , kapiten bh. tima, te nastavlja: “Naravno, sva{ta je mogu}e da se desi, ali ne smijemo sebi dozvoliti da iz neke bezvezne situacije primimo neki glupi gol. Moramo ih pritisnuti u odbrani i izvr{iti pritisak i onda ne}e biti problema“, kazao nam je Spahi}, te dodao kako on i suigra~i nisu podlegli euforiji, svjesni da najprije treba pobijediti Luksemburg, pa tek onda misliti o FranJ. Li. cuzima.

Opasnost od kartona
“Mo`da bi bilo dobro da pojedinci dobiju kartone, kako bi imali ~istiju situaciju u bara`u. Me|utim, nikom od igra~a ne}u dati direktivu da dobije karton. U pro{losti smo dobivali kartone bez razloga i to nas je ko{talo u utakmicama bara`a, ali sada imamo iskustvo vi{e i nadam se da ne}emo imati takvih problema, odnosno da to ne}e biti prepreka da ostvarimo svoj cilj i odemo na Euro“ naglasio , je Su{i}.
J. LIGATA

Prijateljska utakmica

Sportski novinari protiv biv{ih asova
Novinarima obe}avamo da ne}emo imati pardona prema njima i da }emo igrati maksimalno ozbiljno, poru~io je Konji}
Fudbalski reprezentativci BiH ve~eras na Bilinom polju igraju va`nu utakmicu protiv Luksemburga u sklopu kvalifikacija za Euro 2012, a nekoliko sati ranije, u zeni~koj Areni, nekada{nji bh. fudbalski asovi odmjerit }e snage protiv ekipe sportskih novinara (16.30). Organizator ovog susreta je Asocijacija sportskih novinara FBiH. Za ekipu biv{ih fudbalskih zvijezda nastupaju: Muhamed Konji}, Sergej Barbarez, Vedin Musi}, Elvir Boli}, Vlatko Glava{, Almir Tolja, Nermin [abi}, Elvir Balji}, Omer Joldi}, Senad Brki}, Marko Topi}, Mirza Vare{anovi} i Senad Begi}. Muhamed Konji} je izrazio zadovoljstvo {to }e se nakon dugo vremena na jednom mjestu okupiti nekada{nji igra~i koji su nosili dres nacionalnog bh. tima.

Muhamed Konji} se raduje dru`enju s biv{im kolegama iz reprezentacije

“Lijepo je da se dru`imo i da se prisjetimo nekih lijepih trenutaka iz pro{losti. Novinarima obe}avamo da ne}emo imati pardona prema njima i da }emo igrati maksimalno ozbiljno“ poru~io je Konji}. ,

S druge strane, selektor sportskih novinara Jasmin Ligata je kazao: “Ako su biv{i reprezentativci bolji fudbaleri, ne zna~i da se bolje sva|aju i podapinju.”

Jusufbegovi}u ugovor na ~etiri godine
Vedo Ibi{evi} nakon du`eg vremena ponovo }e zaigrati

Upra va Fu dbal skog klu ba Olimpic ponudila je ~etverogodi{nji ugovor {efu stru~nog {taba Nedimu Jusufbegovi}u. Mladi stru~njak je prihvatio ovu mogu}nost i dogovoreni su svi

uslovi, pa }e u narednih nekoliko dana staviti paraf na novi ugovor. Jusufbegovi} je, ina~e, ve} niz godina u Olimpicu, a ovu sezonu je po~eo kao prvi saradnik

Mehmedu Janjo{u. Nakon {to je raskinut ugovor s Janjo{om, Jusufbegovi} je dobio {ansu da vodi ekipu i sude}i po reakciji upra ve Olim pi ca, ite ka ko je znao iskoristiti tu priliku.

44

SPORT

petak, 7. oktobar 2011. godine

OSLOBO\ENJE

Prijateljska utakmica u Had`i}ima

SARAJEVO
bolje od Radnika
Protiv Radnika odigrali smo dobro u prvom poluvremenu kada smo, osim dva postignuta gola, stvorili puno {ansi, rekao je Had`ialagi}
Fudbaleri Sarajeva savladali su Radnik sa 2:1 u prijateljskoj utakmici, odigranoj u Had`i}ima. Prema rije~ima sportskog direktora bordo tima Edima Had`ialagi}a, koji je predvodio ekipu u ovoj provjeri, strijelci za viceprvaka BiH su bili Emir Obu}a u 15. i Nermin Haski} u 30. minuti. Ko{evski premijerliga{ po~eo je me~ protiv drugoliga{a iz Had`i}a u sastavu: Panti}, ^omor, Trebinjac, Torlak, Nuhi}, Sesar, [}epanovi}, Sulji}, Had`i}, Obu}a, Haski}. U drugom poluvremenu igrali su i: ^izmi}, Bajrakta re vi}, D`a ko vac, Ha ris Hand`i}, ^ampara. „Radim sa ekipom u odsustvu {efa stru~nog {taba Jir`ija Pli{eka, koji je zauzet poslovima u ^e{koj i trenera D`enana U{~upli}a, koji se nalazi sa juniorskom reprezentacijom BiH na kvalifikacionim turniru za EP u
Foto: S. GUBELI]

Dosada{nji vr{ilac du`nosti direktora FK Sarajevo Suad Muzurovi} povla~i se najvjerovatnije sa ove funkcije. Prema njegovim rije~ima, najve}i dio ~lanova Upravnog odbora bordo kluba saglasan je sa Muzurovi}evim prijedlogom da ga na ovoj poziciji naslijedi Dino Selimovi}, koji je dosad bio klupski portparol i radio na poslovima marketinga. Ina~e, Selimovi} je diplomirani ekonomista i u proteklom periodu bio je jedan od najbli`ih Muzurovi}evih saradnika. „Odlu~io sam se na podno{enje ostavke iz privatnih i poslovnih razloga, ali i da bi bio nosilac zna~ajnog projekta FK Sarajevo, koji }u implementirati u narednom periodu. Ostajem u bordo klubu i ovo }e biti samo kozmeti~ka promjena“ izjavio je Muzurovi}. , Bugarskoj. Protiv Radnika odigrali smo dobro u prvom poluvremenu kada smo, osim dva postignuta gola, stvorili puno {ansi i proma{ili penal. Igra u drugom dijelu je bila slabija“ re, kao je Had`ialagi} i dodao: „Kenan Hand`i} i Amer Dupovac ne vje`baju sa nama zbog obaveza u mladoj selekciji BiH. Dilaver Zrnanovi}, Zoran Belo{evi}, Damir Koja{evi} i Almir [migalovi} treniraju slabijim intenzitetom zbog raznih upala.“ Had`ialagi} je istakao da tim sa Ko{eva koristi prvenstvenu pauzu za kondicione treninge kako bi spremno do~ekao nastavak takmi~enja u Premijer ligi BiH. „Igra~i }e odmarati u nedjelju i po~etkom naredne sedmice nastavi}e trena`ni proces pripremaju}i se za me~ protiv Travnika na doma}em terenu“ izjavio , je Had`ialagi}. Z. RA[IDOVI]

Selimovi} direktor umjesto Muzurovi}a?

Treninzi u pauzi: Edim Had`ialagi}

Bosna i Hercegovina Federacija Bosne i Hercegovine Tuzlanski kanton Javna ustanova Osnovna {kola Tre{tenica, Banovi}i Broj: 01-737/11 Datum, 4. 10. 2011. godine Na ~lana 90. Zakona o osnovnom odgoju i obrazovanju („Slu`bene novine TK“, broj 6/04 i 7/05), ~lana 202. Pravila JU O[ Tre{tenica Banovi}i i Odluke [kolskog odbora broj 01-716/11 od 23. 9. 2011. godine raspisuje se

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE UNSKO-SANSKI KANTON VLADA UNSKO-SANSKOG KANTONA Na osnovu ~lana 8. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima u Federaciji Bosne i Hercegovine („ Slu`bene novine Federacije Bosne i Hercegovine“, broj 12/03 i 34/03), ~lana 7. Zakona o bibliote~koj djelatnosti („Slu`beni glasnik Unsko-sanskog kantona“, broj 6/99 i 10/03), ~lana 11. Odluke o preuzimanju prava i obaveza osniva~a prema JU Kantonalna i univerzitetska biblioteka, Biha} („Slu`beni glasnik Unsko-sanskog kantona“, broj 9/98 i 10/03), i Zaklju~ka Vlade Unsko-sanskog kantona, broj 03-017-442/2011 od 2. 6. 2011. godine o pokretanju postupka za izbor i imenovanje ~lana Upravnog odbora Javne ustanove Kantonalna i univerzitetska biblioteka, Biha},Vlada Unskosanskog kantona objavljuje

PO N I[ TAVA N J E J AV N OG OGL A S A
ZA IZBOR I IMENOVANJE ^LANA UPRAVNOG ODBORA JU KANTONALNA I UNIVERZITETSKA BIBLIOTEKA, BIHA] Poni{tava se javni oglas za izbor i imenovanje ~lana Upravnog odbora JU Kantonalna i univerzitetska biblioteka, Biha}, objavljen u dnevnim novinama „Oslobo|enje“ od 28. 6. 2011. godine i „Slu`benim novinama Federacije Bosne i Hercegovine“, broj 41/2011 od 6. 7. 2011. godine, i ponovno raspisuje

KONKURS/NATJE^AJ
za izbor i imenovanje direktora JU Osnovna {kola Tre{tenica, Banovi}i, na period od 4 godine 1. Opis pozicije Direktor {kole u ostvarivanju prava i obaveza rukovo|enja {kolom obavlja poslove utvr|ene Zakonom o osnovnom odgoju i obrazovanju Tuzlanskog kantona, Pedago{kim standardima i op}im normativima za osnovni odgoj i obrazovanje i Pravilima {kole. 2. Op}i uvjeti Kandidat za poziciju direktora {kole treba ispunjavati slijede}e uvjete: a) Da je dr`avljanin Bosne i Hercegovine, b) Da je stariji od 18 godina, c) Da je zdravstveno sposoban za obavljanje poslova direktora {kole, d) Da mu odlukom suda nije zabranjeno obavljanje poslova nastavnika, pedagoga i direktora, e) Da nije pod optu`nicom Me|unarodnog suda za ratne zlo~ine, f) Da nije osu|ivan za krivi~no djelo i privredni prestup, koji predstavljaju smetnju za imenovanje u roku od pet godina od dana izdr`ane, izvr{ene, zastarjele ili opro{tene kazne. 3. Posebni uvjeti Pored op}ih uvjeta iz ta~ke 2, kandidat mora ispunjavati i slijede}e posebne uvjete: a) Da posjeduje najmanje vi{u stru~nu spremu, b) Da ima polo`en stru~ni ispit za samostalan rad na poslovima nastavnika ili pedagoga, c) Da ima najmanje pet godina radnog iskustva u nastavi na pedago{ko-psiholo{kim poslovima poslije sticanja odgovaraju}e stru~ne spreme, d) Da prilo`i program rada i razvoja Osnovne {kole Tre{tenica Banovi}i za period na koji se imenuje direktor, e) Da nema funkciju u izvr{nim organima politi~ke partije ili organizacije koja je povezana sa politi~kom partijom, f) Da nije ~lan upravnog, {kolskog i nadzornog odbora drugog reguliranog organa, g) Da nema privatni finansijski interes u Osnovnoj {koli Tre{tenica Banovi}i. 4. Potrebni dokumenti (originali ili ovjerene kopije): Prijava sa kra}om biografijom, telefon i adresa, Uvjerenje o dr`avljanstvu (ne starije od tri mjeseca) Izvod iz mati~ne knjige ro|enih (ne stariji od tri mjeseca) Ljekarsko uvjerenje za obavljanje poslova direktora {kole (ne starije od jednog mjeseca) Uvjerenje da nije osu|ivan za krivi~no djelo i privredni prijestup (ne starije od 3 mjeseca), Diploma o ste~enoj stru~noj spremi, Uvjerenje o polo`enom stru~nom ispitu, Uvjerenje o radnom iskustvu nakon sticanja stru~ne spreme na poslovima nastavnika ili pedago{kopsiholo{kim poslovima, Program rada i razvoja Osnovne {kole Tre{tenica na period od 4 godine Izjave kandidata ovjerene od nadle`nog organa iz ta~ke 2d. i 2e. i iz ta~ke 3e. 3f. i 3g. Konkurs ostaje otvoren 15 dana od dana objavljivanja u dnevnim novinama „Oslobo|enje“. O organizaciji i rezultatima izbora kandidati }e biti obavije{teni putem po{te. Nepotpune i neblagovremene prijave ne}e se razmatrati. Dokumentaciju poslati u zatvorenoj koverti isklju~ivo po{tom preporu~eno na adresu: JU Osnovna {kola Tre{tenica, Tre{tenica bb, 75 290 Banovi}i sa naznakom „Prijava na konkurs za direktora {kole“. Predsjednik [kolskog odbora JU O[ Tre{tenica, Banovi}i Nesib Muji}, dipl. ing. el.

JAVNI OGLAS
za izbor i imenovanje ~lana Upravnog odbora JU Kantonalna i univerzitetska biblioteka, Biha} Objavljuje se javni oglas za izbor i imenovanje ~lana Upravnog odbora JU Kantonalna i univerzitetska biblioteka, Biha} i to: - jedan (1) ~lan ispred osniva~a Opis pozicije ~lana Upravnog odbora: - donosi pravila ustanove, - imenuje i razrje{ava direktora, - utvr|uje planove rada i razvoja, - utvr|uje godi{nji plan rada, - donosi finansijski plan i usvaja finansijske izvje{taje, - odgovara osniva~u za rezultate rada ustanove, - podnosi osniva~u izvje{taj o poslovanju, - vr{i i druge poslove u skladu sa zakonom, pravilima ustanove Kandidati treba da ispunjavaju slijede}e op{te i posebne uvjete: OP]I UVJETI - da je dr`avljanin Bosne i Hercegovine, - da je stariji od 18 godina, - da nije otpu{ten iz dr`avne slu`be kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou u BiH u periodu od tri godine prije dana objavljivanja upra`njene pozicije, - da nije pod optu`nicom Me|unarodnog suda za ratne zlo~ine (~lan IX Ustava BiH), - da nije na funkciji u politi~koj stranci u smislu ~lana 5. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine („Slu`bene novine Federacije Bosne i Hercegovine“, broj 12/03), - da nije ~lan zakonodavne, izvr{ne i sudske vlasti prema odredbama Zakona o sukobu interesa u organima vlasti u Federaciji BiH („Slu`bene novine Federacije BiH“, br.70/08), - da nema privatni ili finansijski interes u instituciji u kojoj se kandidira, - da nije osu|ivan za krivi~no djelo i privredni prestup nespojiv sa du`no{}u u instituciji u koju se kandidira pet godina od pravosna`nosti presude, isklju~uju}i vrijeme zatvorske kazne, i da se ne vodi krivi~ni postupak, - da nije lice kojem je pravosna`nom presudom suda zabranjeno obavljanje aktivnosti u nadle`noj instituciji u kojoj se kandidira, - da nije stariji od 70 godina na dan imenovanja. POSEBNI UVJETI - visoka stru~na sprema (VII stepen) dru{tvenog smjera, - da ima najmanje 3 (tri) godine radnog iskustva u struci nakon sticanja VSS, - da nije ~lan Upravnog ili drugog odbora u vi{e od jednog reguliranog organa. Pored op{tih i posebnih uvjeta, prilikom procjene kvalifikacije i iskustva svih kandidata uzet }e se u obzir i sljede}e karakteristike: - sposobnost za savjesno i odgovorno obavljanje du`nosti ~lana Upravnog odbora, - poznavanje propisa koji reguli{u djelatnost ustanove, - sposobnost nepristrasnog dono{enja odluke. Zainteresovani kandidati du`ni su podnijeti pisanu prijavu sa potpunom dokumentacijom kojom dokazuju tra`ene uvjete iz oglasa, i to: - kra}u biografiju sa adresom i kontakt-telefonom, - uvjerenje o dr`avljanstvu (ne starije od 6 mjeseci) ili kopiju CIPS-ove li~ne karte, - izvod iz mati~ne knjige ro|enih, - ovjerenu kopiju diplome o zavr{enoj {koli, - uvjerenje da nije osu|ivan za krivi~no djelo i privredni prestup i da se ne vodi krivi~ni postupak, te da mu odlukom suda nije zabranjeno obavljanje navedene aktivnosti (ne starije od 6 mjeseci), - uvjerenje o radnom iskustvu, - ovjerenu izjavu kandidata iz alineja 3, 4, 5, 6 i 7 op}ih uvjeta i alineje 3 posebnih uvjeta. Dokumenti koji se prila`u uz prijavu moraju biti originali ili ovjerene kopije. Prijave sa svim tra`enim dokumentima treba dostaviti li~no ili po{tom na slijede}u adresu: Vlada Unsko-sanskog kantona, Komisija za izbor, Ulica Alije \erzeleza br. 6, Biha}, sa naznakom: „Prijava na javni oglas za izbor i imenovanje ~lana Upravnog odbora JU Kantonalna i univerzitetska biblioteka, Biha}, ispred osniva~a. Na pole|ini koverte navesti ime i prezime po{iljaoca sa punom adresom stanovanja. Oglas ostaje otvoren petnaest (15) dana od dana posljednjeg javnog objavljivanja oglasa u dnevnom listu „Oslobo|enje“ i „Slu`benim novinama Federacije BiH“. Nepotpune i neblagovremene prijave ne}e se razmatrati.

petak, 7. oktobar 2011. godine

OSLOBO\ENJE
GRUPA

A

45 SPORT EVROPSKE KVALIFIKACIJE Gordi Albion gostuje u Crnoj Gori

1. Njema~ka 8 8 0 0 28:5 24 2. Turska 8 4 2 2 11:8 14 3. Belgija 8 3 3 2 16:11 12 4. Austrija 8 2 2 4 12:16 8 5. Azerbejd`an 8 2 1 5 9:21 7 6. Kazahstan 8 1 0 7 5:20 3 Parovi: Azerbejd`an - Austrija, Turska - Njema~ka, Belgija - Kazahstan.

Grci i Hrvati igraju
Utakmica u Pireju igra se za direktan plasman na Euro, Gr~koj treba pobjeda, Hrvatska zadovoljna i bodom [koti se nadaju kiksu ^eha, [ve|ani pobjedom sigurni u bara`u
Evropske se nogometne repre zen ta ci je pri pre ma ju za klju~ne kvalifikacijske dvoboje u raspletu kvalifikacijskog ciklusa za Euro 2012. godine u Poljskoj i Ukrajini. Prva mjesta u grupama i direktan plasman obezbijedile su reprezentacije Njema~ke, Italije, Holandije i [panije, dok su vrlo blizu da to urade i Englezi. Gordi Albion }e u Crnoj Gori trebati bod kako bi i teoretski osigurao prvo mjesto.

GRUPA

B

1. Rusija 8 5 2 1 10:4 17 2. Irska 8 4 3 1 11:6 15 3. Armenija 8 4 2 2 17:7 14 4. Slova~ka 8 4 2 2 6:8 14 5. Makedonija 8 2 1 5 6:9 7 6. Andora 8 0 0 8 1:17 0 Parovi: Armenija - Makedonija, Slova~ka - Rusija, Andora - Irska.

za Euro 2012.
koji se uzdaju i u veliku podr{ku navija~a: "Treba nam pobjeda, a uvijek igramo na tri boda. Nismo nervozni, moramo biti koncentrirani. Hrvatska je dobra ekipa i ne}e nam biti lako. Ali i mi smo dobri, mo`emo ih pobijediti. Igramo kod ku}e i da}emo sve od sebe, a publika }e svojim entuzijazmom biti na{ 12. igra~", kazao je reprezentativac Gr~ke Kostas Katsouranis.

GRUPA C
1. Italija 8 7 1 0 16:1 22 2. Srbija 8 4 2 2 12:10 14 3. Estonija 9 4 1 4 13:13 13 4. Slovenija 9 3 2 4 1:7 11 5. Sjeverna Irska 8 2 3 3 8:8 9 6. Farski Otoci 10 1 1 8 6:26 4 Parovi: Srbija - Italija, Sjeverna Irska - Estonija.

GRUPA E
1. Holandija 8 8 0 0 34:5 24 2. [vedska 8 6 0 2 26:8 18 3. Ma|arska 9 6 0 3 22:14 18 4. Finska 8 3 0 5 15:14 9 5. Moldavija 8 2 0 6 8:15 6 6. San Marino 9 0 0 9 0:49 0 Parovi: Finska - [vedska, Holandija - Moldavija.

Rusi nisu sigurni
Englezi uo~i gostovanja u Podgorici: Nema kalkulacija

Englezi ne}e kalkulirati
Iako mo`e kalkulirati, selektor Fabio Capello obe}ao je napada~ki nogomet i igru na sva tri boda. Sve ostalo, po njemu, vrije|anje je rezultata i sporta. Osim toga, Englezi su se sa sva tri dosada{nja gostovanja vratili sa maksimalnim brojem bodova: "Idemo po pobjedu i u Crnoj Gori. Nismo kalkulirali i ne}emo niti sada. Sastav koji se odlu~i u ovakvim situacijama igrati na bod radi veliku gre{ku. U tom slu~aju nije fokusiran na igru i to ostavlja prostora za gre{ke. Takav na~in je vrije|anje rezultata i sporta", kazao je 65-godi{nji Italijan koji nema problema sa sastavom. Crnogorci su drugoplasirana ekipa grupe G, dok im za vratom pu{u [vajcarci koji }e se nadati njihovom porazu. Osim toga, treba}e i pobijediti posljednji Vels na gostovanju kako bi se sa 11 bodova poravnali na drugom mjestu i pred posljednje kolo u{li sa istim {ansama za plasman u bara`. Drama i neizvjesnost vlada u grupi H, gdje Portugal, Danska i Norve{ka imaju po 13 bodova, s tim {to Norve`ani imaju utakmicu vi{ka. Za o~ekivati je da

GRUPA F
1. Hrvatska 8 6 1 1 16:5 2. Gr~ka 8 5 3 0 10:4 3. Izrael 9 4 1 4 11:11 4. Gruzija 9 2 4 3 6:7 5. Latvija 8 2 2 4 7:10 6. Malta 8 0 1 7 4:17 Parovi: Latvija - Malta, Gr~ka - Hrvatska. 19 18 13 10 8 1

LUKA MODRI]: VJERUJEM U NAS Vjerujem u nas. Dovoljno smo iskusni i moramo vjerovati da mo`emo izboriti plasman na EP. Niko ne razmi{lja o porazu, me|utim, moramo biti koncentrirani. Trebamo na terenu pokazati da smo bolji od Gr~ke
}e Portugal i Danska osvojiti bodove protiv Islanda, odnosno Kipra, a onda o prvom mjestu odlu~iti u me|usobnom me~u 11. oktobra na Parken stadionu u Copenhagenu. Norve`ani }e istog dana na Ullevaalu u Oslu ugostiti Kiprane. Turska i Belgija kontenderi su za drugo mjesto u grupi A. Turci }e u Istanbulu igrati sa rastere}enim Njemcima i ukoliko bi pobijedili, bili bi vrlo blizu plasmana u bara`. U posljednjem kolu izabranici Guusa Hiddinka ima}e lagan zadatak da na Turk Telekom areni u Istanbulu osvoje bodove sa Azerbejd`anom i definitivno rije{e sve dileme oko drugog mjesta. Bel gi ja je, s dru ge stra ne, ve~eras doma}in Kazahstanu, dok u zadnjem kolu ide na noge Njema~koj. Velika utakmica odigra}e se u Pireju. Gr~ka je doma}in Hrvatskoj, a ulog je direktan plasman na EP. Grcima igra samo pobjeda, dok bi Slaven Bili} bio zadovoljan i bodom. U tom slu~aju kockasti bi u zadnjem kolu pred svojim navija~ima za ovjeru prvog mjesta igrali sa Latvijom. Ukoliko bi ve~eras pobijedili, ve} bi osigurali plasman u Poljsku i Ukrajinu. S druge strane, Gr~ka bi pobjedom zasjela na prvo mjesto te bi u zadnjem kolu gostovala u Gruziji. "Vjerujem u nas. Dovoljno smo iskusni i moramo vjerovati da mo`emo izboriti plasman na EP. Niko ne razmi{lja o porazu, me|utim, moramobitikoncentrirani. Trebamo na terenu pokazati da smo bolji od Gr~ke", kazao je veznjak Hrvatske Luka Modri}. Isto `ele i u taboru doma}ina

GRUPA G
1. Engleska 7 5 2 0 15:3 17 2. Crna Gora 6 3 2 1 5:3 11 3. [vicarska 6 2 2 2 10:8 8 4. Bugarska 7 1 2 4 3:12 5 5. Vels 6 1 0 5 3:10 3 Parovi: Vels - [vicarska, Crna Gora - Engleska.

GRUPA H
1. Por tugal 6 4 1 1 15:7 2. Danska 6 4 1 1 9:4 3. Norve{ka 7 4 1 2 7:6 4. Island 7 1 1 5 3:9 5. Kipar 6 0 2 4 5:13 Parovi: Kipar - Danska, Por tugal - Island. 13 13 13 4 2

GRUPA I
1. [panija 6 6 0 0 21:5 18 2. ^e{ka 6 3 1 2 8:5 10 3. [kotska 6 2 2 2 7:7 8 4. Litvanija 7 1 2 4 3:9 5 5. Lihten{tajn 7 1 1 5 3:16 4 Parovi: ^e{ka - [panija, Lihten{tajn - [kotska (8. oktobar).

Ni{ta nije rije{eno ni u grupi B. Vode}a Rusija sa 17 bodova gostuje u Slova~koj koja je na ~etvrtom mjestu sakupila 14. Drugi su Irci sa 15, a ako se tome doda da i ~etvrta Armenija tako|er ima 14 bodova, lako je zaklju~iti da sve ~etiri selekcije mogu do direktnog plasmana na Euro, ali i ostati bez njega. Na beo grad skoj Ma ra ka ni snage }e odmjeriti Srbija i Italija. Reprezentativac Srbije i igra~ Juventusa Milo{ Krasi} rekao je da se njegovi saigra~i ne boje favorizirane Italije. "Ne bojimo se Italije, iako znamo da selektor Italije Cesare Prandelli tu utakmicu shvata vrlo ozbiljno. Ono {to se dogodilo u Genovi u oktobru pro{le godine, bi}e nam dodatni motiv", rekao je Krasi} aludiraju}i na prekid koji su izazvali srbijanski huligani. Osim Srbije, {anse za drugo mjesto ima i tre}eplasirana Estonija koja gostuje u Sjevernoj Irskoj. [koti se u grupi I nadaju nekom kiksu ^eha kako bi ih skinuli sa pozicije dva, dok bi [vedskoj pobjeda nad Fincima i definitivno osigurala dodatne kvaM. I. lifikacije u grupi E.

Kvalifikacije za EP mladih selekcija: Njema~ka - BiH 3:0

Prvi poraz na{ih nada
Stadion Sportpark u Ingolstadtu. Sudija: Anar Salmanov, pomo}nici: Elman Musaev i Mehman Mahmudov (svi Azerbejd`an). Strijelci: 1:0 - Mlapa (20), 2:0 - Neumann (40), 3:0 Holtby (88). @uti karton: Vogt (Njema~ka). NJE MA^KA: Trapp, Jan tschke, Kirchhoff, Rudy (od 86. Funk), Vogt, Gündoan, Holtby, Mlapa (od 88. Leitner), Esswein (od 67. Beister), Jung, Neumann. Selektor: Rainer Adrion. BiH: Divkovi}, ^oli}, Sipovi}, Marki}, Hand`i}, Vi{}a (od 86. Beki}), Stevanovi}, Bilbija, Grahovac (od 62. Zakari}), Be{i}, Husi} (od 46. Su{i}). Selektor: Vlado Jagodi}. Mlada fudbalska reprezentacija BiH izgubila je na gostovanju kod Njema~ke sa 3:0 u svom tre}em kvalifikacionom me~u u GRUPA
1. Njema~ka 2. Gr~ka 3. BiH 4. Bjelorusija 5. Kipar 6. San Marino 4 3 3 3 3 4

1
4 2 1 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0 1 1 1 2 4 15:1 6:3 4:4 4:4 7:6 0:18 12 6 4 4 3 0

borbi za odlazak na Evropsko prvenstvo. Na{e nade do`ivjele su sino} u Ingolstadtu prvi poraz u ovom ciklusu. Nijemci su opravdali ulogu favorita i zauzimaju vode}u poziciju grupe 1 sa maksimalnim u~inkom iz ~etiri utakmice. Doma}a U-21 selekcija povela je u 20. minuti kada je nakon solo prodora Mlapa pogodio mre`u Divkovi}a sa desetakmetaraiskosa sa desne strane. U 40. minuti Njema~ka je pove}ala prednost preko Neumanna, koji je nadsko~io Stevanovi}a i sa {est me-

Lewis Holtby u duelu sa Senadom Husi}em

tara poslao loptu u mre`u. U 65. minuti Stevanovi} je iza{ao sam ispred Trappa, ali je golman U-21 tima Njema~ke odbranio {ut na{eg mladog reprezentativca. Kona~an rezultat postavljen je u 88. minuti kada

je rezervista Beister uposlio Holtbya, kojem nije bilo te{ko pogoditi prazan gol iz neposredne blizine. U drugom me~u iste grupe Gr~ka je savladala San Marino Z. R. rezultatom 2:0.

46

SPORT

petak, 7. oktobar 2011. godine

OSLOBO\ENJE

KK Bosna u prijateljskom me~u savladala ^elik

Ba{ovi} zadovoljan,
~eka se odluka o treneru
@rijebani parovi za Ligu 13, Bosna u prvom kolu gostuje u ^itluku kod Brotnja
KK Bosna nastavila je sa pripremnim utakmicama pred novu sezonu. Nakon {to su u subotu na gostovanju savladali Vitez 107:71, igra~i Sabahudina Ba{ovi}a su u srijedu u Skenderiji bili bolji od ^elika 85:81. “Bila je ovo dobra provjera. Probali smo neke tehni~ko-takti~ke varijante, jer je rezultat bio u drugom planu. Igra~i su dobro odigrali, pogotovo prvo poluvrijeme u kojem smo imali veliku prednost“ kazao je Ba{ovi} ko, ji jo{ ne zna ho}e li biti glavni trener Bosne u nastupaju}oj sezoni. Sino} je odr`an Uprani odbor Bosne na kojem je trebalo biti rije{eno pitanje {efa struke. Od ranije je poznato da je me|u kandidatima za tu poziciju nekoliko imena, nakon {to je propao an ga`man se le kto ra Sa bi ta Had`i}a koji se razilazio sa Upravom po pitanju uslova. Izvjesno je samo to da }e Ba{ovi}, ukoliko ne dobije povjerenje UO, sigurno biti u stru~nom {tabu. “Nadam se da }e se to {to prije rije{iti, jer po~etak sezone je vrlo blizu i mnogo posla je pred trenerom koji bude izabran. [to se mene ti~e, ne bje`im od posla, tu sam, dobro smo radili u prethodnom periodu i stvorili smo dobar temelj za nastupe u prvenstvu BiH” kazao je Ba{ovi}, , dodav{i da se u tim nakon povrede vratio Edin Alispahi}. Bosna }e u subotu u Mostaru odigrati prijateljski me~ sa Zrinjskim. Ina~e, ju~e je u Ko{arka{kom savezu BiH odr`an `rijeb prvenstva BiH za ko{arka{e i ko{arka{ice. Iako je bilo najavljeno da }e mu{ku ligu ~initi 14 klubova, nakon odustajanja Slobode u KSBiH o~ito nisu uspjeli prona}i zamjenu, pa }e je ~initi neparan broj klubova. Liga 13 po~inje 15.

Igra~i dobro odigrali, trener zadovoljan

oktobra, dok `enska Liga 7 kre}e 22. oktobra. Parovi prvog kola, Liga 13: Varda - Zrinjski, Servicijum Mladost, ^elik) - Leotar, Igokea - Vogo{}a, ^apljina - Herce-

govac, Brotnjo - Bosna. Borac (Banja Luka) slobodan. Liga 7: Jedinstvo - @eljezni~ar, Borac - Igokea, Mladi Kraji{nik - Rudar. Slobodna je ekipa BaM. ISLAMOVI] novi}a.

Ukida se suspenzija naturalizovanom Amerikancu

Po~ela sezona u Bundesligi

Double-double Elvira Ov~ine
Po~ela je nova ko{arka{ka sezona u njema~koj Bundesligi, a bh. predstavnici su imali dosta dobre nastupe. Iako je Giessen visoko pora`en od Ludwigsburga rezultatom 56:73, biv{i reprezentativac BiH i prvotimac KK Bo sna El vir Ov~ina je odi grao sjaj nu uta kmi cu, dok Bo`o \urasovi} nije bio na o~ekivanom nivou. Bez obzira {to je ve} pri zavr{etku igra~ke karijere i {to ima 35 godina, Elvir Ov~ina igra sjajno. U porazu svog tima Ov~ina je upisao 21 poen i 10 skokova, dok je Bo`o \urasovi} debi u dresu Giessena imao sa dva poena i tri skoka za 18 i po minuta provedenih na parketu.

Ernest Bremer: Nije se odazvao u reprezentaciju BiH

Bremer KSBiH pla}a 50.000 eura
Nakon razgovora izme|u generalnog sekretara Ko{arka{kog saveza BiH Haruna Mahmutovi}a i menad`era Ernesta Bremera, naturalizovanog Amerikanca koji je nastupao za BiH, postignut je dogovor, prema kojem je Bremer pristao da plati 50.000 eura, nakon ~ega }e mu Me|unarodna ko{arka{ka federacija FIBA automatski ukinuti jednogodi{nju suspenziju. Naime, FIBA je suspendovala Bremera zbog neodazivanja u Ko{arka{kureprezentaciju BiH. Naturalizovani ameri~ki bek imao je operacijunosazbogkoje je propustiozavr{etaksezone. Poslije je obavijestiostru~ni{tabna{egdr`avnog tima da }e kasniti na pripreme za Eurobasket, ali se nije pojavio. Bremer je pro{log ljeta iz Krasnie Krilile pre{ao u Nizhny Novogrod.

Elvir Ov~ina: 21 poen, deset skokova

Istra`ivanje javnog mnijenja

Schumacher najve}i njema~ki sportista
Kod dama sa 28 posto glasova slavila teniserka Steffi Graf ispred umjetni~ke kliza~ice Katarine Witt
U reprezentativnom istra`ivanju koje je za njema~ki dnevnik Bild napravila Forsa, njema~ka agencija za istra`ivanje javnog mnijenja, Nijemci su izabrali svoje najve}e sportiste. Anketa je provedena na uzorku od 2.006 njema~kih dr`avljana. U mu{koj konkurenciji slavio je voza~ Michael Schumacher sa 16 posto dobivenih glasova, pet vi{e od nogometa{a Franza Beckenbauera i tenisera Borisa Beckera. Kod dama je daleko uvjerljivije (28 posto glasova) slavila teniserka Steffi Graf ispred umjetni~ke kliza~ice Katarine Witt (12 posto) i skija{ice Rossi Mittermaier (7 posto). Franz Beckenbauer izabran je za najboljeg njema~kog nogometa{a svih vremena (53 posto), Gerd Müller za najboljeg nogometnog napada~a (51 posto), a Oliver Kahn za najboljeg golmana (44 posto). Najbolja je nacionalna nogometna ekipa u historiji reprezentacija iz 1990. godine, tada{-

Stonoteniseri odlaze na EP u Poljsku

Optimizam pred put u Gdanjsk
Mu{ka stonoteniska reprezentacija Bosne i Hercegovine danas putuje u poljski Gdanjsk, gdje }e od 8. do 16. oktobra u~estvovati na Evropskom prvenstvu. Boje na{e zemlje u izboru selektora igra~a Vladimira Ivaneka jo{ }e braniti Sr|an Mili~evi}, Adnan [ehi} i Admir Duranspahi}. Stonoteniseri BiH }e se na EP takmi~iti u Challenge diviziji - Egrupa, u kojoj su jo{ selekcije [panije, Bugarske i Norve{ke. “Nakon {estodnevnih priprema u Tuzli, na{a iskusna i kvalitetna ekipa, predvo|ena olimpijcem Mili~evi}em, s optimizmom putuje na EP, gdje }e poku{ati da prvi put izbori nastup u A-diviziji“, kazao je generalni sekretar Stonoteniskog saveza BiH Sead Pa{i}. Po njegovimrije~ima, na EP ne}e putovatina{a`enskareprezentacija, jer je u STSBiH ocijenjeno da u ovomtrenutkunemaodgovaraju}i kvalitet za takvo veliko takmi~enje.

Michael Schumacher: Popularniji od Beckenbauera

nji svjetski prvaci, s 18 posto glasova, najboljim nogometnim selektorima progla{eni su Sepp Herberger i Joachim Löw (oba 19 posto), dok je najomiljeniji nogometni klub minhenski Bayern (17 posto) ispred dortmundske Borussije (15 posto).

petak, 7. oktobar 2011. godine

OSLOBO\ENJE

SPORT

47

Uo~i EP-a u sjede}oj odbojci

Selektor Holandije
hvali bh. tim
U holandskom Rotterdamu od 9. do 15. oktobra odr`ava se Evropsko prvenstvo u sjede}oj odbojci, a reprezentacija BiH bori}e se za sedmo zlato. Selektor reprezentacije doma}ina Holandije Jan van de Wijngaard za zvani~ni portal takmi~enja otkrio je svoje favorite. “U mu {koj kon ku ren ci ji Evrop skog prven stva BiH je fa vo rit za zla to. Sli je di je jo{ ne ko li ko ja kih re pre zen ta ci ja, a to su Rusija, Ukrajina, Njema~ka, Srbija i Hrvatska. Glo bal no, Sta ri kon ti nent je de fi ni ti vno naj ja~i u ovom spor tu“, ka zao je se le ktor do ma}ina. Da su izabranici selektora Mirze Hrustemovi}a favoriti, Wijngaard ponavlja i u odgovoru na pitanje o {ansama doma}e reprezentacije. “BiH je broj jedan na prvenstvu, njihova pobjeda je najizvjesnija. Me|utim, Holandija je

Vladimir Kli~ko 10. decembra brani titule
Svjetski prvak u boksu po verzijama WBA, IBF i WBO, Ukrajinac Vladimir Kli~ko, brani}e {ampionske pojaseve 10. decembra u Dusseldorfu. Kli~ko }e odmjeriti snage sa izaziva~em, 39-godi{njim Francuzom Jeanom-Marcom Mormeckom, nekada{njim WBC i WBA prvakom u kruzer kategoriji, prenose agencije. “Mormeck je jedan od najiskusnijih boraca koje poznajem“ na, pisao je Kli~ko na svojoj internet-stranici. Kli~ko je u karijeri ostvario 56 pobjeda (49 nokautom) i tri poraza, dok s druge strane, Mormeck, koji u te{koj kategoriji nastupa od 2009. godine, ukupno ima 36 pobjeda (22 nokautom) i ~etiri Vladimir Kli~ko: Prvak u WBA, IBF i poraza. WBO verzijama

Reprezentacija BiH favorit

vrlo motivisana i ambiciona ekipa koja ima najbolje predispozicije da poka`e maksimum, jer igra pred doma}om publikom“, zaklju~uje Jan van de Wijngaard.

Premijer liga BiH za rukometa{ice

Zrinjski bolji od Ljubu{kog

Katarina uvjerljiva

protiv Gora`da
U prvoj utakmici 4. kola Premijer lige BiH, rukometa{ice Katarine u Mostaru su uvjerljivo slavile nad Gora`dem rezultatom 31:15. Pored toga, odigrana je i zaostala utakmica 3. kola izme|u Zrinjskog i Ljubu{kog, u kojoj je slavio Zrinjski sa 27:21. Parovi i satnice 4. kola Premijer lige BiH za rukometa{ice: Kne`opoljka - Zrinjski (18.30), @ivinice Hrasnica (19), Mira - Jedinstvo Br~ko (19) (petak); Ilid`a - Ljubu{ki (19.30), Lokomotiva - Borac (19) (subota). Poredak: 1. Katarina 9, 2. Mira 9, 3. Jedinstvo Br~ko 7, 4. Borac 6, 5. Zrinjski 6, 6. Ilid`a, 7. Ljubu{ki 4, 8. Gora`de 3, 9. Hrasnica 3, 10. @ivinice 3, 11. Kne`opoljka 0, Lokomotiva 0. A. K.

In memoriam

Krunoslav Kolenda
U srijedu je u Travniku u 63. godini preminuo Krunoslav (@arka) Kolenda, dugogodi{nji direktor preduze}a Radio Travnik, istaknuti sportista (rukometa{ i diza~ tegova), vaspita~ brojnih generacija travni~kih osnovaca i veliki ljubitelj `ivotinja i uzgajatelj tornjaka. Kruno je najzaslu`niji {to je bosanskohercegova~ki pas tornjak priznat kao autohtona pasmina u cijelome svijetu. U svom radnom i `ivotnom vijeku ostavio je neizbrisiv trag u Travniku i centralnoj Bosni. Posljednji ispra}aj Krune Kolende obavljen je u ~etvrtak na groblju Prahulje. Eni news

48

OGLASI
BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE TUZLANSKI KANTON

petak, 7. oktobar 2011. godine

OSLOBO\ENJE

Na osnovu ~lana 8. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine (“Slu`bene novine Federacije Bosne i Hercegovine“ broj: 12/03 i 34/03), ~lana 25. Zakona o ustanovama („Slu`beni list RBiH“ broj: 6/92, 8/93 i 13/94), ~lana 14. Odluke o osnivanju Javne ustanove Pedago{ki zavod Unsko-sanskog kantona Biha}, Pravila Javne ustanove Pedago{ki zavod Unsko-sanskog kantona Biha}, te Zaklju~ka Vlade Unsko—sanskog kantona o pokretanju postupka za izbor i kona~no imenovanje ~lanova Upravnog odbora Pedago{kog zavoda Unsko-sanskog kantona broj: 03-017-493/2011 od 23.06.2011. godine, Vlada Unsko-sanskog kantona, objavljuje PONI[TAVANJE JAVNOG OGLASA ZA IZBOR I KONA^NO IMENOVANJE ^LANOVA UPRAVNOG ODBORA JU PEDAGO[KI ZAVOD UNSKO-SANSKOG KANTONA BIHA] Poni{tava se javni oglas za izbor i kona~no imenovanje ~lanova Upravnog odbora JU Pedago{ki zavod Unsko-sanskog kantona Biha}, objavljen u dnevnim novinama Oslobo|enje od 10.07.2011. godine i „Slu`benim novinama Federacije Bosne i Hercegovine“, broj: 42/2011 od 13.07.2011. godine i ponovno raspisuje

JU MJE[OVITA SREDNJA ELEKTROTEHNI^KA [KOLA TUZLA

Na osnovu ~lana 119. Zakona o srednjoj {koli (Sl. novine TK, broj 6/04 i 7/05), Saglasnosti Ministarstva obrazovanja, nauke kulture i sporta, broj 10/1-34-14401/11 od 29. 7. 2011. godine i Odluke [kolskog odbora djel. broj 1097/2011 od 15. 8. 2011. godine, JU Mje{ovita srednja elektrotehni~ka {kola Tuzla r a s p i s u j e

KONKURS
za prijem zaposlenika u radni odnos 1. Profesor za izvo|enje nastave katoli~ke vjeronauke, 1 izvr{ilac nepuna radna norma (2 ~asa sedmi~no) na odre|eno radno vrijeme

za izbor i kona~no imenovanje ~lanova Upravnog odbora JU Pedago{ki zavod Unsko-sanskog kantona Biha} Objavljuje se Javni oglas za izbor i imenovanje kandidata za ~lanove Upravnog odbora JU Pedago{ki zavod Unsko-sanskog kantona Biha} i to: - jedan (1) ~lan ispred osniva~a - dva ( 2) ~lana iz reda zaposlenika - dva (2) ~lana iz reda odgojno-obrazovnih ustanova Opis pozicije ~lana Upravnog odbora JU Pedago{ki zavod Unsko-sanskog kantona - donosi Pravila zavoda, op}i akt o unutra{njoj organizaciji i cjenovnik usluga, uz suglasnost Vlade Kantona, - donosi godi{nji plan i program rada Zavoda i prati njegovo izvr{enje uz suglasnost Skup{tine Unskosanskog kantona, - imenuje i razrje{ava direktora Zavoda uz suglasnost Vlade Kantona, - donosi finansijski plan i zavr{ni ra~un Zavoda, uz suglasnost Vlade Kantona i Skup{tine Unskosanskog kantona, - usvaja izvje{taj o radu i finansijskom poslovanju i podnosi ga osniva~u, - odlu~uje o promjeni unutra{nje organizacije Zavoda uz suglasnost Vlade Kantona, - predla`e osniva~u promjene djelatnosti i statusne promjene Zavoda, - donosi Poslovnik o radu Upravnog odbora Zavoda, - donosi Pravilnik o radu i unutra{njoj organizaciji, uz suglasnost Vlade Kantona, - donosi op}e akte JU Pedago{ki zavod Unsko-sanskog kantona u skladu sa zakonom i pravilima Zavoda, - rje{ava sva pitanja odnosa sa osniva~em, - odlu~uje o raspore|ivanju sredstava Zavoda, - odlu~uje o prigovorima korisnika usluga na rad Zavoda i zaposlenika Zavoda, - odgovra osniva~u za rezultate rada Zavoda, - vr{i i druge poslove u skladu sa zakonom i pravilima Zavoda, ^lanove Upravnog odbora imenuje i razrje{ava Vlada Kantona, na prijedlog Vladine komisije za izbor i imenovanje, a nakon provedene procedure javnog ogla{avanja upra`njenih pozicija u skladu sa zakonom. Upravni odbor Pedago{kog zavoda ima 5 (pet) ~lanova, jedan ~lan ispred osniva~a, dva ~lana iz reda zaposlenika iz Pedago{kog zavoda i dva ~lana iz reda odgojno-obrazovnih ustanova... ^lanovi Upravnog odbora Zavoda imenuju se na ~etiri godine i mogu biti ponovo imenovani. Op}i uslovi: Za ~lana Upravnog odbora Pedago{kog zavoda Unsko-sanskog kantona mo`e biti nominiran/imenovan kandidat koji ispunjava slijede}e op}e uslove: a) da je stariji od 18 godina b) da je dr`avljanin Bosne i Hercegovine, c) da nije otpu{ten iz dr`avne slu`be kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou u BiH u periodu od tri godine prije dana objavljivanja upra`njene pozicije, d) da nije pod optu`bom Me|unarodnog suda za ratne zlo~ine (~lan IX Ustava BiH), e) da nije osu|ivan za krivi~no djelo i privredni prestup nespojiv sa du`no{}u u Upravnom odboru Pedago{kog zavoda pet godina od pravosna`nosti presude, isklju~uju}i vrijeme zatvorske kazne, da se ne vodi krivi~ni postupak, f) da mu odlukom suda nije zabranjeno obavljanje aktivnosti u Upravnom odboru u koji se kandidira, g) da nije stariji od 70 godina, h) da nije na funkciji u politi~koj stranci u smislu ~lana 5. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine, („Slu`bene novine Federacije Bosne i Hercegovine“, broj: 12/03), i) da nije ~lan zakonodavne, izvr{ne i sudske vlasti prema odredbama Zakona o sukobu interesa u organima vlasti u Federaciji BiH („Slu`bene novine Federacije BiH“, br. 70/08), j) da nema privatni ili finansijski interes u Pedago{kom zavodu u ~iji se Upravni odbor imenuje. Posebni uslovi: Pored navedenih op}ih uslova, kandidat koji se nominira/imenuje za ~lana Upravnog odbora Pedago{kog zavoda treba da ispunjava sljede}e posebne uslove: a) da ima visoku ili vi{u {kolsku spremu Zainteresovani kandidati du`ni su podnijeti pismenu prijavu sa potpunom dokumentacijom kojom dokazuju tra`ene uslove iz oglasa i to: - kra}u biografiju sa adresom i kontakt-telefonom i naznaku na koju se poziciju prijavljuju - uvjerenje o dr`avljanstvu ili kopiju CIPS li~ne karte (ne starije od 6 mjeseci) - izvod iz mati~ne knjige ro|enih - ovjerenu kopiju diplome o zavr{enoj {koli - uvjerenje da nije osu|ivan za krivi~na djela i privredne prestupe, da se ne vodi krivi~ni postupak i da mu nije zabranjeno obavljanje aktivnosti u Upravnom odboru, (ne starije od 6 mjeseci), - ovjerenu izjavu kandidata da nije otpu{ten iz dr`avne slu`be kao rezultat disciplinske mjere na bilo kom nivou u Bosni i Hercegovini (bilo na nivou dr`ave ili entiteta) u periodu od tri godine prije dana objavljivanja upra`njene pozicije, da se na njega ne odnosi ~lan IX 1. Ustava Bosne i Hercegovine, da ne podlije`e odredbama Zakona o sukobu interesa u organima vlasti FBiH, Zakona o ministarskim,vladinim i drugim imenovanjima Federacije, te da nema privatni ili finansijiski interes u Pedago{kom zavodu u ~iji se Upravni odbor kandidira. Dokumenti koji se prila`u uz prijavu moraju biti originali ili ovjerene kopije. Svi kandidati liste sa u`im izborom bit }e pozvani na intervju pred Komisijom za izbor i uz poziv }e dobiti obrazac u kojem }e iznijeti bilo koje pitanje koje bi moglo dovesti do sukoba interesa u slu~aju da do|e do kona~nog imenovanja. Bilo koji kandidat ili bilo koje drugo lice — ~lan javnosti, mo`e podnijeti prigovor na kona~no imenovanje, ako postoje dokazi da u procesu imenovanja nisu ispo{tovani principi ili postupci utvr|eni Zakonom. Dokumenti koji se prila`u uz prijavu moraju biti originali ili ovjerene kopije. Prijave sa svim tra`enim dokumentima treba dostaviti li~no ili po{tom na sljede}u adresu: Vlada Unsko-sanskog kantona, Komisija za izbor, Ulica Alije \erzeleza br. 6, Biha} sa Naznakom: „Prijava na javni oglas za izbor i kona~no imenovanje ~lanova Upravnog odbora JU Pedago{ki zavod Unsko-sanskog kantona Biha}. Na pole|ini koverte navesti ime i prezime po{iljaoca sa punom adresom stanovanja. Oglas ostaje otvoren petnaest (15) dana od dana posljednjeg javnog objavljivanja oglasa u dnevnom listu Oslobo|enje i Slu`benim novinama Federacije BiH. Nepotpune i neblagovremene prijave ne}e se razmatrati.

JAVNI OGLAS

Uposlenici se anga`uju se na odre|eno radno vrijeme, ta~nije do 10. 8. 2012. godine, uklju~uju}i i pripadaju}i godi{nji odmor. Uslovi koje kandidat mora ispunjavati a) Op}i uslovi: - da je dr`avljanin Bosne i Hercegovine - da je stariji od 18 godina - da je zdravstveno sposoban za vr{enje poslova tog radnog mjesta - da kandidat nije osu|ivan za krivi~no djelo b) Posebi uslovi: - odgovaraju}i stepen stru~ne spreme, u skladu sa Zakonom, Nastavnim planom i programom i Pedago{kim standardima - polo`en stru~ni ispit Uz prijavu je potrebno prilo`iti dokumentaciju (original ili ovjerene kopije): 1. Uvjerenje o dr`avljanstvu (ne starije od {est mjeseci) 2. Izvod iz mati~ne knjige ro|enih (ne stariji od {est mjeseci) 3. Diploma o stru~noj spremi 4. Uvjerenje o polo`enom stru~nom ispitu 5. Uvjerenje o radnom sta`u u ustanovama obrazovanja 6. Fotokopija radne knji`ice 7. Uvjerenje zavoda za zapo{ljavanje o du`ini ~ekanja na posao 8. Prijava sa kratkom biografijom Napomena: Kandidati koji konkuri{u na poslove nastavnika vjeronauke du`ni su dostaviti i saglasnost nadle`ne vjerske zajednice. Ljekarsko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti i uvjerenje od nadle`nog suda da kandidat nije osu|ivan za krivi~no djelo (ne starije od tri mjeseca) izabrani kandidat }e dostaviti u {kolu u roku od osam dana od dana prijema obavje{tenja o rezultatima konkursa. Ukoliko se popuna upra`njenog radnog mjesta ne izvr{i stru~nim licima, primit }e se pripravnik. Napomena: Sa kandidatima koji ispunjavaju uslove utvr|ene konkursom obavit }e se razgovor (intervju). Intervju }e biti odr`an prema rasporedu o kojem }e kandidati biti blagovremeno obavje{teni (najkasnije 15 dana od zaklju~enja konkursa). U prijavi za konkurs navesti ta~an broj telefona (mobilni i fiksni), e-mail adresu (ukoliko koristite elektronsku po{tu) i ta~nu adresu stanovanja. Kandidati koji se ne odazovu pozivu na intervju bit }e isklju~eni iz dalje konkursne procedure. Sve tra`ene dokumente treba dostaviti u roku od osam dana od dana objave javnog konkursa putem po{te na adresu: Javni konkurs za popunu upra`njenih radnih mjesta u JU Mje{ovita srednja Elektrotehni~ka {kola Tuzla, Ulica Muhameda Hevaija Uskufija broj 2, 75 000 Tuzla DIREKTOR [KOLE Hasan Halil~evi}, dipl. ing. el. teh.

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE ZENI^KO-DOBOJSKI KANTON Osnovna {kola Vare{ Majdan, Vare{ Na osnovu ~lana 70. Zakona o osnovnoj {koli( „Slu`bene novine Ze-do kantona“, 5/4, 20/07 i 9/11), ~lanom 68. Pravila Osnovne {kole Vare{ Majdan, Vare{, Saglasnosti Ministarstva za raspisivanje konkursa, broj 10-34-400-1/11. od 30. 9. 2011. godine i Odluke {kolskog odbora od 12. 9. 2011. godine raspisuje se:

za popunu upra`njenih radnih mjesta 1.Nastavnik razredne nastave — puna norma, P[ Koko{~i}i, odre|eno vrijeme do 15. 8. 2012. godine; 2.Nastavnik njema~kog jezika — 10 ~asova, mati~na {kola i P[ Dabravine odre|eno radno vrijeme do 15. 8. 2012. godine; 3.Nastavnik turskog jezika — 2 ~asa, P[ Dabravine, odre|eno radno vrijeme do 15. 8. 2012. godine; 4.Nastavnik katoli~kog vjeronauka — 2 ~asa, odre|eno radno vrijeme do 15. 8. 2012. godine; Uslovi: Pored op}ih uslova, kandidati u pogledu stru~ne spreme treba da ispunjavaju uslove propisane Zakonom o osnovnoj {koli, u skladu sa zahtjevima nastavnih planova i programa. Uz prijavu na konkurs kandidati su du`ni dostaviti original ili ovjerene kopije potrebnih dokumenata: 1.diplomu o zavr{enoj odgovaraju}oj {koli ili fakultetu 2.izvod iz mati~ne knjige ro|enih 3.uvjerenje o dr`avljanstvu 4.uvjerenje da se ne vodi krivi~ni postupak 5.ljekarsko uvjerenje (po izvr{enom prijemu) Uvjerenje o dr`avljanstvu, uvjerenje da se ne vodi krivi~ni postupak i ljekarsko uvjerenje ne mogu biti stariji od 6 mjeseci. Izbor i prijem kandidata prijavljenih na ovaj konkursu izvr{it }e se u skladu sa Kriterijima o na~inu bodovanja kandidata prilikom zasnivanja radnig odnosa nastavnika, stru~nih saradnika, odgajatelja i ostalih zaposlenika u osnovnim i srednjim {kolama i |a~kim domovima na podru~ju Ze-do kantona. Prioritet u zapo{ljavanju prije bodovanja prilikom prijema u radni odnos imaju osobe u skladu sa ~lanom 15. Zakona o dopunskim pravima boraca i ~lanova njihovih porodica i to: RVI, demobilizirani branilac i ~lan porodice {ehida, poginulog, umrlog, nestalog branioca, osobe progla{ene tehnolo{kim vi{kom, osobe sa nepotpunom radnom normom u statusu osobe koja je imala punu nastavnu normu sa radnim odnosom na neodre|eno vrijeme. Pored naprijed navedene dokumentacije, kandidati su du`ni uz prijavu na konkurs dostaviti i dodatnu dokumentaciju na osnovu koje }e se, prema Kriteriju, izvr{iti bodovanje svih prijavljenih kandidata: Dokaz o progla{enom tehnolo{kom vi{ku i preporuka Komisije za zbrinjavanje tehnolo{kog vi{ka Ministarstva za obrazovanje; Uvjerenje o radnom odnosu na neodre|eno vrijeme sa nepotpunom normom; Trenutno va`e}i ugovor o radu; Uvjerenje o polo`enom stru~nom ispitu; Uvjerenje o du`ini ~ekanja na posao nakon sticanja odgovaraju}e stru~ne spreme; Uvjerenje o prosjeku ocjena ostvarenih na visoko{kolskoj ustanovi; Uvjerenje o du`ini radnog sta`a u obrazovanju nakon sticanja odgovaraju}e stru~ne spreme; a osobe iz ~lana 15. Stav 1. Zakona o dopunskim pravima boraca i ~lanova njihovih porodica sljede}a dokumentacija: Rje{enej nadle`ne op}inske slu`be o priznavanju svojstava ratnog vojnog invalida; Rje{enje nadle`ne op}inske slu`be o priznavanju svojstava ~lana porodice {ehida, poginulog, umrlog, nestalog branioca; Rje{enje o prestanku radnog odnosa (ukoliko je postojao) kao dokaz da radni odnos nije prestao njihovom krivicom; Uvjerenje Slu`be za zapo{ljavanje ZDK-a da se nalazi na evidenciji za nezaposlene osobe; Za civilne `rtve rata - uvjerenje o prebivali{tu na podru~ju ZDK-a i uvjerenje resorne slu`be sa podru~ja ZDK-a kojom se potvr|uje status civilne `rtve rata; S prijavljenim kandidatima komisija }e obaviti intervju, koji }e se odr`ati 20. 10. 2011. godine sa po~etkom u 9 sati. Kandidati koji ne pristupe zakazanom intervjuu smatrat }e se da su odustali od konkursa. Napomena: Ukoliko se na konkurs ne jave kandidati koji ispunjavaju uslove propisane NPP, vr{it }e se prijem u skladu sa uputstvom za anga`ovanje nestru~nih nastavnika u redovnoj i instruktivnoj nastavi {kolske 20011/2012. godine, broj 1034-15125/11. od 8. 6. 2011. godine. Kandidati koji ne ispunjavaju uslove propisane stru~ne spreme na konkurs, du`ni su dostaviti: Uvjerenje fakulteta o godini studija i Uvjerenje o polo`enim ispitima. Konkurs ostaje otvoren 8 dana od dana objavljivanja Nepotpune i neblagovremene prijave ne}e se razmatrati. Prijave sa potrebnom dokumentacijom dostaviti na adresu: Osnovna {kola Vare{ Majdan, Ul. perunska br. 24, Vare{ 71 330.

KONKURS

petak, 7. oktobar 2011. godine

OSLOBO\ENJE

OGLASI

49

Naziv po{te

Adresa

Radno vrijeme
pon-pet. 07-19 08-16,30 07-19 07-19 07-19 07-16 07-19 07-16 07-20 08-15 08-15 08-18 08-20 08-18 08-18 08-18 07-20 08-16 07-20 08-16 08-16 08-15 07-20 07-20 09-16 08-16 08-16 08-16 09-16 08-15 08-16 07-20 07-20 07-20 08-15 08-18 08-15 08-19 08-15 08-19 08-15 08-16 08-18 07-20 08-15 08-16 08-15 08-16 08-16 07-17 08-16 08-16 07-17 07-17 07-17 07-17 08-17 07-20 07-20 08-20 07:30-19 07:30-19 07:30-19 07:30-19 07:30-19 08-16 08-16 07:30-16 subota 07,30-15,30 07,30-15,30 07,30-15,30 07,30-15,30 07-14 07,30-15,30 07-14 07-20 08-15 08-15 08-18 08-18 08-18 08-15 08-15 07-20 07-20 08-15 07-20 07-20 09-16 09-16 08-15 07-20 07-20 07-20 08-15 08-15 08-15 08-15 08-15 08-15 08-15 08-15 08-15 07-15 08-15 08-15 08-15 08-15 08-15 08-15 08-15 08-15 08-15 08-15 08-15 08-15 08-15 08-15 08-15 08-15 08-15 08-15 08-15 08-15 08-15 08-15 08-15 08-15 nedjelja 09-19 09-20 -

Biha} Bosanska 3 Biha} Bosanskih Kraljeva Cazin Trg zlatnih ljiljana Velika Kladuša Ibrahima Mržljaka bb Bosanska Krupa Trg oslobo|enja 1 Bosanski Petrovac Bosanska 115 Sanski Most Banjalu~ka 2 Klju~ Kulina bana 11 Goražde Ferida Dizdarevi}a 3 Ustikolina Ustikolina Pra~a Trg Kemala Hrve bb Mostar Tekija bb Mostar Bra}e Feji}a bb Mostar Mar{ala Tita 51a (Sj. logor) Konjic Maršala Tita bb Jablanica Pere Bili}a 24 Sarajevo Obala Kulina bana 8 Sarajevo Maršala Tita 12 Sarajevo ^emaluša bb Sarajevo Patriotske lige 40 Sarajevo Livanjska 1 Sarajevo Višnjik 40 Sarajevo Zmaja od Bosne 88 Sarajevo Put života bb Sarajevo Grbavi~ka 1 Sarajevo Behdžeta Muteveli}a bb Sarajevo Džemala Bijedi}a 37 Sarajevo Safet bega Bašagi}a bb Sarajevo Zelene beretke 15 Sarajevo Trg solidarnosti 37 Sarajevo Safeta Hadži}a 107 Sarajevo Trg ZAVNOBIH-a 17 Sarajevo Bul. branilaca Dobrinje bb Ilidža Rustempašina 13 Hadži}i Hadželi 116 Vogoš}a Jošani~ka 32 Ilijaš 29. februara 4 Travnik Prnjavor 11 Novi Travnik Trg Zlatnih ljiljana bb Bugojno Nugle II Gornji Vakuf Javi} bb Fojnica Doktora Raljevi}a bb Donji Vakuf Ul. 14. Septembra Tuzla Aleja bosan. vladara 29 Tuzla Musala 2 Tuzla A. Herljevi}a 10 Tuzla Rudarska 37 Tuzla Bosne Srebrne bb Kalesija Oslobodilaca bb Živinice Maršala Tita bb Kladanj Patriotske lige 1 Banovi}i Banovi}i Lukavac Borisa Kidri}a bb Gra~anica M. Vehbi ef. Šemsekadi}a Srebrenik Kulina bana bb Grada~ac H. kapet. Gradaš~evi}a 23 Br~ko Bulevar mira bb Zenica Masarikova 46 Zenica Kralja Tvrtka I br. 2 Zenica Londža 83 Zavidovi}i Patriotske lige bb Kakanj Zgo{}anska 44 Maglaj S. Omerovi}a 8 Tešanj Trg Alije Izetbegovi}a Visoko ^aršijska 75 Vareš Put mira 15 Olovo H. kapet. Gradaš~evi}a bb Breza Hasana Kjafije 6

50

MALI OGLASI
NEKRETNINE
STUDENT tra`i cimera, zasebna soba, kod Islamskog fakulteta. Mob. 061/958-368. IZDAJEM dva stana u Bu}a potoku. Mob. 061/375-955. IZDAJEM pos. prostor 16m2, pogodan za vi{e namjena, Hrasno, A. [a}irbegovi}. Tel. 202-590, 061/157677. IZDAJEM jednokrevetnu sobu studentici, ul. Zagreba~ka br. 2 C kod OHR-a. Mob. 061/581-303 Tel. 033/444-192. IZDAJEM namje{ten stan, studenticama, u~enicama, Bjelave-[ekerova. Mob. 062/220-516. IZDAJEM dvosoban namje{ten stan na Grbavici kod pijace, slobodan od 15. 10. 2011. Tel. 061/190-008, 061/150-080. IZDAJEM namje{tenu garsonjeru sa posebnim ulazom i plinskim grijanjem. Tel. 0337443-620. IZDAJEM apartman 50 m2 u blizini novog „Avaza“ kod ambasada Saudijske Arabije, cijena po dogovoru. Mob: 061/242-261. IZDAJEM namje{ten stan od 65m2 sa posebnim ulazom i pristupom internetu. Tel. 033/538-364. IZDAJEM poslovni prostor na jako frekventom mjestu, Austrijski trg 17,5 m2 pogodan za sve namjene. tel. 06/906-914. IZDAJEM u Sarajevu u centru dvokrevetnu sobu nepu{a}ima, eta`no grijanjem. Tel. 033/217-158,066/898-703. IZDAJEM ure|an poslovni prostor Radi}eva (strogi centar) pogodan za advokaturu, notara, ambulantu, zubarsku ordinaciju, predstavni{tva. Zasebno grijanje, priklju~ak za telefon, internet i kablovsku TV. Mob. 061/190-012. IZDAJEM jednosoban namje{ten stan, dvijema studenticama, Vogo{}a. Mob. 061/724-574. IZDAJEM dvosoban namje{ten stan sa centralnim grijanjem, poseban ulaz, Bistrik pod Hridom 29. Tel. 537240 i 233-114. IZDAJEM namje{tenu sobu. Mob. 062/374-130. IZDAJEM jednokrevetnu namje{tenu sobu, blizina studentskog Kampusa, cen. grij. kab. TV. Tel. 652-293. IZDAJEM ekstra stan 80m2, ekstra povoljno za strance, poslovne ljude, kod Holiday Inna, Marijin dvor. Mob. 061/897-959. IZDAJEM povoljno pos. prostor 32m2 u Papagajci, pogled na Miljacku. Mob. 063/639-691. IZDAJEM dvosoban stan u Hrasnom. Tel: 643-515. IZDAJEM gara`u Aerodromsko naselje ul. Akifa [eremta. Tel: 061/897959. IZDAJEM sobu blizu medicinskog i gra|evinskog fakulteta. Tel: 033/205396. IZDAJEM namje{temn jednosoban stan, cen. grij. bra~nom paru bez djece ili zaposlenima. Tel. 538-598m 061/928-057. KRANJ^EVI^EVA 43 izdajem poslovni prostor od 27 m2 za predstavni{tvo ili kancelariju. Tel. 455-374. IZDAJEM N1 du`e vrjeme komforan namje{ten stan 30 m2 na Malti. Tel: 033/219-260 i 062/296-347. IZDAJEM sobe za spavanje, no}enje 15KM na Ba{~ar{iji. Tel. 061/192-059. IZDAJEM komfornu sobu na Mejta{u, iznad pijace Markale, `enskoj osobi. Tel. 225-747, 063/947-075. IZDAJEM gara`u, privatna ku}a, na Grbavici I. Mob. 063/639-213. IZDAJEM stan u privatnoj ku}i na Vracama, poseban ulaz. Tel. 033/972299 i Mob. 061/610-906. IZDAJEM namje{tenu garsonjeru, mo`e i bra~ni par. Mob. 061/358-772. IZDAJEM jednosoban namje{ten stan, Ko{evsko brdo, 350 KM, grijanje uklju~eno. Mob. 061/229-607. IZDAJEM pos. prostor 33m2, adaptiran, VP, 2 mokra ~vora, B. \ur|eva, 650 KM. Mob. 062/907-831. IZDAJEM ku}u (rezidencijonog) tipa, pogodno za ambasadore, ambasade, itd. Mob. 062/959-129.

petak, 7. oktobar 2011. godine

OSLOBO\ENJE

PRODAJA
PRO DA JEM po vo ljno P.P. 76m2, vlasni{tvo 1/1, pogodan za sve namjene, Alipa{ino polje B faza. Tel. 061/250-513.

KU]E ALIFAKOVAC Pofali}i Sepetareva. A. Jabu~ice. Kasindolska. Tel. 061/460-150. STANOVI 154, 117 m2, 100 m, 94, 90 m2, 87, 80, 75, 70 66 m2, 65 m2 40 m2, 39 m2. Tel: 061/460-150. KU]U PAZARI], vlastiti vodovod eta`no grijanje,ure|ena oku}nica 700 m2. Tel. 417-219. PRODAJEM dvije parcele na Ni{i}ima u Bu`imu. Tel: 061/169-833. ALIPA[INO — 54m2, 66m2 i 77m2, ^engi} Vila 64m2, Marijin dvor 86m2, Isto~no Sarajevo — 47m2 i 80m2, Dobrinja — 55m2, 68m2 i 88m2, Mejta{ 54m2, Grbavica — 73m2 i 131m2, Aneks 40m2, Pofali}i 40m2, Novo Sarajevo 32m2, Hrasno 38m2. Mob. 061/375-787. BREKA 101 m2 eta`ni 4 soban 2 balkona. Tel. 061/148-810. TITOVA 80 m2 II kat 2250 KM/m2 i 147 m2 III kat 2400KM/m2.Tel: 061/148-810. KARINTONKA 75 m2 II kat 2 balkona, 3 soban + gara`a. Tel, 061/148-810. CENTAR 69 m2 II kata, 2 balkona, 3 sobni povoljno. Tel: 061/148-810. BJELAVE kod Medicine 50 m2 I kat 2 sobn, 2 strane 2150KM/m2. Tel. 061/148-810. BJELAVE Bosanska ku}a 64 m2 i 110 m2 ba{te Ko{evsko brdo 200 m2 ku}a i 200 m2 ba{te. Tel. 061/148-810. PRODAJEM ku}u: prizemlje, dva sprata, gara`a, ba{ta, parking, N. Breka. Mob. 061/141-606. PRODAJEM stan na Bjelavama kod studenski domova. tel. 062/264-203. KU]E: Soukbunar, Mostarsko raskr{}e, Vratnik, Vasin han, Vlakovo, Ilid`a, vraca, Vikend ku}e: Pale — Potoci, Kriva~e, Gornji pribanj, gornja ~ar{ija — ku}a, Lukavica, Zemlji{te: Nahorevo, Kasindo, reljevo, Rje~ica, Ilija{, centar Ilid`a. Mob. 066/488-818. NEDOVR[ENA ku}a, Nahorevo, na 4 eta`e+oku}nice 300m2, 145.000 KM. Mob. 062/383-064. PRODAJEM dvosoban stan 56m2 na Dolac Malti potpuno sre|en, cijena po dogovoru. Mob. 061/255-581. ADAPTIRAN stan 39m2, Socijalno, Z. od Bosne, prizemlje, 95.000 KM. Mob. 062/383-064. STAN 59m2, suteren, Socijalno, renoviran, adaptiran sav, 95.000 KM. Mob. 062/383-064. PRODAJEM dvosoban stan 55m2 kod {ko le na Ko {ev skom brdu, 1650KM/m2. Tel. 061/571-129.PRODAJEM ku}u, Kova~i, Stari Grad, Halilba{i}a 11. Mob. 061/622-000. PRODAJEM ku}u, Radni~ka 122, VP, sprat, gara`e, 450m2 oku}nice. Mob. 061/201-700. STAN, Grbavica, 51m2+lo|a, adaptiran, cen. gr. 4 sprat, 115.000 KM. Mob. 062/296-621. PRODAJEM ku}u evoeta`nu 155m2, ba{ta, gara`a, Vrbovska 19, 320.000 KM. Mob. 061/222-295. PRODAJEM stan, ul. J. Vanca{a 17/I, 80m2, centar, 2.250 KM/m2. Mob. 061/222-295. PRODAJEM trosoban stan 77 m2 na Ciglanama. Mob: 062/681-989. PRODAJEM zemlji{te u Faleti}ima, 2.100m2 sa priklju~cima, pored glavnog puta. Tel. 033/200-829. SKENDERIJA — novogradnja, jednosoban stan 42m2 plus 6m2 ogra|enog bal ko na, eta`no gri ja nje. Mob. 062/788-975 i 061/213-052. NOVA ku}a 10x8m, dvije gara`e, 2 dunuma vo}njaka — ba{te, mogu}a prodaja i druge opcije. Mob. 061/352112 i 061/157-718. MARIN Dvor, Ul. Kotromani}eva 116m2, II sprat, 2 parking mjesta, 230.000KM. Tel. 061/205-235. CENTAR kod Lovca, Ul. Petrakijina 106m2, II sprat, odli~an, 230.000KM. Tel. 061/205-235. CENTAR strogi Ul. Tina Ujevi}a 40m2, jednoiposoban, sve novo. Tel. 061/205-235.

MARIJIN DVOR potkrovlje 100m2, IV sprat, 75.000 eura. Tel. 061/205-235. CEN TAR stro gi, Ke mal Be go va 96m2, adaptiran, 2 kupatila. Tel. 061/205-235. CENTAR strogi Ul. Buka 71m2, III sprat, trosoban. tel. 061/205-235. HRASNO Aleja lipa 53m2, sre|en pvc stolarija, Ameri~ki plakari, ugradbe na ku hi nja 106.000KM. Tel. 061/205-235. PRODAJEM u centru Ul. Jezeru, stan niski parter, 80m2 pogodan za poslovni prostor, cijena 2500KM/m2. Tel. 061/222-295. DAL MATIN SKA, cen tar, stan 121m2/2.500 KM, VP, mogu}a kombinacija stambeno poslovna. Tel. 221533. PRODAJEM ili mijenjam ~etvorosoban konforan stan u centru kod Vje~ne vatre. Mob. 061/252-663. LIJEPU ku}u u Mihrivodama, 130m2, velika ba{ta, gara`a, 28m2, cijena 110.000 eura, 1/1. Mob. 061/262-336. PRODAJEM zemlji{te za vikendice Osenik Pazari}. Tel: 417-089. GARA@A preko puta Holiday Inna, 12,5m2, struja, vl. 1/1. Mob. 061/869396. RAKOVICA, Kakrinje, prodajem parce lu, du num ze mlje. Mob. 061/304-599 i 033/665-419. PRODAJEM stan u op{tini Centar, stara gradnja, visoki plafoni, plin, balkon 10m2, potrebno renovirati, 87m2, I sprat, parking prostor, cijena po dogovoru. Mob. 065/170-445. POVOLJNO prodajem stan 54m2, u Hrasnici. Mob. 062/229-677. PRODAJEM jednosoban stan 34m2, Toromanova ul. kod Logavine {kole. Mob. 061/570-887. PRODAJEM stan 83m2, strogi centar grada, 1 sprat. Mob. 062/119-403. DAL MATIN SKA, cen tar, stan 121m2/2.500 KM, VP, mogu}a kombinacija stambeno poslovna. Tel. 221533. PARCELA od 170m2, Sreser-Pelje{ac, 500m od mora, cijena 20 eura po/m2. Tel. 0038598583105. PRODAJEM stan 63m2, 1 sprat, u dobrom stanju, ekstra lokacija. Mob. 061/214-071. EXTRA luksuzno renoviran stan 68m2/1 sprat, idealna lokacija. Mob. 061/214-071. VIKEND ku}a devastirana, Trnovo-Rajski do, 1000m2 zemlje. Mob. 0617200-699. PRODAJEM ku}u na Ba{~ar{iji. Mob. 061/199-845, 665-966. ILID@A-Lu`ani, trosoban stan 76m2, cen. grijanje, cijena po dogovoru. Mob. 061/893-105. PRODAJEM stan 71m2, Mejta{, centar. Mob. 0617251-367. ^ETVEROSOBAN stan 77m2, Alipa{ino polje, balkon, kab. odmah useljiv. Mob. 061/167-930. PRODAJEM dvosoban stan 44m2, kod Muzi~ke {kole, 82.000 KM. Tel. 442-998, 062/139-085. USELJIVI stanovi u novogradnji: 66m2 trosoban, 45m2 dvosoban, 62m2 trosoban, 32m2 jednosoban. Mob. 061/072-845, 062/649-370. UL. SKENDERIJA 120m2, 3 sprat, sa lon ski, 2.400 KM/m2. Mob. 062/649-370, 061/072-845. GRBAVICA, trosoban stan 74m2, 14 kat, kod mosta ARS AEVI. Mob. 061/080-257, od 17-19 sati. PRODAJEM trosoban stan u centru Zenice i vikendicu na Vla{i}u. Mob. 061/528-032. PRODAJEM dvoiposoban stan 74m2, ul. Branilaca sarajeva kod doma armije. tel. 445-371 poslije 15 sati. KU]A sa oku}nicom i gara`om, vl. 1/1, Kova~i}i. Mob. 061/540-203. AERODROMSKO 54m2, [. pand`e, 1 sprat, komplet renoviran, 2 balkona+ga ra`a, 85.000 KM. Mob. 061/247-177.

ZAMJENA
MIJENJAM ~etverosoban stan u centru, kod Vje~ne vatre, za jednosoban ili dvosoban uz doplatu, Centar. Mob. 061/252-663. MIJENJAM-prodajem vikendicu, za manji stan do 50m2, uz dogovor. mob. 061/169-900. NOVA ku}a 10x8m, dvije gara`e, 2 dunuma vo~njaka — ba{te, mijenjam za apartman na moru ili dvosoban stan u Sarajevu. Mob. 061/352-112 i 061/157-718.

IZDAJEM dvosoban namje{ten stan, Trg Olipijade 40, Dobrinja 3. Mob. 061/132-488. IZDAJEM poslovni prostor 70m2, Dolac Malta, Sarajevo. Tel: 061/237360. IZDAJEM opremljen prostor za manikir, pedikir, u sklopu frizerskog salona. Mob. 062/111-849. IZDAJEM namje{ten stan 64m2 na Oto ci i 73m2 na Vra ca ma. Tel. 061/375-787. HITNO tra`im cimerku u dvosobnom sta nu, c.g. po vo ljno. Tel. 061/438-681 i 033/442-331. IZDAJEM trosoban stan namje{ten zaseban ulaz u ul. Porodice Faht 68 pogodan studentima. Tel: 061/538905. IZDAJEM ili prodajem stan 135m2, poslovni prostor 150m2 objekat nov, lokacija D`id`ikovac-Bjelave. tel. 061/150-126. IZDAJEM trosoban namje{ten stan na Ci gla na ma i Lo ga vi na. tel. 061/146-298. IZDAJEM sdvosoban stan Ul. Novopazarska. Tel. 649-357.

HITNO prodajem ku}u, prizemlje+sprat+podrum+450m2 ba{te, naselje Bare, ul. Abdurahmana Muharemije, fiksno 65.000 KM. Mob. 061/552-163. PRODAJEM vikend plac 870 m2, Igman-U{ivak-Had`i}i, voda, struja, gra|. dozvola. Tel 061/274-189. PRODAJEM nov stan u novoj zgradi do Bela Coze, 2 kat, 51m2, dvosoban, sve novo, ugra|ena njema~ka ku hi nja, ci je na sa PDV-om 1600m2/m2, plinsko grijanje. Mob. 062/790-547. PRO DA JEM ra dnju u cen tru 33m2=230.000 KM, vl. 1/1, ^obanija. Mob. 062/790-547. ANEKS, Vrbovska, 37m2, 60.000 KM. adaptiran. Mob. 062/383-064. STAN 80m2, Mojmilo, ul. Olimpijska, cijena po dogovoru. Mob. 062/383064. STAN 68m2, I sprat, Malta, E. [ehovi}a, 2.100 KM/m2. Mob. 062/383064. STAN na Marijin Dvoru, ul. Kralja Tvrtka 14/3, 77m2, 200.000 KM. treba manja opravka. Tel. 058/483-561. PRODAJEM jednosoban namje{ten stan 38m2+balkon, adaptiran, Porodice Ribar 37/V, cijena 87.000 KM. Mob. 061/899-955 JEDNOSOBAN, novogradnja, Dobrinja IV, 37m2, 5 sprat, 55.000 KM. Mob. 062/383-064. TRG Heroja, 36m2, IX kat, ul. Azize [a~irbegovi}, 50m2, XV sprat, A. Benca, 52m2, IX kat. Mob. 061/724504. STAN 59m2, 4 sprat, Hrasno, ul. D`amij ska, 125.000 KM. Mob. 062/383-064. APARTMAN, cen tar Ja ho ri ne, 36m2+16m2 podruma. Mob. 062/383064. STAN u novogradnji 57m2, 65.000 eura, Pofali}i, iznad hotela Italija. Mob. 062/383-064. FOJ NI CA, ku}a na dva spra ta 160m2+2 dunuma zemlje, vo}njak, ku}a pored rijeke, 120.000 KM Mob. 062/383-064. KU]A, Cen tar, ^oba ni ja, dvi je eta`e+300m2 oku}nice, 250.000 KM. Mob. 062/383-064 STAN 130m2, 3 sprat, strogi centar, Mis Irbina, 2.700 KM/m2. Mob. 062/383-064. PRODAJEM ku}u sa 5 dunuma zemlje u Miljevini kod Fo~e. Mob. 061/364-597, 033/691-161. NEDOVR[ENA ku}a, Nahorevo, ul. Nahorevska, 330m+300m2 oku}nice. Mob. 062/383-064. SOCIJALNO, 59m2, suteren, adaptiran, renoviran, Zmaja od Bosne, 95.000 KM. Mob. 062/383-064. NEDOVR[ENA ku}a, Hrasno brdo, ul. Novopazarska, na 3 eta`e+podrum, sa 2 duluma zemlje, 250.000 KM. Mob. 062/383-064. KU]A u odli~nom stanju, na Breci, H. Po lo vi ne, 3 eta`e, oku}ni ca 433m2+gara`a, 550.000 KM. Mob. 062/383-064. PRODAJEM stan 69m2, X sprat, A. polje, C faza. Mob. 061/537-152. STAN na ^engi} V. 60m2, 5 sprat, ima lift, u odli~nom stanju, 1.900 KM/m2. Mob. 062/383-064. NA VI[NJIKU prodajem stan dvosoban komforan 64 m2. Tel: 066/321-485. PRODAJEM ku}u Kova~i Halilba{i}a Stari grad Sarajevo. Tel: 061/620000. PRODAJEM restoran 157 m2 mo`e i za druge svrhe B. Begi}a Ko{evsko brdo. Tel: 061/460-150.

POTRA@NJA
POTREBNI stanovi u zgradi za iznajmljivanje i prodaju (agencija), za poznate klijente. Mob. 061/031-330.

PONUDA
IZNAJMLJUJEM 100m2 poslovnig prostora, povoljno + 100m2 galerije gratis (VF centar — korea). Tel. 061/778-365 i 061/250-513.

IZDAJEM prostor 55m2, pogodan za vi{e namjena, gordnji dio Ciglana, cijena 600 KM. Mob. 061/357-786.

IZDAJEM dvosoban stan ul. Novopazarska zvati od 18 do 21. Tel. 649-357. IZDAJEM poslovni prostor 47m2 + galerija, pogodan za vi{e namjena, Hrasno, ul. Azize [a~irbegovi} bb — blizu Robota. Mob. 061/157-677 i 033/202-590. IZDAJEM jednosoban stan, privatna ku}a, studentima, Bistrik. Tel. 410331. IZDAJEM pos. prostor 40m2, za granap, bli`e centru. Mob. 061/358772. IZDAJEM sobu, studentici, Soukbunar, centar. Tel. 225-909. GARSONJERA u centru (Crni vrh), cen. grijanje. Mob. 0617167-290. IZDAJEM stan na Ciglanama. Mob. 061/199-845, 665-966. IZDAJEM pos. prostor, plato Skenderija C-36, 18m2, struja, voda, klima. Mob. 061/213-788. ZAGREBA^KA, preko puta OHRa, stan sa 4 sprave}e sobe, 103m2, izdajem. Mob. 061/185-718. SOBA u centru, studentici, izuzetno komforani usluvi stanovanja. Mob. 061/557-258. IZDAJEM namje{ten dvosoban stan, Dobrinja V, Trg grada Prata. Tel. 442998, 062/139-085. IZDAJEM dvosoban stan 60m2, nenamje{ten, 1 sprat, Ko{evsko brdo, A. Hangija. Tel. 442-998, 062/139-085. IZDAJEM lijepo namje{ten dvosoban stan u centru. Mob. 061/812-046. IZDAJEM gara`u, ul. marcela [najdera. Tel. 229-694. BA[^AR[IJA, izdajem dvosoban namje{ten stan, ostalo po dogovoru. Mob. 062/163-513. IZDAJEM dvosoban namje{ten stan kod Katedrale. Tel. 033/444-993 i 061/312-610. IZDAJEM gara`u ulica F. Bluma. Tel: 810-716.

CENTAR, ul. Bolni~ka, konforan namje{ten stan 80m2, kablovska, centralno grijanje, blindo vrata. Mob. 061/202285.

IZDAJEM nenamje{ten stan 75m2, na du`e vrijeme, 2 kupatila, 2 balkona, 2 lo|e, ul. Patriotske lige 46. Mob. 061/744-523.

IZDAJEM trosoban namje{ten stan kod pozori{ta u Sarajevu, zasebo grijanje, internet, kablovska, blindo vrata, parking mjesto. Mob. 061/133-191. IZDAJEM dvosoban konforan stan, centar. Mob. 061/550-048 ili 033/208471. OPREMLJEN bior sa antreom i ~ajnom kuhinjom, blizu stanice, 30m2, ventilacija, centralno, 650 KM. Mob. 061/170-461. IZDAJEM stan u Pofali}ima kod Fabrike duhana. Tel. 654-385. IZDAJEM dvosoban konforan lijepo namje{ten stan blizu Katedrale, na du`i period. Mob. 061/294-742. IZDAJEM manji dvosoban stan, bosanska ku}a blizu studentski domova na Bjelavama, kablovska, internet...Tel. 062/450-678. IZDAJEM tri poslovna prostora u zgradi Papagajka, svaki povr{ine 20m2. Tel. 535-165. IZDAJEM stan na Stupskom brdu, u blizini Penija. Tel. 033/470-741. IZDAJEM luksuzno opremljen trosoban stan Ulica Jovana Bijeli}a. Tel. 061/160-609. IZDAJEM namje{tenu garsonjeru za jednu osobu, eta`no grijanje, pose ban ulaz, Do nji Ve le {i}i. Tel. 033/200-455.

petak, 7. oktobar 2011. godine

OSLOBO\ENJE

SJE]ANJA I SMRTOVNICE 51
SJE]ANJE

S velikom tugom javljamo na{oj rodbini, prijateljima i kom{ijama da nas je na{ mnogo voljeni suprug, otac, djed, ro|ak i prijatelj

na voljenog supruga, oca i dedu

dr. LUKA (LUKE) KLJENAK

nakon duge i te{ke bolesti napustio 6. oktobra 2011. u 71. godini. Sahrana }e se obaviti u subotu, 8. oktobra 2011. godine, na groblju Lav, a vrijeme sahrane bit }e naknadno objavljeno. O`alo{}ena porodica Ku}a `alosti: @rtava fa{izma 1/14.
6174 TV VIDEO servis, Porodice Ribar 65, Hrasno, popravka svih vrsta TV aparata, dolazak na ku}nu adresu, original daljinski za sve TV aparate. Tel. 650-867, 061/188-410. OBAV LJAM zi dar ske ra do ve, kre~enje i sve ostalo po potrebi. Tel: 061/382-219. IZNAJMLJUJEM stolice i stolove za razne namjene, cijena do 20kom — 1,5KM, a 20 stolica i vi{e — 1KM po ko ma du, (ku}na dos ta va). Mob. 061/563-292. PROFESOR engleskog daje instukcije, cijena 1 ~as/10 KM, radim prevode. Mob: 061/654-941. POVOLJNO vr{im selidbe, prevoz robe kombi mercedesom. Radna snaga po dogovoru. Mob. 061/563-292 i 063/121-524. PRU@AM usluge manuelne terapeutske i{ijacu masa`e u svom stanu i dolazim na adresu. Tel: 061/299-230. BRAVARSKI radovi, dolazim na adresu, ugradnja i popravka brava, gara`nih vrata i blindiranih. Mob. 061/233-078. NAJJEFTINIJE u gradu iznajmljujem stolice i stolove za sve prigode. Mob. 063/121-524. NUDIMO povoljno vo|enje svih knjigovodstvenih poslova za privredna dru{tva (proizvodnja, trgovina, usluge) i samostalne poduzetnike. Mob. 061/160-020. PROF. francuskog, ovla{teni sudski tuma~, prevodi dokumente s ovjerom, vodi} kroz BiH. Mob. 061/480-069. U^ENICIMA, srednjo{kolcima, instrukcije iz matematike, fizike, mehanike, ma{inskih elemenata. Tel. 625196, Ilid`a. MOLERI, profesionalci nude usluge gletovanja, moleraj, boje, stolarija, tapete, itd. Mob. 061/219-768, 456-979. INSTRUKCIJE engleski, njema~ki i prevod. Mob. 061/339-306. MOLERSKE usluge, uredno, kvalitetno. Mob. 062/127-525. VR[IMO izradu izvedbenih-glavnih pro je ka ta za le ga li za ci ju ve} izgra|enih objekata, sa svim fazama, uredno ovjerenih od strane arh. biroji. Mob. 062/649-370. ISCJELJENJE duhovnim putem, medicinski dokazivo u~enje Bruno Groning. Mob. 062/256-376. VR[IM prevoz kombijem u Kantonu i dalje. Mob. 061/504-490. MOLERAJ-gletovanje, extra kvalitetno, besprijekorno ~isto, cijena po dogovoru. Mob. 062/081-885. MOLERSKI radovi uz potpunu za{titu trakama i najlonima. Mob. 061/606-441. DAJEM povoljno ~asove {panskog jezika, za sve uzraste. Mob. 062/567134. POVOLJNO prevoz putnika, kombi 7+1. Mob. 062/567-134. KOMBIJEM ve}im povoljno vr{im prevoz selidbe, kabastog otpada, {ute. Mob. 062/423-123. SZR”Elektro Servis“ vr{imo premotavanje, opravku statora - rotora usisiva~a,ma{ina alatljika, svih elektro motora {iva}ih, zubotehni~kih, aparata za varenje itd. Mob. 066/889246 NJEMA^KI JEZIK instrukcije i prevod, kucanje radova na ra~unaru, seminraski maturski. Tel: 523-998 i 061/863-559. INSTRUIRAM |eke i studente iz matematike i fizike na Ilid`i ~as 6 KM. Tel:033/621-976. SERVI SI RA NJE i umre`ava nje ra~una ra, in sta la ci ja, winowsa, ~i{}enje od virusa, antivirusa, za{tita. Mob. 062/654-140. SARAJEVO, moler radi kre}enje, gletovanje kvalitetno i povoljno. Twel. 061/235-190. MOLER Dino, jednosoban stan 200 KM sa va{im materijalom, sa pripremom zidova, bijelo ili u bojama, stolarija po dogovoru. Mob. 061/529-608. Popust za {ehidsku porodicu. SERVIS Zdravlja, uni{tavamo `ohare, moljce, mrave, muhe, stjenice, komarce i mi{eve. Mob. 062/136-248 i Tel. 033/219-761. TELEFONIKO popravlja stare, nove, be`i~ne telefoni i izrada telefonskih instalacija. Tel. 033/233-880 i 061/141676. VODOINSTALATER sa 30 godina iskus tva vr{i oprav ke sa ni tar nih ure|aja, instalacija i pro~epljenja. Tel. 033/535-659 i 062/139-034. SERVIS kompjutera sistemi, nadogradnja, programi. Mob. BRU[ENJE, lakiranje parketa i podova bezpra{inskom ma{inom uz garanciju. Tel. 510-228 i Mob. 061/359500. ELEKTRI^AR - vodoinstalater radimo nove i popravljamo stare instalacije (eko plastika, sanitarija, servis boilera, el.pe}i, imdikatora, sklopki itd.) Mob: 061/132-149. SERVIS svih tipova ve{ ma{ina i drugih ku}anskih aparata, dolazak besplatan. Mob. 061/551-035. MOLERSKE usluge po vrlo povoljnim cijenama. Mob. 062/922-323. EXPERT za hidro i termo izolacije krovova, podova, zidova i gara`a. Mob. 061/098-579 i 070/224-369. OBRAZOVANA gospo|a ~uvala bih djecu u va{em stanu, (vodila i dovodila iz {kole). Mob. 062/623-690. PO[TENA `ena pazila bi stariju osobu. Mob. 066/303-818, iza 14 sati. PROFESORICA francuskog i latinskog jezika daje instrukcije. Tel. 033/645-307. INSTRUKCIJE iz matematike za sve {kole i fakultete, dolazak na adresu. Mob. 062/916-472 i 062/391715. VR[IM usluge prevoza svih vrsta roba, kao i selidbe iz Europe i BiH. Tel. 033/232-162, 061/266-764 i 061/108779. SERVIS kompjutera sistemi, nadogradnja, programi. Mob. 061/902-688. TAPETAR radi sve poslove tapetarske struke, dolazi na adresu besplatno. Tel. 240-895 i Mob. 062/909306. KO SIM tra vu, odr`avam ba {te, re`em drva i odr`avam mezare. Mob. 062/332-230. PREKUCAVAM sve vrste materijala, brzo, kvalitetno, povoljno, kompjuterska obrada. Tel. 061/533-326. BRAVAR i varilac, profesionalna izrada i monta`a svih vrsta bravarskih radova. Mob. 061/141-659. BRAVARSKI radovi, povoljno i kvalitetno, dolazak na adresu besplatan. Mob. 062/828-257.

ZVONKA VU^KOVI]A
2006 - 2011.

Sa najljep{im uspomenama i ljubavlju, porodica
6173

ZAPOSLENJE
POTREBNE djevojke za rad u {anku i sali. Ugostiteljski objekat u ^ekalu{i 69, kod med. fakulteta. Mob. 062/575-863. POTREBNA uslu`na radnica i kuharica ili kuhar u restoranu, op}ina Centar. Mob. 061/497-138. POTREBNA pomo}na radnica u resto ra nu op {ti na Sta ri Grad. Tel. 061/173-835. POTREBNI saradnici iz cijele BiH, za prodaju kozmetike, zarada minimalno 30%+kreditiranje+stimulacija. Tel. 644-178, 061/225-424.

IN MEMORIAM

VJEKOSLAV VJEKO (VATROSLAVA) VRDOLJAK
7. 10. 1998 - 7. 10. 2011.

U trajnom sje}anju, s ljubavlju i po{tovanjem, supruga Fata, sinovi Davor i Damir, snahe Dora i Sa{ka, unuke Marina, Hana i Lora
DP NEUM apartmani konforni klimatizi ra ni bli zu mo ra par king. Tel. 036/884-493, 061/141-752, 061/183981. NEUM, apartmani-sobe, 5m od mora, parking. Tel. 036/880-582, 061/488043. POVOLJNO odmorite na Hvaru otoku sunca — mora i ~ovjeka, idealno za fa mi li ju. Do|ite kod nas. Mob. 061/810-398 i 0038521773 343. NEUM — povoljno izdajem apartmane smje{tene uz more. Tel. 063/327098 i 036/884-169. HVAR otok sunca, mora i ~ovjeka, idealno za familiju, povoljno + pristup internetu. Mob. 061/810-398. NEUM, luksuzno opremljeni apartmani uz more. Tel. 036/884-135, 063/405-355. NEUM, izdajemo sobe i apartmane uz more, povoljno. Mob. 063/322-271 i 036/884-711.

USLUGE
„VITALIS“, ku}na njega i lije~enje starih i bolesnih osoba, kupanje, hranjenje, infuzije, injekcije, mijenjanje katetera, laboratorij, pregled ljekara (internist). Mob. 061/172-948.

APARTMANI
U NEUMU udobni apartmani — tri zvjezdice. www.neumbih.com;www.villa-bianca-neum.com, e-mail: villa-bianca@hotmail.com; info@villabi an ca-ne um.com Te le fon. 387(0)36 884-125, Fax. 387(0)36 884-128.

RAZNO
CI VIL za ro bljen po~et kom rata nepuna 2 mjeseca, tra`i registrovanog zarobljenika sa podru~ja Kova~i}a — Grabvica, radi potvrde, imam validne dokaze i dajem nov~anu nagradu po dogovoru. Mob. 061/033-283. UDRU@ENJE italijana Sarajevo, po~etkom listopada-oktobra po~inje sa odr`avanjem kursa italijanskog jezika. Mob. 061/223-407.

SANITETSKI PREVOZ nepokretnih i te{ko pokretnih osoba, uz pratnju. Mob. 061/482-882.

„DOM VITALIS“, smje{taj za starije i nemo}ne osobe. Mob. 061/172-948

MAXIVITA, ku}na njega i ~uvanje starih i bolesnih-lica, davanje injekcija, infuzija, inzulina, itd. Mob. 061/319-604.

NEUM, povoljno izdajem apartmane smje{tene uz more. Mob. 063/327098 i 036/884-169.

ALU @ALUZINE 20KM/m2, trakaste zavjese 20KM/m2, ALU i PVC roletne, platnene roletne, tende, cijena sa ugradnjom. Tel. 033/211-484, 033/ 767-995 i 061/131-447.

MIKADO — `aluzine, trakaste, dual, plise i rolo zavjese, harmonika vrata i vanjske roletne.www.mikadoba.com Telfax, 033/613-584 i 062/170-248.

KIRBY dubinsko usisavanje usisavanje pranje i ispiranje svi vrsta tepiha namje{taja, auta pranje porala i generalna spremanja stanova i firmi. Tel. 061/350-688.

KOMBI prevoz: selidbe, kabaste stvari, klavire, radna snaga po dogovoru. Mob. 061/841-309.

52 SJE]ANJA I SMRTOVNICE

petak, 7. oktobar 2011. godine

OSLOBO\ENJE

Sedmog oktobra 2011. godine navr{ava se 7 dana otkako je preselila na ahiret na{a draga majka

]AMILA ELEZOVI], ro|. HAD@IMAHOVI]
Sretni smo i ponosni {to smo te imali za majku. Beskrajno `alosni {to smo te izgubili. Hvala ti za svu ljubav, pa`nju, dobrotu koju si nam pru`ala, sve ono {to si bila i ~emu si nas nau~ila. Malo je rije~i koje mogu opisati veli~inu tebe i tvojih djela, a mnogo srca koja }e za tobom kucati. S ljubavlju }emo te se sje}ati i moliti Allaha d`.{. da ti otvori vrata d`enneta jer si ga uistinu zaslu`ila. Porodice Elezovi} Obavje{tavamo rodbinu i prijatelje da }e se tevhid obaviti u petak, 7. oktobra 2011. godine, u 17 sati u ku}i `alosti u Ulici paromlinska 32/15 u Sarajevu.
6168

SJE]ANJE

U nizu gubitaka koji su nas zadesili, do`ivjeli smo jo{ jedan - prije 5 dana umro je

dr. VEDAD (D@EVDETA) HAD@IABDI]
psihijatar

HATID@A TESKERED@I] - HAJDAROVI]
spec. op{t. med. 7. 10. 2004 - 7. 10. 2011.

MIRZA TESKERED@I]
dipl. ing. ma{. 9. 12. 2004 - 7. 10. 2011.

Bio je cijenjeni i ugledni sarajevski psihijatar, sin rahmetli dr. D`evdeta, uglednog specijaliste za uho, grlo, nos, a uspje{no je nastavio ljekarsku tradiciju u svojoj porodici. Miran i skroman, a jako stru~an, lije~io je du{e Sarajlija, a njegova du{a je dosta prepatila.
6134

“Oni koji govore: »Na{ Gospodar je Allah!« - i istraju na pravom putu, neka se ni~ega ne boje i ni za ~im nek ne tuguju!” “Oni }e stanovnici d`enneta biti, i u njemu }e vje~no boraviti, i to }e biti nagrada za ono {to su radili.” Porodica

Duga i te{ka bolest odnijela ga je u nepovrat u naponu `ivotne i radne snage. Hvala mu za sve {to je u~inio za du{e Sarajlija, neka je slava divnom ljekaru i ~lanu Komore! Lije~ni~ka - ljekarska komora Kantona Sarajevo
001

POSLJEDNJI SELAM

majci na{eg Etka

SJE]ANJE

ABDULAH BEHLULOVI]
7. 10. 1988 - 7. 10. 2011.

OSMRTNICE, OGLASE, NATJE^AJE MO@ETE PREDATI U VA[EM GRADU

OSLOBO\ENJE
DOO NOVOTEKS KISELJAK

MUNEVERI AJANOVI]
S ljubavlju i po{tovanjem, Nadir, Na|a, Nejra i Mustafa Hiro{
6172

Murveta, Irma i Muhidin s porodicom
6171

Tel: 387/30/879-438

petak, 7. oktobar 2011. godine

OSLOBO\ENJE

SJE]ANJA I SMRTOVNICE 53
POSLJEDNJI POZDRAV

POSLJEDNJI SELAM

majci na{eg radnog kolege Adema Sofovi}a

na{em cijenjenom kolegi i dragom prijatelju

dr. VEDADU HAD@IABDI]U
BEHIJA SOFOVI], ro|. SVRAKA
Uposlenici MIMS d.o.o. i Merkur d.d.
001

Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i susjede da je na{a mila mama, baka i prabaka

Bila je ~ast poznavati Te, pogotovo u najte`a vremena kada je mjera ljudske veli~ine bila topla rije~ i mala gesta. I pamti}emo... Ovim putem porodici na{eg Vede upu}ujemo izraze na{eg najdubljeg saosje}anja. Kolektiv Zavoda za alkoholizam i druge toksikomanije Kantona Sarajevo
001

Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{a draga

POSLJEDNJI POZDRAV

LJILJANA SOKAL, ro|. [TEKOVI]
preminula 6. oktobra 2011. u 87. godini. Sahrana drage nam pokojnice obavit }e se u ponedjeljak, 10. oktobra 2011. godine, u 14 sati na gradskom groblju Sv. Mihovil. Ku}a `alosti: Grbavi~ka 56/3. O`alo{}eni: k}erke Divna i Vi{nja, unu~ad Gregor, Katja i Ivona, praunu~ad @iga, Andra`, Ela i Arne, zetovi Jernej i Zlatan, djever Drago sa obitelji, sestri} Zoran sa obitelji, Mirza i Amer, Arslan Ra{~i}, te obitelji Sokal, [tekovi}, Juki}, Poto~ar, Grubor, ^u~i}, te ostala rodbina i prijatelji
26119

dragoj kom{inici

SUBHIJA (MUSTAFE) AGANOVI]

preselila na ahiret u ~etvrtak, 6. oktobra 2011, u 91. godini. D`enaza }e se obaviti u petak, 7. oktobra 2011. godine, u 17 sati na mezarju Budakovi}i. O`alo{}eni: sestre Mukelefa i Mukerema, sestri}i Asim, Bakir, Nermin i Muhamed sa porodicama, sestri~ne Amela i Ai{a sa porodicama, teti} Ramiz sa porodicom, daid`i} Ahmed sa porodicom, te porodice Aganovi}, Nani}, Zagorica, Ibrahimovi}, Kazi}, Bi~ak~i}, Ni{i}, Bakovi}, [vraki}, Muli}, Teftedarija, Zembo, ^adro i ostala rodbina, prijatelji i kom{ije. Tevhid }e se prou~iti istog dana u 17 sati u ku}i merhume u Ulici Sunulah efendije br. 12.
002

LJILJI SOKAL
Mila i Stevo Filipovi}, Himka i Rudi Hasanbegovi}
AX

Navr{ava se 40 dana od smrti na{eg

VLADIMIR JURI]
1991 - 2011.

\OKE VUK^EVI]A
Samo vrijeme prolazi, a uspomena na tvoj lik, dobrotu i ljubav kojom si nas obasipao ostaju u vje~nom sje}anju. Ovim putem izra`avam veliku zahvalnost svima koji u velikom broju isprati{e moga brata, izjavi{e sau~e{}e li~no ili putem telegrama. O`alo{}eni brat Mi{o
6162 71120

Pro{lo je ve} dvadeset godina bez tvoje nesebi~ne ljubavi, dobrote i podr{ke, ali ti si, dragi tata, vje~no tu u mome srcu i sje}anju. Tvoja k}erka Jadranka

OSLOBO\ENJE
AGENCIJA ZA EKONOMSKU PROPAGANDU I MARKETING
D`emala Bijedi}a 185 Tel/fax: 472-899 i 472-901

IN MEMORIAM

Danas, 7. oktobra 2011, navr{avaju se ~etiri godine od smrti na{eg dragog tate

OBAVJE[TENJE
Ukoliko ste zainteresovani, sje}anja i smrtovnice mogu imati sliku u boji. Prilikom predaje oglasa naglasite to u na{oj Oglasnoj slu`bi. Cijena ostaje ista!

MUHAMEDA BI^AK^I]A
S ljubavlju i sje}anjem na na{eg dragog tatu. K}erka Jasna i sin Adi
6167

54 SJE]ANJA I SMRTOVNICE
Petog oktobra 2011. godine prestalo je da kuca srce na{e Oti{la je moja jedina “mala seka“

petak, 7. oktobar 2011. godine

OSLOBO\ENJE

...za ovaj trenutak - pripremajte se - (hadis) Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{a draga majka, nena i pranena

SVIJETLANE KADIJEVI], ro|. MANDI]
Kratka, ali te{ka bolest, ostavila je duboko o`alo{}ene k}erke Anju, Olju i Ninu, majku Jovanku, sestru Tatjanu sa porodicom - Milenko, Vanja i Bojan Tepav~evi}, svekra i svekrvu Ljubu i Ljubicu Kadijevi} i zaovu Nadu sa Tamarom. Svi koji su je poznavali osje}aju veliki gubitak. Sahrana }e se obaviti u subotu, 8. oktobra 2011. godine, u 13 sati na groblju Lav kod Zetre. Po~ivaj u miru sa svojim Draganom, draga Svijetlana. Ku}a `alosti: Ul. Azize [a}irbegovi} br. 2/10, stan 60.
000

SVIJETLANA KADIJEVI] MANDI]
i ostavila ogromnu prazninu u na{im srcima i `ivotima. Najbolja majka na svijetu, k}erka, sestra, tetka, prijateljica... Te{ko }e biti bez tebe, moja Luce. Tatjana, Milenko, Vanja, Bojan, Matias, Elsa i Teo
6159

FATA (HALILA) PAJEVI], ro|. MILI[I]
preselila na ahiret u srijedu, 5. oktobra 2011, u 82. godini. D`enaza i ukop }e se obaviti u petak, 7. oktobra 2011. godine, u 15 sati u haremu Bijenja - Nevesinje. O`alo{}eni: sin Ibro, k}erke Hana i Fahira, bra}a Huso i [erif, unu~ad Azra, Tahani, Fatima, D`emal i Mirza, praunu~ad Amina i Faris, snaha Alma, zetovi Sulejman i Bakir, te porodice Pajevi}, Mili{i}, Delali}, Ramovi}, ^opelj, Tucak, Popovac, Hajdarovi}, Malokos, Ri|anovi}, Kreso, kao i ostala brojna rodbina, kom{ije i prijatelji. Prevoz do mezarja i nazad obezbije|en iz Mostara autobuska stanica sa polaskom u 13.30 sati, sa usputnim zaustavljanjem na stajali{tima: Zelik, [ehovina, Opine, Gnojnice i Dra~evice. RAHMETULLAHI ALEJHA RAHMETEN VASIAH
000

POSLJEDNJI POZDRAV

dragoj
IN MEMORIAM

SVIJETLANA KADIJEVI] MANDI]
a porodici najiskrenije sau~e{}e. Tepav~evi} Dragan, Biljana, Sanja, Minja i baka Ranka

Tu`nim srcem javljamo da je na{ dragi otac, dida, zet i veliki prijatelj

RADOMIR (BO[KA) PERI[I]
6159

MILAN ^OLI]
1933 - 2005.

DOSTA ^OLI]
1936 - 2009.

preminuo 6. oktobra 2011. u 79. godini. Pro{lo je 40 dana otkako nije sa nama na{ voljeni Sahrana }e se obaviti u petak, 7. oktobra 2011. godine, u 14.15 sati na gradskom groblju Bare iz ateisti~ke kapele. O`alo{}eni: sin Bo{ko, snaha Malena, unuke Raphaela i Madline, bra}a Mi}o, Radivoj i Mla|o sa porodicama, {ura Marko ]ulibrk sa suprugom Drenkom i k}erkama Gordanom i Draganom, teti~na Mira i k}erka Silva, te porodice Peri{i}, ]ulibrk, [ari}, \uki}, Kr{lak, Had`imehmedagi}, Selmanagi}, Turki}, Jovi~evi}, prijatelji Kluck, Hasbach i ostali mnogobrojni prijatelji i kom{ije. Ku}a `alosti: Ul. Gornja Mand`ina br. 9.
000

I sada je `ivo sje}anje na vas... Porodica
26118

S tugom i bolom obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{ dragi i voljeni

I pro|e godina...

[EFIK FIKO (MUSTAFE) RAZI]
Puno nam nedostaje{ da sa tobom podijelimo ljubav, radost, tugu, uspjehe, suze, smijeh, sve male i velike stvari. Tvoji: supruga Diana, k}erke [ejla i Nina i zet Almin
88400

POSLJEDNJI POZDRAV

na{oj dragoj snahi
POSLJEDNJI POZDRAV

FRANJO (ANTUNA) TALIJAN^I]
nakon te{ke bolesti preminuo 21. septembra 2011. godine u Vara`dinu, gdje je i sahranjen. Njegovi najmiliji: Lepa, Slobodan, D`ana, Ivana i Matej
6132

ERNA OBRADOVI]
7. 10. 2010 - 7. 10. 2011.

SVIJETLANA KADIJEVI] MANDI]
Svojom hrabro{}u i vedrim duhom savladala si sve nesre}e i probleme u `ivotu. Te{ku bolest i smrt, na`alost, nisi mogla. Neka ti je laka zemlja! Mikica, Branko i Ana
6158

SVIJETLANI KADIJEVI], ro|. MANDI]
Nedostaje{ nam… Volimo te zauvijek… Tvoji: svekrva Ljubica, svekar Ljubo, zaova Nada i k}erka Tamara
AX

Godine }e pro}i, ali lijepe uspomene ostaju. Sestri~na Lola sa porodicom
26117

petak, 7. oktobar 2011. godine

OSLOBO\ENJE

SJE]ANJA I SMRTOVNICE 55
IN MEMORIAM Danas, 7. oktobra 2011. godine, u 12 sati, na groblju Lav, pola`emo svje`e cvije}e na ure|en grob

Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{ dragi

ISMET (ABIDA) ALISPAHI]

FATIMA M. O[TRO
6. II 2002 - 6. X 2011.

PETRA (MIRKA) ZGONJANINA

preselio na ahiret u srijedu, 5. oktobra 2011, u 84. godini. D`enaza }e se obaviti u petak, 7. oktobra 2011. godine, u 14 sati na mezarju Podvitez - Pale. Prevoz obezbije|en ispred ku}e `alosti iz Ulice lo`ioni~ka br. 17 sa polaskom u 11.30 sati, do mezarja i nazad. O`alo{}eni: sin Mirsad, snaha Mirsada, unu~ad Muhamed i Lejla, snaha Aida, praunu~ad Omer, Amna, Ismail, Davud i Amila, brat Sarija, snaha Tid`a, brati}i Nurija, Hazim, Ramiz, Kemo, Ramiz, Abid i Adil, brati~ne Ramiza, Raza, Belkisa i Munevera, sestri~ne Hajra i Hana, svastike Alija i Izeta, bad`e [emso i Mujo, te porodice Alispahi}, Kadri}, Biogradli}, Polutak, Kara~i}, @ivojevi}, D`indo, Vejo i ostala brojna rodbina, prijatelji i kom{ije. Tevhid }e se prou~iti istog dana u 14 sati u ku}i `alosti u Ulici lo`ioni~ka br. 17.
000

Sje}anje na na{u humanu i plemenitu Fatimu... Tvoji koji te ne zaboravljaju.
AX

Uputio si nas na samostalnost u `ivotu, u~io o po{tenju i ~estitosti, ukazivao na iskrenu predanost radu, a ostavio nas mnogo tu`ne da te se uvijek sa ponosom sje}amo i mislimo na tebe. Familija Zgonjanin
6141

Obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{a draga

Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{ dragi

BEHIJA SOFOVI], ro|. SVRAKA

had`i SALIH (UZEIRA) ^OLI]
preselio na ahiret u srijedu, 5. oktobra 2011, u 93. godini. D`enaza }e se klanjati u subotu, 8. oktobra 2011. godine, poslije podne-namaza u haremu Careve d`amije, a ukop }e se obaviti u 14 sati na mezarju Hambina carina. Prevoz obezbije|en ispred Careve d`amije sa polaskom u 13.30 sati, do mezarja i nazad. O`alo{}eni: supruga had`i Hajrija, sinovi Senad i Kenan, snahe Zarifa i Zineta, unu~ad Meliha, Samra, Kenan, Edin i Jasmina, praunu~ad Liam, Irfan D`an, Marina, Lejla Hana i Vedad Dani, zetovi Enver i Jusuf, snahe Rachel i Julie, brat Ahmed, snaha Anneliese i brati~na Sabina sa djecom, sestra Samka, sestri~ne Aida i Saida, sestri~ne Denise i Kim, sestri} Enver sa suprugom Dritom i k}erkama Amirom i Almom, sestri} Amir sa suprugom Tisom i sinovima Ademom i Harisom, sestri} Emir sa suprugom Amelom i k}erkama Elmom i Edinom, {ura Ekrem sa suprugom Nasihom, Fatka Bulgurd`i} sa sinom Emirom i k}erkom D`enanom, Zekija Re{o sa sinom Nedimom i k}erkom Kerimom, svastika Mirsada sa suprugom Hamdom, Nezir Deliba{i} i Nasiha, te porodice Red`epovi}, Muratovi}, Kujund`i}, Tihi}, Skender, kao i ostala mnogobrojna rodbina, prijatelji i kom{ije. Tevhid }e se prou~iti istog dana u 14 sati u Ulici Nerkesijina br. 1. Ku}e `alosti: Nerkesijina br. 1 i Esada Pa{ali}a br. 8.
000

SJE]ANJE

na na{e drage

preselila na ahiret u ~etvrtak, 6. oktobra 2011, u 73. godini. D`enaza }e se obaviti u petak, 7. oktobra 2011. godine, u 14.30 sati na gradskom groblju Vlakovo.

KOVAL KOVILJKU
7. X 2008 - 7. X 2011.

VLADIMIRA
11. I 1994 - 7. X 2011.

Prevoz obezbije|en ispred samoposluge Samkopromet na Aneksu sa polaskom u 13.45 sati, do groblja i nazad. O`alo{}eni: sinovi Adem i D`evad, k}erka Zumra, sestra Hajrija, snahe Mad`ida i Amira, zet Ramiz, unu~ad Azra, Anel, Amer, Adnan, Minela, Mirnes i Alma, brati}i i brati~ne, sestri}i i sestri~ne, djeveri Juso i Ibrahim sa porodicama, zaova Nezira sa porodicom, te porodice Sofovi}, Svraka, Humi}, [ain, Karovi}, D`aferovi}, Sokolovi}, Prasko, Cviko, Imamovi}, kao i ostala mnogobrojna rodbina, prijatelji i kom{ije. Tevhid }e se prou~iti istog dana u 14.30 sati u ku}i `alosti u Ulici cazinska br. 46 - Aneks.
000

S ljubavlju i po{tovanjem, Dijana, Dra`en i Sanja, Nada, Milan i Zoran
6157

IN MEMORIAM

Pro{lo je 7 tu`nih dana od kada nije sa nama na{

Obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{a draga

SAMIJA (SALIHA) JUNUZOVI], ro|. HASE^I]
MULIJA ^ALKI], ro|. HAD@IKARI]
9. 10. 1971 - 9. 10. 2011.

Obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{a draga majka

NED@AD KURTO
Bio si veliki ~ovjek.

preselila na ahiret u srijedu, 5. oktobra 2011, u 87. godini. D`enaza }e se obaviti u petak, 7. oktobra 2011. godine, u 14.30 sati na mezarju Ravne Bakije.

ZULEJHA D@ALTUR, ro|. MUJKI]

Njeni: k}erka Amira, unu~ad Mimo, Sado, Zlatko i Maja
6112

S ljubavlju i po{tovanjem, Omar i Fatima
26114

OSLOBO\ENJE

O`alo{}eni: k}erke Vesna i Jasmina, unuk Adis, snaha Sanela, praunuk Zlatan, sestri~ne Hajra i Minka, djever Hasan, zaova Raza, Simka sa porodicom, te porodice Junuzovi}, Hase~i}, Kari{ik, Salman, Ljuca, Pori~anin, Durakovi}, Lipova~a, ^ekri}, Be~a, Dizdar, Muzur, te ostala mnogobrojna rodbina, prijatelji i kom{ije. Tevhid }e se prou~iti istoga dana u 14.30 sati u d`amiji Carina - Vratnik.
000

preselila na ahiret u srijedu, 5. oktobra 2011, u 92. godini. D`enaza }e se obaviti u petak, 7. oktobra 2011. godine, u 14.30 sati na gradskom groblju Bare. O`alo{}eni: njeni Kemo, Sabina, Tarik, Amna i Mejra, snaha Bahra, brati}i i brati~ne, djeveri}i i djeveri~ne, te porodice D`altur, Mujki}, Deli} i ostala mnogobrojna rodbina, prijatelji i kom{ije. Tevhid }e se prou~iti istog dana u 14.30 sati u Ulici {ehidska br. 43 - Ahatovi}i.
000

56 SJE]ANJA I SMRTOVNICE
Osmog oktobra 2011. godine navr{ava se 40 tu`nih dana otkako su prestale da sijaju najtoplije plave o~i na{e majke, sestre i punice

petak, 7. oktobar 2011. godine

OSLOBO\ENJE

ZAHVALNICA
U te{kim trenucima duge bolesti, brige, tuge i bola, mnogi su nam iskazali saosje}anje i pru`ali potporu. Ovom prilikom posebnu zahvalnost `elimo iskazati radnim kolegama JU Studentski centar Sarajevo, a posebno po{tovanom direktoru ovog kolektiva Emiru Kadri}u i njegovim saradnicima: Igbali Boguni}i i Ba{i} Mustafi, radnim kolegama i prijateljima: Ge`i Enveru, Denizi Zub~evi}, [i{i} Subhiji, Hatibovi} Indiri, kao i drugim uposlenicama i uposlenicima ovog kolektiva, na izuzetnom razumijevanju i podr{ci; zatim firmi ku}ne njege “VITALIS” i njezinim uposlenicama: medicinskim sestrama Spomenki, Jelki, Milici i @eljki, koje su svojim medicinskim zanjem i ljudskim odnosom olak{ali no}i i dane posljednje joj godine `ivota. Hvala svoj rodbini, a posebno njenoj Nadici i Maru{ki, koje je toliko voljela i osje}ala svojima; te njenim dugogodi{njim prijateljicama: Vukici, Nadi, Zdravki, Ranki, Muteberi, Dobrili i Smiljki (iz Herceg-Novog), rodici Bibi na brizi i saosje}anju sa na{om boli. Hvala svim prijateljima i poznanicima koji su svojim prisustvom uveli~ali ispra}aj na{e drage mame Nade, stanarima zgrade u Ulici grbavi~ka 129, te svima koji su telegramima sau~e{}a olak{ali na{u tugu.
6109

NADE (SADULAHA) DACI], ro|. NIK[I]
1928 — 2011.

Toga dana (subota) u 10 sati posjetit }emo njeno vje~no po~ivali{te i polo`iti cvije}e u znak na{e vje~ne zahvalnosti za svu neizmjernu ljubav, plemenitost, vedrinu koju nam je pru`ala, za svu nje`nost, ljudsku i moralnu podr{ku, i bri`nost kojom nas je darivala do posljednjeg dana svoga `ivota, za radost koju nam je pru`ala i u dugim bolesni~kim danima. Hvala ti, majko, na `ivotnoj podr{ci i iskrenim, ljudskim, i uvijek korisnim savjetima koji su mi osvijetlili i pokazali ispravan `ivotni put; hvala ti {to si me nau~ila da je ljubav, darivanje, razumijevanje i pomo} drugima naj~istije i najljep{e ljudsko osje}anje, da je sre}a potpuna tek kada je podijeli{ sa drugima, da dah `ivota treba udisati otvorenog srca i sjaj sunca gledati otvorenog oka. Dok `ivimo, bit }e{ nam nezamjenjivi uzor ljudskosti, maj~inske nesebi~nosti i plemenitosti i na{e najljep{e sje}anje i ponos {to smo te imali. Tvoji najmiliji: k}erka Snje`ana i zet [ukrija Zvizdi}

TU@NO SJE]ANJE

Sedmog oktobra 2011. navr{ava se tu`na godina od smrti na{e voljene supruge, majke i punice

ERNE OBRADOVI]

Tog dana }emo posjetiti njen grob i polo`iti cvije}e. S ljubavlju koju smrt ne prekida i s tugom koju vrijeme ne lije~i, uvijek }e{ `ivjeti u na{im srcima. Beskrajno nam nedostaje{. Vje~no o`alo{}ena porodica: suprug Mi}o, sin Nenad, k}erka Ljilja i zet Mirsad
26080

...za ovaj trenutak — pripremajte se — (hadis)

...za ovaj trenutak — pripremajte se — (hadis)

...za ovaj trenutak — pripremajte se — (hadis)

Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{ dragi

Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{a draga

Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{ dragi

HAD@O (ARIFA) KURTOVI]
iz Gacka ekshumacija 1939 — 1992.

AZRA (BEHADILA) KULDIJA, ro|. ARUKOVI]
preselila na ahiret u petak, 30. septembra 2011, u 48. godini. D`enaza }e se obaviti u petak, 7. oktobra 2011. godine, u 16.30 sati na mezarju Grli}a brdo. O`alo{}eni: otac Behadil, majka Naila, suprug Meho Me{a, sin Nedim, k}erka Jasmina, brat Ramiz, brati} Mirza, snahe Ai{a i D`enana, svekrva Sena, djever Fadil, zaova D`evahira Seka sa suprugom Karlheinzom i sinom Arminom, tetke, tetkovi, daid`inice, amid`inice, daid`i}i i daid`i~ne, teti}i i teti~ne, amid`i}i i amid`i~ne, daid`a Vejsil, prijateljica Annamarie Heimpel, te porodice Kuldija, Arukovi}, ]utahija, @ili}, Waldherr, \ulali}, Kr{o, Kustura, Konakovi}, Karaman, ]urevac, Ke}o, Ba{i}, Hod`i}, Piri}, Meki}, Had`i}, Tanovi}, Planja, Kapo, Rami}, Baji}, ]ati}, Kamber, Panjeta, Pozder, Babi}, Kari}, Musli}, Muhovi}, ]oli}, Veli}, Ma{i}, Jaganjac, Kelecija, ^engi}, Agi}, Bjelak, Sara~evi}, Abdelkader Bentrea, te ostala mnogobrojna rodbina, prijatelji i kom{ije. Tevhid }e se prou~iti istoga dana u 16.30 sati u d`amiji Vinograd. RAHMETULLAHI ALEJHA RAHMETEN VASIAH
000

OSMAN (ADILA) GRABOVICA

preselio na ahiret u srijedu, 5. oktobra 2011, u 76. godini. D`enaza }e se obaviti u petak, 7. oktobar 2011. godine, u 17 sati na mezarju Dobra{ina - Rogatica. O`alo{}eni: sinovi Sead, Suvad i Fuad, k}erke Seida, Vahida i Sabaheta, snahe i zetovi, unu~ad i praunu~ad, svastika Fatima sa porodicom, te porodice Grabovica, Mrguda, Zahiragi}, Tuti}, Sali}, Had`ibuli}, [utrovi}, ]ehovi}, He}o, ]ati}, Harbinja, Kari}, Jahi}, Osmanovi}, Kar{i}, Ro`ajac, Zulovi}, Ba{i}, Mezit, Ranica, kao i ostala brojna rodbina, prijatelji i kom{ije. Tevhid }e se prou~iti istog dana u 17 sati u Alipa{inoj d`amiji. Prevoz do mezarja i nazad obezbije|en od Vije}nice, sa polaskom u 14.30 sati. RAHMETULLAHI ALEJHI RAHMETEN VASIAH
000

stradao od zlo~ina~ke ruke 1992. u 53. godini. D`enaza }e se obaviti u subotu, 8. oktobra 2011. godine, u 14 sati na gradskom mezarju Vlakovo. O`alo{}eni: brat Vehbija, sestre Mediha, Refika i Mirsada, zet Hivzija, snaha Mejra, sestri~ne, sestri}, brati~ne, brati}, amid`i}i, amid`i~ne, teti}i, teti~ne, te porodice Kurtovi}, Prguda, Pa{i}, Spahi}, ]atovi}, Zvizdi}, Karabeg, Radovi}, Pa~o, Keki}, Leper, Trebovi}, Maksumi}, D`ubur, ^ustovi}, Ba{i}, Hebib, Habe{, [estan, Dizdarevi}, Tanovi}, Jugo, Hatibovi}, Sari}, Babovi}, Krvavac, [akovi}, Demiragi}, Bo{njak, [kalji}, ^elik, Voloder, Ismailovi}, ]ehaji}, Omeralovi}, Ze}irovi}, Fazlagi}, Grebovi}, Talovi}, Hrustanovi}, Ka`ini}, kao i ostala brojna rodbina, kom{ije i prijatelji RAHMETULLAHI ALEJHI RAHMETEN VASIAH
000

petak, 7. oktobar 2011. godine

OSLOBO\ENJE

SJE]ANJA I SMRTOVNICE 57
Osmog oktobra 2011. godine navr{ava se ~etrdeset tu`nih dana otkako nas je zauvijek napustio na{ suprug, otac i djed

Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{a draga

MUSTAFA ([A]IRA) NOVO GORDANA ZORN, ro|. LON^AREVI]
iznenada preminula 4. oktobra 2011. u 69. godini. Sahrana drage nam pokojnice obavi}e se u petak, 7. oktobra 2011. godine, u 14 sati na gradskom groblju Sveti Mihovil. O`alo{}eni: k}erke Vesna i Ivana, unuk Spike, zet Nigel, sestre Biljana i Radmila, brat Ljubo, ro|ak Anton, zet Braco, snaha Jasna, sestri}i Ronald, Renata i Boris, brati}i Igor, Goran i Mirna, te porodice Zorn, Lon~arevi}, Coan, ^arapi}, Cigler, Neuwirth, Tadi} i ostala mnogobrojna rodbina i prijatelji. Ku}a `alosti: Ul. Kalemova br. 5, Sarajevo.
26112

1929 — 2011.

Dragi tata, iako vrijeme prolazi, svaki dan si u na{im srcima i mislima. S neizmjernom ljubavlju i po{tovanjem ~uvat }emo uspomenu na tebe. Ovim putem `elimo zahvaliti rodbini, prijateljima i poznanicima koji su svojom prisutno{}u i sau~e{}em ubla`ili na{u bol. Iskrenu zahvalnost dugujemo dr. Heleni [kobi} za nesebi~nu pomo} u lije~enju tokom mnogih godina. Njegovi najmiliji
010

SJE]ANJE

POSLJEDNJI POZDRAV

na{oj dragoj sestri, svastiki i tetki

Osmog oktobra 2011. navr{ava se 27 godina od smrti na{eg dragog i voljenog

ZEHRA KUNDUROVI]
sudija 1993 — 2011.

dr. MUHAMED KUNDUROVI]
ljekar 1981 — 2011.

S ljubavlju i po{tovanjem, porodica
6153

GORDANI ZORN, ro|. LON^AREVI]
Od Rade i Brace, Ronija sa porodicom, Renate sa porodicom i Borisa Ciglera
26112

AHMEDA KORI]A
Tvoj dobri i plemeniti lik ostaje da vje~no `ivi u na{im srcima. Tvoji najmiliji: [efika, Namik, Nid`ara i Lejla
6135

POSLJENDJI POZDRAV

prof. dr. JELA GRUJI] – VASI]

na{oj dragoj sestri i zaovi

POSLJEDNJI POZDRAV

POSLJEDNJI POZDRAV

Ve} dvije godine smo ponosni {to vrijeme gubi bitku sa ljubavlju i mudro{}u koje si nam ostavila. Tvoja porodica
6059

na{oj dragoj mami

mojoj dragoj seki

TU@NO SJE]ANJE

GORDANI ZORN, ro|. LON^AREVI]
Od Ljube i Jasne sa djecom
26112

na na{eg dragog

GORDANI ZORN, ro|. LON^AREVI]

GORDANI ZORN, ro|. LON^AREVI]

RANKA [AKI]A
7. 10. 1999 — 7. 10. 2011.

OSLOBO\ENJE
AGENCIJA ZA EKONOMSKU PROPAGANDU I MARKETING

Ponosni smo {to smo te imali, a beskrajno tu`ni {to smo te izgubili.
Od Vesne i Ivane sa porodicom
26112

Od njene Biljane
26112

Tvoji najmiliji: Vera, Snje`ana, Dubravka, Nevil, Andreas, Kolm, Doris i Nikol
6072

D`emala Bijedi}a 185
Tel/fax: 472-899 i 472-901

58

PREDAH

petak, 7. oktobar 2011. godine

OSLOBO\ENJE

HOROSKOP DANAS
OVAN
Ukoliko vas privla~e neke tajanstvene ili nepoznate situacije, neophodno je da prihvatite i odre|eni stepen poslovnog rizika. Bolje je da se ne zanosite suvi{e nekim neobi~nim idejama, ve} da sa~uvate svoj poslovni ili dru{tveni ugled. Susret sa jednom osobom za vas predstavlja veliko emotivno zadovoljstvo i u`itak. Va`no je da sa~uvate prisebnost duha i samokontrolu. Ne uspijevate da predvidite ne~iji odgovor o zadatoj temi ili da uspostavite dobar odnos u komunikaciji sa saradnicima. Nema potrebe da se pona{ate suvi{e razmetljivo, zatra`ite na vrijeme ne~iju moralnu ili materijalnu podr{ku. ^ini vam se kao da iz nekog ~udnog ili nejasnog razloga, voljena osoba uporno ignori{e va{e ideje. Prijat }e vam dijetalna ishrana, konzumirajte vi{e te~nosti. Trenutni polo`aj Mjeseca uti~e na va{u emotivnu nesigurnost ili na subjektivne procjene u poslovno-finansijskoj saradnji. Va`no je da napravite listu prioriteta i da prihvatite ne~iji savjet. Voljena osoba dobro poznaje va{u }ud i karakter, ne mo`ete da prikrijete svoje pravo raspolo`enje. Primijenite neku od tehnika psiholo{kog opu{tanja. Osje}ate priliv pozitivne energije i mislite da sve {to zapo~nete, mo`ete da privedete kraju bolje nego va{i saradnici. U naletu dobrog raspolo`enja uspijevate da zavr{ite razli~ite obaveze i da budete od velike pomo}i. ^ini vam se da voljena osoba spremno reaguje na svaki va{ mig. Va`no je da u`ivate u lijepim stvarima koje vas inspiri{u na pozitivno raspolo`enje. Nema potrebe da se povodite za la`nim utiscima ili da vas neko zavarava pogre{nom pri~om o dobrim poslovnim prilikama. Ukoliko trpite neuspjeh, sagledajte sve prave razloge. Va{e emotivno nezadovoljstvo je prolazna faza. Sitna prebacivanja i emotivne varnice samo pogor{avaju zajedni~ki odnos. Usmjerite svoje misli u pozitivnom pravcu, va`no je da se opustite. Ukoliko se nalazite u nekoj osjetljivijoj psiholo{koj fazi, prepustite svojim saradnicima da se bave komplikovanijim zadacima koji iziskuju ve}i mentalni napor. Morate imati dobru procjenu, ko mo`e da vas zamijeni u odlu~uju}em trenutku. Postavite odre|ena pravila u ljubavnom dijalogu, nemojte dozvoliti svom partneru pretjeranu dozu samovolje. Va`no je da se oslonite na svoj razum. Izbjegavajte pretjerano eksponiranje u dru{tvu saradnika i nemojte pri~ati o stvarima koje ne poznajete dovoljno. Uvijek postoji faktor iznena|enja i mogu}nost za poslovne promjene. U ljubavnom dijalogu umijete da ostavite `eljeni utisak, ali nemojte potcjenjivati ni partnerove mogu}nosti. Prijat }e vam vi{e nje`nosti, kao i neki vid sportske aktivnosti. Ponekad ljubav i zadovoljstvo ne idu u zajedni~koj kombinaciji. Iskustvo vas opominje da ostanete uzdr`ani pred osobom za koju va{i saradnici govore u negativnom kontekstu. Oslonite se na svoje znanje i sposobnosti. Zadr`avate emotivnim distancu i djelujete suvi{e oprezno pred svojim partnerom, kao da se pla{ite da }e va{a osje}anja biti povrije|ena. Sa~uvajte pozitivno raspolo`enje. Poku{avate da impresionirate svoju okolinu na razli~ite na~ine. Stalo vam je da privu~ete ne~iju pa`nju i da afirmi{ete svoje ideje. Ipak, mnoge stvari koje ~inite podsje}aju na klasi~no preuveli~avanje ili na li~no eksponiranje. Umjesto da se optere}ujete razmi{ljanjem o ne~ijim manama, bolje je da ozbiljnije analizirate svoje pona{anje. Va`no je da imate jaku motivaciju i dobru volju. Umijete da napravite dobru procjenu u poslovno-finansijskim pregovorima. Me|utim, doga|aji koji vas prate u privatnom `ivotu ne mogu da se izjedna~e sa va{im poslovnim rezultatima. Razmislite u kojem pravcu treba da tra`ite nove odgovore i rje{enja koja vam nedostaju. Popustljivost pred voljenom osobom ne predstavlja znak emotivne slabosti. Potrudite se da odgodite neke obaveze, postoje stvari koje zahtijevaju kreativno razmi{ljanje ili fazu inkubacije. Potrebno vam je dobro rje{enje koje bi zadovoljilo razli~ite kriterije. U va{oj glavi je trenutno vi{e pitanja nego zadovoljavaju}ih odgovora. Neko pobu|uje va{e emotivno interesovanje i asocira vas na prijatne uspomene. U`ivajte u stvarima koje vas psiholo{ki opu{taju i relaksiraju. Suo~avate se sa dodatnim komplikacijama u poku{aju da uskladite razli~ita interesovanja i zahtjeve sa svojom okolinom. Ipak, svako od vas ima svoju listu prioriteta. Nema potrebe da ponavljate pri~u koja ne ostavlja pozitivan odjek na va{e saradnike. Ne `elite da se pomirite sa partnerovom samovoljom i kritikama upu}enim na va{ ra~un. Opustite se u dru{tvu bliskih prijatelja.
21. 3. - 20. 4.

BIK

21. 4. - 22. 5.

BLIZANCI

23. 5. - 22. 6.

RAK

23. 6. - 22. 7.

LAV

23. 7. - 22. 8.

DJEVICA

23. 8. - 22. 9.

VAGA

23. 9. - 22. 10.

[KORPIJA

OSLOBO\ENJE
Nezavisni BH dnevnik Web site: www.oslobodjenje.ba e-mail: redaction@oslobodjenje.ba GLAVNA I ODGOVORNA UREDNICA: Vildana SELIMBEGOVI] PREDSJEDNIK NADZORNOG ODBORA: Sadat BEGI] DIREKTOR: Ned`ad [ADI] UREDNI[TVO: Branko MAJSTOROVI], Jelena MILANOVI], Daniel OMERAGI], Nada SALOM, Lejla SOFRAD@IJA i Josip VRI^KO PRODAJA: Fax: 465-727, Tel: 276-967, 455-558 e-mail: prodaja@oslobodjenje.ba MARKETING: Meliha Hod`i} Fax: 472-901 Tel: 472-899, 468-161, 276-968, 276-988 e-mail: marketing@oslobodjenje.ba ID broj: 4200492600001 ADRESA: D`emala Bijedi}a 185, Sarajevo Po{tanski pregradak 686 TELEFONI: Centrala: 276-900, 467-723 Redakcija: Desk i no}ni urednik: 276902, fax: 468-090, modem: 468-018;

23. 10. - 22. 11.

STRIJELAC

23. 11. - 22. 12.

JARAC

23. 12. - 21. 1.

VODOLIJA

22. 1. - 19. 2.

RIBE

20. 2. - 20. 3.

RJE[ENJE: nemila, imelar, koriti, oci, ij, li, una, ijedan, e, plinara, a, solana, ors, ek, zavrtati, rob, kemi~ar, vrdoljak, la, kino, onakav, a, oliva, oka, ma, anicet, d, pobri}, gari.

Oslobo|enje je u Velikoj Britaniji progla{eno za list godine u svijetu. Oslobo|enje je od 1992. dobilo Nagradu slobode (u Skandinaviji), nagradu "za izuzetnu odanost istini i slobodi" Oskar Romero (Teksas), nagradu "za odr`avanje u `ivotu tradicije nezavisnosti, objektivnosti i hrabrosti u OGLASNA SLU@BA: izvje{tavanju pod najte`im uslovima" Tel/fax: 205-938 agencije Inter Press i Service, nagradu e-mail: oglasnosg@oslobodjenje.ba "za zajedni~ki rad novinara razli~itih UNICREDIT BANK DD, nacionalnosti u slu`bi slobode i mira" transakcijski ra~un broj: fondacije Alfons Komin (Barselona), 3383202250044019, nagradu "za borbu protiv ksenofobije" SPARKASSE BANK DD Sarajevo, Kluba evropskih rektora, nagradu za transakcijski ra~un broj: ljudska prava "Saharov" Evropskog 1990490005630121, parlamenta, "Me|unarodnu nagradu za slobodu {tampe" Udru`enja turskih VAKUFSKA BANKA DD Sarajevo, novinara, Medalju ~asti Fakulteta za transakcijski ra~un broj: novinarstvo Univerziteta Mizuri (SAD), 1602000000317116, POSTBANK BH DD Sarajevo, transakcijski Nagradu Asocijacije IPRA, "Zlatno pero slobode" Me|unarodnog udru`enja ra~un broj: 1872000000045887, KOMERCIJALNA BANKA AD Banja Luka, novina (FIEJ), Nagradu “Premio Giornalistico Paolo Borsellino” koju filijala Sarajevo, transakcijski ra~un listovima koji se bore za istinu broj: 5715000000017279 dodjeljuje Slobodno sveu~ili{te “Maria Kompjuterska obrada: RC “Oslobo|enje” ss Assuanta” u saradnji sa Asocijacijom Zorica Pand`i}, {ef DTP-a “Paolo Borsellino” sa sjedi{tem u Rimu i “Zlatni trofej za kvalitetu” (SAD). [tampa: Unioninvestplastika dd, Semizovac bb Vije}e za {tampu Prvi broj Oslobo|enja {tampan je u Bosni i Hercegovini 30. avgusta 1943. u Donjoj Trnovi, Oslobo|enje je punopravni ~lan Vije}a Oslobo|enje je 1963. godine Ukazom za {tampu u BiH www.vzs.ba predsjednika Tita odlikovano Ordenom bratstva i jedinstva sa zlatnim vijencem, a Za sve eventualne primjedbe na pisanje lista, obratite se VZ[ u BiH 1976. godine dodijeljena mu je Nagrada ZAVNOBiH-a. Oslobo|enje je 1989. godine e-mail: info@vzs.ba, tel: +387 33 272 270 progla{eno za najbolji dnevni list u tada{njoj Jugoslaviji. U ratnoj 1992. godini tel/fax: +387 33 272 271 Uprava 234-718, fax: 461-007; Unutra{njopoliti~ka rubrika: 276-903, Spoljnopoliti~ka rubrika: 276 937, Sarajevska hronika: 276-901, fax: 468-054, Kultura: 276-906, Sportska rubrika 276-908, Prilozi: 468-142

Danas prije podne sun~ano, toplo i vjetrovito, puha}e umjeren jugozapadni vjetar. Poslije podne naobla~enje sa obilnom ki{om, umjerenim sjeverozapadnim vjetrom i osjetnim padom temperature. Maksimalna temperatura od 21 na zapadu, do 26°C na istoku. Na planinama iznad 1.500 m tokom no}i ki{a }e pre}i u susnje`icu i snijeg. Za vikend hladno, temperatura u padu za oko 15°C u odnosu na prethodne dane. Sutra umjereno obla~no, prije podne na istoku obla~no sa ki{om, na planinama sa susnje`icom i snijegom. Uve~er u sjevernim predjelima ponovo ki{a. U nedjelju i ponedjeljak umjereno obla~no, ponegdje sa ki{om. U Sarajevu prije podne sun~ano, popodne promjenljivo obla~no, povremeno sa ki{om. Puha}e umjeren, jugozapadni vjetar. Minimalna temperatura 9, maksimalna dnevna 23° C.

Danas }e obla~no sa ki{om, ponegdje i pljuskovima sa grmljavinom, i hladno biti u sjevernoj, zapadnoj, centralnoj Evropi, na Apeninskom, kao i zapadu Balkanskog poluostrva, gdje se o~ekuje najve}a koli~ina padavina. U ostalim predjelima Evrope bi}e prete`no sun~ano i toplo. Maksimalna temperatura kreta}e se od 11 u Stokholmu do 30°C u Atini. Naobla~enje sa ki{om, pljuskovima sa grmljavinom, umjerenim sjeverozapadnim vjetrom i osjetnim padom temperature zahvati}e sredinom dana zapadne, a uve~er i centralne predjele Balkana. Obilne padavine o~ekuju se poslije podne u Kordunu, Lici i Dalmaciji, u no}i u Hercegovini i Crnoj Gori, a snijeg na planinama iznad 1.500 m. U ostalim predjelima poluostrva bi}e prete`no sun~ano, osim na istoku Gr~ke, gdje }e biti nestabilno sa lokalnim pljuskovima. Maksimalna temperatura kreta}e se od 19 u Zagrebu do 30°C u Atini.

60
SARAJEVO

KULTURNI VODI^
ZARAZA

petak, 7. oktobar 2011. godine ne

OSLOBO\ENJE

RAIFFEISEN GALERIJA
Izlo`ba radova Nerimane-Narde Nik{i}, studentice Akademije likovnih umjetnosti Sarajevo, odsjek Produkt dizajn. Galerija je otvorena za posjetioce, radnim danima u zgradi Centrale Banke, u ul. Zmaja od Bosne bb, od 8 do 16 sati.

JOHNNY ENGLISH: PONOVO RO\EN
komedija, porodi~ni, re`ija: Oliver Parker, uloge: Rowan Atkinson, Rosamund Pike, Dominic West... po~etak u 16.30 i 20.45 sati.

BANJA LUKA

ATELJE ZEC
Stalna postavka djela slikara Safeta Zeca. Galerija je otvorena od ponedjeljka do petka od 10 do 18, subotom od 10 do 14 sati ili uz najavu na telefon 061/338-186. drama, triler, re`ija: Steven Soderbergh, uloge: Marion Cotillard, Mat Damon, Jude Law, Gwyneth Paltrow, Kate Winslet, Laurence Fishburne... po~etak u 22 sata.

NO] MORSKIH PASA 3D
horor, re`ija: David R. Ellis, uloge: Sara Paxton, Dustin Milligan, Chris Carmack... po~etak u 16 sati.

GABRIJEL
Stalna postavka izlo`be “Pozori{ni plakat Kamernog teatra 55”. Otvorena svakim radnim danom od 10 do 18 sati.

KAKO SE RIJE[ITI [EFA
komedija, re`ija: Seth Gordon, uloge: Jason Bateman, Charlie Day, Jason Sudeikis, P.J. Byrn, Kevin Spacey, Jennifer Aniston, Jamie Foxx... po~etak u 14.30 i 18.30 sati.

KINA
MULTIPLEX PALAS
PRAVI ^ELIK
akcija, SF, re`ija: Shawn Levy, uloge: Hugh Jackman, Evangeline Lilly, Kevin Durand... po~etak u 16, 18.30, 21 i 22 sata.

KINA
MEETING POINT
CINEMA KOMUNISTO
dokumentarni, re`ija: Mila Turajli}, u~estvuju: Steva Petrovi}, Gile \uri}, Leka Konstantinovi}, po~etak u 20 sati.

OTMICA
akcija, triler, re`ija: John Singleton, uloge: Taylor Lautner, Lily Collins, Alfred Molina... po~etak u 18.20, 20.30i 23 sata.

MUZEJI
ZEMALJSKI
Muzej je otvoren za posjete u sljede}im terminima: utorkom, srijedom, ~etvrtkom i petkom od 10 do 17 sati; subotom od 9 do 13 sati; nedjeljom od 10 do 14 sati.

MUZEJI
GRADA ZENICE
Na raspolaganju posjetiocima su stalne postavke, etnolo{ka, arheolo{ka i historijska. U tvr|avi Vranduk postavljena je stalna historijska zbirka o ranom srednjem vijeku u Bosni. Muzej je otvoren za posjetioce radnim danima od 9 do 17 sati, a subotom po dogovoru (tokom ljeta). Tvr|ava Vranduk otvorena je za posjetioce tokom cijele sedmice, od 9 do 17 sati. Islamic Art - izlo`ba levhi Osmana Moranki}a za posjete je otvorena do 30. septembra.

PONO] U PARIZU
romanti~na komedija, re`ija: Woody Allen, uloge: Owen Wilson, Rachel McAdams, Kathy Bates... po~etak u 18 i 20.30 sati.

KRITERION
DOBAR, LO[, [A[AV
akcija, vestern, re`ija: Ji-woon Kim, uloge: Kang-ho Song, Byung-hun Lee, Woo-sung Jung, Je-mun Yun, Seung-su Ryu, Young-chang Song... po~etak u 18 sati.

[TRUMFOVI

OLIMPIJSKI
Stalna postavka “Organizacija XIV Zimskih olimpijskih igara“. Otvorena za posjete od ponedjeljka do petka, od 9 do 15 sati, dok vikendom muzej ne radi.

SVEMIRSKA AVANTURA 3D
animirana avantura, re`ija: Inna Evlannikova, Svyatoslav Ushakov, uloge: Elena Yakovleva, Anna Bolshova, Yevgeny Mironov... po~etak u 14.45 sati.

ZE^JA RUPA
drama, psiholo{ki, re`ija: John Cameron Mitchell, uloge: Nicole Kidman, Aaron Eckhart, Dianne Wiest... po~etak u 20.20 sati. avantura, animirani, re`ija: Raja Gosnell, glasovi: Hank Azaria, Katy Perry, Jonathan Winters, Neil Patrick Harris... po~etak u 15.50 sati.

HISTORIJSKI
Muzej je otvoren za posjete radnim danima od 9 do 16, a vikendom od 9 do 13 sati.

ZARAZA
horor, triler, re`ija: Steven Soderbergh, uloge: Marion Cotillard, Mat Damon, Jude Law, Gwyneth Paltrow, Kate Winslet... po~etak u 20.15 i 22.30 sati.

ART-KU]A SEVDAHA
Otvorena je za sve posjetioce svakim danom osim ponedjeljka od 10 do 18 sati.

TUZLA

CINEMA CITY
SVEMIRSKA AVANTURA 3D
animirana avantura, re`ija: Inna Evlannikova, Svyatoslav Ushakov, uloge: Elena Yakovleva, Anna Bolshova, Yevgeny Mironov... po~etak u 15.05 sati.

JOHNNY ENGLISH: PONOVO RO\EN
komedija, porodi~ni, re`ija: Oliver Parker, uloge: Rowan Atkinson, Rosamund Pike, Dominic West... po~etak u 15.40, 17.50, 20 i 22.10 sati.

SARAJEVO
Brusa bezistan, Svrzina ku}a, Muzej 1878-1918, Muzej “Alije Izetbegovi}a“ i Despi}a ku}a otvoreni su svakim radnim danom od deset do 16 sati, subotom od deset do 15 sati, dok su nedjeljom ovi objekti zatvoreni za posjete. Muzej Jevreja otvoren je za posjete svakim radnim danom od 10 do 16 sati, subotom ne radi, dok je nedjeljom otvoren od 10 do 13 sati.

JOHNNY ENGLISH: PONOVO RO\EN

PRAVI ^ELIK
akcija, SF, re`ija: Shawn Levy, uloge: Hugh Jackman, Evangeline Lilly, Kevin Durand... po~etak u 17 i 19.30 sati.

FESTIVAL
MESS 2011.

NARODNO POZORI[TE
LEONCE I LENA
re`ija: Gabor Tompa, Rumunija, Hungarian Theatre of Cluj, po~etak u 19.30 sati.

GALERIJE
ME\UNARODNA GALERIJA PORTRETA TUZLA
Stalna postavka crte`a, skica, akvarela Ismeta Mujezinovi}a, stalna postavka Legata “Haim James Pinto“. Galerija je otvorena radnim danima od 8 do 15 i 18 do 20 sati, subotom od 8 do 13 sati. komedija, porodi~ni, re`ija: Oliver Parker, uloge: Rowan Atkinson, Rosamund Pike, Dominic West... po~etak u 16 i 20 sati.

BO[NJA^KI
Obilazak Instituta, stalne postavke galerije kao i zbirke ”Ismet Rizvi}’’ i ”Mersad Berber’’, svakim danom izuzev nedjelje i ponedjeljka od 9 do 16 sati. Najava grupa na telefon: 033/279-800.

TA LUDA LJUBAV
komedija, drama, re`ija: Glenn Ficarra, John Requa, uloge: Steve Carell, Ryan Gosling, Julianne Moore, Emma Stone, Marisa Tomei, Kevin Bacon, Josh Groban... po~etak u 18, 20.20 i 22.40 sati.

KAMERNI TEATAR 55
DISSONORATA - Ubistvo iz ~asti u Calabriji
autorski projekat: Saverio La Ruina, Italija, Scena Ver ticale, po~etak u 22 sata.

ZENICA

KRALJ LAVOVA 3D
animirani, porodi~ni, re`ija: Roger Allers, Rob Minkoff, glasovi: Zvonimir Zori~i}, Ivan [turli}, Rakan Rushaidat... po~etak u 16.30 sati.

^UVAR @IVOTINJA
komedija, porodi~ni, re`ija: Frank Coraci, uloge: Kevin James, Rosario Dawson, Leslie Bibb, Ken Jeong... po~etak u 16.10 sati.

UMJETNI^KA GALERIJA BIH
WACHT!
re`ija: Hiske Eriks, Nizozemska, Hoogeschool voor de Kunsten Utrecht, po~etak u 24 sata.

BIHA]

NEPRIJATELJ
doma}i, re`ija: Dejan Ze~evi}, uloge: Aleksandar Stojkovi}, Vuk Kosti}, Tihomir Stani}, Ljubomir Bandovi}, Marija Piki}, Slavko [timac, Dragan Marinkovi}, Goran Joki}, Stefan Bundalo, Vladimir Djordjevi}, Du{ko Mazalica po~etak u 22.30 sati.

KOJI JE TVOJ BROJ

GALERIJE
COLLEGIUM ARTISTICUM
Izlo`be “Sto godina hrvatske scenografije i kostimografije 1909 - 2009.” i “TOP 100 suvremena hrvatska keramika“, realizovane su u saradnji sa ULUPUH-om /Hrvatska udruga likovnih umjetnika primijenjenih umjetnosti/, a za posjete su otvorene do 24. oktobra. komedija, romansa, re`ija: Mark Mylod, uloge: Anna Faris, Chris Pratt, Chris Evans, Zachary Quinto, Mar tin Freeman... po~etak u 16.20, 18.30, 20.40 i 22.50 sati.

KINA
MULTIPLEX EKRAN
PRAVI ^ELIK
akcija, SF, re`ija: Shawn Levy, uloge: Hugh Jackman, Evangeline Lilly, Kevin Durand... po~etak u 18 i i 20.30 sati.

KINA
UNA
ORKESTAR
dokumentarni, scenarij: Pjer @alica, po~etak u 19 i 21 sat.

GALERIJE
LTG
Izlo`ba simboli~nog naziva “Povratak ku}i“, autorice Dragane Skrepnik iz Arizone, za posjete je otvorena do 5. oktobra.

MAK
Izlo`ba radova u~enika Srednje {kole primjenjenih umjetnosti iz Sarajeva, za posjete je otvorena do 15. oktobra, a mo`e se pogledar ti svakog dana osim nedjelje, od 10 do 19 sati.

MONTE CARLO
komedija, romansa, re`ija: Thomas Bezucha, uloge: Selena Gomez, Leighton Meester, Katie Cassidy, Cory Monteith... po~etak u 15, 17, 19 i 21 sat.

KAUBOJI I VANZEMALJCI
SF, akcija, triler, re`ija: Jon Favreau, uloge: Daniel Craig, Harrison Ford, Olivia Wilde... po~etak u 18.30 i 21 sat.

Repertoare i program de{avanja u va{oj kulturnoj ustanovi mo`ete slati na mail: jelena.milanovic@ oslobodjenje.ba ili na broj faxa 033/ 468-054.

OSLOBO\ENJE petak, 7. oktobar 2011. godine

TV PROGRAM

61

FILMOVI
Njena odbrana
TRILER
Re`ija: Sidney J. Furie Uloge: Marlee Matlin, Michael Dudikoff, Daniel Pilon, Sophie Lorain, David Attis, Stephen Morgan

DRAMA
Re`ija: Barry Levinson Uloge: Robin Williams, Christopher Walken, Laura Linney

HIT
DANA
21.15
HRT 1

23.40
FTV

Kanadski advokat Andrew Garfield poznaje jezik gluhonijemih. On na izlo`bi upozna gluhu umjetnicu Jane Claire i ubrzo njih dvoje budu u vezi. Jane je u braku i ~ini se kako ju njen suprug Noby zlostavlja. Nakon {to Noby zatekne Andrewa i Jane u ljubavnom zanosu, Andrew ubija Nobya, a policija za ubistvo osumnji~i Jane. Na su|enju Jane brani upravo Andrew i uspijeva je odbraniti bez otkrivanja naznaka ko je glavni krivac...

Tom Dobbs vrlo je popularan komi~ar. Radi uvijek s istom ekipom, a njegov menad`er Jack Menken ujedno je njegov najbliskiji i najodaniji prijatelj. Kad za vrijeme jedne predstave gledateljica iz publike predlo`i Dobbsu da se kandidira za predsjednika, Dobbs to i u~ini. Njegovi su protukandidati iskusni politi~ari, no ipak ih na su~eljavanju u`ivo Dobbs potpuno zasjeni...

Tunel smrti
HOROR
Re`ija: Philip Adrian Booth Uloge: Steffany Huckaby, Melanie Lewis, Yolanda Pecoraro, Kristin Novak, Annie Burgstede

00.30
PINK

Grupa studenata mora preno}iti u ukletom sanatoriju. Radi se o neobi~nom prihva}anju u studentsko dru{tvo na fakultetu rezerviranom samo za one bogatije. Napu{tena bolnica sagra|ena 1910. godine ima 5 katova, a na svakom se nalazi po jedan duh. Studentice, jedna po jedna, ubrzo postaju `rtvama tragi~ne povijesti sanatorija polako otkrivaju}i zastra{uju}u istinu koja ih povezuje sa davnim doga|ajima u sanatoriju.

SERIJE

Air America
AKCIJA/KOMEDIJA
Re`ija: Roger Spottiswoode Uloge: Mel Gibson, Robert Downey Jr., Nancy Travis, Ken Jenkins, David Marshal

Izgubljena ~ast
23.00 BHT
Da bi skrenuli pa`nju sa Selima, Ja{arani su anga`ovali bandite da pretuku Mustafu i za to okrive Kerima. Po{to je izba~en iz hotela, Mustafa je prinu|en smje{taj i utjehu prona}i kod prelijepe Asu. U me|uvremenu, Fatmagul slu~ajno saznaje da je njen biv{i zaru~nik prijetio Kerimu, ali i da su mu Ja{arani dali posao u svojoj firmi…

Slomljena krila
21.10 FTV
Tajanstvena osoba sa planine dolazi u grad preobu~ena u `enu i, promatraju}i kapetana [ahina, saznaje i {ta je sa Aj{e. O svemu upoznaje i Nevzata. Nevzat vi{e ne mo`e izdr`ati i tajno, no}u, dolazi u kasabu. On jo{ nije svjestan {ta ga o~ekuje.

Predaj se, srce
20.05 TV1/MRE@A
Salih je vidio Bahar i Merta kako izlaze iz restorana i to ga je veoma rastu`ilo. To dovodi do jo{ ve}eg razdora izme|u Bahar i Saliha. Bahar je sigurna da }e dobiti skrbni{tvo nad sinom. Adliye i Salih razgovaraju. Sudija je donio odluku. Bahar, koja se nalazi izme|u ljubavi i prezira, dobija ponudu od Merta. Harputlu, koji je daleko od k}eri, poku{ava napraviti dogovor s Mertom...

22.35
MRE@A

"Air America" je mala civilna zrakoplovna kompanija sa sjedi{tem u Laosu kojom upravlja CIA i tako poma`e ratne operacije u Vijetnamu. Svoje avione koriste za {verc oru`ja i droge. Gene i Billy dvojica su pilota. I dok je Gene ve} du`e u tom poslu, Billy je novi ~lan. Za razliku od Genea, koji se u svemu dobro zabavlja, Billy je u ozbiljnim moralnim dilemama u vezi s njihovom misijom. A kad laoski general poka`e vi{e brige za po{iljku opijuma nego za ljude i Gene }e po~eti razmi{ljati poput Billya.

SPORT

FILM

Bijeg u slobodu
DRAMA
Re`ija: Carlo Carlei Uloge: Sergio Castellitto, Anna Valle, Marco Giallini, Christo Jivkov, Matt Patresi, Rosabel Laurenti

00.30
MRE@A/TV1

No}na po{iljka Bosna i Hercegovina Luksemburg
Kvalifikacije za Euro 2012 Nogomet
KOMEDIJA
Re`ija: Jason Bloom

Uprkos njegovim `eljama, pilot Masimo Teglio pristaje da pilotira avionom za Milano. Me|utim, kada pukovnik Feuerbach sazna da je Masimi Jevrej, nare|uje fa{isti Osvaldu Farini da uhapsi Massima i da ga preda. Osaldo je, me|utim, Massimov stari prijatelj i uspijeva da ga sakrije...

23.45 NOVA

20.00 BHT

Student koji vjeruje da ga je djevojka prevarila pa joj prekono}nom dostavom {alje o{tro pismo kojim prekida njihovu vezu. No ~im Wyatt po{alje pismo, otkriva da je pogrije{io. Sada se Wyatt i njegova najbolja prijateljica, striptizeta Ivy Miller, utrkuju s vrlo odlu~nim dostavlja~em preko ~itavog kontinenta.

62
BHT

TV PROGRAM
FTV
06.15 Gospo|a Barbara, igrana serija 07.00 Dobro jutro, jutarnji program 09.00 Vijesti Dje~iji program: 09.05 Poko 09.20 [umska {kola: Nije riba sve {to pliva, 1. epizoda 09.40 X-man 10.00 Spretno - sretno, tv igra 10.30 Harveytoons, crtana serija 12.00 Dnevnik 1 12.15 Viza za budu}nost, igrana serija 13.15 Larin izbor, igrana serija, 20. epizoda 14.05 Odgovorite ljudima, dijalo{ka emisija (r) 15.10 Vijesti 15.15 Na{a mala klinika, igrana serija

petak, 7. oktobar 2011. godine

OSLOBO\ENJE

RTRS
06.01 07.00 07.10 09.00 09.10 10.00 10.30 10.55 11.05 11.30 12.00 12.20 13.10 13.40 13.55 15.00 15.10 15.55 Muzi~ki program Vijesti Jutarnji program Vijesti Larin izbor, serija (r) Mala TV U no}noj ba{ti, crtana serija An|elina balerina, crtana serija Tomica i prijatelji, crtana serija Dilajla i D`ulijus, crtana serija Kralj dinosaurusa, crtana serija Dnevnik 1 Pe~at, politi~ki magazin (r) Odgovor.no1 (r) Reporta`a Prislu{kivanje, serija Vijesti, sa tuma~em gestovnog jezika @ena danas Drinom nizvodno, dokumentarni program

HAYAT
06.30 Dobro jutro svima, jutarnji program 08.30 Fifi, crtani film 08.50 Beba Felix, crtani film 09.00 Bumba, crtani film 09.10 Garfield, crtani film 09.25 Lijeni grad, crtani film 09.50 Jagodica Bobica, Jagositne pustolovine, crtani film, 29. ep. 10.15 Dragon ball Z, crtani film, 10. ep. 10.45 Bakugan, crtani film 11.10 Winx, serija 11.30 Bestseller 11.32 Bioclinica 11.45 Vijesti 11.58 Biometeorolo{ka prognoza 12.00 Kazali{te u ku}i, serija 13.00 Miljenica, serija 14.00 Ispuni mi `elju 14.48 Bestseller 14.50 Bioclinica 15.00 Top Shop 15.15 Vitafon

TV1
06.00 Nijemi svjedok, serija 07.00 Jutarnje vijesti 07.05 Ma~ak Mika, crtani film 07.35 Ostrvo kornja~a, crtani film 08.00 Vijesti 08.05 Dokumentarni program 09.00 Vijesti 09.05 Zakon ljubavi, serija (r) 10.00 Flash News 10.05 Ukradeni `ivoti, serija 11.05 Biznis vijesti 11.15 Superstars, dok. program 12.00 Vijesti plus 12.20 Ikone, dok. serijal ep. 5/14 13.05 Ma~ak Mika, crtani film 13.30 Hello Kitty, crtani film (r) 14.00 Flash News 14.05 Igra, serija (r) 14.30 Igra, serija

PINK
06.00 Sestre, serija 07.00 Yu-Gi-Oh, crtani film 07.30 Udri mu{ki, jutarnji program 10.00 Naslije|e jedne dame, serija 10.40 Kupi.ba, emisija 11.00 Zabranjena ljubav, serija 12.00 Info top, Info-program 12.15 Biometerolo{ka prognoza 12.20 City, zabavni program 13.00 Brze pare, kviz 14.00 Info top, info.program 14.20 Grand hitovi, muzi~ki program 15.00 Sestre, serija 15.45 Kupi.ba, emisija 15.50 Info top, Info-program

07.00 Dobro jutro Program za djecu i mlade (r) 09.10 Be Ha Te bebe 09.15 Mumijevi, animirana serija, 69/71 09.40 Frenderi u zemljama Evrope: Njema~ka 09.50 Grozomorni polarni zec, animirani film 10.00 BHT vijesti 10.15 MESS 2011, hronika (r) BHT arhiv … 10.45 Bio jednom jedan Dnevnik 11.00 Pri~e iz starih gradova: Livno 11.30 Gorko-slatko, igrana serija, 203/228 (r) 12.00 BHT vijesti 12.15 Tre}a strana, informativni program (r) 13.15 TV Justice, sudska hronika (r) 13.45 Putevi zdravlja, magazin (r) 14.15 BHT vijesti 14.30 Odli~an, 5+, edukativna serija Program za djecu i mlade 14.35 Mumijevi, animirana serija, 70/71 15.00 [kola filma, obrazovna serija, 24/26 15.25 Gr~ka mitologija, animirani film 15.40 Izgubljena ~ast, igrana serija, 14/77 (r) 16.30 Hronika regija: Krajina 17.00 Gorko-slatko, igrana serija, 204/228 17.25 BH gastro kutak, kulinarski show 18.00 Sve u svemu, dnevni magazin 18.45 Telefoni}i, animirana serija, 2/28 19.00 Dnevnik 1 19.30 Sportski program 20.00 Nogomet, kvalifikacije za EURO 2012: Bosna i Hercegovina Luksemburg, prijenos 22.15 Dnevnik 2 22.45 Ekskluzivno: Intervju sa g. Peterom Sorensenom, specijalnim predstavnikom EU u BiH 23.00 Izgubljena ~ast, igrana serija, 15/77 23.45 Dimenzija vi{e, program iz kulture 00.45 Sedam razdoblja rocka, strana muzi~ka serija, 3/7 01.35 Sve u svemu, dnevni magazin (r) 02.20 Pregled programa za subotu

Spretno-sretno
TV IGRA

Prislu{kivanje
SERIJA

Zvijezda mo`e{ biti ti
SHOW

CSI: Las Vegas
SERIJA

Timmy Time
CRTANI FILM

10.00

13.55

21.00

21.10

19.40

16.05 Sve }e biti dobro, igrana serija, 30. epizoda 17.00 Federacija danas 17.25 Lud, zbunjen, normalan, igrana serija 18.50 Dnevnik, najava 19.15 Harveytoons, crtana serija Finansijske novosti 19.30 Dnevnik 20.10 TV Bingo show 21.10 Slomjena krila, igrana serija, 50. epizoda 21.59 Dnevnik, najava 22.00 Ve~er sa Emirom: gost Vlade Divac 23.10 Dnevnik 3 Finansijske novosti 23.40 Njena odbrana, kanadski igrani film 01.25 Dnevnik 3 (r) 01.55 Pregled programa za subotu

16.23 Izvje{taj sa Banjalu~ke berze 16.30 Srpska danas 17.05 Dragulj u Carskoj palati, serija 18.05 Banjalu~ka panorama 18.35 TV Bingo Finansijske novosti 19.30 Dnevnik 2 20.04 Sport 20.10 Najotka~enije reklame na svijetu 20.35 Fudbal - kvalifikacije za EP 2012. - Srbija Italija, direktan prenos Sport Finansijske novosti 22.50 Dnevnik 3 23.10 Zabavni program 00.20 Gra|anin Kon, film 02.10 Prislu{kivanje, serija (r) 03.05 Dnevnik 2, serija (r) 03.25 Banjalu~ka panorama (r) 04.00 Drinom nizvodno (r) 04.30 Muzi~ki program 05.00 Dragulj u Carskoj palati, serija (r)

16.00 Kad li{}e pada, serija 17.00 Historija nauke, dokumentarni program 18.08 Biometeorolo{ka prognoza 18.10 Sport centar 18.15 Nepobjedive banzuke, zabavno-sportski TV show 18.45 HIPP - Mokrenje djeteta, kontrola stolice 19.00 Vijesti u 7 19.28 Vremenska prognoza 19.30 Sport 19.37 Stanje na putevima 19.38 Horizonti 20.00 Kolo sre}e 20.05 Kad li{}e pada, 107. ep. 21.00 Zvijezda mo`e{ biti ti, show u`ivo 23.30 Sport centar 23.32 Highlander 3, igrani film Reprizni program Hayat TV-a 01.40 Nepobjedive banzuke 02.00 Vijesti u 7 03.00 Zvijezda mo`e{ biti ti, muzi~ki show 05.15 Muzi~ki program

52. ep. (r) 15.00 Flash News 15.05 Zakon ljubavi, serija 80. ep. 16.00 Ukradeni `ivoti, serija 72. ep. 17.00 Vijesti plus 17.15 Predaj se srce, serija 29. ep. (r) 18.15 Biznis vijesti 18.20 Pregled Primera liga, najava kola 19.00 Najava Dnevnika 19.10 Hello Kitty, crtani film 19.30 Dnevnik 20.05 Predaj se srce, serija 30. ep. 21.10 CSI: Las Vegas, serija 5. ep. 22.00 Dnevnik u 22 22.35 Air America, film 00.15 Pono}ne vijesti plus 00.30 Bijeg u slobodu, film 01.58 No}ni program

16.00 More ljubavi, serija 17.00 Trijumf ljubavi, serija 18.50 Porodi~ni obra~un, kviz 19.20 Info top, centralne vijesti 19.35 Biometerolo{ka prognoza 19.36 Za zdrav i lijep osmijeh 19.40 Timmy Time, crtani film 20.00 Naslije|e jedne dame, serija 21.00 Grand show, muzicki program 22.30 Paparazzo lov na poznate, zabavna emisija 23.30 Kraljica juga, serija 00.30 Tunel smrti, film 02.20 Napad sabljozubog tigra, film

RTS
11.05 Vijesti 11.10 Tema Srbije na vezi, pr. za dijasporu 12.00 Dnevnik 12.15 Sport plus 12.30 [kolski program 13.00 Trezor.116 godina od ro|enja Carevca 14.00 Medijska mre`a srpske dijaspore,pr. za dijasporu 14.30 Mjesto za nas, dok. program 15.00 Ovo je Srbija 16.00 Porodi~no blago, serija 17.00 Dnevnik RT Vojvodina 17.45 Beogradska hronika 19.00 Srbija na vezi, pr. za dijasporu 19.30 Dnevnik 20.05 Radost Evrope,snimak 21.30 Trend Setter,muzi~ki program 22.15 Kamerom kroz Srbiju: Knja`evac 22.40 Beogradsko prolje}e,muzi~ki program 23.35 Dnevnik 23.50 Evronet, dok. program 23.55 Ko{arka, snimak 23.55 @ivotna sredina i zdravlje

RTCG
12.00 12.05 12.35 13.00 13.05 14.00 14.05 14.35 15.00 15.10 15.20 15.30 15.45 16.45 17.00 17.15 18.00 18.05 18.30 18.55 19.20 19.30 20.00 20.50 22.55 23.00 23.30 00 00 Vijesti Sat tv Muzika Vijesti Drama Vijesti Stadion (r) Etno Aktuelno Fle{ sport (r) Kalendar Dnevnik 1 Replika Muzika Lajmet Crna Gora - u`ivo Vijesti Krugovi knji`evnosti Sat tv Program za djecu Kalendar Dnevnik 2 Fudbal Crna Gora Engleska, emisija Fudbal Crna Gora Engleska, direktno Kalendar Dnevnik 3 7 TV dana Crna Gora - u`ivo

FOX LIFE
08.10 Svi gradona~elnikovi ljudi, serija 08.35 Svi vole Rejmonda, serija 09.00 Vill i Grejs, serija 09.25 Kako sam upoznao va{u majku, serija 09.50 Da, draga, serija 10.40 [apat duhova, serija 11.27 Kupidon, serija 12.20 Svita, serija 12.50 Svi gradona~elnikovi ljudi, serija 13.15 Svi vole Rejmonda, serija 13.40 Vill i Grejs, serija 14.10 Ali Mekbil, serija 15.00 Da, draga, serija 15.56 Kupidon, serija 16.45 Sretni zavr{eci, serija 17.40 Kako sam upoznao va{u majku, serija 18.10 [apat duhova, serija 19.05 Da, draga, serija 20.00 Ali Mekbil, serija 20.55 Seks i grad, serija 22.00 Melisa i D`oi, serija 22.55 Kako sam upoznao va{u majku, serija 23.20 Svi vole Rejmonda, serija 23.52 Vill i Grejs, serija

UNIVERSAL
08.20 Ne{ Brid`is, serija 09.20 Dijagnoza: Ubistvo, serija 10.20 Ubistva u Midsomeru, serija 12.20 Ne{ Brid`is, serija 13.20 Voker, teksa{ki rend`er, serija 14.20 Dijagnoza: Ubistvo, serija 15.20 Ubistva u Midsommeru, serija

TV1000
06.20 Otka~eni profesor 2: Klampovi, film 08.10 Kupe de vil, film 10.00 Pirati iz Penzansa, film 12.00 Mrkli mrak, film 14.00 To je moj `ivot, film 16.00 Ljudi od zanata, film 18.00 Ogi Rouz, film

EUROSPORT
08.30 Tenis, WTA Beijing, Kina 09.00 Tenis, WTA Beijing, Kina, Live Quarter-finals 15.15 Ski-skokovi, Austrija 16.15 Ski-skokovi, Klingenthal, Njema~ka 17.30 Tenis, WTA Beijing, Kina Quarter-finals 19.00 Fudbal, Euro 2012

Ubistva u Midsomeru SERIJA 15.20
17.20 Urgentni centar, serija 18.20 Voker, teksa{ki rend`er, serija 19.20 Ne{ Brid`is, serija 20.20 Urgentni centar, serija 21.20 Panduri novajlije, serija 23.20 Plave krvi, serija 00.20 Havaji, serija 02.15 Erika, serija

Akcija u centru grada FILM 20.00
20.00 Akcija u centru grada, film 21.40 Povratni udar, film 00.00 Bez proma{aja, film 02.00 Vru}a romansa, film 04.00 Ejs Ventura, zov prirode

Kuglanje SPORT 21.00
kvalifikacije Snuker, players tour Kuglanje Najja~i ~ovjek Fudbal, Euro 2012 kvalifikacije 00.00 GTA Road to Dubai 00.15 Tenis, WTA Beijing, Kina Quarter-finals 19.10 21.00 22.00 23.00

petak, 7. oktobar 2011. godine

OSLOBO\ENJE
HRT1
08.35 08.40 09.05 09.07 09.53 10.00 10.09 10.10

TV PROGRAM
HRT2 NOVA
07.10 Roary, crtana serija 07.25 Bumba, crtana serija 07.40 Tomica i prijatelji, crtana serija 07.55 TV izlog 08.10 Nate Berkus Show 09.10 Kad li{}e pada, serija (r) 10.10 Ljubav i kazna, serija (r) 11.10 Inspektor Rex, serija (r) 12.10 IN magazin (r) 12.55 Larin izbor, serija (r) 13.55 Teresa, serija 16.00 Inspektor Rex, serija 17.00 Vijesti Nove TV 17.25 IN magazin 18.05 Kad li{}e pada, serija 19.15 Dnevnik Nove TV 20.00 Ljubav i kazna, serija 21.00 Larin izbor, serija 22.00 Princeza i marinac, igrani film 23.45 No}na po{iljka, film 01.15 Ostavljena, film 02.55 Ezo TV, tarot show 04.25 Podzemno usijanje, film (r) 05.50 Seinfeld, serija (r) 06.15 IN magazin (r)

63

OBN
06.00 Gusarska akademija, crtani film 06.20 Cosmic Quantum Rei, crtani film 06.40 Atomska Betty, crtani film 07.00 Metajets, crtani film 07.20 Johnny Test, crtani film 07.40 Oggy i `ohari, crtani film 08.00 Ukleta Marijana, serija 09.00 Gorki `ivot, serija 10.15 Stol za 4, kulinarski show 10.45 Bilo jednom u Turskoj (16), serija 11.55 OBN Info 12.15 Ludo srce, serija 13.15 Lubav-vjera-nada, serija 14. 00 Izgubljeni, serija 15.10 Osveta, serija 16.10 Ukleta Marijana, serija 17.10 Stol za 4, kulinarski show, nova sezona 17.40 Bilo jednom u Turskoj, serija 18.50 OBN Info 19.05 OBN Sport, sportski pregled 19.15 Fe|a Presents, muzi~ki program 20.00 Ljubav-vjera-nada, serija 21.00 Izgubljeni, serija 22.00 Red Carpet 23.05 Ameri~ki marinci, film 00.45 OBN Info 01.05 OBN Sport 01.15 Ameri~ki marinci, film 03.00 OBN Info 03.20 OBN Sport

TVSA
07.00 Sarajevsko jutro, u`ivo 10.00 Vitaminix, program za djecu (r) 10.02 Mla princeza, program za djecu (r) 10.15 Medo Rupert, program za djecu (r) 10.25 Bo u pokretu, program za djecu (r) 11.00 Vijesti TVSA 11.05 Crna Guja, igrana serija, 9/25 (r) 11.35 Egipat, dok. program, 4/6 (r) 13.00 Vijesti TVSA 13.15 Sarajevdisanje, dok. program (r) 13.45 Pusti muziku, revijalno-muzi~ki program (r) 14.35 Saga o Forsajtima, igrana serija, 8/13 (r) 16.00 Vijesti TVSA 16.05 BBC dok. program 17.00 Dobre vibracije, u`ivo 18.15 Tarih, dok. serijal 18.30 Dnevnik TVSA 19.00 Vitaminix, program za djecu 19.02 Mala princeza, program za djecu 19.15 Medo Rupert 19.25 Bo u pokretu 20.00 Mu}ke, 40. ep. 20.50 Vijesti TVSA 21.00 Rebus, u`ivo 22.30 Igrani film 23.20 Egipat, 5/6 00.10 Mu}ke,, 40. ep. (r)

TV TK
06.05 Iz dana u dan... 09.05 Zakon ljubavi, serija (r) 10.05 Ukradeni `ivoti, serija (r) 11.55 Iz dana u dan... 12.00 Vijesti 15.00 Zakon ljubavi, serija 16.00 Vijesti u 16 17.15 Predaj se srce, serija (r) 18.15 Sport Klub, magazin 19.00 Dnevnik 20.05 Predaj se srce, serija 21.10 CSI: Las Vegas, serija 22.00 Zelena trava, serija 22.30 Vijesti 22.35 Mre`a: Filmsko ve~e 00.00 Ukradeni `ivoti, serija 01.00 Dnevnik (r) 02.00 Filmski petak

10.57 11.10 11.52 12.00 12.11 12.13 12.15 12.16 12.31 13.19 14.05 14.14 14.17 14.47 14.51 15.35 16.05 16.25 17.00 17.08 17.09 17.13 17.39 17.55 18.25 19.21 19.30 19.55 20.03 20.06 20.11 21.15 23.14 23.20 23.40 23.43 23.45 23.52 00.46

02.30

Vijesti Dobro jutro, Hrvatska ZABA - 90 sekundi (r) Hotel dvorac Orth 9, serija Vijesti iz kulture (r) Vijesti Vrijeme danas Putovanja u daleke krajeve: Brazilska zelena ~uda - Od Pantanala prema Amazoni, dokumentarna serija Kod Ane (r) Oprah show Pastel Dnevnik Sport Vrijeme Minuta zdravlja iz Dietpharma TV kalendar (r) Kad zavolim, vrijeme stane - serija Sve }e biti dobro, serija (r) Vijesti uz hrvatski znakovni jezik Vrijeme sutra Drugo mi{ljenje Branitelji domovine, info.-eduk. spot Alisa, slu{aj svoje srce serija Rodna gruda, emisija pu~ke i predajne kulture (r) Skica za portret (r) Hrvatska u`ivo Vijesti HAK - Promet info Minuta zdravlja iz Dietpharma (r) Globalno sijelo Putem europskih fondova Iza ekrana Capri 3, serija Minuta zdravlja iz Dietpharma (r) Dnevnik Sport Vrijeme ZABA - 90 sekundi Hrvatska policija u Domovinskom ratu, dokumentarni film Premijera tjedna: Slu~ajni predsjednik, ameri~ki film Predstavljamo vam... Dnevnik 3 Sport Vrijeme Vijesti iz kulture Peti dan, talk show Filmski maraton - ciklus Jima Jarmuscha: Pod udarom zakona, ameri~ki film Filmski maraton: Nevjerna `ena, talijanski film (r)

07.05 Silvestrove i ^i~ijeve tajne, crtana serija (r) 07.25 Pipi Duga ^arapa, crtana serija 07.49 Mala TV TV vrti}: Magnet Patuljkove pri~e, crtani film Tajni dnevnik patke Matilde: U la`i su pa~je noge 08.19 Neuhvatljivi pra{~i} Rudi, serija za djecu 08.50 [kolski sat: Dizajn od A do... Puni krug 09.35 Olujni svijet, serija 10.00 Prijenos sjednice Hrvatskog sabora 13.32 Fotografija u Hrvatskoj (r) 13.48 Drugi format (r) 14.36 H2O Uz malo vode!, serija za mlade 15.01 Edgemont 2, serija za mlade 15.25 [kolski sat: Dizajn od A do... (r) 15.55 Puni krug (r) 16.10 Po{tar Pet, crtani film

MRE@A
07.05 Ma~ak Mika, crtani film 07.35 Ostrvo kornja~a, ctani film 08.05 Serijski/Dokumentarni program 09.05 Zakon ljubavi, serija 79. ep. (r) 10.05 Ukradeni `ivoti, serija 71. ep. (r) 14.05 Igra, serija 51. ep. (r) 14.30 Igra, serija 52. ep. (r) 15.05 Zakon ljubavi, serija 16.00 Ukradeni `ivoti, serija 17.15 Predaj se srce, serija 20.05 Predaj se srce, serija 21.10 CSI: Las Vegas, serija 22.35 Air America, film

Silvestrove i ^i~ijeve tajne
CRTANA SERIJA

Teresa
SERIJA

07.05

13.55

16.25 Mala TV (r) Patuljkove pri~e, crtani film (r) Tajni dnevnik patke Matilde: U la`i su pa~je noge (r) 16.55 Crtana serija 17.15 Briljanteen 18.00 Regionalni dnevnik 18.21 @upanijska panorama 18.35 Zlatna igla 2011., prijenos 20.10 Nogometne kvalifikacije za EP 2012. - emisija 20.35 Nogometne kvalifikacije za EP 2012.: Gr~ka Hrvatska, prijenos 22.40 Nogometne kvalifikacije za EP 2012. - emisija 23.12 Nijemi svjedok 13, serija 00.56 Vrijeme je za jazz: Na kraju ljeta, na po~etku sezone... 01.45 Retrovizor: Moja obitelj 8a, humor. serija (r) 02.16 Retrovizor: 24, serija (r) 02.58 No}ni glazbeni program: Glazbeni spotovi 05.45 No}ni glazbeni program: Klapa Kampanel u Gavelli (r)

TV MOSTAR
07.05 Ma~ak Mika, crtani film 07.35 Ostrvo kornja~a, crtani film 08.05 Serijski dok. program 09.05 Zakon ljubavi, serija (r) 10.05 Ukradeni `ivoti, serija 12.00 Vijsti plus 14.05 Igra, serija 15.00 Flash news 15.05 Zakon ljubavi, serija 16.00 Ukradeni `ivoti, serija 17.00 Vijesti plus 17.15 Predaj se srce, serija 18.15 Grad, rev. program 19.30 Dnevnik TV1 20.05 Predaj se srce 21.10 Csi: Las Vegas, serija 22.00 Dnevnik u 22 22.35 Air America, film

TV KAKANJ
11.00 Biografije 12.00 Vijesti TV Sahar 12.30 Frej`er, serija 13.00 Svjedok prirode 13.30 Djevojke, serija 14.00 Mr Bean 14.30 Tr~i, film 16.00 Biografije 17.00 Flash vijesti 17.05 Amor latino, serija 18.00 Svijet uspje{nih 18.30 Svijet tajni, serija19.00 Bra}a koale19.30 Dnevnik FTV 20.00 Vijesti IC 20.20 Hutba 21.00 Put istine 22.00 Amor latino, serija 23.00 Vijesti TV Sahar 23.30 Glas Amerike 00.00 Vijesti IC (r)

RTV USK
09.30 Svi vole Rejmonda, serija 10.00 Vijesti 10.15 Alternativna medicina 10.45 Program za djecu 11.10 Dance, dance, serija 12.00 Vijesti 12.05 Pjesma o Bosni13.00 Skica za portret 13.30 ^arolija gljiva 14.00 Bankok, dok. program 14.30 Vijesti 14.35 U fokusu 15.35 Pod suncem St. Tropea, serija 16.30 Istina 17.15 Predaj se srce, serija 18.40 Hello Ketty 19.00 Dnevnik 1 19.30 Muzi~ki program 20.05 Najvoljenije `ene svijeta: Sofia Loren 20.40 Najbolje godine, serija 21.30 Dnevnik 2 21.50 Predaj se srce, serija 22.50 Skrivena palma, serija

TV SLON
16.02 Vijesti 16.10 Tuzla u`ivo, panoramske kamere 16.15 Zoo hoby, em. o `ivotinjama 16.40 TV Liberty 17.17 Ko zna, zna, obrazovni program 18.00 Crno i bijelo, info. program 18.15 Vremenska prognoza 18.17 Tuzla u`ivo, panoramske kamere, uklju~enje u`ivo 18.30 Vje`bajmo zajedno, sportski program 19.00 Muzi~ki salto 19.30 Sanjalica, program za djecu 20.00 Kviz Extra 20.30 Pitajte - tra`imo odgovore, info. program 21.10 Op~injeni, serija 22.05 Extra jukebox time 23.00 Slon extra Info

TV ZENICA
11.00 Program za djecu 11.30 Frejzer (r) 12.00 Iz dana u dan 12.05 Serija (r) 13.00 Vijesti 13.05 Dok. program 14.00 Iz dana u dan... 15.00 Vijesti Stanje na putevima 15.10 Sponzoru{e, serija (r) 16.00 Iz dana u dan 16.05 Oni dolaze (r) 16.35 Putopis: Paso{ za Ju`nu Ameriju (r) 17.00 Dokumentarni program 17.30 Dje~iji program 17.50 Ze sport plus 18.00 Najava Zenice danas 18.01 Frejzer 19.00 Zenica danas 19.30 Muzi~ki program 20.00 Mini TV serija 21.05 Sfera, kulturni magazin 21.30 Serija 23.00 Zenica danas (r) 23.30 Glas Amerike

RTV VOGO[]A
08.00 Hronika sedmice 08.30 Sa sevdahom u srcu 09.00 Program za djecu i mlade 10.00 I.R.I.B. 10.30 11.00 Info blok 12.00 Hronika sedmice TV Jablanica (r) 12.30 Bonus, talkshow (r) 13.30 Program za djecu i mlade 14.30 Telenovela (r) 15.30 Majstori kuhinje 16.00 Otvoreni program 17.50 Crtani film 18.00 Vogo{}anska hronika 18.30 SMS music 19.30 Info IC 20.00 Dok. program 21.00 Telenovela 22.00 Vogo{}anska hronika (r) 22.30 Sense - Ha{ki tribunal 23.00 I.R.I.B. 23.30 VOA 00.00 Otvoreni program

RTV BN
06.30 Jutarnji program 08.30 Kasandra, serija 09.15 Povrtak otpisanih, serija 10.00 Novosti 10.05 Maldivi, reality show 12.00 Novosti u podne 12.15 Tutankamonova kletva 2. dio, film 14.00 Novosti 14.05 Zna{-ima{, kviz 15.00 Preljubnici (r) 16.00 Dnevnik 1 16.25 Film 18.00 Danas u Srpskoj 18.30 Monitoring 19.00 Sport fles 19.30 Dnevnik 2 20.10 Kasandra, serija 21.00 Bela ladja, serija 22.30 Dnevnik 3 23.00 Loto 23.10 Crveno 00.10 Jajca s lanca, film

ATV
11.10 Winx, crtani film 11.30 Vizita 11.55 Vijesti 12.00 Pozori{te u ku}i, serija 13.00 Miljenica, serija 14.00 Nepobjedive Banzuke 14.30 Vizita 16.00 Kad li{}e pada, serija 17.00 Istorija nauke, dok. program 18.15 Nepobjedive Banzuke, zabavni program 18.45 Arena sport, sportski program 18.50 High Tech 19.00 ATV vijesti 19.35 Arena sport 20.05 Kad li{}e pada, serija 21.00 Zvijezda mo`e{ biti ti, zabavni program 22.10 Ve~ernje vijesti 22.30 Zvijezda mo`e{ biti ti 23.30 Gor{tak 3, film

EUROSPORT 2
03.30 Kriket 07.30 Fudbal, Bundesliga 09.00 Fudbal, Bundesliga, pregled kola 10.00 Kriket 11.30 Speedway, Donji Kraljevec, Hrvatska 12.30 Fudbal, Bundesliga

SPORT KLUB
06.00 Vijesti 06.30 ATP Mastesrs 500 Beijing ~etvrtfinale, direktno 12.30 Premier League Magazin 13.00 Premier League Classic: Blackburn - Chelsea 13.30 ATP Mastesrs 500 Beijing, ~etvrtfinale, direktno 15.30 Profi boks studio, direktno 16.00 Boks Svjetsko prvenstvo polufinale, direktno 19.15 EBEL: Sapa Olimpija, direktno 21.15 Vijesti 21.30 Premier League News 21.45 ATP Mastesrs 500 Tokyo ~etvrtfinale 02.15 Boks svjetsko prvenstvo polufinale

DISCOVERY
06.00 06.25 07.15 08.10 09.05 10.00 10.30 10.55 11.50 12.45 13.40 14.35 15.30 16.25 17.20 18.15 19.10 19.40 20.05 21.00 21.55 22.50 Peta brzina Prljavi poslovi Opasan lov Razotkrivanje mitova Vrhunsko graditeljstvo Kako to rade? U djeli}u sekunde Pre`ivljavanje Limarska radionica: London Peta brzina, 2. ep. Ameri~ki ~operi Prljavi poslovi Opasan lov Razotkrivanje mitova Vrhunsko graditeljstvo Pre`ivljavanje Kako se pravi? Kako to rade? Spravice budu}nosti, 2. ep. ^ari putovanja Vrhunsko graditeljstvo Usporen snimak, 2. ep.

N. GEOGRAPHIC
07.00 Medve|a boji{ta 08.00 Krdo slonova 09.00 Ro|eni za pokret 10.00 Bufalo ratnik 11.00 Uni{tavanje najve}ih: Brzina 12.00 Ulovljeni: Pecanje ~udovi{ta: Riba vampir 13.00 Krdo slonova 14.00 Sidnejska opera 15.00 Opasni susreti: Ameri~ki divlji zapad 16.00 Pakao od komaraca 17.00 Kolumbijska zasjeda 18.00 [apta~ psima: Vil{ir i Bu~ 19.00 Demoni iz morskih dubina 20.00 Sofi i Rajli, Osi i Sa{a, Bebe i Lulu 21.00 Indija, D`eger i Aksl 22.00 Uz zid 23.00 Sofi i Rajli, Osi i Sa{a, Bebe i Lulu 01.00 Demoni iz morskih dubina

VIASAT HISTORY
08.00 09.00 10.00 11.00 12.00 13.00 14.00 15.00 16.00 17.00 18.00 19.00 20.00 21.00 22.00 23.00 00.00 01.00 02.00 03.00 Dikensova Engleska Prvi ljudi u svemiru Dalaj Lama Kako je razmi{ljao srednjovjekovni intelektualac Skriveni svjetovi: Podzemni Rim Drugi svjetski rat u boji Izgubljene mumije Papue Nove Gvineje Ratnici Premijera: Putovanje u svijet tetova`a Misterija tri kralja Komeda - muzika jednog `ivota Pol Pot - putovanje na polja smrti ^ovjekova istorija Viktorijanska apoteka Dobrodo{li u osamdesete Ratnici Putovanje u svijet tetova`a Misterija tri kralja Komeda - muzika jednog `ivota Pol Pot - putovanje na polja smrti

ANIMAL PLANET
06.00 06.25 06.50 07.40 08.10 09.05 10.00 10.55 11.50 12.45 13.40 14.30 15.00 15.30 16.25 17.20 18.15 19.10 20.05 21.00 21.55 22.50 23.45 @ivot majmuna Upoznajte divljinu Planeta beba Psi, jedna rasa, jedna pri~a Zaljubljenici u ma~ke Sve o ma~kama Policija za `ivotinje U posjeti `ivotinjama sa Mikejlom Strakan Veterinar za cijeli svijet Planeta mutanata ^udna stvorenja Nika Bejkera @ivot majmuna Upoznajte divljinu Safari sa pingvinima Sve o ma~kama Paklene ma~ke ^udna stvorenja Nika Bejkera Sve o ma~kama Planeta mutanata Borba za kitove Divlje i bez cenzure Ratovi insekata Sve o ma~kama

Bundesliga FUDBAL 12.30
15.30 Tenis, WTA Beijing, Kina, ~etvrtfinale 16.30 Kriket 20.00 Tenis, WTA Beijing, Kina, ~etvrtfinale 23.00 Surf 23.15 Kriket 00.30 Tenis, WTA Beijing, Kina, ~etvrtfinale

REPREZENTACIJA BiH Safet Su{i} nikad optimisti~niji i ofanzivniji

Presko~iti Luksemburg pa tek onda re}i hop!

OSLOBO\ENJE
SARAJEVSKO IZDANJE
petak, 7. oktobar 2011. godine

42-43. strana

U Luksemburgu pregovori, a ne potpisivanje
Ministarstvo finansija i trezora je zavr{ilo sve pretpostavke za pregovore po novom kreditu s EIB-om u visinidodatnih166.000.000 eura. Isti~e se da je Vije}e ministara BiH, na prijedlogMinistarstvafinansija i trezora, prihvatilo inicijativu za vo|enje pregovora radi zaklju~ivanja ugovora sa EIB-om. “U Luksemburgu su trebali biti odr`ani pregovori, a ne potpisivanje ugovora, tako da su neto~ni navodi prezentirani javnosti. Potpisivanje ugovora slijedi nakon {to VMBiH prihvati usugla{en prijedlog ugovora i Predsjedni{tvo BiH donese odluku o prihva}anju i odre|ivanju potpisnika ugovora“ , navodi se u saop}enju.

Putuju}i svijetom, par mladih umjetnika stigao u BiH

Siroma{tvo je mijenjati ekran za stvarni svijet
Sve {to im treba smje{teno je na ~etiri to~ka - kreveti, hrana, pi}e, vjerni pas, tamna komora za izradu filmova i paneli sa uramljenim fotografijama koje u svakom gradu izlo`e
Poljak Peter [estak krenuo je iz svog grada Praga na put oko svijeta u hipijevskom kombiju. Sa njim putuje Anais Raimbaut, vjerna djevojka iz Francuske. Iz Pariza su produ`ili u [paniju, obi{li je zajedno sa Portugalom, zatim kroz Italiju, [vicarsku, Sloveniju i Hrvatsku stigli u Biha} odakle }e produ`iti za Sarajevo. paneli sa uramljenim fotografijama koje u svakom gradu izlo`e. Tako da prolaznici mogu zajedno s njima proputovati svijetom, ako ni{ta, barem kroz umjetni~ku crno-bijelu fotografiju. “Nisu ovdje samo na{e fotografije, tu su fotografije i nekih poznatih savremenih umjetnika iz Evrope, a nadamo se da }emo upoznati jo{ mnogo takvih na na{em putu oko svijeta“ ispri~ala nam je , djevojka Anais. “Naravno da danas sve postoji na internetu, i kada stavite fotografiju pred ~ovjeka, najvjerovatnije da }e pro}i ne pogledav{i. Ve} dugo se ljudske o~i odazivaju na monitore, na piksele, i ja to po{tujem, ali na{ izbor su sloboda i putovanje, upoznavanje ljudi {irom svijeta u`ivo, umjesto preko Facebooka“ sma, tra Peter. Ali glavni sastojak ovih mladih avanturista na njihovom putu je ljubav. Iako se svaki dan probude u drugom mjestu, ljubav je svaki put tu i tokom puta je sve zanimljivija. Imaju i psa koji ih po no}i ~uva, a po danu ma{u}i repom srda~no do~ekuje radoznale prolaznike koji zastanu da pogledaju uli~nu izlo`bu fotografija. Putovanje oko svijeta u o~ima mladih i sretnih umjetnika.
F. BENDER

Skromna razmjena
BiH i Turska imaju izvanredne politi~ke odnose, me|utim, jo{ je mnogo neiskori{tenog prostora za ~vr{}e povezivanje na privrednom planu, ocijenjeno je u razgovoru predsjedavaju}eg Predstavni~kog doma Parlamenta BiH Denisa Be}irovi}a i otpravnice poslova Ambasade Turske u BiH Jasmine Eralpa. Konstatovano je da se robna razmjena izme|u dvije zemlje od 300 miliona dolara mora smatrati skromnom, bez obzira na ~injenicu da su posljednjih godina na~injeni vidni pomaci nabolje, saop{teno je iz Parlamenta BiH. Eralp je istakla da je Turska zainteresovana za napredak BiH na svakom planu.

Upoznavanja
“Nakon Sarajeva putujemo za Beograd, pa za Sofiju. Poslije toga idemo dalje prema istoku. U svakom mjestu se zaustavljamo, fotografi{emo i upoznajemo ljude. Sve polako, evo, ve} godinu putujemo i ne mislimo se zaustavljati“ pri~a , nam Peter. Sve {to im treba smje{teno je na ~etiri to~ka - kreveti, hrana, pi}e, vjerni pas, tamna komora za izradu filmova i

Internet
Ka ko nam je mla di par obja snio, izlo`be fotografija sa kojima putuju postave u gotovo svakom manjem gradu, u kojem su ljudi siroma{ni sa kulturnim doga|ajima. Peter ka`e da je u velikim gradovima sve okupirano fotografijama, naro~ito komercijalne prirode.

POSLJEDNJE VIJESTI
POSLANIK PRONA[AO OSAM KG EKSPLOZIVA - Osam kilograma eksploziva prona|eno je u kvartu Vito{a u Sofiji ispred stambene zgrade u kojoj su smje{teni poslanici, a policija je privela jednog osumnji~enog. Eksploziv je prvi primijetio poslanik Penko Atanasov iz Bugarske socijalisti~ke partije (BSP), koji je o tome obavijestio policiju, pi{e sofijski dnevnik "24 sata". JEMEN: PET MRTVIH I SEDAM RANJENIH - U napadu ameri~ke bespilotne letjelice u ju`nom Jemenu poginulo je pet i ranjeno sedam islamista povezanih s Al-Kaidom, saop}ili su zvani~nici. Meta napada bila su skloni{ta islamista u oblasti Al-Arkub, isto~no od Zind`ibara, glavnog grada provincije Abjan. Radikalni islamisti zauzeli su Zind`ibar u maju, iskoristiv{i narodnu pobunu protiv predsjednika Ali Abdulah Saleha kako bi uspostavili svoju enklavu. KONGO: UBIJENO 10 OSOBA - Pobunjenici na istoku Demokratske Republike Kongo ubili su 10 osoba u dva odvojena napada na vozila koja su putovala u pokrajini Ju`ni Kivu u ovoj sedmici. Istok Konga preplavljen je naoru`anim grupama osam godina nakon rata u kojem je ubijeno oko pet miliona ljudi, {to bi moglo ugroziti napore predsjednika Josepha Kabile da bude ponovo izabran na izborima zakazanim za 27. novembar.

Nobelova nagrada za knji`evnost

Dobitnik [ve|anin Tomas Tranströmer
Tajnik [vedske akademije ju~er je okupljenim novinarima u Stockholmu obznanio da je dobitnik Nobelove nagrade za knji`evnost za 2011. godinu, vrijedne 1,4 miliona dolara, {vedski pjesnik i pisac Tomas Tranströmer. Tranströmer, koji je ro|en u Stockholmu 1931, kao kandidat za Nobelovu nagradu spominjan je u nekoliko navrata. Dobitnik je niza me|unarodnih i {vedskih nagrada za poeziju. Tranströmer se bavio pisanjem i prevo|enjem, a njegova je poezija ostavila dubok trag u {vedskom dru{tvu. Dobitnik ovogodi{nje Nobelove nagrade za knji`evnost diplomirani je psiholog, koji se cijelog `ivota bavio psihologijom i radio je s osu|enicima i ovisnicima, a prvu zbirku pjesama objavio je 1954. godine. Optu`ivali su ga da se u svojim pjesmama previ{e udaljava od tradicije i da nedovoljno uklju~uje politi~ka pitanja u svoje radove.

LG poma`e rad Muzeja grada Sarajeva
Kom pa ni ja LG Elec tro nics uru~ila je Muzeju grada Sarajeva donaciju u tehni~koj opremi koja je potrebna za {to bolju prezentaciju i rad Muzeja. Donirana su dva LG LCD ekrana veli~ina 42 i 32 in~a, koja su postavljena u samom muzeju, a jedan ekran dijagonale 42 in~a }e biti postavljen u Svrzinu ku}u. Predstavnici LG Electronicsa izjavili su da }e kompanija nastojati da i u narednom periodu kroz ovakve i sli~ne donacije pomogne rad ovih institucija.

PRODAJE SE POVOLJNO
PP 76 m2 VLASNI[TVO 1/1 POGODAN ZA SVE NAMJENE, Alipa{ino Polje B faza

Kriti~ari njegove pjesme opisuju kao modernisti~ke i ekspresionisti~ke, a prije 20 godina je pretrpio mo`dani udar, zbog ~ega ote`ano govori, no i dalje pi{e. Pjesme su mu prevedene na vi{e od 50 jezika.

IZNAJMLJUJE SE 100 m2
POSLOVNOG PROSTORA POVOLJNO + 100 m2 GALERIJE gratis (VF centar - Korea)
Kontakt tel: 061-778-365; 061-250-513

SUBOTA,
SPORT

VN Japana (pole position)
06.50 TV1/ MRE@A

FORMULA 1

svega postoje}eg

NEDJELJA,
SPORT

Guslanje (po) pameti
U eri kad se pita ho}e li ova zemlja i dr`ava opstati, televizije se u nas pona{aju ko da rade u [vedskoj, recimo, Norve{koj, [vicarskoj... bogatim i sretnim zemljama. A kako se to pona{aju? Gdje god vide lijep cvijetak, oni ga uslikaju. @ubori li poto~i}, eto njih. Nazove li ih njihov stari jaran, tr~e da ga uslikaju i puste da govori {tagod... E, to je predmet ove kratke pri~e. Jarani progla{eni analiti~arima, misliocima, komentatorima, publicistima, piscima... Paaaa, barem u zadnjih nekoliko godina, otkad intenzivno pratim i analiziram program doma}ih tv-ku}a, moglo se dogoditi ~udo da vidim kako je povodom neke goru}e teme pozvan neovisni, obrazovani, rje~iti, uva`eni, vi|eni, etablirani, potvr|eni, afirmirani... gost koji bi znao re}i kratko, jasno i ta~no o ne~emu ili nekome. Zato je vazda i zastalno, zabetonirano, koju god politi~kosociolo{ku emisiju pogleda{, gost analiti~ar, komentator i sli~no, neko ko ne zna materiju, vrti tri poznate re~enice, tipa "Vi{e pa`nje raznim pitanjima", odli~no poznaje urednika (po~esto i novinara koji mu pridr`ava mikrofon), koji tako|er slabo zna materiju, ali je zato natreniran izre}i ono {to mu tra`e na malom ekranu - okruglo pa na }o{e. Umjesto da prevazi|u politi~are, ~iji je zadatak da zamotavaju i govore nerazumljivo bilo kojem ~ovjeku koji ima vi{e od dva razreda osnovne {kole, analiti~arigosti na na{im televizijama ponavljaju fraze svojih mentora (nema analiti~ara na TV-u, barem do sada, koji nije ne~iji partijski miljenik ovako ili onako), {to im samo po sebi ne da, i da ho}e i znaju, iskazati ne{to kontra svojih sponzora. Tako televizija ~vrsto dr`i svoju definiciju: ideolo{ko ispiranje mozga gledatelju-konzumentu, kojemu nije dozvoljeno misliti, nego kupiti ono jedino {to mu TV nudi kao krajnju "istinu". Tu na svoje dolaze samoprogla{eni analiti~ari, koji se odli~no uklapaju u tu shemu. Svi, od njihovih uku}ana, preko studenata (eventualno), kolega, urednika... jako dobro znaju {ta }e doti~ni re}i. [to ope~ati jedan ovda{nji urednik(ca), koja na pitanje za{to ne pozove neke druge mislioce, re~e: "A, za njih niko nije siguran {ta }e re}i?! Safunici koja se otegla ko ki{na godina, smjena direktora BHRT-a, vje~itog M. Agovi}a, nikako do}i kraja. Za{to? Zato {to Upravni odbor, rukovo|en bog te pita ~ijim interesima i razlozima, ne}e, ne smije, ne umije, uraditi svoj posao, to jest smijeniti jednog, izabrati drugog (novog) direktora. ^ime samo potvr|uju naprijed iznijetu tezu kako u TV ku}ama mogu sjediti samo oni koje su poslali partijski diktatori da za njih odrade prikazivanje ideolo{ke magline narodu, koju ~esto vole zvati neovisnim novinarstvom (televizijom). Dok je tako, ni dr`ave, ni zemlje, ni upravljanja (ne rukovo|enja), ni posla, ni gra|anina, ni pojedinca, ni sre}e, o ljubavi i ne spominji, ni nade ~ak... U kreiranju mraka na o~ima ljudi koji bi htjeli gledati, TV je glavni partner politi~arima!

VN Japana

07.50 TV1/MRE@A FORMULA 1

PONEDJELJAK,
FILM SPORT SPORT

JFK
00.30 PINK

JFK 1991 TRILER Re`ija: Oliver Stone Uloge: Kevin Costner, Sissy Spacek, Kevin Bacon, Tommy Lee Jones, Laurie Metcalf, Gary Oldman, Michael Rooker, Beata Pozniak, Joe Pesci, Donald Sutherland

Okru`ni tu`ilac Jim Garrison poku{ava rasvijetliti doga|aje koji su prethodili atentantu na Kennedya. Dokazi na koje nailazi vode ga sve do vrhova CIA, FBI, vojnih obave{tajnih slu`bi i mafije... U studenom 1963. godine, ubistvo ameri~kog predsjednika Johna Kennedya potreslo je svijet. Kratka istraga, koja je provedena pod nadzorom kontraverznog sudije Vrhovog suda Earla Warrena, do{la je do zaklju~ka da je atentator Lee Harvey Oswald sam planirao i proveo zlo~in.

UTORAK,

Bosna i Hercegovina - Kipar Francuska - Bosna i Hercegovina
20.50 BHT

16.50 BHT NOGOMET (U-21): KVALIFIKACIJE ZA EURO 2013.

NOGOMET: KVALIFIKACIJE ZA EURO 2012.

PROGRAME koje objavljujemo u Anteni dobivamo od TV ku}a. Svaka izmjena ili neta~nost stvar je istih, a ne na{ega priloga.

3

LICE S NASLOVNICE

mora biti odgovoran
• Nakon 13 godina na Hayatu stigla je nagrada - urednica Dnevnika. Za{to ba{ sada? - Vjerovatno je do{lo pravo vrijeme za promje ne. Odlas kom je dnog od urednika Vijesti u 7 ukazala mi se prilika za uredni~ki i voditeljski anga`man u central noj in for ma ti vnoj emisiji i ja sam to prihvatila. Neke stvari u `ivotu treba malo i ~ekati, ali mislim da sam danas spremnija za tu ulogu, nego prije nekoliko godina, kada sam tako|er jedno vrijeme radila Vijesti u 7. • Uz petogodi{nji trening u vijestima, lak{e se sna}i u centralnoj informativnoj emisiji? - Svakako jeste. Rade}i svakodnevno dnevne vijesti, stekla sam rutinu pra}enja svih politi~kih de{avanja u BiH, pa i u svijetu, i naravno da to olak{ava uredni~ki posao. Jednostavno morate biti u toku sa svim de{avanjima, aktuelnim temama, svakodnevno kontaktirati s novinarima, pa ~ak i kada ne radite. Voditeljski dio se ne razlikuje mnogo, barem za mene. • Kad se dugo radi jedan posao (Jutarnji program), ili skroz obuzme ili dosadi, pa je promjena neophodna? - Promjena je svakako neophodna i mislim da jedino kod nas ljudi rade isti posao 20, 30 godina, pa i du`e. Istina je posao vas obuzme i te{ko se okrenuti ne~em drugom, ali, u svakom slu~aju, mislim da nisam po gri je {i la ka da profesionalno sposobnom za posao urednika Dnevnika? - Smatram. ^ovjek se u~i dok je `iv i naravno da profesionalno mogu jo{ napredovati. A sazrijevanje je prirodan proces. Mislim da na neki na~in moje vrijeme tek dolazi. • Nismo saznali otkud i kako uop}e na TV-u? - Sasvim slu~ajno. TV Hayat je '98. godine trebala mlade, lijepe, komunikativne ljude za voditelje jedne ljetne zabavne emisije, i tada{nje urednice Sanela Junuzovi} i D`ena Zeni~anin dovele su me iz modne agencije ~iji sam tada bila ~lan. Planirano je da to bude anga`man preko ljeta, ali ja sam ipak ostala i kasnije posta la stal ni upo sle nik Hayata. • Mnogo obaveza na poslu, ali i u porodici - kako sve dovesti u red? - S dobrom organizacijom i posla i porodice. Dosta razumijevanja i s jedne i s druge strane, a naravno tu su moji i suprugovi roditelji, koji pomognu kad treba. • Na tvoj na~in vo|enja Dnevnika utjecala su poznata imena? - Da izdvojim nekog konkretno, ne mogu. Naravno da sam pratila i dalje pratim rad kolega, ali nikog nisam `eljela imitirati, barem ne svjesno. Poku{avala sam koliko god mogu ostati svoja, pa i u voditeljskom poslu. Mislim da sam izgradila sebi svojstven i na neki na~in prepoznatljiv stil vo|enja, ako se to mo`e tako nazvati. (rk)

Svako pred kamerom

Marijana Kr{o, urednica Dnevnika TV Hayat

Expresso
• @eni je u BiH te`e nego mu{karcu? - Jeste. Od `ena se o~ekuje mnogo vi{e nego od mu{karaca. • Dostaje li novaca za ugodan `ivot? - Uvijek nam treba jo{ malo. • Fakultet je neophodan u novinarstvu? - Treba zavr{iti fakultet. • Afere i `uta {tampa te ne doti~u? - Na svu sre}u - ne. • Slobodno vrijeme uz knjigu ili TV serije? - TV serije, ponekad. U posljednje vrijeme se ne mogu koncentrirati na knjigu. • Opu{tanje kod ku}e ili vani? - Kod ku}e, kad imam slobodnog vremena. • U BiH se mo`e `ivjeti ugodno? - Ko umije, mo`e. Ali mislim da su takvi u manjini. • Politika je ipak nezaobilazni dio na{ih `ivota? - Apsolutno nezaobilazan. Na`alost, `ivimo politiku. • U vremenu interesa, gdje je mjesto ljubavi? - Meni je ljubav i dalje na prvom mjestu.

4

sam pri je pet go di na pre{la u Informativni program. • Kako se nositi s vi{e odgovornosti u Dnevniku? - Samim tim {to emisija ide u prime time terminu i gleda vas milionski auditorij odgovornost u Vijestima u 7 je ve}a. Vi {e je i po sla. Me|utim, to ne zna~i da odgovornosti u dnevnim vijestima nema ili da je mala. Smatram da svako ko stane pred kameru mora biti svjestan onoga {to govori i objavlju je lju di ma i da je svjestan posljedica koje to mo`e izazvati. Vijesti u 7 radi tim i kada svako snosi odgovornost za svoj dio posla, meni je znatno lak{e. • Smatra{ li se zrelom i

TRNJE I RU@E

by Ramo Kolar

Alfred Nobilo
Ba{ tako je voditeljica, nepoznata imena i prezimena (nije do~ekana odjavna {pica), a poznata valjda vajnim rukovodiocima TVSA, imenovala ~uvenog Alfreda Nobela, poku{avaju}i sricati tekst s papira o dodjeli tradicionalne nagrade s imenom ovoga {vedskog izumitelja dinamita, od kojega danas (ju~er i sutra) `ive mnogi istaknuti umjetnici i istra`iva~i. Da ne bude zabune, emisija se zvala ''Dobre vibracije'', i{la je u ponedjeljak na TVSA u 17 sati...

Izazovi urednika
Ve} sam jednom hvalio emisije o poljoprivredi i seljanima na na{im televizijama. Mora{ faliti, jer seljani koji su postali urednici (gra|ani) jedva }e dati koji minut, u nevrijeme naravno, onome od ~ega oni (a i mi ostali) `ivimo: zemljodjelstvu, hrani i onima koji je priskrbljuju. Al, ho{, aha. Isti re~eni urednici }e takve emisije emitirati taman tada kad ih niko `iv ne gleda (oni kojima je kao namijenjena, ponajmanje). Tako BHT1 svoje ''Izazove poljoprivrede'' daje nedjeljom u 13 sati. E, mo`e se zamisliti gdje su gledatelji (poljoprivrednici) u ta doba? I zato dadoh trn, ina~e sam mislio pohvaliti mla|ahnu, fin}ukastu voditeljicu Murisu Muji~i}, jer je `ivahna, dobro ~ita najave i, reklo bi se, perspektivna za ozbiljniji rad o ovim temama. Al' vidjet }emo...

Film...oviiiii...
Stvarno su oni partizani bili (barem dijelom) ljudi od mjere. Nisu vala osamsto puta pokazivali svoje podvige (stvarne i izmi{ljene) na televizijama. Zato su "nove demokrate" jedva do~ekale da komunjarsko-partizansku ste~evinu rabe k'o da je njihova vlastita. Pa nam po osamsto deseti jubilarni put prikazuju “Povratak otpisanih“, “Neretvu“... i ostale filmove (od kojih su, mora se kazati, ve}ina dobra umjetni~ka djela). Ma, stanite malo, tako vam vremena!

GDJE SU, [TA RADE
SR\AN [ARENAC, bh. redatelj, dobitnik je nagrade za najboljeg reditelja za dokumentarni film "Selo bez `ena" na me|unarodnom filmskom festivalu Bir Duino Kyrgyzstan u Bi{keku. U obja{njenju `irija navodi se kako je u ovom filmu vje{tom re`ijom i uz veliku dozu humora majstorski prikazan odnos Srba samaca koji `ele da se o`ene "neprijateljima Albankama". U me|unarodnoj konkurenciji je prikazan 21 film. Film "Selo bez `ena" je dosad prikazan na 25 me|unarodnih festivala i dobitnik je 6 nagrada. Uvr{ten je u INPUT - selekciju najboljih 80 filmova iz cijelog svijeta koji su finansirani od javnih televizija... DIJANA ^ULJAK potkradala je HRT preko Djevi~anskih otoka, pi{e zagreba~ki Nacional. Do ove novine su stigli off-shore dokumenti s Djevi~anskih otoka i iz Londona koji pokazuju da ^uljak, eksponirana politi~ka urednica na HTV-u, godinama la`e pori~u}i vlasni~ku povezanost s tvrtkom za proizvodnju televizijskog sadr`aja Core Media. Uz nju je godinama d`entlmenski lagao njen biv{i mu` Vladimir [elebaj. Dijana ^uljak poznata je po sramnom izvje{tavanju tokom rata iz Mostara. Porodice `rtava je smatraju odgovornom za nestanak vojnika Armije BiH iz Vranice, ~iji je posljednji snimak napravila ba{ ona...

5

PREMIJERE NA BHT1

O`eni}u celo selo

Godina Dnevnika TV1

U okviru dokumentarno-savremenog programa, BHT1 }e premijerno prikazati dva dokumentarna filma. Film “Stariji od vremena” (nedjelja, 21.30) govori o pjesniku Veselku Koromanu, putopiscu, esejisti, knji`evnom povjesni~aru i kriti~aru, ~ovjeku koji je jo{ za `ivota svoje ime urezao u poetski panteon. Film je snimljen u vi{e gradova BiH i RH: od kr{nih eksterijera rodnih pjesnikovih Radi{i}a kod Ljubu{kog, preko Mostara, gdje je stekao srednjo{kolsko obrazovanje, do Sarajeva, u kojem je proveo najve}i dio svog radnog vijeka te Zagreba, gdje su objavljene neke od njegovih najglasovitijih zbirki pjesama... Film je snimljen u produkciji Koncepta iz Mostara; producent Ivan Vukoje; snimatelji Mario Rozi} i Alen Hod`i}; monta`a i grafika Josip Bla`evi}; tekst ~itao @eljko Tomac; reditelj Dragan Komadina. “O`eni}u celo selo” (srijeda, 21 sat) @eljka Mirkovi}a je dokumentarna bajka o srpskom selu. Film prati nevjerovatnu pri~u, ispunjenu gotovo zaboravljenim optimizmom i `eljom jednog junaka da se zaista ne{to uradi, ma koliko to djelovalo nemogu}e. Glavni junak Mirkovi}evog filma, neo`enjeni harmonika{ Peca (Predrag Nikoli}), odlu~io je da uzme stvari u svoje ruke u svom selu, odnosno da provede veliki projekt ~iji je cilj da o`eni i stare i mlade, kao i da privu~e `ene u selo. Njegov moto je: "O`eni}u celo selo, makar mi preselo". Na}i bra~nu saputnicu za mu{karce u pedesetak sela nadomak Ni{u postao je gotovo nerje{iv problem... Direktor fotografije je Darko Kovi}, kompozitor Dejan Iliji}, monta`er Pavle Niki}, a projekt-menad`er Tamara Dini} - Mirkovi}. Film je nastao u produkciji ku}e Optimistic Film.

Postavljeni standardi informativnog programa
Nijedna televizija u regiji nije uspjela ono {to je TV1. Nakon samo godinu postali smo respektabilan medij u dr`avi, koji se gleda i po{tuje. Dnevnikom su postavljeni novi standardi informativnog programa u na{oj zemlji. Dnevnik u 19.30 postao je, za kratko vrijeme, jedna od najutjecajnijih i najgledanijih emisija informativnog programa, navode iz ove ku}e u pismu upu}enom medijima. - Recept za uspjeh bio je jednostavan - objektivnost i aktuelnost u~inili su nas respektabilnim, cijenjenim i izuzetno uticajnim i gledanim, kazao je Sedin ]enan, glodur IP TV1, i dodao: - Dobri rezultati prve godine samo nas jo{ vi{e poti~u da ne stajemo ni s planovima ni s novostima. Upravo ovih dana ponosno smo objavili strate{ko partnerstvo s jednom od vode}ih medijskih korporacija svijeta, Dogan Grupom. Strate{ko partnerstvo donijelo nam je ekskluzivna prava, a na{im gledaocima najbolje zabavne komercijalne sadr`aje. U sljede}oj fazi, TV1 }e napravit i suradnju sa stanicom CNN Turk, koja }e se ogledati u tehni~koj, novinarskoj i svakoj drugoj razmjeni iskustava sa jednom od najuglednijih svjetskih stanica.

Prikra}eni ponovno na TV-u

Uz seriju i film

Kultna ameri~ka serija „Prikra}eni“ , koja je nakon tri sezone prestala s emitiranjem 2006, vra}a se na male ekrane, prenosi HuffingtonPost, a izvje{}uje MojTV. ^ini se kako su televizijski producenti shvatili kako je otkazivanje „Prikra}enih“ bila gre{ka, pa se sada planira odjednom snimiti devet do deset epizoda i film. - Istina je. Snimit }emo desetak epizoda i film, vjerovatno idu}eg ljeta, pa nas mo`ete o~ekivati negdje 2013, rekao je glumac Jason Bateman,

koji u seriji glumi ~lana bogate i „pomaknute“ obitelji Bluth. Ve} se mjesecima pri~a o ponovnom snimanju „Prikra}enih“ pogo, tovo {to je serija s godinama privukla sve ve}i broj fanova. Tako }e se ponovno oku{ati zvjezdana gluma~ka ekipa - Will Arnet, David Cross, Michael Cera, Portia de Rossi, Tony Hale, Alia Shawkat i Jessica Walter, uz naratora, redatelja i producenta Rona Howarda. O~ekivati je da serija na vrijeme do|e i na na{e male ekrane!

6

U Novoj avanturi...

Duhovni mostovi

Od Daorsona do Petre
U tre}oj emisiji serijala „Nova avantura“ (BHT1, subota, 18 sati) govori se o Daorsonu, jedinom do danas sa~uvanom Ilirskom gradu u BiH, ~ije ru{evine se nalaze na O{ani}ima iznad Stoca. Njegove kiklopske zidine nalik su na anti~ku Mikenu. Danas se malo zna o ovom narodu koji je naseljavao dana{nju Hercegovinu i prije anti~ke Gr~ke i Rima. Udaljen nekoliko kilometara od Olova, u {umi Vla{kovac, oko 300 metara iznad Vrela Kamenice, nalazi se Olovski obelisk, jedinstven ste}ak u narodu prozvan Ni{an. To je jedan od najve}ih i najzanimljivijih

Aktivnosti Jevrejske zajednice

Daorson kod Stoca

ste}aka u BiH. Italijan Roberto Scopignio je svjetski priznati stru~njak iz oblasti 3D skeniranja, rekonstrukcije povr{ina, virtualne realnosti i primjene tih saznanja u o~uvanju kulturno-historijskog naslije|a. Digitalizacija kao jedan od na~ina da se kulturna ba{tina spasi od zaborava.

Za kraj pri~a o zaboravljenom gradu Petri u Jordanu za koju je Thomas Edward Lawrence, poznatiji kao Lorens od Arabije u svom djelu „Sedam stubova mudrosti“ napisao: „Ako tamo ne ode{, nikada ne}e{ znati kako izgleda Petra. Ali znaj da sve dok ju ne bude{ vidio, ne}e{ imati niti najmanju sliku ljepote koja obavija to mjesto.” Ru{evine Petre jedan su od najfascinantnijih spomenika starog svijeta. Izvajan iz stijene, ta~nije, uklesan u `ive stijene, ovaj tzv. crveni grad je pun misterioznog {arma, dizajniran tako da ostavi utisak ~uda svakome ko u|e u njega... Autor emisije je Nihad Ze~evi}.
Petra u Jordanu

Po~etkom ove godine u Mostar je vra}eno sjedi{te eparhije zahumsko-hercegova~ke i primorske. Kako `ivi i djeluje Srpska pravoslavna crkva u gradu na Neretvi? U Bosni i Hercegovini teku intenzivne pripreme vjernika za odlazak na had`. „Ljubav nevidljivog Boga ~initi vidljivom svim ljudima“ karizma je Dru`be sestara k}eri Bo`ije ljubavi. O slu`bi i poslanju u na{em vremenu govore pripadnice ove redovni~ke zajednice. Prema jevrejskom ra~unanju vremena nastupila je 5772. godina od stvaranja svijeta. Savjetuje se ~ovjeku da u novo ljeto zakora~i duhovno obnovljen i sa novim idejama. Bi}e rije~i o predstoje}im aktivnostima Jevrejske zajednice u BiH. ”Duovni mostovi” urednice @ane Vukosavljevi} na programu su BHT1 u nedjelju (11.10).

Japanski dokumentarac

Dvorac Himeji
Dvorac Himeji je lociran u gradu Himeji, u prefekturi Hyogoa, i dio je svjetske ba{tine. Njegova struktura predstavlja tradicionalnu arhitekturu japanske gradnje dvoraca. Dvorac se nalazi u blizini gradskog centra. Njegova historija se prote`e na preko ~etiri stolje}a. Sagra|en u 17. sto lje}u, na bre`uljku, njegov izvorni izgled ostao je nepromijenjen do danas. Smatra se jednim od najljep{ih dvoraca u Japanu. Njegova kompleksna i visokosofisticirana gradnja donijela mu je i slu`beni naslov nacionalnog blaga. “Japanski dokumentarac” emitira FTV u subotu, u 8.05 sati.

Novi crti}i na BHT1

Telefoni}i svaki radni dan

Dokumentarni serijal

Serijal crtanih filmova pod nazivom “Telefoni}i“ , lijepo iznena|enje za najmla|e, priredio je BHT1. Od ju~er u produkciji Marletti studija (u suradnji sa kompanijom BH Telecom), pa svaki radni dan, emitira crti}e u 18.45 po jednu od 28 epizoda od po 7 minuta. Ljubitelji crtanog filma }e pratiti dogodov{tine porodice Telefoni}a. Glavni junaci Rozi Roza, Tonko, Ultra i Igi }e nas voditi kroz brojne avanture, a usput }emo nau~iti osnove lijepog pona{anja pri telefoniranju, a uz mnogo lijepih songova }emo nau~iti kako da ~uvamo okoli{, {tedimo energiju i jo{ mnogo korisnih stvari. Glavne likove tuma~e glumci: Alma Merunka, Anita Memovi} i Mehmed Por~a. Scenarista i reditelj je D`evad Had`i}. Ilustracije i animacija su djelo Damira Bali}a. Autor muzike je Damir Arslanagi}, a za tonske efekte su zaslu`ni Tonski studio Zulu i Emir Had`i}.

Fudbal, nogomet i jo{ pone{to
Druga epizoda serijala govori o sedamdesetim godinama, kada je Jugoslavija, kao nikada prije, bila nogometni centar Evrope. Godine 1976. je u Beogradu i Zagrebu odigrana zavr{nica Evropskog prvenstva, kada reprezentacija Jugoslavije igra svoje najbolje poluvrijeme ikada, ali ipak gubi polufinalni me~ protiv Njema~ke. Godine 1973. je na stadionu Crvene zvezde u Beogradu odigrano finale Kupa {ampiona izme|u Ajaxa i

Juventusa, a naredna godina je donijela Svjetsko prvenstvo u Njema~koj, na kojem su D`aji} i drugovi sa 9:0 deklasirali Zair, ali i do`ivjeli veliko razo~arenje. A u ovom periodu se na na{im prostorima pojavljuju i prvi albumi sa sli~icama nogometa{a. Ova zanimljiva emisija dokumentarnog tipa na programu je Federalne televizije u utorak, u udarnom terminu (20.30 sati).

Dejana Rosulja{

POD REFLEKTOROM

Gurmanski izleti

Kazablanka

Uskoro potraga za nestalim osobama

Simpati~no lice OBN televizije, urednica i voditeljica Dejana Rosulja{, u razgovoru za Antenu otkrila je neke pojedinosti o projektu na kojem trenutno radi, kao i planovima za budu}nost. Danas je uspje{na voditeljica vrlo gledane emisije "Dejana talk show" i na pitanje {ta preferira u svom anga`manu na OBN televiziji i ovom šouu, odgovara: - Najva`nije mi je da zabavim gledatelje. Danas ve}ina ljudi `ivi brzim tempom `ivota i, ukoliko neko provede sat vremena ispred malih ekrana, `elim da to vrijeme kvalitetno utro{i. Iako su proteklih dana mediji pisali o privatnom `ivotu ove lijepe voditeljice, ona se na to mnogo ne obazire. Kako nam je kazala, potpuno se predala poslu, a veliku pomo} pri organizaciji emisije ima od kolege asistenta Gorana Glihe, koji ~esto pronalazi zanimljive goste koji }e svoja iskustva podijeliti s brojnim gledateljima: - U toku je ve} tre}a sezona i nije rijetkost da se gledatelji i sami javljaju, jer `ele podijeliti zanimljive `ivotne situacije s drugim ljudima. Stvorili smo povjerenje kod ljudi i to je jako va`no, dodaje mlada voditeljica. U planu su i emisije o nestalim osobama? - Da, i kroz emisiju }e se poku{ati skrenuti pa`nja {ire javnosti na problem nestalih osoba. Potrebno je uklju~iti medije u ovaj problem kako bi na koncu pomogli `rtvama, odnosno nestalim te njihovim porodicama. O~ekuje se veliki odaziv gledatelja, odnosno velika gledanost emisije i zato se nastojim spremiti {to bolje, kako bih u svakom trenutku odr`ala pa`nju gledatelja...

Kazablanka nije samo naziv mitskog filma. Kazablanka je najnaseljeniji grad Maroka i njegov glavni ekonomski centar. Izgra|ena po~etkom vijeka, ~etvrt Habus izgleda kao da oduvijek postoji. Mirisi maslina i za~ina {ire se ~udesnim i o~aravaju}im du}anima antikvara. Razdvojene lijepim, malim, sjenovitim trgovima, uske uli~ice, oivi~ene lukovima, vode iz jednog trgova~kog suka u drugi. O svemu u emisiji „Gurmanski izleti“ (BHT1, nedjelja, 19.35).

Rat za Dubrovnik

Ratni ciljevi

Foto: Vanja LISAC

Rasprava u Skup{tini Crne Gore o ratnim ciljevima, Branko Kosti} i Momir Bulatovi} obilaze ratnike na frontu, kontroverze oko pogibije admirala Krste \urovi}a, dezinformacije o ubistvu Petra Poljani}a, najte`i dani opsade Dubrovnika, odlazak izbjeglica iz grada, pristizanje prvih konvoja pomo}i, sa`etak je tre}e epizode. Federalna televizija nastavlja ovaj serijal „Rat za Du bro vnik“ (po ne dje ljak, 20.10), a naslov ovoga nastavka je „Ratni ciljevi“.

Razdoblje roka

Festival hrane u Stonu

Heavy metal

Jelovnici izgubljenog vremena
U Stonu i Malom Stonu ve} se dvije godine odvija jedinstveni festival koji uzima gastronomiju i hranu kao glavnu temu igranih, dokumentarnih i ekolo{kih filmova, koji uglavnom u hrani vide bitan umjetni~ki medij, kako u njezinoj pripremi, u`ivanju i snimanju, tako i zna~ajan dru{tveni ~in u kojem se oko stola ili u kino-dvoranama okupljaju zaljubljenici u istinsku i dobru hranu. Fes ti val pra te i pra ve ma le gas tro nom ske sve~anos ti do ma}ih i stranih ugostitelja i gostiju, pa je tako ova epizo da "Je lo vni ka iz gu bljenog vremena" nastala pod geslom - Sve vi{e jedemo o~ima! Emisiju emitira HTV1 u subotu (15.45).
Nastav{i pred kraj hipijevskog sna, heavy metal }e iz zahr|ale industrijske Engleske osvojiti cijeli svijet. Ova epizoda prati putovanje Black Sabbatha, neospornih osniva~a. Tu su i Deep Purple, Judas Priest, Iron Maiden i Metallica. ^etvrti nastavak strane muzi~ke serije na BHT1 je u petak (22.30).

9

Subota
12.15 BHT
FILM

Skriveni dokazi

Zlatne godine
20.10 HRT1

Zlatne godine DRAMA Re`ija: Davor @mega~ Uloge: Igor Galo, Goran Grgi}, Aleksandra Turjak, Ksenija Paji}

Dr. Henning Fischer, ~lan predsjedni{tva jedne berlinske banke, primio je prijetnje smr}u, a ubrzo eskplodira njegov auto. Niko ni ne pomi{lja da je u pitanju nesre}a. Prilikom obdukcije, ustanovljene su neke ne re gu lar nos ti. Kol ma ar dovodi svoj `ivot u pitanje jer misli da samo zamka mo`e pomo}i razja{njenju slu~aja.

Slom studentskog {trajka, a s njim i Hrvatskog prolje}a, u decembru 1971, nasilno razdvaja troje mladih sudionika: ~lana studentskog vodstva Jakova, njegovog brata Mislava i Jakovljevu djevojku Sun~anu. Jakov bje`i u inozemstvo, a Mislav i Sun~ana ostaju u Zagrebu. Me|utim, Mislava uskoro ipak uhiti policija. Jakov se nakon dvadesetak godina vra}a iz Australije `ele}i po~eti sve ispo~etka...

Ljubavnica
22.15 BHT

Siobhan saznaje da je Hari neplodan i osje}a krivnju zbog svoje veze sa Dominikom, {to priznaje Jessici. Ona joj savjetuje da ni{ta ne priznaje Hariju. Nakon zajedni~kih intimnih trenutaka, Jessica se bori sa svojim osje}anjima prema mladenki Alex. Katie vodi Sama na izlo`bu arhitektonskog dizajna, u nadi da }e ga uvjeriti da se vrati na fakultet… Trudi ima neprijatan sastanak sa Richardom…

Gospo|a Barbara
07.10 FTV

10

“Junice” se napokon mogu udati. Barbara Mariseli za ro|endan daruje svoje haljine i vjen~anu haljinu kako bi je ponukala da pobjegne s Gonzalom i ostavi Santosa na miru. Zabava je pravi uspjeh. Mladenke i mlado`enje vrlo su sretni, a gosti se dobro zabavljaju. Gonzalo iskoristi priliku i poku{a nagovoriti Mariselu da se uda za njega. Ona ga gotovo poljubi, no on se povu~e jer shvati da je jo{ zaljubljena u Santosa.

07.00 Sedam razdoblja rocka, strana muzi~ka serija (r) 08.00 BHT vijesti 08.15 Tribunal 08.45 Josip Pejakovi}: U ime naroda 09.15 Tajna `eljeznih vrata, film za djecu i mlade 10.30 @ivot & ostalo: Vremenska ma{ina, dok. film (r) 11.00 Govor ti{ine, emisija za osobe o{te}enog sluha i govora 12.00 BHT vijesti 12.15 Skriveni dokazi, serija 39/62 13.00 Samo za zabavu, revijalni program 13.30 Majstori brzine: Dubrovnik 2011, reporta`a 14.00 Nogomet: Kvalifikacije za EURO 2012: Bosna i Hercegovina Luksemburg, snimak 16.00 BHT vijesti 16.10 Muzi~ki rogram 16.25 Put, film 18.00 Nova avantura, magazin 19.00 Dnevnik 1 19.35 London Live, muzi~ki rogram 20.10 Adamovo uskrsnu}e, film 22.00 BHT vijesti 22.15 Ljubavnice, serija 2/12 23.10 MESS 2011, hronika 23.40 Put, film (r) 01.15 Adamovo uskrsnu}e, film (r) 03.00 Pregled programa za nedjelju

BHT 1

07.10 Gospo|a Barbara, igrana serija 08.00 Vijesti 08.05 Dvorac Himeji i sveti{te Itsukushima, japanski dokumentarni program ZIZ, zabava, igra, znanje: 09.00 Gladijatorska akademija 09.25 Vragolasti Denis 09.50 Mala princeza 10.00 Kralj dinosaura 10.25 Tomica i prijatelji 10.30 Spretno - sretno 11.05 Otvoreni program 11.25 Mozaik religija, vjerski program 12.00 Dnevnik 1

FTV

06.01 Dragulj u Carskoj palati, serija (r) 08.00 Vijesti Mala TV 08.15 Barimba, crtana serija 08.35 Kenguri ko{arka{i, crtana serija 09.00 Bo u pokretu, crtana serija 09.45 [umska {kola: Vuk i nije tako zao, program za djecu 10.00 Mali dnevnik 10.25 Jagodica Bobica, crtana serija 10.45 Mar, crtana serija 11.25 Pad leta 29, serija 12.00 Dnevnik 1 12.20 Pravoslavlje, religijski program

RTRS

FILM
FILM FILM FILM

Borila~ki klub
01.00 PINK

Fight Club 1999 DRAMA Re`ija: David Fincher Uloge: Edward Norton, Brad Pitt, Zach Grenier, David Andrews, Ezra Buzzington, Christina Cabot, Jared Leto

Adamovo uskrsnu}e
20.10 BHT1

Adam Resurrected, 2008 DRAMA Re`ija: Paul Schrader Uloge: Jeff Goldblum, Willem Dafoe, Derek Jacobi, Ayelet Zurer

Pri~a o Adamu Steinu, njema~kom @idovu, koji je prije rata radio kao klaun, a u logoru ga prisiljavaju da se nastavi baviti istim poslom. Adam svira violinu, dok hiljade njegovih sunarodnjaka odvode u plinske komore...

Slomljena krila
15.40

Barimba
08.15

Ubistveni odmor
00.20 TV1

12.15 Sarajevska hronika 12.45 Dobra supruga, igrana serija, 22. epizoda 13.35 Samo naprijed, italijanski igrani film 15.30 Vijesti 15.40 Slomljena krila, igrana serija, 46. i 47. epizoda 17.20 Frka u gradu, ameri~ki igrani film 19.00 Tomica i prijatelji, crtani film 19.10 Loto, prijenos izvla~enja 19.30 Dnevnik 2 20.10 Ciklus partizanskog filma: Bitka na Neretvi, jugoslovenski igrani film 23.10 Lud, zbunjen, normalan, igrana serija 00.20 Dnevnik 3 00.40 ^ista~, igrana serija, 2. epizoda 01.30 Ba{~ar{ijske no}i 2009. - Vlatko Stefanovski, koncert, 2. dio 02.00 Pregled programa za nedjelju

12.50 Drugi `ivot Radovana Karad`i}a, dokumentarni film (r) 13.20 Na{ biznis (r) 14.00 Istorija ameri~kog filma Holivudski stil, dokumentarna serija 15.05 Najotka~enije reklame na svijetu, zabavni program (r) 15.30 Koncert 16.30 Kratki studentski filmovi 17.00 Vijesti 17.10 Dame biraju, film 18.55 Ah, ta planeta! 19.30 Dnevnik 2 Sport 20.15 Deronje - koncert [abana [auli}a 21.05 Zakon pustinje, serijski film 22.30 Dnevnik 3 22.40 Zakon pustinje, nastavak filma 23.10 Ni{ta li~no, film 00.50 Film (r) 02.30 Dnevnik (r) 02.55 Zakon pustinje (r) 04.35 Pravoslavlje (r) 05.00 Kratki studentski filmovi (r) 05.25 Pad leta 29, serija (r)

Flashback-Mörderische Ferien, 2000 HOROR Re`ija: Michael Karen Uloge: Valerie Niehaus, Xaver Hutter i Alexandra Neldel

Kao dijete, Jeanette je svjedo~ila brutalnom ubistvu njenih roditelja. Nakon godina provedenih u umobolnici, ova 22-godi{njakinja skupila je hrabrosti da napusti bolnicu i zapo~ne novi `ivot. Me|utim, uskoro Jeanette svjedo~i kako svi njeni novoste~eni prijatelji bivaju ubijeni prije ili kasnije. Da li njena bolna pro{lost krije misteriju koja bi joj mogla pomo}i da razlu~i za{to je smrt svugdje oko nje?!

xXx: Stanje pripravnosti
20.05 NOVA

Xxx:State Of the Union, 2005. AKCIJA Re`ija: Lee Tamahori Uloge: Ice Cube, Samuel L. Jackson, Willem Dafoe

Agent Augustus Gibbons upravo je pre`ivio udar na tajni sto`er Nacionalne sigurnosne agencije. No, kako otkrije da se sprema vojni udar koji `eli sru{iti vladu, te ubiti predsjednika, August mora odmah djelovati. Gibbons odabire zatvorenog biv{eg ameri~kog mornari~kog marinca Dariusa Stonea, novog agenta u programu XXX da otputuje u Washington.

8. oktobar 2011.
FILM

Ni{ta li~no
23.10 RTRS

SERIJA

Dobra supruga
12.45 FTV

Nothing Personal, 2009. DRAMA Re`ija: Ursula Antonijak Uloge: Valerij Barinov, Zoja Kajdanovskaja, Marija Leonova, [ukrat Irga{ev

Sama u svom praznom stanu, Ana posmatra prolaznike koji nervozno uzimaju njene li~ne stvari i dijelove poku}stva koje je ostavila na plo~niku. Skidanje prstena sa prsta je znak da je raskrstila sa svojim `ivotom u Holandiji. Odlazi u Irsku i odlu~uje da vodi usamljeni `ivot lutalice, tumaraju}i jednostavnim pejza`ima Konmara. U toku svog puta, otkriva ku}u u kojoj `ivi usamljenik Martin...

Eli Gold radi na odbacivanju tu`bi protiv Petera, a Alicia zastupa Colina Sweeneya optu`enog za ubistvo supruge, koji tvrdi da je bila rije~ o odbrani nakon {to su ga na{li lisicama vezanog za mrtvu `enu.

Narator je izmu~en `ivotom bez smisla i budu}nosti, karijerom u firmi i potro{a~kom kulturom. Vra}aju}i se s poslovnog puta, u avionu upozna karizmati~nog Tylera Durdena s kojim se sprijatelji i osnuje tajni novi klub, u kojem mladi poput njih dobivaju {ansu brutalnim me|usobnim borbama ispoljiti frustracije.

FILM

Samo naprijed
13.35 FTV

Go for It, 1983. AKCIONA KOMEDIJA Re`ija: Enzo Barboni Uloge: Bud Spencer, Terence Hill, Buffy Dee, David Huddleston

Mason, voza~ kamiona, prima autostopera Rosca. Prometna policija ih zaustavlja radi redovne rutinske kontrole i mijenja ih za dva plja~ka{a. Oni poku{avaju da se izvuku na ~udan na~in iz nastale situacije, ali upadaju u jo{ ve}e probleme.
FILM

06.00 Nijemi svjedok, serija 5/100 06.50 2011 Formula 1 Japanese Grand PrixVN Japana 08.10 Vijesti 08.15 Predaj se srce, serija 09.00 Vijesti 09.05 Predaj se srce, serija 10.00 Flash News 10.05 Predaj se srce, serija 11.00 Biznis vijesti 11.05 Predaj se srce, serija 12.00 Vijesti plus 12.20 Ordinacija, emisija o zdravstvu

TV1

06.10 07.00 07.30 07.50 08.00 08.30

HAYAT

08.33

08.53

09.00 11.10 11.58

Timmy, crtani film Fifi, crtani film Bumba, crtani film Graditelj Bob, crtani film @ablja patrola, crtani film Po{tujmo saobra}ajne znakove Hlapi}eve nove zgode, crtani film, 6. ep. Po{tujmo saobra}ajne znakove Lijeni grad, crtani film Garfield, crtani film Biometeorolo{ka prognoza

06.00 No} generala, film 08.00 Timmy Time, crtani film 08.45 Ljubavnici i tajne, serija 10.00 Paparazzo lov na poznate (r) 11.00 Zabranjena ljubav, serija 12.00 Info top, informativni program 12.05 Biometerolo{ka prognoza 12.10 Gold music, muzi~ki program

PINK

06.30 Gusarska akademija, crtani film 06.50 Nimboli, crtani film 07.10 Atomska Betty, crtani film 07.30 Metajets, crtani film 07.50 Johnny Test, crtani film 08.10 Oggy i `ohari, crtani film 08.30 Guliverova puvanja, igrani film 10.50 Princ iz Bel Aira, humoristi~na serija 11.20 TV doktor, medicinski magazin 12.00 Lonci i poklopci, kulinarski show 12.55 Bakina kuhinja, kulinarski show

OBN

Reservoir Dogs
00.10 HAYAT

Predaj se srce
11.05

Zvijezda mo`e{ biti ti
20.20

Marka na brzaka
16.00

Ogi i `ohari
08.10

Reservoir Dogs, 1992. TRILER Re`ija: Quentin Tarantino Uloge: Harvey Keitel, Tim Roth, Michael Madsen, Chris Penn

Joe Cabot iskusni je kriminalac koji okuplja skupinu lopova kako bi izveli veliku plja~ku dijamanata. Va`an dio njegova plana jest da se plja~ka{i me|usobno ne poznaju, ne znaju si ni imena, a sve u svrhu da, ako nekoga od njih uhvati policija, ne mo`e odati ostale. Imena im daje po bojama: Mr White, Mr. Orange itd...
FILM

Good Shepherd
22.25 HRT1

The good Shepherd, 2006. DRAMA Re`ija: Robert De Niro Uloge: Matt Damon, Angelina Jolie, Alec Baldwin

Za vrijeme studija, Edward Wilson postao je ~lan studentske tajne organizacije Scull & Bones, zaljubio se u gluhonijemu djevojku Lauru, ali jedne ve~eri zavela ga je sestra njegovog prijatelja, lijepa Clover. Clover je trudna i Edward mora postupiti kako je jedino ~asno - o`eniti se. Ipak, Laura }e ostati njegova jedina ljubav. U doba Drugog svjetskog rata, Edward }e, za dobro ameri~ke nacije, izdati svog profesora knji`evnosti koji je bio simpatizer nacista, a to }e na njega skrenuti pozornost agenata za vanjskopoliti~ku sigurnost - za~etnika budu}e CIA-e...

13.15 Grmalj, Misija kondor, film 15.00 Flash News 15.05 Kako vrijeme prolazi, serija 1. ep. (r) 17.00 Vijesti plus 17.15 CSI: Las Vegas, serija, 5. ep. (r) 18.00 Otok, serija, 1. ep. (r) 19.00 Najava Dnevnika 19.01 Hello Kitty, crtani film 19.30 Dnevnik 20.05 Otok, serija, 2. ep. 21.00 CSI: New York, serija, 5. ep. (r) 22.00 Gvozdeni Orao 3: Aces, film 00.00 Pono}ne vijesti plus 00.20 Ubistveni odmor, film 01.58 No}ni program

12.00 Kazali{te u ku}i, 15. ep. 13.00 Autoklub 13.25 Muzi~ki program 14.00 Mortal kombat 2, igrani film 15.45 Sport centar 15.50 Vremenska prognoza 15.53 Zvijezda mo`e{ biti ti, muzi~ki show 18.00 @enski razgovori, zabavni program 19.00 Vijesti u 7, informativna emisija 19.28 Vremenska prognoza 19.30 Stanje na putevima 19.31 Biometeorolo{ka prognoza 19.33 Sport 19.38 Horizonti 20.00 S druge strane 20.20 Zvijezda mo`e{ biti ti, nominacije 22.20 Hajde da se volimo 3, igrani film 00.10 Sport centar 00.15 Reservoir dogs, igrani film Reprizni program Hayat TV-a 02.00 Vijesti u 7 03.00 S druge strane 03.20 Zvijezda mo`e{ biti ti, nominacije

14..00 Info top, informativni program 14.05 AmiG how, zabavni talk show (r) 15.50 Info top, informativni program 15.55 Biometerolo{ka prognoza 16.00 Marka na brzaka, kviz 17.00 Show time, zabavna emisija 19.00 Porodi~ni obra~un, kviz 20.00 Ljubavnici i tajne, serija 21.00 Zvijezde granda, muzi~ki show 00.00 Pogled odozdo, stand up komedija 01.00 Borila~ki klub, film

13.40 Skrivena kamera, humoristi~ni program 14.10 Ljubav-vjera-nada, serija 15.00 Diplomatski kod, zabavni program 16.00 Danas kino sutra OBN, zabavni program 16.50 Pepper Denis, humoristi~na serija 17.30 Dejana talk show: U porni}u glumim i glumit }u!, talk show 18.50 OBN Info, info. program 19.05 OBN Sport, sportski pregled 19.15 Bakina kuhinja, kulinarski show 20.00 Ljubav-vjera-nada, serija 21.00 Profesionalni ubica, igrani film 22.55 Umri mu{ki 3, igrani film 00.35 Profesionalni ubica, igrani film 02.15 Umri mu{ki 3, igrani film 03.55 Profesinalni ubica, igrani film 05.15 ^uvari planeta, dokumntarni program

11

TV SA

07.00 Crna Guja, serija (r) 08.00 Program za djecu 09.30 U~ite Engleski sa Ozmom, program za djecu 10.00 Kike tike ta~ke 11.05 Autoshop magazin 11.35 Egipat, dok. program 12.32 Tribunal 13.00 Vijesti TVSA 13.15 Rebus, politi~ki magazin (r) 14.50 Saga o Forsajtima, serija 15.45 Saga o Forsajtima 16.40 Mu}ke (r) 16.30 TV justice 18.30 Dnevnik TVSA 19.00 Kike tike ta~ke (r) 20.00 Mu}ke 21.20 Vijesti TVSA 21.30 @ena misterija, ciklus igranih filmova 22.55 Slatki mali |avoli, film

TV TK

07.05 Iz dana u dan... 07.10 Vijesti 09.05 Zakon ljubavi, serija (r) 10.05 Ukradeni `ivoti, serija (r) 11.00 Majstor kuhinje 12.00 Vijesti 15.00 CSI: Las Vegas, serija (r) 16.00 Vijesti u 16 16.15 Agro kanal 16.40 Moj dom 18.00 Na selu na sijelu 19.00 Dnevnik 20.05 Otok, serija 21.00 Zelena, zelena trava, humoristi~ka serija 21.30 Mlad, mla|i, najmla|i... 22.00 Mre`a: filmsko ve~e 23.45 Vijesti 01.30 Dnevnik (r) 02.45 Film

MRE@A

06.50 Formula 1, Japan (pole position) 08.15 Predaj se srce, serija 26. ep. 09.05 Predaj se srce, serija 27. ep. 10.05 Predaj se srce, serija 28. ep 11.05 Predaj se srce, serija 29. ep. 13.15 Grmalj, Misija kondor, film 15.05 Kako vrijeme prolazi, serija, 1. ep. (r) 17.15 CSI: Las Vegas, serija, 5. ep. (r) 18.00 Otok, serija, 1. ep. (r) 20.05 Otok, serija, 2. ep. 21.00 CSI: New York, serija, 5. ep. (r) 22.00 Gvozdeni Orao 3: Asovi/Iron Eagle 3: Aces, film

TV MOSTAR

06.50 2011 Formula 1 japanese Grand Prix-VN Japana 08.15 Predaj se srce, serija 09.05 Predaj se srce, serija 10.05 Predaj se srce, serija 11.05 Predaj se srce, serija 12.00 Vijesti plus 12.20 Ordinacija, em. o zdravstvu 13.15 Grmalj, misija kondor, film 15.05 Kako vrijeme prolazi, serija (r) 17.00 Vijesti plus 17.15 Csi: Las Vegas, serija (r) 18.00 Otok, serija (r) 19.30 Dnevnik TV1 20.05 Otok, serija 21.00 Csi: New York, serija (r) 22.00 Gvozdeni orao 3, film

TV ZENICA

SERIJA SERIJA SERIJA SERIJA DOK. DOK.

Subota

Smallville
10.15 NOVA

09.05 Pozdravna melodija 09.08 Odlika{i, program za djecu 09.30 TV izlog 09.30 Animirani film 11.00 Selu u pohode (r) 12.00 Sponzoru{e, serija (r) 15.00 Vijesti 15.10 Bonaventura (r) TV izlog 16.00 Kontakt program (r) 17.00 Dokumentarni program (r) 18.00 Sfera (r) 19.00 Vijesti 20.00 Nije te{ko biti ja 21.00 Igrani film 23.00 Vijesti (r) 23.15 Igrani film

Porodi~no blago
20.05 RTS

12

07.10 Ku}ni ljubimci 07.45 Hrvatska kronika BiH 08.00 Vijesti 08.10 Kinoteka - ciklus klasi~nog vesterna: Posljednji vlak iz Gun Hilla, ameri~ki film 09.40 Skica za portret 09.50 Vijesti iz kulture (r) 10.00 Vijesti 10.08 Vrijeme danas 10.09 HAK - Promet info 10.10 Dan neovisnosti Republike Hrvatske 11.15 Normalan `ivot, emisija o obitelji 12.00 Dnevnik 12.11 Sport 12.13 Vrijeme 12.15 Minuta zdravlja iz Dietpharma 12.16 TV kalendar (r) 12.30 Veterani mira, emisija za branitelje 13.15 Prizma 13.57 Duhovni izazovi 14.25 Branitelji domovine, informativnoedukativni spot (r) 14.30 Eko zona 14.55 Prirodni svijet 4, dokumentarna serija 15.45 Jelovnici izgubljenog vremena 16.05 Euromagazin 16.30 Potro{a~ki kod 17.00 Vijesti 17.15 Vrijeme sutra 17.16 HAK - Promet info 17.20 Reporteri: Restrepo 18.25 Lijepom na{om: Novigrad Istarski 19.15 LOTO 7/39 19.20 Minuta zdravlja iz Dietpharma (r) 19.30 Dnevnik 19.56 Sport 20.01 Vrijeme 20.10 Zlatne godine, film 22.05 Vijesti 22.20 Vijesti iz kulture 22.25 Good Shepherd, ameri~ki film 01.10 Provala, film (r) 03.05 Ruka koja nji{e kolijevku, film (r)

HRT 1

07.25 Silvestrove i ^i~ijeve tajne, crtana serija 07.45 Patak Frka, crtana serija (r) 08.10 Djevoj~ica iz budu}nosti, serija za djecu 08.35 Mala TV (r) Baltazar: Doktor za `ivotinje, crtani film Danica i nilski konji} (r)

HRT 2

07.10 U sedmom nebu, serija 08.00 Peppa, crtana serija 08.15 Timmy Time, crtana serija 08.30 Bakugan II - New Vestroia, crtana serija 08.55 Beyblade metal fusion, crtana serija 09.20 Winx, crtana serija 09.45 I tako to..., serija 10.15 Smallville, serija 11.15 Larin izbor, serija (r)

NOVA

Patak Frka
07.45

Larin izbor
11.15

09.05 09.30

10.25

11.55

13.55 14.25 14.55 15.30

16.30

18.10

20.00

20.10

21.45 22.05

^arobna plo~a 7 kontinenata: Jugoisto~na Europa (r) Trolovi, crtana serija ni DA ni NE: Direktna ili predstavni~ka demokracija Ekipa za ~i{}enje, kanadski film za djecu Filmska matineja: Put slave, ameri~ki film (r) KS automagazin Obrtnik i partner 4 zida Dan Domovinskog ponosa, snimka koncerta Ko{arka, ABA liga: Zagreb - Partizan, prijenos Rukometna Liga prvaka: Larvik Podravka, prijenos Velux rukometna Liga prvaka emisija Velux rukometna Liga prvaka: Zagreb - Bosna, prijenos Velux rukometna Liga prvaka - emisija Europski koncert Berlinske filharmonije

14.15 Princeza i marinac, film (r) 16.00 Provjereno, info-magazin (r) 17.00 Vijesti Nove TV 17.10 Supertalent, show (r) 19.15 Dnevnik Nove TV 20.05 xXx: Stanje pripravnosti, film 22.05 Smrtonosna po{iljka, film 23.55 Bra}a po oru`ju, film 01.40 Odjek smrti: Povratak, film 03.10 Ezo TV, tarot show 04.40 Ostavljena, film (r)

11.00 Vijesti 11.05 Gra|anin,info 11.30 Knjiga utisaka, dok. program 12.10 Svijet zdravlja, dok. program 12.45 Vrijeme odluke, dok. program 13.00 Dnevnik 13.30 Subotom sa dijasporom 14.00 Vi i Mira Adanja Polak, zabavni program 14.45 Vijesti 14.55 Za sva vremena: Mi}a Markovi} 15.45 Pozori{te u ku}i, serija 17.00 Petkazanje,dok. program 18.00 Medijska mre`a srpske dijaspore 18.30 Kvadratura kruga, dok. 19.00 Slagalica, kviz 19.30 Dnevnik 20.05 Porodi~no blago, serija 21.05 TV lica... 22.00 Jelen top deset, muzi~ki program 23.00 Svijet sporta 23.30 Srpske sportske legende 00.00 Imam jednu `elju, muzi~ki program

RTS

08.00 Jutarnji program 10.00 Vijesti 10.05 Pe~at, tv magazin 10.35 Likovna umjetnost Crne Gore 11.05 Program za djecu 11.55 Kalendar 12.00 Vijesti 12.05 Sat tv 12.40 Muzika 13.00 Jutarnji program 15.00 Sat tv svjedoci vremena 15.30 Dnevnik 1 15.45 Muzika 16.00 Zapis 16.30 Muzika 17.00 Mozaiku 18.00 Agrosaznanje 18.55 Vaterpolo: Jadranska liga Jadran-Mladost, direktno 20.10 Dnevnik 2 20.40 Crnogorski xx vijek 21.10 Sat tv 21.15 Sat tv blic biznis 21.30 Obrazovna emisija 22.00 Art magazin 22.30 Natura viva 22.55 Kalendar 23.00 Dnevnik 3 23.30 Sportska subota 00.00 Crno-bijeli svijet

RTCG

Saga o Forsajtima
14.50 TVSA

Otok

20.05 MRE@A

Peta brzina
21.00 DISCOVERY

Drevne megastrukture
10.00 N. GEOGRAPHIC

DISCOVERY

06.00 Peta brzina 06.25 Automobili 07.15 Dodaj gas 08.10 Megagraditelji 09.05 Novi svijet 10.00 Ljudskih ruku djelo 10.55 X-ma{ine 11.50 Prototipi 12.45 Ogromne ma{ine, 2. ep. 13.40 Gra|evinske intervencije 14.35 Megagraditelji 15.30 Dekonstrukcija, 2. ep. 16.25 Kako se pravi? 16.55 To mogu i ja 17.20 Ljudskih ruku djelo 18.15 Prototipi 19.10 Kraljevi aukcija, 2. ep. 20.05 Kraljevi klasi~nih automobila 21.00 Peta brzina, 2. ep. 21.55 Opake ma{ine, 3. ep. 23.45 Crno zlato

N. GEOGRAPHIC

06.00 Poznati kosmos 07.00 Megapreseljenja `ivotinja 08.00 Velike migracije 09.00 Fabrika bekstva 10.00 Drevne megastrukture11.00 Avionske nesre}e 12.00 Istra`ivanje planete Zemlje 13.00 Najopasnije `ivotinje na svijetu14.00 Najopasnije `ivotinje na svijetu 15.00 Istorijske zavjere 17.00 Velik, ve}i, najve}i 19.00 Avionske nesre}e 20.00 Tabu 22.00 Povjerljivo: Terorizam/kontraterorizam 23.00 \ulijani 00.00 Avionske nesre}e01.00 Tabu: Navu~eni

VIASAT HISTORY

06.00 Dobrodo{li u osamdesete 07.00 Ratnici 08.00 Putovanje u svijet tetova`a 09.00 Misterija tri kralja 10.00 Komeda muzika jednog `ivota 11.00 Pol Pot 12.00 ^ovjekova istorija 13.00 Viktorijanska apoteka 14.00 Dobrodo{li u osamdesete 15.00 Ratnici 16.00 Kako je umjetnost stvorila svijet 17.00 Bliski susreti u Sibiru 18.30 Velike britanske vojskovo|e 19.00 Napad na London 20.30 U potrazi za Trifoom 21.00 Viktorijanska apoteka 22.00 Video je ubio radio 23.00 Ratnici 00.00 Kako je umjetnost stvorila svijet 01.00 Bliski susreti u Sibiru

ANIMAL PLANET

06.00 Posjed merkata 06.25 U posjeti `ivotinjama sa Mikejlom Strakan 07.15 Psi, jedna rasa, jedna pri~a 07.40 Upoznajte divljinu 08.10 Odrastanje 09.05 Ro|eni lovci 09.30 D`ef Korvin, bez ograni~enja 10.00 Lovac na krokodile 10.55 Sve o ma~kama 11.50 Veterinari novog kova sa Stivom Irvinom 16.25 Najezda `ivotinja 17.20 Velika petorka 18.15 Nevaljali ljubimci 19.10 Sve o ma~kama 20.05 Povratak velikih belih ajkula 21.00 U lavljoj jazbini 21.55 Zastra{uju}i susreti sa `ivotinjama 22.50 Divlje i bez cenzure 23.45 Sve o ma~kama

8. oktobar 2011.
TV KAKANJ
08.00 Sevdah i vrijeme 08.30 Frej`er, serija 09.00 Bra}a koale 09.10 Vjerski program 09.20 Program TV Sahar 10.00 Te{anjska hronika 10.30 7 dana u vogo{}i 11.00 Bonaventura 12.00 Vijesti TV Sahar 12.30 Frej`er 13.00 Barbie 15.00 Koncert: @eljko Joksimovi} 17.00 Flash vijesti 17.05 Pakt, film 19.00 Bra}a Koale 19.30 Dnevnik FTV 20.00 Vijesti IC 20.20 Tribunal 21.00 Legende bh sporta 21.30 Putovanja 22.00 Drevne civilizacije 23.00 Vijesti TV Sahar 23.30 Autovizija

TV VOGO[]A

06.45 Svje`i u dan 07.00 Dok. program 08.00 Info IC 08.30 Sa sevdahom u srcu 09.00 Program za djecu i mlade 10.00 I.R.I.B. 10.30 VOA 11.00 Telenovela (r) 15.00 Info IC 15.30 Majstori kuhinje 16.00 Dok. program 17.00 Ha{ki tribunal (r) 17.30 Sa sevdahom u srcu 18.00 Sedam dana u Vogo{}i 18.30 SMS music 19.30 Ritam regije Srebrenica 20.00 Cazinska hronika 20.30 Auto Shop Magazin 21.00 Pazarski velikani 22.00 Sportski program 23.30 I.R.I.B.

TV USK

08.00 Pod suncem St.Tropea, serija (r) 10.00 Vijesti 10.10 Pod suncem St. Tropea, serija (r) 12.00 Vijesti 12.10 Inspektor Mors, serija 14.00 Azimuti 14.40 Najbolje godine, serija 15.35 Skrivena palma, serija 16.25 Auto shop magazin 17.15 Predaj se srce, serija18.15 Duhovni svijet 18.45 Bajke iz cijelog svijeta 19.00 Dnevnik 1. 19.30 Muzi~ki program 20.05 Otok, serija 21.05 CSI New York, serija 21.55 [panska primera liga, prijenos 1. poluvrijeme 22.45 Vijesti

TV SLON

13.02 Op~injeni, 102,103, i 104. ep. 15.40 Folk-top 10, muzi~ka emisija 16.35 Tuzla u`ivo, panoramske kamere, uklju~enje u`ivo 16.45 Nije te{ko biti ja, zabavno muzi~ki program 18.00 Crno i bijelo, informativni program, vikend izdanje 18.30 Vremenska prognoza 18.32 Tuzla u`ivo, panoramske kamere, uklju~enje u`ivo 18.45 Extra DJ, muzi~ka emisija 20.00 KVIZ Extra 20.30 [e}ernica, revijalni program 22.35 SMS centrala 23.00 Slon extra Info

TV BN

06.30 Jutarnji program 09.00 Kasandra, (r)serija 12.30 BN koktel 14.00 @ivot sa stilom 14.30 Paparazzo (r) 15.00 Subotom u 3 16.00 Dnevnik 1 16.15 Subotom u 3.nastavak 17.45 Kao kod svoje ku}e 19.30 Dnevnik 2 20.00 Vitafon 20.30 BN music 21.30 Tu|e sla|e 22.30 Dnevnik 3 22.55 Hajduk, film 00.25 Paklena selidba, film

ATV

07.02 Ben Ten, crtani film 08.00 Jutarnji program 09.55 Vijesti 10.30 [egrt Hlapi} 11.00 Lijeni grad, 11.30 Sporti} 11.55 Vijesti 12.00 Pozori{te u ku}i 13.00 Auto {op magazin 14.00 Mortal kombat 16.00 Akcioni heroji, dokumentarni program 16.30 Nepobjedive Banzuke17.30 Stil 18.00 Kursad`ije 18.50 Arena sport19.00 ATV vijesti 19.45 Cinema Magica hronike 20.00 48 sati svadba, 21.00 Ja volim Srbiju 22.20 Hajde da se volimo 3, film

08.30 Tenis, WTA Beijing, Kina Quarter-finals 09.00 Tenis, WTA Beijing, Kina, Live Semi-finals 13.00 Reli, [kotska, Live 14.00 Autotrke, Barcelona, [panija, Live 15.00 Fudbal, Euro 2012 kvalifikacije

EUROSPORT

03.30 Snuker, Shanghai, Kina 05.30 Fudbal na pijesku, SK Italija: Italija [vajcarska 06.15 Fudbal na pijesku, SK Italija: Portugal - Oman 07.30 Snuker, Shanghai, Kina 09.00 Tenis, US Open, ~etvrtfinale (M)

EUROSPORT 2

WTA BEIJING
19.40

Watts
12.30

18.30 Reli, [kotska, Live 19.30 Fudbal, Euro 2012 kvalifikacije 19.40 Tenis, WTA Beijing, Kina Semi-finals 20.45 Fudbal, Euro 2012 kvalifikacije 23.00 Borila~ki sportovi 01.00 Fudbal, Euro 2012 kvalifikacije

11.30 Speedway, Bydgoszcz, Poljska 12.30 Watts 12.45 Surf 13.00 Tenis, US Open, ~etvrtfinale (M) 15.30 Fudbal na pijesku, SK Italija Live, ~etvrtfinale 21.30 All sports 22.00 Freestyle motocross 23.00 Obaranje ruku 23.30 Kuglanje 01.00 Snuker, Shanghai, Kina

06.30 Vijesti 07.00 ATP Mastesrs 500 Beijing, polufinale, direktno 09.00 Boks, Svjetsko prvenstvo, polufinale 11.00 ATP Mastesrs 500 Tokyo, polufinale 13.30 ATP Mastesrs 500 Beijing, polufinale, direktno 15.30 Tenis Studio, direktno 16.00 ATP Mastesrs 500 Tokyo, polufinale 18.30 Vijesti 19.00 Rugby Super League finale: St Helens Leeds, direktno 21.00 Boks, svjetsko prvenstvo finale 23.00 ATP Mastesrs 500 Beijing i Tokyo, polufinale

SPORT KLUB

07.00 ATP Masters 500 Tokyo: Semifinals, direktno 10.00 Telemarketing 11.00 Boks: Svjetsko prvenstvo finale, direktno 15.00 Rugby World Cup, ~etvrtfinale: Ireland - Wales 16.30 ATP Masters 500 Beijing: semifinals 18.00 Odbojka: Svjetsko klupsko prvenstvo: Al Ahly Al Araby, direktno 20.00 ATP Masters 500 Tokyo: Semifinals 22.00 Odbojka: Svjetsko klupsko prvenstvo: Vancouver - Zenit 23.45 Odbojka: Svetsko klupsko prvenstvo: Jastrzebski Paykan 01.30 Boks: Svjetsko prvenstvo finale 07.00 ATP Masters 500 Tokyo: Finale, direktno

SPORT KLUB +

07.00 07.30 08.00 08.30 09.00

ARENA SPORT 1

FILM SERIJA SERIJA FILM

Ejs Ventura
20.00 TV1000

11.00

13.00 13.30

14.00

16.00 16.30 17.30 18.00 20.00

20.15

22.00

22.30 23.00

Road To London World Of Athletics World Wide Sports Kotv - Highlights Fudbal Qual Euro 2012: ^eska R. Spanija Fudbal Qual Euro 2012: Francuska Albanija Motosport Mundial: Magazin Fudbal Copasudamericana: Highlights Fudbal Qual Euro 2012: Vels [vajcarska Omni Sport Automotosport: WRC Access All Areas Ko{arka - NLB Liga: Preview Sezone Live nlb Liga: C. Zvezda - Hemofarm Rukomet - EHF Liga {ampiona: Magazin Rukomet EHF Liga {ampiona M: Zagreb - Bosna Fudbal Copasudamericana: Highlights Fudbal, Brazilska Liga: Live 23.00 Fudbal Brazilska Liga: Botafogo - Bahia

O~ajne doma}ice
20.05 FOX LIFE

Havaji

22.50 UNIVERSAL

Obitelj Jones
20.05 HBO

TV1000

06.00 Akcija u centru grada, film 08.00 Ljudi od zanata, film 10.00 To je moj `ivot, film 12.00 Ogi Rouz, film 14.00 Projekat X, film 16.00 Doni Darko, film 18.00 Policajac iz vrti}a, film 20.00 Ejs Ventura, {a{avi detektiv, film 22.00 Premijera: Ejs Ventura, zov prirode, film 00.00 No}na sesija, film 02.00 Bez proma{aja, film 04.00 Tihi pad, film

FOX LIFE

06.56 Svita, serija 07.55 Vill i Grejs, serija 08.20 Houp i Fejt, serija 09.10 Dr Haus, serija 10.02 Da, draga, serija 10.52 Ket i Kim, serija 11.40 O~ajne doma}ice, serija 12.30 Do posla i nazad, serija 13.00 Houp i Fejt, serija 13.50 Dr Haus, serija 14.42 Da, draga, serija 15.30 [kola za parove, serija 16.27 Ket i Kim, serija 17.20 Houp i Fejt, serija 18.17 Dr Haus, serija 19.10 Da, draga, serija 20.05 O~ajne doma}ice, serija 21.00 Sretni zavr{eci, serija 22.02 Ludnica u Klivlendu, serija 22.57 Seks i grad, 01.15 Ket i Kim, serija 02.06 Svita, serija

FOX CRIME

07.00 Njujor{ki plavci, serija 07.50 Distrikt, serija 08.35 Bouns, serija 09.20 Novi Amterdam, serija 10.10 [ark, serija 10.55 Distrikt, serija 11.40 Nestali, serija 12.30 Bouns, serija 13.20 Novi Amsterdam, serija 14.10 [ark, serija 15.00 Monk, serija 15.50 Monk, serija 16.40 Monk, serija 17.30 Za{titnica svjedoka, serija 18.20 Za{titnica svjedoka, serija 19.10 Bouns, serija 20.00 Nestali, serija 20.50 Aerodrom, serija 21.40 Ne~ujno, serija 22.30 Ne~ujno, serija 23.20 Monk, serija 00.10 Novi Amsterdam, serija 01.00 Novi Amsterdam, serija

UNIVERSAL

05.00 Doma}ice iz Njujorka, serija 06.30 Vezane tajnom, film 08.20 Urgentni centar, serija 13.20 Ledeni snovi, film 15.10 Dah `ivota, film 17.00 Dobra `ena, serija 18.00 Plave krvi, serija 19.00 Voker, teksa{ki rend`er, serija 20.00 Havaji, serija 21.00 Ejs Ventura: Detektiv za ku}ne ljubimce, film 22.50 Havaji, serija 00.50 Mobi Dik 2010, film 02.40 Nesre}a u vazduhu, film 04.30 Dijagnoza: Ubistvo, serija 05.15 Erika, serija

HBO

06.00 Celine: U o~ima svijeta, film 08.00 Apartman za dvoje, film 09.30 Ljubav jedne `ene, film 11.10 Plan B, film 12.55 Buddenbrookovi 1, film 14.25 Buddenbrookovi 2, film 15.55 Princeza i `abac, film 17.30 2012, film 20.05 Obitelj Jones, film 21.40 Ubi me dosada II, ep. 7, serija 22.05 No} vje{tica 2, film 23.50 Phillip Morris, volim te, film 01.30 Seks i la`i u gradu grijeha, film 03.00 Telefonska govornica, film 04.20 Obitelj Jones, film

HBO COMEDY

08.00 Pod kaznom do smrti IV, ep. 7 - 10, serija 09.30 Bolje s tobom, ep. 7 -8, serija 10.10 Kardiofitnes, film 11.35 Male tajne, film 13.10 Pisma Juliji, film 14.50 Cybill IV, ep. 6 -10, serija 16.40 Kardiofitnes, film 18.05 Male tajne, film 19.40 Jedi, moli, voli, film 22.00 Svita VII,ep. 9 - 10, serija 23.05 Pisma Juliji, film 00.45 Miss o`ujka, film 02.15 Svita VII,ep. 9 -10, serija 03.15 Cybill IV, ep. 6 -10, serija

13

Nedjelja
12.15 BHT
FILM

Skriveni dokazi

Intervju
20.05 BHT1

Interview, 2007. DRAMA Re`ija: Steve Buscemi Uloge: Sienna Miller, Steve Buscemi, Michael Buscemi, Tara Elders

U izgorjeloj ku}i su prona|ena ljudska tijela. Hoffer i Kolmaar pronalaze tragove tre}e osobe. Hanns Stinn, pre`ivjeli iz oo`ara, poku{ava Kolmaaru re}i ne{to, me|utim ubrzo umire. Prilikom obdukcije utvr|eno je da su sva trojica imala tetova`u na ruci i edem na plu}ima. Kolmaar saznaje da je jedna esktremisti~ka organizacija kriva za po`ar i da vjerovatno planira narednu akciju. U opasnosti je cijeli grad.

Ratni reporter Pierre Peders bijesan je zbog ~injenice da mora napisati pri~u o Katyi, praznoglavoj, plavokosoj glumici koja je meta svih paparazza. Pierreova zlovolja }e se udvostru~iti kada do njega dospiju vijesti o skandalu u Bijeloj ku}i. Ali Peders mora i}i u otmjeni restoran na Manhattanu i intervjuirati Katyju...

Kako vrijeme prolazi
17.20 MRE@A/TV1

Godina 1967. Mornarski kapetan na dugim plovidbama, Ali Akarsu provodi dosta vremena daleko od svoje porodice. U me|uvremenu se njegova supruga Cemile brine za njihovo ~etvero djece. Ona preuzima ulogu i oca i majke svojoj djeci dok je njen mu` na putovanju. Jednog dana se Ali kona~no vra}a ku}i sa putovanja... Svi ~lanovi porodice vjeruju da se glava ku}e vra}a, ali ne znaju da }e im se `ivoti promijeniti nakon njegovog povratka. Pojavljuje se njegova mra~na strana, i ne{to je jednostavno neobi~no u njegovom pona{anju.

Gospo|a Barbara
07.10 FTV

14

Barbara i Santos jako se posva|aju jer on uvidi da ona nema namjeru vratiti Barquereñu Mariseli i odlu~i je ostaviti. Barbara je shrvana zbog njegove odluke, no ne `eli izgubiti svog mu{karca bez borbe. Antonio i Cecilia imaju jo{ jedan romanti~ni sastanak, no kad on shvati da ona ne}e zauvijek biti uz njega, odlu~i napustiti Progreso i preseliti se daleko. Lucia ne `eli sjediti prekri`enih ruku dok mu{karac kojeg voli odlazi zbog Cecilije i odlu~i je posjetiti i zamoliti je da ga oslobodi.

07.00 Nova avantura, magazin (r) 08.00 BHT Vijesti 08.15 TV Liberty 08.45 MESS 2011, hronika (r) Program za djecu i mlade 09.15 Be Ha Te bebe 09.20 Sandokan, animirana serija 15/45 09.45 [kola filma, obrazovna serija (r) 10.10 Nedjeljni zabavnik 11.10 Duhovni mostovi, emisija o religiji 12.00 BHT vijesti 12.15 Skriveni dokazi, serija 40/62 13.00 Izazovi poljoprivrede 13.45 Djevojka mojih snova, film 15.45 BHT vijesti 15.55 Smanji gas!, emisija o saobra}aju 16.25 Liga {ampiona u nogometu, magazin 16.55 Samo za zabavu, revijalni program 17.20 Kad ne{to voli{, film 19.00 Dnevnik 1 19.35 Gurmanski izleti, serija 3/26 20.05 Intervju, film 21.30 Stariji od vremena, dok. film 22.00 BHT vijesti 22.15 BHT sport 22.30 Kad ne{to voli{, film (r) 00.00 Intervju, film (r) 01.20 Pregled programa za ponedjeljak

BHT 1

07.10 Gospo|a Barbara, igrana serija 08.00 Vijesti 08.05 Sveti{ta i hramovi Nikkoa i dvorac Shurijo, japanski dokumentarni program 08.25 Gassho-Zakuri sela i Nacionalni memorijalni spomenik u Hiro{imi, jap.dok. p. ZIZ, zabava, igra, znanje: 09.00 Gladijatorska akademija 09.25 Vragolasti Denis 09.50 Pingu 09.55 Mala princeza 10.05 Graditelj Bob 10.15 Kralj dinosaura

FTV

06.01 Dragulj u Carskoj palati, serija (r) 08.00 Vijesti Mala TV 08.15 Barimba, crtana serija 08.45 Kenguri ko{arka{i, crtana serija 09.35 Bo u pokretu, crtana serija 10.20 Med i djetelina, crtana serija 10.45 Mar, crtana serija 11.30 Pad leta 29, serija 12.00 Dnevnik 1 12.20 Snop 13.05 Ognji{ta Poljice i Obzir, dokumentarni program Top 5+5

RTRS

FILM
FILM FILM FILM

Djevojka mojih snova
13.45 BHT1

La nina de tus ojos, 1998. KOMEDIJA Re`ija: Fernando Trueba Uloge: Penelope Cruz, Antonio Resines, Jorge Sanz

Mrtav ladan
20.10 FTV

Mrtav ladan, 2002. KOMEDIJA Re`ija: Milorad Milinkovi} Uloge: Nikola \uri~ko, Sr|an Todorovi}, Nenad Jezdi}

Paralele
22.40

Liga šampiona
18.50

10.35 Tomica i prijatelji 10.45 Frankina stopala 11.00 Magazin LP u nogometu 11.30 Sedmica, magazin iz kulture 12.00 Dnevnik 1 12.15 Zelena panorama, dokumentarni program 12.45 Frka u gradu, ameri~ki igrani film 14.20 Vijesti 14.30 Slomljena krila, igrana serija, 48., 49. i 50. epizoda 16.50 Ludi za oru`jem, ameri~ki igrani film 19.00 Piplinzi 19.30 Dnevnik 2 20.10 Mrtav ladan, srbijanski igrani film 22.00 Lud, zbunjen, normalan, igrana serija 22.40 Paralele, vanjskopoliti~ki magazin 23.10 Zavjera?: Prikrivanje NLO-a, dokumentarna serija, 4. epizoda 00.10 Dnevnik 3 00.30 Pregled programa za ponedjeljak

13.30 Vez, emisija etno muzike 14.00 Nekad bilo 15.00 Reporta`a 15.30 Merlinove avanture, serija (r) 16.25 Poprokaut, muzi~ka emisija 17.00 Vijesti 17.10 Moj ro|ak sa sela, serija (r) 18.10 Na{ biznis 18.50 Magazin lige {ampiona 19.30 Dnevnik 2 Sport 20.10 Odgovor.no 1 20.45 Davitelj protiv davitelja, film 22.30 Dnevnik 3 22.45 Sportski pregled 23.20 Kako se zavr{ilo ljeto, film 01.25 Davitelj protiv davitelja, film (r) 02.55 Dnevnik 2 (r) 03.20 Magazin Lige {ampiona (r) 03.45 Muzi~ki program 04.55 Pad leta 29, serija (r) 05.20 Snop (r)

Dva brata, Kiza i Lemi, {vercuju svog mrtvog djeda u vozu jer nemaju novaca da ga prebace u Vr{ac, gdje ih ~eka njihov nezgodni otac koga se oni boje. U vozu se na|e i narko diler Limeni. U strahu od policije, Limeni djedu ubaci paketi} droge u d`ep. Kiza i Lemi odlaze u vagon restoran, voz naglo ko~i, te`ak kofer pada djedu na glavu. Ostali putnici u kupeu konstatuju da ga je to ubilo. Po{to niko ne `eli policiju u kupeo oni djeda izbace kroz prozor. Nastaje potraga za djedom.

Opasni poslovi
21.05 HAYAT

Risky Business, 1983. KOMEDIJA/DRAMA Re`ija: Paul Brickman Uloge: Tom Cruise, Rebecca De Mornay, Joe Pantoliano

Nakon {to njegovi bogati roditelji odu na odmor, Joel na raspolaganju ima vilu i Porschea, {to ga brzo dovodi u naru~je kraljice no}i Lane. Nakon {to upozna Joelove prijatelje, Lana dobija zanimljivu i rizi~nu poslovnu ideju. Joel je odbija, ali nakon {to Porsche njegovog oca zavr{i u jezeru, brzo mu je potrebno mnogo novca, te ideja postaje primamljivija.

Slatka Irma
08.30 HRT2

Irma la Douce, 1963. KOMEDIJA Re`ija: Billy Wilder Uloge: Jack Lemmon, Shirley MacLaine, Lou Jacobi

U kafi}, ~iji je vlasnik Moustache, zalazi policajac koji za stalnu "pla}u" `miri na ~injenicu da prostitutke nisu propisno "registrirane". Najljep{a je prostitutka Slatka Irma, na koju }e svog prvog radnog jutra naletjeti naivni novi policajacpozornik Nestor Patou. Nestor ne zna da svi `ive u "idili" - i podvoda~i i prostitutke i policajci, pa provede raciju u hotelu. Me|u mu{terijama je i njegov {ef...

9. oktobar 2011.
FILM

Austin Powers 2
23.00 HAYAT

Austin Powers: The Spy Who Shagged Me, 1999. AVANTURISTI^KI/KOMEDIJA Re`ija: Jay Roach Uloge: Mike Myers, Heather Graham, Michael York

Dr. Evil je ponovo u akciji i smi{lja na~ine kako pokoriti svijet. Pomo}u vremenske ma{ine, vra}a se u 1969. godinu, krade Austinov "mojo" i time ga li{ava svih mo}i. Austinu ne preostaje ni{ta drugo, nego da se i sam vrati u {ezdesete. Dok Austin putuje u pro{lost, dr. Evil se zaljubljuje u vlastitog, osam puta manjeg klona Mini-me, postavlja smrtonosni laser na Mjesecu i usmjerava ga prema Washingtonu...

Godine 1938, usred gra|anskog rata, grupa {panskih glumaca dobije poziv iz Berlina da do|e snimati film "Djevojka mojih snova". Ubrzo otkrivaju da su iz jednog rata do{li u drugi. Njihovi snovi se brzo ru{e, jer jedini [panci koje mogu na}i u Njema~koj su andaluzijski Romi u koncentracionim logorima.
FILM

Odbjegli porotnik
22.30 PINK

Runaway Jury 2003. TRILER Re`ija: Gary Fleder Uloge: John Cusack, Rachel Weisz, Gene Hackman, Dustin Hoffman

Dvije godine nakon {to joj je suprug poginuo u pucnjavi na poslu, Celeste Wood tu`i proizvo|a~a oru`ja kojim je po~injen zlo~in. Ukoliko izgube, proizvo|a~i oru`ja svjesni su da }e se sli~ne tu`be nanizati i da }e te{ko pre`ivjeti te anga`uju Rankina Fitcha, stru~njaka za manipulaciju porote koji se ~esto slu`i i nezakonitim sredstvima. Ali porotnik Nicholas Easter vjeruje da mo`e utjecati na odluku porote i za 10 milijuna dolara spreman je prodati pobjedu strani koja pristane platiti tra`enu svotu...
FILM

06.00 Nijemi svjedok, serija, 6/100 (r) 07.00 Jutarnje vijesti 07.05 Ma~ak Mika, crtani film, 8/13 (r) 07.35 Ostrvo kornja~a, crtani film, 12/26 07.50 Formula 1 Japanese 2011. Grand Prix -VN Japana 10.00 Flash News 10.05 Predaj se srce, serija 11.00 Biznis vijesti 11.10 Ordinacija, emisija o zdravstvu (r) 12.00 Vijesti plus 12.20 Kapital, biznis magazin

TV1

07.30 Moj dom 08.00 Pocoyo, crtani film 08.20 Jagodica Bobica, Jagositne pustolovine, crtani film 10.00 Nepobjedive banzuke, zabavno-sportski TV show 11.00 Zvijezda mo`e{ biti ti, nominacije 12.58 Biometeorolo{ka prognoza 13.00 Dijeta za pretilu porodicu, dokumentarni program, 1.ep. 14.00 Gospodin dadilja, igrani film 15.50 Hajde da se volimo 3, igrani film

HAYAT

06.00 Visoki jaha~, film
VESTERN Re`ija: Budd Boetticher
Tajanstveni jaha~ Tom Buchanan, putuju}i prema Teksasu, prolazi kroz Agry, na ameri~ko-meksi~koj granici, gdje su na svim va`nim funkcijama ~lanovi obitelji Agry. Spletom okolnosti odmah upadne u nevolje. Sukobi se s lokalnim nasilnikom Royom Agryem, a potom poma`e Meksikancu na kojeg navale stanovnici, nakon {to iz osvete ubije Roya. Meksikanac i Buchanan zavr{e u zatvoru. Otkriv{i kako Buchanan sa sobom nosi 2.000 dolara, {erif Lew Agry odlu~i obojicu objesiti. [erifov brat i otac ubijenog Roya, sudac Simon Agry, odlu~i ipak organizirati su|enje, nakon {to ga njegov najvjerniji suradnik Carbo uvjeri kako je to bolje za njegovu politi~ku karijeru...

PINK

06.30 Gusarska akademija, crtani film 06.50 Nimboli, crtani film 07.10 Atomska Betty, crtani film 07.30 Metajets, crtani film 07.50 Johnny Test, crtani film 08.10 Oggy i `ohari, crtani film 08.30 Pekemon 4Ever, dje~iji film 10.50 Princ iz Bel Aira, humoristi~na serija 11.30 Grill Boss, kulinarski show 12.00 Lonci i poklopci, kulinarski show 12.50 Telering, talk show 13.50 Vox specijal, talk show

OBN

Dva smo svijeta razli~ita
22.00

Glam Blam
18.00

Sve za ljubav
14.10

Vox specijal
13.50

Tri metra iznad neba
00.50 TV1

Tre metri sopra il cielo, 2004. DRAMA Re`ija: Luka Lucini Uloge: Riccardo Scamarcio, Katy Louise Saunders, Mauro Meconi

Babi je dobra u~enica, Step je nasilnik, ali se na kraju zaljubljuju jedno u drugo. Babi je neprepoznatljiva u o~ima roditelja. Step otkriva strane koje se ubrzo uklapaju u sliku opasnog tipa, a u stvari mi{i}i i nasilje kriju jednu traumu, jedan neodmr{eni ~vor koji baca mra~nu sjenku na Stepov porodi~ni `ivot i na mu~nu ljubavnu pri~u sa Babi...
FILM

Murphyev zakon
22.15 HRT2

Murphy's law, 1986. TRILER Re`ija: J. Lee Thompson Uloge: Charles Bronson, Kathleen Wilhoite, Carrie Snodgrass

Murphy je policijski detektiv, veteran bez iluzija, ~ije naoko grubo pona{anje krije dobrotu i po{tenje. Murphy je u depresiji jer ga je napustila supruga i postao je alkoholi~ar. Jedne ve~eri neka drska djevojka po imenu Arabella McGee ukrade mu auto i razbije ga, a zatim pobjegne. Istodobno, biv{a robija{ica Joan Freeman dobije od privatnog detektiva Camerona popis osoba koje su je uhitile, osudile i poslale u zatvor, a ona ih namjerava ubiti. Na popisu je i Murphyevo ime....

13.05 Dobar, lo{, zao, talk show 14.00 Flash News 14.05 CSI: New York, serija 5. ep. (r) 15.00 Flash News 15.05 Otok, serija 2. ep. (r) 16.05 CSI: Las Vegas, serija 5. ep. (r) 17.00 Vijesti plus 17.20 Kako vrijeme prolazi, serija 1. ep. (r) 19.00 Najava Dnevnika 19.01 Hello Kitty, crtani film 19.30 Dnevnik 20.05 Kako vrijeme prolazi, serija 2. ep. 22.00 Dva smo svijeta razli~ita, serija 14/14 22.50 Prljavi trikovi, film 00.35 Pono}ne vijesti plus 00.50 Tri metra iznad neba, film 02.35 No}ni program

17.25 Sport centar 17.30 @elja plus 17.58 Vremenska prognoza 18.00 Glam Blam, zabavni program 19.00 Vijesti u 7, informativna emisija 19.28 Vremenska prognoza 19.30 Stanje na putevima 19.31 Biometeorolo{ka prognoza 19.33 Sport 19.38 Horizonti 20.10 Doktorologija, dokumentarno-hum oristi~ka serija, 13. ep. 21.00 Sport centar 21.05 Opasni poslovi, igrani film 23.00 Austin Powers 2, igrani film Reprizni program Hayat TV-a 01.00 Glam Blam, zabavni program 02.00 Vijesti u 7, informativna emisija 03.00 Opasni poslovi, igrani film 04.40 Doktorologija, dokumentarnohumoristi~ka serija

08.00 Timmy Time, crtani film 09.00 Marka na brzaka, kviz (r) 10.05 Bra~ni sudija, zabavna emisije 11.20 Grand hitovi 12.00 Info top, informativni program 12.05 Biometerolo{ka prognoza 12.20 Gold express, muzi~ki program 14.00 Info top, informativni program 14.10 Sve za ljubav, zabavna emsija 15.55 Info top, info-program 16.00 Biometerolo{ka prognoza 16.05 Dobar kom{ija, zabavna emisija 17.30 Diva, zabavna emisija 18.00 Show snova, muzi~ki show 19.30 Pogodi ko, film 21.00 3 X DA, zabavna emisija 22.30 Odbjegli poratnik, film

14.50 Ljubav-vjera-nada, serija 15.50 Exkluziv, zabavni program 16.30 Red Carpet, showbiz magazin 17.30 Dejana talk show, Tema: Ako ti se ne dopada, uzmi drugo ime!, talk show 18.50 OBN Info, informativni program 19.05 OBN Sport, sportski pregled 19.15 Putujmo zajedno, turisti~ki magazin 20.00 Ljubav-vjera-nada, serija 21.00 Spy Kids 2, igrani film 22.55 Pepper Denis, humoristi~na serija 00.35 Profesionalni ubica, igrani film 02.15 Spa Kids 2, igrani film 03.55 Umri mu{ki 3, igrani film 05.15 ^uvari planeta, dokumentarni program

15

TV SA

07.00 Crna Guja, serija (r) 08.00 Program za djecu 09.30 U~ite Engleski sa Ozmom, program za djecu 10.00 Egipat 11.55 Pusti muziku 12.30 Javni agent 033 (r) 13.00 Vijesti TVSA 13.10 Saga o Forsajtima, serija rep. 2 ep. 15.00 Bisage Vehida Guni}a 15.30 Mu}ke (r) 16.50 Tribunal (r) 17.30 TVSA ribolov 18.30 Dnevnik TVSA 19.00 Program za djecu 20.00 Da se ne zaboravi, dok. program 21.00 Vijesti TVSA 21.05 Sarajevo art 21.50 Misica, film

TV TK

07.05 Iz dana u dan... 07.10 Vijesti 07.15 Moj dom, magazin 07.35 Za svaku bolest trava raste 08.00 Na selu na sijelu 11.25 Autoshop magazin 12.00 Vijesti 12.15 Agro kanal 13.00 Sport Klub, magazin 13.30 Autoshop magazin 14.00 Ciklus: Filmovi za sva vremena 16.00 Vijesti u 16 18.00 Zelena trana, serija 18.30 Za svaku bolest trava raste 19.00 Dnevnik 20.05 Kako vrijeme prolazi, serija 22.00 Film 23.30 Vijesti 01.00 Dnevnik (r) 01.30 Mre`a: Filmsko ve~e

MRE@A

07.05 Ma~ak Mika, crtani film 07.35 Ostrvo kornja~a, crtani film, 12/26 07.50 2011 Formula 1 Japanese Grand Prix-VN Japana 10.05 Predaj se srce, serija 14.05 CSI: New York, serija, 5. ep. (r) 15.05 Otok, serija, 2. ep. (r) 17.20 Kako vrijeme prolazi, serija, 1. ep. (r) 20.05 Kako vrijeme prolazi, serija, 2. ep. 22.00 Dva smo svijeta razli~ita, serija 22.50 Prljavi trikovi, film

TV MOSTAR

07.05 Ma~ak Mika, crtani film 07.35 Ostrvo kornja~a, crtani film 07.50 2011 Formula 1 japanese Grand Prix-VN Japana 10.05 Predaj se srce, serija (r) 12.00 Vijesti plus 12.20 Kapital, biznis magazin 13.05 Dobar,lo{,zao, talk show 14.05 Csi: New York, serija (r) 15.00 Flash News 15.05 Otok, serija (r) 17.00 Vijesti plus 17.20 Kako vrijeme prolazi, serija (r) 19.30 Dnevnik TV1 20.05 Kako vrijeme prolazi, serija 22.00 Dva smo svijeta razli~ita, serija 22.50 Prljavi trikovi, film

TV ZENICA

SHOW SERIJA SERIJA SERIJA DOK. DOK.

Nedjelja

Supertalent
20.05 NOVA

09.08 Animirani film 09.30 TV izlog 10.30 TV Liberty (r) 11.00 Bonaventura (r) 12.00 Razglednica (r) 12.45 Za svaku bolest trava raste 13.00 Svijet uspje{nih (r) 13.30 Muzi~ki program 14.00 Put za Ejvonli, serija 15.00 Odlika{i (r) 16.00 Mini serija (r) 17.00 Muzi~ki program 18.00 Autoshop 19.00 Dje~iji program: Pri~e za laku no} 20.00 Selu u pohode 21.00 Igrani film 22.45 [ou na moj na~in

Loza

21.05 HRT1

16

07.05 Silvestrove i ^i~ijeve tajne, crtana serija 07.25 Mala TV (r) TV vrti}: Balet (r) Brlog: Kalifornijski morski lav (r) Tajni dnevnik patke Matilde: U la`i su pa~je noge (r) 07.55 Vijesti iz kulture (r) 08.00 Vijesti 08.10 Prijatelji 3 09.00 Vesele trojke 09.20 Hamtaro, crtana serija 09.43 TV kalendar (r) 10.00 Vijesti 10.10 Vrijeme danas 10.11 HAK - Promet info 10.15 Poirot 1, serija 11.10 Opera box 11.36 manjinski MOZAIK 11.51 Pastel 12.00 Dnevnik 12.11 Sport 12.13 Vrijeme 12.15 Minuta zdravlja 12.16 Syngenta 12.25 Plodovi zemlje 13.20 Rijeka: More 13.50 @ivjeti zdravije 14.00 Nedjeljom u dva 14.55 Mir i dobro 15.20 Branitelji domovine (r) 15.30 ^etiri godi{nja doba, mini-serija 17.00 Vijesti 17.10 Vrijeme sutra 17.11 HAK - Promet info 17.15 Vrtlarica 17.45 Pjevaj moju pjesmu 19.15 LOTO 6/45 19.20 Minuta zdravlja iz Dietpharma (r) 19.30 Dnevnik 19.56 Sport 20.01 Vrijeme 20.10 Sve u 7, kviz 21.00 Minuta zdravlja iz Dietpharma (r) 21.05 Loza, Serija 21.55 Vijesti 22.15 Vijesti iz kulture 22.25 Oko globusa, vanjskopoliti~ki magazin 23.00 ^etiri godi{nja doba, mini-serija (r) 00.35 Poirot 1, serija (r) 01.25 Skica za portret 01.45 Jelovnici

HRT 1

07.15 Prima ars fest 2010. 08.30 Zlatna kinoteka: Ciklus filmova Billyja Wildera Slatka Irma, ameri~ki film (r) 10.50 Biblija 11.00 Koprivni~ki Bregi: Misa, prijenos

HRT 2

06.25 U sedmom nebu, serija 07.15 Peppa, crtana serija 07.30 Timmy Time, crtana serija 08.05 Beyblade metal fusion, crtana serija 08.30 Winx, crtana serija 08.55 I tako to..., serija 09.25 Automotiv Lifestyle 09.55 Magazin Lige prvaka 10.55 Zelenjava, magazin 11.25 Larin izbor, serija (r)

NOVA

Olimp
16.45

Winx
08.30

12.05 Filmska matineja: Guardian, ameri~ki film 14.35 Vinkova~ke jeseni 2011., smotra KUD-ova 63' 15.40 e-Hrvatska 16.15 Magazin nogometne lige prvaka 16.45 Olimp 17.15 Hokej, EBEL liga: Medve{~ak EC-KAC, prijenos 19.55 Ve~eras 20.00 Ciklus filmskog spektakla: Alamo, ameri~ki film 22.40 Posebni dodaci 23.15 Filmski boutique ciklus Charlesa Bronsona: Murphyjev zakon, ameri~ki film 00.55 No}ni glazbeni program: Glazbeni spotovi 03.55 No}ni glazbeni program

13.25 Ljeto na rijeci, film 15.10 Sinbadovo sedmo putovanje, film 17.10 xXx: Stanje pripravnosti, film (r) 19.05 INA Plave vijesti 19.15 Dnevnik Nove TV 20.05 Supertalent, show 21.45 Red carpet, showbiz magazin - 1. dio 22.00 Red carpet, showbiz magazin - 2. dio 23.20 Smrtonosna po{iljka, film (r)

11.00 Vijesti 11.05 Znanje imanje, dok. program 12.00 Povratak: Kosovo, dok. program 12.15 Vjerski kalendar, dok. program 12.25 Moj ljubimac, zabavni program 13.00 Dnevnik 13.30 Balkanskom ulicom, zabavni program 14.45 Gastronomad, zabavni pr. 15.00 Vijesti 16.03 Porodi~no blago, serija 17.05 Moja lijepa Srbija, reporta`a 18.24 Sasvim prirodno, reporta`a 18.57 Slagalica, kviz 19.30 Dnevnik 20.05 Porodi~no blago, serija 21.05 Zapamti me, filmski omnibus 22.10 Bez vize, dok. program 22.40 Balkanskom ulicom, zab.pr. 23.15 Carev~evi dani: Takmi~enje violinista 00.00 Dnevnik 00.05 Kosmos, dok. program

RTS

08.00 Jutarnji program 10.00 Vijesti 10.05 Art magazin (r) 10.40 Muzika 11.00 Vijesti 11.05 Vaterpolo Jadranska liga Jadran-Mladost, snimak 12.30 Sportska subota 13.00 Vijesti 13.05 Jutarnji program 15.00 Etno 15.20 Kalendar 15.30 Dnevnik 1 15 45 Muzika 16.00 Agrosaznanje (r) 17.00 Dokumentarni program 17.30 Argument 18.00 Pokreni se 18.30 Sat tv 19.00 Program za djecu 19.20 Kalendar 19.30 Dnevnik 2 20.00 Nedjeljom uve~e (r) 21.30 Dr, emisija iz medicine 22.00 Pro~itaj me 22.30 Sat tv 23.00 Dnevnik 3 23.30 Fle{ sport 23.40 Crno-bijeli svijet, no}ni program

RTCG

Crna Guja
07.00 TVSA

CSI: New York
14.05 MRE@A/TV1

Ameri~ki ~operi
14.35 DISCOVERY

Kit ubica

20.05 ANIMAL PLANET

DISCOVERY

06.00 Peta brzina 06.25 Kako to rade? 07.15 Pametnjakovi} 08.10 Razotkrivanje mitova 09.05 U djeli}u sekunde10.00 Vrhunsko graditeljstvo 10.55 Potraga za prirodnim gasom 11.50 Prljavi poslovi 12.45 Opasan lov 13.40 Razotkrivanje mitova 14.35 Ameri~ki ~operi 15.30 Automobili 16.25 Obra~un sa Tajsonom 17.20 Vodi~ iz bezizlaznih situacija, 2. ep. 18.15 ^udovi{ta iz reke 19.10 Strastveni ribolovci 20.05 Obalski spasioci 20.35 Pograni~na policija 21.00 Ni{ta li~no 21.55 Ros Kemp: Svijet kriminala 22.50 Trenuci u`asa 23.45 Otmica i Spasavanje

N. GEOGRAPHIC

06.00 [apta~ psima 07.00 Velike migracije 08.00 \avoli iz dubina 09.00 De{ifrovanje Stounhend`a 10.00 Povjerljivo 11.00 [apta~ psima 12.00 [apta~ psima 13.00 Delfinska vojska 14.00 Poslednja lavica 15.00 Hitlerovi tajni bunkeri 16.00 Hitlerovo tajno oru`je 17.00 Misterija nacisti~kih blizanaca 18.00 Nacisti~ke zbirke 19.00 Povjerljivo 20.00 Uho|enje Hitlerovih generala 21.00 Nacisti~ki odredi smrti 22.00 Istra`ivanje planete Zemlje 23.00 Uho|enje Hitlerovih generala 00.00 Nacisti~ki odredi smrti 01.00 Istra`ivanje planete Zemlje

VIASAT HISTORY

06.00 Video je ubio radio 07.00 Ratnici 08.00 Kako je umjetnost stvorila svijet 09.00 Bliski susreti u Sibiru 10.30 Velike britanske vojskovo|e 11.00 Napad na London 12.30 U potrazi za Trifoom 13.00 Viktorijanska apoteka 14.00 Video je ubio radio 15.00 Ratnici 16.00 Mra~na strana Mikelan|ela 17.00 Istina o Juriju Gagarinu 18.00 Svijet po Lenonu 19.00 Istorija rasizma 20.00 Gerouov zakon 21.00 Guge - izgubljeno kraljevstvo Tibeta 22.00 Ko si zapravo ti? 23.00 Snimanje rata 00.00 Mra~na strana Mikelan|ela 01.00 Istina o Juriju Gagarinu 02.00 Svijet po Lenonu

ANIMAL PLANET

06.00 Posjed merkata: 06.25 U posjeti `ivotinjama sa Mikejlom Strakan 07.15 Psi, jedna rasa, jedna pri~a 07.40 Upoznajte divljinu 08.10 Planeta beba 09.05 Ro|eni lovci 09.30 D`ef Korvin, bez ograni~enja 10.00 Lovac na krokodile 10.55 Sve o ma~kama 11.50 Brzina `ivota13.40 Zaljubljenici u ma~ke 14.35 Nevaljali ljubimci 15.30 Paklene ma~ke 16.25 U ~oporu 17.20 Donald [ulc, stru~njak za otrove 18.15 Najezda `ivotinja 19.10 Sve o ma~kama 20.05 Kit ubica 21.00 Ta prelijepa Afrika 21.55 Borba za kitove 22.50 Divlje i bez cenzure 23.45 Sve o ma~kama

9. oktobar 2011.
TV KAKANJ
09.20 Program TV Sahar 10.00 Planeta zemlja 11.00 Na{a realnost 12.00 Vijesti TV Sahar 12.30 Frej`er, serija 13.00 Amor latino, serija 13.45 Amor latino, serija 14.30 Amor latino, serija 15.20 Amor latino, serija 16.10 Amor latino, serija 17.00 Put istine 18.00 Velike katastrofe 19.00 Bra}a koale 19.30 Dnevnik FTV 20.05 Info IC 20.35 Ritam Srebrenice 21.00 Paklena vo`nja, film 23.00 Vijesti TV Sahar 23.30 Posao vrijedan ubistva, film

TV VOGO[]A

07.45 Svje`i u dan 08.00 Ritam regije Srebrenica (r) 08.30 Sa sevdahom u srcu 09.00 Pri~e za djecu 09.30 I.R.I.B. (r) 10.00 Religija u slu`bi `ivota 10.45 Svjetlo istine, vjerski program 11.30 Priroda i ljudi 12.00 Ritam regije Srebrenica (r) 12.30 Cazinska hronika ) 13.00 Sportski program (r) 15.00 TV Zehra 16.00 Pazarski velikani 17.00 Cazinska hronika 18.00 Sedam dana u Vogo{}i 18.30 SMS Music 19.30 Zavidovi}ka hronika TV Maglaj 20.00 Igrani film 22.00 Sportski program

TV USK

08.00 Pod suncem St.Tropea, serija (r) 10.00 Vijesti 10.05 10.10 Bonaventura (r) 11.05 Opstanak: Lov na crvene kitove, dok. program 12.45 Hronika kraji{kih gradova 13.30 Vrata tajne, serija 14.05 CSI New York, serija 14.55 Vijesti 15.00 Otok, serija 16.00 Za svaku bolest trava raste 16.30 Nedjeljom zajedno 18.30 [umska {kola, 19.00 Dnevnik 1 19.30 Muzi~ki program 20.05 Kako vrijeme prolazi, serija 21.55 [panska primera liga, prijenos

TV SLON

13.02 Op~injeni, 105. i 106. ep. 14.50 Pitajte, tra`imo odgovore 15.20 Da sam ja neko 15.55 Tuzla u`ivo, u`ivo 16.00 [e}ernica, revijalni program (r) 18.00 Vremenska prognoza 18.05 Tuzla u`ivo, u`ivo 18.15 Zoo hoby, emisija o `ivotinjama 18.55 Ko zna, zna, zabavno-obrazovni program (r) 19.30 SMS centrala 20.00 KVIZ Extra 20.30 Heroji ulice, dok. program 21.10 Prozor u svijet, dok. program 21.40 SMS centrala 22.10 Top 7 23.00 Slon extra Info

TV BN

06.00 BN music 07.30 Zvuci zavi~aja 08.30 Sa Krajisnicima po Krajini 09.00 Pletenica 10.30 Selo 11.00 JV komerc: Cvrcak na sat 12.00 Zvuci zavi~aja 13.00 BN music 14.00 Bez maske 14.30 Balkanske prevare (r) 15.00 Kamiond`ije, serija 16.00 Nedeljno popodne 19.30 Monitor 20.10 Balkanske prevare 20.45 Paparzzo 21.15 Bela la|a, serija 22.00 Covek sa cetiri noge, film 23.30 Poslednja legija, film

ATV

07.00 Ben Ten 07.30 Nin`a kornja~e 08.00 Jutarnji program 09.55 Vijesti 10.00 Winx 10.30 Spori}11.00 Graditelj Bob 11.30 Ja volim Srbiju11.55 Vijesti 12.00 Ja volim Srbiju 13.00 Dijeta za pretilu porodicu 14.00 Gospodin dadilja, film 16.00 Hajde da se volimo 3, film 18.00 Blef 18.50 Arena sport19.00 ATV vijesti 20.00 48 sati svadba, zabavni program 21.00 Opasni poslovi, film 23.00 Austin Powers 2, film

08.30 Fudbal, Euro 2012 kvalifikacije 12.00 Reli, [kotska, Live 13.00 Tenis, WTA Beijing, Kina Semi-finals 13.30 Tenis, WTA Beijing, Kina, Live Final 15.15 Biciklizam, Paris-Tours, Francuska, Live 17.15 Fudbal, Euro 2012 kvalifikacije 20.45 Boks: Alexander (USA) M. Lucas Martin (Argentina) 22.15 Autotrke, Barcelona, [panija 22.45 Reli, [kotska 23.30 Motorsports Weekend Magazin 23.45 Biciklizam, Paris-Tours, Francuska 00.30 Tenis, WTA Beijing, Kina Final 01.15 Motorsports Weekend Magazin

03.30 Snuker, Shanghai, Kina 05.30 Fudbal na pijesku, SK Italija, ~etvrtfinale 07.30 Snuker, Shanghai, Kina 09.00 Tenis, US Open, ~etvrtfinale (M) 11.30 Fudbal na pijesku, SK Italija, ~etvrtfinale 12.30 Watts 12.45 Surf 13.00 Tenis, US Open, ~etvrtfinale (M) 17.30 Fudbal, Bundesliga: Schalke 04 Monchengladbach 18.30 Fudbal, Bundesliga, pregled kola 20.00 Fudbal, Bundesliga, najava kola 20.30 Fudbal, Bundesliga FC Augsburg Bayer, live 21.20 Fudbal, Bundesliga: FC Augsburg Bayer, live 22.30 Biciklizam 00.30 Strikeforce: Kennedy - Z. Cummings 02.00 Fudbal, Bundesliga: FC Augsburg Bayer

06.30 Vijesti 07.00 Rugby World Cup, ~etvrtfinale: South Africa - Australia, direktno 09.30 Premier League Magazin 10.00 ATP Mastesrs 500 Beijing finale, direktno 12.00 Tenis Studio, direktno 12.30 Rugby World Cup, ~etvrtfinale: New Zealand Argentina 14.15 ATP Mastesrs 500 Tokyo finale 16.30 Boks, svjetsko prvenstvo finale 18.00 Odbojka, svjetsko klupsko prvenstvo: Sesi - Al Arabi, direktno 19.30 Vijesti 19.45 Sailing - 34. American Cup 20.15 ATP Mastesrs 500 Beijing finale 22.15 Tenis Studio 22.45 Rugby Super League finale: St Helens - Leeds 00.30 Vijesti 00.45 ATP Mastesrs 500 Tokyo finale 03.00 Odbojka: Svjetsko klupsko prvenstvo: Sollys - Chang

09.30 Rugby World Cup, ~etvrtfinale: New Zealand Argentina, direktno 11.30 Telemarketing 12.30 Rugby World Cup: South Africa Australia, ~etvrtfinale 14.00 Odbojka: Svjetsko klupsko prvenstvo: Trentino - Al Ahly, direktno 16.00 Odbojka: Svjetsko klupsko prvenstvo: Paykan - Zenit, direktno 18.00 ATP Beijing, finale 20.00 Odbojka: Svjetsko klupsko prvenstvo: Sollys - Chang 22.00 ATP Tokyo, finale 00.00 Odbojka: Svjetsko klupsko prvenstvo: Sesi - Al Arabi 02.00 ATP Beijing: Finale 04.00 Argentinska liga: Boca - Tigre

07.00 07.30 08.00 08.30 10.30 12.30

14.30 15.00 16.00 16.30 17.00 19.00 19.30

21.15 21.30

23.00

00.00 01.00

World Wide Sports Kotv - Highlights World Of Athletics Ko{arka NLB Liga: C. Zvezda - Hemofarm Fudbal MLS Liga: Seattle - Philadelphia Ko{arka Endesa Liga: Real Madrid Fuenlabrada Omni Sport Automotosport: WRC Access All Areas Road To London Ko{arka - NLB Liga: Preview Sezone Ko{arka NLB Liga: Zagreb - Partizan Rukomet EHF Liga {ampiona: Magazin Rukomet EHF Liga {ampiona Z: Budu}nost Byasen Bundesliga: Magazin Sinhronizacija 21.30 Rukomet Bundesliga: Gummersbach Lemgo Odbojka Beachvolley: Agadir, Mar: Finale (M) Poker World Open Vi Ep. 09 Motosport Mundial: Magazin

FILM SERIJA SERIJA FILM

EUROSPORT

EUROSPORT 2

SPORT KLUB

SPORT KLUB +

ARENA SPORT 1

O~ajni~ki tra`e}i Suzan
20.00 TV1000

Kasl

21.40 FOX CRIME

Plave krvi

21.00 UNIVERSAL

Hellboy
18.05 HBO

TV1000

06.00 Ejs Ventura, {a{avi detektiv, film 08.00 Doni Darko, film 10.00 Projekat X, film 12.00 Policajac iz vrti}a, film 14.00 Prijedlog, film 15.50 Do`ivotna, film 17.40 Robin Hud, princ lopova, film 20.00 Premijera: O~ajni~ki tra`e}i Suzan, film 22.00 Tihi pad, film 00.00 Pri~e, film 02.00 No}na sesija, film 04.00 Jedina prava stvar, film

FOX LIFE

07.25 Svita, serija 07.55 Vill i Grejs, serija 08.20 Houp i Fejt, serija 09.10 Dr Haus, serija 10.02 Da, draga, serija 10.52 Ket i Kim, serija 11.40 O~ajne doma}ice, serija 12.30 Do posla i nazad, serija 13.00 Houp i Fejt, serija 13.50 Dr Haus, serija 14.42 Da, draga, serija 15.30 Uvijek je sun~ano u Filadelfiji?, serija 16.27 Ket i Kim, serija 17.20 Houp i Fejt, serija 18.15 Dr Haus, serija 19.10 Da, draga, serija 20.05 O~ajne doma}ice, serija 21.00 Melisa i D`oi, serija 22.00 Sestra D`eki, serija 22.57 Seks i grad, serija 01.15 Ket i Kim, serija 02.08 Svita, serija

FOX CRIME

07.00 Njujor{ki plavci, serija 07.50 Distrikt, serija 08.35 Bouns, serija 09.20 Novi Amterdam, serija 10.10 [ark, serija 10.55 Distrikt, serija 11.40 Nestali, serija 12.30 Bouns, serija 13.20 Novi Amsterdam, serija 14.10 [ark, serija 15.00 Monk, serija 17.30 Frikovi, serija 18.20 Monk, serija 19.10 Bouns, serija 20.00 Nestali, serija 20.50 Ubila~ki nagon, serija 21.40 Kasl, serija 22.30 Dojlova republika, serija 23.20 Kasl, serija 00.10 Kasl, serija 01.00 Kasl, serija 01.45 Kasl, serija 02.30 Kasl, serija 03.15 [ark, serija

UNIVERSAL

06.40 Ledeni snovi, film 08.30 Dijagnoza: Ubistvo, serija 11.30 Plave krvi, serija 12.30 Dobra `ena, serija 13.30 Vezane tajnom, film 15.20 Za ljubav treba rizikovati, film 17.10 Mobi Dik 2010, film 19.00 Voker, teksa{ki rend`er, serija 20.00 Havaji, serija 21.00 Plave krvi, serija 22.00 Dobra `ena, serija 23.00 Ejs Ventura: Detektiv za ku}ne ljubimce, film 00.50 Panduri novajlije, serija 02.50 Dah `ivota, film 04.40 Dijagnoza: Ubistvo, serija

HBO

06.00 Mala trgovina u`asa, film 07.30 Trezor, film 08.55 Moj prijatelj Willy 4, film 10.35 Darovite ruke: @ivotna pri~a Bena Carsona, film 12.05 Pravi igra~i, film 14.20 Alisa u zemlji ~udesa, film 16.10 [to nakon diplome?, film 17.35 Hollywood: Na snimanju VIII, ep. 42, serija 18.05 Hellboy, film 20.05 Hellboy II: Zlatna vojska, film 22.05 Okus krvi IV, ep. 1, serija 23.05 Ljupke kosti, film 01.20 The Runaways, film 03.05 Kletva 3, film 04.35 Mrak ples, film

HBO COMEDY

08.00 Pod kaznom do smrti IV, ep. 11 - 14, serija 09.30 Bolje s tobom, ep. 9 - 10, serija 10.20 Mala crna knji`ica, film 12.10 Slu~ajno, film 13.40 ^arobnjakov u~enik, film 15.30 Cybill IV, ep. 11 - 15, serija 17.30 Alvin i vjeverice 2, film 19.00 Slu~ajno, film 20.30 Miss o`ujka, film 22.00 Ubi me dosada II, ep. 6, serija 22.30 Ubi me dosada II, ep. 7, serija 22.55 "Funny or Die" predstavlja II, ep. 3, serija 23.25 ^arobnjakov u~enik, film 01.10 Na pola puta, film 02.45 Ubi me dosada II, ep. 6-7, serija 03.40 "Funny or Die" predstavlja II, ep. 3, serija

17

17.00 BHT

SERIJA

Ponedjeljak
Gorko-slatko

Slomljena krila
20.50 FTV

FILM
FILM FILM FILM

Nakon {to je bila na ve~eri sa Stefanovom porodicom, Lu}ija je po~ela preispitivati svoja osje}anja prema njemu. Kako bi se smirila, ali i nekom povjerila, svratila je kod Lene. Ispri~ala joj je za Lorenzovu bolest i priznala da prema njemu ipak ne{to osje}a...

Nevzat i tajanstvena osoba dolaze u kasabu. Aj{e ne dolazi na dogovoreno mjesto, Nevzat i tajanstvena osoba odlu~uju se preobu}i i krenuti put kasabe. [ahin je na tragu Nevzatu i tajanstvenoj osobi, ali mu izmi~u u posljednjem trenutku. [ahin pronalazi njihovo prebivali{te i odje}u koja pripada tajanstvenoj osobi. Nevzat shvata da je tajanstvena osoba zapravao `ena...

Izgubljena ~ast
20.00 BHT

Meltem je ~ula daid`u Munira da s nekim razgovara o Fatmagul, djevojci koju je Selim, navodno, silovao. Nije mogla odoljeti isku{enju, oti{la je razgovarati sa Kerimom. Svi su u strahu ho}e li joj on re}i istinu?

Larin izbor
18.25 FTV

18

Dinko se useljava u vilu Zlatar, sretan {to se njegov osvetni~ki plan uspje{no odvija. Poku{ava svima u}i pod ko`u, {to uglavnom i uspijeva. Ja{ina posada uspije obraniti brod od gusara, ali radi Ja{ine smrtne rane moraju se {to prije dokopati obale. U tome ih ometa Kris, po nalogu Dinka, koji nastavlja sa svojim sabota`ama i manipulacijama protiv Ja{e. Lara daje oglas u novine za instrukcije iz klavira. Nakon {to se ~uje s Ja{om (ne saznaje za gusarski napad) sretna je usprkos blagoj mu~nini (prvi znaci trudno}e). No, problemi nastaju kad uhvati Dinka u njegovoj komunikaciji s Krisom. Ljubav Mije i Zorana je na laganoj ku{nji, on se ne javlja. No sve zavr{i sretno kad ju do~eka nakon njene smjene u kuhinji catering agencije.

07.00 Dobro jutro Program za djecu i mlade 09.10 Be Ha Te bebe 09.15 Napoleon Bona-zec, film 09.25 Uradi sam, uradi sama 09.30 Sandokan, serija (r) 10.00 BHT vijesti 10.10 Knji`evnost BiH: Ivo Andri} 2/2 10.35 Halda, dok. program 10.55 Pri~e iz starih gradova: Vi{egrad 11.30 Gorko-slatko, serija 12.00 BHT vijesti 12.15 TV Liberty (r) 12.45 Smanji gas!, emisija o saobra}aju (r) 13.15 Liga {ampiona u nogometu, magazin (r) 13.45 Gurmanski izleti, serija 14.15 BHT vijesti 14.25 Odli~an, 5+, edukativna serija Program za djecu i mlade 14.30 Mumijevi, serija 14.55 ^udesni svijet, obrazovna serija 15.10 Nema problema 15.30 Izgubljena ~ast, serija 15/77 (r) 16.30 Hronika regija: Sjeverna Bosna 17.00 Gorko-slatko, serija 17.30 BH gastro kutak, kulinarski show 18.00 Sve u svemu, dnevni magazin 18.45 Telefoni}i, serija 19.00 Dnevnik 1 19.35 Retrovizor, muzi~ki program 20.00 Izgubljena ~ast, serija 21.00 Josip Pejakovi}: U ime naroda 21.30 Global, emisija o zbivanjima u svijetu 22.00 Dnevnik 2 22.30 MESS 2011, hronika Pozori{no ve~e: 23.00 Generalijum, snimak predstave 00.05 Sve u svemu, dnevni magazin (r)

BHT 1

06.10 Gospo|a Barbara, igrana serija 07.00 Dobro jutro, jutarnji program 09.00 Vijesti Dje~iji program: 09.05 Mali spasioci, crtani film 09.15 Tomica i prijatelji, crtani film 09.25 Poko, crtani film 09.40 X-Man, crtani film 10.00 Spretno-sretno, tv igra 10.25 Harveytoons 10.50 Tomica i prijatelji, crtani film 11.00 Sve }e biti dobro, igrana serija, 30. epizoda 12.00 Dnevnik 1

FTV

06.01 06.30 07.00 07.05 09.00 09.10

RTRS

10.05 10.20 10.50 11.05 11.25

Muzi~ki program Info kanal Vijesti Jutarnji program Vijesti Opaka priroda sa Dejvom Salmonijem: Lavovi, dokumentarni program Mala TV [umska {kola, program za djecu U no}noj ba{ti, crtana serija An|elina balerina, crtana serija Tomica i prijatelji, crtana serija Dilajla i D`ulijus, crtana serija

JFK
00.30 PINK

JFK 1991 TRILER Re`ija: Oliver Stone Uloge: Kevin Costner, Sissy Spacek, Kevin Bacon, Tommy Lee Jones, Laurie Metcalf, Gary Oldman, Michael Rooker, Jay O. Sanders, Beata Pozniak, Joe Pesci, Donald Sutherland, John Candy, Jack Lemmon

U`as u Hobokenu
02.00 PINK

Hoboken Hollow 2005 HOROR Re`ija: Glen Stephens Uloge: Jason Connery, C. Thomas Howell, Mark Holton, Lin Shaye

Spretno-sretno
10.00

Presing
21.15

Trevor luta Teksasom gonjen no}nim morama jer ga jo{ progone no}ne more rata iz kojega se nedavno vratio, kao i zbog obe}anja koje je dao, a nije ga uspio ispuniti. Kada mu stranac ponudi prijevoz, Trevor }e se na}i u borbi protiv zle obitelji Brodrick na zabitom ran~u Hoboken Hollow, negdje daleko u Zapadnom Teksasu, kojeg su mnogi posjetili, ali ga je rijetko tko ikada uspio napustiti...

12.15 Viza za budu}nost, igrana serija 14.00 Magazin LP u nogometu 14.30 Paralele, vanjskopoliti~ki magazin 15.00 Vijesti 15.10 Na{a mala klinika, igrana serija 16.00 Sve }e biti dobro, igrana serija, 31. epizoda 17.00 Federacija danas 17.25 Greh njene majke, igrana serija, 5. epizoda 18.25 Larin izbor, igrana serija, 21. epizoda Finansijske novosti 19.30 Dnevnik 2 20.10 Rat za Dubrovnik: Ratni ciljevi, dokumentarna serija 20.50 Slomljena krila, igrana serija, 51. epizoda 21.50 Medicinska istraga, igrana serija, 3. epizoda 22.40 Dnevnik 3 Finansijske novosti 23.10 Viza za budu}nost, igrana serija 00.40 Dnevnik 3 (r) 01.10 Pregled programa za utorak

12.00 Dnevnik 1 12.20 Pregled za osobe sa o{te}enim sluhom 12.45 Tajna svitaka sa mrtvog mora, dokumentarni program (r) 13.35 Ah, ta planeta (r) 13.55 Prislu{kivanje, serija 15.00 Vijesti, sa tuma~em gestovnog jezika 15.10 U fokusu 15.55 Tribunal 16.23 Izvje{taj sa Banjalu~ke berze 16.30 Srpska danas 17.05 Larin izbor, serija 18.00 Dragulj u Carskoj palati, serija 19.15 Pingu, crtana serija Finansijske novosti 19.30 Dnevnik 2 Sport 20.10 Moj ro|ak sa sela, serija 21.15 Presing 22.30 Dnevnik 3 Sport Finansijske novosti 22.50 U prolazu 23.20 Opsesija, film 00.55 Prislu{kivanje, serija (r) 01.50 Moj ro|ak sa sela (r) 02.45 Dnevnik 2 (r) 03.10 U fokusu (r)

Elitne ubojice
22.20 NOVA

The Replacement Killers, 1998. AKCIJA Re`ija: Antoine Fuqua Uloge: Yun-Fat Chow, Mira Sorvino, Michael Rooker

John Lee pla}eni je ubojica koji radi za {efa kineske mafije Terencea Weija. John mora slu{ati gospodina Weija i dosad je ~inio sve {to mu je bilo nare|eno. Kada mu gospodin Wei zada novi zadatak u kojem mora ubiti sina policijskog detektiva, John ne uspijeva. Wei ~uje za to te odlu~i poslati zamjenu i kazniti Johna naru~iv{i ubojstvo njegove majke i sestre. John saznav{i za to odlu~i pomo}i svojoj majci i sestri no ne mo`e se vratiti u Kinu zato {to nema putovnicu. John ~uje za Meg Coburn, sitnu krivotvoriteljicu dokumenata koja mu jedina mo`e pomo}i.

Opsesija
23.20 RTRS

Ossessione, 1943 KRIM. DRAMA Re`ija: Lu}ino Viskonti Uloge: Klara Kalamai, Masimo \iroti, Dia Kristijani, Elio Markuzo

Film je snimljen 1942. godine i Musolini ga je zabranio. Sna`na slika ljubavi osu|ene na propast, izme|u mladog i lijepog lutalice \ina, i \ovane, prelijepe `ene debelog, ali bogatog starca. \ovana osje}a odvratnost prema mu`u i svaki put kad je pipne, po`eli da zavri{ti. \ino odlazi, ali se ipak vra}a jer ne mo`e da je izbri{e iz glave. Oni zajedno ubijaju mu`a, ali to ubistvo proganja \ina.

10. oktobar 2011.
SERIJA

20.05 MRE@A/TV1

SERIJA

Predaj se, srce

Trijumf ljubavi
17.00 PINK

Salih u namjeri da izgladi odnose s Bahar odlazi da razgovara s njom. Me|utim, u njenoj ku}i pronalazi Merta. Veoma je ljut jer je vidio svog sina u Mertovom naru~ju. Zdravstveno stanje njihovog sina se pogor{ava, tjelesna temperatura je u porastu. Saznav{i za to, Salih `eli odvesti sina u bolnicu...

Guillermo licemjerno ka`e Maríji Desamparadi da je on nagovarao Osvalda da ka`e istinu Maximilianu, ali da je on to odbijao navode}i kao razlog Maximilianovu patnju jer se nije znalo ho}e li dijete pre`ivjeti te ka`e da mu je darovao kazali{te. María Desamparada ka`e da je to la` i da ga je ucjenjivao...

6.00

TV1

07.00 07.05

Okru`ni tu`ilac Jim Garrison poku{ava rasvijetliti doga|aje koji su prethodili atentantu na Kennedya. Dokazi na koje nailazi vode ga sve do vrhova CIA, FBI, vojnih obave{tajnih slu`bi i mafije... U studenom 1963. godine, ubistvo ameri~kog predsednika Johna Kennedya potreslo je svijet. Kratka istraga, koja je provedena pod nadzorom kontraverznog sudije Vrhovog suda Earla Warrena, do{la je do zaklju~ka da je atentaFILM

07.35 07.47

08.00 08.05 09.00 09.05 10.00 10.05 11.05 11.15

Austin Powers 3
23.20 HAYAT

Austin Powers in Goldmember, 2002. AKCIJA/KOMEDIJA Re`ija: Jay Roach Uloge: Mike Myers, Beyoncé Knowles, Seth Green

Pred otka~enim {pijunom Austinom Powersom ovaj put je vrlo te`ak zadatak, njegovog je, naime, oca Nigela Powersa, tako|er vrhunskog {pijuna, oteo nizozemski zlikovac po imenu Goldmember. Austin se u potrazi za otetim ocem stoga mora vratiti u pro{lost, u sedamdesete godine pro{log stolje}a u ~emu mu nesebi~nu pomo} pru`a zanosna prijateljica iz mladih dana Foxy Cleopatra.

Nijemi svjedok, serija Jutarnje vijesti Ostrvo kornja~a, crtani film Hello Kitty, crtani film Hello Kitty, crtani film ep. 30 Vijesti Doba ljubavi, serija 6/24 Vijesti Zakon ljubavi, serija (r) Flash News Ukradeni `ivoti, serija 72. ep. (r) Biznis vijesti Superstars, dok. program 51. ep.

06.30 Dobro jutro svima, jutarnji program 08.30 TV Shop DIBiH 08.50 Beba Felix, crtani film 09.00 Bumba, crtani film 09.10 Garfield, crtani film 09.25 Lijeni grad, crtani film 09.50 Jagodica Bobica, Jagositne pustolovine, crtani film, 30. ep. 10.15 Dragon ball Z, crtani film, 11. ep. 10.45 Bakugan, crtani film 11.10 Winx, serija, 44. ep. 11.30 Bestseller 11.32 Bioclinica 11.45 Vijesti 11.58 Biometeorolo{ka prognoza 12.00 Kazali{te u ku}i, serija

HAYAT

06.00 Sestre, serija (r) 07.00 Yu-Gi-Oh, crtani film 07.30 Udri mu{ki, jutarnji program 10.00 Naslije|e jedne dame, serija (r) 10.40 Kupi.ba, emisija 11.00 Zabranjena ljubav, telenovela 12.00 Info top, info.program 12.05 Biometerolo{ka prognoza 12.20 City, zabavna emisija 13.00 Brze pare, kviz

PINK

06.00 Gusarska akdemija, crtani film 06.20 Nimboli, crtani film 06.40 Atomska Betty, crtani film 07.00 Metajets, crtani film 07.20 Johnny Test, crtani film 07.40 Oggy i `ohari, crtani film 08.00 Ukleta Marijana, serija 09.00 Gorki `ivot, serija 10.15 Stol za 4, kulinarski show 10.45 Bilo jednom u Turskoj, serija 11.55 OBN Info, informativni program 12.15 Ludo srce, serija 13.15 Ljubav-vjera-nada,

OBN

Hello Kitty
13.30

Slu~ajevi X
21.00

More ljubavi
16.00

Gorki `ivot
09.00

FILM

Prolaz
00.05 NOVA

The Passage, 2004. AKCIJA Re`ija: Mark Heller Uloge: Stephen Dorff, Neil Fluellen, Sarai Givaty, Neil Jackson

Nakon smrti djevojke Amerikanac Luke putuje u Maroko s prijateljem Britancem Adamom da bi ondje proveo odmor i oporavio se od tragedije. U Medini Luke susre}e prekrasnu Marokanku, medicinsku sestru Zahru i ponudi da je otprati do ku}e. Zahra mu nudi da mu bude turisti~ka voditeljica te predla`e izlet na gorje Atlas gdje mogu promatrati zalazak sunca i provesti no} u hotelu. Adam odlu~uje upoznati par iz susjedne sobe i pu{ta Lukea da ode sam sa Zahrom. Tijekom no}i Luke pronalazi labirint tunela koji povezuje ku}e na planini. Zahra ga pronalazi i on otkriva mra~nu tajnu tog mjesta.

FILM

Krhotine
13.10 HTV2

Glasskar/Scars, 2001. DRAMA Redatelj: Lars Berg Uloge: Eirik Evjen, Martin Jonny Raaen Eidissen, Eirik Stigar

Drama o trojici prijatelja Viktoru, Arnoru i Rogeru, koji `ive u malom mjestu, u vrijeme prije mobitela i kompjutorskih igrica, u onoj `ivotnoj dobi kad strast prema hokeju ustupa mjesto strasti prema tajni koja se zove djevojke...

12.00 Vijesti plus 12.20 Hrane svijeta, serijalni program 13.05 Ostrvo kornja~a, crtani film (r) 13.30 Hello Kitty, crtani film (r) 14.00 Flash News 14.05 CSI: Las Vegas, serija 5. ep. (r) 15.00 Flash News 15.05 Zakon ljubavi, serija 81. ep. 16.00 Ukradeni `ivoti, serija 73. ep. 17.00 Vijesti plus 17.15 Predaj se srce, serija 30. ep. (r) 18.15 Biznis vijesti 18.20 Sportski magazin 19.00 Najava Dnevnika 19.10 Hello Kitty, crtani film 19.30 Dnevnik 20.05 Predaj se srce, serija 31. ep. 21.10 CSI: New York, serija 6. ep. 22.00 Dnevnik u 22 22.35 Krv i ru`a 1, film 00.15 Pono}ne vijesti plus 00.30 O~i ljubavi, film 01.58 No}ni program

13.00 14.00 14.48 14.50 15.00 15.15 15.40 16.00 17.00 18.08 18.10 18.15 18.45 19.00 19.28 19.30 19.37 19.38 20.00 21.00

22.00

22.20 22.22 23.20

01.40

Miljenica, serija Glam Blam Bestseller Bioclinica Top Shop Vitafon TV Shop DIBiH Kad li{}e pada, serija Staklena ku}a Biometeorolo{ka prognoza Sport centar Nepobjedive banzuke HIPP - Dje~iji strahovi, no}ne more Vijesti u 7 Vremenska prognoza Sport Stanje na putevima Horizonti Kad li{}e pada, 108. ep. Slu~ajevi X, kriminalisti~ki magazin Zvijezda mo`e{ biti ti, zabavno-muzi~ki program Sport centar Staklena ku}a Austin Powers 3, film Reprizni program Hayat TV-a Nepobjedive banzuke

14.00 Info top, info-program 14.20 Grand hitovi, muzi~ki program 15.00 Sestre, serija 15.45 Kupi.ba, emisija 15.50 Info top, inf.program 16.00 More ljubavi, serija 17.00 Trijumf ljubavi, serija 18.50 Porodi~ni obra~un, kviz 19.30 Info top, centralne vijesti 19.45 Biometerolo{ka prognoza 19. 46 Za zdrav i lijep osmijeh 19.50 Timmy time, crtani film 20.00 Naslije|e jedne dame, serija 21.00 Grand Narod pita, zabavno muzi~ka emisija 22.00 Ami G Show, zabavna emisija 23.30 Kraljica juga, serija 00.30 JFK, film 02.00 U`as u Hobokenu, film

14.15 15.10 16.10 17.10 17.40 18.50

19.05 19.15 20.00 21.0 22.00 23.00 23.20 00.20 01.20 02.30 02.50 02.55 03.00 04.30

serija Izgubljeni, serija Rijeka nade, serija Ukleta Marijana, meksi~ka telenovela Stol za 4, kulinarski show, nova sezona Bilo jednom u Turskoj, serija OBN Info, informativni program OBN Sport, sportski pregled Finale, sportski pregled Ljubav-vjera-nada, turska telenovela Izgubljeni, turska telenovela Dolina vukova, serija Vox populi Telering, talk show Izgubljeni, turska telenovela Dolina vukova, serija OBN Info OBN Sport, sportski pregled Vox populi UEFA Euroliga, sportski program OBN Info, informativni program

19

TV SA

07.00 Sarajevsko jutro 11.02 Bo u pokretu 10.25 Medo Rupert 10.35 Mala princeza 11.00 Vijesti TVSA 11.05 Crna Guja 11.35 Egipat 13.00 Vijesti TVSA 13.10 Sarajevo art 13.55 Da se ne zaboravi 14.40 @ena misterija, film 16.10 Liberty TV 17.00 Dobre vibracije, u`ivo 18.15 Tarih, dok. serijal 18.30 Dnevnik TVSA 19.02 Bo u pokretu 20.00 Crna Guja, serija 20.30 Hollywood akcijski heroji 21.00 Sport magazin, u`ivo 21.50 Tarih 22.00 Ve~ernje vijesti 22.30 Saga o Forsajtima

TV TK

06.05 Iz dana u dan... 09.05 Zakon ljubavi, serija (r) 10.05 Ukradeni `ivoti, serija (r) 11.55 Iz dana u dan... 12.00 Vijesti 12.10 Neustra{iva planeta, strani dokumentarni 15.00 Zakon ljubavi, serija 16.00 Vijesti u 16 16.30 Sport 7, sportski magazin 17.15 Predaj se srce, serija (r) 19.00 Dnevnik 20.05 Predaj se srce, turska telenovela 21.00 CSI: New York, serija 22.00 Paso{ za Ju`nu Ameriku, strani dokumentarni 22.30 Vijesti 22.35 Mre`a: film 00.05 Ukradeni `ivoti, serija

MRE@A

07.05 Ostrvo kornja~a, crtani film, 13/26 07.35 Hello Kitty, crtani film 29. ep. 07.47 Hello Kitty, crtani film, 30. ep. 08.05 Doba ljubavi, serija 6/24 09.05 Zakon ljubavi, serija (r) 10.05 Ukradeni `ivoti, serija 14.05 CSI: Las Vegas, serija, 5. ep. (r) 15.05 Zakon ljubavi, serija, 81. ep. 16.00 Ukradeni `ivoti, serija, 73. ep. 17.15 Predaj se srce, serija (r) 20.05 Predaj se srce, serija 21.10 CSI: New York, serija, 6. ep. 22.35 Krv i ru`a, film

TV MOSTAR

07.05 Ostrvo kornja~a, crtani film 07.35 Hello Kitty, crtani film 07.47 Hello Kitty, crtani film 08.05 Doba ljubavi, serija 09.05 Zakon ljubavi, serija (r) 10.05 Ukradeni `ivoti, serija (r) 12.00 Vijesti plus 14.05 Csi: Las Vegas, serija (r) 15.05 Zakon ljubavi, serija 16.00 Ukradeni `ivoti, serija 17.00 Vijesti plus 17.15 Predaj se srce, serija 18.15 Grad RTM-a, kola`ni program 19.30 Dnevnik TV1 20.05 Predaj se srce, serija 21.10 Csi: New York, serija 22.00 Dnevnik u 22 22.35 Krv i ru`a 1, film

TV ZENICA

SERIJA SERIJA SHOW DOK. DOK. DOK.

Ponedjeljak

Inspektor Rex
16.00 NOVA

09.00 Dobro jutro-Jutarnje vijesti Radio Zenice 09.30 TV izlog 10.00 Zenica danas 10.30 VOA 11.00 Program za djecu 11.30 Frejzer 12.00 Iz dana u dan 12.05 Igrana serija 13.00 Vijesti 13.05 Mini serija 14.00 Iz dana u dan 14.05 Samo za smijeh 14.30 Sfera 15.00 Vijesti 15.10 Sponzoru{e 16.00 Iz dana u dan 16.05 Selu u pohode 16.45 Dok.i program 17.25 Program za djecu 18.01 ZE sport magazin 19.00 Zenica danas 19.30 Muzi~ki spotovi 20.00 Dok. program 21.05 Svijet

Zakon ljubavi
15.05 MRE@A

20

07.10 Dobro jutro, Hrvatska 07.35 Vijesti 09.07 Hotel dvorac Orth 9, serija 09.52 Vijesti iz kulture (r) 10.00 Vijesti 10.09 Vrijeme danas 10.10 Putovanja u daleke krajeve, dok. serija 11.00 Kod Ane 11.10 Blago svjetskih tr`nica, dok. serija 11.40 Kulturna ba{tina 12.00 Dnevnik 12.11 Sport 12.13 Vrijeme 12.15 TV kalendar (r) 12.30 Kad zavolim, vrijeme stane - serija 13.20 Sve }e biti dobro, serija 14.05 Vijesti uz hrvatski znakovni jezik 14.14 Vrijeme sutra 14.20 Tre}a dob, emisija za umirovljenike 14.50 Alisa, slu{aj svoje srce - serija 15.35 Glas domovine 16.05 Kulturna ba{tina 16.20 ZABA 90 sekundi (r) 16.25 Hrvatska u`ivo 17.00 Vijesti 17.08 Hrvatska u`ivo 17.40 HAK - Promet info 17.45 8. kat, talk show 18.30 Od Lark Risea do Candleforda 2, serija 19.30 Dnevnik 19.56 Sport 20.01 Vrijeme 20.04 ZABA - 90 sekundi 20.10 TV Bingo 20.35 Provodi i sprovodi, humoristi~na serija 21.10 Puls Hrvatske 22.25 Svijet profita 23.00 Dnevnik 3 23.20 Sport 23.23 Vrijeme 23.30 Vijesti iz kulture 23.35 Tajni `ivot umjetni~kih djela 6, dok.serija 00.30 [apta~ psima 5 (r) 01.20 Dr. House 6, serija (r) 02.05 Bez traga 7, serija

HRT 1

07.50 Mala TV 08.20 Neuhvatljivi pra{~i} Rudi, serija za djecu 08.50 [kolski sat 09.35 Olujni svijet, serija 10.00 Alisa, slu{aj svoje srce - serija (r) 10.45 Pjevaj moju pjesmu, show (r) 12.15 Vrtlarica (r) 12.40 Jelovnici izgubljenog vremena (r) 13.00 Fotografija u Hrvatskoj

HRT 2

07.25 Bumba, crtana serija 07.40 Tomica i prijatelji, crtana serija 08.10 Nate Berkus Show 09.10 Kad li{}e pada, serija (r) 10.10 Ljubav i kazna, serija (r) 11.10 Inspektor Rex, serija (r) 12.10 IN magazin (r) 12.55 Larin izbor, serija (r)

NOVA

11.10 11.14 11.34 11.59 12.00 12.14 12.15 12.25 12.30

RTS

13.00 14.00 14.30 15.00 16.00 17.00 17.20

[apta~ psima 5
17.05

Kad li{}e pada
18.05

17.45 18.24 18.25 19.00 19.17 19.30 20.05 21.05 23.00 23.05 23.35 23.55 00.10 00.15

13.10 Krhotine, norve{ki film 14.30 H2O Uz malo vode!, serija za mlade 14.55 Edgemont 2, serija za mlade 15.20 [kolski sat: Telefon 112 - jedinstven broj hitne slu`be (r) 15.50 Ton i ton: Pjesma i dizajn (r) 16.05 Meteor i veliki kota~i, crtani film 16.20 Mala TV (r) 16.50 Po{tar Pet, crtani film 17.05 [apta~ psima 5 18.00 Regionalni dnevnik 18.20 @upanijska panorama 18.30 Crna kutija: Pravo na zdravstvenu za{titu 19.00 Fotografija u Hrvatskoj 19.10 Silvestrove i ^i~ijeve tajne, crtana serija 19.30 Glazbeni specijal: SuperHeavy, Tom Jones i Jean Michel Jarre Specijal 19.55 Ve~eras 20.00 @ivot ide dalje 2, serija 20.50 Traumatologija (r) 21.25 Dr. House 6, serija 22.10 Bez traga 7, serija 22.50 Putem europskih fondova (r)

13.55 Teresa, serija 16.00 Inspektor Rex, serija 17.00 Vijesti Nove TV 17.25 IN magazin 18.05 Kad li{}e pada, serija 19.15 Dnevnik Nove TV 20.00 Ljubav i kazna, serija 21.00 Larin izbor, serija 22.00 Ve~ernje vijesti 22.20 Elitni ubojice, film 00.05 Prolaz, film 01.45 Seinfeld, serija 02.15 Heroji, serija 03.00 Ezo TV, tarot show

Vijesti Slagalica, kviz (r) Sbija na vezi (r) Najava programa Dnevnik For{pan Sport plus Vrijeme Igraj fudbal, budi sretan Trezor Bez vize (r) Srpski isto~nici Ovo je Srbija Porodi~no blago, 22/62 Dnevnik RT Vojvodina [ta radite, bre, info Beogradska hronika Najava dnevnika 2 Oko, info Srbija na vezi Vrijeme Dnevnik Porodi~no blago, 23/62 RTS karavan: Putuju}i, pjevaju}i (r) Vijesti Za sva vremena Sve boje `ivota Dnevnik Evronet Petkazanje, dok. program (r)

11.30 11.55 12.00 12.05 13.00 13.05 14.00 14.05 14.35 15.10 15.20 15.30 15.45 16.15 16.45 17.00 17.15

RTCG

8. kat

17.45 HRT1

18.00 18.05 18.20 19.00 19.20 19.30 20.00 20.30 21.00 22.30 23.00 23.30 00.00

Muzika Kalendar Vijesti Agrosaznanje (r) Vijesti Sat tv Vijesti Dr, emisija iz medicine (r) Etno Fle{ sport (r) Kalendar Dnevnik 1 Muzika Obrazovna emisija Muzika Lajmet Crna Gora u`ivo Vijesti Crnogorski xx vijek (r) Sat tv Program za djecu Kalendar Dnevnik 2 Sat tv Muzika Otvoreno Muzika Dnevnik 3 Cg. Sport Crna Gora u`ivo

Prljavi poslovi
14.35 DISCOVERY

Avionske nesre}e
20.00 N. GEOGRAPHIC

Planeta Zemlja
20.05 ANIMAL PLANET

DISCOVERY

06.00 Peta brzina 06.25 Prljavi poslovi 07.15 Opasan lov 08.10 Razotkrivanje mitova 09.05 Vrhunsko graditeljstvo 10.00 Kako to rade? 10.30 U djeli}u sekunde 10.55 Pre`ivljavanje 11.50 Limarska radionica12.45 Generalka 13.40 Ameri~ki ~operi 14.35 Prljavi poslovi 15.30 Opasan lov 16.25 Razotkrivanje mitova 17.20 Vrhunsko graditeljstvo 18.15 Pre`ivljavanje 19.10 Kako se pravi? 19.40 Kako to rade? 20.05 Pre`ivljavanje 21.00 Opasan lov 21.55 ^udo da sam `iv 22.50 Ameri~ke drvosje~e 23.45 Razotkrivanje mitova

N. GEOGRAPHIC
06.00 [apta~ psima 07.00 Opasni susreti 08.00 Uho|enje Hitlerovih generala 09.00 Nacisti~ki odredi smrti 10.00 Pakao od komaraca 11.00 In`enjerske veze 12.00 Ulovljeni 13.00 Uho|enje Hitlerovih generala 14.00 In`enjerske veze 15.00 Opasni susreti16.00 Seks, droga i biljke 17.00 Te{ka vremena 18.00 [apta~ psima 19.00 Ulovljeni: Pecanje ~udovi{ta 20.00 Avionske nesre}e 21.00 Povjerljivot 22.00 Te{ka vremena 23.00 Avionske nesre}e 00.00 Povjerljivo 01.00 Ulovljeni

VIASAT HISTORY

06.00 Ko si zapravo ti? 07.00 Snimanje rata 08.00 Mra~na strana Mikelan|ela 09.00 Istina o Juriju Gagarinu 10.00 Svijet po Lenonu 11.00 Istorija rasizma 12.00 Gerouov zakon 13.00 Guge izgubljeno kraljevstvo Tibeta 14.00 Ko si zapravo ti? 15.00 Snimanje rata 16.00 Varvari Terija D`onsa 17.00 Eksperimenti na sopstvenoj ko`i 18.00 Raspu}in, |avo u ljudskom obliku 19.00 Dani katastrofe - teror na aerodromu 20.00 Bo Brumel - taj divni ~ovjek 21.30 Velike britanske vojskovo|e 22.00 Ka}u{a mala `ena u velikom ratu 23.00 Snimanje rata

ANIMAL PLANET

06.00 @ivot majmuna 06.25 Upoznajte divljinu 06.50 Safari sa pingvinima 07.40 Psi, jedna rasa, jedna pri~a 08.10 Paklene ma~ke 09.05 Sve o ma~kama 10.00 K9 Policajci sa psima 10.55 Pit bul terijeri i biv{i zatvorenici 11.50 Urgentni centar za `ivotinje 12.45 Planeta mutanata 13.40 ^udna stvorenja Nika Bejkera 14.30 @ivot majmuna 15.00 Upoznajte divljinu 15.30 Ro|eni lovci 16.00 D`ef Korvin 16.25 Sve o ma~kama 17.20 Psi, jedna rasa, jedna pri~a 18.15 ^udna stvorenja Nika Bejkera 19.10 Sve o psima, ma~kama 20.05 Planeta Zemlja 21.00 Paklene ma~ke

10. oktobar 2011.
TV KAKANJ
12.00 Vijesti TV Sahar 12.30 Frej`er, serija 13.00 Svjedok prirode 13.30 Djevojke, serija 14.00 Planeta zemlja 15.00 Bonaventura 16.00 Melissa, mini serija 17.00 Flash vijesti 17.05 Amor latino, serija 18.00 Ritam Srebrenice 18.30 Merjem, serija 19.00 Bra}a koale 19.30 Dnevnik FTV 20.00 Vijesti IC 20.20 Merjem, serija 21.00 IC sport 21.30 TV liberty 22.00 Amor latino, serija 23.00 Vijesti TV Sahar 23.30 Glas Amerike 00.00 Vijesti IC (r)

TV VOGO[]A

07.00 Priroda i ljudi 07.30 Auto Shop Magazin 08.00 Zavidovi}ka hronika 08.30 Sa sevdahom u srcu 09.00 Program za djecu i mlade 10.00 I.R.I.B. 11.00 Info blok TV Vogo{}a 12.30 Priroda i ljudi 13.00 Auto Shop Magazin (r) 13.30 Program za djecu i mlade 14.30 Telenovela (r) 15.30 Majstori kuhinje 16.00 Otvoreni program, u`ivo 17.50 Crtani film 18.00 Vogo{}anska hronika 18.30 SMS music 19.30 Te{anjska hronika TV Smart Te{anj 20.00 Hronika op}ine Novi Grad TV Fiva

TV USK

08.00 Tv jutro 09.30 Svi vole Rejmonda 10.10 Vrata tajne, serija 10.45 [umska {kola, (r) 11.10 Dance, dance, serija 12.00 Vijesti 12.05 Tobogani zapada 13.00 Omiljeni gradovi svijetaVenecija 13.55 Najvoljenije `ene svijeta14.30 Vijesti 14.35 Pod suncem St. Tropea, serija 15.30 Kako vrijeme prolazi, serija (r) 17.15 Predaj se srce 18.15 Duhovni svijet 19.00 Dnevnik 1 19.30 Muzi~ki program 20.05 Time out 21.30 Dnevnik 2 21.50 Predaj se srce, serija

TV SLON

16.02 Vijesti 16.10 Tuzla u`ivo 16.15 Heroji ulice, dok.program (r) 16.50 Sevdalinka u srcu, muzi~ki program 17.20 TV Liberty 18.00 Crno i bijelo, info-program 18.15 Vremenska prognoza 18.17 Tuzla u`ivo, u`ivo 18.30 Vje`bajmo zajedno 19.00 SMS Muzi~ki salto 19.30 Sanjalica, program za djecu 20.00 KVIZ Extra 20.22 Vremeplov... 20.30 Zdravlje, emisija o zdravlju 21.10 Op~injeni, 107/208 22.05 Nije te{ko biti ja, muzi~ki program 23.00 Slon extra Info

TV BN

06.30 Jutarnji program 08.00 Masters turnirSangaj 10.00 Novosti 10.05 Maldivi, reality show 12.00 Novosti u podne 12.15 Masters turnirSangaj 14.00 Novosti 14.05 Masters turnir [angaj 16.00 Dnevnik 1 16.20 Film 18.00 Danas u Srpskoj 18.30 Monitoring 19.00 BN sport 19.30 Dnevnik 2 20.10 Kasandra, serija 20.55 BN koktel 22.30 Dnevnik 3 23.00 Osumnji~ena, film 00.25 Opasan prelaz, film

ATV

08.00 Jutarnji program 08.55 Vijesti 09.00 Bumba, crtani film 09.25 Lijeni grad, crtani film 09.50 Jagodica Bobica 10.20 Dragon Ball 10.50 Bakugan, crtani film 11.10 WINX, crtani film 11.45 Vijesti 12.00 Pozori{te u ku}i, serija 13.00 Miljenica, serija 14.00 Nepobjedive Banzuke 14.30 Vizita 16.00 Kad li{}e pada, serija 17.00 Staklena ku}a, serija 17.50 Vizita 18.15 Nepobjedive Banzuke, zabavni program 19.00 ATV vijesti 19.35 Arena sport 20.00 Kad li{}e pada, serija

08.30 Motorsports Weekend Magazin 08.45 Tenis, WTA Beijing, Kina Final 09.45 Biciklizam, Paris-Tours, Francuska 11.00 Fudbal, Euro 2012 kvalifikacije 13.00 Tenis, WTA Beijing, Kina Final 14.00 Biciklizam, Paris-Tours, Francuska 15.00 Fudbal, Euro 2012 kvalifikacije 18.30 Football Cracks 19.00 Fudbal, Euro 2012 kvalifikacije 20.45 Watts 20.55 All sports 21.00 Ke~eri 21.30 All sports 21.35 Ke~eri 22.30 Borila~ki sportovi 23.30 Fudbal, Euro 2012 kvalifikacije

EUROSPORT

03.30 Snuker, Shanghai, Kina 05.30 Fudbal na pijesku, SK Italija, ~etvrtfinale 07.30 Snuker, Shanghai, Kina 09.00 Tenis, US Open, polufinale (@) 11.00 Australijski fudbal 14.00 Surf 14.15 Fudbal na pijesku, SK Italija Live, finale 15.30 Fudbal, Bundesliga Live: Bayern - Freiburg 17.30 Fudbal, Bundesliga, pregled kola 18.30 Fudbal, Bundesliga: Werder Hamburger SV, live 21.00 Snuker, Shanghai, Kina, polufinale 22.00 Ekstremni sportovi 00.30 Fudbal, Bundesliga: Bayern - Freiburg 02.00 Snuker, Shanghai, Kina, polufinale

EUROSPORT 2

07.00 TWS 08.00 ATP Masters Shanghai, direktno 16.00 Tenis, direktno 16.45 Premier League Classic: Manchester United - Ipswich 17.15 Manchester United Premier Cup 2011 18.15 Vijesti 18.45 Premier League News 19.00 Pregled ATP Masters 500 Tokyo 20.00 Pregled ATP Masters 500 Bejing 21.00 Tenis STUDIO 21.30 Premier League Classic: Newcastle — Liverpool 22.00 ATP Masters Shanghai 00.00 Vijesti 00.30 Premier League News 00.45 ATP Masters Shanghai 04.45 Premier League Classic: Arsenal — Manchester City

SPORT KLUB

06.00 ATP 500 Tokyo Finale 08.00 ATP Masters Shanghai, direktno 16.00 Volleyball World Championship: Jastrzebski Zenit Kazan, direktno 18.00 Volleyball World Championship: Al Ahly - Sesi SP, direktno 20.00 Masters Shanghai: First Round 22.00 Volleyball World Championship: KenyaLas Criollas 00.00 ATP 500 Beijing Finale 02.00 Volleyball World Championship: Vancouver Paykan 04.00 Masters Shanghai: First Round

SPORT KLUB +

09.00 Brazilska Liga: Santos Palmeiras 11.00 BejzbolMLB: Playoff 13.00 Fudbal Kvalifikacije Euro 2012: S. Irska Estonija 15.00 Omni Sport 15.30 Arsenal TV

ARENA SPORT 1

FILM SERIJA SERIJA FILM

Podizanje Arizone
20.00 TV1000

Da, draga
15.00 FOX LIFE

Gr~ka - Hrvatska
22.00

Bouns

21.40 FOX CRIME

18.30 ESPN Dokumentarci 20.00 Kvalifikacije Euro 2012: Vels [vajcarska 22.00 Kvalifikacije Euro 2012: Gr~ka Hrvatska 00.00 Poker Milion XI 02.30 Ameri~ki Fudbal -NFL: Detroit Lions Chicago Bears, prenos

Mamurluk
21.50 HBO

TV1000

06.00 O~ajni~ki tra`e}i Suzan, film 08.00 Do`ivotna, film 10.00 Prijedlog, film 12.00 Robin Hud, princ lopova, film 14.20 ^ist i trijezan, film 16.20 Dadli je zakon, film 18.00 Novine, film 20.00 Podizanje Arizone, film 22.00 Jedina prava stvar, film 00.00 Ta~ke zadovoljstva, film 02.00 Pri~e, film 04.00 ^etvrtak, film

FOX LIFE

09.00 Vill i Grejs, serija 09.25 Kako sam upoznao va{u majku, serija 09.50 Da, draga, serija 10.40 [apat duhova, serija 11.30 Kupidon, serija 12.20 Svita, serija 12.50 Svi gradona~elnikovi ljudi, serija 13.15 Svi vole Rejmonda, serija 13.40 Vill i Grejs, serija 14.10 Ali Mekbil, serija 15.00 Da, draga, serija 15.56 Kupidon, serija 16.45 Melisa i D`oi, serija 17.40 Kako sam upoznao va{u majku, serija 18.10 [apat duhova, serija 19.05 Da, draga, serija 20.00 Ali Mekbil, serija 20.55 Uvijek je sun~ano u Filadelfiji?, serija i Grejs, serija

FOX CRIME

07.00 Pisac i detektiv, serija 07.50 Frikovi, serija 08.35 Nestali, serija 09.20 Put osvte, serija 10.10 Monk, serija 10.55 Red i zakon, serija 11.40 Metlok, serija 12.30 Pisac i detektiv, serija 13.20 Frikovi, serija 14.10 Nestali, serija 15.00 Put osvete, serija 15.50 Red i zakon, serija 16.40 Monk, serija 17.30 Bouns, serija 18.20 Bjekstvo iz zatvora, serija 19.10 Policajci iz Detroita, serija 20.00 Put osvete, serija 20.50 Red i zakon, serija 21.40 Bouns, serija 22.30 Za{titnica svjedoka, serija 23.20 Kasl, serija 00.10 Frikovi, serija 01.00 Policajci iz Detroita, serija

UNIVERSAL

06.20 Ubistva u Midsomeru, serija 08.20 Ne{ Brid`is, serija 09.20 Dijagnoza: Ubistvo, serija 10.20 Ubistva u Midsommeru, serija 12.20 Ne{ Brid`is, serija 13.20 Voker, teksa{ki rend`er, serija 14.20 Dijagnoza: Ubistvo, serija 15.20 Ubistva u Midsommeru, serija 17.20 Urgentni centar, serija 18.20 Voker, teksa{ki rend`er, serija 19.20 Ne{ Brid`is, serija 20.20 Urgentni centar, serija 21.20 Havaji, serija 23.20 Mobi Dik 2010, film 01.10 Voker, teksa{ki rend`er, serija 02.10 Erika, serija 03.10 Doma}ice iz okruga Orind`, serija

HBO

06.00 Alisa u zemlji ~udesa, film 07.45 Plja~ka u Brooklynu, film 09.10 Arthur i Maltazardova osveta, film 10.40 Filmovi i zvijezde III, ep. 40, serija 11.05 Hellboy, film 13.05 Hellboy II: Zlatna vojska, film 15.05 Shrek uvijek i zauvijek, film 16.40 Hrpa amatera, film 18.20 Srce od tinte, film 20.05 Camelot, ep. 2, serija 20.55 Carstvo poroka, ep. 2, serija 21.50 Mamurluk, film 23.30 Otrovno pero Markiza de Sadea, film 01.35 Na rubu ludila, film 03.15 Opusto{eni ratom 1861-2010, film 04.25 Natalee Holloway, film

HBO COMEDY

10.00 Cybill IV, ep. 16 i 17, serija 10.50 Poreme}aj vi{estruke osobnosti Ala Murrayja, ep. 2, serija 11.15 ^udovi{ta danas, film 13.05 Zubi} vila, film 14.45 Bolje s tobom, ep. 7, serija 15.10 Cybill IV, ep. 16 i 17, serija 16.00 Stara ekipa, novi plan, film 17.30 Zubi} vila, film 19.10 Bolje s tobom, ep. 7, serija 19.35 Poreme}aj vi{estruke osobnosti Ala Murrayja, ep. 3, serija 20.00 Sredina II, ep. 15, serija 20.25 Na pola puta, film 22.00 Burne no}i, film 23.40 Sredina II, ep. 15, serija 00.05 Trava VI, ep. 3 i 4, serija 01.00 Dan zaljubljenih, film 03.00 Red, film

21

15.45

SERIJA

Utorak
Gorko - slatko
Direktorica Marin je kod Lene vidjela kimono, identi~an onom koji ima Roberta i koji su joj kao poklon donijeli sa Balija. Kada je Lena saznala za to, osjetila se povrije|enom. Ne samo da joj je kimono poklonio Klaudio nego joj je jo{ i rekao da je posebno odabran za nju. Oti{la je u {kolu, o~ekuju}i od njega obja{njenja...

Slomljena krila
21.00 FTV

Zejnep dobija pismo iz Gr~ke. To pismo promijenit }e njen `ivot. Aj{e biva uhva}ena od kapetana [ahina u vrijeme kada se treba susresti sa Nevzatom. Kapetan [ahin ispituje svakoga ko je upleten u tajni Nevzatov dolazak u ku}u. U ovom ispitivanju Junus sam sebe ka`njava. Nevzat i tajanstvena osoba po~inju brinuti za Aj{e koja ne dolazi na dogovoreno mjesto. Preru{eni oni odlaze u kasabu. U kasabi i njih, a i sve ostale mje{tane o~ekuje veliko iznena|enje.

Larin izbor
18.25 FTV

Kris se iznenadi nakon {to ga Jure na|e kako petlja po koordinatama broda. Kris se izvla~i iz potencijalno neugodne situacije, a Jure naizgled sve zaboravlja jer brod napokon pristaje u luku. Brodski lije~nik i Jure dovode Jakova na lije~enje u ku}u stare Jemenke, koja nad iscrpljenim Jakovom provodi transfuziju. Istodobno, Kris je ljut jer sva posada `ali i brine za Jakova te odlazi s broda i dogovara mutne poslove s nasilnim Jemencem, a pod budnim okom Jemen~eve zlostavljane supruge Leile. Lara poku{ava od Dinka saznati je li njegov telefonski razgovor koji je na~ula bio o Jakovu, no Dinko pobjesni i o{amari ju, a svoje frustracije kasnije iskali na prostitutki...

Sve }e biti dobro
16.00 FTV

22

Anton posje}uje iznenada Tamaru. Tomo je dobio batina od kamatara, i vra}aju}i se do svog auta sre}e Matka, kojem nije jasno za{to se previja od bolova. Tomo mu la`e da ima `elu~anu virozu i obe}ava prona}i osobu koja ga ucjenjuje. Anton i Tamara razgovaraju o budu}nosti svoje veze. Kre{o dolazi kod Mile i Zorana u stan. Nagovara Zorana da odu na sastanak sa Macanovi}em. Zoran nevoljko pristaje. Tomo je nevozan jer Matko odbija platiti ucjenjiva~u novce da ne objavi slike. Zove Kristinu i pita ju `eli li na kafu...

07.00 Dobro jutro Program za djecu i mlade (r) 09.10 Be Ha Te bebe 09.15 Mumijevi, serija 09.40 ^udesni svijet obrazovna serija 10.00 BHT vijesti 10.15 MESS 2011, hronika (r) 10.45 Bio jednom jedan Dnevnik 11.00 Pri~e iz starih gradova: ^ajni~e 1/2 11.30 Gorko-slatko, serija (r) 12.00 BHT vijesti 12.15 Global, emisija o zbivanjima u svijetu (r) 12.45 BH gastro kutak, kulinarski show (r) 13.15 Dimenzija vi{e, program iz kulture (r) 14.15 BHT vijesti 14.25 Odli~an, 5+, edukativna serija Program za djecu i mlade 14.30 Galakti~ki fudbal, serija 14.55 Japanske pri~e, serija 15.05 Dje~iji festivali 15.15 Hronika regija: Banjaluka 15.45 Gorko-slatko, serija 16.15 Dru{tvo znanja, dokumentarna serija 16.50 Nogomet (U-21): Kvalifikacije za EURO 2013: Bosna i Hercegovina Kipar, prijenos 18.50 Telefoni}i, animirana serija 19.00 Dnevnik 1 19.30 Izgubljena ~ast, serija 20.30 Sportski program 20.50 Nogomet: Kvalifikacije za EURO 2012: Francuska - Bosna i Hercegovina, prijenos 23.00 Dnevnik 2 23.30 Zdravlje u Evropi: XXL, dok. serija 00.15 Svi de~ki vole Mandy Lane, film 01.45 Pregled programa za srijedu

BHT 1

06.10 Gospo|a Barbara, igrana serija 07.00 Dobro jutro, jutarnji program 09.00 Vijesti Dje~iji program: 09.05 Mali spasioci, crtani film 09.15 Tomica i prijatelji, crtani film 09.25 Poko, crtani film 09.40 X-Man, crtani film 10.00 Spretno-sretno, TV igra 10.25 Harveytoons 10.50 Tomica i prijatelji, crtani film 11.00 Sve }e biti dobro, igrana serija, 31. epizoda 12.00 Dnevnik 1

FTV

06.01 06.30 07.00 07.05 09.00 09.10

RTRS

10.00 10.30 10.55 11.05

11.30 12.00 12.20 13.30

Muzi~ki program Info kanal Vijesti Jutarnji program Vijesti Larin izbor, serija (r) Mala TV U no}noj ba{ti, crtana serija An|elina balerina, crtana serija Tomica i prijatelji, crtana serija Dilajla i D`ulijus, crtana serija Kralj dinosaurusa, crtana serija Dnevnik 1 Presing (r) U prolazu (r)

FILM
FILM FILM FILM

Donnie Darko
23.22 HAYAT

Donnie Darko, 2001. SF DRAMA Re`ija: Richard Kelly Uloge: Jake Gyllenhaal, Holmes Osborne, Maggie Gyllenhaal

Svi de~ki vole Mandy Lane
00.15 BHT1

All The Boys Love Mandy Lane, 2006. HOROR Re`ija: Jonathan Levine Uloge: Amber Heard, Anson Mount, Whitney Able

Mandy Lane je siro~e. Ljepotica, koju je odgojila tetka, omiljena je u svojoj {koli. Nakon smrti najdra`eg {kolskog kolege, Mandy se sprijatelji sa grupom svojih vr{njaka i odlaze na zabavu u vikendicu. Kada se pojavi krvolo~ni ubica, oni }e se morati boriti za vlastite `ivote…

Viza za budu}nost SERIJA 23.55
12.15 Viza za budu}nost, igrana serija 13.05 Larin izbor, igrana serija, 21. epizoda 14.10 Rat za Dubrovnik: Ratni ciljevi, dok. serija 14.40 Piplinzi, crtana serija 15.00 Vijesti 15.10 Na{a mala klinika, igrana serija 16.00 Sve }e biti dobro, igrana serija, 32. epizoda 17.00 Federacija danas 17.25 Greh njene majke, igrana serija, 6. epizoda 18.25 Larin izbor, igrana serija, 22. epizoda Finansijske novosti 19.30 Dnevnik 2 20.10 Loto, prijenos izvla~enja 20.30 Fudbal, nogomet i jo{ pone{to, dok. serijal 21.00 Slomljena krila, igrana serija 22.00 Fast Food nacija, ameri~ki igrani film 23.40 Dnevnik 3 Finansijske novosti 23.55 Viza za budu}nost, igrana serija 01.05 Dnevnik 3 (r)

Tomica i prijatelji
10.55

13.55 Prislu{kivanje, serija 15.00 Vijesti, sa tuma~em gestovnog jezika 15.10 U fokusu 15.55 Zdravlje je lijek 16.23 Izvje{taj sa Banjalu~ke berze 16.30 Srpska danas 17.05 Larin izbor, serija 18.00 Dragulj u Carskoj palati, serija 19.15 Pingu, crtana serija Finansijske novosti 19.30 Dnevnik 2 Sport 20.05 ^endon fabrika filmova, humoristi~ka serija 20.35 Fudbal - kvalifikacije za EP 2012. Slovenija - Srbija, direktan prenos 22.50 Dnevnik 3 22.59 Sport 23.05 Finansijske novosti 23.15 Sjednica Narodne skup{tine RS, pregled 23.25 ^ovjek na `ici, dokumentarni film 00.55 Prislu{kivanje, serija (r) 01.50 ^endon fabrika filmova, hum. serija (r) 02.20 Dnevnik 2 (r) 02.45 U fokusu (r)

Fast food nacija
22.00 FTV

Fast food Nation, 2006. KOMEDIJA/DRAMA Re`ija: Richard Linklater Uloge: Greg Kinnear, Bruce Willis, Patricia Arquette, Ethan Hawke

Pri~a se otvara sa Donom Adersonom, novim direktorom marketinga u Mickeysu, izmi{ljenom fast food lancu koji otkriva da netko ubacuje zara`eno meso u njihov najpoznatiji proizvod: The Big One. Don kre}e u istragu procesa pripreme hamburgera ne bi li do{ao do izvora problema. Napu{ta toplu Californiju i obilazi ran~eve, klaonice i ostale postaje koje sudjeluju u proizvodnji sveameri~kog jela...

Crni gusari
22.35 MRE@A

Il corsaro nero 1976. AKCIJA Re`ija: Sergio Sollima Uloge: Kabir Bedi, Carole André, Mel Ferrer, Angelo Infanti

Crni gusar, vojvoda Emilio di Ventimilja, prodav{i svoju du{u \avolu, zakleo se da }e se osvetiti Van Guldu, guverneru Marakaiba, koji je izdao i ubio Zelenog i Crvenog gusara. Nakon {to je Crni gusar napao i zarobio {panjolsku galiju, on se zaljubljuje u guvernerovu k}erku Onoratu. Ipak, dr`e}i se svog zavjeta, on ostavlja mladu djevu na otvorenom moru, a zatim odlazi sa svojim gusarima i napada Marakaibo, gdje biva zarobljen. S obzirom na to da je ponovo na{ao Onoratu, spa{enu i okrunjenu kao kraljicu Indijanaca, on napu{ta svoj piratski na~in `ivota...

11. oktobar 2011.
SERIJA

20.05 MRE@A/TV1

SERIJA

Predaj se, srce

Trijumf ljubavi
17.00 PINK

Salih je vidio Bahar i Merta kako izlaze iz restorana i to ga je veoma rastu`ilo. To dovodi do jo{ ve}eg razdora izme|u Bahar i Saliha. Do{ao je dan presude. Bahar je sigurna da }e dobiti skrbni{tvo nad sinom. Adliye i Salih razgovaraju. Sudija je donio odluku. Bahar, koja se nalazi izme|u ljubavi i prezira, dobija ponudu od Merta...

Maximiliano ka`e Maríji Desamparadi da je trenutak da se odlu~i `eli li biti s Alonsom ili s njim. Alonso ka`e Maximilianu da nije potrebno da sili Maríju Desamparadu na odluku. Ka`e da odlazi i ako ona odlu~i da ga ne `eli vidjeti, on }e to prihvatiti. Histeri~na i pijana Ximena ka`e Guillermu da istjera Leonelu...

Donnie Darko se ne sla`e dobro sa svojom porodicom, nastavnicima, niti vr{njacima. Ali uspijeva na}i prijatelja u Gretchen, koja pristane da se zabavlja s njim. Ima saosje}ajnog psihijatra koji vjeruje da }e hipnozom otkriti njegove mra~ne tajne. Ali, de{ava se ne{to {to }e sve ostaviti bez teksta.

Staklena ku}a 2: Dobra majka
00.00 PINK

Glass House 2: The Good Mother 2006. DRAMA Re`ija: Steve Antin Uloge: Angie Harmon, Joel Gretsch, Jordan Hinson, Bobby Coleman

Nakon {to ostanu bez roditelja u tragi~noj nesre}i, tinejd`erku Abby Snow i njezina mla|eg brata Ethana posvajaju Eve i Raymond Goode, dvoje idealnih roditelja koji se ~ine predobrima da bi bili istiniti. No kada usele u osamljenu ku}u Goodeovih, brat i sestra Snow shva}aju da Eve i Raymond nisu ono {to se ~ine i njihov san o ljubavi i sigurnosti zamjenjuje no}na mora puna okrutnosti, mr`nje i terora.
FILM

06.00 Nijemi svjedok, serija 07.00 Jutarnje vijesti 07.05 Ma~ak Mika, crtani film 07.35 Ostrvo kornja~a, crtani film 08.00 Vijesti 08.05 Doba ljubavi, serija 09.00 Vijesti 09.05 Zakon ljubavi, serija 81. ep. (r) 10.00 Flash News 10.05 Ukradeni `ivoti, serija 73. ep. (r) 11.05 Biznis vijesti 11.15 Superstars, dok. program 12.00 Vijesti plus 12.20 Historija odje}e, dok. serijal

TV1

Ukradeni `ivoti
16.00

Holkroftova pogodba
02.00 PINK

Holcroft Covenant 1985. AKCIJA Re`ija: John Frankenheimer Uloge: Michael Caine, Anthony Andrews, Victoria Tennant

Noel Holcroft sazna da je njegov biolo{ki otac bio jedna od Hitlerovih financijskih savjetnika te da mu je ostavio puno novaca. Taj novac je trebao biti iskori{ten u svrhu da popravi sve zlo~ine nacisti~kih zlo~ina. Noel sa svojom `enom putuje iz Geneve u New York poku{avaju}i ostvariti misiju svog biolo{kog oca. Na tom putovanju razni napada~i namjeravaju ih u tome sprije~iti.

FILM

29. ulica
12.45 HRT2

29th Street, 1991. KOMEDIJA Re`ija: George Gallo Uloge: Danny Aiello, Anthony LaPaglia, Lainie Kazan

New York, ba dnjak 1976. Frank Pesce mla|i dobio je 6,2 milijuna dolara na dr`avnoj lutriji. Bijesan zbog ishoda, istr~i iz dvorane i po~ne razbijati prozore na obli`njoj crkvi. Nakon {to ga privedu na policiju, gdje radi i njegov stariji brat Vito, Frank po~ne obja{njavati razloge svog neobi~nog pona{anja...

13.05 Ma~ak Mika, crtani film (r) 13.30 Hello Kitty, crtani film (r) 14.00 Flash News 14.05 CSI: New York, serija 6. ep. (r) 15.00 Flash News 15.05 Zakon ljubavi, serija 82. ep. 16.00 Ukradeni `ivoti, serija 74. ep. 17.00 Vijesti plus 17.15 Predaj se srce, serija 31. ep. (r) 18.20 Kapital, biznis magazin (r) 19.00 Najava Dnevnika 19.10 Hello Kitty, crtani film 19.30 Dnevnik 20.05 Predaj se srce, serija 32. ep. 21.10 Igra, serija 53. ep. 21.30 Igra, serija 54. ep. 22.00 Dnevnik u 22 22.35 Crni gusar, film 00.15 Pono}ne vijesti plus 00.30 Skoro savr{en doktor, film 01.58 No}ni program

06.30 Dobro jutro svima, jutarnji program 08.30 TV Shop DIBiH 08.50 Beba Felix, crtani film 09.00 Bumba, crtani film 09.10 Garfield, crtani film 09.25 Lijeni grad, crtani film 09.50 Jagodica Bobica, Jagositne pustolovine, crtani film, 31. ep. 10.15 Dragon ball Z, crtani film, 12. ep. 10.45 Bakugan, crtani film 11.10 Winx, crtani film 11.30 Bestseller 11.32 Bioclinica 11.45 Vijesti 11.58 Biometeorolo{ka prognoza 12.00 Kazali{te u ku}i, serija 13.00 Miljenica, serija 14.00 Muzi~ki program 15.00 Top Shop 15.30 Bioclinica 15.35 Bestseller 15.40 TV Shop DIBiH 16.00 Kad li{}e pada, serija 17.00 Staklena ku}a, serijski program, 26. ep. 18.08 Biometeorolo{ka prognoza 18.10 Sport centar 18.15 Nepobjedive banzuke 18.45 HIPP - Higijenske navike djeteta nakon prve godine 19.00 Vijesti u 7 19.28 Vremenska prognoza 19.30 Sport 19.37 Stanje na putevima 19.38 Horizonti 20.00 Kad li{}e pada, serija 21.00 Hayat production show 22.00 Zvijezda mo`e{ biti ti, zabavnomuzi~ki program 22.20 Sport centar 22.22 Staklena ku}a, serija 23.20 Donnie Darko, film Reprizni program Hayat TV-a 01.40 Nepobjedive banzuke, show 02.00 Vijesti u 7 03.00 Zvijezda mo`e{ biti ti, zabavnomuzi~ki program

HAYAT

06.00 Sestre, serija (r) 07.00 Yu-Gi-Oh, crtani film 07.30 Udri mu{ki, jutarnji program 10.00 Naslije|e jedne dame, serija (r) 10.40 Kupi.ba, emisija 11.00 Zabranjena ljubav, seerija 12.00 Info top, info.program 12.15 Biometerolo{ka prognoza 12.20 City, zabavni program 13.00 Brze pare, kviz 14.00 Info top, info.program

PINK

06.00 Gusarska akdemija, crtani film 06.20 Nimboli, crtani film 06.40 Atomska Betty, crtani film 07.00 Metajets, crtani film 07.20 Johnny Test, crtani film 07.40 Oggy i `ohari, crtani film 08.00 Ukleta Marijana, serija 09.00 Gorki `ivot, serija 10.15 Stol za 4, kulinarski show 10.45 Bilo jednom u Turskoj, serija 11.55 OBN Info, informativni program

OBN

FILM

Trijumf ljubavi
17.00

Stol za 4
17.10

14.20 Grand hitovi, muzi~ki program 15.00 Sestre, serija 15.45 Kupi.ba, emisija 15.50 Info top, inf.program 16.00 More ljubavi, telenovela 17.00 Trijumf ljubavi, serija 18.50 Porodi~ni obra~un, kviz 19.30 Info top, centralne vijesti 19.45 Biometerolo{ka prognoza 19.46 Za zdrav i lijep osmijeh 19.50 Timmy Time, crtani film 20.00 Naslije|e jedne dame, serija 21.00 Hrabri ljudi, emisija 22.00 Multimilioner, kviz 23.00 Kraljica juga, serija 00.00 Staklena ku}a 2: Dobra majka, film 02.00 Holkroftova nagodba, film

12.15 Ludo srce, serija 13.15 Ljubav-vjera-nada, serija 14.15 Izgubljeni, serija 15.10 Na{a mala klinika, humoristi~na serija 16.10 Ukleta Marijana, meksi~ka telenovela 17.10 Stol za 4, kulinarski show, nova sezona 17.40 Bilo jednom u Turskoj, serija 18.50 OBN Info, informativni program 19.05 OBN Sport, sportski pregled 19.15 TV Doktor, medicinski magazin 20.00 Ljubav-vjera-nada, turska telenovela 21.00 Izgubljeni, serija 22.00 Dolina vukova, serija 23.15 Vox populi 23.20 Kontesa, igrani film 01.05 OBN Info, informativni program 01.25 OBN Sport, sportski pregled 01.30 Vox populi 01.35 Kontesa, igrani film 03.20 OBN Info 03.40 OBN Sport, sportski pregled 03.45 Vox populi

23

TV SA

07.00 Sarajevsko jutro, u`ivo 10.02 Bo u pokretu (r) 10.25 Medo Rupert, (r) 10.35 Mala princeza (r) 11.05 Crna Guja, serija 11.35 Egipat, dok. program (r) 13.15 Sport magazin (r) 14.10 Saga o Forsajtima (r) 15.05 Mu}ke (r) 16.00 Vijesti TVSA 17.00 Dobre vibracije 18.30 Dnevnik TVSA 19.02 Bo u pokretu 19.35 Mala princeza 20.00 Crna Guja 20.30 Hollywood fatalne `ene 21.00 @ivot i zdravlje 22.00 Ve~ernje vijesti 22.30 Saga o Forsajtima 23.25 Nevidljivi svijet 00.15 Plo~nik, film

TV TK

09.05 Zakon ljubavi, serija (r) 10.05 Ukradeni `ivoti, serija (r) 11.20 Glas Amerike 11.55 Iz dana u dan... 12.00 Vijesti 12.15 Sport 7, magazin 13.00 CSI: New York 15.00 Zakon ljubavi, serija 16.00 Vijesti u 16 16.30 Neustra{iva planeta, dok. program 17.15 Predaj se srce, serija (r) 19.00 Dnevnik 20.05 Predaj se srce, serija 22.00 Liberty TV 22.30 Vijesti 22.35 Mre`a: film 00.05 Ukradeni `ivoti, serija 01.00 Dnevnik (r) 02.00 Sponzoru{e, serija 02.45 Koncert: Gibonni

MRE@A

07.05 Ma~ak Mika, crtani film. 9/13 07.35 Ostrvo kornja~a, crtani film 14/26 08.05 Doba ljubavi, serija 09.05 Zakon ljubavi, serija (r) 10.05 Ukradeni `ivoti, serija 73. ep. (r) 14.05 CSI: New York, serija, 6. ep. (r) 15.05 Zakon ljubavi, serija, 82. ep. 16.00 Ukradeni `ivoti, serija, 74. ep. 17.15 Predaj se srce, serija, 31. ep. (r) 20.05 Predaj se srce, serija, 32. ep. 21.10 Igra, serija, 53. ep. 21.30 Igra, serija, 54. ep. 22.35 Crni gusar, film

TV MOSTAR

07.05 Ma~ak Mika, crtani film 07.35 Ostrvo kornja~a, crtani film 08.05 Doba ljubavi, serija 09.05 Zakon ljubavi, serija 81. ep. (r) 10.05 Ukradeni `ivoti, serija 12.00 Vijesti plus 12.20 Sportski magazin (r) 14.05 Csi: New York, serija 15.05 Zakon ljubavi, serija 16.00 Ukradeni `ivoti, serija 17.00 Vijesti plus 17.15 Predaj se srce, serija 18.15 Grad RTM-a,kola`ni program 19.30 Dnevnik TV1 20.05 Predaj se srce, serija 21.10 Igra, serija21.30 Igra, serija 22.00 Dnevnik u 22 22.35 Crni gusar, film

TV ZENICA

SERIJA SERIJA SERIJA DOK. DOK. DOK.

Utorak

Dr. House
22.25 HRT 2

09.00 Dobro jutro 09.30 TV izlog 10.00 Zenica danas 10.30 VOA 11.00 Program za djecu 11.30 Frejzer (r) 12.05 Igrana serija 13.00 Vijesti 13.05 Muzi~ki program 14.30 Ze sport magazin (r) 15.00 Vijesti 15.05 Sponzoru{e 16.05 Svijest uspje{nih 16.40 Za svaku bolest trava raste 16.30 Dokumentarni program 17.30 Dje~iji program 17.50 Ze sport plus 18.00 Zabavni program 19.00 Zenica danas 19.30 Muzi~ki spotovi 20.00 Razglednica 21.05 TV Liberty

Navy CIS
22.20 NOVA

24

07.00 Dobro jutro, Hrvatska 07.05 Vijesti 09.05 ZABA 90 sekundi (r) 09.07 Hotel dvorac Orth 9, serija 09.52 Vijesti iz kulture (r) 10.00 Vijesti 10.09 Vrijeme danas 10.10 Putovanja u daleke krajeve, dok. serija 11.00 Kod Ane 11.10 Debbie Travis preure|uje 3 12.00 Dnevnik 12.11 Sport 12.13 Vrijeme 12.15 TV kalendar (r) 12.30 Kad zavolim, vrijeme stane serija 13.20 Sve }e biti dobro, serija 14.05 Vijesti uz hrvatski znakovni jezik 14.14 Vrijeme sutra 14.20 Me|u nama 14.50 Alisa, slu{aj svoje srce - serija 15.35 Znanstvena petica 16.05 Znanstvene vijesti 16.10 Fotografija u Hrvatskoj 16.25 Hrvatska u`ivo 17.00 Vijesti 17.08 Hrvatska u`ivo 17.40 HAK - Promet info 17.45 8. kat, talk show 18.30 Od Lark Risea do Candleforda 2, serija 19.30 Dnevnik 19.56 Sport 20.01 Vrijeme 20.04 ZABA - 90 sekundi 20.12 Sve u 7!, kviz 21.10 Sjeverna Koreja gladna djeca komunizma, dok.film 22.10 Otvoreno 23.00 Dnevnik 3 23.20 Sport 23.23 Vrijeme 23.30 Vijesti iz kulture 23.40 Komplex, njema~ki film 01.45 [apta~ psima 5 (r) 02.35 Bez traga 7, serija (r) 03.20 @ica 2, serija (r)

HRT 1

07.05 Silvestrove i ^i~ijeve tajne, crtana serija 07.25 Pipi Duga ^arapa, crtana serija 07.50 Mala TV 08.20 Neuhvatljivi pra{~i} Rudi, serija za djecu 08.50 [kolski sat: Napravi dobru fotografiju Navrh jezika: Graf 09.35 Olujni svijet, serija za djecu

HRT 2

07.10 Roary, crtana serija 07.25 Bumba, crtana serija 07.40 Tomica i prijatelji, crtana serija 07.55 TV izlog 08.10 Nate Berkus Show 09.10 Kad li{}e pada, serija 10.10 Ljubav i kazna, serija, serija (r) 11.10 Inspektor Rex, serija (r) 12.10 IN magazin (r)

NOVA

Bez traga
21.25

Ljubav i kazna
20.00

10.00 Alisa, slu{aj svoje srce - serija (r) 10.45 Prizma (r) 11.30 Glas domovine (r) 12.00 Fotografija u Hrvatskoj 12.15 Obrtnik i partner (r) 12.45 29. ulica, film (r) 14.25 H2O Uz malo vode!, serija 14.50 Edgemont 2, serija 15.15 [kolski sat: Napravi dobru fotografiju (r) 15.50 Navrh jezika: Graf (r) 16.00 Meteor i veliki kota~i, crtani film 16.20 Mala TV (r) 16.50 Po{tar Pet 17.05 Crtani film 17.20 [apta~ psima 5 18.15 Nogometne kvalifikacije za EP 2012. - emisija 18.50 Nogometne kvalifikacije za EP 2012.: Hrvatska Latvija, prijenos 20.50 Nogometne kvalifikacije za EP 2012. - emisija 21.35 Bez traga 7, serija 22.25 Dr. House, serija 23.00 @ica 2 serija 23.55 Retrovizor: Zakon i red: Zlo~ina~ke nakane 4, serija 00.40 Retrovizor: Moja obitelj 8b, humoristi~na serija

12.55 Larin izbor, serija (r) 13.55 Teresa, serija 16.00 Inspektor Rex, serija 17.00 Vijesti Nove TV 17.25 IN magazin 18.05 Kad li{}e pada, serija 19.15 Dnevnik Nove TV 20.00 Ljubav i kazna, serija 21.00 Larin izbor, serija 22.00 Ve~ernje vijesti 22.20 Navy CIS, serija 00.20 Elitni ubojice, film (r) 02.00 Seinfeld, serija 02.30 Zvijer, serija

12.15 Sport plus 12.25 Vrijeme 12.30 Kad zazvoni, de~iji program 13.00 Trezor 14.00 Novi tabloid 14.55 Fudbal, kvalifikacije za EP 2013, Srbija - Danska, prenos 17.00 Dnevnik 17.20 [ta radite, bre, info 17.45 Beogradska hronika 18.24 Najava dnevnika 2 18.25 Oko magazin, info 19.00 Srbija na vezi 19.17 Vrijeme 19.30 Dnevnik 20.05 Fudbal, kvalifikacije za EP 2013, Srbija - Danska, snimak 22.15 Vi i Mira Adanja Polak, zabavni program (r) 23.00 Svjetski izazov: Festival u ^eltnemu 2011 23.25 Tv minijature, program za dijasporu 23.34 Najava programa 23.35 Dnevnik 23.50 Evronet 00.00 TV mre`a 00.30 Moravske pri~e, 4/5

RTS

12.00 12.05 13.35 13.40 14.00 14.05 14.35 15.00 15.05 15.20 15.30 15.45 16.00 16.30 17.00 17.15 18.00 18.05

RTCG

Mu}ke

15.05 TVSA

18.30 19.00 19.20 19.30 20.00 21.30 22.00 22.30 23.00 23.30 00.00

Vijesti Otvoreno Aktuelno Sat tv Vijesti Cg. Sport Etno Aktuelno Fle{ sport (r) Kalendar Dnevnik 1 Muzika Sat tv Obrazovna emisija Lajmet Crna Gora u`ivo Vijesti Poetika montenegrina, crnogorska poezija XX vijeka, Sat tv Program za djecu Kalendar Dnevnik 2 Pretres (r) Argument Pro~itaj me Sat tv Dnevnik 3 Sat tv Crna Gora u`ivo

Razotkrivanje mitova
16.25 DISCOVERY

[apta~ psima

18.00 N. GEOGRAPHIC

Policija za `ivotinje
10.00 ANIMAL PLANET

DISCOVERY

06.00 Peta brzina 06.25 Prljavi poslovi 07.15 Opasan lov 08.10 Razotkrivanje mitova 09.05 Vrhunsko graditeljstvo 10.00 Kako to rade? 10.30 U djeli}u sekunde 10.55 Pre`ivljavanje 11.50 Limarska radionica: London 12.45 Trgovci automobilima 13.15 Trgovci automobilima 13.40 Ameri~ki ~operi 14.35 Prljavi poslovi 15.30 Opasan lov 16.25 Razotkrivanje mitova 17.20 Vrhunsko graditeljstvo 18.15 Pre`ivljavanje 19.10 Kako se pravi? 19.40 Kako to rade? 20.05 Kako to rade?, 2. ep. 21.00 @eljeli ste da znate 21.55 Superljudi Stena Lija 22.50 Ta~ka pucanja 23.45 Razotkrivanje mitova

N. GEOGRAPHIC
06.00 [apta~ psima 07.00 Opasni susreti 08.00 Avionske nesre}e 09.00 Povjerljivo 10.00 Seks, droga i biljke 11.00 In`enjerske veze 12.00 Ulovljen 13.00 Avionske nesre}e 14.00 In`enjerske veze 15.00 Opasni susreti 16.00 Anakonda 17.00 Te{ka vremena 18.00 [apta~ psima 19.00 Ulovljeni 20.00 Poznati kosmos 21.00 Ponovna izgradnja Titanika 22.00 Te{ka vremena 23.00 Poznati kosmos 00.00 Ponovna izgradnja Titanika 01.00 Ulovljeni

VIASAT HISTORY

06.00 Ka}u{a - mala `ena u velikom ratu 07.00 Snimanje rata 08.00 Varvari Terija D`onsa 09.00 Eksperimenti na sopstvenoj ko`i 10.00 Raspu}in, |avo u ljudskom obliku 11.00 Dani katastrofe 12.00 Bo Brumel - taj divni ~ovjek 13.30 Velike britanske vojskovo|e 14.00 Ka}u{a mala `ena u velikom ratu 15.00 Snimanje rata 16.00 Misterije istorije 17.00 [ta je zaista potopilo Meri Rouz 18.00 D`ez baronesa 19.30 Svijet novca 20.00 Izlazak iz sjenke: 21.00 Drugi svjetski rat u boji 22.00 Egipat 23.00 Snimanje rata 00.00 Misterije istorije 01.00 [ta je zaista potopilo Meri Rouz

ANIMAL PLANET

06.00 @ivot majmuna 06.25 Upoznajte divljinu 06.50 Ro|eni lovci 07.15 D`ef Korvin 07.40 Psi, jedna rasa, jedna pri~a 10.00 Policija za `ivotinje 10.55 Pit bul terijeri i biv{i zatvorenici 11.50 Klinika za `ivotinje, Aljaska 12.45 Planeta Zemlja 13.40 ^udna stvorenja Nika Bejkera 14.30 @ivot majmuna 15.00 Upoznajte divljinu 15.30 Ro|eni lovci 16.00 D`ef Korvin 16.25 Sve o psima, ma~kama, ljubimcima 17.20 Najsla|i ameri~ki ljubimci 18.15 ^udna stvorenja Nika Bejkera 19.10 Sve o psima, ma~kama, ljubimcima 20.05 Planeta Zemlja

11. oktobar 2011.
TV KAKANJ
11.00 Melissa, mini serija 12.00 Vijesti TV Sahar 12.30 Frej`er, serija 13.00 Svjedok prirode 13.30 Djevojke, serija 14.00 Put istine 15.00 Hutba 15.30 Legende bh sporta 16.00 Melissa, mini serija 17.00 Flash vijesti 17.05 Amor latino, serija 18.00 TV liberty 18.30 Merjem, serija 19.00 Bra}a koale 19.30 Dnevnik FTV 20.00 Vijesti IC 20.20 Merjem, serija 21.00 Puls 22.00 Amor latino, serija 23.00 Vijesti TV Sahar 23.30 Glas Amerike 00.00 Vijesti IC

TV VOGO[]A

08.00 Te{anjska hronika 08.30 Sa sevdahom u srcu 09.00 Program za djecu i mlade 10.00 I.R.I.B. (r) 10.30 VOA 11.00 Info blok 12.00 Te{anjska hronika 12.30 Hronika op}ine Novi Grad 13.30 Program za djecu 14.30 Telenovela (r) 15.30 Majstori kuhinje 16.00 Otvoreni program, u`ivo 17.50 Crtani film 18.00 Vogo{}anska hronika 18.30 SMS music 19.30 Sedam dana u Maglaju 20.00 Dok. program 21.00 Telenovela 22.00 Vogo{}anska hronika

TV USK

08.00 TV jutro 09.30 Svi vole Rejmonda, serija 10.00 Vijesti 10.05 TV {kola 10.45 Program za djecu 11.10 Dance, dance, serija 12.00 Vijesti 12.05 Time out 13.00 Kraji{ka zemlja 13.30 Istina 14.00 Doma}a lektira 14.35 Detektivske pri~e, serija 15.20 Pod suncem St. Tropea, serija 16.05 U svemiru, dok. program 17.15 Predaj se srce, serija (r) 18.15 TV {kola 19.00 Dnevnik 1 19.30 Muzi~ki program 20.05 TV intervju 20.45 Tragovi sudbina 21.30 Dnevnik 2

TV SLON

16.02 Vijesti 16.10 Tuzla u`ivo, panoramske kamere, uklju~enje u`ivo 16.15 Zdravlje 16.50 Sevdalinka u srcu, muzi~ki program 17.20 Prozor u svijet, dokumentarni program 18.00 Crno i bijelo, info-program 18.15 Vremenska prognoza 18.17 Tuzla u`ivo, u`ivo 18.30 Vje`bajmo zajedno 19.00 SMS Muzi~ki Salto 19.30 Sanjalica, program za djecu 20.00 KVIZ Extra 20.20 Vremeplov... 20.30 Da sam ja neko, dokumentarni program 21.10 Op~injeni 22.05 Extra jukebox time

TV BN

06.30 Jutarnji program 08.00 Masters turnirSangaj 10.00 Novosti 10. 05 Maldivi, reality show 12.00 Novosti u podne 12.15 Masters turnirSangaj 14.00 Novosti 14.05 Masters turnir[angaj 16.00 Dnevnik 1 16.25 Film 18.00 Danas u Srpskoj 18.30 Monitoring 19.00 Sport fles 19.30 Dnevnik 2 20.10 Kasandra, serija 21.00 Crno na bijelo 21.50 Tv dokument 22.30 Dnevnik 3 23.00 Jo{ jedna no}, film 00.30 La`i i obmane, film

ATV

08.00 Jutarnji program 08.55 Vijesti 09.15 Garfield 09.25 Lijeni grad 09.50 Jagodica Bobica 10.20 Dragon Ball, crtani film 10.50 Bakugan 11.10 Winx, crtani film 11.30 Vizita 12.00 Pozori{te u ku}i, serija 13.00 Miljenica, serija 14.00 Nepobjedive Banzuke 14.30 Vizita 16.00 Kad li{}e pada, serija 17.00 Staklena ku}a, serija 19.00 ATV vijesti 19.35 Arena sport 20.00 Kad li{}e pada, serija 21.00 Jedan na jedan 22.20 Staklena ku}a 23.20 Donnie Darko, film

08.30 Football Cracks 09.00 Fudbal, Euro 2012 kvalifikacije 10.00 Watts 11.00 Tenis, WTA Beijing, Kina Final 12.00 Biciklizam, Paris-Tours, Francuska 13.00 Fudbal, Euro 2012 kvalifikacije 16.30 Ma~evanje 19.00 Fudbal, Euro 2012 kvalifikacije 19.15 Watts 19.30 Fudbal, Euro 2012 kvalifikacije 20.30 Watts 21.00 Boks, IBF Intercontinental Title - Welter Weight: Hatton (Velika Britanija) - A. Abramenka (Belorusija) 22.45 GTA Road to Dubai 23.00 Fudbal, Euro 2012 kvalifikacije 00.00 Autotrke, Barcelona, [panija 00.30 Reli, [kotska 01.00 Football Cracks

EUROSPORT

03.30 Snuker, Shanghai, Kina, polufinale 05.30 Fudbal na pijesku, SK Italija, polufinale 07.30 Snuker, Shanghai, Kina, polufinale 09.00 Tenis, US Open, finale (@) 11.00 Ameri~ki fudbal, NCAA 12.45 Watts 13.00 Surf 13.15 Ekstremni sportovi 14.15 Superbike, Silverstone, UK, live 15.00 Auto trke, Silverstone, UK, live 15.30 Fudbal, Bundesliga: FC Koln Nuremberg, live 17.30 Fudbal, Bundesliga Live: Wolfsburg Schalke 04 19.30 Fudbal, Bundesliga, pregled kola 20.30 Biciklizam 22.30 Ekstremni sportovi 00.30 Fudbal na pijesku, SK Italija, finale 01.30 Superbike, Silverstone, UK

EUROSPORT 2

06.30 European Dragracing Championship Sweden 07.30 Vijesti 08.00 ATP Masters Shanghai 16.00 Tenis, direktno 16.45 Premier League Classic: Manchester City Fulham 17.15 Vijesti 17.45 Premier League News 18.00 Odbojka: Svjetsko klupsko prvenstvo: Trentino - Al Arabi 20.00 Sailing 34. American Cup 20.30 Inside Grand Prix 21.00 Fudbal prijateljska: Ghana - Nigeria 23.00 Pregled ATP Masters 500 Tokyo 00.30 Premier League News 00.45 Pregled ATP Masters 500 Bejing 01.45 ATP Masters Shanghai

SPORT KLUB

08.00 ATP Masters Shanghai, direktno 16.00 Volleyball World Championship: JastrzebskiVancouver, direktno 18.00 Pregled ATP 500 Tokyo 19.00 Pregled ATP 500 Beijing

SPORT KLUB +

09.00 Ko{arka, NLB liga: Radni~ki Cibona 11.00 Baseball - MLB liga 13.00 Fudbal Kvalifikacije za Euro 2012: Francuska Albanija 15.00 Omni Sport 15.30 Liverpool TV 18.30 Brazilska Liga: Highlights

ARENA SPORT 1

FILM SERIJA SERIJA FILM

Milerovo raskr{}e
20.00 TV1000

[kola za parove
16.45 FOX LIFE

ATP Masters
20.00

[vedska - Holandija
21.00

Ne{ Brid`is
19.20 UNIVERSAL

20.00 ATP Masters Shanghai 00.00 Volleyball World Championship: Baku Chang 02.00 Volleyball World Championship: Trentino - Al Arabi 04.00 Iside Grand Prix Episode 15 04.30 Sailing 34. American Cup 05.00 ATP Masters Shanghai

19.00 Fudbal Kvalifikacije za Euro 2012: Hrvatska Litvanija, prenos 21.00 Fudbal Kvalifikacije za Euro 2012: [vedska Holandija 23.30 Rukomet EHF Liga {ampiona: Magazin 00.00 Poker Milion XI

Pijan od ljubavi
20.05 HBO

TV1000

06.00 Podizanje Arizone, film 08.00 Dadli je zakon, film 10.00 ^ist i trijezan, film 12.00 Novine, film 14.00 ^uvaj se lijepih otmi~arki, film 16.00 Bob Roberts, film 18.00 Utakmica, film 20.00 Milerovo raskr{}e, film 22.00 ^etvrtak, film 00.00 Bili Medison, film 02.00 Ta~ke zadovoljstva, film 04.00 Skin Deep, film

FOX LIFE

08.10 Svi gradona~elnikovi ljudi, serija 09.00 Vill i Grejs, serija 09.25 Kako sam upoznao va{u majku, serija 09.50 Da, draga, serija 10.40 [apat duhova, serija 11.30 Kupidon, serija 12.20 Svita, serija 12.50 Svi gradona~elnikovi ljudi, serija 13.15 Svi vole Rejmonda, serija 13.40 Vill i Grejs, serija 14.10 Ali Mekbil, serija 15.00 Da, draga, serija 15.56 Kupidon, serija 16.45 [kola za parove, serija 17.40 Kako sam upoznao va{u majku, serija 18.10 [apat duhova, serija 19.05 Da, draga, serija 20.00 Ali Mekbil, serija 20.55 Seks i grad, serija 22.00 O~ajne doma}ice, serija

FOX CRIME

07.00 Pisac i detektiv, serija 07.50 Frikovi, serija 08.35 Nestali, serija 09.20 Put osvte, serija 10.10 Monk, serija 10.55 Red i zakon, serija 11.40 Metlok, serija 12.30 Pisac i detektiv, serija 13.20 Frikovi, serija 14.10 Nestali, serija 15.00 Put osvete, serija 15.50 Red i zakon, serija 16.40 Monk, serija 17.30 Bouns, serija 18.20 Bjekstvo iz zatvora, serija 19.10 Policajci iz Detroita, serija 20.00 Put osvete, serija 20.50 Red i zakon, serija 21.40 Bouns, serija 22.30 Za{titnica svjedoka, serija 23.20 Kasl, serija 00.10 Frikovi, serija 01.00 Policajci iz Detroita, serija @TV program male:

UNIVERSAL

06.20 Ubistva u Midsommeru, serija 08.20 Ne{ Brid`is, serija 09.20 Dijagnoza: Ubistvo, serija 10.20 Ubistva u Midsommeru, serija 12.20 Ne{ Brid`is, serija 13.20 Voker, teksa{ki rend`er, serija 14.20 Dijagnoza: Ubistvo, serija 15.20 Ubistva u Midsommeru, serija 17.20 Urgentni centar, serija 18.20 Voker, teksa{ki rend`er, serija 19.20 Ne{ Brid`is, serija 20.20 Urgentni centar, serija 21.20 Ejs Ventura: Detektiv za ku}ne ljubimce, film 23.10 Odlazak sa scene, film 01.00 Voker, teksa{ki rend`er, serija 02.00 Erika, serija

HBO

06.00 Shrek uvijek i zauvijek, film 07.30 Step Up 3-D, film 09.15 Dou{nik!, film 11.00 Lovac na glave, film 12.50 [umska dru`ina, film 14.20 Jack i Jill, film 15.40 @enska prava ho}u!, film 17.30 Ponovno ti, film 19.15 Obitelj Borgia, ep. 1, serija 20.05 Pijan od ljubavi, film 21.40 Camelot, ep. 2, serija 22.30 John Lennon: De~ko koji ne obe}ava, film 00.05 Krilata stvorenja, film 01.40 Moj brat Simon, film 03.05 20/30/40, film 04.55 Draga, volim te, film

HBO COMEDY

10.00 Cybill IV, ep. 18-19, serija 10.45 Poreme}aj vi{estruke osobnosti Ala Murrayja, ep. 3, serija 11.10 Iron Man 2, film 13.15 Scooby-Doo! Abracadabra-Doo, film 14.30 Bolje s tobom, ep. 8, serija 14.55 Cybill IV, ep. 18-19, serija 15.40 Iron Man 2, film 17.45 Protiv svih pravila, film 19.10 Bolje s tobom, ep. 8, serija 19.35 Poreme}aj vi{estruke osobnosti Ala Murrayja, ep. 4, serija 20.00 Sredina II, ep. 16, serija 20.25 Dan zaljubljenih, film 22.25 Red, film 00.15 Sredina II, ep. 16, serija 00.35 Svita VII,ep. 9-.10, serija

25

20.00

SERIJA

Srijeda
Izgubljena ~ast
Dok Ebe Nine strahuje da }e se Mustafa i Kerim sresti, Fatmagulina jedina briga je Mustafin `ivot. Nakon {to je policija prona{la drogu kod Vurala, on, Kerim, Selim i Erdoan poku{avaju dokazati svoju nevinost. Budu}i mlado`enja se ne pojavi na porodi~noj ve~eri Ja{aranovih i Turanovih. Meltemini roditelji su saznali da je Selim ponovo upao u nevolje i smatraju da je opasno da se njih dvoje vjen~aju. Ebe Nine i Fatmagul sa strahom o~ekuju vijesti, {to ih zbli`ava bar nakratko.

Slomljena krila
21.20 FTV

Progla{enje Republike je u kasabi do~ekano sa velikim ushi}enjem. Vojska sa bakljama do~ekuje narod na trgovima i po~asnom paljbom zvani~no progla{ava Republiku. U kasabi vlada veliko veselje, mada ima i onih koju su razo~arani. Nevzat i Emine nisu svjesni u kakvu op}u radost i veselje upadaju, i jo{ uvijek razmi{ljaju na koji }e na~in kriti svoj pravi identitet.

Larin izbor
18.25 FTV

Dinko na sve na~ine poku{ava saznati kakve to poslove obavljaju Maro i Zoran za Ton~ija. Nakon {to se rije{io policije koja je zaustavila njega i Nikol, Dinko uspje{no krade klju~eve Zoranove odvjetni~ke kancelarije. Pod okriljem no}i, Dinko saznaju pomno skrivanu tajnu — Ton~i je pred bankrotom! Nakon {to je na{ao slijepu putnicu iz Jemena, Jakov poku{ava donijeti ispravnu odluku. Usprkos protivljenju nekih mornara, Jakov odga|a izru~enje lijepe Leile, posebno kad sazna da je bila zlostavljana. Ipak, Kris vreba u pozadini. Karmen dolazi upozoriti Laru na brojne opasnosti koje je ~ekaju u budu}nosti. Iako ne vjeruje u te vrad`bine, Lara je ipak pod dojmom Karmeninih vizija.

Kad li{}e pada
18.25 HAYAT

26

109. Ned`la se vra}a ku}u, gdje je ne ~eka topla dobrodo{lica. Ona priznaje Fikret za{to je do{la - Oguz je povjerovao u ono {to je pisalo o njoj u novinama i poslao je neke ljude da je prate. D`evrije predla`e Nuni{ da svoju unuku uda za Tahsina. Ali Riza nalazi posao za Ned`lu. I Lejla po~inje raditi kao Jamanova asistentica.

07.00 Dobro jutro Program za djecu i mlade 09.10 Galakti~ki fudbal, serija 09.35 @ivotinje u opasnosti, obrazovna serija 10.00 BHT vijesti 10.15 Bio jednom jedan Dnevnik 10.30 Jedna rijeka s pet imena, dok. program 11.00 Pri~e iz starih gradova: ^ajni~e 11.30 Gorko-slatko, serija (r) 12.00 BHT vijesti 12.15 Od Sarajeva do Jerusalima, dok. program 13.05 Retrovizor, muzi~ki program 13.30 Zdravlje u Evropi: XXL, dok. serija (r) 14.15 BHT vijesti 14.30 Odli~an, 5+, edukativna serija 14.35 Galakti~ki fudbal, serija 15.00 Doma}a lektira: Prokleta avlija 15.30 Izgubljena ~ast, serija (r) 16.30 Hronika regija: Hercegovina 17.00 Gorko-slatko, serija 207/229 17.30 Euroimpuls, magazin 18.00 Sve u svemu, dnevni magazin 18.45 Telefoni}i, serija 5/28 19.00 Dnevnik 1 19.35 Retrovizor, muzi~ki program 20.00 Izgubljena ~ast, serija 18/77 21.00 O`eni}u celo selo, dok. film 22.00 Dnevnik 2 22.30 Makgruber, film 00.00 Sve u svemu, dnevni magazin (r) 00.45 Pregled programa za ~etvrtak

BHT 1

06.10 Gospo|a Barbara, igrana serija 07.00 Dobro jutro, jutarnji program 09.00 Vijesti Dje~iji program: 09.05 Mali spasioci 09.15 Tomica i prijatelji, crtani film 09.25 Poko 09.45 X-Man 10.00 Spretno-sretno, TV igra 10.25 Harveytoons 10.50 Tomica i prijatelji, crtani film 11.00 Sve }e biti dobro, igrana serija 12.00 Dnevnik 1 12.15 Larin izbor, igrana serija

FTV

06.01 06.30 07.00 07.05 09.00 09.10

RTRS

10.00 10.30

10.55 11.05 11.30 12.00 12.20

Muzi~ki program Info kanal Vijesti Jutarnji program Vijesti Larin izbor, serija (r) Mala TV U no}noj ba{ti, crtana serija An|elina balerina, crtana serija Tomica i prijatelji, crtana serija Dilajla i D`ulijus, crtana serija Kralj dinosaurusa, crtana serija Dnevnik 1 Za.druga, emisija za mlade (r)

FILM
FILM FILM FILM

Nikita
22.50 RTRS

Nikita, 1990 KRIMINALISTI^KI Re`ija: Lik Beson Uloge: An Perijo, Mark Dire, Patrik Fontana...

Daredevil
00.30 PINK

Daredevil 2003 AKCIJA Re`ija: Mark Steven Johnson Uloge: Ben Affleck, Jennifer Garner, Colin Farrell

Sve }e biti dobro
16.00

Turneja
20.10

Malom Mattu Murdocku gangsteri pred o~ima ubiju oca. Biolo{ki otrov ga oslijepi, no poja~ani sluh mu omogu}uje nevjerovatnu sposobnost snala`enja u prostoru. Murdock odraste i postane advokat. Ipak, to je samo posao koji obavlja danju. No}u Matt preuzima tajni identitet i postaje Daredevil, branitelj nemo}nih na ulicama New Yorka.

13.10 Pod sretnom zvijezdom, igrana serija 14.00 Fudbal, nogomet i jo{ pone{to, dokumentarni serijal, 2. dio 15.00 Vijesti 15.10 Na{a mala klinika, igrana serija 16.00 Sve }e biti dobro, igrana serija, 33. epizoda 17.00 Federacija danas 17.25 Greh njene majke, igrana serija, 7. epizoda 18.25 Larin izbor, igrana serija, 23. epizoda Finansijske novosti 19.30 Dnevnik 2 20.10 TV Bingo Show, vanredno kolo, direktno izvla~enje 21.20 Slomljena krila, igrana serija 22.20 [etnja sa dinosaurima, dokumentarni program, 3. dio 22.50 Dnevnik 3 Finansijske novosti 23.20 Sestra Jackie, igrana serija 23.50 Pod sretnom zvijezdom, igrana serija

12.45 Poprokaut, muzi~ka emisija (r) 13.15 Rezovi, serija 13.55 Prislu{kivanje, serija 15.00 Vijesti, sa tuma~em gestovnog jezika 15.10 U fokusu 15.55 Reporta`a 16.23 Izvje{taj sa Banjalu~ke berze 16.30 Srpska danas 17.05 Larin izbor, serija 18.00 Dragulj u Carskoj palati, serija 19.15 Pingu, crtana serija 19.22 Finansijske novosti 19.30 Dnevnik 2 20.04 Sport 20.10 Turneja, serija 21.10 Art ma{ina, emisija iz kulture 21.50 Statisti, serija 22.30 Dnevnik 3 Sport Finansijske novosti 22.50 Sjednica Narodne skup{tine RS, pregled 23.00 Filmovi Lika Besona: Nikita 01.00 Prislu{kivanje, serija (r) 01.55 Turneja, serija (r) 02.45 Statisti, serija (r) 03.15 Dnevnik 2, serija (r) 03.40 U fokusu (r)

Tajna uspjeha
00.30 TV1

Segreto del successo, 2003 KOMEDIJA Re`ija: Massimo Martelli Uloge: Enzo Iacchetti, Roberto Malandrino, Paolo Maria Veronica

Cico i Bobo su dva glumca koji nikad nisu postigli pravi uspjeh. Jedng dana se gre{kom pro{iri vijest o njihovoj pogibiji, a tu vijest je objavio njihov prijatelj u`ivo u programu na najgledanijoj televiziji. La`na vijest o pogibiji dva prijatelja dobija naslovne strane u svim novinama zajedno sa njihovim menad`erom. Njihov menad`er ih ubje|uje da se povuku i ne da im da objasne ovaj nesporazum. Ali oni su glumci `eljni slave i `ele na svom povratku veliki aplauz. Pitanje je samo da li }e uspjeti da ostvare na kraju istinski i pravi uspeh?

Osveta
20.30 HRT2

Collateral Damage, 2002. AKCIJA Re`ija: Andrew Davis Uloge: Arnold Schwarzenegger, Francesca Neri, Elias Koteas

Ljevi~arska kolumbijska gerila, ~iji je vo|a Claudio Perrini, zvani Wolf, organizira teroristi~ki napad u Los Angelesu, ~ije su nevine `rtve supruga i sin~i} vatrogasca Gordya Brewera. Bolno ranjene du{e, Brewer vapi za osvetom i ~im sazna ko je odgovoran za smrt njegovih najdra`ih, putuje u Kolumbiju...

12. oktobar 2011.
SERIJA

20.15 MRE@A/TV1

SERIJA

Predaj se, srce

Trijumf ljubavi
17.00 PINK

Salih je oteo Erena. Misle}i da se njih dvojica igraju, Bahar ulazi u dnevni boravak, ali tu nikoga ne pronalazi. Ceylan i Emine nestrpljivo ~ekaju Saliha. Cijela porodica odlazi u kolibu u luci. Salihu je jako `ao {to se sve to dogodilo, ali nema drugog izbora, nego da zapo~ne novi `ivot sa svojim sinom...

Maximiliano u ljutnji udara Guillerma. Roxana upozorava Ximenu da }e je nastaviti {tititi samo ako se lije~i kod psihijatra, u protivnom, neka je zaboravi. María gotovo ka`e Victoriji tko je njezin otac, ali ulaze Antonieta, Oscar i Pipino. Oscar ih obavje{tava da je zapo~eo vezu s Antonietom...

Nikita je mlada dama koja je sa jo{ dvojicom prijatelja izvr{ila plja~ku i ubistvo. Nakon {to joj je su|eno nije odvedena u zatvor, ve} je poslana u {kolu za specijalne operativace. Nikita vi{e ne postoji i ona ce biti osposobljena da vrati dru{tvu za ono {to je u~inila, kao {pijun - ubica. Ona je trenirana vi{e od dvije godine i bez upozorenja joj je predat pi{tolj u restoranu i re~eno da ubije ~ovjeka...
FILM

Pri~a o Bubiju [olcu
22.35 MRE@A

Die Bubi Scholz Story 1998. DRAMA Re`ija: Roland Suso Rihter Uloge: Beno Furman, Guc Georg, Nikolet Krebic, Angela Vinkler

Pri~a o bokseru Gustavu Bubiju [olcu, koji je karijeru zapo~eo krajem 40-ih godina, a po~etkom 50-ih postaje jedan od velikih sportskih idola tog vremena. Nakon {to je osvojio 88 borbi, povla~i se iz sporta. Dvadeset godina kasnije, ponovo je u centru pa`nje, ovog puta zbog ubistva svoje `ene.

06.00 Nijemi svjedok, serija 07.00 Jutarnje vijesti 07.05 Ma~ak Mika, crtani film 07.35 Ostrvo kornja~a, crtani film 08.00 Vijesti 08.05 Doba ljubavi, serija 09.00 Vijesti 09.05 Zakon ljubavi, serija 82. ep. (r) 10.05 Ukradeni `ivoti, serija 74. ep. (r) 11.05 Biznis vijesti 11.15 Superstars, dok. program 12.00 Vijesti plus 12.20 Odlazak u svemir, dok. serijal

TV1

06.30 Dobro jutro svima, jutarnji program 08.30 TV Shop 08.50 Beba Felix, crtani film 09.00 Bumba, crtani film 09.10 Garfield, crtani film 09.25 Lijeni grad, crtani film 09.50 Jagodica Bobica, Jagositne pustolovine, crtani film, 32. ep. 10.15 Dragon ball Z, crtani film, 13. ep. 10.45 Bakugan, crtani film 11.10 Winx, crtani film 11.30 Bestseller 11.32 Bioclinica 11.45 Vijesti 11.58 Biometeorolo{ka prognoza

HAYAT

06.00 City (r) 06.10 Sestre, serija (r) 07.10 Yu-Gi-Oh, crtani film 07.30 Udri mu{ki, jutarnji program 10.00 Naslije|e jedne dame, serija (r) 10.40 Kupi.ba, emisija 11.00 Zabranjena ljubav, serija 12.00 Info top, info.program 12.05 Biometerolo{ka prognoza 12.06 Teleprodaja 13.00 Brze pare, kviz

PINK

06.00 Gusarska akdemija, crtani film 06.20 Nimboli, crtani film 06.40 Atomska Betty, crtani film 07.00 Metajets, crtani film 07.20 Johnny Test, crtani film 07.40 Oggy i `ohari, crtani film 08.00 Ukleta Marijana, serija 09.00 Gorki `ivot, serija 10.15 Stol za 4, kulinarski show 10.45 Bilo jednom u Turskoj, serija 11.55 OBN Info, info. program 12.15 Ludo srce, serija 13.15 Ljubav-vjera-nada, serija

OBN

Igra
21.10

@ene s broja 13
21.00

Naslije|e jedne dame
20.00

Dolina vukova
22.00

FILM

Putnik 57
23.22 HAYAT

Passenger 57, 1992. AKCIJA/TRILER Re`ija: Kevin Hooks Uloge: Wesley Snipes, Bruce Payne, Tom Sizemore

John Cutter je stru~njak za sigurnost koji jo{ tuguje zbog smrti svoje supruge. Prijatelj, koji radi za jednu aviokompaniju, nudi mu posao {efa obezbje|enja. John prihvata posao. Leti za L.A., gdje treba da ga predstave i da dobije dalje upute. Ali istim avionom u L.A. leti i Charles Rane, terorista kojeg je FBI kona~no uhvatio. U avionu su i Raneovi ljudi. koji preuzimaju kontrolu nad letom. Savr{en trenutak da se Johnova stru~nost testira na djelu.
FILM

Pomajka
22.20 NOVA

Stepmom, 1988. DRAMA Re`ija: Chris Columbus Uloge: Julia Roberts, Susan Sarandon, Ed Harris, Jena Malone

Jackie i Lukea se razvode, a njihova djeca Anna i Ben te{ko se mire s ~injenicom da u o~evu `ivotu postoji nova `ena, uspje{na fotografkinja Isabel. Ona se trudi da se djeca osje}aju ugodno i kad su s ocem, no obo`ava svoj posao i ne namjerava odustati od njega. Njihova majka Jackie ne shva}a kako Isabel posao mo`e biti va`an koliko i djeca...

13.05 Ma~ak Mika, crtani film (r) 13.30 Hello Kitty, crtani film (r) 14.05 Igra, serija 53. ep. (r) 14.30 Igra, serija 54. ep. (r) 15.05 Zakon ljubavi, serija 83. ep. 16.00 Ukradeni `ivoti, serija 75. ep. 17.00 Vijesti plus 17.15 Predaj se srce, serija 32. ep. (r) 18.15 Biznis vijesti 18.20 Ordinacija, emisija o zdravstvu (r) 19.00 Najava Dnevnika 19.10 Hello Kitty, crtani film 19.30 Dnevnik 20.05 Predaj se srce, serija 33. ep. 21.10 Igra, serija 55. ep. 21.30 Igra, serija 56. ep. 22.00 Dnevnik u 22 22.35 Pri~a o Bubiju [olcu, film 00.15 Pono}ne vijesti plus 00.30 Tajna uspjeha, film 01.58 No}ni program

12.00 Kazali{te u ku}i, serija 13.00 Miljenica, serija 14.00 Hayat production show 14.48 Bestseller 15.15 Vitafon 15.40 TV Shop DIBiH 16.00 Kad li{}e pada, serija 17.00 Staklena ku}a 18.08 Biometeorolo{ka prognoza 18.10 Sport centar 18.15 Nepobjedive banzuke 18.45 HIPP - Dijete u igri 19.00 Vijesti u 7 19.28 Vremenska prognoza 19.30 Sport 19.37 Stanje na putevima 19.38 Horizonti 20.00 Kad li{}e pada 21.00 @ene s broja 13, serija 22.00 Zvijezda mo`e{ biti ti, zabavno-muzi~ki program 22.30 Sport centar 22.32 Staklena ku}a, serija 23.30 Putnik 57, igrani film Reprizni program Hayat TV-a 01.40 Nepobjedive banzuke

14.00 Info top, info.program 14.10 City, zabavna emisija 15.00 Sestre, serija 15.45 Kupi.ba, emisija 15.50 Info top, inf.program 16.00 More ljubavi, serija 17.00 Trijumf ljubavi, serija 18.50 Porodi~ni obra~un, kviz 19.30 Info top, centralne vijesti 19.45 Biometerolo{ka prognoza 19.46 Za zdrav i lijep osmijeh 19.50 Timmy time, crtani film 20.00 Naslije|e jedne dame, serija 21.00 Bra~ni sudija, zabavna emisija 22.15 Grand Parada, muzi~ki show 23.00 Kraljica juga, serija 00.30 Daredevil, film 02.00 Nuklearna podmornica, film

14.15 Izgubljeni (), serija 15.10 Na{a mala klinika, humoristi~na serija 16.10 Ukleta Marijana (), meksi~ka telenovela 17.10 Stol za 4, kulinarski show, nova sezona 17.40 Bilo jednom u Turskoj, serija 18.50 OBN Info, info. 19.05 OBN Sport, sportski pregled 19.15 Fe|a Presents, muzi~ki program 20.00 Ljubav-vjera-nada, serija 21.00 Izgubljeni, serija 22.00 Dolina vukova, serija 23.15 Vox populi 23.20 Iza scene, igrani film 01.05 OBN Info, info. program 01.25 OBN Sport, sportski pregled 01.30 Vox populi 01.35 Iza scene, igrani film 03.20 OBN Info, informativni program 03.40 OBN Sport, sportski pregled 03.45 Vox populi 03.50 UEFA Euroliga, sportski program

27

TV SA

07.00 Sarajevsko jutro, u`ivo 10.25 Medo Rupert (r) 10.35 Mala princeza (r) 11.00 Vijesti TVSA 11.05 Crna Guja 11.35 Nevidljivi svijet 13.00 Vijesti TVSA 13.15 @ivot i zdravlje 14.10 Saga o Forsajtima 16.00 Vijesti TVSA 16.05 BBC dok. program 17.00 Dobre vibracije 18.30 Dnevnik TVSA 19.02 Bo u pokretu 19.35 Mala princeza 20.00 Crna Guja 20.30 Hollywood akcijski heroji 21.00 Javni agent 033 21.30 Sevdah 22.00 Ve~ernje vijesti 22.30 Saga o Forsajtima, serija 23.25 Nevidljivi svijet

TV TK

06.05 Iz dana u dan... 09.05 Zakon ljubavi, serija (r) 10.05 Ukradeni `ivoti, serija (r) 11.55 Iz dana u dan... 12.00 Vijesti 13.15 Liberty Tv, magazin 15.00 Zakon ljubavi, serija 16.00 Vijesti u 16 17.15 Predaj se srce, serija (r) 19.00 Dnevnik 20.05 Predaj se srce, turska telenovela 21.00 Film 22.30 Vijesti 22.35 Mre`a: film 00.05 Ukradeni `ivoti, serija 01.00 Dnevnik (r) 02.00 Sponzoru{e, serija 02.45 Pop corn, skrivena kamera 03.30 Koncert: Igor Vukojevi}, muzi~ki program

MRE@A

07.05 Ma~ak Mika, crtani film 07.35 Ostrvo kornja~a, crtani film 08.05 Doba ljubavi, serija 09.05 Zakon ljubavi, serija 82. ep. (r) 10.05 Ukradeni `ivoti, serija, 74. ep. (r) 14.05 Igra, serija, 53. ep. (r) 14.30 Igra, serija, 54. ep. (r) 15.05 Zakon ljubavi, serija 16.00 Ukradeni `ivoti, serija. 17.15 Predaj se srce, serija(r) 20.05 Predaj se srce, serija 33. ep. 21.10 Igra, serija, 55. ep. 21.30 Igra, serija, 56. ep. 22.35 Pri~a o Bubiju [olcu, film

TV MOSTAR

07.05 Ma~ak Mika, crtani film 07.35 Ostrvo kornja~a, crtani film 08.05 Doba ljubavi, serija 09.05 Zakon ljubavi, serija 82. ep. (r) 10.05 Ukradeni `ivoti, serija 74. ep. (r) 12.00 Vijesti plus 14.05 Igra, serija 53. ep. (r) 14.30 Igra, serija 54. ep. (r) 15.05 Zakon ljubavi, serija, 83. ep. 16.00 Ukradeni `ivoti, serija 75. ep. 17.00 Vijesti plus 17.15 Predaj se srce, serija 32. ep. (r) 19.30 Dnevnik TV1 20.05 Predaj se srce, serija 21.10 Igra, serija 22.00 Dnevnik u 22 22.35 Pri~a o bubiju {olcu, film

TV ZENICA

SERIJA SERIJA SERIJA SERIJA DOK. DOK.

Srijeda

Alisa, slu{aj svoje srce
14.55 HRT 1

09.00 Dobro jutro 09.30 TV izlog 10.00 Zenica danas (r) 10.30 VOA (r) 11.00 Program za djecu 11.30 Frejzer (r) 12.05 Igrana serija 13.00 Vijesti 13.05 Nije te{ko biti ja (r) 14.15 Bonaventura (r) 15.00 Vijesti 15.05 Sponzoru{e (r) 16.05 Razglednica (r) 17.00 Dokumentarni program 17.30 Dje~iji program 17.50 Ze sport plus 18.00 Cris Angel, zabavni program 19.00 Zenica danas 19.30 Muzi~ki spotovi 20.00 Sredinom 21.05 Zdrava TV 21.30 Sponzoru{e, serija 23.00 Zenica danas

@ica 2
23.05

28

07.00 Dobro jutro, Hrvatska 09.05 ZABA 90 sekundi (r) 09.07 The Wine Tycon 1, serija 09.52 Vijesti iz kulture (r) 10.00 Vijesti 10.09 Vrijeme danas 10.10 Putovanja u daleke krajeve, dok. serija 11.00 Kod Ane 11.10 Oprah show 12.00 Dnevnik 12.11 Sport 12.13 Vrijeme 12.15 TV kalendar (r) 12.30 Kad zavolim, vrijeme stane serija 13.20 Sve }e biti dobro, serija 14.05 Vijesti uz hrvatski znakovni jezik 14.14 Vrijeme sutra 14.20 Rije~ i `ivot, religijski program 14.55 Alisa, slu{aj svoje srce - serija 15.40 Alpe Dunav Jadran 16.10 HAZU Portreti (r) 16.25 Hrvatska u`ivo 17.00 Vijesti 17.08 Hrvatska u`ivo 17.40 HAK Promet info 17.45 8. kat, talk show 18.20 Od Lark Risea do Candleforda 2, serija 19.15 LOTO 7/39 19.30 Dnevnik 19.56 Sport 20.01 Vrijeme 20.04 ZABA - 90 sekundi 20.10 Stipe u gostima 4, serija 20.50 Misija: Zajedno 21.45 Paralele 22.15 Otvoreno 23.00 Dnevnik 3 23.20 Sport 23.23 Vrijeme 23.25 Vijesti iz kulture 23.30 Drugi format 00.20 [apta~ psima 5 (r) 01.10 serija (r) 01.55 @ica 2, serija (r)

HRT 1

07.50 Mala TV TV vrti}: Dijeta Krti} prikazuje Gazoon: Afri~ke mrkve, crtani film Izazovi: Ema, hrvatska drama za djecu 08.20 Neuhvatljivi pra{~i} Rudi, serija 08.50 [kolski sat: Plesna froznica Izazovi: Izme|u dvije domovine 09.35 Olujni svijet, serija 10.00 Prijenos sjednice Hrvatskog sabora 13.25 Potro{a~ki kod (r) 13.50 Briljanteen (r) 14.30 H2O Uz malo vode!, serija za mlade 14.55 Edgemont 2, serija 15.20 [kolski sat: Plesna groznica (r) 15.50 Izazovi: Izme|u dvije domovine (r) 16.05 Meteor i veliki kota~i, crtani film 16.20 Mala TV (r) TV vrti}: Dijeta (r) Krti} prikazuje (r) Gazoon: Afri~ke mrkve, crtani film (r) Izazovi: Ema, drama (r) 16.50 Po{tar Pet, crtani film 17.05 [apta~ psima 5 18.00 Regionalni dnevnik 18.20 @upanijska panorama 18.35 4 zida (r) 19.05 Silvestrove i ^i~ijeve tajne, crtana serija 19.30 Glazba, glazba... {ansone 19.55 Ve~eras 20.00 Gavin i Stacy 1, humoristi~na serija 20.30 Osveta, ameri~ki film (r) 22.20 Put do Eura 2012 pregled nogometnih kvalifikacija 23.05 @ica 2, serija 00.00 Retrovizor: Zakon i red: Zlo~ina~ke nakane 4, serija 00.45 Moja obitelj 8b, serija

HRT 2

07.10 Roary, crtana serija 07.25 Bumba, crtana serija 07.40 Tomica i prijatelji, crtana serija 07.55 TV izlog 08.10 Nate Berkus Show 09.10 Kad li{}e pada, serija (r) 10.10 Ljubav i kazna, serija, serija (r) 11.10 Inspektor Rex, serija (r) 12.10 IN magazin (r)

NOVA

Tomica i prijatelji
07.40

12.55 13.55 16.00 17.00 17.25 18.05 19.15 20.00 21.00 22.00 22.20 00.40 02.25 02.50

Larin izbor, serija (r) Teresa, serija Inspektor Rex, serija Vijesti Nove TV IN magazin Kad li{}e pada, serija Dnevnik Nove TV Ljubav i kazna, serija Larin izbor, serija Ve~ernje vijesti Pomajka, film Navy CIS, serija (r) Seinfeld Na putu prema dolje, serija

13.00 Trezor 14.00 Medijska mre`a srpske djaspore (r) 14.30 Mala filmska muzika (r) 15.00 Ovo je Srbija 15.55 Pozori{te u ku}i, film (r) 16.30 Pozori{te u ku}i, serija 17.00 Dnevnik RT Vojvodina 17.20 [ta radite, bre, info 17.45 Beogradska hronika 18.24 Najava dnevnika 2 18.25 Oko, info 19.00 Srbija na vezi 19.17 Vrijeme 19.30 Dnevnik 20.05 Porodi~no blago, 24/62 21.05 Stranac u Srbiji: Meli Mendoza Kuki}, 4/6 21.30 Carev~evi dani: takmi~enje violinista, muzi~ki program (r) 22.35 Dokolica, zabavni program 23.00 Vijesti 23.05 Beokult 23.35 Dnevnik 23.50 Evronet 00.00 U svijetu 00.25 Bemus, muzi~ki program (r)

RTS

12.00 12.05 13.00 13.05 13.45 14.00 14.05

RTCG

Ljubav i kazna
20.00 NOVA

14.35 15.00 15.05 15.20 15.30 15.45 16.30 17.00 17.15

18.00 18.05 18.30 19.00 19.20 19.30 20.00 20.45 21.00 21.30 22.00 22.30 23.00 23.30 00.00

Vijesti Sat tv Vijesti Argument Sat tv Vijesti Nau~noobrazovni program (r) Narodna muzika Aktuelno Fle{ sport (r) Kalendar Dnevnik 1 Dokumentarni program Sat tv Lajmet Crna Gora u`ivo Vijesti Muzika Sat tv Program za djecu Kalendar Dnevnik 2 Sje}am se Sat tv Profil [krinja Muzika Stil Dnevnik 3 Sat tv Crna Gora u`ivo

Igra

21.10 MRE@A/TV1

Kako to rade?
19.40 DISCOVERY

Kolibri

16.00 N. GEOGRAPHIC

DISCOVERY

06.00 Peta brzina 06.25 Prljavi poslovi 07.15 Opasan lov 08.10 Razotkrivanje mitova 09.05 Vrhunsko graditeljstvo 10.00 Kako to rade? 10.30 U djeli}u sekunde 10.55 Pre`ivljavanje 11.50 Limarska radionica: London 12.45 U potrazi za zabavom 13.40 Ameri~ki ~operi 14.35 Prljavi poslovi 15.30 Opasan lov 16.25 Razotkrivanje mitova 17.20 Vrhunsko graditeljstvo 18.15 Pre`ivljavanje 19.10 Kako se pravi? 19.40 Kako to rade? 20.05 Lov na sabljarke 21.00 Let iznad Aljaske, 2. ep. 22.50 Pograni~na policija, 2. ep. 23.45 Razotkrivanje mitova

N. GEOGRAPHIC

06.00 [apta~ psima 07.00 Opasni susreti 08.00 Poznati kosmos 09.00 Ponovna izgradnja Titanika 10.00 Anakonda 11.00 In`enjerske veze 12.00 Ulovljeni: Pecanje ~udovi{ta 13.00 Poznati kosmos 14.00 In`enjerske veze 15.00 Opasni susreti 16.00 Kolibri 17.00 Te{ka vremena 18.00 [apta~ psima 19.00 D`inovske ribe 20.00 Katakombe Palerma 21.00 Mumije Inka 22.00 Te{ka vremena 23.00 Katakombe Palerma 00.00 Mumije Inka 01.00 Ulovljeni: Pecanje ~udovi{ta

VIASAT HISTORY

07.00 Snimanje rata 08.00 Misterije istorije 09.00 [ta je zaista potopilo Meri Rouz 10.00 D`ez baronesa 11.30 Svijet novca: male prljave tajne 12.00 Izlazak iz sjenke: Pri~a o Ireni @olio Kiri i Frederiku @olio Kiri 13.00 Drugi svjetski rat u boji 14.00 Egipat 15.00 Snimanje rata 16.00 Stopama Pu~inija 17.00 Giganti gotike - pogled u nebo 18.00 Gospodari rata 19.00 Azijske monarhije 20.00 @ivotinje koje su u{le u istoriju 21.00 Indokina 22.00 Uskr{nje ostrvo povratak u pro{lost 23.00 Tajni ratovi 00.00 Stopama Pu~inija 01.00 Giganti gotike - pogled u nebo

ANIMAL PLANET

06.50 Ro|eni lovci 07.15 D`ef Korvin, bez ograni~enja 07.40 Psi, jedna rasa, jedna pri~a 08.10 Najsla|i ameri~ki ljubimci 09.05 Sve o psima, ma~kama, ljubimcima 10.00 Policija za `ivotinje 10.55 U posjeti `ivotinjama 11.50 Zona spasa 12.45 Planeta Zemlja 13.40 ^udna stvorenja Nika Bejkera 14.30 @ivot majmuna 15.00 Upoznajte divljinu 15.30 Odrastanje 16.25 Sve o psima, ma~kama, ljubimcima 17.20 Nevaljali ljubimci 18.15 ^udna stvorenja Nika Bejkera 19.10 Sve o psima, ma~kama, ljubimcima 20.05 Galapagos 21.00 Ta prelijepa Afrika 21.55 Divlje i bez cenzure

12. oktobar 2011.
TV KAKANJ
11.00 Melissa, mini serija 12.00 Vijesti TV Sahar 12.30 Frej`er, serija 13.00 Svjedok prirode 13.30 Djevojke, serija 14.00 Ritam Srebrenice 14.30 Draga lorejn, film 16.00 Melissa, mini serija 17.00 Flash vijesti 17.05 Amor latino, serija 18.00 IC sport 18.30 Merjem, serija 19.00 Bra}a koale 19.30 Dnevnik FTV 20.00 Vijesti IC 20.20 Merjem, serija 20.50 Marketing 21.00 Autoshop magazin 21.30 Mr. Bean 22.00 Amor latino, serija 23.00 Vijesti TV Sahar 23.30 Glas Amerike 08.00

TV VOGO[]A

Sedam dana u Maglaju 08.30 Sa sevdahom u srcu 09.00 Program za djecu i mlade 10.00 I.R.I.B. (r) 10.30 VOA 11.00 Info blok TV Vogo{}a 12.00 Sedam dana u Maglaju 12.30 Na{a realnost sa Dritom Haziraj 13.30 Program za djecu 14.30 Telenovela (r) 15.30 Majstori kuhinje 16.00 Otvoreni program, u`ivo 17.50 Crtani film 18.00 Vogo{}anska hronika 18.30 SMS music 19.30 Magazin Plus 20.00 Dok. program 21.00 Telenovela 22.00 Vogo{}anska hronika 22.30 Criss Angel

TV USK

08.00 Tv jutro 09.30 Svi vole Rejmonda 10.00 Vijesti 10.15 Razmi{ljaj zeleno, dok. serijal (r) 10.45 Program za djecu 11.10 Dance, dance, serija 12.05 Film 13.50 Tragovi sudbina 14.30 Vijesti 14.35 TV intervju 15.20 Pravi spoj 15.35 Pod suncem St. Tropea, serija 16.20 CSI Las Vegas, serija 17.15 Predaj se srce 18.10 Tehnolo{ka znanja, dok. program 19.00 Dnevnik 1 19.30 Muzi~ki program 20.05 Turisti~ki putokaz 20.45 Kultura 21.30 Dnevnik 2 21.50 Predaj se srce, serija 22.50 TV Liberti

TV SLON

16.02 Vijesti 16.10 Tuzla u`ivo, u`ivo 16.15 Da sam ja neko, dok. program 16.45 TOP 7, muzi~ki program (r) 17.20 SMS centrala 18.00 Crno i bijelo, info-program 18.15 Vremenska prognoza 18.17 Tuzla u`ivo, panoramske kamere, uklju~enje u`ivo 18.30 Vje`bajmo zajedno 19.00 Muzi~ki Salto, muzi~ki program 19.30 Sanjalica, program za djecu 20.00 KVIZ Extra 20.22 Vremeplov... 20.30 Sredinom sedmice 21.10 Op~injeni,109/208 22.05 Folk-top 10 23.00 Slon extra info

TV BN

06.30 Jutarnji program 08.00 Masters turnirSangaj 10.00 Novosti 10.05 Maldivi, reality show 12.00 Novosti u podne 12.15 Masters turnirSangaj 14.00 Novosti 14.05 Masters turnirSangaj 16.00 Dnevnik 1 16.25 Anali, serija 18.00 Danas u Srpskoj 18.30 Monitoring 19.00 Sport fle{ 19.30 Dnevnik 2 20.10 Pozori{te u ku}i, serija 20.55 Stav I kontrastav 22.30 Dnevnik 3 23.00 Recept za ubistvo, film 00.45 Blagoslovena Marija, film

ATV

08.00 Jutarnji program 09.15 Garfield, crtani film 09.25 Lijeni grad 09.50 Jagodica Bobica 10.20 Dragon Ball 10.50 Bakugan 11.10 Winx 11.45 Vijesti 12.00 Pozori{te u ku}i 13.00 Miljenica, serija 14.00 Nepobjedive Banzuke 16.00 Kad li{}e pada 17.00 Staklena ku}a 18.15 Nepobjedive Banzuke, zabavni program 19.00 ATV vijesti 19.35 Arena sport 20.00 Kad li{}e pada, serija 21.00 Amplituda 22.10 Vijesti 22.20 Staklena ku}a, serija 23.20 Putnik 57, film

08.30 GTA Road to Dubai 08.45 Autotrke, Barcelona, [panija 09.15 Watts 09.30 Fudbal, Euro 2012 kvalifikacije 13.00 Watts 14.00 Tenis, WTA Linz, Austrija, Live

EUROSPORT

US PGA Tour
21.10

19.45 Fudbal, Euro 2012 kvalifikacije 19.55 All sports 20.05 Konji~ki sport 21.05 Riders Club 21.10 Golf, US PGA Tour 22.10 Golf Club 22.15 Jedrenje 22.45 Yacht Club 22.50 All sports 23.00 Ma~evanje 01.00 Tenis, WTA Linz, Austrija

07.30 Fudbal, Bundesliga: Wolfsburg Schalke 04 09.00 Tenis, US Open, finale (M) 11.00 Tenis, US Open, finale (@) 12.45 Surf 13.00 Fudbal, Bundesliga: FC Koln Nuremberg 14.00 Biciklizam 16.00 Fudbal, Bundesliga: Wolfsburg Schalke 04 17.15 Fudbal, Bundesliga, pregled kola 18.15 Fudbal 20.15 Fudbal, 2. Bundesliga Live: SG Dynamo Dresden Bochum 22.15 Tenis, US Open, finale (@) 23.00 Australijski fudbal 00.30 Fudbal, 2. Bundesliga: SG Dynamo Dresden Bochum 02.00 Snuker, Shanghai, Kina, finale

EUROSPORT 2

06.30 World Match racing Tour Korea 07.30 Vijesti 08.00 ATP Masters Shanghai 16.00 Tenis, direktno 17.00 KHL: St Petersburgh CSKA, direktno

SPORT KLUB

08.00 ATP Masters Shanghai, direktno 16.00 Volleyball World Championship: Istambul Kenya Prisons, direktno 18.00 Volleyball World Championship: Sesi - Trentino, direktno

SPORT KLUB +

09.00 MLS Liga: Seattle Philadelphia 11.00 Kvalifikacije za Euro 2012: Albanija - Rumunija 13.00 Kvalifikacije za Euro 2012: Norve{ka - Kipar 15.00 Omni Sport 15.30 Arsenal TV 16.30 Ko{arka, NLB liga: Pregled sezone

ARENA SPORT 1

FILM SERIJA SERIJA FILM

Sve ili ni{ta
20.00 TV1000

Ali Mekbil
20.00 FOX LIFE

ATP Masters Shanghai
21.30

Sesi - Trentino
18.00

Partizan - Helios
20.00

Frikovi

13.20 FOX CRIME

19.45 Premier League News 20.00 Tenis studio 20.30 ATP Masters Shanghai 00.00 Vijesti 00.30 Premier League News 00.45 Ajax TV 01.00 ATP Masters Shanghai 04.00 Sailing 34. American Cup

20.00 Friendly: Ghana Nigeria 22.00 Volleyball World Championship: Sollys - Baku 00.00 KHL: St. Petersburg CSKA 02.00 Volleyball World Championship: Istambul Kenya Prisons 04.00 ATP Masters Shanghai

17.00 Ko{arka, NLB liga: Cibona - Krka, prenos 19.00 Fudbal: Goallisimo 20.00 Ko{arka, NLB liga: Partizan - Helios, prenos 22.30 Rukomet Bundesliga: HSV - Flensburg 00.00 Poker Milion XI 01.00 Bejzbol — MLB, prenos

Pri~a o prvaku
17.05 HBO

TV1000

04.00 Slu~ajni {pijun 05.50 Bijeli pijesak, film 07.30 Pla~i, slobodo, film 10.10 Pohlepni, film 12.00 Va{ingtonski taksi 14.00 Poljubi me, za zbogom, film 16.00 Kruklin, film 18.00 Man Who Cried, film 20.00 Sve ili ni{ta, film 22.10 Slu~ajni {pijun 00.00 Popravni zavod, film 02.00 Pode{ena, film 04.00 Hotel Oaza, film

FOX LIFE

09.00 Vill i Grejs, serija 09.25 Kako sam upoznao va{u majku 09.50 Da, draga, serija 10.40 [apat duhova, serija 11.30 Kupidon, serija 12.20 Svita, serija 12.50 Svi gradona~elnikovi ljudi 13.15 Svi vole Rejmonda 13.40 Vill i Grejs, serija 14.10 Ali Mekbil, serija 15.00 Da, draga, serija 15.56 Kupidon, serija 16.48 O~ajne doma}ice, serija 17.40 Kako sam upoznao va{u majku 18.10 [apat duhova, serija 19.05 Da, draga, serija 20.00 Ali Mekbil, serija 20.55 Seks i grad, serija 22.00 Sestra D`eki, serija 22.55 Kako sam upoznao va{u majku 23.20 Svi vole Rejmonda 23.52 Vill i Grejs

FOX CRIME

07.00 Pisac i detektiv, serija 07.50 Frikovi, serija 08.35 Nestali, serija 09.20 Put osvete, erija 10.10 Monk, serija 10.55 Red i zakon, serija 11.40 Metlok, serija 12.30 Pisac i detektiv, serija 13.20 Frikovi, serija 14.10 Nestali, serija 15.00 Put osvete, serija 15.50 Red i zakon, serija 16.40 Monk, serija 17.30 Ubila~ki nagon, serija 18.20 Bjekstvo iz zatvora, serija 19.10 Policajci iz Detroita, serija 20.00 Put osvete, serija 20.50 Red i zakon, serija 21.40 Bouns, serija 22.30, serija 23.20 Kasl, serija 00.10 Frikovi, serija 01.00 Policajci iz Detroita, serija 01.45 Bjekstvo iz zatvora

UNIVERSAL

06.20 Ubistva u Midsommeru, serija 08.20 Ne{ Brid`is, serija 09.20 Dijagnoza: Ubistvo, serija 10.20 Ubistva u Midsommeru, serija 12.20 Ne{ Brid`is, serija 13.20 Voker, teksa{ki rend`er, serija 14.20 Dijagnoza: Ubistvo, serija 15.20 Ubistva u Midsommeru, serija 17.20 Urgentni centar, serija 18.20 Voker, teksa{ki rend`er, serija 19.20 Ne{ Brid`is, serija 20.20 Urgentni centar, serija 21.20 Plave krvi, serija 22.20 Havaji, serija 00.20 Panduri novajlije, serija 02.20 Erika, serija 03.20 Doma}ice iz Njujorka, serija

HBO

06.00 Ponovno ti, film 07.45 Izbavitelji, film 09.40 Svi smo super, film 11.15 Obitelj ~udaka, film 13.05 Tko je Clark Rockefeller?, film 14.35 Harry Potter i Princ mije{ane krvi, film 17.05 Pri~a o prvaku, film 19.10 Obitelj Borgia, ep. 2, serija 20.05 Hellboy II: Zlatna vojska, film 22.05 Okus krvi IV, ep. 1, serija 23.00 Mrak ples, film 00.20 Djevojka koja se igrala vatrom, film 02.30 Siro~e, film 04.30 Iz Pariza s ljubavlju, film

HBO COMEDY

10.00 Cybill IV, ep. 20-21, serija 10.50 Poreme}aj vi{estruke osobnosti Ala Murrayja, ep. 4, serija 11.15 Slu~ajno, film 12.45 Istinite pri~e, film 14.15 Bolje s tobom, ep. 9, serija 14.40 Cybill IV, ep. 20-21, serija 15.30 Pisma Juliji, film 17.15 Rastava na francuski na~in, film 19.10 Bolje s tobom, ep. 9, serija 19.35 Poreme}aj vi{estruke osobnosti Ala Murrayja, ep. 5, serija 20.00 Sredina II, ep. 17, serija 20.25 U oblacima, film 21.45 Simon Konianski, film 23.20 Sredina II, ep. 17, serija 23.45 Ubi me dosada II, ep. 6-7, serija 00.40 "Funny or Die" predstavlja, ep. 3, serija

29

20.00 BHT

SERIJA

Cetvrtak
Izgubljena ~ast
21.10 FTV

Slomljena krila

Erdoan i Vural ostaju u zatvoru do su|enja. Niko im nije mogao pomo}i, ni Munir, ni utjecajne porodice. Ebe Nine i Mukades putuju u svoje selo po stvari, a Fatmagul ostaje sama sa Kerimom i Rahmijem. Da bi kona~no izvukao Erdoana i Vurala, Munir pronalazi ~ovjeka koji }e na sebe preuzeti krivicu. Kerim je kona~no saznao da one ve~eri nije ni dotakao Fatmagul, {to joj poku{ava objasniti, ali bezuspje{no, jer nju sve vi{e uznemirava njegovo prisustvo. Jedino rije{enje je da Kerim napusti ku}u. U trenutku dok Kerim obavlja posljednje pripreme za odlazak u inostranstvo, susre}e se sa Mustafom.

Zejnep je jedna od onih koji sa rado{}u ne do`ivljavaju progla{enje Republike. Ona se, nakon Leninog pisma, sprema oduzeti sebi `ivot. Aj{e nema novih informacija jer je Junus zaboravio prenijeti joj da je Nevzat ~eka u planini. Posebna bitka vodi se izme|u na~elnika i protivnika Republike Re{ata i Efdala. Pitanje je koliko }e na~elnik izdr`ati pod njihovim pritiskom.

Larin izbor
18.25 FTV

Jakov svim silama nastoji pomo}i upla{enoj Leili koja razvija osje}aje prema svom spasitelju Jakovu. Jakov shva}a da mora udati Leilu ako `eli "srediti" njen status izbjeglice, a Leila pogre{no misli kako ju sam Jakov `eli o`eniti. Kris prepoznaje Leilu kao `enu svog dobavlja~a droge i boji se da }e ga prepoznati. Ton~i nastavlja o~ajni~ki uhoditi Blanku, kojoj se to nimalo ne svi|a. Blanka mu jasno daje do znanja da ne `eli imati ni{ta s njim, iako zapravo tajno pri`eljkuje upravo vezu sa biv{im mu`em. Dinko plete mre`u la`i i prijevare oko Jakova, koji ni{ta ne sumnja.

Kad li{}e pada
20.00 HAYAT

30

Ned`la izbegava da bude za istim stolom s Lejlom, pa zato jede sama. Na poslu, Lej la do bi va cvi je}e od D`ana. U Adapazariju, D`evrije sprema ve~eru i Tahsinu govori da ode po Rejhan, Nuni{inu unuku, i dovede je ku}i. Tahsin to ne `eli, ali na kraju ipak pristaje. Fikret se vra}a ku}i i u njoj zati~e nepoznatu `enu.

07.00 Dobro jutro Program za djecu i mlade (r) 09.10 Be Ha Te bebe 09.15 Galakti~ki fudbal, serija 09.40 Dje~iji festivali 10.00 BHT vijesti 10.15 Bio jednom jedan Dnevnik 10.30 Stari zanati: Vez, tkanje, ko`a 11.00 Pri~e iz starih gradova: Sarajevo 11.30 Gorko-slatko, serija 12.00 BHT vijesti 12.15 Dru{tvo znanja, dok. serija (r) 12.45 BH gastro kutak, kulinarski show (r) 13.15 Retrovizor, muzi~ki program (r) 13.45 Euroimpuls, magazin (r) 14.15 BHT vijesti 14.30 Odli~an, 5+, edukativna serija Program za djecu i mlade 14.35 Galakti~ki fudbal, serija 15.00 Frenderi u zemljama Evrope, serija 15.10 Iznena|enje, drama 15.25 Ko }e prije, film 15.30 Izgubljena ~ast, serija 16.30 Hronika regija: Centralna Bosna 17.00 Gorko-slatko, serija 17.30 Putevi zdravlja, magazin 18.00 Sve u svemu, dnevni magazin 18.45 Telefoni}i, animirana serija 19.00 Dnevnik 1 19.35 Retrovizor, muzi~ki program 20.00 Izgubljena ~ast, serija 19/77 21.00 Tre}a strana, info. program 22.00 Dnevnik 2 Ivo Andri} - 50 godina od dodjele Nobelove nagrade 22.30 Ljetovanje na jugu, drama 23.30 Nova avantura, magazin (r) 00.30 Sve u svemu, dnevni magazin (r) 01.15 Pregled programa za petak

BHT 1

06.10 Gospo|a Barbara, igrana serija 07.00 Dobro jutro, jutarnji program 09.00 Vijesti Dje~iji program: 09.05 Poko 09.20 Super {pijunke 09.40 Hot Wheels 10.00 Spretno-sretno, TV igra 10.25 Harveytoons 10.50 Tomica i prijatelji, crtani film 11.00 Sve }e biti dobro, igrana serija 12.00 Dnevnik 1 12.15 Larin izbor, igrana serija

FTV

06.01 06.30 07.00 07.05 09.00 09.10

RTRS

10.00 10.30 10.55 11.05 11.30 12.00 12.15 13.10

Muzi~ki program Info kanal Vijesti Jutarnji program Vijesti Larin izbor, serija (r) Mala TV U no}noj ba{ti, crtana serija An|elina balerina, crtana serija Tomica i prijatelji, crtana serija Dilajla i D`ulijus, crtana serija Kralj dinosaurusa, crtana serija Dnevnik 1 Nekad bilo (r) Vez, emisija etno muzike (r)

FILM
FILM FILM FILM

Opasne veze
23.20 HAYAT

Dangerous Liaisons, 1988. DRAMA Re`ija: Stephen Frears Uloge: Glenn Close, John Malkovich, Michelle Pfeiffer, Keanu Reeves, Uma Thurman

Izme|u `ivota i smrti
00.00 PINK

Stay 2005 DRAMA/TRILER Re`ija: Marc Forster Uloge: Ewan McGregor, Ryan Gosling, Kate Burton, Naomi Watts

Odgovorite ljudima
20.10

Pe~at
20.10

13.10 Pod sretnom zvijezdom, igrana serija 14.00 Zelena panorama, program za agrar 14.35 Sedmica, magazin iz kulture 15.00 Vijesti 15.10 Na{a mala klinika, igrana serija 16.00 Sve }e biti dobro, igrana serija 17.00 Federacija danas 17.25 Greh njene majke, igrana serija 18.25 Larin izbor, igrana serija Finansijske novosti 19.30 Dnevnik 2 20.10 Odgovorite ljudima, dijalo{ka emisija 21.10 Slomljena krila, igrana serija 22.10 Dokumentarni ~etvrtak: Haliluci, dokumentarni pr. 22.40 Dnevnik 3 Finansijske novosti 23.10 Ciklus crnogorskog filma: O~e, laku no}, TV drama 00.05 Pod sretnom zvijezdom, igrana serija 01.00 Dnevnik 3 (r) 01.30 Pregled programa za petak

13.35 Ognji{ta - Poljice i obzir, dokumentarni program (r) 14.00 Prislu{kivanje, serija 15.00 Vijesti, sa tuma~em gestovnog jezika 15.10 U fokusu 15.55 Budimo ljudi 16.23 Izvje{taj sa Banjalu~ke berze 16.30 Srpska danas 17.05 Larin izbor, serija 18.00 Dragulj u Carskoj palati, serija 19.15 Pingu, crtana serija 19.22 Finansijske novosti 19.30 Dnevnik 2 20.04 Sport 20.10 Pe~at, politi~ki magazin 21.10 Dokumentarni pr. 21.40 Mjesto zlo~ina 9, serija 22.30 Dnevnik 3 Sport Finansijske novosti 22.50 Sjednica Narodne skup{tine RS, pregled 23.00 Merlinove avanture, serija 23.50 Blek D`ek, film 01.25 Prislu{kivanje, serija (r) 02.20 Mjesto zlo~ina, serija (r)

"Stay" na prvi pogled djeluje kao pri~a o posve}enom njujor{kom psihijatru Samu Fosteru i njegovom hitnom poku{aju da spasi tajnovitog i neobi~nog pacijenta kojeg je preuzeo od drugog psihijatra. Sam, naime, `eli sprije~iti Henrya Lethama da se ubije uo~i svog 21. ro|endana. Iza ove pri~e, krije se uznemiruju}i i nadrealni misterij: Sam ulazi u Henryev um i polako po~inje gubiti vezu sa stvarno{}u. Sve vi{e i vi{e biva uvu~en u mre`u Henryevog `ivota, pa tako i u labirint njegove podsvijesti. Isprva, naglasak je na Samovoj vezi s umjetnicom i biv{om pacijenticom Lilom, ali uskoro Samova veza s racionalnim svijetom po~inje slabiti...

Zakon pustinje 1
22.35 TV1

The Law of the Desert 1 1990. AKCIJA/AVANTURA Re`ija: Duccio Tessari Uloge: Rutger Hauer, Carol Alt and Omar Sharif

Christine Sanders, bogata i lijepa Amerikanka, razvela se od mu`a Moulay Ben Zaira prije deset godina. Dobila je skrbni{tvo nad njihovim sinom Robertom. Par je ostao u dobrim odnosima, te Moulay ~esto vi|a sina. Ali onda bez ikakvog razloga on otima Roberta. Christine je zabrinuta i upla{ena jer ~ini se da nema jasan motiv za ovaj okrutni ~in.

Blek D`ek
23.50 RTRS

Blackjack, 1998 HOROR/AKCIJA/TRILER Re`ija: D`on Vu Uloge: Dolf Lundgren, Kejt Vernon, Filip Mekenzi...

D`ek spa{ava k}erku svog prijatelja od pla}enih ubica. Poslije toga, po~inje da ga obuzima neobi~na fobija - strah od bijele boje. Njegov drugi prijatelj, koji radi kao tjelohranitelj za supermodele, ranjen je i D`ek odlu~uje da ga zamijeni na du`nosti. Sada se mora suo~iti i sa svojim strahom i sa ubicom, koji je upoznat sa D`ekovim problemom.

13. oktobar 2011.
SERIJA

20.05 MRE@A/TV1

SERIJA

Predaj se, srce

Trijumf ljubavi
17.00 PINK

Bahar i Mert su u {oku kad vide da je prazna ku}a u kojoj je bio Salih. Bahar je na rubu `ivaca i ne mo`e podnijeti bol koja ju je sna{la. Mert, koji je navikao da uvijek dobije ono {to `eli, jo{ jednom to potvr|uje. Nastavlja potragu za Salihom. Salih saznaje da su otkrili gdje se nalazi te nastavlja bijeg...

G|a Bernarda ka`e Victoriji da je njezina k}i María Desamparada, ali Victoria je pod utjecajem anestezije. Antonieta je sa suzama u o~ima moli da se izbori za `ivot. Juanjo prijavi Cruza na natjecanje za amaterske pjeva~e. G|a Bernarda ka`e ocu Juan Pablu da je izvr{ila obe}anje i da je rekla Victoriji.

Markiza Merteuila tra`i uslugu od biv{eg ljubavnika, vikonta Valmonta. Jedan od markizinih biv{ih, Gercourt, planira vjen~anje sa mladom i plemenitom Cecile de Volanges. Markiza `eli da Valmont zavede Cecile prije vjen~anja. U me|uvremenu, Valmont je sam sebi zadao cilj da zavede madame de Tourvel, udatu i bogobojaznu `enu. Markiza ne vjeruje da }e mu to po}i za rukom i nudi mu nagradu...
FILM

Tunel 1
00.30 TV1

Il tunnel della liverta 1 2004. DRAMA Re`ija: Enzo Monteleone Uloge: Kim Rossi Stuart, Antonia Liskova i Paolo Briguglia

\i|i i Mimo su dva prijatelja studenta koji su svjedoci nagle izolacije isto~nog Berlina od vlasti DDR-a 1961. Po~inju socijalni i ekonomski haos, ve}ina poku{ava da pobjegne na zapadnu stranu grada, ali ve}ina tih poku{aja zavr{ava tragi~no. \i|i i Mimo osje}aju potrebu da pomognu svom drugu Petru koji je talac u isto~nom dijelu grda gdje je privremeno bio na putu sa svojom porodicom. Tunel izgleda kao luda ideja, ali uskoro se grupa mladih ljudi ujedinjuje za obnavljanje ovog zadatka. Za sedam mjeseci kopanja zavr{en je tunel dug 123 m. Istinita pri~a obi~nih ali izuzetno mladih ljudi inspirisana snagom slobode.
FILM

06.00 Nijemi svjedok, serija 07.00 Jutarnje vijesti 07.05 Ostrvo kornja~a, crtani film 07.35 Hello Kitty, crtani film 07.47 Hello Kitty, crtani film 32. ep. 08.00 Vijesti 08.05 Doba ljubavi, serija 09.00 Vijesti 09.05 Zakon ljubavi, serija 83. ep. (r) 10.05 Ukradeni `ivoti, serija 75. ep. (r) 11.15 Superstars, dokumentarni program 12.00 Vijesti plus

TV1

06.30 Dobro jutro svima, jutarnji program 08.30 TV Shop DIBiH 08.50 Beba Felix, crtani film 09.00 Bumba, crtani film 09.10 Garfield, crtani film 09.25 Lijeni grad, crtani film 09.50 Jagodica Bobica, Jagositne pustolovine, crtani film, 33. ep. 10.15 Dragon ball Z, crtani film, 14. ep. 10.45 Bakugan, crtani film 11.10 Winx, serija, 47. ep. 11.30 Bestseller 11.32 Bioclinica 11.45 Vijesti 11.58 Biometeorolo{ka prognoza 12.00 Kazali{te u ku}i 13.00 Miljenica, 88. ep.

HAYAT

06.00 City, zabavna emisija (r) 06.10 Sestre, serija (r) 07.10 Yu-Gi-Oh, crtani film 07.35 Udri mu{ki, jutarnji program 10.00 Naslije|e jedne dame, serija (r) 10.40 Kupi.ba, emisija 11.00 Zabranjena ljubav, serija 12.00 Info top, info-program 12.05 Biometerolo{ka prognoza 12.06 Teleprodaja

PINK

06.00 Gusarska akademija, crtani film 06.20 Nimboli, crtani film 06.40 Atomska Betty, crtani film 07.00 Metajets, crtani film 07.20 Johnny Test, crtani film 07.40 Oggy i `ohari, crtani film 08.00 Ukleta Marijana, serija 09.00 Gorki `ivot, serija 10.15 Stol za 4, kulinarski show 10.45 Bilo jednom u Turskoj, serija 11.55 OBN Info, informativni program

OBN

Predaj se srce
17.15

Moj dom
14.00

Sestre
15.00

Vox populi
23.15

Sjeme zla
23.20 NOVA

Devil's Own 1997. TRILER Re`ija: Alan J. Pakula Uloge: Brad Pitt, Harrison Ford, Margaret Colin, Ruben Blades

Godine 1972. osmogodi{njem su Franku Maguireu protestanski ekstremisti ubili oca. Dvadeset godina kasnije Frank je vo|a terorista IRA i nakon {to mu drugovi nastradaju u okr{aju s vojskom i policijom, odlazi u Ameriku ne bi li nabavio stingere. Zahvaljuju}i simpatizerima IRA, Frank, pod pseudonimom Rory pronalazi uto~i{te u domu Toma O'Meare, policijskog narednika...
FILM

Gospodari pakla 8
23.20 OBN

Hellraiser 8, 1987. HOROR Re`ija: Rick Botta Uloge: Lens Henriksen, Doug Redly, Cathrine Vinick

Nekoliko tinejd`era su veliki obo`avaoci poslednjeg izdanja video-igrice „Hellraiser“. Oni su toliko odu{evljeni da su napravili veb-sajt posve}en igrici koji zapravo predstavlja simulaciju konfiguracije lament na internetu. Pajnhed nije zadovoljan ovakvim razvojem doga|aja i odlu~uje da kazni obo`avaoce gdje njihove no}ne more postaju stvarnost...

12.20 Doga|aji koji su promijenili svijet, dok. serijal 13.05 Ostrvo kornja~a, crtani film (r) 13.30 Hello Kitty, crtani film (r) 14.05 Igra, serija 55. ep. (r) 14.30 Igra, serija 56. ep. (r) 15.05 Zakon ljubavi, serija, 84. ep. 16.00 Ukradeni `ivoti, serija 76. ep. 17.00 Vijesti plus 17.15 Predaj se srce, serija 33. ep. (r) 18.15 Biznis vijesti 18.20 Superstars, dok. program 19.00 Najava Dnevnika 19.10 Hello Kitty, crtani film 19.30 Dnevnik 20.05 Predaj se srce, serija 34. ep. 21.10 Igra, serija 57. ep. 21.30 Igra, serija 58. ep. 22.00 Dnevnik u 22 22.35 Zakon pustinje 1, film 00.15 Pono}ne vijesti plus 00.30 Tunel 1, film

14.00 14.30 14.58 15.00 15.10 15.40 16.00 17.00 18.08 18.10 18.15 18.45

19.00 19.28 19.30 19.37 19.38 20.00 21.00 22.00 22.20 22.22 23.20

01.40 02.00 03.00

Moj dom, magazin Muzi~ki program Bestseller Bioclinica Top Shop TV Shop DIBiH Kad li{}e pada, serija Staklena ku}a, 28. ep. Biometeorolo{ka prognoza Sport centar Nepobjedive banzuke HIPP - Dijete ve} prati tehnolo{ka dostignu}a Vijesti u 7 Vremenska prognoza Sport Stanje na putevima Horizonti Kad li{}e pada, 111. ep. Ispuni mi `elju, zabavni program @elja plus Sport centar Staklena ku}a Opasne veze, igrani film Reprizni program Hayat TV-a Nepobjedive banzuke Vijesti Ispuni mi `elju

13.00 Brze pare, kviz 14.00 Info top, info.program 14.10 City, zabavna emisija 15.00 Sestre, serija 15.45 Kupi.ba, emisija 15.50 Info top, info-program 16.00 More ljubavi, serija 17.00 Trijumf ljubavi, serija 18.50 Porodi~ni obra~un,kviz 19.30 Info top, centralne vijesti 19.45 Biometerolo{ka prognoza 19.46 Za zdrav i lijep osmijeh 19.50 Timmy Time, crtani film 20.00 Naslije|e jedne dame, serija 21.00 Zabranjeni forum, emisija 23.00 Kraljica juga, serija 00.00 Izme|u `ivota i smrti, film

12.15 Ludo srce, serija 13.15 Ljubav-vjera-nada, serija 14.15 Izgubljeni, serija 15.10 Na{a mala klinika, humoristi~na serija 16.10 Ukleta Marijana, serija 17.10 Stol za 4, kulinarski show, nova sezona 17.40 Bilo jednom u Turskoj, serija 18.50 OBN Info, informativni program 19.05 OBN Sport 19.15 TV Doktor, medicinski magazin 20.00 Ljubav-vjera-nada, serija 21.00 Izgubljeni, serija 22.00 Dolina vukova, serija 23.15 Vox populi 23.20 Gospodari pakla 8, film 01.05 OBN Info, informativni program 01.25 OBN Sport 01.30 Vox populi 01.35 Gospodari pakla 8, film 03.20 OBN Info, informativni program 03.40 OBN Sport 03.45 Vox populi

31

TV SA

07.00 Sarajevsko jutro, u`ivo 10.02 Bo u pokretu (r) 10.35 Mala princeza (r) 11.00 Vijesti TVSA 11.05 Crna Guja (r) 11.35 Nevidljivi svijet (r) 13.15 Javni agent 033, (r) 13.45 Sevdah, (r) 14.20 Saga o Forsajtima (r) 15.15 Hollywood akcijski heroji (r) 16.05 BBC dok. program 17.00 Dobre vibracije 18.30 Dnevnik TVSA 19.35 Mala princeza 20.00 Crna Guja, serija 20.30 Hollywood fatalne `ene 21.00 Sarajevdisanje 21.30 Ve~ernje vijesti 22.00 Pusti muziku 23.40 Nevidljivi svijet 00.30 Poljubac u pono}, film

TV TK

06.05 Iz dana u dan... 09.05 Zakon ljubavi, serija (r) 10.05 Ukradeni `ivoti, serija (r) 11.55 Iz dana u dan... 12.00 Vijesti 15.00 Zakon ljubavi, serija 16.00 Vijesti u 16 16.30 Retro kult, magazin iz kulture 17.15 Predaj se srce, serija (r) 19.00 Dnevnik 20.05 Predaj se srce, serija 22.55 Vijesti 00.00 Ukradeni `ivoti, serija 01.00 Dnevnik (r) 02.00 Sponzoru{e, serija 02.45 Koncert: Ned`ad Salkovi}

MRE@A

07.05 Ostrvo kornja~a, crtani film16/26 07.35 Hello Kitty, crtani film 07.47 Hello Kitty, crtani film ep. 32 08.05 Doba ljubavi, serija 9/24 09.05 Zakon ljubavi, serija 83. ep. (r) 10.05 Ukradeni `ivoti, serija, 75. ep. (r) 14.05 Igra, serija, 55. ep. (r) 14.30 Igra, serija, 56. ep. (r) 15.05 Zakon ljubavi, serija, 84. ep. 16.00 Ukradeni `ivoti, serija, 76. ep. 17.15 Predaj se srce, serija, 33. ep. (r) 20.05 Predaj se srce, serija, 34. ep. 21.10 Igra, serija, 57. ep. 21.30 Igra, serija, 58. ep. 22.35 Zakon pustinje, film

TV MOSTAR

07.05 Ostrvo kornja~a, crtani film 07.35 Hello Kitty, crtani film 07.47 Hello Kitty, crtani film 08.05 Doba ljubavi, serija 09.05 Zakon ljubavi, serija (r) 10.05 Ukradeni `ivoti, serija (r) 12.00 Vijesti plus 14.05 Igra, serija 55. i 56. ep. (r) 15.05 Zakon ljubavi, serija 16.00 Ukradeni `ivoti, serija 76. ep. 17.00 Vijesti plus 17.15 Predaj se srce, serija (r) 19.30 Dnevnik TV1 20.05 Predaj se srce, serija 34. ep. 21.10 Igra, serija 57. ep. 21.30 Igra, serija 58. ep. 22.00 Dnevnik u 22 22.35 Zakon pustinje 1, film

TV ZENICA

KVIZ SERIJA SERIJA SERIJA DOK. DOK.

Cetvrtak

Sve u 7!
20.10 HRT 1

09.00 Dobro jutro 09.30 TV izlog 10.00 Zenica danas (r) 10.30 VOA (r) 11.00 Program za djecu 11.30 Frejzer 12.05 Igrana serija 13.00 Vijesti 13.05 Selu u pohode (r) 14.30 Autoshop (r) 15.00 Vijesti Stanje na putevima vremenska prognoza 15.05 Sponzoru{e (r) 16.05 Sredinom 17.00 Discovery 17.30 Dje~iji program 18.00 Cris Angel, zabavni program 19.00 Zenica danas 20.00 Kontakt program 21.05 Oni dolaze 21.30 Sponzoru{e 23.00 Zenica danas 23.30 VOA 00.00 Kontakt program (r)

Edgemont 2
14.55 HRT2

32

07.00 Dobro jutro, Hrvatska 07.05 Vijesti 09.05 ZABA 90 sekundi (r) 09.07 The Wine Tycon 1, serija 09.52 Vijesti iz kulture (r) 10.00 Vijesti 10.09 Vrijeme danas 10.10 Putovanja u daleke krajeve, dok. serija 11.00 Kod Ane 11.10 Oprah show 12.00 Dnevnik 12.11 Sport 12.13 Vrijeme 12.15 TV kalendar (r) 12.30 Kad zavolim, vrijeme stane serija 13.20 Sve }e biti dobro, serija 14.05 Vijesti uz hrvatski znakovni jezik 14.14 Vrijeme sutra 14.20 Trenutak spoznaje 14.50 Alisa, slu{aj svoje srce - serija 15.35 Profesije osobno: Stranci, dok. film 16.05 Fotografija u Hrvatskoj 16.25 Hrvatska u`ivo 17.00 Vijesti 17.08 Hrvatska u`ivo 17.40 HAK - Promet info 17.45 8. kat, talk show 18.30 Od Lark Risea do Candleforda 2, serija 19.30 Dnevnik 19.56 Sport 20.01 Vrijeme 20.04 ZABA - 90 sekundi 20.10 Sve u 7!, kviz 21.05 Bitka za Vukovar: Druga faza bitke potpuno okru`enje, dok. serija 21.55 Pola ure kulture 22.25 Otvoreno 23.10 Dnevnik 3 23.30 Sport 23.33 Vrijeme 23.40 Vijesti iz kulture 23.45 Doma}i dok. film 00.35 [apta~ psima 5 (r) 01.25 Bez traga 7, serija (r) 02.05 @ica 2, serija (r) 03.00 Zalagaonica, dok. serija (r)

HRT 1

07.25 Pipi Duga ^arapa, crtana serija 07.50 Mala TV 08.20 Neuhvatljivi pra{~i} Rudi, serija za djecu 08.50 [kolski sat: Mladi Spli}anin, maratonac preplivo bra~ki kanal Kokice 09.35 Olujni svijet, serija 10.00 Prijenos sjednice Hrvatskog sabora 13.30 Oko globusa, vanjskopoliti~ki magazin 14.00 KS automagazin (r) 14.30 H2O Uz malo vode!, serija 14.55 Edgemont 2, serija 15.20 [kolski sat: Mladi Spli}anin, maratonac preplivao bra~ki kanal 15.50 Kokice (r) 16.05 Meteor i veliki kota~i, crtani film 16.20 Mala TV (r) 16.50 Po{tar Pet, crtani film 17.05 [apta~ psima 5 18.00 Regionalni dnevnik 18.20 @upanijska panorama 18.35 Traumatologija 19.05 Silvestrove i ^i~ijeve tajne, crtana serija 19.25 Glazba, glazba... jazz 19.50 Ve~eras 19.55 Velux rukometna Liga prvaka: Kadetten Schaffhausen Zagreb, prijenos 21.45 Zalagaonica, dok. serija 22.10 Bez traga 7, serija 23.00 @ica 2, serija 23.55 Retrovizor: Zakon i red: Zlo~ina~ke nakane 4, serija 00.40 Retrovizor: Moja obitelj 8b, humoristi~na serija 01.10 Retrovizor: 24, serija (r)

HRT 2

07.10 Roary, crtana serija 07.25 Bumba, crtana serija 07.40 Tomica i prijatelji, crtana serija 07.55 TV izlog 08.10 Nate Berkus Show 09.10 Kad li{}e pada, serija 10.10 Ljubav i kazna, serija 11.10 Inspektor Rex, serija 12.10 IN magazin (r) 12.55 Larin izbor, serija (r)

NOVA

11.00 11.05 11.30 12.00 12.14 12.15 12.25 12.30 13.00 14.00 15.00 16.00

RTS

17.00 17.20 17.45

Bumba
07.25

13.55 Teresa, serija 16.00 Inspektor Rex, serija 17.00 Vijesti Nove TV 17.25 IN magazin 18.05 Kad li{}e pada, serija 19.15 Dnevnik Nove TV 20.00 Ljubav i kazna, serija 21.00 Larin izbor, serija 22.00 Ve~ernje vijesti 22.20 Provjereno, info. magazin 23.20 Sjeme zla, film 01.20 Pomajka, film (r) 03.25 Seinfeld, serija 03.50 Ezo TV, tarot show

18.24 18.25 19.00 19.17 19.22 19.30 20.05 21.05 21.15 22.00 22.30 23.50 00.05 00.10

Vijesti Slagalica, kviz (r) Sbija na vezi (r) Dnevnik For{pan Sport plus Vrijeme Zmajeva biblioteka, 7/10 (r) Trezor Kosmos Ovo je Srbija Porodi~no blago, 24/62 Dnevnik RT Vojvodina [ta radite, bre, info Beogradska hronika Najava dnevnika 2 Oko magazin, info Tema Srbije na vezi Vrijeme Najava programa Dnevnik Porodi~no blago, 25/62 7 RTS sat dana Magazin Srbije na vezi @ivot i standardi Koncert @eljka Joksimovi}a Dnevnik Evronet Odbojka: ps, snimak

12.00 12.05 12.35 13.10 13.30 14.00 14.05 14.35 15.00 15.10 15.20 15.30 15.45 16.15 16.40 17.00 17.15 18.00 18.05 18.30 18.50 19.20 19.30 20.00 20.30 21.00 21.30 22.30 22.50 23.00 23.30 00.00

RTCG

Saga o Forsajtima
14.20 TVSA

Vijesti Sat tv Profil Stil (r) Dokumentarna emisija Vijesti Obrazovna emisija (r) Etno Aktuelno Fle{ sport (r) Kalendar Dnevnik 1 Muzika Obrazovna emisija Sat tv Lajmet Crna Gora - u`ivo Vijesti Muzika Sat tv (r) Program za djecu Kalendar Dnevnik 2 Sat tv Muzika Obrazovna emisija Replika Muzika Kalendar Dnevnik 3 Dokumentarna emisija Crna Gora - u`ivo

Doba ljubavi
08.05 MRE@A/TV1

Katakombe Palerma

13.00 N. GEOGRAPHIC

Planeta beba

15.30 ANIMAL PLANET

DISCOVERY

06.00 Peta brzina 06.25 Prljavi poslovi 07.15 Opasan lov 08.10 Razotkrivanje mitova 09.05 Vrhunsko graditeljstvo 10.00 Kako to rade? 10.30 U djeli}u sekunde 10.55 Pre`ivljavanje 11.50 Limarska radionica: London 12.45 Dodaj gas 13.40 Ameri~ki ~operi 14.35 Prljavi poslovi 15.30 Opasan lov 16.25 Razotkrivanje mitova 17.20 Vrhunsko graditeljstvo 18.15 Pre`ivljavanje 19.10 Kako se pravi? 19.40 Kako to rade? 20.05 FBI dosje 21.00 Ni{ta li~no 21.55 Izgubljeni raj 22.50 Otmica i spa{avanje 23.45 Razotkrivanje mitova

N. GEOGRAPHIC

06.00 [apta~ psima 07.00 Opasni susreti 08.00 Katakombe Palerma 09.00 Mumije Inka 10.00 Kolibri 11.00 In`enjerske veze 12.00 Ulovljeni 13.00 Katakombe Palerma 14.00 In`enjerske veze 15.00 Opasni susreti 16.00 Promena oblika 17.00 Te{ka vremena 18.00 [apta~ psima 19.00 Ulovljeni 20.00 Megapreseljenja `ivotinja 21.00 Velike migracije 22.00 Te{ka vremena 23.00 Megapreseljenja `ivotinja 00.00 Velike migracije 01.00 Ulovljeni

VIASAT HISTORY

06.00 Uskr{nje ostrvo povratak u pro{lost 07.00 Tajni ratovi 08.00 Stopama Pu~inija 09.00 Giganti gotike - pogled u nebo 10.00 Gospodari rata 11.00 Azijske monarhije 12.00 @ivotinje koje su u{le u istoriju 13.00 Po~etak rata 14.00 Uskr{nje ostrvo - povratak u pro{lost 15.00 Tajni ratovi 16.00 Dikensova Engleska 17.00 Gra|evinska ~udesa: Zaboravljeni kineski grad 18.00 Tajne istorije: Kraljica djevica 19.00 Silverado 20.00 Premijera: Germanska plemena 21.00 Drugi svjetski rat u boji 22.00 Istina o... 23.00 Tajni ratovi 00.00 Dikensova Engleska 01.00 Gra|evinska ~udesa

ANIMAL PLANET

06.00 @ivot majmuna 06.25 Upoznajte divljinu 06.50 Odrastanje 07.40 Psi, jedna rasa, jedna pri~a 08.10 Nevaljali ljubimci 09.05 Sve o psima, ma~kama, ljubimcima 10.00 Policija za `ivotinje 10.55 U posjeti `ivotinjama sa Mikejlom Strakan 11.50 Veterinari novog kova sa Stivom Irvinom 12.45 Galapagos 13.40 ^udna stvorenja Nika Bejkera 14.30 @ivot majmuna 15.00 Upoznajte divljinu 15.30 Planeta beba 16.25 Sve o psima, ma~kama, ljubimcima 17.20 Zaljubljenici u ma~ke 18.15 ^udna stvorenja Nika Bejkera 19.10 Sve o psima, ma~kama, ljubimcima

13. oktobar 2011.
TV KAKANJ
11.00 Melissa, mini serija 12.00 Vijesti TV Sahar 12.30 Frej`er, serija 13.00 Svjedok prirode 13.30 Djevojke, serija 14.00 Bonaventura 15.00 Melissa, mini serija 16.00 Puls 17.00 Flash vijesti 17.05 Amor latino, serija 18.00 Autoshop magazin 18.30 Merjem, serija 19.00 Bra}a koale 19.30 Dnevnik FTV 20.00 Vijesti IC 20.20 Merjem, serija 21.15 Zanimljive pri~e 21.25 Svijet uspje{nih 22.00 Amor latino, serija 23.00 Vijesti TV Sahar 23.30 Glas Amerike 00.00 Vijesti IC

TV VOGO[]A

08.00 Magazin Plus 08.30 Sa sevdahom u srcu, muzi~ki program 09.00 Program za djecu i mlade 10.00 I.R.I.B. 10.30 VOA 11.00 Info blok TV Vogo{}a 12.00 Magazin Plus 12.30 Istina, em. o povratku13.00 Liberty TV 13.30 Program za djecu i mlade 14.30 Telenovela (r) 15.30 Majstori kuhinje 16.00 Otvoreni program 17.50 Crtani film 18.00 Vogo{}anska hronika 18.30 SMS music 19.30 Hronika sedmice 20.00 Bonus, talk show 21.00 Telenovela 22.00 Vogo{}anska hronika (r) 22.30 Criss Angel

TV USK

08.00 Tv jutro 09.30 Svi vole Rejmonda, serija 10.00 Vijesti 10.10 Ponovno otkrivanje svijeta 10.45 Program za djecu 11.10 Dance, dance, serija 12.00 Vijesti 12.05 Sto najve}ih otkri}a 13.05 Cirkus 14.00 Bloopers 14.30 Vijesti 14.40 Biografije, dok. program 15.35 Pod suncem St. Tropea, serija 16.30 Kultura 17.15 Predaj se srce, serija 18.10 TV Liberty 19.00 Dnevnik 1 19.30 Muzi~ki program 20.05 U fokusu 21.00 Istina, dok. program 21.30 Dnevnik 2 21.50 Predaj se srce, serija

TV SLON

16.02 Vijesti 16.10 Tuzla u`ivo, u`ivo 16.15 Sredinom sedmice, info-program (r) 16.45 Pitajte, tra`imo odgovore 17.15 SMS centrala 18.00 Crno i bijelo, info-program 18.17 Tuzla u`ivo, u`ivo 18.30 Vje`bajmo zajedno 19.00 Muzi~ki Salto, muzi~ki program 19.30 Sanjalica, program za djecu 20.00 KVIZ Extra 20.22 Vremeplov... 20.30 Ko zna,zna, zabavno obrazovni program 21.10 Op~injeni, 110/208 22.05 Extra DJ 23.00 Slon extra Info

TV BN

06.30 Jutarnji program 08.00 Masters turnirSangaj 10.00 Novosti 10.05 Maldivi, reality show 12.00 Novosti u podne 12.15 Masters turnir[angaj 14.00 Novosti 14.05 Masters turnir[angaj 16.00 Dnevnik 1 16.25 Anali, serija 17.10 Pozori{te u ku}i (r), serija 18.00 Danas u Srpskoj 18.30 Monitornig 19.00 Sport fles 19.30 Dnevnik 2 20.10 Pozori{te u ku}i, serija 20.55 Puls 22.30 Dnevnik 3 23.00 D`ord` i zmaj, film 00.25 No} pre, film

ATV

08.00 Jutarnji program 09.00 Bumba, crtani film 09.15 Garfield 09.25 Lijeni grad 09.50 Jagodica Bobica 10.20 Dragon Ball 10.50 Bakugan 11.10 Winx, crtani film 11.45 Vijesti 12.00 Pozori{te u ku}i 13.00 Miljenica, serija 14.00 Nepobjedive Banzuke 14.30 Vizita 16.00 Kad li{}e pada 17.00 Staklena ku}a 18.15 Nepobjedive Banzuke, zabavni program 19.00 ATV vijesti 19.35 Arena sport 20.00 Kad li{}e pada 21.00 Kursad`ije 22.10 Vijesti 22.20 Staklena ku}a 23.20 Opasne veze, film

08.30 Konji~ki sport 09.30 Fudbal, Euro 2012 kvalifikacije 14.00 Tenis, WTA Linz, Austrija, Live 20.00 Borila~ki sportovi 23.00 All sports 23.05 Ke~eri 23.35 All sports 23.40 Ke~eri 00.45 Tenis, WTA Linz, Austrija

EUROSPORT

WTA Linz
14.00

07.30 Fudbal, 2. Bundesliga: SG Dynamo Dresden Bochum 09.00 Fudbal, Bundesliga, pregled kola 10.00 Fudbal 11.00 Auto trke, Monza, Italija 11.45 Superbike, Silverstone, UK 12.45 Surf 13.00 Fudbal, 2. Bundesliga: SG Dynamo Dresden Bochum 14.00 Biciklizam 16.00 Fudbal, Bundesliga, pregled kola 17.00 Fudbal, Japanska J. League 18.00 Fudbal, 2. Bundesliga: SG Dynamo Dresden Bochum 20.00 Snuker, Shanghai, Kina, finale 22.00 Ekstremni sportovi 00.30 Tenis, US Open, f inale (M)

EUROSPORT 2

06.00 Odbojka: Svjetsko klupsko prvenstvo: Sepi Trentino 07.30 Vijesti 08.00 ATP Masters Shanghai 1/8 Finale, direktno 16.00 Tenis, direktno 16.45 Premier League Magazin 17.15 Vijesti 17.45 Premier League News 18.00 Odbojka: Svjetsko klupsko prvenstvo: 1/2 Fianle, direktno 20.00 Tenis 20.30 ATP Masters Shanghai 1/8 finale 00.00 Vijesti 00.30 Premier League News 00.45 ATP Masters Shanghai 1/8 finale 04.30 Premier League Magazin

SPORT KLUB

08.00 ATP Masters Shanghai, direktno 16.00 Volleyball World Championship: Semifinals, direktno 18.00 KHL: Sankt Petersburg CSKA

SPORT KLUB +

09.00 Fudbal Sudamericana: Independiente LDU Quito 11.00 Bejzbol, MLB 13.00 Kvalifikacije za Euro 2012: Rusija Andora 15.00 Omni Sport

ARENA SPORT 1

FILM SERIJA SERIJA FILM

Bijeli pijesak
20.00 TV 1000

Policajci iz Detroita
19.10 FOX CRIME

Premier League
07.25

KOTV Classics
18.30

20.00 Volleyball World Championship: Semifinals 22.00 Premier League Magazin 22.30 Volleyball World Championship: Semifinals 00.30 Volleyball World Championship: Semifinals 02.30 ATP Masters Shanghai 1/8 Finala

15.30 Liverpool TV 18.30 Box: KOTV Classics 20.00 Rukomet SEHA Liga: Crvena zvijezda Vardar, prenos 22.00 Ameri~ki Fudbal - NFL: Detroit Lions Chicago Bears 00.00 Poker Milion XI

Teksa{ki rend`er
18.20 UNIVERSAL

Ludo srce
22.40 HBO

TV1000

06.00 Priznanje, film 08.00 Milagro, film 10.00 Usamljeni momak, film 11.30 Nestao, film 13.50 Pohlepni, film 15.40 Pla~i, slobodo, film 18.20 Va{ingtonski taksi, film 20.00 Bijeli pijesak, film 22.00 Inkognito, film 00.00 Pode{ena, film 02.00 Mikalijina hronika, film

FOX LIFE

09.00 Vill i Grejs, serija 09.25 Kako sam upoznao va{u majku, serija 09.50 Da, draga, serija 10.40 [apat duhova, serija 11.30 Kupidon, serija 12.20 Svita, serija 12.50 Svi gradona~elnikovi ljudi, serija 13.15 Svi vole Rejmonda, serija 13.40 Vill i Grejs, serija 14.10 [tiklama do vrha, serija 15.00 Da, draga, serija 15.56 Kupidon, serija 16.45 Do posla i nazad, serija 17.40 Kako sam upoznao va{u majku, serija 18.10 [apat duhova, serija 19.05 Da, draga, serija 20.00 [tiklama do vrha, serija 20.55 Seks i grad, serija 22.00 Sretni zavr{eci, serija 22.55 Kako sam upoznao va{u majku

FOX CRIME

07.00 Pisac i detektiv, serija 07.50 Frikovi, serija 08.35 Nestali, serija 09.20 Put osvete, erija 10.10 Monk, serija 10.55 Red i zakon, serija 11.40 Metlok, serija 12.30 Pisac i detektiv, serija 13.20 Frikovi, serija 14.10 Nestali, serija 15.00 Put osvete, serija 15.50 Red i zakon, serija 16.40 Monk, serija 17.30 Bouns, serija 18.20 Bjekstvo iz zatvora, serija 19.10 Policajci iz Detroita, serija 20.00 Put osvete, serija 20.50 Red i zakon, serija 21.40 Bouns, serija 22.30 Brojevi, serija 23.20 Kasl, serija 00.10 Frikovi, serija 01.00 Policajci iz Detroita, serija 01.45 Bjekstvo iz zatvora, serija

UNIVERSAL

06.20 Ubistva u Midsommeru, serija 08.20 Ne{ Brid`is, serija 09.20 Dijagnoza: Ubistvo, serija 10.20 Ubistva u Midsommeru, serija 12.20 Ne{ Brid`is, serija 13.20 Voker, teksa{ki rend`er, serija 14.20 Dijagnoza: Ubistvo, serija 15.20 Ubistva u Midsommeru, serija 17.20 Urgentni centar, serija 18.20 Voker, teksa{ki rend`er, serija 19.20 Ne{ Brid`is, serija 20.20 Urgentni centar, serija 21.20 Megapirane, film 23.10 Bitka za Los An|eles, film 01.00 Plave krvi, serija 02.00 Erika, serija 03.00 Doma}ice iz Njujorka, serija

HBO

06.00 Harry Potter i Princ mije{ane krvi, film 08.30 Pri~a o prvaku, film 10.35 Hellboy II: Zlatna vojska, film 12.35 Hollywood: Na snimanju VIII, ep. 42, serija 13.05 Stari frajeri, film 14.35 Buddenbrookovi 1, film 16.05 Buddenbrookovi 2, film 17.35 Princeza i `abac, film 19.10 Obitelj Borgia, ep. 3, serija 20.05 Ima li koga?, film 21.40 Romski policajci, film 22.40 Crazy Heart - Ludo srce, film 00.30 Kule u zraku, film 02.55 Obitelj Jones, film 04.35 Telefonska govornica, film

HBO COMEDY

10.00 Cybill IV, ep. 22-23, serija 10.50 Poreme}aj vi{estruke osobnosti Ala Murrayja, ep. 5, serija 11.15 I to se zove ljubav, film 12.50 Ludi provod u Rimu, film 14.20 Bolje s tobom, ep. 10, serija 14.45 Cybill IV, ep. 22-23, serija 15.35 ^arobnjakov u~enik, film 17.25 Na{e obiteljsko vjen~anje, film 19.10 Bolje s tobom, ep. 10, serija 19.35 Poreme}aj vi{estruke osobnosti Ala Murrayja, ep. 6, serija 20.00 Trava VI, ep. 5, serija 20.30 Brak na turski na~in, film 22.05 Ameri~ka himna, film 23.30 Trava VI, ep. 5, serija 00.00 Sredina II, ep. 15, serija 00.20 Sredina II, ep. 16-17, serija

33

20.00 BHT

SERIJA

Petak
Izgubljena ~ast
Merjemini napori da se pribli`i Fatmagul su urodili plodom. Djevojke provode sve vi{e vremena zajedno. To se, me|utim, nimalo ne svi|a Mukadesi, koja je uvijek samo izrabljivala Fatmagul. Kerim je primoran da ode iz Fatmagulinog `ivota, me|utim, ni on sam ne zna gdje da ide. Pomi{lja i o odlasku u Australiju, gdje `ivi njegov otac koji ga je davno napustio.

Slomljena krila
21.10 FTV

Uz Red`epovu pomo}, Re{at i Efdal u kasabi i njenoj okolici uspijevaju napraviti izgrede i zapaliti nekoliko ku}a. Pri ~injenju ovih gnusnih djela koriste odje}u skrivenog junaka Efea, i svu krivicu svaljuju na njega. Emine biva uhva}ena od [ahina dok je `eljela vratiti svoga konja. Ona saznaje za igre koje su ispletene oko nje, ali sada ni{ta ne mo`e uraditi. Odmetnici obu~eni kao skriveni junak Efe mahom pale ku}e do kojih stignu...

Pod sretnom zvijezdom
13.10 FTV

Suzana bude potresena saznav{i za k}er. Tonka se radoznalo upoznaje sa ostalim profesorima na veleu~ili{tu Viktorija. Nera upozorava k}er Dinu kako mora po`uriti sa skicama za jesensku kolekciju. Beti uporno pred drugima negira ~injenicu da ju je Martin ostavio. Zora poku{ava natjerati Egona da poduzme ne{to u vezi sa svojim problemom, tj. kockom. Zbog naglog saznanja o k}eri, Suzana uznemireno tra`i savjet od prijateljica. Tonka govori Nini kako ne smije dopustiti da ju iskori{tavaju na poslu. Martin moli Beti da prihvati njegov odlazak. U Vedranovom dru{tvu Tonka potpuno zaboravi na dogovor sa Suzanom.

Kad li{}e pada
18.35 HAYAT

34

D`an saop{tava Jamanu da je odlu~io razvesti se od Oje. Na Jamanovo pitanje da li ima neku drugu, D`an odgovara da nema. Tahsin je sretan {to se Fikret vratila ku}i. Fikret i Rejhan se zbli`avaju, postaju prijateljice, ali to ne odgovara D`evrije. Ned`la se, pred polazak na ispit, grli s Hajrije i Ali Rizom. To se ne svi|a Lejli. Za vrijeme doru~ka Ferhunde pred svima otkriva svoj novi plan - da ostane trudna. Ali, [efketu se taj plan ne dopada.

07.00 Dobro jutro Program za djecu i mlade (r) 09.10 Be Ha Te bebe 09.15 Galakti~ki fudbal, serija 09.40 Frenderi u zemljama Evrope, serija 09.50 Ko }e prije, film 10.00 BHT vijesti 10.15 Bio jednom jedan Dnevnik 10.30 Grafi~ari BiH: D`evad Hozo 10.55 Pri~e iz starih gradova: Sarajevo 11.30 Gorko-slatko, serija 12.00 BHT vijesti 12.15 Tre}a strana, info. program (r) 13.15 Stariji od vremena, dokumentarni film (r) 13.45 Putevi zdravlja, magazin (r) 14.15 BHT vijesti 14.30 Odli~an, 5+, edukativna serija Program za djecu i mlade 14.35 Galakti~ki fudbal, serija 15.00 [kola filma, obrazovna serija 15.25 Termiti, film 15.30 Izgubljena ~ast, serija (r) 16.30 Hronika regija: Krajina 17.00 Gorko-slatko, serija 17.30 BH gastro kutak, kulinarski show 18.00 Sve u svemu, dnevni magazin 18.45 Telefoni}i, serija 19.00 Dnevnik 1 19.35 Retrovizor, muzi~ki program 20.00 Izgubljena ~ast, serija 21.00 Dimenzija vi{e, program iz kulture 22.00 Dnevnik 2 22.30 Sedam razdoblja rocka, muzi~ka serija 23.25 Grudi i mjesec, film 01.00 Sve u svemu, dnevni magazin (r) 01.45 Pregled programa za subotu

BHT 1

06.10 Gospo|a Barbara, igrana serija 07.00 Dobro jutro, jutarnji program 09.00 Vijesti Dje~iji program: 09.05 [umska {kola 09.25 Super {pijunke 09.40 Hot Wheels 10.00 Spretno-sretno, tv igra 10.25 Harveytoons 10.50 Tomica i prijatelji, crtani film 11.00 Sve }e biti dobro, igrana serija, 34. epizoda 12.00 Dnevnik 1 12.15 Larin izbor, igrana serija, 24. epizoda

FTV

06.01 06.30 07.00 07.05 09.00 09.10

RTRS

10.00 10.30 10.55 11.05 11.30 12.00 12.20

Muzi~ki program Info kanal Vijesti Jutarnji program Vijesti Larin izbor, serija (r) Mala TV U no}noj ba{ti, crtana serija An|elina balerina, crtana serija Tomica i prijatelji, crtana serija Dilajla i D`ulijus, crtana serija Kralj dinosaurusa, crtana serija Dnevnik 1 Pe~at, politi~ki magazin (r)

FILM
FILM FILM FILM

Volim te
21.00 HRT1

P.S. i love you, 2007. DRAMA Re`ija: Richard la Gravenese Uloge: Hilary Swank, Gerard Butler, Lisa Kudrow, Gina Gerson, Kathy Bates, Harry Connick Jr., Jeffrey Dean Morgan Nellie McKay, James Masters

Grudi i mjesec
23.25 BHT1

La tetea y la luna, 1994 KOMEDIJA Re`ija: Bigas Luna Uloge: Biel Durán, Mathilda May, Gérard Darmon, Miguel Poveda

Ve~er sa Emirom
22.10

Ono kao ljubav
20.10

Teteovi roditelji su presretni zbog prinove u ku}i, ali Tete je ljubomoran {to njegov mali brat ima pristup maj~inim grudima, a on vi{e nema tu poslasticu. Jedne no}i zamoli Mjesec da mu prona|e druge grudi. Uskoro u grad sti`u kabaret Estrellita, kraljica Stuttgarta i njen ljubomorni mu` Maurice, sa za~u|uju}e vulgarnom predstavom. Kad Tete vidi Estrellitu, zna da su mu molitve usli{ene.

13.10 Pod sretnom zvijezdom, igrana serija 14.00 Odgovorite ljudima 15.00 Vijesti 15.10 Na{a mala klinika, igrana serija 16.00 Sve }e biti dobro, igrana serija, 35. epizoda 17.00 Federacija danas 17.25 Lud, zbunjen, normalan, igrana serija Finansijske novosti 19.30 Dnevnik 2 20.10 TV Bingo show, direktno izvla~enje 21.10 Slomljena krila, igrana serija, 55. epizoda 22.10 Ve~er sa Emirom, zabavni program 23.10 Dnevnik 3 Finansijske novosti 23.40 Vlak Snova, rumunski igrani film 02.10 Pod sretnom zvijezdom, igrana serija 03.00 Dnevnik 3 03.30 Pregled programa za subotu

13.10 Odgovor.no1 (r) 13.40 Reporta`a 13.55 Prislu{kivanje, serija 15.00 Vijesti, sa tuma~em gestovnog jezika 15.10 U fokusu 15.55 Reporta`a 16.23 Izvje{taj sa Banjalu~ke berze 16.30 Srpska danas 17.05 Dragulj u kruni, serija 18.10 Banjalu~ka panorama 18.40 TV Bingo Finansijske novosti 19.30 Dnevnik 2 20.04 Sport 20.10 Ono kao ljubav, serija 21.10 Intervju 22.00 Najotka~enije reklame na svijetu 22.30 Dnevnik 3 Sport Finansijske novosti 22.50 Histeri~no sljepilo, film 00.30 Dragulj u kruni, serija (r) 01.30 Prislu{kivanje, serija (r) 02.25 Dnevnik 2, serija (r) 02.50 U fokusu (r) 03.30 Banjalu~ka panorama (r)

Podmetnuto dijete
22.35 MRE@A

The Changeling 1980. HOROR Re`ija: Peter Medak Uloge: George C. Scott, Trish Van Devere, Melvyn Douglas

Bio je to idealan odmor za kompozitora John Russella i njegovu porodicu, sve dok ~udnovata automobilska nesre}a nije odnijela `ivote njegove supruge i k}erke. Obuzet tugom i na nagovor prijatelja John }e se odlu~iti da renta staru ku}u koja datira iz srednjeg vijeka. No, on nije svjestan da u ku}i nije sam. Dijeli je sa duhom djeteta koje je ubijeno i koje `eli da se istina sazna nakon godina {utnje i zata{kavanja.

Posljednja stanica
23.05 OBN

The Last Station, 2009 DRAMA Re`ija : Michael Hoffman Uloge: Helen Mirren, James McAvoy, Christopher Plummer

Veliki ruski pisac Lav Nikolajevi~ Tolstoj i njegova supruga Sofija imali su veliku raspravu oko knji`evne ostav{tine pisca. Sofija je smatrala kako knji`evna ostav{tina treba da ostane njoj u nasljedstvo, dok je Tolstoj, zastupao stav kako treba ostati ruskom narodu. Tolstojev pomo}nik u ku}u velikog pisca „ubacuje“ {pijuna. No stvari kre}u neo~ekivanim tokom...

14. oktobar 2011.
SERIJA

20.15 MRE@A/TV1

SERIJA

Predaj se, srce

Trijumf ljubavi
17.00 PINK

Da bi uzeo Erena od Saliha, Harputlu je morao otkriti veliku tajnu. Salih je {okiran saznanjem da je Bahar Harputluova k}er. Mert je saznao gdje se Salih nalazi. Harputlu je poslao svoje ljude i Mahira u luku. Eren je te{ko bolestan. Ima opaku bolest i `ivot mu je u opasnosti...

Pla~u}i Victoria ka`e ocu Juanu Pablu da njegova majka ne mora umrijeti da bi oti{la u pakao, nego da }e je pakao sna}i jo{ dok je `iva. G|a Bernarda ka`e ocu Juanu Pablu da joj nije naveo u kojem trenutku treba re}i Victoriji ime njezine k}eri, te da je ona izvr{ila {to je od nje tra`io...

Mladi bra~ni par, Holly i Gerry, `ivi skromno u malom stanu, sretno i zaljubljeno. Sve se iznenada prekida kad Gerry oboli od tumora na mozgu i za nekoliko mjeseci umre. Neutje{na i izgubljena, Holly ne izlazi iz ku}e, ne javlja se majci ni prijateljima, ne posprema stan, ~ak se i ne pere. Na 30. ro|endan joj sti`e paket po{tom za koji ne zna tko ga {alje, dok ne preslu{a poruku snimljenu na diktafonu...
FILM

Voz snova
23.40 FTV

California Dreamin', 2007. RATNA KOMEDIJA Re`ija: Cristian Nemescu Uloge: Armand Assante, Jamie Elman, Razvan Vasilescu

Za vrijeme bombardiranja NATO-a Srbije 1999. godine, ameri~ki voz, koji ~uva mala ~eta ameri~kih i rumunjskih vojnika, prevozi opremu za Kosovo. Zbog nestanka carinskih papira, voz je zaustavljen u malom mjestu u Rumuniji, iako je imao ovla{tenje premijera Rumunije za prolazak.
FILM

06.00 Nijemi svjedok, serija 07.00 Jutarnje vijesti 07.05 Ma~ak Mika, crtani film 07.35 Ostrvo kornja~a, crtani film 08.00 Vijesti 08.05 Doba ljubavi, serija 09.00 Vijesti 09.05 Zakon ljubavi, serija 84. ep. (r) 10.05 Ukradeni `ivoti, serija 76. ep. (r) 11.05 Biznis vijesti 11.15 Superstars, dok. program 12.00 Vijesti plus 12.20 Ikone, dok. serijal

TV1

06.30 Dobro jutro svima, jutarnji program 08.30 TV Shop DIBiH 08.50 Beba Felix, crtani film 09.00 Bumba, crtani film 09.10 Garfield, crtani film 09.25 Lijeni grad, crtani film 09.50 Jagodica Bobica, Jagositne pustolovine, crtani film, 34. ep. 10.15 Dragon ball Z, crtani film 10.45 Bakugan, crtani film 11.10 Winx, serija 11.45 Vijesti 11.58 Biometeorolo{ka prognoza 12.00 Kazali{te u ku}i, 20. ep.

HAYAT

06.00 City, zabavna emisija 06.10 Sestre, serija (r) 07.10 Yu-Gi-Oh, crtani film 07.35 Udri mu{ki, jutarnji program 10.00 Naslije|e jedne dame, serija (r) 10.40 Kupi.ba, emisija 11.00 Zabranjena ljubav, serija 12.00 Info top, info-program 12.05 Biometerolo{ka prognoza 12.06 Teleprodaja 13.00 Brze pare, kviz

PINK

06.00 Gusarska akademija, crtani film 06.20 Nimboli, crtani film 06.40 Atomska Betty, crtani film 07.00 Metajets, crtani film 07.20 Johnny Test, crtani film 07.40 Oggy i `ohari, crtani film 08.00 Ukleta Marijana, serija 09.00 Gorki `ivot, serija 10.15 Stol za 4, kulinarski show 10.45 Bilo jednom u Turskoj, serija 11.55 OBN Info, informativni program 12.15 Ludo srce, serija

OBN

CSI: Las Vegas

Nepobjedive banzuke
21.10 18.15

Yu-Gi-Oh
07.10

Izgubljeni
21.00

Mystery Train
00.35 HRT1

Mystery Train, 1989. DRAMA/KOMEDIJA Re`ija: Jim Jarmusch Uloge: Masatoshi Nagase, Youki Kudoh, Nicoletta Braschi

Tajanstveni vlak Jarmuschev je omnibus iz 1989. Tri pri~e povezane su mjestom radnje, zapu{teni hotel u Memphisu, Tennesee, u kojem se pojavljuje duh Elvisa Presleya. U prvoj pri~i mladi japanski par iz Yokohame putuje u Memphis, u drugoj udovica talijanskog mafija{a provodi no} u Memphisu dijele}i sobu s pri~ljivom Dee Dee te tre}a pri~a prati Dee Deeinog mu`a kojeg je napustila i koji se s prijateljem opija u baru. Zaustavi se u trgovini da nabavi jo{ alkohola, ustrijeli prodava~a te bje`i s dvojicom prijatelja...

FILM

Osam miliona smrti
00.30 PINK

8 Million Ways To Die 1986 AKCIJA Re`ija: Hal Ashby Uloge: Jeff Bridges, Rosanna Arquette, Alexandra Paul

Scudder je detektiv koji radi u {erifovoj kancelariji. On ubija jednog osumnji~enika poslije racije u potrazi za narkoticima. Ovo ubistvo pogor{ava njegovo ina~e labilno stanje i njegov alkoholizam se pogor{ava, te on gubi posao, a i svoj brak. Za vrijeme lije~enja u anonimnim alkoholi~arima upoznaje prelijepu strankinju koja ga odvla~i nazad u svijet poroka...

13.05 Ma~ak Mika, crtani film (r) 13.30 Hello Kitty, crtani film (r) 14.00 Flash News 14.05 Igra, serija 57. ep. (r) 14.30 Igra, serija 58. ep. (r) 15.00 Flash News 15.05 Zakon ljubavi, serija 16.00 Ukradeni `ivoti, serija 77. ep. 17.00 Vijesti plus 17.15 Predaj se srce, serija 34. ep. (r) 18.15 Biznis vijesti 18.20 Pregled Primera liga najava kola 19.00 Najava Dnevnika 19.10 Hello Kitty, crtani film 19.30 Dnevnik 20.05 Predaj se srce, serija 35. ep. 21.10 CSI: Las Vegas, serija 6. ep. 22.00 Dnevnik u 22 22.35 Podmetnuto dijete, film 00.15 Pono}ne vijesti plus 00.30 Tunel 2, igrani film 01.58 No}ni program

13.00 14.00 15.00 15.15 15.40 16.00 17.00

18.08 18.10 18.15 18.45

19.00 19.28 19.30 19.37 19.38 20.00 20.05 21.00 23.30 23.32

01.40 02.00

Miljenica, 89. ep. Ispuni mi `elju Top Shop Vitafon TV Shop DIBiH Kad li{}e pada, 111. ep. Dijeta za pretilu porodicu, dok. program, 1. ep. Biometeorolo{ka prognoza Sport centar Nepobjedive banzuke HIPP - Dru{tvena aktivnost pred{kolskog djeteta Vijesti u 7 Vremenska prognoza Sport Stanje na putevima Horizonti Kolo sre}e Kad li{}e pada, 112. ep. Zvijezda mo`e{ biti ti, show - u`ivo Sport centar Smrtonosna zemlja, igrani film Reprizni program Hayat TV-a Nepobjedive banzuke Vijesti u 7

14.00 Info top, info.program 14.10 City, zabavni program 15.00 Sestre, serija 15.45 Kupi.ba, emisija 15.50 Info top, inf.program 16.00 More ljubavi, serija 17.00 Trijumf ljubavi, serija 18.50 Porodi~ni obra~un, kviz 19.30 Info top, centralne vijesti 19.45 Biometerolo{ka prognoza 19.46 Za zdrav i lijep osmijeh 19.50 Timmy Time, crtani film 20.00 Naslije|e jedne dame, serija 21.00 Grand show, muzi~ki program 22.30 Paparazzo lov na poznate, zabavna emisija 23.30 Kraljica juga, serija 00.30 Osam miliona smrti, film

13.15 Ljubav-vjera-nada, serija 14.15 Izgubljeni, serija 15.10 Osveta, serija 16.10 Ukleta Marijana, meksi~ka telenovela 17.10 Stol za 4, kulinarski show, nova sezona 17.40 Bilo jednom u Turskoj, serija 18.50 OBN Info 19.05 OBN Sport, sportski pregled 19.15 Poslovni svijet, tjedni biznis izvje{taj 20.00 Ljubav-vjera-nada, turska telenovela 21.00 Izgubljeni, serija 22.00 Red Carpet, showbiz magazin 23.00 Vox populi 23.05 Posljednja stanica, igrani film 00.45 OBN Info, informativni program 01.05 OBN Sport, sportski pregled 01.10 Vox populi 01.15 Posljednja stanica, igrani film 03.00 OBN Info, informativni program 03.20 OBN Sport, sportski pregled

35

TV SA

07.00 Sarajevsko jutro, u`ivo 10.02 Bo u pokretu 10.35 Mala princeza (r) 11.00 Vijesti TVSA 11.05 Crna Guja (r) 11.35 Nevidljivi svijet, dok. program, (r) 13.00 Vijesti TVSA 13.15 Sarajevdisanje (r) 13.45 Pusti muziku (r) 14.35 Saga o Forsajtima, (r) 16.00 Vijesti TVSA 16.05 BBC dok. program 17.00 Dobre vibracije, u`ivo 18.30 Dnevnik TVSA 19.02 Bo u pokretu 19.25 Medo Rupert 20.00 Mu}ke 20.50 Vijesti TVSA 21.00 Rebus, u`ivo 22.30 75 sekundi, film

TV TK

06.05 Iz dana u dan... 09.05 Zakon ljubavi, serija (r) 10.05 Ukradeni `ivoti, serija (r) 11.55 Iz dana u dan... 12.00 Vijesti 15.00 Zakon ljubavi, serija 16.00 Vijesti u 16 17.15 Predaj se srce, serija (r) 18.15 Sport Klub, magazin 19.00 Dnevnik 20.05 Predaj se srce, serija 21.10 CSI: Las Vegas, serija 22.00 Zelena trava, humoristi~ka serija 22.30 Vijesti 22.35 Mre`a: film 00.05 Ukradeni `ivoti, serija

MRE@A

07.05 Ma~ak Mika, crtani film 11/13 07.35 Ostrvo kornja~a, crtani film 08.05 Doba ljubavi, serija 10/24 09.05 Zakon ljubavi, serija 84. ep. (r) 10.05 Ukradeni `ivoti, serija 76. ep. (r) 14.05 Igra, serija 57. ep. (r) 14.30 Igra, serija 58. ep. (r) 15.05 Zakon ljubavi, serija 85. ep. 16.00 Ukradeni `ivoti, serija 77. ep. 17.15 Predaj se srce, serija 34. ep. (r) 20.05 Predaj se srce, serija 35. ep. 21.10 CSI: Las Vegas, serija 6. ep. 22.35 Podmetnuto dijete, film

TV MOSTAR

07.05 Ma~ak Mika, crtani film 07.35 Ostrvo kornja~a, crtani film 08.05 Doba ljubavi, serija 09.05 Zakon ljubavi, serija, 84. ep. (r) 10.05 Ukradeni `ivoti, serija 76. ep. (r) 12.00 Vijesti plus 14.05 Igra, serija, 57. i 58. ep. (r) 15.05 Zakon ljubavi, serija 85. ep. 16.00 Ukradeni `ivoti, serija 77. ep. 17.00 Vijesti plus 17.15 Predaj se srce, serija 34. ep. (r) 18.15 Grad RTM-a 19.30 Dnevnik TV1 20.05 Predaj se srce, serija, 35. ep. 21.10 Csi: Las Vegas, serija 22.00 Dnevnik u 22 22.35 Podmetnuto dijete, film

TV ZENICA

SERIJA SERIJA DOK. DOK. DOK. DOK.

Petak

Prljavi seksi novac
21.00 HRT 2

09.00 Dobro jutro 09.30 TV izlog 10.00 Zenica danas (r) 10.30 VOA (r) 11.00 Program za djecu 11.30 Frejzer 12.05 Igrana serija (r) 13.00 Vijesti 13.05 Dok. program 15.00 Vijesti 15.10 Sponzoru{e (r) 16.05 Oni dolaze (r) 16.35 Paso{ za Ju`nu Ameriju (r) 17.00 Dok. program 17.30 Dje~iji program 17.50 Ze sport plus 18.00 Frejzer 19.00 Zenica danas 19.30 Muzi~ki program 20.00 Mini TV serija 21.05 Sfera 21.30 Sponzoru{e 23.00 Zenica danas 23.30 Glas Amerike 00.00 Mini TV serija (r)

Ukradeni `ivoti
16.00 MRE@A/TV1

07.00 Dobro jutro, Hrvatska 07.05 Vijesti 09.05 ZABA 90 sekundi (r) 09.07 The Wine Tycon 1, serija 09.52 Vijesti iz kulture (r) 10.00 Vijesti 10.09 Vrijeme danas 10.10 Putovanja u daleke krajeve, dok. serija 11.00 Kod Ane 11.10 Oprah show 12.00 Dnevnik 12.11 Sport 12.13 Vrijeme 12.15 TV kalendar (r) 12.30 Kad zavolim, vrijeme stane, serija 13.20 Sve }e biti dobro, serija 14.05 Vijesti uz hrvatski znakovni jezik 14.14 Vrijeme sutra 14.15 Drugo mi{ljenje 14.45 Branitelji domovine 14.50 Alisa, slu{aj svoje srce - serija 15.35 Sna{e na tr`i{tu, emisija pu~ke i predajne kulture 16.05 Skica za portret 16.25 Hrvatska u`ivo 17.00 Vijesti 17.10 HAK - Promet info 17.15 Globalno sijelo 17.45 Putem europskih fondova 18.00 Iza ekrana 18.30 Od Lark Risea do Candleforda 2, serija 19.30 Dnevnik 19.56 Sport 20.01 Vrijeme 20.04 ZABA - 90 sekundi 20.10 Hrvatski kraljevi, serija 21.00 Premijera tjedna: P.S. Volim te, film 23.10 Dnevnik 3 23.30 Sport 23.33 Vrijeme 23.35 Vijesti iz kulture 23.40 Peti dan, talk show 00.35 Filmski maraton ciklus Jima Jarmuscha: Mystery Train, film 02.20 Dan obuke, film (r)

HRT 1

36

06.25 Kad zavolim, vrijeme stane, serija (r) 07.10 Silvestrove i ^i~ijeve tajne, crtana serija 07.30 Pipi Duga ^arapa, crtana serija 07.55 Mala TV - TV vrti}: Listopad i vjetropuh Krti} prikazuje Patuljkove pri~e, crtani film Tajni dnevnik patke Matilde 08.25 Plesne note, serija za djecu 08.50 [kolski sat: Ruko-m pisanje Puni krug 09.35 Olujni svijet, serija za djecu 10.00 Prijenos sjednice Hrvatskog sabora 13.45 Drugi format (r) 14.30 H2O Uz malo vode!, serija za mlade 14.55 Edgemont 2, serija 15.20 [kolski sat: Ruko-m pisanje (r) 15.50 Puni krug (r) 16.05 Meteor i veliki kota~i, crtani film 16.20 Mala TV - TV vrti}: Listopad i vjetropuh Krti} prikazuje (r) Patuljkove pri~e, crtani film (r) Tajni dnevnik patke Matilde (r) 16.50 Po{tar Pet, crtani film 17.05 [apta~ psima 5 18.00 Regionalni dnevnik 18.20 @upanijska panorama 18.30 Briljanteen 19.10 Silvestrove i ^i~ijeve tajne, crtana serija 19.30 Glazba, glazba... pop 20.00 Immortal, dokumentarni film 21.00 Prljavi seksi novac 2, serija 21.50 Nijemi svjedok 13, serija 23.25 Na rubu znanosti 00.10 Vrijeme je za jazz 01.10 Retrovizor: Moja obitelj 8b, humoristi~na serija

HRT 2

07.10 Roary, crtana serija 07.25 Bumba, crtana serija 07.40 Tomica i prijatelji, crtana serija 07.55 TV izlog 08.10 Nate Berkus Show 09.10 Kad li{}e pada, serija (r) 10.10 Ljubav i kazna, serija 11.10 Inspektor Rex, serija (r) 12.10 IN magazin (r) 12.55 Larin izbor, serija (r) 13.55 Teresa, serija

NOVA

Bumba
07.25

16.00 Inspektor Rex, serija 17.00 Vijesti Nove TV 17.25 IN magazin 18.05 Kad li{}e pada, serija 19.15 Dnevnik Nove TV 20.00 Ljubav i kazna, serija 21.00 Larin izbor, serija 22.00 Smrtonosna zona, film 23.55 Polarna oluja, film 01.35 Claire, film 03.05 Ezo TV, tarot show 04.35 Sjeme zla, film (r)

12.30 Beograd u muzi~kim zbivanjima 20. vijeka, 10/18 (r) 13.00 Trezor 14.00 Mdijska mre`a srpske dijaspore 14.30 @ivot i standardi (r) 15.00 Ovo je Srbija 16.00 Porodi~no blago, 25/62 17.00 Dnevnik RT Vojvodina 17.20 [ta radite, bre, info 17.45 Beogradska hronika 18.25 Oko, info 19.00 Srbija na vezi 19.17 Vrijeme 19.30 Dnevnik 20.05 Porodi~no blago, 26/62 21.05 Trend setter 22.00 Ku}a u bespu}u: 2006-2011, dok.program 23.00 Vijesti 23.05 Stranac u Srbiji: Meli Mendoza Kuki}, 4/6 (r) 23.30 Stefan Milenkovi} i Camerata Academica, muzi~ki program 23.55 Dnevnik 00.10 Evronet

RTS

12.00 12.05 12.35 13.00 13.05 14.00 14.05 14.35 15.00 15.10 15.20 15.30 15.45 16.45 17.00 17.15 18.00 18.05 18.30 18.55 19.20 19.30 20.00 20.30 21.00 21.30 22.00 22.30 22.55 23.00 23.30 00.00

RTCG

Limarska radionica
11.50 DISCOVERY

Vijesti Sat tv Muzika Vijesti Drama Vijesti Stadion (r) Etno Aktuelno Fle{ sport (r) Kalendar Dnevnik 1 Replika Muzika Lajmet Crna Gora u`ivo Vijesti Krugovi knji`evnosti Sat tv Program za djecu Kalendar Dnevnik 2 Sat tv Zapis Dokumentarna emisija Profil 7 tv dana Sat tv Kalendar Dnevnik 3 Sat tv Crna Gora u`ivo

Megapreseljenja `ivotinja
13.00 N. GEOGRAPHIC

Drugi svjetski rat u boji
13.00

@ivot majmuna
14.30 ANIMAL PLANET

DISCOVERY

06.00 Peta brzina 06.25 Prljavi poslovi 07.15 Opasan lov 08.10 Razotkrivanje mitova 09.05 Vrhunsko graditeljstvo 10.00 Kako to rade? 10.30 U djeli}u sekunde 10.55 Pre`ivljavanje 11.50 Limarska radionica: London 12.45 Peta brzina, 2. ep. 13.40 Ameri~ki ~operi 14.35 Prljavi poslovi 15.30 Opasan lov 16.25 Razotkrivanje mitova 17.20 Vrhunsko graditeljstvo 18.15 Pre`ivljavanje 19.10 Kako se pravi? 19.40 Kako to rade? 20.05 Spravice budu}nosti, 2. ep. 21.00 ^ari putovanja 21.55 Vrhunsko graditeljstvo 22.50 Usporen snimak, 2. ep.

N. GEOGRAPHIC

06.00 [apta~ psima 07.00 Opasni susreti 08.00 Megapreseljenja `ivotinja 09.00 Velike migracije 10.00 Promena oblika 11.00 In`enjerske veze 12.00 Ulovljeni: Ekstremni ribolov golim rukama 13.00 Megapreseljenja `ivotinja 14.00 In`enjerske veze 15.00 Opasni susreti 16.00 Uspon crnog vuka 17.00 Te{ka vremena 18.00 [apta~ psima 19.00 Ulovljeni: Invazija azijskog {arana 20.00 [apta~ psima 21.00 [apta~ psima 22.00 Te{ka vremena 23.00 [apta~ psima 00.00 [apta~ psima 01.00 Ulovljeni: Invazija azijskog {arana

VIASAT HISTORY

07.00 Tajni ratovi 08.00 Dikensova Engleska 09.00 Gra|evinska ~udesa 10.00 Tajne istorije: Kraljica djevica 11.00 Silverado 12.00 Germanska plemena 13.00 Drugi svjetski rat u boji 14.00 Istina o... 15.00 Tajni ratovi 16.00 Genije dizajna 17.00 Giganti gotike pogled u nebo 18.00 Mvalimu - nasle|e D`ulijusa Kambara`ea Nijere 19.00 1066 20.00 Gospodar Sipana 21.00 Viktorijanska apoteka 22.00 Sevdah 23.30 D`ejn Birkin: razmi{ljanja 00.00 Genije dizajna 01.00 Giganti gotike - pogled u nebo 02.00 Mvalimu nasle|e D`ulijusa Kambara`ea Nijere

ANIMAL PLANET

06.50 Planeta beba 07.40 Psi, jedna rasa, jedna pri~a 08.10 Zaljubljenici u ma~ke 09.05 Sve o psima, ma~kama, ljubimcima 10.00 Policija za `ivotinje 10.55 U posjeti `ivotinjama 11.50 Veterinar za cijeli svijet 12.45 Planeta mutanata 13.40 ^udna stvorenja Nika Bejkera 14.30 @ivot majmuna 15.00 Upoznajte divljinu 15.30 Safari sa pingvinima 16.25 Sve o psima, ma~kama, ljubimcima 17.20 Paklene ma~ke 18.15 ^udna stvorenja Nika Bejkera 19.10 Sve o psima, ma~kama, ljubimcima 20.05 Planeta mutanata 21.00 Borba za kitove 21.55 Divlje i bez cenzure

14. oktobar 2011.
TV KAKANJ
10.30 Djevojke, serija 11.00 Melissa, mini serija 12.00 Vijesti TV Sahar 12.30 Frej`er, serija 13.00 Svjedok prirode 13.30 Djevojke, serija 14.00 Predmet mr`nje, film 15.30 Mr. Bean 16.00 Melissa, mini serija 17.00 Flash vijesti 17.05 Amor latino, serija 18.00 Svijet uspje{nih 18.30 Merjem, serija 19.00 Bra}a koale 19.30 Dnevnik FTV 20.00 Vijesti IC 20.20 Hutba 21.00 Put istine 22.00 Amor latino, serija 23.00 Vijesti TV Sahar 23.30 Glas Amerike 00.00 Vijesti IC

TV VOGO[]A

08.00 Hronika sedmice 08.30 Sa sevdahom u srcu 09.00 Program za djecu i mlade 10.00 I.R.I.B. (r) 10.30 VOA (r) 11.00 Info blok 12.00 Hronika sedmice TV Jablanica (r) 12.30 Bonus, talkshow (r) 13.30 Program za djecu 14.30 Telenovela (r) 15.30 Majstori kuhinje 16.00 Otvoreni program, u`ivo 17.50 Crtani film 18.00 Vogo{}anska hronika 18.30 SMS music 19.30 Info IC Kakanj 20.00 Dok. program 21.00 Telenovela 22.00 Vogo{}anska hronika 22.30 Ha{ki tribunal 23.00 I.R.I.B.

TV USK

08.00 Tv jutro 09.30 Svi vole Rejmonda, serija 10.00 Vijesti 10.15 Alternativna medicina 10.45 Program za djecu 11.10 Dance, dance, serija 12.05 Pjesma o Bosni 13.00 Skica za portret 13.30 ^arolija gljiva, dok. program14.00 Gradovi svijeta: Sajgon, dok. program 14.25 14.30 Vijesti 14.35 U fokusu 15.35 Pod suncem St. Tropea 16.30 Istina, dok. program 17.15 Predaj se srce, serija 19.00 Dnevnik 1 19.30 Muzi~ki program 20.05 Najvoljenije `ene svijeta: Jackie Kennedy 20.40 Najbolje godine, serija

TV SLON

16.02 Vijesti 16.10 Tuzla u`ivo, u`ivo 16.15 Zoo hoby 16.40 TV Liberty 17.17 Ko zna, zna (r) 18.00 Crno i bijelo, info-program 18.15 Vremenska prognoza 18.17 Tuzla u`ivo, u`ivo 18.30Vje`bajmo zajedno 19.00 Muzi~ki Salto 19.30 Sanjalica, program za djecu 20.00 KVIZ Extra 20.22 Vremeplov... 20.30 „Pitajte, tra`imo odgovore“, informativni program 21.10 Op~injeni, 111/208 22.05 Extra jukebox time 23.00 Slon extra Info

TV BN

06.30 Jutarnji program 08.00 Masters turnir [angaj 10.00 Novosti 10.05 Maldivi, reality show 12.00 Novosti u podne 12.15 Masters turnirSangaj 14.00 Novosti 14.05 Masters turnir[angaj 16.00 Dnevnik 1 16.25 Anali, serija 17.10 Pozori{te u ku}i, serija (r) 18.00 Danas u Srpskoj 18.30 Monitoring 19.00 Sport fles 19.30 Dnevnik 2 20.10 Pozori{te u ku}i, serija 21.00 Bela la|a, serija (r) 22.30 Dnevnik 3 23.00 Loto 23.10 Crveno 00.10 Povratak, film

ATV

08.00 Jutarnji program 09.00 Bumba, 09.15 Garfield 09.25 Lijeni grad 09.50 Jagodica Bobica 10.20 Dragon Ball 11.10 Winx 11.30 Vizita 12.00 Pozori{te u ku}i 13.00 Miljenica 14.00 Nepobjedive Banzuke 14.30 Vizita 16.00 Kad li{}e pada 17.00 Dijeta za pretilu porodicu 18.15 Nepobjedive Banzuke 18.50 High Tech 19.00 Vijesti 19.35 Arena sport 20.00 Kad li{}e pada 21.00 Zvijezda mo`e{ biti ti 22.10 Vijesti 22.30 Zvijezda mo`e{ biti ti 23.30 Na smrtonosnoj zemlji, film

08.30 Watts 09.30 Fudbal, Euro 2012 kvalifikacije 13.00 Tenis, WTA Linz, Austrija 14.00 Tenis, WTA Linz, Austrija, Live Quarter-finals 20.00 Boks 22.00 Kuglanje 23.00 Najja~i ~ovek 00.00 Watts 00.30 GTA Road to Dubai 00.45 Tenis, WTA Linz, Austrija Quarter-finals

EUROSPORT

07.30 Fudbal, Bundesliga: FC Augsburg - Bayer 09.00 Fudbal, Bundesliga: Bayern - Freiburg 10.00 Ameri~ki fudbal, NCAA: Notre Dame - USF 11.30 Superbike, Silverstone, UK 12.00 Fudbal, Nabisco Cup, Japan, live 12.45 Surf 13.00 Fudbal, Nabisco Cup, Japan, live

EUROSPORT 2

Ekstremni sportovi
14.00

Najja~i ~ovek
23.00

14.00 Ekstremni sportovi 16.00 Surf 16.15 Fudbal, Japanska J.League, pregled 16.45 Fudbal, Nabisco Cup, Japan 18.15 Auto trke, GT Racers 18.30 Freestyle motocross 20.00 Ke~eri 21.30 Boks 23.00 Kuglanje 00.30 Strikeforce: Kennedy Z. Cummings 02.00 Fudbal, Nabisco Cup, Japan

06.00 Odbojka: Svjetsko klupsko prvenstvo: 1/2 fianle 07.30 Vijesti 08.00 ATP Masters Shanghai 1/4 Finale, direktno 16.00 Tenis, direktno 16.30 TWS 17.30 Premier League Magazin 18.00 Odbojka: Svjetsko klupsko prvenstvo: finale, direktno 20.15 Vijesti 20.30 Premier League News 20.45 Championship: Doncaster Leeds 22.45 ATP Masters Shanghai 1/4 finale 00.15 Najava Premier League 00.45 Odbojka: Svjetsko klupsko prvenstvo: finale 02.30 ATP Masters Shanghai 1/4 finale

SPORT KLUB

05.00 Friendly: Ghana - Nigeria 07.00 KHL: St. Petersburg - CSKA 09.00 Volleyball World Championship:: Finals Bronza, direktno 11.00 Telemarketing 12.00 Volleyball World Championship: Semifinals 14.00 Volleyball World Championship: Finals Bronza, direktno 16.00 Volleyball World Championship: Finals, direktno 18.15 Ukrajinska liga: Zoraya - Vorskla, direktno 20.15 ATP Masters Shanghai: Quarterfinals 22.45 Volleyball World Championship: Finals 00.45 ATP Masters Shanghai: Quarterfinals 02.30 Premier League preview 03.00 Ukrainian league: Zoraya - Vorskla 04.45 Championship: Doncaster - Leeds 06.30 ATP Masters Shanghai: Quarterfinals

SPORT KLUB +

09.00 Kvalifikacije za Euro 2012: Bugarska - Vels 11.00 Rukomet - EHF Liga {ampiona: Magazin 11.30 Rukomet Seha liga: Crvena zvezda Vardar 13.00 Kvalifikacije za Euro 2012: Njema~ka Belgija 15.00 Omni Sport 15.30 Magazin: Put u London 16.30 Magazin: Sport {irom svijeta 17.00 KOTV Highlights 18.00 Francuska Liga, pregled 18.30 Italijanska Liga: pregled 19.00 [panska liga: Highlights 19.30 Liga {ampiona: Magazin 20.00 Rukomet SEHA Liga: Izvi|a~ - Borac, prenos 22.00 Kvalifikacije za Euro 2012: Njema~ka Belgija 00.00 Poker Milion XI

ARENA SPORT 1

FILM SERIJA SERIJA FILM

Sve ili ni{ta
20.00 TV1000

[apat duhova
18.10 FOX LIFE

Red i zakon
20.50 FOX CRIME

No} i dan
16.10 HBO

TV1000

04.00 Slu~ajni {pijun 05.50 Bijeli pijesak, film 07.30 Pla~i, slobodo, film 10.10 Pohlepni, film 12.00 Va{ingtonski taksi 14.00 Poljubi me, za zbogom, film 16.00 Kruklin, film 18.00 Man Who Cried, film 20.00 Sve ili ni{ta, film 22.10 Slu~ajni {pijun 00.00 Popravni zavod, film 02.00 Pode{ena, film 04.00 Hotel Oaza, film

FOX LIFE

09.00 Vill i Grejs, serija 09.25 Kako sam upoznao va{u majku 09.50 Da, draga, serija 10.40 [apat duhova, serija 11.30 Kupidon, serija 12.20 Svita, serija 12.50 Svi gradona~elnikovi ljudi 13.15 Svi vole Rejmonda 13.40 Vill i Grejs, serija 14.10 [tiklama do vrha, serija 15.00 Da, draga, serija 15.56 Kupidon, serija 16.45 Sretni zavr{eci, serija 17.40 Kako sam upoznao va{u majku 18.10 [apat duhova, serija 19.05 Da, draga, serija 20.00 [tiklama do vrha, serija 20.55 Seks i grad, serija 22.00 Melisa i D`oi, serija 22.55 Kako sam upoznao va{u majku, serija 23.20 Svi vole Rejmonda

FOX CRIME

07.00 Pisac i detektiv, serija 07.50 Frikovi, serija 08.35 Nestali, serija 09.20 Put osvete, serija 10.10 Monk, serija 10.55 Red i zakon, serija 11.40 Metlok, serija 12.30 Pisac i detektiv, serija 13.20 Frikovi, serija 14.10 Nestali, serija 15.00 Put osvete, serija 15.50 Red i zakon, serija 16.40 Monk, serija 17.30 Bouns, serija 18.20 Bjekstvo iz zatvora, serija 19.10 Policajci iz Detroita, serija 20.00 Put osvete, serija 20.50 Red i zakon, serija 21.40 Kasl, serija 22.30 Dojlova republika, serija 23.20 Kasl, serija 00.10 Frikovi, serija 01.00 Policajci iz Detroita, serija

UNIVERSAL

06.20 Ubistva u Midsommeru, serija 08.20 Ne{ Brid`is, serija 09.20 Dijagnoza: Ubistvo, serija 10.20 Ubistva u Midsommeru, serija 12.20 Ne{ Brid`is, serija 13.20 Voker, teksa{ki rend`er, serija 14.20 Dijagnoza: Ubistvo, serija 15.20 Ubistva u Midsommeru, serija 17.20 Urgentni centar, serija 18.20 Voker, teksa{ki rend`er, serija 19.20 Ne{ Brid`is, serija 20.20 Urgentni centar, serija 21.20 Panduri novajlije, serija 23.20 Plave krvi, serija 00.20 Havaji, serija 02.20 Erika, serija 03.20 Doma}ice iz Njujorka, serija

HBO

06.00 @ivjeti glasno, film 07.30 Zemlja sme}a, film 09.05 Godina prva, film 10.40 Ne poznajete vi Jacka, film 12.50 Popust na koli~inu, film 14.25 Moj jedini, film 16.10 No} i dan, film 18.00 Filmovi i zvijezde III, ep. 41, serija 18.25 StreetDance 3D, film 20.05 Ubi me dosada II, ep. 8, serija 20.30 Obdaren III, ep. 1, serija 21.00 Okus krvi IV, ep. 2, serija 21.55 Camelot, ep. 2, serija 22.45 Ucjepljivanje, film 00.30 Mamut, film 02.35 Gainsbourg: Opasne misli, film 04.50 Izme|u dva svijeta, film

HBO COMEDY

10.00 Cybill IV, ep. 24, serija 10.25 Bernard, ep. 1-8, serija 10.55 Poreme}aj vi{estruke osobnosti Ala Murrayja, ep. 6, serija 11.20 Heraklo, film 12.50 Aleluja!, film 14.20 Bernard, ep. 9-16, serija 14.50 Cybill IV, ep. 24, serija 15.15 Vanzemaljci s gornjeg kata, film 16.40 Prljavi Joe, film 18.10 Aleluja!, film 19.35 Poreme}aj vi{estruke osobnosti Ala Murrayja, ep. 7, serija 20.00 Trava VI, ep. 6, serija 20.25 Volim te, Beth Cooper, film 22.05 Princ iz Pennsylvanije, film 23.40 Trava VI, ep. 6, serija 00.05 Poreme}aj vi{estruke osobnosti Ala Murrayja, ep. 1, serija

37

ENIGMATIKA

SEDMI^NI HOROSKOP
20. mart - 19. april 22. NOVEMBAR - 21. DECEMBAR 21. maj - 21. juni 21. juni - 22. juli

Jasno vam je da imate sjajnu poslovnu priliku koju ne treba propustiti. Obnovite neke poslovne veze ili kontakte, pridru`ite se timu saradnika za koje vas vezuju sli~ni profesionalni interesi. U ljubavnom `ivotu do`ivljavate novu radost i prija vam bliskost sa voljenom osobom. Ponekad i male stvari imaju veliku ~ar ako ih pravilno razmjenjujete sa bliskom osobom. Sa~uvajte emotivnu inspiraciju i ljubavnu sre}u.
22. juli - 23. august

Djelujete odlu~no u namjerama, saradnici imaju pozitivan uticaj na va{u anga`ovanost i poslovnu procjenu. U situacijama kada su isprepleteni poslovni uspjeh i emotivno zadovoljstvo, osje}ate psiholo{ki pritisak i dodatnu odgovornost. Partner poku{ava da rije{i zajedni~ke dileme i o~ekuje va{u emotivnu podr{ku. Sve ima svoj pravi smisao ako postoje zajedni~ki dogovor, skladni odnosi i dobra volja.

Djelujete ambiciozno i anga`ovani ste na razli~itim stranama, na sre}u okolina vas podsti~e na kreativno izra`avanje. U zavisnosti od li~nog interesovanja ili motivacije, birate poslovnu varijantu koja donosi najbolje rezultate. Ipak, nemojte dozvoliti da u vama prevlada neskromnost ili potreba da odlu~ujete o zajedni~kim interesima. U~inite sve {to je potrebno da osvojite ne~iju emotivnu pa`nju i pridobijete iskrenu naklonost.
22. septembar - 23. oktobar

O~ekujete da neko ozbiljno prihvati va{e poslovne ideje i smeta vam osje}aj neravnopravnosti u odnosu sa saradnicima. Ipak, budite strpljivi, na zaobilazan na~in mo`ete da ostvarite povoljnije rezultate. Emotivno razumijevanje i uzajamno dopunjavanje u ljubavnom odnosu predstavljaju pomak u odnosu na doga|aje koji su vas zabrinjavali. Prihvatite dobar ljubavni podsticaj na osnovu svog unutra{njeg glasa.
23. oktobar - 22. novembar

23. august - 22. septembar

Stalo vam je da u narednom periodu ostvarite nove ili perspektivnije kontakte na poslovnoj sceni. Da bi va{e ideje privukle pa`nju javnosti, potrebno je da ostavite dobar utisak u svakom pogledu. Od va{eg ukupnog zalaganja i diplomatskog takta zavise kona~ni rezultati u poslovnim pregovorima. Djelujete zadovoljno u ljubavnom `ivotu, pored vas se nalazi osoba koja iskreno brine o va{im emotivnim `eljama.
22. novembar - 21. decembar

Uznemireni ste zbog novih doga|aja na poslovnoj sceni i poku{avate da razrije{ite nesporazum u odnosu sa saradnicima. Ipak, nema razloga za paniku i ishitrenost. Potrebno je da provedete brzu, ali i promi{ljenu akciju, kako biste definisali zajedni~ke interese i prioritete. Uvijek postoji zlatna granica izme|u ljubavnih `elja i realnih mogu}nosti i to sa obje strane. Sa~uvajte emotivnu bliskost sa dragom osobom.
21. decembar - 20. januar

Stalo vam je da unaprijedite svoj poslovni polo`aj. Povremeno imate velike ambicije ili neskromna o~ekivanja u susretu sa saradnicima. @elite da profitirate u poslovima koji ne spadaju u va{u osnovnu nadle`nost. Umijete da djelujete lepr{avo, poku{avate da u`ivate u razli~itim situacijama ili da osjetite ljep{u stranu ljubavnog `ivota. U eufori~nom raspolo`enju zapostavljate porodi~ne obaveze ili jednu dragu osobu.
20. januar - 18. februar

Imate dovoljno stvarala~ke energije i jaku volju, ali pa`ljivo razmislite o interesnim ciljevima. Osmislite dobru poslovnu strategiju koja }e vam omogu}iti da se uspje{no anga`ujete na razli~itim stranama. Sve se svodi na dobro planiranje i na pravilnu procjenu realnih mogu}nosti. Zadovoljstvo koje vas prati u odnosu sa voljenom osobom predstavlja ljep{i dio stvarnosti, koji uti~e na va{e raspolo`enja.

18. februar - 20. mart

38

Splet razli~itih okolnosti na poslovnoj sceni nala`e da prihvatite novu ulogu koja zahtijeva bolje prilago|avanje i djelimi~no ograni~ava va{ uticaj. Potrebni su vam diplomatski maniri i kompromisna varijanta kao uspje{na formula koja donosi dobitak. Nema razloga da provocirate ljubavnu sre}u, potrebno je da ostvarite pozitivan efekat u svakom pogledu. Pogre{an potez ili ljubavni rizik mo`e da vam stvori niz komplikacija.

Suo~avate se sa novim dilemama, neko od saradnika vas nagovara da nastavite zapo~ete poslove i da se ne obazirete na upozorenja. Povremeno osje}ate nedostatak volje ili koncentracije u obavljanju rutinskih zadataka. Nedostaje vam emotivna podr{ka, ali ne dozvoljavate da neko mijenja va{e potrebe ili osnovne kriterije. Partner ~esto odsustvuje iz vama nepoznatih razloga, tako da vam uskra}uje emotivnu pa`nju.

Anga`ovani ste na poslovnoj sceni i ne `elite da vas neko usporava u planovima koje imate. Umjesto da favorizujete takmi~arski odnos sa saradnicima, promijenite svoj stil pona{anja i nemojte ulaziti u finansijski ili u imovinski rizik. Osje}ate emotivni nemir, voljena osoba lako vas podstakne na burnu reakciju ili na sna`ne izlive emocija. Va`no je da zajedni~ki odgovorite na sve ljubavne dileme.

Djelujete promi{ljeno u raznim situacijama, umijete da procijenite povoljnu priliku na poslovnoj sceni i ostvarite svoje ciljeve. Dobra koncentracije omogu}ava vam da uspje{no zavr{avate poslove na razli~itim stranama. O~ekuje vas zajedni~ki dobitak i mogu}nost za uspje{nim kreiranjem poslovnih planova. U ljubavnom `ivotu pri`eljkujete vi{e uzbu|enja i nje`nosti sa voljenom osobom