Na osnovu člana 61. stav 2.

tačka 1) Zakona o izgradnji objekata ("Službeni list Republike Crne Gore", broj 55/00), Ministarstvo zaštite životne sredine i ureñenja prostora donosi PRAVILNIK O NAČINU IZRADE I SADRŽINI TEHNIČKE DOKUMENTACIJE ("Sl. list RCG", br. 22/02) I OPŠTE ODREDBE Član 1 Ovim pravilnikom ureñuje se način izrade i sadržina tehničke dokumentacije za izgradnju i rekonstrukciju objekata. Član 2 Za objekte od značaja za Republiku, iz člana 32. Zakona o igradnji objekata, za koje grañevinsku dozvolu izdaje ministarstvo nadležno za grañevinarstvo, izrañuju se sljedeće vrste projekata: generalni projekat ili idejno rješenje, idejni projekat, glavni projekat, izvoñački projekat i projekat izvedenog objekta. Za objekte za koje grañevinsku dozvolu izdaju jedinice lokalne samouprave, izrañuje se glavni i izvoñački projekat i projekat izvedenog objekta, a investitor može da proširi izradu tehničke dokumentacije i na generalni projekat ili idejno rješenje i idejni projekat. 1. PROJEKTNI ZADATAK Član 3 Polazna osnova za izradu svih vrsta projekata je projektni zadatak. Član 4 Projektni zadatak, naročito, sadrži: 1) ciljeve i svrhu izrade projekta; 2) predmet projekta (opšti podaci o objektu, lokacija, etapnost izgradnje, veze sa okruženjem, i dr.); 3) uslove iz odgovarajuće prostorno-planske i urbanističke dokumentacije i rezultate prethodnih proučavanja; 4) osnove za projektovanje (propisi za izradu dokumentacije, potrebna prethodna proučavanja i prethodni radovi za odgovarajuću vrstu projekta, koordinacija i saradnja učesnika u izradi tehničke dokumentacije); 5) strukturu procesa izrade tehničke dokumentacije, sastav i opremu tehničke dokumentacije po zbirnim i pojedinačnim dokumentima;

6) rokove završetka projekta (parcijalne i konačne), sadržaje meñufaza i meñurokove za odlučivanje; 7) posebne uslove za postupak stručne i tehničke kontrole. 2. PRETHODNA PROUČAVANJA Član 5 Prije pristupanja izradi pojedine vrste projekta obavljaju se prethodna proučavanja na osnovu kojih se izrañuje tehnička dokumentacija. Prethodna proučavanja obuhvataju pripemu i analizu svih tehničkih i ostalih podloga koje su potrebne za izradu tehničke dokumentacije i to: 1) sintezu rezultata prethodnih studijskih i/ili projektnih dokumenata; 2) prikupljanje i analizu podataka iz relevantne planske i/ili urbanističke dokumentacije i druge specifične uslove; 3) istraživanja, mjerenja, izradu posebnih studija, programskih zadataka, generalnih i idejnih rješenja i drugih vidova tehničke dokumentacije specifične namjene koja je neophodna za realizaciju pojedinih vrsta projekata iz člana 2. ovog pravilnika. Prethodna proučavanja se obavljaju na osnovu posebnih projektnih zadataka i posebnih projekata za svaku vrstu prethodnih proučavanja. Projektni zadaci, studije, elaborati i projekti, kao i rezultati prethodnih proučavanja za pojedine vrste projekata, podliježu stručnoj i tehničkoj kontroli. 3. PODLOGE ZA IZRADU TEHNIČKE DOKUMENTACIJE Član 6 Na osnovu rezultata prethodnih proučavanja formiraju se sljedeće vrste podloga za izradu pojedinih vrsta projekata: 1) geodetske podloge; 2) geotehničke podloge; 3) hidrološke i hidrometeorološke podloge; 4) ostale podloge u zavisnosti od vrste i specifičnosti objekta. Član 7 Geodetske podloge su podaci u analognom (grafičkom, foto) ili digitalnom obliku i to: 1) osnovna državna karta i druge topografske i pregledne karte;

2) postojeći geodetski planovi svih razmjera ili izvodi iz tih planova; 3) geodetski planovi i/ili digitalni modeli terena i stalnih objekata na njemu, izrañeni saglasno zahtjevima idejnog, glavnog i izvoñačkog projekta; 4) geodetski planovi podzemnih vodova i objekata; 5) numerički i/ili grafički podaci o profilima terena i/ili objekata na njemu, izrañeni saglasno zahtjevima idejnog, glavnog i izvoñačkog projekta; 6) podaci iz katastra nepokretnosti ili zemljišta; 7) tekstualni, numerički i grafički podaci o postojećim geodetskim mrežama; 8) tekstualni, numerički i grafički podaci o tačnosti i pouzdanosti geodetskih mreža izrañenih saglasno zahtjevima realizacije objekta u prostoru. Geodetske podloge iz stava 1. ovog člana moraju biti ovjerene od nadležnog organa uprave za poslove premjera i katastra nepokretnosti. Geodetske podloge iz stava 1. tačke 3) do 5) ovog člana, moraju biti ažurne i ne starije od šest mjeseci. Član 8 Obim i sadržaj geodetskih podloga i tehničke dokumentacije definiše se projektnim zadatkom i projektom geodetskih radova, a u zavisnosti od vrste projekata. Po pravilu ova dokumentacija obuhvata: 1) na nivou izrade generalnog projekta ili idejnog rješenja, podatke iz člana 7, tačka 1) i 2) ovog pravilnika; 2) na nivou izrade idejnog, glavnog i izvoñačkog projekta podatke iz člana 7. tačaka 1) do 8) ovog pravilnika; 3) na nivou izrade projekta izvedenog objekta podatke iz tačaka 2) do 8), člana 7. ovog pravilnika. Član 9 Projektni zadatak za izvoñenje geodetskih radova, naročito, sadrži: 1) predmet projekta (snimanje, kontrolna mreža i sl.); 2) osnove projekta (tačnost snimanja, tačnost i pouzdanost mreža, veličine pomjeranja tačaka na objektu koje treba otkriti i sl.); 3) tehničke i druge uslove projekta (sadržaj i oprema projekta, način revizije projekta i sl.). Projekat gedetskih radova, u zavisnosti od vrste projekata, naročito, sadrži:

1) podatke o tačnosti i pouzdanosti geodetskih mreža za snimanja terena i objekata, kao i kontrolnih geodetskih mreža; 2) podatke o metodama mjerenja i snimanja; 3) podatke o metrološkom obezbjeñenju geodetskih mjerenja; 4) podatke za obilježavanje tačaka objekta; 5) podatke o eksproprijaciji; 6) podatke mjerenja za kontrolu geometrije objekta po fazama njegove izgradnje; 7) podatke o osmatranju tla i objekta u toku gradnje, ako je to glavnim projektom predviñeno; 8) podatke o kontroli geometrije objekta u probnom radu; 9) podatke o geometriji nultog stanja izvedenog objekta; 10) podatke o kontroli geometrije montažnih elemenata; 11) podatke o stabilizaciji tačaka geodetskih mreža i tačaka objekta; 12) podatke o pouzdanosti i kontroli mjerenja; 13) podatke o metodama obrade i analizama mjerenja i 14) elaborat geodetskih radova. Član 10 Geotehničke podloge čine: 1) inženjersko-geološka, hidrogeološka, seizmotektonska dokumentacija koja se izrañuje na osnovu odgovarajućih istraživanja i mjerenja; 2) geofizička dokumentacija koja se izrañuje na osnovu odgovarajućih istraživanja i mjerenja; 3) inžinjersko-seizmološka dokumentacija koja se izrañuje na osnovu odgovarajućih istraživanja i mjerenja; 4) dokumentacija grañevinske mehanike tla koja se izrañuje na osnovu odgovarajućih istraživanja i mjerenja; 5) dokumentacija grañevinske mehanike stena koja se izrañuje na osnovu odgovarajućih istraživanja i mjerenja; 6) dokumentacija o lokalnim prirodnim i sekundarnim grañevinskim materijalima koja se izrañuje na osnovu odgovarajućih istraživanja i mjerenja;

7) dokumentacija o geotehničkoj melioraciji terena koja se izrañuje na osnovu odgovarajućih istraživanja i mjerenja; 8) dokumentacija o interakciji terena i elemenata grañevinske konstrukcije koja se izrañuje na osnovu odgovarajućih istraživanja i mjerenja Član 11 Obim i sadržaj geotehničke dokumentacije definiše se projektnim zadatkom i projektom istraživanja u zavisnosti od vrste projekata i raspoloživih podataka: 1) na nivou izrade generalnog projekta ili idejnog rješenja po pravilu se koriste raspoloživi (arhivski - fondovski, literaturni) podaci iz tač. 1), 2), 3), 4), 5) ,6) i člana 10. ovog pravilnika; 2) na nivou izrade idejnog projekta po pravilu koriste se raspoloživi podaci iz prethodne faze projekta dopunjeni istraživanjima - prethodnim proučavanjima za fazu idejnog projekta za tač. 1), 2), 3), 4), 5), 6) i člana 10. ovog pravilnika; 3) na nivou izrade glavnog projekta, po pravilu, koriste se raspoloživi podaci iz prethodnih faza projekata dopunjeni istraživanjima - prethodnim proučavanjima za fazu glavnog projekta za tač. 1), 2), 3), 4), 5), 6), 7) i člana 10. ovog pravilnika; 4) na nivou izrade izvoñačkog projekta, po pravilu, koriste se raspoloživi podaci iz prethodnih faza projekata dopunjeni istraživanjima - prethodnim proučavanjima za fazu izvoñačkog projekta za tač. 4), 5), 6), 7), 8) i člana 10. ovog pravilnika; 5) na nivou izrade projekta izvedenog objekta koriste se raspoloživi podaci iz prethodnih faza projekata dopunjeni istraživanjima za fazu projekta izvedenog objekta za tač. 6), 7), 8) i člana 10. ovog pravilnika. Član 12 Hidrološke i hidrometeorološke podloge izrañuju se u obliku hidroloških studija, elaborata i projekata koji su sastavni dio tehničke dokumentacije za projektovanje, izvoñenje i eksploataciju grañevinskih objekata i sistema u oblastima hidrotehnike, saobraćaja, visokogradnje i ostalih grañevinskih objekata. Osnovu za hidrološke analize predstavljaju istorijski podaci mjerenja meteoroloških i hidroloških veličina, podaci koji se preuzimaju iz prethodnih studija, elaborata i projekata, kao i podaci dobijeni mjerenjima za potrebe konkretnog projekta. Podaci o fizičko - geografskim karakteristikama područja, potrebni za hidrološke analize, formiraju se na bazi odgovarajućeg kartografskog materijala, kao i dodatnih snimanja i terenskih radova. Član 13

Obim i sadržaj hidrološke studije ili elaborata zavise od vrste projekta, tipa objekta i nivoa odgovarajućeg projekta, a definišu se posebnim projektnim zadacima i projektom dodatnih istraživanja. Metodologija obrade hidroloških i hidrometeoroloških podloga definiše se posebnim tehničkim uputstvima. Na osnovu hidroloških studija ili elaborata u okviru projekta odgovarajućeg objekta daju se sintezni prikazi hidroloških uslova i ograničenja, čiji je minimalni obim i sadržaj definisan u okviru sadržaja odgovarajuće tehničke dokumentacije. Za svaku vrstu projekta definiše se potreban obim i sadržaj dodatnih hidroloških i meteoroloških mjerenja. Član 14 U zavisnosti od vrste objekta i projekta osnovne elemente hidroloških studija čine, naročito: 1) pregled korišćenih hidrometeoroloških podataka; 2) rezultati dodatnih hidroloških mjerenja; 3) analize klimatskog režima; 4) analize meteoroloških uslova i parametara (sa posebnom analizom vetra, snijega, kišnih padavina, temperaturnog režima vazduha, vode i zemljišta i dr.); 5) analize vodnog bilansa; 6) analize oticaja vode; 7) analize režima srednjih, malih i velikih voda; 8) analize režima nanosa; 9) analize režima leda; 10) analize rezultata mjerenja i praćenja parametara kvaliteta vode. 4.TEHNIČKA DOKUMENTACIJA Član 15 Generalni projekat ili idejno rješenje predstavlja tehničku razradu planskih dokumenata ili osnovu za njihovu izradu, i izrañuje se u cilju sagledavanja resursnih i prostornih mogućnosti i ograničenja izgradnje objekta, sa zadatkom da se kroz postupke vrednovanja usvoji generalna koncepcija, makrolokacija i prostorna dispozicija objekta, utvrde osnovne funkcionalne, tehnološke i tehničke karakteristike objekta, etapnost izgradnje, uslovi eksploatacije, odnos prema prostoru i životnoj sredini gdje objekat treba da se gradi, kao i osnove za procjenu parametara ekonomskih analiza.

Sadržaj generalnog projekta ili idejnog rješenja za pojedine vrste objekata iz člana 1. ovog pravilnika bliže je definisan u odgovarajućim poglavljima ovog pravilnika. Član 16 Idejni projekat predstavlja tehničku razradu osnovne koncepcije i dispozicije utvrñene u generalnom projektu ili idejnom rješenju, sa ciljem da se utvrdi optimalno rješenje i mikrolokacija objekta, sa stanovišta ekonomskih, funkcionalnih, tehnoloških i tehničkih zahtjeva, kao i zahtjeva za zaštitu životne sredine. Sadržaj idejnog projekta za pojedine vrste objekata iz člana 1. ovog pravilnika bliže je definisan u odgovarajućim poglavljima ovog pravilnika. Član 17 Glavni projekat predstavlja detaljnu tehničku razradu optimalne varijante objekta iz idejnog projekta na definitivno utvrñenoj lokaciji i prema odabranoj opremi, a na nivou razrade koji je dovoljan za racionalno oblikovanje svih djelova objekta, za izbor optimalnog načina grañenja, za izradu detaljnog predmjera i predračuna radova i za formiranje licitacione dokumentacije za izgradnju objekta. Sadržaj glavnog projekta za pojedine vrste objekata iz člana 1. ovog pravilnika bliže je definisan u odgovarajućim poglavljima ovog pravilnika. Član 18 Izvoñački projekat izrañuje se za potrebe izvoñenja radova na grañenju i njime se razrañuju detalji i/ili specifične tehnologije za radove obuhvaćene glavnim projektom. Izvoñački projekat izrañuje se u slučajevima kada glavni projekat ne sadrži detalje dovoljne za grañenje objekta. Član 19 Projekat izvedenog objekta je projekat koji prikazuje izvedeno stanje objekta. Projekat izvedenog objekta služi za konačan obračun radova i finansijsko i pravno regulisanje odnosa investitora i izvoñača radova i predstavlja podlogu za plansku i racionalnu eksploataciju, održavanje i eventualnu dogradnju i rekonstrukciju objekta. Projektni zadatak za izradu projekta izvedenog objekta definiše se u okviru ugovornih obaveza investitora i izvoñača radova. Projekat izvedenog objekta sastoji se od tekstualnih, numeričkih i grafičkih priloga u osnovnoj razmjeri glavnog projekta. Član 20 Tekstualna dokumentacija projekta izvedenog objekta obuhvata naročito: 1) tehnički izvještaj o izvoñenju objekta sa naznačenim odstupanjima u odnosu na glavni projekat, kao i specifične podatke vezane za sredinu u kojoj se

realizuje objekat (kvalitet i karakteristike tla, način realizacije objekta, specifična tehnologija primjenjena tokom izgradnje i sl.); 2) pravno-finansijsku dokumentaciju o izvedenom objektu saglasno važećoj regulativi u ovoj oblasti; 3) službenu prepisku tokom grañenja objekta; 4) izvještaje o atestima, kontrolama, istraživanjima i studijama izvršenim tokom izvoñenja radova. Član 21 Osnov za izradu grafičke dokumentacije arhivskog projekta su prilozi glavnog projekta, odnosno izvoñačkog projekta (ili skice objekta gdje je ona predviñena) koji služe za formiranje projekta izvedenog objekta uz registrovanje promjena nastalih tokom grañenja. Razmjera grafičke dokumentacije, po pravilu, ista je kao u glavnom projektu. Projekat izvedenog objekta treba da se radi na mediju koji obezbjeñuje laku reprodukciju i jednostavno sprovoñenje promjena, kako bi se obezbijedila ažurnost podataka tokom eksploatacije objekta. U okviru dokumentacije projekta izvedenog objekta obavezno je priložiti i odgovarajuću foto i/ili video dokumentaciju praćenja izgradnje objekta u skladu sa zahtjevima investitora, a što je potrebno definisati u okviru zadatka za izradu projekta izvedenog objekta. Član 22 Tehnička dokumentacija za faze generalnog, idejnog, glavnog i izvoñačkog projekta sastoji se, po pravilu, od sljedećih opštih djelova: 1) opšta dokumentacija o projektu; 2) projektni zadatak; 3) tekstualna dokumentacija; 4) numerička dokumentacija; 5) grafička dokumentacija; 6) prateće studije, elaborati, projekti i druga dokumentacija. Sadržina djelova tehničke dokumentacije iz stava 1. ovog člana za pojedine vrste objekata i vrste projekata bliže je definisana u odgovarajućim poglavljima ovog pravilnika. Član 23

Sve vrste tehničke dokumentacije moraju da sadrže sledeću opštu dokumentaciju o projektu: 1) podatke o nazivu i adresi investitora izgradnje objekta; 2) izvod iz sudskog, odnosno drugog odgovarajućeg registra, za preduzeće, odnosno drugo pravno lice koje je izradilo projekat; 3) rješenje o ispunjenosti uslova za izradu tehničke dokumentacije (licenca); 4) ovlašćenje za projektovanje za lica koja su učestvovala u izradi projekta; 5) rješenje o odreñivanju glavnog odgovornog projektanta i rješenja o odreñivanju odgovornih projektanata pojedinih djelova projekata. Ukoliko se radi o tehničkoj dokumentaciji za izgradnju objekata od značaja za Republiku, opšta dokumentacija za generalni i idejni projekat, pored sadržaja iz stava 1. ovog člana, mora da sadrži i izvještaj revizione komisije za stručnu kontrolu tehničke dokumentacije za izgradnju objekata od značaja za Republiku (u daljem tekstu: reviziona komisija), o stručnoj kontroli tehničke dokumentacije. Član 24 Opšta dokumentacija za glavni projekat, pored sadržaja iz stava 1. ovog člana, sadrži i: 1) neophodne saglasnosti propisane zakonom i propisima donijetim na osnovu zakona; 2) izvještaj o izvršenoj tehničkoj kontroli tehničke dokumentacije sa izjavom odgovornog nosioca tehničke kontrole o prihvatanju glavnog projekta bez daljih primjedbi i zahtjeva; 3) ukoliko se radi o tehničkoj dokumentaciji za izgradnju objekata od značaja za Republiku, izvještaj revizione komisije. Glavni projekti i izvoñački projekti izrañeni po propisima drugih zemalja sadrže posebno: 1) podatke o licu koje je izradilo projekat i državi pripadnosti; 2) izjavu odgovornog nosioca tehničke kontrole o prihvatanju glavnog, odnosno izvoñačkog projekta bez primjedbi i zahtjeva. II SADRŽAJ I NAČIN PRIPREME TEHNIČKE DOKUMENTACIJE ZA IZGRADNJU OBJEKATA IZ OBLASTI HIDROTEHNIKE Član 25 Ovim pravilnikom su obuhvaćeni sljedeći objekti i sistemi iz oblasti hidrotehnike: 1) snabdjevanje vodom naselja i industrije;

2) odvodjenje i prečišćavanje otpadnih voda; 3) hidromelioracioni sistemi (navodnjavanje i odvodnjavanje); 4) ureñenje rječnih tokova, plovni putevi i pristaništa; 5) brane i akumulacije, i 6) hidroenergetski objekti. Tehnička dokumentacija za ostale hidrotehničke objekte koji nisu obuhvaćeni ovim pravilnikom (objekti komunalne infrastrukture i sistema iz oblasti hidrotehnike) izrañuje se na način propisan ovim pravilnikom. Član 26 Projektni zadatak za hidrotehničke objekte i sisteme, pored elemenata obuhvaćenih članom 4. ovog pravilnika sadrži, naročito, i način: 1) osmatranja objekata i parametara vodnog bilansa; 2) upravljanja (sa uputstvima za rad), i 3) uklapanja projekata u životnu sredinu. Član 27 Pored opštih uslova obuhvaćenih članom 4. ovog pravilnika, tehnička dokumentacija za hidrotehničke objekte i sisteme obuhvata naročito i uslove iz Prostornog plana Republike i prostornog plana posebne namjene odgovarajućeg vodnog područja (sliva), kao i vodoprivredne uslove u skladu sa propisima o vodama. Član 28 Hidrološke i hidrometeorološke podloge za potrebe objekata/sistema hidrotehnike, pored elemenata obuhvaćenih članom 14. ovog pravilnika, sadrže, naročito, i: 1) analize postojećeg stanja vodnog režima; 2) uslove za održavanje i razvoj vodnog režima; 3) uslove zaštite od štetnog dejstva vode, i 4) uslove zaštite voda od zagañenja. Član 29 Sastavni dio idejnog projekta kod specifičnih hidrotehničkih objekata je i licitacioni elaborat za izbor i nabavku opreme, tako da se glavni projekat radi na osnovu prethodno izabrane opreme. 1. SNABDIJEVANJE VODOM NASELJA I INDUSTRIJE

1) Generalni projekat snabdijevanja vodom naselja i industrije Član 30 U generalnom projektu snabdijevanja vodom naselja i industrije posebno se obrañuju karakteristike prirodnog režima pripadajućeg slivnog područja (klimatske, hidrološke, topografske, hidrogeološke, pedološke, karakteristike flore i faune, itd), vrši se analiza postojećeg stanja snabdjevanja vodom, demografskih podataka, ostvarenih trendova potrošnje vode, planova razvoja razmatranog područja, uslova eksploatacije i zaštite kvaliteta vode na izvorištima i dr. Rješenje snabdjevanja vodom naselja i industrije izrañuje se u više varijanti, od kojih se bira optimalna. Član 31 Pored odredbi iz člana 23. ovog pravilnika, generalni projekat snabdijevanja vodom naselja i industrije, naročito, sadrži: 1) posebne uslove iz Prostornog plana Republike i Vodoprivredene osnove Republike; 2) tehnički izvještaj u okviru koga su sadržani: (1) opšti podaci o projektu; (2) osnove za projektovanje (podloge); (3) analiza potrošnje vode: - ostvarena potrošnja; - analiza potrošača; - projekcija potrošnje do kraja eksploatacionog perioda. 3) analizu postojećeg stanja snabdjevanja vodom sa hidrauličkom analizom rada sistema; 4) analizu raspoloživih izvorišta sa ocjenom kvaliteta vode; 5) opis postupka prečišćavanja vode do zahtjevanog kvaliteta; 6) osnovne karakteristike varijantnih rješenja sa hidrauličkim proračunom sistema, i funkcionalnim dimenzionisanjem svih objekata; 7) vrednovanje i izbor varijantnih rješenja za sljedeće faze projektovanja sa tehnoekonomskom analizom i ocjenom cijene 1 m3 vode; 8) osnovne karakteristike odabranih varijantnih rješenja; 9) uticaj na životnu sredinu;

10) program prethodnih proučavanja za potrebe idejnog projekta. Član 32 Generalni projekat snabdijevanja vodom naselja i industrije sadrži sljedeće tehničke prikaze: 1) naslovni list projekta; 2) preglednu situaciju sistema, u razmjeri 1:10000-1:100000 (u zavisnosti od veličine sistema); 3) preglednu situaciju sa prikazanim varijantama sistema, u razmjeri 1:2500 1:10000; 4) hidrauličke profile glavnih cjevovoda koji treba da sadrže: stacionažu, pijezometarske nadmorske visine (kote) pri minimalnoj i maksimalnoj potrošnji vode, nadmorske visine (kote) terena, situaciju u razmjeri 1:50/2500 1:100/10000; 5) grafički prikaz ključnih objekata vodovodnog sistema (brana, akumulacija, rezervoara, vodozahvata, postrojenja za pripremu vode za piće i dr.). Član 33 Za potrebe generalnog projekta snabdjevanja vodom naselja i industrije izrañuje se sljedeća dokumentacija: 1) hidrološka studija; 2) geotehnička studija pripadajućeg slivnog područja na kojima se nalaze moguća izvorišta za snabdjevanje naselja i industrije vodom; 3) studija kvaliteta vode na mogućim izvorištima; 4) generalni projekat objekata na izvorištu (brana, akumulacija, vodozahvat i dr.); 5) prethodna analiza uticaja na životnu sredinu. 2) Idejni projekat snabdjevanja vodom naselja i industrije Član 34 Na osnovu rezultata generalnog projekta, uzimajući u obzir sve prirodne, tehničke, ekonomske, sociološke, ekološke i druge parametre, razrañuje se optimalna varijanta rješenja snabdjevanja vodom naselja i industrije. Član 35 Pored odredbi iz člana 23. ovog pravilnika idejni projekat snabdijevanja vodom naselja i industrije sadrži i sljedeće djelove:

1) tehnički izvještaj koji sadrži: (1) opšte popdatke; (2) osnove za projektovanje (podloge); (3) analize potrošnje vode: - ostvarena potrošnja; - analiza potrošača; - projekcija potrošnje do kraja projektnog perioda. 2) analizu postojećeg stanja snabdjevanja vodom sa hidrauličkom analizom rada sistema; 3) analizu raspoloživih izvorišta u pogledu izdašnosti i kvaliteta voda izvorišta za period od minimum jedne godine; 4) opis postupka prečišćavanja vode do zahtjevanog kvaliteta sa dimenzionisanjem objekata; 5) osnovne karakteristike varijantnih rješenja sa hidrauličkim proračunom sistema i funkcionalnim dimenzionisanjem svih objekata; 6) analizu i izbor najpovoljnije varijante; 7) osnovne karakteristike odabranog varijantnog rješenja i etapnost izgradnje sistema; 8) statičke proračune svih objekata; 9) uslove i saglasnosti; 10) program dodatnih istražnih radova za potrebe glavnog projekta; 11) zaključak; 12) tehničke uslove za opremu; 13) tehničke uslove grañenja; 14) mjere zaštite na radu; 15) uslove zaštite u eksploataciji; 16) predmjer i predračun radova; 17) specifikaciju cjelokupne predviñene opreme; 18) tehničku i ekonomsku analizu investicija i godišnjih troškova sa cijenom 1 m3 vode.

Član 36 Idejni projekat snabdijevanja vodom naselja i industrije sadrži sljedeće grafičke priloge: 1) naslovni list projekta; 2) preglednu situaciju vodovodnog sistema u razmjeri 1:10000 - 1:25000; 3) situaciju vodovodnog sistema sa svim neophodnim elementima: cjevovodi, objekti na mreži (zatvarači, ispusti, reviziona okna, vazdušni ventili, i dr.), rezervoari, crpne stanice, prekidne komore, vodozahvati, itd. u razmjeri 1: 500 - 1:5000; 4) hidraulički profil glavnih cjevovoda sa pijezometarskim nadmorskim visinama (kotama) i pijezometarskim linijama (minimalne i maksimalne) i nadmorskim visinama (kotama) terena u razmjeri 1: 100/ 10000; 5) uzdužni profil svih cjevovoda sa nadmorskim visinama (kotama) terena, dna rova, prečnicima cijevi, stacionažom i situacijom u razmjeri 1:50/2500 1:100/5000; 6) osnove i presjeke svih objekata vodovodnog sistema u razmjeri 1:100; 7) šematski prikaz procesa pripreme vode; 8) hidraulički profil postrojenja za pripremu vode. Član 37 Idejni projekat sadrži sljedeće proračune: 1) hidrološko-hidrauličke proračune vezane za izvorište kojima se definiše raspoloživa količina vode na izvorištu sa potrebnom vrijemenskom i količinskom obezbjeñenošću; 2) hidrauličku analizu postojećeg stanja snabdjevanja vodom za koju se koriste aktuelni podaci o stanju i funkcionisanju objekata i ostvarenoj i registrovanoj potrošnji i proizvodnji vode, radi sagledavanja rada postojećeg vodovodnog sistema i verifikacije matematičkih modela vodovodnog sistema koji će se koristiti za projektovanje varijantnih rješenja budućeg stanja snabdjevanja vodom; 3) hidrauličku analizu budućih stanja vodosnabdjevanja koja obuhvata analizu redovnih stanja, neredovnih stanja i havarijskih stanja snabdjevanja vodom; 4) hidraulički proračun objekata; 5) proračune vezane za procese pripreme vode za piće. Član 38

Za potrebe idejnog projekta izrañuje se: 1) elaborat o geotehničkim karakteristikama tla na trasi cjevovoda i lokaciji objekata sistema; 2) hidrogeološki elaborat za izvorište; 3) hidrološki elaborat za izvorište; 4) psamološki elaborat; 5) elaborat o kvalitetu vode na izvorištu; 6) elaborat o zaštiti voda; 7) dokazivanje postupka prečišćavanja vode na pilot modelu (po potrebi); 8) projekat procesa prečišćavanja vode; 9) idejni projekat sanitarne zaštite izvorišta; 10) projekat geodetskih radova; 11) idejni arhitektonsko-grañevinski projekat objekata; 12) idejni projekat konstrukcije objekata; 13) idejni mašinski projekat; 14) idejni elektrotehnički projekat; 15) idejni projekat mjerenja, automatike i upravljanja; 16) idejni projekat novih saobraćajnica i ureñenje prostora oko objekata; 17) detaljna analiza uticaja na životnu sredinu; 18) projekat eksproprijacije; 19) elaborat o tehničko-tehnološkim i organizacionim elementima izvoñenja objekta. 3) Glavni projekat snabdijevanja vodom naselja i industrije Član 39 U glavnom projektu detaljno se razrañuje rješenje snabdjevanja vodom odabrano idejnim projektom, i sa izabranom opremom. Član 40 Pored odredbi iz člana 23. ovog pravilnika glavni projekat sadrži naročito:

1) tehnički izvještaj u okviru kojeg su sadržani: (1) opšti podaci o projektu (lokacija sistema i objekata, kapacitet sistema, opis usvojenog rješenja, usvojena konstruktivna rješenja objekata, ekonomski aspekti rješenja); (2) podloge za projektovanje; (3) tehničke karakteristike projektovanog rješenja (analiza potreba za vodom, raspoložive količine vode na izvorištima, kvalitet vode na izvorištima, postupak pripreme vode za piće, rješenje transporta i raspodele vode do potrošača, etapnost izgradnje sistema, primjenjeni materijali za izgradnju vodovodnog sistema, ostale specifičnosti, uputstvo za rad sistema sa strukturom zaposlenih); 2) uslove i saglasnosti (elektroenergetika, vodoprivreda, putna privreda, železnica, PTT, toplovodi, gasovodi, zelenilo i sl.); 3) zaključak; 4) numeričke podatke o projektovanoj trasi cjevovoda i objekata; 5) proračun uz glavni projekat (ukoliko se izabrana oprema bitno razlikuje po vrsti i karakteristikama od opreme u idejnom projektu u glavnom projektu se moraju izraditi odgovarajući proračuni sa karakteristikama izabrane opreme. Statički proračuni moraju biti urañeni detaljno, u skladu sa zahtjevima glavnog projekta); 6) tehničke uslove grañenja (detaljni opis izvoñenja radova po svakoj poziciji, sa definisanim uslovima, tehnologijom izvoñenja i standardnim postupcima ispitivanja kvaliteta izvedenih radova i objekata); 7) mjere zaštite na radu za sve vrste radova predviñene projektom; 8) predmjer i predračun radova. Član 41 Glavni projekat sadrži i sljedeće grafičke priloge: 1) naslovni list projekta; 2) preglednu situaciju sa ucrtanom trasom cjevovoda i ucrtanim objektima u razmjeri 1:500 - 1:2500; 3) uzdužni profil cjevovoda sa nadmorskim visinama (kotama) terena, nivelete ulice, dnom rova, stacionažom, prječnicima cijevi, tipom cijevi i situacijom u razmjeri 1:50/100; 4) karakteristične poprečne profile cjevovoda sa ucrtanim ostalim podzemnim instalacijama u razmjeri 1:50;

5) šeme svih čvorova sa specifikacijom fasonskih komada i armaturom; 6) osnove i presjeke svih objekata sa ucrtanom hidromašinskom opremom u razmjeri 1:50; 7) šematski prikaz procesa prečišćavanja vode sa prikazom mjerenja, regulacije i upravljanja; 8) hidraulički profil postrojenja za prečišćavanje vode. Član 42 U okviru glavnog projekta se izrañuju sljedeći prateći projekti: 1) elaborat o geotehničkim karakteristikama tla na trasi cjevovoda i lokaciji objekata sistema; 2) hidrogeološki elaborat izvorišta; 3) hidrološki elaborat izvorišta; 4) projekat antierozionih radova u slivu; 5) glavni projekat sanitarne zaštite izvorišta; 6) projekat procesa prečišćavanja; 7) projekat geodetskih radova; 8) glavni arhitektonski projekat objekata; 9) glavni projekat konstrukcije objekata; 10) glavni mašinski projekat; 11) glavni elektrotehnički projekat; 12) glavni projekat mjerenja, automatike i upravljanja; 13) glavni projekat novih saobraćajnica; 14) projekat tehničkih mjera zaštite; 15) projekat eksproprijacije; 16) idejni projekat organizacije i tehnologije grañenja. 4) Izvoñački projekat snabdijevanja vodom naselja i industrije Član 43

Izvoñački projekat snabdjevanja vodom naselja i industrije se izrañuje kada u glavnom projektu nedostaju detalji o načinu izvoñenja radova na izgradnji i opremanju objekata. Izrañuje se za potrebe izvoñenja radova i sadrži detalje vezane za izvoñenje radova obuhvaćene glavnim projektom. U okviru izvoñačkog projekta izrañuju se sledeći projekti: 1) projekat prilagoñavanja terenskim uslovima (fundiranje, grañenje podzemnih objekata kao i objekata za zahvatanje podzemnih voda i slično); 2) projekti opreme (tehnološke, mašinske, elektroopreme); 3) algoritam rada vodovodnog sistema; 4) projekti mjerenja, regulacije, kontrole i upravljanja aiatemom; 5) projekat informacione opreme (softvera i hardvera); 6) uputstvo za rukovanje, održavanje i eksploataciju sistema; 7) uputstvo za probni rad sistema. 5) Projekat izvedenog objekta snabdjevanja vodom naselja i industrije Član 44 Ovaj projekat se izrañuje saglasno odredbama čl. 20., 21. i 22. ovog pravilnika. 2. ODVOðENJE I PREČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA 1) Generalni projekat odvoñenja i prečišćavanja otpadnih voda Član 45 U generalnom projektu odvoñenja i prečišćavanja otpadnih voda se posebno obrañuju karakteristike prirodnog režima područja (klimatske, hidrološke, topografske, hidrogeološke, pedološke, karakteristike flore i faune, itd), vrši analiza postojećeg stanja sakupljanja, odvoñenja i prečišćavanja otpadnih i atmosferskih voda, demografskih podataka, planova razvoja projektnog područja i dr. Rješenje odvoñenja i prečišćavanja otpadnih voda izrañuje se u više varijanti od kojih se odreñuje najpovoljnija. Član 46 Pored odredbi iz člana 23. ovog pravilnika generalni projekat sadrži naročito: 1) posebne uslove iz Vodoprivrede osnove Republike i Prostornog plana Republike; 2) tehnički izvještaj u okviru koga su sadržani: (1) opšti podaci o projektu;

(2) osnove za projektovanje (podloge) sa prikazom postojećeg stanja sakupljanja, odvoñenja i prečišćavanja otpadnih i atmosferskih voda; (3) izbor sistema kanalisanja (opšti, separacioni, mješoviti) i prirodnog prijemnika; (4) analiza količina i kvaliteta otpadnih i atmosferskih voda do kraja projektnog perioda; (5) hidrološka analiza vodoprijemnika sa vodoprivrednom analizom u cilju odreñivanja potrebnog stepena prečišćavanja otpadnih voda; (6) hidrološka analiza padavina i oticaja; (7) analiza uticaja otpadnih i drugih voda na prijemnik sa potrebnim stepenom prečišćavanja (8) opis postupka prečišćavanja otpadnih voda do zahtjevanog kvaliteta; (9) osnovne karakteristike varijantnih rješenja sa hidrauličkim proračunom sistema i funkcionalnim dimenzionisanjem svih objekata; (10) vrednovanje i izbor varijantnih rješenja za sljedeće faze projektovanja sa tehnoekonomskom analizom i ocjenom cijene 1 m3 odvedene i prečišćene otpadne vode (alternativno cijena se može izraziti po ekvivalentnom stanovniku); (11) osnovne karakteristike odabranih varijantnih rješenja; (12) uslovi za kvalitet otpadne vode koja se upušta u zajedničku kanalizaciju; (13) uticaj na životnu sredinu; (14) program istražnih radova za potrebe idejnog projekta. Član 47 Generalni projekat sadrži sljedeće grafičke priloge: 1) naslovni list projekta; 2) preglednu situaciju sistema u razmjeri 1:10000 - 1:25000 (u zavisnosti od veličine sistema); 3) preglednu situaciju sa šematski prikazanim varijantama sistema u razmjeri 1:500 - 1:10000; 4) uzdužne profile glavnih cjevovoda koji treba da sadrže: stacionažu, nadmorske visine (kote) terena, nadmorske visine (kote) dna kanala, nagib kanala i situaciju, u razmjeri 1:50/2500, 1:100/10000);

5) grafički prikaz ključnih objekata u sistemu (postrojenja za prečišćavanje, crpne stanice, retenzije, i dr.). Član 48 Za potrebe izrade generalnog projekta izrañuje se sljedeće: 1) hidrološka studija karakterističnih proticaja (malih voda i sl) vodoprijemnika; 2) hidrogeološka i geološka studija; 3) studija kvaliteta otpadnih i drugih voda naselja; 4) studija uticaja na životnu sredinu. 2) Idejni projekat odvoñenja i prečišćavanja otpadnih voda Član 49 Na osnovu rezultata generalnog projekta, uzimajući u obzir sve prirodne, tehničke, ekonomske, sociološke, ekološke i druge parametre, razrañuje se optimalna varijanta rješenja odvoñenjai prečišćavanja otpadnih voda. Član 50 Pored odredbi iz člana 23. ovog pravilnika idejni projekat sadrži naročito: 1) tehnički izvještaj u okviru koga su sadržani: (1) opšti podaci o projektu; (2) osnove za projektovanje (podloge) sa prikazom postojećeg stanja sakupljanja, odvoñenja i prečišćavanja otpadnih i atmosferskih voda voda; (3) izbor sistema kanalisanja (opšti, separacioni, mješoviti) i prirodnog prijemnika; (4) analiza količina i kvaliteta otpadnih i atmosferskih voda do kraja projektnog perioda; (5) hidrološku analizu vodoprijemnika sa vodoprivrednom analizom u cilju odreñivanja potrebnog stepena prečišćavanja otpadnih i atmosferskih voda; (6) hidrološku analizu padavina i oticaja; (7) uticaj otpadnih i drugih voda na prijemnik sa potrebnim stepenom prečišćavanja; (8) opis postupka prečišćavanja otpadne i atmosferske vode do zahtjevanog kvaliteta sa dimenzionisanjem objekata;

(9) osnovne karakteristike varijantnih rješenja sa hidrauličkim proračunom sistema i funkcionalnim dimenzionisanjem svih objekata; (10) vrjednovanje i izbor optimalne varijante; (11) osnovne karakteristike odabranog varijantnog rješenja i etapnosti izgradnje sistema; (12) statički proračuni svih objekata; (13) uslovi i saglasnosti; (14) program dodatnih istražnih radova za potrebe glavnog projekta; (15)zaključak; 2) tehničke uslove za opremu; 3) tehničke uslove grañenja; 4) mjere zaštite na radu; 5) predmjer i predračun radova; 6) specifikaciju cjelokupne predviñene opreme; 7) tehničku i ekonomsku analizu investicija i godišnjih troškova sa cijenom 1 m3 sakupljene, odvedene i prečišćene otpadne vode (alternativno cijena se može izraziti po ekvivalentnom stanovniku). Član 51 Uz idejni projekat izrañuju se sljedeći grafički prilozi: 1) naslovni list projekta; 2) pregledna situacija kanalizacionog sistema u razmjeri 1:10000 - 1:25000; 3) situacija kanalizacione mreže sa svim neophodnim elementima (cjevovodi, revizioni silazi, prelivi, crpne stanice, retenzije, postrojenje za prečišćavanje otpadnih voda, itd.) u razmjeri 1:2500 - 1:5000; 4) uzdužni profil svih cjevovoda sa nadmorskim visinama (kotama) terena, dna rova, dna kanala, prječnicima cijevi, padovima cijevi, stacionažom i situacijom u razmjeri 1:50/2500 - 1:100/5000; 5) osnove i presjeci svih objekata kanalizacionog sistema u razmjeri 1:100; 6) šematski prikaz procesa prečišćavanja otpadnih voda; 7) hidraulički profil postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda. Član 52

Uz idejni projekt izrañuju se sljedeći proračuni: 1) hidraulička analiza postojećeg stanja kanalisanja korišćenjem aktuelnih podataka o stanju i funkcionisanju objekata i količinama otpadnih voda; 2) hidrološko-hidraulički proračuni za odvoñenje atmosferskih i upotrijebljenih voda; 3) hidraulički proračuni objekata; 4) proračuni vezani za opterećenje prijemnika zagañujućim materijalima; 5) proračuni vezani za procese prečišćavanja otpadnih voda. Član 53 Uz idejni projekt se izrañuje i sljedeće: 1) elaborat o geotehničkim karakteristikama tla na trasi cjevovoda i lokaciji objekata sistema; 2) hidrološki elaborat vodoprijemnika; 3) hidrološki elborat o padavinama i oticaju; 4) geodetske podloge u odgovarajućoj razmjeri; 5) dokazivanje postupka prečišćavanja otpadne vode na pilot modijelu (po potrebi); 6) idejni arhitektonski projekat objekta; 7) idejni projekat konstrukcije objekta; 8) idejni mašinski projekat; 9) idejni elektrotehnički projekat; 10) idejni projekat mjerenja, automatike i upravljanja; 11) idejni projekat novih saobraćajnica i ureñenja krugova objekata; 12) detaljna analiza uticaja na životnu sredinu; 13) projekat eksproprijacije; 14) elaborat o tehnološkim i organizacionim elementima izvoñenja objekta. 3) Glavni projekat odvoñenja i prečišćavanja otpadnih voda Član 54

U glavnom projektu odvoñenja i prečišćavanja otpadnih voda detaljno se razrañuje optimalna varijanta rješenja sakupljanja, odvoñenja i prečišćavanja otpadnih i atmosferskih voda utvrñena idejnim projektom, i sa izabranom opremom na licitaciji prema licitacionom elaboratu. Član 55 Pored odredbi iz člana 23. ovog pravilnika glavni projekat odvoñenja i prečišćavanja otpadnih voda, naročito, sadrži: 1) tehnički izvještaj u okviru koga su sadržani: (1) opšti podaci o projektu (lokacija sistema i objekata, kapacitet sistema, opis usvojenog rješenja, usvojena konstruktivna rješenja objekata, ekonomski aspekti rješenja); (2) podloge za projektovanje; (3) tehničke karakteristike projektovanog rješenja (količine i kvalitet otpadnih i atmosferskih voda, rješenje sakupljanja i odvoñenja otpadnih i atmosferskih voda, postupak prečišćavanja otpadnih i atmosferskih voda, etapnost izgradnje sistema, primijenjeni materijali za izgradnju sistema, ostale specifičnosti, uputstvo za rad sistema sa strukturom zaposlenih); 2) uslovi i saglasnosti (elektroenergetika, PTT, toplovod, gasovod, zelenilo i sl.); 3) zaključak; 4) numeričke podatke o projektovanoj trasi cjevovoda i objekta; 5) proračune uz glavni projekat koji se baziraju na hidrološkim i hidrauličkim proračunima sprovedenim u idejnom projektu (ukoliko se izabrana oprema značajno razlikuje po vrsti i karakteristikama od opreme u idejnom projektu u glavnom projektu se moraju izraditi odgovarajući proračuni sa karakteristikama izabrane opreme. Statički i geomehanički proračuni moraju biti urañeni detaljno, u skladu sa zahtjevima glavnog projekta); 6) tehničke uslove grañenja odnosno detaljni opis izvoñenja po svakoj poziciji, sa definisanim uslovima, tehnologijom izvoñenja i standardnim postupcima ispitivanja kvaliteta izvedenih radova i objekata; 7) mjere zaštite na radu za sve vrste radova predviñene projektom; 8) predmjer i predračun radova. Član 56 Uz glavni projekat odvoñenja i prečišćavanja otpadnih voda izrañuju se sljedeći grafički prilozi: 1) naslovni list projekta;

2) pregledna situacija sa ucrtanim trasama cjevovoda i ucrtanim objektima u razmjeri 1:500 - 1:2500; 3) uzdužni profil cjevovoda sa nadmorskim visinama (kotama) terena, nivelete ulice, dna rova, dna kanala, stacionažom, prečnicima cijevi, padovima cijevi, tipom cijevi i situacijom u razmjeri 1:50/1000; 4) karakteristični poprečni profili cjevovoda sa ucrtanim ostalim podzemnim instalacijama u razmjeri 1:50; 5) osnove i presjeci objekata na mreži: revizioni silazi, prelivi i dr. u razmjeri 1:50; 6) osnove i presjeci svih objekata sa ucrtanom hidromašinskom opremom u razmjeri 1:50; 7) šematski prikaz procesa prečišćavanja otpadnih voda sa prikazom mjerenja, regulacije i upravljanja; 8) hidraulički profil postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda. Član 57 Uz glavni projekat odvoñenja i prečišćavanja otpadnih voda se izrañuju sljedeći prateći projekti: 1) elaborat o geotehničkim karakteristikama tla na trasi cjevovoda i lokaciji objekta sistema; 2) hidrološki elaborat vodoprijemnika; 3) hidrološki elaborat o padavinama i oticaju; 4) projekat geodetskih radova; 5) glavni arhitektonski projekat objekata; 6) glavni projekat konstrukcije objekata; 7) glavni mašinski projekat; 8) glavni elektrotehnički projekat; 9) glavni projekat mjerenja, automatike i upravljanja; 10) glavni projekat novih saobraćajnica; 11) projekat tehničkih mjera zaštite; 12) elaborat eksproprijacije na nivou glavnog projekta; 13) idejni projekat organizacije i tehnologije grañenja. 4) Izvoñački projekat odvoñenja i prečišćavanja otpadnih voda

Član 58 Izvoñački projekt odvoñenja i prečišćavanja otpadnih voda se radi ako u glavnom projektu nedostaju detalji o načinu izvoñenja radova na izgradnji i opremanju objekata, izrañuje se za potrebe izvoñenja radova i sadrži detalje vezane za izvoñenje radova obuhvaćene glavnim projektom. 5) Projekat izvedenog objekta odvoñenja i prečišćavanja otpadnih voda Član 59 Ovaj projekat se radi prema članovima 20., 21. i 22. ovog pravilnika. 3. HIDROMELIORACIONI SISTEMI (NAVODNJAVANJE I ODVODNJAVANJE) 1) Generalni projekat sistema za navodnjavanje i odvodnjavanje Član 60 Polazne osnove za izradu generalnog projekta sistema za navodnjavanje i odvodnjavanje su programski uslovi proistekli na osnovu prethodnih studija, planskih dokumenata, informacija i analiza saglasno uslovima iz Vodoprivredne osnove Republike i Prostornog plana Republike, po varijantama, a na bazi raspoloživih podloga, kao i podloga prikupljenih za ovu namjenu. U fazi izrade generalnog projekta donose se načelne odluke o tačnijoj dispoziciji zajedničkih objekata, o problemima zajedničkog korišćenja vodnog resursa utvrñene u vodoprivrednoj osnovi, o problemima organizacije zajedničkog rada, o podjeli zajedničkih i posebnih troškova, o etapnosti grañenja. Obrañuju se karakteristike prirodnog režima (klimatske, meteorološke, hidrološke, topografske, pedološke, karakteristike flore i faune itd.), kao i podaci o društveno-ekonomskim karakteristkama, raspoloživi prirodni resursi, proizvodni i saobraćajni sistemi i dr. Član 61 Saglasno članu 23. ovog pravilnika generalni projekat sistema za navodnjavanje i odvodnjavanje ima sljedeću tekstualnu i numeričku dokumentaciju: 1) tehnički izvještaj; 2) osnovne karakteristike varijantnih rješenja mreže sistema, pumpnih stanica, većih objekata, opreme sistema sa potrebnim proračunima na osnovu raspoloživih podataka; 3) vrednovanje i izbor varijantnih rješenja za naredne vrste projekata; 4) osnovne karakteristike i ocjenu odabranih varijantnih rješenja, prioriteti, redosljed, izgradnje i ograničenja; 5) program istražnih radova za potrebe idejnog projekta; 6) predmjer i predračun radova.

Generalni projekat sadrži sljedeće grafičke priloge: 1) preglednu kartu i položaj sistema sa širom okolinom; 2) dispoziciju sistema - karta razmjere 1:25000; 3) preglednu situaciju sa šematskim pokazanim varijantama rješenja sa ucrtanom mrežom i objektima - karta razmjere 1:25000; 4) uzdužne profile mreže (kanala ili cjevovoda) sistema razmatranih varijanati, koji treba da sadrže: stacionažu, nadmorske visine (kote) dna kanala ili cjevovoda, karakteristične dužine, podatke o vrsti i tipu objekata, dimenzije kanala ili cjevovoda i sl. u razmjeri 1:100/25 000; 5) karakteristične poprečne presjeke razmatranih varijanti u razmjeri 1:50 - 1:100; 6) crteže objekata razmatranih varijanati u razmjeri 1:100-1:500. Generalni projekat sadrži sljedeće prateće studije, elaborate i podloge: 1) topografske podloge; 2) geotehničke podloge; 3) pedološke podloge; 4) poljoprivredne podloge; 5) društveno-ekonomske podloge; 6) klimatološko-meteorološku studiju; 7) hidrološku studiju; 8) prethodnu analizu uticaja sistema na životnu sredinu i njena zaštita; 9) elaborat saobraćajnica u sistemu. 2) Idejni projekat sistema za navodnjavanje i odvodnjavanje Član 62 Na osnovu rezultata generalnog projekta, uzimajući u obzir sve prirodne, tehničke, ekonomske, sociološke, ekološke i druge parametre, razrañuje se optimalna varijanta rješenja sistema za navodnjavanje i odvodnjavanje. Član 63 Sadržaj tehničke dokumentacije na nivou idejnog projekta sistema za navodnjavanje i odvodnjavanje dat je u članu 23. ovog pravilnika. Član 64

Idejni projekat sistema za navodnjavanje i odvodnjavanje ima sljedeću tekstualnu i numeričku dokumentaciju: 1) tehnički izvještaj; 2) proračuni (statički, hidraulički i dr.) mreže sistema, pumpnih stanica, pojedinih objekata, opreme sistema i sl.; 3) osnovne karakteristike razmatranih odabranih varijantnih rješenja; 4) vrednovanje i izbor optimalne varijante; 5) karakteristična projektna rješenja usvojene varijante; 6) program istražnih radova za glavni projekat; 7) opšte uslove; 8) specijalne tehničke uslove; 9) specifikaciju materijala i opreme; 10) predmjer i predračun radova. Član 65 Idejni projekat sistema za navodnjavanje i odvodnjavanje ima sljedeće grafičke priloge: 1) preglednu kartu i položaj sistema sa širom okolinom; 2) dispoziciju sistema - karta razmjere 1:10 000-25 000; 3) preglednu situaciju sa šematskim prikazanim varijantama rješenja sa ucrtanom mrežom i objektima u razmjeri 1:10 000; 4) preglednu situaciju usvojene varijante sa svim objektima, u razmjeri 1:10000; 5) uzdužne profile mreže (kanala ili cjevovoda) sistema koji treba da sadrže: stacionažu, nadmorske visine (kote) dna kanala ili cjevovoda, podatke o karakterističnim nivoima vodenog ogledala (ili pijezometarske nadmorske visine (kote) ukoliko se radi o cjevovodu pod pritiskom), nagibe, protoke, karakteristične dužine, podatke o vrsti i tipu objekata, dimenzije kanala ili cjevovoda i sl., u razmjeri 1:100/ 10 000; 6) karakteristične poprečne presjeke u razmjeri 1:50 - 1:100; 7) crteže pumpnih stanica i svih objekata u razmjeri 1:100-1:500. Član 66

Idejni projekat sistema za navodnjavanje i odvodnjavanje sadrži sljedeće prateće studije, elaborate i projekte: 1) elaborat klimatološko - meteoroloških analiza razmatranog područja, koji treba da sadrži sljedeće elemente (za niz od minimum 30 godina): (1) analizu padavina u vegetacionom i vanvegetacionom periodu (srednje visine padavina i njihova raspodjela; ekstremne mjesečne visine padavina: maksimalne i minimalne, maksimalne dnevne visine padavina, učestalost padavina, vjerovatnoća sušnih i kišnih godina i sl.); (2) analizu temperatura vazduha (srednje mjesečne temperature, ekstremne temperature: srednji maksimumi i minimumi temperatura, apsolutne maksimalne i minimalne dnevne temperature u toku mjeseca, učestalost i relativna frekvencija dana sa odreñenom graničnom temperaturom: učestalost mraznih i ledenih dana, učestalost letnjih i tropskih dana); (3) analizu vlažnosti vazduha (prosječna mjesečna relativna vlažnost, prosječna mjesečna minimalna relativna vlažnost, minimum relativne vlažnosti - najsuvlji dan); (4) analizu oblačnosti i insolacije; (5) analizu vjetra (prosječne brzine vjetra, učestalost dana sa jakim vjetrom i učestalost i brzine vjetra i tišina po pravcima, ruža vjetrova). 2) elaborat hidroloških (za niz od minimum 30 godina) i hidrauličkih analiza razmatranih varijanti treba da sadrži: (1) vodozahvat iz vodotoka: - analize srednjih, velikih i malih voda, analize rječnog nanosa; - krivu trajanja vodostaja i protoka na mjestu vodozahvata; - vodostaje, protoke za karakteristična trajanja (numeričke vrijednosti); - režim nanosa u karakterističnim periodima; - kvalitet vode u karakterističnim periodima; - očekivane promjene kvaliteta vode u periodu eksploatacije vodotoka; - uticaj uzvodnih korisnika vodotoka na kvalitet vode; - uticaj vodozahvata na nizvodne korisnike vodotoka; - režim nanosa u mikrolokaciji vodozahvata (taloženje, erodiranje i sl.) - mogućnost incidentnog zagañenja vode. (2) zahvat podzemne vode:

- hidrauličku analizu radi utvrñivanja karakteristika akvifera kvaliteta kontakta i uslova prihranjivanja; - dinamičku analizu akvifera i sadejstvo sa zaleñem, prognozu promjene kapaciteta i kvaliteta u periodu eksploatacije izdani, dinamičku simulaciju uslova eksploatacije izdani. (3) magistralni dovodi vode, razvodna mreža: - hidrauličku analizu kapaciteta u početku eksploatacije, u redovnoj eksploataciji i pri prekoračenju kapaciteta; - hidrauličku analizu uslova rada pri blago promjenljivoj potrošnji vode; - sadejstvo magistralnog dovoda sa rezervoarima neposredno na njemu, mrežama koje se neposredno na njega priključuju; - analizu funkcionisanja sistema u narednim periodima i fazama izgradnje; - proračun nestacionarnog, brzo promenljivog toka za karakteristične slučajeve i manevre na cjevovodima, pumpama, zatvaračima u havarijskim i redovnim situacijama; - hidrauličku analizu fazne izgradnje i njenog uticaja na: pijezometarsko stanje, ekstremne vrednosti brzina, mjesto pojave; - hidrauličku analizu sa stanovišta energetskih troškova i mogućnosti njihovog smanjenja; - analizu dinamičke stabilnosti sistema u uslovima postojanja regulacionih elemenata; - hidrauličku analizu mjernih mjesta i njihovog uklapanja u sistem upravljanja; - proračun režima nivoa podzemne vode za različite uslove eksploatacije i u različitim sezonama za potrebe odvodnjavanja podzemne vode; - proračun kapaciteta kolektora - kanala i cjevovoda, u različitim uslovima vegetacije; - proračun nivoa vodnog ogledala kanala za različite protoke; - analizu sadejstva mjera navodnjavanja i odvodnjavanja kontrolom nivoa podzemne vode. 3) elaborat geotehničkih karakteristika razmatranih varijanti sa analizom upotrebljivosti lokalnih materijala (kamenolomi, pozajmišta, sekundarne sirovine i sl.); 4) projekat antierozione zaštite i ureñenja bujica; 5) elaborat o izboru opreme sistema;

6) elaborat o kvalitetu vode za navodnjavanje; 7) detaljnu analizu o uticaju sistema na životnu sredinu i elaborat tehničkih mjera zaštite životne sredine; 8) elaborat održavanja i upravljanja sistema; 9) projekat geodetskih radova; 10) elaborat o pedološkim ispitivanjima; 11) poljoprivredne podloge; 12) elaborat o tehničko - ekonomskim analizama; 13) projekat novih saobraćajnica; 14) projekat tehnologije i organizacije grañenja sistema. 3) Glavni projekat sistema za navodnjavanje i odvodnjavanje Član 67 Glavni projekat sistema za navodnjavanje i odvodnjavanje se izrañuje na osnovu prethodnih proučavanja (istraživanja predviñenih programom prethodnih proučavanja u idejnom projektu). Glavni projekat sadrži sve objekte, sve konstrukcije i izabranu opremu sa svim hidrauličkim, statičkim i ekonomsko-tehničkim i drugim proračunima. U glavnom projektu se vrši definitivna razrada svih elemenata trase mreža, svih objekata i izvoñačkih detalja, izbor najracionalnijih metoda grañenja, izrada plana organizacije grañenja sa usklañivanjem svih aktivnosti i definisanje preciznog predmjera i predračuna radova. Član 68 Glavni projekat sistema za navodnjavanje i odvodnjavanje, pored člana 23. tč. 1. i 2. ovog pravilnika sadrži još i sljedeću dokumentaciju: 1) tehnički izvještaj; 2) funkcionalne i tehničke karakteristike projektovane mreže usvojene varijante; 3) konačne proračune mreže, pumpnih stanica, pojedinih objekata, opreme sistema sa tačnim dimenzijama; 4) opšte uslove; 5) specijalne tehničke uslove; 6) specifikaciju materijala i opreme;

7) predmjer i predračun radova. Član 69 Glavni projekat sistema za navodnjavanje i odvodnjavanje sadrži sljedeće grafičke priloge: 1) preglednu kartu i položaj sistema sa širom okolinom; 2) dispoziciju sistema - preglednu situaciju sa prikazanom usvojenom varijantom sa ucrtanom mrežom i objektima u razmjeri 1:2500 -1:5000; 3) uzdužne profile mreže (kanala ili cjevovoda) sistema koji treba da sadrži: stacionažu, nadmorske visine (kote) lijeve i desne strane kanala ili cjevovoda, nadmorske visine (kote) dna kanala ili cjevovoda, podatke o karakterističnim nivoima vodnog ogledala (ili pijezometarske nadmorske visine (kote) ukoliko se radi o cjevovodu pod pritiskom), nagibe, protoke, karakteristične dužine, podatke o vrsti i tipu objekata, dimenzije kanala ili cjevovoda i sl. u razmjeri 1:100/ 25005000; 4) karakteristične poprečne presjeke u razmjeri 1:50 - 1:100; 5) crteže pumpnih stanica, svih objekata i sl. u razmjeri 1:100-1:500. Član 70 Glavni projekat sistema za navodnjavanje i odvadnjavanje sadrži sljedeće prateće studije, elaborate i projekte: 1) projekat izvorišta materijala (pozajmišta, deponija, kamenoloma, šljunka, biotehničkih materijala itd.); 2) projekat tehnologije i organizacije grañenja; 3) projekat geodetskih radova; 4) projekat eksproprijacije; 5) projekat izbora opreme sistema; 6) projekat antierozione zaštite sistema i ureñenja bujica; 7) projekat zaštite životne sredine; 8) hidrauličke proračune; 9) statičke proračune; 10) tehničko-ekonomske analize; 11) projekat osiguranja svih objekata i postrojenja; 12) projekat zaštite susjednih objekata;

13) elaborat o mjerama zaštite na radu; 14) projekat osmatranja ponašanja tla i objekata u toku grañenja i upotrebe. 4) Izvoñački projekat sistema za navodnjavanje i odvodnjavanje Član 71 Izvoñački projekat sistema za navodnjavanje i odvodnjavanje se radi u skladu sa članom 18. ovog pravilnika. 5) Projekat izvedenog sistema za navodnjavanje i odvodnjavanje Član 72 Projekat izvedenog sistema za navodnjavanje i odvodnjavanje se radi u skladu sa čl. 20, 21. i 22. ovog pravilnika 4. UREðENJE RJEČNIH TOKOVA, PLOVNI PUTEVI I PRISTANIŠTA 1) Generalni projekat ureñenja rječnih tokova, plovnih puteva i pristaništa Član 73 Na osnovu generalnog projekta ureñenja rječnih tokova, plovnih puteva i pristaništa donose se odluke o optimalnoj trasi regulisanog vodotoka ili plovnog puta, lokaciji pristaništa, etapnosti grañenja, tipovima i koncepciji sadržaja značajnijih objekata, uslovima eksploatacije, vrstama materijala i sl. Osnovna razmjera generalnog projekta je, u zavisnosti od toga na koju vrstu objekata se odnosi, 1:10000-1:25000. Član 74 Generalni projekat ureñenja rječnih tokova, plovnih puteva i pristaništa, naročito, sadrži: 1) opštu dokumentaciju o projektu; 2) projektni zadatak; 3) tekstualnu dokumentaciju; 4) proračune; 5) numeričku dokumentaciju; 6) grafičku dokumentaciju; 7) prateće studije.

U daljem tekstu, saglasno članu 23. ovog pravilnika, definisan je sadržaj tačaka 36 ovog člana. Član 75 Tekstualnom dokumentacijom obuhvaćen je tehnički izvještaj sa orijentacionim proračunima i generalnim predmjerom i predračunom radova. Tehnički izvještaj ima sljedeći okvirni sadržaj: 1) opšti podaci o projektu; 2) osnove za projektovanje; 3) orijentacioni proračuni (hidrološki, hidraulički, statički, geotehnički i sl.); 4) tehničke i funkcionalne karakteristike varijanti trase regulisanog rječnog toka/plovnog puta, odnosno lokacije pristaništa; 5) troškove i efekte varijantnih rješenja trase/lokacije; 6) vrednovanje i izbor optimalnih rješenja; 7) generalni predmjer i predračun radova; 8) programske karakteristike usvojenog rješenja; 9) program istražnih radova za idejni projekat; 10) zaključak. Član 76 Numerička dokumentacija obuhvata geometrijske parametre varijanata trase/lokacije objekta u apsolutnom ili relativnom koordinatnom sistemu. Član 77 Grafička dokumentacija obuhvata naročito sljedeće: A. Ureñenje rječnih tokova 1) naslovni list projekta; 2) preglednu kartu sliva ili dijela sliva, u razmjeri 1:10000-1:100000 (u zavisnosti od veličine sliva); 3) preglednu situaciju sa šematski prikazanim varijantama trase sa neophodnim detaljima (elementi trase, šematski raspored regulacionih objekata i radova, grañevina i drugih objekata-mostova, vodozahvata, vodoispusta, brana i sl.), u razmjeri 1:2500-1: 10000;

4) uzdužni profil neregulisanog korita koji treba da sadrži detalje primjerene raspoloživim podacima: stacionažu, nadmorske visine (kote) obala, nadmorske visine (kote) dna po matici, eventualno podatke o nivou vodenog ogledala na dan snimanja, podatke o vrsti i tipu objekata sa kojima se vodotok ukršta, u razmjeri 1:50/25000-1:100/100000; 5) uzdužni profil regulisanog korita koji treba da sadrži: stacionažu, nadmorske visine (kote) obala, nadmorske visine (kote) dna po matici, nadmorske visine (kote) računskih nivoa za razne protoke, nadmorske visine (kote) krune nasipa, položaj i tip regulacionih grañevina, položaj mostova i drugih objekata u koritu ili onih koji se sa vodotokom ukrštaju, u razmjeri 1:50-1:100/25000 - 1:100000; 6) karakteristične poprečne presjeke neregulisanog korita, u razmjeri 1:50-1:1001:100/1000; 7) karakteristične poprečne presjeke regulisanog korita, u razmjeri 1: 100 1:100/1000; 8) prikaz tipskih regulacionih grañevina u planu u razmjeri 1:100-1:1000 kao i pomoću karakterističnih presjeka, u razmjeri 1:50-1:500. B. Plovni putevi 1) naslovni list projekta; 2) preglednu kartu područja po trasi plovnog puta u razmjeri 1:10000 - 1:100000; 3) katastarsko-topografski plan sa šematski prikazanim varijantama rješenja plovnog puta (regulisani vodotok, kanalisani vodotok, plovni kanal ili kombinovano), uključujući neophodne detalje (šematski raspored regulacionih radova, grañevina, objekata namjenjenih plovidbi i drugih pratećih objekatamostova, vodozahvata, vodoispusta, brana i dr.), u razmjeri 1:2500 - 1: 10000; 4) uzdužni profil plovnog puta koji treba da sadrži: stacionažu, nadmorske visine (kote) obala, nadmorske visine (kote) dna po matici, nadmorske visine (kote) nivoa pri karakterističnim protocima, nadmorske visine (kote) krune nasipa, nadmorske visine (kote) krune osnovnog korita, položaj i vrste objekata namijenjenih plovidbi, regulacionih grañevina, mostova i drugih objekata u koritu plovnog puta u razmjeri 1:50 - 1:250 za visine i 1:1000 - 1:100000 za dužine; 5) karakteristične poprečne presjeke plovnog puta u razmjeri 1:50 - 1:100 za visine i 1:100 - 1:5000 za dužine; 6) Prikaz tipskih objekata (regulacionih grañevina, obloga plovnog kanala, objekata namijenjenih plovidbi i dr.) u razmjeri 1:100 - 1:1000 u planu i u razmjeri 1:50 1:250 za karakteristične profile. V. Pristaništa 1) naslovni list projekta; 2) preglednu kartu šireg područja plovnog puta sa položajem predmetnog pristaništa u razmjeri 1:10000 - 1:100000;

3) katastarsko-topografski plan mikrolokacije pristaništa sa prikazanim položajem u odnosu na plovni put, veza sa suvozemnim saobraćajnicama u zaleñu i osnovnim elementima pristaništa (akvatorija, sidrište, operativna obala, saobraćajnice, skladišta, parkinzi, radionice, upravne zgrade i ostali objekti, objekti za vodosnabdijevanje, odvoñenje otpadnih voda, snabdijevanje električnom i toplotnom energijom i dr.) u razmjeri 1:1000 - 1:5000; 4) tematske karte: prostorni razvoj, geotehnički uslovi, topografske karakteristike područja, namjena površina, tehnička infrastruktura, saobraćajne mreže i sistemi, u razmjeri 1:5000 - 1:25000; 5) karakteristične poprečne presjeke pristaništa i objekata u njemu u razmjeri 1:500 - 1:1000; 1:50/500 - 1:100/1000. Član 78 Prateće studije i projekti obuhvataju naročito: A. Ureñenje rječnih tokova 1) meteorološku studiju; 2) hidrološku studiju; 3) geotehničku studiju; 4) morfološku studiju; 5) psamološku studiju; 6) hidrauličku studiju; 7) studiju uticaja na životnu sredinu. B. Plovni putevi Pored studija navedenih pod tačkom A. ovog člana još i: 1) studiju gravitacionog područja plovnog kanala; 2) studiju robnog prometa; 3) studiju kategorije plovnog puta; 4) saobraćajno-ekonomska studiju. V. Pristaništa Pored studija navedenih pod A. i B. ovog člana još i: 1) studiju uklapanja pristaništa u saobraćajni sistem zemlje;

2) saobraćajnu studiju povezivanja pristaništa sa zaleñem; 3) studiju organizacije unutrašnjeg saobraćaja na teritoriji pristaništa; 4) generalni projekat sistema za vodosnabdijevanje i evakuaciju otpadnih voda; 5) generalni projekat sistema za snabdijevanje pristaništa energijom; 6) generalni projekti pretovarne mehanizacije; 7) generalni projekat sistema saobraćajnica; 8) generalni projekti skladišta, radionica, upravnih zgrada i drugih objekata standarda zaposlenih, sa odgovarajućom opremom; 9) generalni projekat pristupnih saobraćajnica pristanišnom kompleksu (u svemu prema sadržaju tehničke dokumentacije za gradske saobraćajnice). 2) Idejni projekat ureñenja rječnih tokova, plovnih puteva i pristaništa Član 79 Dokumentaciju za izradu idejnog projekta ureñenja rječnih tokova, plovnih puteva i pristaništa čine rezultati istraživanja sprovedenih prije pristupanja izradi idejnog projekta, a na osnovu programa definisanog u generalnom projektu i projektnom zadatku. Na osnovu rezultata generalnog projekta ureñenja rječnih tokova, plovnih puteva i pristaništa, uzimajući u obzir sve prirodne, tehničke, ekonomske, sociološke, ekološke i druge parametre, razrañuje se optimalna varijanta rješenja ureñenja rječnih tokova, plovnih puteva i pristaništa. Osnovna razmjera idejnog projekta ureñenja rječnih tokova, plovnih puteva i pristaništa u zavisnosti od vrste objekta je 1:500 - 1:5000. Član 80 Idejni projekat ureñenja rječnih tokova, plovnih puteva i pristaništa, naročito, sadrži: 1) opštu dokumentaciju o projektu; 2) projektni zadatak; 3) tekstualnu dokumentaciju; 4) numeričku dokumentaciju; 5) grafičku dokumentaciju; 6) prateće elaborate za razmatrane varijante; 7) prateće projekte za izabranu varijantu rješenja.

U daljem tekstu, saglasno članu 23. ovog pravilnika, definisan je sadržaj tačaka 3 7 ovog člana. Član 81 Tekstualom dokumentacijom obuhvaćeni su: tehnički izvještaj, proračuni, tehnički uslovi grañenja, mjere zaštite na radu i predmjer i predračun radova. Član 82 Tehnički izvještaj ima sljedeći okvirni sadržaj: A. Ureñenje rječnih tokova 1) opšti podaci o projektu: (1) lokacija predmetne dionice; (2) opis postojećeg stanja-prirodni režim; (3) ciljevi regulacije; (4) usklañenost sa uslovima iz Vodoprivredne osnove i Prostornog plana Republike; (5) uticaj regulacionih radova na uzvodni i nizvodni sektor; (6) mogući uticaj na prirodnu sredinu; (7) ostale specifičnosti planiranih regulacionih radova. 2) podloge za projektovanje; 3) osnovne karakteristike usvojenog rješenja regulacije i tehnički elementi regulacije: (1) mjerodavni protoci, propusna moć korita za vodu, nanos i led; (2) karakteristike režima rječnog nanosa; (3) elementi trase regulisanog korita sa osnovnim numeričkim podacima; (4) geomehaničke karakteristike materijala u kome je formirano rječno korito; (5) regulacioni profil i njegova propusna moć za vodu, led i nanos ; (6) uzdužni profil sa osnovnim karakteristikama; (7) tehnologija grañenja, organizacija gradilišta, potrebna mehanizacija i radna snaga; (8) dinamika grañenja;

(9) pozajmišta grañevinskog materijala za potrebe izrade regulacionih grañevina; (10) lokacije pozajmišta materijala za nasipanje i za deponovanje viška; (11) uklapanje regulacionih radova u prirodnu sredinu, ekološki aspekti; (12) ostale specifičnosti vezane za predviñene regulacione radove. 4) vrednovanje i izbor optimalne varijante; 5) usvojena konstruktivna rješenja; 6) kontrole i saglasnosti; 7) program istražnih radova za potrebe izrade glavnog projekta; 8) zaključak; 9) regulacioni objekti: (1) opis regulacionih grañevina usklañen sa grafičkim prilozima sa kojima čini cjelinu; (2) rješenje ukrštanja regulisanog vodotoka sa drugim objektima (ukoliko ih ima): suvozemne saobraćajnice, dalekovodi, cjevovodi i sl. (3) uklapanje ostalih objekata u regulisano korito (mostovi, crpne stanice, brodske prevodnice, brane, vodozahvati, vodoispusti, rječna pristaništa i dr.). B. Plovni putevi 1) Opšti podaci o projektu (1) dispozicija plovnog puta/dijela plovnog puta; (2) ciljevi formiranja plovnog puta; (3) robni tokovi; (4) karakteristike flote (vidovi eksploatacije i tipovi plovila); (5) mogući uticaji izgradnje plovnog puta na životnu sredinu 1) podloge za projektovanje; 2) tehnički elementi plovnog puta: (1) mjerodavni nivoi-protoci (niski i visoki plovni nivo); (2) elementi trase sa osnovnim numeričkim podacima; (3) geotehničke karakteristike tla po osovini plovnog puta;

(4) karakteristike poprečnog presjeka plovnog puta; (5) uzdužni profil plovnog puta; (6) objekti u plovnom putu (regulacione grañevine, obloge kanala, brane, prevodnice, plovidbeni mostovi i tuneli, pristaništa i dr.) (7) tehnologija grañenja, organizacija gradilišta, potrebna mehanizacija i radna snaga; (8) etapnost i dinamika grañenja; (9) pozajmišta grañevinskog materijala i lokacije za deponovanje viška materijala nastalog u procesu radova na formiranju plovnog puta i objekata u sklopu njega; (10) lokacija pozajmišta i lokacija za deponovanje viška materijala nastalog u procesu radova; (11) uklapanje plovnog puta u životnu sredinu, posledice ekološke prirode; (12) ostale specifičnosti vezane za izgradnju plovnog puta. 3) vrednovanje i izbor optimalne varijante; 4) osnovne karakteristike usvojenog rješenja; 5) kontrole i saglasnosti; 6) program istražnih radova za potrebe izrade glavnog projekta; 7) zaključak; 8) objekti na plovnom putu: (1) opis pojedinih objekata usklañen sa odgovarajućim grafičkim prilozima; (2) rješenje ukrštanja sa saobraćajnicama i drugim objektima (dalekovodi, cjevovodi, prirodni tokovi i dr.); (3) uklapanje drugih objekata u plovni put (vodozahvati, vodoispusti, pristaništa i dr.). V. Pristaništa 1) opšti podaci o projektu: (1) funkcija pristaništa (transportno-pretovarni čvor, skladišna funkcija, trgovačka funkcija, funkcija slobodne carinske zone i dr.); (2) gravitaciono područje pristaništa; (3) lokacija pristaništa na plovnom putu;

(4) opis mikrolokacije pristaništa po varijantama; (5) prikaz uslova mjerodavnih za funkciju pristaništa (prostorno-saobraćajni, meteorološko-hidrološki, geotehnički, ekološki i dr.); (6) mogući uticaji na životnu sredinu. 2) podloge za projektovanje; 3) tehnički elementi pristaništa: (1) osnovni grañevinski objekti u pristaništu (skladišta, saobraćajnice, parkinzi, upravne zgrade, radionice, objekti za snabdjevanje pristaništa energijom, objekti društvene namjene i dr.); (2) elektromašinska oprema (pretovarni ureñaji, skladišna mehanizacija i dr.); (3) sredstva unutrašnjeg transporta u pristaništu (bokseri, pomoćna flota, lokomotive, vagoni, kamioni, samohodne dizalice i dr.); (4) tehnologija grañenja, etapnost, organizacija gradilišta, potrebna mehanizacija i radna snaga; (5) dinamika grañenja; (6) grañevinski materijali i organizacija dovoza; (7) lokacije za deponovanje viška materijala; (8) uklapanje funkcije pristaništa u životnu sredinu; (9) ostale specifičnosti vezane za izgradnju pristaništa. 4) vrednovanje i izbor optimalne varijante; 5) osnovne karakteristike usvojenog rješenja; 6) kontrole i saglasnosti; 7) program istražnih radova za potrebe izrade glavnog projekta; 8) zaključak; 9) osnovni objekti u pristaništu: (1) hidrotehnički objekti (mola, valobrani, kejski zidovi); (2) unutrašnje saobraćajnice; (3) objekti za vodosnabdjevanje i evakuaciju otpadnih voda;

(4) objekti za snabdjevanje energijom (električnom i toplotnom); (5) elektromašinska oprema; (6) sredstva veza, signalizacije i rasvjete na teritoriji pristaništa; (7) objekti visokogradnje (skladišta, upravne zgrade, radionice, objekti društvene namjene i dr.); (8) objekti saobraćajnih veza unutrašnjih saobraćajnica sa zaleñem. Član 83 Proračuni u okviru idejnog projekta ureñenja rječnih tokova, plovnih puteva i pristaništa imaju sljedeći okvirni sadržaj: A.- Ureñenje rječnih tokova 1) hidrološki proračuni, koji se rade u cilju dobijanja mjerodavnih protoka za dimenzioniranje regulisanog korita i regulacionih objekata. Ukoliko ovi podaci nijesu već definisani u prethodnim studijama ili projektima, moraju se utvrditi u okviru idejnog projekta, sa svim neophodnim podacima (period obrade, podloge, metode proračuna, kriterijumi za izbor mjerodavnih protoka-vodostaja, itd.); 2) psamološke analize u okviru kojih se definišu osnovne karakteristike režima rječnog nanosa (vučenog i suspendovanog), kako u pokretu, tako i u stanju mirovanja. U ovom dijelu idejnog projekta moraju se detaljno prikazati podloge, metode proračuna i sl.; 3) hidraulički proračuni se vrše kako za prirodno stanje, tako i za analizirane varijante regulacije, pri čemu se obuhvata: (1) odreñivanje vrijednosti koeficijenata hrapavosti bilo na osnovu rezultata hidrometrijskih mjerenja, bilo na osnovu hidrauličkih proračuna; (2) proračun transporta rječnog nanosa; (3) proračun linija nivoa vodenog ogledala za različite protoke; (4) proračun transportne sposobnosti toka u pogledu leda; (5) proračun deformacije rječnog korita (ukoliko je to od značaja u konkretnom projektu); (6) hidrauličko dimenzioniranje regulacionih grañevina (raspored, geometrijske karakteristike, vrsta i krupnoća materijala od koga se grade i sl.). 4) analiza uticaja regulacionih radova na eko-sisteme i biodiverzitete u rijeci; 5) statički proračuni koji se odnose na regulacione grañevine i objekte vezane za regulaciju vodotoka, sa svim neophodnim podlogama, detaljima metoda proračuna, dokazima o stabilnosti objekata itd.

B. Plovni putevi 1) meteorološko-hidrološki proračuni u cilju utvrñivanja bilansa voda, mjerodavnih protoka, gubitaka vode i potreba za vodom, trajanja navigacionog perioda i dr. 2) hidraulički proračuni: (1) odreñivanje linija nivoa vodenog ogledala u plovnom putu pri različitim protocima (posebno za protok pri niskom i visokom plovnom nivou); (2) proračun propusne moći korita plovnog puta za vodu, led i nanos; (3) proračun otpora pri kretanju plovila/sastava; (4) hidrauličke analize i dimenzionisanje objekata (primjenom numeričkih i fizičkih modela), u okviru plovnog puta; 3) statički proračuni objekata u okviru plovnog puta, sa neophodnim podlogama, detaljima prikazanih metoda proračuna i dokazima o stabilnosti objekata i dr. 4) analize uticaja formiranja plovnog puta na eko-sisteme, biljni i životinjski svijet u plovnom putu. V. Pristaništa 1) analiza gravitacionog područja pristaništa u sistemu postojećih pristaništa i u okviru opšteg saobraćajnog sistema; 2) analiza robnog prometa u budućem pristaništu po fazama; 3) meteorološko-hidrološke analize i proračuni u cilju definisanja mjerodavnih nivoa, trajanja navigacionog perioda, odreñivanja nadmorske visine (kote) teritorije i dr.; 4) dimenzionisanje osnovnih elemenata pristaništa: (1) operativne obale; (2) skladišta; (3) pretovarne mehanizacije; (4) saobraćajnica, parkinga i saobraćajnih sredstava u okviru pristaništa; (5) ostalih objekata (upravnih zgrada, radionica, objekata društvene namjene i dr.); (6) vodovoda i kanalizacije; (7) objekata za snabdijevanje pristaništa energijom (električnom i toplotnom); (8) pomoćne pristanišne flote.

5) statički proračuni svih grañevinskih objekata sa svim neophodnim podlogama, detaljima prikazanih metoda proračuna i dokazima o stabilnosti u svim uslovima eksploatacije; 6) dimenzionisanje odgovarajuće elektromašinske opreme sa svim neophodnim detaljima proračuna i dokazima o funkcionalnosti. Član 84 Tehnički uslovi izvoñenja radova prilažu se uopšteno za sve analizirane varijante u okviru idejnog projekta. Član 85 Uslovi zaštite na radu prikazuju se uopšteno za sve varijante u okviru idejnog projekta. Član 86 Predmjer i predračun radova se izrañuju za sljedeće pozicije: A. Ureñenje rječnih tokova 1) radovi na regulaciji rječnog toka: (1) prethodni radovi (uklanjanje vegetacije i sl.); (2) zemljani radovi; (3) biotehnički radovi; (4) izrada regulacionih grañevina. 2) ostali radovi: (1) ukrštanje regulisanog vodotoka sa suvozemnim saobraćajnicama; (2) uklapanje postojećih objekata u regulisano korito (mostovi, vodozahvati, vodoispusti, ušća pritoka i kanala i dr.); 3) specifični radovi: (1) projektovanje; (2) eksproprijacija; (3) nadzor nad grañenjem; (4) geodetski radovi. 4) bilans troškova: (1) podjela troškova po fazama grañenja;

(2) ukupne investicije; (3) investicije po jednom kilometru regulisanog vodotoka. B. Plovni putevi 1) radovi na formiranju plovnog puta: (1) prethodni radovi; (2) zemljani radovi; (3) biotehnički radovi; (4) izgradnja objekata u plovnom putu; (5) elektromašinska i druga oprema u okviru pojedinih objekata i samog plovnog puta. 2) ostali radovi: (1) ukrštanje plovnog sa suvozemnim saobraćajnicama i prirodnim preprekama; (2) uklapanje objekata druge namjene u plovni put (mostovi, vodozahvati, vodoispusti i dr.); (3) specifični radovi. 3) prateći troškovi: (1) projektovanje; (2) eksproprijacija; (3) nadzor; (4) geodetski radovi. 4) bilans troškova: (1) podjela troškova na korisnike; (2) podjela troškova po potencijalnim korisnicima plovnog puta; (3) ukupne investicije; (4) pojedinačne investicije po pojedinim objektima; (5) investicije po jednom kilometru plovnog puta. V. Pristaništa

1) radovi na formiranju akvatorije pristaništa (bagerski radovi, radovi na izgradnji zaštitnih grañevina-mola i valobrana i dr.): 2) radovi na formiranju operativne obale-kejskog zida; 3) radovi na formiranju teritorije pristaništa; 4) radovi na izgradnji saobraćajnica na teritoriji pristaništa; 5) radovi na izgradnji objekata visokogradnje (skladišta, rezervoara, upravnih zgrada, radionica, objekata društvene namjene, pomoćnih objekata i dr.), sa odgovarajućom opremom; 6) radovi na izgradnji sistema za vodosnabdjevanje, evakuaciju otpadnih voda i njihovo prečišćavanje; 7) radovi na izgradnji objekata za snabdjevanje pristaništa energijom (električnom i toplotnom); 8) ostali radovi: (1) povezivanje pristanišnih saobraćajnica sa zaleñem; (2) zaštita akvatorije pristaništa od talasa, leda i nanosa; (3) specifični radovi. 9) prateći troškovi: (1) geodetski radovi; (2) geotehnički radovi; (3) projektovanje; (4) eksproprijacija; (5) nadzor. 10) bilans troškova: (1) podjela troškova po fazama grañenja; (2) investicije po pojedinim elementima pristaništa; (3) ukupne investicije. Član 87 Numerička dokumentacija obuhvata naročito podatke o trasi usvojene varijante regulisanog vodotoka/plovnog puta, odnosno pristaništa:

1) koordinate elementarnih (glavnih) tačaka; 2) nadmorske visine (kote) elementarnih (glavnih) i detaljnih tačaka; 3) geodetsku osnovu svih objekata (regulisanog vodotoka, plovnog puta ili pristaništa), definisanu položajnom i visinskom u državnom koordinatnom (XYH) sistemu. Član 88 Idejni projekat sadrži sljedeće grafičke priloge: A. Ureñenje rječnih tokova 1) naslovni list projekta; 2) preglednu situaciju sliva ili dijela sliva u razmjeri 1:10000 (1: 100000); 3) preglednu situaciju sa ucrtanom trasom regulisanog korita sa svim neophodnim elementima (konture regulisanog korita, nasipi, regulacione grañevine u koritu, ostali objekti u koritu, ukrštanje sa suvozemnim saobraćajnicama, osovina regulisanog korita, stacionaža, elementi krivina itd.) u razmjeri 1:500 - 1:10000; 4) uzdužni profil neregulisanog korita sa svim elementima (nadmorske visine (kote) obala, dna po matici, nadmorske visine (kote) nivoa na dan snimanja, položaj i tip postojećih regulacionih grañevina, položaj i tip ostalih postojećih objekata, geološko-geomehanički sastav dna, itd.), stacionaža i dr. u razmjeri 1:50/5000 1:250/10000 (u zavisnosti od dužine sektora); 5) uzdužni profil regulisanog korita (po varijantama), sa sljedećim elementima: nadmorske visine (kote) obala, nadmorske visine (kote) dna po osovini, nadmorske visine (kote) nivoa za karakteristične protoke, nadmorske visine (kote) krune nasipa, karakteristične nadmorske visine (kote) regulacionih grañevina, položaj regulacionih grañevina, položaj mostova i drugih objekata koji se ukrštaju sa vodotokom, elementi krivina (poluprečnik, dužina luka, centralni ugao, početak i kraj krivine), stacionaža u razmjeri 1:50/1000 - 1:100/5000; 6) poprečne profile regulisanog korita ucrtane u odgovarajuće poprečne profile neregulisanog korita, sa osnovnim geometrijskim karakteristikama, sa upisanom stacionažom, po mogućstvu sa podacima o veličini iskopa/nasipa i sa količinama ugrañenog grañevinskog materijala u regulacionu grañevinu u tom profilu u razmjeri 1:50-1:200 - 1:100/1000; 7) idejni projekat tipskih regulacionih objekata prikazan u horizontalnoj projekciji u razmjeri 1:50-1:1000, pomoću uzdužnih presjeka u razmjeri 1:50 - 1:250; 1:100/2500 i poprječnih presjeka u razmjeri 1:50-1:250, sa opisom pojedinih, šematski prikazanih elemenata na crtežu; 8) Ostali objekti (detalji ukrštanja sa suvozemnim saobraćajnicama i cjevovodima, vodozahvati i vodoispusti), prikazuju se u pogodnoj razmjeri u zavisnosti od vrste objekta i njegovih osnovnih dimenzija u prirodi.

B. Plovni putevi Idejni projekat plovnog puta sadrži grafičke priloge koji se odnose na sam plovni put i na objekte u okviru njega: 1) naslovni list projekta; 2) preglednu kartu plovnog puta po varijantama u razmjeri 1:10000 - 1:100000; 3) preglednu situaciju plovnog puta (po varijantama) sa ucrtanom trasom sa svim neophodnim elementima (konture plovnog puta, nasipi, objekti u plovnom putu, ukrštanje sa suvozemnim saobraćajnicama, stacionaža, elementi krivina i dr.) u razmjeri 1:500 - 1:5000; 4) uzdužni profil plovnog puta (po varijantama), sa sljedećim elementima: nadmorske visine (kote) obala, nadmorske visine (kote) dna po osovini, nadmorske visine (kote) karakterističnih nivoa, nadmorske visine (kote) krune nasipa (ukoliko su predviñeni), položaj i osnovni objekti u plovnom putu (prevodnice,brane, ustave, plovidbeni mostovi i tuneli, akvadukti, plovidbeni tuneli i dr.), elemente krivina, karakteristične poprečne presjeke, stacionažu po osovini i dr. u razmjeri 1:50 - 1:100/1000 - 1:100/5000; 5) karakterstične poprečne presjeke plovnog puta u razmjeri 1:50 - 1:250 1:100/500; 6) izgled u osnovi objekata u plovnom putu. Izbor razmjere zavisi od karakteristika i dimenzija objekta u razmjeri 1:50 - 1:1000; 7) karakteristične poprečne presjeke objekata u okviru plovnog puta, sa prikazom opreme i prateće infrastrukture u razmjeri 1:50 - 1:250. V. Pristaništa 1) naslovni list projekta; 2) pregledna karta plovnog puta sa lokacijom pristaništa u razmjeri 1:100001:100000; 3) preglednu situaciju pristaništa sa ucrtanim svim osnovnim elementima akvatorije, operativne obale i teritorije u razmjeri 1:500 - 1:5000; 4) preglednu situaciju pristaništa sa ucrtanim položajem i osnovnim karakteristikama podzemne infrastrukture u razmjeri 1:500 - 1:5000; 5) karakteristične poprečne presjeke kroz pristanište (akvatoriju, operativnu obalu i teritoriju) u razmjeri 1:250- 1:1000; 6) karakteristične presjeke kroz značajnije objekte (kejski zid, skladišta, upravnu zgradu, objekte društvene namjene, radionice, saobraćajnice itd.) u razmjeri 1:50 - 1: 250; 7) ostali objekti (objekti za vodosnabdjevanje, odvoñenje i prečišćavanje otpadnih voda, saobraćajnice, parkinzi, ukrštanje saobraćajnica, povezivanje sa mrežom

saobraćajnica u zaleñu i dr.), objekti za snabdjevanje pristaništa energijom sa odgovarajućom opremom, objekti i oprema veze, pretovarna mehanizacija i dr., rješavaju se u okviru posebnih idejnih projekata i prikazuju grafički na odgovarajući način i u pogodnoj razmjeri. Član 89 Prateći elaborati i projekti na nivou idejnog projekta varijanti obuhvataju naročito sljedeće: A. Ureñenje rječnih tokova Elaborati: 1) elaborat o geotehničkim karakteristikama materijala u kome je formirano rječno korito, po trasi regulisanog korita, uključujući i analize izvorišta materijala primjenljivog za izradu regulacionih grañevina; 2) geodetski elaborat sa podacima o snimljenim poprječnim profilima neregulisanog korita na meñusobnom razmaku koji garantuje vjerno prikazivanje topografije rječnog korita ispod nivoa vodenog ogledala, sa odgovarajućim prikazom topografije rječnog korita pomoću izohipsi sa ekvidistancom od 1,0 m na obali i 0,50 m u rječnom koritu; 3) elaborat eksproprijacije na nivou idejnog projekta; 4) elaborat o ekološkim posljedicama - detaljna analiza uticaja; 5) elaborat održavanja i upravljanja. Idejni projekti: 1) projekat geodetskog obilježavanja; 2) projekat inženjerskih konstrukcija i objekata; 3) projekat tehničkih mjera zaštite životne sredine; 4) projekat rekonstrukcije tehničke infrastrukture u zoni regulisanog vodotoka. B. Plovni putevi Elaborati: 1) elaborat o geotehničkim karakteristikama terena po koridoru trase plovnog puta; 2) meteorološko-hidrološki elaborat sa numeričkim i grafičkim prikazima karakteristika režima protoka, vodostaja, leda, vjetra, nanosa, temperature, isparavanja, poniranja, i dr.; 3) hidrološki elaborat, koji pored analize režima vodostaja i protoka, obuhvata i podatke o izvršenim hidrometrijskim radovima, koji obuhvataju mjerenje brzina u odreñenim profilima, padova nivoa vodenog ogledala na pojedinim sektorima,

kao i mjerenja vezana za proučavanje režima rječnog nanosa (zahvatanje uzoraka iz dna, vučenog nanosa u pokretu i suspendovanog nanosa), kao i režima leda; 4) geodetski elaborat sa podacima o topografskim karakteristikama terena po trasi budućeg plovnog puta, eventualno profilima rječnog toka, prikazanim pomoću izohipsi sa ekvidistancom od 1,0 m, na obali i 0,50 m u koritu; 5) geodetski elaborat mikrolokacije objekata na plovnom putu sa ekvidistancom od 0,5 m i odgovarajućom situacijom terena u razmjeri 1:1.000 - 1:5000; 6) elaborat sa podacima o gravitacionom području plovnog kanala, i robnim tokovima, po fazama razvoja; 7) elaborat sa podacima o karakteristikama flote i uslova eksploatacije (potiskivanje, tegljenje, samohodna plovila); 8) saobraćajno-ekonomski elaborat; 9) elaborat o ekološkim posljedicama na eko-sistem i biodiverzitete; 10) elaborati pratećih sadržaja i tehničke opreme plovnog puta; 11) elaborat održavanja i upravljanja; 12) elaborat eksproprijacije na nivou idejnog projekta. Idejni projekti: 1) projekat geodetskog obilježavanja trase regulisanog korita, po trasi plovnog puta (bilo da je u pitanju rječni tok ili vještački plovni put-plovni kanal), sa analizom izvorišta grañevinskih materijala za potrebe izgradnje -plovnog puta; 2) projekat obilježavanja trase plovnog puta i objekata u okviru njega; 3) projekat inženjerskih konstrukcija i objekata u okviru plovnog puta; 4) za odvojene objekte gdje je to potrebno, prateći elektrotehnički, mašinski i dr. projekti u zavisnosti od karakteristika opreme; 5) tehnološki projekti pratećih sadržaja i opreme objekata u okviru plovnog puta; 6) generalni projekat organizacije izvoñenja radova; 7) projekat mjera zaštite životne sredine. V. Pristaništa Idejni projekat pristaništa sadrži sljedeće prateće eleborate i projekte za razmatrana varijantna rješenja: Elaborati:

1) meteorološko-hidrološki elaborat područja, odnosno plovnog puta na kome se nalazi pristanište; 2) elaborat geotehničkih karakteristika terena po razmatranim varijantama lokacije pristaništa; 3) ekonomski elaborat o gravitacionom području, vrstama tereta, korisnicima usluga i robnom prometu, po vremenskim fazama; 4) elaborat sa saobraćajnim analizama, uključujući vodni i suvozemni saobraćaj; 5) elaborat o ekološkim uticajima na životnu sredinu (detaljna analiza); 6) elaborat o održavanju i upravljanju; 7) elaborat eksproprijacije na nivou idejnog projekta. Idejni projekti: 1) projekat geodetskog obilježavanja; 2) projekat hidrotehničkih konstrukcija (mol, valobrani, kejski zid); 3) projekat saobraćajnica na teritoriji pristaništa i njihovog povezivanja sa zaleñem; 4) elektromašinski projekat pretovarne mehanizacije; 5) projekat objekata visokogradnje (skladišta, upravne zgrade, objekti društvene namjene, radionice i dr.), sa odgovarajućom opremom; 6) projekti hidrotehničke infrastrukture (sistem za vodosnabdjevanje, evakuaciju i prečišćavanje otpadnih voda); 7) projekti objekata za snabdjevanje pristaništa energijom (električnom i toplotnom), uključujući i odgovarajuću opremu; 8) projekti sistema signalizacije u pristaništu; 9) projekti sistema veza u pristaništu; 10) generalni projekat organizacije izvoñenja radova; 3) Glavni projekat ureñenja rječnih tokova, plovnh puteva i pristaništa Član 90 U glavnom projektu se jednoznačno u prostoru definiše projektovani objekat sa svim potrebnim izvoñačkim detaljima na osnovu koje se gradi objekat. U ovoj fazi se utvrñuju najracionalnije metode grañenja, izrañuje plan organizacije grañenja i definiše precizan predmjer i predračun radova.

Glavni projekat se izrañuje na osnovu detaljnih geotehničkih istraživanja, geodetskih snimanja i ostalih istraživanja predviñenih programom istražnih radova u okviru idejnog projekta i projektnog zadatka za glavni projekat. Programske osnove za izradu glavnog projekta čine zaključci istraživanja na nivou idejnog projekta, kao i uslovi definisani regulacionim planom objekta, odnosno urbanističkom dozvolom. Osnovna razmjera glavnog projekta je 1:250 - 1:1000 u zavisnosti od vrste objekta. Član 91 Glavni projekat naročito sadrži: 1) opštu dokumentaciju projekta; 2) projektni zadatak; 3) tekstualnu dokumentaciju; 4) numeričku dokumentaciju; 5) grafičku dokumentaciju; 6) prateće projekte za definisano rješenje objekta na nivou glavnog projekta. U daljem tekstu, saglasno članu 23. ovog pravilnika, definisan je sadržaj tačke 3 - 6 ovog člana. Član 92 Tekstualnom dokumentacijom obuhvaćen je tehnički izvještaj, proračuni, tehnički uslovi izvoñenja radova, mjere zaštite na radu i predmjer i predračun radova. Tehnički izvještaj ima sljedeći okvirni sadržaj: A. Ureñenje rječnih tokova 1) opšti podaci o projektu: (1) lokacija predmetne dionice; (2) opis usvojenog rješenja; (3) karakteristike trase regulisanog korita; (4) usvojena konstruktivna rješenja regulacionih i drugih objekata; (5) ekonomski aspekti rješenja. 2) podloge za projektovanje; 3) tehničke karakteristike projektovanog rješenja regulacije/objekta:

(1) elementi trase; (2) karakteristike poprečnih profila regulisanog korita; (3) uzdužni profil regulisanog korita; (4) regulacione grañevine; (5) rješenje ukrštanja trase regulisanog toka sa drugim objektima; (6) uklapanje ostalih objekata (crpne stanice, brane, pristaništa, prevodnice) u trasu regulisanog toka; (7) organizacija i dinamika grañenja; (8) primjenjeni grañevinski materijali; (9) lokacije za deponovanja viška iskopane zemlje; (10) ekološki aspekti regulacionih mjera; (11) ostale specifičnosti. 4) kontrole i saglasnosti, 5) zaključak, B. Plovni putevi 1) opšti podaci o projektu: (1) dispozicija plovnog puta; (2) opis usvojenog rješenja; (3) saobraćajni aspekti rješenja; (4) usvojeno rješenje plovnog puta (regulisana rijeka, kanalisana rijeka, plovni kanal i dr.); (5) prikaz osnovnih objekata u sklopu plovnog puta (zaštitne obloge, brane, ustave, brodske prevodnice, plovidbeni mostovi, tuneli, propusti i dr.); (6) ekonomski aspekti rješenja. 2) podloge za projektovanje; 3) tehničke i saobraćajne karakteristike plovnog puta: (1) kategorija plovnog puta;

(2) elementi trase; (3) karakteristike poprječnog presjeka plovnog puta; (4) uzdužni profil plovnog puta; (5) objekti u sklopu plovnog puta namijenjeni plovidbi; (6) ukrštanje plovnog puta sa suvozemnim saobraćajnicama, rječnim tokovima i drugim prirodnim preprekama; (7) organizacija i dinamika grañenja; (8) primijenjeni grañevinski materijali i pozajmišta; (9) ekološki aspekti izgradnje plovnog puta; (10) ostale specifičnosti. 4) kontrole i saglasnosti; 5) zaključak. V. Pristaništa 1) opšti podaci o projektu: (1) lokacija pristaništa; (2) podaci o gravitacionom području; (3) podaci o robnom prometu; (4) opis usvojenog rješenja pristaništa; (5) opis rješenja unutrašnjeg saobraćaja u pristaništu i njegovog povezivanja sa zaleñem; (6) opis izbora i rješenja pretovarne mehanizacije (primarne i sekundarne); (7) opis konstruktivnih rješenja hidrotehničkih i drugih grañevinskih objekata u pristaništu; (8) prikaz faza razvoja pristaništa; (9) ekonomski aspekti rješenja; (10) ekološki aspekti rješenja. 2) podloge za projektovanje; 3) tehničke karakteristike projektovanog rješenja pristaništa:

(1) akvatorija pristaništa; (2) zaštitne grañevine (mol, valobrani i dr.); (3) operativna obala (kejski zid); (4) rješenje unutrašnjeg saobraćaja u pristaništu i veze sa zaleñem; (5) karakteristični poprečni presjeci kroz teritoriju pristaništa, uključujući saobraćajnice, skladišta, objekte visokogradnje, parkinge i dr.; (6) rješenje sistema za vodosnabdjevanje, evakuaciju i prečišćavanje otpadnih voda; (7) rješenje sistema i objekata za snabdjevanje pristaništa energijom (električnom i toplotnom); (8) rješenje sistema veza i signalizacije; (9) organizacija i dinamika grañenja; (10) ekološki aspekti izgradnje i buduće funkcije pristaništa; (11) ostale specifičnosti. 4) kontrole i saglasnosti; 5) zaključak. Član 93 Proračuni uz glavni projekat naročito sadrže: A. Ureñenje rječnih tokova Glavni projekat se bazira na proračunima sprovedenim u okviru idejnog projekta (hidrološki, morfološki, hidraulički i psamološki), tako da se prilažu samo rezultati. Statički i geotehnički proračuni moraju biti urañeni detaljno, u skladu sa zahtjevima glavnog projekta i sa ažurnim podlogama za svaki objekat. B. Plovni putevi Glavni projekat se bazira na odreñenim analizama i proračunima sprovedenim za potrebe idejnog projekta (meteorološki, hidrološki, hidraulički, saobraćajni, ekonomski i dr.), dok odreñeni proračuni moraju biti ponovljeni posebno za potrebe glavnog projekta (geotehnički, statički, elektro-mašinski i dr.) i sa ažurnim podlogama. V. Pristaništa Glavni projekat se bazira na proračunima sprovedenim u okviru idejnog projekta (meteorološki, hidrološki, hidraulički i dr.), tako da se prilažu samo rezultati.

Geotehnički, statički, elektro-mašinski i drugi proračuni moraju biti urañeni u skladu sa zahtjevima glavnog projekta sa ažurnim podlogama za svaki objekat. Član 94 Sastavni dio tehničke dokumentacije glavnog projekta je i detaljan opis izvoñenja po svakoj poziciji sa definisanim uslovima, tehnologijom izvoñenja i standardnim ispitivanjima kvaliteta i funkcionalnosti izvedenih radova i pojedinačnih djelova, način obračuna radova i uslovi za osmatranje tokom izgradnje i eksploatacije objekta. Posebnim dijelom se obuhvataju uslovi i preporuke za održavanje objekta. Član 95 Glavnim projektom se moraju definisati mjere zaštite na radu za sve vrste radova predviñene glavnim projektom, a u skladu sa zakonom. Član 96 Numerička dokumentacija obuhvata naročito sljedeće podatke: 1) koordinate elementarnih (glavnih) i detaljnih tačaka; 2) nadmorske visine (kote) elementarnih (glavnih) i detaljnih tačaka; 3) koordinate i nadmorske visine (kote) tačaka geodetske osnove koje će se koristiti tokom izgradnje i eksploatacije objekta. Član 97 Predmjer i predračun radova izrañuje se za sljedeće pozicije: A. Ureñenje rječnih tokova 1) regulacioni radovi: (1) prethodni i pripremni radovi (2) zemljani radovi (iskop i nasip) (3) izgradnja regulacionih grañevina (4) biotehnički radovi 2) ostali radovi: (1) prosjecanje rječnih krivina; (2) regulacioni radovi u zoni ukrštanja regulisanog toka sa drugim objektima; (3) uklapanje postojećih objekata u regulisano rječno korito;

(4) specifični radovi. 3) prateći troškovi: (1) projektovanje; (2) eksproprijacija za glavni projekat; (3) nadzor; (4) geodetski radovi; (5) izrada projekta izvedenog stanja . 4) analiza troškova: (1) podjela troškova po fazama; (2) podjela troškova po vrstama regulacionih radova; (3) podjela troškova na korisnike; (4) ukupne investicije; (5) investicije po jednom kilometru regulisanog vodotoka. B. Plovni putevi 1) radovi na izgradnji plovnog puta (regulisanje rječnog toka za plovidbu, izgradnja plovnog kanala, kanalisanje vodotoka i dr.): (1) prethodni radovi; (2) zemljani radovi; (3) izgradnja objekata za formiranje plovnog puta (regulacione grañevine, zaštitne obloge i sl.). 2) radovi na izgradnji objekata u sastavu plovnog puta (brane, ustave, brodske prevodnice, plovidbeni mostovi, tuneli, propusti i sl.); 3) ostali radovi: (1) ukrštanje plovnog puta sa prirodnim preprekama (vodotoci, duboke doline, brdsko-planinski tereni i sl.); (2) ukrštanje plovnog puta sa suvozemnim saobraćajnicama; (3) uklapanje plovnog puta u životnu sredinu, uz poštovanje ekoloških kriterijuma; (4) specifični radovi.

4) prateći troškovi: (1) projektovanje; (2) eksproprijacija za glavni projekat; (3) nadzor; (4) geodetski radovi; (5) geotehnički radovi; (6) izrada projekta izvedenog stanja. 5) analiza troškova: (1) podjela troškova po fazama realizacije plovnog puta; (2) podjela troškova po vrstama radova; (3) podjela troškova na korisnike; (4) ukupne investicije; (5) investicije po jednom kilometru plovnog puta. V. Pristaništa 1) radovi na ureñenju lokacije: (1) prethodni radovi; (2) zemljani radovi (iskop i nasipanje); (3) izgradnja hidrotehničkih objekata (mol, valobrani, kejski zidovi i dr.); (4) izgradnja saobraćajnica i parkinga; (5) izgradnja skladišta, radionica, upravnih zgrada, objekata društvenog standarda i drugih objekata visokogradnje; (6) izgradnja objekata sistema za vodosnabdjevanje, evakuaciju i prečišćavanje otpadnih voda. 3) ostali radovi: (1) nabavka i montaža i ugrañivanje elektromašinske opreme; (2) nabavka i montaža opreme za snabdjevanje objekata pristaništa električnom i toplotnom energijom;

(3) objekti, oprema i ureñaji signalizacije i veza; (4) objekti pomoćne flote pristaništa; (5) ostali objekti; (6) specifični radovi. 4) prateći troškovi: (1) geotehnički radovi; (2) geodetski radovi; (3) projektovanje; (4) eksproprijacija za glavni projekat; (5) izrada projekta izvedenog objekta . 5) analiza troškova: (1) podjela troškova po fazama; (2) podjela troškova po vrstama radova, objektima i opremi; (3) podjela troškova na korisnike; (4) ukupne investicije. Član 98 Grafička dokumentacija glavnog projekta obuhvata, naročito, sljedeće: A. Ureñenje rječnih tokova 1) naslovni list projekta; 2) preglednu situaciju sa ucrtanom trasom regulisanog vodotoka sa svim neophodnim elementima (konture regulisanog korita pri odreñenom protoku; nasipi; regulacione grañevine; ostali objekti; ukrštanje sa saobraćajnicama; osovina regulisanog korita; stacionaža (relativna i apsolutna); elementi krivina (poluprječnik krivine, početak i kraj, dužina luka i centralni ugao) i dr., u razmjeri 1:250 - 1:5000; 3) uzdužni profil regulisanog korita prema usvojenom rješenju, sa sljedećim elementima: nadmorske visine (kote) obala; nadmorske visine (kote) dna po osovini regulisanog korita; nadmorske visine (kote) krune nasipa; nadmorske visine (kote) računskih nivoa pri karakterističnim protocima; karakteristične nadmorske visine (kote) regulacionih grañevina; tip i položaj regulacionih grañevina na trasi regulisanog korita; položaj mostova i drugih objekata (brane, prevodnice, pristaništa, vodozahvati i vodoispusti); elementi krivina; stacionaža

(relativna i apsolutna), sa odgovarajućom legendom u razmjeri 1:50/250 1:100/2500; 4) poprečne profile regulisanog korita ucrtane u odgovarajuće poprečne profile neregulisanog korita, sa upisanom stacionažom, sa podacima o veličini usjeka/nasipa, sa količinama ugrañenog materijala u regulacionu grañevinu u tom profilu itd. u razmjeri 1:50 - 1:100 - 1:100/1000; 5) sve regulacione grañevine moraju biti detaljno grafički obrañene, što podrazumjeva: prikaz u horizontalnoj projekciji u razmjeri 1:10-1:500, pomoću uzdužnog presjeka u razmjeri 1:50-1:100 - 1:10/100-1:50/500 i poprečnih presjeka u razmjeri 1:50 -1:100. Ostali objekti (detalji ukrštanja sa suvozemnim saobraćajnicama i cjevovodima, vodozahvati, vodoispusti itd.), prikazuju se grafički u pogodnoj razmjeri, u planu i pomoću uzdužnih i poprečnih presjeka. B. Plovni putevi 1) naslovni list projekta; 2) preglednu situaciju sa ucrtanom trasom plovnog puta sa svim neophodnim elementima (osovina plovnog puta, stacionaža, elementi krivina), objekti na plovnom putu (brane, ustave, brodske prevodnice, plovidbeni mostovii i tuneli, pristaništa, objekti ukrštanja sa suvozemnim saobraćajnicama i dr.) u razmjeri 1:250 - 1:5000; 3) uzdužni profil usvojene varijante plovnog puta sa sljedećim elementima: nadmorske visine (kote) obala, dna kanala po osovini, nadmorske visine (kote) karakterističnih plovidbenih nivoa, položaj objekata u sklopu plovnog puta, položaj mostova, elementi trase, stacionaža po osovini plovnog puta sa odgovarajućom legendom u razmjeri 1:50/500 - 1:100/1000; 4) karakteristične poprečne presjeke kroz pristanište (akvatoriju, operativnu obalu, teritoriju i ostale elemente pristaništa u razmjeri 1:50 - 1:250; 5) poprečne profile za usvojenu varijantu plovnog puta sa upisanom stacionažom, elementima objekata (obloga, regulacionih grañevina i sl.), sa podacima o količinama zemljanih radova (usjeka i nasipa) i ugrañenog grañevinskog materijala (po vrstama) u razmjeri 1:25 - 1:250; 6) konstrukcije zaštitnih grañevina (obloga, regulacionih grañevina i dr.), moraju biti detaljno grafički obrañene, što podrazumeva prikaz u horizontalnoj projekciji u razmjeri 1:25 - 1:250, pomoću uzdužnih presjeka u razmjeri 1:50 - 1:250; 1:10/100 - 1:50/500 i poprječnih presjeka u razmjeri 1:50 - 1:100, sa odgovarajućom legendom. Ostali objekti u sastavu plovnog puta (brane, ustave, brodske prevodnice, plovidbeni mostovi i tuneli i dr.), obrañuju se i prikazuju u posebnim projektima i u pogodnoj razmjeri, u planu, pomoću uzdužnih i poprječnih presjeka. V. Pristaništa

1) naslovni list projekta; 2) preglednu situaciju pristaništa sa ucrtanim svim sadržajima, objektima i saobraćajnicama, uključujući akvatoriju, operativnu obalu, i teritoriju pristaništa, kao i priključke na saobraćajnice u zaleñu u razmjeri 1:500 - 1: 5000; 3) detaljnu situaciju pojedinih objekata sa svim neophodnim elementima u razmjeri 1:50 - 1:1000; 4) karakteristične poprečne profile grañevinskih objekata(mol, valobrani, kejski zid, objekti visoko i nisko gradnje i dr.) u razmjeri 1:25 - 1:500; 5) ostali objekti (objekti za vodosnabdjevanje, odvoñenje i prečišćavanje otpadnih voda, saobraćajnice, parkinzi, ukrštanje saobraćajnica, povezivanje sa mrežom saobraćajnica u zaleñu i dr.), objekti za snabdjevanje pristaništa energijom sa odgovarajućom opremom, objekti i oprema veze, pretovarna mehanizacija i dr., rješavaju se u okviru posebnih projekata i prikazuju grafički na odgovarajući način i u pogodnoj razmjeri. Član 99 Prateći projekti na nivou glavnog projekta: A. Ureñenje rječnih tokova 1) glavni projekat pozajmišta materijala (pozajmišta zemlje i gline, kamena, šljunka, pijeska, biotehničkih materijala itd); 2) glavni projekat inženjerskih objekata (potporne i zaštitne konstrukcije, ureñenje uliva pritoka, prilazne rampe, pristanišne konstrukcije i sl.); 3) glavni projekat mostova, dalekovoda i drugih konstrukcija; 4) glavni projekat tehničkih mjera zaštite životne sredine; 5) glavni projekat geodetskog obilježavanja, kontrole i osmatranja; 6) glavni projekat eksproprijacije; 7) glavni projekat rekonstrukcije prilaza mostovima; 8) glavni projekat organizacije vodnog saobraćaja tokom izvoñenja regulacionih radova ukoliko je vodotok plovan; 9) glavni projekat zaštite životne sredine; 10) idejni projekat organizacije izvoñenja radova. B. Plovni putevi 1) glavni projekat nalazišta materijala (pozajmišta, deponije, kamenolomi, nalazišta šljunka, biotehničkog materijala i dr.);

2) glavni projekat inženjerskih objekata (potporne i zaštitne konstrukcije, regulacioni radovi, ureñenje bujica, i sl.); 3) glavni projekat objekata zaštite plovnog puta (zaštita od osulina, dejstva vjetra i sl.); 4) glavni projekat objekata u sklopu plovnog puta (brane, ustave, brodske prevodnice, teretna i putnička pristaništa, mostovi, plovidbeni mostovi, tuneli, propusti i sl.); 5) glavni projekti elektromašinske opreme u okviru objekata na plovnom putu; 6) glavni projekat tehničkih mjera zaštite životne sredine; 7) glavni projekat saobraćajno-tehničke opreme plovnog puta (signalizacija na vodi i kopnu, telekomunikacije, obilježavanje i osvetljenje objekata i sl.; 8) glavni projekat ureñenja pojasa u zoni plovnog puta; 9) glavni projekat geodetskog obilježavanja, kontrola i osmatranja; 10) glavni projekat eksproprijacije; 11) glavni projekat organizacije saobraćaja tokom izgradnje plovnog puta; 12) idejni projekat organizacije izvoñenja radova. V. Pristaništa 1) glavni projekat hidrotehničkih konstrukcija u pristaništu (mol, valobrani, kejski zidovi i sl.); 2) glavni projekat sistema i objekata za vodosnabdjevanje, odvoñenje i prečišćavanje otpadnih voda i dr.; 3) glavni projekat skladišta i objekata visokogradnje, sa odgovarajućom opremom za snabdjevanje električnom energijom i klimatizacijom, uključujući i specijalizovanu opremu (silosi, hladnjače i dr.); 4) glavni elektro-mašinski projekat pretovarne mehanizacije; 5) glavni projekat željezničkih i drumskih saobraćajnica i organizacije unutrašnjeg saobraćaja u pristaništu i povezivanje sa saobraćajnicama u zaleñu; 6) glavni projekat objekata društvene namjene za radnike u pristaništu sa opremom (restorani, svlačionice, kupatila i dr.); 7) glavni projekat ureñenja parkinga, slobodnih površina, ograde, ulaznih kapija, vaga i sl.; 8) glavni projekat sistema veza (signalizacija, telekomunikacije, osvjetljenje i sl.); 9) glavni projekat zaštite životne sredine u uslovima grañenja i rada pristaništa;

10) glavni projekat eksproprijacije; 11) glavni projekat geodetskog obilježavanja, kontrola i osmatranja; 12) idejni projekat organizacije izvoñenja radova po fazama razvoja pristaništa i pristanišnih kapaciteta. 4) Izvoñački projekat ureñenja rječnih tokova, plovnh puteva i pristaništa Član 100 Izvoñački projekat ureñenja rječnih tokova, plovnih puteva i pristaništa se radi u onim slučajevima kada glavni projekat ne sadrži dovoljno elemenata za grañenje objekta. NJegov sadržaj se bliže ureñuje projektnim zadatkom. 5) Projekat izvedenog objekta Član 101 Projekat izvedenog objekta je projekat koji prikazuje izvedeno stanje objekta, služi za konačan obračun radova i predstavlja podlogu za plansko i racionalno održavanje regulisanog vodotoka, odnosno plansku i racionalnu eksploataciju plovnog puta, odnosno pristaništa. Projekat izvedenog objekta se sastoji od tekstualnih, numeričkih i grafičkih priloga u osnovnoj razmjeri glavnog projekta. Član 102 Projekat izvedenog objekta sadrži naročito: 1) tekstualnu dokumentaciju; 2) numeričku dokumentaciju; 3) grafičku dokumentaciju. Član 103 Tekstualna dokumentacija projekta izvedenog objekta obuhvata naročito: 1) tehnički izvještaj o izvedenim radovima i objektima sa naznačenim eventualnim odstupanjima u odnosu na glavni projekat, sa podacima o specifičnim uslovima vezanim za sredinu u kojoj su radovi i objekti izvedeni, način realizacije, primjena specifične tehnologije itd. U okviru tehničkog izvještaja mora se ukazati na neophodnost održavanja radova ili objekata, obezbjeñenje rezervi grañevinskog materijala i opreme, praćenja eventualnih promjena i sl.; 2) pravno-finansijsku dokumentaciju o izvedenom objektu (osnovni i naknadni ugovori i aneksi ugovora, izvještaj o parcijalnim i zbirnim troškovima izgradnje, realizacija finansijskih zahtjeva i sl.);

3) službenu prepisku tokom grañenja objekta (investitor-izvoñač-kooperantiinspekcija); 4) izvještaje o atestima i kontrolama izvršenim tokom izvoñenja radova (geološka i geotehnička istraživanja, utvrñivanje kvaliteta ugrañenog materijala, opreme, probna opterećenja, kontrolni nivelman, kao i odgovarajuća foto dokumentacija). Član 104 Numerička dokumentacija projekta izvedenog objekta obuhvata naročito: 1) podatke o prostornom položaju objekta u cjelini i pojedinačno u državnom (XYH) sistemu; 2) numeričke podatke od interesa za kvalitet, oblik i dimenzije objekta prema stvarno izvedenom stanju; 3) izvedene količine radova po pojedinim pozicijama i ukupno po vrstama radova. Član 105 Osnov za izradu grafičkih dokumenata čine grafički prilozi iz glavnog projekta u koje se unose eventualne izmjene i u potpunosti definiše izvedeni objekat, s tim što je razmjera ista kao u glavnom projektu. Zavisno od primjenjene tehnologije izrade grafičkih dokumenata (klasična izrada crteža ili primjena CAD tehnologije) potrebno je usaglasiti broj originala/kopija sa zakonom. Uz projekat izvedenog stanja potrebno je priložiti foto i/ili video dokumetaciju nastalu u procesu grañenja objekta i projekat upravljanja gradnjom. Sadržaj grafičke dokumentacije glavnog (izvoñačkog) projekta treba dopuniti sljedećim podacima: 1) katastarsko-topografski plan: (1) promjene do kojih je došlo u procesu izvoñenja radova i grañenja objekata; (2) položaj postojećih objekata na kontaktu sa izvedenim radovima i objektima. 2) uzdužni profil: (1) visinski položaj izvedenih objekata; (2) položaj i meñusobna odstojanja objekata; 3) poprečni profili: (1) izmjene u poprečnim profilima ukoliko je do njih došlo tokom izvoñenja radova. 4) objekti i oprema: (1) promjene, dispozicije tipa i konstrukcije objekata (materijal, način fundiranja i sl.);

(2) promjene u izboru tipa opreme, dimenzija i osnovnih karakteristika; (3) promjene dimenzija. 5) eksproprijacija; 6) stvarne površine izgrañenog zemljišta; 7) numerički podaci od interesa za definiciju oblika i dimenzija objekata prema stvarno izvedenom stanju (količine radova po pojedinim pozicijama i ukupno po vrstama radova). 5. BRANE I AKUMULACIJE 1) Generalni projekat brana i akumulacija Član 106 Kao dio prethodnih proučavanja za izradu generalnog projekta, ukoliko je to potrebno (kod složenih sistema, kao i kod sistema koji su nedovoljno izučeni) najprije se izrañuje studija sistema. Studijom sistema se optimizira konfiguracija čitavog sistema (polazeći od strateških rješenja datih Vodoprivrednom osnovom Republike i Prostornim planom Republike), i sužava prostor za odlučivanje o parametrima brana i akumulacija koje će se razmatrati u okviru generalnog projekta. Na nivou generalnog projekta sagledavaju se tehničke mogućnosti za realizaciju brana i akumulacija, odreñuju se makrolokacije objekata brana, sagledavaju se okvirne performanse akumulacija (moguće isporuke vode vodoprivrednim korisnicima, energetska proizvodnja, uslovi retenziranja velikih voda, mogućnosti povećavanja malih voda, itd.), dolazi se do okvirnih nadmorskih visina (kota) normalnog uspora, sagledavaju se sukobi interesa pojedinih grana i korisnika prostora i usmjeravaju se dalji istražni radovi za narednu fazu projektovanja. Član 107 Pored sadržaja navedenih u članu 23. ovog pravilnika studija sistema, kao dio prethodnih radova za generalni projekat, obuhvata tehnički izvještaj koji, naročito, sadrži: 1) opšti podaci o projektu (mjesto razmatranog objekta u okviru šireg sistema na slivu i mjesto tog objekta u njima); 2) ciljna struktura: vodoprivredni i drugi ciljevi koji se postavljaju pred akumulacijom, dekomponovani na razne nivoe značaja; 3) kriterijumi za vrednovanje varijantnih rješenja, ograničenja koja se postavljaju po prostoru i drugim komponentama okruženja; 4) podloge za projektovanje i ocjena njihove pouzdanosti za taj nivo projektovanja; 5) vodoprivredne analize akumulacije (moguće isporuke vode korisnicima u zavisnosti od zapremine akumulacije i ostvarene isporuke vode, za razne

garantovane ekološke protoke nizvodno od brane, analiza mogućnosti akumulacije u popravljanju režima malih voda); 6) analiza uticaja akumulacije na velike vode i sagledavanje mogućnosti korišćenja akumulacije za odbranu od poplava; 7) razmatranje potencijalnih makrolokacija pregradnih profila i njihova kritička analiza; 8) odreñivanje okvirnih nadmorskih visina (kota) uspora (normalnog radnog nivoa, maksimalnog i minimalnog uspora) za taj nivo projektovanja i analiza konflikta u prostoru i po ostalim komponentama okruženja; 9) analiza mogućih tipova brana u konkretnim uslovima i sagledavanje projektnih rješenja za sve potencijalne dispozicije na nivou studije i zbor dispozicija brana koje će biti dalje razmatrane; 10) ocjena problema zaštite akumulacije (od zasipanja, eutrofikacije, i dr) i predlog programa prethodnih radova za tu svrhu; 11) izrada programa prethodnih proučavanja za nivo generalnog projekta za odabrane tipove dispozicija sa kojima se ulazi u projektovanja. Član 108 Grafička dokumentacija studije sistema obuhvata, naročito, sljedeće: 1) prikaz cijelog sistema u okviru koga se nalazi planirana akumulacija (razmjera zavisno od dispozicije, od 1:10000 do 1:50000); 2) prikaz položaja akumulacija, sa ucrtanim odabranim normalnim usporima, kao i sa svim relevantnim objektima i drugim sistemima (saobraćajnice, naselja, itd) koji utiču na odluku o konfiguraciji sistema; 3) podužni profil vodotoka duž akumulacije, sa ucrtanom kotom NU i svim drugim za projekat bitnim objektima / sistemima; 4) kriva zapremine i površina akumulacije; 5) finalni grafički prikazi vodoprivrednih analiza: funkcije isporuke vode u zavisnosti od zapremine akumulacije i usvojene obezbijeñenosti isporuke, uticaj akumulacije na režime malih i velikih voda, karakteristični grafici punjenja i pražnjenja akumulacije tokom karakterističnih godina, itd; 6) prikaz konfiguracija sistema (kartografski prikaz, situacije, podužni profili kroz djelove sistema, itd); 7) prikaz rješenja brana (na nivou studije) za varijante koje su odabrane za dalje izučavanje. Član 109

Studija sistema, kao dio prethodnih proučavanja, obavezno sadrži sljedeće prateće studijske djelove: 1) hidrološke studije, sa definisanjem hidrološkog niza koji služi za vodoprivredne proračune, analizom klimatskih i meteoroloških uslova, kao i režimi malih i velikih voda i režimi nanosa, na bazi dotadašnjih osmatranja i mjerenja; 2) geotehničke studije razmatranih pregradnih mjesta, zona razmatranih akumulacija i sliva, na bazi postojećih podataka i terenskih opservacija. Član 110 Generalnim projektom se bliže definišu tehnički i ekonomski parametri na osnovu kojih se može uraditi prethodna studija opravdanosti, kao i da se definišu prethodni (istražni) radovi za izradu idejnog projekta. Član 111 Pored sadržaja definisanih članom 23. ovog pravilnika generalni projekat sadrži i tehnički izvještaj u okviru koga su naročito sadržani: 1) opšti zaključci dobijeni studijom sistema (prikaz projekta i mjesta i uloge razmatrane brane i akumulacije u okviru usvojene konfiguracije čitavog sistema); 2) ciljna struktura razmatrane akumulacije, osnovni uslovi, kriterijumi i ograničenja za projektovanje brane i akumulacije; 3) analiza podloge za nivo generalnog projekta (geotehničke podloge na bazi detaljne prospekcije terena, po pravilu bez geotehničkih bušenja); 4) vodoprivredne analize efekata akumulacije na osnovu raspoloživih hidroloških serija: garantovane isporuke vode svim korisnicima sa odreñenim obezbijeñenostima, efekti na poboljšanje režima malih i velikih voda, ostali vodoprivredni efekti koji se mogu kvantificirati; 5) analiza odabranih makrolokacija pregradnih profila i njihova ocjena (pogodnost za pojedine tipove brana, geotehnička ograničenja, problemi sa gledišta neophodnih istraživanja); 6) usvajanje radnih nadmorskih visina (kota) akumulacije za taj nivo projektovanja (posebno za izradu prethodne studije opravdanosti) i analiza konflikta u prostoru i po svim relevantnim komponentama okruženja; 7) definisanje varijantnih rješenja užih lokacija brane i ostalih elemenata postrojenja; 8) prikaz projektnih rješenja za sve razmatrane varijante brane; 9) predmjer i predračun za realizaciju svih razmatranih varijanti; 10) izbor kriterijuma za izbor varijante (višekriterijumsko vrednovanje i sužavanje prostora za izbor varijante);

11) energetska, vodoprivredna i ekonomska ocjena predloženog rješenja (mogućnosti fazne gradnje objekta, izvod svih relevantnih pokazatelja za prethodnu studiju opravdanosti); 12) mjere zaštite akumulacije od procesa eutrofikacije i zasipanja; 13) mjere za uklapanje objekata brane i akumulacije u okruženje; 14) program prethodnih radova za potrebe izrade idejnog projekta. Član 112 Grafička dokumentacija obuhvata, naročito, sljedeće: 1) preglednu kartu sliva, sa prikazom čitavog sistema (izgrañeni i planirani objekti) u okviru koga se nalazi razmatrani objekat (približne razmjere 1:10000, 1:25000); 2) preglednu kartu akumulacije, sa naznačenim svim drugim sadržajima, objektima i sistemima koji su relevantni za donošenje odluke (okvirno u razmjeri 1: 5000, 1:10000); 3) situaciju razmatranih lokacija brane; 4) krive zapremine i površina akumulacije; 5) sintezne prikaze meteoroloških i hidroloških analiza; 6) sintezni prikaz svih geotehničkih podloga; 7) tehnička rješenja svih razmatranih varijanti brana, sa pratećim objektima (evakuacionim organima, itd), približne razmjere 1: 200 do 1: 500; 8) prikaz zahvata i pratećih objekata za druge korisnike u okviru dispozicija hidročvora višenamjenskog postrojenja; 9) prikazi finalnih rezultata vodoprivrednih analiza (moguće isporuke vode u funkciji obezbijeñenosti, uticaj na režime prosječnih, malih i velikih voda, itd). Član 113 Prateće studije obuhvataju naročito: 1) hidrološku studiju, sa programom istražnih i studijskih radova za potrebe izrade idejnog projekta; 2) geotehničku studiju za razmatrane uže lokacije brana i za akumulaciju, sa programom istražnih i studijskih radova za potrebe idejnog projekta; 3) studiju o režimima nanosa i stanju erozionih procesa i bujica u slivu, sa predlogom daljih istraživanja; 4) studiju zaštite životne sredine (prethodna analiza uticaja).

1) Idejni projekat brana i akumulacija Član 114 Idejni projekat treba da riješi sva dispoziciona pitanja brane, odredi radne performanse i ekonomske pokazatelje akumulacije i pratećih objekata i mjera, kao i da sagleda uticaj objekta na životnu sredinu. Baznu dokumentaciju za izradu idejnog projekta čine rezultati prethodnih proučavanja sprovedenih prije pristupanja izradi idejnog projekta, a u skladu sa programom definisanim u generalnom projektu, kao i projektni zadatak. Član 115 Pored opštih sadržaja definisanih u članu 23. ovog pravilnika idejni projekat, naročito, sadrži tehnički izvještaj koji posebno sadrži: 1) opšte podatke o projektu: prikaz geneze/razvoja projekta u prethodnim fazama, sa svim razmatranim varijantama, prikaz varijanti koje su ostale za razmatranje na nivou idejnog projekta; 2) reambulaciju ciljne strukture, uslova, kriterijuma i ograničenja za projektovanje (polazni parametri za projektovanje preuzeti iz idejnog rješenja); 3) prikaz svih podloga za projektovanje postrojenja (hidroloških, geodetskih, geoloških, geotehničkih, seizmoloških, ekonomskih, ekoloških, itd.) i njihova kritička analiza sa stanovišta dovoljnosti za donošenje konačnih odluka o dispoziciji i parametrima svih elemenata planiranog objekta. Geotehničke podloge moraju biti sa neophodnim terenskim istraživanjima (bušenjima), na nivou koji je dovoljan za konačnu odluku o mikrolokaciji i tipu brane, kao i lokacijama i dispozicijama svih ostalih objekata; 4) definisanje varijantnih rješenja mikrolokacija brane i ostalih elemenata postrojenja; 5) konačna analiza vodoprivrednih efekata akumulacije (garantovane isporuke vode sa odreñenom obezbijeñenošću, efekti na poboljšanje režima malih i velikih voda, ostali vodoprivredni efekti koji se mogu kvantificirati i koji ulaze u proces vrednovanja postrojenja. Garantovane isporuke vode se u toj fazi odreñuju na osnovu simuliranih / sintetičkih serija, a definiše se i zavisnost isporuke vode odreñenih obezbijeñenosti (po vrijemenu u zapremini) u funkciji zapremine korisnog prostora akumulacije. Analiza energetske proizvodnje (ako postoji i hidroelektrana u okviru sistema) sa razgraničavanjem energije po razdobljima koja su relevantna za vrednovanje hidroelektrane (vršna i bazna proizvodnja); 6) optimizacija i izbor nadmorske visine (kote) normalnog uspora i ostalih relevantnih nadmorskih visina (kota) brane i akumulacije (minimalni radni pad, maksimalni uspor, nadmorske visine (kote) rezervnog prostora za ublažavanje poplavnih talasa, itd). 7) razrada projektnih rješenja za sve razmatrane varijante brane i pratećih objekata (evakuacionih organa, vodozahvata, derivacionih dovoda u zoni brane, itd.). Projektna rješenja podrazumjevaju grañevinski, mašinski i elektromašinski dio

projekta. Oprema se razmatra na nivou idejnog projekta, koji omogućava pripremu tendera za ponuñače opreme; 8) dokazi hidrauličke, geotehničke i konstrukcijske stabilnosti objekata brane (za sve razmatrane varijante); 9) usvajanje kriterijuma za vrednovanje, a zatim vrednovanje varijanti i izbor konačnog rješenja brane i akumulacije; 10) razmatranje mogućnosti i cjelishodnosti fazne gradnje postrojenja; 11) tehnologija i organizacija grañenja objekata, za sve varijante brane i pratećih objekata; 12) predmjer i predračun konačno usvojene varijante objekta; 13) rješenje zaštite akumulacije od procesa eutrofikacije i zasipanja (zaštitne zone). 14) predmjer i predračun mjera zaštite akumulacije; 15) finansijska analiza u okviru koje se razmatra stabilnost ključnih ekonomskih performansi projekta pri promjeni ključnih ulaznih ekonomskih parametara (analiza osjetljivosti na promjenu diskontne stope, na promjenu jediničnih cijena ključnih pozicija objekata, itd). 16) vodoprivredna, energetska i ekonomska ocjena predloženog rješenja (specifične investicije po jedinici isporučene vode, po snazi, energiji, prosječna cijena energije i cijene po pojedinim periodima eksploatacije sistema, specifične investicije za vodoprivredne korisnike voda, itd; analiza ekonomskih i energetskih efekata eventualne fazne gradnje; izvod svih relevantnih ekonomskih, vodoprivrednih, energetskih i drugih pokazatelja za studiju opravdanosti); 17) razgraničenje investicija prema namjeni objekta (predlog za raspodjelu investicija zajedničkih objekata na pojedine korisnike višenamjenskog objekta / postrojenja); 18) mjere za uklapanje objekata postrojenja u ekološko i drugo okruženje (izvod iz posebnog elaborata ekološke studije i detaljne analize uticaja objekta na životnu sredinu); 19) izvod iz sociološkog elaborata (analiza socijalnih granica projekta, pozitivni i negativni uticaji akumulacije na socijalno okruženje, mjere za neutralisanje negativnih socijalnih uticaja, planirane mjere raseljavanja i zbrinjavanja stanovništva); 20) program prethodnih istražnih i studijskih radova i neophodnih hidrauličkih modela za potrebe izrade glavnog projekta; 21) projekat oskultacionog sistema za praćenje ponašanja brane i akumulacije;

22) izvod iz elaborata o održavanju objekata brane i upravljanja akumulacijom, posebno sa stanovišta razrješenja oprečnih interesa pojedinih korisnika akumulacije i ostalih korisnika prostora. Član 115 Grafička dokumentacija obuhvata naročito: 1) pregledna karta sliva, sa prikazom čitavog sistema (izgrañeni i planirani objekti) u okviru koga se nalaze objekti brane i akumulacije razmatrani idejnim projektom (zavisno od veličine sistema približno u razmjeri 1:10000 i 1:25000); 2) pregledna karta sliva oko objekta brane i akumulacije, sa naznačenim svim drugim sadržajima, objektima i sistemima koji su relevantni za projektovanje, koja ima karakter tematske karte izvedenog stanja i relevantnih ograničenja za projektovanje razmatranog postrojenja (približno u razmjeri 1: 5000 do 1: 10000); 3) pregledne situacije svih varijanti koje se razmatraju u projektu (varijantne mikrolokacije brane, položaja i dispozicija dovoda, odvoda i objekata na njima, varijante položaja mašinskih zgrada, ako su tako razmatrane); 4) podužni profil duž akumulacije, sa položajem objekata za hidroenergetsko i višenamjensko korišćenje voda u okviru višenamjenskog projekta, kao i sa položajem relevantnih objekata i sistema u okruženju (karakteristični poprečni presjeci, ako su bitni za sagledavanje visinskih odnosa akumulacije u odnosu na okolne sisteme); 5) krive zapremine i površina akumulacije u početnom stanju (sa ucrtanim osnovnim parametrima - nadmorska visina (kota)ma i zapreminama) i prognozni grafici, nakon odreñenih faza zasipanja akumulacije (nakon 10, 20 godina, itd); 6) grafički prikazi finalnih rezultata analize vodoprivrednih performansi akumulacije: funkcije isporuke vode u zavisnosti od zapremine akumulacije i usvojene obezbjeñenosti isporuke (ureñene sa simuliranih serijama), prikaz uticaja akumulacije na režime malih i velikih voda, itd.; 7) sintezni prikazi svih geotehničkih podloga relevantnih za izbor dispozicije brane, nadmorske visine (kote) normalnog uspora i definisanje eventualnih ograničenja; 8) tehnička rješenja (na nivou idejnog projekta) svih razmatranih varijanti brane, sa svim pratećim objektima (evakuacioni organi, objekti za skretanje rijeke po fazama grañenja, itd), približno u razmjeri 1: 100 do 1: 200, detalji 1: 50 do 1:100; 9) prikaz rješenja sistema za oskultaciju brane i za praćenje ulazno - izlaznih pokazatelja stanja kvaliteta vode u akumulaciji; 10) tehnička rješenja zahvata i pratećih objekata za druge korisnike u okviru dispozicija hidročvora višenamjenskog postrojenja; 11) prilozi na osnovu kojih se prikazuje odabrana tehnologija i organizacija grañenja brane i pratećih objekata za sve razmatrane tipove, kartografski prikaz šire zone objekta, sa lokacijama pozajmišta materijala, graditeljskog naselja i ostalih sadržaja, transportnih puteva za sve faze grañenja, situacija sa prikazom

organizacije gradilišta po pojedinim fazama, gantogram dinamike realizacije postrojenja, grafik finansijskog toka, itd.; 12) karta erozionih procesa u slivu i sa prikazom mjera za zaštitu akumulacije od erozije i bujica, približno u razmjeri 1: 25000; 13) kartografski prikaz zona zaštite akumulacije i rješenja zaštite (kanalizacioni sistemi, postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda, itd), približno u razmjeri 1:10000, 1:25000; 14) kartografski i grafički prikaz mjera zaštite životne sredine i drugih objekata koji se štite i revitalizuju u okviru razmatranog objekta sa približnom razmjerom prikaza kao u prethodnom slučaju; 15) prikaz rješenja izmještanja saobraćajnica i drugih objekata iz zone akumulacije: situacije, podužni profili, elementi poprečnih profila; 16) dispečerski grafici rada akumulacije u raznim hidrološkim uslovima, posebno u slučaju da akumulacija ima i rezervni prostor za ublažavanje poplavnih talasa. Član 116 Prateći projekti i elaborati na nivou idejnog projekta su: 1) hidrološki i meteorološki elaborat, sa svim stohastičkim analizama koji sadrži: hidrološke serije na osnovu kojih se pristupa dimenzionisanju akumulacije; analize malih voda, za potrebe odreñivanja garantovanih ekoloških protoka; definisanje talasa mjerodavnih velikih voda za sve projektne odluke (u slučaju nasute brane odrediti i MVV - maksimalna vjerovatna voda); analiza režima suspendovanog i vučenog nanosa, za potrebe proračuna zasipanja akumulacije; meteorološke analize za potrebe projekta tehnologije i organizacije grañenja (broj dana sa kišom, snijegom, temperature vazduha po mjesecima i tokom godine, fenomeni atmosferskih pražnjenja, itd), model za generisanje sintetičkih serija za analizu vodoprivrednih mogućnosti akumulacije, itd.; 2) geodetski projekat, sa verifikovanim geodetskim podlogama (kartama za izradu idejnog projekta), sa projektom obilježavanja objekata; 3) geotehnički projekti, sa analizom inžinjersko - geoloških karakteristika lokacija svih planiranih varijantnih mikrolokacija brana i drugih objekata, hidrogeološkim podlogama sa mjerodavni dio sliva i zone akumulacije, analizama vododrživosti akumulacije, prikazima mehaničkih karakteristika stijenskih masa, projektom geotehničkih melioracija, seizmološkim projektom, sa ocjenom pojava indukovane seizmičnosti; 4) projekti prateće mašinske i hidromašinske opreme; 5) projekat elektromašinske opreme postrojenja; 6) projekat eksproprijacije; 7) projekat izmještanja saobraćajnica i drugih objekata iz zone akumulacije;

8) elaborat o socijalnim aspektima realizacije postrojenja, sa projektom mjera za stambeno i radno zbrinjavanje stanovništva koje je obuhvaćeno projektom; 9) projekat tehnologije i organizacije izvoñenja radova; 10) projekat oskultacionog sistema, kao i informacionog sistema za akviziciju, obradu i prenos podataka oskultacija brane i akumulacije; 11) arhitektonsko - grañevinski projekat objekata zgrada u okviru sistema, sa projektima svih pratećih instalacija; 12) projekat optimalnog upravljanja višenamjenskim sistemom; 13) elaborat o posljedicama rušenja brane i načinu obavještavanja i uzbunjivanja, u skladu sa propisima; 14) ekološka studija, na nivou idejnog projekta, sa detaljnom analizom uticaja brane i akumulacije na životnu sredinu; 15) elaborat o neophodnim hidrauličkim i matematičkim modelima kao prethodnim istraživanjima za potrebe izrade glavnog projekta. 3) Glavni projekat brana i akumulacija Član 117 Glavni projekat predstavlja detaljnu razradu tehničkog rješenja brane i pratećih objekata koje je dobijeno idejnim projektom, i dodatnim istražnim radovima urañenim za potrebe glavnog projekta, te predstavlja detaljnu projektnu razradu dispoziciono sasvim determinisanog objekta i njegovih pratećih sadržaja. Osnovu za izradu glavnog projekta čine zaključci dobijeni u okviru idejnog projekta, rezultati prethodnih proučavanja (istražnih i studijskih radova) urañenih za potrebe glavnog projekta, kao i uslovi definisani urbanističkim planom. U okviru glavnog projekta variraju se i optimiziraju samo detalji pojedinih djelova objekta brane (npr. oblikovanje evakuacionih organa i sl.) u skladu sa rezultatima odgovarajućih modelskih istraživanja, a proračuni su na najvišem nivou detaljnosti, sa potpunim dokazivanjem svih komponenti stabilnosti objekata: hidrauličke, konstrukcijske - statičke i dinamičke, geotehničke i druge. Osnovne razmjere glavnog projekta su 1:1000 do 1:500, a za detalje 1:500 do 1:250. Izradi glavnog projekta prethodi izbor konkretne opreme, tako da se projekat radi sa gabaritima, masama i drugim karakteristikama opreme dobijenim od odabranog isporučioca opreme. Član 118 U okviru glavnog projekta brana i akumuacija po pravilu se ne razmatraju alternativne mikrolokacije brane i ostalih objekata, već se na bazi istražnih radova urañenih za potrebe glavnog projekta one jednoznačno definišu, po potrebi uz dodatne istražne redove.

Izrañuju se detaljni proračuni svih objekata, sa jednoznačnim dokazima da su ostvareni neophodni koeficijenti svih vidova stabilnosti, uzimajući u obzir i propisane najnepovoljnije kombinacije uticaja. Grañevinski objekti se projektuju za unaprijed tačno definisanu opremu, čije su karakteristike (gabariti, mase, načini oslanjanja, računske sile i uticaji, itd) dobijeni od odabranih isporučilaca. Sastavni djelovi glavnog projekta su i: numerički podaci o položaju objekata, tehnički uslovi grañenja, mjere zaštite na radu, kao i predmjer i predračun radova na nivou potrebnom za licitaciju za grañenje. Bezbjednosno važni proračuni stabilnosti objekata i sistema prilažu se u izvornom vidu proračuna odgovornih projektanata, bez prekucavanja i drugih interpretacija tokom kojih bi se mogle da jave pogreške koje bi bile opasne sa gledišta daljih projektnih radnji. Sastavni dio tehničke dokumentacije glavnog projekta je i detaljan opis izvoñenja po svakoj poziciji, sa definisanim uslovima, redosljedom, tehnologijom izvoñenja i standardnim ispitivanjima kvaliteta izvedenih radova i pojedinačnih elemenata objekata, uslovima za osmatranje, načinom obračuna radova, itd. Daju se precizno defiinisane mjere zaštite na radu, posebno izdvojene za sve bezbjednosno važne faze grañenja objekta, montaže i probnog ispitivanja opreme. Definišu se uputstva za održavanje objekata i postrojanja, kao i uputstva za probni rad, ispitivanje performansi opreme, kao i uputstva za način korišćenja objekta. Sadržaj projekta po poglavljima je analogan sadržaju idejnog projekta. Član 119 Glavni projekat sadrži sve grupe grafičkih prikaza kao u slučaju idejnog projekta, ali sa detaljizacijom na nivou glavnog projekta. Crteži objekata daju se približno u razmjeri 1: 100 do 1: 200, detalji 1: 5o do 1:100. Situacije odreñenih širih cjelina (organizacije u široj zoni gradilišta, razrade izvorišta materijala, itd) u razmjeri 1: 1000 do 1:2500. Član 120 Glavni projekat pored elaborata nabrojanih u sadržaju idejnog projekta, koji se rade na nivou detaljizacije za glavni projekat, sadrži i sljedeće prateće projekte na nivou glavnog projekta: 1) projekti razrade izvorišta materijala (kamenoloma, pozajmišta gline, mjesta eksploatacije pijeska i šljunka, itd), kao i njihove sanacije i revitalizacije nakon zadnjih faza eksploatacije; 2) projekat eksproprijacije na nivou glavnog projekta sa podacima o katastarskim parcelama; 3) projekat tehnologije i organizacije izvoñenja radova na brani;

4) projekat saobraćajnica za potrebe izvoñenja radova; 5) projekti montaže opreme; 6) projekat geodetskog obilježavanja svih objekata i geodetskog praćenja pojedinih faza grañenja brane, pratećih objekata i montaže opreme; 7) projekti svih objekata i mjera antierozione zaštite sliva i zaštite akumulacije od nanosa, projekti ureñenja bujica; 8) projekti tehničkih mjera za zaštitu životne sredine; 9) arhitektonsko - grañevinski projekti objekata u okviru sistema, sa projektima svih pratećih instalacija; 10) projekti objekata za raseljavanje i zbrinjavanje stanovništva; 11) projekat sistema za oskultaciju brane i drugih elemenata postrojenja, sa posebnim dijelom projekta koji se odnosi na "nulto mjerenje", prije, tokom i odmah nakon prvog punjenja akumulacije; 12) projekat čišćenja i pripremanja akumulacije za prvo punjenje i projekat mjera tokom prvog punjenja akumulacije; 13) projekat poribljavanja akumulacije i drugih mjera na zaštiti i unapreñenju faune i flore u zoni objekata postrojenja; 14) projekat sanitarne zaštite akumulacije, kada ista služi i kao izvorište snabdjevanja vodom stanovništva; 15) projekat bezbjednosnog osiguranja objekata brane i drugih vitalnih postrojenja u sastavu akumulacije; 16) projekat hidrološkog informacionog sistema za potrebe praćenja vodnog bilansa i upravljanja radom akumulacije; 17) projekat upravljanja akumulacijom - dugoročnog, sezonskog i kratkoročnog, kao i upravljanja u raznim havarijskim situacijama; 18) projekat transporta vangabaritne opreme; 19) projekat ispitivanja ugrañene hidromehaničke opreme na brani; 20) projekat održavanja brane, pratećih objekata i opreme; 21) projekat upravljanja akumulacijom. 4) Izvoñački projekat brana i akumulacija Član 121

Izvoñački projekat predstavlja detaljniju razradu onih djelova glavnog projekta koji se ne bi mogli pouzdano da izvedu bez detaljnije projektne razrade, posebno zbog korigovanja izvesnih podloga i novih saznanja stečenih tokom izvoñenja radova (iskop temelja, itd). Izrada tog projekta prati faze izrade objekta. Tokom njegove izrade djelovi glavnog projekta koji ne zahtjevaju detaljniju projektnu razradu, ili nemaju bilo kakvu projektnu izmjenu i dopunu, verifikuju se tako da postaju sastavni dio izvoñačkog projekta. Izvoñački projekat tehnologije i organizacije grañenja radi se nakon izbora izvoñača radova, na bazi opreme i tehnologije kojom isti raspolaže. 5) Projekat izvedenog objekta Član 122 Pored opštih odredbi za izradu projekta izvedenog objekta, definisanih u čl. 20., 21. i 22. ovog pravilnika, za objekte brana i akumulacija grafička dokumentacija se izrañuje na bazi izvoñačkog projekta, pri čemu se u priloge unose sve eventualne promjene nastale tokom izvoñenja radova, tako da prilozi vjerno definišu izvedeno stanje. U okviru te dokumentacije prilaže se i foto i/ili filmska dokumentacija, posebno za radove za koje je to bitno (obrada temeljnog iskopa prije početka betoniranja, geotehničke asanacije, ugradnja oskultacionih instrumenata, itd). Sadržaj grafičke dokumentacije treba da je takav da u potpunosti determiniše geometriju (osnovu i sve bitne presjeke) svih elemenata objekata, planove armatura, tačno izvedeno stanje temeljenja, položaje svih istalacija i veza u sistemu, položaj u prostoru svih ugrañenih instrumenata i druge opreme, itd. Numeričku dokumentaciju čine sve numeričke baze podataka koje su korišćene u procesu projektovanja i izgradnje brane i akumulacije. To su prije svega: 1) numeričke baze hidroloških, meteoroloških i klimatoloških podataka, podataka o zemljištu, kao ostale baze podataka o raznim podlogama i projektnim veličinama; 2) podaci o prostornom položaju brane i ostalih objekata; 3) numeričke baze podataka o gabaritima, masama i dimenzijama objekata i opreme, kao i o radnim karakteristikama opreme (na bazi probnih ispitivanja); 4) podaci o izvedenim količinama radova, po pojedinim pozicijama, po objektima, po vrstama radova; 5) baze podataka o dinamici realizacije objekta i organizaciji grañenja; 6) sintezne numeričke baze podataka o finansijskom voñenju projekta. Tekstualnu i drugu dokumataciju projekta pored sadržaja iz člana 21. ovog pravilnika čine još: 1) dokumenta izvoñača i nadzora, službena prepiska tokom grañenja; 2) sreñena dokumentacija o atestima i kontrolama tokom grañenja objekta, kao i atesti za svu ugrañenu opremu.

6. HIDROENERGETSKI OBJEKTI 1) Generalni projekat hidroenergetskih objekata Član 123 Izradom generalnog projekta za hidroenergetski objekat obezbjeñuje se projektantsko razmatranje cjelokupnog sistema na vodotoku ili slivu, radi pronalaženja optimalne konfiguracije i parametara svih objekata koji se nalaze u okviru nekog jedinstvenog sistema, u okviru hidrografske i / ili hidroenergetske cjeline. U slučaju kada je dominantno hidroenergetsko korišćenje voda u okviru integralnog korišćenja, ureñenja i zaštite voda nekog vodotoka / sliva, generalnim projektom obezbjeñuje se naročito: 1) razmatranje i vrednovanje potencijalno mogućih konfiguracija objekata cjelokupnog sistema i sužavanje izbora na samo jednu konfiguraciju sistema (mjesta uspornih objekata, tip i dužina derivacija, nadmorske visine (kote) normalnih uspora, itd), eventualno sa podvarijantama, koje se odnose prije svega na različite tipove brana; 2) meñusobno usklañivanje radnih performansi objekata u okviru jedinstvenog sistema (prije svega sa gledišta veličine instalisanosti hidroelektrana, nadmorskih visina (kota) uspora, kapaciteta pojedinih organa, itd); 3) odreñivanje i vrednovanje tehnički i ekonomski iskoristivih potencijala u okviru višenamjenskog korišćenja voda; 4) odreñivanje energetsko - ekonomskih performansi svakog pojedinačnog objekta za hidroenergetsko korišćenje voda u okviru višenamjenskog sistema, na osnovu čega je rangiraju prema prioritetu grañenja; 5) usmjeravanje daljih prethodnih (istražnih) radova, posebno hidroloških i geotehničkih istrživanja, u skladu sa odabranom konfiguracijom sistema; 6) usmjeravanje aktivnosti na iznalaženju adekvatnih mjera za skladno uklapanje usvojenog sistema u ekološko, socijalno i drugo okruženje; 7) definisanje početnih elemenata za raspodjelu zajedničkih investicija na korisnike, kako bi se mogli da definišu interesi hidroenergetike i drugih vodoprivrednih grana za realizaciju sistema predložene konfiguracije. Kod složenih sistema hidroelektrana, kao dio prethodnih proučavanja za generalni projekat, najprije se radi studija sistema, kojom se optimiziraju konfiguracija i parametri sistema hidroelektrana i usklañuju njihove performanse i meñusobne interakcije, a ujedno se usmjeravaju potrebna prethodna proučavanja. Genaralni projekat se radi za objekte koji su studijom sistema dobijeni kao optimalna rješenja. Član 124

Pored sadržaja iz čl. 21. i 22. ovog pravilnika, studija sistema sadrži tehnički izvještaj u okviru koga se posebno daju: 1) osnovni uslovi, kriterijumi i ograničenja za projektovanje, prikaz načina tretiranja tog sliva vodotoka u okviru Prostornog plana Republike i Vodoprivredne osnove Republike, odnosno vodnog područja, i podaci da je dato rješenje sistema u koncepcijskom skladu sa navedenim planskim aktima; 2) opšti podaci o projektu, prikaz projekta i sistematizacija relevantnih performansi i pokazatelja; 3) prikaz podloga za projektovanje, kritička analize raspoloživih podloga i ocjena njihove pouzdanosti za taj nivo projektovanja i donošenja odluke o konfiguraciji i parametrima sistema i objekata u okviru njega; 4) definisanje varijantnih rješenja konfiguracija sistema i njihova projektna razrada; 5) izbor i usklañivanje instalisanih protoka i snaga na svim razmatranim postrojenjima sistema; 6) analiza energetske proizvodnje za definisane hidrološke serije, koje moraju da budu meñusobno potpuno usklañene i istog razmatranog perioda; 7) analiza interakcija hidroenergetike sa svim ostalim korisnicima vodotoka / sliva, u okviru višenamjenskog projekta korišćenja, ureñenja i zaštite voda; 8) analiza sukoba interesa pojedinih učesnika u višenamjenskom projektu i mogućnosti za njihovo rešavanje ili ublažavanje; 9) interakcije sistema sa drugim sistemima u okruženju i mjere za uklapanje sistema u okruženje; 10) utvrñivanje ekonomskih parametara sistema na nivou studije, radi vrednovanja i izbora optimalne varijante; 11) definisanje kriterijuma za vrednovanje i izbor varijantnih rješenja (višekriterijumsko vrednovanje i izbor varijante hidroenergetskog korišćenja sliva/vodotoka u okviru integralnog rješenja korišćenja sliva/vodotoka); 12) ocjena predloženog rješenja, prioriteti, redosledi izgradnje i ograničenja; 13) program prethodnih (istražnih i studijskih) proučavanja za potrebe izrade idejnog projekta. Član 125 Grafička dokumentacija studije sistema obuhvata, naročito, sljedeće grafičke prikaze: 1) pregledna karta sliva, sa izgrañenim i planiranim hidroenergetskim objektima, kao i svim drugim objektima, sadržajima (nacionalni parkovi, rezervati, zaštićeni objekti, itd.), kao i urbanim, privrednim i infrastrukturnim sistemima koji su

relevantni za donošenje odluke (približna razmjera 1: 10000 do 1:50000, zavisno od veličine sistema); 2) pregledne karte svih definisanih varijantnih konfiguracija sistema koje se razmatraju u projektu (približne razmjere 1:10000 do 1:50000); 3) podužni profili (duž vodotoka i derivacija) svih razmatranih varijanti, sa konkretnim stacionažama od ušća, sa ucrtanim položajima brana, akumulacija, zahvata, derivacija, položajem ključnih objekata koji bliže definišu način hidroenergetskog korišćenja voda u okviru višenamjenskog projekta (razmjere zavisno od odabrane karte); 4) krive zapremina i površina svih razmatranih akumulacija; 5) prikaz tehničkih rješenja objekata na nivou studije, za sve razmatrane varijante; 6) prikaz tehničkog rješenja odabrane varijante, sa elementima pratećih objekata u okviru opštih dispozicija hidročvorova. Član 126 Studija sistema obavezno sadrži i sljedeće prateće studije: 1) hidrološka studija, u kojoj se definišu: a) globalni hidrometeorološki i klimatološki uslovi na slivu, b) meñusobno usklañeni i homogeni hidrološki nizovi za potrebe projektovanja svih objekata sistema, v) hidrogrami velikih voda za potreba planiranja objekata za evakuaciju voda na svim pregradnim objektima, g) režimi malih voda na svim karakterističnim mjestima i hidrografskoj mreži i na profilima svih objekata koji će uticati na buduće režime malih voda, d) pronos nanosa, za potrebe dimenzionisanja akumulacija; 2) energetska studija, za potrebe optimalnog dimenzionisanja instalisanosti razmatranih hidroelektrana; 3) studiju ekoloških aspekata razmatranih varijanata korišćenja voda, koji su relevantni za ocjenu ekoloških uticaja svake od razmatranih varijanti na životnu sredinu, za potrebe višekriterijumskog vrednovanja varijantnih rješenja; 4) sociološka studija sa kvantificiranjem socioloških uticaja svake razmatrane varijante (aspekti raseljavanja, promjene namjene površina, itd), koja treba da sistematizuje sve pozitivne i negativne uticaje na socijalno okruženje i da sagleda okvirne mjere za neutralisanje negativnih uticaja. Član 127 Generalni projekat hidroelektrane, ukoliko se radi tek nakon izbora optimalne varijante konfiguracije i parametara sistema u okviru studije sistema, radi se kao detaljnija razrada pojedinačnih objekata, sa parametrima koji su za hidroelektranu definisani u studiji sistema. Cilj generalnog projekta hidroelektrane je da se za te objekte doñe do tehničkih i ekonomskih parametara na osnovu kojih se može uraditi prethodna studija opravdanosti, kako bi se investitor odlučio o svojim daljim aktivnostima na projektu

realizacije konkretnog objekta, kao i da se prethodna (istražna i studijska) proučavanja usmjere u najracionalnijem pravcu. Član 128 Generalni projekat hidroelektrane pored opštih sadržaja iz čl. 23. i 24. ovog pravilnika, posebno sadrži tehnički izvještaj, kojim su naročito obuhvaćeni: 1) opšti podaci o projektu, prikaz projekta i sistematizacija relevantnih performansi i pokazatelja postrojenja; 2) osnovni uslovi, kriterijumi i ograničenja za projektovanje, kao i polazni parametri za projektovanje, preuzeti iz prve faze generalnog projekta; 3) podloge za projektovanje konkretnog postrojenja i geotehničke podloge na bazi detaljne prospekcije terena, bez geotehničkih bušenja; 4) definisanje varijantnih rješenja užih lokacija brane i ostalih elemenata postrojenja i varijante hidroelektrane, u okviru uslova koji su za to postojenje definisani prvom fazom generalnog projekta; 5) izbor računskog pada, broja agregata, tipa turbina i osnovne dispozicije agregata i postrojenja, za definisanu veličinu instalisanosti protoka; 6) analiza energetske proizvodnje za definisanu hidrološku seriju, koja može da bude novelirana u odnosu na serije koje su korišćene u okviru izrade studije sistema; 7) kvantificiranje vodoprivrednih efekata višenamjenskog objekta (garantovane isporuke vode korisnicima sa odreñenom obezbjeñenošću, efekti na poboljšanje režima voda, ostali vodoprivredni efekti koji se mogu kvantificirati; 8) razrada projektnih rješenja za sve razmatrane varijante hidroelektrane (prikaz varijantnih dispozicija i ključnih elemenata postrojenja); 9) predmjer i predračun tehničkih rješenja svih razmatranih varijanti hidroelektrane, na nivou za optimizaciju dispozicije; 10) odreñivanje energetske vrijednosti hidroelektrane za sve razmatrane varijante, izbor kriterijuma za izbor varijante, višekriterijumsko vrednovanje i izbor varijante postrojenja; 11) energetska, vodoprivredna i ekonomska ocjena predloženog rješenja, mogućnosti fazne gradnje objekta i izvod svih relevantnih pokazatelja za prethodnu studiju opravdanosti; 12) mjere za uklapanje objekata postrojenja u okruženje; 13) program istražnih i studijskih radova za potrebe izrade idejnog projekta. Član 129

Grafička dokumentacija generalnog projekta hidroelektrane naročito sadrži sljedeće: 1) pregledna karta sliva, sa prikazom cjelokupnog sistema (izgrañeni i planirani objekti) u okviru koga se nalazi razmatrani objekat hidroelektrane (približne razmjere 1: 10000, 1: 25000); 2) pregledna karta dijela sliva oko objekta (uključijući i cijelu akumulaciju), sa naznačenim svim drugim sadržajima, objektima i sistemima koji su relevantni za donošenje odluke (približna razmjera 1: 10000, 1:25000); 3) pregledne karte svih definisanih varijantnih konfiguracija sistema koje se razmatraju u projektu (varijantne uže lokacije brane, alternative položaja i dispozicija dovoda, odvoda i objekata na njima, varijante položaja mašinskih zgrada, ako su tako razmatrane), približne razmjere 1: 5000 do 1: 10000; 4) podužni profili duž derivacija svih razmatranih varijanti, sa ucrtanim položajima brane, akumulacije, zahvata, dovodne i odvodne derivacije, položajem ključnih objekata za hidroenergetsko i višenamjensko korišćenja voda u okviru višenamjenskog projekta; 5) krive zapremina i površina akumulacije; 6) tehnička rješenja glavnih objekata po svim razmatranim varijantama: dispozicije razmatranih tipova brana sa pratećim objektima i položajem mašinske zgrade u okviru hidročvora pribranskih postrojenja, presjeci kroz derivaciju (ako se planira), osnovu (bar na turbinskom i generatorskom nivou), podužni i poprječni presjeci kroz mašinske zgrade, rješenja zahvatne grañevine za hidroelektranu, osnova i ključni presjeci objekata na dovodu (vodostan, zatvaračnice), i odvodu/spoju sa donjom vodom, kao i tehničko rješenje varijante koja je usvojena nakon optimizacije i koja se posebno izdvaja i jasno označava kao usvojena varijanta (približne razmjere 1: 100 do 1: 500); 7) prikaz zahvata i pratećih objekata za druge korisnike u okviru dispozicija hidročvora višenamjenskog postrojenja. Član 130 Generalni projekat hidroelektrane obavezno sadrži sljedeće studije: 1) hidrološka studija, sa programom prethodnih (istražnih i studijskih) proučavanja za potrebe izrade idejnog projekta; 2) prethodna geotehnička studija, sa posebnim osvrtom na sve razmatrane makrolokacije objekata hidroelektrane; 3) ekološka studija, sa prethodnom analizom uticaja na životnu sredinu. 2) Idejni projekat hidroenergetskih objekata Član 131

Idejnim projektom se završava proces izbora optimalne varijante hidroelektrane i donosi se definitivna i jednoznačna odluka o hidroelektrani i svim pratećim objektima. Baznu dokumentaciju za izradu idejnog projekta čine: zaključci generalnog projekta, rezultati prethodnih radova obavljenih za potrebe izrade idejnog projekta, kao i projektni zadatak. Na osnovu idejnog projekta izrañuje se studija opravdanosti i vrši raspodjela zajedničkih investicija na pojedine korisnike višenamjenskog postrojenja. Član 132 Pored opštih sadržaja definisanih u čl. 23. i 24. ovog pravilnika idejni projekat hidroelektrane posebno sadrži tehnički izvještaj koji ima sljedeći sadržaj: 1) opšti podaci o projektu, prikaz razvoja projekta u prethodnim fazama, prikaz projekta i sistematizacija relevantnih performansi i pokazatelja postrojenja; 2) osnovni uslovi, kriterijumi i ograničenja za projektovanje, kao i polazni parametri za projektovanje, preuzeti iz generalnog projekta; 3) podloge za projektovanje postrojenja, prikaz svih relevantnih podloga (hidroloških, geodetskih, geotehničkih, itd) i njihova kritička analiza sa stanovišta dovoljnosti za donošenje konačnih odluka o dispoziciji i parametrima svih elemenata planiranog objekta, s tim što geotehničke podloge moraju biti sa neophodnim geotehničkim terenskim prethodnim radovima (istragama, po pravilu sa bušenjima), na nivou koji je dovoljan za konačnu odluku o mikrolokaciji, tipu i dispozicijama svih objekata hidroelektrane; 4) definisanje varijantnih rješenja mikrolokacija brane i ostalih elemenata postrojenja, varijante hidroelektrane, ukoliko i nakon generalnog projekta još uvijek postoji potreba da se razmatraju varijantna rješenja; 5) konačna optimizacija radnih performansi hidroelektrane: izbor optimalne korisne zapremine akumulacije (tačno definisanje nadmorska visina (kota) normalnog i minimalnog radnog nivoa), računskog pada, broja agregata, tačnog tipa (po nomenklaturi) turbine i dispozicije cijelog agregata, načina oslanjanja sklopa agregata, itd.; 6) detaljna analiza energetske proizvodnje za definisanu hidrološku seriju, sa razgraničavanjem energije po razdobljima koja su relevantna za vrednovanje hidroelektrane (vršna i bazna proizvodnja); 7) kvantificiranje svih vodoprivrednih efekata višenamjenskog objekta (garantovane isporuke vode sa odreñenom obezbjeñenošću, efekti na poboljšanje režima malih i velikih voda, ostali vodoprivredni efekti koji se mogu kvantificirati i koji ulaze u proces vrednovanja postrojenja; garantovane isporuke vode se u toj fazi odreñuju na osnovu simuliranih sintetičkih serija, a definiše se i zavisnost isporuke vode korisnicima u funkciji zapremine korisnog prostora akumulacije i zahtjevane obezbjeñenosti; 8) razrada projektnih rješenja za sve razmatrane varijante hidroelektrane, koja podrazumjevaju grañevinski, mašinski i elektro-mašinski dio projekta, s tim što se oprema razmatra na nivou idejnog projekta, koji omogućava pripremu tendera za ponuñače opreme;

9) dokazi hidrauličke, geotehničke i konstrukcijske (statičke i dinamičke) stabilnosti objekata; 10) razmatranje mogućnosti i cjelishodnosti fazne gradnje postrojenja; 11) sagledavanje racionalne tehnologije i organizacija grañenja objekata; 12) predmjer i predračun konačno usvojene varijante objekta, na nivou koji je dovoljan za izradu studije opravdanosti; 13) finansijska analiza, u okviru koje se razmatra stabilnost ključnih ekonomskih performansi projekta na promjenu ključnih ulaznih ekonomskih parametara (analiza osjetljivosti na promjenu diskontne stope, na promjenu jediničnih cijena ključnih pozicija objekata, itd); 14) energetska, vodoprivredna i ekonomska ocjena predloženog rješenja, prikaz i sistematizacija relevantnih specifičnih pokazatelja (specifične investicije po snazi, energiji, prosječna cijena energije i cijene po pojedinim periodima eksploatacije sistema, specifične investicije za vodoprivredne korisnike voda, itd), analiza ekonomskih i energetskih efekata eventualne fazne gradnje, izvod svih relevantnih pokazatelja za studiju opravdanosti; 15) razgraničenje investicija prema namjeni objekta; predlog za raspodjelu investicija u zajedničke objekte na pojedine korisnike višenamjenskog objekta / postrojenja; 16) analiza mjera za zaštitu sliva od erozija i bujica i usporavanje procesa zasipanja akumulacije; 17) mjere za uklapanje objekata postrojenja u ekološko i drugo okruženje, izvod iz posebnog elaborata ekološke studije i detaljne analize uticaja objekta na životnu sredinu; 18) izvod iz sociološkog elaborata, analiza socijalnih granica projekta, pozitivnih i negativnih uticaja na socijalno okruženje, mjere za neutralisanje negativnih socijalnih uticaja, planirane mjere raseljavanja i zbrinjavanja stanovništva; 19) program prethodnih istražnih i studijskih proučavanja i hidrauličnih i matematičkih modela za potrebe izrade glavnog projekta; 20) izvod iz elaborata o održavanju objekata i upravljanja postrojenjem, dok se optimizacija rada hidroenergetskog postrojenja i vodoprivrednih korisnika akumulacije posebno razmatra nakon završetka objekta. Član 133 Grafička dokumentacija idejnog projekta obuhvata naročito sljedeće: 1) pregledna karta sliva, sa prikazom čitavog sistema (izgrañeni i planirani objekti) u okviru koga se nalazi objekat razmatran idejnim projektom (približna razmjera 1:10000, 1:25000);

2) pregledna karta dijela sliva oko objekta (uključivši i cijelu akumulaciju i derivaciju), sa naznačenim svim drugim objektima i sistemima koji su relevantni za projektovanje, s tim što ta karta ima karakter tematske karte izvedenog stanja i relevantnih ograničenja za projektovanje razmatranog postrojenja, približna razmjera 1: 5000, 1:10000; 3) pregledne karte svih definisanih varijanti sistema koje se razmatraju u projektu (varijantne mikrolokacije brane, položaja i dispozicija dovoda, odvoda i svih objekata na njima, varijante položaja i tipova mašinskih zgrada, ako su tako razmatrane); 4) podužni profili duž derivacija svih razmatranih varijanti, sa ucrtanim položajima brane, akumulacije, zahvata, dovodne i odvodne derivacije i svih objekata na njima, položajem ključnih objekata za hidroenergetsko i višenamjensko korišćenje voda u okviru višenamjenskog projekta; 5) kriva zapremine i površina akumulacije u početnom stanju i prognozni grafici tih veličina, nakon odreñenih faza zasipanja akumulacije; 6) prikaz hidromašinske, mašinske i elektomašinske opreme, u okviru posebnih djelova projekta; 7) tehnička rješenja (na nivou idejnog projekta) svih važnijih objekata po svim razmatranim varijantama: dispozicije razmatranih tipova brane sa pratećim objektima (evakuacioni organi, objekti za skretanje rijeke po fazama grañenja, itd) ,varijantni položaj i tipovi mašinske zgrade u okviru hidročvora, presjeci kroz derivaciju (približne razmjere crteža 1: 100 do 1: 500, detalji 1:100 do 1:200); 8) prikaz zahvata i pratećih objekata za druge korisnike u okviru dispozicija hidročvora višenamjenskog postrojenja (približne razmjere 1: 50 do 1: 200); 9) ključni prilozi na osnovu kojih se prikazuje tehnologija i organizacija grañenja: kartografski prikaz šire zone objekta, sa lokacijama pozajmišta materijala, graditeljskog naselja i ostalih sadržaja, transportnih puteva za sve faze grañenja, situacije sa organizacijom gradilišta po pojedinim fazama, detaljni gantogram dinamike realizacije postrojenja, grafik finansijskog toka, itd.; 10) karta erozionih procesa u slivu i mjera za zaštitu akumulacije od erozije i bujica (približna razmjera 1: 25000); 11) kartografski i grafički prikaz mjera zaštite ekološkog okruženja i drugih objekata koji se štite i revitalizuju u okviru realizacije projekta razmatranog objekta (približna razmjera karata 1: 10000, 1: 25000, detaljnije 1:5000, crteži prema potrebi); 12) dispečerski grafici rada akumulacije u prosječnim uslovima, posebno u slučaju da akumulacija ima i rezervni prostor za ublažavanje poplavnih talasa. Član 134 Idejni projekat sadrži sljedeće prateće elaborate, studije i projekte:

1) hidrološki i hidrometeorološki projekat, sa svim stohastičkim analizama koje omogućavaju: definisanje nizova prosječnih protoka (mjesečnih, dekadnih, sedmičnih, prema potrebi energetskih analiza); simuliranje sintetičkih serija za potrebe vodoprivrednih proračuna, analize malih voda, za potrebe odreñivanja garantovanih ekoloških protoka; definisanje talasa mjerodavnih velikih voda za sve projektne odluke (u slučaju nasute brane odrediti i MVV - maksimalna vjerovatna voda); analize suspendovanog i vučenog nanosa, za potrebe proračuna zasipanja akumulacije i sagledavanje problema u zoni zahvatnih grañevina, meteorološka analiza za potrebe projekta tehnologije i organizacije grañenja (broj dana sa kišom, snijegom, temperature vazduha po mjesecima i tokom godine, atmosferska pražnjenja, itd); 2) geodetski projekat sa verifikovanim geodetskim podlogama (za izradu idejnog projekta), sa projektom obilježavanja objekata i geodetske podrške pri izgradnji objekta i montaži opreme; 3) geotehnički projekat, sa analizom inžinjersko-geoloških, geotehničkih, seizmoloških karakteristika lokacija planiranih varijantnih mikrolokacija svih objekata, kao i prognozni geološki profil duž trasa derivacionih objekata; 4) projekti hidromašinske opreme; 5) projekti izbora turbina i prateće mašinske opreme; 6) projekat elektromašinske opreme postrojenja; 7) arhitektonsko - grañevinski projekat objekata u okviru hidroelektrane, sa projektima svih pratećih instalacija; 8) projekat tehnologije i organizacije izvoñenja objekata; 9) elaborat o uticajima objekta na ekološku sredinu, sa projektom mjera zaštite životne sredine, kao i detaljnom analizom uticaja; 10) projekat eksproprijacije; 11) elaborat o socijalnim aspektima realizacije postrojenja, sa projektom objekata i mjera za stambeno i radno zbrinjavanje stanovništva koje je tangirano projektom; 12) projekat sistema oskultacija i praćenja ponašanja objekata; 13) projekat optimalnog upravljanja višenamjenskim sistemom. 3) Glavni projekat hidrotehničkih objekata Član 135 Glavni projekat predstavlja detaljnu razradu tehničkog rješenja hidroelektrane u okviru višenamjenskog objekta, koje je dobijeno idejnim projektom, a na bazi detaljnih prethodnih proučavanja, obavljenih za potrebe glavnog projekta, zaključaka izvedenih iz idejnog projekta, kao i uslova definisanih detaljnim urbanističkim planom. Glavni projekat predstavlja detaljnu projektnu razradu dispoziciono sasvim

determinisanog objekta i njegovih pratećih sadržaja. Razmjera glavnog projekta su 1:500 do 1:1000, a za elemente projekta 1:200 do 1:500. U okviru glavnog projekta variraju se i optimiziraju samo detalji pojedinih djelova objekta (npr. oblikovanje evakuacionih organa i sl.) u skladu sa rezultatima odgovarajućih modelskih hidrauličkih istraživanja. Proračuni su na najvišem nivou detaljnosti, sa potpunim dokazivanjem svih komponenti stabilnosti objekata: hidrauličke, konstrukcijsko - statičke i dinamičke, geotehničke i druge, sagledavaju se svi fenomeni koji utiču na funkcije sistema, a posebno se sagledavaju prelazni režimi u radu hidroelektrane, sa svim delikatnim fenomenima koji prate te procese (problemi vodnog udara, nestacionarni fenomeni u dovodnoj i odvodnoj derivaciji i načini njihovog neutralisanja, problem vibracije, pulzacije pritisaka, problemi stabilnosti pojedinih hidrauličnih režima tokom eksploatacije objekta i u hidrološki i hidraulički kritičnim razdobljima). Nakon potpunog konstrukcijskog projektovanja obavlja se tačan predmjer količina radova i predračun u skladu sa usvojenim jediničnim cijenama. Izradi glavnog projekta prethodi izbor konkretne opreme, na bazi tendera za izbor opreme i konkretnih ponuda proizvoñača. Član 136 Sadržaj glavnog projekta je analogan sadržaju idejnog projekta, sa sljedećim razlikama: Po pravilu ne razmatraju se alternativne mikrolokacije brane i ostalih objekata, već se na bazi istražnih radova, urañenih za potrebe glavnog projekta, one jednoznačno definišu, po potrebi uz dodatne istražne radove. Izrañuju se detaljni proračuni svih objekata, sa jednoznačnim dokazima da su ostvareni neophodni koeficijenti svih vidova stabilnosti, uzimajući u obzir i propisane najnepovoljnije kombinacije uticaja, kao i najnepovoljnije prelazne režime rada sistema, kada su pojedini uticaji mjerodavni za definisanje pojedinih vodova stabilnosti sistema. Grañevinski objekti se projektuju za unaprijed tačno definisanu opremu, čije su karakteristike (gabariti, mase, načini oslanjanja, računske sile i uticaji, itd.) dobijeni od samih odabranih isporučilaca. Novi djelovi glavnog projekta su: numerički podaci o položaju objekata, tehnički uslovi grañenja, mjere zaštite na radu. Predmjer i predračun se rade na nivou detaljnosti koji omogućava pouzdanu izradu licitacionog elaborata za grañenje objekta. Svi bezbjednosno važni proračuni stabilnosti objekata i sistema prilažu se u izvornom vidu proračuna. Sastavni dio tehničke dokumentacije glavnog projekta je i detaljan opis izvoñenja po svakoj poziciji, sa definisanim uslovima, redosljedom, tehnologijom izvoñenja i standardnim ispitivanjima kvaliteta izvedenih radova i pojedinačnih elemenata objekata, uslovi za osmatranje, način obračuna radova, itd.

Daju se precizno defiinisane mjere zaštite na radu, posebno izdvojene za sve bezbjednosno važne faze grañenja objekta, montaže i probnog ispitivanja opreme. Definišu se uputstva za održavanje objekata i postrojenja, kao i uputstva za probni rad, ispitivanje performansi opreme, kao i uputstva za način korišćenja objekta. Član 137 Glavni projekat sadrži sve grupe grafičkih prikaza kao u slučaju idejnog projekta, ali sa detaljizacijom na nivou glavnog projekta. Crteži objekata su u razmjeri 1: 100 do 1: 200, detalji 1: 5o do 1:100. Situacije odreñenih širih cjelina (organizacije gradilišta, razrade izvorišta materijala, itd) u razmjeri 1: 1000 do 1:2500. Član 138 Glavni projekat naročito sadrži sljedeće prateće projekte, na nivou glavnih projekata: 1) projekti razrade izvorišta materijala (kamenoloma, pozajmišta gline, mjesta eksploatacije pijeska i šljunka, itd), kao i njihove sanacije nakon zadnjih faza eksploatacije; 2) projekat eksproprijacije, sa tačnim naznakama katastarskih parcela; 3) projekat tehnologije i organizacije izvoñenja radova; 4) projekat saobraćajnica za potrebe izvoñenja radova; 5) arhitektonsko - grañevinski projekti objekata u okviru hidroelektrana, sa projektima svih pratećih instalacija; 6) projekti hidromehaničke, mehaničke i eklektromehaničke opreme, sa projektima montaže; 7) projekat transporta vangabaritne opreme do mjesta ugrañivanja; 8) projekat ispitivanja ugrañene mehaničke, hidromehaničke i elektromehaničke opreme i provjera radnih performansi i karakteristika isporučene i ugrañene opreme; 9) projekti geodetskog obilježavanja svih objekata, kao i geodetske podrške pri izgradnji objekta i montaži opreme; 10) projekti svih objekata antierozione zaštite sliva i zaštite akumulacije i drugih djelova sistema od nanosa, projekti ureñenja bujica; 11) projekti svih objekata i mjera zaštite životne sredine; 12) projekti objekata i sadržaja za raseljavanje stanovništva;

13) projekat sistema za oskultaciju objekata i postrojenja, kao i informacionog sistema za akviziciju, osnovnu obradu i prijenos podataka informacija do centara za praćenje ponašanja objekata; 14) projekti čišćenja i pripremanja akumulacije za prvo punjenja i projekat mjera zaštite tokom prvog punjenja akumulacije; 15) projekat poribljavanja akumulacije i drugih mjera na zaštiti i unapreñenju faune i flore u zoni objekata postrojenja; 16) projekat bezbjednosnog osiguranja objekata hidroenergetskog postrojenja; 17) projekat održavanja hidroelektrane, pratećih objekata i opreme; 18) projekat hidrološkog informacionog sistema za potrebe praćenja vodnog bilansa i upravljanja radom hidroelektrane; 19) projekat upravljanja hidroelektranom - dugoročnog, sezonskog i kratkoročnog, kao i upravljanja u raznim havarijskim situacijama i prelaznim režimima. 4) Izvoñački projekat Član 139 Izvoñački projekat predstavlja detaljniju razradu samo onih djelova glavnog projekta hidroelektrane koji se ne bi mogli pouzdano da izvedu bez detaljnije projektne razrade, posebno zbog korigovanja izvesnih podloga i novih saznanja stečenih tokom izvoñenja radova (iskop temeljne jame, iskopi podzemnih hala i drugih podzemnih objekata, itd). Izrada tog projekta prati faze izrade objekta. Tokom njegove izrade djelovi glavnog projekta koji ne zahtjevaju detaljniju projektnu razradu, ili nemaju bilo kakvu projektnu izmjenu i dopunu, verifikuju se tako da postaju sastavni dio izvoñačkog projekta. Projekat tehnologije i organizacije grañevinskih radova radi se nakon izbora izvoñača radova, na bazi tehnologije i opreme kojom on raspolaže ili može da nabavi, a koju je investitor vrednovao prilikom izbora izvoñača. 5) Projekat izvedenih hidroenergetskih objekta Član 140 Za izradu projekta izvedenih objekata važe opšte odredbe definisane čl. 20., 21. i 22. ovog pravilnika, kao i posebne odredbe iz člana 122. ovog pravilnika. III SADRŽAJ I NAČIN PRIPREME TEHNIČKE DOKUMENTACIJE ZA IZGRADNJU OBJEKATA IZ OBLASTI SAOBRAĆAJA Član 141 Ovim pravilnikom obuhvaćeni su sljedeći objekati iz oblasti saobraćaja: putevi, gradske saobraćajnice, željeznice, aerodromi, mostovi i tuneli. 1. PUTEVI

1) Generalni projekat puteva Član 142 Pored zahtjeva u članu 15. ovog pravilnika na osnovu generalnog projekta donose se odluke naročito o: optimalnom koridoru puta, etapnosti grañenja, lokaciji i koncepciji raskrsnica, uslovima eksploatacije i tipu kolovozne konstrukcije. Osnovna razmjera generalnog projekta je 1:25000 (1:10000). Član 143 Generalni projekat sadrži naročito: 1) opštu dokumentaciju o projektu; 2) projektni zadatak; 3) tekstualnu dokumentaciju; 4) numeričku dokumentaciju; 5) grafičku dokumentaciju; 6) prateće studije. U daljem tekstu definisan je sadržaj tačke 3. - 6. dok je sadržaj tačke 1 dat u članu 24., a tačke 2 u članu 4. ovog pravilnika. Član 144 Tekstualna dokumentacija sadrži naročito: tehnički izvještaj, predmjer i predračun radova i uslove i saglasnosti na nivou generalnog projekta. Tehnički izvještaj ima sljedeći okvirni sadržaj: 1) opšti podaci o projektu; 2) osnove za projektovanje; 3) funkcionalne i tehničke karakteristike varijantnih rješenja koridora; 4) troškovi i efekti varijantnih rješenja koridora; 5) vrednovanje i izbor optimalnog koridora; 6) programske karakteristike usvojenog rješenja; 7) program prethodnih (istražnih) proučavanja za idejni projekat; 8) zaključak.

Predmjer i predračun radova generalnog projekta obuhvata količine i troškove grañenja na nivou makro pokazatelja. Nivo tačnosti usaglašen je sa nivoom tačnosti ostalih projektnih dokumenta za ovu vrstu projekta. Član 145 Numerička dokumentacija obuhvata geometrijske parametre varijanati trasa za razmatrane koridore u državnom koordinatnom XYH sistemu, kao i ostale numeričke podatke za nivo generalnog projekta. Član 146 Grafička dokumentacija obuhvata naročito: 1) naslovni list projekta; 2) pregledna karta mreže puteva razmatranog područja i ostalih saobraćajnica (koridori razmatranih trasa, oznake, skraćenice i dr.), u razmjeri 1:300000 1:50000; (1) tematske karte ograničenja u razmjeri 1:25000, (50000, 10000); (2) prostorni plan; (3) inžinjersko-geološki i geotehnički uslovi; (4) namjena površina i korišćenja zemljišta; (5) zone zaštite; (6) hidrografija; (7) tehnička infrastruktura; 3) sintezna karta ograničenja, u razmjeri 1:25000, (50000, 10000); 4) geometrijski poprečni profil (prva etapa, konačno rješenje) u razmjeri 1:200 (AP), 100 (P); 5) katastarsko-topografski plan i podužni profil razmatranih varijanata po dionicama u razmjeri 1:25000, 25000/2500 (osnovna razmjera), 1:50000, 50000/5000, 1:10000, 10000/1000; 6) karakteristični - kritični poprečni profili po potrebi u razmjeri 1:200, 100; 7) funkcionalno-prostorna rješenja raskrsnica - varijantna rješenja (denivelisane (slobodna eksploatacija / komercijalna eksploatacija), površinske) u razmjeri 1:2500, 1:1000; 8) generalne dispozicije većih objekata (varijantna rješenja - mostovi, tuneli i dr.). Član 147

Pored prethodnih proučavanja definisanih ovim pravilnikom, potrebno je za potrebe generalnog projekta izraditi i odreñeni broj pratećih studija koje mogu biti urañene u okviru definisanih prethodnih proučavanja, odnosno sinteze tih radova ili kao posebni dokumenti tokom izrade projekta sa specifičnom namjenom. Prateće studije na nivou generalnog projekta su naročito: 1) saobraćajno-ekonomska studija; 2) geotehnička studija; 3) studija klimatskih parametara; 4) studija hidroloških i hidrografskih parametara; 5) prethodna analiza uticaja na životnu sredinu. 2) Idejni projekat puteva Član 148 Pored zahtjeva definisanih u članu 16. ovog pravilnika, idejnim projektom se jednoznačno definišu: trasa puta, raskrnice i svi prateći objekti pri konkretnim uslovima ograničenja. Programske uslove za idejni projekat čine zaključci rada na generalnom projektu, kao i usvojena planska dokumentacija (prostorni plan mreže infrastrukture) izrañena na osnovu generalnog projekta. Baznu dokumentaciju za izradu idejnog projekta čine rezultati prethodnih proučavanja (istraživanja) sprovedenih prije pristupanja izradi idejnog projekta, a na osnovu programa definisanog i usvojenog u generalnom projektu i projektnom zadatku. Osnovna razmjera idejnog projekta puteva je 1:2500 (1:5000), a za raskrsnice (denivelisane, površinske) 1:2500, 1000 (500). Član 149 Idejni projekat sadrži naročito: 1) opštu dokumentaciju o projektu; 2) projektni zadatak; 3) tekstualnu dokumentaciju; 4) numeričku dokumentaciju; 5) grafičku dokumentaciju; 6) prateće elaborate za razmatrane varijante trase;

7) prateće projekte za izabranu trasu puta. U daljem tekstu definisan je sadržaj tačke 3 - 7 dok je sadržaj tačke 1 dat u članu 24., a tačke 2 u članu 4. ovog pravilnika. Član 150 Tekstualna dokumentacija sadrži naročito: tehnički izvještaj, predmjer i predračun radova i uslove i saglasnosti na nivou idejnog projekta. Tehnički izvještaj ima sljedeći okvirni sadržaj: 1) opšti podaci o projektu; 2) osnove za projektovanje; 3) funkcionalne i tehničke karakteristike primjenjenih rješenja; 4) troškovi i efekti za razmatrane varijante trase; 5) vrednovanje i izbor optimalne varijante trase; 6) karakteristična projektna rješenja usvojene varijante trase; 7) kontrole i saglasnosti; 8) program prethodnih (istražnih) proučavanja za glavni projekat; 9) zaključak. Predmjer i predračun radova izrañuju se po glavnim pozicijama i to naročito za: 1) grañenje puta: (1) prethodni radovi; (2) zemljani radovi (donji stroj); (3) kolovozna konstrukcija (gornji stroj); (4) odvodnjavanje; (5) inžinjerske konstrukcije (potporni zidovi, zaštita kosina i sl.); (6) objekti za održavanje i upravljanje; (7) saobraćajno-tehnička oprema puta; (8) ureñenje putnog pojasa. 2) ostali radovi

(1) devijacije; (2) priključci i/ili ukrštaji; (3) prateći sadržaji; (4) regulacija rječnih tokova i sl.; (5) objekti (mostovi, tuneli, galerije i dr.); (6) rekonstrukcija tehničke infrastrukture; (7) specifični radovi. 3) prateći troškovi: (1) projektovanje; (2) eksproprijacija; (3) nadzor nad grañenjem; (4) troškovi regulisanja saobraćaja u toku grañenja; (5) izrada projekta izvedenog objekta. 4) ukupni troškovi grañenja po kilometru puta: (1) prva etapa; (2) konačno rješenje. Član 151 Numerička dokumentacija obuhvata naročito sljedeće podatke o trasi usvojene varijante: 1) koordinate elementarnih (glavnih) tačaka trase, raskrsnica i pratećeih sadržaja; 2) nadmorske visine (kote) elementarnih (glavnih) i detaljnih tačaka trase, raskrsnica i pratećeih sadržaja; 3) geodetsku osnovu definisanu položajno i visinski u državnom XYH sistemu; 4) ostali numerički podaci za nivo idejnog projekta. Član 152 Grafička dokumentacija obuhvata naročito: 1) naslovni list projekta;

2) pregledna karta sa opštim podacima o projektu u razmjeri 1:25000 (50000, 10000); 3) normalni poprečni profili u razmjeri 1:100 (AP), 50 (P), 20, 10; 4) katastarsko-topografski plan i podužni profil dionica (geometrija trase), (etapa, konačno rješenje) u razmjeri 1:5000, 5000/500, odnosno u razmjeri 1:2500, 2500/250; 5) rezultujući profil projektne brzine i zahtjevane preglednosti u razmjeri 1:5000 (2500); 6) rezultujući profil nagiba odvodnjavanja kolovozne površine u razmjeri 1:5000 (2500); 7) katastarsko-topografski plan i podužni profil dionica (prikaz trase sa obimom radova (usjek, nasip) i konceptom odvodnjavanja površinskih, pribrežnih i podzemnih voda), (etapa, konačno rješenje) u razmjeri 1:2500 (2000), 2500/250 (2000/200); 8) karakteristični i kritični profili u razmjeri 1:200 (100); 9) optimalni raspored zemljanih masa (razmjera u funkciji ukupnog obima radova); 10) idejni projekat raskrsnica (denivelisane, površinske); (1) katastarsko-topografski plan u razmjeri 1: 1000, 1:500; (2) podužni profili glavnog i sporednog pravca ukrštaja/priključaka u razmjeri 1:1000/100, 1:500/50; (3) podužni profili rampi denivelisane raskrsnice u razmjeri 1:1000/100; (4) nivelacioni plan raskrsnice u razmjeri 1:1000, e (terena)=100 cm, e (kolovoza)=10 cm, 1:500, e=50 cm, e=5 cm; 11) idejni projekat pratećih sadržaja (prilozi i razmjera u zavisnosti od vrste i ranga); 12) dispozicija inženjerskih objekata (mostovi, tuneli, galerije, potporni zidovi i dr.). Član 153 Prateći elaborati na nivou idejnog projekta varijanti obuhvataju naročito: 1) elaborat geotehničkih karakteristika razmatranih varijanti sa analizom upotrijebljivosti lokalnih materijala (kamenolomi, pozajmišta, sekundarne sirovine); 2) elaborat vozno-dinamičkih analiza razmatranih varijanti; 3) elaborat optičkih analiza razmatranih varijanata;

4) elaborat hidroloških i hidrauličkih analiza razmatranih varijanti; 5) elaborat saobraćajnih analiza; 6) detaljna analiza uticaja na životnu sredinu; 7) elaborat pratećih sadržaja i saobraćajno-tehničke opreme puta; 8) elaborat održavanja i upravljanja; 9) elaborat eksproprijacije na nivou idejnog projekta; 10) elaborat o tehničko-tehnološkim elementima izgradnje objekta. Član 154 Idejni projekat sadrži i sljedeće prateće projekte za usvojenu varijantu i to naročito: 1) projekat geodetskog obilježavanja; 2) projekat mostova i tunela; 3) projekat inženjerskih objekata; 4) projekat tehničkih mjera zaštite životne sredine; 5) projekat pratećih sadržaja i saobraćajno-tehničke opreme; 6) projekat rekonstrukcije tehničke infrastrukture u zoni puta 3) Glavni projekat puteva Član 155 Pored zahtjeva definisanih u članu 17. ovog pravilnika, u glavnom projektu jednoznačno se u prostoru definiše trasa puta sa svim potrebnim elementima na osnovu koje se gradi objekat. U ovoj fazi se utvrñuju najracionalnije metode grañenja, izrañuje plan organizacije grañenja i definiše precizan predmjer i predračuna radova. Glavni projekat se radi na osnovu detaljnih prethodnih proučavanja (geotehničkih, geodetskih i dr.) predviñenih programom prethodnih (istražnih) proučavanja u okviru idejnog projekta i projektnog zadatka. Programske osnove za izradu glavnog projekta čine zaključci istraživanja na nivou idejnog projekta, kao i uslovi definisani urbanističkim planom. Osnovna razmjera glavnog projekta je 1:1000 (1:500), a za raskrsnice (denivelisane, površinske) 1:500 i 1:250. Član 156 Glavni projekat sadrži naročito:

1) opštu dokumentaciju o projektu; 2) projektni zadatak; 3) tekstualnu dokumentaciju; 4) numeričku dokumentaciju; 5) grafičku dokumentaciju; 6) prateće projekte za definisanu trasu puta na nivou glavnog projekta. U daljem tekstu definisan je sadržaj tačaka 3 - 6 dok je sadržaj tačke 1 dat u članu. 24., a tačke 2 u članu 4. ovog pravilnika. Član 157 Tekstualnom dokumentacijom obuhvaćeni su: tehnički izvještaj, predmjer i predračun radova i tehnički uslovi izvoñenja radova. Tehnički izvještaj ima sljedeći okvirni sadržaj: 1) opšti podaci o projektu; 2) osnove za projektovanje; 3) funkcionalne i tehničke karakteristike puta; 4) usvojena tehnička rješenja; 5) kontrole i saglasnosti; 6) zaključak. Predmjer i predračun radova izrañuju se u cilju utvrñivanja tačnog obima radova i troškova izgradnje i sadrži naročito: 1) grañenje puta: (1) prethodni i pripremni radovi; (2) zemljani radovi (donji stroj); (3) kolovozna konstrukcija (gornji stroj); (4) odvodnjavanje; (5) inženjerske konstrukcije (potporni zidovi, zaštita kosina i sl.); (6) saobraćajno-tehnička oprema puta;

(7) ureñenje putnog pojasa. 2) ostali radovi: (1) devijacije; (2) priključci i/ili ukrštaji; (3) prateći sadržaji; (4) regulacija rječnih tokova; (5) objekti (mostovi, tuneli, galerije i dr.); (6) rekonstrukcija tehničke infrastrukture u zoni puta; (7) specifični radovi. 3) prateći troškovi: (1) projektovanje; (2) eksproprijacija; (3) nadzor nad grañenjem; (4) troškovi regulisanja saobraćaja tokom grañenja; (5) izrada projekta izvedenog objekta; 4) ukupni troškovi grañenja po km puta; 5) tehnički uslovi izvoñenja radova. Sastavni dio tehničke dokumentacije glavnog projekta je i detaljan opis izvoñenja po svakoj poziciji sa definisanim uslovima, tehnologijom izvoñenja i standardnim ispitivanjima kvaliteta izvedenih radova i pojedinačnih komponenti, način obračuna radova i uslovi za osmatranje tokom izgradnje i eksploatacije objekta. U posebnom dijelu treba iznijeti preporuke za održavanje objekta (npr., održavanje i čišćenje sistema za odvodnjavanje, specifičnosti vezane za eksploataciju objekta i sl.). Član 158 Numerička dokumentacija obuhvata sljedeće podatke naročito: 1) koordinate elementarnih (glavnih) i detaljnih tačaka trase, raskrsnica i pratećeih sadržaja; 2) nadmorske visine (kote) elementarnih (glavnih) i detaljnih tačaka trase, raskrsnica i pratećeih sadržaja;

3) koordinate i nadmorske visine (kote) tačaka geodetske osnove u putnom pojasu koje će se koristiti tokom izgradnje i eksploatacije objekta; 4) ostali numerički podaci za nivo glavnog projekta. Član 159 Grafička dokumentacija glavnog projekta puta obuhvata naročito: 1) naslovni list projekta; 2) preglednu kartu sa opštim podacima o projektu u razmjeri 1:25000, 10000, 5000; 3) normalne poprječne profile sa standardnim detaljima u razmjeri 1:100 (AP), 50 (P), 20, 10; 4) katastarsko-topografski plan i podužni profil dionica u razmjeri 1:1000, 1000/100, (1:500, 500/50); 5) karakteristične i kritične poprječne profile u razmjeri 1:200, 1:100; 6) nivelacioni plan sa detaljnim prikazom odvodnjavanja i ureñenjem putnog pojasa u razmjeri 1:500, E = 50 cm, e = 5 cm, 2 cm; 7) profil zemljanih masa sa rješenjem transporta (razmjera u funkciji ukupnog obima radova); 8) nestandardne konstruktivne detalje u razmjeri 1:250, 100, 20, 10, 5; 9) glavni projekat raskrsnica (denivelisane, površinske) u razmjeri: (1) katastarsko-topografski plan u razmjeri 500, 250; (2) podužne profile glavnog i sporednog pravca u zoni raskrsnice (denivelisane, površinske*) u razmjeri 1:500/50, 1:250/25*; (3) podužne profile rampi denivelisane raskrsnice u razmjeri 1:500/50; (4) nivelacioni plan raskrsnice sa detaljnim prikazom odvodnjavanja (površinskih i pribrežnih voda) do recipijenta u razmjeri 1:500, 250, E = 50 cm, e= 5 cm, 2 cm; (5) izvoñačke detalje u razmjeri 1:250, 100, 50, 10; 10) glavni projekat pratećih sadržaja (ako nijesu samostalni projekti) sa prilozima u razmjerama navedenim za raskrsnice. Član 160 Glavni projekat sadrži i sljedeće projekte: 1) projekat razrade izvorišta materijala (pozajmišta, deponije, kamenolomi i sl.); 2) projekat odvodnjavanja (površinske, pribrežne i podzemne vode);

3) projekat inženjerskih objekata (potporne i zaštitne konstrukcije, objekti odvodnjavanja - kanali, regulacije, bujice i sl.); 4) projekat objekata zaštite puta (zaštita od lavina, osulina i dr.); 5) projekat mostova, tunela i drugih konstrukcija; 6) projekat tehničkih mjera zaštite životne sredine; 7) projekat saobraćajno-tehničke opreme puta (signalizacija, telekomunikacije, osvjetljenje, sigurnosti objekti i sl.); 8) projekat funkcionalnih pratećih sadržaja (baze za održavanje, objekti kontrole i upravljanja, objekti naplate putarine, autobuska stajališta); 9) projekat pratećih sadržaja za potrebe korisnika puta (parkirališta, odmorišta, uslužni centri); 10) projekat ureñenja putnog pojasa; 11) projekat geodetskog obilježavanja, kontrola i osmatranja; 12) projekat eksproprijacije; 13) projekat zaštite susjednih objekata; 14) projekat rekonstrukcije devijacija; 15) projekat regulisanja saobraćaja tokom izgradnje puta; 16) projekat organizacije i tehnologije izvoñenja radova. 4) Izvoñački projekt puteva Član 161 Izvoñački projekat puteva se radi u onim slučajevima kada glavni projekat ne sadrži dovoljno elemenata za grañenje puta. NJegov sadržaj se bliže ureñuje projektnim zadatkom i posebnim ugovorom izmeñu investitora i izvoñača radova. 5) Projekat izvedenog puta Član 162 Pored zahtjeva iz čl 20. do 22. ovog pravilnika projekat izvedenog puta koji se zasniva na glavnom projektu, po pravilu, treba dopuniti sljedećim podacima: 1) katastarsko-topografski plan: (1) vrsta i položaj svih izvedenih vodova (podzemnih i nadzemnih) i objekata, revizionih i običnih šahtova sa tačnim položajem u državnom sistemu XYH;

(2) pojedinosti o uklapanjima u fiksne regulacije sa tačnom geometrijom; (3) specijalne mjere i postupke izvoñenja na slabonosivom tlu; (4) promjene vezane za ulive, izlive i priključke; (5) promjene vezane za putno zemljište zbog eventualnih naknadnih radova; 2) podužni profil: (1) nadmorske visine (kote) i profili svih vodova i instalacija u zoni izgrañenog puta; 3) normalni poprečni profili: (1) promjene na normalnom poprečnom profilu do kojih je eventualno došlo tokom izvoñenja puta i na osnovu kojih treba konstruisati novi normalni poprečni profil koji se unosi u sve relevantne dokumente projekta izvedenog objekta; 4) poprečni profili: (1) promjene na donjem i gornjem stroju; (2) zidovi i kosine kako su stvarno izvedeni; (3) ostale promjene u odnosu na projektovane profile glavnog projekta bitne za ukupno izvedene radove i angažovano putno zemljište; 5) objekti: (1) eventualne promjene fundiranja objekata; (2) eventualne promjene dimenzija; (3) eventualne promjene armiranja; 6) eksproprijacija: (1) saglasno zakonu i odgovarajućim propisima unosi se stvarno angažovano zemljište i uspostavlja kontrola u XYH sistemu. Član 163 Tekstualna dokumentacija projekta izvedenog objekta definisana je članom 21. ovog pravilnika. Član 164 Numerička dokumentacija projekta izvedenog objekta obuhvata naročito: 1) podaci o prostornom položaju objekta u cjelini i pojedinačno državnom koordinatnom XYH sistemu;

2) numeričke podatke od interesa za kvalitet, oblik i dimenzije objekta prema stvarno izvedenom stanju; 3) izvedene količine radova po pojedinim pozicijama i ukupno po vrstama radova. Član 165 Na osnovu posebnih zahtjeva investitora moguće je da projekat izvedenog objekta obuhvati i dopunske elemente u odnosu na prethodno navedene, odnosno da se uskladi sa zahtjevima informacionog sistema za puteve. 2. GRADSKE SAOBRAĆAJNICE 1) Generalni projekat gradskih saobraćajnica Član 166 Polazne osnove za izradu generalnog projekta gradskih saobraćajnica su programski uslovi proistekli iz planske dokumentacije, studija gradske saobraćajne osnove, studija pojedinih komunalnih sistema, podataka o postojećem stanju urbanističke nadgradnje i komunalne infrastrukture. Na osnovu generalnog projekta donose se odluke o optimalnom koridoru, geometrijskom poprečnom profilu, lokaciji i koncepciji raskrsnica, funkcionalnom i prostornom odnosu prema postojećim i budućim urbanističkim sadržajima, tretmanu različitih vidova gradskog saobraćaja, koncepciji upravljanja saobraćajem, uslovima eksploatacije, funkcionalnom i prostornom odnosu prema postojećim i budućim komunalnim sistemima i sl. Osnovna razmjera generalnog projekta je 1:5000 (1:10000, 1:2500). Član 167 Generalni projekat sadrži naročito: 1) opštu dokumentaciju o projektu; 2) projektni zadatak; 3) tekstualnu dokumentaciju; 4) numeričku dokumentaciju; 5) grafičku dokumentaciju; 6) prateće studije. U daljem tekstu definisan je sadržaj tč. 3 - 6, dok je sadržaj tačke 1 dat u članu 24., a tačke 2 u članu 4. ovog pravilnika. Član 168

Tekstualna dokumentacija sadrži naročito: tehnički izvještaj, predmjer i predračun radova i uslove i saglasnosti na nivou generalnog projekta gradskih saobraćajnica. Tehnički izvještaj ima sljedeći okvirni sadržaj: 1) opšti podaci o projektu; 2) osnove za projektovanje; 3) funkcionalne i geometrijske karakteristike varijantnih rješenja; 4) troškovi i efekti; 5) vrednovanje i izbor optimalnog rješenja; 6) programske karakteristike usvojenog rješenja; 7) program istražnih radova za idejni projekat; 8) zaključak. Predmjer i predračun radova generalnog projekta obuhvata količine i troškove grañenja na nivou makro pokazatelja. Nivo tačnosti usaglašen je sa nivoom tačnosti ostalih projektnih dokumenata za ovu fazu izrade tehničke dokumentacije. Član 169 Numerička dokumentacija obuhvata geometrijske parametre varijanati trasa za razmatrane koridore u državnom ili relativnom XYH koordinatnom sistemu, kao i ostale numeričke podatke za nivo generalnog projekta. Član 170 Grafička dokumentacija obuhvata naročito: 1) naslovni list projekta; 2) preglednu kartu mreže saobraćajnica razmatranog područja (koridori razmatranih trasa, oznake, skraćenice i dr.); 3) tematske karte ograničenja u razmjeri 1:5000, (1:10000, 1:2500): (1) urbanistički razvoj; (2) geotehničke uslove; (3) namjenu površina i korišćenje zemljišta; (4) topografiju; (5) zone zaštite; (6) hidrografiju;

(7) tehničku infrastrukturu; (8) komunalne sisteme; 4) sinteznu kartu ograničenja u razmjeri 1:5000, (1:10000, 1:2500); 5) geometrijske poprečne profile (prva etapa, konačno rješenje) u razmjeri 1:200 (sa razdvojenim kolovozima), 100 (jedinstveni kolovoz); 6) katastarsko-topografski plan i podužni profil razmatranih varijanti po dionicama u razmjeri 1:5000, 1:5000/500 (1:10000, 1:10000/1:1000, 1:2500, 1:2500/250); 7) karakteristični - kritični poprečne profile po potrebi u razmjeri 1:200, 100; 8) funkcionalno-prostorna rješenja raskrsnica - varijantna rješenja (denivelisane u razmjeri 1:2500, površinske u razmjeri 1:1000); 9) generalne dispozicije većih objekata i zahvata (mostovi, tuneli, komunalne instalacije i dr. - varijantna rješenja) u pogodnoj razmjeri. Član 171 Pored prethodnih proučavanja, potrebno je za generalni projekat izraditi i odreñeni broj pratećih studija koje mogu biti urañene u okviru definisanih prethodnih proučavanja, odnosno sinteze tih radova, ili kao posebni dokumenti tokom izrade projekta sa specifičnom namjenom. Prateće studije na nivou generalnog projekta su naročito: 1) urbanističko - saobraćajna studija; 2) geotehnička studija; 3) studija klimatskih parametara; 4) studija hidroloških i hidrografskih parametara; 5) prethodna analiza uticaja na životnu sredinu; 6) studija uticaja na infrastrukturne i komunalne sisteme. 2) Idejni projekat gradskih saobraćajnica Član 172 Idejni projekat je faza u kojoj se jednoznačno definišu trasa, raskrsnice, objekti kao i komunalni sistemi i tehnička infrastruktura pri konkretnim uslovima ograničenja. Programske uslove za idejni projekat čine zaključci generalnog projekta kao i usvojena planska dokumentacija izrañena na osnovu generalnog projekta.

Baznu dokumentaciju za izradu idejnog projekta čine rezultati prethodnih proučavanja sprovedenih prije pristupanja izradi idejnog projekta na osnovu programa definisanog i usvojenog u fazi generalnog projekta. Osnovna razmjera idejnog projekta je 1:1000 (1:2500, 1:500). Član 173 Idejni projekat gradskih saobraćajnica sadrži naročito: 1) opštu dokumentaciju o projektu; 2) projektni zadatak; 3) tekstualnu dokumentaciju; 4) numeričku dokumentaciju; 5) grafičku dokumentaciju; 6) prateće elaborate za razmatrane varijante; 7) prateće projekte za izabranu trasu. U daljem tekstu definisan je sadržaj tačaka 3 - 7 dok je sadržaj tačke 1 dat u članu 24., a tačke 2 u članu 4. ovog pravilnika. Član 174 Tekstualna dokumentacija sadrži naročito: tehnički izvještaj, predmjer i predračun radova i uslove i saglasnosti na nivou idejnog projekta. Tehnički izvještaj ima sljedeći okvirni sadržaj: 1) opšti podaci o projektu; 2) osnove za projektovanje; 3) funkcionalne i tehničke karakteristike primijenjenih rješenja; 4) troškovi i efekti; 5) vrednovanje i izbor optimalne varijante; 6) karakteristična projektna rješenja usvojene varijante; 7) kontrole i saglasnosti; 8) program prethodnih (istražnih) radova za glavni projekat; 9) zaključak.

Predmjer i predračun radova izrañuju se po glavnim pozicijama i to naročito: 1) priprema i ureñenje zemljišta: (1) raseljavanje; (2) prethodni radovi; (3) pripremni radovi; (4) eksproprijacija; 2) grañenje: (1) zemljani radovi (donji stroj); (2) kolovozna konstrukcije (gornji stroj); (3) objekti (mostovi, tuneli i sl.); (4) inženjerske konstrukcije; (5) komunalna oprema saobraćajnice; (6) signalizacija i saobraćajno-tehnička oprema; (7) objekti zaštite životne sredine; (8) ureñenje slobodnih površina; (9) rekonstrukcije i devijacije saobraćajnica; (10)rekonstrukcije i devijacije komunalnih vodova; (11)ostali radovi; 3) prateći troškovi: (1) projektovanje; (2) nadzor nad grañenjem; (3) troškovi regulisanja saobraćaja tokom grañenja; (4) izrada arhivskog projekta; 4) ukupni troškovi grañenja po 1 km: (1) prva etapa; (2) konačno rješenje.

Član 175 Numerička dokumentacija obuhvata naročito: 1) koordinate elementarnih (glavnih) tačaka trase; 2) nadmorske visine (kote) elementarnih (glavnih) i detaljnih tačaka trase; 3) koordinate elementarnih (glavnih) tačaka raskrsnica; 4) nadmorske visine (kote) elementarnih (glavnih) i detaljnih tačaka raskrsnica; 5) koordinate elementarnih (glavnih) tačaka infrastrukturnih vodova; 6) nadmorske visine (kote) elementarnih (glavnih) i detaljnih tačaka infrastrukturnih vodova; 7) ostale numeričke podatke za nivo idejnog projekta. Član 176 Grafička dokumentacija obuhvata naročito: 1) naslovni list projekta; 2) preglednu kartu sa opštim podacima o projektu u razmjeri 1:5000, (1:10000, 1:2500); 3) urbanistički razvoj, u razmjeri 1:1.000, 1:2.500; 4) saobraćajne mreže i sistemi, u razmjeri 1:1.000, 1:2.500; 5) infrastrukturni i komunalni sistemi, u razmjeri 1:1.000, 1:2.500; 6) zone i uslovi zaštite, u razmjeri 1:1.000, 1:2.500; 7) prirodni uslovi, u razmjeri 1:1.000, 1:2.500; 8) geotehnički uslovi, u razmjeri 1:1.000, 1:2.500; 9) sintezni plan ograničenja, u razmjeri 1:1.000, 1:2.500; 10) normalni poprečni profili: regulacija > 25 m, u razmjeri 1:100 (1:50), regulacija (25 m u razmjeri 1:50 (1:20); 11) katastarsko-topografski plan i podužni profil, u razmjeri 1:1000, 1:2500, 1:1000/100, 1:2.500/250; 12) samo za saobraćajnice sa kontinualnim tokovima: (1) rezultujući profil projektne brzine i zahtjevane preglednosti u razmjeri 1:1000, 1:2500;

(2) rezultujući profil nagiba odvodnjavanja kolovozne površine u razmjeri 1:1000, 1:2.500; 13) katastarsko-topografski plan i podužni profil dionica (prikaz trase sa obimom radova (usjek, nasip) i konceptom odvodnjavanja površinskih, pribrežnih i podzemnih voda) u razmjeri 1:1000,1:2500; 14) karakteristični i kritični profili u razmjeri 1:200 (100); 15) optimalni raspored zemljanih masa (razmjera u funkciji ukupnog obima radova); 16) samo za saobraćajnice sa kontinualnim tokovima: idejni projekat denivelisane raskrsnice: (1) katastarsko-topografski plan u razmjeri 1:1000, sekundarna površinska raskrsnica u razmjeri 1:500; (2) podužni profili glavnog i sporednog pravca u razmjeri 1:1000/100; (3) podužni profili rampi denivelisane raskrsnice u razmjeri 1:1000/100; (4) nivelacioni plan denivelisane raskrsnice u razmjeri 1:1000, e (terena) = 100 cm, e (kolovoza) = 10 cm; (5) sekundarna površinska raskrsnica u razmjeri 1:500, e (terena) = 50 cm, e(kolovoza) = 10 (5) cm; 17) idejni projekat površinske raskrsnice: (1) katastarsko-topografski plan u razmjeri 1:500; (2) podužni profili glavnog i sporednog pravca u razmjeri 1:500/50; (3) nivelacioni plan površinske raskrsnice u razmjeri 1:500, E(terena) = 50 cm, e(kolovoza) = 10 (5) cm; 18) idejna rješenja objekata i značajnijih inženjerskih konstrukcija (broj priloga i razmjere se posebno odreñuju u skladu sa brojem odnosno razmjerama pratećih projekata); 19) plan funkcionalnog i prostornog usklañenja (sinhron plan) u razmjeri 1:1.000 (1:500). Za prigradsko područje osnovna razmjera crteža je 1:2500, a za urbanizovano područje 1:1000. Član 177 Prateći elaborati na nivou idejnog projekta varijanti obuhvataju naročito: 1) elaborat geotehničkih karakteristika za razmatrane varijante;

2) elaborat funkcionalnih analiza (vozno-dinamičke analize, uslovi funkcionisanja javnog prevoza i ostalih vidova saobraćaja, funkcija parkiranja); 3) elaborat saobraćajnih analiza (nivoi usluge dionica i raskrsnica, sigurnost saobraćaja, upravljanje saobraćajem); 4) elaborat prostornih analiza (povezivanje namjene površina, objedinjavanje / razdvajanje cjelina, odnos prema istorijskom nasleñu); 5) elaborat hidroloških i hidrauličkih analiza razmatranih varijanti; 6) detaljna analiza uticaja na životnu sredinu; 7) elaborat o uticajima na tehničku infrastrukturu i komunalne sisteme; 8) elaborat o pratećim objektima i saobraćajno-tehničkoj opremi saobraćajnice; 9) elaborat održavanja; 10) elaborat upravljanja saobraćajem; 11) elaborat raseljavanja i eksproprijacije; 12) elaborat o tehničko-tehnološkim elementima izgradnje objekta. Član 178 Idejni projekat sadrži i sljedeće prateće projekte za optimalnu varijantu i to naročito: 1) projekat inženjerskih konstrukcija i objekata; 2) projekat pratećih objekata; 3) projekat komunalnih instalacija i opreme saobraćajnice; 4) projekat saobraćajne opreme i signalizacije; 5) projekat tehničkih mjera zaštite životne sredine; 6) projekat ureñenja slobodnih površina; 7) projekat geodetskog obilježavanja. 3) Glavni projekat gradskih saobraćajnica Član 179 Glavni projekat gradskih saobraćajnica je faza u kojoj se vrši razrada konstruktivnih elemenata, definišu detalji za grañenje objekta, vrši izbor najracionalnijih metoda grañenja i radi plan organizacije grañenja za trasu, raskrsnice i sve druge sisteme i vodove u zoni saobraćajnice. Programske uslove za glavni projekat čine zaključci idejnog projekta.

Baznu dokumentaciju za izradu glavnog projekta čine rezultati prethodnih proučavanja sprovedenih prije pristupanja izradi glavnog projekta na osnovu programa definisanog i usvojenog u fazi idejnog projekta. Osnovna razmjera glavnog projekta je 1:500 (1:1.000, 1:250). Član 180 Glavni projekat gradskih saobraćajnica sadrži naročito: 1) opštu dokumentaciju o projektu; 2) projektni zadatak; 3) tekstualnu dokumentaciju; 4) numeričku dokumentaciju; 5) grafičku dokumentaciju; 6) prateće projekte za definisanu trasu puta na nivou glavnog projekta. U daljem tekstu definisan je sadržaj tačaka 3 - 6 dok je sadržaj tačke 1 dat u članu 24., a tačke 2 u članu 4. ovog pravilnika. Član 181 Tekstualna dokumentacija obuhvata naročito: tehnički izvještaj, predmjer i predračun radova i tehničke uslove izvoñenja radova. Tehnički izvještaj ima sljedeći okvirni sadržaj: 1) opšti podaci o projektu; 2) osnove za projektovanje; 3) funkcionalne i tehničke karakteristike primjenjenih rješenja; 4) usvojena konstruktivna rješenja; 5) kontrole i saglasnosti; 6) zaključak. Predmjer i predračun radova izrañuju se u cilju utvrñivanja tačnog obima radova i troškova izgradnje za sljedeće zbirne pozicije: 1) priprema i ureñenje zemljišta: (1) raseljavanje; (2) prethodni radovi;

(3) pripremni radovi; (4) eksproprijacija; 2) grañenje: (1) zemljani radovi (donji stroj); (2) kolovozna konstrukcije (gornji stroj); (3) objekti (mostovi, tuneli i sl.); (4) inženjerske konstrukcije; (5) komunalna oprema saobraćajnice; (6) signalizacija i saobraćajno-tehnička oprema; (7) objekti zaštite životne sredine; (8) ureñenje slobodnih površina; (9) rekonstrukcije i devijacije saobraćajnica; (10) rekonstrukcije i devijacije komunalnih vodova; (11) ostali radovi; 3) prateći troškovi: (1) projektovanje; (2) nadzor nad grañenjem; (3) troškovi regulisanja saobraćaja tokom grañenja; (4) izrada arhivskog projekta; 4) ukupni troškovi grañenja po 1 km: (1) tehnički uslovi izvoñenja radova. Sastavni dio tehničke dokumentacije glavnog projekta je detaljan opis izvoñenja radova za sve zahvate i po svakoj poziciji sa definisanim uslovima, tehnologijom izvoñenja, standardnim ispitivanjima kvaliteta izvedenih radova, način obračuna radova, uslovi osmatranja tokom izgradnje i eksploatacije objekta. Poseban dio predstavljaju dodatne preporuke za održavanje objekta ukoliko odstupaju od standardnih uslova održavanja definisanih na nivou grada. Član 182

Numerička dokumentacija obuhvata naročito sljedeće podatke: 1) koordinate elementarnih (glavnih) tačaka trase; 2) nadmorske visine (kote) elementarnih (glavnih) i detaljnih tačaka trase; 3) koordinate elementarnih (glavnih) tačaka raskrsnica; 4) nadmorske visine (kote) elementarnih (glavnih) i detaljnih tačaka raskrsnica; 5) koordinate elementarnih (glavnih) tačaka infrastrukturnih vodova; 6) nadmorske visine (kote) elementarnih (glavnih) i detaljnih tačaka infrastrukturnih vodova; 7) koordinate i nadmorske visine (kote) tačaka geodetske osnove koja će se koristiti tokom izgradnje i eksploatacije saobraćajnice; 8) ostali numerički podaci za nivo glavnog projekta. Član 183 Grafička dokumentacija glavnog projekta saobraćajnice obuhvata naročito: (za prigradsko područje osnovna razmjera je 1:1000, a za urbanizovano područje 1:500) 1) naslovni list projekta; 2) preglednu kartu sa opštim podacima o projektu u razmjeri 1:2500, (1:5000, 1:1000); 3) normalne poprečne profile sa standardnim detaljima: regulacija > 25 m. u razmjeri 1:100 (1:50), detalji 1:20, 1:10, 1:5, regulacija (25 m. u razmjeri 1:50 (1:20), detalji 1:20, 1:10, 1:5; 4) katastarsko-topografski plan i podužni profil u razmjeri 1:500, 1:1000, 1:500/50, 1:1000/100; 5) karakteristične i kritične profile u razmjeri 1:100 (200, 50); 6) profil zemljanih masa sa rješenjem transporta (razmjera u funkciji ukupnog obima radova); 7) nestandardne konstruktivne detalje u razmjeri 1:200, 100, 50, 20,10, 5; 8) za saobraćajnice sa kontinualnim tokovima: glavni projekat denivelisane raskrsnice (1) katastarsko-topografski plan u razmjeri 1:500, sekundarna površinska raskrsnica u razmjeri 1:250; (2) podužni profili glavnog i sporednog pravca u razmjeri 1:500/50;

(3) podužni profili rampi denivelisane raskrsnice u razmjeri 1:500/50; (4) nivelacioni plan denivelisane raskrsnice sa detaljnim prikazom odvodnjavanja: u razmjeri 1:500, e (terena) = 50 cm, e(kolovoza) = 5 cm, sekundarna površinska raskrsnica: u razmjeri 1:250, e(terena) = 20 cm, e(kolovoza) = 2 cm. glavni projekat površinske raskrsnice: (1) katastarsko-topografski plan u razmjeri 1:250; (2) podužni profili glavnog i sporednog pravca u razmjeri 1:250/25; (3) nivelacioni plan površinske raskrsnice u razmjeri 1:250, e(terena) = 20 cm, e(kolovoza) = 2 cm; (4) Izvoñački detalji u razmjeri 1:200, 100, 50, 20,10, 5; 9) plan prostornog usklañenja (sinhron plan), u razmjeri 1:500 (1:1000, 1:250). Član 184 Glavni projekat sadrži i sljedeće projekte naročito: 1) projekti pratećih objekata; 2) projekti saobraćajno-tehničke opreme saobraćajnice; 3) projekti signalizacije i upravljanja saobraćajem; 4) projekti raseljavanja i eksproprijacije; 5) projekti inženjerskih konstrukcija i objekata; 6) projekti komunalnih instalacija (novogradnja, rekonstrukcija); 7) projekti objekata zaštite životne sredine; 8) projekat ureñenja slobodnih površina; 9) projekat geodetskog obilježavanja; 10) projekat zaštite postojećih objekata; 11) projekat regulisanja saobraćaja tokom gradnje; 12) projekat organizacije i tehnologije izvoñenja radova.

4) Izvoñački projekat gradskih saobraćajnica Član 185 Izvoñački projekat gradskih saobraćajnica se radi u onim slučajevima kada glavni projekat ne sadrži dovoljno elemenata za grañenje gradske saobraćajnice. NJegov sadržaj se bliže ureñuje projektnim zadatkom i posebnim ugovorom izmeñu investitora i izvoñača radova. 5) Projekat izvedenog objekta Član 186 Pored zahtjeva iz članova 20. do 22. ovog pravilnika projekat izvedenog objekta gradske saobraćajnice koji se zasniva na glavnom projektu, po pravilu, treba dopuniti sljedećim podacima: 1) katastarsko-topografski plan: (1) vrsta i položaj svih vodova (podzemnih i nadzemnih) i objekata, revizionih i običnih šahtova sa tačnim položajem u sistemu XYH; (2) pojedinosti o uklapanjima u fiksne regulacije sa tačnom geometrijom; (3) promjene vezane za ulive, izlive i priključke; (4) promjene vezane za angažovano gradsko zemljište zbog eventualnih naknadnih radova; 2) podužni profil: (1) nadmorske visine (kote) i profili svih vodova i instalacija u zoni izgrañene gradske saobraćajnice; 3) normalni poprečni profili: (1) promjene na normalnom poprečnom profilu do kojih je eventualno došlo tokom izvoñenja, na osnovu kojih se konstruiše novi normalni poprečni profil i unosi se u sve relevantne dokumente projekta izvedenog objekta; 4) poprečni profili: (1) promjene na donjem i gornjem stroju; (2) zidovi i kosine kako su stvarno izvedeni; (3) ostale promjene u odnosu na projektovane profile glavnog projekta bitne za ukupno izvedene radove i angažovano gradsko zemljište; 5) objekti: (1) eventualne promjene fundiranja objekata;

(2) eventualne promjene dimenzija; (3) eventualne promjene armiranja; 6) eksproprijacija: (1) saglasno Zakonu i odgovarajućim propisima unijeti stvarno angažovano zemljište i uspostaviti potpunu kontrolu u XYH sistemu. Član 187 Tekstualna dokumentacija projekta izvedenog objekta definisana je članom 21. ovog pravilnika. Član 188 Numerička dokumentacija projekta izvedenog objekta obuhvata naročito: 1) podatke o prostornom položaju objekta u cjelini i pojedinačno u državnom XYH sistemu; 2) numeričke podatke od interesa za kvalitet, oblik i dimenzije objekta prema stvarno izvedenom stanju; 3) izvedene količine radova po pojedinim pozicijama i ukupno po vrstama radova. Član 189 Na osnovu posebnih zahtjeva investitora moguće je da projekat izvedenog objekta obuhvati i dopunske elemente u odnosu na prethodno navedene, odnosno da se uskladi sa specifičnim zahtjevima informacionog sistema grada. 3. ŽELJEZNICE 1) Generalni projekat željeznice Član 190 Generalni projekat željeznice se radi za jednu tehničko-tehnološku cjelinu željezničke infrastrukture (pruga, dionica pruge, željeznički čvor i dr.). Pored zahtjeva iz člana 15. ovog pravilnika na osnovu generalnog projekta utvrñuje se optimalni koridor pruge i mogućnosti uključenja pruge u stanice i čvorove postojeće željezničke mreže /optimalno generalno rješenje stanice (čvora) sa ocjenom tehničke, ekonomske i ekološke podobnosti. . Član 191 Generalni projekat željeznice sadrži naročito: 1) opštu dokumentaciju o projektu; 2) projektni zadatak;

3) tekstualnu dokumentaciju; 4) numeričku dokumentaciju; 5) grafičku dokumentaciju; 6) prateće studije. U daljem tekstu definisan je sadržaj tač. 3-6, dok je sadržaj tačke 1 dat u članu 24., a tačka 2 u članu 4. ovog pravilnika. Član 192 Tekstualna dokumentacija sadrži naročito tehnički izvještaj, predmjer i predračun radova i prethodne uslove i saglasnosti na nivou generalnog projekta Tehnički izvještaj ima sljedeći okvirni sadržaj: 1) opšti podaci o projektu; 2) osnove za projektovanje; 3) karakteristike varijanti; 4) uporeñenje varijanati i izbor optimalne varijante; 5) karakteristike usvojene varijante; 6) program prethodnih (istražnih) radova za idejni projekat; 7) programski uslovi za idejni projekat; 8) zaključak. Za nivo generalnog projekata troškovi grañenja se utvrñuju primjenom približnih metoda za osnovne vrste radova sa zbirnim pozicijama (grupama radova) i odgovarajućim jediničnim cijenama, a na osnovu projektne dokumentacije generalnog projekta. Na kraju predmjera i predračuna radova neophodno je dati rekapitulaciju troškova po pojedinim zbirnim pozicijama (grupama radova) sa njihovim procjentualnim učešćem u ukupnim troškovima, kao i prosječne troškove grañenja po 1 km pruge. Član 193 Numerička dokumentacija obuhvata geometrijske parametre varijanti u državnom ili relativnom XYH sistemu, kao i ostale podatke značajne za ovu fazu izrade projektne dokumentacije. Član 194 Grafička dokumentacija obuhvata naročito:

1) topografsku kartu prostora (područja) istraživanja u razmjeri 1:100000 (50000) (mreža pruga, istraživani koridori, oznake i dr); 2) karte ograničenja, koje obuhvataju sljedeće elemente: (1) prostorne planove; (2) topografiju; (3) inžinjersko-geološku kartu; (4) namjene površina (korišćenje prostora); (5) zone zaštite; (6) hidrologiju i hidrografiju; (7) tehničku infrastrukturu u razmjeri 1:25000 (50000); 5000 (10000); 3) sinteznu kartu ograničenja u razmjeri 1:25000 (50000); 5000 (10000); 4) standardne poprečne profile u razmjeri 1:100 (50); 5) katastarsko-topografski plan varijanti u razmjeri 1:25000 (osnovna razmjera); (5000; 10000); 6) uzdužni profil varijanti u razmjeri 1:1000/25000 (osnovna razmjera); (500/5000; 1000/10000); 7) koncepte rješenja stanica/ čvorova (tehnološke šeme); 8) generalna rješenja većih objekata (mostovi, tuneli i dr). Član 195 Prateće studije na nivou generalnog projekta su naročito: 1) saobraćajno-ekonomska studija; 2) geotehnička studija; 3) studija klimatskih karakteristika; 4) studija hidroloških i hidrografskih parametara; 5) prethodna analiza uticaja na životnu sredinu. 2) Idejni projekat željeznice Član 196

Idejni projekat je faza izrade tehničke dokumentacije u kojoj se pored zahtjeva iznijetih u članu 16. ovog pravilnika utvrñuje optimalna trasa pruge unutar usvojenog koridora/optimalno rješenje stanice/čvora. U okviru istraživanja u idejnom projektu definišu se konstrukcije donjeg i gornjeg stroja, objekti, prateća oprema i optimizira obim grañevinskih radova. U idejnom projektu rješenja pruge/stanice moraju biti jednoznačno definisana u XYH sistemu. Član 197 Idejni projekat sadrži naročito: 1) opštu dokumentaciju o projektu; 2) projektni zadatak; 3) tekstualnu dokumentaciju; 4) numeričku dokumentaciju; 5) grafičku dokumentaciju; 6) prateće elaborate; 7) prateće projekte. U daljem tekstu definisan je sadržaj tačaka 3-6, dok je sadržaj tačke 1 dat u članu 24., a tačke 2 u članu 4. ovog pravilnika. Član 198 Tekstualna dokumentacija sadrži naročito tehnički izvještaj, predmjer i predračun radova i prethodne uslove i saglasnosti na nivou idejnog projekta: Tehnički izvještaj ima sljedeći okvirni sadržaj: 1) opšti podaci o projektu; 2) osnove za projekrovanje; 3) karakteristike varijanti; 4) uporeñenje varijanti i izbor optimalne trase; 5) karakteristike usvojene trase; 6) elementi za obilježavanje; 7) program prethodnih (istražnih) radova za glavni projekat; 8) programski uslovi za glavni projekat; 9) zaključak.

Za nivo idejnog projekta troškovi grañenja se utvrñuju predmjerom i predračunom svih radova po vrstama i grupama radova. Na kraju predmjera i predračuna radova daje se rekapitulacija troškova po pojedinim zbirnim pozicijama (grupama radova) i sa njihovim procentualnim učešćem u ukupnim troškovima, kao i prosječne troškove grañenja po 1 km pruge. Prilog predmjera i predračuna radova su: obračun količina zemljanih radova, obračun količina radova za male objekte, dokaznice količina radova za sve vrste radova. Predmjer i predračun radova ima sljedeći okvirni sadržaj: 1) rekapitulaciju po zbirnim pozicijama (grupama radova): (1) prethodni radovi; (2) zemljani radovi; (3) odvodnjavanje; (4) obezbjeñenje, osiguranje i sanacije; (5) regulacija i korekcija vodenih tokova; (6) devijacije i korekcije postojećih puteva; (7) mali objekti do 5,0 m otvora; (8) mostovi (mostovi, vijadukti, podvožnjaci i nadvožnjaci); (9) tuneli (tuneli i galerije); (10) potporne, zaštitne i druge konstrukcije; (11) gornji stroj; (12) oprema pruge; (13) zgrade i ureñenje staničnih kompleksa (stanična zgrada sa ostalim pratećim objektima, površinama i tehničkom infrastrukturom); (14) signalna postrojenja; (15) stabilna postrojenja elektrovuče; (16) eksproprijacija; (17) zaštita i unapreñenje životne sredine; (18) ureñenje pružnog pojasa; (19) pristupni putevi, postrojenja i objekti za upravljanje i održavanje;

(20) ostali radovi (grañenje pod saobraćajem; nepredviñeni radovi...); (21) izrada tehničke dokumentacije i nadzor; 2) prosječne troškove grañenja po 1 km pruge; Član 199 Numerička dokumentacija obuhvata naročito sljedeće podatke za usvojenu varijantu: 1) koordinate elementarnih(glavnih) tačaka trase/stanica; 2) nadmorske visine (kote) elementarnih(glavnih) i detaljnih tačaka trase/stanica; 3) geodetsku osnovu definisanu položajno i visinski u državnom XYH sistemu; 4) ostale numeričke podatke za nivo idejnog projekta. Član 200 Grafička dokumentacija obuhvata naročito: 1) preglednu kartu koridora istraživanja u razmjeri 1:100000 (50000); 2) karte ograničenja u koridoru obuhvataju sljedeće elemente: (1) topografiju; (2) urbanističke planove; (3) namjenu površina (korišćenje prostora); (4) zone zaštite; (5) hidrologiju i hidrografiju; (6) tehničku infrastrukturu u razmjeri 1:2000 (1000); 3) sinteznu karta ograničenja u razmjeri 1:2000 (1000); 4) standardne poprečne profile u razmjeri 1:100 (50); 5) katastarsko-topografski plan varijanata trase u razmjeri 1:2000 (1000); 6) uzdužni profil varijanata trase u razmjeri 1:200/2000; 7) karakteristične poprečne profile u razmjeri 1:100 (50); 8) raspored masa;

9) zbirni prikaz (sinhron plan) tehničke infrastrukture u razmjeri 1:2000 (1000). Član 201 Prateći elaborati na nivou idejnog projekta su: 1) elaborat geodetskih podloga; 2) elaborat geotehničkih karakteristika sa analizom upotrebljivosti lokalnih materijala (kamenolomi, pozajmišta...); 3) elaborat hidroloških i hidrauličkih istraživanja; 4) elaborat saobraćajno-ekonomskih istraživanja; 5) elaborat o ekološkim posljedicama (detaljna analiza uticaja); 6) elaborat opreme pruge; 7) elaborat pratećih sadržaja pruge; 8) elaborat upravljanja i održavanja; 9) elaborat eksproprijacije; 10) elaborat o tehničko tehnološkim elementima izgradnje objekata. Član 202 Idejni projekat sadrži i sljedeće prateće projekte za usvojenu varijantu: 1) projekat geodetskog obilježavanja; 2) projekat organizacije saobraćaja po etapama eksploatacije; 3) projekat inženjerskih konstrukcija i objekata; 4) projekat rekonstrukcije tehničke infrastrukture u zoni izgradnje; 5) projekat saobraćajno-tehničke opreme (SS, TK, SPEV i dr.); 6) projekat zaštite životne sredine- detaljna analiza uticaja.

Član 203 Glavni projekat željeznice je faza izrade tehničke dokumentacije u kojoj se pored zahtjeva definisanih u članu 17. ovog pravilnika, jednoznačno definišu rješenja trase pruge/ stanice/ čvora i razrañuju svi neophodni detalji za izvoñenje sa ciljem optimizacije grañevinskih radova, izbora metoda izgradnje i definisanja tehničkih uslova za izvoñenje radova.

Član 204 Glavni projekat sadrži naročito: 1) opštu dokumentaciju o projektu; 2) projektni zadatak; 3) tekstualnu dokumentaciju; 4) numeričku dokumentaciju; 5) grafičku dokumentaciju; 6) prateće projekte. U daljem tekstu definisan je sadržaj tačaka 3-6, dok je sadržaj tačke 1 dat u članu 24., a tačke 2 u članu 4. ovog pravilnika. Član 205 Tekstualna dokumentacija sadrži tehnički izvještaj, predmjer i predračun radova i tehničke uslove izgradnje. Tehnički izvještaj ima sljedeći okvirni sadržaj: 1) opšti podaci o projektu; 2) osnove za projektovanje; 3) karakteristike usvojene trase; 4) konstruktivna rješenja; 5) elementi obilježene trase; 6) prilog zaštite na radu; 7) zaključak. Za nivo glavnog projekta troškovi grañenja se utvrñuju detaljnim predmjerom i predračunom svih radova po vrstama i grupama radova sa rekapitulacijom troškova po pojedinim zbirnim pozicijama prema dokumentaciji glavnog projekta sa pratećim projektima. U rekapitulaciji troškova neophodno je dati procjentualno učešće pojedinih zbirnih pozicija (grupa radova) u ukupnim troškovima, kao i prosječne troškove grañenja po 1 km pruge. Obavezan prilog predmjera i predračuna radova su: obračun količina zemljanih radova obračun količina radova za male objekte i dokaznice količina radova za sve vrste radova.

Predmjer i predračun radova sadrži: 1) rekapitulacija po zbirnim pozicijama (grupama radova): (1) prethodni radovi; (2) zemljani radovi; (3) odvodnjavanje; (4) obezbjeñenja, osiguranja i sanacije; (5) regulacija i korekcija vodenih tokova; (6) devijacije i korekcije postojećih puteva; (7) planirane drumske saobraćajnice na mjestu denivelisanih ukrštanja sa prugom (8) rekonstrukcija postojeće tehničke infrastrukture na mjestu ukrštanja sa prugom; (9) mali objekti do 5,0 m otvora; (10) mostovi (mostovi, vijadukti, podvožnjaci i nadvožnjaci); (11) tuneli (tuneli i galerije); (12) potporne, zaštitne i druge konstrukcije; (13) gornji stroj; (14) oprema pruge; (15) zgrade i ostali prateći objekti u staničnom kompleksu (stanična zgrada sa ostalim pratećim objektima); (16) saobraćajne površine staničnog kompleksa i pristupne saobraćajnice; (17) ureñenje slobodnih površina staničnog kompleksa sa ozelenjavanjem; (18) tehnička infrastruktura staničnog kompleksa; (19) signalno sigurnosna postrojenja; (20) telekomunikaciona postrojenja; (21) stabilna postrojenja elektrovuče; (22) zaštita i unapreñenje životne sredine; (23) ureñenje pružnog pojasa;

(24) pristupni putevi, postrojenja i objekti za upravljanje i održavanje; (25) eksproprijacija; (26) ostali radovi (grañenje pod saobraćajem; nepredviñeni radovi); (27) izrada i kontrola tehničke dokumentacije. 2) prosječni troškovi grañenja po 1 km pruge. Tehnički uslovi za izvoñenje radova su obavezan dio dokumentacije glavnog projekta, a sadrže detaljan opis izvoñenja za svaku pojedinačnu poziciju radova sa utvrñenim uslovima i tehnologijom izvoñenja, kao i uslove kontrole kvaliteta izvedenih radova. Član 206 Numerička dokumentacija obuhvata naročito sljedeće podatke za usvojenu varijantu: 1) koordinate elementarnih(glavnih tačaka trase/stanica; 2) nadmorske visine (kote) elementarnih(glavnih) i detaljnih tačaka trase/stanica; 3) koordinate i nadmorske visine (kote) tačaka geodetske osnove u pružnom pojasu, koje će se koristiti tokom izgradnje i eksploatacije objekta; 4) ostale numeričke podatke za nivo glavnog projekta. Član 207 Grafička dokumentacija glavnog projekta obuhvata naročito sljedeće: 1) pregledna karta trase, u razmjeri 1:50000 (10000); 2) urbanističko tehnički uslovi, u razmjeri 1:1000; 3) standardni poprečni profili, u razmjeri 1:100 (50); 4) situacioni i nivelacioni plan trase, u razmjeri 1:1000 (sa rješenjem odvodnjavanja); 5) uzdužni profil trase, u razmjeri 1:100/1000; 6) karakteristični poprečni profili sa detaljima, u razmjeri 1:100 (50); 20 (10); 7) poprečni profili, u razmjeri 1:100; 8) raspored masa sa transportom do mjesta deponija i iz pozajmišta; 9) skupni prikaz (sinhron plan) tehničke infrastrukture, u razmjeri 1:1000. Član 208

Glavni projekat sadrži i sljedeće prateće projekte: 1) projekat organizacije saobraćaja po etapama eksploatacije; 2) projekat donjeg stroja (uslovi, konstrukcija donjeg stroja, pozajmišta, deponije, obezbjeñenja, osiguranja i sanacije, uslovi za male objekte do 5,0 m otvora, mostove, tunele, potporne,zaštitne i druge konstrukcije); 3) projekat gornjeg stroja; 4) projekat odvodnjavanja; 5) projekat mostova (mostovi, vijadukti, podvožnjaci i nadvožnjaci); 6) projekat tunela (tuneli i galerije); 7) projekat potpornih, zaštitnih i drugih konstrukcija; 8) projekat malih objekata do 5,0 m otvora; 9) projekat devijacija i korekcija postojećih puteva; 10) projekat regulacija i korekcija vodenih tokova; 11) projekat planiranih drumskih saobraćajnica na mjestu denivelisanih ukrštanja sa prugom; 12) projekat rekonstrukcije tehničke infrastrukture na mjestu ukrštanja sa prugom; 13) projekat zaštite i unapreñenja životne sredine; 14) projekat opreme pruge; 15) projekat signalno sigurnosnih postrojenja; 16) projekat telekomunikacionih postrojenja; 17) projekat stabilnih postrojenja elektrovuče; 18) projekat zgrada i ostalih pratećih objekata u staničnom kompleksu (stanična zgrada sa pratećim objektima); 19) projekat saobraćajnih površina staničnog kompleksa i pristupnih saobraćajnica; 20) projekat ureñenja slobodnih površina staničnog kompleksa sa ozelenjavanjem; 21) projekat tehničke infrastrukture staničnog kompleksa; 22) projekat pristupnih puteva, postrojenja i objekata za upravljanja i održavanje; 23) projekat ureñenja pružnog pojasa;

24) projekat ureñenja deponija i pozajmišta; 25) projekat eksproprijacije; 26) projekat geodetskog obilježavanja; 27) projekat organizacije izvoñenja radova. 4) Izvoñački projekat željeznice Član 209 Izvoñački projekat se izrañuje u onim slučajevima kada glavni projekat ne sadrži dovoljno podataka za grañenje. NJegov sadržaj se bliže odreñuje projektnim zadatkom i posebnim ugovorom izmeñu investitora i izvoñača radova. 5) Projekat izvedenog stanja željeznice Član 210 Projekat izvedenog stanja pored zahtjeva iz čl. 20.-22. ovog pravilnika sadrži naročito i sljedeće podatke za: 1) katastarsko-topografski plan (vrsta i položaj svih objekata, vodova i instalacija, revizionih i običnih šahtova sa tačnim položajem u sistemu XYH; pojedinosti i uklapanje u fiksne regulacije sa tačnom geometrijom; specijalne mjere i postupke izvoñenja na slabonosivom tlu; promjene vezane za željezničko zemljište zbog eventualnih naknadnih radova; sve ostale promjene nastale u toku izgradnje i dr.) 2) uzdužni profil (nadmorske visine (kote) i profili svih vodova i instalacija, osnovni podaci i karakteristične nadmorske visine (kote) svih šahtova i dr.); 3) standardne poprečne profile (promjene na standardnom poprečnom profilu do kojih je eventualno došlo tokom grañenja pruge/stanice i na osnovu kojih se konstruiše novi standardni poprečni profil koji se unosi u sve relevantne dokumente arhivskog projekta i dr.); 4) poprečne profile (promjene u donjem i gornjem stroju, zidovi i kosine onako kako su stvarno izvedeni; ostale promjene u odnosu na projektovane profile glavnog projekta bitne za ukupno izvedene radove i željezničko zemljište i dr.); 5) objekte (eventualne promjene fundiranja objekata, dimenzija, armiranja i dr.); 6) eksproprijaciju. Član 211 Tekstualna dokumentacija projekta izvedenog objekta definsiana je članom 21. ovog pravilnika. Član 212

Numerička dokumentacija projekta izvedenog stanja obuhvata naročito: 1) podatke o prostornom položaju objekata u cjelini i pojedinačno u državnom koordinatnom XYH sistemu; 2) numeričke podatke od interesa za oblik i dimenzije objekata prema stvarno izvedenom stanju; 3) izvedene količine radova po pojedinim pozicijama i ukupno po vrstama radova. Član 213 Projekat izvedenog stanja može sadržati i dopunske djelove u odnosu na prethodno navedene na osnovu posebnog zahtjeva investitora, ili zahtjeva informacionog sistema za željeznice. 4.AERODROMI 1) Generalni projekat aerodroma Član 214 Polazne osnove za izradu generalnog projekta aerodroma su programski uslovi proistekli iz studija razvoja vazdušnog saobraćaja, planskih dokumenata i informacija o prostoru. Cilj izrade generalnog projekta je izbor funkcionalnog rješenja aerodroma uz svestrano sagledavanje njegovog uticaja na životnu sredinu. Za izabranu varijantu aerodromskog kompleksa definiše se i dinamika razvoja kapaciteta sve do zadovoljenja maksimalnih zahtjeva saobraćaja ili do potpune iskorišćenosti lokacije. Osnovna razmjera generalnog projekta je 1:5000 (1:2500 za STOL aerodrome, aerodrome generalne avijacije, sportsko-turističke aerodrome), a za analize topografsko-navigacionih uslova 1:20000 (1:25000, izuzetno 1:50000). Član 215 Generalni projekat sadrži naročito: 1) opštu dokumentaciju o projektu 2) projektni zadatak 3) tekstualnu dokumentaciju 4) numeričku dokumentaciju 5) grafičku dokumentaciju 6) prateće studije U daljem tekstu definisan je sadržaj tač. 3 - 6, dok je sadržaj tačke 1 dat u članu 24., a tačke 2 u članu 4. ovog pravilnika.

Član 216 Tekstualna dokumentacija sadrži naročito: tehnički izvještaj, predmjer i predračun radova i uslove i saglasnosti na nivou generalnog projekta. Tehnički izvještaj ima sljedeći okvirni sadržaj: 1) opšti podaci o projektu; 2) osnove za projektovanje; 3) analiza topografsko-navigacionih uslova; 4) analiza meteoroloških uslova; 5) funkcionalne i geometrijske karakteristike varijantnih rješenja; 6) troškovi i efekti varijantnih rješenja; 7) vrednovanje i izbor optimalne varijante; 8) programske karakteristike i dinamika razvoja usvojenog rješenja; 9) uslovi saobraćajnog i infrastrukturnog povezivanja aerodroma; 10) program istražnih radova za idejni projekat; 11) zaključak. Predmjer i predračun radova generalnog projekta obuhvata količine i troškove grañenja i opreme na nivou makro pokazatelja. Nivo tačnosti usaglašen je sa nivoom tačnosti ostalih projektnih dokumenata za ovu fazu izrade tehničke dokumentacije. 1) grañenje aerodroma; 2) navigaciona i saobraćajno-tehnička oprema; 3) ostali radovi; 4) prateći troškovi; 5) ukupni troškovi izgradnje aerodroma u cjelini i po etapama razvoja. Član 217 Numerička dokumentacija obuhvata geometrijske parametre prostorne i fizičke strukture aerodromskog kompleksa u državnom koordinatnom XYH sistemu, kao i ostale numeričke podatke za nivo generalnog projekta. Član 218

Grafička dokumentacija obuhvata naročito: 1) naslovni list projekta; 2) položaj aerodroma u odnosu na vazdušne puteve, u razmjeri 1:500000; 3) kartu prepreka aerodroma tipa A, u razmjeri 1:20000 (1:25000, izuzetno 1:50000); 4) karta prepreka aerodroma tipa B, u razmjeri 1:20000 (1:25000, izuzetno 1:50000); 5) tematske karte ograničenja, u razmjeri 1:25000, (50000, 10000) (1) prostorni razvoj; (2) geotehnički uslovi; (3) namjena površina i korišćenje zemljišta; (4) topografija; (5) zone zaštite; (6) hidrografija. 7) tehnička infrastruktura; 8) saobraćajne mreže i sistemi; 9) sintezna karta ograničenja, u razmjeri 1:25000, (50000, 10000); 10) geometrijski poprečni profili poletno-sletnih i rulnih staza i platformi, u razmjeri 1:1000, 1:1000/100, 1:500, 500/50; 11) katastarsko-topografski plan i podužni profili poletno-sletnih i rulnih staza, u razmjeri 1:5000, 5000/500 (1:2500, 2500/250); 12) karakteristični - kritični poprečni profili poletno-sletnih i rulnih staza i platformi (po potrebi), u razmjeri 1:1000, 1:1000/100, 1:500, 500/50; 13) generalne dispozicije većih objekata (mostovi, potporni zidovi i dr.); 14) generalna dispozicija objekata pristanišnog kompleksa, skladišta, pristupnih puteva i dr. 15) generalni projekat pristupnih saobraćajnica aerodromskom kompleksu (u svemu prema sadržaju tehničke dokumentacije za gradske saobraćajnice). Član 219

Pored prethodnih proučavanja definisanih ovim pravilnikom, potrebno je za potrebe generalnog projekta izraditi i odreñeni broj pratećih studija koje mogu biti urañene u okviru definisanih prethodnih proučavanja, odnosno sinteze tih radova ili kao posebni dokumenti tokom izrade projekta sa specifičnom namjenom. Prateće studije na nivou generalnog projekta su naročito: 1) urbanistička studija; 2) saobraćajno-ekonomska studija; 3) studija navigacije; 4) studija meteoroloških i klimatskih uslova; 5) studija hidroloških i hidrografskih uslova; 6) geotehnička studija; 7) prethodna analiza uticaja na životnu sredinu. 2) Idejni projekat aerodroma Član 220 Idejni projekat aerodroma je faza izrade tehničke dokumentacije u kojoj se, za definisanu etapu razvoja aerdromskog kompleksa predviñenog generalnim projektom, jednoznačno definišu osovine i grañevinske linije poletno-sletnih i rulnih staza, platforme i svi drugi objekti pri konkretnim uslovima ograničenja. Programske uslove za idejni projekat čine zaključci rada na generalnom projektu i usvojena planska dokumenta (generalni plan mreže infrastrukture) izrañena na osnovu generalnog projekta. Baznu dokumentaciju za izradu idejnog projekta čine rezultati prethodnih radova sprovedenih prije pristupanja izradi idejnog projekta, a na osnovu programa definisanog i usvojenog u fazi generalnog projekta. Osnovna razmjera idejnog projekta je 1:2500 (1:1000 ako je generalni projekat izrañen u razmjeri 1:2500). Član 221 Idejni projekat sadrži naročito: 1) opštu dokumentaciju o projektu; 2) projektni zadatak; 3) tekstualnu dokumentaciju; 4) numeričku dokumentaciju;

5) grafičku dokumentaciju; 6) prateće elaborate za razmatrane varijante; 7) prateće projekte za izabranu varijantu; U daljem tekstu definisan je sadržaj tačaka 3 - 7, dok je sadržaj tačke 1 dat u članu 24., a tačke 2 u članu 4. ovog pravilnika. Član 222 Tekstualna dokumentacija sadrži naročito: tehnički izvještaj, predmjer i predračun radova i uslovi i saglasnosti na nivou idejnog projekta. Tehnički izvještaj ima sljedeći okvirni sadržaj: 1) opšti podaci o projektu; 2) osnove za projektovanje; 3) funkcionalne i tehničke karakteristike primjenjenih rješenja; 4) troškovi i efekti za razmatrane varijante; 5) vrednovanje i izbor optimalne varijante; 6) karakteristična projektna rješenja usvojene varijante; 7) kontrole i saglasnosti; 8) program istražnih radova za glavni projekat; 9) zaključak. Predmjer i predračun radova izrañuju se po glavnim pozicijama i to naročito za: 1) grañenje: (1) prethodni radovi; (2) zemljani radovi (donji stroj); (3) kolovozna konstrukcija (gornji stroj); (4) odvodnjavanje; (5) inženjerske konstrukcije (potporni zidovi, zaštita kosina i sl.); (6) objekti za održavanje i upravljanje; (7) navigaciona i saobraćajno-tehnička oprema;

(8) objekti visokogradnje u pristanišnom kompleksu; (9) pristupne saobraćajnice aerodromskom kompleksu. 2) ostali radovi: (1) regulacija rječnih tokova i sl.; (2) objekti (mostovi i dr.); (3) tehnička infrastruktura (4) ureñenje slobodnih površina; (5) specifični radovi. 3) prateći troškovi: (1) projektovanje; (2) eksproprijacija; (3) nadzor nad grañenjem; (4) troškovi regulisanja saobraćaja u toku grañenja (za rekonstrukcije); (5) izrada projekta izvedenog objekta. 4) ukupni troškovi grañenja po etapama i konačno. Član 223 Numerička dokumentacija obuhvata naročito: 1) koordinate elementarnih (glavnih) tačaka osovina i grañevinskih linija; 2) nadmorske visine (kote) elementarnih (glavnih) i detaljnih tačaka osovina i grañevinskih linija; 3) geodetsku osnovu (položajna, visinska); 4) ostale numeričke podatke za nivo idejnog projekta. Član 224 Grafička dokumentacija obuhvata naročito: 1) naslovni list projekta; 2) preglednu kartu sa opštim podacima o projektu, u razmjeri 1:25000 (50000, 10000);

3) normalne poprečne profile poletno-sletnih i rulnih staza i platformi, u razmjeri 1:500, 1:500/50, 1:1000, 1:1000/100, a detalji u razmjeri 1:20, 1:10; 4) katastarsko-topografski plan i podužne profile dionica poletno-sletnih i rulnih staza i katastarsko-topografski plan platforme, u razmjeri 1:2500, 1:2500/250, (1:1000, 1000/100); 5) katastarsko-topografski plan i podužni profili dionica poletno-sletnih i rulnih staza i platformi (prikaz sa obimom radova (usjek, nasip) i konceptom odvoñenja površinskih, pribrežnih i podzemnih voda), u razmjeri 1:2500, 1:2500/250, (1:1000, 1000/100); 6) karakteristične i kritične profile, u razmjeri 1:500, 1:500/50, 1:1000, 1:1000/100, a detalji, u razmjeri 1:20, 1:10; 7) optimalni raspored zemljanih masa (razmjera u funkciji ukupnog obima radova); 8) idejni projekat ukrštaja poletno-sletnih i rulnih staza: (1) katastarsko-topografski plan, u razmjeri 1:1000 (1:500); (2) podužni profili glavnog i sporednog pravca, u razmjeri 1:1000/100 (500/50); (3) nivelacioni plan ukrštaja, u razmjeri 1:1000, E(terena)=50cm, e(kolovoza)=10cm (1:500, E=50cm, e=10cm); 9) dispoziciju inženjerskih objekata (mostovi, potporni zidovi i dr.); 10) dispoziciju objekata visokogradnje aerodromskog kompleksa, u razmjeri 1:500, 250; 11) idejni projekat pristupnih saobraćajnica aerodromskom kompleksu (u svemu prema sadržaju tehničke dokumentacije za gradske saobraćajnice). Član 225 Prateći elaborati na nivou idejnog projekta su naročito: 1) elaborat geotehničkih karakteristika razmatranih varijanti sa analizom upotrebljivosti lokalnih materijala (kamenolomi, pozajmišta, sekundarne sirovine); 2) elaborat hidroloških i hidrauličkih analiza razmatranih varijanti; 3) elaborat saobraćajnih analiza; 4) detaljna analiza uticaja na životnu sredinu; 5) elaborat navigacione i saobraćajno-tehničke opreme; 6) elaborat održavanja i upravljanja; 7) elaborat eksproprijacije na nivou idejnog projekta;

8) elaborat o tehničko-tehnološkim elementima izgradnje objekta. Član 226 Idejni projekat sadrži i sljedeće prateće projekte naročito: 1) projekat geodetskog obilježavanja; 2) projekat inženjerskih konstrukcija i objekata; 3) projekat tehničkih mjera zaštite životne sredine; 4) projekat navigacione i saobraćajno-tehničke opreme; 5) projekat tehničke infrastrukture; 6) projekat ureñenja saobraćajnih površina; 7) projekat objekata viskogradnje u pristanišnom kompleksu; 8) projekat pristupnih saobraćajnica i saobraćajnica aerodromskog kompleksa. 3) Glavni projekat aerodroma Član 227 Glavni projekat aerodroma je faza izrade tehničke dokumentacije u kojoj se jednoznačno definiše prostorni položaj i svi potrebni elementi na osnovu kojih se gradi objekat. U ovoj se fazi utvrñuju najracionalnije metode grañenja, izrañuje se plan organizacije grañenja i definiše tačan predmjer i predračun radova. Glavni projekat se radi na osnovu prethodnih radova predviñenih programom radova u okviru idejnog projekta. Programske osnove za izradu glavnog projekta čine zakljuci istraživanja na nivou idejnog projekta, kao i uslovi definisani regulacionim planom. Osnovna razmjera glavnog projekta je 1:1000 (1:500 ako je idejni projekat rañen na 1:1000). Član 228 Glavni projekat sadrži naročito: 1) opštu dokumentaciju o projektu; 2) projektni zadatak; 3) tekstualnu dokumentaciju; 4) numeričku dokumentaciju;

5) grafičku dokumentaciju; 6) prateće projekte na nivou glvnog projekta. U daljem tekstu definisan je sadržaj tačaka 3 - 6 dok je sadržaj tačke 1 dat u članu 24., a tačka 2 u članu 4. ovog pravilnika. Član 229 Tekstualnom dokumentacijom obuhvaćen je tehnički izvještaj, predmjer i predračun radova i tehnički uslovi izvoñenja radova. Tehnički izvještaj ima sljedeći sadržaj: 1) opšti podaci o projektu; 2) osnove za projektovanje; 3) funkcionalne i tehničke karakteristike projektovane varijante; 4) usvojena konstruktivna rješenja; 5) kontrole i saglasnosti; 6) zaključak. Predmjer i predračun radova izrañuju se u cilju utvrñivanja tačnog obima radova i troškova izgradnje i sadrži naročito: 1) grañenje: (1) prethodni i pripremni radovi; (2) zemljani radovi (donji stroj); (3) kolovozna konstrukcija (gornji stroj); (4) odvodnjavanje; (5) inženjerske konstrukcije (potporni zidovi, zaštita kosina i sl.); (6) navigaciona i saobraćajno-tehnička oprema. 2) ostali radovi: (1) regulacija rječnih tokova; (2) objekti (mostovi i dr.); (3) tehnička infrastruktura;

(4) specifični radovi; (5) objekti visokogradnje u pristanišnom kompleksu; (6) pristupne saobraćajnice i saobraćajnice aerodromskog kompleksa; (7) ureñenje slobodnih površina. 3) prateći troškovi: (1) projektovanje; (2) eksproprijacija; (3) nadzor nad grañenjem; (4) troškovi regulisanja saobraćaja tokom grañenja; (5) izrada projekta izvedenog objekta; 4) ukupni troškovi grañenja. Sastavni dio tehničke dokumentacije glavnog projekta je i detaljan opis izvoñenja po svakoj poziciji sa definisanim uslovima, tehnologijom izvoñenja i standardnim ispitivanjima kvaliteta izvedenih radova i pojedinačnih komponenata, način obračuna radova, kao i uslovi za osmatranje tokom izgradnje i eksploatacije objekta. U posebnom dijelu treba iznijeti preporuke za održavanje objekta (održavanje i čišćenje sistema za odvodnjavanje, specifičnosti vezane za eksploataciju objekta i sl.). Član 230 Numerička dokumentacija obuhvata naročito sljedeće podatke o usvojenoj varijanti: 1) koordinate elementarnih (glavnih) i detaljnih tačaka osovina i grañevinskih linija; 2) nadmorske visine (kote) elementarnih (glavnih) i detaljnih tačaka osovina i grañevinskih linija; 3) koordinate i nadmorske visine (kote) tačaka geodetske osnove koje će se koristiti tokom izgradnje i eksploatacije objekta; 4) ostale numeričke podatke za nivo glavnog projekta. Član 231 Grafička dokumentacija glavnog projekta puta obuhvata naročito: 1) naslovni list projekta; 2) preglednu kartu sa opštim podacima o projektu, u razmjeri 1:25000, 10000, 5000;

3) normalni poprječni profili poletno-sletnih i rulnih staza i platformi sa standardnim detaljima, u razmjeri 1:1000/100, 1:500/500, 1:20, 1:10; 4) katastarsko-topografski plan i podužni profil dionica poletno-sletnih i rulnih staza, u razmjeri 1:1000, 1000/100 (1:500, 1:500/50); 5) karakteristične i kritične poprečne profile, u razmjeri 1:1000/100, 1:500/500, 1:20, 1:10; 6) nivelacioni plan sa detaljnim prikazom odvodnjavanja, u razmjeri 1:1000, E = 100 cm, e = 10 cm, 5 cm, (1:500, E=50 cm, e = 5 cm, 2 cm ); 7) raspored (linijski i površinski) zemljanih masa sa rješenjem transporta (razmjera u funkciji ukupnog obima radova); 8) nestandardne konstruktivne detalje, u razmjeri 1:250, 100, 20, 10, 5; 9) glavni projekat ukrštaja poletno-sletnih i rulnih staza: (1) katastarsko-topografski plan, u razmjeri 500 (250); (2) podužni profili glavnog i sporednog pravca ukrštaja, u razmjeri 1:500/50 (1:250/25); (3) nivelacioni plan ukrštaja sa detaljnim prikazom odvodnjavanja do recipijenta, u razmjeri 1: 500, E = 50 cm, e= 10 cm, 5 cm (1: 250, E = 50 cm, e= 5 cm, 2 cm ); (4) izvoñački detalji, u razmjeri 1:250, 100, 50, 10. Član 232 Glavni projekat sadrži i sljedeće prateće projekte naročito: 1) projekat razrade izvorišta materijala (pozajmišta, deponije, kamenolomi i sl.); 2) projekat odvodnjavanja (površinske, pribrežne i podzemne vode); 3) projekat inženjerskih objekata (potporne i zaštitne konstrukcije, objekti odvodnjavanja - kanali, regulacije, bujice i sl.); 4) projekat objekata zaštite; 5) projekat mostova i drugih konstrukcija; 6) projekat tehničkih mjera zaštite životne sredine; 7) projekat navigacione i saobraćajno-tehničke opreme; 8) projekat geodetskog obilježavanja, kontrola i osmatranja; 9) projekat eksproprijacije;

10) projekat zaštite susjednih objekata; 11) projekat regulisanja saobraćaja tokom izgradnje (za rekonstrukcije); 12) projekat objekata visokogradnje u pristanišnom kompleksu; 13) projekat pristupnih saobraćajnica i saobraćajnica aerodromskog kompleksa; 14) projekat ureñenja slobodnih površina; 15) projekat optimalne organizacije i tehnologije izvoñenja radova. 4) Izvoñački projekt aerodroma Član 233 Izvoñaački projekat aerodroma se izrañuje u onim slučajevima kada glavni projekat ne sadrži dovoljno elemenata za grañenje aerodroma. NJegov sadržaj se bliže ureñuje projektnim zadatkom i posebnim ugovorom izmeñu investitora i izvoñača radova. 5) Projekat izvedenog objekta Član 234 Pored zahtjeva iz čl. 20. do 22. ovog pravilnika projekat izvedenog objekta aerodroma koji se zasniva na glavnom projektu, po pravilu, treba dopuniti sljedećim podacima: 1) katastarsko-topografski plan: (1) vrsta i položaj svih vodova (podzemnih i nadzemnih) i objekata, revizionih i običnih šahtova sa tačnim položajem u sistemu XYH; (2) vrsta i položaj ugrañenih sredstava za navigaciju (elementi ILS i MLS, dnevne i noćne oznake (svjetla) i ostala oprema (RVR, ceilometer, anemograf i dr.) sa tačnim položajem u XY sistemu; (3) pojedinosti o uklapanjima u fiksne regulacije sa tačnom geometrijom; (4) specijalne mjere i postupke izvoñenja na slabonosivom tlu; (5) promjene vezane za aerodromsko zemljište zbog eventualnih naknadnih radova; 2) podužni profil: (1) nadmorske visine (kote) i profili svih vodova i instalacija, 3) normalni poprečni profili:

(1) promjene na normalnim poprečnim profilima do kojih je eventualno došlo tokom izvoñenja objekta i na osnovu kojih treba konstruisati nove normalne poprečne profile koji se unose u sve relevantne dokumente projekta; 4) poprječni profili: (1) promjene na donjem i gornjem stroju; (2) kosine i potporni zidovi kako su stvarno izvedeni; (3) ostale promjene u odnosu na projektovane profile glavnog projekta bitne za ukupno izvedene radove i aerodromsko zemljište; 5) objekti: (1) eventualne promjene fundiranja objekata; (2) eventualne promjene dimenzija; (3) eventualne promjene armiranja; 6) eksproprijacija: (1) saglasno odgovarajućim propisima treba unijeti stvarno angažovano zemljište i uspostaviti potpunu kontrolu u XYH sistemu. Član 235 Tekstualna dokumentacija projekta izvedenog objekta definisana je članom 21. ovog pravilnika Član 236 Numerička dokumentacija projekta izvedenog objekta obuhvata naročito: 1) podaci o prostornom položaju objekta u cjelini i pojedinačno u XYH sistemu; 2) numeričke podatke o kvalitetu, obliku i dimenzijama objekta prema stvarno izvedenom stanju; 3) izvedene količine radova po pojedinim pozicijama i ukupno po vrstama radova. Član 237 Na osnovu posebnih zahtjeva investitora moguće je da projekat izvedenog objekta obuhvati i dopunske elemente u odnosu na gore navedene, odnosno, u skladu sa zahtjevima informacionog sistema aerodroma. IV ZGRADE I OSTALI INŽENJERSKI OBJEKTI (OBJEKTI VISOKOGRADNJE) Član 238

Ovim pravilnikom su obuhvaćeni arhitektonski i inženjerski objekti (objekti visokogradnje) koji svojim oblikovnim i prostornim svojstvima čine urbanu pojedinačnu ili skupnu strukturu, a funkcionalnom komponentom omogućuju odvijanje ljudskih aktivnosti u sferi stanovanja, društvene, socijalne i zdrvastvene funkcije, nauke, obrazovanja, sporta, turizma, ugostiteljstva, prometa, poljoprivrede, zanatske industrijske produkcije, komunikacionih sistema, kao i pratećih funkcija energetske, saobraćajne i vodoprivredne strukture. Inžinjerskim objektima smatraju se inženjerske konstrukcije, postrojenja i objekti u funkciji komunalne, energetske i saobraćajne infrastrukture uključujući silose, dimnjake, vodotornjeve, rezervoare, podzemne objekte i druge objekte potpornih, obložnih i sličnih konstrukcija. Član 239 Tehnička dokumentacija za ove objekte sastoji se iz sljedećih djelova: 1) arhitektonski projekat; 2) projekat konstrukcije (grañevinski projekat za inženjerske objekte); 3) projekti instalacija (jake i slabe struje, grijanja i provjetravanja i vodovoda i kanalizacije); 4) projekat tehnologije izvoñenja; 5) projekat tehnološkog procesa; 6) drugi posebni projekti prema potrebi (ureñenje terena i dr.). Član 240 Arhitektonskim projektom definiše se položaj, dimenzije i kapacitet objekta, funkcionalne i konstruktivne karakteristike, prostorno oblikovanje, vrijednost objekta i uslovi eksploatacije i održavanja objekta. Projektom konstrukcije definiše se sistem konstrukcije objekta u cjelini i po elementima konstrukcije, kao i dejstva na konstrukciju, materijali od čega se izrañuje, kao i trajnost, sigurnost, nosivost i upotrebljivost za faze grañenja i eksploatacije. Projektom konstrukcije se definiše i konstrukcija neophodna za procesnu opremu. Projekti instalacija sadrže sve potrebne elemente za izvoñenje instalacija objekta neophodnih za funkciju objekta u toku gradnje i eksploatacije. Projekat tehnologije izvoñenja sadrži potrebne elemente za organizaciju i izvoñenje radova na gradnji inženjerskih objekta. Projekat tehnološkog procesa definiše procesnu opremu i performanse po opremi, uslove rada, zaštitu sredine i potrebne energetske, materijalne i ljudske resurse. Član 241

Svi posebni djelovi projekta objekta moraju se izrañivati interaktivno i moraju meñusobno biti usklañeni. 1) Podloge za izradu projekta Član 242 Podloge u smislu ovog člana obezbjeñuju polazne prostorne i fizičke podatke za izradu tehničke dokumentacije za arhitektonske objekte. Obim i karakter potrebnih podloga su: 1) projektni zadatak; 2) geotehničke podloge; 3) geodetske podloge; 4) tehnološki projekat objekta; 5) projekti opreme i instalacija; 6) projekti drugih objekata koji su i interakciji sa konstrukcijom objekta ili je konstrukcija objekta u njihovom širem sklopu. Podloge za izradu projekta instalacija jake i slabe struje i grijanja i provjetravanja su: 1) situacija objekta i ostale geodetske podloge infrastrukture sa postojećim objektima, saobraćajnicama i trasama drugih instalacija; 2) osnove, presjeci i fasade arhitektonskog projekta; 3) potrebne podloge sa mašinskim instalacijama; 4) podloge sa rješenjima iz tehnološkog projekta sa svim energetskim i drugim podacima potrebnim za projektovanje. 2) Generalni projekat Član 243 Osnov za izradu generalnog projekta su programski uslovi proistekli na osnovu prethodnih proučavanja i planskih dokumenata. Obavljanjem neophodnih prethodnih proučavanja za izabranu lokaciju definišu se prirodni i drugi uslovi od interesa za izgradnju objekta. Generalni projekat utvrñuje generalnu koncepciju, tehničko-tehnološke i ekonomske karakteristike i opravdanost za izgradnju objekta, sa mogućom razradom po varijantama u smislu iznalaženja optimalnog rješenja u narednoj fazi projektovanja.

Generalni projekat je osnov za izradu prethodne studije opravdanosti i idejnog projekta. Izrada generalnog projekta obavezna je samo za objekte iz člana 32. Zakona. Član 244 Generalni projekat za ovu vrstu objekata, pored sadržaja iz člana 23. ovog pravilnika, sadrži naročito i: 1) tehnički izvještaj: (1) opšti podaci o objektu; (2) izbor i opis lokacije; (3) opis generalne koncepcije objekta, funkcionalnosti rješenja; (4) analiza mogućih varijanata tehničkih i prostornih rješenja objekta; (5) analiza prirodnih i drugih uslova za izgradnju i eksploataciju objekta; (6) procjena uticaja na životnu sredinu i zaštite prirodnih i nepokretnih kulturnih dobara; (7) trajanje izgradnje i početak eksploatacije; (8) program istražnih radova za potrebe idejnog projekta. 2) analizu troškova izgradnje i eksploatacije; 3) grafičke priloge: (1) katastarsko-topografski plan u razmjeri 1:1000 (1:500); (2) karakteristične osnove, presjeci i izgledi u razmjeri 1:500 (1:200). 3) Idejni projekat 1. Arhitektonski projekat Član 245 Idejni projekat je faza izrade tehničke dokumentacije kojom se vrši razrada osnovne koncepcije objekta, utvrñene generalnim projektom. U slučaju da je u toku izrade generalnog projekta analizirano više varijantnih rješenja vrši se izbor optimalne varijante na bazi prirodnih, tehničkih, tehnoloških, ekonomskih, ekoloških i drugih uslova. Idejnim projektom se definišu položaj i kapacitet objekta, funkcionalnost sa stanovišta tehnoloških i drugih zahtjeva, prostorno oblikovanje, izbor osnovnih grañevinskih i materijala finalne, unutrašnje i spoljne obrade, mjere za sprečavanje ili smanjenje negativnih uticaja na životnu sredinu, mogućnost provoñenja instalacija i

smještaja opreme, približna vrijednost objekta, organizacioni elementi izgradnje i održavanja i ocjena opravdanosti grañenja. Član 246 Idejni arhitektonski projekat, pored sadržaja iz člana 23. ovog pravilnika, sadrži naročito i: 1) tehnički izvještaj: (1) opšti podaci o objektu; (2) opis lokacije objekta; (3) opis funkcionalnog rješenja i tehničko-tehnoloških karakteristika objekta; (4) analiza tehničko-tehnoloških elemenata izgradnje; (5) opis mjera za sprečavanje i smanjenje štetnog uticaja na životnu sredinu i zaštitu prirodnih i nepokretnih kulturnih dobara; (6) uporedna analiza varijantnih tehničkih rješenja i izbor optimalne varijante; (7) program istražnih radova za potrebe glavnog projekta. 2) predmjer i predračun svih arhitektonsko-grañevinskih i zanatskih radova; 3) grafičke priloge: (1) katastarsko-topografski plan u razmjeri 1:200 (2) osnove svih nivoa i osnova krova u razmjeri 1:200; (3) karakteristični podružni i poprečni presjeci kroz objekat u razmjeri 1:200; (4) prilozi za prezentaciju (perspektivni izgled objekta, maketa i sl.). 2. Projekat konstrukcije Član 247 Idejni projekat konstrukcije objekta izrañuje se za potrebe utvrñivanja koncepcije konstrukcije objekta i sadrži sledeće: 1) sistem konstrukcije u cjelini i po elementima konstrukcije objekta i konstrukcije procesa i procesne opreme; 2) dejstva na konstrukciju (snijeg, vjetar, temperatura, seizmika, pomjeranje oslonaca i dr); 3) materijale od kojih se konstrukcija izrañuje; 4) granična stanja nosivosti i upotrebljivosti;

5) interakciju objekata sa tlom; 6) globalnu geometriju elemenata sa konstrukcijom. Idejni projekat konstrukcije objekta može da sadrži varijantna tehnička rješenja. Član 248 Idejni projekat konstrukcije objekta, pored sadržaja iz člana 23., sadrži naročito i: 1) tehnički izvještaj: (1) opšti podaci o konstrukciji objekta; (2) podaci o lokaciji, uslovima zemljišta i fundiranja, klimatskoj zoni i zoni seizmičnosti; (3) opis i izbor konstruktivnog sistema sa osvrtom na varijantna rješenja; (4) izbor materijala konstrukcije objekta; (5) generalne mogućnosti tehnologije izvoñenja. 2) opšti statički proračun (radi se za glavne konstruktivne elemente konstrukcije objekta kojim se provjerava koncepcijsko rješenje konstrukcije objekta i način fundiranja i odreñuju osnovne dimenzije elemenata konstrukcije i fundamenata); 3) grafičku dokumentaciju: (1) dispozicioni planovi sa oznakama glavnih konstruktivnih elemenata konstrukcije i fundamenata; 4) tehničko - ekonomsko uporeñenje varijantnih rješenja (sadrži analizu prednosti i nedostataka varijantnih rješenja sa aspekta mogućnosti i tehnologije izvoñenja, potrebne opreme, vremena izvoñenja i uslova eksploatacije i održavanja); 5) predmjer i predračun konstrukcije objekta (opis svih radova sa cijenama na realizaciji konstrukcije objekta u cjelini i po elementima konstrukcije, kao i konstrukcije za potrebe tehnološke opreme i procesa). 3. Projekat unutrašnjih instalacija jake i slabe struje Član 249 Idejni projekat unutrašnjih instalacija jake i slabe struje izrañuje se za potrebe utvrñivanja koncepcije ovih instalacija, energetskih potreba i načina povezivanja sa postojećom mrežom infrastrukture. Član 250 Idejni projekat unutrašnjih instalacija jake i slabe struje, pored sadržaja iz člana 23, sadrži naročito i:

1) tehnički izvještaj (opis projektovanih unutrašnjih instalacija jake i slabe struje sa obrazloženjem usvojenih rješenja); 2) proračuni (proračun osvjetljenja svih specijalnih i velikih prostorija, proračun dimenzija napojnih vodova niskog napona od glavne do pomoćnih razvodnih tabli za sve instalacije jake struje (osvjetljenje, termiku i motorni razvod), proračun dimenzija vodova niskog napona svih spoljnih vodova od glavne do pomoćnih razvodnih tabli, proračun spoljnjeg električnog osvjetljenja, proračun opterećenja za izbor transformatora (ako se predviña nova transformatorska stanica), proračun opterećenja za izbor snage agregata (za objekte sa pomoćnim izvorom električne energije), proračun opterećenja za izbor snage kondezatorskih baterija, proračun za izbor telefonske podcentrale, proračun za izbor kapaciteta razglasne stanice i dr.); 3) predmjer i predračun (sadrži sve radove koji su potrebni za izvoñenje projektovanog postrojenja, odnosno električne instalacije sa detaljnim opisom svih radova: količine materijala i opreme, vrstu i kvalitet materijala, cijene koštanja radova, opreme i izvoñenja projektovanih postrojenja, način izvoñenja radova sa tehničkim uslovima izrade); 4) grafičku dokumentaciju (šemu energetskog rješenja napajanja i razvoñenja električne energije, dispoziciju transformatorske stanice i pomoćnih postrojenja, situaciju - dovod visokog i razvod niskog napona, situaciju - razvod instalacija slabe struje, situaciju - spoljno električno osvjetljenje, unutrašnje električno osvjetljenje, posebno za svaki objekat, instalacije motornog pogona, posebno za svaki objekat, instalacije slabe struje, posebno za svaki objekat). 4. Projekat instalacija grijanja i provjetravanja Član 251 Idejni projekat instalacija grijanja i provejtravanja izrañuje se za potrebe utvrñivanja koncepcije ovih instalacija, energetskih potreba i načina povezivanja sa postojećom mrežom infrastrukture. Član 252 Idejni projekat instalacija grijanja i provjetravanja, pored sadržaja iz člana 23.ovog pravilnika, sadrži naročito i: 1) tehnički izvještaj (opis projektovanih mašinskih instalacija sa obrazloženjem usvojenih rješenja); 2) proračuni (približne termičke, hidraulične i druge proračune koji su potrebni s obzirom na vrstu mašinskih instalacija, odnosno postrojenja koje se projektuje, dijagram opterećenja i potrošnje); 3) predmjer i predračun (količine i specifikaciju radova, jedinične cijene za radove, materijal i opremu, iznos koštanja pojedinih vrsta instalacija i postrojenja, ukupan iznos koštanja projektovanih instalacija ili postrojenja);

4) grafičku dokumentaciju (šemu razvoda i mrežu spoljnjeg razvoda, dispozicioni crtež instalacija u objektu, dispozicioni crtež rasporeda opreme na mjestima proizvodnje). 5. Projekat unutrašnjih instalacija vodovoda i kanalizacije Član 253 Pored odredbi iz člana 23. ovog pravilnika idejni projekat za unutrašnje instalacije vodovoda i kanalizacije sadrži naročito tehničke podatke i to: 1) opis projektovanih instalacija i obrazloženje usvojenih rješenja; 2) podatke o spoljnim instalacijama vodovoda i kanalizacije; 3) opis terena sa svim podacima o terenu koji su uslovili usvojena rješenja; 4) glavne materijale koji su potrebni za izvoñenje projektovanih instalacija; 5) podatke o drugim unutrašnjim instalacijama čije se ugrañivanje predviña; 6) sve drugo što je uslovljavalo usvojeno rješenje; 7) hidraulički proračun unutrašnje vodovodne mreže, proračunate za najveće vjerovatno opterećenje svih izlivnih mjesta i hidraulički proračun glavne horizontalne unutrašnje kanalizacione mreže, proračunate za najveće vjerovatno opterećenje; 8) predmjer i predračun vodovodne mreže, sanitarnih ureñaja i kanalizacione mreže; 9) crteže koji sadrže sve osnove sa ucrtanim sanitarnim objektima, šemom razvoda i mjestima vertikala, presjek glavnog (sabirnog) kanala od priključka na komunalnu kanalizacionu mrežu i rješenje svih specijalnih sanitarnih objekata. 4) Glavni projekat 1. Arhitektonski projekat Član 254 Glavnim projektom se definišu: svi elementi arhitektonsko-grañevinskog sklopa i svi neophodni grañevinsko-zanatski radovi, zaštita od vode i vlage, toplotna i zvučna zaštita kao i mjere zaštite životne sredine, protivpožarna i zaštita na radu, troškovi izgradnje i održavanja objekta, tehničko-tehnološka i organizaciona rješenja za izgradnju objekta i uslovi zaštite susjednih objekata. Glavni projekat se izrañuje u skladu sa rješenjem o lokaciji, a za potrebe pribavljanja grañevinske dozvole. Član 255

Glavni arhitektonski projekat, pored sadržaja iz člana 23. ovog pravilnika, sadrži naročito i: 1) tehnički izvještaj: (1) opšti podaci o objektu; (2) opis lokacije objekta; (3) opis usvojenog funkcionalnog rješenja objekta sa osvrtom na tehnološke aspekte; (4) globalni opis konstrukcije; (5) opis svih grañevinskih i grañevinsko zanatskih radova, izbor materijala, finalna obrada unutrašnjih prostora i fasade; (6) opis zaštite objekta od vode i vlage, toplotne i zvučne zaštite; (7) opis mjera za sprečavanje ili smanjivanje štetnih uticaja na životnu sredinu i zaštite susjednih objekata, prirodnih i nepokretnih kulturnih dobara; (8) opis tehničko-tehnoloških i organizacionih rješenja za izgradnju objekta. 2) elaborat o zaštiti na radu; 3) elaborat protivpožarne zaštite; 4) elaborat toplotne zaštite; 5) elaborat zvučne zaštite; 6) predmjer i predračun svih grañevinskih i grañevinsko-zanatskih radova i opreme koja nije obuhvaćena drugim posebnim projektima; 7) grafičku dokumentaciju: (1) katastarsko-topografski plan u razmjeri 1:200 (1:500); (2) osnova temelja u razmjeri 1:100 (1:50); (3) osnove svih etaža u objektu u razmjeri 1:100 (1:50); (4) osnova krovne konstrukcije i krova u razmjeri 1:100 (1:50); (5) svi potrebni poprečni i podužni presjeci kroz objekat u razmjeri 1:100 (1:50); (6) svi izgledi objekta u razmjeri 1:100 (1:50); (7) specifikacije stolarije, bravarije i opreme koja nije obuhvaćena drugim posebnim projektima. 2. Projekat konstrukcije

Član 256 Glavnim projektom konstrukcije objekta bliže i detaljnije se razrañuje usvojeno varijantno rješenje konstrukcije objekta iz idejnog projekta. Član 257 Glavni projekat konstrukcije objekta, pored sadržaja iz člana 23. ovog pravilnika, sadrži naročito i: 1) tehnički izvještaj: (1) opšti podaci o konstrukciji objekta; (2) podaci o lokaciji, uslovima zemljišta i fundiranja, klimatskoj zoni i zoni seizmičnosti; (3) opis i izbor usvojenog konstruktivnog sistema za prijem opterećenja (gravitacionog, horizontalnog, od opreme i mašina i dr.); (4) mjerodavni uticaji i kombinacije dejstava; (5) kvalitet materijala za konstrukciju objekta i posebni zahtjevi u tom pogledu; (6) redosljed izvoñenja pojedinih radova ako se to posebno zahtjeva. 2) tehničke uslove za izvoñenje radova na konstrukciji objekta: (1) detaljniji opis izvoñenja pojedinih elemenata i radova na konstrukciji objekta; (2) bliže uslove kvaliteta materijala; (3) metodologiju i obim kontrole izvoñenja radova na konstrukciji objekta; (4) pregled mjerodavnih tehničkih propisa i standarda prema kojima se izvode radovi; (5) detaljan opis tehnološkog procesa radova od značaja za konstrukciju objekta; (6) postupak i redosljed montaže; (7) zaštita elemenata konstrukcije. 3) statički proračun: (1) statički sistem; (2) analiza opterećenja i moguće kombinacije dejstava; (3) statički (dinamički) uticaji i anvelope ekstremnih uticaja;

(4) odreñivanje dimenzija ili kontrola usvojenih dimenzija elemenata konstrukcije objekta prema mjerodavnim uticajima; (5) kontrola ostalih mjerodavnih graničnih stanja za usvojene dimenzije elemenata. 4) grafičku dokumentaciju: (1) dispozicioni planovi i planovi pozicija (potrebne osnove, presjeci i izgledi sa unijetim oznakama pojedinih pozicija iz statičkog proračuna); (2) planove oplate pojedinih elemenata i djelova konstrukcije. 5) program probnog opterećenja konstrukcije objekta (za konstrukcije za koje se odgovarajućim propisima zahtijeva ispitivanje probnim opterećenjem prije puštanja u eksploataciju) koji sadrži: (1) položaj i veličinu probnog opterećenja pojedinih elemenata ili djelova konstrukcije; (2) način opterećenja (statičko, dinamičko i dr.); (3) mjesta i metode mjerenja propisanih veličina pri probnom opterećenju; (4) metode utvrñivanja potrebnih fizičko-mehaničkih karakteristika ugrañenog materijala elemenata konstrukcije; (5) proračun naponsko - deformacijskih veličina od djelovanja probnog opterećenja; (6) zahtjeve u pogledu ponašanja konstrukcije pod probnim opterećenjem. 6) predmjer i predračun radova konstrukcije (detaljan opis radova sa količunama i cijenama objekta u cjelini i konstrukciju koju zahtijeva tehnološka oprema i proces); 7) program održavanja konstrukcije objekta (učestalost kontrolnih pregleda u zavisnosti od tipa i vrste konstrukcije objekta i uslova sredine i eksploatacije, u cilju obezbjeñenja projektom predviñene sigurnosti i funkcionalnosti konstrukcije objekta u toku njenog vijeka eksploatacije), koji sadrži: (1) program i periode vizuelnog osmatranja pojedinih elemenata konstrukcije (snimanje položaja i veličine naprslina i drugih oštećenja); (2) program kontrole i mjerenja deformacija pojedinih elemenata konstrukcije; (3) program preduzimanja mjera i intervencija u cilju saniranja eventualnih oštećenja koja utiču na sigurnost, trajnost i funkcionalnost konstrukcije ili njenih djelova i elemenata. 3. Projekat instalacija jake i slabe struje Član 258

Glavni projekat instalacija jake i slabe struje, pored sadržaja iz člana 23. ovog pravilnika, sadrži naročito i: 1) tehnički izvještaj (opis projektovanih instalacija i postrojenja jake i slabe struje, tehničko obrazloženje usvojenih rješenja, materijala i opreme, tehničke uslove za izvoñenje pojedinih instalacija i postrojenja, primjenjeni tehnički propisi, standardi i druga tehnička regulativa); 2) proračuni (proračun dovoda visokog napona od mjesta priključka na komunalnu električnu mrežu do trafostanice u objektu, proračun transformatorske stanice 10/1,4 kV, razvoda niskog napona 0,4 kV spoljne električne instalacije, instalacije termičkih potrošača i motornog pogona, instalacije telefona, instalacije ozvučavanja i specijalne instalacije - proračun karakterističnih veličina potrebnih za pravilan izbor ureñaja i vodova, instalacija električnog osvjetljenja); 3) predmjer i predračun (sve radove koji su potrebni za izvoñenje projektovanog postrojenja, odnosno električnih instalacija sa detaljnim opisom svih radova, tačne količine materijala i opreme, vrstu i kvalitet materijala, podaci o troškovima izrade); 4) grafičku dokumentaciju (crteže: dovoda visokog napona 10 kV, transformatorske stanice i pomoćnog postrojenja, spoljnjeg kablovskog razvoda niskog napona i vodova slabe struje, spoljnjeg električnog osvjetljenja, instalacije električnog osvjetljenja, instalacije motornog pogona, instalacije slabe struje, instalacije gromobranske zaštite i ostalih instalacija). 4. Projekat instalacija grijanja i provjetravanja Član 259 Glavni projekat instalacija grijanja i provjetravanja, pored sadržaja iz člana 23, sadrži naročito i: 1) tehnički izvještaj (opis projektovanih instalacija i postrojenja, tehničko obrazloženje usvojenih rješenja, materijala i opreme, tehničke uslove za izvoñenje pojedinih instalacija i postrojenja, primjenjeni tehnički propisi, standardi i druga tehnička regulativa); 2) proračuni (proračun potrošnje, gubitka i dobitka toplote, proračun kapaciteta i broja izvora i agregata za ostvarivanje uslova koji su potrebni da bi projektovane instalacije mogle odgovarati svojoj namjeni, proračun opreme cjevne i kanalne mreže i ostale opreme instalacija); 3) predmjer i predračun (količine svih vrsta radova potrebnih za izvoñenje mašinskih instalacija sa pojedinačnim iskazom mjera i ukupnom količinom radova i specifikacijom opreme sa tehničkim karakteristikama i količinama, opšte i posebne uslove izrade, tehničke uslove izrade, predračun koštanja radova sa opisom radova, rekapitulaciju koštanja svih vrsta radova predviñenih projektom, sa ukupnim iznosom koštanja); 4) grafičku dokumentaciju (sadrži naročito: definitivnu šemu razvoda i djelovanja, crteže mreže spoljnjeg razvoda, unutrašnjih instalacija, mjesta izvoda ili proizvodnje, situaciju i trasu spoljnjih vodova razvoda, položaj objekta i trase, kao i mjesta ukrštanja spoljnjih vodova sa drugim mrežama i objektima).

5. Projekat vodovoda i kanalizacije Član 260 Pored odredbi iz člana 23. ovog pravilnika glavni projekat unutrašnjeg vodovoda i kanalizacije sadrži: 1) tehničke podatke: prikaz i obrazloženje stručne tehničke razrade usvojenih rješenja, podatke o glavnim materijalima usvojenim za izvoñenje projektovanih instalacija vodovoda i kanalizacije, primjenjene tehničke propise, standarde, tehničku regulativu sa posebnim hidrauličkim proračunima unutrašnje vodovodne i kanalizacione mreže i statičkim proračunom za specijalne grañevinske objekte za vodovod i kanalizaciju; 2) predmjer i predračun: tačne količine svih vrsta instalacionih radova sa pojedinačnim iskazom mjera i ukupnom količinom radova, specifikaciju i količine potrebnog materijala za izvoñenje projektovanih instalacija, po vrstama, opis pojedinih vrsta radova, način izvoñenja, vrstu i kvalitet materijala od koga treba da bude izvedena svaka pojedina vrsta radova, jedinice mjere, jedinične cijene i način obračunavanja svake pojedine vrste radova, ukupan iznos koštanja svake pojedine vrste radova, rekapitulaciju pojedinačnog koštanja svih vrsta radova, predviñenih glavnim projektom i ukupan iznos koštanja projektovanih instalacija vodovoda i kanalizacije i sanitarnih ureñaja, kalkulaciju cijena (podaci o troškovima materijala, podaci o troškovima izrade, kalkulativna prodajna cijena); 3) situaciju: položaj komunalne vodovodne i kanalizacione mreže sa prečnikom, raspoloživim pritiskom komunalne vodovodne mreže, mjestima uličnih revizionih okana i prečnikom i padom komunalnih kanala, vodovodnu i kanalizacionu mrežu u opštim crtama na mjestima priključaka na odgovarajuće komunalne mreže, odnosno na vodovodno izvorište i septičke jame; 4) crteže: sve osnove iz arhitektonsko grañevinskog dijela glavnog projekta sa ucrtanim mestima vertikala i razvodnom mrežom od vertikala do sanitarnih ureñaja i sa rasporedom sanitarnih ureñaja, razvodnu vodovodnu mrežu u aksonometrijskom crtežu pod uglom od 45% sa upisanim prečnicima, izlivnim mjestima, dužinama i jedinicama opterećenja, sve kanalizacione vertikale u razvijenom presjeku sa ucrtanim ureñajima, pripadajućom razvodnom mrežom, prečnicima i padovima, podaci za izgradnju specijalnih vodovodnih i kanalizacionih objekata. 5) Izvoñački projekat 1. Arhitektonski projekat Član 261 Izvoñačkim projektom definišu se svi elementi i detalji arhitektonsko-grañevinskog sklopa objekta obuhvaćenog glavnim projektom. Izvoñački arhitektonski projekat sadrži arhitektonske detalje u pogodnoj razmjeri. 2. Projekat konstrukcije objekta

Član 262 Izvoñačkim projektom konstrukcije objekta detaljnije se razrañuju pojedini djelovi, elementi i detalji konstrukcije objekta ili pojedini radovi koji zbog svog značaja ili specifičnosti izvoñenja zahtijevaju detaljniju razradu. Član 263 Izvoñački projekat konstrukcije objekta sadrži naročito: 1) planove oplate pojedinih elemenata i djelova konstrukcije; 2) planove armature pojedinih elemenata i djelova konstrukcije; 3) detalje oplate i armature čvorova i veza elemenata konstrukcije; 4) faze izvoñenja pojedinih elemenata i djelova; 5) planove oplate i planove armature pojedinih montažnih elemenata konstrukcije objekta; 6) radioničke crteže elemenata konstrukcije; 7) planove montaže konstrukcije; 8) planove i dispozicije kablova za prethodno naprezanje i pojedine detalje vezane za prethodno naprezanje; 9) program izvoñenja prethodnog naprezanja i kontrola i mjerenja u toku izvršenja prethodnog naprezanja; 10) planove i detalje pomoćnih i privremenih konstrukcija u toku izvoñenja objekta; 11) specifikacije elemenata i materijala. 3. Projekat instalacija jake i slabe struje Član 264 Izvoñački projekat instalacija jake i slabe struje sadrži naročito: 1) detalje polaganja kablova u rov, kanal, posudu, u vazduhu i sl.; 2) detalje paralelnog voñenja i ukrštanja kablova sa drugim kablovima i instalacijama; 3) detalje razvodnih ormana nestandardnog oblika sa tačnim rasporedom i načinom ugrañene opreme; 4) detalje montažnih elemenata za transformatorske stanice;

5) montažne šeme za povezivanje opreme i aparata u transformatorskim stanicama; 6) svjetleće armature specijalnog nestandardnog oblika; 7) detalje kanalnih kutija, gornjeg šinskog razvoda ako nijesu standardne proizvodnje; 8) detalje učvršćivanja i postavljanja svjetlosnih armatura, kanalnih kutija, utikačkih kutija, signalnih ureñaja i sl.; 9) montažne šeme djelovanja za povezivanje motora, blokiranih i sa daljinskom komandom i sl.; 10) detalje komandno signalnih puteva sa dimenzijama za izgradnju i ugradnju. 4. Projekat instalacija grijanja i provjetravanja Član 265 Izvoñački projekat instalacija grijanja i provjetravanja sadrži: 1) opšte i tehničke podatke iz glavnog projekta sa eventualnim dopunama i izmjenama prema primjedbama tehničke kontrole; 2) razradu pojedinih djelova i detalja mašinskih instalacija, odnosno postrojenja; 3) konstruktivni sklopni crtež djelova instalacija (opreme); 4) crteže specijalne opreme; 5) crteže svih detalja vezivanja instalacija za grañevinsku konstrukciju objekta; 6) crteže detalja svih karakterističnih mjesta instalacija kojima se tačno definiše način vezivanja instalacije za grañevinski objekat; 7) crteže za izradu drugih projekata čija izrada zavisi od mašinskih instalacija. 6) Projekat izvedenog objekta Član 266 Projekat izvedenog objekta prikazuje stvarno izvedeno stanje objekta i izrañuje se za potrebe korišćenja i održavanja objekta. 1. Arhitektonski projekat Član 267 Arhitektonski projekat izvedenog objekta, pored sadržaja iz člana 23. ovog pravilnika, sadrži naročito i:

1) glavni arhitektonski projekat objekta sa svim izmjenama izvršenim u toku izvoñenja; 2) izvoñački projekat objekta sa svim izmjenama izvršenim u toku izvoñenja; 3) završnu ocjenu arhitektonskog kvaliteta objekta. 2. Projekat konstrukcije objekta Član 268 Projekat izvedene konstrukcije objekta, pored sadržaja iz člana 23. ovog pravilnika, sadrži naročito i: 1) glavni projekat konstrukcije objekta sa svim izmjenama izvršenim u toku izvoñenja; 2) izvoñački projekat konstrukcije objekta sa svim izmjenama izvršenim u toku izvoñenja; 3) završnu ocjenu kvaliteta betona u konstrukciji objekta; 4) izvještaj o izvršenom probnom opterećenju za konstrukcije za koje je probno opterećenje predviñeno; 5) atestnu dokumentaciju ugrañenog materijala; 6) elaborat o geodetskom praćenju deformacija i slijeganja konstrukcije objekta za vrijeme izgradnje. 3. Projekat instalacija jake i slabe struje Član 269 Projekat izvedene instalacije jake i slabe struje objekta, pored sadržaja iz člana 23. ovog pravilnika, sadrži naročito i: 1) glavni projekat instalacije jake i slabe struje objekta sa svim izmjenama izvršenim u toku izvoñenja; 2) izvoñački projekat instalacije jake i slabe struje objekta sa svim izmjenama izvršenim u toku izvoñenja; 3) izvještaj o izvršenim ispitivanjima probnog puštanja u rad ili puštanja u eksploataciju, ako je to projektom predvidjeno. 4. Projekat instalacija grijanja i provjetravanja Član 270 Projekat izvedene instalacije grijanja i provjetravanja objekta, pored sadržaja iz člana 23. ovog pravilnika, sadrži naročito i:

1) glavni projekat instalacije grijanja i provjetravanja objekta sa svim izmjenama izvršenim u toku izvoñenja; 2) izvoñački projekat instalacije grijanja i provjetravanja objekta sa svim izmjenama izvršenim u toku izvoñenja; 3) izvještaj o izvršenim ispitivanjima probnog puštanja u rad ili puštanja u eksploataciju, ako je to projektom predviñeno. V MOSTOVI 1) Generalni projekat mostova Član 271 Za mostove od izuzetnog značaja, ili za gradske mostove koji se uklapaju u postojeću mrežu ulica, mogu se raditi posebni generalni projekti. Generalni projekat mosta se u tom slučaju izrañuje za potrebe utvrñivanja generalne koncepcije mosta, tehničko-ekonomskih karakteristika i elemenata za ocjenu opravdanosti izgradnje mosta. Za manje značajne mostove na saobraćajnicama, generalni projekat mosta se obrañuje u okviru generalnog projekta saobraćajnice. Član 272 Podloge za izradu generalnog projekta mosta, pored sadržaja navedenog u članu 23. ovog pravilnika, su: 1) projektni zadatak; 2) izvod iz generalnog projekta saobraćajnice (pregledna situacija, situacija trase saobraćajnice u zoni mosta, uzdužni profil saobraćajnice po osi budućeg mosta i normalni poprečni profili); 3) prethodni istražni radovi (geotehnički, geodetski, hidraulički, hidrološki i saobraćajni), ili podaci iz postojećih baza (fondova) podataka. Član 273 Generalni projekat mosta, pored sadržaja iz člana 23. ovog pravilnika, sadrži naročito i: 1) projektni zadatak; 2) tehnički izvještaj; 3) tehničko-ekonomsku analizu; 4) grafičku dokumentaciju (dispoziciona rješenja i izglede mosta). 2) Idejni projekat

Član 274 Idejnim projektom mosta se utvrñuje položaj (lokacija), tehničke i funkcionalne karakteristike mosta, organizacioni elementi izgradnje i održavanja, vrijednost objekta i opravdanost njegove izgradnje. Idejni projekat čini osnovu za izradu glavnog projekta. Član 275 Idejni projekat se može raditi u više varijantnih rješenja u zavisnosti od veličine i značaja mosta. Član 276 Podloge za izradu idejnog projekta mosta su: 1) projektni zadatak; 2) generalni projekat mosta; 3) izvod iz idejnog projekta saobraćajnice (pregledna situacija, situacija trase saobraćajnice u zoni mosta, uzdužni profil saobraćajnice po osi budućeg mosta i normalni poprečni profili); 4) prethodni istražni radovi (geotehnički, geodetski, hidraulički, hidrološki i saobraćajni); 5) geodetske podloge. Član 277 Idejni projekat mosta, pored sadržaja iz člana 23. ovog pravilnika, sadrži naročito i: 1) projektni zadatak; 2) tehnički izvještaj (tekstualni prilog o lokacija objekta, stacionaži i položaju u trasi, prikaz rješenja, karakterističnom poprečnom profilu objekta, dimenzijama objekta (rasponi i dr.), karakteristikama tla i terena u području objekta, opis horizontalne i visinske trase pristupnog puta, ukrštanja sa drugim komunikacijama ili vodotocima, instalacijama i dr., obrazloženje statičko-konstruktivne koncepcije mosta s posebnim osvrtom na likovnu i estetsku stranu usvojenog rješenja i njegovo uklapanje i prilagoñavanje okolini i ostali potrebni podaci (predviñeni tehnološki postupci grañenja mogu se prikazati u okviru opšteg tehničkog izvještaja, ili kao poseban tekstualni prilog); 3) tehničko-ekonomske pokazatelje (pokazatelje specifičnog utroška materijala i cijene izgradnje i održavanja i slične pokazatelje). 4) statički proračun (generalni proračun glavnih konstrukcijskih sistema i elemenata mosta sa dimenzionisanjem karakterističnih presjeka i fundamenata);

5) grafičku dokumentaciju (dispozicioni planovi u sve tri projekcije sa glavnim karakterističnim dimenzijama i nadmorska visina (kota)ma, izgledi mosta koji prikazuje likovnu koncepciju, generalni planovi-šeme gradnje mosta); 6) predmjer i predračun radova (generalni opis i količina glavnih radova po vrstama, materijalima i tehnološkim postupcima grañenja, uslovima u pogledu kvaliteta, obrade i izvršenja i ostalim elementima na osnovu kojih se formiraju jedinične cijene, ukupne količine i cijene sa rekapitulacijom i ukupnom cijenom koštanja); 7) elaborat o tehnologiji izvoñenja. 3) Glavni projekat Član 278 Glavnim projektom mosta se utvrñuju grañevinsko-tehničke, tehnološke i eksploatacione karakteristike mosta sa opremom i instalacijama, tehničko-tehnološka i organizaciona rješenja za izgradnju mosta, vrijednost radova na izgradnji i uslovi održavanja i eksploatacije. Član 279 Podloge za izradu glavnog projekta mosta su: 1) projektni zadatak; 2) idejni projekat mosta; 3) izvod iz glavnog projekta saobraćajnice (pregledna situacija, situacija trase saobraćajnice u zoni mosta, uzdužni profil saobraćajnice po osi budućeg mosta i normalni poprečni profili); 4) detaljni istražni radovi (geotehnički, geodetski, hidraulički, hidrološki i saobraćajni); 5) geodetske podloge. Član 280 Glavni projekat mosta, pored sadržaja iz člana 23. ovog pravilnika, sadrži naročito i: 1) projektni zadatak; 2) tehnički izvještaj (tekstualni prilog o lokaciji objekta, stacionaži i položaju u trasi, prikaz rješenja, o karakterističnom poprečnom profilu objekta, dimenzijama objekta (rasponi i dr.), karakteristikama tla i terena u području objekta, opis horizontalne i visinske trase pristupnog puta, ukrštanja sa drugim komunikacijama ili vodotocima, instalacijama i dr., obrazloženje statičkokonstruktivne koncepcije mosta s posebnim osvrtom na likovnu i estetsku stranu usvojenog rješenja i njegovo uklapanje i prilagoñavanje okolini, generalno obrazloženje postupaka statičko-dinamičkog tretiranja konstrukcije mosta i glavnih konstrukcijskih elemenata i analiza najvažnijih rezultata proračuna,

zahtjeve u pogledu kvaliteta primjenjenih osnovnih materijala i ostali potrebni podaci; 3) statički proračun (proračun svih konstrukcijskih sistema i elemenata mosta sa detaljnim proračunom i provjerom usvojenih dimenzija elemenata, provjerom sigurnosti i stabilnosti u svim fazama gradnje i eksploatacije, sa preglednim analizama i šemama dejstava, uticaja, dijagrama i ostalih potrebnih rezultata, ulaznih podataka za korišćene atestirane programe i dr.); 4) tehnički opis i uslovi za izvršenje radova (opšti i posebni uslovi za pojedine vrste radova i tehnički opis radova i uslovi za izvršenje u pogledu kvaliteta, obrade i načina izvršenja); 5) grafičku dokumentaciju (izgled mosta i dispozicioni planovi u sve tri projekcije sa oznakama pozicija iz statičkog proračuna, planovi oplate sa potrebnim detaljima); 6) hidrološki elaborat za mostove preko vodotoka (hidraulički proračun, elaborat o deformacijama korita vodotoka, elaborat o režimima leda); 7) elaborat tehnologije izvoñenja mosta (poseban prilog opisa grañenja sa detaljnim obrazloženjem, prikazom postupaka, metoda, redoslijeda i faza gradnje, kao i primjene tehnologije i opreme, sa potrebnim skicama, šemama, planovima i drugim prilozima); 8) predmjer i predračun radova (generalni opis i količina svih radova po vrstama, materijalima i tehnološkim postupcima grañenja, uslovima u pogledu kvaliteta, obrade i izvršenja i ostalim elementima na osnovu kojih se formiraju jedinične cijene, ukupne količine i cijene sa rekapitulacijom i ukupnom cijenom koštanja); 9) program probnog opterećenja konstrukcije objekta (izrañuje se za konstrukcije za koje se odgovarajućim propisima zahtjeva ispitivanje probnim opterećenjem prije puštanja u eksploataciju), koji sadrži: položaj i veličinu probnog opterećenja pojedinih elemenata ili djelova konstrukcije, način opterećenja (statičko, dinamičko i dr.), mjesta i metode mjerenja propisanih veličina pri probnom opterećenju, metode utvrñivanja potrebnih fizičko-mehaničkih karakteristika ugrañenog materijala elemenata konstrukcije, proračun naponsko deformacijskih veličina od djelovanja probnog opterećenja, zahtjeve u pogledu ponašanja konstrukcije pod probnim opterećenjem; 10) program održavanja mosta, kojim se odreñuje učestalost kontrolnih pregleda u zavisnosti od tipa i vrste konstrukcije mosta i uslova sredine i eksploatacije, u cilju obezbjeñenja projektom predviñene sigurnosti i funkcionalnosti u toku njegovog vijeka eksploatacije, a koji obuhvata program i periode vizuelnog osmatranja pojedinih elemenata mosta: snimanje položaja i veličine naprslina i drugih oštećenja, program kontrole i mjerenja deformacija pojedinih elemenata konstrukcije, program preduzimanja mjera i intervencija u cilju saniranja eventualnih oštećenja koja utiču na sigurnost, trajnost i funkcionalnost konstrukcije mosta ili njegovih djelova i elemenata; 11) projekat geodetskih radova; 12) geotehnički proračun (analiza i proračun stabilnosti tla, interakcija konstrukcije i tla, mjere za konsolidaciju tla i program za osmatranje i praćenje tla).

4) Izvoñački projekat Član 281 Izvoñački projekat mosta izrañuje se za potrebe izgradnje mosta i obuhvata razradu detalja za izvoñenje radova obuhvaćenih glavnim projektom mosta. Izvoñačkim projektom mosta bliže i preciznije se razrañuju pojedini djelovi, elementi i detalji mosta, ili pojedini radovi koji zbog svog značaja ili specifičnosti izvoñenja zahtjevaju precizniju razradu. Član 282 Izvoñački projekat mosta sadrži naročito: 1) statički proračun (dopunski proračun za pojedine detalje ili faze gradnje); 2) grafičku dokumentaciju (planovi oplate sa potrebnim detaljima, planovi armature pojedinih elemenata sa potrebnim detaljima, sklopni crteži sa pojedinim detaljima veza i elemenata, način, postupci i tehnologija zaštite elemenata mosta, planovi montaže, planovi kablova sa dispozicijom i pojedinim detaljima vezanim za prethodno naprezanje, program izvršenja prethodnog naprezanja i kontrola i mjerenja u toku izvoñenja, specifikacije materijala i opreme, grafički prikaz grañenja mosta po fazama sa odgovarajućim planovima i detaljima, planovi i detalji pomoćnih i privremenih konstrukcija u toku izvoñenja, planovi i detalji opreme mosta: dilatacione spojnice, ležišta, slivnici, ivičnjaci, vijenci, ograde, kolovozna konstrukcija, ureñenja neposredne okoline, detalji prevoñenja instalacija i cjevovoda i drugi detalji po potrebi, planovi i detalji signalizacije, instalacija i druge opreme na mostu); 3) projekat tehnologije izvoñenja. 5) Projekat izvedenog mosta Član 283 Projekat izvedenog mosta prikazuje stvarno izvedeno stanje konstrukcije mosta i drugih elemenata i izvršenih radova i izrañuje se za potrebe korišćenja i održavanja objekta. Član 284 Projekat izvedenog mosta, pored sadržaja navedenog u članu 23. ovog pravilnika, sadrži naročito i: 1) glavni projekat mosta sa svim izmjenama izvršenim u toku izvoñenja; 2) izvoñački projekat mosta sa svim izmjenama izvršenim u toku izvoñenja; 3) grañevinski dnevnik; 4) ateste i rezultate kontrolnih ispitivanja upotrebljenih materijala;

5) završnu ocjenu kvaliteta betona u konstrukciji mosta; 6) izvještaj o izvršenom probnom opterećenju mosta; 7) elaborat o geodetskom praćenju deformacija i slijeganja mosta za vrijeme izgradnje. VI PODZEMNI OBJEKTI I TUNELI 1) Generalni projekat Član 285 Generalni projekat podzemnog objekta ili tunela se izrañuje u uslovima kada je neophodno utvrñivanje generalne koncepcije objekta, tehno - ekonomskih karakteristika i drugih elemenata za ocjenu opravdanosti izgradnje podzemnog objekta ili tunela. Osnovna razmjera generalnog projekta podzemnog objekta ili tunela se usklañuje sa osnovnom razmjerom projekta saobraćajnog, hidrotehničkog ili drugih objekata sistema. Član 286 Podloge generalnog projekta naročito sadrže: 1) izvod iz generalnog projekta saobraćajnice, hidrotehničkog ili drugih objekata sistema (pregledna situacija, uzdužni profil, karakteristični poprečni profili); 2) prethodne (istražne) radove (geotehničke, geodetske, hidrološke, funkcionalne i dr.). Član 287 Generalni projekat naročito sadrži: 1) opštu dokumentaciju o projektu; 2) projektni zadatak; 3) tekstualnu dokumentaciju; 4) numeričku dokumentaciju; 5) grafičku dokumentaciju; 6) tehničko - ekonomske pokazatelje i vrednovanja. 2) Idejni projekat Član 288 Idejnim projektom podzemne konstrukcije ili tunela utvrñuje se optimalna mikro lokacija objekta u prostoru i povezanost sa ostalim saobraćajnim, hidrotehničkim i drugim objektima sistema, tehničke i funkcionalne karakteristike, dimenzije objekta,

količine i vrste radova u funkciji tehničko- tehnoloških i organizacionih elemenata izgradnje, i ekonomski parametri za postupak vrednovanja i izbora optimalne varijante tehničkog rješenja. Idejni projekat podzemne konstrukcije ili tunela izrañuje se u razmjeri koja je usklañena sa razjmerom idejnih projekata saobraćajnice, hidrotehničkih i drugih objekata sistema. Član 289 Podloge idejnog projekta naročito sadrže: 1) rezultate generalnog projekta podzemnog objekta ili tunela; 2) izvod iz idejnog projekta saobraćajnice, hidrotehničkog ili drugih objekata sistema (pregledna situacija, podužni profil, karakteristični presjeci); 3) prethodne (istražne) radove (geotehničke, hidrološke, geodetske, saobraćajne, hidrotehničke, funkcionalne, i dr.). Član 290 Idejni projekat podzemne konstrukcije ili tunela naročito sadrži: 1) opštu dokumentaciju o projektu; 2) projektni zadatak; 3) tekstualnu dokumentaciju; 4) statički proračun sa dimenzionisanjem karakterističnih presjeka za odreñeni mogući-pretpostavljeni tehnološki postupak u odreñenim geološkim uslovima; 5) grafičku dokumentaciju (planovi, podužni profili, karakteristični presjeci za portalne grañevine i podzemnu, odnosno tunelsku konstrukciju); 6) tehničko - tehnološka i organizacione elemente izgradnje podzemnog objekta ili tunela; 7) predmjer i predračun za osnovne vrste radova. 3) Glavni projekat Član 291 Glavnim projektom podzemne konstrukcije ili tunela utvrñuju se grañevinsko tehničke, tehnološke i eksploatacione karakteristike sa potrebnom opremom i instalacijama u zavisnosti od namjene objekta, i definitivnim dimenzijama usklañenim sa odabranom opremom, propisima koji definišu slobodni profil, i sa tehničko tehnološkim i organizacionim rješenjima izgradnje objekta.

Glavni projekat podzemne konstrukcije ili tunela izrañuje se u razmjeri koja je usklañena sa razmjerom glavnih projekata saobraćajnice, hidrotehničkih i drugih objekata sistema. Član 292 Podloge glavnog projekta naročito sadrže: 1) rezultate idejnog projekta podzemnog objekta ili tunela; 2) izvod iz glavnog projekta saobraćajnice, hidrotehničkog ili drugih objekata sistema (pregledna situacija, podužni profil, karakteristični presjeci i dr.) 3) pretdhodne (istražne) radove (geotehničke, hidrološke, geodetske, saobraćajne, hidrotehničke, funkcionalne, i dr.). Član 293 Glavni projekat naročito sadrži: 1) opštu dokumentaciju o projektu; 2) projektni zadatak; 3) tekstualnu dokumentaciju (izvještaj, tehnički opisi i uslovi za izvršenje radova); 4) statički proračun sa dimenzionisanjem (usklañeno sa odabranim tehničko tehnološkim i organizacionim rješenjima za izgradnju podzemnog objekta ili tunela, portalnih grañevina, ulaza, i dr.); 5) numeričku dokumentaciju; 6) grafičku dokumentaciju (planovi, presjeci, podužni profili, detalji, i dr.); 7) plan mjerenja naponskih stanja i deformacija; 8) predmjer i predračun radova; 9) prateću dokumentaciju (projekat osmatranja tla i objekta, projekat ventilacije i projekat osvjetljenja gdje je to neophodno, projekat signalizacione i sigurnosne opreme, i dr.). 4) Izvoñački projekat Član 294 Izvoñački projekat podzemne konstrukcije ili tunela izrañuje se u svemu prema tehničko - tehnološkim i organizacionim postupcima izgradnje objekta koje primjenjuje izvoñač radova, i uz prilagoñavanje dimenzija i gabarita objekta stvarnim uslovima kvaliteta tla (stijene) u kojoj se izvodi objekat. Izvoñački projekat se radi u razmjeri glavnog projekta.

5) Projekat izvedenog podzemnog objekta ili tunela Član 295 Projekat izvedenog podzemnog objekta ili tunela izrañuje se na osnovi glavnog i izvoñačkog projekta, prikazuje stvarno izvedeno stanje objekta sa izvršenim kontrolnim mjerenjima kao i ostalih radova u terenu oko objekta, i koristi se u periodu korišćenja objekta za potrebe održavanja i kao osnova za eventualne naknadne radove. Projekat izvedenog objekta se izrañuje u razmjeri glavnog, odnosno izvoñačkog projekta. Član 296 Projekat izvedenog objekta naročito sadrži: 1) glavni, odnosno izvoñački projekat sa svim izmjenama izvršenim u toku izvoñenja; 2) grañevinsku gradilišnu dokumentaciju; 3) ateste i rezultate kontrolnih ispitivanja upotrijebljenih materijala i tla (stijene); 4) geotehnički elaborat o stanju stijenske mase (tla) u tunelskom iskopu i portalima; 5) projekat osmatranja tla i objekta sa rezultatima osmatranja u toku grañenja sa prilogom o izvršenim mjerenjima u toku grañenja, do stabilizovanja napona i deformacija. VII PROJEKAT ORGANIZACIJE I TEHNOLOGIJE GRAðENJA Član 297 Projekat organizacije i tehnologije grañenja je obavezni sastavni dio tehničke dokumentacije i radi se kao: elaborat o funkcionalnosti i racionalnosti izgradnje objekta, elaborat o tehničko-tehnološkim i organizacionim elementima izgradnje objekta, glavni projekat organizacije i tehnologije grañenja i izvoñački projekat organizacije i tehnologije grañenja. Elaborat o funkcionalnosti i racionalnosti izgradnje objakta je obavezan dio generalnog projekta, eleborat o tehničko-tehnološkim i organizacionim elementima izgradnje objekta je obavezni sastavni dio idejnog projekta, glavni projekat organizacije i tehnologije grañenja je obavezni sastavni dio glavnog projekta objekta i izvoñački projekat organizacije i tehnologije grañenja je obavezni sastavni dio izvoñačkog projekta objekta. Izvoñački projekat organizacije i tehnologije grañenja se mora izraditi i u slučaju da se ne radi izvoñački projekat objekta. Član 298 Podloge za izradu projekata organizacije i tehnologije grañenja su:

1) relevantni podaci iz projekta odgovarajućeg nivoa; 2) podaci koji se u skladu sa ovim pravilnikom ne nalaze u projektima odgovarajućeg nivoa, a posebno: (1) podaci o mogućnostima nabavke i nivou cijena grañevinskog materijala; (2) podaci o mogućnostima angažovanja i nivou cijena radne snage u grañevinarstvu; (3) podaci o mogućnostima angažovanja i nivou cijena grañevinske mehanizacije; (4) podaci o karakteristikama grañevinskog materijala, radne snage i mehanizacije; (5) podaci o karakteristikama transportnih mreža i cijenama transporta relevantnih za transport tokom izgradnje objekta; (6) podaci o mogućnostima obezbjeñenja smještaja, ishrane, zdravstvene zaštite i razonode radnika. Projekti organizacije grañenja se rade uporedo sa odgovarajućim projektima objekta. Član 299 Elaborat o funkcionalnosti i racionalnosti izgradnje objekta sadrži: 1) procjenu tehničko-tehnoloških mogućnosti za izgradnju objekta u skladu sa rješenjima iz generalnog projekta, prema varijantama iz generalnog projekta; 2) globalnu procjenu trajanja radova na izgradnji objekta u cjelini i pojedinih faza, ako je predviñena fazna izgradnja objekta, prema varijantama iz generalnog projekta. Član 300 Elaborat o tehničko-tehnološkim i organizacionim elementima izgradnje objekta sadrži: 1) naslovni list sa podacima o investitoru i projektantu; 2) tehnički izvještaj elaborata o tehničko-tehnološkim i organizacionim elementima izgradnje; 3) približna tehničko-tehnološka rješenja izgradnje objekta, za pripremne i glavne radove, prema varijantama koje se razmatraju u idejnom projektu; 4) strukturu mrežnog plana za realizaciju predviñenih tehničko-tehnoloških rješenja, po složenosti u skladu sa nivoom razrade idejnog projekta; 5) okvirnu procjenu trajanja radova na osnovu analize strukture mreže dobijene iz okvirnih tehničko-tehnoloških rješenja;

6) približnu procjenu troškova izgradnje objekta i pripremnih radova na osnovu analiziranih tehničko-tehnoloških rješenja; 7) procjenu toka novca tokom izgradnje objekta i pripremnih radova na osnovi okvirne procjene trajanja radova i okvirne procjene troškova izgradnje. Ukoliko je predviñena fazna izgradnja objekta, predviñene djelove projekata treba realizivati kako za objekat u cjelini, tako i za sve predviñene faze radova. Član 301 Glavni projekat organizacije i tehnologije grañenja sadrži: 1) naslovni list sa podacima o investitoru i projektantu, odnosno organizaciji koja je projekat izradila; 2) tehnički izvještaj glavnog projekta organizacije i tehnologije grañenja; 3) situaciju objekta koji se gradi; 4) predlog tehničko-tehnološkog rješenja izgradnje objekta, za pripremne, glavne radove, i ostale radove prema varijanti koje je usvojena za glavni projekat, sa procjenom potrebne mehanizacije; 5) preliminarno rješenje snabdjevanja materijalom, energijom, radnom snagom i drugim nephodnim resursima; 6) orjentacione godišnje fondove radnog vremena za glavne vrste radova; 7) orjentaciona rješenja za pripremne radove; 8) unutrašnje saobraćajnice i priključci na spoljašnje saobraćajnice; 9) snabdjevanje vodom i električnom energijom; 10) pogone, skladišta i deponije, kancelarijske objekte, laboratorije i sl.; 11) strukturu mrežnog plana za realizaciju predloženog tehničko-tehnološkog rješenja, na osnovu rješenja iz prethodnih tačaka; 12) procjenu trajanja radova na osnovu analize strukture mreže, na osnovu rješenja iz prethodnih tačaka; 13) procjena troškova izgradnje objekta i pripremnih radova, na osnovu rješenja iz prethodnih tačaka; 14) tok novca tokom izgradnje objekta i pripremnih radova na osnovu procjene trajanja radova i procjene troškova izgradnje; 15) predlog šeme organizacije gradilišta.

Ukoliko je predviñena fazna izgradnja objekta, predviñene djelove projekata treba realizivati kako za objekat u cjelini, tako i za sve predviñene faze radova. Član 302 Izvoñački projekat organizacije i tehnologije grañenja sadrži: 1) tehnički izvještaj izvoñačkog projekta organizacije i tehnologije grañenja; 2) tehničko-tehnološka rješenja: (1) situaciju objekta koji se gradi; (2) godišnji fond radnog vremena za izvoñenje radova; (3) širi i uži izbor mehanizacije i opreme za izvoñenje radova sa analizom njihove očekivane raspoloživosti u toku izvoñenja radova; (4) prikaz izabranih tehnologija i metoda grañenja za prethodne, pripremne i glavne grañevinske radove, završne i zanatske radove, montažu opreme i sl., sa odgovarajućim opisima, crtežima, analizama i proračunima; (5) rješenje spoljašnjeg i unutrašnjeg transporta materijala, opreme i drugih resursa; (6) prikaz proizvodnje, transporta i montaže elemenata sa metodama i šemom montaže, i ostalim neophodnim analizama i postupcima, ako se objekat ili njegovi djelovi izvode u montažnoj gradnji. 3) projekat pripremnih radova: (1) rješenje izmještanja i/ili rušenja postojećih objekata ako je to potrebno da se uradi; (2) rješenje unutrašnjih saobraćajnica i priključaka na spoljašnje saobraćajnice ukoliko se grade; (3) rješenje snabdjevanja vodom i električnom energijom sa odgovarajućim priključcima; (4) rješenje smještaja pogona, skladišta, deponija, kancelarijskih objekata, laboratorija i sl. ako su potrebne; (5) projekat privremenog naselja (ako je neophodno da se ono izgradi) sa objektima za smještaj, ishranu, rekraciju i kulturno-zabavni život radnika ostalih zaposlenih; (6) šemu organizacije gradilišta. 4) projekat montažnih radova, ako su oni predviñeni glavnim projektom, koji treba da sadrži: (1) opis načina izrade (prefabrikacije) montažnih elemenata;

(2) spisak radova koji treba da prethode montaži; (3) spisak opreme i alata za montažne radove; (4) proračun nosača za uticaje u pojedinim fazama montaže; (5) proračun i planove skele za montažu konstrukcije; (6) šemu redosljeda montaže nosača sa položajem objekta i površinama za deponovanje elemenata, prikazom sredstava za montažu i redosljedom montaže; (7) dijagram toka montažnih radova sa trajektom transportnih sredstava od privremenih deponija do mjesta montaže i šeme zahvatanja montažnih elemenata kao i tabelarni pregled podataka o montažnim elementima; (8) elemente na tipičnim stajnim tačkama sa odgovarajućim podacima o kraku dizanja, momentu dizanja i putevima rotacije i translacije elemenata; (9) prikaz specifičnih tipova montaže ako su oni predviñeni glavnim projektom sa odgovarajućim analizama i crtežima; (10) detalje pomoćnih sredstava za montažu. 5) analize utroška vremena, novca i resursa: (1) rješenja snabdjevanja materijalom, energijom i drugim resursima; (2) analiza cijena materijala franko gradilište; (3) analize cijena za pozicije radova; (4) troškove izgradnje objekta; (5) detaljno planiranje izvoñenja radova, odnosno realizacije projekta, koje obuhvata: - statičke planove potreba u radnoj snazi i materijalu i mehanizaciji, - spisak aktivnosti (pozicija) svih radova čije se izvoñenje planira, - mrežni plan, odnosno mrežne planove za projekat u cjelini, za pojedine objekte i vrste radova i podizvoñače, - dinamiku realizacije projekta, kao i rokove početka i završetka pojedinih važnih aktivnosti na izgradnji objekta, - gantograme, - po potrebi, ortogonalne planove posebno za saobraćajnice i objekte na saobraćajnicama, - po potrebi, ciklograme za objekte visokogradnje,

- plan izvoñenja poslova i aktivnosti na transportu materijala i opreme, - dinamiku utroška materijala, finansijskih sredstava, angažovanja radne snage i mehanizacije, - analizu mjesečnih, režijskih i drugih troškova u toku izgradnje objekta. 6) elaborat upravljanja izgradnjom objekta, koji treba da sadrži: (1) mrežni plan za potrebe upravljanja izgradnjom objekta; (2) dinamički plan utroška novca, radne snage, glavnih materijala, mehanizacije i drugih potrebnih resursa za potrebe upravljanja projektom; (3) postupake kontrole izgradnje objekta u pogledu rokova, resursa, troškova i novčanih sredstava; (4) šemu upravljanja projektom sa analizom odgovornosti učesnika u projektu. Svi djelovi elaborata upravljanja projektom treba da budu u formi pogodnoj za kontrolu odvijanja radova, mjesečnih situacija, utroška vremena i resursa od strane investitora ili nadzornog organa. Za objekte za koje grañevinsku dozvolu izdaje nadležno ministarstvo, obavezno je korišćenje računarskih metoda analize, smještanja i uporeñivanja podataka za elaborat upravljanja projektom. Ukoliko su neki djelovi elaborata upravljanja projektom obrañeni u okviru analize utroška vremena, novca i resursa i na način koji odgovara elaboratu upravljanja projektom, nije potrebno ponavljati te djelove. Elaborat upravljanja projektom radi se za objekte za koje grañevinsku dozvolu izdaje ministarstvo nadležno za poslove grañevinarstva. 7) elaborat obezbjeñenja sigurnosti i zaštite na radu; 8) elaborat obezbjeñenja kvaliteta ugrañenih materijala i izvršenih radova; 9) elaborat očuvanja sredine za vrijeme izvoñenja radova; 10) elaborat geodetskog obilježavanja objekta i geodetskih mjerenja i osmatranja u toku izvoñenja radova. Ukoliko je predviñena fazna izgradnja objekta, predviñene djelove projekata treba realizovati kako za objekat u cjelini, tako i za sve predviñene faze radova. Tačnost pojedinih djelova projekta treba da bude u skladu sa nivoom tačnosti koja se zahtijeva kod izvoñačkog projekta. Član 303 Danom stupanja na snagu ovog pravilnika prestaje da važi Pravilnik o sadržini tehničke dokumentacije ("Službeni list SRCG", broj 19/84).

Član 304 Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom listu Republike Crne Gore".

Broj: 01-454/01-13 Podgorica, 20. marta 2002. godine Ministarstvo zaštite životne sredine i ureñenja prostora Ministar, Rade K. Gregović, s.r.