P. 1
Skripta Za Drzavni Ispit

Skripta Za Drzavni Ispit

|Views: 11,253|Likes:
Published by markoosijek

More info:

Published by: markoosijek on Oct 06, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

06/18/2013

pdf

text

original

SKRIPTA ZA DRŽAVNI ISPIT 1.

USTAV
Što je Ustav? Temeljni i najviši pravni akt jedne države na temelju kojeg se donose zakoni. Uređuje organizaciju i ustroj vlasti, te jamči ustavna prava građana. Ustavom se uspostavlja politički i pravni poredak. On je jednako politički kao i pravni dokument. Kada je ustav donesen? Donesen je 21.12.1990., a proglašen 22.12.1990 - Božićni ustav. Suverenost je uspostavljena 25.1.1991. Deklaracijom o uspostavi suverene i samostalne RH. Izmjene Ustave bile su: 1997. - terminologija; 2000. - odnos snaga segmenta državne vlasti; 2001. - ukidanje Županijskog doma. Tko donosi ustav i tko ga može mijenjati? Hrvatski Sabor. Ustav može mijenjati Hrvatski sabor 2/3 većinom svih zastupnika. Kakva je po ustavu RH? RH jedinstvena je i nedjeljiva demokratska i socijalna država u kojoj vlast proizlazi iz naroda i pripada narodu kao zajednici slobodnih i ravnopravnih državljana. Narod ostvaruje vlast izborom svojih predstavnika i neposrednim odlučivanjem. Da li RH može sklapati savez sa drugim državama? RH sklapa saveze s drugim državama zadržavajući pravo da sama odlučuje o prenesenim ovlastima i pravo da slobodno iz njih istupa. Zabranjeno je pokretanje postupka udruživanja RH u saveze u kojim bi udruživanje dovelo do obnavljanja jugoslavenskog državnog zajedništva. O udruživanju prethodno odlučuje Hrvatski sabor 2/3 većinom, a odluka se donosi na referendumu većinom glasova ukupnog broja birača u državi. Tko je nositelj suvereniteta (definicija i prostiranje)? Suverenitet RH neotuđiv je, nedjeljiv i neprenosiv. Suverenitet se prostire nad njezinim kopnenim područjem, rijekama, jezerima, prokopima, unutrašnjim morskim vodama, teritorijalnim morem te zračnim prostorom iznad tih područja. RH ostvaruje, u skladu s međunarodnim pravom, suverena prava i jurisdikciju u morskim područjima i u podmorju Jadranskoga mora izvan državnoga područja do granica sa susjedima. Koje su najviše vrednote ustavnog poretka i temelj za tumačenje Ustava? Sloboda, jednakost, nacionalna ravnopravnost i ravnopravnost spolova, mirotvorstvo, socijalna pravda, poštivanje prava čovjeka, nepovredivost vlasništva, očuvanje prirode i čovjekova okoliša, vladavina prava i demokratski višestranački sustav Koje su temeljne odredbe Ustava RH? Temeljne odredbe Ustava jesu: 1. RH je jedinstvena i nedjeljiva demokratska i socijalna država, 2. suverenitet je neotuđiv, nedjeljiv i neprenosiv, 3. trodioba vlasti, 4. ustavnost i zakonitost (suglasnost zakona i drugih propisa s Ustavom), 5. slobodno osnivanje političkih stranaka, 6. oružane snage štite suverenitet i neovisnost te brane teritorijalnu cjelovitost, 7. granice RH mogu se mijenjati samo odlukom Hrvatskog sabora, 8. zabrana progonstva, oduzimanja državljan., izručivanja drugoj državi, te zaštita interesa hrvat. državljan. u stranoj državi, 9. grb, zastava i himna 10. službena upotreba hrvatskog jezika i latiničnog pisma,

1

11. Zagreb - glavni grad RH. Koja područja obuhvaća Ustav? 1. izvorišne osnove 2. temeljne odredbe 3. zaštita ljudskih prava i temeljnih sloboda 4. ustrojstvo državne vlasti 5. Ustavni sud RH 6. mjesna, lokalna i regionalna samouprava 7. međunarodni ugovori 8. promjene Ustava Kakav je odnos Ustava, zakona i propisa Zakoni moraju biti u suglasnosti s Ustavom - načelo ustavnosti, a ostali propisi i s Ustavom i sa zakonom - načelo zakonitosti. Objasnite načelo diobe vlasti. U RH državna je vlast ustrojena na načelu diobe vlasti na zakonodavnu, izvršnu i sudbenu, a ograničena je Ustavom zajamčenim pravom na lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu. Načelo diobe vlasti uključuje oblike međusobne suradnje i uzajamne provjere nositelja vlasti propisane Ustavom i zakonom. Koja su obilježja hrvatske državnosti? Obilježja hrvatske državnosti su grb, zastava i himna. Objasnite osnivanje političkih stranaka. Osnivanje političkih stranaka je slobodno. Unutarnje ustrojstvo političkih stranaka mora biti sukladno temeljnim ustavnim demokratskim načelima. Stranke moraju javno polagati račun o porijeklu svojih sredstava i imovine. Protuustavne su političke stranke koje svojim programom ili nasilnim djelovanjem smjeraju podrivanju slobodnoga demokratskog poretka ili ugrožavaju opstojnost RH. O protuustavnosti odlučuje Ustavni sud Republike Hrvatske. Zakonom se uređuje položaj i financiranje političkih stranaka. Koja je uloga oružanih snaga? Oružane snage štite njezin suverenitet i neovisnost te brane njenu teritorijalnu cjelovitost. Oružane snage mogu prijeći njezine granice ili djelovati preko njezinih granica samo na temelju prethodne odluke Hrvatskoga sabora. Oružane snage mogu prijeći granice u sklopu vježbi u okviru međunarodnih obrambenih organizacija kojima je RH pristupila ili pristupa na temelju međunarodnih ugovora te radi pružanja humanitarne pomoći i bez prethodne odluke Hrvatskoga sabora. Kako se mogu mijenjati granice RH? Granice se Republike Hrvatske mogu mijenjati samo odlukom Hrvatskoga sabora 2/3 većinom glasova svih zastupnika. Stjecanje i prestanak hrvatskog državljanstva? Hrvatsko državljanstvo, njegovo stjecanje i prestanak uređuje se zakonom. Državljanin Republike Hrvatske ne može biti prognan iz Republike Hrvatske niti mu se može oduzeti državljanstvo, a ne može biti ni izručen drugoj državi. RH štiti prava i interese svojih državljana koji žive ili borave u inozemstvu i promiče njihove veze s domovinom. Dijelovima hrvatskog naroda u drugim državama jamči se osobita skrb i zaštita RH. Opišite grb, zastavu i himnu RH. Grb RH povijesni je hrvatski grb čija je osnovica 25 naizmjeničnih crvenih i bijelih (srebrenih) polja. U kruni se nalazi 5 starih hrvatskih grbova: - najstariji poznati grb RH (na plavom polju žuta šestokraka zvijezda s bijelim mladim mjesecom) - grb dubrovačke republike (na modrom polju dvije crvene grede)

2

-

grb Dalmacije (tri žute leopardove glave) grb Istre (koza žuta, crveni rogovi i papci) grb Slavonije (plavo polje s dvije poprečne bijele grede, između crveno polje i kuna, plavo polje gore sa žutom šesterokutnom zvijezdom) Zastava RH sastoji se od tri boje: crvene, bijele i plave, s povijesnim hrvatskim grbom u sredini. Omjer širine i dužine je 1:2 Himna je Republike Hrvatske »Lijepa naša domovino«. Grbom, zastavom i himnom predstavlja se RH i izražava pripadnost Uporaba pisma i jezika? U RH u službenoj je uporabi hrvatski jezik i latinično pismo. U pojedinim lokalnim jedinicama uz hrvatski jezik i latinično pismo u službenu se uporabu može uvesti i drugi jezik, te ćirilično ili koje drugo pismo pod uvjetima propisanima zakonom. Koje su temeljne slobode i prava čovjeka? Svatko u RH ima prava i slobode, neovisno o njegovoj rasi, boji kože, spolu, jeziku, vjeri, političkom ili drugom uvjerenju, nacionalnom ili socijalnom podrijetlu, imovini, rođenju, naobrazbi, društvenom položaju ili drugim osobinama. Svi su pred zakonom jednaki. Što je s pripadnicima nacionalnih manjina? U RH jamči se ravnopravnost pripadnicima svih nacionalnih manjina. Nacionalna manjina je skupina hrvatskih državljana čiji pripadnici su tradicionalno nastanjeni na teritoriju RH, a njeni članovi imaju etnička, jezična, kulturna i/ili vjerska obilježja različita od drugih građana i vodi ih želja za očuvanjem tih obilježja. Ravnopravnost i zaštita prava nacionalnih manjina uređuje se ustavnim zakonom koji se donosi po postupku za donošenje organskih zakona. Zakonom se može, pored općega biračkog prava, pripadnicima nacionalnih manjina osigurati posebno pravo da biraju svoje zastupnike u Hrvatski sabor. Pripadnicima svih nacionalnih manjina jamči se sloboda izražavanja nacionalne pripadnosti, slobodno služenje svojim jezikom i pismom i kulturna autonomija, odgoj i obrazovanje na svojem jeziku, upotreba znamenja i simbola, pravo na očitovanje vjere, pristup medijima, zastupljenost u predstavničkim tijelima na državnoj i lokalnoj razini i u upravnim i pravosudnim tijelima… U kojem se slučaju mogu ograničiti slobode i prava čovjeka? Slobode i prava mogu se ograničiti samo zakonom da bi se zaštitila sloboda i prava drugih ljudi te pravni poredak, javni moral i zdravlje. Svako ograničenje slobode ili prava mora biti razmjerno naravi potrebe za ograničenjem u svakom pojedinom slučaju. U doba ratnog stanja ili neposredne ugroženosti neovisnosti i jedinstvenosti države, te velikih prirodnih nepogoda pojedine slobode i prava zajamčena Ustavom mogu se ograničiti. O tome odlučuje Hrvatski sabor dvotrećinskom većinom svih zastupnika, a ako se Hrvatski sabor ne može sastati, na prijedlog Vlade i uz supotpis predsjednika Vlade, Predsjednik Republike. Opseg ograničenja mora biti primjeren naravi pogibelji, a za posljedicu ne može imati nejednakost osoba s obzirom na rasu, boju kože, spol, jezik, vjeru, nacionalno ili socijalno podrijetlo. Koja se prava i slobode ne mogu ograničiti niti u slučaju neposredne opasnosti? Niti u slučaju neposredne opasnosti za opstanak države ne može se ograničiti primjena odredbi Ustava o pravu na život, zabrani mučenja, surovog ili ponižavajućeg postupanja ili kažnjavanja, o pravnoj određenosti kažnjivih djela i kazni, te o slobodi misli, savjesti i vjeroispovijedi. Sindikalno organiziranje i pravo na štrajk? Svi zaposleni imaju pravo osnivati sindikate i slobodno u njih stupati i iz njih istupati. Sindikati mogu osnivati svoje saveze i udruživati se u međunarodne sindikalne organizacije. U oružanim snagama i redarstvu zakonom se može ograničiti sindikalno organiziranje.

3

Pojedinačni akti državne uprave i tijela koja imaju javne ovlasti moraju biti utemeljeni na zakonu. obrađivati i koristiti samo uz uvjete određene zakonom. (Sloboda tiska. Mogu u skladu sa zakonom.Sloboda i tajnost dopisivanja i svih drugih oblika općenja .Nitko ne može biti kažnjen za djelo koje prije nego je počinjeno nije bilo utvrđeno zakonom ili međunarodnim pravom kao kazneno djelo. Pravo stanara je da sa 2 svjedoka bude nazočan pretrazi. sloboda govora i sloboda osnivanja svih ustanova javnog priopćavanja. druge zavode.) .Sloboda mišljenja i izražavanja misli. Radi toga svatko može slobodno osnivati sindikate i druge udruge.Pravo žalbe.Sloboda savjesti i vjeroispovijedi (Sve vjerske zajednice jednake su pred zakonom i odvojene od države. Zabranjena je uporaba osobnih podataka suprotna utvrđenoj svrsi njihovoga prikupljanja. a u svojoj djelatnosti uživaju zaštitu i pomoć države. može i bez sudbenog naloga ako postoji osnovana sumnja za teško kazneno djelo . odredit će se takva kazna.mora odmah biti obaviještena o razlozima uhićenja i o svojim pravima. (Bez privole ispitanika. jedinstvenosti i teritorijalne cjelovitosti Republike Hrvatske. ugleda i časti.Svatko je nedužan dok mu se pravomoćnom sudskom presudom ne utvrdi krivnja. učilišta. .Pravo na slobodno udruživanje (radi zaštite njihovih probitaka ili zauzimanja za socijalna.Pravo na javno okupljanje i mirni prosvjed u skladu sa zakonom.Koje su mogućnosti izjavljivanja žalbe? Jamči se pravo na žalbu protiv pojedinačnih pravnih akata donesenih u postupku prvog stupnja pred sudom ili drugim ovlaštenim tijelom. te neovisnosti. osobni se podaci mogu prikupljati. nacionalna. Novinari imaju pravo na slobodu izvještavanja i pristupa informaciji. . Pravo slobodnog udruživanja ograničeno je zabranom nasilnog ugrožavanja demokratskoga ustavnog poretka.Pravo napuštanja teritorija RH i povratka u domovinu .Pritvorenik ima pravo u najkraćem roku biti izveden pred sud i biti oslobođen ili osuđen .Čovječno i dostojanstveno postupanje prema uhićeniku ili osuđeniku .Pravna zaštita osobnog i obiteljskog života.Pravo na utočište u RH (osim ako su progonjeni za nepolitičke zločine i djelatnosti oprečne načelima međunarodnog prava). osim kad se mora izvršiti odluka donesena u skladu s međunarodnim ugovorom i zakonom. Ako zakon nakon počinjenog djela odredi blažu kaznu.) . . uključivati se u njih ili iz njih istupati u skladu sa zakonom. osim kada to odlučuje sud). . socijalne i dobrotvorne ustanove te upravljati njima.Zabrana zlostavljanja ili podvrgavanja liječničkim ili znanstvenim pokusima. Pravo na žalbu može biti iznimno isključeno u slučajevima određenima zakonom ako je osigurana druga pravna zaštita.Sigurnost i tajnost osobnih podataka. . na nacionalnu. koji će bez odgode odlučiti o zakonitosti lišenja slobode.) 4 . Zabranjuje se cenzura. . dostojanstva.Pravo na život (nema smrtne kazne) . Koja su osobna i politička prava? .Pravo na slobodno kretanje i biranje boravišta. . Pretraga se radi u nazočnosti svjedoka) . rasnu ili vjersku mržnju ili bilo koji oblik nesnošljivosti.Zabranjeno je i kažnjivo svako pozivanje ili poticanje na rat ili uporabu nasilja. Zajamčuje se sudska kontrola zakonitosti pojedinačnih akata upravnih vlasti i tijela koja imaju javne ovlasti. Može i bez naloga ako je potrebno za uhićenje počinitelja kaznenog djela ili otklanjanja ozbiljne opasnosti po život i zdravlje ljudi ili imovinu većeg opsega. .Zabrana uhićenja ili pritvora bez sudskog naloga (mora biti pročitan i uručen uhićeniku.) . Svaka se osoba koja je uhićena ili pritvorena ima pravo žaliti sudu. .Stranac koji se zakonito nalazi na teritoriju RH ne može biti protjeran ni izručen drugoj državi.Nepovredivost čovjekove slobode i osobnosti (nikomu se ne smije oduzeti ili ograničiti sloboda. kulturna ili druga uvjerenja i ciljeve.Zabrana prisilnog rada . . Jamči se pravo na ispravak svakomu komu je javnom viješću povrijeđeno Ustavom i zakonom utvrđeno pravo. .Pravo na odštetu i javnu ispriku svakom tko je bio nezakonito lišen slobode ili osuđen .Dom je nepovrediv (Sud može nalogom odrediti pretraživanje. . osnivati škole. gospodarska.Svi su jednaki pred sudovima i drugim državnim tijelima koja imaju javne ovlasti. . javno obavljati vjerske obrede.Nikome se ne može ponovno suditi za kazneno djelo za koje je već oslobođen ili osuđen. . politička.

da ispituje svjedoke optužbe i zahtijeva da se osigura nazočnost i ispitivanje svjedoka obrane pod istim uvjetima . (zakon određuje način na koji se ta dobra mogu upotrebljavati te naknada za ograničenja kojima su podvrgnuti. (Prava u svezi s porođajem. materinstvom i njegom djece uređuju se zakonom. gospodarskog i ekološkog značenja. Poduzetnička se sloboda i vlasnička prava mogu iznimno ograničiti zakonom radi zaštite interesa i sigurnosti Republike Hrvatske. prirode. uz naknadu tržišne vrijednosti). u skladu sa zakonom. u skladu sa svojim gospodarskim mogućnostima. (Vlasništvo obvezuje. a ako nema dovoljno sredstava ima pravo na besplatnog branitelja. ima pravo na tjedni odmor i plaćeni godišnji odmor i ovih se prava ne može odreći.Pravo na rad i slobodu rada.na besplatnu pomoć tumača ako ne razumije ili ne govori jezik koji se upotrebljava na sudu. za koje je zakonom određeno da su od interesa za Republiku Hrvatsku. Koja su prava uhićenika. Svaki zaposleni ima pravo na zaradu kojom može osigurati sebi i obitelji slobodan i dostojan život. . Inozemnom ulagaču jamči se slobodno iznošenje dobiti i uloženog kapitala. . okrivljenik ili optuženik ima pravo: . Opće i jednako biračko pravo s navršenih 18 godina svih hrvatskih državljana (Ostvaruje se na neposrednim izborima tajnim glasovanjem. ljudskog okoliša i zdravlja ljudi. socijalna i kulturna prava? . Ona je u svom je radu samostalna i odgovorna Hrvatskom saboru.na branitelja i nesmetano uspostavljanje veze s braniteljem.) .Poduzetnička i tržišna sloboda temelj su gospodarskog ustroja Republike Hrvatske. povijesnoga. davati prijedloge državnim i drugim javnim tijelima i dobiti na njih odgovor. .More i druga prirodna bogatstva. Kazneni postupak može se pokrenuti samo pred sudom na zahtjev ovlaštenog tužitelja. Služenje vojnog roka? Vojna obveza i obrana Republike Hrvatske dužnost je svih za to sposobnih državljana.- Pravo svakog državljana da pod jednakim uvjetima sudjeluje u obavljanju javnih poslova i bude primljen u javne službe. imati za posljedicu gubitak stečenih ili zabranu stjecanja na određeno vrijeme nekih prava na obavljanje određenih poslova.Hrvatska narodna banka je središnja banka RH.Pravo na socijalnu sigurnost i socijalno osiguranje.da ima odgovarajuće vrijeme i mogućnost za pripremu obrane . . . (Slobodan izbor poziva i zaposlenja i svakomu je pod jednakim uvjetima dostupno svako radno mjesto i dužnost. .) 5 . Što je to prigovor savjesti? Dopušten je prigovor savjesti onima koji poradi svojih vjerskih ili moralnih nazora nisu pripravni sudjelovati u obavljanju vojničkih dužnosti u oružanim snagama. Jamči se pravo nasljeđivanja.Svatko je dužan sudjelovati u podmirenju javnih troškova. Strana osoba može stjecati pravo vlasništva uz uvjete određene zakonom. U izborima za sabor i Predsjednika osigurava se državljanima koji se zateknu izvan granica) Pravo na slanje predstavki i pritužbi. (Država osigurava jednak pravni položaj na tržištu. Te su osobe obvezane ispunjavati druge dužnosti određene zakonom. (Porezni se sustav temelji na načelima jednakosti i pravednosti.da se brani sam ili uz branitelja po vlastitom izboru. Zabranjena je zlouporaba monopolskog položaja. Nositelji vlasničkog prava i njihovi korisnici dužni su pridonositi općem dobru. Ne smije se siliti da prizna krivnju. Koja su gospodarska. stvari od osobitog kulturnoga. Kaznena osuda za teška kaznena djela može. Dokazi pribavljeni na nezakonit način ne mogu se uporabiti u sudskom postupku. Država potiče gospodarski napredak i socijalno blagostanje građana i brine se za gospodarski razvitak svih svojih krajeva.Pravo vlasništva. optuženika ili osumnjičenika? U slučaju sumnje ili optužbe zbog kažnjivog djela osumnjičenik. Vojna obveza i obrana Republike Hrvatske dužnost je svih za to sposobnih državljana.da mu se sudi u njegovoj nazočnosti.) . . Zakonom je moguće u interesu Republike Hrvatske ograničiti ili oduzeti vlasništvo. imaju njezinu osobitu zaštitu.da u najkraćem roku bude obaviješten na jeziku koji razumije o razlozima optužbe i dokazima koji ga terete .

materijalne i druge uvjete kojima se promiče ostvarivanje prava na dostojan život. Posebnu skrb država posvećuje zaštiti invalidnih osoba i njihovu uključivanju u društveni život.stalni (predsjednik i dva člana) i prošireni sastav (određuje se po prihvaćanju. Tjelesno i duševno oštećeno i socijalno zapušteno dijete ima pravo na osobitu njegu.stalni (predsjednik i dva člana) i prošireni sastav (određuje se po prihvaćanju. Predsjednik RH raspisuje izbore za zastupnike i saziva Sabor na prvo zasjedanje. Za zastupnika može biti biran hrvatski državljanin s navršenih 18 godina. na vrijeme od 4 godine. izvanbračnoj zajednici i obitelji uređuju se zakonom. (u oružanim snagama. uzdržavati i školovati djecu te imaju pravo i slobodu da samostalno odlučuju o odgoju djece. kulturne. utvrđivanju i objavi lista izbornih jedinica) 6 .Županijsko izborno povjerenstvo . Poslovnik se donosi većinom glasova svih zastupnika. utvrđivanju i objavi lista izbornih jedinica) .) Osnovno je školovanje obvezatno i besplatno. pod jednakim uvjetima. u oružanim snagama i redarstvu zakonom se može ograničiti sindikalno organiziranje. poslodavci imaju pravo osnivati udruge) Pravo na štrajk. (14 zastupnika iz 10 izbornih jedinica. nemoćnima i drugim. Unutarnje ustrojstvo i način rada Hrvatskoga sabora uređuje se poslovnikom. (udruživanje u međunarodne sindikalne organizacije. Djeca su dužna brinuti se za stare i nemoćne roditelje.- - - - Slabim. Ima najmanje 100. redarstvu. nezbrinutim osobama država osigurava pravo na pomoć-za podmirenje osnovnih životnih potreba. Država štiti znanstvena. godina života. zbog nezaposlenosti ili nesposobnosti za rad. Sveučilište samostalno odlučuje o svom ustrojstvu i djelovanju. odgojne. Tijela za provedbu izbora zastupnika u Hrvatski Sabor su: . srednjoškolsko i visokoškolsko obrazovanje u skladu s njegovim sposobnostima. USTROJSTVO DRŽAVNE VLASTI HRVATSKI SABOR Što je sabor i kako se biraju zastupnici? Predstavničko tijelo građana i nositelj zakonodavne vlasti. niti im se takav rad smije dopustiti.Državno izborno povjerenstvo . Dužnost je svih da štite djecu i nemoćne osobe. Roditelji su dužni odgajati.stalni (predsjednik i dva člana) i prošireni sastav (određuje se po prihvaćanju. Pravo na zdravstvenu zaštitu Pravo osnivanja sindikata i slobodnog stupanja te istupanja u njih. Jamči se autonomija sveučilišta. a najviše 160 zastupnika koji se biraju neposredno tajnim glasovanjem. Država osigurava uvjete za zdrav okoliš. kulturna i umjetnička dobra kao duhovne narodne vrednote. 5 zastupnika manjina i 6 zastupnika dijaspore-151) Za zastupnike u Hrvatskom Saboru može biti biran hrvatski državljanin sa navršenih 18.Izborna povjerenstva izbornih jedinica . u skladu sa zakonom. utvrđivanju i objavi lista izbornih jedinica). (Brak i pravni odnosi u braku. djecu i mladež te stvara socijalne. .) Država štiti materinstvo. Što se uređuje zakonom o izborima zastupnika u Sabor RH? Ovim zakonom se uređuje izbor zastupnika u Hrvatski državni sabor. (Djeca ne mogu biti primljena na rad prije zakonom određene dobi niti smiju biti prisiljavana na rad koji štetno utječe na njihovo zdravlje ili ćudoređe. obrazovanje i skrb. Prvo zasjedanje održava se najkasnije 20 dana nakon provedenih izbora. Mogu se osnivati privatne škole i učilišta. Jamči se sloboda znanstvenoga. Ne može se zabraniti primanje humanitarne pomoći iz inozemstva.) Obitelj je pod osobitom zaštitom države. a najkasnije 60 dana nakon isteka mandata ili raspuštanja sabora. Država potiče i pomaže skrb o tjelesnoj kulturi i športu. Svakomu je dostupno. kulturnog i umjetničkog stvaralaštva. Država osobitu skrb posvećuje maloljetnicima bez roditelja i onima za koje se ne brinu roditelji. Hrvatski sabor ima predsjednika i jednog ili više potpredsjednika. Svatko ima pravo na zdrav život. Izbori se održavaju najranije 30. državnoj upravi i javnim službama može se ograničiti pravo na štrajk. Sabor se konstituira izborom predsjednika na prvoj sjednici na kojoj je nazočna većina zastupnika.

u skladu s Ustavom i zakonom. rujna i 15. ukoliko mu je pravomoćnom sudbenom odlukom oduzeta poslovna sposobnost 3. ako podnese ostavku 2. Hrvatski sabor zasjeda izvanredno na zahtjev Predsjednika Republike. . Kako sabor zasjeda? Hrvatski sabor redovito zasjeda dva puta godišnje: prvi put. Koja su prava zastupnika? Zastupnici nemaju obvezujući mandat.raspisuje referendum. čiju odluku mora naknadno potvrditi Hrvatski sabor. u skladu s Ustavom i zakonom. Zastupnik ne može biti pritvoren niti se protiv njega može pokrenuti kazneni postupak bez odobrenja Hrvatskoga sabora.- Općinska i gradska izborna povjerenstva Birački odbori. prosinca. između 15. . Predsjednik Republike može sukladno Ustavu raspustiti Hrvatski sabor na zahtjev Vlade ako joj Sabor ne izglasa povjerenje ili u roku ne donese proračun. ukoliko je pravomoćnom sudbenom presudom osuđen na bezuvjetnu kaznu zatvora u trajanju duljem od 6 mjeseci 4. . imenovanja i razrješenja.daje amnestiju za kaznena djela. .odlučuje o promjeni granica Republike Hrvatske. .odlučuje o ratu i miru. odobrenje da se zastupnik liši slobode ili da se protiv njega nastavi kazneni postupak daje i o njegovu pravu na imunitet odlučuje mandatno-imunitetno povjerenstvo.nadzire rad Vlade Republike Hrvatske i drugih nositelja javnih dužnosti odgovornih Hrvatskom saboru. smrću Kako se može raspustiti sabor? Hrvatski sabor može se raspustiti radi raspisivanja prijevremenih izbora.obavlja druge poslove utvrđene Ustavom. .donosi Strategiju nacionalne sigurnosti i Strategiju obrane Republike Hrvatske. . Kada se može zastupnicima produžiti mandat? Trajanje mandata zastupnicima u Hrvatskom saboru može se zakonom produžiti samo u slučaju rata.ostvaruje građanski nadzor nad oružanim snagama i službama sigurnosti RH . 7 . . između 15.donosi državni proračun. Ako sabor nije na okupu. srpnja i drugi put. siječnja i 15. Zastupnik ne može biti pritvoren ili kažnjen za izraženo mišljenje ili glasovanje u Hrvatskom saboru. . Zastupnici primaju stalnu novčanu naknadu. Zastupnici imaju imunitet. . O takvom se slučaju izvješćuje predsjednika Hrvatskoga sabora.obavlja izbore. U kojim slučajevima zastupniku prestaje mandat prije isteka vremena? 1. Predsjednik sabora može uz prethodno pribavljeno mišljenje klubova zastupnika parlamentarnih stranaka sazvati Hrvatski sabor na izvanredno zasjedanje.odlučuje o donošenju i promjeni Ustava. ako to odluči većina svih zastupnika. O čemu odlučuje Sabor? .donosi akte kojima izražava politiku Hrvatskoga sabora. Vlade ili većine zastupnika. Zastupnik može biti pritvoren bez odobrenja sabora samo ako je zatečen da vrši kažnjivo djelo za koje je propisana kazna zatvora u trajanju dužem od pet godina.donosi zakone. .

Sjednice su Hrvatskoga sabora javne. Što je referendum? Hrvatski sabor može raspisati referendum o prijedlogu za promjenu Ustava. Predsjednik Republike može na prijedlog Vlade i uz supotpis predsjednika Vlade raspisati referendum o prijedlogu promjene Ustava ili o drugom pitanju za koje drži da je važno za neovisnost. Kako zakoni stupaju na snagu? Predsjednik Republike proglasit će zakone u roku od osam dana od kada su izglasani u Hrvatskom saboru. Uredbe prestaju vrijediti istekom roka od godinu dana od dana dobivene ovlasti. jedinstvenost i opstojnost Republike Hrvatske. Kada sabor može osnivati istražna povjerenstva? Hrvatski sabor može osnivati istražna povjerenstva za svako pitanje od javnog interesa. U zakonu čija primjena traži financijska sredstva. izborni sustav. Odluka donesena na referendumu obvezatna je.Kako sabor donosi odluke? Ako Ustavom nije drugačije određeno. Što je imunitet? Zastupnici u Hrvatskom saboru imaju imunitet. To znači da zastupnik ne može biti pozvan na kaznenu odgovornost. nacionalna prava. Zakone (organski zakoni) kojima se uređuju prava nacionalnih manjina sabor donosi dvotrećinskom većinom glasova svih zastupnika. te Vlada. djelokrug i način rada državnih tijela te ustrojstvo i djelokrug lokalne i područne (regionalne) samouprave sabor donosi većinom glasova svih zastupnika. Zakon stupa na snagu najranije osmi dan od dana njegove objave Što je se utvrđuje državnim proračunom? Državni se prihodi i rashodi utvrđuju u državnom proračunu. klubovi zastupnika i radna tijela sabora. Prije nego što stupe na snagu zakoni i drugi propisi državnih tijela objavljuju se u »Narodnim novinama«. 8 . osim onih koja se odnose na razradu Ustavom utvrđenih ljudskih prava i temeljnih sloboda. Tko ima pravo predlagati zakone i koje ovlasti sabor ima spram vladi? Pravo predlagati zakone ima svaki zastupnik. može pokrenuti postupak za ocjenu ustavnosti zakona pred Ustavnim sudom Republike Hrvatske. ustrojstvo. pritvoren ili kažnjen za izraženo mišljenje ili glasovanje u Hrvatskom saboru. ovlastiti Vladu Republike Hrvatske da uredbama uređuje pojedina pitanja iz njegova djelokruga. Sabor će raspisati referendum u skladu sa zakonom ako to zatraži deset posto od ukupnog broja birača u Republici Hrvatskoj. Hrvatski sabor donosi odluke većinom glasova ukoliko je na sjednici nazočna većina zastupnika. Predsjednika istražnog povjerenstva bira većina zastupnika iz reda oporbenih zastupnika. službenom listu Republike Hrvatske. ako Hrvatski sabor ne odluči drukčije. Najmanje jedna desetina zastupnika može podnijeti interpelaciju o radu Vlade Republike Hrvatske ili pojedinog njezinog člana. Na referendumu se odlučuje većinom birača koji su glasovali. Kada sabor može ovlastiti Vladu da uređuje uredbama? Hrvatski sabor može. uz uvjet da je referendumu pristupila većina od ukupnog broja birača u Republici Hrvatskoj. ustrojstvo. Uredbe ne mogu djelovati unatrag. Zakone (organski zakoni) kojima se razrađuju Ustavom utvrđena ljudska prava i temeljne slobode. izborni sustav. Zastupnici imaju pravo postavljati Vladi i pojedinim ministrima zastupnička pitanja. najviše na vrijeme od godinu dana. Ako Predsjednik Republike smatra da proglašeni zakon nije u skladu s Ustavom. moraju se predvidjeti njihovi izvori. djelokrug i način rada državnih tijela i lokalne samouprave. o prijedlogu zakona ili o drugom pitanju iz svog djelokruga.

uživa povjerenje većine svih zastupnika. U okviru institucije pučkog pravobranitelja osigurat će se zaštita ustavnih i zakonskih prava građana u postupcima koji se vode u Ministarstvu obrane.raspisuje izbore za Hrvatski sabor i saziva ga na prvo zasjedanje. O povratku na dužnost odlučuje Predsjednik Republike. .Zajedno s Vladom surađuju u usmjeravanju rada sigurnosnih službi. PREDSJEDNIK REPUBLIKE HRVATSKE Koja je uloga predsjednika? Predsjednik predstavlja i zastupa RH u zemlji i inozemstvu. Pučkog pravobranitelja bira Hrvatski sabor na vrijeme od osam godina. odlučuje o osnivanju diplomatskih misija i konzularnih ureda Republike Hrvatske u inozemstvu . . Predsjednik ne može obavljati nijednu drugu javnu ili profesionalnu dužnost. . predsjednik Hrvatskoga sabora preuzima dužnost privremenog predsjednika Republike na temelju odluke Ustavnog suda.na prijedlog Vlade i uz supotpis predsjednika Vlade. .dodjeljuje odlikovanja i priznanja određena zakonom. Predsjednik. U slučaju duže spriječenosti uslijed bolesti ili nesposobnosti. Koje su ovlasti predsjednika? . ili kada Ustavni sud utvrdi razloge za prestanak mandata Predsjednika Republike. na prijedlog Vlade i uz supotpis predsjednika Vlade. Predsjednik odgovara za obranu neovisnosti i teritorijalne cjelovitosti RH.imenuje i razrješuje vojne zapovjednike. Kada predsjednik Hrvatskoga sabora kao privremeni predsjednik Republike donosi akt o proglašenju zakona. . Ustavni sud o tome odlučuje na prijedlog Vlade. zaštita prava građana pred tijelima lokalne i područne (regionalne) samouprave te zaštita prava na lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu pred tijelima državne vlasti. bolesti ili korištenja godišnjeg odmora. dužnost privremenog predsjednika Republike po sili Ustava preuzima predsjednik Hrvatskoga sabora. . Izbori za novog Predsjednika Republike moraju se održati u roku od 60 dana od dana preuzimanja dužnosti privremenog predsjednika Republike.obavlja druge dužnosti određene Ustavom. Što je institut pučkog pravobranitelja? Pučki je pravobranitelj opunomoćenik Hrvatskoga sabora koji štiti ustavna i zakonska prava građana u postupku pred državnom upravom i tijelima koja imaju javne ovlasti. oružanim snagama i službama sigurnosti.raspisuje referendum u skladu s Ustavom.povjerava mandat za sastavljanje Vlade osobi koja. akt supotpisuje predsjednik Vlade Republike Hrvatske. Nakon izbora Predsjednik podnosi ostavku na članstvo u političkoj stranci. a posebno ako Predsjednik Republike nije u stanju odlučiti o povjeravanju dužnosti privremenom zamjeniku. Tko zamjenjuje predsjednika u raznim slučajevima? U slučaju kraće spriječenosti uslijed odsutnosti.Zastupnik ne može biti pritvoren niti se protiv njega može pokrenuti kazneni postupak bez odobrenja Hrvatskoga sabora. o čemu obavještava Hrvatski sabor. Zastupnik može biti pritvoren bez odobrenja Hrvatskoga sabora samo ako je zatečen da vrši kažnjivo djelo za koje je propisana kazna zatvora u trajanju dužem od pet godina. ostavke koja se podnosi predsjedniku Ustavnog suda Republike Hrvatske i o kojoj se obavještava predsjednik Hrvatskoga sabora.daje pomilovanja. na temelju raspodjele zastupničkih mjesta u Hrvatskom saboru i obavljenih konzultacija. odlučuje o osnivanju diplomatskih misija i konzularnih ureda Republike Hrvatske u inozemstvu. 9 . .vrhovni je zapovjednik oružanih snaga. Koja je uloga predsjednika u vanjskoj politici? Predsjednik i Vlada surađuju u oblikovanju i provođenju vanjske politike. u skladu sa zakonom. Predsjednik Republike može povjeriti predsjedniku Hrvatskoga sabora da ga zamjenjuje. . U slučaju smrti. Predsjednik brine se za redovito i usklađeno djelovanje te za stabilnost državne vlasti.

Hrvatski sabor Vladi izglasa nepovjerenje ili u roku od 120 dana od dana predlaganja ne donese državni proračun. na prijedlog predsjednika Vlade i uz njegov supotpis. Predsjednik prima vjerodajnice i opozivna pisma inozemnih šefova diplomatskih misija. u skladu sa zakonom. O odgovornosti Predsjednika Republike odlučuje Ustavni sud Republike Hrvatske 2/3 većinom svih sudaca. Koja je uloga predsjednika glede rata i mira? Predsjednik je vrhovni zapovjednik oružanih snaga. Ako Ustavni sud Republike Hrvatske utvrdi njegovu odgovornost. Koji su imuniteti predsjednika? Predsjednik Republike ima imunitet nepovredivosti. narediti uporabu oružanih snaga iako nije proglašeno ratno stanje.Predsjednik. Predsjednik imenuje i razrješuje vojne zapovjednike. Imenovanje čelnika sigurnosnih službi. uz supotpis predsjednika Vlade. supotpisuje Predsjednik Republike i predsjednik Vlade Republike Hrvatske. na prijedlog Vlade i uz mišljenje nadležnog odbora sabora. Predsjedniku Republike prestaje dužnost po sili Ustava. Predsjednik Republike ima pravo sazvati sjednicu Vlade i predsjedavati tako sazvanoj sjednici Vlade. Kada predsjednik može raspustiti sabor? Predsjednik Republike. jedinstvenosti i opstojnosti države Predsjednik Republike može. donosi odluku o postavljanju i opozivu šefova diplomatskih misija Republike Hrvatske u inozemstvu. uz prethodni supotpis predsjednika Vlade. U slučaju neposredne ugroženosti neovisnosti. Predsjednik Republike može biti nazočan sjednici Vlade i sudjelovati u raspravi. Ustavni sud mora donijeti odluku o odgovornosti Predsjednika Republike Hrvatske za povredu Ustava u roku od 30 dana od dana zaprimanja prijedloga kojim se pokreće odgovornost Predsjednika Republike za povredu Ustava. Predsjednik Republike može. Postupak za utvrđivanje posebne odgovornosti Predsjednika Republike može pokrenuti Hrvatski sabor 2/3 većinom svih zastupnika. donositi uredbe sa zakonskom snagom. Predsjednik Republike podnijet će uredbe sa zakonskom snagom na potvrdu Hrvatskom saboru čim se bude mogao sastati. u skladu s Ustavom i zakonom. Predsjednik Republike može predložiti Vladi da održi sjednicu i razmotri određena pitanja. Predsjednik Republike ne može na prijedlog Vlade raspustiti Hrvatski sabor dok traje postupak za utvrđivanje njegove odgovornosti za povredu Ustava. jedinstvenosti i opstojnosti države. Za vrijeme trajanja ratnog stanja Predsjednik Republike može donositi uredbe sa zakonskom snagom na temelju i u okviru ovlasti koje je dobio od Hrvatskoga sabora. surađuju u usmjeravanju rada sigurnosnih službi. ili kad su tijela državne vlasti onemogućena da redovito obavljaju svoje ustavne dužnosti. Predsjednik Republike ne može biti pritvoren niti se protiv njega može pokrenuti kazneni postupak bez prethodnog odobrenja Ustavnog suda. uz prethodno pribavljeno mišljenje nadležnog odbora Hrvatskoga sabora. U slučaju neposredne ugroženosti neovisnosti. a nakon savjetovanja s predstavnicima klubova zastupnika parlamentarnih stranaka može raspustiti Hrvatski sabor ako na zahtjev Vlade da se izglasa povjerenje. Ako Predsjednik Republike ne podnese uredbu Hrvatskom saboru na potvrdu ili Hrvatski sabor istu ne potvrdi. na prijedlog Vlade i uz supotpis predsjednika Vlade. Predsjednik Republike može biti pritvoren bez odobrenja Ustavnog suda samo ako je zatečen da čini kazneno djelo za koje je propisana kazna zatvora u trajanju dužem od pet godina. Koje su odgovornosti predsjednika? Predsjednik Republike odgovoran je za povredu Ustava koju počini u obavljanju svojih dužnosti. dužno je o tome odmah obavijestiti predsjednika Ustavnog suda. uredba sa zakonskom snagom prestaje važiti. U takvom slučaju državno tijelo koje je Predsjednika Republike pritvorilo. Koja je uloga predsjednika glede rada sigurnosnih službi? Predsjednik Republike i Vlada Republike Hrvatske. 10 . Na temelju odluke Hrvatskoga sabora Predsjednik Republike objavljuje rat i zaključuje mir.

Članove tih tijela imenuje i razrješuje Predsjednik Republike. 8. Ako se izglasa nepovjerenje predsjedniku Vlade ili Vladi u cjelini. a najkasnije u roku od 30 dana od prihvaćanja mandata. Na temelju odluke Hrvatskoga sabora o iskazivanju povjerenja Vladi Republike Hrvatske. predsjednik 11 . obavlja druge poslove određene Ustavom i zakonom. 9. Koje su uloge vlade? 1.Tko predsjedniku pomaže pri obavljanju dužnosti? Predsjedniku Republike u obavljanju njegovih dužnosti pomažu savjetodavna tijela. Kome je Vlada odgovorna? Vlada je odgovorna Hrvatskom saboru. Glasovanje o povjerenju Vladi može zahtijevati i njezin predsjednik. Rasprava i glasovanje o povjerenju mora se provesti najkasnije u roku od 30 dana od dana dostave prijedloga Hrvatskom saboru. Kako se Vlada sastavlja? Članove Vlade predlaže osoba kojoj je Predsjednik Republike povjerio mandat za sastav Vlade. Predsjednik Republike povjerit će mandat za sastav Vlade drugoj osobi. rješenje o imenovanju predsjednika Vlade donosi Predsjednik Republike uz supotpis predsjednika Hrvatskoga sabora. stručni i drugi poslovi obavljaju se u Uredu Predsjednika Republike. Savjetodavni. VLADA REPUBLIKE HRVATSKE Što je vlada? Vlada Republike Hrvatske obavlja izvršnu vlast. predlaže državni proračun i završni račun. Ako mandatar ne sastavi Vladu u roku od 30 dana od dana prihvaćanja mandata. Ako ni u tom roku mandatar ne uspije sastaviti Vladu ili ako predložena Vlada ne dobije povjerenje Hrvatskoga sabora. Ako Hrvatski sabor odbije prijedlog za izglasavanje nepovjerenja. donosi uredbe za izvršenje zakona. provodi zakone i druge odluke Hrvatskoga sabora. 5. mandatar je dužan program Vlade i Vladu predstaviti Hrvatskom saboru i zatražiti glasovanje o povjerenju. predsjednik Vlade i Vlada podnose ostavku. a osobno su odgovorni za svoje područje rada. Predsjednik Republike mu može produžiti mandat za najviše još 30 dana. Nisu dopuštena imenovanja koja su u suprotnosti s načelom diobe vlasti. zastupnici koji su ga postavili ne mogu ponovno podnijeti isti prijedlog prije isteka roka od šest mjeseci. Pitanje povjerenja predsjedniku Vlade? Na prijedlog najmanje jedne petine zastupnika u Hrvatskom saboru može se pokrenuti pitanje povjerenja predsjedniku Vlade. 2. Predsjednik Republike će imenovati privremenu nestranačku Vladu i istodobno raspisati prijevremene izbore za Hrvatski sabor. Odluka o nepovjerenju je donijeta ako je za nju glasovala većina od ukupnog broja zastupnika u Hrvatskom saboru. Bez odobrenja Vlade predsjednik i članovi Vlade ne mogu obavljati nijednu drugu javnu ili profesionalnu dužnost. Vladu Republike Hrvatske čine predsjednik. Odmah po sastavljanju Vlade. Tekst prisege utvrđuje se zakonom. Predsjednik i članovi Vlade polažu svečanu prisegu pred Hrvatskim saborom. jedan ili više potpredsjednika i ministri. pojedinomu njezinom članu ili Vladi u cjelini. 6. Ako Vlada ne bude sastavljena. Ne može se raspravljati i glasovati o povjerenju prije nego protekne sedam dana od dana dostave prijedloga Hrvatskom saboru. usmjerava djelovanje i razvitak javnih službi. Ako se u roku od 30 dana ne izglasa povjerenje novom mandataru i članovima koje predlaže za sastav Vlade. 11. predlaže zakone i druge akte Hrvatskom saboru. Predsjednik i članovi Vlade zajednički su odgovorni za odluke koje donosi Vlada. Vlada stupa na dužnost kad joj povjerenje iskaže većina svih zastupnika u Hrvatskom saboru. vodi vanjsku i unutarnju politiku. 7. usmjerava i nadzire rad državne uprave. 10. brine o gospodarskom razvitku zemlje. a rješenje o imenovanju članova Vlade donosi predsjednik Vlade uz supotpis predsjednika Hrvatskoga sabora.

. predsjednik Vlade može umjesto njega predložiti drugoga člana Hrvatskom saboru da mu izglasa povjerenje ili predsjednik Vlade i Vlada mogu podnijeti ostavku. SUDBENA VLAST Tko obavlja sudbenu vlast? Sudbenu vlast obavljaju sudovi. na prijedlog Predsjednika Republike bira i razrješuje Hrvatski sabor. Protiv odluke o razrješenju sudačke dužnosti sudac ima pravo u roku od 15 dana od dana dostave odluke. Sudac ne može obavljati službu ili posao koje je zakon odredio kao nespojive sa sudačkom dužnošću. kao najviši sud. U suđenju sudjeluju i suci porotnici. zbog počinjenoga teškog stegovnog djela. Što je stegovna odgovornost suca? Protiv odluke Državnoga sudbenog vijeća o stegovnoj odgovornosti sudac ima. 12 . Ustavni sud dužan je odlučiti u roku od 30 dana od primitka žalbe. O žalbi odlučuje Ustavni sud na način i po postupku kako je to određeno Ustavnim zakonom o Ustavnom sudu Republike Hrvatske. ali samo u opsegu koji je po mišljenju suda bezuvjetno potreban u posebnim okolnostima u kojima bi javnost mogla biti štetna za interese pravde.ako trajno izgubi sposobnost obavljati svoju dužnost. Sudac ne može u postupku pokrenutom zbog kaznenog djela učinjenog u obavljanju sudačke dužnosti biti pritvoren bez odobrenja Državnoga sudbenog vijeća. osim ako se radi o kršenju zakona od strane suca koje je kazneno djelo.ako to sam zatraži.ako bude osuđen za kazneno djelo koje ga čini nedostojnim obavljanja sudačke dužnosti. u ime Republike Hrvatske. ili u bračnim sporovima i postupcima u svezi sa skrbništvom i posvojenjem.ako u skladu sa zakonom. podnijeti Ustavnom sudu Republike Hrvatske žalbu o kojoj Ustavni sud odlučuje na način i u sastavu određenom Ustavnim zakonom o Ustavnom sudu Republike Hrvatske. Sudac ne može biti premješten protivno njegovoj volji osim u slučaju ukidanja suda ili preustroja suda u skladu sa zakonom. službene ili poslovne tajne i zaštite sigurnosti i obrane Republike Hrvatske. javnog reda ili državne sigurnosti. Suci i suci porotnici koji sudjeluju u suđenju ne mogu biti pozvani na odgovornost za izraženo mišljenje ili glasovanje pri donošenju sudbene odluke. u roku od 15 dana od dana dostave odluke. . Prigodom prvog stupanja na sudačku dužnost suci će se imenovati na vrijeme od pet godina. Sudbena vlast je samostalna i neovisna. Nakon ponovnog imenovanja sudac obavlja svoju dužnost stalno. . Odluka Ustavnog suda isključuje pravo na ustavnu tužbu. pravo žalbe Ustavnom sudu Republike Hrvatske. tako odluči Državno sudbeno vijeće. ili radi zaštite privatnog života stranaka. Ako se izglasa nepovjerenje pojedinom članu Vlade. Kada će se sudac razriješiti dužnosti? Sudac će biti razriješen sudačke dužnosti: . Nakon primljene obavijesti predsjednika Hrvatskoga sabora Predsjednik Republike će odmah donijeti odluku o raspuštanju Hrvatskoga sabora i istovremeno raspisati izbore za Hrvatski sabor. Predsjednika Vrhovnog suda Republike Hrvatske. .Hrvatskoga sabora obavijestit će o tome Predsjednika Republike Hrvatske. ili radi čuvanja vojne. Javnost se može isključiti iz cijele rasprave ili njezina dijela zbog razloga koji su nužni u demokratskom društvu radi interesa morala. Predsjednik Vrhovnog suda Republike Hrvatske bira se na četiri godine. u skladu sa zakonom. Koja je uloga vrhovnog suda? Vrhovni sud Republike Hrvatske. posebno ako se sudi maloljetnicima. Sudske rasprave? Sudske su rasprave javne i presude se izriču javno. osigurava jedinstvenu primjenu zakona i ravnopravnost građana. uz prethodno mišljenje Opće sjednice Vrhovnog suda Republike Hrvatske i nadležnog odbora Hrvatskoga sabora.kad navrši sedamdeset godina. Koja su prava i obveze sudaca? Suci imaju imunitet u skladu sa zakonom.

tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave te pravnih osoba s javnim ovlastima kad su tim odlukama povrijeđena ljudska prava i 13 . Državno sudbeno vijeće? Državno sudbeno vijeće imenuje i razrješuje suce uz pribavljeno mišljenje nadležnog odbora Hrvatskoga sabora. odvjetnika i sveučilišnih profesora pravnih znanosti.može ocjenjivati ustavnost zakona te ustavnost i zakonitost drugih propisa koji su prestali važiti ako od tog prestanka do podnošenja zahtjeva ili prijedloga za pokretanje postupka nije prošlo više od godine dana. s time da nitko ne može biti član više od dva puta uzastopce. . Državno sudbeno vijeće u postupku imenovanja i razrješenja sudaca dužno je pribaviti mišljenje nadležnog odbora Hrvatskoga sabora. ili ako trajno.odlučuje povodom ustavnih tužbi protiv pojedinačnih odluka državnih tijela. ako bude osuđen na zatvorsku kaznu. izgubi sposobnost da obavlja svoju dužnost. Zamjenike državnih odvjetnika u skladu s Ustavom i zakonom imenuje. USTAVNI SUD REPUBLIKE HRVATSKE Što je Ustavni sud? Ustavni sud Republike Hrvatske čini 13 sudaca koje bira Hrvatski sabor. Predsjednici sudova ne mogu biti birani za članove Državnoga sudbenog vijeća. što utvrđuje sam Sud. Kako se imenuju državni odvjetnici (zamjenici glavnog državnog odvjetnika)? Prigodom prvog stupanja na državnoodvjetničku dužnost zamjenici državnog odvjetnika će se imenovati na vrijeme od pet godina. Suci Ustavnog suda Republike Hrvatske ne mogu obavljati nijednu drugu javnu ni profesionalnu dužnost. Državnoodvjetničko vijeće bira Hrvatski sabor na način i u postupku određenim zakonom. imenuje i razrješuje te o njihovoj stegovnoj odgovornosti odlučuje Državno sudbeno vijeće. Suci Ustavnog suda Republike Hrvatske imaju imunitet kao i zastupnici u Hrvatskom saboru. Postupak kandidiranja sudaca Ustavnog suda i predlaganja za izbor Hrvatskom saboru provodi odbor Hrvatskoga sabora. Čelnici državnih odvjetništava ne mogu biti birani za članove Državnoodvjetničkog vijeća. Većina od ukupnog broja članova Državnoodvjetničkog vijeća mora biti iz reda zamjenika državnih odvjetnika. Ono ima 11 članova koje iz reda istaknutih sudaca. Razrješenje suca Ustavnog suda? Sudac Ustavnog suda Republike Hrvatske može biti razriješen dužnosti prije isteka vremena na koje je izabran ako zatraži da bude razriješen. DRŽAVNO ODVJETNIŠTVO Što je državno odvjetništvo? Državno odvjetništvo je samostalno i neovisno pravosudno tijelo ovlašteno i dužno postupati protiv počinitelja kaznenih i drugih kažnjivih djela. Glavnoga državnog odvjetnika Republike Hrvatske imenuje na vrijeme od četiri godine Hrvatski sabor na prijedlog Vlade Republike Hrvatske. Ustavni sud Republike Hrvatske bira predsjednika suda na vrijeme od četiri godine. Predsjednika Državnoga sudbenog vijeća bira tajnim glasovanjem većina članova Državnoga sudbenog vijeća na vrijeme od dvije godine.odlučuje o suglasnosti zakona s Ustavom. poduzimati pravne radnje radi zaštite imovine Republike Hrvatske te podnositi pravna sredstva za zaštitu Ustava i zakona. na vrijeme od 8 godina iz reda istaknutih pravnika. Koja je uloga Ustavnog suda? Ustavni sud Republike Hrvatske: . odvjetnika i sveučilišnih profesora pravnih znanosti bira Hrvatski sabor. nadležan za Ustav. u skladu s Ustavom i zakonom. . razrješuje i o njihovoj stegovnoj odgovornosti odlučuje Državnoodvjetničko vijeće. uz prethodno mišljenje nadležnog odbora Hrvatskoga sabora. državnih odvjetnika. Nakon ponovnog imenovanja zamjenik državnog odvjetnika obavlja svoju dužnost stalno.Tko imenuje i razrješuje suce? Suce. Članovi DSV biraju se na vrijeme od četiri godine. . Većina od ukupnog broja članova Državnoga sudbenog vijeća mora biti iz reda sudaca. osobito sudaca.odlučuje o suglasnosti drugih propisa s Ustavom i zakonom.

nadzire ustavnost programa i djelovanja političkih stranaka i može. izvršne i sudbene vlasti. Ako Ustavni sud utvrdi da nadležno tijelo nije donijelo propis za izvršenje odredaba Ustava. obavlja druge poslove određene Ustavom. prati ostvarivanje ustavnosti i zakonitosti te o uočenim pojavama neustavnosti i nezakonitosti izvješćuje Hrvatski sabor. u skladu s Ustavom. putem zborova. primarnu zdravstvenu zaštitu. a o propisima koje je bila dužna donijeti Vlada. prostorno i urbanističko planiranje. Prilikom dodjeljivanja tih poslova prednost će imati ona tijela koja su najbliža građanima. odlučuje. (donijet će odluku o utvrđenju neustavnosti ili nezakonitosti. referenduma i drugih oblika neposrednog odlučivanja u skladu sa zakonom i statutom. Prihodi lokalne samouprave? Jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave imaju pravo na vlastite prihode kojima slobodno raspolažu u obavljanju poslova iz svojeg djelokruga.- temeljne slobode. prostorno i urbanističko planiranje. odgoj i osnovno obrazovanje. Koje poslove obavljaju jedinice lokalne samouprave? Jedinice lokalne samouprave obavljaju poslove iz lokalnog djelokruga kojima se neposredno ostvaruju potrebe građana. zabraniti njihov rad. a osobito poslove koji se odnose na školstvo. nadzire ustavnost i zakonitost izbora i državnog referenduma i rješava izborne sporove koji nisu u djelokrugu sudova. zdravstvenih. gospodarski razvoj. brigu o djeci. kao i pravo na lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu zajamčeni Ustavom Republike Hrvatske. odnosno područnih (regionalnih) predstavničkih tijela koja su sastavljena od članova izabranih na slobodnim i tajnim izborima na temelju neposrednog. rješava sukob nadležnosti između tijela zakonodavne. Pravo na samoupravu ostvaruje se preko lokalnih. Građani mogu neposredno sudjelovati u upravljanju lokalnim poslovima. obavještava Hrvatski sabor. Čijem nadzoru podliježu jedinice lokalne uprave? U obavljanju poslova iz svojeg djelokruga tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave samostalna su i podliježu samo nadzoru ustavnosti i zakonitosti ovlaštenih državnih tijela. a bilo je dužno takav propis donijeti. Ukidanje zakona i propisa? Ustavni sud Republike Hrvatske ukinut će zakon ako utvrdi da je neustavan. zdravstvo. socijalnih i kulturnih ustanova. Koje poslove obavljaju jedinice regionalne samouprave? Jedinice područne (regionalne) samouprave obavljaju poslove od područnog (regionalnog) značenja. a osobito poslove koji se odnose na uređenje naselja i stanovanja. Ustavni sud Republike Hrvatske ukinut će ili poništiti drugi propis ako utvrdi da je neustavan ili nezakonit. o tome obavještava Vladu. Ocjenjuje ponašanje sudionika izbora tijekom izbora i samog postupka izbora. jednakog i općega biračkog prava. promet i prometnu infrastrukturu te planiranje i razvoj mreže obrazovnih. zaštitu i unapređenje prirodnog okoliša. MJESNA. kulturu. zaštitu potrošača. o odgovornosti Predsjednika Republike. 14 . LOKALNA I PODRUČNA (REGIONALNA) SAMOUPRAVA Kako se ostvaruje pravo na lokalnu samoupravu? Građanima se jamči pravo na lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu. tjelesnu kulturu i sport. zakona i drugih propisa. protupožarnu i civilnu zaštitu. komunalne djelatnosti. socijalnu skrb.) Etičko povjerenstvo je nadstranačko tijelo opće priznatog javnog ugleda koje priopćenjima i upozorenjima djeluje na promicanje i ostvarivanje etičkih i demokratskih načela u izborima. Ono ima predsjednika i 6 članova koje imenuje Ustavni sud. u skladu s Ustavom. Poslovi lokalnog i područnog (regionalnog) djelokruga uređuju se zakonom.

Prihodi jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave moraju biti razmjerni njihovim ovlastima predviđenim Ustavom i zakonom. Država je dužna pomagati financijski slabije jedinice lokalne samouprave u skladu sa zakonom. Što su Narodne novine? Javno glasilo RH. Objavljuju se odluke i rješenja Ustavnog suda kao i donošeni zakoni, propisi i dr. Tko donosi zakone, a tko ih proglašava? Donosi ih Sabor a proglašava Predsjednik u roku od 8 dana od kada su u skladu s Ustavom doneseni u saboru. MEĐUNARODNI ODNOSI U čijoj je nadležnosti sklapanje međunarodnih ugovora? U skladu s Ustavom, zakonom i pravilima međunarodnog prava, sklapanje međunarodnih ugovora u nadležnosti je, ovisno o naravi i sadržaju međunarodnog ugovora, Hrvatskoga sabora, Predsjednika Republike i Vlade Republike Hrvatske. Hrvatski sabor potvrđuje međunarodne ugovore koji traže donošenje ili izmjenu zakona, međunarodne ugovore vojne i političke naravi i međunarodne ugovore koji financijski obvezuju Republiku Hrvatsku. Međunarodne ugovore kojima se međunarodnoj organizaciji ili savezu daju ovlasti izvedene iz Ustava Republike Hrvatske Hrvatski sabor potvrđuje 2/3 većinom glasova svih zastupnika. Predsjednik Republike potpisuje isprave o ratifikaciji, pristupu, odobrenju ili prihvatu međunarodnih ugovora koje je potvrdio Hrvatski sabor. Međunarodne ugovore koji ne podliježu potvrđivanju Hrvatskoga sabora sklapa Predsjednik Republike na prijedlog Vlade ili Vlada Republike Hrvatske. Međunarodni ugovori koji su sklopljeni i potvrđeni u skladu s Ustavom i objavljeni, a koji su na snazi, čine dio unutarnjega pravnog poretka Republike Hrvatske, a po pravnoj su snazi iznad zakona. Njihove se odredbe mogu mijenjati ili ukidati samo uz uvjete i na način koji su u njima utvrđeni, ili suglasno općim pravilima međunarodnog prava. Tko ima pravo pokrenuti postupak udruživanja RH s drugim državama? Pravo da pokrenu postupak udruživanja Republike Hrvatske u saveze s drugim državama ima najmanje jedna trećina zastupnika u Hrvatskom saboru, Predsjednik Republike i Vlada Republike Hrvatske. Zabranjuje se pokretanje postupka udruživanja Republike Hrvatske u saveze s drugim državama u kojem bi udruživanje dovelo ili moglo dovesti do obnavljanja jugoslavenskoga državnog zajedništva, odnosno neke balkanske državne sveze u bilo kojem obliku. O udruživanju Republike Hrvatske prethodno odlučuje Hrvatski sabor dvotrećinskom većinom glasova svih zastupnika. Odluka o udruživanju Republike Hrvatske donosi se na referendumu većinom glasova ukupnog broja birača u državi. Referendum se mora održati u roku od 30 dana od dana donošenja odluke Hrvatskoga sabora. Odredbe ovoga članka o udruživanju odnose se i na uvjete i postupak razdruživanja Republike Hrvatske. Tko ima pravo mijenjati Ustav? Pravo da predloži promjenu Ustava Republike Hrvatske ima najmanje 1/5 zastupnika u Hrvatskom saboru, Predsjednik Republike i Vlada Republike Hrvatske. Hrvatski sabor odlučuje da li će pristupiti promjeni Ustava većinom glasova svih zastupnika. Nacrt promjene Ustava Hrvatski sabor utvrđuje većinom glasova svih zastupnika. O promjeni Ustava odlučuje Hrvatski sabor 2/3 većinom glasova svih zastupnika. Promjenu Ustava proglašava Hrvatski sabor. Što je ustavna tužba? Svaka fizička i pravna osoba može ustavnom sudu podnijeti ustavnu tužbu. Tek nakon iscrpljivanja svih drugih pravnih putova, u roku od 30 dana od primitka odluke. O ustavnoj tužbi odlučuje vijeće od 5 sudaca, a od 3 kad ne postoje pretpostavke za odlučivanje o biti stvari; jednoglasno - ako se u vijeću ne postigne jednoglasnost ili ako vijeće smatra da se predmet treba iznijeti na sjednicu,

15

a o ustavnoj tužbi odlučit će ustavni sud na sjednici. Ustavni sud odlučuje o ustavnoj tužbi odlukom (tužba se usvaja ili odbija kao neosnovana). Kada se ističe zastava predsjednika RH? Na zgradi u kojoj su službene prostorije i stan predsjednika kada on tamo boravi. Na prometnom sredstvu u kojem se nalazi. U drugim svečanim prilikama. Kada predsjednik nosi lentu? Na dan državnosti. Pri predaji priznanja. Kod akreditiranja diplomatskih predstavnika, i prisega. Gdje i kada se ističe zastava RH? Zastava Republike Hrvatske ističe se: 1. stalno na zgradama svih državnih tijela; 2. u dane praznika Republike Hrvatske; 3. u dane žalosti u Republici Hrvatskoj i vije se za trajanja žalosti na pola stijega; 4. može se isticati pri javnim skupovima 5. u drugim prilikama Ako se zastava Republike Hrvatske ističe preko ulice ili trga u okomitom položaju, tada se crvena boja zastave nalazi na: 1. sjevernoj strani - ako je pravac ulice istok - zapad, odnosno zapad - istok; 2. istočnoj strani - ako je pravac ulice sjever - jug, odnosno jug - sjever; 3. istočnoj strani kružnog trga. Ako se zastava Republike Hrvatske ističe okomito na stolu, crvena boja zastave je prva s lijeve strane, gledano s prednje strane, dok ako se polaže na odar ili postolje, crvena boja se nalazi s lijeve strane gledano s prednje strane. Kad se izvodi himna RH? Napisao Antun Mihanović, uglazbio Josip Runjanin. Na početku zasjedanja Sabora. Pri službenom dolasku u RH, odnosno pri ispraćaju iz RH šefa strane države ili međunarodne organizacije. U drugim svečanim prilikama. Upotreba zastave i grba RH? Predstavlja se RH i izražava pripadnost. Rabe se u skladu s odredbama zakona na način kojim se ističe ugled i dostojanstvo. U njima se ne može ništa mijenjati. Kada je predviđeno mogu se koristiti kao sastavni dio amblema, tako da se ne vrijeđa ugled i dostojanstvo. Zabranjeno je javno isticati ako su dotrajali ili oštećeni. Grb se rabi: - u sastavu pečata i žigova - u službenim natpisima organa društveno-političkih zajednica - na zgradama u kojima su smješteni državni organi te druga javna tijela u RH - na službenim aktima - na diplomama i svjedodžbama - u drugim prilikama utvrđenim zakonom Kakav je odnos Ustava, zakona i propisa Zakoni moraju biti u suglasnosti s Ustavom - načelo ustavnosti, a ostali propisi i s Ustavom i sa zakonom - načelo zakonitosti Zakon o grbu, zastavi i himni RH, te zastavi i lenti predsjednika Ovaj zakon uređuje opis povijesnog hrvatskog grba, zastave, tekst i napjev himne, opis zastave i lente predsjednika, kao i način i zaštitu njihove uporabe Državni pečat? Republika Hrvatska ima veliki i mali državni pečat. Veliki je promjera 80 mm, kružnog je oblika a u sredini pečata je grb Republike Hrvatske. U krugu oko grba na gornjoj strani je riječ "REPUBLIKA", a na donjoj strani je riječ "HRVATSKA". Oko grba Republike Hrvatske i toga napisa kružno se nalazi starohrvatski troplet. Namijenjen je za utiskivanje u pečatni vosak. Utiskuje se na ratifikacijske isprave te na vjerodajnice i pisma ovlaštenja koja potpisuje predsjednik Republike

16

Mali državni pečat je promjera 50 mm istoga sadržaja kao i veliki državni pečat. Namijenjen je za otisak crnilom na papiru, te za utiskivanje izravno na ispravu ili na papirnu podlogu, koja se lijepi na ispravu. Ustavni zakon o ljudskim pravima nacionalnih manjina Na osnovu kojih pravnih izvora se RH obvezuje na poštivanje i zaštitu nacionalnih i drugih temeljnih prava i sloboda čovjeka i građanina? 1. Ustavom RH 2. Načelima Povelje Ujedinjenih naroda 4. Općom deklaracijom o pravima čovjeka, Međunarodnim paktom o građanskim i političkim pravima, Međunarodnim paktom o gospodarskim, socijalnim i kulturnim pravima 8. Završnim aktom Organizacije za europsku sigurnost i suradnju (OESS) i drugim dokumentima OESS-a koji se odnose na prava čovjeka 10. Konvencijom Vijeća Europe za zaštitu prava čovjeka i temeljnih sloboda 13. Međunarodnom konvencijom o ukidanju svih oblika rasne diskriminacije 14. Konvencijom o sprječavanju i kažnjavanju zločina genocida 17. Okvirnom konvencijom za zaštitu nacionalnih manjina Vijeća Europe 19. Europskom poveljom o regionalnim i manjinskim jezicima 20. Europskom poveljom o lokalnoj/mjesnoj/samoupravi 21. Preporukom iz Lunda o učinkovitom sudjelovanju nacionalnih manjina u javnom životu Da li pripadnici etničkih i nacionalnih zajednica imaju pravo na zastupljenost u Saboru i Vladi RH? Pripadnici etničkih i nacionalnih zajednica ili manjina koje sudjeluju u stanovništvu RH s više od 1.5% imaju pravo na najmanje jedno, a najviše tri zastupnička mjesta pripadnika te nacionalne manjine u Hrvatskom saboru. Pripadnici etničkih i nacionalnih zajednica ili manjina čiji je udio u stanovništvu RH manji od 1.5% imaju pravo izabrati najmanje 4 zastupnika pripadnika nacionalnih manjina u Hrvatski sabor, u skladu sa zakonom o izborima zastupnika u Sabor. Ustavni zakon o Ustavnom sudu RH (13 sudaca, mandat 8. god., imunitet) Što se uređuje ovim zakonom? Ovim se Ustavnim zakonom uređuju uvjeti za izbor sudaca Ustavnog suda RH i prestanak njihove dužnosti, uvjeti i rokovi za pokretanje postupka za ocjenu suglasnosti zakona s Ustavom i suglasnosti drugih propisa s Ustavom i zakonom, postupak i pravno djelovanje njegovih odluka, zaštita ustavnih sloboda i prava čovjeka i građanina i druga pitanja važna za izvršenje dužnosti i rad Ustavnog suda. Tko može podnijeti zahtjev za pokretanje postupka pred Ustavnim sudom? 1. 1/5 zastupnika Hrvatskog sabora 2. radno tijelo Hrvatskog sabora 3. predsjednik RH 4. Vlada RH za ocjenu suglasnosti propisa s Ustavom i zakonom 5. Vrhovni sud RH, ako pitanje ustavnosti i zakonitosti nastane u postupku pred sudovima 6. pučki pravobranitelj u postupcima zaštite ustavnih i zakonskih prava građana u postupku pred državnom upravom i tijelima koja imaju javne ovlasti. Na koji način Ustavni sud donosi odluke? Ustavni sud donosi odluke i rješenja većinom glasova svih sudaca, ako Ustavom ili ovim Ustavnim zakonom nije drukčije određeno. Ustavni sud donosi odluku kada odlučuje o biti stvari, a u ostalim slučajevima donosi rješenje. Odluka tj. rješenje Ustavnog suda mora imati uvod, izreku i obrazloženje. Odluke i važnija rješenja Ustavnog suda objavljuju se u Narodnim novinama.

17

Politička stranka mora objaviti svoj statut nakon registracije u jednom od dnevnih listova ili u Narodnim novinama.ciljevima i načinu djelovanja. poslovno sposoban državljanin Republike Hrvatske. Statut političke stranke mora sadržavati odredbe o: .predstavljanju i zastupanju stranke. Djelovanje im je javno. ili koji su predloženi od birača na temelju pravovaljano prikupljenih najmanje 10000 njihovih potpisa. organizacije stranačkih manifestacija. su pravne osobe koje politički djeluju u skladu s ciljevima utvrđenim programom i statutom. od kojih svaki ima zamjenika. izdavačke djelatnosti. .znaku stranke. koje imenuje Izborna komisija RH iz reda sudaca ili drugih pravnika. policiji i drugim pravnim osobama. Političke stranke se upisuju u registar koji vodi Središnji državni ured za upravu. Sredstva za rad političkih stranaka? Političke stranke su neprofitne udruge i dužne su javno prikazati podrijetlo i namjenu sredstava koja su im pristigla tijekom jedne kalendarske godina. poslovno sposobnih državljana Republike Hrvatske. općinske izborne komisije i birački odbori. poslovno sposobnih državljana RH. Kandidati za predsjednika su svi koji su predloženi od jedne ili više političkih stranaka i podržani pravovaljano prikupljenim potpisima. Političke stranke se upisuju u registar. prodaje propagandnog materijala. Općinsku komisiju čine predsjednik i 2 člana. Koja su tijela za provođenje izbora? Izborna komisija RH. poduzećima. Na dan stupanja na dužnost pred Ustavnim sudom polaže svečanu prisegu kojom se obvezuje na vjernost Ustavu. a danom upisa u registar stranka stječe svojstvo pravne osobe. tijelima jedinica lokalne samouprave. Članom političke stranke može postati svaki punoljetni. Političke stranke se ustrojavaju i djeluju po teritorijalnom načelu i ne mogu osnivati svoje organizacijske oblike u državnim tijelima. Političku stranku može osnovati najmanje 100 punoljetnih. Djelovanje političkih stranaka je javno. Političke stranke osnivanje? Političke stranke. Tko utvrđuje rezultate izbora? Rezultate izbora za predsjednika RH utvrđuje Izborna komisija RH na temelju rezultata glasovanja na svim biračkim mjestima. Članovi izbornih komisija i njihovi zamjenici moraju biti diplomirani pravnici. vojsci. dobiti poduzeća čiji su vlasnici i drugih propisima dozvoljenih izvora. Političku stranku može osnovati najmanje 100 punoljetnih. a ne mogu biti članovi niti jedne političke stranke. od kojih svaki ima zamjenika. Sastav izborne komisije i tko je imenuje? Izbornu komisiju RH čini predsjednik i 4 člana. najmanje 10000 birača. koje imenuje Ustavni sud RH iz reda sudaca Vrhovnog suda RH i drugih istaknutih pravnika. ustanovama. Zakon o političkim strankama Odrediti pojam političke stranke? Političkim strankama smatraju se udruge čiji su ciljevi izraženi u programu i statutu usmjereni na stvaranje i oblikovanje političke volje te političko djelovanje građana. . .nazivu i sjedištu. 18 . dobrovoljnih priloga. Danom upisa u registar politička stranka stječe svojstvo pravne osobe. državnog proračuna. Kad izabrani predsjednik stupa na dužnost? Posljednjeg dana mandata predsjednika kojem istječe mandat. proračuna jedinica lokalne samouprave. Prihode mogu stjecati od članarina.Zakon o izboru predsjednika Tko može predlagati kandidate za predsjednika RH? Kandidate za predsjednika RH mogu predlagati političke stranke registrirane u RH i birači pojedinačno i skupno.

razrađuju temeljna prava i slobode zajamčene Ustavom. veleposlanik. predsjednik ili potpredsjednik Vlade. lokalnu samoupravu i vlast. sudac. donose se strožijim režimima od ostalih zakona. Birači se upisuju u popis u mjestu prebivališta u RH i mogu biti upisani u popis samo jedne općine.prebivalište . izborni sustav. Popis birača se vodi za područje svake općine.upravnim tijelima. župan ili podžupan. Predsjednik RH raspisuje izbore za zastupnike i saziva Sabor na prvo zasjedanje. Zakon o popisima birača Što se uređuje ovim zakonom? Ovim zakonom se uređuje način i postupak vođenja popisa birača radi evidentiranja hrvatskih državljana koji imaju biračko pravo. prava i slobode. Zakon o izborima zastupnika u Sabor RH Što se uređuje ovim zakonom? Ovim zakonom se uređuje izbor zastupnika u Hrvatski državni sabor.članstvu. popisi birača se vode u Gradu Zagrebu.redni broj . a sjednica nije održana. zamjenik državnog pravobranitelja. ministar ili drugi član Vlade.sredstvima za rad. gradonačelnik ili zamjenik gradonačelnika Zagreba. 3. ako je Središnji državni ured za upravu donio odluku o prestanku političke stranke. Popis birača ima slijedeće rubrike: . 19 .primjedba Organski zakoni? Imaju jaču pravnu snagu od drugih zakona. Naziv političke stranke mora biti na hrvatskom jeziku. državni odvjetnik. 4.jedinstveni matični broj građana . Mandat zastupnika nije obvezujući i oni nisu opozivi. ako je proteklo dvostruko više vremena od vremena utvrđenog statutom za održavanje skupa najvišeg upravnog tijela. kada i zašto? Političke stranke prestaju: 1. državni tajnik..prestanku. zamjenik državnog odvjetnika. Uređuju: nacionalna prava. zamjenik ministra. Za hrvatske državljane koji nemaju prebivalište u RH. . Tko može ukinuti rad političkih stranaka. ako se utvrdi da su prestale djelovati. Tko ne može biti zastupnik istodobno? Zastupnik istodobno s obnašanjem zastupničke dužnosti ne može biti: sudac Ustavnog suda RH. Za zastupnika može biti biran hrvatski državljanin s navršenih 18 godina. Popisi birača su javne knjige.nacionalnost . te postupku s imovinom u slučaju njenog prestanka. . generalni konzul. svi ostali zakoni moraju biti u skladu s njima. djelatni časnik ili dočasnik oružanih snaga. . Zastupnike biraju hrvatski državljani s navršenih 18 godina na mandat od 4 godine koji se može produljiti jedino u slučaju rata. državni pravobranitelj.prezime i ime .ustrojstvenim oblicima. ako je njihovo djelovanje zabranjeno odlukom Ustavnog suda Republike Hrvatske. načinu njihovog izbora i opoziva.spol . Hrvatski državljani ostvaruju biračko pravo temeljem upisa u popis birača. pučki pravobranitelj.datum rođenja . Način upisa u popis birača? U popis birača upisuju se hrvatski državljani koji su navršili 18 godina života osim onih koji su pravomoćnom sudskom odlukom potpuno lišeni poslovne sposobnosti. član uprave trgovačkog društva. a može se upisati u registar i u prijevodu. . zamjenik pučkog pravobranitelja.

U obavljanju poslova iz svog djelokruga tijela državne uprave samostalna su u granicama zakonskih ovlasti. Sredstva za obavljanje poslova državne uprave prenijetih tijelima jedinica lokalne samouprave i uprave. državni tajnici Središnjih državnih ureda. donesenih u prvom stupnju. može se podnijeti žalba a u slučaju da žalba nije dopuštena. vodeći računa o njihovom ukupnom udjelu u stanovništvu RH. Što je s javnosti rada tijela državne uprave? Rad tijela državne uprave. Što je s pripadnicima manjina? Pripadnicima etničkih ili nacionalnih zajednica ili manjina osigurava se zastupljenost u ministarstvima i državnim upravnim organizacijama. Postoji li mogućnost žalbe? Protiv pojedinačnih akata. Kako se osiguravaju sredstva? Sredstva za rad tijela državne uprave osiguravaju se u državnom proračunu. Opće. Tko obavlja poslove državne uprave? Tijela državne uprave. Koji su poslovi državne uprave? 1. tijela jedinica lokalne samouprave i uprave i pravnih osoba koje imaju javne ovlasti u prenijetim im poslovima državne uprave je javan. može se zatražiti sudska zaštita. tijela jedinica lokalne samouprave i uprave te pravnih osoba koje imaju javne ovlasti u prenijetim im poslovima državne uprave. odnosno Grada Zagreba. naknađuje Republika Hrvatska. odnosno pravnim osobama koje imaju javne ovlasti. državne upravne organizacije (to su središnja tijela državne uprave) i uredi državne uprave u županijama (to su prvostupanjska tijela državne uprave u županijama). Tko su dužnosnici RH? Ministri. a ravnatelj u ministarstvu. a u uredima državne uprave u jedinicama područne samouprave vodeći računa o njihovom ukupnom udjelu u stanovništvu županije. tehničke i pomoćne poslove u tijelima državne uprave obavljaju namještenici. pomoćnik i zamjenik ravnatelja u državnoj upravnoj organizaciji i predstojnik ureda državne uprave u županiji su rukovodeći državni službenici. Neposredna provedba zakona i drugih propisa 2. Donošenje provedbenih propisa 20 . tijela jedinica lokalne i područne samouprave. Posebnim zakonom određeni poslovi državne uprave mogu se prenijeti tijelima jedinica lokalne i područne samouprave ili drugim pravnim osobama koje imaju javne ovlasti Poslove u tijelima državne uprave obavljaju državni službenici. koji se imenuju na temelju javnog natječaja. radnji i mjera tijela državne uprave. provode upravni nadzor. Koja su tijela državne uprave? Ministarstva. državni tajnici u ministarstvu i ravnatelji državnih upravnih organizacija su dužnosnici RH. SUSTAV DRŽAVNE UPRAVE Poslovi državne uprave? Tijela državne uprave neposredno provode zakone i propise. središnji državni uredi Vlade RH. Tko naknađuje štetu uzrokovanu nepravilnom radom državne uprave? Štetu koja građaninu.2. Vlada nadzire provedbu zastupljenosti pripadnika etničkih ili nacionalnih zajednica ili manjina u tijelima državne uprave. odnosno pravnih osoba koje imaju javne ovlasti u prenijetim im poslovima državne uprave. pravnoj osobi ili drugoj stranci nastane nezakonitim ili nepravilnim radom tijela državne uprave. u slučajevima predviđenim zakonom. Javnost se može isključiti samo izuzetno. tajnik ministarstva. pomoćnik državnog tajnika u Središnjem državnom uredu Vlade RH. donose provedbene propise. osiguravaju se u skladu s posebnim zakonom kojim su te ovlasti prenijete. obavljaju posebne odredbe o inspekcijskom nadzoru.

a tijelo državne uprave. poduzeti i druge mjere propisane posebnim zakonom. središnji državni uredi i državne upravne organizacije nadziru rad tijela državne uprave. 3. Nadležno ministarstvo može. podatke i druge obavijesti o obavljanju poslova državne uprave. 2. tijela jedinica područne samouprave i pravne osobe s javnim ovlastima neposredno primijenjujući zakone i druge propise: 1. tijela državne uprave nadziru osobito: 1. tijela jedinica lokalne samouprave i uprave te pravnih osoba koje ima javne ovlasti u prenijetim im poslovima državne uprave. vode propisane očevidnike. U provedbi upravnog nadzora. raspraviti stanje izvršavanja poslova državne uprave i predložiti mjere koje se moraju poduzeti radi izvršenja pojedinih poslova državne uprave. tijela jedinica lokalne samouprave. 2. naredbe i naputci objavljuju se u "Narodnim novinama". 4. županijski. Provedba upravnog nadzora Posebne odredbe o inspekcijskom nadzoru Drugi upravni i stručni poslovi Što se podrazumijeva pod neposrednom provedbom zakona i kako se ona provodi? Tijela državne uprave. zahtijevati izvješća. naredbe i naputke za provedbu zakona i drugih propisa kad su na to izrijekom ovlašteni. odnosno gradonačelniku opće i pojedinačne naredbe. ministarstva. 8. 21 . Što je provedba upravnog nadzora? U provedbi upravnog nadzora tijela državne uprave nadziru provedbu zakona i drugih propisa te zakonitost rada i postupanja tijela državne uprave. kad ocijene da se na drugi način ne može izvršiti zakon ili drugi propis.Naredbom se naređuje ili zabranjuje određeno postupanje. a stupaju na snagu najranije osmoga dana od dana objave. ekonomičnost i svrhovitost rada u obavljanju poslova državne uprave. 5. 5. Koje radnje tijelo državne uprave može poduzeti ako uoči nepravilnosti i nezakonitosti? 1. Pravilnici. pokrenuti postupak za utvrđivanje odgovornosti odgovarajućih službenika odnosno namještenika. zakonitost rada i postupanja. . obavljaju druge upravne i stručne poslove. svrhovitost unutarnjeg ustrojstva i osposobljenost službenika i namještenika za obavljanje poslova državne uprave 6. tijela jedinica lokalne i područne samouprave i uprave te pravnih osoba koje imaju javne ovlasti u prenijetim im poslovima državne uprave. 3. rješavanje u upravnim stvarima. odnosno pravnih osoba s javnim ovIastima na njihov trošak. u granicama date ovlasti. odnos službenika i namještenika prema građanima i drugim strankama. u obavljanju poslova državne uprave koji su preneseni na tijela općine. 6. ako tim propisima nije izuzetno određeno da zbog naročito važnih razloga stupaju na snagu danom objave. 4. rješavaju u upravnim stvarima. neposredno obaviti poslove u granicama svog djelokruga iz nadležnosti tijela državne uprave. 2. odnosno pravne osobe s javnim ovlastima nisu obavili određeni posao državne uprave u za to ostavljenom ili primjerenom roku. Tko nadzire rad pojedinih tijela državne uprave? U granicama svog djelokruga: 1. odnosno grada davati općinskom načelniku. tijelima jedinica lokalne samouprave i uprave te pravnim osobama koje imaju javne ovlasti. tijela jedinica lokalne samouprave i uprave. izdaju uvjerenja i druge potvrde. Tko donosi provedbene propise i kako se zovu? Ministri i ravnatelji državnih upravnih organizacija donose pravilnike.Naputkom se propisuje način rada u tijelima državne uprave. 5. . 4. djelotvornost.3.Pravilnikom se potanje razrađuju pojedine odredbe zakona radi njihove primjene. odnosno gradski uredi nadziru rad tijela jedinica lokalne i područne samouprave i uprave te pravnih osoba koje imaju javne ovlasti u prenijetim im poslovima državne uprave na području županije. .

inspektor je dužan poduzeti odgovarajuće mjere i radnje. pregledati isprave na temelju kojih se može utvrditi identitet osoba. Tko obavlja inspekcijski nadzor? Inspekcijski nadzor provode inspektori i drugi državni službenici ovlašteni za provedbu nadzora. a u drugom stupnju središnja tijela državne uprave. Službenici tijela državne uprave. Središnji državni ured za upravu može razriješiti općinskog načelnika. kojom se dokazuje njihovo službeno svojstvo. odnosno gradskih ureda. odnosno pravne osobe. odnosno ako se takav otpor osnovano očekuje. Koji su drugi upravni i stručni poslovi koje obavljaju tijela državne uprave? . odnosno odrediti. koje je po zakonu ili drugim propisima bio dužan poduzeti. kad je to određeno posebnim zakonom. nadzoru ne budu otklonjeni u ostavljenom roku? Ako utvrđeni nedostaci nisu otklonjeni u ostavljenom roku. Na što ima inspektor pravo ukoliko utvrdi nepravilnost? Ukoliko nađe da je povrijeđen zakon ili drugi propis. Inspekcijske poslove u prvom stupnju obavljaju uredi državne uprave u jedinicama područne samouprave. narediti otklanjanje utvrđenih nedostataka odnosno nepravilnosti u određenom roku. poduzeti i druge mjere odnosno izvršiti druge radnje za koje je posebnim propisima ovlašten. Primjerak zapisnika o inspekcijskom pregledu inspektor uručuje fizičkoj osobi ili službenoj osobi državnog tijela. Inspektori imaju pravo pregledati i poslovne prostorije. Ministarstva mogu neposredno obavljati i inspekcijske poslove iz nadležnosti županijskih. predmete. odnosno ne obavijesti nadležna državna tijela o utvrđenim nedostacima te u drugim slučajevima previđenim posebnim zakonom. Koje su odredbe inspekcijskog nadzora? U provedbi inspekcijskog nadzora.Praćenje stanja: Tijela državne uprave prate stanje u okviru svog djelokruga prikupljanjem potrebnih podataka i obavijesti. izradom odgovarajućih stručnih podloga te na druge prikladne načine. 4. državnih tijela. uvjete i način rada nadziranih pravnih i fizičkih osoba te poduzimaju zakonom i drugim propisima predviđene mjere da se ustanovljeno stanje i poslovanje uskladi sa zakonom i drugim propisima. provodi se izravan uvid u opće i pojedinačne akte. Kako radi inspektor? O izvršenom pregledu. 2. kao i obavljati druge radnje u skladu sa svrhom inspekcijskog nadzora. inspektor sastavlja zapisnik. zgrade. saslušati pojedine osobe u upravnom postupku. tijela jedinice lokalne samouprave i uprave. Način vođenja očevidnika i obrazac iskaznice inspektora propisuje nadležni ministar. ako posebnim zakonom nije što drugo određeno. Inspektor vodi očevidnik o obavljenim inspekcijskim pregledima. u skladu s posebnim zakonom. inspektor je dužan poduzeti odgovarajuće mjere i radnje u okviru zakonom ili drugim propisom utvrđenih ovlasti. Inspektor je u obavljanju inspekcijskog nadzora odgovoran. odnosno izreći zakonom ili drugim propisom utvrđenu prekršajnu kaznu. utvrđenom stanju i poduzetim odnosno naređenim mjerama i radnjama. odnosno odrediti mjere ili radnje. odnosno gradonačelnika ako učestalo ne postupaju po naredbama. identitet i ovlasti. ako propusti poduzeti. tijela jedinica lokalne samouprave i uprave i drugih pravnih osoba dužni su inspektora upozoriti što se po propisima. odnosno po njihovim općim aktima smatra tajnom. podnijeti prijavu nadležnom državnom tijelu zbog kaznenog djela. ako prekorači svoje zakonske i drugim propisima utvrđene ovlasti. Što će inspektor učiniti kada nedostaci koje je utvrdio u inspekc. pojedinačne upravne stvari. Prilikom provođenja inspekcijskog nadzora inspektori su dužni postupati tako da se ne ugrozi zakonom ili drugim propisom utvrđena tajna. poslovne spise. Na temelju toga tijela 22 .Pojedinačnom naredbom ne može se određivati način rješavanja određene. Inspektori imaju posebnu iskaznicu. Ako utvrđeni nedostaci nisu otklonjeni u ostavljenom roku. inspektor može zatražiti pomoć ovlaštenih službenih osoba nadležne policijske uprave. robu i druge stvari kod nadziranih osoba. u skladu sa zakonom i drugim propisima: 1. u okviru svojih zakonom ili drugim propisom utvrđenih ovlasti. ako ne podnese prijavu. inspektor ima pravo i obvezu. Ako se inspektoru prilikom provođenja inspekcijskog nadzora pruži fizički otpor.

2. 5. Državnog tajnika imenuje Vlada RH na prijedlog predsjednika Vlade. 8. provode upravni. ostvaruju domaću i inozemnu stručnu suradnju. 10. izrađuju stručne podloge za rješavanje ili objašnjenje određenih pojava. pravnim osobama koje imaju javne ovlasti te drugim pravnim osobama. Izrada nacrta prijedloga propisa i drugi stručni poslovi: Tijela državne uprave pripremaju nacrte prijedloga propisa iz svog djelokruga. U ministarstvima koja su ustrojena za više upravnih područja ustrojavaju se upravne organizacije u sastavu ministarstva (uprave. On za svoj rad odgovara Vladi i ministru. 2. On odgovara za svoj rad ministru. Ministarstva se ustrojavaju za obavljanje poslova državne uprave u jednom ili više upravnih područja. izrađuju stručne podloge za postupak odlučivanja u državnim tijelima. provodi utvrđenu politiku Vlade. neposredno primjenjuju zakone i druge propise. Tajnika ministarstva imenuje Vlada. 3. ako zakonom nije što drugo određeno. zavodi i ravnateljstva). 6. Upravne organizacije u sastavu ministarstva su uprave. 3. pripremaju prijedloge odgovora ili daju odgovore na zastupnička pitanja te obavljaju i druge stručne poslove za potrebe tijela izvršne vlasti. zavodi i ravnateljstva. te u granicama svog djelokruga daju odgovarajuća objašnjenja pravnim osobama i građanstvu. a osniva ih odnosno ustrojava Hrvatski sabor i to zakonom o ustrojstvu i djelokrugu ministarstava i državnih upravnih organizacija. 13. poslove u svezi odnosa sa sredstvima javnog priopćavanja te druge stručne i administrativne poslove. donosi provedbene propise kad je na to izrijekom zakonom ovlašten. Koja je uloga ministra? (1) Ministar predstavlja ministarstvo i upravlja njegovim radom. Tijela državne uprave obavljaju i druge stručne poslove iz svog djelokruga. a osobito: 1. On odgovara za svoj rad ministru. jedinicama lokalne samouprave i uprave. osiguravaju suradnju stručnih i znanstvenih ustanova te predlažu nadležnim državnim tijelima ustrojavanje određenih službi i stručnih ustanova. USTROJSTVO DRŽAVNE UPRAVE a) MINISTARSTVA Ministarstva . 23 . Tko osniva ministarstva i za koliko upravnih područja može biti osnovano pojedino ministarstvo? Ministarstva se ustrojavaju za obavljanje poslova državne uprave u jednom ili više upravnih područja. Tko imenuje i razrješava ministra. odnosno inspekcijski nadzor. osigurava suradnju ministarstva s državnim tijelima. prate stanje u svom djelokrugu te nadležnim državnim tijelima predlažu poduzimanje odgovarajućih mjera. Ravnatelja u ministarstvu imenuje i razrješava Vlada na prijedlog ministra. a osobito: 1. na prijedlog ministra. obavlja protokolarne poslove. Što je kabinet ministra? Kabinet ministra je posebna ustrojstvena jedinica koja za ministra i državnog tajnika. brine o zakonitom i pravodobnom izvršavanju zakona i drugih propisa te u pitanjima od zajedničkog interesa. pripremaju nacrte prijedloga zakona i prijedloge drugih propisa. U ministarstvima koja su ustrojena za više upravnih područja u pravilu se ustrojavaju upravne organizacije u sastavu ministarstva. rješavaju u upravnim stvarima u prvom stupnju kad su na to zakonom izrijekom ovlašteni te u drugom stupnju. 4. vode propisane očevidnike. osiguravaju provedbu zakona i drugih propisa. Koji su poslovi ministarstava? Ministarstva objavljuju upravne i druge stručne poslove iz svog djelokruga. državnog tajnika i pomoćnike? Ministre imenuje i razrješava Hrvatski Sabor na prijedlog predsjednika Vlade.- državne uprave poduzimaju mjere i radnje za koje su zakonom i drugim propisima ovlašteni te predlažu nadležnim državnim tijelima donošenje propisa i drugih akata iz njihove nadležnosti.definicija.

Tajnik ministarstva za svoj rad odgovara ministru. u kojem se obavljaju određeni gospodarski i s njima vezani upravni poslovi. a koje je nužno obavljati u okviru državne uprave. ministar će odrediti koji će ga od tajnika zamjenjivati u slučaju odsutnosti ili spriječenosti. a osobito: 1. kad se ustrojavaju za upravno područje iz djelokruga ministarstva u kojem se obavljaju pretežito upravni poslovi. 9. ostvaruju međunarodnu suradnju. brine o stručnom osposobljavanju i usavršavanju državnih službenika i namještenika u tijeku službe i o urednom i pravilnom korištenju imovine i sredstava za rad. Koja je uloga tajnika? (3) Tajnik ministarstva poduzima mjere za osiguranje učinkovitosti u radu. samostalnost djelovanja i posebne načine rada unutar ministarstva. s određenim stupnjem samostalnosti u radu. stručne i druge poslove iz svog djelokruga.5. Zavodima se izuzetno mogu povjeriti i određeni upravni poslovi. 13. u kojem se obavljaju pretežito stručno-analitički poslovi koji zahtijevaju posebne načine rada unutar ministarstva. jedinicama lokalne samouprave i uprave te drugim pravnim osobama. proučavaju i istražuju određena pitanja koja zahtijevaju primjenu posebnih načina rada. kad se ustrojavaju za upravno područje iz djelokruga ministarstva. 7. zavodi. nadzire rad državnih službenika i namještenika te obavlja i druge poslove koje mu povjeri ministar. Državne upravne organizacije ustrojavaju se za obavljanje poslova državne uprave u jednom ili više upravnih područja. kada obavljanje tih poslova zahtijeva posebno ustrojenu službu. Tajnika ministarstva imenuje Vlada. b) DRŽAVNE UPRAVNE ORGANIZACIJE Državne upravne organizacije . Ukoliko je u ministarstvu imenovano više državnih tajnika. prema državnim službenicima i namještenicima poduzima mjere utvrđene zakonom i drugim propisima u slučaju povrede službene dužnosti. obavljaju i druge poslove utvrđene zakonom i drugim propisima. Odgovoran je za svoj rad ministru i Vladi. 16. rješavaju u upravnim stvarima kad su na to izrijekom zakonom ovlašteni. na prijedlog ministra. Koje se upravne organizacije u sastavu ministarstva? (5) Upravne organizacije u sastavu ministarstava osnivaju se u pravilu kao: 1. zavodi i ravnateljstva. kad se ustrojavaju za upravno područje iz djelokruga ministarstva. 3. Koja je uloga državnog tajnika? (2) Ministarstvo može imati jednog ili više državnih tajnika koje na prijedlog predsjednika Vlade imenuje Vlada Republike Hrvatske. Državni tajnik za svoj rad odgovara Vladi i ministru. uprave. pripremaju nacrte zakona i prijedloge drugih propisa. ostvaruju suradnju s tijelima državne uprave. Koja je uloga ravnatelja u u ministarstvu? (4) Ravnatelj u ministarstvu u pravilu upravlja radom odgovarajuće unutarnje ustrojstvene jedinice ministarstva te obavlja i druge poslove koje mu povjeri ministar. sređuju i razlučuju podatke od interesa za djelatnost za koju su ustrojeni. 12. provode upravni odnosno inspekcijski nadzor 8. ravnateljstva. Osnivaju se u pravilu kao državne uprave. 6. ako to zahtijeva povezanost stručnih i upravnih poslova. 24 . te tehnički usklađuje rad unutarnjih ustrojstvenih jedinica ministarstva i upravnih organizacija u sastavu ministarstva. Radom upravnih organizacija ustrojenih u sastavu ministarstva upravlja ravnatelj u ministarstvu. prikupljaju. pripremaju stručne podloge za postupak odlučivanja u državnim tijelima. Kakve poslove obavljaju državne upravne organizacije? Državne upravne organizacije obavljaju upravne. vode propisane očevidnike.definicija. 4. imenuje ga Vlada na prijedlog predsjednika Vlade. 9. 14.

osigurava suradnju ureda državne uprave u jedinici područne samouprave s tijelima jedinica lokalne odnosno područne samouprave i pravnim osobama koje imaju javne ovlasti Može imati zamjenika kojeg imenuje i razrješuje ministar nadležan za poslove opće uprave. Ravnatelj državne upravne organizacije može imati jednog ili više pomoćnika koje imenuje i razrješava Vlada. Ispostavom upravlja voditelj koji je odgovoran predstojniku ureda državne uprave. c) OBAVLJANJE POSLOVA DRŽAVNE UPRAVE POVJERENIH JEDINICAMA LOKALNE I PODRUČNE SAMOUPRAVE TE PRAVNIM OSOBAMA KOJE IMAJU JAVNE OVLASTI Koji su poslovi tijela jedinica lokalne samouprave te pravnih osoba s javnim ovlastima? Tijela jedinica lokalne samouprave i uprave te pravne osobe koje imaju javne ovlasti. Poslovi: 1. poduzima mjere za osiguranje učinkovitosti u radu 4. Za svoj rad odgovoran je ministru i Vladi. rješava u upravnim stvarima u prvom stupnju 3. a osobito: 1. Poslovi: 1. nadzire zakonitost i pravovremenost izvršavanja poslova b) DRŽAVNA UPRAVA U ŽUPANIJI. brine o provedbi zakona i drugih propisa 2. on je čelnik tog ureda. provodi upravni. odnosno inspekcijski nadzor 4. provodi zakone i druge propise 2. Ravnatelja imenuje Vlada. Imenuje ga i razrješuje Vlada na temelju natječaja. na prijedlog ministra. te središnjim tijelima državne uprave predlaže mjere za unapređenje stanja Središnji državni uredi (2) Središnji državni uredi ustrojavaju se za obavljanje poslova državne uprave u jednom ili više upravnih područja koja su od posebnog značaja za učinkovitiji rad Vlade. Koji su poslovi ravnatelja državne upravne organizacije? Ravnatelj predstavlja državnu upravnu organizaciju i upravlja njezinim radom. nadzire zakonitost i pravovremenost obavljanja poslova. na prijedlog ravnatelja. Središnjim državnim uredima upravljaju državni tajnici. Odgovoran je Vladi. Ispostave ureda državne uprave (4) Za obavljanje određenih poslova iz nadležnosti ureda državne uprave mogu se osnovati ispostave u gradovima i općinama koje odredi Vlada. u prenijetim im poslovima državne uprave : 1. prati stanje u svom djelokrugu. Predstojnik ureda državne uprave (3) Radom ureda upravlja predstojnik. Ravnatelj može imati zamjenika. obavlja nadzor nad poslovima državne uprave u ispostavama u općinama i gradovima 6. GRADU. donosi provedbene propise kad je na to zakonom ovlašten 3. rješavaju u upravnim stvarima u prvom i drugom stupnju kad su im ti poslovi zakonom izrijekom stavljeni u 25 . provodi neposredan nadzor nad radom u uredu. brine o provedbi zakona 2.Što je to stručni kolegij? U ministarstvima i državnim upravnim organizacijama može se osnovati stručni kolegij kao stručno i savjetodavno tijelo ministra odnosno ravnatelja. Zamjenik ravnatelja zamjenjuje ravnatelja u slučaju njegovog izbivanja ili spriječenosti te obavlja i druge poslove koje mu povjeri ravnatelj. Tko upravlja radom državnih upravnih organizacija? Radom državnih upravnih organizacija ustrojenih u sastavu ministarstva upravlja ravnatelj s položajem pomoćnika ministra. odgovoran je ravnatelju imenuje ga Vlada. ODNOSNO OPĆINI Uredi državne uprave (1) Osnivaju se za obavljanje poslova državne uprave u više upravnih područja na području jedinice područne samouprave.

poduzeti i druge mjere u skladu sa zakonom i drugim propisima. radno vrijeme. odgovorni su gradonačelnik. tijelu jedinica lokalne i područne samouprave ili pravnoj osobi koja ima javne ovlasti te odrediti mjere koje su to tijelo.) e) ODNOSI VLADE REPUBLIKE HRVATSKE PREMA TIJELIMA DRŽAVNE UPRAVE. Uredbom Vlade određuju se unutarnje ustrojstvo. održavanje uredovnih dana. raspraviti stanje u pojedinom tijelu državne uprave. 3. odnosno predložiti razrješenje čelnika tijela državne uprave. Kojim se aktom potvrđuje broj potrebnih državnih službenika i namještenika? Na temelju uredbe o unutarnjem ustrojstvu tijela državne uprave. njihove ovlasti i odgovornosti te druga pitanja od značaja za rad tijela državne uprave koja nisu uređena uredbom Vlade. nazivi unutarnjih ustrojstvenih jedinica tijela državne uprave i njihov djelokrug. državni tajnik 3.župan. tijelo jedinice lokalne samouprave i uprave ili pravna osoba koja ima javne ovlasti dužni poduzeti radi izvršavanja poslova državne uprave iz svog djelokruga. ukinuti propise tijela državne uprave i jedinica lokalne i područne samouprave u povjerenim im poslovima državne uprave. 26 . za ured državne uprave. Tko donosi pravilnik o unutarnjem redu? Pravilnik o unutarnjem redu donose: 1. pravilnikom o unutarnjem redu utvrđuje se broj potrebnih državnih službenika i namještenika s naznakom njihovih osnovnih poslova i zadaća i stručnih uvjeta potrebnih za njihovo obavljanje. podnijeti zahtjev Ustavnom sudu Republike Hrvatske za ocjenu suglasnosti propisa pravnih osoba koje imaju javne ovlasti u povjerenim im poslovima državne uprave 4.2. Na službenike koji obavljaju prenijete poslove državne uprave u jedinicama lokalne samouprave i uprave te pravnim osobama koje imaju javne ovlasti shodno se primjenjuju propisi kojima se uređuje stručna sprema i stručno osposobljavanje državnih službenika i namještenika. za državne upravne organizacije. ravnatelj. odnosno za gradske urede gradonačelnik Grada Zagreba. nadležnost. obavljaju i druge poslove državne uprave koji su im zakonom izrijekom stavljeni u nadležnost. 4. Tko je u jedinici lokalne samouprave odgovoran za zakonito i stručno obavljanje prenijetih poslova državne uprave? Za zakonito i stručno obavljanje prenijetih poslova državne uprave. odnosno pravnih osoba koje imaju javne ovlasti 7. kao i druga pitanja od osobitog značaja za rad tijela državne uprave. 4. 2. tijela jedinice lokalne samouprave i uprave. način upravljanja tim jedinicama. ministar. za središnje državne urede. okvirni broj potrebnih državnih službenika i namještenika za obavljanje poslova iz nadležnosti tih jedinica. način planiranja poslova. JEDINICAMA LOKALNE I PODRUČNE SAMOUPRAVE I PRAVNIM OSOBAMA KOJE IMAJU JAVNE OVLASTI. odnosno općinski načelnik te ravnatelj pravne osobe s javnim ovlastima. pokrenuti postupak za utvrđivanje odgovornosti službenika i namještenika. za ministarstvo. a osobito razriješiti. d) UNUTARNJE USTROJSTVO TIJELA DRŽAVNE UPRAVE Kako se uređuje unutarnje ustrojstvo i uredsko poslovanje tijela državne uprave? Unutarnje ustrojstvo i uredsko poslovanje tijela državne uprave uređuju se uredbom Vlade. MEĐUSOBNI ODNOSI TIJELA DRŽAVNE UPRAVE I NJIHOVI ODNOSI PREMA JEDINICAMA LOKALNE I PODRUČNE SAMOUPRAVE TE PRAVNIM OSOBAMA KOJE IMAJU JAVNE OVLASTI Koje su ovlasti vlade u provođenju nadzora nad obavljanjem poslova državne uprave? (odnosi Vlade prema tijelima državne uprave) U provođenju nadzora nad obavljanjem poslova državne uprave Vlada može: 1. 8. predstojnik (za županijske urede . vode očevidnike određene zakonom i drugim propisima i izdaju propisana uvjerenja i druge potvrde.

Vlada Republike Hrvatske može. u za to ostavljenom mu primjerenom roku. odnosno gradskim uredima pružati stručnu pomoć. Vlada Republike Hrvatske može odrediti obvezatno zajedničko korištenje stvari opreme od strane dva ili više tijela 27 . odnosno tijela jedinica lokalne samouprave i pravnih osoba koje imaju javne ovlasti. usklađivati planove rada. osvjetljenje. Tijela državne uprave dužna su Vladi Republike Hrvatske dostaviti zahtjev za osiguranje sredstava za iduću proračunsku godinu na temelju plana rada tijela s obrazloženjem najkasnije do 30. razmjerno smanjenju djelatnosti tijela državne uprave. a osobito pokreću postupak za utvrđivanje odgovornosti državnih službenika te neposredno izvršavaju poslove iz nadležnosti županijskog. Tijelo državne uprave može određene stvari opreme koristiti zajedno s drugim tijelom državne uprave te s tijelom jedinice lokalne samouprave i uprave. odnosno gradskim uredima. pravovremenost i pravilnost obavljanja prenijetih poslova državne uprave. Tijelo državne uprave dužno je održavati opremu. 2. smanjit će se osigurana sredstva. za obavljanje tih djelatnosti osigurat će se dodatna sredstva. zgrade i drugu imovinu. odrediti da se sredstva za pokriće tih materijalnih troškova doznačuju samo jednom od tih tijela. Ako se u tijeku proračunske godine značajno poveća opseg rada tijela državne uprave na temelju zakona ili drugih propisa. a županijski. a osobito stručno obrađivati pitanja i pojave u svezi s izvršavanjem zakona i drugih propisa. poduzeti i druge mjere u skladu sa zakonom i drugim propisima. 7. Zajedničko korištenje stvari opreme uređuje se ugovorom između tijela državne uprave. odnosno pravnih osoba koje imaju javne ovlasti.Objasnite međusobne odnose tijela državne uprave. Ministarstva i središnji državni uredi provode upravni nadzor nad radom županijskih. raspraviti stanje u pojedinom tijelu jedinice lokalne samouprave i uprave ili pravnoj osobi koja ima javne ovlasti te odrediti mjere koje su to tijelo ili pravna osoba koja ima javne ovlasti dužni poduzeti radi izvršavanja poslova državne uprave. nadzirati zakonitost. osnivati zajedničke stručne komisije i radne grupe za pitanja od zajedničkog interesa. a osobito stručno obrađivati pitanja i pojave u svezi provedbe zakona i drugih propisa. odnosno gradskih ureda i poduzimaju odgovarajuće mjere. 6. predložiti razrješenje čelnika tijela jedinice lokalne i područne samouprave. osigurati je u visini njezine vrijednosti i voditi o njoj prikladan očevidnik. davati im stručna mišljenja i objašnjenja te održavati stručna savjetovanja o načinu provedbe zakona kao i o drugim općim pitanjima od značaja za pravilno djelovanje i unapređivanje načina i učinkovitosti rada u poslovima državne uprave. Ministarstva. odnosno pravnih osoba koje imaju javne ovlasti. odnosno gradskog ureda kad ocijene da se na drugi način ne može izvršiti zakon ili drugi propis. a ako se opseg predviđene djelatnosti smanji. Ministarstva. u skladu s posebnim propisima. SREDSTVA TIJELA DRŽAVNE UPRAVE Kako se utvrđuju sredstva za rad tijela državne uprave? Sredstva za rad tijela državne uprave utvrđuju se državnim proračunom. središnji državni uredi i državne upravne organizacije dužni su županijskim. čišćenje itd). u dogovoru s tim tijelima. rujna tekuće godine. pokrenuti postupak za utvrđivanje odgovornosti službenika i namještenika tijela jedinica lokalne samouprave i uprave. dostavljati obavijesti o podacima o kojima vode službene očevidnike. središnji državni uredi i državne upravne organizacije dužni su međusobno surađivati i pružati jedni drugima stručnu pomoć u svom djelokrugu. odnosno pravnom osobom koja ima javne ovlasti. Tijela državne uprave dužna su u obavljanju poslova državne uprave surađivati s tijelima jedinica lokalne samouprave i uprave i pravnim osobama koje imaju javne ovlasti i pružati im stručnu pomoć. Ako više tijela državne uprave ima određene zajedničke materijalne troškove (grijanje. priređivati zajednička stručna savjetovanja te poticati i ustrojavati i druge oblike međusobne suradnje. Kakvi su odnosi tijela državne uprave prema jedinicama lokalne samouprave i uprave odnosno pravnim osobama koje imaju javne ovlasti? Tijela državne uprave u svom djelokrugu nadziru rad tijela jedinica lokalne i područne samouprave i pravnih osoba s javnim ovlastima u obavljanju poslova državne uprave i u tom svojstvu u ovlasti su osobito: 1. u skladu sa Zakonom o lokalnoj samoupravi i upravi te zakonom kojim je ovlaštenje prenijeto. odnosno gradski ured nije postupio sukladno prethodno danim napucima. davati stručna mišljenja i objašnjenja te održavati stručna savjetovanja o načinu provedbe zakona kao i o drugim općim pitanjima od značaja za pravilno djelovanje i unapređivanje načina i učinkovitosti rada u županijskim. a osobito obustaviti od izvršenja opće akte tijela jedinica lokalne samouprave i uprave i pravnih osoba s javnim ovlastima u prenijetim im poslovima državne uprave.

Mogu za davanje odgovarajućih izvješća ovlastiti i pojedine državne službenike. Tko je odgovoran za zakonito korištenje sredstava? Za zakonito korištenje sredstava tijela državne uprave odgovorni su čelnik tijela državne uprave. Ministri. a najkasnije 15 dana nakon usvajanja državnog proračuna. fonda opreme. a za koje je javnost osobito zainteresirana. Ministri. svoju ovlast izvršitelja prenijeti na jednog ili više pomoćnih izvršitelja. a u svrhu obavljanja poslova državne uprave i na jedinicu područne samouprave ili pravnu osobu koja ima javne ovlasti. i računopolagač. ravnatelji državnih upravnih organizacija. izvješća predstavlja težu povredu službene dužnosti. Da li tijela državne uprave mogu svoju opremu prenositi bez naknade? Oprema tijela državne uprave može se prenijeti bez naknade samo na drugo državno tijelo.Tijela državne uprave dužna su davati građanima i pravnim osobama podatke. o rashodovanju. kao i da se pozovu svi zainteresirani da na nacrt propisa iznesu svoje primjedbe. kao izvršitelj. Koje su dužnosti tijela državne uprave spram građana? .na konferenciji s predstavnicima sredstava javnog priopćavanja 28 . u skladu s propisima. obavijesti i upute i pružati im stručnu pomoć u poslovima radi kojih se obraćaju tijelima državne uprave. Tko podnosi izvješća o obavljanju poslova državne uprave? Izvješća o obavljanju poslova državne uprave mogu davati ministri. župani te gradonačelnik Grada Zagreba.državne uprave. . ODNOSI TIJELA DRŽAVNE UPRAVE I GRAĐANA Na čemu se temelje odnosi tijela državne uprave i građana? Odnosi tijela državne uprave i građana temelje se na međusobnoj suradnji i povjerenju te poštivanju dostojanstva ljudske osobe. do visine vrijednosti koju odredi Vlada. u skladu s državnim proračunom. odnosno ravnatelji državnih upravnih organizacija. Neovlašteno davanje izvješća ili davanje netočnih . Čelnik tijela državne uprave može. opreme…? Čelnici tijela državne uprave odlučuju o korištenju novčanih sredstava.Tijela državne uprave dužna su upoznati javnost o obavljanju poslova iz svog djelokruga i izvještavati je o svom radu putem sredstava javnog priopćavanja ili na drugi prikladan način. Izvješća se mogu dati na sljedeće načine: . prodaji. objave putem sredstava javnog priopćavanja. Kad tijela državne uprave održavaju savjetovanja ili druge oblike stručne obrade pitanja iz svog djelokruga. Raspoređivanje sredstava tijela državne uprave obavlja se predračunom. o davanju ili uzimanju na posudbu ili u zakup tih stvari. O raspoređivanju i korištenju sredstava tijela državne uprave odlučuje čelnik tijela državne uprave. Oprema tijela državne uprave može se prenijeti bez naknade samo na drugo državno tijelo. Državni službenici koji su ovlašteni davati odgovarajuća izvješća osobno su odgovorni za njihovu točnost i pravodobnost. a konačna raspodjela tih sredstava godišnjim obračunom tijela državne uprave. može o značajnijim pitanjima obavljanja poslova državne uprave održavati konferencije s predstavnicima sredstava javnog priopćavanja. odnosno državni službenik kojeg oni ovlaste. ili ako bi to bilo u suprotnosti s drugim zakonom zaštićenim interesima građana i pravnih osoba. o pribavljanju i prodaji pokretnih stvari opreme. Predračun o rasporedu sredstava donosi se prije početka godine na koju se odnosi. župani te gradonačelnik Grada Zagreba. o prenošenju prava korištenja. ravnatelji državnih upravnih organizacija. Tko odlučuje o korištenju sredstava. Davanje određenih izvješća može se uskratiti samo ako bi iznošenje podataka predstavljalo povredu dužnosti čuvanja službene tajne. župani i gradonačelnik Grada Zagreba mogu odlučiti da se nacrti propisa koje pripremaju. o tome se obvezatno upoznaje javnost putem tiska i drugih oblika javnog priopćavanja te omogućava nazočnost predstavnika sredstava javnog priopćavanja. a u svrhu obavljanja poslova državne uprave i na jedinicu lokalne samouprave i uprave ili pravnu osobu koja ima javne ovlasti.

Za obavljanje određenih upravnih poslova mogu se ustanoviti uredovni dani u mjestima izvan sjedišta županijskih. Na ulazu u službene prostorije moraju biti istaknuta osobna imena državnih službenika i namještenika i naznaka poslova koje obavljaju. odnosno gradonačelnik Grada Zagreba dužni su izvijestiti nadležna ministarstva. Takva uvjerenja moraju se pribaviti po službenoj dužnosti. Kako se označavaju tijela državne uprave (izvana i iznutra)? Na zgradama u kojima su smještena tijela državne uprave mora biti istaknut naziv tijela. Troškovi postupka isplaćuju se na teret sredstava osiguranih za rad tijela koje vodi upravni postupak. Na podnijete prigovore i pritužbe. dnevni raspored radnog vremena. postoji pravo regresa prema službenoj osobi za isplaćenu naknadu troškova. Župan. kao i na nepravilan odnos državnih službenika kad im se obraćaju radi ostvarivanja svojiti prava i interesa ili izvršavanja svojih građanskih dužnosti. U rješavanju u upravnim stvarima ne smije se zahtijevati od stranaka da u postupku pribavljaju uvjerenja o činjenicama o kojima tijela državne uprave. Ukoliko službena radnja nije obavljena uslijed krivnje ili grube nepažnje službene osobe. odnosno gradskih ureda i njihovih ispostava. u upravnom postupku. kao i omogućiti usmeno izjavljivanje prigovora odnosno pritužbe. knjiga pritužbi itd). Koje je uredovno vrijeme tijela državne uprave? Trajanje radnog vremena u tjednu. kao i druga pitanja u svezi radnog vremena u tijelima državne uprave uređuje Vlada svojom uredbom. odnosno pritužbe obvezatno razmatra čelnik tijela državne uprave na čiji se rad odnose prigovori i pritužbe. odnosno državne upravne organizacije. putem savjetovanja i drugih oblika obrade pitanja. Ako nema tijela drugog stupnja. Tijela državne uprave dužna su u službenim prostorijama na vidnom mjestu osigurati potrebna tehnička i druga sredstva za podnošenje prigovora i pritužbi (kutija za pritužbe. Građani i pravne osobe moraju biti na prikladan način javno obaviješteni o poslovima koji će se obavljati na uredovne dane te o mjestu i vremenu njihova održavanja. o podnesenim prigovorima odnosno pritužbama te značajnijim primjedbama i prijedlozima kao i o mjerama koje su tim povodom poduzete. tijela jedinice lokalne samouprave i uprave ili pravne osobe koje imaju javne ovlasti vode službene očevidnike.- putem sredstva javnog priopćavanja. Tijela državne uprave dužna su omogućiti građanima i pravnim osobama podnošenje prigovora i pritužbi na rad tijela državne uprave. župan. O zahtjevu za naknadu troškova odlučuje zaključkom voditelj postupka koji je pozvao stranku. O poduzetim mjerama za unapređivanje odnosa prema građanima i pravnim osobama. a bez njihove krivnje službena radnja radi koje su pozvani nije obavljena. Kako tijela državne uprave moraju ustrojiti svoj rad i poslovanje prema građanima? Tijela državne uprave dužna su svoj rad i poslovanje ustrojiti tako da građani i pravne osobe mogu na jednostavan i djelotvoran način ostvarivati svoja Ustavom zajamčena prava i zakonom zaštićene interese te ispunjavati svoje građanske dužnosti. Protiv zaključka stranka može uložiti žalbu tijelu nadležnom za rješavanje u drugom stupnju. odnosno gradonačelnik Grada Zagreba određuje poslove koji će se obavljati u uredovne dane te mjesto i vrijeme njihova održavanja. imaju pravo zahtijevati naknadu time nastalih troškova. Na prikladnom mjestu u zgradi mora biti istaknut raspored prostorija tijela državne uprave. čelnik tijela državne uprave dužan je građanima i pravnim osobama dati odgovor u roku od 30 dana od dana podnošenja prigovora odnosno pritužbe. Tko vrši nadzor nad provođenjem odredbi Zakona o uvjetima i načinu ostvarivanja javnosti u radu tijela državne uprave? Neposredan nadzor nad provođenjem odredbi ovoga Zakona o uvjetima i načinu ostvarivanja javnosti u radu tijela 29 . na temelju propisa kojim se uređuje naknada troškova svjedocima. Prigovore. protiv zaključka se neposredno može pokrenuti upravni spor. Kako se tijela trebaju odnositi prema građanima u upravnom postupku? Kad se u upravnom postupku građani i pravne osobe odnosno njihovi zastupnici i punomoćnici odazovu pozivu.

promjenu granica RH 4.Rješenjem se odlučuje o imenovanjima i razrješenjima te o drugim pojedinačnim stvarima iz djelokruga Vlade .Ured za odnose s javnošću .pravne osobe s javnim ovlastima (svako stavljanje pečata s grbom RH je javna ovlast) Kome je Vlada odgovorna za svoj rad? Vlada je odgovorna za svoj rad Hrvatskom saboru. 30 . osnivaju se stručne službe: . Kakav je sastav Vlade? Vladu čine predsjednik. On predlaže provedbu politike Vlade. sastav. ovlasti ministarstava. ali također Vlada može odlučiti da će se sjednica.državne uprave obavlja Središnji državni ured za upravu. Vlada odlučuje 2/3 većinom kad nadležnim državnim tijelima predlaže: 1. ministri i drugi njezini članovi. promjenu Ustava RH 2.Uredbom se osnivaju Uredi.ministarstva . Vlada odlučuje natpolovičnom većinom glasova svih članova Vlade. daje suglasnost ili potvrđuju akti drugih tijela i pravnih osoba. ZAKON O VLADI Što se uređuje ovim zakonom? Zakon o Vladi RH uređuje status.Ured za zakonodavstvo . Predsjednik Vlade. te odlučuje o drugim pitanjima o kojima se ne donosi propis . odnosno rasprava o pojedinim točkama dnevnog reda održati bez nazočnosti javnosti. prethodno raspravlja određena pitanja iz nadležnosti Vlade te usklađuje rad članova Vlade. Izvršnu vlast u RH čine još: . Način rada Vlade? Vlada radi na sjednicama koje su javne.Odlukom se uređuju pojedina pitanja iz nadležnosti Vlade ili određuju mjere.županijski uredi . Što je Vlada RH? Vlada RH je najviše tijelo izvršne vlasti. bez prethodnog odobrenja Vlade. Što je uži kabinet Vlade? Uži kabinet Vlade čine predsjednik i potpredsjednici Vlade. Vlada ima uži kabinet kojeg čine predsjednik i potpredsjednici Vlade. direkcije i druge stručne službe .državne upravne organizacije . raspisivanje državnog referenduma Koji su akti Vlade? . potpredsjednici Vlade. raspuštanje Hrvatskog sabora 5. jedan ili više potpredsjednika. Vlada može zasjedati ako je sjednici nazočna većina članova Vlade. funkcije prema Saboru. agencije. udruživanje ili razdruživanje s drugim državama 3.Ured za nacionalne manjine Stanje u vezi s imunitetom? Protiv člana Vlade ne može se voditi kazneni postupak za vrijeme trajanja mandata zbog kaznenog djela za koje je zapriječena kazna zatvora do 5 godina. odnos s tijelima državne uprave i samouprave. ministri i drugi članovi Vlade dužnosnici su RH. prati ostvarivanje programa rada Vlade.Zaključkom se utvrđuju stajališta Vlade u pitanjima provedbe utvrđene politike te određuju zadaće tijelima državne uprave Koje su stručne službe Vlade? Za obavljanje stručnih poslova.

Božidar Pankretić 9. uredi državne uprave u županijama. Državni hidrometeorološki zavod. rješenje o imenovanju predsjednika Vlade donosi Predsjednik Republike Hrvatske. 6. Tijekom trajanja mandata Vlade predsjednik Vlade će novog člana Vlade predstaviti na prvoj idućoj sjednici Hrvatskoga sabora i zatražiti glasovanje o povjerenju tom članu. Petar Čobanković 10. ministri ostavku podnose predsjedniku Vlade. obrazovanja i športa. Ministarstvo turizma. Ministarstvo unutarnjih poslova. Ministarstvo zaštite okoliša. Središnji državni ured za upravu. Državni zavod za intelektualno vlasništvo.Mandat Vlade Predsjednik i članovi Vlade stupaju na dužnost kad im povjerenje iskaže većina svih zastupnika u Hrvatskom saboru. Potpredsjednici Vlade. 3. Središnji državni ured za e-Hrvatsku. Damir Bajs 12. Koja su ministarstva? 1. Dragan Primorac 14. Marina Matulović Dropulić 13. Središnji državni ured za razvojnu strategiju i koordinaciju fondova EU. Ministarstvo obitelji. Jozo Sarać 4. Zakon o ustrojstvu i djelokrugu ministarstava i državnih upravnih organizacija Koja se tijela ustrojavaju za obavljanje poslova državne uprave? Ministarstva. prostornog uređenja i graditeljstva. Božidar Kalmeta 11. Državni zavod za nuklearnu sigurnost 31 . Ministarstvo financija. šumarstva i vodnog gospodarstva. Ministarstvo regionalnog razvoja. Božo Biškupić 8. Državni zavod za zaštitu od zračenja. rada i poduzetništva. Ivan Šuker 2. prometa i infrastrukture. Ministarstvo kulture. Ministarstvo vanjskih poslova i europskih integracija. Ministarstvo gospodarstva. središnji državni uredi Vlade RH. Ministarstvo poljoprivrede. državne upravne organizacije. 5. Gordan Jandroković 5. Ministarstvo pravosuđa. Državna geodetska uprava. Antun Palarić 2. Tomislav Karamarko 4. Državni zavod za mjeriteljstvo. Igor Lučić 3. 8. Branko Vukelić 3. 4. Jadranka Kosor 6. Damir Polančec 7. Središnji državni ured za upravljanje državnom imovinom. Ministarstvo znanosti. Ministarstvo obrane. Državni inspektorat. Ministarstvo zdravstva i socijalne skrbi. Na temelju odluke Hrvatskoga sabora o iskazivanju povjerenja Vladi Republike Hrvatske. 2. 7. Ministarstvo mora. ribarstva i ruralnog razvoja. branitelja i međugeneracijske solidarnosti. Darko Milinović 15. Hrvoje Dolenec Koje su državne upravne organizacije? Državne upravne organizacije jesu: 1. Ivan Šimonović Koji su Središnji državni uredi? 1. Državna uprava za zaštitu i spašavanje 9. Državni zavod za statistiku.

Unutarnje ustrojstvene jedinice Zagrebačke županije Sjedište ureda državne uprave u Zagrebačkoj županiji je u Gradu Zagrebu. Na čelu pododsjeka je voditelj. opću upravu Koje su unutarnje ustrojstvene jedinice u ministarstvu? Za obavljanje određenih poslova državne uprave za obavljanje kojih nema uvjeta za osnivanje uprava odnosno zavoda. održavanje uredovnih dana Gdje se osnivaju uredi državne uprave? Sjedište ureda državne uprave je u sjedištu županije. Na čelu odjela je načelnik. društvene djelatnosti. društvene djelatnosti. materijalno financijski. okvirni broj službenika i namještenika 4. planski. upravnim organizacijama u sastavu ministarstava i državnim upravnim organizacijama u pravilu su službe. a izvan ispostave. informacijskih i sl. 3. radno vrijeme 6. u ministarstvu se mogu ustrojiti i zasebne ustrojstvene jedinice. unutarnje ustrojstvo ureda državne uprave 2. nadzor nad zakonitošću općih akata.odsjek: se ustrojava za obavljanje srodnih poslova čije obavljanje zahtijeva određenu samostalnost i povezanost u radu u okviru djelokruga odjela. tehničkih i pomoćnih poslova. nazivi njihovih unutarnjih ustrojstvenih jedinica i njihov djelokrug 3. uz prethodno pribavljeno mišljenje župana. Unutarnje ustrojstvene jedinice u ministarstvima. Na čelu odsjeka je podnačelnik.odjeljak: ustrojava se u okviru pododsjeka za obavljanje međusobno povezanih poslova manjeg opsega. odsjeci. Tu se obavljaju i opći. kadrovski. prostorno uređenje. odjeli. . poslova. Ustrojavaju se: 1. U ispostavama se mogu ustrojiti pododsjeci i odjeljci. te za obavljanje općih. isti obavlja Središnji državni ured za upravu. način planiranja poslova 5. U okviru službe mogu se ustrojiti odsjeci i pododsjeci.odjel: ustrojava se kao osnovna unutarnja ustrojstvena jedinica. Mogu se ustrojiti u okviru pododsjeka samo ako postoje uvjeti za 32 . imovinsko pravne poslove. 6. Iznimno mogu se osnovati i izvan sjedišta županije. 4. prostorno uređenje i graditeljstvo. za obavljanje normativnih.pododsjek: ustrojava se za obavljanje srodnih poslova čije obavljanje zahtijeva određenu samostalnost i povezanost u radu u okviru djelokruga odsjeka. . administrativni i pomoćno tehnički poslovi. 5. zaštitu okoliša i imovinsko pravne odnose. odsjeci i pododsjeci i odjeljci: . za određeno upravno područje ili određenu vrstu povezanih poslova. Njome upravlja ravnatelj. Uredi državne uprave? Ured državne uprave obavlja upravne i druge stručne poslove koji se odnose na : Gospodarstvo. čije obavljanje zahtijeva suradnju u radu. pododsjeci i odjeljci. služba za gospodarstvo. čije obavljanje zahtijeva određeni stupanj samostalnosti i povezanosti u radu. računovodstveni. informatički. opću upravu. Unutarnje ustrojstvene jedinice U uredu državne uprave osnivaju se službe. Uredba o unutarnjem ustrojavanju ureda državne uprave u županijama Što se uređuje Uredbom o unutarnjem ustrojavanju ureda državne uprave u županijama? Ovom uredbom uređuje se: 1.Negativna nadležnost? Ako neki posao nije stavljen u nadležnost nekom ministarstvu. . služba za zajedničke poslove.službe (sektori): Služba se može ustrojiti ako postoje uvjeti za ustrojavanje najmanje dva odjela u njezinom sastavu. . Radom službe upravlja pomoćnik predstojnika.

. određuju im poslove. odnosno Gradu Zagrebu? Župan i gradonačelnik grada Zagreba predstavnici su državne vlasti na području županije odnosno Grada Zagreba.prate stanje u upravnim područjima za koje su ustrojeni. Kako se bira župan i gradonačelnik grada Zagreba? Župana bira županijska skupština. stupnju. Radom područne jedinice upravlja pročelnik kojeg imenuje i razrješava ministar odnosno ravnatelj. odnosno gradski uredi grada Zagreba? Uredi državne uprave odnosno gradski uredi obavljaju upravne i druge stručne poslove. odnosno gradonačelnik grada Zagreba? Župan odnosno gradonačelnik Grada Zagreba: . gradska skupština Grada Zagreba. a osobito: . Za obavljanje određenih poslova iz nadležnosti ureda mogu se osnovati ispostave tih ureda u mjestima koje odredi Vlada. i o urednom i pravilnom korištenju imovine i sredstva za rad te poduzimaju mjere za utvrđivanje povreda službene dužnosti. Radom odjeljka upravlja voditelj.brinu o provedbi zakona i drugih propisa. na prijedlog župana odnosno gradonačelnika Grada Zagreba. Koje poslove obavlja župan. 33 . Područnim gradskim uredom upravlja voditelj područnog gradskog ureda koji je odgovoran pročelniku gradskog ureda i gradonačelniku grada Zagreba. . Koje poslove obavljaju uredi državne uprave.obavljaju nadzor nad poslovima državne uprave prenijetih tijelima jedinica područne samouprave i pravnim osobama na području županije odnosno Grada Zagreba. Osnivanje područnih jedinica ministarstava i državnih upravnih organizacija? Za obavljanje poslova državne uprave mogu se u županiji. Ispostavom ureda državne uprave upravlja voditelj ispostave koji odgovara pročelniku ureda državne uprave i županu. brinu se o stručnom osposobljavanju državnih službenika i namještenika.brinu o zakonitom i pravodobnom izvršavanju poslova i poduzimaju mjere za osiguranje učinkovitosti rada ureda.neposredno provode zakone i druge propise i osiguravaju njhovu provedbu.rješavaju u upravnim stvarima u I.ustrojavanje najmanje dva odjeljka. odnosno gradskih ureda s jedinicama područne samouprave i pravnim osobama. Njima je i pročelnik odgovoran za svoj rad. Tko je nositelj izvršne vlasti i predstavnik državne vlasti i odgovoran za obavljanje poslova državne uprave u županiji. stupnja kada se radi o poslovima državne uprave koji su prenijeti tijelima jedinica područne samouprave . Za svoj rad pročelnik odgovara županu odnosno gradonačelniku Grada Zagreba i nadležnom ministru. a gradonačelnika grada Zagreba.nadziru obavljanje poslova državne uprave koji se obavljaju u uredima državne uprave i gradskim uredima. Koja se tijela državne uprave ustrojavaju u županiji i Gradu Zagrebu za obavljanje poslova državne uprave te kojim propisom je to uređeno? Za obavljanje poslova državne uprave na području županije. Oni se ustrojavaju uredbom Vlade za određena upravna područja.provode upravni i inspekcijski nadzor. a u upravnim stvarima II. odnosno Grada Zagreba ustrojavaju se uredi državne uprave. Tko upravlja radom ureda DU odnosno radom gradskog ureda grada Zagreba i tko imenuje tu osobu? Radom ureda državne uprave odnosno radom gradskog ureda grada Zagreba upravlja pročelnik kojeg imenuje i razrješava župan. daju naputke.osiguravaju suradnju ureda državne uprave. . gradu odnosno općini osnovati područne jedinice ministarstava i državnih upravnih organizacija. usklađuju rad tih ureda i provode neposredan nadzor nad njihovim radom. odnosno gradonačelnik Grada Zagreba uz prethodnu suglasnost svakog od nadležnih čelnika središnjeg tijela državne uprave. . . odnosno gradski uredi. . na prijedlog nadležnih ministarstva.

makroekonomskih pokazatelja. b) doprinosi za obvezna osiguranja.12. e) administrativne i sudske pristojbe i prihodi prema posebnim propisima. c) za donacije i ostali rashodi.Zakon o proračunu Što određuje zakon o proračunu? Određuje planiranje. računovodstvo. odnosno jedinica lokalne samouprave i uprave koje odobrava Sabor RH. Financijski plan izvanproračunskih korisnika sastoji se od općeg dijela i posebnog dijela u kojima su iskazani prihodi i primici te rashodi i izdaci raspoređeni u tekuće i razvojne programe. proračunske odnose u javnom sektoru. izloženim u propisima koje donosi Sabor. odnosno predstavničko tijelo jedinice lokalne samouprave i uprave u skladu s odredbama Ustava i drugih zakona. Prihoda: a) porezi. Plan razvojnih programa po godinama čine planovi razvojnih programa proračunskih korisnika koji su utvrđeni dokumentom o srednjoročnom planu razvitka. materijalni i financijski rashodi. d) za nabavu nefinancijske imovine. 34 . Tko su korisnici proračuna? Proračunski korisnici jesu državna tijela i tijela jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave. Vlada i ministar financija. ustanove. 2. Državni proračun je proračun na razini RH. upravljanje imovinom i dugovima. Račun prihoda i rashoda državnog proračuna i jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave sastoji se od: 1. upravljanje javnim dugom. Proračun se donosi za fiskalnu godinu (razdoblje od 01. Od čega se sastoji državni proračun? Proračun se sastoji od općeg (Račun prihoda i rashoda i Račun financiranja) i posebnog dijela. pomoći. posebnim zakonima ili drugim propisima. f) ostali prihodi (prihodi ostvareni obavljanjem osnovnih i ostalih poslova na tržištu i kazne). i plana razvojnih programa. Rashoda: a) za zaposlene.) i važi za godinu dana za koju je donesen. donošenje i izvršavanje proračuna. vijeća manjinske samouprave. Osnove za izradu državnog proračuna? Osnove za izradu državnog proračuna temelje se na procjeni gospodarskog razvoja. Financijski plan? Financijski plan proračunskih korisnika čine prihodi i primici te rashodi i izdaci raspoređeni u programe. državne potpore i naknade. Posebni dio proračuna sastoji se od plana rashoda i izdataka proračunskih korisnika raspoređenih u tekuće i razvojne programe za tekuću proračunsku godinu. do 31. proračunski fondovi i mjesna samouprava čiji se rashodi za zaposlene i/ili materijalni rashodi osiguravaju u proračunu. unutarnji i proračunski nadzor. zaduživanje i jamstvo države te jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave. Što je proračun? Proračun je procjena godišnjih prihoda i primitaka te utvrđeni iznos izdataka i drugih plaćanja države. d) donacije. izradu. g) prihodi od prodaje nefinancijske imovine.01. Ministarstvo financija izrađuje nacrt smjernica ekonomske i fiskalne politike za trogodišnje razdoblje (u daljnjem tekstu: smjernice) koje predlaže Vladi najkasnije do konca travnja. b) za subvencije. c) pomoći iz inozemstva i od pravnih osoba u Republici Hrvatskoj.

broj službenika i namještenika. 4. zakonom ili drugim propisima donesenim na temelju Ustava i zakona. 6. stupnju Odbor za državnu službu. osnovne pokazatelje fiskalne i ekonomske politike Republike Hrvatske. planske. a nadležna ministarstva dostavljaju ga Ministarstvu financija do kraja lipnja. Sva Rješenja su upravni akti.odgovarajući stupanj obrazovanja . klasifikaciju radnih mjesta državnih službenika. 5. Za prijam u državnu službu osobe koja je strani državljanin ili osobe bez državljanstva. Na osnovu smjernica Vlade. 2. pored ispunjavanja uvjeta propisanih posebnim zakonom.kriterij stručne spreme Ovaj zakon odnosi se i na stručne službe Sabora. stručno osposobljavanje i usavršavanje državnih službenika. opis poslova koji se obavljaju na radnom mjestu. 3.Smjernice sadrže: 1. tekuću proračunsku godinu. Državni službenici su osobe koje u državnim tijelima kao redovito zanimanje obavljaju poslove iz djelokruga tih tijela utvrđene Ustavom. napredovanje u službi kao i druga pitanja od značaja za ostvarivanje prava i obveza državnih službenika te određena pitanja od značaja za uređivanje i ostvarivanje prava.hrvatsko državljanstvo. predviđene promjene državne imovine te imovine jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave i duga jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave. procjenu prihoda i rashoda te primitaka i izdataka svih razina proračuna Republike Hrvatske. te druga pitanja sukladno zakonu. Državni službenici su i osobe koje u državnim tijelima obavljaju informatičke poslove. Ureda predsjednika.zdravstvenu sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta na koje se prima .(žalbe protiv Rješenja čelnika) Pravilnik o unutarnjem redu? Pravilnikom o unutarnjem redu utvrđuju se radna mjesta u državnom tijelu. potrebno je prethodno odobrenje središnjeg tijela državne uprave nadležnog za 35 . (Smjernica → uputa → prijedlog financijskog plana) 3. okvirni prijedlog opsega financijskog plana po proračunskim korisnicima za prethodnu proračunsku godinu. stručni i drugi uvjeti za raspored na radno mjesto.odgovarajuće stručno znanje i iskustvo. ukupni pregled preuzetih obveza za državni proračun koje se moraju podmiriti u sljedećim godinama i politiku plana razvojno-investicijskih programa.kriterij poslova . osim u slučaju prijma vježbenika . Namještenici su osobe koje u državnim tijelima rade na pomoćno-tehničkim poslovima i ostalim poslovima čije je obavljanje potrebno radi pravodobnog i kvalitetnog obavljanja poslova iz djelokruga državnih tijela. stupnju ili osoba koju on za to ovlasti. te urede lokalne samouprave. jedinstvena pravila koja reguliraju prijam u državnu službu. Koja su 2 kriterija razlikovanja? . SLUŽBENIČKI ODNOSI Što uređuje Zakon o državnim službenicima? Ovim se Zakonom uređuje ravnopravni odnos između državnih službenika i države kao poslodavca. Koje su 2 kategorije zaposlenih u državnim tijelima? Poslove u državnim tijelima obavljaju državni službenici i namještenici. pretpostavke društvenoga i gospodarskog razvoja za proračunsku godinu i za sljedeće dvije godine. Vlade. proračunski korisnici izrađuju prijedlog financijskog plana i dostavljaju ga nadležnom ministarstvu do 15. opće i administrativne poslove. a u II. Na osnovu upute. materijalno-financijske i računovodstvene poslove i slične poslove. Rješenje donosi čelnik tijela u I. obveza i odgovornosti namještenika. O pravima i odgovornostima službenika odlučuje se rješenjem. Koji su uvjeti za prijam u državnu službu? Osoba koja se prima u državnu službu mora imati: . lipnja tekuće godine. Ministarstvo financija dostavlja proračunskim i izvanproračunskim korisnicima upute za izradu prijedloga državnog proračuna. sljedeću proračunsku godinu i za sljedeće dvije godine.

u razdoblju od četiri godine od prestanka državne službe . Tko vodi popis državnih službenika i namještenika? Središnji popis službenika i namještenika prema stručno spremi i struci. Pravo na rad u prikladnim uvjetima 2. Za prijam u državnu službu na određeno vrijeme potrebno je prethodno odobrenje Ministarstva financija. ali najviše za još šest mjeseci. Koja je razlika između godina staža i godina službe? Radni staž su godine koje se državnim službenicima računaju u mirovinski staž. kao i radi zamjene duže vrijeme odsutnoga službenika. jedinstvenim nazivima radnih mjesta i njihovim koeficijentima i dr. slobode i prava čovjeka. braka. Pravo na jednako postupanje i jednake mogućnosti napredovanja 36 . Što čini plaću državnog službenika i namještenika i kako se određuje? Plaću službenika i namještenika čini umnožak koeficijenta složenosti poslova radnog mjesta na koje je službenik ili namještenik raspoređen i osnovice za izračun plaće. Za osobe primljene u državnu službu redovitim postupkom (vježbenici) probni rad (vježbenički staž) traje 12 mjeseci. osobe se mogu primiti u državnu službu na određeno vrijeme dok traju privremeni poslovi. Državna služba na određeno vrijeme ne može postati državna služba na neodređeno vrijeme. Rok za podnošenje prijave na oglas je osam dana. Pravo na plaću i druga materijalna prava 3. uvećan za 0. Zapreke za prijam u državnu službu? U državnu službu ne mogu biti primljene osobe: . Godine službe su radni staž proveden u svojstvu državnog službenika.protiv kojih se vodi kazneni postupak ili koje su osuđene za kaznena djela za koje je propisana kazna od najmanje dvije godine zatvora prema domaćem ili međunarodnom pravu za kaznena djela protiv života i tijela. obitelji i mladeži. Osobe se u državnu službu na određeno vrijeme primaju putem oglasa. a koji nisu trajnijega karaktera. javnog reda… . Prava državnih službenika? 1. ne uzimajući u obzir staž mirovinskog osiguranja s povećanim trajanjem. Prijem u državnu službu na određeno vrijeme? Za obavljanje privremenih poslova ili poslova čiji se opseg privremeno povećao. odnosno do povratka odsutnoga službenika. osobe se primaju uz obvezni probni rad u trajanju od dva mjeseca. Osobne očevidnike službenika i namještenika vodi svako državno tijelo za zaposlene u njemu. Probni rad? Osobe se u pravilu primaju u državnu službu na neodređeno vrijeme i to uz obvezni probni rad. u razdoblju od četiri godine od prestanka državne službe. Za slobodno radno mjesto na određeno vrijeme oglas se ne mora objaviti ako u državnom tijelu ima službenika primljenih u državnu službu na određeno vrijeme koji ispunjavaju uvjete za to radno mjesto. Za osobe primljene u državnu službu izvanrednim postupkom probni rad traje 6 mjeseci. koji se objavljuje putem nadležne službe za zapošljavanje. a u ministarstvu nadležnom za poslove obrane to ministarstvo.5 % za svaku navršenu godinu radnog staža. pravosuđa.kojima je prestala državna služba zbog teške povrede službene dužnosti. U pravosudnim i kaznenim tijelima središnji popis vodi Središnji državni ured za upravu. imovine. Imaju li službenici pravo na sindikalno udruživanje? Državni službenici imaju pravo na sindikalno udruživanje sukladno općim propisima o radu. vodi Središnji državni ured za upravu. protiv RH.službeničke odnose. U slučaju predvidivog trajanja službe na određeno vrijeme od najmanje šest mjeseci. Državna služba na određeno vrijeme za obavljanje privremenih poslova može trajati šest mjeseci i može se produžiti.kojima je prestala državna služba zbog toga što nisu zadovoljile na probnom radu.

opći i administrativni poslovi. Zabrana neopravdanog nagrađivanja drugih državnih službenika 5. b) inspekcijski poslovi. 37 . analitičko-normativni. Dužnost pružanja informacija i obrazloženja o upravnim poslovima 6. Ponovljeni pisani nalog. i županijskih ureda. Dužnost izvršavanja naloga 13. materijalno-financijski i računovodstveni poslovi. Zabrana prijama? Do donošenja uredbi kojima će se urediti unutarnje ustrojstvo i okvirni broj potrebnih državnih službenika i namještenika ministarstva. Izvršavanje poslova koji nisu u opisu radnog mjesta državnog službenika 16 Dužnost zamjene odsutnog državnog službenika 17. Može li državni službenik obavljati pravne i fizičke poslove izvan državne službe? Službenik može izvan radnog vremena. službenik je dužan i ovlašten zadržati od izvršenja i odmah staviti pisanu primjedbu osobi koja je neposredno nadređena onome koji je nalog potpisao. državnih upravnih organizacija. Zabrana postupanja izvan ovlasti Izvršavanje naloga čelnika? Državni službenik je dužan izvršavati naloge čelnika tijela i nadređenog službenika. Iznimno se dozvoljava prijam službenika i namještenika u slučaju prijama na određeno zbog zamjene duže odsutnog službenika ili namještenika te prijama na neodređeno zbog prestanka službe službenika ili namještenika. Pravo na kandidiranje na izborima 6. službenik odgovara zajedno s nadređenim službenikom ili čelnikom tijela koji je nalog izdao. Obavljanje dužnosti i obveza postupanja u skladu sa zakonima 2. 9.4. Za izvršenje pisanog naloga čije bi izvršenje predstavljalo kazneno djelo. Službenik je ovlašten staviti pisanu primjedbu onome tko je izdao nalog ako smatra da je nalog nezakonit. 7. 5. ili državnom tijelu ovlaštenom za nadzor ako je nalog potpisao čelnik tijela. po prethodno pribavljenom pisanom odobrenju čelnika državnog tijela. Dužnost pravodobnog i učinkovitog izvršavanja poslova 7. 2. upravno-pravni poslovi i to: a) poslovi neposrednog izvršavanja zakona. Dužnost stručnog postupanja 9. te pravilnika o unutarnjem redu kojima će se utvrditi potreban broj državnih službenika i namještenika ta tijela ne smiju zapošljavati nove državne službenike i namještenike. suprotan pravilima struke ili ako ocijeni da izvršenje naloga može izazvati veću štetu. Dužnost odbijanja naloga 14. obavljati poslove ili pružati usluge samo ako nad tim djelatnostima državno tijelo u kojemu je u službi ne obavlja nadzor ili ako takav rad nije zabranjen posebnim zakonom. čije bi izvršenje predstavljalo kazneno djelo. Dužnost prisutnosti na radnom mjestu 10. Pravo na zaštitu od neopravdanog premještaja ili udaljenja s radnog mjesta 5. Mogućnost odbijanja naloga 15. Pravo na predstavku Dužnosti državnih službenika 1. Zabrana zlouporabe ovlasti 3. Poslovi u državnim tijelima koje obavljaju državni službenici? Poslovi u državnim tijelima koje obavljaju službenici raspoređuju se u skupine: 1. te je u tom slučaju oslobođen od odgovornosti za posljedice njegovoga izvršenja. Osobno ponašanje 12. financijsko-planski i drugi stručni poslovi. Ponovljeni nalog u pisanom obliku službenik je dužan izvršiti. Odobrenje nije potrebno za objavljivanje stručnih članaka i drugih autorskih tekstova niti za predavanje na seminarima. informatički poslovi. Uporaba povjerene imovine 11. Dužnost čuvanja službene tajne i poštivanja privatnosti 8. Dužnost odbijanja ponuđenih darova 4.

.Tko odlučuje o potrebi prijema u državnu službu? O potrebi prijema odlučuje čelnik tijela (ministar. . Natječaj se ne provodi kada: . (pravosudna i kaznena tijela odluku dostavljaju Ministarstvu nadležnom za poslove pravosuđa). tajnik stručne službe sabora ili vlade…). odluke) .osobe koje se primaju u državnu službu na određeno vrijeme. . rok u kojem će natjecatelji biti obaviješteni o rezultatima (60 dana maksimalno) 38 . pravilnici.srednja stručna sprema .osobe zaposlene u upravnim odjelima i službama jedinica lokalne.znanstvenim i stručnim dostignućima. naputci. naziv državnog tijela u koje se osobe primaju 2. Natječaj mora sadržavati: 1.visoka stručna sprema radna mjesta I. . . Kada će se donijeti odluka o poništenju natječaja? Odluka o poništenju natječaja donijeti će se kad se po raspisanom natječaju ne izvrši izbor ili u slučaju kad se na natječaj ne prijavi niti jedan kandidat. U principu. Kada natječaj nije potreban? Natječaj nije potreban kada se u državnu službu primaju: .osobe koje su po ugovoru o školovanju ili stipendiji u obvezi stupiti u državnu službu.zakonu.pravilima struke. prijem je nemoguć ukoliko nema slobodnog radnog mjesta. .Ustavu. predstojnik. odnosno regionalne (područne) samouprave ili pravnim osobama s javnim ovlastima.drugim propisima i pravilima o radu (uredbe. Odlučivanje o prijemu? O potrebi prijama u državnu službu odlučuje čelnik tijela u okviru slobodnih radnih mjesta predviđenih pravilnikom o unutarnjem redu državnog tijela. Stručna sprema? Potrebna stručna sprema: .kada postoje neraspoređeni službenici u tijelu DU o čemu vodi računa Središnji državni ured za upravu.pri prijelazu iz pravnih osoba s javnim ovlastima (lokalna uprava i samouprava) u državnu službu (to se pretočilo u normu iz razloga praktičnosti).osobe koje su po ugovoru o školovanju dužne stupiti u državnu službu . raspored na radno mjesto 5. isprave koje se trebaju priložiti kao dokaz o ispunjavanju uvjeta 6.radna mjesta II. Objasnite institut natječaja? Obavezan postupak pri prijemu u državnu službu je javni natječaj koji se objavljuje u NN (može i u dnevnom listu).viša stručna sprema . rok za podnošenje prijave (8-15 dana) 7. to je određeno pravilnikom o unutarnjem radu državnog tijela. naziv radnog mjesta 3. vrste zvanja . vrste zvanja . opće i posebne uvjete za prijem u službu 4. Na čemu se temelji rad državnih službenika? Rad državnih službenika temelji se na: .se primaju osobe na određeno vrijeme .uputama čelnika odnosno nadređenih službenika.radna mjesta III. naredbe. . Sva tijela dostavljaju odluke o raspisivanju natječaja Ministarstvu nadležnom za financije (provjera da li su osigurana proračunska sredstva) i Središnjem državnom uredu za upravu (provjera da li postoji slobodno radno mjesto čija se popuna traži te ima li na raspolaganju službenika koji bi zadovoljavao uvjete natječaja). vrste zvanja.

Rješenje je inicijalni akt kojim se započinje rad u državnoj službi. uredbom Vlade i pravilnikom o unutarnjem redu. stručna sprema. Može se zaposliti na određeno vrijeme u 2 slučaja : u slučaju odsutnosti. nepravodobno ili nemarno izvršavanje službenih obveza . Osoba postaje državni službenik danom početka rada. nesavjesno.neizvršavanje. Kakve vrste radnih odnosa ima u državnoj službi? Radni odnos može biti na određeno ili neodređeno vrijeme. već se dozvoljava i putem oglasa.Tada službenik ostvaruje prava i obveze iz državne službe. trajanje probnog rada. plaća službenika. Kandidat koji nije primljen ima 15 dana za prigovor. Specifičnost radnog odnosa na određeno vrijeme je što za njega ne treba institut natječaja. Podaci su službena tajna. Rješenje o prijemu se dostavlja svim kandidatima u roku 15 dana. Teške povrede propisuju se zakonom. Rješenje ima karakter upravnih akata. državnim službenikom se ne postaje prije donesenog rješenja o rasporedu na radno mjesto (u kojem se navode radno mjesto.druge lake povrede službene dužnosti koje su propisane zakonom.neovlaštena posluga sredstvima povjerenima za izvršavanje poslova .onemogućavanje građana ili pravnih osoba u ostvarivanju prava na podnošenje zahtjeva.nezakoniti rad ili propuštanje poduzimanja mjera ili radnji na koje je službenik ovlašten radi sprječavanja nezakonitosti .obavljanje djelatnosti koja je u suprotnosti s poslovima radnog mjesta ili bez prethodnog odobrenja čelnika tijela .Nakon postupka natječaja donosi se rješenje o prijemu u državnu službu. podataka ili druge povjerene dokumentacije .davanje netočnih podataka kojima se utječe na donošenje odluka nadležnih tijela ili time nastaju druge štetne posljedice .uporaba nevjerodostojne isprave u cilju ostvarivanja prava u službi . prigovora i predstavki ili drugih zakonskih prava .učestalo zakašnjavanje na posao ili raniji odlazak s posla . uredbom Vlade ili pravilnikom čelnika tijela Teške povrede službene dužnosti? .ponašanje suprotno etičkom kodeksu koje nanosi štetu ugledu službe . koje mora navoditi stručnu spremu. a lake povrede zakonom.neopravdan izostanak s posla jedan dan . No.neuredno čuvanje spisa. čelnik mora u roku 15 dana odgovoriti. to rješenje o prigovoru je konačno. podatke o položenom državnom ispitu. radni staž.zlouporaba položaja ili prekoračenje ovlasti u službi . Objasnite institut povrede službene dužnosti? Povrede službene dužnosti mogu biti lake i teške. donosi se u roku 60 dana od dana isteka roka za podnošenje prijave.neobavješćivanje nadređenog službenika o spriječenosti dolaska na posao u roku od 24 sata bez opravdanih razloga . Lake povrede službene dužnosti? . zbog povećanog opsega posla. Svi akti koji se odnose na službenički status podliježu nadzoru ministarstva nadležna za poslove opće uprave (vrijede opći uvjeti ZUP-a).nedoličan odnos prema strankama i iskazivanje bilo kakvog oblika netrpeljivosti prema ljudima 39 . vrijeme trajanja.napuštanje radnih prostorija tijekom radnog vremena bez odobrenja ili iz neopravdanih razloga . žalbi. Središnji državni ured za upravu vodi za potrebe državnih tijela središnji popis svih državnih službenika i namještenika.odavanje službene ili druge tajne u vezi s obavljanjem državne službe . Rješenja moraju biti unificirana i sadržavati iste elemente. datum početka rada i rok u kojem mora položiti državni ispit.odbijanje izvršenja zadaće ako za to ne postoje opravdani razlozi .

Predsjednike i članove službeničkih sudova i višega službeničkog suda imenuje Vlada. ako posebnim zakonom za službenike pojedinih državnih tijela nije drukčije određeno. za teške povrede: . O teškim povredama službene dužnosti u prvom stupnju odlučuje službenički sud.pisana opomena . Službenički sudovi ustrojavaju se za pojedino ili više državnih tijela. Postupak zbog povrede službene dužnosti? U postupku zbog lake povrede službeničke dužnosti odgovarajuće se primjenjuju odredbe Zakona o općem upravnom postupku. Službeničke sudove i viši službenički sud ustrojava Vlada. Vijeću uvijek predsjeda član imenovan iz reda sudaca.prestanak državne službe. od kojih se predsjednik i najmanje dva člana imenuju iz reda sudaca. od kojih se predsjednik i najmanje jedan član imenuju iz reda sudaca. Tko odlučuje o povredi službene dužnosti? O lakim povredama službene dužnosti odlučuje čelnik tijela. Uredske i druge poslove za viši službenički sud obavlja središnje tijelo državne uprave nadležno za službeničke odnose. Postupak zbog teške povrede pokreće čelnik državnog tijela danom predaje prijedloga za pokretanje postupka nadležnom službeničkom sudu. a u drugom stupnju viši službenički sud. ako posebnim zakonom za službenike pojedinih državnih tijela nije drukčije određeno. Koje su kazne u postupku za povredu službene dužnosti? za lake povrede: . 40 .premještaj na drugo radno mjesto niže složenosti poslova . Sastav službeničkog suda? Službenički sud ima predsjednika i najmanje deset članova. Postupak zbog lake povrede pokreće zaključkom čelnik državnog tijela na vlastiti poticaj ili po pisanom prijedlogu nadređenog službenika. u roku od 8 dana od primitka rješenja o izricanju kazne. Službenički sud i viši službenički sud odlučuju u vijeću od tri člana koje imenuje predsjednik za svaki pojedini slučaj. Protiv rješenja u postupku zbog lake povrede službenik ima pravo žalbe nadležnom službeničkom sudu. Odluka kojom je odlučeno u žalbi je konačna i ovršna.novčana kazna na vrijeme od jednog do šest mjeseci. Službenik ima pravo na branitelja.uvjetna kazna prestanka državne službe .zabrana napredovanja u trajanju od dvije do četiri godine . U postupku zbog teške povrede službene dužnosti odgovarajuće se primjenjuju odredbe Zakona o upravnom postupku.neopravdan izostanak s posla od dva do četiri dana uzastopno .. Viši službenički sud ima predsjednika i najmanje deset članova. Tijelo koje vodi postupak dužno je na zahtjev službenika omogućiti prisustvo sindikata.pisana opomena s upisom u osobni očevidnik državnog službenika . Odlukom kojom se ustrojava službenički sud utvrđuje se tijelo državne uprave koje će za potrebe službeničkog suda obavljati uredske i druge poslove.usmena opomena .novčana kazna u visini do 10% plaće službenika isplaćene u mjesecu kad je kazna izrečena. Protiv drugostupanjske odluke može se pokrenuti upravni spor.ponašanje radi kojega je tri puta izrečena kazna za laku povredu službene dužnosti .druge povrede službene dužnosti koje su kao teške propisane posebnim zakonom. Protiv odluke u postupku zbog teške povrede službenik ima pravo žalbe višem službeničkom sudu u roku 8 dana od primitka odluke. Postupak je hitan i javan (iznimke).zabrana promicanja u trajanju od dvije do četiri godine . u mjesečnom iznosu do 20% ukupne plaće isplaćene službeniku u mjesecu u kojem je kazna izrečena .

Udaljenje iz službe? Državnog službenika se može udaljiti iz službe ako je protiv njega pokrenut kazneni postupak ili postupak zbog teške povrede službene dužnosti. Ukinuta su zvanja i položaji. Za vrijeme udaljenja iz službe službeniku pripada naknada plaće u iznosu od 60%. Rok za naknadu štete ne može isteći prije dana u kojem se isplaćuje plaća za obračunsko razdoblje u kojemu je donijeto rješenje.certifikat o samostalnosti obavljanja poslova.analitičko normativni. mogao štetiti interesima službe. Smatra se da je udaljen iz službe službenik protiv kojeg je pokrenut istražni postupak i određen pritvor. a najkasnije u roku dvije godine od izvršene povrede. polaže se državni stručni ispit . II (viša) i III vrste (SSS). bez radnog staža u struci ili s radnim stažem kraćim od vremena određenog za vježbenički staž.16 mjeseci. Zakon određuje trajanje vježbeničkog staža: I vrsta .opći i administrativni poslovi . II vrsta . Nakon završenog vježbeničkog staža.upravno pravni poslovi (poslovi neposrednog izvršavanja zakona i inspekcijski) . a povreda je takve prirode da bi ostanak u službi. pravomoćnom je presudom oslobođen od odgovornosti.materijalno financijski i računovodstveni poslovi U odnosu na te grupe. a najkasnije u roku šest mjeseci od dana izvršene povrede. U slučaju teške povrede pokretanje postupka zastarijeva u roku godine dana od dana saznanja. 41 . a ako uzdržava obitelj 80% plaće isplaćene u mjesecu koji je prethodio udaljenju iz službe. III vrsta .12 mjeseci (skraćeno u odnosu na dosadašnje). Nastanak štete. Kada nastupa zastara postupka za povrede službene dužnosti? Pokretanje postupka zbog lake povrede službene dužnosti zastarijeva u roku tri mjeseca od dana saznanja za izvršenu povredu i počinitelja. Oni se primaju u državnu službu na određeno vrijeme. financijsko planski i drugi stručni poslovi . Vježbenici su osobe sa završenim obrazovanjem određene stručne spreme i struke. Odgovornost službenika za štetu? Službenik je dužan naknaditi štetu koju u službi ili u svezi sa službom namjerno ili iz krajnje nepažnje nanese državnom tijelu. a postupak se mora završiti u roku šest mjeseci od pokretanja postupka. a državna služba im se može produžiti na neodređeno vrijeme ako u tijelu državne vlasti postoji slobodno radno mjesto na koje ih se može rasporediti nakon položenoga državnoga stručnog ispita. Obustavljeni dio plaće se službeniku vraća ako: 1. ako službenički sud uvaži njegovu žalbu protiv rješenja o udaljenju iz službe. a postupak se mora završiti u roku dvije godine od dana pokretanja postupka. Koji je novi klasifikacijski sustav Uvedena su mjesta I (VSS). Državni stručni ispit se sastoji od općeg i posebnog dijela Opći dio sadrži 6 predmeta (Središnji državni ured za upravu) dok je za posebni dio nadležno ono ministarstvo nadležno za to upravno područje.14 mjeseci. utvrđuju se nazivi radnih mjesta: Primjerupravni referent (SSS) viši upravni referent (VŠS) samostalni referent (VSS) upravni savjetnik viši upravni savjetnik Stručno osposobljavanje i usavršavanje službenika (vježbenici) Službenici se osposobljavaju za državnu službu obavljanjem vježbeničke prakse. Štetom se smatra i šteta koju je državno tijelo imalo naknađujući građanima i pravnim osobama štetu koju su pretrpjeli namjerom ili krajnjom nepažnjom službenika.informatički poslovi . pravomoćnim je rješenjem obustavljen postupak i 5. 3. te se utvrđuju jedinstveni nazivi tih radnih mjesta: . Namještenici mogu tako biti na radnim mjestima III ili IV vrste. visinu i okolnosti utvrđuje čelnik tijela rješenjem. dok traje taj postupak. Državni stručni ispit polaže se pred državnom ispitnom komisijom koja se ustrojava pri Središnjem tijelu državne uprave nadležnom za službeničke odnose. Poslovi koje službenici obavljaju tretiraju se na određene skupine.

Osim toga uz pristanak službenika se može premjestiti na svako radno mjesto za koje ispunjava uvjete.20  radna mjesta III. Kandidat koji ne položi više od dva predmeta ponavlja cijeli ispit najkasnije u roku od dva mjeseca. O ocjeni se donosi rješenje. mogu ga položiti u roku od godine dana (ili 6 mjeseci u slučaju prijelaznog zakona). Ovim ugovorom utvrđuje se prava i obveze rada državnih službenika i namještenika zaposlenih u državnim tijelima. »zadovoljava« i »ne zadovoljava«.istekom roka .sporazumom . i tu postoji zaštitna odredba . »uspješan«.10  radna mjesta IV vrste – 0. ali osnovicu može utvrditi i Vlada). Vrste 0. Rješenje o premještaju donosi čelnik tijela. Premještaj se može napraviti u krugu od 100km (što može dovesti do šikaniranja službenika). Vrste – 0. Vrijednosti koeficijenta složenosti poslova radnih mjesta (utvrđuje Vlada Uredbom) utvrđuju se rasponi koeficijenta u kojima se mogu kretati vrijednosti koeficijenata poslova radnih mjesta u pojedinim vrsta i to za:  radna mjesta I. Objasnite institut premještaja? Službenik se može po potrebi službe premjestiti na drugo radno mjesto u istom tijelu ili u drugo tijelo.5-0.5% za svaku godinu radnog staža. Osnovica za izračun plaće utvrđuje se kolektivnim ugovorom (na temelju prosječne bruto plaće zaposlenih u RH. Prigovor odgađa izvršenje rješenja o premještaju. Kako prestaje državna služba? Državna služba prestaje: . koji je rješenje donio.onome koji je premješten mora se osigurati smještaj za njega i njegovu obitelj. Svi oni koji pri zasnivanju odnosa nemaju državni ispit. Državni službenici ocjenjuju se za svoj rad za prethodnu kalendarsku godinu. najkasnije do 31. ožujka. a ako tada ne položi ima pravo na polaganje još samo jednom. koju određuje Državni zavod za statistiku i objavljuje u NN.65-1. Tako su grupa poslova i složenost poslova zaštićeni pri premještaju.po sili zakona i 42 . Nakon toga smije ponavljati samo iz dva predmeta Novost je što stručni ispit mogu polagati i osobe izvan državne službe ako imaju dvostruki staž od onog propisanog državnim službenicima.otkazom . konačno rješenje o premještaju dostavlja se ministarstvu nadležnom za poslove opće uprave.90-1.05-3. No. Rješenje o rasporedu donosi čelnik tijela u koje je službenik premješten u roku 3 dana. Ocjena mora biti obrazložena.50  radna mjesta II. Ocjenjuje se stručno znanje. učinkovitosti rada i poštivanju službene. odnosno radne dužnosti. Ne ocjenjuju se službenici i namještenici koji su u prethodnoj kalendarskoj godini radili manje od šest mjeseci. Premještaji su mogući samo u okviru skupine istih poslova i ako su za drugo radno mjesto propisani isti uvjeti. Ocjene kojima se ocjenjuju službenici i namještenici jesu: »naročito uspješan«. O prigovoru se utvrđuje u roku 3 dana. Državni stručni ispit nije dužan polagati državni službenik koji ima položen pravosudni ispit. ali uz prethodni pisani sporazum s čelnikom tijela u koje se premješta. Protiv rješenja službenik ima pravo u roku 3 dana od primitka rješenja podnijeti prigovor čelniku tijela. Ukoliko ne položi najviše dva predmeta kandidat mora pristupiti popravnom ispitu u roku od mjesec dana.Vježbenik može pristupiti ispitu najranije dva mjeseca prije isteka vježbeničkog staža. Objanite sustav plaća? Osnovno pravilo je sljedeće: umnožak koeficijenta složenosti poslova radnog mjesta i osnovice određene kolektivnim ugovorom + dodatak na staž 0. a ne može ga se premjestiti iz jednog u drugo mjesto rada bez njegove suglasnosti ako ima više od 20 godina radnog staža ili ako bi se premještajem bitno pogoršale njegove obiteljske prilike. Rješenje o premještaju u drugo državno tijelo donosi čelnik tijela iz kojeg se službenik premješta. Vrste od 1.75 Kolektivni ugovor za državne službenike i namještenike ? Ovaj kolektivni ugovor zaključuju Vlada RH i sindikati državnih službi u ime svojih članova.

stavka 1. O prestanku državne službe donosi se rješenje. točke a) ovoga Zakona .danom konačnosti odluke službeničkog suda.danom napuštanja službe.posljednjeg dana godine u kojoj su ostvareni ti uvjeti. f) kad neopravdano izostane s rada pet radnih dana uzastopce . Opći propisi o zabrani prestanka rada pojedinim kategorijama zaposlenih ne primjenjuju se na državne službenike kojima državna služba prestaje jer nisu zadovoljili na probnom radu ili kojima državna služba prestaje po sili zakona. Ako preuzeti službenici ne budu raspoređeni na radna mjesta u državnom tijelu koje ih je preuzelo ili u nekom drugom državnom tijelu iz razloga što nema slobodnih radnih mjesta ili iz razloga što ne ispunjavaju stručne i druge uvjete za raspored na slobodna radna mjesta. Državna služba na određeno vrijeme prestaje istekom roka ako ne prestane ranije na drugi način propisan zakonom. Kad se ukine državno tijelo. službenici će se rasporediti na druga radna mjesta u okviru svoje stručne spreme. k) ako je dva puta uzastopce ocijenjen ocjenom »ne zadovoljava« . Izvršenje nezakonitog naloga? Državni službenik je ovlašten staviti pisanu primjedbu i ne izvršiti nalog ako je on nezakonit. službenici se stavljaju na raspolaganje Vladi 4. d) kad je osuđen na bezuvjetnu kaznu zatvora u trajanju dužem od 6 mjeseci . l) u drugim slučajevima utvrđenim zakonom. Kad se ukine državno tijelo. U slučaju ukidanja pojedinih radnih mjesta u državnom tijelu. ali je tada oslobođen krivnje. 3. stavljaju se na raspolaganje Vladi . a služba mu prestaje danom konačnosti rješenja o prestanku službe otkazom.danom saznanja za to. Čuvanje državne tajne? Državni službenik je dužan čuvati državni tajnu najduže 5 godina od prestanka službe.danom pravomoćnosti presude. g) ako ne položi državni stručni ispit u propisanom roku .istekom roka u kojem je bio obvezan položiti državni stručni ispit. Državnom službeniku prestaje državna služba po sili zakona: a) smrću.. h) ako se sazna da u vrijeme prijema u državnu službu nije ispunjavao uvjete za prijam u državnu službu propisane ovim Zakonom . a do rasporeda na novo radno mjesto ostvaruju pravo na plaću i ostala prava iz službe prema rješenjima koja su imali prije ukidanja radnih mjesta. a poslove i službenike ne preuzima neko drugo državno tijelo. i) kad mu je izrečena kazna prestanka službe u postupku zbog teške povrede službene dužnosti . 2. b) utvrđivanjem prava na mirovinu zbog opće nesposobnosti za rad . Službenici koji ne budu raspoređeni u rokovima stavljaju se na raspolaganje Vladi uz otkazni rok i otpremninu prema 43 . j) ako se po premještaju neopravdano ne javi na dužnost u zakonskom roku . Državna služba može prestati i na temelju pisanoga otkaza kojeg tijelu podnese državni službenik.danom pravomoćnosti presude. Državnom službeniku se otkazuje državna služba ako nije zadovoljio na probnom radu. Rješenje se donosi u roku od osam dana od nastupa okolnosti koje su razlog za prestanak službe.danom konačnosti posljednjeg rješenja o ocjenjivanju. kojim se utvrđuje dan prestanka službe.na drugi način propisan zakonom.danom pravomoćnosti rješenja. odnosno prvog dana odsutnosti s rada. e) kad je osuđen za kazneno djelo iz članka 49.. Ponovljeni nalog je dužan izvršiti. Oslobođen je čuvanja tajne u sudskom ili upravnom postupku ako se radi o podacima bez kojih nije moguće utvrditi činjenično stanje. Odredbe o raspolaganju 1. c) kad navrši 65 godina života i najmanje 20 godina mirovinskog staža .danom kojim se morao javiti na dužnost. u tom ili drugom državnom tijelu najkasnije u roku tri mjeseca od dana ukidanja radnih mjesta. službenike ukinutoga državnog tijela preuzima ono državno tijelo koje preuzima i obavljanje poslova ukinutog tijela. Državna služba može prestati na temelju pisanoga sporazuma državnog službenika i čelnika tijela.

premještaj i prestanak radnog odnosa. otkazati joj ugovor o radu ili je premjestiti na druge poslove. Između dva uzastopna radna dana službenik ima pravo na odmor najmanje 12 sati neprekidno. Ugovor o radu? Ugovorom o radu zasniva se radni odnos. plaćeni dopust? Državni službenik ima pravo na odmor (stanku) od najmanje 30 minuta što se ubraja u radno vrijeme. prebivalištu i/ili sjedištu. "dobar". nazivu. 3. Stanka. strankama. 7. koje nije udaljeno više od 100 kilometara od mjesta njegova stanovanja. Za vrijeme trajanja raspolaganja. kolektivnim ugovorom ili ugovorom o radu. Ugovor mora sadržavati uglavke o: 1. godišnji odmor. 5. na prijedlog neposredno nadređenog službenika. trajanju plaćenoga godišnjeg odmora. osim odredbi o stavljanju na raspolaganje.računa se neprekidni radni staž u državnim tijelima Republike Hrvatske. odgovarajuće se primjenjuju odredbe o pravima i obvezama. nedjelje neradni dani i blagdani. Radno vrijeme? Puno radno vrijeme službenika je 40 sati tjedno raspoređeno na pet dana od ponedjeljka do petka. Ocjena mora biti obrazložena. Ocjene su: "izvanredan". Posebne odredbe o namještenicima? Osobe se za obavljanje poslova namještenika primaju putem oglasa. otkaznim rokovima. a ako je prijeko potrebno da radi na dane tjednog odmora osigurava mu se za korištenje tjednog odmora tijekom sljedećeg tjedna. Za vrijeme trajanja raspolaganja službenik ostvaruje pravo na naknadu plaće u visini plaće isplaćene u mjesecu koji je prethodio stavljanju na raspolaganje.14 sati. Službenik koji radi u turnusima od 12 sati ima pravo na odmor 60 minuta. dnevni odmor. "zadovoljava" i "ne zadovoljava". Namještenici odgovaraju za lake i teške povrede službene dužnosti kao i za odgovornost za štetu učinjenu građanima i pravnim osobama (odgovarajuće se primijenjuju odredbe koje vrijede za službenike). Ako trudnica ili žena koja doji dijete radi na 44 . osnovnoj plaći. 9. Ne ocjenjuju se službenici i namještenici koji su u prethodnoj godini radili manje od šest mjeseci. 8. 4. obveza i odgovornosti namještenika iz radnog odnosa čelnik tijela donosi rješenje koje je upravni akt. 6. danu otpočinjanja rada. službenika se može privremeno ili trajno premjestiti i rasporediti na radno mjesto njegove vrste i struke u bilo koje državno tijelo. mjestu rada. Kada se zakon o radu primijenjuje na državne službenike? Zakon o radu se primijenjuje na državne službenike kada pojedina pitanja nisu rješena posebnim zakonom. o njoj se donosi rješenje i ona se unosi se u osobni očevidnik. Službenik ima pravo na tjedni odmor u trajanju najmanje 48 sati neprekidno. "odličan". naravi ili vrsti rada ili kratak popis ili opis poslova. Pri utvrđivanju godišnjeg odmora ne uračunavaju se subote. tjedni odmor. Na prava i obveze namještenika. O prijamu na rad te o ostvarivanju prava.općim propisima o radu. a sklapa se na neodređeno vrijeme i u pisanom obliku. Sva tijela državne vlasti dužna su raditi u tijeku radnog dana u vremenu od 9 . premještaju i prestanku službe službenika. Ocjenjivanje državnih službenika? Državni službenici i namještenici ocjenjuju se svake godine za prethodnu godinu. Zaštita majčinstva? Poslodavac ne smije odbiti zaposliti ženu zbog njene trudnoće. trajanju redovitog radnog dana ili tjedna. očekivanom trajanju ugovora. niti smije tražiti bilo kakve podatke o ženinoj trudnoći. 2. Službenik ima pravo na plaćeni godišnji odmor u trajanju od najmanje 18 radnih dana. Njih ocjenjuje čelnik tijela.

Ako o prigovoru nije odlučeno u roku. poslodavac je mora premjestiti na druge odgovarajuće poslove. Otkazni rok? Primjenjuju se opći propisi o radu (Zakon o radu) U slučaju redovitog otkaza otkazni rok je najmanje: .2 tjedna ako je službenik zaposlen manje od godinu dana . a u pisanom obliku. suradnji. Etički kodeks državnih službenika? .u ophođenju s građanima služi se hrvatskim jezikom i razumljivim rječnikom . može se pokrenuti upravni spor kao da je prigovor odbijen. pristojnosti.prema strankama postupa profesionalno. neometanju u radu.ne koristi službeni ugled za obavljanje privatnih poslova .2 mjeseca ako je neprekidno zaposlen 5 godina . Protiv rješenja o prigovoru službenik ima pravo pokretanja upravnog spora u roku od 30 dana od primitka rješenja kojim je odlučeno o prigovoru. povjerenju. Protiv svih rješenja kojima se odlučuje o pravima ili obavezama iz službe. nepristrano. što ne smije imati za posljedicu smanjenje plaće žene. žena ima pravo na dopust uz naknadu plaće. strpljenju. bez diskriminacije građana po različitim osnovama.uređuje pravila dobrog ponašanja službenika sa strankama (očekivano ponašanje službenika) i međusobno .1 mjesec ako je neprekidno zaposlen godinu dana .službenik pazi da ne umanji osobni ugled i povjerenje građana u državnu službu . Čelnik tijela dužan je o prigovoru odlučiti u roku od 15 dana od dana njegova primitka.2 mjeseca i 2 tjedna ako je neprekidno zaposlen 10 godina . službenik ima pravo podnošenja prigovora čelniku tijela u roku od 15 dana od dana primitka rješenja.3 mjeseca ako je neprekidno zaposlen 20 godina Zaštita prava državnog službenika? Službenici u državnim tijelima imaju pravo na sindikalno udruživanje sukladno općim propisima o radu. s posebnom pažnjom prema ljudima s posebnim potrebama . razmjeni mišljenja i informacija .odnosi među službenicima temelje se na međusobnom poštovanju.poslovima koji ugrožavaju njezin život ili zdravlje. pristojno.posebni etički kodeksi donose se kad to zahtjeva posebnost službe i mora biti u skladu s etičkim kodeksom .u javnim nastupima u kojima ne predstavlja tijelo mora naglasiti da iznosi osobne stavove -građani i službenici mogu se obrati čelniku tijela pritužbom na ponašanje službenika koji će je razmotriti i po potrebi pokrenuti postupak i u roku 30 dana dati odgovor na pritužbu 45 . a ne odluči se ni nakon proteka daljnjeg roka od sedam dana u kojem je zatraženo odlučivanje o prigovoru.ističe se na vidljivom mjestu u državnom tijelu . Ako poslodavac nije u mogućnosti osigurati premještaj.1 mjesec i 2 tjedna ako je neprekidno zaposlen 2 godine . odnosno život ili zdravlje djeteta.

. društvenu i samoupravnu cjelinu. te su s njim povezana dnevnim migracijskim kretanjima i svakodnevnim potrebama stanovništva od lokalnog značenja. Definicija jedinice područne (regionalne) samuprave? Jedinica područne (regionalne) samouprave su županije. potpisale su je države članice Vijeća Europe. Svaka od zemalja potpisnica može otkazati ovu povelju u svakom trenutku po isteku razdoblja od 5. financijskih izvora lokalnih jedinica. One moraju dostavljati Glavnom tajniku Vijeća Europe sve promjene svojih zemalja koje se odnose na primjenu načela iz ove povelje. U sastav grada mogu biti uključena i prigradska naselja koja s gradskim naseljem čine gospodarsku i društvenu cjelinu. Građani mogu neposredno sudjelovati u upravljanju lokalnim poslovima putem zborova. gospodarski i geoprometni) gradom se može utvrditi i mjesto s manje od 10. uvjeta obnašanja dužnosti na lokalnoj razini. upravnog nadzora akata lokalnih jedinica. Jedinice lokalne samouprave su općine i gradovi. . Pravo na samoupravu ostvaruje se preko lokalnih odnosno područnih predstavničkih tijela koja su sastavljena od članova izabranih na slobodnim i tajnim izborima na temelju neposrednog i jednakog općeg biračkog prava. Povelja se dotiče. gospod. Ustavno određenje lokalne i područne (regionalne) samouprave? U unutarnjem zakonodavstvu i koliko je to moguće. nadzor nad njihovim aktima i radom i druga pitanja od značenja za njihov rad. Jedinice područne (regionalne) samouprave su županije. a predstavlja urbanu. Prilikom određivanja djelokruga jedinica lokalne i područne samouprave mora se voditi računa o širini i prirodi poslova i o zahtjevima učinkovitosti i ekonomičnosti. prirodnu. njihov djelokrug i ustrojstvo. To će se pravo provoditi preko vijeća ili skupština sastavljenih od članova izabranih na slobodnim i neposrednim izborima. Županija je jedinica područne (regionalne) samouprave čije područje predstavlja prirodnu. te koja su povezana zajedničkim interesima stanovništva. bitnim dijelom javnih poslova. uređuju i upravljaju uz vlastitu odgovornost i u interesu lokalnog pučanstva. Građanima se Ustavom jamči pravo na lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu. godina od dana kada je za tu državu Povelja stupila na snagu.jedinica lokalne samouprave u kojoj je sjedište županije te svako mjesto koje ima više od 10.jedinica lokalne samouprave koja se osniva u pravilu za područje više naseljenih mjesta koja predstavljaju prirodnu. gospodarsku i društvenu cjelinu.grad . pravo zaštite lokalne samouprave Pod lokalnom samoupravom podrazumijeva se pravo i mogućnost lokalnih jedinica da u okvirima određenim zakonom. referenduma i drugih oblika neposrednog odlučivanja. zaštite područnih granica lokalnih jedinica.000 stanovnika. 46 . a ustrojava se radi obavljanja poslova od područnoga (regionalnog) interesa. pravo udruživanja lokalnih jedinica. Gdje postoje posebni razlozi (povijesni. Stranka može i naknadno preuzeti obveze i o tome obavijestiti glavnog tajnika Vijeća Europe.općina . način rada njihovih tijela. SUSTAV LOKALNE I PODRUČNE (REGIONALNE) SAMOUPRAVE Europska povelja Potpisana je 1985 u Strasbourgu. Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi? Ovim se zakonom uređuju jedinice lokalne samouprave i jedinice područne (regionalne) samouprave. prometnu.4. povijesnu. djelokruga lokalne samouprave. povijesnu. Definicija jedinice lokalne samouprave? Jedinice lokalne samouprave su: .000 stanovnika. gospodarsku i društvenu cjelinu. Preuzimanje obveza Svaka se stranka obavezuje da će se smatrati vezanom s najmanje 12 odredbi Povelje od kojih se najmanje mora izabrati od članka 2-11. u Ustavu prihvatiti će se načelo lokalne samouprave.

3. obrazovanje 1. izdavanje građevinskih i lokacijskih dozvola. te provedbu dokumenata prostornog uređenja. pravne su osobe 3. Središnje tijelo uskratit će odobrenje ako se grb jedinice nedovoljno razlikuje od grba i zastave druge jedinice Poslovi jedinice lokalne (općine i gradovi) samouprave? Jedinice lokalne samouprave u svom samoupravnom djelokrugu obavljaju poslove od lokalnog značaja kojima se neposredno ostvaruju potrebe građana. ovlasti i način rada. oblici suradnje jedinica lokalne. 14. Poslovi jedinice područne (regionalne-županije) samouprave? Županija u svom samoupravnom djelokrugu obavljaju poslove od područnog (regionalnog) značaja i to osobito: 1. međusobno surađuju na unapređenju gospodarskog i društvenog razvitka svojih zajednica 5. mogu imati svoj grb i zastavu 4. grad i županija imaju statut kojim se podrobnije uređuje samoupravni djelokrug općine. 4.Obilježja općine. 5. i područne (regionalne) samouprave te druga pitanja Zastava i grb? Jedinica može imati grb i zastavu što se utvrđuje statutom ili statutarnom odlukom uz prethodno odobrenje središnjeg tijela državne uprave za lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu. ovlasti i način rada tijela. provođenje referenduma…) 2. tu su još: 13. tjelesna kultura i šport zaštita potrošača 10. 2. održavanje javnih cesta. način obavljanja poslova. 6. 9. mjesna samouprava. ustrojstvo. 47 . financijska. a koji nisu Ustavom ili zakonom dodijeljena državnim tijelima i to osobito: uređenje naselja i stanovanje prostorno i urbanističko planiranje komunalno gospodarstvo briga o djeci socijalna skrb primarna zdravstvena zaštita odgoj i osnovno obrazovanje kultura. samostalne su u odlučivanju u poslovima iz svog samoupravnog djelokruga u skladu s Ustavom i ovim zakonom Statuti jedinica? Općina. obilježja. županije. drugih akata vezanih uz gradnju.12. oblici konzultiranja građana. zaštita i unaprjeđenje prirodnog okoliša 11. ustrojstvo i rad javnih službi. županija 1. grada. 8. Osim poslova od 1. provođenje referenduma u pitanjima iz djelokruga. njena obilježja. Jedinica u pravilu preuzima povijesni grb i zastavu. 7.imaju statut (statutom se pobliže uređuje samoupravni djelokrug. ustrojstvo. protupožarna i civilna zaštita 12. zdravstvena.000 stanovnika. javna priznanja. grada. promet na svom području Veliki gradovi su jedinice lokalne samouprave koje su ujedno gospodarska. Grb se sastoji isključivo od štita i sadržaja unutar njega. kulturna. prometna i znanstvena središta razvitka šireg okruženja i koji imaju više od 35.

na prijedlog poglavarstva. Tijela upravljanja u općinama. Zagreb ima 51 člana a županije od 31 do 51. Predstavničko tijelo Predstavnička tijela građana su općinsko vijeće. donosi statut (temeljni opći akt). pored već navedenih poslova mogu obavljati mogu obavljati i poslove iz djelokruga županije. proračun 2.000 stanovnika i gradovi sjedišta županija. zdravstvo 3. nemaju obvezujući mandat (ako član predstavničkog tijela promijeni stranačku pripadnost. Ona donose akte u okviru svog djelokruga te obavljaju druge poslove u skladu sa zakonom i statutom. gradonačelnika. uređuje ustrojstvo i djelokrug upravnih tijela 6.referendum (odluka donesena na njemu obvezatna je za predstavničko tijelo) – pitanje mora biti jasno postavljeno (sa DA i NE mogućim odgovorom) i zborovi građana ako ih je moguće organizirati. a u općini i gradu i na prijedlog polovice mjesnih odbora na tom području. Mandat članova predstavničkog tijela izabranog na izvanrednim izborima traje do isteka tekućeg mandata predstavničkog tijela 48 . župana i njihove zamjenike te članove poglavarstva 4. Neposrednim odlučivanjem . bira i razrješuje općinskog načelnika. gradovima i županijama To su predstavnička tijela(donose akte) i izvršna tijela-poglavarstva(brinu za izvršenje tih općih akata) i općinski načelnik. Građani u jedinicama lokalne samouprave odlučuju o svojim interesima. Posrednim odlučivanjem – odlučivanjem preko predstavnika u predstavničkim tijelima. ako izgubi hrvatsko državljanstvo. drugih akata vezanih uz gradnju te provedbu dokumenata prostornog uređenja za područje županije izvan područja velikoga grada Veliki gradovi koji imaju više od 35. 1. Broj članova mora biti neparan i određen je statutom. stranka gubi mandat). planiranje i razvoj mreže obrazovnih. ovisi o veličini zajednice (predstavnička tijela imaju od 7 do 35 članova. prostorno i urbanističko planiranje 4. gubitka poslovne sposobnosti.2. izdavanje građevinskih i lokacijskih dozvola. Referendum raspisuje predstavničko tijelo na temelju prijedloga 1/3 članova. gospodarski razvoj 5. 1. prije isteka 4 godine im može prestati mandat zbog ostavke (Pisana ostavka treba biti ovjerena kod javnog bilježnika najranije 8 dana prije podnošenja iste i treba biti zaprimljena najkasnije 3 dana prije zakazane sjednice predstavničkog tijela). promet i prometna infrastruktura 6. donosi odluke i druge opće akte kojima se uređuju pitanja iz samoupravnog djelokruga 3.) Članovi predstavničkih tijela nisu opozivi (biračko tijelo koje ih je izabralo ne može ih opozvati). promjene prebivališta. smrću i ako je osuđen na bezuvjetnu kaznu zatvora u trajanju dužem od šest mjeseci. održavanje javnih cesta 7. 2. ili na prijedlog 20% birača upisanih u birački popis općine ili grada. socijalnih i kulturnih ustanova 8. skupštine 5. gradonačelnik i župan. drugi poslovi zakonom stavljeni u djelokrug Odluke se donose većinom ako je prisutna većina članova predstavničkog tijela Mandat? Mandat članova predstavničkog tijela izabranog na redovnim izborima traje 4 godine. zdravstvenih. osniva javne ustanove i druge pravne osobe za obavljanje djelatnosti od interesa 7. gradsko vijeće i županijska skupština (Zagreb-gradska skupština zato što ima i status grada i županije). osniva i bira članove radnih tijela vijeća odn.

Župana bira županijska skupština iz reda svojih članova u skladu sa zakonom i statutom.001 do 30. – grad koji ima više od 30. Poglavarstvo kao izvršno tijelo jedinice? Općinsko.000 stanovnika ima od 3-5 članova.000 stanovnika ima od 7-9 članova. grad. Članove predstavničkih tijela biraju hrvatski državljani tajnim glasanjem na neposrednim izborima. grad odnosno županiju. gradsko vijeće iz reda svojih članova u skladu sa zakonom i statutom. Članove poglavarstva bira predstavničko tijelo iz reda svojih članova. Broj članova poglavarstva uključujući predsjednika i zamjenike mora biti neparan. – Grad Zagreb ima od 9-15 članova. Odgovorni su središnjim tijelima državne uprave. Ima pravo obustaviti od primjene opći akt predstavničkog tijela za koji procijeni da nije u skladu sa zakonom ili drugim propisom te zatražiti da se u roku 15 dne uklone nedostaci. a utvrđuje se statutom: – općina i grad koji imaju do 10. Način rada predstavničkog tijela uređuje se poslovnikom. a isti se donosi većinom svih glasova.izabranog na redovnim izborima. Poslovi poglavarstva 49 . Upravljaju imovinom i izvršavaju odluke. Zastupaju općinu. Sjednice saziva predsjednik. Predstavničko tijelo ima predsjednika i do 2 potpredsjednika. Nositelji izvršne vlasti i izvršna tijela? Općina: općinski načelnik i općinsko poglavarstvo Grad: gradonačelnik i gradsko poglavarstvo Županije: župan i županijsko poglavarstvo Biranje nositelja izvršne vlasti i članova izvršnih tijela? Bira ih predstavničko tijelo i njima su odgovorni (vijećima i skupštini). gradonačelnik odnosno župan. Predstavničko tijelo iz reda svojih članova bira i ostale članove poglavarstva na prijedlog općinskog načelnika. barem jednom u 3 mjeseca ili na obrazloženi zahtjev najmanje 1/3 članova. Inače je u roku od 8 dne dužan obavijestiti predstojnika ureda državne uprave u županiji te čelnika središnjeg tijela državne uprave ovlaštenog za nadzor nad zakonitošću rada tijela jedinica lokalne i područne samouprave. a zakonom se utvrđuje okvirni broj. u roku od 15 dana od primitka zahtjeva. Imaju u pravilu po dva zamjenika koji se biraju na isti način (većinom glasova). gradonačelnika odnosno župana.000 stanovnika ima od 5-7 članova. gradsko i županijsko poglavarstvo jesu izvršna tijela jedinica. većinom glasova svih članova. – županija ima 7-13 članova. županija). Mandat nije obvezujući. u skladu s ovim zakonom i statutom. – općina i grad koji ima od 10. Svaki član može biti zadužen za jedno ili više područja iz djelokruga lokalne. na prijedlog predsjednika poglavarstva koji je ujedno i načelnik. odnosno područne (regionalne) samouprave. te ih oni mogu i smijeniti. na vrijeme od četiri godine. Točan broj članova se utvrđuje statutom lokalne jedinice(općina. Pročelnici upravnih tijela jedinica mogu biti birani za članove poglavarstva. U općini i gradu općinskog načelnika i gradonačelnika bira općinsko vijeće tj.

gradonačelniku. 2. odnosno županiju. njihovim zamjenicima. Odluke o upravljanju i raspolaganju nekretninama i pokretninama u vlasništvu donosi većinom glasova svih članova.1. gradonačelnik. Ako predstavničko tijelo to ne učini. županu. Pitanje povjerenja općinskom načelniku. Odluka o nepovjerenju je prihvaćena ako je za nju glasovala većina svih članova predstavničkog tijela. obavlja druge poslove određene statutom Donosi odluke većinom glasova. gradonačelnika i župana bira predstavničko tijelo u pravilu između nositelja lista stranaka i nezavisnih lista koje su osvojile mandate u predstavničkom tijelu i to većinom glasova svih članova predstavničkog tijela. ako nastanu takvi razlozi koji po posebnim propisima kojima se uređuju radni odnosi dovode do prestanka radnog odnosa. Župan. odnosno župan predsjednik je poglavarstva. a u općinama i gradovima iznad 3. ili neosnovano ne izvršava odluke tijela jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave. priprema prijedloge općih akata 2. odnosno župan (nosioci izvršne vlasti) zastupa općinu. predsjednik je poglavarstva. Oni u obavljanju poslova imaju pravo obustaviti od primjene opći akt predstavničkog tijela ako ocijeni. gradonačelnik. odnosno područne (regionalne) samouprave u obavljanju poslova iz njihovog samoupravnog djelokruga te nadzire njihov rad 4. gradonačelnik. gradonačelniku. Općinskog načelnika. Općinski načelnik. njihovim zamjenicima. U općinama i gradovima do 3. grada. odnosno župan. da je tim aktom povrijeđen zakon ili drugi propis te zatražiti od predstavničkog tijela da u roku od 15 dana ukloni uočene nedostatke. 6 mjeseci se ne može podnijeti isti prijedlog za izglasavanje nepovjerenja Upravna tijela jedinica?(službe i odjeli) Upravna tijela su upravni odjeli i službe koje se ustrojavaju za obavljanje poslova iz samoupravnog djelokruga jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave kao i poslova državne uprave prenijetih na te jedinice. županu. grad. odnosno županije. općinski načelnik .000 stanovnika može se ustrojiti jedinstveni upravni odjel. 50 . odnosno župan može obavljanje odredeđnih poslova povjeriti jednom od svojih zamjenika. Poglavarstvo može razriješiti pročelnike iz stavka 1. članovima poglavarstva i poglavarstvu. Upravnim tijelima upravljaju pročelnici koje na temelju javnog natječaja imenuje poglavarstvo. a mora se u roku od 30 dana od dana dostave prijedloga predsjedniku predstavničkog tijela. članovima poglavarstva i poglavarstvu? Na prijedlog najmanje trećine članova u predstavničkom tijelu može se pokrenuti pitanje povjerenja općinskom načelniku. Općinski načelnik. predsjednik poglavarstva dužan je u roku od 8 dana o tome obavijestiti predstojnika ureda državne uprave u županiji te čelnika središnjeg tijela državne uprave ovlaštenog za nadzor nad zakonitošću rada tijela jedinica.poslovi. 3. Oni u obavljanju poslova imaju pravo obustaviti od primjene opći akt predstavničkog tijela ako ocijeni da je tim aktom povrijeđen zakon ili drugi propis te zatražiti od predstavničkog tijela da u roku od petnaest dana otkloni uočene nedostatke. usmjerava djelovanje upravnih tijela jedinice lokalne. ako pročelnik sam zatraži razrješenje. gradonačelnik. Glasovanje o povjerenju poglavarstvu može zahtijevati i njegov predsjednik. upravlja i raspolaže nekretninama i pokretninama u vlasništvu jedinice lokalne. ovoga članka: 1. Ukoliko se ne izglasa nepovjerenje. odnosno područne (regionalne) samouprave kao i njezinim prihodima i rashodima u skladu sa zakonom i statutom 5. odgovornost? Općinski načelnik. predsjednik poglavarstva dužan je u roku od osam dana o tome obavijestiti predstojnika ureda državne uprave u županiji te čelnika središnjeg tijela državne uprave ovlaštenog za nadzor nad zakonitošću rada tijela jedinica.000 stanovnika ustrojava se jedinstveni upravni odjel za obavljanje svih poslova iz njihovoga samoupravnog djelokruga. ili postupa protivno njima. Predsjednik poglavarstva? Općinski načelnik. O povjerenju se ne može raspravljati i glasovati prije nego protekne sedam dana. izvršava ili osigurava izvršavanje općih akata predstavničkog tijela 3. ako pročelnik ne postupa po propisima ili općim aktima jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave. Ako predstavničko tijelo to ne učini. ako je sjednici nazočna većina njegovih članova. Oni su odgovorni središnjim tijelima državne uprave za obavljanje poslova državne uprave prenijetih u djelokrug tijela općine. gradonačelnik.

Nadzor zakonitosti općih akata koje u samoupravnom djelokrugu donose predstavnička tijela općina. Ne može istovremeno biti sudac. poslovnik. gradonačelnik i župan dužni su dostaviti statut. a prije njihovog održavanja. sukladno posebnom zakonu. ZAKON O IZBORU ČLANOVA PREDSTAVNIČKIH TIJELA… Izbor članova predstavničkog tijela Svaki državljanin RH koji ima navršenih 18 godina. potpredsjednik Vlade Republike Hrvatske. zamjenik državnog odvjetnika… Članovi predstavničkih tijela imaju zamjenike koji obnašaju tu dužnost ukoliko članu predstavničkog tijela mandat 51 . a protiv pojedinačnih akata koja u prvom stupnju donose upravna tijela županije i velikih gradova. a prava i dužnosti započinju im danom konstituiranja predstavničkog tijela. Protiv pojedinačnih akata može se uputiti žalba nadležnom upravnom tijelu županije. u toj se jedinici neće raspisati i održati prijevremeni izbori. svako u svojem djelokrugu. Pojedinačni akti: koje donose upravna tijela jedinica lokalne samouprave i jedinica područne (regionalne) samouprave o pravima i obvezama i pravnim interesima fizičkih i pravnih osoba. Opći akt stupa na snagu osmi dan od dana njegove objave (iznimno. Član predstavničkog tijela jedne jedinice ne može istovremeno biti član predstavničkog tijela druge jedinice.4. sukladno posebnom zakonu. Kada je predstavničko tijelo raspušteno u kalendarskoj godini u kojoj se održavaju redovni izbori. danom objave) i ne smije imati povratno djelovanje. niti član poglavarstva iste jedinice. zajedničko trgovačko društvo. odluke i pravilnici. Dvije ili više jedinica lokalne samouprave mogu obavljanje pojedinih poslova iz svoga samoupravnog djelokruga organizirati zajednički. proračun. Općinski načelnik. Za to mogu osnovati zajedničko tijelo. gradova i županija obavljaju uredi državne uprave u županijama i nadležna središnja tijela državne uprave. poslovnik. dužanje u roku od 15 dana od dana njegove dostave. Od dana raspisivanja izbora pa do dana izbora ne može proteći manje od 30 niti više od 60 dana. državni odvjetnik. ako pročelnik svojim nesavjesnim ili nepravilnim radom prouzroči jedinici lokalne i područne (regionalne) samouprave veću štetu. zajednički upravni odjel ili službu. Član predstavničkog tijela ne može biti pozvan na kaznenu i prekršajnu odgovornost za izgovorene riječi. predsjednik Vlade Republike Hrvatske. Kada predstojnik ocijeni da je opći akt u suprotnosti s Ustavom i zakonom. Ukoliko je mandat prestao uslijed raspuštanja predstavničkog tijela. proračun ili drugi opći akt predstojniku ureda državne uprave u županiji u roku od 15 dana od dana donošenja općeg akta. Članovi se biraju na neposrednim izborima tajnim glasovanjem. donijeti odluku o obustavi od primjene općeg akta. niti za glasovanje u radu predstavničkog tijela. prijevremeni se izbori imaju održati u roku od 60 dana od dana raspuštanja. Nadzor nad općim aktima Opći akti: Statut (vrhovni akt). Nisu opozivi. ili ako zanemaruje ili nesavjesno obavlja svoje dužnosti koje mogu štetiti interesima službe u obavljanju poslova jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave. Odluku o obustavi općeg akta od primjene mogu donijeti neposredno i središnja tijela državne uprave. može se izjaviti žalba nadležnom ministarstvu (protiv konačnih pojedinačnih akata može se pokrenuti upravni spor). Mandat članova predstavničkih tijela izabranih na redovnim izborima traje do objave odluke Vlade Republike Hrvatske o raspisivanju izbora ili do objave odluke Vlade Republike Hrvatske o raspuštanju predstavničkog tijela u skladu sa zakonom kojim se uređuje lokalna i područna (regionalna) samouprava. sudac Ustavnog suda Republike Hrvatske. te ima prebivalište na području lokalne jedinice može birati i biti izabran. Mandat članova predstavničkih tijela izabranih na prijevremenim izborima traje do isteka tekućeg mandata predstavničkih tijela izabranih na redovnim izborima Izbore za članove predstavničkih tijela jedinica raspisuje Vlada Republike Hrvatske.

a kojeg odredi politička stranka koja je predlagatelj liste. .objavljuju rezultate 52 .donosi obvezatne upute za rad izbornih povjerenstava .Izbore članova Gradske skupšt. . . ima od 7-13 članova.miruje ili prestane prije isteka vremena na koje je izabran.obavljaju sve tehničke pripreme za obavljanje izbora na svom području.određuju biračka mjesta. ima od 19-35 članova.001 do 10. . u skladu sa zakonom.000 stanovnika.neposredno nadzire rad županijskih izbornih povjerenstava i gradskoga izbornog povjerenstva Grada Zagreba. . ima od 9-15 članova. županijska izborna povjerenstva. . izborima dostavljaju ih izbornom povjeren. Državno izborno povjerenstvo ima stalni (predsjednik i četiri člana te njihovi zamjenici) i prošireni sastav (tri predstavnika većinske političke stranke i tri dogovoreno predložena predstavnika oporbenih stranaka te njihovi zamjenici). Člana predstavničkog tijela izabranog na stranačkoj listi zamjenjuje neizabrani kandidat s dotične liste s koje je izabran član. moraju prikupiti određeni broj potpisa (100 za općinsko vijeće. Glasovanje je osobno i tajno Važeći listići su samo oni za koje se može nesumnjivo utvrditi za koga je netko glasovao (svi ostali su nevažeći). . Državno izborno povjerenstvo RH: .001 do 30. Broj članova predstavničkog tijela jedinice utvrđuje se statutom jedinice.propisuje obrasce u postupku kandidiranja i provedbi izbora.Izbore članova općinskog vijeća provode općinsko izborno povjerenstvo i birački odbori. .nadziru rad biračkih odbora. Broj članova predstavničkih tijela? Broj članova predstavničkih tijela mora biti nepraran. Državno izborno povjerenstvo ima stalni i prošireni sastav. . Grada Zagreba provode gradsko izborno povjerenstvo Grada Zagreba i birački odbori. Kandidati se navode na listama s brojem ljudi u predstavničkom tijelu.brinu za zakonitu pripremu i provođenje izbora.000 stanovnika. .nadziru pravilnost izborne promidžbe.općina koja ima od 3. Osnovno načelo u tom sustavu je da svaka stranka daje onoliko kandidata koliko je dobila % glasova na izborima.objavljuju općinske. a kojeg odredi politička stranka kojoj je u trenutku izbora pripadao član predstavničkog tijela kojem je prestao mandat. gradska.Izbore članova županijske skupštine provode županijsko izborno povjerenstvo i birački odbori. 150 za gradsko i 500 za županijsko). . Tijela za provedbu izbora su Državno izborno povjerenstvo. Dužnost predsjednika Državnoga izbornog povjerenstva po položaju obavlja predsjednik Vrhovnog suda Republike Hrvatske. Ako ga predlažu birači. ima od 13-19 članova. . Tijela za provedbu izbora? Tijela za provedbu izbora su Državno izborno povjerenstvo. . a određuje se Statutom jedinice i to tako da: .Grad Zagreb ima 51 člana. županije.prikupljaju i zbrajaju rezultate glasovanja te kada se radi o župan. Člana predstavničkog tijela izabranog na koalicijskoj listi dviju ili više političkih stranaka zamjenjuje neizabrani kandidat s dotične liste s koje je izabran i član.000 stanovnika. Izborni sustav Posljednji izbori bili su čisti proporcionalni sustav. Općinska.000 stanovnika.županije ima od 31-51 člana.općina i grada koji ima od 10. Kandidata može predložiti ili politička stranka ili birači. te gradsko izborno povjerenstvo Grada Zagreba imaju stalni (predsjednik i dva člana te njihovi zamjenici) i prošireni (dva predstavnika većinske političke stranke i dva predstavnika oporbe) sastav. a ostale članove imenuje Ustavni sud Republike Hrvatske iz reda sudaca Vrhovnog suda Republike Hrvatske i drugih pravnika koji ne smiju biti članovi političkih stranaka. Općinska i gradska izborna povjerenstva: . . . odnosno gradske liste i sastavljaju zbirnu listu za izbor.imenuju članove biračkih odbora. . izborna povjerenstva u jedinicama i birački odbori: .grad s više od 30. .Izbore članova gradskog vijeća provode gradsko izborno povjerenstvo i birački odbori.općina koja ima do 3. izborna povjerenstva u jedinicama i birački odbori.

odnosno županu. financijski plan i obavlja ostale poslove utvrđene zakonom i statutom. ako ne izabere opć. načelnika. odnosno od njihovog podnošenja ostavke. dok prigovore zbog nepravilnosti u postupku kandidiranja i izbora članova županijske skupštine i Gradske skupštine Grada Zagreba rješava Državno izborno povjerenstvo. poništava se ili sama radnja ili čitavi izbori. (žalba se podnosi Ustavnom sudu) Prigovore zbog nepravilnosti u postupku kandidiranja i izbora članova općinskog i gradskog vijeća rješava Županijsko izborno povjerenstvo. načelniku. poslovnik.obavlja i druge poslove. 5. dok isti mora biti riješen u roku od 48 sati. pravila. ako donese odluku ili akt kojim ugrožava suverenitet i teritorijalnu cjelovitost RH. gradonač. Prigovor se mora podnijeti u roku od 48 sati od počinjenog djela. koji slušaj mora riješiti u roku od 48 sati. .. gradske četvrti i gradski kotarevi pravne su osobe. U gradovima se statutom mogu osnovati gradski kotari ili gradske četvrti kao posebni oblici mjesne samouprave. Mjesni odbor se osniva za jedno naselje. Gradsko izborno povjerenstvo Grada Zagreba: (isto kao i općinska i gradska izborna povjerenstva) Županijsko izborno povjerenstvo: .brine se za zakonitu pripremu i provođenje izbora.nadzire rad općinskih i gradskih izbornih povjerenstava. zakonu ili drugom propisu. Birački odbori imenuju se. Zaštita izbornog prava? Ustavni sud Republike Hrvatske obavlja opći nadzor ustavnosti i zakonitosti izbora članova predstavničkih tijela jedinica i rješava sporove. Protiv rješenja izbornog povjerenstva može se podnijeti žalba u roku od 48 sati Ustavnom sudu. . tijela ili od iskazanog nepovjerenja opć. Birački odbor čine predsjednik i njegov zamjenik. može sazivati mjesne zborove građana Vijeće mjesnog odbora donosi program rada mjesnog odbora. odnosno župana u roku od 30 dana od dana konstituiranja predstav.objavljuje rezultate izbora. Mjesna samouprava i mjesni odbor Mjesni odbor osniva se statutom jedinice lokalne samouprave kao oblik neposrednog sudjelovanja građana u odlučivanju o lokalnim poslovima od neposrednog i svakodnevnog utjecaja na život i rad građana. Tijela mjesnog odbora Vijeće mjesnog odbora . ako učestalo donosi opće akte suprotne Ustavu. ako je prigovor opravdan. 4. 53 . ne donese statut u roku od 60 dana od dana konstituiranja. . gradonač. . najkasnije pet dana prije izbora za svako biračko mjesto radi neposredne provedbe glasovanja i osiguranja pravilnosti i tajnosti glasovanja. 2. Predsjednik vijeća mjesnog odbora . te dva člana i njihovi zamjenici. .. 3. više međusobno povezanih manjih naselja ili za dio većeg naselja.objavljuje županijske liste i sastavlja zbirnu listu. Raspuštanje predstavničkih tijela? Na prijedlog središnjeg tijela državne uprave nadležnog za lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu Vlada RH raspustit će predstavničko tijelo (dopuštena tužba Ustavnom sudu): 1. odnosno grada koji u odnosu na ostale dijelove čini zasebnu razgraničenu cjelinu.nadzire pravilnost izborne promidžbe.- obavljaju i druge poslove. Kao rezultat.tajnim glasovanjem bira vijeće na vrijeme od 4 godine Mjesni odbori.biraju građani s područja mjesnog odbora na vrijeme od 4 godine. ako trajno ostane bez minimalnog broja članova potrebnih za rad i donošenje odluka. ako predstavničko tijelo novoustrojene jedinice lokalne.

8. gradski odnosno županijski porezi. Za izvršenje proračuna odgovorno je poglavarstvo jedinice. 2. doprinosi i pristojbe. a ne može mijenjati proračun i ne može raspolagati imovinom jedinice ZAKON O FINANCIRANJU JED. općinski.račun financiranja (zaduživanje i otplata). naknade.tekuću rezervu proračuna kao neraspoređeni dio prihoda za nepredviđene rashode. donosi se odluka o privremenom financiranju. a svi korisnici moraju sredstva koristiti za utvrđene namjene. prihodi od naknada za koncesiju daje njezino predstavničko tijelo. Naredbodavatelj za izvršenje proračuna je predsjednik poglavarstva ili osoba ovlaštena za poslove proračuna. Proračunska sredstva koriste se za namjene utvrđene posebnim zakonima i odlukama. Prihodi jedinica? Prihodi jedinica moraju biti razmjerni s poslovima koje obavljaju njihova tijela.visinu prihoda koji se izdvajaju u stalnu rezervu. kada raspusti njezino predstavničko tijelo. Prijedlog proračuna utvrđuje poglavarstvo jedinice lokalne i područne samouprave na osnovi zahtijeva korisnika. Povjerenik može donositi ili mijenjati opće akte samo ako je to potrebno radi provedbe zakona ili drugih propisa. . Proračun jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave? Jedinica lokalne i područne samouprave za obavljanje poslova iz samoupravnog djelokruga osigurava sredstva u svojem proračunu. drugi prihodi Izvori sredstava 1. 2. Proračun ima opći i posebni dio. Posebni dio proračuna sadrži detaljan raspored rashoda po nositeljima. 7. 5. . 3.6. Svaka isplata iz proračuna mora za podlogu imati odluku nadležnog tijela jedinice utvrđenog statutom. . 6. ako ne može donositi odluke dulje od 3 mjeseca. Povjerenik Vlade RH? Vlada RH imenovati će povjerenika Vlade u jednici lokalne i regionalne samouprave: 1. ako u roku ne donese proračun ili odluku o privremenom financiranju. udio u zajedničkim porezima s RH 7.prava i obveze korisnika proračunskih sredstava glede izvršavanja proračuna.LOKA. prihodi od stvari u vlasništvu jedinice i imovinskih prava.Tijekom godine jedinica može mijenjati i dopunjavati proračun. . izbori za novo predstavničko tijelo. Opći dio sadrži: . Županijsko poglavarstvo daje smjernice za izradu proračuna jedinicama lokalne samouprave na svojemu području. prihodi od trgovačkih društva i drugih pravnih osoba u vlasništvu jedinice 4. Poglavarstvo mora predstavničkom tijelu svoje jedinice podnijeti izvješće o izvršenju proračuna u roku koje ono odredi. kada se ni u roku od 90 dana od objave službenih rezultata izbora ne konstituira predstavničko tijelo. Ako proračun ne bude donesen prije početka godine.I REG.ukupnu svotu predviđenih prihoda i rashoda. ako u roku ne donese prostorni plan. Proračun donosi predstavničko tijelo jedinice. korisnicima i namjenama. Nadzor nad korištenjem obavlja predstavničko tijelo i Državni ured za reviziju.bilancu prihoda i rashoda proračuna.(jer se dijele između države i jedinica lokalne samouprave) se odnose na porez na dohodak. na dobit i 54 . Prihodi jednica su: 1. .Zajednički porezi . 3. sredstva pomoći i dotacija RH predviđena u državnom proračunu 8. prirez. kada se u jedinici ne održe. u skladu sa zakonom. novčane kazne i oduzeta imovinska korist za prekršaje. Povjerenik preuzima ovlasti poglavarstva i njegovog predsjednika. U proračunu se iskazuju svi prihodi koji pripadaju jedinici te svi rashodi za poslove iz njezina samoupravnog djelokruga U proračunu se ikazuju svi primici i izdaci u svezi s imovinom u vlasništvu jedinice. Prihodi i rashodi proračuna moraju biti uravnoteženi. a donosi se za kalendarsku godinu i vrijedi za godinu za koju je donesen Proračun mora biti donesen prije početka godine na koju se odnosi.

upravne i boravišne pristojbe. Na prijedlog gradonačelnika. Gradsko poglavarstvo odgovorno je Gradskoj skupštini. porez na tvrtku ili naziv Prirez: izmjenama novog zakona.na promet nekretninama.donosi statut 55 . Vlastiti izvori sredstava županije jesu– prihodi od vlastite imovine. 3. a ne odjele. Ima statut. porez na automate za zabavne igre. porez na reklame. koji se biraju iz reda članova Gradske skupštine na način i po postupku kao i gradonačelnik. ima urede. 4. 2. 51 član. Gradska skupština . 2. Općine i gradovi mogu uvesti ove poreze: prirez porezu na dohodak. nositelj je izvršne vlasti u Gradu. Gradska skupština može odlučiti bda određeni članovi Gradskog poglavarstva. a njegovi su zamjenici potpredsjednici Gradskog poglavarstva. Županijski porezi? Županijski porezi su: 1. 2. ZAKON O GRADU ZAGREBU Grad Zagreb Grad Zagreb je posebna i jedinstvena teritorijalna i upravna cjelina. porez na plovila. porez na cestovna motorna vozila. komunalne naknade. Gradonačelnik ima dva zamjenika. Ima status i grada i županije(poslovi su spojeni s lokalnom samoupravom). porez na nasljedstva i darove. Zajednički porezi? Zajednički porezi jesu: 1. Županijski porezi su: porez na nasljedstva i darove. na neiskorištene poduzetničke nekretnine. Na čelu je gradonačelnik (ako ne obavlja poslove državne uprave može se staviti povjerenika na 6 mjeseci. na prirez više nemaju pravo samo gradovi iznad 40000 stanovnika. (radi se o porezu na dohodak). porez na kuće za odmor. Nema gradsko vijeće nego gradsku skupštinu.Predstavničko tijelo građana. 5. porez na promet nekretnina Svaka isplata iz proračuna mora za podlogu imati odluku nadležnog tijela jedinice utvrđenog statutom. 1. porez na plovila i porez na automate za zabavne igre. na neizgrađeno građevinsko zemljište. porez na potrošnju. izbor potvrđuje predsjednik RH (izbor je jednak izboru župana). Bira ga gradska skupština iz reda svojih članova na način i po postupku utvrđenim poslovnikom. porez na korištenje javnih površina. županijski porezi. 3. porez na dohodak 2. na korištenje javnih površina. Odluke se donose većinom ako je prisutna većina članova predstavničkog tijela. već svi gradovi i općine. Općinski gradski porezi? Općinski i gradski porezi jesu: 1. na kuće za odmor. naknade za uporabu javnih. 3. Gradsko poglavarstvo . porez na potrošnju. porez od priređivanja igara na sreću 4. 4. porez na cestovna motorna vozila. ali gradonačelnik i dalje zadržava mjesto gradonačelnika). Gradonačelnik je dužan unaprijed odrediti koji će ga od zamjenika zamjenjivati u slučaju duže odsutnosti ili drugih razloga spriječenosti u obavljanju njegove dužnosti. ujedno budu i pročelnici upravnih tijela Grada Zagreba. grb i zastavu.Gradonačelnik je predsjednik. 9-15 članova. novčane kazne. porez na tvrtku ili naziv. općinskih ili gradskih površina. Vrši nadzor nad zakonitošću akata koje donosi Gradska skupština (predstavničko tijelo). porez na dobit 3. Odgovoran je Vladi. Ona donose akte u okviru svog djelokruga te obavljaju druge poslove u skladu sa zakonom i statutom. . osim onih upravnih tijela koja isključivo obavljaju poslove državne uprave. Obavlja izvršne poslove Grada Zagreba. Gradonačelnik – predstavlja i zastupa Grad Zagreb. 2. na neobrađeno obradivo poljoprivredno zemljište. Ustrojstvo Grada Zagreba Izvršna tijela su gradonačelnik i gradsko poglavarstvo.

Gradonačelnik . gradova. 7.osniva javne ustanove i druge pravne osobe za obavljanje djelatnosti od interesa . općina Područja su uređena posebnim zakonom. ide se na povjerenstvo Vlade RH za granice. kvaliteti stanovanja. 11. Promjenu granice može tražiti ili predstavničko tijelo. 8.donosi odluke i druge opće akte kojima se uređuju pitanja iz samoupravnog djelokruga . zavodi. socijalne skrbi. društ. 4. Gradska skupština donosi odluku o ustrojstvu i djelokrugu upravnih tijela. 9. Njima upravljaju pročelnici. skupštine . obavlja poslove gradnje stanova i poslovnih prostora. Unutarnje ustrojstvo i način rada uređuje se Zakonom o Gradu Zagrebu. osigurava uvjete. tjelesne kulture i sporta. ili 1/3 građana s tog područja ili jedinice. trgovačka društva te druge pravne osobe. potrebno je i mišljenje županijske skupštine. socijalnih.. Područja županija. obavlja poslove uređivanja i zaštite prirode i spomenika kulture. tijela i način izbora.drugi poslovi zakonom stavljeni u djelokrug Za obavljanje poslova iz djelokruga Grada Zagreba ustrojavaju se upravna tijela Grada Zagreba. zdravstvene zaštite životinja i bilja. Upravna tijela Grada Zagreba? Upravna tijela Grada Zagreba obavljaju poslove iz samoupravnog djelokruga i poslove državne uprave.bira i razrješuje općinskog načelnika. moguća je žalba Vladi u roku od 30 dana. statutom i poslovnikom skupštine. onda ove zadnje prednjače. osniva ustanove. Upravnim tijelima upravljaju pročelnici koje imenuje gradonačelnik uz prethodno pribavljeno mišljenje nadležnog ministra. komunalnih i drugih institucija. Kod promjene granica. Postoji 126 gradova + Zagreb i 429 općina u RH. 10. U pravilu se granice određuju dogovorom. za zaštitu čovjekova okoliša te određuje uvjete uređivanja i zaštite prostora. ravnateljstva i službe. usklađuje interese i poduzima aktivnosti za razvitak gospod. 6. zdravstvenih. Ako to nije slučaj. područje za koje se osnivaju. obavljanje administrativnih i drugih poslova. financiranje. Ako se one ne poklapaju s granicama rubnih naselja. obavlja poslove uređivanja i korištenja građevinskog zemljišta. a ustrojavaju se kao uredi. župana i njihove zamjenike te članove poglavarstva . poslovi koji im se povjeravaju. komunalnih i drugih djelatnosti 2.uređuje ustrojstvo i djelokrug upravnih tijela . kvaliteti komunalnih objekata. 56 . kulturnih.Gradska skupština . usklađuje razvitak i mrežu odgojnih. osigurava zadovoljavanje potreba stanovnika. javnog zdravlja. gradske infrastrukture. Postoji 20 županija i Grad Zagreb. prosvjetnih. Statutom će se urediti ustrojavanje oblika. brine o uređivanju naselja. b) tijela Grada Zagreba Tijela grada Zagreba su: . Granice između gradova i općina predstavljaju u pravilu granice rubnih katastarskih općina. osigurava uvjete za uređivanje prostora i urbanističko planiranje. kulture... Djelokrug Grada Zagreba? Grad Zagreb: 1. obrazovanja i odgoja. način rada. 5. upravlja i gospodari imovinom Grada Zagreba. funkcija im je počasna. a članovi nemaju obvezujući mandat i nisu opozivi.Gradsko poglavarstvo Mandat članova gradske skupštine traje 4 godine. obavlja i druge poslove Ustrojstvo Grada Zageba? a) gradski kotari i gradske četvrti (mjesna samouprava) U Gradu Zagrebu mogu se osnovati gradske četvrti i mjesni odbori kao oblici mjesne samouprave.osniva i bira članove radnih tijela vijeća odn. gradonačelnika. Protiv odluke vladinog povjerenstva. 3.

2) 3) 57 . porezni. 2. Osnovna načela upravnog postupka? 1) načelo zakonitosti – tijela državne uprave. niti u suprotnosti sa zakonom utvrđenim javnim interesima. Pojedina pitanja za određeno upravno područje mogu se posebnim zakonom urediti drukčije ako je to nužno za postupanje i nije protivno načelima ZUP-a. tijela su dužna strankama omogućiti što lakšu zaštitu i ostvarivanje prava. a da to ne bude na štetu prava drugih osoba. Mogu li se pojedina pitanja odrediti drukčije nego po ZUP-u? Kako? Mogu. 4. koje postupaju u upravnim stvarima. načelo efikasnosti – tijela. obvezama ili pravnim interesima građana odnosno pravnih osoba ili druge stranke. kad u obavljanju javnih ovlasti rješavaju u upravnim stvarima. Tko i kada je dužan postupati po zakonu o općem upravnom postupku? Po ovom zakonu dužni su postupati tijela državne uprave i druga državna tijela. načelo zaštite prava građana i zaštite javnih interesa – pri vođenju postupaka i rješavanju. ustanove i pravne osobe u rješavanju u upravnim stvarima dužni su osigurati efikasno ostvarivanje prava i interesa građana. Kako se pokreće upravni postupak? Upravni postupak se može pokrenuti po službenoj dužnosti ili na zahtjev stranke. devizni mirovinski i dr.. drugostupanjsku) primjenu u odnosu na posebni postupovni zakon (carinski. škole kad izdaju svjedodžbe). 6. U tom se slučaju postupa prema odredbama posebnog postupovnog zakona. Rješenje mora biti u granicama ovlaštenja i u skladu s ciljem u kojem je ovlaštenje dano. imovinsko-pravni. Kojim propisom je uređen opći upravni postupak? Zakonom o općem upravnom postupku.) Što znači da se po odredbama ovog zakona postupa u svim pitanjima koja nisu uređena posebnim zakonom. 7. Službena osoba upozorit će stranku na mogućnost ostvarivanja prava. što znači da ZUP ima supsidijarnu (pomoćnu.5. propisa i na temelju općih akata ustanova i pravnih osoba koje one donose na temelju javnih ovlasti. Ako se na temelju zakona strankama nalažu kakve obveze primjenjivat će se one mjere koje su za stranku povoljnije. rješavaju na temelju zakona. ustanove i druge pravne osobe. Po ovom zakonu dužne su postupati i druge pravne osobe (npr. rješavaju o pravima. Upravni akt? Upravni akt je akt kojim državna tijela i organizacije u vršenju javnih ovlasti rješavaju o pravima i obvezama određenog pojedinca ili organizacije u kakvoj upravnoj stvari. Upravna stvar? Upravna stvar predstavlja predmet upravnog postupka 3. poduzeća i drugih pravnih osoba. neposredno primjenjujući propise. 8. 5. ZAKON O OPĆEM UPRAVNOM POSTUPKU (NN br. 53/91 i 103/96) 1. ustanove i druge pravne osobe kad u obavljanju javnih ovlasti rješavaju u upravnim stvarima. kad u upravnim stvarima. Pojam upravnog postupka? Upravni postupak je postupak kojeg provode tijela državne uprave i druga državna tijela.

pravomoćnog rješenja) – Pravomoćno rješenje je ono protiv kojega se ne može izjaviti žalba niti pokrenuti upravni spor. 11) načelo ekonomičnosti postupka – postupak se mora voditi brzo. 12) načelo pomoći neukoj stranci – tijelo koje vodi postupak brinut će se da neznanje i neukost stranke ne budu na štetu prava što im po zakonu pripadaju. 13) načelo upotrebe jezika i pisma – Upravni postupak se vodi na jeziku i pismu koji su u službenoj uporabi kod tijela kod kojega se vodi postupak. Za rješavanje u upravnim stvarima u prvom stupnju stvarno su nadležna tijela utvrđena propisima o ustrojstvu državne uprave. 11. 9. Protiv njega nema pravnih lijekova tj. Podrazumijevaju skup poslova koje upravno tijelo obavlja. može se poništiti. ukinuti ili izmijeniti samo u slučajevima koji su zakonom predviđeni. Kad je steklo pravomoćnost ne može se više mijenjati. nije dopuštena žalba. na temelju savjesne i brižljive ocjene dokaza odlučuje koje će činjenice uzeti kao dokazne. Što se događa ako rješenje donese nenadležno tijelo? Takvo rješenje će se poništiti od strane drugostupanjskog tijela. Ovlaštena službena osoba nadležnog tijela samostalno utvrđuje činjenice i okolnosti i na temelju toga primjenjuje propise u konkretni slučaj. Što je to nadležnost? Nadležnost je pravo nekog upravnog tijela da vodi postupak i donese rješenja. To se rješenje može poništiti. 9) načelo konačnosti rješenja (zakonska definicija konačnog rješenja) – rješenje protiv kojeg nema redovitog pravnog lijeka u upravnom postupku (konačno u upravnom postupku). propisima kojima se uređuje pojedino upravno područje. 7) načelo samostalnosti u rješavanju – Tijelo vodi upravni postupak i donosi rješenja samostalno u okviru ovlaštenja. ali tako da se pribavi sve što je potrebno za pravilno utvrđivanje činjeničnog stanja i za donošenje pravilnog rješenja. za postupanje su nadležna tijela za poslove opće uprave. 58 . sa što manje troškova i gubitaka vremena za stranke. 5) načelo saslušanja stranke – prije donošenja rješenja stranci se mora pružiti mogućnost da se izjasni o činjenicama i okolnostima koje su od važnosti za donošenje rješenja. 10. 10) Načelo pravomoćnosti rješenja (zakonska def.4) načelo materijale istine – u postupku se mora utvrditi pravo stanje stvari i u tom cilju moraju se utvrditi sve činjenice koje su od važnosti za donošenje zakonitog i pravilnog rješenja. čime će se predvidjeti i nadležno tijelo. Protiv rješenja donijetog u drugom stupnju žalba nije dopuštena. a kojim je stranka stekla neko pravo ili joj se određuju obveze. osim ako zakonom nije drugačije propisano. Kada nema drugostupanjskog tijela. a kojim stranka stječe neka prava ili joj se određuju obveze. 8) načelo prava žalbe (načelo dvostupanjskog rješavanja) – Protiv rješenja donesenog u prvom stupnju stranka ima pravo žalbe. Što je to stvarna nadležnost? Stvarna nadležnost za rješavanje u upravnom postupku određuje se po propisima kojima se uređuje određeno upravno područje ili se određuje nadležnost pojedinih tijela. Nadležnost se ne može mijenjati dogovorom stranaka niti dogovorom upravnih tijela. odnosno drugim propisima. 6) načelo ocjene dokaza – ovlaštena službena osoba po svom uvjerenju. ukinuti ili izmijeniti samo u slučajevima predviđenim zakonom. – stvarna nadležnost – određuje se po propisima kojima se uređuje određeno upravno područje ili se određuje nadležnost pojedinih tijela – mjesna nadležnost – određuje se po propisima o političko-teritorijalnoj podjeli i po propisima o organizaciji pojedinih tijela. žalba protiv prvostupanjskog rješenja može se izjaviti samo ako je zakonom predviđeno. Bez prethodnog izjašnjenja se može donijeti rješenje samo ako je zakonom predviđeno. ali se pripadnicima svih naroda i manjina jamči sloboda služenja svojim jezikom i pismom u upravnom postupku. a na drugi način osigurana zaštita prava i zakonitosti. Ako propisima nije utvrđena stvarna nadležnost.

ako je sukob nadležnosti nastao na njihovom području. 59 . ni dogovorom tijela. odnosno osobe koje uživaju pravo imuniteta imaju u pravnom postupku položaj uređen međunarodnim pravom. međunarodna organizacija.)  ako se mjesna nadležnost ne može odrediti prema prethodnim točkama. Što je sukob nadležnosti? Situacija u kojoj se upravna tijela ne mogu sporazumjeti tko je od njih nadležan za rješavanje.pozitivan – kada dva ili više tijela prisvajaju nadležnost za rješavanje iste upravne stvari. 16. Sukob nadležnosti između tijela državne uprave i izvršnih tijela rješava Vlada Republike Hrvatske. 15. 12. ako propisima o organizaciji tog tijela ili drugim posebnim propisima nije drukčije određeno. 14. nadležnost se određuje prema stranci prema kojoj je zahtjev upravljen. Sukob nadležnosti može biti: . Nadležnosti se ne mogu mijenjati dogovorom stranaka. osobito za stranku.Niti jedno tijelo ne može preuzeti određenu upravnu stvar iz nadležnosti drugog tijela i sam je riješiti osim ako je to zakonom predviđeno. nadležno je tijelo koje je prvo pokrenulo postupak. priznatim po nadležnim državnim tijelima.negativan – kada se dva ili više tijela odriču nadležnosti u istoj upravnoj stvari. Stranke s diplomatskim imunitetom. Što je to mjesna nadležnost? Mjesna nadležnost se određuje po propisima o političko – teritorijalnoj podjeli i po propisima o organizaciji pojedinih tijela. Ovlaštenje za rješavanje obuhvaća i vođenje postupka koje prethodi rješavanju.) U upravnoj stvari za čije je rješavanje nadležno državno tijelo rješenje u upravnom postupku donosi rukovoditelj tijela. a određuje se:  u stvarima koje se odnose na nekretninu – prema mjestu gdje se ona nalazi  u stvarima koje se odnose na djelatnost nekog državnog tijela. Tijelo koje je pokrenulo postupak može ustupiti predmet tijelu koje je prema novim okolnostima postalo nadležno ako se time znatno olakšava postupak. ako je sukob nadležnosti nastao na razini Republike Hrvatske. Sukobe nadležnosti koji nisu obuhvaćeni rješava sud nadležan za upravne sporove. odnosno izvršno tijelo jedinica lokalne samouprave. Tko donosi rješenje u upravnoj stvari? (Službena osoba za vođenje postupaka i za rješavanje. odnosno međunarodnim ugovorima. stranaka i tijela. Sukob nadležnosti između tijela državne uprave i drugih pravnih osoba s javnim ovlastima rješava Vlada Republike Hrvatske. Sukob nadležnosti tijela državne uprave istog upravnog područja raznih razina rješava nadležno ministarstvo ili drugo nadležno tijelo državne uprave. . 13. Strana država. Sukob nadležnosti između Vlade Republike Hrvatske i ministarstava i drugih tijela državne uprave rješava Hrvatski Sabor. U kolegijalnim tijelima rješavanje u upravnim stvarima donosi kolegijalno tijelo. Rukovoditelj može ovlastiti drugu službenu osobu istog tijela za rješavanje u upravnim stvarima iz određene vrste poslova. ustanove ili druge pravne osobe prema mjestu njihova sjedišta (kod djelatnosti poslovnih jedinica-prema sjedištu poslovne jedinice u stvarima koje se odnose na vođenje radnje ili na profesionalnu djelatnost pojedinih osoba koja se obavlja u određenom mjestu . ona se određuje prema mjestu gdje je nastao povod vođenja postupka u stvarima koje se odnose na brod ili zrakoplov – prema matičnoj luci U slučaju istovremene mjesne nadležnosti dvaju tijela. Tko rješava sukob nadležnosti? Sukob nadležnosti između tijela državne uprave rješava Vlada Republike Hrvatske. prema mjestu gdje se djelatnost obavlja  u ostalim stvarima – prema prebivalištu stranke (kada ima više stranaka.prema sjedištu radnje tj.

vještačenje. zastupnikom ili opunomoćenikom stranke srodnik po krvi u prvoj liniji. suobveznik.U upravnim stvarima u kojima rješava pravna osoba s javnim ovlastima. saslušanje svjedoka. primjenjuje se načelo uzajamnosti. 60 . ako je sa strankom. zastupnikom ili opunomoćenikom stranke u odnosu staratelja. Što je to izuzeće? Službena osoba koja je ovlaštena za rješavanje ili obavljanje pojedine radnje. odlučuje čelnik tijela. Ta se pomoć traži posebnom molbom. to će tijelo zamoliti tijelo na čijem se području radnja ima poduzeti. 20. u postupku izuzet će se od rada u predmetu: – – ako je u tom predmetu stranka.. pa i onda kada je brak prestao. dostavu dopisa). a o izuzeću čelnika odlučuje nadležno izvršno tijelo. svjedok. dužni su jedni drugima ukazivati pravnu pomoć u upravnom postupku. usvojitelja ili hranitelja. Koje se sve osobe mogu pojaviti u postupku? U postupku se mogu pojaviti slijedeće osobe: – stranka. O izuzeću člana kolegijalnog tijela odlučuje predsjednik kolegijalnog tijela. ili koja radi zaštite svojih prava ili interesa ima pravo sudjelovati u postupku. 18. Što je to pravna pomoć? Za izvršavanje pojedinih radnji u postupku koje se imaju poduzeti izvan područja nadležnog tijela. Zaključkom o izuzeću službene osobe tijela. Za pravnu pomoć inozemnim tijelima primjenjuju se odredbe međunarodnih ugovora. Razlikuje se unutarnja pravna pomoć između državnih tijela i međunarodna pravna pomoć. ustanove i druge pravne osobe s javnim ovlastima za rješavanje u upravnim stvarima. Pravna pomoć označava izvršenje pojedinih radnji u upravnom postupku na zahtjev drugog tijela (npr. bračni drug ili srodnik po tazbini do drugog stupnja. rješenje donosi ravnatelj te pravne osobe. vještak. ako je sa strankom. – – ako je prvostepenom postupku sudjelovala u vođenju postupka ili donošenja rješenja. 19. Ako nema ugovora. dužna je prekinuti svaki daljnji rad na predmetu i o tome obavijestiti tijelo nadležno za rješavanje o izuzeću. suovlašenik tj. NADLEŽNO TIJELO U UPRAVNOJ STVARI DRŽAVNO TIJELO KOLEGIJALNO TIJELO PRAVNA OSOBA S JAVNIM OVLASTIMA RJEŠENJE U UP DONOSI Rukovoditelj tijela Kolegijalno tijelo Rukovoditelj pravne osobe 17. Državna tijela. grupa osoba. Stranka može zahtijevati izuzeće službene osobe ako smatra da postoji jedan od gore navedenih razloga ili druge okolnosti koje dovode u sumnju njezinu nepristranost. poslovna jedinica ustanove i druge pravne osobe. a u pobočnoj liniji do četvrtog stupnja. naselje – sindikalne organizacije – zastupnik stranke – zakonski ili privremeni – punomoćnik – zajednički opunomoćenik Što je to stranka? Stranka je osoba na čiji je zahtjev pokrenut postupak ili protiv koje se vodi postupak. punomoćnik ili zakonski zastupnik stranke. vršenje uviđaja. Službena osoba čim sazna da postoji koji od razloga izuzeća. o izuzeću službene pravne osobe s javnim ovlastima odlučuje ravnatelj te pravne osobe.fizička ili pravna osoba – državno tijelo.

naselje. 23.Stranka u upravnom postupku? Stranka u upravnom postupku je fizička ili pravna osoba: . ustanove. Što je procesna sposobnost? Stranka koja je potpuno poslovno sposobna. može sama obavljati radnje u postupku i ta se sposobnost zove procesna sposobnost. obvezi ili pravnom interesu rješava u upravnom postupku. Fizičke osobe koje nisu punoljetne i osobe koje su lišene poslovne sposobnosti (duševne bolesti) nemaju procesnu sposobnost. druge pravne osobe. One su u takvom slučaju dužne naznačiti tko će od njih nastupiti kao njihov zajednički predstavnik ili postaviti zajedničkog punomoćnika. zastupaju društvene interese). Zakonski zastupnik Za osobe koje nisu procesno sposobne radnje u postupku obavlja Njihov zakonski zastupnik. državno tijelo preko zakonom određenog predstavnika. a to su državni organi. a može im i 61 . državni odvjetnik i javni pravobranitelj (ne štite vlastite. Zastupanje stranke – zakonski zastupnik ili predstavnik – privremeni zastupnik – zajednički predstavnik ili punomoćnik – punomoćnik 25. Tu sposobnost ima svaka fizička i pravna osoba. Stranačka sposobnost – sposobnost da netko bude stranka u upravnom postupku.na čiji zahtjev je pokrenut postupak (aktivna stranka) . a postupak se mora provesti. Da bi se mogao postaviti privremeni zastupnik potrebno je da su ispunjena dva uvjeta: – – 24. Što je zajednički predstavnik? Dvije ili više stranaka mogu u istom predmetu nastupati zajednički.protiv koje se vodi postupak (pasivna stranka) . Privremeni zastupnik sudjeluje u postupku za koji je izričito postavljen i dok se ne pojavi zakonski zastupnik ili predstavnik odnosno sama stranka ili njezin punomoćnik. državno tijelo. skupine osoba. Zakonski se zastupnik određuje na temelju zakona ili aktom nadležnog državnog tijela donesenim na temelju zakona. sindikalne organizacije. Za procesno nesposobnu osobu radnje u postupku obavlja njezin zakonski zastupnik koji se određuje na temelju zakona. 21. ili se neka radnja ima poduzeti protiv osobe čije je boravište nepoznato. Stranačka sposobnost imaju i neki subjekti koji nemaju svojstvo pravne osobe. da se provođenje postupka traži zbog hitnosti predmeta da se radi o predmetu u kojem se postupak mora provesti 22.koja zbog zaštite svojih prava ili pravnih interesa ima pravo sudjelovati u postupku (uzgredna stranka) Stranka u upravnom postupku je svaka osoba o čijem se pravu. Pravna osoba radnje u postupku obavlja preko svojeg predstavnika (zakonskog zastupnika). naselje. Pravne osobe i državna tijela obavljaju radnje u postupku preko zakonskog zastupnika ili predstavnika. tijelo koje vodi postupak postavit će takvoj stranci privremenog zastupnika ako to traži hitnost predmeta. a koja nema punomoćnika. grupa osoba. a ustanove i druge pravne osobe preko osobe koja rukovodi radom poslovne jedinice. Stranka u postupku može biti svaka fizička i pravna osoba. Što je privremeni zastupnik? Ako procesno nesposobna stranka nema zakonskog zastupnika. Tijelo koje vodi postupak može zaključkom odrediti strankama koje u postupku sudjeluju s istovjetnim zahtjevima da naznače tko će ih između njih predstavljati ili da postave zajedničkog punomoćenika. sindikalna organizacija. već državne interese. udruge.

Tijelo koje je primilo takav podnesak..samo odrediti ako stranke ne postupe prema zaključku. odnosno zastupnika ili punomoćnika. samostalno izjavljuju žalbu). Punomoć ne prestaje smrću stranke. osim osobe koja se bavi nadripisarstvom. a mogu se ako nije drukčije određeno. zahtjev odnosno prijedlog. Koji je sadržaj podneska? Podnesak mora biti razumljiv i sadržavati sve što je potrebno da bi se po njemu moglo postupati. prijedlozi. U slučaju određivanja zajedničkog predstavnika svaka stranka zadržava pravo nastupa kao stranka u postupku (da daju izjave. tko je zastupnik ili punomoćnik. Podnesci se predaju nadležnom tijelu neposredno ili šalju poštom pismeno. Ta osoba se zove stručni pomagač i ona ne zastupa stranku. 29. te adresu (boravište) podnosioca. 26. molbe. Što je to podnesak? (komuniciranje upravnih tijela sa strankama) Pod podneskom se podrazumijevaju zahtjevi. Punomoć se može dati pismeno ili usmeno na zapisnik. Stranka koja je prisutna kada njezin punomoćnik daje usmenu izjavu. službena ga osoba mora primiti. Predaja podneska. Ako podnosilac ukloni nedostatke u određenom roku. žalbe. može neposredno nakon dane izjave izmijeniti ili opozvati opunomoćenika. 30. Stranci će se dopustiti da u stvarima za koje se traži stručno poznavanje pitanja u vezi s predmetom postupka odvede stručna osoba koja će joj davati obavijesti i savjete (NE ZASTUPA STRANKU). a može biti dana na cijeli postupak ili za pojedine radnje te se može i vremenski ograničiti. On osobito treba sadržavati: – – – – – – naziv tijela kojem se upućuje. Kad tijelo dobije poštom podnesak za čiji primitak nije nadležno. Stranka odnosno njezin zakonski zastupnik može odrediti punomoćnika koji će je zastupati u postupku. koji sprječava postupanje po podnesku ili je nerazumljiv ili nepotpun ne može zbog toga biti odbačen. smatrat će se da podnesak nije ni podnesen o čemu će donijeti zaključak (moguća žalba). smatrat će se da je podnesak bio od početka uredan. predmet na koji se odnosi. poslat će ga nadležnom tijelu i o tome obavijestiti stranku. obrasci što se upotrebljavaju za automatsku obradu podataka (AOP). 27. ako ga ima. prijave. zaključkom odbaciti podnesak. nakon čega će tijelo ako nije nadležno. 28. prigovori te druga priopćenja kojima se pojedinci ili druge pravne osobe odnosno organizacije obraćaju tijelima. ime i prezime. Punomoćnik može biti svaka osoba koja je poslovno sposobna. odrediti će podnosiocu rok u kojem je dužan to ispraviti. (savjetovanje u stručnim pitanjima) Odredbe punomoći mogu biti: – – – za cijeli postupak za pojedine radnje može se vremenski ograničiti. ili se usmeno priopćavaju na zapisnik. osim u radnjama u kojima je potrebno da sama stranka daje izjave. Slučaj kada je podnesak nepotpun? Ako podnesak sadrži koji formalni nedostatak. izjavljivati i telegrafski i telefonski.. Punomoćnik i punomoć. 62 . gubitkom njezine procesne sposobnosti. (koja nije stručno školovana za taj način posla). vlastoručni potpis podnosioca podneska. Ako ih ne ukloni u određenom roku. Ako tijelo nije nadležno za primitak podneska službena osoba upozorit će na to podnosioca i uputiti ga nadležnom tijelu. Ako podnosioc i dalje inzistira na primitku.

zaključak. Prije zaključenja zapisnik će se pročitati saslušanim osobama i ostalima koji sudjeluju u radnji postupka. ali ograničeno na ono što se tiče same stvari koja je predmet postupka. vještak). Dopuna se unosi u dodatak zapisnika. točan. Poziv se upućuje pismenim putem. dužna je obavijestiti tijelo koje je izdalo poziv. a u već potpisanom zapisniku ne smije se ništa dodavati ni mijenjati. prekidi 7. Zapisnik se vodi u tijeku vršenja službene radnje. pomoćna i dokazna sredstva koja pozvana osoba treba sa sobom donijeti. u samom spisu će se staviti zabilješka koju potvrđuje službena osoba. Pozivanje osoba? Tijelo koje vodi postupak ovlašteno je pozivati osobu čija je nazočnost u postupku potrebna. o vijećanju i glasovanju sastavlja se posebni zapisnik. U zapisnik se unosi: 1. 63 . Zapisnik mora biti vođen uredno i u njemu se ne smije ništa brisati. a koja boravi na njegovom području. 35. dan. a izostanak ne opravda. Koji je način pozivanja i sadržaj poziva? Poziva se pismenim putem. uz oznaku datuma. Kad u upravnom postupku rješava kolegijalni organ. 32. a pismeni poziv sadrži: – – – – – – – Naziv tijela koje poziva. 34. mjesto. Na kraju zapisnika navest će se da je zapisnik pročitan i da li je bilo primjedbi. organ će se obratiti komandi te osobe sa zahtjevom da se ona dovede. naziv tijela koje obavlja radnju 2. osim ako se radi o hitnim i neodgodivim mjerama. izjava stranke. potpis službene osobe i primatelja zapisnika Zapisnik treba sadržavati točno i kratko tijek i sadržaj u postupku izvršene radnje i danih izjava. rješenje. a može joj odrediti snošenje troškova. upozorenje na posljedice ne odazivanja ili ako ne izvijesti da je spriječena doći. predmet zbog kojeg se poziva i u kojem svojstvu se poziva (stranka. opravdanih razloga. imena službenih osoba. a dolazak ne uzrokuje veće troškove ni gubitak vremena za pozvanu osobu. O manje važnim radnjama i izjavama stranaka i trećih osoba koje nemaju bitnog utjecaja na rješavanje stvari. Pozvana osoba je dužna odazvati se pozivu (u slučaju bolesti ili dr. na usmenu raspravu može biti pozvana osoba koja boravi izvan područja organa koji vodi postupak.31. vještaka 6. ako se time postupak ubrzava ili olakšava. Ako se osoba kojoj je osobno dostavljen poziv ne odazove pozivu. Što je to pismena? Pismena su akti državnih tijela koja se dostavljaju strankama: poziv. Pozivati se ne može radi dostave pismenih otpravaka rješenja i zaključaka ili radi priopćenja koja se mogu izvršiti preko pošte ili na drugi način. prisutnih stranaka i njihovih zastupnika ili punomoćnika 4. vrijeme (datum i sat) i predmet u kojem se obavlja radnja 3. mjesto. dužna je izvijestiti nadležno tijelo). Nitko ne može biti pozvan da dođe u tijeku noći. Ako se pozivu nije odazvala vojna osoba ili službenik policije. Iznimno. U pozivu se mora navesti da li je pozvana osoba dužna osobno doći ili može poslati punomoćnika koji će je zastupati. 33. zabilješka u spisu predmeta ? Zapisnik je akt koji se sastavlja o usmenoj raspravi ili drugoj važnijoj radnji u postupku te o važnijim izjavama stranaka ili trećoj osobi. Može se dopustiti stranci da umjesto osobnog dolaska preda potrebnu pismenu izjavu. Slučaj kada se pozvana osoba ne odazove pozivu? Ako je pozvana osoba zbog opravdanog razloga spriječena doći. zapisnik o radu svakog dana posebno. a pored toga i kažnjena novčanom kaznom. može biti privedena. uputa o mogućnosti prigovora. Zapisnik. svjedoka. kratak i jasan sadržaj 5. a ako je moguće i sat dolaska pozvanog. svjedok. Ime i prezime i adresa osobe koja se poziva.

Ne mogu se razgledati ni prepisivati: . a) Posredna dostava Kad se osoba ne zatekne u stanu dostava se obavlja predajom pismena kojem od odraslih članova njezina domaćinstava (može i nadstojniku li susjedu ako pristane). b) Neposredna dostava (obvezna osobna dostava) Dostava se mora izvršiti osobno: . kod odraslog člana domaćinstva ili kod zaposlenog na istom radnom mjestu ostavit će se pismena obavijest da u određeno vrijeme bude u stanu ili na radnom mjestu radi primanja pismena. neposredna i posredna. dostava punomoćniku za primanje pismena – službena osoba može naložiti stranci da po određenom predmetu postavi u središtu tijela punomoćnika za primanje pismena. Ako je boravište nepoznato tijelo će postaviti toj osobi privremenog zastupnika i njemu predati pismeno. međunarodnim organizacijama obavlja se preko tijela državne uprave nadležnog za inozemne poslove. ako bi se time mogla omesti svrha postupka ili se to protivi javnom interesu ili interesu jedne stranke Zabilješka – vodi se o manje važnim radnjama i izjavama stranaka. Dostava se obavlja radnim danom danju. 37. Smatra se da je dostava izvršena nakon što je proteklo 15 dana od stavljanja na oglasnu ploču. Ako nije utvrđeno da je osoba odsutna. dostavljač će predati pismeno nadležnom tijelu općine na čijem je području boravište osobe ili pošti u mjestu boravka. Pribijanjem priopćenja dostava je izvršena. no kada to zahtjeva priroda pismena.kad je takva dostava određena ovim ili drugim zakonom . Razgledavanje spisa i obavijesti o tijeku postupka ? Stranke (i osobe koje učine vjerojatnim svoj pravni interes) imaju pravo razgledati spise predmeta i o svojem trošku prepisati potrebne spise. i to u stanu ili poslovnoj prostoriji (ako nema tih prostorija. 5. dostava ostalim osobama – osobama u inozemstvu.zapisnik o vijećanju i glasovanju . pomorskom i zračnom prometu dostava se može obavljati preko službenih tijela ili pravnih osoba u kojima su zaposlene. dostava zakonskom zastupniku i punomoćniku (ista kao dostava stranci) 2. dostava državnim tijelima.službeni referati i nacrti rješenja . Dostava pismena. a kad se ne zatekne u poslovnim prostorijama dostava se može izvršiti osobi koja je na istom radnom mjestu zaposlena ako pristane na primitak. onda tamo gdje se osoba zatekne). dostava javnim priopćenjem – većem broju osoba koje nisu poznate dostava se vrši putem javnog priopćenja na oglasnoj ploči tijela (može i u medijima). Službenim osobama i osobama u suhozemnom. c) Posebni slučajevi dostave 1. svjedodžba može se obavljati neposredno.kad to odredi tijelo koje je naredilo dostavu Kad se osoba ne zatekne u stanu ili poslovnoj prostoriji. Na vratima stana ili poslovne prostorije dostavljač će pribiti priopćenje gdje se pismeno nalazi. Ako je osoba odsutna vratit će se pismeno tijelu koje ga je izdalo uz naznaku gdje se odsutni nalazi. Kad više stranaka zajednički sudjeluju u postupku s istovjetnim zahtjevima. samo iz osobito važnih razloga neradnim danom ili noću.kad od dana dostave počinje teći rok koji se ne može produživati . što se vrši pod nadzorom službene osobe.36. ustanovama i drugim pravnim osobama – obavlja se predajom pismena službenoj osobi nadležnoj za primanje pismena 4. osoba može biti pozvana radi primitka. 3. stranim državama. 64 . Dostava se ne može izvršiti osobi koja u istom postupku sudjeluje sa suprotnim interesom. riječnom. Obavlja se preko pošte ili je obavlja tijelo preko svoje službene osobe. dužne su prilikom prve radnje prijaviti tijelu zajedničkog punomoćnika za primanje pismena (dok ne prijave punomoćnik je stranka koja je na prvom podnesku prva popisana). Dostava izvoda iz matičnih knjiga. posebni slučajevi ? Dostava pismena se obavlja tako što se pismeno predaje osobi kojoj je namijenjeno.ni drugi povjerljivi spisi.

04. – 30. 65 . mjesece i godine. Dan predaje pošti smatra se danom predaje tijelu. Prijedlog za povraćaj podnosi se u roku od osam (8) dana od prestanka razloga koji je uzrokovao propuštanje.04. gubi pravo da naknadno poduzme tu radnju. Rokovi se računaju na dane. dok protiv zaključka kojim je odbijen prijedlog za povraćaj dopuštena je posebna žalba. ne mogu se produžiti) i procesni ( određuje osoba koja vodi postupak). Dostavnicu potpisuje primalac i dostavljač. vrste. kad je stranka očitom greškom prekoračila rok. Rokovi: . 39. Zaključkom se prijedlog može odbaciti. Povraćaj u prijašnje stanje ? Povraćaj u prijašnje stanje primjenjuje se na procesne rokove: 1.na dane – računa se od idućeg dana nakon dostave . ali je podnesak ipak primljen od nadležnog tijela najkasnije tri dana nakon isteka roka O prijedlogu za povraćaj u prijašnje stanje odlučuje: .2003.na godine 30. To se zove PREKLUZIJA tj. Da bi se uklonile posljedice do kojih dolazi zbog prekluzije postoji POVRAĆAJ U PRIJAŠNJE STANJE. Rokovi u upravnom postupku. 7. Datum prijema se na dostavnicu upisuje slovima kako se ništa ne bi moglo mijenjati. a poništavaju se sva rješenja i zaključci koje je tijelo donijelo u vezi s propuštanjem. računanje. zbog propuštene radnje u postupku ( u određenom roku) 2. tijelo će odrediti da se sve daljnje dostave obavljaju pribijanjem pismena na oglasnoj ploči tijela. kad je stranka iz neznanja ili očito greškom podnesak pravovremeno poslala poštom ili neposredno predala nenadležnom tijelu 3.2004. Kad je rok određen po danima. ako je zaključak donijelo prvostupanjsko tijelo. promjena stana – ako stranka ne obavijesti tijelo o promjeni prebivališta.Zaključkom tijelo kod kojeg je trebalo izvršiti propuštenu radnju. Ako posljednji dan roka pada u nedjelju ili državni praznik. Dostava je posebna radnja kojom se pismena (pozivi. već se za početak roka uzima prvi idući radni dan. PREKLUZIVNI ROKOVI. određuje ih službena osoba i rok određen propisima za kojeg je predviđena mogućnost produženja može se produžiti ako postoje opravdani razlozi. Protiv zaključka kojim se dopušta povraćaj u prijašnje stanje nije dopuštena žalba. sat i razlog odbijanja i mjesto gdje je pismeno ostavljeno. – 30. a dostavljač ne može utvrditi kamo je stranka odselila. dan u koji je dostava izvršena ne uračunava se u rok. Održavanje reda i troškovi postupka ? 6. →istekom dana toga mjeseca . Kada stranka koja u roku ne poduzme određenu radnju. pravodobnost ? (pitanje na ispitu) Rokovi se određuju za poduzimanje određenih (pojedinih) radnji u postupku. rok istječe istekom prvoga idućeg radnog dana. 38. uvažiti ili odbiti. rješenja) uručuju osobi kojoj su upućena.05. postupak se vraća u stanje prije propuštanja.na mjesece – 30. Dostavnicu moramo čuvati jer je to dokaz da je pismeno predano. 40. Nakon tri mjeseca od propuštanja ne može se tražiti povraćaj u prijašnje stanje. Podnesak je podnesen u roku ako je prije isteka roka stigao tijelu kojem je bio predan. kada se postupak vraća u ono stanje u kojem se nalazio prije. Za osobe u oružanim snagama (ili lišene slobode) dan predaje podneska zapovjedništvu (odnosno upravi ustanove) smatra se danom predaje tijelu. zaključci. Rokovi materijalni (uređeni propisom. Dostava se smatra izvršenom nakon isteka osam dana od dana pribijanja.odbijanje primitka – ako osoba kojoj je pismeno upućeno ili netko od domaćinstva odbije primiti pismeno tada se pismeno ostavlja u prostoriji u kojoj osoba stanuje ili je zaposlena ili se pismeno pribija na vrata prostorije uz zabilješku na dostavnici dan.→ istekom dana te godine Ako pada u nedjelju ili praznik onda se računa idući radni dan.04. Ako je pri dostavi učinjena greška smatrat će se da je dostava izvršena onog dana za koji se utvrdi da je osoba stvarno dobila pismeno. Kad je povraćaj u prijašnje stanje dopušten. Ako rokovi nisu određeni zakonom.

morala ili interesa trećih osoba. Nagodba mora biti jasna i određena i ne smije biti na štetu javnog interesa. ODBACIVANJE POSTUPKA – nemogućnost vođenja upravnog postupka ODBIJANJE – ako nisu ispunjene materijalne pretpostavke.. osoba. Dok tijelo ne donese zaključak o obustavi postupka i ne dostavi ga stranci. Ako je stranka odustala od svog zahtjeva nakon donošenja prvostupanjskog rješenja zaključkom o obustavi postupka poništava se prvostupanjsko rješenje ako je njime zahtjev stranke bio pozitivno ili djelomično pozitivno riješen (stranka odustaje izjavom). Troškovi UP: . izmjena zahtjeva.nagodba – svatko snosi svoje troškove 41. Kad se vodi jedan postupak ili kad je postupak pokrenut putem javnog priopćavanja svaka stranka u postupku nastupa samostalno. zahtjev se mora odbiti .ako netko ne ispunjava zakonske pretpostavke NAGODBA Ako u postupku sudjeluju dvije ili više stranaka sa suprotnim zahtjevima. takse. Spajanje stvari u jedan postupak ? Kad se radi o pravima i obvezama više stranaka može se pokrenuti jedan postupak ako se prava ili obveze stranaka temelje na istome ili sličnome činjeničnom stanju i na istoj pravnoj osnovi te ako je tijelo koje vodi postupak u pogledu svih predmeta stvarno nadležno.Službena osoba dužna je brinuti o održavanju reda pri radu te u tom cilju je ovlaštena da opominje osobe koje smetaju pri radu. Kad je postupak pokrenut po službenoj dužnosti. a na čiju štetu je postupak okončan. službena osoba nastojat će u toku cijelog postupka da se stranke nagode. stranka može opozvati svoj odustanak od zahtjeva. izdaci za svjedoke. Pošto je pokrenut postupak. Kad je postupak pokrenut u povodu zahtjeva stranke. nadležno tijelo produžit će vođenje postupka. teren . Posebni izdaci (putni troškovi.troškovi stranke – dolaženje. izdaci za svjedoke. troškove postupka snosi državno tijelo koje je pokrenulo postupak. Ako je daljnje vođenje postupka potrebno u javnom interesu ili to zahtjeva protivna stranka. Nagodba ima snagu izvršnog rješenja u upravnom postupku.u povodu zahtjeva stranaka Upravni postupak je pokrenut čim je nadležno tijelo izvršilo ma koju radnju u cilju vođenja postupka. Kad u postupku sudjeluju dvije stranke sa suprotnim interesima. Tijelo o tome donosi zaključak protiv kojeg je dopuštena žalba ako se radi o prvostupanjskom tijelu. Osobe koje prisustvuju kakvoj radnji postupka ne smiju nositi oružje. dužna je protivnoj stranci nadoknaditi troškove. stranka koja je izazvala postupak. uz uvjet da se temelji na bitno istome činjeničnom stanju tzv. vještake. stručna pomoć . Pokretanje upravnog postupka i zahtjevi stranaka ? Upravni postupak pokreće nadležno tijelo: . stranka može do donošenja rješenja proširiti zahtjev ili umjesto prijašnjeg staviti drugi. tumače. Kad je postupak pokrenut po službenoj dužnosti tijelo može prekinuti postupak.troškovi tijela – putni troškovi služb. To se može izvršiti u skraćenom postupku ili posebnom ispitnom postupku.) u gotovom novcu tijela koje vodi postupak padaju na teret onoga tko je cijeli postupak izazvao. a stranka odustane od svojeg zahtjeva. 66 . tijelo će donijeti zaključak kojim se postupak obustavlja. Može se pored udaljavanja osoba kazniti i novčanom kaznom (teže narušavanje ili krupnija nepristojnost). Ispitni postupak ? Prije donošenja rješenja imaju se utvrditi sve činjenice i okolnosti koje su značajne za rješenje i strankama omogućiti da ostvare i zaštite svoja prava i pravne interese.po službenoj dužnosti – kad to određuje zakon ili propis i kad utvrdi da treba radi zaštite javnog interesa pokrenuti upravni postupak . Nagodba se upisuje u zapisnik i zaključena je kada stranke nakon pročitanog zapisnika o nagodbi potpišu zapisnik. 43. ODUSTANAK OD ZAHTJEVA Stranka može i odustati od svog zahtjeva u tijeku cijelog postupka. tumače. Osoba koja i pored opomene ometa rad može biti udaljena. 42.

Tijek ispitnog postupka određuje službena osoba.da sudjeluje u izvođenju dokaza . Prethodno pitanje ? Prethodno pitanje je pitanje bez čijeg se rješavanja ne može riješiti sama stvar. Ako tijelo koje vodi postupak ne uzme prethodno pitanje u raspravljanje. da se upozna s rezultatom izvođenja dokaza i da se o tome izjasni 46. držeći se zakona i uzimajući u obzir okolnosti pojedinog slučaja. ono će tražiti da nadležno tijelo pokrene postupak po tom pitanju.kada se ima izvršiti uviđaj ili saslušanje svjedoka ili vještaka Usmena rasprava je javna.da postavlja pitanja drugim strankama. prijedlozima i dokazima iznesenim u ispitnom postupku . ali službena osoba može isključiti javnost za cijelu ili dio usmene rasprave: 67 . i na toj osnovi riješiti samu stvar. Tijelo koje vodi postupak može predložiti stranci da traži od nadležnog tijela pokretanje postupka. određuje red kojim će se pojedine radnje obavljati i rokove u kojima će se izvršavati 3. pa su činjenice ili okolnosti učinjene vjerojatnima. svjedocima i vještacima preko službene osobe i neposredno.u stvarima u kojima sudjeluju dvije ili više stranaka sa protivnim interesima . a postupak za rješenje prethodnog pitanja još nije pokrenut kod nadležnog tijela. Posebni ispitni postupak ? Posebni ispitni postupak provodi se kad je to potrebno radi utvrđivanja činjenica i okolnosti koje su značajne za razrješenje stvari ili radi davanja strankama mogućnosti da ostvare i zaštite svoja prava i pravne interese. Službena osoba dužna je omogućiti stranci: . a iz svih okolnosti proizlazi da se zahtjevu stranke mora udovoljiti 4) kad se radi o poduzimanju u javnom interesu hitnih mjera koje se ne mogu odgađati. odlučuje koji se dokazi imaju izvesti i kojim dokaznim sredstvima 5. Tijelo može samo raspraviti to pitanje ili prekinuti postupak dok nadležno tijelo to pitanje ne riješi. 47. Postupak prekinut zbog rješavanja prethodnog pitanja može se nastaviti pošto rješenje o tom pitanju postane konačno i u slučaju kad se ocjeni da više nema razloga da se čeka na konačno rješenje prethodnog pitanja. a činjenice na kojima rješenje treba biti utemeljeno utvrđene su ili barem učinjene vjerojatnima 45. Tijelo koje vodi postupak mora prekinuti postupak kad se prethodno pitanje odnosi na postojanje kaznenog djela. Usmena rasprava – tijek – isključenje javnosti? Službena osoba mora odrediti javnu raspravu (na svoju inicijativu ili na prijedlog stranaka): . tijelo koje vodi postupak može samo uzeti u raspravljanje prethodno pitanje i raspraviti ga kao dio stvari. određuje koje radnje se u postupku imaju izvršiti i izdaje naređenje za njihovo izvršenje 2. Osoba koja vodi postupak: 1. na utvrđivanje očinstva. a nije potrebno saslušanje stranke radi zaštite njezinih prava odnosno pravnih interesa 3) u slučaju kad je propisom predviđeno da se stvar može riješiti na temelju činjenica ili okolnosti koje nisu potpuno dokazane ili se dokazima samo posredno utvrđuju.da se izjasni o svim okolnostima i činjenicama. U pitanju postojanja kaznenog djela i kaznene odgovornosti počinitelja tijelo je vezano pravomoćnom presudom kaznenog suda kojim se optuženik proglašava krivim. odlučuje da li će raspravu i dokazivanje obavljati odvojeno o pojedinim spornim pitanjima ili zajedno za cijeli predmet Stranka ima pravo sudjelovati u ispitnom postupku i davati potrebne podatke te braniti svoja prava i zakonom zaštićene interese. U slučaju kad se zbog prethodnog pitanja ne mora prekinuti postupak. određuje usmene rasprave i saslušanja 4. na postojanje braka. ili ako se to stanje može utvrditi na temelju općepoznatih činjenica ili činjenica koje su tijelu poznate 2) ako se stanje stvari može utvrditi na temelju službenih podataka kojima tijelo raspolaže. a to pitanje čini samostalnu pravnu cjelinu za čije je rješavanje nadležan sud ili drugo tijelo. Skraćeni postupak ? Tijelo može po skraćenom postupku riješiti stvar neposredno: 1) ako je stranka u svojem zahtjevu navela činjenice ili podnijela dokaze na temelju kojih se može utvrditi stanje stvari. odlučuje o svim prijedlozima izjavama 6.44.

dok je nadležno tijelo ne oslobodi te dužnosti. poslovnu. a utvrdi se da joj poziv nije pravilno dostavljen. profesionalnu. a u pogledu odsutnih provjeriti jesu li im pozivi pravilno dostavljeni: • ako stranka koja nije saslušana. uviđaj. vještaci. Svjedok može uskratiti svjedočenje: • na pitanja na koja bi ga odgovor izložio teškoj sramoti. a i svjedočiti. znanstvene tajne • onome što je stranka povjerila svjedoku kao svojem punomoćniku • onome o čemu se stranka ili druga osoba ispovijedala svjedoku kao vjerskom ispovjedniku Svjedoci se saslušavaju pojedinačno bez prisutnosti onih svjedoka koji će se kasnije saslušati. imovinskoj šteti. odnosno druge isprave izdaju državna tijela. 3. 2. SVJEDOCI Svjedok može biti svaka osoba koja je bila sposobna opaziti činjenicu o kojoj treba svjedočiti i koja je u stanju opažanje priopćiti. a da ne povrijedi obvezu čuvanja poslovne. Ne može se ispitati kao svjedok osoba koja bi svojim iskazom povrijedila dužnost čuvanja službene. osiguranje dokaza ? ISPRAVE Uvjerenja. kaznenom gonjenju njega i njegovog srodnika • na pitanja na koja ne bi mogao odgovoriti. tijelo će obustaviti postupak (pretpostavlja se da je stranka prijedlog povukla) • ako na raspravu ne dođe stranka protiv koje se vodi postupak. Ta uvjerenja imaju značenje javne isprave. službena osoba može provesti raspravu i bez nje 48.ako to zahtijevaju razlozi morala ili javne sigurnosti ako postoji ozbiljna i neposredna opasnost ometanja usmene rasprave ako se treba raspravljati o odnosima u nekoj obitelji ako se treba raspravljati o okolnostima koje predstavljaju službenu. 68 . Ako državno tijelo izda uvjerenje o činjenicama o kojima ne vodi službenu evidenciju. a može ih se i suočiti. ispitat će se preko tumača. Dokazivanje i dokazna sredstva ? Činjenice na temelju kojih se donosi rješenje utvrđuju se dokazima. Ako je gluh. a izdaju se stranci na usmeni zahtjev. Isprave (uvjerenja). profesionalne. Svaka osoba koja je pozvana kao svjedok dužna je odazvati se pozivu. Osoba koja sudjeluje u svojstvu službene osobe ne može biti svjedok. službena osoba će odgoditi raspravu • ako na raspravu ne dođe stranka na čiji se zahtjev postupak pokreće. Tijelo je dužno javno objaviti određivanje usmene rasprave: • kad postoji opasnost da se pojedinačni pozivi neće moći na vrijeme dostaviti • kad postoji opasnost da ima zainteresiranih osoba koje se još nisu pojavile kao stranke Službena osoba dužna je na početku usmene rasprave utvrditi koje su od pozvanih osoba prisutne. umjetničke. 4. 49. ustanove i druge pravne osobe o činjenicama o kojima vode službenu evidenciju (ustanovljena propisom ustanove). pitanja će se postavljati pismeno. 1. znanstvenu ili umjetničku tajnu Pri priopćavanju rješenja javnost se ne može isključiti. Kao dokazno sredstvo upotrijebiti će se sve što je podneseno za utvrđivanje stanja stvari i što odgovara pojedinom slučaju. takvo uvjerenje ne vezuje tijelo kojem je podneseno kao dokaz. ne dođe. izjava stranke. Ako svjedok ne zna jezik na kojem se vodi postupak. kao što su: – isprave – odnosno mikrofilmske kopije isprava – svjedoci – izjava stranke – vještaci i tumači – uviđaj Da li neku činjenicu utvrđivati ili ne odlučuje službena osoba. državne ili vojne tajne.

a ne slažu se. Zbog nedolaska može biti novčano kažnjen. svaki od njih će odvojeno izložiti svoj nalaz i mišljenje. Stranaka ima pravo prisustvovati uviđaju. rješenje se donosi pošto je drugo tijelo dalo suglasnost. pečat tijela koje je donijelo rješenje 69 . pravne propise i razloge koji upućuju na takvo rješavanje 5. rok za izvršenje određenih radnji. tijelo nadležno za rješavanje donosi rješenje o stvari koja je predmet postupka. može biti prisilno doveden. utvrđeno činjenično stanje. navod ako žalba ne odgađa izvršenje. propis o nadležnosti tijela. snositi troškove dovođenja. Oblik i sastavni dijelovi rješenja (na ispitu) 1. razloge koji su bili odlučni pri ocjeni dokaza. O tome se donosi zaključak protiv kojeg je dopuštena žalba. VJEŠTACI Kad je za utvrđivanje ili ocjenu neke činjenice potrebno stručno znanje kojim ne raspolaže službena osoba. Za vještaka se ne može odrediti osoba koja ne može biti svjedok. ime stranke i zakonskog zastupnika. uvod – naziv tijela. a može se i novčano kazniti. ono može rješavati kad je nazočno više od polovice njegovih članova. Kad rješava kolegijalno tijelo. UVIĐAJ Uviđaj se vrši kada je za utvrđivanje neke činjenice ili za razrješenje bitnih okolnosti potrebno neposredno opažanje službene osobe. Kad je u zakonu određeno da rješenje donosi jedno tijelo uz suglasnost drugog. Službene osobe i stranke mogu im postavljati pitanja. uputa o pravnom lijeku – stranka se obavještava da li protiv rješenja može izjaviti žalbu (i kome i u kojem roku) ili pokrenuti upravni spor 6. a rješenje donosi većinom glasova prisutnih članova. Kad je zakonom određeno da je nadležno tijelo dužno prije donošenja rješenja pribaviti mišljenja drugog tijela. potpis službene osobe – rješenje potpisuje službena osoba koja ga donosi ili predsjedavajući kolegijalnog tijela 7. Stranka može tražiti izuzeće vještaka ako učini vjerojatnim okolnosti koje dovode u pitanje njegovo stručno znanje. Izjava stranke se može uzeti kao dokazno sredstvo i u stvarima malog značenja. naziv tijela sa brojem i nadnevkom rješenja 2. obrazloženje – sadrži kratko izlaganje zahtjeva stranaka. Za vještaka će se odrediti osobe koje su stručne i to prvenstveno one osobe koje imaju posebno ovlaštenje za davanje mišljenja o pitanjima određene struke.Ako se svjedok ne odazove pozivu. o troškovima (mora biti kratak i određen) 4. IZJAVA STRANKE Za utvrđivanje određene činjenice za koje ne postoji dokaz. može se kao dokazno sredstvo uzeti i usmeno dana izjava stranke. dispozitiv (izreku) – njime se rješava o predmetu postupka u cijelosti. OSIGURANJE DOKAZA Ako postoji opravdana bojazan da se neki dokaz neće moći kasnije izvesti ili da će njegovo izvođenje biti otežano. Vještak može uskratiti vještačenje iz istih razloga iz kojih i svjedok svjedočenje. može se radi osiguranja dokaza u svakom stanju postupka. pa i prije pokretanja postupka taj dokaz izvesti. a mogu se primijeniti i odredbe za izuzeće službene osobe. kratko označenje predmeta postupka 3. Kad je u zakonu određeno da rješenje donosi tijelo u suglasnosti sa drugim tijelom. rješenje se može donijeti samo nakon pribavljenog mišljenja. TUMAČI Na tumača se primjenjuju odredbe koje se odnose na vještaka (za utvrđivanje činjenica potrebno je stručno znanje). izvest će se dokaz vještačenjem. Ako je postavljeno više vještaka. Tijelo koje donosi rješenje ? Na temelju činjenica utvrđenih u postupku. Rok za davanje suglasnosti ili mišljenja je mjesec dana. 50. tijelo koje donosi rješenje sastavlja ga i šalje spisima predmeta na suglasnost drugom tijelu.

Zaključak se priopćuje zainteresiranim stranama usmeno. Ispravak proizvodi pravne učinke od dana od kojeg proizvodi pravni učinak rješenje koje se ispravlja. 55. Rješenja po slobodnoj ocjeni . dopunsko i privremeno rješenje ? (pitanje na ispitu) Kad se u jednoj stvari rješava u više točaka. a samo su neke od njih dozrele za rješavanje i kada se pokaže svrsishodno da se o tim točkama riješi posebnim rješenjem. ali one moraju biti imenovane ili na drugačiji način određene tako da se zna o kome je riječ. 52. Kad se radi o poduzimanju iznimno hitnih mjera (radi otklanjanja neposredne opasnosti za život i zdravlje ljudi) tijelo može donijeti rješenje i usmeno. 53. onda ne možemo naknadno za istu stvar tražiti nešto drugo (npr. a koja se ne rješavaju rješenjem. Ispravljanje grešaka u rješenju ? Tijelo koje je donijelo rješenje može u svako vrijeme ispraviti greške u imenima. Djelomično. 51. U njemu mora biti naznačeno da je privremeno. Formalno rješenje – protiv njega se ne može pokrenuti žalba ni US. onda ne možemo tražiti da nam se to naknadno isplati u vrijednosnim papirima). 30 dana • u ostalim slučajevima – najkasnije u roku dva mjeseca tj. stranka ima pravo žalbe. te o onim pitanjima koja se kao sporedna pojave u vezi s provođenjem postupka. što je DOPUNSKO RJEŠENJE: Ako je prema okolnostima slučaja neophodno prije okončanja postupka donijeti rješenje kojim se privremeno uređuju sporna pitanja ili odnosi. što je DJELOMIČNO RJEŠENJE. a prije donošenja rješenja nije potrebno provoditi poseban ispitni postupak. Materijalna pravomoćna rješenja – kad smo dobili rješenje o nekoj stvari. Ako se zaključkom nalaže izvršenje neke radnje. (npr. a ne dira se u javni interes ni interes druge osobe. nadležno tijelo donijeti će rješenje samo o tim točkama. takvo se rješenje donosi na temelju podataka koji postoje u trenutku njegova donošenja. ako smo dobili rješenje o povratu radnog prostora. odredit će se i rok u koje se radnja ima izvršiti. što predstavlja PRIVREMENO RJEŠENJE. brojevima. Zaključak ? Zaključkom se odlučuje o pitanjima (o radnjama u postupku) koja se tiču postupka. 60 dana Ako nadležno tijelo ne donese rješenje u tom roku. može se za sve te osobe donijeti jedno rješenje. Zaključak donosi službena osoba koja obavlja onu radnju postupka pri kojoj se pojavilo pitanje koje je predmet zaključka. Rok za izdavanje rješenja ? Rokovi za izvršavanje rješenja su: • kad se rok pokreće u povodu zahtjeva stranke. Ako se donosi jedno rješenje a tiče se većeg broja određenih osoba. rješenje se može sastojati samo od dispozitiva u obliku zabilješke na spisu. Pravni lijekovi ? 70 . 54. a najkasnije u roku mjesec dana tj. Djelomično. te druge očite netočnosti u rješenju. dopunsko i privremeno rješenje smatraju se u pogledu pravnih lijekova i izvršenja kao samostalna rješenja. pisanju i računanju. o čemu se donosi zaključak (dopuštena je žalba). Protiv zaključka se može izjaviti žalba samo kad je to zakonom predviđeno.u pojedinim upravnim stvarima može biti ovlašten za donošenje rješenja po slobodnoj ocjeni. stanovnici te i te zgrade ili mjesta). odnosno po službenoj dužnosti.U stvarima od malog značenja u kojima se udovoljava zahtjevu stranke. ono može donijeti posebno rješenje o pitanjima koja već donijetim rješenjem nisu obuhvaćena. kao da je njezin zahtjev odbijen. ali obavezno poslije daje i pismeno. Pravno vezana rješenja su ona kod kojih upravna stvar mora biti riješena u skladu s pozitivnim propisima i utvrđenim činjeničnim stanjem. Ako nadležno tijelo nije rješenjem odlučilo o svim pitanjima koja su bila predmet postupka.

protiv kojeg je dopuštena žalba. ako smo dobili rješenje o povratku radnog prostora. U toku roka za žalbu rješenje se ne može izvršiti. pravovremena i izjavljena od ovlaštene osobe. ukidanje i mijenjanje rješenja Pravo žalbe Protiv rješenja donesenog u prvom stupnju stranka ima pravo žalbe. rješenje doneseno od strane više tijela ili suglasnosti više tijela – tijelo koje je nadležno za rješavanje o žalbi protiv rješenja koje je donijelo pobijano rješenje (drugostupanjsko tijelo može samo poništiti pobijano rješenje. Rješavanje prvostupanjskog tijela po žalbi Prvostupanjsko tijelo ispituje da li je žalba dopuštena. rješenje se ne može izvršiti dok se rješenje o žalbi ne donese stranci. Nedopuštenu. prvostupanjska rješenja ustanove ili pravne osobe . (npr. pravovremena i izjavljena od ovlaštene osobe.1. žalbu poslati tijelu nadležnom u rješavaju žalbe. a nije potrebno provoditi novi ispitni postupak • ako nađe da je provedeni postupak bio nepotpun. Prvostupanjsko tijelo može zamijeniti rješenje novim: • ako tijelo nađe da je žalba opravdana. pitanja u nadležnosti užih teritorijalnih jedinica – tijela predviđena zakonom. Sadržaj i predavanje žalbe U žalbi se navodi (sadržaj): • rješenje koje se pobija • naziv tijela koje ga je donijelo • broj i datum rješenja Mogu se iznositi nove činjenice i novi dokazi. onda ne možemo naknadno za istu stvar tražiti nešto drugo. 2. Žalba ? žalba obnova postupka poništavanje. predmet u rješavanje uzima drugostupanjsko tijelo. a kad je žalba izjavljena. a ne mijenjati) 4. nepravovremenu i od neovlaštene osobe izjavljenu žalbu tijelo prvog stupnja će odbaciti rješenjem. a da je to moglo utjecati na rješavanje • kad žalilac iznese u žalbi takve činjenice i dokaze koji bi mogli biti od utjecaja za drukčije rješenje stvari • kad je rješenje doneseno bez prethodno provedenog posebnog ispitnog postupka koji je bio obvezan ili stranci nije dana mogućnost da se o činjenicama izjasni. a stranka to u žalbi traži O istoj stvari se ne mogu izdati dva rješenja. Materijalna pravomoćna rješenja – kad smo dobili rješenje o nekoj stvari. Ako prvostupanjsko tijelo ne odbaci žalbu. Žalba se predaje tijelu koje je donijelo prvostupanjsko rješenje – neposredno predaje ili šalje poštom. Rok za žalbu Žalba se podnosi u roku od petnaest dana od dostave rješenja. ako zakonom nije drugačije propisano. Protiv rješenja Sabora i Vlade RH ne može se izjaviti žalba. odnosno propisom 3. 3. 56. U tijeku roka za žalbu rješenje se ne može izvršiti. Kad tijelo nađe da je podnijeta žalba dopuštena. prvostupanjska rješenja – tijela državne uprave niže razine – žalba se može izjaviti nadležnom ministarstvu 2. Nadležnost tijela za rješavanje žalbi: Za rješavanje žalbi nadležna su slijedeća tijela: 1. a nije novim rješenjem zamijenilo rješenje koje se žalbom pobija. Ako žalba nije dopuštena. prvostupanjska rješenja ustanove ili pravne osobe u vršenju javnih ovlasti – tijelo uprave Formalno rješenje – protiv njega se ne može pokrenuti žalba ni US.tijelo određeno statutom ustanove ili pravne osobe 5. ali je potrebno obrazložiti zbog čega to nije podneseno u prvostupanjskom postupku. 71 . dužno je najkasnije u roku od petnaest dana od primitka žalbe. neposredno se može pokrenuti upravni spor. onda ne možemo tražiti da nam se to naknadno isplati u vrijednosnim papirima).

a ta je presuda pravomoćno ukinuta 4.kad utvrdi da je postupak koji je prethodio rješenju pravilno proveden i da je rješenje pravilno i na zakonu osnovano. da se nije vodilo računa o pravilima postupka koja bi bila od utjecaja na rješenje stvari. ako stranku nije zastupao pravni zastupnik. ali se svrha rješenja može postići i drugim sredstvima (izmijeniti) Žalba kad prvostupanjsko rješenje nije doneseno Ako je žalbu izjavila stranka o čijem zahtjevu prvostupanjsko tijelo nije donijelo rješenje. ako je rješenje povoljno za stranku doneseno na temelju neistinitih navoda stranke kojima je tijelo dovedeno u zabludu 5. a trebao je 11. Ako su razlozi opravdani odrediti će rok (najduže mjesec dana). a ne zbog onih koji su u rješenju navedeni Drugostupanjsko tijelo poništiti će (i izmijeniti) rješenje (ništavo) .kad nađe da je prvostupanjsko rješenje na zakonu osnovano. ako osobi koja je sudjelovala u postupku nije bila dana mogućnost da se služi svojim jezikom Obnovu postupka može tražiti stranka (ako bez svoje krivnje nije bila u stanju u prijašnjem postupku iznijeti okolnosti zbog kojih traži obnovu). . Dostava drugostupanjskog rješenja Drugostupanjsko tijelo rješenje sa spisima šalje prvostupanjskom tijelu. ako je rješenje doneseno na temelju lažne isprave ili lažnog iskaza svjedoka ili vještaka 3. ako se rješenje temelji na presudi u kaznenom postupku ili privrednom prijestupu. ali zbog drugih razloga. ako se sazna za nove činjenice ili se stekne mogućnost da se upotrijebe novi dokazi 2.kad nađe da je u prvostupanjskom postupku bilo nedostataka. ili da je dispozitiv pobijanog rješenja nejasan ili je u proturječnosti s obrazloženjem (samo rješava stvar) . te samo donijeti rješenje ili provesti postupak (može i naložiti prvostupanjskom tijelu). Obnova postupka ?(ako nisu bila poštovana načela ZUP-a) Pokretanje obnove postupka Postupak okončan rješenjem ili zaključkom protiv kojeg nema redovnog pravnog lijeka u upravnom postupku obnovit će se: 1. ako osobi koja je trebala sudjelovati u svojstvu stranke nije bila dana mogućnost sudjelovanja u postupku 10.ako utvrdi da je rješenje pravilno u pogledu utvrđenih činjenica i primjene zakona. ako je rješenje donijela službena osoba tijela koja nije bila ovlaštena za njegovo donošenje 8. ako se rješenje tijela temelji na nekom prethodnom pitanju.kad utvrdi da su u prvostupanjskom postupku činjenice nepotpuno ili pogrešno utvrđene. ako kolegijalno tijelo koje je donijelo rješenje nije rješavalo u sastavu predviđenom propisima 9. 72 . drugostupanjsko tijelo tražiti će da mu prvostupanjsko tijelo priopći razloge zbog kojih rješenje nije doneseno u roku. a žalba neosnovana. ali da su oni takvi da nisu mogli utjecati na rješenje stvari . koje je dužno to rješenje dostaviti strankama u roku od osam dana od primitka.ako utvrdi da je prvostupanjsko rješenje donijelo nenadležno tijelo (upućuje ga nadležnom tijelu) . ako je u donošenju rješenja sudjelovala službena osoba koja je morala biti izuzeta 7. a nadležno tijelo je to pitanje kasnije riješilo u bitnim točkama drukčije 6.Rješavanje drugostupanjskog tijela po žalbi: Nedopuštenu. Drugostupanjsko tijelo će odbiti žalbu: . nepravovremenu ili od neovlaštene osobe izjavljenu žalbu tijelo drugog stupnja će odbaciti rješenjem. 57. a ako su neopravdani drugostupanjsko tijelo tražiti će da mu se dostave spisi. Rok za donošenje rješenja o žalbi Rješenje o žalbi mora se donijeti najkasnije dva mjeseca od predaje žalbe. a tijelo može pokrenuti po službenoj dužnosti.ako utvrdi da je u prvostupanjskom postupku učinjena nepravilnost koja čini rješenje ništavnim .

ako je rješenje doneseno kao posljedica prisile. Ako je rješenje donijelo prvostupanjsko tijelo. dopuštena je žalba. ako je rješenje donijelo mjesno nenadležno tijelo (u roku od 1 godine) 5. obnova se ne može tražiti.) 3.) 4. te Vlada. poništiti ili izmijeniti svoje rješenje iz razloga zbog kojih bi i sud mogao poništiti rješenje. (5god. U stvarima u kojima sudjeluju dvije stranke sa suprotnim interesima. Nadležno tijelo može ukinuti pobijano rješenje ili odbiti zahtjev. odbacuje se zaključkom). O tom prijedlogu rješava tijelo koje je donijelo rješenje kojim je postupak okončan. Zahtjev za zaštitu zakonitosti Protiv pravomoćnog rješenja donesenog u stvari u kojoj se ne može voditi upravni spor. onda to može učiniti tijelo određeno zakonom. a okolnost vjerojatna (ako nije. niti odbije prijedlog.) Prvostupanjsko rješenje može poništiti ili ukinuti po pravu nadzora drugostupanjsko tijelo. ako smatra da je rješenjem povrijeđen zakon. rješenje se može ukinuti samo po pristanku zainteresiranih stranaka. ako je u istoj stvari ranije doneseno pravomoćno rješenje kojim je ta stvar drukčije riješena (5 god. Prijedlog za obnovu postupka NE odgađa izvršenje rješenja. ucjene. a tijelo koje je donijelo to rješenje smatra da je u rješenju nepravilno primijenjen materijalni zakon može rješenje ukinuti ili izmijeniti radi njegova usklađivanja sa zakonom samo ako stranka koja je stekla pravo na to pristane i ako se time ne vrijeđa pravo treće osobe. tijelo će ispitati da li su dokazi koji se iznose takvi da bi mogli dovesti do drukčijeg rješenja (ako nisu odbija se rješenjem).) 2. donijeti će zaključak da se obnova postupka dopusti i odrediti će u kojem će se opsegu postupak obnoviti. Ako tijelo ne odbaci. odobrenja ili mišljenja drugog tijela. tijelo donosi rješenje o stvari i njime može prijašnje rješenje koje je bilo predmet obnove ostaviti na snazi ili ga zamijeniti novim (poništiti ili ukinuti). Poništavanje i ukidanje po pravu nadzora Rješenje koje je konačno u upravnom postupku nadležno će tijelo poništiti po pravu nadzora: 1. Na temelju podataka pribavljenih u prijašnjem i obnovljenom postupku. Osobiti slučajevi poništavanja. Rješavanje o obnovi postupka Prijedlog stranka predaje tijelu koje je o predmetu rješavalo u prvom stupnju ili tijelu koje je donijelo rješenje kojim je postupak okončan. Ukidanje i mijenjanje pravomoćnog rješenja uz pristanak ili na zahtjev stranke Ako je pravomoćnim rješenjem stranka stekla kakvo pravo. Ako tog tijela nema. a nakon 5 godina od dostave rješenja stranci. ukidanja i mijenjanja rješenja ? Mijenjanje i poništavanje rješenja u svezi s upravnim sporom Tijelo protiv čijeg je rješenja pravovremeno pokrenut upravni spor može do okončanja spora. O tom zahtjevu rješava drugostupanjsko tijelo. ako je rješenje donijelo stvarno nenadležno tijelo (u roku od 5 god. a sudska zaštita nije osigurana ni izvan upravnog spora državni odvjetnik ima pravo podignuti zahtjev za zaštitu zakonitosti. 73 . potvrde. Ako je rješenje donijelo prvostupanjsko tijelo Ako je rješenje donijelo drugostupanjsko tijelo ŽALBA JE DOPUŠTENA NEMA ŽALBE. UPRAVNI SPOR 58. iznude. Tijelo nadležno za rješavanje o prijedlogu ispitati će da li je prijedlog pravovremen i izjavljen od ovlaštene osobe. Državni odvjetnik uz iste uvjete kao i stranka može tražiti obnovu. pritiska (uvijek) Rješenje koje je konačno u upravnom postupku može se ukinuti po pravu nadzora ako je njime povrijeđen materijalni zakon (u roku od 1 godine). ako je rješenje donijelo jedno tijelo bez suglasnosti. a po zakonu je potrebno (5 god. a ako ga nema Vlada RH. niti može biti pokrenuta po službenoj dužnosti. Na zahtjev stranke može se ukinuti ili izmijeniti i pravomoćno rješenje koje je nepovoljno za stranku. ministarstvo ili drugo tijelo. Ako su uvjeti ispunjeni.Stranka može tražiti obnovu postupka u roku od mjesec dana.

čije bi izvršenje bilo protivno načelima pravnog poretka Rješenje se može u svako doba proglasiti ništavim po službenoj dužnosti ili na prijedlog stranke ili državnog odvjetnika. AKO ŽALBA NIJE DOPUŠTENA 3. s izvršenjem se može započeti istekom toga roka.Ta rješenja donosi prvostupanjsko tijelo koje je donijelo rješenje. rješenje postaje izvršno u roku od petnaest dana od donošenja rješenja. Zaključak se izvršava pošto postane izvršan.DOSTAVOM STRANCI. a ako rješenjem nije određen rok. Izvršenje rješenja i zaključka ? Rješenje doneseno u upravnom postupku izvršava se pošto postane izvršno. Rješenje proglašava ništavim tijelo koje ga je donijelo ili drugostupanjsko tijelo. Ako je rješenje donijelo prvostupanjsko tijelo. Stranke koje trpe štetu zbog ukidanja rješenja imaju pravo na naknadu samo stvarne štete. Drugostupanjsko rješenje kojim je izmijenjeno prvostupanjsko rješenje postaje izvršno kad se dostavi stranci. Prvostupanjsko rješenje postaje izvršno: 1.ISTEKOM ROKA ZA ŽALBU KAD NIJE IZJAVLJENA 2. koje je u upravnom postupku doneseno iz sudske nadležnosti ili stvari o kojoj se uopće ne može rješavati u upravnom postupku 2. AKO ŽALBA NE ODGAĐA IZVRŠENJE 4.DOSTAVOM STRANCI RJEŠENJA KOJIM SE ŽALBA ODBIJA ILI ODBACUJE Kad postoji mogućnost da se izvršenje provede na više načina i primjenom raznih sredstava. Žalba je dopuštena u slučaju kad prvostupanjsko tijelo donosi rješenje. Nakon isteka roka od 5 godina od dana kada je rješenje postalo izvršno ne može se tražiti njegovo izvršenje. ali se onemogućava daljnje proizvođenje pravnih posljedica već ukinutog rješenja. Zaključak donesen u upravnom sporu postaje izvršan: .PRIOPĆENJEM ILI DOSTAVOM STRANCI. ukinuti ga može drugostupanjsko tijelo (ministarstvo ili drugo tijelo). a drugostupanjsko tijelo samo kad je svojim rješenjem odlučilo o stvari. AKO ŽALBA NIJE IZJAVLJENA . a koje je za izvršenika najblaže. a ako drugostupanjskog tijela nema onda tijelo koje je zakonom ovlašteno da obavlja nadzor nad radom tijela koje je donijelo rješenje. koje bi svojim izvršenjem moglo uzrokovati kazneno djelo 3. a ako to tijelo ne učini.DOSTAVOM STRANCI. ono ga može ukinuti. u cilju otklanjanja poremećaja u privredi. ako se to ne bi moglo otkloniti drugim sredstvima. javni mir i poredak. Ako je u rješenju određeno da se radnja može izvršiti u ostavljenom roku. javni moral. 59. a na rješenje stranka nije izrično ili prešutno pristala 5. Proglašavanje rješenja ništavnim Ništavnim se proglašava rješenje (u cijelosti ili djelomično) /dopuštena žalba: 1. Pravne posljedice poništavanja i ukidanja Poništavanjem rješenja i proglašavanjem ništavnim poništavaju se i pravne posljedice koje je takvo rješenje proizvelo. Ako se rješenje odnosi na više stranaka. 74 . javnu sigurnost. AKO NIJE DOPUŠTENA ŽALBA ILI NE ODGAĐA IZVRŠENJE . izvršenje će se provesti na onaj način i primjenom onog sredstva koje dovodi do cilja. žalba i jedne stranke sprečava izvršnost rješenja. koje je donijelo tijelo bez prethodnog zahtjeva stranke.DOSTAVOM STRANCI RJEŠENJA KOJIM SE ŽALBA ODBACUJE ILI ODBIJA Izvršenik je osoba koja treba ispuniti neku obvezu. Ukidanjem rješenja ne poništavaju se pravne posljedice koje je rješenje već proizvelo. čije izvršenje nije moguće 4. Može se ukinuti samo djelomično toliko koliko je neophodno potrebno da se ukloni opasnost. Izvanredno ukidanje Izvršno rješenje može se ukinuti ako je to potrebno u cilju otklanjanja teške i neposredne opasnosti za život i zdravlje ljudi. koje sadrži nepravilnost koja je po nekoj zakonskoj odredbi predviđena kao razlog ništavnosti 6.ISTEKOM ROKA ZA ŽALBU.

ta će se radnja izvršiti preko druge osobe. a njime se utvrđuje da je rješenje koje se ima izvršiti postalo izvršno i određuje način izvršenja. Izvršenje radi osiguranja može se provoditi administrativnim ili sudskim putem.Izvršenje se provodi protiv osobe koja je obvezna ispuniti obvezu. spriječiti ili otežati izvršenje obveze. ako bi bez toga moglo biti spriječeno ili otežano (dopuštena je posebna žalba). a to izvršenje provodi se na temelju rješenja koje je postalo izvršno i zaključka o dozvoli izvršenja. odnosno njegovih pravnih sljednika.da izvršenje nije bilo dopušteno . na trošak izvršenika . Administrativno izvršenje (nenovčane obveze) (Provode tijela uprave po odredbama ovog zakona. a njome se ne može pobijati pravilnost rješenja (ne odgađa izvršenje).ako se izvršenikova obveza sastoji u izvršenju radnje koju može izvršiti i druga osoba. Zaključak o dozvoli izvršenja donosi tijelo nadležno za provođenje izvršenja.preko drugih osoba .da je obveza izvršena . tijelo nadležno za donošenje rješenja o obvezi može prije donošenja rješenja donijeti privremeni zaključak u cilju osiguranja izvršenja obveze. ili ako je predmet izvršenja izvršenikova radnja koju ne može umjesto njega izvršiti druga osoba. a postoji opasnost da će obvezana stranka raspolaganjem imovine. tijelo čije se rješenje ima izvršiti stavlja na rješenje potvrdu izvršnosti i dostavlja ga radi izvršenja sudu.da je bilo provedeno prema osobi koja nije u obvezi . tijelo koje provodi izvršenje prisilit će izvršenika na ispunjenje obveze novčanom kaznom. U postupku izvršenja može se izjaviti žalba koja se odnosi samo na izvršenje. Izvršenje se može provesti administrativnim (administrativno izvršenje) i sudskim putem (sudsko izvršenje). 60. Izvršenje nenovčanih obveza Provodi se : . 75 .putem prisile – ako je izvršenik dužan nešto dopustiti ili trpjeti pa postupa protivno toj obvezi. Izvršenje radi osiguranja ? Radi osiguranja izvršenja može se zaključkom dopustiti i izvršenje i prije nego što je ono postalo izvršno. Administrativno izvršenje će se obustaviti ako se utvrdi: . 61. a izvršenik je ne izvrši. Privremeni zaključak o osiguranju ? Ako postoji obveza stranke.) Administrativno izvršenje provodi tijelo koje je o stvari rješavalo u prvom stupnju. dogovorom s trećim osobama ili na drugi način.ako je izvršeni naslov poništen ili ukinut Sudsko izvršenje (novčane obveze) (Provodi nadležni sud po propisima koji važe za sudsko izvršenje) Kad se ima provesti sudsko izvršenje rješenja donesenoga u upravnom postupku. Takvo je rješenje osnova za sudsko izvršenje.

Postupak suda po tužbi ? (Kako se pokreće upravni spor?) Upravni spor pokreće se tužbom koja se podnosi u roku od 30 dana od dana dostave upravnog akta stranci koje je podnosi. Upravni spor može se voditi samo protiv upravnog akta. Upravni spor može se pokrenuti protiv upravnog akta koji je donesen u drugom stupnju. može se podnijeti i na zapisnik kod redovnog suda nadležnog za obavljanje poslova pravne pomoći. Koja je svrha sudskog nadzora ? Svrha sudskog nadzora je: . 2. Ako prvostupanjsko tijelo u roku od 60 dana ili u posebnim propisom određenom kraćem roku nije donijelo nikakvo rješenje o zahtjevu. 6. Pojam upravnog spora ? Upravni spor je spor koji se vodi prema Zakonu o upravnim sporovima (može se voditi samo protiv upravnog akta). Sud u upravnom sporu odlučuje o zakonitosti akata kojima državno tijelo i pravne osobe s javnim ovlastima rješavaju u upravnim stvarima. koji smatra da mu je upravnim aktom povrijeđeno kakvo pravo ili neposredni osobni interes utemeljen na zakonu. nadležni državni odvjetnik i državni pravobranitelj. ime i prezime 2. naziv i sjedište tužitelja 5. naselje i sl. 3. stranka se ima pravo obratiti drugostupanjskom tijelu. zanimanje 3. Tužitelj – u upravnom sporu može biti pojedinac. skupina osoba. To je oblik sudske zaštite nakon neuspješnog pokušaja ostvarivanja prava u upravnom postupku. mjesto stanovanja 4. Ako drugostupanjsko tijelo nije u roku od 60 dana ili drugom određenom roku. donijelo rješenje o žalbi stranke protiv prvostupanjskog rješenja.ZAKON O UPRAVNIM SPOROVIMA 1. Upravni spor može se pokrenuti prvostupanjskog upravnog akta protiv kojega nema mjesta žalbi u upravnom postupku. ono tijelo koje je donijelo rješenje koje je predmet upravnog spora. ako zakonom nije drugačije određeno. pravna osoba. Tužba se predaje sudu neposredno ili šalje poštom u pisanom obliku. 5. a pokreće ga pojedinac ili pravna osoba ako smatra da joj je upravnim aktom povrijeđeno kakvo pravo. stranka može pokrenuti upravni spor kao da joj je žalba odbijena (šutnja administracije). U tužbi se mora navesti: 1.sudska zaštita prava građana i pravnih osoba .osiguranje zakonitosti kojima tijela državne uprave i organizacije koje imaju javne ovlasti rješavaju o pravima i obvezama u upravnim sporovima 4. Upravne sporove rješava Upravni sud Hrvatske na nejavnoj sjednici. Tužena strana u upravnom sporu ? Tužena strana je tijelo čiji se akt osporava tj. Pojam upravnog akta ? Akt kojim državna tijela i organizacije u obavljanju javnih ovlasti rješavaju o stanovitom pravu ili obvezama pojedinca ili organizacije u kakvoj upravnoj stvari. a ne donese ga ni u daljnjem roku od 7 dana nakon ponovljenog traženja. Upravni spor može pokrenuti i jedinica lokalne samouprave. Kojim se propisom uređuju upravni sporovi ? Zakonom o upravnim sporovima se uređuju upravni sporovi. U upravnim sporovima sud odlučuje u vijećima sastavljenim od trojice sudaca. Upravni spor se vodi protiv upravnog akta. upravni akt protiv kojeg je tužba upravljena 76 . organizacija.

da je očito da se upravnim aktom koji se tužbom osporava ne dira u pravo tužitelja ili njegov interes 4.6. ako se nađe da se u upravnom postupku nije vodilo računa o pravilima postupka U tom slučaju nadležno tijelo je dužno postupati po presudi. u kojem se pravcu i opsegu predlaže poništavanje upravnog akta 8. 77 . Ako tijelo za vrijeme sudskog postupka donese drugi akt kojim mijenja ili stavlja izvan snage upravni akt protiv kojeg je pokrenut upravni spor. sud će rješenjem odbaciti kao neurednu. Ako tužitelj to ne učini. odgoditi će pravne učinke rješenja do konačne sudske odluke: • ako bi izvršenje nanijelo tužitelju štetu koja bi se teško mogla popraviti • ako u zakonu nije propisano da žalba ne odgađa izvršenje ili odgoda nije protivna javnom interesu. da je riječ o stvari u kojoj je sudska zaštita osigurana izvan upravnog spora 6. kratko izlaganje zbog čega se tuži 7. da se protiv upravnog akta mogla podnijeti žalba pa nije pravovremeno podnesena 5. ako utvrdi da je tužba podnesena nepravovremeno ili prije vremena 2. Sud će rješenjem odbaciti tužbu ako utvrdi: 1. Postupanje tuženog tijela – obveza dostavljanja spisa predmeta ? Ako tužbu ne odbaci rješenjem sud će po jedan prijepis tužbe s prilozima dostaviti na odgovor tuženoj strani i zainteresiranim osobama. Ako je tužba nepotpuna ili nerazumljiva. odnosno rješenje. Utjecaj tužbe na izvršenje konačnog upravnog akta ? Tužba u pravilu NE sprječava izvršenje upravnog akta protiv kojeg je podnesena. Izostanak stranke sa usmene rasprave ne zadržava rad suda. ako je iz utvrđenih činjenica izveden nepravilan zaključak 4. O upravnim sporovima sud rješava na nejavnoj sjednici. Ako tužena strana nakon drugog traženja ne pošalje spise predmeta. 7. Ako tužitelj izjavi (u roku od 15 dana) da je tim aktom zadovoljan sud će donijeti rješenje o obustavi postupka u suprotnom sud nastavlja postupak. Sud će osporeni akt poništiti presudom: 1. Sud može i sam utvrditi činjenično stanje i na temelju toga donijeti presudu. Odgovor se daje u roku od 8 do 30 dana. 9. Ako je to potrebno sud može odlučiti da se održi usmena rasprava. Sud rješava spor na temelju činjenica koje su utvrđene u upravnom postupku. podnijeti akt u izvorniku ili prijepisu Tužitelj može odustati od tužbe sve do otpreme odluke suda. da akt koji se tužbom osporava nije upravni akt 3. Odgoda izvršenja u vezi upravnog spora ? Na zahtjev tužitelja tijelo nadležno za izvršenje. sud stvar može riješiti i bez spisa. ako su činjenice u bitnim točkama nepotpuno utvrđene 3. 8. niti bi se odgađanjem nanijela veća nenadoknadiva šteta protivnoj stranci Tužba ne sprječava (u pravilu) izvršenje upravnog akta protiv kojega je podnesena. 10. Donošenje drugog akta za vrijeme trajanja sudskog postupka ? Ako tijelo za vrijeme sudskog postupka donese drugi akt kojim mijenja ili stavlja izvan snage upravni akt protiv kojeg je pokrenut upravni spor. ako u pogledu utvrđenih činjenica postoji proturječnost u spisima 2. može iz tog razloga presudom poništiti akt bez dostave tužbe na odgovor. potpis podnosioca 9. predsjednik vijeća pozvat će tužitelja da u ostavljenom roku otkloni nedostatke tužbe. Sud ispituje zakonitost osporenog akta u granicama zahtjeva tužbe. U tom je roku tužena strana dužna poslati sudu sve spise koji se odnose na predmet. ako je u pitanju akt organizacije koja nije ovlaštena za izvršenje. to će tijelo izvijestiti tužitelja i sud. to će tijelo izvijestiti tužitelja i sud. da već postoji pravomoćna odluka donesena u upravnom sporu Ako sud ne odbaci tužbu. a nađe da osporeni akt sadrži bitne nedostatke koji sprečavaju ocjenu zakonitosti akta.

Sadržaj presude ? Presuda. Kad se tužba koja je podnesena zbog “šutnje administracije” uvažava. Vijećanje se obavlja bez nazočnosti stranaka. Rasprava u upravnosudskom postupku – stranka. Ako nakon usmene rasprave ne može izreći presudu jer još treba utvrditi činjenice. Rasprava se može odgoditi samo iz važnih razloga. Ako je to potrebno sud može odlučiti da se održi usmena rasprava. Granice suđenja tj. 15. sud će odlučiti i o zahtjevu tužitelja za povrat stvari. Presudom kojom se osporeni akt poništava.granice zahtjeva iz tužbe ? Zakonitost osporenog upravnog akta sud ispituje u granicama zahtjeva iz tužbe. Činjenično stanje ? Sud rješava spor na temelju činjenica koje su utvrđene u upravnom postupku. ako su činjenice u bitnim točkama nepotpuno utvrđene 3. ako u pogledu utvrđenih činjenica postoji proturječnost u spisima 2. pa zastupnik tužene stranke. sud će donijeti rješenje o obustavi postupka u suprotnom sud nastavlja postupak. 78 . Kad sud nađe da se osporeni upravni akt ima poništiti. ako je iz utvrđenih činjenica izveden nepravilan zaključak 4.Ako tužitelj izjavi da je tim aktom zadovoljan. (nadležno tijelo donosi novi akt) U tom slučaju nadležno tijelo dužno je postupiti po presudi. Prvo član vijeća – izvjestilac – izlaže stanje i bit spora. Sud rješava spor presudom kojom se tužba uvažava ili odbija kao neosnovana. nije potrebna nova rasprava. Sud može i sam utvrditi činjenično stanje i na temelju toga donijeti presudu odnosno rješenje: • ako bi ponovno vođenje kod nadležnog tijela izazvalo za tužitelja štetu koja bi se teško mogla nadoknaditi • ako je na temelju javnih isprava očito da je činjenično stanje drukčije od utvrđenog u upravnom postupku • ako je već poništeni upravni akt u istom sporu. sud poništava osporeni upravni akt. Presuda . pa zainteresirana osoba – da obrazloži svoje gledište. izdaje se strankama u ovjerenom prijepisu. nakon toga govori tužitelj – obrazlaže tužbu. odnosno naknadu štete. ako se nađe da se u upravnom postupku nije vodilo računa o pravilima postupka Sud će osporeni upravni akt poništiti presudom.rješenje ? Sud donosi presudu odnosno rješenje većinom glasova. 14. ali pri tome nije vezan razlozima tužbe. ako je to moguće može presudom riješiti upravnu stvar. izostanak ? O upravnim sporovima sud rješava na nejavnoj sjednici. već se njihovi podnesci samo pročitaju. ako je dopuštena Izvornu presudu/rješenje potpisuju predsjednik vijeća i zapisničar. Raspravom rukovodi predsjednik vijeća. a nadležno tijelo nije postupilo po presudi 12. Ako je održana usmena rasprava. Ako se tužba uvažava. 13. Izostanak stranke sa usmene rasprave ne zadržava rad suda. odredit će se u kojem će smislu tužena strana donijeti rješenje ili će se presudom riješiti stvar. 11. sud će odmah nakon rasprave objaviti presudu ili najkasnije u roku od 8 dana. Sud će osporeni akt poništiti presudom: 1. odnosno rješenje sadrži: • oznaku suda • ime i prezime predsjednika i članova vijeća i zapisničara • oznaku stranaka i njihovih zastupnika • kratko izlaganje predmeta spora • dan kad je presuda izrečena • dispozitiv • obrazloženje • pouku o žalbi.

ona se uvažava ili odbija kao neosnovana. stranka ima pravo obratiti se sa svojim zahtjevom drugostupanjskom tijelu. Ako nadležno tijelo nakon poništenja akta ne donese u roku od 30 dana novi upravni akt stranka može posebnim podneskom tražiti donošenje takvog akta. U prijedlogu za ponavljanje postupka mora se navesti: • presuda ili rješenje doneseno u postupku čije se ponavljanje traži • zakonska osnova ponavljanja i dokazi • okolnosti iz kojih proizlazi da je prijedlog podnesen u zakonskom roku • u kom se pravcu i u kom opsegu predlaže izmjena presude tj. ako to traži priroda stvari. stranaka može pokrenuti upravni spor kao da joj je žalba odbijena. Ako prvostupanjsko tijelo nije u roku od 60 dana donijelo nikakvo rješenje o zahtjevu. Sud će to rješenje dostaviti tijelu nadležnom za izvršenje koje je dužno bez odgode izvršiti rješenje. a ako to ne učini. sud će donijeti rješenje koje u svemu zamjenjuje akt tijela. Nakon proteka 5 godina od pravomoćnosti odluke ponavljanje se ne može tražiti. Pravni lijekovi ? Pravni lijekovi mogu biti: • redovni – zahtjev za zaštitu zakonitosti • izvanredni – ponavljanje postupka 19. vještak ili stranka pri saslušanju dala lažan iskaz • ako stranka nađe ili stekne mogućnost da upotrijebi prijašnju odluku donesenu u istom upravnom sporu • ako zainteresiranoj osobi nije bila dana mogućnost da sudjeluje u upravnom sporu Ponavljanje postupka se može tražiti najkasnije u roku od 30 dana od dana kada je stranka saznala za razlog ponavljanja. Tijelo je dužno dati obavijest u roku od 7 dana. dužno je donijeti drugi akt umjesto poništenog u roku 30 dana od dostave presude. sud će poništiti osporeni akt i sam riješiti stvar presudom. Nadležno tijelo. ili je svjedok. Obvezatnost presude – izvršenje ? Kad sud poništi akt protiv kojeg je bio pokrenut upravni spor. ako se tužba uvažava. Presuda radi šutnje ? Ako drugostupanjsko tijelo nije u roku od 60 dana donijelo rješenje o žalbi stranke protiv prvostupanjskog rješenja. ili je isposlovana prijevarnom radnjom. Kad je na temelju toga podnesena tužba. stranka može tražiti donošenje akta od suda koji je donio presudu. rješenja Sud će odbaciti prijedlog ako utvrdi: • da ga je podnijela neovlaštena osoba • prijedlog nije pravovremen • stranka nije učinila vjerojatnim postojanje zakonske osnove za ponavljanje 79 . Ponavljanje postupka ? Postupak dovršen presudom ponoviti će se na prijedlog stranke: • ako stranka sazna za nove činjenice ili stekne mogućnost da upotrijebi nove dokaze • ako je do odluke suda došlo zbog kaznenog djela suca ili radnika suda. a ne donese ga ni u daljnjem roku od 7 dana nakon ponovljenog traženja. 18. odrediti će se rok u kojem će smislu tužena strana donijeti rješenje ili će se presudom riješiti upravna stvar. O prijedlogu za ponavljanje rješava Upravni sud RH u vijeću od 5 sudaca na nejavnoj sjednici. Ako nadležno tijelo donese upravni akt protivno pravnom shvaćanju suda ili protivno primjedbama pa tužitelj podnese novu tužbu.16. predmet se vraća u stanje u kojem se nalazio prije nego je akt donesen. a takva je radnja kazneno djelo • ako je odluka utemeljena na presudi koja je kasnije ukinuta drugom pravomoćnom sudskom odlukom • ako je isprava na kojoj se temelji odluka lažna ili lažno preinačena. Sud će po takvom zahtjevu zatražiti od nadležnog tijela obavijest o razlozima zbog kojih nije donio akt. Ako tijelo ne donese akt ni za 7 dana od traženja. 17.

80 . 23. Ako ne odbaci. Tužba treba sadržavati: • oznaku suda. Zahtjev sadrži oznaku sudske odluke protiv koje se podiže. Ako izvršna odluka ne bude izvršena u roku. rok i sadržaj ? O zahtjevu za zaštitu ustavom zajamčenih prava i slobode čovjeka i građanina odlučuje sud nadležan za upravne sporove. sud dostavlja protivnoj stranci. Odgovarajuća primjena ZPP ? U postupku zaštite od nezakonitih radnji primjenjivati će se na odgovarajući način odredbe Zakona o parničnom postupku. odlučiti će se o glavnoj stvari (pravni lijekovi koji su dopušteni u glavnoj stvari). Nadležnost za postupanje po ZIP – izvršenje ? Izvršnu presudu kojom se zabranjuje daljnje obavljanje nezakonite radnje i nalaže uspostava ranijeg stanja. moguća žalba koja ne odgađa izvršenje). O njoj odlučuje Županijski sud na čijem je području učinjena. Zahtjev za zaštitu zakonitosti ? O zahtjevu za zaštitu Ustavom zajamčenih prava i sloboda čovjeka i građanina. Postupak za zaštitu ustavom zajamčenih prava i sloboda čovjeka i građanina pokreće se tužbom zbog nezakonite radnje. O osnovanosti sud odlučuje presudom (ako prihvaća zahtjev sud zabranjuje daljnje vršenje nezakonite radnje. Presudom kojom se dopušta ponavljanje.Ako sud ne odbaci prijedlog dostaviti će ga protivnoj stranci i zainteresiranim osobama te ih pozvati da u roku od 15 dana odgovore na prijedlog. izvršenje će se provesti prema odredbama Zakona o izvršnom postupku. 21. Zahtjev se predaje Upravnom sudu u roku od tri mjeseca od dostave odluke stranci protiv koje se zahtjev podnosi. a nije osigurana druga sudska zaštita odlučuje sud nadležan za upravne sporove. Sud tužbu dostavlja tijelu državne vlasti koje je učinilo radnju kako bi na nju odgovorilo. tijelo državne vlasti dužno je izvršiti u roku od 3 dana od dostave presude. 22. Nakon proteka toga roka sud rješava o prijedlogu te ako se ponavljanje dopusti staviti će se prijašnja odluka izvan snage. oznaku strane s prebivalištem/sjedište • oznaku nezakonite radnje (mjesto. vrijeme i po mogućnosti učinitelja radnje) • dokaze o učinjenoj radnji • tužbeni zahtjev Tužba se može podnijeti sve dok radnja traje. Sud presudom odbija ili uvažava zahtjev (može ukinuti ili preinačiti sudsku odluku). Zahtjev za zaštitu ustavom zajamčenog prava i slobode čovjeka i građanina – tužba zbog nezakonite radnje. Sud će odbaciti zahtjev ako je nepravovremen ili podnesen od neovlaštene osobe. 20. ako je takva sloboda ili pravo povrijeđeno konačnim pojedinačnim aktom. koja podnosi odgovor. razloge pobijanja i oznaku podnositelja.

TOČNOST 5. Što je akt i kako se klasificira ? AKT je svaki pisani sastav kojim se pokreće. područne (regionalne) i mjesne samouprave. EKSPEDITIVNOST 4. Uredsko poslovanje obuhvaća: • primanje i pregled akata • upisivanje akata u evidencije • dostava akata u ured • administrativno-tehnička obrada akata • otprema akata • razvođenje akata • arhiviranje i čuvanje 4. lokalne samouprave i pravnih osoba koje na temelju zakona i propisa obavljaju javne ovlasti. dopunjuje. JEDNOSTAVNOST 2. Akti mogu biti označeni i određenim stupnjem povjerljivosti te ovisno o tome mogu imati oznaku: . te pravnih osoba koje imaju javne ovlasti Zakon o zaprimanju pošiljaka s oznakom povjerljivosti Tijela koja primjenjuju propise o uredskom poslovanju: • tijela državne uprave i druga državna tijela • jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave • pravne osobe koje imaju javne ovlasti 2. pred tijelima lokalne uprave i samouprave ili pred pravnim osobama s javnim ovlastima.strogo povjerljivo . EKONOMIČNOST 6. UREDSKO POSLOVANJE 1.6.povjerljivo .interno 81 . 3. mijenja. Kojim je propisima uređeno uredsko poslovanje ? Uredsko poslovanje uređeno je : • Uredbom o uredskom poslovanju • Uputstvom za izvršenje uredbe o uredskom poslovanju • Pravilnikom o jedinstvenim klasifikacijskim oznakama i brojčanim oznakama stvaratelja i primatelja akata Uz navedene propise na uredsko poslovanje dijelom se primjenjuju i odredbe: • Zakona o pečatu i žigu s grbom RH • Zakona o upravnim pristojbama • Uredbe o natpisnoj ploči i zaglavlju akta tijela državne uprave. Koja su načela uredskog poslovanja (prema kojim radnjama se vodi) ? Glavna načela uredskog poslovanja su: 1. lokalne. prekida ili završava neka službena radnja kod tijela državne uprave ili državne upravne organizacije. JEDNOOBRAZNOST 5. Što je uredsko poslovanje i što obuhvaća ? Uredsko poslovanje je onaj dio administrativnog poslovanja koji se odnosi na rukovanje aktima (spisima). Što je regulirano uredbom o uredskom poslovanju ? Uredbom o uredskom poslovanju uređuje se uredsko poslovanje tijela državne uprave. PREGLEDNOST 3.

grafikon. Tko otvara pošiljke označene određenim stupnjem tajnosti ? Povjerljive i strogo povjerljive pošiljke otvara rukovoditelj tijela državne uprave. primanje i pregled 2. otisak službenog pečata 6. upisivanje i dostava u rad 4. 12. propis ili rukovoditelj tijela ili radnik kojeg on za to pismeno ovlasti 3. akt + prilog = dokument 10. 9. 6. hitni ? Akti mogu biti označeni i određenim stupnjem povjerljivosti i hitnosti te ovisno o tome mogu imati oznaku: strogo povjerljivo – takvog ga označava pošiljatelj. povjerljivi. otpremanje i razvođenje ( bez administrativno-tehničke obrade) 5. Ako slučajno stižu akti putem automatske obrade podataka (elektronska pošta) i nose određeni stupanj povjerljivosti. odnosno radnik kojeg on za to pismeno ovlasti. Akti i prilozi koji se odnose na isto pitanje ili zadatak čine dokument. naziv i adresa primatelja 3.) ili fizički predmet koji se prilaže uz akt radi dopune. arhiviranje i čuvanje akata 14. crtež. Što je fascikl ? Fascikl je skup više dosijea iste djelatnosti unutar podgrupe koji se poslije završenog postupka čuvaju sređeni u istom omotu. jedinice lokalne i područne samouprave i pravne osobe koje imaju javne ovlasti i to: 1. Vrste akata – obični. Obične pošiljke i sve što ne glasi na ime ili nema oznaku povjerljivosti otvara radnik u pisarnici. i sl. potpis ovlaštene službene osobe 8. ili se ukazuju hitnim po naravi stvari. 2. Novčana pisma i druge vrijednosne pošiljke otvara radnik odgovoran za materijalno-financijske poslove. 13. 4. Što je dokument? Čine akti i prilozi koji se odnose na isto pitanje ili zadatak. propis ili rukovoditelj tijela kod kojeg se akt obrađuje. Natječajnu dokumentaciju (ponudu) otvara posebna komisija. a otvara ga rukovoditelj tijela ili radnik kojeg on za to pismeno ovlasti povjerljivo – takvog ga označava pošiljatelj. 11. Što je predmet ? Predmet je skup svih akata i dokumenata koji se odnose na isto pitanje ili zadatak. objašnjenja ili dokazivanja sadržaja akta. a čine posebnu cjelinu. pregled tih akata može vršiti samo radnik koji za to ima dozvolu. Što je dosije ? Dosije je skup predmeta koji se odnose na istu materiju ili na istu pravnu ili fizičku osobu.1. strogo povjerljivi. kratka oznaka predmeta 4. razvrstavanje i raspoređivanje 3.. 82 . obično – rukovoditelj može običan akt proglasiti i označiti povjerljivim hitno – prema propisu su hitni ili vezani uz rok ili ih je takvim označila ovlaštena osoba. Sastavni dijelovi akta ? Osnovni elementi koje svaki akt mora sadržavati su: 1. Što je pisarnica ? Pisarnica je posebno organizirana služba u kojoj se obavljaju poslovi uredskog poslovanja za tijela državne uprave i druga državna tijela. zaglavlje 2. tekst akta 5. Što je prilog ? Prilog je pisani sastav (tablica. s tim aktom treba postupati bez odgađanja 7.

Sadržaj Vrijeme nastanka Oblik Klasa: 133 – 02/02 – 01/56 1 – glavna grupa 2 – grupa 3 – podgrupa 4 – djelatnost unutar podgrupe 5 – godina otvaranja predmeta 6 – broj dosijea 7 – broj predmeta Klasifikacijska oznaka sastoji se od tri dijela: a) klasifikacija prema SADRŽAJU (5 brojeva) – određuje se na temelju sadržaja akta (u sladu sa Planom klasifikacijskih oznaka primatelja i stvaratelja akata koje donosi čelnik tijela temeljem Uredbe o uredskom poslovanju) • neupravni predmet iz komunalnih djelatnosti: 363 – 02/ • radni odnos na neodređeno vrijeme: 122 – 02/ • državni stručni ispit: 133 – 02/ b) klasifikacija prema VREMENU – određuje godinu otvaranja predmeta (dva posljednja broja godine u kojoj je predmet otvoren) • u godini 2002. urudžbeni zapisnici. Klasifikacijska oznaka predmeta određuje se u trenutku stvaranja prvog vlastitog akta u predmetu ili zaprimanjem prvog akta u predmetu s prilogom ili bez.6 / 7 16. 17. vremenu nastanka i obliku. Prijenos klasifikacijske oznake ? U slučaju da su kod neke klasifikacije popunjena sva mjesta predviđena za urudžbene brojeve. radi se prijenos klasifikacijske oznake. c) 83 . prema propisanim rokovima za čuvanje arhivske građe. upisnici predmeta upravnog postupka i druge knjige te ostali materijali kao i dokumenti na magnetskom i mikrofilmskom mediju do predaje nadležnom arhivu ili do njihovog uništenja.15. XXX – XX / XX – XX /XX 123 .4 / 5 . Što je klasifikacijska oznaka ? Klasifikacijska oznaka je brojčana oznaka predmeta koja taj predmet označava prema sadržaju. : 133-02/02klasifikacija prema OBLIKU – broj dosijea i broj unutar klasifikacije prema vremenu. a sastoji se od broja dosjea i broja predmeta • 133-02/02-01/56 Akti upravnog postupka dobivaju i posebnu oznaku UP/I° za predmet upravnog postupka u prvom stupnju ili UP/II° za predmet upravnog postupka u drugom stupnju. Prvi akt u predmetu nakon oznake sadržaja prijamnog štambilja stavlja se u omot spisa na koji se također upisuje: klasifikacijska oznaka predmeta kratka naznaka sadržaja predmeta urudžbeni broj Svi ostali akti koji se odnose na isti predmet ulažu se u isti omot spisa. Što je arhiva ? Arhiva je sastavni dio pisarnice gdje se čuvaju dovršeni predmeti.

3. 02 – godina nastanka. vrijeme nastanka akta i redni broj akta unutar predmeta. 19. 4. prima diktat. dostavni ured. te uspoređuje sve što je napisano (može biti organiziran i izvan pisarnice). Da bi se moglo utvrditi gdje se upisuju daljnji urudžbeni brojevi neke klasifikacijske oznake koja se prenosi. osim manjih. Kod tijela u kojima je uredsko poslovanje manjeg opsega poslove pisarnice može obavljati određeni radnik i uz druge poslove. Organizacija uredskog poslovanja ? Uredsko poslovanje se odvija najvećim dijelom u jedinstveno organiziranoj pisarnici. a neki se uredski poslovi obavljaju i u organizacijskim jedinicama tijela državne uprave. arhiv (pismohrana) ? Glavni odjeljci odnosno službe u pisarnici jesu: 1. koji mora pribaviti potpis i pečat. OTPRAVNIŠTVO (ekspedit) – odjeljak u kojem se riješeni. Njome rukovodi određeni rukovoditelj koji je odgovoran za njezin rad. rednog broja akta unutar predmeta – redoslijed akata unutar istog predmeta upisan u urudžbenom zapisniku ili upisniku predmeta upravnog postupka Urudžbeni broj se određuje prilikom evidentiranja svakog pojedinog akta. URUDŽBENI ZAPISNIK (prijamnica. 21. Svako tijelo. 18. prijepis. Vrijeme nastanka svakog akta u predmetu i redni broj akta. može posao obavljati nekoliko ili jedan službenik uz druge poslove. odobreni i prepisani akti i prilozi moraju srediti. Odjeljci pisarnice – urudžbeni zapisnik. (514 – Ministarstvo uprave. URBROJ: 514-11-02/01-02-7 se sastoji od broja koji označava mjesto nastajanja akta. mijenjaju se sa svakom pisanom radnjom u predmetu. prilozi. brojčane oznake mjesta nastajanja akta – označava stvaratelja akta u skladu s Pravilnikom i planom klasifikacijskih i brojčanih oznaka stvaratelja i primatelja akata 2. PRIJEPIS (daktilografski ured) – odjeljak u kojem se pišu (prepisuju) čistopisi. 2. preuzimaju i upisuju u uredske knjige po predmetu i broju. prijamna kancelarija) – odjeljak u kojem se svi podnesci i drugi akti naslovljeni na tijela državne uprave predaju. ima jednu središnju pisarnicu. 11 – Ured za lokalnu samoupravu. opremiti spise prilozima i otpremiti ih.Klasifikacijska oznaka koja se prenosi ponovno se upisuje na list urudžbenog zapisnika koji je označen istom klasifikacijskom oznakom koja se prenosi i to za posljednje upisane klasifikacijske oznake i u vrijeme kad se prijenos obavlja. odnosno PISARNICI. Što je urudžbeni broj ? Urudžbeni broj označava stvaratelja i primatelja akta unutar predmeta. Ako je obujam poslova veći. 7 – redni broj akta unutar predmeta) Urudžbeni broj sastoji se od: 1. DOSTAVNI URED – u većim tijelima državne uprave. pisarnica se kao služba može ustrojiti u nekoliko odjeljaka kao samostalnih cjelina: odjeljak prijama odjeljak otpreme odjeljak dostave odjeljak arhive i dr. pišu matrice. • • • • 20. brojčane oznake godine nastajanja akta – posljednje dvije znamenke godine u kojoj je akt nastao 3. 84 . a mogu postojati i posebne pisarnice kod organizacijskih jedinica gdje to traže opravdani razlozi. U kojoj se službi organizira uredsko poslovanje ? Uredski poslovi u tijelima državne uprave obavljaju se u posebno organiziranoj službi. dostavlja odnosno uručuje otpravke i druge akte naslovnicima. treba u donjem dijelu rubrike “klasifikacijska oznaka” označiti brojeve stranica urudžbenog zapisnika na kojem su upisane te klasifikacijske oznake. godinu nastajanja i redni broj akta unutar predmeta. kopije i drugi akti. 02/1 – Odjel za ustrojstvo i načelnik odjela. otpravništvo. Ako je obujam poslova manji.

5.

ARHIV (registar, pismohrana) – odjeljak i sastavni dio pisarnice gdje se čuvaju dovršeni predmeti, urudžbeni zapisnici, upisnici predmeta upravnog postupka i druge knjige i evidencije do predaje nadležnom arhivu ili do uništenja.

22. 23.

Tko rukovodi pisarnicom ? Na čelu pisarnice je rukovoditelj koji neposredno rukovodi njenim radom i odgovara za taj rad. Tko prima akte, kada se upisuju ? Primanje akata obavlja se na određenom mjestu u pisarnici (neposredna predaja stranke ili poštanska služba). Iznimno za unutarnje organizacijske jedinice koje vode poseban urudžbeni zapisnik odnosno upisnik predmeta upravnog postupka, rukovoditelj tijela može odrediti da se akti upućeni ovim organizacijskim jedinicama primaju u tim jedinicama. Pošiljke se primaju u redovno radno vrijeme, a prima ih određeni radnik pisarnice. Izvan radnog vremena pošiljke prima dežurni radnik. Radnik pisarnice provjerit će da li akt podliježe plaćanju upravne pristojbe i ako da, da li je plaćena. Ako upravna pristojba nije plaćena odbit će se prijam akta. Također ako to tijelo nije nadležno za primanje tog akta upozorit će podnosioca, ali ako ovaj inzistira na prijemu, primit će akt ali će sastaviti bilješku. (ZUP) U slučaju da je pošiljka oštećena radnik ne smije primiti odnosno podići pošiljku (komisijski utvrditi stanje i sadržaj pošiljke). Kod prijema nekih pošiljki npr. natječajna dokumentacija na pošiljku se piše vrijeme (sat i minuta). Prijam običnih pošiljki se ne potvrđuje (potvrdom o primitku), dok se prijam preporučenih pošiljki i novčanih pisama evidentira u knjizi primljene pošte. Akti se upisuju pošto su primljeni, razvrstani i raspoređeni. Upisuju se u upisnik predmeta upravnog postupka ili urudžbeni zapisnik onog dana i pod datumom kad su primljeni. Hitne akte i akte s rokovima upisuje se prije ostalih i odmah se dostavljaju u rad. Ukoliko se akti ne mogu upisati istog dana upisat će se najkasnije slijedećeg dana, prije upisivanja novo primljenih akata i to pod datumom kad su primljeni. Rok za upisivanje primljenih akata u odgovarajući upisnik ? Akti se upisuju pošto su primljeni, razvrstani i raspoređeni. Upisuju se u upisnik predmeta upravnog postupka ili urudžbeni zapisnik onog dana i pod datumom kad su primljeni. Hitne akte i akte s rokovima upisuje se prije ostalih i odmah se dostavljaju u rad. Ukoliko se akti ne mogu upisati istog dana upisat će se najkasnije slijedećeg dana, prije upisivanja novoprimljenih akata i to pod datumom kad su primljeni. Koje su osnovne vrste knjiga za vođenje – evidencije o primljenim aktima ? Svako tijelo dužno je voditi evidenciju o svim primljenim odnosno vlastitim aktima. Glavne knjige za vođenje evidencije o aktima predmeta upravnog postupka je upisnik predmeta upravnog postupka, a osnovna knjiga za vođenje evidencije o ostalim aktima (akti neupravnog postupka) je urudžbeni zapisnik. Koje su pomoćne knjige ? Pomoćne knjige i evidencije su (razne evidencije o aktima radi lakšeg i bržeg postupanja sa istima). 1. registar 2. knjiga primljene pošte 3. interna dostavna knjiga 4. dostavna knjiga za mjesto 5. dostavna knjiga za poštu 6. kontrolnik poštarine – radi evidentiranja i pravdanja poštarine, vodi se u ukoričenoj knjizi s numeriranim stranicama 7. arhivska knjiga 8. knjiga dežurstva 9. popis štambilja, pečata i žigova 10. rokovnik Urudžbeni zapisnik ? Urudžbeni zapisnik je glavna knjiga za vođenje evidencije o aktima neupravnog postupka, a sadržava:

24.

25.

26.

27.

85

• klasifikacijsku oznaku • urudžbeni broj • kratak sadržaj predmeta ili pojedinog akta • datum primitka akta • ime i prezime (naziv) podnositelja akta • datum nastanka akta • organizacijsku jedinicu • datum i oznaku razvođenja Urudžbeni zapisnik se vodi u nepovezanim svescima. Na kraju tekuće godine se zaključuje stavljanjem službene bilješke o ukupnom broju upisanih predmeta, što se nakon stavljanja datuma ovjerava službenim pečatom i potpisom radnika koji ga vodi i neposrednog rukovoditelja. Urudžbeni zapisnik se vodi po sustavu klasifikacijskih oznaka i urudžbenih brojeva. 28. Upisnik predmeta upravnog postupka ? Upisnik predmeta upravnog postupka je glavna knjiga za vođenje evidencije o aktima upravnog postupka (prvog i drugog stupnja), a sadržava: - klasifikacijsku oznaku - urudžbeni broj - datum primitka akta - ime i prezime (naziv) podnositelja zahtjeva - kratak sadržaj - odluku o zahtjevu i datum odluke - rad prvostupanjskog tijela o žalbi - datum odluke - administrativno izvršenje - datum izvršenja Vodi u nepovezanim svescima. Na kraju tekuće godine se zaključuje stavljanjem službene bilješke o ukupnom broju upisanih predmeta, što se nakon stavljanja datuma ovjerava službenim pečatom i potpisom radnika koji ga vodi i neposrednog rukovoditelja. Urudžbeni zapisnik se vodi po sustavu klasifikacijskih oznaka i urudžbenih brojeva. Prijamni štambilj ? Nakon otvaranja i pregleda na svaki se akt stavlja prijamni štambilj. Otisak prijamnog štambilja stavlja se u gornjem desnom uglu prve strane akta. Ako tu nema mjesta, otisak treba staviti na pogodno mjesto prve strane akta. Ako na prednjoj strani nema mjesta, otisak treba staviti na poleđinu akta u gornjem lijevom kutu. Ako su stranice akta potpuno popunjene tekstom, otisak se stavlja na komad čistog papira koji se pričvršćuje uz akt. Ako je tekst akta pisan u produžetku nakon ranijeg akta, prijamni štambilj se stavlja na desno ispod teksta posljednjeg akta u produžetku. Otisak se ne stavlja na priloge akta. U otisak prijamnog štambilja upisuju se: 1. naziv RH 2. naziv tijela koje prima akt i brojčana oznaka tijela (514 – Ministarstvo uprave) 3. datum prijama akta 4. klasifikacijska oznaka predmeta 5. organizacijska jedinica tijela u koju se akt raspoređuje 6. urudžbeni broj 7. broj priloga 8. vrijednost (ako je označena na aktu) 30. Što je evidencija (očevidnik) ? Evidencija je sređen popis podataka o činjenicama i okolnostima nekih osoba, stvari, događaja i slično. Evidencija može biti samostalna i povezana u sustav s drugom evidencijom. Evidencije treba osnivati pažljivo da se trajno popunjavaju te savjesno, točno i pregledno vode kao: a) evidencija u knjizi (OČEVIDNIK) – s uvezanim i brojčanim stranicama, koje mogu u osobitim slučajevima biti prošivene uzicom na kraju i ovjerene od službene osobe

29.

86

b) kartoteka (SUSTAVNA ZBIRKA) – niz pojedinačnih listova koji se slažu prema određenim osobinama ili podacima i razvrstavaju prema skupinama pomoću razdijeljenih kartona, međaša i jahača. Kartoteka je uspravna, vodoravna ili ležeća, stojeća ili okomita, viseća. Kartoteke se mogu razvrstati prema slovima, brojevima, znakovima, bojama papira, vremenu itd.

31.

Rokovnik predmeta ? – pomoćna knjiga Rokovnik služi za ulaganje predmeta koji su vezani za rok, a kao rokovnik se mogu koristiti fascikl ili ormar s pregradama na kojima su označeni datumi. Predmeti se u rokovnik slažu po datumima redoslijedom prva tri broja klasifikacijske oznake, a iz rokovnika se uzimaju na određeni dan i dostavljaju u rad internom dostavnom knjigom. Predmeti koji se ulažu u rokovnik, označuju se sa “R” i naznakom roka, ako rok istječe u neradni dan, predmeti se iz rokovnika uzimaju dan ranije i dostavljaju u rad. Rokovnik predmeta može se koristiti i kao podsjetnik za pravovremeno obavljanje drugih obveza i poslova koje tijelo redovito obavlja u unaprijed određenim rokovima. 1. primanje 2. razvrstavanje 3. upisivanje Kako se razvrstavaju primljeni akti ? Zaprimljene, pregledane i otvorene pošiljke razvrstavaju se po kriteriju UPRAVNIH i NEUPRAVNIH predmeta, radi upisivanja u odgovarajuće uredske knjige, te raspoređuju na unutarnje ustrojstvene (organizacijske) jedinice. Primljene akte razvrstava i raspoređuje službenik pisarnice koji otvara i pregledava primljene pošiljke, ali rukovoditelj tijela može privremeno odrediti i drugog radnika. Raspoređivanje akata na unutarnje organizacijske jedinice obavlja se stavljanjem oznake unutarnje organizacijske jedinice prijemnog štambilja (određena planom klasifikacijskih i brojčanih oznaka tijela). Nakon završenog raspoređivanja akti se predaju određenom radniku pisarnice radi upisivanja u urudžbeni zapisnik odnosno upisnik predmeta upravnog postupka. Otpremanje akata ? Otpremanje akata vrši pisarnica. Sve akte što ih tijekom dana primi na otpremu, pisarnica mora otpremiti istog dana. Akti primljeni pred kraj radnog vremena ako nisu hitni otpremit će se idućeg radnog dana. Riješeni predmeti iz unutarnjih ustrojstvenih jedinica dostavljaju se pisarnici sa uputom radi otpreme, stavljanja u rokovnik ili arhiviranja. Dostavna knjiga za poštu služi za evidenciju o izvršenoj otpremi akata poštom i pravdanja troškova poštarine. Dostavna knjiga za mjesto služi za upisivanje akata koji se otpremaju vlastitom otpremom službenom tijelu. (dostava u istom mjestu) Na otpremljene akte se stavlja daktilografski štambilj (prijemni štambilj-otpremni) s datumom i potpis službenika koji je otpremio akte. Razvođenje akata ? Poslije izvršenog otpremanja vrši se razvođenje akata u upisniku predmeta upravnog postupka odnosno urudžbenom zapisniku prema uputama dobivenim od službenika. Prije otpremanja akata treba razvesti sve one akte koji su riješeni “izvorno” tj. u produženju izvornog akta bez primjera za arhivu. Razvođenje ostalih akata vrši se na taj način da se u glavnim uredskim knjigama upisuje datum razvoda i odgovarajuća oznaka: 1. a/a – rad potpuno dovršen i broj godina čuvanja 2. R (rok) - i datum vraćanja iz rokovnika 3. “izvorno” – i naziv i sjedište tijela kojem je akt riješen i otpremljen - ako se obavlja razvođenje akata koji se rješava izvorno. Poslije razvođenja akti se već prema vrsti razvođenja arhiviraju ili stavljaju u rokovnik. Arhiviranje ? Riješeni predmeti stavljaju se u arhivu i u njoj čuvaju do predaje ovlaštenom arhivu.

32.

33.

34.

35.

87

Koja je svrha pečata i žiga s grbom RH ? Pečatom i žigom s grbom RH potvrđuje se vjerodostojnost akta. pečata i štambilja ? PEČAT je okruglog oblika izrađen od gume ili drugog odgovarajućeg materijala. odnosno obavljaju radnje za koje je u Tarifi predviđeno plaćanje pristojbe (više obveznika – obveza je solidarna). ŽIG je okruglog oblika. koje rabe tijela koja prestaju s radom 3. Tko donosi rješenje o ovlaštenju za izradu žigova i pečata s grbom RH ? Ministarstvo unutarnjih poslova. 39. odnosno u trenutku podnošenja podneska. 49. U kojem trenutku nastaje pristojbena obveza ? Pristojbena obveza nastaje u trenutku predaje zahtjeva za izdavanje rješenja ili druge isprave. 36. prestala s radom ili nema više javne ovlasti 38. grada i općine te pravnim osobama koje imaju javne ovlasti. 41. diplomatskim i konzularnim i drugim predstavničkim tijelima RH u inozemstvu. koje je rabila pravna osoba s javnim ovlastima. 51. 52. Za čuvanje duže od dvije godine potrebno je odobrenje rukovoditelja tijela. Kada se pristojbena obveza mora platiti ? Pristojbena obveza mora se platiti u trenutku nastajanja pristojbene obveze. plaća se jedna pristojba. kojima se međusobno ophode ili ih upućuju pravnim osobama ili građanima. Što se mora učiniti u slučaju da pristojbeni obveznik ne plati pristojbu ? 88 . ako za pojedine slučajeve nije drukčije propisano. a služi za otiskivanje na papir i drugu podlogu. 37. Oni se stavljaju na akte koji tijela donose. Razlika između žiga. Ako više osoba podnosi zahtjev. Unutarnja organizacijska jedinica tijela koja vode posebne urudžbene zapisnike odnosno upisnike predmeta upravnog postupka mogu držati dovršene predmete u svojoj pisarnici najdulje dvije godine. a koja je promijenila naziv. izrađen od gume ili drugog odgovarajućeg materijala. ŠTAMBILJ je pravokutnog oblika. 50. poslije tog roka su dužne predmete predati na daljnje čuvanje arhivi pisarnice tijela. a služi za utiskivanje u papir ili drugu podlogu.U arhivi se sređuju po klasifikacijskim oznakama. upravnim i samoupravnim tijelima županije. Tko ima ovlasti za izradu žigova i pečata s grbom RH ? Pečate i žigove mogu izrađivati samo ovlašteni obrtnik i ovlašteno trgovačko društvo. Tko je pristojbeni obveznik ? Pristojbeni obveznik je osoba na čiji se zahtjev pokreće postupak. 48. koji se zbog promjene naziva tijela. 40. izrađen od metala ili drugog odgovarajućeg materijala. istrošenosti ili drugog razloga stavljaju izvan uporabe 2. a služi za otiskivanje na papir štambilja u koji se kasnije rukom unose podaci. Za što se plaćaju upravne pristojbe ? Upravne pristojbe plaćaju se za akte i radnje pred tijelima državne uprave. U kojim slučajevima postoji dužnost uništavanja žigova i pečata s grbom RH ? Moraju se uništiti pečati i žigovi s grbom RH: 1. Tko daje odobrenje za izradu žigova i pečata sa grbom RH ? Ministarstvo pravosuđa.

invalidi domovinskog rata 6. kulture. Natpisna ploča tijela jedinica lokalne samouprave smještena je s desne strane glavnog ulaza u zgradu. prosvjete. znanosti. invalidske i slične organizacije 4. Tko je oslobođen plaćanja upravnih prisojbi ? (OPĆA OSLOBOĐENJA) 1. a s lijeve strane ako imaju zajedničko sjedište s tijelima državne uprave. supružnici i djeca branitelja poginulih. Natpisne ploče ? Naziv tijela državne uprave i lokalne samouprave ispisuje se na staklenoj ploči četvrtastog oblika širine 60 cm i visine 40 cm s uskim zlatnim rubom udaljenim 1 cm od ruba ploče. prognanici i izbjeglice 8. tijela državne uprave. 53. Kada zastarijeva pravo na naplatu i povrat pristojbe ? Pravo na naplatu i pravo na povrat pristojbe zastarijeva za dvije godine nakon isteka godine u kojoj je trebala biti plaćena odnosno u kojoj je plaćena. ustanove iz područja predškolskog uzrasta. zdravstva. Tekst mora biti tiskan velikim slovima (helvetika) u zlatnoj boji na crnoj podlozi. strani državljani za vizu i odobrenje za produženi boravak u RH koji kao hrvatski stipendisti dolaze u RH 55. socijalne skrbi 3. pristojba će se naplatiti prisilno. Pristojbe se ne plaćaju na slijedeće spise i radnje  predstavke i pritužbe te prijedloge državnim i drugim javnim tijelima  molbe za pomilovanja  prijave za utvrđivanje poreza  spise i radnje u postupku izdavanja osobne iskaznice hr. PREDMETNO OSLOBOĐENJE. Iznimno ako je radnja obavljena. jedinice lokalne i područne samouprave i njihova tijela 2. Iznimno pristojba se uplaćuje izravno na propisani račun ako je više od 100 kn. RH.Ako pristojbeni obveznik ne plati pristojbu u propisanom roku. Natpisna ploča tijela državne uprave smještena je s desne strane glavnog ulaza u zgradu. 57. Na koji način se može platiti pristojba ? Pristojbe se plaćaju u državnim biljezima. državljanima  spise i radnje koji se vode po službenoj dužnosti  prijave i odjave prebivališta osoba  uvjerenje o matičnom broju građana 56. 89 .000 kn 5. građani čiji dohodak ne prelazi iznos neoporezivog dohotka i nemaju značajnije imovine čija ukupna vrijednost ne prelazi 30. zatočenih i nestalih u domovinskom ratu 7. neće se postupiti po podnesku za koji nije plaćena pristojba. 54.

potpisan je Europski ustav. i Ugovorom iz Maastrichta o Europskoj uniji iz 1992. Španjolska i Portugal.. Europska unija je proširena za još 10 zemalja: Češka. god. Europska središnja banka. socijalna pitanja. Europski parlament. 2007. Mađarska. Spinelli i Monnet drže se idejnim začetnicima Schumanovog plana koji je 1950. Zašto je osnovana Europska unija? Današnje je uvjerenje da. Gospodarski i socijalni odbor. NL. god. Cipar (2 mediteranske otočne države). Europska unija je usavršen oblik multisektoralnog ujedinjenja. te Amsterdamskim ugovorom iz 1997. a njezina se nadležnost prostire na ekonomiju. godine. ekonomsko i društveno povezivanje. Prvo proširenje Zajednice ostvareno je 1973. 1. Koja je definicija Europske unije? Europska unija je nadnacionalna zajednica nastala kao rezultat suradnje i procesa integracije započete 1951. Malta.. doveo do stvaranja Europske zajednice za ugljen i čelik. trgovinska i monetarna sila. Kojih je 6 država osnivača Europske unije i kako su išla proširenja? 1957. priključenjem Danske. EUROPSKA UNIJA Koji su idejni začetnici Europske unije? Zamisao o Sjedinjenim Državama Europe javila se u vrijeme Victora Hugoa kao ideal o kojem su sanjali humanisti i pacifisti. prosinca 1991. Belgija. a 1986. svibnja 2004. te stvaranje mira i sigurnosti. Irske i Velike Britanije. vanjska politika i obrana. Zajednici se priključuje Grčka. 1. F. Slovačka. Pojam Europska unija prvi put se spominje u Ugovoru o Europskoj uniji sklopljenom u Maastrichtu 1992. (Pariški ugovor – D. zapošljavanje. Slovenija (8 bivših komunističkih zemalja). godine Europskoj uniji su pristupile Austrija. industriju. Finska i Švedska. L. Latvija. Rimski ugovori o osnutku Europske ekonomske zajednice (EEZ) i Europske zajednice za atomsku energiju (EURATOM) iz 1957. Litva. 10. pored nacionalnih i regionalnih vlasti. I) između 6 europskih država. Donesena je odluka o stvaranju monetarne unije i prihvaćeno je 5 načela konvergencije.10.2004. politiku.7. moraju postojati neovisne. Njemačka. Luxembourg i Nizozemska (Europska zajednica). Europska unija je ekonomska. Italija. Poljska. demokratske europske institucije koje su nadležne za donošenje odluka u područjima gdje je zajedničko djelovanje učinkovitije od djelovanja svake pojedine zemlje članice posebno: jedinstveno tržište. 1981. 29. Koji su ustavni temelji Europske unije? Ustavni temelji Europske unije su Pariški ugovor o osnutku Europske zajednice za ugljen i čelik iz 1951. Estonija. Europska unija stvara zakone koji se mogu izravno primjeniti na njene građane i tako osigurati njihova prava. nakon čega su uslijedila 5 vala proširenja. Europska investicijska banka 90 . Rimski ugovori izmijenjeni su Jedinstvenim europskim aktom iz 1986. Ovi ugovori vezuju zemlje članice čvršće nego međunarodno pravni ugovori sklopljeni među suverenim državama. godine. Francuska. Bugarska i Rumunjska Koje su institucije Europske unije? Glavne institucije: Europska komisija. monetarni sustav. B. siječnja 1995. Odbor regija. Vijeće EU/Vijeće ministara. zaštita okoliša. Sud europskih zajednica Ostale institucije: Europski revizorski sud. građanska prava i vanjsku politiku 25 zemalja članica.

engleski. ono okuplja ministre vanjskih poslova svih zemalja članica. imenuju ostale članove Komisije. Predsjednik Barosso + 5 podpredsjednika.predstavlja interese građana glavna. Radni jezici: francuski. summit) sastaje se najmanje 2 puta godišnje. SUD PRAVDE EUROPSKE UNIJE – sastoji se od po 1 sudac iz svake države članice i 8 glavnih odvjetnika koje sporazumno imenuju države članice na 6 godina. stvaranje solidarnih struktura uvođenjem zajedničkih politika i odgovarajućih financijskih instrumenata Osnivanje Svjetske trgovinske organizacije jedan je od najpozitivnijih rezultata ugovora iz Marrakecha. Ombudsman zaprima pritužbe protiv institucija i organa Unije. ODBOR ZA EKONOMSKA I SOCIJALNA PITANJA – pomaže radu Vijeća i Komisije na području gospodarstva i atomske energije. Sjedište: Bruxelles i dijelom Luxembourg. Predsjednika Komisije imenuju vlade država članica. ima ovlasti provjeriti da li zajednički europski akti poštuju osnovna prava. direktive i zaključke. Što je unutarnje tržište i kad je otvoreno? Unutarnje tržište otvoreno je 01. ODBOR REVIZORA – sastoji se od po 1 član iz svake države članice imenovanih na 6 godina. potom vlade država članica zajedno s imenovanim predsjednikom. otvaranje granica. imenovanih na 5 godina. njemački. odredbe. Tom cilju služe 2 sredstva: 1. Ovaj odbor ima 222 člana koji zastupaju različite interese zajednice ekonomskog i socijalnog života. Vijeće donosi sve značajne pravne odluke. Sudu u njegovom radu pomaže i Sud prvog stupnja uspostavljen 1987. Komisija je dužna podnijeti kolektivnu ostavku ako joj Europski parlament izglasa nepovjerenje.VIJEĆE MINISTARA / VIJEĆE EUROPSKE UNIJE . a Europski parlament ga potvrđuje. Imenuje ga Europski parlament i mandat mu traje do isteka mandata Parlamenta. Komisija ujedno igra ulogu “čuvara ugovora”. zajedno s predsjednikom Europske komisije.) institucija EU koja predstavlja interese građana država članica EU-e. Ima 20 službenih jezika. Sjedište Bruxelles (dijelom u Luxembourg). rasta životnog standarda kao i njegovanja dobrih odnosa između država koje Zajednica ujedinjuje. što daje mogućnost slobodnog kretanja roba i usluga 2. zakonodavno je tijelo EU. EUROPSKA KOMISIJA – ima 27 članova (1 ili 2 po zemlji).osnovan je ugovorom o europskoj uniji. URED OMBUDSMANA – POSREDNIKA . siječnja 1993. EUROPSKO VIJEĆE (šefovi država i vlada) – nije institucija EU. zajedno s Europskim parlamentom zaduženo je za proračun Unije. Kad zaprimi pritužbu. Regulira se Ugovorom iz Nice. veće stabilnosti. Parlament ima 732 zastupnika. a jednako je nadležan i u području sloboda i sigurnosti osoba. kao i ispravnost upravljanja sredstvima. europski posrednik dogovorom pokušava riješiti spor s europskom institucijom. 91 . ona zastupa isključivo interese Unije i ne smije primati naredbe niti jedne vlade države članice. Odbor provjerava ispravnost i urednost prihoda i rashoda Unije. Vijeće ili Komisija traži mišljenje i Odbora za regije. Uloga Suda je da osigura poštivanje zakona u tumačenju i provedbi ugovora. To je tijelo demokratskog izraza i političkog nadzora koje sudjeluje u donošenju zakonskih odredbi unutar Unije. godine s ciljem stalnog proširenja gospodarstva. Zakonodavne nadležnosti dijeli s Vijećem ministara. a broj poslanika jedne zemlje proporcionalan je broju stanovnika te zemlje. Luxembourg. Ono je glavni pokretač najvažnijih političkih inicijativa Unije i tijelo za donošenje odluka u spornim pitanjima koja nisu riješena unutar Vijeća Europske unije (Ministarskog vijeća). Regulira se Ugovorom iz Nice. čiji sastav ovisi o temi o kojoj se raspravlja. ima potpunu financijsku neovisnost. EUROPSKI PARLAMENT – (izbori svakih 5 godina od 1979. a cijeli sastav Komisije konačno odobrava Parlament. utvrđuje unutarnja pravila za Uniju. Sjedište: Strasbourg. Bruxelles. već pojam koji označava praksu sastajanja na vrhu (eng. godine. usvaja pravne akte. Vijeće zaključuje međunarodne ugovore koje je prethodno izradila Komisija. Europska komisija je pri izvršenju svojih obveza neovisna. Predsjedništvo Vijeća svakih 6 mjeseci preuzima predstavnik druge zemlje članice. glavna institucija Europske unije.

Kako dolazi do stvaranja politika solidarnosti i koje su? Pokazalo se da je jačanje gospodarske i socijalne povezanosti preduvjet solidarnosti među državama članicama Unije. Zbog toga je došlo do osmišljavanja i provedbe regionalne i socijalne politike. jednaka naknada za oba spola za isti posao.27 % brutto nacionalnog proizvoda. u lukama i na aerodromima. Komisija predlaže «budžetni status quo» za razdoblje 2000. zdrav natjecateljski duh (niže cijene) među europskim poduzećima. – 2006. .jačanje gospodarske i socijalne povezanosti.povećanje konkurentnosti europskih poduzeća. ali korjenito izmijenjenih fondova. starih ljudi i invalida i dr. drugih država članica Unije i trećih zemalja. godine određene su smjernice politike zapošljavanja. Komisija predlaže da se 92 . Šta je Schengenski prostor? Schengenski prostor je prostor slobodnog kretanja i vrijedi za sve državljane. (s predavanja) Šta je unutarnja sigurnost? Načelo slobodnog kretanja ljudi unutar Unije. Tako su Europski fondovi postali ključni instrument ekonomske i socijalne politike koja je odraz solidarnosti unutar zajednice. Regionalna politika Jačanje gospodarskog i socijalnog jedinstva logična je posljedica realizacije prostora bez granica. a to isključuje povećanje prihoda iznad granice 1. socijalna zaštita. To su: slobodno kretanje. Socijalna politika Aktivnom socijalnom politikom Unija nastoji ukloniti neravnoteže u razvoju. suradnja policije u borbi protiv krijumčarenja preko granica 4. Komisija je u srpnju 1997.proširenje zajedničkih mjera na području vanjskih odnosa. zaštita interesa potrošača. zdravstvena zaštita i sigurnost na radnom mjestu. neovisno o njihovoj nacionalnosti. podnositelje molbi za azil i legalne emigrante iz trećih zemalja s ciljem ostvarivanja jedinstvene procedure na cjelokupnom Schengenskom prostoru. Financijska sredstva za strukturni razvoj kanaliziraju se putem postojećih. čiju će realizaciju redovito pratiti države članice i institucije Unije. predočila opći dokument pod naslovom «Agenda 2000» u kojoj se pažnja usmjerava k ograničenju troškova u razdoblju 2000. pravedne plaće. . rukovodeći se zajedničkom metodom procjene rezultata.. – 2006. u Maastrichtu. Za Sporazum su uključene odredbe za turiste. Policija će kao i do sada jamčiti javnu sigurnost na nacionalnim teritorijima. ukinuta je kontrola na zajedničkim granicama. Protokolom o ostvarenju osnovnih prava radnika 1991. Politika zapošljavanja Na sjednici Europskog vijeća 1997. poboljšanje uvjeta rada. ali zahvaljujući boljoj suradnji kontrole na vanjskim granicama bit će učinkovitije. zaštita djece. Suradnja na području pravosuđa i unutarnjih poslova pokriva 4 glavna područja: 1. Financiranje zajedničkih politika Povećanje vlastitih izvora sredstava usmjereno je na 3 glavna cilja: . čiji značaj raste porastom novih država članica. Europsko vijeće je odredilo prava koja trebaju vrijediti za radnike diljem Unije. sloboda stvaranja udruženja i sloboda kolektivnih pregovora. usuglašavanje zakona koji se odnosi na azil 2. a Sporazum predviđa slobodno kretanje ljudi svih država potpisnica.. god.- pristup izvoru robe. Europski socijalni fond utemeljen je s ciljem proširenja mogućnosti zaposlenja i lakše prostorne i profesionalne pokretljivosti radnika. vlade su nadopunile mehanizmima kojima osiguravaju sigurnost svih građana i njihovu zaštitu na vanjskim granicama Unije. uvođenje zakona o useljenju 3. profesionalna izobrazba. pripremanje ugovora o suradnji na području građanskog i krivičnog prava Schengenskim sporazumom 1985. Za građane Unije načelo slobodnog kretanja već je u velikoj mjeri ostvareno.

Što su politike napretka? Politike napretka podupiru razvoj velikog tržišta. Banka će djelovati neovisno od nacionalnih vlada i upravljati monetarnom politikom svih država članica koje se pridružuju jedinstvenoj valuti. lipnja 1997. Osnivanjem Europske središnje banke odredit će se čvrsti tečajni odnosi među valutama. Unija odvaja određena financijska sredstva za poticanje projekata zaštite okoliša.zapošljavanje i dalje ostaje jedan od najvećih prioriteta Unije Objasni zajedničku vanjsku i obrambenu politiku.deficiti: budžetarni deficiti trebaju biti blizu ili ispod 3% društvenog proizvoda . Uvođenje jedinstvene valute najambiciozniji je cilj Europske unije do sad.2002. što daleko prelazi potrošnju.? Na tom sastanku su usvojene dvije važne rezolucije: . korak prema konačnom europskom ujedinjenju. što je pridonijelo da poljoprivreda postane konkurentan sektor gospodarstva. i 2.zaduženost: javna zaduženost mora biti ispod 60% brutto društvenog proizvoda . roba. O načinu na koji će građani Unije prihvatiti euro ovisit će i sam uspjeh eura. Reforma zajedničke agrarne politike Vijeće je 1992. a uz održanje njene kompetitivnosti. osigurati potrošačima primjerene cijene i modernizirati poljoprivredne strukture. 93 . Jedinstvena europska valuta zamijenila je nacionalne valute do 01. stvarajući troškove budžetu Unije da je bio ugrožen razvoj drugih sektora. Ti su ciljevi uglavnom dostignuti. Europska središnja banka uspostavljena je 1.. započelo je štampanje novca. Danska. te potiče istraživanja i na području elektronike i obrade podataka.stabilnost valute: nacionalna valuta mora se nalaziti unutar tečajnih raspona utvrđenih Europskim monetarnim sustavom. Reformom agrarne politike stvorio bi se uravnotežen odnos između proizvodnje i potrošnje te smanjilo pre intenzivno gospodarstvo zbog očuvanja okoliša. prihvatilo reformu zajedničke agrarne politike težeći smanjenju troškova. Što je ekonomsko-monetarna unija? Ekonomsko monetarna unija je nadopuna jedinstvenom tržištu. – uvodi se EURO (novčanice i kovanice eura ulaze u opticaj). Unija treba preispitat metode svoje agrarne politike da bi ograničila porast proizvodnje.osigura dotok neophodnih financijskih sredstava koji jamče održanje načela solidarnosti između država članica kao i između Unije i država kandidata za članstvo u Uniji.5% iznad prosječne stope inflacije 3 države članice s najmanjom inflacijom .kamatne stope: kamatna stopa ne smije biti viša od 2% iznad stope izračunate kao prosjek 3 zemlje s najmanjom stopom . stabilizirat tržišta.stabilnost cijena: stopa inflacije ne smije prelaziti 1. Velika Britanija i Švedska nisu prihvatile euro. utvrđeni su kriteriji za ostvarenje jedinstvene zajedničke valute: . Politika koju vodi Unija smatra se dopunom politike država članica.«dogovor o stabilnosti i rastu» koji obvezuje države članice da se pridržavaju proračuna (zabrana prekomjernih zaduženja) . imenovan je njen izvršni odbor. Uvođenje jedinstvene valute pokazalo se opravdanim u procesu uklanjanja zapreka slobodnom kretanju ljudi. kapitala i usluga. te stvaranju jedinstvenog tržišta. kao i za pomoć gospodarskim subjektima u prilagođavanju proizvodnje propisima Unije. svibnja 1998.01. Ciljevi zajedničke agrarne politike prema Rimskim ugovorima su: omogućiti poljoprivrednicima primjereni životni standard. Ona podupire projekte u koje su uključeni istraživački laboratoriji pojedinih zemalja članica i potiče istraživanja kontroliranog spajanja atomskih jezgri. Šta je dogovoreno na sastanku Europskog vijeća u Amsterdamu 17. Koji su kriteriji za prelazak na euro? Ugovorom iz Maastrichta 1992.

očuvanje mira i jačanje međunarodne sigurnosti . Da bi se postigao cilj da 10 % mladih ljudi jedne generacije provede godinu dana na sveučilištu druge države.) mogu biti dostupni i za državljane drugih zemalja članica. Državljanstvo Unije nadopunjava nacionalno. 21. Tko ima državljanstvo Unije? Građanin Unije je svaka osoba koja posjeduje državljanstvo neke od zemalja članica. želi se postići da države članice usvoje zajednička stajališta unutar međunarodnih organizacija (poput organizacije ujedinjenih naroda). Koji su ciljevi političke unije? Ugovor o Europskoj uniji čini osnovu političke unije koja se gradi na provedbi zajedničke vanjske i sigurnosne politike čiji su ciljevi: . ali ga ne zamjenjuje. Takva politička suradnja na europskoj razini pokazala se kao uspješan pristup vanjskoj politici. Koje su prednosti jedinstvenog tržišta? One su višestruke: pristup širokom izboru robe. uključujući i sigurnost. doveo je do uzajamnog priznanja diploma liječnika.jačanje sigurnosti Unije i njezinih država članica . vojska. medicinskih sestara.. Koje diplome priznaje EU? Rad na području zbližavanja pravnih odredbi pojedinih zemalja. neophodno je povećati zajednička financijska sredstva za politiku obrazovanja. prosinca 1988. pravne države i poštivanja ljudskih prava i osnovnih sloboda Ovi ciljevi se mogu ostvariti suradnjom između država članica u provođenju njihovih politika u određivanju zajedničkih stajališta i postupnom provedbom zajedničkih mjera u područjima gdje države članice imaju zajedničke interese. Što obuhvaća zajednička vanjska i sigurnosna politika? Ona čini kamen temeljac Europske unije i obuhvaća sva područja vanjske politike. vanjski poslovi). poslovi u javnim službama (zdravstvo. Koji su simboli europskog identiteta? Europska putovnica – u opticaju od 1985. Vanjska i sigurnosna politika dugoročno vode k zajedničkoj obrani. školstvo. godine Europska himna – Beethovenova «Oda radosti» 94 ..poticanje međunarodne suradnje .zaštita zajedničkih vrijednosti. a temelji se na načelu uzajamnog povjerenja u kakvoću visokih učilišta. Odredbe kojima se rukovodi zajednička vanjska i sigurnosna politika ni na koji način ne utječu na specifične karakteristike obrambene i sigurnosne politike određenih država članica. veterinara. temeljnih interesa i neovisnosti Unije . Objasni Europu građana Osim djelatnosti koje su izravno vezane za izvršenje suverenih ovlaštenja i čuvanja općih interesa države (policija. ima pravo da bira i bude izabran u općinskim izborima i izborima za Europske institucije. Europa građana je u Maastrichtu učinila veliki korak naprijed odlukom koja je donesena o državljanstvu Unije i prema kojoj državljanin Unije koji živi u drugoj državi članici. 60 000 mladih ljudi koristi stipendije za studiranje u drugim državama članicama. Zajednički stavovi se usvajaju čim Europsko vijeće prosudi da je to potrebno i to povezuje nacionalne politike država članica i učvršćuje njihov položaj u međunarodnim krugovima.razvitak i jačanje demokracije. arhitekata. životni standard je usklađen prema najvišim mjerilima. natjecateljski duh među proizvođačima održava nisu razinu cijena. posrednika osiguranja itd. magistara farmacije. a nema njezino državljanstvo. Comett (program tehnološkog obrazovanja i usavršavanja) i Luingua (poticanje učenja stranih jezika).Mir i pomirenje središnji su čimbenici procesa europske integracije. godine usvojena je direktiva kojom je uvedeno međusobno priznavanje svih diploma visokih učilišta. Ova se direktiva odnosi na visokoškolsku naobrazbu koja traje najmanje tri godine. S pomoću novih mehanizama političke suradnje. provode se politike zaštite potrošača i okoliša. Koja je svrha obrazovnih programa? Uz pomoć obrazovnih programa Erasmus (mobilnost uređaja).

)? 1. poštivanje manjina.) i Madrida (1995. Dokument Europske komisije koji sadrži program aktivnosti vezanih uz razvoj Europske unije i njezinih politika. 2. pravna stečevina. Glavni su ciljevi: . poštivanje ljudskih prava i prava manjina i prihvaćanje političkih ciljeva Unije (osnovni ciljevi EU) 2. dio donosi studiju učinka proširenja na politike Europske Unije. zajedničku poljoprivrednu politiku te politiku koja se odnosi na gospodarsku i socijalnu koheziju. godine. godine Šta su europski sporazumi? To su mješoviti sporazumi koji pokrivaju područja za koja su nadležne i države članice i Unija. Učvršćeno je zajedničko europsko tržište… Ugovor iz Mastrichta omogućuje zemljama članicama mogućnost upotrebe dvaju važnih instrumenata: zajedničke valute i zajedničke obrane. zajednička vanjska i sigurnosna politika. Nestat će svi troškovi transakcija i tečajnih razlika koje su uzrokovane različitim valutama. Oni uključuju stabilnost demokratskih institucija. To su kriteriji iz Amsterdama iz 1997.gospodarska suradnja . zahtjev za članstvo može podnijeti svaka europska država čije uređenje počiva na načelima slobode. PRAVNI – usvajanje cjelokupne pravne stečevine EU-e. ekonomske i monetarne Unije. Koja su 4 kriterija iz Kopenhagena (1993. GOSPODARSKI – postojanje djelotvornog tržišnog gospodarstva. preuzimanje obveza iz članstva EU-e 4. otvaranja mogućnosti sudjelovanja u tzv. Što je Agenda 2000? Dokument koji detaljno opisuje pripremne faze za članstvo u Uniji. Što omogućuje Ugovor iz Maastrichta? EU – nova faza u procesu stvaranja sve tješnje unije između naroda Europe. Ciljevi: područje bez unutarnjih granica. Koje su prednosti stabilnosti područja s jedinstvenom valutom za ulagače? Za europske i neeuropske ulagače. posebice ona koja se odnose na način funkcioniranja same Unije. postojanje tržišne ekonomije i sposobnost prihvaćanja i ispunjavanja ciljeva političke. vladavinu prava. dio sadrži pitanja vezana uz politike Unije. Osnovana je EU.financijska suradnja . Temelji se na Europskim zajednicama.kulturna suradnja Kako se može postati članicom Europske unije? Europsko vijeće je 1993. u Kopenhagenu usvojilo načelo po kojem pridružene zemlje srednje i istočne Europe mogu postat članicama Europske unije čim budu sposobne preuzeti obveze koje nosi članstvo i čim zadovolje ekonomske i političke uvjete. dio . a na zemljama članicama je da pokažu dovoljno političke volje za ostvarenje zajedničkog suvereniteta. reforme. Sastoji se od triju dijelova. Programima Zajednice…3.jačanje predpristupne strategije u obliku uvođenja pristupnoga partnerstva. poštivanja ljudskih prava i temeljnih sloboda te vladavine prava. te politikama i oblicima suradnje koji se ustanovljuju ovim ugovorom.politički dijalog . (ovaj je kriterij iz Madrida) Kako izgleda zahtjev za ulazak u EU? 95 . Nove zajedničke politike . demokracije.glavna područja na kojima države surađuju = poljoprivreda. te financijski okvir za razdoblje 2000. sigurnosti i pravde.slobodna trgovina i sloboda kretanja .Europska zastava – 12 zvjezdica u krugu na plavoj podlozi Europska vozačka isprava – uvedena u državama članicama od 1996. POLITIČKI – stabilnost institucija koje osiguravaju demokraciju. područje slobode. ADMINISTRATIVNI – prilagodba odgovarajućih administrativnih struktura sa ciljem osiguravanja uvjeta za postupnu i skladnu integraciju. 2006. godine u kontekstu proširenja na nove države članice. u kojoj se odluke donose na što otvoreniji način i na razini što bližoj građanima. 1. Koje uvjete mora ispunjavati kandidat za članstvo Europskoj uniji? Prema Ugovoru o europskoj uniji. stabilnost područja s jedinstvenom valutom ima značajne prednosti. god. građanstvo EU (novi pojam). jedinstveno tržište 3.

stanje i mogućnost ispunjavanja gospodarskih uvjeta 4. na čiji poziv Europska komisija izrađuje mišljenje o zahtjevu za članstvo.) i Turska (dobila status kandidata 1999.europska pripadnost države podnositeljice zahtjeva . Vijeće EU podneseni zahtjev upućuje na razmatranje Europskom vijeću. avis) – kojim ocjenjuje stanje i mogućnosti ispunjavanja uvjeta za članstvo države podnositeljice zahtjeva. Mišljenje je pravni akti neobvezujućega karaktera koji donosi Vijeće EU-a ili Komisija i koji se upućuje državama članicama i/ili pravnim osobama na temelju planiranih inicijativa EUa. Svoje mišljenje i preporuke Europska komisija upućuje Europskom vijeću koje donosi konačnu odluku o odobravanju statusa kandidata državi koja je podnijela zahtjev za članstvo. Što ako je mišljenje o zahtjevu pozitivno? Ako je mišljenje o zahtjevu pozitivno. Kako teku pregovori između EU i država obuhvaćenih procesom stabilizacije i pridruživanja? 96 . Europsko vijeće saziva konferenciju između Europske unije i države podnositeljice zahtjeva za članstvo koja tako dobiva status kandidata. ali EU još nije utvrdila datum početka pregovora o punopravnom članstvu). Ono je sredstvo vođenja nacionalnih zakonodavstava u poželjnom smjeru. mišljenje (fran. Statusom kandidata država dobiva mogućnost korištenja brojnih predpristupnih fondova Europske unije. dok je u slučaju Grčke dano mišljenje s negativnim tonom (Grčka postala članica 1981. Koje zemlje trenutno imaju status kandidata? Bugarska.uključivanje u EU-u kao cilj politike države podnositeljice zahtjeva . stanje ispunjavanja političkih uvjeta 3. lipnja 2004.. pristupni pregovori zakazani za početak 2005. ona ima punu slobodu da o roku sama odluči. preporuke – u pogledu otvaranja pregovora o primanju u članstvo EU-e Što sadrži mišljenje o zahtjevu za članstvo? Mišljenje o zahtjevu za članstvo sadrži: 1.spremnost prihvaćanja svih ciljeva unije kao i obveza koje proizlaze iz članstva EU-e Kome se upućuje zahtjev. god. Hrvatska (dobila status kandidata 18. Ako Europsko vijeće ne odredi rok unutar kojeg Europska komisija treba izraditi mišljenje. odnosno državi članici koja u to vrijeme njime predsjedava. a u kojem se ističe: . prikaz odnosa države podnositeljice zahtjeva i Europske unije 2. a na temelju kojih Europska komisija donosi: 1. daljnje približavanje Europskoj uniji je usporeno. U slučaju negativnog mišljenja. tko ga razmatra i u kojem roku? Zahtjev se podnosi Vijeću EU. To je kraće pismo koje potpisuje predsjednik države i/ili predsjednik vlade. sposobnost prihvaćanja obveza iz članstva EU-e 5..). Rumunjska. opću ocjenu stanja i mogućnosti ispunjavanja uvjeta za članstvo Cjelokupni postupak u većini slučajeva traje oko godinu dana. 2.Podnošenjem zahtjeva započinje postupak ocjenjivanja sposobnosti države podnositeljice zahtjeva da postane članicom Europske unije. Što ako je mišljenje o zahtjevu negativno? Negativno mišljenje Europske komisije do sada je zabilježeno u slučaju Turske. Kako teče postupak donošenja mišljenja o zahtjevu? Europska komisija upućuje državi podnositeljici zahtjeva poseban upitnik s rokom unutar kojeg ova mora dostaviti tražene podatke.

Europska unija donošenjem zaključaka Europskog vijeća u Luksemburgu 1997. Cilj predpristupne strategije je pružanje podrške državama kandidatima u pripremama za članstvo u EU-u. U lipnju 2003. obuku i okoliš. Luksemburška skupina. Što je TAIEX? Razvijen je za potrebe država kandidata iz srednje i istočne Europe. a potom sporazume o pridruživanju (tzv. predpristupnu pomoć koja obuhvaća pružanje financijske pomoći putem programa PHARE. posebno u usklađivanju nacionalnog zakonodavstva tih država s pravnom stečevinom EU-e. To je tzv. državama obuhvaćenim Procesom stabilizacije i pridruživanja – Albaniji. Što je ISPA program? Ispa program je instrument strukturne politike u predpristupnom razdoblju pokrenut radi pomoći državama kandidatima u prilagođavanju standardima EU u području prometa i zaštite okoliša. poticaj u ulaganjima. godine. javnog zdravstva te programa za mlade. 97 . Mađarska. Europska je unija odmah ponudila novu generaciju europskih sporazuma – sporazume o stabilizaciji i pridruživanju. obrazovanje. strukovnog obrazovanja. Sredstva Phare programa usmjerena su na projekte za izgradnju infrastrukture. malog i srednjeg poduzetništva. osnovan s ciljem pružanja tehničke pomoći u procesu usklađivanja te provedbe zakonodavstva Europske unije. Helsinška skupina. U listopadu 2003. energija. ISPA i SAPARD (osnovni fondovi) te sudjelovanje u programima EU-e u područjima obrazovanja. a koje Helsinške skupine? 1997. Koje su države Luksemburške. Kada je Republike Hrvatska podnijela zahtjev za punopravno članstvo u Europskoj uniji? 21. je dobila upitnik s 4744 pitanja. Šta je TACIS program? Tacis program omogućuje tehničku i gospodarstvenu pomoć bivšim državama Sovjetskog Saveza i Mongolije. Latvija. a programom je obuhvaćeno mnogo sektora: nuklearna sigurnost. Makedoniji te Srbiji i Crnoj Gori. To je tzv. zaštitu okoliša i nuklearnu sigurnost te restrukturiranje poljoprivrede. Slovenija i Cipar. god. je ispunjeni upitnik uručen predsjedniku Europske komisije. Predpristupna strategija uključuje: 1. 1999. Objasni kronologiju odnosa Republike Hrvatske i Europske unije. Što je PHARE program? To je glavni financijsko – tehnički instrument predpristupne strategije. veljače 2003. Što je SAPARD program? To je program namijenjen rješavanju problema strukturnih prilagodbi u sektoru poljoprivrede i ruralnog razvoja država kandidata te pružanju pomoći u provedbi zakonodavstva EU-e iz područja zajedničke poljoprivredne politike. Litva. pristupno partnerstvo i nacionalni program za usvajanje pravne stečevine EU-e 3.Za razliku od država kandidata iz srednje i istočne Europe koje su najprije potpisivale sporazume o suradnji. Estonija. poljoprivredu i prehrambenu industriju. na sastanku Europskog vijeća u Luksemburgu države kandidati postaju: Češka. okoliš. pokrenula je proces proširenja EU-e kojim se određuje i predpristupna strategija za države kandidate. zaštite okoliša. europske sporazume). Phare program obuhvaća 5 prioritetnih područja: pristup tržištima zemalja donatorica za robu koja dolazi od zemalja korisnica. godine. Rumunjska. Objasni predpristupnu strategiju Europske unije. administrativna reforma. na sastanku Europskog vijeća u Helsinkiju države kandidati postaju: Bugarska. Cilj programa je prijelaz na tržišno gospodarstvo. Poljska. usavršavanje i istraživanje. istraživanja. ured tehničke pomoći za razmjenu informacija. Hrvatskoj. sporazume o pridruživanju (tzv. god. osnivanje poduzeća itd. europske sporazume) 2. Slovačka i Malta. razvoja privatnog poduzetništva. Bosni i Hercegovini.

06.2005.2004.29. administrativne. analitički pregled usklađenosti zakonodavstva (eng. u Bruxellesu Europska komisija objavila predpristupnu strategiju za RH s prijedlozima pregovaračkog okvira o punopravnom članstvu (pregovori će započet početkom 2005. kako i u kojim rokovima. u Bruxellesu Vijeće ministara EU je usvojilo Europsko partnerstvo s Hrvatskom kojeg je predložila Komisija i u kojem su navedene kratkoročne i dugoročne mjere koje bi RH trebala provesti u narednom periodu 06. i 2010.2003. Što je plan provedbe Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju? Operativni dokument kojim su utvrđene mjere potrebne za uspješnu provedbu obveza koje je Republika Hrvatska preuzela potpisavši Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju. osiguravanje suradnje te poticanje suradnje u nizu drugih područja. godine.02. Cilj SSP-u je uspostava političkog dijaloga. Što je screening? Jedna od dviju faza u pregovorima o članstvu. Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju potpisan između Republike Hrvatske i Europske unije. Sapard). cestovni prijevoz itd.). u Bruxellesu Hrvatska dobila status kandidata za članstvo u EU (Europsko vijeće zakazalo otvaranje pristupnih pregovora početkom 2005. RH podnijela zahtjev za punopravno članstvo u EU 20. stupa na snagu Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju Što je sporazum o stabilizaciji i pridruživanju? Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju je posebna vrsta sporazuma kojeg je Europska unija ponudila državama obuhvaćenim Procesom stabilizacije i pridruživanja. Postupkom screeninga utvrđuju se područja unutar zakonodavstva pojedine države kandidata koja treba prilagoditi zakonodavstvu EU-e. screening). Da bi stupio na snagu. među kojima i Hrvatskoj.2. dobiveno pozitivno mišljenje (AVIS) Europske komisije (preporuka da postane kandidatom za članstvo u EU) 18. Hrvatska podnijela zahtjev za članstvo u Europskoj uniji. stupanje na snagu i provedba SSP-a nisu formalno preduvjeti za podnošenje zahtjeva. Republika Hrvatska potpisala je Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju 2001.10. Status kandidata otvara mogućnost da i Hrvatska postane članicom Europske unije.09. ali se mogu smatrati politički izuzetno važnim i nužnim dijelom procesa približavanja europskim integracijama koji prethodi samom podnošenju zahtjeva za članstvo. Kad se Republika Hrvatska nada ući u EU? Daljnje proširenje EU predviđeno je za razdoblje između 2008.2004.02.). već i fondove Europske unije (Phare. Iako proces približavanja Europskoj uniji ponajprije ovisi o Europskoj uniji. tko je odgovoran za pojedinačnu provedbu. u Strazbourgu.2003. potpisan Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju 21. SSP državi potpisnici daje status pridruženog člana i potencijalnog kandidata za članstvo u Europskoj uniji. Što slijedi nakon screeninga? 98 . Plan odgovara na ključna pitanja provedbe SSP-a: što se mora učiniti.) 13. te Europski parlament i parlamenti svih država članica. tzv. Dakle.04. na snazi je Privremeni sporazum koji uređuje trgovinska pitanja i s njima povezana pitanja (usklađivanje zakonodavstva u pojedinim područjima. Ispa. Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju još nije bio stupio na snagu dok je 21. usklađivanje zakonodavstva. te promicanje politike dobrosusjedstva. Zahvaljujući statusu kandidata Hrvatska će za brojne institucionalne. 01. godine. kao najznačajnijeg vida razgranate mreže vanjskopolitičkih aktivnosti Republike Hrvatske. ocjenjuje se postojeća razina usklađenosti te potreba daljnje prilagodbe zakonodavstvu EU.2004.2001. političke i gospodarske reforme moći koristiti ne samo svoje financijske izvore. Do trenutka stupanja SSP-a na snagu.2004. moraju ratificirati sve zastupljene strane: Hrvatski sabor. promicanje gospodarskih odnosa. razvoj zone slobodne trgovine. Koji su temeljni vanjskopolitički ciljevi Republike Hrvatske? To su: ulazak u Europsku uniju i NATO.10. uspješna provedba SSP-a može znatno pridonijeti dobivanju pozitivnog mišljenja Europske komisije.

Irska. Što je pravna stečevina Europske unije? (uvriježena kratica acquis communitaire) Je skup prava i obveza koji sve države članice obvezuje i povezuje unutar EU-a.donose se na sastanku europskog vijeća.2000. Srbija i Crna Gora te Makedonija). sastali su se šefovi vlada i država članica EU-a te država obuhvaćenih Procesom stabilizacije i pridruživanja. Luksemburg. 1957. gospodarskog i socijalnog sklopa te promicanju tržišnog gospodarstva država korisnica.prenošenje dijela odredaba koje se odnose na suradnju u području pravosuđa i unutarnjih poslova(treći stup) u prvi stup EU.uvođenje fleksibilnosti. zakonodavstvo usvojeno na temelju osnivačkih ugovora te presude Europskog suda. Velika Britanija. a kojim se ocjenjuje sposobnost države podnositeljice zahtjeva da postane punopravnom članicom Europske unije. Portugal. 99 . osnivačkim ugovorima: . a stupio je na snagu 199.2. godine. Cipar. Pravna stečevina EU-a ne predstavlja samo pravo u užem smislu budući da obuhvaća: sadržaj. Na njegovim su marginama otvoreni pregovori o sporazumu o stabilizaciji i pridruživanju RH i EU-a. Litva.jačanje uloge Europskoga parlamenta. Danska. Poljska. .2003. 1957. avis)? To je dokument koji Europska komisija priprema na poziv Europskog vijeća. Što je Cards program? Vrsta tehničko – financijske pomoći Europske unije čije su korisnice države obuhvaćene Procesom stabilizacije i pridruživanja (Albanija. . ugovor sadrži neke dodatke Ugovoru o Europskoj uniji i kao takav ne zamjenjuje druge ugovore. Kad je održan summit u Zagrebu? 24. poljoprivreda. deklaracije i rezolucije koje je UE usvojila. statistika. Na sastanku je usvojena Završna deklaracija kojom se predviđa daljnji razvoj političkih odnosa između država jugoistočne Europe i EU-a. Pravni temelj EU su ugovori . ekonomska i monetarna unija. kultura i dr. Njemačka. a koji je namijenjen potpori izgradnje institucionalnog. kapitala. AMSTERDAMSKI UGOVOR Rezultat je rada međuvladine konferencije započete u Torinu 1996. Italija. mjere koje se odnose na pravosuđe i unutarnje poslove te međunarodne ugovore koje je sklopila Europska zajednica.Europska ekonomska zajednica. Slovenija. Najvažnije izmjene navedeni ovim ugovorom jesu: . kao i ugovore zaključene između država članica u području djelovanja EU. Francuska. Ugovor iz Nice . Španjolska. načela i političke ciljeve osnivačkih ugovora. godine. 1951. Slovačka. godine. . Hrvatskoj će biti omogućen ulazak u EU. . nego ravnopravno ulazi u pravne akte Unije. Mađarska. Bugarska i Rumunjska.) Nakon zaključivanja pregovora u svim poglavljima pravne stečevine EU-e. Finska. . .Europska zajednica za atomsku energiju. Pravno.. . Bosna i Hercegovina.Europska zajednica za ugljen i čelik.izmjene odredaba o zajedničkoj vanjskoj i sigurnosnoj politici. studenog 2000. Ministri vanjskih poslova država članica potpisali su ga u listopadu 1997.mogućnost suspenzije države članice iz postupka donošenja odluka.Nakon screeninga otvaraju se pregovori o 31 poglavlju pravne stečevine Europske unije (slobodno kretanje roba.) institucionalna reforma EU. Malta. Što je mišljenje o zahtjevu za članstvo (franc. zakonodavnog. (na snazi od 1. Češka. EU se pripremala za veliko proširenje (10). mjere koje se odnose na zajedničku vanjsku i sigurnosnu politiku. obrazovanje. Hrvatska. Nizozemska. Što je Europska zajednica? Izraz koji se do sklapanja Ugovora o EU-i koristio za 3 zajednice utemeljene tzv. Latvija.. Grčka.uvrštavanje Schengenskoga sporazuma u pravnu stečevinu EU. Koje su članice Europske unije? Austrija. Švedska. Estonija. Belgija. ljudi.

Ugovor iz Amsterdama i Ugovor iz Nice.odluke . usluga i kapitala. Revizorskoga suda. Ugovor iz Nice potpisan je 26. te ugovori koji ih izmjenjuju – Jedinstveni europski akt. a čine ga npr.uredbe .direktive . POLITIČKI : stabilnost institucija koje osiguravaju demokraciju. Prvi stup ima nadnacionalni karakter.nisu pravno obvezujući akti . Gospodarskoga i socijalnoga odbora te odbora regija. Sekundarni izvori pravu uključuju 100 . Koji su ciljevi za članstvo u EU 1. četiriju sloboda . a stupio je na snagu 1. adresirana je . PRVANI – usvajanje cjelokupne pravne stečevine EU-a (acquis communautaire) 4. Suda Europskih zajednica. Ugovor iz Maastrichta. godine. Jedinstveno tržište čini samu srž današnje Europske unije. Europska ekonomska zajednica i Europska zajednica za atomsku energiju. Osnovna razlika između prvoga i druga dva stupa leži u stupnju ograničavanja ovlasti odlučivanja na razini država članica.nisu pravno obvezujući akti STUPOVI EU Za EU se kaže da podsjeća na prednji dio grčkoga hrama koji leži na 3 stupa.slobode kretanja ljudi.- uključivanje socijalnoga protokola u tekst Ugovora isticanje borbe za većom zaposlenošću kao cilja Unije UGOVOR IZ NICE Ugovor iz Nice rezultat je međuvladine konferencije koja je započela u veljači 2000.obvezuje sve članice ali sama država bira sredstva (kako učiniti) . te su više međudržavnoga karaktera. a treći suradnju u području državne policije i pravosudnih institucija nadležnih za kaznene postupke. Drugi stup obuhvaća suradnju država u vanjskoj i sigurnosnoj politici. ADMINISTRATIVNI (Madrid 1995) – prilagodba odgovarajućih administrativnih struktura s ciljem osiguravanja uvjeta za postupnu i skladnu integraciju (kao što su jačanje administrativne sposobnosti. jedinstveno tržište. godine.obvezuje u cijelosti i istovremeno sve članice . Vijeća Europske unije. carinska unija. vladavinu prava. a temelji se na ostvarivanju tzv. veljače 2003. poštivanje ljudskih prava i prava manjina i prihvaćanje političkih ciljeva Unije 2. kojima usvojeni pravni akti postaju sastavni dio nacionalnih pravnih poredaka država članica. Europske komisije. OSNOVNI PRAVNI INSTRUMENTI EZ Primarni izvor: Osnivački ugovor Sekundarni izvori: . stvaranje učinkovitog sustava državne uprave s ciljem osiguravanja učinkovitog procesa usvajanja i provedbe pravne stečevine EU-a). a završila u prosincu iste godine. Na toj se konferenciji raspravljalo o sastavu i djelovanju institucija Unije nakon idućih valova proširenja. Ta se slika počela rabiti kako bi se opisala struktura Unije ustrojena u Maastrichtu 1992. strukturne politike te ekonomska i monetarna unija. godine. u pravnom smislu se temelji na Ugovoru o EZ i Ugovoru o Europskoj zajednici za atomsku energiju. zajednička poljoprivredna politika. roba. GOSPODARSKI – postojanje djelotvornog tržišnog gospodarstva te sposobnost tržišnih čimbenika da se nose s konkurentskim pritiscima i tržišnim zakonitostima unutar EU-a 3. godine. JEDINSTVENO TRŽIŠTE ( 4 slobode) Jedinstveno ili unutarnje tržište je oblik gospodarske integracije koja ukidanjem tehničkih i administrativnih prepreka vodi stvaranju zajedničkoga tržišta. Izrazom osnivački ugovori obuhvaćeni su u ugovori kojima su stvorene Europska zajednica za ugljen i čelik.mišljenja . Primarni su izvori prava osnivački ugovori i opća načela prava. Jedino prvi stup koristi postupke odlučivanja utemeljene još Rimskim ugovorima. Druga su dva stupa pretežno u nadležnosti država članica. veljače 2001. IZVORI PRAVA Izvori prava EU dijele se na primarne i sekundarne. odnosno u načinu donošenja odluka. Stupanjem na snagu Ugovora iz Nice te proširenjem na nove države članice promijenjen je sastav i način djelovanja Europskog parlamenta.preporuke .obvezuje samo one kojima je izravno upućena.

PRAVNA NAČELA Prema načelu nadređenosti prava EZ-a pravni akti Zajednice u pravnom sustavu država članica imaju višu pravnu snagu od nacionalnoga zakonodavstva. NAČELO SUPSIDIJARNOSTI Načelo supsidijarnosti opće je načelo Zajednice prema kojem ona ne poduzima radnje (izuzev u područjima svoje isključive ovlasti). 2. Načelo nadređenosti prava EZ-a poznato je i pod nazivom načelo prvenstva. Namjena je načela supsidijarnosti osigurati učinkovito donošenje odluka na razini što bližoj građanima. 3. mišljenja. 5. PREGOVARAČKA TIJELA: 1. 6.pravne akte koje Vijeće EU-a donosi na temelju primarnoga zakonodavstva (odluke. u Amsterdamskom ugovoru. regionalnoj ili lokalnoj razini. a 1970.a s EU strane je Olli Rehn(povjerenik Europske komisije za proširenje) Koordinacija za pregovore o pristupanju Pregovaračka skupina za vođenje pregovora Radne skupine za pripremu pregovora Ured glavnog pregovarača Tajništvo pregovaračke skupine 101 . preporuke) te sudsku praksu Suda Europskih zajednica. direktive. godine. osim ako one nisu djelotvornije od radnji poduzetih na nacionalnoj. uredbe. To je načelo ustanovljeno temeljem presude Suda Europskih zajednica iz 1964. Pokušaji jasnoga definiranja ovoga načela mogu se naći u osnivačkim ugovorima. zamjenik voditelja i glavni pregovarač s RH strane Vladimir Drobnjak. Državno izaslanstvo RH-voditelj izaslanstva je ministar vanjskih poslova i europskih integracija Gordan Jandroković. a spominju se i Ustavnom ugovoru EU-a. 4. Sud Europskih zajednica presudio je da je upravni akt Zajednice nadređen nacionalnim ustavima. Primjena ovoga načela osigurava i neprekidnu provjeru provedbe aktivnosti na razini Zajednice i njezine opravdanosti u odnosu na mogućnost njezine provedbe na nacionalno ili regionalnoj razini.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->