Cijena: 1 KM/6 KN

OSLOBO\ENJE
BH NEZAVISNI DNEVNIK • Sarajevo • www.oslobodjenje.ba

SRIJEDA, 5. 10. 2011.

Godina LXVIII • Broj 23.273

^lanovi Rijaseta IZBiH u posjeti Turskoj

Reis bez Zukorli}a kod Gula i Erdoana
3. strana

Novi protest policije u Zenici

Vlada FBiH u Mostaru

KRIVI^NA PRIJAVA PROTIV VRANKI]A
2. strana

Otvoreni ZEPS 2011. i ZEPS Intermetal

PRIVREDNICI JA^I OD PROBLEMA
Brammertz odgovorio Srebreni~ankama

20. strana

Strajk do ispunjenja zahtjeva
Enes Hrusto, nosilac Zlatne policijske zna~ke, koji je nogu izgubio na policijskom zadatku 1993, vi{e nije invalid?! 6-7. strana

PREDMETI UNI[TENI, ODGOVORNIH NEMA
9. strana

Bosanska tragedija u Francuskoj

Ubio suprugu, pa se zapalio u vozilu sa djecom

12. strana

DANAS PRILOG

U @I@I
Sjednica Vlade FBiH u Mostaru

2
Nakon hap{enjal u distriktu Br~kol

srijeda, 5. oktobar 2011. godine

OSLOBO\ENJE

Paji} i ostali

predati Tu`ila{tvu
Akciju Bingo pozdravili visoki predstavnik Valentin Inzko, te supervizor za Br~ko Roderick Moore Glavni tu`ilac Tu`ila{tva u Br~kom Zekerija Mujkanovi} najavio nastavak borbe protiv korupcije
Biv{i gradona~elnik distrikta Br~ko Dragan Paji} i {estorica slu`benika u Vladi distrikta, koji su uhap{eni prije dva dana u policijskoj akciji Bingo, zbog sumnje da su po~inili krivi~na djela podmi}ivanje, zloupotreba polo`aja i krivotvorenje isprava, ju~er su predati Tu`ila{tvu distrikta Br~ko. Osumnji~eni }e u Tu`ila{tvu biti ispitani, nakon ~ega }e biti donesena odluka o tome da li }e od Osnovnog suda Br~ko biti zatra`eno da im se odredi pritvor.

Od EIB-a hitno zatra`iti ta~nu informaciju

Krivi~na prijava protiv Vranki}a
Ukoliko se poka`e da je ministar financija opstruirao potpisivanje sporazuma s EIB-om, Vlada }e se obratiti nadle`nom tu`iteljstvu, kazao je Nik{i}
Vlada FBiH }e od Europske investicijske bake (EIB) zatra`iti preciznu informaciju o tome zbog ~ega je do{lo do blokadekredita EIB-a za izgradnjutri dioniceautocestekoridora5c kroz Federaciju, kazao je premijer FBiH Nermin Nik{i} nakon ju~era{nje sjednice Vlade u Mostaru. On je istaknuo kako }e Vlada FBiH podnijetu krivi~nu prijavu nadle`nom tu`iteljstvuukoliko se poka`ekako je ministarfinancija u Vije}uministara BiH DraganVranki}opstruiraopotpisivanje sporazuma s EIB-om, kojim bi se odobrila kreditna sredstva u iznosu od 166 milijuna eura. slim kako je intervencija ministra Vranki}a malo zaka{njela, izjavio je Nik{i}. Vlada FBiH je ju~er u Mostaru donijela i zaklju~kekojima se nala`erje{avanjeblokadaadministrativneprirodekada je u pitanjugradnjaautocesta. PremijerNik{i} je izjaviokako je Vlada zadu`ila resorna ministarstva i JP AutocesteFBiH da u roku od 15 dana Vladi ponude na usvajanje izmjene i dopuneZakona o eksproprijaciji i Zakona o kori{tenju zemlji{ta na nivou FBiH za infrastrukturne objekte za koje postoji javni interes.

Obimna dokumentacija
Glasnogovornik policije distrikta Br~ko Halid Emki} nam je rekao da slu`benici policije rade na analizi obimne dokumentacije koja je oduzeta, kao i da su me|u zaplijenjenim dokazima USB stikovi, te diskete. „Odluku o tome koju dokumentaciju }emo predati nadle`nom tu`iocu, do ni jet }emo nakon njene analize“, ka`e Emki}, te dodaje da u ovom trenutku ne mo`e otkrivati detalje akcije. Osim Paji}a, uhap{eni su i Rizo ^ivi}, {ef Odjela za obrazovanje u Vladi distrikta Br~ko, Samir ^orbad`i}, {ef Pododjela za zajedni~ke poslove u Odjelu za obrazovanje, Miron Buro, direktor Kancelarije za upravljanje javnom imovinom, Sadem Plakalo, slu`benik u Kancelariji za upravljanje ja-

Paji}: ^eka odluku tu`ioca

Moore: Vladavina prava

vnom imovinom, Miodrag Trifkovi} iz Poreske uprave Br~kog, te Rino Bajer. Akciju je pozdravio i visoki predstavnik u BiH Valentin Inzko, koji je za FTV rekao da bez takvih aktivnosti ne bi ni bilo pravne dr`ave. Zanimljivo je i to {to je Inzko, gostuju}i na istoj televiziji, preksino} kazao da, prema njegovim informacijama, Paji} nije uhap{en jer se nalazi u inostranstvu. Povodom hap{enja Paji}a i ostalih, iz Kancelarije supervizora za Br~ko Rodericka Moora je saop}eno:

Niko iznad zakona
„Supervizor ponavlja punu i stalnu podr{ku pravosu|u distrikta i agencijama za provo|enje zakona u poduzima-

Vije}e ministara {uti
- Vlada FBiH je na osnovu raspolo`ivihpodatakadonijelazaklju~ak da se od EIB-a hitno zatra`i ta~na informacija oko nepotpisivanja, odnosnoodga|anjapotpisivanjaugovora o kreditu za izgradnjuautoceste. Ako je ta~naogradaministraVranki}a da se radi samo o odga|anju, onda }emo tra`iti da ta odgoda bude {to kra}a. Ukoliko se, pak, poka`e da je do odga|anjado{lo zbogtoga{to je ministar Vranki} opstruirao potpisivanje ove investicije od 166 milijuna eura, onda }e Vlada FBiH protiv Vranki}a podnijeti krivi~nu prijavu, rekao je Nik{i}. PredsjednikVladeFBiH je podsjetio kako je ju~er u Luksemburgu trebaobitipotpisansporazum s EIB-om, gdje su trebali biti prisutni i ~lanovi VladeFBiH, te dr`avnogaMinistarstva financija. - Nemamo nikakvu informaciju iz Vije}aministara o tomeza{tonijedo{lo do potpisivanjasporazuma s EIBom. Resorniministar iz VladeFBiH}e kontaktirati EIB kako bismo doznali slu`beni razlog nepotpisivanja tog sporazuma. MinistarVranki} je, pak, u pravu kada govori o sredstvima Europske banke za obnovu i razvoj. Naime, postoje zna~ajna sredstva koja nisu realizirana, no sredstva EIB-a su realizirana oko 50 posto. Mi-

[TO KRA]E Ako je ta~na ograda ministra Vranki}a da se radi samo o odga|anju, onda }emo tra`iti da ta odgoda bude {to kra}a
- Kada je o eksproprijacijirije~, izmjenama i dopunamaZakona bi se trebao rije{itiproblemnelegalnoizgra|enih objekata na koridoru5c i dijeluautoceste@ep~e-Tuzla-Ora{je. Postojimogu}nost da se za takve objekte isplati gra|evinskavrijednostobjekta. Vje{taci bi procijenili vrijednost objekta i to bi se isplatilo, rekao je Nik{i}.

nju akcija protiv svih korumpiranih javnih du`nosnika, bez obzira na njihovu poziciju ili strana~ku pripadnost. Supervizor sna`no podr`ava sve mjere kojima se potvr|uje vladavina prava, isti~u}i da u demokratskom dru{tvu niko ne mo`e biti iznad zakona.“ Ju~er se oglasio i glavni tu`ilac Tu`ila{tva distrikta Br~ko Zekerija Mujkanovi}, koji je istaknuo da je procesuiranje krivi~nih djela koja se na teret stavljaju privedenim u Bingu, rezultat strate{kog pristupa Tu`ila{tva i policije u Br~kom u borbi protiv korupcije u javnim institucijama distrikta. Mujkanovi} je, tako|e, dodao da }e sli~ne akcije biti nastavljene.
Dk. OMERAGI]

Muzeji i biblioteke
Tako|er, Vlada FBiH je izdvojila 300.000 maraka iz rezerviVladekako bi se pomogloinstitucijama od dr`avnoga zna~aja, poput muzeja, biblioteka i sli~nih institucija. Ministar financija u Vladi FBiH Ante Krajina je novinarima kazao kako je na ju~era{njojsjednici u Mostaru usvojen i Dokument okvirnog prora~una (DOP) za period od 2012. do 2014. godine. Dodao je i kako je za spomenutiperiodplanirano i pokretanjejavnihradova i infrastrukturnih projekata, osobito onih za koje su osigurana financijska sredstva.
J. GUDELJ

V I J E S T I

SPISAK PRED PREDSJEDNIKOM FBiH

Uskoro odluka o troset kansudijatroje je didata za izbor Imena de
nedostaju}ih sudija Ustavnog suda FBiH stigla su na adresu predsjednika Federacije BiH @ivka Budimira, a prve analize }e biti do kraja ove sedmice. - Upravo sam u konsultacijama sa dopredsjednicima i mi }emo ove sedmice sjesti i reagirati, kazao je Budimir ju~er za Oslobo|enje. - Ja se ne bih upu{tao u komentar o kvaliteti kandidata. Mislim da su instance koje su prije nas davale mi{ljenja, Visoko sudsko i tu`ila~ko vije}e BiH i Ustavni sud FBiH, puno kompetentnije u ocjenama kvalitete kandidata nego ja, dodaje predsjednik Federacije BiH. On ka`e da je jo{ rano izlaziti sa imenima deset kandidata. Oslobo|enje je objavilo listu od 16 kandidata koji su dostavljeni Ustavnom sudu FBiH i na kojoj su bili Nedim Ademovi}, [ahbaz D`ihanovi}, Izmir Had`iavdi}, Mladen Srdi}, Danica [ain, Dragica Dragi~evi}, D`enana Had`iomerovi}, Remzija Kadri}, Meliha Mujezinovi} - Katana, Ognjenka [koro, Gordana Bosilj~i}, Muhidin Hajdarevi}, Branka Ini}, August Jani~ik, Mariofil Ljubi} i Izo Tanki}. - Mogu re}i da nas trojica ne}emo odugovla~iti sa odlukom koju }emo {to prije poslati Domu naroda federalnog Parlamenta na potvr|ivanje. U svakom slu~aju, ne}e biti nesuglasica izme|u nas, mene kao predsjednika i dopredsjednika Federacije, niti }e biti kakvog poku{aja blokiranja ovog procesa, poru~uje Budimir. Podsjetimo da Ustavni sud FBiH skoro tri godine radi bez troje sudija, ~ime je onemogu}en bilo kakav rad Vije}a za za{titu vitalnih interesa te institucije.
M. \. R.

srijeda, 5. oktobar 2011. godine

OSLOBO\ENJE

U @I@I

3

^lanovi Rijaseta IZBiH u posjeti Turskoj

Reis bez Zukorli}a kod Gula i Erdoana
Zukorli} - izostavljen ili zauzet?
U delegaciji Rijaseta se nalaze muftija sarajevski Husein ef. Smaji}, banjalu~ki Edhem ef. ^amd`i}, gora`danski Hamed ef. Efendi}, travni~ki Nusret ef. Avdibegovi}, mostarski Seid ef. Smajki}, biha}ki Hasan ef. Maki} i zeni~ki Ejub ef. Dautovi}. Tucakovi} obja{nja izostanak tuzlanskog muftije tvrdnjom da je jedan muftija morao ostati u zemlji. Zagreba~ki muftija [evko Omerba{i}, predsjednik Me{ihata IZ-a u Hrvatskoj, ka`e za Oslobo|enje da nije otputovao iz zdravstvenih razloga. Poku{ali smo dobiti i odgovor od sand`a~kog muftije i uspjeli saznati od Samira [krijelja, {efa kabineta sand`a~kog muftije, samo to da Muamer ef. Zukorli} “nije oti{ao u Tursku zbog situacije u Sand`aku“: “Znate da je stanje ovdje osjetljivo, i da smo mi prihvatili poziv Bo{nja~kog nacionalnog vije}a za bojkot popisa, pa je zato muftija tu“, objasnio je [krijelj. Na na{u primjedbu da mu tako mo`da nije savjetovano, odbrusio je da se njemu, muftiji, ne mo`e ni{ta narediti, niti da ostane niti da ode. Ina~e, na molbu da nam pomogne oko telefonskog broja reisa u Srbiji Adema ef. Zilki}a, reagovao je ovako: “Oni su za nas otpadni~ka struja i njih, zapravo, ili ima u jednoj iznajmljenoj prodavnici ili ih nema nigdje“. njih sastanaka je bilo govora o va`nosti vra}anja vakufske imovine i otvaranja vakufskih arhiva u Turskoj i BiH, radi~itanja i razumijevanjavakufnamakojeimajutrajnu vrijednost. {ka stradanja, ali nakon dugo vremena mi, napokon, nismo jedna mala zajednica koju }e se mo}i zaobilaziti i napadati po `elji. Mi smo sada dio jedne velike pri~e“ kazao , je dalje, prema BIR-u, prof. dr. Ceri}, dok se, prema istom izvoru, za prof. dr. Gormeza ovom posjetom otvarajunovestranice u odnosima dvijeinstitucije. Jer, „muftijekoje se nalaze u delegacijinisusamomuftije, oni su i gazije koje su branile svojunapadnutudomovinu. Oni nisusamonadabalkanskihnego i svih muslimanasvijeta“ istakao je turski , reisu-l-ulema, dodav{i da se „islamofobija, koja je uskrsnula na Zapadu, mo`e zaustaviti isklju~ivo mudro{}u i tu je reisu-l-ulema Ceri}napraviozna~ajnekorake, a na{edvijeinstitucijeimajuobavezuzajedni~kogdjelovanja u tom smjeru. “
Edina KAMENICA

Posjeta Rijaseta Turskoj bi}e zapam}ena i po tome {to su delegaciju, upravo kao da je dr`avna, primile sve najva`nije li~nosti jedne zemlje
[esnaest ~lanova broji delegacija Rijaseta Islamske zajednice BiH koja je otputovala u ~etverodnevnu posjetuPredsjedni{tvuvjerskihposlovaRepublikeTurske, a tokomkoje su se ve} susreli, ili }e danas i sutra, s najva`nijim vjerskim i dr`avnim li~nostima te zemlje.

Nikad brojniji
Delegacijupredvodereisu-l-ulema IZBiH prof. dr. Mustafa ef. Ceri}, njegov zamjenik, naibu-reis hafiz Ismet ef. Spahi}, generalni sekretar Rijaseta Muhamed Salki}, {ef kabineta reisu-l-uleme Muharem Hasanbegovi}, glavni i odgovorni urednik Preporoda Aziz Kadribegovi}, {ef ureda za bo{nja~ku dijasporu Mirsad ef. Kalajd`i}, zatim sve muftije iz BiH, izuzevtuzlanskog i vojnog, ali i muftija ljubljanski dr. Ned`ad Grabus, te zamjenik muftije zagreba~kog dr. Aziz Hasanovi} i zamjenikmuftijesand`a~kog Re{ad Plojovi}. Ovo jedosadnajbrojnijadelegacija Rijaseta u posjeti nekoj dr`avi. Premazvani~nomsaop}enju IZ-a, brojnostdelegacijesvjedo~i o po{tovanju koje Rijaset ima prema Turskoj, njenom narodu i njenoj IZ. Ekrem Tucakovi}, rukovodilac Slu`be za odnose s javno{}u Rijaseta IZBiH, obja{njava da je posjeta uslijedila nakon odluke Rijaseta na posljednjoj sjednici. Cilj posjete je razmjena mi{ljenja o suradnji i zajedni~koj promociji islamskih vrijednosti, „kojima se {iri dijalog, povjerenje i mir me|uljudima i narodima u svijetu“ Tokom dosada{.

^lanovi Rijaseta na sastanku kod predsjednika Turske Abdulaha Gula

Tri sata s Gulom
Delegaciju Rijaseta IZBiH, zajedno sa Gormezom i njegovim najbli`im saradnicima, primio je i predsjednik Turske Abdullah Gul. Razgovarao je s njima vi{e od dva sata, a sat vremena je odvojio za razgovor sa reisu-l-ulemom dr. Mustafom Ceri}em. U vrijeme pisanja teksta, delegaciju Rijaseta IZ-a u BiH je trebalo da primi zamjenik premijera Bekir Bozdag i ministar vanjskih poslova dr. Ahmet Davutolu, a u ~etvrtak }e to u~initi i sam premijer Red`ep Tajip Erdoan, ~ime }e ova posjeta Rijaseta biti zapam}ena i po tome {to su delegaciju, upravo kao da je dr`avna, primile sve najva`nije li~nosti jedne zemlje.

Pohvale za Ceri}a
Turskireisu-l-ulemaprof. dr. Mehmet Gormez bio je u sastavu delegacije koja je tokom pro{log Ramazanskog bajrama, zajedno sa ministromvanjskihposlovaTurske Ahmetom Davutoluom boravila u Sarajevu, {to je ef. Ceri}, prema izvje{taju Radio BIR-a, ovako u Turskojprokomentarisao: “Ranije smo to mogli samo sanjati, a sad se desilo. To je osna`ilo na{u nadu.“ Ef. Ceri} je, ina~e, rekao i to da svoga kolegu iz Turske do`ivljava kao brata, prijatelja i u~itelja: “Mi smo tokom agresije u Bosni pre`ivjeli te-

Zilki} posjetio Saudijsku Arabiju
Reis Islamske zajednice Srbije Adem Zilki} je ju~er sletio na beogradskiaerodrom iz SaudijskeArabije: “I{ao sam tamozboghad`a“ , objasnio nam je, dodav{i da zna za putovanje u Tursku predstavnika IZBiH i njenih ispostava. Prema njemu, posjeta “najvi{e ima veze s budu}om funkcijom evropskog muftije“ na {to, nagla{ava, ef. , Ceri} reflektira i `eli podr{ku Turske: „Bez nje se tu ne mo`e rije{iti, jer i EU i SAD, koje zagovaraju tu funkciju, imaju razli~it koncept, ali i personalne planove“ ka`e reis IZ-a Srbije, tvrde}i da se IZ Tur, ske afirmativno odnosi prema postojanju IZ-a na ~ijem je on ~elu.

PREDSJEDNI[TVO BiH

NIKOLA [PIRI]

SVEN ALKALAJ

RADOJI^I] U BRUXELLESU

Adekvatno u~e{}e organa BiH
^lanovi Predsjedni{tva BiH Neboj{a Radmanovi} i Bakir Izetbegovi} primili su u odvojenim posjetama dr`avnog sekretara za spoljne poslove Italije Alfreda Manticu. Izetbegovi} je prenio Mantici ubje|enje da elektroenergetski projekat Srednja Drina, za koji su zainteresovani italijanski investitori, treba biti ura|en uz adekvatno u~e{}e dr`avnih organa BiH. Mantica je naglasio `elju italijanske vlade da se u ovom dijelu Evrope oformi jadranskojonska makroregija radi razvoja infrastrukture i energetskih resursa svih zemalja Balkana, {to je Izetbegovi} podr`ao.

Susret sa Knotz i Stojadinovi}em
Predsjedavaju}i Vije}a ministara BiH Nikola [piri} primio je u odvojene posjete ambasadoricu SR Njema~ke Ulrike Mariju Knotz i ambasadora Srbije Ninoslava Stojadinovi}a. [piri} i Knotz su razmijenili mi{ljenja i o perspektivama za intenziviranje ekonomske saradnje izme|u BiH i SR Njema~ke. Knotz se interesirala o [piri}evom vi|enju razvoja politi~kih procesa u BiH. Stojadinovi} je [piri}u uru~io poziv predsjednika Vlade Srbije Mirka Cvetkovi}a za u~e{}e na samitu Centralnoevropske inicijative o ekonomskojsaradnji u regionu, koji }e biti odr`an 4. novembra u Beogradu.

Memorandum o francuskom jeziku
Ministar inostranih poslova BiH Sven Alkalaj potpisao je u Parizu sa predstavnicima Me|unarodne organizacije frankofonije memorandum o provo|enju vi{egodi{njeg programa obuke iz francuskog jezika u administraciji BiH. Potpisanim memorandumom predvi|en je trogodi{nji program u~enja francuskog jezika za oko 150 dr`avnih slu`benika BiH. Alkalaj je istakao da je spoljnopoliti~ki prioritet BiH ~lanstvo u EU, u kojoj je francuski jedan od slu`benih jezika, te ocijenio da }e provo|enje potpisanog memoranduma doprinijeti naporima BiH u procesu integracije u EU.

IPA za BiH u formalnoj proceduri
Direktor Direktorata za pro{irenje EU Stefano Sanino informirao je predsjednika Narodne skup{tine RS-a Igora Radoji~i}a da je poslao u formalnuproceduruprijedlog za odobravanje IPA sredstava za BiH za 2012. godinu, na bazikona~nogprijedloga oko kojeg je postignut dogovor u na{oj zemlji zajedno sa Evropskom komisijom. Radoji~i}, koji je Bruxellesu razgovarao sa Saninom i direktorom za jugoisto~nu Evropu pri Direktoratu Pierreom Mirelom, izrazio je nadu da }e u formalnoj proceduri koja slijedi sredstva biti odobrena, saop}eno je iz kabineta predsjednika entitetskog parlamenta.

4

DOGA\AJI

srijeda, 5. oktobar 2011. godine

OSLOBO\ENJE

IZJAVA DANA
SAD ne podr`avaju dalju podjelu zemalja u balkanskom regionu. To vrijeme je pro{lo

Republika Srpska i recesija

Ekonomski savjet: Vladin izvje{taj ljep{i od realnosti

Ministar i premijer

se ne sla`u
Kova~evi} tvrdi kako je RS iza{ao iz recesije, dok D`ombi} vjeruje da }e se to desiti krajem idu}e godine

D`ombi}eva prognoza
Predsjednik Vlade RSa Aleksandar D`ombi} izjavio je ju~er da bi zadnji kvartal naredne godine trebalo da bude period izlaska iz recesije ukoliko ne bi do{lo do dodatnih poreme}aja u globalnim kretanjima. “Ne mo`emo jo{ re}i da izlazimo iz recesije, iako u pro{loj i ovoj godini postoje pozitivni impulsi i parametri koji ukazuju na oporavak privrede“, rekao je D`ombi} novinarima u Banjoj Luci. o socijalnoj za{titi trebao pove}ati nivo izdvajanja za tu|u njegu i pomo} invalidnim licima. “Osnovica za isplatu bi}e 10 ili 20 posto od prosje~nog li~nog dohotka za proteklu godinu, {to zna~i da }e dodatak biti pove}an za sto posto“, izjavio je [krbi}. Tako bi, umjesto 41 KM mjese~no, tu|a njega i pomo} od naredne godine iznosili 80 KM, {to je, istakao je ministar, maksimum koji RS mo`e u ovom trenutku izdvojiti, po{to }e bud`et biti optere}en s dodatni 31 milion maraka. Iako su civilni invalidi tokom pro{lomjese~nih protesta zahtijevali da se njihova prava finansiraju iz bud`eta RS-a, Vlada }e tu obavezu podijeliti s lokalnim zajednicama.
G. KATANA

Mary Warlick,
ameri~ki ambasador u Srbiji

DOBAR

LO[

ZAO

ABDURAHMAN [E^I]
Abdurahman [e~i}, v.d. predsjednika Udru`enja organizatora i u~esnika otpora FBiH, hrabro je razotkrio Avazovo objavljivanje la`nih spiskova kojima unosi smutnju me|u braniteljima BiH, u poku{aju da podigne tira`.

Bruto dru{tveni proizvod tokom 2010. u Republici Srpskoj porastao je za 0,8 posto, a trend rasta do 2,2 posto nastavit }e se i tokom ove godine. “Trend rasta bilje`e i plate, nezaposlenost opada, {to zna~i da je RS iza{ao iz recesije“ saop{tio je , ministar privrede RS-a @eljko Kova~evi}.

Sindikat i plate
Nakon sjednice Socijalnoekonomskog savjeta, odr`ane ju~er u Banjoj Luci, Kova~evi} je kazao, prezentiraju}i izvje{taj Vlade RS-a o stanju privrede u 2010, da privreda RSa bilje`i postepeni oporavak te da se to odnosi na oblast industrije, energetike, saobra}aja i gra|evinarstva. Sa ovim ocjenama ne sla`u se ni predstavnici poslodavaca ni Savez sindikata RS-a uz ocjenu da je “realna slika socijalno-ekonomskog stanja u RS-u daleko druga~ija od podataka Vlade RS-a”. - Sindikat bilje`i porast nezaposlenih radnika, poslodavci radnicima duguju na ime neispla}enih plata 800 miliona KM, pa ako su podaci Vlade ta~ni, onda nema nijednog razloga da do|e do pove}anja cijene rada u realnom sektoru jer se tamo pla-

POLICIJA DISTRIKTA BR^KO
Dok njihove kolege u drugim dijelovima BiH opravdano {trajkuju, oni su dobili BINGO - hap{enjem biv{eg gradona~elnika distrikta Dragana Paji}a i nekoliko slu`benika Vlade distrikta.

UPRAVNI ODBOR BHRT-a
Upravni odbor BHRT-a je jednoglasno po tre}i put razrije{io generalnog direktora BHRT-a Mehmeda Agovi}a. Dok se drugi utrkuju u digitalizaciji svojih javnih televizija, kod nas cijeli mandat pro|e u smjeni direktora.

te nisu mijenjale posljednje ~etiri godine, izjavila je predsjednica Saveza sindikata RSa Ranka Mi{i}. I ova sjednica dovela je do sukoba predstavnika sindikata i privrede zbog zahtjeva SSRSa da se u Krivi~ni zakon RS-a ugradi ~lan po kojem bi se neispla}ivanje plata radnicima tretiralo kao krivi~no djelo. “Dok radnici i po godinu ne primaju plate, nesavjesni poslodavci grade vile, kupuju jahte i skupe automobile i nikome za to ne odgovaraju. To je kra|a i kao takva se mora i ka`njavati“ , istakla je Mi{i}. S druge strane, predsjednik Udru`enja privrednika RS-a Ranko Miovi} smatra da je neispla}ivanje li~nih dohodaka ve} zakonom ure|eno, te da se i Vlada i Sindikat “iscrpljuju nepotrebnim pitanjima“. Osim o stanju u privredi, ~lanovi Socijalno-ekonomskog savjeta razgovarali su i o nacrtu zakona o socijalnoj za{titi koji bi do kraja ove godine trebao biti upu}en u parlamentarnu proceduru.

Maksimum RS-a
Ministar zdravlja i socijalne za{tite RS-a Ranko [krbi} izjavio je da bi se novim zakonom

KAKANJSKI RUDARI
Kakanjski rudari su uspjeli da se izbore za pove}anje cijene rada na ne{to manje od tra`enih 3,20 KM i septembarska plata bi}e obra~unata po novoj satnici.

VIJEST U OBJEKTIVU Najmla|i na MESS-u
U okviru sponzorstva ovogodi{njeg Festivala MESS, kompanija Klas je sponzor dje~ijeg programa. Na svakoj predstavi hostese najmla|imposjetiocimadijele~okoladne medenjake Klasa i balone… - I dalje smo ambiciozni i ne posustajemo, a uprkos op}oj kulturnoj kataklizmi, MESS ne}e u ambis, zahvaljuju}i, izme|uostalog, na{im sponzorima, rekao je Dino Mustafi}, direktor Festivala. Klas je u okviru programa Children MESS obezbijedio prigodne poklone za najmla|e zaljubljenike u pozori{nu umjetnost.

VIJEST U

BROJU

studenata u podijeljenom Mostaru - na Sveu~ili{tu 16 tisu}a, a na Univerzitetu 6,7 hiljada.

22.700

OSLOBO\ENJEgodine srijeda, 5. oktobar 2011.

INTERVJU

5

Desnica Radivojevi}, dopremijer FBiH i ministar prostornog ure|enja

Prostorni plan koridora 5c imat }emo do kraja godine
Rije{ili smo problem dionica autoceste kod Po~itelja i Blagaja Usvajanjem prostornog plana za ovo podru~je stvorile bi se pretpostavke za mogu}nost izdavanja urbanisti~ke saglasnosti za kompletnu dionicu autoceste na koridoru 5c
Razgovarala: Senita [EHER^EHAJI]

• Vlada Federacije Bosne i Hercego vi ne je ne da vno ut vrdi la na crt prostornog plana podru~ja posebnih obilje`ja na koridoru 5c. Na ovaj plan se u Federaciji BiH ~eka niz godina. Pritom, bilo je i politi~kih problema u ve zi sa sa mom tra som i usva ja njem prostornog plana budu}e autoceste kroz FBiH na koridoru 5c. Da li su sad svi navedeni problemi prevazi|eni i o~ekujete li da }e Parlament FBiH prihvatiti da raspravlja o ovom dokumentu u formi prijedloga, {to ste ranije najavili kao zahtjev kako bi se skra ti lo vri je me nje go vog usvajanja? - Nakon utvr|ivanja nacrta Nakon procedure prostornog plana podru~ja u Parlamentu FBiH, posebnih obilje`ja Autocesta prostorni plan ide u na koridoru 5c od Vlade Fedejavnu raspravu racije BiH, ovaj nacrt }e biti upu}en u redovnu proceduru • Da li procedura usva- trase: Svilaj - Od`ak, Drivu{a - Donja dono{enja od Parlamenta Fedeja nja u Par la men tu FBiH Gra~anica, Vlakovo - Tar~in i Zvirovi}i racije BiH. mo`e zako~iti izgradnju dionica na - Bija~a, s obzirom na to da se urbanisJavna rasprava auto ces ti na ko ri do ru 5c na onim ti~ka saglasnost za navedene dionice izNakon usvajanja nacrta plana u oba dijelovima za koje postoje odobrena daje na osnovu stru~ne ocjene komisidoma Parlamenta Federacije BiH slije- kreditna sredstva? I da li je mogu}e je koju je imenovao Parlament Federadi javna rasprava, kao i izrada prijedlo- pre va zi}i ovaj pro blem do dje lom, cije Bosne i Hercegovine. Ova komisiga prostornog plana podru~ja pose- recimo, neke vrste privremenih do- ja daje stru~nu ocjenu u skladu sa usvobnih obilje`ja na koridoru 5c, a koji, zvola Javnom preduze}u Autoceste jenom Prostornom osnovom Prostornog opet, usvajaju oba doma Parlamenta Fe- Federacije BiH kako bi gradnja bila plana podru~ja posebnog obilje`ja od deracije BiH. Stru~no utemeljene pri- nastavljena dok traje procedura us- zna~aja za Federaciju Autocesta na koridoru 5c. mjedbe, koje }e biti prikupljene u toku vajanja? - Vrijeme potrebno za provo|enje Treba napomenuti i da Zakon o prosjavne rasprave, na bazi multidisciplinarnog pristupa ovom dokumentu }e, sva- procedure usvajanja dokumenta Pros- tornom planiranju i kori{tenju zemljikako, biti ugra|ene u prijedlog prostor- torni plan podru~ja posebnih obilje`ja {ta na nivou Federacije BiH ne poznana koridoru 5c ne}e uticati na dijelove je termin privremene dozvole. Usvajanog plana. Ukoliko nacrt i prijedlog prostornog plana budu blagovremeno uvr{teni u USAGLA[ENE DIONICE dnevni red sjednica Predstavni~kog i Doma naroda Parlamenta Federacije Vrijeme potrebno za provo|enje procedure usvajanja BiH, ovaj va`an planski dokument mo`e dokumenta Prostorni plan podru~ja posebnih obilje`ja biti usvojen najkasnije do 31. decembra na koridoru 5c ne}e uticati na dijelove trase: Svilaj 2011. godine, odnosno plan ovog federalOd`ak, Drivu{a - Donja Gra~anica, Vlakovo - Tar~in i nog ministarstva je da taj planski dokuZvirovi}i - Bija~a ment dobijemo do kraja ove godine.

njem prostornog plana za ovo podru~je stvorile bi se pretpostavke za mogu}nost izdavanja urbanisti~ke saglasnosti za kompletnu dionicu autoceste na koridoru 5c, uklju~uju}i i one dijelove trase za koje se radi na obezbje|enju kreditnih sredstava. • Kako je nacrtom prostornog plana koji je utvrdila Vlada FBiH razrije{en problem dionica kod Po~itelja, kao i one kod Blagaja, koliko sam shvatila, predlo`ene su nove dionice, i koliko }e to u kona~nici produ`ili ili, eventualno, poskupiti izgradnju autoceste? - U skladu sa odlukom o usvajanju Prostorne osnove od Parlamenta Federacije BiH, za dijelove autoceste na koridoru 5c u Po~itelju i Blagaju ura|ena su dodatna istra`ivanja. Pritom, razmatrano je vi{e varijanti.

Zale|e Blagaja
Mogu re}i da su na bazi analize koja je uklju~ila vi{e razli~itih kriterija odabrane najpovoljnije varijante i to: u Po~itelju - sjeverna S3 varijanta, kao varijanta koja zadovoljava ekonomsko-finansijske, funkcionalno-saobra}ajne, prostorno-okolinske kriterije i ovo je jedina varijanta koja je, kao mogu}a, podr`ana od Komisije za za{titu spomenika Bosne i Hercegovine, zatim u Blagaju odabrana je varijanta u zale|u Blagaja (dionica koja se prostire Podvele`jem), kao po vo ljni ja va ri jan ta sa aspekta prostorno-ekonomskog i prostorno-ekolo{kog kriterija. S obzirom na to da se radi o dokumentu - Prostornom planu, koji je izra|en u mjerilu jedan naprema 200.000, definisan je koridor u kojem }e se u toku izrade dalje investiciono-tehni~ke dokumentacije, a na bazi istra`ivanja u obimu neophodnom za taj nivo dokumentacije, jasno definisati objekti (otvorena trasa, tuneli, vijadukti i tako dalje), koji }e uz elaborat o eksproprijaciji dati jasne finansijske okvire izgradnje ovog dijela autoceste na koridoru 5c.

TAKORE]I... POMOZIMO
Udru`enjeJednosrce- jedansvijetpokrenulo je akcijuprikupljanja pomo}i petogodi{njoj An|eli Stani{i}, kojoj je za operacijusrca u Italijipotrebno30.000 eura.Uokviru humanitarneakcijenazvaneSrcem za An|elino srce od 1. oktobra je u funkciji humanitarni broj 1415. Pozivom na ovaj broj donira se jedna KM za An|elu. An|eli je pri ro|enju utvr|ena kompleksna sr~ana mana i do sada je imala tri operacije, a na putu do izlje~enja potrebne su jo{ dvije operacije. Naredna operacija zakazana je za kraj oktobra u Italiji.

6

DOGA\AJI

srijeda, 5. oktobar 2011. godine

OSLOBO\ENJE

VIJESTI

Institucijama BiH prijeti klju~ u bravu

Be}irovi} u Jasenovcu
Predsjedavaju}i Predstavni~kog doma Parlamenta BiH Denis Be}irovi} posjetio je ju~er spomen-podru~je Jasenovac i u pratnji direktorice Memorijalnog muzeja Nata{e Jovi~i} obi{ao muzejske prostorije, polo`io cvije}e na centralni spomenik, te se upisao u knjigu `alosti. Be}irovi} je kazao da je do{ao u Jasenovac kao gra|anin i predsjedavaju}i Predstavni~kog doma da bi iskazao duboko po{tovanje prema svim nevinim `rtvama. Be}irovi} se u Banjoj Luci sastao sa banjalu~kim biskupom Franjom Komaricom. Obostrano su ocijenili da je budu}nost BiH u malo ve}em me|usobnom razumijevanju i po{tovanju. Be}irovi} je obi{ao i banjalu~ku d`amiju Ferhadija, ~ija je obnova u toku.

RS zaradio dr`avnu milijardu?!
Entitetima odgovara da se ne usvoji dr`avni bud`et jer se sa jedinstvenog ra~una UIO sredstva umjesto na razinu BiH usmjeravaju RS-u i FBiH, upozorava Kasumovi}
Ako se do kraja ove ne usvoji bud`et institucija i me|unarodnihobaveza BiH za 2011,od 1. januaranarednegodineprestat }e svakamogu}nostfinansiranja dr`avnih institucija BiH ~ak i na privremenojosnovi kao {to je to sadaslu~aj. Na ovo je ju~er za Oslobo|enjeupozorioFuadKasumovi}, zamjenik ministra finansija i trezora BiH. On je istakao kako }e od 1. januara 2012, ako u me|uvremenu ne bude usvojen bud`et institucija za ovu godinu na dr`avnoj razini, prestati sva pla}anja koja se odnose na isplate pla}a za oko 22.000 uposlenika, pa ~ak i izdvajanja za uplatera~una za komunalne usluge - struje, vode, kirija i svih ostalih da`bina.

Dr`avni kapital
Ministar energetike, rudarstva i industrije u Vladi FBiH Erdal Trhulj je izjavio kako je Vlada FBiH ju~er u Mostaru utvrdila nacrt zakona o upravljanju dr`avnim kapitalom u privrednim dru{tvima u FBiH kojim se poku{ava urediti ova oblast, a koja je do sada bila ure|ena uredbom. - Ovim zakonom uspostavlja se pravni temelj za osnivanje novih privrednih dru{tava, ali isklju~ivo sa stopostotnim u~e{}em dr`avnoga kapitala. Uspostavlja se i temelj koji omogu}uje Vladi FBiH da odlukom, na koju Parlament FBiH daje saglasnost, utvrde privredna dru{tva od strate{kog interesa za FBiH, poput energetike, industrije oru`ja, komunikacija, komunalne djelatnosti i upravljanja javnim dobrima, rekao je Trhulj. J. G.

Novo privremeno finansiranje
Vije}e ministara BiH na dana{njoj sjednici trebalo bi da donese novu, ~etvrtu odluku o privremenom finansiranju, koja }e va`iti do kraja godine (1. oktobar - 31. decembar 2011). Ranija odluka prestala je da va`i zaklju~no sa petkom, 30. septembra. Iako su iz Vije}a ministara BiH ukazali kako nije problem {to proteklih pet dana dr`avne institucije nemaju ~ak ni privremenog finansiranja, zamjenik ministra finansija i trezora BiH Fuad Kasumovi} ne misli tako. - Ako su u me|uvremenu pla}ani novi ra~ini i obaveze iz narednog perioda, po~injeno je krivi~no djelo. To {to Vranki} tvrdi da nema problema, za njega nema veze ni da dr`ave nema, ocijenio je Kasumovi}. - Do}i }e do potpune paralizedr`avnihinstitucija BiH i ne bi preostalo ni{ta drugo nego u njih staviti klju~ u bravu. U slu~aju neusvajanja bud`eta u 2011, dakle, sve {to se ti~edr`ave i dr`avnih institucija od 1. januara naredne godine bilo bi upi-

tno, osim servisiranja vanjskog duga, upozorio je Kasumovi}.

Prijeti paraliza
Zamjenik ministra finansija i trezora BiH nagla{avakako je vi{e razloga zbog kojih se ~ini sve da se ne usvoji bud`et dr`avnih institucija, a jedan od njih je kako bi se na taj na~in popunile dubioze i deficit entitetskih, prvenstveno RS-a. - Jasno je propisano da sva sredstva sa jedinstvenogra~una Uprave za indirektnooporezivanje BiH kojaostaju kao vi{ak ako se ne tro{e za dr`avu idu ka entitetima u njihove bud`ete. Upravo iz tog razloga zvani~nicima iz RS-a odgovara da je dr`ava na privremenom finan-

Novi protest policije u Zenici
Enes Hrusto, koji je nogu izgubio na policijskom zadatku 1993, po rje{enju Komisije za ocjenu radne sposobnosti, vi{e nije invalid
Sindikat policije Zeni~ko-dobojskogkantonaju~er je odr`ao protest ispred sjedi{ta MUP-a u Zenici. Policija u ovomkantonu je u {trajku od sredine pro{log mjeseca, a novo okupljanje je upozorenje na ~injenicu da ih do sadaniko iz kantonalneVladenije zvao na pregovore. skupa pred zgradom Vlade ZDK-a i pred sjedi{tima politi~kihpartija u vlasti,jer su im rekli iz Vlade ZDK-a “da pravimo smutnju i pometnju zbog ZEPSa“ generalnog bh. sajma, koji je , otvoren ju~er u Zenici. “Mi to ne}emo da uradimo, niti nam je to bilanamjera. @elimo poru~iti gra|anima da vide za koga su glasali i ko obna{a ovu vlast. Nisu u stanjugodinudana da je naprave na dr`avnom nivou. Kompletan[trajka~kiodbor je jedinstven. Ve} sedammjeseci smo spremni na sve dijaloge, sva razumna rje{enja sa Vladom ZDK-a, ali smo zabetonirani. Ovaj {trajk }e trajati do ispunjenja na{ih zahtjeva. Mi }emo se ~asno boriti za svoja prava, a neka je njima na ~ast {to ne po{tuju zakone“ istakao je Mio~. , Ju~er na skupu iznesen je i tu`an i istovremeno apsurdan primjerkako se vlastodnosiprema policiji i invalidima... Kakanjac Enes Hrusto, nosilac najve}egpriznanjaZlatnepolicijske zna~ke, koji je nogu izgubio na zadatku u ratu, ovih dana je dobiorje{enje da vi{enijeinvalid?! - U rje{enju pi{e: “U provedenom postupku za ocjenu radne sposobnosti na osnovu nalaza i mi{ljenja stru~nog organa, utvr|eno je da kod imenovanog ne postoji invalidnost“ Ovaj ~ovjek . nema nogu... Tako se ova vlast pona{a prema nama. Ovo ne}e

[trajk do ispunjenja
Vlada HNK-a ~eka SBK
Godinu i jedan dan nakon izbora, Hercegova~ko-neretvanski kanton i dalje ~eka novu kantonalnu Vladu, a rasplet ove pri~e, po rije~ima mandatara Vlade Denisa Lasi}a iz HDZ-a BiH, ovisi o raspletu situacije u Srednjobosanskom kantonu. “I dalje ~ekamo tijek pregovora u sredi{njoj Bosni i najvjerojatnije sljede}eg tjedna kre}emo u realizaciju dogovora u HN@-u. Realno je da postignemo dogovor u ove dvije `upanije i da dobijemo nove vlade prije formiranja Vije}a ministara BiH” kazao je Lasi} u te, lefonskoj izjavi za Fenu. Stranke okupljene oko projekta Hrvatskog narodnog sabora BiH - HDZBiH i HDZ 1990, zauzele su stav da se pitanje nove vlasti u HNKu i SBK-u mora rje{avati u paketu.

Odustali od {etnje
“Na{a poruka Vladi i premijeru ZDK-a je da tra`imo samo jedno, a to je da po{tuju zakone ove dr`ave i po{tuju sudove i sudske presude. Tra`imo da samo to u~inite“ kazao je Elve, din Mio~, predsjednik Sindikata policije ZDK-a. Policija je odustala od {etnje i protestnog

Tra`e da se po{tuje zakon

pro}i tek tako. Bori}emo se do kraja za njega, naglasio je Mio~. Hrusto je u MUP-u radio od 1991. godine. Nastradao je u ratu, 1993. godine, kao policajac. Kao ratni 90-postotni invalid sa natkoljenom amputaci-

OSLOBO\ENJEgodine srijeda, 5. oktobar 2011.

DOGA\AJI

7

ako se ne donese bud`et

VIJESTI

Milijarda KM za povratnike
BiH je postigla zna~ajan i vidljiv napredak u provedbi aneksa 7. Daytona, kazao je ministar za ljudska prava i izbjeglice BiH Safet Halilovi} ju~er u Genevi na 62. sjednici Izvr{nog odbora Programa visokog komesara UN-a za izbjeglice. Halilovi} je istakao da u posljednjih sedam godina doma}a bud`etska izdvajanja za projekte pomo}i povratnicima i raseljenim osobama prema{uju me|unarodno finansiranje i u stalnom su porastu. U ovom periodu, oko milijardu KM bud`etskih sredstava ulo`eno je u obnovu povratni~kih domova, odr`ivost povratka i rekonstrukciju komunalne i socijalne infrastrukture. Vlasnicima je vra}eno 220.000 stanova, {to ~ini stopu provedbe imovinskih zakona od 99 posto, a ponovno je izgra|eno vi{e od 320.000 domova.

Fuad Kasumovi}: Popunjavanje dubioze entiteta sa ra~una dr`ave

Danijela Martinovi}: Ve} su nabavke opreme u pitanju

Sadik Ahmetovi}: Upitno finansiranje novih institucija

siranju. Do sada je, u vrijeme mandata ovog Vije}a ministara BiH,dok je na njegovom~eluNikola [piri}, RS po osnovama ka{njenjausvajanjabud`etainstitucija BiH za sebe priskrbio milijardu maraka. Osim toga, ugro`avaju se i dovode u pitanje kapitalne investicije i projekti kojih nema ako nema bud`eta. Tako svi gra|ani BiH svojim novcem pla}aju aktivnosti koje provodi RS u svijetu za lobiranje protivdr`ave, te kupovinuaviona i helikoptera Miloradu Dodiku, tvrdi Kasumovi}. On isti~e da dok se u „entitetimakrperupe u bud`etu“ dr`a, vneinstitucijesamo u 2011. trebajuplatiti32 miliona KM za kirije i svoj smje{taj. Krajnje zabrinut mogu}im de{avanjima i posljedicamakoje bi moglenastupiti po dr`avne institucije BiH zbogneusvajanja bud`eta je i zamjenikpredsjeda-

vaju}egVije}aministara i ministar sigurnosti Sadik Ahmetovi}. - Jedina mogu}nost je hitno dono{enjebud`eta, jer ne vidim drugogrje{enjakako bi se napraviobajpaspremo{tavanjatrenutne situacije. Ako se ne usvoji bud`et institucija BiH do kraja godine,u opasnost}e bitidovedeno i finansiranje ~ak pet novihinstitucija i agencija iz oblastisigurnostikoje su uspostavljene u toku ove ili nakonusvajanja bud`eta pro{le godine. One se sada finansiraju putem odluke i to iz bud`etske rezerve Vije}a ministara, naveo je Ahmetovi}.

Hitno do bud`eta
On je upozorio kako dr`avne institucije ulaze u neobi~nu situacijukoja se nikadanijede{avala da cijele godine nema bud`eta, a da s druge strane zakonodavac nije predvidio nikakvoustavnonitizakonskorje{e-

nje za takvu poziciju. Stoga je dr`avi BiH, ocijenio je Ahmetovi}, hitno potreban bud`et. - I kada bi se sada donio bud`et za ovu godinu, zbog po{tivanja procedura Zakona o javnimnabavkama BiH ni{ta od planiranog {to se odnosi na kapitalne investicije ne bi moglo biti realizirano. A ove godine bili smo planirali zna~ajan broj kapitalnih investicija koje se odnose na oblast sigurnosti. No, potreban nam je kakav-takav bud`et kako ne bismo doveli u pitanje funkcioniranje institucija u cijelosti, zaklju~io je Ahmetovi}. I zamjenicapredsjedavaju}eg Komisije za bud`et i finansije Predstavni~kog doma Parlamentarne skup{tine BiH DanijelaMartinovi}upozorila je ju~er za Oslobo|enje kako finansiranjeinstitucija BiH i ministarstava ne smije do}i u pitanje. Ona

je ocijenila kako je bud`et institucija BiH postaopoliti~kopitanje i stvar politi~kih interesa. - Umjesto finansijske problematike, bud`et je, na`alost, postao stvar koja je dobila politi~ku dimenziju. Jasno je da je cilj RSa da dobije ve}a sredstva za sebe, a to je mogu}eu~initi ako ostane neutro{en novac u dr`avnom prora~unu. Ministar finansija i trezoraDraganVranki} i sam je nedavno na sjedniciKomisije ukazao na va`nost hitnogdono{enjabud`etainstitucija BiH za 2011. te upozorio da bi ~ak u pitanje mogle do}i i pla}e za 11. i 12. mjesec ove godine ako se to ne u~ini. U okviru projekcija bud`eta za ovu godinura~unalo se i na sredstva MMF-a koja ne}e biti mogu}a. Zbog svega toga hitno mora do}i do procesa koji }e otko~iti mogu}eblokade, navela je Martinovi}. Almir TERZI]

Odgo|eno su|enje Juri{i}u
Nastavak ponovljenog su|enja Iliji Juri{i}u pred Sudom u Beogradu, koje je bilo zakazano za ju~er, odgo|eno je za kraj novembra, potvrdio je za Srnu njegov beogradski advokat \or|e Dozet. On je rekao da ga je sudija obavijestio da nije obezbijedio videolink preko kojeg je trebalo da svjedo~e svjedoci iz BiH, me|u kojima nekada{nji policijski zvani~nik Tuzle Me{a Bajri}. Na zakazanom ro~i{tu planirano je saslu{anje nekada{njeg na~elnika Stanice javne bezbjednosti u Tuzli Me{e Bajri}a, onda{njeg komandanta kasarne JNA u Tuzli Mileta Dubaji}a i tada{njeg komandanta Teritorijalne odbrane Tuzla Envera Delibegovi}a.

Plevljak: Na{i prijedlozi se razmatraju
- Mi smo dale na{e odre|ene prijedloge. Zamolili smo i kolege iz MUP-a da nam pomognu, da vidimo gdje u grantu MUP-a ima rezervi da mo`emo neke stvari korigovati. Koliko je meni poznato, ti na{i prijedlozi se sad razmatraju. Ono {to je zaista va`no je da }emo uvijek do zadnje marke dati ljudima ono {to imamo i da ne smijemo vlastitom potro{njom ugroziti potrebe gra|ana i sigurnost policije, izjavio nam je premijer ZDK-a Fikret Plevljak. {enje na kojem pi{e da kod mene ne postojiinvalidnost. Razgovarao sam i sa ministrom MUPa i ministricom zdravstva i policijskim komesarom prije ~etiri dana, rekli su mi pomo}i. Ali, poslije toga niko od njih se ne javlja. Nai{ao sam na zid {utnje. Jedino mi mediji mogu pomo}i. Mo`da nisam bio policajac. Mo`danisam ni bio u ratuovdje ve} u Libiji ili Njema~koj. Pozivam SIPA, AID, KGB, CIA-u, sve mogu}etajneslu`be da ovo provjere, poru~io je Hrusto. S obzirom na to da kantonalna Vlada nije ispunila ni{ta iz aprilskog sporazuma o rje{avanju spora u vezi sa zahtjevima Sindikata policije MUP-a ZDKa, ~uvari reda su se odlu~ili sredinom septembra na odmrzavanje {trajka.

a zahtjeva

Vlast po Ustavu i zakonu
Predsjedavaju}i kluba SDP-a BiH u Predstavni~kom domu Parlamenta BiH i ~lan bh. delegacije u Parlamentarnoj skup{tini Vije}a Evrope Sa{a Magazinovi}susreo se sa CarolineRavaud, {eficom Monitoringodjela PV-a VE. Tom prilikom on je dodatno upoznao sagovornicu o aktuelnimpoliti~kimde{avanjima u BiH, sa posebnimakcentom na posljednjepregovore lidera stranaka koji su odr`ani u Br~kom. Sagovornici su se slo`ili oko stava, da se vlast na dr`avnom nivou trebaformirati{to prije, pridr`avaju}i se preciznog slova Ustava i zakona. Definisanje vladaju}eve}ine u Parlamentu BiH je preduslov ispunjavanja zahtjeva za aplikaciju BiH za kandidatski status u EU.

Para nema
U sporazumu je bilo navedeno da }e oba zakona (Zakon o pla}ama i naknadamapolicijskih slu`benika i Zakon o pla}ama i naknadama u organima vlasti ZDK-a, op.a.) bitiusvojena do 1. jula na Skup{tini ZDK-a. Me|utim, to nije ispunjeno, a kako su iz Vlade ZDK istakli, razlog je jednostavan - nema para.
M. DAJI]

jom, ovla{teni je radnik do 2001. godine. Poslije toga mu je promijenjeno radno mjesto, ukinuta su mu ovla{tenja i trenutno radi u Policijskoj stanici u Kaknju na mjestu referenta kaznene i operativne evidencije.

- Nisamnikadznao da trebam oti}i na ocjenu radne sposobnosti. Kada sam vidio da kolege ostvaruju to pravo, pokrenuo sam postupak, platio nadle`nojkomisiji u Zenici i nakon {to sam biotamo, dobio samrje-

8

OGLASI

srijeda, 5. oktobar 2011. godine

OSLOBO\ENJE

Kontrola data saobra}aja u roamingu – nova usluga od 5. oktobra
S ciljem informisanja korisnika i njihove za{tite od prekomjerne potro{nje podatkovnog saobra}aja u roamingu, BH Telecom 5. oktobra uvodi novu uslugu - Kontrola data saobra}aja u roamingu, u vidu dva paketa - Data info i Data limit. Usluga Kontrola data saobra}aja u roamingu kroz paket Data info omogu}ava slanje informacije/poruke upozorenja korisnicima o samoj aktivnosti kori{tenja usluge prijenosa podataka u roamingu, te omogu}ava uvid u koli~inu ostvarenog saobra}aja izra`enu u MB, u realnom vremenu. Data info paket }e biti automatski aktiviran svim postpaid korisnicima BH Mobile mre`e - paketa za prijenos podataka (mSurf, mInternet). Data info paket omogu}ava slanje informacije u vidu SMS poruke svim korisnicima koji poku{aju na bilo koji na~in da ostvare internet-konekciju dok se nalaze u roamingu (*bilo da aparat sam updateuje widgete ili je korisnik pokrenuo browser). Kao dodatni vid upozorenja korisnicima, nakon ostvarenog dnevnog saobra}aja u visini od 2 MB, slat }e se im se nova SMS obavijest. Svim postpaid korisnicima paketa za prijenos podataka BH Mobile mre`e tako|er je omogu}ena i aktivacija paketa Data limit, koji korisnicima mSurf i mInternet paketa omogu}ava da kontroli{u potro{nju podatkovnog saobra}aja u roamingu izborom praga potro{nje, nakog kojeg }e primiti obavijest. Prilikom podno{enja zahtjeva za aktivaciju paketa Data limit, pretplatnik se, u skladu svojim potrebama, opredjeljuje unaprijed definisan iznos potro{nje u visini od 10 MB, 30 MB iili 100 MB podatkovnog saobra}aja u roamingu mjese~no.

Naziv usluge Jedinica mjere Osnovna cijena Kontrola data saobra}aja u roamingu Paket Data info aktivacija besplatno Paket Data limit - Data limit 10 MB - Data limit 30 MB aktivacija besplatno - Data limit 100 MB Napomena: - Data info paket je automatski aktiviran svim postpaid korisnicima paketa za prijenos podataka (mSurf i mInternet) - Paket Data limit korisnik aktivira podno{enjem Zahtjeva na prodajnim mjestima BH Telecoma. Aktivacija paketa je besplatna i za iste se ne napla}uje mjese~na naknada. Deaktiviranje paketa Data limit se vr{i na prodajnim mjestima BH Telecoma ili pozivom na 1444. - Izborom paketa Data limit korisniku se automatski onemogu}ava Data info paket. Nakon {to deaktivira paket Data limit, Data info paket }e mu biti automatski aktiviran. Provjera kumulativnog stanja ra~una mogu}e je izvr{iti: besplatno, biranjem USSD koda *118#. • slanjem SMS poruke na broj 061 11 800. Slanje SMS poruke se napla}uje po cijenama kori{tenja SMS usluge u mre`i operatora u kojoj se korisnik nalazi. - Otvaranje redirekt stranice napla}uje se po cijenama podatkovnog saobra}aja operatora u ~ijoj mre`i se korisnik nalazi i u zavisnosti od obra~unske jedinice. - Korisnik usluge ima mogu}nost da jedanput u toku svakog obra~unskog perioda izvr{i promjenu iznosa limita potro{nje. Promjena iznosa limita potro{nje vr{i se isklju~ivo podno{enjem pisanog zahtjeva na prodajnim mjestima BH Telecoma. Ova usluga se ne napla}uje.

OSLOBO\ENJEgodine srijeda, 5. oktobar 2011.

DOGA\AJI

9

BRAMMERTZ ODGOVORIO ADVOKATU ALI]U

VIJESTI

Predmeti uni{teni,

odgovornih nema
Serge Brammertz, glavni ha{ki tu`ilac, poslao je odgovor na pismo Damira Ali}a, advokata iz Tuzle, koji se interesirao za sudbinu oko 1.000 predmeta prona|enih u masovnim grobnicama u Podrinju
Advokatski tim koji zastupa udru`enja Srebreni~ke majke i @ene Srebrenice, kako smo ve} pisali, sredinom avgusta se obratio Sergeu Brammertzu, glavnom ha{kom tu`itelju, tra`e}i odgovore na niz pitanja o uni{tenim predmetima iz grobnica. Cilj advokatskog tima, kojeg pored Damira Ali}a, ~ine i njegove kolege iz Londona HughMercer i JessicaWells, jeste krivi~na prijava ili tu`ba protiv odgovornih osoba, zbog uni{tenja predmeta.

Tadi} demantuje Be}irovi}a
Predsjedavaju}i Doma naroda Parlamenta BiH Ognjen Tadi} uputio je pismo predsjedniku Narodne skup{tine Ma|arske Laslu Koveru. “Obavje{tavam Vas da je predsjedavaju}i Predstavni~kog doma Denis Be}irovi} grubo obmanuo i Vas i javnost pismom koje Vam je uputio, a pri tome ga i javno objavio. Njegova tvrdnja da to {to ne}u u~estvovati na predstoje}oj konferenciji predsjednika parlamenata u Budimpe{ti predstavlja samo moj li~ni stav, nije istinita“ navodi Tadi}. , Dodaje, da se zapravo radi o stavu RSa koji on predstavlja u Parlamentu BiH. “Uvjeravam Vas da }e se to vrlo brzo i u veoma jednostavnoj proceduri, pokazati i kao zvani~ni stav BiH“ ka`e Tadi}. ,

Li~ni i neli~ni predmeti
Brammertz je na po~etkusvog odgovora naglasio da ve}ina predmeta, ustvari, nisuli~nipredmeti, nego zavoji, povezi za o~i i municija, te uzorci koji uklju~uju forenzi~ki otpad krvi i tkiva, koji su na|eni na mjestu zlo~ina. “Bilo je, tako|er me|u predmetima, papira sa informacijama koje mogu pomo}i pri identifikaciji. Ve}inaovihdokumenata je zadr`ana od vlasti BiH i samoograni~enbroj je donijet u Tribunal. Premainformacijama koje smo dobili od osoba koje su radile ekshumacije, kopijedokumenata, donesenih u Tribunal, date su vlastima BiH. Nadalje, bili su i neki li~ni predmeti, koji su uklonjeni iz masovnih grobnica i koji su poslati u Tribunal“ napisao je , Brammertz. On navodi da kancelarija tu`ioca ima inventar svih predmeta koji su uzeti iz na{e zemlje, ali da advokatskomtimu ne

Serge Brammertz: Uskoro kopije

IZ PISMA @elim vas uvjeriti da nije bilo neprikladnih motiva koji su vodili do odluke da se uklone predmeti
mogu dozvoliti pristup ovom povjerljivom izvoru. Tako|er, Brammertz je obe}ao da }e proslijediti kopije dokumenata koji mogu biti interesantni srebreni~kim udru`enjima. “Potvr|ujem da }e ured tu`ioca zadr`ati sve predmete kojetrenutno ima u posjedu, dok se ne odredi da oni vi{enisupotrebni u preostalimslu~ajevima. ^im ustanovimo da nam bilo koji od preostalih li~nih predmeta ne treba, po~et }emo sa procedurom da ih vratimo odgovaraju}im vlastima u BiH. Uklju~it}emo u materijal, koji}e bitiproslije|envlastima BiH,i fotografijeli~nihstvarikojemogu biti od interesava{imklijentima“ , obe}ao je u pismu Brammertz, dodaju}i da }e vlastima BiH poslati i sve neli~ne predmete koji bi mogli biti kori{teni kao eksponati u muzeju u Poto~arima.

Ali}: Nisam zadovoljan
Advokat Damir Ali}, koji zastupa srebreni~ka udru`enja u ovom slu~aju, izjavio je da nije zadovoljan Brammertzovim odgovorom. - U najkra}em vremenskom roku }u se konsultovati sa udru`enjima Srebreni~ke majke i @ene Srebrenice, kao i kolegama Hughom Mercerom i Jessicom Wells oko daljih koraka, koje }emo poduzimati u nastavku rada na ovom predmetu i utvr|ivanju odgovornih lica za uni{tene artefakte, kazao je Ali}. tome da se sa preostalim predmetima iz Srebrenicerukuje sa du`nompa`njom, dok ne do|e vrijemekada se oni moguvratiti u Bosnu i Hercegovinu.
S. KARI]

Prestanak GAVI vakcinacija
Udru`enje roditelja te{ko bolesne djece u BiH }e nakon deset godina prestati donirati vakcine iz GAVI fonda za djecu iz BiH, jer su ocijenili da }e odlazak GAVI vakcina iz BiH krajem decembra 2011, roditeljima donijeti normaliziranje odnosa prema vakcinaciji, kao obliku za{tite zdravlja od zaraznih bolesti, i znatno smanjiti strah od te{kih neurolo{kih postvakcinacijskih komplikacija zdravlja djece. Strah roditelja od vakcina je u nekim periodima pratio i drasti~an pad odaziva na vakcinaciju, a bio je uzrokovan zabranama koje su pratile GAVI projekt, re~eno je u saop}enju Udru`enja roditelja te{ko bolesne djece u BiH.

Bez imena
Glavni ha{ki tu`ilac je kazao da nije spreman otkriti unutra{njutu`ila~kudokumentaciju, koja se ti~e uklanjanja predmeta, ali je potvrdio da je donesena odluka da se uklone predmeti 2005. i 2006. godine. Podsjetimo, tada je glavnaha{ka tu`iteljica bila Carle del Ponte. “Ne bi bilo valjane svrhe ako bi vam identifikovao pojedince koji su biliuklju~eni u proceskoji je vodio do odluke u to vrijeme. Me|utim, `elim vas uvjeriti da nije bilo neprikladnih motiva koji su vodili do odluke da se uklone predmeti“ napisao je , Brammertz, nagla{avaju}i da je kancelarija tu`ioca posve}ena

Rasvijetljeni napadi

Fo~a

na d`amije
U ne{to vi{e od godinu na ovom podru~ju evidentirano je ~ak devet napada na slu`benike i imovinu. Niti u jednomslu~aju nisuprona|enipo~initeljiiako su neki do njih snimljeni sigurnosnim kamerama. Podsjetimo, u martu 2010. oskrnavljeno je mezarje Tekija i uni{teno 20 ni{ana, da bi Tekija ponovobilametanapada u aprilu2010, kada su oskrnavljena jo{ dva ni{ana. U aprilu2011.u centrugradafizi~ki je napadnutefendija Salem ]emo, glavni imam Med`lisa IZ-aFo~a, kojinikadanije obavije{ten o identitetu napada~a. Dva dana prije po~etka ovogodi{njegramazananadzorne kamere uredno su zabilje`ile kamenovanjeAtikalipa{ined`amije, kada su ~etvorica napada~a razbila dva prozora na d`amiji, a niko nije uhap{en niti prona|en. Napad se desio i prije nekoliko dana. - Petorica ljudi u pijanom stanju kamenuju d`amiju, materijalne {tete nije bilo, po~initelji nepoznati, ka`e Salem ef. ]emo, dodaju}i da je u me|uvremenu zabilje`ena i provala u stan lokalnog imama, tako|er nema po~initelja, kao ni onih koji su mu obili auto. Nakon sastanka u Fo~i koji je inicirao Zdravko Krsmanovi}, na~elnik Op{tine, izra`eno je uvjerenje kako do sli~nih napada u budu}nosti ne}e do}i, a na sastanku su iznena|enepredstavnike IZ-a upoznali da su ve} ~etiri slu~aja rasvijetljena. - Evo, sad su nas informisali da su ~etiri slu~aja rasvijetljena, a mi nismo s tim bili upoznati, ka`e ]emo. Krsmanovi} je kazao da policija, kad zavr{i posao, preda slu~aj tu`ila{tvu i sudovima koji nisu znali koga da obavijeste. Zanimljivo je da su se u Med`lisu IZ-a Fo~a pojavili vandali koji su izvr{ili napad na Atikalipa{inu d`amiju 28. na 29. juli ove godine tra`e}i oprost. - I govorili su da su bilipijani, ~ak se neki ne sje}aju da su to u~inili dok nisu vidjeli u medijima, A. H. ka`e Salem ef. ]emo.

[to prije sastanak SSSBiH i Vlade FBiH
Glavni odbor Saveza samostalnih sindikata BiH raspravljao je o provo|enju protokola koji je SSSBiH potpisao s Vladom FBiH, odnosno sa strankama potpisnicima platforme. Usvojen je zaklju~ak da se u najkra}em mogu}em roku organizuje sastanak Vlade FBiH s predstavnicima sindikata, kojem }e prisustvovati i predsjednici poslani~kih klubova, a na kojem }e se na~initi presjek dosada{njih aktivnosti u vezi sa realizacijom stavova SSSBiH te izdvojiti najbitniji zakoni koji moraju hitno biti kreirani, usagla{eni i usvojeni, saop}eno je iz SSSBiH. Data je i puna podr{ka kolegama iz Sindikata MUP-a Posavskog kantona i iz sindikata koji djeluju na podru~ju Srednjobosanskog kantona, a koji su bili primorani da {trajkom do|u do ispunjenja svojih zahtjeva.

10

KOMENTARI

srijeda, 5. oktobar 2011. godine

OSLOBO\ENJE

[vabo u dotiranom filmu

O
FOKUS
Pi{e: Josip VRI^KO josip.vricko@oslobodjenje.ba

Mostarski je doga|aj naro~ito znakovit. Naime, ve} i ~injenica da je Vele` vi{e gost pod Bijelim brijegom negoli (~ak!) @eljezni~ar u Banjoj Luci, govori o ve}em entitetu. Odnosno o nakani da i ovaj entitet dobije entitet

du{evljenje Hrvatskom u susjednim ze mlja ma ne je njava i mjesecima otkako je tamo dr`avni puni pansion osiguran u`em Vladinom kabinetu s premijerom na ~elu. Srbi, prije dva-tri tje dna Nin je, primjerice, objavio svojevrsno tjeralicu, tra`e svoga Sanadera, a @arko Papi} u Oslobo|enju tvrdi kako bi se Bosni i Hercegovini, kada bi - kojim slu~ajem kre nu la (i) hrvat skim europskim stazama, dogodilo desetine sanadera. Na{i, me|utim, sanaderi mogu mirno spavati, jer daleko su briselska svjetla. Usto, na kon {to su se dva drugara dobra stara, drugar Mi}a i drug Zlaja opet, onako socijaldemokratski zdru`ili, samo je pitanje dana kada }e i slu`beno ozva ni~iti po kret otpo ra protiv Europske unije. Ovaj drugi drug, dakle Lagumd`ija, ve} je na stanovit na~in obznanio platformu na kojoj }e funkcionirati ova istom ustanovljena osovina. “U Bruxellesu se netko prepao da bismo se mi mogli dogovoriti“ ispalio je , nakon {to su na europskom dvoru nisu mogli vjerovati da sa sredstvima iz IPA fondova bh. politi~ki prvaci licitiraju kao na pijaci. A, zapra vo je ta kav bo san ski

N

obi~aj; najlak{e je tu|im parama gloginje mlatiti. I kad smo ve} kod dotacija i donacija, ne zaboravimo da su na{a oba glasovita socijaldemokrata politi~ki dotirana i donirana od me|unarodne zajednice - na najizravniji na~in. Onaj, dakle, koji vodi ravno u vlast. o, spo mi nja nje hrvat skog uta mni~enog prvog mi nis tra iz bh. perspektive neumitno nas navodi na zaklju~ak da mi, u biti, nemamo politi~ara Sanaderova kalibra. Ba{, uostalom, kako je to nedavno kazala Slavenka Drakuli}, on je i dalje, usprkos odijelu na pruge, ugla|en, poliglot i zaslu`an za otvara nje Hrvat ske pre ma Europskoj uniji. Nitko mu, tako|er, ne mo`e osporiti da je, europeiziraju}i Hrvatsku, dobrim dijelom to uspio i s HDZ-om, u kojemu je gotovo potpuno primirio desne ekstremiste i bio na do brom pu tu da napravi modernu konzervativnu stranku. Nije, dakako, lijepa njihova (jo{) zemlja smije{ka, ali briselska poruka odaslana na (os ta le) za pa dno bal kan ske adrese, onu sarajevsku ponajvi{e: Ugledajte se na Hrvatsku! - apsolutno stoji. Sjetit }e se toga, ma koliko se opirali, i Ivo Josipo-

U

vi} i Jadranka Kosor kada u Bruxel le su idu}ega lje ta budu potpisivali pristupni ugo vor s Uni jom. Pod uvjetom, naravno, da se oko tog tko }e staviti autogram na ovaj povijesni dokument u me|uvremenu ne potuku. Bosni napa}enoj sljedba onog drugog Sa na de ra potencijalnog (neka prvo Sud ka`e svoje) balkanskog, a mo`da ~ak i europ skog prva ka u ko rupciji, vrlo je `ivahna. A stanje u dr`avi, pod uvjetom, dakako, da u trenuta~nim okolnostima uop}e mo`emo govoriti ~ak i o kakvoj-takvoj dr`avi, dramati~no. Ili, {to bi ovih dana kazao Ivica Osim: Stalno imam(o) dojam da }e ne{to biti. Ne{to lebdi u zraku. Problem je djelomice i u tomu {to nerado pri zna je mo ono {to, za pravo, svi znamo. @mirimo nad bjelodanom situacijom, ba{ kao dijete koje kada pokrije o~i rukama, vjeruje da ga nitko ne vidi. Slijedom ~ega su bez prevelike reakcije ostala i [vabi na pri sje}anja na do ga|aje na nogometnim stadionima iz ranih devedesetih - Split i Zagreb, a sve nakon {to u Ba njoj Lu ci i Mostaru razdraganim doma}im navija~ima nije ba{

I

najbolje sjelo to {to su gosti odlu~ili u crno zaviti doma}ine. Mostarski je doga|aj na ro~ito zna ko vit. Naime, ve} i ~injenica da je Vele` vi{e gost pod Bijelim bri je gom ne go li (~ak!) @eljezni~ar u Banjoj Luci, govori o ve}em entitetu. Odnosno o nakani da i ovaj entitet dobije entitet. Uop}e pritom ne sumnjam da je, ba{ kao ono 13. svibnja ‘90. kada je u Maksimiru Arkan zapovjedio juri{ i delijama i (kao biv{i Udbin egzekutor) narodnoj miliciji, neki ovovremeni potencijalni b(ij)eli orao u Mostaru naredio da se hvataju gosti s isto~ne strane. Po li ci ja se, do du {e, ni je mije{ala, ali su zato mostarski arkanovci na terenu imali svoga ~ovjeka, mladog bosanskohercegova~kog reprezentativca, koji se, kada je vidio kako potjera ne}e us pje ti, oso bno uklju~io u hvatanje mrskog neprijatelja. sve se to doga|a otprilike, ma gotovo to~no na go di{ nji cu ot ka ko nam je Zlatko Lagumd`ija obznanio kako se vratio Valter. Zapravo, vratio se Arkan. Dakle, gospodine Papi}, prvo bi(smo) trebalo pohvatati arkane, pa tek onda sanadere. Jer, ovdje vazduh trepti, kao da nebo gori.

Realno izvagati sve mogu}nosti

F

udbalska reprezentacija ju~e je po~ela pripreme u svojoj stalnoj bazi, hotelu Hercegovina na Ilid`i, za posljednja dva susreta kvalifikacija za odlazak na Evropsko prvenstvo, koje se 2012. godine igra u Poljskoj i Ukrajini. I za ovu priliku prire|en je cirkus i prostor oko hotela opasan trakama koje neodoljivo podsje}aju na one koje upozoravaju da je prostor miniran ili da je to mjesto zlo~ina. Nadamo se da u susretima sa Luksemburgom 7. oktobra u Zenici i Francuskom ~etiri dana kasnije u Parizu ne}e naletjeti na takti~ke mine, tako da ne}e trebati istra`ivati ko je kriv za neuspjeh. [alu na stranu, da bi se domogli bar dodatnih kvalifikacija, ba{ kao i u pro{lom ciklusu kada smo za odlazak na SP u Ju`noj Africi eliminisani od Portugala, izabranicima Safeta Su{i}a potrebno je da pobijede u petak na Bilinom polju i onda odu na megdan trikolorima na Stade de France. Zmajevi su kvalitetnija ekipa od Luksembur`ana, {to potvr|uje i plasman na posljednjoj rang-listi FIFA

po kojoj se BiH nalazi na 22, a na{ sljede}i protivnik na 114. mjestu. No, ko se ikada bavio sportom, zna da je najte`e dobiti ve} unaprijed dobijene utakmice. Bolje rangirane su bile i selekcije Bjelorusije i Albanije, pa je reprezentacija Luksemburga uspjela s prvima da odigra nerije{eno, a druge da pobijedi. ^injenica je i da su igra~i Luksemburga na gostovanjima do`ivjeli sve same poraze, zato vjerujemo da }e tako biti i ovog puta. Sigurno je da u ovaj susret treba u}i hladne glave, ali ako bh. reprezentativci nisu u stanju da pobijede u ovom su sre tu, on da im ni je ni mjesto me|u onima koji }e konkurisati za odlazak na EP. Kada se uspje{no apsolvira prepreka zvana Luksemburg, a nema razloga da tako ne bude, {ta onda mo`emo o~ekivati u posljednjem duelu sa Francuskom. Pod pretpostavkom da Francuzi dobiju Albance, {to je realno, onda }e u taj posljednji susret u}i sa bodom prednosti. To zna~i da kapitenu Spahi}u, D`eki i drugovima za prvo mjesto i direktan plasman na Euro 2012. treba pobjeda u Parizu.

Mada ni Su{i} ni bilo ko od ~lanova stru~nog {taba ne `eli razgovarati o Francuskoj, ka`u da misle samo na Luksemburg, sigurno je da se prave planovi za duel sa Francuzima. Osim Salihovi}a, koji je povrije|en, svi ostali su na okupu. To bi davalo nadu da se mo`emo ravnopravno suprotstaviti izabranicima francuskog selektora Laurenta Blanca. No, pokazalo se i u posljednjim kvalifikacijama da su trikolori pogurani od sudija na sve mogu}e na~ine, tako da se od zadnje utakmice ipak malo toga mo`e o~ekivati. Zbog toga treba izbje}i bilo kakvu euforiju i realno izvagati razne opcije. Jedna od njih je svakako i kako sa~uvati klju~ne igra~e da u ova dva posljednja duela ne dobiju parne `ute kartone (po jedan imaju ~ak devetorica koja konkuri{u za najbolji sastav), pa ne mogu nastupiti u odlu~uju}im susretima bara`a. Sportski je nadati se uspjehu, ali treba vjerovati da }e nam sre}a biti naklonjena u bara`u i da }e nam `rijeb dodijeliti nekog protivnika po mjeri. To je objektivnije o~ekivanje od vjerovanja u pobjedu u Parizu.

OSVRT

Pi{e: Branko MAJSTOROVI] branko.majstorovic@oslobodjenje.ba

Za siguran plasman u bara` za odlazak na Euro 2012. fudbalskoj selekciji BiH potrebna je pobjeda protiv Luksemburga u Zenici, a onda slijedi posljednji kvalifikacioni me~ sa Francuzima u Parizu

srijeda, 5. oktobar 2011. godine

OSLOBO\ENJE

OGLASI

11

12

CRNA HRONIKA
Fo~anskapolicijaprivela je A. [, koji je upravljao neregistrovanim motociklom suzuki, te ignorisao nare|enje policajaca koji su ga u [anti}evojulicipoku{ali zaustaviti. Naime, A. [. je i poredupozorenja policajacanastaviovo`nju, zbog ~ega se sumnji~i za spre~avanjeslu`benihlica u vr{enju du`nosti. Ubrzo je izgubio kontrolu nad upravlja~em i pao sa motocikla, koji je udario u parkirani automobil.

srijeda, 5. oktobar 2011. godine

OSLOBO\ENJE

Ignorisao policajce i nastavio vo`nju

Uru~eno 145 prekr{ajnih naloga

Radnici policije CJB Isto~noSarajevotokomponedjeljka su kontrolisali 202 vozila i voza~a, te podnijelijedanzahtjev za pokretanjeprekr{ajnogpostupka. Tako|er, uru~ili su 145 prekr{ajnihnaloga,te iz saobra}aja isklju~ili pet voza~a, i to ~etiri zbog upravljanja vozilom pod uticajem alkohola, a jednogzbogupravljanjavozilomprijesticanjazakonskogprava. Iz saobra}ajaje isklju~en i jedan automobilzbogistekaregistracije.

Porodi~na tragedija u Francuskoj

Ubio suprugu,
pa se zapalio u
Tri de set tro go di{ nji Nesid Mustafi} iz Ka me ni ce kod Zvornika, dr`avljanin BiH, u francuskom gradi}u u Bourgen-Bresseu usmrtio je 29-godi{nju suprugu Fadilu iz Snagova, a potom se u gradu Culozu zapalio u vozilu u kojem je pored njega bilo troje njegove maloljetne djece. Sre}om, najstariji sin uspio je pobje}i iz vozila i spasiti se. izvana, a zatim i iznutra, nakon ~ega je u{ao u vozilo i zapalio ga upalja~em. U vozilu pored njega bilo je njegovo troje djece Emrah (4), Ilma (6) i Armin (11). Najstariji dje~ak uspio je pobje}i iz zapaljenog vozila, dok su njegov otac i dvoje mla|e djece izgorjeli u po`aru. Jedan od o~evidaca ove trage di je kroz pla~ je is pri~ao novinarima da je bio nemo}an da ugasi po`ar koji se sa vozila pro {i rio na krov pum pe. Ubrzo je zapaljeno vozilo eksplodiralo. O~evidac je uspio komadom tkanine ugasiti vatru koja je zahvatila dje~akove nogavice i majicu na le|ima. Ubrzo je sa mjesta nesre}e

vozilu sa djecom
33-godi{nji dr`avljanin BiH i dvoje djece stradali u po`aru, spasio se samo 11-godi{njak • Tijelo 29-godi{nje `ene na|eno u porodi~noj ku}i
11-godi{njak prevezen helikopterom u Centar za opekotine u bolnici u Lyonu. Povrije|eni dje~ak istra`iteljima nije mogao otkriti razloge koji su naveli njegovog oca da ubije suprugu, te sebi i djeci uskrati `ivot, s obzirom na to da se nalazi na intenzivnoj njezi sa opekotinama nogu i le|a koje, na sre}u, nisu opasne po `ivot. “Dje~ak nam nije mogao ni{ta re}i. U {oku je” rekao je no, vinarima jedan od o~evidaca. S obzirom na to da je prijetila opasnost da vatra zahvati plinske boce koje su se nalazile u zgradi, zbog ~ega su bile ugro`ene i okolne ku}e, vatrogas ci su brzo in ter ve ni sa li i sprije~ili {irenje po`ara.
Francuska `andarmerija obezbje|uje mjesto nesre}e

“Stanovnici koji su ~uli eksplozije pribli`ili su se mjestu doga|aja i tako se i sami izlo`ili opasnosti. Svjedoci tvrde da su se iz automobila ~uli krici djece“, is pri~ao je no vi na ri ma D`eki Dorin zamjenik gradona~elnika Culoza.

Istekle putne isprave
Za hva lju ju}i re gis tar skim oznakama na automobilu te snimkama sa videokamere, utvr|eno je kako je porodica stigla iz Bourg-en-Bressea, koji je udaljen 90 kilometara od Culoza. Policija je oti{la u porodi~nu ku}u gdje je u dnevnoj sobi prona{la tijelo 29-godi{nje `ene, odnosno supruge i majke stradalih. Kako prenose francuski me-

Bijeg iz vozila
Svjedoci tvrde da je automobil volkswagen sa stradalima na benzinsku pumpu supermarketa Carrefour Market u Culozu stigao oko 20.30. Iz njega je iza{ao 33-godi{nji mu{karac te crijevom od benzina poprskao automobil, najprije

diji, `enu je suprug vezao i zadavio, {to je potvrdila i MariKristin Tarrare, tu`iteljica iz Bourg-en-Bressea, koja je naredila obdukciju svih `rtava. Prema rije~ima Nine Saji}, ambasadorka BiH u Francuskoj, ovoj tragediji prethodila je porodi~na sva|a nakon koje je 33-godi{njak usmrtio suprugu te se dovezao do pumpe i zapalio vozilo u kojem je bio sa svojom djecom. Ona je do dala da je 29-go di{njakinja imala francusko i bh. dr`avljanstvo, dok je njen suprug imao samo na{e dr`avljanstvo. Ambasadorka Saji} do da la je da su ovoj po ro di ci pu tne is pra ve is te kle jo{ u ju lu.
D. P.

Dvojica Sarajlija privedena zbog iznude

Putem interneta tra`ili 40.000 KM
Sarajlije Rusmir Hod`i} (28) i Timur Keketovi} (30) uhap{eni su u ponedjeljak ujutro nakon {to su od Bo{ka J. iz Sarajeva poku{ali iznuditi 30.000 - 40.000 maraka. Hod`i} i Keketovi} su sa o{te}enim imali odre|eni poslovnu saradnju i smatrali su da im je Bo{ko J. ostao du`an. U proteklom periodu oni su ga kontaktirali putem interneta i tra`ili da im do kraja godine u ratama isplati tra`enu sumu. Me|utim, o{te}eni se obratio policiji i za tra`io nji ho vu za {ti tu. Ubrzo su iznu|iva~i zatra`ili da im o{te}eni isplati jednu ratu, te su dogovorili da se sastanu u Kranj~evi}evoj ulici. Hod`i} je na dogovoreno mjesto do{ao u audiju A5 i uhap{en je, vjerovatno, prilikom primopredaje novca. Ubrzo je priveden i Keketovi}, nakon ~ega su dovedeni u policiju i ispitani. Ju~er su obojica predata Kantonalnom tu`ila{tvu, gdje je nadle`ni tu`ilac otvorio istragu i zadr`ao ih 24 sata. Danas bi trebali biti ispitani, nakon ~ega }e se odlu~iti i da li }e biti zatra`eno njihovo pritvaranje. D. P.

JU Srednja medicinska {kola - Jezero, Sarajevo Sarajevo Patriotske lige 67 a Ispravka konkursa za prijem radnika u radni odnos u {kolskoj 2011/2012. godini, objavljen u dnevnom listu Oslobo|enje od 4. 9. 2011. godine na radno mjesto 1. sprema~ica - 1 izvr{ilac na odre|eno vrijeme do 15. 8. 2012. godine.

Kakanj

Poginuo ilegalno

kopaju}i ugalj

U Kaknju je poginuo ilegalni kopa~ uglja tridesetdvogodi{nji Emin Sejdi}. Sejdi}a je udarila stijena koja se obru{ila niz planinu i pala mu na le|a. Unesre}enom su u pomo} pritekli prijatelji koji su bili u neposrednoj blizini. Zbog te-

{kih povreda hitno je prevezen u Dom zdravlja Kakanj, ali je na putu do bolnice preminuo. Iza Emina su ostali supruga i troje maloljetne djece, od kojih najstarije ima samo sedam godina, prenosi FTV. Uprkos jasnim natpisima kako je zabranjen ulaz nezaposlenim licima, na povr{inskom kopu Vrtli{te svakodnevno je nekoliko desetina nelegalnih kopa~a uglja koji vlastiti `ivot dovode u opasnost. Slu`be obezbje|enja Rudnika godi{nje podnesu vi{e od 150 prijava zbog nelegalne eksploatacije.

srijeda, 5. oktobar 2011. godine

OSLOBO\ENJE

CRNA HRONIKA
Za sa da ne po zna ta osoba provalila je preksino} u prostorije benzinske pumpe Nestro petrol, u Ulici Danka Mitrova u Srpcu, te odnijela metalnu kasu. Prema infor ma ci ja ma iz CJB-a Banja Luka, u kasi je bilo oko 9.200 KM. Nakon prijave ove te{ke kra|e, policija je na pumpi izvr{ila uvi|aj tokom kojeg je utvr|eno da je provalnik obio ulazna vrata i tako u{ao u objekat.

13

Ukradena kasa sa 9.200 KM

Privedeni maloljetni nasilnici

Pripadnici MUP-a KS-a uhapsili su preksino} 14godi{njeg H. K. i 15-godi{njeg^. A. iz Sarajeva, koji su u nedjelju uUliciD`id`ikovacnapali, tako|e, maloljetne D`. D`. i V. A. U ovom napadu,D`. D`. je slomljen nos, zbog ~ega je smje{ten na Maksilofacijalnukliniku KCUS-a. Maloljetnicikoji su privedeni, osumnji~eni su za nano{enjete{kihpovreda, a o hap{enju je obavije{ten i tu`ilac Kantonalnog tu`ila{tva Sarajevo. Dk. O.

AKCIJA KANON Novi pretresi u Banjoj Luci

Lakta{i

Uhap{eno 11 osoba
Dragoljub Pa{agi}, Danijel Deli}, Goran Novalija, Vladimir Damjanovi}, Vladimir Petrovi}, Darjan Doj~inovi}, Zoran Balta, Aco Kajkut, Ana Mastilo, Dragan Tepi} i Ljubi{a Ja}imovi} predati Tu`ila{tvu
Pri pa dni ci Cen tra ja vne bezbjednosti Banja Luka u ponedjeljak su, u nastavku akcije Kanon, uhapsili 11 osoba, te pretresli 15 lokacija u Banjoj Luci, potvrdila je Gospa Arsenovi}, portparol ovog centra. U istoj akciji, prona|eno je i oduzeto 190 grama kokaina, 80 grama marihuane, ~etiri pi{tolja, digitalna vaga i tromblonska mina. Nezvani~no se moglo saznati da su uhap{eni Dragoljub Pa{agi}, Danijel Deli}, Goran Novalija, Vladimir Damjanovi}, Vladimir Petrovi}, Darjan Doj~inovi}, Zoran Balta, Aco Kajkut, Ana Mastilo, Dra gan Te pi} i Lju bi {a Ja}imovi}. Oni su nakon kriminalisti~ke obrade, uz izvje{taj za dilanje droge i posjedovanje oru`ja, pre da ti u na dle`nost Okru`nog tu`ila{tva Banja Luka. U akciji Kanon, koja traje ve} nekoliko mjeseci, policija je pretresla 27 lokacija, uhapsila i predala tu`ila{tvu 21 osobu, prona{la oko 80 kilograma marihuane, 190 grama kokaina, 120 stabljika in dij ske ko no plje, 56 sje men ki in dij ske ko no plje, ~etiri pi{tolja, tromblonsku

Tu~a kockara

Sa privo|enja osumnji~enih

minu, vi{e digitalnih vaga, te ~etiri vozila kojim policija provjerava porijeklo.

Iz policije nagla{avaju da }e sa ovom akcijom nastaviti i u D. P. narednom periodu.

Osamdesetdvogodi{nji Mirko Balaban ju~er, oko ~etiri sata ujutro, u ugostiteljskom objektu Amigos u selu Romanovci, kod Aleksandrovca, no`em je ubo 72-godi{njeg prijatelja i kom{iju Marka Basala. Ova dvojica staraca nastanjena u Mr~ajvacima kod Lakta{a, u no}i izme|u ponedjeljka i utorka su kockala, a potom se posva|ala oko novca. Do sukoba je do{lo kada je Balaban dobio i pokupio pare sa stola. Basalo se o~ito nije slo`io s tim, vjerovatno misle}i da je Balaban varao na kartama, te ga je izudarao {akama po tijelu. Potom je Balaban iz d`epa izvadio no` i ubo Basala nanijev{i mu manju ubodnu ranu. Nakon toga, povrije|eni Basalo je prevezen u Klini~ki centar Banja Luka gdje je vrije|ao ljekara koji mu je ukazao prvu pomo}, zbog ~ega }e policija protiv njega podnijeti prekr{ajnu prijavu zbog naru{avanja reda i mira.
D. P.

Na Carinskom mostu u Mostaru

Istraga dvostrukog ubistva na Palama

Unajmljenom {kodom

udario dvoje Finaca
Ar mend Su lej ma ni iz Mostara uhap{en je preksino} nakon {to je na Carinskom mos tu u Mos ta ru {kodom fabijom (A92-K166), koju je unajmio od rent-a-car ku}e He laks, skrivio udes u kojem su lak{e povrije|eni dr`avljani Finske Vevo Aruna Pedopati i Tina Vevo. Glasnogovornik MUP-a HNK-a Sre}ko Bo{ njak nam je rekao da je Sulejmani, osim za saobra}ajnu nesre}u s povrije|enim, osu mnji~en i za la`no pred stav lja nje. Ta~ni je re~eno, Sulejmani se renta-car ku}i pred sta vio la`nim imenom na koje je unajmio automobil. To mu nije bilo dovoljno, pa se i policiji la`no predstavio, ali mu to nije pro{lo. Ina~e, Sulejmani je, kako

Odre|en pritvor

Svetku Furtuli
Okru`ni sud prihvatio prijedlog Tu`ila{tva • Osumnji~en za te{ko ubistvo s predumi{ljajem
Su di ja za pret ho dni pos tu pak Okru`nog suda Isto~no Sarajevo, na prijedlog Tu`ila{tva, odredio je pritvor 54-godi{njem Svetku Furtuli sa Pala, osumnji~enom za ubistvo Dalibora Furtule i Vladislava Pa{ali}a u selu Mio{i}i kod Pala. Svetko Furtula, koji je priznao da je ubio Dalibora Furtulu i Vladislava Pa {a li}a, u po ne dje ljak je pre dat Tu`ila{tvu uz izvje{taj o te{kom ubistvu s predumi{ljajem. On je, podsje}amo, u policiji priznao da je vidio Dalibora Furtulu i Pa{ali}a, te da je u pijanom stanju oti{ao do ku}e Daliborove bake Koviljke Mijatovi} u kojoj su se oni nalazili. Nakon hap{enja, Furtula je policiji ispri~ao da je o~ekivao da }e mu vrata otvoriti Dalibor Furtula, jer je njega namjeravao da ubije, ali kada je to u~inio Pa{ali}, pucao je u njega. Pa{ali}u je ubi ca pu cao u sto mak iz skra}ene pu{ke M-48, a zatim pro{ao u prostoriju gdje je zatekao svog daljeg ro|aka Dalibora Furtulu, koji je poku{ao da dohvati oru`je. Svetko je bio br`i i pogodio ga u stomak, potom je jo{ po jedanput pucao u Pa{ali}a, pa i Furtulu. Zatim je pobjegao ku}i. Svetko Furtula je zlo~in po~inio zbog osvete, odnosno jer je mislio da mu je Dalibor prije dvije godine ukrao 3.000 KM, ve}u koli~inu suhog mesa, pi{tolj i zlato. Iako se dvostruko ubistvo dogodilo u ~etvrtak, policija je obavije{tena tek u nedjelju, kada je iz Beograda u ku}u Koviljke Mijatovi} stigao Daliborov stric Marko Furtula i zatekao le{eve u ku}i.
D. P.

[koda koju je vozio privedeni Armend Sulejmani

se moglo ~uti, mostarskoj policiji poznat od ranije. Do nesre}e u kojoj su Finci povrije|eni je do{lo u ponedjeljak oko pono}i. Prve informacije su govorile da je Sulejmaniju neko zaprijetio pi{toljem zbog ~ega je {kodom naglo kre-

nuo u rikverc, popeo se na trotoar i udario pje{ake. U udesu je o{te}eno i zadnje vjetrobransko staklo {kode. U policiji jo{ rade na utvr|ivanju ta~nih okolnosti pod kojima su udareni pje{aci.
Dk. O.

14

REGION

srijeda, 5. oktobar 2011. godine

OSLOBO\ENJE

VIJESTI

HNSBiH ide na izbore za Hrvatski sabor

Dijaspora se
osamostaljuje
njaci i Hrvati, imaju istu konstitutivnost i ravnopravnost u skladu sa slo`enom dr`avom, a BiH jeste slo`ena dr`ava. Bez toga je te{ko o~ekivati da }e na}i do bar put za odr`ivost“, obja{njava Leko generalne politi~ke stavove SDP-a. Komentirao je i stav SDP-a u vezi s pitanjem najavljenih izmjena Zakona o prebivali{tu i boravi{tu, kojim }e se omogu}iti brisanje iz evidencije onih gra|ana koji stvarno i stalno ne `ive u Hrvatskoj.
Hrvatski sabor: Iznena|enje iz BiH

Austrijanci u EU `ele samo Hrvatsku
Vi{e od polovine Austrijanaca protivi se ulasku Srbije u EU, a sli~an stav imaju i prema eurointegracijama drugih zemalja zapadnog Balkana, osim Hrvatske. Kada je rije~ o Makedoniji, Crnoj Gori i BiH, 46 posto Austrijanaca je protiv ~lanstva u EU, a 25 posto za. Prema istra`ivanju austrijskog Dru{tva za evropsku politiku, 51 posto Austrijanaca se protivi prijemu Srbije u ~lanstvo EU, dok samo 25 posto podr`ava njen prijem u Uniju, prenosi B92. Kosovo u EU ne bi primilo ~ak 56 posto Austrijanaca, dok bi prijem podr`alo njih 21 posto. Od svih zemalja koje te`e ~lanstvu u EU, najve}e protivljenje u Austriji je prema Turskoj, ~ijem ~lanstvu u uniji se protivi ~ak 69 posto gra|ana.

To je dobar znak ako ovakvo stajali{te implicira da }e hrvatski dr`avljani u BiH voditi samostalnu politiku i {tititi svoje interese i u BiH i u Hrvatskoj, dr`e u SDP-u
(Od na{e stalne dopisnice iz Zagreba)

Savez za Hrvatsku
U predizbornu utrku od ju~er slu`beno ulazi i koalicija triju stranaka Akcije za bolju Hrvatsku, Hrvatske demokr{}anske stranke i Jedino Hrvatska koje na predstoje}e parlamentarne izbore u Hrvatskoj izlaze pod sloganom Savez za Hrvatsku. „S obzirom na predstoje}u opasnost za gubitak dr`avne neovisnosti, suverenosti i samostalnosti Republike Hrvatske, na{e stranke odlu~ile su zajedno iza}i na izbore, te pod sloganom Savez za Hrvatsku okupiti sve politi~ke snage u Hrvatskoj koje `ele o~uvati samostalnu i suverenu hrvatsku dr`avu, kakva je izborena u surovom i oslobodila~kom Domovinskom ratu i priznata od Ujedinjenih naroda“ objavila je novos, tvorena Koalicija u zajedni~kom priop}enju koje potpisuje predsjednik Akcije za bolju Hrvatsku, umirovljeni general @eljko Sa~i}. J. D.

Podr`avamo stajali{ta da }e se hrvatski dr`avljani u Bosni i Hercegovini organizirati i imati svoju listu za Hrvatski sabor, isti~e se u izjavi za na{ list iz sredi{njice SDP-a u Zagrebu. Napominju, dodu{e, kako im je novinarsko pitanje o ovoj temi i prvi glas o naga|anji ma da stran ke iz Hrvatskog narodnog sabora u BiH, navodno, pripremaju zasebnu listu za dijasporu na predstoje}im parlamentarnim izborima u RH. “To je dobar znak ako ovakvo stajali{te implicira da }e hrvatski dr`avljani u BiH voditi samostalnu politiku i {tititi svoje interese i u Bosni i Hercegovini i u Hrvatskoj“ ka`e za , Oslobo|enje Josip Leko, jedan od najistaknutijih ~lanova SDP-a, stranke koja je na ~elu oporbene Kukuriku koalicije, najozbiljnijeg politi~kog rivala HDZ-a na izborima.

Frustracija
Na podsje}anje da je upravo ovaj zakon, kako se tvrdi, razlog ogromne frustracije Hrvata u BiH, odgovara da se radi o zakonu koji se ne ti~e samo bh. Hrvata nego i Srba, Crnogoraca, svih onih koji imaju dvojno dr`avljanstvo. U vezi s tim pitanjem treba jo{ podsjetiti da }e nakon dono{enja ovog zakona svi oni s fiktivnim prebivali{tem u RH morati re}i definitivno zbogom hrvatskim osobnim iskaznicama, sa isto tako fiktivnim stalnim adresama prebivali{ta i svemu {to uz njih ide, pogotovo socijalna davanja.
Jadranka DIZDAR

ZBOGOM Svi oni s fiktivnim prebivali{tem u RH morat }e re}i definitivno zbogom hrvatskim osobnim iskaznicama, sa isto tako fiktivnim stalnim adresama prebivali{ta i svemu {to uz njih ide, pogotovo socijalna davanja
pravo birati i biti birani. “Samo je pitanje kako trebaju biti birani“, ka`e o interstrana~kim dvojbama. Leko dodaje da se radi o stavu koji je nepromijenjen u odnosu na ono {to je ova stranka o tom pitanju i do sada zastupala. Konstantna je i politika SDPa u odno su pre ma BIH op}enito, pa ovu temu SDP i koalicija koju vodi nema namjeru posebno otvarati ni u predizbornoj kampanji uo~i skorih parlamentarnih izbora u Hrvatskoj. “Nama je BiH prijateljska i susjedna dr`ava i naravno da se zala`emo da bude funkcionalna. Ali, u okviru dr`avne funkcionalnosti zala`emo se da sva tri naroda, i Srbi i Bo{-

Birati, ali kako
[to se ti~e odnosa SDP-a pre ma di ja spo ri u svje tlu izbora, nagla{ava da ova najja~a hrvat ska opor be na stranka zastupa stav da svi dr`av lja ni Hrvat ske ima ju

Nakon ubistva Aleksandra Putnika i ranjavanja njegovog sina

Protesti Srba

u Gra~anici
Skup nije bio odobren od kosovske policijske slu`be, jer kako je odgovoreno na zahtjev, on nije bio blagovremeno prijavljen

Ustavni sud ukinuo Titovu ulicu
SlovenskiUstavni sud zabranio je ju~er gradskimvlastimaLjubljane da jednojulici daju ime po biv{em jugoslovenskom predsjednikuJosipuBrozuTitu, jer je njegovo ime, kako se navodi, simbol komunisti~kog re`ima koji je kr{io ljudska prava. “Titovo ime nije samo simbol oslobo|enja Slovenije od fa{isti~ke okupacije u Drugomsvjetskomratunego je i simboltotalitarnogkomunisti~kogre`imakoji je obilje`en obimnim i grubim kr{enjimaljudskihprava i osnovnihsloboda“ na, vodi se u obrazlo`enju odluke. Ljubljana, ~iji je gradona~elnik Zoran Jankovi}, imenovala je jednuulicu po Titu1999. godine, uz obja{njenje da je on bio va`na historijska figura.

Srbi u Gra~anici odr`ali su u utorak protest zbog ubistva kosovskog Srbina Aleksandra Putnika u mjestu Zrze, na teritoriji op{tine Orahovac. Vi{e stotina Srba protestovalo je u Gra~ani ci mir no no se}i transparente na kojima su ukazivali na ubistvo koje se dogodilo dvije no}i prije, prenosi Fena. Povorku je predvodila direktorica Doma zdravlja u Gra~anici Rada Trajkovi} koja je za Tanjug rekla da je su{tina poruke ovog skupa da su Srbi veoma zabrinuti zbog kontinuiteta ubijanja Srba koji traje na Kosovu. Ona je naglasila da je dalja poruka okupljenih da `ele pravdu, a na osvetu.

Poruke s protesta upu}ene su prije svega predsjednici Kosova Atifete Jahjagu, zato {to je nedavno prilikom izlaganja na univerzitetu u Kolumbiji tvrdila da na Kosovu ve} sedam godina nije ubijen ni jedan Srbin. Trajkovi} je ocijenila da su takve izjave ne{to {to na ovom prostoru mo`e da donese “nove nesre}e“. Ona je dodala da Srbi u Gra~anici daju podr{ku svojim sunarodnicima na sjeveru sa `eljom da se rije{e problemi, {to podrazumijeva da Srbi ostanu na prostoru na kojem su stolje}ima `ivjeli. Ina~e, skup nije dio odobren od kosovske policijske

slu`be, jer kako je odgovoreno na zahtjev, on nije bio blagovremeno prijavljen. U no}i na nedjelju, u mjestu Zrze, pucano je na Aleksandra Putnika i njegovog sina Dobricu. Dok je Aleksandar na licu mjesta podlegao zadobijenim povredama, njegov sin je povrije|en i nalazi se na lije~enju u zdravstvenom centru u sjevernom dijelu Kosovske Mitrovice, podsje}a Tanjug. Na sjeveru Kosova no} na utorak je protekla mirno, a gra|ani su proveli jo{ jednu

no} na barikadama. Srbi na sjeveru Kosova svakodnevno de`uraju na 18 barikada koje se nalaze na putevima koji vo de ka admi nis tra ti vnim prelazima Jarinje i Brnjak, kao i glavnim magistralnim putevima. Put koji vodi od Rudnice je zatvoren, Srbi ne prelaze preko Jarinja. KFOR i EULEX redovno kontroli{u jedino voz Kraljevo - Zve~an koji saobra}a dva puta dnevno. @ivot se, uprkos barikadama, odvija koliko je mogu}e normalno.

srijeda, 5. oktobar 2011. godine Na osnovu ~lana 17. Pravilnika o kriterijima, postupku i na~inu raspodjele stranih dozvola za prijevoz tereta doma}im prijevoznicima („Slu`beni glasnik BiH”, broj 35/02 i 79/09), ministar komunikacija i prometa BiH objavljuje

OSLOBO\ENJE

OGLASI

15

16 tona nosivosti kod kojih vu~no vozilo ima manje od 10 tona nosivosti, niti vozila namijenjena za prijevoz nafte i naftnih derivata. Pravilno kori{tenje CEMT dozvola u 2011. godini se utvr|uje isklju~ivo na osnovu izvje{taja o kori{tenju CEMT dozvola u 2011. godini koji su dostavljeni Ministarstvu, u skladu sa odredbama ~lana 16. stav (2) ta~ka h) i ~lana 24. Pravilnika. III RASPODJELA CEMT DOZVOLA U REDOVNOM POSTUPKU Raspodjela CEMT dozvola u redovnom postupku }e se izvr{iti prema rang-listi koja }e se formirati prema broju bodova dodijeljenim prema bli`im kriterijima, a prema prioritetima iskazanim u zahtjevu prijevoznika, po svakoj vrsti dozvole. Pri tome, za u~e{}e u postupku dodjele potrebno je da prijevoznik ima najmanje sljede}i broj bodova prema vrsti dozvole: 4,0 bodova za dozvole A, 3,0 bodova za dozvole I5; 2,0 bodova za dozvole GR3, GR5, O3 i O5. Za dodjelu druge i svake naredne dozvole A broj bodova se ra~una tako {to se broj bodova za dodjelu prethodne dozvole mno`i sa koeficijentom 1,6. Za dodjelu tre}e i svake naredne dozvole I5 broj bodova se ra~una tako {to se broj bodova za dodjelu prethodne dozvole mno`i sa koeficijentom 1,3. NAPOMENE: U postupku raspodjele prvo }e se razmatrati prvi prioriteti svih prijevoznika koji su podnijeli zahtjeve, te zatim svaki od narednih prioriteta svih prijevoznika. Ako je broj tra`enih CEMT dozvola koje se mogu dodijeliti primjenom gore navedenog na~ina bodovanja manji od broja raspolo`ivih CEMT dozvola, Komisija }e izvr{iti umanjenje minimalnog broja bodova potrebnog za dodjelu odre|ene vrste dozvola za onoliko koliko je potrebno da se izvr{i raspodjela. Umanjenje }e se vr{iti postepeno, za 0,2 boda. U slu~aju istog broja bodova, prednost se daje prijevozniku sa ve}im brojem zaposlenih voza~a, koji posjeduju va`e}e iskaznice za voza~a. IV PONOVNI POSTUPAK, PREOSTALE DOZVOLE I REZERVNA LISTA Preostale dozvole, 5% od ukupnog broja u odnosu na svaku vrstu, raspodjeljivat }e se u ponovnom postupku, koji obuhvata postupak odlu~ivanja po prigovorima i `albama. Preostale dozvole, nakon okon~anja postupka po `albama, kao i dodijeljene dozvole koje nisu preuzete u predvi|enom roku, dodijelit }e se prijevoznicima prema redoslijedu na rang-listi po svakoj vrsti dozvole. V ZAHTJEV I POTREBNA DOKUMENTACIJA

O B AVJ E [T E N J E
o pokretanju postupka raspodjele CEMT dozvola i bilateralnih godi{njih dozvola za Francusku i Belgiju za 2012. godinu Obavje{tavaju se prijevoznici iz Bosne i Hercegovine koji obavljaju me|unarodni cestovni prijevoz tereta da Ministarstvo komunikacija i prometa (u daljnjem tekstu: Ministarstvo), na osnovu ovlasti iz ~lana 28. stav 1. Zakona o me|unarodnom i me|uentitetskom cestovnom prijevozu, pokre}e postupak za raspodjelu CEMT dozvola i bilateralnih godi{njih dozvola za 2012. godinu. RASPODJELA CEMT DOZVOLA Bosni i Hercegovini je, od Sekretarijata Me|unarodnog transportnog foruma za 2012. godinu, dodijeljeno ukupno 985 CEMT dozvola, od ~ega 285 CEMT dozvola EKO-3 i 700 CEMT dozvola EKO-5, od kojih: 96 CEMT dozvola koje va`e za Austriju, a ne va`e za Italiju i Gr~ku za vozila EKO-3, EKO-4 i EKO-5 karakteristika (u daljnjem tekstu: A); 282 CEMT dozvole koje va`e za Italiju, a ne va`e za Austriju i Gr~ku za vozila EKO-5 karakteristika (u daljnjem tekstu: I5); 50 CEMT dozvola koje va`e za Gr~ku, a ne va`e za Austriju i Italiju za vozila EKO-3, EKO-4 i EKO-5 karakteristika (u daljnjem tekstu: GR3); 40 CEMT dozvola koje va`e za Gr~ku, a ne va`e za Austriju i Italiju za vozila EKO-5 karakteristika (u daljnjem tekstu: GR5); 139 CEMT dozvola koje ne va`e za Austriju, Italiju i Gr~ku za vozila EKO-3, EKO-4 i EKO-5 karakteristika (u daljnjem tekstu: O3); 378 CEMT dozvola koje ne va`e za Austriju, Italiju i Gr~ku za vozila EKO-5 karakteristika (u daljnjem tekstu: O5). Od ukupnog broja, 67 baznih dozvola va`i za Rusiju i 120 baznih dozvola va`i za Ma|arsku, a ta~an broj CEMT dozvola sa ograni~enjem za Rusiju i Ma|arsku utvrdit }e Komisija za raspodjelu za 2012. godinu, u zavisnosti od zahtjeva prijevoznika. CEMT dozvole za 2012. godinu dijele se u redovnom i ponovnom postupku. U redovnom postupku koji se provodi po ovom obavje{tenju vr{it }e se raspodjela 95% CEMT dozvola. Preostale dozvole, 5% od svake vrste dozvola (ukupno 49 CEMT dozvola) }e se raspodjeljivati u ponovnom postupku. I UVJETI ZA U^E[]E U POSTUPKU RASPODJELE CEMT DOZVOLA

U postupku mogu u~estvovati prijevoznici koji ispunjavaju sljede}e uvjete: 1. 2. 3. 4. da imaju licencu prijevoznika koja vrijedi za obavljanje me|unarodnog cestovnog prijevoza tereta; da nemaju neizmirenih obaveza po indirektnim porezima za prvih 6 mjeseci teku}e godine; da nemaju neizmirenih obaveza po direktnim porezima za prvih 6 mjeseci teku}e godine; da nemaju neizmirenih obaveza za doprinose za penziono i invalidsko osiguranje za prvih 6 mjeseci teku}e godine za sve zaposlene.

Zahtjev za dodjelu CEMT dozvola se podnosi na obrascu koji se mo`e preuzeti sa slu`bene internet stranice Ministarstva http://www.mkt.gov.ba ili u prostorijama Ministarstva, Trg BiH br. 3, Sarajevo. Prijevoznici koji imaju potrebu za prijevozom u Rusiju i Ma|arsku obavezni su to posebno nazna~iti na svom zahtjevu za dodjelu CEMT dozvola. Uz zahtjev za dodjelu CEMT dozvola za 2012. godinu prijevoznik mora prilo`iti original ili ovjerenu kopiju obavje{tenja o razvrstavanju poslovnog subjekta prema djelatnosti kojim se dokazuje osnovna (prete`na) djelatnost. Ispunjavanje drugih uvjeta propisanih ta~kom I obavje{tenja Ministarstvo utvr|uje slu`benim putem. Podnositelj zahtjeva za svako kandidirano vozilo mora posjedovati: va`e}u potvrdu o registraciji; va`e}u licencu za vozilo; certifikat o uskla|enosti sa tehni~kim propisima CEMT-a za vozila, izdat od ovla{tenog predstavnika u Bosni i Hercegovini; certifikat o uskla|enosti sa tehni~kim i sigurnosnim propisima CEMT-a, u skladu sa testiranim vrijednostima i sistemima ko~enja, izdat od ovla{tenih institucija. NAPOMENE: Ispunjenost uvjeta Ministarstvo utvr|uje uvidom u slu`benu dokumentaciju i slu`bene evidencije Ministarstva, te slu`benom provjerom kod nadle`nih organa Bosne i Hercegovine, entiteta i distrikta Br~ko Bosne i Hercegovine. Ako prijevoznik nije dostavio obavje{tenje o razvrstavanju poslovnog subjekta prema djelatnosti, smatrat }e se da je djelatnost prijevoza sporedna djelatnost. RASPODJELA BILATERALNIH GODI[NJIH DOZVOLA Bosna i Hercegovina, u skladu sa me|unarodnim bilateralnim sporazumima, vr{i raspodjelu godi{njih bilateralnih dozvola, i to: 1. 5 dozvola koje va`e za bilateralni prijevoz izme|u Bosne i Hercegovine i Belgije 2. 5 dozvola koje va`e za bilateralni prijevoz izme|u Bosne i Hercegovine i Francuske Zahtjevi za dodjelu dozvola iz ta~ke 1. i 2. ovog poglavlja se podnose na obrascu koji se mo`e preuzeti sa slu`bene internet-stranice Ministarstva http://www.mkt.gov.ba ili u prostorijama Ministarstva, Trg BiH br. 3, Sarajevo. Dodjela dozvola iz ovog poglavlja vr{it }e se prema rang-listi, po broju bodova u skladu sa kriterijima iz ta~ke 1. i 2. definiranim u poglavlju II ovog obavje{tenja. VI DOSTAVLJANJE ZAHTJEVA Zahtjev za dodjelu CEMT dozvola za 2012. godinu i zahtjev za dodjelu bilateralnih godi{njih dozvola za Francusku i Belgiju za 2012. godinu podnosi se isklju~ivo putem po{te, preporu~eno, na adresu: Ministarstvo komunikacija i prometa BiH Trg BiH 3, 71 000 Sarajevo Zahtjev podlije`e pla}anju administrativne takse od 5 KM. Krajnji rok za podno{enje zahtjeva sa tra`enom dokumentacijom je 21. 10. 2011. godine. Sarajevo, 28. 9. 2011. godine MINISTAR mr. sc. Rudo Vidovi}

NAPOMENE: Prema odredbama ~lana 19. st. 6. i 7. Pravilnika o kriterijima, postupku i na~inu raspodjele stranih dozvola za prijevoz tereta doma}im prijevoznicima („Slu`beni glasnik BiH”, broj 35/02 i 79/09), prijevoznici registrirani u teku}oj godini djelidbenog perioda ne mogu u~estvovati u postupku raspodjele CEMT dozvola, osim prijevoznika koji su posjedovali licencu za obavljanje me|unarodnog cestovnog prijevoza u teku}oj godini djelidbenog perioda i izvr{ili preregistaciju svoje djelatnosti ili odre|enu statusnu promjenu. Prijevoznici za koje se utvrdi da ne ispunjavaju bilo koji od uvjeta iz ta~aka 1. do 4. ovog poglavlja ne mogu u~estvovati u postupku raspodjele CEMT dozvola i njihovi zahtjevi }e biti odba~eni. II BLI@I KRITERIJI ZA RASPODJELU CEMT DOZVOLA ZA 2012. GODINU

Raspodjela CEMT dozvola za 2012. godinu }e se vr{iti prema sljede}im bli`im kriterijima: 1. 2. 3. Broj vozila i kvalitet voznog parka; Obavljanje cestovnog prijevoza kao osnovne ili sporedne djelatnosti; Pravilno kori{tenje CEMT dozvola.

Bli`i kriteriji }e se bodovati na sljede}i na~in: 1. Broj vozila i kvalitet voznog parka

Broj bodova po osnovu broja vozila i kvaliteta voznog parka predstavlja se formulom nEKO3 x 1 + nEKO4 x 1,25 + nEKO5 x 1,50, gdje je n — broj vozila odre|ene kategorije. Pri tome, za dodjelu EKO-3 dozvola se uzimaju u obzir vozila EKO-3, EKO-4 i EKO-5 karakteristika; za dodjelu EKO-5 dozvola se uzimaju u obzir vozila EKO-5 karakteristika; prijavljeno vu~no vozilo bez odgovaraju}eg priklju~nog vozila ra~una se tako {to se broj bodova za vozilo mno`i sa koeficijentom 0,20. 2. Obavljanje prijevoza kao osnovne ili sporedne djelatnosti

Za prijevoznika kome je transport osnovna (prete`na) djelatnost ukupan broj bodova mno`i se sa koeficijentom 1, a za prijevoznika kome je transport sporedna djelatnost ukupan broj bodova mno`i se sa koeficijentom 0,4. 3. Pravilno kori{tenje CEMT dozvola u 2011. godini

Prijevozniku }e se ukupan broj bodova umanjiti za 5% za svaki mjesec za koji nije dostavljao pravilno popunjene izvje{taje o kori{tenju CEMT dozvola za 2011. godinu. U obzir se uzimaju izvje{taji o kori{tenju CEMT dozvola za 2011. godinu za period od 1. 1. do 30. 6. 2011. godine. Prijevozniku kome je oduzeta CEMT dozvola zbog nepravilnog kori{tenja u 2011. godini, ukoliko kona~nim rje{enjem nije izre~ena stro`ija mjera, ukupan broj bodova se umanjuje za 20%. Ukupan broj bodova mo`e se, po ovom kriteriju, maksimalno umanjiti do 20%. NAPOMENE: U skladu s ~lanom 16. Pravilnika u postupku se ne}e uzimati u obzir vozila sa manje od 12 tona nosivosti, skupovi vozila sa manje od 16 tona nosivosti, skupovi vozila sa vi{e od

16

OGLASI

srijeda, 5. oktobar 2011. godine
Na osnovu ~lana 54. stavka 4. Statuta Privrednog dru{tva za skladi{tenje te~nih goriva „Terminali Federacije“ d.o.o. Sarajevo (u daljem tekstu: Dru{tvo), i Odluke Nadzornog odbora Dru{tva broj: 524/11 od 09.09.2011. godine, raspisuje se

OSLOBO\ENJE

J AVNI K O NK URS
Na osnovu ~lana 24. Zakona o dr`avnoj slu`bi u Federaciji BiH („Slu`bene novine Federacije BiH”, br. 29/03, 23/04, 39/04, 54/04, 67/05 i 8/06), a u vezi sa ~lanom 1. Zakona o preuzimanju Zakona o dr`avnoj slu`bi u Federaciji Bosne i Hercegovine („Slu`bene novine Kantona sredi{nja Bosna/Srednjobosanskog kantona”, broj 7/11), Agencija za dr`avnu slu`bu Federacije Bosne i Hercegovine, u ime Ministarstva unutra{njih poslova/Ministarstva unutarnjih poslova Srednjobosanskog kantona/Kantona sredi{nja Bosna, objavljuje

I PREDMET JAVNOG KONKURSA Objavljuje se javni konkurs za izbor i imenovanje direktora i izvr{nog direktora u privrednom dru{tvu „Terminali Federacije“ d.o.o. Sarajevo: 1. GENERALNI DIREKTOR ....................................................................................................1 izvr{itelj 2. IZVR[NI DIREKTOR ZA EKONOMSKO-KOMERCIJALNE POSLOVE ........................1 izvr{itelj II OPIS POZICIJE GENERALNOG DIREKTORA

JAVNI KONKURS
za popunu radnih mjesta dr`avnih slu`benika u Ministarstvu unutra{njih poslova/Ministarstvu unutarnjih poslova Srednjobosanskog kantona/Kantona sredi{nja Bosna 5/293 01. Stru~ni saradnik za prvostepeni upravni postupak u Odsjeku za pravne i upravne poslove u Ministarstvu u sjedi{tu - 1 (jedan) izvr{ilac 02. Vi{i stru~ni saradnik za provo|enje propisa iz oblasti sigurnosti saobra}aja u Odsjeku za pravne i upravne poslove u Ministarstvu u sjedi{tu - 1 (jedan) izvr{ilac Opis poslova: Opis poslova za pozicije 01. i 02. sadr`an je u tekstu javnog konkursa koji je objavljen na web stranici Agencije za dr`avnu slu`bu Federacije BiH www.adsfbih.gov.ba. Uslovi: Pored op}ih uslova predvi|enih ~lanom 25. Zakona o dr`avnoj slu`bi u Federaciji Bosne i Hercegovine, kandidati trebaju ispunjavati i slijede}e posebne uslove, utvr|ene Pravilnikom o unutra{njoj organizaciji, i to: za poziciju 01. - VSS, VII stepen stru~ne spreme, zavr{en pravni fakultet - najmanje 1 (jedna) godina radnog sta`a u struci nakon sticanja VSS za poziciju 02. - VSS, VII stepen stru~ne spreme, zavr{en pravni fakultet - najmanje 2 (dvije) godine radnog sta`a u struci nakon sticanja VSS. Prijavljivanje na konkurs: a) Kandidati koji su evidentirani u Registru dr`avnih slu`benika Federacije BiH koji vodi Agencija za dr`avnu slu`bu Federacije BiH (postoje}i dr`avni slu`benici) prijavljuju se na konkurs dostavljanjem uredno popunjenog prijavnog obrasca Agencije (mo`e se preuzeti u prostorijama Odjeljenja Agencije za Zeni~ko-dobojski i Srednjobosanski kanton, Ku~ukovi}i broj 2, Zenica, ili na web stranici Agencije www.adsfbih.gov.ba). b) Ostali kandidati du`ni su dostaviti sljede}u dokumentaciju (original ili ovjerene kopije): 1. fakultetska diploma (nostrificirana diploma, ukoliko fakultet nije zavr{en u BiH ili je diploma ste~ena u nekoj od dr`ava nastaloj raspadom SFRJ nakon 6. 4. 1992. godine) 2. potvrda/uvjerenje o radnom sta`u u struci nakon sticanja VSS 3. popunjen prijavni obrazac Agencije za dr`avnu slu`bu Federacije BiH (mo`e se preuzeti u prostorijama Odjeljenja Agencije za Zeni~ko-dobojski i Srednjobosanski kanton, Ku~ukovi}i broj 2, Zenica, ili na web stranici Agencije www.adsfbih.gov.ba) Kandidati koji dostave dokaz o polo`enom stru~nom upravnom ispitu, javnom ispitu za dr`avne slu`benike u institucijama Bosne i Hercegovine ili pravosudnom ispitu izuzimaju se od polaganja ispita op}eg znanja. Napomena: U slu~aju da Agencija ne raspola`e podacima koji se odnose na pojedine uslove konkursa, kandidati koji imaju status dr`avnog slu`benika }e biti du`ni potrebne dokaze o ispunjavanju uslova konkursa dostaviti Agenciji u roku od 5 dana od dana prijema obavijesti Agencije kojom se tra`i dostavljanje dokaza. O datumu, vremenu i mjestu polaganja ispita op}eg znanja i stru~nog ispita kandidati koji ispunjavaju uslove konkursa bit }e obavje{teni putem web stranice Agencije za dr`avnu slu`bu Federacije BiH www.adsfbih.gov.ba. Izabrani kandidati su du`ni u roku od 8 dana od dana prijema obavje{tenja o rezultatima konkursa dostaviti Agenciji sve dokaze o ispunjavanju uslova konkursa. Prijavu na konkurs, odnosno sve tra`ene dokumente treba dostaviti u roku od 15 dana od objave javnog konkursa u “Slu`benim novinama FBiH”, putem po{te, preporu~eno na adresu: Agencija za dr`avnu slu`bu Federacije BiH Odjeljenje Agencije za Zeni~ko-dobojski i Srednjobosanski kanton Ul. Ku~ukovi}i br. 2 72 000 Zenica sa naznakom “Javni konkurs za popunu radnih mjesta dr`avnih slu`benika u Ministarstvu unutra{njih poslova/Ministarstvu unutarnjih poslova Srednjobosanskog kantona/Kantona sredi{nja Bosna“ Nepotpune, neuredne i neblagovremene prijave ne}e se razmatrati. DIREKTOR Sead Maslo, dipl. iur.

- Organizuje i rukovodi radnim procesima i vodi poslovanje Dru{tva, - Zastupa i predstavlja Dru{tvo, - Odgovoran je za uredno, zakonito i pravilno funkcionisanje Dru{tva, te druge poslove utvr|ene ~lanom 55. Statuta Dru{tva i ~lanom 71. Pravilnika o radu Dru{tva. III OPIS POZICIJE IZVR[NOG DIREKTORA ZA EKONOMSKO-KOMERCIJALNE POSLOVE - Rukovodi unutra{njom organizacionom jedinicom i organizuje vr{enje svih poslova iz svoje nadle`nosti, - Priprema godi{nje finansijske planove Dru{tva, - Priprema i/ili nadzire izradu zakonskih finansijskih izvje{taja Dru{tva, kao i supsidijarnih dru{tava, - Priprema prijedloge pravila i internih procedura za zakonitu provedbu finansijskog i materijalno knjigovodstvenog poslovanja Dru{tva, - Vodi evidencije o kreditnim i drugim zadu`enjima Dru{tva, i predla`e mjere, - Stara se i odgovoran je za realizaciju odobrenih pla}anja obaveza i naplate potra`ivanja, - Organizira ili li~no obavlja najslo`enije poslove iz ekonomsko-komercijalnih oblasti, - Za svoj rad direktno je odgovoran direktoru Dru{tva. IV MANDAT - Mandat generalnog direktora je 4 (~etiri) godine, - Mandat izvr{nog direktora za ekonomsko-komercijalne poslove je 4 (~etiri) godine. V KANDIDATI TREBAJU ISPUNJAVATI SLIJEDE]E UVJETE: V 1. OP]I UVJETI: da je dr`avljanin BiH, da je stariji od 18 godina, da nije stariji od 65 godina `ivota na dan imenovanja, da je zdravstveno sposoban za obavljanje poslova za koje se prijavljuje, da nije lice kojem je presudom suda zabranjeno obavljanje aktivnosti u nadle`nosti uprave, da nije lice osu|ivano za krivi~no djelo i za privredni prestup nespojiv sa du`no{}u u upravi, pet godina od dana pravosna`nosti presude, isklju~uju}i vrijeme zatvorske kazne, ovjerenu izjavu da nije na funkciji u politi~koj stranci, da nije otpu{ten iz dr`avne slu`be kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou u Bosni i Hercegovini (bilo na nivou dr`ave ili entiteta) u periodu od tri godine prije dana objavljivanja upra`njene pozicije, da se na njega ne odnosi ~lan IX 1. Ustava Bosne i Hercegovine, ovjerenu izjavu da nije izabrani zvani~nik, nosilac izvr{nih funkcija ili savjetnik u smislu Zakona o sukobu interesa u institucijama vlasti u Bosni i Hercegovini („Slu`beni glasnik BiH“, br. 13/02,16/02,14/03 i 12/04), da nije ~lan ni u jednom upravnom, odnosno nadzornom odboru ustanove, odnosno privrednom dru{tvu sa ve}inskim u~e{}em dr`avnog kapitala.

V 2. POSEBNI UVJETI: Za poziciju generalni direktor: - najmanje visoka {kolska sprema, - poznavanje jednog svjetskog jezika, - najmanje pet godina profesionalnog iskustva u vezi sa djelatno{}u Dru{tva. Za poziciju izvr{ni direktor za ekonomsko-komercijalne poslove: - VSS - ekonomski fakultet, - poznavanje rada na ra~unaru, - najmanje pet godina profesionalnog iskustva u vezi sa djelatno{}u Dru{tva. Prilikom procjene kvalifikacija i iskustva svih kandidata, a posebno za poziciju pod I 1. uzet }e se u obzir i sljede}i kriteriji: - sposobnost za savjesno, odgovorno, odlu~no i profesionalno obavljanje poslova na zahtjevanoj poziciji, - izra`ena individualnost, inicijativnost i motiviranost, - nezavisnost u radu i nepristrasnost u dono{enju odluka, - organizacijske i komunikacijske sposobnosti, - znanja i razumijevanja poslovnih izvje{taja, poznavanja privrednog prava i ukupnog zakonodavstva koje je potrebno za navedeno mjesto, korporativnog upravljanja i strategije poslovne etike, - sposobnost upravljanja finansijskim i ljudskim resursima i naklonjenost timskom radu. VI POTREBNI DOKUMENTI: Prijave kandidata treba da sadr`e kra}u biografiju, adresu i kontakt-telefon. Uz prijavu treba dostaviti sljede}e dokumente ( original ili ovjerena fotokopija): - diploma o visokoj stru~noj spremi, - uvjerenje o dr`avljanstvu (ne starije od 6 mjeseci) ili kopiju li~ne karte, - dokaz o radnom iskustvu u vezi sa djelatno{}u dru{tva, - uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi krivi~ni postupak, izdato od strane nadle`nog suda, - uvjerenje da nije osu|ivan za krivi~no djelo, izdato od strane nadle`nog MUP-a, - ovjerene izjave o ispunjavanju op}ih uvjeta iz alineje 5. do 11. iz ta~ke V 1. VII OSTALE NAPOMENE

Na osnovu ~lana 24. Zakona o dr`avnoj slu`bi u Federaciji BiH („Slu`bene novine Federacije BiH”, br. 29/03, 23/04, 39/04, 54/04, 67/05 i 8/06), ~lana 1. Zakona o preuzimanju Zakona o dr`avnoj slu`bi u Federaciji Bosne i Hercegovine (“Slu`bene novine Srednjobosanskog kantona/Kantona sredi{nja Bosna”, broj 7/11) i zahtjeva Ministarstva zdravstva i socijalne politike Srednjobosanskog kantona/Kantona sredi{nja Bosna, broj 01-34-335/11-3 od 19. 9. 2011. godine za poni{tenje javnog konkursa, Agencija za dr`avnu slu`bu Federacije Bosne i Hercegovine objavljuje

PONI[TENJE JAVNOG KONKURSA
5/ 281 Poni{tava se javni konkurs za popunu radnog mjesta dr`avnog slu`benika u Ministarstvu zdravstva i socijalne politike Srednjobosanskog kantona/Kantona sredi{nja Bosna, objavljen u „Slu`benim novinama Federacije BiH“, broj 44/11 od 20. 7. 2011. godine i u dnevnim novinama „Ve~ernji list“ i „Oslobo|enje“ od 14. 7. 2011. godine, za poziciju: - Stru~ni savjetnik za socijalnu za{titu - 1 (jedan) izvr{ilac DIREKTOR Sead Maslo, dipl. iur.

Sve informacije u toku postupka kandidovanja su transparentne, osim ako informacije o podnosiocima prijava nisu povjerljive u smislu Zakona o za{titi li~nih podataka („Slu`beni glasnik BiH“, broj 32/01). Bilo koji kandidat ili bilo koje drugo lice - ~lan javnosti, slobodno je podnijeti prigovor na kona~no imenovanje, ako vjeruje da u procesu imenovanja nisu ispo{tovani principi utvr|eni Zakonom o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine. Ovaj konkurs objavljuje se u dnevnom listu Oslobo|enje i Dnevni list. Rok za podno{enje prijava je 15 (petnaest) dana od posljednje objave javnog konkursa. Kandidati koji u|u u u`i izbor, bit }e pozvani na intervju. Prijave sa svim tra`enim dokumentima kandidati trebaju dostaviti li~no ili po{tom preporu~eno sa naznakama na koverti: ''Prijava na javni konkurs, ne otvarati'' Na pole|ini koverte navesti ime i prezime podnositelja prijave, adresu i kontakt-telefon. Prijave sa tra`enom dokumentacijom dostaviti na slijede}u adresu: ''Terminali Federacije'' d.o.o. Sarajevo, Hamdije ]emerli}a br. 2/14, 71000 Sarajevo Neblagovremene i nepotpune prijave ne}e biti razmatrane. Nadzorni odbor „Terminali Federacije“ d.o.o. Sarajevo Rifat Feti}, predsjednik

srijeda, 5. oktobar 2011. godine

OSLOBO\ENJE

SVIJET

17

Parlamentarna skup{tina Vije}a Evrope

Palestinci dobili status partnera za demokratiju
Dodjela statusa Palestincima u ~asu kada se oni poku{avaju izboriti za prijem u UN kao punopravna dr`ava ~lanica ne zna~i i priznanje palestinske dr`ave
Parlamentarna skup{tina Vije}a Evrope (PACE) odobrila je u utorak status partner za demokratiju Palestinskom nacionalnom vije}u, koje je pozdravilo historijski doga|aj u Strasbourgu, prenosi Fena. "Ovo je historijski doga|aj za nas sa svim njegovim konotacijama. Ova odluka }e stvoriti osnovu za stvaranje mira u na{em regionu", ocijenio je nakon glasanja Skup{tine predsjednik Palestinskog nacionalnog vije}a Salim Zanoun. Palestinsko nacionalno vije}e je generalna skup{tina Palestinskog oslobodila~kog pokreta. Prije stvaranja Palestinske samouprave, nakon mirovnog sporazuma u Oslu tincima u ~asu kada se oni poku{avaju izboriti za prijam u Ujedinjene nacije kao punopravna dr`ava ~lanica ne zna~i i priznanje palestinske dr`ave. "To su dvije razli~ite stvari, ali }e partnerstvo za demokratiju biti va`no za palestinske napore", rekao je glavni tajnik Vije}a Evrope Thorbjorn Jagland u razgovoru za francusku novinsku agenciju AFP. Status partnera ima za cilj ja~anje veza s parlamentima susjednih zemalja Evrope. Ovaj status je prvi put u junu marokanskom parlamentu do di je li la Par la men tar na skup{tina Vije}a Evrope, koja je sastavljena od parlamentaraca 47 dr`ava ~lanica Vije}a Evrope.

VIJESTI

Libija: Simboli~na pobjeda pobunjenika
Vojnici Nacionalnog prelaznog vije}a zauzeli su rodno mjesto svrgnutog libijskog lidera Muamera Gadafija, Kasr Abu Hadi blizu isto~nog predgra|a Sirta i time obilje`ili simboli~nu pobjedu u iskorjenjivanju njegove 42-godi{nje vladavine, prenosi Fena. "Abu Hadi je potpuno oslobo|en od boraca lojalnih Gadafiju", rekao je doktor Taha Sultan u poljskoj bolnici u predgra|u Sirta. Zauzimanje Kasr Abu Hadija, u kome je Gadafi ro|en 1942. u nomadskom {atoru, jedno je od posljednjih upori{ta snaga lojalnih nekada{njem libijskom lideru.

Salim Zanoun: Historijski doga|aj za Palestince

1993, ono predstavlja parlamentarni ured u egzilu. "Mo`emo re}i da se radi o historijskom doga|aju, jer s arapskim prolje}em, vidjeli smo nastanak nove demo-

kratije", ustvrdio je izvjestitelj usvojene rezolucije Nizozemac Tiny Kox. "Pokre}e se novo partnerstvo s njima", dodao je on. Dodjela ovog statusa Pales-

Hap{enja u Turskoj
Turska policija ju~er je uhapsila vi{e od 130 osoba osumnji~enih za povezanost s kurdskim pobunjenicima. U nekoliko istanbulskih ~etvrti uhap{ene su 83 osobe, javila je novinska agencija Anadolija, prenosi Fena. Osumnji~eni su za povezanost s udru`enjem koje se smatra gradskim ogrankom Radni~ke partije Kurdistana (PKK), naoru`anog pokreta koji se bori protiv centralne vlasti u Turskoj. U Dijarbakru, na jugoistoku zemlje, izvedeno je 31 hap{enje, a 20 je hap{enja bilo u Gaziantepu, u istoj regiji, objavila je televizija NTV. Trenutno se u zatvorima nalazi 2.500 Turaka kurdskog porijekla optu`enih za povezanost s pobunjenicima koji su posljednjih mjeseci intenzivirali napade na snage sigurnosti. PKK, stranka koju Ankara i brojne zemlje smatraju teroristi~kom organizacijom, uzela je oru`je 1984. da odbrani prava Kurda koji predstavljaju oko 15 miliona od 73 miliona stanovnika Turske.

Teroristi~ki napad u Somaliji

Desetine poginulih i ranjenih

u eksploziji
U teroristi~kom napadu u utorak u Mogadi{u, glavnom gradu Somalije, poginulo je 70 ljudi, a povrije|eno najmanje 42, rekao je predstavnik hitne pomo}i Ali Muse i dodao da se strahuje da }e broj `rtava rasti. On je izjavio da se me|u `rtvama ovog napada nalaze studenti, vojnici i civili. Napad se dogodio ispred zgrada vlade u Mogadi{u, gdje je kamion pun eksploziva odletio u zrak na kontrolnom punktu kod ulaza u zgradu ministarstva obrazovanja. Po ulici su se mogli vidjeti ugljenisani le{evi i zapaljena vozila, dok su vojnici odvla~ili ranjenike, prenosi Fena. Odgovornost za ovaj teroristi~ki napad preuzela je islamska ekstremisti~ka grupa Al[abab, povezana sa Al-Kaidom, koja se u augustu povukla iz Mogadi{a pred ofanzivom snaga Afri~ke unije. Eksplozija je ozna~ila kraj vi{e od mjesec relativnog mira u glavnom gradu Somalije otkako je Al-[abab oti{ao iz njega. Ova ekstremisti~ka organiNapad se dogodio kod ulaza u zgradu ministarstva obrazovanja

zacija nastoji da sru{i slaba{nu cen tral nu vla du ko ja u`iva podr{ku Ujedinjenih nacija. Mir u zemlji, koja jo{ od 1991. godine nema centralnu vladu koja kontroli{e ci-

jelu teritoriju dr`ave, osiguravaju snage Afri~ke unije. Istovremeno, u Mogadi{u se slijevaju rijeke ljudi s juga zemlje, koji je pogo|en katastrofalnom su{om.

Ne jenjavaju nemiri u Siriji

Privedene 3.000 ljudi
Vi{e od 3.000 ljudi privedeno je za tri dana u centralnom sirijskom gradu Rastan, nad ko jim su sna ge re`ima predsjednika Ba{ara al-Asada preuzele kontrolu u subotu, saop{tili su ju~er aktivisti, prenosi Blic. U proteklih sedam dana u Rastanu, u kojem su se tokom {estomjese~nih nemira u Siriji dogodili neki od naj`e{}ih sukoba, sirijske oru`ane snage bore se sa nekada{njim pripadnicima vojske koji su stali na stranu antire`imskih demonstranata. Grupa aktivista Lokalni koordinacioni odbori saop{tila je da su sukobi u samom gradu prestali nakon operamarta, ubijeno je vi{e od 2.700 ljudi, dok zvani~nici u Damasku pori~u izvje{taje o kr{enju ljudskih prava. Organizacija Amnesty International saop{tila je ranije da sirijske diplomate u stranim prijestolnicama sve vi{e maltretiraju sirijske disidente koji protestuju ispred njihovih ambasada protiv re`ima u Damasku i prijete im. Od po~etka antire`imskih protesta u Siriji, ispred mnogih sirijskih ambasada u svijetu okupljaju se brojne pristalica sirijske opozicije, a AI tvrdi da ih zvani~nici ambasada snimaju i da im prijete putem telefona, elektronske po{te i preko Facebooka.

Reuters

[est mrtvih u brodolomu
[est osoba je poginulo i ~etvoro nestalo kada se tanker tokom oluje nasukao na sjevernu obalu Tajvana, saop}ila je obalska stra`a tog ostrva, prenosi Fena. Prema navodima tajvanskih zvani~nika i eksperata, iz uni{tenog tankera, koji se prepolovio, u more je iscurilo oko 300 tona nafte, i za ~i{}enje }e biti potrebno do godinu, prenose u utorak agencije. Brod sa 21 ~lanom posade, koji je plovio pod panamskom zastavom, nasukao se na uzburkanom moru u blizini luke Kilung. Obalska stra`a je iz mora izvukla pre`ivjelih 11 mornara. Tajvan je tokom vikenda bio na udaru tajfuna Nalge.

Antire`imski protesti u Siriji traju od sredine marta

cije vojske u kojoj je stradalo vi{e desetina ljudi, isti~u}i da je za tri dana u gradu od oko 70.000 stanovnika prive-

deno njih 3.000, javio je AP. Prema podacima UN-a, u nasilnom gu{enju protesta u Siriji, koji traju od sredine

18

SVIJET FINANSIJA

srijeda, 5. oktobar 2011. godine

OSLOBO\ENJE

BiH

EU

Dilma Rousseff, predsjednica Brazila

Evropa se treba ugledati na Ju`nu Ameriku
Zemlje Latinske Amerike uspjele da prevazi|u krizu 80-ih godina zahvaljuju}i ponovnom pokretanju privredne aktivnosti
Predsjednica Brazila Dilma Rousseff je ukazala u Bruxellesu na prednosti ju`noameri~kog metoda za prevazila`enje ekonomske krize koja poga|a i eurozonu. Ona se zalo`ila prvenstveno za ponovno pokretanje privrede, umjesto za o{tre mjere {tepokazuju da ekstremno o{tro bud`etsko prilago|avanje samo pospje{uje stagnaciju, dovodi do propu{tanja mogu}nosti za rast i pove}avanja nezaposlenosti” . Brazilskapredsjednica je istakla da su zemlje Latinske Amerike uspjele da prevazi|u krizu 1980-ih godinazahvaljuju}iponovnom pokretanju privredne aktivnosti. Vlasti te zemljenedavno su ukazale da bi velike zemlje u razvoju mogle da pomognu Evropi u krizi, a pretpostavlja se da bi o toj temi moglo da se razgovara tokom samita. Brazil je na ~etvrtom mjestu zemalja u koje investira EU, dok su investicije Brazila u EU {este po veli~ini. Brazil je ove godine postao deveti trgovinski partner Unije.

EU poma`e razvoj Centra za nove tehnologije
U Srednjo{kolskom centru Had`i}i danas }e biti uprili~ena sve~ana promocija aktivnosti i donirana oprema za ja~anje kapaciteta Centra za nove tehnologije. Aktivnosti izgradnje kapaciteta Centra su realizirane, a donirana oprema osigurana je u okviru projekta „Podr{ka konkurentnosti malih i srednjih preduze}a u metalnoj industriji kroz uvo|enje novih tehnologija i zanimanja, implementaciju EU standarda i ja~anje izvoznih sposobnosti – EUMETAL“ koji finansira Evropska unija. Projekt provodi Sarajevska regionalna razvojna agencija SERDA, u partnerstvu sa Ministarstvom obrazovanja i

nauke KS-a i Ministarstvom privrede KS-a. U okviru projekta, izme|u ostalog, izvr{ena je i nabavka softvera za programiranje kompjuterski numeri~kih kontrolnih (CNC) ma{ina sa vi{estrukom licencom za 15 radnih mjesta, u vrijednosti 22.842,60 KM, saop}eno je iz SERDA. Ugovor izme|u Evropske unije i Sarajevske regionalne razvojne agencije SERDA, kojim je dodijeljen grant za implementaciju ovog projekta, potpisan je 2. septembra 2010, a ukupna vrijednost granta iznosi 458.460 eura, od ~ega Evropska unija finansira 85 posto sredstava, dok preostalih 15 posto finansira SERDA.

FISKALNE MJERE Preduzimanje drasti~nih fiskalnih mjera izazva}e dodatne te{ko}e i stagnaciju. Poku{aj da se iza|e iz krize bez ulaganja ili stimulisanja unutra{nje potra`nje je te`ak

Rousseff se zala`e za pokretanje privrede

dnje, za {ta se opredijelila EU. “Preduzimanje drasti~nih fiskalnih mjera izazva}e dodatne te{ko}e i stagnaciju. Poku{aj da se iza|e iz krize bez ulaganja ili stimulisanja unutra{nje potra`nje je te`ak” rekla , je Rousseff. Ona navodi da “na{a iskustva

Juncker: Gr~ka }e izbje}i bankrot
Jean-Claude Juncker, {ef ministara finansija zemalja eurozone, odbacio je glasine o bankrotu Gr~ke i njenom istupanju iz monetarne unije. Na kraju sastanka ministara Eurogrupe kojima on predsjedava, Juncker je rekao: “Gr~ka }e izbje}i bankrot” i ukazao da niko ne razmi{lja o , izlasku Gr~ke iz eurozone. Zemlje eurozone su u ponedjeljak nave~er postigle kompromis o garancijama koje tra`i Finska od Atine u zamjenu za nove kredite. Taj zahtjev je nedjeljama blokirao drugi plan za pomo} toj zemlji u krizi.

srijeda, 5. oktobar 2011. godine

OSLOBO\ENJE

OGLASI

19

U skladu sa ~lanom 4. Pravilnika o objavljivanju informacija i izvje{tavanju na tr`i{tu vrijednosnih papira, objavljujemo: IZVJE[TAJ O DOGA\AJU KOJI BITNO UTI^E NA FINANSIJSKO POSLOVANJE EMITENTA I - OP]I PODACI O EMITENTU - puna i skra}ena firma - adresa sjedi{ta - broj telefona i telefaksa, e-mail i web stranica; ENERGOINVEST, d.d. - SARAJEVO Hamdije ]emerli}a br. 2, 71 000 Sarajevo Tel. (**387 33) 610355; 703301 Fax. (**387 33) 659618 generalmenager@energoinvest.com www.energoinvest.com

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE TUZLANSKI KANTON JAVNA USTANOVA OSNOVNA [KOLA BUKINJE - BUKINJE Na osnovu ~lana 72. Zakona o osnovnom odgoju i obrazovanju („Sl. novine TK“, br. 06/04 i 07/05), Saglasnosti Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta TK-a, broj 10/1-34-17284-1/11 i br. 10/1-34-18581-1/11, te Odluke [kolskog odbora broj 816/2011, raspisuje se:

JAVNI KONKURS
za popunu upra`njenih radnih mjesta 1. Pedagog {kole, 1 izvr{ilac — puna norma na odre|eno vrijeme 2. Saradnik u razrednoj nastavi, 1 izvr{ilac — ½ radnog vremena na odre|eno vrijeme Na upra`njeno radno mjesto br. 1. na odre|eno vrijeme anga`ovat }e se zaposlenik do povratka zaposlenice sa porodiljskog odsustva a najdu`e do 10. 8. 2012. godine, uklju~uju}i i pripadaju}i godi{nji odmor. Na upra`njeno radno mjesto br. 2. na odre|eno vrijeme anga`ovat }e se zaposlenik najdu`e do 10. 8. 2012. godine, uklju~uju}i i pripadaju}i godi{nji odmor. Pored op}ih uslova propisanih Zakonom, kandidati treba da ispunjavaju i posebne uslove (odgovaraju}i stepen stru~ne spreme u skladu sa Zakonom, Nastavnim planom i programom i Pedago{kim standardima, polo`en stru~ni ispit) Uz prijavu je potrebno prilo`iti sljede}u dokumentaciju: 1. Prijava na javni oglas sa kra}om biografijom, adresom i kontakt-telefonom, 2. Ovjerena kopija diplome ili uvjerenja o diplomiranju (ne starija od 6 mjeseci od dana ovjeravanja), 3. Ovjerena kopija uvjerenja o polo`enom stru~nom ispitu za samostalan rad (ne starija od 6 mjeseci od dana ovjeravanja), 4. Dokaz o ostvarenom radnom sta`u (uvjerenje izdato od ustanove obrazovanja i ovjerena kopija radne knji`ice - ne starija od 6 mjeseci od dana ovjeravanja), 5. Dokaz o du`ini trajanja stru~nog osposobljavanja za samostalan rad u ustanovama odgoja i obrazovanja (navesti ta~an period trajanja osposobljavanja u svojstvu pripravnika), 6. Izvod iz mati~ne knjige ro|enih ili uvjerenje o dr`avljanstvu ili ovjerena kopija li~ne karte (ovjerena kopija li~ne karte, ne starija od 6 mjeseci od dana ovjeravanja), 7. Dokaz o vremenu provedenom na evidenciji Zavoda za zapo{ljavanje nakon sticanja stru~ne spreme tra`ene konkursom (uvjerenje izdato od Zavoda za zapo{ljavanje). Izabrani kandidat je du`an u roku od 8 (osam) dana od dana prijema obavje{tenja o rezultatima konkursa dostaviti: a) Ljekarsko uvjerenje kao dokaz da je zdravstveno sposoban za obavljanje poslova tra`enih konkursom, b) Ovjerenu izjavu kandidata da nije pod optu`nicom Me|unarodnog suda za ratne zlo~ine, c) Da nije osu|ivan za krivi~no djelo, d) Ovjerenu izjavu kandidata da nije ka`njavan iz oblasti privrednog prestupa i da mu nije izre~ena za{titna mjera zabrane vr{enja poslova nastavnika, odnosno pedagoga. Ako se popuna upra`njenog radnog mjesta ne mo`e izv{iti licem sa polo`enim stru~nim ispitom, primit }e se pripravnik. U cilju procjene profesionalnih karakteristika, iskazanih sposobnosti i kompetencija, sa svim kandidatima koji ispunjavaju formalnopravne uslove konkursa obavit }e se intervju. Intervju se odnosi na teme iz oblasti odgoja i obrazovanja. Sa kandidatima koji ispunjavaju uslove konkursa intervju }e se obaviti 19. 10. 2011. godine od 9 do 13 h. Kandidat koji ne pristupi intervjuu gubi pravo daljeg u~e{}a u konkursnoj proceduri. Rok za podno{enje prijava je 8 (osam) dana od dana objavljivanja javnog konkursa u ovom dnevnom listu. Prijave sa tra`enom dokumentacijom treba dostaviti u zatvorenoj koverti, sa naznakom „Prijava na javni konkurs za popunu upra`njenog radnog mjesta u JU O[ Bukinje — NE OTVARAJ“, na adresu: JU O[ BUKINJE u Bukinju, V. Milovanovi}a 46, 75 203 Bukinje Kandidati }e biti pisano obavije{teni o ishodu javnog konkursa. Nepotpune i neblagovremene prijave ne}e se razmatrati. DIREKTORICA Olgica Be{i}

II - PODACI O DOGA\AJU - navesti doga|aj iz ~lana 11. ili 12. Odluka o sazivanju XXII (dvadesetdruge) Pravilnika o sadr`aju, rokovima i Skup{tine dioni~ara Energoinvest, d.d. na~inu objavljivanja izvje{taja emitenta Sarajevo vrijednosnih papira - datum nastanka doga|aja 28. 9. 2011. godine - kratak opis i razlog doga|aja Nadzorni odbor Energoinvest, d.d. — Sarajevo na XXXII redovnoj sjednici donio je Odluku broj NO-685/2011 o sazivanju XXII Skup{tine dioni~ara Energoinvest, d.d. — Sarajevo, za 20. 10. 2011. godine. Za zasjedanje Skup{tine utvr|en je slijede}i dnevni red: 1. Izbor radnih tijela Skup{tine Dru{tva, i to: 1.1. Predsjednika XXII Skup{tine 1.2. Ovjeriva~e zapisnika 2. Izbor vanjskog revizora Energoinvest, d.d.-Sarajevo za 2011. godinu 3. Izbor ~lanova Nadzornog odbora Energoinvest,d.d. - Sarajevo

- potpis ovla{tene osobe odgovorne za potpunost i ta~nost informacija iz izvje{taja - mjesto i datum podno{enja izvje{taja Sarajevo, i potpis osobe koja je sa~inila izvje{taj 3. 10. 2011. godine

20

BIZNIS I EKONOMIJA

srijeda, 5. oktobar 2011. godine

OSLOBO\ENJE

Otvoreni ZEPS 2011. i ZEPS Intermetal

Privrednici ja~i od problema
Bakir Izetbegovi}, ~lan Predsjedni{tva Bosne i Hercegovine, u utorak je u Zeniciotvorio18. generalni bh. sajam ZEPS 2011. i 8. me|unarodni sajam metala ZEPS Intermetal. Tokom ceremonije sve~anog otvorenja najve}eg sajma u BiH, gostima su se obratili i na~elnik Op}ine Zenica Husejin Smajlovi}, premijer ZDK-a Fikret Plevljak, te ambasador ^e{ke Republike u BiH Toma{ Szunyog. Na sajamskoj povr{ini Kamberovi}a polja u Zenici od 19.025 kvadratnih metara predstavit }e se 421 izlaga~ iz 25 dr`ava, od ~ega je njih 66 na Intermetalu. Karakteristikaovogodi{njegZEPS-a je sedam kolektivnih izlo`bi na kojima }e se predstaviti privrede ^e{ke Republike, Slovenije, Hrvatske, Crne Gore, Zeni~ko-dobojskogkantona, te Komorskog sistema BiH.

U~estvuje 421 izlaga~ iz 25 zemalja • Proizvode predstavlja i petnaest ~e{kih firmi

Najve}i sajam otvorio ~lan Predsjedni{tva BiH Bakir Izetbegovi}

Omogu}iti napredak hrabrim menad`erima

Foto: M. TUNOVI]

Obaveze
“Uvijek se radujem kada sam u Zenici, gradu koji se, hvala Bogu, ubrzano razvija. Uz poznate unutra{njeproblemeBosna i Hercegovina, kao i zemlje u regionu, trpi i negativne utjecaje globalnih recesijskih trendova, finansijske i ekonomske krize koje potresaju Evro-

pu. Ali ovajskup, 18. po reduZEPS, kao i 8. specijalizirani sajam metala ZEPS Intermetal koji su okupili impozantan broj doma}ih i stranih izlaga~a dokaz su da su privrednici vitalniji i ja~i od problema sa kojima se suo~avaju. Zatovjerujem da mi politi~ari, na koje se vi s pravomponekadljutite, imamova`nu obavezupremaprivrednicima, a to je kr~iti put hrabrim, odlu~nim i kreativnim menad`erima, stvarnim liderima napretka” kazao je , Izetbegovi}. On je dodao da je regionalnasaradnja u ekonomiji jedan od prioriteta, te da sna`nije moramo

razvijati ekonomske odnose sa Slovenijom, Hrvatskom, Crnom Gorom i Srbijom, sa kojima bismo mogli zajedno nastupati na me|unarodnim tr`i{tima.

^e{ke firme
Toma{Szunyog, ambasador^e{keRepublike u BiH, naglasioje da vlada njegove dr`ave od 2006. go-

dine finansijski podr`ava u~e{}e ~e{kih privrednika na ZEPS-u. “Ove godine na{e firme }e izlagati na 182 kvadratna metra i to predstavlja najve}e strano u~e{}e na sajmu. Petnaest ~e{kih firmi predstavljaju svoje proizvode u oblastima poljoprivrede, ekologije, elektroinstalacijskog materijala, tehnike, skladi{tenja, logistike,

KOLEKTIVNE IZLO@BE Sedam kolektivnih izlo`bi na kojima }e se predstaviti privrede ^e{ke Republike, Slovenije, Hrvatske, Crne Gore, Zeni~ko-dobojskog kantona, te Komorskog sistema BiH

osiguranja, `eljeznica i vatrostalnih materijala, rudarskeopreme i drugih oblasti. Ova prezentacija je dokaz da ~e{ke firme u svom konceptu pridaju veliku va`nost bh. tr`i{tu. Ovogodi{njitrgovinskipromet izme|u dviju dr`ava je na nivou od gotovo 200 miliona eura. Prisustvo ~e{kih firmi i ostvareni kontakti tokom sajma }e biti novi impuls za intenziviranje poslovnih odnosa dvije zemlje” ista, kao je ~e{ki ambasador. U proteklih 17 godina sajam je posjetilo oko 1,2 miliona ljudi, uz veliki broj prate}ih sadr`aja.
M. DAJI]

Nafta na svjetskim berzama u padu

Cijene goriva u FBiH miruju
U narednih nekoliko dana cijene goriva u maloprodaji se ne}e mijenjati, ka`e Amela Ke~o iz Udru`enja distributera nafte i naftnih derivata u FBiH. Kako je navela, cijene goriva su stabilne na ~itavom tr`i{tu ju`ne Evrope. Nafta je na svjetskom tr`i{tu posljednjih dana pala za oko jedandolar{to je ipaknedovoljno da rafinerije snize cijene svojih derivata kako bi i distributeri snizili svoje, poja{njava Ke~o. U Ministarstvu trgovine FBiH ka`u da su ju~er primili pet zahtjeva za promjenu cijene gorive, ali, kako poja{njavaju, rije~ je o malim distributerima i neki od tih zahtjeva odnose se na pove}anje cijene, a neki na sni`enje, tako da se ne mo`e govoriti o tome da postoji trend u kretanju cijene goriva. Cijene sirove nafte ju~er su na azijskom tr`i{tu pale ispod 77 dolara za barel, pod pritiskom sve ve}ih strahovanja da Gr~ka mo`da ne}e uspjeti da se oslobodi svojih ogromnih dugova bez bankrota. U ponedjeljak nave~e je nafta za isporuke u novembru na berzi u New Yorku zaklju~ena na 77,61 dolar za barel, 1,59 dolara ili dva posJ. Sa. to ni`e nego u petak.

Ured za veterinarstvo BiH

Po~inje izvoz
BiH `eli izvoziti na tr`i{te EU i med, mlijeko i proizvode od mlijeka, jaja, meso i proizvode od mesa

bh. ribe u Ukrajinu
Od ovog mjeseca riba i riblji proizvodi bh. proizvo|a~a na}i }e se i na tr`i{tu Republike Ukrajine. Ured za veterinarstvo BiH saop}io je da su na osnovu inicijative doma}ih proizvo|a~a ribe i ribljih proizvoda uspje{no obavili svu potrebnu administrativno-protokolarnu i me|unarodnu proceduru za usagla{avanje izvozne dokumentacije koja prati po{iljke ribe prilikom plasmana na tr`i{te Republike Ukrajine.

CENTRALNA BANKA BOSNE I HERCEGOVINE
Kursevi u konvertibilnim markama /BAM/
Zemlja [ifra valute Oznaka valute Jedinica valute Kupovni za devize i efek.valutu Srednji za devize

Kursna - te~ajna lista - broj 194 - 5. 10. 2011. godine.
Prodajni za devize

Interes
Naime, kako smo saznali u Uredu pojavio se kupac koji je zainteresovan za ribu iz BiH te je pokrenuta procedura usagla{avanja neophodnih certifikata za uspostavljanje izvoza ribe u Ukrajinu, koji mo`e nesmetano po~eti. Time se stvara dodatna mogu}nost izvoza za doma}e proizvo|a~e ~iji su objekti registrirani i odobreni i kao takvi uvr{teni na evropskulistuizvoznih objekata. “Ovo je dobar primjer kako nadle`ne institucije na inicijativu privrednika mogu efikasno izvr{avati svoje obaveze i ispunjavati o~ekivanja korisnika njihovih usluga“ kazao je ,
Ribu izvozimo u zemlje EU i zemlje okru`enja

EMU Australija Kanada Hrvatska Ceska R Danska Maðarska Japan Litvanija Norveska Svedska Svicarska Turska V.Britanija SAD Rusija Srbija

978 036 124 191 203 208 348 392 440 578 752 756 949 826 840 643 941

EUR AUD CAD HRK CZK DKK HUF JPY LTL NOK SEK CHF TRY GBP USD RUB RSD

1 1 1 100 1 1 100 100 1 1 1 1 1 1 1 1 100

1.955830 1.395123 1.401236 25.988283 0.078326 0.262132 0.651116 1.930096 0.565032 0.248971 0.212919 1.603205 0.778632 2.277805 1.480115 0.045020 1.918438

1.955830 1.398620 1.404748 26.053417 0.078522 0.262789 0.652748 1.934933 0.566448 0.249595 0.213453 1.607223 0.780583 2.283514 1.483825 0.045133 1.923246 USD BAM

1.955830 1.402117 1.408260 26.118551 0.078718 0.263446 0.654380 1.939770 0.567864 0.250219 0.213987 1.611241 0.782534 2.289223 1.487535 0.045246 1.928054 1.55497 2.282023

direktor Ureda za veterinarstvo BiH Drago Nedi}. Sanin Tankovi}, sekretar Ureda, kazao je za Oslobo|enje da bh. proizvo|a~i ribe trenutno svoje proizvode plasiraju u zemlje EU i zemlje okru`enja, me|utim,i daljeostaje osnovni problem, a to su kvote za izvoz koje su za proizvo|a~e ribe iz BiH premale.

Inspekcije FVO
Ina~e, prema rije~ima direktora Ureda za veterinarstvo BiH Ured je uputio dopis Evropskoj komisiji da BiH `eli izvoziti na tr`i{te EU i druge

SDR (Special Drawing Rights) na dan 03. 10. 2011 = SDR (Special Drawing Rights) na dan 03. 10. 2011 =

proizvode kao {to su med, mlijeko i proizvodi od mlijeka, jaja, meso i proizvodi od mesa. “O~ekujemo odgovor komisije, a nadamo se da bismo ve} po~etkom sljede}e godine moglidobitinekolikoinspekcija FVO koje bi ocijenile stanje na{e proizvodnje hrane `ivotinjskog porijekla“ kazao je , Nedi}. On je dodao da ova inspekcijapodrazumijevauvid u stanje i funkcioniranjesvihnadle`nih organa, kao i objekata u kojima se proizvodi odre|ena vrsta A. Pe. namirnica.

srijeda, 5. oktobar 2011. godine

OSLOBO\ENJE
1.578,71
BIFX

BIZNIS/BERZE
928,98
SASX-10

21
759,74
ERS10

1.020,39

SASX-30

927,31

BIRS

1.934,12

FIRS

Poskupjela kafa u RS-u

EPBiH u Top 100
Elektroprivreda BiH jedina je kompanija iz Bosne i Hercegovine koja je uvr{tena na listu Top 100 najve}ih kompanija u jugoisto~noj Evropi prema ukupno ostvarenim prihodima. Rije~ je o ~etvrtom izdanju Top 100 poretka, koji je objavio SeeNews u partnerstvu sa konsultantskom ku}om AT Keerney i Euromonitor International. Elektroprivreda BiH je na ovoj listi pala na 81. mjesto, u odnosu na pro{logodi{nji poredak kada se ova kompanija, ta-

U FBiH
Kafa skuplja za oko 10 posto, sada kilogram kafe ko{ta od 14 do 16 KM
U Federaciji BiH kafa ne}e poskupjeti u narednim danima, ka`e predsjednik Odbora Grupacije prera|iva~a i distributera kafe pri Vanjskotrgovinskoj komori BiH Mugdim Imamovi}. Ipak, ne mo`e se sa sigurno{}u tvrditi kada }e ili kada ne}e kafa poskupjeti jer je rije~ o berzanskom artiklu kojem cijena varira, ali istina je da je u proteklih nekoliko godina znatno poskupjela. On poja{njava da cijena kafe uglavnom zavisi od kretanja dolara, ako dolar pada, cijena kafe raste i obrnuto. Trenutno se kafa na svjetskim berzamanabavlja po cijenamakoje se kre}u preko 2.800 dolara za tonu sirove kafe. Pojedini proizvo|a~i i distributeri kafe u Republici Srpskoj proteklih dana su podigli cijene kafe za oko deset posto, pa je sada za kilogram kafe potrebno izdvojiti od 14 do 16 KM. U firmi Ming-coffee iz Bijeljine, koja je ~lan Grupacije prera|iva~a i distributera kafe u BiH, rekli su da su se odlu~ili na poskupljenje zbog rasta cijene kafe na svjetskoj berzi. J. Sa.

ko|er jedini sudionik iz BiH, nalazila na 63. mjestu. SEE Top 100 obuhvata najve}e nefinansijske kompanije u regiji koje su u{le u ovogodi{nje izdanje, i to iz BiH, Bugarske, Hrvatske, Makedonije, Rumunije, Srbije i Slovenije.

Sarajevska berza/burza Kursna lista za 4. oktobar/listopad 2011.
Dioni~ko dru{tvo Zvani~ni Promj. slu`beni kursa kurs (KM) (%) Max. cijena Min. cijena Koli~ina (dionice) Vrijednost (KM) Broj transakcija

KOTACIJA KOMPANIJA BOSNALIJEK D.D. SARAJEVO KOTACIJA FONDOVA ZIF MI GROUP DD SARAJEVO ZIF PROF PLUS DD SARAJEVO KOTACIJA OBVEZNICA FBiH FBIH OBVEZNICE RATNA POTRA@IVANJA SER. A FBIH OBVEZNICE RATNA POTRA@IVANJA SER. D FBIH OBVEZNICE RATNA POTRA@IVANJA SER. E FBIH STARA DEVIZNA [TEDNJA SERIJA D FBIH STARA DEVIZNA [TEDNJA SERIJA E FBIH STARA DEVIZNA [TEDNJA SERIJA K FBIH STARA DEVIZNA [TEDNJA SERIJA M FBIH STARA DEVIZNA [TEDNJA SERIJA N FBIH STARA DEVIZNA [TEDNJA SERIJA O FBIH STARA DEVIZNA [TEDNJA SERIJA P PRIMARNO SLOBODNO TR@I[TE BH TELECOM D.D. SARAJEVO FABRIKA DUHANA SARAJEVO DD SARAJEVO IK BANKA DD ZENICA JP ELEKTROPRIVREDA BIH DD SARAJEVO SOLANA DD TUZLA SEKUNDARNO SLOBODNO TR@I[TE POBJEDA DD TE[ANJ 8,48 -0,24 8,48 8,48 57 483,36 1 19,70 59,00 64,68 26,00 21,80 0,10 0,00 -0,50 -0,12 0,69 19,70 59,08 65,00 26,00 21,80 19,70 59,00 63,05 26,00 21,80 100 2.060 120 273 1.200 1.970,00 121.541,60 7.761,00 7.098,00 26.160,00 1 6 5 2 2 43,50 34,15 31,50 92,61 79,50 72,19 95,15 81,97 73,00 66,57 -3,33 -2,09 0,32 0,01 0,00 -0,01 0,16 0,58 0,23 4,76 43,50 34,15 31,50 92,61 79,50 72,19 95,15 82,01 73,00 68,99 43,50 34,15 31,50 92,61 79,50 72,19 95,15 81,90 73,00 65,00 29.734 3.309 3.324 16.979 16.238 6.000 4.200 11.490 13.500 22.182 12.934,29 1.130,02 1.047,06 15.724,25 12.909,21 4.331,40 3.996,30 9.418,43 9.855,00 14.767,31 1 1 1 1 1 1 2 4 3 3 3,88 3,90 0,00 -0,01 3,88 3,90 3,88 64 3,79 80.603 248,32 314.317,70 1 4 10,25 -0,30 10,28 10,20 3.342 34.252,06 8

Tehni~ki pregled vozila

Udru`enja nigdje nema
Federalno Ministarstvo prometa i komunikacija izmjene zakona priprema bez u~e{}a onih na koje se zakon odnosi
Iza zatvorenih vrata, bez komunikacije s Udru`enjem stanica tehni~kog pregleda vozila, federalno Ministarstvo prometa i komunikacija priprema izmjene zakona koje se odnose na rad servisa. Predsjednik Udru`enja Ramiz Beganovi} i ~lanovi odbora Branko Grgi}, Boris Boski} i Samir Musa tim povodom u susretu s novinarima, a u ime ve}ine od 150 ~lanica, izrazili su negodovanje jer Ministarstvo ve} mjesecima odbija bilo kakvu saradnju s ovom asocijacijom. Beganovi} tvrdi da su se u vi{e navrata pisano obra}ali Ministarstvu sa zahtjevom da se ubrza dono{enje akata propisanih zakonom i davali brojne inicijative kako da zajedni~ki unaprijede rad u ovoj oblasti.

Banjalu~ka berza Kursna lista za 4. oktobar 2011.
Dioni~ko dru{tvo Srednji kurs (KM) Promj. kursa (%) Max. cijena Min. cijena Koli~ina (dionice) Vrijednost (KM)

BERZANSKA KOTACIJA - KOTACIJA Elektrodistribucija a.d. Pale Elektro Doboj a.d. Doboj Rafinerija ulja a.d. Modri~a RiTE Gacko a.d. Gacko Telekom Srpske a.d. Banja Luka Tr`nica a.d. Banja Luka 0,55 0,641(A) 0,165 0,29 1,6 0,61 0 -5,74 -5,71 -3,33 1,91 -18,99 0,55 0,641 0,165 0,29 1,6 0,61 0,55 0,641 0,165 0,29 1,6 0,61 1.000 628 251.000 32.815 35.233 500 550,00 402,55 41.415,00 9.516,35 56.372,80 305,00

Stanica za tehni~ki pregled vozila

BERZANSKA KOTACIJA - KOTACIJA PIF-ova ZIF BLB - profit a.d. Banja Luka ZIF Bors invest fond a.d. Banja Luka ZIF Invest nova fond a.d. Bijeljina ZIF Jahorina Koin a.d. Pale ZIF Kristal invest fond a.d. Banja Luka ZIF Polara invest fond a.d. Banja Luka ZIF Privrednik invest a.d. Banja Luka ZIF VIB fond a.d. Banja Luka ZIF Zepter fond a.d. Banja Luka 4,14 4,08 0,051 3,6 5,7 4,5 1,2 4,6 6,36 -1,43 0 0 0,56 1,6 -9,09 0 2 -0,47 4,14 4,08 0,051 3,6 5,7 4,5 1,2 4,6 6,4 4,14 4,08 0,051 3,6 5,7 4,5 1,2 4,6 6,33 92 958 43.784 32 690 20 20 20 1.612 380,88 3.908,64 2.232,98 115,20 3.933,00 90,00 24,00 92,00 10.258,47

[tetni gasovi
- Ni na jedno na{e pismo nije odgovoreno, niti smo imali priliku o na{im akcijama i idejama razgovarati s predstavnicima Ministarstva, ka`e Grgi}. Udru`enje je, izme|u ostalog, pokrenulo inicijativu o tome kako da se na najbolji na~in regulira suzbijanje emisije {tetnih gasova, {to je veliki problem s obzirom na starost vozila u BiH. Sagovornici Oslobo|enja ukazali su i na to da po zakonu ove stanice svake dvije godine trebaju biti podvrgnute certifikaciji koju obavlja komisija formirana od Ministar-

stva prometa i komunikacija, no te komisije jo{ nema. Ovdje su do{li do saznanja da Ministarstvo smi{ljenim izmjenama zakona otvara prostor za formiranje novih stanica za pregled, iako je postoje}i broj sasvim dovoljan, a u pore|enju s Hrvatskom (120 registriranih stanica) i prevelik. U Republici Srpskoj djeluje 220 stanica i za razliku od Federacije BiH, za koju se smatra da je dobro uredila ovu oblast, tamo je pravi haos.

SLOBODNO BERZANSKO TR@I[TE - TR@I[TE AKCIJA Lutrija RS a.d. Banja Luka Mljekara a.d. Banja Luka MD Malind promet a.d. Modri~a Republika Srpska - stara devizna {tednja 2 Republika Srpska - stara devizna {tednja 3 Republika Srpska - izmirenje ratne {tete 1 Republika Srpska - izmirenje ratne {tete 2 Republika Srpska - izmirenje ratne {tete 3 Republika Srpska - izmirenje ratne {tete 4 Republika Srpska - izmirenje ratne {tete 5 1,21 0,35 0,57 91 90,51 41 39 39,98 38 39,66 0 0 0 -0,71 0,01 0 -1,76 -0,05 0 0,99 1,21 0,35 0,57 91 90,51 41 39,01 40 38 40,9 1,21 0,35 0,57 91 90,51 41 39 39,2 38 38,38 106 4.543 5.401 2.490 14.382 15.215 21.602 41.000 8.000 101.238 128,26 1.590,05 3.078,57 1.359,54 10.413,72 6.238,15 8.425,61 16.392,00 3.040,00 40.146,96

Kvalitet usluga
- Ni po koju cijenu ne}emo dozvoliti da se obara nivo kvaliteta na{ih usluga i organiziranja ove oblasti, jer se to mo`e negativno odraziti na ukupan sistem bezbjednosti saobra}aja, rekao je Musa. H. A.

NAFTA

PLIN

ZLATO

SREBRO

ALUMINIJ

P[ENICA

KUKURUZ

99,90

$ 1,78 %

3,61

$ 0,08 %

1.653,40

$ 0,26 %

30,37

$ 1,38 %

2,159

$ 1,00 %

691,50

$ 1,50 %

580,75

$ 1,98 %

22 SARAJEVSKA HRONIKA
U susret takmi~enju Sportske igre Oaze

srijeda, 5. oktobar 2011. godine

OSLOBO\ENJE

Vi{ak medicinskih sestara u domovima zdravlja

preraspodjela

NA POMOLU
kadra
Direktor KCUS-a proslijedio prijedlog svim {efovima klinika • Nema kadra za op{te stvari, za koje nisu potrebne kvalifikacije

Pripreme kroz treninge sa vr{njacima

Spremni za zlatne medalje
Uz Grad i Udru`enje Oaza, afirmaciju osoba sa pote{ko}ama u razvoju poma`u op}ine Centar i Novi Grad, KK i BK Bosna, Stonoteniski klub Alad`a, te Olimpijski bazen Otoka
U sklopu obilje`avanja festivala Dje~ija nedjelja, organizirat }e se i veliko takmi~enje Sportske igre Oaze za osobe sa intelektualnim te{ko}ama. Sportske igre }e trajati od 6. do 9. oktobra, a kroz tri dana takmi~enja vi{e od 450 takmi~ara borit }e se za svoje medalje, i to u {est sportova: nogomet, ko{arka, atletika, plivanje, stoni tenis i bo}anje. Kako je naglasio zamjenik grado na~el ni ka Igor Ka mo~aji, osnovni cilj je afirmacija sposobnosti osoba sa intelektualnim pote{ko}ama, ali i osiguranje njihovog ravnopravnog polo`aja u dru{tvu. tom ili nekom pote{ko}om u razvoju, jer ti ljudi, ta djeca moraju se osjetiti ravnopravnim ~lanom ovog dru{ tva, a ne ugro`enima ili po strani, kazala je Pamuk. Aktivni u~esnici i sponzori ovog takmi~enja pored Oaze su KK Bosna, Stonoteniski klub Alad`a, BK Bosna, op}ine Centar i Novi Grad, zatim Olimpijski bazen Otoka i Grad Sarajevo, ko ji re do vno sva ke go di ne podr`ava i finansira manifestacije ovog tipa.

Gavrankapetanovi}: Prijem mla|ih kadrova Predsjednik Sindikata JU Dom zdravlja KS-a dr. Bassam M. Koudeimati kazao nam je kako je na sastanku sa ~elnicima Kantona pomenuta mogu}nost preraspodjele odre|enog broja medicinskih sestara u Klini~ki centar Univerziteta u Sarajevu, nakon zavr{etka sanacionog plana ove ustanove. Iz Sindikata poru~uju kako vi{ak sestara, a njihov broj se kre}e do 160, ne}e dobiti otkaze, nego da }e se u saradnji sa Vladom i Zavodom zdravstvenog osiguranja KS-a prona}i optimalno rje{enje, s obzirom na situaciju ko ja tre nu tno vla da u dr`avi. U Klini~kom centru obradovani su vije{}u da bi ~ak 160 mladih sposobnih medicinskih sestara i tehni~ara moglo pre}i u ovu ustanovu. ni direktor Klini~kog centra Univerziteta u Sarajevu. Op}oj bolnici “Prim. dr. Abdulah Naka{“ trenutno je potrebno 30-ak medicinskih sestara i tehni~ara, koji bi “pokrili“ rad oko 60-ak invalida rada, koliko ih trenutno ima. Dr. Bakir Naka{, direktor bolni ce, na gla {a va ka ko ova zdravstvena ustanova prakti~no osje}a nedostatak kadra.

Naka{: Nemamo rije{en problem invalidnosti de`urati, da ne mo`e gurati pacijenta, {ta }ete joj onda dati da radi“, obja{njava dr. Naka{.

Na njima je zvono
On dodaje kako nema nigdje vi{ka sestara, mo`da je na njima zvono, ali u praksi je sasvim druga~ije. Ono ~ime je nezadovoljan jeste obrazovanje kadra. “Oti{li smo u drugu kraj-

Do zadnje minute
Izet Delali}, predsjednik BK Bosna, kazao je da je sama organizacija ovog doga|aja veliki uspjeh i da su ~lanovi kluba sretni {to su dio ovog takmi~enja. - Radili smo sa ovom djecom, pripremali smo ih za takmi~enja. Nevjerovatan entuzijazam i volju imaju ova djeca. Ka`u da }e osvojiti sve medalje i da }e se boriti do zadnje minute, kazao je Delali}. Sve~ano otvaranje takmi~enja Sportske igre Oaze }e biti uprili~eno u dvorani “Ramiz Sal~in“ na Mojmilu.
E. G.

Ravnopravnost
Direktorica Udru`enja Oaza Adisa Pamuk kazala je kako su u~e sni ci ve} sa da ve oma uzbu|eni i sa nes trplje njem ~ekaju po~etak igara. - Na{i korisnici ve} treniraju u klubovima zajedno sa vr{njacima. Tako|er, kroz ove igre cilj je i da promovi{emo Konvenciju o pravima osoba sa invaliditetom, koja je u BiH usvojena 15. decem bra 2009. Svi mo ra mo nau~iti kako da se odnosimo prema osobama sa invalidite-

Kvalitetnija njega
“S obzirom da imamo 280 ljudi sa drugom kategorijom invalidnosti svih profila, vjerovatno bi taj reciprocitet i{ao u INVALIDI tom prav cu RADA da dio naAko imate {ih upo medicinsku sestru sle ni ka, kojoj pi{e da ne mo`e koji nisu “Nama pudizati vi{e od tri u stanju no nedostaje kilograma, da ne da rade me di cin skih mo`e de`urati i gurati subosestara i jako pacijenta, {ta }ete tom, nepuno bi kvalijoj onda dati da djeljom, tetnija bila njega radi, ka`e direktor praznicima pacijenata kada bi Op}e bolnice u de`urstvima bilo mogu}nosti da transfersiramo u primimo ve}i broj njih, Dom zdravlja. Mi }emo i zbog de`urstva i zbog svega na tome raditi i provesti odlu- ostalog. Taj kadar je poprike, ako do|e do pri je ma li~no izraubovan, on poti~e mla|ih kadrova u Klini~ki jo{ iz rata i oni koji vode pocentar. Nakon razgovora sa litiku moraju imati na umu da ministrom Vukovi}em, pri- je taj kadar i ovaj broj invalijedlog sam proslijedio svim da jedan od odgovora na to. {efovima klinika u kojima ima Mo`e neko re}i - sami sebi daodre|en broj medicinskih jete invalidnost, ali ne}e je kosestara koje mogu raditi, ali misija dati nikome, budite siimaju zabranu rada poslijepo- gur ni, ako je on ne ma. dne odnosno nave~er, subo- Na`alost, nemamo rje{enje tom, nedjeljom, za vrijeme za invalidnost, jer vi, ako imapraznika u de`urstvima“ ka`e te medicinsku sestru kojoj pi, za Oslobo|enje prof. dr. Faris {e da ne mo`e dizati vi{e od tri Gavrankapetanovi}, general- ki lo gra ma, da ne mo`e

Kolegij Skup{tine KS-a

Priprema sjednice o Grasu
Kolegij Skup{tine KS-a ju~er je izrazio o{tru osudu u povodu fi zi~kog na pa da na no vi na ra TVSA od predstavnika Sindikata Grasa Adnana Himzanije, ocjenjuju}i da takav nasilan, necivilizacijski ~in mora dobiti svoj zakonski epilog. Kolegij Skup{tine zakazao je novu redovnu 8. sjednicu Skup{tine za 20. oktobar. ^lanovi Kolegija su prihvatili zaklju~ke Vlade koji su doneseni na vanrednoj sjednici povodom {trajka radnika Grasa protekle sedmice, te prihvatio odr`avanje tematske sjednice Skup{tine o ovoj temi. Pored ve} ura|enih elaborata i dokumenata koji tretiraju situaciju u Grasu, Vlada }e odrediti nosioce zadataka kako bi se za tematsku sjednicu pripremio sveobuhvatan, cjelovit i potpun materijal o ovoj temi. Na prvoj narednoj sje dni ci Ko le gi ja SKS-a odredi}e se datum odr`avanja tematske sjednice o pitanjima, problematici i mjerama u KJKP Gras.

nost, proizvodimo medicinske ses tre sa vi so kom stru~nom spremom, kojoj se daju daleko slo`eniji zadaci, a zanemaruje se medicinska nje ga. Ne ma mo bol ni~ara, nemamo njegovatelja. Naj~e{}i problem je oko toga {to nama nema ko, uvjetno re~eno, da nahrani pacijenta, pomogne u toaleti, namjesti krevet, radi one op{te stvari za koje, izuzev obuke, ne treba nikakva kvalifikacija. Medicinske sestre zavr{avaju magisterije, doktorate... Velika potreba je za njegom bolesnika i onda jedan veliki razlog, odnosno, nezadovoljstvo pacijenata jeste taj {to ses tra ne ma ni mo gu}nosti ni vremena da popri~a sa pacijentom“, nagla{ava dr. Naka{.
Mr. BABI]

srijeda, 5. oktobar 2011. godine

OSLOBO\ENJE

SARAJEVSKA HRONIKA 23
DE@URNI TELEFON

Zlatne godine u Centru za zdravo starenje

276-982

Kako prebroditi usamljenost
Kroz tri mjeseca, odnosno deset radionica, pro}i }e 20 ljudi
U prostorijama Centra za zdravo starenje ju~er je potpisan tripartitni protokol o saradnji u~esnika u realizaciji projekta “Zlatne godine“ izme|u , Op}ine Novo Sarajevo, KJU Porodi~no savjetovali{te i Udru`enja Partnerstva za javno zdravlje. Cilj projekta je prevencija socijalne isklju~enosti osoba starije `ivotne dobi, te regulisanje me|usobnih prava i obaveza. Ciljna grupa su osobe starije od 55 godina, koje su u penziji ili su nezaposlene. ma, ali i Porodi~nom savjetovali{tu i nevladinom sektoru,koji su na{i saradnici, kako bismo zajedno izvukli pouke i bili u mogu}nosti da planiramo budu}eaktivnosti, istakao je na~elnik Op}ine Novo Sarajevo Ned`ad Kold`o. Projekat “Zlatne godine” sadr`at }e niz radionica namijenjenih osobama tre}e `ivotne dobi, ~lanovima Centra. Odnosi u porodici su biliglavnipokreta~ projekta, koji je osmislilo Porodi~no savjetovali{te. - ^lanovi }e prolaziti kroz razli~ite radionice, gdje }e biti govora o tome da se nalaze u zlatnoj `ivotnoj dobi, da ih uvedemo u ono {ta ih ~eka po penzionisanju. Nakon toga, razgovarat }e se o pona{anju prema tim osobama, ali i obratno, kazala je Sejdefa Ba{i} - ]ati}, izvr{ni koordinator Centra. Radionice }e pomo}i starijiCiljna grupa su osobe starije od 55 godina

VA@NIJI TELEFONI
MUP 122, 206-666, 207-777 Vatrogasci 123, 664-115 Hitna pomo} 124, 611-111 NARKO NE 223-333 Pomo} ovisnicima 062/127-751 Porodi~no savjetovali{te 209-112 Nasilje u porodici 222- 000 033/ 223-366, 1209 Klini~ki centar 297-000 Op}a bolnica 285-100 Bolnica Podhrastovi 297-281 Veterinarska stanica 767-025 Prijava tel. kvarova 1272 Telefonski brojevi 1182 Elektrodistribucija 080 02 01 33 Vodovod 210-707, 220-435 Kanalizacija 203-059,668-259 Toplane 650-979, 650-956 Sarajevostan 276-690 KJKP Rad 658-038 Eko telefon 660-000 Ta~no vrijeme 125 [tab CZ KS 472-636, 443-720 Operativni centar Civilne za{tite 121 Prijava kvarova na javnoj rasvjeti 713-100 Dimnja~ar 616-105 Sarajevogas 272-980, 272-981 Gras 293-333 Velepekara 648-505 Bakije 533-763 Pokop 551-370 Pogrebno dru{tvo Jedileri 712-800 Uprava za inspekcijske poslove KS 770-156, od 8 do 14 sati, 061/252-252, od 14 do 22 sata Autobuska stanica 213-100 @eljezni~ka stanica 655-330 Aerodrom Sarajevo 289-100 Izgubljeni prtljag 289-105 Turisti~ki centar 220-724 BIHAMK, pomo} na cesti 1282 Informacije o stanju na putevima 1282 BH Telecom-podr{ka korisnicima 1444 Me|unarodni telefonski brojevi 1183 CENTROTRANS - Pozivni centar 090 292 100

Oplemenjivanje Centra
- Ovo je nadogradnja i oplemenjivanje Centra. Projekat je koncipiran tako da kroz tri mjeseca, odnosno deset radionica, pro|e 20 ljudi, te da se sa nau~nog aspekta obuhvati ova problematika. Rezultati koje dobijemo koristit }e dalje i na-

mada otvorenogovore o svojim iskustvima, kako bi kroz njih bili u mogu}nosti da pomognu drugima koji imaju iste probleme.

Volonteri
- Iako ve}ina na{ih korisnika ima ure|enuporodi~nusituaciju, dosta je onih ~ija su djeca vani, pa }emo im uz pomo} ovih radionica poku{ati pokazati kako da prebrode usamljenost, naglasila je Sejdefa.

Kada govorimo o osobama tre}e `ivotne dobi, najve}i njihov problem je vi{ak vremena koje je potrebno {to adekvatnije iskoristiti, {to je menad`ment Centra ponukalo da poku{a njihovim ~lanovima pribli`iti volontiranje za svoje generacije. U Centru na mjesto volontera - penzionera ve} ima nekoliko ~lanova, vi{u medicinsku sestru, vo|e likovnih i muzi~kih sekcija...
M. TATAREVI]

Stanovnici mjesne zajednice Sedrenik dobili su novu rukohvatnu ogradu u istoimenoj ulici kod broja 10. Postavljena je pocin~ana rukohvatna ograda s boljom antikorozivnom za{titom, du`ine 17 metara. Iz Slu`be za komunalne poslove i investicije su nam kazali da su u sklopu ovog projekta do sada postavljeni rukohvati na sedam lokacija, a bit }e postavljeni na jo{ tri. Projekt Op}ine Stari Grad ko{tat }e 25.903,80 KM, a izvo|a~ je Fad` Company.

Novi rukohvati na Sedreniku

Vrije|anje ministra Suljagi}a
Nakon priloga emitovanog 3. oktobra u Dnevniku 2 FTV-a, Ministarstvo obrazovanja i nauke KS-a slu`beno je od ove medijske ku}e zatra`ilo kompletan audiosnimak govora direktora JU Osnovna muzi~ka {kola Ilid`a Mehmeda Bajraktarevi}a, odr`anog na sjednici Nastavni~kog vije}a {kole. Bajraktarevi} na pomenutom snimku vrije|a resornog ministra Emira Suljagi}a, koristi rje~nik ulice, mr`nje i zastra{ivanja. Ministarstvo }e danas transkribovani govor direktora Bajraktarevi}a dostaviti [kolskom odboru JU Osnovna muzi~ka {kola Ilid`a na izja{njavanje i dalje zakonsko postupanje, u svjetlu ~lana 43. Zakona o osnovnom odgoju i obrazovanju KS-a, koji zabranjuje politi~ko organizovanje i djelovanje u {kolama.
7, Zagreb 6.30 i 16.15, Be~ 7.35 i 14.55, [tokholm/Geteborg 10, Minhen 12.55, Istanbul 14.25 i 19, Ljubljana 14.35, Budimpe{ta 14.50, Frankfurt 15, Ankona 17.55 preko Bosanskog Broda utorkom u 8 sati, Den Hag utorkom u 8 sati, Utrecht subotom u 8 sati, Pariz petkom u 9 sati, Berlin ~etvrtkom u 8 i subotom u 17 sati, Dortmund, Essen i Dusseldorf ponedjeljkom, utorkom, srijedom, ~etvrtkom, subotom i nedjeljom u 8 sati, Frankfurt, Karlsruhe i Stuttgart svaki dan u 8 sati, Hamburg, Hanover i Kassel subotom u 17 sati, Ingolstadt i Nurnberg ~etvrtkom u 8 i subotom u 17 sati, Be~ i Graz svaki dan u 8 sati, Beograd svaki dan u 6 sati, Ljubljana utorkom, ~etvrtkom i nedjeljom u 20.40 sati, Dubrovnik svaki dan u 7.15, 14.30, 22.30, Vela Luka utorkom, srijedom, petkom i subotom u 11 sati, Pula ponedjeljkom, utorkom, srijedom, ~etvrtkom, subotom i nedjeljom u 6 sati, a petkom i subotom u 18 sati, Rijeka petkom i nedjeljom u 6 sati, Split svaki dan u 7.10 i 21 sat, Makarska svaki dan u 7.45 i 22. 5 sati, Zagreb 1 svakim danom u 6.30, 12.30 i 22 sata, Herceg-

DE@URNE APOTEKE
BA[^AR[IJA MARINDVOR NOVO SARAJEVO ^ENGI]-VILA ILID@A DOBRINJA ILIJA[ HAD@I]I VOGO[]A INFORMACIJE O LIJEKOVIMA 272-300 714-280 713-831 721-620 762-180 766-380 428-810 428-220 424-250 223-399

PORODILI[TA

8 9

DJEVOJ^ICA DJE^AKA
14, 15, 15.35, 16, 17 i 18 sati, Tuzla radnim danima u 9.30, Travnik svaki dan u 7.30, 9.15, 10, 13, 13.30, 14, 15.30, 17.30, 19 i 22 sata, Velika Kladu{a svaki dan osim subotom i nedjeljom u 15.30, Visoko svaki dan osim nedjelje i praznika u 5.45, 7, 10.30, 10.45, 12, 12.45, 14.30, 16, 18 i 20 sati, Visoko svaki dan osim subote u 8.15, 8.45, 13.45, 15.15 i 16.30 sati, Kakanj svaki dan osim nedjelje i praznika u 5.45, 7, 10.30, 12, 14.30, 16, 18 i 20 sati, Kakanj svaki dan osim subote, nedjelje i praznika u 13.45 i 16.30 sati, Zenica svaki dan u 21 sat via Visoko i Kakanj, Zenica ponedjeljkom, utorkom, srijedom, ~etvrtkom i petkom u 7.30, 9.30, 11.30, 13.30, 15.30, 17.30 i 19.30 sati autoputem, Zenica svaki dan osim subotom, nedjeljom i praznikom u 5.30 sati, Zenica svakim danom u 6.30, 8.30, 10.30, 12.30, 14.30, 16.30 i 18.30 sati.

VOZOVI
Polasci iz Sarajeva:
Zagreb 10.42 i 21.27, Budimpe{ta 6.55, Beograd 11.35, Plo~e 7.05 i 18.18, Zenica 4.36, 7.12, 11.52 i 19.30, Konjic 7.15, 15.40 i 19.10, Kakanj 15.37., Zenica 15.13, Doboj 17.00, Banja Luka 18.57, Novi Grad 20.30)

Dolasci:
Istanbul 8.50 i 13.25, Ankona 10.25, Beograd 11.25 i 21.55, Minhen 12.15, Cirih 13.30, Ljubljana 14.05, Be~ 11.10, 14.10 i 21.35, Budimpe{ta 14.20, Zagreb 15.45 i 22, Geteborg/[tokholm 18, Frankfurt 21

Dolasci u Sarajevo iz:
Zagreb 6.39 i 18.05, Budimpe{ta 21.16, Beograd 17.35, Plo~e 10.22 i 20.59, Zenica 6.28, 9.23, 13.19 i 20.58, Konjic 6.40, 12.50 i 18.52, Kakanj 18.45., Zenica 05.50, Doboj 04.15, Banja Luka 02.18, Novi Grad 00.40)

AUTOBUSI
Antwerpen, Bruxselles, Liege, Breda i Mastriht utorkom i subotom u 8 sati, Rotterdam ~etvrtkom u 16 sati, Amsterdam iz Mostara utorkom u 8 sati, Amsterdam-via Biha} subotom u 8 sati, Amsterdam - preko Ora{ja srijedom i subotom u 8 sati, Amsterdam

AVIONI Polasci:
Beograd 6.30 i 16.35, Cirih via Banja Luka

Novi svaki dan u 11 sati, Ulcinj svaki dan u 19 sati, Br~ko svakim danom u 6.30, 14 i 15.35 sati, Banja Luka svaki dan u 9. 5, 14.30 i 15.30 1 sati, Bijeljina svaki dan u 5 i 15 sati, Bosanski Brod svaki dan u 12.15 sati, Bosanska Dubica svaki dan u 14.30 sati, Hrenovica svaki dan u 6.30, kao i svaki dan osim nedjelje u 16.30 sati, Pale svaki dan u 6.30, 8, 10, 14 i 15 sati i svaki dan osim nedjelje u 6.30 sati, Zvornik svaki dan u 15.30 sati, Srebrenica svaki dan u 7.10 sati, Biha} svaki dan u 7.30, 13.30 i 22 sata, Bugojno svaki dan u 10, 14 i 19 sati, Gora`de svaki dan u 8, Grada~ac svaki dan u 8.30 i 17 sati, Novi Travnik svaki dan u 13 sati, Ora{je svaki dan u 6.30 sati (preko Tuzle), Olovo svaki dan u 5, 6.30, 7.10, 8.30, 9.30, 10.30, 11.30, 12.30, 13.30, 14, 15, 15.30, 15.35, 16, 17, 18 i 20 sati, Sanski Most svaki dan u 15.30 sati, Te{anj svaki dan u 7 i 13. 5 sati, Tuzla sva1 ki dan u 5, 6.30, 8.30, 10.30, 1 12.30, 13.30, 1.30,

24 SARAJEVSKA HRONIKA
Od petka pogor{anje vremenskih prilika

srijeda, 5. oktobar 2011. godine

OSLOBO\ENJE

Toplane spremne za minuse
Tra`i}emo pokretanje grijanja i prije zvani~nog po~etka sezone, ka`e Zeljkovi} Ugovaramo obaveze sa Direkcijom i op}inama, isti~e Babi}
Zeljkovi} je ju~er odr`ao i sasta nak sa in ves ti to ri ma no ve stambene gradnje u KS-u, koji se `ele priklju~iti na sistem ovog preduze}a.

Iz Hidrometeorolo{kog zavoda FBiH najavljuju pogor{anje vremenskih prilika u na{oj zemlji. Kako nam je kazao de`urni meteorolog, ve} od petka se o~ekuje ki{a, a pogor{anje dolazi sa zapada i pre}i }e preko cijele BiH.

Soli ima dovoljno
Prvi ~ovjek KJKP Rad Selim Babi} ka`e za na{ list da je materijala za djelovanje Zimske slu`be ovog preduze}a ostalo jo{ od pro{le godine. - U toku su aktivnosti ugovaranja obaveza sa Direkcijom za ceste Kantona i op}inama, kako bismo znali koliki }e biti obim posla i mislim da }emo na vrijeme to zavr{iti, isti~e Babi}. Direktor Rada dodaje da }e, uz nastojanja uposlenika Zimske slu`be, normalno funkcionisanje grada u zimskim danima zavisiti i od voza~a, zimskeopreme na automobilima, parkiranja...
J. M.

Na planinama snijeg
- U subotu }e biti dosta ki{e, sa mogu}no{}u snijega na planinama. Temperature }e pasti za oko 20 ste pe ni, dne vne se o~ekuju izme|u tri i osam, a jutarnje od nula do pet stepeni Celzijusa. U nedjelju }e, tako|er, biti hladnije, s tim da se nakon ovog pogor{anja te{ko mo`e o~ekivati razvedravanje, izuzev u Hercegovini, poru~uju iz Zavoda. Direktor KJKP Toplane Suad Zeljkovi} ka`e za Oslobo|enje kako je ovo preduze}e spre-

Pad temperature i do 20 stepeni

mno za pokretanje postrojenja. - Jutros smo imali kolegij, pratimo vremenske prilike, a uz dana{nju tehniku imamo mjeroda-

vne podatke. Danas imamo sastanak sa premijerom Kantona i resornim ministrom i tra`i}emo uklju~ivanje grijanja i prije zva-

ni~nog po~etka sezone (15. oktobar). Nema razloga da nam se to ne odobri, jer smo pogonski spremni, isti~e Zeljkovi}.

Isklju~enja struje i vode
Zbog odr`ava nja ener get skih postrojenja, bez elektri~ne energije }e ostati trafopodru~ja: od 8.30 do 17 sa ti De li ja {i, Du ra ko vi}i, Hamzi}i, Karovi}i, Boljanovi}i, STS Govedovi}i, od 8.30 do 15 sati Kasindolska 3, Rakovica ciglane, Sarajevoputevi, od 12 do 13.30 sati Mi{evi}i 4 i 3, od 13.30 do 15 Gladno polje, Rakovica 1, od 10.30 do 12 sati Rakovica 4, Rakovica Mup, od 9 do 10.30 Rakovica ciglane i Transport Beograd i od 9 do 16 sati Milinkladska, saop}eno je iz Elektrodistribucije. Zbog opravke kvarova na mre`i danas }e od 9 do 16 sati do}i do poreme}aja u vodosnabdijevanju ulica: Bra}e Begi}, Nebo~aj, Ahatovi}ka, Tre{nje, Vrbovska, Grada Bo bov ca, Ize ta Kar {i}a, Osjek, Planta`e, Ramiza Ali}a, Balibego vi ca, Av de Smaj lo vi}a, Pi rin brijeg, Seada Sinanovi}a i Maria Mikuli}a.

Pripremanje ski-staza na Mojmilu

Sezona po~inje 1. decembra
DelegacijeOp}ineNoviGrad i KJP ZOI ‘84 obi{le su ju~erlokalitetPark{umeMojmilo, gdje bi ove zimske sezone trebale biti ure|ene i spremne ski-staze. Prilikom obilaska utvr|eni su sljede}ikoraci, raspore|eniposlovikojetreba da uradeOp}ina i KJP ZOI ‘84, a sve s ciljem kako bi sezona na padinamaMojmilazvani~nopo~ela od 1. decembra. Premarije~imaJasminaTerovi}a, zamjenika direktora KJP ZOI ‘84, ovo preduze}e preuzelo je opremanje i odr`avanje tjubinga i ski-staza na Mojmilu. - ZOI }e u svom aran`manu postaviti tjubing-stazu, urediti baby i ski-staze, lift, organizirati ugostiteljstvo, ski-servis i iznajmljivanje opreme... Nadamo se da }e Op}ina pripremiti teren kako bismo mi

Postavljanje neophodne infrastrukture

mogli da opremimo staze i postavimo neophodnu infrastrukturu, istakao je Terovi}. Na~elnik Had`i} naglasio je ka ko je ovo je din stven projekat u BiH te recept za

sve ostale lokalne zajednice. - Staze }e mo}i koristiti svi, ali na{ prioritetni cilj je da djeca nau~e skijati. Za to }e imati instruktore, kao i opremu za ~ije}e iznajmljivanjeOp}inaparticipi-

rati bud`etskim sredstvima. Finansijska konstrukcija projekta je zaokru`ena i od 1. decembra na padinama Mojmila na{i sugra|ani mo}i }e skijati, kazao je Had`i}. S. Hu.

Obustava prometa na Lukavi~koj cesti
Zbog izgradnje kru`nog toka na Lukavi~koj cesti, od danas do 25. oktobra do}i do potpune obustave saobra}aja prema Ned`ari}ima. Ministarstvo saobra}aja predla`e gra|anima alternativne pravce: BulevarMimarSinana - Bra}e Muli}a - KurtaSchorka– Aleja Bosnesrebrene,te GradaBakua– BulevarMimar-Sinana – Bra}e Muli}a – Kurta Schorka. Autobuska linija Dobrinja- Vije}nica}e saobra}atiustaljenomtrasom do raskrsnice sa Lukavi~kom cestom, te }e skretanjemdesnonastavljati kretanje trolejbuskom trasom do okretniceDobrinja i obrnuto. AutobuskalinijaNed`ari}i- Dobrinja iz smjera Dobrinje }e saobra}ati trolejbuskom trasom do raskrsnice sa Lukavi~kom cestom, te dalje nastavljasaobra}atiustaljenom trasom. Na trolejbuskim linijama 103, 107 i 108, mo`e do}i do obustava do 10 minuta i nemogu}nosti po{tivanja reda vo`nje zbog izgradnje kru`nog toka.

srijeda, 5. oktobar 2011. godine
Na osnovu ~lana 8. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine ("Slu`bene novine F.BiH", broj 34/03), a u postupku imenovanja predsjednika i ~lanova upravnih odbora Javnih zdravstvenih ustanova ~iji je osniva~ Zeni~ko-dobojski kanton i Kantonalnog zavoda zdravstvenog osiguranja, Ministarstvo zdravstva Zeni~ko-dobojskog kantona, objavljuje

OSLOBO\ENJE

OGLASI
BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE KANTON SARAJEVO OP]INSKI SUD U SARAJEVU Broj: 65 0 Ps 134756 10 Ps Sarajevo, 16. 9. 2011. godine

25

za imenovanje na pozicije u upravnim odborima Objavljuje se javni oglas za imenovanje presjednika i ~lanova upravnih odbora Javnih zdravstvenih ustanova, ~iji je osniva~ Zeni~ko-dobojski kanton i Kantonalnog zavoda zdravstvenog osiguranja i to: 1. JU Kantonalna bolnica Zenica, 2. JU Kantonalni zavod za javno zdravstvo, 3. JU Kantonalni zavod za medicinu rada i 4. JU Kantonalni zavod za borbu protiv bolesti ovisnosti. Upravni odbor Kantonalne zdravstvene ustanove ima pet (5) ~lanova i ~ine ga predstavnici: - osniva~a — tri (3) ~lana, od kojih jedan mora biti ispred kantonalnog ministarstva zdravstva, - stru~nih radnika zdravstvene ustanove - dva (2) ~lana, od kojih jedan mora biti iz reda zdravstvenih radnika. Opis pozicija Predsjednik i ~lanovi upravnog odbora zdravstvene ustanove obavljaju sljede}e poslove: - dono{enje statuta zdravstvene ustanove, - imenovanje i razrje{avanje direktora, odnosno vr{ioca du`nosti direktora zdravstvene ustanove, - utvr|ivanje plana rada i razvoja, - utvr|ivanje godi{njeg programa rada, - dono{enje finansijskog plana i usvajanje godi{njeg obra~una, - dono{enje op}ih akata o unutra{njem ure|enju i sistematizaciji poslova i drugih op{tih akata, saglasno zakonu i statutu zdravstvene ustanove, - odlu~ivanje o svim pitanjima djelatnosti radi kojih je zdravstvena ustanova osnovana, ako zakonom nije odre|eno da o odre|enim pitanjima odlu~uje drugi organ zdravstvene ustanove, - usmjeravanje, kontrolisanje i ocjenjivanje rada direktora, - rje{avanje svih pitanja odnosa sa osniva~em, - odlu~ivanje o kori{tenju sredstava preko iznosa utvr|enog statutom zdravstvene ustanove, - odgovaranje osniva~u za rezultate rada zdravstvene ustanove, - odlu~ivanje o prigovoru zaposlenika na rje{enje kojim je drugi organ, odre|en statutom zdravstvene ustanove odlu~io o pravu, obavezi i odgovornosti zaposlenika iz radnog odnosa, - podno{enje osniva~u najmanje jedanput godi{nje izvje{taja o poslovanju zdravstvene ustanove, - obavljanje i drugih poslova saglasno zakonu i statutu zdravstvene ustanove. 5. Kantonalni zavod zdravstvenog osiguranja Upravni odbor ima devet ~lanova i ~ine ga: - tri (3) ~lana iz reda osiguranika zdravstvenog osiguranja, - dva (2) ~lana iz reda poslodavca, - ~etiri (4) ~lana iz reda zdravstvenih radnika. Opis pozicije Predsjednik i ~lanovi upravnog odbora Kantonalnog zavoda zdravstvenog osiguranja obavljaju poslove utvr|ene ~lanom 103. Zakona o zdravstvenom osiguranju i ~l. 18. i 20. Statuta Kantonalnog zavoda zdravstvenog osiguranja. Mandat ~lanova upravnih odbora traje ~etiri (4) godine, uz mogu}nost ponovnog imenovanja. ^lanovima upravnih odbora pripada naknada za rad u iznosu koju utvrdi osniva~ zdravstvenih ustanova, odnosno Kantonalnog zavoda zdravstvenog osiguranja. Op}i uslovi za imenovanje Kandidat za imenovanje u upravni odbor treba ispunjavati sljede}e op}e uvjete: - da je dr`avljanin Bosne i Hercegovine, - da je stariji od 18 godina, - da nije otpu{ten iz dr`avne slu`be kao rezultat disciplinske mjere (bilo na nivou dr`ave ili entiteta) u periodu od tri godine prije dana objavljivanja upra`njene pozicije, - da se na kandidata ne odnosi ~lan IX. 1. Ustava Bosne i Hercegovine, - da nije na funkciji u politi~koj stranci u smislu ~lana 5. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima F.BiH ("Slu`bene novine F.BiH", broj: 34/03), - da nije ~lan organa zakonodavne, izvr{ne ili sudske vlasti ili savjetnik u smislu Zakona o sukobu interesa u organima vlasti u Federaciji Bosne i Hercegovine („Slu`bene novine F.BiH“, broj 70/08), - da nema privatni / finansijski interes u zdravstvenoj ustanovi, odnosno zavodu u ~iji upravni odbor se kandiduje, - da nije osu|ivan za krivi~no djelo i za privredni prijestup nespojiv s du`no{}u ~lanstva u upravnom odboru, pet godina od dana pravosna`nosti presude, isklju~uju}i vrijeme zatvorske kazne, - da nije lice kojem je pravosna`nom presudom suda zabranjeno obavljanje funkcije ~lana upravnog odbora. Posebni uslovi za imenovanje Kandidat za imenovanje u upravni odbor mora ispunjavati sljede}e posebne uvjete: - VSS (VII stepen) ekonomskog, pravnog ili zdravstvenog usmjerenja, - najmanje 5 godina radnog iskustva, - u`ivanje ugleda u lokalnoj zajednici, - da nije ~lan vi{e od jednog upravnog odbora ili nadzornog odbora, odnosno odbora za reviziju u vi{e od jednog privrednog dru{tva, - sposobnost za savjesno, odgovorno i odlu~no obavljanje upra`njenih pozicija, - sposobnost tuma~enja ekonomskih, tehnolo{kih i pravnih analiza i propisa, - sposobnost nepristrasnog dono{enja odluka, - komunikacijske i organizatorske sposobnosti, - rezultati rada ostvareni tokom poslovne karijere, - preporuke ranije neposrednih rukovodilaca, naro~ito u oblasti zdravstva, odnosno zdravstvenog osiguranja. Dokazi Prijave kandidata na oglas treba da sadr`e: kra}u biografiju, adresu i kontakt telefon, naziv zdravstvene ustanove u ~iji upravni odbor se u~esnik oglasa kandiduje i naznaku iz kojeg reda predstavnika se kandiduje (predstavnik osniva~a, ministarstva zdravstva, zdravstvene ustanove, zdravstvenih radnika, poslodavaca ili osiguranika). Uz prijavu treba dostaviti orginalne dokumente ili ovjerene kopije tih dokumenata kao dokaz o ispunjavanju op}ih i posebnih uvjeta i to: - univerzitetsku diplomu, - uvjerenje o dr`avljanstvu (ne starije od 6 mjeseci) ili ovjerenu kopiju li~ne karte CIPS-a, - dokaz o radnom iskustvu na poslovima svog stru~nog zvanja, - ovjerenu izjavu kandidata da se na njega ne odnosi ~lan IX. stav 1. Ustava Bosne i Hercegovine, - ovjerenu izjavu da nije otpu{tan iz dr`avne slu`be kao rezultat disciplinske mjere u periodu od tri godine prije objavljivanja oglasa, - ovjerenu izjavu kandidata da ispunjava uvjete propisane Zakonom o sukobu interesa u organima vlasti u Federaciji Bosne i Hercegovine, - ovjerenu izjavu kandidata da nije ~lan vi{e od jednog upravnog ili nadzornog odbora, odnosno odbora za reviziju, - ovjerenu izjavu da nije na funkciji na politi~koj stranci u smislu ~lana 5. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine („Slu`bene novine Federacije Bosne i Hercegovine“, broj 34/03), - uvjerenje da nije osu|ivan za krivi~no djelo i privredni prijestup nespojiv sa ~lanstvom u upravnom odboru u koji se kandiduje pet godina od dana pravosna`nosti presude, isklju~uju}i vrijeme zatvorske kazne (ne starije od tri mjeseca), - uvjerenje da nije lice kojem je pravosna`nom presudom suda zabranjeno ~lanstvo u upravnom odboru (ne starije od tri mjeseca). Sa kandidatima koji u|u u u`i izbor Komisija }e obaviti intervju. Prije intervjua kandidati }e biti pozvani da daju podatke o ranijim neposrednim rukovodiocima od kojih se mogu, eventualno, zatra`iti dodatne preporuke i informacije o kandidatima. Prijave kandidata sa kojima se ne stupi u kontakt u roku od osam (8) dana od isteka roka za podno{enje prijava, ne}e biti uzete u razmatranje u daljem postupku i imenovanju. U slu~aju kada postoje dokazi da u postupku imenovanja nisu ispo{tovani principi ili postupci utvr|eni Zakonom o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine, bilo koji kandidat ili bilo koji ~lan javnosti mo`e podnijeti prigovor na kona~no imenovanje. Prigovor se podnosi Ministarstvu zdravstva Zeni~ko-dobojskog kantona u roku od sedam dana od dana imenovanja. Prijave sa tra`enim dokumentima se dostavljaju li~no ili po{tom na adresu Zeni~ko-dobojski kanton — Ministarstvo zdravstva, Ku~ukovi}i 2, 72000 Zenica, sa naznakom: „ZA IMENOVANJE NA POZICIJU ^LANA UPRAVNOG ODBORA — NE OTVARATI“. Oglas ostaje otvoren 14 dana od dana njegovog posljednjeg objavljivanja, a isti }e biti objavljen u „Slu`benim novinama Federacije Bosne i Hercegovine“ i u dnevnim novinama „Oslobo|enje“. Neblagovremene i nepotpune prijave ne}e se razmatrati.

J AV N I O G L A S

OP]INSKI SUD U SARAJEVU, sudija [aha Ov~ina, u pravnoj stvari tu`itelja Mersteel d.o.o. Sarajevo (ranije Intermerkur d.o.o. Sarajevo), ulica Safeta Zajke broj 267, Sarajevo, zastupano po punomo}niku Bursa} Nedeljku, advokatu iz Sarajeva, protiv tu`enog Demexim d.o.o. Sarajevo, radi duga v.sp. 4.215,23 KM, na osnovu ~lana 348. stav 3. Zakona o parni~nom postupku ("Sl. novine FBiH" br. 53/03, 73/05 i 19/06), objavljuje:

OGLA S
OP]INSKI SUD U SARAJEVU, sudija [aha Ov~ina, u pravnoj stvari tu`itelja Mersteel d.o.o. Sarajevo (ranije Intermerkur d.o.o. Sarajevo), ulica Safeta Zajke broj 267, Sarajevo, zastupano po punomo}niku Bursa} Nedeljku, advokatu iz Sarajeva, protiv tu`enog Demexim d.o.o. Sarajevo, radi duga v.sp. 4.215,23 KM, van ro~i{ta 16. 9. 2011. godine donio je

PR ES U D U
- zbog propu{tanja Nala`e se tu`enom da tu`itelju na ime glavnog duga isplati iznos od 4.215,23 KM sa zakonskim zateznim kamatama koje }e se obra~unati na pojedina~ne iznose ra~una i to: na iznos od 2.518,85 KM po~ev od 5. 3. 2008. godine pa do isplate, na iznos od 82,42 KM po~ev od 20. 4. 2008. godine pa do isplate, na iznos od 121,33 KM po~ev od 7. 5. 2008. godine pa do isplate, na iznos od 1.492,63 KM po~ev od 11. 5. 2008. godine pa do isplate, uz naknadu tro{kova parni~nog postupka u iznosu od 674,10 KM, sve u roku od 30 dana pod prijetnjom prinudnog izvr{enja.

Obavje{tava se tu`eni da se dostava pismena smatra obavljenom protekom roka od 15 dana od dana objavljivanja. Sudija [aha Ov~ina

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE KANTON SARAJEVO OP]INSKI SUD U SARAJEVU Broj: 65 0 P 201111 11 P Sarajevo, 22. 9. 2011. godine Op}inski sud u Sarajevu, i to sudija Emina Kurtovi} — Sabljica, u pravnoj stvari tu`itelja Kadi} Faika iz Sarajeva, ul. Maka Dizdara br. 8/2, zastupan po Galijatovi} Ekremu, advokatu iz Sarajeva, protiv tu`enika Maunagi} d.o.o. Sarajevo, ul. Prote Bakovi}a br. 7, Maunagi} Fe|e iz Sarajeva, ul. Prote Bakovi}a br. 7 i Maunagi} Aljo{e, Aleja lipa br. 17, radi neosnovanog boga}enja, van ro~i{ta 22. 9. 2011. godine, a u smislu odredbe ~lana 348. stav 3. Zakona o parni~nom postupku FBiH objavljuje

OGLAS
Poziva se tu`enik Maunagi} d.o.o. Sarajevo, ul. Prote Bakovi}a br. 7, da u roku od 30 dana dostavi sudu pisani odgovor na tu`bu kojom je predlo`eno da se utvrdi da je raskinut ugovor o poslovnoj saradnji u izdava{tvu broj 85/2010 od 29. 10. 2010. godine i aneks ugovora br. 85/2010 od 1. 3. 2011. godine, zaklju~en izme|u "Maunagi}" d.o.o. Sarajevo, kao izdava~a, sa jedne strane i Faika Kadi}a iz Sarajeva, kao autora, sa druge strane, da se tu`eni obave`u vratiti tu`itelju mapu sa 32 karte u boji i 2 fotografije, kao i sve isprave koje je od tu`itelja preuzeo drugotu`enik, od dana dono{enja odluke, da se tu`enim zabrani kori{tenje i plasman teksta i karata knjige "Sarajevska regija i BiH kroz stolje}e, da se tu`eni soli-

darno obave`u isplatiti tu`itelju iznos od 6.520,00 KM, sa zakonskom zateznom kamatom i to: na iznos od 4.320,00 KM po~ev od uplate 29. 1. 2010. godine, na iznos od 1.200,00 KM po~ev od uplate 21. 11. 2010. godine, na iznos od 1.000,00 KM po~ev od uplate 7. 12. 2010. godine, pa sve do isplate, da se tu`eni obave`u da solidarno isplate tu`itelju razliku tro{kova izme|u 6.520,00 KM i nove tr`ne cijene predmetne usluge koji izvr{i novi izdava~, uz naknadu tro{kova parni~nog postupka, a sve u roku od 30 dana, pod prijetnjom prinudnog izvr{enja. Tu`bom je predlo`eno i dono{enje presude zbog propu{tanja. Tu`enik u odgovoru na tu`bu mo`e ista}i procesne prigovore, te je potrebno da se izjasni priznaje li ili osporava postavljeni tu`beni zahtjev (~l. 71. stav 1. ZPP-a). Ako tu`eni osporava tu`beni zahtjev, odgovor na tu`bu mora da sadr`i i razloge zbog kojih se tu`beni zahtjev osporava, te ~injenice na kojima zasniva svoje navode, dokaze kojima se utvr|uju te ~injenice (~lan 71. stav 2. ZPP-a). Ako tu`enik ne dostavi u zakonskom roku pisani odgovor na tu`bu, kojom je tu`itelj predlo`io dono{enje presude zbog propu{tanja, sud }e donijeti presudu kojom usvaja tu`beni zahtjev (presudu zbog propu{tanja), osim ako je tu`beni zahtjev o~igledno neosnovan (~l. 182. stav 1. ZPP-a). Odgovor na tu`bu sa prilozima se predaje sudu u dovoljnom broju primjeraka za sud i protivne stranke pozivom na gornji broj predmeta. Dostava tu`be na odgovor tu`eniku MAUNAGI] DOO smatra se obavljenom protekom roka od 15 dana od dana objavljivanja. SUDIJA Emina Kurtovi} - Sabljica

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE KANTON SARAJEVO OP]INSKI SUD U SARAJEVU Broj: 09 65 Mals 001556 06 Mals Sarajevo, 27. 9. 2011. godine Op}inski sud u Sarajevu, stru~ni saradnik Maja Karamehmedovi}, u pravnoj stvari tu`itelja „MIMS“ d.o.o. Sarajevo, ul. Semizovac bb, protiv tu`enog NARODNO GRIJANJE d.o.o., ul. Igmanska bb, Vogo{}a, radi duga u iznosu od 833,50 KM, na osnovu ~lana 348. stav 3. Zakona o parni~nom postupku Federacije BiH (Sl. novine FBiH, broj 53/03)

OBJAVLJUJE

PRESUDU - zbog propu{tanja Tu`eni je du`an tu`itelju isplatiti iznos od 833,50 KM sa zakonskom zateznom kamatom na pojedina~ne iznose kako slijedi: - na iznos od 87,50 KM po~ev od 8. 9. 2003. godine, - na iznos od 156,50 KM po~ev od 19. 9. 2003. godine, - na iznos od 87,50 KM po~ev od 22. 9. 2003. godine, - na iznos od 114,30 KM po~ev od 25. 9. 2003. godine, - na iznos od 175,00 KM po~ev od 17. 10. 2003. godine, - na iznos od 175,00 KM po~ev od 17. 11. 2003. godine, - na iznos od 37,70 KM po~ev od 30. 12. 2003. godine, pa sve do isplate, kao i nadoknaditi mu tro{kove parni~nog postupka u iznosu od 62,40 KM sve u roku od 15 dana. Obavje{tava se tu`eni da se dostava ovog pismena smatra obavljenom u roku od 15 dana od dana objavljivanja u dnevnim novinama FBiH i na oglasnoj tabli suda. STRU^NI SARADNIK Maja Karamehmedovi} POUKA: Protiv ove presude nije dozvoljena `alba.

26

KULTURA
Osnovana Fondacija za muzi~ke umjetnosti

srijeda, 5. oktobar 2011. godine

OSLOBO\ENJE

Komemorativna sjednica povodom smrti akademika Mehmeda Zaimovi}a

Odlazak viteza od kista
Uz tugu koju osje}amo ima mjesta i za veliki ponos, ponos BiH u ~iji legat ostaju Zaimovi}eva djela, re~eno je na opro{taju
U Akademiji nauka i umjetnosti BiH ju~er je uprili~ena komemorativna sjednica povodom smrti istaknutog bh. umjetnika, slikara, akademika Mehmeda Zaimovi}a, koji je preminuo 30. septembra u 74. godini. U prisustvu porodice Zaimovi}, prijatelja i po{tovalaca njegovog djela, od umjetnika su se oprostili, u ime ANUBiH-a, akademik fra Petar Perica Vidi}, a u ime ULUBiH-a, akademski grafi~ar i pred sje dnik Udru`enja Admir Mujki}.
Foto: A. KAJMOVI]

NADA ZA

mlade talente
Ciljevi su joj da promovira, unapre|uje i razvija klasi~nu muziku
U Sarajevu je osnovana Fondacija za muzi~ke umjetnosti s ciljem da promovira, unapre|uje i razvija klasi~nu muziku. Na ju~era{njoj konferenciji za novinare povodom njenog osnivanja, u Bo{nja~kom institutu, uz Ninoslava Berbera, predsjednika i osniva~a Fondacije, bili su i ~lanovi organizacionog odbora Mensur ^olakovi} i Buco Kenjalovi}, te direktori filharmonija u regionu - Damjan Damjanovi} iz Ljubljane, Ivan Tasovac iz Beograda, Miljenko Pulji} iz Zagreba i Samra Gulamovi} iz Sara-

Svestrani umjetnik
Vidi} je istakao da je Zaimovi} ve} u ranom djetinjstvu ostvario prisan odnos s prirodom i `ivotinjama te da je, kao svestrani umjetnik, istinski volio muziku i svirao violinu. Podsjetio je da je Zaimovi} bio zahvalan Stvoritelju na talentu koji mu je udijelio i da ga je u potpunosti poku{avao iskoristiti.

Djela koja nadrastaju besmisao
- Duh umjetnika Zaimovi}a je oko nas, njegova djela koja nadrastaju besmisao svuda su oko nas. Hvala ti {to si bio s nama i {to smo mi imali udjela u tvom stvarala{tvu, rekao je akademik fra Perica Vidi}, dodaju}i da }e nas Zaimovi}eva umjetni~ka kreativnost i dalje pratiti.

Japan gdje je nesebi~no donirao svoje najbolje radove. Uz tugu koju osje}amo ima mjesta i za veliki ponos, ponos BiH u ~iji legat ostaju Zaimovi}eva djela, kazao je Mujki}. D`enaza Mehmedu Zaimovi}u klanjana je ju~er u Begovoj d`amiji iza podne-namaza, a ukop je obavljen na sarajevskom groblju Bare. Akademik Mehmed Zaimovi} ro|en je 26. augusta 1938. u Tuzli. Diplomirao je u [koli za primijenjenu umjetnost u Sarajevu. Dobio je jugoslavensku stipendiju "Mo{a Pijade" 1967. za specijalizaciju u Parizu, a 1968. stipendiju RBiH za studijski boravak u Francuskoj. Od 1964. bio je ~lan ULUBiH-a, te ~lan jugoslavenske Grupe 69 iz Ljubljane od 1967, a od 1979. ~lan Accademie Italia del'arte e del lavoro u Parmi, Italija. Za predsjednika ULUBiH-a biran je 1986. i 1996. godine. Imao je vi{e od 60 samostalnih izlo`bi u zemlji i inozemstvu.

Daroviti mladi ljudi zaslu`uje ovakvu fondaciju

Foto: D. ]UMUROVI]

Donatorska ve~er
- Prvi doga|aj koji }e organizirati Fondacija je donatorska ve~er, 3. decembra, u hotelu Holidej in, za stotinjak privrednika i ljubitelja muzi~ke umjetnosti. Pjevat }e Denis Grejps, ~uvena mezzosopranistica iz SAD-a, rekao je Berber.

jeva, koji su prvi po~asni ~lanovi Fondacije. - Na{i prevashodni ciljevi su podr{ka razvoju izrazito talentiranih muzi~ara, zatim pokretanje ve} zaboravljenog SVEMa, te pomo} u stasavanju Sarajevske filharmonije, rekao je, izme|u ostalog, Berber. - Trudit }emo se okupiti oko sebe one koji vode velike poslove i poku{ati ih ubijediti da jedan dio svoje zarade, profita izdvoje za muzi~ku umjetnost, rekao je Kenjalovi}. Samra Gulamovi} iskazala je zadovoljstvo osnivanjem Fondacije, najavljuju}i sura-

dnju sa kolegama iz regije. Direktor Slovena~ke filharmonije Damjanovi} predstavio je projekt Pika, to~ka, ta~ka, u koji su uklju~eni muzi~ari Hrvatske, Srbije i Slovenije, te rekao da se suradnjom mogu rje{avati problemi. Ravnatelj Zagreba~kefilharmonijePulji}dodao je da bez kulture nema opstanka dr`ave, a Ivan Tasovac, direktor Beogradske filharmonije, govorio je o tome da su i najzna~ajnije institucije u Evropi suo~ene sa smanjenjem bud`eta, te da je njihova perspektiva u privatno-dr`avnom partnerstvu. Mr. SEKULI]

Posljednji ispra}aj prof. dr. Ned`ada Kurte

Muzeji, galerije
U~estvovao je na vi{e od 500 grupnih izlo`bi. Izlagao je na mnogim me|unarodnim likovnim manifestacijama, na reprezentativnim izlo`bama bh. i eks-jugoslavenske umjetnosti u mnogim zemljama svijeta: Pariz, London, Nju Delhi, Aleksandrija, Kairo, Be~, Madrid, Tokio, Keln, Rim, Milano, Venecija, Oslo, Montevideo, Brisel, Firenca, Santiago de ^ile, Njujork, Tunis, Nica, Rabat, Krakov, Di`on, Atina, Kuvajt itd. Dobitnik je vi{e od 30 nagrada i priznanja za svoj rad u zemlji i inozemstvu. Djela mu se nalaze u mnogim muzejima, galerijama, javnim objektima i privatnim kolekcijama u zemlji i inozemstvu.
Mr. SEKULI]

Veliki znalac i dobar ~ovjek
Od cijenjenog akademskog radnika i pedagoga, uglednog intelektualca, prerano preminulog dr. Ned`ada Kurte, umirovljenog prof. Arhitektonskog fakulteta u Sarajevu, toplim rije~ima su se ju~er oprostili profesori dr. Rada ^ahtarevi}, dekanesa Arhitektonskog fakulteta, doc. dr. Lemja Chabbouh-Ak{amija i dr. Ibrahim Krzovi}. Komemorativnu sjednicu otvorila je dekanesa ^ahtarevi}, rekav{i da je prof. Kurto ostavio neizbrisiv trag u na{oj arhitektonskoj zajednici i u cjelokupnoj bh. kulturnoj sredini. O neponovljivosti ukupne pojave prof. Kurte govorila je doc. Chabbouh-Ak{amija, kazav{i da je mi{ljenje o njemu bilo jedinstveno - veliki znalac i dobar ~ovjek, ali i na to da je u isto vrijeme bio i umjetnik, samozatajni znanstvenik izuzetna opusa. Ono {to je bio prof. Kurto i pojavom, komunikacijom, javnom rije~ju, nastavni~kim radom, projektiranjem, istra`ivanjem i valorizacijom kulturnog naslije|a, posebice arhitektonskog, ~inio je, kazao je prof. Ibrahim Krzovi}, na razini dostojanstva intelektualca. Prof. dr. Ned`ad Kurto, pre-

- BiH je ostala bez jo{ jednog viteza od kista, rekao je Admir Mujki}, podsje}aju}i na Zaimovi}evo zalaganje i u humanitarnom radu: - Anga`irao se na 10. me|unarodnoj likovnoj koloniji za pomo} Centru „Duga“ u Kulen-Vakufu, u~estvovao u aukciji Srce za

Foto: D. ]UMUROVI]

minuo je 30. rujna, dobitnik Borbinenagrade1976. i [estoaprilskenagradegradaSarajeva, ju~er je sahranjen na gradskom groblju Bare. An. [.

51. MESS

Festivalska svjetla
Dvadeset godina od smrti Milana Mili{i}a

Urbi et orbi
Uz Munkovu retrospektivu u Parizu

I bez "Krika" krik

srijeda, 5. oktobar 2011. godine

OSLOBO\ENJE

KULTURA

27

51. teatarski festival MESS

Marketin{ke strategije

“Pinokio u nevolji“

UZ PUNK I ROCK
Pri~a o ne`eljenom dje~aku koji u svom odrastanju mora da pro|e kroz razna isku{enja u koja ga uvla~e odrasli sumnjivog morala
Na ~etvrtoj redovnoj konferenciji za medije 51. teatarskog festivala MESS, predstavljen je ansambl predstave “Pinokio u nevolji“, koja je izvedena u Me|unarodnom franjeva~kom studentskom centru u okviru programa Children MESS. Predstavu je re`irala Belma Lizde - Kurt po tekstu Ale{a Kurta, dok glavne uloge igraju Maja Ze}o, Edhem Husi}, Igor Skvarica i Irma Alimanovi}. Muziku su radili Hamo Salihbegovi}, Ned`ad Merd`anovi}, Ana Kobelja.
Ivan Tasovac, direktor Beogradske Foto: D. ]UMUROVI] filharmonije

Danas
10:30 - Press konferencija: dodjela nagrade „Marko Ko va~evi}“ za te atar sku kritiku Gradimiru Gojeru Hotel Bosnia, sala Sana 12:00 Kino Kriterion Okrugli sto teatarske kritike 13:00 - Ministarstvo nauke i obrazovanja FBiH Prijem kod ministra Damira Ma{i}a. 14:00 Kino Kriterion Master-class Stefan Kaegi, Rimini Protokoll 18:00 ASU „Ovo je moj tata – obe}ana gozba, dio III“ Re`ija: Ilay de Boer; Holandija 20:00 SARTR Radio Muezzin Re`ija: Stefan Kaegi, Njema~ka 22:00 Pozori{te mladih Arapska no} BIH 00:00 Kriterion After party: DJ naez – Reggae vi nisu te{ki i djeca ih za~as zapamte. S obzirom na to da je iza{ao i CD s ovim pjesmama, mogu re}i da djeca najvi{e slu{aju “Uzimamo, otimamo“ i “Izgubljena“ kazala je Lizde - Kurt. ,
Ja. DURAKOVI]

Od kulture napraviti

brend

Beskrupulozni sistem
Komad „Pinokio u nevolji“ napisan je po motivima knjige Carla Collodija. Smje{ten je u dana{nje vrijeme. To je pri~a o ne`eljenom dje~aku koji u svom odrastanju mora da pro|e kroz razna isku{enja u koja ga uvla~e odrasli sumnjivog morala. Svi oni poku{avaju da manipuli{u dje~akom, po~ev{i od njegovog oca, preko nepismenog upravnika pozori{ta, lokalnih alkoholi~ara, lopova, narkomana, pedofila, bludnica, sadista. Dru{tvo ga svim silama `eli ubaciti u svoj beskrupulozni sistem bez vrijednosti. Pinokio mora sam da se odlu~i izme|u dobra ili zla. - Vrlo su rijetki oni koji su
Ekipa predstave “Pinokio u nevoji“: Ana Kobelja, Maja Ze}o, Belma Lizde - Kurt i Igor Skvarica Foto: D. ]UMUROVI]

pro~itali knjigu Carla Collodija, koja je za mene veoma mra~na. Ono {to je mene nagnalo da re`iram predstavu i da Ale{ napi{e tekst, jeste da u knjizi pi{e da su djeca uvijek zlo~esta, da stalno la`u, rade zlo~este stvari. Ja se s tim ne sla`em. Za pola godine odigrali smo 13 predstava, dobili smo i mnogo pozitivnih kritika od roditelja i odgajatelja, koji su na{li na~in da sa svojom djecom pri~aju o tabu-temama, istakla je Lizde - Kurt, te dodala da se Pinokio u nevolji bavi i kritikom roditelja. Osim toga, u predstavi se

dosta govori i o problemu narkomanije, alkoholizma, pedofilije, prostitucije. - Zaista sam i kao roditelj, i kao umjetnik imala potrebu da ne{to konkretno napravim i da samoj sebi doka`em da mogu napraviti barem mali pomak u na{oj kulturi i za najmla|e.

Djeca prepoznaju kvalitet
Treba spomenuti da muzika u predstavi nije dje~ija, nego tu ima i punka i rocka i jazza. - To smo uradili zato {to djeca veoma dobro prepoznaju sve {to je dobro i kvalitetno. Songo-

Dobar marketing i PR u kulturi mogu stvoriti gu`ve i redove pred ulazom u teatar, galeriju ili koncertnu dvoranu, unaprijed rasprodati pretplate za teatarskusezonu i ostvariti zna~ajne prihode ustanovama kulture. Tako|er, mo`e izgraditi ~vrste i trajne uzajamne odnose izme|u ustanova i njezinih odanih pokrovitelja i sponzora. Mo`e potaknuti zanimanje publike za programekojisami po sebiprirodnouop}e ne bi morali biti zanimljivi. Ipak, marketing nikada i nigdje ne mo`e stvoriti nijedan od tih kulturnih programa niti mo`e garantirati njihov kvalitet i opstanak - teze su ju~er odr`ane konferencije Marketin{ke strategije u umjetnosti, odr`ane u Sarajevu u organizaciji MESS-a i Platform CMC. Na konferenciji su u~estvovali: Ivan Tasovac, direktor Beogradske filharmonije, dr. sc. Bo`o Skoko, iskusnistru~njak iz oblastiodnosa s javno{}u, Nazif Hasanbegovi}, stru~njak iz oblasti strate{kog komuniciranja, Emina Gani}, menad`erica akademskih programa SSST-a, Hazim Begagi}, direktor BNP-a Zenica, Enver Had`iomerspahi}, direktor ARS AEVI i drugi.

U Bitef teatru

Reagovanje Direkcije Festivala

Aplauz za ”Patriotic hypermarket”
Beogradska premijera pozori{nog komada „Patriotic hypermarket“ prema dramskom tekstu Mile, ne Bogavac i Jetona Neziraja, u re`iji Dina Mustafi}a preksino} je zavr{ena desetominutnim aplauzom, nakon ~ega je publika u ti{ini napustila salu. Ti{ina je, u ovom slu~aju, ozna~avala jak utisak i pomije{ane emocije koje je publika sa sobom ponijela iz prepune sale Bitef teatra. Dragana Stani}, novinarka iz Novog Sada, koja ve} deset godina `ivi i radi u Gra~anici, svojom li~nom pri~om pomogla je u stvaranju ovog pozori{nog komada. „Sigurna sam da }e se Albanci, kada se predstava bude izvodila, u Pri{tini smijati istim stvarima kao srpska publika u Beogradu“ rekla je Stani} i dodala da je , odu{evljena predstavom i na~inom na koji su u njoj prikazani srpsko-albanski odnosi. Predstava }e gostovati i u Pri{tini, Sarajevu, Skoplju i drugim gradovima u regionu. Predstava je dio umjetni~ko-is-

Pritisak na umjetni~ku slobodu i kreativnost
Povodom polemike izazvane predstavom“Pismo iz 1920“ koja je , autorski projekat Olivera Frlji}a, a nastala u koprodukciji Festivala MESS i Bosanskognarodnogpozori{ta Zenica, Direkcija Festivala MESS `eli ista}i da ovo smatra pritiskom na umjetni~kuslobodu i kreativnost. Napominju}i da je jedna od najve}ih festivalskih vrijednosti to {to je poznat po tome da na njemu nema cenzure, diktata niti ikakvihpoliti~kihimperativa, direktor Dino Mustafi} Festivala Dino Mustafi} izjavio je: - Festival MESS ponosi se ~injenicom da }e Festival ove godine zatvoriti dvije predstave, djela jednog od najboljih i najintrigantnijih reditelja u regionu Olivera Frlji}a, ~ije su predstave ogledalo njegovog ljudskog i umjetni~kog karaktera, koji odlikuje beskompromisnost u borbi za istinu. Podsje}aju}i da je Festival umjetni~ki prostor slobode i kreacije, direktor Mustafi} je naglasio: - Poku{ajdiskreditiranja takocijenjenog i zna~ajnog umjetnika kao {to je Oliver Frlji} od kolege Emira Had`ihafizbegovi}a smatram neu~tivim i prijete}im, te je ispod svake civilizacijske razine javnog dijaloga.

Iz predstave ”Patriotic hypermarket”

tra`iva~kog projekta „Pogledi: susret li~nih istorija Srba i Albanaca“ koji , su organizacije Kulturanova i Qendra Multimedia zajedni~ki realizovale tokom 2010. godine. U okviru projekta, intervjuisano je ~etrdeset Srba i Albanaca. Istra`ivanje je zavr{eno izlo`bom fotografija i izdavanjem trojezi~ne publikacije sa~injene od ovih intervjua.

Na osnovu materijala kori{tenog na izlo`bi, Milena Bogavac, dramaturg iz Beograda i Jeton Neziraj, dramaturg iz Pri{tine, zajedni~ki su napisali dokumentarni, postdramski tekst koji je sarajevski reditelj Dino Mustafi} re`irao u Bitef teatru, sa glumcima i glumicama iz Beograda, Pri{tine, Skoplja i Tirane.

28

SCENA
Sve~ana ve~era UN-a

srijeda, 5. oktobar 2011. godine

OSLOBO\ENJE

NOVI BROJ

Angelina Jolie nagra|ena za humanitarni rad
U [vicarskoj postoji naselje Od`a~ana Amela Svraka {vedski diplomata Spremao otmicu sina ministra policije Bosanac otkrio zavjeru stolje}a Ko u BiH anga`uje pla}ene ubice iz Srbije
Bi{}anin Emir [arganovi}, najbolji bh. kajaka{
Holivudska zvijezda Angelina Jolie u [vicarskoj je nagra|ena za svoj humanitarni rad. Na sve~anoj ve~eri predstavnika UN-a u Genevi glumica je primila nagradu za svoj desetogodi{nji rad s izbjeglicama {irom svijeta kao ambasadorica dobre volje. - Bio mi je to veliki u`itak, veselim se radu i sljede}ih deset godina, izjavila je Angelina i dodala: - Zahvalna sam mnogim obiteljima u izbjegli{tvu {to sam imala priliku upoznati ih i pomo}i im posljednjih godina. Nau~ili su me mnogo toga. Zahvaljujem im na svemu, uz njih postala sam bolja osoba i bolja majka. Ina~e, sve~anoj ve~eri Ujedinjenih naroda prisustvovala su mnoga poznata imena svjetske politi~ke scene. Kao i uvijek, najvi{e pa`nje plijenila je lijepa glumica.

Bruco{ijada u Sarajevu

Na brodu dobro zara|ujem Dragan ^ovi} darovao `eni 320.000 eura za ku}u Kako je [piri}eva supruga Naida postala Nada Tu`ilac psovao ~etni~ku majku Bosi}u U Mu{ana Kova~a pucao terorista Omar Dragan Paji} htio unov~iti la`ne mjenice od 100 miliona eura Odbijen doktorski rad Ramiza Salki}a

Bend Rigorozni

Zabranjeno pu{enje

Rigorozni uz Pu{enje
Studentski parlament Univerziteta u Sarajevu prvi put organizuje jedinu oficijelnu bruco{ijadu na nivou svih fakulteta Univerziteta u Sarajevu. Na bruco{ijadu su pozvani bruco{i svih fakulteta Univerziteta. Zvijezde ve~eri bit }e popularna sarajevska grupa Zabranjeno pu{enje, a kao predgrupa nastupit }e bend Rigorozni, koji je nedavno objavio svoj prvi album "Delirij(um)". Cijena ulaznica: 10 KM, a za bruco{e 7 KM (uz indeks ili li~nu kartu do dana koncerta). Prodaja je ve} po~ela na {tandovima SPUS-a, u Ferhadiji - ispred Katedrale i u kancelariji SPUS-a.

2Cellos obilje`ili godi{njicu albuma "Nevermind"

Obradili Nirvanin hit
Povodomdvadesetegodi{njice albuma"Nevermind", 2CellosLuka [uli} i Stjepan Hauser obradili su Nirvanin najve}i hit "Smells LikeTeenSpirit". [uli} i Hausernedavnosu nastupili na GoogleFestivalu u Izraelu, te sa sir Eltonom Johnom na Rock in Rio festivalu pred vi{e od 100 hiljada ljudi. Trenutno se nalaze u Las Vegasu, gdje sa Eltonom Johnom nastupaju na Million Dollar Piano Showu. Nakon Las Vegasa odla-

NAJVE]A NOVINA U BiH

ze na dugo o~ekivani put u Japan, gdje nastavljaju promovisati svoj prvi album, koji je tamo postao pravi hit. Poslije Japana idu u Latviju, Litvaniju, Rusiju, Ukrajinu, Singapur, Indoneziju, Maleziju, Australiju i Novi Zeland, gdje }e do Bo`i}a nastavljati odu{evljavati milione ljudi koji }e imati prilike ~uti njihove aran`mane na otvaranju svakog koncerta sir Eltona Johna, sa kojim }e nastupati.

2Cellos: Nastupaju s Eltonom Johnom

SNOVI - SPADA CODATRONCA MONZA

NEDOSTUPAN BOGATIM KOLEKCIONARIMA
Koliko je Codatronca poseban automobil najbolje ilustruje činjenica da nema određenu cijenu i da ga je nemoguće kupiti, no s obzirom na dosadašnja slična iskustva, možda neki bogati šeik „komercijalizuje“ ovog ljepotana... Str. 30

Autosvijet
OSLOBO\ENJE
srijeda, 5. oktobar 2011. godine

TEHNIKA

AUDI 1.8 TFSI BENZINSKI AGREGAT

TEST - NISSAN PATHFINDER 3.0 DCI LE A/T

NOVA ERA MEĐU BENZINCIMA
AUDIJEV NOVI 1.8 TFSI AGREGAT VJEROVATNO JE POČETAK JEDNE NOVE PRIČE, KOJA ĆE MEĐU BENZINSKE AGREGATE UNIJETI KOMPROMIS IZMEĐU ŽELJENE SNAGE I PRIHVATLJIVE POTROŠNJE...
STR. 34

MNOGO „KONJA“ ZA MNOGO TEŽINE

NOVITET

LEXUS GS

MODEL DINAMIČNIH LINIJA
IAKO ĆE VJEROVATNO TEŠKO OSVOJITI SRCA EVROPLJANA, JER U PONUDI NEMA DIZELSKI AGREGAT, NOVI GS JE VEĆ SADA SA KOEFICIJENTOM OTPORA VAZDUHA OD 0,27 CX SINONIM ZA AERODINAMIKU...
STR. 35

231 KS zadužena je da se nosi sa konstrukcijom težom od 2.200 kg, no i pored toga Pathfinder je sposoban da savlada sve prepreke koje se postave pred njega, a da pri tome posebnim enterijerom pruži zadivljujući osjećaj u vožnji... Str. 32

30

AUTOSVIJET

srijeda, 5. oktobar 2011. godine

OSLOBO\ENJE

Za prvi rođendan

POSEBNA EDICIJA JUKEA
Za manje od godinu dana Nissan Juke, prvi crossover u B-segmentu, ~vrsto je utisnuo svoj znak na evropsko, ali i bosanskohercegova~ko tr`i{te crossovera, u ~emu mu poma`e i titula automobila 2011. godine u Bosni i Hercegovini u izboru Udru`enja automobilskih novinara u BiH. ^ine}i vi{e od 28 posto prodaje Nissana u BiH, Juke je od samog starta napravio odli~an rezultat osvojiv{i udio od 17,2 posto u segmentu malih SUV vozila. U Nissanovoj tvornici u Sunderlandu, na sjeveru Engleske, do danas je proizvedeno vi{e od 120.000 primjeraka, koji su oti{li u sve dijelove svijeta, a do kraja avgusta u Evropi je prodato ukupno 99.713 primjeraka. Ba{ kao {to je to prije njega u~inio Qashqai, Juke je tako|e prokr~io put u prethodno konzervativni dio tr`i{ta. Povezuju}i uzbudljivost sa istinskom inovativno{}u u elegantnom, beskompromisnom vozilu, Juke svoj prvi ro|endan proslavlja novom jedinstvenom izvedbom. Nazvana Naito, {to na japanskome zna~i no}, i utemeljena na paketu opreme Acenta Sport Pack, specijalna izvedba ima upadljive crne 17-in~ne alu-naplatke u kontrastu ili uskla|ene s tri boje karoserije: bijelom, vrlo upadljivom crvenom ili dramati~nom metalik crnom bojom.

Snovi - Spada Codatronca Monza

Škoda

STIŽE NAJMANJI MODEL

Automobil b
Napravljena po nalogu Aznoma, kao reprezentativni sportski model koji će služiti samo za pokazivanje na elitnim sajmovima, Codatronca Monza je preko noći postala jedan od najzanimljivijih ultrasportskih automobila današnjice...
Rije~ Codatronca na italijanskom jeziku zna~i “skra}eni rep” . Ovaj naziv nastao je po~etkom {ezdesetih godina pro{log vijeka, kao rezultat svojevrsnog aerodinami~kog “rata” koji se tada vodio izme|u italijanskih i britanskih dizajnera. Do tada superiornu Giuliettu u Gran Turismo takmi~enjima iznenada je nadma{io i do nogu potukao Lotus Elite. Tada manje poznati Britanac Peter Kirwan-Taylor skrojio je Lotusu automobil sa otporom vazduha od samo 0,29 Cx. Koliko je to bio velik uspjeh, najbolje pokazuje podatak da dana{nji Gran Turismo automobili poput Ferrarija 458 Italia ili Maseratija MC imaju koeficijent otpora od 0,33 Cx. Bertone i Zagato. I dok je prvom nalo`eno aerodinami~ko prilago|avanja Giuliette za kru`ne trke, Zagato je dobio zadatak da napravi automobil nerskog nadmetanja inspirisao ga je kroz cijeli `ivot. Spada je u karijeri osim za Zagato i Alfu Romeo radio i za Ford, Audi, BMW, Fiat, Lanciu, Daihatsu, da bi se danas skrasio u okrilju porodi~ne dizajnerske ku}e SpadaVettureSport, u kojoj radi zajedno sa sinom Paolom.

[koda nastavlja sa svojom ofanzivom proizvoda. Citigo je ime sedmog modela, koji se pridru`uje uspje{noj ~e{koj modelskoj paleti. Gradski mali{an sa 3,56 metra du`ine nudi udoban prostor za ~etiri putnika i njihov prtljag. Za po~etak je predvi|ena verzija s troje vrata, dok se izvedba s petoro vrata o~ekuje 2012. godine. „Citigo predstavlja centralnu komponentu na{e strategije rasta i veoma brzo rastu}i tr`i{ni segment na{e marke“ izjavio je predsjednik Uprave [kode, , prof. dr h.c. Winfried Vahland. „Ovaj automobil je autenti~an „Simply-Clever-Auto“ kompaktan, a prostran, {tedljiv, ali u isto vrijeme agilan, atraktivan , i prepun korisne opreme. Citigo utjelovljuje sve vrijednosti marke [koda i savr{eno se uklapa u na{e planove“ .

Pneumatici Kontakt s podlogom ostvaruje se preko Pirelli PZero Corsa guma, koje su namontirane na Ozove 19-inčne ultra-laggera aluminijumske naplatke
koji }e biti superioran na brdskim stazama. Tako je nastao ~uveni aerodinami~ki {ablon karoserije sa o{tro “zasje~enim“ zadnjim krajem. U Zagatovom studiju tada je radio i Ercole Spada, talentovani mladi dizajner. Ercole je bio zadu`en za aerodinamiku automobila, a ovaj projekat svojevrsnog dizaj-

Otac i sin
Prvi zajedni~ki projekat oca i sina Spada bila je Codatronca (2007. godina). Moderni koncept Gran Turismo automobila, koji je porodi~ni studio SpadaVettureSport napravio po nalogu italijanskog proizvo|a~a Aznoma, bio je sna`no inspirisan oblikom trka}e Alfe Romeo Giuliette iz {ezdesetih godina. Radikalan dizajnerski pristup primijenjen na ovom konceptu nije ostavio sna`niji utisak na ~elnike Aznoma, koji su od Spade tra`ili da napravi i roadster izvedbu, posve}enu slav-

Novo na domaćem tržištu

PROMJENE ZA BOLJE PERFORMANSE
Volkswagen privredna vozila predstavila su novu generaciju modela Crafter. Novi Crafter do`ivio je promjene koje su dovele do jo{ boljih performansi ovog vozila. Prethodna verzija Craftera odlikovala se veli~inom i raznoliko{}u, dok novi Crafter po pitanju snage, ekonomi~nosti i pouzdanosti uz zadr`avanje karakteristika prethodnog, zauzima epitet najboljeg vozila u svojoj klasi. Novi Crafter pokre}u novi common-rail TDI motori, koji po pitanju omjera snage i potro{nje predstavljaju standard u klasi. Cijene vozila u prosjeku su ni`e za pet do sedam posto u odnosu na stari model, {to predstavlja posebnu pogodnost uz sve navedeno za potencijalne kupce.

Inspiracija za život
Crvena lampica se upalila u taboru Alfa Romea, a zadatak da nadma{e Lotus dobili su italijanski dizajnerski magovi

OSLOBO\ENJE godine srijeda, 5. oktobar 2011.
ASA

AUTOSVIJET
OTVOREN ŠKODA CENTAR U BIHAĆU

31

bez cijene ez
noj italijanskoj stazi Monzi. Tako je nastala Spada Codatronca Monza, jedan od najoriginalnije dizaniranih automobila dana{njice. Odmah po predstavljanju na elitnom Top Marques sajmu automobila u Monaku, Codatronca Monza se na{la u centru pa`nje svjetske javnosti. Rije~ je o unikatnom modelu, koji je Spada proizvela za Aznom kao reklamno vozilo. Dakle, ma koliko bogati bili, kolekcionari {irom svijeta za sada ne mogu imati ovaj automobil, osim u snovima.

ASA grupacija je otvorila novi [koda centar u Biha}u, te na taj na~in unaprijedila svoju ponudu prema kupcima u ovom dijelu Bosne i Hercegovine. [koda je izuzetno popularan brend u Bosni i Hercegovini, ~emu svjedo~i i podatak da je svako peto kupljeno novo vozilo u Bosni i Hercegovini marke [koda. U Unsko-sanskom kantonu [koda ima skoro 50 posto tr`i{nog u~e{}a u prodaji novih automobila. „Novi prodajno-servisni centar je potvrda posve}enosti ASA grupacije unapre|enju ponude [koda modela prema krajnjim kupcima“ izjavio je di, rektor prodaje ASA grupacije Eldin Had`iselimovi} prilikom otvaranja centra, kojem su prisustvovali predstavnici vlasti i poslovne zajednice Biha}a i kantona. Op{tinski na~elnik Albin Musli} je rekao da je ovaj doga|aj jo{ jedna uspje{na pri~a koja odlazi u poslovni svijet iz Biha}a, a kantonalni premijer Hamdija Lipova~a je dodao da su ovovremena vozila [kode pri~a o uspje{nosti promjene imid`a u auto-industriji. Tako|e istakao je doprinos ASA grupacije cjelokupnoj bh. ekonomiji.

Citroen C4 Aircross

NOVI PRISTUP KOMPAKTNOM SUV-u
Nakon komercijalnog uspjeha novog Citroen C4, proizvedenog u vi{e od 100.000 primjeraka od lansiranja na tr`i{te prije ta~no godinu dana, marka upotpunjuje svoju gamu nevi|enom ponudom - Citroën C4 Aircross. S ovim novim modelom Francuzi ne oklijevaju da promijene tradicionalne karakteristike kompaktnog SUV-a. Spajaju}i dizajn i inovativnu tehnologiju, Citroën C4 Aircross prilago|ava se savremenom na~inu `ivota, koji uklju~uje bijeg od svakodnevice. Ova nova silueta crpi inspiraciju iz prepoznatljivog umije}a, povezuju}i pogon terenskog vozila s udobno{}u i u`itkom u vo`nji limuzine. Dostupan, zavisno od motorizacije, u izvedbi s pogonom na dva i ~etiri to~ka, Citroën C4 Aircross krenu}e u prodaju krajem prvog polugodi{ta 2012. i zauze}e svoje mjesto me|u liderima u segmentu na podru~ju emisije CO2.

Unikat
Da je proizvodnja Codatronca Monza ipak izvjesna vidljivo je iz ~injenice da je unikat u voznom stanju, sa svim pripadaju}im kompo-

Ecobest 2011.

NAGRADA ZA CHEVROLET VOLT
Ove godine titula Ecobest dodijeljena je Chevrolet Voltu i Opel Amperi. Predsjednik Autobesta, gospodin Ilja Seliktar, rekao je: “Kao Autobest iznimno smo ponosni {to mo`emo dodijeliti tu presti`nu nagradu ovim GMovim revolucionarnim modelima.“ Po~etkom ove godine Chevrolet Volt je imenovan automobilom 2011. godine u Sjevernoj Americi, te je odabran za „zeleni automobil 2011. godine“ od strane globalnog `irija za automobil godine. Volt se na tr`i{tu SAD prodaje od kraja 2010, te }e od novembra 2011. biti dostupan u odabranim evropskim Chevroletovim prodajnim salonima. Volt, koji u svakom trenutku vozi na elektri~ni pogon, nudi do 80 kilometara elektri~ne vo`nje na baterijski pogon, bez potro{nje goriva i emisije {tetnih plinova. Upravo njegova sposobnost da nastavlja s radom i kada se potro{i energija pohranjena u bateriji, ~ini Volt razli~itim od svih ostalih elektri~nih vozila.

Prilagodljivost Kočnice potpisuje Brembo, a vješanje je izvedeno po uzoru na automobile GT3 klase i nudi mogućnost prilagođavanja
nentama koje treba da ima automobil ovog kalibra. Codatronca Monza ima cjevastu {asiju od ultra~vrstog aluminijuma, a njena oplata izra|ena je od laganih materijala, me|u kojima prednja~i karbon. Motor potpisuje italijanska kompanija Italtecnica, a rije~ je o sedamlitarskom V8 agregatu, koji je izvorno posu|en od Corvette. Motor

Trkačka sjedišta i pojaseve za Spadu je izradio Sabelt, dok upravljač i instrumente potpisuje Aimo

ima aluminijumski blok, koji mu obezbje|uje izuzetno malu masu, a interesantno je da ~itav automobil te`i samo 1.180 kg. Uz pomo} dva Rotrexova kompresora dobijeno je 720 KS, uz okretni moment od 950 Nm. Sa 1,63 KS po kilogramu te`ine Codatronca Monza do 100 km/h iz mjesta sti`e za samo tri sekunde, dok joj je maksimalna brzina nezvani~no 335 km/h. Za prenos snage zadu`en je klasi~ni ru~ni {estostepeni mjenja~, {to je svojevrsni raritet u se-

gmentu dana{njih Gran Turismo automobila, koji u ve}ini slu~ajeva koriste automatske. Kao pogonsko gorivo koristi se ekolo{ki prihvatljiv bioetanol E85. Codatronca Monza nema cijenu, ona je svojevrsni dizajnerski unikat, radikalni roudster, o kojem danas ma{taju mnogi bogata{i {irom svijeta. Upravo to je od oca i sina Spada tra`io Aznom, veoma sna`an automobilski magnet, koji }e privla~iti pa`nju gdje god da se pojavi.

32

AUTOSVIJET

srijeda, 5. oktobar 2011. godine

OSLOBO\ENJE

Test - Nissan Pathfinder 3.0 dCi LE A/T

Šminker u teškoj kategoriji
Redizajnirani Pathfinder, kao što se i očekivalo, donosi svježiji dizajn i bogatiju opremu, ali i novi V6 dizel agregat, koji se s lakoćom nosi sa 2,2 tone teškim terencem, čiji izgled nosi dozu ekskluzivnosti skrivenu iza klasičnosti...
Nakon pet godina i vi{e nego uspje{nog nastupa u klasi ~istokrvnih terenaca, Nissan Pathfinder do`ivio je temeljno osvje`enje, zbog kojeg je postao jo{ zreliji i po`eljniji. U pogledu ovog modela uspje{no je postignut kompromis izme|u izra`enih terenskih karakteristika, izuzetne prostranosti putni~ke kabine, luksuza za~injenog cijelim nizom najnovijih tehnolo{kih detalja, {to je u su{tini rezultovalo vozilom koje mo`e ispuniti gotovo sve zahtjeve kupaca. O kakvom se vozilu zapravo radi, provjerili smo testiranjem najbogatije opremljenog LE modela, koji je za pogon koristio kombinaciju mo}nog 3.0-litarskog dCi turbodizela{a sa 231 KS i sedmostepene automatske transmisije. blatobrana, ispunjeni u LE paketu opreme standardnim 18-col-

MOTOR
Za pogon masivnog terenca zadužen je 3.0-litarski common-rail turbodizelski šestocilindraš V konfiguracije, koji pri 3.750 o/min razvija 231 KS, dok je najve}i obrtni moment od monstruoznih 550 Nm raspoloživ ve} od niskih 1.750 o/min. U skladu sa potencijalom motora, u Nissanu su ga uparili sa sedmostepenom automatskom transmisijom, koja je i jedina sposobna da na podlogu prenese svu njegovu sirovu snagu. kalnom ru~kom, te lijepo ukrojenim zadnjim staklima, koja efektno razbijaju monotoniju njegovog, za ovu klasu vozila tipi~no kutijastog zadnjeg dijela. Upravo forma zadnje sekcije jasno pokazuje da je Nissanovim dizajnerima pri stvaranju Pathfindera prioritetni cilj bio pomiriti robustan izgled sa maksimalnom funkcionalno{}u enterijera, koji u na{em slu~aju skriva ~ak sedam sjedi{ta.

Oštre linije
Da je Pathfinder pravi mu{ki terenac otkrivaju ve} njegov opti~ki nastup, nagla{en cijelim nizom o{trih osnovnih linija, ali i eksterijerne dimenzije, ta~nije du`ina od 4.813, {irina od 1.848 i visina od 1.846 mm. Svakako, najupe~atljivija je prednja sekcija sa ksenonskim svjetlima, masivnim grilom ukra{enim niklovanim insertima, a zatim i veliki odbojnik sa integrisanim usisnikom vazduha i svjetlima za maglu, koja su i jedini obli detalj na licu Pathfindera. Mi{i}avost ovog modela dodatno nagla{avaju i istaknuti rubovi

Potrošnja Prilikom testa Pathfinder je u prosjeku trošio 10,2 litre dizela, što je prihvatljiv rezultat za ovu klasu vozila
nim lakim to~kovima sa namontiranim Continental CrossContact pneumaticima dimenzija 255/60. Pathfinder je oduvijek bio jedan od najprepoznatljivijih terenaca u svojoj klasi, a to prije svega treba da zahvali svojoj bo~noj sekciji, ta~nije efektnom rje{enju otvaranja zadnjih bo~nih vrata sa verti-

Poseban iznutra
Da je Nissan Pathfinder sa LE paketom opreme namijenjen najzahtjevnijim kupcima, pokazuje upravo njegov enterijer, koji se zbog izuzetno bogate opreme mo`e uporediti sa najopremljenijim luksuznim limuzinama. U skladu sa vanj{tinom i u enterijeru dominiraju pravougaone forme, te kombinacija razli~itih materijala, koja je, osim {to dobro izgleda, dizajnirana da traje i pri najekstenzivnijoj eksploataciji. [to se ti~e opreme, Pathfinder LE izme|u uobi~ajenih elemenata dolazi sa dvozonskom klimatizacijom, staklenim krovnim otvorom, limitatorom brzine, tempomatom, putnim kompjuterom, Bose premijum audio-sistemom sa devet zvu~nika, ko`om op{ivenim sjedi{tima, od kojih su prednja grijana i elektrifikovana, a voza~evo je opremljeno i funkcijom memorisanja. Tu je svaka-

OSLOBO\ENJE godine srijeda, 5. oktobar 2011.
MOTOR: ZAPREMINA MOTORA: SNAGA: MAX. OBRTNI MOMENT: UBRZANJE 0-100 km/h: MAX. BRZINA: PROSJEČNA POTROŠNJA: MJENAČ: 6 cilindara, dizelski 2.993 ccm 231 KS pri 3.750 o/min 550 Nm pri 1.750 o/min 8,9 s 200 km/h 9,5 l 7-stepeni, automatski

AUTOSVIJET

33

ko i selektor All Mode 4x4 pogona sa redukcijom prenosa, koji nudi jednostavno kori{}enje u skladu sa potrebama. Prostranost je na zavidnom nivou, kako na prednjim tako i na zadnjim sjedi{tima, dok je tre}i red, koji se podi`e iz poda prtlja`nika, namijenjen djeci ili osobama manje visine. [to se ti~e ponude tovarnog prostora, u konfiguraciji sa sedam sjedi{ta Pathfinder mo`e ponuditi skromnih 190 litara, ali u uobi~ajenoj

postavci sa pet volumen raste na 515, a u krajnjem slu~aju sa oborenim drugim redom i na krajnju 2.091 litru, {to je izvrstan rezultat, uzmemo li u obzir da je nosivost ovog modela ~ak 770 kilograma.

Tenkovska prodornost
Nakon upoznavanja sa osnovnim obilje`jima novog Nissan Pathfindera, kona~no smo do~ekali

da se posvetimo i njegovim voznim osobinama. Nakon startovanja, mo}ni 3.0-litra{ ogla{ava se gromkim zvukom, koji ulijeva povjerenje u svakom trenutku, a onda potrebno je samo odabrati vrstu pogona i ru~icu mjenja~a pomjeriti u opciju D. Tada nastupa magija, jer prosto je nevjerovat-

Kočenje Sa brzine od 100 km/h vozilo se zaustavlja za 40,9 metara
no kako se dizelski {estocilindra{ poigrava sa masom vozila od ~ak 2.285 kilograma, nijednog trenutka ne pokazuju}i bilo kakve znakove oklijevanja ili nesigurnosti. Posebno je va`no da je udobnost ogibljenja gotovo jednaka, bez obzira na to vozili Pathfindera na asfaltiranom putu ili gruboj stazi od tucanika. Sa prili~no duga~kim hodom ogibljenja, efikasnim 4x4 pogonom oplemenjenim blokadom centralnog diferencijala i redukcijom prenosa, najni`im klirensom od 23,4 centimetra, kao i pristupnim i odlaznim uglom

od 29, odnosno 22 stepena, Pathfinder je gotovo nezaustavljiv. Druga~ije re~eno, {to se ti~e terenske vo`nje, Pathfinder se mo`e zaustaviti samo zbog neadekvatnih pneumatika, jer sa pravim terenskim, prepreke moraju biti zaista izuzetno zahtjevne, pa da Nissanov terenac zavapi za dodanom pomo}i.

Kvalitet košta
Impresivni rezultati ovog japanskog terenca nastavili su se i pri mjerenju performansi. I pored velike mase, Pathfinder od 0 do

100 km/h sti`e za samo 9,1 sekundu, a zatim ne posustaje sve do krajnje brzine od 201 km/h. Sve u svemu, izvanredni rezultati, {to va`i i za efikasni ko~ioni sistem sa diskovima na svim to~kovima, kojima je potrebno da Nissanovog terenca sa 100 km/h zaustave za odli~nih 40,9 metara. Dodamo li svemu i prihvatljivu prosje~nu potro{nju od 10,2 litre eurodizela, jasno je da se Nissan Pathfinder i dalje zadr`ao na poziciji jednog od najboljih terenaca u klasi. To se naravno i pla}a, a cifra koju je potrebno izdvojiti, sa svim davanjima iznosi 98.300 KM.

34

AUTOSVIJET

srijeda, 5. oktobar 2011. godine

OSLOBO\ENJE

Tehnika - Audi 1.8 TFSI benzinski agregat

Velika snaga, mala potrošnja
Poslije dominacije dizel agregata, koji rade uz pomoć turbine i direktnog ubrizgavanja, Audi je je odlučio približiti im i benzince, nakon čega je nastao novi 1.8 TFSI agregat, koji je sinonim za jačinu i štedljivost....
Mnogo snage, mala potro{nja i benzin kao hrana odavno je san in`enjera koji konstrui{u motore. Ukoliko bi dobili snagu, rasla bi potro{nja i obrnuto, tako da su benzinski motori u zadnjih petnaestak godina u sjeni “svemogu}ih” dizel motora, koji, uzgred re~eno, vladaju i presti`nim trkama. Ipak, ~ini se da se pojavljuje “svjetlo na kraju tunela” za benzince, a opet je Audi taj koji se pobrinuo za napredak, predstaviv{i novi TFSI 1,8-litarski benzinac, koji bi, napokon, trebao pomiriti nepomirljivo. Uz veliku snagu do{la je i mala potro{nja, a osnov za napredak je potpuno novi sistem ubrizgavanja goriva i potpuna elektronska regulacija sistema hla|enja motora. dizanje izduvnih ventila mo`e se obaviti u dvije faze, a dvije bregaste osovine se u odnosu na radilicu mogu zakrenuti za 30 ili 60 stepeni. mo`e regulisati temperaturu rashladne te~nosti u rasponu od 85 do 107 stepeni Celzijusa, prate}i optere}enje motora i broj obrtaja, stvaraju}i uvijek najbolji kompromis izme|u unutra{njeg trenja i u~inka termodinamike. Kori{tenjem novog elektrosistema za hla|enje, emisija CO2 smanjena je za 2,5 g/km (4,02 g/milja). Dalje, integracija izduvnog u sistem za hla|enje donosi “beneficije” jer su izduvni gasovi do, datno ohla|eni, te nije potrebno obogatiti smjesu kod punog optere}enja. Ovakvom konstrukcijom znatno se smanjuje potro{nja, naro~ito kod sportskog re`ima vo`nje. perature do 980 stepeni, dok se pritisak od 1,3 bara razvija ve} od “prvih” obrtaja motora. Pored toga, bolje karakteristike turbo punja~a omogu}ili su novi senzor vazduha i elektri~ni „vestgate“ ventil, koji

Čuvanje toplote
Pobolj{anju performansi zna~ajan doprinos dao je i novi elektronski sistem hla|enja motora. Glavni cilj je lak{e zagrijavanje motornog ulja nakon hladnog starta i spre~avanje nepotrebnog rasipanja toplote na okolinu. Samim tim smanjila su se i unutra{nja trenja pokretnih dijelova. Naime, dvije brzorotiraju}e jezgre, spojene u jednom modulu koji pokre}e elektromotor, kontroli{u protok rashladne te~nosti. Rashladna te~nost cirkuli{e oko radilice, kroz blok motora, {to je mogu}e du`e, a za grijanje kabine obezbije|ena je posebna “petlja” . Klasi~na “duga cirkulacija” preko hladnjaka uklju~uje se {to je mogu}e kasnije, sve s ciljem spre~avanja rasipanja toplote na okolinu. Modul

Euro VI
Novi agregat ima ~etiri cilindra i koristi kombinaciju direktnog i indirektnog ubrizgavanja goriva, pri ~emu su niski i visoki obrtaji rezervisani za direktno ubrizgavanje benzina, dok je staro dobro ubrizgavanje u usisnu granu dodijeljeno djelimi~nom optere}enju. Na ovaj na~in novi 1,8 TFSI ve} sada ispunjava EURO VI norme o izduvnim gasovima, koje na snagu stupaju tek 2015. godine. Direktno ubrizgavanje se mo`e, po potrebi, obaviti u dvije do tri faze, a sam sistem radi sa pritiscima od 150 do 200 bara. Za bolju optimizaciju izmjene izduvnih gasova sistem podizanja ventila dobio je ve}u slobodu. Naime, po-

Novi turbopunjač
Pored novokonstruisanih sistema za ubrizgavanje goriva i hla|enje motora, zna~ajan akcenat dat je i konstrukciji novog turbopunja~a. Smanjenju potro{nje doprinosi nova konstrukcija lopatica od legura, koje mogu izdr`ati tem-

izuzetno brzo i precizno pode{ava pritisak. Masa motora smanjena je sa 135 kg na 131,5 kg, pri ~emu se koristi novi proces sivog liva radilice, koji smanjuje stijenku za tri milimetra, konstrukcija radilice sa ~etiri umjesto sa osam protivtegova i smanjen je pre~nik glavnog le`aja. Dalje, klipovi su izra|eni od novih legura visoke ~vrsto}e, mnogi vijci su od aluminijuma, unutra{nje trenje smanjeno je upotrebom novih premaza na ko{uljici klipa i monta`om dvije balansne osovine za neutralisanje inercionih sila drugog reda u valjkastim le`ajevima, a hla|enje uljem ~ela klipa odvija se putem visokopreciznog elektrosistema.

REZULTATI
Iz 1.798 cm³ dobijen je benzinski motor koji isporu~uje 320 Nm obrtnog momenta izme|u 1.400 i 3.700 o/min, dok je maksimalna snaga 125 kW (170 KS) pri 3.800 o/min. Audi A5 1,8 TFSI Coupe, sa ru~nim mjenja~em, ubrzava za 7,9 s od 0 do 100 km/h i dosti`e 230 km/h maksimalne brzine. Koliki je napredak postignut, mo`da najbolje pokazuje podatak da je potro{nja smanjena za 21 posto u odnosu na pro{lu generaciju motora, {to u praksi daje prosjek od svega 5,7 l/100 km i emisiju CO2 od 134 g/km (215,65 g/milja). Kada se sve sagleda, izlaz iz “mra~nog tunela” za benzince vi{e i nije tako daleko.

OSLOBO\ENJE godine srijeda, 5. oktobar 2011.
Novitet - Lexus GS

AUTOSVIJET

35

Bez mirisa dizela
Pomalo je začuđujuće što novi GS ne nudi nijedan dizel agregat, sa kojim bi vjerovatno imao velike šanse na evropskom tlu…
Presti`ni Toyotin podbrend Lexus predstavio je na sjevernoameri~kom tr`i{tu, u okviru sajma Concours d’Elegance najnoviji GS. Evropska premijera ove limuzine desila se na Sajmu automobila u Frankfurtu. Prema najavama japanskog proizvo|a~a, novi Lexus GS donosi “hrabriji dizajn, prostraniji i savremenije opremljen enterijer, ali i nudi bolja vozna svojstva” U odnosu na suzdr`anog . prethodnika novi model ima znatno dinami~nije linije, iz kojih se krije koeficijent otpora vazduha od samo 0,27 Cx (isti kao kod Mercedesa E-klase). U dizajnerskom pogledu najupe~atljiviji detalj je nova maska, koja napu{ta dosada{nji trapezoidni oblik. Dinami~nost dizajna nagla{ena je i svjetlima sa trendovskim LED diodama, koje pove}avaju uo~ljivost automobila u svim prilikama. Da bi novi GS bio ugodniji oku pod okriljem Lexusa razvijene su i posebne vrste boja sa kristalnim efektom. Dimenzije nisu zna~ajnije promijenjene. Me|uosovinski razmak (2,85 metara) je ostao isti, dok je du`ina pove}ana za 1,5 centimetara. [irina i visina su narasle za dva, odnosno 3,5 centimetara. S druge strane trag to~kova je pro{iren za 40 milimetara naprijed i 50 pozadi, a razvijen je i novi sistem vje{anja, za koji u Lexusu tvrde da nudi vi{e dinamike u vo`nji. Za zaustavlja-

nje automobila su zadu`eni samoventilisani diskovi sa ~etveroklipnim ko~ionim ~eljustima, kojima podr{ku pru`aju najsavremeniji elektronski sistemi udru`eni sa ESP-om. Japanci poru~uju da }e novi GS zahvaljuju}i druga~ijoj konstrukciji enterijera nuditi ve}i komfor, kako za voza~a tako i za putnike. Sam enterijer donosi neka od rje{enja koja su ve} vi|ena

na kompaktnom CT modelu, te u osnovi predstavlja model prema kojem }e biti dizajnirane unutra{njosti svih budu}ih Lexusa. Kapacitet prtlja`nika je sa maksimalnih 456 litara za 25 posto ve}i nego kod prethodnika (280 litara). Japanci su za sada potvrdili ugradnju jednog 3,5-litarskog V6 benzinca sa 306 KS, koji GS do 100 km/h mo`e dovesti za 6,4 sekunde.

36

AUTOSVIJET

srijeda, 5. oktobar 2011. godine

OSLOBO\ENJE

Kućni tuning - Mercedes Benz C63 AMG Coupe BlackSeries

Kad srce bira crno
„Crna serija“ mnoge asocira na neki loš rezultat, ali „crna serija“ uz ime Mercedesa asocira na sportske automobile, koji su uz pomoć AMG-ove trkačke tehnologije sposobni pružiti vrhunski užitak u vožnji, pa i više od toga...
Najsna`nija C-klasa svih vremena je pred nama. Taman kada su svi pomislili da }e se Mercedes zadovoljiti sa AMG izvedbom redizajnirane C klase, iz gara`e ovla{tenog tunera, koji su prije 44 godine osnovali njema~ki in`enjeri Aufrecht, Melcher i Grossaspach, stigao je C63 Coupe Black Series. Rije~ je o jedinstvenom automobilu ~iji DNK isklju~ivo sadr`i `elju za ostvarivanjem vrhunskih voznih svojstava. Tehnologija za ovaj model posu|ena je direktno od trka~kih automobila, a odli~nu zabavu u vo`nji garantuju podesiv AMGov sistem vje{anja, visokokapacitetni ko~ioni sistem i sportski direktan upravlja~. Kada se sveobezbje|uje i ubjedljivije performanse. Nezvani~ni podaci pokazuju da C-klasa AMG BlackSeries do 100 km/h sti`e za 4,2 sekunde, {to je 0,3 sekunde bolji rezultat u odnosu na „klasi~ni“ model. Elektronski limitiranih 250 km/h je lako dosti`no, a krajnji domet ovog automobila bez blokade bi}e objavljen nakon svjetske premijere, na sajmu automobila u Frankfurtu. Za prenos snage na zadnje to~kove zadu`en je sedmostepeni AMG Speedshift MCT automatski mjenja~, sa ~etiri razli~ita na~ina „{altanja“ (Rev-matching, Race start, Sport plus i Manual). Osim {to omogu}ava izmjene brzina u intervalu od samo 100 milisekundi, sa razli~itim na~inima rada, pnu te`inu vozila, mala masa naplataka doprinosi i boljoj upravljivosti. Za obuzdavanje AMG BlackSeries zadu`eni su diskovi od kompozitnih materijala promjera 390 mm naprijed i 360 pozadi. Na prednjim ko~nicama se nalaze {estoklipna, a na zadnjim ~etvoroklipna klije{ta. Stabilnost automobila elektronski kontroli{e ESP sistem sa tri na~ina rada On, Of i Hanling mode, koji je prema Mercedesu pode{en tako da ne „ubija“ performanse, ali i da dr`i automobil na granicama fizike, do kojih se mo`e sigurno obuzdati. Naravno pretpostavka je da }e voza~i koji budu sjedali za upravlja~ ovakvog modela biti svjesni rizika vo`nje „na no`“ odnosno , da }e imati neophodno voza~ko iskustvo, jer je C63 AMG BlackSeries namijenjen upravo takvima. taka ima ta~no odre|enu funkciju, a neki od njih su tu samo zbog „utjerivanja“ straha. Sa cijenom koja prelazi 230.000 KM ovaj Mercedes }e nesumnjivo biti ljubimac kupaca „dubokog d`epa“, ali ne{to druga~ijeg profila. Mada u enterijeru donosi sve blagodeti savremenih limuzina iz Studgartha poput dvozonskog klima-ure|aja, mo}nog audionavigacionog sistema, te ko`nih presvlaka, glavni adut C63 AMG BlackSeries ne}e biti udobnost. Samo jedan pogled na {koljkasta AMG sjedi{ta i prazan prostor iza voza~a dovoljan je da svakom posmatra~u bude jasno da }ete i pored vrhunske klimatizacije u ovakvom automobilu uvijek biti znojni i uzbu|eni.

Sportska šminka
Da nije {minkerski automobil, ve} rasni sportak na korak od trka~ke staze AMG BlackSeries sugeri{e i svojim dizajnom. Agresivan prednji branik, sa velikim otvorima za dovod vazduha i podnim difuzorom, izba~eni blatobrani, nagla{eni pragovi, mi{i}ava „hauba“, bo~ni otvori za hla|enje zadnjih ko~nica, te mesnati zadnji branik sa difuzorom i ~etiri trapezoidne izduvne cijevi dio su vizuelnog „naoru`anja“ ovog ratobornog automobila. Ve}ina ovih doda-

mu tome dodaju i posebni Continentalovi pneumatici, brojni aerodinami~ki dodaci i nova elektronika, dobija se okvirna slika o kakvoj zvjerki je rije~...

Snaga atmosferca
Za pogon AMG BlackSeries C-klase koristi se 6,3-litarski V8 agregat kodno ozna~en kao M156. Rije~ je o jednom od najsavr{enijih V8 atmosferskih motora dana{njice, koji je fino dora|en za potrebe AMG BlackSeries modela. Kovani klipovi, klipnja~e i radilica posu|eni su od supersportskog SLS AMG modela, {to osim ekskluzivnosti garantuje i vrhunsku izdr`ljivost. U odnosu na „klasi~ni“ AMG model, motor je sa 487 poja~an na 512 KS. Dodatnih 25 KS prati i pove}anje obrtnog momenta za 20 Nm (620 Nm), {to uz dvadesetak kilograma manju te`inu

ovaj mjenja~ omogu}ava i jednostavno prilago|avanje vozila zadatim uslovima vo`nje. Svaka od spomenutih opcija „{altanja“ pode{ena je tako da se iz motora izvu~e maksimum, uz vrhunski u`itak. U Mercedesu ka`u da se u vo`nji automobila sa ovim mjenja~em voza~ uvijek osje}a u centru pa`nje. Naime, o bitnim pode{avanjima vozila odlu~uje on sam, a ne elektronika, kao {to je to danas slu~aj kod mnogih sportskih modela. Kontakt sa podlogom se ostvaruje putem Continentalovih sportskih pneumatika dimenzija: 255/35 na prednjoj i 285/30 na zadnjoj osovini, koji su obuveni na 19in~ne desetokrake AMG naplatke. Osim po atraktivnoj titanijum sivoj boji, ovi naplaci su zanimljivi po ~injenicama da su kovani, te kao takvi 11 kg lak{i u pore|enju sa klasi~nim aluminijumskim. Osim {to smanjuje uku-

srijeda, 5. oktobar 2011. godine
Na osnovu ~lana 56. Zakona o organizaciji uprave Federacije Bosne i Hercegovine („Slu`bene novine Federacije BiH“, broj 35/05), ~l. 5. i 6. Zakona o izvr{enju bud`eta Federacije Bosne i Hercegovine za 2011. godinu („Slu`bene novine Federacije BiH“, broj 14/11 i 50/11) i Odluke Vlade Federacije BiH o odobravanju utro{ka sredstava sa teku}eg transfera „Transfer za sufinansiranje izgradnje spomen-obilje`ja, ure|enja mezarja i grobalja“, broj V broj: 968/11 od 22.09.2011. godine, utvr|enog bud`etom Federacije Bosne i Hercegovine za 2011. godinu, ministar Federalnog ministarstva za pitanja boraca i invalida odbrambenooslobodila~kog rata / Federalnog ministarstva za pitanja branitelja i invalida domovinskog rata, objavljuje

OSLOBO\ENJE

OGLASI
BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE KANTON SARAJEVO OP]INSKI SUD U SARAJEVU Broj: 65 0 Ps 116398 09 Ps Sarajevo, 20. 9. 2011. godine

37

za podno{enje zahtjeva i programa za sufinansiranje izgradnje spomen-obilje`ja, ure|enja mezarja i grobalja I Predmet javnog poziva je sufinansiranje izgradnje, sanacije, dogradnje i ure|enja spomen-obilje`ja, mezarja i grobalja, u ukupnom iznosu od 70.000,00 KM. II Zahtjev za sufinansiranje programa/projekata mogu podnijeti samo pravna lica i to: Udru`enja koja okupljaju bora~ku populaciju i vjerske ustanove sa razra|enim programima usmjerenim na realizaciju ciljeva proizi{lih iz namjene ovih sredstava. III Zahtjev je potrebno obrazlo`iti, u smislu razloga podr{ke projekata/programa (op{tem, dru{tvenom, finansijskom i sl). Sredstva }e se dodjeljivati na osnovu javnog poziva, jednokratno, a koji }e biti objavljen u dnevnim novinama velikog tira`a i na web stranici Ministarstva ( www.fmbi.gov.ba.). IV Prijedlog raspodjele i isplate ovih namjenskih sredstava vr{it }e se u skladu sa op{tim i posebnim kriterijima V Op}i kriteriji za odobrenje sredstava za sufinansiranje izgradnje spomen-obilje`ja, ure|enje mezarja i grobalja su: - kvalitet i kompletnost programa - originalnost projekta u smislu njegovog zna~aja - visina u~e{}a sopstvenih sredstava VI Posebni kriteriji za odobrenje sredstava za sufinansiranje izgradnje spomen-obilje`ja, ure|enje mezarja i grobalja su: - programi koji se realiziraju uz pomo} vi{e sufinansijera - veli~ina prostora koji je obuhva}en projektom VII Zahtjevi po javnom pozivu za odabir programa/projekata, podnose se Federalnom ministarstvu za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodila~kog rata, na adresu Alipa{ina broj 41, Sarajevo. Zahtjevi }e se podnositi Ministarstvu u toku javnog poziva, odnosno u trajanju od 8 dana od dana njegovog objavljivanja u dnevnim novinama. VIII Aplikacioni formulari }e biti objavljeni na WEB stranici Ministarstva (www.fmbi.gov.ba), a mo}i }e se preuzeti i u prostorijama pisarnice Ministarstva. Nepotpuni zahtjevi i programi se ne}e razmatrati. Federalno ministarstvo nema obavezu vra}ati predatu dokumentaciju aplikantima. IX Uz zahtjev je potrebno dostaviti sljede}u dokumentaciju: 1. Adekvatno popunjen i ovjeren aplikacioni formular 2. Uvjerenje o identifikacionom broju 3. Rje{enje o registraciji 4. Kopija ugovora sa bankom o otvaranju transakcionog/teku}eg ra~una 5. Detaljan opisan projekat ili program za koji se tra`i sufinansiranje 6. Finansijski plan projekta ili programa za 2011. godinu, sa o~ekivanim prih. i rash. 7. Potvrda/uvjerenje od vjerske ustanove kao dokaz da se programi i projekti odnose na finansiranje ure|enja mezarja i grobalja Broj: 01-14-4495 /11 Sarajevo, 03.10.2011. godine MINISTAR Zukan Helez

JAVNI POZI V

Na osnovu ~lana 348. stav 3. Zakona o parni~nom postupku ("Sl. novine FBiH", br. 53/03, 73/05 i 19/06), objavljuje:

OGLAS
OP]INSKI SUD U SARAJEVU, po sudiji Tatjani Arapovi}, u pravnoj stvari tu`ioca "INTERMERKUR NOVA" DOO SARAJEVO, ul. Safeta Zajke br. 267, koga zastupa punomo}nik advokat Bursa} Nedeljko iz Sarajeva, protiv tu`enog CH ELEKTROTEHNIK DOO SARAJEVO, ul. Samira ]atovi}a Kobre br. 45, radi duga, v.sp. 19.887,33 KM, 19. 9. 2011. godine donio je:

PRESUDU
- zbog propu{tanja Tu`eni CH ELEKTROTEHNIK DOO SARAJEVO du`an je isplatiti tu`iocu "INTERMERKUR NOVA" DOO SARAJEVO glavni dug u iznosu od 19.887,33 KM, kao i zakonske zatezne kamate koje }e obra~unati: na iznos 870,57 KM po~ev od 24. 2. 2009. g pa do kona~ne isplate, na iznos 1.134,92 KM po~ev od 24. 1. 2009. g pa do kona~ne isplate, na iznos 1.679,52 KM po~ev od 29. 1. 2009. g pa do kona~ne isplate, na iznos 811,92 KM po~ev od 14. 12. 2008. g pa do kona~ne isplate, na iznos 191,73 KM po~ev od 1. 1. 2009. g pa do kona~ne isplate, na iznos 448,92 KM po~ev od 22. 12. 2008. g pa do kona~ne isplate, na iznos 115,03 KM po~ev od 1. 1. 2009. g pa do kona~ne isplate, na iznos 138,45 KM po~ev od 22. 12. 2008. g pa do kona~ne isplate, na iznos 12.733,38 KM po~ev od 2. 1. 2009. g pa do kona~ne isplate, na iznos 372,56 KM po~ev od 2. 1. 2009. g pa do kona~ne isplate, na iznos 165,20 KM po~ev od 2. 2. 2009. g pa do kona~ne isplate, na iznos 863,34 KM po~ev od 9. 1. 2009. g pa do kona~ne isplate, na iznos 975,31 KM po~ev od 1. 1. 2009. g pa do kona~ne isplate, te mu naknaditi tro{kove parni~nog postupka u iznosu od 1.470 KM, sve u roku od 30 dana pod prijetnjom izvr{enja. Sudija Tatjana Arapovi} Pouka o pravnom lijeku: Protiv ove presude nije dopu{tena `alba, ali tu`eni mo`e podnijeti prijedlog za povrat u prija{nje stanje (~lan 183. stav 1. ZPP-a). Obavje{tava se tu`eni da se dostava pismena smatra objavljenom protekom roka od 15 dana od dana objavljivanja ovog pismena u dnevnim novinama FBiH i na oglasnoj plo~i suda.
Na osnovu odluke [kolskog odbora od 8. 9. 2011. godine i saglasnosti Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta Tuzlanskog kantona, broj 10/1-34-18739-1/11, JU Mje{ovita srednja {kola Teo~ak raspisuje za upis polaznika za {kolsku 2011/12. godinu Zahtjevi za upis polaznika prima}e se po~ev od dana objavljivanja konkursa u dnevnoj {tampi do 31. 10. 2011. godine. Uz zahtjev za upis kandidati prila`u: - izvod iz mati~ne knjige ro|enih - svjedo~anstvo o zavr{enom VIII razredu za upis u I razred - razredna svjedo~anstva srednje {kole za upis dokvalifikacije i prekvalifikacije (originalna ili ovjerena fotokopija) - diplomu srednje {kole odgovaraju}eg zanimanja i potvrdu o najmanje dvije godine radnog iskustva u struci za upis sticanja zvanja majstor. PLAN UPISA 1) Za stru~na zvanja: - ma{inski tehni~ar.......................................................................................................................................24 polaznika - ekonomski tehni~ar ...................................................................................................................................24 polaznika - elektrotehni~ar energetike..........................................................................................................................24 polaznika 2) Za zanimanja: - prodava~ (trgovac).....................................................................................................................................15 polaznika - bravar - zavariva~ - automehani~ar ...........................................................................................................30 polaznika - elektri~ar....................................................................................................................................................15 polaznika 3) Za majstorska zanimanja: - majstor bravar............................................................................................................................................15 polaznika - majstor zavariva~.......................................................................................................................................15 polaznika - elektroinstalater .........................................................................................................................................15 polaznika Za upisane polaznike {kola }e organizovati instruktivnu nastavu u skladu sa nastavnim planom i programom. Zahtjevi za upis primat }e se svakim radnim danom od 8 do 14 sati u prostorijama {kole. Informacije na telefone: 035/755-561, 755-562

KONKURS

Bosna i Hercegovina Federacija Bosne i Hercegovine Kanton Sarajevo - Op}ina Ilid`a JU SEDMA OSNOVNA [KOLA ILID@A Broj: 32/11 Datum: 3. 10. 2011. god. Telefon: 761-630, fax 761-631 Na osnovu ~lana 101. Zakona o radu (Slu`bene novine Federacije BiH broj 43/99, 32/00 i 29/03), a u vezi sa ~lanom 87. pravila JU "Sedma osnovna {kola" Ilid`a i odlukom [kolskog odbora broj. 29/11 od 28. 9. 2011. godine, a na osnovu ukazane potrebe za popunu upra`njenih radnih mjesta direktor JU "Sedma osnovna {kola" Ilid`a raspisuje:

za popunu upra`njenih radnih mjesta 1. Nastavnik njema~kog jezika - puna norma, na odre|eno vrijeme do povratka radnika sa bolovanja. 2. Nastavnik bosanskog jezika - 5 (pet) ~asova, na odre|eno vrijeme do 15. 8. 2012. godine. 3. Nastavnik tjelesnog odgoja - 14 (~etrnaest) ~asova, na neodre|eno vrijeme. Uslovi: Za navedena radna mjesta pored op}ih uslova predvi|enih zakonom, kandidati trebaju da ispunjavaju i uslove predvi|ene nastavnim planom i programom za osnovno obrazovanje. Uz aplikaciju kandidati su du`ni dostaviti sljede}e dokumente: - biografiju - diplomu o stru~noj spremi - uvjerenje o osposobljenosti za samostalan odgojno-obrazovni rad - izvod iz mati~ne knjige ro|enih (ne stariji od {est mjeseci) - uvjerenje o dr`avljanstvu (ne starije od {est mjeseci) - uvjerenje da se ne vodi krivi~ni postupak (ne starije od tri mjeseca) Kandidati koji budu izabrani naknadno }e dostaviti ljekarsko uvjerenje. Navedeni dokumenti dostavljaju se u originalu ili ovjerenoj fotokopiji. Dokumenti prilo`eni uz prijavu na javni konkurs ne}e se vra}ati kandidatima. Sve prijavljene kandidate koji ispunjavaju uslove na intervju pozvat }e Komisija za prijem uposlenika JU "Sedma osnovna {kola" Ilid`a. Konkurs ostaje otvoren 8 dana od dana objavljivanja. Prijave na javni konkurs s tra`enim dokumentima dostavljati li~no ili putem po{tanske slu`be preporu~eno na adresu: JU "Sedma osnovna {kola" Ilid`a - Bla`uj br. 118 Nepotpune i neblagovremene i neuredne prijave ne}e se razmatrati. v.d. direktor {kole Hamed Aljovi}

KONKURS

OP]INSKI SUD U ZAVIDOVI]IMA Zemlji{noknji`ni ured Broj: 042-0-DN-11-000 161 Zavidovi}i, 26. 9. 2011. godine Na osnovu ~lana 63. i ~lana 67. Zakona o zemlji{nim knjigama FBiH ("Slu`bene novine FBiH" broj 19/03 i 54/04), Op}inski sud u Zavidovi}ima

NAJAVLJUJE
USPOSTAVLJANJE ZEMLJI[NOKNJI@NOG ULO[KA U zemlji{noknji`nom predmetu broj 042-0-DN-11-000161, a po zahtjevu Husi} Himze, sin Mehe, iz Zavidovi}a, ulica Husein-kapetana Grada{~evi}a L-II/3 u toku je postupak za uspostavljanje zemlji{noknji`nog ulo{ka. Nekretnine za koje se uspostavlja zemlji{noknji`ni ulo`ak su upisane: u posjedovni list broj 1124, katastarska op}ina Donja Lovnica, ozna~ene sa: - katastarska ~estica broj 1 "Polje", ku}a i zgrada povr{ine 85 m2, dvori{te povr{ine 500 m2 i oranica 2. klase povr{ine 53 m2 - katastarska ~estica broj 2/1 "Polje", oranica 2. klase povr{ine 1.457 m2

- katastarska ~estica broj 2/2 "Polje", oranica 3. klase povr{ine 118 m2 - katastarska ~estica broj 4/1 "Polje", oranica 2. klase povr{ine 427 m2 - katastarska ~estica broj 5/1 "Polje", oranica 2. klase povr{ine 405 m2 u posjedovni list broj 1289, katastarska op}ina Hajderovi}i, ozna~ene sa: - katastarska ~estica broj 1500 "Kr~evina", oranica 6. klase povr{ine 1.199 m2 - katastarska ~estica broj 1501/1 "Kr~evina", {uma 4. klase povr{ine 2.377 m2 - katastarska ~estica broj 1501/2 "Kr~evina", {uma 4. klase povr{ine 90 m2 Prema podacima iz katastra, posjednik svih navedenih nekretnina je Husi} Himzo, Mehin, Zavidovi}i, P. lige L. Kek 8/6, sa dijelom 1/1. Pozivaju se lica koja pola`u pravo vlasni{tva ili neko drugo pravo na toj nekretnini da svoje pravo prijave u roku od 60 dana od dana najave podneskom u dva primjerka i da podnesu dokaze za to, u suprotnom njihovo pravo ne}e biti uzeto u obzir prilikom uspostave zemlji{noknji`nog ulo{ka. Lica koja pola`u pravo na toj nekretnini mogu navedeni rok na zahtjev produ`iti za najmanje sljede}ih 90 dana, kako bi im se dala mogu}nost da pribave potrebne dokaze. Ukoliko u produ`enom roku ne uslijedi prijava, zemlji{noknji`ni ulo`ak }e se uspostaviti na osnovu do tada pribavljenih dokaza.

38

POMO] U KU]I

srijeda, 5. oktobar 2011. godine

OSLOBO\ENJE

NOVOSTI I PREPORUKE

Niko vam nije rekao o roditeljstvu

Beta-blokatori zaustavljaju karcinom
Britanski nau~nici su otkrili da bi beta-blokatori, lijekovi za visoki pritisak i tjeskobu, mogli usporiti ili u potpunosti zaustaviti {irenje karcinoma dojke. Britansko Kraljevsko dru{tvo za medicinu prou~avalo je podatke od 800 pacijentica, a uo~ili su da `ene koje su bile na beta-blokatorima imaju upola manju {ansu da se karcinom pro{iri od onih koje nisu bile na lijekovima.

Mijenja se va{ pogled

na svijet
Neke stvari vam odjednom postanu zna~ajne u znatno ve}oj mjeri nego {to ste zami{ljali
Imati svoju djecu jeste divno, jedno od najnevjerovatnijih iskustava u `ivotu. Ve}ina ljudi, prije ili kasnije, nai|e na knjige i ~lanke o tome {ta mogu da o~ekuju kao roditelji, ali neke stvari rijetko budu pomenute i do|u vam kao prili~no iznena|enje. Va{ pogled na svijet se promijeni u znatno ve}oj mjeri nego {to ste zami{ljali. Neke stvari vam odjednom postanu zna~ajne. Rupa u ozonskom omota~u, naprimjer, sun~evi zraci }e imati znatno pogubniji uticaj na nje`nu ko`u va{e bebe nego na va{u. I tako redom, stvari kojih ste ovla{ bili svjesni odjednom postaju zna~ajne. Osje}ate se kao da ste te{ko omanuli. Ima trenutaka kada, koliko god se trudili, va{a djeca nisu zadovoljna. Kada im vidite snu`dena lica, osje}ate se kao da im pre~esto govorite “ne” previ{e im zvoca, te da srede sobu, uni{tavate im san o putovanju... Ipak, dok se va{i mali{ani `ale i optu`uju}e vas gledaju jer nisu dobili jo{

Terapija beta-blokatorima jo{ je daleko od slu`bene upotrebe u lije~enju karcinoma dojke jer tek treba prou~iti njegovu blagotvornu nuspojavu. “Mi pretpostavljamo da su betablokatori kontrolirali razvoj bolesti kod nekolicine pacijentica“ rekli su lje, kari koji provode istra`ivanje. Najvi{e `ena umire kada karcinom dojke metastazira, a nau~nici su uvjereni da ovaj lijek blokira klju~ne molekule karcinoma koje su odgovorne za njegov rast.

jednu konzolu za igranje kakvu ima i njihov drug, ili ih mama njihovog druga pu{ta da gledaju i onaj film u kome ~udovi{te glo|e ne~iju ruku, treba istrajati i ~initi ono za {ta vjerujete da je najbolje za njih. Nemate vremena. To djeluje o~igledno, ali tek kada postanete roditelj, shvatite u

kojoj mjeri nemate vremena. Po~nete da ga mjerite u minutima ili ~ak i sekundama. Ako dijete bude spavalo jo{ deset minuta, mo`da danas i stignete da se istu{irate. Ukoliko jo{ 30 sekundi bude zaneseno gledalo crtani, uspje}ete neometano da obavite neophodno u toaletu.

MODA, STIL, TRENDOVI

LJEPOTA, KOZMETIKA

Vje~iti komadi od sezone dominiraju haljine od ted`insa Ove
ksasa razli~itog kroja, blago strukirane, ravnog kroja, sa visokim strukom. Savr{eno stoje u varijanti sa helankama, grilon~arapama, a mo`ete ih nositi i kao tuniku uz uske farmerke ili pantalone. Jo{ vi{e }ete je ista}i ako je upotpunite dobrim kai{em i cipelama ili ~izmama sa visokom potpeticom. Teksas-jakna je uvijek dobar izbor, najvi{e zbog toga {to dobro stoji i uz farmerke ili pantalone, ali i uz haljinu, suknju, bermude... Osim klasi~nih modela, nose se i oni malo kra}i, u`i, sa obi~nom ili ruskom kragnom. Ove jeseni na modnu scenu vratila se i teksas-ko{ulja, koja vi{e nije rezervisana samo za le`ernije kombi na ci je. Us ki i strukirani modeli mogu da bu du izbor za ve~ernje izlaske, ali i elegantnije prilike.

Sve blagodati crnogta luka{iroku primjeOva ljekovi biljka ima
nu u kozmetici, u njezi i lije~enju ko`e lica i tijela, kao i kose, noktiju, ali i u redukcionoj dijeti za mr{avljenje. Za ja~anje ko se: dvije glavice crnog luka sameljite, stavite u pola litre rakije prepe~enice od {ljivovice i ~uvajte 15 dana na umjerenoj temperaturi. Potom procijedite rakiju i sa njom masirajte svaku ve~er tjeme i korijen kose. Protiv peruti: prije spavanja utrljajte sok od luka u tjeme i korijen kose, pa stavite najlonsku kapu i uvijte maramom. Ujutro operite kosu {amponom, pa je isperite vodom u koju ste prethodno dodali malo jabukovog sir}eta ili limunovog soka. Losion protiv opadanja kose: Potopite u vodu ~etiri sitno izrendane glavice crnog luka i ostavite ih da stoje 36 sati. Potom dobro procijedite sok, sipajte ga u fla{u i dr`ite u fri`ideru. Svake ve~eri tamponom vate istrljajte tjeme i prekrijte gazom.

Sarmice s vinovom lozom
Potrebno:
300 g mljevenog mesa 1 ka{i~ica soli 1 ka{i~ica bibera 1 ka{i~ica mljevene crvene paprike 1 ka{i~ica mje{avine za~ina 1 crni luk 5 ka{ika suncokretovog ulja 15 listova vinove loze

Priprema:
Isijecite {to sitnije crni luk. Sipajte ulje u odgovaraju}u posudu i stavite ga da se grije. Kada se dovoljno zagrije, dodajte crni luk. Propr`ite crni luk, a zatim dodajte mljeveno meso. Odmah potom dodajte i za~ine, so i biber. Dodajte i mje{avinu za~ina radi boljeg ukusa i crvenu papriku da meso dobije lijepu rumenu boju. Po za~injavanju, dodajte i jedno jaje da ve`e masu. Za blan{iranje vinove loze potopite je u proklju~alu vodu na nekoliko minuta. Za filovanje sarmica uzmite jedan list vinove loze i na sredinu stavite ka{i~icu pripremljenog fila. Zavijajte sarmice. Dno odgovaraju}e posude oblo`ite sa par listova vinove loze da sarmice ne bi zagorjele u toku kuhanja. Posla`ite ih {to bli`e jednu drugoj da se ne bi prilikom kuhanja raspale. Nakon slaganja, sipajte vodu i stavite par listova preko sarmica.

srijeda, 5. oktobar 2011. godine
Javno preduze}e Radio Klju~ d.o.o. Klju~ Skup{tina Preduze}a Branilaca BiH bb 79 280 Klju~ Broj: 013-02/11 Datum, 27. 9. 2011. godine Na osnovu ~lana 8. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine (Slu`bene novine Federacije Bosne i Hercegovine, broj 12/03 i 34/03) raspisuje

OSLOBO\ENJE

OGLASI

39

Broj: 10-05-25-554-19/10 Mostar, 28. 9. 2011. godine Na osnovu Uredbe o vr{enju ovla{tenja organa HNK u privrednim dru{tvima sa u~e{}em dr`avnog kapitala („Narodne novine HN@/K“, br. 4/07), Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima FBiH („Slu`bene novine FBiH“, br. 34/03) i ~lanka 11. Odluke o na~inu upravljanja Javnim poduze}em Park prirode Hutovo Blato d.o.o. ^apljina („Narodne novine HN@/K“, broj 2/06), Ministarstvo trgovine, turizma i za{tite okoli{a Hercegova~ko-neretvanske `upanije/kantona objavljuje:

J AVNI OGLAS
ZA IZBOR I IMENOVANJE DIREKTORA I PREDSJEDNIKA I ^LANOVA NADZORNOG ODBORA U JP RADIO KLJU^ d.o.o. Klju~ Objavljuje se javni oglas za izbor i imenovanje direktora i predsjednika i dva ~lana Nadzornog odbora u JP RADIO KLJU^ d.o.o. Klju~, kako slijedi: 1. Direktor JP RADIO KLJU^ d.o.o. Klju~ - 1 2. Nadzorni odbor JP RADIO KLJU^ d.o.o. Klju~: - predsjednik Nadzornog odbora (predstavnik Osniva~a) .......1 - ~lan Nadzornog odbora (predstavnik Osniva~a) ...................1 - ~lan Nadzornog odbora (iz reda zaposlenika) .......................1 I - OPIS POZICIJA I.1. Direktor JP RADIO KLJU^ d.o.o. Klju~: vodi poslovanje i Preduze}e zastupa neograni~eno u okviru upisane djelatnosti, organizuje i rukovodi procesom rada Preduze}a, izvje{tavanje Nadzornog odbora na njegov zahtjev, dosljednu provedbu eti~kog kodeksa u Preduze}u kao i da osigura da sva lica postupaju u skladu sa eti~kim kodeksom, tako {to }e protiv lica koja kr{e eti~ki kodeks pokrenuti disciplinski postupak, izradu i realizaciju planova poslovanja, izradu provedbenih propisa za postupak nabavki i provedbu Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine, pripremu prijedloga za raspodjelu dobiti, zapo{ljavanje i otpu{tanje zaposlenika u skladu sa postupcima utvr|enim poslovnikom i poslovnicima te va`e}im zakonima kao i o drugim pravima zaposlenika po osnovu rada, odgovoran je za primjenu preporuka Odbora za reviziju u rokovima koje u pogledu njihove realizacije utvrdi Odbor za reviziju, i druga pitanja utvr|ena Zakonom, kolektivnim ugovorom, ovom odlukom, statutom i drugim op}im aktima Preduze}a. Direktor JP se imenuje na period od 4 (~etiri) godine. I.2. Nadzorni odbor JP RADIO KLJU^ d.o.o. Klju~: nadzire rad i poslovanje Dru{tva, priprema poslovnike i predla`e ih Skup{tini, priprema eti~ki kodeks i predla`e ga Skup{tini, vr{i izbor kandidata Odbora za reviziju i podnosi prijedlog Skup{tini za njegovo imenovanje, razmatra provedbeni propis za postupak nabavke i nadzire njegovo provo|enje, daje mi{ljenje Skup{tini o prijedlogu Uprave za raspodjelu dobiti, daje ovla{tenja za aktivnosti koje su ograni~ene na osnovu odredaba Zakona o javnim preduze}ima, daje upute direktoru za provo|enje preporuka u vezi sa uo~enim nepravilnostima, vr{i i druge poslove utvr|ene u Statutu Dru{tva. Predsjednik i ~lanovi Nadzornog odbora imenuju se na period od 4 (~etiri) godine. II - OP]I UVJETI ZA IMENOVANJE Svi kandidati za pozicije predsjednika i ~lanova nadzornih odbora koji su predmet ovog oglasa trebaju ispunjavati slijede}e op}e kriterije: - da su dr`avljani Bosne i Hercegovine, - da su stariji od 18, a najvi{e 65 godina, - da nisu otpu{tani iz dr`avne slu`be kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou u Bosni i Hercegovini u razdoblju od 3 (tri) godine prije dana objavljivanja upra`njene pozicije, - da nisu izabrani zvani~nici, nosioci izvr{ne vlasti ili njihovi savjetnici u smislu Zakona o sukobu interesa, - da se na njih ne odnosi ~lan IX 1. Ustava Bosne i Hercegovine, - da nisu na funkciji u politi~koj stranci, - da se protiv njih ne vodi krivi~ni postupak, - da u posljednjih 5 (pet) godina nisu osu|ivani za kaznena djela protiv imovine, privrede, ustavnog poretka ili zloupotrebe slu`bene du`nosti, - da im presudom suda nije zabranjeno obavljanje aktivnosti u nadle`nosti nadzornog odbora. III - POSEBNI UVJETI Pored op}ih uvjeta, kandidati za direktora i predsjednika i ~lanove nadzornog odbora moraju ispunjavati slijede}e posebne uvjete: III. 1. Direktor JP RADIO KLJU^ d.o.o. Klju~: za direktora Preduze}a imenova}e se lice koje pored op}ih uslova ima zavr{enu VSS dru{tvenog smjera i najmanje jednu godinu radnog iskustva u struci i koji nema smetnji za imenovanje odre|enih zakonom, za direktora ne mogu biti imenovana lica koja vr{e funkciju u politi~kim strankama. III. 2. Nadzorni odbor JP RADIO KLJU^ d.o.o. Klju~: u nadzorni odbor mo`e biti imenovana osoba koja pored op}ih uslova predvi|enih zakonom posjeduje visoku, vi{u ili srednju stru~nu spremu i najmanje 1 godinu radnog iskustva u struci. IV - POTREBNA DOKUMENTA Uz prijavu na javni oglas, kandidati su du`ni prilo`iti u originalu ili ovjerenoj kopiji dokaze o ispunjavanju uvjeta, i to: - Kra}u biografiju, adresu i kontakt-telefon, - Uvjerenje o dr`avljanstvu ili kopiju li~ne karte CIPS (ne starije od 6 mjeseci), - Uvjerenje nadle`nog suda da se protiv kandidata ne vodi krivi~ni postupak (ne starije od 3 mjeseca), - Uvjerenje da nisu osu|ivani za krivi~na djela protiv imovine, gospodarstva, ustavnog poretka ili zlouporabe slu`benog polo`aja (ne starije od 3 mjeseca), - Diplomu o ste~enoj {kolskoj spremi, - Uvjerenje o radnom iskustvu, - Ovjerenu izjavu da se na njih ne odnosi ~lan IX 1. Ustava Bosne i Hercegovine, - Ovjerenu izjavu da ne podlije`u odredbama Zakona o sukobu interesa, - Ovjerenu izjavu da nisu na funkciji u politi~koj stranci, - Ovjerenu izjavu da nisu otpu{tani iz dr`avne slu`be kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou u Bosni i Hercegovini u razdoblju od 3 (tri) godine prije dana objavljivanja upra`njene pozicije, - Ovjerenu izjavu da im pravosna`nom presudom nije zabranjeno obavljanje aktivnosti za poziciju za koju se kandiduju. Ovjerene kopije ne smiju biti starije od 3 mjeseca. VVisinu naknade za predsjednika i ~lanove nadzornih odbora odredi}e JP u skladu sa odlukom Op}inskog vije}a op}ine Klju~.

J AVNI KONKURS
za izbor kandidata za ~lana Nadzornog odbora u Javnom poduze}u Park prirode Hutovo Blato d.o.o. ^apljina Objavljuje se javni konkurs za izbor jednog (1) ~lana Nadzornog odbora u Javnom poduze}u Park prirode Hutovo Blato d.o.o. ^apljina. 1. Op}i kriteriji za imenovanja Svi kandidati za pozicije u Nadzornom odboru koje su predmet ovog javnog konkursa trebaju ispunjavati slijede}e op}e kriterije: - da su dr`avljani Bosne i Hercegovine, - da su stariji od 18 godina, ali ne stariji od 60 godina, - da nisu otpu{teni iz dr`avne slu`be kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou u Bosni i Hercegovini u periodu od tri godine prije dana objavljivanja upra`njene pozicije, - da se na njih ne odnosi ~lan IX 1. Ustava Bosne i Hercegovine, - da nisu na funkciji u politi~koj stranci u smislu ~lana 5. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine („Sl. novine FBiH“, broj 34/03), - da nisu izabrani du`nosnici, nositelji izvr{nih funkcija ili savjetnici u smislu Zakona o sukobu interesa („Sl. glasnik BiH“, broj 16/02), - da nemaju privatni interes u privrednom dru{tvu u kojem se kandidiraju u smislu ~lana 2. ta~ka 1. i 2. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima u Federaciji BiH, - da nisu osu|ivani za krivi~no djelo i privredni prekr{aj nespojive s pozicijom za koju se kandidiraju, - da im pravosna`nom presudom nije zabranjeno obavljanje aktivnosti u nadle`nosti privrednog dru{tva. 2. Posebni kriteriji za imenovanja Pored op}ih kriterija, kandidati za ~lanove Nadzornog odbora moraju ispunjavati i slijede}e posebne kriterije: - visoka stru~na sprema (VII stupanj), - najmanje pet (5) godina iskustva u struci nakon zavr{ene VSS. Prilikom procjene kvalifikacija i iskustva kandidata uzet }e se u obzir i slijede}i kriteriji: - rezultati ostvareni u dosada{njem radu, - sposobnost upravljanja i sklonost ka timskom radu, - komunikacijske i organizatorske sposobnosti. 3. Podno{enje prijava Uz prijavu na javni konkurs koja treba da sadr`i kra}u biografiju sa preciznim kratkim pregledom profesionalnih aktivnosti i radnog iskustva, adresu i kontakt-telefon, kandidati su du`ni dostaviti slijede}u dokumentaciju (original ili ovjerena fotokopija): - diploma o zavr{enom fakultetu, - uvjerenje o dr`avljanstvu (ne starije od {est mjeseci) ili kopiju CIPS li~ne karte, - potvrdu o radnom sta`u u struci nakon zavr{ene VSS, - uvjerenje da se protiv njih ne vodi krivi~ni postupak (ne starije od tri (3) mjeseca). - uvjerenje da nisu osu|ivani za krivi~no djelo protiv imovine, privrede, ustavnog ure|enja, zloupotrebe slu`benog polo`aja ili druge odgovorne du`nosti, - uvjerenja da im nije izre~ena za{titna mjera u smislu Zakona o privrednim prestupima, - ovjerena izjava da nisu otpu{teni iz dr`avne slu`be kao rezultat disciplinske mjere (ovo se odnosi samo na kandidate koji su u posljednje tri godine bili zaposleni u dr`avnoj slu`bi na bilo kom nivou u Bosni i Hercegovini, bilo na nivou dr`ave ili entiteta), - ovjerena izjava da se na njih ne odnosi ~lan IX.1. Ustava Bosne i Hercegovine, - ovjerena izjava da nemaju direktnih ili indirektnih interesa u bilo kakvoj aktivnosti koji bi doveli do sukoba li~nih interesa sa njihovim slu`benim du`nostima. - ovjerena izjava da nisu na funkciji u politi~koj stranci. Kandidati koji budu stavljeni na popis za u`i izbor bit }e pozvani na intervju pred Komisijom za izbor koju imenuje ministar. Nakon intervjua, i na temelju dokumentiranih odluka svakog ~lana komisije, Komisija za izbor }e putem pisane preporuke predlo`iti rang-popis s najboljim kandidatima ministru. Sve informacije u toku postupka kandidiranja su transparentne, osim ako informacije o podnositeljima prijava nisu povjerljive u smislu Zakona o za{titi li~nih podataka BiH („Sl. glasnik BiH“, br. 32/01). Javni oglas }e se objaviti u ''Slu`benim novinama FBiH'' i dnevnim novinama ''Oslobo|enje'' i ''Ve~ernji list''. Rok za podno{enje prijava je 15 dana od dana posljednjeg javnog objavljivanja. Prijave s tra`enim dokumentima s naznakom ''PRIJAVA NA JAVNI KONKURS - NADZORNI ODBOR JP PARK PRIRODE HUTOVO BLATO'', treba dostaviti li~no ili preporu~enom po{tom na adresu: Ministarstvo trgovine, turizma i za{tite okoli{a HNK Bra}e Feji}a bb, 88 000 Mostar Neblagovremene i nepotpune prijave ne}e se razmatrati. MINISTAR Samir Sunagi}

VI - Svi kandidati koji budu stavljeni na listu za u`i izbor pozvat }e se na intervju pred Komisiju za izbor koju je imenovao op}inski na~elnik Op}ine Klju~. Nakon obavljenog intervjua na osnovu dokumentiranih odluka svakog ~lana Komisije, Komisija }e sa~init rang-listu najboljih kandidata i istu dostaviti nadle`nom organu za kona~no imenovanje. Prije intervjua, kandidati su du`ni dati podatke o ranijim neposrednim rukovoditeljima, od kojih se mogu dobiti preporuke i informacije o kandidatima i popuniti obrazac u kojem }e iznijeti bilo koje pitanje koje bi moglo dovesti do sukoba interesa u slu~aju njegovog imenovanja. VII - Javni oglas ostaje otvoren 15 (petnaest) dana od dana objavljivanja, a objavi}e se u „Slu`benim novinama FBiH“, dnevnom listu „Oslobo|enje“, oglasnoj tabli Op}ine Klju~ i oglasnoj tabli JP RADIO KLJU^. Rok za podno{enje prijava ra~una se od dana posljednjeg objavljivanja javnog oglasa. VIII - Prijave sa potrebnim dokumentima dostavljaju se u zatvorenim kovertama sa naznakom „PRIJAVA NA JAVNI OGLAS ZA IMENOVANJE NADZORNIH ODBORA - NE OTVARATI“ na adresu: OP]INA KLJU^, 79 280 KLJU^, Branilaca BiH 78 Komisija za izbor na ruke predsjednika Komisije HAMDIJA DU^ANOVI]A (kancelarija br. 22). IX - Kandidati su du`ni nazna~iti za koju poziciju iz ovog javnog oglasa se kandidiraju. - Prijave podnijete poslije isteka navedenog roka, kao i nepotpune prijave, ne}e se razmatrati. PREDSJEDNIK SKUP[TINE Haris Smaji}, s. r.a

X

PO[TOVANI ^ITAOCI!

OSLOBO\ENJE

[aljite nam sva va{a pitanja u vezi sa elektronskom pretplatom na e-mail pretplata@oslobodjenje.ba UPLATE U BOSNI I HERCEGOVINI: Banka Valuta Broj ra~una

Od 16.1.2006. godine imate priliku ~itati kompletno elektronsko izdanje dnevne novine "Oslobo|enje" u PDF formatu. Zainteresirani ~itatelji se mogu pretplatiti na online izdanje "Oslobo|enja" tako {to }e ispuniti registracioni obrazac na na{oj web-stranici. Nakon registracije pretplatnik mo`e odabrati na~in pla}anja, a direktno pla}anje kreditnom karticom vr{it }e se preko web-stranice www.kagi.com, na koju }e pretplatnik biti direktno usmjeren tokom registracije. Za uplate u bankama u BiH, kao i u inostranstvu, navesti sljede}e opcije:

UNICREDIT BANK d.d. SARAJEVO SPARKASSE BANK DD SARAJEVO

KM

3383202250044019

KM

1990490005630121

UPLATE U INOSTRANSTVU:
- UPLATA POSREDSTVOM: UNICREDIT BANK DD MOSTAR Prilikom uplate u inostranstvu upisati: UNICREDIT BANK DD MOSTAR, S.W.I.F.T. UNCRBA22XXX, BA393383204890493726 - OSLOBO\ENJE, a preko DEUTSCHE BANK AG, FRANKFURT AM MAIN, S.W.I.F.T.: DEUTDEFF Prilikom uplate u bilo kojoj banci u inostranstvu upi{ite oznaku S.W.I.F.T. Molimo Vas da na uplatnicama navedete period na koji `elite da se pretplatite. Nakon {to dobijemo potvrdu da ste uplatili odre|eni iznos za pretplatu, aktivira}emo va{ ra~un kako biste nesmetano mogli svakodnevno ~itati va{e Oslobo|enje. Ako `elite ubrzati proces aktivacije u slu~aju uplate u banci, na adresu pretplata@oslobodjenje.ba mo`ete poslati skeniranu uplatnicu. Aktivaciju nakon uplate kreditnom karticom mo`ete o~ekivati u roku od 24 sata.

CIJENE PRETPLATE PDF IZDANJA LISTA OSLOBO\ENJE

DNEVNI LIST O SLOBO\ENJE (svaki dan) 6 mjeseci 12 mjeseci

KM 60,00 120,00

EUR 31,00 61,00

40

OGLASI
BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE UNSKO-SANSKI KANTON JU O[ KAMENICA BIHA]

srijeda, 5. oktobar 2011. godine
BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE KANTON SARAJEVO OP]INSKI SUD U SARAJEVU Broj: 65 0 Ps 200148 11 Ps Sarajevo, 11. 7. 2011. godine OP]INSKI SUD U SARAJEVU, sudija Sedina Durakovi}, u pravnoj stvari tu`ioca Intermerkur Nova d.o.o, protiv tu`enog "Carbonca" d.o.o Bijeljina, radi duga, na osnovu ~lana 348. stav 3. Zakona o parni~nom postupku ("Sl. novine FBiH", br. 53/03, 73/05 i 19/06, u daljnjem tekstu ZPP), budu}i da tu`eni ne stanuje na adresi posljednjeg poznatog boravi{ta, objavljuje:

OSLOBO\ENJE

Na osnovu ~lana 8. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine („Sl. novine FbiH”, br. 34/03) i na osnovu ~lana 157. Zakona o osnovnom i op}em srednjem odgoju i obrazovanju (“Sl. glasnik USKa”, br. 5/04) te na osnovu 112. Pravila JU O[ KAMENICA Biha} i Odluke [kolskog odbora od 9. 9. 2011. godine, [kolski odbor na svojoj 25. redovnoj sjednici raspisuje

K O N K U R S/ N ATJE ^ A J
ZA IZBOR I IMENOVANJE DIREKTORA [KOLE NA PERIOD OD 4 GODINE Opis pozicije direktora {kole: a) Rukovodi radom {kole; b) Zastupa {kolu i odgovoran je za zakonitost rada {kole; c) Stara se o ostvarenju Nastavnog plana i programa {kole; d) Odlu~uje o raspore|ivanju radnog osoblja u {koli i vr{i ocjenjivanje njihovog rada, odlu~uje o pravima i obavezama radnika iz radnog odnosa, te u slu~aju neispunjavanja obaveza iz radnog odnosa izvje{tava Ministarstvo i Pedago{ki zavod; e) Podnosi [kolskom odboru izvje{taj o radu i rezultatima rada; f) Izvr{ava odluke stru~nih organa i [kolskog odbora; g) Odlu~uje o pravima i obavezama radnika iz radnog odnosa; h) Informira [kolski odbor o financijskom poslovanju; i) Vr{i i druge poslove u skladu sa zakonom i pravilima {kole; j) Imenovanje se vr{i na period od 4 (~etiri) godine Svaki kandidat mora ispunjavati slijede}e uvjete: A) OP]E Da je dr`avljanin Bosne i Hercegovine Da je stariji od 18 godina Da nije otpu{ten iz dr`avne slu`be kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou u BiH u periodu od tri godine prije obavljanja upra`njene pozicije Da nije pod optu`bom Me|unarodnog suda za ratne zlo~ine (^lan IX. stav 1. Ustava Bosne i Hercegovine) Da nije osu|ivan za krivi~no djelo i privredni prijestup nespojiv sa du`no{}u u ustanovi pet godina od pravosna`nosti presude, isklju~uju}i vrijeme zatvorske kazne, Potvrdu da nije lice kojem je pravosna`nom presudom zabranjeno obavljanje aktivnosti u nadle`noj instituciji u kojoj se kandidira ( ne starije od 6 mjeseci), Da nije na funkciji u politi~koj stranci u smislu ~lana 5. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine, Da nije ~lan organa zakonodavne, izvr{ne ili sudske vlasti prema odredbama Zakona o sukobu interesa u organima vlasti u Federaciji BiH („Slu`bene novine Federacije BiH”, broj 70/08) Da nema privatni ili finansijski interes u ustanovi u kojoj se kandidira B) POSEBNE Da kandidat ima vi{u ili visoku stru~nu spremu (VI ili VII stepen), te da ispunjava uvjete za nastavnika odgovaraju}e {kole, odnosno pedagoga ili psihologa i ima najmanje pet godina radnog iskustva u nastavi; Sposobnost za savjesno, odlu~no i odgovorno obavljanje upra`njene pozicije; Sposobnost nepristrasnosti dono{enja odluka. Uz prijavu, koja treba sadr`avati kra}u biografiju, adresu i kontakt-telefon, kandidat treba dostaviti: Uvjerenje o dr`avljanstvu (ne starije od 6 mjeseci) Izvod iz mati~ne knjige ro|enih Uvjerenje da nije osu|ivan za krivi~no djelo, isklju~uju}i vrijeme zatvorske kazne (izdato od nadle`nog MUP-a) Uvjerenje da nije ka`njavan za privredni prijestup (ne starije od 6 mjeseci, Op}inski sud) Uvjerenje da nije lice kojem je pravosna`nom presudom zabranjeno obavljanje aktivnosti u nadle`noj instituciji u kojoj se kandidira (ne starije od 6 mjeseci, Op}inski sud) Uvjerenje o neka`njavanju (Kantonalni sud) Ovjerenu kopiju diplome o zavr{enom obrazovanju Uvjerenje o polo`enom stru~nom ispitu Uvjerenje o radnom sta`u u nastavi Ovjerena izjava kandidata da nije otpu{ten iz dr`avne slu`be kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou u Bosni i Hercegovini (bilo na nivou dr`ave ili entiteta) u periodu od tri godine prije dana objavljivanja upra`njene pozicije, da se na njega ne odnosi ~lan IX.1. Ustava Bosne i Hercegovine, da ne podlije`e odredbama Zakona o sukobu interesa u organima vlasti u Federaciji BiH i Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije BiH, da nema privatni ili finansijski interes u ustanovi u kojoj se kandidira. Konkurs/natje~aj ostaje otvoren 15 dana od dana objavljivanja u Slu`benim novinama Federacije Bosne i Hercegovine i dnevnom listu OSLOBO\ENJE. Nepotpune i neblagovremene prijave ne}e se razmatrati. Prijave se podnose preporu~eno po{tom na adresu: JU O[ Kamenica u Biha}u, Ul. M. M. Ba{eskije bb, Biha} 77 204 sa naznakom „Prijava na konkurs za izbor i imenovanje direktora {kole“.

O G LAS
Dana 14. 6. 2011. godine tu`ilac Intermerkur Nova d.o.o. je podnio tu`bu protiv tu`enog "Carbonca" d.o.o. Bijeljina radi duga. Tu`bom tra`i da sud donese presudu kojom }e obavezati tu`enog da isplati dug u ukupnom iznosu od 18.735,45 KM na ime isplate duga sa zakonskim zateznim kamatama. Obavje{tava se tu`eni da se dostava pismena smatra obavljenom protekom roka od 15 dana od dana objavljivanja ovog pismena u dnevnim novinama i na oglasnoj tabli suda te da priloge dostavljene uz tu`bu mo`e podi}i u zgradi Suda. Obavje{tava se tu`eni da je na osnovu ~lana 70. stav 1. ZPP-a du`an najkasnije u roku od 30 dana dostaviti Sudu pisani odgovor na tu`bu. Odgovor na tu`bu mora biti razumljiv i sadr`avati: oznaku suda, ime i prezime, odnosno naziv pravnog lica, prebivali{te ili boravi{te, odnosno sjedi{te stranaka, njihovih zakonskih zastupnika i punomo}nika, ako ih imaju, predmet spora, sadr`aj izjave i potpis podnosioca (~lan 334. ZPP-a). U odgovoru na tu`bu tu`eni }e istaknuti mogu}e procesne prigovore i izjasniti se da li priznaje ili osporava postavljeni tu`beni zahtjev (~lan 71. stav 1. ZPP-a). Ako tu`eni osporava tu`beni zahtjev, odgovor na tu`bu mora sadr`avati i razloge iz kojih se tu`beni zahtjev osporava, ~injenice na kojima tu`eni zasniva svoje navode, dokaze kojima se utvr|uju te ~injenice te pravni osnov za navode tu`enog (~lan 71. stav 2. ZPP-a). Tu`eni mo`e u odgovoru na tu`bu, a najkasnije na pripremnom ro~i{tu, podnijeti protutu`bu (~lan 74. stav 1. ZPP-a). Ukoliko tu`eni, kome je uredno dostavljena tu`ba u kojoj je tu`ilac predlo`io dono{enje presude zbog propu{tanja ne dostavi pisani odgovor na tu`bu u zakonskom roku, sud }e donijeti presudu kojom se usvaja tu`beni zahtjev (presuda zbog propu{tanja), osim ako je tu`beni zahtjev o~igledno neosnovan (~lan 182. stav 1. ZPP-a). Odgovor na tu`bu s prilozima predaje se sudu u dovoljnom broju primjeraka za sud i protivnu stranku pozivom na broj predmeta. SUDIJA SEDINA DURAKOVI]

Na osnovu Zaklju~ka Uprave Dru{tva broj 6.11 (U.D-3.2-11882/11-11 od 19. 9. 2011. god.), odredbi Uputstva o postupku javnog nadmetanja — licitaciji za prodaju sredstava JP BH PO[TA d.o.o. Sarajevo broj U.D-01-3.2-3639/11 od 14. 3. 2011. godine, JP BH PO[TA d.o.o. Sarajevo objavljuje:

broj 0.6-4.3-12211/11-2 putem prikupljanja pismenih ponuda za prodaju pi{tolja 1. Predmet licitacije su tri pi{tolja slijede}ih karakteristika: Marka i model pi{tolja Serijski broj i godina proizvodnje ^Z 92, cal. 6,35 mm serijski broj: 7739, godina: 1998 Taurus PT 22, cal. 5,3 mm serijski bro:j 75362, godina: 1998 Taurus PT 22, cal. 5,3 mm serijski broj: 75356, godina: 1998 Po~etna cijena (sa PDV-om) 190 KM 140 KM 140 KM

LICITACIJU

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BiH KANTON SARAJEVO OP]INSKI SUD U SARAJEVU BROJ: 65 0 P 135751 10 P Datum: 10. 6. 2011. godine Op}inski sud u Sarajevu, i to sudija Raji} Milena, u pravnoj stvari tu`itelja \ip Avde, ul. M. Maruli}a broj 19 i Dautovi} r. Zahirovi} Nure, ul. Vejsila ^ur~i}a broj 25, zastupani po punomo}niku Hamzi} Ismetu, advokatu iz Sarajeva, protiv tu`enih Ga~anovi} Ibrahima i dr., radi utvr|enja, v.sp. 1.000,00 KM, objavljuje

2. Pravo u~e{}a imaju: - pravna i fizi~ka lica koja prije utvr|enog roka za licitaciju uplate kauciju u iznosu od 10% po~etnih cijena datih u tabeli na `irora~un Dru{tva broj 3389002208285423 kod UniCredit Bank d.d, sa naznakom „Licitacija za pi{tolj marke: ^Z 92, serijski broj 7739“ i/ili Taurus PT 22, serijski broj 75362; i/ili Taurus PT 22, serijski broj 75356, u korist JP BH PO[TA d.o.o. Sarajevo ili na blagajnu Dru{tva u generalnoj direkciji Dru{tva, ulica Obala Kulina bana 8, 71 000 Sarajevo (kancelarija broj 108), - pravna lica koja imaju dozvolu za promet naoru`anjem i vojnom opremom, - pravna i fizi~ka lica koja imaju va`e}e odobrenje za nabavku predmetnog oru`ja izdatu od nadle`nog organa. 3. Pregled pi{tolja i rok za prijavu u~e{}a u licitaciji Pi{tolji se mogu pogledati u prostorijama JP BH PO[TA d.o.o. Sarajevo u ul. Obala Kulina bana 8 u Sarajevu (kancelarija broj P06), svakim radnim danom od 7. 10. do.10. 10. 2011. godine od 8 do 12 sati. Kontakt-osoba je Enis Tihi}, telefon 033-252619, a ponude podnositi do 11. 10. 2011. godine do 12 sati po{tom ili direktno na protokol JP BH PO[TA d.o.o. Sarajevo u ul. Obala Kulina bana 8, 71 000 Sarajevo, sa naznakom za predmetnu licitaciju, ~ije }e se javno otvaranje obaviti 11. 10. 2011. godine u 12.15 sati na III spratu u velikoj sali na istoj adresi. Tekst oglasa ove licitacije mo`ete pogledati na na{oj web stranici: www.bhp.ba i na oglasnoj plo~i JP BH PO[TA d.o.o. Sarajevo, ulica Obala Kulina bana 8, a obrasce za ponudu preuzeti na web stranici: www.bhp.ba.

za tu`ene: 1. Sulji} Muhamed, ul. Ahatovi}i broj 35, Sarajevo Utvr|uje se da su tu`itelji \IP AVDO, sin Sabrije, i DAU2. Ga~anovi} r. Mujki} Hasija, ul. Ahatovi}i broj 13, TOVI] r. ZAHIROVI] NURA, k}i [a~ira, po osnovu dosSarajevo jelosti stekli vlasni{tvo sa 1/2 dijela na parceli ozna~enoj kao 3. Ga~anovi} Alija, ul. Ahatovi}i broj 13, Sarajevo k~. br. 2132/3 oranica pov. 3.099 m2, {to se po novom pre4. Alispahi} r. Ga~anovi} Mediha, ul. Brodska bb, mjeru odnosi na k~. br. 524 i 525 KO Reljevo, a {to su tu`eni Dobro{evi}i, Sarajevo du`ni priznati i trpjeti da se tu`itelj po osnovu ove presude 5. Spahi} Hazima r. Sulji}, ul. Donja Vogo{}a do br. u zemlji{noj knjizi Op}inskog suda u Sarajevu uknji`e kao 50, Vogo{}a vlasnici ove parcele sa 1/2 dijela, odnosno u katastru Op}ine 6. Spahi} r. Sulji} Ha{ija, ul. Donja Vogo{}a do br. 50, Novi Grad kao posjednici iste sa 1/2 dijela. Vogo{}a 7. Sadikovi} Salih, ul. Kaseti}i bb, Had`i}i Ukoliko tu`eni ne dostave pisani odgovor na tu`bu, 8. [ehi} Sumija, selo Donja Bio~a, Ilija{ predlo`eno je da sud donese presudu zbog propu{tanja. 9. Sulji} Ha{ija, Donja Vogo{}a br. 59, Vogo{}a 10. Ga~anovi} Medina, ul. Brodska bb, Dobro{evi}i, Odgovor na tu`bu mora biti razumljiv i sadr`avati elemente Sarajevo iz ~l. 334. Zakona o parni~nom postupku, u odgovoru na 11. Sulji} Mahmut, ul. Roga~i}i bb, Bla`uj 12. Munasib~ija r. Ga~anovi} Hankija, ul. Roga~i}i bb, tu`bu tu`eni mo`e ista}i procesne prigovore i izjasniti se da Bla`uj li priznaje ili osporava postavljeni tu`beni zahtjev, razloge iz 13. Ga~anovi} Mejra, ul. Muhameda Red`inovi}a kojih se osporava, ~injenice na kojima tu`eni zasniva svoje br. 3/1, Sarajevo navode, dokaze kojim se utvr|uju te ~injenice, te pravni 14. Ga~anovi} Meho, ul. Muhameda Red`inovi}a osnov za navode tu`enog (~l. 71. st. 1. i 2. ZPPFBiH). br. 3/1, Sarajevo Tu`eni mo`e u odgovoru na tu`bu, a najkasnije na priprem15. Ga~anovi} Mujo, ul. Muhameda Red`inovi}a nom ro~i{tu, podnijeti protivtu`bu (~l. 74. st. 1. ZPP-a br. 3/1, Sarajevo FBiH). Odgovor na tu`bu sa prilozima se predaje sudu u do16. Ga~anovi}, udato Memi} Nura, ul. Muhameda Red`inovi}a br. 3/1, Sarajevo voljnom broju primjeraka za sud i suprotnu stranku pozivom 17. Alispahi} r. Ga~anovi} Fazila, ul. Roga~i}i bb, na broj predmeta. Dostava se smatra obavljenom protekom Bla`uj roka od 15 dana od dana objavljivanja. da u roku od 30 dana dostave odgovor na tu`bu podnesenu 23. 10. 2009. godine, u kojoj tu`itelj predla`e da SUDIJA sud donese presudu: Milena Raji}

POZIV

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE KANTON SARAJEVO OP]INSKI SUD U SARAJEVU Broj: 65 0 I 163934 10 I Sarajevo, 28. 9. 2011. godine Op}inski sud u Sarajevu, i to sudija D`enana [kalji}, u pravnoj stvari tra`ioca izvr{enja Mikrokreditna fondacija "EKI" koga zastupa punomo}nik Adina Buzurovi}, advokat iz Sarajeva, protiv izvr{enika 1. Isi} Mufid iz Sarajeva, ul. Gornjovakufska broj 16, 2. Ri|i} Kemal iz Sarajeva, Nahorevo broj 24, radi izvr{enja, na osnovu ~lana 348. stav 3. Zakona o parni~nom postupku objavljuje

RJE[ENJE
O IZVR[ENJU Dozvoljeno 15. 10. 2010. godine na osnovu vjerodostojne isprave - mjenice sa klauzulom "bez protesta" broj AF 2175371 od 18. 9. 2007. godine, radi prinudne naplate nov~anog potra`ivanja u iznosu od 1.783,20 KM sa zakonskom zateznom kamatom, po~ev od 21. 9. 2010. godine do isplate. Tro{kovi izvr{enja odre|eni su u iznosu od 311,00 KM. Izvr{enje }e se provesti pljenidbenim popisom, procjenom i prodajom pokretnih stvari izvr{enika. Sudija D`enana [kalji}, s. r. POUKA: Protiv ovog rje{enja stranke mogu izjaviti prigovor ovom sudu u roku od 8 dana od dana prijema u dovoljnom broju primjeraka za sud i stranke. Dostavljanje rje{enja o izvr{enju izvr{enicima smatra se izvr{enim protekom roka od 15 dana od dana objavljivanja.

srijeda, 5. oktobar 2011. godine

OSLOBO\ENJE

KORAK NAPRIJED Gigabyte Superb napajanje
Gigabyte Technology se sprema da unaprijedi svoju Superb liniju napajanja predstavljanjem pet novih jedinica - 470W E470C3 i E470C3, E570 (570W), E620 (620W) i E720 (720W) – koje }e se na tr`i{tu pojaviti u toku narednih nekoliko nedjelja. Nova Superb napajanja kompatibilna su sa ATX 12V v2.3 standardom i odlikuje ih 80Plus certifikacija, osim E470C4, efikasnost do 82 posto, japanski kondenzatori, 120 mm ventilator, za{tita od prekomjernog napona i struje, za{tita od niskog napona i za{tita od kratkog spoja. Zvani~ni predstavnik kompanije Gigabyte Technology nije objavio cijene po kojima }e se novi modeli prodavati.

41

HP nudi cloud {tampanje
HP }e uskoropo~eti sa implementiranjem novogupdatea na globalnomnivou za pojedineLaserJet i multifunkcionalnemodele{tampa~a sa ciljem da omogu}ibe`i~no mre`no{tampanje sa mobilnihure|aja kao i za povezivanje sa HP cloudservisom i daljinsko{tampanje. Updateom}e bitidodat veliki broj modela kojima }e se mo}i pristupiti putem iOS karakteristike AirPrint kojaomogu}avaure|ajima sa iOS 4.2 ili novijom verzijom da {tampaju iz odabranih aplikacija i mati~nih programa za AirPrint omogu}ene HP {tampa~e. HP ePrint be`i~no {tampanje omogu}ava korisnicima da se direktno povezuju sa podr`anim {tampa~ima preko bilo kog Wi-Fi omogu}enog mobilnog ure|aja preko P2P.

Nove verzije Firefoxa
Mozilla je zapo~ela novi razvojni proces Firefoxa a`uriranjem njihovih Beta, Aurora i Nightly buildova na verzije 8, 9 i 10. Najzna~ajnije izmjene su u okviru Firefox 8 Beta, a ova verzija podrazumijeva veliki broj zna~ajnih unapre|enja i novih karakteristika. Tu je tako|er i alternativni Nightly Build, koji nosi naziv Firefox 10.0a1 UX. Nightly buildovi se mnogo ~e{}e a`uriraju tako da jednom kada ga instalirate ne}ete morati da razmi{ljate o unapre|ivanju, budu}i da je ono mnogo frekventnije nego kod drugih nestabilnih izdanja. Svim korisnicima, osim programera i ozbiljnih entuzijasta, preporu~uje se izbjegavanje Nightly buildova Firefox pretra`iva~a.

Pritu`be za Facebook
Politika Facebooka o zadr`avanju podataka trenutno je pod istragom od irske agencije za za{titu podataka nakon serije `albi koje su upu}ene od jedne evropske grupe. Ukupno 22 `albe podnijete su od ove grupe koja navodi da kompanija Facebook nije u saglasnosti sa evropskim zakonima o privatnosti koje nala`u kako kompanije mogu upravljati li~nim podacima. U `albama je spomenut veliki broj problema, me|u kojima su na~in na koji Facebook upravlja obrisanim postovima i kontaktima ili Facebookova politika privatnosti za koju se, izme|u ostalog, navodi i da je prili~no nejasna.

Samtec PDVT-109HDS MK II multimedijalni plejer

Univerzalni plejer sa brojnim mogu}nostima
Kompaktno pakovanje donosi podr{ku za veliki broj funkcija, a vrlo fleksibilan ure|aj }e se odli~no sna}i u brojnim scenarijima
Na novom multimedijalnom plejeru kompanije Samtec, za razliku od prethodne generacije, proizvo|a~ je dosta poradio na dizajnu, kvalitetu izrade, a imamo i novu verziju firmwarea koji donosi punu podr{ku za na{e titlove, {to je mnogim korisnicima veoma bitan parametar. Ovakvi multimedijalni plejeri su uvijek tra`eni, po{to u kompaktnom pakovanju donose podr{ku za veliki broj funkcija. Ako pored ~itanja CD i DVD medija i reprodukcije multimedije dodamo i integrisani TV prijemnik, podr{ku za NES igre, ~ita~ memorijskih kartica i USB Host priklju~ak za eksterne USB medije, jasno je da imamo vrlo fleksibilan ure|aj koji }e se odli~no sna}i u brojnim scenarijima.

Samsung Electronics Serija 7

Prvi all-in-one desktop
Samsung Electronics se priprema da u ovom mjesecu predstavi svoj prvi allin-one desktop PC ra~unar namijenjen ameri~kom tr`i{tu. Rije~ je o modelu koji je dio Serije 7 i koji }e biti dostupan sa 23“ (Full HD panelom) koji koristi SAW tehnologiju dodira. Nastupaju}i model posjeduje tanki panel koji se mo`e nagnuti pod uglom od 90 stepeni i koji uklju~ujeuve}anuosnovukojasadr`iglavne komponente ra~unara, a to su druga generacija Core procesora, DDR3 memorija, skladi{teni drive, opti~ki drive. Tu su i druge komponente kao {to je slot SD kartice, jedan gigabitni Ethernet port, vi{estruki USB konektori (jedan je USB 3.0) kao i dual HDMI portovi.

Dimenzije netbooka
Ovo je 9" model, koji dimenzijama odgovara nekom od popularnih netbooka, s tim {to je zbog opti~kog ure|aja ne{to ve}edebljine. Ku}i{te je napravljeno od solidne crne plastike u glossy fini{u, {to djeluje atraktivno, ali }e, na`alost, privla~iti i dosta otisaka prstiju. Finalna obrada je dosta dobra, i mo`e se re}i da na prvi pogled djeluje kao ure|aj iz vi{e klase. Kada se otvoripoklopac, vidimo da je tu 9" ekran Wide formata (sa ne{to debljim okvirom), sa dosta dobrim kvalitetom slike, ali ne i mnogo {irokim uglovima vidljivosti. Ipak, gledaju}i cijenu, te{ko je na}i neku ve}u zamjerku za kvalitet slike. U pakovanju sti`e ~itav niz dodataka, od AV kabla, strujnog i punja~a za kola, do eksterne antene za TV, gamepad, futrola za monta`u u kolima i daljinski upravlja~.

Ponuda superTalent

Dva Game porta
Daljinski upravlja~ i gamepad obavljaju svoje funkcije sasvim dobro. Otvor

opti~kog ure|aja je na sredini donjeg dijela plejera, dok su sve kontrole smje{tene desno od njega. Ukoliko se ekran zarotira i preklopi, morat }e da se koristi daljinski po{to }e tasteri biti pokriveni. Konektori su raspore|eni sa bo~nih i prednje strane i imamo dva Game porta, USB konektor (mogu}e je priklju~iti eksterni hard disk ili flash disk), 3,5 mm konektor za slu{alice, priklju~ak za punja~, AV ulaz i izlaz i ~ita~ memorijskih kartica. Naravno, tu je i konektor za antenu za TV. Ono {to se mo`emo re}i za tjuner je da se daleko bolji rezultati dobijaju kada se dovede dobar signal sa kablovske, nego kada se negdje napolju lovi signal eksternom antenom.

Solidne mogu}nosti
Pored DVD formata, ovaj plejer reprodukuje ~itav niz multimedije, uklju-

~uju}i popularni DivX (na`alost, ne i sve prisutniji MKV), uz podr{ku za na{e titlove. Naravno, mogu se pored videa i gledati slike i slu{ati muzika, {to uz kompozitni AV interface daje sasvim solidne mogu}nosti povezivanja drugih izvora zvuka i slike (recimo, videokamera), kao i proslje|ivanja slike i videa do televizora. TV tjuner je interesantan dodatak, a NES igre su samo bonus koji }e odu{eviti i one mla|e koji su vjerovatno navikli na konzole i daleko bolju grafiku. Sve zajedno, ovo je dosta povoljan multimedijalni plejer sa 9" ekranom koji nudi dosta opcija, i mo`e biti sjajno rje{enje za nemirne klince na zadnjem sjedi{tu, ili jednostavno sve one kojima treba univerzalni plejer sa dosta dodatnih mogu}nosti.

Novi USB 3.0 Storage POD
SuperTalent je najavio USB 3.0 Storage POD ku}i{te, ku}i{te za hard drive koje konvertuje gotovo svaki 2.5“ HDD u USB 3.0 eksterni hard disk. Jednos ta vnom pro mje nom ku}i {ta mo`ete da oslobodite svoj postoje}i HDD i udvostru~ite ili ~ak utrostru~ite njegovu brzinu bez formatiranja. Proces instaliranja je jednostavan, zahtijeva samo upotrebu nekoliko zavrtnja i manje od pet minuta. Jednostavno, umetnite bilo koji SATA HDD u USB 3.0 Storage POD ku}i{te. Specijalno dizajnirani gumeni umeci }e okru`iti va{ drive i onemogu}iti bilo kakvo pomjeranje, odnosno na~initi ga otpornim na udare i vibracije. USB 3.0 standard je odli~an za eksterno skladi{tenje.

42

OGLASI

srijeda, 5. oktobar 2011. godine
Na osnovu ~lana 84. Statuta JP Elektroprivreda BiH d.d.- Sarajevo i Odluke o utvr|ivanju i rasporedu ovla{tenja Generalnog direktora, izvr{nih direktora, pomo}nika generalnog direktora, Sekretara Dru{tva i direktora podru`nica Dru{tva broj U-01-30420/09.-82/6 od 22.12.2009. godine Izvr{ni direktor za ekonomske poslove objavljuje:

OSLOBO\ENJE

Broj: 08-01-3-2480/11 Konjic, 3. 10. 2011. godine Na osnovu ~lanova 8. i 26. Zakona o javnim preduze}ima u Federaciji Bosne i Hercegovine (Slu`bene novine Federacije BiH, broj 8/05 i 84/08), ~lana 8. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine (Slu`bene novine Federacije BiH, broj 12/03 i 34/03) i ~lana 38. Statuta Op}ine Konjic (Slu`beni glasnik Op}ine Konjic, broj 4/11) raspisuje

J AV N I P O Z I V
za prikupljanje ponuda za prodaju sekundarnih sirovina i otpadnih materijala prikupljenih u Javnom preduze}u Elektroprivreda BiH d.d. — Sarajevo Ovim pozivom za dostavu ponuda pozivamo sve zainteresovane subjekte da podnesu svoje ponude za prodaju sekundarnih sirovina i otpadnih materijala kako slijedi: LOT — 1 za prodaju sekundarnih sirovina i otpadnih materijala LOT —2 za prodaju sekundarnih sirovina i otpadnih materijala koji sadr`e opasne supstance Kvalifikacioni uslovi za u~e{}e ponu|a~a za LOT 1 su slijede}i: 1. Da je ponu|a~ registrovan za obavljanje djelatnosti koja je predmet prodaje uz dokaz o registraciji u relevantnom profesionalnom sudskom ili trgova~kom registru u zemlji u kojoj je ponu|a~ osnovan. Ponu|a~ je obavezan kao dokaz dostaviti rije{enje/izvod iz sudskog registra. 2. Da ponu|a~ nije pod ste~ajem ili likvidacijom. Ponu|a~ je obavezan kao dokaz dostaviti potvrdu ili uvjerenje nadle`nog sudskog organa ili upravnog tijela u BiH ili u zemlji iz koje dolazi ponu|a~. 3. Da ponu|a~ nije bio u blokadi u zadnjih 6 ({est) mjeseci prije prijave na Javni poziv. Ponu|a~ je obavezan dostaviti najmanje jednu potvrdu poslovne banake o bonitetu firme u zadnjih 6 ({est) mjeseci da ra~un ponu|a~a nije bio u blokadi. 4. Da ponu|a~ dostavi u originalu bezuslovnu bankarsku garanciju za ozbiljnost ponude za LOT 1 u iznosu od 10.000,00 KM (desethiljada KM) sa rokom va`nosti 120 dana ra~unaju}i od krajnjeg roka za podno{enje ponuda. 5. Da ponu|a~ dostavi Izjavu da }e obezbjediti garanciju za dobro izvr{enje posla za LOT 1 u iznosu od 50.000,00 KM (pedesethiljada KM) sa rokom va`nosti 12 (dvanaest) mjeseci ra~unaju}i od dana zaklju~enja ugovora. 6. Da ponu|a~ dostavi Izjavu o validnosti ponude 90 dana od krajnjeg roka za dostavu ponuda. 7. Ponu|a~ mora dostaviti Referenc listu, te dokaz o uspje{no obavljenom minimalno 1 (jednom) poslu koji je predmet javnog poziva, u toku zadnje 3 godine, istog ili sli~nog obima i slo`enosti definisanog ovim tenderom. U tom smislu Ponu|a~ mora dostaviti pisanu Izjavu Naru~ioca usluge o uspje{nosti i kvalitetu ura|enog posla. 8. Ponu|a~ mora dostaviti izjavu da prihvata audit od strane Naru~ioca. 9. Da dostavi ovjerenu kopiju dozvola za upravljanje otpadom ili okolinsku dozvolu ili saglasnost o osloba|anju obaveza pribavljanja dozvole izdatu od nadle`nog ministrastva. 10. Da raspola`e kvalifikovanim osobljem za pripremu, utovar i transport otpada. Ponu|a~ mora dostaviti listu stru~nog osoblja koje }e biti anga`ovano na poslovima pripreme, utovara i transporta otpada. 11. Da ima na raspolaganju ili da dostavi izjavu da }e anga`ovati za potrebe ovog LOT-a minimalno jednu dizalicu za utovar minimalne nosivosti 1 (jednu) tonu i dva kamiona minimalne nosivosti 15 tona. Kvalifikacioni uslovi za u~e{}e ponu|a~a za LOT 2 su slijede}i: 1. Da je ponu|a~ registrovan za obavljanje djelatnosti koja je predmet prodaje uz dokaz o registraciji u relevantnom profesionalnom sudskom ili trgova~kom registru u zemlji u kojoj je ponu|a~ osnovan. Ponu|a~ je obavezan kao dokaz dostaviti rije{enje/izvod iz sudskog registra. 2. Da ponu|a~ nije pod ste~ajem ili likvidacijom. Ponu|a~ je obavezan kao dokaz dostaviti potvrdu ili uvjerenje nadle`nog sudskog organa ili upravnog tijela u BiH ili u zemlji iz koje dolazi ponu|a~. 3. Da ponu|a~ nije bio u blokadi u zadnjih 6 ({est) mjeseci prije prijave na Javni poziv. Ponu|a~ je obavezan dostaviti najmanje jednu potvrdu poslovne banake o bonitetu firme u zadnjih 6 ({est) mjeseci da ra~un ponu|a~a nije bio u blokadi. 4. Da ponu|a~ dostavi u originalu bezuslovnu bankarsku garanciju za ozbiljnost ponude za LOT 2 u iznosu od 2.000,00 KM (dvijehiljade KM) sa rokom va`nosti 120 dana ra~unaju}i od krajnjeg roka za podno{enje ponuda. 5. Da ponu|a~ dostavi Izjavu da }e obezbjediti garanciju za dobro izvr{enje posla za LOT 2 u iznosu od 5.000,00 KM (pethiljada KM) sa rokom va`nosti 12 (dvanaest) mjeseci ra~unaju}i od dana zaklju~enja ugovora. 6. Da ponu|a~ dostavi Izjavu o validnosti ponude 90 dana od krajnjeg roka za dostavu ponuda. 7. Ponu|a~ mora dostaviti Referenc listu, te dokaz o uspje{no obavljenom minimalno 1 (jednom) poslu koji je predmet javnog poziva, u toku zadnje 3 godine, istog ili sli~nog obima i slo`enosti definisanog ovim tenderom. U tom smislu Ponu|a~ mora dostaviti pisanu Izjavu Naru~ioca usluge o uspje{nosti i kvalitetu ura|enog posla. 8. Ponu|a~ mora dostaviti izjavu da prihvata audit od strane Naru~ioca. 9. Da ponu|a~ dostavi ovjerenu kopiju okolinske dozvole za upravljanje specificiranim vrstama otpada. 10. Da u ponudi dostavi ovjerenu kopiju ugovora sa firmom/firmama koje }e kona~no zbrinuti specificiran opasni otpad ili da dostavi dokaz da je registrovan za zbrinjavanje specificiranih vrsta otpada ili izvozne dozvole izdate od nadle`nog ministarstva okoli{a za pojedine vrste otpada koje su predmet ovog LOT-a. 11. Da ponu|a~ dostavi dokaze da voza~i koji }e prevoziti otpad iz ovog LOT-a posjeduju ADR dozvole. 12. Da raspola`e kvalifikovanim osobljem za pripremu, utovar i transport opasnog otpada. Ponu|a~ mora dostaviti listu stru~nog osoblja koje }e biti anga`ovano na poslovima pripreme, utovara i transporta opasnog otpada. 13. Da ima na raspolaganju ili da dostavi izjavu da }e anga`ovati za potrebe ovog LOT-a minimalno jednu dizalicu za utovar minimalne nosivosti 1 (jednu) tonu i jednog kamiona minimalne nosivosti 5 tona. Svi gore navedeni kvalifikacioni uslovi za LOT 1 i LOT 2 su eliminatorni i ponude ponu|a~a koji ne ispunjavaju kvalifikacione uslove za u~e{}e }e biti odbijene. Tendersku dokumentaciju zainteresovani mogu podi}i u Javnom preduze}u Elektroprivreda BiH d.d.- Sarajevo, Vilsonovo {etali{te 15, kancelarija broj 305, kontakt osoba Dika ^olakovi}, u periodu od 05.10.2011. do 17.10.2011. godine. Tenderska dokumentacija je besplatna. Rok za dostavu zatvorenih i zape~a}enih ponuda za svaki LOT posebno je 17.10.2011.godine, 09,00 sati. Javno otvaranje ponuda }e se izvr{iti u prisustvu ovla{tenih predstavnika zainteresovanih ponu|a~a na gore navedenoj adresi dana, 17.10.2011.godine (ponedjeljak) sala broj 145 kako slijedi: za LOT 1 u 09,30 sati i za LOT 2 u 10,30 sati . Ovaj poziv }e biti objavljen u dnevnim listovima: Dnevni avaz, Oslobo|enje i web portalu JP EP BiH www.elektroprivreda.ba

PONOVNI JAVNI OGLAS
ZA IZBOR I IMENOVANJE ^LANOVA ODBORA ZA REVIZIJU PD RIBA NERETVA d.d. KONJIC I I. Objavljuje se ponovni javni oglas za izbor kandidata za ~lanove Odbora za reviziju PD RIBA NERETVA d.d. Konjic i to: 1. Za predsjednika i dva ~lana Odbora za reviziju. II Mandat II. Mandat predsjednika i ~lanova Odbora za reviziju traje 4 (~etiri) godine. III Opis pozicije III. Odbor za reviziju je nadle`an da: - vr{i reviziju polugodi{njih i godi{njih finansijskih izvje{taja i po zahtjevu dioni~ara sa najmanje 10% dionica vr{i kontrolu finansijskog poslovanja i dostavlja izvje{taj o reviziji Skup{tini i Nadzornom odboru, - preduzima druge radnje i aktivnosti u okviru svojih ovla{tenja i obaveza u skladu sa Zakonom o javnim preduze}ima u Federaciji BiH i Zakonom o privrednim dru{tvima. IV Na~in izbora Odabir i predlaganje kandidata za ~lanove Odbora za reviziju izvr{it }e Komisija, a odluku o kona~nom imenovanju predsjednika i ~lanova Odbora za reviziju donijet }e Skup{tina Dru{tva. V Uvjeti izbora OP]I UVJETI a) da je dr`avljanin Bosne i Hercegovine, b) da je stariji od 18 godina, c) da nije otpu{ten iz dr`avne slu`be kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou u BiH, u periodu od tri godine prije dana objavljivanja upra`njene pozicije, d) da se na njega ne odnosi ~lan IX 1. Ustava BiH, e) da nije osu|ivan za krivi~no djelo i/ili za privredni prijestup za radnje nespojive sa du`no{}u u Odboru za reviziju, pet godina od dana pravosna`nosti presude isklju~uju}i vrijeme zatvorske kazne, f) da nije predsjednik ili ~lan Odbora za reviziju u tri druga Dru{tva, g) da nije u konkurentom odnosu sa Dru{tvom u smislu odredbi Zakona i Statuta, h) da mu nije pravosna`nom odlukom suda zabranjeno obavljanje aktivnosti iz nadle`nosti Odbora za reviziju, i) da nije starije od 65 godina na dan imenovanja, j) da nije u Dru{tvu ~lan Uprave ili druga ovla{tena osoba i njihovi supru`nici, te Nadzornog odbora. POSEBNI UVJETI a) VSS b) prilagodljivost timskom radu, komunikativne i kreativne sposobnosti za savjesno, odgovorno i odlu~no obavljanje pozicije za koju se kandiduje, c) sposobnost nepristrasnog dono{enja odluka, d) sposobnost tuma~enja i primjene ekonomskih, pravnih i drugih propisa iz djelatnosti Dru{tva u koje se kandiduje. VI Potrebni dokumenti i dodatne informacije Prijave kandidata treba da sadr`e: biografiju, adresu i kontakt-telefon. Uz prijavu kandidati treba da dostave: - ovjerena kopija diplome, - uvjerenje o dr`avljanstvu, ne starije od 6 mjeseci, - uvjerenje PU i Kantonalnog suda, ne starije od 6 mjeseci, - ovjerene izjave o ~injenicama iz ta~aka c), d), e), f), g), h) i j) op}ih uvjeta izbora. Prijave sa tra`enim dokumentima se dostavljaju li~no ili po{tom preporu~eno sa naznakom: ''PRIJAVA NA PONOVNI JAVNI OGLAS ZA IZBOR I IMENOVANJE KANDIDATA ZA ^LANA ODBORA ZA REVIZIJU PD RIBA NERETVA d.d. Konjic — NE OTVARAJ'' na slijede}u adresu: Op}ina Konjic — Komisija za izbor i imenovanje ~lanova OR 88 400 Konjic, Mar{ala Tita broj 64. Prijave koje ne sadr`e propisano iz ovog oglasa odbaci}e se kao nepotpune, odnosno neblagovremene, te se kao takve ne}e razmatrati. Sa kandidatima koji u|u u u`i izbor Komisija }e obaviti intervju. Prije intervjua kandidati }e biti pozvani da daju podatke o ranijim neposrednim rukovodiocima od kojih mogu zatra`iti preporuke i informacije o kandidatima. VII OSTALO Oglas ostaje otvoren 15 (petnaest) dana od dana posljednjeg objavljivanja ovog oglasa, a isti }e biti objavljen u dnevnom listu ''Oslobo|enje'' Sarajevo i u Slu`benim novinama Federacije BiH. NA^ELNIK Emir Bubalo, dipl. ecc.

Svim u~iteljima, nastavnicima, profesorima i ostalim zaposlenicima u pred{kolskom i osnovnom obrazovanju u Kantonu Sarajevo ^ESTITAMO 5. OKTOBAR — DAN NASTAVNIKA KANTONA SARAJEVO sa porukom da i dalje ustrajavate u svojoj plemenitoj i odgovornoj misiji! Kantonalni odbor Samostalnog sindikata osnovnog obrazovanja i odgoja Kantona Sarajevo

OSLOBO\ENJEgodine srijeda, 5. oktobar 2011. Be~ki dnevnik Jovana Divjaka (LXI)

FELJTON
Papa Julije II osnovao Svetu ligu izme|u Aragonije, Venecije i Papske dr`ave sa ciljem da odbrani jedinstvo Crkve, ali i da istjera Francuze iz Italije. Ro|en francuski filozof i pisac Denis Didro, predstavnik slobodarskog duha revolucionarne bur`oazije 18. vijeka, jedan od najzna~ajnijih autora velike francuske “Enciklopedije“ (“Razgovor Dalambera i Didroa“, “Misli o tuma~enju prirode“, “Dalamberov san”, “@ak fatalista“, “Ramoov sinovac“). Pod pritiskom Francuske, [panija objavila rat Velikoj Britaniji, koji je zavr{en katastrofalnim porazom francusko-{panske flote 1805. u bici kod Trafalgara. Umro francuski kompozitor njema~kog porijekla @ak Ofenbah, koji je izgradio prototip francuske operete i zna~ajno doprinio njenoj popularnosti. Komponovao je oko 100 muzi~kih djela od kojih su najpoznatije operete “Plavobradi“, “Orfej u paklu“, “Lijepa Jelena“ i opera “Hofmanove pri~e“. Bugarski knez, njema~ki princ Ferdinand Koburg proglasio nezavisnost Bugarske od Otomanskog carstva, a sebe carem Ferdinandom I. Portugalija poslije obaranja kralja Manuela II progla{ena republikom pod predsjednikom @uakimom Teofilom Fernande{om Bragom. Sna`nom artiljerijskom vatrom du` cijelog fronta na Dunavu, Savi i Drini, u Prvom svjetskom ratu po~ela ofanziva Centralnih sila na Srbiju. Velika Britanija, SAD, FNR Jugoslavija i Italija potpisale Londonski sporazum o ukidanju Slobodne zone Trsta i dodjeli zone B i manjeg dijela zone A Jugoslaviji, a ve}eg dijela zone A sa gradom Trstom Italiji. U Zapadni Berlin kroz tajno iskopan tunel ispod Berlinskog zida pobjeglo 57 dr`avljana Isto~ne Njema~ke, {to je bilo najve}e masovno bjekstvo od izgradnje zida 1961. BBC emitovao prvu epizodu serije “Lete}i cirkus Montija Pajtona“, koja je postala kultna emisija {irom svijeta. Pet ljudi poginulo, a 35 ranjeno u eksploziji bombi koje su irski nacionalisti bacili u dva bara u mjestu Gildford u Engleskoj.

43

Pozdravi sa dva kraja svijeta
Kako je i obe}ao, general Jovan Divjak je svakog dana - od ~asa kad je zaustavljen na aerodromu u Be~u - vodio Dnevnik za ~itatelje na{e novine: dakle, subota je, 28. maj 2011.
Pi{e: Jovan DIVJAK

1511. 1713. 1796. 1880. 1908. 1910. 1915. 1954. 1964. 1969. 1974. 1983. 1988. 1994. 1995. 2000.

NA DANA[NJI DAN

1864.

Bra}a Limijer

Z

a ovaj dan ~itaocima feljtona nudim izvode iz dva teksta. Pisana na dva kraja sveta! Jedan je iz Jordana, drugi iz Republike Hrvatske. Od ratnog i poratnog druga Zlatka Dizdarevi}a, koji je sada u diplomatiji, draga mi je podr{ka. A, Brano Miji}, tamo sa obala plavog Jadrana, slo`io je do bar mo za ik pri~e o „slu~aju“ Divjak. “Dragi moj prijatelju i dru`e, Suada Kapi} mi je poslala Tvoj mail prije neki dan i spremam se da Ti na miru po{aljem koju rije~, ali zna{ kako ka`u sta ri: ~o vjek snu je, a Bog odlu~uje.(...)

vjak i Divljak“ porede}i mene , i Mladi}a: “Dok odvode posljednjeg zlo~inca dvadesetog stolje}a, ne likujem, ne nalazim ni katarze ni ispunjenja. Zato sam se vjerojatno sjetio Tebe dok Zlo odlazi s ekrana, jer dobro na kraju pobje|uje.

Filozofija palanke
Mo`da me ba{ kalendar vratio u pro{lost, te nevjerojatne podudarnosti, jer onaj zbog kojega je prekinut program nesre}om na svijet do|e dan kasnije, dvanaestog tre}eg ~etrdesettre}e. I zemlja podrijetla ista: BiH. Ti, dodu{e ro|en u Beogradu, ali iz Bosanske Krupe, a ovaj selo Bi`inovi}i, Kalinovik, sve danas tzv. Republika Srpska. Ti po nacionalnosti Bosanac, {to Ti ne priznaje ni dr`ava koju si branio, ovaj, da prostite svi to priznaju, zlo~inac. Kako onda napisati Srbin i izjedna~iti vas po krvi i mesu, horoskopu i domorodstvu? Kao {to su to poku{ali oni koji su Tebe uhapsili prije njega. Tebe koji si ostao u Sarajevu i branio ga od njega koji ga je kukavi~ki granatirao s brda. Tebe koji si vi{e knjiga pro~itao nego mnogi knji`evnici i njega kojega je filozofija palanke, kao i svakog selja~i}a, dovela do mr`nje i ubijanja grada. Tebe, prvog Bosanca koji je dobio francusku Legiju ~asti, i njega oli~enje ne~asti. I onda sve te koincidencije koje vas prate kao i sve suprotnosti. Ti, koji si kao siro~e odrastao u Zrenjaninu i pomagao vr{njacima, kao i danas i uvijek svoj djeci, i njega koji je od njihovih le{eva pobjegao u obli`nje vojvo|ansko selo gdje ga napokon ulovi{e. To sam Te htio pitati, pa da ne zaboravim, sada ~inim: {to si o njemu mislio, kako ratovao, kada si znao tko je s druge strane? Jesi li ulazio u tu glavu, analizirao vijuge ritma zlo~ina, be{~a{}a i krvolo~nosti onoga kojega bi, da nije svega toga, trebao zvati barem kolegom po profesiji, zemljakom po podrijetlu? Nisi se pokolebao kada su Ti ‘subra}a’ poru~ivala da se obre`e{ i pre|e{ na islam, a

Sramota do neba
O Tebi ~ujem ono {to mogu da prokopam iz Sarajeva i, indirektno, iz Be~a, od prijatelja koji pone{to o svemu znaju.(...) Ti }e{ na kraju svega ovoga sasvim sigurno ku}i, paradoksalno zvu~i da }e tome doprinijeti i hap{enje Mladi}a i lukavost Tadi}a koji dobro zna da je ovim {iroko otvorio vrata Srbiji u EU, i neka je, tamo ne}e biti mjesta za mizerije ove vrste koje rade Tebi, ali, na kraju krajeva, nisu oni problem BiH. Niko nama ne mo`e biti toliko problem koliko mi sami. Jutros me obradovao rije~ki Novi List. Njihov glavni urednik, a moj odli~an drug, napisao je u dana{njem broju (subota, prilog Pogled) divan, ljudski i istinski po{ten tekst o Tebi, drugu i generalu. [aljem Ti tekst uz ovu poruku. Nadam se, ina~e, da si dobro koliko se mo`e biti dobro u ovoj situaciji. Mora{ znati da ima zaista veoma, veoma mnogo ljudi koji misle na Tebe, koji razgovaraju o Tebi, spremni su da pomognu kad treba i koliko treba i koji }e istinski biti sre}ni kada se vrati{ ku}i. Javi}u Ti se ponovo ~im mognem, puno Te pozdravljamo Aida, moj mla|i sin Dra`en, koji je ovdje sa mnom, i Tvoj vje~iti ratni drug, Zlatko Dizdarevi}“ . Miji} je napisao ~lanak pod naslovom “Heroj i zlo~inac Di-

Ti svojstvenom Ti duhovito{}u odgovarao da }e{ to u~initi kada doka`u da su si{li sa stabla i znaju uspravno hodati. Znao si da Ti ‘tvoji’ ne}e oprostiti {to si stao na suprotnu stranu, okrenuv{i se stvarnom idealu slobode, a ne la`noj ideji nacije. Da bi do`ivio da Te oni kojima si glavu spa{avao, proglase i gorim od Njega! Siguran sam, samo da je bilo mogu}e izbje}i rat, samo da je s druge strane stajao netko dostojan ljudskog roda, da bi mu ponudio dvoboj, onako jedan na jedan, kao {to to pravi Bosanci ~ine, pa kome obojci, kome opanci. Pa da vidimo ~ija majka crnu vunu prede! Ne, nisi imao posla s ~ovjekom, pokazale su to i Srebrenica i [kabrnja i sva strati{ta gdje se juna{tvo iskazivalo masakrom golorukih ljudi, djece, `ena, staraca. Nije on imao petlje, volje i dara za megdana. Dra`e mu je bilo sa sigurnog nare|ivati: ‘Samo cepaj, {efe! U `ivo meso samo!’ Nema veze . {to su Ti poslije u~inili oni {to ni ~asti ni pameti ne imadu, Ti }e{ zauvijek ostati Valter, a on Satrap. Sjetih se kada smo udru`enim snagama 6. travnja 2002. slavili pjesnika Izeta Sarajli}a, kojeg tada prvi i posljednji put vidjeh u `ivotu, ina~e ro|enog 16. o`ujka 1930. godine, trideset godina i tri dana prije mene. Moj generale, bilo je to na dan kada je Sarajevo 1945. godine oslobo|en fa{isti~kih hordi Drugog svjetskog rata, da bi na isti jubilej 1992. godine po~ela njegova posljednja kalvarija, kada su ga neprijatelji svega ljudskoga htjeli trogodi{njim ubijanjem sravniti sa zemljom. Znam da }e{, kao i svaki normalan ~ovjek, to pripisati svima koji su ostali u Gradu, ali zahvaljuju}i Tebi i Tvojoj krvnoj grupi koja se nije dijelila na Srbe, Hrvate i Bo{njake, to se nije dogodilo. A pre`ivjeli gra|anin i neumrli pjesnik Kiko je govorio da mu je ta nagrada najdra`a u `ivotu, jer je on po nacionalnosti Sarajlija!” napisao je, izme|u , ostalog, Branko Miji}.
(Kraj)

Ro|en francuski hemi~ar i industrijalac Luj Limijer, pionir svjetske kinematografije, koji je s bratom Ogistom izumio postupak snimanja u prirodnim bojama.

Dalaj-lama

1989.

Nobelova nagrada za mir dodijeljena tibetanskom duhovnom vo|i u izbjegli{tvu Dalaj-lami.

Emili [indler

2001.

mir.

Lider poljskog pokreta Solidarnost Leh Valensa dobio Nobelovu nagradu za

^ileanci se na plebiscitu izjasnili protiv prijedloga da predsjedniku ^ilea Augustu Pino~eu bude produ`en mandat do 1997. godine. U [vajcarskoj prona|ena tijela 48 pripadnika sekte Hram Sunca koji su izvr{ili obredno masovno samoubistvo.

Umrla Emili [indler koja je, zajedno sa supugom Oskarom, pomogla stotinama Jevreja da pobjegnu iz nacisti~kih koncentracionih logora tokom Drugog svjetskog rata.

Ameri~ki izaslanik za Balkan Ri~ard Holbruk uspio nakon dva mjeseca pregovora sa Srbijom i Hrvatskom i liderima zara}enih strana u BiH, da postigne sporazum o prekidu vatre, koji je bio uvod u mirovne pregovore u Dejtonu. Poslije neuspjelih poku{aja policije da suzavcem rastjera stotine hiljada demonstranata u centru Beograda, koji su protestovali zbog poni{tavanja predsjedni~kih izbora, gra|ani su u{li u Saveznu skup{tinu, a ne{to kasnije i u zgradu dr`avne Radio-televizije Srbije. Pod pritiskom masa Slobodan Milo{evi}, destogodi{nji neprikosnoveni lider Srbije, sljede}eg dana je priznao izborni poraz od kandidata Demokratske opozicije Srbije, Vojislava Ko{tunice.

Ahmed Kadirov

2001.

Uskoro...

...Be~ki dnevnik u izdanju Oslobo|enja

U protekla dva mjeseca ~itaoci Oslobo|enja su mogli da prate izvode iz Be~kog dnevnika Jovana Divjaka. I ~ika-Jova i general Divjak su pisali i ovaj emotivni, li~ni zapis, ali i detaljnu pravno-politi~ku analizu slu~aja koji razotkriva svu apsurdnost pretvaranja generala koji je nare|ivao “Ne pucaj!” u osumnji~enog za ratne zlo~ine. U izdanju Oslobo|enja uskoro izlazi iz {tampe knjiga u kojoj }e ~itaoci mo}i da pro~itaju potpun tekst Be~kog dnevnika Jovana Divjaka.

Umro Moris Vilkins britanski nau~nik i nobelovac, jedan od trojice nau~nika koji su zajedno otkrili strukturu DNK. Nobelovu nagradu za medicinu dobio je 1962. godine, zajedno sa Fransisom Krikom i D`ejmsom Votsonom.

2004. 2005.

U naletu uragana Sten, koji je izazvao blatno klizi{te u planinskom dijelu Gvatemale gdje `ive potomci Maja, poginulo je oko 2.000 ljudi.

Na predsjedni~kim izborima u ^e~eniji pobijedio proruski kandidat Ahmed Kadirov. U maju 2004. poginuo u eksploziji na stadionu u Groznom tokom sve~anog obilje`avanja Dana pobjede nad fa{izmom 9. maja.

44

SPORT

srijeda, 5. oktobar 2011. godine

OSLOBO\ENJE

Fudbalska reprezentacija BiH priprema se za me~ protiv Luksemburga

Ne smije se desiti kiks
Mogu}e je da Begovi} bude na golu u predstoje}oj utakmici u Zenici, a da Hasagi} ~uva na{u mre`u u dvoboju sa Francuskom, rekao je selektor na{eg dr`avnog tima Safet Su{i}
Fudbalska reprezentacija BiH po~ela je pripreme za devetu i desetu kvalifikacionu utakmicu za EP 2012. protiv Luksemburga u petak, u Zenici i sa Francuskom 11. oktobra, u Parizu. Na{a najbolja selekcija odradila je ju~e prvi trening na stadionu u Hrasnici, gdje su lak{im intenzitetom vje`bali golman Kenan Hasagi} i Adnan Zahirovi} zbog pote{ko}a sa povredama. „Luksemburg }e poku{ati na~initi senzaciju u duelu u Zenici. Bez obzira na to ko bude igrao u po~etnom sastavu, ne smije se desiti kiks.“ Su{i} je izjavio da }e doktor na{e reprezentacije nastojati osposobiti Hasagi}a, kako bi barem sjedio na klupi protiv autsajdera Luksembuga. „Mogu}e je da Asmir Begovi} bude na golu u predstoje}oj utakmici, a da Hasagi} ~uva na{u mre`u u dvoboju sa Francuskom. Hasagi} nije branio u posljednjoj utakmici za svoj tim i ako sanira povredu mo`da }e biti prvi golman protiv Luksemburga.“ Legendarni Pape je optimista i nagla{ava da }e igra~i biti izuzetno motivisani za me~ u Zenici jer bi pobjedom osigurali plasman u bara`. „Znam tim koji }e po~eti me~ na Bilinom polju, ali nema potrebe da ga jo{ saop{tim. Ako ne budemo rije{ili dileme o pobjedniku u prvih dvadesetak minuta, ubije|en sam da }emo do odmora imati sigurnu prednost.“ Su{i} je upoznat sa problemima koje trikolori imaju sa povrije|enim fudbalerima kako se pribli`ava me~ sa zmajevima. „Francuzi imaju {irok igra~ki kadar da mogu prebroditi pote-

Ofanzivno od starta
„Tra`im od igra~a da se koncentri{u na me~ sa Luksembur`anima. U igra~koj karijeri imao sam lo{e iskustvo sa malim ekipama jer sam izgubio nekoliko puta utakmice u kojima sam unaprijed upisao bodove. Nijedan susret nije dobijen prije nego {to se odigra i zavr{i. Mislim da }emo imati problema protiv Luksemburga, ali i da }emo ih znati rije{iti. Protivnik }e igrati sa devet fudbalera u odbrani i jednim u napadu, dok }emo mi igrati ofanzivno kao nikad ranije“, rekao je selektor BiH Safet Su{i}. Strateg na{eg dr`avnog tima upozorio je da je najslabija ekipa u grupi D na~inila ve} dva iznena|enja u dosada{njem toku kvalifikacija za plasman na Euro u Poljskoj i Ukrajini.

Bh. selekcija bi}e motivisana da pobjedom nad Luksembur`anima osigura bara`

Foto: D`. KRIJE[TORAC

{ko}e i sastaviti tri podjednako kvalitetne ekipe, za razliku od nas jer se protiv Bjelorusije u Zenici, vidjelo koliko su nedostajali Emir Spahi} i Miralem Pjani}. Za BiH bi dobro bilo da ne igra Franck Ribery, dok bi njegovo odsustvo predstavljalo hendikep za Francusku. Vode}a selekcija na{e grupe mo`e nadoknaditi izostanak Karima Benzema po{to posjeduje velik broj kvalitetnih napada~a“ naglasio , je Su{i}.

Pozitivna atmosfera
Veznjak bh. selekcije Haris Medunjanin tvrdi da je atmosfera na pripremama na{ih najboljih fudbalera pozitivna, kao i uvijek. „Reprezentativci igraju dobro u svojim ekipama i nadam se da

}e ponoviti kvalitetne partije u posljednja dva me~a kvalifikacija. Sada uop{te ne razmi{ljamo o me~u sa Francuzima. Jedino mislimo o duelu sa Luksembur`anima. Nadam se pobjedi kojom bismo teoretski osigurali drugo mjesto uo~i posljednjeg kola“ izjavio je Medunjanin. , Bh. reprezentacija ostvarila je uspje{nu seriju koja je po~ela pobjedom nad Albanijom sa 2:0 na doma}em terenu i nastavljena je sa dva uzastopna trijumfa nad Bjelorusijom rezultatom 2:0 na gostovanju u Minsku i 1:0 u Zenici. Izme|u kvalifikacionih okr{aja sa Albancima i Bjelorusima, zmajevi su remizirali sa Grcima 0:0 u prijateljskom susretu u Sarajevu. Dobre igre i rezultati u posljednje vrijeme ukazuju da realno mo`emo o~ekivati

ODLUKA DO POLUVREMENA Znam tim koji }e po~eti me~ sa Luksemburgom, ali nema potrebe da ga jo{ saop{tim. Ako ne budemo rije{ili dileme o pobjedniku u prvih dvadesetak minuta, ubije|en sam da }emo do odmora imati sigurnu prednost, istakao je strateg BiH
puni plijen protiv Luksemburga i novu radost navija~a BiH nakon utakmice na Bilinom polju.
Z. RA[IDOVI]

Nakon otkaza u Travniku

Francuska u problemima

Selimovi} novi trener Iskre
Nakon poraza u 8. kolu Prve nogometne lige FBiH od Gora`da na Jakli}u, uprava Iskre se odlu~ila da umjesto Jusufa ^izmi}a na poziciju {efa struke dovede Ned`ada Selimovi}a. Selimovi} je u utorak vodio prvi trening Iskre a prvo isku{enje ima}e 8. oktobra u 9. kolu kada Iskra gostuje u Vitezu. "Uprava Iskre bila je konkretna i korektna i prihvatio sam njihovu ponudu. Za Bugojno me ve`u lijepe uspomene jer sam i kao igra~ nosio dres Iskre. U ovom kratkom periodu poku{a}u izvu}i maksimum iz ekipe kako bismo {to spremniji putovali u Vitez", istakao je Selimovi} koji je nakon me~a sa GO[K-om smijenjen sa mjesta prvog trenera Travnika. Iskra nakon osam odigranih kola ima devet osvojenih bodova {to je daleko ispod ambicija sa kojim su Bugojanci krenuli u ovu sezonu. No, trenerska stolica u Iskri je vru}a jer je Selimovi} ve} tre}i trener koji }e voditi prvi tim u ovoj sezoni. ENI news
Djibril Cisse novi je igra~ u reprezentaciji Francuske

Ned`ad Selimovi} tre}i trener Iskre ove sezone

Nakon {to se susreo sa velikim problemima uo~i va`nih duela protiv Albanije i BiH, sele ktor Fran cus ke La urent Blanc je odlu~io da pozove dvojicu novih fudbalera. Poziv su tako dobili napada~

Blanc pozvao Cissea i Mathieua
Lazija Djibril Cisse i ofanzivni veznjak Valencije Jeremy Mathieu (27). Ipak, ~ini se da }e Blanc morati ponovo slati pozive jer je u posljednji trenutak ostao i bez Kevina Gameira,

koji ima probleme sa koljenom i sigurno }e propustiti duel sa Albanijom. Podsjetimo, Blanc je ostao izme|u ostalih bez Sagne, Riberya, Abidala, Benzeme, Matuidija...

srijeda, 5. oktobar 2011. godine

OSLOBO\ENJE

SPORT
PREMIJER OMLADINSKE LIGE BiH
Kadeti uta pob ner por d:p-g bod Juniori uta pob ner por

45
d:p-g bod

Dvije godine od ubistva navija~a Sarajeva Vedrana Pulji}a

PREMIJER OMLADINSKE LIGE BiH

Foto: D`. KRIJE[TORAC

1. Sarajevo 2. Zrinjski 3. @eljezni~ar 4. [iroki Brijeg 5. Kozara 6. Olimpic 7. Sloboda 8. Leotar 9. ^elik 10. Rudar 11. Slavija 12. Travnik 13. Vele` 14. Borac 15. Zvijezda 16. GO[K

10 10 10 10 10 10 9 9 9 10 10 10 10 10 9 10

8 8 8 5 6 4 4 4 4 3 3 2 2 2 2 0

2 1 0 3 0 4 3 1 1 1 1 3 3 2 0 1

0 1 2 2 4 2 2 4 4 6 6 5 5 6 7 9

26:3 31:6 25:13 24:12 15:12 26:17 12:7 18:16 19:24 13:15 10:25 11:16 11:19 16:23 13:20 7:49

26 25 24 18 18 16 15 13 13 10 10 9 9 8 6 1

1. Olimpic 2. @eljezni~ar 3. Sarajevo 4. [iroki Brijeg 5. Borac 6. ^elik 7. Sloboda 8. Slavija 9. Zrinjski 10. Kozara 11. Rudar 12. Zvijezda 13. GO[K 14. Leotar 15. Travnik 16. Vele`

10 10 10 10 10 9 9 10 10 10 10 9 10 9 10 10

9 7 7 7 6 5 4 4 3 4 3 2 2 1 0 0

0 2 1 0 1 1 3 2 4 1 0 2 1 2 4 4

1 1 2 3 3 3 2 4 3 5 7 5 7 6 6 6

24:9 38:18 25:13 24:12 24:14 27:16 9:5 20:20 17:14 14:14 10:19 12:22 10:21 8:18 8:28 9:33

27 23 22 21 19 16 15 14 13 13 9 8 7 5 4 4

U FK Sarajevo nezadovoljni {to niko nije odgovarao za zlo~in u [irokom Brijegu: @iga, Muzurovi} i Selimovi}

Uhapsiti i kazniti po~inioca zlo~ina
U ko{evskom premijerliga{u ogor~eni su {to se dosad nije saznala istina u vezi sa pogibijom Vedrana Pulji}a
Ju~e su se navr{ile dvije godine od ubistva navija~a Sarajeva Vedrana Pulji}a u neredima u [irokom Brijegu 4. oktobra 2009. Mada je pro{lo puno vremena, jo{ ni je pro na|en po~ini lac zlo~ina. Tada je, osim ubistva Pulji}a, ranjeno {est navija~a bordo tima. Predstavnik Udru`enja navija~a FK Sarajevo Kenan @iga naglasio je da je sramotno {to za dvije godine niko od pravosudnih organa nije iskoristio uticaj da se pravdi privede po~inalac zlo~ina. „Majka, Vedranov brat i porodica se sje}aju pokojnog navija~a Sarajeva i osje}aju neizmjernu bol. Navija~i se prisje}aju njegovog ubistva svakog mjeseca. Krajnje je vrijeme da vlast i dr`ava poduzmu ne{to da se rije{i ovaj slu~aj. Ubistvo Vedrana Pulji}a je najve}a mrlja u bh. sportu. Apelujemo da se sazna istina za njegovo ubistvo, te da se ubica uhapsi i kazni.“ @iga je kazao da navija~i imaju svakodnevnu komunikaciju sa klupskim rukovodstvom. „Odnos prema gostuju}im navija~ima treba biti korektan na Ko{evu, kao {to mi `elimo takav tretman na drugim stadionima“, podvukao je @iga. Navija~i FK Sarajevo posjetili su u poslijepodnevnim satima grob Vedrana Pulji}a na Barama, ~ime su mu odali po~ast.
Z. RA[IDOVI]

REZULTATI BANJA LUKA: Borac - ^elik SARAJEVO: @eljezni~ar - GO[K MOSTAR: Zrinjski - Slavija [. BRIJEG: [iroki Brijeg - Leotar GRADA^AC: Zvijezda - Sloboda VOGO[]A: Olimpic - Vele` TRAVNIK: Travnik - Sarajevo PRIJEDOR: Rudar - Kozara IDU]E KOLO I. SARAJEVO: Slavija - Olimpic GABELA: GO[K - Zvijezda ZENICA: ^elik - [iroki Brijeg TREBINJE: Leotar - Rudar B. GRADI[KA: Kozara - Travnik SARAJEVO: Sarajevo - Zrinjski MOSTAR: Vele` - @eljezni~ar TUZLA: Sloboda - Borac

5:2 5:1 6:0 3:1 odgo|eno 1:1 0:2 0:1

REZULTATI BANJA LUKA: Borac - ^elik SARAJEVO: @eljezni~ar - GO[K MOSTAR: Zrinjski - Slavija [. BRIJEG: [iroki Brijeg - Leotar GRADA^AC: Zvijezda - Sloboda VOGO[]A: Olimpic - Vele` TRAVNIK: Travnik - Sarajevo PRIJEDOR: Rudar - Kozara IDU]E KOLO I. SARAJEVO: Slavija - Olimpic GABELA: GO[K - Zvijezda ZENICA: ^elik - [iroki Brijeg TREBINJE: Leotar - Rudar B. GRADI[KA: Kozara - Travnik SARAJEVO: Sarajevo - Zrinjski MOSTAR: Vele` - @eljezni~ar TUZLA: Sloboda - Borac

2:1 4:0 1:1 3:0 odgo|eno 2:1 0:3 4:1

DRUGA LIGA - CENTAR: Mladost - Bosna (V) 0:1 (0:0)

BOSNA I HERCEGOVINA
Druga liga - Centar uta pob ner por 8. kolo d:p-g bod

Alijagi} za tri boda
Stadion Bosanski {ehidi u @up~i. Gledalaca 1.200. Sudija: Admir Alispahi} (Zenica) 7. Pomo}nici: Sabrija Topalovi} i Sanel Herceglija. Strijelac: 0:1 - Alijagi} (82). @uti kartoni: Imamovi} i Mu{i} ( Mladost), Ferhatovi}, Hod`urda i Bekan (Bosna). MLADOST: Silajd`i} 7,5, Deli} 7, Kahriman 7,5, Hod`i} 7, Muratovi} – (od 5. Mu{i} 6), Dedi} 7, Sjerotanovi} 7, Sal~inovi} 6,5 (od 84. Burzi} -), Hasi} 6, Imamovi} 6,5, Soki} 6,5. Trener: Senad Begi}. BOSNA (V): Bekan 7,5, Ferhatovi} 7, Hod`urda6,5, [eta 7 (od 89. Pu{~ul -), Alijagi} 7,5, Genjac 7,5, D`afi} 7, Hod`i} 6,5 (od 65. Fo~i} 7), Mahmi} 7, ^esa 5,5 (od 65. ^abaravdi} 6,5), ^ehaji} 7. Trener: Adnan Fo~i}. Ekipa trenerskog tandema Adnan Fo~i} i D`emal Kla~ar zabilje`ila je i {estu pobjedu u @up~i, u utakmici koja je odigrana na visokom nivou i mogla je zadovoljni veliki broj prisutnih navija~a i jedne i druge ekipe. Trener doma}ih nogometa{a Senad Begi} od prve minute igrao je sa tri napada~a, a s druge strane i gosti iz Visokog nisu do{li da se brane, {to je omogu}ilo nogometa{ima da stvore veliki broj {ansi. Realizovana je samo jedna, i to u samom fini{u utakmice, zahvaljuju}i ~injenici da su golmani bili najistaknutiji pojedinci susreta. Igrao se 82. minut utakmice kada je poslije odli~no izvedenog kornera najvi{i u skoku bio Alijagi}, koji preciznim {utem glavom sa sedam, osam metara poga|a nebranjeni dio gola, ina~e do tada najistaknutijeg pojedinca utakmi ce, gol ma na Mla dos ti Si lajd`i}a. N. BAJRAMOVI]

Rije{iti slu~aj
„U FK Sarajevo izra`avaju nezadovoljstvo {to niko nije odgovarao za zlo~in u [irokom Brijegu. Rje{avanjem ovog slu~aja mogli su se sprije~iti incidenti koji se de{avaju na stadionima u Banjoj Luci, Mostaru... Apsurdan je prijedlog Komiteta za takmi~enje Nogometnog saveza BiH da se zabrani dolazak gostuju}ih navija~a u nastavku sezone. Sportski doga|aji obi~no spajaju, a ne razdvajaju ljude kao {to je to slu~aj u BiH“ rekao je Dino Selimo, vi} iz Odjela sa odnose sa javno{}u bordo kluba. Direktor ko{evskog premijerliga{a Suad Muzurovi} ogor~en je {to je dosad izostala pravda i {to se nije saznala istina za Vedrana Pulji}a. Muzurovi} je pozvao pravosudne institucije da po~nu obavljati svoj posao. „Da se na vrijeme reagovalo, ne bi se de{avali novi incidenti. Na{a je `elja da je Vedranov tragi~ni slu~aj posljednji“ istakao je Muzurovi}. , [to se ti~e navija~a Sarajeva, protiv kojih se vode sudski procesi zbog nemilih de{avanja u [irokom Brijegu, Muzurovi} je kazao da postoji advokatski tim koji volonterski poma`e pristalice tima sa Ko{eva.

1. Bosna (V) 2. Rudar 3. TO[K 4. Vratnik 5. Ilija{ 6. Borac 7. Mladost (DK) 8. Ozren 9. Azot 10. Stup~anica 11. Mladost (@) 12. Biser 13. Natron 14. Usora 15. Radnik 16. Bosna (S)

8 8 7 8 8 7 8 8 8 8 8 8 7 7 8 8

6 5 5 4 4 2 2 3 3 2 3 2 2 2 2 1

2 2 1 1 0 5 4 1 1 4 0 2 1 1 1 2

0 1 1 3 4 0 2 4 4 2 5 4 4 4 5 5

18:2 10:4 15:5 9:13 13:16 12:7 8:6 13:14 11:14 6:9 8:10 14:13 6:9 7:13 11:20 9:15

20 17 16 13 12 11 10 10 10 10 9 8 7 7 7 5 1:0 1:3 1:1 0:1 0:1 4:0 2:1 0:0

REZULTATI BREZA: Rudar - Biser SEMIZOVAC: Ozren - Ilija{ JELAH: Borac - Bosna (S) @UP^A: Mladost - Bosna (V) MAGLAJ: Natron - TO[K DOBOJ/KAKANJ: Mladost - Azot BUTMIR: Vratnik - Radnik OLOVO: Stup~anica - Usora IDU]E KOLO TE[ANJ: TO[K - Stup~anica VISOKO: Bosna - Natron SARAJEVO: Bosna - Mladost (@) HAD@I]I: Radnik - Ozren VITKOVI]I: Azot - Rudar USORA: Usora - Mladost (DK) ILIJA[: Ilija{ - Borac HAD@I]I: Biser - Vratnik

Najve}a mrlja
„Vedranov brat Igor dobija stipendiju i to je najmanje {to Sarajevo mo`e u~initi za porodicu Pulji}“, izjavio je Muzurovi}.

BOSNA I HERCEGOVINA
Liga veterana uta pob ner por 11. kolo d:p-g bod

Sagna uspje{no operiran
Francuski nogometni reprezentativac u redovima Arsenala Bacary Sagna (28) podvrgnut je u ponedjeljak uspje{noj operaciji slomljene fibule desnog zgloba... “Operacija je pro{la prema planu i nema zna~ajnijeg po ma ka od prvo tne prognoze da }e Bacary izbivati najmanje tri mjeseca“ stoji u priop}enju , na Arsenalovoj web-stranici. Podsje}amo, Sagna se povrijedio u nedjeljnom gradskom premierliga{kom derbiju protiv Tottenhama. Prilikom jednog zra~nog dvoboja s lijevim brani~em spursa Benoit Assou-Ekottom nezgodno je dosko~io i odmah si gna li zi rao klu pi da ne mo`e nastaviti dvoboj. Sagna se tako pridru`io podu`em popisu povrije|enih igra~a u Arsenalu na kojem se nalaze Squillaci, Djourou, Vermaelen, Koscielny, Wilshere i Diaby.

1. Esmeralda 2. Picerija Dino 3. ^engi}-Vila 4. D`ekos 5. @eljezni~ar 6. Oktal Pharma 7. Vogo{}a 8. RVI KS 9.Paja Taxi 10. Ilija{

11 11 11 11 11 11 11 11

8 7 6 7 6 6 2 1

1 1 4 1 2 1 1 2

2 3 1 3 3 4 8 8

33:18 25 40:30 22 39:25 22 31:21 22 41:31 20 41:22 19 29:33 7 27:52 5 ODUSTALI ODUSTALI

Rezultati D`ekos - Vogo{}a 7:2 (Ra{idagi} 3, Jahi} 2, Heri}, Vuksanovi}, Ljubun~i} - Mehinovi}, Hod`i}) Oktal Pharma - @eljezni~ar 6:3 (Pa{ukan 3, \uderija, Lukovac, Vukas - Gredi}, Burek) RVI KS - ^engi}-Vila 3:6 (^av~i}, Trgo 2 - Katana, Kadri}, Turkovi}, Me{i} 2, Vazda) Picerija Dino - Esmeralda 1:2 (Bi{~evi} - Lokmer, [e{um)

46

SPORT

srijeda, 5. oktobar 2011. godine

OSLOBO\ENJE

SEHA regionalna liga

Ako na snazi ostane lockout u NBA

PAU GASOL:
Barca je prioritet
Bosna izgubila u [apcu

Prvi poraz studenata
Rukometa{i Bosne BH Gas do`ivjeli su prvi poraz u SEHA regionalnoj ligi. Izabranici Irfana Smajlagi}a su u 4. kolu izgubili od Metaloplastike u [apcu rezultatom 22:25. [ap~ani su nakon prvog poluvremena imali dva gola vi{ka (12:10), a prednost ste~enu u prvih pola sata uspjeli su da sa~uvaju do kraja. Najefikasniji u redovima pobjednika bili su Mitrovi} sa {est i Meduri} sa pet pogodaka, dok je kod aktuelnih bh. prvaka najbolji bio Vra`ali} sa {est golova. Poraz u ovom kolu do`ivio je i Borac u Banjoj Luci, a bolji od njih bili su rukometa{i Zagreba, koji su slavili sa 29:24. Banjalu~ani su pru`ili dostojan otpor favorizovanim gostima samo u prvom po lu vre me nu, a na odmor se oti{lo pri nerije{enom rezultatu 14:14. Ipak, u drugom dijelu Zagrep~ani su ubacili u brzinu vi{e i zaslu`eno slavili.
A. K.

@elimo posti}i dogovor koji }e i}i na ruku igra~ima koji su trenutno dio NBA lige, ali i generacijama koje dolaze, kazao je Pau Gasol
Pau Gasol, 31-godi{nji centra LA Lakersa i {panske ko{arka{ke reprezentacije, istaknuo je kako bi se mogao vratiti u Barcelonu ukoliko se pitanje ove sezone u NBA ligi ne rije{i pozitivno. Predstavnici Sin di ka ta ko {ar ka {a i Udru`enja vlasnika klubova NBA lige jo{ uvijek nisu prona{li rje{enje i pribli`iti stavove oko novog kolektivnog ugovora kako bi napokon prekinuli obustavu rada (“lockout“) u najja~oj ligi svijeta. Iz dana u dan sti`u vijesti o brojnim ko{arka{ima iz NBA klubova koji potpisuju ugovore za klubove diljem svijeta, a isti im omogu}uju kontinuitet igranja, dakako i zaradu, sve dok je lockout i dalje na snazi. “Moramo biti optimisti da }e se taj sukob rije{iti. @elimo posti}i dogovor koji }e i}i na ruku igra~ima koji su trenutno dio NBA lige, ali i generacijama koje dolaze. Naravno, mi igra~i moramo zadr`ati igra~ku formu, bez obzira kako }e se situ-

Moramo biti optimisti da }e se taj sukob rije{iti: Pau Gasol

Lottomatica tre}a na turniru “Citta di Caserta“

\edovi} najbolji me|u Rimljanima
Lottomatica Roma, u kojoj nastupa na{ ko{arka{ki reprezentativac Nihad \edovi}, na tre}em mjestu je zavr{ila turnir “Citta di Caserta“ , savladav{i Pepsi Casertu sa 70:69. Utakmica je odlu~ena nakon {to je Lugi Datome bio precizan sa linije slobodnih bacanja. \edovi} je bio najbolji pojedinac u sastavu Lottomatice sa 14 poena. Dva poena manje upisao je Clay Tucker, dok je Vladimir Da{i} postigao 11. Oritsewejinmi Efeyuku iz Caserte je bio najbolji pojedinac ove utakmice upisav{i ~ak 26 poena, Alex Righetti je dodao 17. Pobjedni~ki pehar ovog turnira je oti{ao u ruke ko{arka{ima CSKA koji su u finalu bili bolji od Avellina.

acija razrije{iti. Ne mogu prihvatiti da bilo koji igra~ ne}e igrati cijelu sezonu“ rekao je , Gasol. “Ja trenutno radim u teretani i spremam se za treninge s mom~adi. Treniranje s Barcelonom je opcija“, dodao je Gasol. Kada je rije~ o mogu}em igranju za Barcelonu, klub

za ko ji je Ga sol nas tu pao pri je odlas ka u NBA li gu 2001. godine, on je rekao: “Bar ce lo na je, na ra vno, moj prioritet. Kada bi ostala trenutna situacija u NBA ligi, Barcelona bi, dakako, bila prva opcija koju bih razmotrio. Barcelona je moj grad, moj klub i najbolja mom~ad u Evropi“.

ATP 500 turnir u Pekingu

Anderson bolji od Roddicka
Ako u jednom setu dva puta napravim break, a izgubim set, onda s mojim servisom definitivno ne{to ne {tima. To je neprihvatljivo, rekao je Roddick
Ju`noafrikanac Kevin Anderson, 31. teniser svijeta, u 1. kolu ATP 500 turnira u Pekingu izbacio je {estog nositelja i 15. igra~a svjetskog poretka, Amerikanca Andyja Roddicka rezultatom 6:4, 7:5 nakon jednog sata i 42 minute igre. Roddick je u drugom setu dva puta oduzeo Andersonu servis, ali je ~ak tri puta izgubio svoj, {to je Andersonu, uz jedan break u prvom setu, bilo dovoljno za prolaz u dva seta. “Ako u jednom setu dva puta napravim break, a izgubim set, onda s mojim servisom definitivno ne{to ne {tima. To je neprihvatljivo“ , rekao je Roddick. Uz Roddicka, oprostio se jo{ jedan nositelj, i to osmi, Ukrajinac Aleksandr Dolgopolov, koji je ove godine u Umagu osvojio svoj prvi ATP turnir u karijeri. Bolji od njega bio je italijanski kvalifikant Flavio Cipolla 6:1, 1:6, 6:0. Hrvatski teniser Marin ^ili} uvjerljivo je startao u Pekingu. U 1. kolu savladao je doma}eg predstavnika Di Wua sa 6:2, 6:0. Protivnik u 2. kolu bit }e mu pobjednik dvoboja izme|u drugog nositelja Francuza Gaëla Monfilsa i Italijana Fabija Fogninija. Turnir u Pekingu igra se na tvrdoj podlozi uz nagradni fond

Nihad \edovi} ubacio 14 poena

SP u boksu

Bo{njak pora`en u osmini finala
Bosanskohercegova~ki bokser D`emal Bo{njak nije se uspio plasirati u ~etvrtfinale Svjetskog prvenstva u Bakuu. ^lan BK Ilid`a, koji nastupa u kategoriji do 81 kg, u osmini finala je pora`en od Kineza Fanlonga Menga sa 13:6. Osim Bo{njaka, na SPu u Azerbejd`anu nastupila su jo{ tri bh. reprezentativca. Danijel Topalovi} (do 75 kg) i Velibor Vidi} (do 69 kg) eliminirani su u prvom kolu, dok je Damir Beljo u kategoriji do 91 kg zaustavljen u {esnaestinifinala. Nakonpobjede nad Egip}aninom Elghanamom, Beljo je u {esnaestini finala pora`en od Hrvata Vugdelije.

Kevin Anderson

Reuters

od 2,1 milion dolara. Uz ^ili}a hrvatske boje ondje brani i Ivan Ljubi~i} kojem je protivnik u 1. kolu u utorak Amerikanac John Isner. Rezultati: ATP Peking, 1. kolo: Verdasco Llodra 6:2, 6:4, Cipolla - Dolgopolov (8) 6:1, 1:6, 6:0, Mayer - Ramos 6:2, 6:4, Lopez - Ilhan 6:2, 7:6(6), Anderson - Roddick (6) 6:4, 7:5, ^ili} - Wu 6:2, 6:0.

srijeda, 5. oktobar 2011. godine

OSLOBO\ENJE

SPORT

47

Bh. ko{arka{ica nastavila karijeru u Ma|arskoj

Italijanski Superkup

Pilav uspje{no

Opet slavlje

SIENE
Nastavlja se dominacija ko{arka{a Montepaschi Siene u Italiji, makar su do pobjede u Superkupu do{li na te`ak na~in - sa 73:70 pobijedili su Cantu. Na poluvremenu je Cantu ~ak i vodio s osjetnih osam poena razlike (32:24), ali u nastavku je prvo Siena dostigla zaostatak, a potom je u dramati~noj zavr{nici slavila pobjedu. Ka da se lo mio re zul tat i odlu~ivalo o pobjedniku, povukli su za Sienu K{i{tof Lavrinovi~, koji je ubacio 25 poena uz osam skokova, te Lester Bo McCalebb sa 13 poena i pet asistencija. Sa 13 poena i {est skokova kod Cantua je najbolji bio Vladimir Micov.

STARTOVALA
Za novi klub je debitovala u nedjelju, kada su u gostima savladali ekipu Va{a{a, a Aida je postigla devet poena i imala tri skoka
Bh. ko{arka{ka reprezentativka Aida Pilav, 24-godi{nja Zeni~anka koja je proteklu sezonu igrala u mati~nom klubu ^elik, karijeru }e nastaviti u ma|arskom Pe~uju 2010. Za novi klub Pilav, koja igra na poziciji krilnog centra, debitovala je u nedjelju uve~e, kada su u gostima savladali ekipu Va{a{a rezultatom 65:37. Aida je postigla devet poena i imala tri skoka. “U ekipi su pored mene jo{ dvije Amerikanke, jedna je upravo zavr{ila sezonu u WNBA, a druga je freshman tek zavr{ila koled`. Ovo je veliki klub, uslovi su odli~ni za napredovanje i za sada sam jako zadovoljna” ka`e Pilav. Aida Pilav je prve korake na, pravila u K@K ^elik iz Zenice, u kojem je provela sedam sezona i sa kojim je bila {ampion na{e zemlje, od pionirske preko kadetske do juniorske selekcije. U to vrijeme ^elik je od 12 dr`avnih prvenstava u pionirskoj, kadetskoj i juniorskoj konkurenciji osvojio njih 11. Pilav je od pomenutih 11 medalja osvojila deset. Kasnije je igrala za banjalu~ki Mladi Kraji{nik, ma|arski [olnok, gr~ki Apollon Ptolemaideu, te poljski Energy Turon. Mi. D.

Aida Pilav, bh. reprezentativka, nastavlja uspje{nu karijeru

JU UNIVERZITET U BIHA]U, BIHA] PEDAGO[KI FAKULTET Broj: 0205-1942/11 Datum: 4. 10. 2011. godine Na osnovu ~lana 71. Zakona o visokom obrazovanju USK-a („Sl. glasnik USK-a“, br. 8/09), Pedago{ki fakultet Univerziteta u Biha}u objavljuje

JU UNIVERZITET U BIHA]U, BIHA] PEDAGO[KI FAKULTET Broj: 0205-1943/11 Datum: 4. 10. 2011. godine Na osnovu ~lana 71. Zakona o visokom obrazovanju USK-a („Sl. glasnik USK-a“, br. 8/09), Pedago{ki fakultet Univerziteta u Biha}u objavljuje

KONKURS/NATJE^AJ
za upis studenata u I godinu studija na Pedago{ki fakultet Univerziteta u Biha}u u akademskoj 2011/2012. godini u Prvi ciklus studija VANREDNI STUDIJ Konkurs/natje~aj za upis u I godinu studija u akademskoj 2010/11. godini (vanredni studij) traje do 14. 10. 2011. godine. Prijemni ispit obavit }e se 17. 10. 2011. godine prema rasporedu i satnici koju }e utvrditi Fakultet, te }e istu objaviti na oglasnoj plo~i Fakulteta uz detaljne informacije o sadr`aju i na~inu polaganja prijemnog ispita. OP]E ODREDBE U prvu godinu studija u akademskoj 2011/12. godini kandidati se upisuju u skladu sa planom upisa studenata, a prema preostalim mjestima za upis na vanredni studij. Pravo u~e{}a na KONKURSU/ NATJE^AJU imaju dr`avljani BiH, strani dr`avljani i lica bez dr`avljanstva sa zavr{enom odgovaraju}om srednjom {kolom u ~etverogodi{njem trajanju u BiH, kao i kandidati koji su srednju {kolu zavr{ili izvan Bosne i Hercegovine, a za koje je nakon postupka ekvivalencije utvr|eno da imaju zavr{eno adekvatno obrazovanje za nastavak {kolovanja. Prijem i upis studenata u I godinu studija provodi posebna komisija koju imenuje nadle`ni organ Pedago{kog fakulteta Univerziteta u Biha}u. Izbor kandidata vr{it }e se na osnovu Odluke o kriterijima i mjerilima za utvr|ivanje redoslijeda prijema kandidata za upis studenata u I godinu studija na Univerzitetu kao i pojedina~nih kriterija Pedago{kog fakulteta Univerziteta u Biha}u za vrednovanje ocjena iz predmeta relevantnih za odgovaraju}i studij i vrednovanje rezultata prijemnih ispita. Rang-listu svih kandidata i spisak primljenih kandidata Pedago{ki fakultet Univerziteta u Biha}u }e objaviti na oglasnoj plo~i, nakon {to je verifikuje nadle`ni organ, i to najkasnije 3 dana od posljednjeg dana polaganja prijemnog ispita. Za prijavu na KONKURS/NATJE^AJ za upis u I godinu studija kandidat je du`an predati sljede}a dokumenta: 1) zahtjev za upis u kojem je ta~no nazna~en odsjek na koji konkuri{e, 2) originalne svjedod`be o zavr{enim razredima srednje {kole zavr{ene u BiH u ~etverogodi{njem trajanju, odnosno odgovaraju}a nostrificirana dokumenta za kandidatekoji srednju {kolu nisu zavr{ili u BiH. 3) originalnu diplomu o zavr{enoj srednjoj {koli. 4) izvod iz mati~ne knjige ro|enih (ne stariji od 6 ({est) mjeseci), 5) druga dokumenta relevantna za utvr|ivanje broja bodova po kriterijima. Prijave podnesene poslije utvr|enog roka, kao i nepotpune prijave, ne}e se razmatrati. Upis primljenih kandidata }e se obaviti u septembru/rujnu teku}e godine, a detaljne informacije o mjestu i vremenu predaje dokumenata za upis, kao i druge bitne informacije, bi}e objavljene na oglasnoj plo~i Fakulteta. Zahtjev za upis dobija se u portirnici Fakulteta (dostupan je i na web stranici Fakulteta), a dokumentacija se predaje radnim danima od 10 do 13 sati u prostorijama Sekretarijata Fakulteta. Ovaj KONKURS/NATJE^AJ, kao i kona~ni rezultati drugog upisnog roka, odnosno prijemnog ispita, objavit }e se na web stranici Fakulteta. Plan upisa studenata u I godinu studija na Pedago{ki fakultet Univerziteta u Biha}u u akademskoj 2011/2012. godini u Prvi ciklus studija (vanredni studij) NAZIV ODSJEKA Bosanski jezik i knji`evnost Engleski jezik i knji`evnost Njema~ki jezik i knji`evnost Matematika-fizika Pred{kolski odgoj Tjelesni odgoj i sport SMJER BROJ STUDENATA Vanredni studij 22 8 25 24 19 20 118

K O N KU R S /N AT J E ^ A J
za upis studenata u III godinu studija (nastavak {kolovanja) Na Pedago{ki fakultet Univerziteta u Biha}u u akademskoj 2011/2012. godini VANREDNI STUDIJ Konkurs/natje~aj za upis u III godinu studija u akademskoj 2010/11. godini (vanredni studij) traje do 14. 10. 2011. godine. Prijem i upis studenata u III godinu studija provodi posebna komisija koju imenuje nadle`ni organ Pedago{kog fakulteta Univerziteta u Biha}u. OP]E ODREDBE U tre}u godinu studija u akademskoj 2011/12. godini kandidati se upisuju u skladu sa planom upisa studenata na vanredni studij. Pravo u~e{}a na KONKURSU/NATJE^AJU imaju dr`avljani BiH, strani dr`avljani i lica bez dr`avljanstva sa zavr{enim VI stepenom stru~ne spreme odgovaraju}eg fakulteta ili sa zavr{enom akademijom. Prijem i upis studenata u III godinu studija provodi posebna komisija koju imenuje nadle`ni organ Pedago{kog fakulteta Univerziteta u Biha}u. Listu svih kandidata i spisak primljenih kandidata Pedago{ki fakultet Univerziteta u Biha}u }e objaviti na oglasnoj plo~i i na web stranici Fakulteta. Za prijavu na KONKURS/NATJE^AJ za upis u III godinu studija kandidat je du`an predati sljede}a dokumenta: 1) zahtjev za upis u kojem je ta~no nazna~en odsjek na koji konkuri{e, 2) originalnu diplomu o zavr{enom VI stepenu ili zavr{enoj akademiji, odnosno odgovaraju}a nostrificirana dokumenta za kandidate koji obrazovanje nisu zavr{ili u BiH, 3) izvod iz mati~ne knjige ro|enih (ne stariji od 6 ({est) mjeseci), 4) uvjerenje o dr`avljanstvu (ne starije od 6 ({est) mjeseci). Prijave podnesene poslije utvr|enog roka, kao i nepotpune prijave, ne}e se razmatrati. Upis primljenih kandidata }e se obaviti u oktobru/listopadu teku}e godine. Zahtjev za upis dobija se u portirnici Fakulteta (dostupan je i na web stranici Fakulteta), a dokumentacija se predaje radnim danima od 10 do 13 sati u prostorijama Sekretarijata Fakulteta ili {alje preporu~enom po{tom. Ovaj KONKURS/NATJE^AJ, kao i kona~ni spisak primljenih kandidata, objavit }e se na web stranici Fakulteta. Plan upisa studenata u III godinu studija na Pedago{ki fakultet Univerziteta u Biha}u u akademskoj 2011/2012. godini (vanredni studij) NAZIV ODSJEKA Bosanski jezik i knji`evnost Engleski jezik i knji`evnost Njema~ki jezik i knji`evnost Matematika-fizika Razredna nastava Pred{kolski odgoj Tjelesni odgoj i sport UKUPNO SMJER BROJ STUDENATA Vanredni studij 25 25 25 25 25 25 25 175

Matematika-informatika

Matematika-informatika

UKUPNO

JU UNIVERZITET U BIHA]U BIHA] PEDAGO[KI FAKULTET DEKANAT

JU UNIVERZITET U BIHA]U, BIHA] PEDAGO[KI FAKULTET DEKANAT

48

SPORT

srijeda, 5. oktobar 2011. godine

OSLOBO\ENJE

Prijateljska rukometna utakmica

Sportske igre u organizaciji Oaze i SO BiH

U~estvuje vi{e od 450 takmi~ara
Adisa Pamuk je kazala da je ovo prvo takmi~enje Oaze ~iji je cilj promocija sposobnosti i mogu}nosti osoba sa intelektualnim te{ko}ama, te njihovo uklju~ivanje u lokalnu zajednicu
Udru`enje za podr{kuosobama sa intelektualnimte{ko}ama na podru~ju Kantona Sarajevo Oaza u partnerstvu sa Specijalnomolimpijadom BiH organiziravelikosportskotakmi~enje za osobe sa intelektualnim te{ko}ama sa podru~ja BiH i regiona od 6. do 9. oktobra. Kroz tri dana takmi~enja, vi{e od 450 takmi~ara borit }e se za svoje medalje i to u {est sportskihdisciplina: nogomet, ko{arka, atletika, plivanje, stoni tenis i bo~anje. Tim povodom je u prostorijama Gradske uprave Sarajeva odr`ana pres konferencija na kojoj je zamjenik gradona~elnika Igor Kamo~aji kazao da je GradSarajevo sa zadovoljstvom podr`ao ovaj projekat: „Vjerujem da }e u~esnici ove male sportske olimpijade i ovaj put pokazati da je dijete sa posebnim potrebama svako drugozdravodijete, koje uz stru~an rad, nesebi~nozalaganje i entuzijazam djelatnika, roditelja i volontera, mo`e da vodi dostojanstven, osmi{ljen i kreativan `ivot“ istaknuo je Kamo~aji te , dodao da Udru`enje Oaza i ubudu}e mo`e ra~unati na Grad kao partnera, koji }e podr`avati projekte i aktivnosti njihovih korisnika. Prema rije~ima Lejle Hrelji}, volonterke Udru`enja Oaza, sportskeigreOaze2011. po~inju u ~etvrtak, 6. oktobra u 18 sati sve~animdefileomtakmi~ara u dvorani“RamizSal~in” U petak, . 7. oktobra, na programu je takmi~enje u plivanju od 8 sati na Olimpijskom bazenu Otoka i u atletici od 13 sati na stadionu „AsimFerhatovi}Hase“ U subo.
Takmi~enje }e se odvijati u {est disciplina

Pobjeda ^elika
Rukometa{i zeni~kog ^elika su u prijateljskoj utakmici, igranoj u Gradskoj areni, savladali reprezentaciju Saudijske Arabije rezultatom 32:31, poluvrijeme 16:14. Oko 500 gledalaca mo`e biti zadovoljno igrom obje ekipe, a igralo se gol za gol, tako da rezultat je do kraja bio neizvjestan. Gosti su u posljednjim sekundama imali loptu i mogli izjedna~iti, ali je njihov napad bio spor i me~ je zavr{en minimalnom pobjedom doma}ina.

tu, 8. oktobra, u dvorani Ramiz Sal~in, odvijat }e se takmi~enje u ko{arci od 8 sati i u stonomtenisu od 13 sati. Posljednjeg dana, u nedjelju, 9. oktobra, na programu je takmi~enje u bo~anju na bo~arskom terenu Dobrinja od 8 sati, potom takmi~enje u nogometu od 13 sati u dvorani “Ramiz Sal~in”, gdje }e se, tako|er, dodijeliti medalje najboljim i odr`ati zavr{ni defile. Direktorica Udru`enja Adisa Pamuk je kazala da je ovo prvo organizovano sportsko takmi~enjeOaze~iji je ciljpromocija sposobnosti i mogu}nosti osoba sa intelektualnim te-

{ko}ama, te njihovouklju~ivanje u lokalnuzajednicu. IrfanKuli}, korisnikUdru`enjaOaza, i, ujedno, takmi~arzahvalio je Gradu Sarajevu i svim drugim partnerima, sponzorima i donatorima na podr{ci ovom projektu. Admir Bukva, direktor KK Bosna, Izet Delali}, predsjednik BK Bosna, Senad Durakovi} iz Stonoteniskog kluba Alad`a na ju~er odr`anoj pres konferenciji izrazili su zadovoljstvo {to su dio ovog projekta. Projekat su finansijski podr`ali: SHIA- [vedska, Evropska komisija, UNDP, Gradska uprava Grada Sarajeva, BH Telecom.

Tuzla, Muftije Muhameda efendije Kurta-a br. 1 tel: 035/227-666 fax: 035/315-461 -mail: euroinv@bih.net.ba

Zatvoreni investicioni fond sa javnom ponudom BOSFIN d.d. Sarajevo Adresa: Vilsonovo {etali{te 10, Sarajevo BiH 387 33 653-225, 653-787 E-mail; info@bosfin.ba

BOSFIN

In line slalom: Kup ZOI 84

Najbolji je Ivan Krajnovi}
Na utrci u Sarajevu, koja je organizirana prvi put i zaslu`uje sve ~estitke, nastupilo je stotinjak natjecatelja, a pro{logodi{nji prvak suvereno je odbranio titulu
Ivan Krajnovi}, najbolji bh. roler, nije dozvolio iznena|enje. Na subotnjoj utrci, organiziranoj u Sarajevu, vozio je smireno i, rekli bismo, pametno. Imao je tu prednost jer je nastupio poslije Marije Bakule i mogao je stati i razmisliti. Marija je imala vrijeme od 23,06 sekundi. Nije to bilo ne{to {to se ne mo`e sti}i. Iva Ga~i} je pala, a Katarina [ola ostvarila je 24,17 sekundi. Josip Krajina i Sara Ravan~i} ostali su iznad 25 sekundi. Ka`emo, mogao je stati i razmisliti, {to je kao veliki majstor rolanja i u~inio, pogotvo kada je vidio kako mu opasnost ne prijeti ni od Inde odnosno Tarika Had`ovi}a. Suvereno je u{ao u cilj, a semafor je pokazivao 22,81 sekundu... Dakle, 26 stotinki bio je bolji da Marije Bakule... Ne treba do~aravati iskreni aplauz kojim su mladiroleripozdraviliIvanaKrajnovi}a. Bio je najbolji i ostao je najbolji. Na utrci u Sarajevu, koja je organizirana prvi put, zaslu`uje sve ~estitke, nastupilo je stotinjak natjecatelja, kao {to re~e Vahidin Zuko, direktor dvorane Zetra, nastupili su oni koji i ne bi trebali znati {to je snijeg. Drugim rije~ima, izuzev Inde i Tarika Had`ovi}a, proslavljenih skija{a, ostali klubovi nisu bili spre-

Na osnovu ~lana 240. Zakona o tr`i{tu vrijednosnih papira (“Sl. novine FBiH” broj: 85/08) Dru{tvo za upravljanje fondovima “EURO-INVESTMENT” d.d. Tuzla objavljuje Prilog 5.a. Firma-Dru{tva: Adresa-sjedi{te Dru{tva Broj telefona i telefaksa E-mail-adresa: Broj u registru emitenata kod Komisije DUF “EURO-INVESTMENT” d.d. Tuzla Ul. muftije Muhameda efendije Kurta 1, 75000 Tuzla 035/227-666; 035/315-461 eurofinv@bih.net.ba 04-07-4014

Izvje{taj o doga|ajima koji bitno uti~u na finansijsko poslovanje Dru{tva Izdavanje dozvole i prenos upravljanja 30.9.2011. godine Na osnovu rje{enja Komisije za vrijednosne papire FBiH broj: 05/1-19-200/10 od 22.9.2011. godine o izdavanju dozvole za upravljanje Zatvorenim investicionim fondom sa javnom ponudom “BOSFIN” d.d. Sarajevo, Dru{tvo za upravljanje fondovima “EURO-INVESTMENT” d.d. Tuzla je sa danom 30.9.2011. godine izvr{ilo preuzimanje dokumentacije od banke depozitara Raifeisen BANK d.d. Bosna i Hercegovina i poslove upravljanja Zatvorenim investicionim fondom sa javnom ponudom “BOSFIN” d.d. Sarajevo. 5. Ime i prezime, kontakt-osobe ovla{tene Zvonimir Ivelji}, direktor Dru{tva za davanje dodatnih informacija u vezi sa doga|ajem 7. Mjesto i datum podno{enja izvje{taja Tuzla, 4.10.2011. godine i potpis osobe koja je sa~inila izvje{taj i pe~at 1. Naziv doga|aja 2. Datum nastanka doga|aja 3. Kratak opis i razlog doga|aja

Vahidin Zuko predao je medalje Ivanu Krajnovi}u, Franji i Andriji Bo{njaku

mni pokazati kako se bave sportskim disciplinama. I kao {to je najavio Salko Hasanefendi}, generalni direktor Olimpijskog centra Bjela{nica - Igman, rije~ je o sportu, a na politici. Dodu{e, ostaje veliko pitanje, izuzme li se SSK, koji je ve} odranije zakazao trening na gle~eru, koji bi se to klub mogao predstaviti u ski-rolanju. Dina Muzaferija i [ejla Merdanovi} ~ekaju snijeg, Igor Laikert je u Norve{koj... Rezultati - mla|i cicibani: Petra [ola (Ski-klub Stri`), Dominik \uri{i} (Skiklub Blidinje ^vrsnica - Mostar); stariji cicibani: Petra Vican (Ski-klub Blidinje ^vrsnica), Dominik Bagari} (Ski-klub Stri` - Tomislav-Grad); mla|a djeca: Stela E}imovi} (Ski-klub Stri`), Amar Burki}(Ski-klubLivno); starijadjeca: Marija Bakula (Ski-klub Stri`), Josip Krajina (Ski-klub Stri`); juniori: Sara Ravan~i} (Ski-klub Sto`er - Kupres), Ivan Krajnovi} (Ski-klub Blidinje ^vrsnica). S. K.

srijeda, 5. oktobar 2011. godine
Na osnovu ~lana 8. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine („Slu`bene novine Federacije BiH“, broj 12/03), a u postupku imenovanja na pozicije u nadzornim odborima javnih preduze}a i privrednih dru{tava u kojima federalni organi vlasti imaju pravni interes i u kojima, prema va`e}im zakonima, pravilima i propisima, imaju zakonito pravo da vr{e nominaciju, odnosno imenovanje Federalno ministarstvo prometa i komunikacija, objavljuje

OSLOBO\ENJE

OGLASI
OP]INSKI SUD U ZAVIDOVI]IMA Zemlji{noknji`ni ured Broj: 042-0-DN-11-000 150 Zavidovi}i, 26. 9. 2011. godine

49

JAVNI OGLAS za imenovanje na poziciju ~lana Nadzornog odbora CESTE d. d. Mostar
I PREDMET JAVNOG OGLASA Objavljuje se javni oglas za utvr|ivanje prijedloga kandidata za ~lanove Nadzornog odbora u privrednom dru{tvu: CESTE d. d. Mostar............................................................................................... 4 ~lana iz dijela dr`avnog kapitala II OPIS POZICIJE ^LANA NADZORNOG ODBORA - zajedno sa ostalim ~lanovima i uz konsultacije sa Federalnim ministarstvom prometa i komunikacija nadzire poslovanje i rad uprave, - izgra|uju i razijaju odnose izme|u nadzornog odbora, uprave, dioni~ara ili vlasnika i drugih sudionika, a naro~ito u postupku dono{enja odluka kojima se uti~e na vrijednost kapitala dru{tva, - razmatra i usvaja finansijske izvje{taje uprave o poslovanju dru{tva, - utvr|uje prijedlog odluke o smanjenju i pove}anju osnovnog kapitala preduze}a, - utvr|uje prijedlog odluke o statusnim promjenama, promjeni oblika i prestanku preduze}a, - obavlja i druge poslove u skladu sa zakonom i Statutom preduze}a. III MANDAT ^LANA NADZORNOG ODBORA

Na osnovu ~lana 63. i ~lana 67. Zakona o zemlji{nim knjigama FBiH ("Slu`bene novine FBiH", broj 19/03 i 54/04), Op}inski sud u Zavidovi}ima USPOSTAVLJANJE ZEMLJI[NOKNJI@NOG ULO[KA U zemlji{noknji`nom predmetu broj 042-0-DN-11-000 150, a po zahtjevu Maru{i} Seada, sin Asima iz Zavidovi}a, Stavci 4, u toku je postupak za uspostavljanje zemlji{noknji`nog ulo{ka. Nekretnine za koje se uspostavlja zemlji{noknji`ni ulo`ak su upisane: u posjedovni list broj 1169, katastarska op}ina Mustajba{i}i, ozna~ena sa: - katastarska ~estica broj 328/1 "^anak", ku}a i zgrada povr{ine 80 m2, dvori{te povr{ine 500 m2 i pa{njak 2. klase povr{ine 140 m2. Prema podacima iz katastra, posjednik navedene nekretnine je Maru{i} Sead, Asimov, Zavidovi}i, Stavci 4, sa dijelom 1/1.u posjedovni list broj 1680, katastarska op}ina ^inovi}i, ozna~ena sa: - katastarska ~estica broj 1627/3 "Njivica", oranica 5. klase povr{ine 701 m2. Prema podacima iz katastra, posjednik navedene nekretnine je Maru{i} Sead, Asimov, Zavidovi}i, Stavci 4, sa dijelom 1/1, sa pridr`ajem prava do`ivotnog u`ivanja i kori{tenja u korist Maru{i} Asima, sin Huseina, i njegove supruge Maru{i} Semke. Pozivaju se lica koja pola`u pravo vlasni{tva ili neko drugo pravo na toj nekretnini da svoje pravo prijave u roku od 60 dana od dana najave podneskom u dva primjerka i da podnesu dokaze za to, u suprotnom, njihovo pravo ne}e biti uzeto u obzir prilikom uspostave zemlji{noknji`nog ulo{ka. Lica koja pola`u pravo na toj nekretnini mogu navedeni rok na zahtjev produ`iti za najmanje sljede}ih 90 dana kako bi im se dala mogu}nost da pribave potrebne dokaze. Ukoliko u produ`enom roku ne uslijedi prijava, zemlji{noknji`ni ulo`ak }e se uspostaviti na osnovu do tada pribavljenih dokaza.

NAJAVLJUJE

Mandat ~lana Nadzornog odbora je ~etiri godine od momenta imenovanja Nadzornog odbora od strane Skup{tine ovog dru{tva sa mogu}no{}u ponovnog imenovanja u skladu sa zakonom. Lica kona~no imenovana na pozicije ~lana Nadzornog odbora ostvarivat }e pravo na naknadu za rad u Nadzornom odboru u skladu sa uslovima utvr|enim Zakonom o pla}ama i drugim materijalnim pravima ~lanova organa upravljanja institucija Federacije Bosne i Hercegovine i javnih preduze}a u ve}inskom vlasni{tvu Federacije Bosne i Hercegovine („Slu`bene novine Federacije BiH“, broj 12/09). IV USLOVI ZA POZICIJE

OP]INSKI SUD U ZAVIDOVI]IMA Zemlji{noknji`ni ured Broj: 042-0-DN-11-000 156 Zavidovi}i, 26. 9. 2011. godine Na osnovu ~lana 63. i ~lana 67. Zakona o zemlji{nim knjigama FBiH ("Slu`bene novine FBiH" broj 19/03 i 54/04), Op}inski sud u Zavidovi}ima

Kandidat mora ispunjavati slijede}e kriterije: - da ima visoku stru~nu spremu, - vi{egodi{nje iskustvo i stru~no znanje posebno iz okvira djelatnosti preduze}a za koje se tra`i imenovanje te da je upu}en u sadr`aj i na~in rada organa upravljanja preduze}a. Prilikom procjene kvalifikacija i iskustva svih kandidata uzet }e se u obzir i slijede}i kriteriji: - sposobnost prepoznavanja, zastupanja i za{tite interesa privrednog dru{tva i uva`avanja interesa drugih zainteresiranih sudionika, - sposobnost za savjesno, odlu~no, odgovorno i profesionalno obavljanje upra`njene pozicije, - izra`ena individualnost, inicijativnost, nezavisnost u radu i nepristrasnost u dono{enju odluke, - komunikacijske i organizacijske sposobnosti, - znanja i sposobnosti razumijevanja poslovnih izvje{taja, poznavanja privrednog prava i ukupnog zakonodavstva na podru~ju djelovanja nadzornog odbora, korporativnog upravljanja i strategije poslovne etike, - sposobnost upravljanja finansijskim i ljudskim resursima i naklonjenost timskom radu, - rezultati rada ostvareni tokom karijere, - teritorijalna pripadnost, - spol, - nacionalnost Pored navedenih kriterija, svaki kandidat treba ispunjavati i sljede}e op}e kriterije: - da je dr`avljanin Bosne i Hercegovine, - da je stariji od 18 godina, - da nije stariji od 65 godina na dan imenovanja, - da nije osu|ivan za krivi~no djelo i za privredni prestup nespojive s du`no{}u u nadzornom odboru pet godina od dana pravosna`nosti presude, isklju~uju}i vrijeme zatvorske kazne, - da se protiv njega ne vodi krivi~ni postupak, - da nije lice kojem je presudom suda zabranjeno obavljanje aktivnosti u nadle`nosti nadzornog odbora za koji se kandiduje, - da nije otpu{ten iz dr`avne slu`be kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou vlasti u Bosni i Hercegovini (bilo na nivou dr`ave ili entiteta) u periodu od tri godine prije dana objavljivanja upra`njene pozicije, - da se na njega ne odnosi ~lan IX 1. Ustava Bosne i Hercegovine, - da nije na funkciji u politi~koj stranci u skladu sa ~lanom 5. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima u Federaciji Bosne i Hercegovine, - da nema privatni finansijski interes u privrednom dru{tvu u ~iji se nadzorni odbor kandiduje, - da nije direktor ili ~lan uprave dru{tva, - da nije izabrani zvani~nik, nosilac izvr{nih funkcija ili savjetnik u smislu Zakona o sukobu interesa u institucijama vlasti Bosne i Hercegovine („Slu`beni glasnik BiH“, br. 16/02 i 12/04) i Zakona o sukobu interesa u organima vlasti u Federaciji Bosne i Hercegovine („Slu`bene novine Federacije BiH“, br. 70/08), - da nije predsjednik ili ~lan nadzornog odbora ili upravnog odbora drugog privrednog dru{tva ili institucije vlasti u skladu sa ~lanom 264. Zakona o privrednim dru{tvima („Slu`bene novine Federacije BiH“, br. 23/99, 45/00, 2/02, 6/02, 29/03, 68/05, 91/07, 84/08, 88/08 i 7/09), - da nije lice na kojeg se odnose odredbe ~lana 9. Uredbe o vr{enju ovla{tenja organa Federacije Bosne i Hercegovine u privrednim dru{tvima sa u~e{}em dr`avnog kapitala („Slu`bene novine Federacije BiH“, broj 35/11), - da ne postoje druge zakonske smetnje za obavljanje poslova u nadzornom odboru u koji se kandiduje. V POTREBNI DOKUMENTI

NAJAVLJUJE
USPOSTAVLJANJE ZEMLJI[NOKNJI@NOG ULO[KA U zemlji{noknji`nom predmetu broj 042-0-DN-11-000156, a po zahtjevu Hajder Elvedina, sin Ahmeta, iz Zavidovi}a, Stavci, zastupanog po punomo}niku Ibri} Enesu, sin Ramiza, iz Zavidovi}a u toku je postupak za uspostavljanje zemlji{noknji`nog ulo{ka. Nekretnine za koje se uspostavlja zemlji{noknji`ni ulo`ak su upisane: u posjedovni list broj 1845,katastarska op}ina ^inovi}i, ozna~ene sa: - katastarska ~estica broj 1608/2 "Ravan", oranica 3. klase povr{ine 520 m2, oranica 4. klase povr{ine 280 m2 - katastarska ~estica broj 1608/3 "Ravan", oranica 3. klase povr{ine 935 m2 - katastarska ~estica broj 1608/5 "Ravan", oranica 3. klase povr{ine 140 m2 Prema podacima iz katastra, posjednik navedenih nekretnina je Hajder Elvedin, Ahmetov, Kova~i, Stavci bb, sa dijelom 1/1. Pozivaju se lica koja pola`u pravo vlasni{tva ili neko drugo pravo na toj nekretnini da svoje pravo prijave u roku od 60 dana od dana najave podneskom u dva primjerka i da podnesu dokaze za to, u suprotnom njihovo pravo ne}e biti uzeto u obzir prilikom uspostave zemlji{noknji`nog ulo{ka. Lica koja pola`u pravo na toj nekretnini mogu navedeni rok na zahtjev produ`iti za najmanje sljede}ih 90 dana, kako bi im se dala mogu}nost da pribave potrebne dokaze. Ukoliko u produ`enom roku ne uslijedi prijava, zemlji{noknji`ni ulo`ak }e se uspostaviti na osnovu do tada pribavljenih dokaza.

OP]INSKI SUD U ZAVIDOVI]IMA Zemlji{noknji`ni ured Broj: 042-0-DN-11-000 157 Zavidovi}i, 26. 9. 2011. godine Na osnovu ~lana 63. i ~lana 67. Zakona o zemlji{nim knjigama FBiH ("Slu`bene novine FBiH" broj 19/03 i 54/04), Op}inski sud u Zavidovi}ima USPOSTAVLJANJE ZEMLJI[NOKNJI@NOG ULO[KA U zemlji{noknji`nom predmetu broj: 042-0-DN-11-000157, a po zahtjevu Mustafi} Esada, sin Rame, iz Zavidovi}a, Perovi}i, zastupanog po punomo}niku Mustafi} Sabini, k}i Saliha, iz Zavidovi}a, Perovi}i, u toku je postupak za uspostavljanje zemlji{noknji`nog ulo{ka. Nekretnine za koje se uspostavlja zemlji{noknji`ni ulo`ak su upisane: u posjedovni list broj 667, katastarska op}ina Perovi}i, ozna~ene sa: - katastarska ~estica broj 1885/1 "Strmovnica", {uma 4. klase povr{ine 233 m2, oranica 6. klase povr{ine 1.339 m2 - katastarska ~estica broj 1985 "Vrtli}", vo}njak 4. klase povr{ine 1.198 m2 - katastarska ~estica broj 1995 "Obala", vo}njak 4. klase povr{ine 1.898 m2 - katastarska ~estica broj 1996/1 "Kljenik", vo}njak 4. klase povr{ine 221 m2 - katastarska ~estica broj 1996/2 "Kljenik", vo}njak 4. klase povr{ine 315 m2 - katastarska ~estica broj 1996/3 "Kljenik", vo}njak 4. klase povr{ine 906 m2 - katastarska ~estica broj 1996/4 "Kljenik", vo}njak 4. klase povr{ine 131 m2 - katastarska ~estica broj 1997/1 "Kljenik", {uma 4. klase povr{ine 262 m2 - katastarska ~estica broj 2282 "Kru{ik", oranica 7. klase povr{ine 7.728 m2 - katastarska ~estica broj 2333 "Kru{ik", livada 4. klase povr{ine 3.854 m2 Prema podacima iz katastra, posjednik navedenih nekretnina je Mustafi} Esad, Ramin, Perovi}i 119, sa dijelom 1/1. Pozivaju se lica koja pola`u pravo vlasni{tva ili neko drugo pravo na toj nekretnini da svoje pravo prijave u roku od 60 dana od dana najave podneskom u dva primjerka i da podnesu dokaze za to, u suprotnom njihovo pravo ne}e biti uzeto u obzir prilikom uspostave zemlji{noknji`nog ulo{ka. Lica koja pola`u pravo na toj nekretnini mogu navedeni rok na zahtjev produ`iti za najmanje sljede}ih 90 dana, kako bi im se dala mogu}nost da pribave potrebne dokaze. Ukoliko u produ`enom roku ne uslijedi prijava, zemlji{noknji`ni ulo`ak }e se uspostaviti na osnovu do tada pribavljenih dokaza.

NAJAVLJUJE

Prijave kandidata treba da sadr`e kra}u biografiju, adresu i kontakt-telefon. Uz prijavu treba dostaviti: - uvjerenje o dr`avljanstu (ne starije od 6 mjeseci) ili kopiju li~ne karte (CIPS), - diplomu o visokoj stru~noj spremi, - dokaz o radnom iskustvu u privredi, - uvjerenje da se protiv kandidata, podnosioca prijave na konkurs, ne vodi krivi~ni postupak od nadle`nog kantonalnog suda (ne starije od tri mjeseca), - uvjerenje da nije osu|ivan za privredni prestup nespojiv s du`no{}u u nadzornom odboru pet godina od dana pravosna`nosti presude, isklju~uju}i vrijeme zatvorske kazne od nadle`nog op}inskig suda, (ne starije od tri mjeseca), - izjave o ispunjavanju op}ih uslova navedenih pod ta~kom IV USLOVI KONKURSA za alineje od 6. do 15. Kandidati koji budu pozvani na intervju du`ni su dostaviti ovjerene kopije tra`enih dokumenata. Kopije dokumenata }e biti vra}ene kandidatima samo na njihov zahtjev. VI OSTALE NAPOMENE Podnosioci prijave s kojima se ne stupi u kontakt u roku od osam (8) dana od isteka roka za podno{enje prijave ne}e biti razmatrani u daljem procesu kandidovanja. Svi kandidati koji budu stavljeni na listu sa u`im izborom bi}e pozvani na intervju pred Komisijom za izbor koju imenuje federalni ministar prometa i komunikacija. Prije intervjua kandidati su du`ni dati podatke o ranijim neposrednim rukovodiocima od kojih se mogu dobiti preporuke i informacije o kandidatima i popuniti obrazac u kojem }e iznijeti bilo koje pitanje koje bi moglo dovesti do sukoba interesa u slu~aju da do|e do njegovog imenovanja. Obrasci }e se dobiti neposredno prije odr`avanja intervjua u sjedi{tu Federalnog ministarstva prometa i komunikacija u Mostaru. Li~ni podaci o podnosiocima prijava su tajni i mogu se prikupljati i obra|ivati samo u skladu sa Zakonom o za{titi li~nih podataka BiH („Slu`beni glasnik BiH“, broj 32/01). Kandidate koje nakon intervjua preporu~i Komisija za izbor, smatrat }e se da su najuspje{nije pro{li otvorenu konkurenciju, a Federalno ministarstvo prometa i komunikacija osigurat }e da se izvr{e i javno objave kona~na imenovanja na upra`njene pozicije. U slu~aju kada postoje dokazi da u postupku imenovanja nisu ispo{tovani principi ili postupci utvr|eni Zakonom o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine, bilo koji kandidat ili bilo koji ~lan javnosti mo`e podnijeti prigovor za kona~no imenovanje. Prigovor se podnosi Federalnom ministarstvu prometa i komunikacija, a kopija se dostavlja Ombudsmenu Federacije BiH. Oglas }e biti objavljen u „Slu`benim novinama Federacije BiH“ i dnevnim novinama Oslobo|enje i Dnevni list. Oglas za podno{enje prijava ostaje otvoren ~etrnaest (14) dana od dana posljednjeg javnog objavljivanja ovog oglasa. Prijave sa svim tra`enim dokumentima treba dostaviti li~no ili po{tom preporu~eno sa naznakom na koverti: „Prijava na javni oglas za Nadzorni odbor CESTE d. d. Mostar — ne otvarati“. Na pole|ini koverte navesti ime i prezime podnosioca prijave i adresu. Prijave sa tra`enom dokumentacijom dostaviti na sljede}u adresu: Federalno ministarstvo prometa i komunikacija Bra}e Feji}a bb 88000 Mostar Neblagovremene i nepotpune prijave ne}e biti razmatrane.

OP]INSKI SUD U ZAVIDOVI]IMA Zemlji{noknji`ni ured Broj: 042-0-DN-11-000 158 Zavidovi}i, 26. 9. 2011. godine Na osnovu ~lana 63. i ~lana 67. Zakona o zemlji{nim knjigama FBiH ("Slu`bene novine FBiH" broj 19/03 i 54/04), Op}inski sud u Zavidovi}ima

NAJAVLJUJE
USPOSTAVLJANJE ZEMLJI[NOKNJI@NOG ULO[KA U zemlji{noknji`nom predmetu broj: 042-0-DN-11-000158, a po zahtjevu D`ini} Mirnesa, sin Muhameda, iz D`ini}a bb, op}ina Zavidovi}i, zastupanog po punomo}niku Bo{njakovi} Omeru, sin Azima, iz Stipovi}a bb, op}ina Zavidovi}i, u toku je postupak za uspostavljanje zemlji{noknji`nog ulo{ka. Nekretnina za koju se uspostavlja zemlji{noknji`ni ulo`ak je upisana: u posjedovni list broj 866, katastarska op}ina ^inovi}i, ozna~ena sa: - katastarska ~estica broj 2380/4 "Njiva", oranica 5. klase povr{ine 22 m2, oranica 6. klase povr{ine 1.598 m2. Prema podacima iz katastra, posjednik navedene nekretnine je D`ini} Mirnes Muhamedov, Kova~i, ^inovi}i bb, sa dijelom 1/1. Pozivaju se lica koja pola`u pravo vlasni{tva ili neko drugo pravo na toj nekretnini da svoje pravo prijave u roku od 60 dana od dana najave podneskom u dva primjerka i da podnesu dokaze za to, u suprotnom njihovo pravo ne}e biti uzeto u obzir prilikom uspostave zemlji{noknji`nog ulo{ka. Lica koja pola`u pravo na toj nekretnini mogu navedeni rok na zahtjev produ`iti za najmanje sljede}ih 90 dana, kako bi im se dala mogu}nost da pribave potrebne dokaze. Ukoliko u produ`enom roku ne uslijedi prijava, zemlji{noknji`ni ulo`ak }e se uspostaviti na osnovu do tada pribavljenih dokaza.

50

MALI OGLASI
JAVNA USTANOVA MJE[OVITA SREDNJA [KOLA “MUSA ]AZIM ]ATI]” KLADANJ

srijeda, 5. oktobar 2011. godine

OSLOBO\ENJE

NEKRETNINE ZAMJENA
MIJENJAM ~etverosoban stan u centru, kod Vje~ne vatre, za jednosoban ili dvosoban uz doplatu, Centar. Mob. 061/252-663. NOVA ku}a 10x8m, dvije gara`e, 2 dunuma vo~njaka — ba{te, mijenjam za apartman na moru ili dvosoban stan u Sarajevu. Mob. 061/352-112 i 061/157-718. MIJENJAM stan u Sarajevu 52m2 za Banja Luku a mo`e i prodaja. Tel. 033/542-668.

IZDAJEM sdvosoban stan Ul. Novopazarska. Tel. 649-357. IZDAJEM dvosoban stan ul. Novopazarska zvati od 18 do 21. Tel. 649-357. IZDAJEM poslovni prostor 47m2 + galerija, pogodan za vi{e namjena, Hrasno, ul. Azize [a~irbegovi} bb — blizu Robota. Mob. 061/157-677 i 033/202-590. IZDAJEM jednosoban stan, privatna ku}a, studentima, Bistrik. Tel. 410331. IZDAJEM pos. prostor 40m2, za granap, bli`e centru. Mob. 061/358772. BA[^AR[IJA, izdajem dvosoban namje{ten stan, ostalo po dogovoru. Mob. 062/163-513. IZDAJEM dvosoban namje{ten stan kod Katedrale. Tel. 033/444-993 i 061/312-610. IZDAJEM gara`u ulica F. Bluma. Tel: 810-716. IZDAJEM pos. prostor 16m2, pogodan za vi{e namjena, Hrasno, A. [a}irbegovi}. Tel. 202-590, 061/157677. IZDAJEM jednokrevetnu sobu studentici, ul. Zagreba~ka br. 2 C kod OHR-a. Mob. 061/581-303 Tel. 033/444-192. IZDAJEM namje{ten stan, studenticama, u~enicama, Bjelave-[ekerova. Mob. 062/220-516. IZDAJEM dvosoban namje{ten stan na Grbavici kod pijace, slobodan od 15. 10. 2011. Tel. 061/190-008, 061/150-080. IZDAJEM namje{tenu garsonjeru sa posebnim ulazom i plinskim grijanjem. Tel. 0337443-620. IZDAJEM apartman 50 m2 u blizini novog „Avaza“ kod ambasada Saudijske Arabije, cijena po dogovoru. Mob: 061/242-261. IZDAJEM namje{ten stan od 65m2 sa posebnim ulazom i pristupom internetu. Tel. 033/538-364. IZDAJEM poslovni prostor na jako frekventom mjestu, Austrijski trg 17,5 m2 pogodan za sve namjene. tel. 06/906-914. IZDAJEM u Sarajevu u centru dvokrevetnu sobu nepu{a}ima, eta`no grijanjem. Tel. 033/217-158,066/898703. IZDAJEM ure|an poslovni prostor Radi}eva (strogi centar) pogodan za advokaturu, notara, ambulantu, zubarsku ordinaciju, predstavni{tva. Zasebno grijanje, priklju~ak za telefon, internet i kablovsku TV. Mob. 061/190-012. IZDAJEM jednosoban namje{ten stan, dvijema studenticama, Vogo{}a. Mob. 061/724-574. IZDAJEM dvoiposoban stan, eta`. grijanje, telefon, kab. TV, internet. Mob. 061/775-106, 657-732. IZDAJEM dvosoban namje{ten stan sa centralnim grijanjem, poseban ulaz, Bistrik pod Hridom 29. Tel. 537240 i 233-114. IZDAJEM namje{tenu sobu. Mob. 062/374-130. IZDAJEM gara`u Aerodromsko naselje ul. Akifa [eremta. Tel: 0617897959. IZDAJEM sobu blizu medicinskog i gra|evinskog fakulteta. Tel: 033/205396. IZDAJEM namje{temn jednosoban stan, cen. grij. bra~nom paru bez djece ili zaposlenima. Tel. 538-598m 061/928-057. KRANJ^EVI^EVA 43 izdajem poslovni prostor od 27 m2 za predstavni{tvo ili kancelariju. Tel. 455-374. IZDAJEM N1 du`e vrjeme komforan namje{ten stan 30 m2 na Malti. Tel: 033/219-260 i 062/296-347.

PRO DA JEM ra dnju u cen tru 33m2=230.000 KM, vl. 1/1, ^obanija. Mob. 062/790-547. ANEKS, Vrbovska, 37m2, 60.000 KM. adaptiran. Mob. 062/383-064. STAN 80m2, Mojmilo, ul. Olimpijska, cijena po dogovoru. Mob. 062/383064. STAN 68m2, I sprat, Malta, E. [ehovi}a, 2.100 KM/m2. Mob. 062/383064. STAN na Marijin Dvoru, ul. Kralja Tvrtka 14/3, 77m2, 200.000 KM. treba manja opravka. Tel. 058/483-561. PRODAJEM jednosoban namje{ten stan 38m2+balkon, adaptiran, Porodice Ribar 37/V, cijena 87.000 KM. Mob. 061/899-955 JEDNOSOBAN, novogradnja, Dobrinja IV, 37m2, 5 sprat, 55.000 KM. Mob. 062/383-064. TRG Heroja, 36m2, IX kat, ul. Azize [a~irbegovi}, 50m2, XV sprat, A. Benca, 52m2, IX kat. Mob. 061/724504. STAN 59m2, 4 sprat, Hrasno, ul. D`amij ska, 125.000 KM. Mob. 062/383-064. APARTMAN, cen tar Ja ho ri ne, 36m2+16m2 podruma. Mob. 062/383064. STAN u novogradnji 57m2, 65.000 eura, Pofali}i, iznad hotela Italija. Mob. 062/383-064. FOJ NI CA, ku}a na dva spra ta 160m2+2 dunuma zemlje, vo}njak, ku}a pored rijeke, 120.000 KM Mob. 062/383-064. KU]A, Cen tar, ^oba ni ja, dvi je eta`e+300m2 oku}nice, 250.000 KM. Mob. 062/383-064 STAN 130m2, 3 sprat, strogi centar, Mis Irbina, 2.700 KM/m2. Mob. 062/383-064. PRODAJEM ku}u sa 5 dunuma zemlje u Miljevini kod Fo~e. Mob. 061/364-597, 033/691-161. NEDOVR[ENA ku}a, Nahorevo, ul. Nahorevska, 330m+300m2 oku}nice. Mob. 062/383-064. SOCIJALNO, 59m2, suteren, adaptiran, renoviran, Zmaja od Bosne, 95.000 KM. Mob. 062/383-064. NEDOVR[ENA ku}a, Hrasno brdo, ul. Novopazarska, na 3 eta`e+podrum, sa 2 duluma zemlje, 250.000 KM. Mob. 062/383-064. KU]A u odli~nom stanju, na Breci, H. Po lo vi ne, 3 eta`e, oku}ni ca 433m2+gara`a, 550.000 KM. Mob. 062/383-064. PRODAJEM stan 69m2, X sprat, A. polje, C faza. Mob. 061/537-152. NA VI[NJIKU prodajem stan dvosoban komforan 64 m2. Tel: 066/321485. PRODAJEM ku}u Kova~i Halilba{i}a Stari grad Sarajevo. Tel: 061/620000. PRODAJEM restoran 157 m2 mo`e i za druge svrhe B. Begi}a Ko{evsko brdo. Tel: 061/460-150. KU]E ALIFAKOVAC Pofali}i Sepetareva. A. Jabu~ice. Kasindolska. Tel. 0617460-150. STANOVI 154, 117 m2, 100 m, 94, 90 m2, 87, 80, 75, 70 66 m2, 65 m2 40 m2, 39 m2. Tel: 061/460-150. KU]U PAZARI], vlastiti vodovod eta`no grijanje,ure|ena oku}nica 700 m2. Tel. 417-219. PRODAJEM dvije parcele na Ni{i}ima u Bu`imu. Tel: 061/169-833. ALIPA[INO — 54m2, 66m2 i 77m2, ^engi} Vila 64m2, Marijin dvor 86m2, Isto~no Sarajevo — 47m2 i 80m2, Dobrinja — 55m2, 68m2 i 88m2, Mejta{ 54m2, Grbavica — 73m2 i 131m2, Aneks 40m2, Pofali}i 40m2, Novo Sarajevo 32m2, Hrasno 38m2. Mob. 061/375-787. BREKA 101 m2 eta`ni 4 soban 2 balkona. Tel. 061/148-810. TITOVA 80 m2 II kat 2250 KM/m2 i 147 m2 III kat 2400KM/m2.Tel: 061/148-810.

Na osnovu ~lana 139. Zakona o srednjem obrazovanju („Sl.novine TK“, broj 6/04 i 7/05), Odluke o utvr|ivanju uslova i kriterija na osnovu kojih se vr{i ocjenjivanje kandidata za izbor i imenovanje direktora srednje {kole koja ima status javne ustanove („Sl.novine TK“, broj 8/10 i 13/10), ~lana 172. Pravila JU MS[ „Musa ]azim ]ati}“ Kladanj i Odluke [kolskog odbora, broj: 900/11 od 29.9.2011.godine, [kolski odbor JU Mje{ovita srednja {kola “Musa ]azim ]ati}”Kladanj, raspisuje

KONKURS
za izbor i imenovanje direktora Javne ustanove Mje{ovite srednje {kole “Musa ]azim ]ati}”Kladanj Opis poslova direktora {kole: organizira i rukovodi radom {kole, predla`e godi{nji program rada {kole i preduzima potrebne mjere za njegovo dono{enje, predla`e unutra{nju organizaciju rada {kole, odlu~uje o prijemu zaposlenika u {koli i vr{i ocjenjivanje njihovog rada, te odlu~uje o pravima i obavezama iz radnog odnosa, podnosi [kolskom odboru i resornom ministarstvu izvje{taj o rezultatima rada i materijalnom poslovanju {kole, zastupa i predstavlja {kolu i odgovoran je za njen zakonit rad, zaklju~uje i potpisuje ugovore, priprema i rukovodi sjednicama Nastavni~kog vije}a, izvr{ava odluke [kolskog odbora, obavlja i druge poslove u skladu sa zakonom i podzakonskim aktima. Kandidati za direktora {kole du`ni su ispunjavati sljede}e op}e uslove: - da su dr`avljani Bosne i Hercegovine, - da su zdravstveno sposobni za obavljanje poslova direktora {kole, - da nisu pod optu`nicom Me|unarodnog suda za ratne zlo~ine, - da nisu osu|ivani za krivi~no djelo, - da nisu ka`njavani iz oblasti privrednog prestupa i da im nije izre~ena za{titna mjera zabrane vr{enja poslova nastavnika, pedagoga ili direktora {kole. Pored op}ih uslova, kandidati su du`ni ispunjavati sljede}e posebne uslove: - da posjeduju visoku stru~nu spremu (VII stepen stru~ne spreme ili prvi ciklus zavr{enog dodiplomskog studija u trajanju od najmanje ~etiri godine), - da imaju polo`en stru~ni ispit za samostalan rad na poslovima nastavnika ili pedagoga, - da imaju najmanje 5 godina radnog iskustva u nastavi ili na pedago{ko-psiholo{kim poslovima poslije sticanja odgovaraju}e stru~ne spreme, - da ispunjavaju uslove za nastavnika ili pedagoga u {koli u kojoj konkuri{u za direktora, - da imaju program rada i razvoja {kole za period na koji se imenuje, - da nemaju funkciju u izvr{nim organima politi~ke partije ili organizacije koja je povezana sa politi~kom partijom - da nemaju privatni finansijski interes u {koli, - da nisu obavljali du`nost direktora {kole dva puta uzastopno u {koli u kojoj konkuri{u za direktora. Uz prijavu na konkurs, kandidati su du`ni dostaviti sljede}u dokumentaciju: 1. Kra}u biografiju, 2. Uvjerenje o dr`avljanstvu (ne starije od 6 mjeseci), 3. Ljekarsko uvjerenje za obavljanje poslova direktora {kole (ne starije od 6 mjeseci), 4. Izjava kandidata da nije pod optu`nicom Me|unarodnog suda za ratne zlo~ine (ovjerena kod nadle`nog organa), 5. Izjava da nije osu|ivan za krivi~no djelo (ovjerena izjava kandidata), 6. Uvjerenje nadle`nog suda da nije ka`njavan iz oblasti privrednog prestupa i da mu nije izre~ena za{titna mjera zabrane vr{enja poslova nastavnika, pedagoga ili direktora {kole (ne starije od tri mjeseca), 7. Diplomu o zavr{enom fakultetu (original ili ovjerena fotokopija), 8. Uvjerenje o polo`enom stru~nom ispitu za samostalan rad na poslovima nastavnika ili pedagoga (original ili ovjerena fotokopija), 9. Uvjerenje o radnom iskustvu u nastavi ili na pedago{ko-psiholo{im poslovima poslije sticanja odgovaraju}e stru~ne spreme (original ili ovjerena fotokopija), 10. Program rada i razvoja {kole za period na koji se imenuje, 11. Izjavu da nema funkciju u izvr{nim organima politi~ke partije ili organizacije koja je povezana sa politi~kom partijom (ovjerena izjava kandidata kod nadle`nog organa), 12. Izjavu da nema privatni finansijski interes u {koli (ovjerena kod nadle`nog organa), 13. Izjavu da nije obavljao du`nost direktora {kole dva puta uzastopno u {koli u kojoj konkuri{e za direktora (izjava ovjerena kod nadle`nog organa). Imenovanje se vr{i na period od 4 godine. Rok za podno{enje prijava na konkurs je 15 (petnaest) dana od dana objavljivanja. Kandidati }e biti obavje{teni o rezultatima konkursa u roku od osam dana od dana dono{enja odluke. Prijave na konkurs sa dokazima (originali ili ovjerene fotokopije) o ispunjavanju uslova iz konkursa dostaviti li~no ili putem po{te na adresu: JU MS[ “Musa ]azim ]ati}” - [kolski odbor Kladanjske brigade 88 a, Kladanj. Nepotpune i neblagovremene prijave ne}e se razmatrati.

POTRA@NJA
AGENCIJA „PALMA2 tra`i stan bli`e centru za uposlenicu ambasade, na du`i period. Mob. 0617142-704.

PONUDA
IZDAJEM dvosoban konforan stan, centar. Mob. 061/550-048 ili 033/208471. IZNAJMLJUJEM dvosoban stan, renoviran, na Mejta{u, ul. I. Cankara, cijena 500KM. Mob. 062/621622. IZDAJEM stan, konforan, namje{ten, u Titovoj ulici, 800KM. Mob. 062/621622. IZDAJEM stan u Pofali}ima kod Fabrike duhana. Tel. 654-385. IZDAJEM dvosoban konforan lijepo namje{ten stan blizu Katedrale, na du`i period. Mob. 061/294-742. CENTAR, ul. Bolni~ka, konforan namje{ten stan 80m2, kablovska, centralno grijanje, blindo vrata. Mob. 061/202-285. IZDAJEM manji dvosoban stan, bosanska ku}a blizu studentski domova na Bjelavama, kablovska, internet...Tel. 062/450-678. IZDAJEM tri poslovna prostora u zgradi Papagajka, svaki povr{ine 20m2. Tel. 535-165. IZDAJEM stan na Stupskom brdu, u blizini Penija. Tel. 033/470-741. IZDAJEM luksuzno opremljen trosoban stan Ulica Jovana Bijeli}a. Tel. 061/160-609. IZDAJEM namje{tenu garsonjeru za jednu osobu, eta`no grijanje, pose ban ulaz, Do nji Ve le {i}i. Tel. 033/200-455. STUDENT tra`i cimera, zasebna soba, kod Islamskog fakulteta. Mob. 061/958-368. IZDAJEM dva stana u Bu}a potoku. Mob. 061/375-955. IZDAJEM dvosoban namje{ten stan, Trg Olipijade 40, Dobrinja 3. Mob. 061/132-488. IZDAJEM poslovni prostor 70m2, Dolac Malta, Sarajevo. Tel: 061/237360. IZDAJEM jednokrevetnu sobu studentici ili zaposlenoj osobi. Mob. 061/321-158. IZDAJEM opremljen prostor za manikir, pedikir, u sklopu frizerskog salona. Mob. 062/111-849. IZDAJEM namje{ten stan 64m2 na Oto ci i 73m2 na Vra ca ma. Tel. 061/375-787. HITNO tra`im cimerku u dvosobnom sta nu, c.g. po vo ljno. Tel. 061/438-681 i 033/442-331. IZDAJEM trosoban stan namje{ten zaseban ulaz u ul. Porodice Faht 68 pogodan studentima. Tel: 061/538905. IZDAJEM trosoban stan na Ilid`iPejton eta`no grijanje 300KM. Tel. 061/518-479. IZDAJEM ili prodajem stan 135m2, poslovni prostor 150m2 objekat nov, lokacija D`id`ikovac-Bjelave. tel. 061/150-126. IZDAJEM trosoban namje{ten stan na Ci gla na ma i Lo ga vi na. tel. 061/146-298.

POZIV NA PROGRAM STRU^NOG USAVR[AVANJA
Obavje{tavamo vas da }e se u skladu sa ~lanom 183. Zakona o osnovama bezbjednosti saobra}aja na putevima u BiH („Slu`beni glasnik BiH“, broj: 6/06 i 48/10) i ~lanom 22. stav 5. Pravilnika o sticanju zvanja instruktora vo`nje motornih vozila („Slu`beni glasnik BiH“, broj:15/07), dana 20.10.2011. god. (~etvrtak) sa po~etkom u 11:30 sati u prostorijama MUPa HNK-a odr`ati Program stru~nog usavr{avanja za instruktore vo`nje. Prijava za Program stru~nog usavr{avanja mo`e se dostaviti najkasnije do 13.10. 2011. god, na adresu: Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i {porta HNK, Ulica Stjepana Radi}a br: 3, 88 000 Mostar ili li~no na protokol Ministarstva. Prijava se obavlja preko obrasca prijave, koji se mo`e preuzeti u Sektoru saobra}aja, u Ministarstvu obrazovanja, nauke, kulture i {porta HNK, u Mostaru, Stjepana Radi}a br.3/III. Sve detaljnije informacije mo`ete vidjeti na stranici Vlade HNK ili dobiti na telefon 036/334-415. MINISTAR Esad D`elilovi}

PRODAJA
PRODAJEM vikend plac 870 m2, Igman-U{ivak-Had`i}i, voda, struja, gra|. dozvola. Tel 061/274-189. PRODAJEM nov stan u novoj zgradi do Bela Coze, 2 kat, 51m2, dvosoban, sve novo, ugra|ena njema~ka ku hi nja, ci je na sa PDV-om 1600m2/m2, plinsko grijanje. Mob. 062/790-547.

srijeda, 5. oktobar 2011. godine

OSLOBO\ENJE
PRODAJA

SJE]ANJA I SMRTOVNICE 51
ALIPA[INO p. Trg nezavisnosti C faza, 59m2, 95.000 KM. Mob. 065/819136. STARA bosanska ku}a na Sedreniku+900m2 placa, 130.000 KM. Mob. 065/819-136. CENTAR, kod hotela Evrope, 3 sprat, adaptiran, dvoeta`ni, 67m2, 210.000 KM. Mob. 065/819-136. TITOVA, 1 sprat, 62m2, dvostran, 200.000 KM. Mob. 065/819-136. GRBAVICA, ul. Grbavi~ka, 14 sprat, dva lifta, 72m2, 145.000 KM. Mob. 065/819-136. VOJNI^KO polje, H. Su}eske, 6 sprat, 61m2, 108.000 KM. Mob. 065/819-136. BRE KA, H. Po lo vi ne, 4 sprat, 66m2/2.200 KM. Mob. 065/819-136. SVIH 503 topografskih karata BiH na jednom DVD-u, razmjera 1:25.000, izdanje VGI/JNA. Tel. 032/244-417. PRODAJEM na struju kerami~nu plo}u, marke „cANDY“, 100 KM. Tel. 200-143. PRODAJEM 100% efikasno sredstvo za trajno uni{tenje `ohara i `utih mrava u va{em stam. ili pos. prostoru. Mob. 061/243-891. PRODAJEM novu malu crnu ko`nu torbicu za djevojke, cijena 15 KM. Mob. 061/709-772. PRODAJEM prvoklasni hercegova~ki med, udru`enje Ljubu{aka. Mob. 061/713-410. PRODAJEM Braunove mre`ice za brijanje i el. aparate Braun. Mob. 061/323-906. PRODAJEM TA pe} 4 o~uvana 150 KM. Tel. 033/10-109.

KARINTONKA 75 m2 II kat 2 balkona, 3 soban + gara`a. Tel, 061/148810. CENTAR 69 m2 II kata, 2 balkona, 3 sobni povoljno. Tel: 061/148-810. BJELAVE kod Medicine 50 m2 I kat 2 sobn, 2 strane 2150KM/m2. Tel. 061/148-810. BJELAVE Bosanska ku}a 64 m2 i 110 m2 ba{te Ko{evsko brdo 200 m2 ku}a i 200 m2 ba{te. Tel. 061/148-810. PRODAJEM ku}u: prizemlje, dva sprata, gara`a, ba{ta, parking, N. Breka. Mob. 061/141-606. PRODAJEM stan na Bjelavama kod studenski domova. tel. 062/264-203. KU]E: Soukbunar, Mostarsko raskr{}e, Vratnik, Vasin han, Vlakovo, Ilid`a, vraca, Vikend ku}e: Pale — Potoci, Kriva~e, Gornji pribanj, gornja ~ar{ija — ku}a, Lukavica, Zemlji{te: Nahorevo, Kasindo, reljevo, Rje~ica, Ilija{, centar Ilid`a. Mob. 066/488-818. NEDOVR[ENA ku}a, Nahorevo, na 4 eta`e+oku}nice 300m2, 145.000 KM. Mob. 062/383-064. PRODAJEM dvosoban stan 56m2 na Dolac Malti potpuno sre|en, cijena po dogovoru. Mob. 061/255-581. ADAPTIRAN stan 39m2, Socijalno, Z. od Bosne, prizemlje, 95.000 KM. Mob. 062/383-064. STAN 59m2, suteren, Socijalno, renoviran, adaptiran sav, 95.000 KM. Mob. 062/383-064. PRODAJEM dvosoban stan 55m2 kod {ko le na Ko {ev skom brdu, 1650KM/m2. Tel. 061/571-129.PRODAJEM ku}u, Kova~i, Stari Grad, Halilba{i}a 11. Mob. 061/622-000. PRODAJEM ku}u, Radni~ka 122, VP, sprat, gara`e, 450m2 oku}nice. Mob. 061/201-700. S. GRAD, Logavina, 29m2, 1 sprat, uknji`en 1/1. Mob. 061/702-881. CEN TAR, ul. Ko {e vo, tro so ban, 80m2, adaptiran, 4 sprat, vl. 171. Mob. 066/801-711. HRASNO, P. Ribar, 53m2, dvosoban, 6 sprat, 104.000 KM. Mob. 066/801711. CENTAR, K. Brdo, 44m2, 2 sprat, pl. gri. 80.000 Km. Mob. 061/702-881. NOVOGRADNJA, povoljno, Stup, 49m2, 1 sprat, 1.600 KM/m2, uklju~en PDV, kuhinja Gorenje i notarski tro{kovi. Mob. 061/702-881. NOVOGRADNJA, povoljno, Stup, 49M, 6 sprat, kuhinja Gorenje gratis, 1.600 KM/m2 sa PDV-om. Mob. 066/801-711. ILID@A-Pejton, novogradnja, 51m2, prizemlje, dvosoban, 1.600 KM/m2. Mob. 061/702-881. KO[EVSKO brdo, B. Begi}, VP, 58m2, adaptiran kompletno, 120.000 KM. Mob. 062/907-831. CENTAR, ul. Bolni~ka, prizemlje, 61m2, potrebna adaptacija, pog. za kancelarije, nije fiksno 140.000 KM. Mob. 062/907-831. KU]A, Po lji ne, 3 eta`e, 200m2+800m2 oku}nice, 180.000 KM. Mob. 062/907-831. ADAPTIRAN 43m2, S. Fra{te, 10 sprat, 1.600 KM/m2. Mob. 061/320439. KOVA^I]I, Splitska, 1 sprat, 54m2, balkon, 108.000 KM. Mob. 062/907831. KU]A, Borak, 3 eta`e+pomo}ni objekti+2 gara`e, useljiva, 450.000 KM. Mob. 062/907-831. POS. prostor, E. Ademovi}a, 136m2, 2 eta`e, 400.000 KM ili iznajmljivanje. Mob. 062/907-831. POS. prostor, ul. Ko{evo, VP, 47m2, pogodnof za notarske urede, kan. ordinac. 160.000 KM. Mob. 062/907831. GARA@A 13m2, Vraca, A. Smajlovi}a, uknji`ena, 13.000 KM. Mob. 065/819-136. STA RI Grad, iznad ka te dra le, ^adord`ina, 1 sprat, 57m2, 95.000 KM. Mob. 065/819-136.

USLUGE
MAXIVITA, ku}na njega i ~uvanje starih i bolesnih-lica, davanje injekcija, infuzija, inzulina, itd. Mob. 061/319-604.

S tugom javljamo ro|acima i prijateljima da je na{ voljeni suprug i otac

ALU @ALUZINE 20KM/m2, trakaste zavjese 20KM/m2, ALU i PVC roletne, platnene roletne, tende, cijena sa ugradnjom. Tel. 033/211-484, 033/767-995 i 061/131-447.

SLAVKO (KATICE) PRA^UK

preminuo u 85. godini.
MIKADO — `aluzine, trakaste, dual, plise i rolo zavjese, harmonika vrata i vanjske roletne.www.mikadoba.com Telfax, 033/613-584 i 062/170-248.

Sahrana }e se obaviti 5. oktobra 2011. godine u 13 sati na gradskom groblju Vlakovo. O`alo{}eni: supruga Staka, k}erke Vesna i Sanja, zet Angelo i unuk Vladimir
000

NAMJE[TAJ
PRODAJEM kau~, fotelju, tri drvene karni{e sve 150 KM. Mob. 061/625309.

KUPOVINA
AGENCIJI potrebno vi{e nekretnina u Sarajevu, kupujemo ili posredujemo uz proviziju 3%. Tel. 033/654-793. KUPUJEM suvenire sarajevske olimpijade, razglednice, nov~anice i ostalo. Tel. 033/456-505. KUPUJEM garsonjeru u novom Sarajevu. Tel. 062/316-391. KUPUJEM {kolske ud`benike za osnovne (devetogodi{nje) {kole i srednje {kole. Mob. 061/533-792. KUPUJEM mjenja~ konbija T2. Tel: 061/367-103. KUPUJEM lomljeno zlato, dukate, {orvane i sve predmete od zlata u FBiH i RS. Njabolje pla}am, isplata i dolazak odmah. Mob. 062/788-739. KUPUJEM dionice, staru deviznu {tednju, obveznice ratne {tete itd. dobro i odmah pla}am. Mob. 061/191-935. KUPUJEM i prodajem certifikate dionice staru deviznu {tednju, isplata odmah. Tel. 062/358-344. KUPUJEM serd`ade i }ilime, Pirot i Sarajevska }ilimara. Tel. 061/159507. KU PU JEM zi dne sa to ve, vez sa srnom, pe {ku ne i man ga lu. Tel. 061/159-507. KUPUJEM staru deviznu {tednju, obveznice, dionice, isplata i dolazak na adresu odmah, u FBiH i RS. Mob. 061/517-897. KUPUJEM umjetni~ke slike, filateliju, stari nakit, satove zidne, |epne, ru~ne, ordenje, zna~ke i ostalo. Tel. 033/456-505 i 061/214-405. KU PU JEM je dno so ban stan od Makarske do Neuma. Tel. 061/137714. KUPUJEM 1000 kom. stare crvene cigle FCO Had`i}i. Tel. 061/137-714. KUPUJEM kuku za Audi 80-B4, 92. god. Mob. 063/121-524. KUPUJEM umjetni~ke slike starih slikara, ulje, akvarel, pastel. Mob. 062/969-693.

TV VIDEO servis, Porodice Ribar 65, Hrasno, popravka svih vrsta TV aparata, dolazak na ku}nu adresu, original daljinski za sve TV aparate. Tel. 650-867, 061/188-410. „VITALIS“, ku}na njega i lije~enje starih i bolesnih osoba, kupanje, hranjenje, infuzije, injekcije, mijenjanje katetera, laboratorij, pregled ljekara (internist). Mob. 061/172-948. SANITETSKI PREVOZ nepokretnih i te{ko pokretnih osoba, uz pratnju. Mob. 061/482-882. „DOM VITALIS“, smje{taj za starije i nemo}ne osobe. Mob. 061/172-948. KIRBY dubinsko usisavanje usisavanje pranje i ispiranje svi vrsta tepiha namje{taja, auta pranje porala i generalna spremanja stanova i firmi. Tel. 061/350-688. OBAV LJAM zi dar ske ra do ve, kre~enje i sve ostalo po potrebi. Tel: 061/382-219. IZNAJMLJUJEM stolice i stolove za razne namjene, cijena do 20kom — 1,5KM, a 20 stolica i vi{e — 1KM po ko ma du, (ku}na dos ta va). Mob. 061/563-292. PROFESOR engleskog daje instukcije, cijena 1 ~as/10 KM, radim prevode. Mob: 061/654-941. POVOLJNO vr{im selidbe, prevoz robe kombi mercedesom. Radna snaga po dogovoru. Mob. 061/563-292 i 063/121-524. PRU@AM usluge manuelne terapeutske i{ijacu masa`e u svom stanu i dolazim na adresu. Tel: 061/299-230. BRAVARSKI radovi, dolazim na adresu, ugradnja i popravka brava, NAJJEFTINIJE u gradu iznajmljujem stolice i stolove za sve prigode. Mob. 063/121-524. TEPSER S.O.D. savremenim ma{inama ~istimo namje{taj, tepihe (rese), itisone, unutra{njost auta, tvde podove (za{tita9. Tel. 033/200-003 i Mob. 061/524-461. NUDIMO povoljno vo|enje svih knjigovodstvenih poslova za privredna dru{tva (proizvodnja, trgovina, usluge) i samostalne poduzetnike. Mob. 061/160-020.

MOLERAJ-gletovanje, extra kvalitetno, besprijekorno ~isto, cijena po dogovoru. Mob. 062/081-885. MOLERSKI radovi uz potpunu za{titu trakama i najlonima. Mob. 061/606-441. KOMBIJEM ve}im povoljno vr{im prevoz selidbe, kabastog otpada, {ute. Mob. 062/423-123. SZR”Elektro Servis“ vr{imo premotavanje, opravku statora - rotora usisiva~a,ma{ina alatljika, svih elektro motora {iva}ih, zubotehni~kih, aparata za varenje itd. Mob. 066/889246 NJEMA^KI JEZIK instrukcije i prevod, kucanje radova na ra~unaru, seminraski maturski. Tel: 523-998 i 061/863-559. INSTRUIRAM |eke i studente iz matematike i fizike na Ilid`i ~as 6 KM. Tel:033/621-976. SERVI SI RA NJE i umre`ava nje ra~una ra, in sta la ci ja, winowsa, ~i{}enje od virusa, antivirusa, za{tita. Mob. 062/654-140. ELEKTRI^AR - vodoinstalater radimo nove i popravljamo stare instalacije (eko plastika, sanitarija, servis boilera, el.pe}i, imdikatora, sklopki itd.) Mob: 061/132-149. SERVIS svih tipova ve{ ma{ina i drugih ku}anskih aparata, dolazak besplatan. Mob. 061/551-035. OBRAZOVANA gospo|a ~uvala bih djecu u va{em stanu, (vodila i dovodila iz {kole). Mob. 062/623-690. PO[TENA `ena pazila bi stariju osobu. Mob. 066/303-818, iza 14 sati. PROFESORICA francuskog i latinskog jezika daje instrukcije. Tel. 033/645-307. INSTRUKCIJE iz matematike za sve {kole i fakultete, dolazak na adresu. Mob. 062/916-472 i 062/391-715.

POSLJEDNJI POZDRAV

dragom prijatelju

VOZILA
MAZDA 323 F, 2001. god. 1,6, 16V, ful oprema, metalik siva. Mob. 061/221668. CITROEN C2, SK 1,4, benzin, 2004. godina, pre{ao 20.000 km, cijena 10.000 KM. Tel. 033/443-008. LAN DRO VER du gi ben zi nac u odli~nom stanju, gara`iran, 1973. godine, 15.000 KM sa rezervnim dijelovima. Tel. 058/483-561. RENAULT Megane couch 1999. benzinac, izvanredno o~uvan, gara`iran 130.000 KM. Tel: 061/165-195. PRODAJEM Pe`o 307 HDI 2005, 150.000 km pre {ao, 4 vra ta, 12.000KM fiksno. Tel. 061/205-235. PRODAJEM Golf benzinac 1998, ful oprema, crveni, 7000KM. Tel. 061/205-235. FORD fiesta 1.1, plave boje, 96. god. registrovan do 8/2012. god. dobro o~uvan, povoljno. Mob. 061/232-941. PRODAJEM za Golfa alnaser, altenator 2,3,4 i za ostala vozila, mo`e i monta`a. Tel. 531-996, 062/693-470.

NED@ADU KURTI

Suada i Enver Dizdar
6125

VR[IM usluge prevoza svih vrsta roba, kao i selidbe iz Europe i BiH. Tel. 033/232-162, 061/266-764 i 061/108779. SERVIS kompjutera sistemi, nadogradnja, programi. Mob. 061/902-688. TAPETAR radi sve poslove tapetarske struke, dolazi na adresu besplatno. Tel. 240-895 i Mob. 062/909-306. KO SIM tra vu, odr`avam ba {te, re`em drva i odr`avam mezare. Mob. 062/332-230. PREKUCAVAM sve vrste materijala, brzo, kvalitetno, povoljno, kompjuterska obrada. Tel. 061/533-326. BRAVAR i varilac, profesionalna izrada i monta`a svih vrsta bravarskih radova. Mob. 061/141-659.

OSTALO
PRODAJEM mladun~e prepariranog TIGRA, cijena po dogovoru. Mob. 066/381-596. PRODAJEM izra|ene drvene bebestubi}i od bijelog bora za drvena gazi{ta. Tel. 061/224-704. PRODAJEM ko`ne zaptiva~e i dihtunge za ru~nu vodenu pumpu. Mob. 062/630-305. NJEMA^KE marke Interkren mali tokarski strug za hoby rezbarenje drveta, 500W, malo upotrebljavan, samo 350 KM. Mob. 061/956-845. USTUPAM razra|enu cvije~aru i salon vjen~anica uz otkup inventara i vjen~anica. tel. 061/106-540. SEZONSKO rasprodaja pletenog namje{taja, stolica, dvosjeda, stolova, korpi i drugo. Cijene izrazito povoljne. Tel: 061/200-894 i 033/525-966. SUDBINSKI TAROT, 70 karti za proricanje sa pripadaju}om skriptom. Tel. 063/025-577. PRODAJEM sliku Ibrahima Ljubovi}a ulje 17x23 cm. Tel. 061/709-593. PRODAJEM prozore 80x140 cm, vanjska i unutra{nja vrata 30KM komad u Stocu. Tel. 062/810-754. PRODAJEM demirliju bakreno posu|e, vitrinu i komodu. Tel: 061/159507. PRODAJEM radijatore aluminijske po rebru 10KM. Tel. 061/223-955.

ZAPOSLENJE
POTREBNE djevojke za rad u {anku i sali. Ugostiteljski objekat u ^ekalu{i 69, kod med. fakulteta. Mob. 062/575-863. POTREBNA uslu`na radnica i kuharica ili kuhar u restoranu, op}ina Centar. Mob. 061/497-138. POTREBNA pomo}na radnica u resto ra nu op {ti na Sta ri Grad. Tel. 061/173-835. POTREBNI saradnici iz cijele BiH, za prodaju kozmetike, zarada minimalno 30%+kreditiranje+stimulacija. Tel. 644-178, 061/225-424.

52 SJE]ANJA I SMRTOVNICE
Tre}eg oktobra 2011. navr{ilo se sedam dana od prerane smrti na{eg oca, mu`a, svekra, punca i dede
Obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{ dragi

srijeda, 5. oktobar 2011. godine
...za ovaj trenutak - pripremajte se - (hadis)

OSLOBO\ENJE

Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{a draga

SEADA (HILME) @IGE

BORI[A (DRAGE) JELI]
1935 - 2011.

FAHRIJA (AVDIBEGA) KOLD@O, ro|. GLOD@O
udova Hikmeta

preminuo 4. oktobra 2011. u 2 sata nakon du`e bolesti u 76. godini. Sahrana }e se obaviti u ~etvrtak, 6. oktobra 2011. godine, u 17 sati na gradskom groblju Sutina. Prevoz obezbije|en u 16 sati sa vrha Avenije sa stajali{tima: Ekonomska {kola, Katedrala, Rondo, Hit, Lu~ki most, Pozori{te, Razvitak, Autobuska stanica, Zalik, Sutina. O`alo{}eniI: supruga Dudija Dutka, k}erka Olja Wick, unu~ad Yvonne, Mia i Liam, brati}i Jeli} Dragan, Bori{a i Peri{a, nevjesta Maja, {ura \ozli} Muhamed sa porodicom, te porodice Jeli}, Wick, \ozli} i ostala mnogobrojna rodbina i prijatelji
88108

preselila na ahiret u nedjelju, 2.oktobra 2011, u 86. godini. D`enaza }e se obaviti u ~etvrtak, 6. oktobra 2011. godine, u 14 sati na mezarju Vlakovo. O`alo{}eni: k}erka Amila, te porodice Kold`o, Glod`o, Nik{i}, Filipovi}, Zejnilovi}, Bakari}, Mihaljevi}, Gluhi}, Vukoti}, te ostala rodbina, prijatelji i kom{ije. Tevhid }e se prou~iti istog dana u 14 sati u d`amiji Hrasno. RAHMETULLAHI ALEJHA RAHMETEN VASIAH
000

Bio si otac za primjer. Tevhid }e se prou~iti 5. oktobra 2011. godine u 16 sati u ku}i `alosti, Obala Kulina bana 15. Porodica
6116

Obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{a draga

POSLJEDNJI POZDRAV

Tu`nim srcem javljamo da je na{a draga

dragom prijatelju

HAJRA FAZLI], ro|. [ETI]
preselila na ahiret u utorak, 4. oktobra 2011, u 82. godini. D`enaza }e se obaviti u srijedu, 5. oktobra 2011. godine, u 14 sati na gradskom groblju Vlakovo. O`alo{}eni: sin Nezir, k}erka Jasminka, sestra Vezira, unu~ad Ezita, Dino, Alma i Ena, praunu~ad Adi i Sara, snaha Ljiljana, zet Azem, porodice Fazli}, [eti}, Rami}, Mi{ut, Muri}, Tankovi}, Had`i}, Muslimovi}, Kapo, Debelica, Ahmetovi}, Alijagi}, Maslek, Mameled`ija, Zulfi} i ostala rodbina, prijatelji i kom{ije. Tevhid }e se prou~iti istog dana u 14 sati u ku}i `alosti, Ul. Kasima Had`i}a br. 39.
000

VERA BARBARI]

dr. VEDADU VEDI HAD@IABDI]U

iznenada preminula u 63. godini. Sahrana drage nam pokojnice obavit }e se na groblju Sv. Josip 5. oktobra 2011. godine u 13 sati. O`alo{}ena porodica: majka Dragica, sestra Nada, porodice Radojevi}, Peranovi}, Vukota, ]orovi}, Kav~i}, @igi}, Ostoji}, Ga{i}, Simonovi}, kom{inica Dada, te ostala porodica, prijatelji i kom{ije
6122

Nedim \uheri} sa porodicom
6115

Obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{ dragi

Petog oktobra 2011. godine navr{ava se sedam dana otkako je na ahiret preselio na{ dragi

POSLJEDNJI POZDRAV

na{em

MUSTAFA (RED@EPA) ZE]IRI
preselio na ahiret u ponedjeljak, 3. oktobra 2011, u 51. godini. D`enaza }e se obaviti u srijedu, 5. oktobra 2011. godine, u 14 sati na gradskom groblju Vlakovo. O`alo{}eni: otac Red`ep, supruga Fikreta, brat Nagib, sestra Mibela, te porodice Ze}iri, Ribi}, Zuki}, Memi} i ostala rodbina, prijatelji i kom{ije
000

FIKRET (HA[IMA) OSMANAGI]

Tevhid }e se prou~iti istog dana u 17 sati u ku}i `alosti, Mihrivode 6. Hvala rodbini i mnogobrojnim prijateljima koji suosje}aju s nama. O`alo{}ena porodica
001

MEHI ZAIMOVI]U

USLUGE
BRAVARSKI radovi, povoljno i kvalitetno, dolazak na adresu besplatan. Mob. 062/828-257. ELEKTRI^AR popravlja TEA pe}i, el. pe}i, bojlere, postavlja indikatore, instalacije, itd. Mob. 061/048-497 KERAMI^AR ~isto i kvalitetno uz garanciju vr{i sve vrste kerami~kih radova. Mob. 061/930-315.

MOLER radi sve uredno, kvalitetno i veoma povoljno. Mob. 061/274-872. NJEMA^KI jezik, instrukcije osnovcima i ssrednjo{kolcima. Mob. 061/181-542. VKV BRAVAR, popravljam brave, pravim gelendere i kovane ograde. Mob. 062/907-356. TAPETAR-dekorater, povoljno presvla~i namje{taj kod vas ili u radioni. Tel. 718-405, 0617156-728. DAJEM instrukcije iz francuskog jezika, za sve nivoe znanja i prevodim sve vrste tekstova. Mob. 061/365677.

APARTMANI
U NEUMU udobni apartmani — tri zvjezdice. www.neumbih.com;www.villa-bianca-neum.com, e-mail: villa-bianca@hotmail.com; info@villabi an ca-ne um.com Te le fon. 387(0)36 884-125, Fax. 387(0)36 884-128.

NEUM, povoljno izdajem apartmane smje{tene uz more. Mob. 063/327098 i 036/884-169. NEUM apartmani konforni klimatizi ra ni bli zu mo ra par king. Tel. 036/884-493, 061/141-752, 061/183981. NEUM, apartmani-sobe, 5m od mora, parking. Tel. 036/880-582, 061/488043. POVOLJNO odmorite na Hvaru otoku sunca — mora i ~ovjeka, idealno za fa mi li ju. Do|ite kod nas. Mob. 061/810-398 i 0038521773343.

NEUM — povoljno izdajem apartmane smje{tene uz more. Tel. 063/327098 i 036/884-169. HVAR otok sunca, mora i ~ovjeka, idealno za familiju, povoljno + pristup internetu. Mob. 061/810-398. NEUM, luksuzno opremljeni apartmani uz more. Tel. 036/884-135, 063/405-355. NEUM, izdajemo sobe i apartmane uz more, povoljno. Mob. 063/322-271 i 036/884-711.

Fondacija “Mak Dizdar“
6126

RAZNO
UDRU@ENJE italijana Sarajevo, po~etkom listopada-oktobra po~inje sa odr`avanjem kursa italijanskog jezika. Mob. 061/223-407.

srijeda, 5. oktobar 2011. godine

OSLOBO\ENJE

SJE]ANJA I SMRTOVNICE 53
IN MEMORIAM POSLJEDNJI POZDRAV

dragom kolegi i saradniku

dr. VEDADU HAD@IABDI]U MILAN MILI[I]
5. 10. 1991 — 5. 10. 2011.

KOLEKTIV KLINIKE ZA PSIHIJATRIJU KLINI^KOG CENTRA UNIVERZITETA U SARAJEVU DIREKTOR NEUROPSIHIJATRIJSKIH DISCIPLINA KLINI^KOG CENTRA UNIVERZITETA U SARAJEVU
6112 001

Uvijek sa tobom, s ljubavlju i po{tovanjem. Porodica Mili{i}

SJE]ANJE

POSLJEDNJI POZDRAV

na moje najdra`e roditelje, mu`a, bra}u, sestru i brati}a

GVOZDEN JOKSIMOVI]
19. 5. 1966 — 2011.

ANKA JOKSIMOVI]
14. 2. 1968 — 2011.

MILUTIN (GVOZDENA) JOKSIMOVI]
16. 4. 1998 — 2011.

SVETOZAR (GVOZDENA) JOKSIMOVI]
20. 3. 1980 — 2011.

BO@IDAR (VELIMIRA) LEKI]
25. 3. 2004 — 2011.

VOJISLAV (GVOZDENA) JOKSIMOVI]
1.2. 1995 — 2011.

SR\AN (SVETOZARA) JOKSIMOVI]
27. 5. 2004 — 2011.

NADA (GVOZDENA) JOKSIMOVI]
4. 10. 1995 — 2011.

ALEKSANDAR (GVOZDENA) JOKSIMOVI]
25. 10. 2004 — 2011.
6114

dr. VEDADU HAD@IABDI]U
KLINI^KI CENTAR UNIVERZITETA U SARAJEVU
001

Ljubica Leki} sa djecom

POSLJEDNJI POZDRAV

po{tovanom profesoru i izuzetnom ~ovjeku

Obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{ dragi

prof. dr. NED@ADU KURTI
Ponosni smo {to smo bili Va{i studenti i nau~ili mnogo od Vas, jer ste nesebi~no svoje beskrajno znanje i iskustvo dijelili s nama, a mnogi su ga ponijeli sa sobom i prenose ga po cijelom svijetu. Va{e ime i djela spominjat }emo i mla|im generacijama koje nisu na`alost, imale tu ~ast i sre}u da Vas sretnu kao mi. HVALA, PROFESORE. Generacija studenata Arhitektonskog fakulteta 1979/80.
6123

had`i JASMIN ISANOVI] @UTI
5. 10. 1995 — 5. 10. 2011.

MUHAMED (REMZIJE) HAJDAREVI]
preselio na ahiret u nedjelju, 2. oktobra 2011, u 57. godini. D`enaza }e se obaviti u srijedu, 5. oktobra 2011. godine, u 14 sati na gradskom groblju Vlakovo. O`alo{}eni: sestra Munevera, brat Enver, zet Jadran, snahe Emila i Zlata, sestri~ne Arijana i Onela, brati}i Edin, Haris i Armin, brati~na Sanela sa porodicom, te porodice Hajdarevi}, Trkulja, Crn~evi}, Karovi}, Ra{idagi}, Ala|uz, Hasanovi}, Dedovi}, Porovi}, Memi}, Bukvi}, kao i ostala mnogobrojna rodbina, prijatelji i kom{ije. Tevhid }e se prou~iti u petak, 7. oktobra 2011. godine, prije d`uma-namaza u Himzarinoj d`amiji na Vi{njiku.
6121 000

Za sve {to si nas zadu`io veliko hvala. Molimo Allaha d`.{. da ti pove}a nagradu za svako dobro koje si nam ostavio. Tvoji: majka Adila, sestra Jasna, zet Nermin, sestri} Haris, sestri~na Majda
6124

POSLJEDNJI POZDRAV

OSLOBO\ENJE
OGLASNA SLU@BA
Zelenih beretki 14 Tel. 205-938

prof. dr. NED@ADU KURTI
Porodica Waldegg

54 SJE]ANJA I SMRTOVNICE
S bolom u srcu obavje{tavamo sve prijatelje i rodbinu da su na{i dragi S bolom u srcu obavje{tavamo sve prijatelje i rodbinu da je na{a draga

srijeda, 5. oktobar 2011. godine S bolom u srcu obavje{tavamo sve prijatelje i rodbinu da je na{ dragi

OSLOBO\ENJE

ALMA ]ATI], ro|. HUSEJNOVI]
1983 - 2011.

MERSUDIN (MUSTAFE) ]ATI]
1982 - 2011.

KENAN i ELMIR ]ATI]
2011 i 2005 - 2011.

nesretnim slu~ajem preselila na ahiret 2. oktobra 2011. u 01:00 sati u 28. godini. Ispra}aj i d`enaza }e se obaviti u srijedu, 5. oktobra 2011. godine (8. zu-l-ka'de 1432. h.g.) u 16 sati poslije ikindija-namaza ispred ^ar{ijske d`amije u Gornoj Tuzli, a zatim na mezarje Drag}in. Tevhid }e se prou~iti poslije d`enaze u ^ar{ijskoj d`amiji u Gornjoj Tuzli. RAHMETULLAHI ALEJHA RAHMETEN VASIAH O`alo{}eni: otac Alija, majka Ilda, brat Mustafa, sestra Almedina, snaha Amra, brati} Amar, daid`a Meho, tetke i tetci, zaova Naza, porodice Husejnovi}, ]evi}, D`edovi}, Smajlovi}, Bajraktarevi}, Elmazi, te ostala rodbina, kom{ije i prijatelji
000

nesretnim slu~ajem preselio na ahiret 2. oktobra 2011. u 01:00 sati u 29. godini. Ispra}aj i d`enaza }e se obaviti u srijedu, 5. oktobra 2011. godine (8. zu-l-ka'de 1432. h.g.) u 16 sati poslije ikindija-namaza ispred ^ar{ijske d`amije u Gornoj Tuzli, a zatim na mezarje Drag}in. Tevhid }e se prou~iti poslije d`enaze u ^ar{ijskoj d`amiji u Gornjoj Tuzli. RAHMETULLAHI ALEJHI RAHMETEN VASIAH O`alo{}eni: sestra Naza, zet Nermin, sestri}i Dino i Nela, punac Alija, punica Ilda, {urjak Mustafa sa suprugom Amrom i djetetom Amarom, svastika Almedina, tetke i tetci, teti}i, porodice Salki}, ]ati}, ]evi}, Mujanovi}, Husejnovi}, D`edovi}, Rami}, D`enanovi}, te ostala mnogobrojna rodbina, kom{ije i prijatelji
000

nesretnim slu~ajem preselili na ahiret 2. oktobra 2011. u 01:00 sati u 1. i 6. godini. Ispra}aj i d`enaza }e se obaviti u srijedu, 5. oktobra 2011. godine (8. zu-l-ka'de 1432. h.g.) u 16 sati poslije ikindija-namaza ispred ^ar{ijske d`amije u Gornoj Tuzli, a zatim na mezarje Drag}in. Tevhid }e se prou~iti poslije d`enaze u ^ar{ijskoj d`amiji u Gornjoj Tuzli. RAHMETULLAHI ALEJHI RAHMETEN VASIAH O`alo{}eni: djed Alija, nena Ilda, daid`a Mustafa, tetka Almedina i Naza, dainica Amra, tetak Nermin, teti}i Dino i Nela, porodice Husejnovi}, ]evi}, D`edovi}, Smajlovi}, Elmazi, te ostala rodbina, kom{ije i prijatelji
000

S bolom u srcu obavje{tavamo sve prijatelje i rodbinu da je na{a draga

S bolom u srcu obavje{tavamo sve prijatelje i rodbinu da je na{ dragi

Sa neizmjernim bolom i tugom obavje{tavamo prijatelje i poznanike da je na{ dragi suprug, otac, djed i brat

SELMA ]ATI], ro|. SALKI]
1960 - 2011.

MUSTAFA (HUSE) ]ATI]
1960 - 2011.

ANTON (RUDOLFA) HRIBAR
1935 - 2011.

nesretnim slu~ajem preselila na ahiret 2. oktobra 2011. u 01:00 sati u 51. godini. Ispra}aj i d`enaza }e se obaviti u srijedu, 5. oktobra 2011. godine (8. zu-l-ka'de 1432. h.g.) u 16 sati poslije ikindija-namaza ispred ^ar{ijske d`amije u Gornoj Tuzli, a zatim na mezarje Drag}in. Tevhid }e se prou~iti poslije d`enaze u ^ar{ijskoj d`amiji u Gornjoj Tuzli. RAHMETULLAHI ALEJHA RAHMETEN VASIAH O`alo{}eni: k}erka Naza, zet Nermin, unu~ad Dino i Nela, sestre [efika, Rifada, Sejdefa, Nursana i Naza, zetovi i sestri}i, porodice Salki}, ]ati}, ]evi}, Mujanovi}, Husejnovi}, D`edovi}, Rami}, D`enanovi}, te ostala mnogobrojna rodbina, kom{ije i prijatelji
000

nesretnim slu~ajem preselio na ahiret 2. oktobra 2011. u 01:00 sati u 51. godini. Ispra}aj i d`enaza }e se obaviti u srijedu, 5. oktobra 2011. godine (8. zu-l-ka'de 1432. h.g.) u 16 sati poslije ikindija-namaza ispred ^ar{ijske d`amije u Gornoj Tuzli, a zatim na mezarje Drag}in. Tevhid }e se prou~iti poslije d`enaze u ^ar{ijskoj d`amiji u Gornjoj Tuzli. RAHMETULLAHI ALEJHI RAHMETEN VASIAH O`alo{}eni: k}erka Naza, zet Nermin, unu~ad Dino i Nela, bra}a Mujo i Ibro, sestre Tima, Ramiza i Melka, sanhe, zetovi, brati}i i sestri}i, porodice Salki}, ]ati}, ]evi}, Mujanovi}, Husejnovi}, D`edovi}, Rami}, D`enanovi}, te ostala mnogobrojna rodbina, kom{ije i prijatelji
000

nakon duge i te{ke bolesti preminuo 1. oktobra 2011. u 77. godini. Ispra}aj }e se obaviti u ~etvrtak, 6.oktobra 2011. godine, u 15 sati ispred Komemorativnog centra u Tuzli, a sahrana na gradskom groblju Trnovac u Tuzli. O`alo{}eni: supruga Vesela, k}erka Antonela, sin Goran, sestra Elizabeta, bra}a Zdenko i Bo`idar, unu~ad Aleksandra, Viktor, Boris i Ena, zet Dragan, snaha Melika, te o`alo{}ene porodice Hribar, Serafijanovi}, Sovi}, Hrabar, \apo, te ostala mnogobrojna rodbina, prijatelji i kom{ije. Prevoz obezbije|en od Komemorativnog centra do gradskog groblja Trnovac i nazad.
000

TU@NO SJE]ANJE Petog oktobra 2011. navr{avaju se dvije godine od smrti na{eg dragog

SJE]ANJE na

Tre}eg oktobra 2011. godine navr{ilo se sedam dana od prerane smrti na{eg oca, punca i dede

STANISLAVA STANA PETROVI]A
iz Konjica

DRAGI[U ZUBCA
Gane, mirno spavaj.

SEADA (HILME) @IGE

Tvoja plemenitost, dobrota i ljubav nam mnogo nedostaju i osta}e zauvijek u nama. Obitelj Petrovi}
AX

Tuga je u nama. Tvoji: Jelena, Ja{a i Borko sa porodicama
6120

Biti i ostati ~ovjek u svim `ivotnim okolnostima je te{ko posti}i. Tebi, tata, to je bilo jednostavno, jer si zaista bio i ostao Veliki ~ovjek! Hvala za sve {to si nas nau~io... Vole te: k}erka Selma, zet Muamer i unuka Sara
6118

srijeda, 5. oktobar 2011. godine

OSLOBO\ENJE

SJE]ANJA I SMRTOVNICE 55
Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{a draga
SJE]ANJE

Tu`nim srcem javljamo rodbini, prijateljima i kom{ijama da je na{a draga

SENADA SAVI], ro|. LASOHAN

MEJRA ([A]IRA) ^AU[EVI], ro|. SPAHI]
preselila na ahiret u ponedjeljak, 3. oktobra 2011, u 78. godini. D`enaza }e se obaviti u srijedu, 5. oktobra 2011. godine, u 16 sati na mezarju Ravne Bakije.

preminula 4. oktobra 2011. u 53. godini. Sahrana }e se obaviti 5. oktobra 2011. godine u 14.30 sati na gradskom groblju Vlakovo. O`alo{}eni: sin Elvir, k}erke Gordana i Sla|ana, unu~ad Elvin, Emsal, Adrijan i Lamija, zet Elvir, snaha Tanja, porodice Savi}, Lasohan, Ali}, Herac, Hajdarevi}, Hatibovi}, Brutus, Hod`i}, Glavonji}, Ali|ikovi} i ostala rodbina, prijatelji i kom{ije. Ku}a `alosti: Ul. Isaka Samokovlije br. 21/1.
000

O`alo{}eni: suprug Halil, sin Midhat, k}erke Sabina i Indira, brat Atif, zet Nijaz, unu~ad Haris, Vedad i Aida, snahe Raza i Dervi{a, brati}i i brati~ne, sestri} i sestri~na, zaove Ramiza, Razija i Mevla sa porodicama, jetrva Merka sa porodicom, te porodice ^au{evi}, Spahi}, Hrelja, Jahi}, ]urovac, Ramovi}, Slatina, Mujkanovi}, Kuljuh, Katica, Komarica, kao i ostala mnogobrojna rodbina, prijatelji i kom{ije. Tevhid }e se prou~iti istog dana u 16 sati u d`amiji Stara Breka. Ku}a `alosti, Ul. Had`i Lojina br. 8.
002

5. 10. 1983 — 5. 10. 2011.

EMA MID@I]

Povodom Dana u~itelja sje}amo se na{ih kolega:

SINAN SPAHI]
Petog oktobra 2011. godine navr{ava se 40 dana otkako vi{e nema mog velikog prijatelja

D@EMAIL GERINA NADA SIELSKI NURA ^EKRO HAJRIJA BAJRI]
IN MEMORIAM
001

SUBHIJA BE]IREVI] NEZAHETA BRULI] IBRAHIM FEJZI]

S ljubavlju,

ZIJAH KUDRA

obitelj
26103

Kolektiv JU O[ “Safvet-beg Ba{agi}“, Sarajevo
Sje}anje na tvoj dragi lik mi je jedina utjeha. Emina
26104

POSLJEDNJI POZDRAV

dobitniku [estoaprilske nagrade grada Sarajeva
Petog oktobra 2011. godine navr{ava se 40 dana otkako vi{e nije sa nama na{ dragi tata, dedo i punac

ZIJAH KUDRA

prof. dr. NED@ADU KURTI

5. 10. 1983 — 5. 10. 2011.

EMA MID@I]

S po{tovanjem,
Tuga u srcima i bol u du{i zauvijek ostaju. Porodica
26104

S po{tovanjem, obitelj
001 71120

GRAD SARAJEVO

Petog oktobra 2011. navr{avaju se 34 godine od prerane smrti na{eg dragog oca
POSLJEDNJI POZDRAV

majci na{eg dragog prijatelja Mikija

MEJRI ^AU[EVI]

AVDE (OMERA) BISERA
1977 — 2011.

OSMRTNICE, OGLASE, NATJE^AJE MO@ETE PREDATI U VA[EM GRADU

OSLOBO\ENJE
DOO NOVOTEKS KISELJAK
6108

S ljubavlju i po{tovanjem, ~uvamo uspomenu na tebe.
Ismet, Bego, Kemo, Safija, Ema, Ferida, Sabina, Munevera i [era
26105

Sin Adnan i k}erka Sanela sa porodicama

Tel: 387/30/879-438

56 SJE]ANJA I SMRTOVNICE
SJE]ANJE na na{e drage roditelje

srijeda, 5. oktobar 2011. godine

OSLOBO\ENJE

Danas, 5. oktobra 2011. godine, navr{ava se sedam dana otkako nije vi{e sa nama na{a majka, mama, punica

KOZINA

GORDANA VOJNOVI]
KSENIJU
4. 10. 1995.

ILIJU
10. 3. 2005.

Sa tugom, Sa{a, Ognjen, Ranka i @eljko
6102 6105

S tugom, ponosom i ljubavlju, Ljiljana Kozina - Markovi} i Vesna Cepi} sa porodicama

POSLJEDNJI POZDRAV

...za ovaj trenutak - pripremajte se - (hadis) Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{a draga

SJE]ANJE na na{e drage roditelje

BEHIJA (MEHMEDA) BOROVAC

prof. dr. NED@AD KURTO
dipl. ing. arh.

preselila na ahiret u ponedjeljak, 3. oktobra 2011, u 86. godini. D`enaza }e se obaviti u srijedu, 5. oktobra 2011. godine, u 14 sati na mezarju Vlakovo. O`alo{}eni: bra}a Muhamed i Ahmed, brati} Kemal, brati~ne Lejla Hase~i} i Vesna Borovac, snaha Jasminka, amid`i}, amid`i~ne, te porodice Borovac, Hase~i}, Zeba, Jesenkovi}, kao i ostala rodbina i prijatelji. Tevhid }e se prou~iti istog dana u Alipa{inoj d`amiji u 14 sati. RAHMETULLAHI ALEJHA RAHMETEN VASIAH
000

ALEKSANDAR MIJATOVI]
5. 10. 2007 - 5. 10. 2011.

BORIKA MIJATOVI]
4. 6. 2003 - 5. 10. 2011.

Kantonalni zavod za za{titu kulturno-historijskog i prirodnog naslje|a Sarajevo
001

Uspomenu na njih ~uvaju, k}erke Ljiljana i Neda sa porodicama
6093

SJE]ANJE na na{u voljenu

Petog oktobra 2011. navr{ava se trinaest godina od prerane smrti na{eg dragog sina i brata

NATA[U VLA^I] - VUKI]
1992 - 2011.

...za ovaj trenutak - pripremajte se - (hadis) Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{a draga

DAMIR (ESADA) HATI]
iz Bijeljine 18. 2. 1975 - 5. 10. 1998.

S ljubavlju, porodica
6104

ZUMRA (RE[IDA) AHMAGI], ro|. DIDI]

Jo{ uvijek si u na{im srcima. Neka ti Allah d`.{. podari lijepi d`ennet. Tvoji: otac Esad, majka Zineta i sestra Meliha

SJE]ANJE na voljenog supruga, oca i dedu preselila na ahiret u ponedjeljak, 3. oktobra 2011, u 71. godini. D`enaza }e se obaviti u srijedu, 5. oktobra 2011. godine, u 16 sati na mezarju Humka - Podhrastovi. O`alo{}eni: sinovi Dijaz i Muhidin, k}erke Merdijana i Vildana, unu~ad Maja, Maida i Hajrudin, zet Selver, snaha Naida, brat Nazif, sestra Nazifa, djeveri i zaove, brati}i i brati~ne, sestri}i i sestri~ne, te porodice Ahmagi}, Didi}, Kuldija, D`ebo, Husi}, Saki}, Sarajki}, D`ubur, te ostala mnogobrojna rodbina, pijatelji i kom{ije. Tevhid }e se prou~iti istog dana u ku}i merhume u 16 sati, Ul. Muhameda Had`ijahi}a br. 34 - prizemlje. RAHMETULLAHI ALEJHA RAHMETEN VASIAH
000

030

SJE]ANJE Petog oktobra 2011. godine navr{ava se ~etrdeset dana od smrti na{eg

MILANA JOVI^I]A

^EDOMIR BAMBURA]
2006 - 2011.

prof.

Porodica
AX

Tvoji: sin Slobodan sa porodicom, sestre Desa, Danica i Mileva sa porodicama, porodica ^injarevi}, te tvoja Mirjana i Du{ko
6099

srijeda, 5. oktobar 2011. godine

OSLOBO\ENJE

SJE]ANJA I SMRTOVNICE 57
SJE]ANJE na na{e najmilije

Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{ dragi

dr. VEDAD (D@EVDETA) HAD@IABDI]

preselio na ahiret u nedjelju, 2. oktobra 2011. godine. D`enaza je po `elji umrlog obavljena u utorak, 4. oktobra 2011. godine, u naju`em krugu porodice i prijatelja. O`alo{}eni: Ema Andrea, porodica i prijatelji
002

AVDO [EHOVI]
1924 - 2009. 5. 10. 2009 - 5. 10. 2011.

GINA [EHOVI]
1926 - 2010. 26. 6. 2010 - 5. 10. 2011.

S ponosom i po{tovanjem ~uvamo uspomene na na{e najmilije. Porodica

POSLJEDNJI POZDRAV dugogodi{njem prijatelju SJE]ANJE na na{eg voljenog i plemenitog tatu, supruga, dekija i punca

6088

MEHMEDU ZAIMOVI]U

BO@IDAR @AN
Sa dubokim sau~e{}em supruzi A{idi sa porodicom Hamdija Salihovi}
6101

5. 10. 2009 - 5. 10. 2011.

Dvije godine nisu umanjile osje}anja i boli.
POSLJEDNJI POZDRAV dragom kolegi i prijatelju

Na{a ljubav prema tebi ostaje vje~na. Uvijek si u na{im mislima. Porodica

prof. dr. NED@ADU KURTI

6100

IN MEMORIAM

POSLJEDNJI POZDRAV dragom kom{iji

Izra`avam duboko sau~e{}e supruzi Jadranki i njenoj porodici. Hamdija, Emir i Erdin Salihovi}
6101

Petog oktobra 2011. navr{ava se pola godine otkad nas je napustio na{ voljeni suprug, otac i deda

DANILO BILANOVI]
nosilac Partizanske spomenice 1941. 5. oktobar 1994 - 5. oktobar 2011.

\OR\E HAD@IDAMJANOVI]

Obavje{tavamo rodbinu, kom{ije i prijatelje da }emo se u subotu, 8. oktobra 2011. godine, u 12 sati okupiti na gradskom groblju Bare u znak ljubavi i po{tovanja. Porodica Had`idamjanovi}
6097

“Za ljubav su rije~i ni{ta osje}aju ja se klanjam. O, ima li ve}e i{ta, u ljubavi od }utanja?” Brato Pavlovi} Sa beskrajnom ljubavi, nje`nom sjetom, po{tovanjem i neprolaznom prazninom. Tvoja porodica
6023

MUSTAFI VU^IJAKU

Stanari zgrade M. ]. ]ati}a br. 22
6098

58

PREDAH

srijeda, 5. oktobar 2011. godine

OSLOBO\ENJE

HOROSKOP DANAS
OVAN
21. 3. - 20. 4.

Optere}eni ste razli~itim obavezama, tako da nemate dovoljno strpljenja u i{~ekivanju na ne~iju uslugu ili odgovor. Va{ poslovni status lako mo`e da se promijeni na bolje, pod uslovom da vas za{titi jedna uticajna osoba. Pri`eljkujete vi{e emotivnog razumijevanja. Planirajte susret sa bliskom osobom koja vas podsti~e na pozitivno razmi{ljanje. Splet novih okolnosti uti~e na trenutnu situaciju na poslovnoj sceni, ali nema razloga za pretjeranu zabrinutost. Razmislite o alternativnom rje{enju, ponekad treba poku{ati sa nekim novim ili neobi~nim idejama. Ne uspijevate da privu~ete ne~iju emotivnu pa`nju, ~ak ni uz pomo} razli~itih trikova koje ste vje{to osmislili. Grije{ite u procjeni, sve mo`e da se ispravi. Nema potrebe da uporno zagovarate novu ideju koja izaziva veliko negodovanje me|u bliskim saradnicima. Prepustite drugima da se nadme}u u situacijama koje prevazilaze va{e znanje ili profesionalno iskustvo. Svojim pona{anjem ostavljate pogre{an utisak na blisku osobu. Ne mo`ete o~ekivati neko ~udo u ljubavnom dijalogu, a da se dobro ne anga`ujete. Ukoliko vas iritiraju ne~iji stavovi i pona{anje, izbjegavajte novu raspravu. Previ{e arogancije sa va{e strane mo`e da iskomplikuje poslovni dogovor. Ponekad treba stvarati u ti{ini i kreativnoj izolaciji. ^esto umijete da idealizujete odre|ene doga|aje. Va{a emotivna nesigurnost poti~e od prevelikih `elja koje trenutno ne umijete pravilno da usmjerite. Nema potrebe da se optere}ujete te{kim mislima, opustite se. Djelujete nepovjerljivo prema saradnicima i tra`ite nove informacije kako biste na vrijeme razjasnili zajedni~ke dileme. Poslovni nesporazum mo`e da kulminira na va{u {tetu, stoga budite oprezniji kome ili {ta obe}avate. Testirate ne~iju naklonost, ali pri tome koristite suvi{e subjektivna mjerila. Ne budite nestrpljivi i nepravedni prema bliskoj osobi. Potrudite se da pobolj{ate koncentraciju. Ponekad je te{ko kontrolisati ili strogo usmjeravati poslovni dijalog, ali dogovor predstavlja najbolju garanciju za zajedni~ki uspjeh. Oslonite se na organizatorske sposobnosti i budite aktivni na razli~itim stranama. Obratite pa`nju na osobu koja vas promatra zaljubljenim pogledom i sa toplim osmijehom. Planirajte novi ljubavni susret. Priu{tite sebi neke lijepe sitnice kao podsticaj za dobro raspolo`enje. Potrebno je da se upravljate prema utvr|enim standardima, jer ne~ija obe}anja ne predstavljaju garanciju za poslovno-finansijski uspjeh. Neko mo`e da vas iznenadi na ru`an na~in i bez obja{njenja za svoje postupke. Bolje je da prihvatite partnerovu ideju, nego da pravite novu ljubomornu scenu. Izbjegavanje istine predstavlja pogre{an izbor. Prijat }e vam vitaminska i dijetalna ishrana. Potrebno je da sa~uvate li~no dostojanstvo u dru{tvu saradnika, budite dovoljno hrabri u suo~avanju sa njihovim zahtjevima. Testirajte profesionalne sposobnosti u razli~itim prilikama. Ne mo`ete da ostanete ravnodu{ni na ne~iju pojavu i postupke, osje}ate emotivnu tenziju i izvjesno nezadovoljstvo. Nemojte prkositi osobi koja dobro poznaje va{e slabosti i mane. Pretjerujete u radoznalosti ili u potrebi da se upli}ete u ne~ije poslovne planove. Pretjeranim isticanjem pred saradnicima privla~ite i negativne komentare. Gubite dragocjenu energiju na neke sporedne situacije. Potrebno je da pravilno rije{ite emotivne dileme, prije nego {to vas neko dovede pred svr{eni ~in i u neugodnu situaciju. Pa`ljivije analizirajte nove doga|aje. Ukoliko vam je stalo da pobolj{ate odnos sa poslovnim partnerima, prihvatite ne~iji savjet i promijenite sada{nju strategiju. Sve {to je dobro mo`e biti i bolje, pod uslovom da ulo`ite svoj maksimum i da prekora~ite neke subjektivne granice. U susretu sa voljenom osobom osmislite zabavu koja odgovara zajedni~kim potrebama i ukusu. Pri`eljkujete novo emotivno zbli`avanje. Poku{avate da razrije{ite razli~ite nesporazume i iznenadne probleme u komunikaciji sa poslovnim partnerima. Neko se trudi da vas uvjeri u svoje dobre namjere, ali ne postoji dokaz koji bi vas ubijedio u ozbiljnost dogovora. Jasno je da stvari umiju da izgledaju druga~ije. Ne mo`ete da se pomirite sa ne~ijom emotivnom ulogom, ali vrijeme }e pokazati da suvi{e strogo ocjenjujete blisku osobu. Ukoliko ste nezadovoljni ne~ijim pona{anjem, razmislite o uvo|enju novog re`ima ili efikasnijeg poslovnog dijaloga. Najlak{e je krivicu pripisati drugima, ali na takav na~in kompletnu situaciju ne rje{avate u svoju korist. Osje}ate novi talas emotivne inspiracije. Va{a pojava i izljevi nje`nosti djeluju skoro neodoljivo, pod uslovom da se obra}ate pravoj osobi. Va`no je da pravilno usmjerite energiju.

BIK

21. 4. - 22. 5.

BLIZANCI

23. 5. - 22. 6.

RAK

23. 6. - 22. 7.

LAV

23. 7. - 22. 8.

DJEVICA

23. 8. - 22. 9.

VAGA

23. 9. - 22. 10.

[KORPIJA

OSLOBO\ENJE
Nezavisni BH dnevnik Web site: www.oslobodjenje.ba e-mail: redaction@oslobodjenje.ba GLAVNA I ODGOVORNA UREDNICA: Vildana SELIMBEGOVI] PREDSJEDNIK NADZORNOG ODBORA: Sadat BEGI] DIREKTOR: Ned`ad [ADI] UREDNI[TVO: Branko MAJSTOROVI], Jelena MILANOVI], Daniel OMERAGI], Nada SALOM, Lejla SOFRAD@IJA i Josip VRI^KO PRODAJA: Fax: 465-727, Tel: 276-967, 455-558 e-mail: prodaja@oslobodjenje.ba MARKETING: Meliha Hod`i} Fax: 472-901 Tel: 472-899, 468-161, 276-968, 276-988 e-mail: marketing@oslobodjenje.ba ID broj: 4200492600001 ADRESA: D`emala Bijedi}a 185, Sarajevo Po{tanski pregradak 686 TELEFONI: Centrala: 276-900, 467-723 Redakcija: Desk i no}ni urednik: 276902, fax: 468-090, modem: 468-018;

23. 10. - 22. 11.

STRIJELAC

23. 11. - 22. 12.

JARAC

23. 12. - 21. 1.

VODOLIJA

22. 1. - 19. 2.

RIBE

20. 2. - 20. 3.

RJE[ENJE: ameta, dukat, homo, kanal, umor, demian, ofis, disciplina, iks, eleanor, motet, tka~i, inj, radi, nan, tibetanac, a}im, ljevica, t, zimi, ajet, omotina, ero, rin, lateran, iniciran, ra.

Oslobo|enje je u Velikoj Britaniji progla{eno za list godine u svijetu. Oslobo|enje je od 1992. dobilo Nagradu slobode (u Skandinaviji), nagradu "za izuzetnu odanost istini i slobodi" Oskar Romero (Teksas), nagradu "za odr`avanje u `ivotu tradicije nezavisnosti, objektivnosti i hrabrosti u OGLASNA SLU@BA: izvje{tavanju pod najte`im uslovima" Tel/fax: 205-938 agencije Inter Press i Service, nagradu e-mail: oglasnosg@oslobodjenje.ba "za zajedni~ki rad novinara razli~itih UNICREDIT BANK DD, nacionalnosti u slu`bi slobode i mira" transakcijski ra~un broj: fondacije Alfons Komin (Barselona), 3383202250044019, nagradu "za borbu protiv ksenofobije" SPARKASSE BANK DD Sarajevo, Kluba evropskih rektora, nagradu za transakcijski ra~un broj: ljudska prava "Saharov" Evropskog 1990490005630121, parlamenta, "Me|unarodnu nagradu za slobodu {tampe" Udru`enja turskih VAKUFSKA BANKA DD Sarajevo, novinara, Medalju ~asti Fakulteta za transakcijski ra~un broj: novinarstvo Univerziteta Mizuri (SAD), 1602000000317116, POSTBANK BH DD Sarajevo, transakcijski Nagradu Asocijacije IPRA, "Zlatno pero slobode" Me|unarodnog udru`enja ra~un broj: 1872000000045887, KOMERCIJALNA BANKA AD Banja Luka, novina (FIEJ), Nagradu “Premio Giornalistico Paolo Borsellino” koju filijala Sarajevo, transakcijski ra~un listovima koji se bore za istinu broj: 5715000000017279 dodjeljuje Slobodno sveu~ili{te “Maria Kompjuterska obrada: RC “Oslobo|enje” ss Assuanta” u saradnji sa Asocijacijom Zorica Pand`i}, {ef DTP-a “Paolo Borsellino” sa sjedi{tem u Rimu i “Zlatni trofej za kvalitetu” (SAD). [tampa: Unioninvestplastika dd, Semizovac bb Vije}e za {tampu Prvi broj Oslobo|enja {tampan je u Bosni i Hercegovini 30. avgusta 1943. u Donjoj Trnovi, Oslobo|enje je punopravni ~lan Vije}a Oslobo|enje je 1963. godine Ukazom za {tampu u BiH www.vzs.ba predsjednika Tita odlikovano Ordenom bratstva i jedinstva sa zlatnim vijencem, a Za sve eventualne primjedbe na pisanje lista, obratite se VZ[ u BiH 1976. godine dodijeljena mu je Nagrada ZAVNOBiH-a. Oslobo|enje je 1989. godine e-mail: info@vzs.ba, tel: +387 33 272 270 progla{eno za najbolji dnevni list u tada{njoj Jugoslaviji. U ratnoj 1992. godini tel/fax: +387 33 272 271 Uprava 234-718, fax: 461-007; Unutra{njopoliti~ka rubrika: 276-903, Spoljnopoliti~ka rubrika: 276 937, Sarajevska hronika: 276-901, fax: 468-054, Kultura: 276-906, Sportska rubrika 276-908, Prilozi: 468-142

Jutros hladno, minimalna temperatura od 5 do 10, na jugu do 15°C. Tokom dana sun~ano i toplo. Vjetar slab, sjeverni. Maksimalna temperatura od 23 do 29°C. Sutra sun~ano i toplo. U petak prije podne sun~ano i toplo, uz umjeren jugozapadni vjetar. Poslije podne promjena vremena: naobla~enje sa obilnom ki{om, umjerenim sjeverozapadnim vjetrom i osjetnim padom temperature zahvati}e prvo sjever i zapad, a na jugu se o~ekuju pljuskovi sa grmljavinom. Za vikend obla~no sa ki{om, vjetrovito i hladno. Temperatura }e biti u padu za oko 15°C. U Sarajevu sun~ano. Puha}e slab, sjeverni vjetar. Minimalna temperatura 8, maksimalna dnevna 24° C.

Danas se ki{a i jak zapadni vjetar o~ekuju na Britanskim ostrvima, Skandinavskom poluostrvu i sjeveroistoku Evrope. U Njema~koj i Poljskoj bi}e umjereno obla~no, a u ostalim predjelima kontinenta prete`no sun~ano. Najhladniji glavni evropski grad bi}e Oslo sa 12, a najtopliji Lisabon sa 32°C. Danas sun~ano i toplo, ujutro po kotlinama centralnog Balkana magla. Maksimalna temperatura od 23 do 30°C.

60
SARAJEVO

KULTURNI VODI^
Dominic West... po~etak u 15.40, 17.50 i 20 sati.

srijeda, 5. oktobar 2011. godine ne

OSLOBO\ENJE

ART-KU]A SEVDAHA
Otvorena je za sve posjetioce svakim danom osim ponedjeljka od 10 do 18 sati.

SVEMIRSKA AVANTURA 3D
animirana avantura, re`ija: Inna Evlannikova, Svyatoslav Ushakov, uloge: Elena Yakovleva, Anna Bolshova, Yevgeny Mironov... po~etak u 16 sati.

AUTI 2

uloge: Owen Wilson, Rachel McAdams, Kathy Bates... po~etak u 16.30, 18.30 i 20.30 sati.

SARAJEVO
Brusa bezistan, Svrzina ku}a, Muzej 1878-1918, Muzej “Alije Izetbegovi}a“ i Despi}a ku}a otvoreni su svakim radnim danom od deset do 16 sati, subotom od deset do 15 sati, dok su nedjeljom ovi objekti zatvoreni za posjete. Muzej Jevreja otvoren je za posjete svakim radnim danom od 10 do 16 sati, subotom ne radi, dok je nedjeljom otvoren od 10 do 13 sati.

SVEMIRSKA AVANTURA 3D

MUZEJI
GRADA ZENICE
Na raspolaganju posjetiocima su stalne postavke, etnolo{ka, arheolo{ka i historijska. U tvr|avi Vranduk postavljena je stalna historijska zbirka o ranom srednjem vijeku u Bosni. Muzej je otvoren za posjetioce radnim danima od 9 do 17 sati, a subotom po dogovoru (tokom ljeta). Tvr|ava Vranduk otvorena je za posjetioce tokom cijele sedmice, od 9 do 17 sati. Islamic Art - izlo`ba levhi Osmana Moranki}a za posjete je otvorena do 30. septembra.

KINA
CINEMA CITY
NO] MORSKIH PASA

animirana komedija, re`ija: John Lasseter, Brad Lewis, glasovi: Owen Wilson, Larry the Cable Guy, Michael Caine, Emily Mor timer... po~etak u 14.sati.

BO[NJA^KI
Obilazak Instituta, stalne postavke galerije kao i zbirke ‘’Ismet Rizvi}’’ i ‘’Mersad Berber’’, svakim danom izuzev nedjelje i ponedjeljka od 9 do 16 sati. Najava grupa na telefon: 033/279-800.

FESTIVAL
MESS 2011.

ASU
OVO JE MOJ TATA – Obe}ana gozba, dio III
re`ija: Ilay de Boer, Nizozemska, Het Huis van Bourgondie / Keesen&Co, po~etak u 18 sati.

ZENICA

animirana avantura, re`ija: Inna Evlannikova, Svyatoslav Ushakov, uloge: Elena Yakovleva, Anna Bolshova, Yevgeny Mironov... po~etak u 15 i 16.45 sati.

ZARAZA
horor, triler, re`ija: Steven Soderbergh, uloge: Marion Cotillard, Mat Damon, Jude Law, Gwyneth Paltrow, Kate Winslet... po~etak u 20.15 i 22.30 sati.

TUZLA

horor, re`ija: David R. Ellis, uloge: Sara Paxton, Dustin Milligan, Chris Carmack... po~etak u 22.20 sati.

SARTR
RADIO MUEZZIN/SOIL SAMPE KAZAKHSTAN
re`ija: Stefan Kaegi (Rimini Protokoll), Njema~ka, HAU Berlin / Goethe – Institute Egypt, po~etak u 20 sati.

^UVAR @IVOTINJA
komedija, porodi~ni, re`ija: Frank Coraci, uloge: Kevin James, Rosario Dawson, Leslie Bibb, Ken Jeong... po~etak u 16, 18.10 i 20.20 sati.

JOHNNY ENGLISH: PONOVO RO\EN

KINA
MULTIPLEX EKRAN
JOHNNY ENGLISH: PONOVO RO\EN
komedija, porodi~ni, re`ija: Oliver Parker, uloge: Rowan Atkinson, Rosamund Pike, Dominic West... po~etak u 14.30, 16.30, 18.30 i 20.30 sati.

POZORI[TE MLADIH
ARAPSKA NO]
re`ija: Filip Grinvald, BiH; Bosansko narodno pozori{te Zenica / Narodno pozori{te Tuzla, po~etak u 22 sata.

GALERIJE
ME\UNARODNA GALERIJA PORTRETA TUZLA
Stalna postavka crte`a, skica, akvarela Ismeta Mujezinovi}a, stalna postavka Legata “Haim James Pinto“. Galerija je otvorena radnim danima od 8 do 15 i 18 do 20 sati, subotom od 8 do 13 sati.

KOJI JE TVOJ BROJ

GALERIJE
MAK
komedija, romansa, re`ija: Mark Mylod, uloge: Anna Faris, Chris Pratt, Chris Evans, Zachary Quinto, Mar tin Freeman... po~etak u 16.20, 18.30 i 20.40 sati. Izlo`ba radova u~enika Srednje {kole primjenjenih umjetnosti iz Sarajeva, za posjete je otvorena do 15. oktobra, a mo`e se pogledar ti svakog dana osim nedjelje, od 10 do 19 sati.

NO] MORSKIH PASA 3D
horor, re`ija: David R. Ellis, uloge: Sara Paxton, Dustin Milligan, Chris Carmack... po~etak u 18 sati.

BIHA]

komedija, porodi~ni, re`ija: Oliver Parker, uloge: Rowan Atkinson, Rosamund Pike, Dominic West... po~etak u 16, 18, 20 i 22 sata.

ZARAZA

KRALJ LAVOVA 3D
animirani, porodi~ni, re`ija: Roger Allers, Rob Minkoff, glasovi: Zvonimir Zori~i}, Ivan [turli}, Rakan Rushaidat... po~etak u 18.30 sati.

RAIFFEISEN GALERIJA
Izlo`ba radova Nerimane-Narde Nik{i}, studentice Akademije likovnih umjetnosti Sarajevo, odsjek Produkt dizajn. Galerija je otvorena za posjetioce, radnim danima u zgradi Centrale Banke, u ul. Zmaja od Bosne bb, od 8 do 16 sati.

ZARAZA
drama, triler, re`ija: Steven Soderbergh, uloge: Marion Cotillard, Mat Damon, Jude Law, Gwyneth Paltrow, Kate Winslet, Laurence Fishburne... po~etak u 18 i 20.10 sati.

NEPRIJATELJ

OTMICA
akcija, triler, re`ija: John Singleton, uloge: Taylor Lautner, Lily Collins, Alfred Molina... po~etak u 16.10, 18.20 i 20.30 sati.

ATELJE ZEC
Stalna postavka djela slikara Safeta Zeca. Galerija je otvorena od ponedjeljka do petka od 10 do 18, subotom od 10 do 14 sati ili uz najavu na telefon 061/338-186.

KINA
UNA
horor, triler, re`ija: Steven Soderbergh, uloge: Marion Cotillard, Mat Damon, Jude Law, Gwyneth Paltrow, Kate Winslet... po~etak u 20 i 22 sata.

KAUBOJI I VANZEMALJCI
SF, akcija, triler, re`ija: Jon Favreau, uloge: Daniel Craig, Harrison Ford, Olivia Wilde... po~etak u 18.30 i 21 sat.

[TRUMFOVI

GABRIJEL
Stalna postavka izlo`be “Pozori{ni plakat Kamernog teatra 55”. Otvorena svakim radnim danom od 10 do 18 sati.

KAKO SE RIJE[ITI [EFA

MUZEJI
ZEMALJSKI
Muzej je otvoren za posjete u sljede}im terminima: utorkom, srijedom, ~etvrtkom i petkom od 10 do 17 sati; subotom od 9 do 13 sati; nedjeljom od 10 do 14 sati.

BANJA LUKA

doma}i, re`ija: Dejan Ze~evi}, uloge: Aleksandar Stojkovi}, Vuk Kosti}, Tihomir Stani}, Ljubomir Bandovi}, Marija Piki}, Slavko [timac, Dragan Marinkovi}, Goran Joki}, Stefan Bundalo, Vladimir Djordjevi}, Du{ko Mazalica po~etak u 22.30 sati.

GALERIJE
LTG
Izlo`ba simboli~nog naziva “Povratak ku}i“, autorice Dragane Skrepnik iz Arizone, za posjete je otvorena do 5. oktobra. komedija, re`ija: Seth Gordon, uloge: Jason Bateman, Charlie Day, Jason Sudeikis, P.J. Byrn, Kevin Spacey, Jennifer Aniston, Jamie Foxx... po~etak u 15, 17, 19 i 21 sat.

avantura, animirani, re`ija: Raja Gosnell, glasovi: Hank Azaria, Katy Perry, Jonathan Winters, Neil Patrick Harris... po~etak u 13.40 i 15.50 sati.

OLIMPIJSKI
Stalna postavka “Organizacija XIV Zimskih olimpijskih igara“. Otvorena za posjete od ponedjeljka do petka, od 9 do 15 sati, dok vikendom muzej ne radi.

JOHNNY ENGLISH: PONOVO RO\EN
komedija, porodi~ni, re`ija: Oliver Parker, uloge: Rowan Atkinson, Rosamund Pike,

KINA
MULTIPLEX PALAS
PONO] U PARIZU
romanti~na komedija, re`ija: Woody Allen,

HISTORIJSKI

Muzej je otvoren za posjete radnim danima od 9 do 16, a vikendom od 9 do 13 sati.

Repertoare i program de{avanja u va{oj kulturnoj ustanovi mo`ete slati na mail: jelena.milanovic@ oslobodjenje.ba ili na broj faxa 033/ 468-054.

OSLOBO\ENJEgodine srijeda, 5. oktobar 2011.

TV PROGRAM

61

FILMOVI
Edukatori
KRIM. DRAMA
Re`ija: Hans Weingartner Uloge: Daniel Brühl, Julia Jentsch, Stipe Erceg, Brughart Klaussner

HIT
23.00
PINK
AKCIJA
Re`ija: Peter Segal Uloge: Leslie Nielsen, Priscilla Presley, George Kennedy, O. J. Simpson, Fred Ward, Anne Nicole Smith, Kathleen Freeman

DANA

23.00
BHT

Jan, Peter i Jule `ive pobunjeni~kim `ivotom. Ujedinio ih je isti pogled na savremeno dru{tvo, `elja da promijene svijet i borba protiv globalista...

Izazov
AKCIJA/DRAMA
Re`ija: John Frankenheimer Uloge: Scott Glenn, Toshirô Mifune, Donna Kei Benz, Atsuo Nakamura

01.00
PINK

Toru i Hideo su bra}a, posljednji izdanci loze samuraja. Njih dvojica, jedan uspje{ni biznismen, a drugi u potpunosti posve}en samurajskoj tradiciji, ljuti su rivali u poku{aju da do|u u posjed ~uvenih obiteljskih ma~eva. Kada jedan od njih anga`ira Ricka da mu pomogne u poduhvatu, ovaj biv{i boksa~ ni ne sanja da }e se morati obra~unavati sa jakuzama...

Inspektor Frank Drebin napokon odlazi u mirovinu nakon {to se o`enio s Jane Spencer. Dane provodi u mirnom obiteljskom `ivotu, ali problemi nastaju kad Jane po~ne sve vi{e ~eznuti za djetetom, a Frank za povratkom policijskom poslu. Upravo ga tada njegov biv{i {ef kapetan Hocken i biv{i partner Nordberg dolaze zamoliti za pomo}. Njegov bi zadatak bio tajno se uvu}i u Statesville zatvor i sprijateljiti s opasnim kriminalcem Roccom i tako saznati koja je sljede}a meta njegovog bomba{kog napada. Drebin pristaje i odlazi u akciju, a razo~arana Jane mora odlu~iti ho}e li ga ostaviti ili ne...

SERIJE

Razmjena srca
KOMEDIJA
Re`ija: Neil Leifer Uloge: Raul Julia, Beverly D'Angelo, Jenny Lewis

22.35
MRE@A

Izgubljena ~ast
Kada je oti{ao do Galipovog prijatelja, koji je novope~enim mladencima obe}ao pomo} i smje{taj, Kerim saznaje tragi~nu vijest o svom majstoru. Vural se ne prestaje opijati, jer ga mu~i savjest i izlu|uju Fatmagulini krici koji neprestano odjekuju u njegovoj glavi. Svjestan opasnosti koju bi Vuralova gri`nja savjesti mogla izazvati, Erdoan ga odlu~uje dr`ati na oku...

Slomljena krila
Nevzat se oporavlja na planini zahvaljuju}i tajanstvenoj osobi kojoj ne vidi lice. Aj{e sada o~ekuju nove nevolje. Tajanstvena osoba koja se pojavila u kasabi otkriva svoj identitet.

Predaj se, srce
Bahar je {okirana Alijevom ponudom za brak. Ali }e biti iznena|en Baharinin odgovorom. Salih saznaje od majke da je Ali zaprosio Bahar. Ovog puta Salih ne}e oprostiti Aliju. Bahar ima novo prezime. Dolazak porodi~nog prijatelja Merta }e donijeti nove doga|aje. Salihov `ivot je svakim danom te`i. S druge strane, Defne ima lijepu vijest za Mahira...

21.10 BHT

21.05 FTV

20.05 TV1/MRE@A

Pjeva~ica iz no}nog kluba i biv{i bejzbol-igra~ do`ivjet }e predivnu romansu. Jedno ve~e dok je prolazio pored no}nog kluba, zaustavio se da ~uje pjeva~icu. Njena k}erka prepoznala je slavnog bejzbol-igra~a i to je bio po~etak zajedni~ke pri~e.

Ninja s Beverly Hillsa
KOMEDIJA
Re`ija: Dennis Dugan Uloge: Chris Farley, Nicollette Sheridan, Robin Shou, Nathaniel Parker, Soon-Tek Oh

FILMOVI

22.20
NOVA

Amerikanac Haru kao beba je prona|en na japanskoj obali. Odgojen od ninja, uvjerenih da se ispunilo proro~anstvo o dolasku velikog bijelog borca, Haru jedva ~eka dan kada }e i sam postati ninja. Iako s vremenom ovi nepobjedivi ratnici shva}aju kako je Haru najnespretnije i najnesposobnije ljudsko bi}e koje su ikad sreli, on i dalje poku{ava ste}i dobru reputaciju u klanu. Kada se pojavi lijepa dama u nevolji, Alison, Haru kre}e zajedno s njom u Sjedinjene Dr`ave, to~nije - Beverly Hills. Uz pomo} svog ninja brata, Gobeija, i ameri~kog prijatelja, Joeya, Haru kre}e u najve}u avanturu svoga `ivota... u kojoj kona~no ima {ansu dokazati tko je uistinu veliki bijeli ninja!

Posljednja borba
SF
Re`ija: Luc Beson

Razbija~
22.50 RTRS
AKCIONI
Re`ija: Kevin Bray

Prva pri~a o svijetu nakon nuklearnog rata gdje je opstanak iz dana u dan borba. Jedan ~ovjek (poznat samo kao ~ovjek) se bori da izgradi avion, tako da on mo`e da leti da bi na{ao svog partnera. Njegov cilj je komplikovan zbog `estokog i grubog - ali uz pomo} starih ljudi, ~ovjek mo`e na kraju ustati iznad njegove represivne okoline i prona}i pravu ljubav. Snimljen u crno-bijeloj tehnici, bez dijaloga, ovaj neobi~an rad osvojio je brojne nagrade francuskog filma.

Nakon osam godina slu`enja u vojsci, narednik Chris Vaughn vra}a se u rodni grad. Njegov je plan da se zaposli u mlinu u kojemu je nekada radio njegov otac. Me|utim, mlin je zatvoren, a u staru je zgradu smje{ten kasino. Vlasnik kasina je Chrisov nekada{nji {kolski prijatelj, sada mo}nik Jay Hamilton. Kao {to je to nekad bio mlin, tako je sada kasino glavni izvor zaposlenja i prihoda stanovnika malog mjesta. Me|u njima je i Chrisova biv{a djevojka Deni. Vrlo brzo Chris }e se sukobiti sa {erifom, Hamiltonom i njihovim pomaga~ima...

20.35 HRT 2

62
BHT

TV PROGRAM
FTV
06.15 Gospo|a Barbara, igrana serija 07.00 Dobro jutro, jutarnji program Dje~iji program: 09.05 Mali spasioci 09.20 Poko 09.35 X-man 10.00 Spretno - sretno, tv igra 10.25 Harveytoons 10.50 Tomica i prijatelji 11.00 Sve }e biti dobro, igrana serija, 27. epizoda 12.00 Dnevnik 1 12.15 Viza za budu}nost, igrana serija 13.20 Larin izbor, igrana serija, 18. epizoda 14.10 Fudbal, nogomet i jo{ pone{to, dokumentarni film 14.45 Tomica i prijatelji, crtani film 15.00 Vijesti 15.10 Na{a mala klinika, igrana serija 16.00 Sve }e biti dobro, igrana serija, 28. epizoda

srijeda, 5. oktobar 2011. godine

OSLOBO\ENJE

RTRS
06.01 07.00 07.10 09.00 09.10 10.00 10.30 10.55 11.05 11.30 12.00 12.20 12.45 13.15 13.55 15.00 15.10 15.55 16.23 Muzi~ki program Vijesti Jutarnji program Vijesti Larin izbor, serija (r) Mala TV U no}noj ba{ti, crtana serija An|elina balerina, crtana serija Tomica i prijatelji, crtana serija Dilajla i D`ulijus, crtana serija Kralj dinosaurusa, crtana serija Dnevnik 1 Za.druga, emisija za mlade (r) Poprokaut, muzi~ka emisija (r) Rezovi, serija Prislu{kivanje, serija Vijesti, sa tuma~em gestovnog jezika U fokusu EU i mi Izvje{taj sa Banjalu~ke berze

HAYAT
06.30 Dobro jutro svima, jutarnji program 08.30 Fifi, crtani film 08.50 Beba Felix, crtani film 09.00 Bumba, crtani film 09.10 Garfield, crtani film 09.25 Lijeni grad, crtani film 09.50 Jagodica Bobica, Jagositne pustolovine, crtani film, 27. ep. 10.15 Dragon ball Z, crtani film, 8. ep. 10.45 Bakugan, crtani film 11.10 Winx, crtani film 11.30 Bestseller 11.32 Bioclinica 11.45 Vijesti 11.58 Biometeorolo{ka prognoza 12.00 Kazali{te u ku}i, 12. ep. 13.00 Miljenica, serija, 82. ep. 14.00 Hayat production show 14.48 Bestseller 14.50 Bioclinica 15.00 Top Shop 15.15 Vitafon 16.00 Kad li{}e pada, serija

TV1
06.00 Nijemi svjedok, serija ep. 2/100 07.00 Jutarnje vijesti 07.05 Ma~ak Mika, crtani film 07.35 Ostrvo kornja~a, crtani film 9/26 08.00 Vijesti 08.05 Dokumentarni program 09.00 Vijesti 09.05 Zakon ljubavi, serija (r) 10.00 Flash News 10.05 Ukradeni `ivoti, serija 69. ep. (r) 11.05 Biznis vijesti 11.15 Superstars, dok. program ep. 48/52 12.00 Vijesti plus 12.20 Odlazak u svemir, dok. serijal, ep. 5/14 13.00 Flash biznis-sport 13.05 Ma~ak Mika, crtani film 13.30 Hello Kitty, crtani film (r) 14.00 Flash News 14.05 Igra, serija 47. ep. (r)

PINK
06.00 Sestre, serija 07.00 Yu-Gi-Oh, crtani film 07.30 Udri mu{ki, jutarnji program 10.00 Naslije|e jedna dame, serija (r) 10.40 Kupi.ba, emisija 11.00 Zabranjena ljubav, serija 12.00 Info top, info.program 12.15 Biometerolo{ka prognoza 12.20 City, zabavni program 13.00 Brze pare, kviz 14.00 Info top, info.program 14.20 Grand hitovi, muzi~ki program 15.00 Sestre, serija 15.45 Kupi.ba, emisija 15.50 Info top, inf.program 16.00 More ljubavi, serija

07.00 Dobro jutro Program za djecu i mlade (r) 09.10 Be Ha Te bebe 09.15 Mumijevi, animirana serija, 67/71 09.40 Dje~iji festivali 10.00 BHT vijesti 10.10 MESS 2011, hronika (r) BHT arhiv … 10.40 Bio jednom jedan Dnevnik 10.55 Pri~e iz starih gradova: Fo~a 11.30 Gorko-slatko, igrana serija, 201/229 (r) 12.00 BHT vijesti 12.15 Crta, politi~ki magazin (r) 13.15 Zdravlje u Evropi: Odvikavanje od cigareta, strana dokumentarna serija, 3/12 (r) 14.15 BHT vijesti 14.30 Odli~an, 5+, edukativna serija Program za djecu i mlade 14.35 Mumijevi, animirana serija, 68/71 15:00 Dje~iji festivali 15.10 Doma}a lektira: Travni~ka hronika 15.40 Izgubljena ~ast, igrana serija, 12/77 (r) 16.30 Hronika regija: Hercegovina 17.00 Gorko-slatko, igrana serija, 202/229 17.30 Euroimpuls, magazin 18.00 Sve u svemu, dnevni magazin 18.45 Pri~ice za laku no}, 13/13 19.00 Dnevnik 1 19.35 Retrovizor, muzi~ki program 20.10 Izgubljena ~ast, igrana serija, 13/77 21.00 TV Justice, sudska hronika 21.30 Na dnevnom redu, informativni program 22.00 Dnevnik 2 22.30 @ivot & ostalo: Vremenska ma{ina 23.00 Edukatori, njema~ko-australski igrani film 01.10 Sve u svemu, dnevni magazin (r) 01.55 Pregled programa za ~etvrtak

Slomljena krila
SERIJA

21.05

Tomica i prijatelji
CRTANA SERIJA

10.55

@ene s broja 13
SERIJA

21.00

Hello Kitty
CRTANI FILM

Kraljica juga
SERIJA

13.30

22.00

17.00 Federacija danas 17.25 Greh njene majke, igrana serija, 3. epizoda 17.50 Dnevnik, najava 18.25 Larin izbor, igrana serija, 19. epizoda 18.50 Dnevnik, najava 19.15 Harveytoons, crtana serija 19.25 Finansijske novosti 19.30 Dnevnik 2 20.10 Anti~ki Rim: Constantin, igrana serija BBC-a, 5. dio 21.04 Dnevnik, najava 21.05 Slomljena krila, igrana serija, 48. epizoda 21.55 [etnja sa dinosaurima: Vrijeme titana, dokumentarni program BBC-a, 2. dio 22.30 Dnevnik 3 Finansijske novosti 23.00 Sestra Jackie, igrana serija, 1. epizoda 23.35 Viza za budu}nost, igrana serija 00.30 Dnevnik 3 (r) 01.00 Pregled programa za ~etvrtak

16.30 Srpska danas 17.05 Larin izbor, serija 18.00 Dragulj u Carskoj palati, serija 19.15 Pingu, crtana serija 19.22 Finansijske novosti 19.30 Dnevnik 2 20.04 Sport 20.10 Turneja, serija 21.05 Art ma{ina, emisija iz kulture 21.50 Statisti, serija 22.30 Dnevnik 3 Sport Finansijske novost 22.50 Posljednja borba, film 00.25 Prislu{kivanje, serija (r) 01.20 Turneja, serija (r) 02.25 Statisti, serija (r) 02.55 Dnevnik 2, serija (r) 03.20 U fokusu (r) 04.00 Art ma{ina, emisija iz kulture (r) 05.00 Dragulj u Carskoj palati, serija (r)

17.00 Staklena ku}a, 24. ep. 18.08 Biometeorolo{ka prognoza 18.10 Sport centar 18.15 Nepobjedive banzuke 18.45 HIPP - Imunizacija, vakcinacija 19.00 Vijesti u 7 19.28 Vremenska prognoza 19.30 Sport 19.37 Stanje na putevima 19.38 Horizonti 20.00 Kad li{}e pada, serija 21.00 @ene s broja 13, serijski program 22.00 Zvijezda mo`e{ biti ti, zabavno-muzi~ki program 22.30 Sport centar 22.32 Staklena ku}a, serija 23.30 Kriminalci, igrani film Reprizni program Hayat TV-a 01.40 Nepobjedive banzuke 02.00 Vijesti u 7 03.00 Zvijezda mo`e{ biti ti 03.30 @ene s broja 13, serijski program 04.20 Muzi~ki program

14.30 Igra, serija 48. ep. (r) 15.00 Flash News 15.05 Zakon ljubavi, serija 78. ep. 16.00 Ukradeni `ivoti, serija 70. ep. 17.00 Vijesti plus 17.15 Predaj se srce, serija 27. ep. (r) 18.15 Biznis vijesti 18.20 Superstars, dok. program, ep. 49/52 19.00 Najava Dnevnika 19.10 Hello Kitty, crtani film 19.30 Dnevnik 20.05 Predaj se srce, serija 28. ep. 21.10 Igra, serija 49. ep. 21.30 Igra, serija 50. ep. 22.00 Dnevnik u 22 22.35 Razmjena srca/Trading Hearts, film 00.15 Pono}ne vijesti plus 00.30 ^etiri usamljena oca/Four Single Fathers, film 01.58 No}ni program

17.00 Trijumf ljubavi, serija 18.50 Porodi~ni obra~un, kviz 19.20 Info top, centralne vijesti 19.35 Biometerolo{ka prognoza 19.36 Za zdrav i lijep osmijeh 19.40 Timmy time, crtani film 20.00 Naslije|e jedne dame, serija 21.00 Bra~ni sudija, zabavna emisija 22.00 Kraljica juga, serija 23.00 Goli pi{tolj 3, film 01.00 Izazov, film 03.10 City, zabavna emisija (r)

RTS
10.00 10.05 10.35 11.05 11.10 12.00 12.30 13.00 14.30 15.05 16.00 17.00 19.30 20.05 21.00 21.30 22.00 22.30 23.00 23.05 23.35 23.55 00.10 00.15 Vijesti Trag, dok. program [ta ja imam od toga, dok. pr. Vijesti Slagalica, kviz Dnevnik Enciklopedija za radoznale Svjetski Dan djeteta Rok Vilid`, muzi~ki program Ovo je Srbija Porodi~no blago, serija Dnevnik RT Vojvodina Dnevnik Porodi~no blago, serija( Stranac u srbiji, dok.program Muzika moje mladosti:Predrag Ivanovi} Bunt love Hunters, zabavni program Dokolica, zabavni program Vijesti Beokult, em. iz kulture Stefan Milenkovi},muzi~ki program Dnevnik Evronet, dok. program U svetu, dok. program

RTCG
12.00 12.05 13.00 13.05 13.45 14.00 14.05 14.35 15.00 15.05 15.20 15.30 15.45 16.30 17.00 17.15 18.00 18.05 18.30 19.00 19.20 19.30 20.00 20.45 21.00 21.30 22.00 22.30 23.00 23.30 00.00 Vijesti Sat tv Vijesti Argument Sat tv Vijesti Nau~no obrazovni program (r) Narodna muzika Aktuelno Fle{ sport (r) Kalendar Dnevnik 1 Dokumentarni program Sat tv Lajmet Crna Gora - u`ivo Vijesti Muzika Sat tv Program za djecu Kalendar Dnevnik 2 Sje}am se Sat tv Profil: Slavko [timac [krinja Muzika Stil Dnevnik 3 Sat tv Crna Gora - u`ivo

FOX LIFE
08.10 Svi gradona~elnikovi ljudi, serija 08.35 Svi vole Rejmonda, serija 09.00 Vill i Grejs, serija 09.25 Kako sam upoznao va{u majku, serija 09.50 Da, draga, serija 10.40 [apat duhova, serija 11.30 D`oi, serija 12.20 Svita, serija 12.50 Svi gradona~elnikovi ljudi, serija 13.40 Vill i Grejs, serija 14.10 Ali Mekbil, serija 15.00 Da, draga, serija 15.55 D`oi, serija 16.45 [kola za parove, serija 17.40 Kako sam upoznao va{u majku, serija 18.10 [apat duhova, serija 19.05 Da, draga, serija 20.00 Ali Mekbil, serija 20.55 Seks i grad, serija 22.00 Ludnica u Klivlendu, serija 22.55 Kako sam upoznao va{u majku, serija 23.20 Svi vole Rejmonda, serija 23.52 Vill i Grejs, serija 00.20 [apat duhova, serija

UNIVERSAL
06.20 08.20 09.20 10.20 12.20 13.20 14.20 15.20 17.20 18.20 Ubistva u Midsomeru, serija Ne{ Brid`is, serija Dijagnoza: Ubistvo, serija Ubistva u Midsomeru, serija Ne{ Brid`is, serija Voker, teksa{ki rend`er, serija Dijagnoza: Ubistvo, serija Ubistva u Midsomeru, serija Urgentni centar, serija Voker, teksa{ki rend`er, serija

TV1000
06.00 Vatrene ulice, film 08.00 Ro{tilj Spitfajer, film 10.00 Za{to se budale zaljubljuju?, film 12.00 Maybe Baby, film 14.00 Sjaj, film 16.00 Pomama za lete}im tanjirima, film

EUROSPORT
08.30 GTA Road to Dubai 08.45 Watts 09.00 Tenis, WTA Beijing, Kina, Live 15.15 Ski-skokovi, Klingenthal, Njema~ka 16.15 Snuker, players tour 17.30 Tenis, WTA Beijing, Kina 19.00 Olimpijski magazin 19.30 All sports 19.40 Polo 20.40 Riders Club 20.45 Yacht Club 20.50 Golf, The European Tour 21.30 Golf Club 21.45 Football Cracks 22.15 Snuker, players tour 23.15 Ski-skokovi, Klingenthal, Njema~ka 00.15 Tenis, WTA Beijing, Kina

Ne{ Brid`is
SERIJA

19.20

Zakletva
FILM

22.00

19.20 20.20 21.20 22.20 00.20

Ne{ Brid`is, serija Urgentni centar, serija Plave krvi, serija Havaji, serija Zakon i red: Zlo~ina~ke namjere, serija 02.15 Erika, serija 03.10 Doma}ice iz okruga Orind`, serija

18.00 Ostanite s nama, film 20.00 @ivotna prilika, film 22.00 Zakletva, film 00.00 Poziv za djevojke, film 02.00 Zrele `ene, film 04.00 Pono}na trka, film

srijeda, 5. oktobar 2011. godine

OSLOBO\ENJE
HRT1
07.00 08.35 08.40 09.08 09.53 10.00 10.05 10.06 10.59 11.15 12.00 12.11 12.13 12.15 12.16 12.29 12.32 13.19 14.05 14.14 14.18 14.55 15.38 16.08 16.20 16.25 17.00 17.08 17.29 17.30 17.36 18.22 19.16 19.22 19.30 19.56 20.01 20.04 20.12 20.48 20.52 21.48 22.20 23.05 23.25 23.28 23.35 23.40 00.26 01.14 01.54 02.49 03.04 03.34 03.59

TV PROGRAM
HRT2 NOVA
07.00 Neustra{ivi Scooby Doo, crtana serija 07.25 Bumba, crtana serija 07.40 Tomica i prijatelji, crtana serija 07.55 TV izlog 08.10 Nate Berkus Show 09.10 Kad li{}e pada, serija (r) 10.10 Ljubav i kazna, serija, serija (r) 11.10 Inspektor Rex, serija (r) 12.10 IN magazin (r) 12.55 Larin izbor, serija (r) 13.55 Teresa, serija 4016.00 Inspektor Rex, serija 17.00 Vijesti Nove TV 17.25 IN magazin 18.05 Kad li{}e pada, serija 19.15 Dnevnik Nove TV 20.00 Ljubav i kazna, serija, serija 21.00 Larin izbor, serija 22.00 Ve~ernje vijesti 22.20 Ninja s Beverly Hillsa, igrani film 00.05 Navy CIS, serija (r) 02.00 Seinfeld 02.30 Na putu prema dolje, serija 03.20 Ezo TV, tarot show 04.20 Zvijer, serija (r) 05.10 Seinfeld, serija (r) 05.35 Nate Berkus Show (r)

63
Iz dana u dan... Zakon ljubavi, serija (r) Ukradeni `ivoti, serija (r) Iz dana u dan... Vijesti Liberty Tv, magazin Zakon ljubavi, serija Vijesti u 16 Predaj se srce, serija (r) Dnevnik Predaj se srce, serija Nogometno prvenstvo [panjolske: Valencia Barcelona Vijesti Mre`a: filmsko ve~e Ukradeni `ivoti, serija Dnevnik (r) Koncert: Parni valjak

OBN
06.00 Gusarska akademija, crtani film 06.20 Cosmic Quantum Rei, crtani film 06.40 Atomska Betty, crtani film 07.00 Metajets, crtani film 07.20 Johnny Test, crtani film 07.40 Oggy i `ohari, crtani film 08.00 Ukleta Marijana, serija 09.00 Gorki `ivot, serija 10.15 Stol za 4, kulinarski show 10.45 Bilo jednom u Turskoj, serija 11.55 OBN Info 12.15 Ludo srce, serija 13.15 Ljubav-vjera-nada, serija 14.15 Izgubljeni, serija 15.10 Na{a mala klinika, serija 16.10 Ukleta Marijana, serija 17.10 Stol za 4, kulinarski show, nova sezona 17.40 Bilo jednom u Turskoj, serija 18.50 OBN Info 19.05 OBN Sport 19.15 Fe|a Presents, muzi~ki program 20.00 Ljubav-vjera-nada, serija 21.00 Izgubljeni, serija 22.00 Dolina vukova, serija 23.05 Kontesa, film 01.10 Izgubljeni, serija 01.55 Dolina vukova, serija 03.10 OBN Info 03.25 OBN Sport 03.30 Vox populi 03.35 Kontesa, film

TVSA
07.00 Sarajevsko jutro, u`ivo 10.00 Vitaminix, program za djecu (r) 10.02 Mla princeza, program za djecu (r) 10.15 Medo Rupert, program za djecu (r) 10.25 Bo u pokretu, program za djecu (r) 11.00 Vijesti TVSA 11.05 Crna Guja, igrana serija, 7/25 (r) 11.35 Egipat, dok. program, 2/6 (r) 13.00 Vijesti TVSA 13.15 @ivot i zdravlje (r) 14.10 Saga o Forsajtima, igrana serija, 6/13 (r) 15.05 Moj ljubimac Dinosaur, dok. progam 16.00 Vijesti TVSA 16.05 Hanibal dok. program 17.00 Dobre vibracije, u`ivo 18.15 Tarih, dok. serijal 18.30 Dnevnik TVSA 19.00 Vitaminix, program za djecu 19.02 Mala princeza 19.15 Medo Rupert 19.25 Bo u pokretu 20.00 Crna Guja, 8/25 21.00 Javni agent 033, revijalni program 21.30 Sevdah, muzi~ki program 22.00 Ve~ernje vijesti 22.30 Saga o Forsajtima, igrana serija, 7/13 23.20 Egipat, 3/6 00.10 U`ivo iz Bagdada, film

TV TK
06.05 09.05 10.05 11.55 12.00 13.15 15.00 16.00 17.15 19.00 20.05 22.00 23.45 23.50 01.30 02.30 03.30

Dobro jutro, Hrvatska Vijesti Dobro jutro, Hrvatska Hotel dvorac Orth 9, serija Vijesti iz kulture (r) Vijesti Vrijeme danas Svijet za sebe: Tokom rijeke Nila, dokumentarna serija Kod Ane (r) Oprah show Dnevnik Sport Vrijeme Minuta zdravlja iz Dietpharma TV kalendar (r) @ivjeti zdravije Kad zavolim, vrijeme stane - serija Sve }e biti dobro, serija (r) Vijesti uz hrvatski znakovni jezik Vrijeme sutra Rije~ i `ivot: Nada u starosti i bolesti, religijski program Alisa, slu{aj svoje srce serija Indeks, emisija o {kolstvu HAZU Portreti: Dragutin Gorjanovi} Kramberger (r) ZABA (r) Hrvatska u`ivo Vijesti Hrvatska u`ivo HAK - Promet info Minuta zdravlja iz Dietpharma 8. kat, talk show Capri 3, serija LOTO 7/39 Minuta zdravlja iz Dietpharma Dnevnik Sport Vrijeme ZABA - 90 sekundi Stipe u gostima 4, Serija @ivjeti zdravije Misija: Zajedno Paralele Otvoreno Dnevnik 3 Sport Vrijeme Vijesti iz kulture Drugi format [apta~ psima 5 (r) Bez traga 7, serija (r) @ica 1, serija (r) Skica za portret (r) Indeks, emisija o {kolstvu (r) Paralele (r) Drugi format (r)

06.18 Kad zavolim, vrijeme stane - serija (r) 07.04 Silvestrove i ^i~ijeve tajne, crtana serija (r) 07.24 Pipi Duga ^arapa, crtana serija 07.49 Mala TV TV vrti}: Krava Gazoon, crtani film Izazovi: Patka na Lucyn na~in, njema~ka drama za djecu 08.20 Neuhvatljivi pra{~i} Rudi, serija za djecu 08.50 [kolski sat: Hrvatske autohtone pasmine Izazovi: Moj svjetionik, gr~ki dokumentarni film 09.35 Olujni svijet, serija za djecu 10.00 Prijenos sjednice Hrvatskog sabora 13.30 Potro{a~ki kod (r) 13.57 Briljanteen (r) 14.37 H2O Uz malo vode!, serija za mlade 15.02 Edgemont 1, serija za mlade 15.25 [kolski sat: Hrvatske autohtone pasmine (r)

MRE@A
07.05 Ma~ak Mika, crtani film 07.35 Ostrvo kornja~a, crtani film, ep. 9/26 08.05 Srijski/Dokumentarni program 09.05 Zakon ljubavi, serija 10.05 Ukradeni `ivoti, serija 69. ep. (r) 14.05 Igra, serija 47. ep. (r) 14.30 Igra, serija, 48. ep. (r) 15.05 Zakon ljubavi, serija 16.00 Ukradeni `ivoti, serija 17.15 Predaj se srce, serija 27. ep. (r) 20.05 Predaj se srce, serija 28. ep. 21.10 Igra, serija, 49. ep. 21.30 Igra, serija, 50. ep. 22.35 Razmjena srca, film

Bez traga
SERIJA

22.10

Ljubav i kazna
SERIJA

20.00

15.55 Izazovi: Moj svjetionik, gr~ki dok. film (r) 16.10 Meteor i veliki kota~i, crtani film 16.22 Mala TV (r) TV vrti}: Krava (r) Gazoon, crtani film (r) Izazovi: Patka na Lucyn na~in, njema~ka drama za djecu (r) 16.52 Po{tar Pet, crtani film 17.09 [apta~ psima 5 18.00 Regionalni dnevnik 18.21 @upanijska panorama 18.35 4 zida (r) 19.09 Silvestrove i ^i~ijeve tajne, crtana serija (r) 19.30 Glazba, glazba... {ansone 19.56 Znam, a ne znam (r) 20.02 Gavin i Stacy 1, humoristi~na serija 20.35 Razbija~, ameri~ki film 22.10 Bez traga 7, serija 23.00 @ica 1, serija 23.59 Retrovizor: Zakon i red: Zlo~ina~ke nakane 4, serija 00.41 Retrovizor: Moja obitelj 7b, humoristi~na serija (r) 01.11 Retrovizor: 24, serija (r) 01.52 No}ni glazbeni program: Glazbeni spotovi

TV MOSTAR
07.05 Ma~ak Mika, crtani film 07.35 Ostrvo kornja~a, crtani film 08.05 Serijski dok. program 09.05 Zakon ljubavi, serija (r) 10.05 Ukradeni `ivoti, serija 12.00 Vijesti plus 14.05 Igra, serija (r) 14.30 Igra, serija (r) 15.05 Zakon ljubavi, serija 16.00 Ukradeni `ivoti, serija 17.15 Predaj se srce, serija 18.15 Grad,rev. program 19.30 Dnevnik 20.05 Predaj se srce, serija 21.10 Igra, serija 21.30 Igra, serija 22.00 Dnevnik u 22 22.35 Razmjena srca, film

TV KAKANJ
11.00 Biografije 12.00 Vijesti TV Sahar 12.30 Frej`er, serija 13.00 Svjedok prirode 13.30 Djevojke, serija 14.00 Akcija, film 16.00 Biografije 17.00 Flash vijesti 17.05 Amor latino, serija 18.00 IC sport 18.30 Svijet tajni, serija 19.00 Bra}a koale 19.30 Dnevnik FTV 20.00 Vijesti IC 20.20 Svijet tajni, serija 20.50 Marketing 21.00 Autoshop magazin 21.30 M (r) Bean 22.00 Amor latino, serija 23.00 Vijesti TV Sahar 23.30 Glas Amerike 00.00 Vijesti IC (r)

RTV USK
09.30 Svi vole Rejmonda, serija 10.00 Vijesti 10.15 Razmi{ljaj zeleno 11.10 Dance, dance, serija 12.00 Vijesti 12.05 Igrani film 13.50 Tragovi sudbina 14.30 Vijesti 14.35 TV intervju 15.20 Pravi spoj 15.35 Pod suncem St. Tropea, serija 16.20 CSI Las Vegas, serija 17.15 Predaj se srce, serija 18.10 Tehnolo{ka znanja 19.00 Dnevnik 1 19.30 Muzi~ki program 20.05 Turisti~ki putokaz 20.45 Kultura 21.30 Dnevnik 2 21.50 Predaj se srce, serija 22.50 TV Liberti

TV SLON
16.02 Vijesti 16.10 Tuzla u`ivo, panoramske kamere 16.15 Da sam ja neko, dok. program 16.45 Top 7, muzi~ki program 17.20 SMS centrala, muzi~ki program 18.00 Crno i bijelo 18.17 Tuzla u`ivo, panoramske kamere, uklju~enje u`ivo 18.30 Vje`bajmo zajedno sportsko,rekreativni program 19.00 Muzi~ki salto 19.30 Sanjalica, program za djecu 20.00 Kviz Extra 20.30 Sredinom sedmice, info. program 21.10 Op~injeni, serija 22.05 Folk - Top 10, muzi~ka emisija 23.00 Slon extra info

TV ZENICA
10.00 Zenica danas (r) 10.30 VOA (r) 11.00 Program za djecu 11.30 Frejzer (r) 12.00 Iz dana u dan 12.05 Igrana serija 13.00 Vijesti 13.05 Nije te{ko biti ja (r) 14.00 Iz dana u dan... 14.15 Bonaventura (r) 15.00 Vijesti 15.05 Sponzoru{e, serija (r) 16.00 Iz dana u dan 16.05 Razglednica (r) 17.00 Dokumentarni program 17.30 Dje~iji program 17.50 Ze sport plus 18.00 Najava Zenice danas 18.01 Cris Angel, zabavni program 19.00 Zenica danas 19.30 Muzi~ki spotovi 20.00 Sredinom 21.30 Sponzoru{e, serija 23.00 Zenica danas (r) 23.30 Glas Amerike

RTV VOGO[]A
08.00 Sedam dana u Maglaju 08.30 Sa sevdahom u srcu 09.00 Program za djecu i mlade 10.00 I.R.I.B. 10.30 Glas Amerike 11.00 Info blok 12.00 Sedam dana u Maglaju 12.30 Na{a realnost sa Dritom Haziraj 13.30 Program za djecu 14.30 Telenovela 15.30 Majstori kuhinje 16.00 Otvoreni program 18.00 Vogo{}anska hronika 18.30 SMS music 19.30 Magazin Plus 20.00 Dok. program 21.00 Telenovela 22.00 Vogo{}anska hronika (r) 22.30 Criss Angel 23.00 I.R.I.B.

RTV BN
06.30 Jutarnji program 08.30 Kasandra, serija 09.15 Povratak otpisanih, serija 10.00 Novosti 10.05 Maldivi, reality show 12.00 Novosti u podne 12.15 Partneri, film 14.00 Novosti 14.05 Zna{-ima{, kviz 15.00 Preljubnici (r) 16.00 Dnevnik 1 16.25 Film 18.00 Danas u Srpskoj 18.30 Monitoring 19.00 Sport fles 19.30 Dnevnik 2 20.10 Kasandra, serija 20.55 Svijet uspjesnih 22.30 Dnevnik 3 23.00 Amajlija za lagodan `ivot, film 00.45 Slomljena krila, film

ATV
10.20 Dragon Ball, crtani film 10.50 Bakugan, crtani film 11.10 Winx, crtani film 11.30 Vizita 11.55 Vijesti 12.00 Pozori{te u ku}i, serija 13.00 Miljenica, serija 14.00 Nepobjedive Banzuke 14.30 Vizita 16.00 Serija: Kad li{}e pada, serija 17.00 Staklena ku}a 18.15 Nepobjedive Banzuke, zabavni program 18.50 Arena sport, sportski program 19.00 ATV vijesti 19.35 Arena sport 20.05 Kad li{}e pada, serija 21.00 Amplituda 22.10 Ve~ernje Vijesti 22.20 Staklena ku}a, serija 23.20 Kriminalci, film

EUROSPORT 2
03.30 Kriket 05.30 Superbike, S[ Magny-Cours, Francuska 07.30 Fudbal, Bundesliga 10.00 Kriket 11.30 Australijski fudbal 12.30 Kriket 15.30 Tenis, WTA Beijing, Kina 16.30 Kriket 19.45 GTA Road to Dubai 20.00 Ke~eri 21.30 Boks, World WBO Title Cruiserweight: Huck, (Njema~ka) - H. Garay, (Argentina) 23.00 Surf 23.15 Kriket 00.30 Tenis, WTA Beijing, Kina

SPORT KLUB
06.30 Barca TV: Gijon Barcelona 09.30 Vijesti 10.00 Pregled argentinske lige 11.00 Fudbal mondijal magazin 11.30 Pregled portugalske lige - Portugol 12.00 Boks svjetsko prvenstvo ~etvrtfinale, direktno 15.00 Pregled Premier League 16.00 Boks svjetsko prvenstvo ~etvrtfinale, direktno 19.00 Vijesti 19.15 Premier League News 19.30 Profi boks STUDIO, direktno 20.00 TWS 21.00 Tenis STUDIO, direktno 21.30 Boks Svetsko prvenstvo ~etvrtfinale 04.30 Sailing - 34. American Cup

DISCOVERY
06.00 Peta brzina 06.25 Prljavi poslovi 07.15 Opasan lov 08.10 Razotkrivanje mitova 09.05 Vrhunsko graditeljstvo 10.00 Kako to rade? 10.30 U djeli}u sekunde 10.55 Pre`ivljavanje 11.50 Limarska radionica: London 12.45 U potrazi za zabavom 13.40 Ameri~ki ~operi 14.35 Prljavi poslovi 15.30 Opasan lov 16.25 Razotkrivanje mitova 17.20 Vrhunsko graditeljstvo 18.15 Pre`ivljavanje 19.10 Kako se pravi? 19.40 Kako to rade? 20.05 Lov na sabljarke 21.00 Let iznad Aljaske, 2 ep. 22.50 Pograni~na policija, 2 ep. 23.45 Razotkrivanje mitova

N. GEOGRAPHIC
07.00 Opasni susreti: Zemlja otrova 08.00 Drevne megastrukture: Tad` Mahal 09.00 Procjenjivanje neprocjenjivog: Ajfelov toranj 10.00 Uhva}eni na djelu 11.00 Obaranje: Eksplozivni in`enjering: Lansirna rampa 12.00 Ulovljeni: Pecanje ~udovi{ta: Ma~ka-riba i d`inovski {aran 13.00 Poznati kosmos: Pre`ivljavanje u kosmosu 14.00 In`enjerske veze: Tajpe{ki toranj 15.00 Opasni susreti: Najbr`e ubice u prirodi 16.00 Bratstvo geparda 17.00 Hap{enje u Tokiju 18.00 [apta~ psima: D`o, Peni i Promis 19.00 Pecanje ~udovi{ta: Raja i Golijat gruper 20.00 Izgubljeni rimski brodovi 21.00 Velike tajne Galipolja 22.00 Stvarni pono}ni ekspres 23.00 Izgubljeni rimski brodovi 00.00 Velike tajne Galipolja

VIASAT HISTORY
06.00 07.00 08.00 09.00 10.00 11.00 12.00 13.00 14.00 15.00 16.00 17.00 18.00 19.00 20.00 21.00 22.00 23.00 00.00 01.00 02.00 03.00 04.00 05.00 Egipat Ratnici Kolonija Pri~a o satelitima Vol Sojinka, dijete {ume Potraga za sjeverozapadnim prolazom Posljednji branoru{itelj Drugi svjetski rat u boji Egipat Ratnici Stopama @aka Ofenbaha Praistorijski astronomi Gospodari rata Azijske monarhije Jelena Trojanska Veliko bjekstvo: Neispri~ana pri~a Djeca mumije Ratnici Stopama @aka Ofenbaha Praistorijski astronomi Gospodari rata Azijske monarhije Jelena Trojanska Veliko bjekstvo: Neispri~ana pri~a

ANIMAL PLANET
06.00 06.25 06.50 07.15 07.40 08.10 09.05 10.00 10.55 11.50 12.45 13.40 14.30 15.00 15.30 16.25 17.20 18.15 19.10 20.05 21.00 21.55 22.50 23.45 00.40 @ivot majmuna Upoznajte divljinu Ro|eni lovci Safari sestre Psi, jedna rasa, jedna pri~a Najsla|i ameri~ki ljubimci Sve o psima Policija za `ivotinje U posjeti `ivotinjama sa Mikejlom Strakan K9 Policajci sa psima Planeta Zemlja ^udna stvorenja Nika Bejkera @ivot majmuna Upoznajte divljinu Odrastanje… Sve o psima Nevaljali ljubimci ^udna stvorenja Nika Bejkera Sve o ma~kama Galapagos Ta prelijepa Afrika Divlje i bez cenzure Krokodili ubice Sve o ma~kama Galapago

Fudbalska reprezentacija BiH

Ne smije se DESITI KIKS

OSLOBO\ENJE
SARAJEVSKO IZDANJE
44. strana

srijeda, 5. oktobar 2011. godine

U Fo~i odr`ani Drugi drinski susreti

Sa~uvati Drinu
Na susretima donesena odluka o osnivanju Inicijativnog odbora euroregije Drina, ~iji je cilj pojavljivanje pred evropskim fondovima
Na Drugim drinskim susretima koji su odr`ani u Fo~i donesena je odluka za osnivanje Inicijativnog odbora euroregije Drina u koji su u{li predstavniciop{tinaFo~a, Gora`de, Bijeljina, NovoGora`de, BajinaBa{ta, Loznica, Bratunac i Ljubovija.

Gilles u Fo~i
Ambasador Francuske Roland Gilles i na~elnik Op{tine Fo~a Zdravko Krsmanovi} na sastanku u Fo~irazmijenili su mi{ljenja o neformiranju vlasti na nivou BiH godinunakonizbora, ali razgovarano je i o nastavku saradnje francuske regije Klermon Feran i op{tine Fo~a, te novimaktivnostimakoje}e uslijediti u oblasti civilne za{tite, kulture i sporta. “Meni je bilo jako stalo da do|em u Fo~u i da ~ujem kakva su to promi{ljanja na~elnika o trenutnoj politi~koj situaciji u BiH. Njegovomi{ljenje je veomarazumno i ja ga cijenim. Tako|e, pri~ali smo i o sedmici francuske kulture koja }e se ogledati kroz dolazak pozori{ta, prikazivanje filmova ili muziku. Nastojat }emo da otvorimo jedan francuski kutak jer znamo da se u Fo~i u~i francusA. H. ki jezik“ rekao je Gilles. ,

Evropski fondovi
“Cilj je pojavljivanje pred evropskim fondovima. Drina se mora ~uvati i potrebno je da se prema njoj sasvim druga~ije odnosimo. Danas su Sarajevo, Podgorica, Banja Luka, Beograd, Mostar daleko od Drine i nedovoljnovodera~una, ne znaju{ta je Drina i lako je rasprodaju“ istakao je Du{ko Tomi} iz , Dje~ije ambasade Me|a{i. Predsjednik Mre`e za ruralni razvoj Srbije, koja ima kancelarije u svih 164 op{tine u Srbiji, Dejan Velimanovi} istakao je

JAVNO DOBRO Rijeka Drina mora biti javno dobro, sa kvalitetom vode na nivou pitke vode od izvora do u{}a, {to }e stvoriti preduslove za razvoj poljoprivrede i turizma, rekao je Krsmanovi}
da se ova inicijativa mora pro{iriti i na civilni i privredni sektor. “Ugradnja mjernih stanica za kvalitet vode je prva aktivnost koju moramo provesti. Ovo je sjajna stvar. Evropa tra`i regione. I jo{ moram re}i da moramo mijenjati prvo na{u svijest, pa tek onda da ispunjavamo kriterije Evropske unije“ ka`e Veliminovi}. , Prema rije~ima Zdravka Krsmanovi}a, na~elnika Op{tine Fo~a, sastanak je opravdao o~ekivanja - bilo je prisutno 14 op{tina iz slivaDrine i vi{epredstavnika nevladinog sektora. “Rijeka Drina mora biti javno dobro, sa kvalitetom vode na nivou pitke vode od izvora do u{}a, {to }e stvoritipreduslove za razvoj poljoprivrede i turizma“ , rekao je Krsmanovi}. Sljede}isastanakInicijativnog odbora bit }e odr`an u Bratuncu, do kada }e se pripremiti sva dokumenta za formiranjeeuroregije Drina.

Mutap~i}evi novi propusti
Istraga protiv suspendovanog komesara MUP-a TuzlanskogkantonaNedimaMutap~i}apro{irena je na jo{ dva slu~aja. Utvr|eni su i propustikada je u pitanjupla}anje ra~una u ugostiteljskim objektima, te prilikom zapo{ljavanja dva slu`benika u MUP-u TK-a. Disciplinski organi TK-a jo{ se nisu izjasnili o navodima o uzimanju mita, koji su dokumentovani u izvje{taju FUP-a, a kojeistra`ujeTu`ila{tvo TK-a. Jedan od klju~nihdokaza u istrazi je audiosnimak, na kojem se ~uje razgovor osu|enog kriminalcaSedinetaKari}a sa suprugomSedinom, koji tom prilikom dogovaraju kupovinu radnog mjesta u MUP-u TK-a za svog ro|aka, a poA. [e. sredstvom Mutap~i}a.

Sajam
U okviru Drugih drinskih susreta na gradskomtrgu u Fo~iorganizovan je i sajam gdje su poljoprivrednici iz Fo~e, Gora`da i Bijeljine izlo`ili proizvode od vo}a i povr}a. Drugi drinski susreti zavr{eni su spustom Drinom od [}epan-Polja do Bastaha du`ine {est kilometara.
A. HAMZI]

POSLJEDNJE VIJESTI
PREMINUO OD POSLJEDICA RANJAVANJA Travni~anin Zlatko Juki} (46) preminuo je ju~e u KCUS-u Sarajevo usljed povreda koje je zadobio 30. septembra u pucnjavi u svom ugostiteljskom objektu „Kod Zlaje“ u Travniku, dok je drugi povrije|eni Dario [u{nje (39) iz Busova~e pobjegao iz bolnice u Novoj Biloj iako je bio pod policijskim obezbje|enjem. Te{ko povrije|eni Stipo Bavrka iz Novog Travnika i dalje je na lije~enju u Novoj Biloj. NAPAD NA [IITE U PAKISTANU - U novom napadu na {iite u utorak na jugozapadu Pakistana, drugom u samo dvije sedmice, bilo je 13 mrtvih, a najmanje troje ranjenih, prenosi Fena. Napada~i su otvorili vatru na autobus blizu Quette, glavnog grada pokrajine Balu~istan u kojoj ima nekoliko sunitskih pobunjeni~kih pokreta. Policija je saop}ila da su ubijene osobe bile {iitski muslimani, pripadnici hazarskog naroda, koji su se autobusom vozili od grada Hazarganjija u Quettu. POVRIJE\ENA JEDNA OSOBA - Pje{ak B.A. (1932) zadobio je te`e prelome rebara u sino}njem saobra}ajnom udesu u ulici Bardak~ije, op}ina Centar. Njega je udarilo vozilo te je zbrinut u KCUS-a.

Manifestacija u [estoj osnovnoj {koli

^ovje~e, ne ljuti se
U [estoj osnovnoj {koli Ilid`a ju~er je odr`ana manifestacija “^ovje~e, ne ljuti se”. Projekat je podr`ala Op}ina Ilid`a, a odr`an je u organizaciji Sportsko-rekreacijskog kluba Kris-Kros i suorganizaciji Prve, [este i Osme O[. Cilj manifestacije je da se djeca dru`e i zabave, te da se prisjete kako su se prethodni nara{taji igrali prije nego je internet uzeo maha i odveo ih od raznih dru{tvenih igara. U igrama su u~estvovali u~enici osmihrazredasvihdesetosnovnih{kolaop}ineIlid`a, podijeljeni u tri ekipe. Ekipekoje su se plasiraleme|uprva tri mjesta dobile su plakete, a ostali u~esnicizahvalnice za u~e{}e. Manifestaciju je otvorilaHanaHad`i}, pobjednicadje~ijeg

Nobel za prou~avanje {irenja svemira
Nobelova nagrada za fiziku za 2011. dodijeljena je Amerikancima Saulu Perlmutteru i Adamu Riessu i Australijancu Brianu Schmidtu za otkri}e ubrzanog {irenja svemira, saop}io je u utorak Nobelov komitet u Stockholmu, prenosi Fena. “Ve} jedno stolje}e se zna da se svemir {iri poslije Velikog praska koji se dogodio prije 14 milijardi godina. Me|utim, zaprepa{}uju}e je otkri}e da se to {irenje ubrzava. Ako {irenje nastavi da se ubrzava, svemir }e zavr{iti u ledu“ navodi , odbor u saop}enju.

Cilj da se djeca prisjete dru{tvenih igara

LOTO
2 9
6 9
JOKER 1 JOKER 2

80. KOLO 10 12 16 25
0 7 9 7 2 6 2 3 5 9

festivala Djeca pjevaju hitove, pjesmom “Neka ljubav i sre}u grade nova djeca“ a pomo}ni, ca na~elnika Op}ine Ilid`a Aida Lu{ni~ki} proglasila je

po~etakigara i po`eljelauspje{no u~e{}e svim ekipama, te zahvalila nastavnicima tjelesnog odgoja koji su pomogli M. P. ostvarenju projekta.