P. 1
VRSTE INTERNIH KONTROLA

VRSTE INTERNIH KONTROLA

|Views: 1,973|Likes:
Published by Tamara Vranjes

More info:

Published by: Tamara Vranjes on Oct 04, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/15/2013

pdf

text

original

Sveučilište u Zagrebu Ekonomski fakultet Poslovna ekonomija

ZNAČAJKE, CILJEVI I VRSTE SUSTAVA INTERNIH KONTROLA
Seminarski rad

Ivana Dugandžić, 0067384948 Mentor: Mr. sc. Sanja Broz Tominac

Zagreb, 03.10.2011. SADRŽAJ

1. UVOD 2. SUSTAV INTERNOG NADZORA………………………………………………...4 2.1. Pojam i ciljevi interne kontrole………………………………………………....5 2.2. Značajke interne kontrole………………………………………………………7 3. VRSTE INTERNIH KONTROLA………………………………………………...9 3.1. Izvršne (administrativne ) kontrole…………………………………………….9 3.2. Računovodstvene kontrole……………………………………………………...10 3.3. Upravljačke kontrole……………………………………………………………12 3.4. Razine i vrste kontrolnih postupaka…………………………………………...13 4. INTERNA REVIZIJA KAO NADZOR NAD FUNKCIONIRANJEM

INTERNIH KONTROLA………………………………………………………...16 5. PRIMJER………………………………………………………………………….18 6. ZAKLJUČAK……………………………………………………………………...20 7. LITERATURA…………………………………………………………………….21

1. UVOD

2

Ključni zadatak interne kontrole je da nadzire sve dijelove poduzeća da li točno i dosljedno provode poslovnu politiku usvojenu na početku poslovnog perioda kao i tome da podnose informacije menadžmentu.Menadžment suvremenog privrednog društva suočen je sa potrebom donošenja poslovnih odluka zbog ostvarenja poslovnih ciljeva. provjerava i osigurava pouzdanost informacija. Za pojačano zanimanje za uspostavljanje interne kontrole razlog više su i nelojalne konkurencije.SUSTAV INTERNOG NADOZRA 3 . Sustav interne kontrole koji uključuje sve mjere pažnje usmjerene na sprječavanje grešaka prekomjernih troškova i prijevara. kako bi mogli pravovremeno utjecati na moguća odstupanja. povećane konkurencije i erozije poslovnog morala. te interna kontrola podrazumijeva sve politike i postupke koje je usvojila uprava nekog poduzeća kako bi joj pomogli u postizanju ciljeva. Interna kontrola predstavlja najvažniji oblik kontrole u poduzeću. 2.

2. 3. Primjerice. njegov rast. Naime. prethodni. a to su: • • Da za djelotvoran nadzor unaprijed moraju biti određeni ciljevi. a prema intenzitetu nadzora razlikujemo formalni i materijalni nadzor. pravila i norme ponašanja i djelovanja. u praksi se u pojedinim procesima i stanjima. Podloga za ostvarivanje tih ciljeva i funkcioniranje sustava svakako su određena načela. poslovnih jedinica ili cijelog poduzeća-s namjerom djelovanja prema ciljevima Postoje različite vrste nadzora ovisno o području unutar kojega se nadzor ustrojava i djeluje. D.U uvjetima naglašene tržišne orijentacije i privatnog vlasništva nadzor prima sve važniju ulogu i značenje u svim područjima ljudskog djelovanja. prema tijelima nadzora razlikujemo interni i eksterni nadzor. uočavaju odstupanja od pravila. Zagreb : Hrvatska zajednica računovođa i financijskih djelatnika. prema vremenu stalni. str:94-95 4 . općenito cilj nadzora je ispitati i uskladiti cjelokupni društveno-ekonomsko-politički sustav s utvrđenim kriterijima. preiodički. Međutim. Nadzor je opći pojam za ispitivanje pravilnosti i za otklanjanje nepravilnosti u poslovnim procesima i stanjima.. Međusobno povezani i zavisni dijelovi ili podsustavi ukupnog političkog i ekonomskog sustava postavljaju određene ciljeve koje nastoje ostvariti. kontroling1 Polaznu osnovu u koncipiranju cjelovitoga sustava internog nadzora čini interna kontrola. izvode se i različiti ciljevi koji se žele postići nadzorom. kontrola i analiza. Mogući su i različiti oblici nadzora ovisno o kriterijima razlikovanja. U tom kontekstu. Takav pristup u shvaćanju nadzora uključuje dva gledišta. tekući i naknadni nadzor. povremeni. funkcionalno gledajući. interna kontrola. Poslovno planiranje. Interni nadzor obavlja se unutar granica nekog poslovnog sustava ili organizacije i radi praćenja ostvarivanja unaprijed postavljenih ciljeva i predlaganja korektivnih akcija u slučaju odstupanja od tih ciljeva. a napose poslovnima. i Da nadzor uključuje djelovanje nekoga ili nečega-zaposlenih. što u konačnici rezultira neostvarenjem postavljenih ciljeva. Ipak. Tri su temeljna oblika internog nadzora: 1. Ovisno o području unutar kojega se nadzor ustrojava i djeluje. 2004. interna revizija. jer bez ciljeva nema značaja. cjelokupni sustav internog nadzora može se provoditi pomoću 1 Gulin. nadzor je mehanizam koji sve elemente sustava povezuje i osigurava ostvarivanje unaprijed postavljenih ciljeva i uspješno funkcioniranje sustava. razvoj i opstanak.

Informacije su pouzdane ako su prezentirane realno i objektivno. procedurama. dodatnom. 2. višom razinom nadzora-internom revizijom i kontrolingom. a usvojeni od managementa. sa svrhom stjecanja razumnog uvjerenja o ostvarenju slijedećih ciljeva: 1. viši menadžment i odoblje. Poslovno planiranje. 2004. politikama i zakonskim propisima. 3. Pojam i ciljevi interne kontrole Internu kontrolu čine metode i postupci ugrađeni u organizaciju poduzeća. učinkovitost i djelotvornost poslovnih operacija. i drugim ograničenjima). To. standardima.2 2 Gulin. Ciljeve interne kontrole moguće je podijeliti na: • • • operativne ciljeve (osiguranje učinkovitosti i djelotvornosti poslovnih operacija). D.96 5 . Interna kontrola nije sama sebi svrhom već je usmjerena postizanju nekih ciljeva. uključuje i potrebu za sastavljanjem pouzdanih godišnjih financijskih izvještaja koji se prezentiraju vlasnicima. Interna kontrola je proces kojeg oblikuje uprava poduzeća. To znači da poduzeće mora imati takav sustav internih kontrola koji će omogućiti kvalitetno upravljanje te ostvarivanje unaprijed postavljenih operativnih i strateških ciljeva poslovanja.internih kontrola koje su ugrađene u poslovne procese. zaštita imovine. pouzdanost financijskog izvještavanja. kako bi osigurali neometano djelovanje svih poslovnih funkcija poduzeća.1. državi i drugim eksternim korisnicima. 4. te kroz nadziranje njihova funkcioniranja što se osigurava. kontrola i analiza. 2. pouzdanih i relevantnih izvješća koji se koriste kao informacijska podloga za poslovno odlučivanje internih i eksternih interesnih skupina.str. odnosno ako su u skladu s definiranim okvirom financijskog izvještavanja-računovodstvenim načelima. informacijske ciljeve (osiguranje pouzdanih financijskih informacija u procesu poslovnog odlučivanja) ciljeve usklađenosti ili podudarnosti (usklađenost s politikama. kreditorima. dakako. Zagreb : Hrvatska zajednica računovođa i financijskih djelatnika. programima. Operativni ciljevi odnose se na učinkovitost i djelotvornost poslovanja poduzeća. usklađenost poslovanja sa zakonom i ostalom regulativom. Informacijski ciljevi odnose se na pripremu ažurnih.. zakonima.

sprječavanje i otkrivanje prijevara i pogrešaka. organizacijski oblik. Kontrola je oblik nadzora nad tekućim poslovanjem i ima zadatak utvrditi da li se u poslovanju postupa u skladu s postavljenim kriterijima pravilnosti. Zagreb : Hrvatska zajednica računovođa i financijskih djelatnika. planovima. D. Interna kontrola obuhvaća čitav niz postupaka i radnji koje prožimaju cjelokupnu organizaciju i koje neposredno pridonose kvaliteti poslovnih procesa i stanja. 3. uključujući dakako i druge preventivne kontrolne postupke. Naime.. te drugim ograničenjima.. planovima i procedurama poduzeća. U te postupke svakako treba ubrojiti i odanost politici managementa. što je uvjetovano brojnim čimbenicima kao što su primjerice. osiguravanje pouzdanosti i integriteta generiranih podataka i informacija. zakonskim i drugim propisima. te utvrđenih ciljeva i zadataka. te pridonose redovitom i uspješnom upravljanju poduzećem. 5. Prema tome. organizacijskih i drugih postupaka. radi se o sustavu kontrolnih. Poslovno planiranje. 2004. Pojam sustav internih kontrola obuhvaća sve metode i postupke (interne kontrole) što ih je usvojio mamagement subjekta i koje mu pomažu pri ostvarivanju ciljeva. S ciljem postizanja efikasnosti i efektivnosti poslovanja.97 6 . Prilikom organiziranja sustava internih kontrola posebnu pažnju treba posvetiti odnosu očekivanih troškova i koristi provođenja kontrolnih postupaka. ostvarenje formuliranih planova. čuvanje imovine. 4. programima rada. način rukovođenja. bitno je da troškovi kontrolnih 3 Gulin. odlukama i ostalim inrenim politikama. zaštitu imovine.str. veličina poduzeća. i to kroz načelo samokontrole od izvršitelja do menadžera na svim razinama. mjera i politika usvojenih radi ostvarivanja ciljeva.Ciljevi usklađenosti odnose se na to da sustav ugrađenih internih kontrola mora osigurati usklađenost cjelokupnog poslovanja poduzeća s propisima. kontrola i analiza. pravodobnost pripreme vjerodostojnih financijskih izvješća. Interna kontrola tako postaje prirodnim dijelom upravljačkog izvršnog i informacijskog podsustava poduzeća i dio menadžmenta. ekonomično i djelotvorno korištenje svih vrsta resursa.3 Sustav internih kontrola oblikuje menadžment poduzeća i one se najčešće razlikuju od poduzeća do poduzeća. osiguravanje usklađenosti s poslovnim politikama. osposobljenost ljudi i sl. ispravnost i cjelovitost računovodstvene evidencije. Interna kontrola primarno je usmjerena na ostvarivanje slijedećih ciljeva: 1. programa. 2. U tom smislu kontrola je preventivna. internu kontrolu obavljaju ljudi na svim razinama u organizaciji.

2. Polazeći od definicije. ali ne i apsolutnog uvjerenja. značajan doprinos realnosti i objektivnosti financijskih izvještaja poduzeća. Interna kontrola. odvija kroz tri temeljne faze: 1. mjerenje i uspoiredba sa standardom . internu kontrolu provede ljudi na svim razinama i organizaciji. predstavlja mjerilo i korekciju izvršenja kako bi se planirani ciljevi poduzeća i realizirali. i interna kontrola ustrojava se poradi ostvarivanja nekih ciljeva. možemo konstatirati da u mjeri u kojoj sustav internih kontrola postiže navedene ciljeve.2. budući da se revizori nastoje osloniti na 7 . između ostalog. 2. od interne kontrole može se očekivati osiguranje razumsnog. utvrđivanje standarda. koju provodi eksterni revizor. Kontrola se kao oblik nadzora. 3. te sagledavajući prethodno navedene temeljne ciljeve internih kontrola. osim što obuhvaća niz mjera i postupaka ugrađenih u poslovni proces poduzeća. povećava se i vjerojatnost da će informacije o financijskom položaju biti realno i objektivno prezentirane u financijskim izvještajima poduzeća. provjera postojanja i funkcioniranja sustava internih kontrola klijenta predstavlja nezaobilazan element. jer se jedino tako može opravdati postojanje internih kontrola. možemo zaključiti da je pouzdan sustav internih kontrola. Značajke interne kontrole Polazeći od navedenih definicija interne kontrole. To je i razlog zašto u procesu revizije financijskih izvještaja. može se zaključiti da su temeljne značajke interne kontrole slijedeće: • • • • interna je kontrola proces odnosno skup aktivnosti koje nisu same po sebi svrhom nego ih treba shvatiti kao sredstvo za ostvarivanje postavljenih ciljeva. Poduzimanje korektivnih mjera po utvrđenim odstupanjima od strane kontrole u nadležnosti je managemanta i tu je spona između kontrole koja utvrđuje odstupanje i neposrednog managera koji inicira poduzimanje određenih mjera. kontrola se smatra temeljnom funkcijom menadžmenta na svim razinama i ključnim čimbenikom uspješnosti poduzeća. Drugim riječima. odstupanje od standarda. odnosno proces ispitivanja. U suvremenoj teoriji i praksi organizacije i menadžmenta.postupaka budu niži od onih koji se mogu očekivati provođenjem istih.

. u suvremenim uvjetima sustav 4 Gulin. interni ili eksterni revizori. D.klijentov sustav internih kontrola i na taj način zadovoljiti se s manje dokazanih postupaka. Zagreb : Hrvatska zajednica računovođa i financijskih djelatnika. Pogrešno bi bilo zaključiti da nepostojanje ili pak nezadovoljavajuće funkcioniranje sustava internih kontrola znači da se ne ostvaruju ciljevi definirani poslovnom politikom menadžmenta. ipak s obzirom na višestruke i raznovrsne ciljeve koji se internim kontrolama žele postići. investitori i kreditori. No.4 3. kontrola i analiza. ali to revizor mora dokazati tijekom revizorskog ispitivanja. Iako odgovornost za oblikovanje sustava internih kontrola snosi menadžment. ne zaštićuje primjerno imovina poduzeća. Poslovno planiranje. može se zaključiti kako je kvalitetan sustav internih kontrola u interesu i drugih interesnih skupina. ili pak da su u konačnici financijski izvještaji nerealni i neobjektivni. dobavljači i kupci. kao što su tijela i institucije šireg gospodarskog i političkog sustava.98 8 . često se naglašava da se interne kontrole odnose samo na računovodstveno-financijski podsustav poduzeća. VRSTE INTERNIH KONTROLA Kada govorimo o sustavu internih kontrola.str. To dakako može biti upozoravajući signal da postoji mogućnost da financijski izvještaji sadrža materijalno značajne pogreške. 2004.

fakturiranje i dostava robe skladištima Autorizacija uvjeta zaduživanja za kupce.. npr. kadrovskoj službi. Menadžment ih organizira na onim područjima gdje računovodstvene kontrole. Dakle. Iz svega možemo doći do zaključka da sustav internih kontrola predstavlja određeni nadzor nad svim poslovnim procesima poduzeća. u kratkom roku. koji zahvaća poslovni sustav u cjelini. 9 .. sustav internih kontrola možemo podijelti na slijedeće vrste: • • • Izvršna (administrativna) kontrola Informacijska ( u okviru nje računovodstvena kontrola ) Upravljačka kontrola Radi se o tradicionalnoj klasifikaciji vrsta internih kontrola gdje se polazi od podjele poduzeća kao poslovnog sustava i polazne teze da kontrolni postupci trebaju biti ugrađeni u sve faze i funkcije poduzeća. nabavu. pravnoj službi. Kontrolni postupci koji se načešće provode u pimjerice podsustavu nabave: • • • • • Autorizacija narudžbi. može svojim djelovanjem podržati ostvarivanje ciljeva koji su postavljeni i zaštititi imovinu. 3. proizvodnju. ne daju zadovoljavajuće rezultate. Prethodno numerirane narudžbe. kontrolni postupci i procedure koje se odnose na postupak naručivanjai koje bi tako primjenjivali su: • • Podjela dužnosti . mjere kontrole redovitog plaćanja. proizvodnji.. Osiguravanje bianco narudžbi.interne kontrole obuhvaća šire područje i ugrađen je u gotovo sve poslovne funkcije i procese u poduzeću.... Također određene kontrolne postupke poduzeće treba ugraditi u sustav zaprimanja robe i faktura od svojih dobavljača Što se tiče prodaje. Dokazi za odobrenje nabave prije nego se nabava autorizira. To je i očito jer samo cjelovit sustav internih kontrola. prodaji. dakle u nabavi .1. Izvršne ( administrativne kontrole ) Izvršna ili administrativna kontrola jest ona koja se najčešće ustrojava u pojedninim poslovnim funkcijama poduzeća. Centralizirani izbor dobavljača.

analiza poslovnih događaja 3. Prva faza računovodstvenog procesa je prikupljanje podataka o novonastalim događajima. koji je najznačajniji dio informacijskog podsustava. prikupljanje podataka o nastalim poslovnim događajima 2. 3. postupke i dokumente koji su vezani za sam proces poslovanja i donošenja poslovnih odluka. evidentiranje u poslovnim knjigama 4. stoga se nazivaju i PROCESNE KONTROLE. postupakai pravila kojima se nastoji neposredno osigurati točnost. Administrativne su one koje se odnose na planove.. obrade ( procesuiranja ) i izlaza iz računovodstvenog informacijskog sustava. oni koji su već 10 . sastavljanje financijskih i ostalih računovodstvenih izvještaja. te naravno fizička zaštita imovine poduzeća. Dakle. Točnost . Računovodstvene kontrole Interne račuovodstvene kontrole se ugrađuju u sve faze cjelokupnog računovodstvenog procesa koji se sastoji od: ulaza. Točno zaračunana cijena kupcima. Stoga. valjanost je vezana uz to da se sve poslovne promjene iskažu korektno i ispravno u računovodstvenim evidencijama. valjanost i sveobuhvatnost račuovodstvenih evidencija i izvješća.2. možemo još spomenuti da postoje kontrolni postupci i provjere koji se odnose na isporuku i pripremanje izlaznih faktura. Narudžbe se zaprimaju samo od kupaca koji nemaju problema sa zaduživanjem. što se tiče izvršnih ili administrativnih kontrola možemo reći da se radi o kontrolama koje su ugrađene u poslovne procese poduzeća i koje neposredno pridonose ostvarenju već postavljenih ciljeva. Naime. tj. Sustav internih kontrola je ugrađen i sastavni je dio računovodstvenog podsustava. tj. Interne računovodstvene kontrole obuhvaćaju skup mjera. pa u tom smislu govorimo o internim račumovodstvenim kontrolama. računovodstveni proces obuhvaća: 1. Sveobuhvatnost znači da se sve poslovne promjene bilježe u računovodstvenim evidencijama i priznaju u financijskim izvještajima. Obrada upita klijenata Naime. poslovni događaji ili poslovne promjene nastaju svakodnevnim aktivnostima i u računovodstvenu evidenciju se evidentiraju samo prošli poslovni događaji.• • • • • Autorizacija promjena drugih podataka o klijentima. Numeriranje bianco narudžbi u slijedu. sastavljanje probne bilance 5.

kapitala. Dokazuju se pravovaljanom knjigovodstvenom ispravom ili dokumentom. Najvažnija poslovna knjiga je glavna knjiga koja obuhvaća sva knjigovodstvena konta ili račune za svaki oblik imovine. Knjigovodstvena konta služe za zapisivanje stanja i promjena stanja određene ekonomske kategorije koja je zastupljena na kontu. Knjigovodstvena isprava se sastavlja u trenutku nastanka poslovnog događaja i na mjestu gdje se dogodio. čine kontrole ugrađene u računovodstveni proces. koji su poslovni događaji predmet knjigovodstvene evidencije.prije nastali. te za kontrolu izvršenja poslovne promjene. stvarno je nastala. koja je u funkciji provjere ispravnosti podataka evidentiranih tijekom obračunskog razdoblja u poslovnim knjigama. između poduzeća i okruženja. što je također vrsta kontrole ugrađene u računovodstveni proces. 3. a sadržaj mora biti istinit. da se ostale poslovne promjene često ne mogu izraziti u novcu i onda su predmet operativne evidencije. Probna bilanca služi kao podloga za sastavljanje financijskih izvještaja. te odnos analitike i sintetike. obveza. te predstavljati poslovnu promjenu da obuhvaća sve podatke koji su porebni za unos u poslovne knjige. i time pokušavamo iskazati stanje i promjene stanja svih konta glavne knjige. ili u okruženju poduzeća. Analiza poslovnih događaja je druga faza računovodstvenog procesa. a koji nisu. te se postavlja glavno pitanje. ima urednu knjigovodstvenu ispravu kao dokaz da posjeduje prethodno navedena obilježja Ono zbog čega su bitna ova obilježja jest. Potrebno je odabrati poslovne promjene na knjigovodstvene promjene i ostale poslovne promjene. Treća faza uključuje evidentiranje poslovnih događaja u poslovne knjige. 2. obveza. izaziva promjene stanja imovine. naravno uz određena pravila koja su sadržana u metodi dvojnog knjigovodstva. Računovodstvene kontrole se ugrađuju u fazu procesuiranja podataka i trebaju osigurati dosljednu i korektnu primjenu računovodstvenih politika i poštivanje releventnih zakonskih propisa. rashoda i rezultata poslovanja. povezanost dnevnika i glavne knjige. jer mogu nastati unutar poduzeća. Zakoni i pravila metode dvojnog knjigovodstva. prihoda ili rashoda. Svaka poslovna promjena je i knjigovodstvena ukoliko ima slijedeća obilježja: 1. 11 . te samim time utječu na poslovanje samog poduzeća. 4. Sastavljanje probne bilance je četvrta faza. kapitala. prihoda. a ne računovodstvene. Knjigovodstvenu ispravu definiramo kao pisani dokaz o nastaloj poslovnoj promjeni. i ona nam služi kao podloga za evidentiranje poslovnih promjena u poslovne knjige. može se izraziti u novčanom obliku. što je i logičan nastavak prethodne faze.

da se evidentiraju na način kojim će se zadovoljiti potreba za izradu financijskih i drugih računovodstvenih izvještaja sukladno općeprihvaćenim računovodstvenim načelima i drugim relevantnim kriterijima i ograničenjima. Sever. Poslovni svijet. Račuovodstvene kontrole trebaju pružiti razumno uvjerenje o tome da se poslovne transakcije i događaji provode sukladno odobrenjima. U ovom se dijelu najčesće koristi kontrola zabrane ili ograničenog pristupa informacijama neovlaštenim osobama i druge kontrole.. obrada. a ne upravljačkim kontrolama. tj. Takvo shvaćanje se provodi u malim poduzećima. tj.5 3. Zaposlenici unutar pojedinih odjela putem stručnih seminara i treninga kojima prisustvuju trebaju biti u korak sa zakonskim promjenama regulativa te ih na pravilan način implementirati unutar svoje organizacije. Upravljačke kontrole Interne kontrole možemo podijeliti na: Upravljačke kontrole. te polazeći od odgovornosti koju menadžment snosi za ostvarivanje ciljeva poslovanja poduzeća Spremić govori o upravljačkom nadzoru. i to u sve elemente računovodstvenog procesa ( ulaz.odnose se na upravljački podsustav poduzeća. koja dolazi nakon konačnog usklađivanja evidencije. Uloga interne revizije u povećanju kvalitete poslovanja poduzeća u Republici Hrvatskojempirijsko istraživanje. Cilj poslovnog sustava je osigurati informacije za potrebe poslovnog odlučivanja brojnim interesnim skupinama. Možemo zaključiti da su računovodstvene kontrole one koje su ugrađene u računovodstveni proces. Dakle. B. zakonske regulative koje ga okružuju i određuju te sve češće tehnološke promjene dovode do potrebe društva za pravovremenim praćenjem promjena u zakonskim regulativama kako bi iste bile u potpunosti zadovoljene te kako društvo ne bi bilo suočeno sa raznim vrstama tužbi i potencijalnih novčanih obveza. te da će se zadržati odgovornost za imovinu i da je prisup imovini poduzeća moguć samo uz odobrenje menadžmenta. 12 . rezultata cjelokupnog računovodstvenog procesa.Posljednja faza. predmet upravljačkog nadzora je naknadna provjera funkcioniranja sustava administrativnih i računovodstvenih kontrola i poduzimanje potrebnih mjera i akcija za njihovo učinkovitije djelovanje. služba interne revizije. Ukoliko tretiramo pojam kontrole kao prethodni oblik nadzora.3. izlaz ) zbog ostvarivanja cilja tog dijela poslovnog sustava. S. te odlučivanje o poduzimanju potrebnih korektivnih mjera i akcija kako bi se poslovanje odvijalo u skladu s usvojenim planom. dok se u velikim i srednjim poduzećima najčešće ustrojava posebna stožerna stručna služba uprave. jest sastavljanje i predočavanje financijskih izvještaja i drugih računovodstvenih izvještaja kao konačnog proizvoda. 5 Tušek.

Razine i vrste kontrolnih postupaka Kontrolni postupci se uobičajeno razmatraju na nekoliko razina. Detektivna kontrola može biti osobna. ili tehnička koja je djelotvornija. korigiranje greške ili teškoće. Detektivne kontrole su one koje su usmjerene otkrivanju nepravilnosti i pogresaka nakon što su nastale. tj. Ne radi se dakle o jednoj najboljoj kontrolnoj aktivnosti u određenoj konkretnoj situaciji nego najčešće o skupu kontrolnih postupaka. To su dakle „a priori“ kontrole koje djeluju u trenutku odvijanja neke aktivnosti ili tijekom izvršavanja određenih dužnosti zaposlenika. U praksi se kombinira više vrsta kontrolnih postupaka i aktivnosti. dakle obavlja je čovjek. Pregledi na najvišoj organizacijskoj razini. Naime. U kontekstu sredstava i postupaka za prepoznavanje i detekciju problema koji se nisu mogli spriječiti na preventivoj razini kontrole. te modificiranje sustava da bi se budući problemi eliminirali ili minimizirali. obrade podataka. detektiranju. fizičku kontrolu itd. Najsloženija razina kontrole jest ona koja uključuje: određivanje uzroka problema. korektivni kontrolni postupci. Menadžment mora uspostaviti po cijeloj širini i dubini organizacijske strukture odgovarajuće kontrolne postupke i aktivnosti što najčešće uključuje: 1. najčešće se spominje usporedba ostvarenih veličina s određenim standardima ili planskim veličinama.3. podjelu dužnosti. i to kao: • • • preventivni. pogrešaka i prijevara. Uprava i viši menadžment najčešće traži odgovarajuće informacije o izvršenju kako bi se sagledale mogućnosti ostvarivanja 13 . Preventivne kontrole su usmjerene prevenciji. Podrazumijeva se da su preventivne kontrole u odnosu na ostale ( detektivne i korektivne ) superiornije i da su troškovno gledajući povoljnije.4. One su vezane uz proces i njegov input kako bi predvidjeli poencijalni problem. ipak je nerealno očekivati od preventivnih kontrola anticipiranje i preventivno otklanjanje svih mogućih problema i izvršenja nepoželjnih događaja. Kada gledamo te razine kontrolnih postupaka možemo zaključiti da ti postupci trebaju biti integralni dio dnevnih aktivnosti poduzeća. Korektivne kontrole su usmjerene korekciji problema identificiranih detektivnim kontrolama na prethodoj razini kontrole. iako se velik broj nepoželjnih događaja može zaustaviti već na prvoj razini kontrole. nepravilnosti. jer se njima provodi prevencija gubitaka koji bi mogli nastati i smanjenje određenih rizika. koje se odnose na područje izvještavanja. detektivni.

Podjela ili razgraničenje dužnosti znači da u sve ove faze bude uključeno više osoba te da na taj način jedna osoba provjerava drugu. pa čak i prijevare. Pojedinačne transakcije i aktivnosti moraju se verificirati. učestalije i detaljnije. zaštiti skladišta i drugih značajnih objekata pomoću odgovarajućih sigurnosnih sustava. Primjerice. a svaku pojedinačnu transakciju smije obaviti samo ona osoba koja ima odgovarajuće ovlasti. Menadžeri pojedinih organizacijskih jedinica dobivaju i pregledavaju standardne performanse te izvještaje o izuzetcima na dnevnoj. Kontrolni postupci usklađivanja podrazumijevaju periodično usklađivanje utvrđenih evidencija s odgovarajućim izvještajima te usklađivanje internih i eksternih evidencija. 6. Svaka poslovna transakcija u bilo kojem području poslovanja poduzeća prolazi u pravilu kroz fazu iniciranja. izvršenja. softveru i tome slično. 3. Sustav verifikacije i usklađivanja.postavljenih ciljeva poduzeća i dosadašnji rezultati. Podjela dužnosti. S tim u svezi posebnu pažnju treba posvetiti. mogu se tražiti odgovarajući izvještaji o aktualnom financijskom rezultatu koji se uspoređuje s planiranim veličinama. Sustav odobrenja i ovlasti. nadzora i evidentiranja. odjel plaćanja unutar financijske službe poduzeća može inicirati i 14 . 2. Naime. To je jedan od fundamentalnih kontrolnih postupaka. a s druge strane postojanje ovlasti ima za cilj razgraničenje dužnosti. fizičkoj zaštiti i odobrenju pristupa računovodstvenim i drugim izvornim poslovnim ispravama. odobravanje. Primjerice. pitanja koja se postavljaju kao rezultat pregledavanja detaljnih izvješća i odgovori na ta pitanja predstavljaju kontrolnu aktivnost. kao i na najvišoj organizacijskoj razini. Podjela dužnosti smanjuje mogućnosti koje bi dopustile zaposleniku da bude u situaciji učiniti i sakriti pogrješke. Međutim. primjerice. neke transakcije osigurava informiranje te više razine o samoj transakciji. Tim postupcima moguće je utvrditi grješke u izvješćivanju. tjednoj ili mjesečnoj razini. slabosti interne kontrole. nepravilnosti i prijevare u obavljanju svojih dužnosti i to davanjem različitim osobama ovlasti iniciranja transakcije. Kontrole na razini pojedinih organizacijskih jedinica. evidentiranja transakcije i održavanja nadzora nad imovinom poduzeća. 5. Razdvajanjem navedenih aktivnosti smanjuje se mogućnost da jedna osoba učini ili sakrije pogreške i nepravilnosti. bazama podataka. Fizičke kontrole. Najčešće uključuju onemogućavanje pristupa imovini i ispravama neovlaštenim osobama. Transakcije iznad određenog iznosa mora odobriti ovlaštena osoba. u odnosu na najvišu razinu. u pravilu više razine upravljanja. Pregledi na nižim organizacijskim razinama provode se. 4.

skladišta sirovina i materijala. U uvjetima nezadovoljstva i neuvažavanja osoblja od poslodavca povećava se rizik pogrješaka. S. Sever. nepravilnosti pa čak i prijevara. ipak su mnoge nepravilnosti. Iako informacijske tehnologije u današnjim uvjetima gotovo da i nemaju alternativu.autorizirati plaćanje računa dobavljaču nakon što od odgovarajuće službe ili odjela. primjerice. B. primi odgovarajući dokument o primitku robe i narudžbenicu ili ugovor iz odjela nabave. INTERNA REVIZIJA KAO NADZOR NAD FUNKCIONIRANJEM INTERNIH KONTROLA 6 Tušek. Uloga interne revizije u povećanju kvalitete poslovanja poduzeća u Republici Hrvatskojempirijsko istraživanje. Kompetentno i ciljevima organizacije odano osoblje. 7.6 4. Za ostvarivanje ciljeva poduzeća i realizacije postavljenih planova značajni su stoga znanje i sposobnosti osoblja te odgovarajući sustavi nagrađivanja i motiviranja. 15 . odnosno članove organizacije.. pogrješke i prijevare u suvremenom poslovanju povezane neposredno uz ljude.

Određujući sadržaj pojmova interna kontrola i interna revizija. U velikim i složenim. viši stupanj nadzora nad cjelokupnim poslovanjem poduzeća. To su administrativne ili neračunovodstvene kontrole organizirane najčešće u izvršnom i upravljačkom podsustavu poduzeća. decentraliziranim i diverzificiranim organizacijama.preporukama. Interna revizija "je neovisna funkcija procjenjivanja ustanovljena unutar organizacije koja ispituje i procjenjuje njezine aktivnosti kao servis te organizacije. Kao što je istaknuto. Osim kontrola koje su ugrađene u računovodstveni sustav radi otkrivanja i pravodobnog otklanjanja pogrješaka.Kada se radi o poslovanju velikih. Domaća i inozemna revizijska literatura relativno skromno obrađuje eksplicitno ovu problematiku. a ne linijska funkcija poduzeća. interne kontrole obuhvaćaju računovodstvene kontrole i neračunovodstvene ili administrativne kontrole. Svrha interne revizije je pomoć članovima organizacije. neki su autori dio svojeg znanstveno-istraživačkog 16 . procjenama. menadžment često organizira kontrole u onim područjima gdje računovodstvene kontrole u relativno kratkom roku nisu djelotvorne. prosuđivanja i ocjenjivanja. diverzificiranih i decentraliziranih poslovnih sustava u današnjim iznimno složenim i nestabilnim uvjetima. samo se po sebi nameće pitanje razgraničenja sadržaja ovih pojmova. heterogene i nestabilne okoline. Interna revizija opskrbljuje upravu analizama. bez ikakvih ograničenja ili restrikcija na prosudbu internog revizora sve aktivnosti poduzeća spadaju u djelokrug rada internog revidiranja interna revizija organizira se kao podrška i pomoć menadžmentu i organizaciji u cjelini. odnosno pruža dodatni. savjetima i informacijama koje se odnose na aktivnosti organizacije. Sve se više javlja potreba za kritičkim ispitivanjem i ocjenom funkcioniranja internih kontrola. Pojmovno određenje interne revizije ukazuje na njezine temeljne značajke: • • • • internu reviziju provode osobe zaposlene u poduzeću čije se poslovanje ocjenjuje radi se o neovisnoj funkciji ispitivanja. stoga je savjetodavna (stožerna). Ipak. uključujući upravu i razne odbore u djelotvornom ispunjavanju njihovih odgovornosti. uobičajeno se organizira interna revizija koja nadzire računovodstvene i administrativne kontrole. postavlja se pitanje dostatnosti internog nadzora nad njihovim poslovanjem koji se provodi internim kontrolama. odnosno pitanje u čemu su sadržajne razlike među njima. koje djeluju u uvjetima složene.

neosporan doprinos reviziji kao znanstvenoj disciplini. Sever. PRIMJER 7 Tušek.. bez obzira na koji put različita stajališta. 17 .napora usmjerili rasvjetljavanju ovih pojmova. što je. S. B. Uloga interne revizije u povećanju kvalitete poslovanja poduzeća u Republici Hrvatskojempirijsko istraživanje.7 5.

HŽ. Prema osobama koje su sastavnim dijelom uprave. iako se obzirom da se navedena poduzeća nalaze u vlasništvu države. kartelskog udruživanja i drugih radnji koje čine nesagledivu štetu korisnicima poštanskih usluga. obzirom da se u javnosti o stanju u Hrvatskoj pošti šire različite dezinformacije. dakle. HRT. Nakon aktivnosti preuzimanja kontrole primjećeno je u svim javnim poduzećima stvaranje zatvorenog sustava. koje se različitim savjetničkim funkcijama ili drugim financijskim ili političkim interesom pretvara u sastavni dio uprave u poduzeću. odnosno osobama koje imaju uvida u poslovanje tvrtke. odnosno kategoriji najvećih oglašivača od kojih mediji ubiru prihode. odnosno sumnje u protuzakonitosti u navedenim poduzećima. i drugi objavljeni slučajevi) sistemska korupcija započinje preuzimanjem kontrole na nadzornim i operativnim funkcijama javnih poduzeća putem imenovanja i zapošljavanja. štetu državi (šteta po proračun) i na kraju štetu koju će 18 . političkom i rođačkom ključu. te na taj način ucjenjuju medije da ne objavljuju afere. HPB. on se uglavnom zaustavlja na niže rangiranom i srednjem managementu. Od preuzimanja operativnih i nadzornih funkcija poduzeća nisu pošteđeni ni sindikati. dok visoko pozicionirani manageri. kojima je svrha skretanje pažnje sa stvarnog problema: ukupnog projekciranog duga HP-a od blizu milijardu kuna. Utvrđeno je da velika javna poduzeća koncentriraju svoj marketinški kapital. njihov kriminal i osobnu korist financiramo mi svi koji plaćamo porez. te ih se na taj način ili zastraši da šute ili ih se natjera da promijene radnu sredinu odnosno poslodavca. daleko od očiju javnosti. U tako stvorenom sustavu organizirane korupcije čine se kažnjive i protuzakonite radnje. koji su imenovani od strane politike ostaju na svojim pozicijama. zapošljavanja po interesnom. pod prijetnjom povlačenja oglašavanja. dok se ne promijeni vlast odnosno odnos političkih i interesnih snaga. Kao primjer navodi se Hrvatska pošta. HAC. odnosno upravno-pravni pritisak.Prema analiziranim slučajevima (javno objavljenim tekstovima o korupciji i protuzakonitostima u javnim poduzećima kao što su HEP. odnosno ograničavanja uvida javnosti u poslovanje poduzeća (klauzule o tajnosti poslovanja ugrađene u ugovore o radu koje radnici moraju potpisivati pod prisilom. odnosno prijetnjom otkazom). štetnih ugovora. Čak i kada dođe do kaznenog progona a što je u navedenim okolnostima teško. a do kojeg dolazi neposredno nakon izbora i koje se nastavlja ovisno o promjeni političkih snaga na sceni. tajne i protuzakonite javne nabave. Zagrebački Holding. a koje osobe nisu u navedenom kontroliranom sustavu obavezno se vrši represija. njihovi gubici uglavnom saniraju iz proračunskih sredstava. a koja prijetnja je ozbiljna budući se radi o koncentriranom marketinškom kapitalu.

od kojih su najvažniji uspostava sustava interne kontrole koji će biti zaštićen od represije moćnika iz politike i financijskog sektora. kako bi se zaustavio proces potonuća jedne od najvažnijih državnih tvrtki. Udruga inzistira na brzoj provedbi mjera sprječavanja korupcije u javnim poduzećima. a sve za račun pokrivanja troškova stranačkih blagajni i bogaćenje pojedinaca koji su se u svemu tome okoristili povjerenom im zadaćom. da u okviru svojih ovlasti (koje su velike obzirom da se radi o poduzeću u vlasništvu RH) hitno pokrene proceduru smjene uprave u Hrvatskoj pošti. Zaključak je da Vlada RH u navedenom slučaju Hrvatskih pošta mora hitno i energično reagirati.na kraju sanirati svi građani i građanke Republike Hrvatske obzirom da ista raste iz dana u dan. te na taj način omogući adekvatnu istragu i sanaciju nastale štete. a samim tim niti javna kontrola nad javnim poduzećima koja u ovom trenutku skoro sva posluju s izrazitim gubitkom. za koju smo nesporno utvrdili da sada ne postoji. dakle koja će biti sanirana iz poreznih davanja građanki i građana RH. Udruga Partnerstvo za društveni razvoj je zatražila od Vlade RH. te provesti mjere predviđene akcijskim planom. s velikom pažnjom na detalje poput javnosti rada javnih poduzeća. 19 .

U tom kontekstu. u praksi se u pojedinim procesima i stanjima. Na kraju možemo zaključiti da su interne kontrole skupine međusobno povezanih komponenti čiji učinci pravilno usklađeni. 20 . Svaki sistem i proces unutar poduzeća postoji kako bi zadovoljio određene poslovne svrhe. njegov rast.5. provjerili preciznost i pouzdanost računovodstvenih podataka. ZAKLJUČAK Interne kontrole kreiraju plan organizacije i sve koordinacijske metode usvojene unutar poduzeća kako bi zaštitili svoju imovinu. što u konačnici rezultira neostvarenjem postavljenih ciljeva. promovirali efikasnost i poticali pridržavanje propisanih menadžerskih politika. nadzor je mehanizam koji sve elemente sustava povezuje i osigurava ostvarivanje unaprijed postavljenih ciljeva i uspješno funkcioniranje sustava. a napose poslovnima. Ipak. pravila i norme ponašanja i djelovanja. razvoj i opstanak. uočavaju odstupanja od pravila. Podloga za ostvarivanje tih ciljeva i funkcioniranje sustava svakako su određena načela. zajednički podupiru implementaciju predodređenih ciljeva.

B. 44(1998). 2.: Revizija.2011. 28. 2. 21 . 15. Uloga i zadaci interne kontrole u poduzeću u uvjetima tržišnoga gospodarstva.09. B. Zagreb: HZRIFD. 25-41. B. 23-28. URL: http://hrcak. Trokter. LITERATURA 1. http://www.hr/index.psd. kontrola i analiza. 1997.2011. 2004. Računovodstvo i financije. B.Tušek. D. 2. str. str. // Hrvatska gospodarska revija.hr/hr/?content=vijest&id=63. I. Zagreb : Mikrorad. // Reviizija. str. L. Zagreb : Hrvatska zajednica računovođa i financijskih djelatnika. 3. 47(1998). Poslovno planiranje. Žager. ocjena sustava internih kontrola i procjena revizijskih rizika.Tušek. Razumijevanje interne kontrole u reviziji temeljnih financijskih izvještaja : prvi dio. Spremić. 5(1998). Sever.php? show=clanak&id_clanak_jezik=41335. I. 19-28..1. Uloga interne revizije u povećanju kvalitete poslovanja poduzeća u Republici Hrvatskoj-empirijsko istraživanje. 11. Crnković. 10. 2008 ČLANCI: 1. Gulin. 3. INTERNET: 1. 3. S. Planiranje revizije.srce.09. Tušek. Interna revizija..

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->