P. 1
VRSTE INTERNIH KONTROLA

VRSTE INTERNIH KONTROLA

|Views: 1,979|Likes:
Published by Tamara Vranjes

More info:

Published by: Tamara Vranjes on Oct 04, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/15/2013

pdf

text

original

Sveučilište u Zagrebu Ekonomski fakultet Poslovna ekonomija

ZNAČAJKE, CILJEVI I VRSTE SUSTAVA INTERNIH KONTROLA
Seminarski rad

Ivana Dugandžić, 0067384948 Mentor: Mr. sc. Sanja Broz Tominac

Zagreb, 03.10.2011. SADRŽAJ

1. UVOD 2. SUSTAV INTERNOG NADZORA………………………………………………...4 2.1. Pojam i ciljevi interne kontrole………………………………………………....5 2.2. Značajke interne kontrole………………………………………………………7 3. VRSTE INTERNIH KONTROLA………………………………………………...9 3.1. Izvršne (administrativne ) kontrole…………………………………………….9 3.2. Računovodstvene kontrole……………………………………………………...10 3.3. Upravljačke kontrole……………………………………………………………12 3.4. Razine i vrste kontrolnih postupaka…………………………………………...13 4. INTERNA REVIZIJA KAO NADZOR NAD FUNKCIONIRANJEM

INTERNIH KONTROLA………………………………………………………...16 5. PRIMJER………………………………………………………………………….18 6. ZAKLJUČAK……………………………………………………………………...20 7. LITERATURA…………………………………………………………………….21

1. UVOD

2

Menadžment suvremenog privrednog društva suočen je sa potrebom donošenja poslovnih odluka zbog ostvarenja poslovnih ciljeva. Sustav interne kontrole koji uključuje sve mjere pažnje usmjerene na sprječavanje grešaka prekomjernih troškova i prijevara. te interna kontrola podrazumijeva sve politike i postupke koje je usvojila uprava nekog poduzeća kako bi joj pomogli u postizanju ciljeva. povećane konkurencije i erozije poslovnog morala. Za pojačano zanimanje za uspostavljanje interne kontrole razlog više su i nelojalne konkurencije. 2. provjerava i osigurava pouzdanost informacija. Interna kontrola predstavlja najvažniji oblik kontrole u poduzeću.SUSTAV INTERNOG NADOZRA 3 . Ključni zadatak interne kontrole je da nadzire sve dijelove poduzeća da li točno i dosljedno provode poslovnu politiku usvojenu na početku poslovnog perioda kao i tome da podnose informacije menadžmentu. kako bi mogli pravovremeno utjecati na moguća odstupanja.

Poslovno planiranje. Ipak. jer bez ciljeva nema značaja. pravila i norme ponašanja i djelovanja. interna revizija. Međusobno povezani i zavisni dijelovi ili podsustavi ukupnog političkog i ekonomskog sustava postavljaju određene ciljeve koje nastoje ostvariti. prema vremenu stalni. prethodni. uočavaju odstupanja od pravila. poslovnih jedinica ili cijelog poduzeća-s namjerom djelovanja prema ciljevima Postoje različite vrste nadzora ovisno o području unutar kojega se nadzor ustrojava i djeluje. Ovisno o području unutar kojega se nadzor ustrojava i djeluje. 2. Međutim. a to su: • • Da za djelotvoran nadzor unaprijed moraju biti određeni ciljevi. interna kontrola. izvode se i različiti ciljevi koji se žele postići nadzorom. 3. povremeni.U uvjetima naglašene tržišne orijentacije i privatnog vlasništva nadzor prima sve važniju ulogu i značenje u svim područjima ljudskog djelovanja. u praksi se u pojedinim procesima i stanjima. Zagreb : Hrvatska zajednica računovođa i financijskih djelatnika. i Da nadzor uključuje djelovanje nekoga ili nečega-zaposlenih. Interni nadzor obavlja se unutar granica nekog poslovnog sustava ili organizacije i radi praćenja ostvarivanja unaprijed postavljenih ciljeva i predlaganja korektivnih akcija u slučaju odstupanja od tih ciljeva. Naime. Takav pristup u shvaćanju nadzora uključuje dva gledišta. razvoj i opstanak. preiodički. tekući i naknadni nadzor. cjelokupni sustav internog nadzora može se provoditi pomoću 1 Gulin. što u konačnici rezultira neostvarenjem postavljenih ciljeva. kontroling1 Polaznu osnovu u koncipiranju cjelovitoga sustava internog nadzora čini interna kontrola. općenito cilj nadzora je ispitati i uskladiti cjelokupni društveno-ekonomsko-politički sustav s utvrđenim kriterijima. kontrola i analiza. D. funkcionalno gledajući. U tom kontekstu. a napose poslovnima. str:94-95 4 . prema tijelima nadzora razlikujemo interni i eksterni nadzor. Tri su temeljna oblika internog nadzora: 1. nadzor je mehanizam koji sve elemente sustava povezuje i osigurava ostvarivanje unaprijed postavljenih ciljeva i uspješno funkcioniranje sustava. njegov rast. Podloga za ostvarivanje tih ciljeva i funkcioniranje sustava svakako su određena načela. Nadzor je opći pojam za ispitivanje pravilnosti i za otklanjanje nepravilnosti u poslovnim procesima i stanjima.. a prema intenzitetu nadzora razlikujemo formalni i materijalni nadzor. Primjerice. 2004. Mogući su i različiti oblici nadzora ovisno o kriterijima razlikovanja.

Informacije su pouzdane ako su prezentirane realno i objektivno. kreditorima. Interna kontrola nije sama sebi svrhom već je usmjerena postizanju nekih ciljeva. te kroz nadziranje njihova funkcioniranja što se osigurava. sa svrhom stjecanja razumnog uvjerenja o ostvarenju slijedećih ciljeva: 1. politikama i zakonskim propisima. uključuje i potrebu za sastavljanjem pouzdanih godišnjih financijskih izvještaja koji se prezentiraju vlasnicima. a usvojeni od managementa. 2004.str. Informacijski ciljevi odnose se na pripremu ažurnih. 4. odnosno ako su u skladu s definiranim okvirom financijskog izvještavanja-računovodstvenim načelima. kontrola i analiza. To znači da poduzeće mora imati takav sustav internih kontrola koji će omogućiti kvalitetno upravljanje te ostvarivanje unaprijed postavljenih operativnih i strateških ciljeva poslovanja. Interna kontrola je proces kojeg oblikuje uprava poduzeća. 2. programima. informacijske ciljeve (osiguranje pouzdanih financijskih informacija u procesu poslovnog odlučivanja) ciljeve usklađenosti ili podudarnosti (usklađenost s politikama.. usklađenost poslovanja sa zakonom i ostalom regulativom.2 2 Gulin. procedurama. pouzdanost financijskog izvještavanja. Operativni ciljevi odnose se na učinkovitost i djelotvornost poslovanja poduzeća. i drugim ograničenjima). 3. zaštita imovine. zakonima. kako bi osigurali neometano djelovanje svih poslovnih funkcija poduzeća. pouzdanih i relevantnih izvješća koji se koriste kao informacijska podloga za poslovno odlučivanje internih i eksternih interesnih skupina. dodatnom. Zagreb : Hrvatska zajednica računovođa i financijskih djelatnika. Pojam i ciljevi interne kontrole Internu kontrolu čine metode i postupci ugrađeni u organizaciju poduzeća. viši menadžment i odoblje. Ciljeve interne kontrole moguće je podijeliti na: • • • operativne ciljeve (osiguranje učinkovitosti i djelotvornosti poslovnih operacija).1.internih kontrola koje su ugrađene u poslovne procese. 2. učinkovitost i djelotvornost poslovnih operacija.96 5 . D. Poslovno planiranje. državi i drugim eksternim korisnicima. To. standardima. višom razinom nadzora-internom revizijom i kontrolingom. dakako.

organizacijskih i drugih postupaka. osiguravanje usklađenosti s poslovnim politikama. bitno je da troškovi kontrolnih 3 Gulin. 2. Interna kontrola obuhvaća čitav niz postupaka i radnji koje prožimaju cjelokupnu organizaciju i koje neposredno pridonose kvaliteti poslovnih procesa i stanja. ostvarenje formuliranih planova.Ciljevi usklađenosti odnose se na to da sustav ugrađenih internih kontrola mora osigurati usklađenost cjelokupnog poslovanja poduzeća s propisima. odlukama i ostalim inrenim politikama. programa. Kontrola je oblik nadzora nad tekućim poslovanjem i ima zadatak utvrditi da li se u poslovanju postupa u skladu s postavljenim kriterijima pravilnosti. ispravnost i cjelovitost računovodstvene evidencije. planovima i procedurama poduzeća. S ciljem postizanja efikasnosti i efektivnosti poslovanja.. Pojam sustav internih kontrola obuhvaća sve metode i postupke (interne kontrole) što ih je usvojio mamagement subjekta i koje mu pomažu pri ostvarivanju ciljeva.97 6 . organizacijski oblik. Prema tome. zaštitu imovine. te utvrđenih ciljeva i zadataka. 2004. i to kroz načelo samokontrole od izvršitelja do menadžera na svim razinama. Naime. kontrola i analiza. Interna kontrola tako postaje prirodnim dijelom upravljačkog izvršnog i informacijskog podsustava poduzeća i dio menadžmenta. te drugim ograničenjima. Interna kontrola primarno je usmjerena na ostvarivanje slijedećih ciljeva: 1. internu kontrolu obavljaju ljudi na svim razinama u organizaciji.3 Sustav internih kontrola oblikuje menadžment poduzeća i one se najčešće razlikuju od poduzeća do poduzeća. U te postupke svakako treba ubrojiti i odanost politici managementa. pravodobnost pripreme vjerodostojnih financijskih izvješća. programima rada. Prilikom organiziranja sustava internih kontrola posebnu pažnju treba posvetiti odnosu očekivanih troškova i koristi provođenja kontrolnih postupaka. sprječavanje i otkrivanje prijevara i pogrešaka. ekonomično i djelotvorno korištenje svih vrsta resursa. 5.str. radi se o sustavu kontrolnih. U tom smislu kontrola je preventivna. 3. što je uvjetovano brojnim čimbenicima kao što su primjerice. čuvanje imovine. 4. te pridonose redovitom i uspješnom upravljanju poduzećem. osiguravanje pouzdanosti i integriteta generiranih podataka i informacija. osposobljenost ljudi i sl. uključujući dakako i druge preventivne kontrolne postupke. planovima. Poslovno planiranje. veličina poduzeća. Zagreb : Hrvatska zajednica računovođa i financijskih djelatnika.. mjera i politika usvojenih radi ostvarivanja ciljeva. D. način rukovođenja. zakonskim i drugim propisima.

To je i razlog zašto u procesu revizije financijskih izvještaja. i interna kontrola ustrojava se poradi ostvarivanja nekih ciljeva. od interne kontrole može se očekivati osiguranje razumsnog. povećava se i vjerojatnost da će informacije o financijskom položaju biti realno i objektivno prezentirane u financijskim izvještajima poduzeća. provjera postojanja i funkcioniranja sustava internih kontrola klijenta predstavlja nezaobilazan element. možemo zaključiti da je pouzdan sustav internih kontrola. Značajke interne kontrole Polazeći od navedenih definicija interne kontrole. Polazeći od definicije. kontrola se smatra temeljnom funkcijom menadžmenta na svim razinama i ključnim čimbenikom uspješnosti poduzeća. predstavlja mjerilo i korekciju izvršenja kako bi se planirani ciljevi poduzeća i realizirali. može se zaključiti da su temeljne značajke interne kontrole slijedeće: • • • • interna je kontrola proces odnosno skup aktivnosti koje nisu same po sebi svrhom nego ih treba shvatiti kao sredstvo za ostvarivanje postavljenih ciljeva. mjerenje i uspoiredba sa standardom . odvija kroz tri temeljne faze: 1. te sagledavajući prethodno navedene temeljne ciljeve internih kontrola. ali ne i apsolutnog uvjerenja. između ostalog. značajan doprinos realnosti i objektivnosti financijskih izvještaja poduzeća. Kontrola se kao oblik nadzora. odstupanje od standarda. 2. jer se jedino tako može opravdati postojanje internih kontrola. 3. internu kontrolu provede ljudi na svim razinama i organizaciji. Drugim riječima. 2. Poduzimanje korektivnih mjera po utvrđenim odstupanjima od strane kontrole u nadležnosti je managemanta i tu je spona između kontrole koja utvrđuje odstupanje i neposrednog managera koji inicira poduzimanje određenih mjera. Interna kontrola. koju provodi eksterni revizor.2. odnosno proces ispitivanja. utvrđivanje standarda. osim što obuhvaća niz mjera i postupaka ugrađenih u poslovni proces poduzeća. U suvremenoj teoriji i praksi organizacije i menadžmenta.postupaka budu niži od onih koji se mogu očekivati provođenjem istih. možemo konstatirati da u mjeri u kojoj sustav internih kontrola postiže navedene ciljeve. budući da se revizori nastoje osloniti na 7 .

. Poslovno planiranje. može se zaključiti kako je kvalitetan sustav internih kontrola u interesu i drugih interesnih skupina. D. ipak s obzirom na višestruke i raznovrsne ciljeve koji se internim kontrolama žele postići. ali to revizor mora dokazati tijekom revizorskog ispitivanja. 2004. u suvremenim uvjetima sustav 4 Gulin. Iako odgovornost za oblikovanje sustava internih kontrola snosi menadžment. dobavljači i kupci. Pogrešno bi bilo zaključiti da nepostojanje ili pak nezadovoljavajuće funkcioniranje sustava internih kontrola znači da se ne ostvaruju ciljevi definirani poslovnom politikom menadžmenta. Zagreb : Hrvatska zajednica računovođa i financijskih djelatnika. ne zaštićuje primjerno imovina poduzeća. VRSTE INTERNIH KONTROLA Kada govorimo o sustavu internih kontrola.4 3. investitori i kreditori. To dakako može biti upozoravajući signal da postoji mogućnost da financijski izvještaji sadrža materijalno značajne pogreške.str.98 8 . kontrola i analiza. ili pak da su u konačnici financijski izvještaji nerealni i neobjektivni. često se naglašava da se interne kontrole odnose samo na računovodstveno-financijski podsustav poduzeća. kao što su tijela i institucije šireg gospodarskog i političkog sustava.klijentov sustav internih kontrola i na taj način zadovoljiti se s manje dokazanih postupaka. No. interni ili eksterni revizori.

Menadžment ih organizira na onim područjima gdje računovodstvene kontrole.. proizvodnji.. nabavu. Osiguravanje bianco narudžbi. Izvršne ( administrativne kontrole ) Izvršna ili administrativna kontrola jest ona koja se najčešće ustrojava u pojedninim poslovnim funkcijama poduzeća. pravnoj službi.. 3. Centralizirani izbor dobavljača.interne kontrole obuhvaća šire područje i ugrađen je u gotovo sve poslovne funkcije i procese u poduzeću. Dakle. u kratkom roku. kadrovskoj službi. Iz svega možemo doći do zaključka da sustav internih kontrola predstavlja određeni nadzor nad svim poslovnim procesima poduzeća.. prodaji.. mjere kontrole redovitog plaćanja. Prethodno numerirane narudžbe. fakturiranje i dostava robe skladištima Autorizacija uvjeta zaduživanja za kupce. proizvodnju. Također određene kontrolne postupke poduzeće treba ugraditi u sustav zaprimanja robe i faktura od svojih dobavljača Što se tiče prodaje. ne daju zadovoljavajuće rezultate. koji zahvaća poslovni sustav u cjelini. To je i očito jer samo cjelovit sustav internih kontrola. npr.1. dakle u nabavi . može svojim djelovanjem podržati ostvarivanje ciljeva koji su postavljeni i zaštititi imovinu.. Dokazi za odobrenje nabave prije nego se nabava autorizira. kontrolni postupci i procedure koje se odnose na postupak naručivanjai koje bi tako primjenjivali su: • • Podjela dužnosti . Kontrolni postupci koji se načešće provode u pimjerice podsustavu nabave: • • • • • Autorizacija narudžbi. 9 . sustav internih kontrola možemo podijelti na slijedeće vrste: • • • Izvršna (administrativna) kontrola Informacijska ( u okviru nje računovodstvena kontrola ) Upravljačka kontrola Radi se o tradicionalnoj klasifikaciji vrsta internih kontrola gdje se polazi od podjele poduzeća kao poslovnog sustava i polazne teze da kontrolni postupci trebaju biti ugrađeni u sve faze i funkcije poduzeća.

Obrada upita klijenata Naime. analiza poslovnih događaja 3. Računovodstvene kontrole Interne račuovodstvene kontrole se ugrađuju u sve faze cjelokupnog računovodstvenog procesa koji se sastoji od: ulaza. tj. postupke i dokumente koji su vezani za sam proces poslovanja i donošenja poslovnih odluka. Dakle.• • • • • Autorizacija promjena drugih podataka o klijentima. sastavljanje probne bilance 5. pa u tom smislu govorimo o internim račumovodstvenim kontrolama. Točno zaračunana cijena kupcima. tj. računovodstveni proces obuhvaća: 1. Sustav internih kontrola je ugrađen i sastavni je dio računovodstvenog podsustava. možemo još spomenuti da postoje kontrolni postupci i provjere koji se odnose na isporuku i pripremanje izlaznih faktura. Točnost . Numeriranje bianco narudžbi u slijedu. Naime. te naravno fizička zaštita imovine poduzeća. poslovni događaji ili poslovne promjene nastaju svakodnevnim aktivnostima i u računovodstvenu evidenciju se evidentiraju samo prošli poslovni događaji.2. koji je najznačajniji dio informacijskog podsustava.. valjanost i sveobuhvatnost račuovodstvenih evidencija i izvješća. 3. prikupljanje podataka o nastalim poslovnim događajima 2. Stoga. stoga se nazivaju i PROCESNE KONTROLE. Administrativne su one koje se odnose na planove. Interne računovodstvene kontrole obuhvaćaju skup mjera. oni koji su već 10 . Prva faza računovodstvenog procesa je prikupljanje podataka o novonastalim događajima. postupakai pravila kojima se nastoji neposredno osigurati točnost. Narudžbe se zaprimaju samo od kupaca koji nemaju problema sa zaduživanjem. evidentiranje u poslovnim knjigama 4. Sveobuhvatnost znači da se sve poslovne promjene bilježe u računovodstvenim evidencijama i priznaju u financijskim izvještajima. sastavljanje financijskih i ostalih računovodstvenih izvještaja. valjanost je vezana uz to da se sve poslovne promjene iskažu korektno i ispravno u računovodstvenim evidencijama. obrade ( procesuiranja ) i izlaza iz računovodstvenog informacijskog sustava. što se tiče izvršnih ili administrativnih kontrola možemo reći da se radi o kontrolama koje su ugrađene u poslovne procese poduzeća i koje neposredno pridonose ostvarenju već postavljenih ciljeva.

naravno uz određena pravila koja su sadržana u metodi dvojnog knjigovodstva. prihoda ili rashoda. Najvažnija poslovna knjiga je glavna knjiga koja obuhvaća sva knjigovodstvena konta ili račune za svaki oblik imovine. Zakoni i pravila metode dvojnog knjigovodstva. a sadržaj mora biti istinit. čine kontrole ugrađene u računovodstveni proces. te za kontrolu izvršenja poslovne promjene. obveza. da se ostale poslovne promjene često ne mogu izraziti u novcu i onda su predmet operativne evidencije. ili u okruženju poduzeća. Sastavljanje probne bilance je četvrta faza. izaziva promjene stanja imovine. Analiza poslovnih događaja je druga faza računovodstvenog procesa. rashoda i rezultata poslovanja. Treća faza uključuje evidentiranje poslovnih događaja u poslovne knjige. Knjigovodstvena isprava se sastavlja u trenutku nastanka poslovnog događaja i na mjestu gdje se dogodio. koji su poslovni događaji predmet knjigovodstvene evidencije. te odnos analitike i sintetike. Knjigovodstvenu ispravu definiramo kao pisani dokaz o nastaloj poslovnoj promjeni. jer mogu nastati unutar poduzeća. a ne računovodstvene. i time pokušavamo iskazati stanje i promjene stanja svih konta glavne knjige. 3. Knjigovodstvena konta služe za zapisivanje stanja i promjena stanja određene ekonomske kategorije koja je zastupljena na kontu.prije nastali. povezanost dnevnika i glavne knjige. te samim time utječu na poslovanje samog poduzeća. Probna bilanca služi kao podloga za sastavljanje financijskih izvještaja. koja je u funkciji provjere ispravnosti podataka evidentiranih tijekom obračunskog razdoblja u poslovnim knjigama. stvarno je nastala. i ona nam služi kao podloga za evidentiranje poslovnih promjena u poslovne knjige. obveza. ima urednu knjigovodstvenu ispravu kao dokaz da posjeduje prethodno navedena obilježja Ono zbog čega su bitna ova obilježja jest. što je također vrsta kontrole ugrađene u računovodstveni proces. Dokazuju se pravovaljanom knjigovodstvenom ispravom ili dokumentom. 2. što je i logičan nastavak prethodne faze. 4. prihoda. Svaka poslovna promjena je i knjigovodstvena ukoliko ima slijedeća obilježja: 1. Potrebno je odabrati poslovne promjene na knjigovodstvene promjene i ostale poslovne promjene. između poduzeća i okruženja. kapitala. 11 . te se postavlja glavno pitanje. Računovodstvene kontrole se ugrađuju u fazu procesuiranja podataka i trebaju osigurati dosljednu i korektnu primjenu računovodstvenih politika i poštivanje releventnih zakonskih propisa. te predstavljati poslovnu promjenu da obuhvaća sve podatke koji su porebni za unos u poslovne knjige. može se izraziti u novčanom obliku. kapitala. a koji nisu.

služba interne revizije.Posljednja faza. Dakle. te da će se zadržati odgovornost za imovinu i da je prisup imovini poduzeća moguć samo uz odobrenje menadžmenta. izlaz ) zbog ostvarivanja cilja tog dijela poslovnog sustava. Zaposlenici unutar pojedinih odjela putem stručnih seminara i treninga kojima prisustvuju trebaju biti u korak sa zakonskim promjenama regulativa te ih na pravilan način implementirati unutar svoje organizacije. zakonske regulative koje ga okružuju i određuju te sve češće tehnološke promjene dovode do potrebe društva za pravovremenim praćenjem promjena u zakonskim regulativama kako bi iste bile u potpunosti zadovoljene te kako društvo ne bi bilo suočeno sa raznim vrstama tužbi i potencijalnih novčanih obveza. Možemo zaključiti da su računovodstvene kontrole one koje su ugrađene u računovodstveni proces. Sever.odnose se na upravljački podsustav poduzeća. i to u sve elemente računovodstvenog procesa ( ulaz. B.. tj. a ne upravljačkim kontrolama.3. 5 Tušek. tj. Takvo shvaćanje se provodi u malim poduzećima. predmet upravljačkog nadzora je naknadna provjera funkcioniranja sustava administrativnih i računovodstvenih kontrola i poduzimanje potrebnih mjera i akcija za njihovo učinkovitije djelovanje. koja dolazi nakon konačnog usklađivanja evidencije. Ukoliko tretiramo pojam kontrole kao prethodni oblik nadzora. U ovom se dijelu najčesće koristi kontrola zabrane ili ograničenog pristupa informacijama neovlaštenim osobama i druge kontrole. Račuovodstvene kontrole trebaju pružiti razumno uvjerenje o tome da se poslovne transakcije i događaji provode sukladno odobrenjima. obrada. te odlučivanje o poduzimanju potrebnih korektivnih mjera i akcija kako bi se poslovanje odvijalo u skladu s usvojenim planom. Cilj poslovnog sustava je osigurati informacije za potrebe poslovnog odlučivanja brojnim interesnim skupinama. Poslovni svijet. Uloga interne revizije u povećanju kvalitete poslovanja poduzeća u Republici Hrvatskojempirijsko istraživanje. jest sastavljanje i predočavanje financijskih izvještaja i drugih računovodstvenih izvještaja kao konačnog proizvoda. da se evidentiraju na način kojim će se zadovoljiti potreba za izradu financijskih i drugih računovodstvenih izvještaja sukladno općeprihvaćenim računovodstvenim načelima i drugim relevantnim kriterijima i ograničenjima. dok se u velikim i srednjim poduzećima najčešće ustrojava posebna stožerna stručna služba uprave. rezultata cjelokupnog računovodstvenog procesa. S. Upravljačke kontrole Interne kontrole možemo podijeliti na: Upravljačke kontrole.5 3. te polazeći od odgovornosti koju menadžment snosi za ostvarivanje ciljeva poslovanja poduzeća Spremić govori o upravljačkom nadzoru. 12 .

jer se njima provodi prevencija gubitaka koji bi mogli nastati i smanjenje određenih rizika. nepravilnosti. podjelu dužnosti. i to kao: • • • preventivni. U praksi se kombinira više vrsta kontrolnih postupaka i aktivnosti. korigiranje greške ili teškoće. Kada gledamo te razine kontrolnih postupaka možemo zaključiti da ti postupci trebaju biti integralni dio dnevnih aktivnosti poduzeća. Podrazumijeva se da su preventivne kontrole u odnosu na ostale ( detektivne i korektivne ) superiornije i da su troškovno gledajući povoljnije. One su vezane uz proces i njegov input kako bi predvidjeli poencijalni problem. ili tehnička koja je djelotvornija. Uprava i viši menadžment najčešće traži odgovarajuće informacije o izvršenju kako bi se sagledale mogućnosti ostvarivanja 13 . obrade podataka. U kontekstu sredstava i postupaka za prepoznavanje i detekciju problema koji se nisu mogli spriječiti na preventivoj razini kontrole. Najsloženija razina kontrole jest ona koja uključuje: određivanje uzroka problema. Naime. Pregledi na najvišoj organizacijskoj razini. korektivni kontrolni postupci. Detektivne kontrole su one koje su usmjerene otkrivanju nepravilnosti i pogresaka nakon što su nastale. fizičku kontrolu itd. Korektivne kontrole su usmjerene korekciji problema identificiranih detektivnim kontrolama na prethodoj razini kontrole. Ne radi se dakle o jednoj najboljoj kontrolnoj aktivnosti u određenoj konkretnoj situaciji nego najčešće o skupu kontrolnih postupaka. Detektivna kontrola može biti osobna.3. te modificiranje sustava da bi se budući problemi eliminirali ili minimizirali. tj. detektiranju.4. koje se odnose na područje izvještavanja. iako se velik broj nepoželjnih događaja može zaustaviti već na prvoj razini kontrole. Menadžment mora uspostaviti po cijeloj širini i dubini organizacijske strukture odgovarajuće kontrolne postupke i aktivnosti što najčešće uključuje: 1. najčešće se spominje usporedba ostvarenih veličina s određenim standardima ili planskim veličinama. detektivni. To su dakle „a priori“ kontrole koje djeluju u trenutku odvijanja neke aktivnosti ili tijekom izvršavanja određenih dužnosti zaposlenika. pogrešaka i prijevara. ipak je nerealno očekivati od preventivnih kontrola anticipiranje i preventivno otklanjanje svih mogućih problema i izvršenja nepoželjnih događaja. Razine i vrste kontrolnih postupaka Kontrolni postupci se uobičajeno razmatraju na nekoliko razina. dakle obavlja je čovjek. Preventivne kontrole su usmjerene prevenciji.

slabosti interne kontrole. odjel plaćanja unutar financijske službe poduzeća može inicirati i 14 . Sustav verifikacije i usklađivanja. Primjerice. Sustav odobrenja i ovlasti. Kontrolni postupci usklađivanja podrazumijevaju periodično usklađivanje utvrđenih evidencija s odgovarajućim izvještajima te usklađivanje internih i eksternih evidencija. tjednoj ili mjesečnoj razini. pa čak i prijevare. a s druge strane postojanje ovlasti ima za cilj razgraničenje dužnosti. bazama podataka. mogu se tražiti odgovarajući izvještaji o aktualnom financijskom rezultatu koji se uspoređuje s planiranim veličinama. To je jedan od fundamentalnih kontrolnih postupaka. Pojedinačne transakcije i aktivnosti moraju se verificirati. nadzora i evidentiranja. 5. Primjerice. u pravilu više razine upravljanja. Podjela dužnosti. nepravilnosti i prijevare u obavljanju svojih dužnosti i to davanjem različitim osobama ovlasti iniciranja transakcije. softveru i tome slično. izvršenja. Pregledi na nižim organizacijskim razinama provode se. Međutim. Razdvajanjem navedenih aktivnosti smanjuje se mogućnost da jedna osoba učini ili sakrije pogreške i nepravilnosti. primjerice. pitanja koja se postavljaju kao rezultat pregledavanja detaljnih izvješća i odgovori na ta pitanja predstavljaju kontrolnu aktivnost. a svaku pojedinačnu transakciju smije obaviti samo ona osoba koja ima odgovarajuće ovlasti. fizičkoj zaštiti i odobrenju pristupa računovodstvenim i drugim izvornim poslovnim ispravama. zaštiti skladišta i drugih značajnih objekata pomoću odgovarajućih sigurnosnih sustava. evidentiranja transakcije i održavanja nadzora nad imovinom poduzeća. odobravanje. kao i na najvišoj organizacijskoj razini. 3. u odnosu na najvišu razinu. Fizičke kontrole. Menadžeri pojedinih organizacijskih jedinica dobivaju i pregledavaju standardne performanse te izvještaje o izuzetcima na dnevnoj. Podjela dužnosti smanjuje mogućnosti koje bi dopustile zaposleniku da bude u situaciji učiniti i sakriti pogrješke. Tim postupcima moguće je utvrditi grješke u izvješćivanju. Naime. neke transakcije osigurava informiranje te više razine o samoj transakciji. S tim u svezi posebnu pažnju treba posvetiti. učestalije i detaljnije. Kontrole na razini pojedinih organizacijskih jedinica. 2. Transakcije iznad određenog iznosa mora odobriti ovlaštena osoba. 6.postavljenih ciljeva poduzeća i dosadašnji rezultati. Svaka poslovna transakcija u bilo kojem području poslovanja poduzeća prolazi u pravilu kroz fazu iniciranja. Podjela ili razgraničenje dužnosti znači da u sve ove faze bude uključeno više osoba te da na taj način jedna osoba provjerava drugu. 4. Najčešće uključuju onemogućavanje pristupa imovini i ispravama neovlaštenim osobama.

INTERNA REVIZIJA KAO NADZOR NAD FUNKCIONIRANJEM INTERNIH KONTROLA 6 Tušek.autorizirati plaćanje računa dobavljaču nakon što od odgovarajuće službe ili odjela. S.6 4. nepravilnosti pa čak i prijevara. Sever. U uvjetima nezadovoljstva i neuvažavanja osoblja od poslodavca povećava se rizik pogrješaka. primi odgovarajući dokument o primitku robe i narudžbenicu ili ugovor iz odjela nabave. ipak su mnoge nepravilnosti. 7. Kompetentno i ciljevima organizacije odano osoblje. B. Uloga interne revizije u povećanju kvalitete poslovanja poduzeća u Republici Hrvatskojempirijsko istraživanje. odnosno članove organizacije. primjerice. Iako informacijske tehnologije u današnjim uvjetima gotovo da i nemaju alternativu.. pogrješke i prijevare u suvremenom poslovanju povezane neposredno uz ljude. skladišta sirovina i materijala. 15 . Za ostvarivanje ciljeva poduzeća i realizacije postavljenih planova značajni su stoga znanje i sposobnosti osoblja te odgovarajući sustavi nagrađivanja i motiviranja.

samo se po sebi nameće pitanje razgraničenja sadržaja ovih pojmova. Ipak. Interna revizija "je neovisna funkcija procjenjivanja ustanovljena unutar organizacije koja ispituje i procjenjuje njezine aktivnosti kao servis te organizacije. decentraliziranim i diverzificiranim organizacijama. Svrha interne revizije je pomoć članovima organizacije. Interna revizija opskrbljuje upravu analizama. interne kontrole obuhvaćaju računovodstvene kontrole i neračunovodstvene ili administrativne kontrole.preporukama. odnosno pruža dodatni. postavlja se pitanje dostatnosti internog nadzora nad njihovim poslovanjem koji se provodi internim kontrolama. U velikim i složenim. uobičajeno se organizira interna revizija koja nadzire računovodstvene i administrativne kontrole. heterogene i nestabilne okoline. procjenama. Domaća i inozemna revizijska literatura relativno skromno obrađuje eksplicitno ovu problematiku. koje djeluju u uvjetima složene. Sve se više javlja potreba za kritičkim ispitivanjem i ocjenom funkcioniranja internih kontrola. stoga je savjetodavna (stožerna). savjetima i informacijama koje se odnose na aktivnosti organizacije. a ne linijska funkcija poduzeća.Kada se radi o poslovanju velikih. Osim kontrola koje su ugrađene u računovodstveni sustav radi otkrivanja i pravodobnog otklanjanja pogrješaka. Određujući sadržaj pojmova interna kontrola i interna revizija. neki su autori dio svojeg znanstveno-istraživačkog 16 . bez ikakvih ograničenja ili restrikcija na prosudbu internog revizora sve aktivnosti poduzeća spadaju u djelokrug rada internog revidiranja interna revizija organizira se kao podrška i pomoć menadžmentu i organizaciji u cjelini. viši stupanj nadzora nad cjelokupnim poslovanjem poduzeća. Kao što je istaknuto. diverzificiranih i decentraliziranih poslovnih sustava u današnjim iznimno složenim i nestabilnim uvjetima. menadžment često organizira kontrole u onim područjima gdje računovodstvene kontrole u relativno kratkom roku nisu djelotvorne. Pojmovno određenje interne revizije ukazuje na njezine temeljne značajke: • • • • internu reviziju provode osobe zaposlene u poduzeću čije se poslovanje ocjenjuje radi se o neovisnoj funkciji ispitivanja. prosuđivanja i ocjenjivanja. uključujući upravu i razne odbore u djelotvornom ispunjavanju njihovih odgovornosti. odnosno pitanje u čemu su sadržajne razlike među njima. To su administrativne ili neračunovodstvene kontrole organizirane najčešće u izvršnom i upravljačkom podsustavu poduzeća.

. B. S. neosporan doprinos reviziji kao znanstvenoj disciplini. Uloga interne revizije u povećanju kvalitete poslovanja poduzeća u Republici Hrvatskojempirijsko istraživanje. Sever. PRIMJER 7 Tušek.7 5. što je.napora usmjerili rasvjetljavanju ovih pojmova. 17 . bez obzira na koji put različita stajališta.

Prema osobama koje su sastavnim dijelom uprave. iako se obzirom da se navedena poduzeća nalaze u vlasništvu države. dok se ne promijeni vlast odnosno odnos političkih i interesnih snaga. odnosno prijetnjom otkazom). on se uglavnom zaustavlja na niže rangiranom i srednjem managementu. pod prijetnjom povlačenja oglašavanja. kartelskog udruživanja i drugih radnji koje čine nesagledivu štetu korisnicima poštanskih usluga. odnosno kategoriji najvećih oglašivača od kojih mediji ubiru prihode. U tako stvorenom sustavu organizirane korupcije čine se kažnjive i protuzakonite radnje. kojima je svrha skretanje pažnje sa stvarnog problema: ukupnog projekciranog duga HP-a od blizu milijardu kuna. HŽ. a do kojeg dolazi neposredno nakon izbora i koje se nastavlja ovisno o promjeni političkih snaga na sceni. dok visoko pozicionirani manageri. odnosno sumnje u protuzakonitosti u navedenim poduzećima. a koja prijetnja je ozbiljna budući se radi o koncentriranom marketinškom kapitalu. Čak i kada dođe do kaznenog progona a što je u navedenim okolnostima teško. koji su imenovani od strane politike ostaju na svojim pozicijama. političkom i rođačkom ključu. Od preuzimanja operativnih i nadzornih funkcija poduzeća nisu pošteđeni ni sindikati. te ih se na taj način ili zastraši da šute ili ih se natjera da promijene radnu sredinu odnosno poslodavca. obzirom da se u javnosti o stanju u Hrvatskoj pošti šire različite dezinformacije. Kao primjer navodi se Hrvatska pošta. njihov kriminal i osobnu korist financiramo mi svi koji plaćamo porez. te na taj način ucjenjuju medije da ne objavljuju afere. koje se različitim savjetničkim funkcijama ili drugim financijskim ili političkim interesom pretvara u sastavni dio uprave u poduzeću. štetu državi (šteta po proračun) i na kraju štetu koju će 18 . njihovi gubici uglavnom saniraju iz proračunskih sredstava. odnosno upravno-pravni pritisak. Nakon aktivnosti preuzimanja kontrole primjećeno je u svim javnim poduzećima stvaranje zatvorenog sustava. štetnih ugovora. i drugi objavljeni slučajevi) sistemska korupcija započinje preuzimanjem kontrole na nadzornim i operativnim funkcijama javnih poduzeća putem imenovanja i zapošljavanja. HAC. HRT. odnosno ograničavanja uvida javnosti u poslovanje poduzeća (klauzule o tajnosti poslovanja ugrađene u ugovore o radu koje radnici moraju potpisivati pod prisilom. zapošljavanja po interesnom. HPB. dakle.Prema analiziranim slučajevima (javno objavljenim tekstovima o korupciji i protuzakonitostima u javnim poduzećima kao što su HEP. daleko od očiju javnosti. Utvrđeno je da velika javna poduzeća koncentriraju svoj marketinški kapital. a koje osobe nisu u navedenom kontroliranom sustavu obavezno se vrši represija. tajne i protuzakonite javne nabave. odnosno osobama koje imaju uvida u poslovanje tvrtke. Zagrebački Holding.

s velikom pažnjom na detalje poput javnosti rada javnih poduzeća.na kraju sanirati svi građani i građanke Republike Hrvatske obzirom da ista raste iz dana u dan. te provesti mjere predviđene akcijskim planom. da u okviru svojih ovlasti (koje su velike obzirom da se radi o poduzeću u vlasništvu RH) hitno pokrene proceduru smjene uprave u Hrvatskoj pošti. 19 . kako bi se zaustavio proces potonuća jedne od najvažnijih državnih tvrtki. te na taj način omogući adekvatnu istragu i sanaciju nastale štete. a samim tim niti javna kontrola nad javnim poduzećima koja u ovom trenutku skoro sva posluju s izrazitim gubitkom. Udruga Partnerstvo za društveni razvoj je zatražila od Vlade RH. dakle koja će biti sanirana iz poreznih davanja građanki i građana RH. od kojih su najvažniji uspostava sustava interne kontrole koji će biti zaštićen od represije moćnika iz politike i financijskog sektora. Udruga inzistira na brzoj provedbi mjera sprječavanja korupcije u javnim poduzećima. za koju smo nesporno utvrdili da sada ne postoji. a sve za račun pokrivanja troškova stranačkih blagajni i bogaćenje pojedinaca koji su se u svemu tome okoristili povjerenom im zadaćom. Zaključak je da Vlada RH u navedenom slučaju Hrvatskih pošta mora hitno i energično reagirati.

razvoj i opstanak. zajednički podupiru implementaciju predodređenih ciljeva. Podloga za ostvarivanje tih ciljeva i funkcioniranje sustava svakako su određena načela.5. a napose poslovnima. pravila i norme ponašanja i djelovanja. Na kraju možemo zaključiti da su interne kontrole skupine međusobno povezanih komponenti čiji učinci pravilno usklađeni. što u konačnici rezultira neostvarenjem postavljenih ciljeva. ZAKLJUČAK Interne kontrole kreiraju plan organizacije i sve koordinacijske metode usvojene unutar poduzeća kako bi zaštitili svoju imovinu. promovirali efikasnost i poticali pridržavanje propisanih menadžerskih politika. U tom kontekstu. nadzor je mehanizam koji sve elemente sustava povezuje i osigurava ostvarivanje unaprijed postavljenih ciljeva i uspješno funkcioniranje sustava. provjerili preciznost i pouzdanost računovodstvenih podataka. uočavaju odstupanja od pravila. u praksi se u pojedinim procesima i stanjima. Ipak. njegov rast. 20 . Svaki sistem i proces unutar poduzeća postoji kako bi zadovoljio određene poslovne svrhe.

Interna revizija. B. str. Računovodstvo i financije.srce. str. http://www. str. 25-41. 15. Sever. 2008 ČLANCI: 1.Tušek. Crnković.php? show=clanak&id_clanak_jezik=41335. Zagreb: HZRIFD. B. Žager.2011. Zagreb : Mikrorad. 2.: Revizija. Spremić.1. I. Gulin.hr/hr/?content=vijest&id=63. 19-28. D. B.hr/index. I. 1997.Tušek. URL: http://hrcak... kontrola i analiza. Uloga interne revizije u povećanju kvalitete poslovanja poduzeća u Republici Hrvatskoj-empirijsko istraživanje. Poslovno planiranje. 3. 11. Zagreb : Hrvatska zajednica računovođa i financijskih djelatnika. 2. 28.09. LITERATURA 1. Tušek. 47(1998). Planiranje revizije. 23-28. INTERNET: 1. Uloga i zadaci interne kontrole u poduzeću u uvjetima tržišnoga gospodarstva.09. 2. ocjena sustava internih kontrola i procjena revizijskih rizika. Razumijevanje interne kontrole u reviziji temeljnih financijskih izvještaja : prvi dio. 21 . B. Trokter. L. 2004. 3. S. 3. // Hrvatska gospodarska revija. 5(1998). // Reviizija. 44(1998).psd. 10.2011.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->