Na osnovu člana 51 Zakona o zaštiti na radu (Sl.list RCG br.

79/04) i člana 26 Statuta Javne ustanove Republički zavod za geološka istraživanja-Podgorica Upravni odbor na sjednici održanoj 14.04.2006. g. donio je

PRAVILNIK o zaštiti na radu i protivpožarnoj zaštiti OPŠTE ODREDBE Član 1. Pravilnikom o zaštiti na radu (u daljem tekstu: Pravilnik) Zavod uređuje prava, obaveze i odgovornosti iz oblasti zaštite na radu, radi stvaranja i obezbjeđenja uslova za tehničku i zdravstvenu zaštitu radnika prilikom vršenja poslova radnog mjesta. Član 2. Ovim Pravilnikom u skladu sa Zakonom, Statutom, uslovima i potrebama zaštite na radu bliže se uređuju: - obaveze i odgovornosti svih zaposlenih, - zadaci i ovlašćenja organa upravljanja, - prava i obaveze rukovodećih i drugih odgovornih radnika, - prava i obaveze radnika, - program mjere zaštite na radu, - povrede obaveza u vezi sa zaštitom na radu zbog kojih se radnik može udaljiti sa rada, - obučavanje radnika iz materije zaštite na radu, - program obučavanja radnika iz materije zaštite na radu, - određivanje radnih mjesta sa posebnim uslovima rada i određivanje uslova koje radnik treba da ispunjava da bi radio na tim poslovima, - posebna zaštita žena, omladine i invalida rada, - opšte mjere zaštite na radu, - način obavljanja stručnih poslova zaštite na radu, - način utvrđivanja i provjera zdravstvenog stanja zaposlenih koji rade na poslovima sa posebnim uslovima rada i drugih zaposlenih, - način osposobljavanja i provjera osposobljavanja zaposlenih za bezbjedan rad, - korišćenje sredstava i opreme lične zaštite i dr. - protivpožarne mjere, - opšte higijenske mjere, - ovlašćenja i djelokrug referenta zaštite na radu,

2 način izvršavanja obaveza prema organima inspekcije rada, druga pitanja od interesa za uspješno sprovođenje zaštite na radu. Član 3. Odredbe ovog Pravilnika, odnose se i primjenjuju na sve radnike kao i na druga pravna i fizička lica koja po bilo kojem osnovu rade u poslovnom krugu Ustanove ili na objektima na kojima Ustanova izvodi radove kao i na učenike i studente na praktičnom radu i ferijalnoj praksi i druga lica koja rade ili se obučavaju u Ustanovi. Član 4. Mjere usmjerene na bezbjednost uslova rada ostvaruju se primjenom savremenih tehničkih zdravstvenih i drugih uslova rada i sprečavanjem opasnosti po život i štetnosti po zdravlje radnika. II. OBAVEZE ORGANA UPRAVLJANJA

1. Upravni odbor Član 5. donosi Pravilnik o zaštiti na radu kao i njegove izmjene i dopune, donosi Program mjera zaštite na radu, upoznaje se sa nalozima i izvještajima organa insepkcije, donosi o njima svoje zaključke i dostavlja ovim organima izvještaje o uklanjanju nedostatka i preduzimanju drugih mjera povodom nalaza organa inspekcije, razmatra analize o povredama na radu, usvaja ih i donosi zaključke, prati stanje posebne zaštite žena, omladine i invalida rada, donosi program obučavanja radnika iz materije zaštite na radu, bliže određuje zadatke i sadržaj rada Komisije zaštite na radu, razmatra njen izvještaj o radu, daje joj smjernice za rad, obavlja i druge poslove iz oblasti zaštite na radu, u skladu sa Zakonom, ovim Pravilnikom i drugim opštim aktima. Član 6. Komisiju za zaštitu na radu bira Upravni odbor na predlog direktora na period od dvije godine. Komisija zaštite na radu: - redovno prati stanje uslova rada, povrede na radu profesionalna oboljenja i druge okolnosti od interesa za stanje uslova rada i unapređenja zaštite na radu, - daje inicijativu za uvođenje novih oblika zaštite na radu i unapređenje postojećih, - priprema analize i izvještaja o stanju zaštite na radu i dostavlja ih direktoru, - prati zdravsteno stanje radnika i uslova rada na radnim mjestima sa posebnim uslovima rada,

3 analizira uzroke povrede na radu, profesionalnih oboljenja i bolovanja i predlaže potrebne mjere, svakih šest mjeseci vrši detaljnu analizu stanja i aktivnosti koje se preduzimaju u Ustanovi na sprovođenju i unapređenju zaštite na radu i daje direktoru potrebne predloge, predlaže direktoru nabavku potrebnih sredstava zaštite na radu i prati njihovo korišćenje, razmatra zahtjeve primjedbe i predloge radnika u vezi sa stanjem zaštite na radu i predlaže cjelishodne mjere i odgovorajuća rješenja, vrši druge poslove u oblasti zaštite na radu koje joj povjeri Upravni odbor i direktor Ustanove.

2. Direktor Ustanove Član 7. Direktor je: odgovoran i dužan da se zakonski propisi, i ovaj Pravilnik kao i opšti akti iz oblasti zaštite na radu, pravilno i potpuno primjenjuju, neposredno je odgovoran Upravnom odboru za stanje zaštite na radu za sprovođenje zakonskih i drugih propisa i drugih opštih akata u oblasti zaštite na radu, za izvršenje programa mjera zaštite na radu i za izvršenje naloga organa inspekcije i zaključaka Upravnog odbora u oblasti zaštite na radu. učestvuje u pripremi programa mjera zaštite na radu i priprema predlog za njihovo finansiranje, odgovoran je da investicioni objekti namijenjeni za radne i druge prostorije budu u skladu sa propisima zaštite na radu, ovlašćen je i dužan da pokreće postupak protiv radnika koji se ne pridržavaju mjera zaštite na radu, vrši i druge poslove iz oblasti zaštite na radu u skladu sa Zakonom i opštim aktima i po nalozima Upravnog odbora i inspekcije. Obavlja poslove zaštite na radu u skladu sa Zakonom o zaštiti na radu.

-

3. Neposredni rukovodilac radnika Član 8. Pod neposrednim rukovodiocem u smislu ovog Pravilnika, podrazumijeva se rukovodilac sektora, rukovodilac projekta, rukovodilac radilišta, rukovodioci službe i drugi odgovorni radnik koji je ovlašćen da organizuje rad, izdaje naloge i uputstva za izvršenje radnih zadataka, da vrši uvid u rad radnika i kome su radnici odgovorni za vršenje radnih zadataka. U cilju konkretnog i neposrednog izvršenja i sprovođenja mjera zaštite na radu neposredni rukovodilac radnika je dužan u djelokrugu svojih poslova: - da svakog radnika prije početka sa radom na poslovima koje organizuje i za koje je odgovoran upozna sa radnim zadatkom, sa radnim mjestom, sa uslovima rada,

da obezbijedi pješačke i transportne prolaze. oruđima za rad. odnosno odbija da postupi po uputstvima za bezbjedan rad i svojim načinom rada i ponašanja ugrožava svoju bezbjednost i bezbjednost drugih radnika. alatima. uređaja. instalacija. da prethodno izvrši provjeru da li su radnici obaviješteni o puštanju u pogon ovih mašina i uređaja i da prisustvuje njihovom stavljanju u pogon. materijala i dr. da prijavi svom rukovodiocu svaki kvar na mašinama. da se sa njima konsultuje o preduzimanju potrebnih mjera zaštite na radu i da u djelokrugu svojih psolova izvršava njihove naloge iz oblasti zaštite na radu. da se stara da na određenim mjestima bude istaknuta likovna ili pismena upozorenja i uputstva o opasnostima mogućih povreda na radu i da preduzme mjere da se u slučaju njihovih uništenja odmah zamijene novima. upotrebi i korišćenju odgovarajućih sredstava tehničke zaštite na radu. ne koristi sredstva lične zaštite na radu. uređajima. da sarađuje sa neposrednim rukovodiocem i referentom zaštite na radu. da se neprekidno brine o ispravnosti mašina. načinu.. da odmah obavijesti rukovodioca i referenta zaštite na radu o povredi radnika. - - - - - - - .4 sa opasnostima i drugim pojavama i okolnostima koje mogu uzrokovati povredu na radu i druge opasnosti po život i zdravlje radnika. da Direktoru pismeno predloži pokretanje postupka zbog povrede radne obaveze ako se radnici ne pridržavaju mjera zaštite na radu. uređaja. mjesta za lagerovanje sirovina. oruđa za rad i alata na kojima je vršen remont i opravka. da sve radnike obuči u namjeni. instalacijama ili u radnoj prostoriji koji bi mogao ugroziti život i bezbjednost radnika. da zabrani rad radniku koji je pod uticajem alkohola ili droge ili ispoljava znake premorenosti. ličnih i kolektivnih sredstava zaštite na radu i o mogućim posledicama koje mogu nastupiti ako se zaštitna sredstva ne upotrebljavaju ili ne koriste pravilno. da kod naročito opasnih poslova svojim stalnim i neposrednim prisustvom i stručnim nadzorom obezbjeđuje maksimalnu zaštitu radnika na radu i primjenu propisanih mjera zaštite na radu. da prilikom izvođenja grupnog rada gdje je potrebna međusobna saglasnost i koordinacija rada odredi stručno osposobljenog radnika koji je upoznat sa svim opasnostima i mogućim štetnim posledicama takvog rada radi vršenja nadzora i neposrednu organizaciju i koordinaciju posla. da organizuje pružanje prve pomoći radniku i da obezbijedi radno mjesto i bližu okolinu gdje se povreda desila tako da ostane nepromijenjeno stanje do dolaska nadležnog organa radi izviđaja. da odobri početak rada odnosno stavljanje u pogon mašina. oruđa za rad i alata i drugih priručnih sredstava i pravilnom korišćenju sredstava tehničke zaštite i upotrebi sredstava lične i kolektivne zaštite na radu i da odmah preduzme potrebne mjere za opravku i dovođenje u ispravno stanje neispravnih sredstava. da privremeno udalji sa radnog mjesta radnika koji se pri radu i pored upozorenja ne pridržava propise o zaštiti na radu. da se stara o urednom održavanju čistoće i higijene na radnim mjestima i u radnoj prostoriji u kojoj organizuje rad.

izmjene propisa i normativa. na osnovu ovog Pravilnika i drugih opštih akata i propisa kojima se regulišu pojedina pitanja zaštite na radu. vrši kontrolu pravilne upotrebe i održavanje sredstava lične zaštite na radu. da usavršava svoja znanja iz materije zaštite na radu. - . obavezno izlazi na lice mjesta radi vršenja uviđaja sa nadležnim organima inspekcije rada. učestvuje u izradi programa mjera zaštite na radu i radi na njihovoj realizaciji. učestvuje u izradi predloga opštih akata i propisa iz oblasti zaštite na radu i predlaže mjere za unaprijeđivanje zaštite na radu. ostvaruje saradnju sa radnicima sa posebnim ovlašćenjima i odgovornostima i pruža im odgovarajuću stručnu pomoć iz oblasti zaštite na radu. U organizovanju. vodi nadzor nad sprovođenjem propisanih mjera zaštite na radu i daje prijedloge za rješavanje uočenih problema iz oblasti zaštite na radu. vodi evidencije i vrši periodične preglede i ispitivanja preko nadležnih organizacija. da prati propise i tehnička dostignuća kako bi svoje obaveze u pogledu primjene zaštite na radu obavljao što kvalitetnije. da vrši u djelokrugu svojih poslova i sve druge poslove i preduzima potrebne mjere po svojoj inicijativi u oblasti zaštite na radu i da izvršava njihove naloge kao i odluke nadležnih organa u oblasti zaštite na radu. prati i proučava odgovarajuća naučna dostignuća iz oblasti zaštite na radu. pri svakoj težoj povredi ili kolektivnoj nesreći na radu. učestvuje u organizovanju prethodnih i periodičnih lekarskih pregleda radnika. a posebno radnika koji rade na poslovima sa posebnim uslovima rada i o tome vodi evidenciju. kontroliše uslove rada na radnim mjestima gdje se radi sa radioaktivnim i drugim materijama štetnim po zdravlje i preduzima potrebne mjere za unapređivanje zaštite na radu na tim radnim mjestima. nova saznanja i iskustva drugih iz iste oblasti i u tom smislu predlaže odgovarajuća rješenja radi unapređenja zaštite na radu i brine o njihovom sprovođenju.5 da organizuje radni proces tako da radniku bude obezbijeđena puna sigurnost i obezbjeđenost prilikom vršenja određenih poslova i zadataka. sprovođenju i unapređivanju zaštite na radu referent zaštite vrši sledeće poslove: organizuje i sprovodi zaštitu na radu shodno zakonskim propisima. prisustvuje pregledima kada ove vrši nadležni organ inspekcije rada i pruža potrebna objašnjenja i informacije i stara se o blagovremenom otklanjanju nedostataka u oblasti zaštite na radu konstatovanih od strane nadležnih organa i o tome podnosi izvještaj. učestvuje u organizovanju obučavanja radnika u oblasti zaštite na radu i pruža stručnu pomoć pri obučavanju i vaspitavanju radnika za siguran i bezbjedan rad i o tome vodi evidenciju. organizuje kontrolu periodičnih pregleda i ispitivanja hemijskih štetnosti. literaturu. mikroklime i buke u radnim prostorijama i o tome vodi evidenciju.

organizuje tako da radniku bude obezbijeđena sigurnost i bezbjednost prilikom vršenja poslova i obavljanja drugih radnih zadataka i ne sme dozvoliti radniku da radi suprotno propisima za rad i merama bezbjednosti. Rukovodioci laboratorija i bušači na garniturama neposredno su odgovorni za sprovođenje svih mjera zaštite na radu koje se odnose na radnike. . uređaja i alata i da neposredno preduzima i kontroliše mjere zaštite na radu.stara se o ispravnosti mašina. . uređaje. uređaja i instalacija ako bi njihova upotreba ugrožavala život i zdravlje radnika ili prouzrokovala druge štete. .naročito se stara o ispravnosti ličnih zaštitnih sredstava pri radu na poslovima kojima rukovodi. . predlaže obustavu rada u slučajevima neposredne opasnosti po život i zdravlje radnika.dužan je da odmah po saznanju prijavi i predloži direktoru odnosno drugom radniku sa posebnim ovlašćenjima i odgovornostima privremeno odstranjivanje sa rada radnika koji se pri radu ne pridržava propisanih mjera ili ne koristi sredstva zaštite na radu.da se brine o bezbjednosti radnika na radu i ispravnosti svih mašina. . Član 10.obavlja i druge poslove iz oblasti zaštite na radu prema odredbama ovog Pravilnika i prema nalazima neposrednog rukovodioca Član 11. .da se stara za pravilnu primjenu sigurnosnih mjera izdatih od Rudarskog inspektorata. .6 podnosi izvještaj direktoru o stanju zaštite na radu.izvještava odmah referenta za zaštitu na radu o svim povredama i zdravstvenim oštećenjima radnika na radu. instalacije i prostorije koje se koriste u izvršenju poslova uže radne grupe i ima naročito sledeće nadležnosti: . mašine. preduzima mjere za otklanjanje nepravilnosti ako je to moguće ili zahtjeva to od neposrednog rukovodioca.dužan je da radni proces za koji je odgovoran. ne sme dozvoliti radniku da radi bez ili sa neispravnim sredstvima zaštite na radu i stara se o njihovoj ispravnosti ili zahteva od neposrednog rukovodioca njihovu opravku ili nabavku novih.odgovoran je za blagovremeno postavljanje vidnog pismenog upozorenja neispravnosti mašine. . uređaja i instalacija sa gledišta zaštite na radu. vodi evidenciju o povredama na radu.odgovoran je za održavanje u uspravnom stanju svih postavljenih vidnih oznaka upozorenja na opasnost u radu. Rukovodilac sektora za rudarske radove i istražno bušenje posebno je odgovoran: . ili koji odbije da postupi po njegovom uputstvu za bezbjedan rad ili je pod dejstvom alkohola ili narkotika. .

Kopač-palioc mina posebno je odgovoran. da preduzima određene mjere za obezbjeđenje ventilacije jamskih prostorija gdje se izvode radovi. da u slučaju nepogoda (provala starog rada. inicijalnih sredstava i način rukovanja sa istim na osnovu uputstva proizvođača. da se strogo pridržava i izvršava zadatke i uputstva izdata od nadzornog tehničkog osoblja u vezi sa mjerama zaštite na radu i na radnom mjestu. da sprovodi donijete odluke nadležnih organa i neposrednih rukovodilaca u cilju poboljšanja zaštite na radu. transport i uskladišenje eksplozivnog materijala i da vodi knjigu o radu sa eksplozivnim materijalom. inicijalnih sredstava i da sprovodi propise o rukovanju eksplozivom. da odmah najbržim putem o datoj situaciji obavijesti i zatraži pomoć od svog nadležnog rukovodioca. obrušavanja. naredi povlačenje radnika sa ugroženih radnih mjesta. ukoliko nije u mogućnosti da to sam uradi. zarušavanja i sl. a posebno stare radove. inicijalnim sredstvima i miniranjem. da daje uputstva radnicima za upotrebu eksplozivnog materijala i da se brine za pravilan prijem. da redovno obilazi sve radove u svom djelokrugu rada. da direktno sprovodi mjere zaštite na radu i da kontroliše sprovođenje mjera zaštite na radu od strane radnika.). da podnosi prijave ovlašćenom rukovodiocu protiv radnika zbog povreda radne dužnosti iz oblasti zaštite na radu. vrši potrebna mjerenja i vode knjige ventilacije.7 da uvede knjigu rudarskog nadzora i da tim putem izdaje potrebna naređenja određenim radnicima u vezi sa zaštitom na radu i da uvede ostale knjige u vezi sigurnosti rada. Član 12. da Svoje zapažanje o neispravnostima na radnim mjestima ubeležava u knjigu nadzora. Član 13. da obavezno poznaje sve karakteristike eksploziva. da redovno kontroliše i obilazi radove u jami i da kontroliše ispravnost vođenja rudarskih planova u kojima moraju biti označeni stari rudarski radovi. da pravilno rasporedi i poduči svakog radnika o sprovođenju mjera zaštite na radu. da preduzme potrebne mjere sigurnosti na radnim mjestima. . da obustavi rad čim primeti ili sazna da je ugrožen život radnika. kao i da kontroliše njihovo uredno vođenje. Rudarski poslovođa posebno je odgovoran: da direktno kontroliše pravilan utrošak eksploziva.

da uredno vodi knjigu prijema i utroška eksplozivnog materijala i knjigu neopaljenih mina i o tome obavještava neposrednog rukovodioca. moraju se čuvati u posebnom ormaru koji se zaključava. Zabranjen je rad u slabo osvijetljenim prostorijama laboratorije. bijeli i žuti fosfor. Zabranjen je rad u odjeljenjima za mehaničku pripremu uzoraka. održavati u takvom stanju. Član 14. Obaveze radnika Član 19. Radnicima koji rade u Hemijskoj i Preparatorskoj laboratoriji i radnicima koji kopiraju na kopir aparatima obezbjeđuje se dnevno litar mlijeka. ugljen sulfida. da se rad na njima može vršiti bez opasnosti za radnike. .8 da se osigura radilište i svoje pomoćno osoblje ili obustavi rad i povuče sa radnog mjesta pomoćno osoblje ako prijeti neposredna opasnost za njihovu bezbjednost i da o tome najbržim putem obavijesti neposrednog rukovodioca. Sa ključem smije rukovoditi za to određeno lice. Član 17. da se brine za sigurnost svog pomoćnog osoblja i poučava ga u praktičnom radu sa sredstvima zaštite. gdje se razvijaju štetne prašine kao i u odjeljenju digestora gdje se razvijaju opasni gasovi bez ispravnih ventilacionih uređaja i obavezne primjene Pravilnikom propisanih ličnih zaštitnih sredstava. da poznaje jamu u kojoj radi a naročito puteve kojima je predviđena evakuacija u slučaju opasnosti po živote uposlenih. instalacije i dr. U laboratoriji gdje se izvode hemijske reakcije i u prostorijama gdje se izvodi mehanička priprema uzoraka. Član 15. Član 18. soli arsena. barijuma. živin hlorid. da se pri rukovanju eksplozivnim sredstvima i miniranju najstrožije pridržava postojećih propisa i odredaba ovog Pravilnika. Hemijske supstance: cijanidi. kalijum. da poznaje propise o radu u podzemnim prostorijama i obučava pomoćno osoblje u tome. moraju se tehnička sredstva: mašine. Rasvjeta u odjeljenjima laboratorije mora biti fluoroscentna. permanganti i dr. Član 16. 4. aparati.

Radnik se takođe mora upoznati sa organizovanjem i sprovođenjem zaštite na radu i sa svim opasnostima. uputstva za rad i upozorenja da radne operacije i zadatke vrši na predviđenoj mašini. ako to nije moguće.9 Radnici Zavoda kao i sva druga lica koja se po bilo kojem osnovu nalaze u Zavodu dužni su da se pridržavaju pozitivnih propisa. Ako primijeti određene nedostatke. dužan je da o nastalim kvarovima ili mogućim opasnostima bez odlaganja obavijesti neposrednog rukovodioca. uslovima rada. Radnik je dužan da poslove i zadatke radnog mjesta i druge povjerene zadatke obavlja savjesno i sa družnom pažnjom u cilju sigurnosti drugih radnika. Član 22. radnik ima dužnost da o toj okolnosti pismeno upozna direktora i da zahtijeva da se preduzmu i sprovedu potrebne mjere zaštite na radu i nedostaci otklone. Radnik ima pravo i obavezu da se prilikom rada služi propisanim sredstvima tehničke i lične zaštite na radu. Radnik je dužan da svoje znanje iz oblasti zaštite na radu stalno obnavlja i usavršava. . sa ispravnim alatom a na način i po postupku koji su predviđeni mjerama zaštite na radu. kvarove ili druge okolnosti koje bi mogle ugroziti sigurnost i bezbjednost radnika kao i sigurnost i bezbjednost drugih radnika i imovine. Radnik koji se ne pridržava propisanih mjera zaštite na radu. radnik je dužan da sve kvarove i nedostatke sam otkloni bez odlaganja. uputstva i naloga neposrednog rukovodioca u vezi zaštite na radu čini težu povredu radne obaveze. Ako neposredni rukovodilac ne postupi u razumnom roku po prijavi iz prethodnog stava. Prilikom obavljanja određenih radnih operacija radnik je dužan da se pridržava određenog tehnološkog postupka. da ih pravilno i namjenski koristi i da ih uvijek održava u ispravnom stanju. Svaki radnik je dužan da se upozna sa propisima i mjerama zaštite na radu prije nego što otpočne da radi poslove na radnom mjestu na koje je i raspoređen ili premješten. Član 21. odredaba ovog Pravilnika. drugih opštih akata i uputstava u cilju sprovođenja potpune zaštite na radu Svaki radnik je u djelokrugu svoga rada odgovoran za sprovođenje i unapređenje zaštite na radu. pravima i obavezama iz oblasti zaštite na radu. Član 20. ako je to moguće.

Član 25. zagađenost vazduha. Ako nadležni organ inspekcije utvrdi da zahtjev radnika nije osnovan. oruđima za rad i drugim uređajima i alatima kao i sredstvima zaštite dužni su da se stalno staraju o njihovoj ispravnosti i da prilikom rada upotrebljavaju odgovarajuća sredstva tehničke i lične zaštite na radu. Radnik kome pri radu prijeti neposredna opasnost po život zbog toga što nijesu provedene propisane mjere zaštite na radu ima pravo da odbije da radi na poslovima toga radnog mjesta ili drugim radnim zadacima dok se ne sprovedu propisane mjere zaštite na radu (prekomjerna buka.10 Ako se po zahtjevu iz prethodnog stava ne preduzmu potrebne mjere u određenom roku i ako radnik smatra da tražene mjere zaštite nijesu provedene u duhu odgovarajućih propisa i odredbi ovog Pravilnika i da njima nijesu otklonjene opasnosti. Radnicima koji su pod uticajem alkohola ili droge. oruđima za rad i drugim uređajima mogu raditi i sa njima rukovati samo radnici koji su kvalifikovani i zaduženi da rade sa njima. Radnici koji su zaduženi mašinama. oruđima i drugim uređajima i dužan je da se prije svake njihove upotrebe lično uvjeri u njihovu ispravnost i bezbjednost za rad. aparatima. Radnik je dužan da svaku povredu na radu odmah prijavi neposrednom rukovodiocu. Radnik može da radi samo na ispravnim mašinama. Član 23. nedozvoljena toplota i hladnoća) radnik ima pravo da zahtijeva da se te opasnosti otklone u što kraćem roku i da bude raspoređen na drugo radno mjesto koje odgovara njegovoj stručnoj spremi i drugim radnim sposobnostima dok se ove opasnosti ne otklone. Član 27. . Na mašinama. radniku ne pripada naknada ličnog dohotka za vrijeme za koje je odbio da radi. nedozvoljena vlaga. ima pravo da se obrati nadležnom organu inspekcije koji će donijeti odgovarajuće rješenje. Član 24. Član 26. zabranjen je pristup na radno mjesto i zadržavanje u radnim prostorijama odnosno u poslovnom krugu Ustanove. ili su vidno iscrpljeni iz bilo kojeg razloga. Ako radnik odbije da radi iz razloga navedenih iz člana 23 ovog Pravilnika Ustanova i radnik imaju pravo da se obrate nadležnom organu inspekcije radi ispitivanja i utvrđivanja činjeničnog stanja.

Radnik je dužan da po isteku radnog vremena odnosno po prestanku rada na radnom mjestu ostavi radno mjesto čisto i uredno.11 Član 28. problematike i daljih potreba unapredjenja zaštite na radu. Program mjera zaštite na radu donosi Upravni odbor. Prolazeci od postojećeg stanja.način i oblike aktivnosti ovlašćenih organa Ustanove i odgovornih radnika za izvršenje programa. Mjere zaštite na radu u smislu ovog Pravilnika su opšte posebne i prethodne kako je to utvrdjeno Zakonom. Program mjere zaštite na radu sadrži naročito: -kraću analizu o postojećem stanju i problematici zaštite na radu. . uredjaje i alate sa kojima je radio ostavi u ispravnom stanju a u slučaju da ih ne može ostaviti u ispravnom stanju. Član 32. da mašine.donosi se Program mjera za unapredjenje zaštite na radu. Program mjera zaštite na radu Član 30. -ciljeve koje treba ostvariti sprovodjenjem programa mjerea zaštite na radu. -vrste mjera. O poštovanju ovih zabrana dužan je da se stara i neposredni rukovodilac. da rade poslove i da zamjenjuju radnike na poslovima za koje nijesu osposobljeni iz oblasti zaštite na radu i da rukuju sa sredstvima sa kojima nijesu neposredno i lično zaduženi. kao i njihov obim i sadržinu. . u skladu sa razvojnom orjentacijom i aktivnostima u Ustanovi.Radnici su dužni da poštuju sva pismena i likovna upozorenja koja se odnose na odredjene opasnosti. Program mjera zaštite na radu odnosi se po pravilu krajem tekuće godine za narednu godinu. dužan je da o tome odmah obavijesti neposrednog rukovodioca. . Član 31. Član 29. Program mjera zaštite na radu donosi se na vrijeme od jedne godine. Zabranjeno je radnicima da se prilikom rada bez dozvole neposrednog rukovodioca udaljavaju sa radnog mjesta. 5.finansijska sredstva potrebna za ostvarenje programa.

6. natpise ili druga upozorenja o opasnostima od povreda na radu. 13. znake. 5.12 . 8. ne prijavi kvar na mašini ili oruđu za rad koji bi mogao uzrokovati povredu ili nesreću na radu. odbija da pristupi obučavanju iz materije zaštite na radu u slučajevima kada treba da otpočne sa radom na poslovima drugog radnog mjesta za koje nije obučen ili kada se uvodi nova tehnologija. 4. sredstva unutrašnjeg transporta nepropisano koristi i rukuje sa istim. u radnim i drugim prostorijama i na mjestima koja nijesu određena za pušenje odnosno za upotrebu otvorenog plamena ili užarenih odnosno pregrijanih predmeta. sirovine. podmazuje. 9. upotrebljava otvorenu vatru ili ako puši na radnom mjestu. pregleda i ispituje. 11. ne pruži potrebnu pomoć povrijeđenom radniku.druge pokazatelje i podatke potrebne da se program blagovremeno i uredno izvrši. obavlja poslove pod utiajem alkohola. 7. uključuje u pogon mašinu koja je bez zaštitne naprave ili radi na njoj.rokove izvršenja pojedinih mjera. se ne pridržava konkretnih uputstava o zaštiti na radu koje mu daje neposredni rukovodilac ili odbija da ova uputstva izvrši. Član 33. . svojim nemarnim radom i odnosom prema mjerama zaštite na radu ugrožava svoju bezbjednost i bezbjednost drugih radnika. oštećuje ili uklanja. svojim nemarnim odnosom i ukupnim ponašanjem prema mjerama zaštite na radu negativno utiče kod drugih radnika na izvršavanju mjera zaštite na radu. 10. Povreda radnih obaveza u vezi sa zaštitom na radu Član 34. 2. 5. Neposredni rukovodilac i referent zaštite na radu imaju pravo i obavezu da privremeno udalje radnika sa radnog mjesta ako: 1. materijal protivno mjerama zaštite na radu. prilikom rada ne upotrebljava ili ne upotrebljava pravilno prema njihovoj namjeni sredstava lične zaštite ili ih ne održava u ispravnom stanju. popravlja ili priprema mašinu odnosno mehanizovano oruđe za rad koje je u radu odnosno u pokretu ili koje nije isključeno od izvora pogonske energije. na transportnim putevima ostavlja predmete. droge ili u očigledno iscrpljenom stanju iz bilo kog razloga. 12. 3. . U planiranju i ostvarenju razvojnih potreba putem modernizacije postojeće ili uvođenjem nove opreme ili tehnologije obavezno se i uporedo utvrđuje odgovarajući program mjera zaštite na radu i na njegovo ostvarenje planiraju i obezbjeđuju potrebna finansijska sredstva. sredstava i imovine. 14.

Radnik koji bude privremeno udaljen sa radnog mjesta iz razloga utvrđenih članom 34 ovog Pravilnika ima pravo povratka na rad i nastavljanja rada na poslovima svoga radnog mjesta kada da pismenu izjavu neposrednom rukovodiocu da će se pridržavati propisanih mjera zaštite na radu. obavlja koju drugu djelatnost ili propušta dužne radnje ili mjere zbog čega bi prema prirodi stvari moglo doći do teže povrede na radu ili kolektivne nesreće. Član 39. radnik koji se raspoređuje na drugo radno mjesto kao i radnik na čijem se radnom mjestu vrši zamjena tehnologije prije nego što počne sa radom ima pravo i dužnost da bude obučen iz oblasti propisa zaštite na radu. u drugim slučajevima utvrđenim zakonom i opštim aktima. Član 36. Član 38. Obučavanje. Član 35. Povreda neke od mjera zaštite na radu utvrđene članom 34.13 15. vaspitanje i upotpunjenje znanja radnika iz oblasti zaštite na radu vrši se na osnovu posebnih programa obuke. Član 40. Neposredni rukovodilac radnika i referent zaštite na radu čine težu povredu radne obaveze ako privremeno ne udalje radnika u slučajevima iz člana 34 ovog Pravilnika ili ako ne podnesu prijavu za pokretanje postupka za povredu radne obaveze. Obučavanje i upotrebljavanje znanja radnika iz oblasti zaštite na radu predstavlja stalni zadatak i obavezu svih radnika. Radnik koji tek počinje sa radom. organa upravljanja i odgovornih radnika u Ustanovi. 16. s tim da te mjere počne primjenjivati čim nastavi sa radom ukoliko to vrsta mjere ili priroda rada omogućava. ovog Pravilnika predstavlja težu povredu radne obaveze u kojem slučaju su neposredni rukovodilac i referent zaštite na radu dužni da odmah protiv određenog radnika podnesu prijavu direktoru radi pokretanja postupka za povredu radne obaveze. . Programi obuke iz prethodnog stava po svome sadržaju obezbjeđuju stručno-teoretsko i praktično osposobljavanje radnika za siguran i bezbjedan rad na radnom mjestu i drugim poslovima i zadacima. Obučavanje radnika iz materije zaštite na radu Član 37. 7.

sve druge podatke od značaja za praćenje obučenosti radnika iz materije zaštite na radu.rezultate provjere znanja radnika i . Radnik koji ne pokaže zadovoljavajući uspjeh prilikom provjere znanja iz materije zaštite na radu raspoređuje se na radno mjesto odnosno poslove i zadatke za koje je osposobljen iz materije zaštite na radu s tim što će se rasporediti na odgovarajuće radno mjesto kada na ponovnoj provjeri i nakon ponovne obuke pokaže da je osposobljen iz materije zaštite na radu za odgovarajuće radno mjesto. Obuka radnika iz materije zaštite na radu vrši se od strane stručnog lica. .radno mjesto za koje je obučen. Član 41. Član 42. Poslovi odnosno radni zadaci sa posebnim uslovima rada u smislu Zakona o zaštiti na radu. Član 43. Svi radnici koji su odgovorni za bezbjednost i zdravlje radnika na radnim mjestima dužni su da svoje znanje iz zaštite na radu stalno usavršavaju i upotpunjavaju. podatke da li je povređivao na radu i koliko puta. Evidencija iz prethodnog stava sadrži naročito: .stručnu spremu. . O obučavanju radnika na radu vodi se posebna evidencija.vrijeme izvođenja i trajanja obuke. Član 44. . . godinu rođenja.prezime.14 Program obučavanja i upotpunjavanja znanja radnika iz materije zaštite na radu priprema referent zaštite na nivou Ustanove saglasno pozitivnim zakonskim propisima. Uputstvom se propisuje način povremenog provjeravanja poznavanja materijala iz oblasti zaštite na radu a naročito kod radnika na poslovima sa posebnim uslovima rada. smatraju se oni na kojima postoji potencijalna opasnost po zdravlje i radnu . Po provedenom programu obuke vrši se obavezno provjeravanje znanja i osposobljenosti radnika za pravilnu primjenu mjera zaštite na radu na radnom mjestu. Posebnim uputstvom bliže se određuje način i postupak obučavanja radnika prilikom stupanja na rad i u toku rada. Radniku koji je na provjeri znanja iz materije zaštite na radu dokazao potrebni stepen obučenosti izdaje se pismeni dokaz da je osposobljen iz materije zaštite na radu. očevo ime i ime radnika.

Zavod će u pogledu procjene rizika u potpunosti ispoštovati Zakon o zaštiti na radu i normativno regulisati ovu oblast do kraja 2007. Periodični ljekarski pregled radnika na poslovima i radnim zadacima sa posebnim uslovima rada organizuje se najmanje jedan put godišnje. Radnici na poslovima sa posebnim uslovima rada obavezni su da se podvrgnu prethodnim i periodičnim lekarskim pregledima. odnosno ocene o ispunjavanju uslova za rad na određenom poslu odnosno radnom zadatku. ovog člana ne može dalje da obavlja rad na poslovima sa posebnim uslovima rada. Za rad na poslovima i radnim zadacima sa posebnim uslovima rada radnici moraju da ispunjavaju posebne zdravstvene. Član 47. . b) rad na izradi rudarskih prostorija. radiometrijsko i hemijsko oprobovanje) i karotaž bušotina. e) geološko kartiranje. ili na kojima je radnik izložen naročitim naprezanjima pa je zbog toga potrebno da se preduzmu posebne zaštitne mjere. d) oprobavanje jamskih rpsotorija (radiometrijski premjer. c) jamsko dubinsko bušenje.g. Ustanova može povremeno organizovati ljekarske preglede i drugih svojih radnika. radi utvrđivanja zdravstvenog stanja. Radnik koji se u određenom roku ne podvrgne pregledima iz stava 1. Član 45. Član 46. kao i da poseduju posebnu stručnost. U zavisnosti od posebnih uslova rada u Zavodu odnosno radni zadaci na kojima postoje povećane opasnosti po zdravlje i radnu sposobnost ljudi. Poslovi iz prethodnog člana s obzirom na opasnost od zračenja su: 1.15 sposobnost radnika. geodetsko snimanje rudarskih radova i poslovi HTZ u jami. fizičke i psihičke uslove određene važećim propisima. koji se nalaze u radnom odnosu. Član 48. razvrstavaju se u poslove i radne zadatke sa posebnim uslovima rada. Rad u jamama istražnih radova na nuklearne sirovine i to: a) bušenje bonovih bušotina.

Geološko kartiranje. rad na geoelektričnim ispitivanjima IP – metodom. 3. ovog Pravilnika pri kojima su radnici izloženi povećanom fizičkom i psihičkom naporu i uslovima jamskog i terenskog rada su: 1. rad na pripremama i manipulaciji uzoraka i proba nenuklearnih sirovina. 3. 2. 6. Poslovi dekontaminacije. rad na kontroli visokonaponskog postrojenja trafo stanice. Poslovi navigatora i operatora u avioprospekciji. radiološke kontrole. Rad na fizičkim poslovima kao i radno mjesto daktilografa. Rad na servisiranju bušaćih i rudarskih mašina i motornih vozila. 5. Rad na rendgen aparatima. Rad na radiohemijskim ispitivanjima u analitici i hidrogeologiji. Rad na hemijskoj i mehaničkoj separaciji minerala nuklearnih sirovina. Površinsko istražno bušenje.Radiometrijska laboratorijska ispitivanja i rad na primjeni RA – izotopa u geologiji. 4. 11. rad na autogenom i elektro zavarivanju. 5. 9. Rad na kalibraciji instrumenata. Karotaž bušotina (gustinski i radioaktivni karotaž. 4. 3. Član 49. 6. 7. Rad na evidenciji i manipulaciji RA-uzoraka u zbirci. Rad na izradi mikroskopskih preparata nuklearnih sirovina. 5. Rad na pripremi uzoraka i proba nuklearnih sirovina. (poslovi HTZ). Član 50. . 12. Poslovi iz člana 47.16 2. 7. Poslovi iz člana 47 ovog Pravilnika koji se obavljaju u atmosferi zagađenoj prašinom. 10. rad na hemijskim analizama i mehaničkoj separaciji nenuklearnih sirovina kao i rad na pripremama za spektrohemijske analize. štetnim agensima. Rad na hemijskoj pripremi materijala za geohronološke analize uz primjenu RAizotopa. Rad na mineraloškim ispitivanjima radioaktivnih geoloških materijala. kao i poslovi vezani sa opasnostima pri rukovanju bocama pod pritiskom i opasnostima od udara električne struje su: 1. geohemijska. Poslovi vezani za rad u jamama nuklearnih sirovina. Regionalna poludetaljna i detaljna radiometrijska. 2. jamski i gustinski karotaž površinskih bušotina). 6. kalibracije instrumenata i dr. rad na oksigenskim bocama i drugim gasovima pod pritiskom kao i rad na vatroganim poslovima i fotokopirnim aparatima. 4. 8. 8. geološka prospekcija i ostala geofizička istraživanja. distribucije RA izvora. 13. rad na izradi mikroskopskih preparata nenuklearnih sirovina. 7. Rad na loženju parnih kotlova. Vožnja terenskih vozila u uslovima terenskog rada i 9.

normalno čula vida i sluha. sluha. varenje. Član 53. da ne boluju od ortopedskih i kardiovaskularnih oboljenja. da budu samostalni. Isto važi i za ostala radna mjesta u ovoj grupi. oboljenja čula vida. ovog Pravilnika radnici moraju da ispunjavaju sledeće uslove: a) u pogledu godina starosti da ne budu mlađi od 18 godina. d) Stručne kvalifikacije i radno iskustvo za ovakve poslove dati su kroz sistematizaciju radnih mjesta.17 Član 51. odgovorni. Član 52. c) u pogledu psihofizičkih osobina radnici treba da imaju moć orjentacije u prostoru. d) uslovi za stručne kvalifikacije i radno iskustvo za ove poslove dati su kroz sistematizacije radnih mjesta. c) U pogledu psihofizičkih osobina radnici na ovim poslovima moraju biti samostalni. okretni i snalažljivi i da ne boluju od neuropsihijatrijskih oboljenja. b) u pogledu zdravstvenog stanja radnici na ovim poslovima treba da imaju dobru fizičku kondiciju. da budu okretni i snalažljivi. Zdravstvneo stanje radnika koji rade na vožnji terenskih vozila mora da bude u skladu sa Pravilnikom o zdravstvenim uslovima koje moraju ispunjavati vozači motornih vozila. ovog Pravilnika radnici moraju da ispunjavaju sledeće uslove: a) u pogledu godina starosti da nisu mlađi od 18 godina odnosno 20 godina za rad u jami. Za rad na poslovima navedenim u članu 49. da imaju razvijeno osjećanje odgovornosti i discipline. neophodno je da njihovo zdravstveno stanje bude u skladu sa propisima o zdravstvenim pregledima i zdravstvenim uslovima lica koja rade sa izvorima jonizujućih zračenja. kardiovaskularnog oboljenja. Za rad na poslovima navedenim u članu 50 ovog Pravilnika radnici moraju da ispunjavaju sledeće uslove: a) u pogledu godina starosti: da nisu mlađi od 18 godina. mirisa. S obzirom da se jamski radovi obavljaju u jamama gdje su radnici izloženi pored štetnih uslova jamskog rada i dejstvu jonizujućih zračenja. b) u pogledu zdravstvenog stanja radnici koji puno radno vrijeme provode u jami (a i b) ne smiju da boluju od bolesti organa za disanje. kao i neuropsihijatrijskih oboljenja. . 48. Za rad na poslovima navedenim u čla.

Član 58. . ugrađene nove opreme ili rekonstrukcije. Mašinama za bušenje drveta i sličnih mateijala smije rukovati i podešavati ih samo stručno osposobljeni radnik stariji od 18 godina. ovim Pravilnikom i drugim opštim aktima iz oblasti zaštite na radu. 3 i 4). d) stručne kvalifikacije i radno iskustvo za ove poslove dati su kroz sistematizaciju radnih mjesta. Na ovim mašinama rad učenika na praktičnoj obuci je dozvoljen samo pod stalnim nadzorom stručnog radnika. kao i po uvođenju nove tehnologije.18 b) u pogledu zdravstvenog stanja radnici na ovim poslovima ne smiju da boluju od bolesti organa za disanje. Kod projektovanja i izgradnje investicionih objekata te i kod uvođenja novih ili izmjene postojećih tehnoloških procesa kod ugrađivanja nove opreme ili rekonstrukcije obavezno se utvrđuje i izgrađuje poseban prilog uz investicionu tehničku dokumentaciju sa označenjem svih štetnosti i opasnosti po život i zdravlje radnika kao i utvrđene i razređene mjere za njihovo otklanjanje. uređaji. Član 56. omladina i invalidi uživaju posebnu zaštitu na radu u skladu sa Zakonskim propisima. 10. Žene. Opšte zaštitne mjere na mašinama i uređajima i oruđima za rad Član 57. oruđe za rad i sredstva lične zaštite prilikom nabavke moraju imati dokaz da su proizvedeni u skladu sa međunarodnim konvencijama i državnim propisima o zaštiti na radu. 2. Kod tehničkog pregleda i prijema završnih investicionih objekata. disciplinovani i snalažljivi. normalno čulo vida. c) u pogledu psihofizičkih osobina radnici moraju biti samostalni i odgovorni u radu. varenje. Član 54. jetre krvotvornih organa (poslovi svrstani pod 1. obavezno se utvrđuje i zapisnički konstatuje da li je u vezi sa ovim mjerama pribavljeno pozitivno mišljenje nadležnog organa inspekcije. sluha i mirisa moraju imati i ostali radnici iz ove grupe poslova. Zaštitne mjere – Projektovanje i izgradnja investicionih objekata Član 55. 9. Sve mašine.

Ako postoji potreba da se zaštitna naprava češće skida sa mašine. koji su na siguran način pričvršćeni za postolje ili drugi nepokretni dio mašine ili uređaja. oruđima za rad i drugim uređajima koji mogu ugroziti bezbjednost radnika ili drugih lica moraju biti osigurani zaštitnim ogradama ili zaštitnim metalnim oklopom. Član 60. Mašine. Svaka zaštitna naprava ili drugo tehničko zaštitno sredstvo mora biti tako konstruisano postavljeno i podešeno da zadovolji sledeće osobine: .da spriječi slučajni dodir tijela radnika sa opasnim mjestima za vrijeme rada. Obrtni i pokretni djelovi na mašine. .da u pogledu konstrukcije i namjene ispunjava zahtjeve JUS-a i propisa zaštite na radu. Generalni pregled – remont i ispitivanje mašina i uređaja vrši se jednom u toku godine.da pruža maksimalnu zaštitu i sigurnost radnicima prilikom rada. . Mašine i uređaji na mehanizovani pogon i alati za rad u toku rada moraju biti u ispravnom stanju i tehnički zaštićeni radi bezbjednosti radnika na radu. Član 62. Član 63. uređaji i drugo redovno se pregledaju. Pregled vrši posebno stručna služba za održavanje u određenim vremenskim intervalima i prema ukazanoj potrebi. oruđa za rad i drugi uređaji na mehanizovani pogon moraju imati ugrađene zaštitne naprave koje omogućavaju pristup ruku i drugih djelova tijela radnika u opasnu zonu prilikom izvođenja radnih operacija.19 Član 59. obavezno se na iste ugrađuje uređaj koji sprečava uključivanje mašine i ostalih uređaja sve dok se zaštitna naprava ne postavi na svoje mjesto. . ukoliko za neka ispitivanja i preglede nije zakonskim propisima ili opštim aktom određen drugi rok. Član 61. oruđa za rad ili uređaja. Radi provjere ispravnosti i održavanja u ispravnom stanju mašine.

da je otporna na vibracije. Gdje god je to moguće zaštitna naprava će se blokirati za pogon mašina odnosno uređaja. Prije početka utovara tereta u vozilo i istovara tereta iz vozila vozač je dužan saglasno pozitivnim zakonskim odredbama preduzeti potrebne mjere kojima se sprečava da vozilo samo krene sa mjesta na kome je zaustavljeno. Elektro-energetska postrojenja. Popravke. Član 66. naprava i uređaji i električne instalacije moraju se izrađivati. 12. . da odgovara potrebi tehnološkog postupka i proizvodnog zadatka mašine i da ne otežava rad radnika. Član 64. remonti ili bilo kakav drugi rad na mašinama. uređivati i održavati prema pozitivnim zakonskim odredbama kao i mjerama o zaštiti na radu u cilju maksimalnog obezbjeđenja zaštite radnika od posledica električnog udara. Zaštita od električne struje Član 67. Sve zaštitne naprave ili druga zaštitna sredstva moraju se održavati u potpuno ispravnom stanju i svaki kvar na njima se mora odmah prijaviti i otkloniti. - . Član 65. održavanja.20 da je konstruisana i ugrađena kao nedjeljivi dio mašine. Zaštitne mjere pri istovaru i utovaru tereta Član 68. Zabranjeno je puštanje u pogon i rad na mašinama odnosno uređajima na kojima zaštitne naprave nijesu u ispravnom stanju. vlagu i koroziju. 11. tako da se ovim ne mogu pustiti u pogon bez zaštitne naprave. odnosno uređajima može se vršiti kada one nijesu u pokretu. Skidanje zaštitnih naprava dozvoljeno je samo u slučaju popravke i podmazivanja ili drugog održavanja mašine odnosno uređaja. Ručne mašine na mehanički pogon moraju biti podešene tako da se mogu zaustaviti bez ispuštanja iz ruku. podmazivanja.

odnosno pri istovaru tereta na platformu ili rampu skladišta vozilo mora biti postavljeno neposredno do platforme ili rampe. lancima ili na drugi način osigurane od otvaranja. 13. Pri utovaru tereta u vozilo i istovaru tereta iz vozila sa zatvorenom karoserijom. Građevinski objekat Član 73. strana sanduka vozila radi istovara vozila mora se provjeriti položaj tereta. Član 71. Ako utovar vozila i istovar iz vozila većih količina tereta vrši grupa radnika.21 Otvaranje strana – sanduka vozila prije istovara tereta odnosno zatvaranje strana sanduka prije završenog utovara tereta moraju vršiti istovremeno najmanje dva radnika. burad i sl. Član 70. moraju biti ravni bez pukotina i rupa. Lice iz stava 1 ovog člana dužno je prije početka rada provjeriti ispravnost opreme za utovar i istovar odgovarajućeg tereta. Član 74. vozač je dužan da provjeri da lije teret pravilno smješten a kod vozila sa stranama da li su one sigurno zatvorene. Član 69. Podovi platforme – rampi i mostova na kojima se prenosi teret. . Poslije završenog utovara tereta u vozilo.) preko strane sanduka vozila smije se vršiti samo ako su strane sanduka vozila dobro vezane. Utovar u vozilo tereta u komadima (sanduci. Radne prostorije moraju biti funkcionalne. a po potrebi osigurani od klizanja. furgon – unutrašnjost karoserije mora biti osvijetljena. Ako to tehnički nije moguće mora se postaviti most. Pri utovaru vozila – tereta sa platforme ili rampe skladišta. Ovi podovi moraju biti slobodni za nesmetano prenošenje tereta. Prije utovaranja. takav rad mora se vršiti pod kontrolom neposrednog rukovodioca. Član 72.

Sve radne prostorije i radna mjesta moraju biti u dovoljnoj mjeri osvijetljene dnevnom svjetlošću. Pri ponoćnom radu sva radna mjesta i prostorije moraju biti propisano osvijetljena. Član 77. Vlažne prostorije treba zimi zagrijavati. Nus prostorije moraju biti uvijek čiste i uredne.ina radnih prostorija mora biti takva da na svako zaposleno lice dolazi najmanje 10m3 slobodnog prostora. odnosno radna mjesta moraju biti vještački osvijetljena. Radna površina po zaposlenom treba da iznosi najmanje 2 m2 dok visina radnih prostorija treba da iznosi 3-4 m. Temperatura u prostoriji u kojoj se obavlja lakši fizički posao treba iznositi 18-20o C. temperatura prostorije treba da je od 10-18oC. Vazduh radne prostorije treba biti umjereno vlažan. Zaštitne mjere protiv opasnosti od električne struje u radnim prostorijama i na stovarištu Član 78. Radove izvodi električar sa potrebnom kvalifikacijom. Član 80. Rukovanje sa električnim uređajima dozvoljeno je isključivo osobama osposobljenim za tu djelatnost. Pri obavljanju teških fizičkih poslova.22 Veli. Osoblje koje radi na održavanju ovih prostorija mora svakodnevno vršiti čišćenje. Tamo gdje to nije moguće postići u dovoljnoj mjeri. Uređaji moraju biti zaključani i pod kontrolom. prostorije. Član 75. Član 79. 14. Električne instalacije i uređaji mogu projektovati samo ovlašćeni projektanti. Član 76. kontrolu i dezinfekciju sa određenim dezinfekcionim sredstvima. .

mora stajati uputstvo za aktiviranje aparata. moraju biti od izolacionog materijala. treba smjesta otkloniti. sklopke i sl. Član 83. koji se mogu dodirivati prevlakom izolacionih materijala (npr. 2. Član 85.23 Elektrotehnički instalacioni materijal kao i sve električne naprave. Uzemljenje vidljivih djelova električnog uređaja. pomoću posebnog voda za uzemljenje. Član 81. Električne instalacije i uređaje treba održavati u urednom stanju. dužna je da odmah prijavi pretpostavljenima. Izoliranje djelova. a instalacije i uređaje odmah isključiti. Svaka osoba koja primijeti bilo kakav kvar i nedostatke na električnim uređajima i instalacijama. Član 84. Nedostatke i kvarove koji neposredno ugrožavaju život i zdravlje zaposlenih osoba ili ako od njih prijeti opasnost. kao i propisima i standardima koji su za ovu vrstu materijala donešeni. Za gašenje požara na električnim postrojenjima treba na pristupačnom mjestu imati prikladna sredstva zaštite od požara. . Član 86. odnosno postrojenjima. Nedostatke i kvarove treba otkloniti u što kraćem vremenu. Član 82. postrojenja i uređaji moraju odgovarati opšte priznatim tehničkim propisima i pravilima. Konstrukcija grla za sijalice mora biti takva a su djelovi sijalice koji vode struju zaštićeni kod slučajnog dodira prilikom umetanja i skidanja sijalice. Na svim vatrogasnim aparatima (SO2 i S) sa kojima se može gasiti požar na električnim instalacijama. Ručica. Kvarove i nedostatke će otkloniti kvalifikovano lice za te poslove. Grla za sijalice koja su postavljena na dohvatu ruke. Obavezne zaštitne mjere od električne struje su: 1.) u svemu da se spriječi direktan dodir sa vidljivim djelovima ili postavljanje izolacione podloge izolacioni zidovi i sl. Da bi se spriječio prolaz struje sa vidljivih uređaja kroz čovječije tijelo u zemlji.

Pozivanje hitne ljekarske pomoći na smije izazvati nikakvo odlaganje u neposrednom i brzom pružanju prve pomoći. Prvu pomoć pružanju posebno za to osposobljena lica. Ustanova će odrediti da svako zaposleno lice bude upoznato na kom mjestu može potražiti – kome licu se može obratiti za pružanje prve pomoći u slučaju povrede ili iznenadnog oboljenja. . Pružanjem prve pomoći na licu mjesta mora se neodložno obezbijediti otklanjanje neposredne opasnosti po život i zdravlje povrijeđenog odnosno naglo oboljelog lica. ili treba djelove koji su pod naponom zaštititi od slučajnog dodira izolirajućim pokrivačem (npr. Radnici koji rade na radnim mjestima sa povećanom opasnošću od povređivanja i zdravstvenih oštećenja. PRUŽANJE PRVE POMOĆI Član 88. Gumom). čizmama i sl. Član 91. Član 89. Za sprovođenje zaštite protiv opasnosti od električne struje odgovoran je električar. Osobe koje rade u blizini djelova koji su pod naponom moraju imati uz tijelo pritegnuto odijelo i stajati na stabilnom mjestu i prema potrebi biti snabdjeveni gumenim rukavicama. moraju biti obučeni da mogu i sami sebi pomoći ako su u opasnosti odnosno ako se povrede ili naglo obole. Član 87. obezbijeđuje se brzo pružanje pomoći na licu mjesta a u skladu sa savremenim metodama pružanja prve pomoći.24 Ako se pojedini poslovi moraju obavljati na mjestima na kojima se mogu dodirivati električne instalacije i uređaji koji pod naponom takve instalacije i uređaja treba isključiti. onda zonu opasnosti treba ograničiti pomoću zaključanih pomoćnih zidova i sl. Član 90. Povrijeđenom ili naglo oboljelom licu na radu mora se odmah pružiti prva pomoć u najbližem mjestu na kojem se ona može pružiti da nebi nastupile posledice usled odlaganja. Povrijeđenim ili naglo oboljelim licima na radu. a ako nije moguće.

Za zaštitu radnika od iznenadnih i povremenih opasnosti na pojedinim radnim mjestima radnicima se obezbjeđuje odgovarajuća oprema koja im se stavlja na raspoloženje. utvrđuje se specifikacijom lične zaštitne opreme pri čemu se utvrđuje i vrijeme njenog trajanja. toplotnog. u zaustavljanju krvarenja i pružanju pomoći od udara električne struje. Direktor Ustanove određuje lice koje se neposredno stara i zadužuje sa materijalom i opremom za pružanje prve pomoći kod pojedinih radova. radnicima se obavezno obezbjeđuju sredstva i oprema za ličnu zaštitu pri radu. kao i u uklanjanju. Specifikacija lične zaštitne opreme iz prethodnog stava sastavni je dio ovog Pravilnika. Član 96. Za radna mjesta koja ne zahtijevaju stalnu upotrebu zaštitnih sredstava obezbjeđuje se odgovarajuća oprema u priručnom magacinu. koju su radnici dužni da upotrebljavaju. koja se radnicima stavlja na raspolaganje na privremenu upotrebu dok traje potreba. biološkog ili drugog porijekla. Na kojim radnim mjestima se obavezno obezbjeđuje lična zaštitna oprema. odnosno naglo oboljelog lica i dr. Sredstva i oprema za ličnu zaštitu na radu Član 93. Za pružanje prve pomoći Ustanova mora imati dovoljan broj osposobljenih i uvježbanih lica u tehnici previjanja povreda. Član 92.25 Ustanova je dužna obezbijediti potreban materijal i opremu za pružanje prve pomoći. u postavljanju obloga kod kostoloma u primjenjivanju različitih metoda oživljavanja. . Član 97. Pod sredstvima lične zaštite na radu i ličnom zaštitnom opremom podrazumijevaju se sredstva koja imaju za svrhu da štite život i zdravlje radnika pri radu. mehaničkog. odnosno da spriječe oštećenje njihovog organizma od štetnih uticaja hemijskog. Član 95. Član 94. Na svim radnim mjestima na kojima se opasnost i štetnost po zdravlje radnika ne mogu otkloniti tehničkim zaštitnim uređajima ili na drugi način. smještaju i prenosu povrijeđenog.

Direktor je dužan da obezbijedi vođenje evidencije o izdavanju. Član 100. zaduženju i razduženju sa sredstvima i opremom za ličnu zaštitu na radu. Član 103. Korisnik sredstava i opreme za ličnu zaštitu prilikom prestanka rada odnosno prelaska na drge poslove i radne zadatke na koje nije predviđena lična zaštitna oprema dužan je da vrati sredstva koja su mu služila za ličnu zaštitu na dotadašnjim poslovima. bez obzira na vijek predviđen za njihovo trajanje. a naročito odjeća i obuća. mora se povući iz upotrebe i rashodovati. radnik odgovara shodno propisima o materijalnoj odgovornosti radnika prema opštem aktu o odgovornostima radnika. Svako lično zaštitno sredstvo ili oprema za ličnu zaštitu na radu koje je iz bilo kojeg razloga postalo neupotrebljivo. O oštećenju ili dotrajalosti iz prethodnog stava radnik je dužan da odmah obavijesti svog neposrednog rukovodioca. Član 101. .26 Zavod je dužan da obezbijedi lična i kolektivna zaštitna sredstva i opremu za svako radno mjesto gdje je to specifikacijom lične zaštitne opreme predviđeno. Svako sredstvo i oprema za ličnu zaštitu. Član 98. Za ostala radna mjesta normativ se odnosi na kalendarske mjesece. sektor. Lična zaštitna oprema koja se stavlja na raspolaganje radniku mora biti i po kvalitetu i po namjeni u skladu sa propisima. dan razduženja i primjedba. do koga je došlo usled grube nepažnje radnika. U cilju vođenja evidencije vode sa individulni kartoni u koje se upisuju podaci koje sadrže: prezime i ime korisnika. Za radna mjesta za rad na terenu vremenski normativ za zaštitnu opremu odnosi se na efektivno vrijeme provedeno na terenu a koje se evidentira po putnim nalozima. ne mogu se koristiti i upotrebljavati van radnog vremena i van radnih prostorija Zavoda odnosno ne mogu se koristiti u privatne svrhe. vrsta sredstava i opreme kojom se radnik zadužuje. Član 99. Za svako oštećenje sredstava i opreme za ličnu zaštitu. Član 102. dan prijema. radno mjesto.

.uviđaj na licu mjesta. Protiv radnika koji radi bez zaštitne opreme kao i sa opremom koja ne odgovara vrsti zaštite. . odnosno koji je prvi vidio ili saznao za povredu.pregled upotrebljavanih sredstava za rad i predmeta rada.27 Član 104. . . očevidaca događaja i neposrednog rukovodioca. Ispitivanje uzroka težih i smrtnih povreda i zdravstvenih oštećenja obuhvata: .ispitivanje povrijeđenog.sve druge okolnosti od značaja za utvrđivanje pravog činjeničnog stanja. . pokrenuće se postupak o njegovoj odgovornosti u skladu sa važećim opštim aktom. Radnik koji se povrijedio na radu dužan je da o tome odmah i bez odlaganja obavijesti neposrednog rukovodioca. . koja u tu svrhu obrazuje posebnu komisiju. Ukoliko zbog težine povrede radnik nije u mogućnosti da prijavi povredu. NAČIN OSTVARIVANJA OBAVEZE PREMA ORGANIMA NADZORA Ispitivanje uzroka težih povreda zdravstvenog oštećenja Član 106. a po potrebi i rekonstrukciju događaja. dužan je da to učini radnik koji se zatekao na najbližem mjestu događaja. Član 108.pregled upotrebljavanih sredstava i opreme za ličnu zaštitu. Član 105. Na svakom radilištu mora postojati sanduče sa svim neophodnim priborom za ukazivanje prve pomoći. Ispitivanje uzroka povrede na radu i zdravstvenih oštećenja organizuje referent službe zaštite na radu. Član 107.pregled zaštitnih uređaja na sredstvima za rad.

28 Prijava i evidencija povreda i zdravstvenih oštećenja Član 109. Prijava o nesreći na poslu dostavlja se u roku od 24 časa od momenta saznanja za nesreću. izvore povreda. Sve podnijete prijave o nesreći na poslu referent zaštite na radu evidentira u posebnoj knjizi. Član 110. Analize povrede na radu vrše se periodično (mjesečno. zaštite na radu. Član 112. tromjesečno i polugodišnje i godišnje). vrste povreda. Ako referent zaštite na radu nije mogao biti neposredno obaviješten o nesreći. . O svakoj povredi i zdravstvenom oštećenju na radu. Na osnovu podataka iz prethodnog stava određuju se mjere koje treba preduzeti i utvrđuju određeni pokazatelji pri izradi programa mjera zaštite na radu. Svi podaci iz evidencije. u oblasti zaštite na radu moraju omogućiti stalno praćenje i analiziranje stanja povreda i zdravstvenih oštećenja. uzroke učestalosti povreda a naročito broj izgubljenih radnih časova i dana i drugi gubici koji su nastali u vezi sa tim. ANALIZA POVREDA NA RADU Član 111. dostavlja Komisiji zaštite na radu. Rezultate dobijene analizom a naročito broj povreda. adničkom savjetu i drugim organima radi uvida i preduzimanja odgovarajućih mjera. dužan je da prijavu podnese u roku od 24 časa od momenta saznanja za nesreću. referent zaštite na radu popunjava i dostavlja prijavu o nesreći.

o puštanju objekata u probni rad. . . Zavod je obavezan da omogući inspektoru rada da u vršenju funkcije nadzora nad pridržavanjem propisa o zaštiti na radu vrši pregled radilišta. Član 114. požar. dogradnji ili promjenama u tehnološkom ili drugom procesu rada. odronjavanje. poplava i sl.o početku rada na isturenom radilištu ili drugom poslu odnosno radnom zadatku koji se obavlja van preduzeća. kao o svakoj pojavi koja bi mogla da ugrozi bezbjednost radnika na radu (rušenje. odnosno nepravilnosti.). odnosno radni zadatak izvan organizacije i da sa tom obavezom upozna sve radnike. .o početku svog rada. Preduzeće je obavezno da odmah izvijesti nadležni organ inspekcije rada o svakom smrtnom slučaju kolektivnoj nesreći i težoj povredi na radu. odnosno promjena u tehnološkom ili drugom procesu rada. .o početku rada na rekonstrukciji.29 Obaveze Zavoda prema organima inspekcije rada Član 113.o početku rada poslije završene rekonstrukcije dogradnja. odnosno pristup na istureno radilište ili posao. Zavod je obavezan da izvijesti nadležni organ Inspekcije rada o izvršenju njegovog rješenja i to najkasnije u roku od osam dana od dana isteka roka za otklanjanja nedostataka. . Zavod je obavezan da izvijesti nadležni organ inspekcije rada: . da mu dostavi tražene isprave i podatke koje nijesu stavljene na uvid da mu omogući da prikuplja dokaze i činjenice i izvodi dokazne radnje. Zavod je obavezan da omogući inspektora rada ulazak u organizaciji. Član 115. oruđa za rad i uređaja i sredstava lične zaštite na radu. PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE Član 116. prostorija. eksplozija. Nepridržavanje obaveza predviđenih Zakonom o zaštiti na radu RCG i ovog Pravilnika predstavlja težu povredu radne obaveze. da mu stavi na raspolaganje radnika koji će mu davati potrebna obavještenja da mu stavi na uvid isprave odnosno podatke neophodne za vršenje nadzora.

Normativ ličnih i zaštitnih sredstava koji se daje u prilogu ovog pravilnika čini njegov sastavni dio. Pravilnik stupa na snagu nakon što ga usvoji Upravni odbor.PODGORICA Dr Branislav Glavatović . Član 118.30 Član 117. PREDSJEDNIK UPRAVNOG ODBORA JU REPUBLIČKI ZAVOD ZA GEOLOŠKA ISTRAŽIVANJA .

Grudnjak-kožuh 48 -«12. Respirator 6. Šlem 48 za rad u jami 8. Poslovi geoloških istraživanja Poslovi i zadaci 1. Tehnički crtač 2.31 NORMATIV LIČNIH I ZAŠTITNIH SREDSTAVA 1. Geolozi i geološki tehničari Vrsta zaštitne opreme Normativ (mj. Torbica terenska 36 4. Rudarski radovi i bušenje 1. Zaštitne rukavice kožne 7. Vetrovka 24 7. Kišna kabanica 48 6. Rukovodilac odjeljenja 1. Peškir 24 12 2. Cipele duboke sa gumenim dnom 3. Ranac 36 5. Serum 1.) Napomena 1. Zaštitne rukavice kožne 24 -«10. Peškir 1. Radni mantil 2. Radno odijelo 2. Šlem 5. Grudnjak-kožuh 8. Čizme gumene 24 -«9. Cipele duboke sa 36 36 36 48 36 36 60 12 24 za rad u jami -«-« -«-«-«- 2. Radno odijelo 2. Peškir 12 13. Cipele duboke sa gumenim dnom 24 3. Radno odijelo 24 2. Šef ekipe za rudarske radove . Čizme gumene 4. Respirator 36 -«11.

Grudnjak-kožuh 8. Grudnjak-kožuh 8. Šlem 5. Zaštitne rukavice kožne 7. Antifoni 9. Šlem 7. Radno odijelo kopača. Šlem 6. Rudarski kopač. Peškir 4. Gumeno odijelo 3. Zaštitne rukavice 3. Respirator 8. palioc mine 2. Gumene čizme 8. Šlem 5. Zaštitne rukavice kožne 6. Grudnjak-kožuh 9. Radno odijelo 2. Peškir 1. Zaštitne rukavice kožne 5. Radno odijelo kombinezon 2. Peškir 3. Respirator 6. Antiforni 6. Radno odijelo 2. pomoćnik 1. bunda ceradna 5. Peškir 36 24 48 36 24 48 12 2/8 6 36 6 3 24 24 24 6 12 12 24 48 24 12 24 36 24 za rad u jami 36 -«48 -«48 -«48 -«12 8 12 48 36 3 12 12 36 6 za rad u jami -«-« -«-«-«- 5. Cipele duboke sa gumenim dnom 3. Cipele duboke sa gumenim dnom 3. Bušač. Čizme gumene 5. Šef ekipe za bušenje 6.32 gumenim dnom 3. Kompresorista 1. Respirator 7. bunda kožna 4. Zaštitne rukavice kožne 6. Gumirano odijelo 7. Cipele duboke sa gumenim dnom 4. Čizm e gumene 4. Čizme gumene 4. Grudnjak-kožuh 4. Peškir 1. pomoćnik bušača za rad u jami -«-«- .

Zaštitne kožne rukavice 5. Antiforni 8. Kecelja od PVC 4. Cipele duboke sa gumenim dnom 1. Radno odijelo 2. Tehničar u geomehaničkoj laboratoriji 1. Šlem 5. hemijski tehničar 2. Radno odijelo 36 36 36 48 36 24 24 24 2. cipele sa gumenim dnom 5. Referent zaštite na radu i nabavljač 1. Zaštitne rukavice 1. Kecelja od PVC 3. Cipele sa gumenim dnom 5. Cipele sa gumenim dnom laborant 3. Radni mantil hemičar. Peškir 2. Rukavice zaštitne kožne 4. cipele sa gumenim dnom 3. Zaštitni naočari 4. Respirator 7. Radno odijelo 2. Kurir – domar. Zaštitne gumene rukav. Zaštitne gumene rukavice 4 Kecelja PVC 5. Peškir 4. Rukovodilac laboratorije. Peškir 12 24 6 48 12 24 48 48 24 24 36 12. Kecelja od PVC 3. 1. Peškir 1. . 24 24 48 24 36 24 24 12 24 48 6 24 12 3. Pripremač uzorka 4. Respirator 7. Radni mantil 2. Preparatr 1. Radno odijelo 2. Laboratorijski radovi 1. Zajednički poslovi 1.33 3. Zaštitne naočari 6. Antifoni 6. Magacioner 3. 4. Čizme gumene 3. Radno odijelo 2.

Radno odijelo-kombinez. Čizme gumene 4. Daktilograf 7. 5. Vozač ‚ 6. Cipele duboke sa gumenim dnom 24 3. Radni mantil 2. Zaštitne rukavice 12 4.34 protivpožarna zaštita električar 4. Rukavice gumene 1. Radno odijelo 2. Radni mantil 1. Čistačica 9. Stražarsko odijelo 2. Stražar PREDSJEDNIK UPRAVNOG ODBORA Dr Branislav Glavatović . 12 2. Peškir 12 1. Rukavice gumene 24 1. Borosane 3. Zaštitne cipele 24 24 36 36 24 12 24 12 36 24. Zaštitne rukavice 24 4. Zaštitne naočari 24 5. Bibliotekar 8. Cipele duboke sa gumenim dnom 24 3. Mehaničar ‚ 2. Radni mantil 1. Zaštitne rukavice kožne 1.

35 .

36 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful