Na osnovu člana 51 Zakona o zaštiti na radu (Sl.list RCG br.

79/04) i člana 26 Statuta Javne ustanove Republički zavod za geološka istraživanja-Podgorica Upravni odbor na sjednici održanoj 14.04.2006. g. donio je

PRAVILNIK o zaštiti na radu i protivpožarnoj zaštiti OPŠTE ODREDBE Član 1. Pravilnikom o zaštiti na radu (u daljem tekstu: Pravilnik) Zavod uređuje prava, obaveze i odgovornosti iz oblasti zaštite na radu, radi stvaranja i obezbjeđenja uslova za tehničku i zdravstvenu zaštitu radnika prilikom vršenja poslova radnog mjesta. Član 2. Ovim Pravilnikom u skladu sa Zakonom, Statutom, uslovima i potrebama zaštite na radu bliže se uređuju: - obaveze i odgovornosti svih zaposlenih, - zadaci i ovlašćenja organa upravljanja, - prava i obaveze rukovodećih i drugih odgovornih radnika, - prava i obaveze radnika, - program mjere zaštite na radu, - povrede obaveza u vezi sa zaštitom na radu zbog kojih se radnik može udaljiti sa rada, - obučavanje radnika iz materije zaštite na radu, - program obučavanja radnika iz materije zaštite na radu, - određivanje radnih mjesta sa posebnim uslovima rada i određivanje uslova koje radnik treba da ispunjava da bi radio na tim poslovima, - posebna zaštita žena, omladine i invalida rada, - opšte mjere zaštite na radu, - način obavljanja stručnih poslova zaštite na radu, - način utvrđivanja i provjera zdravstvenog stanja zaposlenih koji rade na poslovima sa posebnim uslovima rada i drugih zaposlenih, - način osposobljavanja i provjera osposobljavanja zaposlenih za bezbjedan rad, - korišćenje sredstava i opreme lične zaštite i dr. - protivpožarne mjere, - opšte higijenske mjere, - ovlašćenja i djelokrug referenta zaštite na radu,

2 način izvršavanja obaveza prema organima inspekcije rada, druga pitanja od interesa za uspješno sprovođenje zaštite na radu. Član 3. Odredbe ovog Pravilnika, odnose se i primjenjuju na sve radnike kao i na druga pravna i fizička lica koja po bilo kojem osnovu rade u poslovnom krugu Ustanove ili na objektima na kojima Ustanova izvodi radove kao i na učenike i studente na praktičnom radu i ferijalnoj praksi i druga lica koja rade ili se obučavaju u Ustanovi. Član 4. Mjere usmjerene na bezbjednost uslova rada ostvaruju se primjenom savremenih tehničkih zdravstvenih i drugih uslova rada i sprečavanjem opasnosti po život i štetnosti po zdravlje radnika. II. OBAVEZE ORGANA UPRAVLJANJA

1. Upravni odbor Član 5. donosi Pravilnik o zaštiti na radu kao i njegove izmjene i dopune, donosi Program mjera zaštite na radu, upoznaje se sa nalozima i izvještajima organa insepkcije, donosi o njima svoje zaključke i dostavlja ovim organima izvještaje o uklanjanju nedostatka i preduzimanju drugih mjera povodom nalaza organa inspekcije, razmatra analize o povredama na radu, usvaja ih i donosi zaključke, prati stanje posebne zaštite žena, omladine i invalida rada, donosi program obučavanja radnika iz materije zaštite na radu, bliže određuje zadatke i sadržaj rada Komisije zaštite na radu, razmatra njen izvještaj o radu, daje joj smjernice za rad, obavlja i druge poslove iz oblasti zaštite na radu, u skladu sa Zakonom, ovim Pravilnikom i drugim opštim aktima. Član 6. Komisiju za zaštitu na radu bira Upravni odbor na predlog direktora na period od dvije godine. Komisija zaštite na radu: - redovno prati stanje uslova rada, povrede na radu profesionalna oboljenja i druge okolnosti od interesa za stanje uslova rada i unapređenja zaštite na radu, - daje inicijativu za uvođenje novih oblika zaštite na radu i unapređenje postojećih, - priprema analize i izvještaja o stanju zaštite na radu i dostavlja ih direktoru, - prati zdravsteno stanje radnika i uslova rada na radnim mjestima sa posebnim uslovima rada,

3 analizira uzroke povrede na radu, profesionalnih oboljenja i bolovanja i predlaže potrebne mjere, svakih šest mjeseci vrši detaljnu analizu stanja i aktivnosti koje se preduzimaju u Ustanovi na sprovođenju i unapređenju zaštite na radu i daje direktoru potrebne predloge, predlaže direktoru nabavku potrebnih sredstava zaštite na radu i prati njihovo korišćenje, razmatra zahtjeve primjedbe i predloge radnika u vezi sa stanjem zaštite na radu i predlaže cjelishodne mjere i odgovorajuća rješenja, vrši druge poslove u oblasti zaštite na radu koje joj povjeri Upravni odbor i direktor Ustanove.

2. Direktor Ustanove Član 7. Direktor je: odgovoran i dužan da se zakonski propisi, i ovaj Pravilnik kao i opšti akti iz oblasti zaštite na radu, pravilno i potpuno primjenjuju, neposredno je odgovoran Upravnom odboru za stanje zaštite na radu za sprovođenje zakonskih i drugih propisa i drugih opštih akata u oblasti zaštite na radu, za izvršenje programa mjera zaštite na radu i za izvršenje naloga organa inspekcije i zaključaka Upravnog odbora u oblasti zaštite na radu. učestvuje u pripremi programa mjera zaštite na radu i priprema predlog za njihovo finansiranje, odgovoran je da investicioni objekti namijenjeni za radne i druge prostorije budu u skladu sa propisima zaštite na radu, ovlašćen je i dužan da pokreće postupak protiv radnika koji se ne pridržavaju mjera zaštite na radu, vrši i druge poslove iz oblasti zaštite na radu u skladu sa Zakonom i opštim aktima i po nalozima Upravnog odbora i inspekcije. Obavlja poslove zaštite na radu u skladu sa Zakonom o zaštiti na radu.

-

3. Neposredni rukovodilac radnika Član 8. Pod neposrednim rukovodiocem u smislu ovog Pravilnika, podrazumijeva se rukovodilac sektora, rukovodilac projekta, rukovodilac radilišta, rukovodioci službe i drugi odgovorni radnik koji je ovlašćen da organizuje rad, izdaje naloge i uputstva za izvršenje radnih zadataka, da vrši uvid u rad radnika i kome su radnici odgovorni za vršenje radnih zadataka. U cilju konkretnog i neposrednog izvršenja i sprovođenja mjera zaštite na radu neposredni rukovodilac radnika je dužan u djelokrugu svojih poslova: - da svakog radnika prije početka sa radom na poslovima koje organizuje i za koje je odgovoran upozna sa radnim zadatkom, sa radnim mjestom, sa uslovima rada,

da odmah obavijesti rukovodioca i referenta zaštite na radu o povredi radnika. ličnih i kolektivnih sredstava zaštite na radu i o mogućim posledicama koje mogu nastupiti ako se zaštitna sredstva ne upotrebljavaju ili ne koriste pravilno. odnosno odbija da postupi po uputstvima za bezbjedan rad i svojim načinom rada i ponašanja ugrožava svoju bezbjednost i bezbjednost drugih radnika. da organizuje pružanje prve pomoći radniku i da obezbijedi radno mjesto i bližu okolinu gdje se povreda desila tako da ostane nepromijenjeno stanje do dolaska nadležnog organa radi izviđaja. instalacijama ili u radnoj prostoriji koji bi mogao ugroziti život i bezbjednost radnika. alatima. uređaja. da prilikom izvođenja grupnog rada gdje je potrebna međusobna saglasnost i koordinacija rada odredi stručno osposobljenog radnika koji je upoznat sa svim opasnostima i mogućim štetnim posledicama takvog rada radi vršenja nadzora i neposrednu organizaciju i koordinaciju posla. oruđa za rad i alata i drugih priručnih sredstava i pravilnom korišćenju sredstava tehničke zaštite i upotrebi sredstava lične i kolektivne zaštite na radu i da odmah preduzme potrebne mjere za opravku i dovođenje u ispravno stanje neispravnih sredstava. - - - - - - - . da sve radnike obuči u namjeni. da se neprekidno brine o ispravnosti mašina. da Direktoru pismeno predloži pokretanje postupka zbog povrede radne obaveze ako se radnici ne pridržavaju mjera zaštite na radu. da se stara o urednom održavanju čistoće i higijene na radnim mjestima i u radnoj prostoriji u kojoj organizuje rad. mjesta za lagerovanje sirovina. uređaja. instalacija. načinu.4 sa opasnostima i drugim pojavama i okolnostima koje mogu uzrokovati povredu na radu i druge opasnosti po život i zdravlje radnika. ne koristi sredstva lične zaštite na radu. uređajima. materijala i dr. da se sa njima konsultuje o preduzimanju potrebnih mjera zaštite na radu i da u djelokrugu svojih psolova izvršava njihove naloge iz oblasti zaštite na radu. da prijavi svom rukovodiocu svaki kvar na mašinama. da kod naročito opasnih poslova svojim stalnim i neposrednim prisustvom i stručnim nadzorom obezbjeđuje maksimalnu zaštitu radnika na radu i primjenu propisanih mjera zaštite na radu. da odobri početak rada odnosno stavljanje u pogon mašina. da se stara da na određenim mjestima bude istaknuta likovna ili pismena upozorenja i uputstva o opasnostima mogućih povreda na radu i da preduzme mjere da se u slučaju njihovih uništenja odmah zamijene novima. upotrebi i korišćenju odgovarajućih sredstava tehničke zaštite na radu. da privremeno udalji sa radnog mjesta radnika koji se pri radu i pored upozorenja ne pridržava propise o zaštiti na radu. da prethodno izvrši provjeru da li su radnici obaviješteni o puštanju u pogon ovih mašina i uređaja i da prisustvuje njihovom stavljanju u pogon. oruđima za rad. da sarađuje sa neposrednim rukovodiocem i referentom zaštite na radu. da obezbijedi pješačke i transportne prolaze.. oruđa za rad i alata na kojima je vršen remont i opravka. da zabrani rad radniku koji je pod uticajem alkohola ili droge ili ispoljava znake premorenosti.

na osnovu ovog Pravilnika i drugih opštih akata i propisa kojima se regulišu pojedina pitanja zaštite na radu. učestvuje u izradi predloga opštih akata i propisa iz oblasti zaštite na radu i predlaže mjere za unaprijeđivanje zaštite na radu. organizuje kontrolu periodičnih pregleda i ispitivanja hemijskih štetnosti. da usavršava svoja znanja iz materije zaštite na radu. U organizovanju. pri svakoj težoj povredi ili kolektivnoj nesreći na radu. učestvuje u izradi programa mjera zaštite na radu i radi na njihovoj realizaciji. da prati propise i tehnička dostignuća kako bi svoje obaveze u pogledu primjene zaštite na radu obavljao što kvalitetnije. učestvuje u organizovanju prethodnih i periodičnih lekarskih pregleda radnika. učestvuje u organizovanju obučavanja radnika u oblasti zaštite na radu i pruža stručnu pomoć pri obučavanju i vaspitavanju radnika za siguran i bezbjedan rad i o tome vodi evidenciju. da vrši u djelokrugu svojih poslova i sve druge poslove i preduzima potrebne mjere po svojoj inicijativi u oblasti zaštite na radu i da izvršava njihove naloge kao i odluke nadležnih organa u oblasti zaštite na radu. vrši kontrolu pravilne upotrebe i održavanje sredstava lične zaštite na radu. literaturu. izmjene propisa i normativa. vodi nadzor nad sprovođenjem propisanih mjera zaštite na radu i daje prijedloge za rješavanje uočenih problema iz oblasti zaštite na radu. mikroklime i buke u radnim prostorijama i o tome vodi evidenciju. sprovođenju i unapređivanju zaštite na radu referent zaštite vrši sledeće poslove: organizuje i sprovodi zaštitu na radu shodno zakonskim propisima. - . nova saznanja i iskustva drugih iz iste oblasti i u tom smislu predlaže odgovarajuća rješenja radi unapređenja zaštite na radu i brine o njihovom sprovođenju. obavezno izlazi na lice mjesta radi vršenja uviđaja sa nadležnim organima inspekcije rada.5 da organizuje radni proces tako da radniku bude obezbijeđena puna sigurnost i obezbjeđenost prilikom vršenja određenih poslova i zadataka. vodi evidencije i vrši periodične preglede i ispitivanja preko nadležnih organizacija. kontroliše uslove rada na radnim mjestima gdje se radi sa radioaktivnim i drugim materijama štetnim po zdravlje i preduzima potrebne mjere za unapređivanje zaštite na radu na tim radnim mjestima. a posebno radnika koji rade na poslovima sa posebnim uslovima rada i o tome vodi evidenciju. prisustvuje pregledima kada ove vrši nadležni organ inspekcije rada i pruža potrebna objašnjenja i informacije i stara se o blagovremenom otklanjanju nedostataka u oblasti zaštite na radu konstatovanih od strane nadležnih organa i o tome podnosi izvještaj. ostvaruje saradnju sa radnicima sa posebnim ovlašćenjima i odgovornostima i pruža im odgovarajuću stručnu pomoć iz oblasti zaštite na radu. prati i proučava odgovarajuća naučna dostignuća iz oblasti zaštite na radu.

naročito se stara o ispravnosti ličnih zaštitnih sredstava pri radu na poslovima kojima rukovodi.obavlja i druge poslove iz oblasti zaštite na radu prema odredbama ovog Pravilnika i prema nalazima neposrednog rukovodioca Član 11.odgovoran je za održavanje u uspravnom stanju svih postavljenih vidnih oznaka upozorenja na opasnost u radu. . . Rukovodilac sektora za rudarske radove i istražno bušenje posebno je odgovoran: . . . .da se brine o bezbjednosti radnika na radu i ispravnosti svih mašina. preduzima mjere za otklanjanje nepravilnosti ako je to moguće ili zahtjeva to od neposrednog rukovodioca. ili koji odbije da postupi po njegovom uputstvu za bezbjedan rad ili je pod dejstvom alkohola ili narkotika.dužan je da odmah po saznanju prijavi i predloži direktoru odnosno drugom radniku sa posebnim ovlašćenjima i odgovornostima privremeno odstranjivanje sa rada radnika koji se pri radu ne pridržava propisanih mjera ili ne koristi sredstva zaštite na radu. Rukovodioci laboratorija i bušači na garniturama neposredno su odgovorni za sprovođenje svih mjera zaštite na radu koje se odnose na radnike.dužan je da radni proces za koji je odgovoran. Član 10.stara se o ispravnosti mašina. instalacije i prostorije koje se koriste u izvršenju poslova uže radne grupe i ima naročito sledeće nadležnosti: . uređaja i instalacija sa gledišta zaštite na radu.6 podnosi izvještaj direktoru o stanju zaštite na radu.da se stara za pravilnu primjenu sigurnosnih mjera izdatih od Rudarskog inspektorata. .odgovoran je za blagovremeno postavljanje vidnog pismenog upozorenja neispravnosti mašine. predlaže obustavu rada u slučajevima neposredne opasnosti po život i zdravlje radnika. mašine. organizuje tako da radniku bude obezbijeđena sigurnost i bezbjednost prilikom vršenja poslova i obavljanja drugih radnih zadataka i ne sme dozvoliti radniku da radi suprotno propisima za rad i merama bezbjednosti. . vodi evidenciju o povredama na radu. ne sme dozvoliti radniku da radi bez ili sa neispravnim sredstvima zaštite na radu i stara se o njihovoj ispravnosti ili zahteva od neposrednog rukovodioca njihovu opravku ili nabavku novih. uređaje. uređaja i instalacija ako bi njihova upotreba ugrožavala život i zdravlje radnika ili prouzrokovala druge štete. .izvještava odmah referenta za zaštitu na radu o svim povredama i zdravstvenim oštećenjima radnika na radu. . uređaja i alata i da neposredno preduzima i kontroliše mjere zaštite na radu.

da redovno obilazi sve radove u svom djelokrugu rada. inicijalnih sredstava i način rukovanja sa istim na osnovu uputstva proizvođača. da sprovodi donijete odluke nadležnih organa i neposrednih rukovodilaca u cilju poboljšanja zaštite na radu. Član 12. ukoliko nije u mogućnosti da to sam uradi. a posebno stare radove. da pravilno rasporedi i poduči svakog radnika o sprovođenju mjera zaštite na radu. vrši potrebna mjerenja i vode knjige ventilacije. da odmah najbržim putem o datoj situaciji obavijesti i zatraži pomoć od svog nadležnog rukovodioca.). da direktno sprovodi mjere zaštite na radu i da kontroliše sprovođenje mjera zaštite na radu od strane radnika. naredi povlačenje radnika sa ugroženih radnih mjesta. da preduzme potrebne mjere sigurnosti na radnim mjestima. da redovno kontroliše i obilazi radove u jami i da kontroliše ispravnost vođenja rudarskih planova u kojima moraju biti označeni stari rudarski radovi. kao i da kontroliše njihovo uredno vođenje. inicijalnih sredstava i da sprovodi propise o rukovanju eksplozivom. da daje uputstva radnicima za upotrebu eksplozivnog materijala i da se brine za pravilan prijem.7 da uvede knjigu rudarskog nadzora i da tim putem izdaje potrebna naređenja određenim radnicima u vezi sa zaštitom na radu i da uvede ostale knjige u vezi sigurnosti rada. Član 13. inicijalnim sredstvima i miniranjem. transport i uskladišenje eksplozivnog materijala i da vodi knjigu o radu sa eksplozivnim materijalom. Kopač-palioc mina posebno je odgovoran. obrušavanja. zarušavanja i sl. da podnosi prijave ovlašćenom rukovodiocu protiv radnika zbog povreda radne dužnosti iz oblasti zaštite na radu. Rudarski poslovođa posebno je odgovoran: da direktno kontroliše pravilan utrošak eksploziva. da Svoje zapažanje o neispravnostima na radnim mjestima ubeležava u knjigu nadzora. da obavezno poznaje sve karakteristike eksploziva. da preduzima određene mjere za obezbjeđenje ventilacije jamskih prostorija gdje se izvode radovi. da u slučaju nepogoda (provala starog rada. da obustavi rad čim primeti ili sazna da je ugrožen život radnika. da se strogo pridržava i izvršava zadatke i uputstva izdata od nadzornog tehničkog osoblja u vezi sa mjerama zaštite na radu i na radnom mjestu. .

soli arsena. Zabranjen je rad u odjeljenjima za mehaničku pripremu uzoraka. Član 18. da se pri rukovanju eksplozivnim sredstvima i miniranju najstrožije pridržava postojećih propisa i odredaba ovog Pravilnika. . da se brine za sigurnost svog pomoćnog osoblja i poučava ga u praktičnom radu sa sredstvima zaštite. 4. aparati. Zabranjen je rad u slabo osvijetljenim prostorijama laboratorije. Član 16. U laboratoriji gdje se izvode hemijske reakcije i u prostorijama gdje se izvodi mehanička priprema uzoraka. barijuma. Član 15. gdje se razvijaju štetne prašine kao i u odjeljenju digestora gdje se razvijaju opasni gasovi bez ispravnih ventilacionih uređaja i obavezne primjene Pravilnikom propisanih ličnih zaštitnih sredstava. Član 17. da uredno vodi knjigu prijema i utroška eksplozivnog materijala i knjigu neopaljenih mina i o tome obavještava neposrednog rukovodioca. Član 14. živin hlorid. Obaveze radnika Član 19. Hemijske supstance: cijanidi. permanganti i dr. kalijum.8 da se osigura radilište i svoje pomoćno osoblje ili obustavi rad i povuče sa radnog mjesta pomoćno osoblje ako prijeti neposredna opasnost za njihovu bezbjednost i da o tome najbržim putem obavijesti neposrednog rukovodioca. ugljen sulfida. održavati u takvom stanju. instalacije i dr. da poznaje jamu u kojoj radi a naročito puteve kojima je predviđena evakuacija u slučaju opasnosti po živote uposlenih. bijeli i žuti fosfor. da poznaje propise o radu u podzemnim prostorijama i obučava pomoćno osoblje u tome. Sa ključem smije rukovoditi za to određeno lice. Radnicima koji rade u Hemijskoj i Preparatorskoj laboratoriji i radnicima koji kopiraju na kopir aparatima obezbjeđuje se dnevno litar mlijeka. da se rad na njima može vršiti bez opasnosti za radnike. moraju se čuvati u posebnom ormaru koji se zaključava. moraju se tehnička sredstva: mašine. Rasvjeta u odjeljenjima laboratorije mora biti fluoroscentna.

radnik je dužan da sve kvarove i nedostatke sam otkloni bez odlaganja. da ih pravilno i namjenski koristi i da ih uvijek održava u ispravnom stanju. Prilikom obavljanja određenih radnih operacija radnik je dužan da se pridržava određenog tehnološkog postupka. uputstva za rad i upozorenja da radne operacije i zadatke vrši na predviđenoj mašini. sa ispravnim alatom a na način i po postupku koji su predviđeni mjerama zaštite na radu. Svaki radnik je dužan da se upozna sa propisima i mjerama zaštite na radu prije nego što otpočne da radi poslove na radnom mjestu na koje je i raspoređen ili premješten. kvarove ili druge okolnosti koje bi mogle ugroziti sigurnost i bezbjednost radnika kao i sigurnost i bezbjednost drugih radnika i imovine. dužan je da o nastalim kvarovima ili mogućim opasnostima bez odlaganja obavijesti neposrednog rukovodioca. Radnik je dužan da svoje znanje iz oblasti zaštite na radu stalno obnavlja i usavršava. Član 22. pravima i obavezama iz oblasti zaštite na radu. . ako to nije moguće. ako je to moguće. Ako primijeti određene nedostatke. uputstva i naloga neposrednog rukovodioca u vezi zaštite na radu čini težu povredu radne obaveze. Radnik ima pravo i obavezu da se prilikom rada služi propisanim sredstvima tehničke i lične zaštite na radu. Član 21. uslovima rada. Ako neposredni rukovodilac ne postupi u razumnom roku po prijavi iz prethodnog stava. Radnik se takođe mora upoznati sa organizovanjem i sprovođenjem zaštite na radu i sa svim opasnostima. odredaba ovog Pravilnika. Radnik je dužan da poslove i zadatke radnog mjesta i druge povjerene zadatke obavlja savjesno i sa družnom pažnjom u cilju sigurnosti drugih radnika. radnik ima dužnost da o toj okolnosti pismeno upozna direktora i da zahtijeva da se preduzmu i sprovedu potrebne mjere zaštite na radu i nedostaci otklone. drugih opštih akata i uputstava u cilju sprovođenja potpune zaštite na radu Svaki radnik je u djelokrugu svoga rada odgovoran za sprovođenje i unapređenje zaštite na radu.9 Radnici Zavoda kao i sva druga lica koja se po bilo kojem osnovu nalaze u Zavodu dužni su da se pridržavaju pozitivnih propisa. Član 20. Radnik koji se ne pridržava propisanih mjera zaštite na radu.

Radnik je dužan da svaku povredu na radu odmah prijavi neposrednom rukovodiocu. radniku ne pripada naknada ličnog dohotka za vrijeme za koje je odbio da radi. ili su vidno iscrpljeni iz bilo kojeg razloga. aparatima. oruđima za rad i drugim uređajima mogu raditi i sa njima rukovati samo radnici koji su kvalifikovani i zaduženi da rade sa njima. zagađenost vazduha.10 Ako se po zahtjevu iz prethodnog stava ne preduzmu potrebne mjere u određenom roku i ako radnik smatra da tražene mjere zaštite nijesu provedene u duhu odgovarajućih propisa i odredbi ovog Pravilnika i da njima nijesu otklonjene opasnosti. Član 26. Radnik može da radi samo na ispravnim mašinama. Na mašinama. Član 23. Član 25. Radnicima koji su pod uticajem alkohola ili droge. ima pravo da se obrati nadležnom organu inspekcije koji će donijeti odgovarajuće rješenje. Radnik kome pri radu prijeti neposredna opasnost po život zbog toga što nijesu provedene propisane mjere zaštite na radu ima pravo da odbije da radi na poslovima toga radnog mjesta ili drugim radnim zadacima dok se ne sprovedu propisane mjere zaštite na radu (prekomjerna buka. Član 27. . Ako radnik odbije da radi iz razloga navedenih iz člana 23 ovog Pravilnika Ustanova i radnik imaju pravo da se obrate nadležnom organu inspekcije radi ispitivanja i utvrđivanja činjeničnog stanja. Radnici koji su zaduženi mašinama. Ako nadležni organ inspekcije utvrdi da zahtjev radnika nije osnovan. nedozvoljena vlaga. nedozvoljena toplota i hladnoća) radnik ima pravo da zahtijeva da se te opasnosti otklone u što kraćem roku i da bude raspoređen na drugo radno mjesto koje odgovara njegovoj stručnoj spremi i drugim radnim sposobnostima dok se ove opasnosti ne otklone. Član 24. oruđima za rad i drugim uređajima i alatima kao i sredstvima zaštite dužni su da se stalno staraju o njihovoj ispravnosti i da prilikom rada upotrebljavaju odgovarajuća sredstva tehničke i lične zaštite na radu. oruđima i drugim uređajima i dužan je da se prije svake njihove upotrebe lično uvjeri u njihovu ispravnost i bezbjednost za rad. zabranjen je pristup na radno mjesto i zadržavanje u radnim prostorijama odnosno u poslovnom krugu Ustanove.

Program mjera zaštite na radu donosi Upravni odbor.11 Član 28. kao i njihov obim i sadržinu. . problematike i daljih potreba unapredjenja zaštite na radu. da rade poslove i da zamjenjuju radnike na poslovima za koje nijesu osposobljeni iz oblasti zaštite na radu i da rukuju sa sredstvima sa kojima nijesu neposredno i lično zaduženi.donosi se Program mjera za unapredjenje zaštite na radu. da mašine.način i oblike aktivnosti ovlašćenih organa Ustanove i odgovornih radnika za izvršenje programa.Radnici su dužni da poštuju sva pismena i likovna upozorenja koja se odnose na odredjene opasnosti. Član 31. . Program mjera zaštite na radu odnosi se po pravilu krajem tekuće godine za narednu godinu.finansijska sredstva potrebna za ostvarenje programa. Zabranjeno je radnicima da se prilikom rada bez dozvole neposrednog rukovodioca udaljavaju sa radnog mjesta. Član 29. Program mjera zaštite na radu donosi se na vrijeme od jedne godine. Prolazeci od postojećeg stanja. . Član 32. Program mjera zaštite na radu Član 30. Program mjere zaštite na radu sadrži naročito: -kraću analizu o postojećem stanju i problematici zaštite na radu. uredjaje i alate sa kojima je radio ostavi u ispravnom stanju a u slučaju da ih ne može ostaviti u ispravnom stanju. O poštovanju ovih zabrana dužan je da se stara i neposredni rukovodilac. Radnik je dužan da po isteku radnog vremena odnosno po prestanku rada na radnom mjestu ostavi radno mjesto čisto i uredno. -ciljeve koje treba ostvariti sprovodjenjem programa mjerea zaštite na radu. u skladu sa razvojnom orjentacijom i aktivnostima u Ustanovi. dužan je da o tome odmah obavijesti neposrednog rukovodioca. Mjere zaštite na radu u smislu ovog Pravilnika su opšte posebne i prethodne kako je to utvrdjeno Zakonom. -vrste mjera. 5.

ne prijavi kvar na mašini ili oruđu za rad koji bi mogao uzrokovati povredu ili nesreću na radu. na transportnim putevima ostavlja predmete. 2. 3. 12. obavlja poslove pod utiajem alkohola. popravlja ili priprema mašinu odnosno mehanizovano oruđe za rad koje je u radu odnosno u pokretu ili koje nije isključeno od izvora pogonske energije. Povreda radnih obaveza u vezi sa zaštitom na radu Član 34.druge pokazatelje i podatke potrebne da se program blagovremeno i uredno izvrši. natpise ili druga upozorenja o opasnostima od povreda na radu. odbija da pristupi obučavanju iz materije zaštite na radu u slučajevima kada treba da otpočne sa radom na poslovima drugog radnog mjesta za koje nije obučen ili kada se uvodi nova tehnologija. podmazuje. pregleda i ispituje. sredstva unutrašnjeg transporta nepropisano koristi i rukuje sa istim.12 . . 14. Član 33. 7. . upotrebljava otvorenu vatru ili ako puši na radnom mjestu. 11. materijal protivno mjerama zaštite na radu. droge ili u očigledno iscrpljenom stanju iz bilo kog razloga. 8. 5. oštećuje ili uklanja. se ne pridržava konkretnih uputstava o zaštiti na radu koje mu daje neposredni rukovodilac ili odbija da ova uputstva izvrši. 4. ne pruži potrebnu pomoć povrijeđenom radniku. sirovine. znake. prilikom rada ne upotrebljava ili ne upotrebljava pravilno prema njihovoj namjeni sredstava lične zaštite ili ih ne održava u ispravnom stanju. sredstava i imovine. U planiranju i ostvarenju razvojnih potreba putem modernizacije postojeće ili uvođenjem nove opreme ili tehnologije obavezno se i uporedo utvrđuje odgovarajući program mjera zaštite na radu i na njegovo ostvarenje planiraju i obezbjeđuju potrebna finansijska sredstva. 9.rokove izvršenja pojedinih mjera. Neposredni rukovodilac i referent zaštite na radu imaju pravo i obavezu da privremeno udalje radnika sa radnog mjesta ako: 1. 5. 10. svojim nemarnim radom i odnosom prema mjerama zaštite na radu ugrožava svoju bezbjednost i bezbjednost drugih radnika. svojim nemarnim odnosom i ukupnim ponašanjem prema mjerama zaštite na radu negativno utiče kod drugih radnika na izvršavanju mjera zaštite na radu. uključuje u pogon mašinu koja je bez zaštitne naprave ili radi na njoj. u radnim i drugim prostorijama i na mjestima koja nijesu određena za pušenje odnosno za upotrebu otvorenog plamena ili užarenih odnosno pregrijanih predmeta. 13. 6.

ovog Pravilnika predstavlja težu povredu radne obaveze u kojem slučaju su neposredni rukovodilac i referent zaštite na radu dužni da odmah protiv određenog radnika podnesu prijavu direktoru radi pokretanja postupka za povredu radne obaveze.13 15. Član 38. Član 35. Programi obuke iz prethodnog stava po svome sadržaju obezbjeđuju stručno-teoretsko i praktično osposobljavanje radnika za siguran i bezbjedan rad na radnom mjestu i drugim poslovima i zadacima. Radnik koji bude privremeno udaljen sa radnog mjesta iz razloga utvrđenih članom 34 ovog Pravilnika ima pravo povratka na rad i nastavljanja rada na poslovima svoga radnog mjesta kada da pismenu izjavu neposrednom rukovodiocu da će se pridržavati propisanih mjera zaštite na radu. 7. vaspitanje i upotpunjenje znanja radnika iz oblasti zaštite na radu vrši se na osnovu posebnih programa obuke. . s tim da te mjere počne primjenjivati čim nastavi sa radom ukoliko to vrsta mjere ili priroda rada omogućava. Povreda neke od mjera zaštite na radu utvrđene članom 34. organa upravljanja i odgovornih radnika u Ustanovi. 16. Član 40. obavlja koju drugu djelatnost ili propušta dužne radnje ili mjere zbog čega bi prema prirodi stvari moglo doći do teže povrede na radu ili kolektivne nesreće. Obučavanje radnika iz materije zaštite na radu Član 37. radnik koji se raspoređuje na drugo radno mjesto kao i radnik na čijem se radnom mjestu vrši zamjena tehnologije prije nego što počne sa radom ima pravo i dužnost da bude obučen iz oblasti propisa zaštite na radu. Obučavanje i upotrebljavanje znanja radnika iz oblasti zaštite na radu predstavlja stalni zadatak i obavezu svih radnika. Član 39. Član 36. Neposredni rukovodilac radnika i referent zaštite na radu čine težu povredu radne obaveze ako privremeno ne udalje radnika u slučajevima iz člana 34 ovog Pravilnika ili ako ne podnesu prijavu za pokretanje postupka za povredu radne obaveze. Radnik koji tek počinje sa radom. u drugim slučajevima utvrđenim zakonom i opštim aktima. Obučavanje.

sve druge podatke od značaja za praćenje obučenosti radnika iz materije zaštite na radu. Poslovi odnosno radni zadaci sa posebnim uslovima rada u smislu Zakona o zaštiti na radu. očevo ime i ime radnika. Svi radnici koji su odgovorni za bezbjednost i zdravlje radnika na radnim mjestima dužni su da svoje znanje iz zaštite na radu stalno usavršavaju i upotpunjavaju. Uputstvom se propisuje način povremenog provjeravanja poznavanja materijala iz oblasti zaštite na radu a naročito kod radnika na poslovima sa posebnim uslovima rada. Član 43. Obuka radnika iz materije zaštite na radu vrši se od strane stručnog lica.vrijeme izvođenja i trajanja obuke. Po provedenom programu obuke vrši se obavezno provjeravanje znanja i osposobljenosti radnika za pravilnu primjenu mjera zaštite na radu na radnom mjestu. Evidencija iz prethodnog stava sadrži naročito: . podatke da li je povređivao na radu i koliko puta. Član 42.prezime. .rezultate provjere znanja radnika i . .radno mjesto za koje je obučen. . Posebnim uputstvom bliže se određuje način i postupak obučavanja radnika prilikom stupanja na rad i u toku rada.14 Program obučavanja i upotpunjavanja znanja radnika iz materije zaštite na radu priprema referent zaštite na nivou Ustanove saglasno pozitivnim zakonskim propisima. . godinu rođenja. smatraju se oni na kojima postoji potencijalna opasnost po zdravlje i radnu . Član 41. O obučavanju radnika na radu vodi se posebna evidencija.stručnu spremu. Radniku koji je na provjeri znanja iz materije zaštite na radu dokazao potrebni stepen obučenosti izdaje se pismeni dokaz da je osposobljen iz materije zaštite na radu. Član 44. Radnik koji ne pokaže zadovoljavajući uspjeh prilikom provjere znanja iz materije zaštite na radu raspoređuje se na radno mjesto odnosno poslove i zadatke za koje je osposobljen iz materije zaštite na radu s tim što će se rasporediti na odgovarajuće radno mjesto kada na ponovnoj provjeri i nakon ponovne obuke pokaže da je osposobljen iz materije zaštite na radu za odgovarajuće radno mjesto.

U zavisnosti od posebnih uslova rada u Zavodu odnosno radni zadaci na kojima postoje povećane opasnosti po zdravlje i radnu sposobnost ljudi. ili na kojima je radnik izložen naročitim naprezanjima pa je zbog toga potrebno da se preduzmu posebne zaštitne mjere. b) rad na izradi rudarskih prostorija. koji se nalaze u radnom odnosu. razvrstavaju se u poslove i radne zadatke sa posebnim uslovima rada. . odnosno ocene o ispunjavanju uslova za rad na određenom poslu odnosno radnom zadatku. radi utvrđivanja zdravstvenog stanja. c) jamsko dubinsko bušenje. Zavod će u pogledu procjene rizika u potpunosti ispoštovati Zakon o zaštiti na radu i normativno regulisati ovu oblast do kraja 2007. Ustanova može povremeno organizovati ljekarske preglede i drugih svojih radnika.g.15 sposobnost radnika. kao i da poseduju posebnu stručnost. fizičke i psihičke uslove određene važećim propisima. Član 46. Rad u jamama istražnih radova na nuklearne sirovine i to: a) bušenje bonovih bušotina. ovog člana ne može dalje da obavlja rad na poslovima sa posebnim uslovima rada. Periodični ljekarski pregled radnika na poslovima i radnim zadacima sa posebnim uslovima rada organizuje se najmanje jedan put godišnje. Radnici na poslovima sa posebnim uslovima rada obavezni su da se podvrgnu prethodnim i periodičnim lekarskim pregledima. Radnik koji se u određenom roku ne podvrgne pregledima iz stava 1. d) oprobavanje jamskih rpsotorija (radiometrijski premjer. Član 45. geodetsko snimanje rudarskih radova i poslovi HTZ u jami. e) geološko kartiranje. radiometrijsko i hemijsko oprobovanje) i karotaž bušotina. Član 48. Za rad na poslovima i radnim zadacima sa posebnim uslovima rada radnici moraju da ispunjavaju posebne zdravstvene. Poslovi iz prethodnog člana s obzirom na opasnost od zračenja su: 1. Član 47.

Geološko kartiranje. rad na kontroli visokonaponskog postrojenja trafo stanice. . Rad na kalibraciji instrumenata. Poslovi navigatora i operatora u avioprospekciji. 3. 12. Rad na servisiranju bušaćih i rudarskih mašina i motornih vozila. 4. rad na izradi mikroskopskih preparata nenuklearnih sirovina. geološka prospekcija i ostala geofizička istraživanja. jamski i gustinski karotaž površinskih bušotina). 3. Poslovi iz člana 47 ovog Pravilnika koji se obavljaju u atmosferi zagađenoj prašinom. 4. ovog Pravilnika pri kojima su radnici izloženi povećanom fizičkom i psihičkom naporu i uslovima jamskog i terenskog rada su: 1. rad na pripremama i manipulaciji uzoraka i proba nenuklearnih sirovina. 10. 8. kao i poslovi vezani sa opasnostima pri rukovanju bocama pod pritiskom i opasnostima od udara električne struje su: 1. Površinsko istražno bušenje. 4. Rad na rendgen aparatima. 3. štetnim agensima. 5. Rad na pripremi uzoraka i proba nuklearnih sirovina. Regionalna poludetaljna i detaljna radiometrijska. 9. Rad na izradi mikroskopskih preparata nuklearnih sirovina. 7. rad na geoelektričnim ispitivanjima IP – metodom. Rad na loženju parnih kotlova. Karotaž bušotina (gustinski i radioaktivni karotaž. Rad na radiohemijskim ispitivanjima u analitici i hidrogeologiji. 7. 8. Član 49. Rad na evidenciji i manipulaciji RA-uzoraka u zbirci. Rad na mineraloškim ispitivanjima radioaktivnih geoloških materijala. kalibracije instrumenata i dr. 2. Rad na fizičkim poslovima kao i radno mjesto daktilografa. 6. Rad na hemijskoj i mehaničkoj separaciji minerala nuklearnih sirovina. rad na autogenom i elektro zavarivanju. Rad na hemijskoj pripremi materijala za geohronološke analize uz primjenu RAizotopa.16 2. 11. radiološke kontrole. 5. Poslovi vezani za rad u jamama nuklearnih sirovina. 6. rad na oksigenskim bocama i drugim gasovima pod pritiskom kao i rad na vatroganim poslovima i fotokopirnim aparatima. Poslovi dekontaminacije. 5.Radiometrijska laboratorijska ispitivanja i rad na primjeni RA – izotopa u geologiji. Poslovi iz člana 47. distribucije RA izvora. Član 50. rad na hemijskim analizama i mehaničkoj separaciji nenuklearnih sirovina kao i rad na pripremama za spektrohemijske analize. Vožnja terenskih vozila u uslovima terenskog rada i 9. 7. 2. geohemijska. (poslovi HTZ). 13. 6.

d) uslovi za stručne kvalifikacije i radno iskustvo za ove poslove dati su kroz sistematizacije radnih mjesta. ovog Pravilnika radnici moraju da ispunjavaju sledeće uslove: a) u pogledu godina starosti da ne budu mlađi od 18 godina. neophodno je da njihovo zdravstveno stanje bude u skladu sa propisima o zdravstvenim pregledima i zdravstvenim uslovima lica koja rade sa izvorima jonizujućih zračenja. normalno čula vida i sluha. Za rad na poslovima navedenim u članu 50 ovog Pravilnika radnici moraju da ispunjavaju sledeće uslove: a) u pogledu godina starosti: da nisu mlađi od 18 godina. Za rad na poslovima navedenim u čla. okretni i snalažljivi i da ne boluju od neuropsihijatrijskih oboljenja. b) u pogledu zdravstvenog stanja radnici na ovim poslovima treba da imaju dobru fizičku kondiciju. kardiovaskularnog oboljenja. b) u pogledu zdravstvenog stanja radnici koji puno radno vrijeme provode u jami (a i b) ne smiju da boluju od bolesti organa za disanje. sluha. Isto važi i za ostala radna mjesta u ovoj grupi. 48. ovog Pravilnika radnici moraju da ispunjavaju sledeće uslove: a) u pogledu godina starosti da nisu mlađi od 18 godina odnosno 20 godina za rad u jami. da imaju razvijeno osjećanje odgovornosti i discipline. S obzirom da se jamski radovi obavljaju u jamama gdje su radnici izloženi pored štetnih uslova jamskog rada i dejstvu jonizujućih zračenja. Za rad na poslovima navedenim u članu 49. c) u pogledu psihofizičkih osobina radnici treba da imaju moć orjentacije u prostoru. . Zdravstvneo stanje radnika koji rade na vožnji terenskih vozila mora da bude u skladu sa Pravilnikom o zdravstvenim uslovima koje moraju ispunjavati vozači motornih vozila.17 Član 51. da ne boluju od ortopedskih i kardiovaskularnih oboljenja. odgovorni. oboljenja čula vida. varenje. kao i neuropsihijatrijskih oboljenja. mirisa. da budu okretni i snalažljivi. c) U pogledu psihofizičkih osobina radnici na ovim poslovima moraju biti samostalni. d) Stručne kvalifikacije i radno iskustvo za ovakve poslove dati su kroz sistematizaciju radnih mjesta. Član 53. da budu samostalni. Član 52.

Član 54. d) stručne kvalifikacije i radno iskustvo za ove poslove dati su kroz sistematizaciju radnih mjesta. uređaji. Član 58. Na ovim mašinama rad učenika na praktičnoj obuci je dozvoljen samo pod stalnim nadzorom stručnog radnika. c) u pogledu psihofizičkih osobina radnici moraju biti samostalni i odgovorni u radu. varenje. Zaštitne mjere – Projektovanje i izgradnja investicionih objekata Član 55.18 b) u pogledu zdravstvenog stanja radnici na ovim poslovima ne smiju da boluju od bolesti organa za disanje. Kod projektovanja i izgradnje investicionih objekata te i kod uvođenja novih ili izmjene postojećih tehnoloških procesa kod ugrađivanja nove opreme ili rekonstrukcije obavezno se utvrđuje i izgrađuje poseban prilog uz investicionu tehničku dokumentaciju sa označenjem svih štetnosti i opasnosti po život i zdravlje radnika kao i utvrđene i razređene mjere za njihovo otklanjanje. 2. jetre krvotvornih organa (poslovi svrstani pod 1. ovim Pravilnikom i drugim opštim aktima iz oblasti zaštite na radu. oruđe za rad i sredstva lične zaštite prilikom nabavke moraju imati dokaz da su proizvedeni u skladu sa međunarodnim konvencijama i državnim propisima o zaštiti na radu. 10. ugrađene nove opreme ili rekonstrukcije. . Opšte zaštitne mjere na mašinama i uređajima i oruđima za rad Član 57. 9. obavezno se utvrđuje i zapisnički konstatuje da li je u vezi sa ovim mjerama pribavljeno pozitivno mišljenje nadležnog organa inspekcije. 3 i 4). Kod tehničkog pregleda i prijema završnih investicionih objekata. disciplinovani i snalažljivi. kao i po uvođenju nove tehnologije. Sve mašine. normalno čulo vida. sluha i mirisa moraju imati i ostali radnici iz ove grupe poslova. omladina i invalidi uživaju posebnu zaštitu na radu u skladu sa Zakonskim propisima. Član 56. Mašinama za bušenje drveta i sličnih mateijala smije rukovati i podešavati ih samo stručno osposobljeni radnik stariji od 18 godina. Žene.

. Član 60. . ukoliko za neka ispitivanja i preglede nije zakonskim propisima ili opštim aktom određen drugi rok.da pruža maksimalnu zaštitu i sigurnost radnicima prilikom rada. Generalni pregled – remont i ispitivanje mašina i uređaja vrši se jednom u toku godine. oruđa za rad ili uređaja. Član 61. Mašine. Mašine i uređaji na mehanizovani pogon i alati za rad u toku rada moraju biti u ispravnom stanju i tehnički zaštićeni radi bezbjednosti radnika na radu. oruđa za rad i drugi uređaji na mehanizovani pogon moraju imati ugrađene zaštitne naprave koje omogućavaju pristup ruku i drugih djelova tijela radnika u opasnu zonu prilikom izvođenja radnih operacija. koji su na siguran način pričvršćeni za postolje ili drugi nepokretni dio mašine ili uređaja. . uređaji i drugo redovno se pregledaju.da u pogledu konstrukcije i namjene ispunjava zahtjeve JUS-a i propisa zaštite na radu. Pregled vrši posebno stručna služba za održavanje u određenim vremenskim intervalima i prema ukazanoj potrebi. Ako postoji potreba da se zaštitna naprava češće skida sa mašine.19 Član 59.da spriječi slučajni dodir tijela radnika sa opasnim mjestima za vrijeme rada. obavezno se na iste ugrađuje uređaj koji sprečava uključivanje mašine i ostalih uređaja sve dok se zaštitna naprava ne postavi na svoje mjesto. Član 62. oruđima za rad i drugim uređajima koji mogu ugroziti bezbjednost radnika ili drugih lica moraju biti osigurani zaštitnim ogradama ili zaštitnim metalnim oklopom. Svaka zaštitna naprava ili drugo tehničko zaštitno sredstvo mora biti tako konstruisano postavljeno i podešeno da zadovolji sledeće osobine: . Obrtni i pokretni djelovi na mašine. Radi provjere ispravnosti i održavanja u ispravnom stanju mašine. Član 63.

12. remonti ili bilo kakav drugi rad na mašinama. - . tako da se ovim ne mogu pustiti u pogon bez zaštitne naprave. Popravke. naprava i uređaji i električne instalacije moraju se izrađivati. Član 66. Gdje god je to moguće zaštitna naprava će se blokirati za pogon mašina odnosno uređaja. Skidanje zaštitnih naprava dozvoljeno je samo u slučaju popravke i podmazivanja ili drugog održavanja mašine odnosno uređaja. održavanja.da je otporna na vibracije. Prije početka utovara tereta u vozilo i istovara tereta iz vozila vozač je dužan saglasno pozitivnim zakonskim odredbama preduzeti potrebne mjere kojima se sprečava da vozilo samo krene sa mjesta na kome je zaustavljeno. Član 64. . da odgovara potrebi tehnološkog postupka i proizvodnog zadatka mašine i da ne otežava rad radnika. uređivati i održavati prema pozitivnim zakonskim odredbama kao i mjerama o zaštiti na radu u cilju maksimalnog obezbjeđenja zaštite radnika od posledica električnog udara. podmazivanja. odnosno uređajima može se vršiti kada one nijesu u pokretu. Elektro-energetska postrojenja. Ručne mašine na mehanički pogon moraju biti podešene tako da se mogu zaustaviti bez ispuštanja iz ruku. Zaštita od električne struje Član 67. Zaštitne mjere pri istovaru i utovaru tereta Član 68. 11.20 da je konstruisana i ugrađena kao nedjeljivi dio mašine. Zabranjeno je puštanje u pogon i rad na mašinama odnosno uređajima na kojima zaštitne naprave nijesu u ispravnom stanju. Član 65. Sve zaštitne naprave ili druga zaštitna sredstva moraju se održavati u potpuno ispravnom stanju i svaki kvar na njima se mora odmah prijaviti i otkloniti. vlagu i koroziju.

a po potrebi osigurani od klizanja. Utovar u vozilo tereta u komadima (sanduci. Ovi podovi moraju biti slobodni za nesmetano prenošenje tereta. takav rad mora se vršiti pod kontrolom neposrednog rukovodioca. Prije utovaranja. moraju biti ravni bez pukotina i rupa. vozač je dužan da provjeri da lije teret pravilno smješten a kod vozila sa stranama da li su one sigurno zatvorene. strana sanduka vozila radi istovara vozila mora se provjeriti položaj tereta. . Građevinski objekat Član 73. Član 71. Pri utovaru tereta u vozilo i istovaru tereta iz vozila sa zatvorenom karoserijom. Član 69.) preko strane sanduka vozila smije se vršiti samo ako su strane sanduka vozila dobro vezane. burad i sl. lancima ili na drugi način osigurane od otvaranja. furgon – unutrašnjost karoserije mora biti osvijetljena. Član 72. 13. Ako utovar vozila i istovar iz vozila većih količina tereta vrši grupa radnika. Član 70. Radne prostorije moraju biti funkcionalne. Lice iz stava 1 ovog člana dužno je prije početka rada provjeriti ispravnost opreme za utovar i istovar odgovarajućeg tereta. Ako to tehnički nije moguće mora se postaviti most.21 Otvaranje strana – sanduka vozila prije istovara tereta odnosno zatvaranje strana sanduka prije završenog utovara tereta moraju vršiti istovremeno najmanje dva radnika. Pri utovaru vozila – tereta sa platforme ili rampe skladišta. odnosno pri istovaru tereta na platformu ili rampu skladišta vozilo mora biti postavljeno neposredno do platforme ili rampe. Član 74. Podovi platforme – rampi i mostova na kojima se prenosi teret. Poslije završenog utovara tereta u vozilo.

Tamo gdje to nije moguće postići u dovoljnoj mjeri. Član 79. Temperatura u prostoriji u kojoj se obavlja lakši fizički posao treba iznositi 18-20o C. prostorije. Sve radne prostorije i radna mjesta moraju biti u dovoljnoj mjeri osvijetljene dnevnom svjetlošću. Uređaji moraju biti zaključani i pod kontrolom.ina radnih prostorija mora biti takva da na svako zaposleno lice dolazi najmanje 10m3 slobodnog prostora. 14. kontrolu i dezinfekciju sa određenim dezinfekcionim sredstvima. odnosno radna mjesta moraju biti vještački osvijetljena. Pri ponoćnom radu sva radna mjesta i prostorije moraju biti propisano osvijetljena. Osoblje koje radi na održavanju ovih prostorija mora svakodnevno vršiti čišćenje. Nus prostorije moraju biti uvijek čiste i uredne. Vazduh radne prostorije treba biti umjereno vlažan. Član 80. Električne instalacije i uređaji mogu projektovati samo ovlašćeni projektanti. Radove izvodi električar sa potrebnom kvalifikacijom. Radna površina po zaposlenom treba da iznosi najmanje 2 m2 dok visina radnih prostorija treba da iznosi 3-4 m. Rukovanje sa električnim uređajima dozvoljeno je isključivo osobama osposobljenim za tu djelatnost. temperatura prostorije treba da je od 10-18oC. Pri obavljanju teških fizičkih poslova.22 Veli. . Član 75. Član 77. Vlažne prostorije treba zimi zagrijavati. Zaštitne mjere protiv opasnosti od električne struje u radnim prostorijama i na stovarištu Član 78. Član 76.

Kvarove i nedostatke će otkloniti kvalifikovano lice za te poslove. 2. Ručica. a instalacije i uređaje odmah isključiti. koji se mogu dodirivati prevlakom izolacionih materijala (npr. moraju biti od izolacionog materijala. Nedostatke i kvarove koji neposredno ugrožavaju život i zdravlje zaposlenih osoba ili ako od njih prijeti opasnost. Električne instalacije i uređaje treba održavati u urednom stanju.23 Elektrotehnički instalacioni materijal kao i sve električne naprave. mora stajati uputstvo za aktiviranje aparata. treba smjesta otkloniti. Grla za sijalice koja su postavljena na dohvatu ruke. . Član 84. Obavezne zaštitne mjere od električne struje su: 1. sklopke i sl. Član 86.) u svemu da se spriječi direktan dodir sa vidljivim djelovima ili postavljanje izolacione podloge izolacioni zidovi i sl. Svaka osoba koja primijeti bilo kakav kvar i nedostatke na električnim uređajima i instalacijama. odnosno postrojenjima. pomoću posebnog voda za uzemljenje. Član 85. Za gašenje požara na električnim postrojenjima treba na pristupačnom mjestu imati prikladna sredstva zaštite od požara. Izoliranje djelova. Konstrukcija grla za sijalice mora biti takva a su djelovi sijalice koji vode struju zaštićeni kod slučajnog dodira prilikom umetanja i skidanja sijalice. Uzemljenje vidljivih djelova električnog uređaja. Nedostatke i kvarove treba otkloniti u što kraćem vremenu. Član 81. Na svim vatrogasnim aparatima (SO2 i S) sa kojima se može gasiti požar na električnim instalacijama. Član 82. postrojenja i uređaji moraju odgovarati opšte priznatim tehničkim propisima i pravilima. Da bi se spriječio prolaz struje sa vidljivih uređaja kroz čovječije tijelo u zemlji. kao i propisima i standardima koji su za ovu vrstu materijala donešeni. dužna je da odmah prijavi pretpostavljenima. Član 83.

. PRUŽANJE PRVE POMOĆI Član 88. Povrijeđenom ili naglo oboljelom licu na radu mora se odmah pružiti prva pomoć u najbližem mjestu na kojem se ona može pružiti da nebi nastupile posledice usled odlaganja. Član 90. moraju biti obučeni da mogu i sami sebi pomoći ako su u opasnosti odnosno ako se povrede ili naglo obole. obezbijeđuje se brzo pružanje pomoći na licu mjesta a u skladu sa savremenim metodama pružanja prve pomoći. Član 89. Pružanjem prve pomoći na licu mjesta mora se neodložno obezbijediti otklanjanje neposredne opasnosti po život i zdravlje povrijeđenog odnosno naglo oboljelog lica. Član 87. čizmama i sl. ili treba djelove koji su pod naponom zaštititi od slučajnog dodira izolirajućim pokrivačem (npr. Pozivanje hitne ljekarske pomoći na smije izazvati nikakvo odlaganje u neposrednom i brzom pružanju prve pomoći.24 Ako se pojedini poslovi moraju obavljati na mjestima na kojima se mogu dodirivati električne instalacije i uređaji koji pod naponom takve instalacije i uređaja treba isključiti. Radnici koji rade na radnim mjestima sa povećanom opasnošću od povređivanja i zdravstvenih oštećenja. onda zonu opasnosti treba ograničiti pomoću zaključanih pomoćnih zidova i sl. Osobe koje rade u blizini djelova koji su pod naponom moraju imati uz tijelo pritegnuto odijelo i stajati na stabilnom mjestu i prema potrebi biti snabdjeveni gumenim rukavicama. Povrijeđenim ili naglo oboljelim licima na radu. Gumom). Za sprovođenje zaštite protiv opasnosti od električne struje odgovoran je električar. a ako nije moguće. Prvu pomoć pružanju posebno za to osposobljena lica. Član 91. Ustanova će odrediti da svako zaposleno lice bude upoznato na kom mjestu može potražiti – kome licu se može obratiti za pružanje prve pomoći u slučaju povrede ili iznenadnog oboljenja.

radnicima se obavezno obezbjeđuju sredstva i oprema za ličnu zaštitu pri radu. smještaju i prenosu povrijeđenog. Član 95. Na svim radnim mjestima na kojima se opasnost i štetnost po zdravlje radnika ne mogu otkloniti tehničkim zaštitnim uređajima ili na drugi način. koju su radnici dužni da upotrebljavaju. Na kojim radnim mjestima se obavezno obezbjeđuje lična zaštitna oprema. Član 96. Za pružanje prve pomoći Ustanova mora imati dovoljan broj osposobljenih i uvježbanih lica u tehnici previjanja povreda. Za zaštitu radnika od iznenadnih i povremenih opasnosti na pojedinim radnim mjestima radnicima se obezbjeđuje odgovarajuća oprema koja im se stavlja na raspoloženje. odnosno da spriječe oštećenje njihovog organizma od štetnih uticaja hemijskog. biološkog ili drugog porijekla. utvrđuje se specifikacijom lične zaštitne opreme pri čemu se utvrđuje i vrijeme njenog trajanja. koja se radnicima stavlja na raspolaganje na privremenu upotrebu dok traje potreba. Za radna mjesta koja ne zahtijevaju stalnu upotrebu zaštitnih sredstava obezbjeđuje se odgovarajuća oprema u priručnom magacinu. Član 92. Sredstva i oprema za ličnu zaštitu na radu Član 93. kao i u uklanjanju. Član 97. toplotnog. Pod sredstvima lične zaštite na radu i ličnom zaštitnom opremom podrazumijevaju se sredstva koja imaju za svrhu da štite život i zdravlje radnika pri radu. Specifikacija lične zaštitne opreme iz prethodnog stava sastavni je dio ovog Pravilnika. Član 94.25 Ustanova je dužna obezbijediti potreban materijal i opremu za pružanje prve pomoći. . odnosno naglo oboljelog lica i dr. mehaničkog. Direktor Ustanove određuje lice koje se neposredno stara i zadužuje sa materijalom i opremom za pružanje prve pomoći kod pojedinih radova. u zaustavljanju krvarenja i pružanju pomoći od udara električne struje. u postavljanju obloga kod kostoloma u primjenjivanju različitih metoda oživljavanja.

Za svako oštećenje sredstava i opreme za ličnu zaštitu. vrsta sredstava i opreme kojom se radnik zadužuje. dan razduženja i primjedba. Svako lično zaštitno sredstvo ili oprema za ličnu zaštitu na radu koje je iz bilo kojeg razloga postalo neupotrebljivo. a naročito odjeća i obuća. mora se povući iz upotrebe i rashodovati.26 Zavod je dužan da obezbijedi lična i kolektivna zaštitna sredstva i opremu za svako radno mjesto gdje je to specifikacijom lične zaštitne opreme predviđeno. Direktor je dužan da obezbijedi vođenje evidencije o izdavanju. Svako sredstvo i oprema za ličnu zaštitu. Član 103. ne mogu se koristiti i upotrebljavati van radnog vremena i van radnih prostorija Zavoda odnosno ne mogu se koristiti u privatne svrhe. radno mjesto. bez obzira na vijek predviđen za njihovo trajanje. Član 98. radnik odgovara shodno propisima o materijalnoj odgovornosti radnika prema opštem aktu o odgovornostima radnika. sektor. Član 99. zaduženju i razduženju sa sredstvima i opremom za ličnu zaštitu na radu. do koga je došlo usled grube nepažnje radnika. O oštećenju ili dotrajalosti iz prethodnog stava radnik je dužan da odmah obavijesti svog neposrednog rukovodioca. . dan prijema. Korisnik sredstava i opreme za ličnu zaštitu prilikom prestanka rada odnosno prelaska na drge poslove i radne zadatke na koje nije predviđena lična zaštitna oprema dužan je da vrati sredstva koja su mu služila za ličnu zaštitu na dotadašnjim poslovima. Za radna mjesta za rad na terenu vremenski normativ za zaštitnu opremu odnosi se na efektivno vrijeme provedeno na terenu a koje se evidentira po putnim nalozima. Lična zaštitna oprema koja se stavlja na raspolaganje radniku mora biti i po kvalitetu i po namjeni u skladu sa propisima. Član 102. Član 101. U cilju vođenja evidencije vode sa individulni kartoni u koje se upisuju podaci koje sadrže: prezime i ime korisnika. Za ostala radna mjesta normativ se odnosi na kalendarske mjesece. Član 100.

Na svakom radilištu mora postojati sanduče sa svim neophodnim priborom za ukazivanje prve pomoći. dužan je da to učini radnik koji se zatekao na najbližem mjestu događaja.pregled zaštitnih uređaja na sredstvima za rad. Član 105. Ukoliko zbog težine povrede radnik nije u mogućnosti da prijavi povredu. Protiv radnika koji radi bez zaštitne opreme kao i sa opremom koja ne odgovara vrsti zaštite. . . očevidaca događaja i neposrednog rukovodioca. Član 108.ispitivanje povrijeđenog. . pokrenuće se postupak o njegovoj odgovornosti u skladu sa važećim opštim aktom. Član 107.pregled upotrebljavanih sredstava i opreme za ličnu zaštitu.pregled upotrebljavanih sredstava za rad i predmeta rada. koja u tu svrhu obrazuje posebnu komisiju.27 Član 104. Radnik koji se povrijedio na radu dužan je da o tome odmah i bez odlaganja obavijesti neposrednog rukovodioca. NAČIN OSTVARIVANJA OBAVEZE PREMA ORGANIMA NADZORA Ispitivanje uzroka težih povreda zdravstvenog oštećenja Član 106. . . a po potrebi i rekonstrukciju događaja. Ispitivanje uzroka povrede na radu i zdravstvenih oštećenja organizuje referent službe zaštite na radu.uviđaj na licu mjesta. .sve druge okolnosti od značaja za utvrđivanje pravog činjeničnog stanja. odnosno koji je prvi vidio ili saznao za povredu. Ispitivanje uzroka težih i smrtnih povreda i zdravstvenih oštećenja obuhvata: .

uzroke učestalosti povreda a naročito broj izgubljenih radnih časova i dana i drugi gubici koji su nastali u vezi sa tim. Svi podaci iz evidencije. Na osnovu podataka iz prethodnog stava određuju se mjere koje treba preduzeti i utvrđuju određeni pokazatelji pri izradi programa mjera zaštite na radu. Član 110. Sve podnijete prijave o nesreći na poslu referent zaštite na radu evidentira u posebnoj knjizi. tromjesečno i polugodišnje i godišnje). dužan je da prijavu podnese u roku od 24 časa od momenta saznanja za nesreću. izvore povreda. O svakoj povredi i zdravstvenom oštećenju na radu. Član 112.28 Prijava i evidencija povreda i zdravstvenih oštećenja Član 109. Prijava o nesreći na poslu dostavlja se u roku od 24 časa od momenta saznanja za nesreću. Rezultate dobijene analizom a naročito broj povreda. Analize povrede na radu vrše se periodično (mjesečno. u oblasti zaštite na radu moraju omogućiti stalno praćenje i analiziranje stanja povreda i zdravstvenih oštećenja. adničkom savjetu i drugim organima radi uvida i preduzimanja odgovarajućih mjera. vrste povreda. Ako referent zaštite na radu nije mogao biti neposredno obaviješten o nesreći. . ANALIZA POVREDA NA RADU Član 111. referent zaštite na radu popunjava i dostavlja prijavu o nesreći. zaštite na radu. dostavlja Komisiji zaštite na radu.

29 Obaveze Zavoda prema organima inspekcije rada Član 113. odnosno radni zadatak izvan organizacije i da sa tom obavezom upozna sve radnike. požar. Član 114. PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE Član 116.o početku rada poslije završene rekonstrukcije dogradnja. . dogradnji ili promjenama u tehnološkom ili drugom procesu rada. Zavod je obavezan da izvijesti nadležni organ Inspekcije rada o izvršenju njegovog rješenja i to najkasnije u roku od osam dana od dana isteka roka za otklanjanja nedostataka. odnosno promjena u tehnološkom ili drugom procesu rada. kao o svakoj pojavi koja bi mogla da ugrozi bezbjednost radnika na radu (rušenje. Preduzeće je obavezno da odmah izvijesti nadležni organ inspekcije rada o svakom smrtnom slučaju kolektivnoj nesreći i težoj povredi na radu. Zavod je obavezan da omogući inspektora rada ulazak u organizaciji. . da mu stavi na raspolaganje radnika koji će mu davati potrebna obavještenja da mu stavi na uvid isprave odnosno podatke neophodne za vršenje nadzora. .o početku rada na rekonstrukciji. odnosno nepravilnosti. odronjavanje.). oruđa za rad i uređaja i sredstava lične zaštite na radu.o početku rada na isturenom radilištu ili drugom poslu odnosno radnom zadatku koji se obavlja van preduzeća. Zavod je obavezan da omogući inspektoru rada da u vršenju funkcije nadzora nad pridržavanjem propisa o zaštiti na radu vrši pregled radilišta. Član 115. .o početku svog rada. da mu dostavi tražene isprave i podatke koje nijesu stavljene na uvid da mu omogući da prikuplja dokaze i činjenice i izvodi dokazne radnje. Nepridržavanje obaveza predviđenih Zakonom o zaštiti na radu RCG i ovog Pravilnika predstavlja težu povredu radne obaveze.o puštanju objekata u probni rad. odnosno pristup na istureno radilište ili posao. . eksplozija. prostorija. Zavod je obavezan da izvijesti nadležni organ inspekcije rada: . poplava i sl.

PREDSJEDNIK UPRAVNOG ODBORA JU REPUBLIČKI ZAVOD ZA GEOLOŠKA ISTRAŽIVANJA . Pravilnik stupa na snagu nakon što ga usvoji Upravni odbor. Normativ ličnih i zaštitnih sredstava koji se daje u prilogu ovog pravilnika čini njegov sastavni dio.30 Član 117. Član 118.PODGORICA Dr Branislav Glavatović .

31 NORMATIV LIČNIH I ZAŠTITNIH SREDSTAVA 1. Rudarski radovi i bušenje 1. Poslovi geoloških istraživanja Poslovi i zadaci 1. Geolozi i geološki tehničari Vrsta zaštitne opreme Normativ (mj. Šef ekipe za rudarske radove . Tehnički crtač 2. Zaštitne rukavice kožne 7. Radno odijelo 24 2.) Napomena 1. Čizme gumene 24 -«9. Peškir 12 13. Serum 1. Cipele duboke sa gumenim dnom 24 3. Čizme gumene 4. Radno odijelo 2. Šlem 48 za rad u jami 8. Šlem 5. Radni mantil 2. Torbica terenska 36 4. Vetrovka 24 7. Grudnjak-kožuh 48 -«12. Zaštitne rukavice kožne 24 -«10. Respirator 36 -«11. Cipele duboke sa gumenim dnom 3. Respirator 6. Rukovodilac odjeljenja 1. Grudnjak-kožuh 8. Peškir 24 12 2. Ranac 36 5. Radno odijelo 2. Peškir 1. Cipele duboke sa 36 36 36 48 36 36 60 12 24 za rad u jami -«-« -«-«-«- 2. Kišna kabanica 48 6.

Grudnjak-kožuh 4. pomoćnik 1. Peškir 36 24 48 36 24 48 12 2/8 6 36 6 3 24 24 24 6 12 12 24 48 24 12 24 36 24 za rad u jami 36 -«48 -«48 -«48 -«12 8 12 48 36 3 12 12 36 6 za rad u jami -«-« -«-«-«- 5. Gumene čizme 8. Respirator 8. bunda kožna 4. Radno odijelo 2. Čizme gumene 5. Šlem 6. Peškir 1.32 gumenim dnom 3. Peškir 4. Šef ekipe za bušenje 6. Grudnjak-kožuh 9. Cipele duboke sa gumenim dnom 4. Šlem 7. Zaštitne rukavice 3. Gumirano odijelo 7. Šlem 5. Radno odijelo kopača. Šlem 5. palioc mine 2. Čizm e gumene 4. Radno odijelo 2. Zaštitne rukavice kožne 6. Respirator 6. Cipele duboke sa gumenim dnom 3. Radno odijelo kombinezon 2. Peškir 3. Cipele duboke sa gumenim dnom 3. Antiforni 6. Peškir 1. Gumeno odijelo 3. Grudnjak-kožuh 8. Rudarski kopač. Antifoni 9. Zaštitne rukavice kožne 5. Zaštitne rukavice kožne 6. Bušač. Respirator 7. pomoćnik bušača za rad u jami -«-«- . Zaštitne rukavice kožne 7. Čizme gumene 4. bunda ceradna 5. Kompresorista 1. Grudnjak-kožuh 8.

Kurir – domar. Pripremač uzorka 4. Zaštitne gumene rukav. Zaštitne naočari 6. 1. . Rukovodilac laboratorije. Cipele sa gumenim dnom 5. Zaštitne gumene rukavice 4 Kecelja PVC 5. 24 24 48 24 36 24 24 12 24 48 6 24 12 3. cipele sa gumenim dnom 5. Zaštitne rukavice 1. Kecelja od PVC 3. Radno odijelo 2. Kecelja od PVC 3. Tehničar u geomehaničkoj laboratoriji 1. Peškir 1. Zaštitni naočari 4. Preparatr 1. 4. Rukavice zaštitne kožne 4. Antifoni 6. Cipele duboke sa gumenim dnom 1. Zaštitne kožne rukavice 5. Peškir 12 24 6 48 12 24 48 48 24 24 36 12. Zajednički poslovi 1. hemijski tehničar 2. Antiforni 8. Laboratorijski radovi 1.33 3. Respirator 7. Radni mantil hemičar. Šlem 5. Čizme gumene 3. Magacioner 3. Radno odijelo 2. Kecelja od PVC 4. Referent zaštite na radu i nabavljač 1. Radno odijelo 36 36 36 48 36 24 24 24 2. Radno odijelo 2. Peškir 4. Radno odijelo 2. cipele sa gumenim dnom 3. Radni mantil 2. Peškir 2. Respirator 7. Cipele sa gumenim dnom laborant 3.

Daktilograf 7. Zaštitne cipele 24 24 36 36 24 12 24 12 36 24. Cipele duboke sa gumenim dnom 24 3. Cipele duboke sa gumenim dnom 24 3.34 protivpožarna zaštita električar 4. Radni mantil 1. Mehaničar ‚ 2. Peškir 12 1. Zaštitne naočari 24 5. Stražarsko odijelo 2. Rukavice gumene 1. Zaštitne rukavice 12 4. Čizme gumene 4. Borosane 3. Radni mantil 1. Zaštitne rukavice 24 4. 5. Bibliotekar 8. Rukavice gumene 24 1. Vozač ‚ 6. 12 2. Radno odijelo 2. Stražar PREDSJEDNIK UPRAVNOG ODBORA Dr Branislav Glavatović . Radni mantil 2. Zaštitne rukavice kožne 1. Čistačica 9. Radno odijelo-kombinez.

35 .

36 .