Na osnovu člana 51 Zakona o zaštiti na radu (Sl.list RCG br.

79/04) i člana 26 Statuta Javne ustanove Republički zavod za geološka istraživanja-Podgorica Upravni odbor na sjednici održanoj 14.04.2006. g. donio je

PRAVILNIK o zaštiti na radu i protivpožarnoj zaštiti OPŠTE ODREDBE Član 1. Pravilnikom o zaštiti na radu (u daljem tekstu: Pravilnik) Zavod uređuje prava, obaveze i odgovornosti iz oblasti zaštite na radu, radi stvaranja i obezbjeđenja uslova za tehničku i zdravstvenu zaštitu radnika prilikom vršenja poslova radnog mjesta. Član 2. Ovim Pravilnikom u skladu sa Zakonom, Statutom, uslovima i potrebama zaštite na radu bliže se uređuju: - obaveze i odgovornosti svih zaposlenih, - zadaci i ovlašćenja organa upravljanja, - prava i obaveze rukovodećih i drugih odgovornih radnika, - prava i obaveze radnika, - program mjere zaštite na radu, - povrede obaveza u vezi sa zaštitom na radu zbog kojih se radnik može udaljiti sa rada, - obučavanje radnika iz materije zaštite na radu, - program obučavanja radnika iz materije zaštite na radu, - određivanje radnih mjesta sa posebnim uslovima rada i određivanje uslova koje radnik treba da ispunjava da bi radio na tim poslovima, - posebna zaštita žena, omladine i invalida rada, - opšte mjere zaštite na radu, - način obavljanja stručnih poslova zaštite na radu, - način utvrđivanja i provjera zdravstvenog stanja zaposlenih koji rade na poslovima sa posebnim uslovima rada i drugih zaposlenih, - način osposobljavanja i provjera osposobljavanja zaposlenih za bezbjedan rad, - korišćenje sredstava i opreme lične zaštite i dr. - protivpožarne mjere, - opšte higijenske mjere, - ovlašćenja i djelokrug referenta zaštite na radu,

2 način izvršavanja obaveza prema organima inspekcije rada, druga pitanja od interesa za uspješno sprovođenje zaštite na radu. Član 3. Odredbe ovog Pravilnika, odnose se i primjenjuju na sve radnike kao i na druga pravna i fizička lica koja po bilo kojem osnovu rade u poslovnom krugu Ustanove ili na objektima na kojima Ustanova izvodi radove kao i na učenike i studente na praktičnom radu i ferijalnoj praksi i druga lica koja rade ili se obučavaju u Ustanovi. Član 4. Mjere usmjerene na bezbjednost uslova rada ostvaruju se primjenom savremenih tehničkih zdravstvenih i drugih uslova rada i sprečavanjem opasnosti po život i štetnosti po zdravlje radnika. II. OBAVEZE ORGANA UPRAVLJANJA

1. Upravni odbor Član 5. donosi Pravilnik o zaštiti na radu kao i njegove izmjene i dopune, donosi Program mjera zaštite na radu, upoznaje se sa nalozima i izvještajima organa insepkcije, donosi o njima svoje zaključke i dostavlja ovim organima izvještaje o uklanjanju nedostatka i preduzimanju drugih mjera povodom nalaza organa inspekcije, razmatra analize o povredama na radu, usvaja ih i donosi zaključke, prati stanje posebne zaštite žena, omladine i invalida rada, donosi program obučavanja radnika iz materije zaštite na radu, bliže određuje zadatke i sadržaj rada Komisije zaštite na radu, razmatra njen izvještaj o radu, daje joj smjernice za rad, obavlja i druge poslove iz oblasti zaštite na radu, u skladu sa Zakonom, ovim Pravilnikom i drugim opštim aktima. Član 6. Komisiju za zaštitu na radu bira Upravni odbor na predlog direktora na period od dvije godine. Komisija zaštite na radu: - redovno prati stanje uslova rada, povrede na radu profesionalna oboljenja i druge okolnosti od interesa za stanje uslova rada i unapređenja zaštite na radu, - daje inicijativu za uvođenje novih oblika zaštite na radu i unapređenje postojećih, - priprema analize i izvještaja o stanju zaštite na radu i dostavlja ih direktoru, - prati zdravsteno stanje radnika i uslova rada na radnim mjestima sa posebnim uslovima rada,

3 analizira uzroke povrede na radu, profesionalnih oboljenja i bolovanja i predlaže potrebne mjere, svakih šest mjeseci vrši detaljnu analizu stanja i aktivnosti koje se preduzimaju u Ustanovi na sprovođenju i unapređenju zaštite na radu i daje direktoru potrebne predloge, predlaže direktoru nabavku potrebnih sredstava zaštite na radu i prati njihovo korišćenje, razmatra zahtjeve primjedbe i predloge radnika u vezi sa stanjem zaštite na radu i predlaže cjelishodne mjere i odgovorajuća rješenja, vrši druge poslove u oblasti zaštite na radu koje joj povjeri Upravni odbor i direktor Ustanove.

2. Direktor Ustanove Član 7. Direktor je: odgovoran i dužan da se zakonski propisi, i ovaj Pravilnik kao i opšti akti iz oblasti zaštite na radu, pravilno i potpuno primjenjuju, neposredno je odgovoran Upravnom odboru za stanje zaštite na radu za sprovođenje zakonskih i drugih propisa i drugih opštih akata u oblasti zaštite na radu, za izvršenje programa mjera zaštite na radu i za izvršenje naloga organa inspekcije i zaključaka Upravnog odbora u oblasti zaštite na radu. učestvuje u pripremi programa mjera zaštite na radu i priprema predlog za njihovo finansiranje, odgovoran je da investicioni objekti namijenjeni za radne i druge prostorije budu u skladu sa propisima zaštite na radu, ovlašćen je i dužan da pokreće postupak protiv radnika koji se ne pridržavaju mjera zaštite na radu, vrši i druge poslove iz oblasti zaštite na radu u skladu sa Zakonom i opštim aktima i po nalozima Upravnog odbora i inspekcije. Obavlja poslove zaštite na radu u skladu sa Zakonom o zaštiti na radu.

-

3. Neposredni rukovodilac radnika Član 8. Pod neposrednim rukovodiocem u smislu ovog Pravilnika, podrazumijeva se rukovodilac sektora, rukovodilac projekta, rukovodilac radilišta, rukovodioci službe i drugi odgovorni radnik koji je ovlašćen da organizuje rad, izdaje naloge i uputstva za izvršenje radnih zadataka, da vrši uvid u rad radnika i kome su radnici odgovorni za vršenje radnih zadataka. U cilju konkretnog i neposrednog izvršenja i sprovođenja mjera zaštite na radu neposredni rukovodilac radnika je dužan u djelokrugu svojih poslova: - da svakog radnika prije početka sa radom na poslovima koje organizuje i za koje je odgovoran upozna sa radnim zadatkom, sa radnim mjestom, sa uslovima rada,

da se stara da na određenim mjestima bude istaknuta likovna ili pismena upozorenja i uputstva o opasnostima mogućih povreda na radu i da preduzme mjere da se u slučaju njihovih uništenja odmah zamijene novima. ne koristi sredstva lične zaštite na radu. ličnih i kolektivnih sredstava zaštite na radu i o mogućim posledicama koje mogu nastupiti ako se zaštitna sredstva ne upotrebljavaju ili ne koriste pravilno.. alatima. da odmah obavijesti rukovodioca i referenta zaštite na radu o povredi radnika. da kod naročito opasnih poslova svojim stalnim i neposrednim prisustvom i stručnim nadzorom obezbjeđuje maksimalnu zaštitu radnika na radu i primjenu propisanih mjera zaštite na radu. odnosno odbija da postupi po uputstvima za bezbjedan rad i svojim načinom rada i ponašanja ugrožava svoju bezbjednost i bezbjednost drugih radnika. oruđa za rad i alata i drugih priručnih sredstava i pravilnom korišćenju sredstava tehničke zaštite i upotrebi sredstava lične i kolektivne zaštite na radu i da odmah preduzme potrebne mjere za opravku i dovođenje u ispravno stanje neispravnih sredstava. da privremeno udalji sa radnog mjesta radnika koji se pri radu i pored upozorenja ne pridržava propise o zaštiti na radu. da se neprekidno brine o ispravnosti mašina. - - - - - - - . da se stara o urednom održavanju čistoće i higijene na radnim mjestima i u radnoj prostoriji u kojoj organizuje rad. oruđima za rad. da prethodno izvrši provjeru da li su radnici obaviješteni o puštanju u pogon ovih mašina i uređaja i da prisustvuje njihovom stavljanju u pogon. da Direktoru pismeno predloži pokretanje postupka zbog povrede radne obaveze ako se radnici ne pridržavaju mjera zaštite na radu. da odobri početak rada odnosno stavljanje u pogon mašina. da organizuje pružanje prve pomoći radniku i da obezbijedi radno mjesto i bližu okolinu gdje se povreda desila tako da ostane nepromijenjeno stanje do dolaska nadležnog organa radi izviđaja. da sarađuje sa neposrednim rukovodiocem i referentom zaštite na radu. uređaja. oruđa za rad i alata na kojima je vršen remont i opravka. da sve radnike obuči u namjeni. da obezbijedi pješačke i transportne prolaze. uređaja. instalacijama ili u radnoj prostoriji koji bi mogao ugroziti život i bezbjednost radnika. da se sa njima konsultuje o preduzimanju potrebnih mjera zaštite na radu i da u djelokrugu svojih psolova izvršava njihove naloge iz oblasti zaštite na radu. da prijavi svom rukovodiocu svaki kvar na mašinama. materijala i dr. da zabrani rad radniku koji je pod uticajem alkohola ili droge ili ispoljava znake premorenosti. načinu. uređajima. mjesta za lagerovanje sirovina. da prilikom izvođenja grupnog rada gdje je potrebna međusobna saglasnost i koordinacija rada odredi stručno osposobljenog radnika koji je upoznat sa svim opasnostima i mogućim štetnim posledicama takvog rada radi vršenja nadzora i neposrednu organizaciju i koordinaciju posla. upotrebi i korišćenju odgovarajućih sredstava tehničke zaštite na radu. instalacija.4 sa opasnostima i drugim pojavama i okolnostima koje mogu uzrokovati povredu na radu i druge opasnosti po život i zdravlje radnika.

vrši kontrolu pravilne upotrebe i održavanje sredstava lične zaštite na radu. a posebno radnika koji rade na poslovima sa posebnim uslovima rada i o tome vodi evidenciju. izmjene propisa i normativa. - . na osnovu ovog Pravilnika i drugih opštih akata i propisa kojima se regulišu pojedina pitanja zaštite na radu. mikroklime i buke u radnim prostorijama i o tome vodi evidenciju. prati i proučava odgovarajuća naučna dostignuća iz oblasti zaštite na radu. vodi nadzor nad sprovođenjem propisanih mjera zaštite na radu i daje prijedloge za rješavanje uočenih problema iz oblasti zaštite na radu. kontroliše uslove rada na radnim mjestima gdje se radi sa radioaktivnim i drugim materijama štetnim po zdravlje i preduzima potrebne mjere za unapređivanje zaštite na radu na tim radnim mjestima. organizuje kontrolu periodičnih pregleda i ispitivanja hemijskih štetnosti. da prati propise i tehnička dostignuća kako bi svoje obaveze u pogledu primjene zaštite na radu obavljao što kvalitetnije. vodi evidencije i vrši periodične preglede i ispitivanja preko nadležnih organizacija. U organizovanju. da usavršava svoja znanja iz materije zaštite na radu. obavezno izlazi na lice mjesta radi vršenja uviđaja sa nadležnim organima inspekcije rada. literaturu. učestvuje u izradi predloga opštih akata i propisa iz oblasti zaštite na radu i predlaže mjere za unaprijeđivanje zaštite na radu. nova saznanja i iskustva drugih iz iste oblasti i u tom smislu predlaže odgovarajuća rješenja radi unapređenja zaštite na radu i brine o njihovom sprovođenju. učestvuje u izradi programa mjera zaštite na radu i radi na njihovoj realizaciji. sprovođenju i unapređivanju zaštite na radu referent zaštite vrši sledeće poslove: organizuje i sprovodi zaštitu na radu shodno zakonskim propisima.5 da organizuje radni proces tako da radniku bude obezbijeđena puna sigurnost i obezbjeđenost prilikom vršenja određenih poslova i zadataka. da vrši u djelokrugu svojih poslova i sve druge poslove i preduzima potrebne mjere po svojoj inicijativi u oblasti zaštite na radu i da izvršava njihove naloge kao i odluke nadležnih organa u oblasti zaštite na radu. ostvaruje saradnju sa radnicima sa posebnim ovlašćenjima i odgovornostima i pruža im odgovarajuću stručnu pomoć iz oblasti zaštite na radu. pri svakoj težoj povredi ili kolektivnoj nesreći na radu. učestvuje u organizovanju obučavanja radnika u oblasti zaštite na radu i pruža stručnu pomoć pri obučavanju i vaspitavanju radnika za siguran i bezbjedan rad i o tome vodi evidenciju. prisustvuje pregledima kada ove vrši nadležni organ inspekcije rada i pruža potrebna objašnjenja i informacije i stara se o blagovremenom otklanjanju nedostataka u oblasti zaštite na radu konstatovanih od strane nadležnih organa i o tome podnosi izvještaj. učestvuje u organizovanju prethodnih i periodičnih lekarskih pregleda radnika.

organizuje tako da radniku bude obezbijeđena sigurnost i bezbjednost prilikom vršenja poslova i obavljanja drugih radnih zadataka i ne sme dozvoliti radniku da radi suprotno propisima za rad i merama bezbjednosti. . ili koji odbije da postupi po njegovom uputstvu za bezbjedan rad ili je pod dejstvom alkohola ili narkotika. .odgovoran je za održavanje u uspravnom stanju svih postavljenih vidnih oznaka upozorenja na opasnost u radu. Član 10. predlaže obustavu rada u slučajevima neposredne opasnosti po život i zdravlje radnika. mašine.izvještava odmah referenta za zaštitu na radu o svim povredama i zdravstvenim oštećenjima radnika na radu. uređaja i instalacija ako bi njihova upotreba ugrožavala život i zdravlje radnika ili prouzrokovala druge štete.da se brine o bezbjednosti radnika na radu i ispravnosti svih mašina. uređaja i instalacija sa gledišta zaštite na radu. . Rukovodilac sektora za rudarske radove i istražno bušenje posebno je odgovoran: . uređaje.odgovoran je za blagovremeno postavljanje vidnog pismenog upozorenja neispravnosti mašine.dužan je da odmah po saznanju prijavi i predloži direktoru odnosno drugom radniku sa posebnim ovlašćenjima i odgovornostima privremeno odstranjivanje sa rada radnika koji se pri radu ne pridržava propisanih mjera ili ne koristi sredstva zaštite na radu.dužan je da radni proces za koji je odgovoran.6 podnosi izvještaj direktoru o stanju zaštite na radu.stara se o ispravnosti mašina. ne sme dozvoliti radniku da radi bez ili sa neispravnim sredstvima zaštite na radu i stara se o njihovoj ispravnosti ili zahteva od neposrednog rukovodioca njihovu opravku ili nabavku novih. . Rukovodioci laboratorija i bušači na garniturama neposredno su odgovorni za sprovođenje svih mjera zaštite na radu koje se odnose na radnike. preduzima mjere za otklanjanje nepravilnosti ako je to moguće ili zahtjeva to od neposrednog rukovodioca. . uređaja i alata i da neposredno preduzima i kontroliše mjere zaštite na radu. instalacije i prostorije koje se koriste u izvršenju poslova uže radne grupe i ima naročito sledeće nadležnosti: . .obavlja i druge poslove iz oblasti zaštite na radu prema odredbama ovog Pravilnika i prema nalazima neposrednog rukovodioca Član 11. .da se stara za pravilnu primjenu sigurnosnih mjera izdatih od Rudarskog inspektorata.naročito se stara o ispravnosti ličnih zaštitnih sredstava pri radu na poslovima kojima rukovodi. . . vodi evidenciju o povredama na radu.

da se strogo pridržava i izvršava zadatke i uputstva izdata od nadzornog tehničkog osoblja u vezi sa mjerama zaštite na radu i na radnom mjestu. a posebno stare radove. . da obustavi rad čim primeti ili sazna da je ugrožen život radnika. inicijalnih sredstava i način rukovanja sa istim na osnovu uputstva proizvođača. da odmah najbržim putem o datoj situaciji obavijesti i zatraži pomoć od svog nadležnog rukovodioca. vrši potrebna mjerenja i vode knjige ventilacije. naredi povlačenje radnika sa ugroženih radnih mjesta.7 da uvede knjigu rudarskog nadzora i da tim putem izdaje potrebna naređenja određenim radnicima u vezi sa zaštitom na radu i da uvede ostale knjige u vezi sigurnosti rada. obrušavanja.). da podnosi prijave ovlašćenom rukovodiocu protiv radnika zbog povreda radne dužnosti iz oblasti zaštite na radu. inicijalnim sredstvima i miniranjem. inicijalnih sredstava i da sprovodi propise o rukovanju eksplozivom. da redovno kontroliše i obilazi radove u jami i da kontroliše ispravnost vođenja rudarskih planova u kojima moraju biti označeni stari rudarski radovi. da redovno obilazi sve radove u svom djelokrugu rada. Kopač-palioc mina posebno je odgovoran. kao i da kontroliše njihovo uredno vođenje. Rudarski poslovođa posebno je odgovoran: da direktno kontroliše pravilan utrošak eksploziva. transport i uskladišenje eksplozivnog materijala i da vodi knjigu o radu sa eksplozivnim materijalom. zarušavanja i sl. da daje uputstva radnicima za upotrebu eksplozivnog materijala i da se brine za pravilan prijem. da pravilno rasporedi i poduči svakog radnika o sprovođenju mjera zaštite na radu. Član 13. da preduzima određene mjere za obezbjeđenje ventilacije jamskih prostorija gdje se izvode radovi. Član 12. da direktno sprovodi mjere zaštite na radu i da kontroliše sprovođenje mjera zaštite na radu od strane radnika. da Svoje zapažanje o neispravnostima na radnim mjestima ubeležava u knjigu nadzora. da u slučaju nepogoda (provala starog rada. ukoliko nije u mogućnosti da to sam uradi. da obavezno poznaje sve karakteristike eksploziva. da preduzme potrebne mjere sigurnosti na radnim mjestima. da sprovodi donijete odluke nadležnih organa i neposrednih rukovodilaca u cilju poboljšanja zaštite na radu.

permanganti i dr. kalijum. živin hlorid. Zabranjen je rad u slabo osvijetljenim prostorijama laboratorije. moraju se čuvati u posebnom ormaru koji se zaključava. Sa ključem smije rukovoditi za to određeno lice. . Član 17. Član 14. da uredno vodi knjigu prijema i utroška eksplozivnog materijala i knjigu neopaljenih mina i o tome obavještava neposrednog rukovodioca. Obaveze radnika Član 19. da se pri rukovanju eksplozivnim sredstvima i miniranju najstrožije pridržava postojećih propisa i odredaba ovog Pravilnika. U laboratoriji gdje se izvode hemijske reakcije i u prostorijama gdje se izvodi mehanička priprema uzoraka. aparati. moraju se tehnička sredstva: mašine. gdje se razvijaju štetne prašine kao i u odjeljenju digestora gdje se razvijaju opasni gasovi bez ispravnih ventilacionih uređaja i obavezne primjene Pravilnikom propisanih ličnih zaštitnih sredstava. Član 18. Član 15. Hemijske supstance: cijanidi. da poznaje jamu u kojoj radi a naročito puteve kojima je predviđena evakuacija u slučaju opasnosti po živote uposlenih. Član 16. bijeli i žuti fosfor. Rasvjeta u odjeljenjima laboratorije mora biti fluoroscentna. barijuma. održavati u takvom stanju.8 da se osigura radilište i svoje pomoćno osoblje ili obustavi rad i povuče sa radnog mjesta pomoćno osoblje ako prijeti neposredna opasnost za njihovu bezbjednost i da o tome najbržim putem obavijesti neposrednog rukovodioca. da poznaje propise o radu u podzemnim prostorijama i obučava pomoćno osoblje u tome. ugljen sulfida. da se brine za sigurnost svog pomoćnog osoblja i poučava ga u praktičnom radu sa sredstvima zaštite. Radnicima koji rade u Hemijskoj i Preparatorskoj laboratoriji i radnicima koji kopiraju na kopir aparatima obezbjeđuje se dnevno litar mlijeka. Zabranjen je rad u odjeljenjima za mehaničku pripremu uzoraka. soli arsena. da se rad na njima može vršiti bez opasnosti za radnike. 4. instalacije i dr.

uslovima rada. radnik ima dužnost da o toj okolnosti pismeno upozna direktora i da zahtijeva da se preduzmu i sprovedu potrebne mjere zaštite na radu i nedostaci otklone. odredaba ovog Pravilnika. ako je to moguće. Radnik je dužan da poslove i zadatke radnog mjesta i druge povjerene zadatke obavlja savjesno i sa družnom pažnjom u cilju sigurnosti drugih radnika. da ih pravilno i namjenski koristi i da ih uvijek održava u ispravnom stanju. ako to nije moguće. sa ispravnim alatom a na način i po postupku koji su predviđeni mjerama zaštite na radu. uputstva za rad i upozorenja da radne operacije i zadatke vrši na predviđenoj mašini. . Član 21. Ako neposredni rukovodilac ne postupi u razumnom roku po prijavi iz prethodnog stava. Član 22. Ako primijeti određene nedostatke. Član 20. dužan je da o nastalim kvarovima ili mogućim opasnostima bez odlaganja obavijesti neposrednog rukovodioca.9 Radnici Zavoda kao i sva druga lica koja se po bilo kojem osnovu nalaze u Zavodu dužni su da se pridržavaju pozitivnih propisa. uputstva i naloga neposrednog rukovodioca u vezi zaštite na radu čini težu povredu radne obaveze. Radnik se takođe mora upoznati sa organizovanjem i sprovođenjem zaštite na radu i sa svim opasnostima. Radnik ima pravo i obavezu da se prilikom rada služi propisanim sredstvima tehničke i lične zaštite na radu. drugih opštih akata i uputstava u cilju sprovođenja potpune zaštite na radu Svaki radnik je u djelokrugu svoga rada odgovoran za sprovođenje i unapređenje zaštite na radu. pravima i obavezama iz oblasti zaštite na radu. Radnik je dužan da svoje znanje iz oblasti zaštite na radu stalno obnavlja i usavršava. radnik je dužan da sve kvarove i nedostatke sam otkloni bez odlaganja. Radnik koji se ne pridržava propisanih mjera zaštite na radu. kvarove ili druge okolnosti koje bi mogle ugroziti sigurnost i bezbjednost radnika kao i sigurnost i bezbjednost drugih radnika i imovine. Svaki radnik je dužan da se upozna sa propisima i mjerama zaštite na radu prije nego što otpočne da radi poslove na radnom mjestu na koje je i raspoređen ili premješten. Prilikom obavljanja određenih radnih operacija radnik je dužan da se pridržava određenog tehnološkog postupka.

Ako nadležni organ inspekcije utvrdi da zahtjev radnika nije osnovan. ima pravo da se obrati nadležnom organu inspekcije koji će donijeti odgovarajuće rješenje. zagađenost vazduha. Član 25. Član 24. Radnicima koji su pod uticajem alkohola ili droge. Ako radnik odbije da radi iz razloga navedenih iz člana 23 ovog Pravilnika Ustanova i radnik imaju pravo da se obrate nadležnom organu inspekcije radi ispitivanja i utvrđivanja činjeničnog stanja. Član 26. Radnici koji su zaduženi mašinama. Radnik je dužan da svaku povredu na radu odmah prijavi neposrednom rukovodiocu. Na mašinama. Radnik kome pri radu prijeti neposredna opasnost po život zbog toga što nijesu provedene propisane mjere zaštite na radu ima pravo da odbije da radi na poslovima toga radnog mjesta ili drugim radnim zadacima dok se ne sprovedu propisane mjere zaštite na radu (prekomjerna buka. oruđima i drugim uređajima i dužan je da se prije svake njihove upotrebe lično uvjeri u njihovu ispravnost i bezbjednost za rad. . Radnik može da radi samo na ispravnim mašinama. oruđima za rad i drugim uređajima i alatima kao i sredstvima zaštite dužni su da se stalno staraju o njihovoj ispravnosti i da prilikom rada upotrebljavaju odgovarajuća sredstva tehničke i lične zaštite na radu. radniku ne pripada naknada ličnog dohotka za vrijeme za koje je odbio da radi.10 Ako se po zahtjevu iz prethodnog stava ne preduzmu potrebne mjere u određenom roku i ako radnik smatra da tražene mjere zaštite nijesu provedene u duhu odgovarajućih propisa i odredbi ovog Pravilnika i da njima nijesu otklonjene opasnosti. nedozvoljena toplota i hladnoća) radnik ima pravo da zahtijeva da se te opasnosti otklone u što kraćem roku i da bude raspoređen na drugo radno mjesto koje odgovara njegovoj stručnoj spremi i drugim radnim sposobnostima dok se ove opasnosti ne otklone. Član 27. ili su vidno iscrpljeni iz bilo kojeg razloga. oruđima za rad i drugim uređajima mogu raditi i sa njima rukovati samo radnici koji su kvalifikovani i zaduženi da rade sa njima. zabranjen je pristup na radno mjesto i zadržavanje u radnim prostorijama odnosno u poslovnom krugu Ustanove. aparatima. nedozvoljena vlaga. Član 23.

Program mjera zaštite na radu donosi se na vrijeme od jedne godine. dužan je da o tome odmah obavijesti neposrednog rukovodioca. -ciljeve koje treba ostvariti sprovodjenjem programa mjerea zaštite na radu. -vrste mjera. kao i njihov obim i sadržinu.način i oblike aktivnosti ovlašćenih organa Ustanove i odgovornih radnika za izvršenje programa. Član 31. Radnik je dužan da po isteku radnog vremena odnosno po prestanku rada na radnom mjestu ostavi radno mjesto čisto i uredno. O poštovanju ovih zabrana dužan je da se stara i neposredni rukovodilac. da rade poslove i da zamjenjuju radnike na poslovima za koje nijesu osposobljeni iz oblasti zaštite na radu i da rukuju sa sredstvima sa kojima nijesu neposredno i lično zaduženi.donosi se Program mjera za unapredjenje zaštite na radu.Radnici su dužni da poštuju sva pismena i likovna upozorenja koja se odnose na odredjene opasnosti. Zabranjeno je radnicima da se prilikom rada bez dozvole neposrednog rukovodioca udaljavaju sa radnog mjesta. Mjere zaštite na radu u smislu ovog Pravilnika su opšte posebne i prethodne kako je to utvrdjeno Zakonom. . . 5. Program mjera zaštite na radu Član 30. Program mjera zaštite na radu donosi Upravni odbor. Program mjere zaštite na radu sadrži naročito: -kraću analizu o postojećem stanju i problematici zaštite na radu. . u skladu sa razvojnom orjentacijom i aktivnostima u Ustanovi. da mašine. Član 32. Program mjera zaštite na radu odnosi se po pravilu krajem tekuće godine za narednu godinu.11 Član 28. problematike i daljih potreba unapredjenja zaštite na radu. Prolazeci od postojećeg stanja. uredjaje i alate sa kojima je radio ostavi u ispravnom stanju a u slučaju da ih ne može ostaviti u ispravnom stanju.finansijska sredstva potrebna za ostvarenje programa. Član 29.

ne prijavi kvar na mašini ili oruđu za rad koji bi mogao uzrokovati povredu ili nesreću na radu. se ne pridržava konkretnih uputstava o zaštiti na radu koje mu daje neposredni rukovodilac ili odbija da ova uputstva izvrši. 9. 7. materijal protivno mjerama zaštite na radu. popravlja ili priprema mašinu odnosno mehanizovano oruđe za rad koje je u radu odnosno u pokretu ili koje nije isključeno od izvora pogonske energije. 5. 2. 8. natpise ili druga upozorenja o opasnostima od povreda na radu. pregleda i ispituje. 6. 13. sredstva unutrašnjeg transporta nepropisano koristi i rukuje sa istim. 14. 12. Neposredni rukovodilac i referent zaštite na radu imaju pravo i obavezu da privremeno udalje radnika sa radnog mjesta ako: 1. na transportnim putevima ostavlja predmete. podmazuje. uključuje u pogon mašinu koja je bez zaštitne naprave ili radi na njoj.12 . 4. U planiranju i ostvarenju razvojnih potreba putem modernizacije postojeće ili uvođenjem nove opreme ili tehnologije obavezno se i uporedo utvrđuje odgovarajući program mjera zaštite na radu i na njegovo ostvarenje planiraju i obezbjeđuju potrebna finansijska sredstva. ne pruži potrebnu pomoć povrijeđenom radniku. droge ili u očigledno iscrpljenom stanju iz bilo kog razloga. oštećuje ili uklanja. znake. odbija da pristupi obučavanju iz materije zaštite na radu u slučajevima kada treba da otpočne sa radom na poslovima drugog radnog mjesta za koje nije obučen ili kada se uvodi nova tehnologija. sredstava i imovine. Član 33. 10. . obavlja poslove pod utiajem alkohola. svojim nemarnim radom i odnosom prema mjerama zaštite na radu ugrožava svoju bezbjednost i bezbjednost drugih radnika. . prilikom rada ne upotrebljava ili ne upotrebljava pravilno prema njihovoj namjeni sredstava lične zaštite ili ih ne održava u ispravnom stanju. sirovine. upotrebljava otvorenu vatru ili ako puši na radnom mjestu. Povreda radnih obaveza u vezi sa zaštitom na radu Član 34. 11.druge pokazatelje i podatke potrebne da se program blagovremeno i uredno izvrši. svojim nemarnim odnosom i ukupnim ponašanjem prema mjerama zaštite na radu negativno utiče kod drugih radnika na izvršavanju mjera zaštite na radu.rokove izvršenja pojedinih mjera. 3. u radnim i drugim prostorijama i na mjestima koja nijesu određena za pušenje odnosno za upotrebu otvorenog plamena ili užarenih odnosno pregrijanih predmeta. 5.

Radnik koji tek počinje sa radom. . 16. Neposredni rukovodilac radnika i referent zaštite na radu čine težu povredu radne obaveze ako privremeno ne udalje radnika u slučajevima iz člana 34 ovog Pravilnika ili ako ne podnesu prijavu za pokretanje postupka za povredu radne obaveze. 7. u drugim slučajevima utvrđenim zakonom i opštim aktima. Član 39. Obučavanje radnika iz materije zaštite na radu Član 37. vaspitanje i upotpunjenje znanja radnika iz oblasti zaštite na radu vrši se na osnovu posebnih programa obuke. radnik koji se raspoređuje na drugo radno mjesto kao i radnik na čijem se radnom mjestu vrši zamjena tehnologije prije nego što počne sa radom ima pravo i dužnost da bude obučen iz oblasti propisa zaštite na radu. Povreda neke od mjera zaštite na radu utvrđene članom 34. Član 35. obavlja koju drugu djelatnost ili propušta dužne radnje ili mjere zbog čega bi prema prirodi stvari moglo doći do teže povrede na radu ili kolektivne nesreće. ovog Pravilnika predstavlja težu povredu radne obaveze u kojem slučaju su neposredni rukovodilac i referent zaštite na radu dužni da odmah protiv određenog radnika podnesu prijavu direktoru radi pokretanja postupka za povredu radne obaveze.13 15. Obučavanje. Član 36. Član 40. Programi obuke iz prethodnog stava po svome sadržaju obezbjeđuju stručno-teoretsko i praktično osposobljavanje radnika za siguran i bezbjedan rad na radnom mjestu i drugim poslovima i zadacima. Obučavanje i upotrebljavanje znanja radnika iz oblasti zaštite na radu predstavlja stalni zadatak i obavezu svih radnika. Član 38. Radnik koji bude privremeno udaljen sa radnog mjesta iz razloga utvrđenih članom 34 ovog Pravilnika ima pravo povratka na rad i nastavljanja rada na poslovima svoga radnog mjesta kada da pismenu izjavu neposrednom rukovodiocu da će se pridržavati propisanih mjera zaštite na radu. s tim da te mjere počne primjenjivati čim nastavi sa radom ukoliko to vrsta mjere ili priroda rada omogućava. organa upravljanja i odgovornih radnika u Ustanovi.

Poslovi odnosno radni zadaci sa posebnim uslovima rada u smislu Zakona o zaštiti na radu.radno mjesto za koje je obučen. Uputstvom se propisuje način povremenog provjeravanja poznavanja materijala iz oblasti zaštite na radu a naročito kod radnika na poslovima sa posebnim uslovima rada. godinu rođenja.prezime. . podatke da li je povređivao na radu i koliko puta. smatraju se oni na kojima postoji potencijalna opasnost po zdravlje i radnu . Svi radnici koji su odgovorni za bezbjednost i zdravlje radnika na radnim mjestima dužni su da svoje znanje iz zaštite na radu stalno usavršavaju i upotpunjavaju. O obučavanju radnika na radu vodi se posebna evidencija. Posebnim uputstvom bliže se određuje način i postupak obučavanja radnika prilikom stupanja na rad i u toku rada.vrijeme izvođenja i trajanja obuke. . Po provedenom programu obuke vrši se obavezno provjeravanje znanja i osposobljenosti radnika za pravilnu primjenu mjera zaštite na radu na radnom mjestu. Član 42. Član 41. Član 44.rezultate provjere znanja radnika i . . Evidencija iz prethodnog stava sadrži naročito: . Radniku koji je na provjeri znanja iz materije zaštite na radu dokazao potrebni stepen obučenosti izdaje se pismeni dokaz da je osposobljen iz materije zaštite na radu. .stručnu spremu. očevo ime i ime radnika. Član 43. Obuka radnika iz materije zaštite na radu vrši se od strane stručnog lica.14 Program obučavanja i upotpunjavanja znanja radnika iz materije zaštite na radu priprema referent zaštite na nivou Ustanove saglasno pozitivnim zakonskim propisima. Radnik koji ne pokaže zadovoljavajući uspjeh prilikom provjere znanja iz materije zaštite na radu raspoređuje se na radno mjesto odnosno poslove i zadatke za koje je osposobljen iz materije zaštite na radu s tim što će se rasporediti na odgovarajuće radno mjesto kada na ponovnoj provjeri i nakon ponovne obuke pokaže da je osposobljen iz materije zaštite na radu za odgovarajuće radno mjesto.sve druge podatke od značaja za praćenje obučenosti radnika iz materije zaštite na radu.

Periodični ljekarski pregled radnika na poslovima i radnim zadacima sa posebnim uslovima rada organizuje se najmanje jedan put godišnje. radiometrijsko i hemijsko oprobovanje) i karotaž bušotina. odnosno ocene o ispunjavanju uslova za rad na određenom poslu odnosno radnom zadatku. Rad u jamama istražnih radova na nuklearne sirovine i to: a) bušenje bonovih bušotina. geodetsko snimanje rudarskih radova i poslovi HTZ u jami. ovog člana ne može dalje da obavlja rad na poslovima sa posebnim uslovima rada. radi utvrđivanja zdravstvenog stanja. fizičke i psihičke uslove određene važećim propisima. Poslovi iz prethodnog člana s obzirom na opasnost od zračenja su: 1. Član 48. ili na kojima je radnik izložen naročitim naprezanjima pa je zbog toga potrebno da se preduzmu posebne zaštitne mjere. b) rad na izradi rudarskih prostorija. Radnici na poslovima sa posebnim uslovima rada obavezni su da se podvrgnu prethodnim i periodičnim lekarskim pregledima.15 sposobnost radnika. U zavisnosti od posebnih uslova rada u Zavodu odnosno radni zadaci na kojima postoje povećane opasnosti po zdravlje i radnu sposobnost ljudi.g. c) jamsko dubinsko bušenje. Za rad na poslovima i radnim zadacima sa posebnim uslovima rada radnici moraju da ispunjavaju posebne zdravstvene. razvrstavaju se u poslove i radne zadatke sa posebnim uslovima rada. Član 46. . Zavod će u pogledu procjene rizika u potpunosti ispoštovati Zakon o zaštiti na radu i normativno regulisati ovu oblast do kraja 2007. Član 45. koji se nalaze u radnom odnosu. d) oprobavanje jamskih rpsotorija (radiometrijski premjer. Član 47. kao i da poseduju posebnu stručnost. Ustanova može povremeno organizovati ljekarske preglede i drugih svojih radnika. Radnik koji se u određenom roku ne podvrgne pregledima iz stava 1. e) geološko kartiranje.

Poslovi dekontaminacije. Rad na mineraloškim ispitivanjima radioaktivnih geoloških materijala. kao i poslovi vezani sa opasnostima pri rukovanju bocama pod pritiskom i opasnostima od udara električne struje su: 1. Poslovi iz člana 47. rad na kontroli visokonaponskog postrojenja trafo stanice. distribucije RA izvora. 6. Površinsko istražno bušenje. 4. Član 50. Poslovi navigatora i operatora u avioprospekciji. Vožnja terenskih vozila u uslovima terenskog rada i 9. 4. štetnim agensima. 9. 7.Radiometrijska laboratorijska ispitivanja i rad na primjeni RA – izotopa u geologiji. rad na hemijskim analizama i mehaničkoj separaciji nenuklearnih sirovina kao i rad na pripremama za spektrohemijske analize. rad na izradi mikroskopskih preparata nenuklearnih sirovina. Geološko kartiranje. rad na pripremama i manipulaciji uzoraka i proba nenuklearnih sirovina. 8. Rad na pripremi uzoraka i proba nuklearnih sirovina. Rad na hemijskoj i mehaničkoj separaciji minerala nuklearnih sirovina. 2. Karotaž bušotina (gustinski i radioaktivni karotaž. Rad na fizičkim poslovima kao i radno mjesto daktilografa. . 6. geohemijska. 11. Regionalna poludetaljna i detaljna radiometrijska. 5. Rad na loženju parnih kotlova. Rad na izradi mikroskopskih preparata nuklearnih sirovina. 8. 13. rad na oksigenskim bocama i drugim gasovima pod pritiskom kao i rad na vatroganim poslovima i fotokopirnim aparatima. 5. 3. Rad na servisiranju bušaćih i rudarskih mašina i motornih vozila. 4. rad na geoelektričnim ispitivanjima IP – metodom. 7. jamski i gustinski karotaž površinskih bušotina). 2. rad na autogenom i elektro zavarivanju. 12. Rad na hemijskoj pripremi materijala za geohronološke analize uz primjenu RAizotopa. Rad na evidenciji i manipulaciji RA-uzoraka u zbirci. 10. Poslovi iz člana 47 ovog Pravilnika koji se obavljaju u atmosferi zagađenoj prašinom. 7. kalibracije instrumenata i dr.16 2. geološka prospekcija i ostala geofizička istraživanja. 6. 3. Poslovi vezani za rad u jamama nuklearnih sirovina. radiološke kontrole. Član 49. Rad na rendgen aparatima. 5. Rad na kalibraciji instrumenata. ovog Pravilnika pri kojima su radnici izloženi povećanom fizičkom i psihičkom naporu i uslovima jamskog i terenskog rada su: 1. Rad na radiohemijskim ispitivanjima u analitici i hidrogeologiji. (poslovi HTZ). 3.

Za rad na poslovima navedenim u članu 49. S obzirom da se jamski radovi obavljaju u jamama gdje su radnici izloženi pored štetnih uslova jamskog rada i dejstvu jonizujućih zračenja. Član 53. da budu okretni i snalažljivi. d) Stručne kvalifikacije i radno iskustvo za ovakve poslove dati su kroz sistematizaciju radnih mjesta. 48. Član 52. varenje. odgovorni. d) uslovi za stručne kvalifikacije i radno iskustvo za ove poslove dati su kroz sistematizacije radnih mjesta. da ne boluju od ortopedskih i kardiovaskularnih oboljenja. ovog Pravilnika radnici moraju da ispunjavaju sledeće uslove: a) u pogledu godina starosti da ne budu mlađi od 18 godina. kao i neuropsihijatrijskih oboljenja. sluha. . Zdravstvneo stanje radnika koji rade na vožnji terenskih vozila mora da bude u skladu sa Pravilnikom o zdravstvenim uslovima koje moraju ispunjavati vozači motornih vozila.17 Član 51. normalno čula vida i sluha. Za rad na poslovima navedenim u članu 50 ovog Pravilnika radnici moraju da ispunjavaju sledeće uslove: a) u pogledu godina starosti: da nisu mlađi od 18 godina. da budu samostalni. c) u pogledu psihofizičkih osobina radnici treba da imaju moć orjentacije u prostoru. oboljenja čula vida. kardiovaskularnog oboljenja. Za rad na poslovima navedenim u čla. b) u pogledu zdravstvenog stanja radnici na ovim poslovima treba da imaju dobru fizičku kondiciju. da imaju razvijeno osjećanje odgovornosti i discipline. neophodno je da njihovo zdravstveno stanje bude u skladu sa propisima o zdravstvenim pregledima i zdravstvenim uslovima lica koja rade sa izvorima jonizujućih zračenja. mirisa. ovog Pravilnika radnici moraju da ispunjavaju sledeće uslove: a) u pogledu godina starosti da nisu mlađi od 18 godina odnosno 20 godina za rad u jami. c) U pogledu psihofizičkih osobina radnici na ovim poslovima moraju biti samostalni. b) u pogledu zdravstvenog stanja radnici koji puno radno vrijeme provode u jami (a i b) ne smiju da boluju od bolesti organa za disanje. Isto važi i za ostala radna mjesta u ovoj grupi. okretni i snalažljivi i da ne boluju od neuropsihijatrijskih oboljenja.

18 b) u pogledu zdravstvenog stanja radnici na ovim poslovima ne smiju da boluju od bolesti organa za disanje. 3 i 4). ovim Pravilnikom i drugim opštim aktima iz oblasti zaštite na radu. 9. Žene. Mašinama za bušenje drveta i sličnih mateijala smije rukovati i podešavati ih samo stručno osposobljeni radnik stariji od 18 godina. c) u pogledu psihofizičkih osobina radnici moraju biti samostalni i odgovorni u radu. Kod tehničkog pregleda i prijema završnih investicionih objekata. uređaji. Član 56. Kod projektovanja i izgradnje investicionih objekata te i kod uvođenja novih ili izmjene postojećih tehnoloških procesa kod ugrađivanja nove opreme ili rekonstrukcije obavezno se utvrđuje i izgrađuje poseban prilog uz investicionu tehničku dokumentaciju sa označenjem svih štetnosti i opasnosti po život i zdravlje radnika kao i utvrđene i razređene mjere za njihovo otklanjanje. Član 54. 2. omladina i invalidi uživaju posebnu zaštitu na radu u skladu sa Zakonskim propisima. normalno čulo vida. Zaštitne mjere – Projektovanje i izgradnja investicionih objekata Član 55. Sve mašine. . jetre krvotvornih organa (poslovi svrstani pod 1. 10. kao i po uvođenju nove tehnologije. obavezno se utvrđuje i zapisnički konstatuje da li je u vezi sa ovim mjerama pribavljeno pozitivno mišljenje nadležnog organa inspekcije. d) stručne kvalifikacije i radno iskustvo za ove poslove dati su kroz sistematizaciju radnih mjesta. Član 58. oruđe za rad i sredstva lične zaštite prilikom nabavke moraju imati dokaz da su proizvedeni u skladu sa međunarodnim konvencijama i državnim propisima o zaštiti na radu. disciplinovani i snalažljivi. Opšte zaštitne mjere na mašinama i uređajima i oruđima za rad Član 57. sluha i mirisa moraju imati i ostali radnici iz ove grupe poslova. varenje. Na ovim mašinama rad učenika na praktičnoj obuci je dozvoljen samo pod stalnim nadzorom stručnog radnika. ugrađene nove opreme ili rekonstrukcije.

koji su na siguran način pričvršćeni za postolje ili drugi nepokretni dio mašine ili uređaja. Pregled vrši posebno stručna služba za održavanje u određenim vremenskim intervalima i prema ukazanoj potrebi. Generalni pregled – remont i ispitivanje mašina i uređaja vrši se jednom u toku godine.da u pogledu konstrukcije i namjene ispunjava zahtjeve JUS-a i propisa zaštite na radu. Član 62. Mašine. Mašine i uređaji na mehanizovani pogon i alati za rad u toku rada moraju biti u ispravnom stanju i tehnički zaštićeni radi bezbjednosti radnika na radu. obavezno se na iste ugrađuje uređaj koji sprečava uključivanje mašine i ostalih uređaja sve dok se zaštitna naprava ne postavi na svoje mjesto. Član 60. oruđa za rad ili uređaja. . Ako postoji potreba da se zaštitna naprava češće skida sa mašine. Član 63. uređaji i drugo redovno se pregledaju. . Radi provjere ispravnosti i održavanja u ispravnom stanju mašine. ukoliko za neka ispitivanja i preglede nije zakonskim propisima ili opštim aktom određen drugi rok. Obrtni i pokretni djelovi na mašine. oruđima za rad i drugim uređajima koji mogu ugroziti bezbjednost radnika ili drugih lica moraju biti osigurani zaštitnim ogradama ili zaštitnim metalnim oklopom. . Član 61. oruđa za rad i drugi uređaji na mehanizovani pogon moraju imati ugrađene zaštitne naprave koje omogućavaju pristup ruku i drugih djelova tijela radnika u opasnu zonu prilikom izvođenja radnih operacija. Svaka zaštitna naprava ili drugo tehničko zaštitno sredstvo mora biti tako konstruisano postavljeno i podešeno da zadovolji sledeće osobine: .da spriječi slučajni dodir tijela radnika sa opasnim mjestima za vrijeme rada.da pruža maksimalnu zaštitu i sigurnost radnicima prilikom rada.19 Član 59.

- . Član 65. 11. odnosno uređajima može se vršiti kada one nijesu u pokretu. Popravke. Gdje god je to moguće zaštitna naprava će se blokirati za pogon mašina odnosno uređaja.20 da je konstruisana i ugrađena kao nedjeljivi dio mašine. Prije početka utovara tereta u vozilo i istovara tereta iz vozila vozač je dužan saglasno pozitivnim zakonskim odredbama preduzeti potrebne mjere kojima se sprečava da vozilo samo krene sa mjesta na kome je zaustavljeno. podmazivanja. održavanja. 12. remonti ili bilo kakav drugi rad na mašinama. tako da se ovim ne mogu pustiti u pogon bez zaštitne naprave. naprava i uređaji i električne instalacije moraju se izrađivati. Zabranjeno je puštanje u pogon i rad na mašinama odnosno uređajima na kojima zaštitne naprave nijesu u ispravnom stanju. uređivati i održavati prema pozitivnim zakonskim odredbama kao i mjerama o zaštiti na radu u cilju maksimalnog obezbjeđenja zaštite radnika od posledica električnog udara. da odgovara potrebi tehnološkog postupka i proizvodnog zadatka mašine i da ne otežava rad radnika. Sve zaštitne naprave ili druga zaštitna sredstva moraju se održavati u potpuno ispravnom stanju i svaki kvar na njima se mora odmah prijaviti i otkloniti. Zaštitne mjere pri istovaru i utovaru tereta Član 68. Elektro-energetska postrojenja. Član 64. Ručne mašine na mehanički pogon moraju biti podešene tako da se mogu zaustaviti bez ispuštanja iz ruku. Zaštita od električne struje Član 67. vlagu i koroziju.da je otporna na vibracije. Skidanje zaštitnih naprava dozvoljeno je samo u slučaju popravke i podmazivanja ili drugog održavanja mašine odnosno uređaja. . Član 66.

Član 70. vozač je dužan da provjeri da lije teret pravilno smješten a kod vozila sa stranama da li su one sigurno zatvorene. Pri utovaru tereta u vozilo i istovaru tereta iz vozila sa zatvorenom karoserijom. odnosno pri istovaru tereta na platformu ili rampu skladišta vozilo mora biti postavljeno neposredno do platforme ili rampe. Lice iz stava 1 ovog člana dužno je prije početka rada provjeriti ispravnost opreme za utovar i istovar odgovarajućeg tereta. Prije utovaranja. Ako to tehnički nije moguće mora se postaviti most. Ovi podovi moraju biti slobodni za nesmetano prenošenje tereta. Ako utovar vozila i istovar iz vozila većih količina tereta vrši grupa radnika. Član 74. 13.21 Otvaranje strana – sanduka vozila prije istovara tereta odnosno zatvaranje strana sanduka prije završenog utovara tereta moraju vršiti istovremeno najmanje dva radnika. Podovi platforme – rampi i mostova na kojima se prenosi teret. Član 72. . takav rad mora se vršiti pod kontrolom neposrednog rukovodioca. moraju biti ravni bez pukotina i rupa.) preko strane sanduka vozila smije se vršiti samo ako su strane sanduka vozila dobro vezane. burad i sl. Član 69. Pri utovaru vozila – tereta sa platforme ili rampe skladišta. Građevinski objekat Član 73. strana sanduka vozila radi istovara vozila mora se provjeriti položaj tereta. Utovar u vozilo tereta u komadima (sanduci. lancima ili na drugi način osigurane od otvaranja. a po potrebi osigurani od klizanja. Član 71. Poslije završenog utovara tereta u vozilo. furgon – unutrašnjost karoserije mora biti osvijetljena. Radne prostorije moraju biti funkcionalne.

Osoblje koje radi na održavanju ovih prostorija mora svakodnevno vršiti čišćenje. temperatura prostorije treba da je od 10-18oC. Član 76. Radna površina po zaposlenom treba da iznosi najmanje 2 m2 dok visina radnih prostorija treba da iznosi 3-4 m. Sve radne prostorije i radna mjesta moraju biti u dovoljnoj mjeri osvijetljene dnevnom svjetlošću. Tamo gdje to nije moguće postići u dovoljnoj mjeri. Član 79. . 14. Pri ponoćnom radu sva radna mjesta i prostorije moraju biti propisano osvijetljena. kontrolu i dezinfekciju sa određenim dezinfekcionim sredstvima. Rukovanje sa električnim uređajima dozvoljeno je isključivo osobama osposobljenim za tu djelatnost. Temperatura u prostoriji u kojoj se obavlja lakši fizički posao treba iznositi 18-20o C. Uređaji moraju biti zaključani i pod kontrolom. Pri obavljanju teških fizičkih poslova. Član 80. prostorije. Član 75. Član 77. Nus prostorije moraju biti uvijek čiste i uredne.ina radnih prostorija mora biti takva da na svako zaposleno lice dolazi najmanje 10m3 slobodnog prostora. Električne instalacije i uređaji mogu projektovati samo ovlašćeni projektanti. Zaštitne mjere protiv opasnosti od električne struje u radnim prostorijama i na stovarištu Član 78. Radove izvodi električar sa potrebnom kvalifikacijom.22 Veli. Vazduh radne prostorije treba biti umjereno vlažan. Vlažne prostorije treba zimi zagrijavati. odnosno radna mjesta moraju biti vještački osvijetljena.

Svaka osoba koja primijeti bilo kakav kvar i nedostatke na električnim uređajima i instalacijama. 2. Član 82. Član 85. Obavezne zaštitne mjere od električne struje su: 1. dužna je da odmah prijavi pretpostavljenima. kao i propisima i standardima koji su za ovu vrstu materijala donešeni. Kvarove i nedostatke će otkloniti kvalifikovano lice za te poslove. Uzemljenje vidljivih djelova električnog uređaja.) u svemu da se spriječi direktan dodir sa vidljivim djelovima ili postavljanje izolacione podloge izolacioni zidovi i sl. a instalacije i uređaje odmah isključiti. Za gašenje požara na električnim postrojenjima treba na pristupačnom mjestu imati prikladna sredstva zaštite od požara. Električne instalacije i uređaje treba održavati u urednom stanju.23 Elektrotehnički instalacioni materijal kao i sve električne naprave. mora stajati uputstvo za aktiviranje aparata. Član 83. postrojenja i uređaji moraju odgovarati opšte priznatim tehničkim propisima i pravilima. Nedostatke i kvarove koji neposredno ugrožavaju život i zdravlje zaposlenih osoba ili ako od njih prijeti opasnost. Na svim vatrogasnim aparatima (SO2 i S) sa kojima se može gasiti požar na električnim instalacijama. Član 84. Ručica. moraju biti od izolacionog materijala. odnosno postrojenjima. Da bi se spriječio prolaz struje sa vidljivih uređaja kroz čovječije tijelo u zemlji. Konstrukcija grla za sijalice mora biti takva a su djelovi sijalice koji vode struju zaštićeni kod slučajnog dodira prilikom umetanja i skidanja sijalice. Grla za sijalice koja su postavljena na dohvatu ruke. Član 86. pomoću posebnog voda za uzemljenje. sklopke i sl. . Izoliranje djelova. Član 81. koji se mogu dodirivati prevlakom izolacionih materijala (npr. Nedostatke i kvarove treba otkloniti u što kraćem vremenu. treba smjesta otkloniti.

Povrijeđenim ili naglo oboljelim licima na radu. Član 90. PRUŽANJE PRVE POMOĆI Član 88. Prvu pomoć pružanju posebno za to osposobljena lica. obezbijeđuje se brzo pružanje pomoći na licu mjesta a u skladu sa savremenim metodama pružanja prve pomoći. moraju biti obučeni da mogu i sami sebi pomoći ako su u opasnosti odnosno ako se povrede ili naglo obole. Za sprovođenje zaštite protiv opasnosti od električne struje odgovoran je električar. Pozivanje hitne ljekarske pomoći na smije izazvati nikakvo odlaganje u neposrednom i brzom pružanju prve pomoći. Član 87. ili treba djelove koji su pod naponom zaštititi od slučajnog dodira izolirajućim pokrivačem (npr. Pružanjem prve pomoći na licu mjesta mora se neodložno obezbijediti otklanjanje neposredne opasnosti po život i zdravlje povrijeđenog odnosno naglo oboljelog lica. čizmama i sl. Gumom). Radnici koji rade na radnim mjestima sa povećanom opasnošću od povređivanja i zdravstvenih oštećenja.24 Ako se pojedini poslovi moraju obavljati na mjestima na kojima se mogu dodirivati električne instalacije i uređaji koji pod naponom takve instalacije i uređaja treba isključiti. Član 89. Član 91. onda zonu opasnosti treba ograničiti pomoću zaključanih pomoćnih zidova i sl. Povrijeđenom ili naglo oboljelom licu na radu mora se odmah pružiti prva pomoć u najbližem mjestu na kojem se ona može pružiti da nebi nastupile posledice usled odlaganja. Osobe koje rade u blizini djelova koji su pod naponom moraju imati uz tijelo pritegnuto odijelo i stajati na stabilnom mjestu i prema potrebi biti snabdjeveni gumenim rukavicama. Ustanova će odrediti da svako zaposleno lice bude upoznato na kom mjestu može potražiti – kome licu se može obratiti za pružanje prve pomoći u slučaju povrede ili iznenadnog oboljenja. a ako nije moguće. .

Direktor Ustanove određuje lice koje se neposredno stara i zadužuje sa materijalom i opremom za pružanje prve pomoći kod pojedinih radova. u postavljanju obloga kod kostoloma u primjenjivanju različitih metoda oživljavanja. biološkog ili drugog porijekla.25 Ustanova je dužna obezbijediti potreban materijal i opremu za pružanje prve pomoći. odnosno da spriječe oštećenje njihovog organizma od štetnih uticaja hemijskog. koju su radnici dužni da upotrebljavaju. Sredstva i oprema za ličnu zaštitu na radu Član 93. odnosno naglo oboljelog lica i dr. Na kojim radnim mjestima se obavezno obezbjeđuje lična zaštitna oprema. Član 92. Član 94. Član 95. toplotnog. Član 97. Na svim radnim mjestima na kojima se opasnost i štetnost po zdravlje radnika ne mogu otkloniti tehničkim zaštitnim uređajima ili na drugi način. koja se radnicima stavlja na raspolaganje na privremenu upotrebu dok traje potreba. mehaničkog. smještaju i prenosu povrijeđenog. Za pružanje prve pomoći Ustanova mora imati dovoljan broj osposobljenih i uvježbanih lica u tehnici previjanja povreda. kao i u uklanjanju. Specifikacija lične zaštitne opreme iz prethodnog stava sastavni je dio ovog Pravilnika. Član 96. Za zaštitu radnika od iznenadnih i povremenih opasnosti na pojedinim radnim mjestima radnicima se obezbjeđuje odgovarajuća oprema koja im se stavlja na raspoloženje. Pod sredstvima lične zaštite na radu i ličnom zaštitnom opremom podrazumijevaju se sredstva koja imaju za svrhu da štite život i zdravlje radnika pri radu. Za radna mjesta koja ne zahtijevaju stalnu upotrebu zaštitnih sredstava obezbjeđuje se odgovarajuća oprema u priručnom magacinu. . radnicima se obavezno obezbjeđuju sredstva i oprema za ličnu zaštitu pri radu. u zaustavljanju krvarenja i pružanju pomoći od udara električne struje. utvrđuje se specifikacijom lične zaštitne opreme pri čemu se utvrđuje i vrijeme njenog trajanja.

dan prijema. Lična zaštitna oprema koja se stavlja na raspolaganje radniku mora biti i po kvalitetu i po namjeni u skladu sa propisima. Član 103. Svako sredstvo i oprema za ličnu zaštitu. zaduženju i razduženju sa sredstvima i opremom za ličnu zaštitu na radu. do koga je došlo usled grube nepažnje radnika. U cilju vođenja evidencije vode sa individulni kartoni u koje se upisuju podaci koje sadrže: prezime i ime korisnika. Član 101. Direktor je dužan da obezbijedi vođenje evidencije o izdavanju. ne mogu se koristiti i upotrebljavati van radnog vremena i van radnih prostorija Zavoda odnosno ne mogu se koristiti u privatne svrhe. vrsta sredstava i opreme kojom se radnik zadužuje. Svako lično zaštitno sredstvo ili oprema za ličnu zaštitu na radu koje je iz bilo kojeg razloga postalo neupotrebljivo. radnik odgovara shodno propisima o materijalnoj odgovornosti radnika prema opštem aktu o odgovornostima radnika.26 Zavod je dužan da obezbijedi lična i kolektivna zaštitna sredstva i opremu za svako radno mjesto gdje je to specifikacijom lične zaštitne opreme predviđeno. Član 98. Član 99. Član 102. Za ostala radna mjesta normativ se odnosi na kalendarske mjesece. bez obzira na vijek predviđen za njihovo trajanje. mora se povući iz upotrebe i rashodovati. sektor. O oštećenju ili dotrajalosti iz prethodnog stava radnik je dužan da odmah obavijesti svog neposrednog rukovodioca. . Član 100. a naročito odjeća i obuća. Za svako oštećenje sredstava i opreme za ličnu zaštitu. Korisnik sredstava i opreme za ličnu zaštitu prilikom prestanka rada odnosno prelaska na drge poslove i radne zadatke na koje nije predviđena lična zaštitna oprema dužan je da vrati sredstva koja su mu služila za ličnu zaštitu na dotadašnjim poslovima. Za radna mjesta za rad na terenu vremenski normativ za zaštitnu opremu odnosi se na efektivno vrijeme provedeno na terenu a koje se evidentira po putnim nalozima. dan razduženja i primjedba. radno mjesto.

odnosno koji je prvi vidio ili saznao za povredu. . a po potrebi i rekonstrukciju događaja. Ukoliko zbog težine povrede radnik nije u mogućnosti da prijavi povredu. koja u tu svrhu obrazuje posebnu komisiju.pregled upotrebljavanih sredstava za rad i predmeta rada. Radnik koji se povrijedio na radu dužan je da o tome odmah i bez odlaganja obavijesti neposrednog rukovodioca. Na svakom radilištu mora postojati sanduče sa svim neophodnim priborom za ukazivanje prve pomoći. Član 107.ispitivanje povrijeđenog. . . . Član 108. Ispitivanje uzroka povrede na radu i zdravstvenih oštećenja organizuje referent službe zaštite na radu. .sve druge okolnosti od značaja za utvrđivanje pravog činjeničnog stanja. Ispitivanje uzroka težih i smrtnih povreda i zdravstvenih oštećenja obuhvata: . Protiv radnika koji radi bez zaštitne opreme kao i sa opremom koja ne odgovara vrsti zaštite. očevidaca događaja i neposrednog rukovodioca.pregled upotrebljavanih sredstava i opreme za ličnu zaštitu. pokrenuće se postupak o njegovoj odgovornosti u skladu sa važećim opštim aktom. Član 105.27 Član 104.pregled zaštitnih uređaja na sredstvima za rad. dužan je da to učini radnik koji se zatekao na najbližem mjestu događaja. .uviđaj na licu mjesta. NAČIN OSTVARIVANJA OBAVEZE PREMA ORGANIMA NADZORA Ispitivanje uzroka težih povreda zdravstvenog oštećenja Član 106.

Član 110. adničkom savjetu i drugim organima radi uvida i preduzimanja odgovarajućih mjera. izvore povreda.28 Prijava i evidencija povreda i zdravstvenih oštećenja Član 109. dostavlja Komisiji zaštite na radu. Član 112. uzroke učestalosti povreda a naročito broj izgubljenih radnih časova i dana i drugi gubici koji su nastali u vezi sa tim. Rezultate dobijene analizom a naročito broj povreda. referent zaštite na radu popunjava i dostavlja prijavu o nesreći. Svi podaci iz evidencije. . ANALIZA POVREDA NA RADU Član 111. dužan je da prijavu podnese u roku od 24 časa od momenta saznanja za nesreću. zaštite na radu. vrste povreda. Prijava o nesreći na poslu dostavlja se u roku od 24 časa od momenta saznanja za nesreću. O svakoj povredi i zdravstvenom oštećenju na radu. Analize povrede na radu vrše se periodično (mjesečno. tromjesečno i polugodišnje i godišnje). Na osnovu podataka iz prethodnog stava određuju se mjere koje treba preduzeti i utvrđuju određeni pokazatelji pri izradi programa mjera zaštite na radu. Ako referent zaštite na radu nije mogao biti neposredno obaviješten o nesreći. Sve podnijete prijave o nesreći na poslu referent zaštite na radu evidentira u posebnoj knjizi. u oblasti zaštite na radu moraju omogućiti stalno praćenje i analiziranje stanja povreda i zdravstvenih oštećenja.

Preduzeće je obavezno da odmah izvijesti nadležni organ inspekcije rada o svakom smrtnom slučaju kolektivnoj nesreći i težoj povredi na radu. poplava i sl. prostorija.29 Obaveze Zavoda prema organima inspekcije rada Član 113. odnosno pristup na istureno radilište ili posao. PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE Član 116. Zavod je obavezan da omogući inspektoru rada da u vršenju funkcije nadzora nad pridržavanjem propisa o zaštiti na radu vrši pregled radilišta.o početku rada na isturenom radilištu ili drugom poslu odnosno radnom zadatku koji se obavlja van preduzeća. Nepridržavanje obaveza predviđenih Zakonom o zaštiti na radu RCG i ovog Pravilnika predstavlja težu povredu radne obaveze. . . dogradnji ili promjenama u tehnološkom ili drugom procesu rada. Član 114. Član 115. odnosno nepravilnosti. da mu dostavi tražene isprave i podatke koje nijesu stavljene na uvid da mu omogući da prikuplja dokaze i činjenice i izvodi dokazne radnje.o puštanju objekata u probni rad. Zavod je obavezan da izvijesti nadležni organ Inspekcije rada o izvršenju njegovog rješenja i to najkasnije u roku od osam dana od dana isteka roka za otklanjanja nedostataka. odnosno promjena u tehnološkom ili drugom procesu rada. odnosno radni zadatak izvan organizacije i da sa tom obavezom upozna sve radnike. .o početku rada na rekonstrukciji.o početku svog rada. požar. Zavod je obavezan da izvijesti nadležni organ inspekcije rada: .). kao o svakoj pojavi koja bi mogla da ugrozi bezbjednost radnika na radu (rušenje. Zavod je obavezan da omogući inspektora rada ulazak u organizaciji. da mu stavi na raspolaganje radnika koji će mu davati potrebna obavještenja da mu stavi na uvid isprave odnosno podatke neophodne za vršenje nadzora. eksplozija. odronjavanje.o početku rada poslije završene rekonstrukcije dogradnja. oruđa za rad i uređaja i sredstava lične zaštite na radu. . .

30 Član 117. Pravilnik stupa na snagu nakon što ga usvoji Upravni odbor. Član 118.PODGORICA Dr Branislav Glavatović . Normativ ličnih i zaštitnih sredstava koji se daje u prilogu ovog pravilnika čini njegov sastavni dio. PREDSJEDNIK UPRAVNOG ODBORA JU REPUBLIČKI ZAVOD ZA GEOLOŠKA ISTRAŽIVANJA .

Šlem 5. Peškir 12 13. Radno odijelo 24 2. Radno odijelo 2. Zaštitne rukavice kožne 24 -«10. Peškir 1. Radni mantil 2. Poslovi geoloških istraživanja Poslovi i zadaci 1.) Napomena 1. Torbica terenska 36 4. Cipele duboke sa 36 36 36 48 36 36 60 12 24 za rad u jami -«-« -«-«-«- 2. Peškir 24 12 2. Tehnički crtač 2. Šlem 48 za rad u jami 8. Grudnjak-kožuh 48 -«12. Cipele duboke sa gumenim dnom 24 3. Respirator 6. Serum 1. Kišna kabanica 48 6. Cipele duboke sa gumenim dnom 3. Respirator 36 -«11. Vetrovka 24 7. Čizme gumene 4. Radno odijelo 2. Rukovodilac odjeljenja 1. Čizme gumene 24 -«9. Geolozi i geološki tehničari Vrsta zaštitne opreme Normativ (mj. Šef ekipe za rudarske radove . Grudnjak-kožuh 8.31 NORMATIV LIČNIH I ZAŠTITNIH SREDSTAVA 1. Ranac 36 5. Zaštitne rukavice kožne 7. Rudarski radovi i bušenje 1.

bunda ceradna 5. Grudnjak-kožuh 4. Grudnjak-kožuh 9. Šlem 6. Gumeno odijelo 3. Peškir 36 24 48 36 24 48 12 2/8 6 36 6 3 24 24 24 6 12 12 24 48 24 12 24 36 24 za rad u jami 36 -«48 -«48 -«48 -«12 8 12 48 36 3 12 12 36 6 za rad u jami -«-« -«-«-«- 5. Čizme gumene 5. Čizme gumene 4. Čizm e gumene 4. bunda kožna 4. Radno odijelo kopača. Bušač. Antiforni 6. Šlem 5. Šlem 7.32 gumenim dnom 3. Gumene čizme 8. Zaštitne rukavice kožne 7. pomoćnik bušača za rad u jami -«-«- . Peškir 1. pomoćnik 1. Zaštitne rukavice kožne 6. Šef ekipe za bušenje 6. Zaštitne rukavice 3. Cipele duboke sa gumenim dnom 3. Respirator 8. Radno odijelo 2. Zaštitne rukavice kožne 6. Cipele duboke sa gumenim dnom 3. Grudnjak-kožuh 8. Radno odijelo kombinezon 2. Respirator 7. Peškir 1. Grudnjak-kožuh 8. Peškir 3. Radno odijelo 2. palioc mine 2. Respirator 6. Rudarski kopač. Šlem 5. Antifoni 9. Zaštitne rukavice kožne 5. Gumirano odijelo 7. Peškir 4. Kompresorista 1. Cipele duboke sa gumenim dnom 4.

Respirator 7. Radni mantil 2. Zaštitne rukavice 1. Radno odijelo 2. Referent zaštite na radu i nabavljač 1. Radno odijelo 2. Zaštitne gumene rukav. Čizme gumene 3. Peškir 12 24 6 48 12 24 48 48 24 24 36 12. Peškir 4. Kecelja od PVC 4. Radno odijelo 2. Peškir 2. Antifoni 6. 24 24 48 24 36 24 24 12 24 48 6 24 12 3. Preparatr 1. Zaštitni naočari 4. Zaštitne kožne rukavice 5. Radno odijelo 2. cipele sa gumenim dnom 5. Cipele duboke sa gumenim dnom 1. Antiforni 8. Zaštitne gumene rukavice 4 Kecelja PVC 5.33 3. hemijski tehničar 2. Radni mantil hemičar. Respirator 7. Cipele sa gumenim dnom laborant 3. Laboratorijski radovi 1. Rukavice zaštitne kožne 4. Tehničar u geomehaničkoj laboratoriji 1. Rukovodilac laboratorije. Cipele sa gumenim dnom 5. Magacioner 3. Pripremač uzorka 4. Kurir – domar. . Radno odijelo 36 36 36 48 36 24 24 24 2. 4. 1. cipele sa gumenim dnom 3. Kecelja od PVC 3. Šlem 5. Zaštitne naočari 6. Zajednički poslovi 1. Peškir 1. Kecelja od PVC 3.

Mehaničar ‚ 2. Stražarsko odijelo 2.34 protivpožarna zaštita električar 4. 5. Vozač ‚ 6. Radni mantil 1. Bibliotekar 8. Stražar PREDSJEDNIK UPRAVNOG ODBORA Dr Branislav Glavatović . Radni mantil 1. Rukavice gumene 1. Cipele duboke sa gumenim dnom 24 3. Radni mantil 2. 12 2. Zaštitne cipele 24 24 36 36 24 12 24 12 36 24. Zaštitne rukavice kožne 1. Zaštitne rukavice 24 4. Čizme gumene 4. Čistačica 9. Peškir 12 1. Rukavice gumene 24 1. Daktilograf 7. Radno odijelo 2. Borosane 3. Zaštitne naočari 24 5. Zaštitne rukavice 12 4. Radno odijelo-kombinez. Cipele duboke sa gumenim dnom 24 3.

35 .

36 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful