P. 1
22_biologija

22_biologija

5.0

|Views: 996|Likes:
Published by Talić Senad

More info:

Published by: Talić Senad on Oct 01, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

12/12/2013

pdf

text

original

NOVOG NASTAVNOG PLANA I PROGRAMA ZA MEDRESE

BIOLOGIJA

CILJ:

Cilj nastavnog predmeta biologije u odgojnom i obrazovnom procesu učenika ove škole je uvođenje učenika u područja bioloških nauka, čiji su sadržaji značajni za razumijevanje pojava i procesa u prirodi, a u skladu sa najnovijim naučnim dostignućima, kao i razvijanja sposobnosti jasnog i kritičkog mišljenja i zaključivanja što je tijesno povezano sa potrebama zvanja za koje se učenici obrazuju. ZADACI: • da učenici steknu nova znanja o organizaciji i funkcionisanju ćelije, kao i o biofizičkim i biohemijskim procesima u njoj; • da učenici shvate tok općih fizioloških pojava i procesa u biljnom, životinjskom i ljudskom organizmu; • upoznavanje učenika sa najčešćim oboljenjima, njegom i mjerama (preventivama) zdrastvene zaštite funkcionalnih sistema čovjeka; • stjecanje osnove za primjenu stečenog znanja u praksi.

Nastavni program iz predmeta

oligosaharidi i polisaharidi (hemijska struktura.BIOLOGIJA II razred (2 sata sedmično – 72 sata godišnje) Red. jedarce. Lipidi. Rast i dioba ćelije. Aktivni prenos supstanci u ćelijama (transport Na i K jona). centrosomi. hromoproteidi. • Metabolizam ćelije (anabolizam i katabolizam). Ugljični hidrati – glicidi. mitohondrije. mikro i ultramikro elementi). nukleoproteidi). 15 . • Biohemijski sastav žive materije (protoplazme). osnovna jedinica života. Razlika između biljne i životinjske ćelije. jedinstvo žive i nežive prirode. membrana (građa i funkcije). hemijska struktura i klasifikacija. dijaliza. hromatin hromosomi i njihov broj u somatskim i spolnim ćelijama). • Životni ciklus ćelije. • Morfologija i organizacija prokariotske i eukariotske ćelije. hemijska struktura. struktura i podjela. Sati 1 2. diferencijalna propustljivost. • Osnovna fizička svojstva protoplasme – koloidni sistem. • Organske tvari u živoj materiji. Amitoza i mitoza (kariokeneza). podjela prema funkciji). Metode proučavanja ćelije. lisosomi. građa (jedrova opna. Položaj biologije u sistemu prirodnih nauka. Sličnosti i razlike živih i neživih sistema. • Jedro – jezgro (nukleus). propustljivost ćelijske membrane. protoplazma i njene diferencijacije: stanična (citoplazmatična). Bioelementi (makro. Naziv programskih sadržaja UVOD • Bilogija.nauka o životu. ATP). klasifikacija i podjela prema funkciji (strukturni. monosaharidi. Neorganske tvari (voda i mineralni sastojci) u živoj materiji. oblik i opća građa ćelije. OSNOVI CITOLOGIJE I MOLEKULARNE BIOLOGIJE • Uvod u citologiju i njena povijest. Broj 1. fermenti (enzimi) – priroda. • Proteini (bjelančevine). pasivni prenos (difuzija. Struktura stanice. kontraktilni. Biokatalizatori i biokatalizam. ribosomi. Veličina. • Osnovne biološke nauke – predmet i problem proučavanj. Ćelija – stanica. rezervni i energetski). plastidi i specijalne organele). goldžijev aparat. oblici i funkcije organela (endoplazmatična mreža. sa biokatalitičkom funkcijom. osmoza). Nukleinske kiseline i ostale organske materije (ADP. Podjela prema funkciji (strukturni.

Svijetla faza fotosinteze (fotoliza vode i fotosintetička fosforilacija). anizofilija i heterofilija. Tamna faza fotosinteze. Fitohormoni. Rast stabla u širinu. giberelini. Fotoperiodozomi. hemijski. Fotosinteza. tipovi stabla. zone korijena. Činioci koji utječu na usvajanje i sadržaj mineralnih elemenata. Unutrašnja građa lista. • Heterotrofna ishrana biljaka: saprofitska. kretanje vode. azota). FUNKCIONALNA ANATOMIJA I FIZIOLOGIJA ŽIVOTINJA I ČOVJEKA • Uvod u animalnu fiziologiju funkcionalnih sistema. njihova funkcija i fizičko-hemijske osobine. • Sistem informacije i integracije: čula. Unutrašnja građa korijena u zoni korijenovih dlačica. tipovi korijenovog sistema. FUNKCIONALNA ANATOMIJA I FIZIOLOGIJA BILJAKA • Korijen. kategorije listova. auksini. • Disanje biljaka (respiracija). biološki). Anaerobno disanje (vrenje). Metamorfoza korijena. Stablo (postanak. metamorfoza listova. citokinini i inhibitori. Metamorfoze stabla. odvadanje vode – gutacija. endokrini 16 25 . • Primarna građa lista monokotila i dikotila. transformacija energije u procesu disanja. Fiksacija i metabolizam nitrogena (N= dušika. • Izdanak (tipovi izdanka). poluparazitizam. MORFOLOGIJA. Organizam i sredina. 3. Regulacija procesa disanja. simbioza. Aerobno disanje. • Autotrofna ishrana biljaka. Metabolizam usvajanja jona.• Mejoza (redukcijska dioba). raspored listova na stablu. • Metabolizam mineralnih soli. • Vodni režim biljaka (voda. 4. Labaratorijski rad (2 sata): • Tehnika mikroskopiranja • Mikroskopiranje ćelije i njene strukture (obojen i neobojen preparat). • Fiziologija rastenja i razvića pojedinih biljnih organa. suženje. parazitizam. transpiracije). • List: morfologija lista. nervni sistem. mehanizam i hemizam disanja. • Klijanja sjemna. pupoljci). Labaratorijski rad: • Klijanje sjemena u zavisnosti o unutrašnjim i vanjskim uvjetima. Faktori koji utječu na klijanje (fizički. Činioci koji utječu na proces disanja. Funkcije korijena. Kalvinov ciklus. usvajanje vode. Energetski procesi pri klijanju. Fotosintetički pigment.

Transport ostalih i uloga u homeostazi. Varenje jednostaničnih organizama. • Energetska vrijednost hrane. Krvna plazma i pčelinjaka i kičmenjaka.sistem. Funkcionalni sistem disanja u kopnenih organizama. • Termoreceptori i elektroreceptori (fotoreceptori). disanje i ekskreciju. Funkcije endokrinih žlijezda. • Ishrana organizama. • Fiziologija mišićnih kontrakcija. Regulacija varenja. • Funkcionalna podjela nervog sistema kičmenjaka: somatske i vegetativne funkcije • Endokrini sistem. • Toksikomanija: alkoholizam. Imunitet. Plazma. • Ekskrecija. neuron sinapsa. organskih aparata i sistema. ZDRAVSTVENA ZAŠTITA FUNKCONALNIH SISTEMA ČOVJEKA • Sistem integracije. 5. Mjere zaštite od bolesti i njega. • Disanje u riba i žaba na različitim spoljnim temperaturama. Ekskrecija jednoćelijskih organizama. Sastav tjelesnih tečnosti. Regulacija ekskrecija. • Sistemi organa za varenje. Regulacija cirkulacije. Ergometrija. cirkulacija tjelesnih tečnosti. • Disanje. Transport ostalih materija i respiratori pigmenti. Krvni pritisak i puls. Transport gasova i respiratorni pigmenti. neurosekrecija. Regulacija disanja. nervni i endokrini sitem. uobličeni elemnti krvi (razmaz krvi pod mikroskopom) • Mjerenje krvnog procesa kod čovjeka. Obrambene funkcije. Mjere zaštite od oboljenja i njega pojedinih organa. • Varenje hrane u višećelijskih organizama (vanćelijski tip varenja). krvni sudovi „arterije. Nefron i bubreg (građa i funkcija). Ekskrecija višećelijskih organizama tipovi ekskretornih organa. • Krv. • Tjelesne tečnosti. Integrativna uloga endokrinog i nervnog sistema. Varenje hrane. 9 . serum. Razmjena gasova. • Ispitivanje insulina i adrenalina na organizam životinje. • Nervni sistem. čula. Pulzatorni organi i zalisci. Prelazni tip varenja (dupljari i mekušci). Mehanoreceptori i kemoreceptori. • Funkcije tjelesnih tečnosti. Opća fiziološka ekskrecija. Uporedni pregled tjelesnih tečnosti beskičmenjaka i kičmenjaka. tabakizam i narkomanija. Koagulacija tjelesnih tečnosti. organizacija nervnog sistema. vene i krvni kapilari). Sastav tjelesnih tečnosti. Labaratorijski rad: (7sati) • Fiziologija refleksa spinalne žabe. Resorpcija hranjivih sastojaka. Krvna plazma i ćelije tjelesnih tečnosti.

• Zaštita i najčešća oboljenja i njega sistema organa za cirkulaciju. rasizam i genocid. Humanizacija odnosa među spolovima. Faktori rasta i razvoja. oboljenja i njega sistema organa zaštite. • Biološka osnova međupopulacijskih razlika. • Mjere zaštite. UKUPNO 6 72 . RAZVOJA LJUDSKOG ORGANZMA • Pronatalni rast i razvoj ljudskog organizma • Postnatalni rast i razvoj ljudskog organizma • Oblici rasta. „SIDA“ • Spol. bolesti i njega. • Sistem organa za reprodukciju: higijena spolnih organa. 6. roditeljstvo. Ljudske rase. spolnost. potpore i kretanja. sterilnost i kontracepcija. odgovornost.

Autoreprodukcija i popravka oštećene DNK. individualnom i populacijskom nivou. biotehnika i biotehnologija. hromosomska determinacija spola. svijesti.Kontinuitet i promjenjivost genetičkog materijala – mutacije i mutageneze u procesima proizvodnje i preradi sirovina. procesa kruženja materije i proticanja energije. Broj 1.uočavanje jedinstva živih i neživih sistema. GENETIKA . Genetika. starenje i smrt. Sati 8 2. 22 .sticanje spoznaka o različitim tumačenjima postanka i evolucije života na Zemlji. oblasti i nivoi proučavanja genetičkih pojava i procesa. . . organizacija i funkcija genetičkog materijala na molekularnom nivou: DNK i RNK. . Regulacija djelovanja genetičkog materijala.upoznavanje učenika sa mogućnostima manipulacije genetičkim materijalom kao i sa principima savremene biotehnološke proizvodnje i primjenom bioloških agensa u različitim područjima ljudske djelatnosti. . ljubavi i odgovornosti za zaštitu i unapređivanje životne sredine. njihove međuzavisnosti.sticanje novih znanja o procesima razmnožavanja i razvića. ćelijskom.razvijanje ekološke kulture. Regeneracija. prepisivanje (transkripcija) i prevođenje (translacija) genetičke šifre (poruke). . . Razviće živih bića. Red.usvajanje neophodnih znanja o genetičkoj kontroli. Spolno (gametsko) razmnožavanje. Embrionalno razviće. .Nastavni program iz predmeta BIOLOGIJA III razred (2 sata sedmično .72 sati godišnje) ZADACI: . postembrionalno razviće. Oplođenje. heterosomi. .Genetička kontrola sinteze bjelančevina.Uvod u genetiku.Struktura. . Smjena generacija. Autosomi. . Naziv programskih sadržaja BIOLOGIJA RAZMNOŽAVANJA I RAZVIĆA Razmnožavanje živih bića. . funkcionalnom integritetu i kontinuitetu živih sistema na molekulskom. Nespolno (agametsko) razmnožavanje.Organizacija i funkcija genetičkog materijala na mikroskopskom nivou – struktura hromosoma i hromosomske garniture. genetička informacija.Distribucija i međugeneracijski kontinuitet genetičkog materijala – mitoza ćelijski ciklus.

genotip i fenotip. . ..Geni u populaciji – genetička ravnoteža i struktura populacije. . EKOLOGIJA I ZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINE . .Genetičke osnove selekcije i oplemenjivanja u uzgoju domaćih životinja i biljaka značajnih u ratarskoj i voćarskovinogradarskoj proizvodnji.Aktivni agensi u biotehnološkim procesima. . Genomsko inžinjerstvo: kloniranje somatičnih genoma. 10 4. šumarstvu. Monogensko i poligensko nasljeđivanje.Promet materije i protok energije u ekosistemu. monoklonska antitijela i hibridizacija ćelija. Genetičko inžinjerstvo: definicija.Prirodne zakonitosti distribucije klime. . farmaciji. poljoprivredi. mikroorganizmi i kultura ćelija i tkiva.Primjena genetičkog inžinjerstva u medicini. voda.Gensko inžinjerstvo: prirodni i sintetski geni. 22 .Hromosomsko inžinjerstvo: transfer pojedinačnih hromosoma. .Životna sredina.Mejoza. Biohemijsko i enzimsko inžinjerstvo.Genski lokusi i aleli. tipovi i područja primjene.Uvod u ekologiju. industriji i zaštiti životne sredine – aktuelno stanje i perspektiva. nivoi. Biološki produktivitet. 3. struktura. konstrukcija vještačkih hromosoma. . .Geni i osobine. . hortikulturi. Geobiosfera.Biotehnologija: definicija. Toplota. definicija i podjela. Ekološki faktori i njihova podjela. genetički vektori (virusi i plazmidi). Ekološki principi i osnovni ekološki pojmovi. jedinstvo životne sredine. dinamika i evolucija. životna sredina i životne oblasti. . .Stupnjevi ekološke integracije: individua i populacija.Biocenoza – sastav. .Klasični biotehnološki metodi i njihova primjena. rekombinacije i genetičke mape. Probojnost i ekspresivnost gena. metodi i pravci genetičkoinžinjerskih istraživanja i postupaka. zrak i svjetlost kao ekološki faktori. . . . interakcija alelnih gena. atributi populacije.Ekosistem – sastav. zemljišta i biocenoza na Zemlji. „tehnika rekombinantne DNK“ – izolacije. Genom.Hibridološki (ukrštavanje). genealoški (klonsko-blizanački) i geneološki (rodoslovni) metodi u uzgoju biljnih i životinjskih vrsta. karakterizacija. struktura. transfer i kloniranje DNK. Laboratorijski rad: Posmatranje hromosoma u mitozi i mejozi GENETIČKO INŽINJERSTVO I BIOTEHNOLOGIJA . dinamika i evolucija.

mezofilne i kserofilne livade i pašnjaci (primorski. polupustinje i žarke pustinje. stepe.Multidisciplinarnost pristupu problemima zaštite životne sredine (društveni. polarne pustinje i tundre. jezero.Vodeni ekosistemi: rijeka. okean.Biološko-ekološki efekti destrukcije i zagađivanja životne sredine po nivoima organizacije živih sistema. Prostorna i vremenska biološka promjenjivost. biološko-medicinski. ekonomski. sociološki. Biološkoekološki efekti degradacionih procesa u kopnenim ekosistemima. taksonomskim skupinama i geografskim zonama. savane. Racionalno iskorištavanje bioloških resursa i proizvodnja zdrave hrane. . tehničko-tehnološki. .Globalni karakter procesa degradacije (destrukcije i zagađivanja) životne sredine.Raznolikost i jedinstvo živog svijeta.Kozmozonska i evolucijska biogeneza.Teorija abiogeneze. . nizijski i planinski). Pojam evolucije materijalnog i duhovnog svijeta. .5. Zaštita prirode kao specifičan vid zaštite životne sredine. .Prve ideje i razvoj savremenih teorija o porijeklu života na Zemlji. . kulturološki).Kreacionističke teorije o porijeklu i razvitku života na Zemlji u svjetlu savremenih dostignuća bioloških znanosti. . vitalizam i tumačenje „spontane generacije“ (generatno equinoca). Tajge i liščarsko-listopadne šume. Degradacija i žaštita zraka i zemljišta kao komponenti kopnenih ekosistema. .Kreacionistička teorija o porijeklu i promjenjivosti živog svijeta. UKUPNO - 10 72 IZBORNA NASTAVA .Primarni klimatogenski ekosistemi. . tercijarni antropogeni ekosistemi: ruralni i urbani. Suptropske i tropske šume. bara. . Teorija o abiogenom i evolucijskom postanku prvih autoreproduktivnih molekula. . ODABRANA POGLAVLJA IZ EVOLUCIJE . politički. Led. more.Antropogeni ekosistemi: sekundarni – hidrofilne. Kopneni ekosistemi na horizontalnom i vertikalnom profilu Zemlje.

CILJ: Cilj izborne nastave biologije je uvođenje učenika u neka područja bioloških nauka čiji sadržaji nisu obrađivani u redovnoj nastavi biologije a koji će im koristiti u svakodnevnom životu. sistema organa i organizmom.Upoznavanje učenika sa građom i funkcijom biljnih i životinjskih tkiva. vještina i sposobnosti koje su učenici stekli na redovnoj nastavi. .Proširivanje i produbljivanje ranije stečenih znanja.Upoznavanje učenika sa predmetom proučavanja i značajem biosistematike u sistemu bioloških nauka. . podjelom i značajem. . . njihovom filogenijom. ZADACI: .Osposobljavanje učenika za samostalno posmatranje i izvođenje vježbi. organa. Nastavni program iz predmeta .Upoznavanje s biodiverzitetom putem obrade najznačajnijih karakteristika pojedinih grupa biljaka i životinja. kao i za nastavak školovanja na biotehničkim i srodnim fakultetima. organskog aparata.

sistem organa. vježba: mikroskopiranje ćelije modrozelene alge i bakterijskih ćelija (trajni preparat). provodna tkiva. ćelije sluzokože usne duplje. za fotosintezu. . kao i sa obavezama učenika u realizaciji programa izborne nastave.Ćelija (stanica) – osnovna gradivna i funkcionalna jedinica organizma. osnovno tkivo (parenhimi za upijanje vode.) .Taksonomske kategorije. vježba: mikroskopiranje (trajnih preparata životinjskih tkiva. mehanička tkiva.. mišićna i nervno tkivo.Upoznavanje učenika s programskim sadržajima izborne nastave trećeg razreda. Eukarioti Sati 11 2. modrozelene alge. parenhim za magaciniranje hrane). . s udžbenicima. 30 . vježba: disekcija oka govečeta.Trajna biljna tkiva: kožna tkiva.Osnovni elementi ćelijske organizacije. viroidi. .Labor.Osvrt na sistem klasifikacije (razvrstavanja) živog svijeta.BIOLOGIJA III razred (2 sata sedmično . . Broj 1. Acelularni organizmi Virusi. npr.Labor. priručnicima i drugim štampanim materijalom koji se može koristiti u nastavi. Mikroskopiranje ćelije epiderme luka i ćelije modrozelene alge.Organ. oko.Labor. Osnovne postavke i pristup istraživačkom radu. Definicija tkiva. Podjela tkiva. govedo). metode i značaj proučavanja. Prokariotska i eukariotska ćelija. životinja i čovjeka . organizam. sunđerasti parenhim. Naziv programskih sadržaja Tema : Histologija i organografija biljaka. . razmaz krvi. Tema : Biosistematika biljaka Principi (načela) biosistematike. sistem organa za krvotok. (objasniti na po jednom primjeru.Mikoplazme.Uvod u histologiju. Prokarioti . .72 sata godišnje) Red. organski aparat. vezivna. Biljna tkiva. Tvorna tkiva (meristemi).Životinjska tkiva: epitelna..srce. . bakterije. .Laboratorijska vježba: mikroskopiranje biljnih tkiva. Istraživanja u prirodi i laboratoriji.

Golosjemenjače Prepoznatljive odlike građe golosjemenjača. podjela i značaj. krstašice (Brassicaceae). pripadnici i značaj. mahovina i papratnjača. Građa cvijeta. ekologija. razmnožavanje. Podjela sjemenjača.Labor. Građa talusa. pomoćnice (Solonaceae). rasprostranjenost. . silikatne. .Alge. Opće karakteristike dvosupnica /dikotila.Opće karakteristike odjeljka sjemenjača (cvjetnjača). Prepoznatljive osobine porodice.Porodice: glavočike (Asteraceae). ekologija. rasprostranjenost. Ekologija i značaj algi. . Podjela skrivenosjemenjača: dvosupnice (Dicotyledonae) i jednosupnice (Monocotyldonae). razmnožavanje i razviće.Opće odlike građe.Labor. . Klasifikacija gljiva (algašice. simetrija cvijeta. . vježba: upoznavanje građe cvijeta raščlanjivanjem. na prikupljenom materijalu praviti zbirke plodova. vježba: Makroskopsko posmatranje gametofita i sporofita.Građa sporofita i gametofita. . Sjemenjače .Skrivenosjemenjače / kriptosjemenjače.značajniji pripadnici. Stablašice (više biljke) . . značajniji pripadnici porodice i značaj pojedinih vrsta za čovjeka (voćarstvo. način ishrane i života. rasprostranjenost. Razmnožavanje. Porodice: ljutići (Ranunculaceae ) i ruže (Rosaceae) Prepoznatljive odlike.Odlike porodice. vježba: Determinacija četinara prema ključu.Labor. mješinarke i stapčare). cvjetni dijagram i cvjetna formula.Mahovine.Oprašivanje. usnatice (Laminaceae). rasprostranjenost. podjela. Posmatranje sporangija i spora mahovina i papratnjača pod mikroskopom. Lišajevi.. razmnožavanje i razviće. cvat.Porodice: leptirnjače (Fabaceae). .Papratnjače.Labor. rasprostranjenost. Uloga gljiva u prirodi i značaj za čovjeka. vježba: Determinacija pripadnika nekih porodica . rasprostranjenost i značaj. razmnožavanje. naše autohtone sorte voća). .Sjemenka i plod (nastanak ploda i podjela). smeđe i crvene alge). Papratnjače. Podjela algi (zelene. ekologija i značaj. podjela i značaj. posmatranje građe sjemenke graha i kukuruza.Gljive: građa talusa.

razmnožavanje i klasifikacija člankovitih glista. vježba :Posmatranje pod mikroskopom i pomoću lupe praživotinje koje žive u infuzumu (Napomena! za ovu vježbu infuzum treba pripremiti nekoliko dana ranije.Preventivne mjere. .Ljekovite biljke. 3. . Tema: Biosistematika životinjskog svijeta Beskičmenjaci . . .Osnovne odlike i plan tjelesne organizacije zglavkara.Jednosupnice/ monokotile.Praživotinje (Protozoa). značaj.Višećelijske/višestanične životinje. Neke vrste ljekovitih biljaka naših krajeva. vježba: Determinacija pripadnika porodice ljiljana i trava prema ključu. . dijelovi biljke sa ljekovitim i toksičnim djelovanjem.)Posmatranje kretanje i varenje kod papučice (Paramecium). . rasprostranjenost i raznovrsnost protozoa.Labor.Razmnožavanje. Parazitske pljosnate i oble gliste. rasprostranjenost. razmnožavanje.Rakovi/ljuskari. Osnovne odlike tjelesne organizacije. . .Plan tjelesne organizacije.Protozoe kao uzročnici zaraznih bolesti. Prepoznatljive odlike porodice.Laboratorijska vježba: Disekcija kišne gliste. razmnožavanje.Prstenaste/ člankovite gliste (Annelida).domaćih životinje i biljaka i oboljenja koje uzrokuju.dikotila prema ključu. način života.Pljosnate gliste/crvi (Plathelmintes) i valjkaste/oble gliste (Nematode). rasprostranjenost i klasifikacija pljosnatih i oblih glista. pauci i stonoge ( karakteristične 31 . Korištenje divljih i samoniklih biljaka u ishrani čovjeka. Specifičnost organizacije jednoćelijskih životinja. Značaj protozoa u pšrečišćavanjz zagađnih voda. simptomi i način lijećenja. predstavnici i značaj. način konzerviranja (sušenja) i korištenja ljekovitog bilja. Porodice: ljiljani (Liliaceae) i trave (Poaceae). Građa i funkcija ćelijskih organela.Tjelesna organizacija.Labor. . Pravljenje herbara ljekovitih i jestivih divljih biljaka koje rastu u bližoj okolici. Raznovrsnost i klasifikacija zglavkara. . Spužve/sunđeri (Spongia) i dupljari (Coelenterata). Prikupljanje. način života i klasifikacija spužvi i dupljara. Paraziti čovjeka.Način zaraze.Zglavkari/člankonošci (Arthropoda). Zajedničke odlike monokotila.

Labor.Osnovne karakteristike i način života plaštaša i bezlubanjaca .Sisari/sisavci (Mammalia). Opće karakteristike sisara.daždevnjaci itd. vježba: Disekcija ribe. Najznačajnije grupe pravih košljoriba koje žive u našim vodama.Vodozemci (Amphibia). vježba: Upoznavanje morfološke i anatomske građe insekata.Labor. . Rasprostranjenost. . Opće morfološko-anatomske osobine vodozemaca.Hordati / svitkovci (Chordata). oplodnja i razviće.odlike klase i poznatiji pripadnici ). . . Glavne grupe ptica i njihove karakteristike: trkačice. . Karakteristični predstavnici za čovjeka značajnijih redova krilatih insekata.Ribe (Pisces).Klasifikacija hordata: poluhordati. razmnožavanje i razviće. vježba: Određivanje vodozemaca prema ključu. . način života i razmnožavanje gmizavaca.Mekušci (Mollusca). Način života. Repati (žabe) i bezrepi vodozemci (čovječija ribica.Opća morfološko-anatomska građa. Adaptacija životu u vodi.Insekti/ kukci: tjelesna organizacija.Gmizavci / gmazovi (Reptilia). Plan tjelesne organizacije mekušaca. adaptacija životu na kopnu.Labor. kornjače. Opće morfološke i anatomske odlike.Bodljokošci (Echinodermata). krokodili. Način života i razmnožavanje. . Homeotermija. . Značaj insekata u prirodi. Klasifikacija riba. Adaptacija na letenje. Seoba ptica. Osnovne karakteristike i plan tjelesne organizacije. .Opće karakteristike hordata. plivačice i letačice. Korisni i štetni insekti. vježba: Određivanje riba prema ključu. Osnovne grupe i način života mekušaca. . .Labor. način života.Glavne grupe (klase) kičmenjaka. gušteri i zmije) i značaj gmizavaca. razmnožavanje i razviće (metamorfoza) vodozemaca.). peradarstvo.Opće morfološke i anatomske karakteristike kičmenjaka. . Kolouste/kružouste (Cyclostomata). bezlubanjci i kičmenjaci. . Razmnožavanje.tritoni. Lovostaj. Ekonomski značaj riba.Kičmenjaci/kralježnjaci (Vertebrata/Craniata). ekologija i podjela. Način života i karakteristične grupe bodljokožaca. Opće odlike ptica.Adaptacija životu na kopnu. plaštaši. .Ptice (Aves). Opće morfološko-anatomske odlike riba. Ekonomski značaj mekušaca. Klasifikacija (haterije.

Rasprostranjenost i raznovrsnost. mesojedi i primati. Endemi i relikti i njihova zaštita. Placentalni/viši sisari (Placentalia). UKUPNO 72 . parkovi prirode i rezervati. Opće odlike viših sisara. Ostali redovi placentalnih sisara. Klasifikacija viših sisara: papkari. Ostali sisari. lov i uzgoj sisara krznaša). Nacionalni parkovi.- - Klasifikacija sisara: niži (aplacentalni) i viši (placentalni) sisari. Glavne osobine domovinske flore i faune. Karakteristike kljunara i torbara. Ekonomski značaj i zaštita sisara (savremeno stočarstvo.

.IZBORNA NASTAVA ZADACI: . . . . koristeći odgovarajuće pribore.upoznavanje učenika sa nekim sadržajima iz mikrobiologije.da učenici shvate tok općih biohemijskih i fizioloških procesa i pojava u ljudskom organizmu.osposobiti učenike da odabranim naučnim metodama. odnosu među spolovima. proširuju i povezuju sa novim dostignućima u nauci.upoznati učenike sa mikroskopom i tehnikom mikroskopiranja i osposobiti ih za samostalno mikroskopiranje. . . pružanje znanja koja doprinose: . braku i odgovornom roditeljstvu.održavanju i unapređivanju vlastitog zdravlja i zdravlja svoga okruženja. samostalno izvode laboratorijske vježbe. .proširivanju znanja učenika o genetici čovjeka i mogućnostima otklanjanja greški u genetičkom materijalu.proširivanju znanja o spolnom životu i spolnim bolestima čovjeka.da stečena iskustva i znanja sređuju.

epitela usne sluzokože (obojeni privremeni preparati). bojenje bakterija i kolonije. Broj 1. .Bakterijske bolesti čovjeka ( antraks.Nastavni program iz predmeta BIOLOGIJA IV razred (2 sata sedmično . Otpornost i prirodni imunitet. s udžbenicima.Rasprostranjenost bakterija (voda.) .Rasprostranjenost. upala pluća. kolonije.Uvod u mikrobiologiju. oblik.Patogene bakterije. kao i sa pravilima za praktični rad. . bolest i imunitet). tetanus. .Stvaranje imuniteta (infekcija. veličina i građa). Antitijela i antigeni (reakcija antitijelo-antigen).Bakterije:Morfologija bakterijske ćelije (oblik.Imunitet i imuni odgovori.Virusi: veličina. . laboratorijski pribor. . tuberkuloza. spore. . epiderme luka. Naziv programskih sadržaja Uvod Upoznavanje učenika s programskom sadržajima izborne nastave četvrtog razreda. zemljište i zrak) . Uzgoj bakterija na hranjivim podlogama.Laboratorijska vježba: Mikroskopiranje bakterija (gotovi preparati).Razmnožavanje i rasprostranjenost bakterija. priručnicima i drugom potrebnom literaturom. meningitis i dr.60 godišnje) Red. Mikroskopiranje ćelija pluta. Sterilizacija. potrebnom za realizaciju programom predviđenih sadržaja. . - Sati 1 2. Serum i vakcina. Mikrobiologija s imunologijom .Školski mikroskop (optički i mehanički dijelovi ). razmnožavanje. Rad u biološkoj laboratoriji. saprofitske i parazitske bakterije ). aerobno i anaerobno disanje (vrenje. ciljevi i značaj mikrobiologije.Laboratorijska vježba: Pravila mikroskopiranja.Laboratorijska vježba: Upoznavanje s materijalom potrebnim za uzgoj bakterija. difterija.Laboratorijska vježba: Mikroskopi i mikroskopiranje.Vještački imunitet. veliki kašalj.Metabolizam bakterija: ishrana (autotrofne bakterije. Otkriće mikroorganizama. Bakterijske kulture. 16 . mikroskopski preparati. raspadanje i kruženje elemenata u prirodi ) . Faktori koji utječu na razmnožavanje bakterija.

varičele. Hrana i ishrana. hemofilija.Regulacija rada srca. Kultivacija virusa . putevi infekcije. prognoza i prevencija). gripa i dr. Cirkulacija krvi arterijama i venama. simptomi bolesti. Kalorijska vrijednost hrane.Bakteriofagi i rikecije. Osnovni sastojci hrane (voda. Krvni pritisak (tlak) i bilo (puls). Laboratorijska vježba: Harvard–step test - . masti. 3.Transportna i odbrambena uloga krvi. Srce i krvni sudovi. određivanje krvnih grupa. Građa i rad srca čovjeka.Viroze čovjeka: AIDS (građa virusa HIV-a. Izrada i korištenje uređaja za Dondersov ogled. minerali i vitamini). Laboratorijska vježba: Uloga dijafragme u disanju. BIOHEMIJA I FIZIOLOGIJA ČOVJEKA Laboratorijska vježba: Utjecaj temperature i pH sredine na dejstvo fermenata (razlaganje skroba) Krv i limfa: Sastav i uloga krvi čovjeka (krvna plazma i uobličeni elementi). malarija). Položaj tijela. bjelančevine ugljični hidrati. 13 - - - - Ergonomija i fiziologija rada:Prilagođavanje rada čovjeku. . zaušnjaci. Bolesti krvi (anemije. statičko i dinamičko opterećenje pri radu. Laboratorijska vježba: Mjerenje krvnog pritiska i bila pri različitom fizičkom zamoru.selektivnost i promjenjivost virusa. Sistematika virusa (prema domaćinu i prema građi). Laboratorijska vježba: Upoređivanjem energetske vrijednosti hrane unesene tokom jednog dana i vrijednosti potrošene energije usljed tjelesnih aktivnosti tog istog dana treba utvrditi da li je ostvaren pozitivan ili negativan energetski bilans. Laboratorijska vježba: Disajni pokreti (utvrđivanje broja disajnih pokreta u 1 minuti pri sjedenju i poslije napravljenih nekoliko sklekova). hepatitis C. dječija paraliza. leukemija. Njega i bolesti srca i krvnih žila. hepatitis B. Mjerenje vitalnog kapaciteta pluća metodom spirometrije (pomoću spirometra). Laboratorijska vježba: Posmatranje krvnih ćelija pod mikroskopom (razmaz krvi).

Dominantnost-recesivnost i intermedijarnost (primjeri dominantnih i recesivnih fenotipova odabranih osobina kod ljudi). blizanačka metoda. Humana genetika Genetika čovjeka.Problemi izučavanja i naučni metodi u humanoj genetici (rodoslovlje. Heterozigotni i homozigotni genotipovi. dermatoglifi i statistički podaci). stabilnost i promjenljivost nasljednog materijala. Organizacija hromosoma na submikroskopskom nivou. Autosomi i heterosomi. Osnovne posebnosti funkcije DNK: autoreprodukcija..Nukleinske kiseline.4. Poremećaj broja i građe hromosoma (hromosomopatie). Molekulska struktura i organizacija nosilaca biološkog nasljeđivanja. Genopatije tjelesnih i spolnih hromosoma: fenilketonurija. anemija srpastih ćelija. oligensko i poligensko nasljeđivanje osobina. Hromosomi i hromosomska garnitura čovjeka. genetičke mape. Vezani geni. Laboratorijska vježba: Praćenje jedne nasljedne osobine kod čovjeka: sposobnost ili nesposobnost savijanja jezika u žlijeb. Geni. genski lokusi. Kariotip i kariogram.Građa hromosoma na mikroskopskom nivou. Laboratorijska vježba: određivanje polnog hromatina. albinizam. hemofilija i daltonizam. Monogensko. kontrola procesa metabolizma. Normalna hromosomska garnitura čovjeka. krosingover. Laboratorijska vježba: Sastavljanje kariograma čovjeka. Laboratorijske vježbe: Sastavljanje rodoslovlja. Nasljeđivanje spola. Daunov sindrom. distrofija mišića. Laboratorijska vježba: Izrada modela DNK. Hemijski sastav i prostorna struktura DNK. Laboratorijska vježba: Mikroskopiranje ćelija luka u mitozi. Klinefelterov i Tarnerov sindrom. Praćenje i 21 - - - - - - . alelogeni.

Spolne bolesti: Sifilis/lues – uzročnik. izlječenje. Odnos među spolovima. Epidemijski sifilis. mogućnost liječenja UKUPNO - - 60 UPUTSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA : . način zaraze. Gonoreja/kapavac ili triper – uzročnik. Prenatalni period ontogeneze: germinalna embrionalna i fetalna razvojna faza). Šerijatsko sklapanje braka. vještačka oplodnja. Brak.seksualni život čovjeka Seksualitet (spolnost). Sprečavanje začeća. Sekundarne spolne razlike između muškarca i žene. Zaštita (prevencija) od hromosomopatija. simptomi. Laboratorijska vježba: Posjeta bračnom savjetovalištu. Porođaj. Odgovorno roditeljstvo. hemofilija. 5. Trudnoća (prekid trudnoće). način infekcije. Primarne spolne odlike muškarca i žene. Spolno sazrijevanje. Nastanak ženskih spolnih ćelija (jaje ili ovulum) –oogeneza. simptomi. nasljeđivanje krvnih grupa).grafičko prikazivanje nasljedne osobine kroz više generacija (glatka i kovrđava kosa. Spolno sazrijevanje dječaka i djevojčice. Spolni život čovjeka. Razlike između spermatozoida i jajne ćelije. Nastanak muških spolnih ćelija (spermatozoidi) – spermatogeneza. Glavne faze individualnog rasta i razvoja u postnatalnom periodu ontogeneze.Oplodnja. Posjeta genetičkom institutu. 9 Seksualiteti . Sterilitet.

kreativnosti i zainteresovanosti nastavnika. da crtaju i izrađuju grafikone. Stoga komisija preporučuje što skorije štampanje udžbenika iz biologije za II i III razred redovne nastave. Videomaterijal se djelomično može nabaviti na tržištu. Izrada grafofolija. kako bi se učenici na "izvoru" upoznali sa problemom koji izučavaju. i herbarija ima i obrazovni i odgojni karakter. a u toku njenog izvođenja kontroliše ispravnost vježbe i po potrebi interveniše. Učenici treba sami da vrše mikroskopska posmatranja. trenutno susreću učenici i nastavnici biologije je nedostatak jedinstvenog udžbenika prilagođenog nastavnom planu i programu iz biologije za učenike medrese. izrađujući dijapozitive i videosnimke pomoću videokamere. Uspjeh u izvođenju nastave iz biologije. kinoprojektora.Bitan uvjet kvaliteta izborne nastave predstavlja nastavnikovo stalno upućivanje učenika na samostalan rad. Da bi se ovo ostvarilo preporučljivo je da se izborna nastava iz biologije izvodi u blok-časovima. samostalno praćenje. Permanentno stručno usavršavanje nastavnika je garancija uspjeha u ovom radu.Za sve vrijeme rada učenici treba da bilježe. putem: dijaprojektora. TV ekrana i multimedijskog projektora uveliko će podići kvalitete nastave iz biologije. na čaasovima redovne i izborne nastave. U toku nastavnog procesa uvoditi učenike u metodologiju istraživačkog rada. Poteškoće s kojima se. pravljenje školskih zbirki. sjemenke). Gdje je to moguće. a ako je problem koji rješavaju takve prirode. PROFIL NASTAVNIKA: . da prave mikropreparate. izrada zbirki. kao i priručnik za izvođenje izborne nastave biologije za III i IV razred medrese. plodovi. kao i stepen interesovanja učenika zanastavu iz biologie najviše zavisi od stručnosti. Maksimalno korištenje videomaterijala koji se može pokazati na različite načine. posmatranje pojava i procesa. samostalno opažanje i zaključivanje. obavljaju morfološka zapažanja ili da izvode eksperiment. Uspješnost izvođenja ovog vida nastave ovisi i od stručnosti i kreativnosti nastavnika. pa se preporučuje nastavniku da se pravovremeno pobrine za to. potrebno je organizovati posjete odgovarajućim institutima i ustanovama te izvoditi nastavne ekskurzije. Laboratorijske vježbe: treba učenicima omogućiti maksimalnu samostalnost prilikom izrade vježbe. skupljanje prirodnog materijala (biljke. Prije izvođenja vježbe nastavnik daje upute. mogu se vršiti presnimavanja emisija sa TV programa na videokasete ili presnimavanje slika i teksta s INTERNETA na kompjuterske diskove. Međutim nastavnik zajedno sa učenicima (redovne i izborne nastave) može dati veliki doprinos u obogaćenju dijateke i videoteke za biološki kabinet. Također..

. .Pedagoški fakultet – profesor biologije i geografije IZVORI I LITERATURA: .Pedagoški fakultet – profesor biologije i hemije. .Filozofski fakultet – Odsjek biologija – profesor biologije. biologije sa položenim ispitom iz pedagoško-psihološke grupe predmeta.Prirodno-matematički fakultet – Odsjek za biologiju – inž..Prirodno-matematički fakultet – Odsjek za biologiju – profesor biologije .

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->