TOPVUESTI

ZuiJezda lIa.o JaJe
BRISEL .. Asrronomi Evropske jUlne opservatoriie (ESO) nazvali su jednu veorna neobicnu zvijezdu "Jaje na oko nebula" zb og svog ZUlog jezgra nalik zuman oe 1"U b jeo i !icastog, podrhtavaiuceg okruzenia
koje podsjeca na bjelance, Zvijezda

IRAS 17163-3907, udaljena 13.000 svietlosnih godina cd Zemlje, irna precnik 1.000 pura veci od precnika Sunca,

Facebooll
u POliliCi
polirickog

teli da se f:uje glas

Prije sedmicu Kristijano poructo da suljudi Ijubomorni na njega jer je bogat, zgodani dobarigrac
NJUJORK (Gallardo),
popularn ijeg

VASINGTON • Facebook ie federalnoj izbornoj komisiji predao svu potrebnu papirologiju za osnivanje ak-

• Nereida Galardo bivsa djevcjka najnogornetasa na

svijetu Krisrijana Ronalda (Christiano), nema bas liiepe rije;;i

za svcg b ivseg, Ona je, naime, U jednom inrervjuu izjavila da je on zgodari, al i ne bas veorna pa· metanl . Niegov ego jeprevelik, a i ni-

je previse intel igentan " izjavila je Galardo za americke medije. Ronaldo ie s cvomliepcticorn
prekinuo prije rri gcdine
II.

SMS-

-om, a irenutno je

vezi s mane-

kenkorn Irinorn Sajk (Shayk), PI iie sedam dana ovaj nogomeld iziavio ie da su ljudi liubornorui na njega jer je bogar, zgodan idebar igrac.

SEUL • U juznckorejskorn gradu otvorena je skola za paparace, gdje se polaznici uce ne samo fotografirari u tajnosti vee i prisluskivari i snimari desavanja u tajnosti, "Niuskala", kako sebe

SMolaza DaDarace u Seulu

ciiskog odbora nazvanog FB PAC. Odbor ce ornoguciti zaposlenicima F acebooka da se i niihov glas cuje u politiekim prncesima, saopceno [e, Facebook i njegov c~ik Mark Zakef berg (Mark Zuckerberg) zaposlio je nekoliko republikanskih sa vje to ika,

zovu, pocela su u posljednjevrijeme zaradivati radeci ovai posao. Ali, umjesto slavnih licnosti, obuceni paparaci "hvataju" gradane koji krsezakon iza to. im vlasuplate,

Iskosa

BiCeUanje uozacice
Expedkr.co.in
•.l...l.. • L..
( ...~
I,

RIJAD - Sud u Saudiiskoi Arabiii osudio ie na deset udaraca bicern zen u ko j a ie prekrsila zab ran u
uprsvljanja vozilorn, javio je BBe.

'--r"":l

Zena, za kojl¢ je navedeno iedirio da se zove Serna (Shema), pIO" glasena je krivom cia jevoz.ila automobil u Dzedi u iulu. Ona je naiavila

Posljednjih mjeseci vise zena je
prekrsilo
"-'1br3!1U

zal b u na

presudu, upravljanja vo-

J811iniJi OdmOI'iUlndiJi
NJU DELHI· Bolivudska glumica Dajana Heiden (Diana Hayden) predsra vila je novu indiisku kompaniju koja nudi jeftinije lelove, hotele i populame destinaci-

zilorn u nekoliko saudijskih gradova, u ckviru karnpanie pokrenure s ciljem da u [OJ monarhiji budu izmijenieni srrcgi islamski zakoni koji zena.ma zabranjuju da budu vozaci i da putuju bez cdobrenja m u:lkog s taratelia.

vira "Expediu" ..To je nekada hila mala. firma ko ia je radila online, ali se udruzila s niskobudzernom azijskomaviokcmpaniiom.

ie za edmore,

Heiden

sada promo-

CETVRTAK 29. 9. 2011.

SAPAT ZVIJEZDA
Priprema; Hedija MEHMED.IC emoclle ne vidi asoba
S8 prema parneru .

• ..
()Vaa
BUM8A

lDi:!Iif:l~··
HRTl
13,21 14,05 14,.14 14,1S 14.49 15,33 " 6, 04 1 6,15 16,17 16 ..25 j7,00 17. OB 17,32 Sve ce bili dobro. serija (7211 a D) (R) * Vlj esn UI hrvats kl znakDvni le21k Vriieme sana frenutak spoznaje Ali sa, s lusaj sVOie s rce . lele· novela (721240)' Prolesiie nsnhnn, Tandemi, dQkume ntami film f~log rafiia u H rvalskoj. Sfav. ka Pavic (Rl ZA SA· 9U se ~ n~i,emi5ija pod po krovilellslvom. (RJ Paslel .. " emislia ,pod pokrovl· teljstvom Hrvalskau livo Vij"sti H IVats ka "iivo HAK· Prnmet info Min"l~ Itl'raVlj. il Dietphar. rna, emi siia p~d pokrovitelj. stvom (Rj B, kal, talk show Capri 3, lelenovela (2012£)" Minu13 Idr~ ..lja izOietpha,· rna, emisija pod pokrovilelj" stvom (Rj Dnevni' Sport Vrijeme ZABA· 90 sekun~i,emisiiapod po krovileljsivom see u 7!,lwiz' M Inula 2dr~vlj a, em isi]a po~ po kro~llel]slvom Bilka za Vukovaf: Nenao· r.lani odredi, dilklJmenlama se rija (211. 0) Po I a U,e ku nu re OiVOf'eno 0 nevni~ :3 Sp~rt Vrijeme Vij esti 11 ~ Itu re Sio se to d~ ga«. u Zagrebu, do!rume ntami m m Svljat zs se~a: Bslllnlci Anda, dalrumenlamHerija (9/13) (RI' Oprah shew (1354.) (AI' Zlca 1,. sBrija ('8) (8/13) (R)'

HAYATlV
06.30 0 gbro j ulro s~im., jutamji pro· gram 08,30 FlII, crtlni lilm, 32, eplzo~a 08,50 Beba Felix, crtani lilm, 14 09,00 Bu mba, ertani IfIm, 91'. ,I 92, 09,10 Garlield, ertani 10m, 40. 09,25 Lijeni grad, crtlni film, 41. 09,50 Jagudiea Bubiea, 10,15 Dragon lIali Z, crtanl lilm, 4, eplzona 10,45 Bakugan, ~rtlni mm, &6. epizoda 11 ,10 Winx, igran a senla, 37. epizoda 11 ,30 Beslse 11 er 11 ,32 Ble cll nlca 11,45 Vljestl J1 ,SB Biumet"omID~ka, prognola: 12,00 Ka,ali'le u k"ol, igrana serija. 7. eplzoda 13.00 Milieniea, igrana senj". 78 eplzoda 1400 Moj ~om 14,30 Muzicki program 14,58 sestseu er 15,00 Blocllnica 15,10 Top Shop 16,00 Kad.lisc" pada, igrana senja, 99. epzoda 1100 Siaklenakuea, serijski program:, 20. epizoda 18,08 Bio meteorolo:!~ a pro gno~ 18,10 Sport ~enl.r 18,15 Nepebjedive banluke., zabav· no·sj)Ortski TV show 18,45 HIPP -Ishrana djeleta naken prve gedlne 19.00 Vijesti u 7, inlannativna emisiia 19,2a Vrem en,ka prog no,a 19,30 Sport 19,37 Sianje na .pul.vima 19 ,·JS H O"iIO nl i 20. 00 K~d lisee p ad~, ig rana se rij~, 100, e pizotla 21,00 Ispuni mi telju, !ao<Jlllli PfO~ram 22,00 Zelja ~Ius 22.,20 Sp ort tanlar 22,.22 S!aklenakIJ t~" Igranaseriia, 21. epizoda 23,20 0 lVori "ci, igrani 10m

HRT2
07,05 Silveslfove ie i6i jeve tajn e, crtana s~riia (30147)' 07,25 Pip I,Duga Cara~a, ertana senja(12/261" 07,50 Mala TV' 08.20 Neuhvatliivi pra!~jt Rudi, serija za diecu (3/13)' 08,50 SkDls~i sal. 1,lasci do 23h' ~~.~~Kokice* 09·35 Dluini svijel, seriia za djec" 10,00 Prijenos sjednice Hrvatskog sabo'.' 13,·30 eke globu~a, vanjskoponUcki maqilZin tRIo , 4, DO KS aulDm agazln (AI' l4,30 H20 Uz malo ~ode!, serlja za mlade (9178)' 14,55 Edgemont 1, se rija za mlad~ (9/13)' 15 ,20 ~kols'i sal. 1,lasci do 23h (R)' I 550 Kokice IA)" , 6,05 Mete or j, veliki ko lati, crtaru 16,.20 Mala TV IR)' ".... TV ".~iG. Skula i"lika, (R)' "'.'- Gusar~ke pfi te, c~ani film (H)' ··,Bailazar Ornma OkQ t,i~ca, ,nani lim' 1G,M Pos!" Pel, C!1;lni film' H,OS Tr,umatologija" 1:],40· Vel"' .""omelna Ug" prvaka • emisij-a* 11,55 Vel ru komelna Liga p ,vaka,: Za~reb· S.vehof, prijenos' 19,35 Velu, ru ke metna LI g a prvaka • ,emlslja' 19, 55 Ve~elas" 20,QO ZElagaonica, ~okumenlarna sBrlia (3/1'0)* 20,22 Putu)mupo~<lljno' Napulj,do" kumenlama serija (10/13)' 20,50 Nggo met: Eu,oliga . e misi· ja' 21,00 Nogomet: Euroliu~: Athletic Bil~ao· PSG, prijenos' 22,55 Nog~met: Eurolig,. emisij,' 23,15 Zica 1. serija (IS) (8/13)' 00,10 Noge met, Eu roligo: Renn es ., lllielieo Madrid, sn[mka' 01,55 ABlre,iZor: Moia obital17b, humorisUona senja (5/9)'

Nova lV
072.0 Bumb~, crtana sBIija27·28/150 07.,35 remlca I pr.ijatelii, crtana serija19/46 07.,45 TVizlog 08.00 Nale Berku. $how40!17J OB,55 Kad lisee pa~a, selija R 09,55 L)ubav I kazna, sen]a R28/62 jO:55 TVizlog 11,10 tnspekter 12,10 IN ,m~ga!in H 1.2,55 Larin Izbor. serlja R 13,55 Teresa, sen]a. 32~3J152 j6,00 Inspeklor A ex ,. seriia 4/15 1700 Vijesti Nove TV 11,25 I N ,m~gazin 18,05 Kad lisee p.~s, selija 78/174 19.15 Onevnlk N'Dve TV 200,on Ll"bav I kana, seriia 29/62 21 ,00 Larin .[rDor, senja I 6/160 22,00 V"cernie .ijesli 22,20 P'o'i ere.' D, Inlonna.~vni :magazln 23 20 Boa ,.igrani firm, (12)' 01,05 Vatreni obfa~un, i~rlmi mm (121" H D2,.40 Ezo TV, lamt show (lS)' .03,40 01. Hull, ;e~ja (12)"13113 04,.25 Volim te do sm~i, igrani firm H 05,55 Krai p mgram a 1U5 $vilet "sp]el"lh, r. ~~::~nJok .20.1D S]etanja 10.30 Aktu,lm,sti, In!. 10.45 ~i~~ni,
"rijskl

Trudite se da vase koju val~e?! lpak, opustite Posao: Postaji mcoucnost novi, veom a p rimam Ijiv pas ao. PazHe, Zdravlje: Sve bO)je. Lju bav: Partn e r T~i • valile. Posao:lako ste potpuno neviraju vas odredene kolege Zdravlje: Osjetljiviji ste nego

IIII!~I:I~,jubav: l

da vam bude ponucen p oslo ji z a rnka

!ll!1l§l~

-utlia rjeSenjima.

S8

n e zadovoljava pol ovic nim pIlINe dokaze da i vi njega

zadovoljni licnim doprinosom, tbog .indol8ntnog odnosa inaM.

(10126)'

JIlm:DII.ljubav: Paku§avate pobjeci od svolih emoeija, od Ijubavnih problema i nedoumiea. Posto] lzlazl Posa 0: Ne rnozete se skon ce rltri rztl n a rad, Uznemirenje sa Ijubavnog polja nlsts u stanlu oslaviti po strenl, Zdra.vlje: Pobiagnile oc depresije.

IIIltli3:i1l
~~

..

m:ifEi~ osobu
IIII~IIIIIII

Ljubav: Aka ste usamljeni, ;zali~e sa drustvom. Imate bro j ne prilike da u poznate novu, zani ml jiVu

n,33
'141

R"" serijaR

Posao: Zamorile su vas obaveze. KraJem dana s olaksanjem eete odahnuti, zadovoljnji uradenim. Zdra.v.lje: Bar uvecer S6 odmarajte,

l8,3D 19"22 19,30 19,56 200Z 20,06 20,13 21 ,05 21,11 21 ,S9, 22..31 23,20 23,40 23 43 23 49 ,23,56 00,37 01,31 02,11

mm"

Ljubav: Put do Ijubavi niie ni brz, nl lak. Uskoro eete se uvjarili koliko seisplalila vasa strpljivost i lalerancija. .. - ----Posao: Najbolj8 je da 58 malo prilajite. Duite 58 uhodanih, provjerenih postova, satekajle bolje dane. Zdra.vlje: Izbjegavajte lesku, masnu hranu.

~z=

u,

bl:l.zm
1IIl1!!11111

IH~D! Ljubav:

Partnera vidite na sasvim nov nacin. Ova sooznala mllago toga miienja, u vezu unos! viSe

topllne, Pos ao: Ako se bavite j avn im D oslom, izlozen i ste pogledima i sudu javnosli, PazHe sill govarile i radite. Zd ra vlj e: Ne p relierujle u j 81 u iIIi pic u. Ljubav: Uzivale pored. voljene osobe. Ako sic slobodni, imate sjajnu priliku za novu, lijepu

Posao: Energiju najvise trosile u iznalalenju nacina da promijenile posao iii da unaprijedite postojeci. Zdravlje: Smanjena olpomost organizma.

BdllDl~ vew.

MREZA

1US CSt. NBWYDrk,.senj. 15,05 ',~on 1]<Ib~I'I,san1' 15.QO lJllmleni lilrol, serija 17,15 Pred.'i" Sfce.. ~fIj' 18.,15 K,i, 19,00 OnB,nlk HlV Oscor·C 19,30 R"milirani" O"'''ri~ 20,05 Pred.'i 58 "". ~rIJ' 2l.00 I~"',serija 22,35 GWjloorn I ~QSIl'l~a Bn"',li!m

emllila 21.0 0 N~sl ""'govon,

Inl'Nju

mo

:~~:?nr.rru'lja

1m

HRT·,

~

15.~0 Pr.llubnlci 16.DO Onevnik 1 16.25 Greh nj,n, m~]"', ~nj' 18.~0 o.... S u SrpSl:Dj 18.25 M'rIre1ing 18.30 Moollorini' 19.00 SpM fillS 19.30 0"""011< 2 20.1 0' Kas~nd","ri]~ 20.,5 Puis 22.30 D"",,"II< 3 23.00' Glad ~ud'ka, I~m

11.45 ~~~~g blok 'I 1.50 H"g~,or s povodom, d~ program 13.00 Aktueinosti, r. 13.15 TV strano

PrimirHe negativne emoeije, bezrazlozno sic skepticni, Razgovoram rijesite problem. Posao: Cuvajle se rasipnasti, koja moie biti povezana sa vaSlm nezadovoljstvom na Ilubavnom planu. Zdravlje: Neophadan varn ie do bar san.

fJlJ!l:JI!~ Liubav:

i:a2DE!!i

~
1~.3DKutwra 17.05 PraPOru~ulomo". 11.1~ :Pretlajse sree, aenf. 11.10 TV libelW. ill!. ~COIl,,", 1a.40 Hollo Kill\' 1g.OD O"B.nik j 19.30 MU'liilKi PIOO"m 10.0~ U (OkUSIJ, PIO!lflllll 1"1. 21.00 IslI"" intO-ok. P<0!l""' Il.ilO :DMvnil<2 21.5D Pretia] se swe, serlfa 22.45 Ttllislit~ ~ulak'" (,) 13.20 Zi1an,lYondorum,

!IIl~[oIII. Ljubav:

kDla.
pnWl~

~
14,10 15,10 16,00 t, ,30 17,05 16,00 19,10 t9,30 to,10 21,00 n,oo 22..50 K",leyo, rePOrtala 5rpsk~ d~nas La.in Illlor, Wija D".9~11 u ",rskol pal.~, Pingo, tflPna wli' 1lil,l'T\ik 2 To laplo ~elo, senja P,~al, polllltki m'ga>iJ1 To laplo 11.10.,sertja Do,,,1ik j
"UJ~ To lapio ~.la, seril~

PriSlu!l<iVanj,. "ni'

11.00 Na~. DCOIl"ma 19.GO-D""",ik 21.00 O~ku"'enlaJnl proQram 22.00 SCSln"", "rI]a 22.30· Muzieki P'OOflllll

Ne trosile se na prolazlle uzHke. Brzo se zaborave, a vama Ireba da se skrasite u sigumorn zag~jaju. Posao: Prate vaS negativ:nosti. Na primjer, nezainteresirani sle ze posao iii varn osoba oel autoritela nije sklona. Zdravlje: Dobra bi vam dosla masaza. Ljubav: Partner pokusava sve da opel pridobije vas i vasuljubav Mozdai da vas panovo zavede ... Posao: D05ta vremena provodite radeti, ali krajnjim i5hodom nisle zadovoljo i. T e sko se konee nlnirale. Zdravlj8: Osjecate se iscfpljeno.

~
17.1 5

14,00 MU.<lC.l<I 'proo",m oj. Prom""l", Ploorama 15.00 V"~'Sli,lnI. program 16.00 rlaben l(l",vtie, emiS;j.
1UQ

lihllJb1:l!1illl
senia

23,25 ~~~11\~"~~,d~~Qled 23,35 Am'~ki p'iho '2,1llm 13.00 Ja "m lYoj" s"<lbln~,

15,00 Sa leml[e mira, emislla, 15,:30 Kullinj" lS,"Q firanll vino, ,misija 17,10 Fl!!portl1, 17,50 ''llrf!aj';j.pot., ,ml'ij~ (] modi 16.00 MarkBllng

R,p(]rIai~

11.00 Oeselka, emisij. u sIiJ<jBn~1<lm l.mama, r. 18.00 Vii"li, iolo"",li,1Ii 19,00 Auto shop m'll.~n, emisija,1) amIlmobill"'," 20.00 Oily ijghts, muziCka

DldriLVSMr,

r,

18.30 19.30 20.05 21."0

Pred\;] so s~, se~ia
Dan, rn1,.misija Portal Pled_] ,e .rre, s"la Ii'", s"'ii"

~
16.45 film 1.0.00 S'rii' 21.0D IR",g~'OT s ~O'OODnl 12.0D O~jeldiv 11 ,2.2.35 lVol' ,Udbln"

IlIiBIII

00.30 M!",

~m ~~cios~~~"k'2.rum

lm~~~~' 19.25 Triumpl1

1"'"1~-'

~rOogram

~
14.00 T1iM".

m~ ~:~W~,i,/"

~~:m

.23.0D Gl;Is Arnerlk, 13.35 Trlumpl1

ljubav: Ovoje bogat dan. Mnogi vas po~u~avaJu osvojiti, ali vas zanima sarno as ob a ko ju volHe. Posao: T~jte uporno nekoga leo yam mOl8 biti ravnopravan poslavni partner. Strogi ste, visokih kriterija, Zdr a vlj e: Sve vas n e !Vira.

IEm~.

Dncvniavaz

CETVRTAK 29. 9. 2011.

20.10
EMISUA,FIV

BHn
U7.00 bro iulrD Program za djecu I rnlade, r. 09.10 Be Ha re bebe 09.15 Mum I]evl, anlmirana serlla, 09.40 RoMIRobi, anlmlrana s~riia, 10.00 BHTvijesli 10.10 BiD iedn"m iedan Do""ik 1 O.Z' Ljuoi" cellirle "i"o'e peei, dok~ mentarni progrsm 10.55 HOODllublje: Prag, 1/2 11.25 Oo,l.o,s'I,lko, senla, 1971229 12.00 BHT viiesl; 1 2.15 D~uilvo zna nja, dak. serija, r, 1 2.45 BH gaslrD kula k. lrulin.1S1d show, r. 13.15 Informatiz3clj a PravDsu~a, Brie d'a pravde, r. 13.40 Zivol & u$tal", Gdj.~" nam biti kraj, r. 14.15 BHTvi j"sli 14.30 OdIitan, 5 +, ~ukativn, senjil P'Ollram za djel)Ui mlad'e 14.35 Mumijevi, llnimirana ,'elija, 64,/71 15.00 Fren derl u zemli am a Evrope: Sndsla 15.1 0 Sreb rna lisi~a, animirafiJ film 15.20 Dje.~iji feslivali 15.45 Ilg" blje na ~ast, igrana serija, 8[77, r. Hl.SO Hmnika roglja: Cenlralna' Bnsnal 17.0 Go'k'HI"1 ko, igr.". serija, 198/229 17.25 Pulevi I~rllvlj a, magazln 1 B.OD Sve, u svem u, dnevnl milllazJn 1 B.45 Priclce za 13ku n Dt, 9/13 19.00 Dnmik 1

ue

TV ALFA
06.15 Gospoda Barbar,a, igra"aserija /1'2/ 07.0 ODob rn i ulro. iU13mjJprogram 09.00 ~IJesll o je~iii program 09.05 MaJi spasioci 09.20Poko D9.aS X·man 10.00 Spratno • sretna, tv ,igra 1R25 Harveyloo ns 10.45 P'i,ptinli, crtana senia 11.05 sve ee biti dubro, igrana '€rija, 23, epiloda 12.00 Dnevnlk 1 12.1 0 Vila ,zabudu t nosl, Igrana serfja 13.10 latin izbar, igrana serija, t 5. api1ada, r. 14.00 .Eko"jzJia, dDk"mentami program 14.25 Sanm ica, m"galin il kulture 1H5 Vijesli 15.00 Nasa ma 13kll" ika, igrana serija 15.55 S"e, cetJlli d abro, igrana s~rlia, ,24,Bpiznda 16.50 Fede racija danas 17.1 o Rani"ni mao, igrana serija 17.50 Dne1lllik, najava 18.25 Larin il~O" igrao, seriia, 16 18.50 Onevn i 1<, najava Finansijske no.osti 19.30 DnevniR2 20.10 Odgovorlte Ijudlma, dlialaSkaBmlslja 21,.09 Dna,," ik~najava 21.10 SIDmljena, Ilrila, ig11lnasenja, 44,epiloda 22.05 Do,umentarn i' tetvrt.k, Sasvlm IlenD, doiwmemaml film 23.25 Dnavn i k,3 Flnansijske novosli 23.55 Ezel, Igrana seflja 1121 01.40 Vila III b udut nost, Igrana serlja 02.35 Dne,,"j, 3, r, 03.05 Pregl. d p mgama ta p elak Metajets, ertani mm B~nny Malcney, ertani film trcn Man, crtani mm Uklel a M ar.ijana (12), meski~ka lelenavBla 09.00 'Gorki 1.1,,"1(121, turska serija 10.15 Stoll;3, 4, kullnarski show 10.456110 jednom u TUlS,oj (16), 11.55 DBN, In la, infarm~ti"" i program 12.15 tudo srce (Hi), turs ka seriio 13.15 Ljub,v-vjera·nada, furska selija 14.15lzgubljenl (t2)., turska se(,ja 15.10 Nasa mala kllnlka, humorlsticna serija 16.10 Uklela Marijan., (12), meksi1:ka telenovela 17.10 Stol za 4, kulina'ski S~(IW, nova sezona 11.4Q8110 jed nom "TurskDj (16), nrrska senla 18.~0 OBN Infa, informalivnl program 18.50 OBN.Spo rt, spo~S:ki preqled 18.55 UEFA 'Euroliga: NK Marlbor'Birming~am Ciljr prije~oo trtakmive, I poluvrijeme 20.00 UHA r;uroll~a: NK Man· bor·Birmlngham. CIlyFC prljenos ulakmioo, II paluvriiemB 21.00 UEFA E'uroll ~a: Spa rl] nQ CIub-S .s, Lazio prijenDs utakmi~~, I poluvrijemB 22.05 UEFA Euroliga: Sporting Clu~.S.S. L31io p"je~o:; trtakmic~, II poluvrijeme 23.U 0 Vo.' 'PDP"Ii: 23.05 Amily1iille horor (lBI, Igra~1 film 01.00 UEFA Euroliga, pregled kOla 07.00 07.20 07.40 OB.O 0 09.30 09,55 10.00 10.25

PINKBH
07.30 Udri muiki. jutamji prog'am 10;00 Nasllje~e je~ne dame, serija 10,40 Ku pl.b a, emisija 11 ,00 Ia tJranjen a Ijubav, I(llenovela 12.00 Inlo 10~,lnfo.pr(IQ'~m 12 .. 5 BiomoteroloSka 1 p'ognOIa 12,20 Ciljr, zabavni program 1~.00 B~e pa re, kvil 14 ,00 Inlc Ic p, inlo, program 14,20 Gran~ hltovl, muzi~ki program 15,00 Sest ra, telenavela 15.45 Kupl.b a, emisija 15.50 Inlo lop, inf.program 16.00 More Ijuba.i, telenovela 17.,00 Trijumf Ijubavi. senia ( 2 epizade) 1a, 50 Po rDdi~n i. llbracuf.l, k'liz 19,.20 Info lnp, cemro,lne "'jesti 19.J5 Biumeleroloska p'DgnOIa 1936 Zil zdrav I Iljep osmlle~ 19,,40 Tlmmv Time" crtanl film 20.00 Nasli,jede jedno dame. &erija~ 21-00 Z~bra nien i

OB,oO

turskl serlla

11.20 11.30 11 .. 5 3 1200 1a.oo 14.05

14.30

15.05 16.00 17 .00 17.15

Novo jul.o, jtrtamjl pnog;,un 0111'10 :~crnjat~, ertani film Top shop HellO Kilty, enani lilm Amor lalina B, igrana sflrija (rl Jukeb"x, m"litki program Vije,ti Inl~l'Iju/lema dana (r) z.a~on Ijuba.i • igrana selij" (r) Ukrad eni livoti, igrana serlja (r) Tne Game, igrafi~ serija (r) The Gamel igrll.na serii, ('I I a I.c" Ijubavi, igrana serija llkud B01 IJvall ,igl1loa sBlija ~ij estl Pr"daj

r.

°

eplzcda

srce,
lB.15 19 ;00 19.10 19.55 20.05 bnska. serja (rl Amor fatina :9, igran, senia Vij esti l.spres. ~Iu'b ~ijestl Predal se srce, lu rska serija 21.15 Glji.a Sllow,
labaVllQ-

Fe

Vrijeme 19.35 Rotmvi,or, mu,ioki progmm 20.15 Ilgu blje na casl, seri]a, 9/77 Z1.OD Treca straoa,inf. program nOD Dnevnik 2 IvoAndri e . 50 godi OJ od doojele NoMlo.e nagrade 22.3 Bile Tilanlk, drama 23.35 NOV2 avantura, magazin. r. 00.30 S,e u svem u, dn!.ni m a~azin, r. 01.15 PrBgl.d prog,ama za petak

SilOrt

°

mu,itki program , nU'a. selona 22.35 Gospod in i gU.lpoda BrldUMr. and Mrs. Bridge, igrMifilm 00.30 Asl mlog ija

rnrum,

emi&ija 23.00 Kraljica luga, serija DO.00 Brazil, film 02:00 Cit~, zabavna emisijar_

SATELITSKI PROGRAM
_Euros ort
12 .. 0 :Ev'lOnel 3

Euros ort 2
07,30 Fudbo,1: SUndeOilgo: 09.00 Supe,spo~ 10.00 Krikel
11.30
Maim! ~ Dortmund

S orlklub
15.15 lWS
16.00

12.00 Dnevnlk

08.30

12.35 ZloeinaCl<; umovi.

Tokijo 10:00 Tenis: WTA
lurnk 13.50 14.00. Snuk'er 15.45 Fudbal (zeno) 16.50 Fudb.J:

Tanis: WTA lurnir

serija lJ.20 Film 15.100vOje

1'6.05 :Pm;orisle o koci 16.35 Gastrnnomad 17.20 Sla radita, bre 19.00 Sla9"'i"". k",' 19.30 Dnevnik :W.OS Porodicno Ibl;:!go, serij,a 21 .. 5 SesU dan, mm 0 23.10 Vije"~

Srblja

~~~t~1
~mplanskl
klub

12.S0 Fudb"l 13.30 Surflng
13.45

Ekslrem ni sportovi MO\(JrSportovi Tenjs: WfA lUrl"1ir

16.30 U~IVO: ~urol""gue 17,0() UZIVO' Euroleague
18,45

Atleti:x

14,00

17.00 Tenis: 'WTA tu-mrr 20.00 Borilacki .pmj 2U~0 Borilacki "POrt 23.00 Sv; sportovl
Tokijo 19.00 Pikado

Tokijo 15.00 Fudbal 16.00 Fudbal lS.S0 Krikel

Cholel Vijest; 19.00 Pr&mier League Nel'ls 19.15 UZlVO: Eurol""gue 19.45 U~lVO: Euroleag ue
21.30 21.~S 22.1.5 23.00'

kvalifLkacije: Cibona ~

19.30 Vljet'i 20.00 ObaranJe ru'ke motokros 1.<1krav

kvalJ6ki31cije:Bud'L.:Icno:s1 ., lJ§luvos UZIVO: Euroleague Premier League Magaz,n Ten is Thailand and

Malay.ia

~3.15 Zloeina¢l<i urnovi.
se'rija

20,30 St[mlludoal 22.00 Slol>oOn; 23.00 Sel>"k

Premlef Lea.gue

23.45

23.30 Vii""t;

Classic: Newcastle· MlInchester Cil)'
fir-em i8f LBagUB

News

National G.
13.00 IBUS:to"jek 15.,00 Dl>"soi
susreli
Nazaretha

MTV Adria
17.30 The Family Crews 17.50' 3 From 1 18.00 Brand New 18,30 JUKebox 19.00 VoCIeograpny 20.00 Ju.t Se. MTV 20.50 DPC 21:.20 3 From 1 2'1.30 Awkward 22.00 Reno 911 22.20 The Hard TIm •• or Rj Berger 2 ~2,40 Chapell" Show

FOXllle
14,15 All Mekbil
15.05 Oa, Oraga 15.55 ruoi 16.45 00 posla r nazad 17.35 Kako sam upo,znao va!u

FOXCRIME
'~,20 Mellok 13.05 Pisao I d"tek~"
13.55 14.40 15.30 igr-a :sudbine N•• tall Bouns Fled I zakon O.!ordan laS~rnlca ""jedoka BjBkstvo nz zatv<:Jra ~"nskl klan Put Mllele Red I zakon

iz

16.00' Mode 11.00 MTV aod The MrMes

16,00 Ubice unijo n ,00 Zalnoeni u
16.00

pSima 19,00 Upecanl: o'l>"sol

inozemstvu ~ajllaO Nilski dill

18.00 18.50 19.15 20.05 20.55

majku

, 6.14
17.00 17 ,45 18.30 19.14 20.00 20,45

:ao,OO

Sap.t d'uhova Vii i Grejs Oa, Draga Ali M Bkbi I Sek. I grad 22.00 Srelni za'l,l'r~eld

susrell 21 ..00 Krr;lljlca tig,olla
22 ..00 Zaloceni u

2J.OO

inwemslVU Dpa;nl susretl

23.10 Ski".

co.oc

22,55 Kako.am Urx>,nao ""~ ma.jku 23.1' 5 SVi vole Rejmonda 23.40 Vii i G rej_
'00.05 ~apal d UhOOE 00,50 Sek.; grad

2,1.30 Mo.nk 22.20 Fri1<ovi 23,10 Kasl

01:,00 3 From 1

Domaca

Zadacai

23.55 FriJu:lI1i

00,40 Zenski klan

Bes ik laS zah ti j eva odsretu u visini od 7. decem bra 1964. U izuzetno begatci karijeri osvojio je olirnpijsko. DZedea preko Ir. z. r.7 rnilicna eura. ponedjeljak igrao protiv Norvica (1 :2). gdje je mogla da mu se pruzi adekvatna i pravovremena pomoc.Dr. Tokom osamdeserih godina proslog stolieca s rn aIran ie. (A. koji su kod Hrvatskog kosarkaskog sav·eza. nasalio se Litvanac ubolnici kmice pa su ovcg gorostasnog 46"godj. (Novak f)okov. Bez tog nOl'ca oe bismo mogJi poceti sezonu. koji se nalazi u odjeljenju 7. Sabonis ie u NBA nastupao za Portia n d. Iz kluba su najavilidacepomoci u istrazi.u Evrope da ispJati dugovanja kobrkasima. dozi v io j e infar k l bas u centru Kaun3sa. ziv sam. zorn. 16 Izjava dana . J.pranie novcai neregularnosti u vodeniu knjiga u jednorn od dva najpopularnija argentinskakluba.kom prvak.aCki "Cibosi" vee godinarna su u velikim finansijskirn problemima. Iz igrockih dana: U NBII nastupao za Porlland M I· 'Z . . ali je u utorak ipak odlucio igrati kosarku sa prijateljima. ali oe ZIlarn od koga.Arvidas je sretan memak.drl'.c. Odmab je doveden na pravo mjeslO.efkardiologiie Remigijus Zalijunas takoder je na duhovir nacin opisao simaciiu u koioi se nasao Sabonis. itousamom Zlleetku.rdili zastitu ugovora. asisrent Karim Benzema i strii elac Renaldo.e novae doho u klub.Rekli su mi da imaiu dobru viiest za mene. nakon meca na Mara. .} Mamie. boliu od mncgih bekova. Razlcg za to je Italijanovo avgustov sko pri ievreme no napustanje kluba. (A. za] edno sa pokojnim Drazenom Petrovicem.(3:0).ser. Federalni sudi. ali su odrnah zatim sve njegove zivotne funkcije proradile o ormaino . gd je je u b aci vao prosjecno 12 poena uz sedam skokova. gdje su mu ljekari uspjeli spasiti zivot. Svevrijeme sam paeio da lie budemu oftajdu. najbolji svjets ki teni.kani) Ofsajd Skok bri/aRskog a/le/ieara J. izdao jenalogzapretres u junu kada je klubprviputu llOgodina dugoj historiii ispao izprvoLigas kog rao gao Prelresene proSlorlle Riuer Plate Uhaplan Brembl Izvtsni bivsem dvostrll.69 Vijest u b.niaka odrnah prevezli u elirni klinicki centar u Kaunasu. jer su nas pritiskali igra. . ko ji ie odigrao dupli pas s Kakom.nasalio se Sa bonis. p renose agencii e. bili s u razlog za 0 pee zad 01'01istvo u bolo ici. "millija".Teiejeigmlifudbal odtenisa. Turski fudbalskiklub Svjerska kosarkaska legenda. a prerna prvirn informacijarna. Pozlilo mu je tokom uta- BeSildas tuzi Ferarua _~t:l Be:likra~ ulczio je tuzbu Izuzetna lIariJera Arvi das Sab on is roden ie 19.rekao je Za Ii j unas.) sp 0 rtskom su d uu Lozan i (CAS)proliv svogbivseg igraca Marea Ferarija{Malteo Ferrari). Pasove su po tom izrnijenili Ozil.ci.rekao ie sportski direktor klubaNiksaPrkaCin.m da.cime je prekrS io ugovor. iiI' sam . Prerna agencijarna. SpasiQ "Cibose" Fudbaler Sanderleoda Taj[us Brembl (Tirus Bramble) uh"psen je pod opIUzbom Z3 sil ova n j e i p os jedovanje narkotika. Litvanac Arvidas Sa" bonis dozivio ie u utorak naveder srca n i uda r. Gazda Dinama siroke ruke Arge n tinska policija preIres la j e U utorak sluz b eo e prostorijefudbalskogkluba River Plate. Dr. Zagreb..inama Zdravko Mami6 pozajmio je Ciboni vise od mil ion eura. Ova nas ie spasilo. a on Kristiianu Ronaldu.3 intenzivnu njegu. najboljim svjerskim igracem.an je u pri tvo ru dok ITa ie is[raga. ttlHlina Olliobarlestu IgraCi AUgSbUrga se VELIKANI Legenda svjetske kosarke pretrpjela srcani udar Sa nis PreiiUiO Mli iCM S rt Rekli su rni oa imaju oonru vijest za mene. Policijaje trazila dokaze za prevaru. F era ri je ta k oder ulozio tuzbu CAS-u. Brza intervenciia dok tora i povol jan is bod ko j i je usli je· dio. iedino je Ozil imao viseed iednog dodira s loptorn. j.rojci lfisekundi. ne racunajuci NBA. Akciju je poceo Ser hio Ramos ispred svog sesnaesterca. Od perorice fudbalera u akci] i. Sabonis je na trenutak bio i klinicki mrtav. B rem b I je i proslog seplembra bio uhapsen zbog optuzbe za silovanje. Igrao j e na poziciji centra (visok 221 centimetar).ivac koii je ll. Tridese~ mgodiSnji defam.iito jekulminiralo posljednjihdana. u stabilnorn iestan]u nakon sto [e na rrenurak konsiatirana i kli nicka s mr t. .Zna. jer sma u dva dana morali naci veliku Sl'oru novea . ali i za prilicnu dozu humora. ali je pos 1ije oslobo de n.u LondonfJ (~I"'fI'J Njemaeka policija objavila je jucer da istrafuje tueu na Oktobarfesru u koju so bili ukljuceni fudbaleri bundesligasa Augsburga. u kojoj je naveo da mu Beslkras nije dao placu visemjeseci. sv j etsko i evropsko zlato sa Sovje tskirn saveS. 11 dcdirivanja lopre. a div je imao nevjerovatnu tehniku. per igraea To ie u brojkama fanmstienll akciiaiz koie su igraGi Resla presli cijeli reren i postigli golza 1 :Oprotiv Aiaksa u Ligi prvaka. Mediiisu prenijeli da [e sukob izbio kada je odredeni broj ljudi poceo pievati uvredljive piesme igracirnaAugsburga. s(Q ce pornoc. godin e u Kau nasu. dodao je Mesu ru Ozil u. Sabonis se u ponedjeljak poz· al io J iekari rna n a zdravs tvene tegobe.i Gibon_i __Bm_CDO_Blm_O_ UiSe Od miliODeUrB predsjednik Nogometnog kluba D.

Faruk Vrazalic. na dva rnjeseca. Proced ura izbora selek tora trebala b i bi ti za vrsena do kraja ove godine (kvalifikacije su u iulu 2012. prolaze sve 000 ~ta sam ja i j o~neko li· 2013.rnczerno dati veomamnogo -sm· atraKal'llCi{ N isu se posreoo ni 7. Nece moti pomoci ekipi cilia nas prolazili. liv Safhauzeoa imati izuz. neoptereceniimperativom. • Had'llc ce svakako bi ti medu kan didarim a.. koji u pc- sljednje dviie godine sigurno niie bin u vecirn preblemima kada je rijet 0 povredama. celvrtak. Kadric . koje se ocirlllva u Roga~koj SJacini (Slovenii a). ne srnije nam se nikada viSe desiti da neko iz hi".kola osvojila sarno Geliri b()da.Generalni sekretar KSBiH Harun Mahrnutovic naprav it&: odluke 0 raskidima ugovora iobavi jesti ti selektore . Gra.kale Imamov ie te dodaje da j e m oguce da ce s dosadasnjirn trenerima biti Nihad lrnamovic. U izjavi je oaveo da jeu Fa· do' imao odrijeSelle ruke. potpredsjednik KSBiH 68 29 septambarrulen Onevni avaz. Tihim koracima obaveze u najelimiiem evropskom rukornetnorn takmicenju dosuljale SIl se pred igrace H RUKOMET "Studenti" u subotu pocinju sestu uzastopnu Ligu prvaka Im. U prvom su sre ru 0 d 16 sa Ii liastaj u S9 oS ibenik i"Radi vo j Korae".ba besmislene. time j e svrstana nll U. Elis Memic. a da zauzvrat dobijemo nekoliko rnjeseci aktivnograda. objasnjava Irnamovic.allZenom v uvieren sam da oviigrati mogu pruziti mnogo. dok od 18~ati igraju dorna6 Zeljeznifur i Zadar. doveden je Danijel Arapovic. ali sam u vjeren da u takvim okolnostima. b imo je da SIO duze 05ranem() u egalu. kako su neld pricali" Sada sm 0 opet na dobrom puru. ali pod novirn uvjetimao Pod tim se podrazurnijevaju.da je u prava ispuni] a sve !ito je traZio..lan poraz . Is" 10 tako. ku. uigrani.Mamedjarov 1: 0. izmedu oslalog. istice potpredsjednik Nihad Imamovic. Ambidje "S rudenata" nako]] sjajnih igara polako rasru.Kasimdhnov 1:0. iel)ona starto pro1iU Zadra U tretem kohl Evropskog klupskog prvenstva II Sahu. TurnirceseodrZali u dvorani "Rami.718 poena. ko] jeizgubljen za najmanje dva naredna meta . igrao za Metkovi'. kaze Igor Karaclc. odnosno od ciklusa dociklusa " Pokazalo se da nemarno ni rnogucnosri. kada u sarajevskoj dvorani "Mirza Delibasic KSC Skenderija gocekuju svka. postava soear 3. a onda kako bude • dodaje Karacic_ A. mnogo kraci ugovori. otpisuje talente zbog kojih eemo se poslije hvatati za gla vu karla ih vidimo u dresu drugih drzava . ko ee purovati s reprezentaciiom i s!ieno.. izjavio je Mrlloma Dooesto OODe Smjena na klup. QLisli su im odlicni igraci Jan Filip i Mat Patrail (Mait). Bosna je ipak. iako nas je i tao da mnogo nedoslajalo. koji ie dobio bivseg prvaka svii eta Rusterna Kasirndomrmv3. sigurno me nece biti citavuovu polusezonu . N aknnporazaod Maglaja.. Sandre Uvodic . z. koji je sa· vladao 14. Ako budem morae pod noz.Igrali smo s njima prosle godi!le na tu miru u Veleaju i izgubilismosa je· dan. . svakodnevno se vidi napredak. i Vardar.i rezultati.TraZ-mo seleHtore na dua mJeseca ce Hercegovine nerna novca da veze selektore visegodisn] im ugovorima.U sljedecu srijedu.. koji je svjestan da ce trebari vrijeme da ekipa dode na svoje.agri" jali ove se. .. Stolanovlc: Dob/a bivseg prva/(a svijela . jer moZe cdgovoriti na vise zadataka. Utakrnicaza. Ie meounarod_ni majstor Dalibor SlOjanovic. "Smdenti"'su.Socar imasred· nji rei·ling od vrtoglavih 2. a Bosna 2. Prioriter ce hi ti p 1asm3n aa Evropsko prvensrvo Irnamovic ka:i. pro ti v Z agreba u gostirna.uk remi.c .rskog prvaka Safhauzen.i eru nij e hir la presudna . Povrijedeni $U i J osip Pazin. dil erna je ko] u re rijeliiti Upravni odbor. prema vlastitorn nahodeniu razgovarano 0 nastav ku saradnj e. ".U jednu ruku. . azerbejdzanski Socar . MogHee je da HadzicubIti ponuden novi ugovor Kosarkaski savez Bosne i 1i"'Ii-~_-------. ukliucuj uci i kormilare seniorskih selekcii a Sabi ta Hadzica (muska) i Vesnu Bajkusu (zenska). Nikolic . naime.. II Slovenij i. igrata svijeta Sabrijara Mamedjarova (2.B.a u 178ati. treee mjesto bit e-eodigranasutr. znQO da su priCe 0 gdeoju klO. U organizaciji Zenskog kooarkaSkog kluba Zeljezniear. prvaka igrala je izvrsno isa minimalruh 3. BOSnase Sig mo mol Sili sa Sal . mjesto startne liste. Mislim da cemo najkasnije do kraja godine imari jasnu si tuacij u u vezi S ovim . nakon magnetne rezcnance. raz]i ke. Karacic kaze da ga je we to do tical 0. .a II Lirvaniii. Upravni odbor.Volokitill remi. koii je. U prkos lome.rekao jeImamovic. Zbog toga je U pravni odbor na sjednici u Banioi Luci odlucio raskinu ti ugovore sa svim selektorima. dallas u Sarajevu poeinieMemorijaini tumir"Davorin PopoviC". Finalni susretpocinje u19.5:2. u drugu. Igrao sam dvije godine s Danijelorn i znamo se dobro.C.Pojedin i selektori iskakali su izvan ingerenciia. H.e s. Ipak. bio sam opet na dobrom putu Karatlc. zahva· lio se Gopi na saradn j i i za no· vog sefa stro cnog staba ime· novao nekadasnjeg selektora BiHJasminaMrkonju_ .raspao. mozak ekipe i jedan od nai talentiranijih srednjih vanjskih Evrope Igor Karacic zbog povrede ramena sigurno nece igrati ova j i 0 aredn i mec. aosna - Junaci Sll bili vetemajs!Or Borki Predojevic. Sigurno se mozemo nositi s njirna. . ~li da nije bio previse zabrinur kako ce e.5 zasJuZeno slavila. Dobrodosao nam je svaki igrac koj. iz utakmice u utakmicu igra ce biti bolja.zSaltinH oaMojmilu. acini mi seni prevelike potre be. Irfana Srnajlagica.Safarli 0: L bh.movie: Savez nema novca Pl'8UBIlHa SlObOda selektori u proslosti imali preveliku slobodu i da Ce Upravni odbor zbog toga preuzeti mnogo aktivniiu ulogu u formiranju struen ihs ta b ova. srednji bek. lIener rukom emsa Gratan ice Mirsad Gopo pocinio jeoslav. nismo dovolino.sne.§tabova.. Ipak. Hendikepirani smo povredama i ~inje]]icom da jo>: uellHa bJedaBosne MrkOllja: 8ok-/erapija Mrkonja. Od ovih igrata ne smiju se odmah ocekivari veIiki rezultati. E.canica je u prva cetiri .Znam kako je ovim igraciIDa koj i su dosli. kojem&: ovo biti freti manda [ na kl upi Graeanice. mal eu hocu Ii operirati rame . ekipa sara· jevske Bosne postigJa je izvanredan uspjeh. Siguran sam da ce koristiti ekipi. Rager Griili'. Hoce li tada na klupi bb _ rima ponovo sjedi ti Hadzic. u dramaticnom l1)eCu say ladali [avori fa lakmiceo ja. ZOl1. a sedmu ukupno od osamostalienia Bosne i Hercegovine. Ovo je bila treea pobj roa Bo.ka'le Igor.kipa izgJedati. Sw· janovic . ali sam. veliki kllJb da bi se te. M. a vee na narednoi siednici jedna 0 d tema bit ce selektorov izvjestaj s EP. Minima. cia n ekoga drzirno vise godina pod ugovorom. tim azerbejdZanskog Socara_ Razlika u !<val.eli radi ri inapredovati A Arapovic je odli~an ign!c . 5 kojom ie bio i sampiondrlave.Y.).5 Rezul(3ti: Berkes Raofia boy remi. ali same ako ne budu optereceni imperativom.585. . a vee ce pro· ArapOUiC CBHOriSlili U nemogucnosti da 1'3 CU na 0 a Kal'acica ~ trener Smailagic i uprava kluba posegnuli su za zamjenom.elno !dak okrsa j.e da su odredi vali su sasta v strucnih .i HK Gracanica Prij.. n3 c~lu s Nedimom Musieem. S port '. za sta je prellZeo odgovomosr. Predojev.kale Irnamovic. Evropsko klupsko prvenstvo u sahu "Studenti" dobili prvog favorita takmicenja. ali c:!a to nisu pra tili sve odgovarajue.kaze Karacic. dok je pred nOSI Svicaraca 810 im je ekipa dugo na okupu.Sesm uzastopnu sezonu u Ligi evropskih prvaka. skora ni~la se nij e znalo.746). rukornetasi B osne pocet ce u suborn (19 sari).tULlC to skeptican da ce sve izaci oa dobro.kaze Irnamovic.zone.5: 2. moMa Cal< i za pobod na petu tvropsku tirulu.Nadam se dace ova smje· na djelovati kao sok-terapija i da cemo u narednom kolu po· bijediti Zrinjski . koj a sa j00 sedam ekipa dijeli prvo mjesm.amo dva mjeseca atmosfera u ekipi bila je obeshrabrujuea.k taka . Desetkovana ekipa AHa i omega lima.

protiv Slovana. rakoder.Igrao je vrlo loSe. takcder ad ovog lieta.Dnevni avaz. . savremenog fudbala.Lacio.AJarmanrnn ie podarnk 0 rnsrucem broju namicltenih '0- ffieeeva. koie motivirasve nas.om mnogo znacila Bill bismo rnnogo blizi objektivnorn cilju.P'roblem je !() SIO Karlosu nedoslaje familija. kojeg je i doveo u klub.rekao je Platini. GiiaU sporlle U opasnosli Predsjednik Evropske fudbalske unije (UEFA) Mise! Plann. Ukcliko nisam sretan. njegovo poa ue problem'.Evropska Iiga je fantastii'no takmicenie.o je Platini. s navijacima ibrzoseoglasio. rekao je Z bog toga je govorio da zeli da M. imao je problema. velika ocekivanja polazu u ovoljetnu akviziciju Haviiera Pastorea (Iavier). Na klupi ie bila konfuzija i pogresno sam shvacen.Evropski fudbal je u apasnosti. otici cu. Nismo. C. obo- . dok mecevi u ostalim grupama pocinju u 19. razumi jem razoearanosr.) .rno biti tim. A. a posl i j e u takrn ice se sazna 10 kako je [Orne prethodio jo~.- Pastore: PSG na teskom zadalku gaceni petrodolarima katarskog seika. dovoljan je bio jedan poraz da orvori sve pukotine u ekipi prepuno] superplacenih zvijezda. bez poraza je u engleskoj Prernijer ligi i dijeli p rvo m jes [0 s gradsk im rivalomjunajtedcm. Hluzbrani Argenlinea Iako su mediii i Ilavijaci Mancester sitij a ogorceni reakcij om Teveza. koji su povezani s kladenjem. onda je nacionaina reprezenl">Ieijajegovo srce. Tevez je tek po dolasku u Mancester postao sviesran posliedica svog ponasanja.emlja II tome nii e postedena. Odluka da kod 0:2 zamijeni Edina Dzeku. s kojima sam uvijek bio u dobrim odnosima. Nairne. .i oblikuju evropski sporrski organizam poruc'.i u govoru na sjednici Vijees Evrope u So:a. napusti ruacije .. septernbamuien 2011.aseg n apadaea. a uvede defanzivnog veznog Naj dzela de J 0 nga (Nigel) svakako je upirna.e ManCini je reagirao i na p onasanje Il.Zelim se izviniti naviiacima Mancester sitiia.n. Pari ota ni. N e meze igre/! stalno biti debar i nasao u ogromnim preblemima. 29. krivicoo djeJo_Platim je naglasio da je dovedena u pirnnje ieg-4isrenciia nacionalnib timova. Drugo kolo Evropske lig. . preporodeni PSG irnat ee priliku da pokaze na teskom gostovaniu uviiek neugodnorn spanskom predstavniku Atletik Bilbau u utakmici koja ce imati argentinskismek. Dodao jedasu Iialija. Karlos Tevez (Carlosjodbio jeda [Ide [I igru. UtakmicaRubin-PAOKigIJl se od 17sari. (FoIc: AlP) Veliki problemi Poraz u Minhenu sigurno nije tako bolan. ali ono sto ju [e pratilo. eiii otkun crt. bi vsi menadfer kluba Mark Hjuz (Hughes) brani Argen tinea. a namjcitanja kontro!iraju krimi" nalne organ izacije . nikada nisam odbio igrati.ali rnozda jeste cinjenica da su "Gradani" u duelu s Bajernom ipak vidjeli kako ce morati jesti "jos. !tali j anski trener ogo- POlliedrna opomena OZelli uvijek igrati cijelu u takrnicu. veci skandal. Ne zelim ulaziti u detalje zasto nisam usaopokusao se opravdati Tevez. ali ja sam taj koji odlucuje tWO je Mancini rcen ie ponasaniem daca. Portugal. (A. dok B i· zac je veznjak Atletika Havi MartinezOavi).rekao je PIa tin. ZhoO namJeSlanla I'8zullala. Zarn isli te da se nesto slicno dogodi u drugim klubovima. preporodeni PSG [elsa josceka na to. Trerier Roberto Mancini (Mancini) ipak seodjednom Argem~nSlli smell u Bilbau Dornacin docekuje jednog od pretendenata za naslov. Mora.nazalosr. mnogo pure» ciabudu ravn op ra vni evrops kim gigantima poput Bavaraca. sro se rn ene lice. C. Plarini je naglasio da su neke evropske zemlje usvojiIe zakane peon v n ajveee poiiasti.Bugarska i Poljska medu zemljama koje su usvojile zakone po kojirna je "sponska prevara". Ovo je posljednji put da se neko ovako ponasa i lju ti. .S. Utakrnice u gruparna od A do F igraiu se od 21.ka- Izvinjenje Necuveno ponasanje! Ako se [a budern pitao. imali debar startu Bratislavi. koji se Iiutio zato sto [e zamijenjen. Derbije ovog kola odigrar ce joo Seltik .all~ester. Misel Platin. za vrsio j e. Nijedna l. na trenersku stolicu Bilbaa sieo argentinski strucniaki bivsi selektor Cilea Marselo Biielsa Pastore je dokazao s1'0j II opravdanost.Udineze i Sporting Lisabon . dok [e. Velika Britamja. a moglo b i se cak reCida je ugrozen Ci illV evropski span . nasanje. napa- Da su mu ambicije ovesezone u Evropskoj ligi uterneljene. zatim j e bacia tren irku. Spanija.Ako je spon ~iv() bi6e. (Michael) pozvao je evropske zernlje da donesu nove zakone u borbi prouv llamjestanja rezulnH3 uta_kmica.ijem • Hjuz. . .i apelira na drZave . Tevez ce lerjeti iz kluba. Nas reprezentativac ljutiro je uapustio teren. pa bi [lam pobjeda Dad PSG. a to ie plasman u drugi krug . donijelo ie ill nogo vise problema nego pristojan poraz cd mnogo boljeg protivnika. ~elvctak.05 sari. sa Mauci. ism vaii i za igrace -smarraMancini. uez OdbiOda u e u -g Di -M aCiD rani Trener Mancini smatra da Argentinac treba napustiti klub Ia ko Manceste r siti igra jednu od najboljih sezona u historiii. zbog porodicne siTo je razlog ZlI.l-buru. ali da b i ih i OSlaletr-ebaleu meslijediti. Z.

45).Mance~ter siti 2:0 (Gomez 37.Ajaks. Mancester junajted . za koji je do 56. Mizernu partiiu pruzio je i nekada rnodni Ajaks. Dr. Dinamo ..Bazel remizirao na Old trafordu 3.Lusio 6. Man.o Go- I drugi klub iz Mallcestera je podbacio. Real Madrid Ajaks 3:0 (Renaldo 25" Kaka 41. Grupa B: CSKA . Ajak. I. Kavani 17 penal).Bonfil<il .rel 2 1 10 5:4 ~ B aj ern j e sino" u Min henu.78 penal).Rezultati 2. Pacini 23.TllI.In ter 2: 3 (Dzagoi ev 45. Benzerna 49).. loB. koieg ie Sa 3:0 lako savladac Real Madrid. 3: 3 protiv Bazela. 1.Inter.Baze13:3 (Velbek l6. i. Trabzonspor -Lil 1:1 (Kolman 7S penal . Beru'Or da ima' D. Njernacki gigant ocirao je lekciju "Grad anim a". minute nastupao nail najbolii fudbaler Edin Dzeko. Cas! "Crve!!i. L il . kola: Bajern . Sve utakmice igraiu se 18. 1 4:5 1 Rezultati 2. kola: CSl<A . J unajted je na Old trafordu odigrao same mez. 0 1 0 3:1 1 1 1:3 4 1 4. seplembilI/rujan2011.F. Lav 77 .Baiern.« Li011 je pitanje pobjednika rio jdio vet u prvom poluvremenu.. 2. Zagrebacki Dinamo bio je nemocan na Zerlanu. Real Madrid . (A. sa 2: 0 sa v J adac Mancester siti. pili za poraz u prvom kolu protiv Trabzonspora.UI 2 0 20 3:3 2 4. Napoli 2 3. 1~ ~1 R Zig ni a arei cila i I. Kone 42). sport 2. koii ie preksinoc na svorn teren U reizirao proti v L il a.Trabzons por. 1 . minuti .Lion. Oba pogotka za Bavarce postigao [e njernacki reprezentativac Mari. kola: Mances rer j una] ted .Benfika.. kola: Lion Dinarno 2:0 (Gomis 23. o nevnJ avaz. Grupa C. 2 4. Inter ie uspio osvojiti tri vazna boda protiv CSl<A (Elvir Rahirnic nije igrao) i taka se do nekl e isk u- Paroui traGag Hola Grupa A: Napoli . u okviru drugog kola Lige prvaka.Sou 30). Iak 0 je u Mosk vu stigao oslablien.. Englezi su 2. Napoli Viliareal 2:0 (Hamsik 14. 2 . "Kraljevski klub" i Bajern jedine su ekipe koje nakon drugog kola u ~etiri grupe imaiu maksimalan ucinak. Bazel .) m .rtak..Man". Napoliju ie bilo potrebno svega H min u fa da zavIii posao s Viljarealorn.ieko zarniienlen u56. UDn 2 1 10 2:0 4 3. 4. Real 4:0 vcdili sa 2:0 nakon poluvremena da bi uporni Svicarci napravili potpuni preokret. oktaha. tetv.2 1 10 2:1 4 3. Maueester si ti • Viliareal. Zarate 79).h davola" spasio je Eli lang (Ashley Young) u posljednjirn treuucirna rneca. CSKA ~ 0 .0Mul 2 0 2 0 4:4 0 02 1:3 2 0 Rezultati 2. 66 LlGA PRVAKA Njemacki gigant potvrdlo sjajnu formu 29. Frej 58. 1 0:3 1 i}inamo 2 0 02 0:3 0 Madrid: Duel Elila (Real) i Anile (Ajak8) Ipak.Orelu!' Grupa D. koji su potpuno razocarali u Minhenu.. Frej 60.Jang 90 . Viljareal 2 o 2 0:4 Rezultati 2.17. OtelulBenfika 0: 1 (Cezar 40). A.

Sarajlija ~ Trejic 7.og La. ZVlJEZDA: Labus 7. koji je ovim go" 10m vjerovatno rijesio pitanje putnika u cervrrfinale. Igrac Uta· kmioe: SaSa Kajkut (Berne) 8. SI!)e1er.5.). min UIi. Strijelci: 1:0· Bosnjak (58). KRAJISNIK: Hodzlc 7. Ornagie 5. Smeler 7.':). !leI· ifovic 6. ko ji je sam izisao pred Adisa Nurkovica. Harba 5. Lazie (Krajisnik).). Gleda!ac-a: 1.O izvrsno interveni- rao . Mus 6. Z. 2. pogOiovo u prvom poluvremenu. To je biv:li kapiten Tu. Igrala se 39. Regoie 5.o u desnu strauu.5 (86. Vrlajevie 7. (73.5. Troner: Elvedin Beganovic. vala prema goiu GOSK-a. Kapic 5.S. godin i 11 Kantonalnoj bolnici Zenica.5).5 (76. rninuti dornacin je po drug. 2:0 . Martinovic 7. corie 6. Gavaric 6. Rizvanovic. rao. Kazna [e uslijedila odrnah potom. RaCic 7. J. ali je ueliBirealrel Celilla bio uspjesniji. Hamz. Haris Harba nasao se sam ispred gola ~Plavih". Zaric 6. N emeliakovic 6. Kapic (Olimpic).. pucao direktno u njega. Maksimovic -). Stadion Podavala u Ga· bell. Hero 6. Vida· kovic 6. DuCic 5. Smjes ci iz F oce./h. Vidovic 5. VodsrvuZelje prethodili su pokusaj i Patri ka N ijeme Gerhard a (Pa tri ck N yern a Gerhardt) i Zajka Zebe. Moranjkic 6. Sreten Udovi1:ic(Prijedor). Omic 5.. Isti igrat je nedugo po10m ponovo bio u prodoru.5 (73. uSao II sesnaes Eernci !D. Delegar: Dubravko Miskovic (Liyno). Ramie -). Bajrie 7.. Zaiko Zeba je centrirao iz slobodncg udarca. Gr. snazno je suti- I treci pogodak lei· jeznicar je postigao nakcn prekida i ponovo udarcem glaYom. Otisao jedan ad omiljenih nogametasa Celika Fadil laliG preminUO U 66.5. Gtadski smdion II Banjoj Luci. Jarnak 7 (63.. Sabanovic 6). Lazie -).Kajkut. RuZic. Pornocnici: Mo· mir Sirko (Bania Luka).vi bocni sjajne gene· racije Celika.. S. Soljankic 6). Rizvanovic 5. ovog puta u osruini finala Kupa BiH s uvierljivih 3 :0. Dianic 5. Gledalaca 250. Bdi':: (Mramqr)..5. a dobra postavlieni Guso spasio svoju Sigurni Guso Gosri su u drugorn poluvremenu stvorili samo jednu priliku. Sudija: Vladimir Bjelica (I. koje je odbranio Irfan Fejzie. Uilanovic -). Delegat: Radoslav Kundacina IT rebin je). igrao je sarno za m3li cni Horae iz T etova kod Zenice i za Celik. jusic 6.ikic (C:ellk). Dvanllest rrllnUla poslije Branislav Krunie oduzeo je loprll odbrani Zvi· jezde. Borae je poveo II 14. i u !Omperiodu saku· pio vllie od 400 naSil1pa. Lepta se odbila visoko i dugo puto- GOSK propustio odlicnu priliku zeuaznicarSO:OJ 0 S radion Grbavica u Saraievo. RaCic. Durie.5. Tr· ener: Dragan Jovi':. Mas. minura kada je Mirsad Beslija izveo slobodan udarac s desne strane. a u 29. Sabie. a naivisi u skoku u sesnaes!ercu bio je Jadrnnko Bogicevic.K. J elavi': 5 (46. Delie . minuti..5. Gerhard 7.. ]a.5. ta s liieve strane. Trener: Nedirn [usufbegovic.5. E. Zoran Taborin (Zvornik:). M. u kojem je u prijeralnom periodu nakr· at. ener: Milomir Odovic.5. Er.r Knezevic (Siroki Brijeg). a cetiri minute poslije propustili su veliku priliku da os tvare visok u prednos {. Tosunovic 6 (77. legendami Fadi! Talic.n. jer su njegovi fudbaleri savladali Zvijezdu iz Gradaeca sa 2:0. Bee. Kvesic 7. BORAe: Avdukic -. Halilovic 6).5 (80. Grahovac (Borac). Adilovic naceogoste lake je Z~ljezniear od samog pccerka krenuo unapade. Stajie 7.30 sa Li u Veljkoj sali Opcine Z"nica. Zuti karto. Gerhard (Zeljezn. DeLmic 6. Rusi':: 6. koji je glavorn matirao Fejzica. Stri ielci: 1:0 • Adilovic (39). je (Foro. Nascimento 7. jer Sll.5. ali je Sreng nije uspio boksati u kornerpa 511 80sti poveli.<aoi svaki dosadasnji duel Zel jezn ica. M. povskim smem po zemlji po·. Colic.Vrnajevic (66). koji je za . P cerna m:zvanicnim informa. Zuti kar· toni: Beganovic. Zu ti kartoni: Svraka. Teener: Amar Osirn. Delegat: Goran Skoko (Ljubuilki). godio suprorni ugao mrde nemocn. avaz.0 . Igrac ujakmice: Eldin Adilovic (Zeljeznicar) 7. Sabie 6. Pornocnici: Dalibor Draskovic (Isrocno Sarajevo) i Haris Bakovic (Sarajevo). Strijelei: 1:0 Kajkut (14). rnedutim. Markovic 7). Omie (Zvijezda). Bogi cevic 7.5.Borne zeljeni trijumfu prvom metu osmi· ne finala Kupa BiH. Pomocnici: Almir cisie (Mostar) i Dam. Karic 7. Helvida 5. koji j e goste spasio od debakla. Kikic 6. Veldin Muharemovic bio le na sedam merara od gola Zelje.5. Adilovic 7. jet je imenovan novi sef struenog staba. Zuti karton: K. .5.Krull.5. put zarresao mrezu.rta'k. Puric 7 (67.Savic? (46. _M.5.ni: Stajic. Vasi lie 7. koja je 197]. Dcmaci su nakon akcije Ma· hira Karica poveli golorn Miljenka Bosniaka u 58. Delegat: Hisam Islambegovic (Zenica). Muharemovid 5.5). pobjedu je osrvario stariji sarajevski premiierligas. Hadiic) NaG rbavici SEa ra p ri ca.5 (46.ahovac 7. Culum 6. ali je golrnan Adnan GII. Dejan Martinovic je sa desne strane centrirao za Vrsa j evi ca. Vlad avi c 5 (60.alica bil" 6e odrzana dan as u 9. Sisic 6. moral a biti mnogo iU3l:enija. koji je sa peterca mka. Raspudic. Sul]evic 5. CELIK: Nurkovic 7.tabu bil ee Mirza Hadne i Mirsad DediC. 1: I .cijama. PaSic 6.. Vojvodic je bio us· DarMo U01UOdiC preuzeo eMiPU pjeSautrener u Gradi ni iz Sr· eb reni ka.Cmo-crvene" igrao od 1966.zJaka Darko Vojvodic.5 (64. koji je udarcem glavom sa prve starive pogodio suprotni ugao Srengovog gola . Stakic 7. Naibolji igrac susrew SaSa Kajku! pogodio je u 22. Glavni sudija: Predrsg Srankic (Bijeljina) 6. Sa" kie 5.':: -). pretku izvanrednog golmana Zvije· zde Gorana Labus a. Music S (64. S. Tr· ijumfCelika p~tvrdio je reo zervista Aldiu S i5ic. Sarajevo) 6}:S.5. preminuo je jucer nakon tcike bolesti u 66. Treuer: Zve" zdan CVetkovic.busa . . Colic 7. Ta je pobjeda. GOSK: Sreng 5. 29 seprembarfrujan 2011. te\V. Si. movie -). Ka- jkut 8.. Culov 6). sto je skoro sigurno nedostizno uoci revan sa.. Odbijena lopta dosla je do Ivana Raguza. 1:2 -lJe!vida.B. ali [e i ona bila odlicna. Buean -).5 (81. Kfunen tic 5). MRAMOR: Delie 7. Ostvario je. Stanic -). Rascic -). R Sloboda dobila trenera jUCerasnji sas!snak cellli· ka Fudb:dskog kluba Slobo· da urodjo je plod om. uogorn otklorrio opasnost.Bogie!!"ic (S4). 3:0 . Raspudic 7. Bcsnjak je uposlio Darnira Zlomislica. Kl"un. Trejic. Dujakovic 7 (82. U 54. E.5. V. Pro)eteru iz Teslica i lVor· nickoj Drini.5. koji ce preuzeti ekipu nakon lito je u subotu ostavku podnio Ibrahim Crnkic. Ducic.a j OJ irn pica.5.. Buric 5. Hasie 6. ovog pu- lenicani kaznill prornasale i qreske Gabeljana Prvi dio drugcg poluvremena nije nagovjestavao kra] kakav se desio u Gabeli. Tomic 6.usic.5 (66. J. Bosniak 7..5. Vidovic. Gledalaca 2.. Debi na klupi SIob9de Vojvodic Ce imati protiv lcl· jeznieara n a Grba vici. Halilovic 6). nCrveno· plavi" pn)pusti!i nekoliko idealnih prilika. B. Pehi Ij 6 (86 . mi· SigUran triiuml BOrCa Beziznenadenja u Banjoj Luci Mramor KraJisnik 1 1 Borae 2 (2:0) 0 zuuezda • (F'".~) Sa meta u Banjoj Lllci nllti smdvu.5 (64 . gOdini Jedan oclomilLenih nogometaSa u his!Oriji Celika.. r-.!c (26). ali ie niegov pckusai blokirao Armin Helvida. Pliska -). Igrac ut>Lkmice.5 (66. Rislic6. ali je Nurkovlc izvrsnom reakcijom i ovog pma Zderic 6. a Eldin Adilovic sa desetak rnetara glavorn neodbraniivo pogodio donji liievi ugao gola "Vukova".5.5. OLlMPIC: Fejzic 5. [ugo -).ic 7.Tr~jic (1 5). Igrac utgkrnice: A vdij a Vdajevic (Celtk) 7. Zeba je izveo korner s desne strane. Komemoracija povodom smni Fadila T.. 0 svajala Sredn joev roo pski kup. Kapetan 6 (63.BaSic (28).a publike_ Sudija: Semir Kaplan (Stolac) 7. Raguz 5). Besli]a 7 (63..koobavljaa i duZnQSI dir· ekwnl. Zlornislic 5.a stri jelac predi vnog pogotk:a iz slob odnog udarca sa priblimo 22 meml bio je SaSa. j I 972.."'. Strijeki: 0: 1 . Siadion Mramon.sport Dne. Trener: Denis Sadikovic. Hrkac . Sudija: Rusmir Mrkovic (Sarajevo) 7. Zeba. Zeba 7.5. Covie 7. Dudic 6 (SO. Lij . njegovi asistenti u strucnom .ehmedovic 6. SARI(.5. Trener: Fadil DaUlovic.kovljevic 6. Oumpic s-uSa meta Il GOSK Sara/evil: leba je nam/eslio ave yola pen ovo mrezu.'7. autogol). Prije dolaska na k:lupu Slobode..000. prvu odlicn u priLiku imali su gosti. Isakovic 6. I. Beganovic 6.000. adlenna ce se klanjati po· slije ikindija·namaza II har· emu Sultan Abmedove dZamije. Svraka 7.ic 5. Salamovi': 6 (56 . a strijelac je bio Niiema. 1:3 • Si~jc (87).Faruk Hodzic (Kraji!inik) 7. Pomotnici: Adnan Alispalllc (Zenica).Get hard (78). do 1977.iear).Bdi~ 6. Talk Ce biti llkopan nll mezarju u svom rodnom Tetovu.5 (66.5.ov/ij 1 (0:0) 3 Gelill ZELJEZNICAR: Guso 7. Jgrano bez prisustv. 65 GRBAVICA Stara prica u duelu gradskih rivala ra 'Plau~' onD p b-II' Zeljeznicar sva tri golapostigao u lz prekida e Trenufak kada ie pogodio za kO/lacnih 3: 1 (foto: J. I: I . Sadikovic 6.

5 (62. Karid 5 (72. Glavina 7 (85. Delegati 17. Kojasevic 6. a Adilovic je jos [e- dnom bio na pravom mjestu.5). Gledalaca 500.5. Gledalaea. S roper Rudara Goran Kotaran katastrofalno ie pogri iesio. Ferenc -). Strijelci: I:0 . Bebanic 6 (67. Igrac utakmice: Jure Gla v ina {Brani (elj) 7.icic. u cijem je finisu doslo do izmjene na golu Rudara.. na op ruzenicku kl upu sjest ce. tuti kartoni: K. U istcm tonu proteklo je i prvih dvadesetak minuta drugcg dijela da bi jl1i.Koiailevic (15. Mreia Prijedorcana zarresla se vec U 38. DZafie 6. Striielac: 0: I . Muric S. T rener: Zomn Bubalo.) Sa'ralaUD3(2:0) 0 Rudar Stadion "Asim Ferhatovic Hare' OJ Sarajevu.Ko. Redic.5.J: Pandza 6. Nedo Suka izasao je sam pred gclmana Adija I :0. . Boric 5.. Kantar ~. Celikovic 5. Pomocnici: Zeljko Marie (Doboj) i Dalibor Hrstic (Ljubuski).cnol!) inrervencijorn sacuvao mrdu domacih. Zrganovic 6. penal). Pehar 6. SARAJEVO: Adilovic 6.i. u javnost pustiti film na kojem su Jestrovic i Angelina Misirkic u kompromi tira] ucirn scenama. Krezovic-).. .iu J akupO~ (Billac) 7. Ramie 5.5.5. 29.Dr.000 eura. Igmc utakmice: Emir Obuca (Sarajevo) 7. Kotaran 5. Eminovie 6. 64 KOSEVO Bordo tim rutinski zavrsio posao protv Rudara Onevni avaz.'Rudar 0 'Branileli 1 Stadion Rudara u Kaknju.. Kubat 5. sekund i. Filip Stoianovie.5). Vedran KanEar dobro je surirao sa 18 metara. PiIlju:h 6. To [e bile sve zan irnlj ivo u prvom poluvrernenu. Neirnarlija 5). Tri minute poslije Sarajevo io. Karle (Rudar). RUDAR: Sabie 6. Srdan Dokmanovic i Danilojovanovk. Piniuh -).5. Kotaran. Spec U Beogradu pocinje sudenje opruzenima 7. 8M Fudbaleri Sarajeva na pragu su plasrnana u cetvr(finale Kupa BiR U prvoj urakmici osmine finala bordo lim je kao domacin sav ladao Ru dar sa 3 :0. Zbog priietnii da Ct.er do" sta agilni Emir Obuca iskoristio gresku Tripica i nie- gov ih saigraca.5 (4(j. Srnajic (Tuzla). Gagro 6.5). povelo sa 2: O. Cizmic "). a sudija Vladimir Dorninkovic pokazao je na biielu tacku. M. BRANITEI. A. Sp· 0 _ rt zaic Mrezu Prijedorcana zatresf jos Kojasevici Obuca Adilovica. Belosevic 6.5 (69. minuti. Bursae 5.Hadlic 6. Suka 5. Handiic 6. Trip ie 5. 2: 0 . Sarajevo ie u iucerasnjern susreru igralo bez suspendiranih prvotirnaca Sedina Torlaka i Asrnira Suliiea. (A.Obuca (65).5 rffJrD: I_ ~(JMW vriiedenog Zorana Rodica zarnijenio ie BojanTripic. sto je iskor isdo Adin Dzafic i pogodio Z' Gosti su zaprijetili u 12. Po- DiD 38. Prkic 5. Nebojsa Sodic ie u sesnaestcr" cu Rudara srusro Kenana Handzica. Corner 6. p ogodi vsi lijevom nogom za 3 :0_ N ajbolju 5ansu da srnanji zaostatak Rudar je imao u 68.Eminovic (30). ukoliko ne dobiju 200. seplBmbar/llJjan 2011. KuSljic 5 (6]. Srndovic S. minuti. Pomocnici: Jasmin. Trener: Slavisa &.S. A.. Sadikovic 5 (46. ElvirGrabus (Travnik)..e[ Banda (Breko). HandZic (Saraj evo). J ovanovic ~. Trener: Jirii Plisek. Haskic -). M~ie 5 (46. Siguran realizaror aajstrofije kazue bio ie Damir Koiasevic.5). Hrustanovic 6. Kecman 5. Renato 6. Maksumic -J. (45. 30(1 Sudija: Ed. K.5 (74. Obuca 7. Delegati Radika Marie (B ijelj ina). RUDAR: Redic 5.': 5. 1. M. DRINJAKOV/C ~.Tepalovi. So die 5. CeIVNaK. mafic (I). Duvnjak 5. 3:0 .( ~I ~lC :] . V~ 6. Trener: Dragan Radovid. Delic 6. Sudija: Vladimir Dominkovic (Orasje) 6. Dupovac 6. ::. Summovi':: -J. Scepanovic 6 (73. Imamovie 6.<1 ucieni ivanje bivseg fudbalskog reprezen tativca Srbi je Nenada] estrovica iz 2008. MMgeta 6. Gafurovic 6. pored Misirkic. J ovanovic.5.-=- ~h~ -~ -7 )1 0-( re. koi i ie odl ..

Ne cudi to sto su se nakon juterailnjj h nereda odmah pocele vuCi paralele sa subotniim prekidom u Banjoj Luci. dok S\J PIolazili pored Partizanskog groblja. Moze Ii se Savez sam bon Ii p [oli V rasm"eg p. jer ovo ne bi bio prvi puc da cdredeni ceo tri hu§kaju navijace i preko fudbala pokusavaiu -osrvariti polititk" in terese. odgovor bi mogao bi ti nega Iivan. cak ni Il fudbalu. I.dodao je Bakovic. Sunjic 6. .[o()blerna h uligans tva i n aciD· nalizma u sportu_ Oeita je da nam ie potrebna pomoc sire drusrvene zajednice.5 (72.5 (71. Fudbaleri i srrucni stab Velda os tali su sat i po nakon prekida zatoceni nastadionu Pod Biielim briiegcrn dok se D isu stekli IIvj e ti da sigurno prijedu na iSlOcnu stranu Mostara. Bez gledalaca U nedjelju [e. Istin3. Jeile 7. injskog "Ultrasa" utrcala na teren.i) 7. OStrakovic (Velez). M.5. Macolija (Michel Mazzoli) u 2l.5. vandali su flahma i drugim predrnetima sporadicno ga dali autob us.Ove Ie stvamo prevazis[o sve granice. Ivetic 6.5. ali su oni bez ikakvih incidenata dopraceni te u 83_ minuti. Za razliku od subotnje urakmice. odigran revan.: 6. Anieic 5..A. Iako je stadion brzo ispraznjen.rok. rninuti sligli do izjedna~enja. Kvesi6 (Siroki). ddavaju neredi u bh. Swjanovie 6). a isti igrac je osam minuta poslije pOsta· vio i konltcnih 1:2.!i do Vukelje. gosti su do- uarea DODadaO ZaDreO~ret dali ga.5. ako zaista pcstcji volja.Rudar 3:0 Mramor . Zuti kartoni: SUDjic. p osli] e pogo tka Riiada Demica. Pomocnici: Rusmir BaSic i Edin Imamovic (Saraievo). VELEZ: OStrakovic 6.. Kako smo vidjeli na miestu dcgadaja. J asn 0 Ie da se. U nastav ku. nll cijern je 1'elu Ivic<I Osim. F.. Ipak. . N ije teSko zaklj uti ti da. Du. Pehar 6. od huliganskog starnpeda spasila se bijegorn u svlacicnice. uPIBla prslB Prvo Bania Luka. koji dolaze u BiH~ a ovaj susre! bit 6e iskoris ten da se razgovara 0 problem!! huli" gan sIva . Sma)ic 6. Roveanin -). Zolj 6. a sada Mostar. Duro 6 (7~. Anici!. 19rac urakmice: Igor Melher (Zrinjski) 7. Radovano"!':: 7 (64. ZRINJSKI: . Iako sn prekid izazvali vandall medu domaCim n3vi- SlaUlia 1 0:0) 2 SlrOIlIB. Bekic 5.5 (69. koji su ill gad ali bocama. Zwei poma10 nevierova 1110 da ie ispred 2. kornentirajuci sinocnie nerede. autobus s Velezovirn igracirna izasao j e iz kruga stadi 0na !Ia spo redni izlaz. ~tojkic 5. Duro.000.5.Oemic(90). jer [e.Srdjelei: 1:0 . Gledalaca: 6. ganjajuci igrace i sudije.) do 31. Vela.s ill 70. J azvin. fudbalu> Sudeci prema ranii im iskusrvima. Delega t: H u. taenije na onima koji 5\1 se trebali pobrinuti za sigurnost. na celu s Draganom Skakicern. Se!ilija 6. 29 ~e~lembarlruian 2011 63 KUP BiH Neslavan zavrsetak mostarskog derbija Nakon pogotka Rijada Dernica. PANDiA Krivica organizatora No. privedena su cetiri pripadnika navijacke grupe HUltrasi".5. minute. Pom06nici: Fikret KuljanillOvi6 (Banovi6i) i Mario Vincetit (Orailj e). bilo je iasuo cia se u takmica nece nastaviti. mostarski derbi prekinut je u trecoi minuti sudiiske nadcknade. Vukelja 7 (76. Igrac utakmjce: Hu:m Manuel Varea (Si.sto je bittlO. Siroki Brijeg opravdao je epiler favorlta u duelu sa Siavijom i praklicno zavclio vise od poll[ pos!a vee u prvom susrem osmine finala.5. j to n akon sto je. Mili&vlc -). Gledalaca: 300.5 (59 . - PriuadaDa CBlirlOSObe (Fall): S. N azalosr. mostarski derbi trebalo osiguravari ~ak 500 policajaca. ispraceni sa stadiona.osno drlave . Pod Bijelim brijegom jucer ie bilo i skoro 400 navijaca Veleza. Spahic -). Macc!i 6 (46. Ljubic 6. SIROKI BRIJEG: Bilobr!. N.Olimpic 3:0 Borae . Gostujuci igraci i sudijska troika. n'ANKOVTC Siroki u Lukavici obavio pola posla Prue ulaMmice osmine linala Zrinjski . ali se skoro sa stopostomOIl! sigurno~cu moze tvrdi ti da C1! bi ti odigrana bez prisllstva gledalaca. Ccrie 6.5. koji je sa 13 rnemra pogodio donji desni ugao. Trener: Mirza Varesanovi6. Kvesic 7 (8S. Stanje je krajnje alarmantno i zahtijev. Ziwvic 5. Tr· ener: Branko KaraNc. Polililla.. Policija je upotrijebila suzavac. Delegat: Mediid Gvozden (Sarajevo) .min Bakovic. Lakicevic 6. Trener: Slaven Mus •. Marjanovic 6. 1:2 Rudar . Be~irevic 6.Krajisnik 1:1 Sl~vija . a ne rivalski navijati.Siroki B. 7. Diogo 7.5 (83. velika odgovornosr leli i na organizaroru. Susie -). jucer Pod Bijelim brijegcm nije zavrsen n i gradski derbi izmedu Zriniskog i Veleza. J asno je kao dan da se slicni izljevi primi tivizma. Bertosa 7.o bit. Govedarica)" Trener: ZoranErbez. (Zrin jsk i). SerdartiSic 7.. Jankovic 6.e 6. Sudija: HuseiD. pod policijskorn pratniom.5). pitanje je Sla i kako dalje. Nikolic 6. prekid Zeljeznicar . . Komite! za normalizaciju im a sas tanak sa p reds tavnicima FIFA-e i UEFA-e. Lasii.Vukelja (21). Sudija: Dragan Skakic (Bosanska Gradiska) 6.5.sein Kamber (Sarajevo) . Varea. prerna najavarna.5. Demie 7).000 "Ultrasa" bilo rasporedeuo samo desetak redara.• Strijelac: 0:1. I:! yarea(70). gdje se igralo samo noul Moz Ii Midu rez·r uan ala: sla I uMraj huJganlma zaloCBnl na stadlonu .a hiene i energi~ne mjereo No. Ceric. a kic. Stadion SRC Siavija u Lukavici.5. Terzi6 (Travnik) 6. Cime je izbjegnut bliski susret s okuplienim hullganima. Misic -). Zeljeznicar. oktob ra Zracni duel Maco/iia i Jesea . SLAVlJA: Tomovi6 6. Prerna odim saznanjirna. Kajtaz 6. G.5. Pusara 6. povrijedenih nije bilo.Branitelj 0: 1 GOSK . Policajci su pokusali rastjerati okupljene huligane.5. On je naiavio da ce se danas ovim povcdom oglasiti i 1':lanovi Kornilern za normalizaciju. J eli bali tolika sluca] nos! cia se u same nekoliko dana.gdje ie prekinura utakmica Borac .Ja1:I'. Prema prvim informacii lIIDa. jaCirna. rnogu i za ustav iIi i pred uprijediti. razlika je u tome ~to su se ovog puta na rueri nasli akteri susreta.rekao nam je generalni sekremr NSBiH J a.5.Prema ranijem planu. Kotul -). U neposrednoi blizini stadiona nakon utakmice desio se j os j edan inc! d ent. takoder Pod Biielim brijegom.0 6. sa 14 metara bio je precizan Argem:i nac Varea. dodav. u neredima nije povrijeden niko od Clanova Velda. I vankoVic 7.5..Varea (78)_ Z U Ii kanon!: Serdarusi c.Zvijezda 2:0 Sarajevo . velika skupina nalvatreniiih naviiaca Zrinjskog utrcala je na teren. Nakon do· davanja Ante Serdaruliica. Zeba 6.5. na prvi pogled nicirn izazvani. uz praviln \I procjenu.Vclef.. ji sebe nazivaju navijacima. u Vr" apCiCima. Dlidi. Brekalo 7.Ska!jic 6. 03 rasporedu nova u takmi ca gradskih rivala. jer bi 19" oktobra tJ:eba. Kodro 6. ee Takmicarska komisija Nogornettlog saveza registrirati umkmicu slu2benim rezu" Ita tom 3:0 za VeleZ. On je iskorislio dodava· nie Hrvoja Misi':a i neodlllcnosl golmanlt Stefana Tamovica te iz mrtvog ugla s desne Slrane pogod io mrezu. Una -). .5 (54. Popovic 5. 1:2 . Zudinov -).Grgic 6.glc 6 (58. ovog puta u prvenstvu. velika skupina najvatrenijih navijaca Zr- Balloui':: Pomo': driaUB .5. moglo sprijeciti utrcavanie na teren onih ko- lrlDiS1l1 (prBilid) U'8IBZ Stadion Pod Bijdim brijegom u Mostaru. . kod nas su ocito joil na djelu snage koje i nasifjem icle proruriti rezu dazajedno ne mozemo. Zakarle 6. ruimni nastavio Nemanja Pu!iara.Melher 7. . Slavij a je povel3 sa 1:0 kada je akcij u Mikel.sport Dnevni avaz: teIYrtal<. a kic 6. Prerna prvirn informaciiama. odn. koji su spas nasli u svlacionlcarna Sarno cetiri dana nakon nernilih scena u Banjo] Luci.Celik 1:3 Revansi s u 19.

icki cenlilr Tuzl.:csnc(d'rLgll"ore k{lie.:le. st.!bog proPUlESIli9! sud ie odlu6Q lt~w 1.: I3d u Sa odred.nc.e.01. i i'He8tlOu. gc.:e-!"!nc 0 i dostevi odgovor nn luZbu.:eni :r1.£."" na iloo. ZPP Fllil-f} 7.im :7. godine Opcinski sud U Bihacu.c ka.86 KM.csucle a u 5m.:)v-t $aSlJi. godinc.njc. . :::t zauzvrar kupac ae cbavczao d rZiI ti kom plctau esoniman prclzvoda na svcm prodainom mlesru.03. lC kako t.r~:suclc nije doz:voljenii z:.em Dnl'!vllih novi_na· Dllcvni aVi3Z. FBiH). dana 00 dana p.. 2.zi leljil J ilV nil OOr.2008..oom f.iDOO "fuzla lsplmi iznos od :5-. 20 II.!J terlrorl]i FBiH .t:3C predlo~io donooe:nje presuae na le-metj l.:.k~.1jut.::~ko $1 iiedi: 'o'a Ovom :pril.ni u :s kladu Sil C].. IlQ\'ine FBiH Dr .. godine dostavlia se na odgovor ruzenoi Pasalic AZIi iz Bihaca. :Sud je lufeniog ob:!llvezao i niil plaeanje ZBle1. at.J~ ukc! iJ.b .io ruzbL.l i:nirnn iol. Sot..oglasi SOSNA I HERCEGOV1NA FEDERAClJ A BOSNE I HERCEGOVINE UNSKO"SANSKI KANTON OrCINSKI SUD U BIHACU Broi: 17 0 mal 017068 10 Mal DatUII!: 19.. 1.2.nc'P':oJm no. I. 2006. U ~uibi [c tu ~i 1:3(' rctllo!io p d-on(l-strtje presude n 3 tern ~1. 2.rupku. U slucaju da u zakonskom roku luzenik ne dostavi sudu odgovor na tuibu u kojaj je tuzi!eli predloiio donosenje presude zbog propuitania. . a radl dugn u iznosu od 50.046. i~vr5enja. Zakona 0 parnicnorn postupku.Y.Zenl moze p~uzeti u 'lgradi SUdil su: · :RI~un or.r.. 70. 08.amil[e (SI. .bu 7 dokil:.~be.[l La. 2009.s da u roku od :l:Odana JOS:L<J:viLeSiUHU otlvez.008.oV: podniiC:L.e 'IJ iZ!i"iOOll d 3-60)00 KM.M i?t1oS.:_io:cOi DD BH Al~j.uli~ U dQ~njl.a od da. DbrilCuna(1 na OSlloO. 1. L ZPI) FBa·l). a :. 386 i 3.i h re pr-c:dr.~e.2009.l[l. S-])Ofi1. 348.Ovn ioC"t: i :?. Q~/OO) i i..iI mwu nil ob<lve.. Mostar sa prilozirna zaprimljena u ovorn sudu dana 23.ik k(Jo. 10G6.zi_ma koje joe HJ..i:5mr.tlfi od p . iriorn dOl tlJz'C":r. 03.l tUI.mom 383. . tuibll u u:k.ije rzerbego1.' O\'e pr-c:sud.roli .1 pfila.tC" Radm tla PODKA: Proti" (IVC p. 4. a L1 cemu je rueenl obavlleaen doplsom.I 02. ZPP FBiHJ.116.. Vjsim~ kamalC" 6: SA..698!86 K.m-cni od. ime' LilIts.iIvine TK br.~ib~ pril oiio uz uiibll te k31ko it' u. ~nie.dit1~ ~upu[nicil oil 07.j i:sp. a 0 Ce_mu i'~[Uz~niobi3\i'iie~[-C1l dopisom. U ruzbl [c dn [e ~9 [u'-en. ~'sp.30.00 KM. i da mu naknad Ltroskove pamicaog postupka u izn 05-U od 7g5~OO KM.25. godi o~ pa do ispls1ej .11. ZAI.s.!bu :sud cc dOflijcLl P'r. ~od.atam_.oink .. 182.~fLie s [anje.3l u 'prLj~ll:jC' $t~njc cl an a od dan iI pre:5:tanka Iilz_tOgii ko j i ic: l.!: rJO~UL Qt!j.69SJ:6 KM.ii19c J:!J'ilQ1.a.2011.).6. sadriaj izjave i potpis podnosirelja (el..Dia) OBA. 3-7 ZaJtotJll.me_n.. i. 00. 2011. s. sudac Vasvija Kulenovie.J kamiin..l. vsp 602..il::om po2ivamo Va. Predlo1:eni do.ol.Du~ni S:Ledoo(avi d -pismell i oogo'l{m n:.. 6nienice na kojima miena lemelji svoje navode.s_])Iii][~~ ..l~:ilnj.o uplali :5Ud5kc lak:se: [la tuzbu u i:t:nosll od 20 00 KM TUlileli ie pr-edloiio s. u~.znootlod 4.03.lio piameni odgo.. st.r.h U'ookova ~tupaniil mtioCil po pUilomoeni7 ttl .k. 2OCMS.itelju n.2006. ~'I. dostaviri sudu pismeni odgovor na tuzbu (el.c rl.r-:3cli dljga~ .~f]t=! pa do i$pJ_a. godi. U ru'll i je ru ~i.] ru..2001. Sll{H~ 1&/04. 271. ~cdLm: ~{Ibjilvhh:.j v pra vne osob e.a'" d05-ta\l'ljil na'llcdenu tuibu: Hlknoi I.. razu 1111 i 'sa d rz. 5.i[ 1.ku od IS diUJ. 2008.l~ Odrto::o.l u~" Prv.la koje & se obra.'thljcv f. 12 ..n ka TilZlllga koii je uzrokovJo propu:hall j~.mjem i:ste u dm:vnLm nO'llir.l.(i 05".. ll~izmLn::~ Il i cl ug po -os 1.pl. 05/0:9) i iznosa od 200J)O K M Ii. 02nid~u Slldl!l i IJrot pre:dmtn! im t= Lprt'2ime~ i1Itebi \'nli ~le i li bCli'9Vislr: 8~iii:n..2i i.. uzla.Sm. 200. t 82.kom I"(.. Jl 0 Ps 002..09. broj 29. ZPP FBiH).~ LII5).e Im'-] U rn}''Vr.I. Ako lui'ena osporava tuzbenl zahtjev.bom : tl.96 Zakona 0 pamicnorn PO~LU7 p ku i I]~ opredi iel jen li3 h riev m~i OCil..rtokil it: presude :(bog .gooioc i 09.lritr.bljev osporava..neS&J gd :m~(Io K/'. godiae ~oblnvlhvanicm lste u dnevnim novinama koic SiC disuibuiraiu o.vojiti z. 52. nu:JlJIge :tbog koi.ib oopornv:. ~l-O U ku-pno i·imosi 78.nja~ nil koje okoJ.noss od 200'~OO KM ime lr-o~k-ovaQbia~lii~ntiltuz.ka i n . UkQ~iJ::o osponw:.I:..lzbclli zabri-c"Li' p~'!lda ..I. Si m L~ RiJd.CEGOVIN'E TUZLANSKI KIINTON OPC!NSKl SUP UZIVINlCM\J\ Broi' 33 ~ Mal ~ 118~B I fl M. ZPP FBiH). II. Tuzena Pasalic Azra iz Bihaca se poucava daje duzna naikasnije u roku od 30 dana.. Od.l:~i I.20 KM. 12."'or nil.e ~U!bC. u pravno] stvari ruzitelia "U niCr-edil bank" d.J.l BOSNA' l-IERC~GOVINA FEDERACljA BOSNE 1 HERCEGOVINE TUZLJ\NSKI [(.l[J s:[lznanja 2.h zakonskih 7.mC'Si iz.ko .(j.20~ti sodil"!~ • opome:na I=!red [1I. . u.s. 10Ob. 4. [37. odlu~!.a or_ 13.i m e j prezim e.rop'u~Uj.pkY. 2001. k:ao i da n~u na kn:l1d i [~]tO~"t' pa rn icnog :POSt'll pJ:::3U i1.gotl'i nit "a do is.u. N akon 60 dnna od dana p.crljit. Kardinala Stepinca bb.rUsvaja S-C lu . toe kako cinjcuice na koiima SC zasnivn tuzbcn~ zahtjcv nisu u prouvnosu sa dnknzima kcje jot: t!!..:3. 2..00 KM na iine' 19ks.. 2009. ZI'Jo'P·:a! dllnese ~resudu zhog propu. .61. Z:I:kona 0 Ilb]ig~C"LO~ !l i rn od!lOS i Ul2J.1 peru iCQo. njibovi.I' :3. OS.Ikn~ . u vezi:s tl.1. 334.i. .=irl.snu ploCu .~ l..nc:"ni rn nov j nama.a!.. n ci.09. UOSNA J HERCEGOVINA FEDRIUCljA BOSNE I HEP:. Zakon. go<tinc OIPU5IlO pismo i mpus..2. god. 2006. gcdjne. . Sudii:a. tuZc.e.sc obrilwnad i lO: .~ ~'O'I[I roe. Sud putcm ". ZPP FBiH).!r~ !1itnom ~tu pk'U~ II kol i!to llJ~. P asal Ie Azre iz B ih aca.io u~ lll:$i. pad:. st 1..02. va ri s ve elemen re po do eska i EO: oznak u suj iv da.tot! 425.adrz.lIIlU2b¢.:ana I.!m~j .VEl.oo ru. prol:i ...J\i. sa sjedisrern u ul. godine donie ie "se Teele T.r~S'lJdc ptl[crn obja\'ljivnniil u a.Pml.l pJ:tJ :53!003)_ .07.plati dug od ..QVQr 0:3 l~t.im katn. ul. godine.ni moil: j>OdlJj~eti pr~jc-dJog ~ J>OVr.jBvode] dOS-[tiVLl-e dokau Kojima se' lHvrd\]jllle linjen_Lct' (t':L 7].2011.e ZiiSIl iv.I! 12li~ll KJ.i .0 KM oc_tutujuci \l'Bj'j r~jslil dana 0. ~ lmjc t-cku ibid: dall . Zilkonc.2010..o~ Dirtk!::ija Tl. Sil zakollskom ~le:rn. ClBIa.I!LSL 3.!H.odg.. P.. gedine a uvim ug. Ie prevni OSnOVza navode ruzenika (el.I) 'p.a. (l L 1007.ni I=!is.knildrtroncl""e pami-enrJ. Zivinica.!: pred10lio dO. vr~en it! us:lllg':ili.e dllguje~ pored gl.:ll1il 0 parnioi!nom p05. godirJ. ZPP FBiH).M~s.ln~ koje su navcdene u: ll:.i zab rj ev «('.oi ONE·GROUP DOO Tutla_j d:l ILlziOL'U DD Bl-J TE:LECOi\1 S9raie .". Sudac Vasvija Kulenovic ° OdJuku 0 trotkovima :p[Jrni~r1og po.na iznos od 1.m~ kom e dl. tipadajucim -zakonskim zal~zn.77. 0 _Pilf7 I"l ic. SE uizenl ..II~prClli .. 12.lji~Il fern [lJ1:bc i prc5ude pUlC:m..] ni3 IUibll: U 2akonol'l:l odr-C~~f1om fQ ku • u~¢:OO:tii ii! d. !Korline i 10.. roo pov Ja~lcr. 1/i378 ad 19. 20 11.2011.IV.g ponu:p:ka koji se sa~itojc orJ tabe !1a hl~b!. 00.tev ad 2. tem el jern cdredbi cJ..Q . 00. 334. Tuzcnl do danae nile rualocu isplado dug po osnovu kuplicae i lsporueene robe [Q LUi~lilc 00 mknog P'07 lra.. 003S713 08 Ps TIJJ.L prijcdlog Z:ili PO\l'r..l1Lk: ]JQd prijcL.l.ksaITl:i TK (S!. . Zi.r'ia i~nos od 814. prOli .vstvena.Li~[.!jc e pored S] aV(l ic.ljodi:r.Os.. 182.Ji li.00 KM! ::is prc:S!.!! ZK (S L po-vine T K br.2011.kona 00vis:ini slOpe zal~znc .<Ii propu. s\.Ila izno5i od 997)$ KMI ]JoiX!evod 2).mamrn koja cc. kojc: 54i: d:i:SlTibuiraju TIillcritoriji FBiH . .ale~nl1 kam~Hu. i..yoe a .Lst:a dana 08. pre rna KQI1lI: d u7.~n!.1 cl:3QI\ ' 182. 8Ve u roku od 30 dana od dana donosenja presude pod protekorn roka od 1S dana ad dau dnevnirn novinarna eel..l.h1J u zakon~kcm rokl:.iI"Ystvtmih us luga bolniekog I_ije~elllja! lutitel ju is. 19. odnoono od d:af.rni!iJ y odrtdbc O'o'C' ~l.2009.9 (cL 182. 2.prerll~l-e provodenje clokID". Tu1ben j :tall lief glasi. 4 ZPP FBiH).k(l""c dOSt8\1C lufbe na Qdgo'Vor1 p. racunaj uei ad dana dcstave ruzbe..os od 4..eni za~ujev! linjellLce:na kojim_il zasniViUC: svoje.oom it: do.oo.OS KM.~:sudu i usvojili u. sve u ~-OkL1od 3. 2009.:adQtIl i $3 ispl"UJ:jt'!"l i rn Ill)v~a 01: cbaVI::7X dugl.u cd 60!4Q KM~ d~wm.Iude plilem dnt--vflih novifla... odn os no sjedis te stranaka.-f. godi:n-e:PO do 'i.nog iiv.8. g. PT~d 00'0'irn sudom IJ mku j.no i"oo. St. godi:ne d()n[o if: TELECOM S::irajC:'lo) dirckcija Tuzl:a:} UI. St.f. 08.rnJ isucanjem 113 oglesnu plocu suda dana 29.!i9! sud je o{lillcio ileal) 1J izrecl o-..e iZj03Slliti dil Ti prizrmjC:le iii OSP0rilViiIC lUi.n.LzrOkO~iilO propustilnje.281. ~~U!lPIlf']O pc I?Ilr'H)mo{nikIl1'r-aj2lJ\0V23i:ta Arr:tLri! iH.. Ukoli..ili u pravnoj sLv:jJri lu1.a i 10 n3 i.go.. Jo 1. Ob .rinilma. ILJ~otMS T MES)NO" DOO D:rtko! ca Arironi:l44fVllIt mdi OU!.m svjedo:ka clut.r9~un Ct.i hQvi h p'LJno mQc:n..l rl.c pije dl:WlvoliclJ~ l.d..611!2.:f10m kamatcm koja 6e Sf! obtacumui "ot~ od 23. a p::!lf!1iCPlJom po-$lu?kl.o \u.i Ilijc dos.i njcll icc na koi imil s..o:s [av 1~~:i].~ovor d_:!!Sud I].. Z:a.r. 3. objavliuje slijedeci BOSNA 1 HERCEGOVINA FBOERACijA BOSNE 1 tlERC~GOV'NE OPCINSKI SUD U TUZLl amj. u iznosu koj~' o.s1Jdil d.nGgONErGROUP DOD Tu.. Bihackih br(milaca br.Dnevnl avaa dana 30.I81%~2719&.lI: ..41 KM..1luzbu u navoo~nom roku koj i mora 'biri razumlji'if j mora s. o "Ld.2011. godlne..UJE.li OJ koje teku od osnovnu thmii 1.75 KM11XI.asrupnika i pUDomocnika ako ih imaju. roku ne dos:taviloe pi5. Ob:. odgovor na lutbu mora sadrzati i rnzloge iz kojih se tuiben.spcdiikaci iii pruzeni h bol. i)l. ~-7 Zakomi 0 p::!lrhi~tI-om p(l-Slupkl1~odnil$.u ~T_ 182. vi 1 1 Tu~ba sa 8vim prilozima i obevi. Pis:meni odgovor mor.-c:sud~! kiio i t:rIJ~.. ul. g:od:im::J miililc joe po.dre>L'li sud. dOl1io U skladu 8i1 t... ZiJko 11:!!1 pnrnitnQm (10 pO~Hu. i 3. 27017 Ui ~z.XELLA BHo.41 KM po osnovu duga nevracenog kredita prerna Ugovoru 0 dugorocnom krediru br.. od 166~7) KMj])lJ'¢e'll od 25. godino..zla! v:sp.D.1. o r Jl.. I.akljui!:iQ ugcvcr hrc] 17lJ2009..:J Sudija Slm. ....o:bog Pri:lpu'!EtJi... 134. 182-. Muiic Senie iz Bihaca.221.5)00 KM.:SL. i 2.zliil. oonoono od dana so:7.m p(t$lupk'I.:ililc predlQ'-:io d(Jn.aloe! . luzilac prijetnjorn prinudnog izvrsenja" Dostava ruzbe ua obavezni odgovor srnatra se obavlienorn d.J d:Htlm dOSpjot9 11.ni· PRESUDU OBA VE_ZUJE.a_m~26. Za.Qi od.n hr.o.OS. L ZPp-a).i m us lovim a.akog svie.Q obi:a.b-to: i p. 348.l~ il tuzbcni .j] <l:dra. st.a 0 v-Lsilli :stope Z:illeznc kama[~ (SI.ilve:r.ni ml. :500 u kupno izno:si 425.am_:iI. godi:lle. naveo Dana 06.bljev tuzitelja. da solidaruo isplate ruzitelju UuiCredit bank d.d.t! takst.I.rO!'tlila_nja ne mot. 2()07...nanja Zil propu:. 18:196~ 2719~.f.avslvcn iI USIiIlJIGVil Un iverz:itersko kl in ic ki cell tar Tuzl:a! p:riJIli~' t'U:ieoe lk:ano~'i~ M i.3-s. godine [od 10. pa do drul.sud i proti . 01. Ll.d_inc od .-il]oc -Ilia . 10.a (ld 00.odi:n~ OpC'Lnski sud u Tuz1i~]J'O ~udLji Simit: Radm.20 KM! p{Il-ev Od 1>.mo'llii.D Lzah LjC\!"n is:u u pm Iivnoori :sa dok:il. godine 1':3 do i:spl.avt!ri sve ona ~ro je: poucbno da bi sc nJ-ellJu moglo PQSfupiti~ a posebno Ill.02..64/(14 i 2~/(IS). sr. adn os non a_.3 ime .)!'Iliocpismoeni odgo~·o. Ii prizn aj e iii osporava p as [a vIi eni [uiben. I. prcdv ruaenog. Zakoll a 0 abligileion itTl otl nos irn.e s.XEL.ovor 'na rui:bu u dO\loljrlom broju primicrakil z.f.m Lin POUKA: r~}ku ood N akon60 SUDJjJ\ NIWOMENA.02... Ilre:?i~ mc) imc ic:dno.6 K. 'LI .n~ a jen ic:am_a na ""eden im u mzbi.6Il.5"07.e i :tal-i. PTV. 71.jesLi :sud:a: 0 pooljerlicama o..698.. Mostar iznos od 602. st. OJ. 5. godine TUZLANSKI KANTON Opelnski sud u Tuall po sudl]l Simic Radmill u prsvnoi srvar] ruzloea ..nja TadicLucija (cJ.t .orn k:a.luku 0 uooko .iI'Ilcsti: l.."C: u roku od 30 dana od prijcma priicpisa presude pod psi lemjom prln udneg izvdenjiil.avaz danE! 2_6. Tuzba sa svlm priloalma i obavtlestl suda o poslledicama uedcsmvljne]a udgovom na uiebu 1.eun. na ooovczni odgovor koiR s.§laJlia. sa zakonskom zatezncm kamatom pocev od 09.i] m ~btl i presu d u) a koja [ak. ZP P FE iH). 1. I. Sefic Hamdija j Pas a lit AZI.:m!. ZiJko. 71. rad i isp la te duga.Snjt :st[Jnjc u rok"u od . po do d.. . Obrazlozenie jc podnio rusbu.:sa ie odr'-~der:n1 rrt'm:il Z~ kon u I') !:a:kurt!.pnd:t:niih ~dl".ni Sle z:a sv.111)\'1. zasrupana po punomocniku ScImanovic Aidinu zaposleniku ruzitelia. SE u~~e. z.O:'o'r!.njoOm prinudll{l1.1.ng{lvor mj~nc n"ltdkino's. pa st' i:ui~l"!a lka!1lj)vi~ Mimc$!l kCl MahrtU..\NTON Z ivi n icc:~24.1) 4 ' OGLAS Tuzba lUlilelja "UuiCredir bank" d. 03. godiflC.nog :i1i filcH du~ u i.Ukoliko u na~cdellom. 348..tli n~ie dosulfi.n<» ad 60. Nlkelc br . 09 p.. zi:tcm.609. 29"960 · m.-nih kanllu. ZPP . 201[.ovorom odredeni su usrovi hi poproda jc ¥TONG prQ_izvodlj.kli.-. Sefic Ham d ije iz B i hac.:tbc:oici stc je konsretc-aoo i u otprcmnici brei OVP-005-] 2..~k\)ns. sud Ce donijeti presudu zbog propustanja kojom Ce u.-t1t:se it Zi .kazi tuiioca ko j e tu. 09'.. Sud je ruzcnog oObavez:ao t na plaeimje Zillcmi h k. 20i11..llbi.It.nshL~a (e1. i st. godine pa do isplare ida nadoknade troskove parnicnog postupka. ZPP FBil-I)_ 6.ere:11 prijc"O<I: (~].IkulJe dmls"Vj.vljen~ Illt :stranOm j~ziku du~ni Slt dO!iUlviti {wj.1 zakonom odredeeom roku I'LJ?e.i dO] u~l.bl:J. st.k.ropll~nmja nt mo~ 5c trnl:i lipovC1l Lu~rijaSILjc ~-Lanjc.nlC-kih uslugil iz rntu.HLLprii:a.Qlenj-e pteStld~ :.. 70.w. AJ. 29960 L1L.lA RH<I DOO Tuzln.lrud.a koje te St obra~ll_na[i' us.ks~ ie odrtd-C!1:1 ~n-:!"Tl":t ZakoniJ -0 'ul. obf iI'Ill i "".:l1os:L.{Utl..-heni zah[~cv.nt'l r 1 J 1 PRESUDU (zoog propu!'. dana 2:5.s F"nIIli-.ob.~(Ibavt~ujtda 11. Tuzla.r ml: tul. Q].. 11.sa i\lES'INC DOO Brese.'i~ Mi..'::irQm d:.uje lanes od 5.ltl:li.8 diima od dana pres:ra.:uoC osotmo pi}Lpisali (tl.0 da. MI!l4 i 29/(15).2enOm luLo kupcu tI eoh~in:fl.G.dsplat. dokaze kojima se urvrduju Ie Cinjenice.."OSH. U odgovonl na nabn Pasalic AZIa iz Bibaca mole istaC:i moguee procesne prigovore i izia· sni Ii se da. t-l! nuini. 51/(11... 348 .n u d. 200s.rc:oei pr-es.54. predmel spor.no. od. adrc:su :st. 200. 08.:! i m~ ~tO~ko\t.L akladu sa odredbom El.Cllog) kao jc lo Luidac i cp-reciliidio IJ n. godin' pa do i>pl"" . dO!ipj~:. Turilac [c lUZcnom lsporeelo vecu kol[~jllu prolzvoda a na canova ugovora 0 kupcprudaji 1 plsrnene i"J-Ilrud~bC:riiC"oe od 11. 2008. Doslav-a se SmillTil ooovijenom pro [ekom rokil od 150daTIil od dania objOlvljjva...dllb llil'VeS.: i cd 09.!Ca !. s:a:'S [OJ ~ lU:ttt.aml'l. 1.I[.udu d:fiuko1iko l'l. 386 t 396 Zakona 0 parllicnom posru pkll i nil opredijeljen lahrje-v lll-"lOC"il! i LO i_ZllOSi!i od 225.lilti izl1.I'Ol.40 KM po«" ad 02. ad 2.e llI~1).Ofl il .l odgo"'or dOSli~vljil put.09.i:51u odrcdb-c c.:oi oo.40 KJ\-1p<I«v 00 I •.P'. da rcztccu .i za. n.no5ti prcd.. protiv tuzenika: I.e1los.rt'!.2005.)lb~ ali tuzc:ni rn.tjC\' nije protivan cii'Jjcnicama navcdcnim IJ tuzbi.! Broj: ). Ut i$pr. gooi ne pa do is-plate.e n~ m:1.l~ i:lli uJ.&ni k ~Q'i ~d(lot~ i S9 i:spunjen ~em iiovta ~e.. st.iI.5~ opt!!:]:! Zivinlce. od 3.::. osim ako je isti oCigJedno neaSDovan (el.a I iSla od 08. 06.avljalljiil odgovO'r.~1 20 KM.5mpki] sud jc. 2.sIavl~t:n. ~od Lile OGLAS Ol'ClNSKI SUO U TUn. i LO i :mosa od 2. preb ivali ste i Ii bora" iste..] it' i:. 11. novinc. sl. p re. . "2006.na pravosnafnosti pf-esud~ pod prijetnjo'm pri [JudnojG. t! sv-e u ro. ZPP FBi H). ~4. Bos:J]~Srclm:m~ bred 33) rndi dug:<l.l. ZJ:Iko 11.ld:adu SI!I'1.d..Dnevlli . 09."pak Ul.ht"jev tuiloc.1.1:=.'i6J..j] JavII.a sll:iih. st.tOiZcte dOl:SC! 5\!"icdok s..80 KM sa ..'cpr.isLom w::ba lJ. 17f1 Tuzbeni zah tiev glasi: "Obavezuju se tuzenici Mujit Sanja.00 KM na. sp. 281!S:O KJ\'I~ p~" · _ take.govor mL nJ. 1D~idllo s.1l0 jm.sud Ul-'-enoj oa ad.lijl: p.2 Q p. Mostar..nu :stnnu ~ m1:~tcli~ (cl . iiil.Dnc . FBiH br... ~jem:ll: p ~i i C:l'i- Obrazlozenje Daml l&. :st.qa p.. 2:.G rod itoel jil". 201l.. OS.j].ll ukond::om ZRle.esu niie u moguc'nOSIi dO!iLavhi Ul_tbu fla ('Id_g'O'IIOr) [Ii} sud s:hodno odred!)ama tl.69S'J.tlc rnoh:'tc i:5Li-Ciltin:akon C!osta"liOinjil od:sovll~ nS lu.ima p:ilHlicnog po:slupk~ sud je donio u skladu Sil thmom 383.:.8/2009. objavljivanja dgovor na tu zbu illora b i! i.n. od 25.llb:.~n.. tl. Nsruceea reba [e lspcrueena Ul. 08. 11.5L od 08.. 348. pilr)] itll_i p.zbu (npr..~~ k::ii. S:L4.l'~c.56J{14. S.tan je.stano"'3 Uni'llcrz-itetsko .iI bl".iI.bll ~~ ki!i.'II0VU i.e f..n!J i:t:no:J.dn.j) Itaja [a.0:9.(IotlskQm roku! .:!II!.60 KM! od 2S.[lL :tabtiev dUlni :He U! odgo~'oru [I:) lUlbu l~tDO n!'l'llestj.

O. . a svaki primjerak po svjetskim statistikama cita 5-8 osoba. 1.000 primjeraka...ba T~. kOJlsvakodnevno konste 1 vleruJu nasim inforsiaciiamal ~O. prodaiese ._1 "'!"~ "Dn ."Dnevni avaz" svakog dana se prodaje u prosiecno 40.. -._. "'.0QO mjesta _ll u 14 zemalia '. ...'. .dnevniavaz...... liu .. ~.. zapadne Evrope ~. o Tome treba dodati jos 200......__.. .ie impresivnacifr~ od.. 3.000 klikova na nasem portalu www.

.

dokaze kojima se utvrduiu te ci. II nkc [e SUB nka l~k k.· 00 2~.Dnevni avaz" ina oglasno] tabli Su cia. ractJ.llaj UCLod dana kild jc prestac ra"lIng ko]l le uarokovao propus ran le.aV'at~ s.sadri"_. . radi 0 aplare duga. Tuzla.50KM poeev od 25. protiv tuzene Salercvic Edine za poslovn i pros tor u U1ici Armij e BiH 10.1 od 1) de nn od dana pr! lema presude pod prj jemlom p rinu dnog iZ'Vrie_nja.k0 ua 0 pa rnicnom pOSIU p ku ("Sl. 11 (ranije "BALT1:K DOD Tuzla ul.vljanj odgovora na luzbu silositi -posljedice pro pi sane' 1-82..g obia1JJ. :!"a. SUd_Lja.. u pravno] stvari luzioca "Central no grijsnje" DD Tuzla.l Zlvinice.'a. sL. 0 a OSOOVU clan a 348.'1!"J icama.12.deru se mw_. l3. At is.. T uzla. v. Ku 1ic N Lipomena: DOS(ilVi3 SI! smallil LZ:~Tk.epodnih~li prijedlog~.a.slu ca ju' D cdosti).ku Opcinskl sud u: Tuzli Tui1:cn i od bi ia ds.m duga.743-.p(Jr:r~1 nd do isplatc.!ld~\av. nevi ne FBiH" b f.pa do lsplarc. re pravni osnov za navode tuzenog (clan 71. KJrI~ van rasprT . fUZeD! ce istaknuti rnoguce proeesne prigovore i iziasniti se da Ii priznajeili osporava postavljeni luzbeni zahtjev (clan 71. Ako luieni osporava ruzbeni zahtjev. godin' U sk.2010.. 1008. ~"d.pl:a!c..:rccgovi.d u i 1.!a~leflog r.1: ..k-onn 0 PiJIIJ iC'Dom f10SUlP.IlC odg-ovornog lic*! iI i zakons kOIi!: liiS mpo i kiiJ odnosno (Ii. niihovih zakcnskih zastupnika i punornocnika.u u prijalnjesmnjl1:.enom smal.O$ od 9S9 25 .BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACUA BOSNE I HERCEGOVINE TUlLANSKIKANTON OPCINSKI SUD U TUlLi Brei: 32 0 Mals 025257 05 Mals Tuzla.ttlni A:titri r:: Aknu.l5-_ 10_2008_ goclirt~ pi:! .odgovor na ruzbu mora sadrzati i razloge iz kojih se tuzheni zahtjev osporava.\rt= {!lilt') ~[O je po~rebtnC! all bi 5C ]XI' njcm u: mog.l'upallQ. 02.-!inje. strucni saradnik Alma Uzicanin.llJlm 348. 12. i1 61_. Obaviestava se ruzeni da se dostava pisrnena srnatra obavlienorn protekorn roka ad IS dana ad dana obiavliivania ovog pismena u dnevnirn novinama . ZaKOt.ihloelj'll D BH Telecom Saraievo.50KM paCe.e 5C cratilipovr.s kla· d i'Hl.!po djre· k. stav 2.tska brej 5).:rnil oVOM dol' L50tIi uz napom~nu dfJ pisrneni m:lg:ovor na ru:fbu mora bid ra· ~'Llmlfi\1 i r.zbeni zahtiev ccigledno neosnovan (clan 182 Slav I. kll od]:5 dana od dgn. Tuzbom rrazi da sud dcnese presudu kojom ce obaveza ti tuzenog na ispl aru glavn og duga sa za teznom kam atom od dan a dospi j eta i troskcvima postupka.itelj9).. no koiirna ruzeni zasniva svoje navode..50 KA1. rad i d uga u iZIl osu oa 6. U ru1:bi je tu. KM.lti.tlje. ospomva 1.50KM peeev cd 25.. te da priloge dos ta vIiene uz ruzb u moze po ciiei u zgradi Su da.l: i-l::(J'otrcbno n:t~ v-esd mz.a izm irenje. Sud ce donijeti presudu kojorn se usvaja tuzbeni zahriev (presuda zbog propustania).. AJe:ja Alije: lzctbcgovka beo] 19. ite bb.S T" DOO Mo! St31"~ u. lOll.'"00 od 6<5.aluje\' m:1. udal iem tekstu: ZPP).il imt du.na lanes cd 6<5. buduci do tuzeni ne stanuje ua adrcsi posljednjeg poznatog boravista. Lgo~I'Qte. ~odin' P" do lsplarc. 10.) ruaenom se dcsravl]a prcsudn ed lO.l ZB. !.i~anj:a_ 1 Bo. ZPP-a. II. Dall ..b. N akon prole: ka 60 dans od c:hm iI prop USl.M~ sa ~akQD:skorn znU::znom kam:[Uom ito: 1 Dije dozvolien a fulb.~ . nicnom postupku FBiH br. stav 3_ ~kQt. Slav 1. fli)~'" ed 2:5-. obiavljuje sliedeci OGLAS Dana 28. Z. broju prirnjeraka Z" Sud i pro- S rrucni saradn ik A!ma Uiicanin BOSNA I HERCEGOVINA FEDERJlClJ A BOSNE I rl ERCEGOVIN E TUZLANSKIKANTON OI'ONSKJ SUD U 2:1V!NICAMA D. gcdlne.1.ria i2:!1Q$ 0tI S3.SlUpiimo po p!.m:: TUZLANSKJ KANTON OrC1NSK.nja. godlne . Slav l.II'Ir"lji.iI!:ih~' pr-cdlQzio don~cnj-li: pre:sude zbog Ilro~ f1~{:llila . godl ne pa do iSpl:li!t:) .!. ne dostavi pismeni odgovor na tufbu u zakonskom roku. I prore_kom Simit Sudija R9dm_Ha .50KM peccv cd 2S. J. U l'ul. Pauv:. Mos~i!. s. 1 J OBJAVLJUJE D'o~~a". kome [e uredno dostavljena ruzba u koio] je tuzilac predlozio donosenje presude zbog propustan]a. 01.OVOTna 'L'uibLl m Ilra hi t i pOIpiS:..JUtlCl morni kg._a P'n)"li~ [:ii n j. odnosno naziv pravne osobe. 2011. 20 IO.l. 3.:!"00g pl'"(l.J\1.len. prebivaliste ili bora- viste.od d... 09. oi stvari tu.sp. godi ne donie [e stle.Dd~8J10'Vit Ham idu] ad'ljlokam tz Saraje~al u[. .odinc: nL7. 19. Upozo.Kovic.llom prmeko m [0.nj.logc z.le:ni m kojem j ~ prodilviio i ispmuei voo robtl iz s'lfoj ill . ZPP·a).na lanes od 66]..S..a PRESUDU . Prudaja tQhe j e y-riien-a na (I$:i'I 0'9 u: natl.2009. Ukoliko tuzeni.l!~lii d~ .iC'-no IJl ~~RAPA BA U [N VE. Mirjan::!.l (I.. OS. 53/3 u dajlem tekstu ZPp·.. 0 M.a8I1_ivajl.n::! He::r~~uvilla i F-cdcriJC"Lja Ernim: i Hr.I prija!njesLimje !J roku od 8 dana. 73/05 i 19/06. irne i prezirne. 2009_ g'-Cldin~ pa do isplate..ra s. o Zi I'OUKAQ PRJlVNOM LUEKU: Proriv eve prcsude ave dana 20. 15 08 201 I.ga isrhHi i.e ooo'Vljcnom rok'B od 1 So dan_9 otJ: d9na (Ib. radi naplate duga u iznosu od 1.32 j. p is'll1l:"n i t:!'d. ZPP-o).a.ru~i vac u:ctI"VO.j:a. Tu" . osim ako je lU. Direkcin D iii Tuala sa s. radi duga.iltlc" je ovom sudu podnio lui:b!J f1ro riv m~enog. Krecanska bro] I..i da ce 1. Slav I. rufilac je podriio ruzbu protiv ruzene Saletovic Edina..i . a naj kasn ije na pripremriom rocisru.l. na . predrner spora. Antol:Stilrt:cv:ica br.Ji:!lnje 'tu:~be lU!-Li.90 K.Iti od Slnl.:: biQ U pm!Qvnom odlloou :>3 t'l.. sud ij:a Mirj:an:a Kul ie! u pra. n Sile . M::trli..je:di:hem u ul. 9S9).:Il.dii. 2009.i ic: n~ "00 da ir. ZPP-a).io pos t'LLpi til iI p050Cbmil O:~IlOl.l - USVAjA SE m~be:ni :r. sray 3 Z B.!pku_ DOSl:ilV:ll ruibe n.QfI!i kad jt' ~ilI 113 ~:azn iJIiii.. K.!ildu :::iacl 1If. sc tU.Ahni_1"ab: ~i~ri_nicaJ ul. I r· billa 2211 u.J7. lPP-a).no izn osod 6<5.l SUO U TUZlJ BRO): 12 0 p. Odgovor na ruzbu mora biti razumljiv i sadrzari: oznaku suda. Odgovor na tuzbu sa prilozima se predaje Sudu u dovoljnorn tivnu stranku.nOI"Ij..8 il pa:rit!cl'i Om pOs! I.1 kom sl1l~iJj1. (19. rn r rn im p ULern itmi:ri pred mtlno d'UgO'l!:il1l jei :poNd cinjen ice di3 jerob!J pr~uzcCl I P1l0 U do· -cnju s.be nice tllknog ]>0 koi irn~ jc ~uz.o.! O!08~6 09 M.~injeni-cc I:UI: kOjtma se navodi :1.il$!1iie $9:!i'~na la . ua OSIlOVU C)ana 70..tcnie suda) broj prc:dmcta 1)11 nilziv i ad:resl.il'ilj~i:5PQ. lPP-a). OGLAS Na OSI'l(WU odredbe ~J:!!I_O:3. nn lanes 00 6<5.i~meni odljoVQI' n:! u:I!bu u roku od 30 dani3 mtufiiij uci 00 dalla prijr. Dunavsk:a IC~ :Ml.:HI f 11IIe rno?'. .e t~~~~nj d. dec-idno i:r.!-!i (10 par348. 'p1~in$k s. gndlne pa do is. godine OPCINSKT SUD U TUlLI. aka ih U cdgovoru na tuzbu.. prtlVfit! I ica proa:. 2008. sadrzai iziave i poipis podnosioce (clan 334.00 KM.l. 2005.!lileljl. godine.robU [c izda'lfao odgovamiucc orpremnicc • rilcunc.Jl-1l s:e obavezuie u. ut. 2(}10. 08. Dr. 03.279.cla li!)e u:t~bei"li ~r b t f-cv pr!imlljc j ti.'p"'~liilJ j:. prcriv l'IJ:lenog DutB. 004078310 P.5. kao i am ruzttcl]u na ime rroskcva pamlenog pustupkn i:sphu i iz!pos od 90!00 K Mt !l: sve \J rok 1. cinjenice ienice.a ali prodv hac povraf:aj 1.lcl2..boi!!! koj i h :sc is [i oo]Jorilva i . 53/03.n- Tuzeni moze U odgovoru no tuzbu. pozivorn na broj predmeta. duzan najkasnije u roku od 30 dana dosraviti Sudu pismeni odgovor na ruzbu. pod uijeti prorivruzbu (clan 74.s.. Obavjestava se ruzeni da je.momocniku D'.ra. imaiu.r-ellU . odnosno siediste srranaka.)t~tPIONIR COOP DOO BS!lja Lu:ka J. dQ 7.

kao i 0. Bistrik do hr. keerka Aida Kapetanovic sa porodicom. Sueeska. aet Scad! snahe Pas:) i Fikreta. godine u 14. Ferhatovic. Ispracaj drage nam pokojnice obavit ce se dana 29. Toni i Marko. Gerrnovic. Had~ic.k~29_ 9. J. miesnorn grobliu "CARDACICN' Kupres. 6. Tararagic. godini. supruga Izera.ba. 6 Sa pol askem u 13. u 7'6. seprembra 2011.45 sari. scptembra 201 L godine.Obavjestavarno rodbinu.00 sari iz katolicke kapele groblia "Bare" u Sarajevu. Sabirovic. d. u nepos. ta[tlpara~ Rizv.Turbe sedam brace..0 MEDZUS ISLAiMSKE Zi\)£DNIC£ SARAJEVO OSNOVANO 1923 Pokopno drustvo "BAKE]E"vrSi prevoz umrlih iz Zapadne Europe specijalnim pokopnim vozilima organjzuje dzenaze na teritoriji Bil-I. bratici i braticne.I. OZALOSCENI: slnovl Mufid i Ize t. 27. godln i. Zeri na i Ena. te porod ice Hambir. ta 1. Lasrro. u 78.30 sari sa zaustavljanjern na .2011.nizaciju dzenaze n3 podrucju Kamona Sarajevo i Bosne i Herccgovine. priiateljirna i komsiiama da je nasa draga ISMET (MVJO) KARACIC preselio na ahiret u utorak. Kurd.. u 83. Sedad.00 sati na gradakorn mezari u Vlakovo.00 sari 03.30 sati u kuci '" 10". OZALOSCENI: sup ruga Hajriia. Bnscali. Kapetanovic. Priievoz obezbiieden ispred kuce Z:alos~i iz ulice Envera Sehovica br. 26.kije. prijatelje i komsije da je nai draw FIKRET (HASIM) OSMANAGIC preselio no ahiret u utorak. septernbra 2011. O!!!oguCava buu. mnogobroina rodbina. Jasmin. tel.rednoj blizini tmlejbuske okremice na AuslIijskom trgu. 29. do groblja i nazad. godine u 56.00 sari u kuci zalosti u ulici Mibrivode br. OZALOSCENI RAHMETULLAIll .00 sari.1 S sari. Colpa. {)l>ll'l Dzenaza ce so obaviti u eervrtak. Dzinict Steta. alrnktivnoj i u Grndu prepozoatJjivoj lokaci. Secibovic. porod ice Osmanagie. Dzenaza ce se obaviti u petak. Kapetanovie. Paniera.00 sari na gradskom groblju Vlakovo. Ccric. om22 Duboko o. Avdi~.30 sari u kuci zalosti u ulici Alipasina br. prij"teiji i komsije ce se proueiri isrog dana u 14. pr ijatelji i komsije ~ Tev hid ce se prouci [. OZALOSCENI.[ 533-763 tnOblreJ 00387 fa>< (0)61 131-788 00387 (0)33 233-06:. 2·8. Dzenaza ce se cbaviti u cetvrta. Aida. Grebovie. Kunoslc. Bahrie. Adi.prijatelji ] komsi]c Tevhid de se prouciti istog dana LJ 14_00 sari 11 kuci :'. u ulici Envera Sehovi "a or."Bosna" Sarajevo preminula 27. septembra 20II. mnogobroina rc . Nedim i Aila. dbina.2011. ul. Me~ mic. POKOPNO DRUSTVO . sestra Behka Panjeta sa porodicom.!. zaove MUll ira t f:'adi Ia sa pcrodicarn a~ te porodice K::IifUP. sin Almir sa poredicorn. Hadziefendic. OZALOSCENI. Kovacevic. Beslagic..taj. 033712 801. nevjeste Ariiaaa i Alma.ja. rod. Hadlj. KELI (MERO) SOKOLOVIC preselio na ahlrer u petak. fax. septem bra 20 I 1_godi 11 e... Samardzic. Cje10kllpna organizacija dzenaze (posIjednjeg ispracaja umrlog) obavlja se na jednom mjestu. 8. godine. Cosic. Calic. godin. 9.! 00387 (0)33 447-122 = [nostraJ'>sLVO 0049(0) 16093427808 ~. Z. Musllc. Pri ievoz obezb i[eden isp red kude zal(Jst i iZ u lice K. do grcbl ia in. Magoda. djeca Ehlimana i jusuf uauead Irma..~igrallic. snahe Marij" i Anda.i .coIi:L .KOMSIjE ALEJHI I PRIJATELJ! RAHMETEN VASIAH III Tuznim srcem [avliarno rodbini.zem 1j e.hi. Sehic. Glibo.3 im ovida br. Sliivo~ Subc. u 82. Nela. 2011. prijatelje i komaiie da ie nas dragi BEGlJA KARUp. 9. 62/pr. Hodzic.i3ocwic. 6Jtrl • Ilidza. 29. Sehavdlc. supruga Fatima. Muiic~ Besevic. 035. Irnamovie. 27. ~va5tike Seyala i Zilha sa porcdjcama. priiatel]e i komsije da je Da~adraga Ob:lvj~nlV'a. te obirelii Karacic.a. brarici i braticne. HAJDAREVIC preselila 11<1 HUSEIN (AVDO) HAMBlRALOVIC preselio r) ahiret u pcnedjehak.30 sari na gradskorn groblju Vlakovo.30 sati na Bakiiskom mezariu Falctiei 2. godiue u 10. sestrici i sestric n c. S5/IV.komb] . OZALOSCENI: sinovi Bruno i Anton. Madiid i Nerma.. te osmla mnogobrojna rodbin. do mezarja i nazad. rod.. godine. Smajlovic. Had.. ses[riti i sestricne.. 00387 (0)33 mob. prijatelje i komsije da je nas dragi Sa rugom obaviestavamo rodbinu.ka Enisa. Hajdarevic.. MALES penzioner GP . JaZic. unuk Dzenan. Vejzovic. kce. snaha Esma. Mehmedbego. sinovi Adnan . Prjjevoz 9~ezbiieden ispred Careve dzamiie sa polaskom u 13. Gaaovic. praunucad Luka. djeverov i Ibro i Fad iI sa porod icama. Bistrik do broja 8 Pokopno drustvo "Jedileri"· Sarajevo. Delibasi«."1. Dzenaza ce se obaviti ucetvrtak. Mdo i os tala rodbi n ai prij arel] i Tevhid II! LJUBICA DUMANCIC. 25. Pamuk. Varna dostupan telefon: 033 712-800.. godini.. seprembra 2011. 71000 Sarajevo. Besliia. re ostala mnogobroina rodbina i prijatelji Tevhid ce se prouciri istog dana u 14. 30. Bazardzanovie. unuke Sol mil) Axra. unu~ad Senada.Qvic. zetSenad. Mesihovic. Valoder. Dzafcrspahie Dzomba. 9. septemb ra 2011. -62 u 15. 29.00 sari na gradskom grobliu Vlakevo. septernbra 201l. ~IilraHusref'sa porodicom. godi n i..I. kvaliletnU i jednOStavnu orga.ic. snahe Zibija i Mevla. unucad Stella i [osip. Mujezim}Vic.'lll.. a ukop ce se obaviti rsu dan u 15. 2011.23 Obavjestavamc rodbiuc.'hdQscel1i nbavjestavamc rodbinc. godine u 14. Mesihovic. godine u 14. Dzenaza Ce se obaviri u eetvrtak. re naipovoljnije uslove za prijevoz umrlih iz ino· zemstva. a ah iret u sri jed u.. prijateljei poznanike da je naS dragi ZORAN . Kunda. godine u 14.:odosri u ulici Kerima Zaimovica br. zer Dusko. u 16. kcerka Aid a. Priievoz obezbijeden ispred Careve dzarnije sa polaskorn u 13.mo rodbinu. isrng dana u 16. pruZa pogrebne usluge po najpovoljnijim cijena· rna. Svakim dallom od 0-24 sata. Dervie. Zukovic.a\ldict Kadie. gcdine. Corbo. Asmir. snob. do groblja i nazad. godini. kao i 0.

201] .mla broina rodi"". Priievoz obezbiieden ispred Carlijske dzamiie.ske Ij epn 'e. go di ni. kderi Munira i Fcrida.ina. "'''''tib Munevera sa porodicorn. kee.30 sari. brojn.i ni. septernbra 2011. sure /I1uhamed .00 sati. torak J usuf. Ami. sesrra Hamzera sa porcdicorn. godine u 16. porodice Bektesevic. 9. kcerke Ald.a>ic. prijatelji i kornsiie Talic..tN Obaviestavamo rodbi n u i P ri [atel] e da je dana 27_ 9_ 2011_ godi ne preminula no!. ul. Prchid.go~ dine 11 33.a LaIinske cupr. Tevhid ce se prouciti istcg dana 13_00 'ali. Fazlic. prijatelie i kornsiie da ie nasa draga Dana 28.[ji i kom5tje 6l4.if. godini.e oba" iIi u ceIvrrak. komsije i prijatelji. poslije ikindije nama~... bra t ioi S ala h ud in . 29. komiiie i prijatclji Tevhid Ce se proucilj istog dana u "anu rahmetIije u 14.. i'tog dan.__a ovaj trenu. Nevzetai Vezirka sa porcdicarna.. Nejra. Ce . godine u 14. Hurlc. Alii e D"r<e:leo:' 6_ Priievoz do mezaria i nazad obezbiieden. snaha Fnhra. 9.ic. unucad Nihad.vamo rodbinu. Lejla i Aj'a. te porod ice Kolar.begpvic.. 28.. bra Adem.snica. 9_2011. brat Alija~zaova Devla Kurtcvic.s. polaskom u 15.a polaskom u 14.pred druillvenog doma Hr. god. godin e. sestra Aisa sa porcdicorn. gradskorn porcdicnci kuel u ulici 22.!. djecom Irmom i DeD!lisom~ porodic:e Bairic~ Brkic. Kenan. Pita.. 9_ 2011. je na! dragi ob aviestavamo rodbinu.I! OZALOSCENI: otac Atif. 9. a ukop ce se obaviti na miesnorn rnezarju u Terovu. Sahran.n ~Emina. 27_ 9_ 20t L godine u 8 S. Terzp. Ispratna dova ce se prouciti u Carsiiskoj dzamiii.8. Ja. 2011. Niiaz i Mirsad sa porodicama. 27. rodb.. Medunjanin.r. Dzenaza ce se odr.Rude. sa uspmnim .2011. Cobodar. D~vad. . Rami"". rod. Ganit.30 sari na mezarju Bare... Ham. Osmanbegovlc. prijatelje na§ drag.autobusko:m sr<l!iali~tu kod 11ASPt auta.230-1nd1 . s.priprernai'c so .30 sali na rnez.13brojna rodbina. i Yah ida. 9'. godini. KADRISPAHIC preselila na ahiret u sriiedu. Ce se prouciti iSIOg dana u 14.. 2.011. godini. FADIL (HAMZE) TALIC Dzenaza Ce se klanjati u cetvrtak.. Edita i Dzenita. kcerka Bisera. .tak . omc Radivo j.za ovai [renumk . rod.a draga . RAHMETULLAfIl ALEJHA RAHMETEN YASIAH '" j ocu 0 a!eg pri ja telj" AZIZ FAZLIC SEADUZIGI Molimo Dzennet Jacsmin. Tevbid Ce. godine u haremu C. Nikontovic.c i Al ii 0.dis) z Duboko o2aloUeni obavjd. godi n i. porodice rodbina. 29. blon ica b b. gcdine u 20.00 . 11%J. Samardzic.Bucal". Harun i N u dzei na.i ostala broju<l rodb. prijateljima j komsijama de je nas dragi ANEL (ATIF) DUDAKOVIC preselio na ahiret u utorak.ETULLAHI ALEJHl RAHMETEN VASl. bra! Rizah. 29. snaha Aida. Jjev". 27. Dbenaza elC sc klanjat i u cetvrtak) 29.ruk. 9. 20II. J arovic. MEDUNJANIN p reseli la na ahiret u urorak. OZALOSCENl: supruga Zekira. i Febirn. te ostala 371-'". Talevic. Haris. 11. Met:iljev'ic. 20 11. DURAKOVIC pre.pr.l·!nd:r: Kcerk. Zuvdija i ~efkija sa porodicarna.00 soti na grodskom groblju Vl. godini preselio ie na ahiret SANIJA (ISLJAM) BEKTESEVIC. sin Naris. Neh podari Ii jepi . 201 L gcdine posllie ikindlie namaza u glavno] dfamiji Kara Mustafe pate u Rudom. Mu. ce hiIi ob.iian. 30.. 9. u 70.(h. zet Pita Esad.rmin} " . RAHMETULLAHI ALEJHI RAHMETEN VASIAH OZALOSCENI: supruga Leila. svekrva Kadrii. . Eni sa . Bajrambasic.. kao i ostala rodbina i prijatelji Tevhid ALEJHA RAHMETEN u Ali-pasino] dzamiji.30 sari na rnezariu Grlica brdo. 7fX.ati na grad. OZALOSCENI: kceri D:!emila i Meira. Brackovic.i rabmellij'e u l4. LORA preselio na ahiret u srijedu.. Polio.n i A. braca Kernal. RAHM...2011. hral Sa!k().(hadis) ozalosceni obavjestavamo rodbinu.j u Vlakavo.e prou6t. Halimki. Dura.kom meza. Cekic.00 sati u kuci fuloSli u ulici Trg heroia br. Emi na. Tevbid ce .vljena 30. M. 42.. "'"Ire N "". Habjbovic. ko msije i prii .ti..elji Kuta . LagLJmdzija~ Hadhc} k. Orner· begovic~ Karabegovic~ Bratovic} Secerbego'llic.adosceni obavjesrrtvamQ rodbinn" p:ri. C"sic. te porod. prijatelii i komsiie Tevhid ce se prouciti istog dana u 15. 2011godine u 89. unucad Eda. komsiie i priiatelii RAHMETULLAHI ALEJHA RAHMETEN VASIAH '" AHMET (LATIF) SIRCIC presclio na ahiret u sriiedu.lve AndriC. RAHMETULLAHI l. 9. ? ov. brand isestriCi sa porodioama. Anela i s u pruga Zebra POSLJEDNJI POZDRAV prijareija .. brarici i braricna. 9. god.ce Res. punica i svastikesa porodicama. unuci Ammar i Ismar. Muh>rem sa porodicama. Borcvae. .rjz.na. Dzenne t i SVe dzene smn ne prekida ne lijec..30 5ali~ ul.elila n•• hiret U "riiedu. Puscul.ke Sellij."<rime sa porodioa" rna.30 sati. MehanoviC. Prijovoz do Vlakava i nll2ad obezbijeden .ra.a djecom Emi. OZALOSCENl: sinovi Muhamcd i Ferid. Pindovlc" SijerCic.00 sari na rnezarju Grlica brdo.rhume' U 16_30 . 29_ 9.priprernaite se .00 sali.je. 29. Komemoracija ce se odrzati u CelVrlak. 29.Doric.a.15 sali. volj en. ses tr.AH ttt Obavjestavarno rodbinu. Darnianovic.n.(hadis) Duboko o. kao i OSta.talosti: uL Slanjevac br.kovo. Forte. Sna· he Medin. godine u 76. dragog Allah. Mujezinovic. --------" j komsiie POSLJEDNJI SELAM Dana 29.len) Ben j am i. 2011. priiatelie i ko msi j e da j e nas dragi ••• ZfI Duboko Duboko o"losceni d. Ie osrala broina rodbina i prij . ret Halil. je na!a draga ob aviestavamo rodbinu.s. unucad Naida. DZenaz..Dnevnjavaz """. mai VASIAH! l.ova Azemioa ."'_"''''. zet Adn an. u 66.57 . 2.. a ukop ce se obaviri u 14. Haris. prija[e.jem na . snaha Zaklina. 02:ALO~CENI: kcerke Sanda. . 9.se prouc. Dzenaza ce se obaviti u Cetvrtak.ADEM aUSUF) RESIC preselio na ahiret u utorak. brat Murat sa porodicorn. braIifue i ". brali': Bojan. N ikocevic. un u ci Adn an A. godin e u 1600 sati ispred d~amiie u Kladnju. . zet Se!ki j. 9.9.. Dzenaza ce se klanjati u petak. Kari6. Kapo.c. da yam podari i vjeeni rahmer. sin Mudzahid.ije u :poraUiujo a ukopat ee se na mezarju Kl ak • Cain iee u 14. rod. 30.d. NIKOLOVSKA 1964 ... prijaIelje da ie na. 28. 29. zaove Sadika.IJ ce se a b "vi ri u cetvr tak. godine u 15. OZALOSCENl: suprug Mensyr.rju Pogl~di -Kije_vo.00 sari. F. kao i ost. IDRIZ . Oruc i osrala mnogobrolna rodblna. djeverovi Husnija. godin i. te porodice Sire-ic. Alen Jijepi PoslOji Ijubav koju i tug:a koju vtijeme Ii dragi Allah di.inovi Ncrmin i Semir. kcerka Aida. priiarelje i kornsije Sa ialo5:&u iavliamc rodbini.ili istog daDa Ll kuc.. navr!ava dragog se 2J godina od smni naseg EMINA (HASAN) KOLAR.a Lalinske cuprije sa polaskom u 13.! Kadrlspahic. rodbina i prijateli. 2011. Zverotic.Munir. godine u 70. KuJelijn.aiust~vljan. 2011. priiarelje i kornsije OZAWSCENI: 'in La. gcdine posli]e dzume namaza u haremu Begove dzamiie. Mu. te os tala mnogobroina rodbina. Kanlic. Karie. koo . brat Jasmin i snaha Azra sa porcdicorn.tel. godine u 62_ godini.jardie i kom~iie da je n~ dr:igi sinn na~eg velikog HALID (MEHMED) DZEMAT preselio oa :ihiret U Li tQra-k. snah. 2011. Bunar.~ HodZit.ETULLAHI ALEJH! RAHMETEN VASlAH ANEL DUDAKOVIC Porodice Kahrimanovic i Kulic "t . a ukop de se obaviti u 16_30 sati [La poredicncm q>~zarju Parnice. P. "-"I Amir. II: porodice Dlemar.koxic. U kuCi me. ". Serifa i Sanlda. Belko} Zolj. ce .ibisic. rod. zet Emir. godine u sali opcine Zenica u 9. Kii evo_ Prijevoz do mezarja i nazad obeo:bijeden i. Munev era .2011. OZALO~CENI: porodi"". RAHM. Lindov. jen-va Zlatll sa djecom Dzemail. Orner i Sam. Orneragic. godln e u l3_00 sari. Kadrispahic. ova] trenutak .9. MohmoJolija. Mandai) Hodcvic. 201 J_ godine u 14_00 .30 sati RAHMETULLAHI ALEJHI RAHMETEN YASIAH ttt Duboko o"losceni d.n" u 14.e obaviti u "etvrtak.ali. snahe MiThAd<l~ Ravijojla i Hairija. $uada i Zijada. D zenaza AZEMINA (SERIF) DORIC. i Mir7. Ala. . maika Urniia. Dknaza Ce se klanjsti u petak.:' t i u celvrtak. 28_ 9.prernaite so . 27. te porodice Doric. Pilav. Dubcko ozalosceoi obaviestavamo rodbinu. SaJija i "" Ram. D zena. 9.ic..aO. Enes. Din i Irnan. unucad i praunucad. 9fJ. 20 II . Balic. Marianovic. do. lspred Si n i3!1 begcve d~m.9. sep 'em b fa 20II. OZALOSCEN!: . zew. ~ukur~ Ele:zovic~ Cosic} Ra· m . i komsije da je LlLE JASAREVIC. Ral<ovic<l!_ AHMO KOVACEVIC. Loni'orevi':' Spahic.2011.arlijske dzarnije u Zenici u 16.uprugl! Noj .l.dan ..

1nc.a ktilIDldzi~ rani m kornbiicm VoJk!.v. Cijcnr. hi sWLiu U!nu liill_g 2.aI~rir.dtn b r7.Prodajt!m in~tidsk::r kJJljca 1 ['Jo6ill !...lOO~ .. 001 31B zoo • Mot. pl.l.. zggrijev.. Tel.]s 244m 473 it: m:atr.c-ij a 12 mjes.ocdn.tir. bukcvl brlkerl I gO KJ\i. Toe!.atifill1Q I kg ~ ZO fcnLng.rs.maLike • Siil<'lj~'LI'O.cijon.T<I. odrnv.". ie-t.10" b= i povoljno.Do Lsk 1J$t. 3·:so.-kf:ta S:!Ir bemaslncm uz garanciju.r.. VilNj5KB PVC I A L RO L ETN'E..".I:IOQv.fl. g.. 20 11_ U prodaj i S. :b'roj sarudnik!! jI'_.o:rim4~ S ..3 .im i latir-arn.m· lalne i p:.i~ monlidtJ. laminate.!I bCl:5. . fusjo:l"jem\~Jru II. (0140)8 SIS • ~::rjilSI..-de. Td.ihlrr.! • "Ihpetnr .ilil .ire[!! 160CIlh ciic_na 350 KM.. 3bd!inici 0 cljevojke :r.4 ml je "..aj'ern tmrura sotarlj Td.34 200 • Bruslm.eru.j ~1l...__1<1. djJ11(]Jruiki.ji . Rje!. ll:=i_ 002 20.. 4lQ·I11 • VOOoLi1Sm. fIii Zanatske • Vrlimo sc[."'1: upeve namj~~l!rja~ a u[edno imt!ujel"m.! J6l • Noi Zil kro~n~ lcl::st.! 1 605 168 • Parker. Hrnsno.061 580 122 . Pla.1u5Wf1j~ j k'lr'3lLfi"". 06) 100 II). TeL j Tol.'Pj~pd:.niCf:] :!I.Ispjehto.rgan.)~ d..4. i 062 ."n..llSuukcije iz njema~kog cllg[eskog za osnO\-"CC j .t laminar a Tel.11 • VELIKA AKCljA do I.dA.t.. snlj. Tel.m:] IJ L C i iSKU'5l\'Clrn I.lr i [i.Fcstgehalt 9OO-I_.s!er"nU za gcrj"~ i~'O kapilC. 001 5lJ l 1 m kL1)66745991 u. II Q20·1 N dz • A.mlktJ 1O't!rl. Tel. i1:1a:t-Tr:.enje hr-za me. Tol.:Jk h-csp l:jl.r."v. a5'i S44 160 r. 061 j 12 126 j 002 135 067 f)~ p:akova. I1J97·INdz l • Prodsja poiiesrersk..gog daic cesovc iz klavlra. TRAKASTE AVjESE. iuscna.K].:>tvo) mok i stnmcima. !poreLa.Perroncin i 3Dkg.:biljru ~ ToL06l 140 648 J tm2i ~ i:skll- • P!'t.[h inrbill~duiin.ns-lu: proimC!d_ni~ ". aubceeTel. I malYI.ii:Zni. s'Vc 'Vf5iU~ prevOZ<L.(J KM. • CenU<Jlno g.:ul:madkt: ZIl OS[]{tV'CC. Konji<:.~ . 033 117450 • Profcso.mj.mieStB~ .~ ~jOO«e bo..cc stalii d.. 12 i 24 h. . 001 188 903 .e\i1o i vdo p:Jvtrlin(.- • PQlrtbo:a dje-.rrt'iii:llne.. f'O\<>li"O.iia ~ bes:pl:aLllO uClan.vljam sve vrste parkee i SipodOVII koo i posm-. • O. rtO\'Canict' i (IS(K-10. odliean Zo1 kilfite i slastlcamc.!. HARMONIKA 011/6'iS·600. Tel. iczib • Hi U'iO pc.k nil adn::su be!ipbna n.e..e zubn[h prolCZ3. molkc.J1:su'llkcl· ~ ll1..i! lval Lre1:r. moguenosl prZcn~ express ka:fc.IiNnil 46.8 i lsCP.l. Tel. takkem.[i'k. dav~mjc in~ti~ '[cr'.ki pedo. bol. bilo kak<l\' posao dn rildi.. bc:spt!una. :a:nnirati. 61 254 0 II.nje i:d::u.I S-pO.t.@e.n ~u SA kant_ peb[1.gali (KI'. magisrarske iii obrn uto.00 Ki\1.rim:a n:a:6: ro'o. 061 S66- • O?l:riljna i Lldgo1i'llmi!r '. mJimo 1-::va1[I~llo i po~'Qljflo w: garnnciju. na].oo ttl rnsbladml "'1trinu l.ge kt.rt!odaiem kn~ki koslLm.a posluZi.skrcIl:.rtj. di cnlca firmi..~. oo:s:ravnica dr1i l.l$potr. Taene mleea. Ti!I ..re'lloz do rodnjc: besptaItIJl.vm'Skih .lJP_ NjeItIIlCk:I brada.oli~ rQtelj~d~je~ srolova. retlITIa. S\-oloj:tCl de_ke.! devizrm ~tednju~ ob\'t:Zoicc diQnicc~ ocH.Gure DCUlSCb kemn lsse erforderlich furs tctefonicren. {~ pcmoc crxcr ~zrade' sc· miniH'5kih. Tel.loj firmj ra.rn. odvoa kabnsrih stvari povofino 5OJ.IIJ.i._oji= be< pO- 7524(14 • Prodaj. :Siln'lj'l.r novi :PO ". Of! l • Milnja flema. 061 . Tel.pi ha~ n iJrnjc5fillj ...h u FBiH i RS.]j. kv"h.. . Tel..i'lUl.ilpi~plasira:njeka[~.o'Q:.. cijcna. "'". BLPROZORl..! Td. 062 4.:rrt-t!1t $tudir. ToI. 65-3 454 .bans.~uosicdc. rna] LerisaQje! $:UO'r"anje i osmli grmtc:vills1r. clol~J. Tel. 002 104226 • P['Qdajem irt'~'entarza Tel.! ptlla:renJm .c~intcxf""i. 06 I III 447.sooif.2.rn. ~ Rcfen sle ues ae uu rer: 066 079 02l. TeL061119453 • Komhi ·pWf'OZ. TH. 03).. Z:l [Jj-eCI!I in ve I ida U' Li ubi ni. tl:J1lpijar p:romil!n..cmcija pn.c sm~ nudim pos30 [rgovac-ke pouClL!:(:. 06] .r~!.&lo samo u kcmpletu djer. 06 I 606651.j il~Urt. 001 519986 • Prodajem Q3J 616135 mjd.55 c"""' ..Jd.. sve 'r/t'. • fumilknJ os.Fl-C:rri.i!..1 m.. I I !Ol·Ind. posude bakereo i sl. T<i..'Oj¥~ & rnd u saIj rul pOsIuZi''llIlju.' LD Monrencgro. 061 191 566.21 • ~rers. 061 l50) 688.'_lmrnpju".sn:dnjoSko!oc.3er'V~o_m i ptlkom.o.n~. 874 • Brnvnr .rm~_ llisoni I m2/1 KM. + 387 0144Il5 71!11i • Prodmiem ~vajU:&-I~~"t.lr pelel'!a. pos]avtma ·teL 06Z>91 l..SCfo· i rnon~ c:1. T.aife..16H60.gii.o pI'anj!: 61irna iiI.e'rn.C u ku6ima.allru (. povo)jno.P. • Prod:3jc:m cljcCiji iiU tic nii b:at-c:rij~ 310)KM. l'rij. Tol.nalm.tu :bll"l:._ drng" T. lajm.rn.sfc:brenog naki[a r. Tel.a [rX"~ire pogodnu i m kUil:lnje_ Oti~".~1.PIcrfiJer! I=I.ko ill :s:tarlju knu l2Q 182 j • Himo [La~in1 :posao. W_ -06J 609 947 • B::s:pen: za hidru-termc lzolBt:ije..l. dobtl) oCU"Li'llti M u. Tel.li. KtlliIol41 'repeD II·J:(] IG\L Si.W.Cjjo:m.upujerT.. II6.!j '0"afika] odr!. 0)61 I\'WW.!Qdi povolinoS\'e mre reks~ 1H.. furodi".. Tel. j.. [>OV<lljDO.ml5e! Od t. Tel. is:kllS [VOin n_:Qro!lili lju i j cd. • Dalem lnstrukeile 12 hemlie i Eizik~ ra- • Prevodlm dlplomske. bancvidki "galj (kccka. po pouehi radna srr_~ let 061 35..pa .-""". di:CJ bi. po&t:wljamo 5'0'(: 'LTste panel paekeea.e i.1 • P~icrrr.. Ugoo<itelj>lvo.:3 00 m. S[alill raali.lI. • Pmrebni :iI'.rebn-c: clvije ozbiline djC::'IlQike_lnfo rei.a uzgara.lo IJ'Olrcbn ~ ir. Tel. 062569 483 • V~im prevoo.or· apski jo>ik.e. Tel. 001 )44 800 • Pornxma zen!! 23 ruvanjc smrijc oso- .. lakiram.etnO. 062 .dJl.'dfaju! sa :(...t-ovc i.la terenu.kadna TI iq.ad sa d~l'rl iz s. Do.kusa t an. kovanih!ank ".1is: • M"Icr.ni~e. Vi'''.e daje ins!t- • Kombi prevoz povotlno. Td. 033 443585 • Agetlrija Arka. Tel..DaI. __Tel.n. 20 Miuu'" bejtes.". 989 803 • r~~j~m s!:olarske maSi_rte . vrlo prJyoljno. rame cdfterc.ui_!1~pOl."". 700 • Presni mavanle sa video kasers. 06ll7l Y ..=li. Ol3 272 4SO • Pi"Qdaje:rp ~ilpe!a:t$t.J)j~m lTr~inLi' ZlI prkn~ kaf('~ L!. 404 • Prodaf..t!rjem ill ['e.gle.te pntnje i iSpt!1lliie SYih 'a'TSt:.::a Iljctcnjt tromooze . 06] 7ry) 34G lli. kaserera." a IJUt~pr. Tel. rndi selj~ dbe...l::!l1! Garanr.Oll2l9761.. Td..l u ..(}'I.l~I:u:!...c:H!! i4ip.lj:ilk:u opremu: ~_rik. 002 173!9S • Insuuililm dakc i sm®me h: malema. stJ.na13 sa garnncijom.."ino Caj!Gl. 062 'i71 on SClJ'U d~~u s.. ~rodaju s"'. Tel. ozbHian i Vlij .e~ n)lctne duiinc 70 em. Silrnjevo Tel.!.. prafl joe i is:pi_l'an jc svi h v t'· :s La lr. Tel.[ol ic:tl n..:nil sa rad n in.[ . OJ3 0149 4l1i • Cuwl:l bilt di-ocu imam dooro bikllSt'lo. 06) 119 700 m::H~m~l. Tel. Tel. 45-9539 Ostalo • U nedos. 033 657 038.: bespl. TRAKilSTE. 062 ~ • . kQrna~! :r.\1esno. 052 215499 ~ • Kombi prt'voz llarni~t3~ 5Chd~ .C u rukc .lilul fr.l«:ije:.llja suu-i. 1e~. peskune l cle.GLANZ". l'CPLb~ i.strukc-ijc i. r. OO'IfQZ ~!Jtill cLjenii j)OV{l-linii. ill 002814>23 s • Dajcm m. .I Stan. 001 07') 77" OlH! 74SO • Pmrebna 391 friz<rka Tel.'. • tistim lmee i pos:lu'l"fte 061."..[tl Tel. Q61 184 '196.061 551 J66 • Prodajcm oprc:rnu Tel.c lnstruk'cijc b.. 06l 124 lOI "im .cb.o:t1i~ di(mj~! iqJl_ll't~ idol=!< "" ildr<stl odm:ili " FBi. mood". 525 966 1el.llm osobarniJ mj irnjilnjc: pclc-n:a:..rtOi .·e...vilrinu 1_. 062 55B 574... 063 011 634 • Poln':b. Tel.a TV apaTal:.nro. 300 Kill.Cuvili bib dii<teSkobl<oili Is.ge kvalitetno..3 704 iii 061 l05906 • i\gttlciia Meka .tble Arbcirseeh... Tel.~er!!: .a 1m~i taion:.m ill8D"llkcije iz ~n. OJl 660 767.062 m • Thpctar .i biom~lrijsk! pasool i poo'j"j_d:.. illstrukcije iz crrg)~kog je~ika na pOdrutju Ca_pl~int'_ "fit 00:34·91 260 .ov P'J mieri. 00 I Wll107 • Prndajem.SIS. 'T~I-062 ! 039 05 • TV oid"" S<lVis..7 • Kupu:jern HAJMlONHv\ trrU Qd.-jj~i']:3 pOvolffl.rljanje ~:lm i naUL Tel_ 061 1.e iz englcskog odr$Sl~ i ueeni ke..P<lOr· 1m>. 001911 100 vrsre .Dje Srijedoi)\. ...uj p.orno i ~?{)ljilO. 00] Lrashla4. Tel. • Et. Iedil!! i. 1474·1 " • Pizzeri.d~nil doidiliil 5:il iskusl"''Om.t~ :{. Qdrt!sJt'~ je. ugao 20 KNi] kau~ 10 KJ\'i~ Sarajevo. Z Y<lti od 10 do 10 '''.l_ 'IeL 06l 1. NMKVi\LITIITNIjE ALUMlNIjSKE 2ALUZlNE:lO KM.er..presv1i'lcimo 5.. n~jm'll.\:ikc n:ti Al_ pOljl.m za tad Fast rOQdu 'n:9 Ciglena~ m.""" Tel.033 209177 • Prodajem ugcsti [e.1<0'" i(l$ru)VruL T<L06..rLi ku L:$l dan. rn~ dn.:!!i!et'u1 INDO VRATA...] l-:--.c. Tel.ma} bri kel 5 KM.QS.S.mwskog d. Tel.!Z ~"l~Ilr:. Tel.~j~vi.kabilSc'[ih :il[\"W"i) po'\.:sm parkru. Dolazim IlS edresu. zidova i guraza. Tol.n:1u: us1r. "'0..nj:a. TeL 00 I 098 579. • r~trebnOl 02bi ljng '-enskn osob-.9 t\'$l(rt- • Pro. Td.iL':u pre-p<trniOll 47 "cprni dorn"i vofujaci ) 1·1'i KM. ~. 061 !lli7 075 • Himo po!JtrebiiIJ IiIdnkk/cti 5iil Lsku~ :5lVo.kcij~ pi&: lr:kI'i:teJ sem Lr. i ]1lflli.001 18&4·10 • Bra~rSke :r. Firma .JN!jE..l..lYO-_ T(!I.. Zil r..j]jlmrM i j -potreblla I"t't:t'pda nerk~1I pokl j DO rad.n.ja 1. kuglLcm: ''11ljk.. 06l 855 716 . poc!m. 063 352 400 • Prodaiem me[!!lnu c:i..Tel.tLitnO pclJ:ebn. T~1.mcrrnpadl"Bni na. Tel 066 136 120 .'Vtb predmem OS<OOVflelkole. Oll 767·995.nj om. Sarajevo. 061 171 666. Tel . kamen! 15-0 KM.enlirn!l ..lnski Lq'JrolVljaO :?a sve mild::~lV ap::!1'21:!L 'lel.n:a ~Led. 061 ~12 39{1: • Profescdca englcskcg i<zika da]e eesove i pre". 033456'505. • Prcdaiem v[o:lii1U s:a ko.jh i doJ..Ljom.maIike.]narlJ. g~ner... Tel.f'oltQ.n ~jmiJ i L!6:Qio rg2l! dO~!l:zim 1'121CIrt::$1.m zidne stare 5o!iItQ1. .I[. 03l 6l{1~24 .skog.{!. cflena ' 50 KM. 003 468 613 I.la vt:ijedan i i.to · 6.ii\'kC'1 iJJslalac.. Alu i pvC tOlellle! le r'uie! pl:) nlt'l'!e rtflem c.f29 god "reoIJ.Clii!:ine 3..'O"..adJt:!I na mC:l. n~e1ro· in) p.Il:'iZ 1362:48 • IQSt-. I1S i-si.6·1. • NAJI'OV01.l" Tel.m • Kupujcm dionicc ool.UIi-2J IG\\ jl<l""Y sa prij<V<>ZQm...d. Rail. NE KRADEM'!'l T<I. 061 357 461 Td. koch Km:kii komad drveni ugi!~ li..eg. (cij<pan. 061 w. sin tisajzera i sol feM. [bema)."I="ToLCl..ra po 00gm"Ocu. 1il.mbd.'~ _platcrH).d3Ui!l i tura".-e-]Xl PQVQljrr Lm n~ma. 062 7250 J 01 • Kv:iliocmo vrilUl1W profesio1llilci .ge rti:'ij:rl za kupcvi n u devi zne sredn jCJ.ra. ll:I OJ3 203 001 fumojom onslcsl<i.ne.do.ieerm'U!- US 306 l64164.. OG1 l33 078 nO~'" • J::ik-O brm i pOvoljrro kLL~"" Sli't! rndov-a.ij~ ~ tcgalizadiu objeka_ta. Tol.HL bnJ_k'Qrtc.. Ribar 65."' kuhari<o.:reclzno iSll.t 061 398 565 J T. llam ~'C: Qk:pc. • MladQj ooobi ..a iJ'!iSlalacij~! l~[i tx~l~~ S\"e l. plata 600 ElJf'3_ 1nfo tell:fuo OG2I569·224.rijanje.'adi sy·!:!:\'f£Le Le:k.tvo".:i d)e~'Ojka:.radbi} rodc:millJlii i sv.1vanje SGlILOYII posl.80.Td.~dna 1<1.h. Tet Ol'] 557 no .".l46 441.SlC DVD uz rn.443 l8S • i\kackm5ki i plilVlll konsal tillg i me-. cTel. 6..""'.5VC ifl~ i&·e'[(lCjne..d.. 10. 36/38:..st.ilJ.l BaI10\!"[ti ~g:a. in'lam 4:5 g. Tel. 57 991 • Iskusr..7 os""" Tht 061 518 589 iii s:[~re osolx. Tel.3 pawljno."ciju.. ll~dl.061135 229 jz Iljemil~~og i OS.c-m profesion'iltnj LLgosutclj:i· ki ~Tl~le:(lQrnat i ~pump"'?.a sa L5kustvom kOja bi I1idLI~ na prodaji .I'rodajcm ldimu II ~\ci"". bD. ]XI"t. Tel.ri~ina._ ta~l'!.-cij::l fi.clidbe~ O(h~ kab. ROLETNE I VRA Til.a reh:abi600. l • M(ll. brusirnn lakiramc.~ pI>" IX'dogo.nc. 061 500 037 l • Momak 3S g<><lina."'.a bin dijeli:'~ KolO(h·'Orsta ·Iel.-~ TS na p.vliam b!'\l..! Moo. dain) ~rati bilQ kabv pOS:loO_1el. 061 g29 108 i 061 862 &71.Teol.i ~ mini ¢LLvar ill \J dr'". 1072·1 " cllcpaun.ir.. 14)5·) 11 no. i lu rei) dt'~':a-. Td. • PrnYim S"r~ vrSI..raLL.. To!.ke rnr.. 061 67Q 06g. Plam 750 KM ptU5: so..1<1..ve rnlacij •. 061 I '>6 309 .066 620 ~l • Brusjm.'~i popnl.=.. 06) 148 04l.Il Tel.. leksoova. OOSUSt . 14..m:a. prirod. 586 472 vaS. !}l3 l72 450 • . • "l'ARTY· PIZZA" S_ G_ . .ro i pO'I''Oljno 'OOS1:a .1W.~ru'tatio:na.'T .:UII tJ~ zrr. ()61 928 :)35-~ OJ3· 2]9 761 • vrslm knmbi prevoz do 1. OJJ 6J() J3l.001 91'iM9 "a.>. 061491612 sa- "''''I'Il..1.'Ci(la.i fum:t iZ'o'Odi Svc: mt'ctadO"'iil.1J61 '19750... ild.ra 8.77 18&.ravi n. radi mo 00 w_melji! do kmva .kUSTVO nil murcrl..ngleski jexik) lek m· ra bos. 00259. Mob. 061. 002 j 27 5<5 k'Ir":B. p_ Tc:I.. Ciit=na 15-0 KM garancija na g:orovrild.. KO!lc::r r.Uu6:..o". 1<1..tlje i!tlru~ .r: instn. Tel. Oll 45! 778. 06l9iO j po.-'OljilOt radn_:a s.rom s:ve 'llTSte brn. 126·1 11 • A. Tel 001144183 • KomhipR:voz plJi:niJ(a.. oran).it'a.+ I n. T~I. tjpod~ lamlnarposravljamo.ok .anje do 300 sr. I'LA TN ENE S 5 I.venikill1l4 rip Q)me! 8 irtta.~ o::rilclresi_ ToL 061 855 4W. 061 079 om (. 061 224 60 I • Daiem instru k(:ij. '''"'''''j» 211".000 Ijudi • Profesor njem:. do'''. (DJ~dQ'l/a_ Najbolje platfrl:rti:! L5P ln ru l dolezak odma h. • Voool.: pciV{!-ljn~ u5pjch 2lIgaIi1fl LO. I!9'J 4U • ExfJ1!l frili. 061 079 771. ToE. pu mlkil s. 819700 <n~~'lx>i.cga vi pOidlt-c. Ugalj Krcka...ka'bci:swg o1p~d~j obeii:b_ .I!.lJ"Illlcij. Tel.. SHl..ckuosLsIe. 062 713 57') • In.riA kk~~ kotekl~ br':iIDp.s[ffi:lI~ -sa i nil njemacki i e. :i"USledTljoc. bojlcr..kih uslu- ukciieosnovdmat srcdnj<tkolcirna.". C ka'cguri. raane robe jl<lcijoloi 8[H 0-2411.da8 nudi usI.tl:ntr.P8 54! boj~ Ijclnih SO Ki'l.a posetnl- ce vidjeti ra" jf:s..aICf ~ isJruslvom mt opr. Tel.micltai~ od~'07..poilI\ll."lis wravlFi' .J. pand parkcre 300.meZl j dijeloW' ZlI golfil fcdin1cu.eni: diskus bcmij!1l gastritiS.151. P=iE. PVC TEL.evLO'. t 11·484. 869 • Prodaiem isparweceza <Io+4.kvaliu:l. N.li.c:m i. 00 Il26 064 z:.. i do 3 mie5CCii llvilIJ grnniCil 'O BjH_ U\~el. Tel. Tcl. Tel.C (mole i nclspravne). Td. Td.:og dnjoSkolce.pgovoru.(lStQg orp::rd21::..u. tcr. U!.3 • Ptr'[~b."'VQ. inslilncijc. • :s c:r'l. gclenLk· re.:!l.Il i hrana obcablledent." i..apijc 501 bol 1lC5UJie! Ako hi$'[e :t2d_Qvolj:n ioolol)r)rk['Ji SI.l O1p~iV3J1ie i [jJ uinwPr:Cii'" jl<l do!. VAN]SKE ROLETNE.l LmaViIIIJ SOl video 1rnsct:a otrr...aj'oe..vih sprasinskcm Tel..surcpor f~dc 53 !lIt!im iii _ mareriiaken.. 062 216 • Prodsje sc rasaladna "Lu1M do i ormar 1000 KJ\1.a!1 lJirx. 061 'rad 135145 • PoC'ttJne. VCCOO <100. lakiVf'SLe parketa. Tel.i rndi}vl nOl podrucju u.oIe i dcsdoodjo..lte llS. 11024--1 n • HOlclu.O-Mo. do J() godiDa.4 b i WJdila donmCins.1.. Tel.i To.ll:.4 063 497 216.1":.1i ~ or::r. 001 51l. ZALUZlNE. zamjcllil kOD"cku:rf3 i OSt:aJ. djl1:f.z bern ijl: !ilu:dr. m ikadobb .Ispl:!t:1 odm:ili. klima u:rcda.ajem ras.LNE IOU· AL ZAVjESE.: pumika scl id~ kQm. · dc sDimanjc :s:-. 112l7·INd~ • .1~kr. m 8. 0611)9 507.e djevojke Z!3 us.9df. brae 1 vrlo pocolino. n do"'" Ij. iklti~ bt~::h k"'11'2!ilerno...~ oil<2bij«len. 003 IB9 457 buregdZinicu. s.:jl<l'-'""T. 062 3S2 352 i • Postavtiem osrale '!.k~ i kllji1. 1016l-1 N~z va miis ina {Gore: nj c~ ~l N i'!.r. Oll 234 80S.c.l.WI u.• Elcl<wi".sreklece ~'nr-u.:)m.m pij. 003 189457 bll~n. TclOGI 200 894. lllko.l..amkog fe2ika. T<I..H i RS. 06l <104997 iliQ70211 J76 • Vdim prr::voz. Tel.u::rebt121 ped:)f. i m(lntim novi IL1Imj~tll1 kuhinir. TEL.J [f'la :potJt.1_ T~I_ 61 5 ~ 9Ill • Cuva.-::r.W.]9SlI001 • Prodsjcrn pclovni dobro OOlv1mi VUr nen t Cilim . 062173 iz 2_98 za i • Dnjcm insuukc:[.slobodno.Jsl LLg.k. V!:IiC. \'T- !]:II.• a.mie.lu:g~· uredoo Td.iSOrtii sa poP e""".pn!r\l'b will vn. bcrja erne.:!ic:ktll~ d<tkumen t~i. [e.efi_loIsno un. T. od 0.r-.alij:3. insm1acf. 1i~njc dC'kUDiUlSi3.061 50)1 401.I. Td 061 005 m • ~miljo:rdinll. 033443 S85 • DipL profc:soriCi3 fr.jllino i1XCS!e. huhe.criltcn.eg ~n!!~n~ .cm • P'~_njc i pq.i . 731 • Kombi pte'L-W: Ttii.rasIilvniCil l8 dr1.. "'s1"'~i i pre. Tel.a..drf. • PttttebIli3 rndniCil zanuJ c..:!i i t.VDm iii vn~em Slilnu. 061 101 &4(1. imam dugogodB.nl. angina pck.033.vue • Pro. 061187 954 • SroJfLl:ske !.en. IOl34-!Nti< • Da.:360 em.o. Do la.mvf.".1..::i ne 20 KA'ltm2_ Trakacs[c zilvjese 20 KM/m2.e pb6nj.mje u NedhLriCilM. 002 %9 539 sLOlica i j I><.skog.".15 t$ • TV SERVIS I.olatim r:ra ath- 5S1.ret[m komhijem.. Tel.:Io. 06l m4l4 • Popl'iJv. podol'a.kom. m i~ ni DVjI mm na DVD. cokcvl merrlce 6S KM~ u.()62 l!)j S 12 • Rcsto~f.i)66 'j65 901 • Ozbi1j:[UJ 1cn:a p-azi~ bi :sW'iiu g~ ~-pOO\r. ~rt?:lri 9f.. b:aidarcDic: svth VI'S[I~ dmJ.5 072 • l)il. cirkWaciia. (tlo 214369 J}ll • Smkl:ir mi sve vrste staklnrs. dugogodil. Tel.:n9.Thimn _.C1svc uz garanciiu.rubija~ n..::amje:r. ii'NLm B ka''ll''rii" ll:I.'~lVfinja~ odS""" BiH..1J66 676091 ~ UJiiODU . IIIQgu6: i d(llL~'O'L"O i1.n .nim proSl.! kcva drva • MitarbcitCf gcsuch t Skylilll: Marketing 0. .-'O.:. pe_nz.JU """"'~ u=Ino. Tcl.\lj_sinmje. 061 TeL "'". '1!r 061309 800 llsJtI~>e p. • Majsw:r povo[ino optai.ml00 IG\\ + ". cstalc sa kirby usislveeem. Tel. 'I.e "" . KI Ri3Y"'.]I<>do~".1)'i.00 I 788 {176 • Prodnjem 6.imrskc Tel.. 061156968 engtt=:$l..0. • K. rcda!lo!.4.. 062954 . pos~uj~mo ljepila.a~ mi~mol~1 mrave. Pavolinc. 1~L06] 456 • Prodaitm m:asi ITU ~ llgOSlitcljskog !dern.iLI. lijeslO.:a I:9d 'u biUcik" BBl pomn.lti~ .reIl. 1I.milgLs~k.]. DQlaza. C::isLi.0«1"". il6] 244 562 • M'Ilzit.a vmm mdi u birim· m<1nam"'..mirtiju raangal u.00 KiI\ik= Tel. 063 635 017 • P:n.m <10 ~ . Sarajevo: . ruse'.1lD:Jjmliuiem vic-nCm_iru boj:J:. 1<1. ooti~nom.Ako vam ie pouebna I:'<tdni:ca da vam tisti po KLtCama j d.061 135>48. 002356 III ~(O 1M 772 • R~q.a1'e·res[)}o • Prodi3jem mu!ki r. 061 753 962 • Kombi prtvollJamieSb!i:. Tel 061 367103 • Prod~lr. s[je.j ire- -n:1..0 4 KJ\l TiI.:imski kaput.iI'iO_ -~]. Tel 061 m641 j • Bukova isci [epana dna (mole IJ vrcc::.-es::r ~ S(rbl~<l".rj ped.:rn~ ob"o.30 m..kr~ O'1OVil podova. pesea .!r BAi\YI 524 TD..j mj<ri .I 002111200 ml. let 051 sve rn- pakl'dmJ..isrlI~::r_tr.~ Yr5re kuenog i kanecla. U 00IiCIJm0 SE~nju.DubilJSkQ usis.epen. Akc..rofcs:LQ.u b I. r-!!\ns f!(IU'~r.I~kog iezi. K "ilH(c:t zugamIHO· \'aD. Tel. dol'avnj" "'~I.~IllVaml) ~h.·(~r:fSl-\'R srednioskojcana i studcntima. 00.tar.::1rog jczi_Im uspjcSno daj~ Lns~rukcije Lti!enitirpa i od~:5"lim osobama. Tel.9je . 061 818 391 e Parkcr pcsmvlianlc.. pti5l. 1'. z..O:S:igui1<L Tel. Td. lOO Ki\i.l(dje C[~M koIe~ ~lC . T<U)61. posui. Tel. Tel.. 061278188'..45 sddda. .icrne. Adresa SEalIDWnla Sam~1. 0611.IDic pnsrcliirr.ed.!~'!H 06144Q 6.:Qg i e~i k:.I..oo5i). 002569 483 • l_1'rf:'V(ll $IV2r1 .woj on !0582·INti< • Cuva. 06l13945l • RJlSPRODAj A OGREVA ... ll:I. Dnevni avaz • Srarine pn)(bjem na Alifako\rctl! vic-ine..~ ro.h.dOVit keo ~ pO$UvJi::rrrj.06117H.~ i pomoe starim i bolesnlm. PANE. 061740 11.lrDje per-fLab. Tel.2323.815(147 frfQS[O·re. • P!icni.Q\o"Ci!1l:ii U! .u-. TeL0615tIB komo~-2O Vas mali og..i j::.cavaf.!! Ne!!pi"..-el_iki. l'TT • Poircbnn d level ka od 18·25 god..e lromoo. 6. sefldbc. _ .. Tel.bL~m i U . • Kupuiern swenire saralevske Olimpij:a. sdenlce.. OG1 ".iJ slaru i posrnvlj. • Zid03I!jc-.. vel.061526205 • Grildevillsk...novin1~ poslov.41944 • Kirt:ry-&tmj~ ~n...rfesiolual!1o.~&ulllOtlu· binskc u:s~vomjc 61trna.jli~ ~ dt'Jodiplo!'n("t' i posrd L~lomce.-e k:wlil.Sl gan311c.cu U S..cr sa iskuslvom izvodi (Ir).384--111 • Zobilre.1]l pO~'oljn~J.5 KM.agozi individuillilo po.:idm'l.polka.l02 • Prod:aiem podp~lu~nc ~ur.r. 062 117 905 il:a~t:' • Kerattr instrukdJc rejPj ka za Tel.\'.]L"-C mrilve i mi~evt urrj~ta\l:ij_mo~ lOO % ~:r:!!!"<ija..".kog. Tel.0. bmseo]c. osnovcima instrukc:ijt Snrilieva Tel. • MIKADO· VRATJ\..v(J~ fJO~n (!Wn je t'fl. lLJV!!II!!bi dj=.~. T<1. • Kcram.I. ll.1571 A.. Tel.orn.n". Obl11S·07S • D. Cije:n<l. mnlcrnillike ~ (l$oO~'te" srt=d_1l io!ko-lct:_1I=1.ncijtl.1.n~ kOOiI. Po\'OljnQ i Io.tiam sv(: ~TI'tc frilidall: j :r:a'" sbhld_nib t. 061 0i3 369 usl.li3 bih djc. komode.JngijC:lla« najpm1oljnij1C dublnsko us..t 062 • Ag. 061 ~g 111 • BrnvlIr rndi ogrnd~ kapifc. slImju sa svim prikljlJ¢nirn eJ¢Uj.o. OGI214 579 • Prcdaem vhafon zvuk koj~ lijeCi za 200 KJ\\~ star gcdi I'll dana :slabo korisrcn.. Povoli"o.niekcir. 001 316 514 • Mcrle. saniUlmLh Y""'aja i ptofupljcnja.Iijc sa gara5lctjom radimcr termo-fil"du.-· .ra'ii.. 11119·1 Ndt • N:Jj~mvoljllijc i ll~jh~litc(f. kUCnog IjubimCia_ CijC:lla po satu i d. 0" Inlelektualne • Prnksor daj.5~ namje!.'l'rti iii 1>0>. prosm_t:a O:fui~ro:J i od_gow')m::r sam i pO:SicJuj~m is.mc samoresemerin.: spa.. m_ • P"rod.Uoistevamc tohilfe.&.. oolesnirn ~ nemocr. j>OS:lQ. Tel. korpi t brn~nih drugih proisvoda pl~termg Il(lmjcirsjs_ P~w(r-ljrw. 1lL 061 809 763. Tel 061. 6~ 167. 002699 66! l • l\:r:sl:il. ins~l· TeL 061 566 odnr.. Tel 062 83Ql)S • J\'U~r:1j. ( Tel.las danas • Super . Gjcla violina.'r.11>_ • P11~lmil VKV IDslnJklW 1. 061 l30 176 • SiiIiljcvo.. 061 • Profesor.clirn im.com.Povcllno..dn.PlandcllCj potrebne dvi.1 rncull(l.ogutnOSl surdijste 621 167 • Presf.844 djevojki1 ill mladic 073 974 Z<l • P-roda]e:m rekLju 11.r sepiha j KM·m.:il ~L~C'_enj!! :sr.s brusili~konl3kt. 1.J~e ~flj~ statlOVS 1:sobni KM.uJ.4$tQ]~ IO$LOli_~novi rlilpu LOS1.~kc kozrnetikc..r. jO. M~lni3 jf: u. OG2 073 760 1m J '"liS". 0 botlj t:!~ Kan d i~ Zallusi.IlU.t'k-a) drveni 85 KM.. mlz.lm:Ik Oit kuCnu ildn:s:u:. Tol..lLr.avanje.l-cta_ J ~:ptatii odm. 033 toke".. l·sobni 2. piocrira Rm ..l TeL061 W5 2~ 10...:'f..rjege s:[mm. pI8VCp.t'Sk~ kIlO i r..CDCI n.. PfCI. dcmirtiiu. 061 4l& 181 • Vr'Simo presvLate_nje i pcrprnvku :svih Vrs'~ Ilsmjdiu:t.njc mOO no malJ1:Jru.vke svih TV a'p~. Can n. fro ilDCUS.IOOkvado" 404 sei :?II. IQOld T(lwn<l' Ila B.ic::r • AKCIjA: Bukov.la Lrni:i JKI~CI §ofera.. mig:n:· o::r (gIJh'obolja1 i~ija~ skol i~ (krLva ki<'rna). 061 Be 541 ciie- • D~jcm. • T.vodsnJ~lle ~1lJ_~ bJ'7.ampanjL::a. stolar uredno.f!'O''01jfl.-.. 001 200 546 • OIDilJnm :renll e. T". liiltinskog i ~p.lIi. Cij ena SOil ug:rad. 002149011 .Z.dli .dt<se. J • Prodajern 'lomascv Oil L6ut miilo k.di m~ Ie u izrndi lckd.k. kl'lll.blanim Tel..\OJa.gles. euvm:rje na .gei &'11hidrouliku.l.ivc.y.062 1)1 64l • Prod. 061214 405 • Kupu.L. Bukcva dr~'2 u svlm obllchea. 06fr 3.ra \'nl.

Tel. :r. 033225 2.ne.'oru_ T..030 mz.ttl<Jlii~iznilimljjWD.. • Nokiu 6300 cmi u e::rnrn sran.e:seci sa p. I !!<!d Tol.lp-aVCiJ..ernjji [roSjed~ {i\-mjed ck!:it1'3 stan. Krup.:9 Zvor.n Ml rw[1. Tot. Tel.l6. pr<KI'jo'" 1_935OIl.Noi...". 00 I • lzdilje. jev u _ Prodalem znpoeeru kucu i 6Cll m2 '" m 1je.lzdaj.l ntdItiu! Ali]101!iJ. Il7 • MalinU. • P~jcrn pctoveu crijep vinkovci 1. 061 364 982 061 1)7571 • Prod.Ock"piiu. It' djeCij~ !!ilV'!II-i ~ kot.!JIJj~... Ga. Kootokl mobitcl_:061 f>46 491 ..~tiIom. >8129'4 • Pto<Jajern . Rakovfca Bi::stricki pomk.1J. ~reLe .vid".aulLh ze. O ..ak"w'i~.a:n.9f1 m""".k9naI.. 062 S29' 321 en jep Kutl tine- KM_ Logav. Firduzbegovu._ TaOJl451 l(l9 Td. Td."06:ljak 600 ktm"L m~ Ujj~ lIe-""""""vilo:ndi<o.25.Izd:I.\SlIn~p ~I~ poslovea i poliepri vrcd.Tol. Pripovijed. Grad.m pli~ki k~ ~d. 061 10llll3.a. .L'!(bjem sob!: i ~~r"'JI1:a['!e_ 11.061 J06 7211 • Prcd:!jem pcJIDvn(: fnt-jdere sa gIl'-imcijom i dos[[l'Vom. hr.jE:m 4. ..prot.. 101 061 'JS4 815 lteri"" • Pn:w:bicm le .r nudi usluge . ji'1i 40 KM_ 1 j [king.Tel_ . 1'.". Ivo Andril..o Tcl...1. " lji semogu pog[ed. BIiJl'j· II> I.no Oil ruilllL iIi ptin Buderus 21 kw I_SOOKM.IprY<o'lj:aCi ~o:n pump. Simcn.j'e'. (0)81 6422519' J2 i'"020 K!oIl".9 • PrC>d~it:m El-daroh.! rnp!.I..i mijenjam.4.e\l'J'I. PQ'?~~iI10 Tel. T~I. rt'i. 4 ~rok r- .ret!o<il" ""'0 Katednk. Tel 00 I 357 875 lrosied '. Tel.II:J 7.I.:a .Qm il::l i.~~Iia.-odil. '1:I. To!. vtlda .iLJn:3..IJIlfcl:o. 03361 1191 1.ilnalomski atlas dmnaCih ". porJdo&.IlivOOSl preko '90'%.1.Bi:ern t::. 061 251381 • I. 061 970 364_ • G~ be i ~13<I. nc. 500 m2.Tel.'1. Tel. voo.lS"ki i ~oski u odJ... i bJ . <10 IllElJ ~. 063 684 488. Td.e Orii"!SK. jedne ~. • Vei rn~i1'le. ittika. prros. ba!".lH 01\I 32(1 • Scm. Tel.lQ(iledi~ knji£:r.a.". {n. Td. ml~ ".. Mark<!. povolino. miien iam 8: clum.iwmQlbjl ili !lKIltIr u raWfl rc dogevoru.062 154 960 .. To!. uredni prl~irLj ciiena pe tlClgovo:ru.~.dj(!loa I:mpijii.u.C'_ V)3$Oilr.rit'"". H10 KAt SUtn!: tip~ Z.askI9lil::!lni. 1nstiJILmJ ic wi[ldCiW~.2 CD )50 l(M . • ~ka hea na 400 ml r. Gladno Pcl" ked Ral<"".tll'istljZt:r J::rm!iha 450.oe-r kaSt:UiI~ P rodaje m Pl aYS:Lfllioo 3.po.. 061 103 OIID • Produjern poslovni p.' PrQd::.dMta 6.!m pnslo. Tol.no ~Iovni prostor.<ko.'<0.".'. "Iel.. lei.w 800 ml.:Jc:ioOl + 300 ml par· kill~ prostOnlt. T<1.::LXI N_ po::roril. cdmah usdjj~ I>'. J j J Kompjuteri • $e-...Tel. Tel.l.' Prodojern l":3S1lU aenad I'OIVilPcrn stntadva I1lj~ ~'ijcn._k. 061171 :ns Iljsk¢ 810 :>98. TIl.I. _ Prod.i M.~ . Tol.063 189 457 proStoT • Orebi~! .m 7.. 061 13I . baS.J.ideo- oi vi._ Tel_ Of!.64 e:iske proi. 01\1217891 • Prodo.. Tel.rikendic:J: t kufu. - ].pegr.. 1112 Y.u. 001 1 • K"'pujem rilo:l(tfiiLJ is'L'iruk~ kJasi1«:.0 39~ Kueni Ijubimci (103352400 • PokliilJjarn malo stene. gOO sa magirus """"rom 00Iiri kll· p'.\ Sltipovc i pjsan~ rommIe.000 !rom.~ mrmu parkin& b. 624 810 sceu i lJ:. Tel.Z'L"OOtLle.adnja Ic:Lrie ).3diOJl KaIe.. rranzh.l~ pl1:ko pUla !)1. • Prodalem vikend ktlctl 60 m2._-plj." <5. G rod.mJ • Pro::l.3(. IJw:rm 'L'Ialn.norn iii ft'i~imn~ JI.L • Izdajcm u cemlll prosror 36 ml U Deposre(hmjb.. 061 l56 309 • Procl_. 061 323 90iI .'Catg (l ~tlke) i mu'-jaka 81::1ro.C i instaliIC.dj.i pruiWt""!1~ TJidb 5:0 rnl. 8 mieseci S'[arog_ Haskiia. ". 4. i dobro ccuva..."O 111_ Ci ic..je_m psta bLci!<la m'l.541 081 • P'i'O<dajem gamhuru U'QSjed. 061 156 881i 1.ng.lEku piJ5ku! ruska bo"".fa· II.[.! iu 'iikQh. 200 KAt Td ."'''''' gO KM.. 061272611 Telefoni KM. 78~ rn2 u tid aekril ari!. 061145 07Q i vet:i br- do.ma zcmlle u Rep.i:!liem 2" "o_ri'[~ nil TV-a (stoven..uIlS S5260 T..c ITO dimn· i. 00 l 138 402 e Prodalem • ~pagaIe mlade ..ocij~ . 101. 062 423 503 • Izd~icm 3 ~!ovna prtl'5tom od 60 i jedan od )30 I<vaill"a"..'.:. OtIC !. 061 11<<10".10.lv'O-Fcd~ni~"'ii~prot. Stari Grad.1 s.'¢"dain= n_a rnZ.jern y.j~i" poj::!lCalo FctLcler '.m nov bc[uilJ5ki vibrutor sa dvijc igle ZB ber.osg076 more .iJjni .Pr<KI. ucselle Siro"e.361 160 • Prodajem OCUVilD b eacn i leza] ~. ~ncij~ s:raI.n.H + ca. Svaki dan vaSi oglasi izlaze na tri strane. 1 S60 lOS • Prcdajcro dvi.3s. "_""_". 065 608 24l 50 h.9 01\3352 400 .a\I.Rabcvici kod Samil.d!3jcm.".".. N<dZariti kOOz. 061. ad.i<m knjigc '" .. SrpsKOj za Saralevskl kamen.I[LII)..01\2649918 06] 171611 .e.oo.. se .. Poru"'kog !:.l.. ll:i. li=1_ 061 729 536 mpl". -1'".Pr<KI. 061 488 211 pa=1.!. mOll: mhi(l~ auto i. T-t_ 061 III 831.aj~!1l prezore t 2O.) pogpdnj za stanove. presc.llomefro Qd Sktndcr.ilj. prone SO ml. srola.066 899 422 Ba>C:!ri. 063485 m • PrQdajem kave:: hp.TcI.] n-ffil firodaje:r:n po~'"O..' P~jem run..proda.!_ Tel. oprntm. opremijell:b 101.a sa be[d di>k:I. 4 k.ri.jib'(: z:a sn:dI.d. Tel.Ilh!ogrijanlc 00 38 kw i 5 novih I'IlclijaIOCil!. :rtt.OWfl.a \~!>e111lmjena Te..Q . m1l1iifIU ".ddun 061 89)4(18 . T'I_ 062606 060 Td..rl[)~ • BrijetCe..nog k:arnkrera) 36 m.en" 1:10KM. 0.[\Dv(!I_ Vrami- Poslovni prostori • ProdajernQ pO\'Ql.Cm ~ae:l!lad n. 101.!.<" ".parUl'1. dom na Jl\Qft'j.&00 ml za zepoenom kutom:8x9 :5a pepirima i pri kli..iJ.hin no KM.:alijattskm 1..!. Ci· M"J."nia· 3 djda P.d". .. 065 369 911 ooger LOCk.cm pee.iemiicke i kor160. 25 m2 ... 0614n &54 . Tel.wma pa'l'o_liHO~l.Cf'• hd:J~m pOS10vi":!i [ik uz mo".061 HI2n oolifuorn . lU 00. TeL 50 'P'''' • Bos.d. Tel. n.litu mora.Dnevni avaz . Prodajem: InJ:Cu \J een tru Stije:!~ oi>Cirut OWn sa 4 dunume zcml]c.bti<lie pIll6:Iit.O<t.vni pnmot lI_ TiKWOj.:lrepiba 20 KM.3.• il. ()6 I 011314 • P. lOO6. 065 • P'rooil.. ilc<'<j. SV~infonru:mice nil (d: 062 33413. T..:ndfM'SB~ !.dg.'a_l'Qgodl. 400 m2l.' K vri:i"" Bill" s'lie?ove ooje.rl~ papiri u.a&a1 n.. d.1. bas..lljjel.j~ .dc Zop 31 i_1.0612441&6 • Nl'"wri.rostor IlR Vrarnm .en' KM 600.\>i> IlB..!! ispIatli <Iol=k odmah..1""'1".' KlIpo'ujem:5lart' hiem..p'pL'.3. 9 E apanmanc: 1 sobe po ow1 Tel. TeLOOl87 l5 • Prodaje.500 kcmada.em Iuma lillme. 54 m:2 ll. 061 • Prodajem par pa unova rnu. rolcrnam" uvea .. Obo no"" garnncij. 00 I 338 893 _ Prod.'h07 R sa p.:100 . 061 103 OSO '?... .ijgtf~Qka_ Td.rirod:a'l:S\'t ~_gnl. Skendcnov.ICId. • prore!llQ:nlllno ri~rn)1Ie kompj'll [..1irima...crOCi!.ros'rui .god. !(on p~~u a=:lmiro kuhinju (ne iZV'lil~i .50 m2. 061 911 l34 I <Ill. ~ no 00rcstJ.~ g:aj~j 1/1~ asfalL do parcele.akarska • . prodajem 9 ~"""..J"o <Ill K.. 061 84946(1 • Rako: . 063 152 400 • Prod..."""".:l36 239 S!i: ~:om -lliilia.llt:ire!:3 IW tokasa pmtceom opremom cliena po dog~'·o".s'lle nil~ mje:ne. 06111 I <m I" ~... 101.emJ i~ spra! 74 m. :1i~1t!lif. I.!. Prodsiem r":Woljf'tO.ll200 KM_ RQdiu . po 'lzrlajcm pcsl.--<Or.37. i doku. !~[Jajmlj'uii!m S3 [iZrnsami3 4-kreve- 21 jedan &ojsti_~~ memorijsk2i! dvtt CD-:'4 'Ui!lka pu" M-17..m . n"". po <log.a._ • NelJm~ izdgiem(}~panmgile i~. TIl.Prod'iem .. 9.lado-vin::!l! super :PO\l'Qlj:no_ ·Tel.Tt=.55 30 KM..:a 095.nm..}OO OOl:l47 161.. 0. T'I_2>8-281.·oljno. 061 ff/7 739 • I1rodmjc:m gOO' r:n kIJad.!_ib:JJ krtrlHT!1(!1 'trHf.e 2::3 izg. 033 ~ 13 Lri d'll~ • Rdi~'lr'"O • RjeCiCOl. i 4.5'18 1863317 • rzdnj~m ". 11l~fOtCi{.a!'t~UI:['.oru.aje:m 580 m2 ?e1T. Td (03)54 421 ml.KiIi[L-dn. pn)dajem pomljno ikuhi· c]cmc:ntc:.[~r.<a Cijena [d"...rIoIis ~ ills[alat:ij::l W. Tel. 00 I 319 647 """...rlma_l'!.rio> + .3. c. Pol'.i<o. Doni.000il !ot TeL 013451 K pn)dafem ] 1.CIII kamin ~ CI1JlJ:m grijanic Air" 11 I<w 600 KM. 062 . 'trui •. 4.I1l."".l:t.m kamlo i solLJffill' ~lcdlSa n.ko1Cl.( Tel_061 )9'0 43.i na pikbe.e Td.ik Ai'I~ Frank...1.e _ Izd:li<m proslor :ro ml pogOO:m '" k:llt'ic._ Td. Tel 624 810 • l)n)dafem • Prodaien dva ocevana le'.!$~ i.:movc.-·doo. fi-ilidcri d""".. 1~1_ 061181450 ..062654 185 rcpromalcnjiilJ • T3I~ilJ prndaicm plac sa rukvi. I.:t.".dajem apmmM lIZ mor<..iJi.. p.fult. Tel_061 !8H'l1 • Go_mje Poljine 7..1o ol"n.l. '!II .' l_Jrnd::.m I'Hn. 061 200 911 • P~iem kLthinili 8V KJ.. Ci- ".(I65 >%4Q.cm 480 m2 pO$l. 061 763 i • Prod&it'tn Xlx»L . 061 304 599. l2:lxl1U-2 komeda sa al.I.. 2S(I m. kompotle... 061 925 3. 0031.5 dulumil zemlje tivadm. 063 4S8 417 I"ii" 101.fe_love.l) m bi.. prilaz I)dli~n~ pogodatl z. papiri kuta ea y_redJ.00. pro:soor 40 m4 ?. 20 KM p<J <>soo. k:lblov>1<>. V r.000 KM u K. 061405414 Tcl..dror..iAj.l pcrad do 70 j~i~ pcgadno za domactnsrva..j. 061 24~ 249 m.. Tel.lin. 1(J1Oe.tleje. 500 m od ~"n:la Bu:n. ra 00 I 48H II.>b:in .cmtjj~ gradflju ima j PC[O~ -4 k. OO-lOO3. '[el.I!.' Cetve_role:zilj n i .52352 • P["(I(Iaicm 11:cmld W. (161 7112076 _ Pr<KI*m ""Ida E 52 Il"'P"".iovoljno odmori[c na HVilru • OIOkl..a. 8. dos-mve ~plama. nsfal [ infrasrrukru"'.&.mJj u IUI Sedn.jprin<._ T. Sarajevo.OI\] 211 120 541 1)82 Apartms_nski s:mje~li!j: btizu Bijela tehnika • L~[ovanjc u Drvenik. Te.~ nOvi. Gmcb6:i. 120 KM.dnoZiil.raVJ'l.. 003&59'5 • Nt'um .. :K. Tho. 066 842-<04 u Neurnu oonru.. Tel.[0n jen 17.065 595 ll4 odliOn.msa d'l'S obje.1'iic kril?(: i suti· il:!iJ\ifti kat} nO" 120 Kj\1.MI mof.g IS m.1)['Qd'a.. .. 002 :>n 670 • Prodalem lnkubaior pofuaummatskj za r.c m.Jem mol:d [~I N okijOl 663..1di:ojsl.tavnist'LfO i1i ordinadju.. i.36) kVildrn~ :c.M 11"'". 06. 00 roW Iclj . Tel. Tol.em posi..i.~ i~'wi r:it jekc su SO r:o udaI. Tel. '" papirilIliL Td.aApoklilin u Namjestaj • Proda. PI."Ni. p<J dOlln.ampion B~. Td.ocevi za 400 m~til~ ~ od &I~ lfl! po.1 Bi:n...j. alarm. vilt..854 294 j ..""jcm. 70 • Prodaic:m frU."_ rnlji_~taj HI1lSDj~..-c. du~ ... "r'00da t Slnlj2i 1..PI" '" vik'n. u Ko. sa d. 062 ""liCine 140 i 150 j.\dJlo« i dva r'. "". Tel.&Jja 1SO pull SUl- • Procbicrn suhu reaanu grade za krOVOIl lk_onsu''Ukciju dimensi]a &~16x6 _ Prodaicm knze dobra pasmina 370 m2 "lemlje. 062982 313 l6. Oslalo • Prodaj.il&ni:5(11. cpoueba jednosavna.. Thl. do-bro oQivan-...e. prodljo:m pct"".d:m 30 KM ibid· klo pMi4Q KM.l..l.. • A traktivan poslcvni peosror 64 mz.liDO. m.:3 .Iri.lU:.".a rn*Ia- .m • .100m O!sl:a riid. • S"""eeovo.1_ 063339 681i.'U i-odI_tm.a. T-it...sulcn.zena ]1...iu i d\'8 L~iba 6.r-an. ~'e:~St:_ Td_ 03:6 83t!.cni.".' Prodilicm stoloV(.! I~le! . 00385 'II 8S0 hmsjmljuje:m dWj.k.000il . "(I<liuo .1 d"""i. 1H 533631 _ Prodaj= Skrinj" jena 150 kl .o.g.a.CL . 061 578 9'49 P"lli< "<w.l [O'prooDicu i vulkanizer.. rovlli e'krr • SPOl'(:[ nil drva sn d'l. OOd:ili« i bicilli.]joo.gmcbb I-ooa.. ugr3dnjom .Novi8e&j M 221. ~n ~ ~vc namje-nc. 001 j • Prodfljt:J'ili karnin mal.mrcia"'lm i:e.pirt".idc:r tatiear odIitrJo:rt1 $!a:n.Tol.kiiila 16_ "l~.:!parrm::!lili! :SQbe u~ mDte pri''alDiI p~ piIrldng" roSt:ilj imc:rne:t h. 350000 tdogo"r'o:r_ -nl_ 061 :(. Pafliri um:lni.p~i1:rtt~t!_~i sobe sa hpa[i]mD i LJPo[1'~bom kllhinje.."'. :$U q(:'2-!l]Or:a..0J\'ic UJ.korrler 00.a il..• Neum] crnmrJ.000 Khl..pr.dnjem selle sa ba- d(gi ~aI!1 i ap:ii. O6HZ3 569 ~i' ~p~ SIt :.Brn". pili& <Iorn:':'h kcka.01'1 L\I'ell. • Polo'lr"an crijep SiJ:m 211303 • Prodaicm u~ 1.'m plinskc !>'6 povoljno.:ij(~t S57012 (0_J8mJl_3f' mo«o). 03l 541 4'11 • Izdajern • Servi.lj 0"'" pm. 030/1184. um:lfl~od. T. Q44 vcl p:rod:3jem i za dl.001109n2 • Prodajcm ru.cru od iman~satl. 6 dun um~ tern Ii.. Tol.akm _pee za ccmrcl..cdD(Jkri1mL i d'llQkr\IIJ:a. :solm~ i kui'" p[. vodn. pOgOdr.""".tin" D:n..0623467l7 • R... -olif!(k Mok i m]a~k' ruc. i. himo prodaji1 z-emlje. I . 061 499 92 t 101.IJ ihL ''''' "amjone.Td..'m $. Tel.lCmiji 25 • • ~dij. 061 072 57..9 m kvadralllih. "'ore. i'o!un""jc.i· ngom. 061 681i Z3_ 724611 676. RazvlLtl.J8i (na film) pt'(I(.t::l\~ snimai ::!IP"U.035274 389. "'" bl.[162 1l.a" DC" bJmJJj. 0611011 . 062. • Prodaic.' ProdaJern lOvaeKU puSku bokcrica • DiljittSki 1..I".att pri knpovini..C t'~parking. prooiZ'·ooniu. pcgedan za sve namicne.i ruvfita t lli· Tcl. 061 S4S 477. Q62 JSi 900 Zil sOCtiu :-:a. 062 sa ~. 101 ()61 548461 061114 012 • Prodaietn dva polovna pl"OZQIa 14Q 2..000 K!o!.:n\n... preds.I" 00 630 m2 do 1.i".]..x140 dEi. dun. 06145760<1 • Brurunec... 1e:t.. 061 157959 • Prodap. 066 074 Ci~ni!l . HolaL1dij.=Ij~. Td.:u mOt'l.~ intcrn-ct konc:~ Vra(:ru1jeobrisanih j".akt ...lji~[a na fu 001. Tel. • Protbje_m d Iii'! du numa pL~ ~ put.:n'lija + ~ + balt. parl.mor<: 160 KM. 061677 806 j • PriJ>do.~ipovan s:a h::. oglcdalc vellko sve 100 KAt T'I.] ~ IJ!etOIJ i eslri1i JOOl. 06] 412 5>8. TeL 061 244 200 • P!:1Xlaj:ern kD.'\o'Q1u. 013 665-'119 • PtOOajem. kroz.e.t udvokarski ured . 062513003 • • Prodajem Prodaje:rn • Dva beecna krevea.".I .. knna:Wijc.i) 00382 31 676-'106 p:!i ~l::jng.ol>l<ulo.. spa. "Dnevnog cwaza« na 12 strana.. '1l"'&.ik-e iC::!Ilij=kog i <ngkskog jOli' .9i. 061 159 684 _ Prodaj . pJ.. ]In)$tor i2dar-ttQ 450 iill!. as. 061152976 Posl(nt!1i B.0027&8739.gaO..mo ili dZip. 032 559 61..000Ml.2. replha. Tel.lJ 9~9 dllip uz • R~d3\'iI) pl~C' 2.iUt~ anLivirusl1:B zsliLim. De:tvj~ NtI~ u mi6:J~ 00 kVildra~ ~godan Zit .200 K!rrl Tcl_ M331H02 _lloogrnd • Ripan1.110 • 9 mada. 06:1.1 • Prodllicm ku-Cu ~ pornofrtim obicKmm u Porijefunimil kod Visokog.ren.)'>tatioo 1 "'2&>i~ika lCD rmKM.arakmj.06I30H~ • P~i:ern k:niige i~. Sam. i dvosjed 300 1. U1.o n"'.me:rl't.rt!<d\i.. 2 "'C] """'.<UB s. (1611>8188 • Peodajem pcslovni prosror n a ~iji. • .ti 1\.~ . • NCllrn povoljni ilpiHtImDi :s pogl .l1OK9j.Iilm mill"". dukau:. i :i't1S!r- Zbroievk:a . .ra..wI<>.a m2 565 • Rakovica.st I..:SiJ povolj ItO OOSla. 003&598 175 782-. od sril:a 800 m~L m. 150 KlIt Ml"" . [162194 556. 10l 061 4)353 E kci.('00 jXI- Kahi nie.. w j sl. 0.m:ki ooiler grij::anje i [eh. iEipRrl'mMI! i poglooom na so- 788 076 16t)KM -m 001 ido~ Td.OI\I414824 ..¢49 _ Adcm:I B""..llilpansion 20 eura Il" osohi don. 061 195 on Sma 16Y. 17.L~ sa 111. Tel. Tcl. 26. pressor na Dcbrinii 51 300 l(M_l"!1.n 55 ern. .u fO["l.].2 . Td.~ s.o '2 km! do $elY G~oi. ""Qth. pj...r.'. Tcl.gr:am::'l.9!ak.5 21 699 17'1..mltju na Ormanicl • op~\'ilJ!:!.WCam. 1\.Icdnjak pl. od gtavDe ce5[e koj'a ide Tr· nQVQ uda!je:n.' Prod_ajem m:<i!ifl u :ta tiJaheri~nie "". .. spa~'B~U he.siranje rn~uJ1. 061 rt.:a ::iUlQrnobil is:l~ .tIiem remlju 1.!. dobrcm stanju ocuvan povoljnc tri pura rri metra.li':m. 033 62 1-79'3.aatb ~tj. 066 803351 • Acrodromsko J1aSI:I~ i...1pilnm aD ?:il 40 K.70 KAt! Vot. fuvol jno.nli~t:e 6. po". Gam. ()6 I 170 01.vi~ je rodj] ke i prngom u be.)0 m_2! . pvc 135. KtlCa (. 150 K!o1..k" pominc 1.i-i!oom smnju..".i kV1t-d~ttii~ SOlI.14O. ponTI [ei' ~ i:uad. ncvogradnje..Qn y ko- izdi!.oom ko~'!.M.!"iQfHj. jedan 200 I<J\I.li dOg<lvrn". Orebi~ b. 1~~1.".3. po.11. :Iwhini'4 Jcuj)aulo.hl._ Td.fl. Td. p. m ()$I S66 9>1 • Prod.... Tol. 061 135.iiju'~l:m .~ orreara. 061 288 mtu • lzcfujcm plac nil Smpu na . r. 70 KM.3 duluma ~t vceem.den. !dim. Priicdo.Iica. C3750 190 KM."". Cllena pc dog.. a utorkom u specijalnom prilogu sovin u. staru kuru] S..e.i1liIem~ ordinuciia LU t. Titl. i3ftl!unanc: u centro N em· • ".h OOi .SlaIl 1~.d di. ~.ii po<b'.~!i:rrull koriUclJ kompjute:r sa i nO'\' plaY' suuion_1ef.. 061 345136 06119'0781 915915 618.lU 061 543)J9 .ea. .5 082 • Vikgrad nWllil =I.Humsk:l68<lm"."". 061 149 470 • GrbirlJiCili:! izdajem prosror 5U m2 poted Sb(lpi[\~.. • P I'odajern ~"" Ostalo P J ilysuuion \IogoI!C:l. cbje "Jan". Tel. Simin Gaj 211 prodaicm Tcl... .lII..nruja·p.. Fcrhil~ diii. i!I.POvolfno. -...1. "Thl. ! (i()rcnjo 310 I.' • Iulajerno brnm ski3jom ro sraaiu.filJlOp:n!. D<ooviCi..2 sa okucalcom I.ltog I~I. TeL 0038. 033 699 1)3 • Ah!!l!O"rili! prodajcm dun.S3lijqlim dizij~ go '" oW KM_ ~ lzrndy Tel.. Td • Gradx~ apa:.!ul'IJ n~rQJIl 450866 • l)rod..ll:i.skrml· ci StliJ.. ~L O~3- !Pri:z.em nov kilue.u.e~ :rskLh prnblc:miil po'o'Oljnol Ugra_dIlj~ j Z<i~ mien::..em • Prod:liem p..ljno i1.ia. brlib 957416 • Prodajem !lie rO!ogra!ija • Vniim oLkup pramib to.Tel.III! IJrbanlsdeka. 'ill.Tel.121. u. .rn2l_!"ljedt.o EC'OlTI!t. porod asihlrnog pUl" za Vranjcvire.oJjern 1V Sarn:s..l1r<t· rul. Drulina!'ttl..Ili. dogovoru.061 !47 'illS- Ostalo _l'rocbjom clllh.a_~ edapti- _ KuCo. po:s.Tel. 300 ml.irohma>truia..g obi. Tcl.:'""3 CisJ.)i tomi<u origin>.1.im ocij<nieoL (Deivi).3. "pou-eba kuhi"j~ Til.se.!.. 'Rl 00 t rpali [IJI ulica..as. cijena SO Kll'IJ'ml. Tel. ~ ~ sve narnj~c. Thl.. 0.)lTI l"()ja irna pretinn..1.09 '0- KM.. lU0610l81l64 • Pro¢l::l. p~9 00. ".V.6011 kcmada. Tel..ic. docfutM """""'" cr· ~("VO mjclaci1 Ic:llr. T.m m.d".lieo hr. T"L061 738· 076 cij"".3 742 • Pn:IIddlj'otr:n bidkl 7"'" oorasle.L Tel. cijena 49000 K.mr=IOOI20i~ vrma 71l 210 pccofino.ITI 2. Tel.ern.'ffi~ prosmroo4{J ml kef! Ie ~ z.. Raslndolsja.~lru od $a['. ]X!yo. snuin.) p['Q(lajem. namj'ClJe.e.'i~~ "<!Cna ".eu. ko:r:no~ du 100 Kl\t1 kub_ 100 KL\i1 d'L".'/10 . S78 697 • Prodalem • KLLta~ 55 . 'leL 001 b kotn'l)rl_~ zcmlle i cb]eu . japaftSte: prepelice i IjekO'lJlw iai.akad'runil~ sve If!_ Cij"". bHzu mora. Td_ 061 130673 CoS.em sobe i a. [oj • • 1">OOoc-~ i7. 061 583708 Nif'um: • PrQtlaje::m ~mlii~!e.di'"' . 033215 .. dgricc. Tel.em:nom ga~!'1l 20 m2 Tol.it!t<D 00 110 ml. T-cl.ku ~krlnju Z:ili [f~ Oglciavajte se u najoecem malom oglasnz'ku u Bosnz' iHercegovini..l pO dogoliOIU. 06243<1290 • Izd~jcm pm:lo\'lli prmt:vr u. pcz.01_033ll74460_ N_ Zemljista • Mid~ia.jj • Pus.oo !losmllla9x7 778 081 • PnJ. ~ 7 komada prow'.C.emlii~ Tol..._.e krl"" po . po 061 572108 • l:ir. ~uzim{l sred~nl ulictJ 1~ Ir..jem dw kimoo::!l ~ !ckwlu1o • 'Fm:oopar.000 m2 zemlje~ d· • J IIko vrclo vliilsti tc: laborntt!ri~ki is(li [::!Ine ~:S!:e VI)doe.5 • P'rodili~m S"~im eJ. n'>InS)..rnarkt ijs'dilinge.14 • Prodajem pOlQ'lr-'an nml.' 6 K\\._.LJ Irul~ • l>ro<l:J. nova . To!.milckog U'l. KobHja glaVil.~om 061 130 4SQ ku6. 430_ 22 KW"..ra.pcvctlno..a Ane}.Tot 061 5SO 419 • Illdza. nalli"" T<I.. 2 mjn._"ni. 003S511697 340 • Grndac. 1 lo 1'... 063 323 063..itki(100 t. %4 W.fl'i. "IV SaL.i ] S m od pltl~! -1-38591 7629762 1n [.. 063556 8!16.Kupujcrn lomli<ro zl:"o.' Bosanska kuea S. ~ju u do- 061210 347 TeL • S:.]JCiZla&ri NoJdj.1 160 . MiI!cliCi dcojl. . 0.:n i-s i 121 .".l'opesl:D. 40 m2.l a&endi-e.fir:a[~ ooi~lHe.m Td061 moos.. Vr.:rna:g:ocinc i dr. 617 18.00385 11616-1l14.d::a i d~1 rm j za f8mil_jju~ dodhe kod n.. Tel. 062 :>18 • PC servlse. 063 488 S7Z .ovoTU.1=1<. • P~i. 400 l(M_l<l_ 061261 738 • Balkcnska vrata pvc.1 para:]~} ci i:eDi. in""".:i k~dl'1uni~ rueni. 1l5.. MOD [Oliii~ garandj:tl. 061 709 n2 • Prodajem !10vi mI. U).S\~ 1/1.onje.. 061 207 921 • Op!~illi'! Trn(. AF 7>-30(1 (15""".ti~ izdajc:m. II. 063 71551)9.i roC.ro:sied i fotelia kcristcno :3. m"k. opCina BN2ii. Td. prikljulcima.IW9lj.. 4l615S 104 Ostalo _l'rocbjom crilep povoljno.. 451309 • Prodalem .rta 36 Tel..I. Tel.Wtl Oi3- • K\JJ)'ujern enc-ik.r. u s:3S[BVLl ~(1)VilO.:100 CU' r. Tel. 1<1.IoJDC' [t:l 00 H. Tel. roo 'malo kcrismno kno novo. 0I\229Z OO. =!O K.. 1(0. 00 124l 836 .Ramol'aOlm. poMali. TeI_061 618483 • Proda~ 8m za stani lmis:n._ Td.skl. ritllhnll sudc..r~u 680 kViildr:.' Prodajcm . "" f!tedmete: od Ji'Ja'tl!l! Ji. 036 884 0. mufjak sa pupirtma.Skll inaliiilu ~ ."nOll proslOm + 100 ml ma.. KO'L<ClCl.J. zcmliisre. Ol3 534 992 • Knu~ Z fute_tie:.rai:a lit ltutu" tl o. 061 . Tol.j<..rnJuL Td. MiIru.tClf!-..q j".iem pI.a m.ao £0 KM prod.Wn.2 vhrine.l)"'Wj. 061 565 9'. Tel.~eTd_061 211 #1 • Ptod.• lju«J. kr.!.riLk.. "" Sm· po lIidllt.kLiw AF 28·80 Masine .IC1"i milo lele:.pri~iuCim .. ravniea.!. t1111uma J1i~ i IJ parcebma.rcdni dOlxola l::::I gr-.'. U""l ss'~h i JIl_an~ nt'- .TI!I. Tel. Izdajom poslovni PI'OSWf 60 m2:s.2 • 11. Krcenc. 6. • _Ptod. m s:toni lCnis:sa CI~"u~. 00 I 49'0 l20 1>"'' '"' _ . 53liiqJim dm. T~I. Tel.. .lja:Ja Olr:il pcN(Iljp:i.1435 260 a • Prcdalem dvosjed i troeied.I'I/Ca krmarn iz 'ITnu· n.ra. 'Ttl 062 12. 062324 716 :Iliparunane i se~ po:reIjno IJ ... klopnrei A<r<><lromn.ni bJj..10> p.daiL-rn kutu k11.ajem novi E'nll!t.061516910 • U 11u'Ji ie:(~i:no prod. !'\) pot1 .! Tel. CIje'JJ. 003S I II 391 93 22. malo korB. Td. p~u!". 22..re.33 4S 1 3. cd prcpelica Tel. Tel.lai.lice 100 KM. 061 70 l 3<87 • Prodaje se porpuno oprernlj~n fusl food sa koroplc:tuim m''t'nUirom {obielb:u 'privr-eme.2 + '<Ii .u~ p(. 061 150 m ."'m -I. "" p«rtcli 0012 dUIlruJl.. T. 101 0Ii5 534 IiiIifun:J...06ll2S 53<1 • ~iem poSkwn. :).1jcm ~in u za s.6O.m n.ustrijSil<a. prodaiem criJCJ1J. inSIalacije tisr~ tDtivi!i.. 061 700 863 ".':Ii """""'""'"" . Tcl.kori:hen! t:i..) • fJrodajem i:1am'ionik". ThL 061 151 107 • Proda~ mod.

Q Pol~ Trg :solida.cvu iti pro od\Jj. 653. 101. blizu ~lwlc. (]6l 193207 • Mijcnjom lukru>:.-ebci._-----------------------------" : .I."'j'.g.-. Tol.lT!j~ler! Stan ci u pri v:amoj ba. 033260 5I 5 • Proda~ ugn:ldnj.Q. 062 flO 698 n m~.II. 2012. l... Td.1'1. M_ o. RalI:. L~ Ford 1. If.) 1. ide-. 00.em nam.1garna i t::l~P[I_1""IUi od Fo.· rom Grn-du Ila Bismku.I'rodajcrn Ctuoen ZX 1. Honda ><oro l.: i pclQvrll: a is''>t: Li- lep6e. benztn] '98.. 06] j Iw (l~di:o)" blizini.10 964." 11.qS. T.000 km. G 20. ecmi lim."" .c. 062 %9539 Prodgtjl:{Il p(l ..d:aiem Yrlo po~oljno dvosoron 3Z2_1J·:nBn. T<I. p""u godiou. i Il'"".4.=kl:nim pOgledom r.Hrvatskt!: • Prodajcm k.-t10~~ILIi1~!1Qj blizlnl Katedralcl Td. I:'UI:SClj'eH'r. 061 147067 iii 06llG7 976 e lzdaicm dl!i1W501::J.300 KM.l1. Td.. r.fj.""oS".Tel. 061538128 • Dobri ee~=banIII [I zini nove girn.4. kupljen IJ BiH. T<I..063 ZlO 998 l l 643."dSnic:Bt jednosol:t:!111 !a 'I.500 KAI..4 MPI. 1 IMOO K.:i... lim.b.5 KM. S[i3i.~ Z1l s. eeg. 061 ~2 999 rV vid'Di".061 269 835.i naJ'n~ren ilj p<:llu.21592 l "I~je:rn Z.'OJ .{.t':) zu dvoipo~ S :iiOb:OUl ili rt(lCOOban u CentnJ (l\iej~ G:blu". 061 188 0. 065 0. Td_ 00385 33 728 269 • Jl:mo. benzirtac 1. 1m. T. prod>jcm Fc<InosOOruo stan 40 m2 + b-alkof. &"Odi~e~ leI..rnD ccntralno grijan [(.:ft~ 1. klj'l 3. Ttl. 10%4 .parkin&.061 m • Prcdajem S[9. kod Bosm:d..·(t.a'lfi~ kl'lciji u Stu'Om gr:Jd~. garo:2a i okurr. s. Ii!' 1241200 d. ma_nji l.c.~.. Cij.'O 2004'1 • f'abb Cil..6.' Hl. j • P.[ 061133 "750 . (690 k& .'11 83 1 od~!o~ moil: i~ 5tm.1'1.".". n21 pbI:U 00 1. 2.IM.063191304 . 2.CD "ud".0 di zel. 2012 rrdlil 1511. Tel.. Td. 061 "7SS 076 • PrOO~jc:Ul aulo -cd d.lzdajem Tol.".. iz.1 i iva ~"c. (B.'I: kolcl.7061 OITIj~ili M3- .~I_ KLio.. Tel.p:J~i[l.lgci ~TVO::.D. loo]<vadtat9.I~·~II"pCz.)91 h'l:. Hlfzi s. cd 1I do ISs."ll mj"""". (Hil rn2 + balkon.\ 66 nll.. Td. warl od to b.i\ukljult:n sav ('J:a:mjd.lz(ll. 062 'lIO 572 • To)'o" RAV4. useljlva..gumam:a 16 ~ S!rod" originol. 1411. S..i'la.8 m sa 370 m2 .L063 6:5"9 3 ..l1ajemd\'fi!iObarIl"tI!Jl1.'Ci ~ 1:ed TtLQni600 KM ill odVOrC110 d.s.. Odmah U.s:o:~. visoko priwnlje.ko.1. poscban \Jloz.. ciicne 0616416&4 • Prcdasm vikcndlcu kuru iznad bnpo L2 HTP nove ave 4 San S.l2dnjomsprnliruee. Td. T. 061 7&8 076 LOrom • ljo'. po viden. Tel.. 061 276103 • VW ~[lpTDl DSG rlavi. rclJIciii C.'ogrndDja] I/l Zl':mlji~tc L685 k'V<ldt. Pmricrskc Ilg. Z.. suuia.06111:. T<I.v~ ''''[0.OOO.sutn! lmfu ili ". 7'000 ~raJtW • :JCypgr1 -em". T. 061 "58001 • Prodalem Byundal Accenr."co OOja.. I_ r'IItN. Td.\l Tit 062 993690 • n:3m~re_rIlJ SQbu $8 up(l{l-<born lruh.065249 1% OkUOD""'. 200 Kl>1.nll1.i! ~ .03Z5% 516i063199266 iI:m~ obj:.L a:j-no.I'rodaj<m Mcrocdo>' !d.\o\_ Tel- aurarn • Prodo. • PwdBjcm Golf rI) g'Od_ 1991.o.gom cermu lej".du. Itletali~ aIu f~l~l reglSiWvmn do 3J.~.roC'm~ regisu-ovrm_ T. Thl.000 km. 061 916 ~w .ij~nji!rn c~[ve.l1:!(:an.n:mlljca mole i mini moIcl. T. g.i.3 • I.l.Lpo$QI. urcdnc sc- 2 b..Lizu wbu "drol . ciicaa Jlc500 KM. 0628.n.!.. T..1l pra ..namjcitc:n SlruI U ccrmu Vo. 061 686 671 ..pje:ru s\ude!r..s{OCno SBr.061 105 39< Mc:dicil]~ :s kUPI3tilom. VoL. En vera ~ehovita! spnu v.d.)od uIoz.Td.cst.~ I. 1489·1 " lroiposobnn sran 96 nl3.n.g... Tel. ]Xivo_lfoo. 061 83ll47J e tzdaiem namj~ten Stall u "nv. 701 387 h uhl. 97. pT.' t\iI.. :sprnnJ IJ .000 KM."" do "".I'rodaj<m. 89. erna lxlja.. rllllilprema.oIl". Tol.--. 101. Tel.6 fCl!1 400 K.l.ic Vil.e po (logovoIlJ. Luci rn..tfumi". tedn~ cjclin:3 I..LiclJj!3ID . godi".I DviB~l~110m ser\'jsu.o(jo'vi_ra~! LIoscljiv kcd Stuaentskog . Imla y l e!2i. IU s. ulaz. IJ-egume i ak'urtlllJa[Or! ~(i~::t.M) LCD Td.i rt t.I.om 59 m plus. ..e.' I.&. prozorl.·"OipO$(lb9:n S!aj] s.eJjc..~ d'~1l 1J1a1. 010 [db'" full..' SlillSki I\loot prodajem stan nil do-broj IOk9(.". 061 35669l • A uro oglediili3 ~ :re[l'(lviz. &". T.9 rd~ ZOO>_ S-OO..54m2. <T"w).[:Bn i gara'-u. Full oprem" p-" MD.vmJ me~lil: sivi.000 p~ ci.0 rnanii " S"'.. 2.. eij""" 4lIOKM.03]. na n..)54_ 1489-1 n • Prodajem U • Grbavtea.2OO8. 061 812. • Prodajero k"tu" ccnlJtl c. gatah T<I.2! V sprat. ?lromada.I\nrebnil gnraza Dalmadnska.tci.ru ~ (]o. regiatrnvun de juna :2012'1 servtetran L. mjcl..a)l3jcvu rnijclJj:a.· raj""". <Ill? 2.aU:o_n~ p_ de u blizini Viic<nioc. l. 061 2m 921 1WI.~n .:1~ parker.liCfiim fc. 101.e 5 31]1j~ba51. Td. 1995.l.[lo . Tl:!.e:!f. ~SU'm". [IT!jil 'mltil. 001 liS 611 • Pn:tdaje-l'll 9. Cijen:a po Yldenjll . cliena 8. Cifena . rcgistro-.1.z::] SIlr.000 kill. !"J~selje 13a_od Smj:l nil d. do dflfb"): i"" Rcbcta. • Prcdajem god.rotI:ajcrn k"Ufu u R. t:roSOban Ciien~ 13:U'OO KM. prodaicm sian 45 JIll] sprat.:li brnrn1 par I1'3t. Td.Ku. 061 1% 800 • AI L. ""pi n !fl.tan1~ pijal. crvene bo]c.lzdajorn namjeSren dcosoean stan 5S m2 no do.000 KM. klfmn.:. 061 795 449 . 06.. 061 1% 800 .tmMe.. V<>go!6o. Td. d=rnb" 2004" 66 12-4 gum""".1a. reglstroVnn do d"""".I! ul. Idi.d • b:di1jcm namjc:s-t~mt m:miu: g.n 11 H r..l1tticm Slatl kod Ixt~nkf KoSetr'O. 061 806 4V7 • Prod:[lljc:m .lila. 'lXliri fdg.nziOD..' lzdnjem oornjcSleD SE>UJU OO\-"Oj !:Cod Kt.di 43..kolovi" Koloni· ji 250 m2. bijd.'Iat~~ prvi vlasnik. 1993. va!1i 7_'ljII50 Kj\'\..aiajcm stan 610 7. TeL (151 • StydCllLiC3JJi:J B.062 Tol.. Jdik] prot:bje se nm~~ ~del.... 'Icl. 1lr.. (}6l 940 465 "'" mI."" ad ". kromi"".'or.S.do 07/12.~s=.M.& UgnJIU.god.rno_sli! dvosoban stan ll.066 4&8 stan - :5-.a.an nimljc5U:n stan sa garafum! centralne grijllr'lljf:. 066 "7341-70 !.l o.000 lOO.· . 061 Il8 028 vc:t]01 Stanovi TOI. loda 12 m i bllkon 6 m! 1spred Sl40l3 zemli<.Ieda.onjc. Cmjcti.ljIL~ Vrna hvntzan sta~ Nc. 061 149. 2 OO1kona.000 KM. lOS ks. r<g.li 1.1)9 • Prodaien 40 mz srambenog i 411m2 pcslavcog. n SUi. • l'rodllje:m kuru IJ Dra1.tnre Ta061360111 st' kLLta:sa garafom u OsijeOSDO""C fuji . 061 700 '636 .taLiji pls[oji lid 1% i." n~mjclte:ti iMnosobaJl :SIan grliitnje.-'QS. n:nClV[raJ]~ stiropol fus::tdo.'a sprat.n Grba . Tol.l6\'Oljno..!.Qd ~-ske • l:zdaj(om d'VOk.. 0618il99'll • Ku6J U -centru M~kc:.1:- ..sp['.11. 061 1_4~ V. --.em Fial PIJ:n[0 1_9D~ 44 ~".•. Osjek l1id.ThI. .aSlll:'lI LI Si:tr'aje\-LL T~_{J6l.su-ov:m. b1ia. 1.i ems ran 13lJm2u_~ neu Samjeva.. l2.pnu~ J . leI.061 • hdajcm (l\:Qkfl:Vc:tll'l. doSO'wu. 9. TOL061466 431 ribnieke Z1J[JOVTl ica.' Hitoo prod:ajcm :st:.g. eeatar (kod or • Prodaiem d vosoban Do.i6 7Z m2N + 2balkorJ3. ambularue. ~ uJazi pr [Iii.tilllnO_ Tel.1sobll i?.talf7.1"elefonladrew· .$k".a~j)'i'ii1 s~r.m. 400 ml. :tdapli<ijom pmkro'Vlja dobijcse i 210 kwdnna.(1. ThI.i":!lU~ C"ije-n:a 1_9. 0654758!l6 .a . gOO'1.:: rcgi. popiri lfl.82 rn2 prvi <prol.l472 9"71 """""d<:n"""". 065 l48 588 kli m a napu n lena.ttru d~ roaoja od S'tatmg Gr:ad:l do Otuke. 001510%4 • Kovatlei... 217 158. a&lpl1.:>Cnm "". 19S~. 061117 ll6 • SocijaJ.""'" 60"7 • 2.jam gulf.:_a sl1l.!2 sra1"..!l!.'9.61601 l 20 I Z.'Mijcl1jiJm dVU5ClbiJn sUm S2m2) ill. rccie i. Tel.. ]lll.Cc"tl'.ros:ob'H. Tel. .ora! rl1otO't'a bnsala.000 KM_ ms To!. oelrn:tninu "" /odranu umlnih papira Td.I. • Izdaiem kuru re:zide:nc:ijclnog [i pa po~'o. I""ilp"" ""_~ 10- ebt • P-rodajem Cil_d_dyI gulfu di:tnI srnniu k:w nO\'~ kemp-let ofurban..m trowb:m "'"' S7 m2.iic:101. • Pem::i. vi l/!'J ciieaa ..a ua V sp ratova)~ ad] it!"!Q S(D!1ie. gOO.ul. l. 063 491 39l • Prodajem golf 4. papiri. no~' ~me! cijena I (U:OO KJr. pcricd.e:.. dcgcvoru.m IJ Hrasn..". • SIan lJ .. 2 dWlmn.lrt +.g.i~ ~ klirnl. i l1jivu_ 11::-L05:2 Z ~6 3J3 • Prodll. g. G::ioHII\'_j pcKI ewoo glij:rnjc. boIl«m.7 HDI."i~tvo 111. ktim~ fulllJ)~ 16 101 108 • Prod.'Ll 1/1. dina. (61)88 (176 .g:atafe na Clglanama jed". 995 ..j l 200 KM_ R<!.::'::~ p. • Izdaicm garscaieru i 2 sooesa UJI'O"" lrebom ku hinre:.) sve dd • 5 vrata lim.e.. Tel.am knell. TOI. '"" talik si1. od 400 ml.~ k1.m Mercedes Ill. 1l2Illiclt= KNI.n.033 5.J1iehen tl'o. b. pla<-u. Cijertil po dLl8.32 i • Pc.--~' -- --- . 062.. :SHU' Llia2.m. 061 1..&188. ]00 pi od m~s:.IC~ 17bom".08." do 7.:. im:I <k:sm op"""o.l)rod(ijem gol!2! 1937.tahle...ovLci l • Vr!o k\'":llitc:Um d.rodajem smn U slro.Trg Zl>rnih ljiljann dvosoba:n ~ ~ m~~dr. Td.Hi.t Tel.ja..dl21 s 14. !II vL Td. 16". dvije gatat.s:n.il61 269&J·5.{]o.l'Od.u. god. DZidZiko_. 81. 00 J d~'«. .. !llOS" . 91).9 .:s. dic:mi 5.!] reta • Izdejcm ~ (161188758 061 614 28!l naG:n.. T'..1s. ..em !.ObnL SrilI[J51 • U Ripru kod Bih""" prochljem d.itJia_1i:t 061 493 1 • G1.bc pov.066 898 703 T<I. • Mljeniam terveroooOOn SIan U eer.Mj... per brzicn.i:uhinjom radcnom pc nnrudibi.!.lovic. uda~ lier.ilra. Gtimra Btt:.I. 06\ 713 031.ll ~ .nu hOI: II. • Pt"Ol1a:i.. U Zvo~ miku ('. Cijc.M"" 2. 200. svim prikljlli'<:tmOl i LJI~dnim papirim:a. Bolnickil32. 061 743 943 • Prodajcm gamzu C.1-1.K::tsim(l Proh i6!:! sprat.6') . 647 822. ."".. 061 5411137 • Tr~zim $p. 8.godi"" 12. :1:1 ke gu me.09.<roYaJl.-oda [!::rr! na.j""" izdajcm Ji. Kas:IoflJ.jcrn Opel """" 1 'kiog.~. S14 • P.2 za .i-t= i ?:apOOelU kufu .m~ donuo<.ar~01.'il: jtdno. J. • Izdiljem (Kovo1c.!odja'VJj.m: Dol:uillf. S"'" irna 105 k.ti).. g. (l6Z 15901. t~Jiiji~ ~p(.6 wei ker. Tel. lei.rhadiji].stan n~ kUtS u boi!1iLc.W 31~I EJ6.. 61 0 • bilijem jednckrevcrnu il t dvokrevetnu ili ~ djc. ~ al [~ar. I !l'''~ cc ThI.n-g.. n. 061169 24J • Vi$O.e:rnuIU Tm:l~djon.1.3186.. J\ za pnv.100 m~ imil gIiJdevinsku i Uj:xii[rronu d0ZV6lu! S~ prikliuf:kr.50m~.~bceQtt=0100 glijonjo. s:[. g.000 Kl>1.."..a pc dognvoru..p . imn:se:r'\'o. odl lenc stan le. Poscl1an ul~ kabloV5ka il] L:c-tne'I. S'"p.[ 5.900t .u. &l1!. . Ml'o-!!l"'doja.rm 185_6Sr ~-5!100 KM. ~'J 1/1! uselii •. eifena 4200 KM. XI :Spri!ll.ret. 1)61 173 773 I ". 1472·1" • Pr<>d.7 . ~. TOI. ""VI>1 Ijno.nQm kod Robom nO\1ogIildllja43 m2 1]11 dru~ gom Sp. 061 745.taJ'i.romllnslm ulieo.000 KM de regisnacijc..d:aj¢m n~. Tel. grija11F:e~ in!:ertiel. 'IN.. klimn.:..'m !..nJ1. cij'ena i f.kiTI]l. V~ 1~1_063 412 2M 1.iji iii mijeonjtiJi. l.Jta b.. 061 31.! • Prodsiem k:Lh~~U.it..40-0 KMlm2_ Tel_ '061 . Sarujo'" vo.061 911 7117 ..'''" 95.Ujelilve''''"_ Tt!L 061 2g6603_ l • Prodaj'e:SoC niiUll~lCT.t '" Skodu oimlvijy l007. Td. Tol. g.8U fd. i 066727919 • PrQdajt::!t!. (161745981 • Prod:. Tel.1543234 • ll!rodai'em ku:tu Ita l"oljin:!mfL let..\ tijen. klima.:sa -4 fiOl. ~.. 00. A~e.e.) '" &Jpla\LI_ ~l..:!h~ ni.c ked br 8. Vilo· 5.OJ1il.nii 6:100 KJiI-IOL 061 351 (187 • Prodaj.._.t'llaJ.!we.5_0000 KM. 10...tp rdl~ urade:n velikt serviS:.&!briiiitJ. delj.setjLv oomilh 1ilcp 5UllCii.B mar.~ leI< :id:lplir.. Dijelovi i oprema • Sofe!ii:. 9300 K~t 'IN. srudenticama Td . pla"" mecdik. m"l<l '" [<I:g. din. K. =100.=il. sud..ars(.· g.Or • l7. oprenlB. 33 LI • Ml.C'~res.9diicl.c:ijena 350 "''«iObon 6U671 TOI. TeL 061 1337>0 • VW geM l)9 tdi k.j.2\1.OJl >44 722 .om. 063 405 118 101.jom garazu (paplri da no 'oj lo]. ga:t'ilfu na Dobrinii 2. klirn:<. TeL 061 .::_ • b. • Prud:ajocIT! Audi A3 2000_ god. """"".. 185.an :u CC[lirl"ll Zit d"'3 mania db CC.rl 1/1. Gr· oom.. bliaioa skclc.. ""10. MOimilo. 20l2.do i3vgtlnB . 1.i. bos:tIL-S"u h:utu ri:. Td. 065 849 187 kw~kanl.471 276 1&4412 .! vikt:.'(: g:Llr mo.3 13(1 • Nil.Cijo"' 4.'ll1J i 5.ogavi nal59m~ Amun:a Ha[lgi. '1CL061 149)90 0611012~5 • Radim dubimko ~nj~ autli:l bude he no\. 393 524 k...'Onom.. povoljno. T<I.' Mijcnjarn kuru [t cemru SiH:il~a 1:1. Tel. Tol. 8:8. Tel..a :stLldcnticc Grb.:dajem s. btlndc vra- • VOGO~CA •. 1e-l 061 365 193 • Proi1:!!ljem fd!.' P.sio V.n 64 ml! dVOSODm:n + 2 belkona. scrvisna.l(]O. 03ll 11 598 1275."u·Po::'!o cevisn a! itd..l307~ 1. 1471·1« murketa) 'Vetm iednosoban stan (44 m2) na 111 S]1rilEU (zgrila.817960 • .c.([aiem In)SObGl. ' ...l$lenom b_ paru c:. kOO Sumarskog r:!~I.lje'VO:! mijeTI fa.Sarflljc~"(L "leI. 061 IS313(1 OSOb::Hl . full oprema osim klime:.. S'!. Ilr- • P.I.." 352918 • Prodalem ~ 17 m2 u ul. '" <logo"".J_t t!3dCq.ld.07.. cenlJillno grijiIDje.m~zijC"_ Tel." W oCr! t 999_ gOO_. Tol. Korimi prostor 270 m2) ui pose:bne er~e. Qrbavi:lk.. i r0rd S·ma>: IjI [00 07.5". 2 066 415302 • VW pasn flmuzina 2006.VW_.06lllHSO • Reno megan 06_. 061 8Z IS8S ruJJ}Q'o. sa garntom. • Prodofcrn 3 gumc sa Cc.lt!i.skuti L p::i- . no C.L 066 Z 19 150... podiz:icii csp.gOO. J 16. rvisiran 1>0. Td: {]o. 'kL 062359 '199 • Prodajem kombl Isuzu. 061 S I 0964. vtastiti ~'odomj~ Id.ItI\'8tke uliot:t=_ TtI_ 4 Tol. lOOl. 062818 649 • Prod\Jj<m Sal. 126. 0615589. AB~ SRS.ran de 07'. 2000. • Prcdeem pas. (Hi) 513639 i a3j :. I.062 58S 49S • Prot.t mlje..1OO1. Tol. 061 2. Illl !.-0""'.5 m2) 818 001 zoom • bdaiem .UJm)VTa7. 013446 WI .pUUL Cij~ po 062%5242 2011. r<g <1.11. ful Op.m.:dirui6 811Ul sa l. Tel. sp.a. Tel 061 7Z4 611 1 Garaie • izdaicmgarnmul.nd c:ibjcht ] g.aseban uJ~ K..ka S. UI«!n.I'cw 3lJ7HDI. drnt9._i kod lellte i _90 m2... bel f:.rnlji~< u S. Kasauei.Imojnoljuicm "Cmim~<o !. do 27..zaa\_". pnn)dLCpi m Ijud.. 063 ISO 753 • Prikolil:4l 14 ku.i~. "ova vaulska stolariia.Prodlljem kuCIJ n:a HI il.06167"7 383 I . 101.. kablovska.nJ. -037 226 461. mcmli k srebrea.m kubi~ njl1m_ lH. ct3Zno grjjiIDjc.aj~mSlan 90 m2.lzdtijan oami&o:.~ol~ Tcl 06\ 'lQ3482 prva • Prodaiem Reno kangu. Tel. pijace . OI4Zl!2OO). nbs.a baU:.j.u useljiv.itil.. godi~t. T<1.. mOO:<prod. =vismJ.. Avd. pULIl.i- .I~triku. prcko pu'" pekare.Iooi""""""" uc:erurtl Srn:rog.' p.taJ. s Swi Gmd. is 3 . mI i<.. 061 7"74511 • Pro<h!jern Opel.1~je 959129 061491831 • Pro<h!jem Mer..b 1 >. 06l1>6 277 domil flU . 83.ii._ro:3! alu felge.(161563 900 io.1jem ilj mljc.j]mhu.. • Kuc. l/3.:!irba.pu ta K 1ini~:kog) rrosoban sum (67 m2) na III $pr.Ce ske tii"ie boit.0 HDI.. Td. redm'nD cdrsavan. k"'" ked .-ofkgnlll Alipa§no palje.is"""'" iat.i. '"8. .Te.000KI>\. i (IS. 635 ce- 063412264 nlrU.-adi od.e. dj.I16O 273 . f'r.(]Uk-tIlT [JO-~..da.gtWCtl s:a Gor~ :oo. [31' Saraleeo! llol.s:!rncima.ko" Prijek~ prodaje $t= u$t'.l)rodajem Ford ~n 9S_ god...061213 Ol36374<)4. i? benzin. jcvu.JlJlik ill Bismk sa posebnlm ulazom od llQ ~o 200 KM_ Tel..I.1lno~ 3 s. TOI. 2: balk_! ~ We. "ovije gradojo 200 m2 . kod BDI cenua. dvoj-a vrnta.~~~.[. : k. god. erna bcJ. Cij~na 7.. 101.l. T.'_T~I. 001856179.1(el£:e jiI'jj Mercedes 062. rjjg. cen.ilm i grijanfe_m prodaje':se iii mj~llja Zi] peri rtriiu ~ J]cdJpl~tu_ Cijel.oj.6 HOI! 2004_ god. my [-c. 06112103lJ .06l4l1 1% . dvos.1M 318 TDS com""..5. Z mekra c vera. d.Q • Prnd~jem.asno.' [1. vnda.000 I<m. nevi mod.."'L-'W_~ boIl1iiZ.) Ldi di a'kl~ a~ d.L. 061319035 • Prod:)j~m 1~t. ThI.000 KM. • .101.Olimpijs.-. .do 0312012_) C1 ie!J:3 '7_J 00 KM. 061 431700 VI".515 .s.m za sJ. ThI.lL I LoZioll.10964 "0 pmMUlp"". IJ k=1w... '101. iD~ }J'!J'lfQljIlo~ ClItrn !Starlrc.. u odlicnom sup iu. ili d\J 20 """. 6(l . 061 743757 • PuvQljno ild~ir...ct! pes.ced"" 1987.000 I\hI.a.alli + baJk(.' I~jem Stan. 061 4.' I1idZii .II apanman 57 rn2 aaD~JJici ~ kami!iO!1lJ~nU"_grij:]J]jem~ n{ ostilvom Zil:ski oprc:mu i [erHSGm .n.njam kuru U Srnrom GLildu 2."Jl SUln LI :®·~Ii GrooYica. ecnualno.om za Silrnje"''O.I..' ProdajeID '[n):rob:t!1 S1:ilIn P12~r. 061. d b:el] . Td. -oljm) 'skodu f:abi:[ll 2001. tel.~J.000 KM. mod<rn<Jg ". 2006. • A'lije:r.<Iogo.'063 • Ku~'"<! U C.".1!.odIiC1J{lm 74. od lilOlV II.0'Va].17112. T. 3(1. J Ift.im~ ni bal po<Irum 10 mz. T~. Tel.3 850rn2."'Ij"" Td. regj.c 02: 5Cdarnml. 756 200. balkcn. Kala L:J~ fll'I P + 2. g.·etnI. >pOn e ISO.$." U . 061 llS 975 • bdajem Kr.. 1 05M2 '". 9"78744 T uvezee.ti.d"o. Td (151 133 750 • Ford fckus 1.. Tel ()(j 1 260 0% • M.01):) K. 061993 18l an.oban :5:lIUl :lo2rn.kse Sanli. 39. 061 153 13(1 • BIELA \fE." 033411(148 rlc:i.') 989 . (161.11.adlaID i kubinjom cc_ntralno. cijena :8.I1. 061 Z3H18 j dvosoban namj~leII S&1Il stovnl proslOr IJ Fe.1-2.J sucom grail u Vr.' ~d.slrenat:: 9S.:m ::iioblJ s"tudcmici kod SOOjalnogsa upmreoorn hll]inje i 'up.LCki stan 449 • Iz.IIWiUl sdi 47 k\v.t lee: ok. l mijenja kUCu sa okuenioo:m ~ kuru ill :sum Jl::! . b. 03J 485 616 • J:ulajem .ritLmaKisdjilk 11iJ1.c. Tel.ol1er i. pcpiri urednl.sl.: • P"""'i<m polo troiky 1. rcmont} aDl~s. T'I.~ fiicpc nam iesten ea Ciglnnama 600 KM. zanlic.!21 pO dctgQvoru..11<> XL 1. g...t . no.000 KAt • Prod:licmd. fIJI O[Jrt"rnil. """'< • BREKA .s""".ilT.. MIUda 121 911 god_j TUl'Olli :t~f!l'-10.lido.0 11200·1 Ndi ~ prozan SIal1 80 m2~ Ra- kup.5OO.ovoru. Td.na po d\JSO".. GJ-OA • Prodaicm Fcrd C.L_ iill:3d l'(:l.kiDg.."" i lr· stilJ] LIi B lhl3Cu.' MiJcnjam galXlfljeru Cigilmc n. p<>S<b.a1r'8. 062 972 3Z6 ~. sOOirnI. plus ~gi'lske ambasa- Tel 03%77'71\0 Vii". prise- • Prcdsjcm . god. still] j5 rn y ~moj~ !rod mlOl'Ilog so· d!i renovo kabl.033 Kuce • Prodaiem ru~"nu zene Bembesa. Tol.17.tcdr. I HI.~ gene-ralno :ireden u Inl..nO: Stan rnZom IJ 338784 7. 2009.!l:: ViroviliCt': .:3 ideaJ3JJ ic= i hOo pO- 919054 r- Tel_ 062 [. If:t 061157929 am Automobili • Prodejem Renaul [ cl iO :ZOO2~go.Ores. izaad 0614g2999 cV1"Smgradn]a..l)! :!iil:!n u.r.!OO 0.radc l"'.ol>90. ThI. 'lOt 061 8>6 Ml • Prod. 001 SO.6.:.-o. Skodu fabiu 1317>O Kamioni 1'196.-eli:lcim 00\kQnom II <p" 4(.VllcIl1ll<1:... sl.000. 6Wr.Volilo u ll\ran_redpO!Tl :stanjLl registrovano do 5. n sp. 8J.1plaCeD pore?.a S. erazu 0 iednciposoban stan 45 m2) lift. Ie.l~ te:n.Dje ipoo"mim Impodlom. m2".L.iI. dize-J~ dvoja vratn.r. ul. Hj'C'J}]X!gled ".-- ---- --..p<l<... 101. Tel 061 543 m • lzdaiem SWI u Ncdzarieima. T01."..a 500 Kr. l ml~ I m2 ~ C9.UI!1 Biha6J. • Prod. gtJti. kf3blovsb TV Kl)(I Vitf"_ ToL06189H66 J :5IlJbc: rtllmjdtertc:..f!·WIOSG. Villi. 101..f:9! ko-d Droge g:imniiZij~I' .88 m2. ~"r..ProdajoguJl]. AS·7. 06J 899 9Ii9 • !'rod:!jc ".' Mi~iam m2 sa gaBr'Ck.] eXIra smniu 1l..em kurulJ Zep.reko.~ Ii Alfu"""".000sm.. li(\J balkoll:~ b]_iJ::i~ IL. Novo Saeaj cvo. Srno.Ismcm Mujcz:inov L6:i (p . FhlLcrom. 5uneon.t.8 :!inl.n o~06.000 m :q.l eentru.5_e_ lii!.. III [II 1<0.ka br_ 39.00 ml.' Stan 795449 • Prodmi:e:m golr~ l2.l_ 06.rije of'ra:f. 061110 1"79 Td.------ Vogo:~i j. Tet u bli- • Dobrin.a m U CC~ I\Ie. Tel..u.06lHH70 . g. Td.:lViD'.

dvije b.• kQji is}JQ. !. e' kOnKUr8. i :stntcnog j. 3. okolinske dozvole: Ministarstvo prostornog uredenja i zastite okolice TK.vnog slu!beniik.ndicl"..l'¢d." .orLa Sredisn] a Bosna'' ~ u ime Opeine Donji Vakuf. • vodi prop.i AgenC'.v~iJ~~ uu web srrantcl Ageeelie 7. dClka:ze 'il is:punj:a:v:B. og konkur.. potvrdatu\lierenj~ 10radnom stazu u .. Prijave sa kra.09 .i 5U dostavltl stjcdct':u dokumentaclfu (original m ovjerene koplje).gendje ~_.5:love Tuz!an.iu!. Fcdt. Agencija Hercegovine.2005.njc bilo kojem nivou vl. iii p mvo5udnom i:spi tlJ izuzimaiu :seod pOlii!.~ C1d..n.~kancld.nia.god. bb 88000 MOSTAR Sa o.t:nom strucnom Inspekrorskom ispitu {za kIU.ki SI:ali n. 000 TU1. LL S (."Slllzbl2ne 0 preuzi mao [u Zakona 0 drl..~ prj j ave n ete se uzed 1Ii razrna rra.sluCi3ju da A..] Zeuica. n]u rada na raeuncru.iestu pola. 88000 MOSTAR· BOSNA.CIkom: '~JVD.posobno.brnn.QUl m lni5~rstvu.I'Yjel:B. diploma (nos trificirana di ploma.: ijaIn I. broj:07/1-02.i."/: operatj.d:s.a..tacla.god..ciju (original ili ovierene kopij..sluibcnih u Ka.. sljed.H.pis pcstcva: Opis poS]OV3 sadrsan je u reksru [avnog konkursa koji je obiavlien na web srranici Agenciie xa dda vnu sl uzbu Federsci] e B ~H~www_adsfuih_g'Q'v_be Us.lova: S "'!u.kursa) bili CC obavjdtcni. god.mC-nu i m. dipl. U sl u~aj U da Agcncija not mspo!Il~i: pml:a. ukeliko ra.a .1·1057.adsfbih.rsa. i:spita. ta VO:l.kon suca· :Iljs VSS~ 3_ clokPz 0 po:zn8\':!!I.'HiQg :slu~b~riika bi6e dLlZoi pO!. 19'92..Javni kon.e dokume. biava..na.nja..e Sf dobili L1pros\orijama Oclie-ljel'llj:a A.:enom slruf:fiom upti3vTLom isp-im..ar.cima koi i ~c cd.ti: Pored opclh U"Ji~Ii3 predvldereih clanom 25.9 Prij:i\'ljiv.annm 'S. misljenja i sugestija. slul.1l: ko· nkurw n .li nomj.z. Rodoi Qdnos .r-atij. Kandidati .:il.. Prijavu Da konkur:5.ar.b'li.ku.n1cko..kurs l:a: P'Opu:n.k. nakon aavrsenc visokc seuene sprcme.kull... urvrdene u Pravilaiku 0 unurrasnioi crganixecl]! [10: VSS!VU stcpen sttu~n.ai joeduZ:o.re dostave i.mil p.enih (ne starije od 6 mjeseci) " Uvj.!ll:S'::bu FBiH (mof. Predlozena aktivnost: objekat farme za uzgoj brojlera (optins..Il U roku od.\I'i)~ zacka dee-ole ~ voeaea ."r pro· 2 meta i kQrnUl1ikacija./'LLvicrc:njc 0 radncm srazu U suucl.Ukoti ko budc i.gem..3104.olo:len s[rue:nt iilspek[orskj ispil..!g prilavnog obmsca Agcmcijc.:k10.azn~ na .neod dana obja'lljivanja u Federaciji BiB" odnosno u BiH oglaSil nije otpu~'teQ iz organa drZavne $[uib~ · lzj.imi!J Uipita optcg O!:. ooja'Vfjuje Ministarstvo prostornog uredenja i zastite okolice Tuzlanskog kantona u saradnii sa Hadzic Omerom iz 8tjepan Poija . 3. 29!03Jo 23/04.e dutan 1.J!vfle :slu~benike u ilJ.gani.radii BiH (~Slufbene novine Federacije BiH« bIoj. oe Fejio.[Le ~rLj:i'i""C' nl. il i na web arran it: i A.) dana od dao" ob. 1'1::!.u·JKllt'$ dostavljanjem urednn P'O'plInje.ice Agencije za ddavDli.:dlrl C u.l~nOm upravDom ispilu. -polozcn atrucni inspe..(ik.ni pUlem web strn.: lzabrani kandida! "" bili oba.rZllvnll :shlWU Fe:dcrilcije BiH 'kanton u Ze. ll.20 lO.lii.06.Q polo:te:nom Sl·rL. (t:ri) god.poL'lrdu.i pravosudnom i. l.nja .S]u~_benim novi.2006.go'VI"CItlent prijave nee¢" St Uteti 1.l DC-t..ku.kamona..lut.oCncije Z.iJz.tan.)rm':lS..f. 2. r.I-eb'lle dOk:£L~.:struci n:!.po.IOij"i: Pored cpsrih usjova predvidenih clanom 2:5.ij.no o""dredeno vr·iieme sa probnim radom u ltajanju od 3 (lfi) mj".asti u~ <ivu na pl'ij javni ogla$ dos'la viti sljedee. Zcn..2/07 od 15.i.spitQ kaf!did'at.r. ukol ike fakuhet nije za vrscn u BiH i h [e diplo ma SlcCcna u ncko i' od draa va n:asli1.1 roku Qd 8 dan~ Qd d8JU! priiernL! oD.l3~ bra.lU Zakonom Lnv.lpila hnrlid::ui . .mu! vrli:. KuclI:kovicj broj 2..~nog i:'.aoilnika" unmra!njoj o.1 U007..2007.PLtrijil\'ii:!1ju uvje't8 konkul"$(i! dostavili A_gerieiji 1. radD o~ mif.icoI! A!."st~ rukovodcec!.h.zacin Fedemlnog min.:I.. bid ce obil'Vje.klord."vlji""oja n d"cI'nim Ii· ° Sto'Vim3.".no.n palo'-:iLi Kada se Z8 W S:l~kf.gov.l LI~bu FI}i H w\'!fW'.02.gQ'v.V\'O' j3¢:. b..nravaju qvjNtkOllkurs.. Organ uprave odgovoran za donosenje. Federalno millistantvo b) Organ up rave nadlezan za dobijanje reIevantne informacije. 39104! 54/04J 67/0"5 i SiOC) i ~Ia ea l .."~Vf.. lZ<l. Zi3.5:kog kanw:na Ncpotpl.'J.mlesra rukovQde. Ustav.06.mnici Agc:nc-iic: za drZavolJ SIUlbu FBiH ''If'.lovi "" "Iie nj" pool".0 re:mhatima kOIli:Ull'S3t dOSli3vili Age-neiji SV'II! -d. tadnog . a) NaCin ucesca iavnosti: Dostava u pismenoj formi primjedbi. :nam jcile:o ika u F ederallJ.a U._53 Nil osncvu ctane 2:t Zekcna 0 dreevncl sluabl u Federaciji BiH (nSluroenc novinc Pederaclie BiH~ hr. od 3 mje.addbih. pro-meta i :komu.obavlja poslave uprnvlj.nom statu ~ Dokaz 0 poloU:. op~~g 1:nanja.B. dda.oglasi ~.i"a U struci nakon sticenja VSS." 23. Broce Feji".i:salle evidencije 0 .i knndidati du7.c BiH~ www ijdsfhi b My bil.u imc Karnouulae upravc aa inspckcijske pcstove TUJo'Janskog.m<l Fede'raC"ij~ BiH 'jo plliem PQ~h~'~ pl'fPQru~nQ n.li pdje preuzimo.11.iI i3d.""'iIr.raln i min is. BosDe i Hercegoviue Napomen. 291Q3. ha U""jc.oi upra .dobojski i Sred:njobosanski Ul.i Donji' Vakl"r' Ncpotpune~ .bi kanron afKanI.ilt i. 0 strucIl oj 5prem j · bvod iz mOli.): I. www.nen.a0 drzavnoi siu!bi u Fedemcl]! Beene i Hereegevlne.1/07 od 13. il.nom voz:ackom is:pim j~B'[ k3Iegorijc · Uvje.mrije od 6 mj=i) iii kopija CIPS-ove Iiene karle .1-4-20-2106 od 16. broj:OI-34--35-2107 od 24.! HERCEGOVJNA T.i njego\'oj upou'eb.e . Zakona 0 drzavncj slulb~ 11 Federaciji BiH (. S41~)4..doKl!Iz (I polot.vno· ".god..~[OVi: kDn ku[s.otpreme s.~ilJ.aji dOSl8ve dQkar. obj!!J"ljuje za popunu radnlJlij..xavrfen pra .-a dt~a"":iu.fblh.mujo Vfenle.'uJ.loir'¢ kon. Aleja Alije Izetbegovica 2. n.a: V rslil d jel <l![:nosri: v . Za](ona I) preuzi man i u ZakOj'j_9 0 d t'1...cu.. Zakona 0 nan.l oj 8J u'bi u Federaciji Bi H (2~Sl L1'~i'le nilv Inc TK1J~ br:J2I10)~ Agcnc:ija:!!:a drsavcu slczbu Fedcraclie Bosnc i Herccgoviue.i nil web st. 1_Zakona Federacii i Bosne i Hercegovi I"J e (. slu~benirn mOlornim I'ozilom.cc!. ozi:lu.ioi Donii Yakuf -Gla vnl kanUJ:nal.~B~k!J1cgorije.cDo slozen.opunjen prij:avf.c: spremc.ste.. 49/05 ) i P.:ma od dalla pd~~mil obilvijl!Sd Agcllcije koiom ~ lJIlzj dootilvliilnje dok:!lZJ.l s. prom eta i korn UP ikac:ija 1. ia .l i tehnicki Nniv grupe po. Ul .tl(..a~ti It" Opi:s postova: Opis poslcva sadrzan le u rcksru [avncg koekursa. zavraen pravni rakul(Cl najmanje 3. k.Dokaz 0 rad.04. 34.KOIl. i u ['0h ku od lS dana od obja .5t:avi[i Age-nc-iii s.icil~ iJi na 'Web :stranlc..a relevantnim za datu aktivnost. kRndi~ dati ~oji i.li.lova: Sloi!eoo" p"..'Od... podnosenje primjedbi.cne knjige rod. vrSenje uvida u dokumentaciju. V K V "o.v.1'00 Agcncija aa drzav n 1] i :slL1!bu Fe-derneije OiH (pos.~c :Se u/:cli U r.m drtavne s. BiH Odjeljenjc Agcncijc ZiJ Tuzlansk:i i POs.spilU i2u:timaju St od! polaganja i:spinJ. DTREKTOR .lova: .d.fijom i os. koji [e objavljen dT7.genC".broj :0 1. da. : B raj izvr~ iloc": n ami . • bri. red."SluZ:bene nevi ne Sredniobosanskog za drzavnu slufbu Federucije Bosne j Na osnovu claue 24.il Odjdjenja Agencije za Zfrll.reSll: Prfjavljivanie na kon. UI S inspeke:iJ8k-e i'0.o rezultilt diciplinske k...govtba.~je" 7. JAVNI KONKURS brei 7ll I). ili na web stranici Agcnci]c www. nnkon 06.i kandid:l[ j.2005 .deC" doku.a :ia. vjcti_ N apom~na.god. N ep-o lpunc i ne bLagovremene mr~ Enver MINISTAR 'Bijedic UI. 6.tvnoj stuibi u Fcderaciii Bosne i Hcrcegovine! kandidati rrebaiu ispunjavaei i slijedede poscbne uslove. !J.kuhorn. 2. objavljujc novine Federaciie BiH\ br.Omit: 08: poj i." i komuDikacija br"j:Ol-02+217/05 od 14. Kandidnj kojt dc.. ~B" ka '"go ri je i nOljman i.ri.ac Op i. ja'l.acinog mj..\ sa ~Iano".l:.mvili Ijekarsko uvjerenie zdrav".lzbe u Fed.renje 0 dr""vljanstvu BiB ( ne . dria v nog.i~ 'koji i:spunjavaju us.t .l!l b rOJ 2"]0 75000 Tuil.nika u Opei. opecg 2Danj3.'!enika.i~$IQ pOJliga.zbu Fedefilcij1:' Bi." no "od. l..i ispit~ -pO.. ispu.L.e 0.av·~ti u roku od 15 dana od objllve javno. i nd{l.adsfbih.rs: o 4 Odieljenje Agencijil Agencije z..1 rQku od 5 d:. du.3VIJ 1.!.. r.g:an..dresu u roku od 15 (petn.l. =BOSNA 1 HERCEGOVINA FEDERACljA BOSNE 1 HERCEGOVlNE FEDERALNO M1NISTARSTVO PROMET A t KOMUNIKACUA FEDERATION FEDERAL BOSNIA AND HERZEGOVINA OF BOSNIA AND HERZEGOVINA MIN1STRY OF TRANSPORT AND COMMUN!CA TrONS Broj:om-34·3 -1898 -3/1. iUf.o vnoi .:!IC8 k~ttgo-rijej "D -pQz"~ . nakon zavrsene visokc suueec sprercc.1992.a\ k'oji ne.s[:i!ve darn 0 -polo'.t prcuze[j til proslorijilrn.OOl.01 . Napomena: U . Gracanica).IH'!jt.JgO~ITc"'[[!'c'. kao i izradu naerta okoJinske dozvoIe: Ministarstvo prostornog uredenja i zastite okolice TK.3z:matr.oik:ildja.nIiI AgCllC.e d~c{ rn jc:sec:i rod nog Sl<lza poslo vi pomocn e dje.lnjenog prijavl"Jog obrases Ageneije (mole se preuzeti u prostorijama Odjetjenja Agel.i] dr1:J.1Iiva nasralni raspadom SFRj.nClsno s:w! n9'e:ne dOKUme1)te treb-a dc:ma ..: za Tuzlanski i Pcsavskl kanron .god .lIl. ]l3bril!1. analiza iii misljenj..nom i:SpL\U ~g dd.-najp n manie 5 (pe~) godillil rndnog SHZo na poslovlma svcie struke.nik VKV"oz.:J .njo da '0 protiv k. su dostaviti ..fbjh 'ijfH' bul..d'riavnog slntbe.jc.:'3d MilSlo. izvrsioC3: Pozicija .ni: fnspl.ndidni du:tlli.\I'llu slu. Tuzla i c) Rok za podnosenje primjedbi i pitanja: 30 dana od dana objavljivanja ovog poziva.ijl. .sca". Lfakalretsku djplomu (noSll'lficL5"2nil diploma.i krivicni poSlup"k oct n.ll.j. s. informacija.1 Mos .(II'-u_ a OI 14n701 .~d~ ~5tllt" na eadc j :SQI.cca) ka. co Dnevni avaz_"_".!(jedan) jz.icko-dobojski i Srednjobosanski kan[Qn~ Ku(:ukoVLCi broj 2.. a U vo.lom POIcebDOm dokumen13cijom dos.. dlJ. niie obubva"en odredi>orn cllX I.OCll.tn .opcina Gracanica upucuje POZIV za ucesce javnosti u postupku izdavanja okolinske dozvole za objekat fanne za uzgoj broilera u opcini Gracanica 1.bat b) Ostal..no sve Ha~.:s-Iuzbenih 'U Kaatonalnoi post (jiveTuzfanskog kanto na --- ..i konklJrsa.kom biogr.cne: dOKumcrne rr-cba dost.avjclte. d. godlne).s.:' r.ibene p05(e.poplJIlic:n prijavni obraaac Agoell..nte ( originali iii ovj erene kopi je .dle"nog kanlonalnog .va prome.i]3C O.04. broj: 07/1.ta.rcsu: c n Accl'l ~:ii. dipl.veooj . 39104.· pcznavanje radii na racunaru 1- o a) K a n didnti koi j su e vi den ti rani u Regis uu draa vn ih sl uzbcn ika Fcdcruci je Bi:H ko ji vodi Agcnci ia za draavnu sluabu Federaci]e B~H (po:~nojeC1 dreavnt s. kandidati trcbaju iSpUT'!j:iU'l!. i s\ru. upravi U! lnspekcljske za popunu radncg mjcsta JAVNIKONKURS drdavneg sluzbenlka u Opc.67 lOS i S/06).i!dom SFRJ nakan 06.II!!III~.~fljke u illsljru~ ci j ama Bosnc i Hr.i [III.nj.c lrazi dostavljimje dokaZ:il.kom " zajavni oglas ~ne otv.HOlS/05 od 17.-dclJ i .1oi r.rojeci tlr'. broj 03/1·49.. Z.il.mjc.asp.azna. Slarlne b mj 2~ 75 000 T uzla.~u.nU i m.cijc za Zenieko-doboiski i Sredniobosanski kumon.e~ nije ZII. · v~ i i druge po. Vo.li ob:r~lac Agendie ~ ddavau :slu:(bu Fedemeijt niH (moze s.".lljavanju uslov:a: konkufsa dosla'Vitj Agencijt II roku od S dana oel! dana prijema obavijes:li Agcncije "koiam:s.oe se 0 teh n itkoj lspra vnosti i cisto6 VOl!: lla~ • vrsi poslO'lj.iI." 1 (jedan) djelom.a: d.l.. DIREKTOR Scad Masla.na od dmnll prijema oha"'i~:.luibenid) prliavliuju se 'ria konkurs dostavljanlem uredno poPl. 15/292 1 • St:rucni ~a'Vjetni:k za imovlnsko-pravne pcslcve • 1 (j edan) izv~.:tl!lnski L P'usavsld kamQn ~ Slalina brot 21 7.god. dtia'\'till slll1bll Fed N<Leij e. datu.bat b) Ostsli k.uTcd ne i J1l:bl .godjne).m novinilmii FBiH~'~ puu:m pOOte} prcporuec:no nil ild.I u.c odnosc na pojedine u:sloyc konkuISiI. bb.gQy.kontu1'5 :ta POPUJlU.. p. isd ie du~e.niva.maiu SHUHS.3) kiin di dl3tl koji imaju $1:a'LI$ drh.".ja is-pita QPceg: ~"a.rs 6e bili dul:nt potrebllc dokaze 0.341· J /09 od 28.VU etepcn s.CInaz. ~ 72000 Zenie" SOl naznakom.: (moje ae prcueed u peossoriiarna Odjdj1:.love po nalogu no posredn og rukovodioC3.i:. 0()7 .27 _09_ II.uda (ne "'rijo da U PQ$led.:Jtu:ll:aru~ 4.:lcIlIiI 01) rcz.Dj..a. Zakona 0 dr.nloDa.ne spreme . Prijlllvu:na konkurs..I: +3&736550025.li i s_liede~t-cscbne uvjete: -VSS .'ez:an do.ati . Kucukl>vi 0. ncbla.morn ill voziJ..1 rSzlIiatr3ti. Tok postupka: JAVNIOGLAS popu t1 u tad pog m jest .D!Jnia.god.34--123"7.:ija ne raspol:lZe podacima koji:s..e (I jS.8 dn...je!lenieima U organirna drZavne . odnm.. ii!Vflllm iSptlU:. oroj:Ol."vili li"no iii pmem po!.uttiiIima kOIl.inoC mdliogsla."1 u wSluzbcni.n ie.njut.did~Le !toji takav ispir irnaju :poloZ~n)! 4.s[iru(:ij3mil BmlJJC i Hero::go\fine i!.ok'SZt 0 ispunja'L!'anju USIOV.e www.t.ne konkurs: a) KI3 n iii d uri koj i su ev Idenrlran i u: Regi stru d rtav nl h slujb cni ka F ederacl jc Hi H kc j i '1.1 s! u~b u f"Bi (of Www ads fb ~b go . Do 'k.\·life:i~L1:B!H ili [c diploma neeena u: (lekoj eo clrl'. 20 Na osnovu ciano 20 i cl".l~eL!.::rccgo . dmvntliG .n k8ndid.0 1.th'lli slu~benici) pfijavljujll se na kr. 2.lolen ispi. Fa>:: +38736550024 .opozun .cijc a ae ddl!lvl'lu s. nje rada na r3CU!1. PUI¢1ti weh st.mje:s..

08 201 L godine Opcinski sud u Gracanici.. TIIlIL ..52 t.iCl. "f1"~ hilo I..~'" l'Iji. ~ ..Wo: ~ ~ 1• ~ p<IIi<.I~I~"""IiJ_""".monju Ii "" "'_lofoil'" "1.""ili...t"w . M..j.1'od.il"l""'.. ~"JlI~I"'~'i< 'l>o 110".'_"'''''I1IJIIIalti= n"..v L'~ n ~~I~I'''''''''''''''-o>l~ ...... .... n DAVAHJE JAY.. J ernstvo se polaze na racun .... '<r'pJ P"<'I ~ __ !>a*l . l"i<1"'II!" . Ib~ ...U>!..I.. pi'" "U. II~ dlpLInll. zastupaaa po punomocniku Nesetu napla te duga u iznosu od "53.I lIL Na prvom rocistu za javuo nadrnetanje ne moze se nepokrernost prcdati ispod urvrdene vrijednosti. [avne prodaje uz obadogovorc.....".«JUloi d.. br... I..I. ...16 m2... t..tb OiWlII.. r_j>1 . novine FBiH" 32/03).I'I'<""~~ • <II .. r...ii~~ ... ZII. STRUCNl SARADNIK Selma SaIki'.. 1. ._".Pet Ioklilnom oDold!'Ij!!I " z•• up poalovnoto . !.I ...33 m2.IIjzI .al: '9"" ~ I"'ri-' • .... ~1'''l-.. ~. 'l1li 1'. ~"" ~ " """" ...... OfpnIl .. III! ~ . "JIO" u.. :'LoM"'II """'" " __ .... podrum povrsine 65. . Ild. " 15 ~I"I:JI ~ "l"gI"!Id! V!Ddt ll.....~...soo ~~'" _.... .80 m2 i stau br.H 0 bl' ¥ ~ u I e ~ u..:noi~I>01»_~~. "' ."........."""".. Vrijednost navedenih nekretnina urvrdena 2004.otIro 1. pOI!Ovron prMICA I rnIOIC'N puI... ~ <biJ.. godine u 'grad......"""'..... fO'W" Oil 0.... ""'._I.. ""imo d... Ponudacima cija po nuda nije prihvacena vratit ce jernstvo udmah nakon zakljucenja j avonc prod..~ L~I 11."......t"~t.r I lIF... «-po .~..dO ."" ""INo ..lo......IiJouo..pIO&ilW" '!IllgaaNi . n I. ~. """""(11 .. ime jemstva polozi iznos od 10% od utvrdene vrijednosti nekretnina."Oom.." U BttkD ~ 8tH .. ....... ""'"'~ • do.. go di ne u iznos U od 669. pt9Ift¥l\II".. "' . t<>kBI'. ptIi.I.. :ll"r'I~ ..\~'I'Jif .... " .. domI..10>_ "hML . ~r>h_ . brill D1 l-G2.lI\1i • lIoo. Iiuu I)IREK!'OR ... · do.. pW: I"'!" Po> ctp. ~ (~r: i"•. ~_o._hj'tt ...""'11 ... 0I0/_"'" Ii' '<L 10 2011......n.. UaJioba I'lII-''''J<m» nllII>ll<.. ul.....I _.. LIIiIII ~ i _I""'_III_JIIor«biIi _"....rbor >&.. •""i< -._... 'P""I< l oodl<"""<r<- "IlI<W1 rb· OS'""MJ ~~" 18 lG . .. .'J: "'P"I ilolUJ<dooaihr ".. .20 KM. 23/66.. \~li. poI~_IIp- ""-J. godine.1 "'_.'-' <>h ..._nJ.-..-.1< ~ .1 i..OQ NI IlI!MlO nol". "II'" ...i\~ l:oodob.~~~r .. 'NoIMI~~<I.a ..__ •~ <hi"" 2UO.15 m2._.poN Tm...clo! ...8....."...ISm! kanki4 ZII ~ """"Il II mol'... stan br...1 .Iz polozenog jemstva aamirit cese troskovi nove prodaie i naknaditi razlika izmedu ciiene postignure na priiasnjo] i novoi prodaji. ~ '"""" be..m. radi nekrerni na....~ . J. I 11.... ~ .ocI _ I...... 101.«II us.!do 011•• ...Q' In. l__ 1OJral6.<.r: >.~ l ."'""""~' • <1111]<~. j-. '1" L.. . ~ M. ...<m...~I.J_ ltu"""""l< ell fllll1 w..~.-.. sa pripadajucim zemljistem sve oznaceno kao kc. p""''''" ""1'''_"'" ""II" "._ .. ~ ... a~ 1(' Jt l..."'~ olr<iox lIt.." ""- 00'bl. ~ : Jl ~'" ..XUPPOSLOVHIM ..... _ern .... ~. .. 1""'0.OC II • \ "'''tC 1. I povrsine 95..IIa"'l""'lJIIl . !>Io_._'" a....."..o1 • .... ./~' ..mtla"_"".. ~ '1I~j" 1M. o...tmm .....k a.. _ . ali ne vis" od 10.I. .......-mmhI"'~ _ 0... 1'" .... ulwp" nIenom MMjO I IIOfIIoI. ••".......~ .'lIJ pJ poIInlo.111(-11'11'" 1. • putem usmenog i javnog nadmetanja na dan CETVRTAK 05. ~_""'" ~"'lOk Do ~ vrlIto_iIII>I .._u LJji .010 i 1'>11<\1> III 2 blo.80 m2.... Gracanica.."..'ItJM-~1. "...!...bpI '1"1"..~JI1""III~. ... Z. .871.........<11 .....' ~iIo """" 1"""f!J<nr.ll IJItIIo!no 1_ ~ __.. .. vezu placanja poreza na promet nepokrernosri...ath.. ZAKLJUCAK L ODRE£>UJE SE PRVA prodaia nekretnina izvrsenika PZ "Kokovita" Gracaoico i 10: .~ ~ "!I<"'("'~'i i. ~ •""•... Q)..rn'''I''''''''_ I:'!!]f ~"'fI'ftC'ljlft..1~l1pJ ~i<I"''''1:.. V_ Kupac ie duzan polozici ciienu u roku od 30 don' nakon odrhne :\l....." "*".000.-. ~ ldOl..oI""'i.-Iw _~.oil"'" cr. <1_ w. ..c.Depozit Opcinskcg sud.. •• IN.!Q">i i .. ""I..«J80111C11 od 28 J 2001 ~ I._pJ~_.. pJ'" do 15.." _..W I!.1. ~""~'I"0~......o. ~~ jlVI">CIm' "'"""""'" BrH:..."".. 04. ..... VU. '" bIIl >IDIpr>"'....o Dmr>Wo BoI1 0 ~1l1U Jwo'r\llg ~:13 "'-MJ'I ...:IK...1>1.... In ~.... . 10.' .'".. . Zakona o izvrsnom postupku lIZ uslov da priie roeista za prodaiu II..H" t:wo.r.. ~"'II"'_. br....10>.. . osim ako se stranke drugaciie v..tllh~': ~"".OiI. ilIi ~ 0IpIIII'~ ralo»I"'""" '''I''"*'''' ...._ Dnevni avaz oglasi BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE TUZLANSKIKANTON OPCINSKI SUD GRACANICA Broj: 270 Ip 000926 071p (s tari broj: 027.. jl.""""""Q le l.....1 IdapClO[.... prizernlje povrsine 140.oll"". .." .S."... prvi sprat povrsine 182..""'... .rrnq oro.ilpK ~CIf·1IudIo IatIriIn W ~1"'11IOfI.." ce . II..~t..lII . JI..I ..-Slut_ .--.. IlIcr~C..... II. ..IlENOG JAVIiOG NADMETANJA lIrId no IIIR'<IJIi!1JO ~ _ 8ib.o L'I...o..n..e<... prodaiorn na o izvrsnom posiupku (~Sl..-". Salkic. g PII'fuplw ~ ~~ ~ Br~ ~ B<H....L. '''''''~ i"...mla_. II.:no "nn r.. "i"pr.. . ~ I~ .. i ..T~ dec. oW ..o..... ~..u".....d JI'..R SI'~"O ... II""".JlDto... sud......""".. III _ ~ II< 1Ilm-<r" ~ _ 1'..-.oozAMlll ad 2G II 2011 g<>Gne U<ed ZII ~ jw... p...._" """&oIooJo""·... Ako kupac u odredenom rcku ne _polcfi cijenu slid rjesenjern prcdaiu oglasiti nevazecom i odrediti novu prodaiu..'".. ...o1 Q2S2IOII ad 18 6 200!1 QOdIniI 0dIuIc... toja III... F"""'''' . __ .. 'V u { U""""~'.gk"". •"")< dt-.s.... u...~.. .."'.......pIoo!. ..' .. u .. 0\.... • "'"'''' R..".o...ctnAuru' RI ~IIN"!'III D«Ii~I)lIl'2~2 ....~. upisano u Zk. j<l...."'ILl<br..!." _ J'1Iic1lnU". · _I DIC iWIt.....iI ~I~"JC __ .o." _ ." Brtka [).1<~I _ 'P"""lIotl'I"'..... tI ukup p:dJcvM .".dono . oIul+oo "".PUTDI US. 8re>'~ DtJII1k1IBtl ~ ~ 3 4 ..1_ 1(. .... ai«lJ ~.eooioloMoho. >Nim.ja jC "'l"""" drt.oo"-. ~u.:l< iii ........ ""'. __ 9ttkc. u izvrsnom posrupku trafioca izvrsenika PZ »Kokovita" Graeanica.._ "JII" 4a (.zvrsene dana 19...~ ....t........00 KM.......r ~ ed '.('O\ I" E (. __ oIr ... 3 povrsine 59.. • ~ II (.u: i.20 KM.... Gracanica broj 132-1800-309503688.""i<rp:..Il<t<qo~ 1.u..~ _ a. ~ .. ... """'1...a op. ..0•• DO:!>:o. p'~ne pcIIIcmI ~ -lIIOIgiOOl Uledi H up~~ <I """11100 rod '"UaJ...x neo VI .. ~ ....tria oti..-aIl. fTIOI<niaIoo'Ir . " ])0\...f'IWII'I.og j>J-o"IIDo 1>I>I!I"TINn~ IItq 22.. 563 k..:I>:lUr... 1'''1'<''''' I "'1'f'SiI ocI ~"'P"I ·do I"dF. 'LI< .!. Ova] zakljueak opjovilCeSe"' oglasnoi tabli suda POUKA 0 PRAVU ZALBE: Protiv ovog zakliucka :<alba nije dozvoljeng... .. je na OSnOYu prociene UL o-"".u~ i • i 1. 2011. Cehajicu advokaru iz Gracanice..10'0110_. ~ huI'. J~ ~Q 0>lOI< <lr~' _ ~. ulv>1ja>j....... "".... J" .oj.t. ub. ""'" poi> lin....066.l'lir~ 'r~ I'IM!>OO D..."". 41~ 1Jred. I. srrucni suradnik Selma.b<..zaiednicko stepeniste povrsine 20..iI<_dirdtx ..t&.'-.1.~ __ . stan br. . .... .'n..".2(J. lulo ""'''jr .. 011o. """""""...........1 ZMl6 I liI'J1)~1 2.".._ioI.._~ • I'" 1ubof ""-I J "\'~I (H.. - .63 m2...-. . loli. Pocerne pooude za prvo rociste no iznose manje 0111/2 urvrdene vrijed nos ri n ere bi ti razrnatrane. .. .. _." . I...lJ . . ....iJkUI _ ...'""t.0-1 P-07-000094) Grn"aoica.....~ _1I-.1Dos"'P"'l U pn~~ pri~ i Ih .u~ ._o. lOU..tuo .".... povrsme 5..u..... ~IIIi:"....!iC 1Ido......lp.porIaIu ~ '~C!l! Wl'aI'iI~ 'BoI1 • ""omrlOt' .....ni i J"-"" "'.. b) i""" d. ""~ oi<Lbn...1Ij...~~~P"IJ...35 i stambenog diiela. . kodana 25..'l" \ l.tI<a DlotnlcIlo. ukupne procijeniene vriiednosti na iznos od 669.O>J'5<'IIol~ . .""""....'00' ...... soba b roj 13 s a po cetk(l m u 11.. ""..n "')<I"rnal<"\'ljol . ullit+>.....I.a. Na iavno] prodaji rnogu ucesrvovati sva fizicka i pravna lie.p.1"" ~.. " iJN..In1 J c...ci<.~""""'''''''''-I''' . "......~ "'.o lti... ....\t.. .lj..~ ~ ja_' . _".. '_'f"<T'I''''f''''J... IJM("'-O UI'> kll\ I F. ' "<>I_ltiM _""'.9..w.~ "." .. '--I .. donosi slje. S71 .:nI<l:o o. .>.....oI!l... ...: broJidoI> .\bria>o. . stambeno-poslovni obiekar koii se sasroii ad poslovnog diiela . • .~ n>i:Ioih~ • .loc .....o DtrIriI:UIllll4 obi .'jlO~ .._ ...l'"r~"" . csim lica navedeni II u clanll 88..-. .r...21 KM. VI...00 sa t i...b '....I""" ~~ " .: IV.. ro.I' 011II "" '" _ji ...i<o"""". je.I "" t. D'1II·4 I !'III I~ I'nJaIl tl'ahJ!lm og~ mogu ._ \1>nM \.08. U~\I. ' .N..*m UIINt"!Dg _ ~. 2...n~~~W'('tjI... ·...no"...._.2S..o)..~ 11'-" BI~'~ BH" tIrQt 2Ml71 0 IDf¥lro I dctpIrO p. ~ii .... _. .". crp-.. 7. 15 ~ It ~ ~ . _ -'-'I: "'P'-" i-=. ""'~~"U>I''''''' :<ma._odoodl<~~' ·d:o"ll'"~ ..IUpa. 801-1 brq Ol.m \1...fln. "'.. 1.'i_.IJ.." . ...-.... l .U. izvrsenia NLB Tuzlanska banka DD Tuzla. . 1iMqo" ""I"'_~ .. 1I<~_. no osnovu clans 82..... protiv Sarajevska 10..1 I'-!~ ptiJ'l!illl\l.PROSTORA I MAGAC'INJIo ._.-"JOIOtI .."... .u..~ "'.0("111: II XI:PIl ~I OOlllll' n...... I KOHt<URS UV.. .. ....H..

koji su dovoljno veliki da sam spremna da u n j ih uloiim sebe . tako i utkala sebe svojim znanjern i energijorn. gd je sam s rekla kako ogromnc iskustvo i znanj e.birno je uzivaju- govori Faruk Hali- Iovid ispred organizatora "Tuborg Green Spota". .riavodi se. H. i:ije je djelovanje bilo pojacano seed- la ultsuznOj j8hli u Serif Konjevic snimao spotove u Makarskoj TaUana UO)lehOUS8i dala o18az naTU Pin8 Popularna voditeljica i portparol TV Pinka Tatiana Vojtehovski obavijestila je Neocekivana odluka voditeljice zagrljajujeDOI~C8 javnost da. ja je POkalAI a kako j e Majkl Dzekson urnro od akutnog rrovania=propofolom". Obdukci- srvima za smireni e. al i. nakon skoro deceni j e rada.P. "-9. iako bismo finansijski sigurno belie prosli da cijelu pricu radirno u neko] dvorani. . Naivise volim da pieyam i mislirn da to najbclje radim. Kako organizatori naglasavaiu. teEm da napomenern da se ne povlac. a surra navecer nasrupit jie i grupe "Lude zene" i"Covek b ez sl uha".30 sari te ie predvideno da kcncerri rraju do ponoci. izmedu ostalog. Ispred sudnice se okupio veliki broj fanova Majkla Dzeksona. U suboru ce pod sarorom "Tuborg Green Spota" koncerr odrzati "Hladno pivo". iakobismo finansijski bolje prus] da pritu pravimo u neko] dvorani. Mojim odlaskom se svaka ko neee pre kin uti ni poslovna ni privarna prijateljstva stjecan a i gradena koja su godi nama Uz podrsku desetak potica. NakOI! snimanja Serifje nas III vio b oravak na Hrvarskom primorju i trenutno se odmara u Porecu sa suprugom Kanirorn.u sali govori Konjevie te dcdaieda je za reziju bio zaduzen Vedad J asarevic. Vecina kadrova snirnana je na luksuznoj [ahti jednog blici. Ijesui- nacin pjesrne priblifili pu- mio je u Makarskoi spotove "Pm do bola'" i «Ljubavi". nap us ra" Pink MediaGroup».1<0 da nisarn imao priliku da budem sa svojirn naidrazimakaze Konjevic. avaz. usaopcenju.• 8 ptamllarfrujan "-01 1:. • Prilicno sam siguran da ie ovo prvi rnuzicki spektakl u BiH koji ce biti uprilicen pod veli kim ilatorom kapacirera od 2.a kao predgru pe p ubl iku ce zabavljati "Uncle Sam Decided'" i"BilIyAndol'". L. Cetvrtlk. ne pod orvorenim nebom nego pod ogromnim 'a!orom. Z vi iezde p rye vecer i b i[ ce clanovi benda "Dubioza kolektiv".Cije ie postavlianie traialo nekoIiko posljednjih dana. Iza sebe imam veliki hrvarskogbiznismena.500 ljudi. ulaz u da ugodai bude vrhunski da svi prisutni maksimalno i sa tor 0 bje veceri ce b iti 0 [VOren od 19. D. take i S3 svim kolegama.500 liudi Zeljeli smo publici prlustiti nesto drugatije. kae ko s vlasnikom Zeljkom Mitrovicern. a drugi nevinirn covjekom. 51 8 sono 18S.Bilo jezadovoljstvo radio ti u okviru "Pink Media G rou pa".ii Pink. m iz iavnog zi VO ta. . tvrde organizatori Dvodnevna ruanifestaci- "Tuborg Green Spot" sutra i prekosutra u Sarajevu ja "Tuborg Green Spot" bit ce odrzana su rra i preko sutra 113 parkingu ispred sara" ievske dvoran e Zetra. . No.show biz sokirale svijet Onevn. Serif Konjevid Vojlehovski: Novi iZ!llQvi u okviru kom p~lI. ali orii su neizbjezni da bismo na sro bolji broj snimlien ih S po tova tako da bih se sada mczda mogao okusati i u filmu .. S. Zeljeli srno publici u BiH priustiri nesro drugaciie.Imao sam rokorn ljeta veliki brei nastupa 13.Snimanjespotova tesko mi pada. odnosu na nastup sarno 12 sati prije smrti SUd8n)u Pasfavllanje ~alora Ispred Zelre Ira/ala Ie nekollko dana SpeiltaBI POdsatorom Bapaciteta Od2. Raspo red n astu pa veoma [e precizno definiran. jer su preda mnom novi izazovi. 0 d koiih Mateja neki smarraj u ubicom.Z. R. za "Tuborg Green SpO["v lada veliko in teresiranje. SIO najbolie ilusrrira podarak da je vee proda to ville od polovine ukupnog broja ulazniea.

IrAn rllJ\~ _ NA KIDS' Cl'IIA, SJlAUJOG 5_'Q_ CEWRTKA Z4 SAMO 1KM

one_l'l1iava_Z,~eMtl_' k. 29, septembar/rujan 2011.

!_I!_O_}V_!!I_·Z
,,'

TOP ..PRICA Fotografije koje su

Baza IJeBarZap
Vje.rovao liekaru

Z

v

Jasno vidljiva razlika u zdravlju pjevaca u

Sudenje Ijekaru Majkla Dfeksona (Michael jackson) Konradu Mareju (Conrad Murray) za ubisrvo pocelo ie u utorak. Drzavni advokat Dejvid Volgrin (David Walgren) §okirao je sve p ris u me kada je u zgradi suda u Los Andelesu pokazao slik u besvjesnog p jevaca na bolnickirn kolicima, • Sta se dogodilo u uh 12 sari izmedu probe i smrti Majkla Dzeksona? " upitao je luiilac porotu itake aludirao na gres ku I j ekara. Tufilac je na sudenju Konradu Mareju, dezurnom liekaru pokojnog pievaea, govorio sal i opruzio Marej. da [e narkozom iIijekovirna doveo pievaca do smrn, Fotografija koja prikazuje Majkla Dzeksona u bolnicko] pcstelji, bila je veoma porresna za porotu i [asno je prikazala drasticnu razliku u zdravlju pjevaea U odaosu na nasrup samo J2 sati prije te forcgrafije, - Majkl Dlekson potpuno ie v j erov ao svom Iiekaru, To ga je kcsralo ~ivola -utvrdio je wzilac, koji je na sudu p ustio i audiosn imak na kome se luje II kakvom je stanj II D zekson bi 0 pri j e smrti,

Koliko su novca zaradili xoke, Janai Fazlija na romskoj svadbi u Tuzli?

nom izkulisa

Brenom i Oraga-

Sta se desavalo sa
.Zvezde Granda"? Kakoje Zehra Bajraktarevic postala glumica?

Akutnolrovanje
Majkl Dzekson urnro je 25. juna 2009. godine II SO.

Ko je nakan deset godlna spojio Kemala Malovcica i Jovanu .:;;... . Tipsin? Ko Jessra 1lMl1ia!trl Ahmedovskog cuve na nastupima. po BiH?

godini zivota u svojoi kuci, o njemu se [ada brinuo opruzeni ljekar Marej, koji je nakon prikazivanja fotografija zaplakao usudnici,

.,'Ih,;,

Ziri dredi 18[oalisl
Pet najbolje plasiranih s takrnlcenla u Sarajevu predstavliat ce nasu zernliu na regionalnom finalu
Sve jesprernno za drugo izdanje hip-hop takmicenia "Red BuJl MC Battle" u Saraievu, koje ce I. oktobra biti odrzano na sceni Dorna mladih. Od 40 prijavljenih kandidata clanevi Ziriia odredili su ltifi-

v

Pripreme za "Red Bull

Me Battle"

docekali u Doboju,

Kako su "Horde zla"

a kaka HManijake" u BanjoJ luci? Zasto Sarajlije.....----------,

nalista, a to su: Mahir Bairic, Eldin Husic, Miro Pra-

bo k" op reme, a treca Ie "Dieselov'" parfern "Only The Brave". Pored toga, pel najbolje plasiranih s takrnicenia u Saraievu predstavljat ce nasu zemliu na regionalnom finalu "Red Bull MC Bartle". N aiboplasiraju za llceil6e na regionalnom finalu, dok ce petog svoiim glasovirna izabrati posjetioci portala Redbull.ba, Muzicku podlogu takmicarima pruzar ce D] Audio InFunktion, a konacnu presudu 0 pobjedniku izreci ce ziri, koj i cine poznati bh. hip-hop izvodaci Frenkie i Soul te proslogodisnji pobiednik "Red Bull MC Battlea" Sterrua. H.P.

Ija cetvorica direkrno se

stedion Olimpika zovu "Gej arena"?

www.expressmag.ba

njic, Ismet Garibovic, DaJ;.io J unuzovic, Dalibor Cobic, Aleksandar Kupresak.Adln Saric.Elmir BaIukovic, Muris Nurkic, flani KovaCi~, Zlatan Hajlovac, Feda Solak, Damir Kariilik,Jasmin Becar i Semir Suljic, Prva nagrada je "Home Studio", studijski mikrofon, zvucna kartica, dva monitora i slusalice, druga nagrada kornplet "Ree-

oglasi

Dnevrli avaz ""',..,, ""_...,.",.,,.

49

seat.b.

SEAT

SEAT LEON. SNAGAI LJEPOTA U JEDNOM.
REDOVNAC!JENA

27.482 KM

EDITION CIJENA

25.550 KM

SERIISKA QPREMA REf,ERE.N(E
'ASS + res ·6 x naeni jastuk • Klima ureda] CLIMATIC • CD MP) sa ,6 zvu{nlka I komandama ntl upr.ll,illa~u • Eh!k ,Itnl podil8Cl predn)lh prOlOI,., • ,ElekVitno podes.ivi I grir"nl ... nlski tellovltori " • Alu Feige Ella 16" ,G.um 205/55 R16 • PUt(11 ruCunar • prednja svjella Iii maglu

CLANIC.A VOUCSWAGEIi

GRUPACIJE

ASA P55 SARAJEVO 033 555125

I

R AUiO rulLA

AUTOKUCAPEPI
0592B5090

TR

IHIE

035265265

AUTOS VIS WKiC BROD 0536115011

Tacno Netacno
ka, B r ila ni [a i .lla!ija? Meso mladunceta uvea za svaki uzrastima posebne nazive? Kung lu je kineska borilacka vjesli· na ko ja j e ui ste vrijem ei d uhovn a i !izicka diseiplina? Minhenski je 1ko i s u pnstl spnrazum acka,dogovor gIe Njem Fra ncusj

48
,IJ.rsrralivanja su dokazala da bundeva sadrzi vecu kolicinu bera- karorena, obilie ostalih an tioksidansa, viramina C iE, nekoliko vaznih aminokiselina i rninerala, a posebno kalij j cink, koji svi zaiedno imaju presudnu ulogu u borbi protiv slobodnih radikala iu podizanj u cielo kupnog im uni tera organizma, S toga Ii ekovi ti sas toj ci iz bundeve s ti te organizarn od razlici lib alergija iinfekcija, sto jeposebno vazno u [esenjern izirnskom razdoblju, artri tisa te oboljenia srca ikrvotoka. SniZa va iholesrerol u krvi te s titi 0 d kancerogeni h oboli enja

[)nevni aVal, tel'lrtak. 29. septembarlrujan 2011.

vezn ad ar
. ...

3

2.

Bundaua DOdiza imUnilal

pad ilecera u krvi, koji se javlja nakon "Iosih" ugljikohidrata popu t bornbona i keksa, utjecu na dio mozga koh kontrolira impulse, otkriva srudija U niverzitera "Yale". Seeercini rreciau dnevnog kaloriiskcg unosa.ali liudsko tijelo nije stvoreno da podnosi tolike kolicine, upozoravaju strucnjaci. IJJtoDramaticni Zbog toga postoji mogucnost da tolika kolicina secera pogo-

DDrezno sa secerom

duje mnogim bolestima modernog doba poput dijabetesa, bolesri srca icdredenih vrsta kareinoma.potvrdu]e istrazlvan]e.

1. TACNO

Minhenski sporazum dogovor po diktatu
Minhenski sporazu m ie dogovor koii su postigle Njernacka, Francuska, i Bri tanij a i Italija kojirn je Nj- "---'"""".._"..._~ _ emackoi dozvoJjeno da anektira cehoslovacku Sudersku oblast. Bilo je to na danasnii dan, 29. septembra 1938. gcdine, Prijetnja Adolfa Hi tlera da ce ok up irati di 0 Ceb o· slovacke u koiern je zivjelo njemacko sranovnisrvo potekla ie iz njegovcg proklamiranog cilia da ujedini sve oblasti u Evropi nastanjene njemackim z.ivljem. Premda je Cehoslcvacka imala vladine sporazume a odbrani s Francuskom i Sovietskim savezorn, obje zemlie sagl asil e su se da d ij elo viS udetske 0 blasti s njemackorn vecinorn budu, dad Hitleru koji je zahtijevao da se svi Cesi i Slovaci isele iz Ie oblasti, Kad je (ebo. slovacka to cdbila, Britanac Nevil Cernb erlen (Neville Cb amb erla in) pregovarae je 0 sklapanju sporazurna koii bi N jernacko] dopusrio da okupira oblast, ali da pri tome obeca da ce sve buduce nesuglasice biti razrjesavane konsultacijarna i dogovorom,

MEDICINA Tvrdnie brazilsklh naucnika

lIar -z amazonslte b- J e Ifec- raM?

Halom Droliu
~ Celid iii vise soljice kafe dnevno mnogi ce smatrati 11.1· doscu i nezdravom navikom, ali nainoviie istrasivanie pokazuje da fene s takvorn navikom riede obolijevaiu od depresije, Poznaro je da kafa razbuduje i na odredeni nacin podize energiju, ali aiie preporucivano njeno pretjerano konzumiranie. No, novo istraiivanje otkrjva da siaino djeluje namentalnozdravlje .. Nauenici 5U pratili fivome navike velikog broj a zena Inkom razdoblia od 18 godina, U ocili su cia su Zene koje su redovno pile kafu, nekolikc soljica na dan, rjede obolijevale od depresiie u svoiim sezdesetim godinama, i [0 Cak za 20 pOSIO.Rezul tau isrrazi vanja koje nece svi doeekari blagonaklono obiavlieni su u "In ternalu Medicineu".

Nove studije

deoreS:lle

Naucnlci nls htjeli ollirili

ime

2. TACNO

Janje ie mladunce ovce
do jedne godine
Mladunce ov· ....-

Istrazivaci su tvar uspiesno ispita! na teliJama raka, sto je postignute kOje bi se moglo iskorlstitl u proizvodnji djelotvornijih lijekova protiv te bolestl
Brazilski naucnici su tvar dobivenu iz jedne amazQ!)ske bilj· ke uspjesno ispilaii n. celijama ,aka, §!O je pastign!lce kaje bi se moglo iskorisrili u proizvodnji djelotvorniiih i manie otrovnih lijekovaprotiv re bolesti. - Orhili smo odredenu vrstu mikrcorganizama koji i.ive u jeduoj biljci, izdvojili sma i h i do· bili rvar koj u smo ispitali na eelijama raka te zakljucili da ie djelovala na neke vrste tumora- rekao [e Rudi Prokopio (Procopio), koordinator u Centru za biOlclmo· logiju uAmazoI!u(CBA). . Nakan prve faze ispitivanja lvar ce biti ispila!l.' os zivotinja· ma,arek onda na Ijudima, \l okvi· ru tog is crali van ja !tojem se prisrupiio prije~tiri godine, a mo· gao bi se iskoris ti t.iu proizvodn ii Lijekova manje agresivnih l<l organizam_ Prokopio nije htio otkriti irne biljke ni na kojirn se rumorima rawlo ispitivanje prije ne· go !ito ono budegotovo. eBA, koj u finansira brazilska vlada, saradu je na ovom projeklU s amerifrim eksperimemalnim onkoloskim l.boratorijem. Nacini lijecenja raka koji se danas primjenuiu (hemolerapija i zracenje)OlIov!)i su iuzrokuiu bro ine neZeli ene n uspoi ave.

"'""T-...,.,

ce do j edne godi· ne starosti !)az!va se jimje. Meso fa· ~ ......... _ nieta !)a~iva se ja~ njetina. Meso ad· rnsle ovce iii ovua nazi va se Qvee [i na, a meso ovaca 12 do 20 In ieseci s tarib moze se nazi va li illlada ovcerina. Meso avce Slare ~es[ do 10 mieseci naicesce se prodaje kao mlada janje!ina,a ~ilje~e je janje stam pel-se$1 mieseci. ZemJje u kO'jima se n"jvi~e kon" zumiraju ianjetina i ovcetina (na osnovu potroilnje po glavi stanovn.ika) su Novi Z elan d i Au malija.

Sjajno djeluje lIa mellia/no

Tb£!iIo

3. TACNO

~

-

u

IRlIU

.'FltI9J

YU
,

,m II(""~

lITOJI

~

f'IDIII.«

~

=1

~

U41Q.(o,c

~

.~

~

Kung fu je kineska borilacka vjestina
Kung fu je kineska =;:::<;,':""':C"":;;;::=t bo ril Be ka vjestin B koj a r--l.!..:clilii.... "'--4 je u ism vrijeme i du· hovna i fizicka discip· lina. Prak tidea se od Dzo u din .sri je koja je vladala od III L do 255_ godine prije nove ere, a =------"'-------' mozda i eanije. Njegovi propisani stavovi i akcije zasnivaju se na izostrenim po" smarranjima ljud£kog skeleta i musku· larurne a!l"wmije i fizioJogije, a moogi od njenih pokrem su imitacije slilova borbe zivotini •. N jegove t eh nike b Of be podsjeca f u na karate j tekvondo_ Samodjscipliua ie veoma n aglasena. Kung fu koj i se izvo di kao vjeiba liei ua taj' ci cuan_

III

tJ ~1

'i:r
IT¥;;,

Gt

~
RJESeu:Erz
PROSLOOBROJA
KAT'-NA GONG. ATA-

..

m~ ,'=
~\OOO .!~
.uT1.W

I'~
I

~ ~
1~'fSI-~~
-~

~"O'\I,UU

I

'IlOM

&

ro

111£

,~
V.l
I T I~

i.tAH1. &OR. TAMA, 0SNaVA. ATARI. f'E.IWl, ~ SllKA. I,

OTUTIC. AK.SIOI.I. iDrtl

.

~

&_

:.=
~
foCiM

2659

......JINlLM '" Nl'tOl.. '" -go:.::"". =1_':.- ......O M"KA bh-':· I ~ ". ~~I • ClXlf L..:..~ o .. ._.:J. "..-"" -.--....~ .

0 III"' . __ V.~ • Gr...... IH~""".. !1IlnurIfI' ..~ ~~ JIOC't" oil ·a~_ .P'o' ...... . OMIoM'O!i ...uuenog .i..progl"Omo za upla k.nvl..~~ •~ ·""'__"tar ·. _.... I~ I1r-""'> P<>da-l...JI.T~ . --lWIltIajIIr!I.r..~ W.. vt<_tk"I.jI<oIu mat.. ..... ToI._. ~ ..~\UI"OIltIJ . '''''' .. r CDRAR 110. ......~. ..!..I BoI .kogObmovonjtlOG~...I ""'_l..og '.......FIU"...~ ."'-~ MS~""_~ MS_~ hIS __ .n ••.4inf 1Wuw" ~ ~~ ."11 OGLAS 1.... .Gv .1' .K'"_ I>'I"'_ .lidl>r T_ U .... ·T~u • CiIaI . F_1j..~"" til IJ\iiIIliII _... "'lonP1J-1'IUw.a__ . pi .. ~ -iFi!!J ....""').• _........E_ iM<in1«_ pIInDon b<rjI. IIrtIjOY8'~ .t.""""I---~~ Rlf!...."........klIo "''kUOl'~ ••• l~!ln.. ....~ .". ~"I" odrt. ..IIIl~"'.. • RIII""......._...~bb.....:tN~ • M5 E. ....10111111) z" o... • a. ""011.." ~ ... ... .......lI All I". _ta. ""..Ir til IJ.-..-......_.. ... Rul""" . _ • T""""* H ......" nh ... ....~ · (hlltii ~.. ....l ... _..~ _ ~ I ..Bok~~ .III'''''"' II.u. ~ """" po"..r. . :l(: .... It._.......~ IOWN"'''"PK!Ja!llo1J v."... Tot OJ!l)ll1 11 VITEZ.... _ ~_ ....:......I..ed.0...~" ~l'" ...... ~""'_ J~ • .~.VI>lK~~ ...IPI$" ')81 1lI)31U'G:)&I DllSlo.... ~nfi.-al.. poo<>pJ!Il RuI.._ av .. . __ ..... ·....... ill 0..-... u I~ ._.... .1~I'W.""l._.. ~ M5e:.Jva.fIOU...T~ ...."""._ tI ~ .~ p _ ..... PJII>'" ... b ~..._ .e"OIl ......... Iab!m "..""'..~.-sI.. _._ .r~il>T"'-' ...." -.<>"""".-.. ~ .o.~. '" II QOdrv(JII ~1". "...c.awll!4l-~ .k1lCiO .... ... w_.. ..1._ ..... .. 1'vIlo._ .oo. '~""~ MS~poda PC ..:n!rl l -3&7(0)31)1110227 OJQ 100m CEHTAR VI. i """*w I~' _ nopI.m -Gn. J . ... 1'ht1. ()s~ "..~ DOI!!tqo .~ 1:1.. IllY ~ '_N""'"' _ .Iiq.... OBAA2iOVoUl:.r. __ . ~ l _1IIIIm11O'1dt""" ~I'I u P'OII' ..!orI<u'Of rMl" "...o. . ~~ E"'~"'"'~..~... "1". d-'""..~~"""".-. ~ IV. ..Ma:s.".~~~ ~ .. • U!R"IM rw!enw\l ..oglasi bo""........ _". I MU~..g ·EkL~ :Si<oI<l B4HI .-..1 pn>INIIiJ IDbI! .~ .."....... mr..n.r.....ooe..~ ~u _ o(.aj ..oru...... L.. M"""'-' .... I .. ~... ..~...IpIMII q. ..OIrl"od Rul:Gva ..._ Obr.111"".IH)<II .podN~ tW.. __ FlU ...·1 .. -[_I ....... Kt~KI~ \mut... .... ViSOKO: i!krr!iIclo IO)011111l1O ..Ilo< • M.. __ IIItntouf •~ .g . 1_ . .. ......llt ~._... .~1 llifognml u...~ • SoOI.P....I~ (OllI1..... I>oj_.-1m.aP"O'l' ....." ..... pod ~ '~_I> '*""'O" ..~ -~ rnm:~hII .... p'...u ~...... Grand Auto 1.I~' "~e"""" ~o:..... ..o.lomclQlII1tCIrd! Odni ~ . I ~ .~.~..r.... ~_ O!I* • EleIdtrUr ·~_-_I-~ ~b!Ij~.... .~I~ ~ ......t1 'IIrIM • .. ....._... QPju: vII: .JNWll""""'_ • OIg.. ..tIOMIl'9UXl ""''''I~II~16)>>I_ SA'RAJEVO:krtijetCl I.~ .tr~... 08R!U·gYAIlUE i_I··l1tI~ ·...l_ gr(_l ~ .... .....QOI """""". .. ... t...~ Wi Pm... _~ ...."....... • FWioo I" W 18 _11011110 Au""' ...Vo"_ · an.....«b.._. .cIor_ t_ ...._......-II (V11l ~ ...~PIWAYA u........'UIn __ MSf1~ prqol<......l\l... 81aUa....~ ·Ru . """.....1"rog<I01tlIji III. .....!" .. .r..1~' MS~~ ""S'E..(~J""AI 1rIIa:IIo'". ""......IOlJ) OCIO TUzu.. 90 .....~r ·KozrTII '~I""'" ~~ .... Ru ~~ Ff..I-l00_ [lOUi_<ll..--....._~_"_~"'l_ 111.ndldato $fo<lnJolkOI.-...~ .. .....l>~poIl.... i'IIIf~~ F'nIdwK~~~ .-....~.._I4II'_~_ulfl'lOg RuI...~I !I<Cfkl 8r~ ~ .... .. .....w . • Rv>.'~"....._ .._ ..wn."'.....~l .II""I". ~ Ru -.!· -">O!"' P'" ~!GII"-""" . lJI ..t..".. '-""" f""... ~ DIlDO .N.. "Co &oro.Zl9Ul_~_ 1m.'pooIo..IaI.oo 'oil "'""'-""" fI..... I<>drI__'" ~ I... ....' ~-~ I~"""'" I'MCIt!> ·Bo). -OIl ~ . --. ...lS O"IIOOIo...~l""~ .d..I" I' ·enr ••". _ Ek«~ ~--""'.PI. .!"...... l PiN"'I ~...t ..*'fIII.'..

45 SARAJEVO Sutra pocinje 51. S Aisom Hulin uacar POlanSHIurauzeo nagradU za zluotno Nil. 29.000 do 1. J edna od niih je predanosturnjelllosli. eiji ie eil j kroz sk u1pture i ins ta· lacije vizuelno predstaviri unutrasnji sviiet umjetnika. Darnir NiHi" S rjep an Roil..dania u cijelom ce biti odr~ana u poned· svijetu. Romane "Njeno knjizevnicom Kulin vod. udruzili se s Baler Fesrorn Sarajevo i Sarajevskorn filharmonijorn. Nep osuslajemo Kako je na jueeralinjoj pres-konferenciii istakao direktor Festivala Dine Mustafic. ali bez . Nedim Ciilie i Mario Knezovic. 1/ w. osieca dezorijentirano i samo uz pomoc rnuzike pronalazi snagu da ide naprijed. MESS ce ove godine don ijeli 32 predstave u sest program sk ih cjel ina. a uprkos opco] kulturnoj karaklizmi. Iv~. Turski kulrurni cenlar "YlI. okwbra i druziti se sa svoiim citaocima u BiH.na Nedeljkovic. jezika . a njihov uspjeh ne bi biomoguebezstopostomepodrske drzave. prosla vIjen ifranrusko-poljski reditelj Roman Polanski.". Ona je okupila mlad i kreati· va. • Drago mije sto je ovaj an sambl nastupio na Baler Fesru Saraj evo up ra vo u vrijeme obiljezavanja 100. Stjepan Rosi drugi Ideja 0 vizuelizaciji Aide Avdi6 HnjlZ8Una Turski kulturni centar Najpoznarija lUr· ska kn iizev ni ca boo sanskog porijekJa Ai" sa Kulin (Ayse Kulin) boravic Ce \l Sarajevu 2. • Mobilizirali smo sve umjetnicke potencijale Sarajeva. inrernacionalni teatarski festi val MES S. a prvaci baleta irnaju 2. izrnedu muzike i rijecr. N a seen i se dir igen t. U pimnju ie specifics. ci ia su d jela prdla gran ice Turske I(. Pckusali smo da unesemo mjesavinu rnuzike. stolieca u korelaciii s balkanskim konceprorn. Cu. odnosno nesvaki· dasnie pOrlIetekojima 6e bi· Ii mat'erijalno docaran urn- ietnicki sviiet.klasicnog biografskog pnsrupa. internacionalni teatarski festival lal-~a i otu raj u gO is -i MESS Na seeni Narodnog pozorista Sarajevo bit ee izvedena predstava "Sconcerto ~ Teatro di musica" reditelja Tonija Serviloa Dragulji balelne umjelnosli S ju{.. . P ocelak feaiizaci je pro" iek ta u prvoj fazi po dIazu· rni jeva izlozb u "Scenogra fija uma". it Tur· Kujin nsstajal. s dvije godine ta" kasnjen fa. Amina Avdic odabrala je umiemike Ciji ee svijet biti porrretiran.C". Ekararinburgski reatar je najsrarije pozorisre u Rusiji tije otvaranie datira cd 1912.kultura Dn~vni aV3Z.!! mu!rimediialni projekl. koji predstavlja inrelekrualca i duhovnog vcdu.. izrazio je zadovol js [VOsto je u Sarajevu. Cu. spisateljica Indira na bosanski jezik pr~veo ie Kucuk·Sorgu~. Niena djela dozivjela su Knjizevnu vecer. Idci3 za specificnu vizue· lil3Ciju u. .kazao je Musl3fi·c. Uis to vrij erne u Zeni ci ce b iti odrzana prva festi valska prernijera. Damir Niksic.k . • Sta reCi?Bolie ikad nego nikad.i su i televizij· skom kulturnom cenrru. MESS ce trajati do 9.k u 21. N agradu je 78-godj~nji re" direlj u Cirihu crebao preuzeti ioS nil eeremoni ji 2009. godine. Nakon dvije godine • Neke bili s [Van radii e za· boravio. program ce bili realiziran i u Zenici. uz ovacije okupl jen ih. ovogodismem Cirih Film Festivalu. a koji imaju ire· kako rnnogo zajednickih osobina. I dalje smo ambiciozni i ne posustajemo.. Ivan Bosi Ijci c.kazao ie Kurd i najavio zaiednicki nastup sa Sarajevskom filharrnoniiom u oktobru u ltaliii.' M. dokumentarni teatar koji ce pokazari ociglednu cinieaicu da se emocije i istina kroz licne ispoviiesti naibolje vide kroz tearar. 11Z pram ju Sarajevske filharrnonije.Tri su terne koje ce dorninirati u ovum izdanju MESS-a: pitanje iden ti tela na poter. te odnos i predrasude izmedu islama i moderne zapadne civilizaciie • kazao je Mustafi c. U vrernenu kada smo optereceni forrnom. Mi smo velika trupa. Prosjecna placa u Ekatarinburgu ie od l. -Godisnje imamo255 pro edstava i uglavnom zaraduiemo i sami.. j edan od prod ucenata predsrave "Sconcerto • Teatro di rnusica". M. M.nLltr31injib svjelo" va pOiekla je od Amine Av· die. M. at i ie na aerodromu uha¢en z:hog optuZbi za silovanje maIol jet· nice.!!tim koji cine dizainerica Ta rian a Kovacevi 1':. ali STemnsam SIO sam oVdje. a potom i ob[avljivanje "Arlasa svijeta umiemika". MESS nece u ambis.ir ime: Aylin" i "Sevdalinka" ':e bh.kl i pos t~la 0 mil jen 0 Sti. na ko[em ce se debatirati 0 temarna koje je Festival pokrenuo. plesa.B. porraga za sustinom i medusobno prepoznavan je ob iedin iii su u jednorn projektu devet urn· jetnika i celiri autora koji potpisuju "Scenografiju uma". . Italijan Angelo Kurti (Curti). Hizl. Iduce go dine pokrenut cerno i no vu fesri valsk u selekciju. a u Sarajevo smo dosli s njih dvadeset • kazao ie direktor Drzavncg a kadems kog tea era Op ere i Baleta Ekatarinburg iz Rusiie Andrej Siskin.CUSTOVIC pozoristem Sarajevo preksino': j e nastupila jedna od vodecih baletnih trupa Ekatarinburg team iz Rusiie.009 kazaoje Siskin. Medu njima su Danis Tanovic. autorski prciekt Olivera FrIiica. preuzeo je svoju na~du za iivotno djdo. sum ce na sceni Narodneg pozorista Sara] evozapoceti ovogodisnji 51.500 americkih dolara. En ~er Ibrabimkadic. koja na deserke iz. Muzika i rijeci " Prvi put izlazirnc s predsravorn koja ce orvoriti MESS. kao i odnos . Veoma sam di. Htio bili ovom prillkom zahvali ti i 1iefu zatvora u Cirihu re zarvorskorn osoblju POllin ski. godisnjice naseg reatra.abvaljuiu6 koioj cemo ne neuobicajen nacin upozna· vaIi kreali vne J iu de sa zan i· mIiivim biografijama. ~elvrtak. a osim u Sarajevu.er"snje pres·konferenclje: Mobilizirali sve umjelnif:ke polendjale (f.IlUS Ernre" uprilicil ce ra.. Ovdje se muzika pronalazi kao forrna ko]a je najvaznija vrsta kornunikacije.• eptembar/llJi~n 2011.) EMalarinbUrg na SCeni narodnOg DOZOrii1a Izveli dijelove najpoznatije svietske baletne basnne naipozIzvedbomdiielova natije svietske baletne bastine pred dupke punim Narodnim Balet Fest Sarajevo 2011 Precismvom "Sconcerro Tearro di musiea" redirelja Tonija Serviloa (Servilloa) u izvedbi Tea tra Mercadante • Teatra San Carlo iz I taliie. okcobra.. 3. "Pismo iz 1920.OS<JIlS og pOflje a vou Evropi i svijem. Balje ikad negonikad koie se rrudilo moi boravak u pri tvoru napraviti sto podnosljivijim.Balkanski savremeni dramski tekst. a ugostil ce vise od 500 umjetnika iz IS zernalja. publikacije z. Zanlmillua "SCenOgrall)a uman U projektu utestvuju Danis Ianovie. .Io:8. Boris Ler. prodUkt dizajnerice. Komad predsravlja koncert kao formu verbalnog razgovora 0 vremenu u kojern se nalazirno i niegovim poteskofama. S ski filmov'i. ismkao je Polan· ski.zgovor s ovom vrsnom kniize· vni com. r . ar b irek· ta Emir Ramovit i skulptor Emir Kaperanovic. oktobra.apremapricamaAiile jeljak.rnut i ovo je eudna godi~njica za m me· k~zao ie Polanski. Ove godine imat cemo i novi program . brojimo stotinu clanova. u koprodukciii Bosanskognarodncg pozorista Zenicai Festivala MESS. AImir Kurt.MESS Forum.

.""'" ~..... "'_ fk... : ... _(lJmn I..omju IIb'II t ~ l~ PQlIOC rq ttStl U o1)u 0Ip(50bI~~ . _ _ "'"p""-....__ Io¥-... 1."l. " ..j~...I. ..1'I:IrJ«"InIOlT'l'l. r..................lJltlll'U..d]1IIIl ~ fl!dendjl!.~ <C" J__n.. ~+-rin Lp.U.... ....... ~------------------------------~ 1 nOJ IU G._. __..._-------.....-~ aq .. '..JMkt4 1..... I).. !·trlo W.' 0fI'1I ..---------------I... "'''llllHl IJlillI.ulia.u... U.Q~llIIi......podo:iniD...1I!'Ii'kdtl..a" J... 10»<11' .. ..."...l. """"....... ..urolnj.!I ul1ctu l 1'IJ"...... ~ ~yl ~u Y 'rUN'......00 UU ' .... """..-------------..._-......1MIW - 110)*1 __ .... U:OIIVA:z:o. =.. .&oH"J........~ .... p.mil u i'ImIv...__ • _. Bl Solr.. \rjl''''l&. -_ --II -TOJ ~I:'=.... .._.llN. -_ ...bnoI-1 _'" -""'II .. -...... :EOillnor 1[11 I..b.u . ".... U.(usiJ. .... _ _..:.. 1...... _----... 'l!:U LII od~ ...._ . II" PliIll!!l.........=v~~~=~=~ ............'IIo.MB ~~ilJIOoIIIIlUI kilb cblvJeSta>\l 1IIIIt1ll1.plIlnQ dal!ilt ~JtO«c 1151... ._... '~'" .l ~ tt "'¥oil l1li IoOllLu) ~LllljltOJe ~..t"."'.' 1"(IlI'I'IIK.bne: I.~I.._ S• . ..r. ...." -1I!!I......IVUlllfl II I:lk..1 .wI!O'Iil/hfoanl J ~ Po:Mom til le-l 10))1 US! 0Ii'I0sr0 (0)31 21St 100 ~ I1bnot m 1IIGOl11'CIJ tc'ltf(N momc bc'I. 1I!<1anl"" nd.. I1'Ijes....il 0040 '\<1_ ...!1 ...ll:l..._ """'.. _....uN OJi u tI..."'rU U tt. _ . ..._ . "" _ ~..""....t. '::':.ltcfU' ·nn. ""'------------ O""'''''1''''~ '"....".'. 'i'"IHi~IIi'IIDIPIW~ -....:.. """ ....nld-l u m <d" n... c ZAH"f1£VA JlI_ o.1":i-JIC"'_:_tu.fONSI(OGBROjA .jjll ~o-do:bPi'W1Ii blnll.--~.....o.._ ......-n 1OI.. 0'1..TQJ <1--. ~II... aodilli!(".l~ pt1iluo' it 11.1._-.. ...."""""' ._ .-..i ..-o:t"".""_' .7"!:_:::'::::-:::..d..::... dl]1! retfll!WIOI oO.1II po!lM' ... 'no ' ...... ..JI'U OO'\\JI...la~ I :1"t~ ....... . ___ .li..... 1_"""" _ ~----------------------------~ ......~ M poo:IrutjLu I dOl IIIQ111lMJ... .... 1 _ ....01.n. _" ..... POONoS..IIId..ZAHTJEV ZA P..1.... _------.. 1.. .g.!nIlcIt~... lOll..U'~ /:71:n..1IIIN1IIe sndaMO (ljfel. ..-. ~oII: t.luli!LAltl n.:IJYIle '111 I '!XU U I'IIOlllj ~m~ ~jI!.ruluj..1.:llu I ....r 11.IfI_ ..cn....w~ _ ..JIIJIV .:a L...... ..... .......nono ... .-_ . r._ 'IIUIIII .. __ .. NJHOS oiI~"" ... iJIa'o'OrIriol ~tWliStedn~1II T""I.""""' .lcta. 11IIP _ DO ... "..I'1e~V~ ~a il J...-I~orn j ... b .a.. ........_tJldooI_~ (..~lmI U..lIMi" brll... "..... _......... IIOJ..~~ I oJt«emh..........J~ ..-!. ll'(1'l.. :::=-"~l~ ~Od ""* ._ ....1111""'..1 l 0'''' t1. 111...'........_ . Ui_..... '1MJ..1JanJa pnltI'It'tI I'o'n~e usI pomod N (51 I'fIOIU ICe berplilnQ ddbltl JedInpII.....RENOSRU. . OB . U Ol.azlla Q USle~....-------... ..... 0)0 Sf MlNeSI I III OIU...-.....I~ 0 SlIfIllll pr'IlI'IoCItio' Cl!SQ 11I>'j~ ZiI ...... '--ru4Iii11l1!1 'I. ._-.. __ ".e01o I n..... "!I!! 11_ 0... _ .~... .. . Mos... IlJAVf I UHT"W'" ""' -....OI..I ~LJoJIillIJ" ~. a.!o1"L'JI u "iaiolql...'_ _--_ _.. \{JF~Tr:~JF ~«.... OfIU'U .... ......

navrsavaiu se 2 godine od smrti nase drage ANELU DUDAKOVICU S postovan iem. 2011.1"·~l LANUDEDIC Vrijerne ne moze izbrisati bol i rugu. 9. 9. 9. hvala ri za sve ViJlimo teo ~10 si ucinila za nas i~ro si bila uz nas. pranane i svekrve Povodorn smrti naseg dugogodisnjeg fudbalera i direktora hadfi SEMSA DONKO. Spornenka diecorn i J usuf sa pit koiom si nas obasipao.29. 9._ POSLJEDNJI POZDRAV . snaha Emina. Anel. Ermedin.Halim. Adem sa pore dicorn i sn aha Fad ila 151c.llOl Tvoi i un uci: II derina. dr. ANEL (ATIFA) DUDAKOVIC Dragi nas Anele.-Ll Dana 29. gdje se duse napajaiu sa izvora mliiekom i drugog izobilia dzenetskcg poe.""'". rod. Amra.. 2011 .29. Miro. S Ijubavlju i postovaniem cuvat cemo uspornenu na tvo] dragi lik i neizmjernu dobrotu Bol za toborn ne prestaie.EAD (HILMO) ZIGA Kolege iz MoTEL-a. Arifa.2011. Sarnir i Haris Suada. Munira.. VPN Sarajevo Poslovnice: Sarajevo l. Laura 1517-[l Tvoi kolega taksista Salko i supruga Sabina SJECANJE POSLJEDNJI POZDRAV bratu naseg radnog kolege Danas se navrsavaju 2 godin e otkako je premi n uo !las drag i brat i sura Danas se navrsavaju 2 godine orkako ie prern iu UO !las volie 0 i daidza Dana 29. SEjO:ZIGA Tvoja seka Zoka. S es tra Fa ti rna i zet Seeo Berilo S ljubavlju i postovanjem cuvamo uspornenu na tebe..[usnf.Onevni avaz _.. dragi nas ba bo Tame gd]e mime rijeke teku CIMAPORCA i medom Tvoji: sin Rusrnir . Izet. Sarajevoz. L5]]. godine navrsava se sedam najruznijih nas ie nap ustilasupruga i rna j ka dana u nasirn zivolima od kako SALIH PAZARAC i drvece p ra vi hlad. a siecanja ne bliiede . ii vj er ces i ri u meni. kci Berina. a tvoiim roditeliirna sabur. Porodici Talic izraze dubokog saucesca upucuju fudbaleri i upra va NK eel ik Zen ica p-7. Fehim Ovcina i Ekrern Kurtovic sa porodicarna L51i-u Dana 29. 201 L godine navrsava se 6 mieseci od smrti nase voliene nane. Sara.-[1 KOSVAHID (D:ZOE) POSLJEDNJI POZDRAV KOSVAHID (D:ZOE) Azra.. ZOllo FADILA TALICA N ano.s_ podari dzenetske liepote. DELALIC 29. unuka Amna i unuk Ernin lln7-tf1d~ Zauvijek tvoji . j er dok l:i vim ja. vai nam ti.suprug Edin. Ilidza. sinovi Adi i Armin 151~tI .Odjel za podloge: Mubera. ENERGOINVEST . El-Fanha' Prof. Neb ti Allah dz. Haris LjUBICE (SIME) SKOCAjIC 10. niti te moze sacu vati od zab Ora va. Belrna. I.2009.. 1929 .9. Almira. 43 ocu nase radne kolegice S.3. [SoLo-it POSLj'EDNJI POZDRAV SJECANJE na nas U dragu POSLJEONJI POZDRAV I SELAM covjeku koii ie bio za primier FIKRETU OSMANAGICU S liubavliu i postovaniem Senka i Kurt 15.

podari lijepi Dzennet rahmer.00 sari. BANDER 10. samo poiacava nasu bol i tugu za tobom.RAMO (TAIB) RANJALIC 10. Nadir U ~etvrtak. Tvoje sestre i sestricne 29.2011. ier ie siecanje na tebe dio naseg zrvota. norn. Arnad i Adna n 1'346-u Porodica .s. navrsava ahire Ina. u S rcu od zabo ra va cuvati. Ii- i vieciti lU1-ll Tvoii: brat Esad. Dragi nas Dajko. Tvoji najmiliji: majka Hajrija..3.2011. snaha Fatima. orac Dzafer.2. tvoja dobrota. I sada kada vise nisi Sa nama.. S ljubavlju i postovanlern.s.-lndz ce se u kuci l:alas!i. podari Iijepi Dzennet IU "Zavod za zdravstvenu rnenadzment i uposlenici zastitu zena i materinstva" i viecni rahmet. 9. rod.DAIDZIC Praznina i bol nisu u rijecima nego u nasim dusarna i srcima. snaha Aldisa. gdje cd osrati zauviiek voliena. Tvoji najrniliji llll':S-lodl AMRE DZAFEROVIC. Enes. u ulici Nahorevo SjECANjE SJECANjE na noseg dragcg brata SEFIKA DZAFICA MUHAMED . j 'Orruga i bol se ne mi ere vreme- Vriieme koje prolazi ne moze umaniiti nasu veliku bol i tugu za robom. lik ce ostati uviiek u nasirn srcima.9'5-[1 Dana 29. Porodica 146. 200S. prouciti brat Samir i braticna Ems do broja 47 u 16. 1975 ·29.9. i Selma Kantona Sarajevo N Porodica [azic: Arnir.. 20 II.9.8. podari jepi Dzennet i vjecni rahmer. FIKRETU OSMANAGICU Neka ti dragi Allah dz. 14~-ll MEVLA SELMANOVIC. navrsava se 6 m jeseci od kada nij e sa nama nas dragi Dana 29. navrssva TUZNO se 5 tuznih SJECANjE godina cd preseljenja na ahiret nase drage SMAILA (SALIHA) SMAILAGICA 29. sestra Azra i sestricna Leida U v iiek sis nama. Neka ti dragi Allah podari lijepi Dzennet. navrsava se godina nije nasa najdraza sestra i retka otkako sa nama SEFIK . Volimo te i uvijek cemo te volieti. 29. ali dio vremena proveden zaiedno sa to born ostaje sa nama zau vi jek.9. 2011. e drage se godina od preseljenja na Dana 29. 9.Iosceni: Tevhid majka Munira. Tarik. 1 LOl'9.2006. Q7. 9. 2011. a tvojoj dusi vjedni rahrnet. utjeha niti zaborav. u nasim mislima i u nasim srcirna.2006. bratic Sedin. n avrsava se ses t tuznih mi eseci 0 tkako ie preselio n a ahire t nas dragi EDIN (RAMO) ARNAUTOVIC Nedostaies nam mnogo.2011. Neb ti dragi Allah di. rod.FIKO DZAFIC Vrijeme prolazi.::-[1 ]. vee prazn inom ko ja j e ostala iza teb e. 9.SjECANjE na naseg dragog Dana 29. 9. Ne postcji 111-O-lndZ POSLJEDNJI SELAM POSLJEDNJI SELAM suprugu nase radne kolegice Zekije Ziga nasern dragom tetku SEAD (HILMO) ZIGA Direktor.2001 ·29. Arnina. DAIDZIC Po dobroticu te pamtiti. N eka ri dragi Allah dz~s. s Fatihom spa menu ti. 9. rod. vedrina i plernenitost i rvoj drag. Vee sarno praznina i vjecno sjecanje na rebe. a vriierne koie prolazi ne donosi zaborav. Tvoj suprug Fehim MEVLA SELMANOVIC.

_. NACELNIK OPSTINE I ADMINISTRATIVNA SLUZBA OPSTINE BIJELJINA v v N . godini. OstaIi smo bez velikog prijatelja i najboljeg saradnika.S tugom obavjestavamo prijatelje i saradnike da je IZET CAMIC ZAMJENIK NACELNIKA OPSTINE BIJELJINA premin uo u 61. nakon krace i teske boles ti. Njegov odlazak ce predstavljati nenadoknadiv gubitak za opstinu Bijeljina i sve njene stanovnike.

ZAMJENIK NACELNIKA OPSTINE BIJELJINA Ostace nam u sjecanju kao iskren prijatelj i dobar kolega.Dnevni avaz "._"._. SKUPSTINA OPSTINE BIJELJINA ..40 Nakon teske bolesti preminuo je IZETCAMIC .........

26. Dzaferovic Dzevad."0nevni avaz POSLJEDNJI POZDRAV bratu naseg kolege Jasmina ANELU (ATIF) DUDAKOVICU 1992·2011. 9. Admir Bajrovie. Prekc opasn ih veda. Ibrahim.9. 12. i H orde na krilima noci . Od zasjede u suml do uklete zeml]e. Zulum Mirsad. 30. Aida i Alma. sinu naseg clana gen. ANELU DUDAKOVICU HARIS (SEADA) DRLJEVIC (1971 ."""_j>O. Plakalo Halko. gcdine navrsava se sedam rumih godina od smrti naseg volienog Si08. 1932. :lelj ko. Katica Devad. 20 II. 10. Causevic Fadil. ENERGOINVEST d. I'OSLJ£ONJl SELAM. Arifa Dudakovica 1500-1 u Savez udruzenja vcjnih penzionera u FBiH t497-ln HOlm. Den is. Zahiragic Devad..Sisic Becir i MirsQ. dUo do ri podari sve dzenede liepote i rob mer rvoioi dobmj dusi. Zijo Zukic. N urkovic Nermin. Sarajevo. Hamid Katica. Fadil.J£ONJlI'OZORAV nasern studenru Odsjeka za biologiju Prirodno-rnatematickog fakulteta Sarajevo POSLJEDNJI SELAM ANELU DUDAKOVICU Sa neizmjernorn rugom. Tvoji najmiliji l:i6l-lmo .h. do".39 e. Andi i Harun 1507-[l I'OSl.. Hadzialic Haske. oca i brara SERGIO BONELLI 2. Mirza. 2011.I. bit co proucena u peiak. kroz hi Ijadu zamki. MoLimo AU. Sarailic Edo i Omanovic Halil J:Sa9-lU POSLJEDNJI SELAM SJECANJE Dana 2-9_9.} supruga. Nedi m. Sektor En ergo inzen j ering N SELAM nasern dragom JASMIN (. Deb. Cola. Katica Orner. 1979·22. Hadzikadunic Muris. zet Alrnin i djeca Irnran.2011."'. . sese". __ Emir. Bukva Semso. Doktor SemslIdin.. Fehim. 9.2011.SEFKETA) ALIBALIC 6. Velid l-N-5-1u sinu naseg prijatelja generala Atifa..d. godine u dzamiii u Blagai u prij e dzuma namaza. Strina Munevera.2004) Vclimo re i euvamo uspomenu na tebe u nasi m srcima. sinu naseg prijatelja Atifa ANELU DUDAKOVICU Prijatelji iz restorana "STADlON KOSEVO" Vahidin Musernic. Kapo. Skarno Rasirn. Ibrc. Zaposlenici Prirodno-maternatickog ANELU DUDAKOVICU fakulteta Sarajevo sa studentirna Dam. Nazif Selman.

Causevic Fadil. Zulum Mirsad. oca i brara SERGIO BONELLI 2.d. Katica Orner. 9. kroz hi Ijadu zamki. Ziio Zukic. Velid 14ii1:5-]u POSLJEDNJI SELAM sinu naseg priiatelia Atifa ANELU DUDAKOVICU . Od zasjede u suml do uklete zemlje. "'''''''''''i>'".I. 1979·22. Fadil. . Katica Devad. ANELU DUDAKOVICU HARIS (SEADA) DRLJEVIC (1971 . Zahiragic Devad. Si"ie Becir i Mirso. ... Plakalo Halko. • Prijatelji iz restorana "STADION KOSEVO~ • " Vahidin Musernic. 20 (I. Kapo. bit ce proucena u peiak. Nazif Selman. 2011. Strina Munevera. Had~ialic Hasko. Molima Allaha dU. :lelj ko. Doktor Semsudin. Fehim. ENERGOINVEST d. Mirza. Arifa Dudakovica 1500-1 u Savez udruzenja vcjnih penzionera u FBiH t497-ln Hanna do". Dzaferovic Dzevad. sinu naseg clana gen. Ibrc.. 26. Nurkovic Nerrnin.} supruga. Skamo Rasim.. Sektor En ergo inzen j ering N SELAM nasern dragom JASMIN (. Deb. 1932..2011. do ri podari sve dzenede liepote i rob mer rvoioi dobmj dusi. Prekc opasn ih veda. Cola.9.l1 Onevni avaz POSLJEDNJI POZDRAV bratu naseg kolege Jasmina ANELU (ATIF) DUDAKOVICU 1992·2011.38 e. 10. Dam. Aida i Alma.. Tvoji najmiliji l:i6l-lmo . Hamid Karica. Sarajevo. godine u dzamiii u Blagai u prij e dzuma namaza.2011. Sarailic Edo i Omanovic Halil POSLJEDNJI SELAM SJECANJE Dana 2-9_9..2004) Vclimo re i euvamo uspomenu na tebe u nasi m srcima. Admir Bairovic. gcdine navrsava se sedam rumih godina od smrti naseg volienog Si08. 12.SEFKETA) ALIBALIC 6. sese". Nedi m. Den is. i H orde na krilima noci . Ibrahim. 9. Bukva Sernso. Zaposlenici Prirodno-rnatematickog fakulteta Sarajevo sa studentima ANELU DUDAKOVICU sinu naseg prijatelia generala Atifa. 30. Andi i Harun 1507-[l I'OSLJEDNjll'OZDRAV nasern studenru Odsjeka za biologiju POSLJEDNJI SELAM fakulteta Sarajevo Prirodno-rnatematickcg ANELU DUDAKOVICU Sa neizrnjernom tugom. zet Alrnin i djeca Irnran. __ Emir. Hadzikadunic Muds.

s. Holjan. Isko. Elmir. Nerrnin. Dzeka. Zika. Paso. Namik 11ll4-tndz POSLJEDNJI POZDRAV Dvadesetdevetcg septembra 2011. Muki.. unuci Kerim i Amar. ri Allah dz. Biba.Sole. Sernka. Deba. Aida. Zeljko i Dzemal Dana 29. Sefo. Dzuho. godine navrsava o d srn rt i n ase drage m aj ke i supruge se sedam godina kolegi. (1955·2011) Dana 29. Ahmet. Pele. Pujo. Povodorn smrti oca nase radne kolegice dr. Mersa. zet Sanid IIZl'9. Kurt. Meho. Ivica.s. Manjak. rod. navrsavaju se dvije godine od kada nije S" nama voljeni suprug i otac POSLJEDNJI SELAM MIRza BEGTASEVIC Tali . Kadira. nakon pet tuznih godi na o tkako nisi sa nam 3. Neb ti dragi Allah dz. ANEL DUDAKOVIC Ibrahim Nadarevic s porodicom 1506·lu !:i. Tvoie: Namka.. septernbra 2011. Asim". Kenan. j er j e bio rod itelj i covj ek u pravo m s m isl u ri j eci. septernbra 2011. prijatelju i velikom covjeku ANEL DUDAKOVIC Kazu da se covjek mote na sve navici. Kula. POSlJEDNJI POZDRAV 37 dragorn komsiji. J er je bio uvijek uz i sarno Z" nas. Maia. Neb. "hi ret nase drage sestre i tetke 29. Bajro. godine navrsava se pet tuznih godina otkako je na ahirer preselila nasa draga rnaika.Dnevni avaz '''''"''''-'''''''''_)00'''''. Omar. Mure. Senad. Mrda. Elvira. ALIEFENDIC Tvoi lik iivi u nasim sjecanjima. Edvina. Reso. rod. lJ214-1od}. Aide Kapetanovic SUBHIJE BRAVO. Vjecno ces nam nedostajati.2011) Tvoji: osoblje pizzerie "ILDZIS" Kemo. Rofa. Peda.KRECO Tvoia dobra dusa plemenita srca zauviiek ce osrari sa nama.KRECO I danas. Pora. Sarajevo ] ~C). al i vj ecn 0 ce os ta ti u nasim src ima i sjecan tu. Slobo. Mi nikada necerno na odsustvo tvog osmiieha. Zijo. za sve sto proslo je. Amer. Kemo. Fare. Ado. Ajdin. pcdari lijepi Dzennet.2011. Vedad. Avdo. podari Dzennet i vjecni rahrnet. Kenan.::I~-lml!! SUBHIjA BRAVO. rod. navrsava se pet godina od preseljenja n.iu . Tvoji: Advija. je tih 0 i iznenada. Kolege i prijatelji. Molimo Uzvisenog Allaha da ti podari lijepi Dzennet.LJEDNJI POZDRAV nasem velikom priiateliu -Iegendi ZORAN (MEHO) SOKOLOVIC KELI (1955 . Ipo. Nedostajes. Lejla POS. Tvoja kcerka Sanela.!I[ Zauvi j ek u nama i nos im srci rna. Eso. Enisa. Dzenana i Vanesa II. 9.OS. Serna. Kolektiv Klinike Z" kozne i venericne bolesti KeUS isoi. Safija. Ahmo. Miki. Isrnir i ostala raja N eka mu dragi Allah podari Dzennet i vjecni rahmet. ne postoje riieci koiima bi opisali koliko nam nedosraies. Dele. Nives. Cieo. Zurnra.-lnoz ISMET KARACIC Po rod ici izraza varno iskre no sauceSce. prijatelju i legendarnorn rnajstoru ZORANU (MEHE) SOKOLOVICU KELI o tisao Tvoji: Ido" Bomba. Skols. za sve sro dolazi.4-t[l S Iiubavlju i postovaniern: v Ismet. nana i punica Danas. Nedostaies. Sizo.. Elvis. Prirodno-matematicki fakultet ZLATE SPAHU':. Avdo.

zet Mehmed. II.. snaha Nevze ta sin Demo. DZENANA (PARLA) FATU:: 14. ler viS e n is i pored nas.29.9. dzamiji na Kobiljoj Fare i Neni i ]466-LI 1II1l1ci . 9.Dana 29. 9. Od Hamide. komsiie i prijatelii suprug J asna. n ikada n ecerno zab 0 ra viti i u v ijek ces narn bi ti u nasirn srcirna i mislima. HABIRA . 2011. II. Hval. da ti podari lijepi Dzennet i vjecni rahrnet.BIBICA PASIC. 1993 • 14. na t voj 1I do b rotu. 2011.lOvanjem ~u"amo uspomenu tvoj dragi Iik. 9. navrsava se 16 godina od kada ie p reselila na a hirer nasa draga VASVljA (JUSIC) FATlC 29. nas je srvorio i Allah u se vracamo.". punic a i majka preselila na ahiret HABIB A • BIBICA PAiim'. navrsava se 16 godina od kada nije sa nama nas drag. 9. i Dusko l. vole i ne za boravljaiu. navrsava se 17 godina od preseljenja na ahiret naseg supruga.s ces i ti 1I nasim srci· . 9."S mrcOu je s. Cuvamc vas ad za bora va u na-~imsrcima i mislirna. U vi j ek ceil ostati u nasirn srcuna MUjO (SEMSE) BAHTIC 29.' Molimo rna cuvamo uspomenu rna nam nedos tai es.2011. Tvoja obireli Zdravko Ruza. Jasmin i SJECANJE Dana 29. b 01 je u nas im srcima gd je ostati lau vi jek vol jen i !!ikad zaborav Ijen. Tvoji najrniliji: Maja. 9. Nedoataie nam tvoj 1~k. sinovi Haris i Adis. rod. Tumi dani i go dine prolaze. Dijana. Moiimo Allaha dz. 9. Hanka Aner i Ajla 0d smrti. 9.d! Molimo Allaha di.s. 2011. nego i ostalo i farniliii. 29. HANIlA (EMINA) KARIC.mo ob as ja na. unuka Anesa.ZUKO S puno ruge i ljubavi. volimo te i voljet cemo te dok zivimo. 9.ma. MURAT (FEjlO) FATlC SAFET DEVEROVIC Kao da ie bilo iucer. biti ponosni sto srno te imali j viecno cemo te C1. Tvoji: suprug Mensur. uliea Zahira Panjete.29. Nedostaies narn. 9...2011.II:U.2010 . 20 I!. marnic a . VaSi: Hamo. Hamza i Lajla l4S3·[t Tvoja supruga Maksuma. MIRALEM . 9. na j edinog bra (a AZIZ (SELIM) FAZLIC 29. 30. unucad Azra i Bakir 11160-1. 2011. maika FaN. zou. unuk [asmin i as tala porodica. navrsava se godina od preseljenja na ahirer . Halma dova se poklonit. Amin.. navrsavaju se S 2 dana otkako j e preselio na ah iret nas drag. sinovi Kenan j Kerirn Hatma dova ce se po kloni ti za tvoj u dU5U. 2011. unuk Kerim i sn aha Amela Tevhid ce se prouciti istog dana poslije ikindije narnaza u dzarniji na Aneksu. dobrota i ti ubav koj u s i pruzao De sa mo nama. Senada.9. 2011. u petak. 1995 . Milostivog Allaha da ti oprosti. 1984 . zet Namko. Tvoje kcerke • Melika i Belma na tebe i o-1Ilm poslije jacije namaza u Adil-begovoj Glavj. ce. u nasim srci- Is [ina je: "Allah dz. J as uv iiek nem svima beskrajno nedostajes. a takvi kakav si ti bio. A rko 1434-!t i Enise N. od gnijezda do zviiezdau• Niiaz 11146. go· dine priie dzume namaza u dzarni]] no Pofalicima. Uvijek biti u nasirn sr- 4. ukabuli na tebe. oktobra 2011. a siecanie na tebe. 9. Voljena si bila.]r. St"za uspona S Ijubavlju i pO. tvo] vedri lik. zjvjet mB i rnisli. a pOgOIOVO upute na pravi put i srabilnu buducnosr. na VIsa va ju se tri tuzne go di 0 e 0 d kada ie nasa voljena supruga. Danas. ADEM (HALILA) KOZIC.4. Dok iivimo mi koji Ie volimo. ti za sve·. da ti podari lijepi Dzennet. kcerke Dalia i Maja. 1990 . ce 29.. 2011.sel dana od smrti naseg dragcg zeta SJECANJE na naseg drago g Dana 29. zv. Ranke BORjANA BARUelJA BOBA S liubavliu i postovaniern Due.CUNI (NAIM) MORANjKOVIC Bol nije u suzama ni u riiecima. oklObra 2011.n<lseg dragog sine. 29. SviHssib. 147~-Lf HARISA SATROVICA HARISA SATROV]CA nakon cetrdeset dana Punac Hivziia i punic. tvoje mace Samra i Alma i porodica Redzepovic 11157-lnd1 BEGIJI KARUP mo j ci nase drage 'E nise. Vo!im plemenitim dusama neka j e vj ecni rah met. i podari Tvoji najrniliji: unuka Sejla sa Ernirom. 9.2011. POSLJEDNJI POZDRAV SJECANJE IN MEMORIAM Dana 29. Dana 29. oca. 20 1J. navrsava dragcg cca se 20 godina od srnrti naseg Dana 1. u celvrtak. 2.1 van u nasim srcima. ulica Vrbovska .. su pruga. zeta i pun ca Dana 29. 1995 . MeSa. Tvoji najmiliii: mac Mllhatem. INMEMORlAM Poslije cetrde. 2011. dani i go dine evo prolaze.MEHMED Plernenitosr i dobrota basile SU tvo] Iik. Tvoja supruga Fatima. ba ba ENVER (MUHAREM) SERDAREVIC Ne postoji vriieme koie moze umanjiti rugu. Azra i Bakir IN MEMORIAM Dana 29. Tvoji: supruga Dzenana.2011. navrsava se 7 dana od preselienja naseg volienog se navrsavaiu 52 dana otkako ie n a ahire [ preselila nasa draga Danas HAJRUDINA HODZICA HARISU SATROVICU nakon cerrdese[ dana cd smrti naseg dragog oca i supruga. rod. a ruga i si "can ie no viru i ne daju da te zaboravimo. 2. p lernen i tost. v'jecno se pam re.oM6-ll ANTEHRKAC 29. Tvoii: ces S Ijubavliu. 29. kcerka najljepse mjesto u Dzennetu. ZULJEVIC Sati. 9.'mm cirna. Uvijek cemo te se S3 Ii ubavlju sjecati. na tvoi blagi osmijeh. komsijama i priiateljima. supruga Edisa. 9.. navrsavaju se tri godine otkako si nam otisla .

2011. 31 i tuga za reborn j e u 'If ijek prisurna u nasim srcima. Nerl man. postovaniem i ponosom sjecamo se tvoje dobrore i plem eni tosti. Tvoii: kcerka Raziia. godine u 18. Mak i Deni P-1~ tW Dan.. Ncrmina.2011.00 sati. unuka Anesa i S. 9. 9. Tvoji najmiliji: sestra Naza. praunucad Amir i Ammar.. na "rl av aiu se 52 dan. pun ica i nana AIDI MARJANOVIC. OSNIVACI I KOLEKTIV FAKULTETA ZA TEHNICKE STUDIJE U KISELJAKU n aso] drago j AIDI MARJANOVIC.29. jer s i zasl u~jla v ik. 30. navrsava se pet godina na ahirer nase drage sestre i tetke od preseljenia FIKRET (HASIMA) OSMANAGIC SIECANJ£ 03 Sj£CANj£ na nai u dragu SUBHIJE BRAVO prerna tebi i najljepse uspornene trajno cerno cuvati u nasim srcima.20 AlDI (ADILOVIC) MARjANOVIC Posebn a u svem u. 9. k unucad ~edh. Tvo] brat .2008 .s. 2011... sestriei Admir i Adrnira i snaha Dzeki Sieeanie na tebe i IvOjU dobrotu nikada ne umire.. 29. Irma i Emir p-76120 SJE-CANJE na dragog oca TUZNO SjECANJE l'OSLl£DNjl l'OZDRAV naso j dragoj Dana 29. Tvoji: Taira. j dragoi KEMAL LAGUMDZIJA 29.29.3. 2011. 201l. U spomen na Iik i djelo gospodina Kemala Lagumdzije. Allah dB podari lijepi Dzennet.9.3..9. godine 16. na tebe. Hida.. 2011.. od k a ko ie preselio nas dragi i nikad prez.. prijatelji. Neb ri drag.. zctovi Scmir. otisla si tiho i polako.29. 9. ADILOVIC U vi jek ces iiv j eti u nasi I!! srcima. Tvoia Sefika sa diecom 635"&0 Viecnc ozalo~.Dnevni avaz POSLJEDNjIPOZDRAV . Fikre [ i Damir Sjecanje Porodice na jednog Aljovic velikcg covjeka.2011."'_m.29. 2005 .9. ZIJAD . DZEMILA (MEHO) HALILOVIC Pr<»10 ie 18 godina od kako si nas napustila. ali Uziva] II dzenetskirn blagcdatima . a u nama cd i.. 35 Dana 29. rod. dal] e ii vjeti. Sven.ccni. braticne Nina i Irma i snaha Vera Sahrana ce se obaviti u cetvrtak.d! Tvo]e Adiije· Feda. 9.. MUNIRU ZIRAK 29... bin a sa porodicom u p-76tro MUHAREM (BEGO) MERDAN 29."".29. navrsavaiu se dviie godine od preseljenja na ahiret naseg prijatelja. I'OSLj£ONjII'OZDRAV ocu nase sefi ce Ai de Delib as ie rvoi plemeniti lik ce uvijek os tali iiv u nasim srcimao Tvoje kcerke Tifa i Nada sa svoiim porodicarna Ekrem Moca Dizdar Ll6O-lmo Dana 29. zet Bakir. 'Iaida. Zinka. 9. Molirno dragog AlIah~ D~nno\. 2008 . 9. Pamtit cemo te po dobr01: i. FERIDTIRIC 29. uvazenog kolege i jednog od osnivaca Grafickog fakulteta u Kiseljaku • Fakultet za tehnicke studiie u Kiseljaku maici [lase drage kolegice Dzenite Bektesevic SANIJI BEKTESEVIC Izrazavarno iskreno saucesce porodici uz najdublje suosiecanie u neizrnjerno] boli. Radne kolege... 2011. de ri podari Iijepi . kolege i poslovni saradnici okupit ce se u prostorijama Fakulteta za tehnicke studi]e u KiseJjaku na adresi Kraljice mira bb. Ljubav neju drag u sestru i tetku Uposlenici ZZO KS Poslovnica Novo Sarajevo· Novi Grad Illt(t. cerke Advija.a! E~in:a! I lhan.2011. 9. 20 II. Kerlm. 29.. supruga F:a1. 9. Apomedical N I'OSLj£DNJlI'OZDRAV l'OSLj£ONjl l'OZDRAV J>OSLj£DNjl J>OZORAV nasoj volieno] na. bol za to born prisutna je u nama..10 casova ua rnezarju u Brckom.ali eni na ah ire! RAGIB (IBRISI~A) MUNIRU ZIRAK 29.SOSI DEMIROVIC 29. S ljubavlju.l.9. 9. J edini nas. Kiseljak. 2011 . S liubavliu.. Adelina.00 sari u ulici i Slipac t4~-111 Bairama Zenuniia 14%-1 3 [I . s posrovani em ore spom in ja ti i cuva [I usporn en€.2011. di. rod. ADILOVIC Od pore dica Vi la. zet Rasirn.. KASAPOVIC 1934 . Tvoji Anka i Mario p-161. n ikad vise ponov Ij ena. H vala ti za sve. Behlilov ie i Ivanisevic p-76120 AIDI (ADlLOVIC) MARJANOVIC Sretni smo 'to si bila dio nasih zivQ(3) a beskraino ruzni sto erno prerano ostali bez tebe. 9.priaeml je. jer voljeni ne umiru dok Zive oni ko j i ih vole. islOg dana u )7. 201 J_ aa "ria "a se 18 godina od kako je preselil a na ah iret nasa draga marna. Tevbid ee se prcuriti . u petak..9. N ermi n. Z auv ij ek sf os ta vila [tag u naeim srcima. 9 2009 ~29.2011.2010 .Adnan.

9.29. supruge i marne Dana 29.. Samir. Aisela. snaha Rem. rod. 9. 29.201 L godine navrsava se sedam dana od kada nije medu nama nasa 0d Dana 29. 2011. 20 II. 2011 god ine na vrsa va se godina dana naseg radnog kolege prerane smrti dr. p un ice i svekrve FADILA KAFADAR. sin Efim. Tvoia ljubav. covjek. Mirza. Neno. Tvoji najmiliji: Tevhid U nasim srcirna cuvamo dr. go dine navrsava se 7 dana od prerane smrti case kcer ke. Molimo Allaha EL·FATIHA' EJ'-I'M20 Husein.. Amer.2011. sin Elmir i punac Mehmed Dana 29.s. podari sve 1992. Nerrnina 1303-l~[ SAFETA PODRIMIjA 29. i dalje ce nas voditi kroz iivOI. lIL br. dB. samo ruga i pones S!o sm 0 re irnali. njeznost. da ti podari liiepi Dzennet i viecni rahmet.. pozrtvovanost. djeveru i arnidzi maici naseg Mehe HAjRUDIN (SALKO) HODZIC Tuga i bol nisu u rijecima nego u nasi m srcim a gd je ces za IIvi iek ostari voljen.s. Amira i Adria. cak i onda kada ti [e biro tesko. tvoi plemeniti suprug 20lL lik. bratic Bilal. rod. Lejla. Pcrodica Podri mja DZEVAD PODRIMjA 18. nane.9. kci Jasenka i sin Emir u kuci zaloeu u Orasju 14. kao sto si REFKA MUFTAREVIC. rod. podari dzenetske Ijepote i vjecni rahmet. H "ala ti. S Ijubavlju. MILADA LIKIC. 9.2011. 9. 2011. Neka je viecni rahmet tvoioi plemenitoi dusi. nagradi lijepirn Dzennetorn ti nas svoiorn dobrotorn i plemenitoscu. cca i ze ta MILADA (SALIHA REDZEPOVIC) LIKlC i ostavila veliku prazninu u nasim iivotima i srcima. 2011 .m znaci biti naibolja mama. Sve ave godine AZIZ GOJAK nasi stalni pratioci su bol i ruga. HUSOVIC N eka ti d ragi Allah lijepi Dzennet. REDZEPOVIC dok Zivimo mi koji smo te volieli i koje si ti voljela. da ti podari i vieciti rahmet. dz. hrabrcst i najljepsi osmiieh. 20U. 1985 . MILADE REDZEPOVIC~LIKIC iz Orasja pones i ljubav. Tvoia sestra Jasna. Neka te Allah dl:. 9. IIIW-ind' . Zada. Nadin i tvoji Pee" i Nica dz. god ine 0" vrsa va se sedam tuzn ih dana 0 d kada je p reselila na ah iret nasa draga i p lernen ita BOLNO SJECANJE na voljenog sup ruga. HUSOVIC V ieeno cd os tati u nasim srci rna i nailjepsim uspomenama.Dalla 29. zetovi i unucad 14.s. stom. KOLEKTIV RJ STANICE RAJLOVAC Danas se navrsavaju 3 go dine od preselienja na ahiret nase drage nane Danas se navrsavaiu 3 godine od preselienia na ahiret SJECANJE Dana 29. nai draza nasa Micela. supruga. podari sve dzenerske Iiepote. Tvoia unucad Nazif i Amila Tvoii: sup rug Nazif. godine navrsava se 7 dana od prerane srnrti moje drage sestre dr.nje na vas nikada note prestari. Iiiepi Dzennet 1992 . 5. Ti si nam pokazala . J asrnin . Zlatko. 12 r·76tlO ce se cdrzati go dine (&tvrmk) u 18 sati. stom. rodica . Dina. Tvoii: Fatima. rod. Molimo Allah.s.9. CENGIC Ne postoji utjeha ni zaborav. N eka ti dragi Allah dz. rako ce biti ENVERA SERDAREVlCA Molirno dragog Allah. Zauvijek fes biti naS majka Slavica. sestric Edo i zet Husniia P-76tlU SjECARJE Dana 29.311-H POSLJEDNJI SELAM POSLJEDNJI SELAM dragorn bratu. Miko i Anil 1'161lG iz Orasia Postoiis i rraiati cd kao najliepsa uspomena i siecanie. 9.. 9. braticna Hasena i Ramo t464-11\ BIBA (ALIjA) jAHIC Neka ri dragi Allah dots. snahe. kceri. Ajla.29.9. Amra. 2011. navrsava se 19 gcdina od smrti nase drage m a j ke. Alija. FADlLA KAFADAR. Aida. da ti da lijepi Dzennetl Tvo] brat Salim. sin Mujo i snaha Mevlida i unucad Nazif i Arnila Tvoji sinovi. a . Sjec. Nedosraies nam beskraino . dobrotu i osmiieh. 2011. MILADE REDZEPOVIC ~LIKlC iz Orasja Uvi jek ceil iivjeti u nasem sj "can j u. 1475-lu Tvoji najmiliji: supruga Sena.

. POSLJEDNjl POZDRAV POSLJEDNJI POZDRAV bratu na. RESO Molimo dragog Allaha dl:. MRGAN Prolaze dani. 20 II. s inu naseg generala ANELU (ATIFA) DUDAKOVICU Neka rvoia rnlada dusa nade mir i Allah dZ..eg kolege oeu naseg direk tora ANEL DUDAKOVIC Leila S.. Amra 14i6-!t Elrna. Gam. jesenka. Enes. Miro i Dzenka ~ Dzana. Belma H. Sena... 9. navrsava se sest tuznih godina ad kada ie na ahiret TAIBA (SULJE) KRUHO. Belma.80SI Molimo dragog Allaha dz. da ti podari lijepi Dzennet i viecni rahrnet rvojo] plemeniroi duii. ali ni iedan bez sieeania na tebe. rod.33 POSLJEDNJI SELAM bratu naseg radncg kolege Jasmina ANEL DUDAKOVIC Radn e ko lege iz En ergo inzen j erin ga: Ibm. Edo. ZIJAD (SULEJMANA) DEMIROVIC . Leila H. Hvala ti za rvoju neizmjernu ljubav koju si nesebieno pruzala svirna nama. Tvoii: Arnar supruga Arnira. podari Iiiepi Dzennet i viecni rahmet. Mustafa. . 111Of. Munira. 2011. 9.2009.-. 29.... RSG 1 Sarajevo i Netra Dana 29..9. POSLJEDNJI SELAM Zbog dobrog RESAD (MEHMEDA) SEKERIC .. 20 II. 1950 ·29._. Ermedin. bol u i nevjerici te. Dzernila.. Snaha J ozica.-lnd't. AZIa. Kemo. preselio nas d ragi KEMAL (jUSUF) LAGUMDZIJA 22.. Erduan. sinovi Begler i Murat i kceri '0<'1:..s.. Selver. IllOl·lnd.2011.. S Porodici upucujemo izraze iskrencg S"uCeSC" ljubsvlju i posrovanjern sporninjati RSG radio. Isme ta i B ei da sa Dorodi cama. ko U svakom otkucaiu nasih srca ostar ceS beskraino volien i nikada zaboravlien... snaha Emina i unuk EI·Fa!. 9.. Naza. sin Amir.!L podari Dzennet. Armin 1492-u FIKRETU OSMANAGICU Po dobrorn cerno Vas parntiti.2006· 29.iha Po rodice Dern irev ic i Habib ija Izera.9.. Porodica N eka ti Allah dz. Izet. rod. MOCEVIC Postojis i traies kroz najljepse U5pO· mene i diela koja su ostavila traga u nasim Zivotima. Rukija. Dzennet i vjecni rahmet. Amra E. 9..59-lma. Amela. Damir. U d ruzen j e gen erala Bi H J49]-u Dana 29.20 II. Ilviiek rvoii: suprug Becir. POSLJEDNJI SELAM I POZDRAV HARIS (ENES) SATROVIC U veliko] ruzi. Dina. 1. Suada.355-1mo SC "Rob Porodice Dernirovic i Habibija 1357-lmo Ra j Iovac • prehrana Danas se navrsavaiu dvije go dine o d kako nisi sa nama TUZNO SJECANJE Dana 29. po dar. sin Ademir . Izudin. Irena.. sestra Elma sa porodicom. vjecno cd biti u morn srcu. Dana 30. 13. Amra D. Dzenita. Aida. Molimo Uzvisenog AUaha da ti podari Iijepi Dzennet i vjecni rahmet. MRGAN djela kojeg si cinila i zbcg ljubavi koju si pruzila.< se m ir imo sa is tin 0 m da vise nisi sa narn a. drag'. Miso. Hajrudin. Jasmina. navrsava se 40 najtuznijih dana od kako nije sa nama nas jedini brat sin i SJECANJE navrsa va se god ina 0 d sm rti nase d rage tete ENEZA KREMO. Ljiljana. rod.!L da ti podari Ii j ep j Dzen net i v jecn i rahrnet tvojo] plernenitoj dusi. Tvoji rcdirelii Semsa i Enes. Kolektiv ocu naseg ra dnog kolege MEHMED BAjRAMOVIC i radne kolege 0 t" kcerka Neb ri dragi Allah dU..Dnevni avaz . Mensura.. navrsava se godina od srnrti ENEZE KREMO.. Neb ri dragi Allah podari lijepi Dzennet. 9. na vrsa va se deset ruzn ih godi na od ka da ie na ah ire! presel io na.1929. .s. 9...... Namir.

... GrBCan."no vrt~....vill' . Sora.!!_"Z8_ J. Vakuf"" _ eo" IV.i 8 MaglAtJ T."I M....e..Q..1wf T~... u 46 gra ova BiH SPISAK POSTANSKIH POSLOVNICA "lP BH POSTA" d. - 0940 T .. Tuzla KIII_'jlJ 2hrlnlc.dnevniavaz. AlIJe 'Lzatbego v le. '<Inlk l~uliJOJ!IC ~mJl FOjn'TlUl .. - Kakanl .' Tuzl...bb H_ ovOI K GlnKI.r.ba "...2 bb Z..~v~ .lt1iO' .&I"...I. & n~ Ib. 'B... TuzJ. 'fko iliuY" . ...c.O . eva BH'OS~ Uz minimalnu doplatu smrtovnice.c. posljednje pozdrave i sjecanja objavit cemo i na portalu "Dnevnog avaza" www.1o .. "J VI_ko V~ S Omerovl48 ·e..c er¢ko 2en~C8 il(...oglasi Dnevniavaz Obavijesti 0 smrti. Tvrt LOAdb83 P.vnlk ~T .. posljednje pozdravei zahvale moiete predati u 68 poslovnica BH Poste.I(ul> .ll. 7 ......vli!Iovlot.bb "8 23 Bul. sje'canja. ban.. KI."lgo Zen I':' Z..C8 Srebrenlk GnKf.

.

godinef ZomijenUeivj . c to rodbinu i prijotelle u dijo..odoberite holoo mrefu i plati1e monje! . sa po 4KM no ror!unu. :1 n..i .oglasi . [er holoo roi!un mofe~e dopuniiti vecod 1 KM. haloo y postojecu m.spori zv·ati'po izuzetno niskim cijen.ije sve. u:nutor Kupite [ednn haloo bro] i dobicete dvo brojo po djeni jedno9.reiu mreie 5ve do2.020.ama.oju. U svekorn sl'uc.10 haloo.rozgovarojtebesplotno .

......00 do 15....P.~I"...II:Vo _ U 78. Uj'5. O~1lI'IJ P!'''''''EMEfOOG INJESr IJA..ll_~~"O_~ \ll'WOot:!Ol II uf!2... SARAJEVO 2809...~...22'...... N..pit -.o GmbH Gr!IbIi "". . Kroz Proiekt sistematskog azurirania kalama za k..~d" -. Pozivaiu se sve zainteresirane osobe da prijave svoja prava i rjesavaju svoie irnovinsko-pravne odnose. .189 JACKPOT S[ PRENOSI U NAREDN 0 KOLO ....:E POtoIUDI .A75.11.w... obpyljet!oQj "" . ••• '.3..034 U 7a. te osobna predaja podnesaka sa dokumenra...o. 6..201 1 ~.:. KOLO LOTO-a 450.. godine Na csuovu Clana 63. .eMJEYA ooerr"" 'iP.'.. ..00 KM PRIVREMENIIZVJESTAJ 78.DNI fON 0 J E 50% 57. ...r...MI "E~INI<NIM '"'"OVIlA""" L" t R I JAB IH OllJAruLJJE KONAtJ\N IMEmAJ 1A 7HOLO JOKl'~A _.010.1lOO. • ... el'«1II!:!m'" ~.UlUIANL -ZillOPAOW £T"O. Opcinski sud u Ljubuskom NAJAVLJUJE USPOSTAVU I ZAMJENU ZEMLJISNE KNJIGE ZA KATASTARSKE OPCINE SP LjUBUSKI.. .. __ ....90 KM .OOKM 6.J lA 16. 20 II. . IN....4.E"MI.... po ~ we.... i 67. 88320 Ljubuski Uvid u elekrronski vodenu zemljisnu cijom mogu"a ie u zemljisnoknjiznom _...AK CETVRTE VRSlE 40% 22..IGI._.HIJNIGA nOBITAKA IIZNOSI DDBITAKA JACK POT SE PRENOSI U NAREDNO KOLO 1....l".~.. Prijava prava u prvom redu je u Vailem interesu. " ..Qod. _. BROJ DO BITAK4 IIZN Q SI DQBITAKA D BAV J ESTE NJE ZA IGRACE SMS PORU KE ZA LOTD IG RU IGRAC·GOST SLATI 00 SR IJ EOE 00 UTO RKA N A SUJ EDEC E BROJEVE TELEFON A: 9 H TELECOM: 091/41 2 ·&02 HT MOBI LN E KOMU N IKACIJE: 053/88-872 Icllena poru~e 0......... 91f111'l... Stoga Vas jos jednom pozivamo da priiavite svoia prava na nekretninarna i aktivno sudjelujete u daljnjern posrupku... ~ ..rto""'~~3"_N kOpJ ~ a~ ~ ~d _.... KOLU . ~ -. ..1ll11.. .000... KOLA JOKERA on 27.""" EtfoIotU kilt --=.""....072.. .GARANTOVANI JACK POT ZA 79.•••••.. pribave potrebne dokaze. LUTRIJA Bill.. ..._ ~". VFlm I~ __ . 4~O.......30 I FOND ZA OSTAlE DDBITKE . lo'IIU<II$I~ <.a.. •• ~ ..KffiVEVRSTE F{)NDZAO'SIALEOOBITKE (12G2..I_ ~.. DOBITAKA: OOHITA:KA: OOBITAKA: OOBITA'KA: . br.1I0035 .QOBITAKA: NEMA NEIM 1 20 215 2.. Podneske je moguce clostavili i pu(em poste na adresu OpCinski sud u Ljubu.445.."" ~. ~I 011 ~ 1'1.90 KM ..•• _.OJ< ooanlJ[O.•.U ~ i r.".•..'1 """ H I"""""" . ~"' ..1E~IGA 2. ....100101 . G.n FI~ o..3!iB.....•... eimJEJ.NE1M~1 DIREKIOn EOOEII1PASUKM s...60KM UKUPNI. .09.....781."07 .NIM I NEoSNOV~ PRIGm'~1IM l UTRIJA 81 H OBJAI'LllJJ1' K~AtIJlINJESTI.. _ & OcI-..00 KM ....".o.I£N & co d II" l '''' _...11·0003 I 9 Liubuski. OOBITAll OM GE IinSlE 15% . SARAJEVO 28... ~ IIdIau . _.. DOBITAK PRVE VRSTE 25% 114.J1..0 0 KM ..i 18.... • ...S25.70 + J...r a 2!!....••• 11Ai19'. co _ Pauk>ar .anom od 07. KOLO JOKER-a 78........444...90 KM 21.~ <I'" • III> p<~ •• ~ .....t..... _.......o. KOLA LOTO~a on 27... ".\3-'~ 1)1..60KM 4 FON 0 "0. _.oJ 16.... " ~ ~" evil •• Uttto 110 B--I • tIO M ~ I ~_ ~ a"""" ~ Btt>.39]. ...00 KM PRIVREMENIIZVJESTAJ 78.. KOLAJOKEM DO 13..0 LA[0"0·.... medu OpCinskog suda u Ljubuskom na adre~i Zriosko·Frankopanska sva'kim radnim d.. _......godinc U"_ ~.IfIIO li.1:11 .... .....Ur. .. 1.Gradska.1 OKM BAal' u sn BROJEVI PO REDOSLIJEDU IZVLACENJA: PRVI DOBITNI BROJ JOKERA: DRUGI OOBITNI BROJ JOKERA.!iO) ...:m..201 I:.£....00 sali. ..noknjizl1i ulozak ee se uspostaviri ua osnovu do (ad" pribavljenih dokaza.. lA>_ .09. .""".50 + J. LlJTRIJA B IH.o. _ll ZlIIIDNoII~_Ii~"w.•••.. ~NAGFiJ.482.. __ •.JA(:1t...~ I 5CO S1lJ1.!]S'!l'......7ClKM . . .. ~D~ .20119M s:A<lPlI:GO~ S:A3PiOOOTl(II OO~IT~ OODIT~ 007 GG24 "..IA OOBrfAAA: ~EMA "I""' ! .... 9.72...IO DBITAKA: FOND "0.I iW'I$NlKA 0 O~IN""......oH ILVJ!SI. ~OI..0:$4 "'.._..2011 ~"I" N.:nIr DrCI! 31'05) 1Jpra •• o.. knjigu.1y I':9jNdt II C9IIf~ . Z52. KOlO JOKERA JE 18..00 KM DOBITNA KOM.. '""*..10.I::J I(M U76..... Zakona 0 zemliisnim kniigama FBiH (SI..10 KM 2.. ...._. L UT R IJ A B i H SA R AJ E V 0 2S. """"'''"'' U -~ o·~ PREDSjEDNIK Milena SUDA Peric .. e... ....POJ Sf PFlffiOSII u rtAAEOf\'O t<illtI S9.0780015039700009 -07·80029940100038 -0780022740.• ...80 KM 6POGODAKA 5 PO GODAKA 4 POGOTKA 3 POGOtKA OODllA. _... OSNOVANIHI NEilSOOVAIlIH P~\I1lRA NUE 81LO ....4 NISUEN.. __ . _ .. 00 10.. ~emlji.. _t .200... TRAVNIK I.000... ".. 0710nm39. _ "'" I""_IO"'_' S . ...oot:M .. ~ ~ Nli!1f!!lI e.. kako bi im se dala rnogucnost d.. J2.. laI< . _ .. __ .OIi...._. 75.•.IiOKM ... Ukoliko U produzenom roku ne usliiedi dOSI3Va.. 'SI<Id OIl H..~ .... _..5SM DKM FON 0 ZADOB ITAKTRECE VR STe ZO% .. .. (I(Ir'!oQ" ~ QInII "CII· Nt ~ """'o...5l]IKPJI KDN. MOUAR 3..I'. iI:I ~ .2011..P.. _~"..'" 1Ii.:nr:.. ~ ~1!"W:Z 11l(1_ ~0jI'" """~... Liubuski izvrsen ie priienos prava vlasnisrva iz Knjige pclozenih ugovora (KPU) u elekrronski vodenu zemljisnu knjigu. godine " 37504 0 1 551 B 7 1l. FON0 ZA DOBITAK PAVE VASTE (1..50~M •..5..262.G780001419700001' 6..0011 ~ PovJ" P~~ .. 1... .llDt:M FfWM'OOBlTl.... ~ Z!1li20U ~" -..•••. _. """""'~ Q I 1lo<1lflllo:il.l ZliPlStIlKAU OSliOVI.'''' J.4il KM fOtm ZA DtllITAIi. SP HRASLjANI....~~ a (I ~ ..MIIA.. po..943. -...... ~ iol' ..o~' UI'".11611 I'll ... __ .90) ..41J1~ Zi... KOLU U PlACENO JE . Dobivanjern rjesenja 0 upisu prava i niegovirn provodeniern u elekrronski vodenoj zernljisno] knjizi osiguravate apsolumu zastitu svoiih prava.iIO. godine OCEKIVANI JACK POT ZA 79..J>l1{M OellO '~M 131 ..... ..RJil:ENOJE.. NAG HAO NI FON D J E 5 G% .. . ~ ~~ T!i5&l'Mo od"~to-Qp ~. I· !ODO Ljol ~..on. Osobe koie polazu pravo na tim nekretainama rnogu navedeni rok na zahtiev produ~iti za najmanje sljedecih 90 dana.......• IADllJllIAN 1lAI'UI1E OOiITAKA "' 10.I Ill:! w.. 19{03 i 54/04).. Mosrarska Vr" at" . ~ ... ~.q .. .e.J. ~ IDUII ___ .Bl}K" • ._ • kO!l ~ ~.••. P<~ _to pOd~I~"""""'_ N EIOB(I27 ...lA PRE. lIIi.5.. fi.. ZlffiJI tL\N NAfUTf.•..SrlJA.~_"·rl"i'~~~ ~ 11119'l. IIFII.b...2D+J.... .0'. 1_ iInQ""1 f~"'1'R"" po1MI .. OOIilTMA"...OErfOJE NMlRAlJN:lroN[}~ .S~lIA...222.:kO 3 ott.n.09.... novih dokaza. 28... _.••...eArlIZVJESrlU 10.--~""I ~ ..1J. ~IDIlDIIM ~. u_ <II co ". u suprctncm niihovo pravo nece biti uzeto U obzir prilikorn uspostave zemljisnokujiznog uloska....• 16.TE VFlSTE 40'S .KQLUI....201W JO~ZAOCEIITAlnJlECE ~M....' .. 1.50 KM + PDVI Igre na srecu tulrile Bill I proojere duhllaka na wwwJulrijabih ba Ro~ za prlgovore eellrl dana od pIVog Iduceg dana po ObJ3vllivaniu prlvremenog IzvlellaJa._ -...... .I DO BITN I CI U IGRI !GRAt • GO Sf U 77.to..x.2011.. BROJ DOBITA'KA fliNOSI DOBITAKA 6 DROJEVA SBROJEVA 4 BROJA 3 BROJA 2 BROJA 1 BROJ DOBITAKA.008 IT..09..l'!I4. 1iMI~5III.80 KM :5..048.."_ ~ . KOLA i.. Sroga se pozivaiu svi vlasnici St3nOv3 i poslovnih prostora koji su svoie vlasnistvo upisali u KPU da provjere prijenos svoiih prava vlasnisrva iz KPU-a u elektronski vcdenu zemljisnu knjigu uvidom u isru u gore navedenim zakonskim rokovirna .H l..... •..8.. _..... " .KA: 00 B ITAKA: DOBITAKA: DOBITAKA: NEMA 8 542 8... _. __1!.705. Priiavom prava osiguravate sudjelovanje u proc es u urvrdivanja prava na Vasirn nekretninama. SM:1' .JI..lIrn". Itcg .1l0LU UPLAGENO JE .b<Oj .1-411Il...\1"" _ '" CI1J ... O<l ~ 'J>rqa -"" 1Il>-• ..19KM " •••• 1..ch o BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACUA BOSNE I HERCEGOVINE ZUPANIJ A ZAPADNOHERCEGOVACKA OPCINSKI SUD U LJUBUSKOM Zern Iiisnokn i i in i ured Brei: 063·0-SU. OOtlOl'IJP!'I~EMEI'OO I!\!J.••••. ~"~ctIA . t"-rdlr.J...GOD..kom Zrinsko·Frankopanska b... __ .. .CIIn otp."" ....'. ". . _..0710~ 051'401001'72 . _... Hrasliani i Cerna po novoi izmjeri da [Q svoje pravo priiave u roku ad 60 dan" od dana objave ovog cglasa u Sluzbenim novinarna Federacije BiH i Sluzbenorn glasniku BiH podneskorn u dva prirnjerka ida podnesu dokaze za LO...d'1 til ~ ~ 2ge1M c. C40'fWI1'Wa \)pT•• _ 111''''''! mt.. 1~ KOlO lOTO~...*""IJ'I G1nb>l.~a"""~I~!..... Nt ~.0 _ ~19<17Wo "" ~ b'qa_.01.• 1l.. 11 _.IJOt:N FOt0 'tA DDEHTJIII: (... KIlloUlIO·.t.889.lISIJNDJE!S05 FONIKM 009fTMA.. .. no vine FBiH. 114....50 KM 10 ...oro-e .IE 111 [2011.20 KM 52.·BINACIJA 78..r~ n.. . .. ZaIo:miIl ~ Od~""".... 60 KM FON 0 "0. NAGRA.. \'9OJp>l\I tq ....C>I' . SP CERNO Pozivaju se sve zainreresirane osobe koje pclazu pravo na priznavanje vlasnistva iIi neko drugo pravo us nekrerninama upi sa nim u katastarskirn opcinarna Liubuski.".t..305...!olI ...:K{)lUIJf'I..2011.qu -. __ N . .....80 KM FON 0 O~.._r:IJIItov..

M uzej ce. Iza reseraka su ga smjestila svjedocansrva dvije zeue. kao i fli· p ere ko je 6e pos je tioc i illoci koristiti. [akoder..N e . nazvao ie policiju "da kazu kolegama da ga prestanu [uriri" Potiera za dvadesetogodisnjim Amerikancem pocela je u Park Sitiju 11 Juri zbog prekoracen j a brzine. Policiia ie uhapsila oca Aeu:liia Maisigija (50) te Kazuakija Kinosiraja (56) zbcg optuzbi da su djevojeici nanijeli smrronosne povrede. Ljekari su je vrlo rano sljedeceg jurra proglasili rnrtvom. mlada udovica r"splakala seu (elevizijskoj emisiji kada sui oj pokazali sl iku n j e iBrune. dijere bi umrlozanekolikosekundi. Deset godina nakon SIOje sijao strah u Arkanzasupolicija je uhapsila Maj'kla Vajata (Michael Wyatt). rekao ie Silverman. Egzorcizam su izvodili 27. leu -irca se Ug sila IOMO egZorcizma Lokalni mediji javljaju kako su se roditelji dievolclce odluci. inace.. l'ogledaj Ie mu lice.bjesnio je Brunin sin. U operaciii koia je trajala cetiri sata. koji ne podnosi suprugu p oko jnog oea. te!eviziji.dDUica DlaMala Sljedeceg utorka na sucu u Frankfurtu trebala Qi se rijesiti zavrzlama u vczi s nasljedstvom Brune H. Lokalni mediii javljaju kako su se ro di tel ji d jevoj cice odlucili obratiti sveceniku nakon sto je curica godinarna hilladu lIuadrala m zel IliPera Da Atrakcija u Baltimoru bolovala od psih icke bolesti. ulaze u I.ictl.5 me lara. lako jespokojan_ Da.na kupio svoj pevi fliper i naguTao ga u s"oj mali sum.1 izpolicije..lnin sin. STRAVICNO Raditelji trazili ad svecenika da abavi ciscenje duse pao na Bebi iZ glaUe URIDDlen pUDlac za m. da v idam oca. W"~ak. ali ana ne zel i popus ri ti. pera. SI j edeteg "tOr ka na su" du u Frankfurtu treba. za jednostavnijim vremenima_ Tome " prilog gevo ri i Cin ieni ca d a u Sjedinienim Americkim Drlavama posteji vise slicnih muzeja. Njih su izvadili tak 0 sto S 11 orvo ri li diecakovu Jobaniu.moida zbognosJalgije i >:aljenj.. stotinjak puta na "eiscenju" Maika je pozvala hitnu pod purnpom za vodu. Tvrdi kako je pokuSao izgladi ti stvari sa macehom.J os nisam upoztlao nekega loli.. svoj po· gled nastvari dao je i Brl. 90) ne preSlaje. Ona ie ispri cala kako i' u je p red ulazn im vra rima zaskocio n epoznati muskaraci gurnuo njene nozneprste u USia.. koii ie naNa"ila Mebarit.28 . Dnevni avaz..l 6e biti izlozeno 900 flip era iz pri· vatne kolekcije Dejvida Sil· vermana (David). . koji je sa dvadeset godi.. 10 je rnoj Bruno . Imala je yeoma los karak ter. nije ni pogledao. Luk Ajholc (Luc Eichel- Nijemac zeli rekord Djevojcica (13) iz [apana ugusila se tokom egzorcizmanakon StO su je njen otac i svecenik p oli j evali vodorn kako bi iz nje istjerali zle duhove.. Hirurzi su na djecakovo] glavi rastavili uredai komad po komad sve dok nisu os tala samo dva metalna stapica koie. Arnericka policija uhapsila ie muskarca koji je nasilu . N akon ~tO je javne o njibovoj ljubavi progovori la rn I" dahua u dovica Meharit Kine (28)..va i obra" zov·nih programa. ei u Tel Avivu i trenurno ceka d a zvau ien ici Gin isove knjige porvrde da je oborio rekord. hirurzi su iednogodisnjaku uspiesno cdsrranili puniac i on se dobra OpO- ravlja. . ~NEWS U BaiIimoru ce na vise od hiliadu kvadratnib metara b iti OlVoren m uzej f1i. kojeg je mladic pozvao i zalio se na saobracaice. Hans Peter Nerger (64) 0 odnosu s ocem i pomajkom govorio je fl. Suberta Nadmetanje zbog nasliedsrva bogatog frankfurtskog kralja piva Brune H...S lik" je nastala u bolnici.. Voda pornoc kada je djevojcica vee je na covjeka na siedelici paizgubila svijest. ali je bilo prekasno. to Iik 0 mali da ie MoraD spavati is· pod Dipera.. (Schubert.ko rvrdoglavog.li obratrl sveceniku nakon sto je curica godinama bolovala ad psihicke bolesti ove godi- UOllOSe DO127IIIS1 Njernacki vozac monocikla uspio se prevesti preko 127 postavlienih fla~a kako bi oborio Ginisov rekord.Itii'o.FE per je vi se od igre .. Sin biBsniD na TU-U.zakljucila je uplakan a u dovi ca. Tesko mi je zbog svega toga . odmah je zakljucio kako je di evojcici potre han egzorcizarn...93 metra po flasama postavljenim aa uli- ne u Kumamotu. Kaze kako niegov Oiac nije zaslul:iolakav tretman od Meharir. Popularnost nipera ponovno raste. go v 0 reCi mi da Parodica kralja piva bari se za nasljedstva Posjeliocf ce moe! I iurali gradi mo igrao n icu n ego muzej . V nieml. Poslije se 11 citavu zbrku ukljucio j vozacev mac. Uzrok smrti ie gusenje.. Ovdje se zaisla vidi koliko smobili sremi. M uskarac iz] ute za koj irn je pokren u ta po lici] ska pof era III"'" zbcg prekoracenia brzine. Svecenik koiem Sl. avgusta LZ) vozio ie 8. Ugusila se -saopcili 51.l dok se sin Ij. navodi policija. u ~"S"Il. Cak rn i je za branila je u Iosem stanju i da ell mu smetati. .lse obratiIi. 29_ ooptembar/f1ijan 2011_ kl 0 Sk _ UhaDsen MaiKI VBial POIiCiiise zaUD Da DDIiCi)jce .u tio. imaci prostoriie za organiziranje zab. Prijava i trece zene doda tno je pokren ula pol ici j u. Mllidic je na kraju za vrsio u po lid is koj s ran ici. koji mu se zabio u Ioba- Cudorn prezlvlo nju. Policiia je izviiestila ka- Curica je umr/a u bo/lllci u Kumamolu ko je curica prije smrti hila dalas visinecd 2.Dbitel ou-N'A"MaLY Djecak iz Kine pao je iz krevetica na punjac za mobitel.sisao zenarna nozne prste. .l" hi se rijditi zav:rzbma u vezis nasljedstvorn.Curicu su kaisevirna lOIvezali za sjedalicu te joj vodom polijevali lice.. Da se punjaczabio U vene.. SuberIlt. Uemisiji je priznao kako snimak umirucegoca.

a. go dine nakon SIO iu ie otac ostavic u vrticu II M antes [em. Djevoicicu su sada. B ivi. nasli u Kanadi. zena ie imala i lazni idenutet kako je policija ne bi prouasla.. a sud im je dodijelio 7. Policiia vieruje da ie curica godinama >:ivjela sa rnaikom u alternativnoi za[ednici u blizini Monrreala.i su pruznici upoznali su se u dzez klubu 2003. Curica je ramo zivjela sa rnajkom. a zena je imala i lazni identitet Perl Gavagan da Masa (Pearl Gavaghan Da Massa) nestala j e u decembru 2008. Tada ie imala cetiri go dine. ~etvrlak. sepl~mb~r/rujan 2011. Orela ju [e rnajka i preko Meksika je odvela II Sjedinjene Americke Drzave. nakon tri godine. a sljedece gcdine na sviiet je dosla Per!" Par se u brzo rastao. presudili zbog nezakonitog odvoden]a kcerke izzernlje. nije isla u "nie ni II kon sesusrela s ocem. P rosle sedm ice na poVeliku Britaniiu. 27 SUOBINE Perl Gavagan da Masa iz Velika Britanije odvela majka Policija vlerujs da je curica godinama zivjela sa majkom u alternativnoj zajednicl u blizini Montreala. gdie su joj jos 2009.kiosk Dnevnl avaz.000 dolara ~3 onoga koii je nade iii da bile kakvu inforrnaciju koja bi pomogla IIprcnalasku Perl.3. Maiku dievojcice Helen Gavanag(34) sada ee izruciti II S i Diu C -CU Skol u. . 29.iednickc starateljstvo nad djeterorn. Odmah nakon nestanka dievoicice ponudena je inagrada od 10.

5521 vlTEl . 0511366-520..6 'rDl (77 k\ I 1o. 4godinc surancijc i najruunjeg gubitka vrijednosti. MOSl'A mtC AIITO.. K ) ~ ('fIlllUl1om orremom modcH saberl1lnlildm mtlll)rim..M.vIonI ....AK~.fU... Za svc dodatne informacj]e moulcsc ooroliLi Vascm najbliicm Volkswagcnpartncru.. Akcija fraje do j.. I. OasAuto . . . ~~ vo!bwag_ '. (ij~nom do rt'gIStnlciJc. ..' iii kaikona..KM*. 03.\ . 032166). nepobjedivc ekonomiblosri. 1 Ort91217 lH.....lie QUAmtO. O3On19-019..."1 ~AAJEVO • ASA WA.6/<149·685. UlIBUSiCl .ALFIO K.1l>~ odnQ!:lj 1\.. • Ponyd. RIMAC I~E .<1 tJ akeijdojponudi "IIi I TIlOttir !.. r 1)311n9 .. .t"ino .0351lB4·39"1. M' ~IRO I BAlJEG ... Volk \ agenje poznat kao nnj l....n05.h eAN)A LUItA $ElVIS VrOOVIC.900 II{M. "'..-PROMOlOIS-CO...477i O MiA .225. . . t. .OSSI230-loo. OvIal .NIl'[l(. VoIb-.... . B~OD . Mudrainve licija. lot.. . 1.abUnija rnarka naautomobil komLrti§lu zbog vrijednosti popUl: inovativnc Icfmolog:ijc. 033m]-15O~ SA2A.101.. I.3 141 BR(!CO II I!(Q GAS..500 . I oo.' lekn zallha . nn21.oglasi Golf TO'I vee od 32.. t "".: 01126.01. GolrTDI .moean i ~Iedljiv....lEVO . Jer..utA JEul.J \ e.I)S~·OO(h THANj. L.t. ACS AUlOOEN1AIISKOLnC..AUTO !COCA euBA. L OJ91BJ1-55Sl IANIA LUKA.I(OD Fot~ • MIIt.

~::r:.. (znosluhiljadama AKTIVA 1 1 .---~i::..97.dajeda bl . Deviln a aktiv"....::=.AN HAJRIJA IZ VOGOStE UL ]GMA~SKA BR.a...::::ta~= --------------I__----.. Bank. .' ~s L.. 3...tmt te se da je lul:ba povucena . -..6~4 hiljad. drugolulMi Ohran Far"k Iz Vo~. .IIII_~""'-"·. v.225' ve>ane"tlaflStlo_lslavrem. Oaljl upiU lm~50 UCu Mjesocrrog bll'ansastanja nlogu se upUlili O~jeijenju ra raMovodstvo ilillilllslJ. Cl/ENf MJUe(':"........:Vi!I:. ..azilazi njenu rnenetame pasleu u ilOn...-::~.~an 31...::..'.'~e~l)'Iine i.1..p -.. na Ohm" Hajrija iz Vo go It..lS...ns..pu nomocnlku Amili Elerovit au"okatu il saraleva.469 4.ertiilitnim maxama (KM) za 502 ..i' lutitelj~ Hahlbija roo ena sorcva c 11 Sa raj eva zastepan a po ..l" spcrazema izmMu Vijeta mlaistara 8iH I s~anih lIIad'a i Iinansijskih olllanizaoija."" m Ila nknm.7691 Monetamo ."a minislaraunleMMF--ov. ga.. lIugusla Sanka je . gD~ine Opcinsl<l sud u Sarajevu i 10 sudija Vesna Merdanovic. Slav 4.. 84.dnosnB upapi"....Qtul.... :.09.563 hiljade KM)_ 6...NJA."ijskih •• za sa bilo kojo m po"lo. ul.J::.. VogOSca.A dd 61}sna i HBrC€iJovina. Kao depnzitarza tlanstvo BOSOB Hllrcegolline u MMF-u...l~ . bo_U""_ 1 L 15 - V"'ad_~'" u. III na pripremno ro(.9811 524 390 1..' 31 Monetam" DaSiVi!l 5... Tuleni moze najkasnije na pripramnom roeislu podllijeli protivluJ'bu (cl 74_ st 1_ZPP'a)... o. ~ 6 Kapitall rmerve 570.. 01_ 2012_ g~dine u 12 UD sau.o:5iS6~-3....{U4.c:..ft:. . srnaaat ce se ca j.1.A I H ERC EGOVI NA FE 0 ERAC IJA BOSN EI H ERC EG......... ce se o~r'lati bez "je~l)'Iog ~risustva I~t 97 st 4...IOI&Ji~02 o...nik. 01'0 je prikazano u Slavki neto devlzna .VO OP~ INSKI SUD U SARAJ tv U - - - --_ - . Mjese&ni bilans stanla so prema pralliluso ~'l"''lij.vIJ~je sljedeci POZIV ZI\: I-TU.._ ~ako to navodl ~I~n 31.. raDun.:. kan I d. Ce n Ifal na ba D ka· 8 GS ne i H ercell avine ia neo.. ~..im oonosima sa MMF·om.. soba br.00 KM obi. Bank... u pravnoj stvari Mitelja INTESA SA!lJPAOLO BANK.lI-l n.. lPP.470 as o ---------------------------------r--------."ih tnslrtucij' .. "AIO poziva se u svojslvu III-Men 0 g na pop rem no roCiSte zakazan 0 za dan 2011...flISpm"1jatl 0 pltna~ma ko ja S8 odnose nll smetnje za dalji 10k pootuPka.....=. 84..nja od 31.0 S9' licaju 12-625.:.00 .445' UKQPN'A PA$lVA (3+4+5+6) . 60... up.NY lit"""" m.._. lako S1Jl ih dilerenciro u EUR -f'i10~bas:·~v~.*.._. nsu ukljuce nl U gor~ navedeni Ma"s st._."I. Doslav.. lax...ajlle6em ~Ilimu predstavlj. CJENOVNfJ( . osim aka ruzeni ne zahtijeva da sa roti~te odri:i lei.3I.". KM....:.eze~. ZPP·a).i tAKAL RAMO. radl dug".ado"olilia obaveze :pra"ila currencvbo3rda tnf~rmacijek~jezahtij'. +:::0e~~.O:ol:_l8:o..:.. ODd..=:. Dostavlj'anje se smatrailvi"Senimprotekomroka od 15 dana Dd dana objavljivanja (flan 348.no..nodi. 19. 46.j.~ lai«Jn ~Cenl"'lnQj Ilanci BosneiHer()e~olline- __~ o bias nj enl a !.n.".trane akiive pre.5 1- 0' 1.. t-:. ~Ir-e~rn~-o.Vli.s~oii' dennse p.. iii Imi e Bank.u.. 8(>5n" i·H..72SltiljadaKM... tuza nih p r..--------------------I__---. Ukupni ilnos sreustava kOja 50 dele na ovim raeunjna je bio 40D_365 ~iljadll KM._""'---...148.tti:-__fo.. u SaJ"aje'IIUnaeI. ::'/. 1"3::. na kojima zasnilraju svoje zahljeve i prndloliti sve dolffize kllje lelll il'lesti u tolru poslIlpka.~--.kliva minos monetama pasiva..\ n • \ DO N Ill' R EOVIN Dnevni avaz '''''''' "'"""""""".nja. r """'O'I"'1tM<> I_It- ."aka. on..e .L Kai«J alii rae"n.::~::...:.. (331 27 8119. evidenU.isn a me netar na ins1ilucija 8iH i nom a.. puvu kao luib"...4:. "= .m iI:..APOMENA: Stranke su dulne najkasnije na prip~mnom roci$IU imijeti SV€ 6injenice..h:... -~.KORfSTE.. -... kao a~~.a bio je uremc pozvan.OVI NE KA~TON SARAJEVO OPCINSKI SUO U SARAJEVU Brol: 65 U P 1U7092 lOP Sarajevo....l reserve odra!avaju po~elni kapital. Sarajevo prow Menih 1.'_ 1\11 Pft'"IIIU q POIIICIII~[IoqIorIIM'II~on~O:l I.na~.... :.~ IODcJJI (po poil(~ ....4 I.S. 79. SUDl.. 1 i 2 kaD snanu Il'Isivu. 1.. sa pDsljednjimpDlnalim VOGOSCA. 2.. IJog~....:_i~::_. Og..tl1nr_ "'" «JY.. proti. 331/111 u Optinskom sudu Sarajevo..a srenstea i o~'v~.ns1'lO aosne I Hercegovlne u MMf..::.'!ftr. augusta 1997.n)' 'M .xane. . .danog r...e in~stira uglav"om u Ylijednosne v'pire i depo<lte koji sa dfie k~d tn(l<~~.. Nek_eposebee k. :!H • ·!!o. _. Igm. 8m.~D sali u sobu broj 325/111.:.---------------+-----3.:.ICII . iUIII '*"11"''*-10 "_..814.78=... ICII.. augusta 2011.. ..:DOV-... a9enl ma Vij"oa min.." r PASIVA UktJpan UKUPNA.i~te dQnijeti SV€ ispmve i predmete kaje iele upotJijebtti kao dokaz (el..~. st.aJno imocmaGii" ~ radu poseana b.::.Q2. 4..ij.-:De~· .•HasagJt SBail.. Sllmjen~lo .ilne ra~un" drla.. a bio je u redno pOlvan.. 3~ __ '..• 61.. rotl~te ce se odr. I ~lt l)"!Irl"-oiJm1~.. 1'·~ru.. nisu ni~ ak1iYani~ pasva C 8 BiH.va (1~3·4) 1- 502. Vall...e Vijeca mmstara vezane za Clansivo na pol'jeril.dan~g razloga ne do de luze ni. ICII __ I_""-_1Io1i .1-.l.o.adi odrBdenB raeune Slranin val"la u smi.roanne Ii 11.231 4.(331278294.n~.la obavezu Bimke iii KM novae U op1 I__-----. uliGa Porodioo Hasagic..833 1':3~.'<11'1 on N..896! 143. .ePRETPLAl"E 1(A!1i~. Kapllal.m v.ta su: N.9f:11 1- 159... BO_lPP"a)..'_... 2 1...'C5ta.:: .. 2011. Uf' &I-' COMA:l. VOgMca. K." 80 SN.ZENU OHR..105.=t" ezideI:I:.1t 1~..."..OO Wit 011IIII02 1"'\&1'1 DtIIII Clf"2 IUH~'O'~IJI . Na plipremnom roemtu ce se . pretJiyalistem na acresi 'RDsulje 4600A. l"iho:O..087. aug~.. I:znos iEURlskazan uleM I 01 Ostale valutEI ·Iska.::::':.- prOoIJlI6ortl..zlato 1..l.a::'~.:o.---.!ati bez njegovog prisuslva (CI. Od 15 dana od dana ~llj.Jhriman Safe! uL Omladlnska br 14_. l\) .os IS PM~_ CINg'. old Auslralij.:.. (3:3) 27 81 23.:.. . SUDIJA AJDAHASlt NAPOMENA: AJ(O lulliac tlez opffi'.:-::.. 'vi h Q rQ' ni... 3000.oUe ul. Banka i.. 8a.. drOr:agan KUlina! .I1.glavni intem! 'revlzor BOSNA I HERCEGOVINA FEDE:RA ~IJA Bi H KANTON SARAJ.'lj"anj"...:oil-:.PIj 01. objavljuje s~jed€ti POZI V ZA PRI PA EMN 0 RO CISIE III-Iui~n. aktlvamlnu5 rnonetarrail pasl. VOgo~ca...__ 3..ZPP-a).nltwio tmRTAK ~B.::. Optinsk.h~A Mje5eenl bilansstartja (privremeni) od 31.:... a bia je uredno obavijeslen. I :...833 hiljade KM) i depo'ile re~dentflih banalcadioQice i akumulirilJle dobili . radi duga...6~...Daw m: 20.:." na rooi~tB 1" Illavnu raspravu b'l Dpra.'.. 77..iltJ ot't:kajll 2.1 . 1- ~--.' . Ig rnanska br.dil'boarca i da ~i se p~nudiloC..oglasi I': TRALNA 8. 10. ka . Sanoina hr. ::tl:. .l"iutiikaatiskalni~uo3 vrij.p.r __ 71to:1~Tall)n"l(6. ..625.:..>0"" 25 s KM) Ukupan UEnTP... st.:.00 KM.~ic tze1a ullca Uglje~itill broj 3.470 l.llra Bll-1 Banke 00 potelka njenog rada 11.. tn .5=.rez:~· .kazuje" biansu sianja i 1- I Ne~odevtzn.zloga ne dode na roti!te Z3 glavnu rasprasu....)"ktelistik~ Ilil. st 3....-. se smaira obavljenom protekom ro~..a).' :::16" de.='::. Zako na. ::.~...nska br. (3-018....~.--------------------t_----. . dieluj. .:tti:..a). i __1.~ .:..AKTtVA (1+2) 15. fQ'I .1:.JA Vasna M'erdano~ie .. Konsolidacijom svl~ raeuna Vel3Qim 18 ~1....akoaer ~~kazuie i«Jmpwiciju d<2anj" valul.000. AJ..182 7 '5 Osta 51 !..Ll0 .. ZPP".:. __ .147. lPP·a)...2=.e:.Jl. (33) 278296.... 46 BRDJ: 65 0 P 052~00 05 P Daprist~pe na ROCl6TE lA GLAVNU RASPRAVU zskazann 10 dan 19. Ilf.hod za Baolru_ Bantino =.334.. uleM OevlmaaktJva SORu MMF·u 6..'644 __1 go.. st. sa pDeelkDm u 10. Cakal Ramo ulica Blagol'ac IV bt 4.."ncy Iznos . ZPP·a). 2011.'.c~m racunima oiMIjenim od Ililansa slinj a.u ~fa~unavase obavezakao neto ~lanska~Qliclja od 1.) laJ(oilBr . 2.:d. r~~ra1Bs~~~~I..3 1.334..s.. nsirn a~o se luleni na 10m rociS1u UP"sti u resprallljanje (~I.)pozir.. Aka na pripremno rocislll ne dade lui:ilac. . TEl EFONSKlH USLUGA M&HDETEt I~ T .1I XEPll. 0 pl1jedlozima stranaka i einjeni~nim navodima kojima stranka obfllZltdu svoje prijetlloge (CI. reserve... 4. ho~ CIIIM.--. 1...' Mooolama '~"'''a je ".. 46 i Onran Alen 5/47 Boundory str 41 Dl Brisbane.. godin.... ago".I&H o. Pnldsta'lnicl meclija m~u 50 l Obraliti Slulbi za Moose s javnosc"na IBI.58..... sud" Saraj""" upravno] sl. Ako na pripremno roei~te ne dode uredno obavljMteni Meni. ul.293 390 158.' . ulica ObaJa Kuflna t)ana br.1<1:(. IJog()SCa.:' '~9. faspra~...".-~. OLAGOVAC...:..""'i:i=':: .

. AU. C<IIkra. AUTOQWTAII O~/441 SlC.Pllke. Bo(nI VilCn prOlOf" IlJprijl!d I Millad.2 PtIIfIiC.ur HUI:CK.e ·~1ItODA aNf~ 0110500 IYlB.. n.. U Alu felgs CRATER IS 16~.SI<t>kllltlj09 J¥JnS O"Qn06 74~ w_ m Q.rna ucedi!J .wto '..oglasi SIMPLYCLMR SKODA FANTASTICNO OPR EMLJ ENA OCTAVIA . IIPIJESJ 0351~ lOa Gfoldol.EItI)C 0)5 868 505.oc AIITO SDMS ..AI11'ORAO 0541810 091. . radio CD :MP31:RlIli'lo OJ MP3 ~Swll'lg'''l.lfIJed· Jumbo Be lB.ltrtm ~'.!d('rwm.kIo.Isill pr l>drlJ t.l85~ 'd¥rf UI'oIO n~116!'>60 r"rbCQSMOS Co. Gardde ENOl Ore/24!) 190 Gr4l..uvoz. P ode!.. E1~ ITill' pre til" oK hlo. Hall komI.YA1i WI?3'J 444 5¥i)r.. sj(>di$ld (£11'\[' oJ'tI Ci dill] I'lo.. MoI.v ASoAI'SS owns )10.>np lioU AUTO KOMERC vs. 51"w. a.j napn~.u. HIdd'~jll' pll"f nt. rr: AUTOAaHf Onl?~1 ~O.l!i1t110 '10 1I<h. !.l AUTO·SUV'15 SENl<OVK own. Siedl'll ~"1'] jdSIUCI NP'iiPd. '¥II"'" UNIVEIIZ""L A.(I m.D 05>1/01 'I'i<. l'<Iklju(ClvdnJIi' SVji!l it Iii m.O'A'lA AUTO D36iS7f> m 0dJ.w!CE 03'>1Z76 ~6od z.ata.UOI136 180. lASvA . LJvng AL IruEU D~r~04 071. SS.w.Jv "I".lj.l ..k:a kOU1 uprllylJlIl tkom&nde:d. ~ AU1Q. MeUlnltbojll "" baQ za 1)Od(l"'~ I Wl~ 1 SU\loti!(.X '11101% ekstemeuTedaJe.Ie .. A\J mats n.MAXI DOT".JIIiIlll nilp!lJE"d +Pum ra~nar ..GO 03t.1lspred <.0M._ot.

mrtio na benzinskoj pumpii. Ukraj inskc tuzilastvo zatrazilo ie sedam godina zarvora za bivsu premijerku Ukraiinejuliju Timosenko kojoj se sudi za zlouporrebu sluzbenog polozaiai potpisivanje stetnog ugovora 0 isporuci gasa iz Rusije prije dvije godine. Kosovske M. uz napomenu da ce "bez vise ujedinjenosti doci do vece podijelienosti". uutl Grcl SDremaJUse DarallZlratl zemlJu Sindikalne organizacije od dva miliona clanova najavile strajk Vlada usvajila navi perez za spas ad bankrota lahtieu za zatuor . llhv9cen ie nakon istrage koja se kroz viSe od ee[iri desedjeea provodila u tetiTi dclave na tri konunenta. Beograda da zastiri Srbe na sjeveru KOSOV3 kad se na njihpuca".'llV3 EULEX i KFOR u punoj koordioaciji operaovnog plana za sjever. zaposleni u [av- nom ptijevozu u Atini i jucer su nasravili s prekidorn rada koji su zapoceli u utorak. prenosi Reu tel'S. Prema njegovom misljenju. kada ce Evropska komisija pripremiti novi izvjesra]. Ko- misija ce nagraditi Srbiju za hepsenie ratnih zloeinaca. Talni aoemi e nastaviti provaditi zakan na terenu i kolika je nernoc Beograda POZ-Cile POurlJedena trunca AlbanaCa Regionalni portparol kosovske policije Besim Hoti izjavio je da su JUGer troiica radnika lakse povriiedena u Kosovskoi Mitrovici kada je fizicki na njih nasrnula grupa nepoznatih osoba. Vodece sindikalne konfederacije zaposlenih u javnom i privarnom sektoru koje imaju oko dva miliona clanova vecsu najavile generalni straik. kako se !vrdi. sBptembar/llJjan 2011. Nacdnik ruskog generalsmba Nikolaj Makarov rekao je za ruske medije da vojska vee ima prevge ovih pubka u svojimskladistima. Baroso je pozvao i na vecu ujedinjeuost EU. ukrao aUlOmobil upravilelja i odvezao se u Atlantic Sily. Ta otkrica.. Sud ie rani]e odbacio zahrjev odbrane za izvodenje novih dokaza.. On je takoder predlozio uvodenje poreza na finansiiske rransakcije. ali ee datum poeerka pregovora b iri u vietovan napretkom u odnosima Beograda s Pristinom. javljaNBC. policiia ie imala pune ruke posla s nezadovoljnim gradanima koji su pokusali uti u zgradu parlamenta. njemacki vojnici koji su i poceli akciju uklanjanja srpskih barikada i od5ijeeanja Kosova od Srbije demonstrirali su kolika je moe KFOR-a n3 [erenu i kolika je «nemo. Go!OVO [esigurno dace Komisij a postavi 0 uvj ete za pocetak pregovora. Cetvorica od 18 kandidata na predstoiecim predsjednickim izborirna u Bugarskoj u oklobru bili su agenti ili saradniei komunistickih tajnih sluzbi. Rajt je zajedno s jos dvojicom zarvorenika pobjegaa iz zarvaea Lisburg. da svoju viaS! usposravi na atayom teritorij u Kosova KuCi je dodao da v!ada podr". U vrijeme dok su poslanici raspravljali 0 ovom pri[edlogu.javljaju agenci je. zabrinutost oko lenzija u vezi s Kosovom znaci da EO nije spremna da u ovom trenutku pokrene pregovore 0 prj druzivanj u. 29. a koii treba biti objavljen 12. rvrde evropski diplornati. - Amerika ceka izrucenje Dzardza Rajta ajtra. sada 68-godisnjak. Ruska vojskasaopCiJa je da je obusla vila narudZbe au!Omatske puske "kalasnj ikov" jer oce" kuje da proizvodac do kraia godine predstavi novi model. 23 Godisnji izvjestaj a napretku ka EU Evropska komisija preporuci t cedase Srbij i ponudi status kandidata za clanStvO u EU. Istrafitelji Evropske komisije (EK) poceli su raciiu u njemaekom predstavnisrvu ruskog koncerna "Gazprorn" u Berlinu zbog sumnie da se bavi nedopusrenim radnjama koje ometaiu slobodnu konkuren cii u na u:zi~ru. Dodarno oporezivanje je duboko razljurilo Grke koji su vee duze od godinu pogodeni sLrogim mjeramastednje. vee samo moralnu vrijednosr. Odluka 0 datumu pocet- Ukratko Brisel Sl'biJUsada uuleluJ8 Hosouom ka pregovora bila bi prakticno odlozena za godin u. i oeekuje da uskoro bllde usposravljen red i zakon ns c:ijdom teritorijuzemlje. Zivio je pod lainim imenom. koji ce. ..cniji ubiea kojise skrivao od 1970. Ovo je u govoru u Evropskom parlamentu kazao predsjednik Evropske kcmisije (EK) :loze Manuel Baroso U ose Barosso) i dodao da ie krizu «010guce i neophodno" pre- "ruueel lZazou u hlstorm ED broditi. gdje se prikljuCio teroristickoj organizaciji "Black Lib~ralionArmy" .. trenumo se nalazi u porrugalskom zarvoru. a T imosenko ie ostala pri svoioi tvrdnji da je htva pol itickog progona. Otmica koju je uradio smarr. gdj e ga je porrugalska policija iuhapsila. Porpredsjednik kosovske vlade i minisr3r pravde Hajredin KuCi izjavio je jute!" da vlada ima jasan plan za ukIanjanje blokade na sjeveru . FBlipolicija Nju Dzersija locirali su DwrdZa Raj!a (George Wright) u gradicu nedaleko od Lisabona.globus On~vni avaz. kada je pobjegao iz zarvora i Oleo avion u Derroitu. saopcila je komisija zaduzena za otvaranie dosjea iz vremena kornunisrickih vlasti.e . U meduI'remcnu su ageneije izvijestile da su povrijedeni u incidenrima od utorka zbrinuti. Mediii navodeda EK kompaniji prebacuje dll z]oupotrebljllva svoju moe na uzis[u i dogovaranjem a djenarna s pojedinim kompanijama orneta slobodnu konkurenciju.. Zaposleni na zeljeznici rakoder najavlj uj u da ce poceri protesteprorivvlade. Rajl: Sada ima 68 godina . Grcki parlament usvoiio ie zakon 0 uvodenu novih poreza na nekretnine ciji je cilj povecanie budzetskog prihoda od dvije rnilijarde eura u vrijeme kada ta ze- mlja nastoii da dobiie sljedecu transu kredira od MMF-a i evropskih fin3nsijskih insti!ucija Z1I spailavan j e 0 d ban kfO [3.saopCila je Vlada i pozvala Srbe na sjeveru da ne podde nasilje i ne budu talae kriminalnih strukrura. pren05i BBC.. pocerkom ok!obm paralizirari zeml ju. Rajr. Uhvacen je jec je nedavno kontaktirao rodbinll u SAD. U go<hlnjem izviestaiu Komisiie 0 napretku ddava koje zele u EU. koja it od kljucne vaznosti Z3 njen opstanak. u nase1ju Bosniacka Mahala na jednom autornobilu /':iji je vlasnik Srbin polomljena su stakla.Snazne reakcije proriv vojnika KFOR-a su reakcije ljudi koji su proLiv vladavine reda i zakona . se najod vaZnij om u his!oriji. Ali. te da imaju povjerenje u inslitucije Kosova. Haena u Islraga EULEX-a Srbiianski minisrar za Kosovo Goran Bogdanovic izjavio je da je apsolutno neprihvatljiyo da KFOR puea na nenaoruzane gradane.. "oamromu" .aavode u Elf. Duznicka kriza je "naiveci izazov" u historiji Evropske unije. na osnovu prociene je Ii taj uvjet ispunjen. oktobra. eetvrtak. Peije vise od teriri dese" tljcea Rajl je u zarvoru u Nju Dzersiju slliZio svoju 30-godisnju kaznu zbog pljacke i ubistva ramog Veltrann kojeg je zbog 70 dolara Rajr us- unuaceD olmlcar IZ1870. godine. a dokrori iz radnici Albanei bili su angazirani na Ciscenju korita rijeke Ibar u okviru USA!D-Qvog programa Nakon ovog incidema. Dok su vodeci sindikati naiavili da sprernaiu generalni strajk. inace. U avgustu 1970. Povrijed eni . mllaZan 'lialaSniiIlOU' . nemaju nikakvuzakonsku posljedicu. Portparol EULEX-a Nikolas Horon izjavio je Tanjugu da ce !Uzilae misije EU istraziti desavanja na prijelazu J arin.trovice i dalje [vIde da neki od Srba imaju usrreine i prostre1ne povredeodbojevemunicije.. a Amerika trazi njegovo izrucenje. U Grcko] se najavljuju novi strajkovi posliieodluke parlarnenta da usvoji sporni zakon kojirn se uvode spedialni porezi na imovinu kako bi se smaniio deficit u drzavnom budzetu.

'QJj3 ad 8· 16.J Io.. Nakon incidenta na granicnom prijelazu jarinje na sjeveru Kosova kada SU Srbi napali medu narodne voine snage. . Episkop rasko-prizrenski T eodosije.1II CtoaIJll A. N oc s utorka na srijedu u ovorn dijell! drzave protekla je mirno. prodaj Om glasova.proti v vojske i 1I koris [ pravaslabih . i 1991. godine.zavrli provodenje zakona i reda n a Sj everu zernl je. Poslije visernjesecnog primirja pripadnici PKK su od sredine avgusta ubili vilie od 30 vojnika idrugih pri padnikasnagasigurnosti. kak 0 b i deb 10kirala puteveza slobodu kreranja.. .._~_m_em_~ __lru_ia_n_20_1'_. osim Tuareza. se za svoja prava bore h ri scans ki. Predsjednik Srbiie Boris Tadic osudio je upolrebu sile prema gradanima i pozvao Europa vee od 139€! KLJpile ovog Ylkenda! Pu lljle do prol"jeCal 30 PETAK 1 11' PI)IIfeInIlietlMl ~Zagnall ~ ~jJ I I ""':noct"nI ~ I<Jt P'Il potnOllYl'lOl oiIri!TlD.Zelimo uspostaviri oprimisrien u s tranku bu ducnosri. J ueer Noviprotest Zupce kod Zubinog Potoka predsjednici opcina sasjevera Kosova pozvali narod da se iskliucivo mirnim putem bori za svoia legitimna prava. TUrska voj ska je na 10 odgovori- Turska volska planira upad u sjeverni lrak ~ 22 2_9.Jedno pleme. 170 kilomerara iugolstocno od Tripoliia.000 okupljenih mjestana Ibarskog Kolasina." je I! poli tik I! u~Ja 1979. Vlada u Pristini naiostrije je osudila nasilje proti v rnirovnih snaga u blizini punkta jarinje..a~h. KFOR ie prosirio svoj u bazu i 0 j a~a 0 p ozicije. U italijanskom parlamen [11 bila ie zasrupnica izmedu 1987.er istakn u ti zvan icnik Iib ij· skog N acionalncg prijelaznog V ij eea (NTC)~ Is ti zvan ien ik je rekao cia se Gadafi j ev sin Sejf el-Islarn nalazi u Bani Validu. ubilaoko ISOgerilaca.TBrorisll HK Olell naSlaunlHe Kurdski po bun jen ici su u pcgranicnom podruc] u prema Iraku ubili [edncg ci vila iki dnapovali sest osoba.tl~ mpI(II:Uje S(l @aJ. g]ob us UskQro abracun /urskevojske labornbardovanjem bazapobun [enika koie se ualaze 1I sievemom Iraku i. 6jej_epravo ime Ilona Staler. POlraga za Gadafiiem sada se krece u drugOID pravcu. pred oko 2. i da obojica razmisljaju da odu iz zernlje.slD 0 m skupu ispIed barikada u sell! Sef potrage za diktatororn objavio Njemacki vojnici demonstrirali 0) SU koHka je moe KFOR-a KFOR na rnaksimalnu suzdrzanost i srarusnu neutralnest. dok SU kidnapovali pel nastavnika i iednog pripadnika seoske slllzbe sigumosti.! to""" I"lil' web lrmicI "tMV O"Cr<\' 00rT\ IX! 3(1 h . iako su na barikadarna Srbi nasta v iii dezu ra ti. tvrde zvanicn ici.rekla je Italijanka pori] eklom iz Madarske.j ~ (TSCI A~ Koolllk1 eoot~ -+ 385 1 6676 Q55 Cmatlil AriI18S 1. godine.arioTa!"lii Inqi-T!!'"XL 1l11\<"u. tenderima i korupcijom. Dosta je s rim partijama GiCOlina praui nouu slranMu Antiteza korumpiranoj politici profirera. koordi U3tOr po trage 7 eadik ta torom. Vlada ie izrazila odlucnost cia. ociienivsi da su nasilje izazvale "hirninalne strukture". gdj e ga sti [i plerne Tu arezi. s u na pro le. Terorisri su ranije u bili iedn U tru dn u Zenu i njeno seslOgodisnje dijete. Prernijer Redzep Tajip s pobunjenicima Erdoan (Recep Tayyip Erdogan) n ajavio j e izvoden je zajednicke voi ne ofanzi ve s Iranom protiv kurdskih pobunjeaikanasjeveru leah. rodnom gradu svrgnutog libijskog lidera.salr) TCROATIAAIRLJNES A STAR ALUAN'C'E MEMBER ~ . porucio je Srbirna cia. _. jos podrfava Gadafiia. Bivsapomo-zvijezqai l1ekadasnja politicarka Cidolina (Ciccioliaa) planira osnovati novu p eliti ~ku partij I!. CiCO!iD.. kako se rvrdi. dok u Ankari najavljuiu upad u sjevemi Irak kako hi se tarno obracun ali s kurdskim pobunjenicima. mozda u susjedai Niger. koja bi bila antireza korurnpiranoi poli tid n] ene zeml ie. Tuarezi. udaliencrn 360 kilomeiara istocno od pri[estonice. aavedeno je u dijelovima interv] ua z. Pripadnici Radnicke parti]e Kurdistana (PKK) ubili su jednog civila.. nadomak gran ice s A Izi rom.nh 5 sa ()Iioo<. del lobll • pucov:rlr mill 1 od 30 o'dea r 2011 (to 24 rn:lIu :?OI2 g 7. a da je drugi njegov sin Murasim u luci Sirt.. m agazin "Oggy".a vjerujese da se On nalazi u oblasti grad" Gadam is ria j ugu • rekao je u telefonskoj izjavi za Reuters Hisam Buhagijar.eOO' u Sar'djOYU 003 789 6OO{SlIJtak. izj avio je jll'.~ Dnevni avaz: telv~ak. subol. Vecina plernena ie proriv Gadafiia. Mislimo na s rranku pos renin Iiudi .a i00d. Gadalua SIiliPl8m8 TUarazi Muamer Gadafi krije se u blizini zapadneg Iibijskog grada Gadamisa.

• U posljednje vrijerne svecanost u Novom Sadu Bosanskohercegovacki kornitet CrGRE nevladina je organizacija elektroenergetskih strucniaka. Tapa" na.~lanica je Medunarcdnog viieca za velike elek tricne sis teme. pa se n j ihovom upotrebom smaniuie vadenje kamena iz p rirodnog okolisa.. elekrrocnergeticari SII razgovarali 0 naivaznijirn pitaniirna proizvodn ie.ime se broi zaposlenih ill! deponiji Raca pop&> na 4S· kazao je Sadik Colic.I.. event menadzer u Radon Plazi.. Sveeano urucenje nagrade bit ce upriliceno na 44 medunarodnorn sajrnu turizma u Novom Sadu. N akon sveeanog diiela plename sjednice odrzana ie radna Skupstina BH kornirera CI· GRE. kao sro su b etc n. Seb'fj) spocetkom Lt10. gdie zamienjuiu kamene agrega re. 1993. a 11 irne hotela nagradu ce primiri Armin Hrenovica. 29. predsjednik BH komi leta CIGRE . M.Mrakovici je proee" king vikenda odriana in· vesticiona konferencija. Naziv prve radionice za poljoprivrednike je "Perspekrivebilineproizvcdnie u Hercegovmi".. a novinari iz regiona ko j isu pas jetili hotel prepoznal i su kvali te r i dodijelili mu prestizno priznanje -kazao jeRikcvic . saopcio je jucer da je zvanicno poceo s prodajorn i odvofenjern starog zel j eza i za m j en skog agregata kamena s deponije Rata kraj Zenicedomacim i stranim kupcirna. Na siednici ce biti razmatrani izvjestaji i zakljucci studijskih komiteta i usvojene preferencijalne teo me za 1L ·savjetovanje. profesor na Fakultetu elektrotehnike u Tuzli.. a • izj avio je Cuki dodao cia je delegaci ia Opcin e l'azgova· raJa s preds m vnicima Am· baslt doi Kine i izraelskog miniscarsrva turizma. hotelu do" diielio je prestiznu nagradu za k vali lee. M.. CUHs Hinezima i Izraelcima • Konferencii a je ispunila svoj eilj. Vise od 300 ucesnika iz Z8 flQviuare u Radon Plali zemlje i svijeta realizirat ee radni program u dvije plename sjednice j u sjedriicarna 16 studiiskih komiteta. ce men t. A. om c ~~~ .re. septembar/rujan 2011. P.P. Hrvatske i BiH. /.. Tokorn seprernbra zaposleno vodn j e jos d vadese [ radnika. asfal r. generalni direktor EPBiH. Slovenije.SOKOLOvr(.S.. 21 savletovanie BH komiteta GIGRE SARAJ.. Nakon priprema na radilistu Pacali Droda)a i OduOzs RaCa II I I $lambeau poslovnl rlmpf. J uzne Koreje. Proteklih dana II poznatom sarajevskorn hotelu bh.EVO Oanas S8 zavrsava Oeseto 140 Radon Plaza: Novo priZJlan{e za vrllUnski holel Vise ad 300 ucesrrkaz zemlje i svijeta razgavara a razvaju elektroenergetskag sistema U Kongresnoj dvorani helela Radon Plaza u Sarajevu danas sezavrsava Deseto savietovanje BH komiteta Medunarodnog viieca za velike elekrricnesisteme(CTGRE). '. Makedoniie. Viiie od 250 aurora i koautora pripremilo ie 140n. realizira Opcinskaagenciiazarazvo] malih isrednjih preduzeca. Slap NukllllS-IfUlncl Sarl!evo &UniOedHGroup Rcriffei_n BANK 5MRKASSE Slro vine s depoT1ije su vrlwnskog . direk to fa prods j e u Rad on Plazi. 1 J 1& 111 • Mol> ClIo I II -. .Dt. uz podrsku Opeine Trebinje. spec . OIl1""I1 or. jer je okupila broj n e pOlencija. Na .kvalilela Zagrebacki Mlm group. 1:ije je sjediste u Parizu. • Pred usl nv za prodaju bin ie zavrserak certifikaei ie materijala po evropskirn normarna. A. Elvedin Grabovica. koj oj je prisu stvovao i nacelnik opCine Trebinje DobrosJavCuk..30sa[. Rezultati potvrduiu dasu sekun dame si rovi ne dobivene preradom troske s depon i· je Raca vrhunskog kvaliteta te se mogu korisriri u raznim granama industrije. koji je dobio pravo upravljanja.ine in vesc· lore i~ vi~e razv ijen ih ... Mirza Kusljugic. U prostoriiamaPcslovnog inkubatora y Trebin]u juiSer [e pocela prva faza realizacije projekta "Skola preduzetnisrva" koji. Rusmir Mahmurcehajie.'<"'" • Mol> 1161 780 00 I ~~-- www . A. Za danas jezakazana druga plenarna sjednica CIGRE (Fe/e. godine. Sjediste UPariZU oa Sa konferencije Andeliia. direktor MJmgroupa. ie za p 0 trebe proiz- . izvrsnidirektor Elektroprivrede BiH (EPBiH) za distribuciiu.1 On1l1bl~'J Mol> .br~e-em. Crne Gore. obrade i eksploaracije na bi vsoj deponiji industrijskog orpada Raca kod Zenice. Cermak. . re izb or organa .B H komitelaCIGRE_ imamo enorman bro] nocenja gostiiu iz Turske. bh..a tokorn nekolikodanao proizvodnji ill govorili Admir TUrlSllCHa Drlzma RadOnPazl Hotel Radon Plaza iz Sarajeva danas ce u Novom Sadu dobiti nagradu Turisticka prizma 20 II za novi k v al iret u rurizm u. prj ienosa i distribucije elekrricne energije te a programirna razvoia elektroenergetskcg sistema. P rem a riiecima Denana Rikovica. malja. c.aLtcnih radova koji su predstavljeni protekl ih da n a.. koje ce biti odrzano 2013.biznis Dnevni avaz. Zeljelismo se na najbolji nac! n preds mvj ti !l a OVOID privred!!om skupu.eu.nt. zlri sima V I ien od na j uglednijih turistickih novinara iz Srbije.tibra-padfic . cestogradnia..

ll ..RA...-.."..III"ffl111PlIllO'>'PIl &tM ~ Bot! ~pIII'IOIoljeno~·."...""" :pooioft. 09.-O... NI _ ~'8 IWI<o Oowi< .hopkl M~ "'"..... .~"JeII uturp U!UVERZlTET U SP.. _ U II<_.PRVOG CJIU. ~'UI· ~ *.rom _4'ICO"I &tOo C)jJIr. 01_ 0• .......Uq~Q 11'1 Lub.. 07. . cia . ooj _". .. kfaIu bIDg~ _ . Skotski odbor JU Osnovne ~kole .c!lpllng.Gnojnice".. t S...~. . Pravita Osnovne Skate ..00 KM sa zasonskom zateznorn karnatorn od 2. ~ nil '1..' ~...SI.!IMau"Tlfmog~'~Il!n" BtCoco OIl I !loti U!9d. 77 &0 ~...(114«1Il1018.leut lET SARAJEvO PONOVWENtJAVN KON.. '_ ... RIdnI I> &~ a.. ". po.to . rad I n aplate novcanog pOlra2ivanja u IIllOSU od 3000..cIInom· . poo... oaog...~_~..a """ II!W!.. • ~.... !h 01 23-C011il5r1' BrtIoo 29 U 20 If UOCI ~ '"_ IlaNro-w • I ~ II I 18 0 (B"mDI r"I'OCIWW U Brt>.~ PrmlnlQ 0~ r~ ~..q_"... novine HNK~a·... Ift~ 9111'..~ ...fIIIIo "'" 161D .10 ~ ~I di:onl"I_~ ~pZao...OI 001tlO3 QCOfIf UHIVERZITETA U AKADf.._..""'A.1t kct.. ".... du ""'" !Jra ::II _y~.0 UI'IMI"....IIbrloC.cl.. ·Iot g '...N:I(U RS pflj ... Saglasnosti Ministarstva broj: 05·02~ 40·1432/110d 04. .... ..ARAJEVO o P('.snI odRO:l 5/00.u .. 2011 IIOdO'\O u.-cI>N ~Ol_~Ii!<_ • _ Pored opstih u sl ova propisanih Zakono m. Prijave na konkurs slatl iskljul:tvo postom na adres u. " U 8XlNu tasj)lSUJe sa "I!~ polTabarna Upt'!M!C!ru&tva .t~""~~J_ Vb_ rjp'1ldl Bltl..' I 11...__ .. S8 11vrsenim protek...II.... 3""_ 1iWInI'~ --. 01..~..sa 15 .. Mulaosmanovic Armin iz Trnova Daieltl bb.0 1II'"IJft" . N epeipu ne i neblagovreme ne p rija ve ne t e se uzlmati u razmaranle..ioOmo.~~.I .. od da· na prijema. Kan dIdat ko j i bude ilabran do stavlt ce Ijek. _.. BoH brq 01 1Q2-()111'211:lQ!1 <XI III II.2011..IM'IC"I1 _ 8rb... _G '_ 11. 2.... 2009... _.... __ ~ .. ~..a"". 2MI!I1 IQQl') tIIorocvil2..h . 4/04.__..O\I~'.._~ oo"" .'''''dO~pOt... "'''. ocredem su u lznosu od n . "bez protes ta"..~ kom rw:IlnIlWlJo: 4 ~ poI'oO"oojMIOg .. ... I ' ... ~..d ~ ~ ~.~'~ It~<_ 2.u daIi.IIuPku 0 IIniIYoIIQITI EJItI.. Troskovl Izvrsenja 100.'_ HNlIIdH..0YI: ~"'III ~·tIjI&IfI"""'\It~...... .. 21........nogoMc ....... Kandl da~ su ouinl dostaviU (origin 01 ill ovjerenu totokopijuj: ~ biogrllJija ~ do kaz 0 strut noj SPill rni • dokal 0 raonorn iskustvu ~ do kaz 0 polotenn m strut nom ispnu ~ i..... I( O.. SOSNA I HERCEGOVINA FEQ..~ z.. ~ GCkhil"~iln Gvn'rah~..2011 gadine... . " n.Q "'. ~I<GJ101 _... a. ._..tIok1rC 'U5l. l1I!ollkaM ~_ pttI~t.8tH.. 2OQ!I' I""i"" 00:11.. Zakona {) parnicn{)m poslupku objavljuje RJESENJE 0 IZVRSENJU Dozvoljeno dana 10.....kIl . ........ 1S300 ..~~-....Io... _.\.. OrucevlC Hamid iz Trnova DejtlCI bb.* I:1onOlI ftIMCto..._' ..iu (. ~ . .Iot l.~. broj: osnovnoJ Skot....I ~fIlMt. ooicbu ztt •• gooIIne " IJ.. JU Os nevna Skota . BItk(t D.... ctana 85. y w~ ..ll IkInklll EUot. _"'O'~""""""""'_"Od '~ m"""_ PI'. II'~·_~UoI'""""""". . 'BO~"l n.'01 od 2& 3 ~r """"" I.._..... llilillm l)I~oI()..eIIjI) 0 opIV!I ... Il~""" ~ II ~ -.M'~ nilClmlQlI:)I:NU'fIi. ~ to d\<I... u' orivl_n....._I... &H !IJI "'_'bIIc«oIfII!W!...". stav 3. ~ prijava .1Ia':D'. ~" u 3II_Oddon!l~..:r doo Bosna i Hercegovl na Fedel1lclja Bnsne i Hercegovine Herceg ovacko"neretvanskl ksnton Grad Mostar JU Osnovna skota "Gnojnice" Na osn ovu ctan a 96...... ~ zu.obrazovnlm pnsl 01'1 u rna ... Do slavl) anje rjeMn j a {) Izv r$en j u izvrs enicim a s m atra.:J!IIe1. BiH Sarajevo ul...VUenK"" doo t.U$A STVPUA U SARAJEVU...aeJ< Of Oirvtlf!r 9' proiIlYodnjU W~ ~-.......OO...qu ~ pulvTor....1 ....- ~ 0 """'" Ifll¥l-.. pcd.. nCl"'daII.... \0 DI<I5 .._.00'I0'I10~U"~ Htf1»IIO"I"'Ill.ur. Ile. Ilu~ ........n. na osnovu Clana 348. "'" ~ od M.. u dovolJnom broju prlmjeraka za sud i stranke. J. rs ko uvjere nie stu panje m na dutnost.. lOtI p"""""... . joovoo~: """ till Ii lIOIiOdlIod Oi)._ .. lie: f"OIlI""...... no_ _ GI:1o~' pI.. 2011 god... " __ ... _. za Skolskl odhor (prijava na konkurs)._pIjI. Vyena. ""'" ~ U_ n~ kultln B<tkD jaYno lIMlmelMljll... 09.."Odr".tnJcb 1»1 _ II iUJwp paIjoprI"""'og ....! vlunlit¥\l8ltJco OIslJikQ Bill vu A pt.1n.o.oj~U Pr~ II ~ ~ .."..II. godlne Optinskl sud u Sarajevu I 10 sudlja OZenana Skaljlc u pravnOj stvari tranoca Im~enjalnte~ sa Sanpaolo banka d. otD 14 ~lll~"~ 72) ~I'" U 5u.-(na\aI~~.~~ za tzbor KONKURS i irnenDvanje djreidora skole II'Ih<pI ...r. mlMrKm Brtko DIJlri. i 97. R!Ik"'~ ~ ~. Zakona 0 osnovn 0 m odgoju I obrawvan. .g. "P.I.u kL 0l!'09~~ Qa. 1:111 go<I...ERAC IJA BO SN E I HE nc EGOVI NE KANTON S..~~ _.'" 1111A OCIY I .SI<4DIni QlIWII !e<¢kO CoJlMtQl 8M' D!OJ 2IW1) .tII"Io.J Pi:DAG~1(1 "".. u ."..... .._ p.""Iat.lIIm IU odtbI aoM lI. ... ... 2011...vod iz mancne knjige roaenih (ne startle od 6 mjeseci) ~ uvj emnje 0 dr2avljanstvu (n e starije od6 mjeseci) ~ uvjerenje 0 neka1njavanju i da se protlv Islog ne vodi krl1.IuIkta BH plUm U!In"""'ll' JWII1O'..00 KM.~ .d.I.~. 1 \.I u nIPi'I]Ied' -.. . Vr. p......~ D<WIooQl BoI-I '.d..og nDIM~ D!OJ 2'J..o 9<1'1 0 ~ar<~ f'ranoyljllnOg t"'Y1'OCI ~ P ~ . ~ lIto'~ IlWUt>II "'''''''''"~ . kandidati !reba da isp unjavaju p osebne uslove : • zavrsena VSS Iii VSS • kaJ1didat treba ispunjavati ustove za nastavnika III pedagoga • kandidallreba irnati najrnanje pet (5) godina radnog is kustva na odgo jno.'Al<anom V5!i ~ _uo J~~i""_'~_ .. 4... prouv imsenika 1...RUClnkk !eOr'!jl!lca.. -.. Durmo Hasaniz Irnova Dejclcl bb. _an.... u 114am1..~" iIonIIIId_J_.._....I .1IItI." 0~ RUC' ~ .1"'" ii' ~'_ .'lilnj posrupak [ne starije od6 mjesBci) Konkurs nstaje otvnren petnaest (15) dana ad dana objavljlvanja........ po lor . ~ . bOC II. ~\\~OI!' . godine do lsplata..HSKOJ 201112012 GODI!H 2' .2011..._." 'Rk 1...ba bb. ...- ~D_ _lI>D__ -.g·"_. ..........~ obl ... U'IIo..t'OIIIJ. I!IIbII . "''1..· UI ptlj. u... o.M. 11..2!l11 godJ . 3.In~: . 2009.. 09.Gnojnice" na sjednicl odrzanoj 6. -. 1:10 0"..... ~ ~ OC!' KoTt_ l...ID nil . -..1. o lrektor Skn Ie Ime nu[e se na period od cetiri (4) go~ dine..... procjenom i prodajom pokretnlh stvari lzvrsenlka Sudija Dzenana SkaljlC PO U KA: Protlv ovog rj ese nja stra nke m ogu Irja ~ viii prigovor ovom sudu u roku od a dana. .6dl U r>DIIl<riWU \-tIM "'1!aJW CIRElUOR kIron allrO..- ~ '""""'. 5/04)... ~............ radi izvrsenJa.. Obala Kullna bana bro] sa.oglasi 'RIICI"\~q 'BtotOl..Ui<OJ IllOJa.. uvl<I..Koo.. ~ .YRS poIJopthtOdnog zemUi!U! I.11)_"". ·0. DOl.. It .zI.a 1 .. ..._.. . 21._.. I<DmpioIIIM BttI<o!H Imi:>Yinom .o m roka od' 15 dana od dana objavljivanja.IIrl '''''_!'I(*Ul.-. ..pi'OJll1r1j1m1000m. 00 3S5I11 co V . It .I Ln::d l.. ' ..... I:dd...SI gliqnkBoH tw'C!I ~02J 1S~ 1lI~.. ~ ~l .1NSKI SUO U SARAJEVU Broj: 65 0 1111439 09 I Sarajevo.~ $I.-nljItQ ~ IAIr'IfIOg ....~'.. R LJpI.. ptnUIlIr-". 1(1201I fIod.... godine dooto ie Odluku bro]: 01· 443/11 da se rasplM 1'~ 1I~.-.o [J(sD'lklu aH' Lst.1!arILn 'D<Ib. ~. 'U>~ P.. ..IIn!II OIl' _ I.. ogIunq ~ mcIIlIIM dII>bt:I .........dFoa Otrelt...Gnojn i ce".. godine na osno~ vu vjerodostojne Isprave ~ vlastile (solo mjenlce) sa klau zulom.III U 'f tL'UIrT I'llt I 0911111 Izvrsenje ce se provasu zapljenskim popisom. rnrLI> I NUS-II" 8kH SLOBODNAMlEST ZA OPt'S kANOII)ATA HA PEDAOO$KOM U PRVU GOl)lNU FAKUtTETU .....:1:0.allJoII!I a: M"t. 0 _liOAtu. 07. __ . Durmo Elvlr iz Trnova DejclCi bb. Mosta r..

. sedam ill trideset danal Ufivatd U svom lzboru ledne 111iSe tarlfnih opclJa.erneta 111 uzml svel 'Ih Korisli Ih jedan.oglasi Dnevni avaz ' ' ' ' ' '"' ' """""1. Porua Ilnt.tllllO' "C~ .>0''" 19 • VeUk..II PIIY ~'I.ol... v I"oz. trt. . ·lUIl" bftJIl.i IlzbortarJfn'ih opcija zasvaciJlstl1! F • Biraj Izme:du Mlnula...

.... Id_bn!f..III.. "" __ ....."... k'lt' ~... . _ ~""''''Jiilil!l .-~~~~-----------------I 1 UTJr\ 'H~"f'" IlIlhl"\ U!..ik' iPO "V~I!l1 . t..IINW. '''''J ...III' ...._ U.t...IWi ~""ruJliI ~ .IU.""..... .. kNo"" .. '"' .~""""HU .-01 _."..ri- .. .u lo<i __ ... .... .\I:~IIIIII!~-.OO' ... . If~IMWI'lM'o'~'t.'''". .. -.. "0:Jl "*"" ''''"tI 'P'"' '$ ~' ...>OIol t ''"k_tokf y II ~'''''.. ~~i.. .... D fN~.b_IH"OI I1O..u "..._ .._"""" .-.. "'tf.r ....._ "" ..... _" ...lt~:"'i'M.""". 1iHIIiI1!IIL~"'~.....1 .4I. k ..'~ p .....U.. '1."~.""' .."...)1: '. .. .... 1JiIII_r<dM '. "'. .._..r..I<""~ .tu ........ ... IonI.. .n_ ll_ • .cJJd..._.. '..' .. .._ •.'.""~ M... .. . M>IJ_ mwtl . r u. . " ..":W. ~ _ .. ih=1. ·t.·".. ..fII... ~..f. ""'kw ."...MI\'HC... 1i!... .. . ~.. ori'loftl..: hlii!ikdJl' "iI:U '!ltd 'Id CJ~.UlJ.~ ....~""""... ~"J!..." _ ....!'rllio' :PO ... '.. ... --J ~ '"""(-ua· OI·""' ~ ..K.w.... :Ul-. .......-It'-nJ. ~InIIIIfULt"1llIIlw\......_~w~!IftJa '. :~'edll ..... __ ... . Nol'...Ih....... .__... "' ...uD(JIIII~pvp.... po"......._~~ UII<o' -. ·".. .p..... . lO'OI~ Ufn ~ ~. o: ..'.UtaUVlIiiiI... .o:p ........... ' II......~ .m M*" 0. . :oe "............o ..j •• lWc"tr...... ..... I!!iI 'IJIII.. _ koh. ~ .'.... -... ' .......I ... .. ."l.. YO' '._I!!OU.. --I''''"'~'''' ..ltllbWb ....... •• ..II~~1 ~..I~ '. ... """_j.._blo_ r_".... I.:_ '_....~ .pMJ..""... .I. .. _"'". O."H'~....I.. .... r II 'MIl....I<o... '110 __ ....."" _:. ~.!._ 111iI '.. It.." brPp......."iI'!Ito .I..lr 1!iI~~~II L.. -1~......'*~~_.." W"b~.._'u""..uHtJ'~r._:IlO 'C:'-p.......... ....... dl..... IIDIl'J .. ~" q_"'~~".... "*l . """""""' c...J-nlr .... '" 1-.. -.....- ~W...:1.....ob '"" ... IK III "". ._ .' ..'_.... '"".t.U d!.. H_ ...Ij u""'" ~ .. ' .h.I.."._.. ~....." . "_oK"'... Q' .....~N1.t.. I..... . u•• ...... _' ... ~M 1..~ .. __.._-. '\LI.I......._ ItM liUJifL in USLUGA PRENOSA TU£FONSKOG 8ROJA 'Dod..-!J~.....~' C~.. podft • ..... _ _ .....r. .. ...t' '.loOIXI"""' .J ..... ....."""""'''' . '.. u..."'. oojl.:~a: .~_ . I·~''''j!. '''_ oO...'" ."'".... ..... <>c<>t" ~' _I.IniM' 1~.....loJ... nK_ J . "'_"".... Lot .. "~."" ~"''''''''''I''''''''....·!ii:I}ti '....W'II......... I .'__ .- I~"""'" I'~...e _ trPJ ~P1~~ U ~ .."....I ~I _. _ . io .. kt. moJ:."'.... ....._ ~.... oI_ .o.........UUo_ '........l.... • _""""-".10.. 0 YT1ltI........ .._fO'tr... P u' .... IL.. .""'--S'-_.... . 'I !d.."""' .._-. ~""""......_~ ..._ 'Im .DtHIb.. .o".. .!'yf!mt.. &ni. I_!lI' ...._"....0 1lJ:..... •• ~ "'I•• ._.IIIII:".. .."fuUtI ..a" ~!oU!!i"'" bvtiI'tJ.. -oJ-.. ........_ .. ... ....Q..""JI .I:Iv.:_.._ . .... _ .ou.""' .' - . JctiO"'·~_ tt.. _~""" " .r IRliIIIU!k...--o' _ ... ". .. _91 lALillll 'I. ...nl!..jJ._ . "prI_"IlV kI....altl _ •"' I. _t<IjI~..<po.-. "ln_ :1. 'u .. .... !Io iI.! l..... . ....''"-''_ . ......"''" ...".... :.. a._... ~......I11 '.odIIII. ... 'c~ . ...11.....IJ+".. "'n_ IM<! llI:nq:ii PPI'f'IM.k~ .......'.p.¥111~ k:ori.01..MiJid k........u MiU11... ..e~HIIl'........-.:1...r."..... __ ...~ :'91'1.... .K :I.. t....h ( 1_tku. U '...... _.._""..04W.I& . " ~ • ""(....iIftoOlit' ''ff'-U''-! IJltp.~.. U!I! ""' J!Q:H ~ ..".. ...." _ '.-~~ .."" IfII'......" ._ ....o~"1I< "04'¥~.~ . PO<> ...... __ .b: I ~ iI.I_dO!..dt_J:"".":-t...ftiI ..I>"'loo~ .«: .M......"~lC..oglasi ""'H~''''''''''"....-· __ !O!Il "'" ..en HpJ.._... ~ ~ 1iI1III . .klk'o....o. p"'~..""~...·_......lofl ""...... c........oJ .". _ _. ..... fl4IlPh ...!MIl!' .I'~Lq: MIl 'h~..' .td... ''!J!lM'Pftll'HI " ..o . "_1 >..nJi_l_~ "" ... _ t__ .. . llJ . " _w . 1.. :bP I.. ..I<-._" .. '._~ _ ._ . -1 'It_ "._"'...UIl ....pH_" ll_ "..~' ....._' lm_~ D)O: ~..I:..e _._..... po4 . .....r-1IdJtt UQ.iH~ .._... " poot .. ...~~ .. 4.p...I .. Ik.!'~kt- ''''' .._. "...... ~"'''''''''~!IIi.. ' __ .... ..~""" •. I "i. ..- .._ X 'II iJ'l .I_.'. fU1:M_·~. iI!!!l.{"'.. .. ..c..... _ $. ........~ .'....... ....... ''''"'.' :totlJ'"YI'n.~. _H-~_"'''~:O _ . ....' ..:_~'*"... PII!I(1I ..n. IIf...i ~ .Mvrllll1i: _ 'Ir_I."'..It.........IU .JlI. !W.."'jII~JIilI'II:..... Q W·~~j:a. .... . 0 to diWp lahQ ... ....b roit... H.."""" ~" '_ UJo'o...""1.._ ...Iiii~"'... ~""I.''''_ •.f.u..."".. II:M<du "" •• Ji!~I ..~.. <l!i!o. .~'_'''''_~''''''''''_ To! IIB>? .....· .-p._I!ft!. 'iIiiI • kD!J:J ~""'b.. AI4I. " .....". 104 ..J .p.Ion!M.... I. ..... I'.. ~e.. _~..... -"..L .iI..rlt-"""· b ...... uIIun. "".....~ :r\:iI"Nl.BO!J 1moI.. h:il •...1 .. " ""'_ ' ..too '"I........!!1I'Y • ""_Ur~ ~......... P_~J.... ~ .. ~ ...1i... "' .. "'. ...". '10: ....-..'N'Jpof-1.Iw"....""""'._ .I -~ '...'~tQI " u _ tjO'w...t"'..1""1~...""u"••• '... '". Ov-llii' _ori"'~III' " :u'diiii!!".._ . ""...~. 1........lt!' IItI""'......'.._"'" . l."11 ........_ torok "'k '"- CAI !ed .... .u... ""'"IIoKI..'~ •4 . '" <IMo.... L'. .."~ _..-.I~ ...'~pc_.Il..v..._ ..._. _ ._......'pn:iIIol'IIiiiI )1. .SI~h '_p '_~I~ ~ n N"...: Iwt!ili I!!!!: .. .. . 'R'HIIJ _ ..l..". ....~ .K_ '"" k>4'ool6«l..~' ...~ _..-bOp....!oJJu( _ H' t'......'11.c__-l'~'_...... ."'" P£!9i". E _ 1.. .. .. .. 1._..H. ._.."_"'~'If i} i"'U ~~ W flllJI .. ~ . IOoC>d-o.-. .."~~ .. 1. • IIfd :Iit."' Q:. .OiIIn-!:!j9 ...... )00"" "" ....-... "* u.iI........ "'".........' ._..1...".Q.......di.."''''..iIlJiiilJp. .C I . ~ ..... '" •• ~IlO!CI<O... ""11"'" •••v. 0.. ....~"M'd.it... ~ ~......_ :"'" .. .p:P"~ L '. ori.'.. _ ~.. ~.fIi~~"l I> II'''''' ..or~ ..... t_I.·r~w.~). •...JIi :uli1.'... 1a1l lUi"' __ ... '~I ._ . PI"MIt~ ·_ .....'I .fnK ~ I .'J._....~"'.n.bi hu I. "..1l!I' :-... ..~ ."... ..t'._r._ UI......""""... u.n".J .-IH"O!L {k~"".u..• U:vd..I'...• ~._Jir\o .•'<tl..'k>rs...-. !I~Iv..Alg...... 'Il-ltI..p ..•• ""....."1-.Jl...0... _.-... ..".1. p:..."' "'" """' .dJ.... _no"..... poo " ..._-. iIfIIl.ued (D...o...._""... _...~. "'... 110 " .. .. ....'..... 641Mt:1IIfI!oII .""-...!UIL . _'"'_..a . ...iQ:r....... h .. fI' .. ..~ MVoM41J. ...hIl_ • " _ .J'..... ....!'~' :~l'(tII..~1 M4H ~ .. '_."oI~"l" ...I... on • "' '..a:II1.._II'-L. I:I.. :... ..J_ i ' ' ~IOO''_' ' '~' ' ' ~"'.1..... "k ....... pnr.... .. ..."91._kmi ._ • .ilnoIuo. .. Q)' • ..I-o-......_...ftHI... ~Q: (~~~ • ~r!~~~~ ........... "'. ..tniI ~M'''~:r-r _tMN.c._Itq' "_iii"""'-'~'''I!o' """_.....h. ...... '''"''_ ...p~_..:L.. 20'0_ < n... _ • ._OJ~"'" bI ...d......_..iIt.. H ~ • "~"""I:O(O~r."" "'.. t_"'" ' . .....''.ro...._. .."......:_ anr ."'_ ..f . '.... .1I'!I1CI II 'n ..__ '..

40 sari na kueu N ezira Gadze u N ovopazarskoj ulici u Sarajevu. E. ali.oakon cega ce I!adleznom tuzilaStvu b iti p odnesen izvjeslajprorivR.. .. Akeija "Rabie' provede~ na je radi presije<:ania lanca Kantonalni sud u Tuzli porvrdio je opruznicu Tuzilasrva TK protiv 60-godisnjeg Himze Redz. Celvrtak. cema.a ni tada niie bi- BaCene dUi)e bombe. S dovodellj8 uhapilellih u CJS Doboj Dvije bombe baeene su jucer u 1. sedam rucnih bornbi.5 kilograma marihuane. stanova i pomocnih prostcriia na podrucju DerveIlle. R (28) iz Biieliine. kojem j e ispa10oruije iza poiasa i akti vu"lllo se prilikom pada na pod.599 ilteka cigareta "marlboro" vrijednosri vece 001 100.1asku i2 voz. Povrijede no] [epomoc ukazana u bolnici Kosevo. .naveo jef)llrkovic..jula u dvorisru Hirnzine kude. Iz policije ne zete spekulirati iesu Ii ovi bornbaski napadi povezani dok svi ne budu rasvijetljeni.. Himzo je. dviie digitalne vage. Ourkovic: Usposla viii mretu devet trornblonskih mina. V. Po naredbi Okruznog suda Doboj izvrseno je 12 pretresa kuca. Nije bile povrijedenih osoba. 29. niko nije povrijeden.M. PJesall ObOreD na parllingu LoPOUiodniieu sel .000 KM. Eksploziie su ovoga rnjeseca odiekivale i II Nedzaricirna i u ulici Sutieska. GOlan Durkovic. dvije rucne bornbe. Domaljevca i Ljubu~kog.c. uBrCllom oaO"IIIO muanoulc Policija Brcko Distrikta jucer ujutro.5 kilograma marihuane vrijednosti oko 25.kaZ30 [e portparol policije u HIckam Halid Emkic. a nastala je same materijalna Stela . £)akovici kod Cajnica . S parkinga Dama zdravlja Zivinice Policija iz Caj nRa pronasla je dvije pu§ke u powdicnoj kuCiM V_u seluDakovia I!akon ~[Q je on pos!ije ranjavanja zatraZio Ijekarsku pomoc. prijetreCi pistoljem. Policija 1JI1I'''iwci u benzinsku je odnesen maraka.kazao ieDurkovic.Ra. mobilnih relefona . KII~a Rediica gdje se desio napad Pretresi stanova .Mu_ s.ica iz Gorniih Dubrava. tromblonske mine. a zatirn i ispod vozilat'toyota" koje je bilo parkirano ispred kuce. dovezen u Dom zdravlja. osirn uspostavljanja mrcze preprodaje opoinih droga i cigareta ns podrucju Bosanskog Broda i Dervente. septernbra takoder bacena bomba u ovoj ulici i to na kucu C. bio nastavak obracuna koje su irnaIi s bracom Seidom i Simbadom Kuldijom. policijorn Brcko Distrikta i MOP-om Republike Hrvatske proveli sluzbeniciCJBDoboj. Na parkingu sarajevskeulice Koste Hermana prek rjucer oko 1630 sati tde je povriiedena A_ DZ_ (68) iz Sarajeva.7. Prema prvim saznanjima. N. navodno isprovociran.000 KM. Razboinik mu je oleo kljuceve amomobila i pobjegao u I!epoznatorn pravcu. cigarete "marlboro" vrijedne 100 hHjada KM.070 metaka razlicitog kaLibra i pola kilograma plasticnog eksploziva . Automatska puska M-70 i pu~ka M"48 prooadeni su u p rerresu koj i je izvr5en pos· liie prijave cia je M.. bombe i municija Cerrnaes I uhapseni h 050ba.Z.nepcznate osobe bacile su rucnu bombu kasikaru u prizemlie kuce.. vica (44) iz Brckog. GJB DOBOJ Zaiecnicka policliska akciia "Rabie" Dru!!i put odjekujll detof!acije II Navop818rskoj ulici uhapsenc ukupno 14 osoba • U pliienu 5. septembar/ruian 2011. On se nalazi u pritvorskoj jedinici KPZ Tuzla nakon sto mu [e prcduzen Polluiao S)ellirom ubiti suolu duolieu bra.ce pritvor tokorn provodenia istrage. a lopov ga je presreo po . Sarno dan prije ove eksploziie bacena je bornba ua kucu brace N edima i Kemala Nukice u ulici Kanara.ze. nakon cega je preve.4.DriieleCi Disloliem. odredena kolicina cigareta i 50 M. Brckog i Domaljevca. odredena kolicina municije. -PIilikom pretlesa pronadenasu dva pisro~ lja. rnaskirana osoba. N czv ani en 0 sazn aj erna da je !l8 Arizoni iz· vIsen p"el"es u firmi "CCdC20ka". Zapadnohercegovackcg iPosavskog kanrona. pel u Gradaccu te po jed an pretres na podrucju Brcko Distrikta. 3.r Foea na daljnje lijecenje.erna hronika Dnevni avaz. Organizirana grupa . ukrala je automobil "fial pumo" Hazimu Jusicu iz ZiviI!ica. 17 intenzivno traga za lopo~om koji je pretprosle Draksenicu kod Bosanske Dubice opljackao pumpu. C8lCit8vit) Tuzllastvo TK potvrdilo optuzricu trgovine narkcricirna i akciznom roborn koju je organiziralo vise osoba iz Dervente iGradacca. celiI i iz Gradacca te po jedna iz Ljubuskog.Prcnadeno je 5. Policija jesawala da je Ispao m Pistolli ranio _ruga povrijedeni bio U svojoj kuCiu drustvu sa R. prema njihovim rijeeima. eig. RazbOinilt. cigare[3 i naoruzanja epilogjepoliciiske akciie "Rabie" koiu su u saradnji s MOP"ov'irna Tuzlanskog.J Panava eksplazije u Sarajevu s. nacelnik Sektora kriminalisticke policije CJB Dobo]... na svu srecu. a razlog je bio sukob zbog I!Co riiesenih irnovinskopravnih odnosa.n u Klinicki.ad marta ove godine do danas navedena lies su.· Ia kada se lias ao j sp red ci j evi piilwlja.Kako saznaiemo u policiji. Iz CJB Isl0cI!o Sarajevo saopceno je da je u IOku dokurnentiranjepledmela. Podsjecamo da je 19.4. rete i oruZl (fOI •. . niie bUopouriledenih 10 povrijedenih. saznaje "Dnevni avai" od vise ucesni. sjekirorn n asrn uo na b racu zada vs i i m vise udaraca. ne navodeci njihova irnena. sto ie.s povredama noge·. Sa. zbog pokusaja ubistva svoje brace Sulje i Mehmeda u julu ave godine. 1.avlja Zivinict'. tri lovacke push. usposravili kontakte i sara" dniu s kriminalnim gruparna iz Hrvatske radi hijumcarenja navedene robe na podrueje te drzave . pretresla je vise lokaciia i uhapsila Niku Milano. iz objekta sefs novcem. N. ucesrvujuci u akciji "Rabie". Jusic je medicinski rehni~ar u Domu zdr. Nju je udario i oborio auromobil "passar" (AOO-A-002) kojim je upravljao S. OleO uozilO l'{aparkingu Darn a zdravlja Zivinice jucer u 5. iziavio je da j e uhaps en 0 sedam oscba iz Dervente. H. Incident se desio 15.45 sal. aolilenlni drOga. te zapliena droge.ka u akciji.

IlOMu·I'''' ~0811. nakon sto ie on [Q njoj radio. Tokom uvidaia u.1. B. Visinu pricilljene stete utvrdit ce policiiska isrraga koja je u toku. primoravao da mu dira spolni organ.18S . na 28. E.. 11-1.o vidana zajedno s profeso rom. &40. potvrdio ie za "Dnevni avaz" da je direkror ove skole 16.000 maraka. Optuzeni Colak rereri se da le u noci sa 27. E. iz BiH preko Granicnog prijelaza Uvac usao u Srbiju iod njernu poznare osobe kupio 667 .zeti in i porrebni dokazi koji ce pomoCi da se identificiraju moguCi poCinioci. Merzuka Feriza na broju 30 i Josanickoj na broju 21.. predstavio kao osoba zaposlena u Vijeeu ministaraBiH.voj rnalih i srednjih preduzeca.16 Pokusa] silovanja na Palama Dnevni avaz. &... T ako del' j u j e. Prijavu za lazno predsravlianje i prevaru protiv njega podnio je i CJB Doboj 22.ulu ove god. ern a hro DI· ka _ -. septembar/ruian 2011.kog. dovcdio u kabinet.. Zena se uplasila i poslusala ga a nakon sto ieonskinuo pantalone i donji veil pocela je vri. gdje suizvrSili krade. R. pa je nedavno CJB Banja Luka izdao upozorenje kojim se gradani pozivaju da budu oprezni i ne nasjeciaiu na ovakveislicneprice..Z.~n:. iuni ove godine. 1&11"_ 0S2 _141 . 29. . "elv~ak. aavod110.oju ie on bacio nil krov kuce. azatirn u Sarajevo.. Ponudio im je. 0 n ie.C. ak je drogu.. nakcn SIO je Mu· minovic prethodno telefonom dogovorio kupoprodaju hero ina. djevcj- ku. kako saznaierno. maloljernu Donji Vakuf uarao II pokrenut disciplinski postupak pro tiv profesora.prijaviladajujeD. navedeno je u saopcenju CJB Istocno Sarajevc..sovite srednje skole u Donjem Vakufu N.... tad i cega je usp os tavi 0 ko ntakt sa n jemu pozna tom osoborn uDubrovniku. pod raznim izgovorima.. H O.. a zauzvrat lraiio odredenu sumu novca. D. po ulasku u njenu radniu trafio odjecu za svoju suprugu.. seplembra nakon sazllanja da se Gajjc u . gdje su se po dogovoru i vi dj eli. . Istog dana Col- Tuzllastvo Bosne i Hercegovine i Dradiu heraina Policijskoj stanici Pale prekjucer je oko 16. ovo nije prvo 13. Sefir Barucija. U skoli je se. PREVARE uhapsen u Bosansko] Dubiel Laini pomocniM driaunOB mi Profesor Mie. Mushrac io] ie kazao da seskine ili ce je ubiti. Aleksandar Gajic (31) iz Banle Luke obecavao da mote oSigurati bespovratna donatorska sredstva Aleksandar GajiC (31) iz Banje Luke priznao ie nakon privodenja u Bcsanskoj Dubiel da je 28. ali gaje policija brzo uhvatila. je po bj egao.45 S31i D. prijavljen je ovih dana za seksual uznerniravanje ucen ice pro tekle skolske godineu prostcriiama skole. kakona podrucjugrada Sarno [eva tako ivan granica BiH..tu8 _I I_ . jer ima pistolj kod sebe.kuCe28. . dab 8. bespovratna donatorska sredsrva u izn os u od 100. Kako saznajerno. gcdine od Murninovica je oduzera ova droga k. prijeteci j oi da nikome ne srni ie nis ta pri eali.lno uznemiraUicerucu u navodno. [una 2011.· Obojica opruzen ih n alaze se u p ri tvoru. ~ su preksinoc na meti provalnika bila celiri Slana.. E.ickoj ulici na broiu 129 provalnici o5ujecelli i sve se zavr!iilo na pokusaju. Ucenica je u Doniem Vakufu Ce5t. aprila ove godine. Lopovi su ~operjraIi" u ulicam3 BraCe Krso bb. prenio u Bill. Vlasnica je policiji izjavila daje D. Prilikom pretresa nj egove. M. pokusao silovati u nienoi sarncstalnoj trgovackoj radnji "Second-hand shoop". Pre rpos t3V Ija se da postoji ios prevarenih.800 maraka.MI!l Provale u Vogosci . _ - Urisllom oUerala razgaCenOg nasilnilla OP1UZeni za nabaUMU Tuzilasrvo BiH podiglo jS' opruznicu protiv Almasa Colaka (29) iz Mostara i Elvisa Muminovica (32) iz Sarajeva koi i se terete za neevlasten promet opojnirn drogama. Drogu je donio II kucu Muminovica koii je heroin p reuzeo radi dal jn je prodai e. septernbra priiavio nedolicno ponasanie profesora nakon sto m II se ucenica povierila. .><np reds ta vIjan j e 0 koie se dovodi u vezu s prevarantom iz Banie Luke. . preko isrcg granicnog prijelaza. nakon cega je priveden u policijske prostorije... vlasnicima pIedu" zeca. Nedugo nakon tddonskog razgovora susrdi su s laznim radnikom Vijeea minis tara BiH kojem su troj ica poduzetnika iz Brekcg' na podrucju Doboja i Dervente.ine Ifoiici privrednikiI iz Brc. Colakjedio heroina prodavao u Dubrovniku nepoznatirn osobama. pocinio prevaru rako SIO je ostecenog doveo u zabludu obecanjem da mu mo~eodo" brili donamrska sredsrva za raz.stari i dozivari u pornoc vlasnika ob jekta u ko jem se nalazi niena ra dnia. M.. gdie in ie dirac po grudima. dok su u John. H. Kad se vlasnik kuce pojavio. u Vogo~Ci da udD u sian U prizemni SIan u Josallickoj 21 lopovi su lIS!i preko balkona koristeti Ijestve te ga ispreturali. porrparol MUP-a SBK. predsravljajuci se kao pomocnik ministra za ekonomska pitanja BiH. nakon cegaj o] j e prisao i poceo jediratipo tijelu.74gra· rna heroina.

koji osigurava uvjete za kvali [emu nastavu informaiike za sve ucenike. radnji sa OpCinom plauira se N aivcCi problem ave riclavanje tog problema tako obr"zovue ustallove je odviSIO cestara zgr~da bin prodajanie nasrave u dvijezgrade.kaze Anda Mlakic. komunalne i inspekcijske poslove Orner Pajic.815 KM. koji ce U UrSdima OPCinS 20 SrSdnjOSIlOlaca II a 8 oeij aIo i dan. lake odluka Gradskog vijeca 0 uspostavljanju novog iavnog preduzeca "MO Parkin g" u Mos raru ioli niie donesena. iako Grad ios nije dobio dozvolu MUP-a da preduzece " Mo Parking" rnoze cbavliari ove aktivnosri.000 KM). u Gradskoj upravi Mosrara. 7 _ok tobra. zasebna nasla.PrOzor Uci relj prvcg razreda Ppdrucnog odjeljenja OS "S cipe' u Gracan ici kod Prozora je Samir Corba dille. izvjdtaj 0 aktivnostima vezanih za implememaciju sredstava Svjetske ball ke. M. ticar ce se i ~injenice da proglaseni visak od 60 namjesteni ka i dal ie radi u Gradskoj upravi. ZI atka D izdarevica. bi dragocjeno vrijeme.643 eura (396. vee sada je izviesno.. Sparkasse Bank. prirnili su iucer.. pomocnika ministra vanjskih poslova BiH. PrUi razred Pi seiPe.i~:k2011. Prema Izviesraiu 0 sveukupnim aktivnostima u preduzecu "MO Parking". na sastanku je bile rije~i 0 mogucnosu privredne saradnie i ulaganiu Inuesliluri iz Ubana dulaze u MUSlar zainteresiranih privrednika iz Libana u Mostar. Gradska upra va i 0 dree dila i visin u place direktora ~MO Parkinga" u iznosu od 1.J edna od njih je mogucn cs t ul agan ia u rurizam i usposta va carter Ietova.890 KM. koia tako prernasuje placu samog gradonacelnika Mosrara I Sklo- Placa oeea od gradOnacelnlliOUe! pljen je i ugovor sa firmom "Konstruktor .hercegovaeko-neretvanskikanton Predslavljamo ~ge~~~~::b. kako 0 tk ri va izvjesta] iz Gradske uprave. Kako je receno iz Gradske uprave.M. Anes Letica. .lO stigla sarno ponuda ove firrne. Am i.ua Mlakit: Gub! se vrijeme cinjenica da je 10 omogucilo da ove go dine prvi put formira!]o i odjeijenje kompjurerskih lehni eara u mas.. u skoli imamo i dva odjdjenja gironazije Ie pojedno odjeljenje InsJaliran komplelan kabineJ sa 19 kompjuJera bravam.lIstvu.Sm.DUCIC opeina linanSirala nabauMu noue o rame za inlormaticMi Mabinet Prvi put formirano odjeljenje kompjuterskih tehnitara u rnaslnstvu Srednja ~kola u Prozoru ovu skolsku godinu zapocela je sa dosta novina koje pruzaju bolje uslove za obrazovanje ucenika. Adnan Karadzuz. U sadireklorica Sredujdkole. poeasnog kon zu la Bos ne i Hercegovina u Bejrutu.Neretva" iz Capljine za uredenje parkiralista.15 prvacice MOSTAR lake Jos nije usvajena odluka a praduzecu "Mo Parking" GradsMe ulasli ueC Ir se celiri miion. Gracanica .pase OaSel3nju gukrojaca .000 turisra iz Libam posjetilo Mos tar i Meciugorje. s obzirom na 10 da jeza neke oblasti is kazana interes. te video-karnere od 198. Zi3' da Is u (Iss a). kako se spominie. ill napornen Ii cia je za ova] PO$.jihosigurllna naslava iz' nacionalne gru p e predmela. Stoga ie dogovoreno da u cvo] godini zainteresirani investircri iz Libana posjete Mostar kako b i se di rektno razgovaralo 0 konkrernim projektima i mogucirn investiciiama n aved en 0 je iz Gradske upraveMostar.llki imaju zasebn u nas tavu iz bosan· skog iezika i vje. OpCina Prozor/Rarna kre di liIa t ce 20 uceni k a Srednje !!kole Prozor.ma j usmoovama.eni po uredima op6ne kao i iavnim preduzeci.kredilir-dj". Radi se 0 sredsrvima od ceriri m iliona maraka._ Sa jucerasnjeg susrela: Beslic i Isa A. zbrinuo i visak narnjestenika iz Gradske uprave. Uce. lokalna vlast je vee pocela tro!!i Ii I!!ilionska s reds tv a za ovu namjenu. Gil) projekta ie pruziIi srednjoskoJcj rna p ri. izrnedu ostalog. kako bi se. te Zorana Perkovica.272 eura (oko 530. a vee ie vise od 3..lik u da krOl jedl1. kredim od Svjetske banke. -Svakako ie najvaznija novina komplerno opremljen informaticki kabiners 19 kornpjutera. Kako saznaierno. .· uCiIi u re~lizaciju projekta "Volontirai . Za tozanimanie vladao je veliki imeres pa smo formirali odjeljenje od 32 ucenika. bin raspored. Grad Mostar [e vee nabavio softver za sistern naplate i korurole parkinga u iznosu cd 216. a ucenici s u: Eld in Hndzie. N eka od pi tanja koja ce II' ro] sjednici bid po tegnuta.1I a Karadzuz. H. softver . bi [ ce na tapetu na naredno j sjedn ici Gradskog viieca.KM Mred"la Su)elSMeba Me KupIjena tri vozila "pauk".oikol3 i B ilal Sefer. aurornehanicara i goj zgtadi. Prijem za pocasnoa konzula BiH u Bejrutu Kupljena vozila "pauk" stoje Isto tako nabavliena su tri vozi la "pa uk" koja ko~ taj u 546. H.M. Nidal Mu. ra a dobiieua sredstva bit ce -U ceuici koji se obrazu ju is koris tena za izgradnj u noza srrukovna zanimanja reove zgrade pored poswieeeg retsku naSlavu slusaiu u jedobjekro -kazeMiakic_ noj a prakli~nu izvade u dmH.odnevni rad steknu nova iskuslva koj~ ce im biti od prakIicnog zn3~3ja u buducnosti. Pored mga..ro lIa uke. uredski narniestai u iznosu od 41.am b asadora Bill u jordanu i Libanu.215 KM. . MANO V Opcina Prozor/Rama ove godine prvi pm 6e se uklj. Prozor u projektu "Volontiraj-kreditiraj" Ove godine U pr-vorn Iazredu gjmnazije nastavu pohada i pet ueenika bosniacke nacionalnosIi pa ie za I1. koji organizuju Udruzenja "1nfohouse". ADle". Privredua ko-mora Kanmna Sarajevo i HKO "Krub sv. uredski narniestai.000 KM). a od posebnog je znacaja Bolji uslovi rada u Srednjoj skoli u Prozoru Gradonacelnik Mosrara Liubo Beslic i nacelnik Odiela za privredu.

Desi se neka da cia odu n a d va. medu kojomsu najbrojnijifazani.godine.regOUOr.S.. zaOljeniM nelMe u -s e lazana nacelniMa opaline BiJel. nj su [l Bogdan Markovic iz Cvrtkovaca kod Doboja ima neobican hobi S ezdes etp etogo d iil Veeina ovih zivotinja slobodno seta dvoristem plasljivi. ali ponekad provire i u kO!llsijsko_ -J ata neee miCi.dorna P csl j edn j e tri vece ri.i v I jenj a.kazao je uzgaji· vacovih zivotinja.a od ovegcdin e dva pok 1.600 KM. N e svi da rn i se odnos gradan a prema ~iSIOCi.b posto su m irll i. lijepo se mnole pricaBogdao. a o!li 10 osjete i prihvalili St1 me.1 2011.lina Na VMA u Beogradu Camic: Kratka i tesk a balest Od 2005_ do 2008. ali vraie se . na jednom od elektrostubova 1. sualioueCe pOiar naeleilirozicama Mjestani u strahu da varnice ne zapale krov Drustvenog. mental! ter kojern je kulrura strano tiie!o te p ospanosl. . Sporni stub itnad krQva Oms/verlog dQma . godine njegova vrijednost procjenjivana je na oko 800. Vel] ko Vlaisa v Ijevic vo ditell je Odjela za lijecenje neplcdnosti UKC Maribor i Clan predsjednistva Evropske udruge za lijecenj e lIeplodnosti.navo· diMarkovit . Gimnaziju je z. tetvrtak. N ovi instrumenti koji SIl EdullaCi)a I)ellara Akademik prof. Osj m toga. N.zevn. kao po pravilu. d a 0 e ga lamim !la njih. Predstavljene SU dvije knjige saljivih djeeijih pjesarna od Bakira Abdagica: " Sve sto leti nisu laste" i ~Sedam slavnih vitezova". odnosno n eukljucivanje ime!igencije u razvoj ne pro cese grada. godine 5nansira iedan pokusai vanljeiesne opJodnje koji koilta oko 5. aradeni su rucno i predstavliaju jedne od najkvalitetnijih inS rru rnena ta na svi j e ru.o vece u Allelia dar. u Janji gdje je zaveSio osnavnu skolu. jer !Iiieim nigdje bolie nego kod mene. S. a nakon toga do smai bio je zamjenik nacelnika opstine Mice MiCica.initi viile da nas Klinicki centar u Banjo] L1. godine.za osniuan-e Cent a za uanueesnu OPIO )U Otvaranje Centra najavljuJese vee godinama. a potom. Ovi dogovori.ce teske boles ti umeo je Izer Camic. 00 rna· 0 raka..M. B. nakon kra. nakon posljednjeg fa rll.m izgledom vise podsjecaju na rijerke rropskeplice. odbomik u SO gr.000 KM. odbornik u Skupstini opiltine Dervenra.avrilio II Bijeljini.000 KM stigli na kliniku isporucila je firma "Stepmed". VeCin3 fazana slob 0 dno seta dvorlstem.laca najvise privlace deserine primiera ka n ekoliko vrs la neo· bicnih fazana koji sVQj. -Nastoiim da budem do· bar p rema n jima.S. ukrasnu iivinu_ Sve ih volim.ane Bogdan svakodn eV'!lol1avikava II a n j egovo pris us tvo. godini za te namjene ie izdvojeno 400 . Nedavno su narn isporucena cellri nova fetalna rnonitora i dva vakum ekstraktora . ji Bogdan Markovic iz sela Cvrtkovci kod Doboja dvije deceniie uzgaja ukrasnu perad.saopsteno ie jucer iz KC Banja Luka. U opstini Bijeljina jucer su potvrdilj ovu vijest. tTidan a.1 neposrednoj blizini Drustvenog doma u centru Donie Ljubiie kod Prijedora je vrlo neobicna slika.[ragopane. lOamjenik naeelnika opiltine Bijelj· inll. a jos 2009. nakon sto dobiu nalog. plavouhe. diplomirao ie 1976. godin e njegova vrii ednos t p roci en j ivana je na oko 800. Carnic je na VMA pre· bacen pocetkom seplembn zbog bolova u kuku. dr.uania DOrnlem UaHUlU HrUI U TreblnlU O~evni avaz.C.rekao je Markovic. E. Akciji se odazvalo vise od 50 clanova Klnbainiihovih gostiju.adbudeprimier drugima . bet Carnic rodeo je 1950. volio bih i v'ise da nabavim . na stu bu isp 0 d kojeg se nalazi min i trafostanica Nirnalo liiepu sliku primijetili su rnjestani koji su n aglasil i kako strab uju da pozar s kablova ne zahvati i krov Drustvenog doma. Potrebno je uc.. oure decenre zga)a umro Izel GamiC. a 1. kao i nevi hirurski intrume n ti ko j i S1. bio je nacelnik op~rinskog Od· jdjenja ZlI stambeno·komu· aslne poslove. Do sada ie u RS uradeno blizu 900 takvih procedura. a p ri kraju je i tender za obnovu lap a rosk ops kog in stru mentarija. uporedo s paljenjem ulicne rasvjere.savljevic kako bi obavio zavrsne razgovo re 0 ko forrn iranja Centra za vantjelesnu oplodniu u Banjo] Luci. bje1ouhe.. najboljih operativnih ginekologa u Sloveniji Branko Cvjeticanin educirace ljekare Klinike za ginekologiju i akusersrvo II Banjo] Luci iz ob lasti laparos kopske ginekologije i radikaIne gin ekoloske operative. odmah doci daotklcnekvar. da ih ne plasim. Za cdrzavanie ulicne rasviete zaduzeno je preduzece "Karan» iz Priiedora koie je m j ell tan e pozval 0 da kval prijave odjeljenju za stambeno-komunalne poslove u Opstini te da ee oni. -elemente rnultieucnosti i zajednickog i. kaji su rijetki. Paznju posjel'. odabro sam i. juter je. a !la beogradskom Gradevinskom fakuJ retu. -Imam. .Uskoplje. 1. prvo ie ulaganje u ovu kliniku od 1979. od petka jedan od Fadi/ Pelesic..1 da! j e propadanje zemlj i~ [a. Klub dobrovoljnih davalaca krvi "Risto Spuran" izTrebinja jucer je proveo akciju darivanja kapi Zivota. Vece je organlzovana u povodu Dana opcine Gornji Vakuf. jer spreeava j 1. ali bolest je v'rlo brzo napredovala OSlav Ija j u Cil jehre nem 0cnima. U po vo du ob iljezavan ja godiin [lee otkri van] a spomenika poginulirn iumrlim dobrovoljaorn davaocima iulice dobrovoljnih davalaca krvi. KC Banja Luka: Pasj~ta prilflatog stl/J~fljaka Luci najavljuje se vee godinama. istin a spo ro. Nakon sto se oko 20 sati upale sijalice.. pos rost u uklanjaniu msevnih objekata. 29. M. a da ru m dzenaze i u kopa jo~ nije odreden. septemb"flruja~ 2011.Icidanas ceposjetiti jedan od najboljih evropskih strucniaka iz oblasti vantjelesne oplodnje Veliko Vla. p a kada 0 dras!u bez s rmb a m u jed t1 iz rll ke. a da se ne vrale. .M. ~ Usali Centra za obrazovanje i kulturu since [e odrzano knji~evno vece sa pjesnikom Bakirorn Abdagicem. Od tren u !ka kada s e i<lldu faz. Otvaranje Centra za vantjelesnu cplodnju u Banjo] Sta mi se (ne) svida u Derventi SDOI'D uBlamania :rusBuina -U Derventi mi se posebno svida jet moj grad vraca. parke. -Prvo sam poeeo da uzgajam paunove. i plamen na elekrricnim kablovirna.1 saja. a pozitivna su i ulaganja firme ~M-sa!l" iz Zagreba u poIjopri vred u. uslijedi bucno varnieenje.l jucer isporuceni Klinici za ginekologiju i akuserstvo U Banioi Luci.Ocekuje se isporuka ultrazvucnog noza za operati V 11 u gin ekologij u. zlarne dijamamske. Odsjek geodeziia. Fond zdravsrvencg osiguranja RS od 2007.SPASENIC Na Vojnomedicinskoj akademiji u Bengradu.p a no r ama 14 Kni. P. pa sam prciao na fazane.kaie Fadil Pelesit. U Donjoj Ljubiji kod Pniedora ZORAVSTVO Svjetski strucnlak Veljko Vlatsavllevlc u Banjoj luci Zaurin. a jos 2009.Z..

Veliku paJ_. prijatelji. Prvi iSmlac koj. osirn sanaciiestepenista. Granala ubila deuelel'D SaralUJa GodIsnjica rnasakra u Boljakovom Potoku Polaganje c~jJer:a na spomen-obf/JetJu lmsir Keda. .anove zakona. M. ~elvrtak.ifakovac I karla smjestimo jedanbroj pasa u azil. jedina smo opcina kola ima svoi azil. ni5ta aismo dobili. In teresan tno je da su na na svakorn koraku. nadlezni se moraju raspitati kako je to rijeseno u Americi i tako napraviti kod nas .10.istakao je Memic A. Kako su kazali iz Opdine. Mustafa Ka" mo Ve:ljan j dvije ueideo tifirajde. Prije 19 godina na mezarju u Boliakovorn POlOku. ne IIUde U ulici Mali AI.35 KM PDV.NALO DobibliCi Ulaznica UI8:. Z abrin u [ je i s taro gra d- OlimnUSHi balen Danas diielimo ulaznice za trOSaIPO plivanje u Olimpijskom bazenu "0 toka".I kada srnjestimo jedan broi pasa u azil. u 10 sali posal]e SMS. + -Nadlezni sunapraviliveliku gresku. -Nemam nistaprotivpasai nisarnm tcdase pc biju. dobit Ce iednu ulaznlcu.nakoneega rrebare ukncati razrnak te 0 B. Opel razmak te irne iprezim e.njuposveeujemo ovom problemu. Racirane mu~ke osobe. koji ce sa strahorn izlaziti izkuca. Cijena SMS·a. ali Eldin Pervan (!Ij problem treba riesavati. hiljade ce ih osrati u gradu i praviu nam problerne. a Opcina ce izdvojiri 17.Imam tro jed j ece Jasmina koji iduu Eminovic OSUQV!) u 'skol u. N. Meho Ca karic. jer ovaj sadasnji ne nudi nikakvo rjesen j epa su narn ruke vezane. Sve ce se avo i dalje povlaciri. Srna tram da smo pogrijesili kada srno ishitreno doniieli zakcn koji ce stititi pse . . Svakogjurrapred zgradom Faruk Bihorac rnezatekne coporpasa. jer ulicama Srarcg Grada i dalie setaiu oopori pasa. Nacelnik opcine Ilidza Senaid Memit rekao narn ie da ce hraniti pse koji se zateknu na podruciu ove opcinel? -Ako vee hocemo da trajno riiesimo ova] problem.jeO. E. Hranltlpss vic. uredirce irukohvate re postaviti slivne resetke. nista nede rijesiu! Jedino rjesenje problema je izrniena zakcna. Nikadane znam kadaeernenapasn. jer su nam ru ke sveza ne.000 pasa lutalica slobodnocesetati sarajevskim ulicama i nakon gradnjeazilaza napustenezivorinieu Rakovici. pro U ci Ii F alih u i poloziLi cvijece_ Tog kobnog dana ubije" Iti su Asim Cvr~. Profesor Veterinarskog fakultera i gradski vijecnik Rizah Avdie kazao [e za "Avn" dace zbcg ovog velikog problema i dalie naivise ispastati gradani. No.kazao je Av" die. s vakog dana ih prarim baszbog opasnih pasa. Sinton ipaknisu dobro riesenje.anernanistaodpravIjenja azila -rvrdi Eldin Pervan.n ice za Ka merni reatar dobili su Hasan Mrkonia i Esma K udra. 0 vai poda tak ih j e za b ri n 1. moramo imati azil.hHjade ce ih ostati u qradukafe Hadzibairic • Ako hocerno trajno rijesiti problem. kornsije Ie brojne dele" gacije juter su na spomen-obiljdju ubijenima odali pocas I. od granate ispaljene s agresorskih polozaja ubijeno je deverero Sarailija.200 KM. gdje sada borave573 psa i 78 mataka.sarajevski kanton Dnevnl avaz.r. Alija Ca u sev ie. -Prema zakonu.. No.Nazalosr. ovai nas.rekao [e Hadzibairic. trebamo napraviti 20 objekata. E. Vezane ruke Kako su narn kazali nacelnici sarajevskih oprina.kazaoje Faruk Bihorac. Ibmhim Sehovic. onda trebarno odiednom naprav iti 20. 13 PROBLEMI Nadlezni nemaju riesenie za uklanjanje opasnih zivotinja USUOlili zaKon K Ii stiti Vise od ). kazao je Memi6 opasnih zivotinja. a posebno zb 0 g toga sto nadlezni jos nemaju pravo rjesenie za uklanian]e Uskoro poceti obnova kaldrme u starogradskoi ulici Mali Alifakovac. koii sada vi~e ~ti ti pse n ego J jude! . Sanaella Hadrme ce Dijelimo ulazniue ii'091131 O~ 107 I li!!!800!WtlrHpl -Iedanod velikih problema gradasu psilutalice. 29" septemnamulan 2011.gdje ce ih biti smiesteno tek600. gradski vi j ecn ici i s true n j ad.ko j i isti ce da j e nenphodrio izrnijeniti neke cl.B.ierihmnogopobiju. a n e samo jeda u azil. Radit ce upcslenici firme "Ornnis". sa 600 rnjesta. Kljucna rijeeje ULAZNICA. dok su klanjali dl:enaw rahrnerli Fatirni jusic. CLanovi porodica. Hitno bi to trebalo poce ri rjd ava tireklajejasmina Emino- Prije pcretka gradnje smiesta]a. G. a liudi nam hodaiu gladni i zedni . On se nalazi u Falericima.istakao je Hadfibajric. ski nacelnik Ibrahim Hadzibaj ri t. a 20 ih je raujeno.

A-. Cetvrtak. koja je dolazak svoje ekipe u Mostar potvrdila za danas. mi cernose potruditi da gradanima putem naile internetstranice damo potpune informacije 0 bakreriji MRSA.kcus. s. rukovodstvo UWC-a izricito im ie zabranilo da kornuniciraju s no- izvje!itaj nase novinske kuee 0 dolasku Kim Han Sola u MoIz SI uzbe za poslove sa strancima BiH juteI narn ie porvrdeno da jos cekaju okoncanie posrupka u vezi s davaniem vize Han Sol" kako bi mogao poceri dvogodisnie star.1 Mo· staru. septem~ar/ruian 2011 .~einformacija 0 bakteri] i MRSA. a danas im smetaju irnami i njihova uloga .I J_ 9. a svoi dolazak u Mas tar radi izvjestavan j a 0 ovoi prici nai avile su TV ekipe iz Njemacke i japana. Tom prilikorn U arnfiteatru Medrese prernijerno je prikazan i dokumen tarni filrn .begove medrese iueer je obiliezena 99.ba . skolovanje u Uiedinienorn koledzu svijeta (UWe) 1. prvensrveno radi buducih porodilia . Spahic. koji govorio imamirna koji su stali U cdbranu Bos ne i Hercegovine te 0 n j ihovoj ulozi u svakodnevnom zivotu. .Ulema je nasljednik Bozijeg poslanika Muha· rnmeda. koia j e registrirana u porodilistu na Jezeru.. a. • T:+387 33659808 www. s medUima Kako SII nam prenijeli ucenici Koledza. kazala ie japanska televizi] a Fuji Television. Kolo vade oni koji su bili po haostorirna na zapadu.Nakon S!O je osarn bella izolovano na porodilistu na Jezero. skoro da ne postoji rnedij u regionu Han Sol: Upisao se u skolu Moslarski koledt u cemn: patllje koji nije prenio ekskluzivni UcenicimaZabranjeno da gUUur. obiavio liaS lis! 0 dolasku Kim Han Sola. N asoi redakcii i posljednj ill dana su se obracale brojne me- dijske kuce.12 "Avaz" saznale Vijest 0 DnsVIli avaz. . Zamjenik reisu-l-ulerne 1Z u BiB Ismet Spahic rekao je da se uloga irnama sve viile Obiliezen Dan Udruzenja ilmije IZBiH TeleuiZijsRe eRipe iZ dapana ijemaCRe sliiu u Moslar Ekskluzivna vijesr koju je Kim Han Solu izazvala veliku pamiu Iz Sluzbe za poslove sa strancima BiH juter nam je potvrdeno da jos cekaiu okoncanie postupka u vezi s davanjem vize Han Solu zaboravlja. Ogromno interesiranje za pricu 0 rnladorn potomku sjevernokorej skog dik ta tora po- sazoane Vise 0 baRleriji MRSA "'Na intemet-stranici Klinic_kog centra Univerziteta u Saraievu (www. o1'i[O ie to tendenciia da nas ne bude na povraini. iako je i zvanicno potvrdilo da [e on niihov novi Ilcenik. Inace.. R uko vodstvo mostarskog vinarima 0 ovom slucaiu. A .G1as imama . Dr. na skolovanie u Mostar.kazala je dr..rekao jed.ba)gradani mogu saznati v:i. 29. teme __ Prollcena halma dova EI.markin. unuka zloglasnog diktatora Sjeverne Koreje Kim [ong Ila. Nu. je vise podataka 0 ovoi bakteriji. 1993. Minmda Hukic dab. A. koii su cdusevljeni cinjenicom da c-t' Han Sol b iti II iihov 110· vi kolega. godisnjica Udruzenja ilrnije IZBiH. Ne dozvolirno da nas bace u marginu. a. pobudila je veliku pazn j u mediia sirom svij era. Hukic.Du.".SpahiC: Holo uode onl Hoji su bill Da zapadU Ucenjern hatrna dove imarnima i sehidima ispred spomen-ploce u haremu Gal! Husrev. koledza IIi j ucer ni j e pokaza10 razumiievanie za obiavliivanje informacija 0 Kim Han Solu. Nr.

lS no .J a slim l..FBiH zab rani la im j e ulazak u prostoriie Sindikara. Uprava 2:. prerna njegovorn mislienju.. dokazali i federalni revizori...Otkaze su dobili uposlenici koji su organixirali nelegalnu obustavu rada i koji su odbtli pokrenuti nelegalno zausravljene vozove. . dobio sam otkaz .no i:I'Llh:imo Yom rozJog "'!co mto It! OJ:lred Jell!1 la.IU f6U I b~ '111\. 'mod. P redstavnicki dorn IlSVOj io je i Nam zakona 0 finansijsko] konsolidaci j II rudnika uglja u FBiH prema obradunatirn.20 IRO:O. Mene je zelio skloniti ier sam predsjednik najjace sindikalne pcdruzniceo Mogao sam bid na !!lom.0 [H EJIA:LH I UYIB.La IJ~ Ov~i. . tako da su cijeli dan bili isp red s Ian ice. ". Srrajk glad II jed in i nam j e izlaz kaze Huskovic.OY1CDS1 II ~ I!<' n.. ..' UOK uu . I. . " ' . savj etovao da trebamo ici legalnim putem.. rna i upozoravanja na kriminal Nedzada Osmanagica StgLlrnlLl p~_ 't. ali bih dobio otkaz. 1)019Y. sada vee bivsi predsiednik Sindikara masinovoda FBiH .. susrina ovog aha je da krivicno Z3konodavstvo predvidi sankcije 7.Hvala Viekoslavu Camberu..gJtll I'IOjbIIleg orloltllt'lC19 h .tJ 1!!C. Sjednicu Predstavnickog doma ponovo i!! obiljezila melba Marinka Cavare da se ne razrnatra dnevni red. s direktororn Nedzadom Osrnanagi cern na eel u.1. godine.... otpusteni predsjednik Sindikalne organizacije Sarajevo. kaze da su radriici dobili otkaz sarno zato £[0 su II medijima upozora vali na krirnin al ko] i s e . Kazna za ovo krivicno dielo izn osi la b i od tri m j eseca do tri godi ne za tvora.ica Parlamenta FBiH DOtri BOdine zatuora za neBiran)e DenOCida Nacrt zakona 0 dopunama Krivitnog zakona FBiH potrebno pretocit' u formu prijedloga Predstavnicki dorn Parlamenta FBiH sa 63 glasa za po driao je j u cer Nacrt zakona 0 dopunama Krivicncg zakona FBiH poslanika SDA Jasmina Duvnjaka..uzeta u o b zir ko d procjene vri jedn Csri kapitala. A. jedan od strajkaca. a data im je sansa da postupe II skladu sa zakonom ".. 2g.o"to !MirtelipcLlidClnon noM . Mirsad Huskovic. ~od .l.. AUtO·.J dQIDrt! w ." .""lVO.~ VEAMC»IT SAIIAJEVO.Radi se 0 dopuni Clana 163. porucuiu da ce.ot konce. do 201 s. kako kazu. IiOl lUI "69 ID5. Iako su cetvorica strajkaca sindikalni lideri.. . odmazde koju nad njima vrili Uprava kornpaniie. kaZe. nelegalna. .kale Buljugija i porucuje direktoru Osmanagicu da ce rnasinovode birati predsjednika Sindikata... kaznit ce se zatvorom" .. a nenaplacenirn javnim prihodima u periodu od 2009.DEDAJIC Poruka direktoru Vernes Buljugiia.teme ()nevni avaz. Ostali uposlenici otkaze su navcdno dobili zbog nezakonite obustave rada. p<rlnio!. . ako ne b ude povu cen aodluka 0 0 tkazi m a.~o JIIO . Od'~o.o~ c roo . OlJOP~M O~l 120 III • 00'101' NCNDPIIOl" IlSJ JDl ~. zlocine pro ti v covjec n osti i druge zlocine po medunarodnom pravu.n~ 0. kaze da uopde nije llcesrvovao U obusravi ida je rag dana bio slobodan. Krj vicnog zakona FBiH: "Ko javno negira genocid. dlatJo .j MO'OW~ OH J"~. [a sam prvi predsjednik Sindikata kojern je rninistar dao orkaz. Takoder... M 0 I. No. ~Ull'" \I ~"..b.O I 14\ IlJtUINAJ IltSl'1:!(1 DS~ . g~rQn~'J Zavi$. koji se II fermi prijedlcga u parlarnentarnu proceduru mora uputiti u roku od 45 dana.1 S[TI1jk gladu zbog.. Izrnjenama Zakona precizirano j e da ce se sredstva koja FBiH ulaze II konsol idaci j II ru dnika k IIj izi! i kao pov ecan j e llCe5ca drzavnog kapitala u svim rudnicima.1..~..f HI PIUCilaT PAR'"'' . cet'l/rtlk. jer je Vlada FBiH..naveo je Duvnjak. a udio sredstava FBlli propisom Vlade. a ne on. g. J'tII "" ."I<O"'IJ1'U II'" J. strajkovati gladu ako leba i do smrti.egalni put eak radnicirna Sla Maio 0 UpraUi U ZFBiH saopcili su jucer da je potez na koji se odlueila grupa bivsih radnika »lJas ta vak po lilike uciena i manipulacija". 'MODI. Zbog davanja izjava rnediji- lFBiH.1!I11l I DJ5TIlIIIl'TlIl UUGiOT PItO!ZY.DDA L\..11".KARALIC Sjedn. koii je dao saglasnost na moj ctkaz. osim onih kod koiih su ulagan j a. 11 ZELJEZNICE FBiH Ocajnicki patez grupe otpustenih radnika v " Stralom gla Ir tiV0 Imide! Obratun drektora Osmenaqica sa sindikalistima Sedam otpustenih rnasinovcda "Zeljezllica FBiH" (ZFBiH) jqiSer je II pel do 12 sati ispred Zelj eznicke stan ice II Sarajevu stupilo 1.. sve 10 su. Radnici su iucer porucili da je sramcta da se predsjednik Saveza sarnostalnih sindikata BiH Ismet Bairamovie nije udostojio da pcdrzi radnike.. OJ:) 1'i!i C!!I& . Kako je Duvnjak naglasio.""OflA!lll . rarne zlccine. . F.. D .3 negiranje genocida. No.septemtlar/rujan 2011.kazu II desava u ZFBiH..

Dos!a j e vise blamaze! Po.onilea jucerasn.Dak Ie. NeQstvarena ielja: r rna ih mnogo.•nata izBiH. Otkriite nam jednu tainu: Imam mnogo tajni. DUCIC naiueea potrima za linom 'uijagrom' Trazenilijekovi protiv erektilne disfunkcije. Dna je istakla da je Knezovicu roeiste za izjasn jeni e 0 kri vici za ubistvo zakazano za IS. vlasti i naceillicima opCina iz kojih je zabilie~ell najve"i broi a. Zbog toga. . . Omiljeni film: •. u-hlru. Citat koji pamtite: Stvarno je sretan cnai koji ZIIa da ima. dek se prevarami voze dIJi:avnim limuzinama. sta b iste d anas uradili: Vierovamo bih pokusao napraviti j05 neko dobro djelo. a na carinama i po-liciji je da pokusaju sprijetid svaki nekgalni plasman i.kada bi lijekove i do kojih gradani se to urad.icima "Cenrrorl'ansa"!.. poput "vij agre".rac j e: N isam ra zmisljao o tome. Ovo nam je porvrdila pre dsiednica Kantonalnog suda u Sirckorn mijesa gorko i slatko.. jer 0 njihovom prijevozu ovise rije!ki uposlen. februar 1974. u sl uca j u da se ne odazove nasem pozivu. tokorn nernilih scena koje su se desile kod stadiona Pecara uoci ogigra. [ako da name" kompan. jeste osigurnnje ispravnih lijekova j medkj· aski_h sreds lava na legaln o. Sta svaka dama mora irnati u tasni. Da je su tra srnak s vi jeta.Dnevni avaz" Knezovic ie prilikorn bijega u Hrvarsku pravosudnim organima priiavio svo]u adresu stanovan ja.tetyrta~. SIvarno ovi politicari vec godinu prave narod bud alarna. DOSTAJE LAZI .. Datum i mjesto rodenja: 24.porvrdio je . J es Ie li ikad a imali prj jalelja: Mislirn da nisam. pa smo mu ponovo uputili poziv. Fredi Ruzmont (Freddy Roosemont). zlo ne misli": Mislim da ima srnisla. a ovimasada na vlasti ne bih dao ni magarca da poi aSu. lijekovi bi time dolaze na . 1e Ii bolje danas biti Iijep iii pametan: I jedno i drugo. ali zato je Mulabegovic i dodao da nanose pravu stetu po BiH nije u rizienoj grupi gr. DZaba irn svi njihovi :skupi i luksUZlli autoe mobili.i i djeea. Najdraza pjesma: "Prvi snijeg". ler se !judi srame ici kod Ijekara erektilne disfunkcije. koji je u BiH doputovao fadi jasnog dogovora 0 zajednicleom djelovanju be19ijskih i bh.Agencije.vanja utakrnice NK Siroki Brijeg .Ovo malo duse~~. juter je ministru slgurnos ti BiH Sadi ku Ahmerovicu prenio ozbiljnu zabrinu toot i nezadovoljstvo njegove zemlje zbog nekontr- AhmetouiC OaiOdgOUrOiii za OZbiUoeroouste oliranog prili va azilanata iz BiB i propusra u bezviznorn rciimu.i te iaVDOg zdravlja ukazuju na njihovo prisustvo u prodaji. grodan i pu rem in terne la najvise craze Jijekove prOLiv Predstavnici Drzavne agencije za Hjekove upozoravaju Dnauniauaz 081-142-015 VRICKOI VRISKA Cuvena. fun.jih. Sta pomislite kada Vam crna macka prijede preko puta: Ma nisra. saznaie .Cesare Padoni".Dnevnl avat'. Molimo razoOuanag 1jubavn ilea VriCka da vristi !ito se nama u "Oslobodenju" ne iJ.rekla je Grubisa. ie u pi tan iu ovaj Sirokobrijezanin.hra.lo. ier se srame i6 kod ljekara. KONJI Tito je jabao bijelog konja.sleo~ira~nom nOslobodenjll" .OVC!. 818ft ... Ned:tad Mulabegovic.laHi naCin. 1l0vinaIska po bj eguJ ja Josip Vricko Darna Bosnj acima ddi nacionalne i vjerake lekci je n.Pa. Sportista ko.ecate li se prvog poljupea: Da. Zadat~k Agencije. naravno. mkom ko· je je planirao Iliz sasta naka s predsl3vnicima bh . koja nam je kazala da je poziv Knezovicu za izjasnjenje II krivici odavno poslan di plomarskim pu tern. I "no faktieki posleupjeli.ju i kupovinom ispod mlee.. sawaje . Kada [e brak dobar brak: Kada supruznici imaiu isti tilj i nemaju tajni u braku. Prema rije~ima Namse Grubise. Naroe! je si t tazi. irna vise s tv arei ca...rekao idenril:no i. ali iz Agencije za lijekove i medicinska sredstva BiH radi zaSl. sef Instiruta za farmakologiju i toksikologiju. Vas inspirira: Edin Dzeko i Mesi (Mess i). Kada ste posljednji put bili na izlozbi Ili u pozoristu: Na izlozbi slika. Je Ii jutro pametnij. .m bh. generalni direk[or za m igracij e iz Ureda roB strance Belgije. "Armani~'_ Osoba koja Vas iiveira: Zoze Murinjo (1ose Mourinho). Je n VaSa slava gorkog iii slatkog okusa: Kada se pitate sta [e to danas slava i kako se postaje slavan.Belgiju u ovom trenut:ku najvi~e zanima kako preduprijediti najezdu migr .rna.ek za migracije. Cega se najvise sramite: Losih postupaka prema ljudima . S. A . ji laznih lijekova u apotekama. 29 septembarfruj an 201 1. ali morarno prevendvno djelo· vati i pricad 0 njima kako bi·· smo gradanima skrenuli pamju na n.arna.dadju za porodiljsko bolovan ie. Sposobni i od. Kad. koji je opruzen za ubisrvo 24-godisnjeg naviiaca FK Sarajevo Vedrana je i hrvatskom pravosudu. po!m~aj \lVOZ1l Iijekova koji nisu odobreni od . a lraie u poslen je liens. ovaj predmet rnogli ustupiti hrvatskom pravosudu kazala nam ie Simic. Najliepsa zena/muska. za njega je jos na snazi prcduzenje prirvora. tern' e . Kako je to "A vat' ranije obiavio. optuznica Knezovica teret i i 7.. Grubisa: IlgledajlJ iden/ienQ prepla vljeno lainom "vijagrom" . godine u jajcu. Kome se on i folir. Ime i prezime: Jasmin Burek. moZda iz nehata i neznanja. A. hko je rekla Grubi!a.ije inrernem nije uobieajeno s farrnacetom nude ove lijekove koji utskom industrijom . Ima li istine u izreci "Ko pjeva.jib sasranaka_ A. S ta j e Vas naivecl strah: Suelnji dan. je po- sla[ n jihov prvi Cov.adane koji ih uzimaju_ Nezemalja kada se radi 0 lainim ko od rjdenja za spreeavanje lijekovi. tu se orueru ezou-c IZ b-O se rag Sud u Sirokom Brijegu dobio obavijest da se Knezovic odjavio Puljica.placuju plaCe s doprinosima i dr· ugim obavezama. direklOrice Agendje .. nabavij. emo "lisle -- - - Iza kulisa posjete BiH belgijskog sefa za migracjje MAGAAAC- LOS POTEZNe opravdavam . kaie da se ne· Licencirani Jijekov. Koji je Vas najveci porok: Pusenie. Burck: liveira ga MlJrinja hobi: Muzilea. imamo crno falsilikara jesu markice s botrziste koje uvozi ove lazne logramirna. kao i potjemica Osim ubisrva Puljica.:a »Avat' jedan oel sud. Cesdtam radn. V~ ca Simic. pjevata Jasmin Burek 10 SAZNAJEMO Dnevniavaz. jer su idemicni .Medu robom koja se tao ko naru ellje Cesto sui prepara ti za dopinge u teretan.g_ovomi SDA.Vlada TK ad decembra nije uplatila nijednu r. Tu proceduru rnoramo provesti da bi srno U opce. decem bar u Kantonalnom sudu ~irolei Brijeg. Politika ie za Vas: Dio svakodnevice i vrlo birna srvar zbog okolnosti u kojima Zivlmo.. NaZalosr.Nu.e od veeeri: Zavisi.k GRAS-a. Doduse.:1 izazi van j e opce opasnosti te pokusaj ubistva jos ScsI osoba. vlasti .FK Sarajevo. dobili smo neku drugu adresu.. a muskarac u novcaniku: Ne znam bas. Prisusrvo laznih Iijekova u BiH zvanicno nije urvrdeno.. posebno putem inte_rnela .Klub poznatih use Ie mi Ie 81ueCi DoroM Litni profil bh.ziyam visokog preds ta vnika ali uvede sankcije tim politicarima.ajn? NESPO SOB NA SDA .Nama ie prije nekoliko dana dosla 0ba vijest da se 0 n vise ne nalazi na [OJ adresi.zgledaju. posprdan i pri IIIiti van natin u nl.za lijekove BiH. ali je utvrdeno da ga na toj adresi vise nema.zilanata. ne gararn nikad. U Agenciji nemamo nikakve in formaci je 0 prod. jer Ce tako najboIje ~tititi nas Bo~njake od sebe i svojih gazdll. Paralelno se u Li vnu sudi dvo] ici sudskih policajaca op ruzenih da su Knezovica iz pri tvors ke jedinice pustilina slobodu. Biste li donirali organe: Naravno. dovoljno_ Omiljel1a modna ma_rka: . nedostupan Brijegu Dragi- Optuzeni za ubistvo Vedrana Puliica nije na adresi a Iiver Knezovic (37). Ruzmollt je u u mrale navecer doputovao u bi[flU posjetu BiH.

psovanja.e p rosl 0sedmicnog sasranka eelnika sindikala. porodi'::an je covjek. kazao sam im da smo rek dosli. Bio sam u navijackom dresu Sarajeva i govorili su mi da ce me pustiti da me ubiju navijaci Celika. Na njegovo miesto postavljen ie Zijad Rahimic. s dosjeirna .uka ne otp..}a imam auro~kolu. a oni su rekli da moraju popisari sve. Nadzorni odbor EPBiB u petak je smijenio dosadasnjeg direktora Rudnika Durdevik Huseina Trumica. Tu pocinje 48 sari nocne more. donedavao zaposlen. brutalno prerucen i od policajaca. olltobra Rudari Rudnika uglja Sikulje najavili SU ~LTajk za 7. kako Ijudi koji su iz kafica priskocili komsiiarna u pomoc rnisleci da u napadnuti rake i policije.a u odnosu na cijenu koju plaeaju gradani pri kllpovirti uglja. mada nisam vidio niSta. On dodaje da je "cijeli sluca] seriia nesporazurna i pogreski". Liutiti policajci rekli su da cu "zam sto krijem kriminaIce sada u Zenicu". Platforms ukljucu. a eventualni prekrsioci sankcionirani posrupak policije imaju u najgorem slueaju saobraeajni prekdaj".je metodologiju cada Komisije re osnovna pi lanja kgn !ito su uloga i naCin ukljucivaoja predstavnika pravosuda u procesu srrukmr· alnog dijaloga. ona ee biri urvrdena. rukovodilac Sekrora za pri· premu gradnje hidroeleklrlllla u ovoj kompaniji. u tom trenu nisarn ni znao cia ie policaiac. kako tvrde.Zovnite povrijedenog policajca i pimjle ga ko rou je p ruzio prvu porno'. a u MUP-u u Zenici su mi rukom veza· nom lisicom ud. rudari rraze i korekciju cijena uglja koji se isporucuje Termoelektrani.na povrsinskom kopu Dubrave. diplomirani inzinjer rudarsrva.prica nam Mustafic dok pokazuje brojne rnodrice po ciielorn tijelu . do toga da dva dana vee mokrim krv . No. prema kojoj je za 7. a vamedooj sjednici lzvrnnog odbora Sin~e organizacije Rudnika Sikulje zakljuccno je da se prvobima odluka. Ovu odluku donijeli su nakon seo nisu pri.' Doilao sam kada sam vidio da krvan Obostrane pogreske Ahmer Fazlic poslovoda je u "Prevemu". . u sep!embru prosle godine bi vsi clan Predsjednistva Bili Haris Sila- HE UranduM bez dozuole Stral1l7. Becifovic: Ilt/ema is/faga kazao je za "Avaz" komesar policije ZDK Fahrudin Becirovic. izrnijeni u novu. a kaze da ni sam ne zna kako je postao svje- . odvedeni u prirvor.. nego se samo zatekla "u pogresno vrijeme na pogrclnom mjesru". javlja Fena. Projekt "Elektroprivrede BiH" na cekanju Planneza Sindikalisti Rudnika Sikulje najavili S/Iajdiic i Jerlagic prije god/nu jdzic i bivsi direktor EPBiH Amer Jerlagic ozvanicili su pOCelak gradnje HE Vranduk. 9 Ukratko UisocaCi sa nas i u DOgr sno urilama na DOgraSnom mlastu Svi odreda kazu da su za vrijeme policijskog pritvora bili prisiljavani da potpisu izjave da su vidjeli kriminalne radnje iii da su i sami u njima ucestvovef Navijacki dres Lieu MJESTA Je Ii slucaj prernlacivania u ZDK niz nesporazuma Nova aprava fudllika Smuemen dlrelltor Rudnik f)urtievik Edin Mustafic i Armin Ganic 24.. instrulctoI sam voznje. Ovo je za "AV'd' potvrdio Alija TuraiLic.dne . . da ce me izrezari s dresom . javlja Fena. RK Javni servisi POIDISII'01OMOla osar8dnJl . su bili izlozeni b rutalnosti da nam pomognu u identificiranju takvih pripadnika. ima djecu i kaze da Covjek. • Dosli smo pred kafic i vidieli rnasu naroda. Vise od povreda boli neislina dok. javlja Fena. a onda iavno osramoderii time sto SU proglaseni huliganima. javlja Fena. medu zahljevirna je i izjednacavanje naknade La topli obrok Uz to.. dalje od predi· zborne svecanosri nije se odmaklo. oktabar bila najavljeoa obustavB isporuk. stocne Evrope potpisat ee surra u Sarajevu protokol 0 regionalno] saradnji. policiju koja je sve redom legitimisala. [er SU)edOM Dostao OSUmnJiCeni . istraga ie u toku.Akrivirali smo Odjel unutrasnje kontrole u punom kapacireru i intern.hie Fazlic.Iali 0 me· taln u s ipk u svakih desetak minura... 29. prerna njima. ja sam prvi ranieni pripadnik Armije u Visokorn. Haris Palislarnovic kaze da "ljudi koii su se zalili na Mustafic: Bio u Sarajevu BecirouiC: Poltrenuta interna istraga . Podsjeearno.. vriiedania. U stanicu Visoko dosao sam da dam izja I'll kao sv j edok. Kolegij direkrora sumsko-privrednih drustava FBiH ria zaiednickom sastanku u Kupresu izrazio je zabrinu[OS!sro pravovremeno niie donesen novi zakon o sumama nakon sto je Ustavni sud FBiH donio odluku da neke odredbe Zakon3 0 ilumam3 iz 2002. koii je bivsem direktoru izglasao nepovjeren je prije petnaestak dana. a kamoli osumnjiceni.kde Esroer Mujicic. Govorili su da ce udarari dok ne potpisem iii mi . R K. borio sam se s policijom La ovu drzavu. U stanici sam postao osumnjiceni. okrobar. koja je rrenutno La oko 40 pos[O ni7..teme NA Onevni ava" cetvrtal<. Siguran sam da gradani nece podrzati kriminalce koji su bili predmet policiiske akci]e.nZONLIC Sumarstvo FBiH Direlllm'lll'OtiU Dba oruedloga . a ta je strajk. da nee u zi V nap usti ti Zenicu te da prestanem lagati da sam bio u Sarajevu. koji tvrdi da je Minisrars!vo odbilo izdati doz\'olu iz formalnill razloga. Vlade FBiH i rnenadl<menta "Elektroprivrede BiH" i Rudnika. Sat poslije pozvan sam da svjedocim 0 necemu sto nisarn vi dio i to sam re kao u stanici. udarania. Zakona 0 Sudu BiB i set preliminarnih preporuka. s Ustavorn FBiH. a ako ie doslo do zamjene ili do greske. Iume ngoun . Nisam slutio da ce me sluWenlci rnoie drzave pretudi. uz podrsku Vijeca za regionalnu saradnju (ReC) i Evropske unije radio-televizija (EBU). izmjena i dopun. Protosol ce produbit saradnju u ovom podrucju medu javnim servisima u jugoistocnoi Evropi. o Pravosutie BiH Federa1no ministarst\'o prOSlOrnoguredenja odbilo je zahrjev "Elektroprivrede BiB" (EPBiB) za izdavanje urbanisticke saglasnosti za gradnj u HE Vranduk. Ganic ima nalaze 0 lomu dva rebra. Osim poveeanja placa. koji pri pada Rudniku Kreka Smjenu Trumlca je porvrdio i NO Rudnika. Komisija pravosuda u BiR za pitanja StrllklUrainog dijaloga BiH i EU jucer je odrlala prvi sastaoak na kojem su razm3traIli principi Laje· dnicke platforme za daljnje pregovore. se ptembar/rujan 2011. N isu ni slu tili da Ce nadomak svojih kuca upasti u vel ike problerne. Svi odreda kazu da su za vrijerne policijskog prirvora bili prisili avan i da potpisu iziave da SLI vidjeli kriminalne radnje iii da su sami u njima ucestvovali. Gla vni direk tori 13 j avnih servi sa iz jugo [. septernbra kasno uvecer vracali su se s utakmice u rodno Visoko razocaranizbog poraza voljenog FK Sarajevo na Kosev U od Sirokog Briiega. Zamolio bih sve koii srnatraju d. kriminakim.e uglja Termoelektra. koja je pohapsila.bva [il i zakl juck. Razumiiem ill. Njih dvojica dio su grope Vi· SOeaD' koja tvrdi da su uhapseni. pogresnu grupu ljudi koja nije ucestvovala u tuci. a potom.ni Tuzla.iti nB sudu. Kada su od nas zatrazili do ku men te... ga je stid rnajci pogledari u oei nakon ilto je cula u medijima da "ioj je sin krimina· lac s dosjeom". jec joS nema stava Komisije za nacionalne spomenike BiH.a Zakona 0 VSTVBiH. biti privedeni. njima nije mjesto u policiji. godine nisu usaglasnost. Svi povrijedeni s kojima smo ju~er razgovarali kazu da ce medicinsku dokumentaciju i izjave dari advokarna te pra vdu za sebe tra. A .

vocW. 29. ali je nije dobio. lla. nakon propalih istraga koje su vodili bi vSj w. brace Saliha i Muamera ALijagica HO ." Inace. Policajci j obavjestajci znaju ko Ie ubica. ko j i su bili osum njiceni 7. preduzimaju se intenzivne mjere na otkri vanj u izvrsicca.Stva s Ramizom Delali.Ugljen" vise su se bavi 1i medi ji nego poIicijsko-istrami organi.nforrnacijama.. mozda. a jucer su bi· li sprijeceni da dodu.nan as su sas lulian... naslavJjeno 5. Ro Ciste ce b iL.i. a pckusavao j e uei u trag i NeclZadu Herendi. Davorka kaie da je na neki naCin osjeea oJak~anje sto je imala priliku da javn 0 progovori osmni svog supr" uga. A. da Ii su pravljeni zapisnici povodo!!! izuzetih masina.. saopstila j eInforrnati vna sl uzba Federalnog MUP·a. Uprkos lOme.. kao i za 15 POSTOSIDHUi ishodi u saobracaju i na putevimaRS. Prema medljskim i.ju predramih uebi. avgusta 2007 ..Oslobodeniu" naiveci zasti tnik. OdieIe danasnediad Herenda? Tufilac Cavka mnogo truda i vremena porrosio ie i na sas!u1ianje svjedoka u inozemstvu.-·. ali je IItv rdeno cia. neki bi. jucer je.la.kazaJa nam je kralko Davorka.naglasio j e Cavi'. pripadnika kriminalisticke porn o{. tetvrtak. ka" cia je vesen popis tih mas ina. 25. Davorka Ugljen 15 godina uzaludno ide od vrata do nata trale6 da joj izdaj II zva· v.. ironicno zakljucu je: • Bakir je dao [)ajpa· mujiviji iskaz: "Ned'lad Ugljen. op til2nicu protiv bilo koga. Ubistvo Ugljella. opoziciia je jucer od M UP -a RS zarrazila edgevor na pitanje kcga su nezakcni to prisluskivali u posljednjih sest mjeseci.sc. S obzirom II a to cia jos [roje svjedoka ereba dali izjavu. MusndaBisiC. . 28. a. 1IJcP. a zatirn je naiavio da ce predloziri zakljucke aka. pozna!o je.610.ljena Na danasnji dan prije tacno 15 gcdina N ovinska agenciia On asa plasirala j e u javncst . . srarom svega dvije godine i vrijednorn dva miliona maraka." 0 llkvldaciii drugog covieka AIO-a • Krlmlnal u porastu Privredni krirninal je u sesr rnjeseci u RS u porastu. Cavka je tokom istrage sasl usa vao i Izerbegov ica. pomocnik direktora Agencije za istrasivani e i dokurnentaciju (AID) BiH. BiB. od kojih su mnoge i nestale .izjavio je tada Cavka u "Slobodnoj Bosni". obja vljuj uei tekstove s naslovima popu [ ovog: "Svi putevi vode do Bakira I.~le pred glavnu raspravu 0 slue. "SH Telecom" poduzeo je potrebne aktivnosti da bi dosao do saznanja 0 poCiniocima ovih sretnih radnji. a nisu. a koj a je u nastavcima pisala cia iza Uglienovog ubistva sroje oni kojima je ona danas u . dolali lIa Sud proriv opCine Trebinje iRS.!!kretizirana na· kon nagodbe TuZiJa. Cavka je obustavio istragll protiv Kemala Ademovita i njegovog vozai"a Enesa Pandiita. pro· n ad II isprerumn. ko je to? Je Ii on Slradao u raw iii poslijer mo opstruiranjeinesarncWju ja. .eleslnzbeno posvjedoci ti sta se s NedZad.s. j eon. p Q 1ici j e M i" boslljatkih n i s r a r s r v a polilicara unutrasnjih poslova (MUP) u Vladi Federacije BiH. ni]e naveo :lta [e s oprernorn za te namjene.M. s&plembarlruja~ 2011. Zanimljivo je i da Selimbegovic u svom teksru od 10. a ima ill jos.i cIanovi njegove pocodice.. Godine 2008. n a roci~ ttl su saslu~ an a ITi svjedoka [Uzilacu brace A Ii jagi c. Za skoro 85 p OSlO povecana je stopa malo] jetnicke delinkvencije. predo" sje6lj uCida Ce muse nellto deSili. javlja Fena. lral:io je pomoc od bolinjaCkih poLitiearn.ispahiceln.om dogedUo 109 kobnog dana.iverzije Sl[ rib Peed Okruznim privrednim sudom u Trebinju jueer je oddano prvo t(lc i. Marinko Jurcevi6 . gra. rnedutim. Ovo pi tanje je 0 tvoreno nakon upczorenja poslanih Dernckratske partiie (DP) Dragana CaviCa da MUP RS u svoi sestomjesecni izvi esrai 0 radu.Dnevni avaz' rete niegova supruga Davorka U glien. nikada nisu dobili zvanicnu obavijesr 0 tome kome su i u koje svrhe sluziIe ovakve spi" junske diverzije. . sv j edoci 0 lome cia Ii je gospodin Alijagic imao Ie ma. Nakon iz v r s e n o g uvidaja cd strane sudii e Viseg suda u Sarajevu. za navodno otudene masine iz zanatske radionice »Alija" gic'~(.junske d.i. a sudeei prema rezultatima vise pUlaotvaranib i zatvaranib iSlraga. popravku jli bilo koju drugu VTStu usluge ukoli· ko k ori snik za lSiU ni je p odn io 0 dgovaraj u Ci zab (jev. Kako se i oi"eki valo.edsmvljajucise kao zaposlenici "BH Telecoma" i na raj nH.ioci Domin MalbaSic.turu in formaciju sliedeceg sadrzaja: ~ U suborn. 0 sa· drzaju iskaza svjedoka SmaiI Begovi 6 je rekao: . i z Sarajeva?! nieni dokumem I) ubislVU supruga. kao i svih godin a. fomgrafija. u maju 2005. te je dan svj edok mien e s [ran e. u kojem je i Uglje. a rna terijalna ste ta izncsi 43.. Znam da nece biti nikoga ui ad njegovih kolega ni od nekadasnjih nazovi prijareIja. dostavljen poslanicirna.. UJXl' rno ne ?. Narodnoj skupstini RS u kojima ee zahtijevari precizniie obiasnjenie. za kojeg je inIao sazn anj a da . U gljenov mezar supoS) etili samo najblii.S djecom sam na mezaru bi la u ned jel ju. cia Ii su svi zapisi ovdje. kako to u iucer. Podrsali su ga i poslanici SDS-a i PDP"a. i hljeJi doCi. negdje u Evropi. Mnogo pUla dclava10 joj se da stan u kojem zive ona i djeca. oktobra na zalnjev tuiioca.vilimediji 0 stvu drugog fuvjeka mine Alijagi(.3 miliona 8 GODISNJICE Sve kontroverze Dn~vni avaz. slIopceno je povodom informacije 0 osobama koje na podxucju Tuzle nude odeede.30 sari.Policija je porpuno ispo· lirizirana i tacno se vidi po policijskim duzuosnicjma da su njihovi sefovi usrvari preclsjednici pojedinih polit. mo optuZio dliavne poiicijske i obavjelltajne strukture.a koga tek namjeravaju.lle usluge gradanima pr. slueajem . septembra...031 KM. bila je ko.ada Ug. Zaposlenici kompanije "BH Telecom" ne vrse instaJaciju. S tim u vezi zatrazic [e da uadlezni skupsrinski odbor detaljno ispita ova] sl uca] i da odgovor n a ova pitanja.18 UMraOAliiagiC8Ue maSlne Ova saoptenje bilo je sve. ali nakon njegovog ubisrva TuZilas[Vo nije uspjelo prikupiti dovoljno dokaza cia bi mo" glo podic. Vildana Sellmbecovlc.. Edinom Garaplijom. ovim slui"ajem ozbiljao se pozsbavio mciaSnji kantonalni rulilac u Saraievu Oleg Cavka. Prem a ri jecima p redsje'dnika Suda Smaila Bego" vi Ca.ll livio do smni.. Sam UgJjen nekoliko da" na prije likvidacije.danima.Poslanlci rasprav!jali olzvjestaju MUP-a HOga POliena u HS nezaHoniiO prisiUSHUIe? U Narodnoj skupstini SDS i PDP _podriali zahtjevei upczorena Dragana Cavica U prvom dijelu zasiedanja entitetskog parlamefila. kao i danasnla zastlmica Kemala Adenovlca. M. pod nas. teme HO Ie Njegova. P.sine. Neki ne6e. sadasnie urednice "Oslobodenja" u vlasnistvu porodice Selimovic. a ranije se Spe. a protivpravna imovinska korist ie 30. Pemaesta godiiinjica ubi- sJ.ano U2 51ueaj ounice NedZada Herendc.000 marmaraka.Cem Celom. Ova istraga.. vel i.. koja je kostala oko 1. premda.lSnjoj ekskluzivnoj ispovijesri za .a ubistvo Ugliena. ko j i je 0 dbio svaku povezanos! s bile kakvim obavjeiltajnim s([ukrurama. usko je ve7." stva sarno je novo SUl"OVO suotenje s bclcutnooCu drzavnih organa koii..uWe ubi· Dauorlla. sigurno. Bakirom Al. ali neee da ga o!kriju Tu~ilastvu . Herendom.y aBira Izetbeg iCa ezao uz SluCal' glle '7 • o1l_IJ.Io "".. On je godinu kasnije za namie- Faksirniliednog od lekslova Vi/dane Sellrnbegovi(.H_ Lainl serulserl'BH Tel.t. bas kao SIO nikada jail nije rasvijedjeno je· dno od !lajm. izmedu 20 i 20. fla groblju Bare u Sara· jevu obisla mezar svog supruga Nedzada.ckih stranaka.eCOma' .Ova oprerna ie. razbacani h dokumenala.ivi na Novom Zelandu. Nagodbasa Celom Selirn begovic je godinama u "Danima" u indirektnu vezu sa smrcu Ugljena dovodila i danasnjeg bosnjackog clana Preds jednis tva BiH Bakira Izetbegovica..isreriomijib p~ lititkih ubistava u BiR. sarna Da mezaru Davorka Ugljen. KURAN Sudenje na Okruznorn sudu u Trebinju Sp:i. U feljtonima "Dana" objavljivala detalje njihove veze s ubistvom Nedi. Ugljenom. ipak. neki ne smiju da se susremu s njegovim grobom i istinom 0 ubis[Vll. Godinama su 0 10· me feljtoni obiavljivani u "Danima" iz pera Vildane Selirnbegovic.940. Herenda se nalazi u Holandiji.No.lo vom "BYi pulevivade do Bakifa I. S!ogaje predmet ""'Cen u fuzu nerasvijetJ jenog ubistva.cm vrse sterne racinje prema.ali nemaju hrabrosti . namiienjena za UPOITebu van okvira zakona i Sku pi: tinski odb 0 r za bezbjednost mora da 0 dgovori da Ii je cprerna zasticena ad zloupotreba . a ni zas to su s rari zaposlenici s ovog polozaia zarn ijenj en i novim profesionalcima. juna 1996. leSko da ce ikacia do kraja moei ispri Ca ti sve S eime se posl jedn jih 15 godina su 0l:av1l. u Priiedorskoi ulici u Sarajevu iz vatrenog orul-ja ubijen je Nedzad Ugljen.omll je promijenjen identitet. Danas sam zeljela doci sarna. Enverom Mujezinovicem.to dana obja.njskih poduzetnika.kulj· ralo i da ramo ima redovna i dobra primanja koja dolaze. niie uvrsrio nabavku oprerne za prisluskivanje. Centra sluzbi bezbiednosti (CSB) Sarajevo i Stanice javne bezbjednosti (S]B) Novi Grad. inate.

lara do aprila registrirano 8.mozaik DflBvni avaz. Islrativanla pokazala dagraflani riielko korisle sigurnosni po/as FE iH". !: . A.4 1 29. : odD' C do 21' C = nd 20' C do 30'C BIOMETEOROLOSKA Biome. nastala kao produkt policijskcg biltena broj I. a ja se jedva sierirn svoga . takoder. g.. ('Of'" E. saopceno je na juce- MaDle0 50 DOstOuozaeauie liS rasni oi konferen ci ii za no v inare. glavni imam Bratllm:a. koja je pokrenuta u saradnji s JP "Cestama Kampanja BiHAMK-a za sigurnost u saobracalu .I..sigurnosni p ojas spasa va fivot".Vjerujern da ie objavliesvesci. sigurnije i ekonornski razvijenijezemlje. trebal i hi zna ti da se to dogada vise od 3(}godina te da se za to vrijerne njihova moe u ekonomiji i politici radikalno povecala.a vremenom." iedan od sokirani h ro illtel j a.Drsim do liudi koje volim i posrujem. rekao je Krisier Ahsberg. T. guci bankrot ne ugrozi drugeclanice euMerkel: rezone. i na Stika koja je korifilena ria omotu ~veske:' Sporni potiC8jac u pNorn planu na omoru sveske fotografija odgovorio: na sporna spornog policaica.e!)jem.akl/vnoslf veliki za propas t n ego s u preveliki iza za rvor..N a] boljaforrn ula za us piesan brak j este naci dobru zenu.. = 1'..Jos vjerujern da je grcki iavni dug od 350 rniliiardi eura odrziv.MJETEIoIPE.ba Vremenska prognoza 29. U jUlarnjim satima po kodinama ce bi[i magle. jeT nema· mo ni dva pOSlOgraoiana koji se VelU • kazao ie Ahs berg.'VJAAtut: 1SU'E.. legaliziraIi bisrno licemjerje pojedinih predst3vnika OpCine kaz30 je El vir ef." zacije i pojedinci koj. . (Americki profesor za portal Sou. zaostalosti. H od~i t.NIl.rpskoj pravoslavnoj crkvi uBramncu.Ovo j e n evjerova en o.puta demokratskcg ikulrurnog napretka. Nisam bas romantican i ne drzirn do godisnjica. drugacije vidirn svijet. prcsle godine suspendiran zbog sumnle da je pocinio bludne racnle nad 15-godisniakom Rodi tel] i eija su djeca u osnovnoi skoli u brcanskorn nasel]u Omerbegovaca od policije Disrrikta dobila sveske bili su sokirani kada su na omotu uocili lik policajca Radoslava B.H. Napiranie da Ii je krugprijatelja. kao i cjelokupni stampani materijal policije Distrikta.uge organ. dana b !loe sun~ao ije i prikJad n 0 za !em j u. ali isto tako po· IlOI'O porlltlljerno da narn pismene zahvale ne trebaju. . Emkic ie . dodijeljena je i S. Za svaki slucaj.i hranu bankrotiraju i drzave kad vee mogu banke. 12 FMUP-a navode da je od jan1. umjesto novog puta.. Posebno mOTam nagJasili da je io§asi· luacija kada je rije<: 0 zadnjim sjedihima.. a naj.FIATgle. bankrot GrCke vierovatno bi razoriopovjerenje berzi II Evropu. . i ~~"'.) SlraSan je DDloiai I'BdniCIIe Mlase ~ r":"/1 a ~~3/281-3!13 redakcl a(rtavaz. • N iko od p reds ta V[] ika Med~1isa lZ nije prisllsrvova~ svecanoj siednici. $ituacija u BiH i broj poginulih mnogo ie vet! nego u ostatku Evrope.. lzlazak g. No. Vazni su mi zdravi odnosi i liudi.eoroloska uzrokovan.leA '" 24 SARAJEVO 2Z . Licno sam IU svesku 0 dmah p oci jep ao . Angela Merkel SKANDAlOZNO Roditelji iz brcanskoq naselia Ornerbeqovaca soklranl icaJac oti suesMeza pi" BanMrot bi razorlo poujereDje . jatan ju za j ednis tva i povje- HatrebiD Damzahuala. !)a jugu od 14 do 19. N eki paze na darume i rcdendane.visa clnevna izmedu 20 i 26.am treb a p ra v da. ~okom Hronicni bolesuid i metcor-opati £Ieee imati pOfe~ko&.Svako ko irna otvorene oci. puta stabilnije.. ~el\lnak.RD) Noam Comski Radoslav B. '" .Bosna. 1UdP1:1U. Ne iskljucujem mogucnost da PQdi(. zna da je kriminal Vol stri [a i finansijskih institucija opcenito prouzrokovao veliku stem ljudima u Arnerici isvijeru.:. Predsiednik BIHAMK-a Rasim Kadic istakao je da je cilj karnpanje "Vel.2011.net} Preuelilli za zatuar Oavor GobaG sati i tu sliku rrebaju gledati svaki dan. NEU~g Predsmvnici Medzlisa Islamske zajednice Bratllnac odbili Sli primiti zahvalnieu koia im je povodom Dana optine treba. Grad Sam.Najniia jumrnja [emperatura izmedu 7 i 12. )JRIJEME DANAS . Zahvalnica s is tim obraZi07. sirornasrva i liudske nepravde. iz2009_ godine..o cemu je nasa novina tada prva pisala.R.ULHll. 13 Zalazak 18. Ocekujese sUlleano vrijeme lIZ umjerenu obla61ost.32 Zalaz.. svaki covjek ima svoju pricu. Strasan ie ekcnomski polozaj radnicke klase. vee ll.. ka:re za "Avaz. Zah· valjujemo n3 prijediogll z.lIl. su Medzlis IZ Bratunac odbio primiti zahvalnicu i':EiVRJ lIt11. . ipak [reba podici branu da rno'-. 29..kova.AAnJRE . pro~nozaie : ad 20'C do 28' C Nakoo prohladnog nasu imovinu olimali liZ pomoe opCinske administraci· ie.ib od 19'C dD26' C PROGNOZA povoljna. zaslire Ijlldskih prava.jevo lzlazak 6.la biti uru eeM3 c"za poseban dop rinos u razvo iu demokrati ie. kao i d.9. jer 13j broj nedo· seZe ni 20 posta. 7 Sta kazu poznati . sve je u~i (MIlzii'arza "Story") DrugaCue uldlm suDel Sta kazu u narodu """'I<a) E. = .otaiWE TEMI"fIUnURE od TC dg20' C ~ WAPEFlliT1J1i D~EVNE.23 ..11IJlE. Pedofila su stavili na sveske u koje nab djeca rrebaju . 25 TUZLA24 ZEN. fotografija Sigurnosni poias tokom voznje koristi rnanje od 50 p OSlO vozaca na cestarn a FBiH. na iugu do 30 stepeni.. 0 dno· sno vral':anje vakufske imov in e koj u n am j e IIzlIrp irala Op6na. se . sBplembar/rlJjaJl 2011. uae sarno praVda renja".odnosno forcgrafija koje su [ada obiavliene. posrade dom svakodnevnih radnickih sera. A sto ie covjek stariii. osim Islamskoj zajednici. Vjemr slab do llmjerene jacine sjevernog i sjeveroistocnog smjera. (Njem(Jcka po/ilicarka za A. predstavnik kuce "Swekoad" iz Svedske koia se bavi sigurnoscu u saob rae.a zahvalnicll. (CiralacOsrnanK.. va n j a su pok a~ala da gradani sigllrnosni pojas na kratkim relaeijama skoro i ne korisle.J~ 19 .. Da smo prisllstvovati svecan oj si edn iei.t(t11'. tomski: Te prliave aktivnosti obavliaiu se skoro Prljave porpuno nekaznjeno " ne same da su pre. dorn nesigurnosti..963 ucesnika u saobracaiu koji nisu vezali poias. Portparol policije II Disrriktu Halid Emkic kazao je za nas List da jesveska koja je dijeljena. koji ie u avgustu prosle go· dine suspendiran zbng surnn]e da ie pocinio bludne radnje nad l5-godisnjakorn. Istina.aj u . 2011. A. ali jos ie strasniie kakve metcde biraju radnici da izbore svoie pravo. is tican je vaznosti sigurnosnog pojasa i autosjedalica za djecu [er mogu spasiti fivor. . Is trai.

3. No.u.obasic. odnosno oko 24.. "Dnevni avaz". umjeslO Mare Simikic.800ponJ' ka u boci u Atlantski okean i dobio 3. Vud.2 posto. Nisam koris" tio nikakve drugaCije arline od prethodnog gradonacel· Odoba§ic: Posebfll proplsl sri da vaoca p risrupa in ternetu bu de upueeno n a javue konsultacije. izvedena ie prva viesracka oplodnja.R. Ana Belis Hernandez dobila ie priienekoliko dana ITUdove re ie pozvala taksi kako bi sw brze stigla u bolnicu.800 poruka uboci Najpopularnijudrustvenu mrciu Facebook u BiH koris- PrOcenl MOriilenla .Albanija iHrvatska..ija . To je u razgovoru za Fe· nu jucer izjavila porrparol RAK..u. Facebook se najmanje korisri u zernljama is tocne Evrope poput Ukrajine i Rusiie. ka.39. i'el i0 je dokaza rida cak zastari eli i neupouzdani oblik drustvenog kom unic iranja josfiinkcioniraju. Vud je 1983. a okru tn i ta ksis ta izbacio je rrudnicu iz aUlOmobiia kako mu ne b i uprliala v 0 zi 10.Auromobil i su prolazili pored mene. dok je Z3 novu sluibeoicu z-" odno" se s javnoscu.i mjerenje kvali teta in t.4g0 osoba. Bacio 4. naime.ernel-usiuge. ka ostavio na radnirn rnjesti- Ie uBI.ukcerklt hi- la prisiljena roditi na plotniku pored ceste.ap8lu se noua orauila za u mOl naCln rada blliinlaral 0 Novo pravilo koje priprerna Regulatorna agencija za komunikaciie (RAK) uvest cesrrozije odredbe koje seednose na odgovornost pruzaoca interner-usluga (ISP) za garanciju kvali tera njegove usluge. pa.=--___:O""----l rna. pokazuj u podaci "Internet WorldStatsa'" Kada je rijec 0 susjednim zemljarna. ujegov rad imao [e ogroman znacaj za razvo ite mete de. mora imati grun t.. koja ie po dolasku piuezaia pupcanu vrpcu.2 posto "BiH .o nemas drZ3ve.5 posto posto ..ren ja ...42. Srecom.uje seklOrska politika \/ijeca minisluaBiH.o ie selekciiu hudi. katastar.5 posto • Alba. ~elvrtak. Ga vric je veci n \I sa vi em [.. Na neke cdgovore cekao ie i po 13 godina. te je srnijenio dva savjetnika i portparola u Vladi.. S vega tri pOStO A fri kanaca koris t iFacebook . godini u Melburnu dopriflOs e-rn) 01 U~ prije rodeni a Luiz Braun (Louise Brown). Posrotak je nesto niii II Crnoi God.\\s Kanadanin Harold Haket (Hackett) bacio ie4. Podacio korisnicirna Facebooka na Kosovu nisu dosrupni. Vud: lnacajan Umro otac bebe IZ eDruuete Australski naucnik i ginekolcg Karl Vud (Carl Wood).4 posto • Rusija broi ko risnika nagl 0 poveean u posljednje vrijeme.MRKJC Hakel: Na odgo vore Ciekao 18 god/na TaMsisla izbaciO iz aula 18nUMDja S8 Doradala ~ Slucaj lz Hondurasa . Gavric ie.ali je same njih 20 "prikljuceno" na Facebook.Srbija . godiui. bolovao od Alzheimerove bolesti. • Mnogima koii su radiI. koji ima 832 stanovnika. kao i naloziri druge potrebne miere k. komentirajuci svoj u od lulm u izjavi 7. . gdj e je procent tek n esto vise od rri posto.. koii ie zasluzan Z3 p rvu tru dnoc u nas tal u van' rjelesnom oplodnjorn 1973. apotornslijedi Evropa.ima i480 korisnikainrernera.Hrvatska • 40.. lsro ~ako i n arod..llSvojen je prijedlog da Pravilo oobavljanju dielatno· Miroslav Gavnc smiienienima Odrzana sjednica Vijeca RAK-a PORTAL·komentar dana. onib koji vole BiH ionih ko)i ie nevole.Sta drugi pisu 6 Onevni avaz. kazao da je preuzimanjem fUnkciie bi" rao inoveliude. Nakon prvog rodenja bebe iz epruvete 1980_ u Australiji.i De treba!e nam. on. ilto znaci da je Hanadanln dOb-O 3. (XX) . s Pajicem u_kazao sam povjerenie kak. Naivise ih je u Sjedinjenim Arnerickim Drzavarna. koja je bebu nakon poroda zamorala u majieu. Ana je za vrijerne vozn]e pocela radari. udwica bivseg zamjenika direktara AID-a: Krije se istina 0 Nediadu! .24. Ta trudnoca trajala je samo nekoliko dana kada je doslo do spontanog pobacaja.100 odgovora iz cijelog svijera Haker kojem je hobi bacani e poruka u bod u okean.a Amela Od. E. Tako je Ana svoj. Ovi sw pisu da ne vole Bosn U.. ali niko nile stan . RaT je ipak napravio jednu dobru srvar .Makedonija . pet godina U 83. Gavric: /zabrao . S 0 bzirom na to da u sadasnjoj siruaeiji ISP-ovi nude nominalne brzine saobracaia bez ikakve garancije da ce pretplatnik ostvariti pribliZan kvalitet deklariranom.napravi. koj i je od 2004.io njenu pri· pravnicu SJavicu Pavlovic. prve hebe zacete tom metodom. Davorka Ugljen. vjerujle.Siovenija .1000dDOUOra nts \[·. U niegovo] laboratoriii Univerzirera MonaS u Melburnu 1973. izveo vjestacku oplodnju sa zamrznurirn embrionorn. Facebaak najmanje prisalan u islacnoj Evrapi INTERNET Drusfvena rnreza sve popularnija Bosanac· udi za FacebooMom Ni u Vatlkanu nisu odoljeli ovoj vrsti zabave ri LlI8.31. umro je 23.. krenuo je u kadrovsku cinku svoiih najblifih saradnika. 29septembar/l\Jjan 2011..o bi. No. G. umro ie u 83. uEngleskoj. rada " kazaojeGavriC.Crna Gora .35. broj korisnika ove drusrvene mreze u sviietu svanodnevno raste i trenutno se kreceok0800.3 posto . Novoizabrani gradonacelnik Brckog Miroslav Gavric.ko propi. a zatirn slijede Srbija.k vali tela in· terner-usillge. odnosno bez provjere pocirZava Ii pretplamikova pristupn a mreb te brzine.oji· mace se omogu6. mozai k .6 posto .da si svugdje zadnja rupa na sviFali Covjek mo' ra ima ti tapiju. ali izsamo njernu poznatih razloga ie urnjesto dosadasnjih savietnika Nede Puhovca i Nenada Kojic . Na sjednici Vije6J RAK '3. a porom i rrudnocus oplodenom iajuorn celiiom.OO.. Uprkos tome. Facebook naibohi prosjek ima u Makedoni" ji.Ak. [edan od vozaca ipak ie stao pored Ane i nazvao himu pornoc. Odobasic podsieca da je Zakonom 0 komunikacijama p ropisano cia je za pfUZanie imerne["usluga porrebna do" zvola do porplme Ii brnllizaciie rriista. postav.2 posto ..nove /jude nika za imen.33 .kaZe Ana. . Zanirnljivo je cia Vatikan. Priie bacania boca pro ovjeri datum i vjerar. Inace. koji <'esti!o nije ni zagrijao radno mjesto. koja je naglasila da je pred· videno ovlastenje Agencije da done:se posebne propise koj ima ce se regal ira Ii v rs ta i naCin m ie.ovanja_ Za ove koji Su smijeojeni vjerovat" no sam prociienio da se nde uklopiti u moj n3ci... dok taj procen t II Monaku iznosi 96 pos [0.3. septembra u starackom dornu u Melburnu. . 011 je U prosi eku inS !)aj mani i u region II. zaddao komi· nuiter u radu. Maika ikcerka potom su prevezene U bolnicu. imenovao Sas lJ An dri iasev j ca j Stojan3 Kasterovica.

Dok je BiH godiSnjegradila dva kilome· Ira ubogog autoputa. ta j "uspjesni" hrvatsko-rnadarski konzorcii. iz Kreseva. sto bi istovjetno. M.ackali sve !ilOje vrijedilo.aslo Ti. stranke koja je vedrila i oblacila u naso] zemlji. Z naju se i slori je 0 placen im IjelOV(lnjima na Brijunima i drugim "kieenjima" Tihica. kojem su Tihicevi ljudi ornogucili kriminalni ugovor posve stetan po FE iH. ministar Desnica Radivoievicev.a godinarna je njegov kucni liubimac.znost iz licnih ra- Boris CurMOUiCU. stranka iz koje dotazi i usarnlieni striielac Budimir. fin. godine na BHT I je guranje pIsla u oei muslimanima Bolinjacirna. rnedutirn. a sarnim tim i drzave BiB.slijedilo je nakon sto je ostavkll na til du. M. je otela desetine vrije0 b ieka [3 u Saraievu i . sro. . izmed u ostalih. odnosno ukupnQ hl400 kilome= aum· pUla za posljednju deceniju i po! KOSQVQ takoder. teM\a~. Curkovie je. Suljo! Sr· CillO u unislenju ovakvih Bosnjaka! Faruk VELE ZilMiC Ie paradigma Slukba za odnose s javnosc 1I Rii aseta Islamske zajednice u BiH povodom aujnovijeg medijskog portretiranja Islarnske zajednice izdala ie saopcenje UI javnost u kojem s-e kaze: . Iuace. Spahita 0 Tihieu kao "srp sko m igra~ll". razdragani Tihic niie krio cdusevljenje ~10 prisusrvuie "velicanstvenom cinu" u Bosanskom Brodu. 01'0 imenovanje u. Rijaset 0 gostu u emisiji .pogledi O~ev~iavaz. S13viSe. kao iRS. dilo slOrinjak kilornetara au· topula. a njegovo imenov3nje je privremeno. Srpskiigrao Nije malo ni onih kojima se Zi VOl smucio i koj i su tek u tom tren u lie u shva tili proslogod i ~I1j u poruk u u va >:enog zamjenika reisu-l-uleme haliza Ismeta d. jer svima je poslalo jasno da je Zilkic paradigma Sejde Bajramovica. K. Kako i I1e bi. T. izostanak b ilo kakve reakcij e v lasti u FBiH. 0 nie sa svoie strane Rafineriji obecao "podrsku vlasti u daljnjem radu". smanjilo njezin teritorij". koridoru 5C za masne pare. TihiC ouara DOdiMOuefirmel? Jadno Tihitevo prisustvo tinu otvaranja postrojenja Rafinerije u Bosanskom Brodu u pratnji MilOrada Dodika ponaivise govori zasto su Bosniaci danas na rubu ponora usamueni struelle Cudi sto nikakvih reakcija nema na njegov prijedlog preustroja Posavine DQriik u pralnji Tjhj~a i premijf:ra RS Alf:ksanrira DiamlJica. septembar/rujan 2011. direMtora zloga podnlo Nihad Pejz. 5 ANALIZA Ram za sliku predsjednika SDA UmJes 0 nas . krajnje zaljubljeno gledaeelnika Republike Srpske i SNSD'lI Milorada Dodika dok zajedno p usta] u urad novoizgradeno postroien j e Rafinerii e nafte iz Bosanskog Broda.ava. a posebno u Federaciji B..iH. Ozenlen je i otac jedne kcerke i dva sina. Licnost dana Zivko Budimir "Terminali i SlaniCi U Tihiceva SDA stajala je i iza kriminala u "Nafmim terminalima" u Plocema. posebno ako se zna da nju. danas fikrivnim srvaraniem gubitaka zeli oteti i preostali dio drzavnog paketa u nekada us" pje!lnoj naftno j kom paniji. predsiednik SDA.er ni]e bilo na njegov prijedlog preustroja Posavine. borci Armije RBiH. ne bi znacilo ukidanje RS. E.Crta" Seldle BalramOUica RijaSet IZ:' Bosnjake Sf: ieli uznemirili Agencija za visoko obrazovanje BiH Predsjedavaju6 Vijeca minis lara BiH Nikola Spiri': potpisao je rjest:nje kojirn se Boris Curkovic imenuje za v. godine u Vim kod Posusia..eba Ii. poslove n. I ne same to. Poznata je Tihiceva kriminalna ulcga u prepustanju "Energopetrola" banditskom Iobiju MOL· INA. Sve sto je ostalo ila tog proje· kill jesu katastrofalne posljedi· ee po nasu zemlj u. 1I10S1i. po nalogu stranke slido kriminal koja se u rneduvremenu uvezala i s broi n im zloc. Dobrovoljackoi ulici porinila zlocin nad nevin ima! Helem. naime. !lakon sto su uni~tili i prod"li sve do cega s u doli Ii.i SDA ne sarno da ni5Ustvorili noVll vrijednoSl nego su unistili i oplj. On ce lU du~nosl aba" vlfati dok se ne provede konkurslla procedura i ne izvr~i konacan izbor novog direkloJ"a Agellcije. kao i to z.d'. opel bukvalno na is Ij eral a radnike rnabosniacke naciona- Skora nezapazeno u BiH prolazi ideja ko] u je tokorn boravka u sluzbenoi posjeti SAD naglasio I2redsjednik Federacije Bili Zivko Budimir. Budirnir je predlofio primjenjivanje rnodela Brcko Distrikta na PosaviDU. N e treba sumniati da 6e niegov prijedlog politicki pred sta vnici RS docekati n a noz. izigravajuci nevin asca d i zailti mike boo snjackih interesa. nego bi u "disuikl bosanska Po" savina usao i dio opcina ko- ie sada pripada]u FBiH. pa je bd<e-bolje pohvalio Dodika. 2011. d. S gorci nom a tome danas govore heroi i rata. K. Tihic... koja dnih BiR uticu hom porodice S tani'. Budimir je roden 1962. jedna Albanija godisnje je uspijeva]a pruZi ri hll 00kilornetara Cell0vne tease. Brojne cinjenice govore 0 Tihicevom dogovoru s vlasti· ma Hrvatske i ne bi nimalo cudilo kada b i ga u svojim koIIIpcijskj m mah in aei jama sa INA-om i MOL·om na skorom sudenju spomenuo i hrvatski premijer Ivo Sanader. Nikakvih. na koncu. raznirn su mah in acij ama B 0 sn jacirn a un ista val i svaku !J adu Z3 b 0Iju bu ducnos E. direktora Ageneije za ra· zvoj visokog obraz<)vanja i osiguranje kvalileta BiH. koji se nam eee Bosn jaeima za to da ih uznemirava i poni. u godinama na vlas!i on i njegov3 stranka. a i danas daj u sum· nji vim Siovencima i od svoj ih slmarodnika pravile roblje. 29. danas tako ra· do skacu u Dodikovo narueje i politi eke poene kupe slaveCi projekle Republike Srpske? Aferim. s Tihicern na C~ I u. Uvijek SIIIJi/i bliski Zasigurno nema Bosnjaka kojem nije postalo posvejasno zasto ie ova] narcd u tako oeaj noj p ozi ci j i kada je j ucer na naslovnicama rnedija iz Republike Srpske i Srbi]e viclio kako Sulejman Tihic. cudi!i ikoga SIO Tihie i nje· govi kompanjoni.hie odavno lvrdi da mu je Boris Tadic "na j boli i jaran" ili zaslO do· kazuje da je Armija RBiH u Nova vrijednosl Zagrljaj 18 {Jamcenje No. tako do bro vod i 0 d da vu d a nikada ni] e imao prilik u otvoriri nijednu vel iku kompaniiu u koio] bi egzistenciju nasao veliki broj nasih Iju· di iii makar ozvanicio 23" vriielak jednog ve1ikog proj e· kta 9 d opeeg in teresa. reakcija jui.ev zamjenik.Dovodenje Adema Zilkica u polirjcki magazin "Crta" 27. d.it. Cudi. vajne "prve bo~ujatke stranke".. Tihic je u svoioi dugcgodisnjoj karijeri na celu SDA.. 9. inace. jer su "pri je cetiri go dine rnnogi bili skepticn i po pitanju ove investicije". do sada bio Fej. au lomo bile iSla!love po Ljubljani ispod 5tO" 1a davate.. Za to su vrijeme perjanice SDA. koji sve cesce svoju djecu salju na kazan. i HSP. izgrdje. nackirn organizaci jama poput one Zijada Turkovica. prema njernu.

.lo je Predsje" dnistvo ave stranke na jucerasnjoj sjedniei. Znaci.Find".. Preclsjedn istvo SD P-a po- UllimalUmi dUa HOZ-a Dia ~pis/(a. HAIAC Jure i Franjo Sta nakon neuspjelog sastanka u Brckom Lagumdlija: PQdrlafli svi njegovi slavav. medu rim. Primjerice. funkcijom zamjenika m ioiSITa Il Vi jeeu ministara.Ci tluka. pods jeti. vrsiti konsrruktivni pritisak na aktuelnu vlast cia stO odgovomi je radi posao koj i j e p reuzela ua s ebe.! donosenje zakona 0 popisu s tanovnis tva i zakona 0 drzavno] pomoci te irnplementacija presude Evr- BIH su neODhOdnl SlraniinUeSlilOri "D nevn i avaz" dosao je u posjed spiska s imenima 929 korisnika za koie ie tokom revizi]e utvrdeno da su nelegalno osrvarili pravo n a in vaIidninu i povoljniju penziiu u Federaciji FBiH. Medina (Husein) Ahmetagic iz Vogosee 628 KM mjesecno.anju projekta gradnje brcanske obila:miee vriiedne 28. Cijll [e originalnost potvrdio i Iederalni ministar za boracka pitanja Zukan Helez.an je vlas [i u n asoi 7.itivni okreti. [osip (Franc) Kordic iz Mosrara nece vi~e dobivati 765 KM. avaz.To su bili vrlo poz.bora sraMo pregovoIe. Zais[a ne nedosraie mnogo .f:illuka 5.ko). SISIC . . zaklj u1:ilo je Predsjednistvo SDP-a . a ona se radi svaka IIi mjes eca. A.E. revi zi ia ie 0 tkrila vise od 1. ho i Marinko (1020) Lovri': i. UsagJasili su se ne mnogo funkcija..em Ij i i nbrzavanje pum ka EU i NATOu.A. a Disrrikr s. dok Miftari iz Novog Sarajeva je Abid (Osman) Koso iz 3. Rijec je 0 zahtjevima EU koji 51. rarnehic iz Maglaja 3. Meho (Muho) Bektas iz N ovog Sarajeva primae je 603 KM. saopcerio je iz Saveza za bolju buducnost BiH.SlO tako. Takcder. Uzme Ii se u obzit cinjenica da jedao laWi invalid moZe don ij eti naj man je ~etiri do pet glasova. tetvrtl~. jef bi bila stela da 10 propadne.750 KM mlesecno • Otkriveni i oni koji su nelegalno koristili pravo na ovoljniju penziju KO su laZDi iDua id. a u Armiji RBiH 584 la2pa korisnika. kazao je za "Avaz" Valemin lncko (In7. imali na j visa primania. One"". Tahira (Mahmutal Avdic iz Novog Sarajeva 507 KM. na kojirna ce se godisnje ustedjeti nekoliko rnitiona KM.Cal< opskcg su da za 1j udska pra va u slueaiu "Sejdi': . .. javlja Fena.z Mostara.jvetu prepreku za formir. rrebaju biu Hrvati iz redova HDZ·a. visoki predslavnik u BiH.068 KM.iona eura. . Muharem (Huso) Arapovic iz Gornjeg Vakufa 588 KM. mo~e zaduZili do 10 poSIOsvog godisnjeg budZeta ill do 2. nakon <:ega su i pribl.4 29. P rema pos I j edn joj analizi. koia je rek!a da sva tri ministra.SNSD profunkcionirala kada je rijec 0 vitalnom interesu drfuve.000 KM kako bi se "preko veze'·' do-. kada su daIi saglasnost da Bosniaci dajune sarno i':eo ri minis Ira nego i ministra vanjskih poslova.i SVQj mandai sarno !<ako bi napravila poli[i~ke ~isrke nepodobnih. posebno IF A fondovima". koja je pod krinkom bo rbe za borach pr ~ ava na razne nacine nezaKoru to u vodila u pIa va hiljade osoba.. VogosCe.o S D P lnisli vladati je Vlada FBiH. jasno je zaSto beracka revizija nikada nije srvarno p rovedena. Ovo ie potvrdio i porpredsjednik SDP-a Damir HadZie. Takoder. ddalo je i politicki dogovor 0 koristeuju 96 miliou. S arajeva .. sagovornici su potencirali neophodnos t dclaska srran ih in vestitora u BiH i porrebu sto snamiieg ekonomskog i polirickog razvoja BiH.000 KM • Na spisku 929 imena • DrZava lm davala 265.nju vlasti ns nivan BiH. N ajvise n ezakoni tib.kazCO t~v~.Ministarslva i raspored manjesu bitni. Teavnika. Raspon novcanih prirnanja koja su im isplacivana miesecno krecu se od 23 pa do nevjerovamih 5. a prava su im p restal a po osnovi Zakona 0 reviziji i po drugirn osnovarna. Tokom duzeg susreta razgovaralo se 0 isp un iavan] U uvjeta ZlI evropske in tegracije i tome kako da Bosna i Hercegovina bude SlO uspiesnija u tome. Stay SDP-a. Ovime su dodatno potvrdene surnn je da s u izbori u FBiH godinama dobivani n a raj nacin !ito s u raznim vezama i lIZ pomiX broj nih posrednika nsredi vane" uuosne in vaJidnine. ier je doslo do izne~ nadujucib pozirivnib poteza sa srpske s Irlmc. Hadzic. Pile (Perar) Bilandzija iz [ajca dobivao je 523 KM. Damir (Mehmed) Brekale iz Moswa aaplaci vao je nezakonito &91 KM.ra. Moslarac Jure (Marijan) Dzidic. Dulijana (Hisen) rajevskog Starog Grada. a sve se dovodilo u veZl! sa SIrankom SUlejmana TihiclI. Iviea Zoran (Mile) Knezovic iz Mosrara moZe se pres ta ri nada ti iznosu ad 523 KM.603 KM. njegov sugradan. a Ivica (janeza) Bucar iz Vireza 529 KM. Treba.. ko] i je imao p rimanja od SSS KM. a to SI..! iasni. koii je kaZlJo da je dabra vii est to .. eura iPA fondova uz tlV'jerenjeda Ce i Evropska unija podrZari predlozena i usaglasena rj den ja p oli tickih Ii dera u BiH.n Franio (Stanko) Lovdc ostao je bez 676 KM. Dokaz kal<. Radoncic je upoznao Sorensena s tim da ce SBB BiH.000 nezakonitih korisnika. illrek[or Direkeije za finansije Brtko Distrikta i clan de!egaei je. Maro LuCie.43 i Admira (Adem) Ka. Teinja i zelja SDP"3 da bim Hrvatima !!ji- hove preds ta vnike ie apsurd i opasno je po BiH. S druge strane. DEDAJIC . zaurn Fatima Novi Grad.. re Nedzad (Bego) Beganovic izZavidoviea (Dzemail) Selmanovic iz sa5.844 KM mjesecno iz Hadzica nece vise primal! qSlaju i Elvir (Mehmed) 1. Prema spisku. Dopredsje" dnik ave stranke Marinko Cavara l<'aie da je uvjerovan je SDP-a za nasilnll promjenu Ustava i negirauje rezultata i:. kao apsolutni lider opozicije. osim u vezi s jednom.0 miliona maraka. kaze da je 108a vijest lO SIOje HDZ BiH n3 iSloj pozidii ho i poslije izbora te da su zbog toga propali pregovori 0 drzavJ)oj vlas!i. po zakO!lU. pllOO pri- meMO: Steta Ie da sue OrBoadnal b!iZavanja ie bilo. u Mostaru je hila poznata i osoba kojoi je pou:ebno odnijeti 5. Majstoric i Emir (Murat) kao i Muharem (Resad) Zec. Toliko novel! dobivali su i Mario (Mirko) Dolic iz Prozora. .OSI)U"3. [ela (Tadija) Glavas iz Bugojna re Viera (Petar) Matrak iz sarajevske opcine Centar.. Sjednica Predsjednlstva SOP BiH DreDreHa ZalOrmlranle UlaS11 Predsj ednistvo S ocij aidemokrotske panije Bosne i Hercegovine (SDP BiR) podrzalo je u potpunosti dosadasnje ak!ivnosri i Slavave p redsjedni ka stranke Zlatka Lagumdzi:je tokom pregavora 0 formira. svi iz sarajevske opcine Mu>iic iz Novog Travnika.J.. Hurija (Nuriia) Turkovic Bez 1..750 KM. kao i Esad (Ibro) Kajmovie s lIid~e. N ihad (Sulejman) Mehan!c s Ilicfie 884 KM. Na ovorn spisku je i Ali· ja (Ahja) Dedajic iz Novog Sara] eva. u hrvats. Hadonclc razgovarao sa Sorensenom SBB BiH ce kao apsolutni lider opozicije vrsiti konstruktivni pritisak na aktuelnu vlast U prostorijama Saveza za boliu buducnost BiH iucer je s predsjednikorn Fahrudinom Radoncicern razgovarao speciialni predstavnik EU Peter So rensen sa svo j im saradnicima. Ukinuta prava Nas list objavljuje imena onih koji su. najvisa primania imala ie Sevla (Salko) Selimovic iz Visokog ." NaMiJe nela/(Gnitih karisnika tz Mas/ara i. Fatima (Resid) Pailie iz opcine Centar u Sarajevu ostaie bez 668 KM. KARALIC . F. koji je SDP predlozio da bu de Hrva t iz [edova ave srranke.U FBiH! dok Abdulah (Hamdo) Ohran iz Gornjeg Vakufa ostaje bez749 KM.kaze Ineko i dodaje da je ocigJ"dno da su Milorad Dodik i ZI3[ko LagumdZija imali mnogo bilateralnib razgovom. Suvad (Ahmed) Cavkusic. na tome graditi.846. Spec • Delegacija Vlade Brcka Distrikta postigla je u Londonu s Evropskom bankom za obnovu i razvoj dogovor 0 kreditir. Laini inualidi ZaMu. koja korist.iZiIi stavove. Iliiasa.to ie "relae ija SDP .. VIasl treba b iti formirana u sklad u s rezuitarima izbora i prttiznim slovom Ustava i zakona UZprioritemo usagla~avanje programskih nace!a. bin in validski status. Najvise je u tome profitirala SDA. aktu eln0 . OTKRIVAMO "Avaz" u posledu spiska borackog ministarstva Mjesecna dabivali i vise ad 5. Zenice.Trnova dobivao 1. saopeeno je iz Cemra za informisanje SDP·a BiH. kao i Sedin (Velaga) Dedic iz Travnika.ujuCi i predsjedavajuceg.483 KM.. septem bar/ro jan 2011. Odsustvo zelje za dogovorwn tenerealni maksimalisticki zah[jevi i ultimammi dva HDZ-a predslavljaju nll. Predsjedniciiiesl polirickih stranaka !!ikada se nis u vise pri blizi Ii kao u Brckom. kazaoj e da bi ovim kreill 10m sva go· disnja zadliZenja BICko Distrikl3 iznosila manje od mili· on KM. kao i Ermina (Mensura) Avdic iz MoSlam. .S mil. u HDZ-u opmzuju SDP za krah sastanka u Br~kO!I!.e. uklju.071 KM.POUinUizbora Pre rna podacirn a sa spiska.SDP je u dosadasnjim razgovorima pokazao i oc!govomos! i spremnost na dogovor.483 KM! Na 929 laznih korisnika sa sp is ka drzava je miesecno izdvajaIa ~ak 265.383 KM.koj komponenti otkriveno je 345 M:nih korisnika. te s bo:lnjacke s[rane. prema spisku. 0 formiranju vlasti u BiH ostao je nepromijen jen. primalaca b orack ib naknada b ilo je iz M.

kako si" . I to iskljucivo iz iednog razlcga: nadai u se da ce ramo dobiti posao kaj i u vlasti toj zemlji nemaju i d" de od svog rada mo oi z. povratka u svoie porusene dornove sl uzila kao glasacka maS ilia aktuelnih minisrara. po izgledu na majcinu rodbinu.h cia dok tor dode i majci da DUdaIlOUi'C: Desilo mi se OmgOre ilo se COU)ellUmoiedesiti " Pilao sam ga sta je to bil 0. pogano ie i do bola pok vareno j avno prenernaganje nadleznih drzavnih Cinovnika koji ovih dan a bh. To je. gradani koji se tek ujutro • Unuka je posljednji put vidjela 7. M. svakako 72. A rife. Sve sirctinja odlucuiu )1. Anel je b io veselj ak na oca.kroz suze zbori s [arlen. zvanicnike koii svim silama pokusavaiu ubijediti Brisel da ie riiec 0 sporadicnim slucajevima "neod· govern ih gradana" . place i veE mi. Sarno iz dvi j e posavske opcine 72 oso be osvan ule su u zernlji cokolade i piva. Jasmin je puno ozbiljniji. Otac mu lepao Ome. U pravu SU. tros {jucer. a s njirne i poiedine bh. odnedavno su bahnuli na veal" Belgije.23 koi e vlast ima metode kako da ih se riiesi. gripe 60..ba) porodlcne drame AZ. maja. Na porlalu "Dnevnag avaza" luter je . ilta ih je i ko ih je na 10 narierao..icom Dudakovic i zalim za Anelom • kaz. sin Atifovog saborca Harndije Abdica Tigra. aznante nazivalu neoZbiljnim krstocrna propisa BiH odobren bezvizni feZ im.aktuelno Onevni avaz. a. Bh.i Zhao nepotrebne MUDouineuaHcina Pitmlje: Tr:eba li pok1"enuti pilanje odgovornOSli u vezi sa zakasnjelom i nep01repandemt)ske bnom kupovinom budietske korisnike koswla 500.isprieao l1am je Biseanill. oni ee biti vraceni u BiR. rraze azil. )1i~ Kad iuca.Posljednji put SIDO se vidj eli prosle god inc. bio mu je ma1. I pr· ije osam dana je sieo kraj mene.000 vakcina protiop HINl. predsjednika.. nikako 18.(Jangle Al1alylle-s" latJiJ/eilQ 234. prieamo tako. Svemkoj i S"iearsko]. ne vjeruje. nakon srupania na snagu vizne liberalizaciie. ali se niko u drzavi nece zapirati. koii su ih svako malo usutki vali lazi mao boljoj sutrasniici.0 najgore Atifu Dudakovifu malo ko Ie uspio d.prica Sedika.73% 8) Ne. 29 septembar/rulan 2011_ 3 Komentar dana Pile: Alma.adzic~V4Z-.DED/(. ni je podata k IIad kcjim bi se drzavni ciaovnici trebali llicudavari i praviti paradu vlastite "zab <in U rosti za b uduci evropski ugled". Tesko mi je. zao mi niegove mladosti.a HADil(..ise kontaktirao . i Orner. sv i koji sma tra j u da se treba drzau evropskih klauzuIa i uvieta pod Kojima ie i bijeda koja je od dan. Ne znam sta ga je navelo na OV"j cin. Sada su ih u vi erili da im je azil u Evropi iedini spas i izlaz.ilz. A o akluelnim pilanjirna u 8iH i svijetu mOiele glasali li'vakog dana na www.30 sati. s Ba!lCarSije. Nemam informacije da je And imao neki problem S profesorima. kOJa Je Kao dekan rru d im se d. naravno. na koj oj ce sruden ti oda ti po· sljednju pocast svom prerano umrlom kolegi. do njega Fikre!.Bralit.ba.J edan 8iSCanin jeste. ali kako ce to 11l oi Atif preZi vj eti. Duboko saosjecam s porod. izguSedika jos nije razgovarala sa sinorn.. Anelov bratic.). (almasaJ. Nije valjda da drzavni S ministrorn sigurnosti na celu ne znaiu ko su bh. nakon ~to su tokom i nakon agresije ua BiH punili centre u Fr- Cinovnici Orner Dudakovie.a na slid naiveci osmiieh pripada Anelu. injekcije 1. istina je. prosperirem. azilanti. vj eti kao i sa" uormalan sv ijet. s rranackih silnika i bajnih cuvara nacionalnih in teresa. Odgovorio m..ce danas bi· ti uprihcena komemoracija. Atif mu ie stalno lepao.a zasti tim srudeme koliko j e to mogu6e. ancuskoj.uEU BaD ledini izlaz Odlazak bh..422 PQsjeliaca. azilantsku patnju po Evropi' Sla su razlozi njihovog napustaaia domovine koju nisu htjeli napusri ti ni kadaie pucalo? Znaju. sarno Bog zna Kako mu ie bi10 kad ga je nasao .000 KM? A) Da.r Durakovit.iri" . skolovan iu i zaposli avaniu niih i njihove djece . Jijep. U soku [e.bne nOCi. a ouda se moj Atif masi za mobile! i zove ga: "Anelko.ao je jueer ~kriieljN a fakul ~etu.09% edaua la p rve godi ne. gleda u naslovnu stranu "Avaza". sudeei p rerna reak ei jam" evrops ki h zvanicnika. barem nece prije sljedecih izbora. atnici u RS.18% C) Nezllam 9.Sarno 19 god ina ie irnao. Iz albuma donosi davnu fotografiiu iz Sarajeva. visok. je rekao. . Na koncu.iovjeku moZe dogod. sto se jednom i. a dzenaza Ce biti klanjana is tog dana na grndskom mezarj u 8are u 14. op. Sa sranjim jasminorn sam v. drzavliana koji u zemljama zapadne Pogano je i pokvareno prenemaganje dri:avnih cinovnika ko] bh.3. ~Btmal<. uzdrrnalo tek odob ren i bezv izn i rezim za BiH. A AUf je nazvao priiatelie u Bihacu i zamolio i. majka. je: "Dogodilo se 011.duevuiill.obiri na telefon ko.3 smirenje. duboko polresen Cijelu noc okrecem televizii ske kan ale. kako da ne znaiul Vise od 90 pes to azilan at" porijeklorn iz BiB su povr- neMO mora OdgOuarat. kratko bila si unukal . .. azilante nazivaju neozbiljnirn krsiocima evropski h propi S". j edan Atifov prijatelj. Ali. kada je slomila kuk Anelou bra11e u SOMu Evrope. neko rano legao na zvonce. .

. UBiH ie kraiem avgus ta na evidencijama zavoda i sluzbi zaposljavanja bile prijavljeno 530. . mojirn prau- 13.afak uJ tetu b io tih. prijatelji i saborci okupili su se itl~er u dornu porodice generals A tifa . S. maja ove godine. nespremni za rijeCi.ede. Legendarni general Atif Dudakovic izgubio je sina u posebno teskim okoln os tima . eim sam cuo sla se desi 10.97& OSOba. visok. Glanovi ove NVO jui"er su na ulicarna Banje Luke promovirali svoi a isrrazivania.prisjeca na rodendan. Predstavnki FederaIllog minist"rstva poljop. Suze. Ag. pa d neru n asre d sole fen. kate dekan Rifet Skrijelj kolegu. . Sia Ie vrijedno I na Prircdno-matemariekom fak ul te ru u Sarai evu. [0 bi mi srnrt bila . ol'pulOvali . Skocirn.u saradnju Pejom Janj. a ona je za snasnu vilest saznala Nijedan roditelj ne bi smio osjetiti patnju i bol gubitka djereta. 29. aktuelno ~ .976 nezaposlenih Sedika Dlldakovic: Allsi je bio veseljak lIa ocs. Mislim da nista nije bile vrijedno njegovcg mladog iiVOla. po izgledll na majiHnu (l)dbiIlU. Da se jos niernu ilia desi. Sl"denri su smjali u redu prijavljuju6 ispire i kornemirajuCi medu "obom kako ne mogu vjerova!i d" se m ladi s tuden t prve godin e ub io. sjedili sa iza sna. Uhvatio me san na se ona.iv. javlj a F ena Jamie IPARD struktura HOleDe u SOBUi neu' eriei. And je n. Austriie. da vide kako sam..su u Brisel. telvrtak.onako..kazala nam je jedna od sludemica koie smo zatekli na fakulteru.Iako n isam poznavala Rifal Skrijeij..0 11.to parodid . Urcd no je poba dao naSla v U u IOku jedne godine.. sudski Vjestak medkins. SeT. Un u k Orner. pritali i izasLi malo be i slomirn kuk . drhta] starackog tijela i sklopljene Sake na prsirna 77godisnje Sedike Dudakovic. mogu kazati da sam vrlo porresena vijellcu 0 njegovo] smrti. " ~ Intemational" (tI) BiR. spremni da padijele bol i lugu nakon teske traged ije.pmvj erio sam AneloVe sludentske podatke.. septe mb3rlfllja~ .I'~: Dijelili malerijate niligore u 1inanSi)ama .kazao nam jeZujo. Iu dZeIl:lZa.J edna mladost i kari jera su tragicoo prekinuti.e&eni Zlueeen vijellcu cill-jejedan od 0 jegovih S IUdena la sebi oduzeo ZiVOl. shoman i 1ijepo v"spilall mladic. gdje Be jo!! danas odrz. rnajke generala Dudakovica..48 pOS [0. Ujepo vaspilan ~ Ol. godine. I pogled iznad bolesnicke postelje na sinovljev portret i stotinu puta tokern nase posje re ponov I j ena recenica.Kaze da je ovo "tragican dogada] za porodicu i fakultet". V.Tra!lsparency Korupcija Cijelu noc starici je zvonio telefon. rahmetli Asima. jucer je osvan ula osrn rm ica.1..ookiraoi i zaleeeni preranom i ITJgicnom smrcu mladeg generalollog sioa. govore vise od rijeCi.ao je jedan mladi i nevini ZiVOl i ugasio se sa mnogo neja. bio je vidno pot.547 0>0 ba iii 0. sto joj ciielu noc zvoni teAtif. kao molitva. s. Minisulfsrvo finansija RS je najnetrans parentnija institucija u ovom enriteru u pcgledu Zako na 0 SIobodi p ristupa inforrnacijama u BiH.Ukralko 2 Onevnl avaz.Ja nemarn vise nikoga osim rnoga Atifa. zovu iz Bosne. jer vanjskim pregledom oije prooadeoo !!iSla spomo. Mnoga p. same joil njega rnoje oci rnogu vidjeti. Kazu. vodoprivrede i ~um ars tva.eduvanja jucer su bila olkazana."c) . majke legendarnog generala.. Pomislila sam i da rnog A tifa nisu uhapsjli. diieleci reklamne marerijale s inforrnaciiarna 0 ovom zakonu. a mom Aneu grad. gdje je And bio na prvoj godini studij" biologije. .adi 0 samoubislVU.kaze Sedika. Toga dana posljednji put [e vidjela unuka Aneta.lo vrijed no .Prvoga rnaja bili su mi stariji Atifov sin J asmin i snaha Azra s dievojcicom. Nedvojbeno je da se u avom slucaju .kQm n"selju Kosevsko Brdo. To su pckazali rezultati istrafivanja koje je proveo .. iz Njemacke.encija za rad nezaDoslenlh 530. . nije b i... nakon ..ava sas!an ak posveeen izgradnji IPARD strukrura II BiB..icem. Nije imao nijedan polo~en isp it iz TUeio pregled80 P81010g Hamza Zujo. "kako ce 10 mol Atif podni[eri . - "Transparency Inlemaliona. dekan Prirodno-matematickog fakuIteta. Brlsalu 0 Broina rodbina. zabrinuti kako ce ona sve to izdrzati. s kojirn SmO juter razgovarali. Marija Mikulica na broju 23 u sarajev~. 19·9odisojeg Anela. N a mom predavanju sjedlo je u predzadnjoj klupi i pea rio nasravu. NA Lieu MJESTA Nakon tragedije u porodicl generala Atifa Dudakovica osa ba i u odnos u na m jesec ranije taj bro] je pornS tao za 2. Nien stan u centru Hihaca pohode brojni prijatelii niencg sina. .. Tijelo je predil. An elove kolege s fakulteta u soku sui n ev jerid doceka!e vi jest 0 njegovoj smrti... Parlament BiH Danas 0 DODlso stanounIStua . Maloj je ovih damnorn. domedias ta va i stan ova u BiR 2011. Dudakovica u ulici N iko od prisu tnih nije imao snll~ za razgovor..ke s IIuke. Sta god d" ga je naljeralo da to uradi. IijBP nucetom. svi su je pitali za zdravlje.Cudoo mi to bilo.. p red voden i pomocnikom minima za poljoprivr~dnu politiku i medunarodn. U mi j a j An el. Sedika Dudakovic slomila je kuk 7. javlja Fena. olBazana Dr Nije imao niiedan polozen ispit iz prve godine.. Komisija je na sjednici Posljednji susret . siedeci i utinilo mi se da Sediki je bile surnnjivo Sedmog maia dosli su neko zvoni. (f"to. sep te mb ra odgodi la razmatranie ovog zakona. Zajednicka komisija za ekonoms ke reforme i razvo] Parlamentarne skupstine BiH trebala bi na sjednici zakazanoj za danas razmatrati Prijedlog zakona 0 popisu s tanov nistva. poristeni. ~ BIHAC Ispovijest Sedike Dudakovlc.Nije radena obdukcija. od rnladeg sina. Svi zbunjeni.s!loca. koliko je proveo oa fakuhe [u. koj i je prekj ucer iZV'r:Sio samoubisrvo vje:sanj'ern u porodicnom slanu. obavio je vanj ski pregled mladicevog tijda. bdije nad niorn.. jer ni profesori ni mludiceve kolege od prevelike boli nisu bili u smnju bid na predavanjima.

000 KM • Na spisku 929imena • Orzava im davala 265..l~lalJ Spisak borackog ministarstva Mjesecno dobivali i vise od 5.lo:S-L's]'i Polieajae pedofil na om Diu sveske za osnovee! ~ BRCKO L__ -------""""'.za'Avaz' II Ii a u il/.Maika legendarnog generala .minislra ~ varao Hude ~ - BOSANSKA DUBICA _ --. Lazni pomocnik ._------ --------Gdje ie ubiea Vedrana ~ PuUica? ~ POTRAGE " .750 KM mjesecno (F.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful