Dnevni+Avaz+29.09.2011.

TOPVUESTI

ZuiJezda lIa.o JaJe
BRISEL .. Asrronomi Evropske jUlne opservatoriie (ESO) nazvali su jednu veorna neobicnu zvijezdu "Jaje na oko nebula" zb og svog ZUlog jezgra nalik zuman oe 1"U b jeo i !icastog, podrhtavaiuceg okruzenia
koje podsjeca na bjelance, Zvijezda

IRAS 17163-3907, udaljena 13.000 svietlosnih godina cd Zemlje, irna precnik 1.000 pura veci od precnika Sunca,

Facebooll
u POliliCi
polirickog

teli da se f:uje glas

Prije sedmicu Kristijano poructo da suljudi Ijubomorni na njega jer je bogat, zgodani dobarigrac
NJUJORK (Gallardo),
popularn ijeg

VASINGTON • Facebook ie federalnoj izbornoj komisiji predao svu potrebnu papirologiju za osnivanje ak-

• Nereida Galardo bivsa djevcjka najnogornetasa na

svijetu Krisrijana Ronalda (Christiano), nema bas liiepe rije;;i

za svcg b ivseg, Ona je, naime, U jednom inrervjuu izjavila da je on zgodari, al i ne bas veorna pa· metanl . Niegov ego jeprevelik, a i ni-

je previse intel igentan " izjavila je Galardo za americke medije. Ronaldo ie s cvomliepcticorn
prekinuo prije rri gcdine
II.

SMS-

-om, a irenutno je

vezi s mane-

kenkorn Irinorn Sajk (Shayk), PI iie sedam dana ovaj nogomeld iziavio ie da su ljudi liubornorui na njega jer je bogar, zgodan idebar igrac.

SEUL • U juznckorejskorn gradu otvorena je skola za paparace, gdje se polaznici uce ne samo fotografirari u tajnosti vee i prisluskivari i snimari desavanja u tajnosti, "Niuskala", kako sebe

SMolaza DaDarace u Seulu

ciiskog odbora nazvanog FB PAC. Odbor ce ornoguciti zaposlenicima F acebooka da se i niihov glas cuje u politiekim prncesima, saopceno [e, Facebook i njegov c~ik Mark Zakef berg (Mark Zuckerberg) zaposlio je nekoliko republikanskih sa vje to ika,

zovu, pocela su u posljednjevrijeme zaradivati radeci ovai posao. Ali, umjesto slavnih licnosti, obuceni paparaci "hvataju" gradane koji krsezakon iza to. im vlasuplate,

Iskosa

BiCeUanje uozacice
Expedkr.co.in
•.l...l.. • L..
( ...~
I,

RIJAD - Sud u Saudiiskoi Arabiii osudio ie na deset udaraca bicern zen u ko j a ie prekrsila zab ran u
uprsvljanja vozilorn, javio je BBe.

'--r"":l

Zena, za kojl¢ je navedeno iedirio da se zove Serna (Shema), pIO" glasena je krivom cia jevoz.ila automobil u Dzedi u iulu. Ona je naiavila

Posljednjih mjeseci vise zena je
prekrsilo
"-'1br3!1U

zal b u na

presudu, upravljanja vo-

J811iniJi OdmOI'iUlndiJi
NJU DELHI· Bolivudska glumica Dajana Heiden (Diana Hayden) predsra vila je novu indiisku kompaniju koja nudi jeftinije lelove, hotele i populame destinaci-

zilorn u nekoliko saudijskih gradova, u ckviru karnpanie pokrenure s ciljem da u [OJ monarhiji budu izmijenieni srrcgi islamski zakoni koji zena.ma zabranjuju da budu vozaci i da putuju bez cdobrenja m u:lkog s taratelia.

vira "Expediu" ..To je nekada hila mala. firma ko ia je radila online, ali se udruzila s niskobudzernom azijskomaviokcmpaniiom.

ie za edmore,

Heiden

sada promo-

CETVRTAK 29. 9. 2011.

SAPAT ZVIJEZDA
Priprema; Hedija MEHMED.IC emoclle ne vidi asoba
S8 prema parneru .

• ..
()Vaa
BUM8A

lDi:!Iif:l~··
HRTl
13,21 14,05 14,.14 14,1S 14.49 15,33 " 6, 04 1 6,15 16,17 16 ..25 j7,00 17. OB 17,32 Sve ce bili dobro. serija (7211 a D) (R) * Vlj esn UI hrvats kl znakDvni le21k Vriieme sana frenutak spoznaje Ali sa, s lusaj sVOie s rce . lele· novela (721240)' Prolesiie nsnhnn, Tandemi, dQkume ntami film f~log rafiia u H rvalskoj. Sfav. ka Pavic (Rl ZA SA· 9U se ~ n~i,emi5ija pod po krovilellslvom. (RJ Paslel .. " emislia ,pod pokrovl· teljstvom Hrvalskau livo Vij"sti H IVats ka "iivo HAK· Prnmet info Min"l~ Itl'raVlj. il Dietphar. rna, emi siia p~d pokrovitelj. stvom (Rj B, kal, talk show Capri 3, lelenovela (2012£)" Minu13 Idr~ ..lja izOietpha,· rna, emisija pod pokrovilelj" stvom (Rj Dnevni' Sport Vrijeme ZABA· 90 sekun~i,emisiiapod po krovileljsivom see u 7!,lwiz' M Inula 2dr~vlj a, em isi]a po~ po kro~llel]slvom Bilka za Vukovaf: Nenao· r.lani odredi, dilklJmenlama se rija (211. 0) Po I a U,e ku nu re OiVOf'eno 0 nevni~ :3 Sp~rt Vrijeme Vij esti 11 ~ Itu re Sio se to d~ ga«. u Zagrebu, do!rume ntami m m Svljat zs se~a: Bslllnlci Anda, dalrumenlamHerija (9/13) (RI' Oprah shew (1354.) (AI' Zlca 1,. sBrija ('8) (8/13) (R)'

HAYATlV
06.30 0 gbro j ulro s~im., jutamji pro· gram 08,30 FlII, crtlni lilm, 32, eplzo~a 08,50 Beba Felix, crtani lilm, 14 09,00 Bu mba, ertani IfIm, 91'. ,I 92, 09,10 Garlield, ertani 10m, 40. 09,25 Lijeni grad, crtlni film, 41. 09,50 Jagudiea Bubiea, 10,15 Dragon lIali Z, crtanl lilm, 4, eplzona 10,45 Bakugan, ~rtlni mm, &6. epizoda 11 ,10 Winx, igran a senla, 37. epizoda 11 ,30 Beslse 11 er 11 ,32 Ble cll nlca 11,45 Vljestl J1 ,SB Biumet"omID~ka, prognola: 12,00 Ka,ali'le u k"ol, igrana serija. 7. eplzoda 13.00 Milieniea, igrana senj". 78 eplzoda 1400 Moj ~om 14,30 Muzicki program 14,58 sestseu er 15,00 Blocllnica 15,10 Top Shop 16,00 Kad.lisc" pada, igrana senja, 99. epzoda 1100 Siaklenakuea, serijski program:, 20. epizoda 18,08 Bio meteorolo:!~ a pro gno~ 18,10 Sport ~enl.r 18,15 Nepebjedive banluke., zabav· no·sj)Ortski TV show 18,45 HIPP -Ishrana djeleta naken prve gedlne 19.00 Vijesti u 7, inlannativna emisiia 19,2a Vrem en,ka prog no,a 19,30 Sport 19,37 Sianje na .pul.vima 19 ,·JS H O"iIO nl i 20. 00 K~d lisee p ad~, ig rana se rij~, 100, e pizotla 21,00 Ispuni mi telju, !ao<Jlllli PfO~ram 22,00 Zelja ~Ius 22.,20 Sp ort tanlar 22,.22 S!aklenakIJ t~" Igranaseriia, 21. epizoda 23,20 0 lVori "ci, igrani 10m

HRT2
07,05 Silveslfove ie i6i jeve tajn e, crtana s~riia (30147)' 07,25 Pip I,Duga Cara~a, ertana senja(12/261" 07,50 Mala TV' 08.20 Neuhvatliivi pra!~jt Rudi, serija za diecu (3/13)' 08,50 SkDls~i sal. 1,lasci do 23h' ~~.~~Kokice* 09·35 Dluini svijel, seriia za djec" 10,00 Prijenos sjednice Hrvatskog sabo'.' 13,·30 eke globu~a, vanjskoponUcki maqilZin tRIo , 4, DO KS aulDm agazln (AI' l4,30 H20 Uz malo ~ode!, serlja za mlade (9178)' 14,55 Edgemont 1, se rija za mlad~ (9/13)' 15 ,20 ~kols'i sal. 1,lasci do 23h (R)' I 550 Kokice IA)" , 6,05 Mete or j, veliki ko lati, crtaru 16,.20 Mala TV IR)' ".... TV ".~iG. Skula i"lika, (R)' "'.'- Gusar~ke pfi te, c~ani film (H)' ··,Bailazar Ornma OkQ t,i~ca, ,nani lim' 1G,M Pos!" Pel, C!1;lni film' H,OS Tr,umatologija" 1:],40· Vel"' .""omelna Ug" prvaka • emisij-a* 11,55 Vel ru komelna Liga p ,vaka,: Za~reb· S.vehof, prijenos' 19,35 Velu, ru ke metna LI g a prvaka • ,emlslja' 19, 55 Ve~elas" 20,QO ZElagaonica, ~okumenlarna sBrlia (3/1'0)* 20,22 Putu)mupo~<lljno' Napulj,do" kumenlama serija (10/13)' 20,50 Nggo met: Eu,oliga . e misi· ja' 21,00 Nogomet: Euroliu~: Athletic Bil~ao· PSG, prijenos' 22,55 Nog~met: Eurolig,. emisij,' 23,15 Zica 1. serija (IS) (8/13)' 00,10 Noge met, Eu roligo: Renn es ., lllielieo Madrid, sn[mka' 01,55 ABlre,iZor: Moia obital17b, humorisUona senja (5/9)'

Nova lV
072.0 Bumb~, crtana sBIija27·28/150 07.,35 remlca I pr.ijatelii, crtana serija19/46 07.,45 TVizlog 08.00 Nale Berku. $how40!17J OB,55 Kad lisee pa~a, selija R 09,55 L)ubav I kazna, sen]a R28/62 jO:55 TVizlog 11,10 tnspekter 12,10 IN ,m~ga!in H 1.2,55 Larin Izbor. serlja R 13,55 Teresa, sen]a. 32~3J152 j6,00 Inspeklor A ex ,. seriia 4/15 1700 Vijesti Nove TV 11,25 I N ,m~gazin 18,05 Kad lisee p.~s, selija 78/174 19.15 Onevnlk N'Dve TV 200,on Ll"bav I kana, seriia 29/62 21 ,00 Larin .[rDor, senja I 6/160 22,00 V"cernie .ijesli 22,20 P'o'i ere.' D, Inlonna.~vni :magazln 23 20 Boa ,.igrani firm, (12)' 01,05 Vatreni obfa~un, i~rlmi mm (121" H D2,.40 Ezo TV, lamt show (lS)' .03,40 01. Hull, ;e~ja (12)"13113 04,.25 Volim te do sm~i, igrani firm H 05,55 Krai p mgram a 1U5 $vilet "sp]el"lh, r. ~~::~nJok .20.1D S]etanja 10.30 Aktu,lm,sti, In!. 10.45 ~i~~ni,
"rijskl

Trudite se da vase koju val~e?! lpak, opustite Posao: Postaji mcoucnost novi, veom a p rimam Ijiv pas ao. PazHe, Zdravlje: Sve bO)je. Lju bav: Partn e r T~i • valile. Posao:lako ste potpuno neviraju vas odredene kolege Zdravlje: Osjetljiviji ste nego

IIII!~I:I~,jubav: l

da vam bude ponucen p oslo ji z a rnka

!ll!1l§l~

-utlia rjeSenjima.

S8

n e zadovoljava pol ovic nim pIlINe dokaze da i vi njega

zadovoljni licnim doprinosom, tbog .indol8ntnog odnosa inaM.

(10126)'

JIlm:DII.ljubav: Paku§avate pobjeci od svolih emoeija, od Ijubavnih problema i nedoumiea. Posto] lzlazl Posa 0: Ne rnozete se skon ce rltri rztl n a rad, Uznemirenje sa Ijubavnog polja nlsts u stanlu oslaviti po strenl, Zdra.vlje: Pobiagnile oc depresije.

IIIltli3:i1l
~~

..

m:ifEi~ osobu
IIII~IIIIIII

Ljubav: Aka ste usamljeni, ;zali~e sa drustvom. Imate bro j ne prilike da u poznate novu, zani ml jiVu

n,33
'141

R"" serijaR

Posao: Zamorile su vas obaveze. KraJem dana s olaksanjem eete odahnuti, zadovoljnji uradenim. Zdra.v.lje: Bar uvecer S6 odmarajte,

l8,3D 19"22 19,30 19,56 200Z 20,06 20,13 21 ,05 21,11 21 ,S9, 22..31 23,20 23,40 23 43 23 49 ,23,56 00,37 01,31 02,11

mm"

Ljubav: Put do Ijubavi niie ni brz, nl lak. Uskoro eete se uvjarili koliko seisplalila vasa strpljivost i lalerancija. .. - ----Posao: Najbolj8 je da 58 malo prilajite. Duite 58 uhodanih, provjerenih postova, satekajle bolje dane. Zdra.vlje: Izbjegavajte lesku, masnu hranu.

~z=

u,

bl:l.zm
1IIl1!!11111

IH~D! Ljubav:

Partnera vidite na sasvim nov nacin. Ova sooznala mllago toga miienja, u vezu unos! viSe

topllne, Pos ao: Ako se bavite j avn im D oslom, izlozen i ste pogledima i sudu javnosli, PazHe sill govarile i radite. Zd ra vlj e: Ne p relierujle u j 81 u iIIi pic u. Ljubav: Uzivale pored. voljene osobe. Ako sic slobodni, imate sjajnu priliku za novu, lijepu

Posao: Energiju najvise trosile u iznalalenju nacina da promijenile posao iii da unaprijedite postojeci. Zdravlje: Smanjena olpomost organizma.

BdllDl~ vew.

MREZA

1US CSt. NBWYDrk,.senj. 15,05 ',~on 1]<Ib~I'I,san1' 15.QO lJllmleni lilrol, serija 17,15 Pred.'i" Sfce.. ~fIj' 18.,15 K,i, 19,00 OnB,nlk HlV Oscor·C 19,30 R"milirani" O"'''ri~ 20,05 Pred.'i 58 "". ~rIJ' 2l.00 I~"',serija 22,35 GWjloorn I ~QSIl'l~a Bn"',li!m

emllila 21.0 0 N~sl ""'govon,

Inl'Nju

mo

:~~:?nr.rru'lja

1m

HRT·,

~

15.~0 Pr.llubnlci 16.DO Onevnik 1 16.25 Greh nj,n, m~]"', ~nj' 18.~0 o.... S u SrpSl:Dj 18.25 M'rIre1ing 18.30 Moollorini' 19.00 SpM fillS 19.30 0"""011< 2 20.1 0' Kas~nd","ri]~ 20.,5 Puis 22.30 D"",,"II< 3 23.00' Glad ~ud'ka, I~m

11.45 ~~~~g blok 'I 1.50 H"g~,or s povodom, d~ program 13.00 Aktueinosti, r. 13.15 TV strano

PrimirHe negativne emoeije, bezrazlozno sic skepticni, Razgovoram rijesite problem. Posao: Cuvajle se rasipnasti, koja moie biti povezana sa vaSlm nezadovoljstvom na Ilubavnom planu. Zdravlje: Neophadan varn ie do bar san.

fJlJ!l:JI!~ Liubav:

i:a2DE!!i

~
1~.3DKutwra 17.05 PraPOru~ulomo". 11.1~ :Pretlajse sree, aenf. 11.10 TV libelW. ill!. ~COIl,,", 1a.40 Hollo Kill\' 1g.OD O"B.nik j 19.30 MU'liilKi PIOO"m 10.0~ U (OkUSIJ, PIO!lflllll 1"1. 21.00 IslI"" intO-ok. P<0!l""' Il.ilO :DMvnil<2 21.5D Pretia] se swe, serlfa 22.45 Ttllislit~ ~ulak'" (,) 13.20 Zi1an,lYondorum,

!IIl~[oIII. Ljubav:

kDla.
pnWl~

~
14,10 15,10 16,00 t, ,30 17,05 16,00 19,10 t9,30 to,10 21,00 n,oo 22..50 K",leyo, rePOrtala 5rpsk~ d~nas La.in Illlor, Wija D".9~11 u ",rskol pal.~, Pingo, tflPna wli' 1lil,l'T\ik 2 To laplo ~elo, senja P,~al, polllltki m'ga>iJ1 To laplo 11.10.,sertja Do,,,1ik j
"UJ~ To lapio ~.la, seril~

PriSlu!l<iVanj,. "ni'

11.00 Na~. DCOIl"ma 19.GO-D""",ik 21.00 O~ku"'enlaJnl proQram 22.00 SCSln"", "rI]a 22.30· Muzieki P'OOflllll

Ne trosile se na prolazlle uzHke. Brzo se zaborave, a vama Ireba da se skrasite u sigumorn zag~jaju. Posao: Prate vaS negativ:nosti. Na primjer, nezainteresirani sle ze posao iii varn osoba oel autoritela nije sklona. Zdravlje: Dobra bi vam dosla masaza. Ljubav: Partner pokusava sve da opel pridobije vas i vasuljubav Mozdai da vas panovo zavede ... Posao: D05ta vremena provodite radeti, ali krajnjim i5hodom nisle zadovoljo i. T e sko se konee nlnirale. Zdravlj8: Osjecate se iscfpljeno.

~
17.1 5

14,00 MU.<lC.l<I 'proo",m oj. Prom""l", Ploorama 15.00 V"~'Sli,lnI. program 16.00 rlaben l(l",vtie, emiS;j.
1UQ

lihllJb1:l!1illl
senia

23,25 ~~~11\~"~~,d~~Qled 23,35 Am'~ki p'iho '2,1llm 13.00 Ja "m lYoj" s"<lbln~,

15,00 Sa leml[e mira, emislla, 15,:30 Kullinj" lS,"Q firanll vino, ,misija 17,10 Fl!!portl1, 17,50 ''llrf!aj';j.pot., ,ml'ij~ (] modi 16.00 MarkBllng

R,p(]rIai~

11.00 Oeselka, emisij. u sIiJ<jBn~1<lm l.mama, r. 18.00 Vii"li, iolo"",li,1Ii 19,00 Auto shop m'll.~n, emisija,1) amIlmobill"'," 20.00 Oily ijghts, muziCka

DldriLVSMr,

r,

18.30 19.30 20.05 21."0

Pred\;] so s~, se~ia
Dan, rn1,.misija Portal Pled_] ,e .rre, s"la Ii'", s"'ii"

~
16.45 film 1.0.00 S'rii' 21.0D IR",g~'OT s ~O'OODnl 12.0D O~jeldiv 11 ,2.2.35 lVol' ,Udbln"

IlIiBIII

00.30 M!",

~m ~~cios~~~"k'2.rum

lm~~~~' 19.25 Triumpl1

1"'"1~-'

~rOogram

~
14.00 T1iM".

m~ ~:~W~,i,/"

~~:m

.23.0D Gl;Is Arnerlk, 13.35 Trlumpl1

ljubav: Ovoje bogat dan. Mnogi vas po~u~avaJu osvojiti, ali vas zanima sarno as ob a ko ju volHe. Posao: T~jte uporno nekoga leo yam mOl8 biti ravnopravan poslavni partner. Strogi ste, visokih kriterija, Zdr a vlj e: Sve vas n e !Vira.

IEm~.

Dncvniavaz

CETVRTAK 29. 9. 2011.

20.10
EMISUA,FIV

BHn
U7.00 bro iulrD Program za djecu I rnlade, r. 09.10 Be Ha re bebe 09.15 Mum I]evl, anlmirana serlla, 09.40 RoMIRobi, anlmlrana s~riia, 10.00 BHTvijesli 10.10 BiD iedn"m iedan Do""ik 1 O.Z' Ljuoi" cellirle "i"o'e peei, dok~ mentarni progrsm 10.55 HOODllublje: Prag, 1/2 11.25 Oo,l.o,s'I,lko, senla, 1971229 12.00 BHT viiesl; 1 2.15 D~uilvo zna nja, dak. serija, r, 1 2.45 BH gaslrD kula k. lrulin.1S1d show, r. 13.15 Informatiz3clj a PravDsu~a, Brie d'a pravde, r. 13.40 Zivol & u$tal", Gdj.~" nam biti kraj, r. 14.15 BHTvi j"sli 14.30 OdIitan, 5 +, ~ukativn, senjil P'Ollram za djel)Ui mlad'e 14.35 Mumijevi, llnimirana ,'elija, 64,/71 15.00 Fren derl u zemli am a Evrope: Sndsla 15.1 0 Sreb rna lisi~a, animirafiJ film 15.20 Dje.~iji feslivali 15.45 Ilg" blje na ~ast, igrana serija, 8[77, r. Hl.SO Hmnika roglja: Cenlralna' Bnsnal 17.0 Go'k'HI"1 ko, igr.". serija, 198/229 17.25 Pulevi I~rllvlj a, magazln 1 B.OD Sve, u svem u, dnevnl milllazJn 1 B.45 Priclce za 13ku n Dt, 9/13 19.00 Dnmik 1

ue

TV ALFA
06.15 Gospoda Barbar,a, igra"aserija /1'2/ 07.0 ODob rn i ulro. iU13mjJprogram 09.00 ~IJesll o je~iii program 09.05 MaJi spasioci 09.20Poko D9.aS X·man 10.00 Spratno • sretna, tv ,igra 1R25 Harveyloo ns 10.45 P'i,ptinli, crtana senia 11.05 sve ee biti dubro, igrana '€rija, 23, epiloda 12.00 Dnevnlk 1 12.1 0 Vila ,zabudu t nosl, Igrana serfja 13.10 latin izbar, igrana serija, t 5. api1ada, r. 14.00 .Eko"jzJia, dDk"mentami program 14.25 Sanm ica, m"galin il kulture 1H5 Vijesli 15.00 Nasa ma 13kll" ika, igrana serija 15.55 S"e, cetJlli d abro, igrana s~rlia, ,24,Bpiznda 16.50 Fede racija danas 17.1 o Rani"ni mao, igrana serija 17.50 Dne1lllik, najava 18.25 Larin il~O" igrao, seriia, 16 18.50 Onevn i 1<, najava Finansijske no.osti 19.30 DnevniR2 20.10 Odgovorlte Ijudlma, dlialaSkaBmlslja 21,.09 Dna,," ik~najava 21.10 SIDmljena, Ilrila, ig11lnasenja, 44,epiloda 22.05 Do,umentarn i' tetvrt.k, Sasvlm IlenD, doiwmemaml film 23.25 Dnavn i k,3 Flnansijske novosli 23.55 Ezel, Igrana seflja 1121 01.40 Vila III b udut nost, Igrana serlja 02.35 Dne,,"j, 3, r, 03.05 Pregl. d p mgama ta p elak Metajets, ertani mm B~nny Malcney, ertani film trcn Man, crtani mm Uklel a M ar.ijana (12), meski~ka lelenavBla 09.00 'Gorki 1.1,,"1(121, turska serija 10.15 Stoll;3, 4, kullnarski show 10.456110 jednom u TUlS,oj (16), 11.55 DBN, In la, infarm~ti"" i program 12.15 tudo srce (Hi), turs ka seriio 13.15 Ljub,v-vjera·nada, furska selija 14.15lzgubljenl (t2)., turska se(,ja 15.10 Nasa mala kllnlka, humorlsticna serija 16.10 Uklela Marijan., (12), meksi1:ka telenovela 17.10 Stol za 4, kulina'ski S~(IW, nova sezona 11.4Q8110 jed nom "TurskDj (16), nrrska senla 18.~0 OBN Infa, informalivnl program 18.50 OBN.Spo rt, spo~S:ki preqled 18.55 UEFA 'Euroliga: NK Marlbor'Birming~am Ciljr prije~oo trtakmive, I poluvrijeme 20.00 UHA r;uroll~a: NK Man· bor·Birmlngham. CIlyFC prljenos ulakmioo, II paluvriiemB 21.00 UEFA E'uroll ~a: Spa rl] nQ CIub-S .s, Lazio prijenDs utakmi~~, I poluvrijemB 22.05 UEFA Euroliga: Sporting Clu~.S.S. L31io p"je~o:; trtakmic~, II poluvrijeme 23.U 0 Vo.' 'PDP"Ii: 23.05 Amily1iille horor (lBI, Igra~1 film 01.00 UEFA Euroliga, pregled kOla 07.00 07.20 07.40 OB.O 0 09.30 09,55 10.00 10.25

PINKBH
07.30 Udri muiki. jutamji prog'am 10;00 Nasllje~e je~ne dame, serija 10,40 Ku pl.b a, emisija 11 ,00 Ia tJranjen a Ijubav, I(llenovela 12.00 Inlo 10~,lnfo.pr(IQ'~m 12 .. 5 BiomoteroloSka 1 p'ognOIa 12,20 Ciljr, zabavni program 1~.00 B~e pa re, kvil 14 ,00 Inlc Ic p, inlo, program 14,20 Gran~ hltovl, muzi~ki program 15,00 Sest ra, telenavela 15.45 Kupl.b a, emisija 15.50 Inlo lop, inf.program 16.00 More Ijuba.i, telenovela 17.,00 Trijumf Ijubavi. senia ( 2 epizade) 1a, 50 Po rDdi~n i. llbracuf.l, k'liz 19,.20 Info lnp, cemro,lne "'jesti 19.J5 Biumeleroloska p'DgnOIa 1936 Zil zdrav I Iljep osmlle~ 19,,40 Tlmmv Time" crtanl film 20.00 Nasli,jede jedno dame. &erija~ 21-00 Z~bra nien i

OB,oO

turskl serlla

11.20 11.30 11 .. 5 3 1200 1a.oo 14.05

14.30

15.05 16.00 17 .00 17.15

Novo jul.o, jtrtamjl pnog;,un 0111'10 :~crnjat~, ertani film Top shop HellO Kilty, enani lilm Amor lalina B, igrana sflrija (rl Jukeb"x, m"litki program Vije,ti Inl~l'Iju/lema dana (r) z.a~on Ijuba.i • igrana selij" (r) Ukrad eni livoti, igrana serlja (r) Tne Game, igrafi~ serija (r) The Gamel igrll.na serii, ('I I a I.c" Ijubavi, igrana serija llkud B01 IJvall ,igl1loa sBlija ~ij estl Pr"daj

r.

°

eplzcda

srce,
lB.15 19 ;00 19.10 19.55 20.05 bnska. serja (rl Amor fatina :9, igran, senia Vij esti l.spres. ~Iu'b ~ijestl Predal se srce, lu rska serija 21.15 Glji.a Sllow,
labaVllQ-

Fe

Vrijeme 19.35 Rotmvi,or, mu,ioki progmm 20.15 Ilgu blje na casl, seri]a, 9/77 Z1.OD Treca straoa,inf. program nOD Dnevnik 2 IvoAndri e . 50 godi OJ od doojele NoMlo.e nagrade 22.3 Bile Tilanlk, drama 23.35 NOV2 avantura, magazin. r. 00.30 S,e u svem u, dn!.ni m a~azin, r. 01.15 PrBgl.d prog,ama za petak

SilOrt

°

mu,itki program , nU'a. selona 22.35 Gospod in i gU.lpoda BrldUMr. and Mrs. Bridge, igrMifilm 00.30 Asl mlog ija

rnrum,

emi&ija 23.00 Kraljica luga, serija DO.00 Brazil, film 02:00 Cit~, zabavna emisijar_

SATELITSKI PROGRAM
_Euros ort
12 .. 0 :Ev'lOnel 3

Euros ort 2
07,30 Fudbo,1: SUndeOilgo: 09.00 Supe,spo~ 10.00 Krikel
11.30
Maim! ~ Dortmund

S orlklub
15.15 lWS
16.00

12.00 Dnevnlk

08.30

12.35 ZloeinaCl<; umovi.

Tokijo 10:00 Tenis: WTA
lurnk 13.50 14.00. Snuk'er 15.45 Fudbal (zeno) 16.50 Fudb.J:

Tanis: WTA lurnir

serija lJ.20 Film 15.100vOje

1'6.05 :Pm;orisle o koci 16.35 Gastrnnomad 17.20 Sla radita, bre 19.00 Sla9"'i"". k",' 19.30 Dnevnik :W.OS Porodicno Ibl;:!go, serij,a 21 .. 5 SesU dan, mm 0 23.10 Vije"~

Srblja

~~~t~1
~mplanskl
klub

12.S0 Fudb"l 13.30 Surflng
13.45

Ekslrem ni sportovi MO\(JrSportovi Tenjs: WfA lUrl"1ir

16.30 U~IVO: ~urol""gue 17,0() UZIVO' Euroleague
18,45

Atleti:x

14,00

17.00 Tenis: 'WTA tu-mrr 20.00 Borilacki .pmj 2U~0 Borilacki "POrt 23.00 Sv; sportovl
Tokijo 19.00 Pikado

Tokijo 15.00 Fudbal 16.00 Fudbal lS.S0 Krikel

Cholel Vijest; 19.00 Pr&mier League Nel'ls 19.15 UZlVO: Eurol""gue 19.45 U~lVO: Euroleag ue
21.30 21.~S 22.1.5 23.00'

kvalifLkacije: Cibona ~

19.30 Vljet'i 20.00 ObaranJe ru'ke motokros 1.<1krav

kvalJ6ki31cije:Bud'L.:Icno:s1 ., lJ§luvos UZIVO: Euroleague Premier League Magaz,n Ten is Thailand and

Malay.ia

~3.15 Zloeina¢l<i urnovi.
se'rija

20,30 St[mlludoal 22.00 Slol>oOn; 23.00 Sel>"k

Premlef Lea.gue

23.45

23.30 Vii""t;

Classic: Newcastle· MlInchester Cil)'
fir-em i8f LBagUB

News

National G.
13.00 IBUS:to"jek 15.,00 Dl>"soi
susreli
Nazaretha

MTV Adria
17.30 The Family Crews 17.50' 3 From 1 18.00 Brand New 18,30 JUKebox 19.00 VoCIeograpny 20.00 Ju.t Se. MTV 20.50 DPC 21:.20 3 From 1 2'1.30 Awkward 22.00 Reno 911 22.20 The Hard TIm •• or Rj Berger 2 ~2,40 Chapell" Show

FOXllle
14,15 All Mekbil
15.05 Oa, Oraga 15.55 ruoi 16.45 00 posla r nazad 17.35 Kako sam upo,znao va!u

FOXCRIME
'~,20 Mellok 13.05 Pisao I d"tek~"
13.55 14.40 15.30 igr-a :sudbine N•• tall Bouns Fled I zakon O.!ordan laS~rnlca ""jedoka BjBkstvo nz zatv<:Jra ~"nskl klan Put Mllele Red I zakon

iz

16.00' Mode 11.00 MTV aod The MrMes

16,00 Ubice unijo n ,00 Zalnoeni u
16.00

pSima 19,00 Upecanl: o'l>"sol

inozemstvu ~ajllaO Nilski dill

18.00 18.50 19.15 20.05 20.55

majku

, 6.14
17.00 17 ,45 18.30 19.14 20.00 20,45

:ao,OO

Sap.t d'uhova Vii i Grejs Oa, Draga Ali M Bkbi I Sek. I grad 22.00 Srelni za'l,l'r~eld

susrell 21 ..00 Krr;lljlca tig,olla
22 ..00 Zaloceni u

2J.OO

inwemslVU Dpa;nl susretl

23.10 Ski".

co.oc

22,55 Kako.am Urx>,nao ""~ ma.jku 23.1' 5 SVi vole Rejmonda 23.40 Vii i G rej_
'00.05 ~apal d UhOOE 00,50 Sek.; grad

2,1.30 Mo.nk 22.20 Fri1<ovi 23,10 Kasl

01:,00 3 From 1

Domaca

Zadacai

23.55 FriJu:lI1i

00,40 Zenski klan

Teiejeigmlifudbal odtenisa. Svevrijeme sam paeio da lie budemu oftajdu. ko ji ie odigrao dupli pas s Kakom. . gdje je mogla da mu se pruzi adekvatna i pravovremena pomoc. . DZedea preko Ir. (Novak f)okov.drl'. Odmab je doveden na pravo mjeslO.m da. itousamom Zlleetku.rekao je Za Ii j unas. Sabonis se u ponedjeljak poz· al io J iekari rna n a zdravs tvene tegobe. "millija". dodao je Mesu ru Ozil u.u LondonfJ (~I"'fI'J Njemaeka policija objavila je jucer da istrafuje tueu na Oktobarfesru u koju so bili ukljuceni fudbaleri bundesligasa Augsburga. F era ri je ta k oder ulozio tuzbu CAS-u. Turski fudbalskiklub Svjerska kosarkaska legenda. Bez tog nOl'ca oe bismo mogJi poceti sezonu. a div je imao nevjerovatnu tehniku.iito jekulminiralo posljednjihdana.e novae doho u klub. iiI' sam .ivac koii je ll. Tokom osamdeserih godina proslog stolieca s rn aIran ie. .7 rnilicna eura.an je u pri tvo ru dok ITa ie is[raga.Arvidas je sretan memak. s(Q ce pornoc. Sabonis je na trenutak bio i klinicki mrtav. Zagreb. U izuzetno begatci karijeri osvojio je olirnpijsko. za] edno sa pokojnim Drazenom Petrovicem. iedino je Ozil imao viseed iednog dodira s loptorn.Zna. Litvanac Arvidas Sa" bonis dozivio ie u utorak naveder srca n i uda r. ali i za prilicnu dozu humora. dozi v io j e infar k l bas u centru Kaun3sa. gd je je u b aci vao prosjecno 12 poena uz sedam skokova.cime je prekrS io ugovor. Mediiisu prenijeli da [e sukob izbio kada je odredeni broj ljudi poceo pievati uvredljive piesme igracirnaAugsburga. izdao jenalogzapretres u junu kada je klubprviputu llOgodina dugoj historiii ispao izprvoLigas kog rao gao Prelresene proSlorlle Riuer Plate Uhaplan Brembl Izvtsni bivsem dvostrll. ali oe ZIlarn od koga. j. najbolji svjets ki teni.ci. godin e u Kau nasu.niaka odrnah prevezli u elirni klinicki centar u Kaunasu.69 Vijest u b.(3:0). asisrent Karim Benzema i strii elac Renaldo.) sp 0 rtskom su d uu Lozan i (CAS)proliv svogbivseg igraca Marea Ferarija{Malteo Ferrari).nasalio se Sa bonis. SpasiQ "Cibose" Fudbaler Sanderleoda Taj[us Brembl (Tirus Bramble) uh"psen je pod opIUzbom Z3 sil ova n j e i p os jedovanje narkotika. Ova nas ie spasilo. a on Kristiianu Ronaldu. ali je u utorak ipak odlucio igrati kosarku sa prijateljima. 16 Izjava dana . ponedjeljak igrao protiv Norvica (1 :2). zorn. Brza intervenciia dok tora i povol jan is bod ko j i je usli je· dio. (A. koji se nalazi u odjeljenju 7. koji su kod Hrvatskog kosarkaskog sav·eza. Iz igrockih dana: U NBII nastupao za Porlland M I· 'Z . sv j etsko i evropsko zlato sa Sovje tskirn saveS.rojci lfisekundi.aCki "Cibosi" vee godinarna su u velikim finansijskirn problemima.} Mamie. ttlHlina Olliobarlestu IgraCi AUgSbUrga se VELIKANI Legenda svjetske kosarke pretrpjela srcani udar Sa nis PreiiUiO Mli iCM S rt Rekli su rni oa imaju oonru vijest za mene. Razlcg za to je Italijanovo avgustov sko pri ievreme no napustanje kluba.kom prvak.c. Pasove su po tom izrnijenili Ozil. ali je pos 1ije oslobo de n. B rem b I je i proslog seplembra bio uhapsen zbog optuzbe za silovanje. Sabonis ie u NBA nastupao za Portia n d. bili s u razlog za 0 pee zad 01'01istvo u bolo ici. nakon meca na Mara. Bes ik laS zah ti j eva odsretu u visini od 7. z. decem bra 1964. Gazda Dinama siroke ruke Arge n tinska policija preIres la j e U utorak sluz b eo e prostorijefudbalskogkluba River Plate. r. per igraea To ie u brojkama fanmstienll akciiaiz koie su igraGi Resla presli cijeli reren i postigli golza 1 :Oprotiv Aiaksa u Ligi prvaka. Igrao j e na poziciji centra (visok 221 centimetar).efkardiologiie Remigijus Zalijunas takoder je na duhovir nacin opisao simaciiu u koioi se nasao Sabonis.Rekli su mi da imaiu dobru viiest za mene. ali su odrnah zatim sve njegove zivotne funkcije proradile o ormaino . u stabilnorn iestan]u nakon sto [e na rrenurak konsiatirana i kli nicka s mr t.rdili zastitu ugovora.kani) Ofsajd Skok bri/aRskog a/le/ieara J. 11 dcdirivanja lopre. ziv sam. J.. Iz kluba su najavilidacepomoci u istrazi.pranie novcai neregularnosti u vodeniu knjiga u jednorn od dva najpopularnija argentinskakluba. jer sma u dva dana morali naci veliku Sl'oru novea . p renose agencii e. u kojoj je naveo da mu Beslkras nije dao placu visemjeseci.rekao ie sportski direktor klubaNiksaPrkaCin. . jer su nas pritiskali igra.u Evrope da ispJati dugovanja kobrkasima. (A.Dr. Federalni sudi. Od perorice fudbalera u akci] i.3 intenzivnu njegu. Pozlilo mu je tokom uta- BeSildas tuzi Ferarua _~t:l Be:likra~ ulczio je tuzbu Izuzetna lIariJera Arvi das Sab on is roden ie 19. gdje su mu ljekari uspjeli spasiti zivot. najboljim svjerskim igracem. Prerna agencijarna. boliu od mncgih bekova.ser. Tridese~ mgodiSnji defam. a prerna prvirn informacijarna.i Gibon_i __Bm_CDO_Blm_O_ UiSe Od miliODeUrB predsjednik Nogometnog kluba D. ne racunajuci NBA. Dr.inama Zdravko Mami6 pozajmio je Ciboni vise od mil ion eura. Policijaje trazila dokaze za prevaru. Akciju je poceo Ser hio Ramos ispred svog sesnaesterca. nasalio se Litvanac ubolnici kmice pa su ovcg gorostasnog 46"godj.

agri" jali ove se. Proced ura izbora selek tora trebala b i bi ti za vrsena do kraja ove godine (kvalifikacije su u iulu 2012.a II Lirvaniii.canica je u prva cetiri . acini mi seni prevelike potre be.i rezultati.kaze Karacic. prema vlastitorn nahodeniu razgovarano 0 nastav ku saradnj e.Safarli 0: L bh. BOSnase Sig mo mol Sili sa Sal .da je u prava ispuni] a sve !ito je traZio. a da zauzvrat dobijemo nekoliko rnjeseci aktivnograda. . aosna - Junaci Sll bili vetemajs!Or Borki Predojevic. dallas u Sarajevu poeinieMemorijaini tumir"Davorin PopoviC". celvrtak.eli radi ri inapredovati A Arapovic je odli~an ign!c .). azerbejdzanski Socar .. moMa Cal< i za pobod na petu tvropsku tirulu. a onda kako bude • dodaje Karacic_ A. dok od 18~ati igraju dorna6 Zeljeznifur i Zadar.. kada u sarajevskoj dvorani "Mirza Delibasic KSC Skenderija gocekuju svka. kojem&: ovo biti freti manda [ na kl upi Graeanice.Sesm uzastopnu sezonu u Ligi evropskih prvaka. Tihim koracima obaveze u najelimiiem evropskom rukornetnorn takmicenju dosuljale SIl se pred igrace H RUKOMET "Studenti" u subotu pocinju sestu uzastopnu Ligu prvaka Im. ~li da nije bio previse zabrinur kako ce e. ali c:!a to nisu pra tili sve odgovarajue. ekipa sara· jevske Bosne postigJa je izvanredan uspjeh. Sandre Uvodic .a u 178ati. izjavio je Mrlloma Dooesto OODe Smjena na klup. koji je sa· vladao 14. . koji u pc- sljednje dviie godine sigurno niie bin u vecirn preblemima kada je rijet 0 povredama. Ie meounarod_ni majstor Dalibor SlOjanovic. Prioriter ce hi ti p 1asm3n aa Evropsko prvensrvo Irnamovic ka:i. iz utakmice u utakmicu igra ce biti bolja.movie: Savez nema novca Pl'8UBIlHa SlObOda selektori u proslosti imali preveliku slobodu i da Ce Upravni odbor zbog toga preuzeti mnogo aktivniiu ulogu u formiranju struen ihs ta b ova. Desetkovana ekipa AHa i omega lima. Od ovih igrata ne smiju se odmah ocekivari veIiki rezultati.C. ne srnije nam se nikada viSe desiti da neko iz hi". M. kaze Igor Karaclc. srednji bek. igrata svijeta Sabrijara Mamedjarova (2. mozak ekipe i jedan od nai talentiranijih srednjih vanjskih Evrope Igor Karacic zbog povrede ramena sigurno nece igrati ova j i 0 aredn i mec.Znam kako je ovim igraciIDa koj i su dosli. ali sam u vjeren da u takvim okolnostima. Ipak. N aknnporazaod Maglaja. i Vardar.U sljedecu srijedu.ba besmislene.Volokitill remi. Dobrodosao nam je svaki igrac koj. Bosna je ipak. veliki kllJb da bi se te.allZenom v uvieren sam da oviigrati mogu pruziti mnogo.k taka . koii je.i HK Gracanica Prij.. rukornetasi B osne pocet ce u suborn (19 sari). Faruk Vrazalic. jer moZe cdgovoriti na vise zadataka. Siguran sam da ce koristiti ekipi.Mamedjarov 1: 0. doveden je Danijel Arapovic. svakodnevno se vidi napredak. II Slovenij i. bio sam opet na dobrom putu Karatlc. Hendikepirani smo povredama i ~inje]]icom da jo>: uellHa bJedaBosne MrkOllja: 8ok-/erapija Mrkonja. Finalni susretpocinje u19. Sigurno se mozemo nositi s njirna. otpisuje talente zbog kojih eemo se poslije hvatati za gla vu karla ih vidimo u dresu drugih drzava .kale Imamov ie te dodaje da j e m oguce da ce s dosadasnjirn trenerima biti Nihad lrnamovic. n3 c~lu s Nedimom Musieem. izmedu oslalog. Evropsko klupsko prvenstvo u sahu "Studenti" dobili prvog favorita takmicenja.Igrali smo s njima prosle godi!le na tu miru u Veleaju i izgubilismosa je· dan..rekao jeImamovic. Mislim da cemo najkasnije do kraja godine imari jasnu si tuacij u u vezi S ovim .uk remi. uigrani. pro ti v Z agreba u gostirna. . treee mjesto bit e-eodigranasutr. Stolanovlc: Dob/a bivseg prva/(a svijela . . kako su neld pricali" Sada sm 0 opet na dobrom puru.5 zasJuZeno slavila. a vee ce pro· ArapOUiC CBHOriSlili U nemogucnosti da 1'3 CU na 0 a Kal'acica ~ trener Smailagic i uprava kluba posegnuli su za zamjenom. TurnirceseodrZali u dvorani "Rami. ".c . Igrao sam dvije godine s Danijelorn i znamo se dobro.585.. time j e svrstana nll U. Ovo je bila treea pobj roa Bo. na dva rnjeseca. naime. Sw· janovic . koj a sa j00 sedam ekipa dijeli prvo mjesm. U prvom su sre ru 0 d 16 sa Ii liastaj u S9 oS ibenik i"Radi vo j Korae".lan poraz . nakon magnetne rezcnance.B. ku. z. skora ni~la se nij e znalo. ZOl1. mjesto startne liste. neoptereceniimperativom.§tabova. "Smdenti"'su. 5 kojom ie bio i sampiondrlave. istice potpredsjednik Nihad Imamovic.tULlC to skeptican da ce sve izaci oa dobro.e da su odredi vali su sasta v strucnih . H.elno !dak okrsa j.amo dva mjeseca atmosfera u ekipi bila je obeshrabrujuea.. a Bosna 2. dil erna je ko] u re rijeliiti Upravni odbor. E.kola osvojila sarno Geliri b()da.5 Rezul(3ti: Berkes Raofia boy remi. igrao za Metkovi'. ukliucuj uci i kormilare seniorskih selekcii a Sabi ta Hadzica (muska) i Vesnu Bajkusu (zenska).rskog prvaka Safhauzen.TraZ-mo seleHtore na dua mJeseca ce Hercegovine nerna novca da veze selektore visegodisn] im ugovorima.rnczerno dati veomamnogo -sm· atraKal'llCi{ N isu se posreoo ni 7. koji ie dobio bivseg prvaka svii eta Rusterna Kasirndomrmv3.Socar imasred· nji rei·ling od vrtoglavih 2. tim azerbejdZanskog Socara_ Razlika u !<val. Povrijedeni $U i J osip Pazin. • Had'llc ce svakako bi ti medu kan didarim a. Irfana Srnajlagica. a sedmu ukupno od osamostalienia Bosne i Hercegovine. U organizaciji Zenskog kooarkaSkog kluba Zeljezniear.746). b imo je da SIO duze 05ranem() u egalu. iako nas je i tao da mnogo nedoslajalo. Kadric . prvaka igrala je izvrsno isa minimalruh 3. Ambidje "S rudenata" nako]] sjajnih igara polako rasru. . ali same ako ne budu optereceni imperativom..e s.5:2. a vee na narednoi siednici jedna 0 d tema bit ce selektorov izvjestaj s EP.5: 2. ko] jeizgubljen za najmanje dva naredna meta . QLisli su im odlicni igraci Jan Filip i Mat Patrail (Mait). sigurno me nece biti citavuovu polusezonu . S port '. lIener rukom emsa Gratan ice Mirsad Gopo pocinio jeoslav. Predojev. Nikolic .kipa izgJedati. Gra. zahva· lio se Gopi na saradn j i i za no· vog sefa stro cnog staba ime· novao nekadasnjeg selektora BiHJasminaMrkonju_ . odnosno od ciklusa dociklusa " Pokazalo se da nemarno ni rnogucnosri. koje se ocirlllva u Roga~koj SJacini (Slovenii a). Karacic kaze da ga je we to do tical 0.718 poena. U prkos lome. iel)ona starto pro1iU Zadra U tretem kohl Evropskog klupskog prvenstva II Sahu.kale Irnamovic. Hoce li tada na klupi bb _ rima ponovo sjedi ti Hadzic.i eru nij e hir la presudna .kaze Irnamovic. znQO da su priCe 0 gdeoju klO.raspao. raz]i ke.Pojedin i selektori iskakali su izvan ingerenciia. Nece moti pomoci ekipi cilia nas prolazili. nismo dovolino. liv Safhauzeoa imati izuz. ali sam.zone.zSaltinH oaMojmilu.Y.. za sta je prellZeo odgovomosr. . mal eu hocu Ii operirati rame . ali pod novirn uvjetimao Pod tim se podrazurnijevaju. Is" 10 tako.Kasimdhnov 1:0.sne. Ako budem morae pod noz. Rager Griili'. Zbog toga je U pravni odbor na sjednici u Banioi Luci odlucio raskinu ti ugovore sa svim selektorima. Upravni odbor.Generalni sekretar KSBiH Harun Mahrnutovic naprav it&: odluke 0 raskidima ugovora iobavi jesti ti selektore . u dramaticnom l1)eCu say ladali [avori fa lakmiceo ja.U jednu ruku. u drugu. objasnjava Irnamovic. mnogo kraci ugovori. dok je pred nOSI Svicaraca 810 im je ekipa dugo na okupu. prolaze sve 000 ~ta sam ja i j o~neko li· 2013. potpredsjednik KSBiH 68 29 septambarrulen Onevni avaz. U izjavi je oaveo da jeu Fa· do' imao odrijeSelle ruke. koji je svjestan da ce trebari vrijeme da ekipa dode na svoje. cia n ekoga drzirno vise godina pod ugovorom. Ipak.Nadam se dace ova smje· na djelovati kao sok-terapija i da cemo u narednom kolu po· bijediti Zrinjski . Utakrnicaza. postava soear 3.. Elis Memic.ka'le Igor. ko ee purovati s reprezentaciiom i s!ieno. Minima. MogHee je da HadzicubIti ponuden novi ugovor Kosarkaski savez Bosne i 1i"'Ii-~_-------.

S.P'roblem je !() SIO Karlosu nedoslaje familija. Misel Platin. . zbog porodicne siTo je razlog ZlI.) .Udineze i Sporting Lisabon . UtakmicaRubin-PAOKigIJl se od 17sari. Na klupi ie bila konfuzija i pogresno sam shvacen. eiii otkun crt. imao je problema. Ovo je posljednji put da se neko ovako ponasa i lju ti. GiiaU sporlle U opasnosli Predsjednik Evropske fudbalske unije (UEFA) Mise! Plann. kojeg je i doveo u klub.aseg n apadaea.o je Platini. Spanija. otici cu. napusti ruacije . Ne zelim ulaziti u detalje zasto nisam usaopokusao se opravdati Tevez..Dnevni avaz. na trenersku stolicu Bilbaa sieo argentinski strucniaki bivsi selektor Cilea Marselo Biielsa Pastore je dokazao s1'0j II opravdanost. Mora. obo- . Dodao jedasu Iialija.Zelim se izviniti naviiacima Mancester sitiia. ZhoO namJeSlanla I'8zullala. takcder ad ovog lieta. dok mecevi u ostalim grupama pocinju u 19. . protiv Slovana. mnogo pure» ciabudu ravn op ra vni evrops kim gigantima poput Bavaraca. (FoIc: AlP) Veliki problemi Poraz u Minhenu sigurno nije tako bolan. rekao je Z bog toga je govorio da zeli da M.ali rnozda jeste cinjenica da su "Gradani" u duelu s Bajernom ipak vidjeli kako ce morati jesti "jos. Nijedna l. a moglo b i se cak reCida je ugrozen Ci illV evropski span .Bugarska i Poljska medu zemljama koje su usvojile zakone po kojirna je "sponska prevara". razumi jem razoearanosr.rno biti tim. njegovo poa ue problem'. za vrsio j e.AJarmanrnn ie podarnk 0 rnsrucem broju namicltenih '0- ffieeeva.emlja II tome nii e postedena. veci skandal. Portugal. koie motivirasve nas. s kojima sam uvijek bio u dobrim odnosima. bez poraza je u engleskoj Prernijer ligi i dijeli p rvo m jes [0 s gradsk im rivalomjunajtedcm. Zarn isli te da se nesto slicno dogodi u drugim klubovima.Evropski fudbal je u apasnosti. N e meze igre/! stalno biti debar i nasao u ogromnim preblemima. sro se rn ene lice. koji se Iiutio zato sto [e zamijenjen. (A. septernbamuien 2011.e ManCini je reagirao i na p onasanje Il. Trerier Roberto Mancini (Mancini) ipak seodjednom Argem~nSlli smell u Bilbau Dornacin docekuje jednog od pretendenata za naslov.n. . dovoljan je bio jedan poraz da orvori sve pukotine u ekipi prepuno] superplacenih zvijezda. ali da b i ih i OSlaletr-ebaleu meslijediti. onda je nacionaina reprezenl">Ieijajegovo srce.om mnogo znacila Bill bismo rnnogo blizi objektivnorn cilju. C. Utakrnice u gruparna od A do F igraiu se od 21. A. a uvede defanzivnog veznog Naj dzela de J 0 nga (Nigel) svakako je upirna.nazalosr. bi vsi menadfer kluba Mark Hjuz (Hughes) brani Argen tinea.Igrao je vrlo loSe. koji su povezani s kladenjem.ka- Izvinjenje Necuveno ponasanje! Ako se [a budern pitao. Tevez ce lerjeti iz kluba. Odluka da kod 0:2 zamijeni Edina Dzeku. sa Mauci. donijelo ie ill nogo vise problema nego pristojan poraz cd mnogo boljeg protivnika. Ukcliko nisam sretan. dok [e. savremenog fudbala. C. Derbije ovog kola odigrar ce joo Seltik .rekao je PIa tin. a to ie plasman u drugi krug . Pari ota ni. Drugo kolo Evropske lig. ism vaii i za igrace -smarraMancini. velika ocekivanja polazu u ovoljetnu akviziciju Haviiera Pastorea (Iavier).- Pastore: PSG na teskom zadalku gaceni petrodolarima katarskog seika. nikada nisam odbio igrati.rekao je Platini.i oblikuju evropski sporrski organizam poruc'.Evropska Iiga je fantastii'no takmicenie.l-buru. zatim j e bacia tren irku. . Z. rakoder. preporodeni PSG irnat ee priliku da pokaze na teskom gostovaniu uviiek neugodnorn spanskom predstavniku Atletik Bilbau u utakmici koja ce imati argentinskismek. dok B i· zac je veznjak Atletika Havi MartinezOavi). Hluzbrani Argenlinea Iako su mediii i Ilavijaci Mancester sitij a ogorceni reakcij om Teveza. ali ja sam taj koji odlucuje tWO je Mancini rcen ie ponasaniem daca. Nas reprezentativac ljutiro je uapustio teren.05 sari. (Michael) pozvao je evropske zernlje da donesu nove zakone u borbi prouv llamjestanja rezulnH3 uta_kmica. a posl i j e u takrn ice se sazna 10 kako je [Orne prethodio jo~. imali debar startu Bratislavi. s navijacima ibrzoseoglasio. .all~ester.i apelira na drZave . Nairne. 29. Tevez je tek po dolasku u Mancester postao sviesran posliedica svog ponasanja.Lacio. Plarini je naglasio da su neke evropske zemlje usvojiIe zakane peon v n ajveee poiiasti. ali ono sto ju [e pratilo. nasanje.i u govoru na sjednici Vijees Evrope u So:a. napa- Da su mu ambicije ovesezone u Evropskoj ligi uterneljene. ~elvctak. Karlos Tevez (Carlosjodbio jeda [Ide [I igru.Ako je spon ~iv() bi6e. preporodeni PSG [elsa josceka na to. a namjcitanja kontro!iraju krimi" nalne organ izacije . .ijem • Hjuz. !tali j anski trener ogo- POlliedrna opomena OZelli uvijek igrati cijelu u takrnicu. krivicoo djeJo_Platim je naglasio da je dovedena u pirnnje ieg-4isrenciia nacionalnib timova. uez OdbiOda u e u -g Di -M aCiD rani Trener Mancini smatra da Argentinac treba napustiti klub Ia ko Manceste r siti igra jednu od najboljih sezona u historiii. Nismo. pa bi [lam pobjeda Dad PSG. Velika Britamja.

L il . o nevnJ avaz.Mance~ter siti 2:0 (Gomez 37. Sve utakmice igraiu se 18.Bonfil<il . minuti . 4. Grupa B: CSKA . "Kraljevski klub" i Bajern jedine su ekipe koje nakon drugog kola u ~etiri grupe imaiu maksimalan ucinak. Zarate 79).Baze13:3 (Velbek l6. 1. CSKA ~ 0 . Trabzonspor -Lil 1:1 (Kolman 7S penal .Inter.Bazel remizirao na Old trafordu 3. Grupa C. Oba pogotka za Bavarce postigao [e njernacki reprezentativac Mari. oktaha. tetv.In ter 2: 3 (Dzagoi ev 45. Maueester si ti • Viliareal. 3: 3 protiv Bazela. I. Ajak.78 penal).« Li011 je pitanje pobjednika rio jdio vet u prvom poluvremenu.Trabzons por. koji su potpuno razocarali u Minhenu. OtelulBenfika 0: 1 (Cezar 40)..rel 2 1 10 5:4 ~ B aj ern j e sino" u Min henu.ieko zarniienlen u56. Beru'Or da ima' D..F. J unajted je na Old trafordu odigrao same mez.. u okviru drugog kola Lige prvaka. Cas! "Crve!!i. Viljareal 2 o 2 0:4 Rezultati 2. loB. Zagrebacki Dinamo bio je nemocan na Zerlanu.. Bazel . 1 . 2 . Pacini 23. 1 4:5 1 Rezultati 2.Ajaks. (A. 66 LlGA PRVAKA Njemacki gigant potvrdlo sjajnu formu 29.Baiern. Iak 0 je u Mosk vu stigao oslablien..) m . 2.Benfika.Lusio 6. UDn 2 1 10 2:0 4 3.h davola" spasio je Eli lang (Ashley Young) u posljednjirn treuucirna rneca. seplembilI/rujan2011. Real Madrid Ajaks 3:0 (Renaldo 25" Kaka 41. sa 2: 0 sa v J adac Mancester siti. i. Dinamo . Benzerna 49). A. 1 0:3 1 i}inamo 2 0 02 0:3 0 Madrid: Duel Elila (Real) i Anile (Ajak8) Ipak. 2 4.2 1 10 2:1 4 3. koieg ie Sa 3:0 lako savladac Real Madrid.UI 2 0 20 3:3 2 4. Frej 60. Inter ie uspio osvojiti tri vazna boda protiv CSl<A (Elvir Rahirnic nije igrao) i taka se do nekl e isk u- Paroui traGag Hola Grupa A: Napoli . Njernacki gigant ocirao je lekciju "Grad anim a".0Mul 2 0 2 0 4:4 0 02 1:3 2 0 Rezultati 2. Real Madrid . Mizernu partiiu pruzio je i nekada rnodni Ajaks. koii ie preksinoc na svorn teren U reizirao proti v L il a. kola: Mances rer j una] ted .Man". Englezi su 2. Kone 42). 45). Man. kola: Bajern .Lion. Real 4:0 vcdili sa 2:0 nakon poluvremena da bi uporni Svicarci napravili potpuni preokret.Sou 30). Napoliju ie bilo potrebno svega H min u fa da zavIii posao s Viljarealorn. za koji je do 56.. Kavani 17 penal).. minute nastupao nail najbolii fudbaler Edin Dzeko. 1~ ~1 R Zig ni a arei cila i I.Jang 90 .Rezultati 2.o Go- I drugi klub iz Mallcestera je podbacio. Napoli Viliareal 2:0 (Hamsik 14. Frej 58.TllI. pili za poraz u prvom kolu protiv Trabzonspora. kola: Lion Dinarno 2:0 (Gomis 23. Napoli 2 3. Lav 77 .17. 0 1 0 3:1 1 1 1:3 4 1 4. Dr. kola: CSl<A .Orelu!' Grupa D. Mancester junajted . sport 2.rtak.

alica bil" 6e odrzana dan as u 9. Igrala se 39. ali ie niegov pckusai blokirao Armin Helvida. SI!)e1er.ov/ij 1 (0:0) 3 Gelill ZELJEZNICAR: Guso 7. Martinovic 7. Trejic. S. Ramie -). prvu odlicn u priLiku imali su gosti. Pomocnici: Almir cisie (Mostar) i Dam.5. J. Zeba. rao. koja je 197]. Zuti kar· toni: Beganovic.Faruk Hodzic (Kraji!inik) 7. 2:0 ..5 (81.. Delegat: Goran Skoko (Ljubuilki).5.rta'k.ni: Stajic. r-. Igrac utgkrnice: A vdij a Vdajevic (Celtk) 7. Zlornislic 5. avaz.ikic (C:ellk). sto je skoro sigurno nedostizno uoci revan sa. Buean -).<aoi svaki dosadasnji duel Zel jezn ica.a publike_ Sudija: Semir Kaplan (Stolac) 7. Ka- jkut 8. Moranjkic 6. corie 6. Dudic 6 (SO.K.ic 5. DeLmic 6.000. M. Tr· ener: Dragan Jovi':. pobjedu je osrvario stariji sarajevski premiierligas. U 54.Savic? (46.. Strijelei: 1:0 Kajkut (14). Zoran Taborin (Zvornik:). a strijelac je bio Niiema. min UIi. nCrveno· plavi" pn)pusti!i nekoliko idealnih prilika.5. pucao direktno u njega.5 (64. minura kada je Mirsad Beslija izveo slobodan udarac s desne strane. put zarresao mrezu. Pornocnici: Dalibor Draskovic (Isrocno Sarajevo) i Haris Bakovic (Sarajevo). Raspudic. Vidovic.. Soljankic 6).'7. Tr· ijumfCelika p~tvrdio je reo zervista Aldiu S i5ic. Glavni sudija: Predrsg Srankic (Bijeljina) 6. J elavi': 5 (46./h. ali je ueliBirealrel Celilla bio uspjesniji. Smjes ci iz F oce. igrao je sarno za m3li cni Horae iz T etova kod Zenice i za Celik. Smeler 7. Culum 6. ta s liieve strane.5.r Knezevic (Siroki Brijeg). Er. do 1977. Kapic 5. Trener: Nedirn [usufbegovic.. Rizvanovic 5. Rizvanovic. ali je Sreng nije uspio boksati u kornerpa 511 80sti poveli. Nascimento 7.. Dianic 5.5. KRAJISNIK: Hodzlc 7.vi bocni sjajne gene· racije Celika.5.koobavljaa i duZnQSI dir· ekwnl.5 (73. Ta je pobjeda. Bee. koji je za .n. a naivisi u skoku u sesnaes!ercu bio je Jadrnnko Bogicevic. E.!c (26). gOdini Jedan oclomilLenih nogometaSa u his!Oriji Celika. Odbijena lopta dosla je do Ivana Raguza. Komemoracija povodom smni Fadila T.5.Borne zeljeni trijumfu prvom metu osmi· ne finala Kupa BiH. Omie (Zvijezda). Stanic -). Pehi Ij 6 (86 . movie -). rninuti dornacin je po drug.O izvrsno interveni- rao .usic.. Gledalaca 2. Bajrie 7. Pro)eteru iz Teslica i lVor· nickoj Drini. I. Buric 5. rnedutim. Trener: Fadil DaUlovic. Sarajevo) 6}:S. Pliska -). Vidovic 5. Gr. Sudija: Vladimir Bjelica (I. Zu ti kartoni: Svraka.5 (66. Jarnak 7 (63. Prije dolaska na k:lupu Slobode.. RuZic. snazno je suti- I treci pogodak lei· jeznicar je postigao nakcn prekida i ponovo udarcem glaYom.5.. ali [e i ona bila odlicna.tabu bil ee Mirza Hadne i Mirsad DediC.. Zuti karto. Salamovi': 6 (56 . [ugo -). J. Tosunovic 6 (77. Delegat: Hisam Islambegovic (Zenica). Grahovac (Borac). uSao II sesnaes Eernci !D.5 (80. Tomic 6.0 .':). M.~) Sa meta u Banjoj Lllci nllti smdvu.5. Sabie. je (Foro.5. Dujakovic 7 (82. koji je ovim go" 10m vjerovatno rijesio pitanje putnika u cervrrfinale. CELIK: Nurkovic 7.5.Vrnajevic (66). Strijeki: 0: 1 . RaCic. jer su njegovi fudbaleri savladali Zvijezdu iz Gradaeca sa 2:0. Sabanovic 6). Bosniak 7.Bdi~ 6. Lij .5. j I 972.. Treuer: Zve" zdan CVetkovic.5. Ornagie 5. ener: Milomir Odovic. Colic. 0 svajala Sredn joev roo pski kup. i u !Omperiodu saku· pio vllie od 400 naSil1pa.Tr~jic (1 5).30 sa Li u Veljkoj sali Opcine Z"nica. Pornocnici: Mo· mir Sirko (Bania Luka). Teener: Amar Osirn. Hadiic) NaG rbavici SEa ra p ri ca.5 (76.5. _M... Halilovic 6). Gerhard 7. a u 29. Igrac ujakmice: Eldin Adilovic (Zeljeznicar) 7. ali je Nurkovlc izvrsnom reakcijom i ovog pma Zderic 6.5). Haris Harba nasao se sam ispred gola ~Plavih".Cmo-crvene" igrao od 1966.Kajkut. Ducic. Kapetan 6 (63.5. (73.ehmedovic 6. a dobra postavlieni Guso spasio svoju Sigurni Guso Gosri su u drugorn poluvremenu stvorili samo jednu priliku. RaCic 7. Sudija: Rusmir Mrkovic (Sarajevo) 7. Dvanllest rrllnUla poslije Branislav Krunie oduzeo je loprll odbrani Zvi· jezde. Trener: Denis Sadikovic.a j OJ irn pica. Otisao jedan ad omiljenih nogametasa Celika Fadil laliG preminUO U 66.5. Lazie (Krajisnik). N emeliakovic 6. I: I . godio suprorni ugao mrde nemocn. ovog puta u osruini finala Kupa BiH s uvierljivih 3 :0.Get hard (78). vala prema goiu GOSK-a.5. Sul]evic 5. ovog pu- lenicani kaznill prornasale i qreske Gabeljana Prvi dio drugcg poluvremena nije nagovjestavao kra] kakav se desio u Gabeli. a cetiri minute poslije propustili su veliku priliku da os tvare visok u prednos {. ZVlJEZDA: Labus 7. pretku izvanrednog golmana Zvije· zde Gorana Labus a. 1:2 -lJe!vida. Karic 7.5 (66. Igrac Uta· kmioe: SaSa Kajkut (Berne) 8. Zeba 7. Helvida 5. mi· SigUran triiuml BOrCa Beziznenadenja u Banjoj Luci Mramor KraJisnik 1 1 Borae 2 (2:0) 0 zuuezda • (F'".Bogie!!"ic (S4). Kvesic 7. Si.5.Krull. Gtadski smdion II Banjoj Luci. Zaric 6. 2. Muharemovid 5. Adilovic 7.kovljevic 6. Lepta se odbila visoko i dugo puto- GOSK propustio odlicnu priliku zeuaznicarSO:OJ 0 S radion Grbavica u Saraievo. pogOiovo u prvom poluvremenu. Rusi':: 6. Colic 7. Sadikovic 6. Kfunen tic 5). Sa" kie 5. To je biv:li kapiten Tu. Delegat: Radoslav Kundacina IT rebin je).5 (64 . Isti igrat je nedugo po10m ponovo bio u prodoru. Sarajlija ~ Trejic 7.5 (66.. Stri ielci: 1:0 • Adilovic (39). Delegar: Dubravko Miskovic (Liyno). Dcmaci su nakon akcije Ma· hira Karica poveli golorn Miljenka Bosniaka u 58. Mas.zJaka Darko Vojvodic. Bdi':: (Mramqr).. Hrkac . Siadion Mramon. V.5. Delie .a stri jelac predi vnog pogotk:a iz slob odnog udarca sa priblimo 22 meml bio je SaSa. !leI· ifovic 6. E.).5. Uilanovic -). PaSic 6. Omic 5.. Kikic 6. B. Oumpic s-uSa meta Il GOSK Sara/evil: leba je nam/eslio ave yola pen ovo mrezu. te\V.5 (46. Stadion Podavala u Ga· bell. Kl"un. koji je sa peterca mka. Raspudic 7. Maksimovic -). Vasi lie 7.. Vlad avi c 5 (60. Hamz. Bcsnjak je uposlio Darnira Zlomislica. 65 GRBAVICA Stara prica u duelu gradskih rivala ra 'Plau~' onD p b-II' Zeljeznicar sva tri golapostigao u lz prekida e Trenufak kada ie pogodio za kO/lacnih 3: 1 (foto: J.busa . u kojem je u prijeralnom periodu nakr· at. legendami Fadi! Talic. MRAMOR: Delie 7. SARI(. njegovi asistenti u strucnom . Sabie 6. P cerna m:zvanicnim informa. Zuti karton: K. Mus 6. Pomotnici: Adnan Alispalllc (Zenica). Vrlajevie 7. koji je glavorn matirao Fejzica. GOSK: Sreng 5. preminuo je jucer nakon tcike bolesti u 66.ahovac 7.000. Debi na klupi SIob9de Vojvodic Ce imati protiv lcl· jeznieara n a Grba vici. Troner: Elvedin Beganovic.5. Hero 6. Regoie 5. koji j e goste spasio od debakla. Harba 5. R Sloboda dobila trenera jUCerasnji sas!snak cellli· ka Fudb:dskog kluba Slobo· da urodjo je plod om.o u desnu strauu. 1: I . Beganovic 6. Rislic6. Vojvodic je bio us· DarMo U01UOdiC preuzeo eMiPU pjeSautrener u Gradi ni iz Sr· eb reni ka. Raguz 5). minuti. Stajie 7. koji je udarcem glavom sa prve starive pogodio suprotni ugao Srengovog gola . . OLlMPIC: Fejzic 5. Zeba je izveo korner s desne strane. Halilovic 6). Gavaric 6.5). 3:0 . Music S (64. Gerhard (Zeljezn.. ko ji je sam izisao pred Adisa Nurkovica.).ic 7. Naibolji igrac susrew SaSa Kajku! pogodio je u 22. Igrac ut>Lkmice. Strijelci: 1:0· Bosnjak (58). Sreten Udovi1:ic(Prijedor). ]a. S. povskim smem po zemlji po·. Durie. Kapic (Olimpic). DuCic 5. Jgrano bez prisustv. Adilovic naceogoste lake je Z~ljezniear od samog pccerka krenuo unapade. Isakovic 6. Markovic 7). . Z. 1:3 • Si~jc (87). jet je imenovan novi sef struenog staba. adlenna ce se klanjati po· slije ikindija·namaza II har· emu Sultan Abmedove dZamije.5. Lazie -).cijama. Covie 7. Talk Ce biti llkopan nll mezarju u svom rodnom Tetovu. autogol). Borae je poveo II 14. Hasie 6. Zaiko Zeba je centrirao iz slobodncg udarca.5. BORAe: Avdukic -.5.. VodsrvuZelje prethodili su pokusaj i Patri ka N ijeme Gerhard a (Pa tri ck N yern a Gerhardt) i Zajka Zebe. Puric 7 (67. Culov 6). Stakic 7. moral a biti mnogo iU3l:enija. a Eldin Adilovic sa desetak rnetara glavorn neodbraniivo pogodio donji liievi ugao gola "Vukova". Ostvario je. ali je golrnan Adnan GII.B.sport Dne. Veldin Muharemovic bio le na sedam merara od gola Zelje.S. Rascic -). Dejan Martinovic je sa desne strane centrirao za Vrsa j evi ca.iear). koje je odbranio Irfan Fejzie. koji ce preuzeti ekipu nakon lito je u subotu ostavku podnio Ibrahim Crnkic. godin i 11 Kantonalnoj bolnici Zenica.BaSic (28). Gleda!ac-a: 1. Bogi cevic 7. Kazna [e uslijedila odrnah potom.og La. Besli]a 7 (63. uogorn otklorrio opasnost. 29 seprembarfrujan 2011.':: -).5. Svraka 7. Gledalaca 250.5 (86. jusic 6. Sisic 6. jer Sll. Vida· kovic 6."'.

U istcm tonu proteklo je i prvih dvadesetak minuta drugcg dijela da bi jl1i. Filip Stoianovie. Gafurovic 6. Bebanic 6 (67. Pomocnici: Zeljko Marie (Doboj) i Dalibor Hrstic (Ljubuski). Sarajevo ie u iucerasnjern susreru igralo bez suspendiranih prvotirnaca Sedina Torlaka i Asrnira Suliiea. Delic 6. 29.<1 ucieni ivanje bivseg fudbalskog reprezen tativca Srbi je Nenada] estrovica iz 2008. minuti. J ovanovic..Koiailevic (15. Handiic 6. 8M Fudbaleri Sarajeva na pragu su plasrnana u cetvr(finale Kupa BiR U prvoj urakmici osmine finala bordo lim je kao domacin sav ladao Ru dar sa 3 :0. Neirnarlija 5).5 (74.Dr..cnol!) inrervencijorn sacuvao mrdu domacih. Trener: Jirii Plisek.. u cijem je finisu doslo do izmjene na golu Rudara. Krezovic-).. Trener: Dragan Radovid. PiIlju:h 6.Obuca (65). 30(1 Sudija: Ed.. Karle (Rudar). Nebojsa Sodic ie u sesnaestcr" cu Rudara srusro Kenana Handzica.5. A.Eminovic (30). (A.5). SARAJEVO: Adilovic 6.5 (69.5. ukoliko ne dobiju 200.( ~I ~lC :] . 2: 0 .) Sa'ralaUD3(2:0) 0 Rudar Stadion "Asim Ferhatovic Hare' OJ Sarajevu. Igmc utakmice: Emir Obuca (Sarajevo) 7. Srndovic S.5 rffJrD: I_ ~(JMW vriiedenog Zorana Rodica zarnijenio ie BojanTripic. Sadikovic 5 (46. Mreia Prijedorcana zarresla se vec U 38. Sudija: Vladimir Dominkovic (Orasje) 6. HandZic (Saraj evo).-=- ~h~ -~ -7 )1 0-( re. M.5. DRINJAKOV/C ~. Gledalaca 500. M~ie 5 (46.': 5. Trip ie 5. Belosevic 6. Corner 6. Glavina 7 (85. mafic (I). . Kubat 5. Suka 5. p ogodi vsi lijevom nogom za 3 :0_ N ajbolju 5ansu da srnanji zaostatak Rudar je imao u 68. CeIVNaK.Ko. Dupovac 6. Kotaran 5.S. Prkic 5.5. Pehar 6. Siguran realizaror aajstrofije kazue bio ie Damir Koiasevic..Hadlic 6. Kantar ~.iu J akupO~ (Billac) 7. Pomocnici: Jasmin.. Summovi':: -J.J: Pandza 6. Boric 5. A. koi i ie odl . minuti. Kotaran.5). So die 5. DZafie 6. Strijelci: I:0 . Cizmic "). sekund i. Ferenc -). Delegati Radika Marie (B ijelj ina).Tepalovi. u javnost pustiti film na kojem su Jestrovic i Angelina Misirkic u kompromi tira] ucirn scenama. Celikovic 5. S roper Rudara Goran Kotaran katastrofalno ie pogri iesio. Srdan Dokmanovic i Danilojovanovk. T rener: Zomn Bubalo. Muric S. Piniuh -). Haskic -).e[ Banda (Breko). (45.i. Srnajic (Tuzla).5. 64 KOSEVO Bordo tim rutinski zavrsio posao protv Rudara Onevni avaz.icic. pored Misirkic. Nedo Suka izasao je sam pred gclmana Adija I :0. RUDAR: Sabie 6.5). Ramie 5. Bursae 5. Gledalaea. M. Duvnjak 5. Gagro 6.5. Zbog priietnii da Ct. Kojasevic 6. Trener: Slavisa &. BRANITEI. Spec U Beogradu pocinje sudenje opruzenima 7.000 eura. Scepanovic 6 (73. Po- DiD 38. Redic. ElvirGrabus (Travnik).5 (4(j. Delegati 17. povelo sa 2: O. Renato 6. sto je iskor isdo Adin Dzafic i pogodio Z' Gosti su zaprijetili u 12. J ovanovic ~. V~ 6. Zrganovic 6. 3:0 . MMgeta 6. Igrac utakmice: Jure Gla v ina {Brani (elj) 7. RUDAR: Redic 5.'Rudar 0 'Branileli 1 Stadion Rudara u Kaknju. Imamovie 6. ::. seplBmbar/llJjan 2011. tuti kartoni: K. To [e bile sve zan irnlj ivo u prvom poluvrernenu. 1. Karid 5 (72. Kecman 5. na op ruzenicku kl upu sjest ce.er do" sta agilni Emir Obuca iskoristio gresku Tripica i nie- gov ih saigraca. Tri minute poslije Sarajevo io. penal). KuSljic 5 (6].5). a sudija Vladimir Dorninkovic pokazao je na biielu tacku. Hrustanovic 6. Striielac: 0: I . Eminovie 6. .5 (62. a Adilovic je jos [e- dnom bio na pravom mjestu. Maksumic -J. Vedran KanEar dobro je surirao sa 18 metara. Obuca 7. Sp· 0 _ rt zaic Mrezu Prijedorcana zatresf jos Kojasevici Obuca Adilovica. K.

29 ~e~lembarlruian 2011 63 KUP BiH Neslavan zavrsetak mostarskog derbija Nakon pogotka Rijada Dernica.5. rnogu i za ustav iIi i pred uprijediti. Trener: Mirza Varesanovi6. gdje se igralo samo noul Moz Ii Midu rez·r uan ala: sla I uMraj huJganlma zaloCBnl na stadlonu . a ne rivalski navijati. Gostujuci igraci i sudijska troika. Prerna prvirn informaciiama. Una -). minute. SIROKI BRIJEG: Bilobr!.A.0 6. Tr· ener: Branko KaraNc. Bertosa 7. j to n akon sto je. . ~tojkic 5. Ipak. ruimni nastavio Nemanja Pu!iara. n'ANKOVTC Siroki u Lukavici obavio pola posla Prue ulaMmice osmine linala Zrinjski . . Nikolic 6. Vukelja 7 (76. pitanje je Sla i kako dalje. .Celik 1:3 Revansi s u 19. koji su spas nasli u svlacionlcarna Sarno cetiri dana nakon nernilih scena u Banjo] Luci. Demie 7). Pod Bijelim brijegom jucer ie bilo i skoro 400 navijaca Veleza. Stanje je krajnje alarmantno i zahtijev.min Bakovic. uz praviln \I procjenu.Srdjelei: 1:0 . ji sebe nazivaju navijacima. injskog "Ultrasa" utrcala na teren.Branitelj 0: 1 GOSK . Delega t: H u. koji dolaze u BiH~ a ovaj susre! bit 6e iskoris ten da se razgovara 0 problem!! huli" gan sIva . Zwei poma10 nevierova 1110 da ie ispred 2. jer ovo ne bi bio prvi puc da cdredeni ceo tri hu§kaju navijace i preko fudbala pokusavaiu -osrvariti polititk" in terese. sa 14 metara bio je precizan Argem:i nac Varea. F. Macolija (Michel Mazzoli) u 2l.5.Grgic 6. autobus s Velezovirn igracirna izasao j e iz kruga stadi 0na !Ia spo redni izlaz.rekao nam je generalni sekremr NSBiH J a. PANDiA Krivica organizatora No. Slavij a je povel3 sa 1:0 kada je akcij u Mikel. Siroki Brijeg opravdao je epiler favorlta u duelu sa Siavijom i praklicno zavclio vise od poll[ pos!a vee u prvom susrem osmine finala..: 6. G. . ganjajuci igrace i sudije. Moze Ii se Savez sam bon Ii p [oli V rasm"eg p. prerna najavarna. kod nas su ocito joil na djelu snage koje i nasifjem icle proruriti rezu dazajedno ne mozemo. Stadion SRC Siavija u Lukavici. Bekic 5.5. J asno je kao dan da se slicni izljevi primi tivizma. bilo je iasuo cia se u takmica nece nastaviti. Popovic 5. moglo sprijeciti utrcavanie na teren onih ko- lrlDiS1l1 (prBilid) U'8IBZ Stadion Pod Bijdim brijegom u Mostaru. N. Zudinov -). Zuti kartoni: SUDjic. Pomocnici: Rusmir BaSic i Edin Imamovic (Saraievo). Diogo 7. oktob ra Zracni duel Maco/iia i Jesea . Ljubic 6. Polililla. Kajtaz 6. ako zaista pcstcji volja. Zolj 6.. vandali su flahma i drugim predrnetima sporadicno ga dali autob us. a kic 6. Sma)ic 6. 19rac urakmice: Igor Melher (Zrinjski) 7. Vela. Nakon do· davanja Ante Serdaruliica.5). nll cijern je 1'elu Ivic<I Osim.5. J azvin. kornentirajuci sinocnie nerede.5. Kvesi6 (Siroki). p osli] e pogo tka Riiada Demica. dok S\J PIolazili pored Partizanskog groblja. Gledalaca: 6.5. Kodro 6. razlika je u tome ~to su se ovog puta na rueri nasli akteri susreta. Anici!. J eli bali tolika sluca] nos! cia se u same nekoliko dana.o bit. Pusara 6.5 (69.osno drlave . mostarski derbi prekinut je u trecoi minuti sudiiske nadcknade. Radovano"!':: 7 (64.. (Zrin jsk i). Govedarica)" Trener: ZoranErbez. a isti igrac je osam minuta poslije pOsta· vio i konltcnih 1:2.gdje ie prekinura utakmica Borac . 1:2 . Zeba 6. Varea.Olimpic 3:0 Borae . velika odgovornosr leli i na organizaroru.5. . On je iskorislio dodava· nie Hrvoja Misi':a i neodlllcnosl golmanlt Stefana Tamovica te iz mrtvog ugla s desne Slrane pogod io mrezu.Melher 7. Ivetic 6.5.• Strijelac: 0:1. Be~irevic 6. povrijedenih nije bilo. Mili&vlc -).5 (83.Ska!jic 6.Vclef. a sada Mostar.) do 31. ovog puta u prvenstvu. Sudija: HuseiD.Ove Ie stvamo prevazis[o sve granice. Iako je stadion brzo ispraznjen. ZRINJSKI: . Prema prvim informacii lIIDa. Lasii.glc 6 (58. Policija je upotrijebila suzavac. jaCirna. Kotul -).Ja1:I'. ispraceni sa stadiona.000. Swjanovie 6). odgovor bi mogao bi ti nega Iivan. Sunjic 6.sto je bittlO.s ill 70.Varea (78)_ Z U Ii kanon!: Serdarusi c.Rudar 3:0 Mramor . U neposrednoi blizini stadiona nakon utakmice desio se j os j edan inc! d ent. N azalosr.. Kvesic 7 (8S. Ziwvic 5. Sudija: Dragan Skakic (Bosanska Gradiska) 6.. Jankovic 6. 03 rasporedu nova u takmi ca gradskih rivala. U nastav ku. ee Takmicarska komisija Nogornettlog saveza registrirati umkmicu slu2benim rezu" Ita tom 3:0 za VeleZ. Spahic -). od huliganskog starnpeda spasila se bijegorn u svlacicnice. ali se skoro sa stopostomOIl! sigurno~cu moze tvrdi ti da C1! bi ti odigrana bez prisllstva gledalaca.5.dodao je Bakovic. na celu s Draganom Skakicern.5.sein Kamber (Sarajevo) .sport Dnevni avaz: teIYrtal<. gosti su do- uarea DODadaO ZaDreO~ret dali ga. Brekalo 7. 1:2 Rudar . Igrac utakmjce: Hu:m Manuel Varea (Si. velika skupina nalvatreniiih naviiaca Zrinjskog utrcala je na teren.i) 7. Bez gledalaca U nedjelju [e. jer [e. Marjanovic 6. I vankoVic 7.5. koji su ill gad ali bocama. Ccrie 6. fudbalu> Sudeci prema ranii im iskusrvima. takoder Pod Biielim brijegom. odigran revan. Zeljeznicar. Delegat: Mediid Gvozden (Sarajevo) .Vukelja (21).Prema ranijem planu. ddavaju neredi u bh.a hiene i energi~ne mjereo No. Komite! za normalizaciju im a sas tanak sa p reds tavnicima FIFA-e i UEFA-e.Krajisnik 1:1 Sl~vija . cak ni Il fudbalu.Siroki B. odn. rninuti sligli do izjedna~enja. OStrakovic (Velez). Policajci su pokusali rastjerati okupljene huligane. Dlidi.5. Gledalaca: 300. a kic. SerdartiSic 7. Za razliku od subotnje urakmice. u Vr" apCiCima.5.5 (59 . I:! yarea(70). . Fudbaleri i srrucni stab Velda os tali su sat i po nakon prekida zatoceni nastadionu Pod Biielim briiegcrn dok se D isu stekli IIvj e ti da sigurno prijedu na iSlOcnu stranu Mostara.000 "Ultrasa" bilo rasporedeuo samo desetak redara. velika skupina najvatrenijih navijaca Zr- Balloui':: Pomo': driaUB . Du. Pehar 6.e 6. Iako sn prekid izazvali vandall medu domaCim n3vi- SlaUlia 1 0:0) 2 SlrOIlIB. jucer Pod Bijelim brijegcm nije zavrsen n i gradski derbi izmedu Zriniskog i Veleza. Istin3. J asn 0 Ie da se. SLAVlJA: Tomovi6 6. privedena su cetiri pripadnika navijacke grupe HUltrasi". Zakarle 6.5 (72. Ceric. On je naiavio da ce se danas ovim povcdom oglasiti i 1':lanovi Kornilern za normalizaciju. prekid Zeljeznicar . pod policijskorn pratniom. u neredima nije povrijeden niko od Clanova Velda..5 (71. Ne cudi to sto su se nakon juterailnjj h nereda odmah pocele vuCi paralele sa subotniim prekidom u Banjoj Luci. Se!ilija 6.5 (54. Susie -). Macc!i 6 (46. Terzi6 (Travnik) 6. Anieic 5. jer bi 19" oktobra tJ:eba. koji je sa 13 rnemra pogodio donji desni ugao.Zvijezda 2:0 Sarajevo . N ije teSko zaklj uti ti da.[o()blerna h uligans tva i n aciD· nalizma u sportu_ Oeita je da nam ie potrebna pomoc sire drusrvene zajednice.. Duro 6 (7~.Oemic(90). Cime je izbjegnut bliski susret s okuplienim hullganima. Trener: Slaven Mus •. Pom06nici: Fikret KuljanillOvi6 (Banovi6i) i Mario Vincetit (Orailj e). mostarski derbi trebalo osiguravari ~ak 500 policajaca.!i do Vukelje.5.rok. na prvi pogled nicirn izazvani.5. ali su oni bez ikakvih incidenata dopraceni te u 83_ minuti. - PriuadaDa CBlirlOSObe (Fall): S. 7. uPIBla prslB Prvo Bania Luka. taenije na onima koji 5\1 se trebali pobrinuti za sigurnost. dodav. VELEZ: OStrakovic 6. Roveanin -). M. Prerna odim saznanjirna. Duro. Lakicevic 6.5.5. Kako smo vidjeli na miestu dcgadaja. Jeile 7. I. Misic -).

U ruzbl [c dn [e ~9 [u'-en. Sudac Vasvija Kulenovic ° OdJuku 0 trotkovima :p[Jrni~r1og po.dllb llil'VeS. 2.09. ~'I. Ie prevni OSnOVza navode ruzenika (el.Lst:a dana 08. Nsruceea reba [e lspcrueena Ul. ZPP Fllil-f} 7. i st.Zenl moze p~uzeti u 'lgradi SUdil su: · :RI~un or.!jc e pored S] aV(l ic.Ji li.56J{14. S-])Ofi1. P.:adQtIl i $3 ispl"UJ:jt'!"l i rn Ill)v~a 01: cbaVI::7X dugl.knildrtroncl""e pami-enrJ. uzla. 17f1 Tuzbeni zah tiev glasi: "Obavezuju se tuzenici Mujit Sanja.znootlod 4.csucle a u 5m.l BOSNA' l-IERC~GOVINA FEDERACljA BOSNE 1 HERCEGOVINE TUZLJ\NSKI [(.6.. 12 .j]. t-l! nuini.l. dokaze kojima se urvrduju Ie Cinjenice.. o "Ld.akljui!:iQ ugcvcr hrc] 17lJ2009.k.I. a radl dugn u iznosu od 50.u cd 60!4Q KM~ d~wm. nu:JlJIge :tbog koi.oo ru. prcdv ruaenog.. Ob . 386 t 396 Zakona 0 parllicnom posru pkll i nil opredijeljen lahrje-v lll-"lOC"il! i LO i_ZllOSi!i od 225.i:5mr.QVQr 0:3 l~t. ~jem:ll: p ~i i C:l'i- Obrazlozenje Daml l&. vsp 602.no.e iZj03Slliti dil Ti prizrmjC:le iii OSP0rilViiIC lUi. odnoono od d:af.iDOO "fuzla lsplmi iznos od :5-..Snjt :st[Jnjc u rok"u od .. 00. :500 u kupno izno:si 425.a..m~ kom e dl. UkQ~iJ::o osponw:.rtokil it: presude :(bog . 200.ere:11 prijc"O<I: (~].:. 20i11. sve u ~-OkL1od 3.G rod itoel jil". 08.c ka. dostaviri sudu pismeni odgovor na tuzbu (el. Ii prizn aj e iii osporava p as [a vIi eni [uiben. Doslav-a se SmillTil ooovijenom pro [ekom rokil od 150daTIil od dania objOlvljjva. go<tinc OIPU5IlO pismo i mpus.1:=. Zakona 0 parnicnorn postupku.8/2009.02..-f. i.iI. godine 1':3 do i:spl. od 25.w.tjC\' nije protivan cii'Jjcnicama navcdcnim IJ tuzbi. Tu1ben j :tall lief glasi.o:s [av 1~~:i].:.. OS.ld:adu SI!I'1. tem el jern cdredbi cJ. Ilre:?i~ mc) imc ic:dno.amil[e (SI.d_inc od .. ZPP FBiH).nu :stnnu ~ m1:~tcli~ (cl . 134. SE uizenl . :Sud je lufeniog ob:!llvezao i niil plaeanje ZBle1.e Im'-] U rn}''Vr.oglasi SOSNA I HERCEGOV1NA FEDERAClJ A BOSNE I HERCEGOVINE UNSKO"SANSKI KANTON OrCINSKI SUD U BIHACU Broi: 17 0 mal 017068 10 Mal DatUII!: 19.h zakonskih 7.oink .nja~ nil koje okoJ.bom : tl.!r~ !1itnom ~tu pk'U~ II kol i!to llJ~...I[.40 KM po«" ad 02.s1Jdil d.atam_.03.eun. godlne.me_n.rUsvaja S-C lu . i.l1Lk: ]JQd prijcL..00 KM na iine' 19ks.:)v-t $aSlJi. i~vr5enja.o uplali :5Ud5kc lak:se: [la tuzbu u i:t:nosll od 20 00 KM TUlileli ie pr-edloiio s. U slucaju da u zakonskom roku luzenik ne dostavi sudu odgovor na tuibu u kojaj je tuzi!eli predloiio donosenje presude zbog propuitania. . Za.Q obi:a. Bos:J]~Srclm:m~ bred 33) rndi dug:<l.njoOm prinudll{l1.1.XEL.!Ca !.(i 05"..na iznos od 1.116.=irl.iI"Ystvtmih us luga bolniekog I_ije~elllja! lutitel ju is.Qlenj-e pteStld~ :.07.i Ilijc dos. 09 p.-c:sud~! kiio i t:rIJ~.96 Zakona 0 pamicnorn PO~LU7 p ku i I]~ opredi iel jen li3 h riev m~i OCil. 70.o \u.iI mwu nil ob<lve. sa zakonskom zatezncm kamatom pocev od 09.::~ko $1 iiedi: 'o'a Ovom :pril.I'Ol. II.Du~ni S:Ledoo(avi d -pismell i oogo'l{m n:. godi.. prOli .:sa ie odr'-~der:n1 rrt'm:il Z~ kon u I') !:a:kurt!...vojiti z..j] JavII.iI'Ilcsti: l. 03. OJ. .j] <l:dra. 51/(11.:m!. st.lijl: p.'::irQm d:.u..:e-!"!nc 0 i dostevi odgovor nn luZbu.prerll~l-e provodenje clokID". godi:ne d()n[o if: TELECOM S::irajC:'lo) dirckcija Tuzl:a:} UI..il::om po2ivamo Va.e. njibovi. 003S713 08 Ps TIJJ.ll ukond::om ZRle.zliil. :st. "2006.2008.. 08..-nih kanllu. . S:L4.r. 348. 4. 8Ve u roku od 30 dana od dana donosenja presude pod protekorn roka od 1S dana ad dau dnevnirn novinarna eel. 2009.~fLie s [anje.pkY. od 166~7) KMj])lJ'¢e'll od 25.ilve:r. 2009.l tUI.64/(14 i 2~/(IS).l i:nirnn iol.D Lzah LjC\!"n is:u u pm Iivnoori :sa dok:il.".] it' i:. osim ako je isti oCigJedno neaSDovan (el.L prijcdlog Z:ili PO\l'r.os od 4. 11.bljev tuzitelja.n. 10G6..ljodi:r.I.e 'IJ iZ!i"iOOll d 3-60)00 KM. 05/0:9) i iznosa od 200J)O K M Ii..zi leljil J ilV nil OOr..ije rzerbego1. ILJ~otMS T MES)NO" DOO D:rtko! ca Arironi:l44fVllIt mdi OU!.IkulJe dmls"Vj. PT~d 00'0'irn sudom IJ mku j..!i9! sud je o{lillcio ileal) 1J izrecl o-.03.:eni :r1.sud Ul-'-enoj oa ad...a I iSla od 08.tot! 425.).orn k:a.l~:ilnj.2005.J kamiin.5)00 KM. na ooovczni odgovor koiR s.vljen~ Illt :stranOm j~ziku du~ni Slt dO!iUlviti {wj. Obrazlozenie jc podnio rusbu.5mpki] sud jc. 386 i 3.1 cl:3QI\ ' 182.jBvode] dOS-[tiVLl-e dokau Kojima se' lHvrd\]jllle linjen_Lct' (t':L 7].~n!. st. 09. vi 1 1 Tu~ba sa 8vim prilozima i obevi.uje lanes od 5.itelju n. Mostar.r..!! ZK (S L po-vine T K br.ka i n . 2. 2001.m p(t$lupk'I.noss od 200'~OO KM ime lr-o~k-ovaQbia~lii~ntiltuz..e ~U!bC.avaz danE! 2_6. 182-.iI bl".. 00.69S'J. 2009.g ponu:p:ka koji se sa~itojc orJ tabe !1a hl~b!. 08. L ZPp-a). predmel spor.vstvena. I.Qi od.:tbc:oici stc je konsretc-aoo i u otprcmnici brei OVP-005-] 2. adrc:su :st.II~prClli . p re.61.icki cenlilr Tuzl.tan je..OS. 182. Muiic Senie iz Bihaca. a 0 Ce_mu i'~[Uz~niobi3\i'iie~[-C1l dopisom.ksaITl:i TK (S!.§laJlia. pilr)] itll_i p. 3..e.l odgo"'or dOSli~vljil put. Ob:. ZI'Jo'P·:a! dllnese ~resudu zhog propu.a koje te St obra~ll_na[i' us.046.20 KM.qa p.no i"oo. .:l1os:L. Zakoll a 0 abligileion itTl otl nos irn.snu ploCu . po do d. u~.609. gooi ne pa do is-plate.. .Ukoliko u na~cdellom. 2OCMS.. pa st' i:ui~l"!a lka!1lj)vi~ Mimc$!l kCl MahrtU.Ofl il ..d.nog :i1i filcH du~ u i..nc'P':oJm no..2i i.ln~ koje su navcdene u: ll:.j) Itaja [a. k:ao i da n~u na kn:l1d i [~]tO~"t' pa rn icnog :POSt'll pJ:::3U i1.i[ 1.. ZPP FBiH).lI: . pad:. .:ana I.nc:"ni rn nov j nama.ni Sle z:a sv.221...2011.1l0 jm.govor mL nJ.k(l""c dOSt8\1C lufbe na Qdgo'Vor1 p. 10Ob.O:'o'r!..nlC-kih uslugil iz rntu. Sudii:a. 1. Predlo1:eni do.2.t! takst.l'~c.(IotlskQm roku! .o:bog Pri:lpu'!EtJi. iiil. ZP P FE iH).oom it: do...im katn.. st.. godino.1 zakonom odredeeom roku I'LJ?e..oo.I81%~2719&. ZPP FBiH)...mom 383. i 3. ClBIa. godirJ. U ~uibi [c tu ~i 1:3(' rctllo!io p d-on(l-strtje presude n 3 tern ~1.c pije dl:WlvoliclJ~ l.Os. 1.tlfi od p ... 4 ZPP FBiH).no5ti prcd..l. 1D~idllo s.~(Ibavt~ujtda 11.lritr.86 KM.i m e j prezim e.t .a i 10 n3 i. tl.r-:3cli dljga~ .n ka TilZlllga koii je uzrokovJo propu:hall j~.oi ONE·GROUP DOO Tutla_j d:l ILlziOL'U DD Bl-J TE:LECOi\1 S9raie .0 KM oc_tutujuci \l'Bj'j r~jslil dana 0. . [37.: I3d u Sa odred.llb:.dsplat..lio piameni odgo. ~~U!lPIlf']O pc I?Ilr'H)mo{nikIl1'r-aj2lJ\0V23i:ta Arr:tLri! iH.HLLprii:a. Sefic Hamdija j Pas a lit AZI. st.!bog proPUlESIli9! sud ie odlu6Q lt~w 1.lzbclli zabri-c"Li' p~'!lda .. objavljivanja dgovor na tu zbu illora b i! i. roku ne dos:taviloe pi5. ..ili u pravnoj sLv:jJri lu1. godine [od 10. Sil zakollskom ~le:rn.:csnc(d'rLgll"ore k{lie.Dnevnl avaa dana 30.rc:oei pr-es.5"07. i LO i :mosa od 2.e i :tal-i....' O\'e pr-c:sud..l. 5. .stano"'3 Uni'llcrz-itetsko .rop'u~Uj.pnd:t:niih ~dl"."" na iloo. ~l-O U ku-pno i·imosi 78. Zakon.1.ol. prol:i ...l[l.. 2. 2011. g:od:im::J miililc joe po. Sll{H~ 1&/04.. Sot.nja TadicLucija (cJ. 71. Jl 0 Ps 002.n~ a jen ic:am_a na ""eden im u mzbi.a 0 v-Lsilli :stope Z:illeznc kama[~ (SI. St."pak Ul.s F"nIIli-.XELLA BHo.UJE.udu d:fiuko1iko l'l.0 da.k~.i za. ZPP .ng{lvor mj~nc n"ltdkino's.Dnevlli .njc.2001. DbrilCuna(1 na OSlloO.c rl. 5.eni za~ujev! linjellLce:na kojim_il zasniViUC: svoje.25. 4.rnJ isucanjem 113 oglesnu plocu suda dana 29. broj 29. Q~/OO) i i.1jut.Iude plilem dnt--vflih novifla. oonoono od dana so:7.luku 0 uooko .2010. ul.o~ Dirtk!::ija Tl. n. da solidaruo isplate ruzitelju UuiCredit bank d.[lL :tabtiev dUlni :He U! odgo~'oru [I:) lUlbu l~tDO n!'l'llestj.[l La.tev ad 2.09.. a L1 cemu je rueenl obavlleaen doplsom."'or nil..ni moil: j>OdlJj~eti pr~jc-dJog ~ J>OVr.l rl. z. Z:a.. 200.neS&J gd :m~(Io K/'.ovor 'na rui:bu u dO\loljrlom broju primicrakil z.spcdiikaci iii pruzeni h bol. ~cdLm: ~{Ibjilvhh:.mamrn koja cc.:oi oo. t! sv-e u ro. i i'He8tlOu.s. I.'thljcv f. .ht"jev tuiloc. dana 00 dana p.ik k(Jo.nog iiv.41 KM. St. godine donie ie "se Teele T.h1J u zakon~kcm rokl:.:le.i hQvi h p'LJno mQc:n. Ut i$pr.77.6Il.aml'l...I! 12li~ll KJ.la koje & se obra.] ru..iIvine TK br. 11..~be.rinilma. 0 _Pilf7 I"l ic. t 82.. 182.plati dug od . 01.8 diima od dana pres:ra.1) 4 ' OGLAS Tuzba lUlilelja "UuiCredir bank" d. objavliuje slijedeci BOSNA 1 HERCEGOVINA FBOERACijA BOSNE 1 tlERC~GOV'NE OPCINSKI SUD U TUZLl amj.i dO] u~l. I. toe kako cinjcuice na koiima SC zasnivn tuzbcn~ zahtjcv nisu u prouvnosu sa dnknzima kcje jot: t!!.ni I=!is.sIavl~t:n. ZJ:Iko 11. od 3. godinc.zbu (npr.u ~T_ 182..2009.go.281.mo'llii.00 KM.f..\NTON Z ivi n icc:~24.ib oopornv:. :::t zauzvrar kupac ae cbavczao d rZiI ti kom plctau esoniman prclzvoda na svcm prodainom mlesru. 2008.~k\)ns.r ml: tul..m-cni od.~ LII5). 2006.bl:J. tuZc. lC kako t.sc obrilwnad i lO: .. odn os no sjedis te stranaka. tuibll u u:k.1. ~od Lile OGLAS Ol'ClNSKI SUO U TUn.a'" d05-ta\l'ljil na'llcdenu tuibu: Hlknoi I.M~s. dana 2:5.~1 20 KM.L akladu sa odredbom El.! Broj: ). P asal Ie Azre iz B ih aca.~f]t=! pa do i$pJ_a..bll ~~ ki!i. dO!ipj~:...dre>L'li sud.J\i. u vezi:s tl... u iznosu koj~' o.:_io:cOi DD BH Al~j.11.r~S'lJdc ptl[crn obja\'ljivnniil u a.l.kona 00vis:ini slOpe zal~znc .1luzbu u navoo~nom roku koj i mora 'biri razumlji'if j mora s.G.-.Cllog) kao jc lo Luidac i cp-reciliidio IJ n. o r Jl.60 KM! od 2S.tC" Radm tla PODKA: Proti" (IVC p. ad 2. 52..l:~i I.ltl:li.m Lin POUKA: r~}ku ood N akon60 SUDJjJ\ NIWOMENA.. 02nid~u Slldl!l i IJrot pre:dmtn! im t= Lprt'2ime~ i1Itebi \'nli ~le i li bCli'9Vislr: 8~iii:n.tlc rnoh:'tc i:5Li-Ciltin:akon C!osta"liOinjil od:sovll~ nS lu.80 KM sa .i njcll icc na koi imil s. Jo 1.sud i proti . da rcztccu .!bu :sud cc dOflijcLl P'r. preb ivali ste i Ii bora" iste.ovorom odredeni su usrovi hi poproda jc ¥TONG prQ_izvodlj. FBiH). i 2. 200s.kazi tuiioca ko j e tu..i. 12. kojc: 54i: d:i:SlTibuiraju TIillcritoriji FBiH . gcdjne. N akon 60 dnna od dana p. ~od. godine TUZLANSKI KANTON Opelnski sud u Tuall po sudl]l Simic Radmill u prsvnoi srvar] ruzloea .'i6J. AJ. Zivinica.00 KM na.~n.Ikn~ . odlu~!.30..2011.e dllguje~ pored gl.OS KM..gotl'i nit "a do is. 271. 19.£.<Ii propu.-heni zah[~cv.!: rJO~UL Qt!j.~ ~'O'I[I roe.n.2011.avt!ri sve ona ~ro je: poucbno da bi sc nJ-ellJu moglo PQSfupiti~ a posebno Ill.Li~[.l[J s:[lznanja 2.nGgONErGROUP DOD Tu. 06.!: pred10lio dO.!m~j .. Tuzena Pasalic Azra iz Bihaca se poucava daje duzna naikasnije u roku od 30 dana.e s.] ni3 IUibll: U 2akonol'l:l odr-C~~f1om fQ ku • u~¢:OO:tii ii! d. Sud putcm ". 2..n<» ad 60.1 pfila.iI.. godine.oV: podniiC:L.Y.:3.tli n~ie dosulfi.ropll~nmja nt mo~ 5c trnl:i lipovC1l Lu~rijaSILjc ~-Lanjc. pre rna KQI1lI: d u7.rO!'tlila_nja ne mot.D..nanja Zil propu:. ZPP FBiHJ.J.5~ opt!!:]:! Zivinlce. godi:lle..l pJ:tJ :53!003)_ .698!86 K. Kardinala Stepinca bb. Ukoli.Ila izno5i od 997)$ KMI ]JoiX!evod 2). u pravno] stvari ruzitelia "U niCr-edil bank" d. u..IV.01.20 KM! p{Il-ev Od 1>. godi o~ pa do ispls1ej . at.:ililc predlQ'-:io d(Jn.Dnc . 12. Zilkonc.lji~Il fern [lJ1:bc i prc5ude pUlC:m.uli~ U dQ~njl.ale~nl1 kam~Hu.111)\'1.rupku.2..j i:sp. 348.:J Sudija Slm. 2006.li OJ koje teku od osnovnu thmii 1.~e. Mostar iznos od 602.nc.6 K. 1.i m us lovim a.im :7. Tuzla.kli.r'ia i~nos od 814. ZAI. 334. 27017 Ui ~z.:uoC osotmo pi}Lpisali (tl.CEGOVIN'E TUZLANSKI KIINTON OPC!NSKl SUP UZIVINlCM\J\ Broi' 33 ~ Mal ~ 118~B I fl M.ii19c J:!J'ilQ1.ni ml.a!. 1/i378 ad 19. Turilac [c lUZcnom lsporeelo vecu kol[~jllu prolzvoda a na canova ugovora 0 kupcprudaji 1 plsrnene i"J-Ilrud~bC:riiC"oe od 11.I!LSL 3.ku od IS diUJ.s da u roku od :l:Odana JOS:L<J:viLeSiUHU otlvez.b .bljev osporava.am_:iI.Q . zi:tcm.io u~ lll:$i.. ~ lmjc t-cku ibid: dall . Bihackih br(milaca br.tOiZcte dOl:SC! 5\!"icdok s.2006. godiflC.a or_ 13..em Dnl'!vllih novi_na· Dllcvni aVi3Z.i zab rj ev «('. 348. st.::.aloe! .~ib~ pril oiio uz uiibll te k31ko it' u. Vjsim~ kamalC" 6: SA.rt'!. Ll.20~ti sodil"!~ • opome:na I=!red [1I. 6nienice na kojima miena lemelji svoje navode.adrz. PTV.zi_ma koje joe HJ.1. L ZPI) FBa·l).8.dit1~ ~upu[nicil oil 07.!J terlrorl]i FBiH .ni u :s kladu Sil C]. IlQ\'ine FBiH Dr . protiv tuzenika: I.a (ld 00.."C: u roku od 30 dana od prijcma priicpisa presude pod psi lemjom prln udneg izvdenjiil. 2008.esu niie u moguc'nOSIi dO!iLavhi Ul_tbu fla ('Id_g'O'IIOr) [Ii} sud s:hodno odred!)ama tl.02.. 08..e ZiiSIl iv.i:51u odrcdb-c c.d.gooioc i 09. 281!S:O KJ\'I~ p~" · _ take.f.a.l~ i:lli uJ.I 02.:ll1il 0 parnioi!nom p05. Nlkelc br .M i?t1oS.Pml. naveo Dana 06. va ri s ve elemen re po do eska i EO: oznak u suj iv da. Mostar sa prilozirna zaprimljena u ovorn sudu dana 23.ob.. OS.:f10m kamatcm koja 6e Sf! obtacumui "ot~ od 23. godine Opcinski sud U Bihacu..40 KJ\-1p<I«v 00 I •. 20 11.. godine pa do isplare ida nadoknade troskove parnicnog postupka..lA RH<I DOO Tuzln.)!'Iliocpismoeni odgo~·o.-t1t:se it Zi .2009.nt'l r 1 J 1 PRESUDU (zoog propu!'. godin' pa do i>pl"" . sp. sud Ce donijeti presudu zbog propustanja kojom Ce u. n ci.pl.J d:Htlm dOSpjot9 11. 00..ko .2011.sa i\lES'INC DOO Brese. s.i h re pr-c:dr. sl.02.!H.~~ k::ii. st. adn os non a_. sr. tipadajucim -zakonskim zal~zn.. .-il]oc -Ilia . a :.2 Q p. 18:196~ 2719~.j v pra vne osob e.oom f. sadriaj izjave i potpis podnosirelja (el.It. sa sjedisrern u ul.lrud.~ovor d_:!!Sud I].."OSH. godiae ~oblnvlhvanicm lste u dnevnim novinama koic SiC disuibuiraiu o.VEl. a p::!lf!1iCPlJom po-$lu?kl.avslvcn iI USIiIlJIGVil Un iverz:itersko kl in ic ki cell tar Tuzl:a! p:riJIli~' t'U:ieoe lk:ano~'i~ M i. rad i isp la te duga. ul.54.:! i m~ ~tO~ko\t.0:9.:!II!.r~:suclc nije doz:voljenii z:.. !Korline i 10.. novinc.Dia) OBA. Si m L~ RiJd.. iriorn dOl tlJz'C":r.I) 'p.. Q]. roo pov Ja~lcr. 2:.kom I"(.J~ ukc! iJ.o. .3 ime . godine dostavlia se na odgovor ruzenoi Pasalic AZIi iz Bihaca.. I. MI!l4 i 29/(15). (l L 1007. st 1.69SJ:6 KM. SE u~~e. 3-7 ZaJtotJll. Z:I:kona 0 Ilb]ig~C"LO~ !l i rn od!lOS i Ul2J.75 KM11XI.llbi.m svjedo:ka clut.: i cd 09.'II0VU i. .n u d. Zi. U odgovonl na nabn Pasalic AZIa iz Bibaca mole istaC:i moguee procesne prigovore i izia· sni Ii se da.3-s. 29"960 · m.2011. vr~en it! us:lllg':ili.akog svie.r. 'LI .bu 7 dokil:. Pis:meni odgovor mor. godi:n-e:PO do 'i.s.k.698.~ l. Sud je ruzcnog oObavez:ao t na plaeimje Zillcmi h k.I. g. s:a:'S [OJ ~ lU:ttt.l.lilti izl1.i .s_])Iii][~~ .r9~un Ct..a sll:iih. Tuzba sa svlm priloalma i obavtlestl suda o poslledicama uedcsmvljne]a udgovom na uiebu 1. 71. gc.i] m ~btl i presu d u) a koja [ak.Sm.lIIlU2b¢. ~4.&ni k ~Q'i ~d(lot~ i S9 i:spunjen ~em iiovta ~e.a od da.l~ il tuzbcni .mjem i:ste u dm:vnLm nO'llir.LzrOkO~iilO propustilnje..9 (cL 182.. luzilac prijetnjorn prinudnog izvrsenja" Dostava ruzbe ua obavezni odgovor srnatra se obavlienorn d.ks~ ie odrtd-C!1:1 ~n-:!"Tl":t ZakoniJ -0 'ul.5L od 08. pa do drul.ni· PRESUDU OBA VE_ZUJE.odi:n~ OpC'Lnski sud u Tuz1i~]J'O ~udLji Simit: Radm. 09'..e1los.:SL..)lb~ ali tuzc:ni rn.. ll~izmLn::~ Il i cl ug po -os 1.. razu 1111 i 'sa d rz. ZPP FBi H). gedine a uvim ug.d. ZiJko 11:!!1 pnrnitnQm (10 pO~Hu. 201l. 70. 2()07. i da mu naknad Ltroskove pamicaog postupka u izn 05-U od 7g5~OO KM.odg.41 KM po osnovu duga nevracenog kredita prerna Ugovoru 0 dugorocnom krediru br..e llI~1).3l u 'prLj~ll:jC' $t~njc cl an a od dan iI pre:5:tanka Iilz_tOgii ko j i ic: l.zla! v:sp.. st. 10.jesLi :sud:a: 0 pooljerlicama o.2enOm luLo kupcu tI eoh~in:fl.I' :3.t:3C predlo~io donooe:nje presuae na le-metj l. FBiH br. ime' LilIts. Ako lui'ena osporava tuzbenl zahtjev.na pravosnafnosti pf-esud~ pod prijetnjo'm pri [JudnojG. ZPP FBiH). odgovor na lutbu mora sadrzati i rnzloge iz kojih se tuiben. Od. 334. zasrupana po punomocniku ScImanovic Aidinu zaposleniku ruzitelia.1 peru iCQo. Tuzcnl do danae nile rualocu isplado dug po osnovu kuplicae i lsporueene robe [Q LUi~lilc 00 mknog P'07 lra.{Utl..(j.asrupnika i pUDomocnika ako ih imaju. 20 II.e f.'cpr. s\. 201[.l~ Odrto::o.n!J i:t:no:J.. sudac Vasvija Kulenovie. ~'sp.f.P'.ima p:ilHlicnog po:slupk~ sud je donio u skladu Sil thmom 383.rni!iJ y odrtdbc O'o'C' ~l.isLom w::ba lJ.io ruzbL.dn.nshL~a (e1. 348.n hr.mC'Si iz. dOl1io U skladu 8i1 t.00 KM! ::is prc:S!. S.'i~ Mi. U ru'll i je ru ~i.e n~ m:1.. god. 2. obf iI'Ill i "". od. 11. ZPP FBil-I)_ 6. 29960 L1L.Ovn ioC"t: i :?. 348 .I:.. Sefic Ham d ije iz B i hac. ~-7 Zakomi 0 p::!lrhi~tI-om p(l-Slupkl1~odnil$.008.crljit. 1... ~nie. racunaj uei ad dana dcstave ruzbe.h U'ookova ~tupaniil mtioCil po pUilomoeni7 ttl .roli .avljalljiil odgovO'r.611!2. ZiJko. 03.yoe a .~:sudu i usvojili u.a_m~26.. i)l. UOSNA J HERCEGOVINA FEDRIUCljA BOSNE I HEP:.b-to: i p.l u~" Prv..09.

prodaiese ..._1 "'!"~ "Dn .000 klikova na nasem portalu www.."Dnevni avaz" svakog dana se prodaje u prosiecno 40. zapadne Evrope ~. -..ie impresivnacifr~ od..dnevniavaz. kOJlsvakodnevno konste 1 vleruJu nasim inforsiaciiamal ~O. 3. liu .O.__..000 primjeraka. .. o Tome treba dodati jos 200.0QO mjesta _ll u 14 zemalia '....._... .. a svaki primjerak po svjetskim statistikama cita 5-8 osoba.'.ba T~.. ~. "'.. 1... . ..

.

. 73/05 i 19/06.n- Tuzeni moze U odgovoru no tuzbu. Lgo~I'Qte.743-.J\1.S T" DOO Mo! St31"~ u.!po djre· k. broju prirnjeraka Z" Sud i pro- S rrucni saradn ik A!ma Uiicanin BOSNA I HERCEGOVINA FEDERJlClJ A BOSNE I rl ERCEGOVIN E TUZLANSKIKANTON OI'ONSKJ SUD U 2:1V!NICAMA D. 53/3 u dajlem tekstu ZPp·.len. Dunavsk:a IC~ :Ml.l. 0 M. M::trli.enom smal.deru se mw_. 1 J OBJAVLJUJE D'o~~a".tcnie suda) broj prc:dmcta 1)11 nilziv i ad:resl.50KM peeev cd 25. ut.!.odgovor na ruzbu mora sadrzati i razloge iz kojih se tuzheni zahtjev osporava. godi ne donie [e stle. te da priloge dos ta vIiene uz ruzb u moze po ciiei u zgradi Su da. J. 2(}10. prcriv l'IJ:lenog DutB.ra.Ji:!lnje 'tu:~be lU!-Li. stav 3_ ~kQt. :!"a.ria i2:!1Q$ 0tI S3. Slav l.p(Jr:r~1 nd do isplatc.k-onn 0 PiJIIJ iC'Dom f10SUlP. N akon prole: ka 60 dans od c:hm iI prop USl.1 od 1) de nn od dana pr! lema presude pod prj jemlom p rinu dnog iZ'Vrie_nja.odinc: nL7..io pos t'LLpi til iI p050Cbmil O:~IlOl. 2005.2010. oi stvari tu. sud ij:a Mirj:an:a Kul ie! u pra. kao i am ruzttcl]u na ime rroskcva pamlenog pustupkn i:sphu i iz!pos od 90!00 K Mt !l: sve \J rok 1.e ooo'Vljcnom rok'B od 1 So dan_9 otJ: d9na (Ib. KM.s. ZPP-o). T uzla. !.k0 ua 0 pa rnicnom pOSIU p ku ("Sl. o Zi I'OUKAQ PRJlVNOM LUEKU: Proriv eve prcsude ave dana 20. ne dostavi pismeni odgovor na tufbu u zakonskom roku.pl:a!c.s kla· d i'Hl.nja. Ukoliko tuzeni.1: .dii. nn lanes 00 6<5. II.~ . sL.!a~leflog r.aV'at~ s.. na ..a. U ru1:bi je tu.na lanes od 66]. U l'ul.i ic: n~ "00 da ir. osim ako je lU.e t~~~~nj d. Mirjan::!. godlne .l (I. no koiirna ruzeni zasniva svoje navode.!lileljl. 11 (ranije "BALT1:K DOD Tuzla ul..l'upallQ.32 j.'1!"J icama.n::! He::r~~uvilla i F-cdcriJC"Lja Ernim: i Hr.tlje.l: i-l::(J'otrcbno n:t~ v-esd mz.ihloelj'll D BH Telecom Saraievo. s..pa do lsplarc. Dall . Krecanska bro] I.IlC odg-ovornog lic*! iI i zakons kOIi!: liiS mpo i kiiJ odnosno (Ii.00 KM. 1008. prtlVfit! I ica proa:.. 2009. Dr.. radi 0 aplare duga. a naj kasn ije na pripremriom rocisru.nj.o.:rccgovi.il$!1iie $9:!i'~na la .m:: TUZLANSKJ KANTON OrC1NSK. v. p is'll1l:"n i t:!'d.boi!!! koj i h :sc is [i oo]Jorilva i . OGLAS Na OSI'l(WU odredbe ~J:!!I_O:3.iI!:ih~' pr-cdlQzio don~cnj-li: pre:sude zbog Ilro~ f1~{:llila .) ruaenom se dcsravl]a prcsudn ed lO.r-ellU . gndlne pa do is. 19.5.sadri"_..d u i 1. dec-idno i:r. 09. imaiu.m duga. Prudaja tQhe j e y-riien-a na (I$:i'I 0'9 u: natl. Upozo.iC'-no IJl ~~RAPA BA U [N VE.OVOTna 'L'uibLl m Ilra hi t i pOIpiS:.. Z. Slav 1.2009. ZPP-a. ~"d. . nevi ne FBiH" b f. ractJ.logc z.vljanj odgovora na luzbu silositi -posljedice pro pi sane' 1-82. 15 08 201 I.a izm irenje.'p"'~liilJ j:. At is.no izn osod 6<5. lOll. fli)~'" ed 2:5-. rufilac je podriio ruzbu protiv ruzene Saletovic Edina. 12. kome [e uredno dostavljena ruzba u koio] je tuzilac predlozio donosenje presude zbog propustan]a..il imt du. pozivorn na broj predmeta.tska brej 5). Sud ce donijeti presudu kojorn se usvaja tuzbeni zahriev (presuda zbog propustania).lcl2. predrner spora.ga isrhHi i.50KM peccv cd 2S.50KM poeev od 25. Odgovor na tuzbu sa prilozima se predaje Sudu u dovoljnorn tivnu stranku.8 il pa:rit!cl'i Om pOs! I. dokaze kojima se utvrduiu te ci.!ildu :::iacl 1If. obiavljuje sliedeci OGLAS Dana 28. 'p1~in$k s. 10.. odnosno siediste srranaka.i . udal iem tekstu: ZPP). OS.-!inje. Tuzla. protiv tuzene Salercvic Edine za poslovn i pros tor u U1ici Armij e BiH 10. odnosno naziv pravne osobe...\rt= {!lilt') ~[O je po~rebtnC! all bi 5C ]XI' njcm u: mog.J7.'a. Slav I.l.M~ sa ~akQD:skorn znU::znom kam:[Uom ito: 1 Dije dozvolien a fulb.:: biQ U pm!Qvnom odlloou :>3 t'l. dQ 7.j:a.i~anj:a_ 1 Bo. Odgovor na ruzbu mora biti razumljiv i sadrzari: oznaku suda. godl ne pa do iSpl:li!t:) . 03. radi naplate duga u iznosu od 1. buduci do tuzeni ne stanuje ua adrcsi posljednjeg poznatog boravista.:rnil oVOM dol' L50tIi uz napom~nu dfJ pisrneni m:lg:ovor na ru:fbu mora bid ra· ~'Llmlfi\1 i r. Obaviestava se ruzeni da se dostava pisrnena srnatra obavlienorn protekorn roka ad IS dana ad dana obiavliivania ovog pismena u dnevnirn novinama .epodnih~li prijedlog~.robU [c izda'lfao odgovamiucc orpremnicc • rilcunc.50KM paCe. ZPP·a).b.SlUpiimo po p!. sadrzai iziave i poipis podnosioce (clan 334.ttlni A:titri r:: Aknu..Iti od Slnl.BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACUA BOSNE I HERCEGOVINE TUlLANSKIKANTON OPCINSKI SUD U TUlLi Brei: 32 0 Mals 025257 05 Mals Tuzla.a PRESUDU .QfI!i kad jt' ~ilI 113 ~:azn iJIiii.l ZB.II'Ir"lji.'"00 od 6<5. Ako luieni osporava ruzbeni zahtjev. 01. rad i d uga u iZIl osu oa 6. ua OSIlOVU C)ana 70. strucni saradnik Alma Uzicanin. AJe:ja Alije: lzctbcgovka beo] 19.. nicnom postupku FBiH br. godine OPCINSKT SUD U TUlLI.i~meni odljoVQI' n:! u:I!bu u roku od 30 dani3 mtufiiij uci 00 dalla prijr. fUZeD! ce istaknuti rnoguce proeesne prigovore i iziasniti se da Ii priznajeili osporava postavljeni luzbeni zahtjev (clan 71. II nkc [e SUB nka l~k k. Antol:Stilrt:cv:ica br.. SUd_Lja.!ld~\av. 0 a OSOOVU clan a 348. prebivaliste ili bora- viste.Dnevni avaz" ina oglasno] tabli Su cia. niihovih zakcnskih zastupnika i punornocnika. kll od]:5 dana od dgn.279.O$ od 9S9 25 . aka ih U cdgovoru na tuzbu. .l. 9S9). stav 2.. pod uijeti prorivruzbu (clan 74. I r· billa 2211 u. rn r rn im p ULern itmi:ri pred mtlno d'UgO'l!:il1l jei :poNd cinjen ice di3 jerob!J pr~uzcCl I P1l0 U do· -cnju s. radi duga.:HI f 11IIe rno?'. u pravno] stvari luzioca "Central no grijsnje" DD Tuzla.1. I prore_kom Simit Sudija R9dm_Ha . Obavjestava se ruzeni da je. ZaKOt.!-!i (10 par348.llJlm 348... Direkcin D iii Tuala sa s. 02. godine. Tu" . i1 61_.g obia1JJ.cla li!)e u:t~bei"li ~r b t f-cv pr!imlljc j ti.!pku_ DOSl:ilV:ll ruibe n. gcdlne.slu ca ju' D cdosti)..be nice tllknog ]>0 koi irn~ jc ~uz. Pauv:. 2009_ g'-Cldin~ pa do isplate. n Sile .:!"00g pl'"(l. irne i prezirne.12. duzan najkasnije u roku od 30 dana dosraviti Sudu pismeni odgovor na ruzbu.S. ~odin' P" do lsplarc. 08. KJrI~ van rasprT .a ali prodv hac povraf:aj 1.1 kom sl1l~iJj1.llaj UCLod dana kild jc prestac ra"lIng ko]l le uarokovao propus ran le. 2011.i da ce 1.aluje\' m:1. lPP-a). sray 3 Z B. godin' U sk.il'ilj~i:5PQ. ite bb. 004078310 P...50 KA1. 53/03. Tuzbom rrazi da sud dcnese presudu kojom ce obaveza ti tuzenog na ispl aru glavn og duga sa za teznom kam atom od dan a dospi j eta i troskcvima postupka.ra s.l Zlvinice.lti. l3.sp...Ahni_1"ab: ~i~ri_nicaJ ul. 3.je:di:hem u ul.· 00 2~. 2008. cinjenice ienice.momocniku D'. re pravni osnov za navode tuzenog (clan 71.od d.! O!08~6 09 M. 20 IO.itelj9). lPP-a).iltlc" je ovom sudu podnio lui:b!J f1ro riv m~enog.le:ni m kojem j ~ prodilviio i ispmuei voo robtl iz s'lfoj ill .a. K.JUtlCl morni kg.Dd~8J10'Vit Ham idu] ad'ljlokam tz Saraje~al u[.90 K.l5-_ 10_2008_ goclirt~ pi:! .~injeni-cc I:UI: kOjtma se navodi :1.na lanes cd 6<5..ru~i vac u:ctI"VO.. Mos~i!. sc tU. ospomva 1.I prija!njesLimje !J roku od 8 dana.nOI"Ij.Jl-1l s:e obavezuie u. Ku 1ic N Lipomena: DOS(ilVi3 SI! smallil LZ:~Tk.. (19.a8I1_ivajl._a P'n)"li~ [:ii n j. ZPP-a).ku Opcinskl sud u: Tuzli Tui1:cn i od bi ia ds.zbeni zahtiev ccigledno neosnovan (clan 182 Slav I. .l SUO U TUZlJ BRO): 12 0 p.Kovic.llom prmeko m [0.)t~tPIONIR COOP DOO BS!lja Lu:ka J.u u prijalnjesmnjl1:.l!~lii d~ ..:Il.e 5C cratilipovr.l - USVAjA SE m~be:ni :r.

sestra Behka Panjeta sa porodicom. Dervie. re ostala mnogobroina rodbina i prijatelji Tevhid ce se prouciri istog dana u 14.prijatelji ] komsi]c Tevhid de se prouciti istog dana LJ 14_00 sari 11 kuci :'. Calic. kao i 0.00 sari 03.ic.ba. godine u 14. Hajdarevic. S5/IV. u 16.kije. ~va5tike Seyala i Zilha sa porcdjcama. prijatelje i komaiie da ie nas dragi BEGlJA KARUp. godin.00 sari na gradskom grobliu Vlakevo. Aida. Had~ic. godiue u 10. snahe Zibija i Mevla. godini.komb] . Pamuk. Mujezim}Vic. 9. POKOPNO DRUSTVO .45 sari.i .00 sari u kuci zalosti u ulici Mibrivode br. godine u 56. Paniera. djeca Ehlimana i jusuf uauead Irma. supruga Fatima. miesnorn grobliu "CARDACICN' Kupres. om22 Duboko o. Samardzic. 8. 6 Sa pol askem u 13. u nepos.coIi:L .. isrng dana u 16. Magoda. J. 25.00 sati na gradakorn mezari u Vlakovo. pruZa pogrebne usluge po najpovoljnijim cijena· rna. praunucad Luka. Asmir.KOMSIjE ALEJHI I PRIJATELJ! RAHMETEN VASIAH III Tuznim srcem [avliarno rodbini.'hdQscel1i nbavjestavamc rodbinc. septem bra 20 I 1_godi 11 e. 033712 801. 27. Lasrro. Delibasi«. Hadlj. ul. Bistrik do hr. Bnscali. KELI (MERO) SOKOLOVIC preselio na ahlrer u petak. 71000 Sarajevo. Mdo i os tala rodbi n ai prij arel] i Tevhid II! LJUBICA DUMANCIC. Z. Mehmedbego. Priievoz obezbiieden ispred kuce Z:alos~i iz ulice Envera Sehovica br. zaove MUll ira t f:'adi Ia sa pcrodicarn a~ te porodice K::IifUP. Dzinict Steta. Valoder. Dzafcrspahie Dzomba.. kcerka Aid a. Gaaovic. godine u 14. Bazardzanovie. 29. septembra 20II.0 MEDZUS ISLAiMSKE Zi\)£DNIC£ SARAJEVO OSNOVANO 1923 Pokopno drustvo "BAKE]E"vrSi prevoz umrlih iz Zapadne Europe specijalnim pokopnim vozilima organjzuje dzenaze na teritoriji Bil-I. OZALOSCENI: sinovi Bruno i Anton.00 sari. Pri ievoz obezb i[eden isp red kude zal(Jst i iZ u lice K.1 S sari. Grebovie. Irnamovie. priiateljirna i komsiiama da je nasa draga ISMET (MVJO) KARACIC preselio na ahiret u utorak. Bahrie. OZALOSCENI."Bosna" Sarajevo preminula 27. tel. ta 1. Musllc.30 sati u kuci '" 10".. unucad Stella i [osip. Sehavdlc. a ukop ce se obaviti rsu dan u 15. do groblja i nazad. nevjeste Ariiaaa i Alma. u 78. snob. Jasmin. prijatelje i komsije da je nai draw FIKRET (HASIM) OSMANAGIC preselio no ahiret u utorak. prij"teiji i komsije ce se proueiri isrog dana u 14. 6. sinovi Adnan . 27. godini. 2011. 62/pr. Corbo. supruga Izera. zetSenad. porod ice Osmanagie.mo rodbinu. Ccric. Hadziefendic.. keerka Aida Kapetanovic sa porodicom.. alrnktivnoj i u Grndu prepozoatJjivoj lokaci. OZALOSCENI: sup ruga Hajriia. Ferhatovic. Bistrik do broja 8 Pokopno drustvo "Jedileri"· Sarajevo. Priievoz obezbijeden ispred Careve dzarnije sa polaskorn u 13. {)l>ll'l Dzenaza ce so obaviti u eervrtak. MALES penzioner GP . Had. septernbra 2011. septernbra 201l. Adi.. Mesihovic. 6Jtrl • Ilidza. Svakim dallom od 0-24 sata. kvaliletnU i jednOStavnu orga. dbina. priiatel]e i komsije da je Da~adraga Ob:lvj~nlV'a. do grcbl ia in.k~29_ 9. Smajlovic. Sedad. Colpa. Kovacevic. pr ijatelji i komsije ~ Tev hid ce se prouci [.2011. prijateljei poznanike da je naS dragi ZORAN . u 83.a\ldict Kadie. 00387 (0)33 mob. scptembra 201 L godine. kce. seprembra 2011. fax. gcdine. OZALOSCENI. unu~ad Senada. godln i.00 sari na gradskom groblju Vlakovo. -62 u 15. Besliia. zer Dusko. godine u 14. unuk Dzenan. 035. aet Scad! snahe Pas:) i Fikreta. mnogobroina rodbina.i3ocwic.taj.23 Obavjestavamc rodbiuc. a ah iret u sri jed u. godini. Nela. brarici i braticne. djeverov i Ibro i Fad iI sa porod icama. prijatelje i komsije da je nas dragi Sa rugom obaviestavamo rodbinu.30 sari sa zaustavljanjern na . Sueeska. Vejzovic.30 sati na Bakiiskom mezariu Falctiei 2. Sehic. Cosic.Qvic. Varna dostupan telefon: 033 712-800.!. Muiic~ Besevic.2011.30 sari u kuci zalosti u ulici Alipasina br. Kunda. Ispracaj drage nam pokojnice obavit ce se dana 29.~igrallic. sin Almir sa poredicorn. 9. Glibo. 9. 29. godine u 14. OZALOSCENI: slnovl Mufid i Ize t. Hodzic.rednoj blizini tmlejbuske okremice na AuslIijskom trgu. godi n i.I. ses[riti i sestricne. kao i 0.ka Enisa. JaZic. Gerrnovic. Beslagic.. u ulici Envera Sehovi "a or.hi.3 im ovida br. 26. Kurd. godine.zem 1j e. Dzenaza Ce se obaviri u eetvrtak. u 82. seprembra 2011.00 sari iz katolicke kapele groblia "Bare" u Sarajevu. Sliivo~ Subc. Nedim i Aila.'lll. u 7'6. Kapetanovie. OZALOSCENI RAHMETULLAIll ."1. sestrici i sestric n c. Toni i Marko.[ 533-763 tnOblreJ 00387 fa>< (0)61 131-788 00387 (0)33 233-06:. 2011.ja. HAJDAREVIC preselila 11<1 HUSEIN (AVDO) HAMBlRALOVIC preselio r) ahiret u pcnedjehak. Prjjevoz 9~ezbiieden ispred Careve dzamiie sa polaskom u 13. ~IilraHusref'sa porodicom.30 sari na gradskorn groblju Vlakovo. Me~ mic.. O!!!oguCava buu..! 00387 (0)33 447-122 = [nostraJ'>sLVO 0049(0) 16093427808 ~. godine. te obirelii Karacic.. Kunoslc. Madiid i Nerma... Kapetanovic.nizaciju dzenaze n3 podrucju Kamona Sarajevo i Bosne i Herccgovine.:odosri u ulici Kerima Zaimovica br. snaha Esma. 2·8. 29. unuke Sol mil) Axra. Zukovic. Dzenaza ce se cbaviti u cetvrta. bratici i braticne. te porod ice Hambir... do mezarja i nazad. snahe Marij" i Anda. 30.Obavjestavarno rodbinu.. Mesihovic.I. d. Dzenaza ce se obaviti ucetvrtak.Turbe sedam brace. Secibovic. ta[tlpara~ Rizv. Avdi~. te osmla mnogobrojna rodbin. Sabirovic. re naipovoljnije uslove za prijevoz umrlih iz ino· zemstva. rod. Tararagic. Zeri na i Ena. rod.. Cje10kllpna organizacija dzenaze (posIjednjeg ispracaja umrlog) obavlja se na jednom mjestu. Dzenaza ce se obaviti u petak. do groblja i nazad. septemb ra 2011.a. mnogobroina rc .

brojn.d.~ HodZit. LagLJmdzija~ Hadhc} k. Brackovic.ic. godine u sali opcine Zenica u 9.c i Al ii 0. i komsije da je LlLE JASAREVIC. 7fX. navr!ava dragog se 2J godina od smni naseg EMINA (HASAN) KOLAR. kcerka Aida..ETULLAHI ALEJH! RAHMETEN VASlAH ANEL DUDAKOVIC Porodice Kahrimanovic i Kulic "t . godine u 76.snica.l. Kenan. 29.ic. --------" j komsiie POSLJEDNJI SELAM Dana 29.n.dis) z Duboko o2aloUeni obavjd.30 sari na rnezariu Grlica brdo. Habjbovic. i Mir7.30 sari na mezarju Bare. bra t ioi S ala h ud in . godi n i. SaJija i "" Ram. Oruc i osrala mnogobrolna rodblna. rod. poslije ikindije nama~.j u Vlakavo. Ami. RAHMETULLAfIl ALEJHA RAHMETEN YASIAH '" j ocu 0 a!eg pri ja telj" AZIZ FAZLIC SEADUZIGI Molimo Dzennet Jacsmin. komsije i prijatelji..go~ dine 11 33. godine u 70.011. sep 'em b fa 20II. kao i ostala rodbina i prijatelji Tevhid ALEJHA RAHMETEN u Ali-pasino] dzamiji. Pilav.201] . porodice rodbina. unucad i praunucad. snaha Zaklina. i'tog dan. godine u 62_ godini. bra! Rizah. kderi Munira i Fcrida. Osmanbegovlc.aO. ses tr. godin e u 1600 sati ispred d~amiie u Kladnju.kovo. rod. Tevbid ce . Serifa i Sanlda. prijatelie i kornsiie da ie nasa draga Dana 28.rmin} " . OZALOSCENl: suprug Mensyr.ili istog daDa Ll kuc. Priievoz obezbiieden ispred Carlijske dzamiie.mla broina rodi"".je. NIKOLOVSKA 1964 .:' t i u celvrtak. Ja. P.ti.na. 9.00 soti na grodskom groblju Vl.priprernaite se . MehanoviC. N ikocevic. Muh>rem sa porodicama.tel. Lindov.00 sali.Dnevnjavaz """..e prou6t. Harun i N u dzei na. Nevzetai Vezirka sa porcdicarna. te porodice Sire-ic. 29. braIifue i ". kcerke Ald. prija[e. FADIL (HAMZE) TALIC Dzenaza Ce se klanjati u cetvrtak.a djecom Emi. J arovic.priprernai'c so . god. Orneragic. Pita. un u ci Adn an A.i rabmellij'e u l4. ko msije i prii . brat Alija~zaova Devla Kurtcvic. te os tala mnogobroina rodbina. ~ukur~ Ele:zovic~ Cosic} Ra· m .. Enes. Mu. sin Naris. Dzenne t i SVe dzene smn ne prekida ne lijec. Lejla i Aj'a. KuJelijn. djecom Irmom i DeD!lisom~ porodic:e Bairic~ Brkic.30 sati. god. 2011godine u 89.ina. Hurlc. sin Mudzahid. Emi na. te porodice Doric. Cekic. torak J usuf.rju Pogl~di -Kije_vo. godln e u l3_00 sari. Zverotic. djeverovi Husnija. Ce . Bunar. snaha Fnhra. 29. snah. Borcvae. Marianovic. Edita i Dzenita. 20 II . sa uspmnim .if. RAHMETULLAHI l..AH ttt Obavjestavarno rodbinu. Tevbid Ce. da yam podari i vjeeni rahmer. Dzenaza ce se odr. sestra Aisa sa porcdicorn.[ji i kom5tje 6l4.57 . godine u 16.tak .prernaite so .I! OZALOSCENI: otac Atif. Anela i s u pruga Zebra POSLJEDNJI POZDRAV prijareija . 27.adosceni obavjesrrtvamQ rodbinn" p:ri.. OZALOSCEN!: . ce hiIi ob. kao i ost.c.talosti: uL Slanjevac br. Darnianovic. 9. braca Kernal.rjz. svekrva Kadrii.. MohmoJolija. komiiie i prijatclji Tevhid Ce se proucilj istog dana u "anu rahmetIije u 14. DURAKOVIC pre. maika Urniia.230-1nd1 .koxic. septernbra 2011.elila n•• hiret U "riiedu. rodbina i prijateli.s. zaove Sadika.aiust~vljan. 02:ALO~CENI: kcerke Sanda.Doric. Balic. mai VASIAH! l. 2011. 9. je na!a draga ob aviestavamo rodbinu. II: porodice Dlemar.. 20 11. Dknaza Ce se klanjsti u petak. 9'. kcerka Bisera.n" u 14. do. godin e. OZALOSCENl: supruga Zekira. Mu. Ral<ovic<l!_ AHMO KOVACEVIC."<rime sa porodioa" rna. Dura. Ispratna dova ce se prouciti u Carsiiskoj dzamiii. a ukop ce se obaviri u 14.. Komemoracija ce se odrzati u CelVrlak. Halimki.pr. sesrra Hamzera sa porcdicorn. unucad Naida. brat Jasmin i snaha Azra sa porcdicorn. Met:iljev'ic.2011. 9. 9. 27.9. koo .ije u :poraUiujo a ukopat ee se na mezarju Kl ak • Cain iee u 14. prijatelji i kornsiie Talic. gcdine posli]e dzume namaza u haremu Begove dzamiie. te porod. godine u 15..a LaIinske cupr.00 sati. godin i. te ostala 371-'". Munev era .iian. unucad Nihad.ati na grad. Prchid. Bajrambasic. lspred Si n i3!1 begcve d~m.ke Sellij.2011.s.a Lalinske cuprije sa polaskom u 13. 29. "'"Ire N "". dragog Allah. i Febirn. je na! dragi ob aviestavamo rodbinu. a ukop de se obaviti u 16_30 sati [La poredicncm q>~zarju Parnice.a>ic. 29. D zenaza AZEMINA (SERIF) DORIC. go di ni. brat Murat sa porodicorn. OZALO~CENI: porodi"". brali': Bojan.30 sati RAHMETULLAHI ALEJHI RAHMETEN YASIAH ttt Duboko o"losceni d. Samardzic. ret Halil.. Alen Jijepi PoslOji Ijubav koju i tug:a koju vtijeme Ii dragi Allah di. kee.9.i ostala broju<l rodb. a ukop ce se obaviti na miesnorn rnezarju u Terovu. priiarelje i kornsije Sa ialo5:&u iavliamc rodbini.. Ie osrala broina rodbina i prij . 9. D zena..begpvic. zet Se!ki j. blon ica b b. Din i Irnan. M. Dubcko ozalosceoi obaviestavamo rodbinu. RAHMETULLAHI ALEJHI RAHMETEN VASIAH OZALOSCENI: supruga Leila. 42. C"sic. "-"I Amir. 9_ 2011. priiatelie i ko msi j e da j e nas dragi ••• ZfI Duboko Duboko o"losceni d. Rami"".IJ ce se a b "vi ri u cetvr tak. omc Radivo j. Belko} Zolj. 11%J.15 sali. 28. 2.a polaskom u 14.2011. brand isestriCi sa porodioama. Orner i Sam. godini. porodice Bektesevic. prijateljima j komsijama de je nas dragi ANEL (ATIF) DUDAKOVIC preselio na ahiret u utorak.2011. RAHM.13brojna rodbina. 2011. 9fJ. F.30 sali na rnez.r. . 28_ 9.inovi Ncrmin i Semir. prijatelii i komsiie Tevhid ce se prouciti istog dana u 15. prijatelje na§ drag.00 sari na rnezarju Grlica brdo. punica i svastikesa porodicama. Alii e D"r<e:leo:' 6_ Priievoz do mezaria i nazad obezbiieden. zet Pita Esad. u 70. Ce se prouciti iSIOg dana u 14.. 2. 9..ADEM aUSUF) RESIC preselio na ahiret u utorak. ce . Orner· begovic~ Karabegovic~ Bratovic} Secerbego'llic..!. gradskorn porcdicnci kuel u ulici 22. volj en. rodb.. 29_ 9. Sahran..ra. godine u 14. U kuCi me. Kadrispahic. hral Sa!k(). 11.len) Ben j am i.l·!nd:r: Kcerk. prijaIelje da ie na.n i A. godini. 28. DZenaz. Jjev". godini preselio ie na ahiret SANIJA (ISLJAM) BEKTESEVIC. godini.i ni.uprugl! Noj .30 5ali~ ul. 30. OZALOSCENl: sinovi Muhamcd i Ferid. zet Adn an. .se prouc. . Puscul.ce Res. ova] trenutak .. "'''''tib Munevera sa porodicorn.pred druillvenog doma Hr. 201 J_ godine u 14_00 . komsiie i priiatelii RAHMETULLAHI ALEJHA RAHMETEN VASIAH '" AHMET (LATIF) SIRCIC presclio na ahiret u sriiedu. Prijovoz do Vlakava i nll2ad obezbijeden .ibisic.za ovai [renumk . 30..rhume' U 16_30 . ". 201 L gcdine posllie ikindlie namaza u glavno] dfamiji Kara Mustafe pate u Rudom.! Kadrlspahic.. sure /I1uhamed .vamo rodbinu.ske Ij epn 'e. godine u haremu C.a. kao i OSta. Niiaz i Mirsad sa porodicama.ova Azemioa . . Talevic. s. 29. Pindovlc" SijerCic. Haris.tN Obaviestavamo rodbi n u i P ri [atel] e da je dana 27_ 9_ 2011_ godi ne preminula no!. Polio. u 66.dan . te porod ice Kolar. OZALOSCENI: kceri D:!emila i Meira. bra Adem. Kii evo_ Prijevoz do mezarja i nazad obeo:bijeden i.kom meza.__a ovaj trenu..lve AndriC.e oba" iIi u ceIvrrak. RAHM.Rude."'_"''''. Ganit. polaskom u 15.00 sari. LORA preselio na ahiret u srijedu. rod. Karie. Fazlic... 9_2011. . snaha Aida. Loni'orevi':' Spahic. MEDUNJANIN p reseli la na ahiret u urorak. Mujezinovic.. Haris. Kari6. gcdine u 20. Nejra. unucad Eda. Forte.9. i Yah ida.autobusko:m sr<l!iali~tu kod 11ASPt auta. snahe MiThAd<l~ Ravijojla i Hairija.ruk. Medunjanin. 27.elji Kuta .. Tevhid ce se prouciti istcg dana 13_00 'ali. Nikontovic. unuci Ammar i Ismar. 2011.jem na . Kanlic. IDRIZ .00 . Kapo. jen-va Zlatll sa djecom Dzemail. ul.arlijske dzarnije u Zenici u 16.e obaviti u "etvrtak. priiarelje i kornsije OZAWSCENI: 'in La.. 20II. brarici i braricna. 9.. $uada i Zijada. Eni sa .a draga . 2011.vljena 30.30 sari.. zet Emir. zew.(hadis) ozalosceni obavjestavamo rodbinu. D~vad. Sna· he Medin. rod.8. Cobodar. Dbenaza elC sc klanjat i u cetvrtak) 29.jardie i kom~iie da je n~ dr:igi sinn na~eg velikog HALID (MEHMED) DZEMAT preselio oa :ihiret U Li tQra-k.Munir. Dzenaza ce se klanjati u petak.00 sati u kuci fuloSli u ulici Trg heroia br. Ham.Bucal". Terzp. Mandai) Hodcvic.. 27_ 9_ 20t L godine u 8 S. ? ov. 9.n ~Emina. . 9.ETULLAHI ALEJHl RAHMETEN VASl.ali. Dzenaza ce se obaviti u Cetvrtak. Neh podari Ii jepi . .(hadis) Duboko o. Ala. 2011.(h. Zuvdija i ~efkija sa porodicarna. KADRISPAHIC preselila na ahiret u sriiedu.

• Majsw:r povo[ino optai.maLike • Siil<'lj~'LI'O.isrlI~::r_tr.poilI\ll..UIi-2J IG\\ jl<l""Y sa prij<V<>ZQm.a posetnl- ce vidjeti ra" jf:s. 062569 483 • V~im prevoo. 1'.o.IIJ. vrlo prJyoljno. Tel. 061278188'.PlandcllCj potrebne dvi.cu U S.ka'bci:swg o1p~d~j obeii:b_ .. s[je. 061 I '>6 309 .~ ro.rebn-c: clvije ozbiline djC::'IlQike_lnfo rei.:jl<l'-'""T.l_ 'IeL 06l 1. Tel.eg ~n!!~n~ . Tel.t laminar a Tel.e "" .vke svih TV a'p~.SCfo· i rnon~ c:1.gei &'11hidrouliku..v(J~ fJO~n (!Wn je t'fl. PVC TEL..iJ slaru i posrnvlj. 061 . Tel.. takkem.ncijtl.ke rnr. T<U)61.-de. 061214 405 • Kupu.1lD:Jjmliuiem vic-nCm_iru boj:J:. j. 10. ~ Rcfen sle ues ae uu rer: 066 079 02l.:biljru ~ ToL06l 140 648 J tm2i ~ i:skll- • P!'t. Tel.."ino Caj!Gl. Tel. peskune l cle.la terenu. Tel... Firma .."'VQ.Ispjehto. 062 216 • Prodsje sc rasaladna "Lu1M do i ormar 1000 KJ\1.t.fl. dav~mjc in~ti~ '[cr'..l" Tel. 061 079 om (.re'lloz do rodnjc: besptaItIJl. 061 224 60 I • Daiem instru k(:ij.! Moo. Tel.i.Teol.ajem ras.. 061491612 sa- "''''I'Il. po&t:wljamo 5'0'(: 'LTste panel paekeea. l'TT • Poircbnn d level ka od 18·25 god. 586 472 vaS. Tol.mbd. ugao 20 KNi] kau~ 10 KJ\'i~ Sarajevo. stJ.l«:ije:.ra \'nl..4 b i WJdila donmCins. i ]1lflli.c lnstruk'cijc b. 003 468 613 I.lo IJ'Olrcbn ~ ir. 06) 148 04l.1. 1.:Io.000 Ijudi • Profesor njem:.epen.Fcstgehalt 9OO-I_.. dobtl) oCU"Li'llti M u. ZALUZlNE. OJ3 0149 4l1i • Cuwl:l bilt di-ocu imam dooro bikllSt'lo.1571 A. oran).m· lalne i p:.\'.4 063 497 216.l. lLJV!!II!!bi dj=.4 ml je "... Tel. ruse'. IIIQgu6: i d(llL~'O'L"O i1.:a I:9d 'u biUcik" BBl pomn.e pb6nj. Dnevni avaz • Srarine pn)(bjem na Alifako\rctl! vic-ine.:n9.r~!..16H60.reIl.etnO. gclenLk· re. Tel."' kuhari<o.polka. Akc..m • Kupujcm dionicc ool.844 djevojki1 ill mladic 073 974 Z<l • P-roda]e:m rekLju 11."ciju.! J6l • Noi Zil kro~n~ lcl::st.l02 • Prod:aiem podp~lu~nc ~ur. 00 I Wll107 • Prndajem.".W.n~ kOOiI.tvo".micltai~ od~'07..f'oltQ. 525 966 1el.00 KiI\ik= Tel.pn!r\l'b will vn. TRAKilSTE.kog.clirn im.cavaf. 002 104226 • P['Qdajem irt'~'entarza Tel. Tel.j]jlmrM i j -potreblla I"t't:t'pda nerk~1I pokl j DO rad. 0)61 I\'WW. Td. 00 Il26 064 z:..ilpi~plasira:njeka[~.~ru'tatio:na.VDm iii vn~em Slilnu. C ka'cguri...nc. I!9'J 4U • ExfJ1!l frili.'adi sy·!:!:\'f£Le Le:k. 001911 100 vrsre .IiNnil 46. 061 079 771.I Stan. 061 357 461 Td. lllko.c-ij a 12 mjes._ drng" T.l.st.".e daje ins!t- • Kombi prevoz povotlno.s!er"nU za gcrj"~ i~'O kapilC.7 • Kupu:jern HAJMlONHv\ trrU Qd.. di cnlca firmi.(}'I.loj firmj ra. brae 1 vrlo pocolino.eru. oolesnirn ~ nemocr...it'a..iI'iO_ -~]. mig:n:· o::r (gIJh'obolja1 i~ija~ skol i~ (krLva ki<'rna).c. 06] .'_lmrnpju". il6] 244 562 • M'Ilzit.[ol ic:tl n. Ugoo<itelj>lvo.151..l.rasIilvniCil l8 dr1.80.SlC DVD uz rn..:nil sa rad n in.:Qg i e~i k:.. saniUlmLh Y""'aja i ptofupljcnja. laminate.Tel.ui_!1~pOl.1u5Wf1j~ j k'lr'3lLfi"". Tel. "'0. J • Prodajern 'lomascv Oil L6ut miilo k. Tel.oo5i).nj:a. n~e1ro· in) p.ic::r • AKCIjA: Bukov.21 • ~rers.a ktilIDldzi~ rani m kornbiicm VoJk!. 00] Lrashla4. tl:J1lpijar p:romil!n..r.-jj~i']:3 pOvolffl.ji .c:H!! i4ip.1 m. pesea . koch Km:kii komad drveni ugi!~ li.C (mole i nclspravne).vue • Pro. :a:nnirati. 00.C1svc uz garanciiu. 1~L06] 456 • Prodaitm m:asi ITU ~ llgOSlitcljskog !dern.aICf ~ isJruslvom mt opr. Tel..j mj<ri .@e..rj ped.l(dje C[~M koIe~ ~lC .h.sfc:brenog naki[a r.gii. Tel.or· apski jo>ik. Silrnjevo Tel.blanim Tel.Prodajt!m in~tidsk::r kJJljca 1 ['Jo6ill !.~ pI>" IX'dogo. 062 ~ • .a~ mi~mol~1 mrave..DaI.olatim r:ra ath- 5S1. 06] 7ry) 34G lli. 062 7250 J 01 • Kv:iliocmo vrilUl1W profesio1llilci .j il~Urt.:. Tel.]9SlI001 • Prodsjcrn pclovni dobro OOlv1mi VUr nen t Cilim ..bL~m i U .lj:ilk:u opremu: ~_rik. 12 i 24 h......:rn~ ob"o. • Prod:3jc:m cljcCiji iiU tic nii b:at-c:rij~ 310)KM.]L"-C mrilve i mi~evt urrj~ta\l:ij_mo~ lOO % ~:r:!!!"<ija..lr i [i.rt!odaiem kn~ki koslLm. g~ner. Ti!I .~er!!: . 033 443585 • Agetlrija Arka.mvf.Uoistevamc tohilfe..la vt:ijedan i i. Tel. T.9 t\'$l(rt- • Pro.ii:Zni.h u FBiH i RS.d.i~ monlidtJ.45 sddda.aj'oe.11>_ • P11~lmil VKV IDslnJklW 1. 061 g29 108 i 061 862 &71.. 002699 66! l • l\:r:sl:il. jO.l O1p~iV3J1ie i [jJ uinwPr:Cii'" jl<l do!.Td.tar.1is: • M"Icr.. 06) 100 II). lakiram.Cjjo:m. 002356 III ~(O 1M 772 • R~q.J~e ~flj~ statlOVS 1:sobni KM. Tel.!j '0"afika] odr!. • MladQj ooobi . T". Tel 061 m641 j • Bukova isci [epana dna (mole IJ vrcc::. i1:1a:t-Tr:.. lakiVf'SLe parketa. 14.maIike.3 • Ptr'[~b.atifill1Q I kg ~ ZO fcnLng. ild..kUSTVO nil murcrl..: pumika scl id~ kQm. . "'s1"'~i i pre. sve 'r/t'..".n".9je .ok .a bin dijeli:'~ KolO(h·'Orsta ·Iel. bilo kak<l\' posao dn rildi. 20 11_ U prodaj i S.li3 bih djc.:'f.r. ll:=i_ 002 20..n.l::!l1! Garanr. moguenosl prZcn~ express ka:fc. z. 06l m4l4 • Popl'iJv.'Pj~pd:.tlje i!tlru~ .. radi mo 00 w_melji! do kmva .062 m • Thpctar .k~ i kllji1. Tel. Sarajevo.anje do 300 sr. ozbHian i Vlij . 1i~njc dC'kUDiUlSi3.SIS.I!. po pouehi radna srr_~ let 061 35.:!l. 061 !lli7 075 • Himo po!JtrebiiIJ IiIdnkk/cti 5iil Lsku~ :5lVo.clidbe~ O(h~ kab.1 • P~icrrr.." a IJUt~pr."'1: upeve namj~~l!rja~ a u[edno imt!ujel"m. plata 600 ElJf'3_ 1nfo tell:fuo OG2I569·224.vliam b!'\l. 001 31B zoo • Mot.!Qdi povolinoS\'e mre reks~ 1H.:og dnjoSkolce.1<0'" i(l$ru)VruL T<L06.0 4 KJ\l TiI.]s 244m 473 it: m:atr. VCCOO <100. 061 • Profesor. :Siln'lj'l.u::rebt121 ped:)f.radbi} rodc:millJlii i sv. . 0611. iklti~ bt~::h k"'11'2!ilerno."v.cijon.' LD Monrencgro.a.pgovoru.:il ~L~C'_enj!! :sr. s'Vc 'Vf5iU~ prevOZ<L.l BaI10\!"[ti ~g:a.'~ _platcrH)...tble Arbcirseeh.P.". Q61 184 '196.ge kvalitetno...""'.di m~ Ie u izrndi lckd.~. Tel. [>OV<lljDO. Td.Jsl LLg. ToI..Il Tel.rn. mlz.orn.tLitnO pclJ:ebn. ()61 928 :)35-~ OJ3· 2]9 761 • vrslm knmbi prevoz do 1.r.i ~ mini ¢LLvar ill \J dr'".C u ku6ima. OGI214 579 • Prcdaem vhafon zvuk koj~ lijeCi za 200 KJ\\~ star gcdi I'll dana :slabo korisrcn. 06 I 606651.-""".061 551 J66 • Prodajcm oprc:rnu Tel."lis wravlFi' .. l·sobni 2.ll:. cirkWaciia.!! Ne!!pi".kvaliu:l.l LmaViIIIJ SOl video 1rnsct:a otrr.orno i ~?{)ljilO.3er'V~o_m i ptlkom.i!.dA.77 18&. SHl. Ol3 272 4SO • Pi"Qdaje:rp ~ilpe!a:t$t.lJ"Illlcij. Td. prirod.s brusili~konl3kt...enlirn!l ..!.'~i popnl. dol'avnj" "'~I. . 819700 <n~~'lx>i.Clii!:ine 3. • Dalem lnstrukeile 12 hemlie i Eizik~ ra- • Prevodlm dlplomske. . fro ilDCUS.m pij.HL bnJ_k'Qrtc. Tel.. + 387 0144Il5 71!11i • Prodmiem ~vajU:&-I~~"t.. rna] LerisaQje! $:UO'r"anje i osmli grmtc:vills1r. ~.]I<>do~". liiltinskog i ~p.30 m..u-..a reh:abi600.riA kk~~ kotekl~ br':iIDp.Povcllno. 063 635 017 • P:n. \'T- !]:II. Konji<:. bc:spt!una. Tcl.1. Td.- • PQlrtbo:a dje-.1J61 '19750. • MIKADO· VRATJ\. Zil r. euvm:rje na .allru (.815(147 frfQS[O·re. prosm_t:a O:fui~ro:J i od_gow')m::r sam i pO:SicJuj~m is..rm~_ llisoni I m2/1 KM.DubilJSkQ usis.ra 8.-'OljilOt radn_:a s.l46 441.1)'i. kuglLcm: ''11ljk. Tcl.ocdn. 002 173!9S • Insuuililm dakc i sm®me h: malema.·(~r:fSl-\'R srednioskojcana i studcntima.lOO~ . • T. sin tisajzera i sol feM..jli~ ~ dt'Jodiplo!'n("t' i posrd L~lomce. ll. W_ -06J 609 947 • B::s:pen: za hidru-termc lzolBt:ije.c sm~ nudim pos30 [rgovac-ke pouClL!:(:.i fum:t iZ'o'Odi Svc: mt'ctadO"'iil.Jd.. Tel. 6. Sarajevo: ..a sa L5kustvom kOja bi I1idLI~ na prodaji .. 062 713 57') • In.IlU. M~lni3 jf: u.d. I1J97·INdz l • Prodsja poiiesrersk. 033 117450 • Profcso.k nil adn::su be!ipbna n.las danas • Super . (tlo 214369 J}ll • Smkl:ir mi sve vrste staklnrs.061 580 122 .. posude bakereo i sl. 061 818 391 e Parkcr pcsmvlianlc.:!ic:ktll~ d<tkumen t~i.-el_iki.:3 00 m.ed. sdenlce.gali (KI'. llam ~'C: Qk:pc. 06l 855 716 .O-Mo.lrDje per-fLab.ro i pO'I''Oljno 'OOS1:a . do'''.+ I n... 1474·1 " • Pizzeri.kadna TI iq.evLO'.lu:g~· uredoo Td.cm • P'~_njc i pq. DQlaza.]j. 6~ 167. 06l <104997 iliQ70211 J76 • Vdim prr::voz. stolar uredno.im i latir-arn. Tol.061135 229 jz Iljemil~~og i OS.IDic pnsrcliirr.! Td. 001 51l.Il:'iZ 1362:48 • IQSt-.. Hrnsno. Tel.t 061 398 565 J T.. let 051 sve rn- pakl'dmJ. djJ11(]Jruiki. l'CPLb~ i. Plam 750 KM ptU5: so.WI u.la Lrni:i JKI~CI §ofera.gles.ra'ii.m za tad Fast rOQdu 'n:9 Ciglena~ m. tcr. molkc..s[ffi:lI~ -sa i nil njemacki i e.J.ij~ ~ tcgalizadiu objeka_ta. j>OS:lQ.ri~ina.)~ d. kUCnog IjubimCia_ CijC:lla po satu i d.meZl j dijeloW' ZlI golfil fcdin1cu.mlktJ 1O't!rl.da8 nudi usI. 03l 6l{1~24 .. 0 botlj t:!~ Kan d i~ Zallusi.[tl Tel. 061740 11. TH.rim:a n:a:6: ro'o. 03)..ns-lu: proimC!d_ni~ ". Rje!.J [f'la :potJt.~ o::rilclresi_ ToL 061 855 4W. Cijcnr.]narlJ.-~ TS na p.li. 11119·1 Ndt • N:Jj~mvoljllijc i ll~jh~litc(f.milgLs~k.sn:dnjoSko!oc.JU """"'~ u=Ino. T~1..n~.~j~vi.-'O. Iedil!! i.ra po 00gm"Ocu.m <10 ~ . Tet Ol'] 557 no ... zidova i guraza.drf.. 1il. ill 002814>23 s • Dajcm m.dli . Tel.1<1. KO!lc::r r. 061 Be 541 ciie- • D~jcm.. 65-3 454 .Ispl:!t:1 odm:ili.l~I:u:!.jh i doJ.443 l8S • i\kackm5ki i plilVlll konsal tillg i me-."n."'.ge rti:'ij:rl za kupcvi n u devi zne sredn jCJ.l. Rail..f29 god "reoIJ. Qdrt!sJt'~ je..raLL. 061 0i3 369 usl. Tel 066 136 120 .. Oll 45! 778.. • P!icni.. 002 j 27 5<5 k'Ir":B. II6.oli~ rQtelj~d~je~ srolova.~dna 1<1.a vmm mdi u birim· m<1nam"'.0«1"". kamen! 15-0 KM.066 620 ~l • Brusjm.a uzgara.venikill1l4 rip Q)me! 8 irtta...Iijc sa gara5lctjom radimcr termo-fil"du.efi_loIsno un.&lo samo u kcmpletu djer.l.en. 404 • Prodaf. U 00IiCIJm0 SE~nju.do. .. • Kcram.strukc-ijc i.~.1i ~ or::r.i)66 'j65 901 • Ozbi1j:[UJ 1cn:a p-azi~ bi :sW'iiu g~ ~-pOO\r. 061 S66- • O?l:riljna i Lldgo1i'llmi!r '. Tel. • tistim lmee i pos:lu'l"fte 061.P<lOr· 1m>.W. .eg.d~nil doidiliil 5:il iskusl"''Om.~&ulllOtlu· binskc u:s~vomjc 61trna.rtOi . NE KRADEM'!'l T<I.1_ T~I_ 61 5 ~ 9Ill • Cuva. m_ • P"rod. 36/38:.kr~ O'1OVil podova. 001 188 903 .vilrinu 1_...::i ne 20 KA'ltm2_ Trakacs[c zilvjese 20 KM/m2.8 i lsCP. pos]avtma ·teL 06Z>91 l. TRAKASTE AVjESE.rtj. 001 07') 77" OlH! 74SO • Pmrebna 391 friz<rka Tel.dJl. 003 IB9 457 buregdZinicu.m zidne stare 5o!iItQ1..njc mOO no malJ1:Jru.nro. I1S i-si.uJ. snlj.. kv"h.1vanje SGlILOYII posl.ne. 869 • Prodaiem isparweceza <Io+4.J)j~m lTr~inLi' ZlI prkn~ kaf('~ L!.. II Q20·1 N dz • A. 001 5lJ l 1 m kL1)66745991 u. Tel. 06l9iO j po. 061187 954 • SroJfLl:ske !.presv1i'lcimo 5.: pciV{!-ljn~ u5pjch 2lIgaIi1fl LO. 061 TeL "'". • fumilknJ os.\:ikc n:ti Al_ pOljl.kusa t an. i lu rei) dt'~':a-. 11024--1 n • HOlclu. korpi t brn~nih drugih proisvoda pl~termg Il(lmjcirsjs_ P~w(r-ljrw.h.lti~ . 061 l50) 688.mc samoresemerin.a [rX"~ire pogodnu i m kUil:lnje_ Oti~".i .i biom~lrijsk! pasool i poo'j"j_d:.rijanje.o.nj om. BLPROZORl.1W. b:aidarcDic: svth VI'S[I~ dmJ.rLi ku L:$l dan._ ta~l'!..ml00 IG\\ + ". 063 352 400 • Prodaiem me[!!lnu c:i.IOOkvado" 404 sei :?II.3 pawljno. 06l 124 lOI "im .:imski kaput.. 061 ~g 111 • BrnvlIr rndi ogrnd~ kapifc. Tel.r: instn.aj'ern tmrura sotarlj Td. HARMONIKA 011/6'iS·600.:ul:madkt: ZIl OS[]{tV'CC.skog. imam dugogodB.• Elcl<wi".llm osobarniJ mj irnjilnjc: pclc-n:a:.ire[!! 160CIlh ciic_na 350 KM. 061 l30 176 • SiiIiljcvo.T<I.l$potr. 061 j 12 126 j 002 135 067 f)~ p:akova.061526205 • Grildevillsk..ko ill :s:tarlju knu l2Q 182 j • Himo [La~in1 :posao.lm:Ik Oit kuCnu ildn:s:u:.·e.:>tvo) mok i stnmcima.5VC ifl~ i&·e'[(lCjne. p_ Tc:I.llja suu-i._oji= be< pO- 7524(14 • Prodaj. rtO\'Canict' i (IS(K-10.a iJ'!iSlalacij~! l~[i tx~l~~ S\"e l. OG1 l33 078 nO~'" • J::ik-O brm i pOvoljrro kLL~"" Sli't! rndov-a.O:S:igui1<L Tel. zggrijev. Td 061 005 m • ~miljo:rdinll.. kQrna~! :r. Tel. T<I. Tel. Tol. Bukcva dr~'2 u svlm obllchea.t. n do"'" Ij. iczib • Hi U'iO pc..r.z bern ijl: !ilu:dr. bukcvl brlkerl I gO KJ\i. bcrja erne.skrcIl:. P=iE.] l-:--. s.I.I[.1":. 300 Kill.033 209177 • Prodajem ugcsti [e.. Can n.mj. 112l7·INd~ • ..o".LNE IOU· AL ZAVjESE... Gjcla violina. odliean Zo1 kilfite i slastlcamc..-e-]Xl PQVQljrr Lm n~ma. ROLETNE I VRA Til. 1<1. rn~ dn.c~intcxf""i.061 50)1 401. lajm. furodi".'T .. 1nc. 3bd!inici 0 cljevojke :r.... S[alill raali. Tel.. cflena ' 50 KM. ll:I.. 0" Inlelektualne • Prnksor daj.iSOrtii sa poP e""".cb. dain) ~rati bilQ kabv pOS:loO_1el. KI Ri3Y"'.vm'Skih . 052 215499 ~ • Kombi prt'voz llarni~t3~ 5Chd~ . V!:IiC. (0140)8 SIS • ~::rjilSI. Tol.ii\'kC'1 iJJslalac. rame cdfterc.i! lval Lre1:r. Obl11S·07S • D. Tel 061 367103 • Prod~lr.t-ovc i. Tel.ieerm'U!- US 306 l64164..lYO-_ T(!I.mie. magisrarske iii obrn uto. T.~ .l.ma} bri kel 5 KM.'~lVfinja~ odS""" BiH. 06l13945l • RJlSPRODAj A OGREVA .. mood".()62 l!)j S 12 • Rcsto~f. 1lL 061 809 763.:rrt-t!1t $tudir.C u rukc . • Et...ihlrr. Tel. g. hi sWLiu U!nu liill_g 2.55 c"""' .adJt:!I na mC:l.rn. 061 753 962 • Kombi prtvollJamieSb!i:.. povo)jno.-. 062173 iz 2_98 za i • Dnjcm insuukc:[... 061 w. Tel.~ i pomoe starim i bolesnlm.(lStQg orp::rd21::.i j::..>. Tol.384--111 • Zobilre.!~'!H 06144Q 6.kcij~ pi&: lr:kI'i:teJ sem Lr.033.\OJa. 14)5·) 11 no.~kc kozrnetikc.m ill8D"llkcije iz ~n.. illstrukcije iz crrg)~kog je~ika na pOdrutju Ca_pl~int'_ "fit 00:34·91 260 .lr pelel'!a.• a.9df. .novin1~ poslov.~1. Tel.e'rn.. 731 • Kombi pte'L-W: Ttii. fIii Zanatske • Vrlimo sc[.enje hr-za me.iia ~ bes:pl:aLllO uClan.f!'O''01jfl. 002149011 . 062 55B 574. rcda!lo!.. i m(lntim novi IL1Imj~tll1 kuhinir.. U!.l. 1016l-1 N~z va miis ina {Gore: nj c~ ~l N i'!. r..woj on !0582·INti< • Cuva. • PttttebIli3 rndniCil zanuJ c.'.06117H.ra.i rndi}vl nOl podrucju u.JngijC:lla« najpm1oljnij1C dublnsko us.tu :bll"l:. huhe.=li. t 11·484. Tel 062 83Ql)S • J\'U~r:1j. 20 Miuu'" bejtes.e djevojke Z!3 us..ravi n.cmcija pn....ge kt. odvoa kabnsrih stvari povofino 5OJ..-cij::l fi. raane robe jl<lcijoloi 8[H 0-2411.=...n ~jmiJ i L!6:Qio rg2l! dO~!l:zim 1'121CIrt::$1.0.. mnlcrnillike ~ (l$oO~'te" srt=d_1l io!ko-lct:_1I=1.:!i i t. • PrnYim S"r~ vrSI.n.ja 1. dcmirtiiu. 002 %9 539 sLOlica i j I><..Z.4.'l'rti iii 1>0>.iLI..l-cta_ J ~:ptatii odm.H i RS.I S-pO.aife.. 45-9539 Ostalo • U nedos.i'lUl.\lj_sinmje. aubceeTel. Tel.a TV apaTal:. Oll 234 80S. bojlcr..... 003 189457 bll~n. TeL 00 I 098 579.to · 6. 700 • Presni mavanle sa video kasers.kih uslu- ukciieosnovdmat srcdnj<tkolcirna.rofcs:LQ. oo:s:ravnica dr1i l. ]XI"t.vodsnJ~lle ~1lJ_~ bJ'7.niCf:] :!I.Oll2l9761. OO'IfQZ ~!Jtill cLjenii j)OV{l-linii. OJl 660 767.e lromoo.k.! • "Ihpetnr . kl'lll. • NAJI'OV01.JN!jE.tir. 061 101 &4(1.skog. 126·1 11 • A.4$tQ]~ IO$LOli_~novi rlilpu LOS1.34 200 • Bruslm.: bespl.rn. T<i.5 KM. Tel.:360 em..'O".mcrrnpadl"Bni na..062 1)1 64l • Prod.o.. :i"USledTljoc.kabilSc'[ih :il[\"W"i) po'\. piocrira Rm . iuscna.Perroncin i 3Dkg..'Vtb predmem OS<OOVflelkole. 033443 S85 • DipL profc:soriCi3 fr.CDCI n. Td..~IllVaml) ~h.".rljanje ~:lm i naUL Tel_ 061 1.kom.nl. TeL j Tol. 6. Tel .11 • VELIKA AKCljA do I. 062 117 905 il:a~t:' • Kerattr instrukdJc rejPj ka za Tel.li..j ire- -n:1. • "l'ARTY· PIZZA" S_ G_ . VilNj5KB PVC I A L RO L ETN'E.3 704 iii 061 l05906 • i\gttlciia Meka .a!1 lJirx.I. • CenU<Jlno g.00 I 788 {176 • Prodnjem 6. 3·:so. i 062 .ilil . klima u:rcda...cga vi pOidlt-c.(J KM..nje i:d::u.'Oj¥~ & rnd u saIj rul pOsIuZi''llIlju. 061 'rad 135145 • PoC'ttJne. Of! l • Milnja flema. Tel.&. ToE.:i d)e~'Ojka:.00 Ki\1.0. bancvidki "galj (kccka. Tel.uj p. Tel.slobodno. Tel. Taene mleea..::1rog jczi_Im uspjcSno daj~ Lns~rukcije Lti!enitirpa i od~:5"lim osobama.iL':u pre-p<trniOll 47 "cprni dorn"i vofujaci ) 1·1'i KM.Il i hrana obcablledent.ad sa d~l'rl iz s. 001 316 514 • Mcrle.P8 54! boj~ Ijclnih SO Ki'l. Z Y<lti od 10 do 10 '''.. pti5l.r sepiha j KM·m.".Ako vam ie pouebna I:'<tdni:ca da vam tisti po KLtCama j d. IOl34-!Nti< • Da. 062 4.e zubn[h prolCZ3.!Z ~"l~Ilr:.""" Tel.o:rim4~ S .tiam sv(: ~TI'tc frilidall: j :r:a'" sbhld_nib t. 061.". Toe!... prafl joe i is:pi_l'an jc svi h v t'· :s La lr. .lJP_ NjeItIIlCk:I brada. komode.sreklece ~'nr-u. insm1acf. 'T~I-062 ! 039 05 • TV oid"" S<lVis.mwskog d.e i. S\-oloj:tCl de_ke.ngleski jexik) lek m· ra bos..Dje Srijedoi)\. na]. 033 657 038.. 00259.! devizrm ~tednju~ ob\'t:Zoicc diQnicc~ ocH.na13 sa garnncijom. ii'NLm B ka''ll''rii" ll:I.d3Ui!l i tura". 001 200 546 • OIDilJnm :renll e. brusirnn lakiramc.t 062 • Ag..! ptlla:renJm .J1:su'llkcl· ~ ll1.:)m. cTel.Cuvili bib dii<teSkobl<oili Is. odrnv.-kf:ta S:!Ir bemaslncm uz garanciju.rfesiolual!1o..imrskc Tel.gog daic cesovc iz klavlra.. Do la.. 06ll7l Y . 57 991 • Iskusr. __Tel.. 001 )44 800 • Pornxma zen!! 23 ruvanjc smrijc oso- . "'".-::r.Thimn _. lOO Ki\i.lnski Lq'JrolVljaO :?a sve mild::~lV ap::!1'21:!L 'lel.. dugogodil. fusjo:l"jem\~Jru II.'dfaju! sa :(.ir. Oll 767·995.e.5~ namje!. 061 67Q 06g.. 4lQ·I11 • VOOoLi1Sm.t'Sk~ kIlO i r. 061 171 666. Tel.. Z:l [Jj-eCI!I in ve I ida U' Li ubi ni. kaserera. mJimo 1-::va1[I~llo i po~'Qljflo w: garnnciju. do J() godiDa.k. Tel. podol'a..::a Iljctcnjt tromooze ...c.bans.. I I !Ol·Ind.r novi :PO ". Tel.. i do 3 mie5CCii llvilIJ grnniCil 'O BjH_ U\~el.lIi.1 rncull(l. 061 ~12 39{1: • Profescdca englcskcg i<zika da]e eesove i pre".I.Do Lsk 1J$t.icrne.v. Td. ooti~nom. Ugalj Krcka.:reclzno iSll.Fl-C:rri.dtn b r7. Cij ena SOil ug:rad.10" b= i povoljno.[h inrbill~duiin.oo ttl rnsbladml "'1trinu l.o'Q:.!I bCl:5. ~rt?:lri 9f.Ljom." i. T<1.dn. K "ilH(c:t zugamIHO· \'aD. m i~ ni DVjI mm na DVD.6·1. 1072·1 " cllcpaun. angina pck. KtlliIol41 'repeD II·J:(] IG\L Si.ret[m komhijem.. 061 4l& 181 • Vr'Simo presvLate_nje i pcrprnvku :svih Vrs'~ Ilsmjdiu:t.u. rndi selj~ dbe.:!!i!et'u1 INDO VRATA...rgan.r... clol~J. 06) 119 700 m::H~m~l.001 18&4·10 • Bra~rSke :r.I:IOQv.::amje:r. 062 'i71 on SClJ'U d~~u s.llSuukcije iz njema~kog cllg[eskog za osnO\-"CC j .:idm'l.alij:3.c:m i.dOVit keo ~ pO$UvJi::rrrj. VAN]SKE ROLETNE. C::isLi.1J66 676091 ~ UJiiODU ...ogutnOSl surdijste 621 167 • Presf.lLr.j ~1l.n:1u: us1r.'r.agozi individuillilo po.cr sa iskuslvom izvodi (Ir).a1'e·res[)}o • Prodi3jem mu!ki r. • Kupuiern swenire saralevske Olimpij:a.ckuosLsIe. Tel.. di:CJ bi. in'lam 4:5 g... djl1:f.. pI8VCp.n .rom s:ve 'llTSte brn. !poreLa.Sl gan311c. Po\'OljnQ i Io.apijc 501 bol 1lC5UJie! Ako hi$'[e :t2d_Qvolj:n ioolol)r)rk['Ji SI.. is:kllS [VOin n_:Qro!lili lju i j cd. 1e~..rjege s:[mm.lI.pa .e.!. a5'i S44 160 r... l • M(ll.rrt'iii:llne..[ . OG2 073 760 1m J '"liS". m ikadobb .~ ~jOO«e bo.nalm. Tel 001144183 • KomhipR:voz plJi:niJ(a..u b I. TeL0615tIB komo~-2O Vas mali og.ki pedo. Tel.Q\o"Ci!1l:ii U! .-es::r ~ S(rbl~<l". T~I.. bol.001 91'iM9 "a.].ilJ. 033 toke".upujerT. Td.QS. zamjcllil kOD"cku:rf3 i OSt:aJ. • Voool.{!.vih sprasinskcm Tel. Ribar 65. Cije:n<l. r-!!\ns f!(IU'~r..ml5e! Od t.e iz englcskog odr$Sl~ i ueeni ke..amkog fe2ika. 001 519986 • Prodajem Q3J 616135 mjd..".. TeL061119453 • Komhi ·pWf'OZ.:sm parkru..a 1m~i taion:. 989 803 • r~~j~m s!:olarske maSi_rte . 1<1. 063 011 634 • Poln':b. N.Gure DCUlSCb kemn lsse erforderlich furs tctefonicren.com.. Ciit=na 15-0 KM garancija na g:orovrild.\1esno. Tel.m:a. TEL.__1<1. 061 500 037 l • Momak 3S g<><lina..niekcir. ll:I OJ3 203 001 fumojom onslcsl<i. bmseo]c. • Pmrebni :iI'..rubija~ n. 61 254 0 II.n ~u SA kant_ peb[1. 061156968 engtt=:$l.GLANZ".vljam sve vrste parkee i SipodOVII koo i posm-. PANE. ll~dl. lijeslO.! 1 605 168 • Parker. [e. Tel 061.061 135>48..aI~rir. TclOGI 200 894.rs...1]l pO~'oljn~J.."". pu mlkil s. OJJ 6J() J3l. osnovcima instrukc:ijt Snrilieva Tel. Alu i pvC tOlellle! le r'uie! pl:) nlt'l'!e rtflem c.r-.. 1I.dt<se. 874 • Brnvnr .ve rnlacij •. • :s c:r'l.'Ci(la..e~ n)lctne duiinc 70 em.. Adresa SEalIDWnla Sam~1.cc stalii d.ov P'J mieri. PfCI.:UII tJ~ zrr. _ .sooif. · dc sDimanjc :s:-. l'rij. • r~trebnOl 02bi ljng '-enskn osob-....-e k:wlil. cokcvl merrlce 6S KM~ u..te pntnje i iSpt!1lliie SYih 'a'TSt:. NMKVi\LITIITNIjE ALUMlNIjSKE 2ALUZlNE:lO KM. vel.15 t$ • TV SERVIS I.nim proSl.. Tel.t'k-a) drveni 85 KM.! kcva drva • MitarbcitCf gcsuch t Skylilll: Marketing 0. I'LA TN ENE S 5 I.l TeL061 W5 2~ 10.:Jk h-csp l:jl.. 062954 . bD.K]. slImju sa svim prikljlJ¢nirn eJ¢Uj.o pI'anj!: 61irna iiI.criltcn.gle.avanje. ~rodaju s"'. (cij<pan.4..1.41944 • Kirt:ry-&tmj~ ~n. '''"'''''j» 211".~ oil<2bij«len. Dolazim IlS edresu.a posluZi.I 002111200 ml. 06fr 3. inslilncijc. {~ pcmoc crxcr ~zrade' sc· miniH'5kih.~ Yr5re kuenog i kanecla. ins~l· TeL 061 566 odnr. • K.ivc. 062 . . 06 I III 447.1~kr. n~jm'll.l u .. Do.. 0611)9 507. Tel. posui. 033456'505.: spa. Pavolinc.Uu6:. pand parkcre 300.lte llS.mje u NedhLriCilM.t~ :{.er.7 os""" Tht 061 518 589 iii s:[~re osolx.oIe i dcsdoodjo..I'rodajcm ldimu II ~\ci"". To!. (DJ~dQ'l/a_ Najbolje platfrl:rti:! L5P ln ru l dolezak odma h. Pla.~uosicdc.mieStB~ . Td.1. [bema). Tel. Povoli"o. od 0.o:t1i~ di(mj~! iqJl_ll't~ idol=!< "" ildr<stl odm:ili " FBi. IQOld T(lwn<l' Ila B. m 8.lilul fr. Vi'''.2323. OOSUSt . ( Tel.i To. f'O\<>li"O."I="ToLCl.2.y.. 062 3S2 352 i • Postavtiem osrale '!.m:] IJ L C i iSKU'5l\'Clrn I. kovanih!ank ". cijcna. leksoova. Tel. sefldbc. pos~uj~mo ljepila. tjpod~ lamlnarposravljamo. pe_nz.jllino i1XCS!e. OG1 ". retlITIa. ie-t. • O.PIcrfiJer! I=I.5 072 • l)il.-· .3 .t!rjem ill ['e. 'I.e\i1o i vdo p:Jvtrlin(.!r BAi\YI 524 TD. Tel.. 061 191 566.S. • Prcdaiem v[o:lii1U s:a ko. !}l3 l72 450 • . pl. Tel. poc!m. 002569 483 • l_1'rf:'V(ll $IV2r1 .. I malYI.pi ha~ n iJrnjc5fillj ..tl:ntr. • Zid03I!jc-.n:a ~Led.". '1!r 061309 800 llsJtI~>e p.[i'k.eni: diskus bcmij!1l gastritiS.c-m profesion'iltnj LLgosutclj:i· ki ~Tl~le:(lQrnat i ~pump"'?. Mob.ni~e.I~kog iezi..ampanjL::a. cstalc sa kirby usislveeem.surcpor f~dc 53 !lIt!im iii _ mareriiaken.mirtiju raangal u.L. :b'roj sarudnik!! jI'_.

LJ Irul~ • l>ro<l:J.061 !47 'illS- Ostalo _l'rocbjom clllh. Svaki dan vaSi oglasi izlaze na tri strane.e. 061 13I . ~uzim{l sred~nl ulictJ 1~ Ir. ml~ ".rl~ papiri u.100m O!sl:a riid.a:n.• il. .a m. m."_ rnlji_~taj HI1lSDj~.akm _pee za ccmrcl..Td..i kV1t-d~ttii~ SOlI..&00 ml za zepoenom kutom:8x9 :5a pepirima i pri kli.\dJlo« i dva r'.3. .jj • Pus. 150 KlIt Ml"" .ljno i1.110 • 9 mada._. Tcl. cijena 49000 K."".1""'1".3. Gladno Pcl" ked Ral<"".l a&endi-e..k9naI.d. Td_ 061 130673 CoS. O6HZ3 569 ~i' ~p~ SIt :.:ndfM'SB~ !.. To!. 033 62 1-79'3.Noi.ttl<Jlii~iznilimljjWD.Izd:I. 'trui •. pJ. jev u _ Prodalem znpoeeru kucu i 6Cll m2 '" m 1je.n Ml rw[1. U). 061 925 3.rcdni dOlxola l::::I gr-.. prikljulcima. jedne ~. inSIalacije tisr~ tDtivi!i. 4. Titl. lOO6..1 s..Tel.lai.... prodajem 9 ~""". 061 207 921 • Op!~illi'! Trn(.IJ ihL ''''' "amjone.' 6 K\\.lH 01\I 32(1 • Scm.4. t1111uma J1i~ i IJ parcebma.1 160 . presc.:ij(~t S57012 (0_J8mJl_3f' mo«o).!.:a .Kupujcrn lomli<ro zl:"o. 6 dun um~ tern Ii..:SiJ povolj ItO OOSla. 00 I 319 647 """. 061171 :ns Iljsk¢ 810 :>98. 22. 1nstiJILmJ ic wi[ldCiW~.I. Td.. TeI_061 618483 • Proda~ 8m za stani lmis:n.iiju'~l:m .li dOg<lvrn".dror._ TaOJl451 l(l9 Td. =!O K. 061 200 911 • P~iem kLthinili 8V KJ. I.1...I. 400 m2l. jedan 200 I<J\I.i) 00382 31 676-'106 p:!i ~l::jng.Tot 061 5SO 419 • Illdza. 061 072 57...I1l. u s:3S[BVLl ~(1)VilO. 061 488 211 pa=1.jem dw kimoo::!l ~ !ckwlu1o • 'Fm:oopar. vilt.KiIi[L-dn. um:lfl~od. kroz.ii po<b'. Tel.III! IJrbanlsdeka. 4 k..]JCiZla&ri NoJdj.oo !losmllla9x7 778 081 • PnJ. 033 699 1)3 • Ah!!l!O"rili! prodajcm dun._ Tel_ Of!.L • Izdajcm u cemlll prosror 36 ml U Deposre(hmjb. spa. lei..e Td.. Pafliri um:lni. De:tvj~ NtI~ u mi6:J~ 00 kVildra~ ~godan Zit . 0. 40 m2.063 189 457 proStoT • Orebi~! . II. 06] 412 5>8.il&ni:5(11. "" Sm· po lIidllt.. cdmah usdjj~ I>'. 061152976 Posl(nt!1i B.m m. japaftSte: prepelice i IjekO'lJlw iai.a. in""". .u~ p(.WCam.I" 00 630 m2 do 1.rikendic:J: t kufu."nOll proslOm + 100 ml ma.121. ~ ~ sve narnj~c.iJi.dajem apmmM lIZ mor<.ernjji [roSjed~ {i\-mjed ck!:it1'3 stan. 061 763 i • Prod&it'tn Xlx»L .nm.! Tel.milckog U'l. 00 I • lzdilje.g IS m. ugr3dnjom .s'lle nil~ mje:ne.nli~t:e 6.2 CD )50 l(M . '!II .0612441&6 • Nl'"wri.. p<J dOlln. Prodajem: InJ:Cu \J een tru Stije:!~ oi>Cirut OWn sa 4 dunume zcml]c.iLJn:3... It' djeCij~ !!ilV'!II-i ~ kot. d.Qn y ko- izdi!.:n i-s i 121 .a. Gam. 06243<1290 • Izd~jcm pm:lo\'lli prmt:vr u.aje:m 580 m2 ?e1T.. "Iel.ma zcmlle u Rep.iJ.14O. Priicdo. Td..lin.ik Ai'I~ Frank. m1l1iifIU ".1.k" pominc 1. C3750 190 KM.e Orii"!SK.gr:am::'l. knna:Wijc. ponTI [ei' ~ i:uad. pn)dajem pomljno ikuhi· c]cmc:ntc:.lU:.l pO dogoliOIU. i :i't1S!r- Zbroievk:a .:3 . 061 304 599.ri.' l_Jrnd::. i!I. Tol.e. 062513003 • • Prodajem Prodaje:rn • Dva beecna krevea.llilpansion 20 eura Il" osohi don. 06145760<1 • Brurunec. " lji semogu pog[ed.:100 CU' r.Dnevni avaz .9 m kvadralllih.u.·oljno. 033215 . 8. !'\) pot1 .fl.. 063 4S8 417 I"ii" 101.I[LII). 062324 716 :Iliparunane i se~ po:reIjno IJ .e 2::3 izg. ll:i. • prore!llQ:nlllno ri~rn)1Ie kompj'll [. 1 S60 lOS • Prcdajcro dvi..."". ... 1<1. 01\1217891 • Prodo.rirod:a'l:S\'t ~_gnl. poMali.i:!liem 2" "o_ri'[~ nil TV-a (stoven..I . dukau:..ng.c ITO dimn· i..rt!<d\i.IlivOOSl preko '90'%. Mark<!.lzdaj.. To!. Rakovfca Bi::stricki pomk.oe-r kaSt:UiI~ P rodaje m Pl aYS:Lfllioo 3. srola. 063 488 S7Z .rnJuL Td.fl'i. T. G rod.pcvctlno. T.. 00 124l 836 .cdD(Jkri1mL i d'llQkr\IIJ:a. Tel. 063 152 400 • Prod.askI9lil::!lni.ilnalomski atlas dmnaCih ".fe_love. dgricc. Tol. 062 S29' 321 en jep Kutl tine- KM_ Logav. cijena SO Kll'IJ'ml. 061 rt.Icdnjak pl.dj.854 294 j . pvc 135.' K vri:i"" Bill" s'lie?ove ooje.d"..dg.Humsk:l68<lm".e.:n'lija + ~ + balt.. 101 061 'JS4 815 lteri"" • Pn:w:bicm le .M.w 800 ml. Tel. ]In)$tor i2dar-ttQ 450 iill!.5'18 1863317 • rzdnj~m ". Tel 00 I 357 875 lrosied '.i· ngom. Td.Iilm mill"". ad.""."'.:'""3 CisJ. bHzu mora._-plj.Ramol'aOlm. 0I\229Z OO. m ()$I S66 9>1 • Prod.vi~ je rodj] ke i prngom u be. porJdo&. .1o ol"n..rta 36 Tel.x140 dEi. 500 m2...u fO["l... D<ooviCi.. 061 11<<10"..em • Prod:liem p. 032 559 61.j.m I'Hn. Tel.~ mrmu parkin& b. Tel..adnja Ic:Lrie ).H + ca.2 vhrine. "pou-eba kuhi"j~ Til.l. 061 578 9'49 P"lli< "<w. 063485 m • PrQdajem kave:: hp. ~'e:~St:_ Td_ 03:6 83t!. 061677 806 j • PriJ>do. 1~1_ 061181450 .e _ Izd:li<m proslor :ro ml pogOO:m '" k:llt'ic. Drulina!'ttl. "". O . pressor na Dcbrinii 51 300 l(M_l"!1.. r. docfutM """""'" cr· ~("VO mjclaci1 Ic:llr.~ intcrn-ct konc:~ Vra(:ru1jeobrisanih j"..akt . 002 :>n 670 • Prodalem lnkubaior pofuaummatskj za r.d.j'e'.'a_l'Qgodl..1. p~u!". 1l5.cni. Tel. Td.01'1 L\I'ell. 062 ""liCine 140 i 150 j.1 Bi:n.'h07 R sa p. klopnrei A<r<><lromn.". .52352 • P["(I(Iaicm 11:cmld W.Pr<KI. Ci- ". 003&59'5 • Nt'um .J.500 kcmada.11.!. vtlda .'ffi~ prosmroo4{J ml kef! Ie ~ z.skrml· ci StliJ.. 065 • P'rooil.q j"..ilj.' Bosanska kuea S. sa d. 062 :>18 • PC servlse.lice 100 KM.0J\'ic UJ.m kamlo i solLJffill' ~lcdlSa n.. 003&598 175 782-.d!3jcm. :Iwhini'4 Jcuj)aulo. SrpsKOj za Saralevskl kamen. ilc<'<j.l pcrad do 70 j~i~ pcgadno za domactnsrva.nruja·p. .. n.:.em sobe i a.0623467l7 • R. Td.ijgtf~Qka_ Td.. Raslndolsja.1.Brn".a..~.en' KM 600. 065 369 911 ooger LOCk.mo ili dZip. 2 mjn.a.. Q62 JSi 900 Zil sOCtiu :-:a. lU0610l81l64 • Pro¢l::l. i 4.I". k:lblov>1<>.• lju«J.e.¢49 _ Adcm:I B"". 9 E apanmanc: 1 sobe po ow1 Tel.06I30H~ • P~i:ern k:niige i~.tll'istljZt:r J::rm!iha 450.. 0611011 .lEku piJ5ku! ruska bo"". "IV SaL.Tol. ! (i()rcnjo 310 I...dMta 6.200 K!rrl Tcl_ M331H02 _lloogrnd • Ripan1.rai:a lit ltutu" tl o.I'I/Ca krmarn iz 'ITnu· n.. alarm.l) m bi. Tcl.'m $. 1(J1Oe. • Prodaic.em nov kilue..tClf!-.t udvokarski ured .Q .korrler 00. 00 l 138 402 e Prodalem • ~pagaIe mlade .no ~Iovni prostor.. _ Prod. ncvogradnje.lja:Ja Olr:il pcN(Iljp:i. 500 m od ~"n:la Bu:n. nova ..Bi:ern t::.1irima.osg076 more .2.cm pee.Tel. 033225 2. i.prot.( Tel_061 )9'0 43.L~ sa 111.'¢"dain= n_a rnZ.50 m2.MI mof. 061 103 OIID • Produjern poslovni p. po:s.""".062654 185 rcpromalcnjiilJ • T3I~ilJ prndaicm plac sa rukvi.'1. Grad.daiL-rn kutu k11.l.~ipovan s:a h::.. bas.. :solm~ i kui'" p[.. 'Rl 00 t rpali [IJI ulica. Tel.ampion B~.wI<>. as.061 HI2n oolifuorn .lS"ki i ~oski u odJ. ravniea.:l36 239 S!i: ~:om -lliilia.~~Iia.. "'" bl. Tel..('00 jXI- Kahi nie.no Oil ruilllL iIi ptin Buderus 21 kw I_SOOKM..'. 0614n &54 . 033 ~ 13 Lri d'll~ • Rdi~'lr'"O • RjeCiCOl. oglcdalc vellko sve 100 KAt T'I.r-an.lJ 9~9 dllip uz • R~d3\'iI) pl~C' 2.parUl'1. • P~jcrn pctoveu crijep vinkovci 1.1..rostor IlR Vrarnm .'...m .1)['Qd'a.. Te. i dvosjed 300 1. .norn iii ft'i~imn~ JI.t::l\~ snimai ::!IP"U. 101 0Ii5 534 IiiIifun:J. T.!. H10 KAt SUtn!: tip~ Z. ~ncij~ s:raI.mrcia"'lm i:e.lCmiji 25 • • ~dij. 061 195 on Sma 16Y. 061 970 364_ • G~ be i ~13<I.:t.33 4S 1 3.<a Cijena [d".i1liIem~ ordinuciia LU t. T"L061 738· 076 cij"". ~reLe .. ~ju u do- 061210 347 TeL • S:. 061 ff/7 739 • I1rodmjc:m gOO' r:n kIJad. Tel. Td • Gradx~ apa:.C. !(on p~~u a=:lmiro kuhinju (ne iZV'lil~i ...J.. Thl. Tel_061 !8H'l1 • Go_mje Poljine 7.[\Dv(!I_ Vrami- Poslovni prostori • ProdajernQ pO\'Ql.1jcm ~in u za s.onje.'oru_ T. .emJ i~ spra! 74 m.a m2 565 • Rakovica. "r'00da t Slnlj2i 1.]. Tel. Tel.14 • Prodajem pOlQ'lr-'an nml.]joo.m Td061 moos. Simcn.9 • PrC>d~it:m El-daroh.! I~le! . pj.1 d"""i.3diOJl KaIe.a rn*Ia- .:Jc:ioOl + 300 ml par· kill~ prostOnlt.70 KAt! Vot. Ci· M"J. 06:1.raVJ'l.37.035274 389.m nov bc[uilJ5ki vibrutor sa dvijc igle ZB ber. • Polo'lr"an crijep SiJ:m 211303 • Prodaicm u~ 1..'. 10l 061 4)353 E kci..nog k:arnkrera) 36 m.rnarkt ijs'dilinge.000Ml.e:seci sa p.mr=IOOI20i~ vrma 71l 210 pccofino.. preds. Fcrhil~ diii. 11l~fOtCi{. ~L O~3- !Pri:z. n'>InS).mor<: 160 KM.10..em:nom ga~!'1l 20 m2 Tol.. 065 608 24l 50 h.lado-vin::!l! super :PO\l'Qlj:no_ ·Tel. Oslalo • Prodaj. 061 135. Tel.!_ Tel. do-bro oQivan-. :1i~1t!lif. prodaiem criJCJ1J.. 1H 533631 _ Prodaj= Skrinj" jena 150 kl . 1e:t.jern y...!_ib:JJ krtrlHT!1(!1 'trHf. roo 'malo kcrismno kno novo. 061 10llll3. voo. ~ no 00rcstJ. Sam. ba!".pirt".)lTI l"()ja irna pretinn.o EC'OlTI!t... • A traktivan poslcvni peosror 64 mz.". 4 ~rok r- ..ol>l<ulo.3s. !~[Jajmlj'uii!m S3 [iZrnsami3 4-kreve- 21 jedan &ojsti_~~ memorijsk2i! dvtt CD-:'4 'Ui!lka pu" M-17.06ll2S 53<1 • ~iem poSkwn. Tel.) p['Q(lajem.. ThL 061 151 107 • Proda~ mod..1di:ojsl.Jem mol:d [~I N okijOl 663.Tel. Pol'.ICId. brlib 957416 • Prodajem !lie rO!ogra!ija • Vniim oLkup pramib to.~ i~'wi r:it jekc su SO r:o udaI.". • Nokiu 6300 cmi u e::rnrn sran. '[el.!! ispIatli <Iol=k odmah.i pruiWt""!1~ TJidb 5:0 rnl.i-i!oom smnju. "_""_"..IW9lj..3. Doni.9f1 m""". Tcl.r.!m pnslo.ra. 063 323 063.. 03361 1191 1.e krl"" po . PI. 00 roW Iclj .:a ::iUlQrnobil is:l~ . Krup.aatb ~tj.llomefro Qd Sktndcr.itki(100 t. 062.."nia· 3 djda P.[~r.. • ~ka hea na 400 ml r.361 160 • Prodajem OCUVilD b eacn i leza] ~. Td. 350000 tdogo"r'o:r_ -nl_ 061 :(...066 899 422 Ba>C:!ri. (161 7112076 _ Pr<KI*m ""Ida E 52 Il"'P"".irohma>truia. -.uIlS S5260 T.. Orebi~ b. pr<KI'jo'" 1_935OIl. [oj • • 1">OOoc-~ i7. <10 IllElJ ~.36) kVildrn~ :c.Ili.lp-aVCiJ. • NCllrn povoljni ilpiHtImDi :s pogl . du~ .lQ(iledi~ knji£:r..rn2l_!"ljedt.fa· II.en" 1:10KM. Ivo Andril._ • NelJm~ izdgiem(}~panmgile i~. Il7 • MalinU. lU 00.IC1"i milo lele:.. Cllena pc dog. Td.d di.>b:in .iem pI. oprntm. Td.M 11"'". Td (03)54 421 ml. Kootokl mobitcl_:061 f>46 491 .09 '0- KM.'U i-odI_tm. i.lII. Tel 624 810 • l)n)dafem • Prodaien dva ocevana le'.ros'rui .~ orreara.' ProdaJern lOvaeKU puSku bokcrica • DiljittSki 1.'Catg (l ~tlke) i mu'-jaka 81::1ro.3(...g. Firduzbegovu.iovoljno odmori[c na HVilru • OIOkl. 001 j • Prodfljt:J'ili karnin mal. '1l"'&. 061 700 863 ". 26. Krcenc.."O 111_ Ci ic. Stari Grad.2 ..me:rl't. ]X!yo. 061 911 l34 I <Ill.'m plinskc !>'6 povoljno.filJlOp:n!. 0031. 150 K!o1. gOO sa magirus """"rom 00Iiri kll· p'.' • Iulajerno brnm ski3jom ro sraaiu.~ . MiI!cliCi dcojl..~lru od $a['. cd prcpelica Tel.jprin<.:n\n..~eTd_061 211 #1 • Ptod. "'ore. 061 84946(1 • Rako: .)i tomi<u origin>. Tel. ittika.01_033ll74460_ N_ Zemljista • Mid~ia..att pri knpovini...r~u 680 kViildr:. Tel. T<1.. I . I.oom ko~'!.2 sa okucalcom I.. nsfal [ infrasrrukru"'. Tel.a.rlma_l'!.pr.. Ga.!$~ i. Tol..Prod'iem .' Cetve_role:zilj n i .den.-odil. c. spa~'B~U he...riLk. hr.gaO.1pilnm aD ?:il 40 K. ra 00 I 48H II.:movc. 063 71551)9. 061405414 Tcl.arakmj.mltju na Ormanicl • op~\'ilJ!:!. ""Qth.<" ".j~i" poj::!lCalo FctLcler '.iemiicke i kor160...... KtlCa (.:a 095.e\l'J'I.6O.i<o.Tel. 061 251381 • I.. 78~ rn2 u tid aekril ari!._ Td. ~ 7 komada prow'.. • Vei rn~i1'le.".. 00 I 338 893 _ Prod.SlaIl 1~..iu i d\'8 L~iba 6.64 e:iske proi.o n"'. ". Tel.".r nudi usluge ...V. Tol.ti 1\.1_ 063339 681i.Tel_ .ajem novi E'nll!t.-·doo.ro:sied i fotelia kcristcno :3. prros.tIiem remlju 1..'<0. -olif!(k Mok i m]a~k' ruc. 061 l56 309 • Procl_.msa d'l'S obje.S\~ 1/1.r..l [O'prooDicu i vulkanizer. • S"""eeovo.h OOi .i ] S m od pltl~! -1-38591 7629762 1n [. i dobro ccuva. u.1.) • fJrodajem i:1am'ionik".kLiw AF 28·80 Masine . namj'ClJe.[162 1l. 70 KM.. m"k."Ni. 061 345136 06119'0781 915915 618.ltog I~I..em posi._"ni. J j J Kompjuteri • $e-. Q44 vcl p:rod:3jem i za dl.l1r<t· rul.ll:i.. Tel.(I65 >%4Q. TeLOOl87 l5 • Prodaje.i mijenjam.". TIl. Tot. Tel..ideo- oi vi. rranzh.I. ucselle Siro"e. rolcrnam" uvea .::LXI N_ po::roril.. Izdajom poslovni PI'OSWf 60 m2:s.k. {n.je_m psta bLci!<la m'l.i M._ Td. 1(0. 4. 063556 8!16. Tel. snuin..TcI..!ul'IJ n~rQJIl 450866 • l)rod.'i~~ "<!Cna ".. od sril:a 800 m~L m. Tho.:100 . mOll: mhi(l~ auto i. po 061 572108 • l:ir. U""l ss'~h i JIl_an~ nt'- .Qm il::l i.001109n2 • Prodajcm ru..01\2649918 06] 171611 . opCina BN2ii.g obi.vid".1'iic kril?(: i suti· il:!iJ\ifti kat} nO" 120 Kj\1. nalli"" T<I.:9 Zvor. 2S(I m..hl.~tiIom.p'pL'. 061 157959 • Prodap. Tol. 0. "" f!tedmete: od Ji'Ja'tl!l! Ji. .". 'leL 001 b kotn'l)rl_~ zcmlle i cb]eu . mufjak sa pupirtma.061 J06 7211 • Prcd:!jem pcJIDvn(: fnt-jdere sa gIl'-imcijom i dos[[l'Vom.000 m2 zemlje~ d· • J IIko vrclo vliilsti tc: laborntt!ri~ki is(li [::!Ine ~:S!:e VI)doe. Tel.!..I.i<m knjigc '" . 617 18. kr..1.. 061.3.pegr.1=1<.~ .000 Khl.lieo hr. 06111 I <m I" ~. 061 156 881i 1.pri~iuCim .10> p..d::a i d~1 rm j za f8mil_jju~ dodhe kod n..m n. 54 m:2 ll.. 061 709 n2 • Prodajem !10vi mI.ITI 2..n 55 ern.0 39~ Kueni Ijubimci (103352400 • PokliilJjarn malo stene..~ g:aj~j 1/1~ asfalL do parcele. 013 665-'119 • PtOOajem. i bJ .."'m -I.Tol. 120 KM. 4l615S 104 Ostalo _l'rocbjom crilep povoljno.kiiila 16_ "l~.Z'L"OOtLle..cm 480 m2 pO$l.IJIlfcl:o. Sarajevo.kori:hen! t:i._k. Tel..TI!I.] ~ IJ!etOIJ i eslri1i JOOl. [162194 556. 036 884 0.Wtl Oi3- • K\JJ)'ujern enc-ik.25. 1 lo 1'. :). . ji'1i 40 KM_ 1 j [king.sulcn.. 1~~1.' Prodilicm stoloV(. 1\.p~i1:rtt~t!_~i sobe sa hpa[i]mD i LJPo[1'~bom kllhinje. Tel. 53liiqJim dm. 200 KAt Td . 06.~!i:rrull koriUclJ kompjute:r sa i nO'\' plaY' suuion_1ef. cpoueba jednosavna.idc:r tatiear odIitrJo:rt1 $!a:n.000 KM u K. u Ko.rio> + .l:t. MOD [Oliii~ garandj:tl. TIl.Ock"piiu.lji~[a na fu 001. 061 S4S 477. 062982 313 l6. Pripovijed. '1:I.].rl[)~ • BrijetCe.ocevi za 400 m~til~ ~ od &I~ lfl! po. ()6 I 170 01.. uredni prl~irLj ciiena pe tlClgovo:ru..li':m.1J. T'I_2>8-281.ret!o<il" ""'0 Katednk.'. "" p«rtcli 0012 dUIlruJl.akad'runil~ sve If!_ Cij"".ti~ izdajc:m. • Prodalem vikend ktlctl 60 m2...ko1Cl. ~..i na pikbe.\ Sltipovc i pjsan~ rommIe.• Neum] crnmrJ. 061 159 684 _ Prodaj .it!t<D 00 110 ml. Tol.. Tel.im ocij<nieoL (Deivi). (1611>8188 • Peodajem pcslovni prosror n a ~iji.liDO...[.. • Protbje_m d Iii'! du numa pL~ ~ put. 061 681i Z3_ 724611 676.Tel.l.ddun 061 89)4(18 .o '2 km! do $elY G~oi..OI\I414824 .jib'(: z:a sn:dI.55 30 KM. 061272611 Telefoni KM.oJjern 1V Sarn:s. -1'"..e..3 742 • Pn:IIddlj'otr:n bidkl 7"'" oorasle.god. Tel.cru od iman~satl.9i.1435 260 a • Prcdalem dvosjed i troeied..u. • P I'odajern ~"" Ostalo P J ilysuuion \IogoI!C:l. Skendcnov.000 !rom.""jcm..' Prod_ajem m:<i!ifl u :ta tiJaheri~nie "".] n-ffil firodaje:r:n po~'"O.m 7...ern.ia.<ko. 2 "'C] """'.!"iQfHj... dos-mve ~plama.l~ pl1:ko pUla !)1. 70 • Prodaic:m frU.!. T-cl...l.ra..m:ki ooiler grij::anje i [eh. 066 074 Ci~ni!l . T-it. T~I. parl.'/10 .Novi8e&j M 221.:alijattskm 1. Vr. S78 697 • Prodalem • KLLta~ 55 . dun.Skll inaliiilu ~ .I!. i doku.oo. prone SO ml.OWfl.bti<lie pIll6:Iit.._ T.lv'O-Fcd~ni~"'ii~prot. porod asihlrnog pUl" za Vranjcvire.a" DC" bJmJJj. :rtt. 061 565 9'.IoJDC' [t:l 00 H. Ol3 534 992 • Knu~ Z fute_tie:.c m.". fi-ilidcri d""".. • _Ptod.. 061145 07Q i vet:i br- do.'\o'Q1u.CIII kamin ~ CI1JlJ:m grijanic Air" 11 I<w 600 KM.lj 0"'" pm.S3lijqlim dizij~ go '" oW KM_ ~ lzrndy Tel. 400 l(M_l<l_ 061261 738 • Balkcnska vrata pvc. 063 684 488. PQ'?~~iI10 Tel.m • .ik-e iC::!Ilij=kog i <ngkskog jOli' . a utorkom u specijalnom prilogu sovin u.a. (0)81 6422519' J2 i'"020 K!oIl".~om 061 130 4SQ ku6.ni bJj.. 062 .' Prodojern l":3S1lU aenad I'OIVilPcrn stntadva I1lj~ ~'ijcn.:rna:g:ocinc i dr...Iri.litu mora.3.. 066 842-<04 u Neurnu oonru. opremijell:b 101. Tcl.aulLh ze.C i instaliIC.Wn.zena ]1. li=1_ 061 729 536 mpl".fult. - ]. od gtavDe ce5[e koj'a ide Tr· nQVQ uda!je:n.<UB s. 061 364 982 061 1)7571 • Prod.061516910 • U 11u'Ji ie:(~i:no prod.i".. AF 7>-30(1 (15""". se .ne.lU 061 543)J9 .PI" '" vik'n.hin no KM. ritllhnll sudc. Tel. fuvol jno.000il .062 154 960 .a sa be[d di>k:I.em Iuma lillme." <5.. malo korB.5 21 699 17'1. dobrcm stanju ocuvan povoljnc tri pura rri metra. %4 W. i'o!un""jc. !dim. OOd:ili« i bicilli. 061 ."'''''' gO KM.l ntdItiu! Ali]101!iJ. "..&. BIiJl'j· II> I. 061 • Prodajem par pa unova rnu. 300 ml. ()6 I 011314 • P. 061 288 mtu • lzcfujcm plac nil Smpu na . T'I_ 062606 060 Td.ku ~krlnju Z:ili [f~ Oglciavajte se u najoecem malom oglasnz'ku u Bosnz' iHercegovini. 101.. rt'i.!.. • .}OO OOl:l47 161.vni pnmot lI_ TiKWOj. 1'.mJj u IUI Sedn. :r.--<Or. p~9 00. >8129'4 • Pto<Jajern .2 • 11.ren..tleje.5 • P'rodili~m S"~im eJ.. rovlli e'krr • SPOl'(:[ nil drva sn d'l.aj~!1l prezore t 2O.00. ~n ~ ~vc namje-nc... 430_ 22 KW". 062 423 503 • Izd~icm 3 ~!ovna prtl'5tom od 60 i jedan od )30 I<vaill"a".. i3ftl!unanc: u centro N em· • ".re.-c. N<dZariti kOOz.....lljjel. KO'L<ClCl..:i k~dl'1uni~ rueni. 17..Rabcvici kod Samil..!..gmcbb I-ooa..eu. 6. po. 1112 Y.!. 061 499 92 t 101.IprY<o'lj:aCi ~o:n pump. 061 103 OSO '?. OtIC !.ao £0 KM prod.0027&8739. w j sl. 624 810 sceu i lJ:. 20 KM p<J <>soo.".000 K!o!...i ruvfita t lli· Tcl.o. 061 70 l 3<87 • Prodaje se porpuno oprernlj~n fusl food sa koroplc:tuim m''t'nUirom {obielb:u 'privr-eme. 066 803351 • Acrodromsko J1aSI:I~ i. KobHja glaVil.=Ij~. T~I. U1.. dom na Jl\Qft'j. 'ill.d:m 30 KM ibid· klo pMi4Q KM.a&a1 n.a\I. pro:soor 40 m4 ?. :K.dc Zop 31 i_1.oru.tavnist'LfO i1i ordinadju. TeL 0038. OO-lOO3.cmtjj~ gradflju ima j PC[O~ -4 k..' Prodajcm .C'_ V)3$Oilr.i roC. Tel.&Jja 1SO pull SUl- • Procbicrn suhu reaanu grade za krOVOIl lk_onsu''Ukciju dimensi]a &~16x6 _ Prodaicm knze dobra pasmina 370 m2 "lemlje..m pli~ki k~ ~d.. TeL 50 'P'''' • Bos..ll200 KM_ RQdiu . T-t_ 061 III 831..! iu 'iikQh. miien iam 8: clum.. replha.ovoTU. cbje "Jan".6011 kcmada.. 451309 • Prodalem . po 'lzrlajcm pcsl.n.Ilh!ogrijanlc 00 38 kw i 5 novih I'IlclijaIOCil!.J"o <Ill K.ea.~ s. baS.i. 00385 'II 8S0 hmsjmljuje:m dWj. • P~i.ic.9 01\3352 400 . 030/1184.a_~ edapti- _ KuCo.:!parrm::!lili! :SQbe u~ mDte pri''alDiI p~ piIrldng" roSt:ilj imc:rne:t h. Tel. 061 323 90iI .Pr<KI..CL .se. zcmliisre. SV~infonru:mice nil (d: 062 33413.d". Tel.) pogpdnj za stanove. 0. n"". 101. 061 149 470 • GrbirlJiCili:! izdajem prosror 5U m2 poted Sb(lpi[\~. dogovoru.ustrijSil<a. pcz.L'!(bjem sob!: i ~~r"'JI1:a['!e_ 11... prilaz I)dli~n~ pogodatl z.O<t. 'Ttl 062 12.di'"' .5 082 • Vikgrad nWllil =I.". p.rit'"". po".a il. Simin Gaj 211 prodaicm Tcl. prooiZ'·ooniu..00385 11616-1l14..iAj.I. ko:r:no~ du 100 Kl\t1 kub_ 100 KL\i1 d'L". po <log.Cf'• hd:J~m pOS10vi":!i [ik uz mo". '" papirilIliL Td.:lrepiba 20 KM. RazvlLtl. 8 mieseci S'[arog_ Haskiia.J8i (na film) pt'(I(.':Ii """""'""'"" ."06:ljak 600 ktm"L m~ Ujj~ lIe-""""""vilo:ndi<o.dnoZiil.l)"'Wj.1 • Prodllicm ku-Cu ~ pornofrtim obicKmm u Porijefunimil kod Visokog..skl. Tel. MiIru..L Tel..llt:ire!:3 IW tokasa pmtceom opremom cliena po dog~'·o".as.a \~!>e111lmjena Te.". Tel.\>i> IlB.dnjem selle sa ba- d(gi ~aI!1 i ap:ii. iEipRrl'mMI! i poglooom na so- 788 076 16t)KM -m 001 ido~ Td..' KlIpo'ujem:5lart' hiem. "(I<liuo .fir:a[~ ooi~lHe. 062 sa ~. Tel.jE:m 4. TeL 061 244 200 • P!:1Xlaj:ern kD.proda. IJw:rm 'L'Ialn. 061 583708 Nif'um: • PrQtlaje::m ~mlii~!e. 001 1 • K"'pujem rilo:l(tfiiLJ is'L'iruk~ kJasi1«:. Thl..3 duluma ~t vceem.2 + '<Ii . himo prodaji1 z-emlje.ocij~ .. Td.emlii~ Tol.j~ .!JIJj~.po.tin" D:n.j<.030 mz. V r.065 595 ll4 odliOn."""".[0n jen 17. 9..iJjni .)0 m_2! ._ Td. nc. HolaL1dij.l6...a!'t~UI:['..crOCi!._.e~ :rskLh prnblc:miil po'o'Oljnol Ugra_dIlj~ j Z<i~ mien::.Tt=. "Dnevnog cwaza« na 12 strana.a Ane}.l'opesl:D. pili& <Iorn:':'h kcka. Obo no"" garnncij.o Tcl. Tel. pOgOdr. 0.5 dulumil zemlje tivadm. p. 00 I 49'0 l20 1>"'' '"' _ .dj(!loa I:mpijii.Iica. 061 150 m . m s:toni lCnis:sa CI~"u~.l1OK9j.9!ak.000il !ot TeL 013451 K pn)dafem ] 1.Cm ~ae:l!lad n.. 003S I II 391 93 22.wma pa'l'o_liHO~l.akarska • . papiri kuta ea y_redJ. pcgedan za sve namicne.ra.541 081 • P'i'O<dajem gamhuru U'QSjed.rIoIis ~ ills[alat:ij::l W. Prodsiem r":Woljf'tO. .' PrQd::. povolino. kompotle. T. 003S511697 340 • Grndac.aApoklilin u Namjestaj • Proda. 0.1 para:]~} ci i:eDi..POvolfno.. To!. l2:lxl1U-2 komeda sa al.iwmQlbjl ili !lKIltIr u raWfl rc dogevoru. 03l 541 4'11 • Izdajern • Servi.."..siranje rn~uJ1. vodn..~ nOvi..' P~jem run.st I.. 061 24~ 249 m. .mJ • Pro::l. "Thl. I !!<!d Tol.\SlIn~p ~I~ poslovea i poliepri vrcd. CIje'JJ. staru kuru] S. 25 m2 . Gmcb6:i.j.ak"w'i~. Tel..II:J 7.l.:u mOt'l.)'>tatioo 1 "'2&>i~ika lCD rmKM.u.! rnp!. 101 ()61 548461 061114 012 • Prodaietn dva polovna pl"OZQIa 14Q 2.OI\] 211 120 541 1)82 Apartms_nski s:mje~li!j: btizu Bijela tehnika • L~[ovanjc u Drvenik. 101. Poru"'kog !:.."..iUt~ anLivirusl1:B zsliLim.. prodljo:m pct"".. :$U q(:'2-!l]Or:a.C t'~parking.

tedn~ cjclin:3 I.11.!2 sra1". Tel.--~' -- --- . 061 S I 0964. T'I.ora! rl1otO't'a bnsala. DZidZiko_.000 I<m. prod>jcm Fc<InosOOruo stan 40 m2 + b-alkof.300 KM.da. reglstroVnn do d"""". Hlfzi s. i 066727919 • PrQdajt::!t!. Cij~na 7. still] j5 rn y ~moj~ !rod mlOl'Ilog so· d!i renovo kabl.n.nd c:ibjcht ] g.1. 20l2.tp rdl~ urade:n velikt serviS:.gOO.!OO 0.$k".a m U CC~ I\Ie.l472 9"71 """""d<:n"""".10 964.u useljiv.Ores. ambularue. 2.. prozorl. fIJI O[Jrt"rnil.OOO.. 013446 WI . full oprema osim klime:. 061 "58001 • Prodalem Byundal Accenr. 126.061 • hdajcm (l\:Qkfl:Vc:tll'l. 061169 24J • Vi$O. 1471·1« murketa) 'Vetm iednosoban stan (44 m2) na 111 S]1rilEU (zgrila.l1.L_ iill:3d l'(:l.". Cijertil po dLl8.. boIl«m. -oljm) 'skodu f:abi:[ll 2001. I_ r'IItN. 2 dWlmn.reko. !II vL Td.Ce ske tii"ie boit.08.. Tol. I !l'''~ cc ThI.1sobll i?.J_t t!3dCq.Lizu wbu "drol .·etnI. • A'lije:r. mcmli k srebrea.t'llaJ. 2. MIUda 121 911 god_j TUl'Olli :t~f!l'-10.L..r.LCki stan 449 • Iz. 1e-l 061 365 193 • Proi1:!!ljem fd!. TOI. • Prodofcrn 3 gumc sa Cc.ti). 065 849 187 kw~kanl.Hrvatskt!: • Prodajcm k.OJl >44 722 .07.. 101.. a&lpl1. T.a pc dognvoru. Td.063191304 . &".cst. Poscl1an ul~ kabloV5ka il] L:c-tne'I. kupljen IJ BiH.\ 66 nll. 1)61 173 773 I ". 061 1% 800 • AI L. gOO.I DviB~l~110m ser\'jsu. T.I'cw 3lJ7HDI. garo:2a i okurr. l2.I.s""". loo]<vadtat9. 1489·1 " lroiposobnn sran 96 nl3. lOS ks.p:J~i[l. Vilo· 5. prise- • Prcdsjcm . 8J.~ Z1l s.Ismcm Mujcz:inov L6:i (p .000 p~ ci.2! V sprat.em kurulJ Zep. m"l<l '" [<I:g." 033411(148 rlc:i. dina.000 KM. Bolnickil32... rclJIciii C. TeL 061 1337>0 • VW geM l)9 tdi k.lzdajorn namjeSren dcosoean stan 5S m2 no do.J1iehen tl'o.I\nrebnil gnraza Dalmadnska. .--."... Tel.100 m~ imil gIiJdevinsku i Uj:xii[rronu d0ZV6lu! S~ prikliuf:kr. dvije gatat. 10. 063 491 39l • Prodajem golf 4.i~ ~ klirnl. 066 "7341-70 !. iz.:dajem s.ll ~ .IIWiUl sdi 47 k\v.."" ad ".nii 6:100 KJiI-IOL 061 351 (187 • Prodaj. g. Tel. III [II 1<0.n 64 ml! dVOSODm:n + 2 belkona. I:'UI:SClj'eH'r.'11 83 1 od~!o~ moil: i~ 5tm. per brzicn.6 wei ker. oprenlB.' Mi~iam m2 sa gaBr'Ck. !"J~selje 13a_od Smj:l nil d..m kubi~ njl1m_ lH. balkcn.Td. ciicaa Jlc500 KM.l(]O. """"". 7'000 ~raJtW • :JCypgr1 -em".jom garazu (paplri da no 'oj lo].-adi od. d b:el] . ful Op.' Hl. G::ioHII\'_j pcKI ewoo glij:rnjc.bc pov.t lee: ok.[. Cijen:a po Yldenjll .I! ul.tcdr.t.. zanlic. M_ o..9 rd~ ZOO>_ S-OO.d. 101.sutn! lmfu ili "..4.lzdtijan oami&o:.njam kuru U Srnrom GLildu 2. (]6l 193207 • Mijcnjom lukru>:.IM.ilm i grijanfe_m prodaje':se iii mj~llja Zi] peri rtriiu ~ J]cdJpl~tu_ Cijel..) 1. 10%4 . MOimilo.i- . mOO:<prod.Ku.om 59 m plus. 200 Kl>1.061 m • Prcdajem S[9.i6 7Z m2N + 2balkorJ3.· rom Grn-du Ila Bismku.l eentru.. klfmn.c.'O 2004'1 • f'abb Cil.. TOL061466 431 ribnieke Z1J[JOVTl ica. pcpiri urednl. 061 745.c. im:I <k:sm op"""o.. 647 822. 0618il99'll • Ku6J U -centru M~kc:.. plus ~gi'lske ambasa- Tel 03%77'71\0 Vii". 1411. 061 743 943 • Prodajcm gamzu C. (Hi) 513639 i a3j :.61601 l 20 I Z. bliaioa skclc. (l6Z 15901.""oS". Osjek l1id.e..ka S.000.ObnL SrilI[J51 • U Ripru kod Bih""" prochljem d. 061 7&8 076 LOrom • ljo'.dl21 s 14.f:9! ko-d Droge g:imniiZij~I' .061 911 7117 . lim.II apanman 57 rn2 aaD~JJici ~ kami!iO!1lJ~nU"_grij:]J]jem~ n{ ostilvom Zil:ski oprc:mu i [erHSGm .n:mlljca mole i mini moIcl. Idi. klj'l 3.a.qS.roC'm~ regisu-ovrm_ T.adlaID i kubinjom cc_ntralno. .. • Pt"Ol1a:i.oIl".slrenat:: 9S. ~'J 1/1! uselii •. Tel.------ Vogo:~i j. S'"p.". Td.<Iogo.. G 20..09. 1lr. prcko pu'" pekare.'or. Tel. Tel.<roYaJl. 001510%4 • Kovatlei. 2000..b 1 >.s{OCno SBr.. 061 806 4V7 • Prod:[lljc:m .. Td.am knell. i l1jivu_ 11::-L05:2 Z ~6 3J3 • Prodll.du..lrt +.=il. :1:1 ke gu me.tci.1'1. Villi. cd 1I do ISs.god. Z. 217 158."ll mj"""". regiatrnvun de juna :2012'1 servtetran L.e po (logovoIlJ.Te.5. U Zvo~ miku ('.·(t..8 :!inl.M) LCD Td.ct! pes. 0654758!l6 .sp['. ~ al [~ar.!.Lpo$QI. 061 83ll47J e tzdaiem namj~ten Stall u "nv. klima.. vtastiti ~'odomj~ Id.~ leI< :id:lplir.06111:. 2..I.". Td (151 133 750 • Ford fckus 1..101.3 13(1 • Nil. <T"w). Td.ti. Cijc.j]mhu. 061 1_4~ V.a~j)'i'ii1 s~r.& UgnJIU..j l 200 KM_ R<!.ovoru.lgci ~TVO::.~~~.. kod Bosm:d.W 31~I EJ6..L.Q Pol~ Trg :solida.8 m sa 370 m2 . 653.. pT...a'lfi~ kl'lciji u Stu'Om gr:Jd~.""'" 60"7 • 2.lovic. J\ za pnv.. :SHU' Llia2. d.oj. 061 276103 • VW ~[lpTDl DSG rlavi. 061319035 • Prod:)j~m 1~t.alli + baJk(. sl.nJ.'OJ . 995 .VW_.. IU s. ""VI>1 Ijno. godi".-t10~~ILIi1~!1Qj blizlnl Katedralcl Td.. Tel ()(j 1 260 0% • M. TOI..rhadiji]. : k." 11. 061 31.Mj. • Kuc.i'la. [31' Saraleeo! llol. VoL.aj~mSlan 90 m2. V~ 1~1_063 412 2M 1.'063 • Ku~'"<! U C. delj. imn:se:r'\'o.m~ donuo<. my [-c. Tel.IC~ 17bom".ol1er i. vnda.' p.ko" Prijek~ prodaje $t= u$t'.000 km.. 061.rno_sli! dvosoban stan ll.000 KM de regisnacijc. uda~ lier.nJ1. 033260 5I 5 • Proda~ ugn:ldnj. 065 l48 588 kli m a napu n lena.cvu iti pro od\Jj.·"OipO$(lb9:n S!aj] s.I1. ecmi lim. 061 1% 800 .i.l1ajemd\'fi!iObarIl"tI!Jl1.L063 6:5"9 3 . dize-J~ dvoja vratn. ?lromada.kolovi" Koloni· ji 250 m2. Kasauei.6 HOI! 2004_ god.j. ThI.l_ 06.10964 "0 pmMUlp"". eij""" 4lIOKM.:>Cnm "".{]o.vmJ me~lil: sivi.ic Vil.s. Td_ 00385 33 728 269 • Jl:mo. pULIl.lt!i.su-ov:m. AS·7.::'::~ p. 061 Z3H18 j dvosoban namj~leII S&1Il stovnl proslOr IJ Fe. T01. 00 J d~'«. sud. g.6 fCl!1 400 K. Full oprem" p-" MD.9 . Tel. (}6l 940 465 "'" mI.061 105 39< Mc:dicil]~ :s kUPI3tilom.7061 OITIj~ili M3- . Ilr- • P.' ~d.06167"7 383 I .n-g. ul.li 1.. • Pem::i.d • b:di1jcm namjc:s-t~mt m:miu: g. 91). Tol.. loda 12 m i bllkon 6 m! 1spred Sl40l3 zemli<.. oelrn:tninu "" /odranu umlnih papira Td.i! ~ .l... rcmont} aDl~s.e:.o(jo'vi_ra~! LIoscljiv kcd Stuaentskog .I.ros:ob'H.b. 061 795 449 .t':) zu dvoipo~ S :iiOb:OUl ili rt(lCOOban u CentnJ (l\iej~ G:blu". Pmricrskc Ilg.'ogrndDja] I/l Zl':mlji~tc L685 k'V<ldt. Tol.rije of'ra:f.. crvene bo]c. 81..t mlje..l1tticm Slatl kod Ixt~nkf KoSetr'O. n SUi. 1.aseban uJ~ K.!l:: ViroviliCt': . Td. (161.an nimljc5U:n stan sa garafum! centralne grijllr'lljf:.5".kse Sanli.. S[i3i. 'kL 062359 '199 • Prodajem kombl Isuzu. 06l1>6 277 domil flU .Prodlljem kuCIJ n:a HI il.em !.(]Uk-tIlT [JO-~.do 0312012_) C1 ie!J:3 '7_J 00 KM. erazu 0 iednciposoban stan 45 m2) lift. l. s:[.i:uhinjom radcnom pc nnrudibi.ljIL~ Vrna hvntzan sta~ Nc.II.' lzdnjem oornjcSleD SE>UJU OO\-"Oj !:Cod Kt. 061 700 '636 .lje'VO:! mijeTI fa.[ 061133 "750 . TeL (151 • StydCllLiC3JJi:J B. 1 IMOO K.0'Va]. (61)88 (176 .000 KAt • Prod:licmd.1)9 • Prodaien 40 mz srambenog i 411m2 pcslavcog."" i lr· stilJ] LIi B lhl3Cu..a)l3jcvu rnijclJj:a. AB~ SRS.!l!. do dflfb"): i"" Rcbcta.-.n.kiDg.o.' Mijcnjarn kuru [t cemru SiH:il~a 1:1. If:t 061157929 am Automobili • Prodejem Renaul [ cl iO :ZOO2~go. l.. OI4Zl!2OO). jcvu.. 1472·1" • Pr<>d.l$lenom b_ paru c:. kablovska..i":!lU~ C"ije-n:a 1_9... &"Odi~e~ leI. mjcl.000 KM. Tol. g..s:!rncima. cijena :8. kf3blovsb TV Kl)(I Vitf"_ ToL06189H66 J :5IlJbc: rtllmjdtertc:.I'rodaj<m. Qrbavi:lk.lT!j~ler! Stan ci u pri v:amoj ba.000 I\hI.a baU:.~ I.Jta b. t:roSOban Ciien~ 13:U'OO KM. ~.ol>90._i kod lellte i _90 m2. -037 226 461. RalI:."co OOja. sa garntom.rodajem smn U slro. 061 153 13(1 • BIELA \fE. '1CL061 149)90 0611012~5 • Radim dubimko ~nj~ autli:l bude he no\.i.m: Dol:uillf." U . is 3 .-o.i\ukljult:n sav ('J:a:mjd. Td.9diicl. Itletali~ aIu f~l~l reglSiWvmn do 3J. :tdapli<ijom pmkro'Vlja dobijcse i 210 kwdnna.!.88 m2. """'< • BREKA .ars(.' SlillSki I\loot prodajem stan nil do-broj IOk9(. 061 147067 iii 06llG7 976 e lzdaicm dl!i1W501::J.'_T~I. btlndc vra- • VOGO~CA •.6. g.liCfiim fc.iic:101.ritLmaKisdjilk 11iJ1. n. god. Kas:IoflJ. UI«!n. T.066 4&8 stan - :5-. f'r.n. 9.aU:o_n~ p_ de u blizini Viic<nioc.ttru d~ roaoja od S'tatmg Gr:ad:l do Otuke. pla<-u. k"'" ked .. l.3186..di 43. mod<rn<Jg ". Cmjcti.1543234 • ll!rodai'em ku:tu Ita l"oljin:!mfL let. 8. FhlLcrom.:m ::iioblJ s"tudcmici kod SOOjalnogsa upmreoorn hll]inje i 'up.') 989 . A~e. ""pi n !fl.". 063 405 118 101.1(el£:e jiI'jj Mercedes 062. ktim~ fulllJ)~ 16 101 108 • Prod..)54_ 1489-1 n • Prodajem U • Grbavtea.ovLci l • Vr!o k\'":llitc:Um d.~.000 KM.. 06.tfumi"."" do "". Td. l. redm'nD cdrsavan. Tel.. • . dcgcvoru.ogavi nal59m~ Amun:a Ha[lgi.. t~Jiiji~ ~p(.zaa\_".06lllHSO • Reno megan 06_.01):) K.. Odmah U.d:aj¢m n~." W oCr! t 999_ gOO_.ProdajoguJl]. n sp.om.aiajcm stan 610 7..a.do i3vgtlnB .c:ijena 350 "''«iObon 6U671 TOI. 19S~.e:rnuIU Tm:l~djon. dic:mi 5.itJia_1i:t 061 493 1 • G1.na po d\JSO".1M 318 TDS com"".m Mercedes Ill.7 .ar~01. I..I'rodaj<m Mcrocdo>' !d.1'1.. 101. 101.il61 269&J·5. Thl. pijace .\ tijen.u. 1m.. S. S'!..(1.Sarflljc~"(L "leI. i? benzin. 8:8.1l pra . 2 OO1kona..sl.11.ld.ItI\'8tke uliot:t=_ TtI_ 4 Tol. 101.ii. '" <logo"". Td. 6(l .l'Od."'Ij"" Td.aSlll:'lI LI Si:tr'aje\-LL T~_{J6l.000sm.. 06J 899 9Ii9 • !'rod:!jc ".m IJ Hrasn. 061 686 671 .l~ te:n.Iooi""""""" uc:erurtl Srn:rog. • Izdiljem (Kovo1c.iI. 061 743757 • PuvQljno ild~ir.UI!1 Biha6J. Gtimra Btt:."dSnic:Bt jednosol:t:!111 !a 'I. 061 IS313(1 OSOb::Hl .skuti L p::i- .a1r'8. Luci rn. S14 • P.Trg Zl>rnih ljiljann dvosoba:n ~ ~ m~~dr. 001 SO. vi l/!'J ciieaa ." n~mjclte:ti iMnosobaJl :SIan grliitnje. i r0rd S·ma>: IjI [00 07..:!h~ ni. Hj'C'J}]X!gled ".ilra.m.setjLv oomilh 1ilcp 5UllCii. ciicne 0616416&4 • Prcdasm vikcndlcu kuru iznad bnpo L2 HTP nove ave 4 San S.em nam.ru ~ (]o. 701 387 h uhl. Td. "ova vaulska stolariia. Tel. 185.' ProdajeID '[n):rob:t!1 S1:ilIn P12~r.:. Tel 061 543 m • lzdaiem SWI u Ncdzarieima.900t . Srno.ij~nji!rn c~[ve...5_0000 KM. L~ Ford 1. '"" talik si1..j.VllcIl1ll<1:.' P.-0""'. sp. lei.D. 00. 061 35669l • A uro oglediili3 ~ :re[l'(lviz. [IT!jil 'mltil.:. 1993.rotI:ajcrn k"Ufu u R.471 276 1&4412 .l2dnjomsprnliruee.. rllllilprema. kod BDI cenua. ili d\J 20 """.d"o. Gr· oom.."Jl SUln LI :®·~Ii GrooYica..a S...:.gom cermu lej". rccie i.Cijo"' 4. gatah T<I. 061 7"74511 • Pro<h!jern Opel.parkin&. 061993 18l an. Tol. &l1!.nu hOI: II. cen.LiclJj!3ID ..066 898 703 T<I. T. l ml~ I m2 ~ C9.i rt t. gtJti. rvisiran 1>0. 061 2.1.82 rn2 prvi <prol.. 6Wr.0 rnanii " S"'.lila. . ' .'Onom.Dje ipoo"mim Impodlom.000 m :q. Korimi prostor 270 m2) ui pose:bne er~e. 16".~J.ja.'Ci ~ 1:ed TtLQni600 KM ill odVOrC110 d.t Tel. 06] j Iw (l~di:o)" blizini.Cc"tl'.50m~.s:o:~. u odlicnom sup iu. ThI. r<g <1.. ThI. p<>S<b.-ofkgnlll Alipa§no palje.[lo . 'Icl. Tel...m~zijC"_ Tel. bos:tIL-S"u h:utu ri:.:_a sl1l.062 58S 49S • Prot. 062 %9539 Prodgtjl:{Il p(l .~ k1. j • P. 5uneon. od lilOlV II. pcricd.. i Il'"".n o~06. Cifena .". I""ilp"" ""_~ 10- ebt • P-rodajem Cil_d_dyI gulfu di:tnI srnniu k:w nO\'~ kemp-let ofurban.. 061 1. • Izdaicm garscaieru i 2 sooesa UJI'O"" lrebom ku hinre:. --.c 02: 5Cdarnml..Q • Prnd~jem.. 00.)91 h'l:. Tol. J. Ie.Volilo u ll\ran_redpO!Tl :stanjLl registrovano do 5..:1~ parker.! vikt:.::_ • b. (B.17112..s.' I~jem Stan.taLiji pls[oji lid 1% i..:i.~bceQtt=0100 glijonjo.03]. li(\J balkoll:~ b]_iJ::i~ IL...m. g.2OO8.I16O 273 . T'.-'QS. r<g.&188. prodaicm sian 45 JIll] sprat. dj.rm 185_6Sr ~-5!100 KM.m.) Ldi di a'kl~ a~ d.-eli:lcim 00\kQnom II <p" 4(. n21 pbI:U 00 1. 062 flO 698 n m~. 061 4. eifena 4200 KM. T<I.it.i naJ'n~ren ilj p<:llu. Avd.0 11200·1 Ndi ~ prozan SIal1 80 m2~ Ra- kup. !llOS" .'Mijcl1jiJm dVU5ClbiJn sUm S2m2) ill.I~triku. I HI.i~. :sprnnJ IJ .tan1~ pijal.. T<I.515 .' t\iI.d:aiem Yrlo po~oljno dvosoron 3Z2_1J·:nBn.g..'Ll 1/1..t '" Skodu oimlvijy l007.000 km.l)rodajem Ford ~n 9S_ god. 061110 1"79 Td. Tel.061 269 835. Td. 200.OJ1il. IJ k=1w.: i pclQvrll: a is''>t: Li- lep6e. i (IS. Tel.onjc.c.sio V. Cij.:dirui6 811Ul sa l. 062.l o. 03ll 11 598 1275. 061117 ll6 • SocijaJ.im~ ni bal po<Irum 10 mz.~ol~ Tcl 06\ 'lQ3482 prva • Prodaiem Reno kangu...nQm kod Robom nO\1ogIildllja43 m2 1]11 dru~ gom Sp. kOO Sumarskog r:!~I.l. K.. If.L a:j-no.I. 9"78744 T uvezee.fj. T<I. pnn)dLCpi m Ijud. lOOl.: • P"""'i<m polo troiky 1.rl 1/1. (690 k& ... Td.1-2.K::tsim(l Proh i6!:! sprat.000 KM. 1l2Illiclt= KNI. ]Xivo_lfoo. 1995.. '"8.6') ..063 ZlO 998 l l 643. Ttl.21592 l "I~je:rn Z. ]lll.$. • Mljeniam terveroooOOn SIan U eer..) '" &Jpla\LI_ ~l. podiz:icii csp. Td: {]o. GJ-OA • Prodaicm Fcrd C. J Ift.1plaCeD pore?. ~ uJazi pr [Iii. visoko priwnlje.ilT.em Fial PIJ:n[0 1_9D~ 44 ~". 061 8Z IS8S ruJJ}Q'o. 61 0 • bilijem jednckrevcrnu il t dvokrevetnu ili ~ djc. Novo Saeaj cvo.· raj""".. T<I.3 850rn2. Tel. S"'" irna 105 k. rcgistro-. 061 188 0. 061 "7SS 076 • PrOO~jc:Ul aulo -cd d. iD~ }J'!J'lfQljIlo~ ClItrn !Starlrc.rnD ccntralno grijan [(. eeatar (kod or • Prodaiem d vosoban Do..~n ..'m !..taJ'i. papiri.. • PwdBjcm Golf rI) g'Od_ 1991.=kl:nim pOgledom r.odIiC1J{lm 74.&!briiiitJ. • Prod.Tel. =100. 03J 485 616 • J:ulajem .. srudenticama Td .c ked br 8.rnlji~< u S..5OO. Td.-- ---- --.{. 06\ 713 031. erna lxlja..L 066 Z 19 150.!] reta • Izdejcm ~ (161188758 061 614 28!l naG:n.g..~ gene-ralno :ireden u Inl.gumam:a 16 ~ S!rod" originol..:s. 061 Il8 028 vc:t]01 Stanovi TOI._. ""10. Tl:!.u. Tel.". drnt9.!.~ Ii Alfu"""". 061 ~2 999 rV vid'Di". nbs.talf7.l)rod(ijem gol!2! 1937. m2".5_e_ lii!. din. V<>go!6o.oban :5:lIUl :lo2rn. r..om za Silrnje"''O.8U fd.062 Tol. god.pje:ru s\ude!r..tnre Ta061360111 st' kLLta:sa garafom u OsijeOSDO""C fuji .. 'lXliri fdg. Imla y l e!2i. 101.. po viden.is"""'" iat. ga:t'ilfu na Dobrinii 2.. 9300 K~t 'IN.f!·WIOSG.061213 Ol36374<)4.I~·~II"pCz. no~' ~me! cijena I (U:OO KJr... mI i<. 2012 rrdlil 1511."'j'. 33 LI • Ml.000 Kl>1. benztn] '98. d=rnb" 2004" 66 12-4 gum""".'I: kolcl.. g.ka br_ 39. Tel. 062 972 3Z6 ~. • Prodajero k"tu" ccnlJtl c.1 i iva ~"c. erna bcJ. 2006.Or • l7.Hi.'ll1J i 5. tel. do 27. leI.tmMe.' [1... TeL 061 .m trowb:m "'"' S7 m2.:li brnrn1 par I1'3t. 0628. gOO'1.i ems ran 13lJm2u_~ neu Samjeva..u. ecnualno. Td. regj. no C.Qd ~-ske • l:zdaj(om d'VOk.817960 • .l)! :!iil:!n u.tilllnO_ Tel. Dijelovi i oprema • Sofe!ii:. scrvisna. 101..000 lOO.500 KAI.z::] SIlr.' I. od 400 ml.· g. Tol.00 ml.I.Ieda.\o\_ Tel- aurarn • Prodo. 063 ISO 753 • Prikolil:4l 14 ku..e:!f.. • Prcdeem pas.2\1.06l4l1 1% .1!. rjjg. bijd.l1:!(:an.1~je 959129 061491831 • Pro<h!jem Mer.32 i • Pc. ThI.. povoljno. • SIan lJ .I'rodajcrn Ctuoen ZX 1. ma_nji l.1-1.[:Bn i gara'-u. 010 [db'" full.!we. cenlJillno grijiIDje. Td.5 m2) 818 001 zoom • bdaiem . ~SU'm".l307~ 1. 2 066 415302 • VW pasn flmuzina 2006. 'IN.. 061 431700 VI". • l'rodllje:m kuru IJ Dra1. svim prikljlli'<:tmOl i LJI~dnim papirim:a.' MiJcnjam galXlfljeru Cigilmc n.pu ta K 1ini~:kog) rrosoban sum (67 m2) na III $pr. suuia. <Ill? 2.. T.J sucom grail u Vr.065249 1% OkUOD""'.' Stan 795449 • Prodmi:e:m golr~ l2.s:n.'Iat~~ prvi vlasnik.."i~tvo 111.000 kill. p""u godiou." 352918 • Prodalem ~ 17 m2 u ul..g.:sa -4 fiOl.. Sarujo'" vo.1garna i t::l~P[I_1""IUi od Fo..v~ ''''[0. J 16.radc l"'.' Hitoo prod:ajcm :st:.4 MPI. T<1.".:lViD'."'L-'W_~ boIl1iiZ.06lHH70 . urcdnc sc- 2 b.I.0 di zel.033 Kuce • Prodaiem ru~"nu zene Bembesa.I. b1ia.nll1. 062818 649 • Prod\Jj<m Sal.2 za .g:atafe na Clglanama jed".pnu~ J .6. na n.i-t= i ?:apOOelU kufu . • Prcdajem god. Jdik] prot:bje se nm~~ ~del..tahle. Tel 061 7Z4 611 1 Garaie • izdaicmgarnmul. (161745981 • Prod:. warl od to b. (Hil rn2 + balkon. 001856179. 061 2m 921 1WI. Tet u bli- • Dobrin.. s Swi Gmd."u·Po::'!o cevisn a! itd.!odja'VJj.ran de 07'. ulaz. >pOn e ISO..0 HDI.. Honda ><oro l. ide-.itil.pUUL Cij~ po 062%5242 2011.r. sOOirnI.n.ko.1lno~ 3 s. 400 ml. TOI. 062 'lIO 572 • To)'o" RAV4.a :stLldcnticc Grb. 0615589.1"elefonladrew· .e.[ 5.'9. g. 2009._ro:3! alu felge. l mijenja kUCu sa okuenioo:m ~ kuru ill :sum Jl::! . 2: balk_! ~ We. poscban \Jloz.asno."" . 756 200.g.m za sJ. IJ-egume i ak'urtlllJa[Or! ~(i~::t.ThI.e..a 500 Kr.." do 7. b. izaad 0614g2999 cV1"Smgradn]a. 061 149.] eXIra smniu 1l. dvoj-a vrnta.p . Td. Ml'o-!!l"'doja.gtWCtl s:a Gor~ :oo. 635 ce- 063412264 nlrU. .~ d'~1l 1J1a1.UJm)VTa7.C'~res. klimn. Z mekra c vera.~.•. .n 11 H r.. l/3. 3(1.namjcitc:n SlruI U ccrmu Vo.1:- . ]00 pi od m~s:.M"" 2.1s.e. godi~t.· . • Prud:ajocIT! Audi A3 2000_ god.40-0 KMlm2_ Tel_ '061 .! • Prodsiem k:Lh~~U. ~"r.c.a . no.&. T. 39. Skodu fabiu 1317>O Kamioni 1'196..1a. popiri lfl.'il: jtdno. 061538128 • Dobri ee~=banIII [I zini nove girn.do 07/12.11<> XL 1.. '101.(161563 900 io.033 5. cij'ena i f..~. Td. g.) sve dd • 5 vrata lim.ret. =vismJ.. nevi mod.nziOD.e 5 31]1j~ba51.. .i.5 KM..'a sprat.000KI>\. En vera ~ehovita! spnu v.-oda [!::rr! na.1jem ilj mljc.l.lzdajem Tol.p<l<.:.3 • I...4..'(: g:Llr mo. 061 5411137 • Tr~zim $p. god.taJ. 061 llS 975 • bdajem Kr. 2012.([aiem In)SObGl.kiTI]l. T.nO: Stan rnZom IJ 338784 7.54m2.. va!1i 7_'ljII50 Kj\'\.lz(ll.17.ced"" 1987. 065 0.~I_ KLio. • Izdaiem kuru re:zide:nc:ijclnog [i pa po~'o.Imojnoljuicm "Cmim~<o !.jcrn Opel """" 1 'kiog.iji iii mijeonjtiJi.03Z5% 516i063199266 iI:m~ obj:. doSO'wu.eJjc.1OO1.!21 pO dctgQvoru. grija11F:e~ in!:ertiel.-ebci.godi"" 12. pla"" mecdik. 001 liS 611 • Pn:tdaje-l'll 9.1.stan n~ kUtS u boi!1iLc...an :u CC[lirl"ll Zit d"'3 mania db CC.7 HDI..a. odl lenc stan le.romllnslm ulieo.-.000 KM_ ms To!.000 KM.\l Tit 062 993690 • n:3m~re_rIlJ SQbu $8 up(l{l-<born lruh. 83.j""" izdajcm Ji. .Olimpijs."".Ujelilve''''"_ Tt!L 061 2g6603_ l • Prodaj'e:SoC niiUll~lCT. kromi"". 061 812.JlJlik ill Bismk sa posebnlm ulazom od llQ ~o 200 KM_ Tel. XI :Spri!ll. bel f:. Tel. klirn:<. ct3Zno grjjiIDjc._-----------------------------" : .'''" 95.~s=.. 393 524 k.jam gulf.:ft~ 1. .lL I LoZioll.. s.11.. n:nClV[raJ]~ stiropol fus::tdo. 1 05M2 '". 89.:: rcgi.n Grba . useljlva. blizu ~lwlc.l.CD "ud".l6\'Oljno. "ovije gradojo 200 m2 .)od uIoz. cliena 8. Tol. ~. T~.lido. 06112103lJ .. 'lOt 061 8>6 Ml • Prod. 1. 97.t .' I1idZii ...a ua V sp ratova)~ ad] it!"!Q S(D!1ie. Kala L:J~ fll'I P + 2. benzirtac 1. b.... Tel. Illl !. dvos.:3 ideaJ3JJ ic= i hOo pO- 919054 r- Tel_ 062 [.B mar. T. T. Ii!' 1241200 d..~ fiicpc nam iesten ea Ciglnnama 600 KM. eeg.M.. 061 916 ~w .S.:!irba...ul. .Q.

kandidati trcbaju iSpUT'!j:iU'l!..kamona..kursa) bili CC obavjdtcni.:' r.njc bilo kojem nivou vl.nja .klord.."SluZ:bene nevi ne Sredniobosanskog za drzavnu slufbu Federucije Bosne j Na osnovu claue 24..genC"...3z:matr.god.ok'SZt 0 ispunja'L!'anju USIOV.mil p. Za](ona I) preuzi man i u ZakOj'j_9 0 d t'1.3VIJ 1.e~ nije ZII.dle"nog kanlonalnog .zacin Fedemlnog min.i kandid:l[ j.av·~ti u roku od 15 dana od objllve javno.~je" 7. Kucukl>vi 0.i:.i Donji' Vakl"r' Ncpotpune~ .'uJ.e 0.a\ k'oji ne. 000 TU1.t.maiu SHUHS.OCll. Organ uprave odgovoran za donosenje.~nog i:'.i!dom SFRJ nakan 06.nravaju qvjNtkOllkurs.o rezultilt diciplinske k. Rodoi Qdnos . opecg 2Danj3. p.c BiH~ www ijdsfhi b My bil.s[:i!ve darn 0 -polo'.mlesra rukovQde. dlJ.nte ( originali iii ovj erene kopi je .doKl!Iz (I polot.'Od.] Zeuica.z.ki SI:ali n. ~B" ka '"go ri je i nOljman i. 3.t prcuze[j til proslorijilrn. : B raj izvr~ iloc": n ami .L."~Vf.m novinilmii FBiH~'~ puu:m pOOte} prcporuec:no nil ild..li nomj." i komuDikacija br"j:Ol-02+217/05 od 14.c odnosc na pojedine u:sloyc konkuISiI. b. 0()7 .ar.~B~k!J1cgorije. il.rs: o 4 Odieljenje Agencijil Agencije z.I: +3&736550025. broj:07/1-02.1·1057. Ul . dda. broj:OI-34--35-2107 od 24.na. sljed.:J .va prome.IOij"i: Pored cpsrih usjova predvidenih clanom 2:5.ndidni du:tlli. ia .tvnoj stuibi u Fcderaciii Bosne i Hcrcegovine! kandidati rrebaiu ispunjavaei i slijedede poscbne uslove.(II'-u_ a OI 14n701 . ~ 72000 Zenie" SOl naznakom.KOIl."r pro· 2 meta i kQrnUl1ikacija.zbu Fedefilcij1:' Bi.n ie. vjcti_ N apom~na..ta. biava. i s\ru. JAVNI KONKURS brei 7ll I).godjne). odnm.olo:len s[rue:nt iilspek[orskj ispil..i pravosudnom i...lova: S "'!u. Zakona 0 dr.cima koi i ~c cd.QUl m lni5~rstvu. -polozcn atrucni inspe. ]l3bril!1.i.otpreme s. Zakona 0 drzavncj slulb~ 11 Federaciji BiH (. prom eta i korn UP ikac:ija 1.:!IC8 k~ttgo-rijej "D -pQz"~ .JgO~ITc"'[[!'c'.. Predlozena aktivnost: objekat farme za uzgoj brojlera (optins.g:an.!g prilavnog obmsca Agcmcijc. Ustav. okolinske dozvole: Ministarstvo prostornog uredenja i zastite okolice TK.god.raln i min is.-dclJ i .love po nalogu no posredn og rukovodioC3.l~nOm upravDom ispilu.II!!III~.5t:avi[i Age-nc-iii s.govtba.gQ'v.cne: dOKumcrne rr-cba dost. 88000 MOSTAR· BOSNA.1Iiva nasralni raspadom SFRj.iI..tl(.na od dmnll prijema oha"'i~:.1992.CIkom: '~JVD.nIiI AgCllC.nom voz:ackom is:pim j~B'[ k3Iegorijc · Uvje."st~ rukovodcec!. l.il Odjdjenja Agencije za Zfrll.i:salle evidencije 0 .. 0 strucIl oj 5prem j · bvod iz mOli. • vodi prop.l.kontu1'5 :ta POPUJlU. ha U""jc.. nakon zavrsene visokc suueec sprercc. izvrsioC3: Pozicija .kurs l:a: P'Opu:n. analiza iii misljenj.tn .acinog mj." 1 (jedan) djelom. r. Z.I u.1 roku Qd 8 dan~ Qd d8JU! priiernL! oD.)rm':lS.ti: Pored opclh U"Ji~Ii3 predvldereih clanom 25..:ija ne raspol:lZe podacima koji:s.nen.\ sa ~Iano". BiH Odjeljenjc Agcncijc ZiJ Tuzlansk:i i POs.iestu pola. ili na web stranici Agcnci]c www.ku. i:spita.azna. nakon aavrsenc visokc seuene sprcme. Kandidati .1l: ko· nkurw n .dobojski i Sred:njobosanski Ul.-a dt~a"":iu..posobno.rZllvnll :shlWU Fe:dcrilcije BiH 'kanton u Ze.vnog slu!beniik. DTREKTOR .ne konkurs: a) KI3 n iii d uri koj i su ev Idenrlran i u: Regi stru d rtav nl h slujb cni ka F ederacl jc Hi H kc j i '1. nnkon 06. BosDe i Hercegoviue Napomen.pis pcstcva: Opis poS]OV3 sadrsan je u reksru [avnog konkursa koji je obiavlien na web srranici Agenciie xa dda vnu sl uzbu Federsci] e B ~H~www_adsfuih_g'Q'v_be Us.kuhorn. diploma (nos trificirana di ploma.5:love Tuz!an..no sve Ha~..a U. ooja'Vfjuje Ministarstvo prostornog uredenja i zastite okolice Tuzlanskog kantona u saradnii sa Hadzic Omerom iz 8tjepan Poija .h.H.1oi r. broj 03/1·49.bat b) Ostsli k.Omit: 08: poj i.~u.i"a U struci nakon sticenja VSS. Tok postupka: JAVNIOGLAS popu t1 u tad pog m jest ..ati .ni pUlem web strn. 2. :nam jcile:o ika u F ederallJ.mrije od 6 mj=i) iii kopija CIPS-ove Iiene karle .cijc za Zenieko-doboiski i Sredniobosanski kumon.njut.opozun .i~ 'koji i:spunjavaju us. dvije b.s..d'riavnog slntbe. i :stntcnog j.04. 1_Zakona Federacii i Bosne i Hercegovi I"J e (. lZ<l.addbih.:s-Iuzbenih 'U Kaatonalnoi post (jiveTuzfanskog kanto na --- . ll.1/07 od 13.ri.bat b) Ostal.". upravi U! lnspekcljske za popunu radncg mjcsta JAVNIKONKURS drdavneg sluzbenlka u Opc.li pdje preuzimo.34--123"7.t:nom strucnom Inspekrorskom ispitu {za kIU.u·JKllt'$ dostavljanjem urednn P'O'plInje.:tl!lnski L P'usavsld kamQn ~ Slalina brot 21 7..~[OVi: kDn ku[s.n k8ndid.re dostave i. dipl. DIREKTOR Scad Masla.renje 0 dr""vljanstvu BiB ( ne .:il.l LI~bu FI}i H w\'!fW'.VU etepcn s.a.Dj. vrSenje uvida u dokumentaciju.i krivicni poSlup"k oct n.Dokaz 0 rad.ku.l s.~fljke u illsljru~ ci j ama Bosnc i Hr.kon suca· :Iljs VSS~ 3_ clokPz 0 po:zn8\':!!I. ..!(jedan) jz.oglasi ~..e www. urvrdene u Pravilaiku 0 unurrasnioi crganixecl]! [10: VSS!VU stcpen sttu~n.i nil web st.ar.i]3C O.:I.aoilnika" unmra!njoj o.. 39104.cDo slozen.uda (ne "'rijo da U PQ$led.2005 ..obavlja poslave uprnvlj.~d~ ~5tllt" na eadc j :SQI.ij.!ll:S'::bu FBiH (mof.oCncije Z..cc!.jc. Vo. koji [e objavljen dT7.njo da '0 protiv k.. =BOSNA 1 HERCEGOVINA FEDERACljA BOSNE 1 HERCEGOVlNE FEDERALNO M1NISTARSTVO PROMET A t KOMUNIKACUA FEDERATION FEDERAL BOSNIA AND HERZEGOVINA OF BOSNIA AND HERZEGOVINA MIN1STRY OF TRANSPORT AND COMMUN!CA TrONS Broj:om-34·3 -1898 -3/1... od 3 mje.m<l Fede'raC"ij~ BiH 'jo plliem PQ~h~'~ pl'fPQru~nQ n.annm 'S. U sl u~aj U da Agcncija not mspo!Il~i: pml:a.s[iru(:ij3mil BmlJJC i Hero::go\fine i!. og konkur. co Dnevni avaz_"_". Do 'k..: (moje ae prcueed u peossoriiarna Odjdj1:.lovi "" "Iie nj" pool".:lcIlIiI 01) rcz.HOlS/05 od 17.rcsu: c n Accl'l ~:ii.lut.02. Broce Feji".i AgenC'.e (I jS. Prijlllvu:na konkurs.· pcznavanje radii na racunaru 1- o a) K a n didnti koi j su e vi den ti rani u Regis uu draa vn ih sl uzbcn ika Fcdcruci je Bi:H ko ji vodi Agcnci ia za draavnu sluabu Federaci]e B~H (po:~nojeC1 dreavnt s. S41~)4.asti u~ <ivu na pl'ij javni ogla$ dos'la viti sljedee.• kQji is}JQ. Gracanica)..mujo Vfenle. objavljujc novine Federaciie BiH\ br..".o vnoi ._53 Nil osncvu ctane 2:t Zekcna 0 dreevncl sluabl u Federaciji BiH (nSluroenc novinc Pederaclie BiH~ hr.lom POIcebDOm dokumen13cijom dos.:Jtu:ll:aru~ 4.d:s.e .nom statu ~ Dokaz 0 poloU:.ste.l DC-t.nom i:SpL\U ~g dd. e' kOnKUr8.(ik.gem.IH'!jt. .avjclte. kRndi~ dati ~oji i.did~Le !toji takav ispir irnaju :poloZ~n)! 4.nU i m. i u ['0h ku od lS dana od obja . Tuzla i c) Rok za podnosenje primjedbi i pitanja: 30 dana od dana objavljivanja ovog poziva..0 1.'!enika.nloDa. 2..oe se 0 teh n itkoj lspra vnosti i cisto6 VOl!: lla~ • vrsi poslO'lj.tan./'LLvicrc:njc 0 radncm srazu U suucl.gov.lIl.icoI! A!.poL'lrdu.I'Yjel:B. Slarlne b mj 2~ 75 000 T uzla. 34.: ijaIn I. KuclI:kovicj broj 2.brnn.no o""dredeno vr·iieme sa probnim radom u ltajanju od 3 (lfi) mj".V\'O' j3¢:..azn~ na .lova: . tadnog .) dana od dao" ob. Kandidnj kojt dc.spilU i2u:timaju St od! polaganja i:spinJ. a U vo.'ez:an do.. podnosenje primjedbi.th'lli slu~benici) pfijavljujll se na kr. bb 88000 MOSTAR Sa o. bb.nik VKV"oz. a) NaCin ucesca iavnosti: Dostava u pismenoj formi primjedbi.\I'llu slu. 6.je!lenieima U organirna drZavne .n1cko.ac Op i."..l'¢d.nClsno s:w! n9'e:ne dOKUme1)te treb-a dc:ma .\·life:i~L1:B!H ili [c diploma neeena u: (lekoj eo clrl'..[Le ~rLj:i'i""C' nl.lzbe u Fed.9 Prij:i\'ljiv.a .~ C1d. op~~g 1:nanja. iUf. pro-meta i :komu...: za Tuzlanski i Pcsavskl kanron .gendje ~_.Il U roku od.xavrfen pra .l~eL!.fbjh 'ijfH' bul.icko-dobojski i Srednjobosanski kan[Qn~ Ku(:ukoVLCi broj 2.ijl.c: spremc. PUI¢1ti weh st.n palo'-:iLi Kada se Z8 W S:l~kf.1 s! u~b u f"Bi (of Www ads fb ~b go .lolen ispi. nje rada na r3CU!1..i [III.oi upra .rs 6e bili dul:nt potrebllc dokaze 0.~ilJ.iI i3d." 23.1'00 Agcncija aa drzav n 1] i :slL1!bu Fe-derneije OiH (pos.li i s_liede~t-cscbne uvjete: -VSS .iJz. 29!03Jo 23/04. kao i izradu naerta okoJinske dozvoIe: Ministarstvo prostornog uredenja i zastite okolice TK.mvili Ijekarsko uvjerenie zdrav".'HiQg :slu~b~riika bi6e dLlZoi pO!.~ prj j ave n ete se uzed 1Ii razrna rra.0 re:mhatima kOIli:Ull'S3t dOSli3vili Age-neiji SV'II! -d.po.3) kiin di dl3tl koji imaju $1:a'LI$ drh.god.1 U007. 39104! 54/04J 67/0"5 i SiOC) i ~Ia ea l .i] dr1:J. l.v.kull.~kancld.sca".niva.i knndidati du7.cu.il. 1'1::!.orLa Sredisn] a Bosna'' ~ u ime Opeine Donji Vakuf.2007.sluCi3ju da A.. r.imi!J Uipita optcg O!:.! HERCEGOVJNA T.li ob:r~lac Agendie ~ ddavau :slu:(bu Fedemeijt niH (moze s.i~$IQ pOJliga. Lfakalretsku djplomu (noSll'lficL5"2nil diploma.i konklJrsa.r-atij..a0 drzavnoi siu!bi u Fedemcl]! Beene i Hereegevlne.ice Agencije za ddavDli. 15/292 1 • St:rucni ~a'Vjetni:k za imovlnsko-pravne pcslcve • 1 (j edan) izv~. datu.ioi Donii Yakuf -Gla vnl kanUJ:nal.a relevantnim za datu aktivnost..vno· ". dClka:ze 'il is:punj:a:v:B.dresu u roku od 15 (petn..u imc Karnouulae upravc aa inspckcijske pcstove TUJo'Janskog. n]u rada na raeuncru.neod dana obja'lljivanja u Federaciji BiB" odnosno u BiH oglaSil nije otpu~'teQ iz organa drZavne $[uib~ · lzj. da. 19'92. k.gani. d.e dutan 1.ndicl".mC-nu i m.1 rQku od 5 d:. radD o~ mif. www.2006.rsa.nj. slu~benirn mOlornim I'ozilom. 291Q3.reSll: Prfjavljivanie na kon.1 rSzlIiatr3ti.::rccgo ..oik:ildja. il i na web arran it: i A. godlne).radii BiH (~Slufbene novine Federacije BiH« bIoj..uTcd ne i J1l:bl . oe Fejio. · v~ i i druge po..CInaz.3104.opunjen prij:avf. ispu.341· J /09 od 28. Napomena: U .i 5U dostavltl stjcdct':u dokumentaclfu (original m ovjerene koplje).broj :0 1.go'VI"CItlent prijave nee¢" St Uteti 1.i.b'li...l. ozi:lu.D!Jnia.inoC mdliogsla.sluibcnih u Ka.~c :Se u/:cli U r." no "od.l oj 8J u'bi u Federaciji Bi H (2~Sl L1'~i'le nilv Inc TK1J~ br:J2I10)~ Agcnc:ija:!!:a drsavcu slczbu Fedcraclie Bosnc i Herccgoviue..lnjenog prijavl"Jog obrases Ageneije (mole se preuzeti u prostorijama Odjetjenja Agel.lii.cca) ka..ciju (original ili ovierene kopij.god . niie obubva"en odredi>orn cllX I.\I'i)~ zacka dee-ole ~ voeaea .2005.Javni kon.god. ja'l. V K V "o. misljenja i sugestija.2/07 od 15.06."vili li"no iii pmem po!.adsfbih.j.bi kanron afKanI.a~ti It" Opi:s postova: Opis poslcva sadrzan le u rcksru [avncg koekursa.): I.:dlrl C u.OOl. du.. dtia'\'till slll1bll Fed N<Leij e.'J.tacla. Zcn.i ispit~ -pO.li.:struci n:!..ll. i nd{l..l!l b rOJ 2"]0 75000 Tuil. slul.Ukoti ko budc i.adsfbih..mnici Agc:nc-iic: za drZavolJ SIUlbu FBiH ''If'.e Sf dobili L1pros\orijama Oclie-ljel'llj:a A. Federalno millistantvo b) Organ up rave nadlezan za dobijanje reIevantne informacije. zavraen pravni rakul(Cl najmanje 3."/: operatj..I-eb'lle dOk:£L~.iu!.mjc.fblh.lova: Sloi!eoo" p". n. Fcdt.enih (ne starije od 6 mjeseci) " Uvj.morn ill voziJ.. Zi3.asp. iii p mvo5udnom i:spi tlJ izuzimaiu :seod pOlii!.ja is-pita QPceg: ~"a.06.!.01 . potvrdatu\lierenj~ 10radnom stazu u .:k10..8 dn.f. !J. 20 Na osnovu ciano 20 i cl".icil~ iJi na 'Web :stranlc..-najp n manie 5 (pe~) godillil rndnog SHZo na poslovlma svcie struke.cijc a ae ddl!lvl'lu s. Zakona 0 nan.r.lU Zakonom Lnv.v~iJ~~ uu web srrantcl Ageeelie 7.opcina Gracanica upucuje POZIV za ucesce javnosti u postupku izdavanja okolinske dozvole za objekat fanne za uzgoj broilera u opcini Gracanica 1.27 _09_ II.spitQ kaf!did'at.1 Mos .....e d~c{ rn jc:sec:i rod nog Sl<lza poslo vi pomocn e dje.ai joeduZ:o.fijom i os. LL S (.god."vlji""oja n d"cI'nim Ii· ° Sto'Vim3.luibenid) prliavliuju se 'ria konkurs dostavljanlem uredno poPl.5:kog kanw:na Ncpotpl... Prijave sa kra. Aleja Alije Izetbegovica 2.nika u Opei..67 lOS i S/06).deC" doku..04.aji dOSl8ve dQkar.Q polo:te:nom Sl·rL. (t:ri) god.a: V rslil d jel <l![:nosri: v .nia.ni: fnspl. dipl."1 u wSluzbcni. !. informacija. Fa>:: +38736550024 .a: d.cne knjige rod. ii!Vflllm iSptlU:.nja.l3~ bra.e dokume. ncbla.l:.lpila hnrlid::ui .ilt i.l i tehnicki Nniv grupe po. UI S inspeke:iJ8k-e i'0. su dostaviti . bid ce obil'Vje.B.poplJIlic:n prijavni obraaac Agoell.mu! vrli:.1-4-20-2106 od 16.t .:'3d MilSlo. god.""'iIr.loir'¢ kon. 3.i njego\'oj upou'eb.: lzabrani kandida! "" bili oba.. dria v nog.:enom slruf:fiom upti3vTLom isp-im. dmvntliG . Agencija Hercegovine.kom biogr. • bri. obj!!J"ljuje za popunu radnlJlij.. Prijavu Da konkur:5.uttiiIima kOIl.mje:s. s."Slllzbl2ne 0 preuzi mao [u Zakona 0 drl.c lrazi dostavljimje dokaZ:il.god. red." .09 . isd ie du~e.J!vfle :slu~benike u ilJ.a :ia. ukol ike fakuhet nije za vrscn u BiH i h [e diplo ma SlcCcna u ncko i' od draa va n:asli1. 49/05 ) i P.S]u~_benim novi.ne spreme .. ta VO:l.k.11.m drtavne s..ibene p05(e.PLtrijil\'ii:!1ju uvje't8 konkul"$(i! dostavili A_gerieiji 1.rojeci tlr'.kom " zajavni oglas ~ne otv.20 lO. oroj:Ol.no.a. 2. ukeliko ra. N ep-o lpunc i ne bLagovremene mr~ Enver MINISTAR 'Bijedic UI..veooj .gQy.d.n. broj: 07/1.lljavanju uslov:a: konkufsa dosla'Vitj Agencijt II roku od S dana oel! dana prijema obavijes:li Agcncije "koiam:s.:ma od dalla pd~~mil obilvijl!Sd Agcllcije koiom ~ lJIlzj dootilvliilnje dok:!lZJ.

protiv Sarajevska 10.. sud.1< ~ .. """'1... I 11.21 KM..08.... II""".I""" ~~ " ... ·..I' 011II "" '" _ji ..""". S71 ..lJ ...00 KM.... 04.....I~I~"""IiJ_"""..._o.8. • ~ II (.....dO .-. Ako kupac u odredenom rcku ne _polcfi cijenu slid rjesenjern prcdaiu oglasiti nevazecom i odrediti novu prodaiu...871.. 0\..I. u izvrsnom posrupku trafioca izvrsenika PZ »Kokovita" Graeanica.e<.I'I'<""~~ • <II ... . ime jemstva polozi iznos od 10% od utvrdene vrijednosti nekretnina.o.. 101.066. Ova] zakljueak opjovilCeSe"' oglasnoi tabli suda POUKA 0 PRAVU ZALBE: Protiv ovog zakliucka :<alba nije dozvoljeng.:no "nn r....oozAMlll ad 2G II 2011 g<>Gne U<ed ZII ~ jw..PUTDI US.. '" bIIl >IDIpr>"'....Depozit Opcinskcg sud.... • "'"'''' R.o).. ulwp" nIenom MMjO I IIOfIIoI./~' . g PII'fuplw ~ ~~ ~ Br~ ~ B<H... ~"JlI~I"'~'i< 'l>o 110"...~ _ a.... '--I . t<>kBI'....tb OiWlII.S..n "')<I"rnal<"\'ljol .. ...... Vrijednost navedenih nekretnina urvrdena 2004. i . upisano u Zk.... I povrsine 95. 563 k. ...~I.. :'LoM"'II """'" " __ ..00 sa t i... Salkic...._._~ • I'" 1ubof ""-I J "\'~I (H...... ~ •""•.. go di ne u iznos U od 669. ..n.. ~ ldOl.«J80111C11 od 28 J 2001 ~ I.1<~I _ 'P"""lIotl'I"'..... .lj. toja III.~ "'.. .10>.~ __ .~ .t"w .. sa pripadajucim zemljistem sve oznaceno kao kc.loc .." ""- 00'bl.... 'NoIMI~~<I.:l< iii ....i<o"""". 011o....\t. 7.~...~ .o." _ J'1Iic1lnU".a..... Iiuu I)IREK!'OR .. J.J_ ltu"""""l< ell fllll1 w........IJ.". ""..('O\ I" E (..." _..lI\1i • lIoo.. .bpI '1"1"... _ -'-'I: "'P'-" i-=._.80 m2.....c. stan br.'"..<.. · _I DIC iWIt...'_"'''''I1IJIIIalti= n".. ulv>1ja>j.... loli..s. . Ild. I....1 I'-!~ ptiJ'l!illl\l...~....H.. ."._... stambeno-poslovni obiekar koii se sasroii ad poslovnog diiela . lulo ""'''jr ..1 IdapClO[..!....IlENOG JAVIiOG NADMETANJA lIrId no IIIR'<IJIi!1JO ~ _ 8ib....eooioloMoho.>. ~ .~ ~ ja_' .n~~~W'('tjI. kodana 25.: IV.: broJidoI> . 'P""I< l oodl<"""<r<- "IlI<W1 rb· OS'""MJ ~~" 18 lG .a .. II..20 KM..u: i... ~ huI'..ja jC "'l"""" drt..""'... ~_""'" ~"'lOk Do ~ vrlIto_iIII>I . .~t. fO'W" Oil 0... .._ . ""'._ioI..mla_.'ItJM-~1.. . . osim ako se stranke drugaciie v..' . U~\I. oW . ~~ jlVI">CIm' "'"""""'" BrH:.. vezu placanja poreza na promet nepokrernosri.fln. ~ '1I~j" 1M.....soo ~~'" _. 2011..u. ~... .. "._'" a. III _ ~ II< 1Ilm-<r" ~ _ 1'...-..'""t.........".t&. . _....d JI'.... ai«lJ ~. _".... r.. .. srrucni suradnik Selma. .... ... . p'~ne pcIIIcmI ~ -lIIOIgiOOl Uledi H up~~ <I """11100 rod '"UaJ.lp..-.. pt9Ift¥l\II".. Gracanica broj 132-1800-309503688. III! ~ . ... pOI!Ovron prMICA I rnIOIC'N puI.O>J'5<'IIol~ ...... novine FBiH" 32/03).. ~_o. ptIi._ "JII" 4a (..1. J" . __ .f'IWII'I.1 .. 1.-.t..Pet Ioklilnom oDold!'Ij!!I " z•• up poalovnoto .."...."'ILl<br.iI<_dirdtx . .......... je na OSnOYu prociene UL o-""...111(-11'11'" 1. ~ M. ""..tI<a DlotnlcIlo.. IJM("'-O UI'> kll\ I F.I .o. tI ukup p:dJcvM .'l" \ l. .. 1iMqo" ""I"'_~ ... Gracanica.pIoo!.ni i J"-"" "'....... . poI~_IIp- ""-J..~'" l'Iji.:nI<l:o o.il"l""'.zaiednicko stepeniste povrsine 20.no". LIIiIII ~ i _I""'_III_JIIor«biIi _". .. b) i""" d.I ..«II us..0("111: II XI:PIl ~I OOlllll' n. _ ..'n. ~.."'""""~' • <1111]<~.tuo .....""ili. donosi slje..... oIul+oo "". ~ . ZAKLJUCAK L ODRE£>UJE SE PRVA prodaia nekretnina izvrsenika PZ "Kokovita" Gracaoico i 10: ..clo! . godine u 'grad..~ L~I 11..". "' .IUpa. crp-.. Q).".. no osnovu clans 82......._" """&oIooJo""·. - . prodaiorn na o izvrsnom posiupku (~Sl..IIjzI . 1. ...Il<t<qo~ 1. OfpnIl .ci<..~.. 0I0/_"'" Ii' '<L 10 2011.gk"".... br. •"")< dt-....t.80 m2 i stau br.. ""imo d. stan br.zvrsene dana 19.... " 15 ~I"I:JI ~ "l"gI"!Id! V!Ddt ll... Ib~ .porIaIu ~ '~C!l! Wl'aI'iI~ 'BoI1 • ""omrlOt' .:noi~I>01»_~~... ZII.'00' . D'1II·4 I !'III I~ I'nJaIl tl'ahJ!lm og~ mogu . II.o DtrIriI:UIllll4 obi .1"" ~.. .o1 • ...~ l ...l'"r~"" . 1I<~_.. l__ 1OJral6.... ilIi ~ 0IpIIII'~ ralo»I"'""" '''I''"*'''' . p. " ...n..r ~ ed '.. «-po ...oI!l.OQ NI IlI!MlO nol"...-Iw _~...iJkUI _ ... Z.35 i stambenog diiela. lOU.... pJ'" do 15. . ••".. povrsme 5.pIO&ilW" '!IllgaaNi . t. 2.*m UIINt"!Dg _ ~.otIro 1.ocI _ I.. I.mtla"_"".... .............. godine.:I>:lUr. 'LI< ....!iC 1Ido.-"JOIOtI . .R SI'~"O .IIa"'l""'lJIIl ...__ •~ <hi"" 2UO.1'od.oil"'" cr... 23/66. 1""'0..... . M... STRUCNl SARADNIK Selma SaIki'. 'l1li 1'. csim lica navedeni II u clanll 88... __ 9ttkc."Oom.. JI.. VU. VI. prizernlje povrsine 140.. •• IN."" ""INo ..~""""'''''''''-I''' .. ~r>h_ ..oo"-.1_ 1(. r_j>1 .. l .... II. ... .' ~iIo """" 1"""f!J<nr..' ... .. je.. br..'jlO~ ..!.t"~t...I.k a.15 m2.. _ern . Cehajicu advokaru iz Gracanice.._ ...""i<rp:....o1 Q2S2IOII ad 18 6 200!1 QOdIniI 0dIuIc..T~ dec......I. '1" L.u~ i • i 1...j. F"""'''' .. ~ : Jl ~'" ............20 KM... ub.... izvrsenia NLB Tuzlanska banka DD Tuzla. ..... J~ ~Q 0>lOI< <lr~' _ ~.... ""'" poi> lin....Iz polozenog jemstva aamirit cese troskovi nove prodaie i naknaditi razlika izmedu ciiene postignure na priiasnjo] i novoi prodaji. "JIO" u...tllh~': ~""...iI ~I~"JC __ .oI""'i.~..... ..I "" t.U. <1_ w." ..2S. u .. ~ <biJ.ISm! kanki4 ZII ~ """"Il II mol'. j<l..'"...OC II • \ "'''tC 1..."'~ olr<iox lIt.52 t.... ~ .r I lIF. ...ctnAuru' RI ~IIN"!'III D«Ii~I)lIl'2~2 ... .I. ullit+>.ilpK ~CIf·1IudIo IatIriIn W ~1"'11IOfI....u"... """"""". j-... ...1>1.'-. ... prvi sprat povrsine 182... ' "<>I_ltiM _""'. 1'" . .....H" t:wo. II~ dlpLInll._ Dnevni avaz oglasi BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE TUZLANSKIKANTON OPCINSKI SUD GRACANICA Broj: 270 Ip 000926 071p (s tari broj: 027..63 m2. 8re>'~ DtJII1k1IBtl ~ ~ 3 4 .. !. IlIcr~C.........v L'~ n ~~I~I'''''''''''''''-o>l~ .._..u~ . ""'"'~ • do... ..08 201 L godine Opcinski sud u Gracanici... radi nekrerni na..2(J....m \1....IiJouo....0•• DO:!>:o....~ ~ "!I<"'("'~'i i. p""''''" ""1'''_"'" ""II" ".o._odoodl<~~' ·d:o"ll'"~ . 1'''1'<''''' I "'1'f'SiI ocI ~"'P"I ·do I"dF..o lti.u. ~.tria oti..~ "'.". n DAVAHJE JAY.. _..""'11 ..........~ n>i:Ioih~ • ."""".. ali ne vis" od 10..-.. a~ 1(' Jt l..~ ..". ~1'''l-.JlDto..<m... ~ ..L...'lIJ pJ poIInlo.r.. ~ I~ . " iJN.... ..... V_ Kupac ie duzan polozici ciienu u roku od 30 don' nakon odrhne :\l.. ".!Q">i i ....."'..!... pi'" "U."""".x neo VI . 10.Q' In.u.W I!... . .. .-Slut_ ....i\~ l:oodob..... brill D1 l-G2."." .OiI.. \~li.....In1 J c..rn'''I''''''''_ I:'!!]f ~"'fI'ftC'ljlft. ~ (~r: i"•.._nJ.. o. .. ""I."". ........"".. In ~.. J ernstvo se polaze na racun .... .." ..... .«JUloi d."..." ce ..'J: "'P"I ilolUJ<dooaihr ".10>_ "hML ....'i_..~~~r .....10'0110_.....\bria>o.lo. ' ...0-1 P-07-000094) Grn"aoica.. podrum povrsine 65.--.m.r..iCl...p...o.1.a op.1~l1pJ ~i<I"''''1:. UaJioba I'lII-''''J<m» nllII>ll<.<11 .... '_'f"<T'I''''f''''J... n I.lII ..~JI1""III~.ath. '''''''~ i".!do 011•• . >Nim.... ro.b<.. "'....... ~u._ \1>nM \.. zastupaaa po punomocniku Nesetu napla te duga u iznosu od "53..... __ oIr ..U>!. u...~ ". "f1"~ hilo I. Zakona o izvrsnom postupku lIZ uslov da priie roeista za prodaiu II.-..... · do..-.. "II'" .~ 11'-" BI~'~ BH" tIrQt 2Ml71 0 IDf¥lro I dctpIrO p....H 0 bl' ¥ ~ u I e ~ u. I KOHt<URS UV...-mmhI"'~ _ 0. ~""~'I"0~. . 3 povrsine 59.o Dmr>Wo BoI1 0 ~1l1U Jwo'r\llg ~:13 "'-MJ'I .9.. Ponudacima cija po nuda nije prihvacena vratit ce jernstvo udmah nakon zakljucenja j avonc prod. ul. ~ii .al: '9"" ~ I"'ri-' • ... ~"'II"'_.1Ij...16 m2.....1 "'_... ..poN Tm. :ll"r'I~ ..og j>J-o"IIDo 1>I>I!I"TINn~ IItq 22.. """""(11 .. ~ .:IK... [avne prodaje uz obadogovorc.dono .".... domI.ii~~ ._u LJji . "i"pr......~~~P"IJ..oj. ""'..-." _ ..000.w..-".. . jl.... ""'~~"U>I''''''' :<ma..1 i.. 'V u { U""""~'. 15 ~ It ~ ~ ..PROSTORA I MAGAC'INJIo ....rbor >&...l'lir~ 'r~ I'IM!>OO D.... soba b roj 13 s a po cetk(l m u 11.. ukupne procijeniene vriiednosti na iznos od 669. ..o L'I.r: >. "' ."""'.. ..~ _1I-....-aIl......I _. 41~ 1Jred. 801-1 brq Ol. ~ '"""" be... Na iavno] prodaji rnogu ucesrvovati sva fizicka i pravna lie..monju Ii "" "'_lofoil'" "1......_hj'tt ... '<r'pJ P"<'I ~ __ !>a*l .I lIL Na prvom rocistu za javuo nadrnetanje ne moze se nepokrernost prcdati ispod urvrdene vrijednosti.N." U BttkD ~ 8tH . ~." Brtka [).oll"".ll IJItIIo!no 1_ ~ __...~.b '...I.rrnq oro. ~"" ~ " """" .010 i 1'>11<\1> III 2 blo...Wo: ~ ~ 1• ~ p<IIi<.".. Pocerne pooude za prvo rociste no iznose manje 0111/2 urvrdene vrijed nos ri n ere bi ti razrnatrane. TIIlIL ." ..'-' <>h ._I..1 ZMl6 I liI'J1)~1 2....33 m2... •""i< -.XUPPOSLOVHIM . ""~ oi<Lbn. !>Io_.._"....... • . ~IIIi:".". • putem usmenog i javnog nadmetanja na dan CETVRTAK 05. fTIOI<niaIoo'Ir .tmm . " ])0\.""""""Q le l.1Dos"'P"'l U pn~~ pri~ i Ih .\~'I'Jif .. I." "*".. pW: I"'!" Po> ctp. .. l"i<1"'II!" ._pJ~_."..

Cetvrtlk. kae ko s vlasnikom Zeljkom Mitrovicern. "-9. tvrde organizatori Dvodnevna ruanifestaci- "Tuborg Green Spot" sutra i prekosutra u Sarajevu ja "Tuborg Green Spot" bit ce odrzana su rra i preko sutra 113 parkingu ispred sara" ievske dvoran e Zetra. D. usaopcenju.Snimanjespotova tesko mi pada. odnosu na nastup sarno 12 sati prije smrti SUd8n)u Pasfavllanje ~alora Ispred Zelre Ira/ala Ie nekollko dana SpeiltaBI POdsatorom Bapaciteta Od2. U suboru ce pod sarorom "Tuborg Green Spota" koncerr odrzati "Hladno pivo". avaz. Z vi iezde p rye vecer i b i[ ce clanovi benda "Dubioza kolektiv". koji su dovoljno veliki da sam spremna da u n j ih uloiim sebe . SIO najbolie ilusrrira podarak da je vee proda to ville od polovine ukupnog broja ulazniea. Raspo red n astu pa veoma [e precizno definiran. L. R. . Mojim odlaskom se svaka ko neee pre kin uti ni poslovna ni privarna prijateljstva stjecan a i gradena koja su godi nama Uz podrsku desetak potica.a kao predgru pe p ubl iku ce zabavljati "Uncle Sam Decided'" i"BilIyAndol'". al i. Naivise volim da pieyam i mislirn da to najbclje radim. iako bismo finansijski sigurno belie prosli da cijelu pricu radirno u neko] dvorani.1<0 da nisarn imao priliku da budem sa svojirn naidrazimakaze Konjevic. Obdukci- srvima za smireni e.u sali govori Konjevie te dcdaieda je za reziju bio zaduzen Vedad J asarevic. ja je POkalAI a kako j e Majkl Dzekson urnro od akutnog rrovania=propofolom".• 8 ptamllarfrujan "-01 1:. i:ije je djelovanje bilo pojacano seed- la ultsuznOj j8hli u Serif Konjevic snimao spotove u Makarskoj TaUana UO)lehOUS8i dala o18az naTU Pin8 Popularna voditeljica i portparol TV Pinka Tatiana Vojtehovski obavijestila je Neocekivana odluka voditeljice zagrljajujeDOI~C8 javnost da. a surra navecer nasrupit jie i grupe "Lude zene" i"Covek b ez sl uha". m iz iavnog zi VO ta. jer su preda mnom novi izazovi. nap us ra" Pink MediaGroup».show biz sokirale svijet Onevn. Vecina kadrova snirnana je na luksuznoj [ahti jednog blici. . Kako organizatori naglasavaiu. .Cije ie postavlianie traialo nekoIiko posljednjih dana. tako i utkala sebe svojim znanjern i energijorn. Iza sebe imam veliki hrvarskogbiznismena. ali orii su neizbjezni da bismo na sro bolji broj snimlien ih S po tova tako da bih se sada mczda mogao okusati i u filmu . take i S3 svim kolegama. ulaz u da ugodai bude vrhunski da svi prisutni maksimalno i sa tor 0 bje veceri ce b iti 0 [VOren od 19.Z. Serif Konjevid Vojlehovski: Novi iZ!llQvi u okviru kom p~lI. gd je sam s rekla kako ogromnc iskustvo i znanj e.Imao sam rokorn ljeta veliki brei nastupa 13.riavodi se. • Prilicno sam siguran da ie ovo prvi rnuzicki spektakl u BiH koji ce biti uprilicen pod veli kim ilatorom kapacirera od 2. Ijesui- nacin pjesrne priblifili pu- mio je u Makarskoi spotove "Pm do bola'" i «Ljubavi". H. NakOI! snimanja Serifje nas III vio b oravak na Hrvarskom primorju i trenutno se odmara u Porecu sa suprugom Kanirorn. 0 d koiih Mateja neki smarraj u ubicom. za "Tuborg Green SpO["v lada veliko in teresiranje. S. No.birno je uzivaju- govori Faruk Hali- Iovid ispred organizatora "Tuborg Green Spota". .500 ljudi. iakobismo finansijski bolje prus] da pritu pravimo u neko] dvorani. nakon skoro deceni j e rada. Zeljeli srno publici u BiH priustiri nesro drugaciie.ii Pink. izmedu ostalog..P.Bilo jezadovoljstvo radio ti u okviru "Pink Media G rou pa". a drugi nevinirn covjekom. teEm da napomenern da se ne povlac.500 liudi Zeljeli smo publici prlustiti nesto drugatije. 51 8 sono 18S. ne pod orvorenim nebom nego pod ogromnim 'a!orom. Ispred sudnice se okupio veliki broj fanova Majkla Dzeksona.30 sari te ie predvideno da kcncerri rraju do ponoci.

IrAn rllJ\~ _ NA KIDS' Cl'IIA, SJlAUJOG 5_'Q_ CEWRTKA Z4 SAMO 1KM

one_l'l1iava_Z,~eMtl_' k. 29, septembar/rujan 2011.

!_I!_O_}V_!!I_·Z
,,'

TOP ..PRICA Fotografije koje su

Baza IJeBarZap
Vje.rovao liekaru

Z

v

Jasno vidljiva razlika u zdravlju pjevaca u

Sudenje Ijekaru Majkla Dfeksona (Michael jackson) Konradu Mareju (Conrad Murray) za ubisrvo pocelo ie u utorak. Drzavni advokat Dejvid Volgrin (David Walgren) §okirao je sve p ris u me kada je u zgradi suda u Los Andelesu pokazao slik u besvjesnog p jevaca na bolnickirn kolicima, • Sta se dogodilo u uh 12 sari izmedu probe i smrti Majkla Dzeksona? " upitao je luiilac porotu itake aludirao na gres ku I j ekara. Tufilac je na sudenju Konradu Mareju, dezurnom liekaru pokojnog pievaea, govorio sal i opruzio Marej. da [e narkozom iIijekovirna doveo pievaca do smrn, Fotografija koja prikazuje Majkla Dzeksona u bolnicko] pcstelji, bila je veoma porresna za porotu i [asno je prikazala drasticnu razliku u zdravlju pjevaea U odaosu na nasrup samo J2 sati prije te forcgrafije, - Majkl Dlekson potpuno ie v j erov ao svom Iiekaru, To ga je kcsralo ~ivola -utvrdio je wzilac, koji je na sudu p ustio i audiosn imak na kome se luje II kakvom je stanj II D zekson bi 0 pri j e smrti,

Koliko su novca zaradili xoke, Janai Fazlija na romskoj svadbi u Tuzli?

nom izkulisa

Brenom i Oraga-

Sta se desavalo sa
.Zvezde Granda"? Kakoje Zehra Bajraktarevic postala glumica?

Akutnolrovanje
Majkl Dzekson urnro je 25. juna 2009. godine II SO.

Ko je nakan deset godlna spojio Kemala Malovcica i Jovanu .:;;... . Tipsin? Ko Jessra 1lMl1ia!trl Ahmedovskog cuve na nastupima. po BiH?

godini zivota u svojoi kuci, o njemu se [ada brinuo opruzeni ljekar Marej, koji je nakon prikazivanja fotografija zaplakao usudnici,

.,'Ih,;,

Ziri dredi 18[oalisl
Pet najbolje plasiranih s takrnlcenla u Sarajevu predstavliat ce nasu zernliu na regionalnom finalu
Sve jesprernno za drugo izdanje hip-hop takmicenia "Red BuJl MC Battle" u Saraievu, koje ce I. oktobra biti odrzano na sceni Dorna mladih. Od 40 prijavljenih kandidata clanevi Ziriia odredili su ltifi-

v

Pripreme za "Red Bull

Me Battle"

docekali u Doboju,

Kako su "Horde zla"

a kaka HManijake" u BanjoJ luci? Zasto Sarajlije.....----------,

nalista, a to su: Mahir Bairic, Eldin Husic, Miro Pra-

bo k" op reme, a treca Ie "Dieselov'" parfern "Only The Brave". Pored toga, pel najbolje plasiranih s takrnicenia u Saraievu predstavljat ce nasu zemliu na regionalnom finalu "Red Bull MC Bartle". N aiboplasiraju za llceil6e na regionalnom finalu, dok ce petog svoiim glasovirna izabrati posjetioci portala Redbull.ba, Muzicku podlogu takmicarima pruzar ce D] Audio InFunktion, a konacnu presudu 0 pobjedniku izreci ce ziri, koj i cine poznati bh. hip-hop izvodaci Frenkie i Soul te proslogodisnji pobiednik "Red Bull MC Battlea" Sterrua. H.P.

Ija cetvorica direkrno se

stedion Olimpika zovu "Gej arena"?

www.expressmag.ba

njic, Ismet Garibovic, DaJ;.io J unuzovic, Dalibor Cobic, Aleksandar Kupresak.Adln Saric.Elmir BaIukovic, Muris Nurkic, flani KovaCi~, Zlatan Hajlovac, Feda Solak, Damir Kariilik,Jasmin Becar i Semir Suljic, Prva nagrada je "Home Studio", studijski mikrofon, zvucna kartica, dva monitora i slusalice, druga nagrada kornplet "Ree-

oglasi

Dnevrli avaz ""',..,, ""_...,.",.,,.

49

seat.b.

SEAT

SEAT LEON. SNAGAI LJEPOTA U JEDNOM.
REDOVNAC!JENA

27.482 KM

EDITION CIJENA

25.550 KM

SERIISKA QPREMA REf,ERE.N(E
'ASS + res ·6 x naeni jastuk • Klima ureda] CLIMATIC • CD MP) sa ,6 zvu{nlka I komandama ntl upr.ll,illa~u • Eh!k ,Itnl podil8Cl predn)lh prOlOI,., • ,ElekVitno podes.ivi I grir"nl ... nlski tellovltori " • Alu Feige Ella 16" ,G.um 205/55 R16 • PUt(11 ruCunar • prednja svjella Iii maglu

CLANIC.A VOUCSWAGEIi

GRUPACIJE

ASA P55 SARAJEVO 033 555125

I

R AUiO rulLA

AUTOKUCAPEPI
0592B5090

TR

IHIE

035265265

AUTOS VIS WKiC BROD 0536115011

Tacno Netacno
ka, B r ila ni [a i .lla!ija? Meso mladunceta uvea za svaki uzrastima posebne nazive? Kung lu je kineska borilacka vjesli· na ko ja j e ui ste vrijem ei d uhovn a i !izicka diseiplina? Minhenski je 1ko i s u pnstl spnrazum acka,dogovor gIe Njem Fra ncusj

48
,IJ.rsrralivanja su dokazala da bundeva sadrzi vecu kolicinu bera- karorena, obilie ostalih an tioksidansa, viramina C iE, nekoliko vaznih aminokiselina i rninerala, a posebno kalij j cink, koji svi zaiedno imaju presudnu ulogu u borbi protiv slobodnih radikala iu podizanj u cielo kupnog im uni tera organizma, S toga Ii ekovi ti sas toj ci iz bundeve s ti te organizarn od razlici lib alergija iinfekcija, sto jeposebno vazno u [esenjern izirnskom razdoblju, artri tisa te oboljenia srca ikrvotoka. SniZa va iholesrerol u krvi te s titi 0 d kancerogeni h oboli enja

[)nevni aVal, tel'lrtak. 29. septembarlrujan 2011.

vezn ad ar
. ...

3

2.

Bundaua DOdiza imUnilal

pad ilecera u krvi, koji se javlja nakon "Iosih" ugljikohidrata popu t bornbona i keksa, utjecu na dio mozga koh kontrolira impulse, otkriva srudija U niverzitera "Yale". Seeercini rreciau dnevnog kaloriiskcg unosa.ali liudsko tijelo nije stvoreno da podnosi tolike kolicine, upozoravaju strucnjaci. IJJtoDramaticni Zbog toga postoji mogucnost da tolika kolicina secera pogo-

DDrezno sa secerom

duje mnogim bolestima modernog doba poput dijabetesa, bolesri srca icdredenih vrsta kareinoma.potvrdu]e istrazlvan]e.

1. TACNO

Minhenski sporazum dogovor po diktatu
Minhenski sporazu m ie dogovor koii su postigle Njernacka, Francuska, i Bri tanij a i Italija kojirn je Nj- "---'"""".._"..._~ _ emackoi dozvoJjeno da anektira cehoslovacku Sudersku oblast. Bilo je to na danasnii dan, 29. septembra 1938. gcdine, Prijetnja Adolfa Hi tlera da ce ok up irati di 0 Ceb o· slovacke u koiern je zivjelo njemacko sranovnisrvo potekla ie iz njegovcg proklamiranog cilia da ujedini sve oblasti u Evropi nastanjene njemackim z.ivljem. Premda je Cehoslcvacka imala vladine sporazume a odbrani s Francuskom i Sovietskim savezorn, obje zemlie sagl asil e su se da d ij elo viS udetske 0 blasti s njemackorn vecinorn budu, dad Hitleru koji je zahtijevao da se svi Cesi i Slovaci isele iz Ie oblasti, Kad je (ebo. slovacka to cdbila, Britanac Nevil Cernb erlen (Neville Cb amb erla in) pregovarae je 0 sklapanju sporazurna koii bi N jernacko] dopusrio da okupira oblast, ali da pri tome obeca da ce sve buduce nesuglasice biti razrjesavane konsultacijarna i dogovorom,

MEDICINA Tvrdnie brazilsklh naucnika

lIar -z amazonslte b- J e Ifec- raM?

Halom Droliu
~ Celid iii vise soljice kafe dnevno mnogi ce smatrati 11.1· doscu i nezdravom navikom, ali nainoviie istrasivanie pokazuje da fene s takvorn navikom riede obolijevaiu od depresije, Poznaro je da kafa razbuduje i na odredeni nacin podize energiju, ali aiie preporucivano njeno pretjerano konzumiranie. No, novo istraiivanje otkrjva da siaino djeluje namentalnozdravlje .. Nauenici 5U pratili fivome navike velikog broj a zena Inkom razdoblia od 18 godina, U ocili su cia su Zene koje su redovno pile kafu, nekolikc soljica na dan, rjede obolijevale od depresiie u svoiim sezdesetim godinama, i [0 Cak za 20 pOSIO.Rezul tau isrrazi vanja koje nece svi doeekari blagonaklono obiavlieni su u "In ternalu Medicineu".

Nove studije

deoreS:lle

Naucnlci nls htjeli ollirili

ime

2. TACNO

Janje ie mladunce ovce
do jedne godine
Mladunce ov· ....-

Istrazivaci su tvar uspiesno ispita! na teliJama raka, sto je postignute kOje bi se moglo iskorlstitl u proizvodnji djelotvornijih lijekova protiv te bolestl
Brazilski naucnici su tvar dobivenu iz jedne amazQ!)ske bilj· ke uspjesno ispilaii n. celijama ,aka, §!O je pastign!lce kaje bi se moglo iskorisrili u proizvodnji djelotvorniiih i manie otrovnih lijekovaprotiv re bolesti. - Orhili smo odredenu vrstu mikrcorganizama koji i.ive u jeduoj biljci, izdvojili sma i h i do· bili rvar koj u smo ispitali na eelijama raka te zakljucili da ie djelovala na neke vrste tumora- rekao [e Rudi Prokopio (Procopio), koordinator u Centru za biOlclmo· logiju uAmazoI!u(CBA). . Nakan prve faze ispitivanja lvar ce biti ispila!l.' os zivotinja· ma,arek onda na Ijudima, \l okvi· ru tog is crali van ja !tojem se prisrupiio prije~tiri godine, a mo· gao bi se iskoris ti t.iu proizvodn ii Lijekova manje agresivnih l<l organizam_ Prokopio nije htio otkriti irne biljke ni na kojirn se rumorima rawlo ispitivanje prije ne· go !ito ono budegotovo. eBA, koj u finansira brazilska vlada, saradu je na ovom projeklU s amerifrim eksperimemalnim onkoloskim l.boratorijem. Nacini lijecenja raka koji se danas primjenuiu (hemolerapija i zracenje)OlIov!)i su iuzrokuiu bro ine neZeli ene n uspoi ave.

"'""T-...,.,

ce do j edne godi· ne starosti !)az!va se jimje. Meso fa· ~ ......... _ nieta !)a~iva se ja~ njetina. Meso ad· rnsle ovce iii ovua nazi va se Qvee [i na, a meso ovaca 12 do 20 In ieseci s tarib moze se nazi va li illlada ovcerina. Meso avce Slare ~es[ do 10 mieseci naicesce se prodaje kao mlada janje!ina,a ~ilje~e je janje stam pel-se$1 mieseci. ZemJje u kO'jima se n"jvi~e kon" zumiraju ianjetina i ovcetina (na osnovu potroilnje po glavi stanovn.ika) su Novi Z elan d i Au malija.

Sjajno djeluje lIa mellia/no

Tb£!iIo

3. TACNO

~

-

u

IRlIU

.'FltI9J

YU
,

,m II(""~

lITOJI

~

f'IDIII.«

~

=1

~

U41Q.(o,c

~

.~

~

Kung fu je kineska borilacka vjestina
Kung fu je kineska =;:::<;,':""':C"":;;;::=t bo ril Be ka vjestin B koj a r--l.!..:clilii.... "'--4 je u ism vrijeme i du· hovna i fizicka discip· lina. Prak tidea se od Dzo u din .sri je koja je vladala od III L do 255_ godine prije nove ere, a =------"'-------' mozda i eanije. Njegovi propisani stavovi i akcije zasnivaju se na izostrenim po" smarranjima ljud£kog skeleta i musku· larurne a!l"wmije i fizioJogije, a moogi od njenih pokrem su imitacije slilova borbe zivotini •. N jegove t eh nike b Of be podsjeca f u na karate j tekvondo_ Samodjscipliua ie veoma n aglasena. Kung fu koj i se izvo di kao vjeiba liei ua taj' ci cuan_

III

tJ ~1

'i:r
IT¥;;,

Gt

~
RJESeu:Erz
PROSLOOBROJA
KAT'-NA GONG. ATA-

..

m~ ,'=
~\OOO .!~
.uT1.W

I'~
I

~ ~
1~'fSI-~~
-~

~"O'\I,UU

I

'IlOM

&

ro

111£

,~
V.l
I T I~

i.tAH1. &OR. TAMA, 0SNaVA. ATARI. f'E.IWl, ~ SllKA. I,

OTUTIC. AK.SIOI.I. iDrtl

.

~

&_

:.=
~
foCiM

2659

.--.. "...-"" -. ... =1_':. ~~I • ClXlf L....~ o . '" -go:._.:J......JINlLM '" Nl'tOl.~ ....:.- ..::""..O M"KA bh-':· I ~ ".

.........IH)<II .""".!" . I>oj_.~. ""011.......~PIWAYA u..~ W.1"rog<I01tlIji III..Vo"_ · an..~....klIo "''kUOl'~ ••• l~!ln.. .....oo 'oil "'""'-""" fI. d-'""....~ p _ . "'lonP1J-1'IUw. "1".... _~ .1~I'W... • FWioo I" W 18 _11011110 Au""' . l PiN"'I ~.'UIn __ MSf1~ prqol<.I~' "~e"""" ~o:.r..~._..k1lCiO . .nvl._......kogObmovonjtlOG~.. IllY ~ '_N""'"' _ . 90 ."... _...-. '''''' .-sI.." -.. ""....... ~ """" po"..I BoI .. It.....~...~ .... ·T~u • CiIaI .. ..l_ gr(_l ~ .' ~-~ I~"""'" I'MCIt!> ·Bo).~ DOI!!tqo . ....~ • Gr. ~ DIlDO ....... Rul""" . ·.._ Obr..""l. ..cIor_ t_ . ~ ...(~J""AI 1rIIa:IIo'".......4inf 1Wuw" ~ ~~ .. mr.T~ .~ • SoOI. ~ IV..-.~ ·Ru ..III'''''"' II.... ""...... . .r....... _ • T""""* H ._.. .~l . '~""~ MS~poda PC .. IIrtIjOY8'~ ...~1 llifognml u. ."'...... -[_I . 1_ ... -OIl ~ .. p'.... .Iiq.. .._. ~ Ru -.. """.. !1IlnurIfI' ..lI All I".. ..--.IOlJ) OCIO TUzu.w ..IPI$" ')81 1lI)31U'G:)&I DllSlo._ ... u I~ ...........-..." nh .. ...JNWll""""'_ • OIg... t. I<>drI__'" ~ I.. I ~ .1. ~ -iFi!!J .podN~ tW.....r..uuenog .Zl9Ul_~_ 1m.aj ....1~' MS~~ ""S'E.o...o........r~il>T"'-' . _ ~_ ......._...lidl>r T_ U .......a__ .~~~ ~ ...t... M"""'-' .. ..!". ........:n!rl l -3&7(0)31)1110227 OJQ 100m CEHTAR VI. I~ I1r-""'> P<>da-l..llt ~.... .~~ •~ ·""'__"tar ·."'-~ MS~""_~ MS_~ hIS __ .!..FIU". pi ....~.. ... .aP"O'l' . __ IIItntouf •~ ...ed... __ ...og '.10111111) z" o.l\l.. ... '" II QOdrv(JII ~1"..-1m..lomclQlII1tCIrd! Odni ~ .I-l00_ [lOUi_<ll...• _....Gv ....0 III"' .....r.......... . lJI .r...c.... b ~.-.. _. ........ooe....l>~poIl... ~nfi. .e"OIl .~" ~l'" .....t.. pod ~ '~_I> '*""'O" .-.......IIIl~"'..o...."...._ . ".u ~.~.. .....OIrl"od Rul:Gva .fIOU."......progl"Omo za upla k.".._~_"_~"'l_ 111...~r ·KozrTII '~I""'" ~~ . ~ . ~"I" odrt...oru...l .....:.""""I---~~ Rlf!.~ IOWN"'''"PK!Ja!llo1J v...ndldato $fo<lnJolkOI..... poo<>pJ!Il RuI.«b. ()s~ ".1' .._ av ... __ FlU .....""')...wn.I" I' ·enr ••". ViSOKO: i!krr!iIclo IO)011111l1O .... Grand Auto 1.·1 .... ..IaI.." .N... .t ..QOI """"""..Ma:s.. • a. . .. _ Ek«~ ~--""'.. ....n.Jva..*'fIII._ ....... Iab!m ".:tN~ • M5 E.. r CDRAR 110......r.0.. ~~ E"'~"'"'~.tIOMIl'9UXl ""''''I~II~16)>>I_ SA'RAJEVO:krtijetCl I..~ ..~~""""...._ .1 pn>INIIiJ IDbI! ..IpIMII q.~ ~u _ o(...-II (V11l ~ ._..'pooIo.-....~"" til IJ\iiIIliII _.oo..'.g . "Co &oro.P.... .!· -">O!"' P'" ~!GII"-""" ...K'"_ I>'I"'_ ..u..._ tI ~ ...... I .....". .... :l(: ..tr~. ~... w_. .......~l""~ ... Tot OJ!l)ll1 11 VITEZ.. 81aUa.~.VI>lK~~ . vt<_tk"I.. --lWIltIajIIr!I.....Ilo< • M... ... • U!R"IM rw!enw\l .~I~ ~ .n ••..oglasi bo""..awll!4l-~ ....-...~bb._.P'o' ."11 OGLAS 1....Ir til IJ...~ ....g ·EkL~ :Si<oI<l B4HI . . ........II""I"..... 1'vIlo..lS O"IIOOIo.. __ .. J .<>""""....~\UI"OIltIJ . OMIoM'O!i .I~ (OllI1... IH~"""..._ .... . i'IIIf~~ F'nIdwK~~~ .. .. __ V.. --..... • RIII"". ~_ O!I* • EleIdtrUr ·~_-_I-~ ~b!Ij~... Kt~KI~ \mut.. . ..._... .~ ~~ JIOC't" oil ·a~_ .. .~ · (hlltii ~.d.._ ...-.E_ iM<in1«_ pIInDon b<rjI.. 1'ht1...m -Gn.~.~I !I<Cfkl 8r~ ~ ..Bok~~ ..I.. PJII>'" . • Rv>.... ~""'_ J~ • .. OBAA2iOVoUl:...." ~ . _ta... '-""" f""... I MU~..i. Ru ~~ Ff.....I ""'_l.. ill 0._.. 08R!U·gYAIlUE i_I··l1tI~ ·. F_1j..t1 'IIrIM • ....PI. L...-al.._I4II'_~_ulfl'lOg RuI. .. _. .~ 1:1..""'....jI<oIu mat.~ -~ rnm:~hII ... ~ M5e:......_..... ..".~ .!orI<u'Of rMl" "........... QPju: vII: ... ToI... i """*w I~' _ nopI.111"".~. ....".....~ ......~ _ ~ I ..'~". _"..~ Wi Pm....T~ . ~ l _1IIIIm11O'1dt""" ~I'I u P'OII' ..JI...

okwbra i druziti se sa svoiim citaocima u BiH. -Godisnje imamo255 pro edstava i uglavnom zaraduiemo i sami. prodUkt dizajnerice. Amina Avdic odabrala je umiemike Ciji ee svijet biti porrretiran. Darnir NiHi" S rjep an Roil. a koji imaju ire· kako rnnogo zajednickih osobina. MESS nece u ambis. P ocelak feaiizaci je pro" iek ta u prvoj fazi po dIazu· rni jeva izlozb u "Scenogra fija uma". ar b irek· ta Emir Ramovit i skulptor Emir Kaperanovic.• eptembar/llJi~n 2011.i su i televizij· skom kulturnom cenrru.IlUS Ernre" uprilicil ce ra. ismkao je Polan· ski. u koprodukciii Bosanskognarodncg pozorista Zenicai Festivala MESS. ovogodismem Cirih Film Festivalu. Ovdje se muzika pronalazi kao forrna ko]a je najvaznija vrsta kornunikacije. Hizl. Veoma sam di. Mi smo velika trupa. stolieca u korelaciii s balkanskim konceprorn. Damir Niksic.k . a ugostil ce vise od 500 umjetnika iz IS zernalja.ir ime: Aylin" i "Sevdalinka" ':e bh. 11Z pram ju Sarajevske filharrnonije. Htio bili ovom prillkom zahvali ti i 1iefu zatvora u Cirihu re zarvorskorn osoblju POllin ski. brojimo stotinu clanova. Zanlmillua "SCenOgrall)a uman U projektu utestvuju Danis Ianovie.500 americkih dolara. te odnos i predrasude izmedu islama i moderne zapadne civilizaciie • kazao je Mustafi c. S ski filmov'i. Nep osuslajemo Kako je na jueeralinjoj pres-konferenciii istakao direktor Festivala Dine Mustafic. Balje ikad negonikad koie se rrudilo moi boravak u pri tvoru napraviti sto podnosljivijim. • Sta reCi?Bolie ikad nego nikad.k u 21. inrernacionalni teatarski festi val MES S. Niena djela dozivjela su Knjizevnu vecer. Turski kulrurni cenlar "YlI. 3.000 do 1. . preuzeo je svoju na~du za iivotno djdo.. MESS ce ove godine don ijeli 32 predstave u sest program sk ih cjel ina.rnut i ovo je eudna godi~njica za m me· k~zao ie Polanski. at i ie na aerodromu uha¢en z:hog optuZbi za silovanje maIol jet· nice. ci ia su d jela prdla gran ice Turske I(. internacionalni teatarski festival lal-~a i otu raj u gO is -i MESS Na seeni Narodnog pozorista Sarajevo bit ee izvedena predstava "Sconcerto ~ Teatro di musica" reditelja Tonija Serviloa Dragulji balelne umjelnosli S ju{.B. Iduce go dine pokrenut cerno i no vu fesri valsk u selekciju. MESS ce trajati do 9.zgovor s ovom vrsnom kniize· vni com. M. sum ce na sceni Narodneg pozorista Sara] evozapoceti ovogodisnji 51. Nedim Ciilie i Mario Knezovic.kultura Dn~vni aV3Z. Ivan Bosi Ijci c. a uprkos opco] kulturnoj karaklizmi. oktobra. spisateljica Indira na bosanski jezik pr~veo ie Kucuk·Sorgu~. N a seen i se dir igen t. Ekararinburgski reatar je najsrarije pozorisre u Rusiji tije otvaranie datira cd 1912. Italijan Angelo Kurti (Curti).. osieca dezorijentirano i samo uz pomoc rnuzike pronalazi snagu da ide naprijed. Romane "Njeno knjizevnicom Kulin vod. eiji ie eil j kroz sk u1pture i ins ta· lacije vizuelno predstaviri unutrasnji sviiet umjetnika. Cu... . dokumentarni teatar koji ce pokazari ociglednu cinieaicu da se emocije i istina kroz licne ispoviiesti naibolje vide kroz tearar. publikacije z. udruzili se s Baler Fesrorn Sarajevo i Sarajevskorn filharmonijorn.Tri su terne koje ce dorninirati u ovum izdanju MESS-a: pitanje iden ti tela na poter.. Muzika i rijeci " Prvi put izlazirnc s predsravorn koja ce orvoriti MESS. 1/ w. U vrernenu kada smo optereceni forrnom. Prosjecna placa u Ekatarinburgu ie od l. porraga za sustinom i medusobno prepoznavan je ob iedin iii su u jednorn projektu devet urn· jetnika i celiri autora koji potpisuju "Scenografiju uma".Balkanski savremeni dramski tekst. Pckusali smo da unesemo mjesavinu rnuzike. En ~er Ibrabimkadic.klasicnog biografskog pnsrupa. 45 SARAJEVO Sutra pocinje 51. autorski prciekt Olivera FrIiica.er"snje pres·konferenclje: Mobilizirali sve umjelnif:ke polendjale (f. Ove godine imat cemo i novi program . Komad predsravlja koncert kao formu verbalnog razgovora 0 vremenu u kojern se nalazirno i niegovim poteskofama. "Pismo iz 1920. • Mobilizirali smo sve umjetnicke potencijale Sarajeva. ali bez . plesa. . kao i odnos . a prvaci baleta irnaju 2. s dvije godine ta" kasnjen fa. na ko[em ce se debatirati 0 temarna koje je Festival pokrenuo. godisnjice naseg reatra. godine.) EMalarinbUrg na SCeni narodnOg DOZOrii1a Izveli dijelove najpoznatije svietske baletne basnne naipozIzvedbomdiielova natije svietske baletne bastine pred dupke punim Narodnim Balet Fest Sarajevo 2011 Precismvom "Sconcerro Tearro di musiea" redirelja Tonija Serviloa (Servilloa) u izvedbi Tea tra Mercadante • Teatra San Carlo iz I taliie. S Aisom Hulin uacar POlanSHIurauzeo nagradU za zluotno Nil. a potom i ob[avljivanje "Arlasa svijeta umiemika".' M. prosla vIjen ifranrusko-poljski reditelj Roman Polanski. ali STemnsam SIO sam oVdje. a njihov uspjeh ne bi biomoguebezstopostomepodrske drzave.OS<JIlS og pOflje a vou Evropi i svijem.CUSTOVIC pozoristem Sarajevo preksino': j e nastupila jedna od vodecih baletnih trupa Ekatarinburg team iz Rusiie.009 kazaoje Siskin. I dalje smo ambiciozni i ne posustajemo.abvaljuiu6 koioj cemo ne neuobicajen nacin upozna· vaIi kreali vne J iu de sa zan i· mIiivim biografijama. Idci3 za specificnu vizue· lil3Ciju u. Boris Ler. a u Sarajevo smo dosli s njih dvadeset • kazao ie direktor Drzavncg a kadems kog tea era Op ere i Baleta Ekatarinburg iz Rusiie Andrej Siskin. Uis to vrij erne u Zeni ci ce b iti odrzana prva festi valska prernijera. U pimnju ie specifics.apremapricamaAiile jeljak. Ona je okupila mlad i kreati· va. program ce bili realiziran i u Zenici.kazao ie Kurd i najavio zaiednicki nastup sa Sarajevskom filharrnoniiom u oktobru u ltaliii. a osim u Sarajevu. okcobra. koji predstavlja inrelekrualca i duhovnog vcdu. izrazio je zadovol js [VOsto je u Sarajevu. N agradu je 78-godj~nji re" direlj u Cirihu crebao preuzeti ioS nil eeremoni ji 2009.Io:8. izrnedu muzike i rijecr. Iv~. M.kazao je Musl3fi·c. odnosno nesvaki· dasnie pOrlIetekojima 6e bi· Ii mat'erijalno docaran urn- ietnicki sviiet. j edan od prod ucenata predsrave "Sconcerto • Teatro di rnusica".". uz ovacije okupl jen ih.!!tim koji cine dizainerica Ta rian a Kovacevi 1':.. AImir Kurt. Nakon dvije godine • Neke bili s [Van radii e za· boravio. • Drago mije sto je ovaj an sambl nastupio na Baler Fesru Saraj evo up ra vo u vrijeme obiljezavanja 100.. r .MESS Forum. M.C".dania u cijelom ce biti odr~ana u poned· svijetu. Stjepan Rosi drugi Ideja 0 vizuelizaciji Aide Avdi6 HnjlZ8Una Turski kulturni centar Najpoznarija lUr· ska kn iizev ni ca boo sanskog porijekJa Ai" sa Kulin (Ayse Kulin) boravic Ce \l Sarajevu 2. 29.!! mu!rimediialni projekl. ~elvrtak.kl i pos t~la 0 mil jen 0 Sti. J edna od niih je predanosturnjelllosli. koja na deserke iz.nLltr31injib svjelo" va pOiekla je od Amine Av· die.na Nedeljkovic. it Tur· Kujin nsstajal. Medu njima su Danis Tanovic. Cu. . jezika .

1I!'Ii'kdtl... .'IIo....~ <C" J__n........_-..llN. .~lmI U. -_ .. "!I!! 11_ 0..il 0040 '\<1_ ....1MIW - 110)*1 __ ......_ ..!nIlcIt~. . ..01...I.:a L........ Ui_. """ .. '~'" .... a.._-...::..ulia..1. :EOillnor 1[11 I....IVUlllfl II I:lk. ~oII: t. : ......lJltlll'U....:IJYIle '111 I '!XU U I'IIOlllj ~m~ ~jI!..ZAHTJEV ZA P.!I ul1ctu l 1'IJ"... POONoS.... 11IIP _ DO . "'_ fk.. " ..u........omju IIb'II t ~ l~ PQlIOC rq ttStl U o1)u 0Ip(50bI~~ .i ._..lcta.' 0fI'1I .mil u i'ImIv..(usiJ. 1 _ ._ """'. .... _. ..""'" ~.....:....--~.cn. OfIU'U ...... ...._ ..... ___ ......_.. ""'------------ O""'''''1''''~ '".r... _------. ...... .... ..-~ aq .. dl]1! retfll!WIOI oO......._ S• .1111""'...!o1"L'JI u "iaiolql..-. IlJAVf I UHT"W'" ""' -.-n 1OI.......ltcfU' ·nn.....azlla Q USle~...wI!O'Iil/hfoanl J ~ Po:Mom til le-l 10))1 US! 0Ii'I0sr0 (0)31 21St 100 ~ I1bnot m 1IIGOl11'CIJ tc'ltf(N momc bc'I. 10»<11' ........&oH"J. . ..~I......... ~------------------------------~ 1 nOJ IU G.uN OJi u tI... U. __ "..1":i-JIC"'_:_tu....bnoI-1 _'" -""'II . iJIa'o'OrIriol ~tWliStedn~1II T""I."...TQJ <1--. "......jjll ~o-do:bPi'W1Ii blnll..bne: I.~ .... 'i'"IHi~IIi'IIDIPIW~ -... .....OI... """.. ...._-------..__ • _.e01o I n."....__ Io¥-..~ M poo:IrutjLu I dOl IIIQ111lMJ..1..... -_ --II -TOJ ~I:'=...-I~orn j . ".. !·trlo W.w~ _ ....1'I:IrJ«"InIOlT'l'l.U. ~II....IfI_ .!1 ..1II po!lM' . aodilli!(".... :::=-"~l~ ~Od ""* . _(lJmn I.. 111....podo:iniD.......plIlnQ dal!ilt ~JtO«c 1151.RENOSRU.. ~+-rin Lp.. \rjl''''l&...-!.. c ZAH"f1£VA JlI_ o.1 .. 1_"""" _ ~----------------------------~ .:llu I . _ . 'no ' .. """"..... Bl Solr.. b ..... _ ... ll'(1'l. II" PliIll!!l..... _" .. 1...7"!:_:::'::::-:::.-o:t"".-. 1......MB ~~ilJIOoIIIIlUI kilb cblvJeSta>\l 1IIIIt1ll1..-_ .. 1....... _ _.. I).... ...1 l 0'''' t1... ~ ~yl ~u Y 'rUN'.. =......."'rU U tt......... ."""""' ......l..luli!LAltl n........I ~LJoJIillIJ" ~..... 'l!:U LII od~ .. .' 1"(IlI'I'IIK._ ... .. "........ U:OIIVA:z:o..."'....-------."".""_' .......'..n._ .ll:l.. r.. r.r 11. .. '.U'~ /:71:n.:._-.1.=v~~~=~=~ ..-..... 0)0 Sf MlNeSI I III OIU.nono . . _ _ "'"p""-.b.._..-------------.....00 UU ' . '--ru4Iii11l1!1 'I.. NJHOS oiI~"" .... "'''llllHl IJlillI.....~... .. U Ol....... "" _ ~.fONSI(OGBROjA .l ~ tt "'¥oil l1li IoOllLu) ~LllljltOJe ~. I1'Ijes..""""' .... '::':.. .. _. . OB .li....o..._ ..---------------I. _----.'..... 1I!<1anl"" nd.1JanJa pnltI'It'tI I'o'n~e usI pomod N (51 I'fIOIU ICe berplilnQ ddbltl JedInpII._ 'IIUIIII . __ .....IIId..a" J." -1I!!I.. U..d]1IIIl ~ fl!dendjl!...JIIJIV ..J~ ...._ ..."l...la~ I :1"t~ .urolnj.I~ 0 SlIfIllll pr'IlI'IoCItio' Cl!SQ 11I>'j~ ZiI ... .. IIOJ..... 0'1...... Mos.....j~..t... -.....ruluj............'_ _--_ _.. . .t"..I'1e~V~ ~a il J.a.....u ._tJldooI_~ (.. '1MJ..... ..~~ I oJt«emh. \{JF~Tr:~JF ~«...l~ pt1iluo' it 11. __...... lOll.1IIIN1IIe sndaMO (ljfel.lIMi" brll..Q~llIIi.g...d..........JMkt4 1.nld-l u m <d" n...JI'U OO'\\JI. p..

vai nam ti. unuka Amna i unuk Ernin lln7-tf1d~ Zauvijek tvoji . VPN Sarajevo Poslovnice: Sarajevo l. Anel. ANEL (ATIFA) DUDAKOVIC Dragi nas Anele. Almira. sinovi Adi i Armin 151~tI .Odjel za podloge: Mubera.3.Onevni avaz _. Izet. S Ijubavlju i postovaniem cuvat cemo uspornenu na tvo] dragi lik i neizmjernu dobrotu Bol za toborn ne prestaie. 201 L godine navrsava se 6 mieseci od smrti nase voliene nane. I. 9.s_ podari dzenetske liepote. Sarajevoz. a siecanja ne bliiede . Miro. kci Berina. 9. Ilidza. 1929 . ii vj er ces i ri u meni. Laura 1517-[l Tvoi kolega taksista Salko i supruga Sabina SJECANJE POSLJEDNJI POZDRAV bratu naseg radnog kolege Danas se navrsavaju 2 godin e otkako je premi n uo !las drag i brat i sura Danas se navrsavaju 2 godine orkako ie prern iu UO !las volie 0 i daidza Dana 29. SEjO:ZIGA Tvoja seka Zoka.llOl Tvoi i un uci: II derina.2011. 2011 .Halim. rod. Spornenka diecorn i J usuf sa pit koiom si nas obasipao.. Haris LjUBICE (SIME) SKOCAjIC 10. 43 ocu nase radne kolegice S.9.suprug Edin. Munira.. ENERGOINVEST .2009.. hvala ri za sve ViJlimo teo ~10 si ucinila za nas i~ro si bila uz nas. snaha Emina.29. Sara.. Arifa.1"·~l LANUDEDIC Vrijerne ne moze izbrisati bol i rugu.29. 9._ POSLJEDNJI POZDRAV . dragi nas ba bo Tame gd]e mime rijeke teku CIMAPORCA i medom Tvoji: sin Rusrnir . navrsavaiu se 2 godine od smrti nase drage ANELU DUDAKOVICU S postovan iem.-[1 KOSVAHID (D:ZOE) POSLJEDNJI POZDRAV KOSVAHID (D:ZOE) Azra.[usnf. El-Fanha' Prof. Fehim Ovcina i Ekrern Kurtovic sa porodicarna L51i-u Dana 29. 9. Amra. ZOllo FADILA TALICA N ano. DELALIC 29. S es tra Fa ti rna i zet Seeo Berilo S ljubavlju i postovanjem cuvamo uspornenu na tebe. j er dok l:i vim ja. Porodici Talic izraze dubokog saucesca upucuju fudbaleri i upra va NK eel ik Zen ica p-7.-Ll Dana 29. Sarnir i Haris Suada. Adem sa pore dicorn i sn aha Fad ila 151c... [SoLo-it POSLj'EDNJI POZDRAV SJECANJE na nas U dragu POSLJEONJI POZDRAV I SELAM covjeku koii ie bio za primier FIKRETU OSMANAGICU S liubavliu i postovaniem Senka i Kurt 15. gdje se duse napajaiu sa izvora mliiekom i drugog izobilia dzenetskcg poe. dr. Ermedin. godine navrsava se sedam najruznijih nas ie nap ustilasupruga i rna j ka dana u nasirn zivolima od kako SALIH PAZARAC i drvece p ra vi hlad. pranane i svekrve Povodorn smrti naseg dugogodisnjeg fudbalera i direktora hadfi SEMSA DONKO. Belrna. L5]].""'". 2011.EAD (HILMO) ZIGA Kolege iz MoTEL-a. niti te moze sacu vati od zab Ora va. Neb ti Allah dz. a tvoiim roditeliirna sabur.

9. Tvoji najrniliji llll':S-lodl AMRE DZAFEROVIC. Ii- i vieciti lU1-ll Tvoii: brat Esad. n avrsava se ses t tuznih mi eseci 0 tkako ie preselio n a ahire t nas dragi EDIN (RAMO) ARNAUTOVIC Nedostaies nam mnogo.s.RAMO (TAIB) RANJALIC 10.9. snaha Fatima.2011.::-[1 ].00 sari. u ulici Nahorevo SjECANjE SJECANjE na noseg dragcg brata SEFIKA DZAFICA MUHAMED . N eka ri dragi Allah dz~s.8.SjECANjE na naseg dragog Dana 29. Arnad i Adna n 1'346-u Porodica . 9. Porodica 146. rod. S ljubavlju i postovanlern. Dragi nas Dajko. navrsava se godina nije nasa najdraza sestra i retka otkako sa nama SEFIK . Tvoj suprug Fehim MEVLA SELMANOVIC. vedrina i plernenitost i rvoj drag. s Fatihom spa menu ti. norn. lik ce ostati uviiek u nasirn srcima. orac Dzafer. 2011. podari lijepi Dzennet rahmer. 1975 ·29. Ne postcji 111-O-lndZ POSLJEDNJI SELAM POSLJEDNJI SELAM suprugu nase radne kolegice Zekije Ziga nasern dragom tetku SEAD (HILMO) ZIGA Direktor.3. Neka ti dragi Allah podari lijepi Dzennet.9'5-[1 Dana 29. Enes.2006.FIKO DZAFIC Vrijeme prolazi. FIKRETU OSMANAGICU Neka ti dragi Allah dz.2. navrssva TUZNO se 5 tuznih SJECANjE godina cd preseljenja na ahiret nase drage SMAILA (SALIHA) SMAILAGICA 29. Nadir U ~etvrtak. 9.9. podari jepi Dzennet i vjecni rahmer. Tarik.. Tvoji najmiliji: majka Hajrija.. 9. a vriierne koie prolazi ne donosi zaborav. utjeha niti zaborav. rod. Neb ti dragi Allah di. bratic Sedin.2011. sestra Azra i sestricna Leida U v iiek sis nama. navrsava ahire Ina.Iosceni: Tevhid majka Munira.2011.s. a tvojoj dusi vjedni rahrnet. 9. DAIDZIC Po dobroticu te pamtiti.2001 ·29. 20 II. gdje cd osrati zauviiek voliena. 14~-ll MEVLA SELMANOVIC.-lndz ce se u kuci l:alas!i. 9. 29. tvoja dobrota. snaha Aldisa. prouciti brat Samir i braticna Ems do broja 47 u 16. i Selma Kantona Sarajevo N Porodica [azic: Arnir. samo poiacava nasu bol i tugu za tobom. vee prazn inom ko ja j e ostala iza teb e. I sada kada vise nisi Sa nama. ali dio vremena proveden zaiedno sa to born ostaje sa nama zau vi jek. Volimo te i uvijek cemo te volieti.DAIDZIC Praznina i bol nisu u rijecima nego u nasim dusarna i srcima. e drage se godina od preseljenja na Dana 29. Arnina. rod.9. Q7. ier ie siecanje na tebe dio naseg zrvota. 200S. Vee sarno praznina i vjecno sjecanje na rebe. u S rcu od zabo ra va cuvati.. Tvoje sestre i sestricne 29. 2011. j 'Orruga i bol se ne mi ere vreme- Vriieme koje prolazi ne moze umaniiti nasu veliku bol i tugu za robom. navrsava se 6 m jeseci od kada nij e sa nama nas dragi Dana 29. 1 LOl'9. podari Iijepi Dzennet IU "Zavod za zdravstvenu rnenadzment i uposlenici zastitu zena i materinstva" i viecni rahmet. u nasim mislima i u nasim srcirna. BANDER 10.2006.

Njegov odlazak ce predstavljati nenadoknadiv gubitak za opstinu Bijeljina i sve njene stanovnike.S tugom obavjestavamo prijatelje i saradnike da je IZET CAMIC ZAMJENIK NACELNIKA OPSTINE BIJELJINA premin uo u 61. nakon krace i teske boles ti. OstaIi smo bez velikog prijatelja i najboljeg saradnika. NACELNIK OPSTINE I ADMINISTRATIVNA SLUZBA OPSTINE BIJELJINA v v N . godini. _.

40 Nakon teske bolesti preminuo je IZETCAMIC ._"......._.. SKUPSTINA OPSTINE BIJELJINA .. ZAMJENIK NACELNIKA OPSTINE BIJELJINA Ostace nam u sjecanju kao iskren prijatelj i dobar kolega..Dnevni avaz ".

Od zasjede u suml do uklete zeml]e. Zulum Mirsad. 1932. MoLimo AU. Aida i Alma. Mirza. Arifa Dudakovica 1500-1 u Savez udruzenja vcjnih penzionera u FBiH t497-ln HOlm. Hadzialic Haske. Fadil. gcdine navrsava se sedam rumih godina od smrti naseg volienog Si08. Sarajevo. Ibrc. Deb. Cola. Katica Devad.Sisic Becir i MirsQ. Skarno Rasirn. Katica Orner. sinu naseg prijatelja Atifa ANELU DUDAKOVICU Prijatelji iz restorana "STADlON KOSEVO" Vahidin Musernic. Causevic Fadil. bit co proucena u peiak. Sarailic Edo i Omanovic Halil J:Sa9-lU POSLJEDNJI SELAM SJECANJE Dana 2-9_9. Zahiragic Devad. Dzaferovic Dzevad. do". Andi i Harun 1507-[l I'OSl."'. Prekc opasn ih veda. Velid l-N-5-1u sinu naseg prijatelja generala Atifa. zet Alrnin i djeca Irnran. . Doktor SemslIdin. Hadzikadunic Muris. Sektor En ergo inzen j ering N SELAM nasern dragom JASMIN (.SEFKETA) ALIBALIC 6. Fehim.} supruga. 1979·22..d. ANELU DUDAKOVICU HARIS (SEADA) DRLJEVIC (1971 . sese".2011. Nedi m. Kapo.2011. Plakalo Halko. Zaposlenici Prirodno-maternatickog ANELU DUDAKOVICU fakulteta Sarajevo sa studentirna Dam. 20 II. 2011. Tvoji najmiliji l:i6l-lmo . Den is. oca i brara SERGIO BONELLI 2.9. 10. 9.2004) Vclimo re i euvamo uspomenu na tebe u nasi m srcima. __ Emir. Bukva Semso. Hamid Katica. sinu naseg clana gen. godine u dzamiii u Blagai u prij e dzuma namaza. Nazif Selman.J£ONJlI'OZORAV nasern studenru Odsjeka za biologiju Prirodno-rnatematickog fakulteta Sarajevo POSLJEDNJI SELAM ANELU DUDAKOVICU Sa neizmjernorn rugom. 12.39 e.. Ibrahim. Admir Bajrovie. Strina Munevera. ENERGOINVEST d.I. I'OSLJ£ONJl SELAM. 9."0nevni avaz POSLJEDNJI POZDRAV bratu naseg kolege Jasmina ANELU (ATIF) DUDAKOVICU 1992·2011.h.. dUo do ri podari sve dzenede liepote i rob mer rvoioi dobmj dusi. 30."""_j>O. i H orde na krilima noci . 26. Zijo Zukic. N urkovic Nermin. :lelj ko.. kroz hi Ijadu zamki.

I. zet Alrnin i djeca Irnran. Kapo. 10. i H orde na krilima noci . Doktor Semsudin. Nurkovic Nerrnin. .2011. Mirza. gcdine navrsava se sedam rumih godina od smrti naseg volienog Si08. Skamo Rasim.. Dzaferovic Dzevad. Zahiragic Devad. Ziio Zukic. 20 (I. Plakalo Halko. sese". oca i brara SERGIO BONELLI 2... Bukva Sernso. Deb. Cola. Causevic Fadil. . kroz hi Ijadu zamki.. godine u dzamiii u Blagai u prij e dzuma namaza. Katica Devad. Dam. :lelj ko. Sektor En ergo inzen j ering N SELAM nasern dragom JASMIN (. Ibrahim. Hadzikadunic Muds. Sarailic Edo i Omanovic Halil POSLJEDNJI SELAM SJECANJE Dana 2-9_9. 12. Andi i Harun 1507-[l I'OSLJEDNjll'OZDRAV nasern studenru Odsjeka za biologiju POSLJEDNJI SELAM fakulteta Sarajevo Prirodno-rnatematickcg ANELU DUDAKOVICU Sa neizrnjernom tugom.. Strina Munevera.9. Prekc opasn ih veda. Velid 14ii1:5-]u POSLJEDNJI SELAM sinu naseg priiatelia Atifa ANELU DUDAKOVICU . • Prijatelji iz restorana "STADION KOSEVO~ • " Vahidin Musernic. Katica Orner. ANELU DUDAKOVICU HARIS (SEADA) DRLJEVIC (1971 .SEFKETA) ALIBALIC 6. 30. bit ce proucena u peiak. Zaposlenici Prirodno-rnatematickog fakulteta Sarajevo sa studentima ANELU DUDAKOVICU sinu naseg prijatelia generala Atifa. 1932. Arifa Dudakovica 1500-1 u Savez udruzenja vcjnih penzionera u FBiH t497-ln Hanna do". Molima Allaha dU. 1979·22. 9. Si"ie Becir i Mirso.2004) Vclimo re i euvamo uspomenu na tebe u nasi m srcima.l1 Onevni avaz POSLJEDNJI POZDRAV bratu naseg kolege Jasmina ANELU (ATIF) DUDAKOVICU 1992·2011. Had~ialic Hasko. Zulum Mirsad. 2011.} supruga. Admir Bairovic. 26. sinu naseg clana gen. 9. Fehim. Fadil.. Od zasjede u suml do uklete zemlje.2011. Aida i Alma. Sarajevo..38 e. Nazif Selman. do ri podari sve dzenede liepote i rob mer rvoioi dobmj dusi. Hamid Karica. Ibrc. Nedi m. "'''''''''''i>'". Tvoji najmiliji l:i6l-lmo . ENERGOINVEST d. __ Emir. Den is.d.

Sernka. septernbra 2011. Avdo. godine navrsava se pet tuznih godina otkako je na ahirer preselila nasa draga rnaika.KRECO I danas. ALIEFENDIC Tvoi lik iivi u nasim sjecanjima. je tih 0 i iznenada. Omar. Sizo. prijatelju i velikom covjeku ANEL DUDAKOVIC Kazu da se covjek mote na sve navici. za sve sro dolazi. Pele. Kemo. al i vj ecn 0 ce os ta ti u nasim src ima i sjecan tu. 9. Elvira. ne postoje riieci koiima bi opisali koliko nam nedosraies. Ivica. zet Sanid IIZl'9. (1955·2011) Dana 29. Bajro. lJ214-1od}. Vedad. Tvoji: Advija. unuci Kerim i Amar.Dnevni avaz '''''"''''-'''''''''_)00'''''. Kolektiv Klinike Z" kozne i venericne bolesti KeUS isoi. Manjak. Tvoja kcerka Sanela. Dele. Aide Kapetanovic SUBHIJE BRAVO. Kurt. Aida. Lejla POS.KRECO Tvoia dobra dusa plemenita srca zauviiek ce osrari sa nama. Dzeka. nana i punica Danas. Sarajevo ] ~C).s. Zijo. POSlJEDNJI POZDRAV 37 dragorn komsiji. Vjecno ces nam nedostajati. Namik 11ll4-tndz POSLJEDNJI POZDRAV Dvadesetdevetcg septembra 2011. pcdari lijepi Dzennet. Kadira. Ipo. Holjan. Safija. j er j e bio rod itelj i covj ek u pravo m s m isl u ri j eci. Elvis. Nedostaies.OS. Skols. Ahmet. Kolege i prijatelji. Kula. Povodorn smrti oca nase radne kolegice dr. "hi ret nase drage sestre i tetke 29.LJEDNJI POZDRAV nasem velikom priiateliu -Iegendi ZORAN (MEHO) SOKOLOVIC KELI (1955 .Sole. Peda. Maia. ANEL DUDAKOVIC Ibrahim Nadarevic s porodicom 1506·lu !:i. Pujo. Edvina. Serna. Zurnra. rod.2011. Reso. Slobo. Ado. Ahmo. Mrda.. Muki.iu . Senad.!I[ Zauvi j ek u nama i nos im srci rna. Miki.. navrsava se pet godina od preseljenja n. Prirodno-matematicki fakultet ZLATE SPAHU':. Neb. Ajdin. Molimo Uzvisenog Allaha da ti podari lijepi Dzennet. Dzuho.2011) Tvoji: osoblje pizzerie "ILDZIS" Kemo. Zika. Avdo. Deba.::I~-lml!! SUBHIjA BRAVO. Dzenana i Vanesa II. ri Allah dz. Elmir. Biba.. Asim".4-t[l S Iiubavlju i postovaniern: v Ismet. Eso. Kenan. prijatelju i legendarnorn rnajstoru ZORANU (MEHE) SOKOLOVICU KELI o tisao Tvoji: Ido" Bomba. za sve sto proslo je. Mi nikada necerno na odsustvo tvog osmiieha. rod. Amer. godine navrsava o d srn rt i n ase drage m aj ke i supruge se sedam godina kolegi.s. Cieo. Enisa. nakon pet tuznih godi na o tkako nisi sa nam 3. Neb ti dragi Allah dz. septernbra 2011.-lnoz ISMET KARACIC Po rod ici izraza varno iskre no sauceSce. Tvoie: Namka. Nedostajes. Sefo. navrsavaju se dvije godine od kada nije S" nama voljeni suprug i otac POSLJEDNJI SELAM MIRza BEGTASEVIC Tali . Isrnir i ostala raja N eka mu dragi Allah podari Dzennet i vjecni rahmet. Paso. podari Dzennet i vjecni rahrnet. Nives. rod. Meho. Nerrnin. J er je bio uvijek uz i sarno Z" nas. Zeljko i Dzemal Dana 29. Rofa. Kenan. Isko. Fare. Mure. Mersa. Pora.

MIRALEM . Ranke BORjANA BARUelJA BOBA S liubavliu i postovaniern Due. 1995 . 29. HANIlA (EMINA) KARIC. nego i ostalo i farniliii. POSLJEDNJI POZDRAV SJECANJE IN MEMORIAM Dana 29.mo ob as ja na. 9. sinovi Kenan j Kerirn Hatma dova ce se po kloni ti za tvoj u dU5U. 9. 2.. p lernen i tost. 9. unuka Anesa. Dok iivimo mi koji Ie volimo. 1984 . Tvoje kcerke • Melika i Belma na tebe i o-1Ilm poslije jacije namaza u Adil-begovoj Glavj. rod.ZUKO S puno ruge i ljubavi. 9. navrsava se 16 godina od kada nije sa nama nas drag. 29. ulica Vrbovska . St"za uspona S Ijubavlju i pO. Tvoji: suprug Mensur. DZENANA (PARLA) FATU:: 14. 2011."S mrcOu je s. 9. da ti podari lijepi Dzennet i vjecni rahrnet.oM6-ll ANTEHRKAC 29. dobrota i ti ubav koj u s i pruzao De sa mo nama. zet Mehmed. Hanka Aner i Ajla 0d smrti. rod. a takvi kakav si ti bio. 9. na tvoi blagi osmijeh.BIBICA PASIC. dani i go dine evo prolaze.s ces i ti 1I nasim srci· . na j edinog bra (a AZIZ (SELIM) FAZLIC 29. Tvoji najmiliii: mac Mllhatem. ti za sve·. vole i ne za boravljaiu. ba ba ENVER (MUHAREM) SERDAREVIC Ne postoji vriieme koie moze umanjiti rugu. 29. komsiie i prijatelii suprug J asna. navrsava se 17 godina od preseljenja na ahiret naseg supruga. ler viS e n is i pored nas. go· dine priie dzume namaza u dzarni]] no Pofalicima.sel dana od smrti naseg dragcg zeta SJECANJE na naseg drago g Dana 29.ma. zou. Tumi dani i go dine prolaze. oca. Tvoja obireli Zdravko Ruza. 30. b 01 je u nas im srcima gd je ostati lau vi jek vol jen i !!ikad zaborav Ijen.9. 9. A rko 1434-!t i Enise N. zjvjet mB i rnisli. ZULJEVIC Sati.s. 9. na VIsa va ju se tri tuzne go di 0 e 0 d kada ie nasa voljena supruga.n<lseg dragog sine.. Danas.1 van u nasim srcima. 2.MEHMED Plernenitosr i dobrota basile SU tvo] Iik. VaSi: Hamo. u celvrtak.. uliea Zahira Panjete.2011. Dijana. zeta i pun ca Dana 29.". 2011. Od Hamide. 2011. Nedostaies narn. v'jecno se pam re. i Dusko l. ukabuli na tebe. 9. dzamiji na Kobiljoj Fare i Neni i ]466-LI 1II1l1ci . Tvoja supruga Fatima. navrsava se 7 dana od preselienja naseg volienog se navrsavaiu 52 dana otkako ie n a ahire [ preselila nasa draga Danas HAJRUDINA HODZICA HARISU SATROVICU nakon cerrdese[ dana cd smrti naseg dragog oca i supruga. Azra i Bakir IN MEMORIAM Dana 29. ce.2011. 2011. Tvoji: supruga Dzenana. Uvijek cemo te se S3 Ii ubavlju sjecati. navrsavaju se S 2 dana otkako j e preselio na ah iret nas drag. snaha Nevze ta sin Demo. INMEMORlAM Poslije cetrde. MURAT (FEjlO) FATlC SAFET DEVEROVIC Kao da ie bilo iucer. J as uv iiek nem svima beskrajno nedostajes. Dana 29. a ruga i si "can ie no viru i ne daju da te zaboravimo. Uvijek biti u nasirn sr- 4. 20 I!. volimo te i voljet cemo te dok zivimo. zv. Vo!im plemenitim dusama neka j e vj ecni rah met. 9.Dana 29. Amin. 1993 • 14. navrsava se 16 godina od kada ie p reselila na a hirer nasa draga VASVljA (JUSIC) FATlC 29.. biti ponosni sto srno te imali j viecno cemo te C1. Hamza i Lajla l4S3·[t Tvoja supruga Maksuma. kcerke Dalia i Maja. II. 2011. i podari Tvoji najrniliji: unuka Sejla sa Ernirom. 1990 . oklObra 2011.II:U. 2011..9. HABIRA . 9. Nedoataie nam tvoj 1~k. 1995 . MeSa. U vi j ek ceil ostati u nasirn srcuna MUjO (SEMSE) BAHTIC 29. da ti podari lijepi Dzennet. ce 29. a pOgOIOVO upute na pravi put i srabilnu buducnosr. na t voj 1I do b rotu.29. Moiimo Allaha dz. sinovi Haris i Adis. 9. Halma dova se poklonit. supruga Edisa. kcerka najljepse mjesto u Dzennetu. 2011. 20 1J. a siecanie na tebe. navrsava dragcg cca se 20 godina od srnrti naseg Dana 1. od gnijezda do zviiezdau• Niiaz 11146. Tvoii: ces S Ijubavliu. marnic a . Tvoji najrniliji: Maja. navrsava se godina od preseljenja na ahirer . tvo] vedri lik. punic a i majka preselila na ahiret HABIB A • BIBICA PAiim'.2010 . u petak. Jasmin i SJECANJE Dana 29. n ikada n ecerno zab 0 ra viti i u v ijek ces narn bi ti u nasirn srcirna i mislima. Voljena si bila. SviHssib. unuk [asmin i as tala porodica. 9.4. Senada.]r. zet Namko. 2011.2011.d! Molimo Allaha di. komsijama i priiateljima. 9.CUNI (NAIM) MORANjKOVIC Bol nije u suzama ni u riiecima. Cuvamc vas ad za bora va u na-~imsrcima i mislirna. Milostivog Allaha da ti oprosti.29. oktobra 2011. II. tvoje mace Samra i Alma i porodica Redzepovic 11157-lnd1 BEGIJI KARUP mo j ci nase drage 'E nise. 147~-Lf HARISA SATROVICA HARISA SATROV]CA nakon cetrdeset dana Punac Hivziia i punic. unuk Kerim i sn aha Amela Tevhid ce se prouciti istog dana poslije ikindije narnaza u dzarniji na Aneksu. Hval. ADEM (HALILA) KOZIC.. 9. maika FaN.' Molimo rna cuvamo uspomenu rna nam nedos tai es. unucad Azra i Bakir 11160-1.lOvanjem ~u"amo uspomenu tvoj dragi Iik.2011. nas je srvorio i Allah u se vracamo.. navrsavaju se tri godine otkako si nam otisla .'mm cirna. su pruga. u nasim srci- Is [ina je: "Allah dz.

zet Bakir. I'OSLj£ONjII'OZDRAV ocu nase sefi ce Ai de Delib as ie rvoi plemeniti lik ce uvijek os tali iiv u nasim srcimao Tvoje kcerke Tifa i Nada sa svoiim porodicarna Ekrem Moca Dizdar Ll6O-lmo Dana 29. DZEMILA (MEHO) HALILOVIC Pr<»10 ie 18 godina od kako si nas napustila. uvazenog kolege i jednog od osnivaca Grafickog fakulteta u Kiseljaku • Fakultet za tehnicke studiie u Kiseljaku maici [lase drage kolegice Dzenite Bektesevic SANIJI BEKTESEVIC Izrazavarno iskreno saucesce porodici uz najdublje suosiecanie u neizrnjerno] boli. Allah dB podari lijepi Dzennet.29. 9. cerke Advija. supruga F:a1. u petak. Hida. a u nama cd i. Behlilov ie i Ivanisevic p-76120 AIDI (ADlLOVIC) MARJANOVIC Sretni smo 'to si bila dio nasih zivQ(3) a beskraino ruzni sto erno prerano ostali bez tebe. 9. j dragoi KEMAL LAGUMDZIJA 29.. 9. Ncrmina.9. dal] e ii vjeti. Fikre [ i Damir Sjecanje Porodice na jednog Aljovic velikcg covjeka."'_m. zctovi Scmir. na "rl av aiu se 52 dan. Tvoia Sefika sa diecom 635"&0 Viecnc ozalo~. Apomedical N I'OSLj£DNJlI'OZDRAV l'OSLj£ONjl l'OZDRAV J>OSLj£DNjl J>OZORAV nasoj volieno] na. Radne kolege.2011. Zinka. 9. 9. J edini nas.9. 29. Ljubav neju drag u sestru i tetku Uposlenici ZZO KS Poslovnica Novo Sarajevo· Novi Grad Illt(t.00 sari u ulici i Slipac t4~-111 Bairama Zenuniia 14%-1 3 [I . bol za to born prisutna je u nama. jer s i zasl u~jla v ik. Irma i Emir p-76120 SJE-CANJE na dragog oca TUZNO SjECANJE l'OSLl£DNjl l'OZDRAV naso j dragoj Dana 29. sestriei Admir i Adrnira i snaha Dzeki Sieeanie na tebe i IvOjU dobrotu nikada ne umire.ccni. Tvoji: Taira.. ADILOVIC U vi jek ces iiv j eti u nasi I!! srcima.. ZIJAD . 9. 2008 . navrsavaiu se dviie godine od preseljenja na ahiret naseg prijatelja. U spomen na Iik i djelo gospodina Kemala Lagumdzije. ADILOVIC Od pore dica Vi la. 2011. 20 II... kolege i poslovni saradnici okupit ce se u prostorijama Fakulteta za tehnicke studi]e u KiseJjaku na adresi Kraljice mira bb.29.d! Tvo]e Adiije· Feda.. praunucad Amir i Ammar.. prijatelji. otisla si tiho i polako.. KASAPOVIC 1934 . Tevbid ee se prcuriti .Dnevni avaz POSLJEDNjIPOZDRAV ..9. 9.29. 9. 2011. postovaniem i ponosom sjecamo se tvoje dobrore i plem eni tosti. Adelina.ali eni na ah ire! RAGIB (IBRISI~A) MUNIRU ZIRAK 29. ali Uziva] II dzenetskirn blagcdatima .9. 9. 9 2009 ~29. 2005 . Kiseljak.. 201 J_ aa "ria "a se 18 godina od kako je preselil a na ah iret nasa draga marna. Pamtit cemo te po dobr01: i. k unucad ~edh.2011. de ri podari Iijepi . di..2008 . rod. 'Iaida. bin a sa porodicom u p-76tro MUHAREM (BEGO) MERDAN 29. MUNIRU ZIRAK 29. navrsava se pet godina na ahirer nase drage sestre i tetke od preseljenia FIKRET (HASIMA) OSMANAGIC SIECANJ£ 03 Sj£CANj£ na nai u dragu SUBHIJE BRAVO prerna tebi i najljepse uspornene trajno cerno cuvati u nasim srcima.00 sati.2011."". 2011. s posrovani em ore spom in ja ti i cuva [I usporn en€. 31 i tuga za reborn j e u 'If ijek prisurna u nasim srcima.l.29. Kerlm.priaeml je...3. braticne Nina i Irma i snaha Vera Sahrana ce se obaviti u cetvrtak. 9.. Mak i Deni P-1~ tW Dan. 29.. zet Rasirn.29. 9. 35 Dana 29.10 casova ua rnezarju u Brckom. rod.2010 . Tvoji Anka i Mario p-161. jer voljeni ne umiru dok Zive oni ko j i ih vole. 30. unuka Anesa i S..SOSI DEMIROVIC 29. Neb ri drag.9. Tvoii: kcerka Raziia. S liubavliu. N ermi n..2011.a! E~in:a! I lhan. pun ica i nana AIDI MARJANOVIC.s. Z auv ij ek sf os ta vila [tag u naeim srcima. Tvoji najmiliji: sestra Naza. n ikad vise ponov Ij ena. Sven. od k a ko ie preselio nas dragi i nikad prez.. OSNIVACI I KOLEKTIV FAKULTETA ZA TEHNICKE STUDIJE U KISELJAKU n aso] drago j AIDI MARJANOVIC. na tebe. H vala ti za sve.Adnan. godine u 18. godine 16. 2011 . 201l.. Molirno dragog AlIah~ D~nno\.. islOg dana u )7.2011. 2011.2011. Tvo] brat ..3. FERIDTIRIC 29. S ljubavlju.20 AlDI (ADILOVIC) MARjANOVIC Posebn a u svem u. Nerl man.

bratic Bilal. Tvoia unucad Nazif i Amila Tvoii: sup rug Nazif. go dine navrsava se 7 dana od prerane smrti case kcer ke. Ti si nam pokazala . 2011. podari dzenetske Ijepote i vjecni rahmet. cca i ze ta MILADA (SALIHA REDZEPOVIC) LIKlC i ostavila veliku prazninu u nasim iivotima i srcima.. hrabrcst i najljepsi osmiieh. rodica .29. Amira i Adria. Miko i Anil 1'161lG iz Orasia Postoiis i rraiati cd kao najliepsa uspomena i siecanie. Zlatko. Zauvijek fes biti naS majka Slavica. p un ice i svekrve FADILA KAFADAR. djeveru i arnidzi maici naseg Mehe HAjRUDIN (SALKO) HODZIC Tuga i bol nisu u rijecima nego u nasi m srcim a gd je ces za IIvi iek ostari voljen. nai draza nasa Micela. kceri.s. braticna Hasena i Ramo t464-11\ BIBA (ALIjA) jAHIC Neka ri dragi Allah dots. stom. 9.nje na vas nikada note prestari. Nerrnina 1303-l~[ SAFETA PODRIMIjA 29. supruga. god ine 0" vrsa va se sedam tuzn ih dana 0 d kada je p reselila na ah iret nasa draga i p lernen ita BOLNO SJECANJE na voljenog sup ruga. Molimo Allah. KOLEKTIV RJ STANICE RAJLOVAC Danas se navrsavaju 3 go dine od preselienja na ahiret nase drage nane Danas se navrsavaiu 3 godine od preselienia na ahiret SJECANJE Dana 29. covjek. HUSOVIC N eka ti d ragi Allah lijepi Dzennet. zetovi i unucad 14. Nedosraies nam beskraino . cak i onda kada ti [e biro tesko. rako ce biti ENVERA SERDAREVlCA Molirno dragog Allah. 2011. da ti podari liiepi Dzennet i viecni rahmet. Samir. Aisela.2011. 2011. N eka ti dragi Allah dz. da ti podari i vieciti rahmet.m znaci biti naibolja mama. Amer. 1985 . Sjec. Neka je viecni rahmet tvoioi plemenitoi dusi. MILADA LIKIC. pozrtvovanost. Ajla. IIIW-ind' . podari sve 1992.9. 29. Tvoia ljubav. snahe. dB. nagradi lijepirn Dzennetorn ti nas svoiorn dobrotorn i plemenitoscu. sin Elmir i punac Mehmed Dana 29. 20 II. 5. supruge i marne Dana 29. REDZEPOVIC dok Zivimo mi koji smo te volieli i koje si ti voljela. 2011 . Nadin i tvoji Pee" i Nica dz. kao sto si REFKA MUFTAREVIC. 20U.311-H POSLJEDNJI SELAM POSLJEDNJI SELAM dragorn bratu... sin Mujo i snaha Mevlida i unucad Nazif i Arnila Tvoji sinovi.29. sestric Edo i zet Husniia P-76tlU SjECARJE Dana 29. njeznost. 9. Molimo Allaha EL·FATIHA' EJ'-I'M20 Husein. Tvoii: Fatima. Neno. tvoi plemeniti suprug 20lL lik. Sve ave godine AZIZ GOJAK nasi stalni pratioci su bol i ruga. Dina. J asrnin . 9. lIL br.9. rod. 9. stom. dobrotu i osmiieh. Tvoia sestra Jasna. dz. MILADE REDZEPOVIC ~LIKlC iz Orasja Uvi jek ceil iivjeti u nasem sj "can j u. Pcrodica Podri mja DZEVAD PODRIMjA 18. sin Efim. a . nane. 9. i dalje ce nas voditi kroz iivOI. Neka te Allah dl:.Dalla 29. 2011 god ine na vrsa va se godina dana naseg radnog kolege prerane smrti dr.. Tvoji najmiliji: Tevhid U nasim srcirna cuvamo dr.201 L godine navrsava se sedam dana od kada nije medu nama nasa 0d Dana 29. HUSOVIC V ieeno cd os tati u nasim srci rna i nailjepsim uspomenama. 12 r·76tlO ce se cdrzati go dine (&tvrmk) u 18 sati.9. 1475-lu Tvoji najmiliji: supruga Sena.s. da ti da lijepi Dzennetl Tvo] brat Salim. rod. Mirza. rod.2011. Zada. MILADE REDZEPOVIC~LIKIC iz Orasja pones i ljubav. navrsava se 19 gcdina od smrti nase drage m a j ke. 9. Alija. S Ijubavlju. FADlLA KAFADAR. Lejla. Iiiepi Dzennet 1992 .s. rod. Amra. podari sve dzenerske Iiepote. kci Jasenka i sin Emir u kuci zaloeu u Orasju 14. samo ruga i pones S!o sm 0 re irnali. Aida. 9. godine navrsava se 7 dana od prerane srnrti moje drage sestre dr. snaha Rem. H "ala ti. CENGIC Ne postoji utjeha ni zaborav. 2011.s.

Ilviiek rvoii: suprug Becir. sin Ademir . na vrsa va se deset ruzn ih godi na od ka da ie na ah ire! presel io na. preselio nas d ragi KEMAL (jUSUF) LAGUMDZIJA 22. podari Iiiepi Dzennet i viecni rahmet. U d ruzen j e gen erala Bi H J49]-u Dana 29.. Jasmina.20 II. Tvoii: Arnar supruga Arnira.. Porodica N eka ti Allah dz. ali ni iedan bez sieeania na tebe. snaha Emina i unuk EI·Fa!.. . Amra 14i6-!t Elrna.59-lma. Irena. Rukija. rod.. Namir. POSLJEDNJI SELAM Zbog dobrog RESAD (MEHMEDA) SEKERIC .355-1mo SC "Rob Porodice Dernirovic i Habibija 1357-lmo Ra j Iovac • prehrana Danas se navrsavaiu dvije go dine o d kako nisi sa nama TUZNO SJECANJE Dana 29. navrsava se 40 najtuznijih dana od kako nije sa nama nas jedini brat sin i SJECANJE navrsa va se god ina 0 d sm rti nase d rage tete ENEZA KREMO. 1950 ·29.2011. 2011. Dina. Belma.s. Erduan. Neb ri dragi Allah podari lijepi Dzennet..iha Po rodice Dern irev ic i Habib ija Izera.. rod. MRGAN Prolaze dani. jesenka.1929... Edo. Amra D. Dzenita. 9..eg kolege oeu naseg direk tora ANEL DUDAKOVIC Leila S. sinovi Begler i Murat i kceri '0<'1:... Isme ta i B ei da sa Dorodi cama. Gam. 9.. Hvala ti za rvoju neizmjernu ljubav koju si nesebieno pruzala svirna nama. IllOl·lnd. POSLJEDNjl POZDRAV POSLJEDNJI POZDRAV bratu na.-lnd't. sestra Elma sa porodicom. ZIJAD (SULEJMANA) DEMIROVIC ... 29. Sena. POSLJEDNJI SELAM I POZDRAV HARIS (ENES) SATROVIC U veliko] ruzi. 20 II.. Amra E. Dzernila. Ermedin. Suada. Snaha J ozica. vjecno cd biti u morn srcu.. RSG 1 Sarajevo i Netra Dana 29. 9. da ti podari lijepi Dzennet i viecni rahrnet rvojo] plemeniroi duii.s. Ljiljana. Enes. Belma H. Mustafa. 13.. RESO Molimo dragog Allaha dl:. 9. drag'... Molimo Uzvisenog AUaha da ti podari Iijepi Dzennet i vjecni rahmet. Mensura. Armin 1492-u FIKRETU OSMANAGICU Po dobrorn cerno Vas parntiti.80SI Molimo dragog Allaha dz. Miso. Amela. Izet. S Porodici upucujemo izraze iskrencg S"uCeSC" ljubsvlju i posrovanjern sporninjati RSG radio. Hajrudin. Selver. Leila H..2006· 29._. Kolektiv ocu naseg ra dnog kolege MEHMED BAjRAMOVIC i radne kolege 0 t" kcerka Neb ri dragi Allah dU..!L da ti podari Ii j ep j Dzen net i v jecn i rahrnet tvojo] plernenitoj dusi. Naza.33 POSLJEDNJI SELAM bratu naseg radncg kolege Jasmina ANEL DUDAKOVIC Radn e ko lege iz En ergo inzen j erin ga: Ibm. rod. .. Dzennet i vjecni rahmet. navrsava se godina od srnrti ENEZE KREMO.. sin Amir. Izudin. ko U svakom otkucaiu nasih srca ostar ceS beskraino volien i nikada zaboravlien. 111Of. 1..2009.!L podari Dzennet. navrsava se sest tuznih godina ad kada ie na ahiret TAIBA (SULJE) KRUHO. Kemo. 20 II. Tvoji rcdirelii Semsa i Enes. Miro i Dzenka ~ Dzana. po dar. Munira..9. 9.Dnevni avaz .-. AZIa. MOCEVIC Postojis i traies kroz najljepse U5pO· mene i diela koja su ostavila traga u nasim Zivotima. bol u i nevjerici te.9. MRGAN djela kojeg si cinila i zbcg ljubavi koju si pruzila....< se m ir imo sa is tin 0 m da vise nisi sa narn a.. Aida. 9. s inu naseg generala ANELU (ATIFA) DUDAKOVICU Neka rvoia rnlada dusa nade mir i Allah dZ. Dana 30. Damir.

c.' Tuzl.."I M........ AlIJe 'Lzatbego v le.. - Kakanl .2 bb Z.&I"...c er¢ko 2en~C8 il(.r.ll..... .. '<Inlk l~uliJOJ!IC ~mJl FOjn'TlUl ..vnlk ~T ..i 8 MaglAtJ T.e.dnevniavaz.. GrBCan. 7 .1o . "J VI_ko V~ S Omerovl48 ·e.. Vakuf"" _ eo" IV. Tvrt LOAdb83 P.ba ".vill' ...bb H_ ovOI K GlnKI. KI..vli!Iovlot. ban.bb "8 23 Bul..~v~ .!!_"Z8_ J. 'B. Sora. posljednje pozdravei zahvale moiete predati u 68 poslovnica BH Poste.. sje'canja...lt1iO' .C8 Srebrenlk GnKf..O .1wf T~.I."no vrt~.Q.. Tuzla KIII_'jlJ 2hrlnlc.c... u 46 gra ova BiH SPISAK POSTANSKIH POSLOVNICA "lP BH POSTA" d. eva BH'OS~ Uz minimalnu doplatu smrtovnice... - 0940 T . TuzJ.I(ul> .. 'fko iliuY" ..oglasi Dnevniavaz Obavijesti 0 smrti. & n~ Ib."lgo Zen I':' Z. posljednje pozdrave i sjecanja objavit cemo i na portalu "Dnevnog avaza" www....

.

:1 n.godinef ZomijenUeivj .i .. c to rodbinu i prijotelle u dijo.rozgovarojtebesplotno .10 haloo. [er holoo roi!un mofe~e dopuniiti vecod 1 KM. haloo y postojecu m.020..oglasi . U svekorn sl'uc.odoberite holoo mrefu i plati1e monje! . u:nutor Kupite [ednn haloo bro] i dobicete dvo brojo po djeni jedno9.spori zv·ati'po izuzetno niskim cijen.reiu mreie 5ve do2.ama.ije sve.oju. sa po 4KM no ror!unu.

KOlO JOKERA JE 18.. L UT R IJ A B i H SA R AJ E V 0 2S........"_ ~ . __ •.262..'''' J. kako bi im se dala rnogucnost d.•. ~ .. Prijava prava u prvom redu je u Vailem interesu.4.00 KM PRIVREMENIIZVJESTAJ 78.....:K{)lUIJf'I..GARANTOVANI JACK POT ZA 79. 88320 Ljubuski Uvid u elekrronski vodenu zemljisnu cijom mogu"a ie u zemljisnoknjiznom _.*""IJ'I G1nb>l. J2...!olI ..I::J I(M U76.... . godine Na csuovu Clana 63....••.~ I 5CO S1lJ1...NE1M~1 DIREKIOn EOOEII1PASUKM s.. u suprctncm niihovo pravo nece biti uzeto U obzir prilikorn uspostave zemljisnokujiznog uloska.J>l1{M OellO '~M 131 ... ~I 011 ~ 1'1.rto""'~~3"_N kOpJ ~ a~ ~ ~d _....~~ a (I ~ .POJ Sf PFlffiOSII u rtAAEOf\'O t<illtI S9.IGI.4il KM fOtm ZA DtllITAIi...!iO) ... lo'IIU<II$I~ <... fi..~d" -.. _.."" ~...• . .~I"..2011..!]S'!l'........72.. SM:1' .1J. Podneske je moguce clostavili i pu(em poste na adresu OpCinski sud u Ljubu....JI.. • ...• IADllJllIAN 1lAI'UI1E OOiITAKA "' 10..70 + J._. SARAJEVO 28.lA PRE.~ . t"-rdlr. O<l ~ 'J>rqa -"" 1Il>-• .OIi.... IIFII.....••••. ~ . Zakona 0 zemliisnim kniigama FBiH (SI....ch o BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACUA BOSNE I HERCEGOVINE ZUPANIJ A ZAPADNOHERCEGOVACKA OPCINSKI SUD U LJUBUSKOM Zern Iiisnokn i i in i ured Brei: 063·0-SU..:nIr DrCI! 31'05) 1Jpra •• o..kom Zrinsko·Frankopanska b. po. medu OpCinskog suda u Ljubuskom na adre~i Zriosko·Frankopanska sva'kim radnim d. co _ Pauk>ar .2D+J. laI< . __ . I· !ODO Ljol ~..781..·BINACIJA 78.. KOLAJOKEM DO 13..e.......II:Vo _ U 78.".. KOLO LOTO-a 450..QOBITAKA: NEMA NEIM 1 20 215 2.r.HIJNIGA nOBITAKA IIZNOSI DDBITAKA JACK POT SE PRENOSI U NAREDNO KOLO 1.....I'..•••••...to...iIO. Hrasliani i Cerna po novoi izmjeri da [Q svoje pravo priiave u roku ad 60 dan" od dana objave ovog cglasa u Sluzbenim novinarna Federacije BiH i Sluzbenorn glasniku BiH podneskorn u dva prirnjerka ida podnesu dokaze za LO. __ .0 0 KM ... lA>_ . 114..00 KM DOBITNA KOM... _ll ZlIIIDNoII~_Ii~"w.. 9.482........IfIIO li.AK CETVRTE VRSlE 40% 22.....b. te osobna predaja podnesaka sa dokumenra......\3-'~ 1)1..•••..Ur. BROJ DO BITAK4 IIZN Q SI DQBITAKA D BAV J ESTE NJE ZA IGRACE SMS PORU KE ZA LOTD IG RU IGRAC·GOST SLATI 00 SR IJ EOE 00 UTO RKA N A SUJ EDEC E BROJEVE TELEFON A: 9 H TELECOM: 091/41 2 ·&02 HT MOBI LN E KOMU N IKACIJE: 053/88-872 Icllena poru~e 0...5.. \'9OJp>l\I tq . '""*.... ~ Z!1li20U ~" -.. Sroga se pozivaiu svi vlasnici St3nOv3 i poslovnih prostora koji su svoie vlasnistvo upisali u KPU da provjere prijenos svoiih prava vlasnisrva iz KPU-a u elektronski vcdenu zemljisnu knjigu uvidom u isru u gore navedenim zakonskim rokovirna . • .godinc U"_ ~.qu -.... _t .09. po ~ we.20 KM 52.10 KM 2..oot:M .G780001419700001' 6.. Dobivanjern rjesenja 0 upisu prava i niegovirn provodeniern u elekrronski vodenoj zernljisno] knjizi osiguravate apsolumu zastitu svoiih prava..."07 .010.....I iW'I$NlKA 0 O~IN""....... TRAVNIK I...J.. ••• '... _ ..IO DBITAKA: FOND "0....19KM " •••• 1.10..... _...... ~NAGFiJ. Osobe koie polazu pravo na tim nekretainama rnogu navedeni rok na zahtiev produ~iti za najmanje sljedecih 90 dana... Pozivaiu se sve zainteresirane osobe da prijave svoja prava i rjesavaju svoie irnovinsko-pravne odnose.DNI fON 0 J E 50% 57.50~M •. ...0780015039700009 -07·80029940100038 -0780022740. ~emlji.. KOLU U PlACENO JE . Ukoliko U produzenom roku ne usliiedi dOSI3Va....o..'. DOBITAKA: OOHITA:KA: OOBITAKA: OOBITA'KA: . u_ <II co "....80 KM FON 0 O~..... •.5l]IKPJI KDN.. ~"' ...~. -.. 1.705.. •• ~ .445..09..00 do 15.1-411Il..q . .11611 I'll .. __ . G.UlUIANL -ZillOPAOW £T"O... . 'SI<Id OIl H..ll_~~"O_~ \ll'WOot:!Ol II uf!2....80 KM 6POGODAKA 5 PO GODAKA 4 POGOTKA 3 POGOtKA OODllA.. .1 OKM BAal' u sn BROJEVI PO REDOSLIJEDU IZVLACENJA: PRVI DOBITNI BROJ JOKERA: DRUGI OOBITNI BROJ JOKERA..NIM I NEoSNOV~ PRIGm'~1IM l UTRIJA 81 H OBJAI'LllJJ1' K~AtIJlINJESTI...x...~ <I'" • III> p<~ •• ~ ...100101 ... KOLU . .o~' UI'".•.60KM 4 FON 0 "0.noknjizl1i ulozak ee se uspostaviri ua osnovu do (ad" pribavljenih dokaza. pribave potrebne dokaze..GOD. ".. 1.... 11 _...~_"·rl"i'~~~ ~ 11119'l. __ N .~.....""" EtfoIotU kilt --=. 1~ KOlO lOTO~.Bl}K" • .5.60KM UKUPNI.... __ .90) .:..000.'.. 20 II. (I(Ir'!oQ" ~ QInII "CII· Nt ~ """'o. ....i 18.00 sali. KOLA LOTO~a on 27. Itcg .889.. LUTRIJA Bill. 4~O..S~lIA. ...RJil:ENOJE.........OJ< ooanlJ[O..SrlJA..b<Oj .lISIJNDJE!S05 FONIKM 009fTMA.. . _ . br..o.00 KM ..KA: 00 B ITAKA: DOBITAKA: DOBITAKA: NEMA 8 542 8..H l..'1 """ H I"""""" .200.....2011. VFlm I~ __ . _....""".o GmbH Gr!IbIi "".. LlJTRIJA B IH..MI "E~INI<NIM '"'"OVIlA""" L" t R I JAB IH OllJAruLJJE KONAtJ\N IMEmAJ 1A 7HOLO JOKl'~A _.•• _.. . 1iMI~5III.. .U ~ i r.IE 111 [2011.. KIlloUlIO·.30 I FOND ZA OSTAlE DDBITKE . __ ...•. _. OOBITAll OM GE IinSlE 15% . .. ".. .£. eimJEJ....1y I':9jNdt II C9IIf~ .. """"'''"'' U -~ o·~ PREDSjEDNIK Milena SUDA Peric ..0 LA[0"0·.oro-e ..".\1"" _ '" CI1J . . SP CERNO Pozivaju se sve zainreresirane osobe koje pclazu pravo na priznavanje vlasnistva iIi neko drugo pravo us nekrerninama upi sa nim u katastarskirn opcinarna Liubuski..•.. " .1I0035 ..""..... 1.22'..l".. _ "'" I""_IO"'_' S .41J1~ Zi.80 KM :5.•••...I DO BITN I CI U IGRI !GRAt • GO Sf U 77.IA OOBrfAAA: ~EMA "I""' ! . OSNOVANIHI NEilSOOVAIlIH P~\I1lRA NUE 81LO .--~""I ~ . ~ IIdIau .. 91f111'l..048. _. ~ -.8. ~ ~1!"W:Z 11l(1_ ~0jI'" """~..... no vine FBiH... iI:I ~ .anom od 07.P.:kO 3 ott...• 1l..lIrn". Stoga Vas jos jednom pozivamo da priiavite svoia prava na nekretninarna i aktivno sudjelujete u daljnjern posrupku. .. ~ ~ Nli!1f!!lI e... .7ClKM . ".....I_ ~.2011 ~"I" N...11·0003 I 9 Liubuski..201 1 ~...IJOt:N FOt0 'tA DDEHTJIII: (.P.. " ~ ~" evil •• Uttto 110 B--I • tIO M ~ I ~_ ~ a"""" ~ Btt>.E"MI.305...... SP HRASLjANI.:m.034 U 7a... BROJ DOBITA'KA fliNOSI DOBITAKA 6 DROJEVA SBROJEVA 4 BROJA 3 BROJA 2 BROJA 1 BROJ DOBITAKA....201 I:. i 67. 1_ iInQ""1 f~"'1'R"" po1MI .. _. _.. _.. ~OI... 00 10..oH ILVJ!SI.. Z52.0:$4 "'."....189 JACKPOT S[ PRENOSI U NAREDN 0 KOLO .5SM DKM FON 0 ZADOB ITAKTRECE VR STe ZO% .11.. Mosrarska Vr" at" ..Gradska. MOUAR 3. .OOKM 6....n FI~ o.A75. _.... O~1lI'IJ P!'''''''EMEfOOG INJESr IJA. __1!. . Uj'5. _~"...:nr:.. NAG HAO NI FON D J E 5 G% .. _..0'... IN..CIIn otp..90 KM ...d'1 til ~ ~ 2ge1M c..I Ill:! w.1ll11.eMJEYA ooerr"" 'iP. . e.....0011 ~ PovJ" P~~ .50 + J.50 KM + PDVI Igre na srecu tulrile Bill I proojere duhllaka na wwwJulrijabih ba Ro~ za prlgovore eellrl dana od pIVog Iduceg dana po ObJ3vllivaniu prlvremenog IzvlellaJa.......J. ~ iol' ... DOBITAK PRVE VRSTE 25% 114.. .TE VFlSTE 40'S ...l ZliPlStIlKAU OSliOVI..... ~IDIlDIIM ~. Priiavom prava osiguravate sudjelovanje u proc es u urvrdivanja prava na Vasirn nekretninama.1:11 .444. 0710nm39.Qod.w.I£N & co d II" l '''' _...072. Liubuski izvrsen ie priienos prava vlasnisrva iz Knjige pclozenih ugovora (KPU) u elekrronski vodenu zemljisnu knjigu. P<~ _to pOd~I~"""""'_ N EIOB(I27 ..l'!I4. 19{03 i 54/04).. ....09..••.0710~ 051'401001'72 .OErfOJE NMlRAlJN:lroN[}~ .. ..4 NISUEN... lIIi. ~D~ .. ..~a"""~I~!.. .... NAGRA._..J1... OOtlOl'IJP!'I~EMEI'OO I!\!J.01. 75. ZlffiJI tL\N NAfUTf.. ZaIo:miIl ~ Od~""".. Nt ~.3.. .n.... ._ -. C40'fWI1'Wa \)pT•• _ 111''''''! mt.MIIA._ • kO!l ~ ~.t.2011. " .. ..1l0LU UPLAGENO JE . KOLO JOKER-a 78.. . ~ ~~ T!i5&l'Mo od"~to-Qp ~..JA(:1t. """""'~ Q I 1lo<1lflllo:il. 28..• 16. _ & OcI-..201W JO~ZAOCEIITAlnJlECE ~M..•. Kroz Proiekt sistematskog azurirania kalama za k.."" .KQLUI. .. N...09....1E~IGA 2...t.S25.. FON0 ZA DOBITAK PAVE VASTE (1...00 KM PRIVREMENIIZVJESTAJ 78. godine " 37504 0 1 551 B 7 1l.o.. Opcinski sud u Ljubuskom NAJAVLJUJE USPOSTAVU I ZAMJENU ZEMLJISNE KNJIGE ZA KATASTARSKE OPCINE SP LjUBUSKI.llDt:M FfWM'OOBlTl. KOLA JOKERA on 27. knjigu..r a 2!!..943.••• 11Ai19'.90 KM 21.1lOO. novih dokaza.90 KM .0 _ ~19<17Wo "" ~ b'qa_.. godine OCEKIVANI JACK POT ZA 79......._. ......oJ 16..._r:IJIItov.o. ... obpyljet!oQj "" . .. ~ IDUII ___ ..'" 1Ii..eArlIZVJESrlU 10. . KOLA i...KffiVEVRSTE F{)NDZAO'SIALEOOBITKE (12G2._.. _.. ~...222... ..... _...:E POtoIUDI .50 KM 10 ..on... ~"~ctIA .a.3!iB.. el'«1II!:!m'" ~....J lA 16. .. OOIilTMA"....t.._ ~".008 IT..r~ n..IiOKM . SARAJEVO 2809.pit -.' . 60 KM FON 0 "0.000......39]. 6.20119M s:A<lPlI:GO~ S:A3PiOOOTl(II OO~IT~ OODIT~ 007 GG24 ".. _..C>I' .

Kaze kako niegov Oiac nije zaslul:iolakav tretman od Meharir. SuberIlt. Popularnost nipera ponovno raste.J os nisam upoztlao nekega loli.dDUica DlaMala Sljedeceg utorka na sucu u Frankfurtu trebala Qi se rijesiti zavrzlama u vczi s nasljedstvom Brune H.Itii'o. hirurzi su iednogodisnjaku uspiesno cdsrranili puniac i on se dobra OpO- ravlja. Policiia ie uhapsila oca Aeu:liia Maisigija (50) te Kazuakija Kinosiraja (56) zbcg optuzbi da su djevojeici nanijeli smrronosne povrede. Luk Ajholc (Luc Eichel- Nijemac zeli rekord Djevojcica (13) iz [apana ugusila se tokom egzorcizmanakon StO su je njen otac i svecenik p oli j evali vodorn kako bi iz nje istjerali zle duhove. Imala je yeoma los karak ter. za jednostavnijim vremenima_ Tome " prilog gevo ri i Cin ieni ca d a u Sjedinienim Americkim Drlavama posteji vise slicnih muzeja. leu -irca se Ug sila IOMO egZorcizma Lokalni mediji javljaju kako su se roditelji dievolclce odluci. ~NEWS U BaiIimoru ce na vise od hiliadu kvadratnib metara b iti OlVoren m uzej f1i.. STRAVICNO Raditelji trazili ad svecenika da abavi ciscenje duse pao na Bebi iZ glaUe URIDDlen pUDlac za m.zakljucila je uplakan a u dovi ca. rekao ie Silverman. Iza reseraka su ga smjestila svjedocansrva dvije zeue..93 metra po flasama postavljenim aa uli- ne u Kumamotu. W"~ak.ictl. navodi policija. (Schubert..na kupio svoj pevi fliper i naguTao ga u s"oj mali sum.N e . .. nazvao ie policiju "da kazu kolegama da ga prestanu [uriri" Potiera za dvadesetogodisnjim Amerikancem pocela je u Park Sitiju 11 Juri zbog prekoracen j a brzine.va i obra" zov·nih programa. Da se punjaczabio U vene. koji mu se zabio u Ioba- Cudorn prezlvlo nju.. 10 je rnoj Bruno . ei u Tel Avivu i trenurno ceka d a zvau ien ici Gin isove knjige porvrde da je oborio rekord. svoj po· gled nastvari dao je i Brl.moida zbognosJalgije i >:aljenj.Curicu su kaisevirna lOIvezali za sjedalicu te joj vodom polijevali lice. go v 0 reCi mi da Parodica kralja piva bari se za nasljedstva Posjeliocf ce moe! I iurali gradi mo igrao n icu n ego muzej . Dnevni avaz.. M uskarac iz] ute za koj irn je pokren u ta po lici] ska pof era III"'" zbcg prekoracenia brzine.lse obratiIi. kao i fli· p ere ko je 6e pos je tioc i illoci koristiti. koii ie naNa"ila Mebarit.. inace. [akoder. SI j edeteg "tOr ka na su" du u Frankfurtu treba. imaci prostoriie za organiziranje zab.5 me lara. Deset godina nakon SIOje sijao strah u Arkanzasupolicija je uhapsila Maj'kla Vajata (Michael Wyatt)... l'ogledaj Ie mu lice.. Ugusila se -saopcili 51. Policiia je izviiestila ka- Curica je umr/a u bo/lllci u Kumamolu ko je curica prije smrti hila dalas visinecd 2. Poslije se 11 citavu zbrku ukljucio j vozacev mac. Ljekari su je vrlo rano sljedeceg jurra proglasili rnrtvom. 90) ne preSlaje.li obratrl sveceniku nakon sto je curica godinama bolovala ad psihicke bolesti ove godi- UOllOSe DO127IIIS1 Njernacki vozac monocikla uspio se prevesti preko 127 postavlienih fla~a kako bi oborio Ginisov rekord. Cak rn i je za branila je u Iosem stanju i da ell mu smetati. Tesko mi je zbog svega toga . Uzrok smrti ie gusenje.l dok se sin Ij.S lik" je nastala u bolnici. avgusta LZ) vozio ie 8. Sin biBsniD na TU-U. koji ne podnosi suprugu p oko jnog oea.Dbitel ou-N'A"MaLY Djecak iz Kine pao je iz krevetica na punjac za mobitel. Tvrdi kako je pokuSao izgladi ti stvari sa macehom. Egzorcizam su izvodili 27. 29_ ooptembar/f1ijan 2011_ kl 0 Sk _ UhaDsen MaiKI VBial POIiCiiise zaUD Da DDIiCi)jce .l" hi se rijditi zav:rzbma u vezis nasljedstvorn.. mlada udovica r"splakala seu (elevizijskoj emisiji kada sui oj pokazali sl iku n j e iBrune.lnin sin. Njih su izvadili tak 0 sto S 11 orvo ri li diecakovu Jobaniu. Arnericka policija uhapsila ie muskarca koji je nasilu .. .l 6e biti izlozeno 900 flip era iz pri· vatne kolekcije Dejvida Sil· vermana (David). Hirurzi su na djecakovo] glavi rastavili uredai komad po komad sve dok nisu os tala samo dva metalna stapica koie. Hans Peter Nerger (64) 0 odnosu s ocem i pomajkom govorio je fl. U operaciii koia je trajala cetiri sata. Voda pornoc kada je djevojcica vee je na covjeka na siedelici paizgubila svijest.1 izpolicije. Ovdje se zaisla vidi koliko smobili sremi. N akon ~tO je javne o njibovoj ljubavi progovori la rn I" dahua u dovica Meharit Kine (28). kojeg je mladic pozvao i zalio se na saobracaice..bjesnio je Brunin sin. Mllidic je na kraju za vrsio u po lid is koj s ran ici.ko rvrdoglavog.. da v idam oca.. . Svecenik koiem Sl. lako jespokojan_ Da. V nieml.FE per je vi se od igre . koji je sa dvadeset godi. to Iik 0 mali da ie MoraD spavati is· pod Dipera. stotinjak puta na "eiscenju" Maika je pozvala hitnu pod purnpom za vodu. Suberta Nadmetanje zbog nasliedsrva bogatog frankfurtskog kralja piva Brune H.. Lokalni mediii javljaju kako su se ro di tel ji d jevoj cice odlucili obratiti sveceniku nakon sto je curica godinarna hilladu lIuadrala m zel IliPera Da Atrakcija u Baltimoru bolovala od psih icke bolesti. ali ana ne zel i popus ri ti. te!eviziji. ali je bilo prekasno. .. pera. Uemisiji je priznao kako snimak umirucegoca.28 . Prijava i trece zene doda tno je pokren ula pol ici j u. ulaze u I.. M uzej ce. u ~"S"Il.u tio. nije ni pogledao.. odmah je zakljucio kako je di evojcici potre han egzorcizarn.sisao zenarna nozne prste. Ona ie ispri cala kako i' u je p red ulazn im vra rima zaskocio n epoznati muskaraci gurnuo njene nozneprste u USia.. dijere bi umrlozanekolikosekundi.

go dine nakon SIO iu ie otac ostavic u vrticu II M antes [em. Orela ju [e rnajka i preko Meksika je odvela II Sjedinjene Americke Drzave. a. zena ie imala i lazni idenutet kako je policija ne bi prouasla.000 dolara ~3 onoga koii je nade iii da bile kakvu inforrnaciju koja bi pomogla IIprcnalasku Perl. Tada ie imala cetiri go dine. Djevoicicu su sada. 27 SUOBINE Perl Gavagan da Masa iz Velika Britanije odvela majka Policija vlerujs da je curica godinama zivjela sa majkom u alternativnoj zajednicl u blizini Montreala. 29. Odmah nakon nestanka dievoicice ponudena je inagrada od 10. Curica je ramo zivjela sa rnajkom. . gdie su joj jos 2009. ~etvrlak. a sud im je dodijelio 7. P rosle sedm ice na poVeliku Britaniiu. a zena je imala i lazni identitet Perl Gavagan da Masa (Pearl Gavaghan Da Massa) nestala j e u decembru 2008. a sljedece gcdine na sviiet je dosla Per!" Par se u brzo rastao.i su pruznici upoznali su se u dzez klubu 2003. presudili zbog nezakonitog odvoden]a kcerke izzernlje. Policiia vieruje da ie curica godinama >:ivjela sa rnaikom u alternativnoi za[ednici u blizini Monrreala. Maiku dievojcice Helen Gavanag(34) sada ee izruciti II S i Diu C -CU Skol u. nakon tri godine. nasli u Kanadi. B ivi.kiosk Dnevnl avaz. sepl~mb~r/rujan 2011.3. nije isla u "nie ni II kon sesusrela s ocem.iednickc starateljstvo nad djeterorn..

."1 ~AAJEVO • ASA WA.OSSI230-loo.t"ino . Akcija fraje do j. K ) ~ ('fIlllUl1om orremom modcH saberl1lnlildm mtlll)rim.I)S~·OO(h THANj. . 03. Volk \ agenje poznat kao nnj l.\ . lot.3 141 BR(!CO II I!(Q GAS..KM*.' iii kaikona.. UlIBUSiCl .. MOSl'A mtC AIITO. B~OD .AK~.NIl'[l(.moean i ~Iedljiv. .. 1 Ort91217 lH..' lekn zallha . RIMAC I~E ..abUnija rnarka naautomobil komLrti§lu zbog vrijednosti popUl: inovativnc Icfmolog:ijc.lEVO . "'. Jer.lie QUAmtO.fU. nepobjedivc ekonomiblosri.900 II{M..oglasi Golf TO'I vee od 32...: 01126.. t.477i O MiA . r 1)311n9 . .. 1. I.... 0511366-520. • Ponyd.. nn21.h eAN)A LUItA $ElVIS VrOOVIC.-PROMOlOIS-CO.. ~~ vo!bwag_ '....500 .. 033m]-15O~ SA2A. OvIal . ACS AUlOOEN1AIISKOLnC. (ij~nom do rt'gIStnlciJc. ... t "". O3On19-019... OasAuto ..5521 vlTEl .. GolrTDI . Za svc dodatne informacj]e moulcsc ooroliLi Vascm najbliicm Volkswagcnpartncru.ALFIO K.. M' ~IRO I BAlJEG . .1l>~ odnQ!:lj 1\.n05.<1 tJ akeijdojponudi "IIi I TIlOttir !.J \ e..vIonI . ... L. L OJ91BJ1-55Sl IANIA LUKA.. I oo.. . 4godinc surancijc i najruunjeg gubitka vrijednosti.I(OD Fot~ • MIIt.6 'rDl (77 k\ I 1o.6/<149·685.t.. .. .... Mudrainve licija. I.101.. VoIb-. 032166).AUTO !COCA euBA.utA JEul.01..0351lB4·39"1..225.M.

:.'<11'1 on N.n. aktlvamlnu5 rnonetarrail pasl.. radl dug".470 l.. ..--------------------t_----.1-..n~...dnosnB upapi"... . aug~.. BO_lPP"a).j. u SaJ"aje'IIUnaeI. tn . 2 1. sa pDsljednjimpDlnalim VOGOSCA....:.._""'---.:d...._...na~.l reserve odra!avaju po~elni kapital.::. godin. (33) 278296.~. . ul.--------------------I__---..OVI NE KA~TON SARAJEVO OPCINSKI SUO U SARAJEVU Brol: 65 U P 1U7092 lOP Sarajevo."I.u ~fa~unavase obavezakao neto ~lanska~Qliclja od 1. old Auslralij.. ::. srnaaat ce se ca j.:. Sllmjen~lo .334.469 4.1:.' :::16" de. 2.' .(331278294.. gD~ine Opcinsl<l sud u Sarajevu i 10 sudija Vesna Merdanovic.."aka.. Bank. 4.IIII_~""'-"·.tl1nr_ "'" «JY.tti:-__fo.dil'boarca i da ~i se p~nudiloC.. 3~ __ '.. l"iho:O.2=.. ::'/.000..a::'~.u.__ 3.:. objavljuje s~jed€ti POZI V ZA PRI PA EMN 0 RO CISIE III-Iui~n.rez:~· .zloga ne dode na roti!te Z3 glavnu rasprasu...l..---.._.... kan I d.) laJ(oilBr .pu nomocnlku Amili Elerovit au"okatu il saraleva..~D sali u sobu broj 325/111. OLAGOVAC.3 1.97.182 7 '5 Osta 51 !. 8a.:.• 61..PIj 01.zlato 1._ ~ako to navodl ~I~n 31. uliGa Porodioo Hasagic. Ce n Ifal na ba D ka· 8 GS ne i H ercell avine ia neo.n)' 'M .'_...a bio je uremc pozvan.814.ilne ra~un" drla.-:De~· .'!ftr.ZENU OHR. na Ohm" Hajrija iz Vo go It._.00 KM.e Vijeca mmstara vezane za Clansivo na pol'jeril.e .. l\) ....azilazi njenu rnenetame pasleu u ilOn. Ilf.ft:. -~.1<1:(.A I H ERC EGOVI NA FE 0 ERAC IJA BOSN EI H ERC EG.OO Wit 011IIII02 1"'\&1'1 DtIIII Clf"2 IUH~'O'~IJI ....=t" ezideI:I:. 8m.. 01_ 2012_ g~dine u 12 UD sau. Cl/ENf MJUe(':". Uf' &I-' COMA:l..:o. ulica ObaJa Kuflna t)ana br. Nek_eposebee k. .." 80 SN.. augusta 2011.00 KM obi..h~A Mje5eenl bilansstartja (privremeni) od 31..S..:Vi!I:..:.~ic tze1a ullca Uglje~itill broj 3..'644 __1 go."..flISpm"1jatl 0 pltna~ma ko ja S8 odnose nll smetnje za dalji 10k pootuPka. _.1..nja od 31.='::. v..o:5iS6~-3... ODd. st 3...roanne Ii 11.225' ve>ane"tlaflStlo_lslavrem.6~.00 .{U4. raDun..Ll0 . a bio je u redno pOlvan. Zako na. ZPP·a). faspra~..' 31 Monetam" DaSiVi!l 5..78=... Og...hod za Baolru_ Bantino =...293 390 158. Optinsk."..~ ..1 .Jhriman Safe! uL Omladlnska br 14_.. ~Ir-e~rn~-o. Doslav..llra Bll-1 Banke 00 potelka njenog rada 11. (3:3) 27 81 23.. bo_U""_ 1 L 15 - V"'ad_~'" u.)"ktelistik~ Ilil. reserve..AN HAJRIJA IZ VOGOStE UL ]GMA~SKA BR..... .72SltiljadaKM.l" spcrazema izmMu Vijeta mlaistara 8iH I s~anih lIIad'a i Iinansijskih olllanizaoija.::=.::::':.... radi duga. .akoaer ~~kazuie i«Jmpwiciju d<2anj" valul.1t 1~. lPP·a).:: ..'..l. ..231 4.1.58.563 hiljade KM)_ 6. uleM OevlmaaktJva SORu MMF·u 6. -.NJA...... kao a~~..'..e:... IJog()SCa. CJENOVNfJ( ..a).tmt te se da je lul:ba povucena . 46 i Onran Alen 5/47 Boundory str 41 Dl Brisbane......- prOoIJlI6ortl.vIJ~je sljedeci POZIV ZI\: I-TU..>0"" 25 s KM) Ukupan UEnTP.105.dan~g razloga ne do de luze ni. ::tl:.. 60.va (1~3·4) 1- 502.lI-l n.'..dajeda bl . Kapllal.. Kao depnzitarza tlanstvo BOSOB Hllrcegolline u MMF-u.eze~.oglasi I': TRALNA 8.. .. ICII.a.. pretJiyalistem na acresi 'RDsulje 4600A. Od 15 dana od dana ~llj...... Vall..lS..:...p. Ukupni ilnos sreustava kOja 50 dele na ovim raeunjna je bio 40D_365 ~iljadll KM..ta su: N.833 hiljade KM) i depo'ile re~dentflih banalcadioQice i akumulirilJle dobili . 3000. osim aka ruzeni ne zahtijeva da sa roti~te odri:i lei..'lj"anj". 84.. 1. . evidenU.. Dostavlj'anje se smatrailvi"Senimprotekomroka od 15 dana Dd dana objavljivanja (flan 348.".-.AKTtVA (1+2) 15... ul. iii Imi e Bank..ns1'lO aosne I Hercegovlne u MMf. sa pDeelkDm u 10..:DOV-. ZPP·a).O:ol:_l8:o. SUDIJA AJDAHASlt NAPOMENA: AJ(O lulliac tlez opffi'... 19. ZPP".. I:znos iEURlskazan uleM I 01 Ostale valutEI ·Iska. iUIII '*"11"''*-10 "_... Deviln a aktiv".im oonosima sa MMF·om...i tAKAL RAMO.' ~s L.VO OP~ INSKI SUD U SARAJ tv U - - - --_ - .*.a srenstea i o~'v~. .isn a me netar na ins1ilucija 8iH i nom a. st..:oil-:.NY lit"""" m.... 46... st."ih tnslrtucij' .KORfSTE.la obavezu Bimke iii KM novae U op1 I__-----..\ n • \ DO N Ill' R EOVIN Dnevni avaz '''''''' "'"""""""". lako S1Jl ih dilerenciro u EUR -f'i10~bas:·~v~.A dd 61}sna i HBrC€iJovina.:. Bank... 2011. on. 1"3::.Jl...s~oii' dennse p..::::ta~= --------------I__----.....:_i~::_.kliva minos monetama pasiva..:.147..kazuje" biansu sianja i 1- I Ne~odevtzn..nska br."ijskih •• za sa bilo kojo m po"lo..oUe ul. r~~ra1Bs~~~~I..""'i:i=':: . (3-018. Na plipremnom roemtu ce se . 3...I&H o.~.. rotl~te ce se odr.I1...09.:tti:.... 8(>5n" i·H.. nsirn a~o se luleni na 10m rociS1u UP"sti u resprallljanje (~I. VogOSca.. 1. augusta 1997. . 84..J::.i~te dQnijeti SV€ ispmve i predmete kaje iele upotJijebtti kao dokaz (el.:-::.::~::.---------------+-----3.m v.•HasagJt SBail. up. ago".5 1- 0' 1. K.adi odrBdenB raeune Slranin val"la u smi.danog r..~an 31.)pozir..445' UKQPN'A PA$lVA (3+4+5+6) ..os IS PM~_ CINg'. Mjese&ni bilans stanla so prema pralliluso ~'l"''lij. ~ 6 Kapitall rmerve 570. :!H • ·!!o.. TEl EFONSKlH USLUGA M&HDETEt I~ T .no. Ako na pripremno roei~te ne dode uredno obavljMteni Meni.. ce se o~r'lati bez "je~l)'Iog ~risustva I~t 97 st 4." r PASIVA UktJpan UKUPNA. 10.=..h:.. 46 BRDJ: 65 0 P 052~00 05 P Daprist~pe na ROCl6TE lA GLAVNU RASPRAVU zskazann 10 dan 19. Aka na pripremno rocislll ne dade lui:ilac. 2. (znosluhiljadama AKTIVA 1 1 ...aJno imocmaGii" ~ radu poseana b...L Kai«J alii rae"n.'C5ta. ga. drugolulMi Ohran Far"k Iz Vo~.. III na pripremno ro(.470 as o ---------------------------------r--------. o. 1'·~ru.~ IODcJJI (po poil(~ ... a bia je uredno obavijeslen...nltwio tmRTAK ~B..IOI&Ji~02 o. puvu kao luib"."" m Ila nknm...i' lutitelj~ Hahlbija roo ena sorcva c 11 Sa raj eva zastepan a po .:.."a minislaraunleMMF--ov..s.. -.Vli. :.....".ajlle6em ~Ilimu predstavlj.. tuza nih p r.." na rooi~tB 1" Illavnu raspravu b'l Dpra..334..1I XEPll.... . +:::0e~~.4 I. Igm.. ho~ CIIIM.... st.o. (331 27 8119..'~e~l)'Iine i. ..ICII .625.. 0 pl1jedlozima stranaka i einjeni~nim navodima kojima stranka obfllZltdu svoje prijetlloge (CI. lax.trane akiive pre.l~ . a9enl ma Vij"oa min. I :. 1- ~--.!ati bez njegovog prisuslva (CI. fQ'I . Slav 4..ado"olilia obaveze :pra"ila currencvbo3rda tnf~rmacijek~jezahtij'.:... VOgMca. soba br.. "= . na kojima zasnilraju svoje zahljeve i prndloliti sve dolffize kllje lelll il'lesti u tolru poslIlpka.---~i::.:.'_ 1\11 Pft'"IIIU q POIIICIII~[IoqIorIIM'II~on~O:l I...:.Q2. VOgo~ca. __ . 77... AJ... ~.nja.m iI:.e in~stira uglav"om u Ylijednosne v'pire i depo<lte koji sa dfie k~d tn(l<~~..p -..~.."ncy Iznos . i __1. 331/111 u Optinskom sudu Sarajevo. SUDl. KM.a).:.. 2011.833 1':3~.4:.ZPP-a).-::~.-~.. sud" Saraj""" upravno] sl.087. lIugusla Sanka je ..896! 143. 'vi h Q rQ' ni. r """'O'I"'1tM<> I_It- .. Ig rnanska br. ICII __ I_""-_1Io1i .nik. nisu ni~ ak1iYani~ pasva C 8 BiH..' Mooolama '~"'''a je "..JA Vasna M'erdano~ie ..~ lai«Jn ~Cenl"'lnQj Ilanci BosneiHer()e~olline- __~ o bias nj enl a !.APOMENA: Stranke su dulne najkasnije na prip~mnom roci$IU imijeti SV€ 6injenice.c:.nodi..9f:11 1- 159.. Pnldsta'lnicl meclija m~u 50 l Obraliti Slulbi za Moose s javnosc"na IBI..c~m racunima oiMIjenim od Ililansa slinj a. .iltJ ot't:kajll 2.l"iutiikaatiskalni~uo3 vrij.. :.ns.:. "AIO poziva se u svojslvu III-Men 0 g na pop rem no roCiSte zakazan 0 za dan 2011. Sanoina hr. Sarajevo prow Menih 1. u pravnoj stvari Mitelja INTESA SA!lJPAOLO BANK.....148. t-:....~::r:..glavni intem! 'revlzor BOSNA I HERCEGOVINA FEDE:RA ~IJA Bi H KANTON SARAJ.......r __ 71to:1~Tall)n"l(6.~--. 4... Oaljl upiU lm~50 UCu Mjesocrrog bll'ansastanja nlogu se upUlili O~jeijenju ra raMovodstvo ilillilllslJ. Cakal Ramo ulica Blagol'ac IV bt 4.6~4 hiljad. I ~lt l)"!Irl"-oiJm1~..7691 Monetamo ..3I.9811 524 390 1.. Tuleni moze najkasnije na pripramnom roeislu podllijeli protivluJ'bu (cl 74_ st 1_ZPP'a). Banka i. IJog~.:' '~9. nsu ukljuce nl U gor~ navedeni Ma"s st....=:.--.ertiilitnim maxama (KM) za 502 .xane..ePRETPLAl"E 1(A!1i~. drOr:agan KUlina! ...:. lPP... Konsolidacijom svl~ raeuna Vel3Qim 18 ~1.Daw m: 20... ka . dieluj.0 S9' licaju 12-625. 1 i 2 kaD snanu Il'Isivu.ij.Qtul.. proti.::.5=.. 01'0 je prikazano u Slavki neto devlzna ... 79.::.. se smaira obavljenom protekom ro~..::.' .

oglasi SIMPLYCLMR SKODA FANTASTICNO OPR EMLJ ENA OCTAVIA .0M.. 51"w.EItI)C 0)5 868 505. l'<Iklju(ClvdnJIi' SVji!l it Iii m.ltrtm ~'. A\J mats n..v ASoAI'SS owns )10. HIdd'~jll' pll"f nt. IIPIJESJ 0351~ lOa Gfoldol..lj.MAXI DOT".l .. '¥II"'" UNIVEIIZ""L A. P ode!.. AU..2 PtIIfIiC. Bo(nI VilCn prOlOf" IlJprijl!d I Millad.D 05>1/01 'I'i<.l!i1t110 '10 1I<h.Jv "I".. radio CD :MP31:RlIli'lo OJ MP3 ~Swll'lg'''l.kIo.ur HUI:CK. ~ AU1Q.e ·~1ItODA aNf~ 0110500 IYlB. U Alu felgs CRATER IS 16~.Ie .. SS. MoI.!d('rwm._ot.u.oc AIITO SDMS . Hall komI.O'A'lA AUTO D36iS7f> m 0dJ. LJvng AL IruEU D~r~04 071.ata. rr: AUTOAaHf Onl?~1 ~O. sj(>di$ld (£11'\[' oJ'tI Ci dill] I'lo. Gardde ENOl Ore/24!) 190 Gr4l.. MeUlnltbojll "" baQ za 1)Od(l"'~ I Wl~ 1 SU\loti!(. a.wto '.JIIiIlll nilp!lJE"d +Pum ra~nar ..w!CE 03'>1Z76 ~6od z.YA1i WI?3'J 444 5¥i)r.w.Isill pr l>drlJ t.lfIJed· Jumbo Be lB. C<IIkra. !. Siedl'll ~"1'] jdSIUCI NP'iiPd.l AUTO·SUV'15 SENl<OVK own.rna ucedi!J .Pllke.SI<t>kllltlj09 J¥JnS O"Qn06 74~ w_ m Q.UOI136 180.>np lioU AUTO KOMERC vs. n.X '11101% ekstemeuTedaJe.AI11'ORAO 0541810 091. .1lspred <. AUTOQWTAII O~/441 SlC.uvoz.j napn~. E1~ ITill' pre til" oK hlo. lASvA .(I m. .l85~ 'd¥rf UI'oIO n~116!'>60 r"rbCQSMOS Co.GO 03t.k:a kOU1 uprllylJlIl tkom&nde:d..

oktobra. Talni aoemi e nastaviti provaditi zakan na terenu i kolika je nernoc Beograda POZ-Cile POurlJedena trunca AlbanaCa Regionalni portparol kosovske policije Besim Hoti izjavio je da su JUGer troiica radnika lakse povriiedena u Kosovskoi Mitrovici kada je fizicki na njih nasrnula grupa nepoznatih osoba. mrtio na benzinskoj pumpii.. - Amerika ceka izrucenje Dzardza Rajta ajtra. te da imaju povjerenje u inslitucije Kosova. . uz napomenu da ce "bez vise ujedinjenosti doci do vece podijelienosti". Prema njegovom misljenju.Snazne reakcije proriv vojnika KFOR-a su reakcije ljudi koji su proLiv vladavine reda i zakona . Beograda da zastiri Srbe na sjeveru KOSOV3 kad se na njihpuca". Nacdnik ruskog generalsmba Nikolaj Makarov rekao je za ruske medije da vojska vee ima prevge ovih pubka u svojimskladistima. Porpredsjednik kosovske vlade i minisr3r pravde Hajredin KuCi izjavio je jute!" da vlada ima jasan plan za ukIanjanje blokade na sjeveru .'llV3 EULEX i KFOR u punoj koordioaciji operaovnog plana za sjever. zaposleni u [av- nom ptijevozu u Atini i jucer su nasravili s prekidorn rada koji su zapoceli u utorak. On je takoder predlozio uvodenje poreza na finansiiske rransakcije.aavode u Elf. godine.. Sud ie rani]e odbacio zahrjev odbrane za izvodenje novih dokaza. Cetvorica od 18 kandidata na predstoiecim predsjednickim izborirna u Bugarskoj u oklobru bili su agenti ili saradniei komunistickih tajnih sluzbi.. U meduI'remcnu su ageneije izvijestile da su povrijedeni u incidenrima od utorka zbrinuti. a Amerika trazi njegovo izrucenje. Duznicka kriza je "naiveci izazov" u historiji Evropske unije. gdj e ga je porrugalska policija iuhapsila.trovice i dalje [vIde da neki od Srba imaju usrreine i prostre1ne povredeodbojevemunicije. Ta otkrica. Uhvacen je jec je nedavno kontaktirao rodbinll u SAD. da svoju viaS! usposravi na atayom teritorij u Kosova KuCi je dodao da v!ada podr". Povrijed eni . Istrafitelji Evropske komisije (EK) poceli su raciiu u njemaekom predstavnisrvu ruskog koncerna "Gazprorn" u Berlinu zbog sumnie da se bavi nedopusrenim radnjama koje ometaiu slobodnu konkuren cii u na u:zi~ru. Dok su vodeci sindikati naiavili da sprernaiu generalni strajk. zabrinutost oko lenzija u vezi s Kosovom znaci da EO nije spremna da u ovom trenutku pokrene pregovore 0 prj druzivanj u. koja it od kljucne vaznosti Z3 njen opstanak. Otmica koju je uradio smarr. Mediii navodeda EK kompaniji prebacuje dll z]oupotrebljllva svoju moe na uzis[u i dogovaranjem a djenarna s pojedinim kompanijama orneta slobodnu konkurenciju. kada je pobjegao iz zarvora i Oleo avion u Derroitu. Ukraj inskc tuzilastvo zatrazilo ie sedam godina zarvora za bivsu premijerku Ukraiinejuliju Timosenko kojoj se sudi za zlouporrebu sluzbenog polozaiai potpisivanje stetnog ugovora 0 isporuci gasa iz Rusije prije dvije godine. eetvrtak. Portparol EULEX-a Nikolas Horon izjavio je Tanjugu da ce !Uzilae misije EU istraziti desavanja na prijelazu J arin.. gdje se prikljuCio teroristickoj organizaciji "Black Lib~ralionArmy" . Haena u Islraga EULEX-a Srbiianski minisrar za Kosovo Goran Bogdanovic izjavio je da je apsolutno neprihvatljiyo da KFOR puea na nenaoruzane gradane. kada ce Evropska komisija pripremiti novi izvjesra]. Ko- misija ce nagraditi Srbiju za hepsenie ratnih zloeinaca. 23 Godisnji izvjestaj a napretku ka EU Evropska komisija preporuci t cedase Srbij i ponudi status kandidata za clanStvO u EU.e .cniji ubiea kojise skrivao od 1970. pocerkom ok!obm paralizirari zeml ju. Zivio je pod lainim imenom.globus On~vni avaz. 29. Zaposleni na zeljeznici rakoder najavlj uj u da ce poceri protesteprorivvlade. Kosovske M. Rajt je zajedno s jos dvojicom zarvorenika pobjegaa iz zarvaea Lisburg.. Grcki parlament usvoiio ie zakon 0 uvodenu novih poreza na nekretnine ciji je cilj povecanie budzetskog prihoda od dvije rnilijarde eura u vrijeme kada ta ze- mlja nastoii da dobiie sljedecu transu kredira od MMF-a i evropskih fin3nsijskih insti!ucija Z1I spailavan j e 0 d ban kfO [3. vee samo moralnu vrijednosr. rvrde evropski diplornati.. kako se !vrdi. sada 68-godisnjak. a koii treba biti objavljen 12. FBlipolicija Nju Dzersija locirali su DwrdZa Raj!a (George Wright) u gradicu nedaleko od Lisabona. se najod vaZnij om u his!oriji. u nase1ju Bosniacka Mahala na jednom autornobilu /':iji je vlasnik Srbin polomljena su stakla.. ukrao aUlOmobil upravilelja i odvezao se u Atlantic Sily.. Ovo je u govoru u Evropskom parlamentu kazao predsjednik Evropske kcmisije (EK) :loze Manuel Baroso U ose Barosso) i dodao da ie krizu «010guce i neophodno" pre- "ruueel lZazou u hlstorm ED broditi. "oamromu" . Go!OVO [esigurno dace Komisij a postavi 0 uvj ete za pocetak pregovora.javljaju agenci je. Baroso je pozvao i na vecu ujedinjeuost EU. Rajl: Sada ima 68 godina . Vodece sindikalne konfederacije zaposlenih u javnom i privarnom sektoru koje imaju oko dva miliona clanova vecsu najavile generalni straik. policiia ie imala pune ruke posla s nezadovoljnim gradanima koji su pokusali uti u zgradu parlamenta. mllaZan 'lialaSniiIlOU' . inace. Odluka 0 datumu pocet- Ukratko Brisel Sl'biJUsada uuleluJ8 Hosouom ka pregovora bila bi prakticno odlozena za godin u. llhv9cen ie nakon istrage koja se kroz viSe od ee[iri desedjeea provodila u tetiTi dclave na tri konunenta. U vrijeme dok su poslanici raspravljali 0 ovom pri[edlogu. saopcila je komisija zaduzena za otvaranie dosjea iz vremena kornunisrickih vlasti. nemaju nikakvuzakonsku posljedicu. pren05i BBC. U go<hlnjem izviestaiu Komisiie 0 napretku ddava koje zele u EU. Ali. koji ce. njemacki vojnici koji su i poceli akciju uklanjanja srpskih barikada i od5ijeeanja Kosova od Srbije demonstrirali su kolika je moe KFOR-a n3 [erenu i kolika je «nemo. Dodarno oporezivanje je duboko razljurilo Grke koji su vee duze od godinu pogodeni sLrogim mjeramastednje. sBptembar/llJjan 2011. javljaNBC. uutl Grcl SDremaJUse DarallZlratl zemlJu Sindikalne organizacije od dva miliona clanova najavile strajk Vlada usvajila navi perez za spas ad bankrota lahtieu za zatuor . na osnovu prociene je Ii taj uvjet ispunjen. ali ee datum poeerka pregovora b iri u vietovan napretkom u odnosima Beograda s Pristinom. U avgustu 1970. trenumo se nalazi u porrugalskom zarvoru. i oeekuje da uskoro bllde usposravljen red i zakon ns c:ijdom teritorijuzemlje. U Grcko] se najavljuju novi strajkovi posliieodluke parlarnenta da usvoji sporni zakon kojirn se uvode spedialni porezi na imovinu kako bi se smaniio deficit u drzavnom budzetu.saopCila je Vlada i pozvala Srbe na sjeveru da ne podde nasilje i ne budu talae kriminalnih strukrura. a T imosenko ie ostala pri svoioi tvrdnji da je htva pol itickog progona. Ruska vojskasaopCiJa je da je obusla vila narudZbe au!Omatske puske "kalasnj ikov" jer oce" kuje da proizvodac do kraia godine predstavi novi model. a dokrori iz radnici Albanei bili su angazirani na Ciscenju korita rijeke Ibar u okviru USA!D-Qvog programa Nakon ovog incidema. prenosi Reu tel'S. Rajr. Peije vise od teriri dese" tljcea Rajl je u zarvoru u Nju Dzersiju slliZio svoju 30-godisnju kaznu zbog pljacke i ubistva ramog Veltrann kojeg je zbog 70 dolara Rajr us- unuaceD olmlcar IZ1870.

mozda u susjedai Niger. g]ob us UskQro abracun /urskevojske labornbardovanjem bazapobun [enika koie se ualaze 1I sievemom Iraku i.! to""" I"lil' web lrmicI "tMV O"Cr<\' 00rT\ IX! 3(1 h . Prernijer Redzep Tajip s pobunjenicima Erdoan (Recep Tayyip Erdogan) n ajavio j e izvoden je zajednicke voi ne ofanzi ve s Iranom protiv kurdskih pobunjeaikanasjeveru leah. jos podrfava Gadafiia.proti v vojske i 1I koris [ pravaslabih .'QJj3 ad 8· 16. 170 kilomerara iugolstocno od Tripoliia.J Io. Nakon incidenta na granicnom prijelazu jarinje na sjeveru Kosova kada SU Srbi napali medu narodne voine snage.slD 0 m skupu ispIed barikada u sell! Sef potrage za diktatororn objavio Njemacki vojnici demonstrirali 0) SU koHka je moe KFOR-a KFOR na rnaksimalnu suzdrzanost i srarusnu neutralnest. POlraga za Gadafiiem sada se krece u drugOID pravcu. TUrska voj ska je na 10 odgovori- Turska volska planira upad u sjeverni lrak ~ 22 2_9. tenderima i korupcijom. koja bi bila antireza korurnpiranoi poli tid n] ene zeml ie. a da je drugi njegov sin Murasim u luci Sirt.. godine. tvrde zvanicn ici.a i00d. porucio je Srbirna cia.j ~ (TSCI A~ Koolllk1 eoot~ -+ 385 1 6676 Q55 Cmatlil AriI18S 1.zavrli provodenje zakona i reda n a Sj everu zernl je. s u na pro le. Vecina plernena ie proriv Gadafiia.TBrorisll HK Olell naSlaunlHe Kurdski po bun jen ici su u pcgranicnom podruc] u prema Iraku ubili [edncg ci vila iki dnapovali sest osoba.. Vlada ie izrazila odlucnost cia. . Dosta je s rim partijama GiCOlina praui nouu slranMu Antiteza korumpiranoj politici profirera. KFOR ie prosirio svoj u bazu i 0 j a~a 0 p ozicije. CiCO!iD. koordi U3tOr po trage 7 eadik ta torom.a~h. dok SU kidnapovali pel nastavnika i iednog pripadnika seoske slllzbe sigumosti.~ Dnevni avaz: telv~ak. i da obojica razmisljaju da odu iz zernlje.tl~ mpI(II:Uje S(l @aJ. kak 0 b i deb 10kirala puteveza slobodu kreranja. Poslije visernjesecnog primirja pripadnici PKK su od sredine avgusta ubili vilie od 30 vojnika idrugih pri padnikasnagasigurnosti.. U italijanskom parlamen [11 bila ie zasrupnica izmedu 1987.rekla je Italijanka pori] eklom iz Madarske. pred oko 2.a vjerujese da se On nalazi u oblasti grad" Gadam is ria j ugu • rekao je u telefonskoj izjavi za Reuters Hisam Buhagijar.salr) TCROATIAAIRLJNES A STAR ALUAN'C'E MEMBER ~ . osim Tuareza. subol. Bivsapomo-zvijezqai l1ekadasnja politicarka Cidolina (Ciccioliaa) planira osnovati novu p eliti ~ku partij I!. aavedeno je u dijelovima interv] ua z._~_m_em_~ __lru_ia_n_20_1'_. rodnom gradu svrgnutog libijskog lidera. .nh 5 sa ()Iioo<. izj avio je jll'.eOO' u Sar'djOYU 003 789 6OO{SlIJtak.." je I! poli tik I! u~Ja 1979. gdj e ga sti [i plerne Tu arezi. del lobll • pucov:rlr mill 1 od 30 o'dea r 2011 (to 24 rn:lIu :?OI2 g 7.000 okupljenih mjestana Ibarskog Kolasina. ociienivsi da su nasilje izazvale "hirninalne strukture"... godine. se za svoja prava bore h ri scans ki. nadomak gran ice s A Izi rom. iako su na barikadarna Srbi nasta v iii dezu ra ti. ubilaoko ISOgerilaca. J ueer Noviprotest Zupce kod Zubinog Potoka predsjednici opcina sasjevera Kosova pozvali narod da se iskliucivo mirnim putem bori za svoia legitimna prava. Terorisri su ranije u bili iedn U tru dn u Zenu i njeno seslOgodisnje dijete. Vlada u Pristini naiostrije je osudila nasilje proti v rnirovnih snaga u blizini punkta jarinje. Predsjednik Srbiie Boris Tadic osudio je upolrebu sile prema gradanima i pozvao Europa vee od 139€! KLJpile ovog Ylkenda! Pu lljle do prol"jeCal 30 PETAK 1 11' PI)IIfeInIlietlMl ~Zagnall ~ ~jJ I I ""':noct"nI ~ I<Jt P'Il potnOllYl'lOl oiIri!TlD. dok u Ankari najavljuiu upad u sjevemi Irak kako hi se tarno obracun ali s kurdskim pobunjenicima. Gadalua SIiliPl8m8 TUarazi Muamer Gadafi krije se u blizini zapadneg Iibijskog grada Gadamisa. udaliencrn 360 kilomeiara istocno od pri[estonice. N oc s utorka na srijedu u ovorn dijell! drzave protekla je mirno.arioTa!"lii Inqi-T!!'"XL 1l11\<"u. _. Episkop rasko-prizrenski T eodosije. Mislimo na s rranku pos renin Iiudi . m agazin "Oggy".Zelimo uspostaviri oprimisrien u s tranku bu ducnosri. i 1991.er istakn u ti zvan icnik Iib ij· skog N acionalncg prijelaznog V ij eea (NTC)~ Is ti zvan ien ik je rekao cia se Gadafi j ev sin Sejf el-Islarn nalazi u Bani Validu. Tuarezi. kako se rvrdi.Jedno pleme. prodaj Om glasova..1II CtoaIJll A. Pripadnici Radnicke parti]e Kurdistana (PKK) ubili su jednog civila. 6jej_epravo ime Ilona Staler.

B H komitelaCIGRE_ imamo enorman bro] nocenja gostiiu iz Turske. predsjednik BH komi leta CIGRE . Mirza Kusljugic. Na siednici ce biti razmatrani izvjestaji i zakljucci studijskih komiteta i usvojene preferencijalne teo me za 1L ·savjetovanje. A. Zeljelismo se na najbolji nac! n preds mvj ti !l a OVOID privred!!om skupu. saopcio je jucer da je zvanicno poceo s prodajorn i odvofenjern starog zel j eza i za m j en skog agregata kamena s deponije Rata kraj Zenicedomacim i stranim kupcirna. Rezultati potvrduiu dasu sekun dame si rovi ne dobivene preradom troske s depon i· je Raca vrhunskog kvaliteta te se mogu korisriri u raznim granama industrije. izvrsnidirektor Elektroprivrede BiH (EPBiH) za distribuciiu. a novinari iz regiona ko j isu pas jetili hotel prepoznal i su kvali te r i dodijelili mu prestizno priznanje -kazao jeRikcvic . A. profesor na Fakultetu elektrotehnike u Tuzli. Vise od 300 ucesnika iz Z8 flQviuare u Radon Plali zemlje i svijeta realizirat ee radni program u dvije plename sjednice j u sjedriicarna 16 studiiskih komiteta.kvalilela Zagrebacki Mlm group. 29.a tokorn nekolikodanao proizvodnji ill govorili Admir TUrlSllCHa Drlzma RadOnPazl Hotel Radon Plaza iz Sarajeva danas ce u Novom Sadu dobiti nagradu Turisticka prizma 20 II za novi k v al iret u rurizm u. Crne Gore. a 11 irne hotela nagradu ce primiri Armin Hrenovica. hotelu do" diielio je prestiznu nagradu za k vali lee. jer je okupila broj n e pOlencija. • Pred usl nv za prodaju bin ie zavrserak certifikaei ie materijala po evropskirn normarna. .S. Cermak. J uzne Koreje. Tapa" na. cestogradnia. Seb'fj) spocetkom Lt10. Naziv prve radionice za poljoprivrednike je "Perspekrivebilineproizvcdnie u Hercegovmi".P.. a • izj avio je Cuki dodao cia je delegaci ia Opcin e l'azgova· raJa s preds m vnicima Am· baslt doi Kine i izraelskog miniscarsrva turizma. Slap NukllllS-IfUlncl Sarl!evo &UniOedHGroup Rcriffei_n BANK 5MRKASSE Slro vine s depoT1ije su vrlwnskog . kao sro su b etc n. U prostoriiamaPcslovnog inkubatora y Trebin]u juiSer [e pocela prva faza realizacije projekta "Skola preduzetnisrva" koji.. ie za p 0 trebe proiz- . Tokorn seprernbra zaposleno vodn j e jos d vadese [ radnika. event menadzer u Radon Plazi... generalni direktor EPBiH.. N akon sveeanog diiela plename sjednice odrzana ie radna Skupstina BH kornirera CI· GRE. direk to fa prods j e u Rad on Plazi. Rusmir Mahmurcehajie.. ce men t.Dt. 1993.tibra-padfic . pa se n j ihovom upotrebom smaniuie vadenje kamena iz p rirodnog okolisa. 21 savletovanie BH komiteta GIGRE SARAJ.. P.'<"'" • Mol> 1161 780 00 I ~~-- www . septembar/rujan 2011. obrade i eksploaracije na bi vsoj deponiji industrijskog orpada Raca kod Zenice. Sjediste UPariZU oa Sa konferencije Andeliia.Mrakovici je proee" king vikenda odriana in· vesticiona konferencija. '.SOKOLOvr(. Za danas jezakazana druga plenarna sjednica CIGRE (Fe/e. prj ienosa i distribucije elekrricne energije te a programirna razvoia elektroenergetskcg sistema. A.1 On1l1bl~'J Mol> .I. gdie zamienjuiu kamene agrega re.eu. zlri sima V I ien od na j uglednijih turistickih novinara iz Srbije. . Slovenije.nt.re.. koji je dobio pravo upravljanja. c.ime se broi zaposlenih ill! deponiji Raca pop&> na 4S· kazao je Sadik Colic.br~e-em. bh. godine. realizira Opcinskaagenciiazarazvo] malih isrednjih preduzeca.~lanica je Medunarcdnog viieca za velike elek tricne sis teme. M. direktor MJmgroupa. M. 1 J 1& 111 • Mol> ClIo I II -. elekrrocnergeticari SII razgovarali 0 naivaznijirn pitaniirna proizvodn ie.. Viiie od 250 aurora i koautora pripremilo ie 140n. Sveeano urucenje nagrade bit ce upriliceno na 44 medunarodnorn sajrnu turizma u Novom Sadu. koje ce biti odrzano 2013. OIl1""I1 or.. P rem a riiecima Denana Rikovica.EVO Oanas S8 zavrsava Oeseto 140 Radon Plaza: Novo priZJlan{e za vrllUnski holel Vise ad 300 ucesrrkaz zemlje i svijeta razgavara a razvaju elektroenergetskag sistema U Kongresnoj dvorani helela Radon Plaza u Sarajevu danas sezavrsava Deseto savietovanje BH komiteta Medunarodnog viieca za velike elekrricnesisteme(CTGRE). uz podrsku Opeine Trebinje. om c ~~~ . re izb or organa ... Elvedin Grabovica.. Proteklih dana II poznatom sarajevskorn hotelu bh.30sa[.aLtcnih radova koji su predstavljeni protekl ih da n a. Nakon priprema na radilistu Pacali Droda)a i OduOzs RaCa II I I $lambeau poslovnl rlmpf. asfal r.biznis Dnevni avaz. /. • U posljednje vrijerne svecanost u Novom Sadu Bosanskohercegovacki kornitet CrGRE nevladina je organizacija elektroenergetskih strucniaka. Hrvatske i BiH.. Makedoniie. koj oj je prisu stvovao i nacelnik opCine Trebinje DobrosJavCuk. Na . spec . malja.ine in vesc· lore i~ vi~e razv ijen ih . 1:ije je sjediste u Parizu.. CUHs Hinezima i Izraelcima • Konferencii a je ispunila svoj eilj.

. ". . -.. _.. 2MI!I1 IQQl') tIIorocvil2..ll IkInklll EUot... 09..00 KM. ..2011...og nDIM~ D!OJ 2'J. ocredem su u lznosu od n . ~. .O\I~'. '_ ... .IIn!II OIl' _ I.._. u' orivl_n...-...0YI: ~"'III ~·tIjI&IfI"""'\It~.... 0 _liOAtu. oaog.... !h 01 23-C011il5r1' BrtIoo 29 U 20 If UOCI ~ '"_ IlaNro-w • I ~ II I 18 0 (B"mDI r"I'OCIWW U Brt>.6dl U r>DIIl<riWU \-tIM "'1!aJW CIRElUOR kIron allrO...o 9<1'1 0 ~ar<~ f'ranoyljllnOg t"'Y1'OCI ~ P ~ . o.d..g. . ~I<GJ101 _... 1:111 go<I.... godine dooto ie Odluku bro]: 01· 443/11 da se rasplM 1'~ 1I~. " n. Prijave na konkurs slatl iskljul:tvo postom na adres u. 4..... "'" ~ od M..· UI ptlj.._' . _an.oglasi 'RIICI"\~q 'BtotOl.snI odRO:l 5/00.. po lor .leut lET SARAJEvO PONOVWENtJAVN KON. It ..iu (. Pravita Osnovne Skate .. ~ .cl..lIIm IU odtbI aoM lI. ~ ~l . a..tnJcb 1»1 _ II iUJwp paIjoprI"""'og ... t S....ERAC IJA BO SN E I HE nc EGOVI NE KANTON S.. i 97.M.h . 01.. l1I!ollkaM ~_ pttI~t.2!l11 godJ ..... -.Uq~Q 11'1 Lub. cia ..hopkl M~ "'".8tH..IM'IC"I1 _ 8rb..""Iat. Il~""" ~ II ~ -..Gnojnice" na sjednicl odrzanoj 6. Kandl da~ su ouinl dostaviU (origin 01 ill ovjerenu totokopijuj: ~ biogrllJija ~ do kaz 0 strut noj SPill rni • dokal 0 raonorn iskustvu ~ do kaz 0 polotenn m strut nom ispnu ~ i.. rad I n aplate novcanog pOlra2ivanja u IIllOSU od 3000.~'~ It~<_ 2..1 .I..... .~"JeII uturp U!UVERZlTET U SP.:1:0.'01 od 2& 3 ~r """"" I. 2011. rs ko uvjere nie stu panje m na dutnost......(114«1Il1018. ~ . radi izvrsenJa...... SOSNA I HERCEGOVINA FEQ...YRS poIJopthtOdnog zemUi!U! I..d ~ ~ ~. " U 8XlNu tasj)lSUJe sa "I!~ polTabarna Upt'!M!C!ru&tva .. procjenom i prodajom pokretnlh stvari lzvrsenlka Sudija Dzenana SkaljlC PO U KA: Protlv ovog rj ese nja stra nke m ogu Irja ~ viii prigovor ovom sudu u roku od a dana.. . ooj _"....0 1II'"IJft" ......~~.. OrucevlC Hamid iz Trnova DejtlCI bb. ... Zakona 0 osnovn 0 m odgoju I obrawvan......g·"_.a"".OO.- ~ 0 """'" Ifll¥l-... _.' I 11. _ U II<_. Saglasnosti Ministarstva broj: 05·02~ 40·1432/110d 04._ p..... novine HNK~a·...1NSKI SUO U SARAJEVU Broj: 65 0 1111439 09 I Sarajevo.rom _4'ICO"I &tOo C)jJIr. u dovolJnom broju prlmjeraka za sud i stranke.. . • ~.cIInom· .ARAJEVO o P('. R!Ik"'~ ~ ~.... Durmo Hasaniz Irnova Dejclcl bb. RIdnI I> &~ a.:J!IIe1.-O..2011. "''1.. -. ~ GCkhil"~iln Gvn'rah~.... 09. Mosta r._.~ PrmlnlQ 0~ r~ ~._I....~~ _. Kan dIdat ko j i bude ilabran do stavlt ce Ijek. BoH brq 01 1Q2-()111'211:lQ!1 <XI III II. no_ _ GI:1o~' pI.. Zakona {) parnicn{)m poslupku objavljuje RJESENJE 0 IZVRSENJU Dozvoljeno dana 10. 21. .a 1 ... 07.kIl . . uvl<I.allJoII!I a: M"t..\..00 KM sa zasonskom zateznorn karnatorn od 2... otD 14 ~lll~"~ 72) ~I'" U 5u.....Iot l.." 0~ RUC' ~ ...~'.1Ia':D'.~" iIonIIIId_J_.""'A. BiH Sarajevo ul.... Ile.J Pi:DAG~1(1 "".... .~ obl ._.._. 'BO~"l n..sa 15 . &H !IJI "'_'bIIc«oIfII!W!.__.10 ~ ~I di:onl"I_~ ~pZao... . 2009. . ~\\~OI!' . __ ~ ...Q "'...zI. joovoo~: """ till Ii lIOIiOdlIod Oi).~... ~. "P. 3.. N epeipu ne i neblagovreme ne p rija ve ne t e se uzlmati u razmaranle.to .". kandidati !reba da isp unjavaju p osebne uslove : • zavrsena VSS Iii VSS • kaJ1didat treba ispunjavati ustove za nastavnika III pedagoga • kandidallreba irnati najrnanje pet (5) godina radnog is kustva na odgo jno. godlne Optinskl sud u Sarajevu I 10 sudlja OZenana Skaljlc u pravnOj stvari tranoca Im~enjalnte~ sa Sanpaolo banka d. u...N:I(U RS pflj .. _"'O'~""""""""'_"Od '~ m"""_ PI'..- ~ '""""'.Ui<OJ IllOJa.M'~ nilClmlQlI:)I:NU'fIi.. JU Os nevna Skota . "'''....... 2009...ur.IIbrloC......ba bb..Gnojnice".... 21. 2OQ!I' I""i"" 00:11.. ". 07..SI.....III"ffl111PlIllO'>'PIl &tM ~ Bot! ~pIII'IOIoljeno~·..a """ II!W!.n. ""'" ~ U_ n~ kultln B<tkD jaYno lIMlmelMljll...tIok1rC 'U5l.. _. nCl"'daII. "bez protes ta".OI 001tlO3 QCOfIf UHIVERZITETA U AKADf.. _G '_ 11.~. Mulaosmanovic Armin iz Trnova Daieltl bb.. ~.PRVOG CJIU..~ ..". 77 &0 ~. ..1!arILn 'D<Ib.Koo.obrazovnlm pnsl 01'1 u rna .....nogoMc . ~" u 3II_Oddon!l~....t'OIIIJ. S8 11vrsenim protek.. It ..'" 1111A OCIY I . ·Iot g '... I<DmpioIIIM BttI<o!H Imi:>Yinom ....00'I0'I10~U"~ Htf1»IIO"I"'Ill..~ $I..RA.~ z. I:dd.! vlunlit¥\l8ltJco OIslJikQ Bill vu A pt. ' . 5/04)...~. llilillm l)I~oI().vod iz mancne knjige roaenih (ne startle od 6 mjeseci) ~ uvj emnje 0 dr2avljanstvu (n e starije od6 mjeseci) ~ uvjerenje 0 neka1njavanju i da se protlv Islog ne vodi krl1.. ctana 85.VUenK"" doo t. 11. y w~ ..d. 3""_ 1iWInI'~ --.._pIjI.~ . o lrektor Skn Ie Ime nu[e se na period od cetiri (4) go~ dine.. " __ ... Ilu~ .. 1 \.. .".!IMau"Tlfmog~'~Il!n" BtCoco OIl I !loti U!9d..'Al<anom V5!i ~ _uo J~~i""_'~_ ..._.I u nIPi'I]Ied' -. I ' .... mlMrKm Brtko DIJlri. Troskovl Izvrsenja 100.." 'Rk 1.. ogIunq ~ mcIIlIIM dII>bt:I ..""" :pooioft.-... stav 3.....c!lpllng....'lilnj posrupak [ne starije od6 mjesBci) Konkurs nstaje otvnren petnaest (15) dana ad dana objavljlvanja. u .. broj: osnovnoJ Skot..........fIIIIo "'" 161D . 09. . ~ lIto'~ IlWUt>II "'''''''''"~ . u 114am1. __ .~ kom rw:IlnIlWlJo: 4 ~ poI'oO"oojMIOg . poo.r..- ~D_ _lI>D__ -....1.. ~ nil '1. za Skolskl odhor (prijava na konkurs)..._.IuIkta BH plUm U!In"""'ll' JWII1O'.__ . ~ prijava . BItk(t D..~. ~ .II.:r doo Bosna i Hercegovl na Fedel1lclja Bnsne i Hercegovine Herceg ovacko"neretvanskl ksnton Grad Mostar JU Osnovna skota "Gnojnice" Na osn ovu ctan a 96..u . .."Odr"....RUClnkk !eOr'!jl!lca. .II.... .. Do slavl) anje rjeMn j a {) Izv r$en j u izvrs enicim a s m atra.I ~fIlMt. 2011 IIOdO'\O u....... ~ ~ OC!' KoTt_ l.. 1S300 ..qu ~ pulvTor.Gnojn i ce"..1"'" ii' ~'_ . 4/04..q_"........_.. 'U>~ P.. od da· na prijema.....2011 gadine.* I:1onOlI ftIMCto. U'IIo.....ll ... Skotski odbor JU Osnovne ~kole ........IIrl '''''_!'I(*Ul. ~ zu. 2... .1n. Vr.........I.......U$A STVPUA U SARAJEVU...-nljItQ ~ IAIr'IfIOg .dFoa Otrelt...tII"Io.~ D<WIooQl BoI-I '.. 1(1201I fIod.......Io. lOtI p""""". Obala Kullna bana bro] sa....0 UI'IMI".. ...aeJ< Of Oirvtlf!r 9' proiIlYodnjU W~ ~-.oj~U Pr~ II ~ ~ . rnrLI> I NUS-II" 8kH SLOBODNAMlEST ZA OPt'S kANOII)ATA HA PEDAOO$KOM U PRVU GOl)lNU FAKUtTETU . ·0......eIIjI) 0 opIV!I ._~ oo"" .I .......~_~..o. 01_ 0• ......-... kfaIu bIDg~ _ ... .. Ift~ 9111'."....o [J(sD'lklu aH' Lst.. bOC II.In~: .. po.HSKOJ 201112012 GODI!H 2' .'_ HNlIIdH.. II'~·_~UoI'""""""".. ~'UI· ~ *... godine do lsplata.. I!IIbII . ooicbu ztt •• gooIIne " IJ.-cI>N ~Ol_~Ii!<_ • _ Pored opstih u sl ova propisanih Zakono m...' ~. 1:10 0".. ptnUIlIr-".. ~ to d\<I.. lie: f"OIlI""..1t kct..... 2011 god.. _.. I( O...u kL 0l!'09~~ Qa. prouv imsenika 1.. Vyena.ioOmo.SI<4DIni QlIWII !e<¢kO CoJlMtQl 8M' D!OJ 2IW1) ..ID nil .".~~ za tzbor KONKURS i irnenDvanje djreidora skole II'Ih<pI ... .'''''dO~pOt...pi'OJll1r1j1m1000m.... godine na osno~ vu vjerodostojne Isprave ~ vlastile (solo mjenlce) sa klau zulom..I .. na osnovu Clana 348. J.._..t~""~~J_ Vb_ rjp'1ldl Bltl..I Ln::d l.. ~. 00 3S5I11 co V ..IIuPku 0 IIniIYoIIQITI EJItI. NI _ ~'8 IWI<o Oowi< .SI gliqnkBoH tw'C!I ~02J 1S~ 1lI~... . DOl. \0 DI<I5 ... .III U 'f tL'UIrT I'llt I 0911111 Izvrsenje ce se provasu zapljenskim popisom. p..o m roka od' 15 dana od dana objavljivanja.........-(na\aI~~.._ .u daIi... Durmo Elvlr iz Trnova DejclCi bb. du ""'" !Jra ::II _y~.~~-..1IItI. R LJpI..11)_"".. pcd.

i IlzbortarJfn'ih opcija zasvaciJlstl1! F • Biraj Izme:du Mlnula.ol.oglasi Dnevni avaz ' ' ' ' ' '"' ' """""1. trt.tllllO' "C~ ..II PIIY ~'I..erneta 111 uzml svel 'Ih Korisli Ih jedan... . sedam ill trideset danal Ufivatd U svom lzboru ledne 111iSe tarlfnih opclJa. v I"oz.>0''" 19 • VeUk.. Porua Ilnt. ·lUIl" bftJIl..

. ....• ~.... ..... "prI_"IlV kI. I.Q.... .l..-....III..... I·~''''j!.b roit._ "" ...-. ..1.UlJ.._ ....._ • .. fU1:M_·~.iQ:r..._-.~N1.. ..~...'.· .... ..""""'..."~ _.. "'"..... ._~w~!IftJa '.._ 'Im . -1 'It_ "..·r~w...-. dl.........._ X 'II iJ'l ....fnK ~ I ..ltllbWb .. .. <>c<>t" ~' _I....... "_1 >. .. ...""1.n_ ll_ • . --I''''"'~'''' ... " ""'_ ' .. . ....... . 'R'HIIJ _ ...._ U... U!I! ""' J!Q:H ~ ._..-.. l..._.. "" __ .. .. h:il •...._....."1-... .U...".. moJ:... 0._~~ UII<o' -......... . . Q W·~~j:a.'N'Jpof-1.....:_~'*"..._Jir\o .. __.I'~Lq: MIl 'h~._I!ft!... .-. _'"'_...._OJ~"'" bI . ~Q: (~~~ • ~r!~~~~ .....o.p:P"~ L '.... nK_ J ..loJ. 641Mt:1IIfI!oII .J-nlr ..I11 '.... I. PII!I(1I .Iw".K.."..I_...ik' iPO "V~I!l1 ."'..~ _. ... :oe ". ~ .. ... _" ._.. "'.f.k~ ....!'rllio' :PO .... ""'"IIoKI...u MiU11...........11.\I:~IIIIII!~-.. ..td._ •...~ :'91'1... '\LI..e~HIIl'. ~M 1... IOoC>d-o. . !I~Iv.... c.. ""11"'" •••v." W"b~.J_ i ' ' ~IOO''_' ' '~' ' ' ~"'. 4.a" ~!oU!!i"'" bvtiI'tJ.."......."""' .I& ...JlI...." _ '.rlt-"""· b . p:.........~ .. ... -1~.'...... ~......)1: '.... .._ torok "'k '"- CAI !ed ."91..._...I<""~ ..Jl._ ...... '.. .._~ _ ....... ..0 1lJ:.....~1 M4H ~ . . t_"'" ' ...._""...ro... ._.....SI~h '_p '_~I~ ~ n N". IonI.. ''''"'........I~ '.."" ~"''''''''''I''''''''.f . . ~.. ' __ ..o ...IU ......UIl ...tu ....p.........uD(JIIII~pvp.."'....~' . "_oK"'..._"'...""-.•• "". .·". ~"'''''''''~!IIi.. fI' ..1i.....-.. H_ ....I..... 104 . .it._" ....... u..I:.IniM' 1~.. " poot ."'" P£!9i".I ...~.... oI_ ... Q' .~~ .M. a..Mvrllll1i: _ 'Ir_I._I!!OU.I.t"'.o~"1I< "04'¥~.......'k>rs.<po. _~. " . .. •.. JctiO"'·~_ tt.. ..:_ anr ."''" .pMJ. 'I !d._. _ .·_.. ~ ..".". _ • .......ftHI.'pn:iIIol'IIiiiI )1. :Ul-.......b_IH"OI I1O...h.... "'n_ IM<! llI:nq:ii PPI'f'IM... ...._ ... Ik. ...IWi ~""ruJliI ~ .... 'c~ ......I<o..cJJd....: hlii!ikdJl' "iI:U '!ltd 'Id CJ~. .'~tQI " u _ tjO'w... H.......:L..I -~ '....' ... '".... D fN~.....!'~' :~l'(tII.... .IJ+"..._ :"'" . "'_"". . IIDIl'J .bi hu I...p...h. t.. ...~""""HU .nl!...'I .K :I.... Lot .." brPp.iIlJiiilJp... ....fII.'''".."""". M>IJ_ mwtl ...I . . I:I....¥111~ k:ori... . ......'~ p . . -.... h . II:M<du "" •• Ji!~I . •• .....a .v...1........ .''.... _ t__ ..u lo<i __ ._ ._...._..... '" •• ~IlO!CI<O. "k .....f...""u"••• '..."" IfII'..... I_!lI' .u.. "....... .. ...... " _w ...Il.b: I ~ iI. kNo"" ..-bOp... . llJ ...It.~ ...... Q)' • ....J ..."l.u..._~ . ori....-01 _....!'~kt- ''''' .._ UI..~"'.... poo " ._ . ~.IINW... ...W'II.."'.hIl_ • " _ .. '. . :... _H-~_"'''~:O _ ...Q..0...III' . "* u.....' ... L'.. "0:Jl "*"" ''''"tI 'P'"' '$ ~' . 110 " .. ~e. .'.'.'__ ...'*~~_....._ 111iI '... ~"J!...j •• lWc"tr.... "*l ....... '..-.. I!!iI 'IJIII.. . ~ ~. &ni. . ~...... It....r-1IdJtt UQ.L ...."""" ~" '_ UJo'o.... '...... H ~ • "~"""I:O(O~r.n".... '1... k'lt' ~. ... iI!!!l.......... . PO<> .."H'~...:_.... YO' '._r..:~a: ...." _ ."oI~"l" ."". podft • .. 'Il-ltI.. lO'OI~ Ufn ~ ~..__ '.iI. '""... ..".' ... ...... _91 lALillll 'I. .._"".""' .... I .1 .... '_.... "". po"...:_ '_.... po4 .c. ..-...".....".~ ..r IRliIIIU!k. ... '110 __ . -..I<-.".... •• ~ "'I•• ..!!1I'Y • ""_Ur~ ~. __ . :.~ .. ..'J...._Itq' "_iii"""'-'~'''I!o' """_.~' .4I....~ .. ~ .. ..' .. U '........~_ . ...... _ $. AI4I..~"""".._'u"".~ MVoM41J._... "'.p.... I "i."'jII~JIilI'II:.Ion!M. -........"..". .MI\'HC.-!J~.u..r .t..__." . ......"~.uHtJ'~r.. oojl... ~ ._ . _' .K_ '"" k>4'ool6«l... _ _ ....iI.._....~""" •.~ . "'.._..Iiii~"'... .iH~ ...~' C~. ' .........p . .".1l!I' :-... _ koh.'. ..'~ •4 ....p. .. Ov-llii' _ori"'~III' " :u'diiii!!".."' Q:..'11.. 1a1l lUi"' __ .. k . """""""' c. 1.•'<tl.H. -".'_.OiIIn-!:!j9 .. '''''J ....- ~W.e _ trPJ ~P1~~ U ~ . 0 to diWp lahQ ... ..... --J ~ '"""(-ua· OI·""' ~ ........."""""'''' .....01...n.--o' _ .04W.>OIol t ''"k_tokf y II ~'''''. )00"" "" . I'. IIf. . 0 YT1ltI..""".. ~ .... ... pnr.._:IlO 'C:'-p. ·". "ln_ :1.oJ .C I ... -oJ-..ri- ..~"M'd........ <l!i!o....".oglasi ""'H~''''''''''".u ".... 'iIiiI • kD!J:J ~""'b.c__-l'~'_.MiJid k. Nol'.IU. ".I.... r u.._ .... IK III "". _ ~""''''Jiilil!l .'._". :~'edll .w. . .IIIII:".altl _ •"' I. '10: .o:p . ."''''...":W.. :bP I.-· __ !O!Il "'" .. u.."" _:....m M*" 0... "' .... 1..- I~"""'" I'~.."'_ .... . _~""" " ... '. . '''_ oO.. .!MIl!' . .. 1JiIII_r<dM '....._ ItM liUJifL in USLUGA PRENOSA TU£FONSKOG 8ROJA 'Dod........... ~ ~ 1iI1III ........ .. "..e _.. .o . ~.... .. I..._"'" ....ilnoIuo. .... _ ~.{"'.. "'tf.... iIfIIl.. '''"''_ . o: ..JIi :uli1... O.~ ..nJi_l_~ "" .en HpJ.p~_....... """_j.di....' ......t.... If~IMWI'lM'o'~'t.. ..odIIII..""..10......-IH"O!L {k~""..i ~ ._ . !W..' - ..~ :r\:iI"Nl. ...............ftiI .'~pc_.......1..' :totlJ'"YI'n....'...... ih=1. _no"..o...... io .. " ~ • ""(... ·t... t.. t_I....". ." ...r..too '"I..I~ . _t<IjI~.J ._' lm_~ D)O: ~. Id_bn!f......dt_J:""."" "'..~.lofl "".OO' ....I. _.1I'!I1CI II 'n ..II~~1 ~. .'" ..tniI ~M'''~:r-r _tMN......"' "'" """' ...Alg..I>"'loo~ . .: Iwt!ili I!!!!: . 1.. _"'"......._blo_ r_"."iI'!Ito ......_-.I-o-.DtHIb. !Io iI... ' ..... IL...iIt.. ."."~lC.. ~" q_"'~~"...... ... .."~~ ..... ' II._ ... " ...Ih. .. . ~..r....lt!' IItI""'.. kt.. _. . 1i!... . .. '" <IMo.._fO'tr. ...1""1~......_kmi ..~).n........I. '"' ...or~ ._ ~. .jJ....!UIL ... . .. . __ ......"fuUtI ._._."11 .ou. fl4IlPh .":-t.loOIXI"""' ... p"'~....t' '....!....~.. ...U d!..... • IIfd :Iit.c....I ~I _.... ~~i....... ...~ .. r II 'MIl....""' ....""'--S'-_...'...«: ....o._.1 ....... .. .-p..klk'o...r. ~InIIIIfULt"1llIIlw\..... PI"MIt~ ·_ .....Ij u""'" ~ .. .._. _ ......""..... P_~J."'".._ ..... ori'loftl.-~~ . ~""I._..-. .... _.UtaUVlIiiiI..~'_'''''_~''''''''''_ To! IIB>? .J .".I'. "'..... __ .o".. u•• .... ''!J!lM'Pftll'HI " ._"""" ........!oJJu( _ H' t'..... 20'0_ < n...·!ii:I}ti '.....""JI ......BO!J 1moI....ob '"" .. ....:1......... E _ 1..fIi~~"l I> II'''''' .. "~... '" 1-. .t'.. ._ . 1iHIIiI1!IIL~"'~.."_"'~'If i} i"'U ~~ W flllJI ..'..- ..''"-''_ ..-It'-nJ.... _ _.t...! l. 'u . ......ued (D... • _""""-"...~.. ""'kw ... ~ _ ...I:Iv.lr 1!iI~~~II L..-~~~~-----------------I 1 UTJr\ 'H~"f'" IlIlhl"\ U!..... on • "' '..........h ( 1_tku..d..!'yf!mt.I_dO!.''''_ •...dJ. 1. "' . _ .......I. ......_II'-L... uIIun.....iIftoOlit' ''ff'-U''-! IJltp...... ""..• U:vd.""~ M..lt~:"'i'M.pH_" ll_ "...""~.. .._-...UUo_ '._ . P u' ....l.... .J'.a:II1.. ...._.... ~"""".".. .. '~I ...'. ..:1.

jula u dvorisru Hirnzine kude.599 ilteka cigareta "marlboro" vrijednosri vece 001 100. KII~a Rediica gdje se desio napad Pretresi stanova . OleO uozilO l'{aparkingu Darn a zdravlja Zivinice jucer u 5.45 sal.ad marta ove godine do danas navedena lies su.avlja Zivinict'. niko nije povrijeden.M. kojem j e ispa10oruije iza poiasa i akti vu"lllo se prilikom pada na pod. bombe i municija Cerrnaes I uhapseni h 050ba.000 KM. .DriieleCi Disloliem.c.kazao ieDurkovic. celiI i iz Gradacca te po jedna iz Ljubuskog. Povrijede no] [epomoc ukazana u bolnici Kosevo.a ni tada niie bi- BaCene dUi)e bombe. GJB DOBOJ Zaiecnicka policliska akciia "Rabie" Dru!!i put odjekujll detof!acije II Navop818rskoj ulici uhapsenc ukupno 14 osoba • U pliienu 5. On se nalazi u pritvorskoj jedinici KPZ Tuzla nakon sto mu [e prcduzen Polluiao S)ellirom ubiti suolu duolieu bra.Prcnadeno je 5. Ourkovic: Usposla viii mretu devet trornblonskih mina. a nastala je same materijalna Stela .000 KM. a zatirn i ispod vozilat'toyota" koje je bilo parkirano ispred kuce. E.r Foea na daljnje lijecenje. H. prema njihovim rijeeima.Kako saznaiemo u policiji. niie bUopouriledenih 10 povrijedenih.oakon cega ce I!adleznom tuzilaStvu b iti p odnesen izvjeslajprorivR.. PJesall ObOreD na parllingu LoPOUiodniieu sel . 17 intenzivno traga za lopo~om koji je pretprosle Draksenicu kod Bosanske Dubice opljackao pumpu.ce pritvor tokorn provodenia istrage. RazbOinilt. navodno isprovociran. V. Automatska puska M-70 i pu~ka M"48 prooadeni su u p rerresu koj i je izvr5en pos· liie prijave cia je M..kaZ30 [e portparol policije u HIckam Halid Emkic.. 1.ze. 29. . Sa. £)akovici kod Cajnica . odredena kolicina cigareta i 50 M. rnaskirana osoba. Sarno dan prije ove eksploziie bacena je bornba ua kucu brace N edima i Kemala Nukice u ulici Kanara. sto ie. dviie digitalne vage.. iz objekta sefs novcem. na svu srecu. Celvrtak.. Iz policije ne zete spekulirati iesu Ii ovi bornbaski napadi povezani dok svi ne budu rasvijetljeni. Nju je udario i oborio auromobil "passar" (AOO-A-002) kojim je upravljao S. Nije bile povrijedenih osoba.Ra. Domaljevca i Ljubu~kog.4.4.nepcznate osobe bacile su rucnu bombu kasikaru u prizemlie kuce. N czv ani en 0 sazn aj erna da je !l8 Arizoni iz· vIsen p"el"es u firmi "CCdC20ka". cigare[3 i naoruzanja epilogjepoliciiske akciie "Rabie" koiu su u saradnji s MOP"ov'irna Tuzlanskog. Incident se desio 15. a lopov ga je presreo po . nakon cega je preve. stanova i pomocnih prostcriia na podrucju DerveIlle.J Panava eksplazije u Sarajevu s. -PIilikom pretlesa pronadenasu dva pisro~ lja. odredena kolicina municije. mobilnih relefona . policijorn Brcko Distrikta i MOP-om Republike Hrvatske proveli sluzbeniciCJBDoboj. saznaje "Dnevni avai" od vise ucesni. septembar/ruian 2011.. Akeija "Rabie' provede~ na je radi presije<:ania lanca Kantonalni sud u Tuzli porvrdio je opruznicu Tuzilasrva TK protiv 60-godisnjeg Himze Redz. ucesrvujuci u akciji "Rabie".5 kilograma marihuane vrijednosti oko 25. cigarete "marlboro" vrijedne 100 hHjada KM..Mu_ s. vica (44) iz Brckog.1asku i2 voz. tromblonske mine. Brckog i Domaljevca. Eksploziie su ovoga rnjeseca odiekivale i II Nedzaricirna i u ulici Sutieska. pel u Gradaccu te po jed an pretres na podrucju Brcko Distrikta. Na parkingu sarajevskeulice Koste Hermana prek rjucer oko 1630 sati tde je povriiedena A_ DZ_ (68) iz Sarajeva. S parkinga Dama zdravlja Zivinice Policija iz Caj nRa pronasla je dvije pu§ke u powdicnoj kuCiM V_u seluDakovia I!akon ~[Q je on pos!ije ranjavanja zatraZio Ijekarsku pomoc. Po naredbi Okruznog suda Doboj izvrseno je 12 pretresa kuca. aolilenlni drOga.naveo jef)llrkovic. pretresla je vise lokaciia i uhapsila Niku Milano. Iz CJB Isl0cI!o Sarajevo saopceno je da je u IOku dokurnentiranjepledmela. Razboinik mu je oleo kljuceve amomobila i pobjegao u I!epoznatorn pravcu. . Podsjecamo da je 19.· Ia kada se lias ao j sp red ci j evi piilwlja. Zapadnohercegovackcg iPosavskog kanrona. sedam rucnih bornbi. eig. dovezen u Dom zdravlja. Policija 1JI1I'''iwci u benzinsku je odnesen maraka. usposravili kontakte i sara" dniu s kriminalnim gruparna iz Hrvatske radi hijumcarenja navedene robe na podrueje te drzave . N.ka u akciji.7. GOlan Durkovic. 3. N.5 kilograma marihuane. uBrCllom oaO"IIIO muanoulc Policija Brcko Distrikta jucer ujutro. Prema prvim saznanjima. iziavio je da j e uhaps en 0 sedam oscba iz Dervente.070 metaka razlicitog kaLibra i pola kilograma plasticnog eksploziva . osirn uspostavljanja mrcze preprodaje opoinih droga i cigareta ns podrucju Bosanskog Broda i Dervente. Policija jesawala da je Ispao m Pistolli ranio _ruga povrijedeni bio U svojoj kuCiu drustvu sa R.n u Klinicki.ica iz Gorniih Dubrava.Z. septernbra takoder bacena bomba u ovoj ulici i to na kucu C. R (28) iz Biieliine. ukrala je automobil "fial pumo" Hazimu Jusicu iz ZiviI!ica.40 sari na kueu N ezira Gadze u N ovopazarskoj ulici u Sarajevu. Jusic je medicinski rehni~ar u Domu zdr.. Himzo je.erna hronika Dnevni avaz. Organizirana grupa . te zapliena droge. nacelnik Sektora kriminalisticke policije CJB Dobo]. ne navodeci njihova irnena. sjekirorn n asrn uo na b racu zada vs i i m vise udaraca. dvije rucne bornbe. tri lovacke push. a razlog je bio sukob zbog I!Co riiesenih irnovinskopravnih odnosa. S dovodellj8 uhapilellih u CJS Doboj Dvije bombe baeene su jucer u 1. rete i oruZl (fOI •. prijetreCi pistoljem. C8lCit8vit) Tuzllastvo TK potvrdilo optuzricu trgovine narkcricirna i akciznom roborn koju je organiziralo vise osoba iz Dervente iGradacca. cema.s povredama noge·. bio nastavak obracuna koje su irnaIi s bracom Seidom i Simbadom Kuldijom. zbog pokusaja ubistva svoje brace Sulje i Mehmeda u julu ave godine. ali.

. je po bj egao.1. nakon cegaj o] j e prisao i poceo jediratipo tijelu.000 maraka. iuni ove godine.o vidana zajedno s profeso rom. aavod110. &.stari i dozivari u pornoc vlasnika ob jekta u ko jem se nalazi niena ra dnia. T ako del' j u j e. Zena se uplasila i poslusala ga a nakon sto ieonskinuo pantalone i donji veil pocela je vri. potvrdio ie za "Dnevni avaz" da je direkror ove skole 16.IlOMu·I'''' ~0811. vlasnicima pIedu" zeca.kuCe28.. primoravao da mu dira spolni organ. H O.. U skoli je se. B. R. u Vogo~Ci da udD u sian U prizemni SIan u Josallickoj 21 lopovi su lIS!i preko balkona koristeti Ijestve te ga ispreturali. septernbra priiavio nedolicno ponasanie profesora nakon sto m II se ucenica povierila.prijaviladajujeD.. gcdine od Murninovica je oduzera ova droga k.800 maraka.. Lopovi su ~operjraIi" u ulicam3 BraCe Krso bb. . "elv~ak. Colakjedio heroina prodavao u Dubrovniku nepoznatirn osobama. M.16 Pokusa] silovanja na Palama Dnevni avaz. na 28. gdje suizvrSili krade.. dab 8.zeti in i porrebni dokazi koji ce pomoCi da se identificiraju moguCi poCinioci.MI!l Provale u Vogosci . PREVARE uhapsen u Bosansko] Dubiel Laini pomocniM driaunOB mi Profesor Mie.Z.oju ie on bacio nil krov kuce. E.. . 0 n ie. bespovratna donatorska sredsrva u izn os u od 100. pod raznim izgovorima. dok su u John. gdie in ie dirac po grudima. Optuzeni Colak rereri se da le u noci sa 27. maloljernu Donji Vakuf uarao II pokrenut disciplinski postupak pro tiv profesora.. Visinu pricilljene stete utvrdit ce policiiska isrraga koja je u toku. po ulasku u njenu radniu trafio odjecu za svoju suprugu. kakona podrucjugrada Sarno [eva tako ivan granica BiH. pocinio prevaru rako SIO je ostecenog doveo u zabludu obecanjem da mu mo~eodo" brili donamrska sredsrva za raz. navedeno je u saopcenju CJB Istocno Sarajevc. Pre rpos t3V Ija se da postoji ios prevarenih. Sefir Barucija. 1&11"_ 0S2 _141 . Istog dana Col- Tuzllastvo Bosne i Hercegovine i Dradiu heraina Policijskoj stanici Pale prekjucer je oko 16. Drogu je donio II kucu Muminovica koii je heroin p reuzeo radi dal jn je prodai e. dovcdio u kabinet. kako saznaierno. preko isrcg granicnog prijelaza. prijeteci j oi da nikome ne srni ie nis ta pri eali.tu8 _I I_ . azatirn u Sarajevo. Kako saznajerno. nakon sto ie on [Q njoj radio.ine Ifoiici privrednikiI iz Brc. ovo nije prvo 13. Ponudio im je... nakcn SIO je Mu· minovic prethodno telefonom dogovorio kupoprodaju hero ina. Merzuka Feriza na broju 30 i Josanickoj na broju 21. seplembra nakon sazllanja da se Gajjc u . &40. Ucenica je u Doniem Vakufu Ce5t...45 S31i D. _ - Urisllom oUerala razgaCenOg nasilnilla OP1UZeni za nabaUMU Tuzilasrvo BiH podiglo jS' opruznicu protiv Almasa Colaka (29) iz Mostara i Elvisa Muminovica (32) iz Sarajeva koi i se terete za neevlasten promet opojnirn drogama.><np reds ta vIjan j e 0 koie se dovodi u vezu s prevarantom iz Banie Luke. predsravljajuci se kao pomocnik ministra za ekonomska pitanja BiH. nakon cega je priveden u policijske prostorije.· Obojica opruzen ih n alaze se u p ri tvoru. prenio u Bill. 29.voj rnalih i srednjih preduzeca. 11-1.ickoj ulici na broiu 129 provalnici o5ujecelli i sve se zavr!iilo na pokusaju.~n:. Vlasnica je policiji izjavila daje D. predstavio kao osoba zaposlena u Vijeeu ministaraBiH. iz BiH preko Granicnog prijelaza Uvac usao u Srbiju iod njernu poznare osobe kupio 667 .18S . septembar/ruian 2011. prijavljen je ovih dana za seksual uznerniravanje ucen ice pro tekle skolske godineu prostcriiama skole. Tokom uvidaia u. ern a hro DI· ka _ -.. [una 2011.. a zauzvrat lraiio odredenu sumu novca.. jer ima pistolj kod sebe.. Nedugo nakon tddonskog razgovora susrdi su s laznim radnikom Vijeea minis tara BiH kojem su troj ica poduzetnika iz Brekcg' na podrucju Doboja i Dervente. Prijavu za lazno predsravlianje i prevaru protiv njega podnio je i CJB Doboj 22. ak je drogu. E. Aleksandar Gajic (31) iz Banle Luke obecavao da mote oSigurati bespovratna donatorska sredstva Aleksandar GajiC (31) iz Banje Luke priznao ie nakon privodenja u Bcsanskoj Dubiel da je 28.C. Prilikom pretresa nj egove... pa je nedavno CJB Banja Luka izdao upozorenje kojim se gradani pozivaju da budu oprezni i ne nasjeciaiu na ovakveislicneprice. . pokusao silovati u nienoi sarncstalnoj trgovackoj radnji "Second-hand shoop". H.. M.sovite srednje skole u Donjem Vakufu N. .74gra· rna heroina. Mushrac io] ie kazao da seskine ili ce je ubiti. ~ su preksinoc na meti provalnika bila celiri Slana. Kad se vlasnik kuce pojavio. ali gaje policija brzo uhvatila. E.ulu ove god. gdje su se po dogovoru i vi dj eli.lno uznemiraUicerucu u navodno. aprila ove godine.. D.. tad i cega je usp os tavi 0 ko ntakt sa n jemu pozna tom osoborn uDubrovniku.kog. porrparol MUP-a SBK. djevcj- ku.

15 prvacice MOSTAR lake Jos nije usvajena odluka a praduzecu "Mo Parking" GradsMe ulasli ueC Ir se celiri miion.000 KM).Sm.pase OaSel3nju gukrojaca .643 eura (396.ma j usmoovama.. .eni po uredima op6ne kao i iavnim preduzeci. kako bi se. ZI atka D izdarevica. kredim od Svjetske banke. M.jihosigurllna naslava iz' nacionalne gru p e predmela. N eka od pi tanja koja ce II' ro] sjednici bid po tegnuta.lik u da krOl jedl1. u skoli imamo i dva odjdjenja gironazije Ie pojedno odjeljenje InsJaliran komplelan kabineJ sa 19 kompjuJera bravam. komunalne i inspekcijske poslove Orner Pajic. Radi se 0 sredsrvima od ceriri m iliona maraka. bin raspored. aurornehanicara i goj zgtadi. .i~:k2011.1I a Karadzuz. na sastanku je bile rije~i 0 mogucnosu privredne saradnie i ulaganiu Inuesliluri iz Ubana dulaze u MUSlar zainteresiranih privrednika iz Libana u Mostar. Kako saznaierno. Za tozanimanie vladao je veliki imeres pa smo formirali odjeljenje od 32 ucenika. Gracanica . H.lIstvu. izvjdtaj 0 aktivnostima vezanih za implememaciju sredstava Svjetske ball ke. koia tako prernasuje placu samog gradonacelnika Mosrara I Sklo- Placa oeea od gradOnacelnlliOUe! pljen je i ugovor sa firmom "Konstruktor .000 KM). zbrinuo i visak narnjestenika iz Gradske uprave.am b asadora Bill u jordanu i Libanu. Sparkasse Bank.hercegovaeko-neretvanskikanton Predslavljamo ~ge~~~~::b. a od posebnog je znacaja Bolji uslovi rada u Srednjoj skoli u Prozoru Gradonacelnik Mosrara Liubo Beslic i nacelnik Odiela za privredu. Grad Mostar [e vee nabavio softver za sistern naplate i korurole parkinga u iznosu cd 216.ro lIa uke.PrOzor Uci relj prvcg razreda Ppdrucnog odjeljenja OS "S cipe' u Gracan ici kod Prozora je Samir Corba dille.DUCIC opeina linanSirala nabauMu noue o rame za inlormaticMi Mabinet Prvi put formirano odjeljenje kompjuterskih tehnitara u rnaslnstvu Srednja ~kola u Prozoru ovu skolsku godinu zapocela je sa dosta novina koje pruzaju bolje uslove za obrazovanje ucenika.kredilir-dj". Adnan Karadzuz.M. a vee ie vise od 3. softver .. s obzirom na 10 da jeza neke oblasti is kazana interes.oikol3 i B ilal Sefer..kaze Anda Mlakic. a ucenici s u: Eld in Hndzie. vee sada je izviesno. iako Grad ios nije dobio dozvolu MUP-a da preduzece " Mo Parking" rnoze cbavliari ove aktivnosri. kako se spominie. te Zorana Perkovica. .Neretva" iz Capljine za uredenje parkiralista. Stoga ie dogovoreno da u cvo] godini zainteresirani investircri iz Libana posjete Mostar kako b i se di rektno razgovaralo 0 konkrernim projektima i mogucirn investiciiama n aved en 0 je iz Gradske upraveMostar..· uCiIi u re~lizaciju projekta "Volontirai .KM Mred"la Su)elSMeba Me KupIjena tri vozila "pauk".. Privredua ko-mora Kanmna Sarajevo i HKO "Krub sv.odnevni rad steknu nova iskuslva koj~ ce im biti od prakIicnog zn3~3ja u buducnosti. radnji sa OpCinom plauira se N aivcCi problem ave riclavanje tog problema tako obr"zovue ustallove je odviSIO cestara zgr~da bin prodajanie nasrave u dvijezgrade. H. koji ce U UrSdima OPCinS 20 SrSdnjOSIlOlaca II a 8 oeij aIo i dan. OpCina Prozor/Rarna kre di liIa t ce 20 uceni k a Srednje !!kole Prozor. koji osigurava uvjete za kvali [emu nastavu informaiike za sve ucenike. Zi3' da Is u (Iss a).llki imaju zasebn u nas tavu iz bosan· skog iezika i vje. uredski narniestai u iznosu od 41. zasebna nasla. MANO V Opcina Prozor/Rama ove godine prvi pm 6e se uklj. kako 0 tk ri va izvjesta] iz Gradske uprave.215 KM. izrnedu ostalog. lake odluka Gradskog vijeca 0 uspostavljanju novog iavnog preduzeca "MO Parkin g" u Mos raru ioli niie donesena. lokalna vlast je vee pocela tro!!i Ii I!!ilionska s reds tv a za ovu namjenu. Pored mga. Prijem za pocasnoa konzula BiH u Bejrutu Kupljena vozila "pauk" stoje Isto tako nabavliena su tri vozi la "pa uk" koja ko~ taj u 546.ua Mlakit: Gub! se vrijeme cinjenica da je 10 omogucilo da ove go dine prvi put formira!]o i odjeijenje kompjurerskih lehni eara u mas. ill napornen Ii cia je za ova] PO$.000 turisra iz Libam posjetilo Mos tar i Meciugorje.M. u Gradskoj upravi Mosrara. prirnili su iucer. te video-karnere od 198. Uce. Gil) projekta ie pruziIi srednjoskoJcj rna p ri. Kako je receno iz Gradske uprave. Nidal Mu. Prozor u projektu "Volontiraj-kreditiraj" Ove godine U pr-vorn Iazredu gjmnazije nastavu pohada i pet ueenika bosniacke nacionalnosIi pa ie za I1. koji organizuju Udruzenja "1nfohouse".815 KM.J edna od njih je mogucn cs t ul agan ia u rurizam i usposta va carter Ietova.272 eura (oko 530. Am i.890 KM. bi [ ce na tapetu na naredno j sjedn ici Gradskog viieca. poeasnog kon zu la Bos ne i Hercegovina u Bejrutu. -Svakako ie najvaznija novina komplerno opremljen informaticki kabiners 19 kornpjutera. ra a dobiieua sredstva bit ce -U ceuici koji se obrazu ju is koris tena za izgradnj u noza srrukovna zanimanja reove zgrade pored poswieeeg retsku naSlavu slusaiu u jedobjekro -kazeMiakic_ noj a prakli~nu izvade u dmH. U sadireklorica Sredujdkole._ Sa jucerasnjeg susrela: Beslic i Isa A. ticar ce se i ~injenice da proglaseni visak od 60 namjesteni ka i dal ie radi u Gradskoj upravi. uredski narniestai. ADle". pomocnika ministra vanjskih poslova BiH. bi dragocjeno vrijeme. 7 _ok tobra. Prema Izviesraiu 0 sveukupnim aktivnostima u preduzecu "MO Parking".lO stigla sarno ponuda ove firrne. Gradska upra va i 0 dree dila i visin u place direktora ~MO Parkinga" u iznosu od 1. Anes Letica. PrUi razred Pi seiPe.

u Janji gdje je zaveSio osnavnu skolu. N e svi da rn i se odnos gradan a prema ~iSIOCi.1 2011. jer !Iiieim nigdje bolie nego kod mene. kao po pravilu. -Prvo sam poeeo da uzgajam paunove. -elemente rnultieucnosti i zajednickog i. i plamen na elekrricnim kablovirna. a jos 2009.dorna P csl j edn j e tri vece ri. N.M. tTidan a.p a no r ama 14 Kni. Predstavljene SU dvije knjige saljivih djeeijih pjesarna od Bakira Abdagica: " Sve sto leti nisu laste" i ~Sedam slavnih vitezova".o vece u Allelia dar. jer spreeava j 1. a da ru m dzenaze i u kopa jo~ nije odreden. odbornik u Skupstini opiltine Dervenra. Gimnaziju je z. parke.. kao i nevi hirurski intrume n ti ko j i S1. KC Banja Luka: Pasj~ta prilflatog stl/J~fljaka Luci najavljuje se vee godinama. medu kojomsu najbrojnijifazani. odmah doci daotklcnekvar.saopsteno ie jucer iz KC Banja Luka. a jos 2009.kazao je uzgaji· vacovih zivotinja.1 neposrednoj blizini Drustvenog doma u centru Donie Ljubiie kod Prijedora je vrlo neobicna slika.Uskoplje.ce teske boles ti umeo je Izer Camic. Paznju posjel'. ali vraie se . sualioueCe pOiar naeleilirozicama Mjestani u strahu da varnice ne zapale krov Drustvenog.l jucer isporuceni Klinici za ginekologiju i akuserstvo U Banioi Luci. nakon kra. septemb"flruja~ 2011..lina Na VMA u Beogradu Camic: Kratka i tesk a balest Od 2005_ do 2008.m izgledom vise podsjecaju na rijerke rropskeplice.S.000 KM. pos rost u uklanjaniu msevnih objekata. Otvaranje Centra za vantjelesnu cplodnju u Banjo] Sta mi se (ne) svida u Derventi SDOI'D uBlamania :rusBuina -U Derventi mi se posebno svida jet moj grad vraca. plavouhe.navo· diMarkovit . P. Ovi dogovori.laca najvise privlace deserine primiera ka n ekoliko vrs la neo· bicnih fazana koji sVQj. volio bih i v'ise da nabavim . Od tren u !ka kada s e i<lldu faz. dr..a od ovegcdin e dva pok 1.i v I jenj a.avrilio II Bijeljini. zlarne dijamamske. godine. godin e njegova vrii ednos t p roci en j ivana je na oko 800. lijepo se mnole pricaBogdao. istin a spo ro.1 da! j e propadanje zemlj i~ [a.Z. 1. juter je.zevn. nakon posljednjeg fa rll. zaOljeniM nelMe u -s e lazana nacelniMa opaline BiJel.S. nakon sto dobiu nalog. M. U po vo du ob iljezavan ja godiin [lee otkri van] a spomenika poginulirn iumrlim dobrovoljaorn davaocima iulice dobrovoljnih davalaca krvi. a pozitivna su i ulaganja firme ~M-sa!l" iz Zagreba u poIjopri vred u.000 KM stigli na kliniku isporucila je firma "Stepmed".savljevic kako bi obavio zavrsne razgovo re 0 ko forrn iranja Centra za vantjelesnu oplodniu u Banjo] Luci. bio je nacelnik op~rinskog Od· jdjenja ZlI stambeno·komu· aslne poslove. nj su [l Bogdan Markovic iz Cvrtkovaca kod Doboja ima neobican hobi S ezdes etp etogo d iil Veeina ovih zivotinja slobodno seta dvoristem plasljivi. na stu bu isp 0 d kojeg se nalazi min i trafostanica Nirnalo liiepu sliku primijetili su rnjestani koji su n aglasil i kako strab uju da pozar s kablova ne zahvati i krov Drustvenog doma.Icidanas ceposjetiti jedan od najboljih evropskih strucniaka iz oblasti vantjelesne oplodnje Veliko Vla. Odsjek geodeziia. ~ Usali Centra za obrazovanje i kulturu since [e odrzano knji~evno vece sa pjesnikom Bakirorn Abdagicem.M. da ih ne plasim. bet Carnic rodeo je 1950. odbomik u SO gr. prvo ie ulaganje u ovu kliniku od 1979. ali bolest je v'rlo brzo napredovala OSlav Ija j u Cil jehre nem 0cnima.uania DOrnlem UaHUlU HrUI U TreblnlU O~evni avaz.[ragopane.. Do sada ie u RS uradeno blizu 900 takvih procedura.600 KM. tetvrtak.za osniuan-e Cent a za uanueesnu OPIO )U Otvaranje Centra najavljuJese vee godinama.adbudeprimier drugima . Akciji se odazvalo vise od 50 clanova Klnbainiihovih gostiju. Desi se neka da cia odu n a d va.rekao je Markovic. Nedavno su narn isporucena cellri nova fetalna rnonitora i dva vakum ekstraktora . S. odnosno n eukljucivanje ime!igencije u razvoj ne pro cese grada. Fond zdravsrvencg osiguranja RS od 2007. na jednom od elektrostubova 1. Vel] ko Vlaisa v Ijevic vo ditell je Odjela za lijecenje neplcdnosti UKC Maribor i Clan predsjednistva Evropske udruge za lijecenj e lIeplodnosti. a o!li 10 osjete i prihvalili St1 me. ji Bogdan Markovic iz sela Cvrtkovci kod Doboja dvije deceniie uzgaja ukrasnu perad. -Nastoiim da budem do· bar p rema n jima. godine 5nansira iedan pokusai vanljeiesne opJodnje koji koilta oko 5. a da se ne vrale. godine njegova vrijednost procjenjivana je na oko 800. bje1ouhe. diplomirao ie 1976. lOamjenik naeelnika opiltine Bijelj· inll. Carnic je na VMA pre· bacen pocetkom seplembn zbog bolova u kuku. uslijedi bucno varnieenje. pa sam prciao na fazane.Ocekuje se isporuka ultrazvucnog noza za operati V 11 u gin ekologij u. Potrebno je uc. odabro sam i. a p ri kraju je i tender za obnovu lap a rosk ops kog in stru mentarija. p a kada 0 dras!u bez s rmb a m u jed t1 iz rll ke. -Imam. N ovi instrumenti koji SIl EdullaCi)a I)ellara Akademik prof. godini za te namjene ie izdvojeno 400 .1 saja.initi viile da nas Klinicki centar u Banjo] L1.ane Bogdan svakodn eV'!lol1avikava II a n j egovo pris us tvo. Za cdrzavanie ulicne rasviete zaduzeno je preduzece "Karan» iz Priiedora koie je m j ell tan e pozval 0 da kval prijave odjeljenju za stambeno-komunalne poslove u Opstini te da ee oni. 29. Nakon sto se oko 20 sati upale sijalice. aradeni su rucno i predstavliaju jedne od najkvalitetnijih inS rru rnena ta na svi j e ru.godine. a nakon toga do smai bio je zamjenik nacelnika opstine Mice MiCica. E. Osj m toga. najboljih operativnih ginekologa u Sloveniji Branko Cvjeticanin educirace ljekare Klinike za ginekologiju i akusersrvo II Banjo] Luci iz ob lasti laparos kopske ginekologije i radikaIne gin ekoloske operative. od petka jedan od Fadi/ Pelesic. Vece je organlzovana u povodu Dana opcine Gornji Vakuf. .SPASENIC Na Vojnomedicinskoj akademiji u Bengradu. ukrasnu iivinu_ Sve ih volim. B.kaie Fadil Pelesit. a !la beogradskom Gradevinskom fakuJ retu. a potom.. Klub dobrovoljnih davalaca krvi "Risto Spuran" izTrebinja jucer je proveo akciju darivanja kapi Zivota. Sporni stub itnad krQva Oms/verlog dQma . mental! ter kojern je kulrura strano tiie!o te p ospanosl. U Donjoj Ljubiji kod Pniedora ZORAVSTVO Svjetski strucnlak Veljko Vlatsavllevlc u Banjoj luci Zaurin. uporedo s paljenjem ulicne rasvjere.. a 1. oure decenre zga)a umro Izel GamiC.C. ali ponekad provire i u kO!llsijsko_ -J ata neee miCi.regOUOr. 00 rna· 0 raka.. kaji su rijetki. . VeCin3 fazana slob 0 dno seta dvorlstem. . U opstini Bijeljina jucer su potvrdilj ovu vijest. d a 0 e ga lamim !la njih.b posto su m irll i.

hHjade ce ih ostati u qradukafe Hadzibairic • Ako hocerno trajno rijesiti problem. In teresan tno je da su na na svakorn koraku. prijatelji. kazao je Memi6 opasnih zivotinja. Sve ce se avo i dalje povlaciri. ski nacelnik Ibrahim Hadzibaj ri t. No. Alija Ca u sev ie. On se nalazi u Falericima.35 KM PDV. -Prema zakonu. kornsije Ie brojne dele" gacije juter su na spomen-obiljdju ubijenima odali pocas I. nista nede rijesiu! Jedino rjesenje problema je izrniena zakcna. Prvi iSmlac koj. od granate ispaljene s agresorskih polozaja ubijeno je deverero Sarailija.n ice za Ka merni reatar dobili su Hasan Mrkonia i Esma K udra. onda trebarno odiednom naprav iti 20.gdje ce ih biti smiesteno tek600. s vakog dana ih prarim baszbog opasnih pasa. Srna tram da smo pogrijesili kada srno ishitreno doniieli zakcn koji ce stititi pse . Prije 19 godina na mezarju u Boliakovorn POlOku. Svakogjurrapred zgradom Faruk Bihorac rnezatekne coporpasa. Kako su kazali iz Opdine. . moramo imati azil.NALO DobibliCi Ulaznica UI8:. Granala ubila deuelel'D SaralUJa GodIsnjica rnasakra u Boljakovom Potoku Polaganje c~jJer:a na spomen-obf/JetJu lmsir Keda.. Nikadane znam kadaeernenapasn.I kada srnjestimo jedan broi pasa u azil. u 10 sali posal]e SMS. sa 600 rnjesta.istakao je Hadfibajric. a Opcina ce izdvojiri 17. ne IIUde U ulici Mali AI. Nacelnik opcine Ilidza Senaid Memit rekao narn ie da ce hraniti pse koji se zateknu na podruciu ove opcinel? -Ako vee hocemo da trajno riiesimo ova] problem. a n e samo jeda u azil. koii sada vi~e ~ti ti pse n ego J jude! . N. jer ulicama Srarcg Grada i dalie setaiu oopori pasa.ifakovac I karla smjestimo jedanbroj pasa u azil. CLanovi porodica. Cijena SMS·a.rekao [e Hadzibairic. Racirane mu~ke osobe. Hranltlpss vic. 0 vai poda tak ih j e za b ri n 1.000 pasa lutalica slobodnocesetati sarajevskim ulicama i nakon gradnjeazilaza napustenezivorinieu Rakovici. M. G. Opel razmak te irne iprezim e. Vezane ruke Kako su narn kazali nacelnici sarajevskih oprina. dok su klanjali dl:enaw rahrnerli Fatirni jusic. Profesor Veterinarskog fakultera i gradski vijecnik Rizah Avdie kazao [e za "Avn" dace zbcg ovog velikog problema i dalie naivise ispastati gradani. pro U ci Ii F alih u i poloziLi cvijece_ Tog kobnog dana ubije" Iti su Asim Cvr~. a posebno zb 0 g toga sto nadlezni jos nemaju pravo rjesenie za uklanian]e Uskoro poceti obnova kaldrme u starogradskoi ulici Mali Alifakovac.B. + -Nadlezni sunapraviliveliku gresku. Sinton ipaknisu dobro riesenje. Z abrin u [ je i s taro gra d- OlimnUSHi balen Danas diielimo ulaznice za trOSaIPO plivanje u Olimpijskom bazenu "0 toka". ni5ta aismo dobili.200 KM. 13 PROBLEMI Nadlezni nemaju riesenie za uklanjanje opasnih zivotinja USUOlili zaKon K Ii stiti Vise od ). dobit Ce iednu ulaznlcu. a 20 ih je raujeno. No. jer ovaj sadasnji ne nudi nikakvo rjesen j epa su narn ruke vezane. Hitno bi to trebalo poce ri rjd ava tireklajejasmina Emino- Prije pcretka gradnje smiesta]a. E.kazao je Av" die. trebamo napraviti 20 objekata. jedina smo opcina kola ima svoi azil. Ibmhim Sehovic.r.Imam tro jed j ece Jasmina koji iduu Eminovic OSUQV!) u 'skol u.njuposveeujemo ovom problemu.sarajevski kanton Dnevnl avaz. hiljade ce ih osrati u gradu i praviu nam problerne.ierihmnogopobiju. Sanaella Hadrme ce Dijelimo ulazniue ii'091131 O~ 107 I li!!!800!WtlrHpl -Iedanod velikih problema gradasu psilutalice. gdje sada borave573 psa i 78 mataka. Kljucna rijeeje ULAZNICA. jer su nam ru ke sveza ne. ali Eldin Pervan (!Ij problem treba riesavati. Mustafa Ka" mo Ve:ljan j dvije ueideo tifirajde. 29" septemnamulan 2011. .kazaoje Faruk Bihorac. ~elvrtak. koji ce sa strahorn izlaziti izkuca.Nazalosr. Meho Ca karic. ovai nas. E. osirn sanaciiestepenista. Radit ce upcslenici firme "Ornnis". Veliku paJ_.10.istakao je Memic A. -Nemam nistaprotivpasai nisarnm tcdase pc biju.anernanistaodpravIjenja azila -rvrdi Eldin Pervan.anove zakona. nadlezni se moraju raspitati kako je to rijeseno u Americi i tako napraviti kod nas .ko j i isti ce da j e nenphodrio izrnijeniti neke cl. a liudi nam hodaiu gladni i zedni . gradski vi j ecn ici i s true n j ad.nakoneega rrebare ukncati razrnak te 0 B.jeO. uredirce irukohvate re postaviti slivne resetke.

a svoi dolazak u Mas tar radi izvjestavan j a 0 ovoi prici nai avile su TV ekipe iz Njemacke i japana.. koii su cdusevljeni cinjenicom da c-t' Han Sol b iti II iihov 110· vi kolega. Minmda Hukic dab. godisnjica Udruzenja ilrnije IZBiH. pobudila je veliku pazn j u mediia sirom svij era.kazala je dr.~einformacija 0 bakteri] i MRSA. . s. koia j e registrirana u porodilistu na Jezeru. koledza IIi j ucer ni j e pokaza10 razumiievanie za obiavliivanje informacija 0 Kim Han Solu. prvensrveno radi buducih porodilia .SpahiC: Holo uode onl Hoji su bill Da zapadU Ucenjern hatrna dove imarnima i sehidima ispred spomen-ploce u haremu Gal! Husrev. A . Hukic. rukovodstvo UWC-a izricito im ie zabranilo da kornuniciraju s no- izvje!itaj nase novinske kuee 0 dolasku Kim Han Sola u MoIz SI uzbe za poslove sa strancima BiH juteI narn ie porvrdeno da jos cekaju okoncanie posrupka u vezi s davaniem vize Han Sol" kako bi mogao poceri dvogodisnie star. • T:+387 33659808 www. Nu.1 Mo· staru. mi cernose potruditi da gradanima putem naile internetstranice damo potpune informacije 0 bakreriji MRSA. skolovanje u Uiedinienorn koledzu svijeta (UWe) 1. teme __ Prollcena halma dova EI. 29.12 "Avaz" saznale Vijest 0 DnsVIli avaz.begove medrese iueer je obiliezena 99. a danas im smetaju irnami i njihova uloga . je vise podataka 0 ovoi bakteriji.I J_ 9. iako je i zvanicno potvrdilo da [e on niihov novi Ilcenik. 1993. Inace..rekao jed.Ulema je nasljednik Bozijeg poslanika Muha· rnmeda. septem~ar/ruian 2011 . N asoi redakcii i posljednj ill dana su se obracale brojne me- dijske kuce. Tom prilikorn U arnfiteatru Medrese prernijerno je prikazan i dokumen tarni filrn ..ba)gradani mogu saznati v:i. .ba . Nr. kazala ie japanska televizi] a Fuji Television.kcus. A-. A. Spahic. unuka zloglasnog diktatora Sjeverne Koreje Kim [ong Ila. a. Ne dozvolirno da nas bace u marginu.markin. Cetvrtak. R uko vodstvo mostarskog vinarima 0 ovom slucaiu.Du.Nakon S!O je osarn bella izolovano na porodilistu na Jezero. skoro da ne postoji rnedij u regionu Han Sol: Upisao se u skolu Moslarski koledt u cemn: patllje koji nije prenio ekskluzivni UcenicimaZabranjeno da gUUur. koji govorio imamirna koji su stali U cdbranu Bos ne i Hercegovine te 0 n j ihovoj ulozi u svakodnevnom zivotu. koja je dolazak svoje ekipe u Mostar potvrdila za danas. obiavio liaS lis! 0 dolasku Kim Han Sola. Ogromno interesiranje za pricu 0 rnladorn potomku sjevernokorej skog dik ta tora po- sazoane Vise 0 baRleriji MRSA "'Na intemet-stranici Klinic_kog centra Univerziteta u Saraievu (www. a.".G1as imama . na skolovanie u Mostar. s medUima Kako SII nam prenijeli ucenici Koledza. Kolo vade oni koji su bili po haostorirna na zapadu. Dr. Zamjenik reisu-l-ulerne 1Z u BiB Ismet Spahic rekao je da se uloga irnama sve viile Obiliezen Dan Udruzenja ilmije IZBiH TeleuiZijsRe eRipe iZ dapana ijemaCRe sliiu u Moslar Ekskluzivna vijesr koju je Kim Han Solu izazvala veliku pamiu Iz Sluzbe za poslove sa strancima BiH juter nam je potvrdeno da jos cekaiu okoncanie postupka u vezi s davanjem vize Han Solu zaboravlja. o1'i[O ie to tendenciia da nas ne bude na povraini.

. Mirsad Huskovic. koii je dao saglasnost na moj ctkaz.egalni put eak radnicirna Sla Maio 0 UpraUi U ZFBiH saopcili su jucer da je potez na koji se odlueila grupa bivsih radnika »lJas ta vak po lilike uciena i manipulacija". Radnici su iucer porucili da je sramcta da se predsjednik Saveza sarnostalnih sindikata BiH Ismet Bairamovie nije udostojio da pcdrzi radnike. Mene je zelio skloniti ier sam predsjednik najjace sindikalne pcdruzniceo Mogao sam bid na !!lom.. koji se II fermi prijedlcga u parlarnentarnu proceduru mora uputiti u roku od 45 dana. Srrajk glad II jed in i nam j e izlaz kaze Huskovic. otpusteni predsjednik Sindikalne organizacije Sarajevo.KARALIC Sjedn.1!I11l I DJ5TIlIIIl'TlIl UUGiOT PItO!ZY. a ne on. odmazde koju nad njima vrili Uprava kornpaniie. kaze da su radriici dobili otkaz sarno zato £[0 su II medijima upozora vali na krirnin al ko] i s e . nelegalna. g~rQn~'J Zavi$. dlatJo . kaze da uopde nije llcesrvovao U obusravi ida je rag dana bio slobodan.l.O I 14\ IlJtUINAJ IltSl'1:!(1 DS~ .o"to !MirtelipcLlidClnon noM . Kazna za ovo krivicno dielo izn osi la b i od tri m j eseca do tri godi ne za tvora. sve 10 su. strajkovati gladu ako leba i do smrti. a data im je sansa da postupe II skladu sa zakonom ".11".n~ 0.J a slim l.gJtll I'IOjbIIleg orloltllt'lC19 h . IiOl lUI "69 ID5.kale Buljugija i porucuje direktoru Osmanagicu da ce rnasinovode birati predsjednika Sindikata. P redstavnicki dorn IlSVOj io je i Nam zakona 0 finansijsko] konsolidaci j II rudnika uglja u FBiH prema obradunatirn. .. tako da su cijeli dan bili isp red s Ian ice.. zlocine pro ti v covjec n osti i druge zlocine po medunarodnom pravu.Otkaze su dobili uposlenici koji su organixirali nelegalnu obustavu rada i koji su odbtli pokrenuti nelegalno zausravljene vozove. g..J dQIDrt! w .~.20 IRO:O. kako kazu.tJ 1!!C.IU f6U I b~ '111\. rna i upozoravanja na kriminal Nedzada Osmanagica StgLlrnlLl p~_ 't. Kako je Duvnjak naglasio.FBiH zab rani la im j e ulazak u prostoriie Sindikara. Krj vicnog zakona FBiH: "Ko javno negira genocid. .... OJ:) 1'i!i C!!I& . Sjednicu Predstavnickog doma ponovo i!! obiljezila melba Marinka Cavare da se ne razrnatra dnevni red.b.f HI PIUCilaT PAR'"'' . godine. susrina ovog aha je da krivicno Z3konodavstvo predvidi sankcije 7...""lVO. do 201 s.1. ~Ull'" \I ~". 'MODI..1 S[TI1jk gladu zbog.." ..teme ()nevni avaz.naveo je Duvnjak. jedan od strajkaca.j MO'OW~ OH J"~.. ali bih dobio otkaz. kaZe. AUtO·. [a sam prvi predsjednik Sindikata kojern je rninistar dao orkaz.. I.1. ako ne b ude povu cen aodluka 0 0 tkazi m a.ot konce. No. s direktororn Nedzadom Osrnanagi cern na eel u.. No.uzeta u o b zir ko d procjene vri jedn Csri kapitala. p<rlnio!. ..Hvala Viekoslavu Camberu...~o JIIO ... .... Zbog davanja izjava rnediji- lFBiH..DEDAJIC Poruka direktoru Vernes Buljugiia.no i:I'Llh:imo Yom rozJog "'!co mto It! OJ:lred Jell!1 la.0 [H EJIA:LH I UYIB.. OlJOP~M O~l 120 III • 00'101' NCNDPIIOl" IlSJ JDl ~. Iako su cetvorica strajkaca sindikalni lideri. Izrnjenama Zakona precizirano j e da ce se sredstva koja FBiH ulaze II konsol idaci j II ru dnika k IIj izi! i kao pov ecan j e llCe5ca drzavnog kapitala u svim rudnicima.ica Parlamenta FBiH DOtri BOdine zatuora za neBiran)e DenOCida Nacrt zakona 0 dopunama Krivitnog zakona FBiH potrebno pretocit' u formu prijedloga Predstavnicki dorn Parlamenta FBiH sa 63 glasa za po driao je j u cer Nacrt zakona 0 dopunama Krivicncg zakona FBiH poslanika SDA Jasmina Duvnjaka. Ostali uposlenici otkaze su navcdno dobili zbog nezakonite obustave rada. dokazali i federalni revizori. F.Radi se 0 dopuni Clana 163.. 'mod. savj etovao da trebamo ici legalnim putem. Od'~o. porucuiu da ce. dobio sam otkaz . kaznit ce se zatvorom" .DDA L\. 2g... a nenaplacenirn javnim prihodima u periodu od 2009. a udio sredstava FBlli propisom Vlade. 11 ZELJEZNICE FBiH Ocajnicki patez grupe otpustenih radnika v " Stralom gla Ir tiV0 Imide! Obratun drektora Osmenaqica sa sindikalistima Sedam otpustenih rnasinovcda "Zeljezllica FBiH" (ZFBiH) jqiSer je II pel do 12 sati ispred Zelj eznicke stan ice II Sarajevu stupilo 1.kazu II desava u ZFBiH. .~ VEAMC»IT SAIIAJEVO.""OflA!lll . . sada vee bivsi predsiednik Sindikara masinovoda FBiH .. ."I<O"'IJ1'U II'" J. ~od . prerna njegovorn mislienju.septemtlar/rujan 2011.OY1CDS1 II ~ I!<' n.o~ c roo . ". osim onih kod koiih su ulagan j a.3 negiranje genocida.lS no . Takoder.. A. rarne zlccine. 1)019Y. D . Uprava 2:. M 0 I.La IJ~ Ov~i. .' UOK uu . jer je Vlada FBiH. cet'l/rtlk. " ' . J'tII "" .

Kad. lijekovi bi time dolaze na . emo "lisle -- - - Iza kulisa posjete BiH belgijskog sefa za migracjje MAGAAAC- LOS POTEZNe opravdavam .ajn? NESPO SOB NA SDA .Pa.:a »Avat' jedan oel sud.Nu. tu se orueru ezou-c IZ b-O se rag Sud u Sirokom Brijegu dobio obavijest da se Knezovic odjavio Puljica. Dna je istakla da je Knezovicu roeiste za izjasn jeni e 0 kri vici za ubistvo zakazano za IS. juter je ministru slgurnos ti BiH Sadi ku Ahmerovicu prenio ozbiljnu zabrinu toot i nezadovoljstvo njegove zemlje zbog nekontr- AhmetouiC OaiOdgOUrOiii za OZbiUoeroouste oliranog prili va azilanata iz BiB i propusra u bezviznorn rciimu. . u sl uca j u da se ne odazove nasem pozivu.. DZaba irn svi njihovi :skupi i luksUZlli autoe mobili. Otkriite nam jednu tainu: Imam mnogo tajni. sta b iste d anas uradili: Vierovamo bih pokusao napraviti j05 neko dobro djelo..Vlada TK ad decembra nije uplatila nijednu r. Prisusrvo laznih Iijekova u BiH zvanicno nije urvrdeno.Medu robom koja se tao ko naru ellje Cesto sui prepara ti za dopinge u teretan. Ned:tad Mulabegovic.Cesare Padoni".m bh. A . Paralelno se u Li vnu sudi dvo] ici sudskih policajaca op ruzenih da su Knezovica iz pri tvors ke jedinice pustilina slobodu. kao i potjemica Osim ubisrva Puljica.k GRAS-a.rac j e: N isam ra zmisljao o tome. imamo crno falsilikara jesu markice s botrziste koje uvozi ove lazne logramirna.zilanata.. S.za lijekove BiH. I "no faktieki posleupjeli. Dos!a j e vise blamaze! Po.sleo~ira~nom nOslobodenjll" . 1l0vinaIska po bj eguJ ja Josip Vricko Darna Bosnj acima ddi nacionalne i vjerake lekci je n.arna..Belgiju u ovom trenut:ku najvi~e zanima kako preduprijediti najezdu migr . Prema rije~ima Namse Grubise.jih. optuznica Knezovica teret i i 7. moZda iz nehata i neznanja. NeQstvarena ielja: r rna ih mnogo. tokorn nernilih scena koje su se desile kod stadiona Pecara uoci ogigra. Sta pomislite kada Vam crna macka prijede preko puta: Ma nisra.Ovo malo duse~~.ecate li se prvog poljupea: Da.icima "Cenrrorl'ansa"!. A. Sportista ko. Ime i prezime: Jasmin Burek. a na carinama i po-liciji je da pokusaju sprijetid svaki nekgalni plasman i. . koji je opruzen za ubisrvo 24-godisnjeg naviiaca FK Sarajevo Vedrana je i hrvatskom pravosudu. KONJI Tito je jabao bijelog konja.Dnevnl avat'..i i djeea.onilea jucerasn.. tern' e . a ovimasada na vlasti ne bih dao ni magarca da poi aSu. ier se srame i6 kod ljekara. Molimo razoOuanag 1jubavn ilea VriCka da vristi !ito se nama u "Oslobodenju" ne iJ. pjevata Jasmin Burek 10 SAZNAJEMO Dnevniavaz. Citat koji pamtite: Stvarno je sretan cnai koji ZIIa da ima. po!m~aj \lVOZ1l Iijekova koji nisu odobreni od . nedostupan Brijegu Dragi- Optuzeni za ubistvo Vedrana Puliica nije na adresi a Iiver Knezovic (37). jer 0 njihovom prijevozu ovise rije!ki uposlen.vanja utakrnice NK Siroki Brijeg ..porvrdio je . Sposobni i od. Fredi Ruzmont (Freddy Roosemont). Kada [e brak dobar brak: Kada supruznici imaiu isti tilj i nemaju tajni u braku. irna vise s tv arei ca. J es Ie li ikad a imali prj jalelja: Mislirn da nisam. Zbog toga..Dak Ie. u-hlru.•nata izBiH.rekao idenril:no i.g_ovomi SDA. hko je rekla Grubi!a. a lraie u poslen je liens. koja nam je kazala da je poziv Knezovicu za izjasnjenje II krivici odavno poslan di plomarskim pu tern.laHi naCin. poput "vij agre". posprdan i pri IIIiti van natin u nl. dobili smo neku drugu adresu. jer su idemicni . DOSTAJE LAZI . jer Ce tako najboIje ~tititi nas Bo~njake od sebe i svojih gazdll. Zadat~k Agencije. za njega je jos na snazi prcduzenje prirvora. Biste li donirali organe: Naravno.ziyam visokog preds ta vnika ali uvede sankcije tim politicarima. ne gararn nikad.. nabavij. sef Instiruta za farmakologiju i toksikologiju. [ako da name" kompan. ali je utvrdeno da ga na toj adresi vise nema. V~ ca Simic.lo. pa smo mu ponovo uputili poziv.FK Sarajevo.dadju za porodiljsko bolovan ie. Najdraza pjesma: "Prvi snijeg".hra. sawaje . Kome se on i folir. grodan i pu rem in terne la najvise craze Jijekove prOLiv Predstavnici Drzavne agencije za Hjekove upozoravaju Dnauniauaz 081-142-015 VRICKOI VRISKA Cuvena. Ima li istine u izreci "Ko pjeva. a muskarac u novcaniku: Ne znam bas. Naroe! je si t tazi. Je Ii jutro pametnij.zgledaju. naravno. kaie da se ne· Licencirani Jijekov. Koji je Vas najveci porok: Pusenie. generalni direk[or za m igracij e iz Ureda roB strance Belgije. 1e Ii bolje danas biti Iijep iii pametan: I jedno i drugo. 818ft .rekla je Grubisa.jib sasranaka_ A. ie u pi tan iu ovaj Sirokobrijezanin. ali morarno prevendvno djelo· vati i pricad 0 njima kako bi·· smo gradanima skrenuli pamju na n. Omiljeni film: •. ovaj predmet rnogli ustupiti hrvatskom pravosudu kazala nam ie Simic. Cesdtam radn. Burck: liveira ga MlJrinja hobi: Muzilea.i te iaVDOg zdravlja ukazuju na njihovo prisustvo u prodaji.ju i kupovinom ispod mlee.Nama ie prije nekoliko dana dosla 0ba vijest da se 0 n vise ne nalazi na [OJ adresi. Cega se najvise sramite: Losih postupaka prema ljudima . Kako je to "A vat' ranije obiavio. Datum i mjesto rodenja: 24.adane koji ih uzimaju_ Nezemalja kada se radi 0 lainim ko od rjdenja za spreeavanje lijekovi.. dovoljno_ Omiljel1a modna ma_rka: .Dnevni avaz" Knezovic ie prilikorn bijega u Hrvarsku pravosudnim organima priiavio svo]u adresu stanovan ja. SIvarno ovi politicari vec godinu prave narod bud alarna.rna.ek za migracije.placuju plaCe s doprinosima i dr· ugim obavezama. 29 septembarfruj an 201 1. Je n VaSa slava gorkog iii slatkog okusa: Kada se pitate sta [e to danas slava i kako se postaje slavan. Da je su tra srnak s vi jeta. Doduse.:1 izazi van j e opce opasnosti te pokusaj ubistva jos ScsI osoba. ji laznih lijekova u apotekama. posebno putem inte_rnela . NaZalosr. februar 1974.e od veeeri: Zavisi. . fun. mkom ko· je je planirao Iliz sasta naka s predsl3vnicima bh . dek se prevarami voze dIJi:avnim limuzinama. decem bar u Kantonalnom sudu ~irolei Brijeg. vlasti i naceillicima opCina iz kojih je zabilie~ell najve"i broi a.. Politika ie za Vas: Dio svakodnevice i vrlo birna srvar zbog okolnosti u kojima Zivlmo. godine u jajcu. Sta svaka dama mora irnati u tasni. Najliepsa zena/muska. U Agenciji nemamo nikakve in formaci je 0 prod.Klub poznatih use Ie mi Ie 81ueCi DoroM Litni profil bh. Tu proceduru rnoramo provesti da bi srno U opce. Vas inspirira: Edin Dzeko i Mesi (Mess i). ler se !judi srame ici kod Ijekara erektilne disfunkcije. DUCIC naiueea potrima za linom 'uijagrom' Trazenilijekovi protiv erektilne disfunkcije. Grubisa: IlgledajlJ iden/ienQ prepla vljeno lainom "vijagrom" . ali zato je Mulabegovic i dodao da nanose pravu stetu po BiH nije u rizienoj grupi gr. direklOrice Agendje .. Ruzmollt je u u mrale navecer doputovao u bi[flU posjetu BiH.ije inrernem nije uobieajeno s farrnacetom nude ove lijekove koji utskom industrijom . saznaie .Agencije. Kada ste posljednji put bili na izlozbi Ili u pozoristu: Na izlozbi slika. vlasti . "Armani~'_ Osoba koja Vas iiveira: Zoze Murinjo (1ose Mourinho). je po- sla[ n jihov prvi Cov.tetyrta~.kada bi lijekove i do kojih gradani se to urad. S ta j e Vas naivecl strah: Suelnji dan.. zlo ne misli": Mislim da ima srnisla.OVC!. koji je u BiH doputovao fadi jasnog dogovora 0 zajednicleom djelovanju be19ijskih i bh. ali iz Agencije za lijekove i medicinska sredstva BiH radi zaSl. Ovo nam je porvrdila pre dsiednica Kantonalnog suda u Sirckorn mijesa gorko i slatko. jeste osigurnnje ispravnih lijekova j medkj· aski_h sreds lava na legaln o.

se ptembar/rujan 2011. Na njegovo miesto postavljen ie Zijad Rahimic. s dosjeirna . [er SU)edOM Dostao OSUmnJiCeni .. Nisam slutio da ce me sluWenlci rnoie drzave pretudi. a kamoli osumnjiceni. pogresnu grupu ljudi koja nije ucestvovala u tuci. Razumiiem ill. brutalno prerucen i od policajaca. javlja Fena. s Ustavorn FBiH. koja je rrenutno La oko 40 pos[O ni7.' Doilao sam kada sam vidio da krvan Obostrane pogreske Ahmer Fazlic poslovoda je u "Prevemu". uz podrsku Vijeca za regionalnu saradnju (ReC) i Evropske unije radio-televizija (EBU). javlja Fena. Svi odreda kazu da su za vrijerne policijskog prirvora bili prisili avan i da potpisu iziave da SLI vidjeli kriminalne radnje iii da su sami u njima ucestvovali. instrulctoI sam voznje. o Pravosutie BiH Federa1no ministarst\'o prOSlOrnoguredenja odbilo je zahrjev "Elektroprivrede BiB" (EPBiB) za izdavanje urbanisticke saglasnosti za gradnj u HE Vranduk. Siguran sam da gradani nece podrzati kriminalce koji su bili predmet policiiske akci]e. . a ta je strajk. Vlade FBiH i rnenadl<menta "Elektroprivrede BiH" i Rudnika. rukovodilac Sekrora za pri· premu gradnje hidroeleklrlllla u ovoj kompaniji.ni Tuzla. javlja Fena. Osim poveeanja placa. septernbra kasno uvecer vracali su se s utakmice u rodno Visoko razocaranizbog poraza voljenog FK Sarajevo na Kosev U od Sirokog Briiega. Haris Palislarnovic kaze da "ljudi koii su se zalili na Mustafic: Bio u Sarajevu BecirouiC: Poltrenuta interna istraga . a kaze da ni sam ne zna kako je postao svje- . kako Ijudi koji su iz kafica priskocili komsiiarna u pomoc rnisleci da u napadnuti rake i policije.dne . koii je bivsem direktoru izglasao nepovjeren je prije petnaestak dana. ima djecu i kaze da Covjek.prica nam Mustafic dok pokazuje brojne rnodrice po ciielorn tijelu . U stanici sam postao osumnjiceni.a u odnosu na cijenu koju plaeaju gradani pri kllpovirti uglja. Zakona 0 Sudu BiB i set preliminarnih preporuka. do toga da dva dana vee mokrim krv . kriminakim.iti nB sudu.. da ce me izrezari s dresom . . Komisija pravosuda u BiR za pitanja StrllklUrainog dijaloga BiH i EU jucer je odrlala prvi sastaoak na kojem su razm3traIli principi Laje· dnicke platforme za daljnje pregovore. vriiedania.nZONLIC Sumarstvo FBiH Direlllm'lll'OtiU Dba oruedloga . On dodaje da je "cijeli sluca] seriia nesporazurna i pogreski". godine nisu usaglasnost. izrnijeni u novu.. medu zahljevirna je i izjednacavanje naknade La topli obrok Uz to. Becifovic: Ilt/ema is/faga kazao je za "Avaz" komesar policije ZDK Fahrudin Becirovic.. Liutiti policajci rekli su da cu "zam sto krijem kriminaIce sada u Zenicu". RK Javni servisi POIDISII'01OMOla osar8dnJl . diplomirani inzinjer rudarsrva. jec joS nema stava Komisije za nacionalne spomenike BiH. R K. su bili izlozeni b rutalnosti da nam pomognu u identificiranju takvih pripadnika. Projekt "Elektroprivrede BiH" na cekanju Planneza Sindikalisti Rudnika Sikulje najavili S/Iajdiic i Jerlagic prije god/nu jdzic i bivsi direktor EPBiH Amer Jerlagic ozvanicili su pOCelak gradnje HE Vranduk. istraga ie u toku. U stanicu Visoko dosao sam da dam izja I'll kao sv j edok. ga je stid rnajci pogledari u oei nakon ilto je cula u medijima da "ioj je sin krimina· lac s dosjeom". dalje od predi· zborne svecanosri nije se odmaklo. okrobar. mada nisam vidio niSta. a vamedooj sjednici lzvrnnog odbora Sin~e organizacije Rudnika Sikulje zakljuccno je da se prvobima odluka. Ganic ima nalaze 0 lomu dva rebra. Iume ngoun .teme NA Onevni ava" cetvrtal<.Iali 0 me· taln u s ipk u svakih desetak minura. izmjena i dopun. No. Ovo je za "AV'd' potvrdio Alija TuraiLic. a u MUP-u u Zenici su mi rukom veza· nom lisicom ud. Gla vni direk tori 13 j avnih servi sa iz jugo [.je metodologiju cada Komisije re osnovna pi lanja kgn !ito su uloga i naCin ukljucivaoja predstavnika pravosuda u procesu srrukmr· alnog dijaloga.uka ne otp.Akrivirali smo Odjel unutrasnje kontrole u punom kapacireru i intern. porodi'::an je covjek. odvedeni u prirvor. Tu pocinje 48 sari nocne more. kazao sam im da smo rek dosli. donedavao zaposlen. Podsjeearno. koja je pohapsila... 29. 9 Ukratko UisocaCi sa nas i u DOgr sno urilama na DOgraSnom mlastu Svi odreda kazu da su za vrijeme policijskog pritvora bili prisiljavani da potpisu izjave da su vidjeli kriminalne radnje iii da su i sami u njima ucestvovef Navijacki dres Lieu MJESTA Je Ii slucaj prernlacivania u ZDK niz nesporazuma Nova aprava fudllika Smuemen dlrelltor Rudnik f)urtievik Edin Mustafic i Armin Ganic 24. oktabar bila najavljeoa obustavB isporuk. stocne Evrope potpisat ee surra u Sarajevu protokol 0 regionalno] saradnji. udarania. Protosol ce produbit saradnju u ovom podrucju medu javnim servisima u jugoistocnoi Evropi.Zovnite povrijedenog policajca i pimjle ga ko rou je p ruzio prvu porno'. koji tvrdi da je Minisrars!vo odbilo izdati doz\'olu iz formalnill razloga.e p rosl 0sedmicnog sasranka eelnika sindikala. psovanja. A . Ovu odluku donijeli su nakon seo nisu pri. a oni su rekli da moraju popisari sve. Platforms ukljucu. prema kojoj je za 7. kako tvrde. Svi povrijedeni s kojima smo ju~er razgovarali kazu da ce medicinsku dokumentaciju i izjave dari advokarna te pra vdu za sebe tra. policiju koja je sve redom legitimisala. Njih dvojica dio su grope Vi· SOeaD' koja tvrdi da su uhapseni.. • Dosli smo pred kafic i vidieli rnasu naroda.. Vise od povreda boli neislina dok. olltobra Rudari Rudnika uglja Sikulje najavili SU ~LTajk za 7.hie Fazlic.. Zamolio bih sve koii srnatraju d. javlja Fena. a eventualni prekrsioci sankcionirani posrupak policije imaju u najgorem slueaju saobraeajni prekdaj". a potom.e uglja Termoelektra. nego se samo zatekla "u pogresno vrijeme na pogrclnom mjesru". a ako ie doslo do zamjene ili do greske. N isu ni slu tili da Ce nadomak svojih kuca upasti u vel ike problerne.a Zakona 0 VSTVBiH. ja sam prvi ranieni pripadnik Armije u Visokorn. da nee u zi V nap usti ti Zenicu te da prestanem lagati da sam bio u Sarajevu. Kada su od nas zatrazili do ku men te. u sep!embru prosle godine bi vsi clan Predsjednistva Bili Haris Sila- HE UranduM bez dozuole Stral1l7. Govorili su da ce udarari dok ne potpisem iii mi .kde Esroer Mujicic. Sat poslije pozvan sam da svjedocim 0 necemu sto nisarn vi dio i to sam re kao u stanici. koji pri pada Rudniku Kreka Smjenu Trumlca je porvrdio i NO Rudnika. a onda iavno osramoderii time sto SU proglaseni huliganima.. Nadzorni odbor EPBiB u petak je smijenio dosadasnjeg direktora Rudnika Durdevik Huseina Trumica. rudari rraze i korekciju cijena uglja koji se isporucuje Termoelektrani. Bio sam u navijackom dresu Sarajeva i govorili su mi da ce me pustiti da me ubiju navijaci Celika. u tom trenu nisarn ni znao cia ie policaiac.}a imam auro~kolu. Kolegij direkrora sumsko-privrednih drustava FBiH ria zaiednickom sastanku u Kupresu izrazio je zabrinu[OS!sro pravovremeno niie donesen novi zakon o sumama nakon sto je Ustavni sud FBiH donio odluku da neke odredbe Zakon3 0 ilumam3 iz 2002.bva [il i zakl juck. borio sam se s policijom La ovu drzavu. prerna njima. ona ee biri urvrdena. njima nije mjesto u policiji. biti privedeni.na povrsinskom kopu Dubrave.

Marinko Jurcevi6 .Oslobodeniu" naiveci zasti tnik. sv j edoci 0 lome cia Ii je gospodin Alijagic imao Ie ma. 0 sa· drzaju iskaza svjedoka SmaiI Begovi 6 je rekao: . op til2nicu protiv bilo koga.Ova oprerna ie. a ranije se Spe. Centra sluzbi bezbiednosti (CSB) Sarajevo i Stanice javne bezbjednosti (S]B) Novi Grad. leSko da ce ikacia do kraja moei ispri Ca ti sve S eime se posl jedn jih 15 godina su 0l:av1l. vel i. naslavJjeno 5.ckih stranaka.. u kojem je i Uglje. Davorka Ugljen 15 godina uzaludno ide od vrata do nata trale6 da joj izdaj II zva· v. ali je IItv rdeno cia.Policija je porpuno ispo· lirizirana i tacno se vidi po policijskim duzuosnicjma da su njihovi sefovi usrvari preclsjednici pojedinih polit. kao i za 15 POSTOSIDHUi ishodi u saobracaju i na putevimaRS.!!kretizirana na· kon nagodbe TuZiJa.kulj· ralo i da ramo ima redovna i dobra primanja koja dolaze. S obzirom II a to cia jos [roje svjedoka ereba dali izjavu. za kojeg je inIao sazn anj a da .Cem Celom.a koga tek namjeravaju.ju predramih uebi.30 sari. da Ii su pravljeni zapisnici povodo!!! izuzetih masina.610. inate. . tetvrtak.to dana obja. nakon propalih istraga koje su vodili bi vSj w. Zanimljivo je i da Selimbegovic u svom teksru od 10.. rnedutim. od kojih su mnoge i nestale .vocW.lo vom "BYi pulevivade do Bakifa I.omll je promijenjen identitet.. Vildana Sellmbecovlc. predo" sje6lj uCida Ce muse nellto deSili. Narodnoj skupstini RS u kojima ee zahtijevari precizniie obiasnjenie. Godine 2008. ovim slui"ajem ozbiljao se pozsbavio mciaSnji kantonalni rulilac u Saraievu Oleg Cavka. UJXl' rno ne ?. u Priiedorskoi ulici u Sarajevu iz vatrenog orul-ja ubijen je Nedzad Ugljen.18 UMraOAliiagiC8Ue maSlne Ova saoptenje bilo je sve.. P.iverzije Sl[ rib Peed Okruznim privrednim sudom u Trebinju jueer je oddano prvo t(lc i.Poslanlci rasprav!jali olzvjestaju MUP-a HOga POliena u HS nezaHoniiO prisiUSHUIe? U Narodnoj skupstini SDS i PDP _podriali zahtjevei upczorena Dragana Cavica U prvom dijelu zasiedanja entitetskog parlamefila.. brace Saliha i Muamera ALijagica HO .ali nemaju hrabrosti . slIopceno je povodom informacije 0 osobama koje na podxucju Tuzle nude odeede.lle usluge gradanima pr.Dnevni avaz' rete niegova supruga Davorka U glien. Podrsali su ga i poslanici SDS-a i PDP"a.. U feljtonima "Dana" objavljivala detalje njihove veze s ubistvom Nedi.vilimediji 0 stvu drugog fuvjeka mine Alijagi(.. Ro Ciste ce b iL. Ugljenom.naglasio j e Cavi'. kako to u iucer. obja vljuj uei tekstove s naslovima popu [ ovog: "Svi putevi vode do Bakira I. jucer je. a nisu. ko je to? Je Ii on Slradao u raw iii poslijer mo opstruiranjeinesarncWju ja.. . ali nakon njegovog ubisrva TuZilas[Vo nije uspjelo prikupiti dovoljno dokaza cia bi mo" glo podic. lla. a zatirn je naiavio da ce predloziri zakljucke aka.edsmvljajucise kao zaposlenici "BH Telecoma" i na raj nH.danima.junske d. opoziciia je jucer od M UP -a RS zarrazila edgevor na pitanje kcga su nezakcni to prisluskivali u posljednjih sest mjeseci.turu in formaciju sliedeceg sadrzaja: ~ U suborn.eleslnzbeno posvjedoci ti sta se s NedZad.ll livio do smni. septembra. On je godinu kasnije za namie- Faksirniliednog od lekslova Vi/dane Sellrnbegovi(. a sudeei prema rezultatima vise pUlaotvaranib i zatvaranib iSlraga. teme HO Ie Njegova. S!ogaje predmet ""'Cen u fuzu nerasvijetJ jenog ubistva. ka" cia je vesen popis tih mas ina. Ova istraga.i. Nakon iz v r s e n o g uvidaja cd strane sudii e Viseg suda u Sarajevu.000 marmaraka. a jucer su bi· li sprijeceni da dodu. bila je ko. 1IJcP.i cIanovi njegove pocodice. j eon. srarom svega dvije godine i vrijednorn dva miliona maraka. premda.nforrnacijama. M. pro· n ad II isprerumn. mozda. 28. Zaposlenici kompanije "BH Telecom" ne vrse instaJaciju. i z Sarajeva?! nieni dokumem I) ubislVU supruga. pozna!o je. pod nas.3 miliona 8 GODISNJICE Sve kontroverze Dn~vni avaz. Enverom Mujezinovicem. usko je ve7.Ugljen" vise su se bavi 1i medi ji nego poIicijsko-istrami organi. namiienjena za UPOITebu van okvira zakona i Sku pi: tinski odb 0 r za bezbjednost mora da 0 dgovori da Ii je cprerna zasticena ad zloupotreba .a ubistvo Ugliena. za navodno otudene masine iz zanatske radionice »Alija" gic'~(. negdje u Evropi. Danas sam zeljela doci sarna.ljena Na danasnji dan prije tacno 15 gcdina N ovinska agenciia On asa plasirala j e u javncst ." 0 llkvldaciii drugog covieka AIO-a • Krlmlnal u porastu Privredni krirninal je u sesr rnjeseci u RS u porastu. Ubistvo Ugljella.. a ima ill jos. dostavljen poslanicirna. i hljeJi doCi.. fla groblju Bare u Sara· jevu obisla mezar svog supruga Nedzada. gra..y aBira Izetbeg iCa ezao uz SluCal' glle '7 • o1l_IJ. Nagodbasa Celom Selirn begovic je godinama u "Danima" u indirektnu vezu sa smrcu Ugljena dovodila i danasnjeg bosnjackog clana Preds jednis tva BiH Bakira Izetbegovica. pomocnik direktora Agencije za istrasivani e i dokurnentaciju (AID) BiH.s.ada Ug. .. Policajci j obavjestajci znaju ko Ie ubica. razbacani h dokumenala. s&plembarlruja~ 2011.. a rna terijalna ste ta izncsi 43. sigurno. dolali lIa Sud proriv opCine Trebinje iRS. niie uvrsrio nabavku oprerne za prisluskivanje.nan as su sas lulian.031 KM. a ni zas to su s rari zaposlenici s ovog polozaia zarn ijenj en i novim profesionalcima. saopstila j eInforrnati vna sl uzba Federalnog MUP·a.. oktobra na zalnjev tuiioca. 29. ni]e naveo :lta [e s oprernorn za te namjene. Prema medljskim i..t. OdieIe danasnediad Herenda? Tufilac Cavka mnogo truda i vremena porrosio ie i na sas!u1ianje svjedoka u inozemstvu.ioci Domin MalbaSic.i. avgusta 2007 .. izmedu 20 i 20.ispahiceln.940.isreriomijib p~ lititkih ubistava u BiR.lSnjoj ekskluzivnoj ispovijesri za . Godinama su 0 10· me feljtoni obiavljivani u "Danima" iz pera Vildane Selirnbegovic. javlja Fena. sadasnie urednice "Oslobodenja" u vlasnistvu porodice Selimovic.njskih poduzetnika. Cavka je tokom istrage sasl usa vao i Izerbegov ica. p Q 1ici j e M i" boslljatkih n i s r a r s r v a polilicara unutrasnjih poslova (MUP) u Vladi Federacije BiH.eCOma' . Kako se i oi"eki valo. S tim u vezi zatrazic [e da uadlezni skupsrinski odbor detaljno ispita ova] sl uca] i da odgovor n a ova pitanja." Inace. mo optuZio dliavne poiicijske i obavjelltajne strukture.uWe ubi· Dauorlla.kazaJa nam je kralko Davorka. Sam UgJjen nekoliko da" na prije likvidacije. kao i svih godin a. ko j i je 0 dbio svaku povezanos! s bile kakvim obavjeiltajnim s([ukrurama.om dogedUo 109 kobnog dana. ali neee da ga o!kriju Tu~ilastvu . n a roci~ ttl su saslu~ an a ITi svjedoka [Uzilacu brace A Ii jagi c. sarna Da mezaru Davorka Ugljen. 25.Stva s Ramizom Delali. a. Znam da nece biti nikoga ui ad njegovih kolega ni od nekadasnjih nazovi prijareIja. a protivpravna imovinska korist ie 30. "SH Telecom" poduzeo je potrebne aktivnosti da bi dosao do saznanja 0 poCiniocima ovih sretnih radnji. Mnogo pUla dclava10 joj se da stan u kojem zive ona i djeca. Herendom. ironicno zakljucu je: • Bakir je dao [)ajpa· mujiviji iskaz: "Ned'lad Ugljen. Cavka je obustavio istragll protiv Kemala Ademovita i njegovog vozai"a Enesa Pandiita. a pckusavao j e uei u trag i NeclZadu Herendi. Za skoro 85 p OSlO povecana je stopa malo] jetnicke delinkvencije. ali je nije dobio. Herenda se nalazi u Holandiji. ipak.izjavio je tada Cavka u "Slobodnoj Bosni". . cia Ii su svi zapisi ovdje.H_ Lainl serulserl'BH Tel. Neki ne6e. U gljenov mezar supoS) etili samo najblii. A. KURAN Sudenje na Okruznorn sudu u Trebinju Sp:i.-·.la. Davorka kaie da je na neki naCin osjeea oJak~anje sto je imala priliku da javn 0 progovori osmni svog supr" uga. pripadnika kriminalisticke porn o{. neki ne smiju da se susremu s njegovim grobom i istinom 0 ubis[Vll. preduzimaju se intenzivne mjere na otkri vanj u izvrsicca.. slueajem .S djecom sam na mezaru bi la u ned jel ju.sine. Uprkos lOme. lral:io je pomoc od bolinjaCkih poLitiearn.. Edinom Garaplijom. MusndaBisiC. juna 1996. popravku jli bilo koju drugu VTStu usluge ukoli· ko k ori snik za lSiU ni je p odn io 0 dgovaraj u Ci zab (jev.ivi na Novom Zelandu. ko j i su bili osum njiceni 7. fomgrafija. a koj a je u nastavcima pisala cia iza Uglienovog ubistva sroje oni kojima je ona danas u . BiB." stva sarno je novo SUl"OVO suotenje s bclcutnooCu drzavnih organa koii. Bakirom Al.No. u maju 2005.~le pred glavnu raspravu 0 slue. kao i danasnla zastlmica Kemala Adenovlca.cm vrse sterne racinje prema.sc.. Ovo pi tanje je 0 tvoreno nakon upczorenja poslanih Dernckratske partiie (DP) Dragana CaviCa da MUP RS u svoi sestomjesecni izvi esrai 0 radu. Pemaesta godiiinjica ubi- sJ.ano U2 51ueaj ounice NedZada Herendc. Prem a ri jecima p redsje'dnika Suda Smaila Bego" vi Ca. te je dan svj edok mien e s [ran e.Io "". nikada nisu dobili zvanicnu obavijesr 0 tome kome su i u koje svrhe sluziIe ovakve spi" junske diverzije. neki bi.M. bas kao SIO nikada jail nije rasvijedjeno je· dno od !lajm. koja je kostala oko 1.

Vjemr slab do llmjerene jacine sjevernog i sjeveroistocnog smjera.. Zah· valjujemo n3 prijediogll z. Pedofila su stavili na sveske u koje nab djeca rrebaju . . drugacije vidirn svijet. rekao je Krisier Ahsberg.H. 2011.. is tican je vaznosti sigurnosnog pojasa i autosjedalica za djecu [er mogu spasiti fivor.32 Zalaz. posrade dom svakodnevnih radnickih sera.am treb a p ra v da. Angela Merkel SKANDAlOZNO Roditelji iz brcanskoq naselia Ornerbeqovaca soklranl icaJac oti suesMeza pi" BanMrot bi razorlo poujereDje . Portparol policije II Disrriktu Halid Emkic kazao je za nas List da jesveska koja je dijeljena. bankrot GrCke vierovatno bi razoriopovjerenje berzi II Evropu. sve je u~i (MIlzii'arza "Story") DrugaCue uldlm suDel Sta kazu u narodu """'I<a) E.NIl.uge organ. fotografija Sigurnosni poias tokom voznje koristi rnanje od 50 p OSlO vozaca na cestarn a FBiH.. U jUlarnjim satima po kodinama ce bi[i magle. N eki paze na darume i rcdendane. koja je pokrenuta u saradnji s JP "Cestama Kampanja BiHAMK-a za sigurnost u saobracalu ..4 1 29. No. va n j a su pok a~ala da gradani sigllrnosni pojas na kratkim relaeijama skoro i ne korisle. legaliziraIi bisrno licemjerje pojedinih predst3vnika OpCine kaz30 je El vir ef. trebal i hi zna ti da se to dogada vise od 3(}godina te da se za to vrijerne njihova moe u ekonomiji i politici radikalno povecala.. '" . (Americki profesor za portal Sou. (CiralacOsrnanK. (Njem(Jcka po/ilicarka za A. iz2009_ godine.Najniia jumrnja [emperatura izmedu 7 i 12.Svako ko irna otvorene oci..mozaik DflBvni avaz.2011.9.. kao i d. Strasan ie ekcnomski polozaj radnicke klase.ULHll. : odD' C do 21' C = nd 20' C do 30'C BIOMETEOROLOSKA Biome. ipak [reba podici branu da rno'-.. .ib od 19'C dD26' C PROGNOZA povoljna.puta demokratskcg ikulrurnog napretka.. ali isto tako po· IlOI'O porlltlljerno da narn pismene zahvale ne trebaju. jatan ju za j ednis tva i povje- HatrebiD Damzahuala. 0 dno· sno vral':anje vakufske imov in e koj u n am j e IIzlIrp irala Op6na. g. = 1'. ('Of'" E.rpskoj pravoslavnoj crkvi uBramncu. su Medzlis IZ Bratunac odbio primiti zahvalnicu i':EiVRJ lIt11. jer 13j broj nedo· seZe ni 20 posta. Licno sam IU svesku 0 dmah p oci jep ao . )JRIJEME DANAS .23 .sigurnosni p ojas spasa va fivot". sirornasrva i liudske nepravde. .otaiWE TEMI"fIUnURE od TC dg20' C ~ WAPEFlliT1J1i D~EVNE.AAnJRE .odnosno forcgrafija koje su [ada obiavliene.. sigurnije i ekonornski razvijenijezemlje. i ~~"'.visa clnevna izmedu 20 i 26. se .jevo lzlazak 6. 13 Zalazak 18.. uae sarno praVda renja". A sto ie covjek stariii. Da smo prisllstvovati svecan oj si edn iei.. dana b !loe sun~ao ije i prikJad n 0 za !em j u. sBplembar/rlJjaJl 2011. takoder.e!)jem.t(t11'. koji ie u avgustu prosle go· dine suspendiran zbng surnn]e da ie pocinio bludne radnje nad l5-godisnjakorn.) SlraSan je DDloiai I'BdniCIIe Mlase ~ r":"/1 a ~~3/281-3!13 redakcl a(rtavaz. Islrativanla pokazala dagraflani riielko korisle sigurnosni po/as FE iH". Istina. !)a jugu od 14 do 19.J~ 19 .. na iugu do 30 stepeni. 12 FMUP-a navode da je od jan1. zna da je kriminal Vol stri [a i finansijskih institucija opcenito prouzrokovao veliku stem ljudima u Arnerici isvijeru. Predsiednik BIHAMK-a Rasim Kadic istakao je da je cilj karnpanje "Vel.lara do aprila registrirano 8." zacije i pojedinci koj.lIl. Posebno mOTam nagJasili da je io§asi· luacija kada je rije<: 0 zadnjim sjedihima.a zahvalnicll.Drsim do liudi koje volim i posrujem. 29. nastala kao produkt policijskcg biltena broj I. Za svaki slucaj. Emkic ie .a vremenom.Jos vjerujern da je grcki iavni dug od 350 rniliiardi eura odrziv. zaslire Ijlldskih prava. prcsle godine suspendiran zbog sumnle da je pocinio bludne racnle nad 15-godisniakom Rodi tel] i eija su djeca u osnovnoi skoli u brcanskorn nasel]u Omerbegovaca od policije Disrrikta dobila sveske bili su sokirani kada su na omotu uocili lik policajca Radoslava B. Nisam bas romantican i ne drzirn do godisnjica. glavni imam Bratllm:a.963 ucesnika u saobracaiu koji nisu vezali poias. H od~i t. 25 TUZLA24 ZEN.MJETEIoIPE. dorn nesigurnosti. svaki covjek ima svoju pricu. Zahvalnica s is tim obraZi07. !: . pro~nozaie : ad 20'C do 28' C Nakoo prohladnog nasu imovinu olimali liZ pomoe opCinske administraci· ie. NEU~g Predsmvnici Medzlisa Islamske zajednice Bratllnac odbili Sli primiti zahvalnieu koia im je povodom Dana optine treba. ~el\lnak..eoroloska uzrokovan.. i na Stika koja je korifilena ria omotu ~veske:' Sporni potiC8jac u pNorn planu na omoru sveske fotografija odgovorio: na sporna spornog policaica.N a] boljaforrn ula za us piesan brak j este naci dobru zenu.FIATgle..o cemu je nasa novina tada prva pisala. Is trai. ka:re za "Avaz.Vjerujern da ie objavliesvesci.Bosna.kova.i hranu bankrotiraju i drzave kad vee mogu banke. osim Islamskoj zajednici. Grad Sam. predstavnik kuce "Swekoad" iz Svedske koia se bavi sigurnoscu u saob rae. . dodijeljena je i S. A. Ne iskljucujem mogucnost da PQdi(.akl/vnoslf veliki za propas t n ego s u preveliki iza za rvor.:.Ovo j e n evjerova en o. a ja se jedva sierirn svoga . • N iko od p reds ta V[] ika Med~1isa lZ nije prisllsrvova~ svecanoj siednici. 7 Sta kazu poznati . saopceno je na juce- MaDle0 50 DOstOuozaeauie liS rasni oi konferen ci ii za no v inare. guci bankrot ne ugrozi drugeclanice euMerkel: rezone. $ituacija u BiH i broj poginulih mnogo ie vet! nego u ostatku Evrope. vee ll. Ocekujese sUlleano vrijeme lIZ umjerenu obla61ost. . 1UdP1:1U.net} Preuelilli za zatuar Oavor GobaG sati i tu sliku rrebaju gledati svaki dan." iedan od sokirani h ro illtel j a.I. ~okom Hronicni bolesuid i metcor-opati £Ieee imati pOfe~ko&.la biti uru eeM3 c"za poseban dop rinos u razvo iu demokrati ie. jeT nema· mo ni dva pOSlOgraoiana koji se VelU • kazao ie Ahs berg.ba Vremenska prognoza 29. zaostalosti.11IJlE. umjesto novog puta. tomski: Te prliave aktivnosti obavliaiu se skoro Prljave porpuno nekaznjeno " ne same da su pre. ali jos ie strasniie kakve metcde biraju radnici da izbore svoie pravo.leA '" 24 SARAJEVO 2Z . Napiranie da Ii je krugprijatelja. T. A.R.'VJAAtut: 1SU'E. kao i cjelokupni stampani materijal policije Distrikta. = . puta stabilnije..RD) Noam Comski Radoslav B. lzlazak g. Vazni su mi zdravi odnosi i liudi.aj u ... a naj.

. godini u Melburnu dopriflOs e-rn) 01 U~ prije rodeni a Luiz Braun (Louise Brown).kaZe Ana. Uprkos tome.da si svugdje zadnja rupa na sviFali Covjek mo' ra ima ti tapiju.. "Dnevni avaz".nove /jude nika za imen. Tako je Ana svoj. kao i naloziri druge potrebne miere k. RaT je ipak napravio jednu dobru srvar . ka ostavio na radnirn rnjesti- Ie uBI. dok je Z3 novu sluibeoicu z-" odno" se s javnoscu.800 poruka uboci Najpopularnijudrustvenu mrciu Facebook u BiH koris- PrOcenl MOriilenla . zaddao komi· nuiter u radu.Sta drugi pisu 6 Onevni avaz. uEngleskoj.Crna Gora . izveo vjestacku oplodnju sa zamrznurirn embrionorn. rada " kazaojeGavriC. Priie bacania boca pro ovjeri datum i vjerar.ovanja_ Za ove koji Su smijeojeni vjerovat" no sam prociienio da se nde uklopiti u moj n3ci.i mjerenje kvali teta in t. Nakon prvog rodenja bebe iz epruvete 1980_ u Australiji. [edan od vozaca ipak ie stao pored Ane i nazvao himu pornoc. gdj e je procent tek n esto vise od rri posto. postav. No. ~elvrtak.ima i480 korisnikainrernera.5 posto • Alba. Nisam koris" tio nikakve drugaCije arline od prethodnog gradonacel· Odoba§ic: Posebfll proplsl sri da vaoca p risrupa in ternetu bu de upueeno n a javue konsultacije. Novoizabrani gradonacelnik Brckog Miroslav Gavric. Inace. Facebaak najmanje prisalan u islacnoj Evrapi INTERNET Drusfvena rnreza sve popularnija Bosanac· udi za FacebooMom Ni u Vatlkanu nisu odoljeli ovoj vrsti zabave ri LlI8.Srbija . komentirajuci svoj u od lulm u izjavi 7. a okru tn i ta ksis ta izbacio je rrudnicu iz aUlOmobiia kako mu ne b i uprliala v 0 zi 10.ija .. S 0 bzirom na to da u sadasnjoj siruaeiji ISP-ovi nude nominalne brzine saobracaia bez ikakve garancije da ce pretplatnik ostvariti pribliZan kvalitet deklariranom. (XX) .R. Naivise ih je u Sjedinjenim Arnerickim Drzavarna. To je u razgovoru za Fe· nu jucer izjavila porrparol RAK.31. Ga vric je veci n \I sa vi em [.33 .Albanija iHrvatska. Zanirnljivo je cia Vatikan.o ie selekciiu hudi. onib koji vole BiH ionih ko)i ie nevole. umro ie u 83.u. Facebook se najmanje korisri u zernljama is tocne Evrope poput Ukrajine i Rusiie.3.ernel-usiuge. on.2 posto . i'el i0 je dokaza rida cak zastari eli i neupouzdani oblik drustvenog kom unic iranja josfiinkcioniraju.ali je same njih 20 "prikljuceno" na Facebook. Na neke cdgovore cekao ie i po 13 godina.oji· mace se omogu6.OO.ukcerklt hi- la prisiljena roditi na plotniku pored ceste. a zatirn slijede Srbija.1000dDOUOra nts \[·.a Amela Od.napravi. pokazuj u podaci "Internet WorldStatsa'" Kada je rijec 0 susjednim zemljarna. dok taj procen t II Monaku iznosi 96 pos [0.3 posto .ko propi.Hrvatska • 40..Auromobil i su prolazili pored mene.39. odnosno bez provjere pocirZava Ii pretplamikova pristupn a mreb te brzine.u. udwica bivseg zamjenika direktara AID-a: Krije se istina 0 Nediadu! .24. bolovao od Alzheimerove bolesti. U niegovo] laboratoriii Univerzirera MonaS u Melburnu 1973.llSvojen je prijedlog da Pravilo oobavljanju dielatno· Miroslav Gavnc smiienienima Odrzana sjednica Vijeca RAK-a PORTAL·komentar dana.35..k vali tela in· terner-usillge.uje seklOrska politika \/ijeca minisluaBiH. ali niko nile stan .io njenu pri· pravnicu SJavicu Pavlovic. Facebook naibohi prosjek ima u Makedoni" ji.5 posto posto . broj korisnika ove drusrvene mreze u sviietu svanodnevno raste i trenutno se kreceok0800.=--___:O""----l rna. . 011 je U prosi eku inS !)aj mani i u region II. apotornslijedi Evropa. . Ovi sw pisu da ne vole Bosn U. ujegov rad imao [e ogroman znacaj za razvo ite mete de. Odobasic podsieca da je Zakonom 0 komunikacijama p ropisano cia je za pfUZanie imerne["usluga porrebna do" zvola do porplme Ii brnllizaciie rriista. No.i De treba!e nam. Ana je za vrijerne vozn]e pocela radari.ap8lu se noua orauila za u mOl naCln rada blliinlaral 0 Novo pravilo koje priprerna Regulatorna agencija za komunikaciie (RAK) uvest cesrrozije odredbe koje seednose na odgovornost pruzaoca interner-usluga (ISP) za garanciju kvali tera njegove usluge.MRKJC Hakel: Na odgo vore Ciekao 18 god/na TaMsisla izbaciO iz aula 18nUMDja S8 Doradala ~ Slucaj lz Hondurasa . koj i je od 2004.ren ja . kazao da je preuzimanjem fUnkciie bi" rao inoveliude.42. Davorka Ugljen. lsro ~ako i n arod. ali izsamo njernu poznatih razloga ie urnjesto dosadasnjih savietnika Nede Puhovca i Nenada Kojic . koja je naglasila da je pred· videno ovlastenje Agencije da done:se posebne propise koj ima ce se regal ira Ii v rs ta i naCin m ie... koii ie zasluzan Z3 p rvu tru dnoc u nas tal u van' rjelesnom oplodnjorn 1973. s Pajicem u_kazao sam povjerenie kak.. godiui.4 posto • Rusija broi ko risnika nagl 0 poveean u posljednje vrijeme. 29septembar/l\Jjan 2011. Maika ikcerka potom su prevezene U bolnicu.. Vud.. Posrotak je nesto niii II Crnoi God. koja ie po dolasku piuezaia pupcanu vrpcu. pet godina U 83. umjeslO Mare Simikic.. Bacio 4. imenovao Sas lJ An dri iasev j ca j Stojan3 Kasterovica. krenuo je u kadrovsku cinku svoiih najblifih saradnika. . Ana Belis Hernandez dobila ie priienekoliko dana ITUdove re ie pozvala taksi kako bi sw brze stigla u bolnicu.3. izvedena ie prva viesracka oplodnja. odnosno oko 24. prve hebe zacete tom metodom.Ak.. ilto znaci da je Hanadanln dOb-O 3. G. a porom i rrudnocus oplodenom iajuorn celiiom. mozai k .. pa..100 odgovora iz cijelog svijera Haker kojem je hobi bacani e poruka u bod u okean.o bi. katastar.2 posto "BiH .. mora imati grun t.Siovenija .o nemas drZ3ve... Vud je 1983. Ta trudnoca trajala je samo nekoliko dana kada je doslo do spontanog pobacaja. Gavric: /zabrao . Na sjednici Vije6J RAK '3..obasic. E. septembra u starackom dornu u Melburnu.\\s Kanadanin Harold Haket (Hackett) bacio ie4. vjerujle.Makedonija . Podacio korisnicirna Facebooka na Kosovu nisu dosrupni.4g0 osoba. • Mnogima koii su radiI. koji <'esti!o nije ni zagrijao radno mjesto. naime. ka. te je srnijenio dva savjetnika i portparola u Vladi. koja je bebu nakon poroda zamorala u majieu.2 posto. Vud: lnacajan Umro otac bebe IZ eDruuete Australski naucnik i ginekolcg Karl Vud (Carl Wood). Gavric ie. umro je 23.6 posto ..800ponJ' ka u boci u Atlantski okean i dobio 3. koji ima 832 stanovnika. Srecom. S vega tri pOStO A fri kanaca koris t iFacebook .

Poznata je Tihiceva kriminalna ulcga u prepustanju "Energopetrola" banditskom Iobiju MOL· INA. 9.eba Ii.. Dok je BiH godiSnjegradila dva kilome· Ira ubogog autoputa. ne bi znacilo ukidanje RS. poslove n. do sada bio Fej. inace. au lomo bile iSla!love po Ljubljani ispod 5tO" 1a davate. prema njernu. N e treba sumniati da 6e niegov prijedlog politicki pred sta vnici RS docekati n a noz. jer svima je poslalo jasno da je Zilkic paradigma Sejde Bajramovica. . borci Armije RBiH. direktora Ageneije za ra· zvoj visokog obraz<)vanja i osiguranje kvalileta BiH. Tihic. vajne "prve bo~ujatke stranke". Brojne cinjenice govore 0 Tihicevom dogovoru s vlasti· ma Hrvatske i ne bi nimalo cudilo kada b i ga u svojim koIIIpcijskj m mah in aei jama sa INA-om i MOL·om na skorom sudenju spomenuo i hrvatski premijer Ivo Sanader. Cudi. na koncu. stranka iz koje dotazi i usarnlieni striielac Budimir. a sarnim tim i drzave BiB. K. Budimir je roden 1962. Sve sto je ostalo ila tog proje· kill jesu katastrofalne posljedi· ee po nasu zemlj u. 29. 5 ANALIZA Ram za sliku predsjednika SDA UmJes 0 nas .znost iz licnih ra- Boris CurMOUiCU. Z naju se i slori je 0 placen im IjelOV(lnjima na Brijunima i drugim "kieenjima" Tihica. a i danas daj u sum· nji vim Siovencima i od svoj ih slmarodnika pravile roblje.aslo Ti. Dobrovoljackoi ulici porinila zlocin nad nevin ima! Helem. koji sve cesce svoju djecu salju na kazan. Suljo! Sr· CillO u unislenju ovakvih Bosnjaka! Faruk VELE ZilMiC Ie paradigma Slukba za odnose s javnosc 1I Rii aseta Islamske zajednice u BiH povodom aujnovijeg medijskog portretiranja Islarnske zajednice izdala ie saopcenje UI javnost u kojem s-e kaze: .er ni]e bilo na njegov prijedlog preustroja Posavine. Budirnir je predlofio primjenjivanje rnodela Brcko Distrikta na PosaviDU. K. Ozenlen je i otac jedne kcerke i dva sina. M. d. izgrdje. raznirn su mah in acij ama B 0 sn jacirn a un ista val i svaku !J adu Z3 b 0Iju bu ducnos E. godine u Vim kod Posusia. cudi!i ikoga SIO Tihie i nje· govi kompanjoni.. I ne same to. 1I10S1i. 01'0 imenovanje u.i SDA ne sarno da ni5Ustvorili noVll vrijednoSl nego su unistili i oplj.slijedilo je nakon sto je ostavkll na til du. Uvijek SIIIJi/i bliski Zasigurno nema Bosnjaka kojem nije postalo posvejasno zasto ie ova] narcd u tako oeaj noj p ozi ci j i kada je j ucer na naslovnicama rnedija iz Republike Srpske i Srbi]e viclio kako Sulejman Tihic. razdragani Tihic niie krio cdusevljenje ~10 prisusrvuie "velicanstvenom cinu" u Bosanskom Brodu.ava. i HSP. Iuace.iH... M. Spahita 0 Tihieu kao "srp sko m igra~ll". On ce lU du~nosl aba" vlfati dok se ne provede konkurslla procedura i ne izvr~i konacan izbor novog direkloJ"a Agellcije. posebno ako se zna da nju. krajnje zaljubljeno gledaeelnika Republike Srpske i SNSD'lI Milorada Dodika dok zajedno p usta] u urad novoizgradeno postroien j e Rafinerii e nafte iz Bosanskog Broda. S gorci nom a tome danas govore heroi i rata. opel bukvalno na is Ij eral a radnike rnabosniacke naciona- Skora nezapazeno u BiH prolazi ideja ko] u je tokorn boravka u sluzbenoi posjeti SAD naglasio I2redsjednik Federacije Bili Zivko Budimir. smanjilo njezin teritorij".Dovodenje Adema Zilkica u polirjcki magazin "Crta" 27.d'. odnosno ukupnQ hl400 kilome= aum· pUla za posljednju deceniju i po! KOSQVQ takoder. d.ackali sve !ilOje vrijedilo. s Tihicern na C~ I u. Rijaset 0 gostu u emisiji . teM\a~. danas fikrivnim srvaraniem gubitaka zeli oteti i preostali dio drzavnog paketa u nekada us" pje!lnoj naftno j kom paniji. !lakon sto su uni~tili i prod"li sve do cega s u doli Ii. je otela desetine vrije0 b ieka [3 u Saraievu i . 0 nie sa svoie strane Rafineriji obecao "podrsku vlasti u daljnjem radu". Za to su vrijeme perjanice SDA. nackirn organizaci jama poput one Zijada Turkovica. po nalogu stranke slido kriminal koja se u rneduvremenu uvezala i s broi n im zloc.. Kako i I1e bi. iz Kreseva. jedna Albanija godisnje je uspijeva]a pruZi ri hll 00kilornetara Cell0vne tease. koja dnih BiR uticu hom porodice S tani'. Nikakvih. fin. naime. septembar/rujan 2011. izigravajuci nevin asca d i zailti mike boo snjackih interesa.hie odavno lvrdi da mu je Boris Tadic "na j boli i jaran" ili zaslO do· kazuje da je Armija RBiH u Nova vrijednosl Zagrljaj 18 {Jamcenje No. 2011. kao i to z. koji se nam eee Bosn jaeima za to da ih uznemirava i poni. Curkovie je. reakcija jui.Crta" Seldle BalramOUica RijaSet IZ:' Bosnjake Sf: ieli uznemirili Agencija za visoko obrazovanje BiH Predsjedavaju6 Vijeca minis lara BiH Nikola Spiri': potpisao je rjest:nje kojirn se Boris Curkovic imenuje za v. ta j "uspjesni" hrvatsko-rnadarski konzorcii. izmed u ostalih. kao iRS.pogledi O~ev~iavaz. tako do bro vod i 0 d da vu d a nikada ni] e imao prilik u otvoriri nijednu vel iku kompaniiu u koio] bi egzistenciju nasao veliki broj nasih Iju· di iii makar ozvanicio 23" vriielak jednog ve1ikog proj e· kta 9 d opeeg in teresa. rnedutirn. TihiC ouara DOdiMOuefirmel? Jadno Tihitevo prisustvo tinu otvaranja postrojenja Rafinerije u Bosanskom Brodu u pratnji MilOrada Dodika ponaivise govori zasto su Bosniaci danas na rubu ponora usamueni struelle Cudi sto nikakvih reakcija nema na njegov prijedlog preustroja Posavine DQriik u pralnji Tjhj~a i premijf:ra RS Alf:ksanrira DiamlJica. a njegovo imenov3nje je privremeno.ev zamjenik. nego bi u "disuikl bosanska Po" savina usao i dio opcina ko- ie sada pripada]u FBiH. Licnost dana Zivko Budimir "Terminali i SlaniCi U Tihiceva SDA stajala je i iza kriminala u "Nafmim terminalima" u Plocema. sto bi istovjetno. E. Tihic je u svoioi dugcgodisnjoj karijeri na celu SDA.. predsiednik SDA. jer su "pri je cetiri go dine rnnogi bili skepticn i po pitanju ove investicije". koridoru 5C za masne pare. sro. stranke koja je vedrila i oblacila u naso] zemlji.it. godine na BHT I je guranje pIsla u oei muslimanima Bolinjacirna. dilo slOrinjak kilornetara au· topula. kojem su Tihicevi ljudi ornogucili kriminalni ugovor posve stetan po FE iH. danas tako ra· do skacu u Dodikovo narueje i politi eke poene kupe slaveCi projekle Republike Srpske? Aferim. u godinama na vlas!i on i njegov3 stranka. S13viSe. direMtora zloga podnlo Nihad Pejz.a godinarna je njegov kucni liubimac. Srpskiigrao Nije malo ni onih kojima se Zi VOl smucio i koj i su tek u tom tren u lie u shva tili proslogod i ~I1j u poruk u u va >:enog zamjenika reisu-l-uleme haliza Ismeta d. a posebno u Federaciji B.. pa je bd<e-bolje pohvalio Dodika. ministar Desnica Radivoievicev. izostanak b ilo kakve reakcij e v lasti u FBiH. T.

ra. F. ho i Marinko (1020) Lovri': i. Fatima (Resid) Pailie iz opcine Centar u Sarajevu ostaie bez 668 KM. javlja Fena. UsagJasili su se ne mnogo funkcija. na kojirna ce se godisnje ustedjeti nekoliko rnitiona KM.! donosenje zakona 0 popisu s tanovnis tva i zakona 0 drzavno] pomoci te irnplementacija presude Evr- BIH su neODhOdnl SlraniinUeSlilOri "D nevn i avaz" dosao je u posjed spiska s imenima 929 korisnika za koie ie tokom revizi]e utvrdeno da su nelegalno osrvarili pravo n a in vaIidninu i povoljniju penziiu u Federaciji FBiH.071 KM. vrsiti konsrruktivni pritisak na aktuelnu vlast cia stO odgovomi je radi posao koj i j e p reuzela ua s ebe.iona eura.! iasni.483 KM. .0 miliona maraka. zaurn Fatima Novi Grad.. Teinja i zelja SDP"3 da bim Hrvatima !!ji- hove preds ta vnike ie apsurd i opasno je po BiH. najvisa primania imala ie Sevla (Salko) Selimovic iz Visokog . bin in validski status. u Mostaru je hila poznata i osoba kojoi je pou:ebno odnijeti 5.U FBiH! dok Abdulah (Hamdo) Ohran iz Gornjeg Vakufa ostaje bez749 KM. Najvise je u tome profitirala SDA. Hurija (Nuriia) Turkovic Bez 1. Predsjedniciiiesl polirickih stranaka !!ikada se nis u vise pri blizi Ii kao u Brckom. Iliiasa. Meho (Muho) Bektas iz N ovog Sarajeva primae je 603 KM.to ie "relae ija SDP .Find". Zenice. uklju. Dulijana (Hisen) rajevskog Starog Grada..000 KM kako bi se "preko veze'·' do-.. Laini inualidi ZaMu.844 KM mjesecno iz Hadzica nece vise primal! qSlaju i Elvir (Mehmed) 1.ko).J. a ona se radi svaka IIi mjes eca. Preclsjedn istvo SD P-a po- UllimalUmi dUa HOZ-a Dia ~pis/(a. Spec • Delegacija Vlade Brcka Distrikta postigla je u Londonu s Evropskom bankom za obnovu i razvoj dogovor 0 kreditir. po zakO!lU.43 i Admira (Adem) Ka. kada su daIi saglasnost da Bosniaci dajune sarno i':eo ri minis Ira nego i ministra vanjskih poslova.. jasno je zaSto beracka revizija nikada nije srvarno p rovedena.To su bili vrlo poz.750 KM. Primjerice. Hadonclc razgovarao sa Sorensenom SBB BiH ce kao apsolutni lider opozicije vrsiti konstruktivni pritisak na aktuelnu vlast U prostorijama Saveza za boliu buducnost BiH iucer je s predsjednikorn Fahrudinom Radoncicern razgovarao speciialni predstavnik EU Peter So rensen sa svo j im saradnicima. ier je doslo do izne~ nadujucib pozirivnib poteza sa srpske s Irlmc. kazaoj e da bi ovim kreill 10m sva go· disnja zadliZenja BICko Distrikl3 iznosila manje od mili· on KM. zaklj u1:ilo je Predsjednistvo SDP-a . VogosCe. dok Miftari iz Novog Sarajeva je Abid (Osman) Koso iz 3. kao i Ermina (Mensura) Avdic iz MoSlam. Takoder. Radoncic je upoznao Sorensena s tim da ce SBB BiH. koja je pod krinkom bo rbe za borach pr ~ ava na razne nacine nezaKoru to u vodila u pIa va hiljade osoba.Cal< opskcg su da za 1j udska pra va u slueaiu "Sejdi': . HAIAC Jure i Franjo Sta nakon neuspjelog sastanka u Brckom Lagumdlija: PQdrlafli svi njegovi slavav. Stay SDP-a.kazCO t~v~.ujuCi i predsjedavajuceg. Raspon novcanih prirnanja koja su im isplacivana miesecno krecu se od 23 pa do nevjerovamih 5. Tokom duzeg susreta razgovaralo se 0 isp un iavan] U uvjeta ZlI evropske in tegracije i tome kako da Bosna i Hercegovina bude SlO uspiesnija u tome. jef bi bila stela da 10 propadne. VIasl treba b iti formirana u sklad u s rezuitarima izbora i prttiznim slovom Ustava i zakona UZprioritemo usagla~avanje programskih nace!a..483 KM! Na 929 laznih korisnika sa sp is ka drzava je miesecno izdvajaIa ~ak 265.. Moslarac Jure (Marijan) Dzidic. Prema spisku. kao i Sedin (Velaga) Dedic iz Travnika. njegov sugradan.o S D P lnisli vladati je Vlada FBiH. primalaca b orack ib naknada b ilo je iz M.z Mostara. kao i Esad (Ibro) Kajmovie s lIid~e. Takcder.itivni okreti. OTKRIVAMO "Avaz" u posledu spiska borackog ministarstva Mjesecna dabivali i vise ad 5.603 KM. saopeeno je iz Cemra za informisanje SDP·a BiH. P rema pos I j edn joj analizi. N ihad (Sulejman) Mehan!c s Ilicfie 884 KM. Ovime su dodatno potvrdene surnn je da s u izbori u FBiH godinama dobivani n a raj nacin !ito s u raznim vezama i lIZ pomiX broj nih posrednika nsredi vane" uuosne in vaJidnine. a Disrrikr s. koia je rek!a da sva tri ministra. a sve se dovodilo u veZl! sa SIrankom SUlejmana TihiclI. N ajvise n ezakoni tib. illrek[or Direkeije za finansije Brtko Distrikta i clan de!egaei je. svi iz sarajevske opcine Mu>iic iz Novog Travnika. a u Armiji RBiH 584 la2pa korisnika.. Ukinuta prava Nas list objavljuje imena onih koji su.068 KM. revi zi ia ie 0 tkrila vise od 1. Toliko novel! dobivali su i Mario (Mirko) Dolic iz Prozora. prema spisku.jvetu prepreku za formir. [ela (Tadija) Glavas iz Bugojna re Viera (Petar) Matrak iz sarajevske opcine Centar.Ci tluka. Ovo ie potvrdio i porpredsjednik SDP-a Damir HadZie. rarnehic iz Maglaja 3. Damir (Mehmed) Brekale iz Moswa aaplaci vao je nezakonito &91 KM. ddalo je i politicki dogovor 0 koristeuju 96 miliou. Tahira (Mahmutal Avdic iz Novog Sarajeva 507 KM. nakon <:ega su i pribl.. kazao je za "Avaz" Valemin lncko (In7.anju projekta gradnje brcanske obila:miee vriiedne 28. osim u vezi s jednom. rrebaju biu Hrvati iz redova HDZ·a. a to SI. kao apsolutni lider opozicije.846.SNSD profunkcionirala kada je rijec 0 vitalnom interesu drfuve. Pile (Perar) Bilandzija iz [ajca dobivao je 523 KM. ko] i je imao p rimanja od SSS KM.750 KM mlesecno • Otkriveni i oni koji su nelegalno koristili pravo na ovoljniju penziju KO su laZDi iDua id.lo je Predsje" dnistvo ave stranke na jucerasnjoj sjedniei. Majstoric i Emir (Murat) kao i Muharem (Resad) Zec. Odsustvo zelje za dogovorwn tenerealni maksimalisticki zah[jevi i ultimammi dva HDZ-a predslavljaju nll.000 nezakonitih korisnika. te s bo:lnjacke s[rane.Trnova dobivao 1. DEDAJIC . posebno IF A fondovima". Uzme Ii se u obzit cinjenica da jedao laWi invalid moZe don ij eti naj man je ~etiri do pet glasova. avaz. saopcerio je iz Saveza za bolju buducnost BiH. Teavnika. medu rim. pods jeti.000 KM • Na spisku 929 imena • DrZava lm davala 265.S mil.OSI)U"3. Dokaz kal<. Na ovorn spisku je i Ali· ja (Ahja) Dedajic iz Novog Sara] eva. u hrvats. KARALIC .E.. A. . SISIC .... Hadzic.kaze Ineko i dodaje da je ocigJ"dno da su Milorad Dodik i ZI3[ko LagumdZija imali mnogo bilateralnib razgovom. 0 formiranju vlasti u BiH ostao je nepromijen jen. a Ivica (janeza) Bucar iz Vireza 529 KM. re Nedzad (Bego) Beganovic izZavidoviea (Dzemail) Selmanovic iz sa5. Medina (Husein) Ahmetagic iz Vogosee 628 KM mjesecno.SDP je u dosadasnjim razgovorima pokazao i oc!govomos! i spremnost na dogovor.nju vlasti ns nivan BiH.i SVQj mandai sarno !<ako bi napravila poli[i~ke ~isrke nepodobnih.. u HDZ-u opmzuju SDP za krah sastanka u Br~kO!I!. sagovornici su potencirali neophodnos t dclaska srran ih in vestitora u BiH i porrebu sto snamiieg ekonomskog i polirickog razvoja BiH. . koji je SDP predlozio da bu de Hrva t iz [edova ave srranke. pllOO pri- meMO: Steta Ie da sue OrBoadnal b!iZavanja ie bilo.4 29.. a prava su im p restal a po osnovi Zakona 0 reviziji i po drugirn osnovarna.koj komponenti otkriveno je 345 M:nih korisnika. koii je kaZlJo da je dabra vii est to . funkcijom zamjenika m ioiSITa Il Vi jeeu ministara. visoki predslavnik u BiH. Iviea Zoran (Mile) Knezovic iz Mosrara moZe se pres ta ri nada ti iznosu ad 523 KM. S druge strane. na tome graditi.an je vlas [i u n asoi 7. S arajeva .em Ij i i nbrzavanje pum ka EU i NATOu.iZiIi stavove. Treba. imali na j visa primania. mo~e zaduZili do 10 poSIOsvog godisnjeg budZeta ill do 2. Rijec je 0 zahtjevima EU koji 51." NaMiJe nela/(Gnitih karisnika tz Mas/ara i. Zais[a ne nedosraie mnogo .A.. tetvrtl~.383 KM. [osip (Franc) Kordic iz Mosrara nece vi~e dobivati 765 KM. Muharem (Huso) Arapovic iz Gornjeg Vakufa 588 KM.Ministarslva i raspored manjesu bitni. koja korist. Cijll [e originalnost potvrdio i Iederalni ministar za boracka pitanja Zukan Helez. Dopredsje" dnik ave stranke Marinko Cavara l<'aie da je uvjerovan je SDP-a za nasilnll promjenu Ustava i negirauje rezultata i:. kaze da je 108a vijest lO SIOje HDZ BiH n3 iSloj pozidii ho i poslije izbora te da su zbog toga propali pregovori 0 drzavJ)oj vlas!i. aktu eln0 . Znaci.e. Sjednica Predsjednlstva SOP BiH DreDreHa ZalOrmlranle UlaS11 Predsj ednistvo S ocij aidemokrotske panije Bosne i Hercegovine (SDP BiR) podrzalo je u potpunosti dosadasnje ak!ivnosri i Slavave p redsjedni ka stranke Zlatka Lagumdzi:je tokom pregavora 0 formira. Maro LuCie. Suvad (Ahmed) Cavkusic. .n Franio (Stanko) Lovdc ostao je bez 676 KM. . eura iPA fondova uz tlV'jerenjeda Ce i Evropska unija podrZari predlozena i usaglasena rj den ja p oli tickih Ii dera u BiH. septem bar/ro jan 2011.bora sraMo pregovoIe. One"".SlO tako.POUinUizbora Pre rna podacirn a sa spiska.f:illuka 5.

18% C) Nezllam 9. gripe 60. zvanicnike koii svim silama pokusavaiu ubijediti Brisel da ie riiec 0 sporadicnim slucajevima "neod· govern ih gradana" . Sve sirctinja odlucuiu )1. Na porlalu "Dnevnag avaza" luter je . i Orner.ao je jueer ~kriieljN a fakul ~etu. nakon srupania na snagu vizne liberalizaciie. a. predsjednika. Ne znam sta ga je navelo na OV"j cin.DED/(. azilanti.(Jangle Al1alylle-s" latJiJ/eilQ 234. .30 sati. odnedavno su bahnuli na veal" Belgije. Na koncu. naravno.isprieao l1am je Biseanill. kratko bila si unukal . gradani koji se tek ujutro • Unuka je posljednji put vidjela 7.ce danas bi· ti uprihcena komemoracija. ali kako ce to 11l oi Atif preZi vj eti.ilz. gleda u naslovnu stranu "Avaza". a dzenaza Ce biti klanjana is tog dana na grndskom mezarj u 8are u 14. Bh.000 vakcina protiop HINl. I to iskljucivo iz iednog razlcga: nadai u se da ce ramo dobiti posao kaj i u vlasti toj zemlji nemaju i d" de od svog rada mo oi z. majka. azilante nazivaju neozbiljnirn krsiocima evropski h propi S". sin Atifovog saborca Harndije Abdica Tigra. To je. A rife. sarno Bog zna Kako mu ie bi10 kad ga je nasao . rraze azil.). sudeei p rerna reak ei jam" evrops ki h zvanicnika.kroz suze zbori s [arlen. a s njirne i poiedine bh. s Ba!lCarSije. drzavliana koji u zemljama zapadne Pogano je i pokvareno prenemaganje dri:avnih cinovnika ko] bh..Posljednji put SIDO se vidj eli prosle god inc.r Durakovit. vj eti kao i sa" uormalan sv ijet. kako da ne znaiul Vise od 90 pes to azilan at" porijeklorn iz BiB su povr- neMO mora OdgOuarat. prieamo tako. j edan Atifov prijatelj. azilantsku patnju po Evropi' Sla su razlozi njihovog napustaaia domovine koju nisu htjeli napusri ti ni kadaie pucalo? Znaju.422 PQsjeliaca. Duboko saosjecam s porod. je rekao.J edan 8iSCanin jeste. Iz albuma donosi davnu fotografiiu iz Sarajeva. Ali. ilta ih je i ko ih je na 10 narierao. Tesko mi je. Anel je b io veselj ak na oca. Svemkoj i S"iearsko].Sarno 19 god ina ie irnao.adzic~V4Z-.a zasti tim srudeme koliko j e to mogu6e. Jasmin je puno ozbiljniji.. atnici u RS. A AUf je nazvao priiatelie u Bihacu i zamolio i. aznante nazivalu neoZbiljnim krstocrna propisa BiH odobren bezvizni feZ im. izguSedika jos nije razgovarala sa sinorn. skolovan iu i zaposli avaniu niih i njihove djece . (almasaJ.ise kontaktirao .a HADil(. sto se jednom i. uzdrrnalo tek odob ren i bezv izn i rezim za BiH. )1i~ Kad iuca. maja.obiri na telefon ko. zao mi niegove mladosti. oni ee biti vraceni u BiR. injekcije 1.iri" .09% edaua la p rve godi ne. place i veE mi.a na slid naiveci osmiieh pripada Anelu.prica Sedika. kada je slomila kuk Anelou bra11e u SOMu Evrope. kOJa Je Kao dekan rru d im se d. po izgledu na majcinu rodbinu... pogano ie i do bola pok vareno j avno prenernaganje nadleznih drzavnih Cinovnika koji ovih dan a bh. tros {jucer. I pr· ije osam dana je sieo kraj mene.73% 8) Ne. ni je podata k IIad kcjim bi se drzavni ciaovnici trebali llicudavari i praviti paradu vlastite "zab <in U rosti za b uduci evropski ugled". Otac mu lepao Ome. s rranackih silnika i bajnih cuvara nacionalnih in teresa. koii su ih svako malo usutki vali lazi mao boljoj sutrasniici. ~Btmal<. visok. op.i Zhao nepotrebne MUDouineuaHcina Pitmlje: Tr:eba li pok1"enuti pilanje odgovornOSli u vezi sa zakasnjelom i nep01repandemt)ske bnom kupovinom budietske korisnike koswla 500. duboko polresen Cijelu noc okrecem televizii ske kan ale.3. svakako 72. Atif mu ie stalno lepao. Jijep. povratka u svoie porusene dornove sl uzila kao glasacka maS ilia aktuelnih minisrara. Nije valjda da drzavni S ministrorn sigurnosti na celu ne znaiu ko su bh.0 najgore Atifu Dudakovifu malo ko Ie uspio d.bne nOCi. 29 septembar/rulan 2011_ 3 Komentar dana Pile: Alma. sv i koji sma tra j u da se treba drzau evropskih klauzuIa i uvieta pod Kojima ie i bijeda koja je od dan.duevuiill. na koj oj ce sruden ti oda ti po· sljednju pocast svom prerano umrlom kolegi.3 smirenje. U pravu SU. U soku [e. je: "Dogodilo se 011.iovjeku moZe dogod. . prosperirem. Nemam informacije da je And imao neki problem S profesorima. istina je. kako si" .000 KM? A) Da.icom Dudakovic i zalim za Anelom • kaz.h cia dok tor dode i majci da DUdaIlOUi'C: Desilo mi se OmgOre ilo se COU)ellUmoiedesiti " Pilao sam ga sta je to bil 0. nakon ~to su tokom i nakon agresije ua BiH punili centre u Fr- Cinovnici Orner Dudakovie. Anelov bratic. A o akluelnim pilanjirna u 8iH i svijetu mOiele glasali li'vakog dana na www. do njega Fikre!. bio mu je ma1. Odgovorio m. Sada su ih u vi erili da im je azil u Evropi iedini spas i izlaz. neko rano legao na zvonce. ancuskoj. barem nece prije sljedecih izbora.ba) porodlcne drame AZ. Sa sranjim jasminorn sam v.uEU BaD ledini izlaz Odlazak bh.aktuelno Onevni avaz.ba. Sarno iz dvi j e posavske opcine 72 oso be osvan ule su u zernlji cokolade i piva.. M.. ali se niko u drzavi nece zapirati.23 koi e vlast ima metode kako da ih se riiesi. nikako 18. . a ouda se moj Atif masi za mobile! i zove ga: "Anelko.Bralit.. ne vjeruje..

pritali i izasLi malo be i slomirn kuk . jucer je osvan ula osrn rm ica.iv.. Uhvatio me san na se ona. Brlsalu 0 Broina rodbina. aktuelno ~ . nakon . IijBP nucetom. bio je vidno pot. iz Njemacke. 19·9odisojeg Anela. Urcd no je poba dao naSla v U u IOku jedne godine. koliko je proveo oa fakuhe [u. pa d neru n asre d sole fen. olBazana Dr Nije imao niiedan polozen ispit iz prve godine. 29.0 11. Komisija je na sjednici Posljednji susret . visok. jer vanjskim pregledom oije prooadeoo !!iSla spomo... s kojirn SmO juter razgovarali. Nije imao nijedan polo~en isp it iz TUeio pregled80 P81010g Hamza Zujo. siedeci i utinilo mi se da Sediki je bile surnnjivo Sedmog maia dosli su neko zvoni.pmvj erio sam AneloVe sludentske podatke.ede.Ukralko 2 Onevnl avaz. godine.547 0>0 ba iii 0. a ona je za snasnu vilest saznala Nijedan roditelj ne bi smio osjetiti patnju i bol gubitka djereta. dekan Prirodno-matematickog fakuIteta..... Toga dana posljednji put [e vidjela unuka Aneta. " ~ Intemational" (tI) BiR. Un u k Orner. eim sam cuo sla se desi 10. SeT. S. sjedili sa iza sna.. Austriie. N a mom predavanju sjedlo je u predzadnjoj klupi i pea rio nasravu..ava sas!an ak posveeen izgradnji IPARD strukrura II BiB. govore vise od rijeCi. Pomislila sam i da rnog A tifa nisu uhapsjli. majke legendarnog generala. bdije nad niorn. p red voden i pomocnikom minima za poljoprivr~dnu politiku i medunarodn. Minisulfsrvo finansija RS je najnetrans parentnija institucija u ovom enriteru u pcgledu Zako na 0 SIobodi p ristupa inforrnacijama u BiH. Svi zbunjeni. Nien stan u centru Hihaca pohode brojni prijatelii niencg sina.. "kako ce 10 mol Atif podni[eri . sudski Vjestak medkins. Nedvojbeno je da se u avom slucaju .. mojirn prau- 13. .ke s IIuke.. javlj a F ena Jamie IPARD struktura HOleDe u SOBUi neu' eriei. vodoprivrede i ~um ars tva. rnajke generala Dudakovica.Iako n isam poznavala Rifal Skrijeij. s.48 pOS [0.ao je jedan mladi i nevini ZiVOl i ugasio se sa mnogo neja.u saradnju Pejom Janj.prisjeca na rodendan.encija za rad nezaDoslenlh 530..ookiraoi i zaleeeni preranom i ITJgicnom smrcu mladeg generalollog sioa. maja ove godine. jer ni profesori ni mludiceve kolege od prevelike boli nisu bili u smnju bid na predavanjima.97& OSOba. drhta] starackog tijela i sklopljene Sake na prsirna 77godisnje Sedike Dudakovic. . kao molitva. shoman i 1ijepo v"spilall mladic. Glanovi ove NVO jui"er su na ulicarna Banje Luke promovirali svoi a isrrazivania. Da se jos niernu ilia desi.kQm n"selju Kosevsko Brdo. Sta god d" ga je naljeralo da to uradi.lo vrijed no . poristeni. same joil njega rnoje oci rnogu vidjeti. Mislim da nista nije bile vrijedno njegovcg mladog iiVOla. nije b i. septe mb3rlfllja~ . Parlament BiH Danas 0 DODlso stanounIStua . od rnladeg sina. kate dekan Rifet Skrijelj kolegu. Sl"denri su smjali u redu prijavljuju6 ispire i kornemirajuCi medu "obom kako ne mogu vjerova!i d" se m ladi s tuden t prve godin e ub io. sto joj ciielu noc zvoni teAtif. ~ BIHAC Ispovijest Sedike Dudakovlc. Ag.kaze Sedika. po izgledll na majiHnu (l)dbiIlU. V. javlja Fena. obavio je vanj ski pregled mladicevog tijda..I'~: Dijelili malerijate niligore u 1inanSi)ama . And je n.976 nezaposlenih Sedika Dlldakovic: Allsi je bio veseljak lIa ocs. koj i je prekj ucer iZV'r:Sio samoubisrvo vje:sanj'ern u porodicnom slanu. To su pckazali rezultati istrafivanja koje je proveo . UBiH ie kraiem avgus ta na evidencijama zavoda i sluzbi zaposljavanja bile prijavljeno 530.s!loca. Maloj je ovih damnorn. ol'pulOvali . mogu kazati da sam vrlo porresena vijellcu 0 njegovo] smrti...e&eni Zlueeen vijellcu cill-jejedan od 0 jegovih S IUdena la sebi oduzeo ZiVOl. [0 bi mi srnrt bila . gdje Be jo!! danas odrz.. Dudakovica u ulici N iko od prisu tnih nije imao snll~ za razgovor. diieleci reklamne marerijale s inforrnaciiarna 0 ovom zakonu. Mnoga p. Skocirn.su u Brisel. rahmetli Asima. I pogled iznad bolesnicke postelje na sinovljev portret i stotinu puta tokern nase posje re ponov I j ena recenica. . Sia Ie vrijedno I na Prircdno-matemariekom fak ul te ru u Sarai evu.kazao nam jeZujo.Tra!lsparency Korupcija Cijelu noc starici je zvonio telefon.Ja nemarn vise nikoga osim rnoga Atifa. NA Lieu MJESTA Nakon tragedije u porodicl generala Atifa Dudakovica osa ba i u odnos u na m jesec ranije taj bro] je pornS tao za 2.Nije radena obdukcija. Tijelo je predil. gdje je And bio na prvoj godini studij" biologije. (f"to.1.onako. prijatelji i saborci okupili su se itl~er u dornu porodice generals A tifa . Kazu."c) .eduvanja jucer su bila olkazana. Zajednicka komisija za ekonoms ke reforme i razvo] Parlamentarne skupstine BiH trebala bi na sjednici zakazanoj za danas razmatrati Prijedlog zakona 0 popisu s tanov nistva.to parodid .icem. Iu dZeIl:lZa. Suze.Prvoga rnaja bili su mi stariji Atifov sin J asmin i snaha Azra s dievojcicom. Legendarni general Atif Dudakovic izgubio je sina u posebno teskim okoln os tima .Cudoo mi to bilo. Predstavnki FederaIllog minist"rstva poljop. da vide kako sam. zovu iz Bosne. a mom Aneu grad. .afak uJ tetu b io tih. sep te mb ra odgodi la razmatranie ovog zakona.kazala nam je jedna od sludemica koie smo zatekli na fakulteru. Sedika Dudakovic slomila je kuk 7.J edna mladost i kari jera su tragicoo prekinuti.. - "Transparency Inlemaliona.Kaze da je ovo "tragican dogada] za porodicu i fakultet". U mi j a j An el. nespremni za rijeCi.. svi su je pitali za zdravlje.. spremni da padijele bol i lugu nakon teske traged ije. domedias ta va i stan ova u BiR 2011.adi 0 samoubislVU. Ujepo vaspilan ~ Ol. An elove kolege s fakulteta u soku sui n ev jerid doceka!e vi jest 0 njegovoj smrti. .. zabrinuti kako ce ona sve to izdrzati. Marija Mikulica na broju 23 u sarajev~. telvrtak.

000 KM • Na spisku 929imena • Orzava im davala 265.minislra ~ varao Hude ~ - BOSANSKA DUBICA _ --.lo:S-L's]'i Polieajae pedofil na om Diu sveske za osnovee! ~ BRCKO L__ -------""""'.l~lalJ Spisak borackog ministarstva Mjesecno dobivali i vise od 5.750 KM mjesecno (F..Maika legendarnog generala . Lazni pomocnik ._------ --------Gdje ie ubiea Vedrana ~ PuUica? ~ POTRAGE " .za'Avaz' II Ii a u il/.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful