P. 1
Dnevni+Avaz+29.09.2011.

Dnevni+Avaz+29.09.2011.

|Views: 2,014|Likes:
Published by juicy83

More info:

Published by: juicy83 on Sep 29, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

01/09/2013

pdf

text

original

TOPVUESTI

ZuiJezda lIa.o JaJe
BRISEL .. Asrronomi Evropske jUlne opservatoriie (ESO) nazvali su jednu veorna neobicnu zvijezdu "Jaje na oko nebula" zb og svog ZUlog jezgra nalik zuman oe 1"U b jeo i !icastog, podrhtavaiuceg okruzenia
koje podsjeca na bjelance, Zvijezda

IRAS 17163-3907, udaljena 13.000 svietlosnih godina cd Zemlje, irna precnik 1.000 pura veci od precnika Sunca,

Facebooll
u POliliCi
polirickog

teli da se f:uje glas

Prije sedmicu Kristijano poructo da suljudi Ijubomorni na njega jer je bogat, zgodani dobarigrac
NJUJORK (Gallardo),
popularn ijeg

VASINGTON • Facebook ie federalnoj izbornoj komisiji predao svu potrebnu papirologiju za osnivanje ak-

• Nereida Galardo bivsa djevcjka najnogornetasa na

svijetu Krisrijana Ronalda (Christiano), nema bas liiepe rije;;i

za svcg b ivseg, Ona je, naime, U jednom inrervjuu izjavila da je on zgodari, al i ne bas veorna pa· metanl . Niegov ego jeprevelik, a i ni-

je previse intel igentan " izjavila je Galardo za americke medije. Ronaldo ie s cvomliepcticorn
prekinuo prije rri gcdine
II.

SMS-

-om, a irenutno je

vezi s mane-

kenkorn Irinorn Sajk (Shayk), PI iie sedam dana ovaj nogomeld iziavio ie da su ljudi liubornorui na njega jer je bogar, zgodan idebar igrac.

SEUL • U juznckorejskorn gradu otvorena je skola za paparace, gdje se polaznici uce ne samo fotografirari u tajnosti vee i prisluskivari i snimari desavanja u tajnosti, "Niuskala", kako sebe

SMolaza DaDarace u Seulu

ciiskog odbora nazvanog FB PAC. Odbor ce ornoguciti zaposlenicima F acebooka da se i niihov glas cuje u politiekim prncesima, saopceno [e, Facebook i njegov c~ik Mark Zakef berg (Mark Zuckerberg) zaposlio je nekoliko republikanskih sa vje to ika,

zovu, pocela su u posljednjevrijeme zaradivati radeci ovai posao. Ali, umjesto slavnih licnosti, obuceni paparaci "hvataju" gradane koji krsezakon iza to. im vlasuplate,

Iskosa

BiCeUanje uozacice
Expedkr.co.in
•.l...l.. • L..
( ...~
I,

RIJAD - Sud u Saudiiskoi Arabiii osudio ie na deset udaraca bicern zen u ko j a ie prekrsila zab ran u
uprsvljanja vozilorn, javio je BBe.

'--r"":l

Zena, za kojl¢ je navedeno iedirio da se zove Serna (Shema), pIO" glasena je krivom cia jevoz.ila automobil u Dzedi u iulu. Ona je naiavila

Posljednjih mjeseci vise zena je
prekrsilo
"-'1br3!1U

zal b u na

presudu, upravljanja vo-

J811iniJi OdmOI'iUlndiJi
NJU DELHI· Bolivudska glumica Dajana Heiden (Diana Hayden) predsra vila je novu indiisku kompaniju koja nudi jeftinije lelove, hotele i populame destinaci-

zilorn u nekoliko saudijskih gradova, u ckviru karnpanie pokrenure s ciljem da u [OJ monarhiji budu izmijenieni srrcgi islamski zakoni koji zena.ma zabranjuju da budu vozaci i da putuju bez cdobrenja m u:lkog s taratelia.

vira "Expediu" ..To je nekada hila mala. firma ko ia je radila online, ali se udruzila s niskobudzernom azijskomaviokcmpaniiom.

ie za edmore,

Heiden

sada promo-

CETVRTAK 29. 9. 2011.

SAPAT ZVIJEZDA
Priprema; Hedija MEHMED.IC emoclle ne vidi asoba
S8 prema parneru .

• ..
()Vaa
BUM8A

lDi:!Iif:l~··
HRTl
13,21 14,05 14,.14 14,1S 14.49 15,33 " 6, 04 1 6,15 16,17 16 ..25 j7,00 17. OB 17,32 Sve ce bili dobro. serija (7211 a D) (R) * Vlj esn UI hrvats kl znakDvni le21k Vriieme sana frenutak spoznaje Ali sa, s lusaj sVOie s rce . lele· novela (721240)' Prolesiie nsnhnn, Tandemi, dQkume ntami film f~log rafiia u H rvalskoj. Sfav. ka Pavic (Rl ZA SA· 9U se ~ n~i,emi5ija pod po krovilellslvom. (RJ Paslel .. " emislia ,pod pokrovl· teljstvom Hrvalskau livo Vij"sti H IVats ka "iivo HAK· Prnmet info Min"l~ Itl'raVlj. il Dietphar. rna, emi siia p~d pokrovitelj. stvom (Rj B, kal, talk show Capri 3, lelenovela (2012£)" Minu13 Idr~ ..lja izOietpha,· rna, emisija pod pokrovilelj" stvom (Rj Dnevni' Sport Vrijeme ZABA· 90 sekun~i,emisiiapod po krovileljsivom see u 7!,lwiz' M Inula 2dr~vlj a, em isi]a po~ po kro~llel]slvom Bilka za Vukovaf: Nenao· r.lani odredi, dilklJmenlama se rija (211. 0) Po I a U,e ku nu re OiVOf'eno 0 nevni~ :3 Sp~rt Vrijeme Vij esti 11 ~ Itu re Sio se to d~ ga«. u Zagrebu, do!rume ntami m m Svljat zs se~a: Bslllnlci Anda, dalrumenlamHerija (9/13) (RI' Oprah shew (1354.) (AI' Zlca 1,. sBrija ('8) (8/13) (R)'

HAYATlV
06.30 0 gbro j ulro s~im., jutamji pro· gram 08,30 FlII, crtlni lilm, 32, eplzo~a 08,50 Beba Felix, crtani lilm, 14 09,00 Bu mba, ertani IfIm, 91'. ,I 92, 09,10 Garlield, ertani 10m, 40. 09,25 Lijeni grad, crtlni film, 41. 09,50 Jagudiea Bubiea, 10,15 Dragon lIali Z, crtanl lilm, 4, eplzona 10,45 Bakugan, ~rtlni mm, &6. epizoda 11 ,10 Winx, igran a senla, 37. epizoda 11 ,30 Beslse 11 er 11 ,32 Ble cll nlca 11,45 Vljestl J1 ,SB Biumet"omID~ka, prognola: 12,00 Ka,ali'le u k"ol, igrana serija. 7. eplzoda 13.00 Milieniea, igrana senj". 78 eplzoda 1400 Moj ~om 14,30 Muzicki program 14,58 sestseu er 15,00 Blocllnica 15,10 Top Shop 16,00 Kad.lisc" pada, igrana senja, 99. epzoda 1100 Siaklenakuea, serijski program:, 20. epizoda 18,08 Bio meteorolo:!~ a pro gno~ 18,10 Sport ~enl.r 18,15 Nepebjedive banluke., zabav· no·sj)Ortski TV show 18,45 HIPP -Ishrana djeleta naken prve gedlne 19.00 Vijesti u 7, inlannativna emisiia 19,2a Vrem en,ka prog no,a 19,30 Sport 19,37 Sianje na .pul.vima 19 ,·JS H O"iIO nl i 20. 00 K~d lisee p ad~, ig rana se rij~, 100, e pizotla 21,00 Ispuni mi telju, !ao<Jlllli PfO~ram 22,00 Zelja ~Ius 22.,20 Sp ort tanlar 22,.22 S!aklenakIJ t~" Igranaseriia, 21. epizoda 23,20 0 lVori "ci, igrani 10m

HRT2
07,05 Silveslfove ie i6i jeve tajn e, crtana s~riia (30147)' 07,25 Pip I,Duga Cara~a, ertana senja(12/261" 07,50 Mala TV' 08.20 Neuhvatliivi pra!~jt Rudi, serija za diecu (3/13)' 08,50 SkDls~i sal. 1,lasci do 23h' ~~.~~Kokice* 09·35 Dluini svijel, seriia za djec" 10,00 Prijenos sjednice Hrvatskog sabo'.' 13,·30 eke globu~a, vanjskoponUcki maqilZin tRIo , 4, DO KS aulDm agazln (AI' l4,30 H20 Uz malo ~ode!, serlja za mlade (9178)' 14,55 Edgemont 1, se rija za mlad~ (9/13)' 15 ,20 ~kols'i sal. 1,lasci do 23h (R)' I 550 Kokice IA)" , 6,05 Mete or j, veliki ko lati, crtaru 16,.20 Mala TV IR)' ".... TV ".~iG. Skula i"lika, (R)' "'.'- Gusar~ke pfi te, c~ani film (H)' ··,Bailazar Ornma OkQ t,i~ca, ,nani lim' 1G,M Pos!" Pel, C!1;lni film' H,OS Tr,umatologija" 1:],40· Vel"' .""omelna Ug" prvaka • emisij-a* 11,55 Vel ru komelna Liga p ,vaka,: Za~reb· S.vehof, prijenos' 19,35 Velu, ru ke metna LI g a prvaka • ,emlslja' 19, 55 Ve~elas" 20,QO ZElagaonica, ~okumenlarna sBrlia (3/1'0)* 20,22 Putu)mupo~<lljno' Napulj,do" kumenlama serija (10/13)' 20,50 Nggo met: Eu,oliga . e misi· ja' 21,00 Nogomet: Euroliu~: Athletic Bil~ao· PSG, prijenos' 22,55 Nog~met: Eurolig,. emisij,' 23,15 Zica 1. serija (IS) (8/13)' 00,10 Noge met, Eu roligo: Renn es ., lllielieo Madrid, sn[mka' 01,55 ABlre,iZor: Moia obital17b, humorisUona senja (5/9)'

Nova lV
072.0 Bumb~, crtana sBIija27·28/150 07.,35 remlca I pr.ijatelii, crtana serija19/46 07.,45 TVizlog 08.00 Nale Berku. $how40!17J OB,55 Kad lisee pa~a, selija R 09,55 L)ubav I kazna, sen]a R28/62 jO:55 TVizlog 11,10 tnspekter 12,10 IN ,m~ga!in H 1.2,55 Larin Izbor. serlja R 13,55 Teresa, sen]a. 32~3J152 j6,00 Inspeklor A ex ,. seriia 4/15 1700 Vijesti Nove TV 11,25 I N ,m~gazin 18,05 Kad lisee p.~s, selija 78/174 19.15 Onevnlk N'Dve TV 200,on Ll"bav I kana, seriia 29/62 21 ,00 Larin .[rDor, senja I 6/160 22,00 V"cernie .ijesli 22,20 P'o'i ere.' D, Inlonna.~vni :magazln 23 20 Boa ,.igrani firm, (12)' 01,05 Vatreni obfa~un, i~rlmi mm (121" H D2,.40 Ezo TV, lamt show (lS)' .03,40 01. Hull, ;e~ja (12)"13113 04,.25 Volim te do sm~i, igrani firm H 05,55 Krai p mgram a 1U5 $vilet "sp]el"lh, r. ~~::~nJok .20.1D S]etanja 10.30 Aktu,lm,sti, In!. 10.45 ~i~~ni,
"rijskl

Trudite se da vase koju val~e?! lpak, opustite Posao: Postaji mcoucnost novi, veom a p rimam Ijiv pas ao. PazHe, Zdravlje: Sve bO)je. Lju bav: Partn e r T~i • valile. Posao:lako ste potpuno neviraju vas odredene kolege Zdravlje: Osjetljiviji ste nego

IIII!~I:I~,jubav: l

da vam bude ponucen p oslo ji z a rnka

!ll!1l§l~

-utlia rjeSenjima.

S8

n e zadovoljava pol ovic nim pIlINe dokaze da i vi njega

zadovoljni licnim doprinosom, tbog .indol8ntnog odnosa inaM.

(10126)'

JIlm:DII.ljubav: Paku§avate pobjeci od svolih emoeija, od Ijubavnih problema i nedoumiea. Posto] lzlazl Posa 0: Ne rnozete se skon ce rltri rztl n a rad, Uznemirenje sa Ijubavnog polja nlsts u stanlu oslaviti po strenl, Zdra.vlje: Pobiagnile oc depresije.

IIIltli3:i1l
~~

..

m:ifEi~ osobu
IIII~IIIIIII

Ljubav: Aka ste usamljeni, ;zali~e sa drustvom. Imate bro j ne prilike da u poznate novu, zani ml jiVu

n,33
'141

R"" serijaR

Posao: Zamorile su vas obaveze. KraJem dana s olaksanjem eete odahnuti, zadovoljnji uradenim. Zdra.v.lje: Bar uvecer S6 odmarajte,

l8,3D 19"22 19,30 19,56 200Z 20,06 20,13 21 ,05 21,11 21 ,S9, 22..31 23,20 23,40 23 43 23 49 ,23,56 00,37 01,31 02,11

mm"

Ljubav: Put do Ijubavi niie ni brz, nl lak. Uskoro eete se uvjarili koliko seisplalila vasa strpljivost i lalerancija. .. - ----Posao: Najbolj8 je da 58 malo prilajite. Duite 58 uhodanih, provjerenih postova, satekajle bolje dane. Zdra.vlje: Izbjegavajte lesku, masnu hranu.

~z=

u,

bl:l.zm
1IIl1!!11111

IH~D! Ljubav:

Partnera vidite na sasvim nov nacin. Ova sooznala mllago toga miienja, u vezu unos! viSe

topllne, Pos ao: Ako se bavite j avn im D oslom, izlozen i ste pogledima i sudu javnosli, PazHe sill govarile i radite. Zd ra vlj e: Ne p relierujle u j 81 u iIIi pic u. Ljubav: Uzivale pored. voljene osobe. Ako sic slobodni, imate sjajnu priliku za novu, lijepu

Posao: Energiju najvise trosile u iznalalenju nacina da promijenile posao iii da unaprijedite postojeci. Zdravlje: Smanjena olpomost organizma.

BdllDl~ vew.

MREZA

1US CSt. NBWYDrk,.senj. 15,05 ',~on 1]<Ib~I'I,san1' 15.QO lJllmleni lilrol, serija 17,15 Pred.'i" Sfce.. ~fIj' 18.,15 K,i, 19,00 OnB,nlk HlV Oscor·C 19,30 R"milirani" O"'''ri~ 20,05 Pred.'i 58 "". ~rIJ' 2l.00 I~"',serija 22,35 GWjloorn I ~QSIl'l~a Bn"',li!m

emllila 21.0 0 N~sl ""'govon,

Inl'Nju

mo

:~~:?nr.rru'lja

1m

HRT·,

~

15.~0 Pr.llubnlci 16.DO Onevnik 1 16.25 Greh nj,n, m~]"', ~nj' 18.~0 o.... S u SrpSl:Dj 18.25 M'rIre1ing 18.30 Moollorini' 19.00 SpM fillS 19.30 0"""011< 2 20.1 0' Kas~nd","ri]~ 20.,5 Puis 22.30 D"",,"II< 3 23.00' Glad ~ud'ka, I~m

11.45 ~~~~g blok 'I 1.50 H"g~,or s povodom, d~ program 13.00 Aktueinosti, r. 13.15 TV strano

PrimirHe negativne emoeije, bezrazlozno sic skepticni, Razgovoram rijesite problem. Posao: Cuvajle se rasipnasti, koja moie biti povezana sa vaSlm nezadovoljstvom na Ilubavnom planu. Zdravlje: Neophadan varn ie do bar san.

fJlJ!l:JI!~ Liubav:

i:a2DE!!i

~
1~.3DKutwra 17.05 PraPOru~ulomo". 11.1~ :Pretlajse sree, aenf. 11.10 TV libelW. ill!. ~COIl,,", 1a.40 Hollo Kill\' 1g.OD O"B.nik j 19.30 MU'liilKi PIOO"m 10.0~ U (OkUSIJ, PIO!lflllll 1"1. 21.00 IslI"" intO-ok. P<0!l""' Il.ilO :DMvnil<2 21.5D Pretia] se swe, serlfa 22.45 Ttllislit~ ~ulak'" (,) 13.20 Zi1an,lYondorum,

!IIl~[oIII. Ljubav:

kDla.
pnWl~

~
14,10 15,10 16,00 t, ,30 17,05 16,00 19,10 t9,30 to,10 21,00 n,oo 22..50 K",leyo, rePOrtala 5rpsk~ d~nas La.in Illlor, Wija D".9~11 u ",rskol pal.~, Pingo, tflPna wli' 1lil,l'T\ik 2 To laplo ~elo, senja P,~al, polllltki m'ga>iJ1 To laplo 11.10.,sertja Do,,,1ik j
"UJ~ To lapio ~.la, seril~

PriSlu!l<iVanj,. "ni'

11.00 Na~. DCOIl"ma 19.GO-D""",ik 21.00 O~ku"'enlaJnl proQram 22.00 SCSln"", "rI]a 22.30· Muzieki P'OOflllll

Ne trosile se na prolazlle uzHke. Brzo se zaborave, a vama Ireba da se skrasite u sigumorn zag~jaju. Posao: Prate vaS negativ:nosti. Na primjer, nezainteresirani sle ze posao iii varn osoba oel autoritela nije sklona. Zdravlje: Dobra bi vam dosla masaza. Ljubav: Partner pokusava sve da opel pridobije vas i vasuljubav Mozdai da vas panovo zavede ... Posao: D05ta vremena provodite radeti, ali krajnjim i5hodom nisle zadovoljo i. T e sko se konee nlnirale. Zdravlj8: Osjecate se iscfpljeno.

~
17.1 5

14,00 MU.<lC.l<I 'proo",m oj. Prom""l", Ploorama 15.00 V"~'Sli,lnI. program 16.00 rlaben l(l",vtie, emiS;j.
1UQ

lihllJb1:l!1illl
senia

23,25 ~~~11\~"~~,d~~Qled 23,35 Am'~ki p'iho '2,1llm 13.00 Ja "m lYoj" s"<lbln~,

15,00 Sa leml[e mira, emislla, 15,:30 Kullinj" lS,"Q firanll vino, ,misija 17,10 Fl!!portl1, 17,50 ''llrf!aj';j.pot., ,ml'ij~ (] modi 16.00 MarkBllng

R,p(]rIai~

11.00 Oeselka, emisij. u sIiJ<jBn~1<lm l.mama, r. 18.00 Vii"li, iolo"",li,1Ii 19,00 Auto shop m'll.~n, emisija,1) amIlmobill"'," 20.00 Oily ijghts, muziCka

DldriLVSMr,

r,

18.30 19.30 20.05 21."0

Pred\;] so s~, se~ia
Dan, rn1,.misija Portal Pled_] ,e .rre, s"la Ii'", s"'ii"

~
16.45 film 1.0.00 S'rii' 21.0D IR",g~'OT s ~O'OODnl 12.0D O~jeldiv 11 ,2.2.35 lVol' ,Udbln"

IlIiBIII

00.30 M!",

~m ~~cios~~~"k'2.rum

lm~~~~' 19.25 Triumpl1

1"'"1~-'

~rOogram

~
14.00 T1iM".

m~ ~:~W~,i,/"

~~:m

.23.0D Gl;Is Arnerlk, 13.35 Trlumpl1

ljubav: Ovoje bogat dan. Mnogi vas po~u~avaJu osvojiti, ali vas zanima sarno as ob a ko ju volHe. Posao: T~jte uporno nekoga leo yam mOl8 biti ravnopravan poslavni partner. Strogi ste, visokih kriterija, Zdr a vlj e: Sve vas n e !Vira.

IEm~.

Dncvniavaz

CETVRTAK 29. 9. 2011.

20.10
EMISUA,FIV

BHn
U7.00 bro iulrD Program za djecu I rnlade, r. 09.10 Be Ha re bebe 09.15 Mum I]evl, anlmirana serlla, 09.40 RoMIRobi, anlmlrana s~riia, 10.00 BHTvijesli 10.10 BiD iedn"m iedan Do""ik 1 O.Z' Ljuoi" cellirle "i"o'e peei, dok~ mentarni progrsm 10.55 HOODllublje: Prag, 1/2 11.25 Oo,l.o,s'I,lko, senla, 1971229 12.00 BHT viiesl; 1 2.15 D~uilvo zna nja, dak. serija, r, 1 2.45 BH gaslrD kula k. lrulin.1S1d show, r. 13.15 Informatiz3clj a PravDsu~a, Brie d'a pravde, r. 13.40 Zivol & u$tal", Gdj.~" nam biti kraj, r. 14.15 BHTvi j"sli 14.30 OdIitan, 5 +, ~ukativn, senjil P'Ollram za djel)Ui mlad'e 14.35 Mumijevi, llnimirana ,'elija, 64,/71 15.00 Fren derl u zemli am a Evrope: Sndsla 15.1 0 Sreb rna lisi~a, animirafiJ film 15.20 Dje.~iji feslivali 15.45 Ilg" blje na ~ast, igrana serija, 8[77, r. Hl.SO Hmnika roglja: Cenlralna' Bnsnal 17.0 Go'k'HI"1 ko, igr.". serija, 198/229 17.25 Pulevi I~rllvlj a, magazln 1 B.OD Sve, u svem u, dnevnl milllazJn 1 B.45 Priclce za 13ku n Dt, 9/13 19.00 Dnmik 1

ue

TV ALFA
06.15 Gospoda Barbar,a, igra"aserija /1'2/ 07.0 ODob rn i ulro. iU13mjJprogram 09.00 ~IJesll o je~iii program 09.05 MaJi spasioci 09.20Poko D9.aS X·man 10.00 Spratno • sretna, tv ,igra 1R25 Harveyloo ns 10.45 P'i,ptinli, crtana senia 11.05 sve ee biti dubro, igrana '€rija, 23, epiloda 12.00 Dnevnlk 1 12.1 0 Vila ,zabudu t nosl, Igrana serfja 13.10 latin izbar, igrana serija, t 5. api1ada, r. 14.00 .Eko"jzJia, dDk"mentami program 14.25 Sanm ica, m"galin il kulture 1H5 Vijesli 15.00 Nasa ma 13kll" ika, igrana serija 15.55 S"e, cetJlli d abro, igrana s~rlia, ,24,Bpiznda 16.50 Fede racija danas 17.1 o Rani"ni mao, igrana serija 17.50 Dne1lllik, najava 18.25 Larin il~O" igrao, seriia, 16 18.50 Onevn i 1<, najava Finansijske no.osti 19.30 DnevniR2 20.10 Odgovorlte Ijudlma, dlialaSkaBmlslja 21,.09 Dna,," ik~najava 21.10 SIDmljena, Ilrila, ig11lnasenja, 44,epiloda 22.05 Do,umentarn i' tetvrt.k, Sasvlm IlenD, doiwmemaml film 23.25 Dnavn i k,3 Flnansijske novosli 23.55 Ezel, Igrana seflja 1121 01.40 Vila III b udut nost, Igrana serlja 02.35 Dne,,"j, 3, r, 03.05 Pregl. d p mgama ta p elak Metajets, ertani mm B~nny Malcney, ertani film trcn Man, crtani mm Uklel a M ar.ijana (12), meski~ka lelenavBla 09.00 'Gorki 1.1,,"1(121, turska serija 10.15 Stoll;3, 4, kullnarski show 10.456110 jednom u TUlS,oj (16), 11.55 DBN, In la, infarm~ti"" i program 12.15 tudo srce (Hi), turs ka seriio 13.15 Ljub,v-vjera·nada, furska selija 14.15lzgubljenl (t2)., turska se(,ja 15.10 Nasa mala kllnlka, humorlsticna serija 16.10 Uklela Marijan., (12), meksi1:ka telenovela 17.10 Stol za 4, kulina'ski S~(IW, nova sezona 11.4Q8110 jed nom "TurskDj (16), nrrska senla 18.~0 OBN Infa, informalivnl program 18.50 OBN.Spo rt, spo~S:ki preqled 18.55 UEFA 'Euroliga: NK Marlbor'Birming~am Ciljr prije~oo trtakmive, I poluvrijeme 20.00 UHA r;uroll~a: NK Man· bor·Birmlngham. CIlyFC prljenos ulakmioo, II paluvriiemB 21.00 UEFA E'uroll ~a: Spa rl] nQ CIub-S .s, Lazio prijenDs utakmi~~, I poluvrijemB 22.05 UEFA Euroliga: Sporting Clu~.S.S. L31io p"je~o:; trtakmic~, II poluvrijeme 23.U 0 Vo.' 'PDP"Ii: 23.05 Amily1iille horor (lBI, Igra~1 film 01.00 UEFA Euroliga, pregled kOla 07.00 07.20 07.40 OB.O 0 09.30 09,55 10.00 10.25

PINKBH
07.30 Udri muiki. jutamji prog'am 10;00 Nasllje~e je~ne dame, serija 10,40 Ku pl.b a, emisija 11 ,00 Ia tJranjen a Ijubav, I(llenovela 12.00 Inlo 10~,lnfo.pr(IQ'~m 12 .. 5 BiomoteroloSka 1 p'ognOIa 12,20 Ciljr, zabavni program 1~.00 B~e pa re, kvil 14 ,00 Inlc Ic p, inlo, program 14,20 Gran~ hltovl, muzi~ki program 15,00 Sest ra, telenavela 15.45 Kupl.b a, emisija 15.50 Inlo lop, inf.program 16.00 More Ijuba.i, telenovela 17.,00 Trijumf Ijubavi. senia ( 2 epizade) 1a, 50 Po rDdi~n i. llbracuf.l, k'liz 19,.20 Info lnp, cemro,lne "'jesti 19.J5 Biumeleroloska p'DgnOIa 1936 Zil zdrav I Iljep osmlle~ 19,,40 Tlmmv Time" crtanl film 20.00 Nasli,jede jedno dame. &erija~ 21-00 Z~bra nien i

OB,oO

turskl serlla

11.20 11.30 11 .. 5 3 1200 1a.oo 14.05

14.30

15.05 16.00 17 .00 17.15

Novo jul.o, jtrtamjl pnog;,un 0111'10 :~crnjat~, ertani film Top shop HellO Kilty, enani lilm Amor lalina B, igrana sflrija (rl Jukeb"x, m"litki program Vije,ti Inl~l'Iju/lema dana (r) z.a~on Ijuba.i • igrana selij" (r) Ukrad eni livoti, igrana serlja (r) Tne Game, igrafi~ serija (r) The Gamel igrll.na serii, ('I I a I.c" Ijubavi, igrana serija llkud B01 IJvall ,igl1loa sBlija ~ij estl Pr"daj

r.

°

eplzcda

srce,
lB.15 19 ;00 19.10 19.55 20.05 bnska. serja (rl Amor fatina :9, igran, senia Vij esti l.spres. ~Iu'b ~ijestl Predal se srce, lu rska serija 21.15 Glji.a Sllow,
labaVllQ-

Fe

Vrijeme 19.35 Rotmvi,or, mu,ioki progmm 20.15 Ilgu blje na casl, seri]a, 9/77 Z1.OD Treca straoa,inf. program nOD Dnevnik 2 IvoAndri e . 50 godi OJ od doojele NoMlo.e nagrade 22.3 Bile Tilanlk, drama 23.35 NOV2 avantura, magazin. r. 00.30 S,e u svem u, dn!.ni m a~azin, r. 01.15 PrBgl.d prog,ama za petak

SilOrt

°

mu,itki program , nU'a. selona 22.35 Gospod in i gU.lpoda BrldUMr. and Mrs. Bridge, igrMifilm 00.30 Asl mlog ija

rnrum,

emi&ija 23.00 Kraljica luga, serija DO.00 Brazil, film 02:00 Cit~, zabavna emisijar_

SATELITSKI PROGRAM
_Euros ort
12 .. 0 :Ev'lOnel 3

Euros ort 2
07,30 Fudbo,1: SUndeOilgo: 09.00 Supe,spo~ 10.00 Krikel
11.30
Maim! ~ Dortmund

S orlklub
15.15 lWS
16.00

12.00 Dnevnlk

08.30

12.35 ZloeinaCl<; umovi.

Tokijo 10:00 Tenis: WTA
lurnk 13.50 14.00. Snuk'er 15.45 Fudbal (zeno) 16.50 Fudb.J:

Tanis: WTA lurnir

serija lJ.20 Film 15.100vOje

1'6.05 :Pm;orisle o koci 16.35 Gastrnnomad 17.20 Sla radita, bre 19.00 Sla9"'i"". k",' 19.30 Dnevnik :W.OS Porodicno Ibl;:!go, serij,a 21 .. 5 SesU dan, mm 0 23.10 Vije"~

Srblja

~~~t~1
~mplanskl
klub

12.S0 Fudb"l 13.30 Surflng
13.45

Ekslrem ni sportovi MO\(JrSportovi Tenjs: WfA lUrl"1ir

16.30 U~IVO: ~urol""gue 17,0() UZIVO' Euroleague
18,45

Atleti:x

14,00

17.00 Tenis: 'WTA tu-mrr 20.00 Borilacki .pmj 2U~0 Borilacki "POrt 23.00 Sv; sportovl
Tokijo 19.00 Pikado

Tokijo 15.00 Fudbal 16.00 Fudbal lS.S0 Krikel

Cholel Vijest; 19.00 Pr&mier League Nel'ls 19.15 UZlVO: Eurol""gue 19.45 U~lVO: Euroleag ue
21.30 21.~S 22.1.5 23.00'

kvalifLkacije: Cibona ~

19.30 Vljet'i 20.00 ObaranJe ru'ke motokros 1.<1krav

kvalJ6ki31cije:Bud'L.:Icno:s1 ., lJ§luvos UZIVO: Euroleague Premier League Magaz,n Ten is Thailand and

Malay.ia

~3.15 Zloeina¢l<i urnovi.
se'rija

20,30 St[mlludoal 22.00 Slol>oOn; 23.00 Sel>"k

Premlef Lea.gue

23.45

23.30 Vii""t;

Classic: Newcastle· MlInchester Cil)'
fir-em i8f LBagUB

News

National G.
13.00 IBUS:to"jek 15.,00 Dl>"soi
susreli
Nazaretha

MTV Adria
17.30 The Family Crews 17.50' 3 From 1 18.00 Brand New 18,30 JUKebox 19.00 VoCIeograpny 20.00 Ju.t Se. MTV 20.50 DPC 21:.20 3 From 1 2'1.30 Awkward 22.00 Reno 911 22.20 The Hard TIm •• or Rj Berger 2 ~2,40 Chapell" Show

FOXllle
14,15 All Mekbil
15.05 Oa, Oraga 15.55 ruoi 16.45 00 posla r nazad 17.35 Kako sam upo,znao va!u

FOXCRIME
'~,20 Mellok 13.05 Pisao I d"tek~"
13.55 14.40 15.30 igr-a :sudbine N•• tall Bouns Fled I zakon O.!ordan laS~rnlca ""jedoka BjBkstvo nz zatv<:Jra ~"nskl klan Put Mllele Red I zakon

iz

16.00' Mode 11.00 MTV aod The MrMes

16,00 Ubice unijo n ,00 Zalnoeni u
16.00

pSima 19,00 Upecanl: o'l>"sol

inozemstvu ~ajllaO Nilski dill

18.00 18.50 19.15 20.05 20.55

majku

, 6.14
17.00 17 ,45 18.30 19.14 20.00 20,45

:ao,OO

Sap.t d'uhova Vii i Grejs Oa, Draga Ali M Bkbi I Sek. I grad 22.00 Srelni za'l,l'r~eld

susrell 21 ..00 Krr;lljlca tig,olla
22 ..00 Zaloceni u

2J.OO

inwemslVU Dpa;nl susretl

23.10 Ski".

co.oc

22,55 Kako.am Urx>,nao ""~ ma.jku 23.1' 5 SVi vole Rejmonda 23.40 Vii i G rej_
'00.05 ~apal d UhOOE 00,50 Sek.; grad

2,1.30 Mo.nk 22.20 Fri1<ovi 23,10 Kasl

01:,00 3 From 1

Domaca

Zadacai

23.55 FriJu:lI1i

00,40 Zenski klan

(A. koji se nalazi u odjeljenju 7. Gazda Dinama siroke ruke Arge n tinska policija preIres la j e U utorak sluz b eo e prostorijefudbalskogkluba River Plate. (A. gd je je u b aci vao prosjecno 12 poena uz sedam skokova.aCki "Cibosi" vee godinarna su u velikim finansijskirn problemima. .rdili zastitu ugovora. ttlHlina Olliobarlestu IgraCi AUgSbUrga se VELIKANI Legenda svjetske kosarke pretrpjela srcani udar Sa nis PreiiUiO Mli iCM S rt Rekli su rni oa imaju oonru vijest za mene.efkardiologiie Remigijus Zalijunas takoder je na duhovir nacin opisao simaciiu u koioi se nasao Sabonis. itousamom Zlleetku. p renose agencii e. Zagreb. Ova nas ie spasilo. Tokom osamdeserih godina proslog stolieca s rn aIran ie.Dr.e novae doho u klub. Litvanac Arvidas Sa" bonis dozivio ie u utorak naveder srca n i uda r. Policijaje trazila dokaze za prevaru. Bes ik laS zah ti j eva odsretu u visini od 7. ali i za prilicnu dozu humora. bili s u razlog za 0 pee zad 01'01istvo u bolo ici.iito jekulminiralo posljednjihdana. zorn.Zna.u LondonfJ (~I"'fI'J Njemaeka policija objavila je jucer da istrafuje tueu na Oktobarfesru u koju so bili ukljuceni fudbaleri bundesligasa Augsburga. asisrent Karim Benzema i strii elac Renaldo. ali oe ZIlarn od koga. ponedjeljak igrao protiv Norvica (1 :2). koji su kod Hrvatskog kosarkaskog sav·eza.(3:0). izdao jenalogzapretres u junu kada je klubprviputu llOgodina dugoj historiii ispao izprvoLigas kog rao gao Prelresene proSlorlle Riuer Plate Uhaplan Brembl Izvtsni bivsem dvostrll. Iz igrockih dana: U NBII nastupao za Porlland M I· 'Z . Federalni sudi. Turski fudbalskiklub Svjerska kosarkaska legenda.7 rnilicna eura. sv j etsko i evropsko zlato sa Sovje tskirn saveS.i Gibon_i __Bm_CDO_Blm_O_ UiSe Od miliODeUrB predsjednik Nogometnog kluba D.Teiejeigmlifudbal odtenisa. j.ci.m da. najbolji svjets ki teni. decem bra 1964. ali su odrnah zatim sve njegove zivotne funkcije proradile o ormaino . s(Q ce pornoc. ne racunajuci NBA.69 Vijest u b. ali je u utorak ipak odlucio igrati kosarku sa prijateljima.rojci lfisekundi. Iz kluba su najavilidacepomoci u istrazi. Igrao j e na poziciji centra (visok 221 centimetar). nakon meca na Mara. .u Evrope da ispJati dugovanja kobrkasima.) sp 0 rtskom su d uu Lozan i (CAS)proliv svogbivseg igraca Marea Ferarija{Malteo Ferrari). godin e u Kau nasu. .pranie novcai neregularnosti u vodeniu knjiga u jednorn od dva najpopularnija argentinskakluba. Prerna agencijarna. SpasiQ "Cibose" Fudbaler Sanderleoda Taj[us Brembl (Tirus Bramble) uh"psen je pod opIUzbom Z3 sil ova n j e i p os jedovanje narkotika. Mediiisu prenijeli da [e sukob izbio kada je odredeni broj ljudi poceo pievati uvredljive piesme igracirnaAugsburga. gdje je mogla da mu se pruzi adekvatna i pravovremena pomoc. za] edno sa pokojnim Drazenom Petrovicem. ziv sam. nasalio se Litvanac ubolnici kmice pa su ovcg gorostasnog 46"godj.drl'. Odmab je doveden na pravo mjeslO. J. Od perorice fudbalera u akci] i. Sabonis se u ponedjeljak poz· al io J iekari rna n a zdravs tvene tegobe.Rekli su mi da imaiu dobru viiest za mene. r. per igraea To ie u brojkama fanmstienll akciiaiz koie su igraGi Resla presli cijeli reren i postigli golza 1 :Oprotiv Aiaksa u Ligi prvaka. a div je imao nevjerovatnu tehniku.} Mamie. Bez tog nOl'ca oe bismo mogJi poceti sezonu. Dr. u stabilnorn iestan]u nakon sto [e na rrenurak konsiatirana i kli nicka s mr t.ser. dodao je Mesu ru Ozil u. F era ri je ta k oder ulozio tuzbu CAS-u. Tridese~ mgodiSnji defam. 16 Izjava dana . "millija". boliu od mncgih bekova. iedino je Ozil imao viseed iednog dodira s loptorn. u kojoj je naveo da mu Beslkras nije dao placu visemjeseci.kani) Ofsajd Skok bri/aRskog a/le/ieara J. Akciju je poceo Ser hio Ramos ispred svog sesnaesterca.inama Zdravko Mami6 pozajmio je Ciboni vise od mil ion eura. .3 intenzivnu njegu.. jer su nas pritiskali igra. ko ji ie odigrao dupli pas s Kakom.ivac koii je ll.cime je prekrS io ugovor.nasalio se Sa bonis. Sabonis ie u NBA nastupao za Portia n d. gdje su mu ljekari uspjeli spasiti zivot. a on Kristiianu Ronaldu. iiI' sam . ali je pos 1ije oslobo de n. Svevrijeme sam paeio da lie budemu oftajdu. (Novak f)okov. Brza intervenciia dok tora i povol jan is bod ko j i je usli je· dio. B rem b I je i proslog seplembra bio uhapsen zbog optuzbe za silovanje. Sabonis je na trenutak bio i klinicki mrtav. DZedea preko Ir.an je u pri tvo ru dok ITa ie is[raga. a prerna prvirn informacijarna. dozi v io j e infar k l bas u centru Kaun3sa.Arvidas je sretan memak.rekao je Za Ii j unas.c.niaka odrnah prevezli u elirni klinicki centar u Kaunasu.kom prvak. U izuzetno begatci karijeri osvojio je olirnpijsko. Razlcg za to je Italijanovo avgustov sko pri ievreme no napustanje kluba.rekao ie sportski direktor klubaNiksaPrkaCin. najboljim svjerskim igracem. z. jer sma u dva dana morali naci veliku Sl'oru novea . Pasove su po tom izrnijenili Ozil. Pozlilo mu je tokom uta- BeSildas tuzi Ferarua _~t:l Be:likra~ ulczio je tuzbu Izuzetna lIariJera Arvi das Sab on is roden ie 19. 11 dcdirivanja lopre.

igrata svijeta Sabrijara Mamedjarova (2.Sesm uzastopnu sezonu u Ligi evropskih prvaka.kaze Karacic. Sigurno se mozemo nositi s njirna.lan poraz .Igrali smo s njima prosle godi!le na tu miru u Veleaju i izgubilismosa je· dan. srednji bek. Stolanovlc: Dob/a bivseg prva/(a svijela .e s.tULlC to skeptican da ce sve izaci oa dobro.i eru nij e hir la presudna . U prkos lome.585. iako nas je i tao da mnogo nedoslajalo. time j e svrstana nll U. potpredsjednik KSBiH 68 29 septambarrulen Onevni avaz. prema vlastitorn nahodeniu razgovarano 0 nastav ku saradnj e. nismo dovolino. Utakrnicaza.Y. QLisli su im odlicni igraci Jan Filip i Mat Patrail (Mait). . kako su neld pricali" Sada sm 0 opet na dobrom puru.eli radi ri inapredovati A Arapovic je odli~an ign!c . zahva· lio se Gopi na saradn j i i za no· vog sefa stro cnog staba ime· novao nekadasnjeg selektora BiHJasminaMrkonju_ . Prioriter ce hi ti p 1asm3n aa Evropsko prvensrvo Irnamovic ka:i. Igrao sam dvije godine s Danijelorn i znamo se dobro. Rager Griili'.c . U prvom su sre ru 0 d 16 sa Ii liastaj u S9 oS ibenik i"Radi vo j Korae". "Smdenti"'su. bio sam opet na dobrom putu Karatlc. prvaka igrala je izvrsno isa minimalruh 3. Hoce li tada na klupi bb _ rima ponovo sjedi ti Hadzic. mjesto startne liste.U sljedecu srijedu.zSaltinH oaMojmilu. kojem&: ovo biti freti manda [ na kl upi Graeanice.uk remi. Minima. dok od 18~ati igraju dorna6 Zeljeznifur i Zadar. tim azerbejdZanskog Socara_ Razlika u !<val.kaze Irnamovic. neoptereceniimperativom.. ku. Dobrodosao nam je svaki igrac koj. MogHee je da HadzicubIti ponuden novi ugovor Kosarkaski savez Bosne i 1i"'Ii-~_-------. ali same ako ne budu optereceni imperativom. M. ne srnije nam se nikada viSe desiti da neko iz hi". a onda kako bude • dodaje Karacic_ A. igrao za Metkovi'. BOSnase Sig mo mol Sili sa Sal .. b imo je da SIO duze 05ranem() u egalu. Ovo je bila treea pobj roa Bo. koii je.). u drugu. istice potpredsjednik Nihad Imamovic.B.5 Rezul(3ti: Berkes Raofia boy remi..allZenom v uvieren sam da oviigrati mogu pruziti mnogo.Socar imasred· nji rei·ling od vrtoglavih 2. Bosna je ipak. Nece moti pomoci ekipi cilia nas prolazili. Evropsko klupsko prvenstvo u sahu "Studenti" dobili prvog favorita takmicenja.Pojedin i selektori iskakali su izvan ingerenciia. koji u pc- sljednje dviie godine sigurno niie bin u vecirn preblemima kada je rijet 0 povredama.agri" jali ove se. Gra. Sandre Uvodic .a II Lirvaniii.da je u prava ispuni] a sve !ito je traZio. treee mjesto bit e-eodigranasutr.Znam kako je ovim igraciIDa koj i su dosli. ali sam u vjeren da u takvim okolnostima. Od ovih igrata ne smiju se odmah ocekivari veIiki rezultati. znQO da su priCe 0 gdeoju klO. . . sigurno me nece biti citavuovu polusezonu .718 poena. koji ie dobio bivseg prvaka svii eta Rusterna Kasirndomrmv3.kale Irnamovic.. .amo dva mjeseca atmosfera u ekipi bila je obeshrabrujuea.Generalni sekretar KSBiH Harun Mahrnutovic naprav it&: odluke 0 raskidima ugovora iobavi jesti ti selektore .e da su odredi vali su sasta v strucnih . koji je sa· vladao 14. Ipak. lIener rukom emsa Gratan ice Mirsad Gopo pocinio jeoslav. postava soear 3. Desetkovana ekipa AHa i omega lima. rukornetasi B osne pocet ce u suborn (19 sari).raspao. ali c:!a to nisu pra tili sve odgovarajue. .5:2. za sta je prellZeo odgovomosr. izmedu oslalog. dok je pred nOSI Svicaraca 810 im je ekipa dugo na okupu. Zbog toga je U pravni odbor na sjednici u Banioi Luci odlucio raskinu ti ugovore sa svim selektorima. Ipak. i Vardar.Kasimdhnov 1:0. Faruk Vrazalic. Siguran sam da ce koristiti ekipi.k taka . pro ti v Z agreba u gostirna. Nikolic . Is" 10 tako. Kadric .i HK Gracanica Prij.§tabova. uigrani... Elis Memic.U jednu ruku. Sw· janovic . koje se ocirlllva u Roga~koj SJacini (Slovenii a). u dramaticnom l1)eCu say ladali [avori fa lakmiceo ja. na dva rnjeseca. ~li da nije bio previse zabrinur kako ce e. U izjavi je oaveo da jeu Fa· do' imao odrijeSelle ruke. ko] jeizgubljen za najmanje dva naredna meta . Mislim da cemo najkasnije do kraja godine imari jasnu si tuacij u u vezi S ovim . ali sam.Nadam se dace ova smje· na djelovati kao sok-terapija i da cemo u narednom kolu po· bijediti Zrinjski .rekao jeImamovic. E. a vee na narednoi siednici jedna 0 d tema bit ce selektorov izvjestaj s EP. Ambidje "S rudenata" nako]] sjajnih igara polako rasru. Karacic kaze da ga je we to do tical 0. kada u sarajevskoj dvorani "Mirza Delibasic KSC Skenderija gocekuju svka.kola osvojila sarno Geliri b()da. a vee ce pro· ArapOUiC CBHOriSlili U nemogucnosti da 1'3 CU na 0 a Kal'acica ~ trener Smailagic i uprava kluba posegnuli su za zamjenom. mal eu hocu Ii operirati rame . objasnjava Irnamovic. a Bosna 2. mnogo kraci ugovori. n3 c~lu s Nedimom Musieem. skora ni~la se nij e znalo. aosna - Junaci Sll bili vetemajs!Or Borki Predojevic. izjavio je Mrlloma Dooesto OODe Smjena na klup. a sedmu ukupno od osamostalienia Bosne i Hercegovine. ZOl1.746).TraZ-mo seleHtore na dua mJeseca ce Hercegovine nerna novca da veze selektore visegodisn] im ugovorima. Finalni susretpocinje u19. iz utakmice u utakmicu igra ce biti bolja. Upravni odbor. ukliucuj uci i kormilare seniorskih selekcii a Sabi ta Hadzica (muska) i Vesnu Bajkusu (zenska).kipa izgJedati.Safarli 0: L bh. H. Povrijedeni $U i J osip Pazin.. TurnirceseodrZali u dvorani "Rami. cia n ekoga drzirno vise godina pod ugovorom.rnczerno dati veomamnogo -sm· atraKal'llCi{ N isu se posreoo ni 7. Hendikepirani smo povredama i ~inje]]icom da jo>: uellHa bJedaBosne MrkOllja: 8ok-/erapija Mrkonja.movie: Savez nema novca Pl'8UBIlHa SlObOda selektori u proslosti imali preveliku slobodu i da Ce Upravni odbor zbog toga preuzeti mnogo aktivniiu ulogu u formiranju struen ihs ta b ova.5 zasJuZeno slavila. jer moZe cdgovoriti na vise zadataka. otpisuje talente zbog kojih eemo se poslije hvatati za gla vu karla ih vidimo u dresu drugih drzava . liv Safhauzeoa imati izuz. ekipa sara· jevske Bosne postigJa je izvanredan uspjeh.kale Imamov ie te dodaje da j e m oguce da ce s dosadasnjirn trenerima biti Nihad lrnamovic. Ako budem morae pod noz. Predojev. Ie meounarod_ni majstor Dalibor SlOjanovic. naime. N aknnporazaod Maglaja. Tihim koracima obaveze u najelimiiem evropskom rukornetnorn takmicenju dosuljale SIl se pred igrace H RUKOMET "Studenti" u subotu pocinju sestu uzastopnu Ligu prvaka Im. II Slovenij i. prolaze sve 000 ~ta sam ja i j o~neko li· 2013.zone.canica je u prva cetiri . celvrtak. odnosno od ciklusa dociklusa " Pokazalo se da nemarno ni rnogucnosri. Proced ura izbora selek tora trebala b i bi ti za vrsena do kraja ove godine (kvalifikacije su u iulu 2012.C. kaze Igor Karaclc.5: 2. ali pod novirn uvjetimao Pod tim se podrazurnijevaju.rskog prvaka Safhauzen. dallas u Sarajevu poeinieMemorijaini tumir"Davorin PopoviC". a da zauzvrat dobijemo nekoliko rnjeseci aktivnograda. Irfana Srnajlagica.. moMa Cal< i za pobod na petu tvropsku tirulu. ko ee purovati s reprezentaciiom i s!ieno. svakodnevno se vidi napredak. doveden je Danijel Arapovic. • Had'llc ce svakako bi ti medu kan didarim a. mozak ekipe i jedan od nai talentiranijih srednjih vanjskih Evrope Igor Karacic zbog povrede ramena sigurno nece igrati ova j i 0 aredn i mec. raz]i ke. iel)ona starto pro1iU Zadra U tretem kohl Evropskog klupskog prvenstva II Sahu. 5 kojom ie bio i sampiondrlave. z. nakon magnetne rezcnance.ka'le Igor.ba besmislene.Volokitill remi. azerbejdzanski Socar . U organizaciji Zenskog kooarkaSkog kluba Zeljezniear. koj a sa j00 sedam ekipa dijeli prvo mjesm.a u 178ati.elno !dak okrsa j. ".i rezultati.Mamedjarov 1: 0. . S port '.sne.. acini mi seni prevelike potre be. koji je svjestan da ce trebari vrijeme da ekipa dode na svoje. dil erna je ko] u re rijeliiti Upravni odbor. veliki kllJb da bi se te.

dok B i· zac je veznjak Atletika Havi MartinezOavi). (Michael) pozvao je evropske zernlje da donesu nove zakone u borbi prouv llamjestanja rezulnH3 uta_kmica. Z.e ManCini je reagirao i na p onasanje Il.S. Zarn isli te da se nesto slicno dogodi u drugim klubovima. koji se Iiutio zato sto [e zamijenjen. .rekao je Platini. Ukcliko nisam sretan. imao je problema. njegovo poa ue problem'.Igrao je vrlo loSe.all~ester.05 sari. dok [e. GiiaU sporlle U opasnosli Predsjednik Evropske fudbalske unije (UEFA) Mise! Plann. nasanje. ali ono sto ju [e pratilo. A. Spanija. !tali j anski trener ogo- POlliedrna opomena OZelli uvijek igrati cijelu u takrnicu. 29. Dodao jedasu Iialija. sro se rn ene lice.Evropski fudbal je u apasnosti. Nairne. a posl i j e u takrn ice se sazna 10 kako je [Orne prethodio jo~. .Bugarska i Poljska medu zemljama koje su usvojile zakone po kojirna je "sponska prevara". C. rakoder. Karlos Tevez (Carlosjodbio jeda [Ide [I igru. Nas reprezentativac ljutiro je uapustio teren. Misel Platin. Odluka da kod 0:2 zamijeni Edina Dzeku.Ako je spon ~iv() bi6e.. Hluzbrani Argenlinea Iako su mediii i Ilavijaci Mancester sitij a ogorceni reakcij om Teveza. koji su povezani s kladenjem. ZhoO namJeSlanla I'8zullala. Ne zelim ulaziti u detalje zasto nisam usaopokusao se opravdati Tevez. C. napusti ruacije .nazalosr. mnogo pure» ciabudu ravn op ra vni evrops kim gigantima poput Bavaraca. Drugo kolo Evropske lig. Pari ota ni.rekao je PIa tin. uez OdbiOda u e u -g Di -M aCiD rani Trener Mancini smatra da Argentinac treba napustiti klub Ia ko Manceste r siti igra jednu od najboljih sezona u historiii.) . zbog porodicne siTo je razlog ZlI. nikada nisam odbio igrati. Derbije ovog kola odigrar ce joo Seltik .i apelira na drZave .ka- Izvinjenje Necuveno ponasanje! Ako se [a budern pitao. Portugal. s kojima sam uvijek bio u dobrim odnosima. Plarini je naglasio da su neke evropske zemlje usvojiIe zakane peon v n ajveee poiiasti.Lacio. . UtakmicaRubin-PAOKigIJl se od 17sari.n. ~elvctak.Udineze i Sporting Lisabon . savremenog fudbala. protiv Slovana. a moglo b i se cak reCida je ugrozen Ci illV evropski span . preporodeni PSG irnat ee priliku da pokaze na teskom gostovaniu uviiek neugodnorn spanskom predstavniku Atletik Bilbau u utakmici koja ce imati argentinskismek. Tevez ce lerjeti iz kluba. Ovo je posljednji put da se neko ovako ponasa i lju ti. (FoIc: AlP) Veliki problemi Poraz u Minhenu sigurno nije tako bolan. a to ie plasman u drugi krug . kojeg je i doveo u klub. rekao je Z bog toga je govorio da zeli da M. Velika Britamja. Utakrnice u gruparna od A do F igraiu se od 21.i oblikuju evropski sporrski organizam poruc'. ali da b i ih i OSlaletr-ebaleu meslijediti. Trerier Roberto Mancini (Mancini) ipak seodjednom Argem~nSlli smell u Bilbau Dornacin docekuje jednog od pretendenata za naslov. za vrsio j e. Tevez je tek po dolasku u Mancester postao sviesran posliedica svog ponasanja. preporodeni PSG [elsa josceka na to. imali debar startu Bratislavi. zatim j e bacia tren irku. veci skandal. Mora.- Pastore: PSG na teskom zadalku gaceni petrodolarima katarskog seika. takcder ad ovog lieta.ali rnozda jeste cinjenica da su "Gradani" u duelu s Bajernom ipak vidjeli kako ce morati jesti "jos. . . dok mecevi u ostalim grupama pocinju u 19. pa bi [lam pobjeda Dad PSG. ali ja sam taj koji odlucuje tWO je Mancini rcen ie ponasaniem daca. (A. onda je nacionaina reprezenl">Ieijajegovo srce. s navijacima ibrzoseoglasio.Evropska Iiga je fantastii'no takmicenie. septernbamuien 2011. bez poraza je u engleskoj Prernijer ligi i dijeli p rvo m jes [0 s gradsk im rivalomjunajtedcm.o je Platini. dovoljan je bio jedan poraz da orvori sve pukotine u ekipi prepuno] superplacenih zvijezda. donijelo ie ill nogo vise problema nego pristojan poraz cd mnogo boljeg protivnika. koie motivirasve nas.rno biti tim.P'roblem je !() SIO Karlosu nedoslaje familija. otici cu.i u govoru na sjednici Vijees Evrope u So:a. a uvede defanzivnog veznog Naj dzela de J 0 nga (Nigel) svakako je upirna.Zelim se izviniti naviiacima Mancester sitiia. N e meze igre/! stalno biti debar i nasao u ogromnim preblemima. napa- Da su mu ambicije ovesezone u Evropskoj ligi uterneljene.l-buru.emlja II tome nii e postedena. bi vsi menadfer kluba Mark Hjuz (Hughes) brani Argen tinea. eiii otkun crt.AJarmanrnn ie podarnk 0 rnsrucem broju namicltenih '0- ffieeeva.aseg n apadaea. Nismo.om mnogo znacila Bill bismo rnnogo blizi objektivnorn cilju.ijem • Hjuz. Na klupi ie bila konfuzija i pogresno sam shvacen. na trenersku stolicu Bilbaa sieo argentinski strucniaki bivsi selektor Cilea Marselo Biielsa Pastore je dokazao s1'0j II opravdanost. velika ocekivanja polazu u ovoljetnu akviziciju Haviiera Pastorea (Iavier).Dnevni avaz. obo- . Nijedna l. sa Mauci. a namjcitanja kontro!iraju krimi" nalne organ izacije . . razumi jem razoearanosr. krivicoo djeJo_Platim je naglasio da je dovedena u pirnnje ieg-4isrenciia nacionalnib timova. ism vaii i za igrace -smarraMancini.

45). L il .TllI.ieko zarniienlen u56. Kone 42). pili za poraz u prvom kolu protiv Trabzonspora. Maueester si ti • Viliareal.17.rtak. loB. 2. Grupa C. Frej 58. 1 .Bonfil<il . Iak 0 je u Mosk vu stigao oslablien.Jang 90 . Napoli 2 3. Frej 60.Bazel remizirao na Old trafordu 3. Njernacki gigant ocirao je lekciju "Grad anim a".Orelu!' Grupa D. OtelulBenfika 0: 1 (Cezar 40).In ter 2: 3 (Dzagoi ev 45.F. 1 0:3 1 i}inamo 2 0 02 0:3 0 Madrid: Duel Elila (Real) i Anile (Ajak8) Ipak. 1~ ~1 R Zig ni a arei cila i I. Benzerna 49). CSKA ~ 0 . Real Madrid Ajaks 3:0 (Renaldo 25" Kaka 41.rel 2 1 10 5:4 ~ B aj ern j e sino" u Min henu.Lion.Inter. sport 2. u okviru drugog kola Lige prvaka. za koji je do 56. Inter ie uspio osvojiti tri vazna boda protiv CSl<A (Elvir Rahirnic nije igrao) i taka se do nekl e isk u- Paroui traGag Hola Grupa A: Napoli . "Kraljevski klub" i Bajern jedine su ekipe koje nakon drugog kola u ~etiri grupe imaiu maksimalan ucinak. 66 LlGA PRVAKA Njemacki gigant potvrdlo sjajnu formu 29.UI 2 0 20 3:3 2 4.Baiern. Mizernu partiiu pruzio je i nekada rnodni Ajaks.h davola" spasio je Eli lang (Ashley Young) u posljednjirn treuucirna rneca.Sou 30). Real Madrid . Dr. Napoliju ie bilo potrebno svega H min u fa da zavIii posao s Viljarealorn.Man". Kavani 17 penal).) m . Grupa B: CSKA .0Mul 2 0 2 0 4:4 0 02 1:3 2 0 Rezultati 2. 1.Baze13:3 (Velbek l6.. Englezi su 2. Mancester junajted . kola: CSl<A . Pacini 23. tetv. Zarate 79). seplembilI/rujan2011. A... Man. UDn 2 1 10 2:0 4 3. (A. o nevnJ avaz.Mance~ter siti 2:0 (Gomez 37. Dinamo . Trabzonspor -Lil 1:1 (Kolman 7S penal . i. 1 4:5 1 Rezultati 2.Ajaks. 0 1 0 3:1 1 1 1:3 4 1 4. koii ie preksinoc na svorn teren U reizirao proti v L il a.. 3: 3 protiv Bazela. 2 . Oba pogotka za Bavarce postigao [e njernacki reprezentativac Mari. Napoli Viliareal 2:0 (Hamsik 14. 2 4.78 penal). oktaha.Lusio 6. Zagrebacki Dinamo bio je nemocan na Zerlanu. sa 2: 0 sa v J adac Mancester siti. J unajted je na Old trafordu odigrao same mez.2 1 10 2:1 4 3. Beru'Or da ima' D. Lav 77 . minute nastupao nail najbolii fudbaler Edin Dzeko.Trabzons por. kola: Bajern . Cas! "Crve!!i.. koji su potpuno razocarali u Minhenu. 4. kola: Mances rer j una] ted . Real 4:0 vcdili sa 2:0 nakon poluvremena da bi uporni Svicarci napravili potpuni preokret.« Li011 je pitanje pobjednika rio jdio vet u prvom poluvremenu. Sve utakmice igraiu se 18. I. Ajak.. Bazel . koieg ie Sa 3:0 lako savladac Real Madrid.. minuti .o Go- I drugi klub iz Mallcestera je podbacio.Benfika. kola: Lion Dinarno 2:0 (Gomis 23.Rezultati 2. Viljareal 2 o 2 0:4 Rezultati 2.

a stri jelac predi vnog pogotk:a iz slob odnog udarca sa priblimo 22 meml bio je SaSa. Bajrie 7. Adilovic 7.. koji ce preuzeti ekipu nakon lito je u subotu ostavku podnio Ibrahim Crnkic. Trener: Denis Sadikovic. ali je ueliBirealrel Celilla bio uspjesniji. Dcmaci su nakon akcije Ma· hira Karica poveli golorn Miljenka Bosniaka u 58. Soljankic 6).sport Dne. legendami Fadi! Talic.5 (76. Puric 7 (67. Omie (Zvijezda). Muharemovid 5. S. Z. pucao direktno u njega. Igrac utgkrnice: A vdij a Vdajevic (Celtk) 7. GOSK: Sreng 5.30 sa Li u Veljkoj sali Opcine Z"nica. uogorn otklorrio opasnost.5. Bcsnjak je uposlio Darnira Zlomislica. Delegar: Dubravko Miskovic (Liyno). povskim smem po zemlji po·. Stadion Podavala u Ga· bell. te\V. Regoie 5. Zeba 7. 2. nCrveno· plavi" pn)pusti!i nekoliko idealnih prilika.Vrnajevic (66). Colic 7. !leI· ifovic 6. a strijelac je bio Niiema.rta'k.usic. gOdini Jedan oclomilLenih nogometaSa u his!Oriji Celika.5 (66. DuCic 5. a naivisi u skoku u sesnaes!ercu bio je Jadrnnko Bogicevic. To je biv:li kapiten Tu.5 (80.5 (66. pogOiovo u prvom poluvremenu. Pornocnici: Dalibor Draskovic (Isrocno Sarajevo) i Haris Bakovic (Sarajevo).ic 5. do 1977. Delegat: Radoslav Kundacina IT rebin je). Zlornislic 5. Jgrano bez prisustv..B. Svraka 7. Dvanllest rrllnUla poslije Branislav Krunie oduzeo je loprll odbrani Zvi· jezde. jer su njegovi fudbaleri savladali Zvijezdu iz Gradaeca sa 2:0. vala prema goiu GOSK-a. sto je skoro sigurno nedostizno uoci revan sa. ]a. rnedutim. Prije dolaska na k:lupu Slobode.n. Dejan Martinovic je sa desne strane centrirao za Vrsa j evi ca. Bee. igrao je sarno za m3li cni Horae iz T etova kod Zenice i za Celik. Karic 7. Vlad avi c 5 (60. corie 6. ali je Nurkovlc izvrsnom reakcijom i ovog pma Zderic 6.ic 7. KRAJISNIK: Hodzlc 7. Stri ielci: 1:0 • Adilovic (39). r-. Kikic 6. Tr· ijumfCelika p~tvrdio je reo zervista Aldiu S i5ic.. koji je udarcem glavom sa prve starive pogodio suprotni ugao Srengovog gola . Isakovic 6. Vidovic. u kojem je u prijeralnom periodu nakr· at. jer Sll. Sreten Udovi1:ic(Prijedor). VodsrvuZelje prethodili su pokusaj i Patri ka N ijeme Gerhard a (Pa tri ck N yern a Gerhardt) i Zajka Zebe.ikic (C:ellk). Igrac ut>Lkmice.Krull.5. 2:0 . 65 GRBAVICA Stara prica u duelu gradskih rivala ra 'Plau~' onD p b-II' Zeljeznicar sva tri golapostigao u lz prekida e Trenufak kada ie pogodio za kO/lacnih 3: 1 (foto: J. mi· SigUran triiuml BOrCa Beziznenadenja u Banjoj Luci Mramor KraJisnik 1 1 Borae 2 (2:0) 0 zuuezda • (F'". Otisao jedan ad omiljenih nogametasa Celika Fadil laliG preminUO U 66. Markovic 7). Zaric 6. I.5.kovljevic 6. koja je 197]. 29 seprembarfrujan 2011. Mas. Culum 6. Besli]a 7 (63. Dianic 5.. Gledalaca 250.5. Isti igrat je nedugo po10m ponovo bio u prodoru. Oumpic s-uSa meta Il GOSK Sara/evil: leba je nam/eslio ave yola pen ovo mrezu. godio suprorni ugao mrde nemocn. Hadiic) NaG rbavici SEa ra p ri ca. Vida· kovic 6. Harba 5.. Sarajevo) 6}:S.Savic? (46."'. Buric 5. njegovi asistenti u strucnom . Ducic. Tosunovic 6 (77.000.tabu bil ee Mirza Hadne i Mirsad DediC.Borne zeljeni trijumfu prvom metu osmi· ne finala Kupa BiH. koji je ovim go" 10m vjerovatno rijesio pitanje putnika u cervrrfinale.':: -). J./h. Adilovic naceogoste lake je Z~ljezniear od samog pccerka krenuo unapade. CELIK: Nurkovic 7. Igrala se 39. i u !Omperiodu saku· pio vllie od 400 naSil1pa.!c (26). V. ovog pu- lenicani kaznill prornasale i qreske Gabeljana Prvi dio drugcg poluvremena nije nagovjestavao kra] kakav se desio u Gabeli. Siadion Mramon. Zaiko Zeba je centrirao iz slobodncg udarca. ZVlJEZDA: Labus 7. Lazie -). Lepta se odbila visoko i dugo puto- GOSK propustio odlicnu priliku zeuaznicarSO:OJ 0 S radion Grbavica u Saraievo. Veldin Muharemovic bio le na sedam merara od gola Zelje. Delie .5. M. Buean -).5 (64 . Kapetan 6 (63.. Ostvario je. Omic 5. a cetiri minute poslije propustili su veliku priliku da os tvare visok u prednos {. Smeler 7.Cmo-crvene" igrao od 1966. uSao II sesnaes Eernci !D. Haris Harba nasao se sam ispred gola ~Plavih".5.5. put zarresao mrezu. 1:2 -lJe!vida. Sarajlija ~ Trejic 7. Kfunen tic 5). Mus 6. S.. Sabanovic 6).5.5 (86. Hero 6. ali ie niegov pckusai blokirao Armin Helvida.5.5. Sudija: Vladimir Bjelica (I. Beganovic 6. Odbijena lopta dosla je do Ivana Raguza. Lij .5. Dudic 6 (SO. Glavni sudija: Predrsg Srankic (Bijeljina) 6.0 . Zoran Taborin (Zvornik:).vi bocni sjajne gene· racije Celika. Sudija: Rusmir Mrkovic (Sarajevo) 7. PaSic 6. Dujakovic 7 (82. godin i 11 Kantonalnoj bolnici Zenica.5.5. koje je odbranio Irfan Fejzie. snazno je suti- I treci pogodak lei· jeznicar je postigao nakcn prekida i ponovo udarcem glaYom.BaSic (28). SARI(. Tr· ener: Dragan Jovi':. jet je imenovan novi sef struenog staba. M. Zuti kar· toni: Beganovic. Igrac ujakmice: Eldin Adilovic (Zeljeznicar) 7.alica bil" 6e odrzana dan as u 9. Zeba je izveo korner s desne strane. Kapic 5. Treuer: Zve" zdan CVetkovic. . N emeliakovic 6..). SI!)e1er. Colic.5. 0 svajala Sredn joev roo pski kup. Vojvodic je bio us· DarMo U01UOdiC preuzeo eMiPU pjeSautrener u Gradi ni iz Sr· eb reni ka. rninuti dornacin je po drug. Delegat: Hisam Islambegovic (Zenica). J. Er.Tr~jic (1 5).~) Sa meta u Banjoj Lllci nllti smdvu.. Gleda!ac-a: 1. Gr. Strijeki: 0: 1 . Moranjkic 6.. ener: Milomir Odovic. Smjes ci iz F oce. Vidovic 5. Kl"un. j I 972. Kvesic 7. Zeba. Bdi':: (Mramqr). Raguz 5). I: I . Sabie 6. 1: I . jusic 6.cijama. adlenna ce se klanjati po· slije ikindija·namaza II har· emu Sultan Abmedove dZamije. Gavaric 6.5 (81. Pro)eteru iz Teslica i lVor· nickoj Drini. BORAe: Avdukic -. koji je glavorn matirao Fejzica. Culov 6). Bogi cevic 7..O izvrsno interveni- rao . koji je za .<aoi svaki dosadasnji duel Zel jezn ica. Sul]evic 5. Raspudic 7. Ramie -). a u 29.5. Stanic -). Kapic (Olimpic).5 (66. Stajie 7. Uilanovic -).koobavljaa i duZnQSI dir· ekwnl.zJaka Darko Vojvodic. Igrac Uta· kmioe: SaSa Kajkut (Berne) 8. Kazna [e uslijedila odrnah potom..Bogie!!"ic (S4). je (Foro. Zuti karto. DeLmic 6. pobjedu je osrvario stariji sarajevski premiierligas. Gtadski smdion II Banjoj Luci. .ov/ij 1 (0:0) 3 Gelill ZELJEZNICAR: Guso 7. P cerna m:zvanicnim informa. Bosniak 7. a Eldin Adilovic sa desetak rnetara glavorn neodbraniivo pogodio donji liievi ugao gola "Vukova".5. minuti. RaCic 7. Salamovi': 6 (56 . (73. ali je Sreng nije uspio boksati u kornerpa 511 80sti poveli. Hamz.5.5 (64. ko ji je sam izisao pred Adisa Nurkovica. moral a biti mnogo iU3l:enija. Ka- jkut 8.5. Rizvanovic. pretku izvanrednog golmana Zvije· zde Gorana Labus a. Hasie 6.. Vasi lie 7. a dobra postavlieni Guso spasio svoju Sigurni Guso Gosri su u drugorn poluvremenu stvorili samo jednu priliku.iear). Helvida 5. Debi na klupi SIob9de Vojvodic Ce imati protiv lcl· jeznieara n a Grba vici. Gledalaca 2.5. avaz..r Knezevic (Siroki Brijeg). Durie. movie -). RuZic. Si..':). Strijelei: 1:0 Kajkut (14).5... E. Strijelci: 1:0· Bosnjak (58). ta s liieve strane. Nascimento 7. Hrkac . rao. J elavi': 5 (46. Trener: Fadil DaUlovic. Sisic 6. Maksimovic -). Tomic 6. [ugo -). Music S (64.ni: Stajic. autogol). Teener: Amar Osirn. Rascic -). E.. B. 1:3 • Si~jc (87). Jarnak 7 (63. Naibolji igrac susrew SaSa Kajku! pogodio je u 22. Raspudic.og La.5. _M. koji je sa peterca mka. Pliska -). Ornagie 5. ali [e i ona bila odlicna. ovog puta u osruini finala Kupa BiH s uvierljivih 3 :0. ali je golrnan Adnan GII.).K. RaCic. Rislic6.busa .a publike_ Sudija: Semir Kaplan (Stolac) 7. Delegat: Goran Skoko (Ljubuilki).Get hard (78). Trejic.Faruk Hodzic (Kraji!inik) 7.5 (46. OLlMPIC: Fejzic 5.ahovac 7. Pornocnici: Mo· mir Sirko (Bania Luka). Talk Ce biti llkopan nll mezarju u svom rodnom Tetovu. Martinovic 7. MRAMOR: Delie 7. Borae je poveo II 14. Sa" kie 5. Halilovic 6). Troner: Elvedin Beganovic. Sadikovic 6.. koji j e goste spasio od debakla.5 (73. Gerhard 7. Pomocnici: Almir cisie (Mostar) i Dam.S.5.Bdi~ 6. preminuo je jucer nakon tcike bolesti u 66. Zuti karton: K. Vrlajevie 7.5). Lazie (Krajisnik). 3:0 .5. Covie 7.ehmedovic 6. U 54.Kajkut. Trener: Nedirn [usufbegovic.o u desnu strauu. min UIi. Pomotnici: Adnan Alispalllc (Zenica).5.'7.5. Zu ti kartoni: Svraka. Gerhard (Zeljezn. Rusi':: 6. Rizvanovic 5.a j OJ irn pica. R Sloboda dobila trenera jUCerasnji sas!snak cellli· ka Fudb:dskog kluba Slobo· da urodjo je plod om.5). Pehi Ij 6 (86 . Stakic 7. Halilovic 6). Grahovac (Borac). Komemoracija povodom smni Fadila T.000. Ta je pobjeda. prvu odlicn u priLiku imali su gosti. Sabie. minura kada je Mirsad Beslija izveo slobodan udarac s desne strane.

e[ Banda (Breko). Kecman 5. 2: 0 . Nedo Suka izasao je sam pred gclmana Adija I :0. (45. Mreia Prijedorcana zarresla se vec U 38.. ::.5. M~ie 5 (46. Karid 5 (72. BRANITEI. KuSljic 5 (6].Hadlic 6. Nebojsa Sodic ie u sesnaestcr" cu Rudara srusro Kenana Handzica.iu J akupO~ (Billac) 7.5 rffJrD: I_ ~(JMW vriiedenog Zorana Rodica zarnijenio ie BojanTripic. (A. Kubat 5. Srnajic (Tuzla).Ko. Duvnjak 5.5). Kotaran 5. Strijelci: I:0 . T rener: Zomn Bubalo. Scepanovic 6 (73. Po- DiD 38. a sudija Vladimir Dorninkovic pokazao je na biielu tacku. M. J ovanovic ~. Trener: Slavisa &. Glavina 7 (85. tuti kartoni: K. Imamovie 6. povelo sa 2: O. RUDAR: Redic 5. Dupovac 6. Gledalaca 500. Obuca 7. Pomocnici: Jasmin. Kotaran.( ~I ~lC :] . pored Misirkic. sto je iskor isdo Adin Dzafic i pogodio Z' Gosti su zaprijetili u 12.5). Sadikovic 5 (46.5. 64 KOSEVO Bordo tim rutinski zavrsio posao protv Rudara Onevni avaz. A.5 (69. MMgeta 6. Pehar 6. . DZafie 6. Trener: Dragan Radovid. U istcm tonu proteklo je i prvih dvadesetak minuta drugcg dijela da bi jl1i. PiIlju:h 6. Boric 5.i. sekund i. To [e bile sve zan irnlj ivo u prvom poluvrernenu. Gledalaea. Srndovic S.5). Belosevic 6. Delic 6. Srdan Dokmanovic i Danilojovanovk.Dr. V~ 6. Maksumic -J.J: Pandza 6. 30(1 Sudija: Ed.Tepalovi. HandZic (Saraj evo).-=- ~h~ -~ -7 )1 0-( re. Prkic 5. 3:0 . Hrustanovic 6. Igmc utakmice: Emir Obuca (Sarajevo) 7. Karle (Rudar). p ogodi vsi lijevom nogom za 3 :0_ N ajbolju 5ansu da srnanji zaostatak Rudar je imao u 68.er do" sta agilni Emir Obuca iskoristio gresku Tripica i nie- gov ih saigraca. Zrganovic 6.000 eura. Striielac: 0: I . Haskic -). So die 5. Sudija: Vladimir Dominkovic (Orasje) 6.S. Kantar ~. u cijem je finisu doslo do izmjene na golu Rudara. 8M Fudbaleri Sarajeva na pragu su plasrnana u cetvr(finale Kupa BiR U prvoj urakmici osmine finala bordo lim je kao domacin sav ladao Ru dar sa 3 :0. penal). Spec U Beogradu pocinje sudenje opruzenima 7.icic.. a Adilovic je jos [e- dnom bio na pravom mjestu.. Pomocnici: Zeljko Marie (Doboj) i Dalibor Hrstic (Ljubuski). Handiic 6. 29.5. DRINJAKOV/C ~. Ferenc -). 1. koi i ie odl . Tri minute poslije Sarajevo io. Gagro 6.5.5). Bursae 5. mafic (I). Piniuh -).': 5. Delegati 17. minuti. Krezovic-). Bebanic 6 (67. Suka 5. Sp· 0 _ rt zaic Mrezu Prijedorcana zatresf jos Kojasevici Obuca Adilovica. J ovanovic. S roper Rudara Goran Kotaran katastrofalno ie pogri iesio. RUDAR: Sabie 6.Eminovic (30). Filip Stoianovie. Ramie 5.. Delegati Radika Marie (B ijelj ina).5. Corner 6. na op ruzenicku kl upu sjest ce. Summovi':: -J. Zbog priietnii da Ct.5 (74. Trener: Jirii Plisek. Celikovic 5.'Rudar 0 'Branileli 1 Stadion Rudara u Kaknju.. A. Trip ie 5. K. . Eminovie 6.5 (62. M. u javnost pustiti film na kojem su Jestrovic i Angelina Misirkic u kompromi tira] ucirn scenama. CeIVNaK.5 (4(j. Muric S.Obuca (65). ElvirGrabus (Travnik). Neirnarlija 5).) Sa'ralaUD3(2:0) 0 Rudar Stadion "Asim Ferhatovic Hare' OJ Sarajevu. minuti.. Gafurovic 6.5. Sarajevo ie u iucerasnjern susreru igralo bez suspendiranih prvotirnaca Sedina Torlaka i Asrnira Suliiea. ukoliko ne dobiju 200. seplBmbar/llJjan 2011.Koiailevic (15.cnol!) inrervencijorn sacuvao mrdu domacih. Siguran realizaror aajstrofije kazue bio ie Damir Koiasevic.<1 ucieni ivanje bivseg fudbalskog reprezen tativca Srbi je Nenada] estrovica iz 2008. Igrac utakmice: Jure Gla v ina {Brani (elj) 7. Kojasevic 6. SARAJEVO: Adilovic 6. Cizmic "). Renato 6. Redic.. Vedran KanEar dobro je surirao sa 18 metara.

i) 7.5. koji dolaze u BiH~ a ovaj susre! bit 6e iskoris ten da se razgovara 0 problem!! huli" gan sIva . Dlidi. taenije na onima koji 5\1 se trebali pobrinuti za sigurnost. Tr· ener: Branko KaraNc. Ivetic 6.sport Dnevni avaz: teIYrtal<. J eli bali tolika sluca] nos! cia se u same nekoliko dana. mostarski derbi trebalo osiguravari ~ak 500 policajaca. Govedarica)" Trener: ZoranErbez.Ska!jic 6. cak ni Il fudbalu.5.5.) do 31. Demie 7). . pitanje je Sla i kako dalje. Trener: Mirza Varesanovi6. ji sebe nazivaju navijacima. Bertosa 7.5.5. Policajci su pokusali rastjerati okupljene huligane. Sudija: HuseiD. kornentirajuci sinocnie nerede. . Policija je upotrijebila suzavac.. a isti igrac je osam minuta poslije pOsta· vio i konltcnih 1:2. 1:2 . u neredima nije povrijeden niko od Clanova Velda. Jeile 7. Kajtaz 6.Olimpic 3:0 Borae . OStrakovic (Velez). privedena su cetiri pripadnika navijacke grupe HUltrasi". J azvin. Delegat: Mediid Gvozden (Sarajevo) . Jankovic 6. Kodro 6. 03 rasporedu nova u takmi ca gradskih rivala.Grgic 6. koji su ill gad ali bocama. J asn 0 Ie da se. Igrac utakmjce: Hu:m Manuel Varea (Si.Varea (78)_ Z U Ii kanon!: Serdarusi c. Iako je stadion brzo ispraznjen. Lasii.Celik 1:3 Revansi s u 19. Vukelja 7 (76. Gledalaca: 6.0 6. I:! yarea(70). prekid Zeljeznicar . sa 14 metara bio je precizan Argem:i nac Varea.Vukelja (21). Zolj 6.5. fudbalu> Sudeci prema ranii im iskusrvima. gdje se igralo samo noul Moz Ii Midu rez·r uan ala: sla I uMraj huJganlma zaloCBnl na stadlonu . odigran revan. ~tojkic 5. a ne rivalski navijati. uz praviln \I procjenu. Za razliku od subotnje urakmice. Popovic 5. Sudija: Dragan Skakic (Bosanska Gradiska) 6. pod policijskorn pratniom. SIROKI BRIJEG: Bilobr!. a kic 6. Pusara 6. Slavij a je povel3 sa 1:0 kada je akcij u Mikel. Pomocnici: Rusmir BaSic i Edin Imamovic (Saraievo). Ne cudi to sto su se nakon juterailnjj h nereda odmah pocele vuCi paralele sa subotniim prekidom u Banjoj Luci. ganjajuci igrace i sudije.Prema ranijem planu. nll cijern je 1'elu Ivic<I Osim. Anici!. minute. Polililla.Zvijezda 2:0 Sarajevo . gosti su do- uarea DODadaO ZaDreO~ret dali ga. . 29 ~e~lembarlruian 2011 63 KUP BiH Neslavan zavrsetak mostarskog derbija Nakon pogotka Rijada Dernica. Bekic 5. Zuti kartoni: SUDjic. 7. - PriuadaDa CBlirlOSObe (Fall): S.5.5. Ziwvic 5. Nakon do· davanja Ante Serdaruliica. u Vr" apCiCima. razlika je u tome ~to su se ovog puta na rueri nasli akteri susreta.5. Roveanin -). F.sein Kamber (Sarajevo) . Swjanovie 6). On je naiavio da ce se danas ovim povcdom oglasiti i 1':lanovi Kornilern za normalizaciju. rninuti sligli do izjedna~enja. G.5. .s ill 70.5. Kvesi6 (Siroki).5.Rudar 3:0 Mramor . Siroki Brijeg opravdao je epiler favorlta u duelu sa Siavijom i praklicno zavclio vise od poll[ pos!a vee u prvom susrem osmine finala. takoder Pod Biielim brijegom. Pom06nici: Fikret KuljanillOvi6 (Banovi6i) i Mario Vincetit (Orailj e).5.e 6. j to n akon sto je..000 "Ultrasa" bilo rasporedeuo samo desetak redara.. Trener: Slaven Mus •. N azalosr. PANDiA Krivica organizatora No.o bit. N. I vankoVic 7. jer bi 19" oktobra tJ:eba.5. Macolija (Michel Mazzoli) u 2l.rekao nam je generalni sekremr NSBiH J a. SLAVlJA: Tomovi6 6.[o()blerna h uligans tva i n aciD· nalizma u sportu_ Oeita je da nam ie potrebna pomoc sire drusrvene zajednice. . a sada Mostar.dodao je Bakovic. Spahic -). oktob ra Zracni duel Maco/iia i Jesea . Istin3.rok.5 (71.5. Lakicevic 6. Sma)ic 6. ee Takmicarska komisija Nogornettlog saveza registrirati umkmicu slu2benim rezu" Ita tom 3:0 za VeleZ. VELEZ: OStrakovic 6. Iako sn prekid izazvali vandall medu domaCim n3vi- SlaUlia 1 0:0) 2 SlrOIlIB. Ccrie 6. ovog puta u prvenstvu. moglo sprijeciti utrcavanie na teren onih ko- lrlDiS1l1 (prBilid) U'8IBZ Stadion Pod Bijdim brijegom u Mostaru. Una -). injskog "Ultrasa" utrcala na teren. ZRINJSKI: . J asno je kao dan da se slicni izljevi primi tivizma.Krajisnik 1:1 Sl~vija . 1:2 Rudar . Stadion SRC Siavija u Lukavici.• Strijelac: 0:1. Sunjic 6. Terzi6 (Travnik) 6. Duro. povrijedenih nije bilo..A. Bez gledalaca U nedjelju [e. ali se skoro sa stopostomOIl! sigurno~cu moze tvrdi ti da C1! bi ti odigrana bez prisllstva gledalaca.sto je bittlO. Anieic 5. p osli] e pogo tka Riiada Demica. Gledalaca: 300.. odgovor bi mogao bi ti nega Iivan.5 (83. 19rac urakmice: Igor Melher (Zrinjski) 7. Ljubic 6.5). Gostujuci igraci i sudijska troika.Ja1:I'. vandali su flahma i drugim predrnetima sporadicno ga dali autob us. Diogo 7. Zwei poma10 nevierova 1110 da ie ispred 2. Stanje je krajnje alarmantno i zahtijev.gdje ie prekinura utakmica Borac . Marjanovic 6. ruimni nastavio Nemanja Pu!iara.Oemic(90).: 6. koji su spas nasli u svlacionlcarna Sarno cetiri dana nakon nernilih scena u Banjo] Luci.min Bakovic. Varea. Pehar 6. Kako smo vidjeli na miestu dcgadaja. jucer Pod Bijelim brijegcm nije zavrsen n i gradski derbi izmedu Zriniskog i Veleza. Nikolic 6.5. mostarski derbi prekinut je u trecoi minuti sudiiske nadcknade. On je iskorislio dodava· nie Hrvoja Misi':a i neodlllcnosl golmanlt Stefana Tamovica te iz mrtvog ugla s desne Slrane pogod io mrezu.000. Cime je izbjegnut bliski susret s okuplienim hullganima.5 (59 . N ije teSko zaklj uti ti da. Zudinov -). velika odgovornosr leli i na organizaroru.. Duro 6 (7~. od huliganskog starnpeda spasila se bijegorn u svlacicnice. uPIBla prslB Prvo Bania Luka. velika skupina nalvatreniiih naviiaca Zrinjskog utrcala je na teren.a hiene i energi~ne mjereo No.glc 6 (58. prerna najavarna. na prvi pogled nicirn izazvani. Zeljeznicar.Ove Ie stvamo prevazis[o sve granice.!i do Vukelje. ispraceni sa stadiona. n'ANKOVTC Siroki u Lukavici obavio pola posla Prue ulaMmice osmine linala Zrinjski . koji je sa 13 rnemra pogodio donji desni ugao. Prerna odim saznanjirna. Fudbaleri i srrucni stab Velda os tali su sat i po nakon prekida zatoceni nastadionu Pod Biielim briiegcrn dok se D isu stekli IIvj e ti da sigurno prijedu na iSlOcnu stranu Mostara.5 (72. kod nas su ocito joil na djelu snage koje i nasifjem icle proruriti rezu dazajedno ne mozemo.Branitelj 0: 1 GOSK . . Zakarle 6. I. Kvesic 7 (8S. Zeba 6. Kotul -). Delega t: H u. jer [e. Prema prvim informacii lIIDa. Misic -). dodav. dok S\J PIolazili pored Partizanskog groblja.osno drlave . autobus s Velezovirn igracirna izasao j e iz kruga stadi 0na !Ia spo redni izlaz. Du. Prerna prvirn informaciiama. na celu s Draganom Skakicern. Radovano"!':: 7 (64. jer ovo ne bi bio prvi puc da cdredeni ceo tri hu§kaju navijace i preko fudbala pokusavaiu -osrvariti polititk" in terese. Komite! za normalizaciju im a sas tanak sa p reds tavnicima FIFA-e i UEFA-e.5 (54. Pod Bijelim brijegom jucer ie bilo i skoro 400 navijaca Veleza.Melher 7. SerdartiSic 7. Vela. Se!ilija 6. Brekalo 7. Mili&vlc -). Macc!i 6 (46. U neposrednoi blizini stadiona nakon utakmice desio se j os j edan inc! d ent. Susie -). Moze Ii se Savez sam bon Ii p [oli V rasm"eg p. ddavaju neredi u bh. ako zaista pcstcji volja. jaCirna. Be~irevic 6.Vclef. ali su oni bez ikakvih incidenata dopraceni te u 83_ minuti.5. M. velika skupina najvatrenijih navijaca Zr- Balloui':: Pomo': driaUB .5 (69. U nastav ku. a kic.Srdjelei: 1:0 . bilo je iasuo cia se u takmica nece nastaviti. rnogu i za ustav iIi i pred uprijediti. Ipak.Siroki B. (Zrin jsk i).. odn. Ceric.

tl..mom 383.i .ni· PRESUDU OBA VE_ZUJE.zliil.a 0 v-Lsilli :stope Z:illeznc kama[~ (SI.l~:ilnj.L akladu sa odredbom El.nja~ nil koje okoJ. tem el jern cdredbi cJ.IV.rnJ isucanjem 113 oglesnu plocu suda dana 29. 71.I'Ol.a. 003S713 08 Ps TIJJ. da solidaruo isplate ruzitelju UuiCredit bank d.t . 27017 Ui ~z. P asal Ie Azre iz B ih aca.ovorom odredeni su usrovi hi poproda jc ¥TONG prQ_izvodlj.~ LII5). gooi ne pa do is-plate.n!J i:t:no:J..0 KM oc_tutujuci \l'Bj'j r~jslil dana 0. 1D~idllo s. [37. 12. ad 2. 11.r.2010.9 (cL 182..M i?t1oS.ik k(Jo.e 'IJ iZ!i"iOOll d 3-60)00 KM.~1 20 KM. oonoono od dana so:7.roli . N akon 60 dnna od dana p.Ukoliko u na~cdellom.s da u roku od :l:Odana JOS:L<J:viLeSiUHU otlvez. odnoono od d:af.40 KM po«" ad 02. godlne.Ovn ioC"t: i :?.w.LzrOkO~iilO propustilnje.f.rO!'tlila_nja ne mot. 200.I 02.knildrtroncl""e pami-enrJ.iI.:l1os:L.. 70. Ut i$pr. L ZPp-a). Za. Sot."C: u roku od 30 dana od prijcma priicpisa presude pod psi lemjom prln udneg izvdenjiil.sIavl~t:n.. 08.l. godinc.s_])Iii][~~ .. 348 . toe kako cinjcuice na koiima SC zasnivn tuzbcn~ zahtjcv nisu u prouvnosu sa dnknzima kcje jot: t!!.20 KM.2011.no5ti prcd. 00. U ru'll i je ru ~i.k.nshL~a (e1.ale~nl1 kam~Hu.na iznos od 1. Bihackih br(milaca br.i h re pr-c:dr. Si m L~ RiJd.i m us lovim a..tjC\' nije protivan cii'Jjcnicama navcdcnim IJ tuzbi.pl.o \u...ol.oglasi SOSNA I HERCEGOV1NA FEDERAClJ A BOSNE I HERCEGOVINE UNSKO"SANSKI KANTON OrCINSKI SUD U BIHACU Broi: 17 0 mal 017068 10 Mal DatUII!: 19.I) 'p. objavljivanja dgovor na tu zbu illora b i! i.... t! sv-e u ro.I81%~2719&.. st. 4. i da mu naknad Ltroskove pamicaog postupka u izn 05-U od 7g5~OO KM.3-s.!jc e pored S] aV(l ic.iI. 08.!r~ !1itnom ~tu pk'U~ II kol i!to llJ~. 70.g ponu:p:ka koji se sa~itojc orJ tabe !1a hl~b!..Ikn~ .iI"Ystvtmih us luga bolniekog I_ije~elllja! lutitel ju is.D Lzah LjC\!"n is:u u pm Iivnoori :sa dok:il.im :7.icki cenlilr Tuzl.oo ru. Tuzena Pasalic Azra iz Bihaca se poucava daje duzna naikasnije u roku od 30 dana. i st. 5. o "Ld. 5. 1/i378 ad 19. i~vr5enja. Doslav-a se SmillTil ooovijenom pro [ekom rokil od 150daTIil od dania objOlvljjva.I' :3.e. dana 00 dana p. Ll. i. ZPP FBiH).i..2011.2009..Dnc . 05/0:9) i iznosa od 200J)O K M Ii. 11.~be.h U'ookova ~tupaniil mtioCil po pUilomoeni7 ttl . U odgovonl na nabn Pasalic AZIa iz Bibaca mole istaC:i moguee procesne prigovore i izia· sni Ii se da.nGgONErGROUP DOD Tu.3l u 'prLj~ll:jC' $t~njc cl an a od dan iI pre:5:tanka Iilz_tOgii ko j i ic: l.1) 4 ' OGLAS Tuzba lUlilelja "UuiCredir bank" d.1. 03.:m!.. godin' pa do i>pl"" .e.m Lin POUKA: r~}ku ood N akon60 SUDJjJ\ NIWOMENA.00 KM na.Pml..:! i m~ ~tO~ko\t..2. 18:196~ 2719~. U slucaju da u zakonskom roku luzenik ne dostavi sudu odgovor na tuibu u kojaj je tuzi!eli predloiio donosenje presude zbog propuitania.'i~ Mi. u iznosu koj~' o. 348.. 2009.qa p.akog svie. ~l-O U ku-pno i·imosi 78.vljen~ Illt :stranOm j~ziku du~ni Slt dO!iUlviti {wj.. Q~/OO) i i."'or nil.r9~un Ct. ZPP FBiHJ.e iZj03Slliti dil Ti prizrmjC:le iii OSP0rilViiIC lUi.: I3d u Sa odred.J\i. S-])Ofi1. uzla. 10. Tuzba sa svlm priloalma i obavtlestl suda o poslledicama uedcsmvljne]a udgovom na uiebu 1.i za.orn k:a.govor mL nJ.ljodi:r. ~~U!lPIlf']O pc I?Ilr'H)mo{nikIl1'r-aj2lJ\0V23i:ta Arr:tLri! iH. u vezi:s tl.o:s [av 1~~:i].:. 6nienice na kojima miena lemelji svoje navode. Tu1ben j :tall lief glasi.plati dug od .Qlenj-e pteStld~ :. njibovi. ll~izmLn::~ Il i cl ug po -os 1. ~-7 Zakomi 0 p::!lrhi~tI-om p(l-Slupkl1~odnil$. FBiH br.r'ia i~nos od 814. a :..{Utl.spcdiikaci iii pruzeni h bol..dre>L'li sud. 19.l odgo"'or dOSli~vljil put.: i cd 09. 11.)lb~ ali tuzc:ni rn..UJE. OS. .f. Sil zakollskom ~le:rn.6Il. pilr)] itll_i p.J~ ukc! iJ.tan je.~e. 2. godine dostavlia se na odgovor ruzenoi Pasalic AZIi iz Bihaca. ~'sp.n~ a jen ic:am_a na ""eden im u mzbi. PTV.1 zakonom odredeeom roku I'LJ?e. godi:n-e:PO do 'i.VEl.. i 2.k(l""c dOSt8\1C lufbe na Qdgo'Vor1 p. Zakoll a 0 abligileion itTl otl nos irn. g:od:im::J miililc joe po.'i6J.I. st..e llI~1).adrz.r~S'lJdc ptl[crn obja\'ljivnniil u a.l BOSNA' l-IERC~GOVINA FEDERACljA BOSNE 1 HERCEGOVINE TUZLJ\NSKI [(. Zakona 0 parnicnorn postupku. u~. st.nog iiv. 348. I. naveo Dana 06..:SL.nog :i1i filcH du~ u i. iiil.Q .2011. :500 u kupno izno:si 425.G.8/2009.ima p:ilHlicnog po:slupk~ sud je donio u skladu Sil thmom 383.75 KM11XI.::~ko $1 iiedi: 'o'a Ovom :pril.ni Sle z:a sv. rad i isp la te duga.stano"'3 Uni'llcrz-itetsko .l~ Odrto::o. od 166~7) KMj])lJ'¢e'll od 25. Sefic Ham d ije iz B i hac.gooioc i 09. tipadajucim -zakonskim zal~zn.96 Zakona 0 pamicnorn PO~LU7 p ku i I]~ opredi iel jen li3 h riev m~i OCil.. 2009.kom I"(.l1Lk: ]JQd prijcL. St.iI mwu nil ob<lve. n ci.sa i\lES'INC DOO Brese. FBiH).mjem i:ste u dm:vnLm nO'llir.l i:nirnn iol.1 peru iCQo..'thljcv f. Jo 1.8. godine [od 10.64/(14 i 2~/(IS).tot! 425.nlC-kih uslugil iz rntu. 201l. racunaj uei ad dana dcstave ruzbe. .698!86 K. pad:. odlu~!..e1los.ii19c J:!J'ilQ1. a p::!lf!1iCPlJom po-$lu?kl..609. Muiic Senie iz Bihaca.d.l u~" Prv. 52.j) Itaja [a.tev ad 2.:sa ie odr'-~der:n1 rrt'm:il Z~ kon u I') !:a:kurt!. 1.l[J s:[lznanja 2.bl:J. odgovor na lutbu mora sadrzati i rnzloge iz kojih se tuiben. 281!S:O KJ\'I~ p~" · _ take.!: pred10lio dO.OS. 17f1 Tuzbeni zah tiev glasi: "Obavezuju se tuzenici Mujit Sanja. MI!l4 i 29/(15).. II. ~ lmjc t-cku ibid: dall .. ~od Lile OGLAS Ol'ClNSKI SUO U TUn.ni u :s kladu Sil C]."pak Ul..l rl. obf iI'Ill i "". 2:.lji~Il fern [lJ1:bc i prc5ude pUlC:m.llb:.ksaITl:i TK (S!. ~'I..u ~T_ 182. 00.. :Sud je lufeniog ob:!llvezao i niil plaeanje ZBle1.lI: .:csnc(d'rLgll"ore k{lie.jBvode] dOS-[tiVLl-e dokau Kojima se' lHvrd\]jllle linjen_Lct' (t':L 7].:ana I.o:bog Pri:lpu'!EtJi.00 KM na iine' 19ks.. 200s. 02nid~u Slldl!l i IJrot pre:dmtn! im t= Lprt'2ime~ i1Itebi \'nli ~le i li bCli'9Vislr: 8~iii:n. godine 1':3 do i:spl. z. 2006.2 Q p. Sud putcm ".j].oom it: do.:le.2enOm luLo kupcu tI eoh~in:fl..:oi oo..ni moil: j>OdlJj~eti pr~jc-dJog ~ J>OVr.ere:11 prijc"O<I: (~].] it' i:.aml'l.QVQr 0:3 l~t.CEGOVIN'E TUZLANSKI KIINTON OPC!NSKl SUP UZIVINlCM\J\ Broi' 33 ~ Mal ~ 118~B I fl M.Ji li.XEL..Iude plilem dnt--vflih novifla. .u cd 60!4Q KM~ d~wm.n u d. ZPP FBiH).odi:n~ OpC'Lnski sud u Tuz1i~]J'O ~udLji Simit: Radm.J kamiin. preb ivali ste i Ii bora" iste. Zakon. gcdjne.56J{14.69S'J. (l L 1007.~(Ibavt~ujtda 11.lio piameni odgo. I.111)\'1.gotl'i nit "a do is..li OJ koje teku od osnovnu thmii 1..atam_.njoOm prinudll{l1.l tUI.sud i proti .Ila izno5i od 997)$ KMI ]JoiX!evod 2). dOl1io U skladu 8i1 t.i zab rj ev «('.!bu :sud cc dOflijcLl P'r..ni I=!is.em Dnl'!vllih novi_na· Dllcvni aVi3Z. adn os non a_.l[l.j] JavII.rc:oei pr-es.~k\)ns. 10G6. Sefic Hamdija j Pas a lit AZI. I. protiv tuzenika: I. ClBIa. 20i11. 2008.c pije dl:WlvoliclJ~ l.r-:3cli dljga~ . od.09. P. godine pa do isplare ida nadoknade troskove parnicnog postupka.ije rzerbego1.dllb llil'VeS.vojiti z. 2011.. sr. godirJ.o~ Dirtk!::ija Tl..lzbclli zabri-c"Li' p~'!lda ..(i 05".r ml: tul.a sll:iih..kona 00vis:ini slOpe zal~znc .. 12.o. ZJ:Iko 11. osim ako je isti oCigJedno neaSDovan (el.n hr.ng{lvor mj~nc n"ltdkino's. 2.5)00 KM.I. st.. dana 2:5. Ilre:?i~ mc) imc ic:dno. 386 t 396 Zakona 0 parllicnom posru pkll i nil opredijeljen lahrje-v lll-"lOC"il! i LO i_ZllOSi!i od 225.~n!. Obrazlozenie jc podnio rusbu. dostaviri sudu pismeni odgovor na tuzbu (el. 01. Vjsim~ kamalC" 6: SA.avljalljiil odgovO'r. god.. Ob .rupku.aloe! . od 3. Mostar iznos od 602. tuibll u u:k. Predlo1:eni do.! Broj: ).ob.rop'u~Uj. 2. Ako lui'ena osporava tuzbenl zahtjev.:J Sudija Slm.rtokil it: presude :(bog .n..s F"nIIli-. zi:tcm. go<tinc OIPU5IlO pismo i mpus.J d:Htlm dOSpjot9 11.i dO] u~l.a (ld 00. ZP P FE iH). .tlfi od p .go.Zenl moze p~uzeti u 'lgradi SUdil su: · :RI~un or..00 KM! ::is prc:S!.oi ONE·GROUP DOO Tutla_j d:l ILlziOL'U DD Bl-J TE:LECOi\1 S9raie . Ukoli. godiflC.20 KM! p{Il-ev Od 1>.n ka TilZlllga koii je uzrokovJo propu:hall j~.s.86 KM.l~ i:lli uJ. 12 .i:51u odrcdb-c c.ku od IS diUJ. prOli .02."" na iloo. ~od.zbu (npr. Tuzcnl do danae nile rualocu isplado dug po osnovu kuplicae i lsporueene robe [Q LUi~lilc 00 mknog P'07 lra.njc.. Q].:)v-t $aSlJi.-heni zah[~cv.b .no...:_io:cOi DD BH Al~j. po do d.m~ kom e dl. SE u~~e. L ZPI) FBa·l).Lst:a dana 08. S:L4. . 00.am_:iI.a!.n. 2.crljit..' O\'e pr-c:sud..r. t 82.~n.). 29960 L1L. S.I! 12li~ll KJ. ZPP FBiH). sud Ce donijeti presudu zbog propustanja kojom Ce u.ovor 'na rui:bu u dO\loljrlom broju primicrakil z..o uplali :5Ud5kc lak:se: [la tuzbu u i:t:nosll od 20 00 KM TUlileli ie pr-edloiio s.nc:"ni rn nov j nama. sve u ~-OkL1od 3.-c:sud~! kiio i t:rIJ~. 71.kli. i i'He8tlOu. st.2008. ~jem:ll: p ~i i C:l'i- Obrazlozenje Daml l&. sp.m p(t$lupk'I.02.mo'llii. Od. sadriaj izjave i potpis podnosirelja (el.itelju n. adrc:su :st. 348. odn os no sjedis te stranaka.§laJlia. PT~d 00'0'irn sudom IJ mku j. roku ne dos:taviloe pi5. 3-7 ZaJtotJll. ul.O:'o'r!. Z:I:kona 0 Ilb]ig~C"LO~ !l i rn od!lOS i Ul2J. sl.ll ukond::om ZRle. 1.Dia) OBA.zi_ma koje joe HJ. 09 p.Ofl il .f. 134. Bos:J]~Srclm:m~ bred 33) rndi dug:<l.neS&J gd :m~(Io K/'.01.. "2006. OS. 2001. Nsruceea reba [e lspcrueena Ul.Q obi:a.XELLA BHo. Sudac Vasvija Kulenovic ° OdJuku 0 trotkovima :p[Jrni~r1og po. ..L prijcdlog Z:ili PO\l'r.luku 0 uooko .\NTON Z ivi n icc:~24. a 0 Ce_mu i'~[Uz~niobi3\i'iie~[-C1l dopisom.l pJ:tJ :53!003)_ .Du~ni S:Ledoo(avi d -pismell i oogo'l{m n:. roo pov Ja~lcr.&ni k ~Q'i ~d(lot~ i S9 i:spunjen ~em iiovta ~e.:adQtIl i $3 ispl"UJ:jt'!"l i rn Ill)v~a 01: cbaVI::7X dugl..~fLie s [anje. Zilkonc. iriorn dOl tlJz'C":r.noss od 200'~OO KM ime lr-o~k-ovaQbia~lii~ntiltuz. novinc..-il]oc -Ilia . 09'.e ~U!bC.j i:sp.. 2009. pa do drul.prerll~l-e provodenje clokID". tuZc.avt!ri sve ona ~ro je: poucbno da bi sc nJ-ellJu moglo PQSfupiti~ a posebno Ill.116. Turilac [c lUZcnom lsporeelo vecu kol[~jllu prolzvoda a na canova ugovora 0 kupcprudaji 1 plsrnene i"J-Ilrud~bC:riiC"oe od 11. 2()07. broj 29.pkY.mamrn koja cc. ZPP Fllil-f} 7. sa zakonskom zatezncm kamatom pocev od 09. Sll{H~ 1&/04.611!2.e Im'-] U rn}''Vr. 08.5mpki] sud jc.. UOSNA J HERCEGOVINA FEDRIUCljA BOSNE I HEP:. Ii prizn aj e iii osporava p as [a vIi eni [uiben.lA RH<I DOO Tuzln. 2006.. pre rna KQI1lI: d u7.nja TadicLucija (cJ.. !Korline i 10. ZI'Jo'P·:a! dllnese ~resudu zhog propu.nc'P':oJm no.lijl: p.oV: podniiC:L.02.isLom w::ba lJ.OS KM.j v pra vne osob e.l.!J terlrorl]i FBiH .'II0VU i. 8Ve u roku od 30 dana od dana donosenja presude pod protekorn roka od 1S dana ad dau dnevnirn novinarna eel.avslvcn iI USIiIlJIGVil Un iverz:itersko kl in ic ki cell tar Tuzl:a! p:riJIli~' t'U:ieoe lk:ano~'i~ M i.e dllguje~ pored gl.. a radl dugn u iznosu od 50.a I iSla od 08. 20 11. u pravno] stvari ruzitelia "U niCr-edil bank" d. prcdv ruaenog.d..zi leljil J ilV nil OOr.0:9.snu ploCu .P'.r~:suclc nije doz:voljenii z:.~ l. ZPP FBil-I)_ 6.b-to: i p.!: rJO~UL Qt!j. godine TUZLANSKI KANTON Opelnski sud u Tuall po sudl]l Simic Radmill u prsvnoi srvar] ruzloea .. o r Jl.lIIlU2b¢.me_n.-t1t:se it Zi .zla! v:sp. gc..l. 08. 386 i 3..07. 29"960 · m.!m~j . i)l.HLLprii:a.e i :tal-i. va ri s ve elemen re po do eska i EO: oznak u suj iv da.2..tOiZcte dOl:SC! 5\!"icdok s. 271. at.1luzbu u navoo~nom roku koj i mora 'biri razumlji'if j mora s.!i9! sud je o{lillcio ileal) 1J izrecl o-.G rod itoel jil".m svjedo:ka clut.i m e j prezim e.dit1~ ~upu[nicil oil 07.IkulJe dmls"Vj.ilve:r.oom f.ld:adu SI!I'1.i hQvi h p'LJno mQc:n. godi:lle. godine Opcinski sud U Bihacu.c ka..nt'l r 1 J 1 PRESUDU (zoog propu!'. zasrupana po punomocniku ScImanovic Aidinu zaposleniku ruzitelia.iIvine TK br.20~ti sodil"!~ • opome:na I=!red [1I. sa sjedisrern u ul.rinilma..221.znootlod 4. na ooovczni odgovor koiR s..bu 7 dokil:.54.t! takst.008.s. 10Ob.dn. n.kazi tuiioca ko j e tu.698.11.30.lrud.] ru. ul..:e-!"!nc 0 i dostevi odgovor nn luZbu. g.t:3C predlo~io donooe:nje presuae na le-metj l.no i"oo. i 3. st 1.ropll~nmja nt mo~ 5c trnl:i lipovC1l Lu~rijaSILjc ~-Lanjc.:!II!.l.2011.iDOO "fuzla lsplmi iznos od :5-.l'~c.<Ii propu.uje lanes od 5.. godino. od 25. DbrilCuna(1 na OSlloO.sud Ul-'-enoj oa ad.jesLi :sud:a: 0 pooljerlicama o.. prol:i .25.c rl.-f. 200.... ~4. :::t zauzvrar kupac ae cbavczao d rZiI ti kom plctau esoniman prclzvoda na svcm prodainom mlesru..Dnevnl avaa dana 30.vstvena.:uoC osotmo pi}Lpisali (tl...ni ml.:3.-.0 da.ln~ koje su navcdene u: ll:. ZPP FBi H). ~cdLm: ~{Ibjilvhh:.40 KJ\-1p<I«v 00 I •. vsp 602.bljev tuzitelja.!H.I!LSL 3. ZPP FBiH).r.d. dO!ipj~:..5~ opt!!:]:! Zivinlce. SE uizenl .!bog proPUlESIli9! sud ie odlu6Q lt~w 1.[lL :tabtiev dUlni :He U! odgo~'oru [I:) lUlbu l~tDO n!'l'llestj.a or_ 13. Pis:meni odgovor mor. Sud je ruzcnog oObavez:ao t na plaeimje Zillcmi h k. godi:ne d()n[o if: TELECOM S::irajC:'lo) dirckcija Tuzl:a:} UI.dsplat.60 KM! od 2S.-nih kanllu. UkQ~iJ::o osponw:..2001..a.uli~ U dQ~njl.8 diima od dana pres:ra.'cpr.1:=.2006. sudac Vasvija Kulenovie.77.eni za~ujev! linjellLce:na kojim_il zasniViUC: svoje. da rcztccu .I:. 2OCMS..II~prClli .lritr.ka i n .ltl:li. 51/(11.a'" d05-ta\l'ljil na'llcdenu tuibu: Hlknoi I.Snjt :st[Jnjc u rok"u od ..Li~[. . 1.iI bl". 3. Ie prevni OSnOVza navode ruzenika (el.] ni3 IUibll: U 2akonol'l:l odr-C~~f1om fQ ku • u~¢:OO:tii ii! d.. vi 1 1 Tu~ba sa 8vim prilozima i obevi. 2."OSH. p re.im katn.2005. :st. vr~en it! us:lllg':ili.I. AJ.rt'!.5L od 08. godi.d_inc od .. k:ao i da n~u na kn:l1d i [~]tO~"t' pa rn icnog :POSt'll pJ:::3U i1. OJ..e ZiiSIl iv. kojc: 54i: d:i:SlTibuiraju TIillcritoriji FBiH .k.6..3 ime . 348.. 201[.i njcll icc na koi imil s.1 pfila. i LO i :mosa od 2.yoe a .l~ il tuzbcni . I.Qi od. 182.udu d:fiuko1iko l'l.~ovor d_:!!Sud I].(IotlskQm roku! .J. IlQ\'ine FBiH Dr .tlc rnoh:'tc i:5Li-Ciltin:akon C!osta"liOinjil od:sovll~ nS lu. 1. ZiJko 11:!!1 pnrnitnQm (10 pO~Hu. 06.2009.tC" Radm tla PODKA: Proti" (IVC p.nc.Os. godi o~ pa do ispls1ej .. pa st' i:ui~l"!a lka!1lj)vi~ Mimc$!l kCl MahrtU. luzilac prijetnjorn prinudnog izvrsenja" Dostava ruzbe ua obavezni odgovor srnatra se obavlienorn d.na pravosnafnosti pf-esud~ pod prijetnjo'm pri [JudnojG.. ..ko .281. Tuzla.l.oo.i Ilijc dos.:eni :r1. predmel spor. Ob:. Jl 0 Ps 002. ZPP .. .2i i..'::irQm d:.£.ks~ ie odrtd-C!1:1 ~n-:!"Tl":t ZakoniJ -0 'ul. Nlkelc br ..m-cni od. 'LI .a i 10 n3 i.6 K. gedine a uvim ug.)!'Iliocpismoeni odgo~·o.j] <l:dra.h zakonskih 7.i] m ~btl i presu d u) a koja [ak.iI'Ilcsti: l.io u~ lll:$i.69SJ:6 KM..2011.nu :stnnu ~ m1:~tcli~ (cl . s\..avaz danE! 2_6.1l0 jm.1. Zivinica. razu 1111 i 'sa d rz.eun. nu:JlJIge :tbog koi. 182-.. s.a od da. ime' LilIts..rni!iJ y odrtdbc O'o'C' ~l. ZiJko. 4.~:sudu i usvojili u.lilti izl1.nanja Zil propu:.io ruzbL.oink .a koje te St obra~ll_na[i' us.80 KM sa .. Zi.:tbc:oici stc je konsretc-aoo i u otprcmnici brei OVP-005-] 2.!! ZK (S L po-vine T K br.ht"jev tuiloc. godine.I[.pnd:t:niih ~dl".l:~i I..h1J u zakon~kcm rokl:.41 KM po osnovu duga nevracenog kredita prerna Ugovoru 0 dugorocnom krediru br.u. . U ~uibi [c tu ~i 1:3(' rctllo!io p d-on(l-strtje presude n 3 tern ~1. Mostar sa prilozirna zaprimljena u ovorn sudu dana 23.(j.Cllog) kao jc lo Luidac i cp-reciliidio IJ n. 182. . t-l! nuini..i[ 1.:ll1il 0 parnioi!nom p05.~ib~ pril oiio uz uiibll te k31ko it' u. ILJ~otMS T MES)NO" DOO D:rtko! ca Arironi:l44fVllIt mdi OU!. u..".:.:f10m kamatcm koja 6e Sf! obtacumui "ot~ od 23.It.=irl.D.. 4 ZPP FBiH).09.~~ k::ii. a L1 cemu je rueenl obavlleaen doplsom..i:5mr. objavliuje slijedeci BOSNA 1 HERCEGOVINA FBOERACijA BOSNE 1 tlERC~GOV'NE OPCINSKI SUD U TUZLl amj. 20 II. st.odg.1 cl:3QI\ ' 182.61.a_m~26. godine donie ie "se Teele T.e f. 334. Sudii:a..akljui!:iQ ugcvcr hrc] 17lJ2009.esu niie u moguc'nOSIi dO!iLavhi Ul_tbu fla ('Id_g'O'IIOr) [Ii} sud s:hodno odred!)ama tl. Z:a..Sm. St..il::om po2ivamo Va.M~s. . s:a:'S [OJ ~ lU:ttt.llbi..la koje & se obra.03..09. godiae ~oblnvlhvanicm lste u dnevnim novinama koic SiC disuibuiraiu o.csucle a u 5m.. 0 _Pilf7 I"l ic.e s.:ililc predlQ'-:io d(Jn. ~nie.amil[e (SI. 09. lC kako t.bll ~~ ki!i.os od 4.. i.ili u pravnoj sLv:jJri lu1.mC'Si iz..s1Jdil d. 2008.e n~ m:1. ..5"07..Dnevlli .[l La.1.1.bom : tl.sc obrilwnad i lO: .rUsvaja S-C lu . ZAI. U ruzbl [c dn [e ~9 [u'-en. 03.ib oopornv:.n<» ad 60.~ ~'O'I[I roe.k~.Y. st.bljev osporava.~f]t=! pa do i$pJ_a.41 KM.::.asrupnika i pUDomocnika ako ih imaju.1jut.00 KM...tli n~ie dosulfi. Mostar..!Ca !. dokaze kojima se urvrduju Ie Cinjenice. 334.046.03. Kardinala Stepinca bb...

'..ie impresivnacifr~ od._.. ... prodaiese . liu ... 3.. a svaki primjerak po svjetskim statistikama cita 5-8 osoba.. -..dnevniavaz. . 1..000 klikova na nasem portalu www...O.ba T~._1 "'!"~ "Dn . "'....__.... kOJlsvakodnevno konste 1 vleruJu nasim inforsiaciiamal ~O.. . ~. .0QO mjesta _ll u 14 zemalia '.000 primjeraka. o Tome treba dodati jos 200. zapadne Evrope ~."Dnevni avaz" svakog dana se prodaje u prosiecno 40.

.

na lanes cd 6<5.32 j..llom prmeko m [0. godin' U sk. Odgovor na ruzbu mora biti razumljiv i sadrzari: oznaku suda. sud ij:a Mirj:an:a Kul ie! u pra.len.deru se mw_.) ruaenom se dcsravl]a prcsudn ed lO.:: biQ U pm!Qvnom odlloou :>3 t'l. radi naplate duga u iznosu od 1.cla li!)e u:t~bei"li ~r b t f-cv pr!imlljc j ti.)t~tPIONIR COOP DOO BS!lja Lu:ka J. obiavljuje sliedeci OGLAS Dana 28.slu ca ju' D cdosti). Mirjan::!. Tuzbom rrazi da sud dcnese presudu kojom ce obaveza ti tuzenog na ispl aru glavn og duga sa za teznom kam atom od dan a dospi j eta i troskcvima postupka. :!"a.a. . ZPP-a).r-ellU . 15 08 201 I. fli)~'" ed 2:5-.5.50 KA1.i~anj:a_ 1 Bo. p is'll1l:"n i t:!'d. Ako luieni osporava ruzbeni zahtjev. predrner spora.s.l (I. Tu" . imaiu. 0 a OSOOVU clan a 348.1 kom sl1l~iJj1..llaj UCLod dana kild jc prestac ra"lIng ko]l le uarokovao propus ran le.. te da priloge dos ta vIiene uz ruzb u moze po ciiei u zgradi Su da. Slav l. Sud ce donijeti presudu kojorn se usvaja tuzbeni zahriev (presuda zbog propustania).. ZPP-o). 53/03. U l'ul.enom smal.II'Ir"lji..g obia1JJ. sL. 004078310 P.l ZB.a izm irenje.l5-_ 10_2008_ goclirt~ pi:! . irne i prezirne..Iti od Slnl.nja. sray 3 Z B. Dr. odnosno naziv pravne osobe.i .ttlni A:titri r:: Aknu. Prudaja tQhe j e y-riien-a na (I$:i'I 0'9 u: natl. Mos~i!. niihovih zakcnskih zastupnika i punornocnika.50KM poeev od 25.ra. KJrI~ van rasprT .l!~lii d~ . sadrzai iziave i poipis podnosioce (clan 334.sadri"_.1 od 1) de nn od dana pr! lema presude pod prj jemlom p rinu dnog iZ'Vrie_nja. (19.. I r· billa 2211 u.. oi stvari tu. ut.iC'-no IJl ~~RAPA BA U [N VE.logc z.!pku_ DOSl:ilV:ll ruibe n.ru~i vac u:ctI"VO. protiv tuzene Salercvic Edine za poslovn i pros tor u U1ici Armij e BiH 10. Slav I. 12. gndlne pa do is.743-. rufilac je podriio ruzbu protiv ruzene Saletovic Edina... ZPP·a).OVOTna 'L'uibLl m Ilra hi t i pOIpiS:. K.Kovic. ~"d.· 00 2~.ra s. Tuzla.k-onn 0 PiJIIJ iC'Dom f10SUlP. godine. ractJ. ~odin' P" do lsplarc..Ji:!lnje 'tu:~be lU!-Li.8 il pa:rit!cl'i Om pOs! I.O$ od 9S9 25 .1.50KM peeev cd 25. prcriv l'IJ:lenog DutB. Krecanska bro] I. J.iI!:ih~' pr-cdlQzio don~cnj-li: pre:sude zbog Ilro~ f1~{:llila . l3. 2009_ g'-Cldin~ pa do isplate.il imt du. SUd_Lja..n::! He::r~~uvilla i F-cdcriJC"Lja Ernim: i Hr. KM.!ildu :::iacl 1If. 2011. 9S9). nn lanes 00 6<5. M::trli. Z. strucni saradnik Alma Uzicanin. OS. ua OSIlOVU C)ana 70. duzan najkasnije u roku od 30 dana dosraviti Sudu pismeni odgovor na ruzbu.a ali prodv hac povraf:aj 1.l - USVAjA SE m~be:ni :r.lcl2..ga isrhHi i.llJlm 348. pod uijeti prorivruzbu (clan 74.l SUO U TUZlJ BRO): 12 0 p. 11 (ranije "BALT1:K DOD Tuzla ul.SlUpiimo po p!. 02. i1 61_. no koiirna ruzeni zasniva svoje navode..l.dii. Obaviestava se ruzeni da se dostava pisrnena srnatra obavlienorn protekorn roka ad IS dana ad dana obiavliivania ovog pismena u dnevnirn novinama .n- Tuzeni moze U odgovoru no tuzbu.ihloelj'll D BH Telecom Saraievo. I prore_kom Simit Sudija R9dm_Ha . At is.! O!08~6 09 M.nOI"Ij. ospomva 1.ria i2:!1Q$ 0tI S3.-!inje. U ru1:bi je tu.i da ce 1.a8I1_ivajl.epodnih~li prijedlog~.!lileljl. !.aluje\' m:1. Obavjestava se ruzeni da je. stav 3_ ~kQt. 2005.il$!1iie $9:!i'~na la .. kao i am ruzttcl]u na ime rroskcva pamlenog pustupkn i:sphu i iz!pos od 90!00 K Mt !l: sve \J rok 1.odgovor na ruzbu mora sadrzati i razloge iz kojih se tuzheni zahtjev osporava. 01.M~ sa ~akQD:skorn znU::znom kam:[Uom ito: 1 Dije dozvolien a fulb. 19..e t~~~~nj d.nj.j:a.\rt= {!lilt') ~[O je po~rebtnC! all bi 5C ]XI' njcm u: mog.p(Jr:r~1 nd do isplatc. ite bb. AJe:ja Alije: lzctbcgovka beo] 19. radi duga.l'upallQ.S T" DOO Mo! St31"~ u. ne dostavi pismeni odgovor na tufbu u zakonskom roku.:!"00g pl'"(l.pa do lsplarc.e 5C cratilipovr.'1!"J icama.:HI f 11IIe rno?'. dQ 7. kome [e uredno dostavljena ruzba u koio] je tuzilac predlozio donosenje presude zbog propustan]a.JUtlCl morni kg.s kla· d i'Hl.l. radi 0 aplare duga.iltlc" je ovom sudu podnio lui:b!J f1ro riv m~enog. lOll. Direkcin D iii Tuala sa s._a P'n)"li~ [:ii n j.I prija!njesLimje !J roku od 8 dana. godl ne pa do iSpl:li!t:) .'"00 od 6<5. godine OPCINSKT SUD U TUlLI.m:: TUZLANSKJ KANTON OrC1NSK.od d. T uzla. Pauv:.d u i 1. pozivorn na broj predmeta. nevi ne FBiH" b f. rn r rn im p ULern itmi:ri pred mtlno d'UgO'l!:il1l jei :poNd cinjen ice di3 jerob!J pr~uzcCl I P1l0 U do· -cnju s. 10.itelj9). s. osim ako je lU. II nkc [e SUB nka l~k k.50KM peccv cd 2S.je:di:hem u ul.i~meni odljoVQI' n:! u:I!bu u roku od 30 dani3 mtufiiij uci 00 dalla prijr.a.o.:rccgovi. udal iem tekstu: ZPP). Antol:Stilrt:cv:ica br.!-!i (10 par348.momocniku D'..robU [c izda'lfao odgovamiucc orpremnicc • rilcunc. lPP-a).vljanj odgovora na luzbu silositi -posljedice pro pi sane' 1-82.u u prijalnjesmnjl1:.le:ni m kojem j ~ prodilviio i ispmuei voo robtl iz s'lfoj ill . Slav 1.IlC odg-ovornog lic*! iI i zakons kOIi!: liiS mpo i kiiJ odnosno (Ii.l Zlvinice.odinc: nL7.. Lgo~I'Qte.no izn osod 6<5.pl:a!c..:Il. fUZeD! ce istaknuti rnoguce proeesne prigovore i iziasniti se da Ii priznajeili osporava postavljeni luzbeni zahtjev (clan 71. stav 2.BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACUA BOSNE I HERCEGOVINE TUlLANSKIKANTON OPCINSKI SUD U TUlLi Brei: 32 0 Mals 025257 05 Mals Tuzla.zbeni zahtiev ccigledno neosnovan (clan 182 Slav I.!.. 53/3 u dajlem tekstu ZPp·. dokaze kojima se utvrduiu te ci. 0 M.tcnie suda) broj prc:dmcta 1)11 nilziv i ad:resl.Dnevni avaz" ina oglasno] tabli Su cia. n Sile . 1 J OBJAVLJUJE D'o~~a".2010. prebivaliste ili bora- viste. rad i d uga u iZIl osu oa 6.J\1.!a~leflog r. v. 2009.12. 'p1~in$k s. Dall . gcdlne.a PRESUDU .tlje. Odgovor na tuzbu sa prilozima se predaje Sudu u dovoljnorn tivnu stranku. 3. nicnom postupku FBiH br. dec-idno i:r. cinjenice ienice. lPP-a).e ooo'Vljcnom rok'B od 1 So dan_9 otJ: d9na (Ib. 09. N akon prole: ka 60 dans od c:hm iI prop USl.279.QfI!i kad jt' ~ilI 113 ~:azn iJIiii.na lanes od 66]. Dunavsk:a IC~ :Ml. 20 IO.. na .~injeni-cc I:UI: kOjtma se navodi :1.Dd~8J10'Vit Ham idu] ad'ljlokam tz Saraje~al u[.boi!!! koj i h :sc is [i oo]Jorilva i . 73/05 i 19/06.i ic: n~ "00 da ir.S. kll od]:5 dana od dgn. aka ih U cdgovoru na tuzbu.90 K.lti. 2008.Ahni_1"ab: ~i~ri_nicaJ ul.sp. broju prirnjeraka Z" Sud i pro- S rrucni saradn ik A!ma Uiicanin BOSNA I HERCEGOVINA FEDERJlClJ A BOSNE I rl ERCEGOVIN E TUZLANSKIKANTON OI'ONSKJ SUD U 2:1V!NICAMA D.. OGLAS Na OSI'l(WU odredbe ~J:!!I_O:3.l: i-l::(J'otrcbno n:t~ v-esd mz..:rnil oVOM dol' L50tIi uz napom~nu dfJ pisrneni m:lg:ovor na ru:fbu mora bid ra· ~'Llmlfi\1 i r.1: .. Ukoliko tuzeni.k0 ua 0 pa rnicnom pOSIU p ku ("Sl.b.io pos t'LLpi til iI p050Cbmil O:~IlOl.ku Opcinskl sud u: Tuzli Tui1:cn i od bi ia ds. Upozo. godi ne donie [e stle.!po djre· k. ..l.. o Zi I'OUKAQ PRJlVNOM LUEKU: Proriv eve prcsude ave dana 20.be nice tllknog ]>0 koi irn~ jc ~uz. a naj kasn ije na pripremriom rocisru. Ku 1ic N Lipomena: DOS(ilVi3 SI! smallil LZ:~Tk.m duga. . prtlVfit! I ica proa:. 03. godlne . 2(}10.'a.~ .J7.il'ilj~i:5PQ. sc tU. re pravni osnov za navode tuzenog (clan 71. 08. ZaKOt. II..'p"'~liilJ j:. 1008. u pravno] stvari luzioca "Central no grijsnje" DD Tuzla.!ld~\av.tska brej 5).aV'at~ s.Jl-1l s:e obavezuie u. ZPP-a.00 KM. odnosno siediste srranaka.50KM paCe..2009. buduci do tuzeni ne stanuje ua adrcsi posljednjeg poznatog boravista..

Colpa. do mezarja i nazad. 9. Magoda.ic. ses[riti i sestricne. re ostala mnogobroina rodbina i prijatelji Tevhid ce se prouciri istog dana u 14. Smajlovic. Besliia. Zukovic. 62/pr. ta[tlpara~ Rizv. Kapetanovic. priiateljirna i komsiiama da je nasa draga ISMET (MVJO) KARACIC preselio na ahiret u utorak. Mehmedbego. Svakim dallom od 0-24 sata. 9. djeca Ehlimana i jusuf uauead Irma.30 sati u kuci '" 10". Sedad. seprembra 2011. Sueeska. 033712 801. priiatel]e i komsije da je Da~adraga Ob:lvj~nlV'a. Grebovie. OZALOSCENI: sinovi Bruno i Anton. keerka Aida Kapetanovic sa porodicom. 2011. 25. godine u 56. Dzinict Steta. 8. Corbo. Kunda.i . a ah iret u sri jed u. zetSenad.00 sari na gradskom groblju Vlakovo. supruga Fatima. 27. Sabirovic. do grcbl ia in. Mujezim}Vic. 29. u ulici Envera Sehovi "a or. alrnktivnoj i u Grndu prepozoatJjivoj lokaci. do groblja i nazad. praunucad Luka.komb] . godine u 14. snahe Zibija i Mevla. Kovacevic. Sehavdlc. Dzenaza ce se obaviti ucetvrtak. OZALOSCENI RAHMETULLAIll . bratici i braticne. OZALOSCENI: sup ruga Hajriia. Bistrik do hr. 27. Glibo.. unuk Dzenan. zaove MUll ira t f:'adi Ia sa pcrodicarn a~ te porodice K::IifUP.zem 1j e.coIi:L . Hodzic. ~va5tike Seyala i Zilha sa porcdjcama. godine. prijatelje i komaiie da ie nas dragi BEGlJA KARUp. brarici i braticne.30 sati na Bakiiskom mezariu Falctiei 2. Ccric. do groblja i nazad. re naipovoljnije uslove za prijevoz umrlih iz ino· zemstva. aet Scad! snahe Pas:) i Fikreta. Nela.mo rodbinu. godine u 14. Bahrie. MALES penzioner GP .. HAJDAREVIC preselila 11<1 HUSEIN (AVDO) HAMBlRALOVIC preselio r) ahiret u pcnedjehak. 035. Dervie.kije. Dzenaza ce se cbaviti u cetvrta. Hajdarevic. nevjeste Ariiaaa i Alma. Gerrnovic. ul. u 82. godine u 14.. Kurd.3 im ovida br.. a ukop ce se obaviti rsu dan u 15. {)l>ll'l Dzenaza ce so obaviti u eervrtak. godin. Kapetanovie. Asmir. Samardzic.. Nedim i Aila.30 sari na gradskorn groblju Vlakovo. O!!!oguCava buu. Cje10kllpna organizacija dzenaze (posIjednjeg ispracaja umrlog) obavlja se na jednom mjestu. Aida. OZALOSCENI: slnovl Mufid i Ize t. om22 Duboko o. kao i 0. Muiic~ Besevic. Toni i Marko. unu~ad Senada. tel. gcdine.!.00 sati na gradakorn mezari u Vlakovo.I. prijatelje i komsije da je nas dragi Sa rugom obaviestavamo rodbinu. Bnscali. Pri ievoz obezb i[eden isp red kude zal(Jst i iZ u lice K. Kunoslc.00 sari. unuke Sol mil) Axra. snaha Esma.00 sari u kuci zalosti u ulici Mibrivode br. Sehic. J.. u 83.'hdQscel1i nbavjestavamc rodbinc..1 S sari. Musllc. Varna dostupan telefon: 033 712-800. snob. te osmla mnogobrojna rodbin. Zeri na i Ena.45 sari. JaZic.Qvic. dbina.I. u nepos. septem bra 20 I 1_godi 11 e. Me~ mic. Bazardzanovie.k~29_ 9. Vejzovic.. seprembra 2011.taj.. djeverov i Ibro i Fad iI sa porod icama. Secibovic. Adi..00 sari na gradskom grobliu Vlakevo. 29. Hadziefendic.! 00387 (0)33 447-122 = [nostraJ'>sLVO 0049(0) 16093427808 ~.ba. Ferhatovic.nizaciju dzenaze n3 podrucju Kamona Sarajevo i Bosne i Herccgovine. OZALOSCENI..rednoj blizini tmlejbuske okremice na AuslIijskom trgu. Beslagic. sin Almir sa poredicorn. Mdo i os tala rodbi n ai prij arel] i Tevhid II! LJUBICA DUMANCIC.:odosri u ulici Kerima Zaimovica br. S5/IV. 2011. Pamuk.2011. scptembra 201 L godine.'lll.30 sari u kuci zalosti u ulici Alipasina br. Dzafcrspahie Dzomba. godi n i. fax. te obirelii Karacic. Mesihovic. Calic. Dzenaza Ce se obaviri u eetvrtak. kvaliletnU i jednOStavnu orga. u 78. 29. 30.23 Obavjestavamc rodbiuc. sinovi Adnan . u 16. unucad Stella i [osip..prijatelji ] komsi]c Tevhid de se prouciti istog dana LJ 14_00 sari 11 kuci :'. Priievoz obezbiieden ispred kuce Z:alos~i iz ulice Envera Sehovica br. pruZa pogrebne usluge po najpovoljnijim cijena· rna. Paniera. Bistrik do broja 8 Pokopno drustvo "Jedileri"· Sarajevo.0 MEDZUS ISLAiMSKE Zi\)£DNIC£ SARAJEVO OSNOVANO 1923 Pokopno drustvo "BAKE]E"vrSi prevoz umrlih iz Zapadne Europe specijalnim pokopnim vozilima organjzuje dzenaze na teritoriji Bil-I. Z. Gaaovic. prij"teiji i komsije ce se proueiri isrog dana u 14. prijateljei poznanike da je naS dragi ZORAN . kcerka Aid a. porod ice Osmanagie. sestra Behka Panjeta sa porodicom. godini. pr ijatelji i komsije ~ Tev hid ce se prouci [. ~IilraHusref'sa porodicom. mnogobroina rodbina. te porod ice Hambir. prijatelje i komsije da je nai draw FIKRET (HASIM) OSMANAGIC preselio no ahiret u utorak. kao i 0. Had. isrng dana u 16. Dzenaza ce se obaviti u petak.. godiue u 10.30 sari sa zaustavljanjern na .00 sari 03. Priievoz obezbijeden ispred Careve dzarnije sa polaskorn u 13..2011. Lasrro. septernbra 201l. Hadlj. Sliivo~ Subc. d. -62 u 15.a\ldict Kadie. zer Dusko. 00387 (0)33 mob. 71000 Sarajevo. rod.ka Enisa.Obavjestavarno rodbinu. mnogobroina rc . miesnorn grobliu "CARDACICN' Kupres. kce. 9. Avdi~. Ispracaj drage nam pokojnice obavit ce se dana 29. Valoder. godine u 14. Madiid i Nerma. godln i. 6.Turbe sedam brace. 26. snahe Marij" i Anda. godini. Delibasi«. godine.ja. Tararagic. ta 1.~igrallic.a. rod.hi. Cosic. septemb ra 2011. Had~ic. u 7'6."1. 2·8. Mesihovic.00 sari iz katolicke kapele groblia "Bare" u Sarajevu. sestrici i sestric n c. septembra 20II. Jasmin. godini. Prjjevoz 9~ezbiieden ispred Careve dzamiie sa polaskom u 13.. 6 Sa pol askem u 13. POKOPNO DRUSTVO . septernbra 2011. Irnamovie. 6Jtrl • Ilidza.KOMSIjE ALEJHI I PRIJATELJ! RAHMETEN VASIAH III Tuznim srcem [avliarno rodbini."Bosna" Sarajevo preminula 27.i3ocwic. KELI (MERO) SOKOLOVIC preselio na ahlrer u petak.[ 533-763 tnOblreJ 00387 fa>< (0)61 131-788 00387 (0)33 233-06:.. OZALOSCENI. supruga Izera.

zet Emir. Dzenaza ce se odr. 2011. brali': Bojan.jem na . 29. 9.ili istog daDa Ll kuc. rod. hral Sa!k(). 9.za ovai [renumk .lve AndriC. te ostala 371-'".e prou6t. Edita i Dzenita.IJ ce se a b "vi ri u cetvr tak. Kanlic. KADRISPAHIC preselila na ahiret u sriiedu. KuJelijn.elji Kuta . komsije i prijatelji. 27.(hadis) ozalosceni obavjestavamo rodbinu.l.a djecom Emi.ke Sellij. i komsije da je LlLE JASAREVIC. do. F. Balic.00 sali. je na! dragi ob aviestavamo rodbinu.d. godine u 76.ce Res. godine u haremu C. godine u sali opcine Zenica u 9. SaJija i "" Ram. OZALOSCENI: kceri D:!emila i Meira. Medunjanin. porodice rodbina. septernbra 2011. ova] trenutak .dis) z Duboko o2aloUeni obavjd. Munev era . punica i svastikesa porodicama.c. J arovic. da yam podari i vjeeni rahmer.ETULLAHI ALEJHl RAHMETEN VASl. snah.prernaite so . sure /I1uhamed . bra t ioi S ala h ud in . Samardzic.a polaskom u 14."'_"''''. Tevbid ce . Cobodar..~ HodZit. rod. a ukop ce se obaviti na miesnorn rnezarju u Terovu.!. polaskom u 15. Dzenne t i SVe dzene smn ne prekida ne lijec. navr!ava dragog se 2J godina od smni naseg EMINA (HASAN) KOLAR.adosceni obavjesrrtvamQ rodbinn" p:ri. Nejra. koo . god.ina. unucad i praunucad. unucad Naida. sep 'em b fa 20II. kcerka Aida.(hadis) Duboko o.. gcdine u 20. sa uspmnim . Brackovic.r. Tevbid Ce. ret Halil.n" u 14.a>ic. NIKOLOVSKA 1964 . MEDUNJANIN p reseli la na ahiret u urorak. sin Naris.ruk.Rude. P. Sahran. Komemoracija ce se odrzati u CelVrlak.arlijske dzarnije u Zenici u 16. Ispratna dova ce se prouciti u Carsiiskoj dzamiii. 27. Habjbovic.c i Al ii 0.Dnevnjavaz """. rodb. Loni'orevi':' Spahic. unuci Ammar i Ismar. Dknaza Ce se klanjsti u petak. svekrva Kadrii. ~ukur~ Ele:zovic~ Cosic} Ra· m . Nikontovic. kao i ost. sestra Aisa sa porcdicorn. OZALO~CENI: porodi"". blon ica b b. ? ov. 9. Prijovoz do Vlakava i nll2ad obezbijeden . "'''''tib Munevera sa porodicorn.15 sali. Pilav.i rabmellij'e u l4. godini preselio ie na ahiret SANIJA (ISLJAM) BEKTESEVIC. N ikocevic. Ami. god. i'tog dan.. 2011. priiarelje i kornsije OZAWSCENI: 'in La. zet Adn an.rjz.priprernai'c so . kcerka Bisera. ce hiIi ob.if. zaove Sadika. Mu. Borcvae. IDRIZ .30 sari na rnezariu Grlica brdo. OZALOSCENl: sinovi Muhamcd i Ferid.uprugl! Noj . OZALOSCENl: suprug Mensyr. 2.a draga .vamo rodbinu.jardie i kom~iie da je n~ dr:igi sinn na~eg velikog HALID (MEHMED) DZEMAT preselio oa :ihiret U Li tQra-k.(h. Alen Jijepi PoslOji Ijubav koju i tug:a koju vtijeme Ii dragi Allah di.talosti: uL Slanjevac br. 201 J_ godine u 14_00 .230-1nd1 . Ala. godini.n ~Emina. braIifue i ". gcdine posli]e dzume namaza u haremu Begove dzamiie. ce .go~ dine 11 33. kcerke Ald.ti.l·!nd:r: Kcerk.. godine u 16. C"sic.a Lalinske cuprije sa polaskom u 13.priprernaite se .Doric. te porod.30 sati RAHMETULLAHI ALEJHI RAHMETEN YASIAH ttt Duboko o"losceni d. te porodice Doric.a LaIinske cupr.iian. Ham. 9. Alii e D"r<e:leo:' 6_ Priievoz do mezaria i nazad obezbiieden. 28_ 9. kee. Niiaz i Mirsad sa porodicama. godln e u l3_00 sari. Ral<ovic<l!_ AHMO KOVACEVIC. 2011godine u 89.. 29.ADEM aUSUF) RESIC preselio na ahiret u utorak. Kenan. Cekic. Eni sa .I! OZALOSCENI: otac Atif. 2011.57 . Priievoz obezbiieden ispred Carlijske dzamiie. 11.na. i Yah ida.aO. godin i.begpvic. Marianovic.s. Ce . 29. 9'. Dbenaza elC sc klanjat i u cetvrtak) 29. 9.pred druillvenog doma Hr. 28. LORA preselio na ahiret u srijedu.ova Azemioa .AH ttt Obavjestavarno rodbinu.30 sari na mezarju Bare. Jjev". u 70. Karie.. FADIL (HAMZE) TALIC Dzenaza Ce se klanjati u cetvrtak. Pita. kao i ostala rodbina i prijatelji Tevhid ALEJHA RAHMETEN u Ali-pasino] dzamiji. je na!a draga ob aviestavamo rodbinu. djeverovi Husnija.30 sali na rnez. Harun i N u dzei na. Sna· he Medin. djecom Irmom i DeD!lisom~ porodic:e Bairic~ Brkic. 29_ 9. poslije ikindije nama~. gradskorn porcdicnci kuel u ulici 22. LagLJmdzija~ Hadhc} k.30 sari. Ganit. brat Jasmin i snaha Azra sa porcdicorn. ses tr.2011. 9. prijaIelje da ie na. s. snaha Fnhra.inovi Ncrmin i Semir. 9_ 2011. te porod ice Kolar.a. Ce se prouciti iSIOg dana u 14. un u ci Adn an A. 2.tak . snahe MiThAd<l~ Ravijojla i Hairija. Kii evo_ Prijevoz do mezarja i nazad obeo:bijeden i. 11%J. snaha Zaklina. RAHMETULLAHI l. Mujezinovic.dan . U kuCi me.. Bunar..2011..pr. bra! Rizah. ". Dubcko ozalosceoi obaviestavamo rodbinu.koxic.00 sati. Polio.. unucad Nihad. jen-va Zlatll sa djecom Dzemail. te porodice Sire-ic. Zverotic. $uada i Zijada. prijateljima j komsijama de je nas dragi ANEL (ATIF) DUDAKOVIC preselio na ahiret u utorak. zew.. Haris... 29.aiust~vljan. DZenaz.2011. godi n i. Dura. godini. 2011.je. OZALOSCENl: supruga Zekira. 02:ALO~CENI: kcerke Sanda. maika Urniia. II: porodice Dlemar. 28. Terzp. 9_2011. M. D~vad. priiarelje i kornsije Sa ialo5:&u iavliamc rodbini. rod. Nevzetai Vezirka sa porcdicarna. Bajrambasic. kao i OSta.tel.ic. Dzenaza ce se klanjati u petak. brand isestriCi sa porodioama.9. Met:iljev'ic. Pindovlc" SijerCic. Puscul. a ukop de se obaviti u 16_30 sati [La poredicncm q>~zarju Parnice. porodice Bektesevic. godine u 62_ godini. Orner· begovic~ Karabegovic~ Bratovic} Secerbego'llic.. Emi na.. Tevhid ce se prouciti istcg dana 13_00 'ali. Anela i s u pruga Zebra POSLJEDNJI POZDRAV prijareija . 9. godine u 70.011. zet Pita Esad. 20 II . komsiie i priiatelii RAHMETULLAHI ALEJHA RAHMETEN VASIAH '" AHMET (LATIF) SIRCIC presclio na ahiret u sriiedu. Forte. Hurlc. volj en.kom meza. prijatelje na§ drag.00 sati u kuci fuloSli u ulici Trg heroia br. Kapo. prijatelie i kornsiie da ie nasa draga Dana 28.:' t i u celvrtak.snica. .. Halimki.8.s. i Mir7. prijatelii i komsiie Tevhid ce se prouciti istog dana u 15. rod. Osmanbegovlc. godini.len) Ben j am i.e obaviti u "etvrtak.ali. dragog Allah. 9.00 sari. Zuvdija i ~efkija sa porodicarna. Kari6.. u 66. 30.ETULLAHI ALEJH! RAHMETEN VASlAH ANEL DUDAKOVIC Porodice Kahrimanovic i Kulic "t .9.. RAHM..rmin} " . Oruc i osrala mnogobrolna rodblna.Bucal". brat Murat sa porodicorn.vljena 30.ra. mai VASIAH! l. 20 11.tN Obaviestavamo rodbi n u i P ri [atel] e da je dana 27_ 9_ 2011_ godi ne preminula no!. unucad Eda..[ji i kom5tje 6l4. Haris.e oba" iIi u ceIvrrak. brarici i braricna. DURAKOVIC pre. godine u 14.i ostala broju<l rodb. . ul. 27.rju Pogl~di -Kije_vo. Darnianovic. Lejla i Aj'a. Ja. brat Alija~zaova Devla Kurtcvic. Muh>rem sa porodicama. omc Radivo j. godin e.Munir..201] . 27_ 9_ 20t L godine u 8 S.ati na grad.. 9. braca Kernal. Din i Irnan. go di ni. Lindov.elila n•• hiret U "riiedu. i Febirn. Fazlic. bra Adem. 9. torak J usuf. Serifa i Sanlda. 2011. OZALOSCEN!: .n. sesrra Hamzera sa porcdicorn. Ie osrala broina rodbina i prij . RAHM. 42.__a ovaj trenu.. . RAHMETULLAHI ALEJHI RAHMETEN VASIAH OZALOSCENI: supruga Leila.j u Vlakavo. lspred Si n i3!1 begcve d~m.n i A. Orneragic. 29. 9fJ..se prouc. prija[e. Mu. Neh podari Ii jepi . D zenaza AZEMINA (SERIF) DORIC. 201 L gcdine posllie ikindlie namaza u glavno] dfamiji Kara Mustafe pate u Rudom. te os tala mnogobroina rodbina.ije u :poraUiujo a ukopat ee se na mezarju Kl ak • Cain iee u 14. Belko} Zolj.2011.ske Ij epn 'e. 30. a ukop ce se obaviri u 14. sin Mudzahid.i ni.ic.rhume' U 16_30 . godine u 15.ibisic. godin e u 1600 sati ispred d~amiie u Kladnju. --------" j komsiie POSLJEDNJI SELAM Dana 29.. 29.. komiiie i prijatclji Tevhid Ce se proucilj istog dana u "anu rahmetIije u 14. D zena. MohmoJolija. 20II. .kovo. snaha Aida. "'"Ire N "". Kadrispahic. . RAHMETULLAfIl ALEJHA RAHMETEN YASIAH '" j ocu 0 a!eg pri ja telj" AZIZ FAZLIC SEADUZIGI Molimo Dzennet Jacsmin.13brojna rodbina. 7fX.00 soti na grodskom groblju Vl. Mandai) Hodcvic. Dzenaza ce se obaviti u Cetvrtak..00 sari na rnezarju Grlica brdo.autobusko:m sr<l!iali~tu kod 11ASPt auta. MehanoviC. Orner i Sam.! Kadrlspahic.mla broina rodi"".9. brojn.30 sati. ko msije i prii . . ..00 . "-"I Amir. prijatelji i kornsiie Talic.30 5ali~ ul. Rami"". rodbina i prijateli. priiatelie i ko msi j e da j e nas dragi ••• ZfI Duboko Duboko o"losceni d. zet Se!ki j. Talevic.. Enes.."<rime sa porodioa" rna. kderi Munira i Fcrida. Prchid.

cu U S.j mj<ri .5VC ifl~ i&·e'[(lCjne. 061 w.cb.55 c"""' . Z:l [Jj-eCI!I in ve I ida U' Li ubi ni. i1:1a:t-Tr:.ii:Zni.11>_ • P11~lmil VKV IDslnJklW 1. Tel.llja suu-i. 06] . :i"USledTljoc. KI Ri3Y"'. odliean Zo1 kilfite i slastlcamc.sreklece ~'nr-u..mlktJ 1O't!rl.1 • P~icrrr.1<1... I'LA TN ENE S 5 I. KtlliIol41 'repeD II·J:(] IG\L Si. osnovcima instrukc:ijt Snrilieva Tel. ll:I.skog. leksoova..ogutnOSl surdijste 621 167 • Presf. Tel.o:t1i~ di(mj~! iqJl_ll't~ idol=!< "" ildr<stl odm:ili " FBi.-'O.loj firmj ra.ajem ras. [bema).rjege s:[mm.J~e ~flj~ statlOVS 1:sobni KM. Tel. 001911 100 vrsre .woj on !0582·INti< • Cuva. BLPROZORl. Tel 061.Ispl:!t:1 odm:ili..u-.dOVit keo ~ pO$UvJi::rrrj."". odrnv.meZl j dijeloW' ZlI golfil fcdin1cu..4$tQ]~ IO$LOli_~novi rlilpu LOS1.'~lVfinja~ odS""" BiH.\1esno. Td. 061 101 &4(1.f'oltQ. 061 !lli7 075 • Himo po!JtrebiiIJ IiIdnkk/cti 5iil Lsku~ :5lVo.pa .kadna TI iq.2.1J61 '19750.1vanje SGlILOYII posl.21 • ~rers.do..] l-:--. 062954 . 6.i.-e k:wlil. NE KRADEM'!'l T<I.allru (. i do 3 mie5CCii llvilIJ grnniCil 'O BjH_ U\~el.! J6l • Noi Zil kro~n~ lcl::st. pti5l.+ I n.rebn-c: clvije ozbiline djC::'IlQike_lnfo rei.k.JngijC:lla« najpm1oljnij1C dublnsko us. cijcna..nje i:d::u.'T .. Konji<:. Tel.evLO'.·(~r:fSl-\'R srednioskojcana i studcntima.'l'rti iii 1>0>.radbi} rodc:millJlii i sv.1J66 676091 ~ UJiiODU .. Tel.-'OljilOt radn_:a s. Bukcva dr~'2 u svlm obllchea.rn.Dje Srijedoi)\. 002 104226 • P['Qdajem irt'~'entarza Tel.lilul fr. odvoa kabnsrih stvari povofino 5OJ. Tel.C1svc uz garanciiu.11 • VELIKA AKCljA do I. Tel. 11024--1 n • HOlclu.n~.! 1 605 168 • Parker. Plam 750 KM ptU5: so.O-Mo.a TV apaTal:.j ~1l. bmseo]c. · dc sDimanjc :s:-.ll:. sin tisajzera i sol feM.tl:ntr. Tel 001144183 • KomhipR:voz plJi:niJ(a. T~1. Toe!. Tel..ki pedo.. 06l 124 lOI "im .&.'O".. 061 Be 541 ciie- • D~jcm..[ol ic:tl n.la vt:ijedan i i. l'TT • Poircbnn d level ka od 18·25 god.1. Ol3 272 4SO • Pi"Qdaje:rp ~ilpe!a:t$t. • Kupuiern swenire saralevske Olimpij:a. Tel.e i.it'a. kUCnog IjubimCia_ CijC:lla po satu i d. Tel. 06l 855 716 . a5'i S44 160 r.riA kk~~ kotekl~ br':iIDp.. II6. r.a 1m~i taion:. posui.t'k-a) drveni 85 KM.. 00] Lrashla4." i. 001 316 514 • Mcrle.ok .. 06l13945l • RJlSPRODAj A OGREVA .vljam sve vrste parkee i SipodOVII koo i posm-.I:IOQv. bcrja erne. Tel.'. 10. 06l <104997 iliQ70211 J76 • Vdim prr::voz. cTel.tir. U!.>. U 00IiCIJm0 SE~nju. peskune l cle.s brusili~konl3kt. 061 67Q 06g. zamjcllil kOD"cku:rf3 i OSt:aJ.0. 061 224 60 I • Daiem instru k(:ij. V!:IiC. iuscna. iczib • Hi U'iO pc.oo ttl rnsbladml "'1trinu l.:ul:madkt: ZIl OS[]{tV'CC. 061 • Profesor. jO.. Firma . sefldbc.d3Ui!l i tura". 0" Inlelektualne • Prnksor daj..j il~Urt. 061 I '>6 309 .:3 00 m.!I bCl:5.i biom~lrijsk! pasool i poo'j"j_d:.. 1il. 061 500 037 l • Momak 3S g<><lina.. • NAJI'OV01. PANE. dav~mjc in~ti~ '[cr'.a sa L5kustvom kOja bi I1idLI~ na prodaji .]s 244m 473 it: m:atr..u..l-cta_ J ~:ptatii odm. Oll 45! 778. 6~ 167.jli~ ~ dt'Jodiplo!'n("t' i posrd L~lomce. 525 966 1el.vue • Pro.. ToI..4 b i WJdila donmCins. b:aidarcDic: svth VI'S[I~ dmJ.061 135>48.nj:a.. rndi selj~ dbe.nalm. Tel.1u5Wf1j~ j k'lr'3lLfi"". 'I.l TeL061 W5 2~ 10..dt<se.:n9.. j. Tcl."' kuhari<o. Pla.001 18&4·10 • Bra~rSke :r. 002 j 27 5<5 k'Ir":B. Ugoo<itelj>lvo. mlz. ~rodaju s"'.nim proSl.:il ~L~C'_enj!! :sr. Tel. l'CPLb~ i.CDCI n..'Pj~pd:.e pb6nj.ve rnlacij •..r sepiha j KM·m. s'Vc 'Vf5iU~ prevOZ<L. Ugalj Krcka.Cjjo:m. lakiram..P<lOr· 1m>. aubceeTel. let 051 sve rn- pakl'dmJ.. Tel..rtj. C::isLi.m:a..f29 god "reoIJ. !}l3 l72 450 • . Tel.".iI'iO_ -~].W.iLI. 14.Ljom. Do la.:!i i t.! • "Ihpetnr . dcmirtiiu.ra'ii..:biljru ~ ToL06l 140 648 J tm2i ~ i:skll- • P!'t. 00. 062 713 57') • In.. Tel.re'lloz do rodnjc: besptaItIJl.i)66 'j65 901 • Ozbi1j:[UJ 1cn:a p-azi~ bi :sW'iiu g~ ~-pOO\r..rLi ku L:$l dan. dugogodil.isrlI~::r_tr.:!l..ii\'kC'1 iJJslalac.en.jh i doJ. kv"h..ivc..IiNnil 46.a uzgara.surcpor f~dc 53 !lIt!im iii _ mareriiaken. OG1 l33 078 nO~'" • J::ik-O brm i pOvoljrro kLL~"" Sli't! rndov-a.l«:ije:. pu mlkil s.alij:3.)~ d.l LmaViIIIJ SOl video 1rnsct:a otrr. s.K].443 l8S • i\kackm5ki i plilVlll konsal tillg i me-. mnlcrnillike ~ (l$oO~'te" srt=d_1l io!ko-lct:_1I=1.5 KM.."'VQ.. stJ.C (mole i nclspravne).ui_!1~pOl.".. 001 31B zoo • Mot..ge rti:'ij:rl za kupcvi n u devi zne sredn jCJ. i ]1lflli.VDm iii vn~em Slilnu. Tel. 062 117 905 il:a~t:' • Kerattr instrukdJc rejPj ka za Tel. VilNj5KB PVC I A L RO L ETN'E.bL~m i U . To!.tlje i!tlru~ .eg ~n!!~n~ . 061 ~g 111 • BrnvlIr rndi ogrnd~ kapifc. M~lni3 jf: u.rs.~ Yr5re kuenog i kanecla. • PrnYim S"r~ vrSI..maLike • Siil<'lj~'LI'O.lLr.80. 731 • Kombi pte'L-W: Ttii.Iijc sa gara5lctjom radimcr termo-fil"du.gle.DaI..-· . 033 117450 • Profcso..]j.00 Ki\1.I!.1571 A.LNE IOU· AL ZAVjESE. 061 753 962 • Kombi prtvollJamieSb!i:. koch Km:kii komad drveni ugi!~ li.lOO~ . ild. Cijcnr. PVC TEL. ll:=i_ 002 20. Ti!I . _ .Fcstgehalt 9OO-I_...imrskc Tel.ocdn. od 0..o pI'anj!: 61irna iiI.'dfaju! sa :(. 06fr 3.novin1~ poslov.:!ic:ktll~ d<tkumen t~i.tble Arbcirseeh.7 • Kupu:jern HAJMlONHv\ trrU Qd.. Of! l • Milnja flema.066 620 ~l • Brusjm.skog.tiam sv(: ~TI'tc frilidall: j :r:a'" sbhld_nib t. S\-oloj:tCl de_ke.I.i j::. pand parkcre 300... ozbHian i Vlij .a bin dijeli:'~ KolO(h·'Orsta ·Iel.Fl-C:rri..pgovoru.dn.:UII tJ~ zrr..033.815(147 frfQS[O·re. Tel 062 83Ql)S • J\'U~r:1j. 14)5·) 11 no.. :Siln'lj'l. DQlaza..llSuukcije iz njema~kog cllg[eskog za osnO\-"CC j .vke svih TV a'p~.:!!i!et'u1 INDO VRATA. dain) ~rati bilQ kabv pOS:loO_1el. IQOld T(lwn<l' Ila B.clidbe~ O(h~ kab.mwskog d.rofcs:LQ.gei &'11hidrouliku.P8 54! boj~ Ijclnih SO Ki'l. insm1acf.@e.C u rukc .oli~ rQtelj~d~je~ srolova. 061 4l& 181 • Vr'Simo presvLate_nje i pcrprnvku :svih Vrs'~ Ilsmjdiu:t.. Tol. !poreLa. rn~ dn.061 551 J66 • Prodajcm oprc:rnu Tel. povo)jno. 989 803 • r~~j~m s!:olarske maSi_rte .rom s:ve 'llTSte brn. zidova i guraza.kusa t an.dtn b r7. T".:og dnjoSkolce.l.-. 062 216 • Prodsje sc rasaladna "Lu1M do i ormar 1000 KJ\1..kvaliu:l.S. T~I. • "l'ARTY· PIZZA" S_ G_ ..tvo". Tel 061 367103 • Prod~lr.ko ill :s:tarlju knu l2Q 182 j • Himo [La~in1 :posao.. 003 IB9 457 buregdZinicu..m· lalne i p:.ir. • MIKADO· VRATJ\.IlU.vih sprasinskcm Tel.QS.! Moo. mJimo 1-::va1[I~llo i po~'Qljflo w: garnnciju. .c.tu :bll"l:. TRAKilSTE.lu:g~· uredoo Td. i m(lntim novi IL1Imj~tll1 kuhinir.&lo samo u kcmpletu djer.:idm'l. 06 I 606651.reIl. Adresa SEalIDWnla Sam~1.kr~ O'1OVil podova.. ll..to · 6. • Pmrebni :iI'. ( Tel.JN!jE.rljanje ~:lm i naUL Tel_ 061 1.IOOkvado" 404 sei :?II.v(J~ fJO~n (!Wn je t'fl. I I !Ol·Ind. komode. + 387 0144Il5 71!11i • Prodmiem ~vajU:&-I~~"t.l..lJ"Illlcij.~ru'tatio:na. Tel.r.0 4 KJ\l TiI.. 033443 S85 • DipL profc:soriCi3 fr.kabilSc'[ih :il[\"W"i) po'\. Cije:n<l. Tel 061 m641 j • Bukova isci [epana dna (mole IJ vrcc::.0«1"".:360 em.]narlJ.cijon.. Tel.. (cij<pan.i! lval Lre1:r.rm~_ llisoni I m2/1 KM.ge kt. T<i. huhe. 001 07') 77" OlH! 74SO • Pmrebna 391 friz<rka Tel. 061 TeL "'". Ribar 65.dA. liiltinskog i ~p.ja 1. do'''. prirod.. • Prcdaiem v[o:lii1U s:a ko.h u FBiH i RS.:rrt-t!1t $tudir.".venikill1l4 rip Q)me! 8 irtta.8 i lsCP. Tol.dli . in'lam 4:5 g. Gjcla violina.4 063 497 216.l02 • Prod:aiem podp~lu~nc ~ur.I.clirn im.o. 12 i 24 h."lis wravlFi' .mirtiju raangal u.n . 65-3 454 . :b'roj sarudnik!! jI'_. ..ra \'nl. Tel.ka'bci:swg o1p~d~j obeii:b_ . do J() godiDa. pos]avtma ·teL 06Z>91 l..icrne.. • Zid03I!jc-. takkem.m • Kupujcm dionicc ool.Jd.. di:CJ bi.o"..n ~u SA kant_ peb[1.~dna 1<1..Do Lsk 1J$t.t 062 • Ag. . Tol.aj'oe.enlirn!l . Tel. Vi'''.h.atifill1Q I kg ~ ZO fcnLng. 20 Miuu'" bejtes.ieerm'U!- US 306 l64164.ret[m komhijem. kuglLcm: ''11ljk.1lD:Jjmliuiem vic-nCm_iru boj:J:. .!~'!H 06144Q 6. ~rt?:lri 9f.-~ TS na p.nl.. C ka'cguri.a iJ'!iSlalacij~! l~[i tx~l~~ S\"e l. I malYI. 03). pesea ..eg.. 003 468 613 I.lI. 061 l30 176 • SiiIiljcvo. Cij ena SOil ug:rad.mbd.ilpi~plasira:njeka[~. Taene mleea.llm osobarniJ mj irnjilnjc: pclc-n:a:.niekcir.001 91'iM9 "a.l._oji= be< pO- 7524(14 • Prodaj. 1.t'Sk~ kIlO i r.i!.:i d)e~'Ojka:. prafl joe i is:pi_l'an jc svi h v t'· :s La lr.Il:'iZ 1362:48 • IQSt-. Q61 184 '196. KO!lc::r r.r: instn. Tel.k nil adn::su be!ipbna n.raLL.e'rn. bol.'Vtb predmem OS<OOVflelkole. bc:spt!una. Alu i pvC tOlellle! le r'uie! pl:) nlt'l'!e rtflem c. 061156968 engtt=:$l.a ktilIDldzi~ rani m kornbiicm VoJk!. Tel. gclenLk· re.[i'k.li3 bih djc. Obl11S·07S • D.9je ..\'. plata 600 ElJf'3_ 1nfo tell:fuo OG2I569·224. "'s1"'~i i pre..i . 112l7·INd~ • .la Lrni:i JKI~CI §ofera. '1!r 061309 800 llsJtI~>e p. 45-9539 Ostalo • U nedos.ra.kcij~ pi&: lr:kI'i:teJ sem Lr.O:S:igui1<L Tel.. 0)61 I\'WW. 061 . 061 S66- • O?l:riljna i Lldgo1i'llmi!r '. kQrna~! :r. OJ3 0149 4l1i • Cuwl:l bilt di-ocu imam dooro bikllSt'lo.. g~ner.000 Ijudi • Profesor njem:.Thimn _.iia ~ bes:pl:aLllO uClan. 033 443585 • Agetlrija Arka."n.DubilJSkQ usis. 001 51l.rubija~ n. 062 7250 J 01 • Kv:iliocmo vrilUl1W profesio1llilci ..:>tvo) mok i stnmcima.: pumika scl id~ kQm. [>OV<lljDO. 061278188'. Tel. OO'IfQZ ~!Jtill cLjenii j)OV{l-linii. 062 . dol'avnj" "'~I. ruse'. 126·1 11 • A. stolar uredno.n. J • Prodajern 'lomascv Oil L6ut miilo k.c sm~ nudim pos30 [rgovac-ke pouClL!:(:. T<U)61. ToE..~j~vi.ad sa d~l'rl iz s.adJt:!I na mC:l.micltai~ od~'07.'Oj¥~ & rnd u saIj rul pOsIuZi''llIlju. l·sobni 2.e... Po\'OljnQ i Io.PIcrfiJer! I=I.cc stalii d. Tel. 6. TH. Tel.slobodno.=li. Td..I. Td.o'Q:.-es::r ~ S(rbl~<l".aj'ern tmrura sotarlj Td.30 m.rgan.10" b= i povoljno. Td.t.gali (KI'.. Tel 066 136 120 . 061 'rad 135145 • PoC'ttJne..aI~rir. Tel.rj ped.6·1.lIi.• Elcl<wi". TclOGI 200 894. 874 • Brnvnr .1.!j '0"afika] odr!.!Z ~"l~Ilr:. llam ~'C: Qk:pc."'1: upeve namj~~l!rja~ a u[edno imt!ujel"m.iSOrtii sa poP e""". djl1:f.e zubn[h prolCZ3. tjpod~ lamlnarposravljamo. rame cdfterc. r-!!\ns f!(IU'~r. 869 • Prodaiem isparweceza <Io+4.Il i hrana obcablledent. 586 472 vaS..ge kvalitetno. vrlo prJyoljno. Oll 767·995.".a reh:abi600. Td.:Io.n".: pciV{!-ljn~ u5pjch 2lIgaIi1fl LO. 062 55B 574.J)j~m lTr~inLi' ZlI prkn~ kaf('~ L!.~ o::rilclresi_ ToL 061 855 4W. fro ilDCUS.lo IJ'Olrcbn ~ ir...iJ slaru i posrnvlj. Tel.di m~ Ie u izrndi lckd.PlandcllCj potrebne dvi. cokcvl merrlce 6S KM~ u.:Qg i e~i k:. g. IOl34-!Nti< • Da. i 062 .:a I:9d 'u biUcik" BBl pomn. Td.d.d. (tlo 214369 J}ll • Smkl:ir mi sve vrste staklnrs.]I<>do~"..1.. Tel.t~ :{.t laminar a Tel.::i ne 20 KA'ltm2_ Trakacs[c zilvjese 20 KM/m2. Can n.c lnstruk'cijc b.cga vi pOidlt-c. • Majsw:r povo[ino optai.a vmm mdi u birim· m<1nam"'.c-m profesion'iltnj LLgosutclj:i· ki ~Tl~le:(lQrnat i ~pump"'?. I1J97·INdz l • Prodsja poiiesrersk. sve 'r/t'.e\i1o i vdo p:Jvtrlin(.1":. Tel.1]l pO~'oljn~J. 062569 483 • V~im prevoo. bD.rijanje. pl.v.drf.1. mig:n:· o::r (gIJh'obolja1 i~ija~ skol i~ (krLva ki<'rna).I[.'Ci(la.ravi n. i lu rei) dt'~':a-... Do.061 50)1 401.gog daic cesovc iz klavlra.Q\o"Ci!1l:ii U! ...njc mOO no malJ1:Jru.ri~ina. angina pck.! kcva drva • MitarbcitCf gcsuch t Skylilll: Marketing 0. rcda!lo!.f!'O''01jfl.la terenu.polka.:sm parkru.HL bnJ_k'Qrtc. TEL.pi ha~ n iJrnjc5fillj .l.m ill8D"llkcije iz ~n. l • M(ll.__1<1.or· apski jo>ik.062 m • Thpctar ..n ~jmiJ i L!6:Qio rg2l! dO~!l:zim 1'121CIrt::$1..Il Tel.r.1_ T~I_ 61 5 ~ 9Ill • Cuva.mje u NedhLriCilM. 00259. 033456'505..-::r.m pij.t 061 398 565 J T..a!1 lJirx.e daje ins!t- • Kombi prevoz povotlno..m za tad Fast rOQdu 'n:9 Ciglena~ m.o:rim4~ S .Jsl LLg. 061 171 666..UIi-2J IG\\ jl<l""Y sa prij<V<>ZQm.oo5i)... cflena ' 50 KM.sn:dnjoSko!oc. 0 botlj t:!~ Kan d i~ Zallusi.. 061 l50) 688.::amje:r.s[ffi:lI~ -sa i nil njemacki i e.I~kog iezi.062 1)1 64l • Prod. N.o.~er!!: .n.:reclzno iSll.Clii!:ine 3.! Td.vodsnJ~lle ~1lJ_~ bJ'7. Tel.[ .-de.Povcllno.W.gii. P=iE. Tel.. ii'NLm B ka''ll''rii" ll:I. Td 061 005 m • ~miljo:rdinll.lnski Lq'JrolVljaO :?a sve mild::~lV ap::!1'21:!L 'lel. 061 079 771.Uu6:. 06) 119 700 m::H~m~l..vm'Skih ..blanim Tel...rtOi .ni~e.com. Rje!. ]XI"t.lr i [i.i ~ mini ¢LLvar ill \J dr'".cavaf. 06 I III 447.. ll:I OJ3 203 001 fumojom onslcsl<i.=..t-ovc i. Tel. 61 254 0 II. bancvidki "galj (kccka.y. . "'0.j ire- -n:1.{!. 0611. lOO Ki\i.2323.. .1 rncull(l.Cuvili bib dii<teSkobl<oili Is. 061 818 391 e Parkcr pcsmvlianlc.~ ~jOO«e bo.ro i pO'I''Oljno 'OOS1:a .ilil . m_ • P"rod.avanje.""" Tel. 002 173!9S • Insuuililm dakc i sm®me h: malema.061 580 122 . • K.aICf ~ isJruslvom mt opr.ml00 IG\\ + ".1<0'" i(l$ru)VruL T<L06. TeL j Tol. 033 toke"...ilJ.rn.:rn~ ob"o...z bern ijl: !ilu:dr. lLJV!!II!!bi dj=.. 300 Kill.JU """"'~ u=Ino. kamen! 15-0 KM.ra po 00gm"Ocu.. 061214 405 • Kupu.. Z Y<lti od 10 do 10 '''.lj:ilk:u opremu: ~_rik.ke rnr.~1..~IllVaml) ~h. • Dalem lnstrukeile 12 hemlie i Eizik~ ra- • Prevodlm dlplomske. 063 011 634 • Poln':b. • Et. :a:nnirati.:nil sa rad n in.orno i ~?{)ljilO.-el_iki. fIii Zanatske • Vrlimo sc[..\:ikc n:ti Al_ pOljl.ns-lu: proimC!d_ni~ ". clol~J.. IIIQgu6: i d(llL~'O'L"O i1.k~ i kllji1. Tel. ooti~nom..e iz englcskog odr$Sl~ i ueeni ke.ngleski jexik) lek m· ra bos.!.u::rebt121 ped:)f. Tel.061526205 • Grildevillsk._ ta~l'!. 06) 100 II). 062 'i71 on SClJ'U d~~u s.SIS. retlITIa.~kc kozrnetikc.l::!l1! Garanr.. • fumilknJ os. 00 I Wll107 • Prndajem. 819700 <n~~'lx>i. m ikadobb ..."I="ToLCl."..."'. • Voool.a~ mi~mol~1 mrave.J. lakiVf'SLe parketa.. tl:J1lpijar p:romil!n.efi_loIsno un.n:1u: us1r... Mob.".T<I. magisrarske iii obrn uto. n~jm'll..r-.'_lmrnpju". Tcl..... m 8. ill 002814>23 s • Dajcm m.ij~ ~ tcgalizadiu objeka_ta. 06) 148 04l.l(dje C[~M koIe~ ~lC .presv1i'lcimo 5. Tel. • T. 1nc.aife.li.9df. laminate. 11119·1 Ndt • N:Jj~mvoljllijc i ll~jh~litc(f. OG2 073 760 1m J '"liS".. rna] LerisaQje! $:UO'r"anje i osmli grmtc:vills1r. 002569 483 • l_1'rf:'V(ll $IV2r1 ..: spa.upujerT....agozi individuillilo po..ji .-kf:ta S:!Ir bemaslncm uz garanciju.3 704 iii 061 l05906 • i\gttlciia Meka . s[je. Tel.I S-pO.3er'V~o_m i ptlkom.r. z. kl'lll. vel. pe_nz. Povoli"o. Tol. cirkWaciia.]L"-C mrilve i mi~evt urrj~ta\l:ij_mo~ lOO % ~:r:!!!"<ija.!..J [f'la :potJt.384--111 • Zobilre.c:m i. 033 657 038.i rndi}vl nOl podrucju u. Tel. 002699 66! l • l\:r:sl:il. Tel . po&t:wljamo 5'0'(: 'LTste panel paekeea.061135 229 jz Iljemil~~og i OS.. furodi".34 200 • Bruslm.. 1lL 061 809 763.. PfCI. ZALUZlNE.". ll~dl.Sl gan311c.L.4.\OJa. is:kllS [VOin n_:Qro!lili lju i j cd.\lj_sinmje.'~ _platcrH). bilo kak<l\' posao dn rildi. 1072·1 " cllcpaun. 062173 iz 2_98 za i • Dnjcm insuukc:[... NMKVi\LITIITNIjE ALUMlNIjSKE 2ALUZlNE:lO KM. 001 519986 • Prodajem Q3J 616135 mjd. podol'a...eru.epen. 062 4.poilI\ll.t.1 m.c:H!! i4ip.41944 • Kirt:ry-&tmj~ ~n.e~ n)lctne duiinc 70 em.tar.fl. pI8VCp.SlC DVD uz rn..I'rodajcm ldimu II ~\ci"".er.Gure DCUlSCb kemn lsse erforderlich furs tctefonicren. prosm_t:a O:fui~ro:J i od_gow')m::r sam i pO:SicJuj~m is.i To.mieStB~ .oIe i dcsdoodjo..Z.(J KM. po pouehi radna srr_~ let 061 35. 1<1.ncijtl. 061 191 566. 1I. 061491612 sa- "''''I'Il. ~ Rcfen sle ues ae uu rer: 066 079 02l.sooif.P. Ciit=na 15-0 KM garancija na g:orovrild. piocrira Rm .:jl<l'-'""T. • r~trebnOl 02bi ljng '-enskn osob-. 061.t!rjem ill ['e. korpi t brn~nih drugih proisvoda pl~termg Il(lmjcirsjs_ P~w(r-ljrw.kom. \'T- !]:II. di cnlca firmi.rrt'iii:llne.criltcn.4 ml je ". lajm.~. 57 991 • Iskusr. Sarajevo. 001 200 546 • OIDilJnm :renll e... Zil r.i'lUl. 001 )44 800 • Pornxma zen!! 23 ruvanjc smrijc oso- .c~intcxf""i.00 I 788 {176 • Prodnjem 6. Qdrt!sJt'~ je.. II Q20·1 N dz • A. imam dugogodB. oo:s:ravnica dr1i l.ckuosLsIe. Tel. 700 • Presni mavanle sa video kasers.bans..k.Ispjehto. • tistim lmee i pos:lu'l"fte 061.m:] IJ L C i iSKU'5l\'Clrn I.. • PttttebIli3 rndniCil zanuJ c.e "" .0. Tet Ol'] 557 no .Td. lllko.ihlrr. 001 188 903 . 00 Il26 064 z:.Prodajt!m in~tidsk::r kJJljca 1 ['Jo6ill !..l O1p~iV3J1ie i [jJ uinwPr:Cii'" jl<l do!.a1'e·res[)}o • Prodi3jem mu!ki r. oolesnirn ~ nemocr.3 • Ptr'[~b.45 sddda.[tl Tel. inslilncijc.lrDje per-fLab. rtO\'Canict' i (IS(K-10.1W.]9SlI001 • Prodsjcrn pclovni dobro OOlv1mi VUr nen t Cilim . klima u:rcda. OGI214 579 • Prcdaem vhafon zvuk koj~ lijeCi za 200 KJ\\~ star gcdi I'll dana :slabo korisrcn.l~I:u:!.nj om. lijeslO.rasIilvniCil l8 dr1..mie.3 .4.::a Iljctcnjt tromooze ..i fum:t iZ'o'Odi Svc: mt'ctadO"'iil.pn!r\l'b will vn. [e.l_ 'IeL 06l 1.mc samoresemerin.1i ~ or::r..r novi :PO ". Tel.. oran). ()61 928 :)35-~ OJ3· 2]9 761 • vrslm knmbi prevoz do 1. I1S i-si."ciju.da8 nudi usI.uj p. 061740 11.!r BAi\YI 524 TD. • CenU<Jlno g. 20 11_ U prodaj i S. 062 3S2 352 i • Postavtiem osrale '!.... OOSUSt .::1rog jczi_Im uspjcSno daj~ Lns~rukcije Lti!enitirpa i od~:5"lim osobama.3 pawljno.ne. 003 189457 bll~n. 061 j 12 126 j 002 135 067 f)~ p:akova.rim:a n:a:6: ro'o.J1:su'llkcl· ~ ll1.o.. OJl 660 767.. W_ -06J 609 947 • B::s:pen: za hidru-termc lzolBt:ije. poc!m.. Tel.1~kr.lr pelel'!a. TeL 00 I 098 579. Tel.151. .lJP_ NjeItIIlCk:I brada..st. 06ll7l Y . (0140)8 SIS • ~::rjilSI. illstrukcije iz crrg)~kog je~ika na pOdrutju Ca_pl~int'_ "fit 00:34·91 260 .niCf:] :!I.uJ.""'. brusirnn lakiramc. Tel.l u ... tcr. 1'.ic::r • AKCIjA: Bukov.. f'O\<>li"O. 36/38:..Perroncin i 3Dkg.tLitnO pclJ:ebn. • :s c:r'l. 03l 6l{1~24 . __Tel.las danas • Super . 3·:so.maIike. n do"'" Ij.: bespl.r.. Tel.ire[!! 160CIlh ciic_na 350 KM. TeL0615tIB komo~-2O Vas mali og. 404 • Prodaf.gles. 06l m4l4 • Popl'iJv.. l'rij. Akc.. djJ11(]Jruiki. .~uosicdc. 1016l-1 N~z va miis ina {Gore: nj c~ ~l N i'!.~ pI>" IX'dogo. Hrnsno. ugao 20 KNi] kau~ 10 KJ\'i~ Sarajevo.IDic pnsrcliirr.a [rX"~ire pogodnu i m kUil:lnje_ Oti~".strukc-ijc i.~&ulllOtlu· binskc u:s~vomjc 61trna.! ptlla:renJm .kog..Uoistevamc tohilfe.~ ro.s!er"nU za gcrj"~ i~'O kapilC. t 11·484..c."ino Caj!Gl.. bojlcr.. 1474·1 " • Pizzeri. Tel.cmcija pn..kUSTVO nil murcrl.h. S[alill raali. 3bd!inici 0 cljevojke :r.844 djevojki1 ill mladic 073 974 Z<l • P-roda]e:m rekLju 11.ampanjL::a. mood".'~i popnl.~.. raane robe jl<lcijoloi 8[H 0-2411. Dnevni avaz • Srarine pn)(bjem na Alifako\rctl! vic-ine.iL':u pre-p<trniOll 47 "cprni dorn"i vofujaci ) 1·1'i KM.enje hr-za me.Ako vam ie pouebna I:'<tdni:ca da vam tisti po KLtCama j d.a.l.nc.e lromoo. • MladQj ooobi . kaserera. moguenosl prZcn~ express ka:fc.:.[h inrbill~duiin. na]. 'T~I-062 ! 039 05 • TV oid"" S<lVis.ra 8...1is: • M"Icr.1)'i. '''"'''''j» 211"..!Qdi povolinoS\'e mre reks~ 1H.. Td. 063 635 017 • P:n.c-ij a 12 mjes.l" Tel..Tel. T.a posluZi. {~ pcmoc crxcr ~zrade' sc· miniH'5kih.sfc:brenog naki[a r.etnO. 06] 7ry) 34G lli. ins~l· TeL 061 566 odnr.na13 sa garnncijom. sdenlce. zggrijev. • Prod:3jc:m cljcCiji iiU tic nii b:at-c:rij~ 310)KM.()62 l!)j S 12 • Rcsto~f. 062 ~ • .~ oil<2bij«len.16H60. bukcvl brlkerl I gO KJ\i.-e-]Xl PQVQljrr Lm n~ma.5~ namje!.lYO-_ T(!I. 4lQ·I11 • VOOoLi1Sm.cm • P'~_njc i pq. snlj..• a..·e. 1e~.milgLs~k. saniUlmLh Y""'aja i ptofupljcnja..I Stan.ov P'J mieri.m <10 ~ . "'".l46 441.'adi sy·!:!:\'f£Le Le:k.. il6] 244 562 • M'Ilzit.. . Oll 234 80S.ml5e! Od t.!! Ne!!pi". SHl.'r.. hi sWLiu U!nu liill_g 2.. radi mo 00 w_melji! do kmva ..d~nil doidiliil 5:il iskusl"''Om. ie-t. T<1.-""".. • P!icni.~ .9 t\'$l(rt- • Pro.kih uslu- ukciieosnovdmat srcdnj<tkolcirna. Tel. (DJ~dQ'l/a_ Najbolje platfrl:rti:! L5P ln ru l dolezak odma h. T. 001 5lJ l 1 m kL1)66745991 u.- • PQlrtbo:a dje-. 1~L06] 456 • Prodaitm m:asi ITU ~ llgOSlitcljskog !dern. dobtl) oCU"Li'llti M u. TRAKASTE AVjESE.. euvm:rje na . 063 352 400 • Prodaiem me[!!lnu c:i."v. Pavolinc.-cij::l fi.orn.anje do 300 sr. 061 357 461 Td. • Kcram.nro.IIJ. T<I. 06l9iO j po. ROLETNE I VRA Til.e djevojke Z!3 us. kovanih!ank ". VCCOO <100.cr sa iskuslvom izvodi (Ir). ~._ drng" T.00 KiI\ik= Tel. OJJ 6J() J3l. m i~ ni DVjI mm na DVD.jllino i1XCS!e. Tel.amkog fe2ika. Rail.olatim r:ra ath- 5S1. • O. 052 215499 ~ • Kombi prt'voz llarni~t3~ 5Chd~ . Tel. iklti~ bt~::h k"'11'2!ilerno. HARMONIKA 011/6'iS·600. 061 g29 108 i 061 862 &71.06117H.mj.H i RS. K "ilH(c:t zugamIHO· \'aD. Dolazim IlS edresu. Sarajevo: .033 209177 • Prodajem ugcsti [e.15 t$ • TV SERVIS I. 061187 954 • SroJfLl:ske !.lti~ .rn. 1i~njc dC'kUDiUlSi3." a IJUt~pr.7 os""" Tht 061 518 589 iii s:[~re osolx...(}'I.l BaI10\!"[ti ~g:a.r. Td.a posetnl- ce vidjeti ra" jf:s.:Jk h-csp l:jl..l$potr. cstalc sa kirby usislveeem.vliam b!'\l.:imski kaput.". n~e1ro· in) p. j>OS:lQ.vilrinu 1_. VAN]SKE ROLETNE.mvf.j]jlmrM i j -potreblla I"t't:t'pda nerk~1I pokl j DO rad.5 072 • l)il. OG1 ".te pntnje i iSpt!1lliie SYih 'a'TSt:. Iedil!! i. 002356 III ~(O 1M 772 • R~q..rt!odaiem kn~ki koslLm.mcrrnpadl"Bni na..Teol.WI u.. 1<1.].ed.r~!.l.. p_ Tc:I. brae 1 vrlo pocolino. Tel.eni: diskus bcmij!1l gastritiS.li. pos~uj~mo ljepila. 061 ~12 39{1: • Profescdca englcskcg i<zika da]e eesove i pre". 061 079 om (. Tol.n:a ~Led.Oll2l9761.lm:Ik Oit kuCnu ildn:s:u:.C u ku6ima. 061 0i3 369 usl. posude bakereo i sl.:)m. Tel. Tel. Tel.e.lte llS.! devizrm ~tednju~ ob\'t:Zoicc diQnicc~ ocH.rfesiolual!1o. TeL061119453 • Komhi ·pWf'OZ.apijc 501 bol 1lC5UJie! Ako hi$'[e :t2d_Qvolj:n ioolol)r)rk['Ji SI.m zidne stare 5o!iItQ1.77 18&.' LD Monrencgro.ma} bri kel 5 KM.-jj~i']:3 pOvolffl.dJl..skrcIl:..I 002111200 ml.im i latir-arn. molkc. fusjo:l"jem\~Jru II. 002 %9 539 sLOlica i j I><... 0611)9 507.".~ i pomoe starim i bolesnlm.:'f.GLANZ".u b I.n~ kOOiI. slImju sa svim prikljlJ¢nirn eJ¢Uj.. 002149011 .SCfo· i rnon~ c:1.(lStQg orp::rd21::..l.i~ monlidtJ. I!9'J 4U • ExfJ1!l frili. Silrnjevo Tel.

"nia· 3 djda P. !dim.. 062 sa ~. 061 925 3.iiju'~l:m .. 'leL 001 b kotn'l)rl_~ zcmlle i cb]eu .IJIlfcl:o.tIiem remlju 1."06:ljak 600 ktm"L m~ Ujj~ lIe-""""""vilo:ndi<o. 001 j • Prodfljt:J'ili karnin mal.. Simcn.aulLh ze. pcgedan za sve namicne. 033 ~ 13 Lri d'll~ • Rdi~'lr'"O • RjeCiCOl..lJ 9~9 dllip uz • R~d3\'iI) pl~C' 2.rio> + . snuin. 350000 tdogo"r'o:r_ -nl_ 061 :(..-odil.IoJDC' [t:l 00 H. pJ.1 160 .! Tel.1irima. 101. se . PI.. _ Prod.ma zcmlle u Rep. 26. pcz.a Ane}._. ~ncij~ s:raI. Td.msa d'l'S obje. 00 124l 836 .ren. Tel. porJdo&.akad'runil~ sve If!_ Cij"". [162194 556.Rabcvici kod Samil. I .._ T.nm. nova ..pegr.llilpansion 20 eura Il" osohi don..lji~[a na fu 001.:'""3 CisJ. Rakovfca Bi::stricki pomk. U). 061 157959 • Prodap.a:n.. 062513003 • • Prodajem Prodaje:rn • Dva beecna krevea. >8129'4 • Pto<Jajern .. 003&598 175 782-. Krcenc.' Prodilicm stoloV(..]JCiZla&ri NoJdj.. :rtt. cijena 49000 K. n. Tel.Kupujcrn lomli<ro zl:"o.061 !47 'illS- Ostalo _l'rocbjom clllh..)'>tatioo 1 "'2&>i~ika lCD rmKM. N<dZariti kOOz.<ko.i) 00382 31 676-'106 p:!i ~l::jng. Tcl. Ga.. 063 4S8 417 I"ii" 101.... pressor na Dcbrinii 51 300 l(M_l"!1. ncvogradnje.I" 00 630 m2 do 1. n"". kr. m1l1iifIU ". "'" bl.oom ko~'!.rcdni dOlxola l::::I gr-.01_033ll74460_ N_ Zemljista • Mid~ia.. 062. Firduzbegovu.ra.Icdnjak pl.nli~t:e 6. 061 l56 309 • Procl_.. 0..Tt=.!. 013 665-'119 • PtOOajem.emJ i~ spra! 74 m..I .C i instaliIC.m nov bc[uilJ5ki vibrutor sa dvijc igle ZB ber.cni.Bi:ern t::. nc. Tel.ljno i1. 500 m od ~"n:la Bu:n.IJ ihL ''''' "amjone.ku ~krlnju Z:ili [f~ Oglciavajte se u najoecem malom oglasnz'ku u Bosnz' iHercegovini. 451309 • Prodalem . 065 608 24l 50 h. n'>InS). Tel.a m2 565 • Rakovica.Noi.. 1 S60 lOS • Prcdajcro dvi."_ rnlji_~taj HI1lSDj~.korrler 00.. 'ill..""".u~ p(.. u s:3S[BVLl ~(1)VilO.062654 185 rcpromalcnjiilJ • T3I~ilJ prndaicm plac sa rukvi..I".!! ispIatli <Iol=k odmah... 03361 1191 1. 0031.adnja Ic:Lrie ). Tel. 78~ rn2 u tid aekril ari!.lai.0 39~ Kueni Ijubimci (103352400 • PokliilJjarn malo stene.1 Bi:n.q j". poMali.j~i" poj::!lCalo FctLcler '..mr=IOOI20i~ vrma 71l 210 pccofino..2 sa okucalcom I. 063 71551)9.rikendic:J: t kufu. 061 565 9'.lv'O-Fcd~ni~"'ii~prot.'.pcvctlno.i.l.crOCi!.em sobe i a..063 189 457 proStoT • Orebi~! .o.hl. OtIC !. Tel.Pr<KI.Wn... lei. (161 7112076 _ Pr<KI*m ""Ida E 52 Il"'P"".". papiri kuta ea y_redJ. 150 K!o1. ". 001 1 • K"'pujem rilo:l(tfiiLJ is'L'iruk~ kJasi1«:... .('00 jXI- Kahi nie..p'pL'._k. Tel.0027&8739. CIje'JJ.:n i-s i 121 .e 2::3 izg.&..5 082 • Vikgrad nWllil =I. 1112 Y.IC1"i milo lele:.Tel_ .'1. 061405414 Tcl..a sa be[d di>k:I.rIoIis ~ ills[alat:ij::l W. 500 m2.iJ. 033215 . u Ko.. Tel. Tol..~.. 063 684 488. . SrpsKOj za Saralevskl kamen. Gmcb6:i. i :i't1S!r- Zbroievk:a .\SlIn~p ~I~ poslovea i poliepri vrcd.. staru kuru] S.]joo.. Tel.lado-vin::!l! super :PO\l'Qlj:no_ ·Tel. 4.!.000il .jE:m 4.. '" papirilIliL Td.. "'ore. Vr. Drulina!'ttl.M 11"'". 061 11<<10".SlaIl 1~. 063 323 063. 00 I 319 647 """. i. 061152976 Posl(nt!1i B.. .tll'istljZt:r J::rm!iha 450. 061 288 mtu • lzcfujcm plac nil Smpu na .361 160 • Prodajem OCUVilD b eacn i leza] ~.i M. 1 lo 1'. Td.\dJlo« i dva r'.:n'lija + ~ + balt.aje:m 580 m2 ?e1T.ocevi za 400 m~til~ ~ od &I~ lfl! po.(I65 >%4Q. 70 • Prodaic:m frU. 061 207 921 • Op!~illi'! Trn(.l:t.."". Tel. 1<1. prikljulcima.ijgtf~Qka_ Td. - ]. Ol3 534 992 • Knu~ Z fute_tie:.m:ki ooiler grij::anje i [eh.w 800 ml. HolaL1dij.i:!liem 2" "o_ri'[~ nil TV-a (stoven. zcmliisre.a" DC" bJmJJj. 062 ""liCine 140 i 150 j.dj(!loa I:mpijii.d. 1\. 00 I • lzdilje.. 430_ 22 KW".dajem apmmM lIZ mor<.1.ra.ll:i.iu i d\'8 L~iba 6.rirod:a'l:S\'t ~_gnl. m s:toni lCnis:sa CI~"u~...ttl<Jlii~iznilimljjWD. Prodsiem r":Woljf'tO. .:3 . 061 583708 Nif'um: • PrQtlaje::m ~mlii~!e.\>i> IlB.vni pnmot lI_ TiKWOj.. d.:movc. ]In)$tor i2dar-ttQ 450 iill!.d:m 30 KM ibid· klo pMi4Q KM. Tel. 22. J j J Kompjuteri • $e-.L'!(bjem sob!: i ~~r"'JI1:a['!e_ 11.m I'Hn.u..70 KAt! Vot.062 154 960 .3.l ntdItiu! Ali]101!iJ.lp-aVCiJ..e. !(on p~~u a=:lmiro kuhinju (ne iZV'lil~i .ddun 061 89)4(18 .[~r.vid".WCam.i ] S m od pltl~! -1-38591 7629762 1n [..Tel. dukau:.5 21 699 17'1.akarska • .:u mOt'l.k" pominc 1..eu.en' KM 600..llt:ire!:3 IW tokasa pmtceom opremom cliena po dog~'·o".00.10> p.'m $.!.9 01\3352 400 .god.wma pa'l'o_liHO~l.>b:in . po:s. as.OWfl. i dobro ccuva. baS. 061 150 m . spa. 003S I II 391 93 22. Tel. .lice 100 KM. 0611011 ...~ . . <10 IllElJ ~..l.. 101 ()61 548461 061114 012 • Prodaietn dva polovna pl"OZQIa 14Q 2.:100 CU' r. 120 KM..mltju na Ormanicl • op~\'ilJ!:!.J.wI<>.~ i~'wi r:it jekc su SO r:o udaI.. 061 970 364_ • G~ be i ~13<I.tClf!-.] ~ IJ!etOIJ i eslri1i JOOl.onje.1jcm ~in u za s. Tol.n 55 ern.". 2S(I m. 061 345136 06119'0781 915915 618. in""". Svaki dan vaSi oglasi izlaze na tri strane. Stari Grad."..' ProdaJern lOvaeKU puSku bokcrica • DiljittSki 1.52352 • P["(I(Iaicm 11:cmld W.Brn".zena ]1. porod asihlrnog pUl" za Vranjcvire.i ruvfita t lli· Tcl.lieo hr.3.9i.lS"ki i ~oski u odJ.1.". Tel.6O.'oru_ T..MI mof.II:J 7.iovoljno odmori[c na HVilru • OIOkl.mJ • Pro::l.~ intcrn-ct konc:~ Vra(:ru1jeobrisanih j". C3750 190 KM. ko:r:no~ du 100 Kl\t1 kub_ 100 KL\i1 d'L". jedne ~.!. 101.ICId.~eTd_061 211 #1 • Ptod.. Td.dMta 6. 0. rolcrnam" uvea .!.'¢"dain= n_a rnZ.061 J06 7211 • Prcd:!jem pcJIDvn(: fnt-jdere sa gIl'-imcijom i dos[[l'Vom. 1nstiJILmJ ic wi[ldCiW~.' P~jem run. PQ'?~~iI10 Tel.:!parrm::!lili! :SQbe u~ mDte pri''alDiI p~ piIrldng" roSt:ilj imc:rne:t h. cdmah usdjj~ I>'. lU0610l81l64 • Pro¢l::l.'h07 R sa p..m • . opCina BN2ii...sulcn. i!I.3 742 • Pn:IIddlj'otr:n bidkl 7"'" oorasle. cbje "Jan".j<. 00 I 49'0 l20 1>"'' '"' _ .Tel.. 06243<1290 • Izd~jcm pm:lo\'lli prmt:vr u.k.rnarkt ijs'dilinge.001109n2 • Prodajcm ru.14O.) pogpdnj za stanove.a. Oslalo • Prodaj.milckog U'l. I !!<!d Tol. Cllena pc dog.arakmj.lj 0"'" pm.-c.. ucselle Siro"e.3. "Iel. :$U q(:'2-!l]Or:a.'<0..r nudi usluge . . '[el.liDO. ittika. Ci· M"J. 1(0. 101 0Ii5 534 IiiIifun:J. Priicdo. 066 842-<04 u Neurnu oonru. vilt. ba!". 061 156 881i 1. a utorkom u specijalnom prilogu sovin u. 0I\229Z OO.iemiicke i kor160...o EC'OlTI!t.iwmQlbjl ili !lKIltIr u raWfl rc dogevoru.tleje.cm 480 m2 pO$l. cd prcpelica Tel. "" p«rtcli 0012 dUIlruJl.oo !losmllla9x7 778 081 • PnJ. 300 ml. srola.._ • NelJm~ izdgiem(}~panmgile i~.. Q44 vcl p:rod:3jem i za dl."nOll proslOm + 100 ml ma. ~L O~3- !Pri:z."O 111_ Ci ic.!. O6HZ3 569 ~i' ~p~ SIt :. pn)dajem pomljno ikuhi· c]cmc:ntc:.55 30 KM. 06:1. 4 k.3s.oo. povolino. m ()$I S66 9>1 • Prod. 70 KM. • A traktivan poslcvni peosror 64 mz. pOgOdr.0J\'ic UJ.ic.TI!I.I[LII). pr<KI'jo'" 1_935OIl.·oljno.lja:Ja Olr:il pcN(Iljp:i... 06145760<1 • Brurunec.t udvokarski ured ..Tel.filJlOp:n!.0612441&6 • Nl'"wri.:i k~dl'1uni~ rueni...2 .:SiJ povolj ItO OOSla. klopnrei A<r<><lromn.ri.• lju«J..". ~n ~ ~vc namje-nc.. do-bro oQivan-. Td.fult. RazvlLtl. 9 E apanmanc: 1 sobe po ow1 Tel.H + ca.e.jib'(: z:a sn:dI. 1(J1Oe. p<J dOlln.' 6 K\\.akm _pee za ccmrcl."". k:lblov>1<>.lH 01\I 32(1 • Scm.r.m kamlo i solLJffill' ~lcdlSa n.:100 . himo prodaji1 z-emlje. 10l 061 4)353 E kci.) p['Q(lajem.p~i1:rtt~t!_~i sobe sa hpa[i]mD i LJPo[1'~bom kllhinje.200 K!rrl Tcl_ M331H02 _lloogrnd • Ripan1.. "".""jcm.V. Gladno Pcl" ked Ral<"".J.Ramol'aOlm. 2 "'C] """'. nsfal [ infrasrrukru"'.rl~ papiri u. 002 :>n 670 • Prodalem lnkubaior pofuaummatskj za r. 00385 'II 8S0 hmsjmljuje:m dWj.j'e'.S\~ 1/1.ilnalomski atlas dmnaCih ". ml~ ". li=1_ 061 729 536 mpl". dobrcm stanju ocuvan povoljnc tri pura rri metra.:l36 239 S!i: ~:om -lliilia...a&a1 n. %4 W..llomefro Qd Sktndcr.di'"' . Thl.tavnist'LfO i1i ordinadju.."'m -I.raVJ'l.po.ilj.' PrQd::. 01\1217891 • Prodo. MiI!cliCi dcojl.IW9lj. .a\I.." <5.att pri knpovini. gOO sa magirus """"rom 00Iiri kll· p'. malo korB.j~ . H10 KAt SUtn!: tip~ Z. 00 I 338 893 _ Prod. ~uzim{l sred~nl ulictJ 1~ Ir.em posi.. 063 488 S7Z .:Jc:ioOl + 300 ml par· kill~ prostOnlt. ! (i()rcnjo 310 I.1pilnm aD ?:il 40 K. miien iam 8: clum. ~..<UB s.035274 389. To!. parl.&00 ml za zepoenom kutom:8x9 :5a pepirima i pri kli.ao £0 KM prod. T.061 HI2n oolifuorn .em:nom ga~!'1l 20 m2 Tol.. po <log. Thl.i<o. 062 :>18 • PC servlse. bas. 003S511697 340 • Grndac.. 062982 313 l6. Td. preds.1. l2:lxl1U-2 komeda sa al. pj.1di:ojsl. Tel. prone SO ml. MOD [Oliii~ garandj:tl.&Jja 1SO pull SUl- • Procbicrn suhu reaanu grade za krOVOIl lk_onsu''Ukciju dimensi]a &~16x6 _ Prodaicm knze dobra pasmina 370 m2 "lemlje.Z'L"OOtLle. • P~jcrn pctoveu crijep vinkovci 1. du~ .i<m knjigc '" . "r'00da t Slnlj2i 1.l. Tel_061 !8H'l1 • Go_mje Poljine 7. 003&59'5 • Nt'um . ra 00 I 48H II. iEipRrl'mMI! i poglooom na so- 788 076 16t)KM -m 001 ido~ Td. :). rovlli e'krr • SPOl'(:[ nil drva sn d'l... !'\) pot1 . c.[\Dv(!I_ Vrami- Poslovni prostori • ProdajernQ pO\'Ql.3. oglcdalc vellko sve 100 KAt T'I. Tol. 200 KAt Td . ponTI [ei' ~ i:uad. Ivo Andril...i mijenjam.!.'\o'Q1u. ravniea..1 • Prodllicm ku-Cu ~ pornofrtim obicKmm u Porijefunimil kod Visokog.r-an. 065 • P'rooil.. Titl..1.' KlIpo'ujem:5lart' hiem..POvolfno.osg076 more .\ Sltipovc i pjsan~ rommIe.'a_l'Qgodl. 20 KM p<J <>soo. Skendcnov.riLk. ~ 7 komada prow'.norn iii ft'i~imn~ JI. T<1. Tel.! I~le! .Cm ~ae:l!lad n.I'I/Ca krmarn iz 'ITnu· n.:a 095.Jem mol:d [~I N okijOl 663.!ul'IJ n~rQJIl 450866 • l)rod. ad..c m. cijena SO Kll'IJ'ml.n.:..!$~ i. 061 911 l34 I <Ill.gaO._ Td.l [O'prooDicu i vulkanizer. 40 m2.fl'i.. rt'i.prot..d". T~I..n Ml rw[1..Iilm mill"".g IS m. 06.ne.'U i-odI_tm.121. 061 251381 • I. KobHja glaVil. T'I_2>8-281.100m O!sl:a riid..l~ pl1:ko pUla !)1. Tol.9 m kvadralllih.cdD(Jkri1mL i d'llQkr\IIJ:a. Doni. • Vei rn~i1'le.0623467l7 • R.e krl"" po . 061 323 90iI .e _ Izd:li<m proslor :ro ml pogOO:m '" k:llt'ic.:a ::iUlQrnobil is:l~ .m pli~ki k~ ~d.. It' djeCij~ !!ilV'!II-i ~ kot.l a&endi-e.I.a m. :Iwhini'4 Jcuj)aulo. T. prilaz I)dli~n~ pogodatl z.. 25 m2 . prodajem 9 ~""".em • Prod:liem p..11. ~reLe ..ampion B~. '!II .e Orii"!SK.u.1435 260 a • Prcdalem dvosjed i troeied. 062 .' Prodojern l":3S1lU aenad I'OIVilPcrn stntadva I1lj~ ~'ijcn..iLJn:3. KO'L<ClCl. 063485 m • PrQdajem kave:: hp..ocij~ .i pruiWt""!1~ TJidb 5:0 rnl.C t'~parking.".me:rl't. T. Td. kroz.den.. 'Rl 00 t rpali [IJI ulica. [oj • • 1">OOoc-~ i7.st I...a!'t~UI:['. Grad. 4 ~rok r- . Orebi~ b..14 • Prodajem pOlQ'lr-'an nml.. w j sl. 061 681i Z3_ 724611 676. 061 .oe-r kaSt:UiI~ P rodaje m Pl aYS:Lfllioo 3. 061 195 on Sma 16Y.as. Tel...Pr<KI.d di."."""".lCmiji 25 • • ~dij.ro:sied i fotelia kcristcno :3. 062 S29' 321 en jep Kutl tine- KM_ Logav. 061 709 n2 • Prodajem !10vi mI. 150 KlIt Ml"" .l) m bi. U1. 063 152 400 • Prod. 061 84946(1 • Rako: . Q62 JSi 900 Zil sOCtiu :-:a.<" ". "IV SaL.I.~~Iia.Tol.2 + '<Ii .dror.pr.. 061 24~ 249 m.l6.~ mrmu parkin& b. japaftSte: prepelice i IjekO'lJlw iai.~!i:rrull koriUclJ kompjute:r sa i nO'\' plaY' suuion_1ef. AF 7>-30(1 (15""".ol>l<ulo..L~ sa 111. Tel 00 I 357 875 lrosied '.¢49 _ Adcm:I B"".rn2l_!"ljedt.33 4S 1 3. i.Q .ajem novi E'nll!t.fe_love.li dOg<lvrn".. 061 159 684 _ Prodaj ._ Tel_ Of!.LJ Irul~ • l>ro<l:J..._-plj. ilc<'<j. roo 'malo kcrismno kno novo.no ~Iovni prostor. p~9 00...h OOi . Il7 • MalinU. jev u _ Prodalem znpoeeru kucu i 6Cll m2 '" m 1je.r. 061 rt.ernjji [roSjed~ {i\-mjed ck!:it1'3 stan.9 • PrC>d~it:m El-daroh.541 081 • P'i'O<dajem gamhuru U'QSjed.)lTI l"()ja irna pretinn. ugr3dnjom .5 • P'rodili~m S"~im eJ.rlma_l'!..parUl'1."". Tol. Tel.x140 dEi. 'Ttl 062 12.000 KM u K. docfutM """""'" cr· ~("VO mjclaci1 Ic:llr.( Tel_061 )9'0 43..Qn y ko- izdi!. pvc 135. I. Tel.rta 36 Tel. =!O K. Tel. 061 488 211 pa=1.1 s.ideo- oi vi. 066 074 Ci~ni!l . Simin Gaj 211 prodaicm Tcl..".:lrepiba 20 KM... Tel.li':m. mOll: mhi(l~ auto i.m .skrml· ci StliJ. 400 l(M_l<l_ 061261 738 • Balkcnska vrata pvc.ITI 2.--<Or. replha.~om 061 130 4SQ ku6...ustrijSil<a..~ .Iri.Izd:I.ll200 KM_ RQdiu .i· ngom... 0.C'_ V)3$Oilr. voo.dg. 8 mieseci S'[arog_ Haskiia. 061171 :ns Iljsk¢ 810 :>98.ra. 061677 806 j • PriJ>do. opremijell:b 101.. bHzu mora. 036 884 0.00385 11616-1l14. To!. 00 l 138 402 e Prodalem • ~pagaIe mlade .". 061 072 57.' Prod_ajem m:<i!ifl u :ta tiJaheri~nie "".a \~!>e111lmjena Te.nog k:arnkrera) 36 m. Tel. od gtavDe ce5[e koj'a ide Tr· nQVQ uda!je:n.I. 1H 533631 _ Prodaj= Skrinj" jena 150 kl .iUt~ anLivirusl1:B zsliLim. vodn. 061 135. 061 364 982 061 1)7571 • Prod..Tel.066 899 422 Ba>C:!ri. 061 763 i • Prod&it'tn Xlx»L . Td • Gradx~ apa:. Tel.}OO OOl:l47 161. Tel. od sril:a 800 m~L m.000 K!o!.. pili& <Iorn:':'h kcka.aj~!1l prezore t 2O.9!ak. TeL 061 244 200 • P!:1Xlaj:ern kD. 061 700 863 ".l pO dogoliOIU.a.!m pnslo.' • Iulajerno brnm ski3jom ro sraaiu. ~ ~ sve narnj~c. 061 S4S 477.nruja·p. Tel. :1i~1t!lif. II.36) kVildrn~ :c. ]X!yo. alarm. O . dos-mve ~plama.. dun. pro:soor 40 m4 ?...o n"'.J"o <Ill K.pirt"..l)"'Wj. i 4.:ndfM'SB~ !. TeLOOl87 l5 • Prodaje. 061 10llll3. i3ftl!unanc: u centro N em· • ".cru od iman~satl. Tcl..2 vhrine.Tot 061 5SO 419 • Illdza.• Neum] crnmrJ.irohma>truia. Td.ii po<b'. 53liiqJim dm.1=1<. fuvol jno. ll:i.ik-e iC::!Ilij=kog i <ngkskog jOli' .ik Ai'I~ Frank.uIlS S5260 T.000 !rom.ni bJj.~ g:aj~j 1/1~ asfalL do parcele.Prod'iem . 061. Td. T"L061 738· 076 cij"".o '2 km! do $elY G~oi.':Ii """""'""'"" . MiIru. De:tvj~ NtI~ u mi6:J~ 00 kVildra~ ~godan Zit .IlivOOSl preko '90'%.l pcrad do 70 j~i~ pcgadno za domactnsrva. V r. brlib 957416 • Prodajem !lie rO!ogra!ija • Vniim oLkup pramib to. ji'1i 40 KM_ 1 j [king.-·doo..e. Tel.:n\n...1""'1".25. 1e:t. presc.OI\I414824 . '1:I.Wtl Oi3- • K\JJ)'ujern enc-ik.Humsk:l68<lm". ThL 061 151 107 • Proda~ mod.~ orreara.' K vri:i"" Bill" s'lie?ove ooje.lQ(iledi~ knji£:r.ia.' Prodajcm ._ Td..i roC. Kootokl mobitcl_:061 f>46 491 .110 • 9 mada. oprntm.a. 061272611 Telefoni KM.l. Mark<!. OOd:ili« i bicilli. Tel.[162 1l.iem pI.ret!o<il" ""'0 Katednk.rai:a lit ltutu" tl o. 624 810 sceu i lJ:.. TIl.je_m psta bLci!<la m'l.it!t<D 00 110 ml.cmtjj~ gradflju ima j PC[O~ -4 k. 11l~fOtCi{. 4....itki(100 t..::LXI N_ po::roril. Tel.e..tin" D:n.10.m Td061 moos.. " lji semogu pog[ed. IJw:rm 'L'Ialn. nalli"" T<I.ak"w'i~.e. p~u!".iJi. G rod. spa~'B~U he.'. (0)81 6422519' J2 i'"020 K!oIl".!_ Tel. 061 304 599.I1l..jern y._ Td. • S"""eeovo. I. inSIalacije tisr~ tDtivi!i.d!3jcm.. 065 369 911 ooger LOCk.l1r<t· rul.mrcia"'lm i:e.6011 kcmada.skl.u fO["l..]. 1~1_ 061181450 .. i'o!un""jc.! rnp!.. • ~ka hea na 400 ml r... po"..ern.dc Zop 31 i_1.g.lljjel..ovoTU. po 'lzrlajcm pcsl.) • fJrodajem i:1am'ionik".. 032 559 61. 0. i bJ ._. 063556 8!16.1o ol"n.iJjni .5'18 1863317 • rzdnj~m ". TIl.OI\] 211 120 541 1)82 Apartms_nski s:mje~li!j: btizu Bijela tehnika • L~[ovanjc u Drvenik. ritllhnll sudc..S3lijqlim dizij~ go '" oW KM_ ~ lzrndy Tel.'ffi~ prosmroo4{J ml kef! Ie ~ z. 8.i".re.Dnevni avaz . "" Sm· po lIidllt.Cf'• hd:J~m pOS10vi":!i [ik uz mo"..no Oil ruilllL iIi ptin Buderus 21 kw I_SOOKM..:rna:g:ocinc i dr. S78 697 • Prodalem • KLLta~ 55 ._ TaOJl451 l(l9 Td. Ci- ". -olif!(k Mok i m]a~k' ruc. Tel.' Bosanska kuea S.._"ni. r. ()6 I 170 01...L Tel..ko1Cl. 061145 07Q i vet:i br- do. 061 578 9'49 P"lli< "<w.ros'rui . Tel.1 para:]~} ci i:eDi. 030/1184.!"iQfHj.fir:a[~ ooi~lHe. 061 103 OIID • Produjern poslovni p. Tcl.lin. Tel. po 061 572108 • l:ir.9f1 m""".rl[)~ • BrijetCe.:alijattskm 1.em Iuma lillme.)0 m_2! . • NCllrn povoljni ilpiHtImDi :s pogl . • prore!llQ:nlllno ri~rn)1Ie kompj'll [.. 033225 2.. • P~i.!JIJj~. "Thl..fa· II. T~I.'m plinskc !>'6 povoljno.4.:a .~tiIom. 06111 I <m I" ~.PI" '" vik'n.. 1'.09 '0- KM.~ipovan s:a h::. .jprin<.1 d"""i.. p.=Ij~.rt!<d\i."Ni.i1liIem~ ordinuciia LU t...Tel. prodaiem criJCJ1J.3 duluma ~t vceem. BIiJl'j· II> I.. -.CL . 54 m:2 ll.fl.". :K.hin no KM.askI9lil::!lni.1'iic kril?(: i suti· il:!iJ\ifti kat} nO" 120 Kj\1. Td.dnjem selle sa ba- d(gi ~aI!1 i ap:ii. Tel. m.64 e:iske proi. TeL 50 'P'''' • Bos.l1OK9j. ~ju u do- 061210 347 TeL • S:. ""Qth.im ocij<nieoL (Deivi). .. Prodajem: InJ:Cu \J een tru Stije:!~ oi>Cirut OWn sa 4 dunume zcml]c. OO-lOO3. mufjak sa pupirtma. 033 699 1)3 • Ah!!l!O"rili! prodajcm dun.."'''''' gO KM."'.1J..000Ml.[0n jen 17.. "" f!tedmete: od Ji'Ja'tl!l! Ji.jj • Pus.d. ..vi~ je rodj] ke i prngom u be. • P I'odajern ~"" Ostalo P J ilysuuion \IogoI!C:l.Qm il::l i. U""l ss'~h i JIl_an~ nt'- . 617 18.lEku piJ5ku! ruska bo"". Tol.aatb ~tj. To!..L • Izdajcm u cemlll prosror 36 ml U Deposre(hmjb.37.rnJuL Td.' l_Jrnd::.r~u 680 kViildr:. uredni prl~irLj ciiena pe tlClgovo:ru.O<t.] n-ffil firodaje:r:n po~'"O.<a Cijena [d".lU:.C.aApoklilin u Namjestaj • Proda.em nov kilue. (1611>8188 • Peodajem pcslovni prosror n a ~iji. 033 62 1-79'3.en" 1:10KM. T-t_ 061 III 831. knna:Wijc.1. Te..1. rranzh.. 061 200 911 • P~iem kLthinili 8V KJ.i-i!oom smnju. 4l615S 104 Ostalo _l'rocbjom crilep povoljno. 03l 541 4'11 • Izdajern • Servi..kLiw AF 28·80 Masine .a rn*Ia- . Pol'.~ nOvi.idc:r tatiear odIitrJo:rt1 $!a:n.01\2649918 06] 171611 . 6. sa d. i doku. cpoueba jednosavna.oJjern 1V Sarn:s. 9.'Catg (l ~tlke) i mu'-jaka 81::1ro.s'lle nil~ mje:ne.000il !ot TeL 013451 K pn)dafem ] 1. Td_ 061 130673 CoS. T-cl.emlii~ Tol.. T. {n. 101.m m.500 kcmada. 1~~1.Td. T-it.' Cetve_role:zilj n i ..Skll inaliiilu ~ .".g obi... 062324 716 :Iliparunane i se~ po:reIjno IJ .a.gr:am::'l.cm pee.854 294 j ..3(.3diOJl KaIe.061516910 • U 11u'Ji ie:(~i:no prod. Gam.~ s.. TeI_061 618483 • Proda~ 8m za stani lmis:n. Tel.000 Khl. Pafliri um:lni. KtlCa (.j... Tel.KiIi[L-dn.)i tomi<u origin>. prros.'.. 061 • Prodajem par pa unova rnu. m"k.:9 Zvor.! iu 'iikQh.jem dw kimoo::!l ~ !ckwlu1o • 'Fm:oopar. 'trui •. 061 70 l 3<87 • Prodaje se porpuno oprernlj~n fusl food sa koroplc:tuim m''t'nUirom {obielb:u 'privr-eme.i na pikbe.CIII kamin ~ CI1JlJ:m grijanic Air" 11 I<w 600 KM.2 • 11.lII. 062 423 503 • Izd~icm 3 ~!ovna prtl'5tom od 60 i jedan od )30 I<vaill"a".se.Ili.50 m2. '1l"'&...1. vtlda .3. 06] 412 5>8.:t.lU 061 543)J9 .I!.. 061 ff/7 739 • I1rodmjc:m gOO' r:n kIJad. "..I. 1l5.. 0. • Prodaic.• il.mJj u IUI Sedn.Ilh!ogrijanlc 00 38 kw i 5 novih I'IlclijaIOCil!.1)['Qd'a.litu mora. ()6 I 011314 • P. -1'"..d".a.e Td....k9naI.Tol.5 dulumil zemlje tivadm.mo ili dZip.. ~ no 00rcstJ.l. :solm~ i kui'" p[.d::a i d~1 rm j za f8mil_jju~ dodhe kod n. fi-ilidcri d""". "_""_". i dvosjed 300 1.a il.proda. Tcl.gmcbb I-ooa. Sarajevo. 2 mjn. 6 dun um~ tern Ii.i kV1t-d~ttii~ SOlI. 061 499 92 t 101.".m 7. prodljo:m pct"".daiL-rn kutu k11.rostor IlR Vrarnm ... 00 roW Iclj . 066 803351 • Acrodromsko J1aSI:I~ i. Pripovijed. • _Ptod.... 101 061 'JS4 815 lteri"" • Pn:w:bicm le .J8i (na film) pt'(I(.01'1 L\I'ell.~lru od $a['.il&ni:5(11.. 400 m2l.l'opesl:D.ltog I~I. • Prodalem vikend ktlctl 60 m2. • Protbje_m d Iii'! du numa pL~ ~ put. lU 00. Izdajom poslovni PI'OSWf 60 m2:s.. • Polo'lr"an crijep SiJ:m 211303 • Prodaicm u~ 1. . • . Tel.bti<lie pIll6:Iit. "pou-eba kuhi"j~ Til..u.. kompotle.pri~iuCim .iAj.1_ 063339 681i.m n.lzdaj.. 17.. namj'ClJe..'/10 .].2.e:seci sa p.M.e~ :rskLh prnblc:miil po'o'Oljnol Ugra_dIlj~ j Z<i~ mien::.rit'"".kiiila 16_ "l~.siranje rn~uJ1. prooiZ'·ooniu.I.'.dnoZiil. dgricc.06I30H~ • P~i:ern k:niige i~. p.e\l'J'I. dom na Jl\Qft'j. !~[Jajmlj'uii!m S3 [iZrnsami3 4-kreve- 21 jedan &ojsti_~~ memorijsk2i! dvtt CD-:'4 'Ui!lka pu" M-17.mor<: 160 KM.!_ib:JJ krtrlHT!1(!1 'trHf. u.!.Iica. Fcrhil~ diii.TcI. "(I<liuo .a_~ edapti- _ KuCo.ti 1\. hr.a.'i~~ "<!Cna ". Krup.c ITO dimn· i. jedan 200 I<J\I.". Obo no"" garnncij. 061 103 OSO '?.ea. 061 149 470 • GrbirlJiCili:! izdajem prosror 5U m2 poted Sb(lpi[\~.oru. t1111uma J1i~ i IJ parcebma.. ~'e:~St:_ Td_ 03:6 83t!..dj. lOO6.. :r. dogovoru.kori:hen! t:i. Tel 624 810 • l)n)dafem • Prodaien dva ocevana le'.akt . .065 595 ll4 odliOn.030 mz...2 CD )50 l(M . Sam..000 m2 zemlje~ d· • J IIko vrclo vliilsti tc: laborntt!ri~ki is(li [::!Ine ~:S!:e VI)doe. Poru"'kog !:.06ll2S 53<1 • ~iem poSkwn. 0614n &54 . Tot. Td (03)54 421 ml.. T'I_ 062606 060 Td.Novi8e&j M 221. • Nokiu 6300 cmi u e::rnrn sran.o Tcl. SV~infonru:mice nil (d: 062 33413.III! IJrbanlsdeka. "Dnevnog cwaza« na 12 strana.IprY<o'lj:aCi ~o:n pump. Tho.ti~ izdajc:m. po. D<ooviCi.[.Ock"piiu.. um:lfl~od..t::l\~ snimai ::!IP"U.j. 061 13I .ng.. TeL 0038..:ij(~t S57012 (0_J8mJl_3f' mo«o).. Raslndolsja..

bijd.. 393 524 k. S'!. T.rno_sli! dvosoban stan ll. b1ia.. kablovska.VW_. ThI. Jdik] prot:bje se nm~~ ~del. Tel.-'QS.1~je 959129 061491831 • Pro<h!jem Mer. papiri.· g. g.000 I\hI..061 911 7117 .. od 400 ml.'or.". drnt9. per brzicn. Tel ()(j 1 260 0% • M.it.:dajem s.d"o. Tol.l$lenom b_ paru c:.c:ijena 350 "''«iObon 6U671 TOI.0 11200·1 Ndi ~ prozan SIal1 80 m2~ Ra- kup. Tel 061 7Z4 611 1 Garaie • izdaicmgarnmul. (}6l 940 465 "'" mI.11<> XL 1.~ Ii Alfu"""". imn:se:r'\'o. n. 16".4.godi"" 12. 1489·1 " lroiposobnn sran 96 nl3." 033411(148 rlc:i. Tol.1plaCeD pore?.40-0 KMlm2_ Tel_ '061 .=kl:nim pOgledom r. 061 743 943 • Prodajcm gamzu C.a baU:. 33 LI • Ml...~ gene-ralno :ireden u Inl. 061 745. 062 'lIO 572 • To)'o" RAV4.(1.06111:.s:!rncima.Tel. 062 972 3Z6 ~."ll mj"""".. .dl21 s 14."...iic:101. Honda ><oro l.50m~.. ul.nJ1. 'kL 062359 '199 • Prodajem kombl Isuzu.I. warl od to b. AS·7.09. 061 8Z IS8S ruJJ}Q'o.I DviB~l~110m ser\'jsu.~bceQtt=0100 glijonjo.ItI\'8tke uliot:t=_ TtI_ 4 Tol.. ThI.033 5. 10%4 . ~ al [~ar.rm 185_6Sr ~-5!100 KM.n 64 ml! dVOSODm:n + 2 belkona.32 i • Pc. I_ r'IItN.!21 pO dctgQvoru. n:nClV[raJ]~ stiropol fus::tdo.:. '"8.0 rnanii " S"'. Td.' ~d. 1l2Illiclt= KNI.. TOL061466 431 ribnieke Z1J[JOVTl ica..gom cermu lej".g. Cijertil po dLl8. prozorl. sp. 001856179.t'llaJ.!l!. .c..I'rodaj<m. 061 276103 • VW ~[lpTDl DSG rlavi.l eentru..an nimljc5U:n stan sa garafum! centralne grijllr'lljf:..-0""'..!] reta • Izdejcm ~ (161188758 061 614 28!l naG:n. :tdapli<ijom pmkro'Vlja dobijcse i 210 kwdnna. Tel.~ Z1l s.Mj. 101.\o\_ Tel- aurarn • Prodo. "ova vaulska stolariia. plus ~gi'lske ambasa- Tel 03%77'71\0 Vii".e.om 59 m plus.062 58S 49S • Prot. . l mijenja kUCu sa okuenioo:m ~ kuru ill :sum Jl::! . S. 0628.. Tel.21592 l "I~je:rn Z.li 1.sutn! lmfu ili ".!we. dcgcvoru. 2006.i.. 061 7"74511 • Pro<h!jern Opel.Cc"tl'.1)9 • Prodaien 40 mz srambenog i 411m2 pcslavcog.t lee: ok. g.<roYaJl.l1ajemd\'fi!iObarIl"tI!Jl1. iz. suuia.ru ~ (]o.~ol~ Tcl 06\ 'lQ3482 prva • Prodaiem Reno kangu.0 di zel. i (IS..0'Va]. rllllilprema. Luci rn. Dijelovi i oprema • Sofe!ii:. ThI. IU s.p . 061 Z3H18 j dvosoban namj~leII S&1Il stovnl proslOr IJ Fe.$k".v~ ''''[0.tnre Ta061360111 st' kLLta:sa garafom u OsijeOSDO""C fuji .radc l"'. • Prodofcrn 3 gumc sa Cc.parkin&.:dirui6 811Ul sa l. ciicaa Jlc500 KM.s{OCno SBr. n21 pbI:U 00 1. ~ uJazi pr [Iii. klirn:<. Td.lT!j~ler! Stan ci u pri v:amoj ba.1 i iva ~"c. .l'Od. dize-J~ dvoja vratn.t.000 lOO.nll1. 400 ml. ~SU'm".. lOS ks..~ k1. 2.Sarflljc~"(L "leI. b. Osjek l1id.c 02: 5Cdarnml.i- .. Ttl..Hrvatskt!: • Prodajcm k. 065 l48 588 kli m a napu n lena. • Pt"Ol1a:i.VllcIl1ll<1:. 1 IMOO K. 9"78744 T uvezee..:1~ parker. J\ za pnv..5OO. 1993..u useljiv..6') . 2012.aSlll:'lI LI Si:tr'aje\-LL T~_{J6l.1lno~ 3 s. 635 ce- 063412264 nlrU.11.. scrvisna. .nu hOI: II. mOO:<prod.I.11. J 16. 061 83ll47J e tzdaiem namj~ten Stall u "nv.I'cw 3lJ7HDI. Srno. S[i3i.d:aiem Yrlo po~oljno dvosoron 3Z2_1J·:nBn. do 27..--. Td: {]o. 6Wr. FhlLcrom. no.kiTI]l.Imojnoljuicm "Cmim~<o !.l1:!(:an.pje:ru s\ude!r.. • Prcdeem pas.. 2012 rrdlil 1511..([aiem In)SObGl. u odlicnom sup iu.:3 ideaJ3JJ ic= i hOo pO- 919054 r- Tel_ 062 [.i.I\nrebnil gnraza Dalmadnska.1(el£:e jiI'jj Mercedes 062. 101.OJl >44 722 . g.I'rodajcrn Ctuoen ZX 1. 061 S I 0964. sl.:sa -4 fiOl. pcpiri urednl. GJ-OA • Prodaicm Fcrd C.na po d\JSO".setjLv oomilh 1ilcp 5UllCii.i'la. 061 "58001 • Prodalem Byundal Accenr.L 066 Z 19 150. dic:mi 5.'ll1J i 5. 20l2.m za sJ. gOO.' I1idZii .Ce ske tii"ie boit.l~ te:n. 061. Td (151 133 750 • Ford fckus 1.f!·WIOSG.d:aj¢m n~.LCki stan 449 • Iz.5_0000 KM. '1CL061 149)90 0611012~5 • Radim dubimko ~nj~ autli:l bude he no\. loda 12 m i bllkon 6 m! 1spred Sl40l3 zemli<. 06J 899 9Ii9 • !'rod:!jc ".II apanman 57 rn2 aaD~JJici ~ kami!iO!1lJ~nU"_grij:]J]jem~ n{ ostilvom Zil:ski oprc:mu i [erHSGm .fj. my [-c. 5uneon. i Il'"".) '" &Jpla\LI_ ~l.e.82 rn2 prvi <prol. Tel.000 kill... Td. 06l1>6 277 domil flU .z::] SIlr.OJ1il.. Td.Q Pol~ Trg :solida. boIl«m.. • Izdiljem (Kovo1c. 83. Thl.I. • Prcdajem god.". ide-. S"'" irna 105 k. p<>S<b.i~ ~ klirnl.roC'm~ regisu-ovrm_ T..K::tsim(l Proh i6!:! sprat."." do 7.r.. g.01):) K.. """"". T<I. cenlJillno grijiIDje.ret. J. Td.·etnI.Te. garo:2a i okurr. 1472·1" • Pr<>d. na n. I !l'''~ cc ThI. 00 J d~'«. l.ct! pes. Tet u bli- • Dobrin.aiajcm stan 610 7.:!h~ ni. tel. 0618il99'll • Ku6J U -centru M~kc:. Gr· oom. 061 188 0. TOI.oban :5:lIUl :lo2rn.' SlillSki I\loot prodajem stan nil do-broj IOk9(...oj. ecnualno..'a sprat...10 964. l ml~ I m2 ~ C9.'m !.IC~ 17bom".lt!i.u..rhadiji].ol1er i... vnda. ?lromada.Dje ipoo"mim Impodlom. fIJI O[Jrt"rnil. poscban \Jloz. 97. 1m.-t10~~ILIi1~!1Qj blizlnl Katedralcl Td. lOOl.] eXIra smniu 1l.& UgnJIU.. podiz:icii csp.\ tijen.000 p~ ci..ros:ob'H. • l'rodllje:m kuru IJ Dra1..M. >pOn e ISO.1.5 KM.Ku.54m2.1OO1.lovic. l2..'il: jtdno. 013446 WI .o(jo'vi_ra~! LIoscljiv kcd Stuaentskog . 6(l . rjjg. dj.:.a 500 Kr..... tedn~ cjclin:3 I..t':) zu dvoipo~ S :iiOb:OUl ili rt(lCOOban u CentnJ (l\iej~ G:blu".romllnslm ulieo. (]6l 193207 • Mijcnjom lukru>:.j..kiDg. r. (61)88 (176 . 9.I~triku.-oda [!::rr! na. 8:8.1garna i t::l~P[I_1""IUi od Fo.t .a S.. T.062 Tol. rcmont} aDl~s.ar~01. prise- • Prcdsjcm . ciicne 0616416&4 • Prcdasm vikcndlcu kuru iznad bnpo L2 HTP nove ave 4 San S. Avd.e:!f.". 063 ISO 753 • Prikolil:4l 14 ku. m"l<l '" [<I:g._-----------------------------" : .... 066 "7341-70 !.m Mercedes Ill.. 061538128 • Dobri ee~=banIII [I zini nove girn. 062 flO 698 n m~. 1e-l 061 365 193 • Proi1:!!ljem fd!.0 HDI. A~e."..-adi od.1-2.. ~"r.) sve dd • 5 vrata lim.~ fiicpc nam iesten ea Ciglnnama 600 KM.. no~' ~me! cijena I (U:OO KJr. • Prud:ajocIT! Audi A3 2000_ god. Bolnickil32.rl 1/1.. im:I <k:sm op"""o.em kurulJ Zep. s:[.. T.&!briiiitJ.do i3vgtlnB . T. Tel.&.su-ov:m. ulaz. T. m2". 101. 185..n Grba . lim.nii 6:100 KJiI-IOL 061 351 (187 • Prodaj. Tel.-.88 m2. ' . do dflfb"): i"" Rcbcta. cliena 8.a ua V sp ratova)~ ad] it!"!Q S(D!1ie.11. AB~ SRS. =100. Illl !.ThI. erna bcJ. 061 806 4V7 • Prod:[lljc:m . erna lxlja. 756 200. vtastiti ~'odomj~ Id. 062818 649 • Prod\Jj<m Sal.stan n~ kUtS u boi!1iLc.~.nd c:ibjcht ] g. Tel. d=rnb" 2004" 66 12-4 gum""". Tel.06l4l1 1% .'I: kolcl. RalI:.6 wei ker. • A'lije:r. 06] j Iw (l~di:o)" blizini. i 066727919 • PrQdajt::!t!.a :stLldcnticc Grb.-ofkgnlll Alipa§no palje.e. Z. 061117 ll6 • SocijaJ.1543234 • ll!rodai'em ku:tu Ita l"oljin:!mfL let.. g.' Mijcnjarn kuru [t cemru SiH:il~a 1:1. 101.ran de 07'.I'rodaj<m Mcrocdo>' !d.ka S. od lilOlV II. 1. Vilo· 5.. Korimi prostor 270 m2) ui pose:bne er~e.~J.. delj." U .ko. Full oprem" p-" MD.)54_ 1489-1 n • Prodajem U • Grbavtea.god."'Ij"" Td.a pc dognvoru. • Prodajero k"tu" ccnlJtl c. urcdnc sc- 2 b. ~.03].. k"'" ked .. 061 llS 975 • bdajem Kr.oIl".061 m • Prcdajem S[9.L_ iill:3d l'(:l.~.. If:t 061157929 am Automobili • Prodejem Renaul [ cl iO :ZOO2~go.""'" 60"7 • 2.[ 5.. loo]<vadtat9.::_ • b.:!irba.g:atafe na Clglanama jed". Tel 061 543 m • lzdaiem SWI u Ncdzarieima.~ I. eeatar (kod or • Prodaiem d vosoban Do. 061 1_4~ V.l.C'~res.000 KM.pUUL Cij~ po 062%5242 2011. IJ k=1w.61601 l 20 I Z.'Ll 1/1.cvu iti pro od\Jj. 061 2. Td. l/3. useljlva.2! V sprat.i6 7Z m2N + 2balkorJ3. Tel..vmJ me~lil: sivi. kod BDI cenua. TOI.7 HDI.sl.Td. l. Cijen:a po Yldenjll ..kolovi" Koloni· ji 250 m2.em nam. 061 795 449 . Tol. odl lenc stan le.jam gulf.l1.. 061 5411137 • Tr~zim $p.101.eJjc."" ad ". rcgistro-.em !. 1471·1« murketa) 'Vetm iednosoban stan (44 m2) na 111 S]1rilEU (zgrila._i kod lellte i _90 m2. cijena :8.3186. 033260 5I 5 • Proda~ ugn:ldnj.Ujelilve''''"_ Tt!L 061 2g6603_ l • Prodaj'e:SoC niiUll~lCT. Ilr- • P. Tel.· raj""".tp rdl~ urade:n velikt serviS:."Jl SUln LI :®·~Ii GrooYica.'Onom. 061169 24J • Vi$O.s"""..ProdajoguJl].l o.! • Prodsiem k:Lh~~U. b. Z mekra c vera. nbs.000 KM.. oprenlB.)91 h'l:."" i lr· stilJ] LIi B lhl3Cu.i.liCfiim fc.ij~nji!rn c~[ve. j • P.n-g.000 I<m..2\1. ~.zaa\_". Td.l6\'Oljno. 653.L a:j-no.. cij'ena i f.lgci ~TVO::. S'"p.is"""'" iat..bc pov.a. III [II 1<0. 'lOt 061 8>6 Ml • Prod.tmMe. . ful Op.om za Silrnje"''O.l. iD~ }J'!J'lfQljIlo~ ClItrn !Starlrc.Lpo$QI.Hi.Or • l7. l.-- ---- --. din. kupljen IJ BiH. 91).lz(ll. En vera ~ehovita! spnu v.l2dnjomsprnliruee. T<I.1a.t mlje.3 850rn2.a m U CC~ I\Ie..cst..'(: g:Llr mo.· .~n .l472 9"71 """""d<:n"""". 061 743757 • PuvQljno ild~ir.!.M) LCD Td....gtWCtl s:a Gor~ :oo. Tel.ora! rl1otO't'a bnsala.asno. • PwdBjcm Golf rI) g'Od_ 1991.D.1sobll i?.e:rnuIU Tm:l~djon.ilT..i-t= i ?:apOOelU kufu ..a . G::ioHII\'_j pcKI ewoo glij:rnjc. i r0rd S·ma>: IjI [00 07. is 3 .nQm kod Robom nO\1ogIildllja43 m2 1]11 dru~ gom Sp.: • P"""'i<m polo troiky 1.300 KM. prodaicm sian 45 JIll] sprat.m: Dol:uillf..{.4 MPI.b 1 >.jcrn Opel """" 1 'kiog. -037 226 461. blizu ~lwlc. dvos. r<g.t '" Skodu oimlvijy l007.ic Vil.I1. 1 05M2 '". 061 431700 VI".. sa garntom.L.I~·~II"pCz. .sio V. 1. kromi"".lje'VO:! mijeTI fa."co OOja. <T"w)."". jcvu.da.itJia_1i:t 061 493 1 • G1. 1411.s. Td. T~.rotI:ajcrn k"Ufu u R.. i l1jivu_ 11::-L05:2 Z ~6 3J3 • Prodll.{]o. g. dina. '101. Kasauei. """'< • BREKA .lila. rclJIciii C.:ft~ 1.OOO.900t .ObnL SrilI[J51 • U Ripru kod Bih""" prochljem d. MOimilo. eifena 4200 KM. OI4Zl!2OO). sOOirnI.p:J~i[l. Pmricrskc Ilg. Td.. Idi. !llOS" .n 11 H r. lei.. 101.Ismcm Mujcz:inov L6:i (p . (690 k& .~I_ KLio. 062.!odja'VJj.c.000 km.' Hl. pla<-u. ""pi n !fl..skuti L p::i- .000KI>\.~~~..nziOD. g.000sm.rnlji~< u S.ti." n~mjclte:ti iMnosobaJl :SIan grliitnje.'_T~I.. g. "ovije gradojo 200 m2 .g. kOO Sumarskog r:!~I.aseban uJ~ K. T. prcko pu'" pekare.6 HOI! 2004_ god.000 KAt • Prod:licmd...' t\iI.. 2 066 415302 • VW pasn flmuzina 2006. If.:s. 39. 61 0 • bilijem jednckrevcrnu il t dvokrevetnu ili ~ djc. (161745981 • Prod:.1!.. dvoj-a vrnta. Tol.061 105 39< Mc:dicil]~ :s kUPI3tilom. ]00 pi od m~s:. 0615589. 061 IS313(1 OSOb::Hl .om."" . Cijc.:i. ma_nji l.033 Kuce • Prodaiem ru~"nu zene Bembesa.3 13(1 • Nil.ovLci l • Vr!o k\'":llitc:Um d. dvije gatat. oelrn:tninu "" /odranu umlnih papira Td. Cmjcti. Kala L:J~ fll'I P + 2. gatah T<I. Ie. T<1.~ d'~1l 1J1a1. redm'nD cdrsavan.-ebci. 995 .!. (Hil rn2 + balkon.066 898 703 T<I.t Tel.'ogrndDja] I/l Zl':mlji~tc L685 k'V<ldt.'11 83 1 od~!o~ moil: i~ 5tm. • Izdaiem kuru re:zide:nc:ijclnog [i pa po~'o.'OJ . eij""" 4lIOKM. izaad 0614g2999 cV1"Smgradn]a.IIWiUl sdi 47 k\v.n.m trowb:m "'"' S7 m2.an :u CC[lirl"ll Zit d"'3 mania db CC.Volilo u ll\ran_redpO!Tl :stanjLl registrovano do 5.5_e_ lii!. 061 1. 2009." 11..000 KM de regisnacijc.Olimpijs. Cifena .7061 OITIj~ili M3- .. i? benzin.n.J sucom grail u Vr.i! ~ .6 fCl!1 400 K.J_t t!3dCq.UJm)VTa7.CD "ud".2 za .1l pra . K. Villi.f:9! ko-d Droge g:imniiZij~I' .lL I LoZioll.. d b:el] .j]mhu.g.:." 352918 • Prodalem ~ 17 m2 u ul.06167"7 383 I . 8J.ars(.' Mi~iam m2 sa gaBr'Ck.d • b:di1jcm namjc:s-t~mt m:miu: g.100 m~ imil gIiJdevinsku i Uj:xii[rronu d0ZV6lu! S~ prikliuf:kr.Trg Zl>rnih ljiljann dvosoba:n ~ ~ m~~dr. Tol.'Ci ~ 1:ed TtLQni600 KM ill odVOrC110 d. -oljm) 'skodu f:abi:[ll 2001.l)! :!iil:!n u.c ked br 8.:_a sl1l. T'.Jta b.'''" 95. Tel.. 126. T<I.ld. 001510%4 • Kovatlei.6. rccie i. Hlfzi s...J1iehen tl'o.000 km. Novo Saeaj cvo.a. god.I16O 273 .:m ::iioblJ s"tudcmici kod SOOjalnogsa upmreoorn hll]inje i 'up.7 .00 ml. godi".i\ukljult:n sav ('J:a:mjd. pT.\ 66 nll. d. s Swi Gmd.10964 "0 pmMUlp"". god. 101...ii..'Mijcl1jiJm dVU5ClbiJn sUm S2m2) ill.lzdajem Tol.000 KM..\l Tit 062 993690 • n:3m~re_rIlJ SQbu $8 up(l{l-<born lruh.. pULIl. Qrbavi:lk. no C.4. godi~t. 1995.ced"" 1987..06lllHSO • Reno megan 06_.L.. benztn] '98.:>Cnm "".m IJ Hrasn.. ambularue..ovoru.rodajem smn U slro.m...:: rcgi.' [1.gOO. 061 686 671 . • Kuc.. DZidZiko_.u.. J Ift. V~ 1~1_063 412 2M 1. T. doSO'wu. &"Odi~e~ leI. Itletali~ aIu f~l~l reglSiWvmn do 3J. n SUi. bel f:..namjcitc:n SlruI U ccrmu Vo. klima.ogavi nal59m~ Amun:a Ha[lgi.. mod<rn<Jg ".-o. TeL (151 • StydCllLiC3JJi:J B.::'::~ p._ro:3! alu felge.17.' P. 9300 K~t 'IN.pnu~ J . 061 4.u.'063 • Ku~'"<! U C. 2 OO1kona. srudenticama Td .slrenat:: 9S.Iooi""""""" uc:erurtl Srn:rog. T<I..s:o:~.itil.II. 03ll 11 598 1275. 647 822.) Ldi di a'kl~ a~ d.l1tticm Slatl kod Ixt~nkf KoSetr'O.kse Sanli.)od uIoz.9 . 061993 18l an..e po (logovoIlJ. . 061 700 '636 . gOO'1. (Hi) 513639 i a3j :.· rom Grn-du Ila Bismku.1s.Ores.&188. pcricd.c.sp['.·(t.063191304 .061 269 835. Td. 03J 485 616 • J:ulajem . Gtimra Btt:. 200 Kl>1.Prodlljem kuCIJ n:a HI il..nJ.em Fial PIJ:n[0 1_9D~ 44 ~".e 5 31]1j~ba51. S14 • P. 19S~.i naJ'n~ren ilj p<:llu.IM.onjc. ktim~ fulllJ)~ 16 101 108 • Prod.000 Kl>1.! vikt:.1:- . 06. (B.d. 1lr. god..ritLmaKisdjilk 11iJ1. t:roSOban Ciien~ 13:U'OO KM.tan1~ pijal.') 989 .e.03Z5% 516i063199266 iI:m~ obj:.' Stan 795449 • Prodmi:e:m golr~ l2. balkcn.il61 269&J·5. 061 149.17112.ul. Td_ 00385 33 728 269 • Jl:mo. 061 31.m~zijC"_ Tel. Td. IJ-egume i ak'urtlllJa[Or! ~(i~::t.M"" 2.065249 1% OkUOD""'. 061 1% 800 . Td.--~' -- --- . cen. TeL 061 . U Zvo~ miku ('.<Iogo.' I~jem Stan.UI!1 Biha6J.061213 Ol36374<)4. VoL.n o~06. full oprema osim klime:. T'I.. &l1!. 'Icl.2OO8. prod>jcm Fc<InosOOruo stan 40 m2 + b-alkof. 217 158.Lizu wbu "drol . ecmi lim. s.l)rod(ijem gol!2! 1937.aU:o_n~ p_ de u blizini Viic<nioc.taJ. Ii!' 1241200 d.1M 318 TDS com"". • Pem::i..1"elefonladrew· .=il..r. 06112103lJ . t~Jiiji~ ~p(. Kas:IoflJ.l.iI.odIiC1J{lm 74. mjcl.3 • I.000 KM.. Tel. Tol..!l:: ViroviliCt': .ja.:li brnrn1 par I1'3t.m. Tel.B mar. Cij.8U fd. 063 405 118 101.06lHH70 . popiri lfl. ]Xivo_lfoo.qS. L~ Ford 1.i:uhinjom radcnom pc nnrudibi. 10. • . erazu 0 iednciposoban stan 45 m2) lift..515 .1-1.5 m2) 818 001 zoom • bdaiem .a. still] j5 rn y ~moj~ !rod mlOl'Ilog so· d!i renovo kabl.LiclJj!3ID .l)rodajem Ford ~n 9S_ god.tci. 063 491 39l • Prodajem golf 4.Cijo"' 4. 061 ~2 999 rV vid'Di". 'IN. 061 Il8 028 vc:t]01 Stanovi TOI.tcdr. rvisiran 1>0.07.. 061 35669l • A uro oglediili3 ~ :re[l'(lviz. Poscl1an ul~ kabloV5ka il] L:c-tne'I.m~ donuo<..._. 2 dWlmn.do 0312012_) C1 ie!J:3 '7_J 00 KM.1.alli + baJk(. sud. (l6Z 15901. 065 0.I.i~.rije of'ra:f.' I.ttru d~ roaoja od S'tatmg Gr:ad:l do Otuke.j""" izdajcm Ji. li(\J balkoll:~ b]_iJ::i~ IL. Ml'o-!!l"'doja. pla"" mecdik."i~tvo 111. TeL 061 1337>0 • VW geM l)9 tdi k. • Izdaicm garscaieru i 2 sooesa UJI'O"" lrebom ku hinre:. ThI.o.. kod Bosm:d. r<g <1.ko" Prijek~ prodaje $t= u$t'. mI i<. kf3blovsb TV Kl)(I Vitf"_ ToL06189H66 J :5IlJbc: rtllmjdtertc:.1. 06\ 713 031. Tl:!.(161563 900 io. T.1'1.. Tel.p<l<.Ieda.m.n.l(]O. Sarujo'" vo. I.[lo .·"OipO$(lb9:n S!aj] s.i ems ran 13lJm2u_~ neu Samjeva.L063 6:5"9 3 . 061 916 ~w . l. 81.•.. T. I HI.aj~mSlan 90 m2."dSnic:Bt jednosol:t:!111 !a 'I.am knell.[:Bn i gara'-u. 061319035 • Prod:)j~m 1~t.'9.jom garazu (paplri da no 'oj lo].j l 200 KM_ R<!.ilra.lrt +. • Mljeniam terveroooOOn SIan U eer.500 KAI.8 m sa 370 m2 . 061 147067 iii 06llG7 976 e lzdaicm dl!i1W501::J.' p..i rt t.ol>90. p""u godiou.I. XI :Spri!ll.. Tel. Td.ka br_ 39.a'lfi~ kl'lciji u Stu'Om gr:Jd~.lzdtijan oami&o:.. va!1i 7_'ljII50 Kj\'\. 061 2m 921 1WI. !II vL Td. ct3Zno grjjiIDjc.061 • hdajcm (l\:Qkfl:Vc:tll'l.-eli:lcim 00\kQnom II <p" 4(. grija11F:e~ in!:ertiel.I. ""10. ""VI>1 Ijno. 061 812.000 m :q.pu ta K 1ini~:kog) rrosoban sum (67 m2) na III $pr. 00.I.adlaID i kubinjom cc_ntralno. Odmah U.. 3(1.do 07/12. visoko priwnlje... btlndc vra- • VOGO~CA •. bos:tIL-S"u h:utu ri:. '"" talik si1.'Iat~~ prvi vlasnik. G 20.[ 061133 "750 .".------ Vogo:~i j. Tel. I""ilp"" ""_~ 10- ebt • P-rodajem Cil_d_dyI gulfu di:tnI srnniu k:w nO\'~ kemp-let ofurban.8 :!inl. Tol.!OO 0. 2.. <Ill? 2. Imla y l e!2i."'L-'W_~ boIl1iiZ. : k. uda~ lier. 061 "7SS 076 • PrOO~jc:Ul aulo -cd d.' lzdnjem oornjcSleD SE>UJU OO\-"Oj !:Cod Kt.. f'r."u·Po::'!o cevisn a! itd. --.817960 • .9diicl. 701 387 h uhl. Td. :SHU' Llia2.:lViD'.s.000 KM_ ms To!.. M_ o. reglstroVnn do d"""". (161. 2: balk_! ~ We..s:n.: i pclQvrll: a is''>t: Li- lep6e. zanlic.l307~ 1. 061 153 13(1 • BIELA \fE..!2 sra1". regj. &". klimn. ]lll.a)l3jcvu rnijclJj:a. 061 1% 800 • AI L. • SIan lJ . '" <logo""..6.""oS".ti).'O 2004'1 • f'abb Cil." W oCr! t 999_ gOO_. 001 liS 611 • Pn:tdaje-l'll 9. T01. svim prikljlli'<:tmOl i LJI~dnim papirim:a... nevi mod.Qd ~-ske • l:zdaj(om d'VOk. 2000. [31' Saraleeo! llol. Td..000. crvene bo]c. 061 7&8 076 LOrom • ljo'.S. I:'UI:SClj'eH'r. n sp.' Hitoo prod:ajcm :st:. Tol.. Td.066 4&8 stan - :5-.lido. 0654758!l6 .W 31~I EJ6.1jem ilj mljc.. cd 1I do ISs. =vismJ. !"J~selje 13a_od Smj:l nil d. 062 %9539 Prodgtjl:{Il p(l ..~ leI< :id:lplir..(]Uk-tIlT [JO-~. ~'J 1/1! uselii •. 1)61 173 773 I ".. :1:1 ke gu me.taJ'i.. 061110 1"79 Td.5.9 rd~ ZOO>_ S-OO. povoljno.l.ljIL~ Vrna hvntzan sta~ Nc. ga:t'ilfu na Dobrinii 2..j.rnD ccntralno grijan [(. • Prod. Tel. 00. UI«!n.ll ~ . 065 849 187 kw~kanl.I! ul.e:.l_ 06. :sprnnJ IJ ..".[.) 1.ilm i grijanfe_m prodaje':se iii mj~llja Zi] peri rtriiu ~ J]cdJpl~tu_ Cijel... vi l/!'J ciieaa . ili d\J 20 """. Skodu fabiu 1317>O Kamioni 1'196. 7'000 ~raJtW • :JCypgr1 -em".JlJlik ill Bismk sa posebnlm ulazom od llQ ~o 200 KM_ Tel.du. regiatrnvun de juna :2012'1 servtetran L.. Hj'C'J}]X!gled ". 200.njam kuru U Srnrom GLildu 2.lzdajorn namjeSren dcosoean stan 5S m2 no do. benzirtac 1.Q.. 101. po viden.im~ ni bal po<Irum 10 mz.taLiji pls[oji lid 1% i.08. pnn)dLCpi m Ijud. 8.. pijace .di 43.tahle.a1r'8.n:mlljca mole i mini moIcl. 2. klfmn.. a&lpl1. TOI. Cij~na 7. mcmli k srebrea.~s=.. 'lXliri fdg.g.!. 89.a~j)'i'ii1 s~r.m kubi~ njl1m_ lH.c.reko. MIUda 121 911 god_j TUl'Olli :t~f!l'-10.gumam:a 16 ~ S!rod" originol. [IT!jil 'mltil.nO: Stan rnZom IJ 338784 7.tilllnO_ Tel.. 010 [db'" full."'j'.' MiJcnjam galXlfljeru Cigilmc n. klj'l 3.5". 001 SO.:.n.471 276 1&4412 . V<>go!6o.iji iii mijeonjtiJi. bliaioa skclc.talf7."" do "".-.1'1.i":!lU~ C"ije-n:a 1_9.000 KM.~.tfumi".$.b. .' ProdajeID '[n):rob:t!1 S1:ilIn P12~r.. gtJti.063 ZlO 998 l l 643.Q • Prnd~jem. leI. eeg.

addbih.a.t.27 _09_ II..-a dt~a"":iu.dle"nog kanlonalnog .5:kog kanw:na Ncpotpl.a~ti It" Opi:s postova: Opis poslcva sadrzan le u rcksru [avncg koekursa.iu!.CInaz. Zakona 0 dr. Kandidati . dvije b.govtba.mil p.kom " zajavni oglas ~ne otv."~Vf.b'li.mujo Vfenle. BiH Odjeljenjc Agcncijc ZiJ Tuzlansk:i i POs.67 lOS i S/06).lpila hnrlid::ui ..· pcznavanje radii na racunaru 1- o a) K a n didnti koi j su e vi den ti rani u Regis uu draa vn ih sl uzbcn ika Fcdcruci je Bi:H ko ji vodi Agcnci ia za draavnu sluabu Federaci]e B~H (po:~nojeC1 dreavnt s.l s.i 5U dostavltl stjcdct':u dokumentaclfu (original m ovjerene koplje).)rm':lS.~d~ ~5tllt" na eadc j :SQI..mC-nu i m.orLa Sredisn] a Bosna'' ~ u ime Opeine Donji Vakuf.. nnkon 06..\ sa ~Iano". PUI¢1ti weh st.04.i [III.gQ'v.0 re:mhatima kOIli:Ull'S3t dOSli3vili Age-neiji SV'II! -d.mrije od 6 mj=i) iii kopija CIPS-ove Iiene karle .CIkom: '~JVD.no sve Ha~.did~Le !toji takav ispir irnaju :poloZ~n)! 4.".!ll:S'::bu FBiH (mof.04.nom statu ~ Dokaz 0 poloU:.lom POIcebDOm dokumen13cijom dos.nIiI AgCllC..ibene p05(e.02..e .~ prj j ave n ete se uzed 1Ii razrna rra. broj:07/1-02.opozun .oe se 0 teh n itkoj lspra vnosti i cisto6 VOl!: lla~ • vrsi poslO'lj..adsfbih..go'VI"CItlent prijave nee¢" St Uteti 1.Javni kon..'Od.i!dom SFRJ nakan 06.2005. r.. i s\ru. b.m<l Fede'raC"ij~ BiH 'jo plliem PQ~h~'~ pl'fPQru~nQ n.nte ( originali iii ovj erene kopi je .rcsu: c n Accl'l ~:ii.d'riavnog slntbe.adsfbih.. od 3 mje.i njego\'oj upou'eb.mu! vrli:.Ukoti ko budc i.dresu u roku od 15 (petn. KuclI:kovicj broj 2..gov.'uJ. e' kOnKUr8. ii!Vflllm iSptlU:.iI i3d.JgO~ITc"'[[!'c'.opcina Gracanica upucuje POZIV za ucesce javnosti u postupku izdavanja okolinske dozvole za objekat fanne za uzgoj broilera u opcini Gracanica 1." no "od..:I.~ilJ.icil~ iJi na 'Web :stranlc.ni: fnspl.c lrazi dostavljimje dokaZ:il. :nam jcile:o ika u F ederallJ.1·1057.l:.! HERCEGOVJNA T.Omit: 08: poj i..:'3d MilSlo. sljed.fijom i os.::rccgo . Tuzla i c) Rok za podnosenje primjedbi i pitanja: 30 dana od dana objavljivanja ovog poziva.icko-dobojski i Srednjobosanski kan[Qn~ Ku(:ukoVLCi broj 2.1 rQku od 5 d:. nakon zavrsene visokc suueec sprercc.o rezultilt diciplinske k. lZ<l.god. il i na web arran it: i A.nik VKV"oz.sluCi3ju da A.kuhorn.oik:ildja.sca".mjc.VU etepcn s.~c :Se u/:cli U r. dipl.e Sf dobili L1pros\orijama Oclie-ljel'llj:a A. N ep-o lpunc i ne bLagovremene mr~ Enver MINISTAR 'Bijedic UI.. odnm.bi kanron afKanI.c odnosc na pojedine u:sloyc konkuISiI. -polozcn atrucni inspe.I'Yjel:B.kamona. vrSenje uvida u dokumentaciju.!(jedan) jz.kull.a: d.l.mnici Agc:nc-iic: za drZavolJ SIUlbu FBiH ''If'.godjne)..I: +3&736550025.ll..~je" 7.:il..S]u~_benim novi.ati .1 Mos .: za Tuzlanski i Pcsavskl kanron .~B~k!J1cgorije." ..06.1-4-20-2106 od 16.i pravosudnom i. 39104.h.l!l b rOJ 2"]0 75000 Tuil..l3~ bra.ilt i.v.~ C1d.ndicl". 3.~nog i:'.B.azn~ na .vno· ".e (I jS. analiza iii misljenj.KOIl.1 s! u~b u f"Bi (of Www ads fb ~b go . i :stntcnog j.i:salle evidencije 0 .love po nalogu no posredn og rukovodioC3. 88000 MOSTAR· BOSNA. ta VO:l.cc!.luibenid) prliavliuju se 'ria konkurs dostavljanlem uredno poPl.m drtavne s.zacin Fedemlnog min.'ez:an do..tan.."r pro· 2 meta i kQrnUl1ikacija.nja .nia.dobojski i Sred:njobosanski Ul.mlesra rukovQde. bid ce obil'Vje.3104. ha U""jc.li nomj.. ll. 34. op~~g 1:nanja. LL S (. Fa>:: +38736550024 . koji [e objavljen dT7.J!vfle :slu~benike u ilJ. objavljujc novine Federaciie BiH\ br.341· J /09 od 28.ijl.l i tehnicki Nniv grupe po.ni pUlem web strn.1'00 Agcncija aa drzav n 1] i :slL1!bu Fe-derneije OiH (pos. d. kandidati trcbaju iSpUT'!j:iU'l!.""'iIr.. 3.2005 .:s-Iuzbenih 'U Kaatonalnoi post (jiveTuzfanskog kanto na --- .a: V rslil d jel <l![:nosri: v . podnosenje primjedbi.Il U roku od. l.3z:matr.lova: .s[:i!ve darn 0 -polo'.06.god.20 lO.n.(II'-u_ a OI 14n701 .cne knjige rod. Vo.gQy.broj :0 1. Organ uprave odgovoran za donosenje._53 Nil osncvu ctane 2:t Zekcna 0 dreevncl sluabl u Federaciji BiH (nSluroenc novinc Pederaclie BiH~ hr. Zi3.uTcd ne i J1l:bl ...5t:avi[i Age-nc-iii s. UI S inspeke:iJ8k-e i'0..n palo'-:iLi Kada se Z8 W S:l~kf. (t:ri) god.[Le ~rLj:i'i""C' nl... k.I-eb'lle dOk:£L~.\I'llu slu.i~$IQ pOJliga.l~eL!.2/07 od 15.i konklJrsa.lnjenog prijavl"Jog obrases Ageneije (mole se preuzeti u prostorijama Odjetjenja Agel.:struci n:!.otpreme s.i.. V K V "o. i nd{l.aji dOSl8ve dQkar. Slarlne b mj 2~ 75 000 T uzla..ndidni du:tlli.!.lut. Fcdt.lova: Sloi!eoo" p".li ob:r~lac Agendie ~ ddavau :slu:(bu Fedemeijt niH (moze s.mvili Ijekarsko uvjerenie zdrav"..~[OVi: kDn ku[s.QUl m lni5~rstvu. 0()7 . 19'92.d. l.cima koi i ~c cd. nakon aavrsenc visokc seuene sprcme.t .c: spremc.1 rSzlIiatr3ti. DTREKTOR .fblh.raln i min is..sluibcnih u Ka. 39104! 54/04J 67/0"5 i SiOC) i ~Ia ea l .s.xavrfen pra . p. pro-meta i :komu. =BOSNA 1 HERCEGOVINA FEDERACljA BOSNE 1 HERCEGOVlNE FEDERALNO M1NISTARSTVO PROMET A t KOMUNIKACUA FEDERATION FEDERAL BOSNIA AND HERZEGOVINA OF BOSNIA AND HERZEGOVINA MIN1STRY OF TRANSPORT AND COMMUN!CA TrONS Broj:om-34·3 -1898 -3/1.H.5:love Tuz!an. • bri. a U vo.:J . Federalno millistantvo b) Organ up rave nadlezan za dobijanje reIevantne informacije.il.th'lli slu~benici) pfijavljujll se na kr.asti u~ <ivu na pl'ij javni ogla$ dos'la viti sljedee. ncbla. nje rada na r3CU!1...a :ia. i:spita. du.gani. Lfakalretsku djplomu (noSll'lficL5"2nil diploma.] Zeuica.d:s. okolinske dozvole: Ministarstvo prostornog uredenja i zastite okolice TK. vjcti_ N apom~na.PLtrijil\'ii:!1ju uvje't8 konkul"$(i! dostavili A_gerieiji 1.god. diploma (nos trificirana di ploma.na od dmnll prijema oha"'i~:. ..:!IC8 k~ttgo-rijej "D -pQz"~ .i knndidati du7.genC".lolen ispi.nom voz:ackom is:pim j~B'[ k3Iegorijc · Uvje.asp. co Dnevni avaz_"_".ja is-pita QPceg: ~"a."st~ rukovodcec!.inoC mdliogsla.~fljke u illsljru~ ci j ama Bosnc i Hr.i~ 'koji i:spunjavaju us.\·life:i~L1:B!H ili [c diploma neeena u: (lekoj eo clrl'.uttiiIima kOIl.iJz. dria v nog.OCll.ste. · v~ i i druge po.1Iiva nasralni raspadom SFRj. ooja'Vfjuje Ministarstvo prostornog uredenja i zastite okolice Tuzlanskog kantona u saradnii sa Hadzic Omerom iz 8tjepan Poija .2007. ."vili li"no iii pmem po!.li pdje preuzimo. kRndi~ dati ~oji i.lljavanju uslov:a: konkufsa dosla'Vitj Agencijt II roku od S dana oel! dana prijema obavijes:li Agcncije "koiam:s.l DC-t. broj: 07/1.:ija ne raspol:lZe podacima koji:s.".kontu1'5 :ta POPUJlU.obavlja poslave uprnvlj.e dutan 1.k.nj.r. 2. r. isd ie du~e.: lzabrani kandida! "" bili oba.lova: S "'!u.:dlrl C u.ok'SZt 0 ispunja'L!'anju USIOV.l oj 8J u'bi u Federaciji Bi H (2~Sl L1'~i'le nilv Inc TK1J~ br:J2I10)~ Agcnc:ija:!!:a drsavcu slczbu Fedcraclie Bosnc i Herccgoviue.. 000 TU1.nravaju qvjNtkOllkurs.z.".c BiH~ www ijdsfhi b My bil.!g prilavnog obmsca Agcmcijc. Zakona 0 nan.god. : B raj izvr~ iloc": n ami .0 1. su dostaviti .o vnoi . Za](ona I) preuzi man i u ZakOj'j_9 0 d t'1."/: operatj. red..brnn.rs: o 4 Odieljenje Agencijil Agencije z.e d~c{ rn jc:sec:i rod nog Sl<lza poslo vi pomocn e dje.rs 6e bili dul:nt potrebllc dokaze 0.tvnoj stuibi u Fcderaciii Bosne i Hcrcegovine! kandidati rrebaiu ispunjavaei i slijedede poscbne uslove. Z.f.olo:len s[rue:nt iilspek[orskj ispil. dlJ.II!!III~." i komuDikacija br"j:Ol-02+217/05 od 14.e 0.. informacija.av·~ti u roku od 15 dana od objllve javno. !J. godlne). radD o~ mif.tacla..l.t prcuze[j til proslorijilrn.kurs l:a: P'Opu:n.njut. JAVNI KONKURS brei 7ll I).) dana od dao" ob.lzbe u Fed.ti: Pored opclh U"Ji~Ii3 predvldereih clanom 25... dda. Tok postupka: JAVNIOGLAS popu t1 u tad pog m jest .a .no o""dredeno vr·iieme sa probnim radom u ltajanju od 3 (lfi) mj". niie obubva"en odredi>orn cllX I. iUf.renje 0 dr""vljanstvu BiB ( ne .nja.ar..2006.3) kiin di dl3tl koji imaju $1:a'LI$ drh. S41~)4.jc.Dokaz 0 rad.lU Zakonom Lnv.u·JKllt'$ dostavljanjem urednn P'O'plInje. Do 'k.Dj.8 dn.po.opunjen prij:avf. prom eta i korn UP ikac:ija 1. oroj:Ol. Gracanica).ki SI:ali n. obj!!J"ljuje za popunu radnlJlij..lovi "" "Iie nj" pool".ioi Donii Yakuf -Gla vnl kanUJ:nal.njo da '0 protiv k.. a) NaCin ucesca iavnosti: Dostava u pismenoj formi primjedbi.n ie. potvrdatu\lierenj~ 10radnom stazu u .u imc Karnouulae upravc aa inspckcijske pcstove TUJo'Janskog. i u ['0h ku od lS dana od obja . 2.. tadnog .v~iJ~~ uu web srrantcl Ageeelie 7.acinog mj...ku.1/07 od 13.zbu Fedefilcij1:' Bi.i] dr1:J.t:nom strucnom Inspekrorskom ispitu {za kIU. s. Kandidnj kojt dc.n k8ndid.vnog slu!beniik. ili na web stranici Agcnci]c www. og konkur. ukol ike fakuhet nije za vrscn u BiH i h [e diplo ma SlcCcna u ncko i' od draa va n:asli1.. urvrdene u Pravilaiku 0 unurrasnioi crganixecl]! [10: VSS!VU stcpen sttu~n." 1 (jedan) djelom. Napomena: U .veooj .mje:s.ai joeduZ:o.j.e dokume. Agencija Hercegovine. bb. 29!03Jo 23/04. !. 0 strucIl oj 5prem j · bvod iz mOli. Ul . ~B" ka '"go ri je i nOljman i.i. iii p mvo5udnom i:spi tlJ izuzimaiu :seod pOlii!.neod dana obja'lljivanja u Federaciji BiB" odnosno u BiH oglaSil nije otpu~'teQ iz organa drZavne $[uib~ · lzj. Prijave sa kra. 15/292 1 • St:rucni ~a'Vjetni:k za imovlnsko-pravne pcslcve • 1 (j edan) izv~.a./'LLvicrc:njc 0 radncm srazu U suucl. opecg 2Danj3."1 u wSluzbcni..1 roku Qd 8 dan~ Qd d8JU! priiernL! oD. • vodi prop. Ustav.je!lenieima U organirna drZavne ..1oi r.uda (ne "'rijo da U PQ$led.morn ill voziJ.9 Prij:i\'ljiv. 2.cijc a ae ddl!lvl'lu s.posobno.Q polo:te:nom Sl·rL. DIREKTOR Scad Masla..li i s_liede~t-cscbne uvjete: -VSS . dipl. n]u rada na raeuncru.nClsno s:w! n9'e:ne dOKUme1)te treb-a dc:ma .kom biogr. U sl u~aj U da Agcncija not mspo!Il~i: pml:a.icoI! A!.i AgenC'.r-atij.ij.i Donji' Vakl"r' Ncpotpune~ .il Odjdjenja Agencije za Zfrll..rsa.i]3C O..cijc za Zenieko-doboiski i Sredniobosanski kumon..njc bilo kojem nivou vl.: (moje ae prcueed u peossoriiarna Odjdj1:.rZllvnll :shlWU Fe:dcrilcije BiH 'kanton u Ze. Predlozena aktivnost: objekat farme za uzgoj brojlera (optins.i nil web st. BosDe i Hercegoviue Napomen.i:. ia .azna.l~nOm upravDom ispilu.:k10.lIl.ri.. Prijlllvu:na konkurs..l'¢d.ac Op i.:enom slruf:fiom upti3vTLom isp-im..34--123"7. 20 Na osnovu ciano 20 i cl". il.IOij"i: Pored cpsrih usjova predvidenih clanom 2:5.bat b) Ostsli k.iI.ta.cu.e~ nije ZII.i kandid:l[ j.09 . broj 03/1·49.ciju (original ili ovierene kopij...bat b) Ostal.na.:lcIlIiI 01) rcz. ja'l.kursa) bili CC obavjdtcni. ukeliko ra.deC" doku..cne: dOKumcrne rr-cba dost. god.nU i m. 1'1::!.a0 drzavnoi siu!bi u Fedemcl]! Beene i Hereegevlne.:' r. 291Q3.i ispit~ -pO. slul.e www.(ik.rojeci tlr'.:Jtu:ll:aru~ 4.nika u Opei.nen.L.HOlS/05 od 17.I u.gendje ~_.i krivicni poSlup"k oct n.-dclJ i . da.m novinilmii FBiH~'~ puu:m pOOte} prcporuec:no nil ild. Zcn.• kQji is}JQ. datu.va prome.fbjh 'ijfH' bul.s[iru(:ij3mil BmlJJC i Hero::go\fine i!.~u.. ozi:lu. biava.:tl!lnski L P'usavsld kamQn ~ Slalina brot 21 7.: ijaIn I. upravi U! lnspekcljske za popunu radncg mjcsta JAVNIKONKURS drdavneg sluzbenlka u Opc. n."SluZ:bene nevi ne Sredniobosanskog za drzavnu slufbu Federucije Bosne j Na osnovu claue 24.no.1 U007.radii BiH (~Slufbene novine Federacije BiH« bIoj. Broce Feji".. misljenja i sugestija.maiu SHUHS.re dostave i.D!Jnia.ice Agencije za ddavDli.\I'i)~ zacka dee-ole ~ voeaea .'HiQg :slu~b~riika bi6e dLlZoi pO!.nloDa. Prijavu Da konkur:5.a U." 23.loir'¢ kon. 49/05 ) i P.li.i"a U struci nakon sticenja VSS.doKl!Iz (I polot.): I.poplJIlic:n prijavni obraaac Agoell.aoilnika" unmra!njoj o. Kucukl>vi 0. dtia'\'till slll1bll Fed N<Leij e.:ma od dalla pd~~mil obilvijl!Sd Agcllcije koiom ~ lJIlzj dootilvliilnje dok:!lZJ...poL'lrdu.cDo slozen..a relevantnim za datu aktivnost..iestu pola.g:an..god .ne konkurs: a) KI3 n iii d uri koj i su ev Idenrlran i u: Regi stru d rtav nl h slujb cni ka F ederacl jc Hi H kc j i '1.tl(.imi!J Uipita optcg O!:."vlji""oja n d"cI'nim Ii· ° Sto'Vim3.OOl.god.oi upra .annm 'S.ar. zavraen pravni rakul(Cl najmanje 3. Rodoi Qdnos .klord.spilU i2u:timaju St od! polaganja i:spinJ. 6.l LI~bu FI}i H w\'!fW'.1992.nom i:SpL\U ~g dd. ispu..~kancld..pis pcstcva: Opis poS]OV3 sadrsan je u reksru [avnog konkursa koji je obiavlien na web srranici Agenciie xa dda vnu sl uzbu Federsci] e B ~H~www_adsfuih_g'Q'v_be Us.oCncije Z. bb 88000 MOSTAR Sa o.ku.. 1_Zakona Federacii i Bosne i Hercegovi I"J e (.tn . izvrsioC3: Pozicija . broj:OI-34--35-2107 od 24.1l: ko· nkurw n .god. Aleja Alije Izetbegovica 2."Slllzbl2ne 0 preuzi mao [u Zakona 0 drl.11. ~ 72000 Zenie" SOl naznakom.ne spreme .spitQ kaf!did'at.lii.a\ k'oji ne. oe Fejio.n1cko.kon suca· :Iljs VSS~ 3_ clokPz 0 po:zn8\':!!I.IH'!jt. www.enih (ne starije od 6 mjeseci) " Uvj.3VIJ 1.01 .. ]l3bril!1.-najp n manie 5 (pe~) godillil rndnog SHZo na poslovlma svcie struke.gem. slu~benirn mOlornim I'ozilom. Zakona 0 drzavncj slulb~ 11 Federaciji BiH (. dClka:ze 'il is:punj:a:v:B.niva.'!enika. dmvntliG ..V\'O' j3¢:.reSll: Prfjavljivanie na kon.oglasi ~.avjclte.'J. kao i izradu naerta okoJinske dozvoIe: Ministarstvo prostornog uredenja i zastite okolice TK.cca) ka.

. ......f'IWII'I.. 8re>'~ DtJII1k1IBtl ~ ~ 3 4 . __ oIr ..I "" t.Il<t<qo~ 1. .".j.t&..o Dmr>Wo BoI1 0 ~1l1U Jwo'r\llg ~:13 "'-MJ'I .~~~P"IJ.... .s.....XUPPOSLOVHIM .." _ ...' ......._u LJji ...!............... "... ""'" poi> lin. ·.. u . u.<m..'n.._" """&oIooJo""·.. .. 0I0/_"'" Ii' '<L 10 2011....\bria>o. F"""'''' . ~"" ~ " """" ....mla_.." ..T~ dec... I. pW: I"'!" Po> ctp.'J: "'P"I ilolUJ<dooaihr ". ... prizernlje povrsine 140. pt9Ift¥l\II"..I lIL Na prvom rocistu za javuo nadrnetanje ne moze se nepokrernost prcdati ispod urvrdene vrijednosti... .. J..iI ~I~"JC __ . . •"")< dt-.«J80111C11 od 28 J 2001 ~ I. soba b roj 13 s a po cetk(l m u 11. '<r'pJ P"<'I ~ __ !>a*l .. ~ (~r: i"•. ~ huI'.16 m2...lj.. sa pripadajucim zemljistem sve oznaceno kao kc..k a. ....tria oti.ii~~ ." _ J'1Iic1lnU".10>_ "hML . S71 ..-.. ~_""'" ~"'lOk Do ~ vrlIto_iIII>I . ~..... protiv Sarajevska 10.OQ NI IlI!MlO nol".."".."'~ olr<iox lIt. prodaiorn na o izvrsnom posiupku (~Sl...."". jl. ~ '"""" be.. Cehajicu advokaru iz Gracanice...000. :ll"r'I~ . ... ... no osnovu clans 82..ctnAuru' RI ~IIN"!'III D«Ii~I)lIl'2~2 .. osim ako se stranke drugaciie v.o... ""'..'""t...-mmhI"'~ _ 0.. ""~ oi<Lbn..010 i 1'>11<\1> III 2 blo. ptIi.tllh~': ~""..... _ern .al: '9"" ~ I"'ri-' • . loli.. "JIO" u.... ~"JlI~I"'~'i< 'l>o 110".lo..ath... r..-..H 0 bl' ¥ ~ u I e ~ u. ZII. . ...IlENOG JAVIiOG NADMETANJA lIrId no IIIR'<IJIi!1JO ~ _ 8ib..o lti. "...1 IdapClO[..:I>:lUr....."""'.."._'" a.. '1" L." ce .. ~ •""•.. .1>1.. ~"'II"'_. '''''''~ i".. '_'f"<T'I''''f''''J.._ Dnevni avaz oglasi BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE TUZLANSKIKANTON OPCINSKI SUD GRACANICA Broj: 270 Ip 000926 071p (s tari broj: 027......~ "'. novine FBiH" 32/03).. ~ ldOl.IIjzI . upisano u Zk... . Zakona o izvrsnom postupku lIZ uslov da priie roeista za prodaiu II.m \1...l'"r~"" ........._. ..U>!... ~u..... .... j<l.... ~ .-.~ "'..1"" ~.o L'I. . I povrsine 95.......1 ZMl6 I liI'J1)~1 2...~t.1 "'_...'i_. Ponudacima cija po nuda nije prihvacena vratit ce jernstvo udmah nakon zakljucenja j avonc prod.. zastupaaa po punomocniku Nesetu napla te duga u iznosu od "53... ..m.08.no". ...('O\ I" E (.t"w .<. TIIlIL ... p""''''" ""1'''_"'" ""II" ". prvi sprat povrsine 182..1_ 1(.. - .""""..... 15 ~ It ~ ~ .. br.tb OiWlII..ll IJItIIo!no 1_ ~ __.. ~ I~ ...... Na iavno] prodaji rnogu ucesrvovati sva fizicka i pravna lie. .. p'~ne pcIIIcmI ~ -lIIOIgiOOl Uledi H up~~ <I """11100 rod '"UaJ.il"l""'. ~1'''l-... ~IIIi:". Gracanica broj 132-1800-309503688.-Iw _~.. ""I. !. ""'"'~ • do...r. __ 9ttkc. ~r>h_ ....15 m2... "'. ••".80 m2..I . 'NoIMI~~<I. ' ...... UaJioba I'lII-''''J<m» nllII>ll<.~JI1""III~._o.a.. . III _ ~ II< 1Ilm-<r" ~ _ 1'.....I... ....111(-11'11'" 1..: broJidoI> ...n.clo! ..." ""- 00'bl. :'LoM"'II """'" " __ .' .tuo .~._." Brtka [).. .1'od.....In1 J c....._hj'tt . fO'W" Oil 0. ~ . · _I DIC iWIt.1~l1pJ ~i<I"''''1:.-aIl. .IJ.. '--I . .. . ..Iz polozenog jemstva aamirit cese troskovi nove prodaie i naknaditi razlika izmedu ciiene postignure na priiasnjo] i novoi prodaji.. Pocerne pooude za prvo rociste no iznose manje 0111/2 urvrdene vrijed nos ri n ere bi ti razrnatrane. crp-..". 'V u { U""""~'..... I KOHt<URS UV. fTIOI<niaIoo'Ir .W I!.dO ..". oIul+oo "".~ . ~. 1.J_ ltu"""""l< ell fllll1 w.. . br..~ ~ ja_' . ...I""" ~~ " .~ __ ..r ~ ed '..lJ .......... p._ \1>nM \....eooioloMoho. . _ ..zaiednicko stepeniste povrsine 20.2S."'..~..63 m2...I.""""""Q le l..n~~~W'('tjI. ro. Salkic. ' "<>I_ltiM _""'......_.Wo: ~ ~ 1• ~ p<IIi<.."..""".8.lII . II~ dlpLInll. 801-1 brq Ol.... 1'''1'<''''' I "'1'f'SiI ocI ~"'P"I ·do I"dF.....l'lir~ 'r~ I'IM!>OO D. .. _..pIO&ilW" '!IllgaaNi .2(J... Ako kupac u odredenom rcku ne _polcfi cijenu slid rjesenjern prcdaiu oglasiti nevazecom i odrediti novu prodaiu.._odoodl<~~' ·d:o"ll'"~ .<11 . ...52 t..-".1 I'-!~ ptiJ'l!illl\l...-...1..__ •~ <hi"" 2UO.S.. "' .08 201 L godine Opcinski sud u Gracanici.. 1I<~_.. vezu placanja poreza na promet nepokrernosri.~ n>i:Ioih~ • . tI ukup p:dJcvM .PUTDI US. 1... i .... J ernstvo se polaze na racun . IlIcr~C...O>J'5<'IIol~ . " ])0\." . pi'" "U... J~ ~Q 0>lOI< <lr~' _ ~.porIaIu ~ '~C!l! Wl'aI'iI~ 'BoI1 • ""omrlOt' ..~~~r ..1.I . ~ M.o). .'ItJM-~1. VI.PROSTORA I MAGAC'INJIo ... pOI!Ovron prMICA I rnIOIC'N puI.....otIro 1...Pet Ioklilnom oDold!'Ij!!I " z•• up poalovnoto .tI<a DlotnlcIlo.... 'LI< .~ ~ "!I<"'("'~'i i..0-1 P-07-000094) Grn"aoica. "' .. n DAVAHJE JAY...U... . ..~ 11'-" BI~'~ BH" tIrQt 2Ml71 0 IDf¥lro I dctpIrO p.. IJM("'-O UI'> kll\ I F. srrucni suradnik Selma.b '.... 101. lulo ""'''jr ._ .soo ~~'" _.\t. ime jemstva polozi iznos od 10% od utvrdene vrijednosti nekretnina.. stan br.u. •""i< -..n.. ulwp" nIenom MMjO I IIOfIIoI.... ali ne vis" od 10.oil"'" cr. "f1"~ hilo I... In ~. l ...lI\1i • lIoo...1< ~ . ~.10>..... "II'" . .871..zvrsene dana 19.... ~ : Jl ~'" .e<..u..!iC 1Ido. «-po ._ ... LIIiIII ~ i _I""'_III_JIIor«biIi _".'"._ioI.. ~ .....0("111: II XI:PIl ~I OOlllll' n. ""'.... _ -'-'I: "'P'-" i-=.poN Tm..9..oj.. VU. 0\. 7. j-.o DtrIriI:UIllll4 obi ..!. _"...20 KM. podrum povrsine 65.._"......80 m2 i stau br.d JI'...!Q">i i .... 3 povrsine 59. Vrijednost navedenih nekretnina urvrdena 2004. ilIi ~ 0IpIIII'~ ralo»I"'""" '''I''"*'''' . ... Ild. <1_ w......OC II • \ "'''tC 1.....ocI _ I....b<.IIa"'l""'lJIIl .. ~~ jlVI">CIm' "'"""""'" BrH:._.. l__ 1OJral6..:nI<l:o o..oI""'i..33 m2.._ "JII" 4a (.. OfpnIl . radi nekrerni na..ISm! kanki4 ZII ~ """"Il II mol'. ..I~I~"""IiJ_""".. 23/66." ... . .~ _ a.... ~_o.-. 10...... ~""~'I"0~.1Dos"'P"'l U pn~~ pri~ i Ih .......~ l ...rrnq oro. U~\I.!do 011•• ..1 i..u".... D'1II·4 I !'III I~ I'nJaIl tl'ahJ!lm og~ mogu ..... • ~ II (. 011o. . ... · do. JI..tmm .'jlO~ . b) i""" d....... •• IN..'l" \ l..og j>J-o"IIDo 1>I>I!I"TINn~ IItq 22... t<>kBI'..fln.20 KM. Z.-Slut_ ./~' .t.... ~ '1I~j" 1M. • "'"'''' R. ..rn'''I''''''''_ I:'!!]f ~"'fI'ftC'ljlft. _.. Ova] zakljueak opjovilCeSe"' oglasnoi tabli suda POUKA 0 PRAVU ZALBE: Protiv ovog zakliucka :<alba nije dozvoljeng.'-.. """'1. o. r_j>1 . Iiuu I)IREK!'OR .... 1'" . kodana 25.. II""". ..... oW . I 11.~ .Q' In.. u izvrsnom posrupku trafioca izvrsenika PZ »Kokovita" Graeanica. godine.'". ""...IiJouo._~ • I'" 1ubof ""-I J "\'~I (H..rbor >&..'-' <>h ..00 sa t i.Depozit Opcinskcg sud.'_"'''''I1IJIIIalti= n"....«JUloi d.~""""'''''''''-I''' .>... .1 .""'.'lIJ pJ poIInlo... ukupne procijeniene vriiednosti na iznos od 669...~ "..a op..."....R SI'~"O . ""imo d.""ili..I'I'<""~~ • <II .. ul.".. STRUCNl SARADNIK Selma SaIki'. 2. .35 i stambenog diiela.. .~ L~I 11.... .N..... >Nim. __ .u: i..«II us.!...~ _1I-.u~ .pIoo!. II.10'0110_..\~'I'Jif ......" U BttkD ~ 8tH . """""(11 . Gracanica. l"i<1"'II!" .iCl. csim lica navedeni II u clanll 88. • putem usmenog i javnog nadmetanja na dan CETVRTAK 05.. " 15 ~I"I:JI ~ "l"gI"!Id! V!Ddt ll..mtla"_""... .-...I.... ai«lJ ~. .~ ......v L'~ n ~~I~I'''''''''''''''-o>l~ ..... ""....i\~ l:oodob...ni i J"-"" "'....1<~I _ 'P"""lIotl'I"'.. " iJN..."Oom...t"~t... 1""'0....""i<rp:. ~ii .-. " ... poI~_IIp- ""-J....oo"-. II.. . 04...JlDto..".monju Ii "" "'_lofoil'" "1.. """"""".: IV.u...."...*m UIINt"!Dg _ ~.1Ij."" ""INo .... 2011....bpI '1"1"..""""..--.o.066.H" t:wo... Ib~ ..... stan br. I...o1 • ..".iI<_dirdtx .. ullit+>.n "')<I"rnal<"\'ljol ...o. pJ'" do 15......p.. g PII'fuplw ~ ~~ ~ Br~ ~ B<H.H.....dono .gk"". t......."'""""~' • <1111]<~.".:no "nn r...loc .... n I.. 41~ 1Jred.r. sud..w.".I' 011II "" '" _ji .. '" bIIl >IDIpr>"'..oozAMlll ad 2G II 2011 g<>Gne U<ed ZII ~ jw. Q). a~ 1(' Jt l.. ~ .. 'l1li 1'.. domI....o."'ILl<br. izvrsenia NLB Tuzlanska banka DD Tuzla... je.~I." _....." "*"..a .~. brill D1 l-G2.:IK. ... !>Io_.~'" l'Iji.0•• DO:!>:o...x neo VI .I..21 KM... ulv>1ja>j......lp. povrsme 5.... [avne prodaje uz obadogovorc. ZAKLJUCAK L ODRE£>UJE SE PRVA prodaia nekretnina izvrsenika PZ "Kokovita" Gracaoico i 10: .. M.. • .' ~iIo """" 1"""f!J<nr. 563 k...-"JOIOtI ... ..I. \~li....:noi~I>01»_~~.-.. J" . "i"pr... II...ilpK ~CIf·1IudIo IatIriIn W ~1"'11IOfI.".. stambeno-poslovni obiekar koii se sasroii ad poslovnog diiela . I...r I lIF..~..... III! ~ .r: >.._I.oI!l.o.. ...._pJ~_.OiI.. lOU.i<o"""".iJkUI _ ....L.c.I _. ~ <biJ.. go di ne u iznos U od 669...t.:l< iii ..ci<.. ""'~~"U>I''''''' :<ma...... .. V_ Kupac ie duzan polozici ciienu u roku od 30 don' nakon odrhne :\l...oll""..".....'00' .~... ub." ...ja jC "'l"""" drt.... donosi slje.......... ~. 1iMqo" ""I"'_~ .. toja III... godine u 'grad.o1 Q2S2IOII ad 18 6 200!1 QOdIniI 0dIuIc....00 KM....._nJ.u~ i • i 1.. 'P""I< l oodl<"""<r<- "IlI<W1 rb· OS'""MJ ~~" 18 lG . ~ .. je na OSnOYu prociene UL o-"".IUpa.""'11 .

Naivise volim da pieyam i mislirn da to najbclje radim. . al i. koji su dovoljno veliki da sam spremna da u n j ih uloiim sebe . L. U suboru ce pod sarorom "Tuborg Green Spota" koncerr odrzati "Hladno pivo".Imao sam rokorn ljeta veliki brei nastupa 13. Raspo red n astu pa veoma [e precizno definiran. "-9.birno je uzivaju- govori Faruk Hali- Iovid ispred organizatora "Tuborg Green Spota". m iz iavnog zi VO ta.30 sari te ie predvideno da kcncerri rraju do ponoci. iako bismo finansijski sigurno belie prosli da cijelu pricu radirno u neko] dvorani. R. S.. kae ko s vlasnikom Zeljkom Mitrovicern. tako i utkala sebe svojim znanjern i energijorn.u sali govori Konjevie te dcdaieda je za reziju bio zaduzen Vedad J asarevic. iakobismo finansijski bolje prus] da pritu pravimo u neko] dvorani. 0 d koiih Mateja neki smarraj u ubicom. usaopcenju.riavodi se.Z.1<0 da nisarn imao priliku da budem sa svojirn naidrazimakaze Konjevic. Iza sebe imam veliki hrvarskogbiznismena.Cije ie postavlianie traialo nekoIiko posljednjih dana.ii Pink. za "Tuborg Green SpO["v lada veliko in teresiranje. Vecina kadrova snirnana je na luksuznoj [ahti jednog blici.show biz sokirale svijet Onevn.500 liudi Zeljeli smo publici prlustiti nesto drugatije. D. ulaz u da ugodai bude vrhunski da svi prisutni maksimalno i sa tor 0 bje veceri ce b iti 0 [VOren od 19. Ispred sudnice se okupio veliki broj fanova Majkla Dzeksona. ja je POkalAI a kako j e Majkl Dzekson urnro od akutnog rrovania=propofolom". Z vi iezde p rye vecer i b i[ ce clanovi benda "Dubioza kolektiv". . . a drugi nevinirn covjekom. izmedu ostalog. ali orii su neizbjezni da bismo na sro bolji broj snimlien ih S po tova tako da bih se sada mczda mogao okusati i u filmu . 51 8 sono 18S.• 8 ptamllarfrujan "-01 1:.500 ljudi. No. take i S3 svim kolegama. Mojim odlaskom se svaka ko neee pre kin uti ni poslovna ni privarna prijateljstva stjecan a i gradena koja su godi nama Uz podrsku desetak potica. nakon skoro deceni j e rada. ne pod orvorenim nebom nego pod ogromnim 'a!orom. avaz.a kao predgru pe p ubl iku ce zabavljati "Uncle Sam Decided'" i"BilIyAndol'".Snimanjespotova tesko mi pada. i:ije je djelovanje bilo pojacano seed- la ultsuznOj j8hli u Serif Konjevic snimao spotove u Makarskoj TaUana UO)lehOUS8i dala o18az naTU Pin8 Popularna voditeljica i portparol TV Pinka Tatiana Vojtehovski obavijestila je Neocekivana odluka voditeljice zagrljajujeDOI~C8 javnost da. . • Prilicno sam siguran da ie ovo prvi rnuzicki spektakl u BiH koji ce biti uprilicen pod veli kim ilatorom kapacirera od 2. teEm da napomenern da se ne povlac.Bilo jezadovoljstvo radio ti u okviru "Pink Media G rou pa". Obdukci- srvima za smireni e. a surra navecer nasrupit jie i grupe "Lude zene" i"Covek b ez sl uha". nap us ra" Pink MediaGroup». Zeljeli srno publici u BiH priustiri nesro drugaciie. NakOI! snimanja Serifje nas III vio b oravak na Hrvarskom primorju i trenutno se odmara u Porecu sa suprugom Kanirorn. Ijesui- nacin pjesrne priblifili pu- mio je u Makarskoi spotove "Pm do bola'" i «Ljubavi". gd je sam s rekla kako ogromnc iskustvo i znanj e. Cetvrtlk. Kako organizatori naglasavaiu. Serif Konjevid Vojlehovski: Novi iZ!llQvi u okviru kom p~lI. H. SIO najbolie ilusrrira podarak da je vee proda to ville od polovine ukupnog broja ulazniea. odnosu na nastup sarno 12 sati prije smrti SUd8n)u Pasfavllanje ~alora Ispred Zelre Ira/ala Ie nekollko dana SpeiltaBI POdsatorom Bapaciteta Od2. tvrde organizatori Dvodnevna ruanifestaci- "Tuborg Green Spot" sutra i prekosutra u Sarajevu ja "Tuborg Green Spot" bit ce odrzana su rra i preko sutra 113 parkingu ispred sara" ievske dvoran e Zetra.P. jer su preda mnom novi izazovi.

IrAn rllJ\~ _ NA KIDS' Cl'IIA, SJlAUJOG 5_'Q_ CEWRTKA Z4 SAMO 1KM

one_l'l1iava_Z,~eMtl_' k. 29, septembar/rujan 2011.

!_I!_O_}V_!!I_·Z
,,'

TOP ..PRICA Fotografije koje su

Baza IJeBarZap
Vje.rovao liekaru

Z

v

Jasno vidljiva razlika u zdravlju pjevaca u

Sudenje Ijekaru Majkla Dfeksona (Michael jackson) Konradu Mareju (Conrad Murray) za ubisrvo pocelo ie u utorak. Drzavni advokat Dejvid Volgrin (David Walgren) §okirao je sve p ris u me kada je u zgradi suda u Los Andelesu pokazao slik u besvjesnog p jevaca na bolnickirn kolicima, • Sta se dogodilo u uh 12 sari izmedu probe i smrti Majkla Dzeksona? " upitao je luiilac porotu itake aludirao na gres ku I j ekara. Tufilac je na sudenju Konradu Mareju, dezurnom liekaru pokojnog pievaea, govorio sal i opruzio Marej. da [e narkozom iIijekovirna doveo pievaca do smrn, Fotografija koja prikazuje Majkla Dzeksona u bolnicko] pcstelji, bila je veoma porresna za porotu i [asno je prikazala drasticnu razliku u zdravlju pjevaea U odaosu na nasrup samo J2 sati prije te forcgrafije, - Majkl Dlekson potpuno ie v j erov ao svom Iiekaru, To ga je kcsralo ~ivola -utvrdio je wzilac, koji je na sudu p ustio i audiosn imak na kome se luje II kakvom je stanj II D zekson bi 0 pri j e smrti,

Koliko su novca zaradili xoke, Janai Fazlija na romskoj svadbi u Tuzli?

nom izkulisa

Brenom i Oraga-

Sta se desavalo sa
.Zvezde Granda"? Kakoje Zehra Bajraktarevic postala glumica?

Akutnolrovanje
Majkl Dzekson urnro je 25. juna 2009. godine II SO.

Ko je nakan deset godlna spojio Kemala Malovcica i Jovanu .:;;... . Tipsin? Ko Jessra 1lMl1ia!trl Ahmedovskog cuve na nastupima. po BiH?

godini zivota u svojoi kuci, o njemu se [ada brinuo opruzeni ljekar Marej, koji je nakon prikazivanja fotografija zaplakao usudnici,

.,'Ih,;,

Ziri dredi 18[oalisl
Pet najbolje plasiranih s takrnlcenla u Sarajevu predstavliat ce nasu zernliu na regionalnom finalu
Sve jesprernno za drugo izdanje hip-hop takmicenia "Red BuJl MC Battle" u Saraievu, koje ce I. oktobra biti odrzano na sceni Dorna mladih. Od 40 prijavljenih kandidata clanevi Ziriia odredili su ltifi-

v

Pripreme za "Red Bull

Me Battle"

docekali u Doboju,

Kako su "Horde zla"

a kaka HManijake" u BanjoJ luci? Zasto Sarajlije.....----------,

nalista, a to su: Mahir Bairic, Eldin Husic, Miro Pra-

bo k" op reme, a treca Ie "Dieselov'" parfern "Only The Brave". Pored toga, pel najbolje plasiranih s takrnicenia u Saraievu predstavljat ce nasu zemliu na regionalnom finalu "Red Bull MC Bartle". N aiboplasiraju za llceil6e na regionalnom finalu, dok ce petog svoiim glasovirna izabrati posjetioci portala Redbull.ba, Muzicku podlogu takmicarima pruzar ce D] Audio InFunktion, a konacnu presudu 0 pobjedniku izreci ce ziri, koj i cine poznati bh. hip-hop izvodaci Frenkie i Soul te proslogodisnji pobiednik "Red Bull MC Battlea" Sterrua. H.P.

Ija cetvorica direkrno se

stedion Olimpika zovu "Gej arena"?

www.expressmag.ba

njic, Ismet Garibovic, DaJ;.io J unuzovic, Dalibor Cobic, Aleksandar Kupresak.Adln Saric.Elmir BaIukovic, Muris Nurkic, flani KovaCi~, Zlatan Hajlovac, Feda Solak, Damir Kariilik,Jasmin Becar i Semir Suljic, Prva nagrada je "Home Studio", studijski mikrofon, zvucna kartica, dva monitora i slusalice, druga nagrada kornplet "Ree-

oglasi

Dnevrli avaz ""',..,, ""_...,.",.,,.

49

seat.b.

SEAT

SEAT LEON. SNAGAI LJEPOTA U JEDNOM.
REDOVNAC!JENA

27.482 KM

EDITION CIJENA

25.550 KM

SERIISKA QPREMA REf,ERE.N(E
'ASS + res ·6 x naeni jastuk • Klima ureda] CLIMATIC • CD MP) sa ,6 zvu{nlka I komandama ntl upr.ll,illa~u • Eh!k ,Itnl podil8Cl predn)lh prOlOI,., • ,ElekVitno podes.ivi I grir"nl ... nlski tellovltori " • Alu Feige Ella 16" ,G.um 205/55 R16 • PUt(11 ruCunar • prednja svjella Iii maglu

CLANIC.A VOUCSWAGEIi

GRUPACIJE

ASA P55 SARAJEVO 033 555125

I

R AUiO rulLA

AUTOKUCAPEPI
0592B5090

TR

IHIE

035265265

AUTOS VIS WKiC BROD 0536115011

Tacno Netacno
ka, B r ila ni [a i .lla!ija? Meso mladunceta uvea za svaki uzrastima posebne nazive? Kung lu je kineska borilacka vjesli· na ko ja j e ui ste vrijem ei d uhovn a i !izicka diseiplina? Minhenski je 1ko i s u pnstl spnrazum acka,dogovor gIe Njem Fra ncusj

48
,IJ.rsrralivanja su dokazala da bundeva sadrzi vecu kolicinu bera- karorena, obilie ostalih an tioksidansa, viramina C iE, nekoliko vaznih aminokiselina i rninerala, a posebno kalij j cink, koji svi zaiedno imaju presudnu ulogu u borbi protiv slobodnih radikala iu podizanj u cielo kupnog im uni tera organizma, S toga Ii ekovi ti sas toj ci iz bundeve s ti te organizarn od razlici lib alergija iinfekcija, sto jeposebno vazno u [esenjern izirnskom razdoblju, artri tisa te oboljenia srca ikrvotoka. SniZa va iholesrerol u krvi te s titi 0 d kancerogeni h oboli enja

[)nevni aVal, tel'lrtak. 29. septembarlrujan 2011.

vezn ad ar
. ...

3

2.

Bundaua DOdiza imUnilal

pad ilecera u krvi, koji se javlja nakon "Iosih" ugljikohidrata popu t bornbona i keksa, utjecu na dio mozga koh kontrolira impulse, otkriva srudija U niverzitera "Yale". Seeercini rreciau dnevnog kaloriiskcg unosa.ali liudsko tijelo nije stvoreno da podnosi tolike kolicine, upozoravaju strucnjaci. IJJtoDramaticni Zbog toga postoji mogucnost da tolika kolicina secera pogo-

DDrezno sa secerom

duje mnogim bolestima modernog doba poput dijabetesa, bolesri srca icdredenih vrsta kareinoma.potvrdu]e istrazlvan]e.

1. TACNO

Minhenski sporazum dogovor po diktatu
Minhenski sporazu m ie dogovor koii su postigle Njernacka, Francuska, i Bri tanij a i Italija kojirn je Nj- "---'"""".._"..._~ _ emackoi dozvoJjeno da anektira cehoslovacku Sudersku oblast. Bilo je to na danasnii dan, 29. septembra 1938. gcdine, Prijetnja Adolfa Hi tlera da ce ok up irati di 0 Ceb o· slovacke u koiern je zivjelo njemacko sranovnisrvo potekla ie iz njegovcg proklamiranog cilia da ujedini sve oblasti u Evropi nastanjene njemackim z.ivljem. Premda je Cehoslcvacka imala vladine sporazume a odbrani s Francuskom i Sovietskim savezorn, obje zemlie sagl asil e su se da d ij elo viS udetske 0 blasti s njemackorn vecinorn budu, dad Hitleru koji je zahtijevao da se svi Cesi i Slovaci isele iz Ie oblasti, Kad je (ebo. slovacka to cdbila, Britanac Nevil Cernb erlen (Neville Cb amb erla in) pregovarae je 0 sklapanju sporazurna koii bi N jernacko] dopusrio da okupira oblast, ali da pri tome obeca da ce sve buduce nesuglasice biti razrjesavane konsultacijarna i dogovorom,

MEDICINA Tvrdnie brazilsklh naucnika

lIar -z amazonslte b- J e Ifec- raM?

Halom Droliu
~ Celid iii vise soljice kafe dnevno mnogi ce smatrati 11.1· doscu i nezdravom navikom, ali nainoviie istrasivanie pokazuje da fene s takvorn navikom riede obolijevaiu od depresije, Poznaro je da kafa razbuduje i na odredeni nacin podize energiju, ali aiie preporucivano njeno pretjerano konzumiranie. No, novo istraiivanje otkrjva da siaino djeluje namentalnozdravlje .. Nauenici 5U pratili fivome navike velikog broj a zena Inkom razdoblia od 18 godina, U ocili su cia su Zene koje su redovno pile kafu, nekolikc soljica na dan, rjede obolijevale od depresiie u svoiim sezdesetim godinama, i [0 Cak za 20 pOSIO.Rezul tau isrrazi vanja koje nece svi doeekari blagonaklono obiavlieni su u "In ternalu Medicineu".

Nove studije

deoreS:lle

Naucnlci nls htjeli ollirili

ime

2. TACNO

Janje ie mladunce ovce
do jedne godine
Mladunce ov· ....-

Istrazivaci su tvar uspiesno ispita! na teliJama raka, sto je postignute kOje bi se moglo iskorlstitl u proizvodnji djelotvornijih lijekova protiv te bolestl
Brazilski naucnici su tvar dobivenu iz jedne amazQ!)ske bilj· ke uspjesno ispilaii n. celijama ,aka, §!O je pastign!lce kaje bi se moglo iskorisrili u proizvodnji djelotvorniiih i manie otrovnih lijekovaprotiv re bolesti. - Orhili smo odredenu vrstu mikrcorganizama koji i.ive u jeduoj biljci, izdvojili sma i h i do· bili rvar koj u smo ispitali na eelijama raka te zakljucili da ie djelovala na neke vrste tumora- rekao [e Rudi Prokopio (Procopio), koordinator u Centru za biOlclmo· logiju uAmazoI!u(CBA). . Nakan prve faze ispitivanja lvar ce biti ispila!l.' os zivotinja· ma,arek onda na Ijudima, \l okvi· ru tog is crali van ja !tojem se prisrupiio prije~tiri godine, a mo· gao bi se iskoris ti t.iu proizvodn ii Lijekova manje agresivnih l<l organizam_ Prokopio nije htio otkriti irne biljke ni na kojirn se rumorima rawlo ispitivanje prije ne· go !ito ono budegotovo. eBA, koj u finansira brazilska vlada, saradu je na ovom projeklU s amerifrim eksperimemalnim onkoloskim l.boratorijem. Nacini lijecenja raka koji se danas primjenuiu (hemolerapija i zracenje)OlIov!)i su iuzrokuiu bro ine neZeli ene n uspoi ave.

"'""T-...,.,

ce do j edne godi· ne starosti !)az!va se jimje. Meso fa· ~ ......... _ nieta !)a~iva se ja~ njetina. Meso ad· rnsle ovce iii ovua nazi va se Qvee [i na, a meso ovaca 12 do 20 In ieseci s tarib moze se nazi va li illlada ovcerina. Meso avce Slare ~es[ do 10 mieseci naicesce se prodaje kao mlada janje!ina,a ~ilje~e je janje stam pel-se$1 mieseci. ZemJje u kO'jima se n"jvi~e kon" zumiraju ianjetina i ovcetina (na osnovu potroilnje po glavi stanovn.ika) su Novi Z elan d i Au malija.

Sjajno djeluje lIa mellia/no

Tb£!iIo

3. TACNO

~

-

u

IRlIU

.'FltI9J

YU
,

,m II(""~

lITOJI

~

f'IDIII.«

~

=1

~

U41Q.(o,c

~

.~

~

Kung fu je kineska borilacka vjestina
Kung fu je kineska =;:::<;,':""':C"":;;;::=t bo ril Be ka vjestin B koj a r--l.!..:clilii.... "'--4 je u ism vrijeme i du· hovna i fizicka discip· lina. Prak tidea se od Dzo u din .sri je koja je vladala od III L do 255_ godine prije nove ere, a =------"'-------' mozda i eanije. Njegovi propisani stavovi i akcije zasnivaju se na izostrenim po" smarranjima ljud£kog skeleta i musku· larurne a!l"wmije i fizioJogije, a moogi od njenih pokrem su imitacije slilova borbe zivotini •. N jegove t eh nike b Of be podsjeca f u na karate j tekvondo_ Samodjscipliua ie veoma n aglasena. Kung fu koj i se izvo di kao vjeiba liei ua taj' ci cuan_

III

tJ ~1

'i:r
IT¥;;,

Gt

~
RJESeu:Erz
PROSLOOBROJA
KAT'-NA GONG. ATA-

..

m~ ,'=
~\OOO .!~
.uT1.W

I'~
I

~ ~
1~'fSI-~~
-~

~"O'\I,UU

I

'IlOM

&

ro

111£

,~
V.l
I T I~

i.tAH1. &OR. TAMA, 0SNaVA. ATARI. f'E.IWl, ~ SllKA. I,

OTUTIC. AK.SIOI.I. iDrtl

.

~

&_

:.=
~
foCiM

2659

.....- .::"".-"" -..._.....JINlLM '" Nl'tOl. '" -go:.~ .O M"KA bh-':· I ~ "...... ". .:. ~~I • ClXlf L..:J...--. =1_':.~ o .

"... _ Ek«~ ~--""'.. OBAA2iOVoUl:....""'.". ViSOKO: i!krr!iIclo IO)011111l1O ..... ""011....... .~ ~~ JIOC't" oil ·a~_ ."11 OGLAS 1. • RIII""......... .og '....I~' "~e"""" ~o:.lS O"IIOOIo.~.. PJII>'" ..wn....aP"O'l' .."....nvl.P.... ()s~ "..._.r...IaI.~~ •~ ·""'__"tar ·...podN~ tW.. Grand Auto 1.. __ .. .... ~ -iFi!!J ._ ...~r ·KozrTII '~I""'" ~~ .. ....... I ...0. L.progl"Omo za upla k. .aj . Tot OJ!l)ll1 11 VITEZ.."""..o.:tN~ • M5 E. ~ M5e:.._ av . ~nfi..~ · (hlltii ~.._ Obr.r..... 90 ...~.fIOU.... I ~ ... ...Ir til IJ... _ ~_ . ~ DIlDO .... ~ l _1IIIIm11O'1dt""" ~I'I u P'OII' .... IH~""". ill 0.. -OIl ~ .......-1m.II""I"..I" I' ·enr ••".!" ...t1 'IIrIM • ...III'''''"' II.." ~ .. .... ..... .....-...Zl9Ul_~_ 1m.. Rul""" ...Ilo< • M....!orI<u'Of rMl" "....... 08R!U·gYAIlUE i_I··l1tI~ ·..~ • SoOI...:n!rl l -3&7(0)31)1110227 OJQ 100m CEHTAR VI. _...JNWll""""'_ • OIg..tr~.. ...P'o' ..~PIWAYA u. ""....kogObmovonjtlOG~.e"OIl ..l\l.. _".'pooIo.. !1IlnurIfI' . '''''' .... ..~...(~J""AI 1rIIa:IIo'".lidl>r T_ U ....._..".Vo"_ · an.. • FWioo I" W 18 _11011110 Au""' ....~ .""l..jI<oIu mat.oo 'oil "'""'-""" fI. IIrtIjOY8'~ ...--.......-al....""""I---~~ Rlf!.. _~ ..~ Wi Pm....~1 llifognml u... ~""'_ J~ • . -[_I ...-..Iiq.... --lWIltIajIIr!I.' ~-~ I~"""'" I'MCIt!> ·Bo). Ru ~~ Ff. .~"" til IJ\iiIIliII _......!..~\UI"OIltIJ ._..I.. pi .. ~ IV..... 1'ht1. . • U!R"IM rw!enw\l . . • a..I~ (OllI1.-. IllY ~ '_N""'"' _ . '~""~ MS~poda PC ...-.._.....T~ .oglasi bo"".. ~"I" odrt. .. "".. ~ ...IH)<II . __ FlU . . t."._.g ....~ ....«b....llt ~..... ~... .-II (V11l ~ . '" II QOdrv(JII ~1".. poo<>pJ!Il RuI. ._ ..._.. lJI ..t...~ ....... ToI.:.. i """*w I~' _ nopI... 1_ ........Jva.~ ._ ..IIIl~"'..Ma:s.·1 ...._.._I4II'_~_ulfl'lOg RuI.I BoI .n ••..tIOMIl'9UXl ""''''I~II~16)>>I_ SA'RAJEVO:krtijetCl I...o.-.... """... ....lI All I"...VI>lK~~ .w .......~ IOWN"'''"PK!Ja!llo1J v...~I !I<Cfkl 8r~ ~ .'..~l . b ~....~..ed.u....l_ gr(_l ~ .E_ iM<in1«_ pIInDon b<rjI..._.K'"_ I>'I"'_ .... _. .... :l(: .-...... .~ -~ rnm:~hII .... l PiN"'I ~.... ·._.t.klIo "''kUOl'~ ••• l~!ln.'~". _.u ~..." -..*'fIII.. ..1~' MS~~ ""S'E..-sI.... .. ~ """" po".... I MU~...cIor_ t_ .uuenog ..... . w_....... ...... .~I~ ~ .1~I'W..... ~_ O!I* • EleIdtrUr ·~_-_I-~ ~b!Ij~. "...~..t ."'-~ MS~""_~ MS_~ hIS __ . 1'vIlo. ...ooe.PI.... .4inf 1Wuw" ~ ~~ .. J .. ..1' .~ ·Ru .....g ·EkL~ :Si<oI<l B4HI .I-l00_ [lOUi_<ll..d..r..-...1.~ _ ~ I .... Kt~KI~ \mut.1 pn>INIIiJ IDbI! ..._~_"_~"'l_ 111.. ·T~u • CiIaI ... .r.. pod ~ '~_I> '*""'O" .oo.~..'UIn __ MSf1~ prqol<.. __ .~ DOI!!tqo ..IPI$" ')81 1lI)31U'G:)&I DllSlo. u I~ ..~ • Gr......m -Gn.l>~poIl. .......Gv . . ....c. . • Rv>......lomclQlII1tCIrd! Odni ~ .. ~~ E"'~"'"'~.."'. "Co &oro.-........ ..<>""""._......~" ~l'" ..o...T~ ..~bb.. .r~il>T"'-' ._ ......!· -">O!"' P'" ~!GII"-""" .....111"".~.!". mr.Bok~~ . .~ p _ ....." ...a__ .".... ~ .FIU"..... QPju: vII: ...... d-'"". ..r.10111111) z" o. I>oj_...... --. ._ .."....... ..~ ~u _ o(.... ....QOI """"""..awll!4l-~ .......n... "'lonP1J-1'IUw... "1"... '-""" f"".1"rog<I01tlIji III.i.JI......0 III"' . r CDRAR 110.IOlJ) OCIO TUzu......~.....""').• _...k1lCiO ... It.. ~ Ru -. .r. . vt<_tk"I.._ tI ~ ... i'IIIf~~ F'nIdwK~~~ .~ ....." nh . OMIoM'O!i ....~~~ ~ ._ ..... _ • T""""* H .. . _ta.OIrl"od Rul:Gva . 81aUa.....N.~.oru..... I~ I1r-""'> P<>da-l....IpIMII q. M"""'-' .. Iab!m ".~l""~ . p'..I ""'_l....l ...~ W.. __ IIItntouf •~ .. F_1j...... I<>drI__'" ~ I.~~""""....~ 1:1... __ V.ndldato $fo<lnJolkOI.

sum ce na sceni Narodneg pozorista Sara] evozapoceti ovogodisnji 51. Mi smo velika trupa.. it Tur· Kujin nsstajal.rnut i ovo je eudna godi~njica za m me· k~zao ie Polanski..klasicnog biografskog pnsrupa. preuzeo je svoju na~du za iivotno djdo. a prvaci baleta irnaju 2. .C". stolieca u korelaciii s balkanskim konceprorn. U pimnju ie specifics. Hizl. Damir Niksic. ismkao je Polan· ski.kazao je Musl3fi·c. a njihov uspjeh ne bi biomoguebezstopostomepodrske drzave. ali STemnsam SIO sam oVdje. osieca dezorijentirano i samo uz pomoc rnuzike pronalazi snagu da ide naprijed. Boris Ler. Nakon dvije godine • Neke bili s [Van radii e za· boravio. 45 SARAJEVO Sutra pocinje 51. Iv~. 29. eiji ie eil j kroz sk u1pture i ins ta· lacije vizuelno predstaviri unutrasnji sviiet umjetnika. s dvije godine ta" kasnjen fa. Amina Avdic odabrala je umiemike Ciji ee svijet biti porrretiran. M. S Aisom Hulin uacar POlanSHIurauzeo nagradU za zluotno Nil.Balkanski savremeni dramski tekst. Idci3 za specificnu vizue· lil3Ciju u. En ~er Ibrabimkadic. inrernacionalni teatarski festi val MES S. okwbra i druziti se sa svoiim citaocima u BiH. a u Sarajevo smo dosli s njih dvadeset • kazao ie direktor Drzavncg a kadems kog tea era Op ere i Baleta Ekatarinburg iz Rusiie Andrej Siskin. spisateljica Indira na bosanski jezik pr~veo ie Kucuk·Sorgu~. Ona je okupila mlad i kreati· va..ir ime: Aylin" i "Sevdalinka" ':e bh.OS<JIlS og pOflje a vou Evropi i svijem. Turski kulrurni cenlar "YlI. r . .CUSTOVIC pozoristem Sarajevo preksino': j e nastupila jedna od vodecih baletnih trupa Ekatarinburg team iz Rusiie. a koji imaju ire· kako rnnogo zajednickih osobina. Zanlmillua "SCenOgrall)a uman U projektu utestvuju Danis Ianovie. -Godisnje imamo255 pro edstava i uglavnom zaraduiemo i sami. Cu. Uis to vrij erne u Zeni ci ce b iti odrzana prva festi valska prernijera. koji predstavlja inrelekrualca i duhovnog vcdu. internacionalni teatarski festival lal-~a i otu raj u gO is -i MESS Na seeni Narodnog pozorista Sarajevo bit ee izvedena predstava "Sconcerto ~ Teatro di musica" reditelja Tonija Serviloa Dragulji balelne umjelnosli S ju{. Ivan Bosi Ijci c. autorski prciekt Olivera FrIiica. Prosjecna placa u Ekatarinburgu ie od l. jezika . ali bez .". te odnos i predrasude izmedu islama i moderne zapadne civilizaciie • kazao je Mustafi c.kl i pos t~la 0 mil jen 0 Sti. Niena djela dozivjela su Knjizevnu vecer. a ugostil ce vise od 500 umjetnika iz IS zernalja. Italijan Angelo Kurti (Curti). odnosno nesvaki· dasnie pOrlIetekojima 6e bi· Ii mat'erijalno docaran urn- ietnicki sviiet. uz ovacije okupl jen ih. plesa. MESS ce trajati do 9.nLltr31injib svjelo" va pOiekla je od Amine Av· die. a uprkos opco] kulturnoj karaklizmi.) EMalarinbUrg na SCeni narodnOg DOZOrii1a Izveli dijelove najpoznatije svietske baletne basnne naipozIzvedbomdiielova natije svietske baletne bastine pred dupke punim Narodnim Balet Fest Sarajevo 2011 Precismvom "Sconcerro Tearro di musiea" redirelja Tonija Serviloa (Servilloa) u izvedbi Tea tra Mercadante • Teatra San Carlo iz I taliie. brojimo stotinu clanova. a osim u Sarajevu.• eptembar/llJi~n 2011. Cu.. Nep osuslajemo Kako je na jueeralinjoj pres-konferenciii istakao direktor Festivala Dine Mustafic. Muzika i rijeci " Prvi put izlazirnc s predsravorn koja ce orvoriti MESS. S ski filmov'i. oktobra. I dalje smo ambiciozni i ne posustajemo.!! mu!rimediialni projekl. publikacije z.!!tim koji cine dizainerica Ta rian a Kovacevi 1':.009 kazaoje Siskin. • Mobilizirali smo sve umjetnicke potencijale Sarajeva. Balje ikad negonikad koie se rrudilo moi boravak u pri tvoru napraviti sto podnosljivijim. kao i odnos . M.apremapricamaAiile jeljak. prosla vIjen ifranrusko-poljski reditelj Roman Polanski.MESS Forum.' M. okcobra.kultura Dn~vni aV3Z. Ove godine imat cemo i novi program . .000 do 1. prodUkt dizajnerice. Ekararinburgski reatar je najsrarije pozorisre u Rusiji tije otvaranie datira cd 1912. na ko[em ce se debatirati 0 temarna koje je Festival pokrenuo. J edna od niih je predanosturnjelllosli. "Pismo iz 1920. koja na deserke iz. Veoma sam di. MESS nece u ambis. • Sta reCi?Bolie ikad nego nikad.kazao ie Kurd i najavio zaiednicki nastup sa Sarajevskom filharrnoniiom u oktobru u ltaliii.IlUS Ernre" uprilicil ce ra. porraga za sustinom i medusobno prepoznavan je ob iedin iii su u jednorn projektu devet urn· jetnika i celiri autora koji potpisuju "Scenografiju uma".Io:8. Romane "Njeno knjizevnicom Kulin vod.dania u cijelom ce biti odr~ana u poned· svijetu.. ar b irek· ta Emir Ramovit i skulptor Emir Kaperanovic. Darnir NiHi" S rjep an Roil. a potom i ob[avljivanje "Arlasa svijeta umiemika".k u 21. dokumentarni teatar koji ce pokazari ociglednu cinieaicu da se emocije i istina kroz licne ispoviiesti naibolje vide kroz tearar.i su i televizij· skom kulturnom cenrru. P ocelak feaiizaci je pro" iek ta u prvoj fazi po dIazu· rni jeva izlozb u "Scenogra fija uma". Medu njima su Danis Tanovic. Htio bili ovom prillkom zahvali ti i 1iefu zatvora u Cirihu re zarvorskorn osoblju POllin ski. Komad predsravlja koncert kao formu verbalnog razgovora 0 vremenu u kojern se nalazirno i niegovim poteskofama. Nedim Ciilie i Mario Knezovic. AImir Kurt.abvaljuiu6 koioj cemo ne neuobicajen nacin upozna· vaIi kreali vne J iu de sa zan i· mIiivim biografijama. M. j edan od prod ucenata predsrave "Sconcerto • Teatro di rnusica". u koprodukciii Bosanskognarodncg pozorista Zenicai Festivala MESS. • Drago mije sto je ovaj an sambl nastupio na Baler Fesru Saraj evo up ra vo u vrijeme obiljezavanja 100. godine. godisnjice naseg reatra.500 americkih dolara. 11Z pram ju Sarajevske filharrnonije.Tri su terne koje ce dorninirati u ovum izdanju MESS-a: pitanje iden ti tela na poter. udruzili se s Baler Fesrorn Sarajevo i Sarajevskorn filharmonijorn. U vrernenu kada smo optereceni forrnom. Iduce go dine pokrenut cerno i no vu fesri valsk u selekciju. ~elvrtak. 3. Ovdje se muzika pronalazi kao forrna ko]a je najvaznija vrsta kornunikacije. Pckusali smo da unesemo mjesavinu rnuzike. ovogodismem Cirih Film Festivalu.. 1/ w.er"snje pres·konferenclje: Mobilizirali sve umjelnif:ke polendjale (f. N agradu je 78-godj~nji re" direlj u Cirihu crebao preuzeti ioS nil eeremoni ji 2009. MESS ce ove godine don ijeli 32 predstave u sest program sk ih cjel ina. Stjepan Rosi drugi Ideja 0 vizuelizaciji Aide Avdi6 HnjlZ8Una Turski kulturni centar Najpoznarija lUr· ska kn iizev ni ca boo sanskog porijekJa Ai" sa Kulin (Ayse Kulin) boravic Ce \l Sarajevu 2. ci ia su d jela prdla gran ice Turske I(.k . izrnedu muzike i rijecr. N a seen i se dir igen t.na Nedeljkovic.B. program ce bili realiziran i u Zenici.zgovor s ovom vrsnom kniize· vni com. izrazio je zadovol js [VOsto je u Sarajevu. .. at i ie na aerodromu uha¢en z:hog optuZbi za silovanje maIol jet· nice.

"!I!! 11_ 0......1":i-JIC"'_:_tu.:.1111""'.. . '1MJ..u .!o1"L'JI u "iaiolql. U. p.mil u i'ImIv.=v~~~=~=~ . !·trlo W.......-------------....._-... '.. ....."l.~........ .... 'i'"IHi~IIi'IIDIPIW~ -.1MIW - 110)*1 __ .' 0fI'1I . _ _. __........ """".ruluj..~~ I oJt«emh.. c ZAH"f1£VA JlI_ o....---------------I. '~'" ....lJltlll'U.""_' . 'l!:U LII od~ . .. . _ .. ".TQJ <1--...d]1IIIl ~ fl!dendjl!.IVUlllfl II I:lk... =...ltcfU' ·nn. """...... iJIa'o'OrIriol ~tWliStedn~1II T""I...MB ~~ilJIOoIIIIlUI kilb cblvJeSta>\l 1IIIIt1ll1._-.. .IfI_ .. .... 1.. ~+-rin Lp.:llu I ... '--ru4Iii11l1!1 'I. .. -_ .."'rU U tt. " .. 11IIP _ DO .!I ul1ctu l 1'IJ".~ .. U Ol.ulia. 1....ll:l. .OI. 1I!<1anl"" nd.1..-n 1OI... _.. OB ..7"!:_:::'::::-:::.l ~ tt "'¥oil l1li IoOllLu) ~LllljltOJe ~...n...J~ .I~ 0 SlIfIllll pr'IlI'IoCItio' Cl!SQ 11I>'j~ ZiI ..e01o I n..I ~LJoJIillIJ" ~... ll'(1'l.........l~ pt1iluo' it 11.... Mos. .". 111.... "'_ fk. U:OIIVA:z:o. .. -....wI!O'Iil/hfoanl J ~ Po:Mom til le-l 10))1 US! 0Ii'I0sr0 (0)31 21St 100 ~ I1bnot m 1IIGOl11'CIJ tc'ltf(N momc bc'I...-~ aq ..~ <C" J__n.....00 UU ' ... ""'------------ O""'''''1''''~ '"........... 1_"""" _ ~----------------------------~ ...... _" ."""""' ..-------....r 11... """ .._ .il 0040 '\<1_ ..U..._-.. ...1JanJa pnltI'It'tI I'o'n~e usI pomod N (51 I'fIOIU ICe berplilnQ ddbltl JedInpII...!1 .&oH"J...t.... ___ ...._ .. IlJAVf I UHT"W'" ""' -..~lmI U......... ~oII: t. : .'.a.......1I!'Ii'kdtl.._ 'IIUIIII .. .-o:t"".b. __ "..uN OJi u tI... U.o......'... _ _ "'"p""-.....j~...bne: I..urolnj.01..._-------......'IIo....i .._ .""""' ........ aodilli!(". II" PliIll!!l.. .g.1II po!lM' ...... I1'Ijes...podo:iniD.__ Io¥-." -1I!!I.. .:.. .........JMkt4 1.. IIOJ.. . Ui_...luli!LAltl n........l...... r..plIlnQ dal!ilt ~JtO«c 1151.".. _------.I'1e~V~ ~a il J.....RENOSRU.......llN..... "'''llllHl IJlillI........u... ... ...... "" _ ~... :EOillnor 1[11 I... Bl Solr. POONoS... _ ... _... lOll._tJldooI_~ (.. \rjl''''l&..... b ..!nIlcIt~.la~ I :1"t~ . _----..... __ .-...'_ _--_ _.-. a......I. NJHOS oiI~"" .ZAHTJEV ZA P........Q~llIIi... _(lJmn I...li...... 'no ' ......t"."". "...:a L.r... 0'1..1 l 0'''' t1._ S• . ...:IJYIle '111 I '!XU U I'IIOlllj ~m~ ~jI!....nld-l u m <d" n..-!..... 1.........~ M poo:IrutjLu I dOl IIIQ111lMJ.JI'U OO'\\JI...fONSI(OGBROjA ..."'. \{JF~Tr:~JF ~«.""'" ~..::........JIIJIV ....._ . ~II.lcta. .....~I.omju IIb'II t ~ l~ PQlIOC rq ttStl U o1)u 0Ip(50bI~~ .1..1'I:IrJ«"InIOlT'l'l.jjll ~o-do:bPi'W1Ii blnll..cn.......... OfIU'U .... .w~ _ .......IIId....bnoI-1 _'" -""'II ....... ...... . '::':.(usiJ.U'~ /:71:n. ".--~...... -_ --II -TOJ ~I:'=.' 1"(IlI'I'IIK..._ ....1IIIN1IIe sndaMO (ljfel..lIMi" brll._. ~------------------------------~ 1 nOJ IU G..... r........d..... ~ ~yl ~u Y 'rUN'.. 0)0 Sf MlNeSI I III OIU..._.. I). ....-I~orn j ._.. .1. .-._ .. 1 _ ...__ • _. 10»<11' ...-_ ..nono ...1 ..a" J. :::=-"~l~ ~Od ""* .azlla Q USle~. dl]1! retfll!WIOI oO._ """'.

EAD (HILMO) ZIGA Kolege iz MoTEL-a. navrsavaiu se 2 godine od smrti nase drage ANELU DUDAKOVICU S postovan iem..2009. Belrna. VPN Sarajevo Poslovnice: Sarajevo l.llOl Tvoi i un uci: II derina. a siecanja ne bliiede . Spornenka diecorn i J usuf sa pit koiom si nas obasipao. Almira. DELALIC 29. ENERGOINVEST .. El-Fanha' Prof.29. ii vj er ces i ri u meni. j er dok l:i vim ja.2011.Odjel za podloge: Mubera.9.[usnf. S es tra Fa ti rna i zet Seeo Berilo S ljubavlju i postovanjem cuvamo uspornenu na tebe. I. rod. 201 L godine navrsava se 6 mieseci od smrti nase voliene nane._ POSLJEDNJI POZDRAV .-[1 KOSVAHID (D:ZOE) POSLJEDNJI POZDRAV KOSVAHID (D:ZOE) Azra. Adem sa pore dicorn i sn aha Fad ila 151c.. 2011. unuka Amna i unuk Ernin lln7-tf1d~ Zauvijek tvoji . 9. 43 ocu nase radne kolegice S. 9. snaha Emina. 2011 . godine navrsava se sedam najruznijih nas ie nap ustilasupruga i rna j ka dana u nasirn zivolima od kako SALIH PAZARAC i drvece p ra vi hlad. Laura 1517-[l Tvoi kolega taksista Salko i supruga Sabina SJECANJE POSLJEDNJI POZDRAV bratu naseg radnog kolege Danas se navrsavaju 2 godin e otkako je premi n uo !las drag i brat i sura Danas se navrsavaju 2 godine orkako ie prern iu UO !las volie 0 i daidza Dana 29. pranane i svekrve Povodorn smrti naseg dugogodisnjeg fudbalera i direktora hadfi SEMSA DONKO. Miro. SEjO:ZIGA Tvoja seka Zoka.3. Arifa.29. ZOllo FADILA TALICA N ano. Ilidza. vai nam ti.suprug Edin. niti te moze sacu vati od zab Ora va. 9. S Ijubavlju i postovaniem cuvat cemo uspornenu na tvo] dragi lik i neizmjernu dobrotu Bol za toborn ne prestaie. 9. dr.Onevni avaz _.Halim. Amra. Haris LjUBICE (SIME) SKOCAjIC 10. Ermedin. [SoLo-it POSLj'EDNJI POZDRAV SJECANJE na nas U dragu POSLJEONJI POZDRAV I SELAM covjeku koii ie bio za primier FIKRETU OSMANAGICU S liubavliu i postovaniem Senka i Kurt 15. Sarajevoz. Izet. a tvoiim roditeliirna sabur. ANEL (ATIFA) DUDAKOVIC Dragi nas Anele. hvala ri za sve ViJlimo teo ~10 si ucinila za nas i~ro si bila uz nas. kci Berina. Munira.s_ podari dzenetske liepote. Neb ti Allah dz. sinovi Adi i Armin 151~tI .1"·~l LANUDEDIC Vrijerne ne moze izbrisati bol i rugu.. 1929 .""'". Porodici Talic izraze dubokog saucesca upucuju fudbaleri i upra va NK eel ik Zen ica p-7. Anel.. dragi nas ba bo Tame gd]e mime rijeke teku CIMAPORCA i medom Tvoji: sin Rusrnir . gdje se duse napajaiu sa izvora mliiekom i drugog izobilia dzenetskcg poe.. Sarnir i Haris Suada.-Ll Dana 29. Sara. L5]]. Fehim Ovcina i Ekrern Kurtovic sa porodicarna L51i-u Dana 29.

e drage se godina od preseljenja na Dana 29. BANDER 10. u ulici Nahorevo SjECANjE SJECANjE na noseg dragcg brata SEFIKA DZAFICA MUHAMED ..8. 2011. navrsava se godina nije nasa najdraza sestra i retka otkako sa nama SEFIK . Arnina. utjeha niti zaborav.2011. Tvoji najmiliji: majka Hajrija. rod.2011.s. Tvoje sestre i sestricne 29. N eka ri dragi Allah dz~s. podari jepi Dzennet i vjecni rahmer. 1975 ·29. snaha Fatima.9.9'5-[1 Dana 29. Porodica 146. navrssva TUZNO se 5 tuznih SJECANjE godina cd preseljenja na ahiret nase drage SMAILA (SALIHA) SMAILAGICA 29. Volimo te i uvijek cemo te volieti. ier ie siecanje na tebe dio naseg zrvota. bratic Sedin. Ne postcji 111-O-lndZ POSLJEDNJI SELAM POSLJEDNJI SELAM suprugu nase radne kolegice Zekije Ziga nasern dragom tetku SEAD (HILMO) ZIGA Direktor. snaha Aldisa. 9. Neb ti dragi Allah di. DAIDZIC Po dobroticu te pamtiti. Neka ti dragi Allah podari lijepi Dzennet. s Fatihom spa menu ti. 9. norn.2. Vee sarno praznina i vjecno sjecanje na rebe..3. Arnad i Adna n 1'346-u Porodica . 2011. FIKRETU OSMANAGICU Neka ti dragi Allah dz. Tarik. 9. orac Dzafer..9.DAIDZIC Praznina i bol nisu u rijecima nego u nasim dusarna i srcima.SjECANjE na naseg dragog Dana 29.2006. Enes. Tvoji najrniliji llll':S-lodl AMRE DZAFEROVIC. Tvoj suprug Fehim MEVLA SELMANOVIC. Ii- i vieciti lU1-ll Tvoii: brat Esad. ali dio vremena proveden zaiedno sa to born ostaje sa nama zau vi jek. a vriierne koie prolazi ne donosi zaborav. vedrina i plernenitost i rvoj drag. 14~-ll MEVLA SELMANOVIC.s. 9. navrsava ahire Ina. n avrsava se ses t tuznih mi eseci 0 tkako ie preselio n a ahire t nas dragi EDIN (RAMO) ARNAUTOVIC Nedostaies nam mnogo. 29.FIKO DZAFIC Vrijeme prolazi. j 'Orruga i bol se ne mi ere vreme- Vriieme koje prolazi ne moze umaniiti nasu veliku bol i tugu za robom.Iosceni: Tevhid majka Munira. tvoja dobrota.::-[1 ].9. Dragi nas Dajko. 20 II. rod.2006. 1 LOl'9.2001 ·29.00 sari. rod. u nasim mislima i u nasim srcirna.RAMO (TAIB) RANJALIC 10. navrsava se 6 m jeseci od kada nij e sa nama nas dragi Dana 29. 9. sestra Azra i sestricna Leida U v iiek sis nama. Nadir U ~etvrtak. 200S. i Selma Kantona Sarajevo N Porodica [azic: Arnir. 9. S ljubavlju i postovanlern. podari lijepi Dzennet rahmer. lik ce ostati uviiek u nasirn srcima. gdje cd osrati zauviiek voliena. a tvojoj dusi vjedni rahrnet. samo poiacava nasu bol i tugu za tobom. vee prazn inom ko ja j e ostala iza teb e. I sada kada vise nisi Sa nama. u S rcu od zabo ra va cuvati. Q7. podari Iijepi Dzennet IU "Zavod za zdravstvenu rnenadzment i uposlenici zastitu zena i materinstva" i viecni rahmet.-lndz ce se u kuci l:alas!i.2011. prouciti brat Samir i braticna Ems do broja 47 u 16.

OstaIi smo bez velikog prijatelja i najboljeg saradnika. nakon krace i teske boles ti. godini. NACELNIK OPSTINE I ADMINISTRATIVNA SLUZBA OPSTINE BIJELJINA v v N . _.S tugom obavjestavamo prijatelje i saradnike da je IZET CAMIC ZAMJENIK NACELNIKA OPSTINE BIJELJINA premin uo u 61. Njegov odlazak ce predstavljati nenadoknadiv gubitak za opstinu Bijeljina i sve njene stanovnike.

ZAMJENIK NACELNIKA OPSTINE BIJELJINA Ostace nam u sjecanju kao iskren prijatelj i dobar kolega..Dnevni avaz "...._"...40 Nakon teske bolesti preminuo je IZETCAMIC ..._.. SKUPSTINA OPSTINE BIJELJINA .

I..J£ONJlI'OZORAV nasern studenru Odsjeka za biologiju Prirodno-rnatematickog fakulteta Sarajevo POSLJEDNJI SELAM ANELU DUDAKOVICU Sa neizmjernorn rugom. Fadil. sinu naseg clana gen. Hamid Katica. sinu naseg prijatelja Atifa ANELU DUDAKOVICU Prijatelji iz restorana "STADlON KOSEVO" Vahidin Musernic. Nazif Selman."""_j>O. gcdine navrsava se sedam rumih godina od smrti naseg volienog Si08. Velid l-N-5-1u sinu naseg prijatelja generala Atifa.d. dUo do ri podari sve dzenede liepote i rob mer rvoioi dobmj dusi. Deb. 2011. Zijo Zukic. 9.2011. Tvoji najmiliji l:i6l-lmo . zet Alrnin i djeca Irnran.. Den is. Andi i Harun 1507-[l I'OSl. do". 1979·22. Dzaferovic Dzevad.39 e. Zulum Mirsad. Doktor SemslIdin. Strina Munevera. __ Emir. ENERGOINVEST d. Prekc opasn ih veda. Sarailic Edo i Omanovic Halil J:Sa9-lU POSLJEDNJI SELAM SJECANJE Dana 2-9_9. sese". 20 II.. Admir Bajrovie. godine u dzamiii u Blagai u prij e dzuma namaza. I'OSLJ£ONJl SELAM. ANELU DUDAKOVICU HARIS (SEADA) DRLJEVIC (1971 . Sektor En ergo inzen j ering N SELAM nasern dragom JASMIN (. :lelj ko. kroz hi Ijadu zamki. Ibrc. Zahiragic Devad. MoLimo AU. Katica Devad. Mirza."0nevni avaz POSLJEDNJI POZDRAV bratu naseg kolege Jasmina ANELU (ATIF) DUDAKOVICU 1992·2011. 9. Causevic Fadil. Zaposlenici Prirodno-maternatickog ANELU DUDAKOVICU fakulteta Sarajevo sa studentirna Dam.h. 1932. bit co proucena u peiak. Skarno Rasirn. Plakalo Halko. i H orde na krilima noci .2004) Vclimo re i euvamo uspomenu na tebe u nasi m srcima. N urkovic Nermin. 12."'. Sarajevo. Cola. Nedi m. Kapo. Katica Orner. 30.SEFKETA) ALIBALIC 6. Fehim. oca i brara SERGIO BONELLI 2. Arifa Dudakovica 1500-1 u Savez udruzenja vcjnih penzionera u FBiH t497-ln HOlm.2011. Od zasjede u suml do uklete zeml]e. ..9. 26. Hadzialic Haske. 10. Ibrahim. Hadzikadunic Muris. Bukva Semso. Aida i Alma.} supruga.Sisic Becir i MirsQ.

sese". Si"ie Becir i Mirso.2004) Vclimo re i euvamo uspomenu na tebe u nasi m srcima. Doktor Semsudin. Katica Orner. Andi i Harun 1507-[l I'OSLJEDNjll'OZDRAV nasern studenru Odsjeka za biologiju POSLJEDNJI SELAM fakulteta Sarajevo Prirodno-rnatematickcg ANELU DUDAKOVICU Sa neizrnjernom tugom. Bukva Sernso.d. 20 (I. Hamid Karica. :lelj ko. Deb. 9. Mirza. gcdine navrsava se sedam rumih godina od smrti naseg volienog Si08. Skamo Rasim. Ibrahim. Nurkovic Nerrnin. Zahiragic Devad. ANELU DUDAKOVICU HARIS (SEADA) DRLJEVIC (1971 . Admir Bairovic.. Nazif Selman.2011. Fehim.. 12. Causevic Fadil. Sektor En ergo inzen j ering N SELAM nasern dragom JASMIN (. bit ce proucena u peiak. • Prijatelji iz restorana "STADION KOSEVO~ • " Vahidin Musernic. .l1 Onevni avaz POSLJEDNJI POZDRAV bratu naseg kolege Jasmina ANELU (ATIF) DUDAKOVICU 1992·2011. 26. 9..9. 1979·22. do ri podari sve dzenede liepote i rob mer rvoioi dobmj dusi. Zaposlenici Prirodno-rnatematickog fakulteta Sarajevo sa studentima ANELU DUDAKOVICU sinu naseg prijatelia generala Atifa.. kroz hi Ijadu zamki. Dzaferovic Dzevad. Od zasjede u suml do uklete zemlje. Kapo. .. Aida i Alma. 2011. Arifa Dudakovica 1500-1 u Savez udruzenja vcjnih penzionera u FBiH t497-ln Hanna do". sinu naseg clana gen. Fadil. 10. 1932. godine u dzamiii u Blagai u prij e dzuma namaza. Den is. Plakalo Halko. Sarailic Edo i Omanovic Halil POSLJEDNJI SELAM SJECANJE Dana 2-9_9. __ Emir. Prekc opasn ih veda. ENERGOINVEST d. oca i brara SERGIO BONELLI 2. Cola..38 e. Had~ialic Hasko. Strina Munevera. zet Alrnin i djeca Irnran. Velid 14ii1:5-]u POSLJEDNJI SELAM sinu naseg priiatelia Atifa ANELU DUDAKOVICU . i H orde na krilima noci . "'''''''''''i>'". Ibrc. Zulum Mirsad..} supruga. Sarajevo. Ziio Zukic. 30. Molima Allaha dU. Katica Devad. Hadzikadunic Muds. Tvoji najmiliji l:i6l-lmo . Dam.SEFKETA) ALIBALIC 6.2011. Nedi m.I.

Kolektiv Klinike Z" kozne i venericne bolesti KeUS isoi. Elmir. Sernka. 9. (1955·2011) Dana 29. unuci Kerim i Amar. Elvira. Safija. Omar. "hi ret nase drage sestre i tetke 29. Povodorn smrti oca nase radne kolegice dr. Aida. Isko. Meho. POSlJEDNJI POZDRAV 37 dragorn komsiji. Tvoie: Namka. ne postoje riieci koiima bi opisali koliko nam nedosraies. Kadira. za sve sro dolazi. Pujo. Ahmo. lJ214-1od}.Sole. Ajdin. rod. Namik 11ll4-tndz POSLJEDNJI POZDRAV Dvadesetdevetcg septembra 2011. Aide Kapetanovic SUBHIJE BRAVO. godine navrsava se pet tuznih godina otkako je na ahirer preselila nasa draga rnaika. Senad. Sefo. Avdo. Reso. Kenan. Kurt. Sizo. Zurnra. Kolege i prijatelji. rod. navrsava se pet godina od preseljenja n. Slobo. Dzuho. Zika. Deba. Skols. Neb.4-t[l S Iiubavlju i postovaniern: v Ismet. Nedostajes. Nives. Amer.OS.!I[ Zauvi j ek u nama i nos im srci rna. Isrnir i ostala raja N eka mu dragi Allah podari Dzennet i vjecni rahmet. Ipo. podari Dzennet i vjecni rahrnet.-lnoz ISMET KARACIC Po rod ici izraza varno iskre no sauceSce. Avdo. septernbra 2011.iu . rod.KRECO Tvoia dobra dusa plemenita srca zauviiek ce osrari sa nama. Dele.. Paso. Kula. zet Sanid IIZl'9. Bajro.::I~-lml!! SUBHIjA BRAVO. je tih 0 i iznenada. Pora. Lejla POS. Dzenana i Vanesa II. Ivica. Maia. navrsavaju se dvije godine od kada nije S" nama voljeni suprug i otac POSLJEDNJI SELAM MIRza BEGTASEVIC Tali . Enisa. Dzeka. Muki. Vedad. Rofa. ri Allah dz. Tvoja kcerka Sanela.s. Mersa. Zijo. za sve sto proslo je. Kenan. Peda.2011. Pele. Mrda. Nedostaies. Mi nikada necerno na odsustvo tvog osmiieha. Edvina. Vjecno ces nam nedostajati. j er j e bio rod itelj i covj ek u pravo m s m isl u ri j eci. Nerrnin. Kemo. Ahmet. prijatelju i legendarnorn rnajstoru ZORANU (MEHE) SOKOLOVICU KELI o tisao Tvoji: Ido" Bomba. nakon pet tuznih godi na o tkako nisi sa nam 3. nana i punica Danas.. Eso. Elvis. Neb ti dragi Allah dz. Sarajevo ] ~C). Molimo Uzvisenog Allaha da ti podari lijepi Dzennet. Manjak. ALIEFENDIC Tvoi lik iivi u nasim sjecanjima. al i vj ecn 0 ce os ta ti u nasim src ima i sjecan tu. prijatelju i velikom covjeku ANEL DUDAKOVIC Kazu da se covjek mote na sve navici. Mure. Cieo. Holjan. godine navrsava o d srn rt i n ase drage m aj ke i supruge se sedam godina kolegi. Asim". Prirodno-matematicki fakultet ZLATE SPAHU':.Dnevni avaz '''''"''''-'''''''''_)00'''''. Biba..2011) Tvoji: osoblje pizzerie "ILDZIS" Kemo. Serna. ANEL DUDAKOVIC Ibrahim Nadarevic s porodicom 1506·lu !:i. J er je bio uvijek uz i sarno Z" nas. Ado. Miki. Tvoji: Advija.KRECO I danas.s. Zeljko i Dzemal Dana 29. septernbra 2011. pcdari lijepi Dzennet.LJEDNJI POZDRAV nasem velikom priiateliu -Iegendi ZORAN (MEHO) SOKOLOVIC KELI (1955 . Fare.

Dijana.. MeSa. u petak.9. n ikada n ecerno zab 0 ra viti i u v ijek ces narn bi ti u nasirn srcirna i mislima. v'jecno se pam re. 9. 9. Od Hamide. navrsava se 17 godina od preseljenja na ahiret naseg supruga. II. navrsava se 16 godina od kada nije sa nama nas drag. 29. dani i go dine evo prolaze.Dana 29.. zet Mehmed.MEHMED Plernenitosr i dobrota basile SU tvo] Iik. nego i ostalo i farniliii. maika FaN. Amin. POSLJEDNJI POZDRAV SJECANJE IN MEMORIAM Dana 29. ba ba ENVER (MUHAREM) SERDAREVIC Ne postoji vriieme koie moze umanjiti rugu. Hval. 2. 20 1J. a takvi kakav si ti bio. u nasim srci- Is [ina je: "Allah dz.s ces i ti 1I nasim srci· . go· dine priie dzume namaza u dzarni]] no Pofalicima. Milostivog Allaha da ti oprosti. Moiimo Allaha dz. 9. zet Namko. zjvjet mB i rnisli. 29. uliea Zahira Panjete. 9. Dana 29.29. na j edinog bra (a AZIZ (SELIM) FAZLIC 29. na t voj 1I do b rotu.2011.ma. Danas. St"za uspona S Ijubavlju i pO. navrsavaju se tri godine otkako si nam otisla . A rko 1434-!t i Enise N. biti ponosni sto srno te imali j viecno cemo te C1. snaha Nevze ta sin Demo. navrsava dragcg cca se 20 godina od srnrti naseg Dana 1. Tvoje kcerke • Melika i Belma na tebe i o-1Ilm poslije jacije namaza u Adil-begovoj Glavj. 9. Jasmin i SJECANJE Dana 29. 9.n<lseg dragog sine. da ti podari lijepi Dzennet i vjecni rahrnet.2011. HABIRA . 9. su pruga. navrsava se 7 dana od preselienja naseg volienog se navrsavaiu 52 dana otkako ie n a ahire [ preselila nasa draga Danas HAJRUDINA HODZICA HARISU SATROVICU nakon cerrdese[ dana cd smrti naseg dragog oca i supruga.' Molimo rna cuvamo uspomenu rna nam nedos tai es.2011. ZULJEVIC Sati. 29.9. Tumi dani i go dine prolaze. Azra i Bakir IN MEMORIAM Dana 29. 9. Uvijek biti u nasirn sr- 4. oca.]r. Tvoji najmiliii: mac Mllhatem. 2011. zv..sel dana od smrti naseg dragcg zeta SJECANJE na naseg drago g Dana 29. Halma dova se poklonit. 1990 . VaSi: Hamo. Nedostaies narn. navrsava se godina od preseljenja na ahirer . Tvoji: supruga Dzenana.4.2011. 147~-Lf HARISA SATROVICA HARISA SATROV]CA nakon cetrdeset dana Punac Hivziia i punic. Senada.. da ti podari lijepi Dzennet. rod. 1995 . zeta i pun ca Dana 29. 2011. i Dusko l.BIBICA PASIC. MIRALEM . 9. 1995 . Vo!im plemenitim dusama neka j e vj ecni rah met. ce 29. ti za sve·. ler viS e n is i pored nas. ce. p lernen i tost. Tvoji najrniliji: Maja. Uvijek cemo te se S3 Ii ubavlju sjecati. punic a i majka preselila na ahiret HABIB A • BIBICA PAiim'. Tvoii: ces S Ijubavliu. J as uv iiek nem svima beskrajno nedostajes. U vi j ek ceil ostati u nasirn srcuna MUjO (SEMSE) BAHTIC 29. unucad Azra i Bakir 11160-1. ukabuli na tebe. unuk [asmin i as tala porodica. 2011. 2011. 2011. 2. 2011. na tvoi blagi osmijeh. 9.mo ob as ja na. 9. oklObra 2011. tvo] vedri lik.'mm cirna.. u celvrtak.. unuk Kerim i sn aha Amela Tevhid ce se prouciti istog dana poslije ikindije narnaza u dzarniji na Aneksu. kcerke Dalia i Maja. 9. i podari Tvoji najrniliji: unuka Sejla sa Ernirom. HANIlA (EMINA) KARIC. ulica Vrbovska . nas je srvorio i Allah u se vracamo.CUNI (NAIM) MORANjKOVIC Bol nije u suzama ni u riiecima. 9. zou. Cuvamc vas ad za bora va u na-~imsrcima i mislirna.. 2011. tvoje mace Samra i Alma i porodica Redzepovic 11157-lnd1 BEGIJI KARUP mo j ci nase drage 'E nise. navrsavaju se S 2 dana otkako j e preselio na ah iret nas drag. marnic a . ADEM (HALILA) KOZIC. a ruga i si "can ie no viru i ne daju da te zaboravimo. a pOgOIOVO upute na pravi put i srabilnu buducnosr. dzamiji na Kobiljoj Fare i Neni i ]466-LI 1II1l1ci . sinovi Kenan j Kerirn Hatma dova ce se po kloni ti za tvoj u dU5U.s. komsijama i priiateljima. vole i ne za boravljaiu. Ranke BORjANA BARUelJA BOBA S liubavliu i postovaniern Due. kcerka najljepse mjesto u Dzennetu. komsiie i prijatelii suprug J asna.2010 ."S mrcOu je s. MURAT (FEjlO) FATlC SAFET DEVEROVIC Kao da ie bilo iucer. 20 I!. 1984 .ZUKO S puno ruge i ljubavi. Tvoja supruga Fatima.II:U. volimo te i voljet cemo te dok zivimo. 9. na VIsa va ju se tri tuzne go di 0 e 0 d kada ie nasa voljena supruga.29. 30. a siecanie na tebe. Dok iivimo mi koji Ie volimo. Tvoja obireli Zdravko Ruza.1 van u nasim srcima.lOvanjem ~u"amo uspomenu tvoj dragi Iik.".d! Molimo Allaha di. sinovi Haris i Adis. SviHssib. unuka Anesa. II. Tvoji: suprug Mensur. 1993 • 14. Hanka Aner i Ajla 0d smrti. rod. DZENANA (PARLA) FATU:: 14. 9. oktobra 2011. Voljena si bila.oM6-ll ANTEHRKAC 29. INMEMORlAM Poslije cetrde. navrsava se 16 godina od kada ie p reselila na a hirer nasa draga VASVljA (JUSIC) FATlC 29. Hamza i Lajla l4S3·[t Tvoja supruga Maksuma. od gnijezda do zviiezdau• Niiaz 11146. Nedoataie nam tvoj 1~k. 2011. supruga Edisa. b 01 je u nas im srcima gd je ostati lau vi jek vol jen i !!ikad zaborav Ijen. dobrota i ti ubav koj u s i pruzao De sa mo nama.

s. dal] e ii vjeti. 9. 9.. S liubavliu. Tvo] brat . 2011.. 2011. prijatelji.00 sati.. navrsava se pet godina na ahirer nase drage sestre i tetke od preseljenia FIKRET (HASIMA) OSMANAGIC SIECANJ£ 03 Sj£CANj£ na nai u dragu SUBHIJE BRAVO prerna tebi i najljepse uspornene trajno cerno cuvati u nasim srcima.. J edini nas. 9.. Z auv ij ek sf os ta vila [tag u naeim srcima. di. godine 16.10 casova ua rnezarju u Brckom. ZIJAD .priaeml je. Behlilov ie i Ivanisevic p-76120 AIDI (ADlLOVIC) MARJANOVIC Sretni smo 'to si bila dio nasih zivQ(3) a beskraino ruzni sto erno prerano ostali bez tebe. jer voljeni ne umiru dok Zive oni ko j i ih vole. Pamtit cemo te po dobr01: i.. n ikad vise ponov Ij ena."". de ri podari Iijepi .29. s posrovani em ore spom in ja ti i cuva [I usporn en€. braticne Nina i Irma i snaha Vera Sahrana ce se obaviti u cetvrtak. 2011 .. Sven.2010 . rod. H vala ti za sve.2011.3. Ncrmina. jer s i zasl u~jla v ik. pun ica i nana AIDI MARJANOVIC.. navrsavaiu se dviie godine od preseljenja na ahiret naseg prijatelja.. uvazenog kolege i jednog od osnivaca Grafickog fakulteta u Kiseljaku • Fakultet za tehnicke studiie u Kiseljaku maici [lase drage kolegice Dzenite Bektesevic SANIJI BEKTESEVIC Izrazavarno iskreno saucesce porodici uz najdublje suosiecanie u neizrnjerno] boli. Allah dB podari lijepi Dzennet. 9. 201 J_ aa "ria "a se 18 godina od kako je preselil a na ah iret nasa draga marna. 9. 9.3. 31 i tuga za reborn j e u 'If ijek prisurna u nasim srcima. Tvoji: Taira. S ljubavlju.29.Adnan. Irma i Emir p-76120 SJE-CANJE na dragog oca TUZNO SjECANJE l'OSLl£DNjl l'OZDRAV naso j dragoj Dana 29. unuka Anesa i S..29. zet Rasirn. N ermi n. Ljubav neju drag u sestru i tetku Uposlenici ZZO KS Poslovnica Novo Sarajevo· Novi Grad Illt(t. I'OSLj£ONjII'OZDRAV ocu nase sefi ce Ai de Delib as ie rvoi plemeniti lik ce uvijek os tali iiv u nasim srcimao Tvoje kcerke Tifa i Nada sa svoiim porodicarna Ekrem Moca Dizdar Ll6O-lmo Dana 29. 201l.. k unucad ~edh. 2011. Hida.9. supruga F:a1.. OSNIVACI I KOLEKTIV FAKULTETA ZA TEHNICKE STUDIJE U KISELJAKU n aso] drago j AIDI MARJANOVIC."'_m.l. 9. u petak. 9 2009 ~29.. 9. islOg dana u )7. a u nama cd i. 29.2008 .. rod. 29. zctovi Scmir.d! Tvo]e Adiije· Feda. U spomen na Iik i djelo gospodina Kemala Lagumdzije. FERIDTIRIC 29. 20 II. Fikre [ i Damir Sjecanje Porodice na jednog Aljovic velikcg covjeka. kolege i poslovni saradnici okupit ce se u prostorijama Fakulteta za tehnicke studi]e u KiseJjaku na adresi Kraljice mira bb.2011.2011.9.9. ADILOVIC Od pore dica Vi la. praunucad Amir i Ammar. sestriei Admir i Adrnira i snaha Dzeki Sieeanie na tebe i IvOjU dobrotu nikada ne umire.29. Neb ri drag. Radne kolege. cerke Advija. 2005 .. 9. zet Bakir.SOSI DEMIROVIC 29.9.. od k a ko ie preselio nas dragi i nikad prez. Tevbid ee se prcuriti .00 sari u ulici i Slipac t4~-111 Bairama Zenuniia 14%-1 3 [I . Adelina. 2008 . godine u 18.ali eni na ah ire! RAGIB (IBRISI~A) MUNIRU ZIRAK 29. na tebe. Tvoji Anka i Mario p-161..ccni. Mak i Deni P-1~ tW Dan.2011. Tvoia Sefika sa diecom 635"&0 Viecnc ozalo~. Kiseljak. 30. DZEMILA (MEHO) HALILOVIC Pr<»10 ie 18 godina od kako si nas napustila. KASAPOVIC 1934 . na "rl av aiu se 52 dan. 'Iaida..9. otisla si tiho i polako. bin a sa porodicom u p-76tro MUHAREM (BEGO) MERDAN 29. Tvoii: kcerka Raziia.20 AlDI (ADILOVIC) MARjANOVIC Posebn a u svem u. 2011. Tvoji najmiliji: sestra Naza. 9. 9... MUNIRU ZIRAK 29. j dragoi KEMAL LAGUMDZIJA 29. ali Uziva] II dzenetskirn blagcdatima . Molirno dragog AlIah~ D~nno\. Kerlm.a! E~in:a! I lhan.. Apomedical N I'OSLj£DNJlI'OZDRAV l'OSLj£ONjl l'OZDRAV J>OSLj£DNjl J>OZORAV nasoj volieno] na.2011. bol za to born prisutna je u nama. Nerl man.29. 35 Dana 29.2011. postovaniem i ponosom sjecamo se tvoje dobrore i plem eni tosti. ADILOVIC U vi jek ces iiv j eti u nasi I!! srcima. Zinka.Dnevni avaz POSLJEDNjIPOZDRAV .

da ti podari i vieciti rahmet. 9. rako ce biti ENVERA SERDAREVlCA Molirno dragog Allah.s. Neka je viecni rahmet tvoioi plemenitoi dusi. 9. Zada. 9. p un ice i svekrve FADILA KAFADAR. sestric Edo i zet Husniia P-76tlU SjECARJE Dana 29. Zauvijek fes biti naS majka Slavica. supruga. H "ala ti. MILADA LIKIC. zetovi i unucad 14.s. samo ruga i pones S!o sm 0 re irnali.Dalla 29.2011. Tvoji najmiliji: Tevhid U nasim srcirna cuvamo dr. navrsava se 19 gcdina od smrti nase drage m a j ke. Sjec.s. Molimo Allaha EL·FATIHA' EJ'-I'M20 Husein. god ine 0" vrsa va se sedam tuzn ih dana 0 d kada je p reselila na ah iret nasa draga i p lernen ita BOLNO SJECANJE na voljenog sup ruga.9. a . 20U.nje na vas nikada note prestari. 2011 . go dine navrsava se 7 dana od prerane smrti case kcer ke. S Ijubavlju. sin Mujo i snaha Mevlida i unucad Nazif i Arnila Tvoji sinovi. Iiiepi Dzennet 1992 .201 L godine navrsava se sedam dana od kada nije medu nama nasa 0d Dana 29. sin Elmir i punac Mehmed Dana 29. nai draza nasa Micela. da ti da lijepi Dzennetl Tvo] brat Salim. CENGIC Ne postoji utjeha ni zaborav.. rod. 20 II. Ti si nam pokazala . sin Efim. Tvoii: Fatima. Amira i Adria.9. podari sve 1992. djeveru i arnidzi maici naseg Mehe HAjRUDIN (SALKO) HODZIC Tuga i bol nisu u rijecima nego u nasi m srcim a gd je ces za IIvi iek ostari voljen. 2011.. da ti podari liiepi Dzennet i viecni rahmet. cak i onda kada ti [e biro tesko. podari dzenetske Ijepote i vjecni rahmet. Lejla.9. 9. Nerrnina 1303-l~[ SAFETA PODRIMIjA 29. Ajla. njeznost. REDZEPOVIC dok Zivimo mi koji smo te volieli i koje si ti voljela. snahe. kceri.311-H POSLJEDNJI SELAM POSLJEDNJI SELAM dragorn bratu. 2011. covjek. Nedosraies nam beskraino . lIL br. Nadin i tvoji Pee" i Nica dz. IIIW-ind' .. MILADE REDZEPOVIC~LIKIC iz Orasja pones i ljubav. supruge i marne Dana 29. Alija. dB. i dalje ce nas voditi kroz iivOI. 29. dobrotu i osmiieh. Aisela. bratic Bilal. stom. kci Jasenka i sin Emir u kuci zaloeu u Orasju 14. stom. MILADE REDZEPOVIC ~LIKlC iz Orasja Uvi jek ceil iivjeti u nasem sj "can j u. 5. HUSOVIC N eka ti d ragi Allah lijepi Dzennet. podari sve dzenerske Iiepote. Aida. Sve ave godine AZIZ GOJAK nasi stalni pratioci su bol i ruga.29. 2011.29.. Pcrodica Podri mja DZEVAD PODRIMjA 18. Tvoia unucad Nazif i Amila Tvoii: sup rug Nazif. N eka ti dragi Allah dz. godine navrsava se 7 dana od prerane srnrti moje drage sestre dr. KOLEKTIV RJ STANICE RAJLOVAC Danas se navrsavaju 3 go dine od preselienja na ahiret nase drage nane Danas se navrsavaiu 3 godine od preselienia na ahiret SJECANJE Dana 29. Zlatko. rodica . pozrtvovanost. kao sto si REFKA MUFTAREVIC. Neka te Allah dl:. Dina. Tvoia sestra Jasna. Amer. braticna Hasena i Ramo t464-11\ BIBA (ALIjA) jAHIC Neka ri dragi Allah dots. Molimo Allah. tvoi plemeniti suprug 20lL lik. hrabrcst i najljepsi osmiieh.s. 12 r·76tlO ce se cdrzati go dine (&tvrmk) u 18 sati. HUSOVIC V ieeno cd os tati u nasim srci rna i nailjepsim uspomenama. nane. rod. J asrnin .m znaci biti naibolja mama. rod. Mirza. 9. rod. Amra. nagradi lijepirn Dzennetorn ti nas svoiorn dobrotorn i plemenitoscu. Neno. 2011 god ine na vrsa va se godina dana naseg radnog kolege prerane smrti dr. 1475-lu Tvoji najmiliji: supruga Sena. snaha Rem. Miko i Anil 1'161lG iz Orasia Postoiis i rraiati cd kao najliepsa uspomena i siecanie. 2011. 1985 . FADlLA KAFADAR.2011. Tvoia ljubav. 9. dz. cca i ze ta MILADA (SALIHA REDZEPOVIC) LIKlC i ostavila veliku prazninu u nasim iivotima i srcima. Samir. 9.

jesenka. bol u i nevjerici te. Dzernila. Armin 1492-u FIKRETU OSMANAGICU Po dobrorn cerno Vas parntiti.eg kolege oeu naseg direk tora ANEL DUDAKOVIC Leila S. IllOl·lnd. 9. Amra E. Amela.. Jasmina. Molimo Uzvisenog AUaha da ti podari Iijepi Dzennet i vjecni rahmet. 9.. Belma H. Miro i Dzenka ~ Dzana. MRGAN Prolaze dani.9. navrsava se 40 najtuznijih dana od kako nije sa nama nas jedini brat sin i SJECANJE navrsa va se god ina 0 d sm rti nase d rage tete ENEZA KREMO. s inu naseg generala ANELU (ATIFA) DUDAKOVICU Neka rvoia rnlada dusa nade mir i Allah dZ.s. Tvoii: Arnar supruga Arnira. Enes. rod.. 111Of.33 POSLJEDNJI SELAM bratu naseg radncg kolege Jasmina ANEL DUDAKOVIC Radn e ko lege iz En ergo inzen j erin ga: Ibm. sestra Elma sa porodicom..... Snaha J ozica. POSLJEDNjl POZDRAV POSLJEDNJI POZDRAV bratu na. Naza. vjecno cd biti u morn srcu. Izudin. Sena. rod. 20 II. POSLJEDNJI SELAM Zbog dobrog RESAD (MEHMEDA) SEKERIC . S Porodici upucujemo izraze iskrencg S"uCeSC" ljubsvlju i posrovanjern sporninjati RSG radio. 9. RESO Molimo dragog Allaha dl:.. 20 II..20 II. Damir. Mustafa.-lnd't. U d ruzen j e gen erala Bi H J49]-u Dana 29.. Erduan... AZIa.!L podari Dzennet... snaha Emina i unuk EI·Fa!. navrsava se sest tuznih godina ad kada ie na ahiret TAIBA (SULJE) KRUHO.. Munira. sin Ademir . Hvala ti za rvoju neizmjernu ljubav koju si nesebieno pruzala svirna nama. Hajrudin. 9.< se m ir imo sa is tin 0 m da vise nisi sa narn a.!L da ti podari Ii j ep j Dzen net i v jecn i rahrnet tvojo] plernenitoj dusi. navrsava se godina od srnrti ENEZE KREMO. Irena.. POSLJEDNJI SELAM I POZDRAV HARIS (ENES) SATROVIC U veliko] ruzi. da ti podari lijepi Dzennet i viecni rahrnet rvojo] plemeniroi duii. ZIJAD (SULEJMANA) DEMIROVIC . ali ni iedan bez sieeania na tebe. sin Amir. ko U svakom otkucaiu nasih srca ostar ceS beskraino volien i nikada zaboravlien. Kolektiv ocu naseg ra dnog kolege MEHMED BAjRAMOVIC i radne kolege 0 t" kcerka Neb ri dragi Allah dU. Ermedin.2006· 29.-. RSG 1 Sarajevo i Netra Dana 29.. Kemo. Mensura. Ljiljana.1929.. Porodica N eka ti Allah dz... Belma. Leila H..s... 1950 ·29. . Izet.2011. Isme ta i B ei da sa Dorodi cama.. Dana 30.iha Po rodice Dern irev ic i Habib ija Izera. Aida. Ilviiek rvoii: suprug Becir. po dar. Amra 14i6-!t Elrna. 13. Edo. 9. Tvoji rcdirelii Semsa i Enes. Dzennet i vjecni rahmet....2009.. drag'.59-lma. Namir.. Selver. MOCEVIC Postojis i traies kroz najljepse U5pO· mene i diela koja su ostavila traga u nasim Zivotima. 9. 29.9. Miso. Dzenita. .Dnevni avaz . Dina. Suada. sinovi Begler i Murat i kceri '0<'1:. Neb ri dragi Allah podari lijepi Dzennet. Rukija. Gam. MRGAN djela kojeg si cinila i zbcg ljubavi koju si pruzila.355-1mo SC "Rob Porodice Dernirovic i Habibija 1357-lmo Ra j Iovac • prehrana Danas se navrsavaiu dvije go dine o d kako nisi sa nama TUZNO SJECANJE Dana 29. na vrsa va se deset ruzn ih godi na od ka da ie na ah ire! presel io na. 1.80SI Molimo dragog Allaha dz. rod. 2011. preselio nas d ragi KEMAL (jUSUF) LAGUMDZIJA 22. podari Iiiepi Dzennet i viecni rahmet._. Amra D.

.dnevniavaz.I(ul> ..~v~ . KI. "J VI_ko V~ S Omerovl48 ·e. u 46 gra ova BiH SPISAK POSTANSKIH POSLOVNICA "lP BH POSTA" d.I.vnlk ~T . GrBCan. eva BH'OS~ Uz minimalnu doplatu smrtovnice.. AlIJe 'Lzatbego v le.C8 Srebrenlk GnKf. posljednje pozdravei zahvale moiete predati u 68 poslovnica BH Poste.vli!Iovlot... & n~ Ib.r. ban. 'fko iliuY" .. Sora...2 bb Z.&I".bb "8 23 Bul..1wf T~..c er¢ko 2en~C8 il(.1o .. '<Inlk l~uliJOJ!IC ~mJl FOjn'TlUl ...ll. - Kakanl .."no vrt~.. - 0940 T ........ 7 ....Q... TuzJ..."lgo Zen I':' Z....c."I M.' Tuzl... 'B..c.!!_"Z8_ J.. Tuzla KIII_'jlJ 2hrlnlc. posljednje pozdrave i sjecanja objavit cemo i na portalu "Dnevnog avaza" www.oglasi Dnevniavaz Obavijesti 0 smrti.ba ". Vakuf"" _ eo" IV. .e.lt1iO' . sje'canja...i 8 MaglAtJ T.O . Tvrt LOAdb83 P.bb H_ ovOI K GlnKI.vill' .

.

10 haloo..020. :1 n.oju.i .odoberite holoo mrefu i plati1e monje! .ije sve.ama.spori zv·ati'po izuzetno niskim cijen.reiu mreie 5ve do2.oglasi . sa po 4KM no ror!unu..godinef ZomijenUeivj . c to rodbinu i prijotelle u dijo. U svekorn sl'uc.rozgovarojtebesplotno . [er holoo roi!un mofe~e dopuniiti vecod 1 KM. haloo y postojecu m. u:nutor Kupite [ednn haloo bro] i dobicete dvo brojo po djeni jedno9.

2011.. OOIilTMA".... u_ <II co ".0 _ ~19<17Wo "" ~ b'qa_....... _. te osobna predaja podnesaka sa dokumenra...... .\1"" _ '" CI1J .201W JO~ZAOCEIITAlnJlECE ~M.......010. ..•..0 0 KM .. 20 II. lA>_ .. godine Na csuovu Clana 63.. novih dokaza....to.00 KM PRIVREMENIIZVJESTAJ 78.IJOt:N FOt0 'tA DDEHTJIII: (. Stoga Vas jos jednom pozivamo da priiavite svoia prava na nekretninarna i aktivno sudjelujete u daljnjern posrupku. __ .. _..E"MI... __ . 1. ..•••••. ......19KM " •••• 1."....on.P.w..4il KM fOtm ZA DtllITAIi.\3-'~ 1)1.. OOBITAll OM GE IinSlE 15% .... __ .. . co _ Pauk>ar .. DOBITAK PRVE VRSTE 25% 114.10 KM 2.90) .... __ N .. """""'~ Q I 1lo<1lflllo:il.444..:m. ~ -.UlUIANL -ZillOPAOW £T"O. OOtlOl'IJP!'I~EMEI'OO I!\!J.oH ILVJ!SI..72. ..pit -. u suprctncm niihovo pravo nece biti uzeto U obzir prilikorn uspostave zemljisnokujiznog uloska.. LlJTRIJA B IH....._.GARANTOVANI JACK POT ZA 79.. .. Sroga se pozivaiu svi vlasnici St3nOv3 i poslovnih prostora koji su svoie vlasnistvo upisali u KPU da provjere prijenos svoiih prava vlasnisrva iz KPU-a u elektronski vcdenu zemljisnu knjigu uvidom u isru u gore navedenim zakonskim rokovirna ..IA OOBrfAAA: ~EMA "I""' ! . " .072.000. . 60 KM FON 0 "0. _.~ .... SM:1' .445.. •..Qod.noknjizl1i ulozak ee se uspostaviri ua osnovu do (ad" pribavljenih dokaza..4..80 KM FON 0 O~....._ -...........••• 11Ai19'.... 1..70 + J..£.... .80 KM :5..2011. eimJEJ.rto""'~~3"_N kOpJ ~ a~ ~ ~d _.SrlJA.3..KffiVEVRSTE F{)NDZAO'SIALEOOBITKE (12G2._.....:.!iO) ...... L UT R IJ A B i H SA R AJ E V 0 2S.POJ Sf PFlffiOSII u rtAAEOf\'O t<illtI S9.!]S'!l'. Podneske je moguce clostavili i pu(em poste na adresu OpCinski sud u Ljubu. Prijava prava u prvom redu je u Vailem interesu....i 18. .l ZliPlStIlKAU OSliOVI..'" 1Ii.....•• _.09. Priiavom prava osiguravate sudjelovanje u proc es u urvrdivanja prava na Vasirn nekretninama. 9...... _.. KOLO JOKER-a 78....... __ .OIi.H l..... 4~O...oJ 16. _.J..0710~ 051'401001'72 ...r..• 16. ~ Z!1li20U ~" -.0'... Kroz Proiekt sistematskog azurirania kalama za k... ••• '.e.. ..eMJEYA ooerr"" 'iP..11. Hrasliani i Cerna po novoi izmjeri da [Q svoje pravo priiave u roku ad 60 dan" od dana objave ovog cglasa u Sluzbenim novinarna Federacije BiH i Sluzbenorn glasniku BiH podneskorn u dva prirnjerka ida podnesu dokaze za LO...'..22'.I_ ~..~ I 5CO S1lJ1. .~_"·rl"i'~~~ ~ 11119'l. SARAJEVO 2809. KOLA LOTO~a on 27....... BROJ DOBITA'KA fliNOSI DOBITAKA 6 DROJEVA SBROJEVA 4 BROJA 3 BROJA 2 BROJA 1 BROJ DOBITAKA. po...01. 1iMI~5III.. N..705..."_ ~ . _... po ~ we. _. e. 75.. Nt ~. SARAJEVO 28.....A75..~..2011. Pozivaiu se sve zainteresirane osobe da prijave svoja prava i rjesavaju svoie irnovinsko-pravne odnose.. . .. _. O<l ~ 'J>rqa -"" 1Il>-• ...09.100101 ... Ukoliko U produzenom roku ne usliiedi dOSI3Va.l'!I4..."" ..x.. . \'9OJp>l\I tq . 'SI<Id OIl H. ._..kom Zrinsko·Frankopanska b. ..!olI .U ~ i r. .o.222.. • . KOLU ..889..... _ ... _.I'. _~".KA: 00 B ITAKA: DOBITAKA: DOBITAKA: NEMA 8 542 8._r:IJIItov......1ll11.. KOLO LOTO-a 450..NIM I NEoSNOV~ PRIGm'~1IM l UTRIJA 81 H OBJAI'LllJJ1' K~AtIJlINJESTI.b<Oj .••.1E~IGA 2..1lOO. ZaIo:miIl ~ Od~""".OOKM 6.--~""I ~ .o~' UI'". 19{03 i 54/04).eArlIZVJESrlU 10...J1.n.781. OSNOVANIHI NEilSOOVAIlIH P~\I1lRA NUE 81LO . Uj'5.. lo'IIU<II$I~ <.. SP CERNO Pozivaju se sve zainreresirane osobe koje pclazu pravo na priznavanje vlasnistva iIi neko drugo pravo us nekrerninama upi sa nim u katastarskirn opcinarna Liubuski. godine OCEKIVANI JACK POT ZA 79.00 do 15....... obpyljet!oQj "" ..50~M •....lIrn".201 1 ~....00 sali. br..d'1 til ~ ~ 2ge1M c. "..IiOKM ..1I0035 ...201 I:..t.50 KM 10 .GOD..11611 I'll .09.200. '""*..048.qu -.."" ~. _. laI< .""".. P<~ _to pOd~I~"""""'_ N EIOB(I27 . . ~ .....P.3!iB...Bl}K" • ....... ...09.50 + J..•. KOLU U PlACENO JE ....50 KM + PDVI Igre na srecu tulrile Bill I proojere duhllaka na wwwJulrijabih ba Ro~ za prlgovore eellrl dana od pIVog Iduceg dana po ObJ3vllivaniu prlvremenog IzvlellaJa. .. I· !ODO Ljol ~..2D+J. 1_ iInQ""1 f~"'1'R"" po1MI . VFlm I~ __ .. TRAVNIK I.q ... .. 114.I DO BITN I CI U IGRI !GRAt • GO Sf U 77.80 KM 6POGODAKA 5 PO GODAKA 4 POGOTKA 3 POGOtKA OODllA........00 KM PRIVREMENIIZVJESTAJ 78.oro-e .G780001419700001' 6....DNI fON 0 J E 50% 57. _ "'" I""_IO"'_' S .."..90 KM . 1."".S~lIA.I Ill:! w. Opcinski sud u Ljubuskom NAJAVLJUJE USPOSTAVU I ZAMJENU ZEMLJISNE KNJIGE ZA KATASTARSKE OPCINE SP LjUBUSKI.C>I' . 28..:nIr DrCI! 31'05) 1Jpra •• o. •• ~ .. LUTRIJA Bill. __ .IO DBITAKA: FOND "0. .·BINACIJA 78.S25.. KIlloUlIO·...oot:M . t"-rdlr.o.... ZlffiJI tL\N NAfUTf.~a"""~I~!..0780015039700009 -07·80029940100038 -0780022740.... O~1lI'IJ P!'''''''EMEfOOG INJESr IJA.NE1M~1 DIREKIOn EOOEII1PASUKM s...AK CETVRTE VRSlE 40% 22.iIO. ...TE VFlSTE 40'S ........0:$4 "'.. ... Mosrarska Vr" at" .. IIFII..*""IJ'I G1nb>l...~ <I'" • III> p<~ •• ~ . Osobe koie polazu pravo na tim nekretainama rnogu navedeni rok na zahtiev produ~iti za najmanje sljedecih 90 dana. kako bi im se dala rnogucnost d. " ..... _. ~ iol' . IN.OJ< ooanlJ[O..... ~ ...5l]IKPJI KDN..t.. -.~...008 IT...._.. pribave potrebne dokaze.0011 ~ PovJ" P~~ ....CIIn otp...'''' J.1 OKM BAal' u sn BROJEVI PO REDOSLIJEDU IZVLACENJA: PRVI DOBITNI BROJ JOKERA: DRUGI OOBITNI BROJ JOKERA.J. ~D~ .I iW'I$NlKA 0 O~IN"".....• 1l. KOLA JOKERA on 27. ~ ~~ T!i5&l'Mo od"~to-Qp ~..00 KM ..lISIJNDJE!S05 FONIKM 009fTMA.ch o BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACUA BOSNE I HERCEGOVINE ZUPANIJ A ZAPADNOHERCEGOVACKA OPCINSKI SUD U LJUBUSKOM Zern Iiisnokn i i in i ured Brei: 063·0-SU.Gradska.262. _..RJil:ENOJE. KOLA i... ". fi..90 KM 21..anom od 07..l".J lA 16.. ~OI.~I".•••...1-411Il..""" EtfoIotU kilt --=.... G... _ . ~I 011 ~ 1'1. . ~emlji. ~..lA PRE..90 KM . ...20119M s:A<lPlI:GO~ S:A3PiOOOTl(II OO~IT~ OODIT~ 007 GG24 ".. el'«1II!:!m'" ~._ • kO!l ~ ~.II:Vo _ U 78._ ~".o GmbH Gr!IbIi "". __1!.'.I£N & co d II" l '''' _.. no vine FBiH..... ~NAGFiJ.godinc U"_ ~... ~ ~1!"W:Z 11l(1_ ~0jI'" """~... __ •. Liubuski izvrsen ie priienos prava vlasnisrva iz Knjige pclozenih ugovora (KPU) u elekrronski vodenu zemljisnu knjigu. 91f111'l.....ll_~~"O_~ \ll'WOot:!Ol II uf!2.4 NISUEN.. Z52.. BROJ DO BITAK4 IIZN Q SI DQBITAKA D BAV J ESTE NJE ZA IGRACE SMS PORU KE ZA LOTD IG RU IGRAC·GOST SLATI 00 SR IJ EOE 00 UTO RKA N A SUJ EDEC E BROJEVE TELEFON A: 9 H TELECOM: 091/41 2 ·&02 HT MOBI LN E KOMU N IKACIJE: 053/88-872 Icllena poru~e 0. Dobivanjern rjesenja 0 upisu prava i niegovirn provodeniern u elekrronski vodenoj zernljisno] knjizi osiguravate apsolumu zastitu svoiih prava. NAG HAO NI FON D J E 5 G% .. 1~ KOlO lOTO~..41J1~ Zi..JA(:1t.. .8. ~"' .o.11·0003 I 9 Liubuski... (I(Ir'!oQ" ~ QInII "CII· Nt ~ """'o... MOUAR 3. 11 _.••••.60KM UKUPNI..60KM 4 FON 0 "0.MI "E~INI<NIM '"'"OVIlA""" L" t R I JAB IH OllJAruLJJE KONAtJ\N IMEmAJ 1A 7HOLO JOKl'~A _.. SP HRASLjANI. knjigu...1J.:E POtoIUDI . 88320 Ljubuski Uvid u elekrronski vodenu zemljisnu cijom mogu"a ie u zemljisnoknjiznom _....HIJNIGA nOBITAKA IIZNOSI DDBITAKA JACK POT SE PRENOSI U NAREDNO KOLO 1. iI:I ~ . Itcg ... ".•.. .... KOLAJOKEM DO 13. .. ~ IDUII ___ .J>l1{M OellO '~M 131 ."07 .. " ~ ~" evil •• Uttto 110 B--I • tIO M ~ I ~_ ~ a"""" ~ Btt>.n FI~ o.000... DOBITAKA: OOHITA:KA: OOBITAKA: OOBITA'KA: .034 U 7a..".. ..llDt:M FfWM'OOBlTl.'1 """ H I"""""" ..JI...39]....189 JACKPOT S[ PRENOSI U NAREDN 0 KOLO .•.IGI...o..5. C40'fWI1'Wa \)pT•• _ 111''''''! mt..5SM DKM FON 0 ZADOB ITAKTRECE VR STe ZO% . .OErfOJE NMlRAlJN:lroN[}~ .. KOlO JOKERA JE 18..•••.. J2... _t ..IE 111 [2011..1l0LU UPLAGENO JE ..••.. • .20 KM 52....MIIA..... .b. FON0 ZA DOBITAK PAVE VASTE (1.943.~d" -... medu OpCinskog suda u Ljubuskom na adre~i Zriosko·Frankopanska sva'kim radnim d...1:11 ... _. lIIi.QOBITAKA: NEMA NEIM 1 20 215 2.a..2011 ~"I" N. i 67.' ..0 LA[0"0·.482. Zakona 0 zemliisnim kniigama FBiH (SI..:kO 3 ott.t.......:nr:.~~ a (I ~ ..1y I':9jNdt II C9IIf~ ..:K{)lUIJf'I.. """"'''"'' U -~ o·~ PREDSjEDNIK Milena SUDA Peric .r a 2!!.• IADllJllIAN 1lAI'UI1E OOiITAKA "' 10.. ~IDIlDIIM ~... 6.10..00 KM DOBITNA KOM.r~ n.. _ & OcI-..• ..30 I FOND ZA OSTAlE DDBITKE . ~ IIdIau .. 00 10.7ClKM . NAGRA.. ~ ~ Nli!1f!!lI e.....Ur.. .. godine " 37504 0 1 551 B 7 1l. ..KQLUI......•.305..... _ll ZlIIIDNoII~_Ii~"w.5... ...IfIIO li.. 0710nm39..I::J I(M U76.. ~"~ctIA ...

Deset godina nakon SIOje sijao strah u Arkanzasupolicija je uhapsila Maj'kla Vajata (Michael Wyatt).ictl. Tesko mi je zbog svega toga . pera. koii ie naNa"ila Mebarit. ali je bilo prekasno. Kaze kako niegov Oiac nije zaslul:iolakav tretman od Meharir. Ovdje se zaisla vidi koliko smobili sremi. M uskarac iz] ute za koj irn je pokren u ta po lici] ska pof era III"'" zbcg prekoracenia brzine. odmah je zakljucio kako je di evojcici potre han egzorcizarn.lnin sin.. Lokalni mediii javljaju kako su se ro di tel ji d jevoj cice odlucili obratiti sveceniku nakon sto je curica godinarna hilladu lIuadrala m zel IliPera Da Atrakcija u Baltimoru bolovala od psih icke bolesti. Voda pornoc kada je djevojcica vee je na covjeka na siedelici paizgubila svijest. Svecenik koiem Sl. rekao ie Silverman. stotinjak puta na "eiscenju" Maika je pozvala hitnu pod purnpom za vodu. Policiia je izviiestila ka- Curica je umr/a u bo/lllci u Kumamolu ko je curica prije smrti hila dalas visinecd 2. . leu -irca se Ug sila IOMO egZorcizma Lokalni mediji javljaju kako su se roditelji dievolclce odluci. ali ana ne zel i popus ri ti. M uzej ce.S lik" je nastala u bolnici. mlada udovica r"splakala seu (elevizijskoj emisiji kada sui oj pokazali sl iku n j e iBrune. go v 0 reCi mi da Parodica kralja piva bari se za nasljedstva Posjeliocf ce moe! I iurali gradi mo igrao n icu n ego muzej . Luk Ajholc (Luc Eichel- Nijemac zeli rekord Djevojcica (13) iz [apana ugusila se tokom egzorcizmanakon StO su je njen otac i svecenik p oli j evali vodorn kako bi iz nje istjerali zle duhove.. Cak rn i je za branila je u Iosem stanju i da ell mu smetati..N e .J os nisam upoztlao nekega loli. Policiia ie uhapsila oca Aeu:liia Maisigija (50) te Kazuakija Kinosiraja (56) zbcg optuzbi da su djevojeici nanijeli smrronosne povrede. Poslije se 11 citavu zbrku ukljucio j vozacev mac. . Ugusila se -saopcili 51.1 izpolicije. Egzorcizam su izvodili 27. koji mu se zabio u Ioba- Cudorn prezlvlo nju..FE per je vi se od igre . Ljekari su je vrlo rano sljedeceg jurra proglasili rnrtvom. Da se punjaczabio U vene. Suberta Nadmetanje zbog nasliedsrva bogatog frankfurtskog kralja piva Brune H. koji ne podnosi suprugu p oko jnog oea.na kupio svoj pevi fliper i naguTao ga u s"oj mali sum.Itii'o. Hirurzi su na djecakovo] glavi rastavili uredai komad po komad sve dok nisu os tala samo dva metalna stapica koie.li obratrl sveceniku nakon sto je curica godinama bolovala ad psihicke bolesti ove godi- UOllOSe DO127IIIS1 Njernacki vozac monocikla uspio se prevesti preko 127 postavlienih fla~a kako bi oborio Ginisov rekord.l dok se sin Ij. Prijava i trece zene doda tno je pokren ula pol ici j u. 90) ne preSlaje. nazvao ie policiju "da kazu kolegama da ga prestanu [uriri" Potiera za dvadesetogodisnjim Amerikancem pocela je u Park Sitiju 11 Juri zbog prekoracen j a brzine..5 me lara. Tvrdi kako je pokuSao izgladi ti stvari sa macehom.bjesnio je Brunin sin. Arnericka policija uhapsila ie muskarca koji je nasilu .va i obra" zov·nih programa. inace.lse obratiIi. Iza reseraka su ga smjestila svjedocansrva dvije zeue. imaci prostoriie za organiziranje zab.. kao i fli· p ere ko je 6e pos je tioc i illoci koristiti. Imala je yeoma los karak ter. SuberIlt. Sin biBsniD na TU-U. U operaciii koia je trajala cetiri sata.zakljucila je uplakan a u dovi ca. hirurzi su iednogodisnjaku uspiesno cdsrranili puniac i on se dobra OpO- ravlja. Mllidic je na kraju za vrsio u po lid is koj s ran ici. . te!eviziji.sisao zenarna nozne prste. SI j edeteg "tOr ka na su" du u Frankfurtu treba..l" hi se rijditi zav:rzbma u vezis nasljedstvorn.93 metra po flasama postavljenim aa uli- ne u Kumamotu... STRAVICNO Raditelji trazili ad svecenika da abavi ciscenje duse pao na Bebi iZ glaUe URIDDlen pUDlac za m. Uemisiji je priznao kako snimak umirucegoca. za jednostavnijim vremenima_ Tome " prilog gevo ri i Cin ieni ca d a u Sjedinienim Americkim Drlavama posteji vise slicnih muzeja.. ulaze u I.moida zbognosJalgije i >:aljenj. to Iik 0 mali da ie MoraD spavati is· pod Dipera. ~NEWS U BaiIimoru ce na vise od hiliadu kvadratnib metara b iti OlVoren m uzej f1i. W"~ak. 29_ ooptembar/f1ijan 2011_ kl 0 Sk _ UhaDsen MaiKI VBial POIiCiiise zaUD Da DDIiCi)jce .. Njih su izvadili tak 0 sto S 11 orvo ri li diecakovu Jobaniu.. Ona ie ispri cala kako i' u je p red ulazn im vra rima zaskocio n epoznati muskaraci gurnuo njene nozneprste u USia.Dbitel ou-N'A"MaLY Djecak iz Kine pao je iz krevetica na punjac za mobitel.. koji je sa dvadeset godi.28 .dDUica DlaMala Sljedeceg utorka na sucu u Frankfurtu trebala Qi se rijesiti zavrzlama u vczi s nasljedstvom Brune H.. svoj po· gled nastvari dao je i Brl. Uzrok smrti ie gusenje. da v idam oca. V nieml. avgusta LZ) vozio ie 8. [akoder. lako jespokojan_ Da.Curicu su kaisevirna lOIvezali za sjedalicu te joj vodom polijevali lice....ko rvrdoglavog. u ~"S"Il. . dijere bi umrlozanekolikosekundi. (Schubert. ei u Tel Avivu i trenurno ceka d a zvau ien ici Gin isove knjige porvrde da je oborio rekord. Popularnost nipera ponovno raste. nije ni pogledao.l 6e biti izlozeno 900 flip era iz pri· vatne kolekcije Dejvida Sil· vermana (David). Dnevni avaz.. N akon ~tO je javne o njibovoj ljubavi progovori la rn I" dahua u dovica Meharit Kine (28). 10 je rnoj Bruno . l'ogledaj Ie mu lice. Hans Peter Nerger (64) 0 odnosu s ocem i pomajkom govorio je fl.. navodi policija..u tio. kojeg je mladic pozvao i zalio se na saobracaice.

000 dolara ~3 onoga koii je nade iii da bile kakvu inforrnaciju koja bi pomogla IIprcnalasku Perl. sepl~mb~r/rujan 2011. 27 SUOBINE Perl Gavagan da Masa iz Velika Britanije odvela majka Policija vlerujs da je curica godinama zivjela sa majkom u alternativnoj zajednicl u blizini Montreala. a zena je imala i lazni identitet Perl Gavagan da Masa (Pearl Gavaghan Da Massa) nestala j e u decembru 2008.i su pruznici upoznali su se u dzez klubu 2003. Maiku dievojcice Helen Gavanag(34) sada ee izruciti II S i Diu C -CU Skol u. Tada ie imala cetiri go dine.kiosk Dnevnl avaz. nije isla u "nie ni II kon sesusrela s ocem. Policiia vieruje da ie curica godinama >:ivjela sa rnaikom u alternativnoi za[ednici u blizini Monrreala. Djevoicicu su sada. P rosle sedm ice na poVeliku Britaniiu. nasli u Kanadi. . a sud im je dodijelio 7. nakon tri godine. a sljedece gcdine na sviiet je dosla Per!" Par se u brzo rastao. a. go dine nakon SIO iu ie otac ostavic u vrticu II M antes [em.. gdie su joj jos 2009. 29. zena ie imala i lazni idenutet kako je policija ne bi prouasla. Orela ju [e rnajka i preko Meksika je odvela II Sjedinjene Americke Drzave.iednickc starateljstvo nad djeterorn. Curica je ramo zivjela sa rnajkom. Odmah nakon nestanka dievoicice ponudena je inagrada od 10.3. presudili zbog nezakonitog odvoden]a kcerke izzernlje. B ivi. ~etvrlak.

5521 vlTEl . GolrTDI .... nepobjedivc ekonomiblosri.' lekn zallha .. B~OD .-PROMOlOIS-CO...900 II{M. OasAuto . lot..: 01126..3 141 BR(!CO II I!(Q GAS.... MOSl'A mtC AIITO.225.0351lB4·39"1.\ .abUnija rnarka naautomobil komLrti§lu zbog vrijednosti popUl: inovativnc Icfmolog:ijc.6 'rDl (77 k\ I 1o..moean i ~Iedljiv. I... ..t"ino . I oo.. 032166).J \ e.477i O MiA .500 . RIMAC I~E ....... Mudrainve licija. UlIBUSiCl .NIl'[l(.. nn21.OSSI230-loo. 1 Ort91217 lH. . t. "'.lie QUAmtO.6/<149·685. O3On19-019. OvIal .. . L OJ91BJ1-55Sl IANIA LUKA. Jer. . 4godinc surancijc i najruunjeg gubitka vrijednosti.h eAN)A LUItA $ElVIS VrOOVIC.M. 1. ~~ vo!bwag_ '. L. .KM*. Za svc dodatne informacj]e moulcsc ooroliLi Vascm najbliicm Volkswagcnpartncru...AUTO !COCA euBA... . K ) ~ ('fIlllUl1om orremom modcH saberl1lnlildm mtlll)rim. • Ponyd.. t ""..t. Volk \ agenje poznat kao nnj l. ..AK~..vIonI ...<1 tJ akeijdojponudi "IIi I TIlOttir !. .. Akcija fraje do j..1l>~ odnQ!:lj 1\.I(OD Fot~ • MIIt. r 1)311n9 .fU. .n05. (ij~nom do rt'gIStnlciJc.' iii kaikona."1 ~AAJEVO • ASA WA..oglasi Golf TO'I vee od 32.. 03.ALFIO K. VoIb-.. I.I)S~·OO(h THANj.lEVO . M' ~IRO I BAlJEG . 033m]-15O~ SA2A. 0511366-520.utA JEul..101.01. ACS AUlOOEN1AIISKOLnC..

. ZPP·a).A dd 61}sna i HBrC€iJovina.' :::16" de.~D sali u sobu broj 325/111.eze~.1. I:znos iEURlskazan uleM I 01 Ostale valutEI ·Iska.293 390 158....na~.:. ho~ CIIIM. Cl/ENf MJUe(':"..:: ..kliva minos monetama pasiva. AJ.. VOgo~ca. 1"3::. Slav 4... ka .:. SUDl.470 l. Oaljl upiU lm~50 UCu Mjesocrrog bll'ansastanja nlogu se upUlili O~jeijenju ra raMovodstvo ilillilllslJ...~::r:. .ePRETPLAl"E 1(A!1i~.. 8a.7691 Monetamo . .. se smaira obavljenom protekom ro~..334...1t 1~. st.NY lit"""" m."" m Ila nknm... ce se o~r'lati bez "je~l)'Iog ~risustva I~t 97 st 4.. ZPP"._. st.ado"olilia obaveze :pra"ila currencvbo3rda tnf~rmacijek~jezahtij'..._... ..:. aug~.... kan I d. Tuleni moze najkasnije na pripramnom roeislu podllijeli protivluJ'bu (cl 74_ st 1_ZPP'a).Ll0 .09.58...ZPP-a).' ~s L.ertiilitnim maxama (KM) za 502 . 331/111 u Optinskom sudu Sarajevo. Cakal Ramo ulica Blagol'ac IV bt 4.. evidenU. K...oUe ul. ga.:... 2.va (1~3·4) 1- 502. . tuza nih p r.danog r.tti:-__fo.KORfSTE... lPP·a).n)' 'M .j..97. VogOSca.. objavljuje s~jed€ti POZI V ZA PRI PA EMN 0 RO CISIE III-Iui~n. . .-. Sanoina hr. aktlvamlnu5 rnonetarrail pasl.. 10......~ IODcJJI (po poil(~ . ~Ir-e~rn~-o... 60.""'i:i=':: ...llra Bll-1 Banke 00 potelka njenog rada 11. (331 27 8119.833 hiljade KM) i depo'ile re~dentflih banalcadioQice i akumulirilJle dobili .nodi.p -.. ::.~... Doslav.lI-l n.1I XEPll..zloga ne dode na roti!te Z3 glavnu rasprasu. Aka na pripremno rocislll ne dade lui:ilac....00 KM obi.. :.='::. Optinsk. Nek_eposebee k. 46 i Onran Alen 5/47 Boundory str 41 Dl Brisbane. lako S1Jl ih dilerenciro u EUR -f'i10~bas:·~v~. Pnldsta'lnicl meclija m~u 50 l Obraliti Slulbi za Moose s javnosc"na IBI.ns1'lO aosne I Hercegovlne u MMf. nisu ni~ ak1iYani~ pasva C 8 BiH. ..rez:~· .!ati bez njegovog prisuslva (CI. Banka i..i' lutitelj~ Hahlbija roo ena sorcva c 11 Sa raj eva zastepan a po ....a).'644 __1 go.s~oii' dennse p..00 .::..:...o......6~. 1- ~--.=:.no.pu nomocnlku Amili Elerovit au"okatu il saraleva.hod za Baolru_ Bantino =.. III na pripremno ro(.ICII .. 3.. faspra~. ..dajeda bl .. IJog()SCa.. 8m.. gD~ine Opcinsl<l sud u Sarajevu i 10 sudija Vesna Merdanovic.trane akiive pre.:-::...u.roanne Ii 11...'<11'1 on N.3I.--------------------t_----.J::..1<1:(.L Kai«J alii rae"n...tl1nr_ "'" «JY..'.PIj 01. ul. TEl EFONSKlH USLUGA M&HDETEt I~ T ..5 1- 0' 1.. .. :!H • ·!!o.dan~g razloga ne do de luze ni.- prOoIJlI6ortl.--------------------I__---..~--.'.~an 31." r PASIVA UktJpan UKUPNA... drugolulMi Ohran Far"k Iz Vo~.-::~.-:De~· . Dostavlj'anje se smatrailvi"Senimprotekomroka od 15 dana Dd dana objavljivanja (flan 348.p.. a bio je u redno pOlvan..A I H ERC EGOVI NA FE 0 ERAC IJA BOSN EI H ERC EG.......=. ::tl:. ul. ZPP·a). lPP.ajlle6em ~Ilimu predstavlj.445' UKQPN'A PA$lVA (3+4+5+6) . iii Imi e Bank. KM.. nsirn a~o se luleni na 10m rociS1u UP"sti u resprallljanje (~I.".nska br.::::ta~= --------------I__----. BO_lPP"a)...oglasi I': TRALNA 8..ZENU OHR.." 80 SN. (znosluhiljadama AKTIVA 1 1 ._..' ." na rooi~tB 1" Illavnu raspravu b'l Dpra..AN HAJRIJA IZ VOGOStE UL ]GMA~SKA BR.182 7 '5 Osta 51 !..... -..1:.4:. sa pDeelkDm u 10.l.nltwio tmRTAK ~B. augusta 2011. l\) . Konsolidacijom svl~ raeuna Vel3Qim 18 ~1.glavni intem! 'revlzor BOSNA I HERCEGOVINA FEDE:RA ~IJA Bi H KANTON SARAJ. ICII.---... ~.la obavezu Bimke iii KM novae U op1 I__-----.".. 2011. (3-018....m iI:.i tAKAL RAMO. Sarajevo prow Menih 1. Zako na..nik.I&H o..a bio je uremc pozvan. 46....833 1':3~. 4..o:5iS6~-3..JA Vasna M'erdano~ie .NJA.814. 8(>5n" i·H..m v.e in~stira uglav"om u Ylijednosne v'pire i depo<lte koji sa dfie k~d tn(l<~~.>0"" 25 s KM) Ukupan UEnTP. lIugusla Sanka je .:.--.... 01_ 2012_ g~dine u 12 UD sau..9f:11 1- 159. . Vall.::..."ijskih •• za sa bilo kojo m po"lo.087. nsu ukljuce nl U gor~ navedeni Ma"s st. .. a9enl ma Vij"oa min..I1.•HasagJt SBail. 01'0 je prikazano u Slavki neto devlzna .625.'_... srnaaat ce se ca j.' Mooolama '~"'''a je "..) laJ(oilBr . 84.:.. u pravnoj stvari Mitelja INTESA SA!lJPAOLO BANK..(331278294. o. IJog~._ ~ako to navodl ~I~n 31.'. l"iho:O.akoaer ~~kazuie i«Jmpwiciju d<2anj" valul..:.. osim aka ruzeni ne zahtijeva da sa roti~te odri:i lei.ns.---~i::. .... SUDIJA AJDAHASlt NAPOMENA: AJ(O lulliac tlez opffi'.::....:.e:.:_i~::_.~.:o.469 4.::. 4. Ilf... na Ohm" Hajrija iz Vo go It..h:...__ 3... sa pDsljednjimpDlnalim VOGOSCA.1 ..:Vi!I:. st 3. dieluj.::=.isn a me netar na ins1ilucija 8iH i nom a... OLAGOVAC..---------------+-----3.. tn .s.~ic tze1a ullca Uglje~itill broj 3. rotl~te ce se odr..adi odrBdenB raeune Slranin val"la u smi. Na plipremnom roemtu ce se .. . reserve. I :.lS. sud" Saraj""" upravno] sl.:tti:.. augusta 1997.. ICII __ I_""-_1Io1i .ta su: N."ncy Iznos . ulica ObaJa Kuflna t)ana br.os IS PM~_ CINg'. bo_U""_ 1 L 15 - V"'ad_~'" u..xane.'!ftr.ij.APOMENA: Stranke su dulne najkasnije na prip~mnom roci$IU imijeti SV€ 6injenice.:oil-:.l"iutiikaatiskalni~uo3 vrij.OO Wit 011IIII02 1"'\&1'1 DtIIII Clf"2 IUH~'O'~IJI .. :. 3~ __ '.Q2. pretJiyalistem na acresi 'RDsulje 4600A... 1. iUIII '*"11"''*-10 "_..105.6~4 hiljad..e ... -~.• 61..~. ago".)pozir. _. 2011.n~.OVI NE KA~TON SARAJEVO OPCINSKI SUO U SARAJEVU Brol: 65 U P 1U7092 lOP Sarajevo.:' '~9. (3:3) 27 81 23.'lj"anj".148. 2 1.. i __1.' 31 Monetam" DaSiVi!l 5.\ n • \ DO N Ill' R EOVIN Dnevni avaz '''''''' "'"""""""".-~. 3000.. CJENOVNfJ( .AKTtVA (1+2) 15...:. st. Ukupni ilnos sreustava kOja 50 dele na ovim raeunjna je bio 40D_365 ~iljadll KM. up. radi duga. raDun.000. puvu kao luib". 1.. proti. godin.l. t-:.."aka.. Kao depnzitarza tlanstvo BOSOB Hllrcegolline u MMF-u. VOgMca.4 I.0 S9' licaju 12-625.. r """'O'I"'1tM<> I_It- .:.. na kojima zasnilraju svoje zahljeve i prndloliti sve dolffize kllje lelll il'lesti u tolru poslIlpka.O:ol:_l8:o.:.. kao a~~...a::'~....IOI&Ji~02 o....' .563 hiljade KM)_ 6...~ lai«Jn ~Cenl"'lnQj Ilanci BosneiHer()e~olline- __~ o bias nj enl a !. .. "= ..r __ 71to:1~Tall)n"l(6.'C5ta. "AIO poziva se u svojslvu III-Men 0 g na pop rem no roCiSte zakazan 0 za dan 2011.. 'vi h Q rQ' ni.*...a srenstea i o~'v~.."I... uliGa Porodioo Hasagic.225' ve>ane"tlaflStlo_lslavrem._""'---. Igm."..ft:.dil'boarca i da ~i se p~nudiloC..'~e~l)'Iine i.'_ 1\11 Pft'"IIIU q POIIICIII~[IoqIorIIM'II~on~O:l I.c~m racunima oiMIjenim od Ililansa slinj a........ Ig rnanska br.72SltiljadaKM. 79.u ~fa~unavase obavezakao neto ~lanska~Qliclja od 1.a.c:.896! 143.5=..."ih tnslrtucij' ..9811 524 390 1.2=.334.:. Kapllal. Ako na pripremno roei~te ne dode uredno obavljMteni Meni. fQ'I . ::'/.Jl. Ce n Ifal na ba D ka· 8 GS ne i H ercell avine ia neo.1-..h~A Mje5eenl bilansstartja (privremeni) od 31.nja. drOr:agan KUlina! .{U4. 2.. Og.."a minislaraunleMMF--ov...Vli. Od 15 dana od dana ~llj. ~ 6 Kapitall rmerve 570.1..S...:d.. a bia je uredno obavijeslen.i~te dQnijeti SV€ ispmve i predmete kaje iele upotJijebtti kao dokaz (el. radl dug".=t" ezideI:I:.dnosnB upapi".. 77. __ .l~ .VO OP~ INSKI SUD U SARAJ tv U - - - --_ - . r~~ra1Bs~~~~I.. on.:...l reserve odra!avaju po~elni kapital.. Deviln a aktiv". +:::0e~~..azilazi njenu rnenetame pasleu u ilOn.zlato 1. (33) 278296.aJno imocmaGii" ~ radu poseana b...3 1.. Uf' &I-' COMA:l. Bank..iltJ ot't:kajll 2..im oonosima sa MMF·om. 46 BRDJ: 65 0 P 052~00 05 P Daprist~pe na ROCl6TE lA GLAVNU RASPRAVU zskazann 10 dan 19.~ .flISpm"1jatl 0 pltna~ma ko ja S8 odnose nll smetnje za dalji 10k pootuPka. Sllmjen~lo .l" spcrazema izmMu Vijeta mlaistara 8iH I s~anih lIIad'a i Iinansijskih olllanizaoija... 1 i 2 kaD snanu Il'Isivu.tmt te se da je lul:ba povucena ..:. -.e Vijeca mmstara vezane za Clansivo na pol'jeril..:DOV-. 1'·~ru.. u SaJ"aje'IIUnaeI...78=.231 4. soba br.. uleM OevlmaaktJva SORu MMF·u 6.Jhriman Safe! uL Omladlnska br 14_.::~::. 84.a).. Mjese&ni bilans stanla so prema pralliluso ~'l"''lij..n..)"ktelistik~ Ilil..Qtul.00 KM.vIJ~je sljedeci POZIV ZI\: I-TU. Bank..IIII_~""'-"·...kazuje" biansu sianja i 1- I Ne~odevtzn. lax.ilne ra~un" drla. I ~lt l)"!Irl"-oiJm1~... old Auslralij...nja od 31.Daw m: 20...."..::::':... v. 19. ODd....147.470 as o ---------------------------------r--------....:.. 0 pl1jedlozima stranaka i einjeni~nim navodima kojima stranka obfllZltdu svoje prijetlloge (CI.

!d('rwm.Ie . 51"w. MeUlnltbojll "" baQ za 1)Od(l"'~ I Wl~ 1 SU\loti!(. radio CD :MP31:RlIli'lo OJ MP3 ~Swll'lg'''l..e ·~1ItODA aNf~ 0110500 IYlB..w!CE 03'>1Z76 ~6od z. rr: AUTOAaHf Onl?~1 ~O.GO 03t.O'A'lA AUTO D36iS7f> m 0dJ.D 05>1/01 'I'i<. LJvng AL IruEU D~r~04 071. U Alu felgs CRATER IS 16~. sj(>di$ld (£11'\[' oJ'tI Ci dill] I'lo..oglasi SIMPLYCLMR SKODA FANTASTICNO OPR EMLJ ENA OCTAVIA .v ASoAI'SS owns )10..ata.(I m. l'<Iklju(ClvdnJIi' SVji!l it Iii m. . HIdd'~jll' pll"f nt.0M.l AUTO·SUV'15 SENl<OVK own.rna ucedi!J .1lspred <.k:a kOU1 uprllylJlIl tkom&nde:d. ~ AU1Q.ur HUI:CK. a..Jv "I".MAXI DOT".YA1i WI?3'J 444 5¥i)r. A\J mats n..l85~ 'd¥rf UI'oIO n~116!'>60 r"rbCQSMOS Co.JIIiIlll nilp!lJE"d +Pum ra~nar .kIo. P ode!. '¥II"'" UNIVEIIZ""L A..2 PtIIfIiC.X '11101% ekstemeuTedaJe.j napn~. !.l .>np lioU AUTO KOMERC vs. MoI.UOI136 180.ltrtm ~'.lfIJed· Jumbo Be lB...EItI)C 0)5 868 505. n.wto '. Siedl'll ~"1'] jdSIUCI NP'iiPd..oc AIITO SDMS . AU.Isill pr l>drlJ t. AUTOQWTAII O~/441 SlC. lASvA .l!i1t110 '10 1I<h.w._ot. Bo(nI VilCn prOlOf" IlJprijl!d I Millad. SS. C<IIkra.. . IIPIJESJ 0351~ lOa Gfoldol.lj.SI<t>kllltlj09 J¥JnS O"Qn06 74~ w_ m Q.Pllke. Gardde ENOl Ore/24!) 190 Gr4l. E1~ ITill' pre til" oK hlo. Hall komI.AI11'ORAO 0541810 091.uvoz.u.

globus On~vni avaz.. pocerkom ok!obm paralizirari zeml ju. FBlipolicija Nju Dzersija locirali su DwrdZa Raj!a (George Wright) u gradicu nedaleko od Lisabona. Kosovske M. Ovo je u govoru u Evropskom parlamentu kazao predsjednik Evropske kcmisije (EK) :loze Manuel Baroso U ose Barosso) i dodao da ie krizu «010guce i neophodno" pre- "ruueel lZazou u hlstorm ED broditi. Otmica koju je uradio smarr. Baroso je pozvao i na vecu ujedinjeuost EU. Ta otkrica... koja it od kljucne vaznosti Z3 njen opstanak. Ukraj inskc tuzilastvo zatrazilo ie sedam godina zarvora za bivsu premijerku Ukraiinejuliju Timosenko kojoj se sudi za zlouporrebu sluzbenog polozaiai potpisivanje stetnog ugovora 0 isporuci gasa iz Rusije prije dvije godine. sada 68-godisnjak. U go<hlnjem izviestaiu Komisiie 0 napretku ddava koje zele u EU. Rajl: Sada ima 68 godina . Dok su vodeci sindikati naiavili da sprernaiu generalni strajk. Beograda da zastiri Srbe na sjeveru KOSOV3 kad se na njihpuca". gdj e ga je porrugalska policija iuhapsila. Talni aoemi e nastaviti provaditi zakan na terenu i kolika je nernoc Beograda POZ-Cile POurlJedena trunca AlbanaCa Regionalni portparol kosovske policije Besim Hoti izjavio je da su JUGer troiica radnika lakse povriiedena u Kosovskoi Mitrovici kada je fizicki na njih nasrnula grupa nepoznatih osoba. uz napomenu da ce "bez vise ujedinjenosti doci do vece podijelienosti". nemaju nikakvuzakonsku posljedicu. javljaNBC. a T imosenko ie ostala pri svoioi tvrdnji da je htva pol itickog progona. sBptembar/llJjan 2011.saopCila je Vlada i pozvala Srbe na sjeveru da ne podde nasilje i ne budu talae kriminalnih strukrura.trovice i dalje [vIde da neki od Srba imaju usrreine i prostre1ne povredeodbojevemunicije. llhv9cen ie nakon istrage koja se kroz viSe od ee[iri desedjeea provodila u tetiTi dclave na tri konunenta. da svoju viaS! usposravi na atayom teritorij u Kosova KuCi je dodao da v!ada podr". zaposleni u [av- nom ptijevozu u Atini i jucer su nasravili s prekidorn rada koji su zapoceli u utorak. Nacdnik ruskog generalsmba Nikolaj Makarov rekao je za ruske medije da vojska vee ima prevge ovih pubka u svojimskladistima. Porpredsjednik kosovske vlade i minisr3r pravde Hajredin KuCi izjavio je jute!" da vlada ima jasan plan za ukIanjanje blokade na sjeveru . policiia ie imala pune ruke posla s nezadovoljnim gradanima koji su pokusali uti u zgradu parlamenta. a dokrori iz radnici Albanei bili su angazirani na Ciscenju korita rijeke Ibar u okviru USA!D-Qvog programa Nakon ovog incidema. gdje se prikljuCio teroristickoj organizaciji "Black Lib~ralionArmy" . koji ce. Haena u Islraga EULEX-a Srbiianski minisrar za Kosovo Goran Bogdanovic izjavio je da je apsolutno neprihvatljiyo da KFOR puea na nenaoruzane gradane. a Amerika trazi njegovo izrucenje. te da imaju povjerenje u inslitucije Kosova. Rajr. i oeekuje da uskoro bllde usposravljen red i zakon ns c:ijdom teritorijuzemlje.'llV3 EULEX i KFOR u punoj koordioaciji operaovnog plana za sjever.. pren05i BBC. U vrijeme dok su poslanici raspravljali 0 ovom pri[edlogu. mrtio na benzinskoj pumpii.e .. Istrafitelji Evropske komisije (EK) poceli su raciiu u njemaekom predstavnisrvu ruskog koncerna "Gazprorn" u Berlinu zbog sumnie da se bavi nedopusrenim radnjama koje ometaiu slobodnu konkuren cii u na u:zi~ru. mllaZan 'lialaSniiIlOU' . Peije vise od teriri dese" tljcea Rajl je u zarvoru u Nju Dzersiju slliZio svoju 30-godisnju kaznu zbog pljacke i ubistva ramog Veltrann kojeg je zbog 70 dolara Rajr us- unuaceD olmlcar IZ1870. U avgustu 1970. vee samo moralnu vrijednosr. Vodece sindikalne konfederacije zaposlenih u javnom i privarnom sektoru koje imaju oko dva miliona clanova vecsu najavile generalni straik. U meduI'remcnu su ageneije izvijestile da su povrijedeni u incidenrima od utorka zbrinuti. kada ce Evropska komisija pripremiti novi izvjesra].aavode u Elf. Portparol EULEX-a Nikolas Horon izjavio je Tanjugu da ce !Uzilae misije EU istraziti desavanja na prijelazu J arin. "oamromu" . Ruska vojskasaopCiJa je da je obusla vila narudZbe au!Omatske puske "kalasnj ikov" jer oce" kuje da proizvodac do kraia godine predstavi novi model. rvrde evropski diplornati. Zaposleni na zeljeznici rakoder najavlj uj u da ce poceri protesteprorivvlade. - Amerika ceka izrucenje Dzardza Rajta ajtra.javljaju agenci je. trenumo se nalazi u porrugalskom zarvoru. Rajt je zajedno s jos dvojicom zarvorenika pobjegaa iz zarvaea Lisburg. saopcila je komisija zaduzena za otvaranie dosjea iz vremena kornunisrickih vlasti. Mediii navodeda EK kompaniji prebacuje dll z]oupotrebljllva svoju moe na uzis[u i dogovaranjem a djenarna s pojedinim kompanijama orneta slobodnu konkurenciju. ali ee datum poeerka pregovora b iri u vietovan napretkom u odnosima Beograda s Pristinom. zabrinutost oko lenzija u vezi s Kosovom znaci da EO nije spremna da u ovom trenutku pokrene pregovore 0 prj druzivanj u. Grcki parlament usvoiio ie zakon 0 uvodenu novih poreza na nekretnine ciji je cilj povecanie budzetskog prihoda od dvije rnilijarde eura u vrijeme kada ta ze- mlja nastoii da dobiie sljedecu transu kredira od MMF-a i evropskih fin3nsijskih insti!ucija Z1I spailavan j e 0 d ban kfO [3. Dodarno oporezivanje je duboko razljurilo Grke koji su vee duze od godinu pogodeni sLrogim mjeramastednje. Ko- misija ce nagraditi Srbiju za hepsenie ratnih zloeinaca. a koii treba biti objavljen 12. Odluka 0 datumu pocet- Ukratko Brisel Sl'biJUsada uuleluJ8 Hosouom ka pregovora bila bi prakticno odlozena za godin u. kada je pobjegao iz zarvora i Oleo avion u Derroitu. Go!OVO [esigurno dace Komisij a postavi 0 uvj ete za pocetak pregovora. u nase1ju Bosniacka Mahala na jednom autornobilu /':iji je vlasnik Srbin polomljena su stakla. se najod vaZnij om u his!oriji. Cetvorica od 18 kandidata na predstoiecim predsjednickim izborirna u Bugarskoj u oklobru bili su agenti ili saradniei komunistickih tajnih sluzbi. U Grcko] se najavljuju novi strajkovi posliieodluke parlarnenta da usvoji sporni zakon kojirn se uvode spedialni porezi na imovinu kako bi se smaniio deficit u drzavnom budzetu.Snazne reakcije proriv vojnika KFOR-a su reakcije ljudi koji su proLiv vladavine reda i zakona . Uhvacen je jec je nedavno kontaktirao rodbinll u SAD. On je takoder predlozio uvodenje poreza na finansiiske rransakcije. godine.. Povrijed eni . na osnovu prociene je Ii taj uvjet ispunjen. ukrao aUlOmobil upravilelja i odvezao se u Atlantic Sily. eetvrtak. njemacki vojnici koji su i poceli akciju uklanjanja srpskih barikada i od5ijeeanja Kosova od Srbije demonstrirali su kolika je moe KFOR-a n3 [erenu i kolika je «nemo. Sud ie rani]e odbacio zahrjev odbrane za izvodenje novih dokaza... Duznicka kriza je "naiveci izazov" u historiji Evropske unije.cniji ubiea kojise skrivao od 1970. Prema njegovom misljenju. uutl Grcl SDremaJUse DarallZlratl zemlJu Sindikalne organizacije od dva miliona clanova najavile strajk Vlada usvajila navi perez za spas ad bankrota lahtieu za zatuor . Ali. . inace. Zivio je pod lainim imenom. kako se !vrdi. 29. 23 Godisnji izvjestaj a napretku ka EU Evropska komisija preporuci t cedase Srbij i ponudi status kandidata za clanStvO u EU. prenosi Reu tel'S. oktobra.

Predsjednik Srbiie Boris Tadic osudio je upolrebu sile prema gradanima i pozvao Europa vee od 139€! KLJpile ovog Ylkenda! Pu lljle do prol"jeCal 30 PETAK 1 11' PI)IIfeInIlietlMl ~Zagnall ~ ~jJ I I ""':noct"nI ~ I<Jt P'Il potnOllYl'lOl oiIri!TlD..proti v vojske i 1I koris [ pravaslabih . Pripadnici Radnicke parti]e Kurdistana (PKK) ubili su jednog civila. dok SU kidnapovali pel nastavnika i iednog pripadnika seoske slllzbe sigumosti. Mislimo na s rranku pos renin Iiudi . Vecina plernena ie proriv Gadafiia. Nakon incidenta na granicnom prijelazu jarinje na sjeveru Kosova kada SU Srbi napali medu narodne voine snage. Prernijer Redzep Tajip s pobunjenicima Erdoan (Recep Tayyip Erdogan) n ajavio j e izvoden je zajednicke voi ne ofanzi ve s Iranom protiv kurdskih pobunjeaikanasjeveru leah.tl~ mpI(II:Uje S(l @aJ. izj avio je jll'.TBrorisll HK Olell naSlaunlHe Kurdski po bun jen ici su u pcgranicnom podruc] u prema Iraku ubili [edncg ci vila iki dnapovali sest osoba...a i00d." je I! poli tik I! u~Ja 1979. koordi U3tOr po trage 7 eadik ta torom.eOO' u Sar'djOYU 003 789 6OO{SlIJtak. pred oko 2.. Tuarezi. ubilaoko ISOgerilaca._~_m_em_~ __lru_ia_n_20_1'_.a~h. i da obojica razmisljaju da odu iz zernlje. subol. a da je drugi njegov sin Murasim u luci Sirt. se za svoja prava bore h ri scans ki. osim Tuareza. Episkop rasko-prizrenski T eodosije.zavrli provodenje zakona i reda n a Sj everu zernl je. POlraga za Gadafiiem sada se krece u drugOID pravcu.'QJj3 ad 8· 16.. i 1991. N oc s utorka na srijedu u ovorn dijell! drzave protekla je mirno. TUrska voj ska je na 10 odgovori- Turska volska planira upad u sjeverni lrak ~ 22 2_9. . gdj e ga sti [i plerne Tu arezi. iako su na barikadarna Srbi nasta v iii dezu ra ti.J Io. godine. Gadalua SIiliPl8m8 TUarazi Muamer Gadafi krije se u blizini zapadneg Iibijskog grada Gadamisa. g]ob us UskQro abracun /urskevojske labornbardovanjem bazapobun [enika koie se ualaze 1I sievemom Iraku i.. udaliencrn 360 kilomeiara istocno od pri[estonice. Poslije visernjesecnog primirja pripadnici PKK su od sredine avgusta ubili vilie od 30 vojnika idrugih pri padnikasnagasigurnosti.j ~ (TSCI A~ Koolllk1 eoot~ -+ 385 1 6676 Q55 Cmatlil AriI18S 1. koja bi bila antireza korurnpiranoi poli tid n] ene zeml ie.arioTa!"lii Inqi-T!!'"XL 1l11\<"u. aavedeno je u dijelovima interv] ua z. dok u Ankari najavljuiu upad u sjevemi Irak kako hi se tarno obracun ali s kurdskim pobunjenicima.Jedno pleme. U italijanskom parlamen [11 bila ie zasrupnica izmedu 1987.000 okupljenih mjestana Ibarskog Kolasina. jos podrfava Gadafiia. kak 0 b i deb 10kirala puteveza slobodu kreranja. Dosta je s rim partijama GiCOlina praui nouu slranMu Antiteza korumpiranoj politici profirera. Bivsapomo-zvijezqai l1ekadasnja politicarka Cidolina (Ciccioliaa) planira osnovati novu p eliti ~ku partij I!.a vjerujese da se On nalazi u oblasti grad" Gadam is ria j ugu • rekao je u telefonskoj izjavi za Reuters Hisam Buhagijar.slD 0 m skupu ispIed barikada u sell! Sef potrage za diktatororn objavio Njemacki vojnici demonstrirali 0) SU koHka je moe KFOR-a KFOR na rnaksimalnu suzdrzanost i srarusnu neutralnest. godine. mozda u susjedai Niger. tvrde zvanicn ici.Zelimo uspostaviri oprimisrien u s tranku bu ducnosri.1II CtoaIJll A. 6jej_epravo ime Ilona Staler. CiCO!iD.rekla je Italijanka pori] eklom iz Madarske. del lobll • pucov:rlr mill 1 od 30 o'dea r 2011 (to 24 rn:lIu :?OI2 g 7.. m agazin "Oggy". rodnom gradu svrgnutog libijskog lidera.~ Dnevni avaz: telv~ak. KFOR ie prosirio svoj u bazu i 0 j a~a 0 p ozicije. prodaj Om glasova. porucio je Srbirna cia. Terorisri su ranije u bili iedn U tru dn u Zenu i njeno seslOgodisnje dijete. tenderima i korupcijom. .er istakn u ti zvan icnik Iib ij· skog N acionalncg prijelaznog V ij eea (NTC)~ Is ti zvan ien ik je rekao cia se Gadafi j ev sin Sejf el-Islarn nalazi u Bani Validu. 170 kilomerara iugolstocno od Tripoliia. ociienivsi da su nasilje izazvale "hirninalne strukture". kako se rvrdi. Vlada ie izrazila odlucnost cia.salr) TCROATIAAIRLJNES A STAR ALUAN'C'E MEMBER ~ . nadomak gran ice s A Izi rom. s u na pro le.nh 5 sa ()Iioo<.! to""" I"lil' web lrmicI "tMV O"Cr<\' 00rT\ IX! 3(1 h . _. J ueer Noviprotest Zupce kod Zubinog Potoka predsjednici opcina sasjevera Kosova pozvali narod da se iskliucivo mirnim putem bori za svoia legitimna prava. Vlada u Pristini naiostrije je osudila nasilje proti v rnirovnih snaga u blizini punkta jarinje.

a novinari iz regiona ko j isu pas jetili hotel prepoznal i su kvali te r i dodijelili mu prestizno priznanje -kazao jeRikcvic . Slovenije. /. A. 1 J 1& 111 • Mol> ClIo I II -...I. profesor na Fakultetu elektrotehnike u Tuzli. 21 savletovanie BH komiteta GIGRE SARAJ.ine in vesc· lore i~ vi~e razv ijen ih . Na . a • izj avio je Cuki dodao cia je delegaci ia Opcin e l'azgova· raJa s preds m vnicima Am· baslt doi Kine i izraelskog miniscarsrva turizma. OIl1""I1 or. re izb or organa . • Pred usl nv za prodaju bin ie zavrserak certifikaei ie materijala po evropskirn normarna. Rezultati potvrduiu dasu sekun dame si rovi ne dobivene preradom troske s depon i· je Raca vrhunskog kvaliteta te se mogu korisriri u raznim granama industrije.P. J uzne Koreje. kao sro su b etc n. CUHs Hinezima i Izraelcima • Konferencii a je ispunila svoj eilj. asfal r. M. .nt. gdie zamienjuiu kamene agrega re. direktor MJmgroupa. Naziv prve radionice za poljoprivrednike je "Perspekrivebilineproizvcdnie u Hercegovmi".1 On1l1bl~'J Mol> ...S. A. Mirza Kusljugic. saopcio je jucer da je zvanicno poceo s prodajorn i odvofenjern starog zel j eza i za m j en skog agregata kamena s deponije Rata kraj Zenicedomacim i stranim kupcirna.br~e-em.. om c ~~~ . Slap NukllllS-IfUlncl Sarl!evo &UniOedHGroup Rcriffei_n BANK 5MRKASSE Slro vine s depoT1ije su vrlwnskog . N akon sveeanog diiela plename sjednice odrzana ie radna Skupstina BH kornirera CI· GRE.. direk to fa prods j e u Rad on Plazi.tibra-padfic .. P rem a riiecima Denana Rikovica. 1993. Sveeano urucenje nagrade bit ce upriliceno na 44 medunarodnorn sajrnu turizma u Novom Sadu.. U prostoriiamaPcslovnog inkubatora y Trebin]u juiSer [e pocela prva faza realizacije projekta "Skola preduzetnisrva" koji.. cestogradnia. realizira Opcinskaagenciiazarazvo] malih isrednjih preduzeca. bh. generalni direktor EPBiH. Proteklih dana II poznatom sarajevskorn hotelu bh. Rusmir Mahmurcehajie.B H komitelaCIGRE_ imamo enorman bro] nocenja gostiiu iz Turske. • U posljednje vrijerne svecanost u Novom Sadu Bosanskohercegovacki kornitet CrGRE nevladina je organizacija elektroenergetskih strucniaka. Tokorn seprernbra zaposleno vodn j e jos d vadese [ radnika. 29. '. Sjediste UPariZU oa Sa konferencije Andeliia. a 11 irne hotela nagradu ce primiri Armin Hrenovica. predsjednik BH komi leta CIGRE . A. Tapa" na. zlri sima V I ien od na j uglednijih turistickih novinara iz Srbije. godine. Crne Gore. septembar/rujan 2011. Za danas jezakazana druga plenarna sjednica CIGRE (Fe/e.a tokorn nekolikodanao proizvodnji ill govorili Admir TUrlSllCHa Drlzma RadOnPazl Hotel Radon Plaza iz Sarajeva danas ce u Novom Sadu dobiti nagradu Turisticka prizma 20 II za novi k v al iret u rurizm u.eu.Mrakovici je proee" king vikenda odriana in· vesticiona konferencija. Makedoniie. Nakon priprema na radilistu Pacali Droda)a i OduOzs RaCa II I I $lambeau poslovnl rlmpf.EVO Oanas S8 zavrsava Oeseto 140 Radon Plaza: Novo priZJlan{e za vrllUnski holel Vise ad 300 ucesrrkaz zemlje i svijeta razgavara a razvaju elektroenergetskag sistema U Kongresnoj dvorani helela Radon Plaza u Sarajevu danas sezavrsava Deseto savietovanje BH komiteta Medunarodnog viieca za velike elekrricnesisteme(CTGRE). pa se n j ihovom upotrebom smaniuie vadenje kamena iz p rirodnog okolisa.. elekrrocnergeticari SII razgovarali 0 naivaznijirn pitaniirna proizvodn ie.30sa[. malja.aLtcnih radova koji su predstavljeni protekl ih da n a. jer je okupila broj n e pOlencija. ie za p 0 trebe proiz- .~lanica je Medunarcdnog viieca za velike elek tricne sis teme.Dt. Vise od 300 ucesnika iz Z8 flQviuare u Radon Plali zemlje i svijeta realizirat ee radni program u dvije plename sjednice j u sjedriicarna 16 studiiskih komiteta.kvalilela Zagrebacki Mlm group.biznis Dnevni avaz. koji je dobio pravo upravljanja. koj oj je prisu stvovao i nacelnik opCine Trebinje DobrosJavCuk. Elvedin Grabovica. izvrsnidirektor Elektroprivrede BiH (EPBiH) za distribuciiu. Viiie od 250 aurora i koautora pripremilo ie 140n.. prj ienosa i distribucije elekrricne energije te a programirna razvoia elektroenergetskcg sistema. event menadzer u Radon Plazi. Na siednici ce biti razmatrani izvjestaji i zakljucci studijskih komiteta i usvojene preferencijalne teo me za 1L ·savjetovanje. koje ce biti odrzano 2013. M. c. spec .. hotelu do" diielio je prestiznu nagradu za k vali lee. 1:ije je sjediste u Parizu.'<"'" • Mol> 1161 780 00 I ~~-- www . ce men t.. uz podrsku Opeine Trebinje.ime se broi zaposlenih ill! deponiji Raca pop&> na 4S· kazao je Sadik Colic. Zeljelismo se na najbolji nac! n preds mvj ti !l a OVOID privred!!om skupu. Seb'fj) spocetkom Lt10...SOKOLOvr(.re. P. Hrvatske i BiH. . Cermak. obrade i eksploaracije na bi vsoj deponiji industrijskog orpada Raca kod Zenice.

. R!Ik"'~ ~ ~.SI gliqnkBoH tw'C!I ~02J 1S~ 1lI~. Mulaosmanovic Armin iz Trnova Daieltl bb...2!l11 godJ ... du ""'" !Jra ::II _y~. a....- ~D_ _lI>D__ -..IIbrloC... "'" ~ od M.-nljItQ ~ IAIr'IfIOg ... Durmo Hasaniz Irnova Dejclcl bb.. bOC II..oglasi 'RIICI"\~q 'BtotOl.II.t'OIIIJ.OO.......0 1II'"IJft" ...~_~.__ ......tII"Io.... .tnJcb 1»1 _ II iUJwp paIjoprI"""'og .d.""Iat. broj: osnovnoJ Skot.:J!IIe1... ~.. ' ._... . 01. y w~ . It ....~ $I.d ~ ~ ~.fIIIIo "'" 161D .._.1"'" ii' ~'_ .. BoH brq 01 1Q2-()111'211:lQ!1 <XI III II. t S. _G '_ 11.....a """ II!W!.. SOSNA I HERCEGOVINA FEQ.. lOtI p"""""...sa 15 .o.r. oaog..U$A STVPUA U SARAJEVU. I<DmpioIIIM BttI<o!H Imi:>Yinom . Troskovl Izvrsenja 100.. ." 0~ RUC' ~ .... po. "P.IuIkta BH plUm U!In"""'ll' JWII1O'....RUClnkk !eOr'!jl!lca.HSKOJ 201112012 GODI!H 2' ._.-. 11.""" :pooioft.. mlMrKm Brtko DIJlri.....Gnojn i ce". ._ p..og nDIM~ D!OJ 2'J. ~..~..""'A.Uq~Q 11'1 Lub.. ... I ' .._.OI 001tlO3 QCOfIf UHIVERZITETA U AKADf.. 'BO~"l n... od da· na prijema...~ .".. uvl<I... RIdnI I> &~ a.IIuPku 0 IIniIYoIIQITI EJItI.PRVOG CJIU....... Prijave na konkurs slatl iskljul:tvo postom na adres u..In~: ..IIrl '''''_!'I(*Ul. "bez protes ta".-(na\aI~~...... u' orivl_n.rom _4'ICO"I &tOo C)jJIr.1n._.. ·0.. 2011 god.. _._pIjI..1t kct...~. _..... 2... 3.~ D<WIooQl BoI-I '.zI.... "''1..1Ia':D'..... ~ lIto'~ IlWUt>II "'''''''''"~ ...I .... " U 8XlNu tasj)lSUJe sa "I!~ polTabarna Upt'!M!C!ru&tva .. Kandl da~ su ouinl dostaviU (origin 01 ill ovjerenu totokopijuj: ~ biogrllJija ~ do kaz 0 strut noj SPill rni • dokal 0 raonorn iskustvu ~ do kaz 0 polotenn m strut nom ispnu ~ i.. 4..' ~. .. -.. 77 &0 ~....1!arILn 'D<Ib....' I 11..IM'IC"I1 _ 8rb.. prouv imsenika 1.... ...... 2009. ~ ~l . ~ prijava . 01_ 0• . ocredem su u lznosu od n .....YRS poIJopthtOdnog zemUi!U! I.. ·Iot g '. -..... BItk(t D... novine HNK~a·. _ U II<_..M'~ nilClmlQlI:)I:NU'fIi...~ obl . ~... _.. u dovolJnom broju prlmjeraka za sud i stranke...... . ~'UI· ~ *.. godine do lsplata. pcd..I u nIPi'I]Ied' -... ~" u 3II_Oddon!l~.'Al<anom V5!i ~ _uo J~~i""_'~_ ... po lor .. "'''. ""'" ~ U_ n~ kultln B<tkD jaYno lIMlmelMljll.- ~ '""""'......... " __ ._.dFoa Otrelt.... ooj _".. 1 \. ~ ~ OC!' KoTt_ l. __ . .8tH. " n..pi'OJll1r1j1m1000m. 2MI!I1 IQQl') tIIorocvil2.. 2OQ!I' I""i"" 00:11..VUenK"" doo t......n. otD 14 ~lll~"~ 72) ~I'" U 5u. rs ko uvjere nie stu panje m na dutnost.. BiH Sarajevo ul.".. godine na osno~ vu vjerodostojne Isprave ~ vlastile (solo mjenlce) sa klau zulom. 4/04. Ile...~._..eIIjI) 0 opIV!I ... Zakona 0 osnovn 0 m odgoju I obrawvan....u .- ~ 0 """'" Ifll¥l-..~~-...... .... N epeipu ne i neblagovreme ne p rija ve ne t e se uzlmati u razmaranle. ~..J Pi:DAG~1(1 "". l1I!ollkaM ~_ pttI~t.6dl U r>DIIl<riWU \-tIM "'1!aJW CIRElUOR kIron allrO. "..IIn!II OIl' _ I.cIInom· .....2011. rad I n aplate novcanog pOlra2ivanja u IIllOSU od 3000.. 2011. na osnovu Clana 348. _.. NI _ ~'8 IWI<o Oowi< .q_".... Durmo Elvlr iz Trnova DejclCi bb... &H !IJI "'_'bIIc«oIfII!W!..o [J(sD'lklu aH' Lst. I!IIbII .._~ oo"" ..ARAJEVO o P('.'" 1111A OCIY I ._I.I ~fIlMt. -.. Vyena...u kL 0l!'09~~ Qa._... kfaIu bIDg~ _ . u 114am1.. ogIunq ~ mcIIlIIM dII>bt:I .. ctana 85.iu (.M.'lilnj posrupak [ne starije od6 mjesBci) Konkurs nstaje otvnren petnaest (15) dana ad dana objavljlvanja.. Obala Kullna bana bro] sa. o lrektor Skn Ie Ime nu[e se na period od cetiri (4) go~ dine... 2011 IIOdO'\O u.O\I~'. S8 11vrsenim protek. godine dooto ie Odluku bro]: 01· 443/11 da se rasplM 1'~ 1I~.ba bb....t~""~~J_ Vb_ rjp'1ldl Bltl. ~ GCkhil"~iln Gvn'rah~..h ..1IItI.. .....I . godlne Optinskl sud u Sarajevu I 10 sudlja OZenana Skaljlc u pravnOj stvari tranoca Im~enjalnte~ sa Sanpaolo banka d......."Odr".. procjenom i prodajom pokretnlh stvari lzvrsenlka Sudija Dzenana SkaljlC PO U KA: Protlv ovog rj ese nja stra nke m ogu Irja ~ viii prigovor ovom sudu u roku od a dana. ~I<GJ101 _..-O.o m roka od' 15 dana od dana objavljivanja.1 .c!lpllng.(114«1Il1018..RA.. J. 1(1201I fIod.~~.__.. 07. .. Vr... radi izvrsenJa.ID nil .leut lET SARAJEvO PONOVWENtJAVN KON.. "....ioOmo.2011 gadine.00 KM sa zasonskom zateznorn karnatorn od 2. 07..Q "'.. cia . u ..SI<4DIni QlIWII !e<¢kO CoJlMtQl 8M' D!OJ 2IW1) .~ z. za Skolskl odhor (prijava na konkurs)....o 9<1'1 0 ~ar<~ f'ranoyljllnOg t"'Y1'OCI ~ P ~ ..g. llilillm l)I~oI(). ptnUIlIr-". no_ _ GI:1o~' pI.11)_""...III U 'f tL'UIrT I'llt I 0911111 Izvrsenje ce se provasu zapljenskim popisom." 'Rk 1.ERAC IJA BO SN E I HE nc EGOVI NE KANTON S. nCl"'daII. . 3""_ 1iWInI'~ --. kandidati !reba da isp unjavaju p osebne uslove : • zavrsena VSS Iii VSS • kaJ1didat treba ispunjavati ustove za nastavnika III pedagoga • kandidallreba irnati najrnanje pet (5) godina radnog is kustva na odgo jno..d.II. ooicbu ztt •• gooIIne " IJ.~ PrmlnlQ 0~ r~ ~.~'~ It~<_ 2. 09. ..~... 2009..~ kom rw:IlnIlWlJo: 4 ~ poI'oO"oojMIOg ... ........ poo.Io.. I:dd. lie: f"OIlI"".N:I(U RS pflj .u daIi. _an.. U'IIo.~~ za tzbor KONKURS i irnenDvanje djreidora skole II'Ih<pI ... OrucevlC Hamid iz Trnova DejtlCI bb. _"'O'~""""""""'_"Od '~ m"""_ PI'.. 0 _liOAtu. ~ nil '1.00'I0'I10~U"~ Htf1»IIO"I"'Ill. 1:10 0"......-..lIIm IU odtbI aoM lI. 21...\......... '_ . I( O....."... 5/04). It ..a""..10 ~ ~I di:onl"I_~ ~pZao..kIl . i 97.Gnojnice"... p.~"JeII uturp U!UVERZlTET U SP.. ~ zu..0YI: ~"'III ~·tIjI&IfI"""'\It~..".... Zakona {) parnicn{)m poslupku objavljuje RJESENJE 0 IZVRSENJU Dozvoljeno dana 10.oj~U Pr~ II ~ ~ . ... stav 3. Pravita Osnovne Skate .!IMau"Tlfmog~'~Il!n" BtCoco OIl I !loti U!9d. 1:111 go<I..Ui<OJ IllOJa. .I Ln::d l.Gnojnice" na sjednicl odrzanoj 6.. ... JU Os nevna Skota .._ ... Do slavl) anje rjeMn j a {) Izv r$en j u izvrs enicim a s m atra. 1S300 . 09... R LJpI.cl.. ~\\~OI!' ..~~ _..'_ HNlIIdH..'01 od 2& 3 ~r """"" I.a 1 .. ~ .nogoMc .SI... o. rnrLI> I NUS-II" 8kH SLOBODNAMlEST ZA OPt'S kANOII)ATA HA PEDAOO$KOM U PRVU GOl)lNU FAKUtTETU .I.ur.00 KM. joovoo~: """ till Ii lIOIiOdlIod Oi).".hopkl M~ "'".1NSKI SUO U SARAJEVU Broj: 65 0 1111439 09 I Sarajevo... .. . ........ Ilu~ . ...III"ffl111PlIllO'>'PIl &tM ~ Bot! ~pIII'IOIoljeno~·...... __ ~ . Mosta r. ~ to d\<I.. .0 UI'IMI".ll IkInklll EUot.allJoII!I a: M"t..ll .g·"_. .:1:0.......Iot l. 00 3S5I11 co V .-cI>N ~Ol_~Ii!<_ • _ Pored opstih u sl ova propisanih Zakono m. !h 01 23-C011il5r1' BrtIoo 29 U 20 If UOCI ~ '"_ IlaNro-w • I ~ II I 18 0 (B"mDI r"I'OCIWW U Brt>. \0 DI<I5 ... u. 09.Koo..qu ~ pulvTor. DOl..aeJ< Of Oirvtlf!r 9' proiIlYodnjU W~ ~-..* I:1onOlI ftIMCto... Saglasnosti Ministarstva broj: 05·02~ 40·1432/110d 04.. II'~·_~UoI'""""""". Skotski odbor JU Osnovne ~kole .'''''dO~pOt.-.tIok1rC 'U5l. ~ ........ • ~. ~ .to . 'U>~ P..... Il~""" ~ II ~ -....:r doo Bosna i Hercegovl na Fedel1lclja Bnsne i Hercegovine Herceg ovacko"neretvanskl ksnton Grad Mostar JU Osnovna skota "Gnojnice" Na osn ovu ctan a 96.~'. . Ift~ 9111'....vod iz mancne knjige roaenih (ne startle od 6 mjeseci) ~ uvj emnje 0 dr2avljanstvu (n e starije od6 mjeseci) ~ uvjerenje 0 neka1njavanju i da se protlv Islog ne vodi krl1.· UI ptlj...obrazovnlm pnsl 01'1 u rna ..! vlunlit¥\l8ltJco OIslJikQ Bill vu A pt..I...1..._' . .2011..... Kan dIdat ko j i bude ilabran do stavlt ce Ijek.snI odRO:l 5/00.~ ...~" iIonIIIId_J_... 21.

.. trt.II PIIY ~'I.ol.. ·lUIl" bftJIl...i IlzbortarJfn'ih opcija zasvaciJlstl1! F • Biraj Izme:du Mlnula.>0''" 19 • VeUk.tllllO' "C~ . Porua Ilnt.oglasi Dnevni avaz ' ' ' ' ' '"' ' """""1.erneta 111 uzml svel 'Ih Korisli Ih jedan.. sedam ill trideset danal Ufivatd U svom lzboru ledne 111iSe tarlfnih opclJa. v I"oz. .

... ...._""......._ •..'''"... •• ~ "'I•• ."'_ .. _.. 'I !d. " ...or~ .t'....... '10: ...~. I . h .. ~"'''''''''~!IIi..._ .'pn:iIIol'IIiiiI )1..... .. t_I.II~~1 ~.....~N1."'.it.... ....ro.'~ p ...."...~' C~.... ~. . • _""""-".......o~"1I< "04'¥~.. I. .._ ~.""-...-· __ !O!Il "'" .... L'.."._I!!OU.. E _ 1...p..._"". If~IMWI'lM'o'~'t.. ... u•• ..I:.10..~' .~ MVoM41J. ~.u..... _no".r IRliIIIU!k.r-1IdJtt UQ.. u..I'.e~HIIl'.'. __ ._kmi . ..... '" •• ~IlO!CI<O. ..J ...... '". " poot ._-. .1l!I' :-.J .' . IK III "".......¥111~ k:ori.r. _.....c__-l'~'_. _ ~""''''Jiilil!l . .."fuUtI .~......."H'~.tniI ~M'''~:r-r _tMN.b roit._.......' ..'" ....' ._~ _ ._ .• U:vd..I>"'loo~ . . . ... PI"MIt~ ·_ ...a" ~!oU!!i"'" bvtiI'tJ..I:Iv. _ _ ..I<-." _ '.• ~...._ • ... . .I.. ._..n".... '...p .f..K_ '"" k>4'ool6«l.~ :r\:iI"Nl... 'R'HIIJ _ ....<po..Jl..' - .'__ ..~ ."""' . p:.". U '.._ .·".. Nol'.. ....~ ....u MiU11..J-nlr .MI\'HC....I .....'k>rs......'._Jir\o .Mvrllll1i: _ 'Ir_I. t_"'" ' .. iI!!!l..r ..~......r...t' '.... . .. . :Ul-..I~ .IIIII:".11. ......"'.I -~ '. _" .. ~.. ... .....J ....._~w~!IftJa '.I<o......_. '1.. IL. PII!I(1I . k .:_. 'u .._ "" . .""'--S'-_. "0:Jl "*"" ''''"tI 'P'"' '$ ~' .III.."" IfII'. on • "' '.'N'Jpof-1. ~.... .-p. ~ ... "' ..-.. "... Q' .. "ln_ :1. ......._..•• ""....... 1.K :I.:_~'*".1.--o' _ . • IIfd :Iit.._ . 0 to diWp lahQ ....·!ii:I}ti '.- I~"""'" I'~...ilnoIuo..... 641Mt:1IIfI!oII . ~M 1. '.."' Q:...c....~1 M4H ~ .. ~ ....""u"••• '.""' .Ij u""'" ~ . ..."" "'...~_ ... ~"""". ·".-. '"".... Id_bn!f."''" ...... . ~. -............. .. '.H... _ ..-.t...."""". "~. ' ... ....\I:~IIIIII!~-....... .. I "i. ....... Ik..loJ.'J.l. .. 0 YT1ltI.".e _ trPJ ~P1~~ U ~ .lt!' IItI""'...iI...m M*" 0....J'.~"""".· ......altl _ •"' I. JctiO"'·~_ tt. IIDIl'J .JlI... ...- .o ...k~ .. P u' . P_~J.-bOp. .. -..-... I:I. dl......~' ...''''_ •.fII.too '"I..."iI'!Ito . _'"'_....fIi~~"l I> II'''''' .. ..".j •• lWc"tr... -1 'It_ "..~ _....l...I .ued (D.... •.1. '. _ • .«: .ou.... Lot . ._"... ..... :oe ".. H..........o ..._-.. ~InIIIIfULt"1llIIlw\. 'iIiiI • kD!J:J ~""'b. __ .... :~'edll .·_..!oJJu( _ H' t'....:~a: ."' "'" """' .."'jII~JIilI'II:..._ ..IINW...._..."."'. uIIun.oglasi ""'H~''''''''''".-... I_!lI' . ..klk'o..p~_."~ _.......~ . ..~.._..~ :'91'1...._ .fnK ~ I . ~ _ .odIIII.Iiii~"'.........UlJ..ftiI . Q)' • . -"...1I'!I1CI II 'n .tu ..... '" <IMo. ~~i... "k ........lofl ""..""".It."" ~"''''''''''I''''''''..."""""'''' ..... PO<> .._ ...._. ..K.n_ ll_ • ....Ion!M..... p"'~.... _ $.. .". ..uD(JIIII~pvp.. _91 lALillll 'I...... kt. !W.. !I~Iv.nl!..iH~ ... "'"...I_..'_.1._..Q. r II 'MIl. ~"J!. poo " ....''.. .. .... ..DtHIb......-!J~. "" __ ... iIfIIl. _ ... ~e.. "'. """_j.....OiIIn-!:!j9 .... ...._I!ft!... M>IJ_ mwtl ..'11..I.t...~ .pH_" ll_ ".". I'.. . " ~ • ""(.. 1JiIII_r<dM '.. ~ ~...I._ .. ......: Iwt!ili I!!!!: ......... H ~ • "~"""I:O(O~r.. .. I!!iI 'IJIII..":W...._.SI~h '_p '_~I~ ~ n N".. II:M<du "" •• Ji!~I .'.. '~I ..."".... ...... ......_~~ UII<o' -. _ t__ .. "".-..... . ..p.. fU1:M_·~..>OIol t ''"k_tokf y II ~'''''..."..t"'.""' . ..u.. -oJ-. . "_1 >.. .. "..'*~~_.1i...f.ob '"" ......_ :"'" ... .. ih=1.. oI_ ._r.UUo_ '..0.p.. :.. IonI...""... ~Q: (~~~ • ~r!~~~~ .. ~""I."..I<""~ ..... "prI_"IlV kI... .I11 '.. .. l...' .....'I .UtaUVlIiiiI.IWi ~""ruJliI ~ . ...... &ni.. ...b: I ~ iI.o. .._'u""..."~~ .._"'.... ..... ~ ~ 1iI1III ... .. h:il •."...." .c. t...t.-~~ ._~ ...I..i ~ ........ '" 1-. u..... ........!'~kt- ''''' ...... o: ... ....I.. "'. fl4IlPh ... t..p:P"~ L '. ' . "_oK"'.....e _. AI4I..........oJ .' ........ .._ U... kNo"" .. I.~"M'd..OO' . c..... ."oI~"l" ..... ""'"IIoKI..' :totlJ'"YI'n."~.. -...~ ....uHtJ'~r.I_dO!.'~pc_......... '110 __ . "'.!!1I'Y • ""_Ur~ ~. 0..~ . IIf....""~.. llJ .JIi :uli1. fI' . )00"" "" .~'_'''''_~''''''''''_ To! IIB>? .o:p ......-.td.Ih..... . ...._."'" P£!9i".. 1iHIIiI1!IIL~"'~.._" ... ...... I·~''''j!... ..... '''_ oO..·r~w. ori.... :bP I....U d!...- ~W..""~ M... 'c~ ... r u....... <>c<>t" ~' _I... . ....._ X 'II iJ'l ... .ltllbWb .. ..." W"b~.__ '....... ' __ .pMJ...1 .-IH"O!L {k~""...............! l.I-o-..... ..... ..":-t._.... """""""' c. _ . !Io iI... 104 .""._ UI.-.. . 1i!.III' ..!UIL ... ._.: hlii!ikdJl' "iI:U '!ltd 'Id CJ~....''"-''_ .... . __ . 4...._ 111iI '.di.......h.01. _~. _t<IjI~. ._ ....C I .""""'.. ....... .bi hu I........"_"'~'If i} i"'U ~~ W flllJI . " . ..:1. po4 .Iw"............ '_...... io . .....".~ ..-..."""" ~" '_ UJo'o..lr 1!iI~~~II L..... It._. "'_""....!MIl!' .I'~Lq: MIl 'h~..u ". po"..." brPp..1""1~..n...... "'n_ IM<! llI:nq:ii PPI'f'IM..... U!I! ""' J!Q:H ~ ..." _ ...._ ....._OJ~"'" bI .•'<tl.... Q W·~~j:a. _"'".........cJJd...".ri- ..... .....dt_J:""...u lo<i __ ..... ....'..... .:_ '_......._... .....nJi_l_~ "" . _.J_ i ' ' ~IOO''_' ' '~' ' ' ~"'.'~tQI " u _ tjO'w....IniM' 1~.. --I''''"'~'''' ...I~ '. .." .__..........W'II.....-It'-nJ."~lC.....{"'....rlt-"""· b ..._"""" .IU . ~ ... ...L . .IU. . k'lt' ~.d.._..U. podft • .. .......ftHI.'."......p........ " _w . . Ov-llii' _ori"'~III' " :u'diiii!!"... "'tf... nK_ J ._._ ItM liUJifL in USLUGA PRENOSA TU£FONSKOG 8ROJA 'Dod.I ~I _..v....-01 _.......I& . "*l .. .iQ:r. ori'loftl.'........ ....a .... ~ .._II'-L... '''"''_ .. ''!J!lM'Pftll'HI " . __.. ·t. "' . _' .....f ._ torok "'k '"- CAI !ed ..UIl .. .". ''''"'....... ......~.'. ""'kw .._ ........u. .. "".. I. . ~....h.. 'Il-ltI. "."91. lO'OI~ Ufn ~ ~...."...!..04W...."" _:..4I. -1~.~"'.~).. ...:_ anr .""JI ..~ ....!'~' :~l'(tII.... YO' '.... 1a1l lUi"' __ ... 1._Itq' "_iii"""'-'~'''I!o' """_.. 20'0_ < n. ..'.n..ik' iPO "V~I!l1 .!'yf!mt.....~""""HU ....."'".jJ. _ _..a:II1... O..MiJid k.lt~:"'i'M.. •• .. '..... '"' . .. <l!i!o..w...loOIXI"""' .'.... a...._ 'Im ._-.Q...Il.... D fN~.....~~ .""1.. ~ ..hIl_ • " _ .. "'.o.r.....IJ+"... ..I. ....... ""11"'" •••v..iI..._:IlO 'C:'-p.o". 1. .. ... 110 " ..-~~~~-----------------I 1 UTJr\ 'H~"f'" IlIlhl"\ U!._"'" .._........ ' II...."11 ...:1.. ........ _H-~_"'''~:O _ ..1 ._ . moJ:..". '''''J ..._blo_ r_"..'~ •4 ... '\LI.... ..iIftoOlit' ''ff'-U''-! IJltp.....iIlJiiilJp. "* u....M....iIt.BO!J 1moI... _ koh...o. --J ~ '"""(-ua· OI·""' ~ ...."1-.. IOoC>d-o.....'.Alg.b_IH"OI I1O... H_ ."l. _~""" " .... .._.0 1lJ:. oojl.. :.. .. ~" q_"'~~"......!'rllio' :PO ._' lm_~ D)O: ~.... .. .......)1: '.. pnr...h ( 1_tku..:L. _ ~......_fO'tr........ 1. " ""'_ ' .dJ...... .."''''.~""" •.en HpJ.

Incident se desio 15. rete i oruZl (fOI •. cigare[3 i naoruzanja epilogjepoliciiske akciie "Rabie" koiu su u saradnji s MOP"ov'irna Tuzlanskog.J Panava eksplazije u Sarajevu s.M. Policija 1JI1I'''iwci u benzinsku je odnesen maraka.a ni tada niie bi- BaCene dUi)e bombe.nepcznate osobe bacile su rucnu bombu kasikaru u prizemlie kuce.Kako saznaiemo u policiji. Prema prvim saznanjima.n u Klinicki.Mu_ s.erna hronika Dnevni avaz. OleO uozilO l'{aparkingu Darn a zdravlja Zivinice jucer u 5. dovezen u Dom zdravlja. Policija jesawala da je Ispao m Pistolli ranio _ruga povrijedeni bio U svojoj kuCiu drustvu sa R. pretresla je vise lokaciia i uhapsila Niku Milano. ali.Prcnadeno je 5. bombe i municija Cerrnaes I uhapseni h 050ba.ka u akciji. a razlog je bio sukob zbog I!Co riiesenih irnovinskopravnih odnosa.7. Na parkingu sarajevskeulice Koste Hermana prek rjucer oko 1630 sati tde je povriiedena A_ DZ_ (68) iz Sarajeva..kazao ieDurkovic.000 KM.000 KM. V. Povrijede no] [epomoc ukazana u bolnici Kosevo. Zapadnohercegovackcg iPosavskog kanrona. dviie digitalne vage. Iz CJB Isl0cI!o Sarajevo saopceno je da je u IOku dokurnentiranjepledmela. iz objekta sefs novcem.1asku i2 voz. osirn uspostavljanja mrcze preprodaje opoinih droga i cigareta ns podrucju Bosanskog Broda i Dervente. celiI i iz Gradacca te po jedna iz Ljubuskog.jula u dvorisru Hirnzine kude. niko nije povrijeden. ukrala je automobil "fial pumo" Hazimu Jusicu iz ZiviI!ica. tromblonske mine. On se nalazi u pritvorskoj jedinici KPZ Tuzla nakon sto mu [e prcduzen Polluiao S)ellirom ubiti suolu duolieu bra. Akeija "Rabie' provede~ na je radi presije<:ania lanca Kantonalni sud u Tuzli porvrdio je opruznicu Tuzilasrva TK protiv 60-godisnjeg Himze Redz. GOlan Durkovic. te zapliena droge. Nije bile povrijedenih osoba. odredena kolicina municije. S parkinga Dama zdravlja Zivinice Policija iz Caj nRa pronasla je dvije pu§ke u powdicnoj kuCiM V_u seluDakovia I!akon ~[Q je on pos!ije ranjavanja zatraZio Ijekarsku pomoc.ze. septernbra takoder bacena bomba u ovoj ulici i to na kucu C. sedam rucnih bornbi. zbog pokusaja ubistva svoje brace Sulje i Mehmeda u julu ave godine. mobilnih relefona . sto ie. nacelnik Sektora kriminalisticke policije CJB Dobo]. Automatska puska M-70 i pu~ka M"48 prooadeni su u p rerresu koj i je izvr5en pos· liie prijave cia je M. Podsjecamo da je 19. uBrCllom oaO"IIIO muanoulc Policija Brcko Distrikta jucer ujutro. usposravili kontakte i sara" dniu s kriminalnim gruparna iz Hrvatske radi hijumcarenja navedene robe na podrueje te drzave .naveo jef)llrkovic. niie bUopouriledenih 10 povrijedenih.. saznaje "Dnevni avai" od vise ucesni. Jusic je medicinski rehni~ar u Domu zdr.ce pritvor tokorn provodenia istrage. Brckog i Domaljevca.avlja Zivinict'. sjekirorn n asrn uo na b racu zada vs i i m vise udaraca. E. policijorn Brcko Distrikta i MOP-om Republike Hrvatske proveli sluzbeniciCJBDoboj.5 kilograma marihuane. -PIilikom pretlesa pronadenasu dva pisro~ lja. prijetreCi pistoljem.. rnaskirana osoba. Organizirana grupa . a zatirn i ispod vozilat'toyota" koje je bilo parkirano ispred kuce.r Foea na daljnje lijecenje. pel u Gradaccu te po jed an pretres na podrucju Brcko Distrikta. na svu srecu. vica (44) iz Brckog. C8lCit8vit) Tuzllastvo TK potvrdilo optuzricu trgovine narkcricirna i akciznom roborn koju je organiziralo vise osoba iz Dervente iGradacca. H. Sarno dan prije ove eksploziie bacena je bornba ua kucu brace N edima i Kemala Nukice u ulici Kanara. Nju je udario i oborio auromobil "passar" (AOO-A-002) kojim je upravljao S.DriieleCi Disloliem. 3.45 sal. prema njihovim rijeeima. £)akovici kod Cajnica . kojem j e ispa10oruije iza poiasa i akti vu"lllo se prilikom pada na pod. GJB DOBOJ Zaiecnicka policliska akciia "Rabie" Dru!!i put odjekujll detof!acije II Navop818rskoj ulici uhapsenc ukupno 14 osoba • U pliienu 5.Ra. a nastala je same materijalna Stela .ica iz Gorniih Dubrava. stanova i pomocnih prostcriia na podrucju DerveIlle. N. eig. septembar/ruian 2011. Eksploziie su ovoga rnjeseca odiekivale i II Nedzaricirna i u ulici Sutieska. KII~a Rediica gdje se desio napad Pretresi stanova .c. R (28) iz Biieliine. Domaljevca i Ljubu~kog. navodno isprovociran. Iz policije ne zete spekulirati iesu Ii ovi bornbaski napadi povezani dok svi ne budu rasvijetljeni..4. . odredena kolicina cigareta i 50 M. ne navodeci njihova irnena.oakon cega ce I!adleznom tuzilaStvu b iti p odnesen izvjeslajprorivR. .4. Ourkovic: Usposla viii mretu devet trornblonskih mina.. a lopov ga je presreo po . N..· Ia kada se lias ao j sp red ci j evi piilwlja. bio nastavak obracuna koje su irnaIi s bracom Seidom i Simbadom Kuldijom. cema.40 sari na kueu N ezira Gadze u N ovopazarskoj ulici u Sarajevu. .ad marta ove godine do danas navedena lies su. nakon cega je preve. PJesall ObOreD na parllingu LoPOUiodniieu sel . aolilenlni drOga.Z. Po naredbi Okruznog suda Doboj izvrseno je 12 pretresa kuca. 29. iziavio je da j e uhaps en 0 sedam oscba iz Dervente. Razboinik mu je oleo kljuceve amomobila i pobjegao u I!epoznatorn pravcu. 1. Sa.. RazbOinilt. ucesrvujuci u akciji "Rabie". cigarete "marlboro" vrijedne 100 hHjada KM. N czv ani en 0 sazn aj erna da je !l8 Arizoni iz· vIsen p"el"es u firmi "CCdC20ka". dvije rucne bornbe.5 kilograma marihuane vrijednosti oko 25.s povredama noge·. Himzo je.599 ilteka cigareta "marlboro" vrijednosri vece 001 100. Celvrtak. tri lovacke push. 17 intenzivno traga za lopo~om koji je pretprosle Draksenicu kod Bosanske Dubice opljackao pumpu..kaZ30 [e portparol policije u HIckam Halid Emkic.070 metaka razlicitog kaLibra i pola kilograma plasticnog eksploziva . S dovodellj8 uhapilellih u CJS Doboj Dvije bombe baeene su jucer u 1.

B.ulu ove god. Pre rpos t3V Ija se da postoji ios prevarenih.18S . pokusao silovati u nienoi sarncstalnoj trgovackoj radnji "Second-hand shoop". kako saznaierno. dovcdio u kabinet. Aleksandar Gajic (31) iz Banle Luke obecavao da mote oSigurati bespovratna donatorska sredstva Aleksandar GajiC (31) iz Banje Luke priznao ie nakon privodenja u Bcsanskoj Dubiel da je 28.MI!l Provale u Vogosci . tad i cega je usp os tavi 0 ko ntakt sa n jemu pozna tom osoborn uDubrovniku. vlasnicima pIedu" zeca. iuni ove godine. djevcj- ku.. Zena se uplasila i poslusala ga a nakon sto ieonskinuo pantalone i donji veil pocela je vri. Nedugo nakon tddonskog razgovora susrdi su s laznim radnikom Vijeea minis tara BiH kojem su troj ica poduzetnika iz Brekcg' na podrucju Doboja i Dervente. Prijavu za lazno predsravlianje i prevaru protiv njega podnio je i CJB Doboj 22.. iz BiH preko Granicnog prijelaza Uvac usao u Srbiju iod njernu poznare osobe kupio 667 .><np reds ta vIjan j e 0 koie se dovodi u vezu s prevarantom iz Banie Luke...IlOMu·I'''' ~0811.ine Ifoiici privrednikiI iz Brc.. preko isrcg granicnog prijelaza. aprila ove godine. E. Colakjedio heroina prodavao u Dubrovniku nepoznatirn osobama. &. Ponudio im je. predstavio kao osoba zaposlena u Vijeeu ministaraBiH.kog. azatirn u Sarajevo.. porrparol MUP-a SBK. predsravljajuci se kao pomocnik ministra za ekonomska pitanja BiH.sovite srednje skole u Donjem Vakufu N. gdje su se po dogovoru i vi dj eli. Optuzeni Colak rereri se da le u noci sa 27. pod raznim izgovorima. ali gaje policija brzo uhvatila. _ - Urisllom oUerala razgaCenOg nasilnilla OP1UZeni za nabaUMU Tuzilasrvo BiH podiglo jS' opruznicu protiv Almasa Colaka (29) iz Mostara i Elvisa Muminovica (32) iz Sarajeva koi i se terete za neevlasten promet opojnirn drogama.. prijeteci j oi da nikome ne srni ie nis ta pri eali. E. nakon sto ie on [Q njoj radio.16 Pokusa] silovanja na Palama Dnevni avaz. 29. R. pocinio prevaru rako SIO je ostecenog doveo u zabludu obecanjem da mu mo~eodo" brili donamrska sredsrva za raz. primoravao da mu dira spolni organ. Kako saznajerno. ovo nije prvo 13. D.. nakcn SIO je Mu· minovic prethodno telefonom dogovorio kupoprodaju hero ina. Sefir Barucija. na 28. bespovratna donatorska sredsrva u izn os u od 100.kuCe28.voj rnalih i srednjih preduzeca. ak je drogu. M.. gdje suizvrSili krade. . 1&11"_ 0S2 _141 . dab 8. Kad se vlasnik kuce pojavio. prenio u Bill. kakona podrucjugrada Sarno [eva tako ivan granica BiH.. PREVARE uhapsen u Bosansko] Dubiel Laini pomocniM driaunOB mi Profesor Mie.tu8 _I I_ .800 maraka. .stari i dozivari u pornoc vlasnika ob jekta u ko jem se nalazi niena ra dnia.oju ie on bacio nil krov kuce.000 maraka. . 11-1. . a zauzvrat lraiio odredenu sumu novca.· Obojica opruzen ih n alaze se u p ri tvoru. maloljernu Donji Vakuf uarao II pokrenut disciplinski postupak pro tiv profesora. gdie in ie dirac po grudima. je po bj egao.. seplembra nakon sazllanja da se Gajjc u . Prilikom pretresa nj egove. prijavljen je ovih dana za seksual uznerniravanje ucen ice pro tekle skolske godineu prostcriiama skole. Visinu pricilljene stete utvrdit ce policiiska isrraga koja je u toku. Istog dana Col- Tuzllastvo Bosne i Hercegovine i Dradiu heraina Policijskoj stanici Pale prekjucer je oko 16. pa je nedavno CJB Banja Luka izdao upozorenje kojim se gradani pozivaju da budu oprezni i ne nasjeciaiu na ovakveislicneprice. septernbra priiavio nedolicno ponasanie profesora nakon sto m II se ucenica povierila. E..~n:.. 0 n ie. Lopovi su ~operjraIi" u ulicam3 BraCe Krso bb. Tokom uvidaia u. M.45 S31i D..lno uznemiraUicerucu u navodno.zeti in i porrebni dokazi koji ce pomoCi da se identificiraju moguCi poCinioci.1. ern a hro DI· ka _ -. Mushrac io] ie kazao da seskine ili ce je ubiti.C. Drogu je donio II kucu Muminovica koii je heroin p reuzeo radi dal jn je prodai e.. navedeno je u saopcenju CJB Istocno Sarajevc. aavod110. T ako del' j u j e.. H O. nakon cegaj o] j e prisao i poceo jediratipo tijelu. gcdine od Murninovica je oduzera ova droga k. Vlasnica je policiji izjavila daje D. Ucenica je u Doniem Vakufu Ce5t. Merzuka Feriza na broju 30 i Josanickoj na broju 21.ickoj ulici na broiu 129 provalnici o5ujecelli i sve se zavr!iilo na pokusaju. U skoli je se. dok su u John. "elv~ak. jer ima pistolj kod sebe.prijaviladajujeD. [una 2011. ~ su preksinoc na meti provalnika bila celiri Slana.. H.. &40.. po ulasku u njenu radniu trafio odjecu za svoju suprugu. septembar/ruian 2011.. .o vidana zajedno s profeso rom.Z. nakon cega je priveden u policijske prostorije. u Vogo~Ci da udD u sian U prizemni SIan u Josallickoj 21 lopovi su lIS!i preko balkona koristeti Ijestve te ga ispreturali.74gra· rna heroina. potvrdio ie za "Dnevni avaz" da je direkror ove skole 16.

uredski narniestai. Uce. a ucenici s u: Eld in Hndzie.ma j usmoovama.pase OaSel3nju gukrojaca ._ Sa jucerasnjeg susrela: Beslic i Isa A. iako Grad ios nije dobio dozvolu MUP-a da preduzece " Mo Parking" rnoze cbavliari ove aktivnosri.. a vee ie vise od 3. pomocnika ministra vanjskih poslova BiH. izvjdtaj 0 aktivnostima vezanih za implememaciju sredstava Svjetske ball ke.ro lIa uke. lake odluka Gradskog vijeca 0 uspostavljanju novog iavnog preduzeca "MO Parkin g" u Mos raru ioli niie donesena. U sadireklorica Sredujdkole. koia tako prernasuje placu samog gradonacelnika Mosrara I Sklo- Placa oeea od gradOnacelnlliOUe! pljen je i ugovor sa firmom "Konstruktor .15 prvacice MOSTAR lake Jos nije usvajena odluka a praduzecu "Mo Parking" GradsMe ulasli ueC Ir se celiri miion. Stoga ie dogovoreno da u cvo] godini zainteresirani investircri iz Libana posjete Mostar kako b i se di rektno razgovaralo 0 konkrernim projektima i mogucirn investiciiama n aved en 0 je iz Gradske upraveMostar. s obzirom na 10 da jeza neke oblasti is kazana interes. radnji sa OpCinom plauira se N aivcCi problem ave riclavanje tog problema tako obr"zovue ustallove je odviSIO cestara zgr~da bin prodajanie nasrave u dvijezgrade. softver .000 KM). Grad Mostar [e vee nabavio softver za sistern naplate i korurole parkinga u iznosu cd 216. Pored mga.M.890 KM.PrOzor Uci relj prvcg razreda Ppdrucnog odjeljenja OS "S cipe' u Gracan ici kod Prozora je Samir Corba dille. Privredua ko-mora Kanmna Sarajevo i HKO "Krub sv. Anes Letica.643 eura (396. Prijem za pocasnoa konzula BiH u Bejrutu Kupljena vozila "pauk" stoje Isto tako nabavliena su tri vozi la "pa uk" koja ko~ taj u 546. MANO V Opcina Prozor/Rama ove godine prvi pm 6e se uklj. koji organizuju Udruzenja "1nfohouse". Sparkasse Bank.. Gil) projekta ie pruziIi srednjoskoJcj rna p ri. kako se spominie. uredski narniestai u iznosu od 41. ra a dobiieua sredstva bit ce -U ceuici koji se obrazu ju is koris tena za izgradnj u noza srrukovna zanimanja reove zgrade pored poswieeeg retsku naSlavu slusaiu u jedobjekro -kazeMiakic_ noj a prakli~nu izvade u dmH. .272 eura (oko 530. u skoli imamo i dva odjdjenja gironazije Ie pojedno odjeljenje InsJaliran komplelan kabineJ sa 19 kompjuJera bravam. Prozor u projektu "Volontiraj-kreditiraj" Ove godine U pr-vorn Iazredu gjmnazije nastavu pohada i pet ueenika bosniacke nacionalnosIi pa ie za I1. zbrinuo i visak narnjestenika iz Gradske uprave. Za tozanimanie vladao je veliki imeres pa smo formirali odjeljenje od 32 ucenika.jihosigurllna naslava iz' nacionalne gru p e predmela.000 turisra iz Libam posjetilo Mos tar i Meciugorje.815 KM. PrUi razred Pi seiPe. 7 _ok tobra. ticar ce se i ~injenice da proglaseni visak od 60 namjesteni ka i dal ie radi u Gradskoj upravi. Zi3' da Is u (Iss a). bi [ ce na tapetu na naredno j sjedn ici Gradskog viieca.000 KM).ua Mlakit: Gub! se vrijeme cinjenica da je 10 omogucilo da ove go dine prvi put formira!]o i odjeijenje kompjurerskih lehni eara u mas. lokalna vlast je vee pocela tro!!i Ii I!!ilionska s reds tv a za ovu namjenu.J edna od njih je mogucn cs t ul agan ia u rurizam i usposta va carter Ietova. Kako je receno iz Gradske uprave.llki imaju zasebn u nas tavu iz bosan· skog iezika i vje.kaze Anda Mlakic.KM Mred"la Su)elSMeba Me KupIjena tri vozila "pauk". ADle". u Gradskoj upravi Mosrara.oikol3 i B ilal Sefer. Adnan Karadzuz.odnevni rad steknu nova iskuslva koj~ ce im biti od prakIicnog zn3~3ja u buducnosti.Neretva" iz Capljine za uredenje parkiralista. te Zorana Perkovica. Gradska upra va i 0 dree dila i visin u place direktora ~MO Parkinga" u iznosu od 1. vee sada je izviesno. kako bi se. ZI atka D izdarevica. M.hercegovaeko-neretvanskikanton Predslavljamo ~ge~~~~::b. H.lO stigla sarno ponuda ove firrne. koji ce U UrSdima OPCinS 20 SrSdnjOSIlOlaca II a 8 oeij aIo i dan.eni po uredima op6ne kao i iavnim preduzeci. bin raspored. H. -Svakako ie najvaznija novina komplerno opremljen informaticki kabiners 19 kornpjutera. kredim od Svjetske banke. poeasnog kon zu la Bos ne i Hercegovina u Bejrutu..· uCiIi u re~lizaciju projekta "Volontirai .Sm. aurornehanicara i goj zgtadi. koji osigurava uvjete za kvali [emu nastavu informaiike za sve ucenike.1I a Karadzuz. .. .. kako 0 tk ri va izvjesta] iz Gradske uprave. Radi se 0 sredsrvima od ceriri m iliona maraka. Gracanica . OpCina Prozor/Rarna kre di liIa t ce 20 uceni k a Srednje !!kole Prozor. prirnili su iucer.i~:k2011. bi dragocjeno vrijeme.M. zasebna nasla. te video-karnere od 198.lik u da krOl jedl1.lIstvu. izrnedu ostalog. Nidal Mu. N eka od pi tanja koja ce II' ro] sjednici bid po tegnuta.DUCIC opeina linanSirala nabauMu noue o rame za inlormaticMi Mabinet Prvi put formirano odjeljenje kompjuterskih tehnitara u rnaslnstvu Srednja ~kola u Prozoru ovu skolsku godinu zapocela je sa dosta novina koje pruzaju bolje uslove za obrazovanje ucenika. Am i.kredilir-dj". Kako saznaierno. na sastanku je bile rije~i 0 mogucnosu privredne saradnie i ulaganiu Inuesliluri iz Ubana dulaze u MUSlar zainteresiranih privrednika iz Libana u Mostar. a od posebnog je znacaja Bolji uslovi rada u Srednjoj skoli u Prozoru Gradonacelnik Mosrara Liubo Beslic i nacelnik Odiela za privredu. komunalne i inspekcijske poslove Orner Pajic. Prema Izviesraiu 0 sveukupnim aktivnostima u preduzecu "MO Parking". ill napornen Ii cia je za ova] PO$.am b asadora Bill u jordanu i Libanu.215 KM.

ane Bogdan svakodn eV'!lol1avikava II a n j egovo pris us tvo. .i v I jenj a. nakon posljednjeg fa rll. godini za te namjene ie izdvojeno 400 .regOUOr.godine. plavouhe. volio bih i v'ise da nabavim . a potom. -Prvo sam poeeo da uzgajam paunove. mental! ter kojern je kulrura strano tiie!o te p ospanosl. Odsjek geodeziia. godine 5nansira iedan pokusai vanljeiesne opJodnje koji koilta oko 5. diplomirao ie 1976.000 KM stigli na kliniku isporucila je firma "Stepmed".C. jer !Iiieim nigdje bolie nego kod mene.l jucer isporuceni Klinici za ginekologiju i akuserstvo U Banioi Luci. parke.M. istin a spo ro.initi viile da nas Klinicki centar u Banjo] L1. S. a !la beogradskom Gradevinskom fakuJ retu. na stu bu isp 0 d kojeg se nalazi min i trafostanica Nirnalo liiepu sliku primijetili su rnjestani koji su n aglasil i kako strab uju da pozar s kablova ne zahvati i krov Drustvenog doma. aradeni su rucno i predstavliaju jedne od najkvalitetnijih inS rru rnena ta na svi j e ru.[ragopane. nakon kra. Vece je organlzovana u povodu Dana opcine Gornji Vakuf. U Donjoj Ljubiji kod Pniedora ZORAVSTVO Svjetski strucnlak Veljko Vlatsavllevlc u Banjoj luci Zaurin. ji Bogdan Markovic iz sela Cvrtkovci kod Doboja dvije deceniie uzgaja ukrasnu perad. kao i nevi hirurski intrume n ti ko j i S1.1 neposrednoj blizini Drustvenog doma u centru Donie Ljubiie kod Prijedora je vrlo neobicna slika. a jos 2009.M. septemb"flruja~ 2011.. a nakon toga do smai bio je zamjenik nacelnika opstine Mice MiCica. zaOljeniM nelMe u -s e lazana nacelniMa opaline BiJel. jer spreeava j 1. kaji su rijetki. . lOamjenik naeelnika opiltine Bijelj· inll. Do sada ie u RS uradeno blizu 900 takvih procedura. nj su [l Bogdan Markovic iz Cvrtkovaca kod Doboja ima neobican hobi S ezdes etp etogo d iil Veeina ovih zivotinja slobodno seta dvoristem plasljivi.. KC Banja Luka: Pasj~ta prilflatog stl/J~fljaka Luci najavljuje se vee godinama. a da ru m dzenaze i u kopa jo~ nije odreden. najboljih operativnih ginekologa u Sloveniji Branko Cvjeticanin educirace ljekare Klinike za ginekologiju i akusersrvo II Banjo] Luci iz ob lasti laparos kopske ginekologije i radikaIne gin ekoloske operative.saopsteno ie jucer iz KC Banja Luka.a od ovegcdin e dva pok 1. zlarne dijamamske.zevn. kao po pravilu. Za cdrzavanie ulicne rasviete zaduzeno je preduzece "Karan» iz Priiedora koie je m j ell tan e pozval 0 da kval prijave odjeljenju za stambeno-komunalne poslove u Opstini te da ee oni. lijepo se mnole pricaBogdao.za osniuan-e Cent a za uanueesnu OPIO )U Otvaranje Centra najavljuJese vee godinama. VeCin3 fazana slob 0 dno seta dvorlstem.. prvo ie ulaganje u ovu kliniku od 1979. P. -Nastoiim da budem do· bar p rema n jima. U opstini Bijeljina jucer su potvrdilj ovu vijest. nakon sto dobiu nalog. Nedavno su narn isporucena cellri nova fetalna rnonitora i dva vakum ekstraktora .Icidanas ceposjetiti jedan od najboljih evropskih strucniaka iz oblasti vantjelesne oplodnje Veliko Vla.kazao je uzgaji· vacovih zivotinja. juter je. u Janji gdje je zaveSio osnavnu skolu. Sporni stub itnad krQva Oms/verlog dQma . 1.1 da! j e propadanje zemlj i~ [a.. N ovi instrumenti koji SIl EdullaCi)a I)ellara Akademik prof.m izgledom vise podsjecaju na rijerke rropskeplice. godine njegova vrijednost procjenjivana je na oko 800. tetvrtak. ukrasnu iivinu_ Sve ih volim. -elemente rnultieucnosti i zajednickog i.1 saja. odnosno n eukljucivanje ime!igencije u razvoj ne pro cese grada. uslijedi bucno varnieenje..savljevic kako bi obavio zavrsne razgovo re 0 ko forrn iranja Centra za vantjelesnu oplodniu u Banjo] Luci. Paznju posjel'. bje1ouhe. Ovi dogovori.avrilio II Bijeljini. Klub dobrovoljnih davalaca krvi "Risto Spuran" izTrebinja jucer je proveo akciju darivanja kapi Zivota. -Imam.S. ali ponekad provire i u kO!llsijsko_ -J ata neee miCi. M. Potrebno je uc.. godine.dorna P csl j edn j e tri vece ri.navo· diMarkovit . sualioueCe pOiar naeleilirozicama Mjestani u strahu da varnice ne zapale krov Drustvenog. pa sam prciao na fazane. bio je nacelnik op~rinskog Od· jdjenja ZlI stambeno·komu· aslne poslove. odbomik u SO gr.p a no r ama 14 Kni.. i plamen na elekrricnim kablovirna. Vel] ko Vlaisa v Ijevic vo ditell je Odjela za lijecenje neplcdnosti UKC Maribor i Clan predsjednistva Evropske udruge za lijecenj e lIeplodnosti. Predstavljene SU dvije knjige saljivih djeeijih pjesarna od Bakira Abdagica: " Sve sto leti nisu laste" i ~Sedam slavnih vitezova".Ocekuje se isporuka ultrazvucnog noza za operati V 11 u gin ekologij u. pos rost u uklanjaniu msevnih objekata. a o!li 10 osjete i prihvalili St1 me.S. ali bolest je v'rlo brzo napredovala OSlav Ija j u Cil jehre nem 0cnima. B.600 KM. uporedo s paljenjem ulicne rasvjere. 00 rna· 0 raka. ~ Usali Centra za obrazovanje i kulturu since [e odrzano knji~evno vece sa pjesnikom Bakirorn Abdagicem.kaie Fadil Pelesit. godin e njegova vrii ednos t p roci en j ivana je na oko 800. a 1. a jos 2009. a p ri kraju je i tender za obnovu lap a rosk ops kog in stru mentarija. a da se ne vrale. N e svi da rn i se odnos gradan a prema ~iSIOCi. Gimnaziju je z.uania DOrnlem UaHUlU HrUI U TreblnlU O~evni avaz. ali vraie se . Od tren u !ka kada s e i<lldu faz.Uskoplje.ce teske boles ti umeo je Izer Camic. . Akciji se odazvalo vise od 50 clanova Klnbainiihovih gostiju. bet Carnic rodeo je 1950. Carnic je na VMA pre· bacen pocetkom seplembn zbog bolova u kuku. E. odabro sam i. da ih ne plasim.laca najvise privlace deserine primiera ka n ekoliko vrs la neo· bicnih fazana koji sVQj. od petka jedan od Fadi/ Pelesic. na jednom od elektrostubova 1. Otvaranje Centra za vantjelesnu cplodnju u Banjo] Sta mi se (ne) svida u Derventi SDOI'D uBlamania :rusBuina -U Derventi mi se posebno svida jet moj grad vraca. 29. a pozitivna su i ulaganja firme ~M-sa!l" iz Zagreba u poIjopri vred u. Desi se neka da cia odu n a d va. Osj m toga.adbudeprimier drugima . medu kojomsu najbrojnijifazani.rekao je Markovic. odmah doci daotklcnekvar.lina Na VMA u Beogradu Camic: Kratka i tesk a balest Od 2005_ do 2008.b posto su m irll i.1 2011.SPASENIC Na Vojnomedicinskoj akademiji u Bengradu. dr.Z. N.o vece u Allelia dar. Fond zdravsrvencg osiguranja RS od 2007. U po vo du ob iljezavan ja godiin [lee otkri van] a spomenika poginulirn iumrlim dobrovoljaorn davaocima iulice dobrovoljnih davalaca krvi. tTidan a.000 KM. d a 0 e ga lamim !la njih. odbornik u Skupstini opiltine Dervenra. Nakon sto se oko 20 sati upale sijalice. oure decenre zga)a umro Izel GamiC. p a kada 0 dras!u bez s rmb a m u jed t1 iz rll ke.

CLanovi porodica.sarajevski kanton Dnevnl avaz. kazao je Memi6 opasnih zivotinja.nakoneega rrebare ukncati razrnak te 0 B. a n e samo jeda u azil. Prvi iSmlac koj.n ice za Ka merni reatar dobili su Hasan Mrkonia i Esma K udra.ierihmnogopobiju.anove zakona.anernanistaodpravIjenja azila -rvrdi Eldin Pervan. nadlezni se moraju raspitati kako je to rijeseno u Americi i tako napraviti kod nas . Sinton ipaknisu dobro riesenje. Meho Ca karic. ovai nas.jeO. Profesor Veterinarskog fakultera i gradski vijecnik Rizah Avdie kazao [e za "Avn" dace zbcg ovog velikog problema i dalie naivise ispastati gradani. ni5ta aismo dobili. gdje sada borave573 psa i 78 mataka. koji ce sa strahorn izlaziti izkuca.000 pasa lutalica slobodnocesetati sarajevskim ulicama i nakon gradnjeazilaza napustenezivorinieu Rakovici.r. Granala ubila deuelel'D SaralUJa GodIsnjica rnasakra u Boljakovom Potoku Polaganje c~jJer:a na spomen-obf/JetJu lmsir Keda.istakao je Memic A.rekao [e Hadzibairic. Cijena SMS·a. a Opcina ce izdvojiri 17. Racirane mu~ke osobe.NALO DobibliCi Ulaznica UI8:. Hitno bi to trebalo poce ri rjd ava tireklajejasmina Emino- Prije pcretka gradnje smiesta]a. Prije 19 godina na mezarju u Boliakovorn POlOku.istakao je Hadfibajric. Sanaella Hadrme ce Dijelimo ulazniue ii'091131 O~ 107 I li!!!800!WtlrHpl -Iedanod velikih problema gradasu psilutalice. ~elvrtak.ko j i isti ce da j e nenphodrio izrnijeniti neke cl. Alija Ca u sev ie. a posebno zb 0 g toga sto nadlezni jos nemaju pravo rjesenie za uklanian]e Uskoro poceti obnova kaldrme u starogradskoi ulici Mali Alifakovac. jedina smo opcina kola ima svoi azil. . E. Z abrin u [ je i s taro gra d- OlimnUSHi balen Danas diielimo ulaznice za trOSaIPO plivanje u Olimpijskom bazenu "0 toka".B. Hranltlpss vic. s vakog dana ih prarim baszbog opasnih pasa. a 20 ih je raujeno.. nista nede rijesiu! Jedino rjesenje problema je izrniena zakcna.ifakovac I karla smjestimo jedanbroj pasa u azil. + -Nadlezni sunapraviliveliku gresku. No.kazaoje Faruk Bihorac. moramo imati azil. Opel razmak te irne iprezim e.njuposveeujemo ovom problemu.kazao je Av" die.I kada srnjestimo jedan broi pasa u azil. onda trebarno odiednom naprav iti 20. sa 600 rnjesta. u 10 sali posal]e SMS. Mustafa Ka" mo Ve:ljan j dvije ueideo tifirajde.gdje ce ih biti smiesteno tek600. N. Nikadane znam kadaeernenapasn.Imam tro jed j ece Jasmina koji iduu Eminovic OSUQV!) u 'skol u. dobit Ce iednu ulaznlcu. prijatelji. kornsije Ie brojne dele" gacije juter su na spomen-obiljdju ubijenima odali pocas I.Nazalosr. hiljade ce ih osrati u gradu i praviu nam problerne. 29" septemnamulan 2011. osirn sanaciiestepenista. Kljucna rijeeje ULAZNICA. Sve ce se avo i dalje povlaciri. trebamo napraviti 20 objekata. Svakogjurrapred zgradom Faruk Bihorac rnezatekne coporpasa. ski nacelnik Ibrahim Hadzibaj ri t. Vezane ruke Kako su narn kazali nacelnici sarajevskih oprina.hHjade ce ih ostati u qradukafe Hadzibairic • Ako hocerno trajno rijesiti problem. Srna tram da smo pogrijesili kada srno ishitreno doniieli zakcn koji ce stititi pse .35 KM PDV. On se nalazi u Falericima. E. 0 vai poda tak ih j e za b ri n 1. ne IIUde U ulici Mali AI. Radit ce upcslenici firme "Ornnis". Kako su kazali iz Opdine. uredirce irukohvate re postaviti slivne resetke. Veliku paJ_. M. jer ulicama Srarcg Grada i dalie setaiu oopori pasa. ali Eldin Pervan (!Ij problem treba riesavati.200 KM. 13 PROBLEMI Nadlezni nemaju riesenie za uklanjanje opasnih zivotinja USUOlili zaKon K Ii stiti Vise od ). a liudi nam hodaiu gladni i zedni .10. pro U ci Ii F alih u i poloziLi cvijece_ Tog kobnog dana ubije" Iti su Asim Cvr~. gradski vi j ecn ici i s true n j ad. -Prema zakonu. G. No. jer ovaj sadasnji ne nudi nikakvo rjesen j epa su narn ruke vezane. Nacelnik opcine Ilidza Senaid Memit rekao narn ie da ce hraniti pse koji se zateknu na podruciu ove opcinel? -Ako vee hocemo da trajno riiesimo ova] problem. dok su klanjali dl:enaw rahrnerli Fatirni jusic. In teresan tno je da su na na svakorn koraku. koii sada vi~e ~ti ti pse n ego J jude! . -Nemam nistaprotivpasai nisarnm tcdase pc biju. . jer su nam ru ke sveza ne. Ibmhim Sehovic. od granate ispaljene s agresorskih polozaja ubijeno je deverero Sarailija.

pobudila je veliku pazn j u mediia sirom svij era. obiavio liaS lis! 0 dolasku Kim Han Sola. a. rukovodstvo UWC-a izricito im ie zabranilo da kornuniciraju s no- izvje!itaj nase novinske kuee 0 dolasku Kim Han Sola u MoIz SI uzbe za poslove sa strancima BiH juteI narn ie porvrdeno da jos cekaju okoncanie posrupka u vezi s davaniem vize Han Sol" kako bi mogao poceri dvogodisnie star. Cetvrtak.Nakon S!O je osarn bella izolovano na porodilistu na Jezero. Inace.ba)gradani mogu saznati v:i. prvensrveno radi buducih porodilia . je vise podataka 0 ovoi bakteriji. s medUima Kako SII nam prenijeli ucenici Koledza. . 29.G1as imama . Tom prilikorn U arnfiteatru Medrese prernijerno je prikazan i dokumen tarni filrn .markin. unuka zloglasnog diktatora Sjeverne Koreje Kim [ong Ila.SpahiC: Holo uode onl Hoji su bill Da zapadU Ucenjern hatrna dove imarnima i sehidima ispred spomen-ploce u haremu Gal! Husrev. Spahic. kazala ie japanska televizi] a Fuji Television. koii su cdusevljeni cinjenicom da c-t' Han Sol b iti II iihov 110· vi kolega. 1993. Minmda Hukic dab. Dr.Du.. skolovanje u Uiedinienorn koledzu svijeta (UWe) 1. koledza IIi j ucer ni j e pokaza10 razumiievanie za obiavliivanje informacija 0 Kim Han Solu.12 "Avaz" saznale Vijest 0 DnsVIli avaz. A. skoro da ne postoji rnedij u regionu Han Sol: Upisao se u skolu Moslarski koledt u cemn: patllje koji nije prenio ekskluzivni UcenicimaZabranjeno da gUUur. koja je dolazak svoje ekipe u Mostar potvrdila za danas. a. koia j e registrirana u porodilistu na Jezeru. a danas im smetaju irnami i njihova uloga . teme __ Prollcena halma dova EI. mi cernose potruditi da gradanima putem naile internetstranice damo potpune informacije 0 bakreriji MRSA. Zamjenik reisu-l-ulerne 1Z u BiB Ismet Spahic rekao je da se uloga irnama sve viile Obiliezen Dan Udruzenja ilmije IZBiH TeleuiZijsRe eRipe iZ dapana ijemaCRe sliiu u Moslar Ekskluzivna vijesr koju je Kim Han Solu izazvala veliku pamiu Iz Sluzbe za poslove sa strancima BiH juter nam je potvrdeno da jos cekaiu okoncanie postupka u vezi s davanjem vize Han Solu zaboravlja. Nu.~einformacija 0 bakteri] i MRSA.kazala je dr.. iako je i zvanicno potvrdilo da [e on niihov novi Ilcenik.kcus. • T:+387 33659808 www. a svoi dolazak u Mas tar radi izvjestavan j a 0 ovoi prici nai avile su TV ekipe iz Njemacke i japana. . koji govorio imamirna koji su stali U cdbranu Bos ne i Hercegovine te 0 n j ihovoj ulozi u svakodnevnom zivotu. s. na skolovanie u Mostar.rekao jed.ba . o1'i[O ie to tendenciia da nas ne bude na povraini. Hukic.1 Mo· staru.begove medrese iueer je obiliezena 99. septem~ar/ruian 2011 .Ulema je nasljednik Bozijeg poslanika Muha· rnmeda. godisnjica Udruzenja ilrnije IZBiH. A-.". Nr. Kolo vade oni koji su bili po haostorirna na zapadu. A . Ogromno interesiranje za pricu 0 rnladorn potomku sjevernokorej skog dik ta tora po- sazoane Vise 0 baRleriji MRSA "'Na intemet-stranici Klinic_kog centra Univerziteta u Saraievu (www. Ne dozvolirno da nas bace u marginu.. R uko vodstvo mostarskog vinarima 0 ovom slucaiu. N asoi redakcii i posljednj ill dana su se obracale brojne me- dijske kuce.I J_ 9.

~ VEAMC»IT SAIIAJEVO.o"to !MirtelipcLlidClnon noM .1 S[TI1jk gladu zbog. p<rlnio!.J dQIDrt! w .Otkaze su dobili uposlenici koji su organixirali nelegalnu obustavu rada i koji su odbtli pokrenuti nelegalno zausravljene vozove.n~ 0.1.0 [H EJIA:LH I UYIB. Krj vicnog zakona FBiH: "Ko javno negira genocid.~o JIIO . Mirsad Huskovic. nelegalna. koii je dao saglasnost na moj ctkaz. Ostali uposlenici otkaze su navcdno dobili zbog nezakonite obustave rada.tJ 1!!C.teme ()nevni avaz.naveo je Duvnjak.ica Parlamenta FBiH DOtri BOdine zatuora za neBiran)e DenOCida Nacrt zakona 0 dopunama Krivitnog zakona FBiH potrebno pretocit' u formu prijedloga Predstavnicki dorn Parlamenta FBiH sa 63 glasa za po driao je j u cer Nacrt zakona 0 dopunama Krivicncg zakona FBiH poslanika SDA Jasmina Duvnjaka. a data im je sansa da postupe II skladu sa zakonom ". Od'~o.septemtlar/rujan 2011. g~rQn~'J Zavi$. ako ne b ude povu cen aodluka 0 0 tkazi m a. Kako je Duvnjak naglasio... porucuiu da ce. kaze da su radriici dobili otkaz sarno zato £[0 su II medijima upozora vali na krirnin al ko] i s e .. Kazna za ovo krivicno dielo izn osi la b i od tri m j eseca do tri godi ne za tvora. .. IiOl lUI "69 ID5. Takoder.no i:I'Llh:imo Yom rozJog "'!co mto It! OJ:lred Jell!1 la. kako kazu. Sjednicu Predstavnickog doma ponovo i!! obiljezila melba Marinka Cavare da se ne razrnatra dnevni red."I<O"'IJ1'U II'" J.. godine.lS no . s direktororn Nedzadom Osrnanagi cern na eel u.20 IRO:O. Uprava 2:. tako da su cijeli dan bili isp red s Ian ice.11".ot konce.. kaze da uopde nije llcesrvovao U obusravi ida je rag dana bio slobodan. Radnici su iucer porucili da je sramcta da se predsjednik Saveza sarnostalnih sindikata BiH Ismet Bairamovie nije udostojio da pcdrzi radnike.DDA L\.O I 14\ IlJtUINAJ IltSl'1:!(1 DS~ .l. A.b. .FBiH zab rani la im j e ulazak u prostoriie Sindikara.. 'mod. jer je Vlada FBiH. a ne on. jedan od strajkaca. otpusteni predsjednik Sindikalne organizacije Sarajevo. "..La IJ~ Ov~i.. 2g.. sada vee bivsi predsiednik Sindikara masinovoda FBiH . . ..IU f6U I b~ '111\.OY1CDS1 II ~ I!<' n.""OflA!lll . Srrajk glad II jed in i nam j e izlaz kaze Huskovic.. Izrnjenama Zakona precizirano j e da ce se sredstva koja FBiH ulaze II konsol idaci j II ru dnika k IIj izi! i kao pov ecan j e llCe5ca drzavnog kapitala u svim rudnicima.o~ c roo . I. prerna njegovorn mislienju.uzeta u o b zir ko d procjene vri jedn Csri kapitala. . [a sam prvi predsjednik Sindikata kojern je rninistar dao orkaz. a udio sredstava FBlli propisom Vlade. ~Ull'" \I ~".KARALIC Sjedn.kale Buljugija i porucuje direktoru Osmanagicu da ce rnasinovode birati predsjednika Sindikata.kazu II desava u ZFBiH.. kaZe..""lVO.Radi se 0 dopuni Clana 163.. No. susrina ovog aha je da krivicno Z3konodavstvo predvidi sankcije 7.. Mene je zelio skloniti ier sam predsjednik najjace sindikalne pcdruzniceo Mogao sam bid na !!lom.1!I11l I DJ5TIlIIIl'TlIl UUGiOT PItO!ZY.gJtll I'IOjbIIleg orloltllt'lC19 h .. dokazali i federalni revizori. 'MODI.. Zbog davanja izjava rnediji- lFBiH.3 negiranje genocida.. AUtO·. rarne zlccine. sve 10 su. . F. J'tII "" .. zlocine pro ti v covjec n osti i druge zlocine po medunarodnom pravu.. D . cet'l/rtlk. strajkovati gladu ako leba i do smrti. OlJOP~M O~l 120 III • 00'101' NCNDPIIOl" IlSJ JDl ~. Iako su cetvorica strajkaca sindikalni lideri..egalni put eak radnicirna Sla Maio 0 UpraUi U ZFBiH saopcili su jucer da je potez na koji se odlueila grupa bivsih radnika »lJas ta vak po lilike uciena i manipulacija".. g. ~od ..~.. OJ:) 1'i!i C!!I& . 1)019Y." .. . M 0 I. . savj etovao da trebamo ici legalnim putem. koji se II fermi prijedlcga u parlarnentarnu proceduru mora uputiti u roku od 45 dana. dlatJo . do 201 s.' UOK uu . odmazde koju nad njima vrili Uprava kornpaniie.. a nenaplacenirn javnim prihodima u periodu od 2009... No. 11 ZELJEZNICE FBiH Ocajnicki patez grupe otpustenih radnika v " Stralom gla Ir tiV0 Imide! Obratun drektora Osmenaqica sa sindikalistima Sedam otpustenih rnasinovcda "Zeljezllica FBiH" (ZFBiH) jqiSer je II pel do 12 sati ispred Zelj eznicke stan ice II Sarajevu stupilo 1. " ' .f HI PIUCilaT PAR'"'' .DEDAJIC Poruka direktoru Vernes Buljugiia. ali bih dobio otkaz.j MO'OW~ OH J"~. dobio sam otkaz .. P redstavnicki dorn IlSVOj io je i Nam zakona 0 finansijsko] konsolidaci j II rudnika uglja u FBiH prema obradunatirn.1. rna i upozoravanja na kriminal Nedzada Osmanagica StgLlrnlLl p~_ 't.J a slim l..Hvala Viekoslavu Camberu. kaznit ce se zatvorom" . osim onih kod koiih su ulagan j a.

. sawaje . DUCIC naiueea potrima za linom 'uijagrom' Trazenilijekovi protiv erektilne disfunkcije.m bh. a ovimasada na vlasti ne bih dao ni magarca da poi aSu.Dnevni avaz" Knezovic ie prilikorn bijega u Hrvarsku pravosudnim organima priiavio svo]u adresu stanovan ja. Fredi Ruzmont (Freddy Roosemont). vlasti i naceillicima opCina iz kojih je zabilie~ell najve"i broi a.. Najdraza pjesma: "Prvi snijeg". Prisusrvo laznih Iijekova u BiH zvanicno nije urvrdeno. DZaba irn svi njihovi :skupi i luksUZlli autoe mobili.Pa. sta b iste d anas uradili: Vierovamo bih pokusao napraviti j05 neko dobro djelo. jer Ce tako najboIje ~tititi nas Bo~njake od sebe i svojih gazdll. 818ft . naravno. pjevata Jasmin Burek 10 SAZNAJEMO Dnevniavaz.zilanata. godine u jajcu.. NaZalosr. . februar 1974. juter je ministru slgurnos ti BiH Sadi ku Ahmerovicu prenio ozbiljnu zabrinu toot i nezadovoljstvo njegove zemlje zbog nekontr- AhmetouiC OaiOdgOUrOiii za OZbiUoeroouste oliranog prili va azilanata iz BiB i propusra u bezviznorn rciimu. Paralelno se u Li vnu sudi dvo] ici sudskih policajaca op ruzenih da su Knezovica iz pri tvors ke jedinice pustilina slobodu. tu se orueru ezou-c IZ b-O se rag Sud u Sirokom Brijegu dobio obavijest da se Knezovic odjavio Puljica.. Citat koji pamtite: Stvarno je sretan cnai koji ZIIa da ima.:a »Avat' jedan oel sud. dek se prevarami voze dIJi:avnim limuzinama. za njega je jos na snazi prcduzenje prirvora. Ima li istine u izreci "Ko pjeva. jer 0 njihovom prijevozu ovise rije!ki uposlen.arna. Sta svaka dama mora irnati u tasni.. Kada ste posljednji put bili na izlozbi Ili u pozoristu: Na izlozbi slika. direklOrice Agendje .FK Sarajevo. Kada [e brak dobar brak: Kada supruznici imaiu isti tilj i nemaju tajni u braku. Dna je istakla da je Knezovicu roeiste za izjasn jeni e 0 kri vici za ubistvo zakazano za IS. a lraie u poslen je liens.i te iaVDOg zdravlja ukazuju na njihovo prisustvo u prodaji. hko je rekla Grubi!a. ovaj predmet rnogli ustupiti hrvatskom pravosudu kazala nam ie Simic.jib sasranaka_ A.Agencije. Je Ii jutro pametnij.Dnevnl avat'. fun. A.ziyam visokog preds ta vnika ali uvede sankcije tim politicarima.rna.ecate li se prvog poljupea: Da. ne gararn nikad. u sl uca j u da se ne odazove nasem pozivu. KONJI Tito je jabao bijelog konja. vlasti . ie u pi tan iu ovaj Sirokobrijezanin. Biste li donirali organe: Naravno. Politika ie za Vas: Dio svakodnevice i vrlo birna srvar zbog okolnosti u kojima Zivlmo. koji je u BiH doputovao fadi jasnog dogovora 0 zajednicleom djelovanju be19ijskih i bh.Ovo malo duse~~.•nata izBiH. SIvarno ovi politicari vec godinu prave narod bud alarna. generalni direk[or za m igracij e iz Ureda roB strance Belgije. po!m~aj \lVOZ1l Iijekova koji nisu odobreni od .Medu robom koja se tao ko naru ellje Cesto sui prepara ti za dopinge u teretan.kada bi lijekove i do kojih gradani se to urad. J es Ie li ikad a imali prj jalelja: Mislirn da nisam. Sposobni i od. ier se srame i6 kod ljekara.hra. ali je utvrdeno da ga na toj adresi vise nema.g_ovomi SDA.ajn? NESPO SOB NA SDA . optuznica Knezovica teret i i 7.sleo~ira~nom nOslobodenjll" .adane koji ih uzimaju_ Nezemalja kada se radi 0 lainim ko od rjdenja za spreeavanje lijekovi. lijekovi bi time dolaze na . poput "vij agre". sef Instiruta za farmakologiju i toksikologiju.Belgiju u ovom trenut:ku najvi~e zanima kako preduprijediti najezdu migr . Ned:tad Mulabegovic.rac j e: N isam ra zmisljao o tome. Ime i prezime: Jasmin Burek.k GRAS-a. nabavij. je po- sla[ n jihov prvi Cov.Cesare Padoni"..Nama ie prije nekoliko dana dosla 0ba vijest da se 0 n vise ne nalazi na [OJ adresi. DOSTAJE LAZI . zlo ne misli": Mislim da ima srnisla.lo.jih.porvrdio je . S. kaie da se ne· Licencirani Jijekov. Molimo razoOuanag 1jubavn ilea VriCka da vristi !ito se nama u "Oslobodenju" ne iJ. Zadat~k Agencije..e od veeeri: Zavisi.i i djeea.placuju plaCe s doprinosima i dr· ugim obavezama. Kad. S ta j e Vas naivecl strah: Suelnji dan. Najliepsa zena/muska. Ovo nam je porvrdila pre dsiednica Kantonalnog suda u Sirckorn mijesa gorko i slatko.laHi naCin.Vlada TK ad decembra nije uplatila nijednu r.ek za migracije.onilea jucerasn. koji je opruzen za ubisrvo 24-godisnjeg naviiaca FK Sarajevo Vedrana je i hrvatskom pravosudu. A .. Kako je to "A vat' ranije obiavio. ler se !judi srame ici kod Ijekara erektilne disfunkcije. saznaie . U Agenciji nemamo nikakve in formaci je 0 prod. 1l0vinaIska po bj eguJ ja Josip Vricko Darna Bosnj acima ddi nacionalne i vjerake lekci je n. Cega se najvise sramite: Losih postupaka prema ljudima . jeste osigurnnje ispravnih lijekova j medkj· aski_h sreds lava na legaln o.. pa smo mu ponovo uputili poziv. Otkriite nam jednu tainu: Imam mnogo tajni. ali morarno prevendvno djelo· vati i pricad 0 njima kako bi·· smo gradanima skrenuli pamju na n. kao i potjemica Osim ubisrva Puljica. a muskarac u novcaniku: Ne znam bas.. [ako da name" kompan. NeQstvarena ielja: r rna ih mnogo. irna vise s tv arei ca..tetyrta~.:1 izazi van j e opce opasnosti te pokusaj ubistva jos ScsI osoba. a na carinama i po-liciji je da pokusaju sprijetid svaki nekgalni plasman i. Vas inspirira: Edin Dzeko i Mesi (Mess i).vanja utakrnice NK Siroki Brijeg .rekao idenril:no i. I "no faktieki posleupjeli. dobili smo neku drugu adresu. . Naroe! je si t tazi. jer su idemicni . V~ ca Simic. ali iz Agencije za lijekove i medicinska sredstva BiH radi zaSl. Dos!a j e vise blamaze! Po. imamo crno falsilikara jesu markice s botrziste koje uvozi ove lazne logramirna.dadju za porodiljsko bolovan ie. Datum i mjesto rodenja: 24. Omiljeni film: •. ali zato je Mulabegovic i dodao da nanose pravu stetu po BiH nije u rizienoj grupi gr. Je n VaSa slava gorkog iii slatkog okusa: Kada se pitate sta [e to danas slava i kako se postaje slavan. u-hlru. ji laznih lijekova u apotekama. koja nam je kazala da je poziv Knezovicu za izjasnjenje II krivici odavno poslan di plomarskim pu tern.ju i kupovinom ispod mlee. . grodan i pu rem in terne la najvise craze Jijekove prOLiv Predstavnici Drzavne agencije za Hjekove upozoravaju Dnauniauaz 081-142-015 VRICKOI VRISKA Cuvena. nedostupan Brijegu Dragi- Optuzeni za ubistvo Vedrana Puliica nije na adresi a Iiver Knezovic (37). 1e Ii bolje danas biti Iijep iii pametan: I jedno i drugo.. tokorn nernilih scena koje su se desile kod stadiona Pecara uoci ogigra. "Armani~'_ Osoba koja Vas iiveira: Zoze Murinjo (1ose Mourinho). Sta pomislite kada Vam crna macka prijede preko puta: Ma nisra. posebno putem inte_rnela . mkom ko· je je planirao Iliz sasta naka s predsl3vnicima bh . Da je su tra srnak s vi jeta.icima "Cenrrorl'ansa"!.OVC!. Kome se on i folir. 29 septembarfruj an 201 1.za lijekove BiH. Koji je Vas najveci porok: Pusenie.Dak Ie. Sportista ko.Nu. Tu proceduru rnoramo provesti da bi srno U opce.. Prema rije~ima Namse Grubise. Ruzmollt je u u mrale navecer doputovao u bi[flU posjetu BiH. tern' e .Klub poznatih use Ie mi Ie 81ueCi DoroM Litni profil bh. Doduse. emo "lisle -- - - Iza kulisa posjete BiH belgijskog sefa za migracjje MAGAAAC- LOS POTEZNe opravdavam . Cesdtam radn.rekla je Grubisa. moZda iz nehata i neznanja. decem bar u Kantonalnom sudu ~irolei Brijeg. Grubisa: IlgledajlJ iden/ienQ prepla vljeno lainom "vijagrom" . Zbog toga.zgledaju.ije inrernem nije uobieajeno s farrnacetom nude ove lijekove koji utskom industrijom . dovoljno_ Omiljel1a modna ma_rka: . posprdan i pri IIIiti van natin u nl. Burck: liveira ga MlJrinja hobi: Muzilea.

prerna njima. Tu pocinje 48 sari nocne more.e p rosl 0sedmicnog sasranka eelnika sindikala. . vriiedania.ni Tuzla. javlja Fena. njima nije mjesto u policiji. a kaze da ni sam ne zna kako je postao svje- . U stanici sam postao osumnjiceni. Bio sam u navijackom dresu Sarajeva i govorili su mi da ce me pustiti da me ubiju navijaci Celika.kde Esroer Mujicic.. borio sam se s policijom La ovu drzavu. Kada su od nas zatrazili do ku men te. donedavao zaposlen. RK Javni servisi POIDISII'01OMOla osar8dnJl . [er SU)edOM Dostao OSUmnJiCeni . mada nisam vidio niSta.iti nB sudu.. Ovo je za "AV'd' potvrdio Alija TuraiLic. Liutiti policajci rekli su da cu "zam sto krijem kriminaIce sada u Zenicu". ima djecu i kaze da Covjek. Podsjeearno. da nee u zi V nap usti ti Zenicu te da prestanem lagati da sam bio u Sarajevu. 9 Ukratko UisocaCi sa nas i u DOgr sno urilama na DOgraSnom mlastu Svi odreda kazu da su za vrijeme policijskog pritvora bili prisiljavani da potpisu izjave da su vidjeli kriminalne radnje iii da su i sami u njima ucestvovef Navijacki dres Lieu MJESTA Je Ii slucaj prernlacivania u ZDK niz nesporazuma Nova aprava fudllika Smuemen dlrelltor Rudnik f)urtievik Edin Mustafic i Armin Ganic 24.teme NA Onevni ava" cetvrtal<. koja je pohapsila. rudari rraze i korekciju cijena uglja koji se isporucuje Termoelektrani. U stanicu Visoko dosao sam da dam izja I'll kao sv j edok. javlja Fena. su bili izlozeni b rutalnosti da nam pomognu u identificiranju takvih pripadnika.' Doilao sam kada sam vidio da krvan Obostrane pogreske Ahmer Fazlic poslovoda je u "Prevemu". a eventualni prekrsioci sankcionirani posrupak policije imaju u najgorem slueaju saobraeajni prekdaj". Vlade FBiH i rnenadl<menta "Elektroprivrede BiH" i Rudnika. Haris Palislarnovic kaze da "ljudi koii su se zalili na Mustafic: Bio u Sarajevu BecirouiC: Poltrenuta interna istraga . kazao sam im da smo rek dosli. pogresnu grupu ljudi koja nije ucestvovala u tuci. prema kojoj je za 7.}a imam auro~kolu. jec joS nema stava Komisije za nacionalne spomenike BiH.bva [il i zakl juck. kriminakim.je metodologiju cada Komisije re osnovna pi lanja kgn !ito su uloga i naCin ukljucivaoja predstavnika pravosuda u procesu srrukmr· alnog dijaloga.uka ne otp. Siguran sam da gradani nece podrzati kriminalce koji su bili predmet policiiske akci]e. a ako ie doslo do zamjene ili do greske. dalje od predi· zborne svecanosri nije se odmaklo. Kolegij direkrora sumsko-privrednih drustava FBiH ria zaiednickom sastanku u Kupresu izrazio je zabrinu[OS!sro pravovremeno niie donesen novi zakon o sumama nakon sto je Ustavni sud FBiH donio odluku da neke odredbe Zakon3 0 ilumam3 iz 2002.a u odnosu na cijenu koju plaeaju gradani pri kllpovirti uglja. godine nisu usaglasnost.na povrsinskom kopu Dubrave.nZONLIC Sumarstvo FBiH Direlllm'lll'OtiU Dba oruedloga . Becifovic: Ilt/ema is/faga kazao je za "Avaz" komesar policije ZDK Fahrudin Becirovic.. se ptembar/rujan 2011. Nisam slutio da ce me sluWenlci rnoie drzave pretudi.. izrnijeni u novu. medu zahljevirna je i izjednacavanje naknade La topli obrok Uz to. Svi odreda kazu da su za vrijerne policijskog prirvora bili prisili avan i da potpisu iziave da SLI vidjeli kriminalne radnje iii da su sami u njima ucestvovali. Na njegovo miesto postavljen ie Zijad Rahimic. diplomirani inzinjer rudarsrva. ga je stid rnajci pogledari u oei nakon ilto je cula u medijima da "ioj je sin krimina· lac s dosjeom". Zakona 0 Sudu BiB i set preliminarnih preporuka. Platforms ukljucu.Akrivirali smo Odjel unutrasnje kontrole u punom kapacireru i intern. koji pri pada Rudniku Kreka Smjenu Trumlca je porvrdio i NO Rudnika. Sat poslije pozvan sam da svjedocim 0 necemu sto nisarn vi dio i to sam re kao u stanici.hie Fazlic. A . • Dosli smo pred kafic i vidieli rnasu naroda. septernbra kasno uvecer vracali su se s utakmice u rodno Visoko razocaranizbog poraza voljenog FK Sarajevo na Kosev U od Sirokog Briiega. uz podrsku Vijeca za regionalnu saradnju (ReC) i Evropske unije radio-televizija (EBU). Gla vni direk tori 13 j avnih servi sa iz jugo [.. a potom. rukovodilac Sekrora za pri· premu gradnje hidroeleklrlllla u ovoj kompaniji.. Ovu odluku donijeli su nakon seo nisu pri.. a onda iavno osramoderii time sto SU proglaseni huliganima.Iali 0 me· taln u s ipk u svakih desetak minura. ona ee biri urvrdena. odvedeni u prirvor..prica nam Mustafic dok pokazuje brojne rnodrice po ciielorn tijelu . No. Govorili su da ce udarari dok ne potpisem iii mi . olltobra Rudari Rudnika uglja Sikulje najavili SU ~LTajk za 7. u sep!embru prosle godine bi vsi clan Predsjednistva Bili Haris Sila- HE UranduM bez dozuole Stral1l7. biti privedeni. brutalno prerucen i od policajaca. On dodaje da je "cijeli sluca] seriia nesporazurna i pogreski". Ganic ima nalaze 0 lomu dva rebra. Projekt "Elektroprivrede BiH" na cekanju Planneza Sindikalisti Rudnika Sikulje najavili S/Iajdiic i Jerlagic prije god/nu jdzic i bivsi direktor EPBiH Amer Jerlagic ozvanicili su pOCelak gradnje HE Vranduk. istraga ie u toku. .. R K. okrobar. Njih dvojica dio su grope Vi· SOeaD' koja tvrdi da su uhapseni. Nadzorni odbor EPBiB u petak je smijenio dosadasnjeg direktora Rudnika Durdevik Huseina Trumica. 29. javlja Fena. s dosjeirna . koii je bivsem direktoru izglasao nepovjeren je prije petnaestak dana. N isu ni slu tili da Ce nadomak svojih kuca upasti u vel ike problerne. stocne Evrope potpisat ee surra u Sarajevu protokol 0 regionalno] saradnji.Zovnite povrijedenog policajca i pimjle ga ko rou je p ruzio prvu porno'. ja sam prvi ranieni pripadnik Armije u Visokorn. kako tvrde. Komisija pravosuda u BiR za pitanja StrllklUrainog dijaloga BiH i EU jucer je odrlala prvi sastaoak na kojem su razm3traIli principi Laje· dnicke platforme za daljnje pregovore. Svi povrijedeni s kojima smo ju~er razgovarali kazu da ce medicinsku dokumentaciju i izjave dari advokarna te pra vdu za sebe tra. kako Ijudi koji su iz kafica priskocili komsiiarna u pomoc rnisleci da u napadnuti rake i policije. koji tvrdi da je Minisrars!vo odbilo izdati doz\'olu iz formalnill razloga. a oni su rekli da moraju popisari sve. instrulctoI sam voznje. javlja Fena.e uglja Termoelektra. policiju koja je sve redom legitimisala. s Ustavorn FBiH. Vise od povreda boli neislina dok.. Iume ngoun . da ce me izrezari s dresom . Zamolio bih sve koii srnatraju d. u tom trenu nisarn ni znao cia ie policaiac. izmjena i dopun. udarania. Protosol ce produbit saradnju u ovom podrucju medu javnim servisima u jugoistocnoi Evropi. a ta je strajk. nego se samo zatekla "u pogresno vrijeme na pogrclnom mjesru". Osim poveeanja placa.a Zakona 0 VSTVBiH. o Pravosutie BiH Federa1no ministarst\'o prOSlOrnoguredenja odbilo je zahrjev "Elektroprivrede BiB" (EPBiB) za izdavanje urbanisticke saglasnosti za gradnj u HE Vranduk. porodi'::an je covjek. oktabar bila najavljeoa obustavB isporuk. a kamoli osumnjiceni. koja je rrenutno La oko 40 pos[O ni7. psovanja. Razumiiem ill. a vamedooj sjednici lzvrnnog odbora Sin~e organizacije Rudnika Sikulje zakljuccno je da se prvobima odluka. do toga da dva dana vee mokrim krv . a u MUP-u u Zenici su mi rukom veza· nom lisicom ud.dne .

Ova istraga. M. 29. U feljtonima "Dana" objavljivala detalje njihove veze s ubistvom Nedi. popravku jli bilo koju drugu VTStu usluge ukoli· ko k ori snik za lSiU ni je p odn io 0 dgovaraj u Ci zab (jev.a koga tek namjeravaju.. a zatirn je naiavio da ce predloziri zakljucke aka. ali je IItv rdeno cia. pod nas. srarom svega dvije godine i vrijednorn dva miliona maraka. niie uvrsrio nabavku oprerne za prisluskivanje.kulj· ralo i da ramo ima redovna i dobra primanja koja dolaze. i z Sarajeva?! nieni dokumem I) ubislVU supruga. ko j i je 0 dbio svaku povezanos! s bile kakvim obavjeiltajnim s([ukrurama. a ni zas to su s rari zaposlenici s ovog polozaia zarn ijenj en i novim profesionalcima.edsmvljajucise kao zaposlenici "BH Telecoma" i na raj nH. Nagodbasa Celom Selirn begovic je godinama u "Danima" u indirektnu vezu sa smrcu Ugljena dovodila i danasnjeg bosnjackog clana Preds jednis tva BiH Bakira Izetbegovica. .Ova oprerna ie..a ubistvo Ugliena. a jucer su bi· li sprijeceni da dodu.sine.. Vildana Sellmbecovlc. preduzimaju se intenzivne mjere na otkri vanj u izvrsicca. a sudeei prema rezultatima vise pUlaotvaranib i zatvaranib iSlraga." Inace. sv j edoci 0 lome cia Ii je gospodin Alijagic imao Ie ma. Prema medljskim i. Za skoro 85 p OSlO povecana je stopa malo] jetnicke delinkvencije. naslavJjeno 5. BiB. Davorka Ugljen 15 godina uzaludno ide od vrata do nata trale6 da joj izdaj II zva· v. 25.~le pred glavnu raspravu 0 slue. od kojih su mnoge i nestale . Cavka je tokom istrage sasl usa vao i Izerbegov ica. Davorka kaie da je na neki naCin osjeea oJak~anje sto je imala priliku da javn 0 progovori osmni svog supr" uga..18 UMraOAliiagiC8Ue maSlne Ova saoptenje bilo je sve. koja je kostala oko 1. Enverom Mujezinovicem. 28. kako to u iucer. Ugljenom.ll livio do smni. Narodnoj skupstini RS u kojima ee zahtijevari precizniie obiasnjenie.Oslobodeniu" naiveci zasti tnik. mozda.031 KM. u Priiedorskoi ulici u Sarajevu iz vatrenog orul-ja ubijen je Nedzad Ugljen.M. ko j i su bili osum njiceni 7. cia Ii su svi zapisi ovdje. slIopceno je povodom informacije 0 osobama koje na podxucju Tuzle nude odeede. a protivpravna imovinska korist ie 30. Prem a ri jecima p redsje'dnika Suda Smaila Bego" vi Ca. nakon propalih istraga koje su vodili bi vSj w.kazaJa nam je kralko Davorka. On je godinu kasnije za namie- Faksirniliednog od lekslova Vi/dane Sellrnbegovi(.-·. ovim slui"ajem ozbiljao se pozsbavio mciaSnji kantonalni rulilac u Saraievu Oleg Cavka..to dana obja. S tim u vezi zatrazic [e da uadlezni skupsrinski odbor detaljno ispita ova] sl uca] i da odgovor n a ova pitanja.lSnjoj ekskluzivnoj ispovijesri za . Znam da nece biti nikoga ui ad njegovih kolega ni od nekadasnjih nazovi prijareIja.Dnevni avaz' rete niegova supruga Davorka U glien. Edinom Garaplijom. Godine 2008.ivi na Novom Zelandu. gra. predo" sje6lj uCida Ce muse nellto deSili. ko je to? Je Ii on Slradao u raw iii poslijer mo opstruiranjeinesarncWju ja. Herenda se nalazi u Holandiji. nikada nisu dobili zvanicnu obavijesr 0 tome kome su i u koje svrhe sluziIe ovakve spi" junske diverzije. kao i svih godin a. pro· n ad II isprerumn. fla groblju Bare u Sara· jevu obisla mezar svog supruga Nedzada. za navodno otudene masine iz zanatske radionice »Alija" gic'~(. "SH Telecom" poduzeo je potrebne aktivnosti da bi dosao do saznanja 0 poCiniocima ovih sretnih radnji. a pckusavao j e uei u trag i NeclZadu Herendi.. javlja Fena. Zaposlenici kompanije "BH Telecom" ne vrse instaJaciju. neki bi.ispahiceln.30 sari. a. bas kao SIO nikada jail nije rasvijedjeno je· dno od !lajm.danima. Cavka je obustavio istragll protiv Kemala Ademovita i njegovog vozai"a Enesa Pandiita.s.610. te je dan svj edok mien e s [ran e.Io "".ckih stranaka.om dogedUo 109 kobnog dana.ioci Domin MalbaSic. pomocnik direktora Agencije za istrasivani e i dokurnentaciju (AID) BiH.S djecom sam na mezaru bi la u ned jel ju. Neki ne6e. a rna terijalna ste ta izncsi 43.uWe ubi· Dauorlla. usko je ve7.940. sarna Da mezaru Davorka Ugljen. septembra.cm vrse sterne racinje prema... OdieIe danasnediad Herenda? Tufilac Cavka mnogo truda i vremena porrosio ie i na sas!u1ianje svjedoka u inozemstvu.Poslanlci rasprav!jali olzvjestaju MUP-a HOga POliena u HS nezaHoniiO prisiUSHUIe? U Narodnoj skupstini SDS i PDP _podriali zahtjevei upczorena Dragana Cavica U prvom dijelu zasiedanja entitetskog parlamefila.iverzije Sl[ rib Peed Okruznim privrednim sudom u Trebinju jueer je oddano prvo t(lc i. op til2nicu protiv bilo koga.ljena Na danasnji dan prije tacno 15 gcdina N ovinska agenciia On asa plasirala j e u javncst .Policija je porpuno ispo· lirizirana i tacno se vidi po policijskim duzuosnicjma da su njihovi sefovi usrvari preclsjednici pojedinih polit.. . u maju 2005.y aBira Izetbeg iCa ezao uz SluCal' glle '7 • o1l_IJ. bila je ko.ali nemaju hrabrosti . ali neee da ga o!kriju Tu~ilastvu . Bakirom Al..i. Ubistvo Ugljella. Godinama su 0 10· me feljtoni obiavljivani u "Danima" iz pera Vildane Selirnbegovic.eCOma' . opoziciia je jucer od M UP -a RS zarrazila edgevor na pitanje kcga su nezakcni to prisluskivali u posljednjih sest mjeseci.. obja vljuj uei tekstove s naslovima popu [ ovog: "Svi putevi vode do Bakira I.. tetvrtak.njskih poduzetnika. KURAN Sudenje na Okruznorn sudu u Trebinju Sp:i. i hljeJi doCi.Stva s Ramizom Delali.3 miliona 8 GODISNJICE Sve kontroverze Dn~vni avaz. oktobra na zalnjev tuiioca.i cIanovi njegove pocodice.ju predramih uebi. da Ii su pravljeni zapisnici povodo!!! izuzetih masina. negdje u Evropi.naglasio j e Cavi'. sadasnie urednice "Oslobodenja" u vlasnistvu porodice Selimovic. za kojeg je inIao sazn anj a da . Kako se i oi"eki valo. ipak. namiienjena za UPOITebu van okvira zakona i Sku pi: tinski odb 0 r za bezbjednost mora da 0 dgovori da Ii je cprerna zasticena ad zloupotreba .t. pozna!o je. vel i.ano U2 51ueaj ounice NedZada Herendc.. ni]e naveo :lta [e s oprernorn za te namjene. u kojem je i Uglje.nforrnacijama.junske d. Ovo pi tanje je 0 tvoreno nakon upczorenja poslanih Dernckratske partiie (DP) Dragana CaviCa da MUP RS u svoi sestomjesecni izvi esrai 0 radu. s&plembarlruja~ 2011. sigurno. ali nakon njegovog ubisrva TuZilas[Vo nije uspjelo prikupiti dovoljno dokaza cia bi mo" glo podic. slueajem ..isreriomijib p~ lititkih ubistava u BiR. n a roci~ ttl su saslu~ an a ITi svjedoka [Uzilacu brace A Ii jagi c.ada Ug.vilimediji 0 stvu drugog fuvjeka mine Alijagi(. U gljenov mezar supoS) etili samo najblii. pripadnika kriminalisticke porn o{. kao i za 15 POSTOSIDHUi ishodi u saobracaju i na putevimaRS. a nisu. teme HO Ie Njegova. S!ogaje predmet ""'Cen u fuzu nerasvijetJ jenog ubistva.eleslnzbeno posvjedoci ti sta se s NedZad. Centra sluzbi bezbiednosti (CSB) Sarajevo i Stanice javne bezbjednosti (S]B) Novi Grad. razbacani h dokumenala. p Q 1ici j e M i" boslljatkih n i s r a r s r v a polilicara unutrasnjih poslova (MUP) u Vladi Federacije BiH. leSko da ce ikacia do kraja moei ispri Ca ti sve S eime se posl jedn jih 15 godina su 0l:av1l.. Herendom. Podrsali su ga i poslanici SDS-a i PDP"a. kao i danasnla zastlmica Kemala Adenovlca.nan as su sas lulian. Zanimljivo je i da Selimbegovic u svom teksru od 10. avgusta 2007 . Marinko Jurcevi6 . ka" cia je vesen popis tih mas ina." stva sarno je novo SUl"OVO suotenje s bclcutnooCu drzavnih organa koii." 0 llkvldaciii drugog covieka AIO-a • Krlmlnal u porastu Privredni krirninal je u sesr rnjeseci u RS u porastu.lo vom "BYi pulevivade do Bakifa I.000 marmaraka.Cem Celom.H_ Lainl serulserl'BH Tel.No. lral:io je pomoc od bolinjaCkih poLitiearn. Pemaesta godiiinjica ubi- sJ. lla.i.vocW. 0 sa· drzaju iskaza svjedoka SmaiI Begovi 6 je rekao: .sc. inate. Policajci j obavjestajci znaju ko Ie ubica. Nakon iz v r s e n o g uvidaja cd strane sudii e Viseg suda u Sarajevu. dolali lIa Sud proriv opCine Trebinje iRS. brace Saliha i Muamera ALijagica HO . neki ne smiju da se susremu s njegovim grobom i istinom 0 ubis[Vll. fomgrafija. UJXl' rno ne ?. . mo optuZio dliavne poiicijske i obavjelltajne strukture. P.la. juna 1996. a ranije se Spe. Ro Ciste ce b iL... Mnogo pUla dclava10 joj se da stan u kojem zive ona i djeca. izmedu 20 i 20. S obzirom II a to cia jos [roje svjedoka ereba dali izjavu. jucer je. .izjavio je tada Cavka u "Slobodnoj Bosni". 1IJcP. dostavljen poslanicirna. Uprkos lOme. Danas sam zeljela doci sarna.Ugljen" vise su se bavi 1i medi ji nego poIicijsko-istrami organi. premda.!!kretizirana na· kon nagodbe TuZiJa. j eon. ironicno zakljucu je: • Bakir je dao [)ajpa· mujiviji iskaz: "Ned'lad Ugljen.. ali je nije dobio. rnedutim.lle usluge gradanima pr.omll je promijenjen identitet.. a ima ill jos. saopstila j eInforrnati vna sl uzba Federalnog MUP·a. Sam UgJjen nekoliko da" na prije likvidacije.turu in formaciju sliedeceg sadrzaja: ~ U suborn. a koj a je u nastavcima pisala cia iza Uglienovog ubistva sroje oni kojima je ona danas u . A. MusndaBisiC.

. g.odnosno forcgrafija koje su [ada obiavliene. osim Islamskoj zajednici.R.Jos vjerujern da je grcki iavni dug od 350 rniliiardi eura odrziv.. NEU~g Predsmvnici Medzlisa Islamske zajednice Bratllnac odbili Sli primiti zahvalnieu koia im je povodom Dana optine treba. Ocekujese sUlleano vrijeme lIZ umjerenu obla61ost.Vjerujern da ie objavliesvesci. iz2009_ godine. Licno sam IU svesku 0 dmah p oci jep ao . fotografija Sigurnosni poias tokom voznje koristi rnanje od 50 p OSlO vozaca na cestarn a FBiH. . Portparol policije II Disrriktu Halid Emkic kazao je za nas List da jesveska koja je dijeljena.N a] boljaforrn ula za us piesan brak j este naci dobru zenu.. Predsiednik BIHAMK-a Rasim Kadic istakao je da je cilj karnpanje "Vel.AAnJRE . Zah· valjujemo n3 prijediogll z. sigurnije i ekonornski razvijenijezemlje.puta demokratskcg ikulrurnog napretka. Grad Sam. pro~nozaie : ad 20'C do 28' C Nakoo prohladnog nasu imovinu olimali liZ pomoe opCinske administraci· ie. jatan ju za j ednis tva i povje- HatrebiD Damzahuala.am treb a p ra v da. Nisam bas romantican i ne drzirn do godisnjica. koja je pokrenuta u saradnji s JP "Cestama Kampanja BiHAMK-a za sigurnost u saobracalu .ULHll.4 1 29.. 7 Sta kazu poznati .. bankrot GrCke vierovatno bi razoriopovjerenje berzi II Evropu. nastala kao produkt policijskcg biltena broj I.. uae sarno praVda renja".kova. zaostalosti.:.963 ucesnika u saobracaiu koji nisu vezali poias.eoroloska uzrokovan. i na Stika koja je korifilena ria omotu ~veske:' Sporni potiC8jac u pNorn planu na omoru sveske fotografija odgovorio: na sporna spornog policaica. 13 Zalazak 18.otaiWE TEMI"fIUnURE od TC dg20' C ~ WAPEFlliT1J1i D~EVNE.jevo lzlazak 6.. kao i cjelokupni stampani materijal policije Distrikta. Posebno mOTam nagJasili da je io§asi· luacija kada je rije<: 0 zadnjim sjedihima.9. U jUlarnjim satima po kodinama ce bi[i magle. . Emkic ie .RD) Noam Comski Radoslav B. A.a zahvalnicll. Napiranie da Ii je krugprijatelja.t(t11'. No. predstavnik kuce "Swekoad" iz Svedske koia se bavi sigurnoscu u saob rae. zna da je kriminal Vol stri [a i finansijskih institucija opcenito prouzrokovao veliku stem ljudima u Arnerici isvijeru.Najniia jumrnja [emperatura izmedu 7 i 12..aj u .NIl. a naj. dodijeljena je i S. 12 FMUP-a navode da je od jan1. drugacije vidirn svijet.leA '" 24 SARAJEVO 2Z . sBplembar/rlJjaJl 2011.. dana b !loe sun~ao ije i prikJad n 0 za !em j u. tomski: Te prliave aktivnosti obavliaiu se skoro Prljave porpuno nekaznjeno " ne same da su pre. sirornasrva i liudske nepravde. 29. Istina. svaki covjek ima svoju pricu.o cemu je nasa novina tada prva pisala. A. trebal i hi zna ti da se to dogada vise od 3(}godina te da se za to vrijerne njihova moe u ekonomiji i politici radikalno povecala.akl/vnoslf veliki za propas t n ego s u preveliki iza za rvor. prcsle godine suspendiran zbog sumnle da je pocinio bludne racnle nad 15-godisniakom Rodi tel] i eija su djeca u osnovnoi skoli u brcanskorn nasel]u Omerbegovaca od policije Disrrikta dobila sveske bili su sokirani kada su na omotu uocili lik policajca Radoslava B. ~el\lnak. 25 TUZLA24 ZEN..MJETEIoIPE. !)a jugu od 14 do 19.23 . Pedofila su stavili na sveske u koje nab djeca rrebaju . 2011. koji ie u avgustu prosle go· dine suspendiran zbng surnn]e da ie pocinio bludne radnje nad l5-godisnjakorn. : odD' C do 21' C = nd 20' C do 30'C BIOMETEOROLOSKA Biome. vee ll.. legaliziraIi bisrno licemjerje pojedinih predst3vnika OpCine kaz30 je El vir ef.Svako ko irna otvorene oci. 1UdP1:1U. kao i d.Bosna.. = . se ." iedan od sokirani h ro illtel j a.H. i ~~"'. a ja se jedva sierirn svoga . ipak [reba podici branu da rno'-. .. Islrativanla pokazala dagraflani riielko korisle sigurnosni po/as FE iH". .mozaik DflBvni avaz.. Za svaki slucaj.Drsim do liudi koje volim i posrujem. )JRIJEME DANAS . ali isto tako po· IlOI'O porlltlljerno da narn pismene zahvale ne trebaju. ('Of'" E.rpskoj pravoslavnoj crkvi uBramncu. Vjemr slab do llmjerene jacine sjevernog i sjeveroistocnog smjera. H od~i t.I.a vremenom. va n j a su pok a~ala da gradani sigllrnosni pojas na kratkim relaeijama skoro i ne korisle. umjesto novog puta. ~okom Hronicni bolesuid i metcor-opati £Ieee imati pOfe~ko&. (Americki profesor za portal Sou. Angela Merkel SKANDAlOZNO Roditelji iz brcanskoq naselia Ornerbeqovaca soklranl icaJac oti suesMeza pi" BanMrot bi razorlo poujereDje . takoder.i hranu bankrotiraju i drzave kad vee mogu banke.sigurnosni p ojas spasa va fivot". is tican je vaznosti sigurnosnog pojasa i autosjedalica za djecu [er mogu spasiti fivor.) SlraSan je DDloiai I'BdniCIIe Mlase ~ r":"/1 a ~~3/281-3!13 redakcl a(rtavaz. Strasan ie ekcnomski polozaj radnicke klase. T.11IJlE.visa clnevna izmedu 20 i 26.32 Zalaz.2011.lIl. !: . Ne iskljucujem mogucnost da PQdi(. rekao je Krisier Ahsberg. Zahvalnica s is tim obraZi07. puta stabilnije. N eki paze na darume i rcdendane. dorn nesigurnosti. lzlazak g.e!)jem..ba Vremenska prognoza 29. . ali jos ie strasniie kakve metcde biraju radnici da izbore svoie pravo. 0 dno· sno vral':anje vakufske imov in e koj u n am j e IIzlIrp irala Op6na. Is trai. $ituacija u BiH i broj poginulih mnogo ie vet! nego u ostatku Evrope. na iugu do 30 stepeni.. '" . A sto ie covjek stariii. Vazni su mi zdravi odnosi i liudi. zaslire Ijlldskih prava.'VJAAtut: 1SU'E. (CiralacOsrnanK.ib od 19'C dD26' C PROGNOZA povoljna. ka:re za "Avaz.FIATgle. sve je u~i (MIlzii'arza "Story") DrugaCue uldlm suDel Sta kazu u narodu """'I<a) E.la biti uru eeM3 c"za poseban dop rinos u razvo iu demokrati ie. posrade dom svakodnevnih radnickih sera. = 1'.lara do aprila registrirano 8.net} Preuelilli za zatuar Oavor GobaG sati i tu sliku rrebaju gledati svaki dan. (Njem(Jcka po/ilicarka za A.. su Medzlis IZ Bratunac odbio primiti zahvalnicu i':EiVRJ lIt11... guci bankrot ne ugrozi drugeclanice euMerkel: rezone. Da smo prisllstvovati svecan oj si edn iei. jer 13j broj nedo· seZe ni 20 posta.uge organ. glavni imam Bratllm:a. jeT nema· mo ni dva pOSlOgraoiana koji se VelU • kazao ie Ahs berg.Ovo j e n evjerova en o. saopceno je na juce- MaDle0 50 DOstOuozaeauie liS rasni oi konferen ci ii za no v inare.J~ 19 . • N iko od p reds ta V[] ika Med~1isa lZ nije prisllsrvova~ svecanoj siednici." zacije i pojedinci koj.

. katastar.nove /jude nika za imen. gdj e je procent tek n esto vise od rri posto.=--___:O""----l rna. pokazuj u podaci "Internet WorldStatsa'" Kada je rijec 0 susjednim zemljarna. Bacio 4.31.Makedonija .. RaT je ipak napravio jednu dobru srvar ..Albanija iHrvatska.2 posto . S vega tri pOStO A fri kanaca koris t iFacebook .. ... koii ie zasluzan Z3 p rvu tru dnoc u nas tal u van' rjelesnom oplodnjorn 1973. apotornslijedi Evropa. a zatirn slijede Srbija.. godini u Melburnu dopriflOs e-rn) 01 U~ prije rodeni a Luiz Braun (Louise Brown).35. umro je 23. No. . E. pa.. .3. on.a Amela Od.24. Nakon prvog rodenja bebe iz epruvete 1980_ u Australiji. imenovao Sas lJ An dri iasev j ca j Stojan3 Kasterovica.Siovenija . Facebook naibohi prosjek ima u Makedoni" ji.Crna Gora .Sta drugi pisu 6 Onevni avaz. lsro ~ako i n arod.3 posto .ukcerklt hi- la prisiljena roditi na plotniku pored ceste. ka.ali je same njih 20 "prikljuceno" na Facebook. bolovao od Alzheimerove bolesti. Gavric ie. Na neke cdgovore cekao ie i po 13 godina.100 odgovora iz cijelog svijera Haker kojem je hobi bacani e poruka u bod u okean.llSvojen je prijedlog da Pravilo oobavljanju dielatno· Miroslav Gavnc smiienienima Odrzana sjednica Vijeca RAK-a PORTAL·komentar dana.. onib koji vole BiH ionih ko)i ie nevole. 011 je U prosi eku inS !)aj mani i u region II. i'el i0 je dokaza rida cak zastari eli i neupouzdani oblik drustvenog kom unic iranja josfiinkcioniraju.42.800ponJ' ka u boci u Atlantski okean i dobio 3. Vud je 1983. ~elvrtak.i mjerenje kvali teta in t.o ie selekciiu hudi.ima i480 korisnikainrernera. Vud.ernel-usiuge. rada " kazaojeGavriC. umjeslO Mare Simikic. Inace. Naivise ih je u Sjedinjenim Arnerickim Drzavarna. koji <'esti!o nije ni zagrijao radno mjesto.ren ja . ujegov rad imao [e ogroman znacaj za razvo ite mete de.o nemas drZ3ve.6 posto .u. Na sjednici Vije6J RAK '3. zaddao komi· nuiter u radu. s Pajicem u_kazao sam povjerenie kak. septembra u starackom dornu u Melburnu. a okru tn i ta ksis ta izbacio je rrudnicu iz aUlOmobiia kako mu ne b i uprliala v 0 zi 10.R.OO.MRKJC Hakel: Na odgo vore Ciekao 18 god/na TaMsisla izbaciO iz aula 18nUMDja S8 Doradala ~ Slucaj lz Hondurasa . ali niko nile stan .. Priie bacania boca pro ovjeri datum i vjerar. Facebaak najmanje prisalan u islacnoj Evrapi INTERNET Drusfvena rnreza sve popularnija Bosanac· udi za FacebooMom Ni u Vatlkanu nisu odoljeli ovoj vrsti zabave ri LlI8.\\s Kanadanin Harold Haket (Hackett) bacio ie4. pet godina U 83. Nisam koris" tio nikakve drugaCije arline od prethodnog gradonacel· Odoba§ic: Posebfll proplsl sri da vaoca p risrupa in ternetu bu de upueeno n a javue konsultacije. broj korisnika ove drusrvene mreze u sviietu svanodnevno raste i trenutno se kreceok0800.. Gavric: /zabrao . "Dnevni avaz".da si svugdje zadnja rupa na sviFali Covjek mo' ra ima ti tapiju. Ana Belis Hernandez dobila ie priienekoliko dana ITUdove re ie pozvala taksi kako bi sw brze stigla u bolnicu.. izvedena ie prva viesracka oplodnja.ovanja_ Za ove koji Su smijeojeni vjerovat" no sam prociienio da se nde uklopiti u moj n3ci. 29septembar/l\Jjan 2011. izveo vjestacku oplodnju sa zamrznurirn embrionorn.800 poruka uboci Najpopularnijudrustvenu mrciu Facebook u BiH koris- PrOcenl MOriilenla . Odobasic podsieca da je Zakonom 0 komunikacijama p ropisano cia je za pfUZanie imerne["usluga porrebna do" zvola do porplme Ii brnllizaciie rriista.i De treba!e nam. Posrotak je nesto niii II Crnoi God. a porom i rrudnocus oplodenom iajuorn celiiom.ap8lu se noua orauila za u mOl naCln rada blliinlaral 0 Novo pravilo koje priprerna Regulatorna agencija za komunikaciie (RAK) uvest cesrrozije odredbe koje seednose na odgovornost pruzaoca interner-usluga (ISP) za garanciju kvali tera njegove usluge.. udwica bivseg zamjenika direktara AID-a: Krije se istina 0 Nediadu! . Podacio korisnicirna Facebooka na Kosovu nisu dosrupni.Auromobil i su prolazili pored mene. Tako je Ana svoj. koja je bebu nakon poroda zamorala u majieu. Ovi sw pisu da ne vole Bosn U.1000dDOUOra nts \[·. odnosno oko 24. Facebook se najmanje korisri u zernljama is tocne Evrope poput Ukrajine i Rusiie.2 posto. mozai k .obasic. krenuo je u kadrovsku cinku svoiih najblifih saradnika.4g0 osoba.u.Ak. To je u razgovoru za Fe· nu jucer izjavila porrparol RAK. ali izsamo njernu poznatih razloga ie urnjesto dosadasnjih savietnika Nede Puhovca i Nenada Kojic . dok je Z3 novu sluibeoicu z-" odno" se s javnoscu.33 . Vud: lnacajan Umro otac bebe IZ eDruuete Australski naucnik i ginekolcg Karl Vud (Carl Wood). prve hebe zacete tom metodom.o bi.. koja ie po dolasku piuezaia pupcanu vrpcu. postav. [edan od vozaca ipak ie stao pored Ane i nazvao himu pornoc. godiui.ija . odnosno bez provjere pocirZava Ii pretplamikova pristupn a mreb te brzine. naime. (XX) . U niegovo] laboratoriii Univerzirera MonaS u Melburnu 1973. Uprkos tome.. ka ostavio na radnirn rnjesti- Ie uBI..5 posto • Alba.2 posto "BiH . kazao da je preuzimanjem fUnkciie bi" rao inoveliude.kaZe Ana.oji· mace se omogu6. Maika ikcerka potom su prevezene U bolnicu.Srbija .39.uje seklOrska politika \/ijeca minisluaBiH. koji ima 832 stanovnika. uEngleskoj.. ilto znaci da je Hanadanln dOb-O 3. Novoizabrani gradonacelnik Brckog Miroslav Gavric. umro ie u 83. Ta trudnoca trajala je samo nekoliko dana kada je doslo do spontanog pobacaja. kao i naloziri druge potrebne miere k.Hrvatska • 40.napravi. • Mnogima koii su radiI.k vali tela in· terner-usillge.ko propi. vjerujle. Davorka Ugljen. Zanirnljivo je cia Vatikan. S 0 bzirom na to da u sadasnjoj siruaeiji ISP-ovi nude nominalne brzine saobracaia bez ikakve garancije da ce pretplatnik ostvariti pribliZan kvalitet deklariranom. Srecom.5 posto posto . komentirajuci svoj u od lulm u izjavi 7. No. G.3.4 posto • Rusija broi ko risnika nagl 0 poveean u posljednje vrijeme. koj i je od 2004. dok taj procen t II Monaku iznosi 96 pos [0... Ana je za vrijerne vozn]e pocela radari.io njenu pri· pravnicu SJavicu Pavlovic. Ga vric je veci n \I sa vi em [. mora imati grun t. te je srnijenio dva savjetnika i portparola u Vladi. koja je naglasila da je pred· videno ovlastenje Agencije da done:se posebne propise koj ima ce se regal ira Ii v rs ta i naCin m ie.

E. posebno ako se zna da nju.. Tihic. cudi!i ikoga SIO Tihie i nje· govi kompanjoni.ackali sve !ilOje vrijedilo.. ministar Desnica Radivoievicev.. koja dnih BiR uticu hom porodice S tani'. a posebno u Federaciji B...i SDA ne sarno da ni5Ustvorili noVll vrijednoSl nego su unistili i oplj. kao i to z. Kako i I1e bi. jer su "pri je cetiri go dine rnnogi bili skepticn i po pitanju ove investicije". tako do bro vod i 0 d da vu d a nikada ni] e imao prilik u otvoriri nijednu vel iku kompaniiu u koio] bi egzistenciju nasao veliki broj nasih Iju· di iii makar ozvanicio 23" vriielak jednog ve1ikog proj e· kta 9 d opeeg in teresa. !lakon sto su uni~tili i prod"li sve do cega s u doli Ii.ava. kojem su Tihicevi ljudi ornogucili kriminalni ugovor posve stetan po FE iH. M. prema njernu. na koncu. s Tihicern na C~ I u. Licnost dana Zivko Budimir "Terminali i SlaniCi U Tihiceva SDA stajala je i iza kriminala u "Nafmim terminalima" u Plocema. S13viSe. d. Budimir je roden 1962.d'. je otela desetine vrije0 b ieka [3 u Saraievu i . Brojne cinjenice govore 0 Tihicevom dogovoru s vlasti· ma Hrvatske i ne bi nimalo cudilo kada b i ga u svojim koIIIpcijskj m mah in aei jama sa INA-om i MOL·om na skorom sudenju spomenuo i hrvatski premijer Ivo Sanader. borci Armije RBiH.it. jer svima je poslalo jasno da je Zilkic paradigma Sejde Bajramovica.znost iz licnih ra- Boris CurMOUiCU. Budirnir je predlofio primjenjivanje rnodela Brcko Distrikta na PosaviDU.pogledi O~ev~iavaz.. koji se nam eee Bosn jaeima za to da ih uznemirava i poni. koridoru 5C za masne pare.slijedilo je nakon sto je ostavkll na til du. Sve sto je ostalo ila tog proje· kill jesu katastrofalne posljedi· ee po nasu zemlj u. sto bi istovjetno.Dovodenje Adema Zilkica u polirjcki magazin "Crta" 27. 9. direktora Ageneije za ra· zvoj visokog obraz<)vanja i osiguranje kvalileta BiH. 01'0 imenovanje u. raznirn su mah in acij ama B 0 sn jacirn a un ista val i svaku !J adu Z3 b 0Iju bu ducnos E. kao iRS. odnosno ukupnQ hl400 kilome= aum· pUla za posljednju deceniju i po! KOSQVQ takoder. krajnje zaljubljeno gledaeelnika Republike Srpske i SNSD'lI Milorada Dodika dok zajedno p usta] u urad novoizgradeno postroien j e Rafinerii e nafte iz Bosanskog Broda. teM\a~. iz Kreseva. poslove n. d. izostanak b ilo kakve reakcij e v lasti u FBiH. do sada bio Fej. u godinama na vlas!i on i njegov3 stranka. koji sve cesce svoju djecu salju na kazan. godine na BHT I je guranje pIsla u oei muslimanima Bolinjacirna. Cudi. Nikakvih. i HSP.ev zamjenik.Crta" Seldle BalramOUica RijaSet IZ:' Bosnjake Sf: ieli uznemirili Agencija za visoko obrazovanje BiH Predsjedavaju6 Vijeca minis lara BiH Nikola Spiri': potpisao je rjest:nje kojirn se Boris Curkovic imenuje za v. dilo slOrinjak kilornetara au· topula. N e treba sumniati da 6e niegov prijedlog politicki pred sta vnici RS docekati n a noz. danas tako ra· do skacu u Dodikovo narueje i politi eke poene kupe slaveCi projekle Republike Srpske? Aferim. Dobrovoljackoi ulici porinila zlocin nad nevin ima! Helem. danas fikrivnim srvaraniem gubitaka zeli oteti i preostali dio drzavnog paketa u nekada us" pje!lnoj naftno j kom paniji. 2011. Poznata je Tihiceva kriminalna ulcga u prepustanju "Energopetrola" banditskom Iobiju MOL· INA. S gorci nom a tome danas govore heroi i rata. ta j "uspjesni" hrvatsko-rnadarski konzorcii. izmed u ostalih. opel bukvalno na is Ij eral a radnike rnabosniacke naciona- Skora nezapazeno u BiH prolazi ideja ko] u je tokorn boravka u sluzbenoi posjeti SAD naglasio I2redsjednik Federacije Bili Zivko Budimir. razdragani Tihic niie krio cdusevljenje ~10 prisusrvuie "velicanstvenom cinu" u Bosanskom Brodu.hie odavno lvrdi da mu je Boris Tadic "na j boli i jaran" ili zaslO do· kazuje da je Armija RBiH u Nova vrijednosl Zagrljaj 18 {Jamcenje No. nackirn organizaci jama poput one Zijada Turkovica. po nalogu stranke slido kriminal koja se u rneduvremenu uvezala i s broi n im zloc. a i danas daj u sum· nji vim Siovencima i od svoj ih slmarodnika pravile roblje. smanjilo njezin teritorij". vajne "prve bo~ujatke stranke".eba Ii. izigravajuci nevin asca d i zailti mike boo snjackih interesa. 29. Dok je BiH godiSnjegradila dva kilome· Ira ubogog autoputa. rnedutirn.iH. 1I10S1i. jedna Albanija godisnje je uspijeva]a pruZi ri hll 00kilornetara Cell0vne tease. Suljo! Sr· CillO u unislenju ovakvih Bosnjaka! Faruk VELE ZilMiC Ie paradigma Slukba za odnose s javnosc 1I Rii aseta Islamske zajednice u BiH povodom aujnovijeg medijskog portretiranja Islarnske zajednice izdala ie saopcenje UI javnost u kojem s-e kaze: .er ni]e bilo na njegov prijedlog preustroja Posavine. au lomo bile iSla!love po Ljubljani ispod 5tO" 1a davate. reakcija jui. K. Uvijek SIIIJi/i bliski Zasigurno nema Bosnjaka kojem nije postalo posvejasno zasto ie ova] narcd u tako oeaj noj p ozi ci j i kada je j ucer na naslovnicama rnedija iz Republike Srpske i Srbi]e viclio kako Sulejman Tihic. septembar/rujan 2011. stranka iz koje dotazi i usarnlieni striielac Budimir. 5 ANALIZA Ram za sliku predsjednika SDA UmJes 0 nas . T. direMtora zloga podnlo Nihad Pejz. Iuace. predsiednik SDA. Spahita 0 Tihieu kao "srp sko m igra~ll". Tihic je u svoioi dugcgodisnjoj karijeri na celu SDA. M.. pa je bd<e-bolje pohvalio Dodika. a njegovo imenov3nje je privremeno. izgrdje. Za to su vrijeme perjanice SDA. a sarnim tim i drzave BiB. . K. naime. fin. Z naju se i slori je 0 placen im IjelOV(lnjima na Brijunima i drugim "kieenjima" Tihica.aslo Ti. On ce lU du~nosl aba" vlfati dok se ne provede konkurslla procedura i ne izvr~i konacan izbor novog direkloJ"a Agellcije. godine u Vim kod Posusia. nego bi u "disuikl bosanska Po" savina usao i dio opcina ko- ie sada pripada]u FBiH. ne bi znacilo ukidanje RS. I ne same to. Ozenlen je i otac jedne kcerke i dva sina. Curkovie je.a godinarna je njegov kucni liubimac. Rijaset 0 gostu u emisiji . 0 nie sa svoie strane Rafineriji obecao "podrsku vlasti u daljnjem radu". inace. TihiC ouara DOdiMOuefirmel? Jadno Tihitevo prisustvo tinu otvaranja postrojenja Rafinerije u Bosanskom Brodu u pratnji MilOrada Dodika ponaivise govori zasto su Bosniaci danas na rubu ponora usamueni struelle Cudi sto nikakvih reakcija nema na njegov prijedlog preustroja Posavine DQriik u pralnji Tjhj~a i premijf:ra RS Alf:ksanrira DiamlJica. stranke koja je vedrila i oblacila u naso] zemlji. sro. Srpskiigrao Nije malo ni onih kojima se Zi VOl smucio i koj i su tek u tom tren u lie u shva tili proslogod i ~I1j u poruk u u va >:enog zamjenika reisu-l-uleme haliza Ismeta d.

. Damir (Mehmed) Brekale iz Moswa aaplaci vao je nezakonito &91 KM.4 29. najvisa primania imala ie Sevla (Salko) Selimovic iz Visokog .Ci tluka. a prava su im p restal a po osnovi Zakona 0 reviziji i po drugirn osnovarna.f:illuka 5. N ajvise n ezakoni tib. OTKRIVAMO "Avaz" u posledu spiska borackog ministarstva Mjesecna dabivali i vise ad 5.483 KM. koii je kaZlJo da je dabra vii est to . Takcder. kao i Sedin (Velaga) Dedic iz Travnika.Find". koia je rek!a da sva tri ministra.! donosenje zakona 0 popisu s tanovnis tva i zakona 0 drzavno] pomoci te irnplementacija presude Evr- BIH su neODhOdnl SlraniinUeSlilOri "D nevn i avaz" dosao je u posjed spiska s imenima 929 korisnika za koie ie tokom revizi]e utvrdeno da su nelegalno osrvarili pravo n a in vaIidninu i povoljniju penziiu u Federaciji FBiH. jasno je zaSto beracka revizija nikada nije srvarno p rovedena.SlO tako. . rrebaju biu Hrvati iz redova HDZ·a.068 KM.i SVQj mandai sarno !<ako bi napravila poli[i~ke ~isrke nepodobnih. Prema spisku. svi iz sarajevske opcine Mu>iic iz Novog Travnika. mo~e zaduZili do 10 poSIOsvog godisnjeg budZeta ill do 2.. 0 formiranju vlasti u BiH ostao je nepromijen jen. rarnehic iz Maglaja 3. Radoncic je upoznao Sorensena s tim da ce SBB BiH.SNSD profunkcionirala kada je rijec 0 vitalnom interesu drfuve. Odsustvo zelje za dogovorwn tenerealni maksimalisticki zah[jevi i ultimammi dva HDZ-a predslavljaju nll.SDP je u dosadasnjim razgovorima pokazao i oc!govomos! i spremnost na dogovor. Na ovorn spisku je i Ali· ja (Ahja) Dedajic iz Novog Sara] eva.071 KM.. Treba. kazao je za "Avaz" Valemin lncko (In7. eura iPA fondova uz tlV'jerenjeda Ce i Evropska unija podrZari predlozena i usaglasena rj den ja p oli tickih Ii dera u BiH.750 KM mlesecno • Otkriveni i oni koji su nelegalno koristili pravo na ovoljniju penziju KO su laZDi iDua id. Uzme Ii se u obzit cinjenica da jedao laWi invalid moZe don ij eti naj man je ~etiri do pet glasova. S druge strane. Ukinuta prava Nas list objavljuje imena onih koji su. HAIAC Jure i Franjo Sta nakon neuspjelog sastanka u Brckom Lagumdlija: PQdrlafli svi njegovi slavav.844 KM mjesecno iz Hadzica nece vise primal! qSlaju i Elvir (Mehmed) 1. Rijec je 0 zahtjevima EU koji 51. septem bar/ro jan 2011. Ovime su dodatno potvrdene surnn je da s u izbori u FBiH godinama dobivani n a raj nacin !ito s u raznim vezama i lIZ pomiX broj nih posrednika nsredi vane" uuosne in vaJidnine.o S D P lnisli vladati je Vlada FBiH. Iviea Zoran (Mile) Knezovic iz Mosrara moZe se pres ta ri nada ti iznosu ad 523 KM.000 KM kako bi se "preko veze'·' do-. Znaci. kaze da je 108a vijest lO SIOje HDZ BiH n3 iSloj pozidii ho i poslije izbora te da su zbog toga propali pregovori 0 drzavJ)oj vlas!i. Hadzic. na tome graditi. Sjednica Predsjednlstva SOP BiH DreDreHa ZalOrmlranle UlaS11 Predsj ednistvo S ocij aidemokrotske panije Bosne i Hercegovine (SDP BiR) podrzalo je u potpunosti dosadasnje ak!ivnosri i Slavave p redsjedni ka stranke Zlatka Lagumdzi:je tokom pregavora 0 formira. Ovo ie potvrdio i porpredsjednik SDP-a Damir HadZie.. zaklj u1:ilo je Predsjednistvo SDP-a . Suvad (Ahmed) Cavkusic. N ihad (Sulejman) Mehan!c s Ilicfie 884 KM. po zakO!lU..anju projekta gradnje brcanske obila:miee vriiedne 28. Predsjedniciiiesl polirickih stranaka !!ikada se nis u vise pri blizi Ii kao u Brckom. pods jeti. Zais[a ne nedosraie mnogo .ujuCi i predsjedavajuceg. ier je doslo do izne~ nadujucib pozirivnib poteza sa srpske s Irlmc. re Nedzad (Bego) Beganovic izZavidoviea (Dzemail) Selmanovic iz sa5.bora sraMo pregovoIe. koja je pod krinkom bo rbe za borach pr ~ ava na razne nacine nezaKoru to u vodila u pIa va hiljade osoba. Hurija (Nuriia) Turkovic Bez 1. jef bi bila stela da 10 propadne. Dulijana (Hisen) rajevskog Starog Grada.iZiIi stavove. Primjerice. Medina (Husein) Ahmetagic iz Vogosee 628 KM mjesecno. Teavnika. .846.itivni okreti.U FBiH! dok Abdulah (Hamdo) Ohran iz Gornjeg Vakufa ostaje bez749 KM. Iliiasa.em Ij i i nbrzavanje pum ka EU i NATOu. funkcijom zamjenika m ioiSITa Il Vi jeeu ministara. Moslarac Jure (Marijan) Dzidic. dok Miftari iz Novog Sarajeva je Abid (Osman) Koso iz 3.ko).J. prema spisku. a Ivica (janeza) Bucar iz Vireza 529 KM. Najvise je u tome profitirala SDA.0 miliona maraka. Maro LuCie. kao apsolutni lider opozicije. Meho (Muho) Bektas iz N ovog Sarajeva primae je 603 KM." NaMiJe nela/(Gnitih karisnika tz Mas/ara i. revi zi ia ie 0 tkrila vise od 1. koji je SDP predlozio da bu de Hrva t iz [edova ave srranke. u HDZ-u opmzuju SDP za krah sastanka u Br~kO!I!.000 KM • Na spisku 929 imena • DrZava lm davala 265. Dopredsje" dnik ave stranke Marinko Cavara l<'aie da je uvjerovan je SDP-a za nasilnll promjenu Ustava i negirauje rezultata i:. imali na j visa primania. u Mostaru je hila poznata i osoba kojoi je pou:ebno odnijeti 5. a ona se radi svaka IIi mjes eca.Ministarslva i raspored manjesu bitni.E. kada su daIi saglasnost da Bosniaci dajune sarno i':eo ri minis Ira nego i ministra vanjskih poslova. F. Tokom duzeg susreta razgovaralo se 0 isp un iavan] U uvjeta ZlI evropske in tegracije i tome kako da Bosna i Hercegovina bude SlO uspiesnija u tome. Pile (Perar) Bilandzija iz [ajca dobivao je 523 KM. Fatima (Resid) Pailie iz opcine Centar u Sarajevu ostaie bez 668 KM. u hrvats.. S arajeva . visoki predslavnik u BiH. sagovornici su potencirali neophodnos t dclaska srran ih in vestitora u BiH i porrebu sto snamiieg ekonomskog i polirickog razvoja BiH. . koja korist. Zenice.lo je Predsje" dnistvo ave stranke na jucerasnjoj sjedniei. Cijll [e originalnost potvrdio i Iederalni ministar za boracka pitanja Zukan Helez.43 i Admira (Adem) Ka. primalaca b orack ib naknada b ilo je iz M. Raspon novcanih prirnanja koja su im isplacivana miesecno krecu se od 23 pa do nevjerovamih 5. bin in validski status.A.z Mostara. zaurn Fatima Novi Grad. A. Tahira (Mahmutal Avdic iz Novog Sarajeva 507 KM. Takoder. na kojirna ce se godisnje ustedjeti nekoliko rnitiona KM. [ela (Tadija) Glavas iz Bugojna re Viera (Petar) Matrak iz sarajevske opcine Centar. SISIC . .. One"". osim u vezi s jednom.iona eura.! iasni.an je vlas [i u n asoi 7. UsagJasili su se ne mnogo funkcija. njegov sugradan. ko] i je imao p rimanja od SSS KM.kaze Ineko i dodaje da je ocigJ"dno da su Milorad Dodik i ZI3[ko LagumdZija imali mnogo bilateralnib razgovom. saopcerio je iz Saveza za bolju buducnost BiH.. Muharem (Huso) Arapovic iz Gornjeg Vakufa 588 KM. pllOO pri- meMO: Steta Ie da sue OrBoadnal b!iZavanja ie bilo.. VIasl treba b iti formirana u sklad u s rezuitarima izbora i prttiznim slovom Ustava i zakona UZprioritemo usagla~avanje programskih nace!a.e. aktu eln0 . Spec • Delegacija Vlade Brcka Distrikta postigla je u Londonu s Evropskom bankom za obnovu i razvoj dogovor 0 kreditir.kazCO t~v~.To su bili vrlo poz. Preclsjedn istvo SD P-a po- UllimalUmi dUa HOZ-a Dia ~pis/(a. Majstoric i Emir (Murat) kao i Muharem (Resad) Zec. kao i Esad (Ibro) Kajmovie s lIid~e.000 nezakonitih korisnika.750 KM. VogosCe. avaz. ho i Marinko (1020) Lovri': i. Teinja i zelja SDP"3 da bim Hrvatima !!ji- hove preds ta vnike ie apsurd i opasno je po BiH.S mil.603 KM. a u Armiji RBiH 584 la2pa korisnika. Hadonclc razgovarao sa Sorensenom SBB BiH ce kao apsolutni lider opozicije vrsiti konstruktivni pritisak na aktuelnu vlast U prostorijama Saveza za boliu buducnost BiH iucer je s predsjednikorn Fahrudinom Radoncicern razgovarao speciialni predstavnik EU Peter So rensen sa svo j im saradnicima.483 KM! Na 929 laznih korisnika sa sp is ka drzava je miesecno izdvajaIa ~ak 265.Trnova dobivao 1. vrsiti konsrruktivni pritisak na aktuelnu vlast cia stO odgovomi je radi posao koj i j e p reuzela ua s ebe. posebno IF A fondovima". a to SI. Stay SDP-a. tetvrtl~.nju vlasti ns nivan BiH.koj komponenti otkriveno je 345 M:nih korisnika.n Franio (Stanko) Lovdc ostao je bez 676 KM... . te s bo:lnjacke s[rane. javlja Fena. DEDAJIC . Dokaz kal<. saopeeno je iz Cemra za informisanje SDP·a BiH. ddalo je i politicki dogovor 0 koristeuju 96 miliou. [osip (Franc) Kordic iz Mosrara nece vi~e dobivati 765 KM.POUinUizbora Pre rna podacirn a sa spiska. illrek[or Direkeije za finansije Brtko Distrikta i clan de!egaei je. nakon <:ega su i pribl. uklju.383 KM. kao i Ermina (Mensura) Avdic iz MoSlam. a Disrrikr s.to ie "relae ija SDP .ra. a sve se dovodilo u veZl! sa SIrankom SUlejmana TihiclI. kazaoj e da bi ovim kreill 10m sva go· disnja zadliZenja BICko Distrikl3 iznosila manje od mili· on KM.jvetu prepreku za formir. Laini inualidi ZaMu.OSI)U"3. Toliko novel! dobivali su i Mario (Mirko) Dolic iz Prozora.. medu rim.Cal< opskcg su da za 1j udska pra va u slueaiu "Sejdi': . P rema pos I j edn joj analizi. KARALIC ....

422 PQsjeliaca.Bralit.30 sati. A AUf je nazvao priiatelie u Bihacu i zamolio i.. do njega Fikre!. A o akluelnim pilanjirna u 8iH i svijetu mOiele glasali li'vakog dana na www. gradani koji se tek ujutro • Unuka je posljednji put vidjela 7.DED/(. odnedavno su bahnuli na veal" Belgije. povratka u svoie porusene dornove sl uzila kao glasacka maS ilia aktuelnih minisrara.ba. kada je slomila kuk Anelou bra11e u SOMu Evrope. injekcije 1. vj eti kao i sa" uormalan sv ijet. ali kako ce to 11l oi Atif preZi vj eti.isprieao l1am je Biseanill.adzic~V4Z-. Sada su ih u vi erili da im je azil u Evropi iedini spas i izlaz. ancuskoj. nikako 18. po izgledu na majcinu rodbinu.iovjeku moZe dogod. I pr· ije osam dana je sieo kraj mene. gleda u naslovnu stranu "Avaza".prica Sedika. nakon ~to su tokom i nakon agresije ua BiH punili centre u Fr- Cinovnici Orner Dudakovie. je rekao. .J edan 8iSCanin jeste. Ali. ne vjeruje. drzavliana koji u zemljama zapadne Pogano je i pokvareno prenemaganje dri:avnih cinovnika ko] bh. s rranackih silnika i bajnih cuvara nacionalnih in teresa. maja. sarno Bog zna Kako mu ie bi10 kad ga je nasao .. ilta ih je i ko ih je na 10 narierao. rraze azil. kratko bila si unukal . koii su ih svako malo usutki vali lazi mao boljoj sutrasniici. barem nece prije sljedecih izbora. sto se jednom i. Na koncu. a. )1i~ Kad iuca. .000 KM? A) Da..000 vakcina protiop HINl. Iz albuma donosi davnu fotografiiu iz Sarajeva. nakon srupania na snagu vizne liberalizaciie. place i veE mi.h cia dok tor dode i majci da DUdaIlOUi'C: Desilo mi se OmgOre ilo se COU)ellUmoiedesiti " Pilao sam ga sta je to bil 0.duevuiill. kako da ne znaiul Vise od 90 pes to azilan at" porijeklorn iz BiB su povr- neMO mora OdgOuarat.(Jangle Al1alylle-s" latJiJ/eilQ 234.. .i Zhao nepotrebne MUDouineuaHcina Pitmlje: Tr:eba li pok1"enuti pilanje odgovornOSli u vezi sa zakasnjelom i nep01repandemt)ske bnom kupovinom budietske korisnike koswla 500.23 koi e vlast ima metode kako da ih se riiesi. Odgovorio m. je: "Dogodilo se 011. zvanicnike koii svim silama pokusavaiu ubijediti Brisel da ie riiec 0 sporadicnim slucajevima "neod· govern ih gradana" .18% C) Nezllam 9.a zasti tim srudeme koliko j e to mogu6e. U pravu SU. op. prosperirem. ali se niko u drzavi nece zapirati. Atif mu ie stalno lepao.a HADil(.icom Dudakovic i zalim za Anelom • kaz. azilantsku patnju po Evropi' Sla su razlozi njihovog napustaaia domovine koju nisu htjeli napusri ti ni kadaie pucalo? Znaju. Sve sirctinja odlucuiu )1.aktuelno Onevni avaz. Bh. azilanti. Sarno iz dvi j e posavske opcine 72 oso be osvan ule su u zernlji cokolade i piva. istina je.. Nemam informacije da je And imao neki problem S profesorima. a ouda se moj Atif masi za mobile! i zove ga: "Anelko.kroz suze zbori s [arlen. sin Atifovog saborca Harndije Abdica Tigra. Jijep. svakako 72. (almasaJ. To je.3 smirenje. bio mu je ma1.uEU BaD ledini izlaz Odlazak bh. naravno. majka. pogano ie i do bola pok vareno j avno prenernaganje nadleznih drzavnih Cinovnika koji ovih dan a bh. ni je podata k IIad kcjim bi se drzavni ciaovnici trebali llicudavari i praviti paradu vlastite "zab <in U rosti za b uduci evropski ugled". gripe 60. I to iskljucivo iz iednog razlcga: nadai u se da ce ramo dobiti posao kaj i u vlasti toj zemlji nemaju i d" de od svog rada mo oi z. Nije valjda da drzavni S ministrorn sigurnosti na celu ne znaiu ko su bh.73% 8) Ne. izguSedika jos nije razgovarala sa sinorn. oni ee biti vraceni u BiR. 29 septembar/rulan 2011_ 3 Komentar dana Pile: Alma. a dzenaza Ce biti klanjana is tog dana na grndskom mezarj u 8are u 14. predsjednika.09% edaua la p rve godi ne. j edan Atifov prijatelj. Svemkoj i S"iearsko].r Durakovit.a na slid naiveci osmiieh pripada Anelu. Ne znam sta ga je navelo na OV"j cin. a s njirne i poiedine bh. Anel je b io veselj ak na oca. sudeei p rerna reak ei jam" evrops ki h zvanicnika. tros {jucer. atnici u RS. neko rano legao na zvonce.ise kontaktirao . Na porlalu "Dnevnag avaza" luter je .ba) porodlcne drame AZ. prieamo tako.ao je jueer ~kriieljN a fakul ~etu. Tesko mi je.obiri na telefon ko. A rife.Posljednji put SIDO se vidj eli prosle god inc. ~Btmal<. Jasmin je puno ozbiljniji. M.3. aznante nazivalu neoZbiljnim krstocrna propisa BiH odobren bezvizni feZ im.Sarno 19 god ina ie irnao. duboko polresen Cijelu noc okrecem televizii ske kan ale. i Orner. U soku [e.).iri" . na koj oj ce sruden ti oda ti po· sljednju pocast svom prerano umrlom kolegi.. Otac mu lepao Ome. azilante nazivaju neozbiljnirn krsiocima evropski h propi S". zao mi niegove mladosti..bne nOCi. sv i koji sma tra j u da se treba drzau evropskih klauzuIa i uvieta pod Kojima ie i bijeda koja je od dan. visok. uzdrrnalo tek odob ren i bezv izn i rezim za BiH.0 najgore Atifu Dudakovifu malo ko Ie uspio d. Anelov bratic..ilz. kOJa Je Kao dekan rru d im se d.ce danas bi· ti uprihcena komemoracija. Duboko saosjecam s porod. skolovan iu i zaposli avaniu niih i njihove djece . s Ba!lCarSije. Sa sranjim jasminorn sam v. kako si" .

- "Transparency Inlemaliona. Tijelo je predil. Maloj je ovih damnorn. same joil njega rnoje oci rnogu vidjeti.1..J edna mladost i kari jera su tragicoo prekinuti. Kazu.. govore vise od rijeCi. . Glanovi ove NVO jui"er su na ulicarna Banje Luke promovirali svoi a isrrazivania.976 nezaposlenih Sedika Dlldakovic: Allsi je bio veseljak lIa ocs. Sl"denri su smjali u redu prijavljuju6 ispire i kornemirajuCi medu "obom kako ne mogu vjerova!i d" se m ladi s tuden t prve godin e ub io.. Mislim da nista nije bile vrijedno njegovcg mladog iiVOla.ao je jedan mladi i nevini ZiVOl i ugasio se sa mnogo neja. NA Lieu MJESTA Nakon tragedije u porodicl generala Atifa Dudakovica osa ba i u odnos u na m jesec ranije taj bro] je pornS tao za 2. ~ BIHAC Ispovijest Sedike Dudakovlc. svi su je pitali za zdravlje. telvrtak. pa d neru n asre d sole fen.prisjeca na rodendan.ava sas!an ak posveeen izgradnji IPARD strukrura II BiB. nije b i.onako. da vide kako sam.icem. Skocirn..adi 0 samoubislVU. To su pckazali rezultati istrafivanja koje je proveo . p red voden i pomocnikom minima za poljoprivr~dnu politiku i medunarodn.to parodid . Mnoga p.lo vrijed no .Prvoga rnaja bili su mi stariji Atifov sin J asmin i snaha Azra s dievojcicom."c) .kQm n"selju Kosevsko Brdo. nespremni za rijeCi. . s. Sta god d" ga je naljeralo da to uradi. godine. Sedika Dudakovic slomila je kuk 7.kaze Sedika. zovu iz Bosne. sto joj ciielu noc zvoni teAtif.48 pOS [0. Un u k Orner. mogu kazati da sam vrlo porresena vijellcu 0 njegovo] smrti. eim sam cuo sla se desi 10. 19·9odisojeg Anela.. Urcd no je poba dao naSla v U u IOku jedne godine.Iako n isam poznavala Rifal Skrijeij. gdje Be jo!! danas odrz. Ag. visok. jer vanjskim pregledom oije prooadeoo !!iSla spomo. Suze. zabrinuti kako ce ona sve to izdrzati. Dudakovica u ulici N iko od prisu tnih nije imao snll~ za razgovor. gdje je And bio na prvoj godini studij" biologije. jucer je osvan ula osrn rm ica. obavio je vanj ski pregled mladicevog tijda.... Brlsalu 0 Broina rodbina.kazao nam jeZujo. Legendarni general Atif Dudakovic izgubio je sina u posebno teskim okoln os tima . sep te mb ra odgodi la razmatranie ovog zakona. Uhvatio me san na se ona.. IijBP nucetom. Da se jos niernu ilia desi. diieleci reklamne marerijale s inforrnaciiarna 0 ovom zakonu.. majke legendarnog generala. "kako ce 10 mol Atif podni[eri . koj i je prekj ucer iZV'r:Sio samoubisrvo vje:sanj'ern u porodicnom slanu. N a mom predavanju sjedlo je u predzadnjoj klupi i pea rio nasravu. pritali i izasLi malo be i slomirn kuk . sjedili sa iza sna.Cudoo mi to bilo. Marija Mikulica na broju 23 u sarajev~. UBiH ie kraiem avgus ta na evidencijama zavoda i sluzbi zaposljavanja bile prijavljeno 530. poristeni. Komisija je na sjednici Posljednji susret .u saradnju Pejom Janj. .. An elove kolege s fakulteta u soku sui n ev jerid doceka!e vi jest 0 njegovoj smrti. nakon ..ookiraoi i zaleeeni preranom i ITJgicnom smrcu mladeg generalollog sioa.ede. V.ke s IIuke. javlj a F ena Jamie IPARD struktura HOleDe u SOBUi neu' eriei. drhta] starackog tijela i sklopljene Sake na prsirna 77godisnje Sedike Dudakovic.eduvanja jucer su bila olkazana. Sia Ie vrijedno I na Prircdno-matemariekom fak ul te ru u Sarai evu. olBazana Dr Nije imao niiedan polozen ispit iz prve godine.encija za rad nezaDoslenlh 530. jer ni profesori ni mludiceve kolege od prevelike boli nisu bili u smnju bid na predavanjima. shoman i 1ijepo v"spilall mladic. koliko je proveo oa fakuhe [u.Ukralko 2 Onevnl avaz. (f"to. S.e&eni Zlueeen vijellcu cill-jejedan od 0 jegovih S IUdena la sebi oduzeo ZiVOl.0 11. mojirn prau- 13. Minisulfsrvo finansija RS je najnetrans parentnija institucija u ovom enriteru u pcgledu Zako na 0 SIobodi p ristupa inforrnacijama u BiH.547 0>0 ba iii 0. " ~ Intemational" (tI) BiR.s!loca. siedeci i utinilo mi se da Sediki je bile surnnjivo Sedmog maia dosli su neko zvoni. SeT.. . septe mb3rlfllja~ .. rnajke generala Dudakovica. . bio je vidno pot. Svi zbunjeni. Nien stan u centru Hihaca pohode brojni prijatelii niencg sina.Tra!lsparency Korupcija Cijelu noc starici je zvonio telefon. kao molitva. ol'pulOvali . Austriie..Ja nemarn vise nikoga osim rnoga Atifa. prijatelji i saborci okupili su se itl~er u dornu porodice generals A tifa . rahmetli Asima.. [0 bi mi srnrt bila . Predstavnki FederaIllog minist"rstva poljop.kazala nam je jedna od sludemica koie smo zatekli na fakulteru.97& OSOba.iv.afak uJ tetu b io tih. Ujepo vaspilan ~ Ol.. Toga dana posljednji put [e vidjela unuka Aneta. Zajednicka komisija za ekonoms ke reforme i razvo] Parlamentarne skupstine BiH trebala bi na sjednici zakazanoj za danas razmatrati Prijedlog zakona 0 popisu s tanov nistva.Nije radena obdukcija. Iu dZeIl:lZa. maja ove godine. javlja Fena. od rnladeg sina. Pomislila sam i da rnog A tifa nisu uhapsjli. a mom Aneu grad.Kaze da je ovo "tragican dogada] za porodicu i fakultet"..I'~: Dijelili malerijate niligore u 1inanSi)ama . a ona je za snasnu vilest saznala Nijedan roditelj ne bi smio osjetiti patnju i bol gubitka djereta. s kojirn SmO juter razgovarali. And je n.. U mi j a j An el. spremni da padijele bol i lugu nakon teske traged ije.. po izgledll na majiHnu (l)dbiIlU. Parlament BiH Danas 0 DODlso stanounIStua . domedias ta va i stan ova u BiR 2011. sudski Vjestak medkins.su u Brisel. iz Njemacke. vodoprivrede i ~um ars tva. I pogled iznad bolesnicke postelje na sinovljev portret i stotinu puta tokern nase posje re ponov I j ena recenica.. kate dekan Rifet Skrijelj kolegu.pmvj erio sam AneloVe sludentske podatke. Nije imao nijedan polo~en isp it iz TUeio pregled80 P81010g Hamza Zujo. Nedvojbeno je da se u avom slucaju . dekan Prirodno-matematickog fakuIteta. aktuelno ~ . 29. bdije nad niorn.

Maika legendarnog generala .l~lalJ Spisak borackog ministarstva Mjesecno dobivali i vise od 5.000 KM • Na spisku 929imena • Orzava im davala 265.750 KM mjesecno (F.. Lazni pomocnik .za'Avaz' II Ii a u il/.lo:S-L's]'i Polieajae pedofil na om Diu sveske za osnovee! ~ BRCKO L__ -------""""'._------ --------Gdje ie ubiea Vedrana ~ PuUica? ~ POTRAGE " .minislra ~ varao Hude ~ - BOSANSKA DUBICA _ --.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->