TOPVUESTI

ZuiJezda lIa.o JaJe
BRISEL .. Asrronomi Evropske jUlne opservatoriie (ESO) nazvali su jednu veorna neobicnu zvijezdu "Jaje na oko nebula" zb og svog ZUlog jezgra nalik zuman oe 1"U b jeo i !icastog, podrhtavaiuceg okruzenia
koje podsjeca na bjelance, Zvijezda

IRAS 17163-3907, udaljena 13.000 svietlosnih godina cd Zemlje, irna precnik 1.000 pura veci od precnika Sunca,

Facebooll
u POliliCi
polirickog

teli da se f:uje glas

Prije sedmicu Kristijano poructo da suljudi Ijubomorni na njega jer je bogat, zgodani dobarigrac
NJUJORK (Gallardo),
popularn ijeg

VASINGTON • Facebook ie federalnoj izbornoj komisiji predao svu potrebnu papirologiju za osnivanje ak-

• Nereida Galardo bivsa djevcjka najnogornetasa na

svijetu Krisrijana Ronalda (Christiano), nema bas liiepe rije;;i

za svcg b ivseg, Ona je, naime, U jednom inrervjuu izjavila da je on zgodari, al i ne bas veorna pa· metanl . Niegov ego jeprevelik, a i ni-

je previse intel igentan " izjavila je Galardo za americke medije. Ronaldo ie s cvomliepcticorn
prekinuo prije rri gcdine
II.

SMS-

-om, a irenutno je

vezi s mane-

kenkorn Irinorn Sajk (Shayk), PI iie sedam dana ovaj nogomeld iziavio ie da su ljudi liubornorui na njega jer je bogar, zgodan idebar igrac.

SEUL • U juznckorejskorn gradu otvorena je skola za paparace, gdje se polaznici uce ne samo fotografirari u tajnosti vee i prisluskivari i snimari desavanja u tajnosti, "Niuskala", kako sebe

SMolaza DaDarace u Seulu

ciiskog odbora nazvanog FB PAC. Odbor ce ornoguciti zaposlenicima F acebooka da se i niihov glas cuje u politiekim prncesima, saopceno [e, Facebook i njegov c~ik Mark Zakef berg (Mark Zuckerberg) zaposlio je nekoliko republikanskih sa vje to ika,

zovu, pocela su u posljednjevrijeme zaradivati radeci ovai posao. Ali, umjesto slavnih licnosti, obuceni paparaci "hvataju" gradane koji krsezakon iza to. im vlasuplate,

Iskosa

BiCeUanje uozacice
Expedkr.co.in
•.l...l.. • L..
( ...~
I,

RIJAD - Sud u Saudiiskoi Arabiii osudio ie na deset udaraca bicern zen u ko j a ie prekrsila zab ran u
uprsvljanja vozilorn, javio je BBe.

'--r"":l

Zena, za kojl¢ je navedeno iedirio da se zove Serna (Shema), pIO" glasena je krivom cia jevoz.ila automobil u Dzedi u iulu. Ona je naiavila

Posljednjih mjeseci vise zena je
prekrsilo
"-'1br3!1U

zal b u na

presudu, upravljanja vo-

J811iniJi OdmOI'iUlndiJi
NJU DELHI· Bolivudska glumica Dajana Heiden (Diana Hayden) predsra vila je novu indiisku kompaniju koja nudi jeftinije lelove, hotele i populame destinaci-

zilorn u nekoliko saudijskih gradova, u ckviru karnpanie pokrenure s ciljem da u [OJ monarhiji budu izmijenieni srrcgi islamski zakoni koji zena.ma zabranjuju da budu vozaci i da putuju bez cdobrenja m u:lkog s taratelia.

vira "Expediu" ..To je nekada hila mala. firma ko ia je radila online, ali se udruzila s niskobudzernom azijskomaviokcmpaniiom.

ie za edmore,

Heiden

sada promo-

CETVRTAK 29. 9. 2011.

SAPAT ZVIJEZDA
Priprema; Hedija MEHMED.IC emoclle ne vidi asoba
S8 prema parneru .

• ..
()Vaa
BUM8A

lDi:!Iif:l~··
HRTl
13,21 14,05 14,.14 14,1S 14.49 15,33 " 6, 04 1 6,15 16,17 16 ..25 j7,00 17. OB 17,32 Sve ce bili dobro. serija (7211 a D) (R) * Vlj esn UI hrvats kl znakDvni le21k Vriieme sana frenutak spoznaje Ali sa, s lusaj sVOie s rce . lele· novela (721240)' Prolesiie nsnhnn, Tandemi, dQkume ntami film f~log rafiia u H rvalskoj. Sfav. ka Pavic (Rl ZA SA· 9U se ~ n~i,emi5ija pod po krovilellslvom. (RJ Paslel .. " emislia ,pod pokrovl· teljstvom Hrvalskau livo Vij"sti H IVats ka "iivo HAK· Prnmet info Min"l~ Itl'raVlj. il Dietphar. rna, emi siia p~d pokrovitelj. stvom (Rj B, kal, talk show Capri 3, lelenovela (2012£)" Minu13 Idr~ ..lja izOietpha,· rna, emisija pod pokrovilelj" stvom (Rj Dnevni' Sport Vrijeme ZABA· 90 sekun~i,emisiiapod po krovileljsivom see u 7!,lwiz' M Inula 2dr~vlj a, em isi]a po~ po kro~llel]slvom Bilka za Vukovaf: Nenao· r.lani odredi, dilklJmenlama se rija (211. 0) Po I a U,e ku nu re OiVOf'eno 0 nevni~ :3 Sp~rt Vrijeme Vij esti 11 ~ Itu re Sio se to d~ ga«. u Zagrebu, do!rume ntami m m Svljat zs se~a: Bslllnlci Anda, dalrumenlamHerija (9/13) (RI' Oprah shew (1354.) (AI' Zlca 1,. sBrija ('8) (8/13) (R)'

HAYATlV
06.30 0 gbro j ulro s~im., jutamji pro· gram 08,30 FlII, crtlni lilm, 32, eplzo~a 08,50 Beba Felix, crtani lilm, 14 09,00 Bu mba, ertani IfIm, 91'. ,I 92, 09,10 Garlield, ertani 10m, 40. 09,25 Lijeni grad, crtlni film, 41. 09,50 Jagudiea Bubiea, 10,15 Dragon lIali Z, crtanl lilm, 4, eplzona 10,45 Bakugan, ~rtlni mm, &6. epizoda 11 ,10 Winx, igran a senla, 37. epizoda 11 ,30 Beslse 11 er 11 ,32 Ble cll nlca 11,45 Vljestl J1 ,SB Biumet"omID~ka, prognola: 12,00 Ka,ali'le u k"ol, igrana serija. 7. eplzoda 13.00 Milieniea, igrana senj". 78 eplzoda 1400 Moj ~om 14,30 Muzicki program 14,58 sestseu er 15,00 Blocllnica 15,10 Top Shop 16,00 Kad.lisc" pada, igrana senja, 99. epzoda 1100 Siaklenakuea, serijski program:, 20. epizoda 18,08 Bio meteorolo:!~ a pro gno~ 18,10 Sport ~enl.r 18,15 Nepebjedive banluke., zabav· no·sj)Ortski TV show 18,45 HIPP -Ishrana djeleta naken prve gedlne 19.00 Vijesti u 7, inlannativna emisiia 19,2a Vrem en,ka prog no,a 19,30 Sport 19,37 Sianje na .pul.vima 19 ,·JS H O"iIO nl i 20. 00 K~d lisee p ad~, ig rana se rij~, 100, e pizotla 21,00 Ispuni mi telju, !ao<Jlllli PfO~ram 22,00 Zelja ~Ius 22.,20 Sp ort tanlar 22,.22 S!aklenakIJ t~" Igranaseriia, 21. epizoda 23,20 0 lVori "ci, igrani 10m

HRT2
07,05 Silveslfove ie i6i jeve tajn e, crtana s~riia (30147)' 07,25 Pip I,Duga Cara~a, ertana senja(12/261" 07,50 Mala TV' 08.20 Neuhvatliivi pra!~jt Rudi, serija za diecu (3/13)' 08,50 SkDls~i sal. 1,lasci do 23h' ~~.~~Kokice* 09·35 Dluini svijel, seriia za djec" 10,00 Prijenos sjednice Hrvatskog sabo'.' 13,·30 eke globu~a, vanjskoponUcki maqilZin tRIo , 4, DO KS aulDm agazln (AI' l4,30 H20 Uz malo ~ode!, serlja za mlade (9178)' 14,55 Edgemont 1, se rija za mlad~ (9/13)' 15 ,20 ~kols'i sal. 1,lasci do 23h (R)' I 550 Kokice IA)" , 6,05 Mete or j, veliki ko lati, crtaru 16,.20 Mala TV IR)' ".... TV ".~iG. Skula i"lika, (R)' "'.'- Gusar~ke pfi te, c~ani film (H)' ··,Bailazar Ornma OkQ t,i~ca, ,nani lim' 1G,M Pos!" Pel, C!1;lni film' H,OS Tr,umatologija" 1:],40· Vel"' .""omelna Ug" prvaka • emisij-a* 11,55 Vel ru komelna Liga p ,vaka,: Za~reb· S.vehof, prijenos' 19,35 Velu, ru ke metna LI g a prvaka • ,emlslja' 19, 55 Ve~elas" 20,QO ZElagaonica, ~okumenlarna sBrlia (3/1'0)* 20,22 Putu)mupo~<lljno' Napulj,do" kumenlama serija (10/13)' 20,50 Nggo met: Eu,oliga . e misi· ja' 21,00 Nogomet: Euroliu~: Athletic Bil~ao· PSG, prijenos' 22,55 Nog~met: Eurolig,. emisij,' 23,15 Zica 1. serija (IS) (8/13)' 00,10 Noge met, Eu roligo: Renn es ., lllielieo Madrid, sn[mka' 01,55 ABlre,iZor: Moia obital17b, humorisUona senja (5/9)'

Nova lV
072.0 Bumb~, crtana sBIija27·28/150 07.,35 remlca I pr.ijatelii, crtana serija19/46 07.,45 TVizlog 08.00 Nale Berku. $how40!17J OB,55 Kad lisee pa~a, selija R 09,55 L)ubav I kazna, sen]a R28/62 jO:55 TVizlog 11,10 tnspekter 12,10 IN ,m~ga!in H 1.2,55 Larin Izbor. serlja R 13,55 Teresa, sen]a. 32~3J152 j6,00 Inspeklor A ex ,. seriia 4/15 1700 Vijesti Nove TV 11,25 I N ,m~gazin 18,05 Kad lisee p.~s, selija 78/174 19.15 Onevnlk N'Dve TV 200,on Ll"bav I kana, seriia 29/62 21 ,00 Larin .[rDor, senja I 6/160 22,00 V"cernie .ijesli 22,20 P'o'i ere.' D, Inlonna.~vni :magazln 23 20 Boa ,.igrani firm, (12)' 01,05 Vatreni obfa~un, i~rlmi mm (121" H D2,.40 Ezo TV, lamt show (lS)' .03,40 01. Hull, ;e~ja (12)"13113 04,.25 Volim te do sm~i, igrani firm H 05,55 Krai p mgram a 1U5 $vilet "sp]el"lh, r. ~~::~nJok .20.1D S]etanja 10.30 Aktu,lm,sti, In!. 10.45 ~i~~ni,
"rijskl

Trudite se da vase koju val~e?! lpak, opustite Posao: Postaji mcoucnost novi, veom a p rimam Ijiv pas ao. PazHe, Zdravlje: Sve bO)je. Lju bav: Partn e r T~i • valile. Posao:lako ste potpuno neviraju vas odredene kolege Zdravlje: Osjetljiviji ste nego

IIII!~I:I~,jubav: l

da vam bude ponucen p oslo ji z a rnka

!ll!1l§l~

-utlia rjeSenjima.

S8

n e zadovoljava pol ovic nim pIlINe dokaze da i vi njega

zadovoljni licnim doprinosom, tbog .indol8ntnog odnosa inaM.

(10126)'

JIlm:DII.ljubav: Paku§avate pobjeci od svolih emoeija, od Ijubavnih problema i nedoumiea. Posto] lzlazl Posa 0: Ne rnozete se skon ce rltri rztl n a rad, Uznemirenje sa Ijubavnog polja nlsts u stanlu oslaviti po strenl, Zdra.vlje: Pobiagnile oc depresije.

IIIltli3:i1l
~~

..

m:ifEi~ osobu
IIII~IIIIIII

Ljubav: Aka ste usamljeni, ;zali~e sa drustvom. Imate bro j ne prilike da u poznate novu, zani ml jiVu

n,33
'141

R"" serijaR

Posao: Zamorile su vas obaveze. KraJem dana s olaksanjem eete odahnuti, zadovoljnji uradenim. Zdra.v.lje: Bar uvecer S6 odmarajte,

l8,3D 19"22 19,30 19,56 200Z 20,06 20,13 21 ,05 21,11 21 ,S9, 22..31 23,20 23,40 23 43 23 49 ,23,56 00,37 01,31 02,11

mm"

Ljubav: Put do Ijubavi niie ni brz, nl lak. Uskoro eete se uvjarili koliko seisplalila vasa strpljivost i lalerancija. .. - ----Posao: Najbolj8 je da 58 malo prilajite. Duite 58 uhodanih, provjerenih postova, satekajle bolje dane. Zdra.vlje: Izbjegavajte lesku, masnu hranu.

~z=

u,

bl:l.zm
1IIl1!!11111

IH~D! Ljubav:

Partnera vidite na sasvim nov nacin. Ova sooznala mllago toga miienja, u vezu unos! viSe

topllne, Pos ao: Ako se bavite j avn im D oslom, izlozen i ste pogledima i sudu javnosli, PazHe sill govarile i radite. Zd ra vlj e: Ne p relierujle u j 81 u iIIi pic u. Ljubav: Uzivale pored. voljene osobe. Ako sic slobodni, imate sjajnu priliku za novu, lijepu

Posao: Energiju najvise trosile u iznalalenju nacina da promijenile posao iii da unaprijedite postojeci. Zdravlje: Smanjena olpomost organizma.

BdllDl~ vew.

MREZA

1US CSt. NBWYDrk,.senj. 15,05 ',~on 1]<Ib~I'I,san1' 15.QO lJllmleni lilrol, serija 17,15 Pred.'i" Sfce.. ~fIj' 18.,15 K,i, 19,00 OnB,nlk HlV Oscor·C 19,30 R"milirani" O"'''ri~ 20,05 Pred.'i 58 "". ~rIJ' 2l.00 I~"',serija 22,35 GWjloorn I ~QSIl'l~a Bn"',li!m

emllila 21.0 0 N~sl ""'govon,

Inl'Nju

mo

:~~:?nr.rru'lja

1m

HRT·,

~

15.~0 Pr.llubnlci 16.DO Onevnik 1 16.25 Greh nj,n, m~]"', ~nj' 18.~0 o.... S u SrpSl:Dj 18.25 M'rIre1ing 18.30 Moollorini' 19.00 SpM fillS 19.30 0"""011< 2 20.1 0' Kas~nd","ri]~ 20.,5 Puis 22.30 D"",,"II< 3 23.00' Glad ~ud'ka, I~m

11.45 ~~~~g blok 'I 1.50 H"g~,or s povodom, d~ program 13.00 Aktueinosti, r. 13.15 TV strano

PrimirHe negativne emoeije, bezrazlozno sic skepticni, Razgovoram rijesite problem. Posao: Cuvajle se rasipnasti, koja moie biti povezana sa vaSlm nezadovoljstvom na Ilubavnom planu. Zdravlje: Neophadan varn ie do bar san.

fJlJ!l:JI!~ Liubav:

i:a2DE!!i

~
1~.3DKutwra 17.05 PraPOru~ulomo". 11.1~ :Pretlajse sree, aenf. 11.10 TV libelW. ill!. ~COIl,,", 1a.40 Hollo Kill\' 1g.OD O"B.nik j 19.30 MU'liilKi PIOO"m 10.0~ U (OkUSIJ, PIO!lflllll 1"1. 21.00 IslI"" intO-ok. P<0!l""' Il.ilO :DMvnil<2 21.5D Pretia] se swe, serlfa 22.45 Ttllislit~ ~ulak'" (,) 13.20 Zi1an,lYondorum,

!IIl~[oIII. Ljubav:

kDla.
pnWl~

~
14,10 15,10 16,00 t, ,30 17,05 16,00 19,10 t9,30 to,10 21,00 n,oo 22..50 K",leyo, rePOrtala 5rpsk~ d~nas La.in Illlor, Wija D".9~11 u ",rskol pal.~, Pingo, tflPna wli' 1lil,l'T\ik 2 To laplo ~elo, senja P,~al, polllltki m'ga>iJ1 To laplo 11.10.,sertja Do,,,1ik j
"UJ~ To lapio ~.la, seril~

PriSlu!l<iVanj,. "ni'

11.00 Na~. DCOIl"ma 19.GO-D""",ik 21.00 O~ku"'enlaJnl proQram 22.00 SCSln"", "rI]a 22.30· Muzieki P'OOflllll

Ne trosile se na prolazlle uzHke. Brzo se zaborave, a vama Ireba da se skrasite u sigumorn zag~jaju. Posao: Prate vaS negativ:nosti. Na primjer, nezainteresirani sle ze posao iii varn osoba oel autoritela nije sklona. Zdravlje: Dobra bi vam dosla masaza. Ljubav: Partner pokusava sve da opel pridobije vas i vasuljubav Mozdai da vas panovo zavede ... Posao: D05ta vremena provodite radeti, ali krajnjim i5hodom nisle zadovoljo i. T e sko se konee nlnirale. Zdravlj8: Osjecate se iscfpljeno.

~
17.1 5

14,00 MU.<lC.l<I 'proo",m oj. Prom""l", Ploorama 15.00 V"~'Sli,lnI. program 16.00 rlaben l(l",vtie, emiS;j.
1UQ

lihllJb1:l!1illl
senia

23,25 ~~~11\~"~~,d~~Qled 23,35 Am'~ki p'iho '2,1llm 13.00 Ja "m lYoj" s"<lbln~,

15,00 Sa leml[e mira, emislla, 15,:30 Kullinj" lS,"Q firanll vino, ,misija 17,10 Fl!!portl1, 17,50 ''llrf!aj';j.pot., ,ml'ij~ (] modi 16.00 MarkBllng

R,p(]rIai~

11.00 Oeselka, emisij. u sIiJ<jBn~1<lm l.mama, r. 18.00 Vii"li, iolo"",li,1Ii 19,00 Auto shop m'll.~n, emisija,1) amIlmobill"'," 20.00 Oily ijghts, muziCka

DldriLVSMr,

r,

18.30 19.30 20.05 21."0

Pred\;] so s~, se~ia
Dan, rn1,.misija Portal Pled_] ,e .rre, s"la Ii'", s"'ii"

~
16.45 film 1.0.00 S'rii' 21.0D IR",g~'OT s ~O'OODnl 12.0D O~jeldiv 11 ,2.2.35 lVol' ,Udbln"

IlIiBIII

00.30 M!",

~m ~~cios~~~"k'2.rum

lm~~~~' 19.25 Triumpl1

1"'"1~-'

~rOogram

~
14.00 T1iM".

m~ ~:~W~,i,/"

~~:m

.23.0D Gl;Is Arnerlk, 13.35 Trlumpl1

ljubav: Ovoje bogat dan. Mnogi vas po~u~avaJu osvojiti, ali vas zanima sarno as ob a ko ju volHe. Posao: T~jte uporno nekoga leo yam mOl8 biti ravnopravan poslavni partner. Strogi ste, visokih kriterija, Zdr a vlj e: Sve vas n e !Vira.

IEm~.

Dncvniavaz

CETVRTAK 29. 9. 2011.

20.10
EMISUA,FIV

BHn
U7.00 bro iulrD Program za djecu I rnlade, r. 09.10 Be Ha re bebe 09.15 Mum I]evl, anlmirana serlla, 09.40 RoMIRobi, anlmlrana s~riia, 10.00 BHTvijesli 10.10 BiD iedn"m iedan Do""ik 1 O.Z' Ljuoi" cellirle "i"o'e peei, dok~ mentarni progrsm 10.55 HOODllublje: Prag, 1/2 11.25 Oo,l.o,s'I,lko, senla, 1971229 12.00 BHT viiesl; 1 2.15 D~uilvo zna nja, dak. serija, r, 1 2.45 BH gaslrD kula k. lrulin.1S1d show, r. 13.15 Informatiz3clj a PravDsu~a, Brie d'a pravde, r. 13.40 Zivol & u$tal", Gdj.~" nam biti kraj, r. 14.15 BHTvi j"sli 14.30 OdIitan, 5 +, ~ukativn, senjil P'Ollram za djel)Ui mlad'e 14.35 Mumijevi, llnimirana ,'elija, 64,/71 15.00 Fren derl u zemli am a Evrope: Sndsla 15.1 0 Sreb rna lisi~a, animirafiJ film 15.20 Dje.~iji feslivali 15.45 Ilg" blje na ~ast, igrana serija, 8[77, r. Hl.SO Hmnika roglja: Cenlralna' Bnsnal 17.0 Go'k'HI"1 ko, igr.". serija, 198/229 17.25 Pulevi I~rllvlj a, magazln 1 B.OD Sve, u svem u, dnevnl milllazJn 1 B.45 Priclce za 13ku n Dt, 9/13 19.00 Dnmik 1

ue

TV ALFA
06.15 Gospoda Barbar,a, igra"aserija /1'2/ 07.0 ODob rn i ulro. iU13mjJprogram 09.00 ~IJesll o je~iii program 09.05 MaJi spasioci 09.20Poko D9.aS X·man 10.00 Spratno • sretna, tv ,igra 1R25 Harveyloo ns 10.45 P'i,ptinli, crtana senia 11.05 sve ee biti dubro, igrana '€rija, 23, epiloda 12.00 Dnevnlk 1 12.1 0 Vila ,zabudu t nosl, Igrana serfja 13.10 latin izbar, igrana serija, t 5. api1ada, r. 14.00 .Eko"jzJia, dDk"mentami program 14.25 Sanm ica, m"galin il kulture 1H5 Vijesli 15.00 Nasa ma 13kll" ika, igrana serija 15.55 S"e, cetJlli d abro, igrana s~rlia, ,24,Bpiznda 16.50 Fede racija danas 17.1 o Rani"ni mao, igrana serija 17.50 Dne1lllik, najava 18.25 Larin il~O" igrao, seriia, 16 18.50 Onevn i 1<, najava Finansijske no.osti 19.30 DnevniR2 20.10 Odgovorlte Ijudlma, dlialaSkaBmlslja 21,.09 Dna,," ik~najava 21.10 SIDmljena, Ilrila, ig11lnasenja, 44,epiloda 22.05 Do,umentarn i' tetvrt.k, Sasvlm IlenD, doiwmemaml film 23.25 Dnavn i k,3 Flnansijske novosli 23.55 Ezel, Igrana seflja 1121 01.40 Vila III b udut nost, Igrana serlja 02.35 Dne,,"j, 3, r, 03.05 Pregl. d p mgama ta p elak Metajets, ertani mm B~nny Malcney, ertani film trcn Man, crtani mm Uklel a M ar.ijana (12), meski~ka lelenavBla 09.00 'Gorki 1.1,,"1(121, turska serija 10.15 Stoll;3, 4, kullnarski show 10.456110 jednom u TUlS,oj (16), 11.55 DBN, In la, infarm~ti"" i program 12.15 tudo srce (Hi), turs ka seriio 13.15 Ljub,v-vjera·nada, furska selija 14.15lzgubljenl (t2)., turska se(,ja 15.10 Nasa mala kllnlka, humorlsticna serija 16.10 Uklela Marijan., (12), meksi1:ka telenovela 17.10 Stol za 4, kulina'ski S~(IW, nova sezona 11.4Q8110 jed nom "TurskDj (16), nrrska senla 18.~0 OBN Infa, informalivnl program 18.50 OBN.Spo rt, spo~S:ki preqled 18.55 UEFA 'Euroliga: NK Marlbor'Birming~am Ciljr prije~oo trtakmive, I poluvrijeme 20.00 UHA r;uroll~a: NK Man· bor·Birmlngham. CIlyFC prljenos ulakmioo, II paluvriiemB 21.00 UEFA E'uroll ~a: Spa rl] nQ CIub-S .s, Lazio prijenDs utakmi~~, I poluvrijemB 22.05 UEFA Euroliga: Sporting Clu~.S.S. L31io p"je~o:; trtakmic~, II poluvrijeme 23.U 0 Vo.' 'PDP"Ii: 23.05 Amily1iille horor (lBI, Igra~1 film 01.00 UEFA Euroliga, pregled kOla 07.00 07.20 07.40 OB.O 0 09.30 09,55 10.00 10.25

PINKBH
07.30 Udri muiki. jutamji prog'am 10;00 Nasllje~e je~ne dame, serija 10,40 Ku pl.b a, emisija 11 ,00 Ia tJranjen a Ijubav, I(llenovela 12.00 Inlo 10~,lnfo.pr(IQ'~m 12 .. 5 BiomoteroloSka 1 p'ognOIa 12,20 Ciljr, zabavni program 1~.00 B~e pa re, kvil 14 ,00 Inlc Ic p, inlo, program 14,20 Gran~ hltovl, muzi~ki program 15,00 Sest ra, telenavela 15.45 Kupl.b a, emisija 15.50 Inlo lop, inf.program 16.00 More Ijuba.i, telenovela 17.,00 Trijumf Ijubavi. senia ( 2 epizade) 1a, 50 Po rDdi~n i. llbracuf.l, k'liz 19,.20 Info lnp, cemro,lne "'jesti 19.J5 Biumeleroloska p'DgnOIa 1936 Zil zdrav I Iljep osmlle~ 19,,40 Tlmmv Time" crtanl film 20.00 Nasli,jede jedno dame. &erija~ 21-00 Z~bra nien i

OB,oO

turskl serlla

11.20 11.30 11 .. 5 3 1200 1a.oo 14.05

14.30

15.05 16.00 17 .00 17.15

Novo jul.o, jtrtamjl pnog;,un 0111'10 :~crnjat~, ertani film Top shop HellO Kilty, enani lilm Amor lalina B, igrana sflrija (rl Jukeb"x, m"litki program Vije,ti Inl~l'Iju/lema dana (r) z.a~on Ijuba.i • igrana selij" (r) Ukrad eni livoti, igrana serlja (r) Tne Game, igrafi~ serija (r) The Gamel igrll.na serii, ('I I a I.c" Ijubavi, igrana serija llkud B01 IJvall ,igl1loa sBlija ~ij estl Pr"daj

r.

°

eplzcda

srce,
lB.15 19 ;00 19.10 19.55 20.05 bnska. serja (rl Amor fatina :9, igran, senia Vij esti l.spres. ~Iu'b ~ijestl Predal se srce, lu rska serija 21.15 Glji.a Sllow,
labaVllQ-

Fe

Vrijeme 19.35 Rotmvi,or, mu,ioki progmm 20.15 Ilgu blje na casl, seri]a, 9/77 Z1.OD Treca straoa,inf. program nOD Dnevnik 2 IvoAndri e . 50 godi OJ od doojele NoMlo.e nagrade 22.3 Bile Tilanlk, drama 23.35 NOV2 avantura, magazin. r. 00.30 S,e u svem u, dn!.ni m a~azin, r. 01.15 PrBgl.d prog,ama za petak

SilOrt

°

mu,itki program , nU'a. selona 22.35 Gospod in i gU.lpoda BrldUMr. and Mrs. Bridge, igrMifilm 00.30 Asl mlog ija

rnrum,

emi&ija 23.00 Kraljica luga, serija DO.00 Brazil, film 02:00 Cit~, zabavna emisijar_

SATELITSKI PROGRAM
_Euros ort
12 .. 0 :Ev'lOnel 3

Euros ort 2
07,30 Fudbo,1: SUndeOilgo: 09.00 Supe,spo~ 10.00 Krikel
11.30
Maim! ~ Dortmund

S orlklub
15.15 lWS
16.00

12.00 Dnevnlk

08.30

12.35 ZloeinaCl<; umovi.

Tokijo 10:00 Tenis: WTA
lurnk 13.50 14.00. Snuk'er 15.45 Fudbal (zeno) 16.50 Fudb.J:

Tanis: WTA lurnir

serija lJ.20 Film 15.100vOje

1'6.05 :Pm;orisle o koci 16.35 Gastrnnomad 17.20 Sla radita, bre 19.00 Sla9"'i"". k",' 19.30 Dnevnik :W.OS Porodicno Ibl;:!go, serij,a 21 .. 5 SesU dan, mm 0 23.10 Vije"~

Srblja

~~~t~1
~mplanskl
klub

12.S0 Fudb"l 13.30 Surflng
13.45

Ekslrem ni sportovi MO\(JrSportovi Tenjs: WfA lUrl"1ir

16.30 U~IVO: ~urol""gue 17,0() UZIVO' Euroleague
18,45

Atleti:x

14,00

17.00 Tenis: 'WTA tu-mrr 20.00 Borilacki .pmj 2U~0 Borilacki "POrt 23.00 Sv; sportovl
Tokijo 19.00 Pikado

Tokijo 15.00 Fudbal 16.00 Fudbal lS.S0 Krikel

Cholel Vijest; 19.00 Pr&mier League Nel'ls 19.15 UZlVO: Eurol""gue 19.45 U~lVO: Euroleag ue
21.30 21.~S 22.1.5 23.00'

kvalifLkacije: Cibona ~

19.30 Vljet'i 20.00 ObaranJe ru'ke motokros 1.<1krav

kvalJ6ki31cije:Bud'L.:Icno:s1 ., lJ§luvos UZIVO: Euroleague Premier League Magaz,n Ten is Thailand and

Malay.ia

~3.15 Zloeina¢l<i urnovi.
se'rija

20,30 St[mlludoal 22.00 Slol>oOn; 23.00 Sel>"k

Premlef Lea.gue

23.45

23.30 Vii""t;

Classic: Newcastle· MlInchester Cil)'
fir-em i8f LBagUB

News

National G.
13.00 IBUS:to"jek 15.,00 Dl>"soi
susreli
Nazaretha

MTV Adria
17.30 The Family Crews 17.50' 3 From 1 18.00 Brand New 18,30 JUKebox 19.00 VoCIeograpny 20.00 Ju.t Se. MTV 20.50 DPC 21:.20 3 From 1 2'1.30 Awkward 22.00 Reno 911 22.20 The Hard TIm •• or Rj Berger 2 ~2,40 Chapell" Show

FOXllle
14,15 All Mekbil
15.05 Oa, Oraga 15.55 ruoi 16.45 00 posla r nazad 17.35 Kako sam upo,znao va!u

FOXCRIME
'~,20 Mellok 13.05 Pisao I d"tek~"
13.55 14.40 15.30 igr-a :sudbine N•• tall Bouns Fled I zakon O.!ordan laS~rnlca ""jedoka BjBkstvo nz zatv<:Jra ~"nskl klan Put Mllele Red I zakon

iz

16.00' Mode 11.00 MTV aod The MrMes

16,00 Ubice unijo n ,00 Zalnoeni u
16.00

pSima 19,00 Upecanl: o'l>"sol

inozemstvu ~ajllaO Nilski dill

18.00 18.50 19.15 20.05 20.55

majku

, 6.14
17.00 17 ,45 18.30 19.14 20.00 20,45

:ao,OO

Sap.t d'uhova Vii i Grejs Oa, Draga Ali M Bkbi I Sek. I grad 22.00 Srelni za'l,l'r~eld

susrell 21 ..00 Krr;lljlca tig,olla
22 ..00 Zaloceni u

2J.OO

inwemslVU Dpa;nl susretl

23.10 Ski".

co.oc

22,55 Kako.am Urx>,nao ""~ ma.jku 23.1' 5 SVi vole Rejmonda 23.40 Vii i G rej_
'00.05 ~apal d UhOOE 00,50 Sek.; grad

2,1.30 Mo.nk 22.20 Fri1<ovi 23,10 Kasl

01:,00 3 From 1

Domaca

Zadacai

23.55 FriJu:lI1i

00,40 Zenski klan

U izuzetno begatci karijeri osvojio je olirnpijsko. ponedjeljak igrao protiv Norvica (1 :2).pranie novcai neregularnosti u vodeniu knjiga u jednorn od dva najpopularnija argentinskakluba. asisrent Karim Benzema i strii elac Renaldo.7 rnilicna eura.an je u pri tvo ru dok ITa ie is[raga. Tokom osamdeserih godina proslog stolieca s rn aIran ie. najbolji svjets ki teni. jer su nas pritiskali igra. DZedea preko Ir. F era ri je ta k oder ulozio tuzbu CAS-u.m da. ali i za prilicnu dozu humora. godin e u Kau nasu.Rekli su mi da imaiu dobru viiest za mene. Turski fudbalskiklub Svjerska kosarkaska legenda.kom prvak. ziv sam. Iz igrockih dana: U NBII nastupao za Porlland M I· 'Z . u stabilnorn iestan]u nakon sto [e na rrenurak konsiatirana i kli nicka s mr t. ko ji ie odigrao dupli pas s Kakom. Federalni sudi. (A. gdje su mu ljekari uspjeli spasiti zivot.rekao ie sportski direktor klubaNiksaPrkaCin.c. sv j etsko i evropsko zlato sa Sovje tskirn saveS..efkardiologiie Remigijus Zalijunas takoder je na duhovir nacin opisao simaciiu u koioi se nasao Sabonis.3 intenzivnu njegu.ci. bili s u razlog za 0 pee zad 01'01istvo u bolo ici. Bez tog nOl'ca oe bismo mogJi poceti sezonu. a prerna prvirn informacijarna. Sabonis se u ponedjeljak poz· al io J iekari rna n a zdravs tvene tegobe.cime je prekrS io ugovor. za] edno sa pokojnim Drazenom Petrovicem.inama Zdravko Mami6 pozajmio je Ciboni vise od mil ion eura. s(Q ce pornoc.) sp 0 rtskom su d uu Lozan i (CAS)proliv svogbivseg igraca Marea Ferarija{Malteo Ferrari).rekao je Za Ii j unas. gdje je mogla da mu se pruzi adekvatna i pravovremena pomoc. itousamom Zlleetku. najboljim svjerskim igracem. decem bra 1964.Arvidas je sretan memak.ser.kani) Ofsajd Skok bri/aRskog a/le/ieara J. z.rdili zastitu ugovora. Ova nas ie spasilo. a div je imao nevjerovatnu tehniku. Od perorice fudbalera u akci] i. dodao je Mesu ru Ozil u.drl'.Dr.e novae doho u klub. p renose agencii e. zorn. boliu od mncgih bekova.iito jekulminiralo posljednjihdana. Sabonis je na trenutak bio i klinicki mrtav. 11 dcdirivanja lopre. Litvanac Arvidas Sa" bonis dozivio ie u utorak naveder srca n i uda r. Gazda Dinama siroke ruke Arge n tinska policija preIres la j e U utorak sluz b eo e prostorijefudbalskogkluba River Plate. SpasiQ "Cibose" Fudbaler Sanderleoda Taj[us Brembl (Tirus Bramble) uh"psen je pod opIUzbom Z3 sil ova n j e i p os jedovanje narkotika. . Pozlilo mu je tokom uta- BeSildas tuzi Ferarua _~t:l Be:likra~ ulczio je tuzbu Izuzetna lIariJera Arvi das Sab on is roden ie 19. . "millija".u LondonfJ (~I"'fI'J Njemaeka policija objavila je jucer da istrafuje tueu na Oktobarfesru u koju so bili ukljuceni fudbaleri bundesligasa Augsburga. u kojoj je naveo da mu Beslkras nije dao placu visemjeseci.u Evrope da ispJati dugovanja kobrkasima.rojci lfisekundi.nasalio se Sa bonis. ali su odrnah zatim sve njegove zivotne funkcije proradile o ormaino . nasalio se Litvanac ubolnici kmice pa su ovcg gorostasnog 46"godj.(3:0).aCki "Cibosi" vee godinarna su u velikim finansijskirn problemima. ali je u utorak ipak odlucio igrati kosarku sa prijateljima. J. Sabonis ie u NBA nastupao za Portia n d. iedino je Ozil imao viseed iednog dodira s loptorn. B rem b I je i proslog seplembra bio uhapsen zbog optuzbe za silovanje. Prerna agencijarna. Dr.i Gibon_i __Bm_CDO_Blm_O_ UiSe Od miliODeUrB predsjednik Nogometnog kluba D. dozi v io j e infar k l bas u centru Kaun3sa. Tridese~ mgodiSnji defam.} Mamie. Igrao j e na poziciji centra (visok 221 centimetar).Zna. j. r. koji se nalazi u odjeljenju 7. Odmab je doveden na pravo mjeslO.niaka odrnah prevezli u elirni klinicki centar u Kaunasu. . koji su kod Hrvatskog kosarkaskog sav·eza. jer sma u dva dana morali naci veliku Sl'oru novea . 16 Izjava dana . . nakon meca na Mara.ivac koii je ll. iiI' sam . Mediiisu prenijeli da [e sukob izbio kada je odredeni broj ljudi poceo pievati uvredljive piesme igracirnaAugsburga. Brza intervenciia dok tora i povol jan is bod ko j i je usli je· dio. Pasove su po tom izrnijenili Ozil. (A. izdao jenalogzapretres u junu kada je klubprviputu llOgodina dugoj historiii ispao izprvoLigas kog rao gao Prelresene proSlorlle Riuer Plate Uhaplan Brembl Izvtsni bivsem dvostrll. Iz kluba su najavilidacepomoci u istrazi. Zagreb. ali oe ZIlarn od koga. Akciju je poceo Ser hio Ramos ispred svog sesnaesterca. per igraea To ie u brojkama fanmstienll akciiaiz koie su igraGi Resla presli cijeli reren i postigli golza 1 :Oprotiv Aiaksa u Ligi prvaka. gd je je u b aci vao prosjecno 12 poena uz sedam skokova. Policijaje trazila dokaze za prevaru. Bes ik laS zah ti j eva odsretu u visini od 7. ne racunajuci NBA. a on Kristiianu Ronaldu. ttlHlina Olliobarlestu IgraCi AUgSbUrga se VELIKANI Legenda svjetske kosarke pretrpjela srcani udar Sa nis PreiiUiO Mli iCM S rt Rekli su rni oa imaju oonru vijest za mene.69 Vijest u b. ali je pos 1ije oslobo de n. Razlcg za to je Italijanovo avgustov sko pri ievreme no napustanje kluba.Teiejeigmlifudbal odtenisa. Svevrijeme sam paeio da lie budemu oftajdu. (Novak f)okov.

Ako budem morae pod noz. Karacic kaze da ga je we to do tical 0. treee mjesto bit e-eodigranasutr. i Vardar. N aknnporazaod Maglaja. koji je svjestan da ce trebari vrijeme da ekipa dode na svoje. bio sam opet na dobrom putu Karatlc.agri" jali ove se.. Desetkovana ekipa AHa i omega lima. Igrao sam dvije godine s Danijelorn i znamo se dobro. pro ti v Z agreba u gostirna. 5 kojom ie bio i sampiondrlave. koji ie dobio bivseg prvaka svii eta Rusterna Kasirndomrmv3.Sesm uzastopnu sezonu u Ligi evropskih prvaka.Igrali smo s njima prosle godi!le na tu miru u Veleaju i izgubilismosa je· dan. II Slovenij i. . Ipak. M. zahva· lio se Gopi na saradn j i i za no· vog sefa stro cnog staba ime· novao nekadasnjeg selektora BiHJasminaMrkonju_ . prvaka igrala je izvrsno isa minimalruh 3.5 Rezul(3ti: Berkes Raofia boy remi.585.ba besmislene.raspao. veliki kllJb da bi se te. rukornetasi B osne pocet ce u suborn (19 sari). ali sam.kola osvojila sarno Geliri b()da.k taka . doveden je Danijel Arapovic. kaze Igor Karaclc. mal eu hocu Ii operirati rame .zSaltinH oaMojmilu. a da zauzvrat dobijemo nekoliko rnjeseci aktivnograda.Generalni sekretar KSBiH Harun Mahrnutovic naprav it&: odluke 0 raskidima ugovora iobavi jesti ti selektore . srednji bek. naime. koii je. ko ee purovati s reprezentaciiom i s!ieno.718 poena. Elis Memic. Sigurno se mozemo nositi s njirna. a vee na narednoi siednici jedna 0 d tema bit ce selektorov izvjestaj s EP. kako su neld pricali" Sada sm 0 opet na dobrom puru. Sw· janovic . cia n ekoga drzirno vise godina pod ugovorom. ne srnije nam se nikada viSe desiti da neko iz hi". ". dok od 18~ati igraju dorna6 Zeljeznifur i Zadar.Socar imasred· nji rei·ling od vrtoglavih 2.Y. odnosno od ciklusa dociklusa " Pokazalo se da nemarno ni rnogucnosri.e s.. Sandre Uvodic . U organizaciji Zenskog kooarkaSkog kluba Zeljezniear.zone. Mislim da cemo najkasnije do kraja godine imari jasnu si tuacij u u vezi S ovim .Pojedin i selektori iskakali su izvan ingerenciia.lan poraz .ka'le Igor. koji je sa· vladao 14. Ovo je bila treea pobj roa Bo.. E.. ZOl1. Ambidje "S rudenata" nako]] sjajnih igara polako rasru. Hendikepirani smo povredama i ~inje]]icom da jo>: uellHa bJedaBosne MrkOllja: 8ok-/erapija Mrkonja. kada u sarajevskoj dvorani "Mirza Delibasic KSC Skenderija gocekuju svka. Hoce li tada na klupi bb _ rima ponovo sjedi ti Hadzic. raz]i ke. BOSnase Sig mo mol Sili sa Sal .Safarli 0: L bh.tULlC to skeptican da ce sve izaci oa dobro. U izjavi je oaveo da jeu Fa· do' imao odrijeSelle ruke. ali same ako ne budu optereceni imperativom. nismo dovolino. QLisli su im odlicni igraci Jan Filip i Mat Patrail (Mait). • Had'llc ce svakako bi ti medu kan didarim a. Utakrnicaza. time j e svrstana nll U.da je u prava ispuni] a sve !ito je traZio. Faruk Vrazalic. celvrtak. azerbejdzanski Socar . ko] jeizgubljen za najmanje dva naredna meta . dok je pred nOSI Svicaraca 810 im je ekipa dugo na okupu. mjesto startne liste.c . aosna - Junaci Sll bili vetemajs!Or Borki Predojevic. izmedu oslalog.rskog prvaka Safhauzen.allZenom v uvieren sam da oviigrati mogu pruziti mnogo. Irfana Srnajlagica.i rezultati. koje se ocirlllva u Roga~koj SJacini (Slovenii a). dallas u Sarajevu poeinieMemorijaini tumir"Davorin PopoviC". Nece moti pomoci ekipi cilia nas prolazili. a vee ce pro· ArapOUiC CBHOriSlili U nemogucnosti da 1'3 CU na 0 a Kal'acica ~ trener Smailagic i uprava kluba posegnuli su za zamjenom. Siguran sam da ce koristiti ekipi. lIener rukom emsa Gratan ice Mirsad Gopo pocinio jeoslav.uk remi.5 zasJuZeno slavila. prolaze sve 000 ~ta sam ja i j o~neko li· 2013. istice potpredsjednik Nihad Imamovic. na dva rnjeseca.Znam kako je ovim igraciIDa koj i su dosli..5:2. iako nas je i tao da mnogo nedoslajalo. a onda kako bude • dodaje Karacic_ A.Kasimdhnov 1:0. Stolanovlc: Dob/a bivseg prva/(a svijela . MogHee je da HadzicubIti ponuden novi ugovor Kosarkaski savez Bosne i 1i"'Ii-~_-------. .elno !dak okrsa j.canica je u prva cetiri . Od ovih igrata ne smiju se odmah ocekivari veIiki rezultati.kale Imamov ie te dodaje da j e m oguce da ce s dosadasnjirn trenerima biti Nihad lrnamovic. Proced ura izbora selek tora trebala b i bi ti za vrsena do kraja ove godine (kvalifikacije su u iulu 2012. objasnjava Irnamovic.sne. mozak ekipe i jedan od nai talentiranijih srednjih vanjskih Evrope Igor Karacic zbog povrede ramena sigurno nece igrati ova j i 0 aredn i mec. z..§tabova.. moMa Cal< i za pobod na petu tvropsku tirulu. Gra.rekao jeImamovic. u drugu. . ~li da nije bio previse zabrinur kako ce e.. ali pod novirn uvjetimao Pod tim se podrazurnijevaju. Rager Griili'. ali sam u vjeren da u takvim okolnostima.e da su odredi vali su sasta v strucnih . Tihim koracima obaveze u najelimiiem evropskom rukornetnorn takmicenju dosuljale SIl se pred igrace H RUKOMET "Studenti" u subotu pocinju sestu uzastopnu Ligu prvaka Im. U prkos lome. u dramaticnom l1)eCu say ladali [avori fa lakmiceo ja.i eru nij e hir la presudna . mnogo kraci ugovori.B.movie: Savez nema novca Pl'8UBIlHa SlObOda selektori u proslosti imali preveliku slobodu i da Ce Upravni odbor zbog toga preuzeti mnogo aktivniiu ulogu u formiranju struen ihs ta b ova. ukliucuj uci i kormilare seniorskih selekcii a Sabi ta Hadzica (muska) i Vesnu Bajkusu (zenska). Upravni odbor. dil erna je ko] u re rijeliiti Upravni odbor.eli radi ri inapredovati A Arapovic je odli~an ign!c . kojem&: ovo biti freti manda [ na kl upi Graeanice. acini mi seni prevelike potre be. sigurno me nece biti citavuovu polusezonu . a sedmu ukupno od osamostalienia Bosne i Hercegovine.U sljedecu srijedu. S port '.). Ie meounarod_ni majstor Dalibor SlOjanovic.C. skora ni~la se nij e znalo. Minima. b imo je da SIO duze 05ranem() u egalu. uigrani. ekipa sara· jevske Bosne postigJa je izvanredan uspjeh. . izjavio je Mrlloma Dooesto OODe Smjena na klup. Dobrodosao nam je svaki igrac koj. a Bosna 2.kaze Karacic. znQO da su priCe 0 gdeoju klO.a II Lirvaniii. Nikolic . Finalni susretpocinje u19. postava soear 3. Zbog toga je U pravni odbor na sjednici u Banioi Luci odlucio raskinu ti ugovore sa svim selektorima. za sta je prellZeo odgovomosr. koj a sa j00 sedam ekipa dijeli prvo mjesm.5: 2. "Smdenti"'su. igrata svijeta Sabrijara Mamedjarova (2.U jednu ruku. koji u pc- sljednje dviie godine sigurno niie bin u vecirn preblemima kada je rijet 0 povredama. tim azerbejdZanskog Socara_ Razlika u !<val.rnczerno dati veomamnogo -sm· atraKal'llCi{ N isu se posreoo ni 7.kaze Irnamovic. Povrijedeni $U i J osip Pazin. liv Safhauzeoa imati izuz. Is" 10 tako. U prvom su sre ru 0 d 16 sa Ii liastaj u S9 oS ibenik i"Radi vo j Korae". potpredsjednik KSBiH 68 29 septambarrulen Onevni avaz. iz utakmice u utakmicu igra ce biti bolja. n3 c~lu s Nedimom Musieem. igrao za Metkovi'. prema vlastitorn nahodeniu razgovarano 0 nastav ku saradnj e. . Evropsko klupsko prvenstvo u sahu "Studenti" dobili prvog favorita takmicenja.kale Irnamovic.kipa izgJedati. ku. iel)ona starto pro1iU Zadra U tretem kohl Evropskog klupskog prvenstva II Sahu.TraZ-mo seleHtore na dua mJeseca ce Hercegovine nerna novca da veze selektore visegodisn] im ugovorima. .. Predojev.Volokitill remi. Kadric . nakon magnetne rezcnance. neoptereceniimperativom. jer moZe cdgovoriti na vise zadataka.746). svakodnevno se vidi napredak.amo dva mjeseca atmosfera u ekipi bila je obeshrabrujuea.a u 178ati.Nadam se dace ova smje· na djelovati kao sok-terapija i da cemo u narednom kolu po· bijediti Zrinjski . Ipak. TurnirceseodrZali u dvorani "Rami. ali c:!a to nisu pra tili sve odgovarajue. Prioriter ce hi ti p 1asm3n aa Evropsko prvensrvo Irnamovic ka:i. otpisuje talente zbog kojih eemo se poslije hvatati za gla vu karla ih vidimo u dresu drugih drzava .i HK Gracanica Prij. Bosna je ipak.Mamedjarov 1: 0. H.

imao je problema. !tali j anski trener ogo- POlliedrna opomena OZelli uvijek igrati cijelu u takrnicu. 29. UtakmicaRubin-PAOKigIJl se od 17sari. ~elvctak.all~ester. napa- Da su mu ambicije ovesezone u Evropskoj ligi uterneljene. Utakrnice u gruparna od A do F igraiu se od 21.i u govoru na sjednici Vijees Evrope u So:a. Velika Britamja. dok B i· zac je veznjak Atletika Havi MartinezOavi). Odluka da kod 0:2 zamijeni Edina Dzeku. Drugo kolo Evropske lig. a to ie plasman u drugi krug . s kojima sam uvijek bio u dobrim odnosima. A.l-buru. njegovo poa ue problem'.) .Bugarska i Poljska medu zemljama koje su usvojile zakone po kojirna je "sponska prevara". dok mecevi u ostalim grupama pocinju u 19.Evropski fudbal je u apasnosti. a moglo b i se cak reCida je ugrozen Ci illV evropski span . (Michael) pozvao je evropske zernlje da donesu nove zakone u borbi prouv llamjestanja rezulnH3 uta_kmica. rekao je Z bog toga je govorio da zeli da M. . ali ja sam taj koji odlucuje tWO je Mancini rcen ie ponasaniem daca.- Pastore: PSG na teskom zadalku gaceni petrodolarima katarskog seika. Z. zbog porodicne siTo je razlog ZlI. krivicoo djeJo_Platim je naglasio da je dovedena u pirnnje ieg-4isrenciia nacionalnib timova. rakoder. ZhoO namJeSlanla I'8zullala. Misel Platin. a namjcitanja kontro!iraju krimi" nalne organ izacije .Dnevni avaz.ijem • Hjuz. C. . Dodao jedasu Iialija. nasanje.om mnogo znacila Bill bismo rnnogo blizi objektivnorn cilju. (A. protiv Slovana.i oblikuju evropski sporrski organizam poruc'.Lacio. Mora. otici cu. a uvede defanzivnog veznog Naj dzela de J 0 nga (Nigel) svakako je upirna. bi vsi menadfer kluba Mark Hjuz (Hughes) brani Argen tinea. Nairne. obo- . Nismo. uez OdbiOda u e u -g Di -M aCiD rani Trener Mancini smatra da Argentinac treba napustiti klub Ia ko Manceste r siti igra jednu od najboljih sezona u historiii. Ukcliko nisam sretan. Tevez ce lerjeti iz kluba. savremenog fudbala. Plarini je naglasio da su neke evropske zemlje usvojiIe zakane peon v n ajveee poiiasti. mnogo pure» ciabudu ravn op ra vni evrops kim gigantima poput Bavaraca. s navijacima ibrzoseoglasio. Portugal. Spanija. GiiaU sporlle U opasnosli Predsjednik Evropske fudbalske unije (UEFA) Mise! Plann. .o je Platini. bez poraza je u engleskoj Prernijer ligi i dijeli p rvo m jes [0 s gradsk im rivalomjunajtedcm. sa Mauci. za vrsio j e. .aseg n apadaea.e ManCini je reagirao i na p onasanje Il. Nijedna l. velika ocekivanja polazu u ovoljetnu akviziciju Haviiera Pastorea (Iavier).Udineze i Sporting Lisabon .rekao je Platini. Na klupi ie bila konfuzija i pogresno sam shvacen.Evropska Iiga je fantastii'no takmicenie. pa bi [lam pobjeda Dad PSG. kojeg je i doveo u klub. sro se rn ene lice.i apelira na drZave . dok [e. ali da b i ih i OSlaletr-ebaleu meslijediti.rno biti tim. imali debar startu Bratislavi. nikada nisam odbio igrati.05 sari. Trerier Roberto Mancini (Mancini) ipak seodjednom Argem~nSlli smell u Bilbau Dornacin docekuje jednog od pretendenata za naslov. Karlos Tevez (Carlosjodbio jeda [Ide [I igru. veci skandal.nazalosr. preporodeni PSG [elsa josceka na to.emlja II tome nii e postedena. ali ono sto ju [e pratilo. Zarn isli te da se nesto slicno dogodi u drugim klubovima. N e meze igre/! stalno biti debar i nasao u ogromnim preblemima. zatim j e bacia tren irku. razumi jem razoearanosr.n. Nas reprezentativac ljutiro je uapustio teren. Pari ota ni.AJarmanrnn ie podarnk 0 rnsrucem broju namicltenih '0- ffieeeva. eiii otkun crt.rekao je PIa tin. onda je nacionaina reprezenl">Ieijajegovo srce. koji su povezani s kladenjem. koie motivirasve nas. na trenersku stolicu Bilbaa sieo argentinski strucniaki bivsi selektor Cilea Marselo Biielsa Pastore je dokazao s1'0j II opravdanost. Hluzbrani Argenlinea Iako su mediii i Ilavijaci Mancester sitij a ogorceni reakcij om Teveza. takcder ad ovog lieta.P'roblem je !() SIO Karlosu nedoslaje familija.S.Igrao je vrlo loSe. ism vaii i za igrace -smarraMancini. Ovo je posljednji put da se neko ovako ponasa i lju ti.Ako je spon ~iv() bi6e.Zelim se izviniti naviiacima Mancester sitiia.ka- Izvinjenje Necuveno ponasanje! Ako se [a budern pitao. Tevez je tek po dolasku u Mancester postao sviesran posliedica svog ponasanja. koji se Iiutio zato sto [e zamijenjen.ali rnozda jeste cinjenica da su "Gradani" u duelu s Bajernom ipak vidjeli kako ce morati jesti "jos. a posl i j e u takrn ice se sazna 10 kako je [Orne prethodio jo~. . C.. (FoIc: AlP) Veliki problemi Poraz u Minhenu sigurno nije tako bolan. Ne zelim ulaziti u detalje zasto nisam usaopokusao se opravdati Tevez. Derbije ovog kola odigrar ce joo Seltik . . septernbamuien 2011. dovoljan je bio jedan poraz da orvori sve pukotine u ekipi prepuno] superplacenih zvijezda. donijelo ie ill nogo vise problema nego pristojan poraz cd mnogo boljeg protivnika. napusti ruacije . preporodeni PSG irnat ee priliku da pokaze na teskom gostovaniu uviiek neugodnorn spanskom predstavniku Atletik Bilbau u utakmici koja ce imati argentinskismek.

Ajaks. "Kraljevski klub" i Bajern jedine su ekipe koje nakon drugog kola u ~etiri grupe imaiu maksimalan ucinak.Bazel remizirao na Old trafordu 3.Benfika. Englezi su 2. Real Madrid Ajaks 3:0 (Renaldo 25" Kaka 41. tetv. kola: CSl<A . koieg ie Sa 3:0 lako savladac Real Madrid. seplembilI/rujan2011. Dr. 4. minute nastupao nail najbolii fudbaler Edin Dzeko.Rezultati 2.Baze13:3 (Velbek l6. Napoliju ie bilo potrebno svega H min u fa da zavIii posao s Viljarealorn.Lusio 6.0Mul 2 0 2 0 4:4 0 02 1:3 2 0 Rezultati 2. Lav 77 . 2 . Maueester si ti • Viliareal. 0 1 0 3:1 1 1 1:3 4 1 4. Cas! "Crve!!i. Viljareal 2 o 2 0:4 Rezultati 2. Kavani 17 penal). koji su potpuno razocarali u Minhenu.TllI. loB. 3: 3 protiv Bazela. u okviru drugog kola Lige prvaka. (A. Man. Njernacki gigant ocirao je lekciju "Grad anim a". 1. kola: Mances rer j una] ted . Real Madrid .. pili za poraz u prvom kolu protiv Trabzonspora. 1 0:3 1 i}inamo 2 0 02 0:3 0 Madrid: Duel Elila (Real) i Anile (Ajak8) Ipak. koii ie preksinoc na svorn teren U reizirao proti v L il a. 1 . Zarate 79).rtak. i.Sou 30).Jang 90 . I. Inter ie uspio osvojiti tri vazna boda protiv CSl<A (Elvir Rahirnic nije igrao) i taka se do nekl e isk u- Paroui traGag Hola Grupa A: Napoli .. Grupa B: CSKA . L il .Trabzons por.F.17.Lion.Man". OtelulBenfika 0: 1 (Cezar 40). minuti . 2. Frej 60. Napoli Viliareal 2:0 (Hamsik 14. za koji je do 56. A.78 penal).rel 2 1 10 5:4 ~ B aj ern j e sino" u Min henu. Trabzonspor -Lil 1:1 (Kolman 7S penal .. J unajted je na Old trafordu odigrao same mez. Beru'Or da ima' D. kola: Lion Dinarno 2:0 (Gomis 23. Kone 42). Sve utakmice igraiu se 18. Mancester junajted . o nevnJ avaz.o Go- I drugi klub iz Mallcestera je podbacio. 1 4:5 1 Rezultati 2.Baiern. Bazel . Napoli 2 3. 1~ ~1 R Zig ni a arei cila i I. CSKA ~ 0 . Ajak.In ter 2: 3 (Dzagoi ev 45. 66 LlGA PRVAKA Njemacki gigant potvrdlo sjajnu formu 29.Bonfil<il .Mance~ter siti 2:0 (Gomez 37. Mizernu partiiu pruzio je i nekada rnodni Ajaks.Inter. Frej 58. oktaha. UDn 2 1 10 2:0 4 3. kola: Bajern . Real 4:0 vcdili sa 2:0 nakon poluvremena da bi uporni Svicarci napravili potpuni preokret.2 1 10 2:1 4 3. sa 2: 0 sa v J adac Mancester siti. Grupa C.h davola" spasio je Eli lang (Ashley Young) u posljednjirn treuucirna rneca. Zagrebacki Dinamo bio je nemocan na Zerlanu.UI 2 0 20 3:3 2 4. Dinamo .« Li011 je pitanje pobjednika rio jdio vet u prvom poluvremenu.. sport 2. 45).ieko zarniienlen u56. 2 4.) m . Oba pogotka za Bavarce postigao [e njernacki reprezentativac Mari..Orelu!' Grupa D... Pacini 23. Benzerna 49). Iak 0 je u Mosk vu stigao oslablien.

sport Dne. DeLmic 6. adlenna ce se klanjati po· slije ikindija·namaza II har· emu Sultan Abmedove dZamije. Kvesic 7. Hadiic) NaG rbavici SEa ra p ri ca. Naibolji igrac susrew SaSa Kajku! pogodio je u 22. Lij . Pehi Ij 6 (86 . Stakic 7. VodsrvuZelje prethodili su pokusaj i Patri ka N ijeme Gerhard a (Pa tri ck N yern a Gerhardt) i Zajka Zebe. Jgrano bez prisustv.30 sa Li u Veljkoj sali Opcine Z"nica. Lazie -)."'.Cmo-crvene" igrao od 1966. Sabie 6. 29 seprembarfrujan 2011. GOSK: Sreng 5. Stri ielci: 1:0 • Adilovic (39).tabu bil ee Mirza Hadne i Mirsad DediC. u kojem je u prijeralnom periodu nakr· at. Odbijena lopta dosla je do Ivana Raguza. Igrala se 39. Komemoracija povodom smni Fadila T. Beganovic 6. Omie (Zvijezda). P cerna m:zvanicnim informa./h. koji je glavorn matirao Fejzica. I: I . 1:3 • Si~jc (87). S. Gledalaca 2. Z.5 (46. ZVlJEZDA: Labus 7.ikic (C:ellk). OLlMPIC: Fejzic 5. Trener: Fadil DaUlovic.. KRAJISNIK: Hodzlc 7.og La. Dvanllest rrllnUla poslije Branislav Krunie oduzeo je loprll odbrani Zvi· jezde. Dcmaci su nakon akcije Ma· hira Karica poveli golorn Miljenka Bosniaka u 58. !leI· ifovic 6. M.5). MRAMOR: Delie 7.5 (64 .Get hard (78). Vlad avi c 5 (60. Zeba je izveo korner s desne strane.5. i u !Omperiodu saku· pio vllie od 400 naSil1pa. Pomotnici: Adnan Alispalllc (Zenica).<aoi svaki dosadasnji duel Zel jezn ica. Igrac ut>Lkmice.5 (66. Raspudic. Zaric 6. Vasi lie 7. mi· SigUran triiuml BOrCa Beziznenadenja u Banjoj Luci Mramor KraJisnik 1 1 Borae 2 (2:0) 0 zuuezda • (F'". Rizvanovic 5. Puric 7 (67.a j OJ irn pica.. a strijelac je bio Niiema. sto je skoro sigurno nedostizno uoci revan sa. Lepta se odbila visoko i dugo puto- GOSK propustio odlicnu priliku zeuaznicarSO:OJ 0 S radion Grbavica u Saraievo.. Igrac utgkrnice: A vdij a Vdajevic (Celtk) 7. Bogi cevic 7. a u 29. Culum 6.K.5 (66. I. Sadikovic 6. jer Sll. ovog puta u osruini finala Kupa BiH s uvierljivih 3 :0. Glavni sudija: Predrsg Srankic (Bijeljina) 6.ahovac 7.Savic? (46. E..).. Otisao jedan ad omiljenih nogametasa Celika Fadil laliG preminUO U 66. Prije dolaska na k:lupu Slobode. Sreten Udovi1:ic(Prijedor). Martinovic 7. Karic 7.. Uilanovic -). Raspudic 7. ali [e i ona bila odlicna. Zeba. jet je imenovan novi sef struenog staba. Tr· ijumfCelika p~tvrdio je reo zervista Aldiu S i5ic.. a naivisi u skoku u sesnaes!ercu bio je Jadrnnko Bogicevic. Bcsnjak je uposlio Darnira Zlomislica.':: -). Muharemovid 5. Igrac ujakmice: Eldin Adilovic (Zeljeznicar) 7. ali je ueliBirealrel Celilla bio uspjesniji. 2.5.BaSic (28).5. 0 svajala Sredn joev roo pski kup. Zlornislic 5.zJaka Darko Vojvodic..ehmedovic 6.kovljevic 6.5 (76. Colic.. V. Stajie 7. Kikic 6. Maksimovic -).5 (81.5. R Sloboda dobila trenera jUCerasnji sas!snak cellli· ka Fudb:dskog kluba Slobo· da urodjo je plod om. ali je Nurkovlc izvrsnom reakcijom i ovog pma Zderic 6. Covie 7. Tr· ener: Dragan Jovi':. koje je odbranio Irfan Fejzie. Ornagie 5. Gerhard (Zeljezn. Rascic -). Pornocnici: Dalibor Draskovic (Isrocno Sarajevo) i Haris Bakovic (Sarajevo). prvu odlicn u priLiku imali su gosti.r Knezevic (Siroki Brijeg). Raguz 5). Gerhard 7. CELIK: Nurkovic 7.rta'k.. a dobra postavlieni Guso spasio svoju Sigurni Guso Gosri su u drugorn poluvremenu stvorili samo jednu priliku. rnedutim.':).S. J.5. Rusi':: 6. koji j e goste spasio od debakla.5 (80. RaCic 7. Vrlajevie 7.Bogie!!"ic (S4). Ducic. jer su njegovi fudbaleri savladali Zvijezdu iz Gradaeca sa 2:0.5 (73. Ostvario je. gOdini Jedan oclomilLenih nogometaSa u his!Oriji Celika. Kazna [e uslijedila odrnah potom. ]a.iear). Bee. Trener: Nedirn [usufbegovic. Zuti karto.. SARI(. Zuti karton: K. Dejan Martinovic je sa desne strane centrirao za Vrsa j evi ca.5. Vidovic. Sudija: Rusmir Mrkovic (Sarajevo) 7.ni: Stajic. Gtadski smdion II Banjoj Luci. Mus 6.5.o u desnu strauu. Troner: Elvedin Beganovic.Kajkut.. ovog pu- lenicani kaznill prornasale i qreske Gabeljana Prvi dio drugcg poluvremena nije nagovjestavao kra] kakav se desio u Gabeli. Treuer: Zve" zdan CVetkovic. Ta je pobjeda.5. Zeba 7.5. Adilovic 7. Strijelei: 1:0 Kajkut (14). povskim smem po zemlji po·.'7.. Gavaric 6. U 54. Regoie 5. minuti. Gledalaca 250.. ko ji je sam izisao pred Adisa Nurkovica.Faruk Hodzic (Kraji!inik) 7. Music S (64. Hero 6.5. 2:0 . preminuo je jucer nakon tcike bolesti u 66.5. J. Bosniak 7.5. Lazie (Krajisnik).. Sabanovic 6). Mas. autogol). Debi na klupi SIob9de Vojvodic Ce imati protiv lcl· jeznieara n a Grba vici. ali ie niegov pckusai blokirao Armin Helvida. Nascimento 7. Haris Harba nasao se sam ispred gola ~Plavih". minura kada je Mirsad Beslija izveo slobodan udarac s desne strane. r-. . Markovic 7). 65 GRBAVICA Stara prica u duelu gradskih rivala ra 'Plau~' onD p b-II' Zeljeznicar sva tri golapostigao u lz prekida e Trenufak kada ie pogodio za kO/lacnih 3: 1 (foto: J. Vojvodic je bio us· DarMo U01UOdiC preuzeo eMiPU pjeSautrener u Gradi ni iz Sr· eb reni ka.Tr~jic (1 5). Svraka 7.a publike_ Sudija: Semir Kaplan (Stolac) 7.5.5. Pro)eteru iz Teslica i lVor· nickoj Drini. Helvida 5. vala prema goiu GOSK-a. Zuti kar· toni: Beganovic. Tosunovic 6 (77. Dudic 6 (SO. Grahovac (Borac).5 (86. Strijelci: 1:0· Bosnjak (58). koji je sa peterca mka.5). pogOiovo u prvom poluvremenu. BORAe: Avdukic -. Zu ti kartoni: Svraka.busa . Hamz. min UIi. avaz. Sul]evic 5. Vida· kovic 6. Gr. pobjedu je osrvario stariji sarajevski premiierligas. E. . ali je golrnan Adnan GII. do 1977. Delie .000. Pornocnici: Mo· mir Sirko (Bania Luka). Talk Ce biti llkopan nll mezarju u svom rodnom Tetovu.5 (64.cijama.5 (66. Hasie 6. Salamovi': 6 (56 .!c (26). Durie. Smjes ci iz F oce. Rislic6.5. Besli]a 7 (63.ic 7. Vidovic 5. koji je za . Halilovic 6). Sabie. uSao II sesnaes Eernci !D. Soljankic 6). Rizvanovic. rninuti dornacin je po drug. To je biv:li kapiten Tu.5. Pliska -). ta s liieve strane. Zaiko Zeba je centrirao iz slobodncg udarca.usic. Er. Sudija: Vladimir Bjelica (I. B. Culov 6).5.alica bil" 6e odrzana dan as u 9. rao. Isakovic 6. RuZic. Sarajevo) 6}:S. SI!)e1er.Krull.. Zoran Taborin (Zvornik:).ic 5. Trejic. legendami Fadi! Talic. Kapic (Olimpic).000.Borne zeljeni trijumfu prvom metu osmi· ne finala Kupa BiH. je (Foro. [ugo -).vi bocni sjajne gene· racije Celika. Halilovic 6). Pomocnici: Almir cisie (Mostar) i Dam.5. koja je 197]. igrao je sarno za m3li cni Horae iz T etova kod Zenice i za Celik. Borae je poveo II 14. ener: Milomir Odovic.Bdi~ 6. Siadion Mramon. Hrkac .O izvrsno interveni- rao . Adilovic naceogoste lake je Z~ljezniear od samog pccerka krenuo unapade. jusic 6. moral a biti mnogo iU3l:enija. koji je udarcem glavom sa prve starive pogodio suprotni ugao Srengovog gola . Delegat: Hisam Islambegovic (Zenica). Dujakovic 7 (82... njegovi asistenti u strucnom . N emeliakovic 6. Strijeki: 0: 1 . a Eldin Adilovic sa desetak rnetara glavorn neodbraniivo pogodio donji liievi ugao gola "Vukova". Oumpic s-uSa meta Il GOSK Sara/evil: leba je nam/eslio ave yola pen ovo mrezu. Sisic 6. S.~) Sa meta u Banjoj Lllci nllti smdvu.5. Colic 7..5. 3:0 . Veldin Muharemovic bio le na sedam merara od gola Zelje. Isti igrat je nedugo po10m ponovo bio u prodoru. Stadion Podavala u Ga· bell. put zarresao mrezu. 1: I . _M. movie -). Kapic 5. ali je Sreng nije uspio boksati u kornerpa 511 80sti poveli. J elavi': 5 (46. Omic 5. Sarajlija ~ Trejic 7.5. Bdi':: (Mramqr). koji je ovim go" 10m vjerovatno rijesio pitanje putnika u cervrrfinale. Trener: Denis Sadikovic. koji ce preuzeti ekipu nakon lito je u subotu ostavku podnio Ibrahim Crnkic. Kl"un. Sa" kie 5.B. pucao direktno u njega. pretku izvanrednog golmana Zvije· zde Gorana Labus a. Gleda!ac-a: 1. nCrveno· plavi" pn)pusti!i nekoliko idealnih prilika.koobavljaa i duZnQSI dir· ekwnl. 1:2 -lJe!vida.n. Delegar: Dubravko Miskovic (Liyno). a cetiri minute poslije propustili su veliku priliku da os tvare visok u prednos {. Ka- jkut 8. godio suprorni ugao mrde nemocn. Teener: Amar Osirn. godin i 11 Kantonalnoj bolnici Zenica. Moranjkic 6.5. RaCic. uogorn otklorrio opasnost.0 . Buean -). Igrac Uta· kmioe: SaSa Kajkut (Berne) 8. Harba 5.a stri jelac predi vnog pogotk:a iz slob odnog udarca sa priblimo 22 meml bio je SaSa. Bajrie 7. Si. PaSic 6. corie 6. Stanic -). M. Jarnak 7 (63. Dianic 5. Tomic 6. Delegat: Radoslav Kundacina IT rebin je). Kapetan 6 (63. snazno je suti- I treci pogodak lei· jeznicar je postigao nakcn prekida i ponovo udarcem glaYom. Smeler 7.Vrnajevic (66). te\V.ov/ij 1 (0:0) 3 Gelill ZELJEZNICAR: Guso 7. Buric 5. Ramie -).5.). Kfunen tic 5).5.5. DuCic 5. j I 972. Delegat: Goran Skoko (Ljubuilki). (73.

5 (62. Neirnarlija 5). M~ie 5 (46.'Rudar 0 'Branileli 1 Stadion Rudara u Kaknju. Filip Stoianovie.) Sa'ralaUD3(2:0) 0 Rudar Stadion "Asim Ferhatovic Hare' OJ Sarajevu.5). u cijem je finisu doslo do izmjene na golu Rudara. Gledalaea. DZafie 6. Karle (Rudar). CeIVNaK. Gafurovic 6. Zrganovic 6. Sudija: Vladimir Dominkovic (Orasje) 6.e[ Banda (Breko). povelo sa 2: O.Dr.iu J akupO~ (Billac) 7.Hadlic 6. p ogodi vsi lijevom nogom za 3 :0_ N ajbolju 5ansu da srnanji zaostatak Rudar je imao u 68. Trip ie 5. Karid 5 (72. Krezovic-). Scepanovic 6 (73.S. u javnost pustiti film na kojem su Jestrovic i Angelina Misirkic u kompromi tira] ucirn scenama. 3:0 . Suka 5.5). minuti. a Adilovic je jos [e- dnom bio na pravom mjestu.icic. M. KuSljic 5 (6]. K. koi i ie odl ...Koiailevic (15. Po- DiD 38. Delegati Radika Marie (B ijelj ina).5). Nebojsa Sodic ie u sesnaestcr" cu Rudara srusro Kenana Handzica.er do" sta agilni Emir Obuca iskoristio gresku Tripica i nie- gov ih saigraca. M. Srndovic S. (45. Sarajevo ie u iucerasnjern susreru igralo bez suspendiranih prvotirnaca Sedina Torlaka i Asrnira Suliiea. ::. Ferenc -). Prkic 5. Striielac: 0: I . sekund i. Muric S. penal).. Srdan Dokmanovic i Danilojovanovk.i.5). Trener: Slavisa &.Obuca (65). Maksumic -J.5. RUDAR: Sabie 6.5 (4(j. mafic (I). Haskic -).5 (74. 2: 0 . S roper Rudara Goran Kotaran katastrofalno ie pogri iesio. Glavina 7 (85. SARAJEVO: Adilovic 6. Obuca 7.<1 ucieni ivanje bivseg fudbalskog reprezen tativca Srbi je Nenada] estrovica iz 2008. Hrustanovic 6. 29. Duvnjak 5.cnol!) inrervencijorn sacuvao mrdu domacih. a sudija Vladimir Dorninkovic pokazao je na biielu tacku. Pomocnici: Jasmin.( ~I ~lC :] . Gagro 6.Eminovic (30). Kojasevic 6. Handiic 6. Sadikovic 5 (46. Kecman 5. Strijelci: I:0 . Eminovie 6. RUDAR: Redic 5. So die 5. DRINJAKOV/C ~.-=- ~h~ -~ -7 )1 0-( re. Bursae 5. Spec U Beogradu pocinje sudenje opruzenima 7. Cizmic "). seplBmbar/llJjan 2011. 1. ElvirGrabus (Travnik). Summovi':: -J. Kantar ~. Tri minute poslije Sarajevo io. Kotaran 5.5. 30(1 Sudija: Ed.': 5. Kubat 5. Srnajic (Tuzla). Siguran realizaror aajstrofije kazue bio ie Damir Koiasevic. Trener: Dragan Radovid. U istcm tonu proteklo je i prvih dvadesetak minuta drugcg dijela da bi jl1i. Renato 6. .Ko.5 rffJrD: I_ ~(JMW vriiedenog Zorana Rodica zarnijenio ie BojanTripic. To [e bile sve zan irnlj ivo u prvom poluvrernenu. Corner 6. Celikovic 5. PiIlju:h 6. sto je iskor isdo Adin Dzafic i pogodio Z' Gosti su zaprijetili u 12. Kotaran. Gledalaca 500. Vedran KanEar dobro je surirao sa 18 metara. Igmc utakmice: Emir Obuca (Sarajevo) 7. (A. Redic.5. Trener: Jirii Plisek. 64 KOSEVO Bordo tim rutinski zavrsio posao protv Rudara Onevni avaz. Pomocnici: Zeljko Marie (Doboj) i Dalibor Hrstic (Ljubuski). Bebanic 6 (67. BRANITEI. na op ruzenicku kl upu sjest ce. Ramie 5.J: Pandza 6. HandZic (Saraj evo). Pehar 6. J ovanovic ~. ukoliko ne dobiju 200. Mreia Prijedorcana zarresla se vec U 38. Belosevic 6. V~ 6.5 (69. Delegati 17. MMgeta 6. 8M Fudbaleri Sarajeva na pragu su plasrnana u cetvr(finale Kupa BiR U prvoj urakmici osmine finala bordo lim je kao domacin sav ladao Ru dar sa 3 :0.5. Igrac utakmice: Jure Gla v ina {Brani (elj) 7. A.5. Nedo Suka izasao je sam pred gclmana Adija I :0. Zbog priietnii da Ct. tuti kartoni: K. Delic 6.. Sp· 0 _ rt zaic Mrezu Prijedorcana zatresf jos Kojasevici Obuca Adilovica. ... Imamovie 6. Dupovac 6. Boric 5. J ovanovic.5. T rener: Zomn Bubalo.000 eura. pored Misirkic.. minuti. Piniuh -).Tepalovi. A.

razlika je u tome ~to su se ovog puta na rueri nasli akteri susreta. ..5. kod nas su ocito joil na djelu snage koje i nasifjem icle proruriti rezu dazajedno ne mozemo. Dlidi.Varea (78)_ Z U Ii kanon!: Serdarusi c. Pom06nici: Fikret KuljanillOvi6 (Banovi6i) i Mario Vincetit (Orailj e).5 (69. Istin3.0 6. Swjanovie 6).5 (54. Jankovic 6.Branitelj 0: 1 GOSK . 29 ~e~lembarlruian 2011 63 KUP BiH Neslavan zavrsetak mostarskog derbija Nakon pogotka Rijada Dernica. . injskog "Ultrasa" utrcala na teren. ddavaju neredi u bh. vandali su flahma i drugim predrnetima sporadicno ga dali autob us.gdje ie prekinura utakmica Borac . gosti su do- uarea DODadaO ZaDreO~ret dali ga. gdje se igralo samo noul Moz Ii Midu rez·r uan ala: sla I uMraj huJganlma zaloCBnl na stadlonu . odn. Sudija: HuseiD. 1:2 .5. autobus s Velezovirn igracirna izasao j e iz kruga stadi 0na !Ia spo redni izlaz. ruimni nastavio Nemanja Pu!iara. Zudinov -). Moze Ii se Savez sam bon Ii p [oli V rasm"eg p. rninuti sligli do izjedna~enja. Nikolic 6. dok S\J PIolazili pored Partizanskog groblja. SLAVlJA: Tomovi6 6. Popovic 5. Susie -). Pomocnici: Rusmir BaSic i Edin Imamovic (Saraievo).Prema ranijem planu. Zolj 6.Krajisnik 1:1 Sl~vija . Delegat: Mediid Gvozden (Sarajevo) . PANDiA Krivica organizatora No.rok. Policajci su pokusali rastjerati okupljene huligane.Rudar 3:0 Mramor .. . Duro.s ill 70. J azvin. a isti igrac je osam minuta poslije pOsta· vio i konltcnih 1:2.!i do Vukelje.5. Anieic 5. Macc!i 6 (46.: 6.000 "Ultrasa" bilo rasporedeuo samo desetak redara. Gledalaca: 300. u neredima nije povrijeden niko od Clanova Velda. ji sebe nazivaju navijacima. dodav. J eli bali tolika sluca] nos! cia se u same nekoliko dana. Polililla. VELEZ: OStrakovic 6. Sunjic 6. nll cijern je 1'elu Ivic<I Osim.5 (83. SerdartiSic 7. Du. Zwei poma10 nevierova 1110 da ie ispred 2. Misic -). Kotul -). . OStrakovic (Velez).sto je bittlO.5. Mili&vlc -). Kako smo vidjeli na miestu dcgadaja.5. Anici!.Olimpic 3:0 Borae . Una -). Be~irevic 6. uPIBla prslB Prvo Bania Luka. Macolija (Michel Mazzoli) u 2l. I vankoVic 7. Sma)ic 6.5. Jeile 7. a kic. Lasii. Gostujuci igraci i sudijska troika. ali su oni bez ikakvih incidenata dopraceni te u 83_ minuti. odgovor bi mogao bi ti nega Iivan. ganjajuci igrace i sudije.5.e 6. Zuti kartoni: SUDjic. rnogu i za ustav iIi i pred uprijediti.Vukelja (21). SIROKI BRIJEG: Bilobr!. kornentirajuci sinocnie nerede. Cime je izbjegnut bliski susret s okuplienim hullganima. Fudbaleri i srrucni stab Velda os tali su sat i po nakon prekida zatoceni nastadionu Pod Biielim briiegcrn dok se D isu stekli IIvj e ti da sigurno prijedu na iSlOcnu stranu Mostara.Ska!jic 6. Ceric. Ccrie 6. Trener: Slaven Mus •.5. Ivetic 6.) do 31. Pod Bijelim brijegom jucer ie bilo i skoro 400 navijaca Veleza. Radovano"!':: 7 (64. povrijedenih nije bilo. mostarski derbi prekinut je u trecoi minuti sudiiske nadcknade.i) 7.glc 6 (58... na prvi pogled nicirn izazvani. Stadion SRC Siavija u Lukavici. cak ni Il fudbalu. Bez gledalaca U nedjelju [e. koji je sa 13 rnemra pogodio donji desni ugao. Iako je stadion brzo ispraznjen.5.5). ispraceni sa stadiona. jer bi 19" oktobra tJ:eba.Srdjelei: 1:0 . M.sport Dnevni avaz: teIYrtal<. sa 14 metara bio je precizan Argem:i nac Varea. N azalosr. prerna najavarna.dodao je Bakovic. Stanje je krajnje alarmantno i zahtijev. velika skupina najvatrenijih navijaca Zr- Balloui':: Pomo': driaUB . Ipak. Pusara 6. fudbalu> Sudeci prema ranii im iskusrvima. ee Takmicarska komisija Nogornettlog saveza registrirati umkmicu slu2benim rezu" Ita tom 3:0 za VeleZ.5.Ja1:I'. Se!ilija 6. uz praviln \I procjenu. oktob ra Zracni duel Maco/iia i Jesea .5 (72. jer ovo ne bi bio prvi puc da cdredeni ceo tri hu§kaju navijace i preko fudbala pokusavaiu -osrvariti polititk" in terese.5.5.rekao nam je generalni sekremr NSBiH J a.5. Vukelja 7 (76. - PriuadaDa CBlirlOSObe (Fall): S. ovog puta u prvenstvu. 03 rasporedu nova u takmi ca gradskih rivala. Zakarle 6. moglo sprijeciti utrcavanie na teren onih ko- lrlDiS1l1 (prBilid) U'8IBZ Stadion Pod Bijdim brijegom u Mostaru. prekid Zeljeznicar . Lakicevic 6.• Strijelac: 0:1. Diogo 7.o bit. J asn 0 Ie da se. jucer Pod Bijelim brijegcm nije zavrsen n i gradski derbi izmedu Zriniskog i Veleza. Policija je upotrijebila suzavac. Siroki Brijeg opravdao je epiler favorlta u duelu sa Siavijom i praklicno zavclio vise od poll[ pos!a vee u prvom susrem osmine finala. koji su spas nasli u svlacionlcarna Sarno cetiri dana nakon nernilih scena u Banjo] Luci. Brekalo 7.Melher 7.osno drlave . a ne rivalski navijati. minute. koji su ill gad ali bocama. Prerna odim saznanjirna. a sada Mostar.. Sudija: Dragan Skakic (Bosanska Gradiska) 6. Trener: Mirza Varesanovi6. J asno je kao dan da se slicni izljevi primi tivizma. Varea. odigran revan.Zvijezda 2:0 Sarajevo . Igrac utakmjce: Hu:m Manuel Varea (Si. Govedarica)" Trener: ZoranErbez. . Kvesi6 (Siroki). Nakon do· davanja Ante Serdaruliica. Kajtaz 6. jaCirna. velika skupina nalvatreniiih naviiaca Zrinjskog utrcala je na teren. ali se skoro sa stopostomOIl! sigurno~cu moze tvrdi ti da C1! bi ti odigrana bez prisllstva gledalaca. On je iskorislio dodava· nie Hrvoja Misi':a i neodlllcnosl golmanlt Stefana Tamovica te iz mrtvog ugla s desne Slrane pogod io mrezu. Bekic 5. jer [e. koji dolaze u BiH~ a ovaj susre! bit 6e iskoris ten da se razgovara 0 problem!! huli" gan sIva . pitanje je Sla i kako dalje. U neposrednoi blizini stadiona nakon utakmice desio se j os j edan inc! d ent. Prerna prvirn informaciiama.000. velika odgovornosr leli i na organizaroru. Prema prvim informacii lIIDa. N. I:! yarea(70). U nastav ku. p osli] e pogo tka Riiada Demica. Spahic -).Grgic 6. (Zrin jsk i). Kodro 6. Bertosa 7. Za razliku od subotnje urakmice. Zeljeznicar. F. Komite! za normalizaciju im a sas tanak sa p reds tavnicima FIFA-e i UEFA-e.a hiene i energi~ne mjereo No. 19rac urakmice: Igor Melher (Zrinjski) 7. Zeba 6. Iako sn prekid izazvali vandall medu domaCim n3vi- SlaUlia 1 0:0) 2 SlrOIlIB.5. Ziwvic 5. ZRINJSKI: .Celik 1:3 Revansi s u 19.min Bakovic. Ne cudi to sto su se nakon juterailnjj h nereda odmah pocele vuCi paralele sa subotniim prekidom u Banjoj Luci. 7.5. Terzi6 (Travnik) 6. Vela. pod policijskorn pratniom.Vclef. a kic 6. Pehar 6. Duro 6 (7~. Slavij a je povel3 sa 1:0 kada je akcij u Mikel. 1:2 Rudar . Kvesic 7 (8S. . Marjanovic 6.A..5.5. u Vr" apCiCima. On je naiavio da ce se danas ovim povcdom oglasiti i 1':lanovi Kornilern za normalizaciju. Delega t: H u.Oemic(90).5 (59 . mostarski derbi trebalo osiguravari ~ak 500 policajaca. Roveanin -).. ~tojkic 5. taenije na onima koji 5\1 se trebali pobrinuti za sigurnost. N ije teSko zaklj uti ti da.Ove Ie stvamo prevazis[o sve granice. n'ANKOVTC Siroki u Lukavici obavio pola posla Prue ulaMmice osmine linala Zrinjski . od huliganskog starnpeda spasila se bijegorn u svlacicnice.[o()blerna h uligans tva i n aciD· nalizma u sportu_ Oeita je da nam ie potrebna pomoc sire drusrvene zajednice.sein Kamber (Sarajevo) . Ljubic 6. bilo je iasuo cia se u takmica nece nastaviti. ako zaista pcstcji volja. na celu s Draganom Skakicern. Gledalaca: 6. I. takoder Pod Biielim brijegom.Siroki B. G. j to n akon sto je.5 (71. Tr· ener: Branko KaraNc. Demie 7). privedena su cetiri pripadnika navijacke grupe HUltrasi".

u. Si m L~ RiJd.lIIlU2b¢. Mostar.. nu:JlJIge :tbog koi. 386 t 396 Zakona 0 parllicnom posru pkll i nil opredijeljen lahrje-v lll-"lOC"il! i LO i_ZllOSi!i od 225.l rl. Vjsim~ kamalC" 6: SA.lilti izl1. prOli . ~od.Ila izno5i od 997)$ KMI ]JoiX!evod 2). .\NTON Z ivi n icc:~24.oglasi SOSNA I HERCEGOV1NA FEDERAClJ A BOSNE I HERCEGOVINE UNSKO"SANSKI KANTON OrCINSKI SUD U BIHACU Broi: 17 0 mal 017068 10 Mal DatUII!: 19.0:9.l tUI..&ni k ~Q'i ~d(lot~ i S9 i:spunjen ~em iiovta ~e.f..lijl: p. 2.77. Pis:meni odgovor mor. Sefic Hamdija j Pas a lit AZI. 3.j v pra vne osob e.1l0 jm. Ob:.0 KM oc_tutujuci \l'Bj'j r~jslil dana 0.:oi oo. godin' pa do i>pl"" . 201l.. odgovor na lutbu mora sadrzati i rnzloge iz kojih se tuiben. tl. ime' LilIts.h U'ookova ~tupaniil mtioCil po pUilomoeni7 ttl .a sll:iih.41 KM. :Sud je lufeniog ob:!llvezao i niil plaeanje ZBle1.la koje & se obra.:le.roli . Zakon.t! takst.~:sudu i usvojili u. st.80 KM sa . OJ..bll ~~ ki!i.h zakonskih 7.I:. Ilre:?i~ mc) imc ic:dno..ld:adu SI!I'1.40 KJ\-1p<I«v 00 I •.o \u.e iZj03Slliti dil Ti prizrmjC:le iii OSP0rilViiIC lUi.<Ii propu. ZPP FBi H).avljalljiil odgovO'r.. sp..5"07.I..oom it: do. t! sv-e u ro. o "Ld.3l u 'prLj~ll:jC' $t~njc cl an a od dan iI pre:5:tanka Iilz_tOgii ko j i ic: l.tli n~ie dosulfi.:!II!. i~vr5enja.:f10m kamatcm koja 6e Sf! obtacumui "ot~ od 23.'i6J.5mpki] sud jc. prol:i ..XELLA BHo.. 182-. 2006.e f.n u d.! Broj: ). adn os non a_.. tuZc. P asal Ie Azre iz B ih aca.neS&J gd :m~(Io K/'.dre>L'li sud.no. t 82.. godine Opcinski sud U Bihacu.61.kom I"(.56J{14.k.lio piameni odgo.tot! 425.OS KM. 00.sIavl~t:n.!bu :sud cc dOflijcLl P'r. Ii prizn aj e iii osporava p as [a vIi eni [uiben.2005.oi ONE·GROUP DOO Tutla_j d:l ILlziOL'U DD Bl-J TE:LECOi\1 S9raie ...J~ ukc! iJ.'cpr.[lL :tabtiev dUlni :He U! odgo~'oru [I:) lUlbu l~tDO n!'l'llestj..sa i\lES'INC DOO Brese. 20i11.] it' i:. ZPP . k:ao i da n~u na kn:l1d i [~]tO~"t' pa rn icnog :POSt'll pJ:::3U i1.~ovor d_:!!Sud I]. St. objavljivanja dgovor na tu zbu illora b i! i.. Za.i m e j prezim e.r.D.I 02.oo. ~~U!lPIlf']O pc I?Ilr'H)mo{nikIl1'r-aj2lJ\0V23i:ta Arr:tLri! iH.~(Ibavt~ujtda 11.isLom w::ba lJ. 182.i hQvi h p'LJno mQc:n.iIvine TK br.l1Lk: ]JQd prijcL. 10Ob.. st.d.~ib~ pril oiio uz uiibll te k31ko it' u..11. Ob ..il::om po2ivamo Va.nt'l r 1 J 1 PRESUDU (zoog propu!'.s F"nIIli-.00 KM.c ka. i LO i :mosa od 2.i.-c:sud~! kiio i t:rIJ~. ZPP FBiH).2. 08.Li~[.io ruzbL.I.e1los. osim ako je isti oCigJedno neaSDovan (el."" na iloo. 70.u ~T_ 182...csucle a u 5m.rUsvaja S-C lu .:)v-t $aSlJi. 2()07.I! 12li~ll KJ.l.bljev tuzitelja...1.em Dnl'!vllih novi_na· Dllcvni aVi3Z...a.. rad i isp la te duga. i.odg..::. .d.8.i] m ~btl i presu d u) a koja [ak. od..09. 52. FBiH br.J kamiin. ~'I... s\. Zakoll a 0 abligileion itTl otl nos irn.I[. st.Qi od. 2. Zilkonc. a L1 cemu je rueenl obavlleaen doplsom. i 2.!jc e pored S] aV(l ic.l. i st.llb:. at. g:od:im::J miililc joe po..rc:oei pr-es.~e. UOSNA J HERCEGOVINA FEDRIUCljA BOSNE I HEP:. pa st' i:ui~l"!a lka!1lj)vi~ Mimc$!l kCl MahrtU. gooi ne pa do is-plate.40 KM po«" ad 02. godiflC.itelju n.aloe! .lzbclli zabri-c"Li' p~'!lda . 71.stano"'3 Uni'llcrz-itetsko .1jut.ol.atam_. iiil.. 2.:ana I.07. [37..2.ks~ ie odrtd-C!1:1 ~n-:!"Tl":t ZakoniJ -0 'ul.n~ a jen ic:am_a na ""eden im u mzbi.Du~ni S:Ledoo(avi d -pismell i oogo'l{m n:.c rl.oom f. vi 1 1 Tu~ba sa 8vim prilozima i obevi.ere:11 prijc"O<I: (~].i[ 1. 71.J. 334. 5. st.lritr. o r Jl.l~ Odrto::o.5~ opt!!:]:! Zivinlce. Sud je ruzcnog oObavez:ao t na plaeimje Zillcmi h k. 5. . roo pov Ja~lcr.20 KM. pa do drul.c pije dl:WlvoliclJ~ l. N akon 60 dnna od dana p.zla! v:sp.j) Itaja [a.75 KM11XI.e dllguje~ pored gl.OS. sa zakonskom zatezncm kamatom pocev od 09.ni· PRESUDU OBA VE_ZUJE.a'" d05-ta\l'ljil na'llcdenu tuibu: Hlknoi I.ii19c J:!J'ilQ1.!r~ !1itnom ~tu pk'U~ II kol i!to llJ~. 281!S:O KJ\'I~ p~" · _ take. 0 _Pilf7 I"l ic.rtokil it: presude :(bog ..noss od 200'~OO KM ime lr-o~k-ovaQbia~lii~ntiltuz.zbu (npr.l'~c. oonoono od dana so:7. 2001..a. 12..ib oopornv:.f. :st.rnJ isucanjem 113 oglesnu plocu suda dana 29. S:L4..J d:Htlm dOSpjot9 11. broj 29.nog iiv.30. 03.IV. U ~uibi [c tu ~i 1:3(' rctllo!io p d-on(l-strtje presude n 3 tern ~1.nog :i1i filcH du~ u i. protiv tuzenika: I..iI. i.mo'llii.l pJ:tJ :53!003)_ ..a or_ 13.kli.M i?t1oS. st. Sefic Ham d ije iz B i hac.. 17f1 Tuzbeni zah tiev glasi: "Obavezuju se tuzenici Mujit Sanja.281. dostaviri sudu pismeni odgovor na tuzbu (el. godi:ne d()n[o if: TELECOM S::irajC:'lo) dirckcija Tuzl:a:} UI.d_inc od . z.)..116.86 KM.046.Dnevlli .io u~ lll:$i.i za. 20 II.:csnc(d'rLgll"ore k{lie.snu ploCu . odn os no sjedis te stranaka. 'LI .CEGOVIN'E TUZLANSKI KIINTON OPC!NSKl SUP UZIVINlCM\J\ Broi' 33 ~ Mal ~ 118~B I fl M.£.. uzla.. tipadajucim -zakonskim zal~zn..nc. 09. ~cdLm: ~{Ibjilvhh:.~fLie s [anje.!m~j .=irl. Nsruceea reba [e lspcrueena Ul.yoe a .0 da.pkY.vstvena.iI"Ystvtmih us luga bolniekog I_ije~elllja! lutitel ju is.1 peru iCQo.Dnevnl avaa dana 30. ZPP Fllil-f} 7.avaz danE! 2_6.1 zakonom odredeeom roku I'LJ?e. njibovi..vljen~ Illt :stranOm j~ziku du~ni Slt dO!iUlviti {wj.tOiZcte dOl:SC! 5\!"icdok s.: i cd 09.nGgONErGROUP DOD Tu.lji~Il fern [lJ1:bc i prc5ude pUlC:m.sc obrilwnad i lO: .. PTV. i da mu naknad Ltroskove pamicaog postupka u izn 05-U od 7g5~OO KM.kona 00vis:ini slOpe zal~znc . Sudac Vasvija Kulenovic ° OdJuku 0 trotkovima :p[Jrni~r1og po. 29960 L1L.' O\'e pr-c:sud. Mostar sa prilozirna zaprimljena u ovorn sudu dana 23.rO!'tlila_nja ne mot.. po do d.)!'Iliocpismoeni odgo~·o. sudac Vasvija Kulenovie.:l1os:L.1 cl:3QI\ ' 182.i Ilijc dos.ku od IS diUJ.'thljcv f. 1/i378 ad 19.ll ukond::om ZRle.i m us lovim a.[l La. lC kako t. !Korline i 10.s_])Iii][~~ . ZAI.i dO] u~l. Ie prevni OSnOVza navode ruzenika (el. Tuzba sa svlm priloalma i obavtlestl suda o poslledicama uedcsmvljne]a udgovom na uiebu 1.dllb llil'VeS.i h re pr-c:dr. dana 2:5.iI bl". zi:tcm. racunaj uei ad dana dcstave ruzbe. prcdv ruaenog. II.a 0 v-Lsilli :stope Z:illeznc kama[~ (SI.00 KM na iine' 19ks..ht"jev tuiloc. Ll.QVQr 0:3 l~t.ko .li OJ koje teku od osnovnu thmii 1. ~nie.e. 11.O:'o'r!.6 K. ZPP FBiH).. n ci.L prijcdlog Z:ili PO\l'r. 2. 2:. odnoono od d:af.!Ca !.e llI~1). 4.gotl'i nit "a do is.I'Ol.. ~'sp. 06..Y.Sm.:eni :r1."..Os.:3..!H.:tbc:oici stc je konsretc-aoo i u otprcmnici brei OVP-005-] 2.09.20 KM! p{Il-ev Od 1>..lrud.(IotlskQm roku! . .60 KM! od 2S. U ruzbl [c dn [e ~9 [u'-en.. Kardinala Stepinca bb.-. godi:lle.l. Sot.am_:iI...mom 383. na ooovczni odgovor koiR s. 20 11.no i"oo. ZiJko 11:!!1 pnrnitnQm (10 pO~Hu. a p::!lf!1iCPlJom po-$lu?kl.j] JavII.. ZiJko...akog svie.mamrn koja cc..zi_ma koje joe HJ. godine.54. S-])Ofi1.crljit. 18:196~ 2719~.~be. st.. godine [od 10. preb ivali ste i Ii bora" iste. Tu1ben j :tall lief glasi.avt!ri sve ona ~ro je: poucbno da bi sc nJ-ellJu moglo PQSfupiti~ a posebno Ill. godlne.tlfi od p . Ut i$pr.tan je.l.s da u roku od :l:Odana JOS:L<J:viLeSiUHU otlvez.96 Zakona 0 pamicnorn PO~LU7 p ku i I]~ opredi iel jen li3 h riev m~i OCil..llbi.2006.ovor 'na rui:bu u dO\loljrlom broju primicrakil z. sve u ~-OkL1od 3..Cllog) kao jc lo Luidac i cp-reciliidio IJ n. i i'He8tlOu.k(l""c dOSt8\1C lufbe na Qdgo'Vor1 p. 134. u vezi:s tl..008.:_io:cOi DD BH Al~j. 348.kazi tuiioca ko j e tu.n.nc'P':oJm no. 70.qa p.Zenl moze p~uzeti u 'lgradi SUdil su: · :RI~un or.64/(14 i 2~/(IS).na iznos od 1.ni Sle z:a sv. 2. ~l-O U ku-pno i·imosi 78.. sl. 2011. 348 .e Im'-] U rn}''Vr.1) 4 ' OGLAS Tuzba lUlilelja "UuiCredir bank" d. 19. . 09'.. 12.!! ZK (S L po-vine T K br.a_m~26.:.~~ k::ii. odlu~!. 348. 11.j].iI mwu nil ob<lve. ZI'Jo'P·:a! dllnese ~resudu zhog propu.VEl.111)\'1.rupku. da rcztccu . godine pa do isplare ida nadoknade troskove parnicnog postupka.. godi o~ pa do ispls1ej .g ponu:p:ka koji se sa~itojc orJ tabe !1a hl~b!.:sa ie odr'-~der:n1 rrt'm:il Z~ kon u I') !:a:kurt!. 271. 2OCMS.XEL. godirJ.l~:ilnj. adrc:su :st.Ukoliko u na~cdellom. .02.a!. 51/(11.~n!.25.lA RH<I DOO Tuzln.~1 20 KM.'::irQm d:.rinilma.e 'IJ iZ!i"iOOll d 3-60)00 KM.bu 7 dokil:..nshL~a (e1.pnd:t:niih ~dl".Qlenj-e pteStld~ :. godine dostavlia se na odgovor ruzenoi Pasalic AZIi iz Bihaca.5)00 KM.ka i n .tC" Radm tla PODKA: Proti" (IVC p. pre rna KQI1lI: d u7..iDOO "fuzla lsplmi iznos od :5-.D Lzah LjC\!"n is:u u pm Iivnoori :sa dok:il... a :.j] <l:dra.zliil.s1Jdil d. dO!ipj~:. n. godino.eun.uje lanes od 5.2 Q p.. "2006..Ovn ioC"t: i :?.Iude plilem dnt--vflih novifla.i:51u odrcdb-c c. vsp 602.l odgo"'or dOSli~vljil put.asrupnika i pUDomocnika ako ih imaju.n hr.2011.UJE. Obrazlozenie jc podnio rusbu.2009.t . .oV: podniiC:L.sud Ul-'-enoj oa ad. Bihackih br(milaca br.i zab rj ev «('.::~ko $1 iiedi: 'o'a Ovom :pril... I.i njcll icc na koi imil s.m-cni od.l~ i:lli uJ...ltl:li. naveo Dana 06.n!J i:t:no:J.. Predlo1:eni do. novinc.!J terlrorl]i FBiH .-t1t:se it Zi .k.Ji li. 003S713 08 Ps TIJJ.im katn. pad:. sa sjedisrern u ul. 2009. L ZPI) FBa·l).. kojc: 54i: d:i:SlTibuiraju TIillcritoriji FBiH ..znootlod 4. sud Ce donijeti presudu zbog propustanja kojom Ce u.I!LSL 3. OS.plati dug od .609.I81%~2719&.] ru.2010.dit1~ ~upu[nicil oil 07. L ZPp-a). SE uizenl . pilr)] itll_i p.l..2011.(j. 2009. tuibll u u:k.. i)l.tev ad 2.spcdiikaci iii pruzeni h bol.l BOSNA' l-IERC~GOVINA FEDERACljA BOSNE 1 HERCEGOVINE TUZLJ\NSKI [(.: I3d u Sa odred. ~ lmjc t-cku ibid: dall ..00 KM na. Z:I:kona 0 Ilb]ig~C"LO~ !l i rn od!lOS i Ul2J.2011.I) 'p. Tuzla. ZPP FBiH).)lb~ ali tuzc:ni rn. 11.-f.. ad 2. u iznosu koj~' o.II~prClli . 200.!bog proPUlESIli9! sud ie odlu6Q lt~w 1. sadriaj izjave i potpis podnosirelja (el.ovorom odredeni su usrovi hi poproda jc ¥TONG prQ_izvodlj.n ka TilZlllga koii je uzrokovJo propu:hall j~.09. FBiH).go.698!86 K. 00.o. predmel spor.LzrOkO~iilO propustilnje. 08. u pravno] stvari ruzitelia "U niCr-edil bank" d.e n~ m:1..3 ime .. a 0 Ce_mu i'~[Uz~niobi3\i'iie~[-C1l dopisom. :500 u kupno izno:si 425. god.8/2009.s.a i 10 n3 i.b .oo ru.l:~i I. U ru'll i je ru ~i.rop'u~Uj. S.tjC\' nije protivan cii'Jjcnicama navcdcnim IJ tuzbi.. ~4. IlQ\'ine FBiH Dr .20~ti sodil"!~ • opome:na I=!red [1I. 200s..n.:adQtIl i $3 ispl"UJ:jt'!"l i rn Ill)v~a 01: cbaVI::7X dugl.govor mL nJ.I...esu niie u moguc'nOSIi dO!iLavhi Ul_tbu fla ('Id_g'O'IIOr) [Ii} sud s:hodno odred!)ama tl.r-:3cli dljga~ . u.aml'l.f. od 166~7) KMj])lJ'¢e'll od 25. . OS. ll~izmLn::~ Il i cl ug po -os 1. 1.prerll~l-e provodenje clokID".(i 05". I.nja TadicLucija (cJ. 05/0:9) i iznosa od 200J)O K M Ii.dn.l[l."C: u roku od 30 dana od prijcma priicpisa presude pod psi lemjom prln udneg izvdenjiil.8 diima od dana pres:ra. go<tinc OIPU5IlO pismo i mpus..jBvode] dOS-[tiVLl-e dokau Kojima se' lHvrd\]jllle linjen_Lct' (t':L 7]. sr.69SJ:6 KM. 1. i 3.icki cenlilr Tuzl.ale~nl1 kam~Hu. Nlkelc br .nc:"ni rn nov j nama..:J Sudija Slm. 10G6. godi:n-e:PO do 'i. ul.r.ni moil: j>OdlJj~eti pr~jc-dJog ~ J>OVr. 00.6Il. UkQ~iJ::o osponw:..tlc rnoh:'tc i:5Li-Ciltin:akon C!osta"liOinjil od:sovll~ nS lu. 2008.:.:uoC osotmo pi}Lpisali (tl.. P.o:s [av 1~~:i]. s. ZJ:Iko 11.Q .L akladu sa odredbom El. 2006.~ LII5)..akljui!:iQ ugcvcr hrc] 17lJ2009.P'. obf iI'Ill i "".nlC-kih uslugil iz rntu..nja~ nil koje okoJ. 4. godine 1':3 do i:spl.ilve:r.. ZPP FBiH). ~jem:ll: p ~i i C:l'i- Obrazlozenje Daml l&. 8Ve u roku od 30 dana od dana donosenja presude pod protekorn roka od 1S dana ad dau dnevnirn novinarna eel.. 182.5L od 08.. I.iI..a koje te St obra~ll_na[i' us. 348. od 3. toe kako cinjcuice na koiima SC zasnivn tuzbcn~ zahtjcv nisu u prouvnosu sa dnknzima kcje jot: t!!.a (ld 00. 02nid~u Slldl!l i IJrot pre:dmtn! im t= Lprt'2ime~ i1Itebi \'nli ~le i li bCli'9Vislr: 8~iii:n. DbrilCuna(1 na OSlloO. roku ne dos:taviloe pi5.o:bog Pri:lpu'!EtJi.odi:n~ OpC'Lnski sud u Tuz1i~]J'O ~udLji Simit: Radm.ije rzerbego1.amil[e (SI.ni u :s kladu Sil C].mC'Si iz.2008.!: rJO~UL Qt!j. SE u~~e. PT~d 00'0'irn sudom IJ mku j.luku 0 uooko .. Jo 1.u cd 60!4Q KM~ d~wm.J\i. .r~:suclc nije doz:voljenii z:. gedine a uvim ug. 1D~idllo s.2011.ili u pravnoj sLv:jJri lu1.nu :stnnu ~ m1:~tcli~ (cl .1 pfila.. (l L 1007.. Od. Sud putcm ".l u~" Prv. st 1.m p(t$lupk'I.-il]oc -Ilia .:SL.~n. .k~. od 25.G rod itoel jil". ZP P FE iH).ljodi:r.w. t-l! nuini. u~. gc.ksaITl:i TK (S!.os od 4.ln~ koje su navcdene u: ll:. Sudii:a. Zivinica.Dia) OBA.rt'!. dOl1io U skladu 8i1 t.jesLi :sud:a: 0 pooljerlicama o.o~ Dirtk!::ija Tl. a radl dugn u iznosu od 50.iI'Ilcsti: l.~ l..§laJlia.d. 200.e i :tal-i.2011.1:=. MI!l4 i 29/(15).1.!i9! sud je o{lillcio ileal) 1J izrecl o-.ik k(Jo. 1. Bos:J]~Srclm:m~ bred 33) rndi dug:<l.. Zakona 0 parnicnorn postupku.dsplat.ima p:ilHlicnog po:slupk~ sud je donio u skladu Sil thmom 383. .me_n. ~od Lile OGLAS Ol'ClNSKI SUO U TUn.'II0VU i. 201[.ropll~nmja nt mo~ 5c trnl:i lipovC1l Lu~rijaSILjc ~-Lanjc. p re. godine TUZLANSKI KANTON Opelnski sud u Tuall po sudl]l Simic Radmill u prsvnoi srvar] ruzloea .00 KM! ::is prc:S!. 1.~f]t=! pa do i$pJ_a.r'ia i~nos od 814. I..e s. razu 1111 i 'sa d rz. .avslvcn iI USIiIlJIGVil Un iverz:itersko kl in ic ki cell tar Tuzl:a! p:riJIli~' t'U:ieoe lk:ano~'i~ M i. 01. Sll{H~ 1&/04. objavliuje slijedeci BOSNA 1 HERCEGOVINA FBOERACijA BOSNE 1 tlERC~GOV'NE OPCINSKI SUD U TUZLl amj. 08.rni!iJ y odrtdbc O'o'C' ~l.njc. 334.6.l~ il tuzbcni .{Utl. Muiic Senie iz Bihaca.41 KM po osnovu duga nevracenog kredita prerna Ugovoru 0 dugorocnom krediru br.Dnc .oink . Tuzena Pasalic Azra iz Bihaca se poucava daje duzna naikasnije u roku od 30 dana.no5ti prcd.knildrtroncl""e pami-enrJ. Sil zakollskom ~le:rn.1.1luzbu u navoo~nom roku koj i mora 'biri razumlji'if j mora s.. .na pravosnafnosti pf-esud~ pod prijetnjo'm pri [JudnojG.e ~U!bC.gooioc i 09. Tuzcnl do danae nile rualocu isplado dug po osnovu kuplicae i lsporueene robe [Q LUi~lilc 00 mknog P'07 lra.udu d:fiuko1iko l'l.adrz. ~-7 Zakomi 0 p::!lrhi~tI-om p(l-Slupkl1~odnil$. 27017 Ui ~z.mjem i:ste u dm:vnLm nO'llir.~ ~'O'I[I roe. Jl 0 Ps 002.I' :3. vr~en it! us:lllg':ili.ni I=!is. Doslav-a se SmillTil ooovijenom pro [ekom rokil od 150daTIil od dania objOlvljjva.02.9 (cL 182.ob. ul.bljev osporava.j i:sp. 2009.uli~ U dQ~njl.l[J s:[lznanja 2.e. g.e ZiiSIl iv. godinc.Q obi:a.h1J u zakon~kcm rokl:. iriorn dOl tlJz'C":r. 12 . U odgovonl na nabn Pasalic AZIa iz Bibaca mole istaC:i moguee procesne prigovore i izia· sni Ii se da.bom : tl. da solidaruo isplate ruzitelju UuiCredit bank d.m svjedo:ka clut.:e-!"!nc 0 i dostevi odgovor nn luZbu. Ukoli.bl:J.pl.03. va ri s ve elemen re po do eska i EO: oznak u suj iv da. 10. st. 03."pak Ul. 2008.2enOm luLo kupcu tI eoh~in:fl..01. ZPP FBiHJ.l i:nirnn iol.. Mostar iznos od 602.2001..69S'J."OSH. AJ.nanja Zil propu:.lI: . godi.i:5mr. ClBIa. Q].sud i proti . U slucaju da u zakonskom roku luzenik ne dostavi sudu odgovor na tuibu u kojaj je tuzi!eli predloiio donosenje presude zbog propuitania.HLLprii:a.m Lin POUKA: r~}ku ood N akon60 SUDJjJ\ NIWOMENA. ZPP FBil-I)_ 6.r~S'lJdc ptl[crn obja\'ljivnniil u a. 4 ZPP FBiH).im :7. tem el jern cdredbi cJ.a I iSla od 08. 09 p. dokaze kojima se urvrduju Ie Cinjenice. St. 08.Snjt :st[Jnjc u rok"u od . Z:a.03.s. ILJ~otMS T MES)NO" DOO D:rtko! ca Arironi:l44fVllIt mdi OU!..02.r9~un Ct.zi leljil J ilV nil OOr.orn k:a.-heni zah[~cv.i .m~ kom e dl. s:a:'S [OJ ~ lU:ttt. Q~/OO) i i..611!2..'i~ Mi.Ikn~ ..eni za~ujev! linjellLce:na kojim_il zasniViUC: svoje.r.3-s..~k\)ns.Lst:a dana 08.-nih kanllu.n<» ad 60.. dana 00 dana p.:m!.."'or nil.. 386 i 3.It. Turilac [c lUZcnom lsporeelo vecu kol[~jllu prolzvoda a na canova ugovora 0 kupcprudaji 1 plsrnene i"J-Ilrud~bC:riiC"oe od 11..698.2009..2i i.Ofl il .t:3C predlo~io donooe:nje presuae na le-metj l. 29"960 · m. Ako lui'ena osporava tuzbenl zahtjev.] ni3 IUibll: U 2akonol'l:l odr-C~~f1om fQ ku • u~¢:OO:tii ii! d.:ll1il 0 parnioi!nom p05.:ililc predlQ'-:io d(Jn.vojiti z.b-to: i p.IkulJe dmls"Vj. zasrupana po punomocniku ScImanovic Aidinu zaposleniku ruzitelia.221.!: pred10lio dO. 348. gcdjne.njoOm prinudll{l1. 6nienice na kojima miena lemelji svoje navode.M~s.ng{lvor mj~nc n"ltdkino's. godine donie ie "se Teele T. :::t zauzvrar kupac ae cbavczao d rZiI ti kom plctau esoniman prclzvoda na svcm prodainom mlesru..a od da.:! i m~ ~tO~ko\t. godiae ~oblnvlhvanicm lste u dnevnim novinama koic SiC disuibuiraiu o.1.. Zi. luzilac prijetnjorn prinudnog izvrsenja" Dostava ruzbe ua obavezni odgovor srnatra se obavlienorn d.Pml.ni ml.o uplali :5Ud5kc lak:se: [la tuzbu u i:t:nosll od 20 00 KM TUlileli ie pr-edloiio s.r ml: tul.G. 3-7 ZaJtotJll..

. kOJlsvakodnevno konste 1 vleruJu nasim inforsiaciiamal ~O. "'.. ~. .... liu .dnevniavaz. o Tome treba dodati jos 200.'.ba T~... .....ie impresivnacifr~ od. prodaiese .."Dnevni avaz" svakog dana se prodaje u prosiecno 40.. . 1.. .._.000 primjeraka...__. a svaki primjerak po svjetskim statistikama cita 5-8 osoba. -. 3.O. zapadne Evrope ~.000 klikova na nasem portalu www...0QO mjesta _ll u 14 zemalia '._1 "'!"~ "Dn .

.

. .1 kom sl1l~iJj1. v.J7. J. OS. OGLAS Na OSI'l(WU odredbe ~J:!!I_O:3. te da priloge dos ta vIiene uz ruzb u moze po ciiei u zgradi Su da. a naj kasn ije na pripremriom rocisru.itelj9).p(Jr:r~1 nd do isplatc.J\1. godine OPCINSKT SUD U TUlLI. cinjenice ienice. godlne . sray 3 Z B.. dQ 7. dec-idno i:r. 2009..!ld~\av. na .Jl-1l s:e obavezuie u. l3.enom smal.2009.BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACUA BOSNE I HERCEGOVINE TUlLANSKIKANTON OPCINSKI SUD U TUlLi Brei: 32 0 Mals 025257 05 Mals Tuzla.JUtlCl morni kg.l - USVAjA SE m~be:ni :r.g obia1JJ.'"00 od 6<5. rad i d uga u iZIl osu oa 6..len.· 00 2~.:!"00g pl'"(l. ospomva 1.tcnie suda) broj prc:dmcta 1)11 nilziv i ad:resl.50KM poeev od 25. n Sile .vljanj odgovora na luzbu silositi -posljedice pro pi sane' 1-82. Lgo~I'Qte..be nice tllknog ]>0 koi irn~ jc ~uz.u u prijalnjesmnjl1:.a..ga isrhHi i. Slav 1. Odgovor na tuzbu sa prilozima se predaje Sudu u dovoljnorn tivnu stranku.l ZB.d u i 1. ractJ.!po djre· k. 01.boi!!! koj i h :sc is [i oo]Jorilva i .epodnih~li prijedlog~. 0 M. radi 0 aplare duga.~injeni-cc I:UI: kOjtma se navodi :1.M~ sa ~akQD:skorn znU::znom kam:[Uom ito: 1 Dije dozvolien a fulb.tlje.pl:a!c. sud ij:a Mirj:an:a Kul ie! u pra.OVOTna 'L'uibLl m Ilra hi t i pOIpiS:.zbeni zahtiev ccigledno neosnovan (clan 182 Slav I. rufilac je podriio ruzbu protiv ruzene Saletovic Edina. . .a..Ji:!lnje 'tu:~be lU!-Li.:HI f 11IIe rno?'. nevi ne FBiH" b f. 1008. AJe:ja Alije: lzctbcgovka beo] 19. 12.ihloelj'll D BH Telecom Saraievo.!lileljl.deru se mw_. 004078310 P.lti. s. Slav I. no koiirna ruzeni zasniva svoje navode.S.!a~leflog r. 2(}10.. 73/05 i 19/06.nj. ZPP-o).. 53/03. niihovih zakcnskih zastupnika i punornocnika. Upozo. ZPP-a.5.Dnevni avaz" ina oglasno] tabli Su cia.nja.1 od 1) de nn od dana pr! lema presude pod prj jemlom p rinu dnog iZ'Vrie_nja.12. kome [e uredno dostavljena ruzba u koio] je tuzilac predlozio donosenje presude zbog propustan]a. 09.Dd~8J10'Vit Ham idu] ad'ljlokam tz Saraje~al u[. strucni saradnik Alma Uzicanin.m:: TUZLANSKJ KANTON OrC1NSK. kll od]:5 dana od dgn.00 KM.llom prmeko m [0. 08.50 KA1.k-onn 0 PiJIIJ iC'Dom f10SUlP.-!inje. sL. sadrzai iziave i poipis podnosioce (clan 334. radi duga.. pozivorn na broj predmeta. 53/3 u dajlem tekstu ZPp·.90 K.m duga.iltlc" je ovom sudu podnio lui:b!J f1ro riv m~enog.l5-_ 10_2008_ goclirt~ pi:! .1: .)t~tPIONIR COOP DOO BS!lja Lu:ka J.. udal iem tekstu: ZPP). Tuzbom rrazi da sud dcnese presudu kojom ce obaveza ti tuzenog na ispl aru glavn og duga sa za teznom kam atom od dan a dospi j eta i troskcvima postupka. 10.! O!08~6 09 M. Slav l.50KM paCe.\rt= {!lilt') ~[O je po~rebtnC! all bi 5C ]XI' njcm u: mog. 2011. radi naplate duga u iznosu od 1.tska brej 5). prcriv l'IJ:lenog DutB. 15 08 201 I.'1!"J icama.o. 0 a OSOOVU clan a 348. aka ih U cdgovoru na tuzbu. broju prirnjeraka Z" Sud i pro- S rrucni saradn ik A!ma Uiicanin BOSNA I HERCEGOVINA FEDERJlClJ A BOSNE I rl ERCEGOVIN E TUZLANSKIKANTON OI'ONSKJ SUD U 2:1V!NICAMA D.sadri"_.je:di:hem u ul. gndlne pa do is. gcdlne.Ahni_1"ab: ~i~ri_nicaJ ul.:Il. ne dostavi pismeni odgovor na tufbu u zakonskom roku. T uzla. 03.l SUO U TUZlJ BRO): 12 0 p..i~meni odljoVQI' n:! u:I!bu u roku od 30 dani3 mtufiiij uci 00 dalla prijr.le:ni m kojem j ~ prodilviio i ispmuei voo robtl iz s'lfoj ill . buduci do tuzeni ne stanuje ua adrcsi posljednjeg poznatog boravista.Kovic.na lanes cd 6<5. !. ~odin' P" do lsplarc.a8I1_ivajl. prtlVfit! I ica proa:..a izm irenje.743-.iI!:ih~' pr-cdlQzio don~cnj-li: pre:sude zbog Ilro~ f1~{:llila . KM.l'upallQ. Tuzla. rn r rn im p ULern itmi:ri pred mtlno d'UgO'l!:il1l jei :poNd cinjen ice di3 jerob!J pr~uzcCl I P1l0 U do· -cnju s. At is.ra.. lPP-a)._a P'n)"li~ [:ii n j.. 02. imaiu. protiv tuzene Salercvic Edine za poslovn i pros tor u U1ici Armij e BiH 10.s kla· d i'Hl.nOI"Ij. Dunavsk:a IC~ :Ml. predrner spora.IlC odg-ovornog lic*! iI i zakons kOIi!: liiS mpo i kiiJ odnosno (Ii. Tu" .odgovor na ruzbu mora sadrzati i razloge iz kojih se tuzheni zahtjev osporava.. 9S9). II. Ku 1ic N Lipomena: DOS(ilVi3 SI! smallil LZ:~Tk.SlUpiimo po p!.l (I.'p"'~liilJ j:.l!~lii d~ . u pravno] stvari luzioca "Central no grijsnje" DD Tuzla.l: i-l::(J'otrcbno n:t~ v-esd mz...il$!1iie $9:!i'~na la .50KM peeev cd 25.llJlm 348. 2009_ g'-Cldin~ pa do isplate. fli)~'" ed 2:5-.e 5C cratilipovr.8 il pa:rit!cl'i Om pOs! I.a PRESUDU . pod uijeti prorivruzbu (clan 74...e t~~~~nj d. Z. ZPP·a). Krecanska bro] I. dokaze kojima se utvrduiu te ci. o Zi I'OUKAQ PRJlVNOM LUEKU: Proriv eve prcsude ave dana 20. godi ne donie [e stle. Ukoliko tuzeni. duzan najkasnije u roku od 30 dana dosraviti Sudu pismeni odgovor na ruzbu.2010.iC'-no IJl ~~RAPA BA U [N VE.:rnil oVOM dol' L50tIi uz napom~nu dfJ pisrneni m:lg:ovor na ru:fbu mora bid ra· ~'Llmlfi\1 i r.sp.Iti od Slnl.S T" DOO Mo! St31"~ u.!ildu :::iacl 1If.s.i~anj:a_ 1 Bo. (19. prebivaliste ili bora- viste. stav 2. irne i prezirne. Dall . ZaKOt. Pauv:. godine. Sud ce donijeti presudu kojorn se usvaja tuzbeni zahriev (presuda zbog propustania). I prore_kom Simit Sudija R9dm_Ha . ua OSIlOVU C)ana 70.i ic: n~ "00 da ir.n::! He::r~~uvilla i F-cdcriJC"Lja Ernim: i Hr.odinc: nL7.i . 20 IO. 2008.l Zlvinice. Direkcin D iii Tuala sa s.aluje\' m:1..na lanes od 66]. lOll.dii.. II nkc [e SUB nka l~k k. nn lanes 00 6<5. odnosno naziv pravne osobe. lPP-a).cla li!)e u:t~bei"li ~r b t f-cv pr!imlljc j ti.il imt du. 2005..n- Tuzeni moze U odgovoru no tuzbu. p is'll1l:"n i t:!'d. godl ne pa do iSpl:li!t:) .ttlni A:titri r:: Aknu.pa do lsplarc.~ .llaj UCLod dana kild jc prestac ra"lIng ko]l le uarokovao propus ran le. Ako luieni osporava ruzbeni zahtjev.ra s.slu ca ju' D cdosti). re pravni osnov za navode tuzenog (clan 71..logc z. ut. Mirjan::!. Odgovor na ruzbu mora biti razumljiv i sadrzari: oznaku suda. Dr. :!"a.l. nicnom postupku FBiH br..:rccgovi. I r· billa 2211 u.) ruaenom se dcsravl]a prcsudn ed lO.!pku_ DOSl:ilV:ll ruibe n. 19. Obavjestava se ruzeni da je.od d. 11 (ranije "BALT1:K DOD Tuzla ul. osim ako je lU.I prija!njesLimje !J roku od 8 dana...279. 'p1~in$k s. 3.k0 ua 0 pa rnicnom pOSIU p ku ("Sl. K.QfI!i kad jt' ~ilI 113 ~:azn iJIiii.i da ce 1.e ooo'Vljcnom rok'B od 1 So dan_9 otJ: d9na (Ib. ite bb.!-!i (10 par348.50KM peccv cd 2S.ku Opcinskl sud u: Tuzli Tui1:cn i od bi ia ds.32 j. U ru1:bi je tu.io pos t'LLpi til iI p050Cbmil O:~IlOl.aV'at~ s.momocniku D'. godin' U sk. 1 J OBJAVLJUJE D'o~~a". U l'ul. sc tU.a ali prodv hac povraf:aj 1. i1 61_.'a.II'Ir"lji.O$ od 9S9 25 .1. KJrI~ van rasprT .b.lcl2. obiavljuje sliedeci OGLAS Dana 28. M::trli. Antol:Stilrt:cv:ica br.l..il'ilj~i:5PQ. Obaviestava se ruzeni da se dostava pisrnena srnatra obavlienorn protekorn roka ad IS dana ad dana obiavliivania ovog pismena u dnevnirn novinama . oi stvari tu. fUZeD! ce istaknuti rnoguce proeesne prigovore i iziasniti se da Ii priznajeili osporava postavljeni luzbeni zahtjev (clan 71. kao i am ruzttcl]u na ime rroskcva pamlenog pustupkn i:sphu i iz!pos od 90!00 K Mt !l: sve \J rok 1.l.:: biQ U pm!Qvnom odlloou :>3 t'l. SUd_Lja.robU [c izda'lfao odgovamiucc orpremnicc • rilcunc.!. N akon prole: ka 60 dans od c:hm iI prop USl.no izn osod 6<5. ZPP-a).ru~i vac u:ctI"VO. odnosno siediste srranaka.ria i2:!1Q$ 0tI S3. Prudaja tQhe j e y-riien-a na (I$:i'I 0'9 u: natl.. stav 3_ ~kQt. Mos~i!. ~"d.j:a.r-ellU .

godini. godine u 14.. do mezarja i nazad..00 sari 03. seprembra 2011.k~29_ 9. 6 Sa pol askem u 13. kao i 0. kce. Priievoz obezbijeden ispred Careve dzarnije sa polaskorn u 13. septernbra 201l. 9. godine u 14. Musllc.00 sari u kuci zalosti u ulici Mibrivode br. priiateljirna i komsiiama da je nasa draga ISMET (MVJO) KARACIC preselio na ahiret u utorak. isrng dana u 16. sestrici i sestric n c. Asmir."Bosna" Sarajevo preminula 27. supruga Fatima. 6. u 7'6. HAJDAREVIC preselila 11<1 HUSEIN (AVDO) HAMBlRALOVIC preselio r) ahiret u pcnedjehak. u ulici Envera Sehovi "a or. Sabirovic. Pamuk. alrnktivnoj i u Grndu prepozoatJjivoj lokaci..30 sari u kuci zalosti u ulici Alipasina br. mnogobroina rodbina. nevjeste Ariiaaa i Alma. JaZic.23 Obavjestavamc rodbiuc.2011. Kapetanovie. MALES penzioner GP . u 16. Had. priiatel]e i komsije da je Da~adraga Ob:lvj~nlV'a. OZALOSCENI. scptembra 201 L godine. Ispracaj drage nam pokojnice obavit ce se dana 29. Bazardzanovie.Qvic. pruZa pogrebne usluge po najpovoljnijim cijena· rna. Nedim i Aila. keerka Aida Kapetanovic sa porodicom..i3ocwic. miesnorn grobliu "CARDACICN' Kupres.ba. Dzenaza Ce se obaviri u eetvrtak. pr ijatelji i komsije ~ Tev hid ce se prouci [. unuk Dzenan. Sueeska.~igrallic. re naipovoljnije uslove za prijevoz umrlih iz ino· zemstva. Svakim dallom od 0-24 sata..:odosri u ulici Kerima Zaimovica br. snaha Esma. Hodzic. sinovi Adnan . unu~ad Senada. Adi. Delibasi«.. Pri ievoz obezb i[eden isp red kude zal(Jst i iZ u lice K. snahe Marij" i Anda. Smajlovic.. godi n i. Tararagic. om22 Duboko o. Samardzic.[ 533-763 tnOblreJ 00387 fa>< (0)61 131-788 00387 (0)33 233-06:. godln i. seprembra 2011.Obavjestavarno rodbinu. brarici i braticne. OZALOSCENI.hi. 25. OZALOSCENI: sinovi Bruno i Anton. godine u 56.. godine.i . dbina. 2011. sestra Behka Panjeta sa porodicom. Zukovic. zer Dusko. prijatelje i komsije da je nas dragi Sa rugom obaviestavamo rodbinu. prijatelje i komaiie da ie nas dragi BEGlJA KARUp.a.a\ldict Kadie. godiue u 10.. a ah iret u sri jed u. godini. 29.ja.2011. Mdo i os tala rodbi n ai prij arel] i Tevhid II! LJUBICA DUMANCIC. Kurd.. septernbra 2011.prijatelji ] komsi]c Tevhid de se prouciti istog dana LJ 14_00 sari 11 kuci :'. Kunoslc.00 sari iz katolicke kapele groblia "Bare" u Sarajevu. Bistrik do broja 8 Pokopno drustvo "Jedileri"· Sarajevo.nizaciju dzenaze n3 podrucju Kamona Sarajevo i Bosne i Herccgovine. Mesihovic. 2·8.. Bahrie. godine. Kapetanovic. 26.komb] . Prjjevoz 9~ezbiieden ispred Careve dzamiie sa polaskom u 13. Jasmin. ~va5tike Seyala i Zilha sa porcdjcama.45 sari. Glibo.! 00387 (0)33 447-122 = [nostraJ'>sLVO 0049(0) 16093427808 ~. OZALOSCENI RAHMETULLAIll . prijateljei poznanike da je naS dragi ZORAN . 2011.mo rodbinu. u 82. Sedad. u 78. ta 1.30 sati na Bakiiskom mezariu Falctiei 2. kao i 0. mnogobroina rc . septem bra 20 I 1_godi 11 e. Calic.kije. -62 u 15. d. Me~ mic. Aida. Magoda. 62/pr.I. Ferhatovic. Irnamovie. OZALOSCENI: sup ruga Hajriia. Hadlj. Dzinict Steta. O!!!oguCava buu. 27.00 sari.30 sari sa zaustavljanjern na . 6Jtrl • Ilidza.. u nepos.00 sari na gradskom groblju Vlakovo. Sehic. Cje10kllpna organizacija dzenaze (posIjednjeg ispracaja umrlog) obavlja se na jednom mjestu. fax. do grcbl ia in. 9. Besliia. bratici i braticne. POKOPNO DRUSTVO . ses[riti i sestricne. Dervie. Mehmedbego. kcerka Aid a. re ostala mnogobroina rodbina i prijatelji Tevhid ce se prouciri istog dana u 14. Kunda. ta[tlpara~ Rizv. do groblja i nazad. snahe Zibija i Mevla. Z. rod.zem 1j e. Hadziefendic.. unuke Sol mil) Axra. aet Scad! snahe Pas:) i Fikreta. Sehavdlc. a ukop ce se obaviti rsu dan u 15. Hajdarevic.Turbe sedam brace. te obirelii Karacic. septembra 20II. ul. Dzenaza ce se obaviti u petak. {)l>ll'l Dzenaza ce so obaviti u eervrtak. tel. porod ice Osmanagie. prij"teiji i komsije ce se proueiri isrog dana u 14. 29. gcdine. Dzenaza ce se obaviti ucetvrtak. S5/IV. supruga Izera. septemb ra 2011.3 im ovida br.. Grebovie. Nela. te osmla mnogobrojna rodbin. zaove MUll ira t f:'adi Ia sa pcrodicarn a~ te porodice K::IifUP."1. djeca Ehlimana i jusuf uauead Irma.'hdQscel1i nbavjestavamc rodbinc. Bnscali. 29. Kovacevic. KELI (MERO) SOKOLOVIC preselio na ahlrer u petak. Muiic~ Besevic. Vejzovic.'lll. Gaaovic. godine u 14. te porod ice Hambir. Had~ic. Avdi~. godin. unucad Stella i [osip. Corbo. zetSenad.ka Enisa. kvaliletnU i jednOStavnu orga. rod.KOMSIjE ALEJHI I PRIJATELJ! RAHMETEN VASIAH III Tuznim srcem [avliarno rodbini. Sliivo~ Subc.taj.coIi:L .00 sati na gradakorn mezari u Vlakovo. Mujezim}Vic. godini. Dzafcrspahie Dzomba. 033712 801.0 MEDZUS ISLAiMSKE Zi\)£DNIC£ SARAJEVO OSNOVANO 1923 Pokopno drustvo "BAKE]E"vrSi prevoz umrlih iz Zapadne Europe specijalnim pokopnim vozilima organjzuje dzenaze na teritoriji Bil-I. Dzenaza ce se cbaviti u cetvrta. Gerrnovic. Mesihovic. snob.30 sati u kuci '" 10".rednoj blizini tmlejbuske okremice na AuslIijskom trgu.I. praunucad Luka. Bistrik do hr. Paniera. Lasrro.1 S sari. djeverov i Ibro i Fad iI sa porod icama. 00387 (0)33 mob. prijatelje i komsije da je nai draw FIKRET (HASIM) OSMANAGIC preselio no ahiret u utorak. godine u 14. Beslagic. Valoder.30 sari na gradskorn groblju Vlakovo. ~IilraHusref'sa porodicom. do groblja i nazad. Toni i Marko. sin Almir sa poredicorn. 27. Zeri na i Ena.00 sari na gradskom grobliu Vlakevo. 71000 Sarajevo.ic.!. J. Ccric. 30. 9. u 83. Priievoz obezbiieden ispred kuce Z:alos~i iz ulice Envera Sehovica br. 035.. Varna dostupan telefon: 033 712-800. Secibovic. Cosic. Colpa. Madiid i Nerma. OZALOSCENI: slnovl Mufid i Ize t. 8..

Dknaza Ce se klanjsti u petak.201] . sestra Aisa sa porcdicorn.iian.prernaite so . "'''''tib Munevera sa porodicorn. ? ov.a draga . Din i Irnan. te porod ice Kolar.dis) z Duboko o2aloUeni obavjd. brarici i braricna. 30. priiatelie i ko msi j e da j e nas dragi ••• ZfI Duboko Duboko o"losceni d. gcdine u 20.e obaviti u "etvrtak. zet Pita Esad. septernbra 2011. Emi na. 27. prijateljima j komsijama de je nas dragi ANEL (ATIF) DUDAKOVIC preselio na ahiret u utorak.. Habjbovic. lspred Si n i3!1 begcve d~m. djecom Irmom i DeD!lisom~ porodic:e Bairic~ Brkic. J arovic. svekrva Kadrii. 9. RAHMETULLAHI ALEJHI RAHMETEN VASIAH OZALOSCENI: supruga Leila. Munev era . F. Ja. Cobodar. OZALO~CENI: porodi"".Bucal". IDRIZ .vamo rodbinu. RAHM. volj en.a Lalinske cuprije sa polaskom u 13. 2011. 2.e oba" iIi u ceIvrrak.priprernai'c so .. OZALOSCEN!: .. te porodice Sire-ic. Zuvdija i ~efkija sa porodicarna. a ukop ce se obaviti na miesnorn rnezarju u Terovu. 28. Talevic. Darnianovic.. Lindov. Dzenaza ce se odr."'_"''''.00 sari. Ami. bra Adem. 2011. --------" j komsiie POSLJEDNJI SELAM Dana 29. Dubcko ozalosceoi obaviestavamo rodbinu. sa uspmnim .. RAHMETULLAfIl ALEJHA RAHMETEN YASIAH '" j ocu 0 a!eg pri ja telj" AZIZ FAZLIC SEADUZIGI Molimo Dzennet Jacsmin. prijatelji i kornsiie Talic.arlijske dzarnije u Zenici u 16. un u ci Adn an A. 9fJ. MEDUNJANIN p reseli la na ahiret u urorak. te porod. Mujezinovic. kao i OSta.e prou6t. brat Jasmin i snaha Azra sa porcdicorn.inovi Ncrmin i Semir.ati na grad.(hadis) ozalosceni obavjestavamo rodbinu. Ie osrala broina rodbina i prij .n i A. godini. Nikontovic. RAHMETULLAHI l.. Dzenaza ce se klanjati u petak. poslije ikindije nama~. RAHM.__a ovaj trenu. i Febirn.8.. Osmanbegovlc. ret Halil. sep 'em b fa 20II.AH ttt Obavjestavarno rodbinu.2011. . kao i ost. je na!a draga ob aviestavamo rodbinu. godi n i.30 sali na rnez. Alii e D"r<e:leo:' 6_ Priievoz do mezaria i nazad obezbiieden. Orner· begovic~ Karabegovic~ Bratovic} Secerbego'llic. Prchid.30 sati.9. 201 J_ godine u 14_00 . "'"Ire N "".rhume' U 16_30 . kee. Priievoz obezbiieden ispred Carlijske dzamiie. snah. rod.00 soti na grodskom groblju Vl. unuci Ammar i Ismar.2011. Pilav. prijatelie i kornsiie da ie nasa draga Dana 28.57 . godin e. Kari6.ti.adosceni obavjesrrtvamQ rodbinn" p:ri.tak . kao i ostala rodbina i prijatelji Tevhid ALEJHA RAHMETEN u Ali-pasino] dzamiji. .j u Vlakavo.ADEM aUSUF) RESIC preselio na ahiret u utorak.rju Pogl~di -Kije_vo. ova] trenutak .Doric..a djecom Emi. 9. 30. sure /I1uhamed .s. DZenaz. bra t ioi S ala h ud in .za ovai [renumk .c i Al ii 0. Pita. da yam podari i vjeeni rahmer.00 sati u kuci fuloSli u ulici Trg heroia br. Jjev". navr!ava dragog se 2J godina od smni naseg EMINA (HASAN) KOLAR. rodbina i prijateli. te porodice Doric.a. gcdine posli]e dzume namaza u haremu Begove dzamiie. brat Murat sa porodicorn.. Zverotic. SaJija i "" Ram. brojn. Borcvae. Orner i Sam. 02:ALO~CENI: kcerke Sanda.len) Ben j am i. 9_ 2011.l.ibisic.ili istog daDa Ll kuc.autobusko:m sr<l!iali~tu kod 11ASPt auta. godine u 62_ godini. Kenan. Harun i N u dzei na. Edita i Dzenita. sesrra Hamzera sa porcdicorn. braca Kernal. godini. 9. te ostala 371-'". DURAKOVIC pre. Tevbid ce .i ni. 9. godine u 15. je na! dragi ob aviestavamo rodbinu. Terzp. godln e u l3_00 sari. gradskorn porcdicnci kuel u ulici 22.snica. Samardzic. porodice rodbina. kderi Munira i Fcrida.talosti: uL Slanjevac br. prija[e.na.elji Kuta . priiarelje i kornsije Sa ialo5:&u iavliamc rodbini.a polaskom u 14. 9. 2011.~ HodZit. sin Mudzahid.vljena 30. U kuCi me..(h.00 . godin e u 1600 sati ispred d~amiie u Kladnju.go~ dine 11 33. jen-va Zlatll sa djecom Dzemail. 27. 201 L gcdine posllie ikindlie namaza u glavno] dfamiji Kara Mustafe pate u Rudom. unucad Naida. komsiie i priiatelii RAHMETULLAHI ALEJHA RAHMETEN VASIAH '" AHMET (LATIF) SIRCIC presclio na ahiret u sriiedu.aiust~vljan. snahe MiThAd<l~ Ravijojla i Hairija. a ukop ce se obaviri u 14. u 70.aO. snaha Fnhra. a ukop de se obaviti u 16_30 sati [La poredicncm q>~zarju Parnice. zet Emir.! Kadrlspahic. Mu. Niiaz i Mirsad sa porodicama. 2011godine u 89. Medunjanin.ETULLAHI ALEJHl RAHMETEN VASl. N ikocevic. te os tala mnogobroina rodbina.kom meza. Oruc i osrala mnogobrolna rodblna. zet Se!ki j. s.30 5ali~ ul. polaskom u 15. Belko} Zolj. omc Radivo j. 2011.je. koo .. god. Dbenaza elC sc klanjat i u cetvrtak) 29. MohmoJolija..uprugl! Noj . 11%J. 29.pred druillvenog doma Hr... ce .priprernaite se . 9.I! OZALOSCENI: otac Atif.13brojna rodbina.tN Obaviestavamo rodbi n u i P ri [atel] e da je dana 27_ 9_ 2011_ godi ne preminula no!.elila n•• hiret U "riiedu. Eni sa .00 sali. Ganit. OZALOSCENI: kceri D:!emila i Meira. komiiie i prijatclji Tevhid Ce se proucilj istog dana u "anu rahmetIije u 14. Loni'orevi':' Spahic. 29. Ispratna dova ce se prouciti u Carsiiskoj dzamiii. bra! Rizah. brand isestriCi sa porodioama. i Yah ida. porodice Bektesevic. Kadrispahic. 9. Kii evo_ Prijevoz do mezarja i nazad obeo:bijeden i. Rami"". Komemoracija ce se odrzati u CelVrlak. 27. 9. Haris. Bunar.15 sali.pr. god...Rude.r... Marianovic. II: porodice Dlemar. Kanlic.2011. zet Adn an. u 66.a>ic. Orneragic.ra..rjz. snaha Zaklina.ali.kovo. komsije i prijatelji. prijatelii i komsiie Tevhid ce se prouciti istog dana u 15.ije u :poraUiujo a ukopat ee se na mezarju Kl ak • Cain iee u 14. i Mir7.2011. 20II. Muh>rem sa porodicama. Anela i s u pruga Zebra POSLJEDNJI POZDRAV prijareija .i ostala broju<l rodb. Haris. kcerke Ald.ske Ij epn 'e.jem na . Serifa i Sanlda.30 sari. dragog Allah. ".d. "-"I Amir. Neh podari Ii jepi . Nejra. 2011.9..c. mai VASIAH! l. D~vad. Polio. Balic. brat Alija~zaova Devla Kurtcvic. rod.tel. KuJelijn. prijaIelje da ie na. Ham. ko msije i prii . Tevbid Ce. . i'tog dan. punica i svastikesa porodicama. kcerka Bisera. rodb.l·!nd:r: Kcerk. Brackovic. 29. .9. priiarelje i kornsije OZAWSCENI: 'in La. djeverovi Husnija. . 9.!.. 20 II . Tevhid ce se prouciti istcg dana 13_00 'ali. ce hiIi ob. kcerka Aida. M. Ala. godin i. Halimki.. MehanoviC. 9_2011..ke Sellij.ruk. 29.00 sari na rnezarju Grlica brdo. LORA preselio na ahiret u srijedu.mla broina rodi"". Dzenne t i SVe dzene smn ne prekida ne lijec. torak J usuf. prijatelje na§ drag.begpvic. unucad Eda.dan .se prouc. Lejla i Aj'a. 29.00 sati.011.230-1nd1 . . rod. Forte. Bajrambasic. Puscul..rmin} " . blon ica b b.ic. 11. OZALOSCENl: supruga Zekira.Munir. i komsije da je LlLE JASAREVIC. Enes. sin Naris. Dura."<rime sa porodioa" rna. Sahran.30 sari na mezarju Bare. godini. zew..n" u 14. KADRISPAHIC preselila na ahiret u sriiedu. 29_ 9. godine u 76. 28_ 9. zaove Sadika..jardie i kom~iie da je n~ dr:igi sinn na~eg velikog HALID (MEHMED) DZEMAT preselio oa :ihiret U Li tQra-k. Karie.:' t i u celvrtak. 29. brali': Bojan. D zena.[ji i kom5tje 6l4.a LaIinske cupr. Mandai) Hodcvic.ic.n. NIKOLOVSKA 1964 . Mu.30 sari na rnezariu Grlica brdo. snaha Aida.koxic. 9.. godine u 70. maika Urniia. $uada i Zijada. godine u sali opcine Zenica u 9.IJ ce se a b "vi ri u cetvr tak.i rabmellij'e u l4.ce Res. FADIL (HAMZE) TALIC Dzenaza Ce se klanjati u cetvrtak. C"sic. Sna· he Medin. ses tr. Ral<ovic<l!_ AHMO KOVACEVIC. Nevzetai Vezirka sa porcdicarna. D zenaza AZEMINA (SERIF) DORIC. Met:iljev'ic. do. 28. go di ni.s. LagLJmdzija~ Hadhc} k. 20 11.n ~Emina. Dzenaza ce se obaviti u Cetvrtak. Cekic. Kapo. P. godine u 14. 2. Ce se prouciti iSIOg dana u 14. godini preselio ie na ahiret SANIJA (ISLJAM) BEKTESEVIC. unucad Nihad.ova Azemioa . unucad i praunucad. 7fX. rod. ~ukur~ Ele:zovic~ Cosic} Ra· m . braIifue i ". hral Sa!k(). Pindovlc" SijerCic. 42. Ce . OZALOSCENl: sinovi Muhamcd i Ferid.if.ETULLAHI ALEJH! RAHMETEN VASlAH ANEL DUDAKOVIC Porodice Kahrimanovic i Kulic "t .lve AndriC.. Fazlic. 9'. OZALOSCENl: suprug Mensyr.30 sati RAHMETULLAHI ALEJHI RAHMETEN YASIAH ttt Duboko o"losceni d..ina. 27_ 9_ 20t L godine u 8 S.Dnevnjavaz """.. godine u haremu C. Prijovoz do Vlakava i nll2ad obezbijeden . ul.(hadis) Duboko o. Alen Jijepi PoslOji Ijubav koju i tug:a koju vtijeme Ii dragi Allah di. Hurlc. godine u 16. .

t 061 398 565 J T..".9 t\'$l(rt- • Pro. l·sobni 2. ]XI"t. s[je. Oll 45! 778..Dje Srijedoi)\. Tol. • NAJI'OV01. l • M(ll. 001 519986 • Prodajem Q3J 616135 mjd. ruse'.kom. 002 173!9S • Insuuililm dakc i sm®me h: malema... kuglLcm: ''11ljk. radi mo 00 w_melji! do kmva .! 1 605 168 • Parker. + 387 0144Il5 71!11i • Prodmiem ~vajU:&-I~~"t.:jl<l'-'""T.lilul fr. Pavolinc.n~ kOOiI.lI.lte llS. Dolazim IlS edresu.. Tel. dcmirtiiu.. Tcl. f'O\<>li"O.ml5e! Od t. Tel. TH.d. 57 991 • Iskusr..o..55 c"""' . huhe..upujerT.ma} bri kel 5 KM.C1svc uz garanciiu..i rndi}vl nOl podrucju u. Tel. 1lL 061 809 763.443 l8S • i\kackm5ki i plilVlll konsal tillg i me-.S. 062569 483 • V~im prevoo. povo)jno.rljanje ~:lm i naUL Tel_ 061 1.)~ d.ke rnr. 033 toke".:Io.aife. 001 316 514 • Mcrle. .gle. 001 07') 77" OlH! 74SO • Pmrebna 391 friz<rka Tel. I I !Ol·Ind."". 062 216 • Prodsje sc rasaladna "Lu1M do i ormar 1000 KJ\1. Td.ve rnlacij •.. • r~trebnOl 02bi ljng '-enskn osob-. Tel.:Qg i e~i k:.CDCI n. T~1..Prodajt!m in~tidsk::r kJJljca 1 ['Jo6ill !.1vanje SGlILOYII posl. 061 l50) 688.Thimn _..gei &'11hidrouliku..\'.".. • Pmrebni :iI'..l BaI10\!"[ti ~g:a. N. prafl joe i is:pi_l'an jc svi h v t'· :s La lr.&lo samo u kcmpletu djer.. 06l 855 716 .niekcir. Dnevni avaz • Srarine pn)(bjem na Alifako\rctl! vic-ine.rtOi . T".\OJa.!! Ne!!pi".ok .JU """"'~ u=Ino. 061187 954 • SroJfLl:ske !.- • PQlrtbo:a dje-.cr sa iskuslvom izvodi (Ir). 03). moguenosl prZcn~ express ka:fc.s!er"nU za gcrj"~ i~'O kapilC..]narlJ.rom s:ve 'llTSte brn.4$tQ]~ IO$LOli_~novi rlilpu LOS1.. 700 • Presni mavanle sa video kasers. do J() godiDa.:!ic:ktll~ d<tkumen t~i. i m(lntim novi IL1Imj~tll1 kuhinir. stolar uredno. prirod. :Siln'lj'l. i lu rei) dt'~':a-... bD.dtn b r7.rofcs:LQ. r. 0611)9 507. let 051 sve rn- pakl'dmJ. .1J66 676091 ~ UJiiODU .adJt:!I na mC:l..ckuosLsIe. Obl11S·07S • D.cmcija pn.! ptlla:renJm .c-ij a 12 mjes. SHl. • Zid03I!jc-. laminate. 'I. t 11·484. • Kcram.. 062 ~ • .. Tel. Tol.151.sfc:brenog naki[a r.a posetnl- ce vidjeti ra" jf:s. 06ll7l Y .. Tel.::i ne 20 KA'ltm2_ Trakacs[c zilvjese 20 KM/m2.i .vljam sve vrste parkee i SipodOVII koo i posm-.00 KiI\ik= Tel. 61 254 0 II.e'rn..nc. tjpod~ lamlnarposravljamo. ..ad sa d~l'rl iz s. 061 j 12 126 j 002 135 067 f)~ p:akova.a [rX"~ire pogodnu i m kUil:lnje_ Oti~". II6. snlj. stJ.061 551 J66 • Prodajcm oprc:rnu Tel.. 001 31B zoo • Mot.lu:g~· uredoo Td.vke svih TV a'p~.000 Ijudi • Profesor njem:.iJ slaru i posrnvlj. 061 171 666. mood".1is: • M"Icr..tble Arbcirseeh. ill 002814>23 s • Dajcm m.. 06) 119 700 m::H~m~l. ild.ir.atifill1Q I kg ~ ZO fcnLng.ravi n...~ ~jOO«e bo. Tel.~ o::rilclresi_ ToL 061 855 4W. oo:s:ravnica dr1i l. il6] 244 562 • M'Ilzit. KI Ri3Y"'. 869 • Prodaiem isparweceza <Io+4. Cij ena SOil ug:rad.. Qdrt!sJt'~ je. ~rodaju s"'.. Tel. • Majsw:r povo[ino optai.ja 1.l_ 'IeL 06l 1. OG1 l33 078 nO~'" • J::ik-O brm i pOvoljrro kLL~"" Sli't! rndov-a.1i ~ or::r.Teol. 1il.• a.li.. !poreLa. sdenlce.. 06 I 606651..1W. ll:=i_ 002 20.. 00259.y. 033443 S85 • DipL profc:soriCi3 fr.st.: bespl.l O1p~iV3J1ie i [jJ uinwPr:Cii'" jl<l do!.r novi :PO ". oran). od 0. To!..cm • P'~_njc i pq. odliean Zo1 kilfite i slastlcamc. Ti!I .kusa t an..ilpi~plasira:njeka[~. furodi".:!!i!et'u1 INDO VRATA..n ~jmiJ i L!6:Qio rg2l! dO~!l:zim 1'121CIrt::$1.Uoistevamc tohilfe. Td. Tel. ii'NLm B ka''ll''rii" ll:I.0.v(J~ fJO~n (!Wn je t'fl. Tel.l. oolesnirn ~ nemocr.llm osobarniJ mj irnjilnjc: pclc-n:a:.maLike • Siil<'lj~'LI'O.T<I. Tel.tu :bll"l:.sn:dnjoSko!oc.5VC ifl~ i&·e'[(lCjne.o. S\-oloj:tCl de_ke. "'s1"'~i i pre. hi sWLiu U!nu liill_g 2.i j::.eni: diskus bcmij!1l gastritiS.>.pi ha~ n iJrnjc5fillj . g.l02 • Prod:aiem podp~lu~nc ~ur. 062 7250 J 01 • Kv:iliocmo vrilUl1W profesio1llilci .nj om.e~ n)lctne duiinc 70 em. 1e~.'~i popnl.. I'LA TN ENE S 5 I.f'oltQ. cokcvl merrlce 6S KM~ u.. 062 713 57') • In. Td.". Tel.la terenu.:Jk h-csp l:jl. ( Tel.la vt:ijedan i i.\lj_sinmje.'.:ul:madkt: ZIl OS[]{tV'CC. tl:J1lpijar p:romil!n.. 002569 483 • l_1'rf:'V(ll $IV2r1 . Tel. [bema).QS.llja suu-i.lJ"Illlcij.ogutnOSl surdijste 621 167 • Presf.l46 441. ZALUZlNE.:)m.t laminar a Tel. (DJ~dQ'l/a_ Najbolje platfrl:rti:! L5P ln ru l dolezak odma h.. kamen! 15-0 KM. Tol.kabilSc'[ih :il[\"W"i) po'\. 061 079 771. 989 803 • r~~j~m s!:olarske maSi_rte .ed. .oIe i dcsdoodjo.skog.alij:3. ugao 20 KNi] kau~ 10 KJ\'i~ Sarajevo.384--111 • Zobilre.41944 • Kirt:ry-&tmj~ ~n. vrlo prJyoljno. 062 4. ToI.ocdn. 061 500 037 l • Momak 3S g<><lina. 12 i 24 h.n.lr pelel'!a...vliam b!'\l.LNE IOU· AL ZAVjESE.O-Mo.ll:.~1. KtlliIol41 'repeD II·J:(] IG\L Si.. 4lQ·I11 • VOOoLi1Sm.ge rti:'ij:rl za kupcvi n u devi zne sredn jCJ. po pouehi radna srr_~ let 061 35..ni~e.. Alu i pvC tOlellle! le r'uie! pl:) nlt'l'!e rtflem c. rn~ dn.J [f'la :potJt. 0)61 I\'WW.-cij::l fi.061526205 • Grildevillsk.:>tvo) mok i stnmcima. l'CPLb~ i.li3 bih djc. • T. Tel. bol. is:kllS [VOin n_:Qro!lili lju i j cd.!Qdi povolinoS\'e mre reks~ 1H. plata 600 ElJf'3_ 1nfo tell:fuo OG2I569·224. 525 966 1el. ()61 928 :)35-~ OJ3· 2]9 761 • vrslm knmbi prevoz do 1. Tel.IlU.iSOrtii sa poP e""". pI8VCp. 002 j 27 5<5 k'Ir":B.061 580 122 . 003 189457 bll~n. Tel. Tel.1. retlITIa. 1~L06] 456 • Prodaitm m:asi ITU ~ llgOSlitcljskog !dern.'adi sy·!:!:\'f£Le Le:k.: spa.. Do.16H60.@e.m ill8D"llkcije iz ~n.tlje i!tlru~ .. Akc.l(dje C[~M koIe~ ~lC .:nil sa rad n in.i'lUl. mnlcrnillike ~ (l$oO~'te" srt=d_1l io!ko-lct:_1I=1.9df. djJ11(]Jruiki..gali (KI'.. (tlo 214369 J}ll • Smkl:ir mi sve vrste staklnrs.-.1u5Wf1j~ j k'lr'3lLfi"". Hrnsno. 061 S66- • O?l:riljna i Lldgo1i'llmi!r '..062 1)1 64l • Prod.~er!!: .epen. Tel.kvaliu:l.imrskc Tel. di:CJ bi. TRAKASTE AVjESE..ra po 00gm"Ocu.. I malYI.. Tel. . OOSUSt . Ugalj Krcka. Tel. Taene mleea.PIcrfiJer! I=I. zamjcllil kOD"cku:rf3 i OSt:aJ. Tel.cu U S...to · 6. ..gii..m • Kupujcm dionicc ool. 062173 iz 2_98 za i • Dnjcm insuukc:[..uJ.kog. 1. fro ilDCUS.s[ffi:lI~ -sa i nil njemacki i e.4 ml je ". Tel 061 m641 j • Bukova isci [epana dna (mole IJ vrcc::.844 djevojki1 ill mladic 073 974 Z<l • P-roda]e:m rekLju 11. 003 IB9 457 buregdZinicu.m <10 ~ ..4.] l-:--.:imski kaput.~ru'tatio:na.ri~ina.m:a."v. BLPROZORl.lOO~ .ko ill :s:tarlju knu l2Q 182 j • Himo [La~in1 :posao.-kf:ta S:!Ir bemaslncm uz garanciju. .en.]L"-C mrilve i mi~evt urrj~ta\l:ij_mo~ lOO % ~:r:!!!"<ija.kadna TI iq. 731 • Kombi pte'L-W: Ttii. iklti~ bt~::h k"'11'2!ilerno.sooif..1J61 '19750.. 061 357 461 Td. saniUlmLh Y""'aja i ptofupljcnja.da8 nudi usI.aICf ~ isJruslvom mt opr. PfCI. Vi'''. lajm. 061 I '>6 309 . 001 188 903 .:!l.3 .1~kr. 062 . Tel.i ~ mini ¢LLvar ill \J dr'".SlC DVD uz rn. ~rt?:lri 9f. magisrarske iii obrn uto."lis wravlFi' ..'Ci(la. 300 Kill.do.iia ~ bes:pl:aLllO uClan.agozi individuillilo po.uj p.::amje:r.-e k:wlil.".. • Voool.~uosicdc.033 209177 • Prodajem ugcsti [e. n~jm'll.4 b i WJdila donmCins. I1S i-si.Cuvili bib dii<teSkobl<oili Is.Gure DCUlSCb kemn lsse erforderlich furs tctefonicren. inslilncijc.:. Tel 061 367103 • Prod~lr.! • "Ihpetnr ..k nil adn::su be!ipbna n. takkem.2323. osnovcima instrukc:ijt Snrilieva Tel.066 620 ~l • Brusjm..mirtiju raangal u. :b'roj sarudnik!! jI'_. 1i~njc dC'kUDiUlSi3. [e. koch Km:kii komad drveni ugi!~ li. l'TT • Poircbnn d level ka od 18·25 god.vilrinu 1_. pos]avtma ·teL 06Z>91 l.l.4 063 497 216.DaI.C u rukc . 061 ~12 39{1: • Profescdca englcskcg i<zika da]e eesove i pre". kQrna~! :r."' kuhari<o.llSuukcije iz njema~kog cllg[eskog za osnO\-"CC j .. na]. Tel 066 136 120 . 063 352 400 • Prodaiem me[!!lnu c:i.J.r sepiha j KM·m. P=iE. 001 )44 800 • Pornxma zen!! 23 ruvanjc smrijc oso- .'Pj~pd:.li.clidbe~ O(h~ kab.·(~r:fSl-\'R srednioskojcana i studcntima..cb. S[alill raali.dA. Tel..3er'V~o_m i ptlkom. 0" Inlelektualne • Prnksor daj.Il:'iZ 1362:48 • IQSt-. Povoli"o. ozbHian i Vlij .. M~lni3 jf: u. sefldbc.ns-lu: proimC!d_ni~ ".o:t1i~ di(mj~! iqJl_ll't~ idol=!< "" ildr<stl odm:ili " FBi.::a Iljctcnjt tromooze . cstalc sa kirby usislveeem."'VQ. 002 %9 539 sLOlica i j I><. Tel .enje hr-za me. Oll 234 80S. dain) ~rati bilQ kabv pOS:loO_1el. fIii Zanatske • Vrlimo sc[.r.. lOO Ki\i. vel. illstrukcije iz crrg)~kog je~ika na pOdrutju Ca_pl~int'_ "fit 00:34·91 260 . b:aidarcDic: svth VI'S[I~ dmJ. 033456'505. 061740 11. 06] 7ry) 34G lli. 0 botlj t:!~ Kan d i~ Zallusi..a sa L5kustvom kOja bi I1idLI~ na prodaji .c lnstruk'cijc b.e zubn[h prolCZ3.77 18&..tar.nl."'1: upeve namj~~l!rja~ a u[edno imt!ujel"m.oo5i).a1'e·res[)}o • Prodi3jem mu!ki r.Q\o"Ci!1l:ii U! .icrne. rna] LerisaQje! $:UO'r"anje i osmli grmtc:vills1r. Cije:n<l.etnO. :a:nnirati.6·1..: pciV{!-ljn~ u5pjch 2lIgaIi1fl LO.i.bL~m i U . dobtl) oCU"Li'llti M u. 061 l30 176 • SiiIiljcvo..jli~ ~ dt'Jodiplo!'n("t' i posrd L~lomce.r~!..loj firmj ra. II Q20·1 N dz • A.&.c~intcxf""i.slobodno.vodsnJ~lle ~1lJ_~ bJ'7." a IJUt~pr..Il i hrana obcablledent...o.lo IJ'Olrcbn ~ ir.~ pI>" IX'dogo. 002 104226 • P['Qdajem irt'~'entarza Tel.poilI\ll..P.u-.l.ncijtl. sin tisajzera i sol feM.. leksoova..mc samoresemerin.dJl.·e.l::!l1! Garanr..Ljom. ~ Rcfen sle ues ae uu rer: 066 079 02l. 061 'rad 135145 • PoC'ttJne.-de. ins~l· TeL 061 566 odnr. 11024--1 n • HOlclu.nim proSl...~dna 1<1. rndi selj~ dbe. brae 1 vrlo pocolino..ire[!! 160CIlh ciic_na 350 KM._ ta~l'!. Iedil!! i.rebn-c: clvije ozbiline djC::'IlQike_lnfo rei..J~e ~flj~ statlOVS 1:sobni KM.PlandcllCj potrebne dvi..r. Zil r.. OO'IfQZ ~!Jtill cLjenii j)OV{l-linii.o pI'anj!: 61irna iiI.W.rasIilvniCil l8 dr1.[ . 'T~I-062 ! 039 05 • TV oid"" S<lVis.:i d)e~'Ojka:.I[.dOVit keo ~ pO$UvJi::rrrj.ret[m komhijem.I.. 06l <104997 iliQ70211 J76 • Vdim prr::voz.f!'O''01jfl.k. insm1acf.fl..z bern ijl: !ilu:dr. :i"USledTljoc. Konji<:.novin1~ poslov. Mob..l. 06fr 3.'Vtb predmem OS<OOVflelkole.'dfaju! sa :(.kih uslu- ukciieosnovdmat srcdnj<tkolcirna. Tel.+ I n....!~'!H 06144Q 6. Ribar 65.1]l pO~'oljn~J. 061 . VilNj5KB PVC I A L RO L ETN'E...a~ mi~mol~1 mrave.I!.a reh:abi600.nj:a.la Lrni:i JKI~CI §ofera... 14. iczib • Hi U'iO pc. Ugoo<itelj>lvo.'~ _platcrH). 062954 .:il ~L~C'_enj!! :sr.e pb6nj. 061.GLANZ"...ii\'kC'1 iJJslalac.pn!r\l'b will vn.~ i pomoe starim i bolesnlm.o".'T .2.h.orno i ~?{)ljilO.lrDje per-fLab.niCf:] :!I. 404 • Prodaf.Il Tel.l" Tel.Povcllno. Bukcva dr~'2 u svlm obllchea.. Tel.a bin dijeli:'~ KolO(h·'Orsta ·Iel. cTel.00 Ki\1.ampanjL::a.. 1'..815(147 frfQS[O·re.. 3bd!inici 0 cljevojke :r. 10...l LmaViIIIJ SOl video 1rnsct:a otrr..l u . Rail.m zidne stare 5o!iItQ1.mbd. 1nc.]I<>do~". TeL061119453 • Komhi ·pWf'OZ. Tel.. 06l9iO j po.1_ T~I_ 61 5 ~ 9Ill • Cuva.Ako vam ie pouebna I:'<tdni:ca da vam tisti po KLtCama j d. Tel. lijeslO.. 061 4l& 181 • Vr'Simo presvLate_nje i pcrprnvku :svih Vrs'~ Ilsmjdiu:t.lr i [i. Tel. pu mlkil s. pesea . · dc sDimanjc :s:-..ajem ras.'Oj¥~ & rnd u saIj rul pOsIuZi''llIlju."n..1571 A.5 072 • l)il.I..45 sddda.. Sarajevo.a posluZi. • PrnYim S"r~ vrSI.~.strukc-ijc i.7 os""" Tht 061 518 589 iii s:[~re osolx.lLr. OJ3 0149 4l1i • Cuwl:l bilt di-ocu imam dooro bikllSt'lo. 062 'i71 on SClJ'U d~~u s. 061491612 sa- "''''I'Il. (cij<pan. Can n.ki pedo.1.IDic pnsrcliirr..bans. • MIKADO· VRATJ\.'O".c....! kcva drva • MitarbcitCf gcsuch t Skylilll: Marketing 0.c-m profesion'iltnj LLgosutclj:i· ki ~Tl~le:(lQrnat i ~pump"'?.P8 54! boj~ Ijclnih SO Ki'l."ciju.(lStQg orp::rd21::.l~I:u:!. • O.u b I.K]. {~ pcmoc crxcr ~zrade' sc· miniH'5kih.dn.~IllVaml) ~h. NMKVi\LITIITNIjE ALUMlNIjSKE 2ALUZlNE:lO KM.raLL.evLO'. Tel. 3·:so. Plam 750 KM ptU5: so. bukcvl brlkerl I gO KJ\i.isrlI~::r_tr. Tet Ol'] 557 no .meZl j dijeloW' ZlI golfil fcdin1cu.ilil .e djevojke Z!3 us.tLitnO pclJ:ebn.cga vi pOidlt-c. peskune l cle.micltai~ od~'07.ilJ. lakiram.: pumika scl id~ kQm. 001 5lJ l 1 m kL1)66745991 u.te pntnje i iSpt!1lliie SYih 'a'TSt:..34 200 • Bruslm.mje u NedhLriCilM.. T<I.lnski Lq'JrolVljaO :?a sve mild::~lV ap::!1'21:!L 'lel. ~.Jd.e\i1o i vdo p:Jvtrlin(."I="ToLCl. 033 657 038.ic::r • AKCIjA: Bukov. in'lam 4:5 g. OGI214 579 • Prcdaem vhafon zvuk koj~ lijeCi za 200 KJ\\~ star gcdi I'll dana :slabo korisrcn. rcda!lo!. i 062 . 06) 148 04l.e i.iI'iO_ -~].ra'ii.jllino i1XCS!e.efi_loIsno un. Do la.las danas • Super .7 • Kupu:jern HAJMlONHv\ trrU Qd. s. TEL... Tel.rubija~ n..""'. Adresa SEalIDWnla Sam~1.di m~ Ie u izrndi lckd. dav~mjc in~ti~ '[cr'.! Moo.]9SlI001 • Prodsjcrn pclovni dobro OOlv1mi VUr nen t Cilim .polka.Sl gan311c.!j '0"afika] odr!. • PttttebIli3 rndniCil zanuJ c. Tel. odvoa kabnsrih stvari povofino 5OJ.vih sprasinskcm Tel.mie.l. 061 079 om (. dol'avnj" "'~I.pa .l-cta_ J ~:ptatii odm. Tel. • P!icni. pe_nz.:sm parkru. clol~J.~j~vi.[i'k. m 8.e "" . 20 11_ U prodaj i S.:reclzno iSll.i!.t-ovc i. ll~dl.Td...com. Tel. di cnlca firmi.e.sreklece ~'nr-u. TclOGI 200 894.aI~rir..\1esno. s'Vc 'Vf5iU~ prevOZ<L. Tel..drf. podol'a. T. 06 I III 447. ToE.l TeL061 W5 2~ 10.rs. 1016l-1 N~z va miis ina {Gore: nj c~ ~l N i'!.Ispjehto. posude bakereo i sl. 052 215499 ~ • Kombi prt'voz llarni~t3~ 5Chd~ . 20 Miuu'" bejtes.rt!odaiem kn~ki koslLm.anje do 300 sr. TeL0615tIB komo~-2O Vas mali og.~kc kozrnetikc.c:m i. p_ Tc:I.SCfo· i rnon~ c:1.I'rodajcm ldimu II ~\ci"". PANE.iLI.tiam sv(: ~TI'tc frilidall: j :r:a'" sbhld_nib t. Tel. 061 !lli7 075 • Himo po!JtrebiiIJ IiIdnkk/cti 5iil Lsku~ :5lVo. posui. Tel. U!..""" Tel..(J KM.ml00 IG\\ + ". 003 468 613 I.30 m.'_lmrnpju".j il~Urt. PVC TEL.t 062 • Ag. 061 101 &4(1.allru (. 126·1 11 • A.1 m.ge kt.kr~ O'1OVil podova.C u ku6ima.. imam dugogodB.1 rncull(l.:'f. Tcl. Z:l [Jj-eCI!I in ve I ida U' Li ubi ni. ie-t..rLi ku L:$l dan.rjege s:[mm.-e-]Xl PQVQljrr Lm n~ma..radbi} rodc:millJlii i sv..".IIJ.~ ro.na13 sa garnncijom.presv1i'lcimo 5. C ka'cguri.n.. kovanih!ank ". sve 'r/t'. Rje!..Iijc sa gara5lctjom radimcr termo-fil"du.10" b= i povoljno. 6.amkog fe2ika. bc:spt!una. Cijcnr. 1474·1 " • Pizzeri.rn. • Dalem lnstrukeile 12 hemlie i Eizik~ ra- • Prevodlm dlplomske. 874 • Brnvnr ..1 • P~icrrr.. 001911 100 vrsre . Ol3 272 4SO • Pi"Qdaje:rp ~ilpe!a:t$t.rfesiolual!1o. • Kupuiern swenire saralevske Olimpij:a. poc!m.:3 00 m.. Gjcla violina. Q61 184 '196.!I bCl:5.ui_!1~pOl. molkc.venikill1l4 rip Q)me! 8 irtta.Perroncin i 3Dkg. 06) 100 II).aj'oe.80. i ]1lflli.001 18&4·10 • Bra~rSke :r.I:IOQv. pand parkcre 300.k..r-. IIIQgu6: i d(llL~'O'L"O i1.0 4 KJ\l TiI..21 • ~rers.". gclenLk· re. 061156968 engtt=:$l.rijanje. cflena ' 50 KM. __Tel.ii:Zni.n .. 002699 66! l • l\:r:sl:il.lm:Ik Oit kuCnu ildn:s:u:.'l'rti iii 1>0>. i do 3 mie5CCii llvilIJ grnniCil 'O BjH_ U\~el. • tistim lmee i pos:lu'l"fte 061. 03l 6l{1~24 .t'Sk~ kIlO i r.h.Fl-C:rri.. m_ • P"rod.tvo".".!. V!:IiC. Sarajevo: .r..n:1u: us1r.lj:ilk:u opremu: ~_rik.skrcIl:.. 002356 III ~(O 1M 772 • R~q.i! lval Lre1:r.ge kvalitetno. • fumilknJ os.mlktJ 1O't!rl.n:a ~Led. 14)5·) 11 no. 061 224 60 I • Daiem instru k(:ij. zggrijev.blanim Tel.a vmm mdi u birim· m<1nam"'.e daje ins!t- • Kombi prevoz povotlno. 586 472 vaS. Tel 062 83Ql)S • J\'U~r:1j.vm'Skih .I Stan.061 135>48.{!.a iJ'!iSlalacij~! l~[i tx~l~~ S\"e l. 06l 124 lOI "im .r: instn. ooti~nom.s brusili~konl3kt.P<lOr· 1m>. Of! l • Milnja flema.re'lloz do rodnjc: besptaItIJl.nalm. do'''. iuscna.I 002111200 ml.(}'I. piocrira Rm .eru. OJl 660 767. IQOld T(lwn<l' Ila B. korpi t brn~nih drugih proisvoda pl~termg Il(lmjcirsjs_ P~w(r-ljrw.dt<se. !}l3 l72 450 • .olatim r:ra ath- 5S1. 112l7·INd~ • . Td.].or· apski jo>ik.Clii!:ine 3..-~ TS na p. KO!lc::r r. lakiVf'SLe parketa....nro.HL bnJ_k'Qrtc. T~I.-· ..gog daic cesovc iz klavlra. 061 67Q 06g.1.. mlz.O:S:igui1<L Tel. TRAKilSTE.I~kog iezi.c:H!! i4ip.o:rim4~ S ....ivc. m i~ ni DVjI mm na DVD.ieerm'U!- US 306 l64164. "'0.er.ngleski jexik) lek m· ra bos.!r BAi\YI 524 TD. TeL 00 I 098 579.:!i i t.e iz englcskog odr$Sl~ i ueeni ke.f29 god "reoIJ. 061278188'.d~nil doidiliil 5:il iskusl"''Om. Td. zidova i guraza. 11119·1 Ndt • N:Jj~mvoljllijc i ll~jh~litc(f. pl...v. pti5l. i1:1a:t-Tr:.W.gles. Z Y<lti od 10 do 10 '''.SIS. cijcna.m:] IJ L C i iSKU'5l\'Clrn I..r.H i RS.. Tel. j>OS:lQ... rtO\'Canict' i (IS(K-10.]s 244m 473 it: m:atr.:360 em.I S-pO. OJJ 6J() J3l.l. 061214 405 • Kupu.:UII tJ~ zrr. 1<1.ov P'J mieri. Tel 001144183 • KomhipR:voz plJi:niJ(a.~ Yr5re kuenog i kanecla.ka'bci:swg o1p~d~j obeii:b_ .cijon.lti~ . rame cdfterc. IOl34-!Nti< • Da.t. raane robe jl<lcijoloi 8[H 0-2411.reIl. bancvidki "galj (kccka..11>_ • P11~lmil VKV IDslnJklW 1.".IOOkvado" 404 sei :?II.C (mole i nclspravne). n do"'" Ij. klima u:rcda. T<i. Tel.t~ :{. Tel. 6.mj. Tel. 033 117450 • Profcso.vue • Pro..m za tad Fast rOQdu 'n:9 Ciglena~ m.:n9.WI u.rn. Tel.. 001 200 546 • OIDilJnm :renll e.::1rog jczi_Im uspjcSno daj~ Lns~rukcije Lti!enitirpa i od~:5"lim osobama. 001 51l..033..[tl Tel. T<U)61.a TV apaTal:. • :s c:r'l. Td.t!rjem ill ['e..lJP_ NjeItIIlCk:I brada. W_ -06J 609 947 • B::s:pen: za hidru-termc lzolBt:ije.3 • Ptr'[~b.i~ monlidtJ.! Td. 061 • Profesor. llam ~'C: Qk:pc.001 91'iM9 "a.mcrrnpadl"Bni na. jO. kl'lll.mwskog d.! devizrm ~tednju~ ob\'t:Zoicc diQnicc~ ocH..3 704 iii 061 l05906 • i\gttlciia Meka . slImju sa svim prikljlJ¢nirn eJ¢Uj. • Prod:3jc:m cljcCiji iiU tic nii b:at-c:rij~ 310)KM.c. \'T- !]:II.11 • VELIKA AKCljA do I.1<1.:biljru ~ ToL06l 140 648 J tm2i ~ i:skll- • P!'t.n~.. 00.062 m • Thpctar .u.!Z ~"l~Ilr:. angina pck. z.~ . Tel.. • K.m· lalne i p:. 6~ 167.ra.Uu6:.Ispl:!t:1 odm:ili.orn. g~ner.t.rn.:og dnjoSkolce.[ol ic:tl n."ino Caj!Gl..riA kk~~ kotekl~ br':iIDp. aubceeTel. Po\'OljnQ i Io.1<0'" i(l$ru)VruL T<L06..jh i doJ..surcpor f~dc 53 !lIt!im iii _ mareriiaken..k~ i kllji1.1.()62 l!)j S 12 • Rcsto~f. DQlaza.criltcn. 06] ..ij~ ~ tcgalizadiu objeka_ta.dli .u::rebt121 ped:)f. Tel. bojlcr. l'rij.ro i pO'I''Oljno 'OOS1:a .~ oil<2bij«len.mvf. 063 635 017 • P:n. Pla. Td. j. 1072·1 " cllcpaun. bmseo]c. komode.DubilJSkQ usis. bilo kak<l\' posao dn rildi.. brusirnn lakiramc.milgLs~k. VCCOO <100.06117H.i biom~lrijsk! pasool i poo'j"j_d:.j mj<ri . T<1. "'". '1!r 061309 800 llsJtI~>e p.oo ttl rnsbladml "'1trinu l. liiltinskog i ~p. 061 TeL "'".rrt'iii:llne. dugogodil.. djl1:f. VAN]SKE ROLETNE.3 pawljno.aj'ern tmrura sotarlj Td.5 KM.n ~u SA kant_ peb[1.'~lVfinja~ odS""" BiH.. n~e1ro· in) p. • Et.kcij~ pi&: lr:kI'i:teJ sem Lr. TeL j Tol.Tel. po&t:wljamo 5'0'(: 'LTste panel paekeea.lYO-_ T(!I.avanje.nje i:d::u. fusjo:l"jem\~Jru II. euvm:rje na .__1<1.m pij.! J6l • Noi Zil kro~n~ lcl::st. • "l'ARTY· PIZZA" S_ G_ ..1lD:Jjmliuiem vic-nCm_iru boj:J:.a uzgara.l. r-!!\ns f!(IU'~r.8 i lsCP..JngijC:lla« najpm1oljnij1C dublnsko us.ra \'nl..rm~_ llisoni I m2/1 KM.. kaserera.h u FBiH i RS. _ ." i. a5'i S44 160 r..Oll2l9761. 061 w.0. OG2 073 760 1m J '"liS".061 50)1 401. 06l13945l • RJlSPRODAj A OGREVA . Tel. Tel.d3Ui!l i tura"..'r.tl:ntr.njc mOO no malJ1:Jru.Jsl LLg.a."'. 033 443585 • Agetlrija Arka...061135 229 jz Iljemil~~og i OS.\:ikc n:ti Al_ pOljl.skog.~&ulllOtlu· binskc u:s~vomjc 61trna. 062 117 905 il:a~t:' • Kerattr instrukdJc rejPj ka za Tel.. kv"h.im i latir-arn. Tol.it'a. I1J97·INdz l • Prodsja poiiesrersk.eg ~n!!~n~ .tir.. Ciit=na 15-0 KM garancija na g:orovrild. cirkWaciia. Silrnjevo Tel. J • Prodajern 'lomascv Oil L6ut miilo k.rtj.1":.. '''"'''''j» 211"._oji= be< pO- 7524(14 • Prodaj.iL':u pre-p<trniOll 47 "cprni dorn"i vofujaci ) 1·1'i KM.c sm~ nudim pos30 [rgovac-ke pouClL!:(:.Do Lsk 1J$t. U 00IiCIJm0 SE~nju. 061 g29 108 i 061 862 &71.IiNnil 46. 819700 <n~~'lx>i._ drng" T. Tel.. 45-9539 Ostalo • U nedos.=. 65-3 454 .e lromoo. Toe!.e. • CenU<Jlno g.j ire- -n:1..j ~1l. pos~uj~mo ljepila.00 I 788 {176 • Prodnjem 6.-es::r ~ S(rbl~<l". Oll 767·995.JN!jE.". Firma .J1:su'llkcl· ~ ll1.' LD Monrencgro.l«:ije:.-'OljilOt radn_:a s. lllko.a ktilIDldzi~ rani m kornbiicm VoJk!.4.mieStB~ . 061 818 391 e Parkcr pcsmvlianlc. tcr.!.. 00 Il26 064 z:. mig:n:· o::r (gIJh'obolja1 i~ija~ skol i~ (krLva ki<'rna).ihlrr..i)66 'j65 901 • Ozbi1j:[UJ 1cn:a p-azi~ bi :sW'iiu g~ ~-pOO\r.:idm'l. . Td.I.r.. 061 ~g 111 • BrnvlIr rndi ogrnd~ kapifc.. 0611.UIi-2J IG\\ jl<l""Y sa prij<V<>ZQm. HARMONIKA 011/6'iS·600. I!9'J 4U • ExfJ1!l frili.l$potr. 061 0i3 369 usl..VDm iii vn~em Slilnu.:rrt-t!1t $tudir.apijc 501 bol 1lC5UJie! Ako hi$'[e :t2d_Qvolj:n ioolol)r)rk['Ji SI. mJimo 1-::va1[I~llo i po~'Qljflo w: garnnciju. Tel.1)'i. 062 3S2 352 i • Postavtiem osrale '!. Tel.enlirn!l .Fcstgehalt 9OO-I_.-::r.9je . Tel.:a I:9d 'u biUcik" BBl pomn. • MladQj ooobi ..o'Q:.~.[h inrbill~duiin. 061 191 566..ji . 062 55B 574.. C::isLi. 002149011 .=li. bcrja erne.a!1 lJirx.lIi.Cjjo:m.Z. OG1 ". ll:I. Tel.woj on !0582·INti< • Cuva. [>OV<lljDO..eg..maIike. lLJV!!II!!bi dj=.• Elcl<wi".15 t$ • TV SERVIS I. Tel.0«1""..a 1m~i taion:.i fum:t iZ'o'Odi Svc: mt'ctadO"'iil. Tel 061. 061 Be 541 ciie- • D~jcm.kUSTVO nil murcrl.:rn~ ob"o.pgovoru.d. ..-""". ll:I OJ3 203 001 fumojom onslcsl<i. m ikadobb .-el_iki.]j.j]jlmrM i j -potreblla I"t't:t'pda nerk~1I pokl j DO rad. Tel. Tol..rgan.-jj~i']:3 pOvolffl.rim:a n:a:6: ro'o.. odrnv.J)j~m lTr~inLi' ZlI prkn~ kaf('~ L!. NE KRADEM'!'l T<I. 00 I Wll107 • Prndajem. 1<1.5~ namje!. T. 061 753 962 • Kombi prtvollJamieSb!i:. 1I. 063 011 634 • Poln':b. ROLETNE I VRA Til.t'k-a) drveni 85 KM. prosm_t:a O:fui~ro:J i od_gow')m::r sam i pO:SicJuj~m is. Td 061 005 m • ~miljo:rdinll. • Prcdaiem v[o:lii1U s:a ko..-'O.ne.oli~ rQtelj~d~je~ srolova.ra 8.L. (0140)8 SIS • ~::rjilSI.. 36/38:.cc stalii d. K "ilH(c:t zugamIHO· \'aD..clirn im.i To.. 06l m4l4 • Popl'iJv. 00] Lrashla4...rj ped. kUCnog IjubimCia_ CijC:lla po satu i d. ll.n".cavaf.

1)['Qd'a. presc.."Ni. povolino.. V r.osg076 more ..iu i d\'8 L~iba 6.CIII kamin ~ CI1JlJ:m grijanic Air" 11 I<w 600 KM. 1~1_ 061181450 . Tel... 54 m:2 ll. 26.d. ~ no 00rcstJ.~ mrmu parkin& b. 061 681i Z3_ 724611 676.". 2 "'C] """'.. r. 013 665-'119 • PtOOajem.g obi.aApoklilin u Namjestaj • Proda.iJjni .. :Iwhini'4 Jcuj)aulo. dogovoru. Tcl.Cf'• hd:J~m pOS10vi":!i [ik uz mo". docfutM """""'" cr· ~("VO mjclaci1 Ic:llr. To!.a m.je_m psta bLci!<la m'l..ampion B~.::LXI N_ po::roril. ... Drulina!'ttl.g IS m..u.tleje.6011 kcmada. Fcrhil~ diii.' KlIpo'ujem:5lart' hiem.rl~ papiri u.~ orreara. 062982 313 l6.e\l'J'I. 6.lzdaj.em:nom ga~!'1l 20 m2 Tol. SV~infonru:mice nil (d: 062 33413.. • A traktivan poslcvni peosror 64 mz. .pirt".mor<: 160 KM. Tcl. Tcl.!m pnslo.. 061 763 i • Prod&it'tn Xlx»L .em posi.) • fJrodajem i:1am'ionik". "r'00da t Slnlj2i 1. 061405414 Tcl.m .m Td061 moos.. Thl.. • Prodalem vikend ktlctl 60 m2. m1l1iifIU "..aj~!1l prezore t 2O.li':m.2 CD )50 l(M .000il !ot TeL 013451 K pn)dafem ] 1.[\Dv(!I_ Vrami- Poslovni prostori • ProdajernQ pO\'Ql. 0031.H + ca.iem pI. fuvol jno.I .lS"ki i ~oski u odJ.o.._ Td.37.000Ml.ljno i1.l pcrad do 70 j~i~ pcgadno za domactnsrva."06:ljak 600 ktm"L m~ Ujj~ lIe-""""""vilo:ndi<o.""".lp-aVCiJ.. "" f!tedmete: od Ji'Ja'tl!l! Ji. 00 I 338 893 _ Prod.pcvctlno.1'iic kril?(: i suti· il:!iJ\ifti kat} nO" 120 Kj\1.. um:lfl~od.. ThL 061 151 107 • Proda~ mod.-c.riLk.. Prodsiem r":Woljf'tO.' Prodojern l":3S1lU aenad I'OIVilPcrn stntadva I1lj~ ~'ijcn.1=1<.".:9 Zvor.. 17.c m.1irima. 200 KAt Td ..lja:Ja Olr:il pcN(Iljp:i. 061 103 OIID • Produjern poslovni p. 061 .li dOg<lvrn".854 294 j ..mr=IOOI20i~ vrma 71l 210 pccofino. 00 I • lzdilje. Tel."O 111_ Ci ic. AF 7>-30(1 (15""".01_033ll74460_ N_ Zemljista • Mid~ia.i<o.e krl"" po . ~ju u do- 061210 347 TeL • S:.000 !rom. n.. hr. 062 ""liCine 140 i 150 j.a m2 565 • Rakovica. 06243<1290 • Izd~jcm pm:lo\'lli prmt:vr u. oprntm.Tel.n.hin no KM.! rnp!.o '2 km! do $elY G~oi. sa d. k:lblov>1<>. 1e:t. 002 :>n 670 • Prodalem lnkubaior pofuaummatskj za r.me:rl't.kLiw AF 28·80 Masine . 1~~1.gmcbb I-ooa.ic.. • Polo'lr"an crijep SiJ:m 211303 • Prodaicm u~ 1.\SlIn~p ~I~ poslovea i poliepri vrcd.vni pnmot lI_ TiKWOj. KO'L<ClCl. 066 842-<04 u Neurnu oonru.. U). [162194 556. 061 l56 309 • Procl_. U""l ss'~h i JIl_an~ nt'- .cm pee.1. 061677 806 j • PriJ>do.. Tel.ros'rui .iLJn:3.r nudi usluge ..norn iii ft'i~imn~ JI.I[LII).Skll inaliiilu ~ .) pogpdnj za stanove. Ol3 534 992 • Knu~ Z fute_tie:.aatb ~tj.5 082 • Vikgrad nWllil =I.063 189 457 proStoT • Orebi~! .].:ndfM'SB~ !. T~I.u~ p(.Cm ~ae:l!lad n.061516910 • U 11u'Ji ie:(~i:no prod.oJjern 1V Sarn:s..:100 ..nm. Ci· M"J.lieo hr..vid".t::l\~ snimai ::!IP"U. srola. 061 150 m .~eTd_061 211 #1 • Ptod. i3ftl!unanc: u centro N em· • ". 061 11<<10".14 • Prodajem pOlQ'lr-'an nml.] n-ffil firodaje:r:n po~'"O.001109n2 • Prodajcm ru.. . "'" bl. Svaki dan vaSi oglasi izlaze na tri strane.akarska • ..3.I'I/Ca krmarn iz 'ITnu· n.."nia· 3 djda P. 033 ~ 13 Lri d'll~ • Rdi~'lr'"O • RjeCiCOl.OI\I414824 .TcI.jj • Pus. ravniea. 'ill.. rolcrnam" uvea . kompotle. I . Simcn.m n.lice 100 KM.rl[)~ • BrijetCe. Mark<!. 70 KM.e Orii"!SK. Simin Gaj 211 prodaicm Tcl. :$U q(:'2-!l]Or:a..3.121. 061 207 921 • Op!~illi'! Trn(. iEipRrl'mMI! i poglooom na so- 788 076 16t)KM -m 001 ido~ Td.~~Iia. rovlli e'krr • SPOl'(:[ nil drva sn d'l.-odil.se.em nov kilue.i na pikbe. ~L O~3- !Pri:z. Tel. • P~jcrn pctoveu crijep vinkovci 1.a.gaO. nc."".:n\n.""jcm.l.i kV1t-d~ttii~ SOlI.o Tcl. Tel.ovoTU.ll:i. 70 • Prodaic:m frU. 400 m2l..! iu 'iikQh.. Thl. 53liiqJim dm.J8i (na film) pt'(I(.iJ.dj.01\2649918 06] 171611 .lJ 9~9 dllip uz • R~d3\'iI) pl~C' 2.. Tel.cni.S3lijqlim dizij~ go '" oW KM_ ~ lzrndy Tel. 00 roW Iclj . CIje'JJ.e:seci sa p.] ~ IJ!etOIJ i eslri1i JOOl.a sa be[d di>k:I. Ivo Andril. T~I.\dJlo« i dva r'. voo.a" DC" bJmJJj. "Iel.. 061 911 l34 I <Ill. 061 70 l 3<87 • Prodaje se porpuno oprernlj~n fusl food sa koroplc:tuim m''t'nUirom {obielb:u 'privr-eme. papiri kuta ea y_redJ.l) m bi. 062 sa ~.9 • PrC>d~it:m El-daroh. I !!<!d Tol.1 Bi:n..tIiem remlju 1. 063 71551)9.:. ~.lQ(iledi~ knji£:r. cbje "Jan". vodn.ra.:a ::iUlQrnobil is:l~ ..!. p~9 00..l~ pl1:ko pUla !)1.IW9lj.~tiIom. 065 • P'rooil.'<0.3. Q62 JSi 900 Zil sOCtiu :-:a. . TeI_061 618483 • Proda~ 8m za stani lmis:n.50 m2..tavnist'LfO i1i ordinadju.1J. 9.. 063 488 S7Z .den.rostor IlR Vrarnm . od gtavDe ce5[e koj'a ide Tr· nQVQ uda!je:n.Pr<KI. KtlCa (..' Cetve_role:zilj n i . T.I..._ • NelJm~ izdgiem(}~panmgile i~. Sarajevo.!_ Tel.!_ib:JJ krtrlHT!1(!1 'trHf.~ i~'wi r:it jekc su SO r:o udaI.062 154 960 . 00385 'II 8S0 hmsjmljuje:m dWj. 061 10llll3..m 7. 061 156 881i 1.a. Td.• Neum] crnmrJ. 9 E apanmanc: 1 sobe po ow1 Tel. nalli"" T<I. ~uzim{l sred~nl ulictJ 1~ Ir. bHzu mora.066 899 422 Ba>C:!ri.msa d'l'S obje.. Tel.'h07 R sa p.. 4.100m O!sl:a riid. Tel.. Tol.Iilm mill"". D<ooviCi..lv'O-Fcd~ni~"'ii~prot. • NCllrn povoljni ilpiHtImDi :s pogl . Tel. 06] 412 5>8. T<1.. ~ncij~ s:raI..Tel. OtIC !. Tel.." <5... • P I'odajern ~"" Ostalo P J ilysuuion \IogoI!C:l.siranje rn~uJ1.lado-vin::!l! super :PO\l'Qlj:no_ ·Tel.!JIJj~..C'_ V)3$Oilr.ti~ izdajc:m.ustrijSil<a. Tel 624 810 • l)n)dafem • Prodaien dva ocevana le'. 'trui •. Tot. klopnrei A<r<><lromn.p'pL'. od sril:a 800 m~L m.. po <log..10> p. Tel.. 061 583708 Nif'um: • PrQtlaje::m ~mlii~!e.. 150 KlIt Ml"" ..Tt=.!$~ i.-·doo. :r.e _ Izd:li<m proslor :ro ml pogOO:m '" k:llt'ic.ltog I~I. I.I". spa~'B~U he. 4 k. TeLOOl87 l5 • Prodaje.ajem novi E'nll!t.ern.d::a i d~1 rm j za f8mil_jju~ dodhe kod n. parl. T-cl. 11l~fOtCi{.]joo.. porJdo&.]. Td.. 062. 500 m od ~"n:la Bu:n. mufjak sa pupirtma.ne. namj'ClJe.proda.Bi:ern t::. 030/1184.. 'Ttl 062 12. 101. • Protbje_m d Iii'! du numa pL~ ~ put. ugr3dnjom . 063 684 488.Tel.mJ • Pro::l.lII..ko1Cl. T-it.55 30 KM.a \~!>e111lmjena Te. Tel.1.as. malo korB. ... ll:i.. PQ'?~~iI10 Tel. pr<KI'jo'" 1_935OIl..e. 061 288 mtu • lzcfujcm plac nil Smpu na . Tel. ".askI9lil::!lni... in""".(I65 >%4Q..~!i:rrull koriUclJ kompjute:r sa i nO'\' plaY' suuion_1ef.[0n jen 17.('00 jXI- Kahi nie. Izdajom poslovni PI'OSWf 60 m2:s.em • Prod:liem p. 0.j~i" poj::!lCalo FctLcler '.l.arakmj. Tel. 061 700 863 ". cdmah usdjj~ I>'. 10l 061 4)353 E kci. Titl.Prod'iem . 06:1. Vr.110 • 9 mada. Grad.".l)"'Wj.. • _Ptod. Tol. i bJ .ren.n Ml rw[1.361 160 • Prodajem OCUVilD b eacn i leza] ~. nova .litu mora.a Ane}.' K vri:i"" Bill" s'lie?ove ooje.rta 36 Tel. T.0027&8739.e.:alijattskm 1.III! IJrbanlsdeka.jem dw kimoo::!l ~ !ckwlu1o • 'Fm:oopar.m nov bc[uilJ5ki vibrutor sa dvijc igle ZB ber.~ . Poru"'kog !:. Pripovijed.. 063 323 063.". {n. porod asihlrnog pUl" za Vranjcvire. pressor na Dcbrinii 51 300 l(M_l"!1.nog k:arnkrera) 36 m. alarm. pcgedan za sve namicne.a rn*Ia- .S\~ 1/1.pr. japaftSte: prepelice i IjekO'lJlw iai. • Prodaic..1. du~ .[. knna:Wijc.ddun 061 89)4(18 . pOgOdr.3diOJl KaIe..i..C. u.ret!o<il" ""'0 Katednk.lU:. 1<1. 061.~ nOvi.._-plj.n 55 ern. 4l615S 104 Ostalo _l'rocbjom crilep povoljno.. 0.'..s'lle nil~ mje:ne. Q44 vcl p:rod:3jem i za dl.cmtjj~ gradflju ima j PC[O~ -4 k.._.10. 061 • Prodajem par pa unova rnu.2 sa okucalcom I.\>i> IlB.tClf!-.2 • 11. 061 13I ."nOll proslOm + 100 ml ma. 624 810 sceu i lJ:.kori:hen! t:i. m. 036 884 0.wI<>.O<t. dgricc."_ rnlji_~taj HI1lSDj~.. 350000 tdogo"r'o:r_ -nl_ 061 :(.CL .Iica.IprY<o'lj:aCi ~o:n pump. 066 074 Ci~ni!l .r-an.:a . Sam. fi-ilidcri d""". 500 m2.14O.030 mz. 033225 2.lCmiji 25 • • ~dij.onje.llilpansion 20 eura Il" osohi don.. n'>InS). . cd prcpelica Tel. i dobro ccuva. Tel. mOll: mhi(l~ auto i.Tol.. TIl.Brn". 451309 • Prodalem . ittika.l [O'prooDicu i vulkanizer.d!3jcm. a utorkom u specijalnom prilogu sovin u.'\o'Q1u.':Ii """""'""'"" . 061 S4S 477.2 + '<Ii . 061 578 9'49 P"lli< "<w.Dnevni avaz . "_""_".3.fe_love. 061145 07Q i vet:i br- do. Gmcb6:i. !dim.Q . Tcl. 2S(I m...6O.:n'lija + ~ + balt. m ()$I S66 9>1 • Prod.061 !47 'illS- Ostalo _l'rocbjom clllh.ocij~ . 6 dun um~ tern Ii. "(I<liuo .l a&endi-e.. Pafliri um:lni.fir:a[~ ooi~lHe. prodljo:m pct"". ba!"..lin.I" 00 630 m2 do 1..=Ij~. -olif!(k Mok i m]a~k' ruc.000il .. '1:I.:l36 239 S!i: ~:om -lliilia.WCam. Skendcnov. .:Jc:ioOl + 300 ml par· kill~ prostOnlt.skrml· ci StliJ.J. w j sl. 4 ~rok r- . 25 m2 .>b:in .I.'m plinskc !>'6 povoljno. 061 488 211 pa=1. ~n ~ ~vc namje-nc. RazvlLtl.. Firduzbegovu.lj 0"'" pm. ncvogradnje. 40 m2..pegr.im ocij<nieoL (Deivi).000 K!o!.1.parUl'1. Doni.ao £0 KM prod.ro:sied i fotelia kcristcno :3..I!. 00 l 138 402 e Prodalem • ~pagaIe mlade .em sobe i a. as.ik-e iC::!Ilij=kog i <ngkskog jOli' . Td..Rabcvici kod Samil.lljjel.9f1 m""".cm 480 m2 pO$l.uIlS S5260 T.000 Khl.Noi. "" Sm· po lIidllt. gOO sa magirus """"rom 00Iiri kll· p'.Qm il::l i.1 para:]~} ci i:eDi. 061 323 90iI . prilaz I)dli~n~ pogodatl z. ]X!yo. Td. 062 423 503 • Izd~icm 3 ~!ovna prtl'5tom od 60 i jedan od )30 I<vaill"a".l.1_ 063339 681i. 0I\229Z OO.oo !losmllla9x7 778 081 • PnJ.u.aje:m 580 m2 ?e1T. To!.)0 m_2! . 062 .lH 01\I 32(1 • Scm..Wn. Prodajem: InJ:Cu \J een tru Stije:!~ oi>Cirut OWn sa 4 dunume zcml]c..zena ]1..~ g:aj~j 1/1~ asfalL do parcele. 061 251381 • I.<ko. snuin..e~ :rskLh prnblc:miil po'o'Oljnol Ugra_dIlj~ j Z<i~ mien::.. • prore!llQ:nlllno ri~rn)1Ie kompj'll [.j.. 001 1 • K"'pujem rilo:l(tfiiLJ is'L'iruk~ kJasi1«:. jedne ~. . • ~ka hea na 400 ml r. (161 7112076 _ Pr<KI*m ""Ida E 52 Il"'P"".mltju na Ormanicl • op~\'ilJ!:!.9i.i· ngom. KobHja glaVil.akm _pee za ccmrcl.oru.1pilnm aD ?:il 40 K..nli~t:e 6.l pO dogoliOIU. dom na Jl\Qft'j.~ipovan s:a h::. OOd:ili« i bicilli. 063 152 400 • Prod. 20 KM p<J <>soo.&00 ml za zepoenom kutom:8x9 :5a pepirima i pri kli.. d.itki(100 t. vtlda . l2:lxl1U-2 komeda sa al. :rtt.V. 065 369 911 ooger LOCk. n"". Tho. i dvosjed 300 1.em Iuma lillme.. po:s. 061 rt. 4.. 1nstiJILmJ ic wi[ldCiW~. TIl.. pcz. 033215 . (1611>8188 • Peodajem pcslovni prosror n a ~iji. 061 072 57. "".no Oil ruilllL iIi ptin Buderus 21 kw I_SOOKM.5 21 699 17'1.rlma_l'!.'oru_ T.rio> + .fa· II.ra.".mrcia"'lm i:e.ocevi za 400 m~til~ ~ od &I~ lfl! po.j~ .Tel_ ..&. 061152976 Posl(nt!1i B. ji'1i 40 KM_ 1 j [king. !'\) pot1 .--<Or. ~ ~ sve narnj~c.Izd:I. c. ". OO-lOO3. C3750 190 KM. :K.crOCi!.:!parrm::!lili! :SQbe u~ mDte pri''alDiI p~ piIrldng" roSt:ilj imc:rne:t h. Tel. >8129'4 • Pto<Jajern ..hl.&Jja 1SO pull SUl- • Procbicrn suhu reaanu grade za krOVOIl lk_onsu''Ukciju dimensi]a &~16x6 _ Prodaicm knze dobra pasmina 370 m2 "lemlje.. 78~ rn2 u tid aekril ari!. lU0610l81l64 • Pro¢l::l."'m -I. T'I_2>8-281.M.2. 061 925 3. • P~i.ri. t1111uma J1i~ i IJ parcebma. 062 :>18 • PC servlse.IJIlfcl:o.3.dMta 6. HolaL1dij.1o ol"n. replha.. do-bro oQivan-..1jcm ~in u za s.0J\'ic UJ.) p['Q(lajem..II:J 7.nruja·p.l:t.vi~ je rodj] ke i prngom u be. 1\. i doku..3(. =!O K.:u mOt'l. pili& <Iorn:':'h kcka. 150 K!o1. • S"""eeovo. baS.' • Iulajerno brnm ski3jom ro sraaiu.PI" '" vik'n.iJi.en' KM 600.' PrQd::..lU 061 543)J9 . -1'". po.. 06145760<1 • Brurunec.:ij(~t S57012 (0_J8mJl_3f' mo«o). poMali. po 061 572108 • l:ir.l'opesl:D. prooiZ'·ooniu. 120 KM. 101. TeL 061 244 200 • P!:1Xlaj:ern kD.Ilh!ogrijanlc 00 38 kw i 5 novih I'IlclijaIOCil!. 061272611 Telefoni KM.eu.l1r<t· rul. T.1.J. Td_ 061 130673 CoS. zcmliisre..4.dajem apmmM lIZ mor<.".3 742 • Pn:IIddlj'otr:n bidkl 7"'" oorasle.e..000 m2 zemlje~ d· • J IIko vrclo vliilsti tc: laborntt!ri~ki is(li [::!Ine ~:S!:e VI)doe.9 01\3352 400 . Te. [oj • • 1">OOoc-~ i7..Iri.Ramol'aOlm. S78 697 • Prodalem • KLLta~ 55 .bti<lie pIll6:Iit.rit'"".5'18 1863317 • rzdnj~m ". "" p«rtcli 0012 dUIlruJl.3s.k" pominc 1.1 d"""i. himo prodaji1 z-emlje.rai:a lit ltutu" tl o. 0. :).dc Zop 31 i_1. 061 709 n2 • Prodajem !10vi mI. dun. • Vei rn~i1'le. Tel..dnjem selle sa ba- d(gi ~aI!1 i ap:ii.g..:i k~dl'1uni~ rueni. Tel. 400 l(M_l<l_ 061261 738 • Balkcnska vrata pvc. pJ.[~r. 061 499 92 t 101.c ITO dimn· i. Tel. i 4..!.IJ ihL ''''' "amjone. rt'i. ()6 I 170 01...I."'.i ruvfita t lli· Tcl.ng.~ intcrn-ct konc:~ Vra(:ru1jeobrisanih j".I. Tel.. 061 364 982 061 1)7571 • Prod.idc:r tatiear odIitrJo:rt1 $!a:n.2 vhrine. 01\1217891 • Prodo. N<dZariti kOOz. li=1_ 061 729 536 mpl".a..<UB s.ma zcmlle u Rep."'''''' gO KM.. T.i". 061 135.. 066 803351 • Acrodromsko J1aSI:I~ i..ijgtf~Qka_ Td. "Thl.i ] S m od pltl~! -1-38591 7629762 1n [.lEku piJ5ku! ruska bo"".att pri knpovini. vilt.:SiJ povolj ItO OOSla.rikendic:J: t kufu. 'Rl 00 t rpali [IJI ulica.oo.a:n. nsfal [ infrasrrukru"'. m"k.. i!I.9!ak. ~'e:~St:_ Td_ 03:6 83t!. 062 S29' 321 en jep Kutl tine- KM_ Logav..• lju«J.Td.. pn)dajem pomljno ikuhi· c]cmc:ntc:.iemiicke i kor160.h OOi .irohma>truia.q j"..]JCiZla&ri NoJdj...'i~~ "<!Cna ".e 2::3 izg. !(on p~~u a=:lmiro kuhinju (ne iZV'lil~i . -. T'I_ 062606 060 Td.no ~Iovni prostor...~. lU 00.llt:ire!:3 IW tokasa pmtceom opremom cliena po dog~'·o". i'o!un""jc..rirod:a'l:S\'t ~_gnl. uredni prl~irLj ciiena pe tlClgovo:ru. MiI!cliCi dcojl. Tol.a&a1 n.:'""3 CisJ.Qn y ko- izdi!.. se . .".33 4S 1 3. T-t_ 061 III 831.)'>tatioo 1 "'2&>i~ika lCD rmKM. Gladno Pcl" ked Ral<"".. 061 103 OSO '?..k9naI.L • Izdajcm u cemlll prosror 36 ml U Deposre(hmjb. cijena SO Kll'IJ'ml.j'e'..m kamlo i solLJffill' ~lcdlSa n..:lrepiba 20 KM. rranzh.'.ni bJj.ra.:rna:g:ocinc i dr. prodajem 9 ~""".~ s. Tol.akad'runil~ sve If!_ Cij"".ku ~krlnju Z:ili [f~ Oglciavajte se u najoecem malom oglasnz'ku u Bosnz' iHercegovini.!! ispIatli <Iol=k odmah. "pou-eba kuhi"j~ Til.~om 061 130 4SQ ku6.raVJ'l._. .0612441&6 • Nl'"wri.' Prod_ajem m:<i!ifl u :ta tiJaheri~nie "".skl.C i instaliIC.06I30H~ • P~i:ern k:niige i~.tin" D:n. Td.i) 00382 31 676-'106 p:!i ~l::jng. '[el.. Rakovfca Bi::stricki pomk.OI\] 211 120 541 1)82 Apartms_nski s:mje~li!j: btizu Bijela tehnika • L~[ovanjc u Drvenik.J"o <Ill K. 001 j • Prodfljt:J'ili karnin mal. "IV SaL. PI... - ].korrler 00.' Prodilicm stoloV(.11.emJ i~ spra! 74 m.1.500 kcmada. Tol._ TaOJl451 l(l9 Td. 03361 1191 1. TeL 0038. Td. Ci- ".ll200 KM_ RQdiu . ml~ ".dj(!loa I:mpijii.:movc..wma pa'l'o_liHO~l.m I'Hn. 1H 533631 _ Prodaj= Skrinj" jena 150 kl .ilj..po.1 s.m:ki ooiler grij::anje i [eh.dg. Tel.( Tel_061 )9'0 43. jedan 200 I<J\I. Tel.~ .cru od iman~satl.t udvokarski ured . Tel.. 101 061 'JS4 815 lteri"" • Pn:w:bicm le .milckog U'l.5 dulumil zemlje tivadm. 061 304 599. %4 W._"ni.' 6 K\\.1435 260 a • Prcdalem dvosjed i troeied. po".fl."".Wtl Oi3- • K\JJ)'ujern enc-ik.L'!(bjem sob!: i ~~r"'JI1:a['!e_ 11..d di.. Tel.rnarkt ijs'dilinge. 8. Cllena pc dog.akt . De:tvj~ NtI~ u mi6:J~ 00 kVildra~ ~godan Zit .Pr<KI.061 HI2n oolifuorn .'. ra 00 I 48H II. 300 ml.L~ sa 111.tll'istljZt:r J::rm!iha 450. IJw:rm 'L'Ialn. dukau:..p~i1:rtt~t!_~i sobe sa hpa[i]mD i LJPo[1'~bom kllhinje.000 KM u K.Humsk:l68<lm".. jev u _ Prodalem znpoeeru kucu i 6Cll m2 '" m 1je..5 • P'rodili~m S"~im eJ. oglcdalc vellko sve 100 KAt T'I.1 • Prodllicm ku-Cu ~ pornofrtim obicKmm u Porijefunimil kod Visokog. u s:3S[BVLl ~(1)VilO.. 003S I II 391 93 22.541 081 • P'i'O<dajem gamhuru U'QSjed. prikljulcima. 061171 :ns Iljsk¢ 810 :>98. prodaiem criJCJ1J. ponTI [ei' ~ i:uad.<" ". Pol'.. 061 84946(1 • Rako: .".·oljno. SrpsKOj za Saralevskl kamen...".i pruiWt""!1~ TJidb 5:0 rnl.3 duluma ~t vceem. To!. Oslalo • Prodaj. BIiJl'j· II> I. prone SO ml..9 m kvadralllih.' Bosanska kuea S.. p. 06.. '1l"'&.Tel. 0614n &54 .'a_l'Qgodl. TeL 50 'P'''' • Bos.'Catg (l ~tlke) i mu'-jaka 81::1ro. preds."".a\I.e Td..a. Tel. Ga.ITI 2.1. Tel.rcdni dOlxola l::::I gr-. Tel. ]In)$tor i2dar-ttQ 450 iill!. O6HZ3 569 ~i' ~p~ SIt :.mJj u IUI Sedn."..ideo- oi vi.I.... 061 ff/7 739 • I1rodmjc:m gOO' r:n kIJad. 061 565 9'.ICId. dos-mve ~plama.iUt~ anLivirusl1:B zsliLim. ()6 I 011314 • P..fult.re.0623467l7 • R.'ffi~ prosmroo4{J ml kef! Ie ~ z.' Prodajcm .ia. inSIalacije tisr~ tDtivi!i.200 K!rrl Tcl_ M331H02 _lloogrnd • Ripan1.l.00385 11616-1l14.god. Td (03)54 421 ml._ T..52352 • P["(I(Iaicm 11:cmld W.iiju'~l:m . opCina BN2ii.C t'~parking...~lru od $a['... 061 970 364_ • G~ be i ~13<I. pvc 135. Td.iovoljno odmori[c na HVilru • OIOkl. Td.1 160 . Obo no"" garnncij.oom ko~'!.jern y. dobrcm stanju ocuvan povoljnc tri pura rri metra.en" 1:10KM.u fO["l. ilc<'<j. :1i~1t!lif. Tel.a.liDO.a il.'m $.035274 389.jprin<. 22. Td • Gradx~ apa:.. Orebi~ b. 063556 8!16.rt!<d\i. '" papirilIliL Td. lOO6.64 e:iske proi. 061 24~ 249 m. m s:toni lCnis:sa CI~"u~.M 11"'".. 101.i M.IC1"i milo lele:.I1l.."""".Tol.di'"' . U1.}OO OOl:l47 161.iAj.pri~iuCim . Gam. p<J dOlln.".SlaIl 1~.i:!liem 2" "o_ri'[~ nil TV-a (stoven.. T"L061 738· 076 cij"".... :solm~ i kui'" p[.. 065 608 24l 50 h.. 2 mjn. 061 157959 • Prodap. bas. p~u!". kr.:100 CU' r.gr:am::'l.061 J06 7211 • Prcd:!jem pcJIDvn(: fnt-jdere sa gIl'-imcijom i dos[[l'Vom.Tel.. 1 lo 1'.daiL-rn kutu k11.. 1(0.'U i-odI_tm.jib'(: z:a sn:dI.. Tel. "'ore. 063485 m • PrQdajem kave:: hp.' P~jem run. roo 'malo kcrismno kno novo.. 06111 I <m I" ~..d". prros.. 00 124l 836 .iwmQlbjl ili !lKIltIr u raWfl rc dogevoru.065 595 ll4 odliOn.! Tel.Icdnjak pl.. MiIru. 101 ()61 548461 061114 012 • Prodaietn dva polovna pl"OZQIa 14Q 2.Ili.rn2l_!"ljedt.".' l_Jrnd::.KiIi[L-dn. 617 18. Tel.rIoIis ~ ills[alat:ij::l W. 8 mieseci S'[arog_ Haskiia.emlii~ Tol. H10 KAt SUtn!: tip~ Z.._ Td.[162 1l.¢49 _ Adcm:I B"".:3 .adnja Ic:Lrie )..ilnalomski atlas dmnaCih ". ritllhnll sudc.. kroz.:n i-s i 121 .l..._ Td.1""'1". It' djeCij~ !!ilV'!II-i ~ kot.prot. i. ~ 7 komada prow'.l1OK9j. ucselle Siro"e. 061 345136 06119'0781 915915 618.'1.dnoZiil.x140 dEi. 032 559 61. 061 149 470 • GrbirlJiCili:! izdajem prosror 5U m2 poted Sb(lpi[\~. '!II .r~u 680 kViildr:.i roC.:a 095.sulcn. 1112 Y. 1(J1Oe. II..i-i!oom smnju. .i1liIem~ ordinuciia LU t. 061 200 911 • P~iem kLthinili 8V KJ.it!t<D 00 110 ml.. "Dnevnog cwaza« na 12 strana.IoJDC' [t:l 00 H.llomefro Qd Sktndcr.!. Tel.e. po 'lzrlajcm pcsl...!. pj.Jem mol:d [~I N okijOl 663. • Nokiu 6300 cmi u e::rnrn sran.09 '0- KM..MI mof.70 KAt! Vot. 0..'/10 .25.Kupujcrn lomli<ro zl:"o... cpoueba jednosavna. 00 I 49'0 l20 1>"'' '"' _ .OWfl.01'1 L\I'ell.!ul'IJ n~rQJIl 450866 • l)rod. 00 I 319 647 """..06ll2S 53<1 • ~iem poSkwn.062654 185 rcpromalcnjiilJ • T3I~ilJ prndaicm plac sa rukvi.)i tomi<u origin>.' ProdaJern lOvaeKU puSku bokcrica • DiljittSki 1. Priicdo.a_~ edapti- _ KuCo. Krup. " lji semogu pog[ed.Z'L"OOtLle.!"iQfHj.l6.m pli~ki k~ ~d......l ntdItiu! Ali]101!iJ.)lTI l"()ja irna pretinn.j<. miien iam 8: clum.d:m 30 KM ibid· klo pMi4Q KM.!.k. 0.kiiila 16_ "l~..lji~[a na fu 001.. 003&598 175 782-.d".ti 1\. 061 195 on Sma 16Y.rnJuL Td.m m. Tel..TI!I.jE:m 4.. Stari Grad.ii po<b'.<a Cijena [d".i mijenjam.st I. 033 62 1-79'3. 430_ 22 KW". lei.r. 1'.e. 1 S60 lOS • Prcdajcro dvi.'¢"dain= n_a rnZ. I.36) kVildrn~ :c. i :i't1S!r- Zbroievk:a . ! (i()rcnjo 310 I.. spa... 061 159 684 _ Prodaj . u Ko.:t..oe-r kaSt:UiI~ P rodaje m Pl aYS:Lfllioo 3.o n"'. MOD [Oliii~ garandj:tl.• il. p. brlib 957416 • Prodajem !lie rO!ogra!ija • Vniim oLkup pramib to.ik Ai'I~ Frank. Krcenc. 003S511697 340 • Grndac. Tel 00 I 357 875 lrosied '.ak"w'i~... pro:soor 40 m4 ?.d. ad._k.. J j J Kompjuteri • $e-.. ko:r:no~ du 100 Kl\t1 kub_ 100 KL\i1 d'L".Novi8e&j M 221.00. . 1l5.! I~le! ._ Tel_ Of!.u. 063 4S8 417 I"ii" 101.o EC'OlTI!t.Tot 061 5SO 419 • Illdza.lai.i<m knjigc '" . Tel_061 !8H'l1 • Go_mje Poljine 7... cijena 49000 K.. O . Tel.. 062324 716 :Iliparunane i se~ po:reIjno IJ .dror. 003&59'5 • Nt'um . staru kuru] S.. 062513003 • • Prodajem Prodaje:rn • Dva beecna krevea.POvolfno. Raslndolsja.ttl<Jlii~iznilimljjWD. • .'...cdD(Jkri1mL i d'llQkr\IIJ:a. i. G rod.0 39~ Kueni Ijubimci (103352400 • PokliilJjarn malo stene.!.ernjji [roSjed~ {i\-mjed ck!:it1'3 stan.filJlOp:n!. Td. 101 0Ii5 534 IiiIifun:J. 033 699 1)3 • Ah!!l!O"rili! prodajcm dun.a. ""Qth.2 .il&ni:5(11. Tol.1di:ojsl.ea. ~reLe .!.L Tel.fl'i..j.!. 0611011 . Kootokl mobitcl_:061 f>46 491 . Tel..Ock"piiu.LJ Irul~ • l>ro<l:J.\ Sltipovc i pjsan~ rommIe..r.mo ili dZip. opremijell:b 101. Il7 • MalinU... !~[Jajmlj'uii!m S3 [iZrnsami3 4-kreve- 21 jedan &ojsti_~~ memorijsk2i! dvtt CD-:'4 'Ui!lka pu" M-17.ol>l<ulo.aulLh ze.IlivOOSl preko '90'%. (0)81 6422519' J2 i'"020 K!oIl". 'leL 001 b kotn'l)rl_~ zcmlle i cb]eu ...w 800 ml.". <10 IllElJ ~. _ Prod.a!'t~UI:['. .m • . 03l 541 4'11 • Izdajern • Servi.

rcmont} aDl~s.1543234 • ll!rodai'em ku:tu Ita l"oljin:!mfL let. do dflfb"): i"" Rcbcta..!l!. T<I. Tel.· .([aiem In)SObGl. <Ill? 2. urcdnc sc- 2 b.itil.I\nrebnil gnraza Dalmadnska. Tel. 061 llS 975 • bdajem Kr..1. cen.$.l_ 06..I. VoL. ~ al [~ar.~~~. 061319035 • Prod:)j~m 1~t.m za sJ.a..l(]O.063 ZlO 998 l l 643. erazu 0 iednciposoban stan 45 m2) lift. 653.000 km. IJ-egume i ak'urtlllJa[Or! ~(i~::t. 061 5411137 • Tr~zim $p.9 rd~ ZOO>_ S-OO. 061 743 943 • Prodajcm gamzu C. !llOS" .l~ te:n.tcdr. pla"" mecdik. reglstroVnn do d"""". 061 1.00 ml. 0654758!l6 . Tel.M.u useljiv.Cc"tl'. erna lxlja.taJ. 062 %9539 Prodgtjl:{Il p(l .aseban uJ~ K. 001856179.W 31~I EJ6.UI!1 Biha6J.~s=.radc l"'.500 KAI.i'la. 1m.g. erna bcJ. vnda.. Tol. klfmn.e.17.gtWCtl s:a Gor~ :oo. 061 2. ThI.&188. • Prod. 19S~.roC'm~ regisu-ovrm_ T.-ebci. Tel. u odlicnom sup iu.. prozorl." U . k"'" ked .. kOO Sumarskog r:!~I.lzdajem Tol. do 27..I'rodaj<m Mcrocdo>' !d.) Ldi di a'kl~ a~ d.1sobll i?. [31' Saraleeo! llol. od lilOlV II.ic Vil. 756 200. ~ uJazi pr [Iii.. Pmricrskc Ilg.' Mi~iam m2 sa gaBr'Ck.cst. '"8. .l)rod(ijem gol!2! 1937.p . cd 1I do ISs.godi"" 12.6 HOI! 2004_ god.5.11. Idi.do i3vgtlnB ..~ k1.a.tfumi". 061110 1"79 Td..i~.000 km. TOL061466 431 ribnieke Z1J[JOVTl ica.j. rclJIciii C." 11.000 KAt • Prod:licmd.oIl". J Ift."Jl SUln LI :®·~Ii GrooYica. 647 822. l. Tol.Mj... rccie i.jcrn Opel """" 1 'kiog.namjcitc:n SlruI U ccrmu Vo._-----------------------------" : .stan n~ kUtS u boi!1iLc.~ gene-ralno :ireden u Inl.il61 269&J·5.100 m~ imil gIiJdevinsku i Uj:xii[rronu d0ZV6lu! S~ prikliuf:kr. r<g.1. Avd.L_ iill:3d l'(:l. If. Tol.Ieda.em !.".Te.l. (Hil rn2 + balkon. doSO'wu..-0""'.!.1jem ilj mljc. J 16. 061 1_4~ V..tilllnO_ Tel.taLiji pls[oji lid 1% i. Skodu fabiu 1317>O Kamioni 1'196.n 64 ml! dVOSODm:n + 2 belkona.1a. pla<-u. I_ r'IItN. Hlfzi s. 2012.1'1. : k.Ismcm Mujcz:inov L6:i (p . '"" talik si1. =100.1s. Tel 061 543 m • lzdaiem SWI u Ncdzarieima.· g.6.10 964.a pc dognvoru..:ft~ 1.J_t t!3dCq.ovLci l • Vr!o k\'":llitc:Um d.061 105 39< Mc:dicil]~ :s kUPI3tilom.-'QS.. 'IN.i\ukljult:n sav ('J:a:mjd."ll mj"""". boIl«m..tnre Ta061360111 st' kLLta:sa garafom u OsijeOSDO""C fuji . 061 812. Ttl. Tel.a :stLldcnticc Grb... poscban \Jloz. Ii!' 1241200 d. 393 524 k.' p. ciicaa Jlc500 KM. 7'000 ~raJtW • :JCypgr1 -em". fIJI O[Jrt"rnil. 06l1>6 277 domil flU . (]6l 193207 • Mijcnjom lukru>:.000 KM de regisnacijc. Ie.07.lido. U Zvo~ miku ('. sOOirnI.LiclJj!3ID .lgci ~TVO::..l$lenom b_ paru c:. FhlLcrom.B mar. 'lOt 061 8>6 Ml • Prod.Q • Prnd~jem. 061 276103 • VW ~[lpTDl DSG rlavi. i (IS.(161563 900 io.Cijo"' 4.I~triku. Td. Z.Lizu wbu "drol . lOOl.i:uhinjom radcnom pc nnrudibi. 1 IMOO K.n 11 H r."" do "". 061 806 4V7 • Prod:[lljc:m . 995 . 062 'lIO 572 • To)'o" RAV4. 061 83ll47J e tzdaiem namj~ten Stall u "nv.e:rnuIU Tm:l~djon.3 • I.e 5 31]1j~ba51. Cifena .(]Uk-tIlT [JO-~. 1471·1« murketa) 'Vetm iednosoban stan (44 m2) na 111 S]1rilEU (zgrila.m. M_ o. papiri.900t .ljIL~ Vrna hvntzan sta~ Nc.-. 061169 24J • Vi$O. visoko priwnlje. gtJti.. (}6l 940 465 "'" mI. regj..1)9 • Prodaien 40 mz srambenog i 411m2 pcslavcog.-oda [!::rr! na. (61)88 (176 .a baU:.'Iat~~ prvi vlasnik. plus ~gi'lske ambasa- Tel 03%77'71\0 Vii".v~ ''''[0. no C.[:Bn i gara'-u. Cijertil po dLl8. n:nClV[raJ]~ stiropol fus::tdo.<Iogo. :SHU' Llia2.471 276 1&4412 .rnlji~< u S. i r0rd S·ma>: IjI [00 07. useljlva. ' .ll ~ . 0618il99'll • Ku6J U -centru M~kc:. loo]<vadtat9. Td. 101..Ores.ritLmaKisdjilk 11iJ1.. ThI..·etnI."u·Po::'!o cevisn a! itd.liCfiim fc.' lzdnjem oornjcSleD SE>UJU OO\-"Oj !:Cod Kt.di 43.: i pclQvrll: a is''>t: Li- lep6e. • SIan lJ . 9"78744 T uvezee. oprenlB.:!irba.. Tel.i rt t. pT. od 400 ml. ]00 pi od m~s:.S. I HI.n o~06.L 066 Z 19 150.. V<>go!6o.0 11200·1 Ndi ~ prozan SIal1 80 m2~ Ra- kup. 065 l48 588 kli m a napu n lena. 9. n sp.ttru d~ roaoja od S'tatmg Gr:ad:l do Otuke.ran de 07'. vi l/!'J ciieaa .:sa -4 fiOl.~ Z1l s.t.~. Td.c. rjjg.m: Dol:uillf. g. 89.1plaCeD pore?. 2 OO1kona.!OO 0." n~mjclte:ti iMnosobaJl :SIan grliitnje. dvije gatat.lT!j~ler! Stan ci u pri v:amoj ba.pnu~ J .l'Od. 00. TOI.:. G 20. 06.. 03ll 11 598 1275.:1~ parker.IIWiUl sdi 47 k\v..I16O 273 .=il.i- .M"" 2.' ProdajeID '[n):rob:t!1 S1:ilIn P12~r.II.08.6') . 061993 18l an.nQm kod Robom nO\1ogIildllja43 m2 1]11 dru~ gom Sp.lrt +.7 . n21 pbI:U 00 1.i6 7Z m2N + 2balkorJ3.Q Pol~ Trg :solida.'Ci ~ 1:ed TtLQni600 KM ill odVOrC110 d.!l:: ViroviliCt': .n Grba .11.rno_sli! dvosoban stan ll. a&lpl1. i? benzin.) 1.gom cermu lej". iz.gumam:a 16 ~ S!rod" originol.lz(ll.3186. (161745981 • Prod:..-t10~~ILIi1~!1Qj blizlnl Katedralcl Td. pULIl.e po (logovoIlJ. <T"w). 8J.slrenat:: 9S. 1 05M2 '".iji iii mijeonjtiJi. 001510%4 • Kovatlei. lOS ks.32 i • Pc. 2.I. g.ovoru. S'"p.3 13(1 • Nil.9diicl.eJjc. 061 1% 800 • AI L.: • P"""'i<m polo troiky 1. 16".c ked br 8. • Pem::i. bel f:. n..i~ ~ klirnl.j..."co OOja.&.p<l<.062 Tol. • . eeatar (kod or • Prodaiem d vosoban Do. 10. Td.ko" Prijek~ prodaje $t= u$t'.. g.Trg Zl>rnih ljiljann dvosoba:n ~ ~ m~~dr. 97. S"'" irna 105 k..f!·WIOSG. T<I.' Stan 795449 • Prodmi:e:m golr~ l2.1l pra . podiz:icii csp.du. RalI:...000 m :q.."i~tvo 111. • Izdaicm garscaieru i 2 sooesa UJI'O"" lrebom ku hinre:. 001 SO. m"l<l '" [<I:g.~. '101.Volilo u ll\ran_redpO!Tl :stanjLl registrovano do 5. godi".)91 h'l:.[ 061133 "750 .kse Sanli. [IT!jil 'mltil... L~ Ford 1.n.061213 Ol36374<)4. Td (151 133 750 • Ford fckus 1.:lViD'.". va!1i 7_'ljII50 Kj\'\. cenlJillno grijiIDje. 065 849 187 kw~kanl.taJ'i. 061 35669l • A uro oglediili3 ~ :re[l'(lviz..".-ofkgnlll Alipa§no palje. S'!. '1CL061 149)90 0611012~5 • Radim dubimko ~nj~ autli:l bude he no\.ol1er i.'m !.m kubi~ njl1m_ lH.l.do 07/12..aiajcm stan 610 7. Jdik] prot:bje se nm~~ ~del. 010 [db'" full. 2000..j""" izdajcm Ji.\ tijen. odl lenc stan le. T..l eentru. bliaioa skclc.)od uIoz.. j • P.c.aj~mSlan 90 m2. Gr· oom.8 :!inl. 1.!] reta • Izdejcm ~ (161188758 061 614 28!l naG:n. T'I..6 fCl!1 400 K. 061.nJ.ij~nji!rn c~[ve.000 KM.t'llaJ.ret.I.l1. T. "ovije gradojo 200 m2 .. 91). 061 431700 VI".sutn! lmfu ili "... kupljen IJ BiH.1'1. ful Op.5 KM..an nimljc5U:n stan sa garafum! centralne grijllr'lljf:. ktim~ fulllJ)~ 16 101 108 • Prod.s:o:~.54m2.000 lOO.. 066 "7341-70 !.n. • Prodajero k"tu" ccnlJtl c.lL I LoZioll. prodaicm sian 45 JIll] sprat. ~SU'm".061 269 835..l. Td. Tet u bli- • Dobrin.:.'a sprat.[lo .!we.·(t. S14 • P.M) LCD Td.1:- ..J1iehen tl'o. 062818 649 • Prod\Jj<m Sal.' I.061 • hdajcm (l\:Qkfl:Vc:tll'l.om.') 989 . Tel. prod>jcm Fc<InosOOruo stan 40 m2 + b-alkof. • Prcdeem pas. na n. mOO:<prod. p<>S<b."'j'. 063 491 39l • Prodajem golf 4.•.&!briiiitJ.ti. ma_nji l.a1r'8.033 5..c 02: 5Cdarnml.000 KM. K.[..~I_ KLio. ?lromada.6..ru ~ (]o.om za Silrnje"''O.000 KM.L063 6:5"9 3 . l. ulaz.. benztn] '98. (161. • Izdiljem (Kovo1c.7 HDI. warl od to b. Td. &"Odi~e~ leI.817960 • .. Gtimra Btt:. 101.K::tsim(l Proh i6!:! sprat.Sarflljc~"(L "leI.· rom Grn-du Ila Bismku.. 06] j Iw (l~di:o)" blizini.-eli:lcim 00\kQnom II <p" 4(. r.\o\_ Tel- aurarn • Prodo. 'lXliri fdg..rnD ccntralno grijan [(.m IJ Hrasn.6 wei ker.pu ta K 1ini~:kog) rrosoban sum (67 m2) na III $pr.a~j)'i'ii1 s~r. • l'rodllje:m kuru IJ Dra1.parkin&.l6\'Oljno.1OO1. Tel.c. Bolnickil32.'ogrndDja] I/l Zl':mlji~tc L685 k'V<ldt. 2.zaa\_". Z mekra c vera..& UgnJIU.9 .~ Ii Alfu""""...ora! rl1otO't'a bnsala. T.033 Kuce • Prodaiem ru~"nu zene Bembesa. Td. i l1jivu_ 11::-L05:2 Z ~6 3J3 • Prodll...r. Tel. s. suuia.it."dSnic:Bt jednosol:t:!111 !a 'I. 065 0.. Tl:!. ~"r. no. 061117 ll6 • SocijaJ.'063 • Ku~'"<! U C. bijd. Td.njam kuru U Srnrom GLildu 2. TeL (151 • StydCllLiC3JJi:J B.. eeg..." 352918 • Prodalem ~ 17 m2 u ul.:i.tan1~ pijal.l472 9"71 """""d<:n"""".5 m2) 818 001 zoom • bdaiem ..82 rn2 prvi <prol. gOO. g. rllllilprema.L.l)! :!iil:!n u.sp['. 061 8Z IS8S ruJJ}Q'o. s:[. 00 J d~'«. 701 387 h uhl. i Il'"".000 I<m. 061 916 ~w . svim prikljlli'<:tmOl i LJI~dnim papirim:a. 81.is"""'" iat. sl. 101. GJ-OA • Prodaicm Fcrd C.~ leI< :id:lplir.skuti L p::i- .Ujelilve''''"_ Tt!L 061 2g6603_ l • Prodaj'e:SoC niiUll~lCT. 0615589.] eXIra smniu 1l.onjc. 200.. btlndc vra- • VOGO~CA •. TOI.' Hitoo prod:ajcm :st:.065249 1% OkUOD""'.j]mhu. Tel.~.06lllHSO • Reno megan 06_. grija11F:e~ in!:ertiel.03]. 'Icl.e:..a.062 58S 49S • Prot.06111:.n-g.OJ1il.2 za .~ol~ Tcl 06\ 'lQ3482 prva • Prodaiem Reno kangu.2! V sprat. If:t 061157929 am Automobili • Prodejem Renaul [ cl iO :ZOO2~go. Tol.aU:o_n~ p_ de u blizini Viic<nioc.I.s:n. :tdapli<ijom pmkro'Vlja dobijcse i 210 kwdnna. b. gatah T<I.0'Va].2\1.ItI\'8tke uliot:t=_ TtI_ 4 Tol. Qrbavi:lk. MIUda 121 911 god_j TUl'Olli :t~f!l'-10.1lno~ 3 s. 101. 33 LI • Ml."" i lr· stilJ] LIi B lhl3Cu. Poscl1an ul~ kabloV5ka il] L:c-tne'I.i.000 Kl>1..t lee: ok. dcgcvoru. d=rnb" 2004" 66 12-4 gum""".fj. ""VI>1 Ijno..ar~01.ct! pes.om 59 m plus. mI i<.. 1e-l 061 365 193 • Proi1:!!ljem fd!.. still] j5 rn y ~moj~ !rod mlOl'Ilog so· d!i renovo kabl..Ce ske tii"ie boit.rm 185_6Sr ~-5!100 KM.:dirui6 811Ul sa l.Lpo$QI."'L-'W_~ boIl1iiZ. UI«!n.aSlll:'lI LI Si:tr'aje\-LL T~_{J6l.:li brnrn1 par I1'3t.I'rodaj<m.. .". S..1"elefonladrew· .nziOD.lila. ecnualno. 033260 5I 5 • Proda~ ugn:ldnj.. &". • Prcdajem god. i 066727919 • PrQdajt::!t!.. 1489·1 " lroiposobnn sran 96 nl3. t:roSOban Ciien~ 13:U'OO KM. 2009. Ml'o-!!l"'doja.C'~res.kiTI]l.n.JlJlik ill Bismk sa posebnlm ulazom od llQ ~o 200 KM_ Tel.2OO8. Dijelovi i oprema • Sofe!ii:.tp rdl~ urade:n velikt serviS:.l1ajemd\'fi!iObarIl"tI!Jl1..[ 5. MOimilo. nbs. leI.ilm i grijanfe_m prodaje':se iii mj~llja Zi] peri rtriiu ~ J]cdJpl~tu_ Cijel... Osjek l1id. l/3.Olimpijs. .Or • l7. ciicne 0616416&4 • Prcdasm vikcndlcu kuru iznad bnpo L2 HTP nove ave 4 San S.a m U CC~ I\Ie.lzdajorn namjeSren dcosoean stan 5S m2 no do.i-t= i ?:apOOelU kufu . 1.10964 "0 pmMUlp"". s Swi Gmd. 061 149. 062..061 m • Prcdajem S[9.d.lje'VO:! mijeTI fa.5_e_ lii!.m trowb:m "'"' S7 m2. .e.i." 033411(148 rlc:i.06l4l1 1% ._i kod lellte i _90 m2. 10%4 . imn:se:r'\'o.. Novo Saeaj cvo..am knell. "ova vaulska stolariia.. Ilr- • P. Vilo· 5.b.~J.. g. Kala L:J~ fll'I P + 2. Full oprem" p-" MD.:: rcgi. (B. 39.) '" &Jpla\LI_ ~l. 06112103lJ . lei. izaad 0614g2999 cV1"Smgradn]a.d:aiem Yrlo po~oljno dvosoron 3Z2_1J·:nBn. Tel. Cij.06lHH70 .em nam. 061 IS313(1 OSOb::Hl .a'lfi~ kl'lciji u Stu'Om gr:Jd~. :sprnnJ IJ . 00.. li(\J balkoll:~ b]_iJ::i~ IL. r<g <1. kf3blovsb TV Kl)(I Vitf"_ ToL06189H66 J :5IlJbc: rtllmjdtertc:..reko.t . OI4Zl!2OO).ld. 400 ml. Cij~na 7..!.------ Vogo:~i j... Tel. Td..asno. !II vL Td. pcricd. ide-.J sucom grail u Vr.UJm)VTa7. ""10. 2: balk_! ~ We.d • b:di1jcm namjc:s-t~mt m:miu: g.-- ---- --.n:mlljca mole i mini moIcl. 061 ~2 999 rV vid'Di". Thl. • A'lije:r.0 rnanii " S"'. 61 0 • bilijem jednckrevcrnu il t dvokrevetnu ili ~ djc... klimn.do 0312012_) C1 ie!J:3 '7_J 00 KM.jam gulf. • PwdBjcm Golf rI) g'Od_ 1991.' t\iI.. bos:tIL-S"u h:utu ri:.21592 l "I~je:rn Z.l2dnjomsprnliruee... kromi"".. po viden.I.I. godi~t. 'kL 062359 '199 • Prodajem kombl Isuzu.an :u CC[lirl"ll Zit d"'3 mania db CC.I1..1M 318 TDS com"".=kl:nim pOgledom r.rije of'ra:f. Td: {]o.'11 83 1 od~!o~ moil: i~ 5tm.{]o.a 500 Kr.000.m~ donuo<.CD "ud".101.061 911 7117 . ili d\J 20 """.~ I. IU s.pje:ru s\ude!r.lt!i. (Hi) 513639 i a3j :.Hi.ProdajoguJl]. prcko pu'" pekare. d.'ll1J i 5.sio V. ""pi n !fl. god.'O 2004'1 • f'abb Cil. 9300 K~t 'IN.a ua V sp ratova)~ ad] it!"!Q S(D!1ie. 83. dvoj-a vrnta.im~ ni bal po<Irum 10 mz. balkcn. AS·7.s. n SUi.ogavi nal59m~ Amun:a Ha[lgi.odIiC1J{lm 74... god. G::ioHII\'_j pcKI ewoo glij:rnjc. uda~ lier.000KI>\.·"OipO$(lb9:n S!aj] s. 1)61 173 773 I ".u. Sarujo'" vo.nii 6:100 KJiI-IOL 061 351 (187 • Prodaj. 635 ce- 063412264 nlrU.OOO.11<> XL 1.:>Cnm "". .:m ::iioblJ s"tudcmici kod SOOjalnogsa upmreoorn hll]inje i 'up. tedn~ cjclin:3 I._ro:3! alu felge. l ml~ I m2 ~ C9.gOO.Imojnoljuicm "Cmim~<o !.09.ul.j l 200 KM_ R<!. J.I! ul.nd c:ibjcht ] g.l307~ 1.· raj""". delj.. 3(1. S[i3i. pijace .II apanman 57 rn2 aaD~JJici ~ kami!iO!1lJ~nU"_grij:]J]jem~ n{ ostilvom Zil:ski oprc:mu i [erHSGm .. A~e. Tel 061 7Z4 611 1 Garaie • izdaicmgarnmul.000 KM.~bceQtt=0100 glijonjo.e.!21 pO dctgQvoru. """"". p""u godiou.f:9! ko-d Droge g:imniiZij~I' .4. g.iI.a)l3jcvu rnijclJj:a. T..l o. eifena 4200 KM.' Mijcnjarn kuru [t cemru SiH:il~a 1:1. """'< • BREKA . l.06167"7 383 I . ct3Zno grjjiIDjc.. ]Xivo_lfoo. ~.:_a sl1l.. vtastiti ~'odomj~ Id. 061 Il8 028 vc:t]01 Stanovi TOI. 061 2m 921 1WI.'(: g:Llr mo. 06\ 713 031. Imla y l e!2i. is 3 . 061 188 0. I""ilp"" ""_~ 10- ebt • P-rodajem Cil_d_dyI gulfu di:tnI srnniu k:w nO\'~ kemp-let ofurban. XI :Spri!ll. cijena :8.p:J~i[l. 101. povoljno..LCki stan 449 • Iz.t '" Skodu oimlvijy l007.vmJ me~lil: sivi.'_T~I..'OJ . im:I <k:sm op"""o. TeL 061 1337>0 • VW geM l)9 tdi k. 061 7"74511 • Pro<h!jern Opel. 061 743757 • PuvQljno ild~ir. 063 405 118 101.""'" 60"7 • 2.. dina.ja.01):) K. .'9.000 I\hI.""oS". TeL 061 . 101.:3 ideaJ3JJ ic= i hOo pO- 919054 r- Tel_ 062 [..m~zijC"_ Tel. 061 31. jcvu.Qd ~-ske • l:zdaj(om d'VOk.m. god..Q.e. klj'l 3. Tel. Illl !.. 6(l . Kasauei.sl. Td.'''" 95.. ga:t'ilfu na Dobrinii 2. Tol...s{OCno SBr. 0628.I~·~II"pCz. --. 1lr. IJ k=1w. Td.a .nJ1..-..ObnL SrilI[J51 • U Ripru kod Bih""" prochljem d.Prodlljem kuCIJ n:a HI il.0 di zel.I DviB~l~110m ser\'jsu.:. 061 Z3H18 j dvosoban namj~leII S&1Il stovnl proslOr IJ Fe. En vera ~ehovita! spnu v.l1:!(:an.m Mercedes Ill. Tel. DZidZiko_..g. my [-c..o(jo'vi_ra~! LIoscljiv kcd Stuaentskog . ." do 7.ilT.ros:ob'H. d b:el] . g. .a S.. 2.VW_. 061 745.)54_ 1489-1 n • Prodajem U • Grbavtea....dl21 s 14. 061 147067 iii 06llG7 976 e lzdaicm dl!i1W501::J.jom garazu (paplri da no 'oj lo].! vikt:.kolovi" Koloni· ji 250 m2. T<I.nll1.g. Tol.000 KM.cvu iti pro od\Jj. Tol.1.. Tel..s.--.tmMe.1-1. 185. rcgistro-..:!h~ ni.40-0 KMlm2_ Tel_ '061 . Kas:IoflJ. • Prodofcrn 3 gumc sa Cc. ]lll.ars(.i":!lU~ C"ije-n:a 1_9. 06J 899 9Ii9 • !'rod:!jc ".000sm.g.Iooi""""""" uc:erurtl Srn:rog.". 8.\ 66 nll. 061 1% 800 .bc pov.88 m2. Tel. Itletali~ aIu f~l~l reglSiWvmn do 3J. 2 dWlmn.rodajem smn U slro. 061 "58001 • Prodalem Byundal Accenr. f'r. 101.000 KM_ ms To!.alli + baJk(. J\ za pnv.u.11.1(el£:e jiI'jj Mercedes 062. T'.L a:j-no.:s. :1:1 ke gu me..ced"" 1987. 1l2Illiclt= KNI.ThI.5OO..s:!rncima. Honda ><oro l. dic:mi 5.pUUL Cij~ po 062%5242 2011.."'Ij"" Td. Cijc.. 6Wr.1!..1 i iva ~"c.' P.". -oljm) 'skodu f:abi:[ll 2001.'Mijcl1jiJm dVU5ClbiJn sUm S2m2) ill..' [1.t mlje. III [II 1<0. 200 Kl>1. Td. Srno.!2 sra1". 061 700 '636 . 217 158. 013446 WI . 063 ISO 753 • Prikolil:4l 14 ku.17112. kod BDI cenua..r. din.. 5uneon..' SlillSki I\loot prodajem stan nil do-broj IOk9(. no~' ~me! cijena I (U:OO KJr. kablovska.su-ov:m. drnt9. 062 972 3Z6 ~..4. 03J 485 616 • J:ulajem . l mijenja kUCu sa okuenioo:m ~ kuru ill :sum Jl::! . Tel. T~. T<I.ii. • Mljeniam terveroooOOn SIan U eer. 8:8. m2". pnn)dLCpi m Ijud. AB~ SRS. prise- • Prcdsjcm .rotI:ajcrn k"Ufu u R.-o. Villi.'I: kolcl.i! ~ .:.. regiatrnvun de juna :2012'1 servtetran L.iic:101. popiri lfl.ol>90.{.::'::~ p. 062 flO 698 n m~. • Kuc.1~je 959129 061491831 • Pro<h!jem Mer. pcpiri urednl. dize-J~ dvoja vratn.Hrvatskt!: • Prodajcm k.03Z5% 516i063199266 iI:m~ obj:.VllcIl1ll<1:.oban :5:lIUl :lo2rn. ambularue. t~Jiiji~ ~p(. Odmah U.i naJ'n~ren ilj p<:llu. ~. crvene bo]c. !"J~selje 13a_od Smj:l nil d.. sud.god. tel. benzirtac 1.. srudenticama Td . =vismJ. zanlic. ul.romllnslm ulieo."".' I~jem Stan.::_ • b.8 m sa 370 m2 .'Ll 1/1. 2006. >pOn e ISO.nO: Stan rnZom IJ 338784 7..Jta b. gOO'1.'il: jtdno. 061538128 • Dobri ee~=banIII [I zini nove girn. nevi mod.300 KM.~n . 061 4.qS. I !l'''~ cc ThI.".. mcmli k srebrea.i ems ran 13lJm2u_~ neu Samjeva. cij'ena i f..rhadiji]. T. ThI.setjLv oomilh 1ilcp 5UllCii..em Fial PIJ:n[0 1_9D~ 44 ~".. TOI. iD~ }J'!J'lfQljIlo~ ClItrn !Starlrc.n.lzdtijan oami&o:.. 061 686 671 . garo:2a i okurr. T. • Pt"Ol1a:i.1garna i t::l~P[I_1""IUi od Fo.066 898 703 T<I.i.IC~ 17bom". loda 12 m i bllkon 6 m! 1spred Sl40l3 zemli<. eij""" 4lIOKM..d:aj¢m n~.000 p~ ci.. Td.OJl >44 722 .) sve dd • 5 vrata lim. full oprema osim klime:.oj.li 1.' I1idZii .s"""..b 1 >. 126. Td..l. lim. Cijen:a po Yldenjll . 1472·1" • Pr<>d.~ fiicpc nam iesten ea Ciglnnama 600 KM. l2.50m~. .:dajem s.tci.l1tticm Slatl kod Ixt~nkf KoSetr'O.. Tel ()(j 1 260 0% • M."" . cliena 8. Hj'C'J}]X!gled ".lovic.515 .."" ad ". (690 k& .' ~d. T<1.z::] SIlr. • Izdaiem kuru re:zide:nc:ijclnog [i pa po~'o. mjcl..61601 l 20 I Z. 2012 rrdlil 1511.. T. klirn:<..--~' -- --- . redm'nD cdrsavan.063191304 .. Tel. 2 066 415302 • VW pasn flmuzina 2006.m. 061 "7SS 076 • PrOO~jc:Ul aulo -cd d. 1995...8U fd.!.itJia_1i:t 061 493 1 • G1..talf7. 001 liS 611 • Pn:tdaje-l'll 9... kod Bosm:d.tahle._.5". rvisiran 1>0. scrvisna. dvos.. Td_ 00385 33 728 269 • Jl:mo..ilra.rl 1/1..da. Tol.u..l)rodajem Ford ~n 9S_ god. blizu ~lwlc. '" <logo"". ecmi lim.ka br_ 39.3 850rn2. sp..adlaID i kubinjom cc_ntralno. -037 226 461.' Hl.I. &l1!.nu hOI: II.' MiJcnjam galXlfljeru Cigilmc n.'Onom. b.066 4&8 stan - :5-.(1.I'cw 3lJ7HDI.c.0 HDI. I:'UI:SClj'eH'r.$k". Td.000 kill.\l Tit 062 993690 • n:3m~re_rIlJ SQbu $8 up(l{l-<born lruh. 061 7&8 076 LOrom • ljo'.5_0000 KM. sa garntom..e:!f.Ku.ti).7061 OITIj~ili M3- . g.t':) zu dvoipo~ S :iiOb:OUl ili rt(lCOOban u CentnJ (l\iej~ G:blu".I'rodajcrn Ctuoen ZX 1.Dje ipoo"mim Impodlom. (l6Z 15901.". 061 S I 0964.ka S.t Tel.4 MPI. T01.~ d'~1l 1J1a1. dj. I.'or. 1411.c:ijena 350 "''«iObon 6U671 TOI.IM.kiDg.D. • Prud:ajocIT! Audi A3 2000_ god. b1ia.! • Prodsiem k:Lh~~U. 1993. 061 153 13(1 • BIELA \fE.-adi od.L. Luci rn.o." W oCr! t 999_ gOO_.g:atafe na Clglanama jed".d"o. l.1-2. Td. ~'J 1/1! uselii •. per brzicn...Tel. 20l2. T. 061 795 449 . Cmjcti. T.em kurulJ Zep.<roYaJl. ThI.!odja'VJj. V~ 1~1_063 412 2M 1. klima. Korimi prostor 270 m2) ui pose:bne er~e. mod<rn<Jg ".Td.ko.na po d\JSO". oelrn:tninu "" /odranu umlnih papira Td.

na od dmnll prijema oha"'i~:..1Iiva nasralni raspadom SFRj. vjcti_ N apom~na. Aleja Alije Izetbegovica 2.loir'¢ kon. obj!!J"ljuje za popunu radnlJlij.:!IC8 k~ttgo-rijej "D -pQz"~ .xavrfen pra . 1_Zakona Federacii i Bosne i Hercegovi I"J e (.i AgenC'.oe se 0 teh n itkoj lspra vnosti i cisto6 VOl!: lla~ • vrsi poslO'lj.04.5:kog kanw:na Ncpotpl.2/07 od 15. Prijave sa kra. 34.-najp n manie 5 (pe~) godillil rndnog SHZo na poslovlma svcie struke. slul.j.li pdje preuzimo. broj:OI-34--35-2107 od 24.ndidni du:tlli..l i tehnicki Nniv grupe po.orLa Sredisn] a Bosna'' ~ u ime Opeine Donji Vakuf. su dostaviti .:enom slruf:fiom upti3vTLom isp-im.1l: ko· nkurw n .: lzabrani kandida! "" bili oba.n palo'-:iLi Kada se Z8 W S:l~kf.t:nom strucnom Inspekrorskom ispitu {za kIU. a) NaCin ucesca iavnosti: Dostava u pismenoj formi primjedbi. ta VO:l..~fljke u illsljru~ ci j ama Bosnc i Hr.Dj.av·~ti u roku od 15 dana od objllve javno.iJz.~je" 7.KOIl..i.a ..oglasi ~. • bri.lova: . datu.i konklJrsa.. Rodoi Qdnos .d'riavnog slntbe.klord..niva.:J .e~ nije ZII...:ija ne raspol:lZe podacima koji:s. nakon zavrsene visokc suueec sprercc.po. a U vo. Napomena: U .~B~k!J1cgorije.ibene p05(e.-dclJ i .kon suca· :Iljs VSS~ 3_ clokPz 0 po:zn8\':!!I.iu!. 0()7 .b'li.i:salle evidencije 0 .godjne). Tok postupka: JAVNIOGLAS popu t1 u tad pog m jest .· pcznavanje radii na racunaru 1- o a) K a n didnti koi j su e vi den ti rani u Regis uu draa vn ih sl uzbcn ika Fcdcruci je Bi:H ko ji vodi Agcnci ia za draavnu sluabu Federaci]e B~H (po:~nojeC1 dreavnt s..kuhorn. nnkon 06.... 6.nia.D!Jnia.. Kandidnj kojt dc.2005 . og konkur..PLtrijil\'ii:!1ju uvje't8 konkul"$(i! dostavili A_gerieiji 1. .'!enika.aoilnika" unmra!njoj o.". dria v nog. od 3 mje.dle"nog kanlonalnog .2007.i:.opunjen prij:avf.uttiiIima kOIl.je!lenieima U organirna drZavne . r.\I'llu slu."vlji""oja n d"cI'nim Ii· ° Sto'Vim3.~nog i:'.! HERCEGOVJNA T..OCll. JAVNI KONKURS brei 7ll I). iUf.ne konkurs: a) KI3 n iii d uri koj i su ev Idenrlran i u: Regi stru d rtav nl h slujb cni ka F ederacl jc Hi H kc j i '1...02. co Dnevni avaz_"_".maiu SHUHS.3z:matr. BiH Odjeljenjc Agcncijc ZiJ Tuzlansk:i i POs.1992. diploma (nos trificirana di ploma.iI. KuclI:kovicj broj 2..i knndidati du7.~kancld.kom " zajavni oglas ~ne otv. 291Q3. s. 49/05 ) i P.\I'i)~ zacka dee-ole ~ voeaea .s."1 u wSluzbcni. slu~benirn mOlornim I'ozilom. V K V "o.cijc za Zenieko-doboiski i Sredniobosanski kumon.h.li nomj.0 re:mhatima kOIli:Ull'S3t dOSli3vili Age-neiji SV'II! -d.l'¢d.. dClka:ze 'il is:punj:a:v:B.iestu pola...3VIJ 1.): I.a: d.e . 3.poL'lrdu." i komuDikacija br"j:Ol-02+217/05 od 14.a~ti It" Opi:s postova: Opis poslcva sadrzan le u rcksru [avncg koekursa.u·JKllt'$ dostavljanjem urednn P'O'plInje. 88000 MOSTAR· BOSNA.mil p.cu.kurs l:a: P'Opu:n.cne: dOKumcrne rr-cba dost.acinog mj.S]u~_benim novi... Federalno millistantvo b) Organ up rave nadlezan za dobijanje reIevantne informacije.ice Agencije za ddavDli."vili li"no iii pmem po!.th'lli slu~benici) pfijavljujll se na kr.IH'!jt.z.sca".I: +3&736550025.deC" doku.'J.l DC-t..govtba.Javni kon.::rccgo ..adsfbih.mvili Ijekarsko uvjerenie zdrav".bat b) Ostal. i :stntcnog j. ispu. 39104! 54/04J 67/0"5 i SiOC) i ~Ia ea l .r.ac Op i. misljenja i sugestija.cc!. ia .t . 1'1::!.nom i:SpL\U ~g dd.fijom i os. izvrsioC3: Pozicija .ioi Donii Yakuf -Gla vnl kanUJ:nal.cijc a ae ddl!lvl'lu s.HOlS/05 od 17. kRndi~ dati ~oji i.i nil web st. Kandidati . p.'uJ.lut.t.cima koi i ~c cd.i krivicni poSlup"k oct n.OOl. UI S inspeke:iJ8k-e i'0. =BOSNA 1 HERCEGOVINA FEDERACljA BOSNE 1 HERCEGOVlNE FEDERALNO M1NISTARSTVO PROMET A t KOMUNIKACUA FEDERATION FEDERAL BOSNIA AND HERZEGOVINA OF BOSNIA AND HERZEGOVINA MIN1STRY OF TRANSPORT AND COMMUN!CA TrONS Broj:om-34·3 -1898 -3/1.Q polo:te:nom Sl·rL.ta. dipl. da.e d~c{ rn jc:sec:i rod nog Sl<lza poslo vi pomocn e dje.CInaz.lova: Sloi!eoo" p". god. ~B" ka '"go ri je i nOljman i.v~iJ~~ uu web srrantcl Ageeelie 7..opcina Gracanica upucuje POZIV za ucesce javnosti u postupku izdavanja okolinske dozvole za objekat fanne za uzgoj broilera u opcini Gracanica 1. nakon aavrsenc visokc seuene sprcme.. ozi:lu.icoI! A!.l~eL!. bb 88000 MOSTAR Sa o.V\'O' j3¢:. koji [e objavljen dT7.g:an.sluibcnih u Ka.67 lOS i S/06).tvnoj stuibi u Fcderaciii Bosne i Hcrcegovine! kandidati rrebaiu ispunjavaei i slijedede poscbne uslove. Lfakalretsku djplomu (noSll'lficL5"2nil diploma. ooja'Vfjuje Ministarstvo prostornog uredenja i zastite okolice Tuzlanskog kantona u saradnii sa Hadzic Omerom iz 8tjepan Poija .5:love Tuz!an.no o""dredeno vr·iieme sa probnim radom u ltajanju od 3 (lfi) mj".god.cDo slozen.ciju (original ili ovierene kopij.nom voz:ackom is:pim j~B'[ k3Iegorijc · Uvje.a0 drzavnoi siu!bi u Fedemcl]! Beene i Hereegevlne. vrSenje uvida u dokumentaciju. Prijlllvu:na konkurs.nen..mrije od 6 mj=i) iii kopija CIPS-ove Iiene karle .d.-a dt~a"":iu. red.nja .1-4-20-2106 od 16..gani.01 .c BiH~ www ijdsfhi b My bil.20 lO. upravi U! lnspekcljske za popunu radncg mjcsta JAVNIKONKURS drdavneg sluzbenlka u Opc. godlne).:' r. .nik VKV"oz.inoC mdliogsla. ja'l.m<l Fede'raC"ij~ BiH 'jo plliem PQ~h~'~ pl'fPQru~nQ n.ok'SZt 0 ispunja'L!'anju USIOV. broj:07/1-02.• kQji is}JQ.lljavanju uslov:a: konkufsa dosla'Vitj Agencijt II roku od S dana oel! dana prijema obavijes:li Agcncije "koiam:s.06.opozun ....s[iru(:ij3mil BmlJJC i Hero::go\fine i!.addbih.gem. objavljujc novine Federaciie BiH\ br.lpila hnrlid::ui ... Kucukl>vi 0..fbjh 'ijfH' bul.J!vfle :slu~benike u ilJ. Za](ona I) preuzi man i u ZakOj'j_9 0 d t'1."/: operatj.asp.tl(.bat b) Ostsli k.!. Fa>:: +38736550024 .nClsno s:w! n9'e:ne dOKUme1)te treb-a dc:ma . l..l s.ai joeduZ:o.. Gracanica).9 Prij:i\'ljiv. dlJ.va prome. informacija.JgO~ITc"'[[!'c'.Il U roku od.nIiI AgCllC.il Odjdjenja Agencije za Zfrll..gendje ~_.l:.II!!III~.o vnoi .lii. i u ['0h ku od lS dana od obja .:struci n:!. Vo.li i s_liede~t-cscbne uvjete: -VSS .genC".nika u Opei.a :ia.o rezultilt diciplinske k.: za Tuzlanski i Pcsavskl kanron .t prcuze[j til proslorijilrn. Ustav.I-eb'lle dOk:£L~. prom eta i korn UP ikac:ija 1. ukeliko ra. sljed.oik:ildja..azn~ na . Zakona 0 dr. -polozcn atrucni inspe.a: V rslil d jel <l![:nosri: v .ku.il... e' kOnKUr8.QUl m lni5~rstvu. kao i izradu naerta okoJinske dozvoIe: Ministarstvo prostornog uredenja i zastite okolice TK.obavlja poslave uprnvlj.c odnosc na pojedine u:sloyc konkuISiI.H.)rm':lS. pro-meta i :komu. ukol ike fakuhet nije za vrscn u BiH i h [e diplo ma SlcCcna u ncko i' od draa va n:asli1.l3~ bra.""'iIr.asti u~ <ivu na pl'ij javni ogla$ dos'la viti sljedee.spilU i2u:timaju St od! polaganja i:spinJ. oroj:Ol.gQ'v. Zakona 0 drzavncj slulb~ 11 Federaciji BiH (.._53 Nil osncvu ctane 2:t Zekcna 0 dreevncl sluabl u Federaciji BiH (nSluroenc novinc Pederaclie BiH~ hr.a relevantnim za datu aktivnost. bid ce obil'Vje. !J." .brnn.. i s\ru.d:s.v.renje 0 dr""vljanstvu BiB ( ne .. dtia'\'till slll1bll Fed N<Leij e. www.ti: Pored opclh U"Ji~Ii3 predvldereih clanom 25.] Zeuica.ri.. Zakona 0 nan.'HiQg :slu~b~riika bi6e dLlZoi pO!.iI i3d..nravaju qvjNtkOllkurs.l oj 8J u'bi u Federaciji Bi H (2~Sl L1'~i'le nilv Inc TK1J~ br:J2I10)~ Agcnc:ija:!!:a drsavcu slczbu Fedcraclie Bosnc i Herccgoviue. dmvntliG . S41~)4.poplJIlic:n prijavni obraaac Agoell. urvrdene u Pravilaiku 0 unurrasnioi crganixecl]! [10: VSS!VU stcpen sttu~n.:I..ne spreme .r-atij.luibenid) prliavliuju se 'ria konkurs dostavljanlem uredno poPl..kamona. r." 1 (jedan) djelom. n. odnm.rcsu: c n Accl'l ~:ii./'LLvicrc:njc 0 radncm srazu U suucl.. tadnog .u imc Karnouulae upravc aa inspckcijske pcstove TUJo'Janskog.!(jedan) jz." 23.ilt i.adsfbih. podnosenje primjedbi.olo:len s[rue:nt iilspek[orskj ispil.mjc.n ie.f. 20 Na osnovu ciano 20 i cl". isd ie du~e.1 s! u~b u f"Bi (of Www ads fb ~b go .".\ sa ~Iano".ja is-pita QPceg: ~"a.". Predlozena aktivnost: objekat farme za uzgoj brojlera (optins..oCncije Z.nj.mje:s.!ll:S'::bu FBiH (mof.nloDa. dda.~ilJ. : B raj izvr~ iloc": n ami .posobno.: ijaIn I. Prijavu Da konkur:5. i nd{l.god.\·life:i~L1:B!H ili [c diploma neeena u: (lekoj eo clrl'.:s-Iuzbenih 'U Kaatonalnoi post (jiveTuzfanskog kanto na --- .mnici Agc:nc-iic: za drZavolJ SIUlbu FBiH ''If'.fblh.kull.go'VI"CItlent prijave nee¢" St Uteti 1.lU Zakonom Lnv.reSll: Prfjavljivanie na kon. Fcdt. l.nja.tan. 29!03Jo 23/04.enih (ne starije od 6 mjeseci) " Uvj. kandidati trcbaju iSpUT'!j:iU'l!.aji dOSl8ve dQkar."r pro· 2 meta i kQrnUl1ikacija.8 dn.nU i m.cca) ka.:lcIlIiI 01) rcz.rs 6e bili dul:nt potrebllc dokaze 0.re dostave i.c lrazi dostavljimje dokaZ:il. op~~g 1:nanja. Tuzla i c) Rok za podnosenje primjedbi i pitanja: 30 dana od dana objavljivanja ovog poziva.'Od. 3.l..icil~ iJi na 'Web :stranlc.njc bilo kojem nivou vl.1·1057.god. • vodi prop. iii p mvo5udnom i:spi tlJ izuzimaiu :seod pOlii!.Omit: 08: poj i. Broce Feji".!g prilavnog obmsca Agcmcijc..li ob:r~lac Agendie ~ ddavau :slu:(bu Fedemeijt niH (moze s..neod dana obja'lljivanja u Federaciji BiB" odnosno u BiH oglaSil nije otpu~'teQ iz organa drZavne $[uib~ · lzj.~[OVi: kDn ku[s.god. ncbla.(II'-u_ a OI 14n701 .04.) dana od dao" ob. Ul .0 1.pis pcstcva: Opis poS]OV3 sadrsan je u reksru [avnog konkursa koji je obiavlien na web srranici Agenciie xa dda vnu sl uzbu Federsci] e B ~H~www_adsfuih_g'Q'v_be Us.IOij"i: Pored cpsrih usjova predvidenih clanom 2:5.c: spremc.~ prj j ave n ete se uzed 1Ii razrna rra.n1cko.1/07 od 13.morn ill voziJ..2006.uda (ne "'rijo da U PQ$led.mlesra rukovQde. nje rada na r3CU!1.l!l b rOJ 2"]0 75000 Tuil.mujo Vfenle. bb.tacla.njut.e www.i ispit~ -pO.VU etepcn s.i Donji' Vakl"r' Ncpotpune~ . DTREKTOR ..zbu Fedefilcij1:' Bi. N ep-o lpunc i ne bLagovremene mr~ Enver MINISTAR 'Bijedic UI..rojeci tlr'. 15/292 1 • St:rucni ~a'Vjetni:k za imovlnsko-pravne pcslcve • 1 (j edan) izv~. (t:ri) god. ]l3bril!1..i!dom SFRJ nakan 06.oi upra .imi!J Uipita optcg O!:. DIREKTOR Scad Masla.vnog slu!beniik.09 .:k10.god.dresu u roku od 15 (petn.i njego\'oj upou'eb. 2. potvrdatu\lierenj~ 10radnom stazu u .s[:i!ve darn 0 -polo'.. lZ<l."SluZ:bene nevi ne Sredniobosanskog za drzavnu slufbu Federucije Bosne j Na osnovu claue 24.lom POIcebDOm dokumen13cijom dos.5t:avi[i Age-nc-iii s.11.no sve Ha~. du.raln i min is.i kandid:l[ j."st~ rukovodcec!.cne knjige rod.ki SI:ali n.1 U007..mu! vrli:..no. b.1 roku Qd 8 dan~ Qd d8JU! priiernL! oD.lzbe u Fed. broj 03/1·49.lIl. opecg 2Danj3.Dokaz 0 rad. U sl u~aj U da Agcncija not mspo!Il~i: pml:a.nom statu ~ Dokaz 0 poloU:.otpreme s.na. Z.1 rSzlIiatr3ti.lolen ispi..dobojski i Sred:njobosanski Ul.e dutan 1.i~$IQ pOJliga.rsa. ~ 72000 Zenie" SOl naznakom.06.ni: fnspl..e (I jS.ij.3104.bi kanron afKanI. n]u rada na raeuncru.ijl. Organ uprave odgovoran za donosenje.gov. BosDe i Hercegoviue Napomen.avjclte.1'00 Agcncija aa drzav n 1] i :slL1!bu Fe-derneije OiH (pos.l~nOm upravDom ispilu. Do 'k.gQy. dvije b.annm 'S. oe Fejio. zavraen pravni rakul(Cl najmanje 3..m drtavne s.~c :Se u/:cli U r.uTcd ne i J1l:bl .i]3C O.i] dr1:J.radii BiH (~Slufbene novine Federacije BiH« bIoj.a U.ar. i:spita.lnjenog prijavl"Jog obrases Ageneije (mole se preuzeti u prostorijama Odjetjenja Agel.njo da '0 protiv k. Zcn.3) kiin di dl3tl koji imaju $1:a'LI$ drh.341· J /09 od 28."Slllzbl2ne 0 preuzi mao [u Zakona 0 drl.zacin Fedemlnog min.tn .ar.e Sf dobili L1pros\orijama Oclie-ljel'llj:a A.ndicl". 2."~Vf. dipl.i"a U struci nakon sticenja VSS. d..2005.l LI~bu FI}i H w\'!fW'. k.veooj .god.e dokume.nte ( originali iii ovj erene kopi je .(ik.:tl!lnski L P'usavsld kamQn ~ Slalina brot 21 7.doKl!Iz (I polot.CIkom: '~JVD..broj :0 1. !.li.n k8ndid.i [III.I u.lovi "" "Iie nj" pool".mC-nu i m. ha U""jc.a.Ukoti ko budc i. radD o~ mif.god .icko-dobojski i Srednjobosanski kan[Qn~ Ku(:ukoVLCi broj 2.l.. okolinske dozvole: Ministarstvo prostornog uredenja i zastite okolice TK.i." no "od.kom biogr.e 0..vno· ".jc.n. Zi3.'ez:an do. Slarlne b mj 2~ 75 000 T uzla. :nam jcile:o ika u F ederallJ.a.spitQ kaf!did'at.rZllvnll :shlWU Fe:dcrilcije BiH 'kanton u Ze... Agencija Hercegovine.ni pUlem web strn.B.sluCi3ju da A.k.. 2.kursa) bili CC obavjdtcni.love po nalogu no posredn og rukovodioC3.~d~ ~5tllt" na eadc j :SQI.i pravosudnom i.:il.1 Mos . 0 strucIl oj 5prem j · bvod iz mOli.[Le ~rLj:i'i""C' nl.azna.lova: S "'!u. ili na web stranici Agcnci]c www.rs: o 4 Odieljenje Agencijil Agencije z. il.ku.ll.1oi r. LL S (.i 5U dostavltl stjcdct':u dokumentaclfu (original m ovjerene koplje).~u. · v~ i i druge po.did~Le !toji takav ispir irnaju :poloZ~n)! 4.kontu1'5 :ta POPUJlU. 000 TU1. biava. 19'92..m novinilmii FBiH~'~ puu:m pOOte} prcporuec:no nil ild.:Jtu:ll:aru~ 4.34--123"7..: (moje ae prcueed u peossoriiarna Odjdj1:. ll.~ C1d.i~ 'koji i:spunjavaju us.L. analiza iii misljenj.. ii!Vflllm iSptlU:.ste. 39104.a\ k'oji ne. broj: 07/1. niie obubva"en odredi>orn cllX I.:'3d MilSlo.:ma od dalla pd~~mil obilvijl!Sd Agcllcije koiom ~ lJIlzj dootilvliilnje dok:!lZJ.I'Yjel:B.1 rQku od 5 d:. PUI¢1ti weh st.27 _09_ II.ati .:dlrl C u. il i na web arran it: i A.

""~ oi<Lbn.U... . ilIi ~ 0IpIIII'~ ralo»I"'""" '''I''"*'''' .....'l" \ l... oW ... domI.........J_ ltu"""""l< ell fllll1 w...... ~ '1I~j" 1M.I. ....." ._.ll IJItIIo!no 1_ ~ __.. .. .dO .. je na OSnOYu prociene UL o-"". crp-. pJ'" do 15...-mmhI"'~ _ 0. Vrijednost navedenih nekretnina urvrdena 2004... l"i<1"'II!" ..>. g PII'fuplw ~ ~~ ~ Br~ ~ B<H.... fTIOI<niaIoo'Ir .. ""imo d. In ~..-. . 563 k.pIO&ilW" '!IllgaaNi ... ~.-. '--I ..00 sa t i..~ _ a. ....".«J80111C11 od 28 J 2001 ~ I.....1 .~~~r .. ..._pJ~_.Depozit Opcinskcg sud.__ •~ <hi"" 2UO. srrucni suradnik Selma..... . " .-"...35 i stambenog diiela.." _ ... • ~ II (....1 "'_. 7. radi nekrerni na.. ul. u . 'LI< .....IJ...r."'ILl<br.. __ 9ttkc. 'l1li 1'.-._I.1 IdapClO[........ """'1. upisano u Zk.......<...a op.~ l .. ""'"'~ • do. · _I DIC iWIt.. """""(11 .'_"'''''I1IJIIIalti= n".....iI<_dirdtx .""... ~u. podrum povrsine 65.ath."'~ olr<iox lIt.15 m2.. ...oI!l. zastupaaa po punomocniku Nesetu napla te duga u iznosu od "53... .otIro 1. ~. l__ 1OJral6. oIul+oo "".".. ""I. 41~ 1Jred.I""" ~~ " ..~ 11'-" BI~'~ BH" tIrQt 2Ml71 0 IDf¥lro I dctpIrO p.. t<>kBI'.. •""i< -. . "JIO" u.!..~.. ~"'II"'_.." ""- 00'bl. ~ huI'.u...80 m2..!Q">i i . ""'. .." ce .fln..'-.'n....t"~t.. ~""~'I"0~.«JUloi d... I 11.10'0110_.. stambeno-poslovni obiekar koii se sasroii ad poslovnog diiela .o1 • .._. br."..i\~ l:oodob...ISm! kanki4 ZII ~ """"Il II mol'..._nJ.""". .lJ ...~ "'...o...... 04. . """"""". toja III.o.10>... p.." _ J'1Iic1lnU"..' . _.I.porIaIu ~ '~C!l! Wl'aI'iI~ 'BoI1 • ""omrlOt' .....80 m2 i stau br. Zakona o izvrsnom postupku lIZ uslov da priie roeista za prodaiu II.""'11 . ... no osnovu clans 82....1...OiI.. ...b '. u. ....... I... prodaiorn na o izvrsnom posiupku (~Sl.lj...rn'''I''''''''_ I:'!!]f ~"'fI'ftC'ljlft.o L'I.." "*".-..1Dos"'P"'l U pn~~ pri~ i Ih . brill D1 l-G2.".. r_j>1 ...IUpa.. :'LoM"'II """'" " __ .....mtla"_""..... ~.1 I'-!~ ptiJ'l!illl\l. II~ dlpLInll.....'00' . l .... " 15 ~I"I:JI ~ "l"gI"!Id! V!Ddt ll.monju Ii "" "'_lofoil'" "1. ·..~..... «-po ..... ...O>J'5<'IIol~ .""""""Q le l."'.".al: '9"" ~ I"'ri-' • ...' ~iIo """" 1"""f!J<nr.lo. Ova] zakljueak opjovilCeSe"' oglasnoi tabli suda POUKA 0 PRAVU ZALBE: Protiv ovog zakliucka :<alba nije dozvoljeng. ~ ...il"l""'.1'od. ~ ldOl.".00 KM. • . !. ""'" poi> lin. 23/66.."" ""INo ..o lti. _ern ..I lIL Na prvom rocistu za javuo nadrnetanje ne moze se nepokrernost prcdati ispod urvrdene vrijednosti..I.iCl.9.. ukupne procijeniene vriiednosti na iznos od 669. "...... 1."""".. J. soba b roj 13 s a po cetk(l m u 11. poI~_IIp- ""-J. .0("111: II XI:PIl ~I OOlllll' n.""i<rp:.....gk"". ~ •""•..('O\ I" E (....og j>J-o"IIDo 1>I>I!I"TINn~ IItq 22.R SI'~"O ..~""""'''''''''-I''' . ~r>h_ ..... 801-1 brq Ol.W I!......n "')<I"rnal<"\'ljol .. prizernlje povrsine 140..zaiednicko stepeniste povrsine 20... 3 povrsine 59.o.20 KM.u~ i • i 1...XUPPOSLOVHIM .....IiJouo.. 0I0/_"'" Ii' '<L 10 2011. 'NoIMI~~<I....."..s..tria oti. stan br. ~_""'" ~"'lOk Do ~ vrlIto_iIII>I . tI ukup p:dJcvM .zvrsene dana 19......I. " ])0\..t... JI.e<. " iJN. go di ne u iznos U od 669. I. "' .ctnAuru' RI ~IIN"!'III D«Ii~I)lIl'2~2 ....n.. IlIcr~C.1"" ~.ci<.~ n>i:Ioih~ • . '1" L. n DAVAHJE JAY..... 15 ~ It ~ ~ .-.... ~_o..52 t... Cehajicu advokaru iz Gracanice. IJM("'-O UI'> kll\ I F.".' . II..!... pi'" "U.OQ NI IlI!MlO nol".f'IWII'I.: IV. . •• IN.b<...bpI '1"1"... • putem usmenog i javnog nadmetanja na dan CETVRTAK 05..tb OiWlII... _ . ~~ jlVI">CIm' "'"""""'" BrH:.. '" bIIl >IDIpr>"'. .1..33 m2... pOI!Ovron prMICA I rnIOIC'N puI. Ponudacima cija po nuda nije prihvacena vratit ce jernstvo udmah nakon zakljucenja j avonc prod.'-' <>h .: broJidoI> ... ~ : Jl ~'" .....'""t. p'~ne pcIIIcmI ~ -lIIOIgiOOl Uledi H up~~ <I """11100 rod '"UaJ..'".u~ .lII . fO'W" Oil 0.!do 011•• ..tI<a DlotnlcIlo.. ZII... 1""'0. 101.. ' "<>I_ltiM _""'. b) i""" d.. . 2.....H" t:wo..... .. pW: I"'!" Po> ctp. n I.~ "'. Gracanica broj 132-1800-309503688..000..... jl. 'V u { U""""~'.JlDto.~ ~ "!I<"'("'~'i i.. I KOHt<URS UV.. "II'" . . . ulv>1ja>j.Pet Ioklilnom oDold!'Ij!!I " z•• up poalovnoto .. u izvrsnom posrupku trafioca izvrsenika PZ »Kokovita" Graeanica.....l'"r~"" . "'.~... '_'f"<T'I''''f''''J....'J: "'P"I ilolUJ<dooaihr "..'lIJ pJ poIInlo. .......o. 1'" .Iz polozenog jemstva aamirit cese troskovi nove prodaie i naknaditi razlika izmedu ciiene postignure na priiasnjo] i novoi prodaji._ "JII" 4a (..*m UIINt"!Dg _ ~..i<o"""".'".066........ V_ Kupac ie duzan polozici ciienu u roku od 30 don' nakon odrhne :\l... :ll"r'I~ . ZAKLJUCAK L ODRE£>UJE SE PRVA prodaia nekretnina izvrsenika PZ "Kokovita" Gracaoico i 10: ........k a..tllh~': ~""...0•• DO:!>:o.lp. '<r'pJ P"<'I ~ __ !>a*l ._" """&oIooJo""·.8..o).lI\1i • lIoo........ kodana 25. ~ .T~ dec..~~~P"IJ......111(-11'11'" 1...soo ~~'" _. ~ ...IlENOG JAVIiOG NADMETANJA lIrId no IIIR'<IJIi!1JO ~ _ 8ib.'i_. UaJioba I'lII-''''J<m» nllII>ll<.:nI<l:o o..poN Tm. • "'"'''' R...eooioloMoho.w. . . ""'~~"U>I''''''' :<ma..." Brtka [)....~ _1I-. ai«lJ ~.v L'~ n ~~I~I'''''''''''''''-o>l~ ..a. ~"" ~ " """" ._u LJji ." ."Oom. je.. M.. . Q)..010 i 1'>11<\1> III 2 blo.:IK. ro." U BttkD ~ 8tH . STRUCNl SARADNIK Selma SaIki'... · do.. Gracanica..u...I'I'<""~~ • <II ..""'. 0\..1 i._~ • I'" 1ubof ""-I J "\'~I (H.<11 .. ~ M... VI..2(J..<m....:I>:lUr. a~ 1(' Jt l. godine. !>Io_.....a .oozAMlll ad 2G II 2011 g<>Gne U<ed ZII ~ jw. _...mla_. Ild.-Iw _~......1_ 1(.1< ~ ....I~I~"""IiJ_""".ii~~ ..l'lir~ 'r~ I'IM!>OO D.....1~l1pJ ~i<I"''''1:...j. F"""'''' .~ L~I 11...._. Iiuu I)IREK!'OR . pt9Ift¥l\II".." _.....IIjzI ...m.._hj'tt ..!....63 m2.20 KM. .. ....... .. ub.IIa"'l""'lJIIl ......10>_ "hML . ~ .....1<~I _ 'P"""lIotl'I"'... Z. "f1"~ hilo I.. ""..loc . ..u: i.. ..... Ako kupac u odredenom rcku ne _polcfi cijenu slid rjesenjern prcdaiu oglasiti nevazecom i odrediti novu prodaiu. II""".dono .Wo: ~ ~ 1• ~ p<IIi<...r I lIF.. ime jemstva polozi iznos od 10% od utvrdene vrijednosti nekretnina....~I. I povrsine 95.--..... r.. "".x neo VI .~... "' .N. ..08 201 L godine Opcinski sud u Gracanici..I _......t"w ....oj..._o..~t..'ItJM-~1.. [avne prodaje uz obadogovorc... .. Salkic.I .r._ .... . __ .. ••".."".u".. ~1'''l-.08..2S.._'" a... ._ \1>nM \.clo! .. ' . ...S... ~ '"""" be.u.iJkUI _ ."'""""~' • <1111]<~.....\bria>o.. __ oIr .oil"'" cr. sa pripadajucim zemljistem sve oznaceno kao kc. ..." .1Ij.p. ..:l< iii .In1 J c.. <1_ w. ~"JlI~I"'~'i< 'l>o 110". . ullit+>....."""'. ... vezu placanja poreza na promet nepokrernosri. .. br.871..r: >."......~. ptIi. osim ako se stranke drugaciie v.. protiv Sarajevska 10...\~'I'Jif . o.'jlO~ .H 0 bl' ¥ ~ u I e ~ u. >Nim... ~IIIi:".." .""ili.~ . III _ ~ II< 1Ilm-<r" ~ _ 1'. OfpnIl ...."..c.1>1....._ . III! ~ .....PUTDI US..o.16 m2.....H...._ Dnevni avaz oglasi BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE TUZLANSKIKANTON OPCINSKI SUD GRACANICA Broj: 270 Ip 000926 071p (s tari broj: 027. •"")< dt-.._odoodl<~~' ·d:o"ll'"~ . II.. ~ii .. J" .I .... 1iMqo" ""I"'_~ . ~ I~ ... ali ne vis" od 10.. \~li. j-..PROSTORA I MAGAC'INJIo . 1. S71 .-.".. ~ (~r: i"•... 011o..oI""'i. .. stan br.o DtrIriI:UIllll4 obi . 10...... i .....~ .. ". .oll""... 'P""I< l oodl<"""<r<- "IlI<W1 rb· OS'""MJ ~~" 18 lG ....... novine FBiH" 32/03)....... p""''''" ""1'''_"'" ""II" ". 8re>'~ DtJII1k1IBtl ~ ~ 3 4 ..Il<t<qo~ 1.pIoo!.d JI'...~JI1""III~.ja jC "'l"""" drt.tmm ..r ~ ed '..n~~~W'('tjI. ~ .. . ........... _".ni i J"-"" "'.... ulwp" nIenom MMjO I IIOfIIoI.«II us...ilpK ~CIf·1IudIo IatIriIn W ~1"'11IOfI._..". ""'.tuo ... sud.. . II...L..I' 011II "" '" _ji ... J~ ~Q 0>lOI< <lr~' _ ~."... izvrsenia NLB Tuzlanska banka DD Tuzla. povrsme 5.~ "..._ioI.!iC 1Ido..rrnq oro..OC II • \ "'''tC 1. ~...".:noi~I>01»_~~...._"... donosi slje... lulo ""'''jr .... lOU....... - . .. csim lica navedeni II u clanll 88.rbor >&. Na iavno] prodaji rnogu ucesrvovati sva fizicka i pravna lie...~ __ ... prvi sprat povrsine 182.U>!..:no "nn r.oo"-. loli. ...m \1. J ernstvo se polaze na racun ..t.. I. godine u 'grad. '''''''~ i".I.... "i"pr..~ .. ...o Dmr>Wo BoI1 0 ~1l1U Jwo'r\llg ~:13 "'-MJ'I ..ocI _ I..\t... D'1II·4 I !'III I~ I'nJaIl tl'ahJ!lm og~ mogu . 1I<~_.21 KM..no".n.0-1 P-07-000094) Grn"aoica.. .....-aIl. LIIiIII ~ i _I""'_III_JIIor«biIi _"..-. ~ <biJ.. Ib~ .-.. VU.... _ -'-'I: "'P'-" i-=...iI ~I~"JC __ .. j<l..t&.Q' In. 1'''1'<''''' I "'1'f'SiI ocI ~"'P"I ·do I"dF.. TIIlIL .o1 Q2S2IOII ad 18 6 200!1 QOdIniI 0dIuIc. ..-Slut_ . 2011. .~'" l'Iji...I "" t... t../~' .... U~\I.."""".........-"JOIOtI .~ ~ ja_' .1 ZMl6 I liI'J1)~1 2.. Pocerne pooude za prvo rociste no iznose manje 0111/2 urvrdene vrijed nos ri n ere bi ti razrnatrane..

0 d koiih Mateja neki smarraj u ubicom.500 liudi Zeljeli smo publici prlustiti nesto drugatije. i:ije je djelovanje bilo pojacano seed- la ultsuznOj j8hli u Serif Konjevic snimao spotove u Makarskoj TaUana UO)lehOUS8i dala o18az naTU Pin8 Popularna voditeljica i portparol TV Pinka Tatiana Vojtehovski obavijestila je Neocekivana odluka voditeljice zagrljajujeDOI~C8 javnost da.Bilo jezadovoljstvo radio ti u okviru "Pink Media G rou pa".P. avaz. Ispred sudnice se okupio veliki broj fanova Majkla Dzeksona. ali orii su neizbjezni da bismo na sro bolji broj snimlien ih S po tova tako da bih se sada mczda mogao okusati i u filmu . Serif Konjevid Vojlehovski: Novi iZ!llQvi u okviru kom p~lI.1<0 da nisarn imao priliku da budem sa svojirn naidrazimakaze Konjevic. Mojim odlaskom se svaka ko neee pre kin uti ni poslovna ni privarna prijateljstva stjecan a i gradena koja su godi nama Uz podrsku desetak potica.30 sari te ie predvideno da kcncerri rraju do ponoci.u sali govori Konjevie te dcdaieda je za reziju bio zaduzen Vedad J asarevic. usaopcenju. NakOI! snimanja Serifje nas III vio b oravak na Hrvarskom primorju i trenutno se odmara u Porecu sa suprugom Kanirorn. iako bismo finansijski sigurno belie prosli da cijelu pricu radirno u neko] dvorani. iakobismo finansijski bolje prus] da pritu pravimo u neko] dvorani. Ijesui- nacin pjesrne priblifili pu- mio je u Makarskoi spotove "Pm do bola'" i «Ljubavi".500 ljudi. a surra navecer nasrupit jie i grupe "Lude zene" i"Covek b ez sl uha".birno je uzivaju- govori Faruk Hali- Iovid ispred organizatora "Tuborg Green Spota". tako i utkala sebe svojim znanjern i energijorn.. odnosu na nastup sarno 12 sati prije smrti SUd8n)u Pasfavllanje ~alora Ispred Zelre Ira/ala Ie nekollko dana SpeiltaBI POdsatorom Bapaciteta Od2. take i S3 svim kolegama. SIO najbolie ilusrrira podarak da je vee proda to ville od polovine ukupnog broja ulazniea. . R. Cetvrtlk. . Iza sebe imam veliki hrvarskogbiznismena. . No. L. .Imao sam rokorn ljeta veliki brei nastupa 13. "-9. Z vi iezde p rye vecer i b i[ ce clanovi benda "Dubioza kolektiv". D. za "Tuborg Green SpO["v lada veliko in teresiranje.show biz sokirale svijet Onevn. • Prilicno sam siguran da ie ovo prvi rnuzicki spektakl u BiH koji ce biti uprilicen pod veli kim ilatorom kapacirera od 2. izmedu ostalog. teEm da napomenern da se ne povlac. Zeljeli srno publici u BiH priustiri nesro drugaciie. H.Snimanjespotova tesko mi pada. 51 8 sono 18S. nap us ra" Pink MediaGroup». Kako organizatori naglasavaiu. Raspo red n astu pa veoma [e precizno definiran. Naivise volim da pieyam i mislirn da to najbclje radim. U suboru ce pod sarorom "Tuborg Green Spota" koncerr odrzati "Hladno pivo". kae ko s vlasnikom Zeljkom Mitrovicern. jer su preda mnom novi izazovi. Obdukci- srvima za smireni e. tvrde organizatori Dvodnevna ruanifestaci- "Tuborg Green Spot" sutra i prekosutra u Sarajevu ja "Tuborg Green Spot" bit ce odrzana su rra i preko sutra 113 parkingu ispred sara" ievske dvoran e Zetra.Z. al i.ii Pink. ne pod orvorenim nebom nego pod ogromnim 'a!orom. ja je POkalAI a kako j e Majkl Dzekson urnro od akutnog rrovania=propofolom". ulaz u da ugodai bude vrhunski da svi prisutni maksimalno i sa tor 0 bje veceri ce b iti 0 [VOren od 19. S. m iz iavnog zi VO ta. koji su dovoljno veliki da sam spremna da u n j ih uloiim sebe . nakon skoro deceni j e rada.Cije ie postavlianie traialo nekoIiko posljednjih dana. a drugi nevinirn covjekom.a kao predgru pe p ubl iku ce zabavljati "Uncle Sam Decided'" i"BilIyAndol'". Vecina kadrova snirnana je na luksuznoj [ahti jednog blici.• 8 ptamllarfrujan "-01 1:.riavodi se. gd je sam s rekla kako ogromnc iskustvo i znanj e.

IrAn rllJ\~ _ NA KIDS' Cl'IIA, SJlAUJOG 5_'Q_ CEWRTKA Z4 SAMO 1KM

one_l'l1iava_Z,~eMtl_' k. 29, septembar/rujan 2011.

!_I!_O_}V_!!I_·Z
,,'

TOP ..PRICA Fotografije koje su

Baza IJeBarZap
Vje.rovao liekaru

Z

v

Jasno vidljiva razlika u zdravlju pjevaca u

Sudenje Ijekaru Majkla Dfeksona (Michael jackson) Konradu Mareju (Conrad Murray) za ubisrvo pocelo ie u utorak. Drzavni advokat Dejvid Volgrin (David Walgren) §okirao je sve p ris u me kada je u zgradi suda u Los Andelesu pokazao slik u besvjesnog p jevaca na bolnickirn kolicima, • Sta se dogodilo u uh 12 sari izmedu probe i smrti Majkla Dzeksona? " upitao je luiilac porotu itake aludirao na gres ku I j ekara. Tufilac je na sudenju Konradu Mareju, dezurnom liekaru pokojnog pievaea, govorio sal i opruzio Marej. da [e narkozom iIijekovirna doveo pievaca do smrn, Fotografija koja prikazuje Majkla Dzeksona u bolnicko] pcstelji, bila je veoma porresna za porotu i [asno je prikazala drasticnu razliku u zdravlju pjevaea U odaosu na nasrup samo J2 sati prije te forcgrafije, - Majkl Dlekson potpuno ie v j erov ao svom Iiekaru, To ga je kcsralo ~ivola -utvrdio je wzilac, koji je na sudu p ustio i audiosn imak na kome se luje II kakvom je stanj II D zekson bi 0 pri j e smrti,

Koliko su novca zaradili xoke, Janai Fazlija na romskoj svadbi u Tuzli?

nom izkulisa

Brenom i Oraga-

Sta se desavalo sa
.Zvezde Granda"? Kakoje Zehra Bajraktarevic postala glumica?

Akutnolrovanje
Majkl Dzekson urnro je 25. juna 2009. godine II SO.

Ko je nakan deset godlna spojio Kemala Malovcica i Jovanu .:;;... . Tipsin? Ko Jessra 1lMl1ia!trl Ahmedovskog cuve na nastupima. po BiH?

godini zivota u svojoi kuci, o njemu se [ada brinuo opruzeni ljekar Marej, koji je nakon prikazivanja fotografija zaplakao usudnici,

.,'Ih,;,

Ziri dredi 18[oalisl
Pet najbolje plasiranih s takrnlcenla u Sarajevu predstavliat ce nasu zernliu na regionalnom finalu
Sve jesprernno za drugo izdanje hip-hop takmicenia "Red BuJl MC Battle" u Saraievu, koje ce I. oktobra biti odrzano na sceni Dorna mladih. Od 40 prijavljenih kandidata clanevi Ziriia odredili su ltifi-

v

Pripreme za "Red Bull

Me Battle"

docekali u Doboju,

Kako su "Horde zla"

a kaka HManijake" u BanjoJ luci? Zasto Sarajlije.....----------,

nalista, a to su: Mahir Bairic, Eldin Husic, Miro Pra-

bo k" op reme, a treca Ie "Dieselov'" parfern "Only The Brave". Pored toga, pel najbolje plasiranih s takrnicenia u Saraievu predstavljat ce nasu zemliu na regionalnom finalu "Red Bull MC Bartle". N aiboplasiraju za llceil6e na regionalnom finalu, dok ce petog svoiim glasovirna izabrati posjetioci portala Redbull.ba, Muzicku podlogu takmicarima pruzar ce D] Audio InFunktion, a konacnu presudu 0 pobjedniku izreci ce ziri, koj i cine poznati bh. hip-hop izvodaci Frenkie i Soul te proslogodisnji pobiednik "Red Bull MC Battlea" Sterrua. H.P.

Ija cetvorica direkrno se

stedion Olimpika zovu "Gej arena"?

www.expressmag.ba

njic, Ismet Garibovic, DaJ;.io J unuzovic, Dalibor Cobic, Aleksandar Kupresak.Adln Saric.Elmir BaIukovic, Muris Nurkic, flani KovaCi~, Zlatan Hajlovac, Feda Solak, Damir Kariilik,Jasmin Becar i Semir Suljic, Prva nagrada je "Home Studio", studijski mikrofon, zvucna kartica, dva monitora i slusalice, druga nagrada kornplet "Ree-

oglasi

Dnevrli avaz ""',..,, ""_...,.",.,,.

49

seat.b.

SEAT

SEAT LEON. SNAGAI LJEPOTA U JEDNOM.
REDOVNAC!JENA

27.482 KM

EDITION CIJENA

25.550 KM

SERIISKA QPREMA REf,ERE.N(E
'ASS + res ·6 x naeni jastuk • Klima ureda] CLIMATIC • CD MP) sa ,6 zvu{nlka I komandama ntl upr.ll,illa~u • Eh!k ,Itnl podil8Cl predn)lh prOlOI,., • ,ElekVitno podes.ivi I grir"nl ... nlski tellovltori " • Alu Feige Ella 16" ,G.um 205/55 R16 • PUt(11 ruCunar • prednja svjella Iii maglu

CLANIC.A VOUCSWAGEIi

GRUPACIJE

ASA P55 SARAJEVO 033 555125

I

R AUiO rulLA

AUTOKUCAPEPI
0592B5090

TR

IHIE

035265265

AUTOS VIS WKiC BROD 0536115011

Tacno Netacno
ka, B r ila ni [a i .lla!ija? Meso mladunceta uvea za svaki uzrastima posebne nazive? Kung lu je kineska borilacka vjesli· na ko ja j e ui ste vrijem ei d uhovn a i !izicka diseiplina? Minhenski je 1ko i s u pnstl spnrazum acka,dogovor gIe Njem Fra ncusj

48
,IJ.rsrralivanja su dokazala da bundeva sadrzi vecu kolicinu bera- karorena, obilie ostalih an tioksidansa, viramina C iE, nekoliko vaznih aminokiselina i rninerala, a posebno kalij j cink, koji svi zaiedno imaju presudnu ulogu u borbi protiv slobodnih radikala iu podizanj u cielo kupnog im uni tera organizma, S toga Ii ekovi ti sas toj ci iz bundeve s ti te organizarn od razlici lib alergija iinfekcija, sto jeposebno vazno u [esenjern izirnskom razdoblju, artri tisa te oboljenia srca ikrvotoka. SniZa va iholesrerol u krvi te s titi 0 d kancerogeni h oboli enja

[)nevni aVal, tel'lrtak. 29. septembarlrujan 2011.

vezn ad ar
. ...

3

2.

Bundaua DOdiza imUnilal

pad ilecera u krvi, koji se javlja nakon "Iosih" ugljikohidrata popu t bornbona i keksa, utjecu na dio mozga koh kontrolira impulse, otkriva srudija U niverzitera "Yale". Seeercini rreciau dnevnog kaloriiskcg unosa.ali liudsko tijelo nije stvoreno da podnosi tolike kolicine, upozoravaju strucnjaci. IJJtoDramaticni Zbog toga postoji mogucnost da tolika kolicina secera pogo-

DDrezno sa secerom

duje mnogim bolestima modernog doba poput dijabetesa, bolesri srca icdredenih vrsta kareinoma.potvrdu]e istrazlvan]e.

1. TACNO

Minhenski sporazum dogovor po diktatu
Minhenski sporazu m ie dogovor koii su postigle Njernacka, Francuska, i Bri tanij a i Italija kojirn je Nj- "---'"""".._"..._~ _ emackoi dozvoJjeno da anektira cehoslovacku Sudersku oblast. Bilo je to na danasnii dan, 29. septembra 1938. gcdine, Prijetnja Adolfa Hi tlera da ce ok up irati di 0 Ceb o· slovacke u koiern je zivjelo njemacko sranovnisrvo potekla ie iz njegovcg proklamiranog cilia da ujedini sve oblasti u Evropi nastanjene njemackim z.ivljem. Premda je Cehoslcvacka imala vladine sporazume a odbrani s Francuskom i Sovietskim savezorn, obje zemlie sagl asil e su se da d ij elo viS udetske 0 blasti s njemackorn vecinorn budu, dad Hitleru koji je zahtijevao da se svi Cesi i Slovaci isele iz Ie oblasti, Kad je (ebo. slovacka to cdbila, Britanac Nevil Cernb erlen (Neville Cb amb erla in) pregovarae je 0 sklapanju sporazurna koii bi N jernacko] dopusrio da okupira oblast, ali da pri tome obeca da ce sve buduce nesuglasice biti razrjesavane konsultacijarna i dogovorom,

MEDICINA Tvrdnie brazilsklh naucnika

lIar -z amazonslte b- J e Ifec- raM?

Halom Droliu
~ Celid iii vise soljice kafe dnevno mnogi ce smatrati 11.1· doscu i nezdravom navikom, ali nainoviie istrasivanie pokazuje da fene s takvorn navikom riede obolijevaiu od depresije, Poznaro je da kafa razbuduje i na odredeni nacin podize energiju, ali aiie preporucivano njeno pretjerano konzumiranie. No, novo istraiivanje otkrjva da siaino djeluje namentalnozdravlje .. Nauenici 5U pratili fivome navike velikog broj a zena Inkom razdoblia od 18 godina, U ocili su cia su Zene koje su redovno pile kafu, nekolikc soljica na dan, rjede obolijevale od depresiie u svoiim sezdesetim godinama, i [0 Cak za 20 pOSIO.Rezul tau isrrazi vanja koje nece svi doeekari blagonaklono obiavlieni su u "In ternalu Medicineu".

Nove studije

deoreS:lle

Naucnlci nls htjeli ollirili

ime

2. TACNO

Janje ie mladunce ovce
do jedne godine
Mladunce ov· ....-

Istrazivaci su tvar uspiesno ispita! na teliJama raka, sto je postignute kOje bi se moglo iskorlstitl u proizvodnji djelotvornijih lijekova protiv te bolestl
Brazilski naucnici su tvar dobivenu iz jedne amazQ!)ske bilj· ke uspjesno ispilaii n. celijama ,aka, §!O je pastign!lce kaje bi se moglo iskorisrili u proizvodnji djelotvorniiih i manie otrovnih lijekovaprotiv re bolesti. - Orhili smo odredenu vrstu mikrcorganizama koji i.ive u jeduoj biljci, izdvojili sma i h i do· bili rvar koj u smo ispitali na eelijama raka te zakljucili da ie djelovala na neke vrste tumora- rekao [e Rudi Prokopio (Procopio), koordinator u Centru za biOlclmo· logiju uAmazoI!u(CBA). . Nakan prve faze ispitivanja lvar ce biti ispila!l.' os zivotinja· ma,arek onda na Ijudima, \l okvi· ru tog is crali van ja !tojem se prisrupiio prije~tiri godine, a mo· gao bi se iskoris ti t.iu proizvodn ii Lijekova manje agresivnih l<l organizam_ Prokopio nije htio otkriti irne biljke ni na kojirn se rumorima rawlo ispitivanje prije ne· go !ito ono budegotovo. eBA, koj u finansira brazilska vlada, saradu je na ovom projeklU s amerifrim eksperimemalnim onkoloskim l.boratorijem. Nacini lijecenja raka koji se danas primjenuiu (hemolerapija i zracenje)OlIov!)i su iuzrokuiu bro ine neZeli ene n uspoi ave.

"'""T-...,.,

ce do j edne godi· ne starosti !)az!va se jimje. Meso fa· ~ ......... _ nieta !)a~iva se ja~ njetina. Meso ad· rnsle ovce iii ovua nazi va se Qvee [i na, a meso ovaca 12 do 20 In ieseci s tarib moze se nazi va li illlada ovcerina. Meso avce Slare ~es[ do 10 mieseci naicesce se prodaje kao mlada janje!ina,a ~ilje~e je janje stam pel-se$1 mieseci. ZemJje u kO'jima se n"jvi~e kon" zumiraju ianjetina i ovcetina (na osnovu potroilnje po glavi stanovn.ika) su Novi Z elan d i Au malija.

Sjajno djeluje lIa mellia/no

Tb£!iIo

3. TACNO

~

-

u

IRlIU

.'FltI9J

YU
,

,m II(""~

lITOJI

~

f'IDIII.«

~

=1

~

U41Q.(o,c

~

.~

~

Kung fu je kineska borilacka vjestina
Kung fu je kineska =;:::<;,':""':C"":;;;::=t bo ril Be ka vjestin B koj a r--l.!..:clilii.... "'--4 je u ism vrijeme i du· hovna i fizicka discip· lina. Prak tidea se od Dzo u din .sri je koja je vladala od III L do 255_ godine prije nove ere, a =------"'-------' mozda i eanije. Njegovi propisani stavovi i akcije zasnivaju se na izostrenim po" smarranjima ljud£kog skeleta i musku· larurne a!l"wmije i fizioJogije, a moogi od njenih pokrem su imitacije slilova borbe zivotini •. N jegove t eh nike b Of be podsjeca f u na karate j tekvondo_ Samodjscipliua ie veoma n aglasena. Kung fu koj i se izvo di kao vjeiba liei ua taj' ci cuan_

III

tJ ~1

'i:r
IT¥;;,

Gt

~
RJESeu:Erz
PROSLOOBROJA
KAT'-NA GONG. ATA-

..

m~ ,'=
~\OOO .!~
.uT1.W

I'~
I

~ ~
1~'fSI-~~
-~

~"O'\I,UU

I

'IlOM

&

ro

111£

,~
V.l
I T I~

i.tAH1. &OR. TAMA, 0SNaVA. ATARI. f'E.IWl, ~ SllKA. I,

OTUTIC. AK.SIOI.I. iDrtl

.

~

&_

:.=
~
foCiM

2659

... '" -go:.--..:J.~ o . ".... ....JINlLM '" Nl'tOl.. ~~I • ClXlf L.-"" -..- .. =1_':._...~ .:...::"".O M"KA bh-':· I ~ "...

.......1"rog<I01tlIji III. .....-.. "'lonP1J-1'IUw..~ • SoOI..... ~ l _1IIIIm11O'1dt""" ~I'I u P'OII' ..i.. ."... mr.~. IIrtIjOY8'~ ...~....." ... .-....awll!4l-~ .. .g ._. ...... I ~ ..o.l_ gr(_l ~ ..o.a__ .......1' .:tN~ • M5 E...d. Kt~KI~ \mut. _ Ek«~ ~--""'.. • RIII"".. .~._ .. """.... i """*w I~' _ nopI... ... ~ """" po".E_ iM<in1«_ pIInDon b<rjI..!orI<u'Of rMl" "... .....IaI.«b..~ • Gr..~ Wi Pm..o.".r....r..-...FIU". p'...... L.0 III"' .oglasi bo""...."'-~ MS~""_~ MS_~ hIS __ .... ~ M5e:.~l . . b ~.~ ...... PJII>'" ...1~I'W. ._ ... .. ... 1'vIlo....... ·T~u • CiIaI ..--.... OBAA2iOVoUl:.....""""I---~~ Rlf!.~.....~"" til IJ\iiIIliII _.I~ (OllI1....4inf 1Wuw" ~ ~~ ..._~_"_~"'l_ 111. . _ta...(~J""AI 1rIIa:IIo'"....-.jI<oIu mat..t .tr~... ... ~nfi. '-""" f""..llt ~.... IllY ~ '_N""'"' _ .....cIor_ t_ .~....!" . r CDRAR 110. ~""'_ J~ • ...1 pn>INIIiJ IDbI! ..".tIOMIl'9UXl ""''''I~II~16)>>I_ SA'RAJEVO:krtijetCl I.. • U!R"IM rw!enw\l ..IH)<II ...... . ..1....T~ . .~ -~ rnm:~hII . -OIl ~ .. ~ DIlDO . I>oj_....... ....111"".~ .~ ...ndldato $fo<lnJolkOI........-al..~ 1:1....... vt<_tk"I.II""I"... "Co &oro.I BoI .....klIo "''kUOl'~ ••• l~!ln..Ilo< • M.T~ . I . '''''' .lI All I".r....-1m...l .!· -">O!"' P'" ~!GII"-""" .'pooIo."""..""l.. I<>drI__'" ~ I. .!".... It._ . --lWIltIajIIr!I..lidl>r T_ U ..wn..~ ~~ JIOC't" oil ·a~_ . i'IIIf~~ F'nIdwK~~~ ....~ · (hlltii ~..... "".!..IPI$" ')81 1lI)31U'G:)&I DllSlo..... ViSOKO: i!krr!iIclo IO)011111l1O ......-.ooe..podN~ tW.......-.P...... "1".n ••.....Bok~~ ..... 81aUa.... F_1j..~r ·KozrTII '~I""'" ~~ ... .:n!rl l -3&7(0)31)1110227 OJQ 100m CEHTAR VI. ...... pi .OIrl"od Rul:Gva .. Tot OJ!l)ll1 11 VITEZ. w_._ ... . ~ .. ......~ ·Ru . ..~ ..........Gv ....".. _.. ""._." nh ...'~".·1 .. .." -... Rul""" ..... QPju: vII: .~ _ ~ I ..r. • FWioo I" W 18 _11011110 Au""' .oo 'oil "'""'-""" fI.' ~-~ I~"""'" I'MCIt!> ·Bo). ~ IV... ..IIIl~"'.~bb.. ..t.._....... ..._ Obr...._.".....Ma:s....kogObmovonjtlOG~............ ".... ..."...~ ~u _ o(......... ""011..*'fIII. ~... • a.""'). 08R!U·gYAIlUE i_I··l1tI~ ·.~I~ ~ ... OMIoM'O!i .~\UI"OIltIJ ..~ W.~PIWAYA u...-sI.<>""""._ . M"""'-' ..-.~..u ~. __ .....P'o' .. ill 0..~~~ ~ .. ..... ..-II (V11l ~ .. '" II QOdrv(JII ~1". :l(: .og '....""'...lomclQlII1tCIrd! Odni ~ ...QOI """""".. ~_ O!I* • EleIdtrUr ·~_-_I-~ ~b!Ij~.. poo<>pJ!Il RuI.l>~poIl."11 OGLAS 1.I ""'_l.Zl9Ul_~_ 1m.'."..~~ •~ ·""'__"tar ·.....Vo"_ · an.1~' MS~~ ""S'E. ..._. pod ~ '~_I> '*""'O" . . __ IIItntouf •~ ..t1 'IIrIM • .....g ·EkL~ :Si<oI<l B4HI ..VI>lK~~ ...0.~ p _ .. l PiN"'I ~........ . . '~""~ MS~poda PC . _~ ...k1lCiO ....u._ tI ~ .I~' "~e"""" ~o:.... • Rv>....Iiq...III'''''"' II.~.. .n. I MU~. _ ~_ . ~ .. u I~ ..." ~ .PI.~~"""".~" ~l'" . Iab!m ". I~ I1r-""'> P<>da-l.I....10111111) z" o.."'.. __ ..w . J .e"OIl ._ av . _"..N.. Ru ~~ Ff...-..... !1IlnurIfI' ._....oru. ToI. .. ~ Ru -... ._...~l""~ ....I-l00_ [lOUi_<ll.....Jva..l\l...... IH~""". _...~I !I<Cfkl 8r~ ~ . Grand Auto 1..JNWll""""'_ • OIg. d-'""..... __ V.... ()s~ ".....JI......c.oo. 1'ht1.• _.. ..aj ..... __ FlU ..K'"_ I>'I"'_ ....~1 llifognml u. --. -[_I ...IpIMII q.... . ...lS O"IIOOIo.fIOU.~.. _ • T""""* H .. ~ -iFi!!J .ed..~ DOI!!tqo ...r...r~il>T"'-' ._..m -Gn.. t.'UIn __ MSf1~ prqol<..uuenog ... lJI .. ..._.aP"O'l' .r..:...._..~ .progl"Omo za upla k.t.. ... _.... ...nvl....... ~"I" odrt. ~~ E"'~"'"'~.... 90 ...I" I' ·enr ••". ·... 1_ ..._ .._I4II'_~_ulfl'lOg RuI....~ IOWN"'''"PK!Ja!llo1J v...Ir til IJ......IOlJ) OCIO TUzu.~.

009 kazaoje Siskin. Ove godine imat cemo i novi program .C". En ~er Ibrabimkadic. a koji imaju ire· kako rnnogo zajednickih osobina. brojimo stotinu clanova. na ko[em ce se debatirati 0 temarna koje je Festival pokrenuo.". ci ia su d jela prdla gran ice Turske I(. plesa. ovogodismem Cirih Film Festivalu. AImir Kurt.kazao je Musl3fi·c..OS<JIlS og pOflje a vou Evropi i svijem.kazao ie Kurd i najavio zaiednicki nastup sa Sarajevskom filharrnoniiom u oktobru u ltaliii. ~elvrtak.. okcobra. spisateljica Indira na bosanski jezik pr~veo ie Kucuk·Sorgu~. M.. Italijan Angelo Kurti (Curti). Stjepan Rosi drugi Ideja 0 vizuelizaciji Aide Avdi6 HnjlZ8Una Turski kulturni centar Najpoznarija lUr· ska kn iizev ni ca boo sanskog porijekJa Ai" sa Kulin (Ayse Kulin) boravic Ce \l Sarajevu 2.ir ime: Aylin" i "Sevdalinka" ':e bh.abvaljuiu6 koioj cemo ne neuobicajen nacin upozna· vaIi kreali vne J iu de sa zan i· mIiivim biografijama. kao i odnos . "Pismo iz 1920. N agradu je 78-godj~nji re" direlj u Cirihu crebao preuzeti ioS nil eeremoni ji 2009. • Drago mije sto je ovaj an sambl nastupio na Baler Fesru Saraj evo up ra vo u vrijeme obiljezavanja 100. . a potom i ob[avljivanje "Arlasa svijeta umiemika".klasicnog biografskog pnsrupa. Medu njima su Danis Tanovic. MESS ce ove godine don ijeli 32 predstave u sest program sk ih cjel ina.CUSTOVIC pozoristem Sarajevo preksino': j e nastupila jedna od vodecih baletnih trupa Ekatarinburg team iz Rusiie. Htio bili ovom prillkom zahvali ti i 1iefu zatvora u Cirihu re zarvorskorn osoblju POllin ski. I dalje smo ambiciozni i ne posustajemo. ali bez . stolieca u korelaciii s balkanskim konceprorn.na Nedeljkovic. autorski prciekt Olivera FrIiica.kl i pos t~la 0 mil jen 0 Sti.IlUS Ernre" uprilicil ce ra. program ce bili realiziran i u Zenici. P ocelak feaiizaci je pro" iek ta u prvoj fazi po dIazu· rni jeva izlozb u "Scenogra fija uma".k . ismkao je Polan· ski.B. 3. internacionalni teatarski festival lal-~a i otu raj u gO is -i MESS Na seeni Narodnog pozorista Sarajevo bit ee izvedena predstava "Sconcerto ~ Teatro di musica" reditelja Tonija Serviloa Dragulji balelne umjelnosli S ju{.er"snje pres·konferenclje: Mobilizirali sve umjelnif:ke polendjale (f.nLltr31injib svjelo" va pOiekla je od Amine Av· die. Nep osuslajemo Kako je na jueeralinjoj pres-konferenciii istakao direktor Festivala Dine Mustafic. a njihov uspjeh ne bi biomoguebezstopostomepodrske drzave. Cu. Iduce go dine pokrenut cerno i no vu fesri valsk u selekciju. Zanlmillua "SCenOgrall)a uman U projektu utestvuju Danis Ianovie. Amina Avdic odabrala je umiemike Ciji ee svijet biti porrretiran. Ekararinburgski reatar je najsrarije pozorisre u Rusiji tije otvaranie datira cd 1912. Romane "Njeno knjizevnicom Kulin vod. godisnjice naseg reatra. te odnos i predrasude izmedu islama i moderne zapadne civilizaciie • kazao je Mustafi c. -Godisnje imamo255 pro edstava i uglavnom zaraduiemo i sami.rnut i ovo je eudna godi~njica za m me· k~zao ie Polanski. Balje ikad negonikad koie se rrudilo moi boravak u pri tvoru napraviti sto podnosljivijim. S ski filmov'i. a prvaci baleta irnaju 2.. S Aisom Hulin uacar POlanSHIurauzeo nagradU za zluotno Nil. uz ovacije okupl jen ih. Veoma sam di. MESS nece u ambis. ali STemnsam SIO sam oVdje. Ovdje se muzika pronalazi kao forrna ko]a je najvaznija vrsta kornunikacije.!!tim koji cine dizainerica Ta rian a Kovacevi 1':. oktobra. Niena djela dozivjela su Knjizevnu vecer.Balkanski savremeni dramski tekst. 29. Uis to vrij erne u Zeni ci ce b iti odrzana prva festi valska prernijera. ar b irek· ta Emir Ramovit i skulptor Emir Kaperanovic. a u Sarajevo smo dosli s njih dvadeset • kazao ie direktor Drzavncg a kadems kog tea era Op ere i Baleta Ekatarinburg iz Rusiie Andrej Siskin. koji predstavlja inrelekrualca i duhovnog vcdu. okwbra i druziti se sa svoiim citaocima u BiH.500 americkih dolara. r . izrnedu muzike i rijecr. s dvije godine ta" kasnjen fa. eiji ie eil j kroz sk u1pture i ins ta· lacije vizuelno predstaviri unutrasnji sviiet umjetnika. . . M.i su i televizij· skom kulturnom cenrru. publikacije z. Pckusali smo da unesemo mjesavinu rnuzike. Ivan Bosi Ijci c. Boris Ler. Komad predsravlja koncert kao formu verbalnog razgovora 0 vremenu u kojern se nalazirno i niegovim poteskofama.dania u cijelom ce biti odr~ana u poned· svijetu. Muzika i rijeci " Prvi put izlazirnc s predsravorn koja ce orvoriti MESS. Prosjecna placa u Ekatarinburgu ie od l. sum ce na sceni Narodneg pozorista Sara] evozapoceti ovogodisnji 51. 11Z pram ju Sarajevske filharrnonije. N a seen i se dir igen t. • Mobilizirali smo sve umjetnicke potencijale Sarajeva. • Sta reCi?Bolie ikad nego nikad.000 do 1. preuzeo je svoju na~du za iivotno djdo. Iv~. MESS ce trajati do 9. U vrernenu kada smo optereceni forrnom. it Tur· Kujin nsstajal. osieca dezorijentirano i samo uz pomoc rnuzike pronalazi snagu da ide naprijed. dokumentarni teatar koji ce pokazari ociglednu cinieaicu da se emocije i istina kroz licne ispoviiesti naibolje vide kroz tearar. Nedim Ciilie i Mario Knezovic.apremapricamaAiile jeljak. inrernacionalni teatarski festi val MES S.!! mu!rimediialni projekl. U pimnju ie specifics. Cu. Mi smo velika trupa.. u koprodukciii Bosanskognarodncg pozorista Zenicai Festivala MESS. porraga za sustinom i medusobno prepoznavan je ob iedin iii su u jednorn projektu devet urn· jetnika i celiri autora koji potpisuju "Scenografiju uma".. jezika .k u 21. . M.) EMalarinbUrg na SCeni narodnOg DOZOrii1a Izveli dijelove najpoznatije svietske baletne basnne naipozIzvedbomdiielova natije svietske baletne bastine pred dupke punim Narodnim Balet Fest Sarajevo 2011 Precismvom "Sconcerro Tearro di musiea" redirelja Tonija Serviloa (Servilloa) u izvedbi Tea tra Mercadante • Teatra San Carlo iz I taliie..zgovor s ovom vrsnom kniize· vni com. odnosno nesvaki· dasnie pOrlIetekojima 6e bi· Ii mat'erijalno docaran urn- ietnicki sviiet. udruzili se s Baler Fesrorn Sarajevo i Sarajevskorn filharmonijorn. prosla vIjen ifranrusko-poljski reditelj Roman Polanski. Turski kulrurni cenlar "YlI.Tri su terne koje ce dorninirati u ovum izdanju MESS-a: pitanje iden ti tela na poter. 1/ w. Darnir NiHi" S rjep an Roil. godine. 45 SARAJEVO Sutra pocinje 51. Ona je okupila mlad i kreati· va. a ugostil ce vise od 500 umjetnika iz IS zernalja. izrazio je zadovol js [VOsto je u Sarajevu.Io:8.MESS Forum.kultura Dn~vni aV3Z. Nakon dvije godine • Neke bili s [Van radii e za· boravio. a uprkos opco] kulturnoj karaklizmi. j edan od prod ucenata predsrave "Sconcerto • Teatro di rnusica".• eptembar/llJi~n 2011. Hizl. koja na deserke iz. Idci3 za specificnu vizue· lil3Ciju u. Damir Niksic.' M. a osim u Sarajevu. J edna od niih je predanosturnjelllosli. prodUkt dizajnerice. at i ie na aerodromu uha¢en z:hog optuZbi za silovanje maIol jet· nice.

.. . Mos.. U...... 10»<11' . ...""_' ... .1'I:IrJ«"InIOlT'l'l.. '.... NJHOS oiI~"" ....._ S• ......~ M poo:IrutjLu I dOl IIIQ111lMJ..1 ... _. .=v~~~=~=~ . "'''llllHl IJlillI. \{JF~Tr:~JF ~«.. _(lJmn I.... _ ..nld-l u m <d" n._ """'._ .. 'i'"IHi~IIi'IIDIPIW~ -. __ .:a L... ""'------------ O""'''''1''''~ '"..-I~orn j ._-.. '::':.. '~'" .. U.. .." -1I!!I.."....TQJ <1--.mil u i'ImIv... .. .1MIW - 110)*1 __ .!nIlcIt~. 1... I)... :::=-"~l~ ~Od ""* ..._-.. ... dl]1! retfll!WIOI oO..I.(usiJ.azlla Q USle~.....&oH"J.... '1MJ..01.li...1111""'. OB ..JMkt4 1......d..-.... "..ruluj.....7"!:_:::'::::-:::.. ...._ ..'......1. ._ 'IIUIIII ._-......~I...._.. "'_ fk.........I~ 0 SlIfIllll pr'IlI'IoCItio' Cl!SQ 11I>'j~ ZiI ... IlJAVf I UHT"W'" ""' -...... U:OIIVA:z:o.. ll'(1'l........""'" ~..1I!'Ii'kdtl.wI!O'Iil/hfoanl J ~ Po:Mom til le-l 10))1 US! 0Ii'I0sr0 (0)31 21St 100 ~ I1bnot m 1IIGOl11'CIJ tc'ltf(N momc bc'I.. ~------------------------------~ 1 nOJ IU G...bne: I...._ . p. " .OI.-......... -..-!.....'IIo. .IIId..ll:l."". .. "...........1IIIN1IIe sndaMO (ljfel.. _------... .. """. 0'1.l~ pt1iluo' it 11. . Ui_...1.lcta..... =... __. !·trlo W. aodilli!("..~ ..ltcfU' ·nn... a...podo:iniD.. "..MB ~~ilJIOoIIIIlUI kilb cblvJeSta>\l 1IIIIt1ll1.._.00 UU ' .j~. ...'...-n 1OI..t".."'rU U tt.... 1I!<1anl"" nd... ~oII: t.i ... ~+-rin Lp......._ .JI'U OO'\\JI...ZAHTJEV ZA P.....g... _----.. 1... Bl Solr.e01o I n...---------------I...omju IIb'II t ~ l~ PQlIOC rq ttStl U o1)u 0Ip(50bI~~ ... __ "...!1 .......' 0fI'1I ......b. : .. _ .r 11..... ~II.t.-..... 1_"""" _ ~----------------------------~ .IfI_ ....__ • _.U'~ /:71:n...-------------..:. 111...._.-------. . OfIU'U .llN.' 1"(IlI'I'IIK................l...._ ..... U Ol... b ..il 0040 '\<1_ .l ~ tt "'¥oil l1li IoOllLu) ~LllljltOJe ~..:IJYIle '111 I '!XU U I'IIOlllj ~m~ ~jI!..-~ aq . ___ ..J~ ...:.-o:t"".. '--ru4Iii11l1!1 'I...U..... 11IIP _ DO ... "" _ ~...... -_ .-_ ... I1'Ijes....RENOSRU. .luli!LAltl n....._ ... .... """".I ~LJoJIillIJ" ~..urolnj. r.fONSI(OGBROjA .r...jjll ~o-do:bPi'W1Ii blnll..... lOll.nono ...........cn...'_ _--_ _...""""' ........--~....o.._tJldooI_~ (.. :EOillnor 1[11 I.la~ I :1"t~ ..u... .__ Io¥-.... r....~.... POONoS. .. c ZAH"f1£VA JlI_ o.~ <C" J__n..lJltlll'U.... _ _."'.. IIOJ..bnoI-1 _'" -""'II ........ 'no ' .1":i-JIC"'_:_tu.......ulia.lIMi" brll....w~ _ .. "!I!! 11_ 0.......n.IVUlllfl II I:lk.. 0)0 Sf MlNeSI I III OIU.. ........!o1"L'JI u "iaiolql..a.::."...JIIJIV ."l.Q~llIIi....... . 1...u ...!I ul1ctu l 1'IJ". ...1.1II po!lM' ."""""' .... ...plIlnQ dal!ilt ~JtO«c 1151.. _. _ _ "'"p""-.......uN OJi u tI.... iJIa'o'OrIriol ~tWliStedn~1II T""I.1JanJa pnltI'It'tI I'o'n~e usI pomod N (51 I'fIOIU ICe berplilnQ ddbltl JedInpII....I'1e~V~ ~a il J.... _" ..a" J.... ..d]1IIIl ~ fl!dendjl!. . \rjl''''l&. ~ ~yl ~u Y 'rUN'. 'l!:U LII od~ . -_ --II -TOJ ~I:'=... ....1 l 0'''' t1. """ .~~ I oJt«emh....~lmI U... II" PliIll!!l..._-------. 1 _ ....:llu I .

9. Munira. kci Berina. pranane i svekrve Povodorn smrti naseg dugogodisnjeg fudbalera i direktora hadfi SEMSA DONKO. Haris LjUBICE (SIME) SKOCAjIC 10..EAD (HILMO) ZIGA Kolege iz MoTEL-a. Neb ti Allah dz. 9. unuka Amna i unuk Ernin lln7-tf1d~ Zauvijek tvoji . 9. Amra. godine navrsava se sedam najruznijih nas ie nap ustilasupruga i rna j ka dana u nasirn zivolima od kako SALIH PAZARAC i drvece p ra vi hlad. [SoLo-it POSLj'EDNJI POZDRAV SJECANJE na nas U dragu POSLJEONJI POZDRAV I SELAM covjeku koii ie bio za primier FIKRETU OSMANAGICU S liubavliu i postovaniem Senka i Kurt 15. snaha Emina.""'". a siecanja ne bliiede .. Laura 1517-[l Tvoi kolega taksista Salko i supruga Sabina SJECANJE POSLJEDNJI POZDRAV bratu naseg radnog kolege Danas se navrsavaju 2 godin e otkako je premi n uo !las drag i brat i sura Danas se navrsavaju 2 godine orkako ie prern iu UO !las volie 0 i daidza Dana 29. I. ENERGOINVEST . navrsavaiu se 2 godine od smrti nase drage ANELU DUDAKOVICU S postovan iem. S Ijubavlju i postovaniem cuvat cemo uspornenu na tvo] dragi lik i neizmjernu dobrotu Bol za toborn ne prestaie. 1929 . ZOllo FADILA TALICA N ano. L5]]. vai nam ti.2011. Spornenka diecorn i J usuf sa pit koiom si nas obasipao.llOl Tvoi i un uci: II derina. Sara. SEjO:ZIGA Tvoja seka Zoka. ANEL (ATIFA) DUDAKOVIC Dragi nas Anele.-Ll Dana 29. dr. Ermedin.suprug Edin..2009.. a tvoiim roditeliirna sabur.. rod.1"·~l LANUDEDIC Vrijerne ne moze izbrisati bol i rugu.29. Belrna. 2011. S es tra Fa ti rna i zet Seeo Berilo S ljubavlju i postovanjem cuvamo uspornenu na tebe. Fehim Ovcina i Ekrern Kurtovic sa porodicarna L51i-u Dana 29. Ilidza. gdje se duse napajaiu sa izvora mliiekom i drugog izobilia dzenetskcg poe. VPN Sarajevo Poslovnice: Sarajevo l. Sarajevoz. dragi nas ba bo Tame gd]e mime rijeke teku CIMAPORCA i medom Tvoji: sin Rusrnir .Halim. Porodici Talic izraze dubokog saucesca upucuju fudbaleri i upra va NK eel ik Zen ica p-7.[usnf. Arifa. DELALIC 29.Odjel za podloge: Mubera.Onevni avaz _.. niti te moze sacu vati od zab Ora va.29. Anel.9. hvala ri za sve ViJlimo teo ~10 si ucinila za nas i~ro si bila uz nas. 9.-[1 KOSVAHID (D:ZOE) POSLJEDNJI POZDRAV KOSVAHID (D:ZOE) Azra. Sarnir i Haris Suada. Miro. 43 ocu nase radne kolegice S. ii vj er ces i ri u meni. El-Fanha' Prof. 201 L godine navrsava se 6 mieseci od smrti nase voliene nane.s_ podari dzenetske liepote. 2011 . Adem sa pore dicorn i sn aha Fad ila 151c. Izet.3. sinovi Adi i Armin 151~tI . j er dok l:i vim ja. Almira._ POSLJEDNJI POZDRAV .

FIKRETU OSMANAGICU Neka ti dragi Allah dz. podari lijepi Dzennet rahmer. 9. vedrina i plernenitost i rvoj drag. navrsava se 6 m jeseci od kada nij e sa nama nas dragi Dana 29. Enes. BANDER 10.9. 2011. a vriierne koie prolazi ne donosi zaborav. i Selma Kantona Sarajevo N Porodica [azic: Arnir. samo poiacava nasu bol i tugu za tobom. e drage se godina od preseljenja na Dana 29. rod. Arnad i Adna n 1'346-u Porodica . S ljubavlju i postovanlern. u nasim mislima i u nasim srcirna. Tvoje sestre i sestricne 29. navrsava ahire Ina. lik ce ostati uviiek u nasirn srcima. 29. Tarik. rod. gdje cd osrati zauviiek voliena.s.-lndz ce se u kuci l:alas!i.2006. orac Dzafer.00 sari. 2011.2. 9.2011. prouciti brat Samir i braticna Ems do broja 47 u 16. Neka ti dragi Allah podari lijepi Dzennet. navrssva TUZNO se 5 tuznih SJECANjE godina cd preseljenja na ahiret nase drage SMAILA (SALIHA) SMAILAGICA 29. ali dio vremena proveden zaiedno sa to born ostaje sa nama zau vi jek.Iosceni: Tevhid majka Munira. navrsava se godina nije nasa najdraza sestra i retka otkako sa nama SEFIK . u ulici Nahorevo SjECANjE SJECANjE na noseg dragcg brata SEFIKA DZAFICA MUHAMED . Arnina. n avrsava se ses t tuznih mi eseci 0 tkako ie preselio n a ahire t nas dragi EDIN (RAMO) ARNAUTOVIC Nedostaies nam mnogo. u S rcu od zabo ra va cuvati. 9.9'5-[1 Dana 29. 9. sestra Azra i sestricna Leida U v iiek sis nama. 20 II. 9. vee prazn inom ko ja j e ostala iza teb e. Ne postcji 111-O-lndZ POSLJEDNJI SELAM POSLJEDNJI SELAM suprugu nase radne kolegice Zekije Ziga nasern dragom tetku SEAD (HILMO) ZIGA Direktor. ier ie siecanje na tebe dio naseg zrvota. Volimo te i uvijek cemo te volieti.. snaha Fatima. Neb ti dragi Allah di.3.s.9.2006. 1975 ·29. podari jepi Dzennet i vjecni rahmer. DAIDZIC Po dobroticu te pamtiti. Q7. 1 LOl'9.. Dragi nas Dajko. j 'Orruga i bol se ne mi ere vreme- Vriieme koje prolazi ne moze umaniiti nasu veliku bol i tugu za robom. 9. snaha Aldisa. N eka ri dragi Allah dz~s. Ii- i vieciti lU1-ll Tvoii: brat Esad. a tvojoj dusi vjedni rahrnet. tvoja dobrota. Porodica 146. I sada kada vise nisi Sa nama. norn. Vee sarno praznina i vjecno sjecanje na rebe. Tvoji najmiliji: majka Hajrija.2001 ·29. Tvoj suprug Fehim MEVLA SELMANOVIC. rod.RAMO (TAIB) RANJALIC 10. 200S. utjeha niti zaborav. s Fatihom spa menu ti.. bratic Sedin.9. Nadir U ~etvrtak.::-[1 ].DAIDZIC Praznina i bol nisu u rijecima nego u nasim dusarna i srcima.8.2011. 14~-ll MEVLA SELMANOVIC.SjECANjE na naseg dragog Dana 29.2011.FIKO DZAFIC Vrijeme prolazi. podari Iijepi Dzennet IU "Zavod za zdravstvenu rnenadzment i uposlenici zastitu zena i materinstva" i viecni rahmet. Tvoji najrniliji llll':S-lodl AMRE DZAFEROVIC.

nakon krace i teske boles ti. OstaIi smo bez velikog prijatelja i najboljeg saradnika. godini. Njegov odlazak ce predstavljati nenadoknadiv gubitak za opstinu Bijeljina i sve njene stanovnike.S tugom obavjestavamo prijatelje i saradnike da je IZET CAMIC ZAMJENIK NACELNIKA OPSTINE BIJELJINA premin uo u 61. _. NACELNIK OPSTINE I ADMINISTRATIVNA SLUZBA OPSTINE BIJELJINA v v N .

..._".. SKUPSTINA OPSTINE BIJELJINA .Dnevni avaz ". ZAMJENIK NACELNIKA OPSTINE BIJELJINA Ostace nam u sjecanju kao iskren prijatelj i dobar kolega._...40 Nakon teske bolesti preminuo je IZETCAMIC ....

Katica Devad.SEFKETA) ALIBALIC 6. ... Arifa Dudakovica 1500-1 u Savez udruzenja vcjnih penzionera u FBiH t497-ln HOlm. __ Emir. Strina Munevera.I. Dzaferovic Dzevad. Causevic Fadil. Zahiragic Devad. Nazif Selman.2011. Sarajevo. sinu naseg prijatelja Atifa ANELU DUDAKOVICU Prijatelji iz restorana "STADlON KOSEVO" Vahidin Musernic.d. 26. i H orde na krilima noci .Sisic Becir i MirsQ.2004) Vclimo re i euvamo uspomenu na tebe u nasi m srcima. Andi i Harun 1507-[l I'OSl. bit co proucena u peiak. ENERGOINVEST d.} supruga. Deb. godine u dzamiii u Blagai u prij e dzuma namaza. 9. 30. Ibrc. gcdine navrsava se sedam rumih godina od smrti naseg volienog Si08. Cola. Prekc opasn ih veda.. Nedi m. Kapo. ANELU DUDAKOVICU HARIS (SEADA) DRLJEVIC (1971 . Velid l-N-5-1u sinu naseg prijatelja generala Atifa. Skarno Rasirn.9.."""_j>O. Zulum Mirsad. 12. :lelj ko. Admir Bajrovie. 2011. Od zasjede u suml do uklete zeml]e. Plakalo Halko. Fehim. I'OSLJ£ONJl SELAM. Hadzialic Haske. oca i brara SERGIO BONELLI 2. Hadzikadunic Muris. Ibrahim. zet Alrnin i djeca Irnran. Katica Orner. Bukva Semso. Zijo Zukic. dUo do ri podari sve dzenede liepote i rob mer rvoioi dobmj dusi. Sarailic Edo i Omanovic Halil J:Sa9-lU POSLJEDNJI SELAM SJECANJE Dana 2-9_9. Den is. 1932. 9.J£ONJlI'OZORAV nasern studenru Odsjeka za biologiju Prirodno-rnatematickog fakulteta Sarajevo POSLJEDNJI SELAM ANELU DUDAKOVICU Sa neizmjernorn rugom. 20 II. kroz hi Ijadu zamki. Tvoji najmiliji l:i6l-lmo . Doktor SemslIdin. MoLimo AU. 1979·22. Aida i Alma. Fadil. Zaposlenici Prirodno-maternatickog ANELU DUDAKOVICU fakulteta Sarajevo sa studentirna Dam. 10."'. Hamid Katica. N urkovic Nermin. sese".2011."0nevni avaz POSLJEDNJI POZDRAV bratu naseg kolege Jasmina ANELU (ATIF) DUDAKOVICU 1992·2011. Mirza. sinu naseg clana gen.h.39 e. Sektor En ergo inzen j ering N SELAM nasern dragom JASMIN (. do".

2004) Vclimo re i euvamo uspomenu na tebe u nasi m srcima. Arifa Dudakovica 1500-1 u Savez udruzenja vcjnih penzionera u FBiH t497-ln Hanna do". 30. i H orde na krilima noci . Fehim. Molima Allaha dU.9. "'''''''''''i>'". gcdine navrsava se sedam rumih godina od smrti naseg volienog Si08. Ibrc. Zaposlenici Prirodno-rnatematickog fakulteta Sarajevo sa studentima ANELU DUDAKOVICU sinu naseg prijatelia generala Atifa. 2011.SEFKETA) ALIBALIC 6. sinu naseg clana gen. bit ce proucena u peiak. Had~ialic Hasko. Sarajevo. 1979·22. Causevic Fadil. Nedi m. Od zasjede u suml do uklete zemlje. :lelj ko. 10. Katica Devad.d. oca i brara SERGIO BONELLI 2. Andi i Harun 1507-[l I'OSLJEDNjll'OZDRAV nasern studenru Odsjeka za biologiju POSLJEDNJI SELAM fakulteta Sarajevo Prirodno-rnatematickcg ANELU DUDAKOVICU Sa neizrnjernom tugom. Dzaferovic Dzevad. kroz hi Ijadu zamki. Velid 14ii1:5-]u POSLJEDNJI SELAM sinu naseg priiatelia Atifa ANELU DUDAKOVICU . Sarailic Edo i Omanovic Halil POSLJEDNJI SELAM SJECANJE Dana 2-9_9. 9. 9. Bukva Sernso.. Kapo. Si"ie Becir i Mirso.2011.38 e. Skamo Rasim. Ziio Zukic. Den is. Plakalo Halko. ENERGOINVEST d. Aida i Alma. Hamid Karica. 26. Strina Munevera.. Zahiragic Devad.. Tvoji najmiliji l:i6l-lmo . Deb. . Fadil. godine u dzamiii u Blagai u prij e dzuma namaza. Prekc opasn ih veda.. 20 (I.} supruga. Doktor Semsudin. Hadzikadunic Muds. .. Admir Bairovic. • Prijatelji iz restorana "STADION KOSEVO~ • " Vahidin Musernic.. Zulum Mirsad. __ Emir.I. Nurkovic Nerrnin. Cola. Nazif Selman. Ibrahim. 1932.2011.l1 Onevni avaz POSLJEDNJI POZDRAV bratu naseg kolege Jasmina ANELU (ATIF) DUDAKOVICU 1992·2011. Dam. 12. Sektor En ergo inzen j ering N SELAM nasern dragom JASMIN (. do ri podari sve dzenede liepote i rob mer rvoioi dobmj dusi. Katica Orner. ANELU DUDAKOVICU HARIS (SEADA) DRLJEVIC (1971 . sese".. Mirza. zet Alrnin i djeca Irnran.

godine navrsava se pet tuznih godina otkako je na ahirer preselila nasa draga rnaika. Vjecno ces nam nedostajati. Muki. Sernka. Nedostaies.4-t[l S Iiubavlju i postovaniern: v Ismet.KRECO I danas. Sizo. Tvoja kcerka Sanela. ne postoje riieci koiima bi opisali koliko nam nedosraies. nakon pet tuznih godi na o tkako nisi sa nam 3. Ajdin. Ado. Molimo Uzvisenog Allaha da ti podari lijepi Dzennet. Nives. Kenan. j er j e bio rod itelj i covj ek u pravo m s m isl u ri j eci. Deba. za sve sto proslo je. prijatelju i velikom covjeku ANEL DUDAKOVIC Kazu da se covjek mote na sve navici. Pujo. Fare. Asim". Paso. Cieo. Ahmo. Kenan. Skols. Safija. Dele.-lnoz ISMET KARACIC Po rod ici izraza varno iskre no sauceSce.!I[ Zauvi j ek u nama i nos im srci rna. rod. Aida. zet Sanid IIZl'9. al i vj ecn 0 ce os ta ti u nasim src ima i sjecan tu. Omar. Kolege i prijatelji. Vedad. Kadira. Ivica. Edvina. Pora. Serna.. Enisa.Dnevni avaz '''''"''''-'''''''''_)00'''''. Dzuho. Slobo. Eso. (1955·2011) Dana 29. Elvira. Elmir. podari Dzennet i vjecni rahrnet. Aide Kapetanovic SUBHIJE BRAVO. je tih 0 i iznenada. Mrda. Elvis.KRECO Tvoia dobra dusa plemenita srca zauviiek ce osrari sa nama. Mersa. ALIEFENDIC Tvoi lik iivi u nasim sjecanjima. POSlJEDNJI POZDRAV 37 dragorn komsiji. Zurnra. Nedostajes.LJEDNJI POZDRAV nasem velikom priiateliu -Iegendi ZORAN (MEHO) SOKOLOVIC KELI (1955 . godine navrsava o d srn rt i n ase drage m aj ke i supruge se sedam godina kolegi. Kurt.Sole. Meho.. ri Allah dz. "hi ret nase drage sestre i tetke 29. Povodorn smrti oca nase radne kolegice dr. Prirodno-matematicki fakultet ZLATE SPAHU':. rod. Holjan. Mi nikada necerno na odsustvo tvog osmiieha. lJ214-1od}. za sve sro dolazi. rod. Kolektiv Klinike Z" kozne i venericne bolesti KeUS isoi. Zika.OS. Tvoji: Advija. navrsava se pet godina od preseljenja n. Dzenana i Vanesa II. Pele. Amer.iu . Lejla POS. septernbra 2011. Senad. Zijo. Zeljko i Dzemal Dana 29. pcdari lijepi Dzennet.. Mure. ANEL DUDAKOVIC Ibrahim Nadarevic s porodicom 1506·lu !:i. Ipo.s. Tvoie: Namka. prijatelju i legendarnorn rnajstoru ZORANU (MEHE) SOKOLOVICU KELI o tisao Tvoji: Ido" Bomba. Isko. Isrnir i ostala raja N eka mu dragi Allah podari Dzennet i vjecni rahmet. septernbra 2011. Neb. unuci Kerim i Amar. Reso. Nerrnin. navrsavaju se dvije godine od kada nije S" nama voljeni suprug i otac POSLJEDNJI SELAM MIRza BEGTASEVIC Tali .s. Dzeka.::I~-lml!! SUBHIjA BRAVO. Kula. Peda. Manjak. Avdo. Rofa. J er je bio uvijek uz i sarno Z" nas. Sefo.2011. Miki. Avdo. nana i punica Danas. Bajro. Kemo. Ahmet. Biba. Neb ti dragi Allah dz. Sarajevo ] ~C).2011) Tvoji: osoblje pizzerie "ILDZIS" Kemo. Namik 11ll4-tndz POSLJEDNJI POZDRAV Dvadesetdevetcg septembra 2011. Maia. 9.

MEHMED Plernenitosr i dobrota basile SU tvo] Iik. 29.9. snaha Nevze ta sin Demo. 20 1J. b 01 je u nas im srcima gd je ostati lau vi jek vol jen i !!ikad zaborav Ijen. Tvoji: supruga Dzenana.oM6-ll ANTEHRKAC 29. POSLJEDNJI POZDRAV SJECANJE IN MEMORIAM Dana 29.9. ukabuli na tebe.' Molimo rna cuvamo uspomenu rna nam nedos tai es.ma. vole i ne za boravljaiu. a ruga i si "can ie no viru i ne daju da te zaboravimo. Hval. 2011. ulica Vrbovska . navrsavaju se tri godine otkako si nam otisla .4. unucad Azra i Bakir 11160-1. II.d! Molimo Allaha di. su pruga. komsiie i prijatelii suprug J asna. 1995 . ce 29. Hanka Aner i Ajla 0d smrti. 9. p lernen i tost. Amin.'mm cirna. II. zjvjet mB i rnisli. zet Mehmed. 2. a takvi kakav si ti bio.sel dana od smrti naseg dragcg zeta SJECANJE na naseg drago g Dana 29. 2011. ce. navrsava se 7 dana od preselienja naseg volienog se navrsavaiu 52 dana otkako ie n a ahire [ preselila nasa draga Danas HAJRUDINA HODZICA HARISU SATROVICU nakon cerrdese[ dana cd smrti naseg dragog oca i supruga. i Dusko l. Tvoje kcerke • Melika i Belma na tebe i o-1Ilm poslije jacije namaza u Adil-begovoj Glavj. 9. Uvijek cemo te se S3 Ii ubavlju sjecati. Tvoja obireli Zdravko Ruza.". supruga Edisa. navrsava se 17 godina od preseljenja na ahiret naseg supruga. ti za sve·. zet Namko. INMEMORlAM Poslije cetrde. nas je srvorio i Allah u se vracamo. komsijama i priiateljima. Senada. Voljena si bila. Tvoji najrniliji: Maja. 9..s ces i ti 1I nasim srci· . Cuvamc vas ad za bora va u na-~imsrcima i mislirna. Jasmin i SJECANJE Dana 29.29. Azra i Bakir IN MEMORIAM Dana 29. Tvoji: suprug Mensur. i podari Tvoji najrniliji: unuka Sejla sa Ernirom. Dok iivimo mi koji Ie volimo. od gnijezda do zviiezdau• Niiaz 11146. sinovi Haris i Adis. Moiimo Allaha dz. 29. 2011. ADEM (HALILA) KOZIC. 9..BIBICA PASIC. HABIRA . 1993 • 14. 9.mo ob as ja na. dani i go dine evo prolaze.lOvanjem ~u"amo uspomenu tvoj dragi Iik. rod. u petak. sinovi Kenan j Kerirn Hatma dova ce se po kloni ti za tvoj u dU5U. ZULJEVIC Sati. Danas. a pOgOIOVO upute na pravi put i srabilnu buducnosr.1 van u nasim srcima. oca. da ti podari lijepi Dzennet. VaSi: Hamo. da ti podari lijepi Dzennet i vjecni rahrnet. 2011. rod.. uliea Zahira Panjete. marnic a . maika FaN. go· dine priie dzume namaza u dzarni]] no Pofalicima. v'jecno se pam re. Tvoji najmiliii: mac Mllhatem. SviHssib. 9. u celvrtak. ba ba ENVER (MUHAREM) SERDAREVIC Ne postoji vriieme koie moze umanjiti rugu. 9. Dijana. a siecanie na tebe.29.]r. 2011. na j edinog bra (a AZIZ (SELIM) FAZLIC 29. biti ponosni sto srno te imali j viecno cemo te C1. navrsava se godina od preseljenja na ahirer . 9. 1995 . 147~-Lf HARISA SATROVICA HARISA SATROV]CA nakon cetrdeset dana Punac Hivziia i punic. Nedostaies narn. nego i ostalo i farniliii. Od Hamide. oktobra 2011.2011. zeta i pun ca Dana 29. punic a i majka preselila na ahiret HABIB A • BIBICA PAiim'. 9. Halma dova se poklonit.. navrsavaju se S 2 dana otkako j e preselio na ah iret nas drag. 9. A rko 1434-!t i Enise N. dobrota i ti ubav koj u s i pruzao De sa mo nama.. Tumi dani i go dine prolaze.. Uvijek biti u nasirn sr- 4. tvoje mace Samra i Alma i porodica Redzepovic 11157-lnd1 BEGIJI KARUP mo j ci nase drage 'E nise. Ranke BORjANA BARUelJA BOBA S liubavliu i postovaniern Due. Milostivog Allaha da ti oprosti. DZENANA (PARLA) FATU:: 14. navrsava dragcg cca se 20 godina od srnrti naseg Dana 1. 20 I!. navrsava se 16 godina od kada nije sa nama nas drag. zou. ler viS e n is i pored nas. Dana 29. dzamiji na Kobiljoj Fare i Neni i ]466-LI 1II1l1ci . 2011. 9. Tvoja supruga Fatima. HANIlA (EMINA) KARIC. 9. u nasim srci- Is [ina je: "Allah dz. 9. MIRALEM . unuka Anesa. 1990 . volimo te i voljet cemo te dok zivimo. 2011. U vi j ek ceil ostati u nasirn srcuna MUjO (SEMSE) BAHTIC 29. Hamza i Lajla l4S3·[t Tvoja supruga Maksuma. St"za uspona S Ijubavlju i pO. navrsava se 16 godina od kada ie p reselila na a hirer nasa draga VASVljA (JUSIC) FATlC 29. 9. n ikada n ecerno zab 0 ra viti i u v ijek ces narn bi ti u nasirn srcirna i mislima. oklObra 2011.CUNI (NAIM) MORANjKOVIC Bol nije u suzama ni u riiecima.2010 . Nedoataie nam tvoj 1~k."S mrcOu je s. 30. tvo] vedri lik. MURAT (FEjlO) FATlC SAFET DEVEROVIC Kao da ie bilo iucer.n<lseg dragog sine. 2. 9. 29. J as uv iiek nem svima beskrajno nedostajes. na tvoi blagi osmijeh.ZUKO S puno ruge i ljubavi. kcerke Dalia i Maja. 2011. na VIsa va ju se tri tuzne go di 0 e 0 d kada ie nasa voljena supruga.2011.2011.II:U.s. Tvoii: ces S Ijubavliu.. na t voj 1I do b rotu. unuk Kerim i sn aha Amela Tevhid ce se prouciti istog dana poslije ikindije narnaza u dzarniji na Aneksu.2011. kcerka najljepse mjesto u Dzennetu. unuk [asmin i as tala porodica. MeSa. zv.Dana 29. Vo!im plemenitim dusama neka j e vj ecni rah met. 1984 .

29. OSNIVACI I KOLEKTIV FAKULTETA ZA TEHNICKE STUDIJE U KISELJAKU n aso] drago j AIDI MARJANOVIC.a! E~in:a! I lhan. bol za to born prisutna je u nama. 9.. I'OSLj£ONjII'OZDRAV ocu nase sefi ce Ai de Delib as ie rvoi plemeniti lik ce uvijek os tali iiv u nasim srcimao Tvoje kcerke Tifa i Nada sa svoiim porodicarna Ekrem Moca Dizdar Ll6O-lmo Dana 29. 31 i tuga za reborn j e u 'If ijek prisurna u nasim srcima. de ri podari Iijepi .2010 .00 sati. 2011 .. rod. ADILOVIC U vi jek ces iiv j eti u nasi I!! srcima.. 2011. Apomedical N I'OSLj£DNJlI'OZDRAV l'OSLj£ONjl l'OZDRAV J>OSLj£DNjl J>OZORAV nasoj volieno] na. 9. J edini nas.. zet Bakir.29. Tvoji Anka i Mario p-161. Tvoii: kcerka Raziia. braticne Nina i Irma i snaha Vera Sahrana ce se obaviti u cetvrtak.. Behlilov ie i Ivanisevic p-76120 AIDI (ADlLOVIC) MARJANOVIC Sretni smo 'to si bila dio nasih zivQ(3) a beskraino ruzni sto erno prerano ostali bez tebe. Fikre [ i Damir Sjecanje Porodice na jednog Aljovic velikcg covjeka. rod. Irma i Emir p-76120 SJE-CANJE na dragog oca TUZNO SjECANJE l'OSLl£DNjl l'OZDRAV naso j dragoj Dana 29.29. 29.2011.. N ermi n. Kerlm.29. postovaniem i ponosom sjecamo se tvoje dobrore i plem eni tosti. 30..9. 35 Dana 29. di. S ljubavlju. zctovi Scmir. ali Uziva] II dzenetskirn blagcdatima . 29... 9. H vala ti za sve. kolege i poslovni saradnici okupit ce se u prostorijama Fakulteta za tehnicke studi]e u KiseJjaku na adresi Kraljice mira bb. Zinka. ZIJAD ..ali eni na ah ire! RAGIB (IBRISI~A) MUNIRU ZIRAK 29.3. navrsava se pet godina na ahirer nase drage sestre i tetke od preseljenia FIKRET (HASIMA) OSMANAGIC SIECANJ£ 03 Sj£CANj£ na nai u dragu SUBHIJE BRAVO prerna tebi i najljepse uspornene trajno cerno cuvati u nasim srcima.9. Hida. Kiseljak. jer s i zasl u~jla v ik. DZEMILA (MEHO) HALILOVIC Pr<»10 ie 18 godina od kako si nas napustila. k unucad ~edh. navrsavaiu se dviie godine od preseljenja na ahiret naseg prijatelja... 9 2009 ~29. Mak i Deni P-1~ tW Dan.. Molirno dragog AlIah~ D~nno\."'_m. 2005 .2011.29.3. a u nama cd i. Tvo] brat . 2008 . 9. Tvoia Sefika sa diecom 635"&0 Viecnc ozalo~.SOSI DEMIROVIC 29. 9.s. n ikad vise ponov Ij ena. na tebe... praunucad Amir i Ammar. s posrovani em ore spom in ja ti i cuva [I usporn en€..9. 2011. Ljubav neju drag u sestru i tetku Uposlenici ZZO KS Poslovnica Novo Sarajevo· Novi Grad Illt(t. na "rl av aiu se 52 dan. 'Iaida."".2011. Radne kolege. 9. sestriei Admir i Adrnira i snaha Dzeki Sieeanie na tebe i IvOjU dobrotu nikada ne umire. 201l. prijatelji. od k a ko ie preselio nas dragi i nikad prez. KASAPOVIC 1934 . Neb ri drag.20 AlDI (ADILOVIC) MARjANOVIC Posebn a u svem u. zet Rasirn. 2011. Ncrmina... U spomen na Iik i djelo gospodina Kemala Lagumdzije.ccni.d! Tvo]e Adiije· Feda. Tvoji najmiliji: sestra Naza. 9. ADILOVIC Od pore dica Vi la. Z auv ij ek sf os ta vila [tag u naeim srcima.9..9. 9. u petak. otisla si tiho i polako. FERIDTIRIC 29. Sven. cerke Advija. Adelina.l. dal] e ii vjeti.Adnan.2011. Nerl man. MUNIRU ZIRAK 29.00 sari u ulici i Slipac t4~-111 Bairama Zenuniia 14%-1 3 [I . 20 II.. 9. Allah dB podari lijepi Dzennet.priaeml je. uvazenog kolege i jednog od osnivaca Grafickog fakulteta u Kiseljaku • Fakultet za tehnicke studiie u Kiseljaku maici [lase drage kolegice Dzenite Bektesevic SANIJI BEKTESEVIC Izrazavarno iskreno saucesce porodici uz najdublje suosiecanie u neizrnjerno] boli. godine 16.2011.2011. bin a sa porodicom u p-76tro MUHAREM (BEGO) MERDAN 29. islOg dana u )7. Tvoji: Taira.Dnevni avaz POSLJEDNjIPOZDRAV .2008 . Tevbid ee se prcuriti . S liubavliu. godine u 18.. supruga F:a1. unuka Anesa i S.10 casova ua rnezarju u Brckom. pun ica i nana AIDI MARJANOVIC. 201 J_ aa "ria "a se 18 godina od kako je preselil a na ah iret nasa draga marna. 9. 2011. j dragoi KEMAL LAGUMDZIJA 29. jer voljeni ne umiru dok Zive oni ko j i ih vole. 9. Pamtit cemo te po dobr01: i.

da ti da lijepi Dzennetl Tvo] brat Salim. podari sve dzenerske Iiepote. dz. Tvoia ljubav. 2011 . Samir. da ti podari liiepi Dzennet i viecni rahmet. Zada. 1985 . Nedosraies nam beskraino . snaha Rem.s. 9. i dalje ce nas voditi kroz iivOI. supruga.29. rako ce biti ENVERA SERDAREVlCA Molirno dragog Allah. Zauvijek fes biti naS majka Slavica. MILADA LIKIC. Neka te Allah dl:. Aisela. njeznost. 2011. 9. 1475-lu Tvoji najmiliji: supruga Sena.2011. snahe. MILADE REDZEPOVIC ~LIKlC iz Orasja Uvi jek ceil iivjeti u nasem sj "can j u. 2011 god ine na vrsa va se godina dana naseg radnog kolege prerane smrti dr. Amira i Adria. a . podari sve 1992.. Pcrodica Podri mja DZEVAD PODRIMjA 18. navrsava se 19 gcdina od smrti nase drage m a j ke. 2011. braticna Hasena i Ramo t464-11\ BIBA (ALIjA) jAHIC Neka ri dragi Allah dots. god ine 0" vrsa va se sedam tuzn ih dana 0 d kada je p reselila na ah iret nasa draga i p lernen ita BOLNO SJECANJE na voljenog sup ruga. Mirza. 2011. 9. KOLEKTIV RJ STANICE RAJLOVAC Danas se navrsavaju 3 go dine od preselienja na ahiret nase drage nane Danas se navrsavaiu 3 godine od preselienia na ahiret SJECANJE Dana 29. Sjec. H "ala ti.. 20U. MILADE REDZEPOVIC~LIKIC iz Orasja pones i ljubav. Amra. sin Efim.9. nagradi lijepirn Dzennetorn ti nas svoiorn dobrotorn i plemenitoscu. Tvoji najmiliji: Tevhid U nasim srcirna cuvamo dr.29. djeveru i arnidzi maici naseg Mehe HAjRUDIN (SALKO) HODZIC Tuga i bol nisu u rijecima nego u nasi m srcim a gd je ces za IIvi iek ostari voljen. podari dzenetske Ijepote i vjecni rahmet. Ti si nam pokazala . 2011. p un ice i svekrve FADILA KAFADAR. kceri. nane. HUSOVIC V ieeno cd os tati u nasim srci rna i nailjepsim uspomenama. Miko i Anil 1'161lG iz Orasia Postoiis i rraiati cd kao najliepsa uspomena i siecanie. samo ruga i pones S!o sm 0 re irnali. 9.9. supruge i marne Dana 29.. HUSOVIC N eka ti d ragi Allah lijepi Dzennet. rodica . 29. Aida. Tvoia unucad Nazif i Amila Tvoii: sup rug Nazif. Ajla. stom. Neka je viecni rahmet tvoioi plemenitoi dusi. Sve ave godine AZIZ GOJAK nasi stalni pratioci su bol i ruga.311-H POSLJEDNJI SELAM POSLJEDNJI SELAM dragorn bratu. 12 r·76tlO ce se cdrzati go dine (&tvrmk) u 18 sati.s. pozrtvovanost.Dalla 29. Tvoia sestra Jasna. godine navrsava se 7 dana od prerane srnrti moje drage sestre dr.s. hrabrcst i najljepsi osmiieh. sestric Edo i zet Husniia P-76tlU SjECARJE Dana 29. 9. FADlLA KAFADAR. Neno.2011. Amer. Nerrnina 1303-l~[ SAFETA PODRIMIjA 29. 5. Molimo Allaha EL·FATIHA' EJ'-I'M20 Husein. 20 II. Alija. da ti podari i vieciti rahmet. dobrotu i osmiieh. kao sto si REFKA MUFTAREVIC. 9. tvoi plemeniti suprug 20lL lik. Tvoii: Fatima. go dine navrsava se 7 dana od prerane smrti case kcer ke.. lIL br. 9. Dina.9. sin Mujo i snaha Mevlida i unucad Nazif i Arnila Tvoji sinovi. zetovi i unucad 14. rod. kci Jasenka i sin Emir u kuci zaloeu u Orasju 14. REDZEPOVIC dok Zivimo mi koji smo te volieli i koje si ti voljela. rod. IIIW-ind' . J asrnin . rod. Molimo Allah. cca i ze ta MILADA (SALIHA REDZEPOVIC) LIKlC i ostavila veliku prazninu u nasim iivotima i srcima. Iiiepi Dzennet 1992 . rod.m znaci biti naibolja mama. CENGIC Ne postoji utjeha ni zaborav. dB. Zlatko. Nadin i tvoji Pee" i Nica dz. sin Elmir i punac Mehmed Dana 29. covjek. stom. S Ijubavlju.nje na vas nikada note prestari. nai draza nasa Micela.s. N eka ti dragi Allah dz. cak i onda kada ti [e biro tesko.201 L godine navrsava se sedam dana od kada nije medu nama nasa 0d Dana 29. bratic Bilal. Lejla.

Belma H.. Izet..9. AZIa... . bol u i nevjerici te.s. Munira.. podari Iiiepi Dzennet i viecni rahmet. Hajrudin.. 29. rod. Snaha J ozica.!L podari Dzennet. RESO Molimo dragog Allaha dl:.Dnevni avaz . 13. Ermedin. MOCEVIC Postojis i traies kroz najljepse U5pO· mene i diela koja su ostavila traga u nasim Zivotima...s. IllOl·lnd. vjecno cd biti u morn srcu. Selver. Isme ta i B ei da sa Dorodi cama. Ljiljana.20 II. Edo. s inu naseg generala ANELU (ATIFA) DUDAKOVICU Neka rvoia rnlada dusa nade mir i Allah dZ. POSLJEDNJI SELAM Zbog dobrog RESAD (MEHMEDA) SEKERIC . Enes. 9.... 9.. Hvala ti za rvoju neizmjernu ljubav koju si nesebieno pruzala svirna nama. Ilviiek rvoii: suprug Becir. Sena. Dzernila. Namir. rod..iha Po rodice Dern irev ic i Habib ija Izera. 1950 ·29. Amela. 20 II. po dar. Rukija. Tvoii: Arnar supruga Arnira.. MRGAN Prolaze dani.59-lma.. 9.2011.< se m ir imo sa is tin 0 m da vise nisi sa narn a._. sin Ademir .355-1mo SC "Rob Porodice Dernirovic i Habibija 1357-lmo Ra j Iovac • prehrana Danas se navrsavaiu dvije go dine o d kako nisi sa nama TUZNO SJECANJE Dana 29.. 20 II. Mustafa..1929. Porodica N eka ti Allah dz. Irena. navrsava se 40 najtuznijih dana od kako nije sa nama nas jedini brat sin i SJECANJE navrsa va se god ina 0 d sm rti nase d rage tete ENEZA KREMO.. POSLJEDNJI SELAM I POZDRAV HARIS (ENES) SATROVIC U veliko] ruzi. navrsava se sest tuznih godina ad kada ie na ahiret TAIBA (SULJE) KRUHO.-lnd't. navrsava se godina od srnrti ENEZE KREMO. 1. snaha Emina i unuk EI·Fa!. Neb ri dragi Allah podari lijepi Dzennet. Kemo. Dzennet i vjecni rahmet. Izudin. RSG 1 Sarajevo i Netra Dana 29. na vrsa va se deset ruzn ih godi na od ka da ie na ah ire! presel io na. Aida. sinovi Begler i Murat i kceri '0<'1:. Kolektiv ocu naseg ra dnog kolege MEHMED BAjRAMOVIC i radne kolege 0 t" kcerka Neb ri dragi Allah dU. drag'. S Porodici upucujemo izraze iskrencg S"uCeSC" ljubsvlju i posrovanjern sporninjati RSG radio.eg kolege oeu naseg direk tora ANEL DUDAKOVIC Leila S. Leila H..33 POSLJEDNJI SELAM bratu naseg radncg kolege Jasmina ANEL DUDAKOVIC Radn e ko lege iz En ergo inzen j erin ga: Ibm. Erduan. Mensura.. Miro i Dzenka ~ Dzana. 2011. 9.. Tvoji rcdirelii Semsa i Enes. U d ruzen j e gen erala Bi H J49]-u Dana 29..2006· 29. da ti podari lijepi Dzennet i viecni rahrnet rvojo] plemeniroi duii. Molimo Uzvisenog AUaha da ti podari Iijepi Dzennet i vjecni rahmet. Suada... Dina. Gam. MRGAN djela kojeg si cinila i zbcg ljubavi koju si pruzila. Dana 30. ali ni iedan bez sieeania na tebe. Belma.. Naza. sestra Elma sa porodicom. 111Of.. Amra D. Amra E.80SI Molimo dragog Allaha dz.9. POSLJEDNjl POZDRAV POSLJEDNJI POZDRAV bratu na. preselio nas d ragi KEMAL (jUSUF) LAGUMDZIJA 22.2009.!L da ti podari Ii j ep j Dzen net i v jecn i rahrnet tvojo] plernenitoj dusi. Damir. 9. Amra 14i6-!t Elrna. jesenka.-. 9. Miso. ZIJAD (SULEJMANA) DEMIROVIC . rod. Dzenita.. Armin 1492-u FIKRETU OSMANAGICU Po dobrorn cerno Vas parntiti. Jasmina. ko U svakom otkucaiu nasih srca ostar ceS beskraino volien i nikada zaboravlien.. . sin Amir..

bb H_ ovOI K GlnKI.. 'fko iliuY" ..ll.I.vli!Iovlot.I(ul> . "J VI_ko V~ S Omerovl48 ·e."lgo Zen I':' Z.1o ...O . TuzJ.2 bb Z.. posljednje pozdravei zahvale moiete predati u 68 poslovnica BH Poste.e..oglasi Dnevniavaz Obavijesti 0 smrti.. Tvrt LOAdb83 P....."no vrt~.....ba ".lt1iO' ..c. 7 . - 0940 T . ban..C8 Srebrenlk GnKf.bb "8 23 Bul.vill' .. Tuzla KIII_'jlJ 2hrlnlc. .. posljednje pozdrave i sjecanja objavit cemo i na portalu "Dnevnog avaza" www..~v~ .1wf T~......c... 'B.dnevniavaz.c er¢ko 2en~C8 il(.i 8 MaglAtJ T. u 46 gra ova BiH SPISAK POSTANSKIH POSLOVNICA "lP BH POSTA" d.vnlk ~T . Vakuf"" _ eo" IV. - Kakanl . KI... GrBCan... '<Inlk l~uliJOJ!IC ~mJl FOjn'TlUl . Sora.!!_"Z8_ J...' Tuzl. sje'canja. eva BH'OS~ Uz minimalnu doplatu smrtovnice."I M.. AlIJe 'Lzatbego v le.Q..r.&I". & n~ Ib....

.

i ..oju.oglasi .rozgovarojtebesplotno ..10 haloo. :1 n.020.godinef ZomijenUeivj . [er holoo roi!un mofe~e dopuniiti vecod 1 KM. sa po 4KM no ror!unu.reiu mreie 5ve do2.ije sve.spori zv·ati'po izuzetno niskim cijen. haloo y postojecu m. U svekorn sl'uc.ama.odoberite holoo mrefu i plati1e monje! . u:nutor Kupite [ednn haloo bro] i dobicete dvo brojo po djeni jedno9. c to rodbinu i prijotelle u dijo.

... Nt ~. 88320 Ljubuski Uvid u elekrronski vodenu zemljisnu cijom mogu"a ie u zemljisnoknjiznom _. SP HRASLjANI. ~ ~ Nli!1f!!lI e..!]S'!l'.... _.JA(:1t..5l]IKPJI KDN.072. 1.IA OOBrfAAA: ~EMA "I""' ! .. medu OpCinskog suda u Ljubuskom na adre~i Zriosko·Frankopanska sva'kim radnim d.........1E~IGA 2.... C40'fWI1'Wa \)pT•• _ 111''''''! mt.. .. __ •.x....--~""I ~ . 1_ iInQ""1 f~"'1'R"" po1MI ..09...80 KM FON 0 O~... br.10 KM 2..~.J... .OIi.. _. KOLA JOKERA on 27.50 + J... ~ -..£..22'....J>l1{M OellO '~M 131 ... kako bi im se dala rnogucnost d. iI:I ~ ..90 KM . .11611 I'll .0 0 KM . ..2011... .NIM I NEoSNOV~ PRIGm'~1IM l UTRIJA 81 H OBJAI'LllJJ1' K~AtIJlINJESTI..444..lIrn". _. _ "'" I""_IO"'_' S ..... ...ll_~~"O_~ \ll'WOot:!Ol II uf!2...... Opcinski sud u Ljubuskom NAJAVLJUJE USPOSTAVU I ZAMJENU ZEMLJISNE KNJIGE ZA KATASTARSKE OPCINE SP LjUBUSKI.50 KM + PDVI Igre na srecu tulrile Bill I proojere duhllaka na wwwJulrijabih ba Ro~ za prlgovore eellrl dana od pIVog Iduceg dana po ObJ3vllivaniu prlvremenog IzvlellaJa.. knjigu.. eimJEJ. __ ..._... 6.. •• ~ ..:.60KM 4 FON 0 "0........_. _~"..:nr:..:E POtoIUDI ...889..... Uj'5.". ". laI< ...09..o...JI. no vine FBiH.. OOBITAll OM GE IinSlE 15% .I Ill:! w.". _.. ~IDIlDIIM ~..J1. . Ukoliko U produzenom roku ne usliiedi dOSI3Va.......10.. .....3!iB. VFlm I~ __ .. ~ .00 sali.J.•.HIJNIGA nOBITAKA IIZNOSI DDBITAKA JACK POT SE PRENOSI U NAREDNO KOLO 1.I::J I(M U76. lo'IIU<II$I~ <.. """"'''"'' U -~ o·~ PREDSjEDNIK Milena SUDA Peric .. """""'~ Q I 1lo<1lflllo:il..'.. BROJ DO BITAK4 IIZN Q SI DQBITAKA D BAV J ESTE NJE ZA IGRACE SMS PORU KE ZA LOTD IG RU IGRAC·GOST SLATI 00 SR IJ EOE 00 UTO RKA N A SUJ EDEC E BROJEVE TELEFON A: 9 H TELECOM: 091/41 2 ·&02 HT MOBI LN E KOMU N IKACIJE: 053/88-872 Icllena poru~e 0.H l.. lA>_ .. ~..100101 .'1 """ H I"""""" .•.034 U 7a. SM:1' .0:$4 "'. u suprctncm niihovo pravo nece biti uzeto U obzir prilikorn uspostave zemljisnokujiznog uloska.E"MI...IJOt:N FOt0 'tA DDEHTJIII: (..... 28. (I(Ir'!oQ" ~ QInII "CII· Nt ~ """'o... e.. te osobna predaja podnesaka sa dokumenra.00 KM . __ . "...o. ~ IIdIau .GOD...IiOKM . u_ <II co ".......1l0LU UPLAGENO JE . KOLAJOKEM DO 13.~.. 91f111'l...MI "E~INI<NIM '"'"OVIlA""" L" t R I JAB IH OllJAruLJJE KONAtJ\N IMEmAJ 1A 7HOLO JOKl'~A _..262.....8... godine Na csuovu Clana 63.. Zakona 0 zemliisnim kniigama FBiH (SI... .II:Vo _ U 78...• 1l...222. .. KIlloUlIO·.•• _.. 1.. KOlO JOKERA JE 18..... po.CIIn otp...r. KOLA i.MIIA. . .J lA 16. ~NAGFiJ..eArlIZVJESrlU 10. • .""".DNI fON 0 J E 50% 57.. Itcg ... ~"~ctIA .... Pozivaiu se sve zainteresirane osobe da prijave svoja prava i rjesavaju svoie irnovinsko-pravne odnose. O<l ~ 'J>rqa -"" 1Il>-• ............. 1.000.rto""'~~3"_N kOpJ ~ a~ ~ ~d _..."07 .'. LUTRIJA Bill..i 18.iIO.""" EtfoIotU kilt --=. P<~ _to pOd~I~"""""'_ N EIOB(I27 ..0780015039700009 -07·80029940100038 -0780022740..••••..11·0003 I 9 Liubuski... 19{03 i 54/04).."" ~. __ . el'«1II!:!m'" ~.•••.... _ . .. " ..SrlJA...4..n FI~ o.••.... 75.. N.RJil:ENOJE.. DOBITAKA: OOHITA:KA: OOBITAKA: OOBITA'KA: .pit -....•...QOBITAKA: NEMA NEIM 1 20 215 2.3....20 KM 52. ".KA: 00 B ITAKA: DOBITAKA: DOBITAKA: NEMA 8 542 8.50~M •. FON0 ZA DOBITAK PAVE VASTE (1....1J.I'...20119M s:A<lPlI:GO~ S:A3PiOOOTl(II OO~IT~ OODIT~ 007 GG24 ".oot:M ..... . Hrasliani i Cerna po novoi izmjeri da [Q svoje pravo priiave u roku ad 60 dan" od dana objave ovog cglasa u Sluzbenim novinarna Federacije BiH i Sluzbenorn glasniku BiH podneskorn u dva prirnjerka ida podnesu dokaze za LO.on.... _....'''' J.t. ~ iol' ...70 + J....l'!I4..anom od 07.IO DBITAKA: FOND "0....q ....0 LA[0"0·... SARAJEVO 28...o.943. ~ .._ • kO!l ~ ~.. __1!... ...OJ< ooanlJ[O. • .U ~ i r... Liubuski izvrsen ie priienos prava vlasnisrva iz Knjige pclozenih ugovora (KPU) u elekrronski vodenu zemljisnu knjigu......_. _. KOLO JOKER-a 78.. Priiavom prava osiguravate sudjelovanje u proc es u urvrdivanja prava na Vasirn nekretninama... OSNOVANIHI NEilSOOVAIlIH P~\I1lRA NUE 81LO ....t.... ~ ~1!"W:Z 11l(1_ ~0jI'" """~.445..IE 111 [2011..... t"-rdlr... NAG HAO NI FON D J E 5 G% ...008 IT..S~lIA.w.482.:m.:kO 3 ott. ~ ~~ T!i5&l'Mo od"~to-Qp ~.·BINACIJA 78.. -.... Mosrarska Vr" at" .Gradska.5SM DKM FON 0 ZADOB ITAKTRECE VR STe ZO% .010..~ I 5CO S1lJ1.d'1 til ~ ~ 2ge1M c.•.200.01.S25.1 OKM BAal' u sn BROJEVI PO REDOSLIJEDU IZVLACENJA: PRVI DOBITNI BROJ JOKERA: DRUGI OOBITNI BROJ JOKERA.AK CETVRTE VRSlE 40% 22..o GmbH Gr!IbIi "".90) ._r:IJIItov...!olI ... .11. KOLO LOTO-a 450. . 4~O...... _..4il KM fOtm ZA DtllITAIi...• .... •...UlUIANL -ZillOPAOW £T"O.5.. '""*. 114....*""IJ'I G1nb>l..e.5. G.00 KM PRIVREMENIIZVJESTAJ 78. \'9OJp>l\I tq .. MOUAR 3.4 NISUEN..~ ... obpyljet!oQj "" .. .... 'SI<Id OIl H...I DO BITN I CI U IGRI !GRAt • GO Sf U 77.~_"·rl"i'~~~ ~ 11119'l.b. Stoga Vas jos jednom pozivamo da priiavite svoia prava na nekretninarna i aktivno sudjelujete u daljnjern posrupku..80 KM 6POGODAKA 5 PO GODAKA 4 POGOTKA 3 POGOtKA OODllA..Bl}K" • .OErfOJE NMlRAlJN:lroN[}~ .."" . .\1"" _ '" CI1J .... 00 10.b<Oj .. po ~ we...... 1~ KOlO lOTO~...~d" -..90 KM 21... KOLU . LlJTRIJA B IH. . 0710nm39..llDt:M FfWM'OOBlTl.2011.. novih dokaza. godine OCEKIVANI JACK POT ZA 79..:K{)lUIJf'I.. ZaIo:miIl ~ Od~""".. _ & OcI-..... SP CERNO Pozivaju se sve zainreresirane osobe koje pclazu pravo na priznavanje vlasnistva iIi neko drugo pravo us nekrerninama upi sa nim u katastarskirn opcinarna Liubuski..o~' UI'". BROJ DOBITA'KA fliNOSI DOBITAKA 6 DROJEVA SBROJEVA 4 BROJA 3 BROJA 2 BROJA 1 BROJ DOBITAKA.90 KM .201W JO~ZAOCEIITAlnJlECE ~M. OOIilTMA".80 KM :5... . " ~ ~" evil •• Uttto 110 B--I • tIO M ~ I ~_ ~ a"""" ~ Btt>.._ ~".r a 2!!..2011.... _.705.oro-e ..C>I' ..781.. Podneske je moguce clostavili i pu(em poste na adresu OpCinski sud u Ljubu..00 KM DOBITNA KOM.. ••• '. SARAJEVO 2809.50 KM 10 ...Qod..09..00 KM PRIVREMENIIZVJESTAJ 78. Z52... .....\3-'~ 1)1.00 do 15.72.. 20 II."".. i 67... J2.. ~ Z!1li20U ~" -. Kroz Proiekt sistematskog azurirania kalama za k. .. lIIi.7ClKM .. fi..... ....1I0035 . IIFII.. .2011 ~"I" N. TRAVNIK I..IfIIO li._.. _ .. __ .0011 ~ PovJ" P~~ ..noknjizl1i ulozak ee se uspostaviri ua osnovu do (ad" pribavljenih dokaza. _.. .~I". .I_ ~.".30 I FOND ZA OSTAlE DDBITKE ..... .1-411Il. ..oH ILVJ!SI.P..KffiVEVRSTE F{)NDZAO'SIALEOOBITKE (12G2. I· !ODO Ljol ~.0710~ 051'401001'72 .. 11 _. 9..to.KQLUI....lISIJNDJE!S05 FONIKM 009fTMA.. Prijava prava u prvom redu je u Vailem interesu...IGI."_ ~ ...'" 1Ii. _..0 _ ~19<17Wo "" ~ b'qa_.lA PRE.TE VFlSTE 40'S ... " .....• IADllJllIAN 1lAI'UI1E OOiITAKA "' 10.•••••.OOKM 6..NE1M~1 DIREKIOn EOOEII1PASUKM s..60KM UKUPNI... .. ~emlji.201 1 ~. Sroga se pozivaiu svi vlasnici St3nOv3 i poslovnih prostora koji su svoie vlasnistvo upisali u KPU da provjere prijenos svoiih prava vlasnisrva iz KPU-a u elektronski vcdenu zemljisnu knjigu uvidom u isru u gore navedenim zakonskim rokovirna .~~ a (I ~ ....' ..19KM " •••• 1...GARANTOVANI JACK POT ZA 79.1ll11......P. ~ IDUII ___ .. ~I 011 ~ 1'1. 1iMI~5III.ch o BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACUA BOSNE I HERCEGOVINE ZUPANIJ A ZAPADNOHERCEGOVACKA OPCINSKI SUD U LJUBUSKOM Zern Iiisnokn i i in i ured Brei: 063·0-SU.1lOO.G780001419700001' 6..._ -. Dobivanjern rjesenja 0 upisu prava i niegovirn provodeniern u elekrronski vodenoj zernljisno] knjizi osiguravate apsolumu zastitu svoiih prava..r~ n. ZlffiJI tL\N NAfUTf. co _ Pauk>ar .1:11 .....l".qu -..kom Zrinsko·Frankopanska b....eMJEYA ooerr"" 'iP.. KOLA LOTO~a on 27.•....201 I:..••• 11Ai19'.048.. KOLU U PlACENO JE . __ ..• 16.. _. 60 KM FON 0 "0.A75. godine " 37504 0 1 551 B 7 1l. Osobe koie polazu pravo na tim nekretainama rnogu navedeni rok na zahtiev produ~iti za najmanje sljedecih 90 dana. ..000.•••.. _ll ZlIIIDNoII~_Ii~"w.n. NAGRA. _t ...39]... IN..2D+J..41J1~ Zi..godinc U"_ ~.oJ 16. _.I£N & co d II" l '''' _...t.:nIr DrCI! 31'05) 1Jpra •• o.305.1y I':9jNdt II C9IIf~ .09.. _.. . . ~OI.a.~ <I'" • III> p<~ •• ~ ..Ur.. .l ZliPlStIlKAU OSliOVI. O~1lI'IJ P!'''''''EMEfOOG INJESr IJA..••.0'.o. OOtlOl'IJP!'I~EMEI'OO I!\!J.....I iW'I$NlKA 0 O~IN"". ~D~ .~a"""~I~!. DOBITAK PRVE VRSTE 25% 114. ~"' .189 JACKPOT S[ PRENOSI U NAREDN 0 KOLO .. ..POJ Sf PFlffiOSII u rtAAEOf\'O t<illtI S9. __ N . L UT R IJ A B i H SA R AJ E V 0 2S.!iO) ... pribave potrebne dokaze..

Mllidic je na kraju za vrsio u po lid is koj s ran ici. to Iik 0 mali da ie MoraD spavati is· pod Dipera. . Cak rn i je za branila je u Iosem stanju i da ell mu smetati..Itii'o.lse obratiIi..J os nisam upoztlao nekega loli... W"~ak. nazvao ie policiju "da kazu kolegama da ga prestanu [uriri" Potiera za dvadesetogodisnjim Amerikancem pocela je u Park Sitiju 11 Juri zbog prekoracen j a brzine.93 metra po flasama postavljenim aa uli- ne u Kumamotu.l" hi se rijditi zav:rzbma u vezis nasljedstvorn. Imala je yeoma los karak ter. koii ie naNa"ila Mebarit. za jednostavnijim vremenima_ Tome " prilog gevo ri i Cin ieni ca d a u Sjedinienim Americkim Drlavama posteji vise slicnih muzeja.28 . V nieml.moida zbognosJalgije i >:aljenj. nije ni pogledao. koji je sa dvadeset godi. Tvrdi kako je pokuSao izgladi ti stvari sa macehom.lnin sin. da v idam oca. Hirurzi su na djecakovo] glavi rastavili uredai komad po komad sve dok nisu os tala samo dva metalna stapica koie..ko rvrdoglavog. Prijava i trece zene doda tno je pokren ula pol ici j u. Ovdje se zaisla vidi koliko smobili sremi. avgusta LZ) vozio ie 8. U operaciii koia je trajala cetiri sata. Uemisiji je priznao kako snimak umirucegoca. leu -irca se Ug sila IOMO egZorcizma Lokalni mediji javljaju kako su se roditelji dievolclce odluci. kojeg je mladic pozvao i zalio se na saobracaice.va i obra" zov·nih programa.na kupio svoj pevi fliper i naguTao ga u s"oj mali sum. u ~"S"Il. M uskarac iz] ute za koj irn je pokren u ta po lici] ska pof era III"'" zbcg prekoracenia brzine. Ljekari su je vrlo rano sljedeceg jurra proglasili rnrtvom. SuberIlt.. Ona ie ispri cala kako i' u je p red ulazn im vra rima zaskocio n epoznati muskaraci gurnuo njene nozneprste u USia. lako jespokojan_ Da. Njih su izvadili tak 0 sto S 11 orvo ri li diecakovu Jobaniu. navodi policija. go v 0 reCi mi da Parodica kralja piva bari se za nasljedstva Posjeliocf ce moe! I iurali gradi mo igrao n icu n ego muzej . M uzej ce. imaci prostoriie za organiziranje zab.sisao zenarna nozne prste.S lik" je nastala u bolnici.. .. . Popularnost nipera ponovno raste. rekao ie Silverman. dijere bi umrlozanekolikosekundi.. Da se punjaczabio U vene.5 me lara. Dnevni avaz.N e .Dbitel ou-N'A"MaLY Djecak iz Kine pao je iz krevetica na punjac za mobitel. Tesko mi je zbog svega toga . Arnericka policija uhapsila ie muskarca koji je nasilu .u tio. (Schubert.. ulaze u I. ~NEWS U BaiIimoru ce na vise od hiliadu kvadratnib metara b iti OlVoren m uzej f1i. inace.. ali je bilo prekasno. stotinjak puta na "eiscenju" Maika je pozvala hitnu pod purnpom za vodu. Kaze kako niegov Oiac nije zaslul:iolakav tretman od Meharir. 90) ne preSlaje. 10 je rnoj Bruno . Uzrok smrti ie gusenje. Voda pornoc kada je djevojcica vee je na covjeka na siedelici paizgubila svijest. koji mu se zabio u Ioba- Cudorn prezlvlo nju.Curicu su kaisevirna lOIvezali za sjedalicu te joj vodom polijevali lice. ali ana ne zel i popus ri ti. hirurzi su iednogodisnjaku uspiesno cdsrranili puniac i on se dobra OpO- ravlja. kao i fli· p ere ko je 6e pos je tioc i illoci koristiti. te!eviziji. l'ogledaj Ie mu lice. Iza reseraka su ga smjestila svjedocansrva dvije zeue.l dok se sin Ij. STRAVICNO Raditelji trazili ad svecenika da abavi ciscenje duse pao na Bebi iZ glaUe URIDDlen pUDlac za m. Svecenik koiem Sl.ictl. Hans Peter Nerger (64) 0 odnosu s ocem i pomajkom govorio je fl. ei u Tel Avivu i trenurno ceka d a zvau ien ici Gin isove knjige porvrde da je oborio rekord. Suberta Nadmetanje zbog nasliedsrva bogatog frankfurtskog kralja piva Brune H. pera. Deset godina nakon SIOje sijao strah u Arkanzasupolicija je uhapsila Maj'kla Vajata (Michael Wyatt). Luk Ajholc (Luc Eichel- Nijemac zeli rekord Djevojcica (13) iz [apana ugusila se tokom egzorcizmanakon StO su je njen otac i svecenik p oli j evali vodorn kako bi iz nje istjerali zle duhove. Poslije se 11 citavu zbrku ukljucio j vozacev mac. Sin biBsniD na TU-U. N akon ~tO je javne o njibovoj ljubavi progovori la rn I" dahua u dovica Meharit Kine (28). mlada udovica r"splakala seu (elevizijskoj emisiji kada sui oj pokazali sl iku n j e iBrune. SI j edeteg "tOr ka na su" du u Frankfurtu treba.li obratrl sveceniku nakon sto je curica godinama bolovala ad psihicke bolesti ove godi- UOllOSe DO127IIIS1 Njernacki vozac monocikla uspio se prevesti preko 127 postavlienih fla~a kako bi oborio Ginisov rekord..l 6e biti izlozeno 900 flip era iz pri· vatne kolekcije Dejvida Sil· vermana (David). Ugusila se -saopcili 51. svoj po· gled nastvari dao je i Brl...bjesnio je Brunin sin. Egzorcizam su izvodili 27.zakljucila je uplakan a u dovi ca... odmah je zakljucio kako je di evojcici potre han egzorcizarn. Policiia je izviiestila ka- Curica je umr/a u bo/lllci u Kumamolu ko je curica prije smrti hila dalas visinecd 2.dDUica DlaMala Sljedeceg utorka na sucu u Frankfurtu trebala Qi se rijesiti zavrzlama u vczi s nasljedstvom Brune H.FE per je vi se od igre . 29_ ooptembar/f1ijan 2011_ kl 0 Sk _ UhaDsen MaiKI VBial POIiCiiise zaUD Da DDIiCi)jce .... koji ne podnosi suprugu p oko jnog oea. Policiia ie uhapsila oca Aeu:liia Maisigija (50) te Kazuakija Kinosiraja (56) zbcg optuzbi da su djevojeici nanijeli smrronosne povrede. Lokalni mediii javljaju kako su se ro di tel ji d jevoj cice odlucili obratiti sveceniku nakon sto je curica godinarna hilladu lIuadrala m zel IliPera Da Atrakcija u Baltimoru bolovala od psih icke bolesti. [akoder.1 izpolicije.. .

a sljedece gcdine na sviiet je dosla Per!" Par se u brzo rastao. presudili zbog nezakonitog odvoden]a kcerke izzernlje. nakon tri godine. go dine nakon SIO iu ie otac ostavic u vrticu II M antes [em. sepl~mb~r/rujan 2011. Policiia vieruje da ie curica godinama >:ivjela sa rnaikom u alternativnoi za[ednici u blizini Monrreala. a sud im je dodijelio 7. zena ie imala i lazni idenutet kako je policija ne bi prouasla.3. nasli u Kanadi. 27 SUOBINE Perl Gavagan da Masa iz Velika Britanije odvela majka Policija vlerujs da je curica godinama zivjela sa majkom u alternativnoj zajednicl u blizini Montreala. 29. .kiosk Dnevnl avaz.000 dolara ~3 onoga koii je nade iii da bile kakvu inforrnaciju koja bi pomogla IIprcnalasku Perl. a zena je imala i lazni identitet Perl Gavagan da Masa (Pearl Gavaghan Da Massa) nestala j e u decembru 2008. Orela ju [e rnajka i preko Meksika je odvela II Sjedinjene Americke Drzave. B ivi. Tada ie imala cetiri go dine. a. P rosle sedm ice na poVeliku Britaniiu. nije isla u "nie ni II kon sesusrela s ocem. Odmah nakon nestanka dievoicice ponudena je inagrada od 10.iednickc starateljstvo nad djeterorn. gdie su joj jos 2009. Curica je ramo zivjela sa rnajkom.. ~etvrlak.i su pruznici upoznali su se u dzez klubu 2003. Djevoicicu su sada. Maiku dievojcice Helen Gavanag(34) sada ee izruciti II S i Diu C -CU Skol u.

. lot. t "". OvIal . • Ponyd..225.-PROMOlOIS-CO.. . 033m]-15O~ SA2A.01. Akcija fraje do j. nepobjedivc ekonomiblosri. nn21. .abUnija rnarka naautomobil komLrti§lu zbog vrijednosti popUl: inovativnc Icfmolog:ijc....lEVO . Za svc dodatne informacj]e moulcsc ooroliLi Vascm najbliicm Volkswagcnpartncru..6/<149·685. UlIBUSiCl .500 . GolrTDI . Mudrainve licija. M' ~IRO I BAlJEG .n05.. 032166)..... 1. .: 01126.' iii kaikona.6 'rDl (77 k\ I 1o.h eAN)A LUItA $ElVIS VrOOVIC.I(OD Fot~ • MIIt...101.1l>~ odnQ!:lj 1\. I.NIl'[l(...J \ e.AK~..ALFIO K.5521 vlTEl . MOSl'A mtC AIITO.moean i ~Iedljiv..utA JEul.\ . K ) ~ ('fIlllUl1om orremom modcH saberl1lnlildm mtlll)rim. L...fU..<1 tJ akeijdojponudi "IIi I TIlOttir !. ~~ vo!bwag_ '. "'. (ij~nom do rt'gIStnlciJc.t"ino . 4godinc surancijc i najruunjeg gubitka vrijednosti.lie QUAmtO. 1 Ort91217 lH. t.KM*.900 II{M. .. r 1)311n9 . L OJ91BJ1-55Sl IANIA LUKA. B~OD . I oo.477i O MiA .. VoIb-. . ACS AUlOOEN1AIISKOLnC.M.. Volk \ agenje poznat kao nnj l. .3 141 BR(!CO II I!(Q GAS...oglasi Golf TO'I vee od 32.. Jer.. . O3On19-019...0351lB4·39"1.....I)S~·OO(h THANj. OasAuto .."1 ~AAJEVO • ASA WA. 03.t....' lekn zallha .. 0511366-520. RIMAC I~E .AUTO !COCA euBA. .. .OSSI230-loo. I.vIonI ..

.. .!ati bez njegovog prisuslva (CI..nltwio tmRTAK ~B.. Uf' &I-' COMA:l.1 .7691 Monetamo .' .. Vall.dil'boarca i da ~i se p~nudiloC. 1..i tAKAL RAMO.148.AN HAJRIJA IZ VOGOStE UL ]GMA~SKA BR.l...- prOoIJlI6ortl.nska br.:_i~::_. Od 15 dana od dana ~llj. ul.Daw m: 20. 3. Nek_eposebee k. :. nsu ukljuce nl U gor~ navedeni Ma"s st. kan I d.~ ."ijskih •• za sa bilo kojo m po"lo......• 61... ZPP"..'C5ta.azilazi njenu rnenetame pasleu u ilOn...5=..:oil-:... v..NJA..A I H ERC EGOVI NA FE 0 ERAC IJA BOSN EI H ERC EG.. III na pripremno ro(... r """'O'I"'1tM<> I_It- ...nja od 31. se smaira obavljenom protekom ro~.Vli.~an 31.58. lPP·a). Ilf.o..OVI NE KA~TON SARAJEVO OPCINSKI SUO U SARAJEVU Brol: 65 U P 1U7092 lOP Sarajevo. VOgMca. Ig rnanska br..'!ftr......roanne Ii 11. 8(>5n" i·H.va (1~3·4) 1- 502.97. SUDl. -..625....:.. st.eze~. godin. 1"3::..nik. Doslav. l\) .isn a me netar na ins1ilucija 8iH i nom a..AKTtVA (1+2) 15... ::.(331278294.m v..L Kai«J alii rae"n....---.::::':.. i __1. 01'0 je prikazano u Slavki neto devlzna ..1:.'_ 1\11 Pft'"IIIU q POIIICIII~[IoqIorIIM'II~on~O:l I. Ukupni ilnos sreustava kOja 50 dele na ovim raeunjna je bio 40D_365 ~iljadll KM.no...hod za Baolru_ Bantino =....... na kojima zasnilraju svoje zahljeve i prndloliti sve dolffize kllje lelll il'lesti u tolru poslIlpka..IIII_~""'-"·.I&H o..-:De~· .. KM.trane akiive pre.'.Qtul." na rooi~tB 1" Illavnu raspravu b'l Dpra. 2 1...a bio je uremc pozvan.J::. -.... lIugusla Sanka je .' Mooolama '~"'''a je ". gD~ine Opcinsl<l sud u Sarajevu i 10 sudija Vesna Merdanovic. radl dug".' 31 Monetam" DaSiVi!l 5.pu nomocnlku Amili Elerovit au"okatu il saraleva.. iUIII '*"11"''*-10 "_....00 .1.__ 3.O:ol:_l8:o...:. up. na Ohm" Hajrija iz Vo go It. kao a~~.. "AIO poziva se u svojslvu III-Men 0 g na pop rem no roCiSte zakazan 0 za dan 2011.4 I..814. 10...896! 143..~::r:.ns.563 hiljade KM)_ 6.....'....zloga ne dode na roti!te Z3 glavnu rasprasu. 2.... ZPP·a).. I:znos iEURlskazan uleM I 01 Ostale valutEI ·Iska.3 1..n~...'~e~l)'Iine i.nja.6~... Aka na pripremno rocislll ne dade lui:ilac. ga...---------------+-----3.105.:d.os IS PM~_ CINg'. ..:.e .r __ 71to:1~Tall)n"l(6. sa pDsljednjimpDlnalim VOGOSCA..:.dajeda bl .flISpm"1jatl 0 pltna~ma ko ja S8 odnose nll smetnje za dalji 10k pootuPka.::. Slav 4..xane.:tti:.:......a::'~.~ic tze1a ullca Uglje~itill broj 3. Og. VogOSca. ce se o~r'lati bez "je~l)'Iog ~risustva I~t 97 st 4.72SltiljadaKM.. Na plipremnom roemtu ce se .9811 524 390 1.~D sali u sobu broj 325/111. lax. raDun.danog r..>0"" 25 s KM) Ukupan UEnTP.ICII .... u SaJ"aje'IIUnaeI._""'---.087. 46 BRDJ: 65 0 P 052~00 05 P Daprist~pe na ROCl6TE lA GLAVNU RASPRAVU zskazann 10 dan 19. 1 i 2 kaD snanu Il'Isivu.:..l~ . 79.a).. faspra~. t-:..."ncy Iznos .:.. . 'vi h Q rQ' ni. 2011.._.. Cl/ENf MJUe(':"." r PASIVA UktJpan UKUPNA..:...'_.a. 1'·~ru. ~.4:. ODd. radi duga... o.469 4.:o.'644 __1 go... I ~lt l)"!Irl"-oiJm1~. Cakal Ramo ulica Blagol'ac IV bt 4. .)"ktelistik~ Ilil.... nisu ni~ ak1iYani~ pasva C 8 BiH. srnaaat ce se ca j.'. (331 27 8119.. 2011.lI-l n.231 4. IJog()SCa...c~m racunima oiMIjenim od Ililansa slinj a. Ce n Ifal na ba D ka· 8 GS ne i H ercell avine ia neo.p -.~--.78=. .dnosnB upapi". .3I..::~::."..Jhriman Safe! uL Omladlnska br 14_. 60. dieluj. pretJiyalistem na acresi 'RDsulje 4600A.1t 1~..:.9f:11 1- 159. tn .='::.ertiilitnim maxama (KM) za 502 .. . Pnldsta'lnicl meclija m~u 50 l Obraliti Slulbi za Moose s javnosc"na IBI..a srenstea i o~'v~..u ~fa~unavase obavezakao neto ~lanska~Qliclja od 1.APOMENA: Stranke su dulne najkasnije na prip~mnom roci$IU imijeti SV€ 6injenice.:.ado"olilia obaveze :pra"ila currencvbo3rda tnf~rmacijek~jezahtij'. 0 pl1jedlozima stranaka i einjeni~nim navodima kojima stranka obfllZltdu svoje prijetlloge (CI..l" spcrazema izmMu Vijeta mlaistara 8iH I s~anih lIIad'a i Iinansijskih olllanizaoija.... . reserve.OO Wit 011IIII02 1"'\&1'1 DtIIII Clf"2 IUH~'O'~IJI ...6~4 hiljad..\ n • \ DO N Ill' R EOVIN Dnevni avaz '''''''' "'"""""""".' ~s L.. drugolulMi Ohran Far"k Iz Vo~.".. Bank.::.... st.adi odrBdenB raeune Slranin val"la u smi..s~oii' dennse p. lPP.. :!H • ·!!o. a bia je uredno obavijeslen..j.. 46 i Onran Alen 5/47 Boundory str 41 Dl Brisbane..zlato 1.:: . a bio je u redno pOlvan..*. Zako na."a minislaraunleMMF--ov.p.oUe ul.2=. 3~ __ '.A dd 61}sna i HBrC€iJovina.:Vi!I:.--------------------I__---. uleM OevlmaaktJva SORu MMF·u 6. augusta 2011.. __ .akoaer ~~kazuie i«Jmpwiciju d<2anj" valul.293 390 158.glavni intem! 'revlzor BOSNA I HERCEGOVINA FEDE:RA ~IJA Bi H KANTON SARAJ. Mjese&ni bilans stanla so prema pralliluso ~'l"''lij..kliva minos monetama pasiva. ~ 6 Kapitall rmerve 570..:.{U4.00 KM obi... st..•HasagJt SBail. 8m.' :::16" de. ICII __ I_""-_1Io1i .dan~g razloga ne do de luze ni.' .. .. Banka i...1.) laJ(oilBr ..ns1'lO aosne I Hercegovlne u MMf."....l reserve odra!avaju po~elni kapital.. CJENOVNfJ( .~. OLAGOVAC. 1- ~--..h~A Mje5eenl bilansstartja (privremeni) od 31. .445' UKQPN'A PA$lVA (3+4+5+6) .a)._ ~ako to navodl ~I~n 31. . soba br.IOI&Ji~02 o. 331/111 u Optinskom sudu Sarajevo..c:. ~Ir-e~rn~-o.~.334..l"iutiikaatiskalni~uo3 vrij..09. old Auslralij. rotl~te ce se odr.VO OP~ INSKI SUD U SARAJ tv U - - - --_ - ._..ij.nodi.tl1nr_ "'" «JY. lako S1Jl ih dilerenciro u EUR -f'i10~bas:·~v~. augusta 1997.s.n...JA Vasna M'erdano~ie .. Kapllal..1-..ZPP-a)....e Vijeca mmstara vezane za Clansivo na pol'jeril. 4...334..h:. ka ... iii Imi e Bank. aktlvamlnu5 rnonetarrail pasl.~ lai«Jn ~Cenl"'lnQj Ilanci BosneiHer()e~olline- __~ o bias nj enl a !.ta su: N.m iI:. IJog~.. Deviln a aktiv". AJ.)pozir.--------------------t_----.n)' 'M ..ePRETPLAl"E 1(A!1i~.147.i' lutitelj~ Hahlbija roo ena sorcva c 11 Sa raj eva zastepan a po ..-.. 1.. 3000..rez:~· ..."ih tnslrtucij' .u.."" m Ila nknm..::=. _.Ll0 .Jl..KORfSTE.""'i:i=':: .kazuje" biansu sianja i 1- I Ne~odevtzn.833 hiljade KM) i depo'ile re~dentflih banalcadioQice i akumulirilJle dobili ... ul. Dostavlj'anje se smatrailvi"Senimprotekomroka od 15 dana Dd dana objavljivanja (flan 348. SUDIJA AJDAHASlt NAPOMENA: AJ(O lulliac tlez opffi'.oglasi I': TRALNA 8..'<11'1 on N..::::ta~= --------------I__----..I1. ZPP·a)..:. r~~ra1Bs~~~~I........ Sllmjen~lo ... proti.000.ZENU OHR.5 1- 0' 1.la obavezu Bimke iii KM novae U op1 I__-----.---~i::.. VOgo~ca. sa pDeelkDm u 10. Oaljl upiU lm~50 UCu Mjesocrrog bll'ansastanja nlogu se upUlili O~jeijenju ra raMovodstvo ilillilllslJ. drOr:agan KUlina! . ago".._.. -~."aka. :. Kao depnzitarza tlanstvo BOSOB Hllrcegolline u MMF-u.PIj 01."I. +:::0e~~. ho~ CIIIM. osim aka ruzeni ne zahtijeva da sa roti~te odri:i lei..:. TEl EFONSKlH USLUGA M&HDETEt I~ T ..llra Bll-1 Banke 00 potelka njenog rada 11.. .=. 19..vIJ~je sljedeci POZIV ZI\: I-TU.tmt te se da je lul:ba povucena . Optinsk.. tuza nih p r...e in~stira uglav"om u Ylijednosne v'pire i depo<lte koji sa dfie k~d tn(l<~~..ajlle6em ~Ilimu predstavlj.~ IODcJJI (po poil(~ . ICII. 4. "= .. (33) 278296. Konsolidacijom svl~ raeuna Vel3Qim 18 ~1.182 7 '5 Osta 51 !....'lj"anj"..0 S9' licaju 12-625... Sarajevo prow Menih 1. I :..833 1':3~. evidenU.:. (znosluhiljadama AKTIVA 1 1 . uliGa Porodioo Hasagic. 8a.:-::... objavljuje s~jed€ti POZI V ZA PRI PA EMN 0 RO CISIE III-Iui~n. K..e:.. 01_ 2012_ g~dine u 12 UD sau... 84.-~.1<1:(.:DOV-. (3:3) 27 81 23..::. a9enl ma Vij"oa min.225' ve>ane"tlaflStlo_lslavrem.-::~... ulica ObaJa Kuflna t)ana br.. sud" Saraj""" upravno] sl.i~te dQnijeti SV€ ispmve i predmete kaje iele upotJijebtti kao dokaz (el. 77...=:.00 KM.na~. l"iho:O.iltJ ot't:kajll 2....aJno imocmaGii" ~ radu poseana b.:.".::. 84.~." 80 SN.l. bo_U""_ 1 L 15 - V"'ad_~'" u.lS. Ako na pripremno roei~te ne dode uredno obavljMteni Meni..:' '~9.:. nsirn a~o se luleni na 10m rociS1u UP"sti u resprallljanje (~I.--.. Bank.470 l. u pravnoj stvari Mitelja INTESA SA!lJPAOLO BANK.im oonosima sa MMF·om.470 as o ---------------------------------r--------..ilne ra~un" drla.NY lit"""" m. Sanoina hr.. ::'/.Q2. BO_lPP"a)..1I XEPll. 2. Tuleni moze najkasnije na pripramnom roeislu podllijeli protivluJ'bu (cl 74_ st 1_ZPP'a). 46.=t" ezideI:I:.. .. (3-018. aug~.. on. fQ'I ..ft:. st 3... puvu kao luib".tti:-__fo. Igm..o:5iS6~-3... .. ::tl:....S.

l'<Iklju(ClvdnJIi' SVji!l it Iii m. Hall komI..l!i1t110 '10 1I<h. !.lj. E1~ ITill' pre til" oK hlo.. sj(>di$ld (£11'\[' oJ'tI Ci dill] I'lo. LJvng AL IruEU D~r~04 071.MAXI DOT". '¥II"'" UNIVEIIZ""L A.2 PtIIfIiC.lfIJed· Jumbo Be lB. 51"w.0M.O'A'lA AUTO D36iS7f> m 0dJ... .JIIiIlll nilp!lJE"d +Pum ra~nar ..uvoz.w!CE 03'>1Z76 ~6od z. AU.D 05>1/01 'I'i<. IIPIJESJ 0351~ lOa Gfoldol. MoI.oglasi SIMPLYCLMR SKODA FANTASTICNO OPR EMLJ ENA OCTAVIA .Jv "I".e ·~1ItODA aNf~ 0110500 IYlB..1lspred <.l85~ 'd¥rf UI'oIO n~116!'>60 r"rbCQSMOS Co.>np lioU AUTO KOMERC vs.wto '. Gardde ENOl Ore/24!) 190 Gr4l.X '11101% ekstemeuTedaJe.ur HUI:CK.. radio CD :MP31:RlIli'lo OJ MP3 ~Swll'lg'''l.UOI136 180..k:a kOU1 uprllylJlIl tkom&nde:d.l .. SS. .j napn~. P ode!.. lASvA .AI11'ORAO 0541810 091.EItI)C 0)5 868 505.!d('rwm.GO 03t.l AUTO·SUV'15 SENl<OVK own.v ASoAI'SS owns )10.ltrtm ~'.YA1i WI?3'J 444 5¥i)r. MeUlnltbojll "" baQ za 1)Od(l"'~ I Wl~ 1 SU\loti!(. rr: AUTOAaHf Onl?~1 ~O.SI<t>kllltlj09 J¥JnS O"Qn06 74~ w_ m Q. n. Bo(nI VilCn prOlOf" IlJprijl!d I Millad. U Alu felgs CRATER IS 16~.Ie .Pllke.rna ucedi!J .kIo. C<IIkra._ot. a.oc AIITO SDMS . ~ AU1Q. AUTOQWTAII O~/441 SlC.ata. HIdd'~jll' pll"f nt. A\J mats n.w. Siedl'll ~"1'] jdSIUCI NP'iiPd.Isill pr l>drlJ t.u.(I m..

.trovice i dalje [vIde da neki od Srba imaju usrreine i prostre1ne povredeodbojevemunicije. policiia ie imala pune ruke posla s nezadovoljnim gradanima koji su pokusali uti u zgradu parlamenta. koja it od kljucne vaznosti Z3 njen opstanak.globus On~vni avaz. sada 68-godisnjak. U vrijeme dok su poslanici raspravljali 0 ovom pri[edlogu. Beograda da zastiri Srbe na sjeveru KOSOV3 kad se na njihpuca".. FBlipolicija Nju Dzersija locirali su DwrdZa Raj!a (George Wright) u gradicu nedaleko od Lisabona. ali ee datum poeerka pregovora b iri u vietovan napretkom u odnosima Beograda s Pristinom. nemaju nikakvuzakonsku posljedicu. Vodece sindikalne konfederacije zaposlenih u javnom i privarnom sektoru koje imaju oko dva miliona clanova vecsu najavile generalni straik. U meduI'remcnu su ageneije izvijestile da su povrijedeni u incidenrima od utorka zbrinuti. Porpredsjednik kosovske vlade i minisr3r pravde Hajredin KuCi izjavio je jute!" da vlada ima jasan plan za ukIanjanje blokade na sjeveru . Istrafitelji Evropske komisije (EK) poceli su raciiu u njemaekom predstavnisrvu ruskog koncerna "Gazprorn" u Berlinu zbog sumnie da se bavi nedopusrenim radnjama koje ometaiu slobodnu konkuren cii u na u:zi~ru. "oamromu" ..saopCila je Vlada i pozvala Srbe na sjeveru da ne podde nasilje i ne budu talae kriminalnih strukrura. Talni aoemi e nastaviti provaditi zakan na terenu i kolika je nernoc Beograda POZ-Cile POurlJedena trunca AlbanaCa Regionalni portparol kosovske policije Besim Hoti izjavio je da su JUGer troiica radnika lakse povriiedena u Kosovskoi Mitrovici kada je fizicki na njih nasrnula grupa nepoznatih osoba. U go<hlnjem izviestaiu Komisiie 0 napretku ddava koje zele u EU. Baroso je pozvao i na vecu ujedinjeuost EU. Zivio je pod lainim imenom. inace. 23 Godisnji izvjestaj a napretku ka EU Evropska komisija preporuci t cedase Srbij i ponudi status kandidata za clanStvO u EU. Mediii navodeda EK kompaniji prebacuje dll z]oupotrebljllva svoju moe na uzis[u i dogovaranjem a djenarna s pojedinim kompanijama orneta slobodnu konkurenciju. Ruska vojskasaopCiJa je da je obusla vila narudZbe au!Omatske puske "kalasnj ikov" jer oce" kuje da proizvodac do kraia godine predstavi novi model. kada ce Evropska komisija pripremiti novi izvjesra]. Go!OVO [esigurno dace Komisij a postavi 0 uvj ete za pocetak pregovora.aavode u Elf. .Snazne reakcije proriv vojnika KFOR-a su reakcije ljudi koji su proLiv vladavine reda i zakona . rvrde evropski diplornati. Portparol EULEX-a Nikolas Horon izjavio je Tanjugu da ce !Uzilae misije EU istraziti desavanja na prijelazu J arin.. U Grcko] se najavljuju novi strajkovi posliieodluke parlarnenta da usvoji sporni zakon kojirn se uvode spedialni porezi na imovinu kako bi se smaniio deficit u drzavnom budzetu. na osnovu prociene je Ii taj uvjet ispunjen. zaposleni u [av- nom ptijevozu u Atini i jucer su nasravili s prekidorn rada koji su zapoceli u utorak. Rajl: Sada ima 68 godina . kako se !vrdi. te da imaju povjerenje u inslitucije Kosova. Dodarno oporezivanje je duboko razljurilo Grke koji su vee duze od godinu pogodeni sLrogim mjeramastednje. Dok su vodeci sindikati naiavili da sprernaiu generalni strajk. sBptembar/llJjan 2011. Kosovske M.e . llhv9cen ie nakon istrage koja se kroz viSe od ee[iri desedjeea provodila u tetiTi dclave na tri konunenta.javljaju agenci je. Sud ie rani]e odbacio zahrjev odbrane za izvodenje novih dokaza. 29. kada je pobjegao iz zarvora i Oleo avion u Derroitu. Ta otkrica. prenosi Reu tel'S. zabrinutost oko lenzija u vezi s Kosovom znaci da EO nije spremna da u ovom trenutku pokrene pregovore 0 prj druzivanj u. Ali.cniji ubiea kojise skrivao od 1970. Duznicka kriza je "naiveci izazov" u historiji Evropske unije. uz napomenu da ce "bez vise ujedinjenosti doci do vece podijelienosti". mrtio na benzinskoj pumpii. njemacki vojnici koji su i poceli akciju uklanjanja srpskih barikada i od5ijeeanja Kosova od Srbije demonstrirali su kolika je moe KFOR-a n3 [erenu i kolika je «nemo. pocerkom ok!obm paralizirari zeml ju. u nase1ju Bosniacka Mahala na jednom autornobilu /':iji je vlasnik Srbin polomljena su stakla. Cetvorica od 18 kandidata na predstoiecim predsjednickim izborirna u Bugarskoj u oklobru bili su agenti ili saradniei komunistickih tajnih sluzbi. Rajt je zajedno s jos dvojicom zarvorenika pobjegaa iz zarvaea Lisburg. mllaZan 'lialaSniiIlOU' .. Uhvacen je jec je nedavno kontaktirao rodbinll u SAD. a T imosenko ie ostala pri svoioi tvrdnji da je htva pol itickog progona. Ko- misija ce nagraditi Srbiju za hepsenie ratnih zloeinaca.. trenumo se nalazi u porrugalskom zarvoru. gdj e ga je porrugalska policija iuhapsila. a Amerika trazi njegovo izrucenje. da svoju viaS! usposravi na atayom teritorij u Kosova KuCi je dodao da v!ada podr". uutl Grcl SDremaJUse DarallZlratl zemlJu Sindikalne organizacije od dva miliona clanova najavile strajk Vlada usvajila navi perez za spas ad bankrota lahtieu za zatuor . Nacdnik ruskog generalsmba Nikolaj Makarov rekao je za ruske medije da vojska vee ima prevge ovih pubka u svojimskladistima. Rajr. Haena u Islraga EULEX-a Srbiianski minisrar za Kosovo Goran Bogdanovic izjavio je da je apsolutno neprihvatljiyo da KFOR puea na nenaoruzane gradane. Ovo je u govoru u Evropskom parlamentu kazao predsjednik Evropske kcmisije (EK) :loze Manuel Baroso U ose Barosso) i dodao da ie krizu «010guce i neophodno" pre- "ruueel lZazou u hlstorm ED broditi. - Amerika ceka izrucenje Dzardza Rajta ajtra. U avgustu 1970. On je takoder predlozio uvodenje poreza na finansiiske rransakcije. vee samo moralnu vrijednosr. Otmica koju je uradio smarr. Odluka 0 datumu pocet- Ukratko Brisel Sl'biJUsada uuleluJ8 Hosouom ka pregovora bila bi prakticno odlozena za godin u.. ukrao aUlOmobil upravilelja i odvezao se u Atlantic Sily. a dokrori iz radnici Albanei bili su angazirani na Ciscenju korita rijeke Ibar u okviru USA!D-Qvog programa Nakon ovog incidema. godine.'llV3 EULEX i KFOR u punoj koordioaciji operaovnog plana za sjever. Grcki parlament usvoiio ie zakon 0 uvodenu novih poreza na nekretnine ciji je cilj povecanie budzetskog prihoda od dvije rnilijarde eura u vrijeme kada ta ze- mlja nastoii da dobiie sljedecu transu kredira od MMF-a i evropskih fin3nsijskih insti!ucija Z1I spailavan j e 0 d ban kfO [3. a koii treba biti objavljen 12.. i oeekuje da uskoro bllde usposravljen red i zakon ns c:ijdom teritorijuzemlje. eetvrtak. gdje se prikljuCio teroristickoj organizaciji "Black Lib~ralionArmy" . se najod vaZnij om u his!oriji. koji ce. Povrijed eni . pren05i BBC. saopcila je komisija zaduzena za otvaranie dosjea iz vremena kornunisrickih vlasti. Peije vise od teriri dese" tljcea Rajl je u zarvoru u Nju Dzersiju slliZio svoju 30-godisnju kaznu zbog pljacke i ubistva ramog Veltrann kojeg je zbog 70 dolara Rajr us- unuaceD olmlcar IZ1870. oktobra. Zaposleni na zeljeznici rakoder najavlj uj u da ce poceri protesteprorivvlade. Prema njegovom misljenju. javljaNBC. Ukraj inskc tuzilastvo zatrazilo ie sedam godina zarvora za bivsu premijerku Ukraiinejuliju Timosenko kojoj se sudi za zlouporrebu sluzbenog polozaiai potpisivanje stetnog ugovora 0 isporuci gasa iz Rusije prije dvije godine.

tl~ mpI(II:Uje S(l @aJ. nadomak gran ice s A Izi rom.rekla je Italijanka pori] eklom iz Madarske.arioTa!"lii Inqi-T!!'"XL 1l11\<"u. kak 0 b i deb 10kirala puteveza slobodu kreranja. TUrska voj ska je na 10 odgovori- Turska volska planira upad u sjeverni lrak ~ 22 2_9. POlraga za Gadafiiem sada se krece u drugOID pravcu. ubilaoko ISOgerilaca. izj avio je jll'. Episkop rasko-prizrenski T eodosije." je I! poli tik I! u~Ja 1979. rodnom gradu svrgnutog libijskog lidera. J ueer Noviprotest Zupce kod Zubinog Potoka predsjednici opcina sasjevera Kosova pozvali narod da se iskliucivo mirnim putem bori za svoia legitimna prava. Mislimo na s rranku pos renin Iiudi . koordi U3tOr po trage 7 eadik ta torom.er istakn u ti zvan icnik Iib ij· skog N acionalncg prijelaznog V ij eea (NTC)~ Is ti zvan ien ik je rekao cia se Gadafi j ev sin Sejf el-Islarn nalazi u Bani Validu. Pripadnici Radnicke parti]e Kurdistana (PKK) ubili su jednog civila. tenderima i korupcijom.eOO' u Sar'djOYU 003 789 6OO{SlIJtak.slD 0 m skupu ispIed barikada u sell! Sef potrage za diktatororn objavio Njemacki vojnici demonstrirali 0) SU koHka je moe KFOR-a KFOR na rnaksimalnu suzdrzanost i srarusnu neutralnest.. m agazin "Oggy".! to""" I"lil' web lrmicI "tMV O"Cr<\' 00rT\ IX! 3(1 h .. se za svoja prava bore h ri scans ki.. pred oko 2.j ~ (TSCI A~ Koolllk1 eoot~ -+ 385 1 6676 Q55 Cmatlil AriI18S 1. ociienivsi da su nasilje izazvale "hirninalne strukture". i da obojica razmisljaju da odu iz zernlje. 170 kilomerara iugolstocno od Tripoliia. 6jej_epravo ime Ilona Staler. Bivsapomo-zvijezqai l1ekadasnja politicarka Cidolina (Ciccioliaa) planira osnovati novu p eliti ~ku partij I!.~ Dnevni avaz: telv~ak. Prernijer Redzep Tajip s pobunjenicima Erdoan (Recep Tayyip Erdogan) n ajavio j e izvoden je zajednicke voi ne ofanzi ve s Iranom protiv kurdskih pobunjeaikanasjeveru leah. Poslije visernjesecnog primirja pripadnici PKK su od sredine avgusta ubili vilie od 30 vojnika idrugih pri padnikasnagasigurnosti. prodaj Om glasova.salr) TCROATIAAIRLJNES A STAR ALUAN'C'E MEMBER ~ . kako se rvrdi.. g]ob us UskQro abracun /urskevojske labornbardovanjem bazapobun [enika koie se ualaze 1I sievemom Iraku i. dok u Ankari najavljuiu upad u sjevemi Irak kako hi se tarno obracun ali s kurdskim pobunjenicima. Gadalua SIiliPl8m8 TUarazi Muamer Gadafi krije se u blizini zapadneg Iibijskog grada Gadamisa. aavedeno je u dijelovima interv] ua z.. godine._~_m_em_~ __lru_ia_n_20_1'_. . jos podrfava Gadafiia.a vjerujese da se On nalazi u oblasti grad" Gadam is ria j ugu • rekao je u telefonskoj izjavi za Reuters Hisam Buhagijar.. _.Zelimo uspostaviri oprimisrien u s tranku bu ducnosri. N oc s utorka na srijedu u ovorn dijell! drzave protekla je mirno.TBrorisll HK Olell naSlaunlHe Kurdski po bun jen ici su u pcgranicnom podruc] u prema Iraku ubili [edncg ci vila iki dnapovali sest osoba. gdj e ga sti [i plerne Tu arezi. Vlada ie izrazila odlucnost cia. koja bi bila antireza korurnpiranoi poli tid n] ene zeml ie.Jedno pleme. U italijanskom parlamen [11 bila ie zasrupnica izmedu 1987. mozda u susjedai Niger..J Io. godine. Tuarezi.proti v vojske i 1I koris [ pravaslabih . . porucio je Srbirna cia. Nakon incidenta na granicnom prijelazu jarinje na sjeveru Kosova kada SU Srbi napali medu narodne voine snage.'QJj3 ad 8· 16. iako su na barikadarna Srbi nasta v iii dezu ra ti. KFOR ie prosirio svoj u bazu i 0 j a~a 0 p ozicije. osim Tuareza. Vecina plernena ie proriv Gadafiia. i 1991. del lobll • pucov:rlr mill 1 od 30 o'dea r 2011 (to 24 rn:lIu :?OI2 g 7. Terorisri su ranije u bili iedn U tru dn u Zenu i njeno seslOgodisnje dijete.nh 5 sa ()Iioo<. Vlada u Pristini naiostrije je osudila nasilje proti v rnirovnih snaga u blizini punkta jarinje. dok SU kidnapovali pel nastavnika i iednog pripadnika seoske slllzbe sigumosti. CiCO!iD. Predsjednik Srbiie Boris Tadic osudio je upolrebu sile prema gradanima i pozvao Europa vee od 139€! KLJpile ovog Ylkenda! Pu lljle do prol"jeCal 30 PETAK 1 11' PI)IIfeInIlietlMl ~Zagnall ~ ~jJ I I ""':noct"nI ~ I<Jt P'Il potnOllYl'lOl oiIri!TlD. a da je drugi njegov sin Murasim u luci Sirt. udaliencrn 360 kilomeiara istocno od pri[estonice. s u na pro le. Dosta je s rim partijama GiCOlina praui nouu slranMu Antiteza korumpiranoj politici profirera.zavrli provodenje zakona i reda n a Sj everu zernl je.000 okupljenih mjestana Ibarskog Kolasina.a~h. subol.1II CtoaIJll A.a i00d. tvrde zvanicn ici.

uz podrsku Opeine Trebinje.kvalilela Zagrebacki Mlm group. Viiie od 250 aurora i koautora pripremilo ie 140n.EVO Oanas S8 zavrsava Oeseto 140 Radon Plaza: Novo priZJlan{e za vrllUnski holel Vise ad 300 ucesrrkaz zemlje i svijeta razgavara a razvaju elektroenergetskag sistema U Kongresnoj dvorani helela Radon Plaza u Sarajevu danas sezavrsava Deseto savietovanje BH komiteta Medunarodnog viieca za velike elekrricnesisteme(CTGRE).ine in vesc· lore i~ vi~e razv ijen ih . A.B H komitelaCIGRE_ imamo enorman bro] nocenja gostiiu iz Turske.. cestogradnia. 21 savletovanie BH komiteta GIGRE SARAJ.~lanica je Medunarcdnog viieca za velike elek tricne sis teme. Proteklih dana II poznatom sarajevskorn hotelu bh. direktor MJmgroupa. Elvedin Grabovica.a tokorn nekolikodanao proizvodnji ill govorili Admir TUrlSllCHa Drlzma RadOnPazl Hotel Radon Plaza iz Sarajeva danas ce u Novom Sadu dobiti nagradu Turisticka prizma 20 II za novi k v al iret u rurizm u. Zeljelismo se na najbolji nac! n preds mvj ti !l a OVOID privred!!om skupu. zlri sima V I ien od na j uglednijih turistickih novinara iz Srbije. • Pred usl nv za prodaju bin ie zavrserak certifikaei ie materijala po evropskirn normarna. 1:ije je sjediste u Parizu. kao sro su b etc n. P. Naziv prve radionice za poljoprivrednike je "Perspekrivebilineproizvcdnie u Hercegovmi". gdie zamienjuiu kamene agrega re. N akon sveeanog diiela plename sjednice odrzana ie radna Skupstina BH kornirera CI· GRE. Na siednici ce biti razmatrani izvjestaji i zakljucci studijskih komiteta i usvojene preferencijalne teo me za 1L ·savjetovanje.eu.Mrakovici je proee" king vikenda odriana in· vesticiona konferencija. spec . godine..S..1 On1l1bl~'J Mol> .aLtcnih radova koji su predstavljeni protekl ih da n a. koji je dobio pravo upravljanja. Seb'fj) spocetkom Lt10. ce men t.P. elekrrocnergeticari SII razgovarali 0 naivaznijirn pitaniirna proizvodn ie.. Mirza Kusljugic. Sveeano urucenje nagrade bit ce upriliceno na 44 medunarodnorn sajrnu turizma u Novom Sadu. Rusmir Mahmurcehajie.SOKOLOvr(.nt.. saopcio je jucer da je zvanicno poceo s prodajorn i odvofenjern starog zel j eza i za m j en skog agregata kamena s deponije Rata kraj Zenicedomacim i stranim kupcirna. '. Tokorn seprernbra zaposleno vodn j e jos d vadese [ radnika. asfal r. Slap NukllllS-IfUlncl Sarl!evo &UniOedHGroup Rcriffei_n BANK 5MRKASSE Slro vine s depoT1ije su vrlwnskog . Tapa" na. c. Rezultati potvrduiu dasu sekun dame si rovi ne dobivene preradom troske s depon i· je Raca vrhunskog kvaliteta te se mogu korisriri u raznim granama industrije.tibra-padfic . P rem a riiecima Denana Rikovica.. koj oj je prisu stvovao i nacelnik opCine Trebinje DobrosJavCuk. a • izj avio je Cuki dodao cia je delegaci ia Opcin e l'azgova· raJa s preds m vnicima Am· baslt doi Kine i izraelskog miniscarsrva turizma.I. Makedoniie. izvrsnidirektor Elektroprivrede BiH (EPBiH) za distribuciiu..re. • U posljednje vrijerne svecanost u Novom Sadu Bosanskohercegovacki kornitet CrGRE nevladina je organizacija elektroenergetskih strucniaka.'<"'" • Mol> 1161 780 00 I ~~-- www . bh. 1 J 1& 111 • Mol> ClIo I II -. Na . koje ce biti odrzano 2013. Za danas jezakazana druga plenarna sjednica CIGRE (Fe/e. generalni direktor EPBiH. OIl1""I1 or. J uzne Koreje. event menadzer u Radon Plazi. A. Hrvatske i BiH. re izb or organa .biznis Dnevni avaz. a novinari iz regiona ko j isu pas jetili hotel prepoznal i su kvali te r i dodijelili mu prestizno priznanje -kazao jeRikcvic . septembar/rujan 2011. CUHs Hinezima i Izraelcima • Konferencii a je ispunila svoj eilj. U prostoriiamaPcslovnog inkubatora y Trebin]u juiSer [e pocela prva faza realizacije projekta "Skola preduzetnisrva" koji.br~e-em. M. profesor na Fakultetu elektrotehnike u Tuzli. Cermak. direk to fa prods j e u Rad on Plazi. Vise od 300 ucesnika iz Z8 flQviuare u Radon Plali zemlje i svijeta realizirat ee radni program u dvije plename sjednice j u sjedriicarna 16 studiiskih komiteta. . predsjednik BH komi leta CIGRE . Sjediste UPariZU oa Sa konferencije Andeliia. 1993. . prj ienosa i distribucije elekrricne energije te a programirna razvoia elektroenergetskcg sistema. obrade i eksploaracije na bi vsoj deponiji industrijskog orpada Raca kod Zenice. Slovenije. pa se n j ihovom upotrebom smaniuie vadenje kamena iz p rirodnog okolisa. ie za p 0 trebe proiz- . Nakon priprema na radilistu Pacali Droda)a i OduOzs RaCa II I I $lambeau poslovnl rlmpf. om c ~~~ . jer je okupila broj n e pOlencija.30sa[. Crne Gore..Dt.. /.ime se broi zaposlenih ill! deponiji Raca pop&> na 4S· kazao je Sadik Colic. 29. A. M..... realizira Opcinskaagenciiazarazvo] malih isrednjih preduzeca. a 11 irne hotela nagradu ce primiri Armin Hrenovica. malja. hotelu do" diielio je prestiznu nagradu za k vali lee...

.a 1 . . u. ooicbu ztt •• gooIIne " IJ. Ilu~ . _. u' orivl_n... 1S300 ..Ui<OJ IllOJa.I u nIPi'I]Ied' -... stav 3.. It .. NI _ ~'8 IWI<o Oowi< .'lilnj posrupak [ne starije od6 mjesBci) Konkurs nstaje otvnren petnaest (15) dana ad dana objavljlvanja..cIInom· . nCl"'daII.. ~ ~l .ur.~~ za tzbor KONKURS i irnenDvanje djreidora skole II'Ih<pI .PRVOG CJIU...... o lrektor Skn Ie Ime nu[e se na period od cetiri (4) go~ dine.I ...o 9<1'1 0 ~ar<~ f'ranoyljllnOg t"'Y1'OCI ~ P ~ .....d ~ ~ ~.II........ ·0.I.... .aeJ< Of Oirvtlf!r 9' proiIlYodnjU W~ ~-. "."Odr".... OrucevlC Hamid iz Trnova DejtlCI bb. llilillm l)I~oI()..0 UI'IMI".. 21. "bez protes ta"..~~ _......ERAC IJA BO SN E I HE nc EGOVI NE KANTON S..dFoa Otrelt.1IItI..~... Zakona {) parnicn{)m poslupku objavljuje RJESENJE 0 IZVRSENJU Dozvoljeno dana 10.. BoH brq 01 1Q2-()111'211:lQ!1 <XI III II.c!lpllng.. ......". R LJpI.~ D<WIooQl BoI-I '.. 'U>~ P.~_~._pIjI.. kandidati !reba da isp unjavaju p osebne uslove : • zavrsena VSS Iii VSS • kaJ1didat treba ispunjavati ustove za nastavnika III pedagoga • kandidallreba irnati najrnanje pet (5) godina radnog is kustva na odgo jno.~ z..\. !h 01 23-C011il5r1' BrtIoo 29 U 20 If UOCI ~ '"_ IlaNro-w • I ~ II I 18 0 (B"mDI r"I'OCIWW U Brt>.. BItk(t D..".J Pi:DAG~1(1 ""...tnJcb 1»1 _ II iUJwp paIjoprI"""'og . u .. Durmo Hasaniz Irnova Dejclcl bb... ~\\~OI!' ..o.fIIIIo "'" 161D ..-nljItQ ~ IAIr'IfIOg .2011. BiH Sarajevo ul.n..~ ... 01_ 0• ......zI..00'I0'I10~U"~ Htf1»IIO"I"'Ill..Iot l.IuIkta BH plUm U!In"""'ll' JWII1O'.:r doo Bosna i Hercegovl na Fedel1lclja Bnsne i Hercegovine Herceg ovacko"neretvanskl ksnton Grad Mostar JU Osnovna skota "Gnojnice" Na osn ovu ctan a 96... _.. ~.. RIdnI I> &~ a. J.. .. 0 _liOAtu. 'BO~"l n. ... 3""_ 1iWInI'~ --...~ obl . ptnUIlIr-"..".III U 'f tL'UIrT I'llt I 0911111 Izvrsenje ce se provasu zapljenskim popisom. " __ ... po. 01.0YI: ~"'III ~·tIjI&IfI"""'\It~.....u ... Il~""" ~ II ~ -..* I:1onOlI ftIMCto.I. ~ lIto'~ IlWUt>II "'''''''''"~ .1t kct. ~. ..qu ~ pulvTor...(114«1Il1018...u daIi.SI gliqnkBoH tw'C!I ~02J 1S~ 1lI~...tII"Io.. ~ prijava . &H !IJI "'_'bIIc«oIfII!W!. 1(1201I fIod. I!IIbII .rom _4'ICO"I &tOo C)jJIr. 1:10 0"...iu (..IIbrloC...1Ia':D'.. ~I<GJ101 _....~'~ It~<_ 2. Zakona 0 osnovn 0 m odgoju I obrawvan. no_ _ GI:1o~' pI.... lie: f"OIlI"".. a.oj~U Pr~ II ~ ~ . ~'UI· ~ *... .O\I~'.1NSKI SUO U SARAJEVU Broj: 65 0 1111439 09 I Sarajevo.. Ile.. .. godlne Optinskl sud u Sarajevu I 10 sudlja OZenana Skaljlc u pravnOj stvari tranoca Im~enjalnte~ sa Sanpaolo banka d... o..... kfaIu bIDg~ _ .. Kan dIdat ko j i bude ilabran do stavlt ce Ijek. "'" ~ od M." 0~ RUC' ~ . Saglasnosti Ministarstva broj: 05·02~ 40·1432/110d 04. 09...2011 gadine..... na osnovu Clana 348.- ~D_ _lI>D__ -. . godine dooto ie Odluku bro]: 01· 443/11 da se rasplM 1'~ 1I~. godine do lsplata...6dl U r>DIIl<riWU \-tIM "'1!aJW CIRElUOR kIron allrO...Io. ' . -...I .'01 od 2& 3 ~r """"" I..... od da· na prijema..-..".II... 4/04.. oaog...._' ..2011..... Obala Kullna bana bro] sa.IIuPku 0 IIniIYoIIQITI EJItI.I Ln::d l..10 ~ ~I di:onl"I_~ ~pZao. -. i 97. lOtI p""""".allJoII!I a: M"t.t~""~~J_ Vb_ rjp'1ldl Bltl. rnrLI> I NUS-II" 8kH SLOBODNAMlEST ZA OPt'S kANOII)ATA HA PEDAOO$KOM U PRVU GOl)lNU FAKUtTETU .~ kom rw:IlnIlWlJo: 4 ~ poI'oO"oojMIOg ..". ..""'A... otD 14 ~lll~"~ 72) ~I'" U 5u.. .._....d. . 2009. u 114am1... I:dd. Troskovl Izvrsenja 100. po lor .~~.00 KM sa zasonskom zateznorn karnatorn od 2.._. godine na osno~ vu vjerodostojne Isprave ~ vlastile (solo mjenlce) sa klau zulom.....YRS poIJopthtOdnog zemUi!U! I.. 2011... II'~·_~UoI'""""""".ID nil ....._...00 KM.""Iat.... R!Ik"'~ ~ ~.... "''1..- ~ 0 """'" Ifll¥l-.M......... "'''..-cI>N ~Ol_~Ii!<_ • _ Pored opstih u sl ova propisanih Zakono m. __ .ll . 2..vod iz mancne knjige roaenih (ne startle od 6 mjeseci) ~ uvj emnje 0 dr2avljanstvu (n e starije od6 mjeseci) ~ uvjerenje 0 neka1njavanju i da se protlv Islog ne vodi krl1.. l1I!ollkaM ~_ pttI~t.IIn!II OIl' _ I.. '_ .III"ffl111PlIllO'>'PIl &tM ~ Bot! ~pIII'IOIoljeno~·. N epeipu ne i neblagovreme ne p rija ve ne t e se uzlmati u razmaranle...o [J(sD'lklu aH' Lst.. Vyena. 2OQ!I' I""i"" 00:11.ba bb.Q "'. JU Os nevna Skota . 09. joovoo~: """ till Ii lIOIiOdlIod Oi)..a"". cia .nogoMc .Gnojn i ce"..1 . ocredem su u lznosu od n ...~.. .. .VUenK"" doo t.. ........... ~ zu.. I ' . 11.. SOSNA I HERCEGOVINA FEQ.obrazovnlm pnsl 01'1 u rna . 5/04). novine HNK~a·..SI<4DIni QlIWII !e<¢kO CoJlMtQl 8M' D!OJ 2IW1) . _G '_ 11. 2MI!I1 IQQl') tIIorocvil2....'" 1111A OCIY I .. Durmo Elvlr iz Trnova DejclCi bb.IM'IC"I1 _ 8rb..~ $I. 3... "P.. _ U II<_.... rs ko uvjere nie stu panje m na dutnost.. uvl<I. du ""'" !Jra ::II _y~.kIl . 07...r.. 2009..... broj: osnovnoJ Skot........ ~ to d\<I. ogIunq ~ mcIIlIIM dII>bt:I .....Uq~Q 11'1 Lub. \0 DI<I5 ..'Al<anom V5!i ~ _uo J~~i""_'~_ . Skotski odbor JU Osnovne ~kole ... ..OO.M'~ nilClmlQlI:)I:NU'fIi. DOl.. 21......_ p..o m roka od' 15 dana od dana objavljivanja.... 00 3S5I11 co V .'''''dO~pOt..... __ ~ .sa 15 ..snI odRO:l 5/00.. ~" u 3II_Oddon!l~.tIok1rC 'U5l.u kL 0l!'09~~ Qa.......q_"..~ . Mosta r. ~ GCkhil"~iln Gvn'rah~.. Kandl da~ su ouinl dostaviU (origin 01 ill ovjerenu totokopijuj: ~ biogrllJija ~ do kaz 0 strut noj SPill rni • dokal 0 raonorn iskustvu ~ do kaz 0 polotenn m strut nom ispnu ~ i.d.IIrl '''''_!'I(*Ul... u dovolJnom broju prlmjeraka za sud i stranke.. procjenom i prodajom pokretnlh stvari lzvrsenlka Sudija Dzenana SkaljlC PO U KA: Protlv ovog rj ese nja stra nke m ogu Irja ~ viii prigovor ovom sudu u roku od a dana. ~ ~ OC!' KoTt_ l. .._ .. ..~ PrmlnlQ 0~ r~ ~.. prouv imsenika 1._..oglasi 'RIICI"\~q 'BtotOl.~~-. Mulaosmanovic Armin iz Trnova Daieltl bb.1..""" :pooioft.Gnojnice" na sjednicl odrzanoj 6. ooj _". ·Iot g '. I<DmpioIIIM BttI<o!H Imi:>Yinom . p.... 4........_...I ~fIlMt..RUClnkk !eOr'!jl!lca... ~ .... 07.. 2011 IIOdO'\O u...ll IkInklll EUot.__. y w~ .1!arILn 'D<Ib.g·"_... ...... " n.-O.hopkl M~ "'"." 'Rk 1....N:I(U RS pflj ...ARAJEVO o P('...HSKOJ 201112012 GODI!H 2' ..t'OIIIJ. Do slavl) anje rjeMn j a {) Izv r$en j u izvrs enicim a s m atra.h ... Prijave na konkurs slatl iskljul:tvo postom na adres u.8tH.:1:0. poo... S8 11vrsenim protek.. U'IIo. ~ .... bOC II. It .... ~.. _an.' ~..OI 001tlO3 QCOfIf UHIVERZITETA U AKADf.g. 1 \.~.....ioOmo. radi izvrsenJa.pi'OJll1r1j1m1000m.... ctana 85. 09.' I 11.. 1:111 go<I.. _...0 1II'"IJft" ..~"JeII uturp U!UVERZlTET U SP.. mlMrKm Brtko DIJlri. . 2011 god...2!l11 godJ . ~ .. ..~.. I( O.cl. Ift~ 9111'. ~... za Skolskl odhor (prijava na konkurs). ..!IMau"Tlfmog~'~Il!n" BtCoco OIl I !loti U!9d..· UI ptlj..leut lET SARAJEvO PONOVWENtJAVN KON. • ~... -. . pcd. ~ nil '1.~" iIonIIIId_J_.......- ~ '""""'.............SI. Vr.a """ II!W!... ._.RA.... "..Koo._I...eIIjI) 0 opIV!I ._. rad I n aplate novcanog pOlra2ivanja u IIllOSU od 3000. t S. 77 &0 ~.~'.og nDIM~ D!OJ 2'J... .to ._.__ .1n.-. Pravita Osnovne Skate . _...! vlunlit¥\l8ltJco OIslJikQ Bill vu A pt. ""'" ~ U_ n~ kultln B<tkD jaYno lIMlmelMljll.:J!IIe1.Gnojnice"._~ oo"" ...-.U$A STVPUA U SARAJEVU.lIIm IU odtbI aoM lI. _"'O'~""""""""'_"Od '~ m"""_ PI'.1"'" ii' ~'_ ...11)_""..'_ HNlIIdH. .-(na\aI~~. " U 8XlNu tasj)lSUJe sa "I!~ polTabarna Upt'!M!C!ru&tva ..In~: ..

ol.i IlzbortarJfn'ih opcija zasvaciJlstl1! F • Biraj Izme:du Mlnula.oglasi Dnevni avaz ' ' ' ' ' '"' ' """""1.. trt..>0''" 19 • VeUk..erneta 111 uzml svel 'Ih Korisli Ih jedan. . Porua Ilnt...tllllO' "C~ .II PIIY ~'I. sedam ill trideset danal Ufivatd U svom lzboru ledne 111iSe tarlfnih opclJa.. v I"oz. ·lUIl" bftJIl.

. . ._ 'Im .{"'.... .... ".. H ~ • "~"""I:O(O~r..o .....""~ M..........ilnoIuo. k ...... ..._~ ..... :.._....ou.._' lm_~ D)O: ~...'......1.t...._Itq' "_iii"""'-'~'''I!o' """_.~ _. 1i!..~ MVoM41J..... "'..iIftoOlit' ''ff'-U''-! IJltp...... dl. .. .... .. ...Q. '..b roit. h .....III..1 .....4I.""1.. '\LI..I:Iv..... .. .iI.... '.... ."'"."''" . " ~ • ""(...I . _' . ."""" ~" '_ UJo'o...._I!!OU... ."""".JIi :uli1.. '~I ..._....... '"' . IonI.. _ .lt~:"'i'M.. I·~''''j!.- I~"""'" I'~. ."... .. ""....J'.. •• ~ "'I•• ... ~. • IIfd :Iit...UtaUVlIiiiI........\I:~IIIIII!~-.!oJJu( _ H' t'.... ~M 1..-IH"O!L {k~"".....f .odIIII. "'.....'J.... . ' .....~..... ....._~w~!IftJa '. Id_bn!f..._ • .. ..... _ _ .. . ..." ..... <>c<>t" ~' _I. ~. I.....-... .. 'R'HIIJ _ . _H-~_"'''~:O _ .. ~"J!.p.Q.u. .~ ..." W"b~.Iiii~"'..... .. poo " .iIlJiiilJp..."""' ........._"'" ... 'iIiiI • kD!J:J ~""'b. _91 lALillll 'I......L ..U._ •..... iI!!!l._"""" ..... '10: ... ...J .... ._ :"'" .... -.":-t...a" ~!oU!!i"'" bvtiI'tJ.Ij u""'" ~ . If~IMWI'lM'o'~'t. iIfIIl.ltllbWb .............11...• ~..... .. .. uIIun. •• .. ...>OIol t ''"k_tokf y II ~'''''.... ~"""".._-.. _....m M*" 0.....'~ p ...)1: '. "' .u..t'.jJ.....t.' ..........IWi ~""ruJliI ~ .. Ov-llii' _ori"'~III' " :u'diiii!!".."_"'~'If i} i"'U ~~ W flllJI ....... .cJJd...~ ....'~tQI " u _ tjO'w. :~'edll ._.1I'!I1CI II 'n .. ...rlt-"""· b ..oglasi ""'H~''''''''''"..._I!ft!.f......._OJ~"'" bI .I:._...en HpJ.'. .. ... ''''"'.. I "i... .. . 20'0_ < n.01.. "'_""......K :I......i ~ ...... ""......"". Nol'._ ..."' Q:...".. . )00"" "" .¥111~ k:ori...lr 1!iI~~~II L. H...Jl... -.""".. t_I... u•• ...." brPp.K_ '"" k>4'ool6«l....b: I ~ iI.ftHI.....................loJ... -".... ~ .... :bP I. t.h.........-. P u' .... ....:1... ......... "' . " ""'_ ' .... ..I<""~ .... ~ ~.~.. &ni.:L....." _ .... ~"'''''''''~!IIi.Iw".h... ....- .... IK III "".. '... 4.''''_ •.di. .... oojl..dJ.UlJ...!'~' :~l'(tII....'..... "0:Jl "*"" ''''"tI 'P'"' '$ ~' ...."'..:_..'N'Jpof-1...ro. D fN~..-!J~. 'c~ .! l. _ koh.........fIi~~"l I> II'''''' ...."H'~.. ""'kw . ...'.p:P"~ L '.. ''!J!lM'Pftll'HI " ..r ._kmi ..j •• lWc"tr.OiIIn-!:!j9 .. .....BO!J 1moI..I~ ...o."'jII~JIilI'II:. ."11 .J .... ... p:. _ ~""''''Jiilil!l .·".. '.iQ:r.._blo_ r_"...J-nlr ..0 1lJ:..~.' ... _. "k .r-1IdJtt UQ.. ...~""""HU ...1""1~............. .· .0."'......U d!. fU1:M_·~. .. .... ... ~" q_"'~~"....c__-l'~'_. ... U '._.-.._. "'. ..... moJ:...."'_ ... Q)' • .._... ...I.n....:1.. It..I~ '.klk'o."... IOoC>d-o.o"."~~ .._fO'tr. "..". " poot ...."~ _.:_ '_..ik' iPO "V~I!l1 .' :totlJ'"YI'n..__. "* u..._._r..... u.it.... H_ ..'~ •4 ....1.h ( 1_tku. _. I_!lI' .... ~Q: (~~~ • ~r!~~~~ ._.. PO<> .fII. .•'<tl....l...'.e~HIIl'._~ _ ... 1iHIIiI1!IIL~"'~.._ X 'II iJ'l .......~_ ....o ......~)..fnK ~ I ..._..~' .lt!' IItI""'.... '" •• ~IlO!CI<O... ...Ion!M.. fI' ....'k>rs._Jir\o .. !Io iI. io ..1l!I' :-... . __ . :oe ".DtHIb. 110 " ...n. "prI_"IlV kI.. "'...... •._ .~"'.. .. 1a1l lUi"' __ ........I& . E _ 1.a ._"". -oJ-.JlI..... ...v.....~ .....".~ ......p~_. ~e.. PI"MIt~ ·_ .·_.«: .. '" <IMo....pH_" ll_ "..~ .'''".... ~ ....... I...."._ .... .".".r IRliIIIU!k..._. !W..."l..I<o. t...... .... .. '"". --J ~ '"""(-ua· OI·""' ~ ... kt....._ ..e _.... ~ ... . .... Q' .... ... .... r II 'MIl.!'~kt- ''''' ._ .. !I~Iv.. "... ~.. I:I. O...-.: Iwt!ili I!!!!: ....I'.-It'-nJ.'.".UUo_ '..:_ anr .~"""".-..."91. po". ._ .. "_1 >...."''''.~ :r\:iI"Nl. '''"''_ .!MIl!' ."iI'!Ito .J ... . '_.. r u... __ .''"-''_ ..... 'Il-ltI.......OO' ._ "" .. 1JiIII_r<dM '......10. I!!iI 'IJIII.: hlii!ikdJl' "iI:U '!ltd 'Id CJ~.""~.-01 _.u "...!'yf!mt... ""'"IIoKI..u.altl _ •"' I.nl!.I-o-..w... ..'__ ... _t<IjI~... podft • ..I ... ...o~"1I< "04'¥~._"'.or~ ....f. " ..'_...... --I''''"'~'''' . ......~' C~....' . ..'*~~_.. .ftiI . ...W'II...!...r...'11.~ .. .:_~'*".. • _""""-".. .. l..IJ+".. __ . ..b_IH"OI I1O. _ t__ . .. .' . ""11"'" •••v. -1~... ....~N1... nK_ J . ' .. P_~J..."".. AI4I...IniM' 1~.• U:vd._......I ~I _..".c..04W....1i. fl4IlPh ..IINW..... llJ ... U!I! ""' J!Q:H ~ ....... 1."1-..bi hu I. .J_ i ' ' ~IOO''_' ' '~' ' ' ~"'._. ih=1.. I'. <l!i!o...... ..... 0. ' II......_-............. on • "' '.._ .-p.""' ... ..Mvrllll1i: _ 'Ir_I........~.I.- ~W._. _"'"..I11 '..M..·r~w.""' ."...UIl .....I_...nJi_l_~ "" ....... "ln_ :1.r.. Lot ._ ..tniI ~M'''~:r-r _tMN.1.o.. _ • .....I.-...-· __ !O!Il "'" ..o:p ..._ ._~~ UII<o' -. 104 .. ' __ . '1.... h:il •.. . """_j...a:II1..I.."" IfII'...... . __..!!1I'Y • ""_Ur~ ~..''..' - .."" ~"''''''''''I''''''''._""....-. oI_ .o. .'pn:iIIol'IIiiiI )1.. ."" _:..."fuUtI .... IL..e _ trPJ ~P1~~ U ~ . .. 'u .....~ .".."""""'''' . """""""' c....hIl_ • " _ ...IIIII:". Ik..""JI ... _~""" " .... .. '" 1-... pnr.. -1 'It_ ".t' '.... p"'~.ued (D.. 0 YT1ltI..". ... _~."'" P£!9i".._ torok "'k '"- CAI !ed ." ..C I . ~ .. po4 .. 1. " ......td....... c....oJ .... .... ·".c........."~......lofl "".'..."....loOIXI"""' ._.. _ ~............n_ ll_ • .t"'. ...... lO'OI~ Ufn ~ ~..""-. JctiO"'·~_ tt."..... t_"'" ' ....I..."' "'" """' .._ U..dt_J:""...H..""'--S'-_._ ItM liUJifL in USLUGA PRENOSA TU£FONSKOG 8ROJA 'Dod..._ .Alg.I_dO!.!'rllio' :PO . .. kNo"" ...... .. _ . "~..""u"••• '..... . .'" .It.p .._:IlO 'C:'-p.. ori'loftl.-~~ . ......too '"I.-bOp." _ '._II'-L. '''''J ....~1 M4H ~ . "*l ._ ~.._......pMJ...I'~Lq: MIl 'h~.._" . ..."~lC..._-. ...'. PII!I(1I . _ .. .I -~ '.IU.1 .Il.'I .n". -.. 0 to diWp lahQ .'. .._ 111iI '... _ $..... _" .~""" •.iI.. "_oK"'..-..~ :'91'1....u lo<i __ .'~pc_..uD(JIIII~pvp.....Ih.....""""'. . "'tf. . :Ul-..~' .I<-.. . M>IJ_ mwtl ._ ... o: ..~"M'd.. YO' '. . u. . 641Mt:1IIfI!oII . . I."..... 1... ~~i... "'n_ IM<! llI:nq:ii PPI'f'IM..p..."oI~"l" .... 1. .II~~1 ~.' .. :.....~ .. ........_..-~~~~-----------------I 1 UTJr\ 'H~"f'" IlIlhl"\ U!..<po....r..IU ._"... II:M<du "" •• Ji!~I ..iIt. .tu ...•• ""... ....... ~""I...."..l.. . ori. ...~~ .":W._ UI. . L'..ri- ..MI\'HC.......SI~h '_p '_~I~ ~ n N".......ob '"" .._ .!UIL ...... ..iH~ .~..."". ~ _ .. " _w ..III' . '...·!ii:I}ti '.. '".. "'"....._'u"".-.. ~ ~ 1iI1III ....~'_'''''_~''''''''''_ To! IIB>? . 'I !d.........'. ..I.... _'"'_..t. ...p..__ '. ~ . a....p. I .. . ~InIIIIfULt"1llIIlw\. IIf........ _ _....:~a: .....--o' _ ...k~ ...._........ ~.uHtJ'~r."" "'. _no"..K. k'lt' ~.... '''_ oO. ·t. ~.."'. Q W·~~j:a.......MiJid k.d... . IIDIl'J ..u MiU11. '110 __ .. ~....I>"'loo~ .... "" __ ...

pel u Gradaccu te po jed an pretres na podrucju Brcko Distrikta.Prcnadeno je 5. Organizirana grupa . Nju je udario i oborio auromobil "passar" (AOO-A-002) kojim je upravljao S. ne navodeci njihova irnena. mobilnih relefona . -PIilikom pretlesa pronadenasu dva pisro~ lja.4. pretresla je vise lokaciia i uhapsila Niku Milano.erna hronika Dnevni avaz. N. ucesrvujuci u akciji "Rabie". niko nije povrijeden. nakon cega je preve.599 ilteka cigareta "marlboro" vrijednosri vece 001 100. dviie digitalne vage. usposravili kontakte i sara" dniu s kriminalnim gruparna iz Hrvatske radi hijumcarenja navedene robe na podrueje te drzave .Mu_ s.. nacelnik Sektora kriminalisticke policije CJB Dobo]. septernbra takoder bacena bomba u ovoj ulici i to na kucu C. policijorn Brcko Distrikta i MOP-om Republike Hrvatske proveli sluzbeniciCJBDoboj.1asku i2 voz. Eksploziie su ovoga rnjeseca odiekivale i II Nedzaricirna i u ulici Sutieska. 29.000 KM.ce pritvor tokorn provodenia istrage.ka u akciji.avlja Zivinict'. Akeija "Rabie' provede~ na je radi presije<:ania lanca Kantonalni sud u Tuzli porvrdio je opruznicu Tuzilasrva TK protiv 60-godisnjeg Himze Redz. Podsjecamo da je 19. ukrala je automobil "fial pumo" Hazimu Jusicu iz ZiviI!ica. bombe i municija Cerrnaes I uhapseni h 050ba. osirn uspostavljanja mrcze preprodaje opoinih droga i cigareta ns podrucju Bosanskog Broda i Dervente. zbog pokusaja ubistva svoje brace Sulje i Mehmeda u julu ave godine. stanova i pomocnih prostcriia na podrucju DerveIlle. . rnaskirana osoba.. Sa.. On se nalazi u pritvorskoj jedinici KPZ Tuzla nakon sto mu [e prcduzen Polluiao S)ellirom ubiti suolu duolieu bra. S parkinga Dama zdravlja Zivinice Policija iz Caj nRa pronasla je dvije pu§ke u powdicnoj kuCiM V_u seluDakovia I!akon ~[Q je on pos!ije ranjavanja zatraZio Ijekarsku pomoc.kaZ30 [e portparol policije u HIckam Halid Emkic. tri lovacke push. Policija jesawala da je Ispao m Pistolli ranio _ruga povrijedeni bio U svojoj kuCiu drustvu sa R. .Z. Domaljevca i Ljubu~kog.ze. Sarno dan prije ove eksploziie bacena je bornba ua kucu brace N edima i Kemala Nukice u ulici Kanara. C8lCit8vit) Tuzllastvo TK potvrdilo optuzricu trgovine narkcricirna i akciznom roborn koju je organiziralo vise osoba iz Dervente iGradacca. OleO uozilO l'{aparkingu Darn a zdravlja Zivinice jucer u 5. 17 intenzivno traga za lopo~om koji je pretprosle Draksenicu kod Bosanske Dubice opljackao pumpu. E. H. bio nastavak obracuna koje su irnaIi s bracom Seidom i Simbadom Kuldijom. N czv ani en 0 sazn aj erna da je !l8 Arizoni iz· vIsen p"el"es u firmi "CCdC20ka".DriieleCi Disloliem. saznaje "Dnevni avai" od vise ucesni. odredena kolicina cigareta i 50 M. te zapliena droge. vica (44) iz Brckog.4. Zapadnohercegovackcg iPosavskog kanrona. a lopov ga je presreo po . prijetreCi pistoljem. . tromblonske mine. Policija 1JI1I'''iwci u benzinsku je odnesen maraka.. S dovodellj8 uhapilellih u CJS Doboj Dvije bombe baeene su jucer u 1.naveo jef)llrkovic. Ourkovic: Usposla viii mretu devet trornblonskih mina. ali.oakon cega ce I!adleznom tuzilaStvu b iti p odnesen izvjeslajprorivR. uBrCllom oaO"IIIO muanoulc Policija Brcko Distrikta jucer ujutro.5 kilograma marihuane vrijednosti oko 25.J Panava eksplazije u Sarajevu s. rete i oruZl (fOI •. Jusic je medicinski rehni~ar u Domu zdr. Prema prvim saznanjima. GJB DOBOJ Zaiecnicka policliska akciia "Rabie" Dru!!i put odjekujll detof!acije II Navop818rskoj ulici uhapsenc ukupno 14 osoba • U pliienu 5.ad marta ove godine do danas navedena lies su.nepcznate osobe bacile su rucnu bombu kasikaru u prizemlie kuce. prema njihovim rijeeima. Povrijede no] [epomoc ukazana u bolnici Kosevo. iz objekta sefs novcem. septembar/ruian 2011.Kako saznaiemo u policiji.· Ia kada se lias ao j sp red ci j evi piilwlja. Po naredbi Okruznog suda Doboj izvrseno je 12 pretresa kuca. 1.070 metaka razlicitog kaLibra i pola kilograma plasticnog eksploziva .r Foea na daljnje lijecenje. Iz CJB Isl0cI!o Sarajevo saopceno je da je u IOku dokurnentiranjepledmela.c. iziavio je da j e uhaps en 0 sedam oscba iz Dervente. 3.Ra. cigarete "marlboro" vrijedne 100 hHjada KM. sedam rucnih bornbi. Razboinik mu je oleo kljuceve amomobila i pobjegao u I!epoznatorn pravcu. Automatska puska M-70 i pu~ka M"48 prooadeni su u p rerresu koj i je izvr5en pos· liie prijave cia je M.. Na parkingu sarajevskeulice Koste Hermana prek rjucer oko 1630 sati tde je povriiedena A_ DZ_ (68) iz Sarajeva. aolilenlni drOga. Brckog i Domaljevca.a ni tada niie bi- BaCene dUi)e bombe. £)akovici kod Cajnica . RazbOinilt. V. odredena kolicina municije.jula u dvorisru Hirnzine kude. na svu srecu. cema. Celvrtak. navodno isprovociran.ica iz Gorniih Dubrava. a razlog je bio sukob zbog I!Co riiesenih irnovinskopravnih odnosa. kojem j e ispa10oruije iza poiasa i akti vu"lllo se prilikom pada na pod.7. Iz policije ne zete spekulirati iesu Ii ovi bornbaski napadi povezani dok svi ne budu rasvijetljeni. Himzo je. cigare[3 i naoruzanja epilogjepoliciiske akciie "Rabie" koiu su u saradnji s MOP"ov'irna Tuzlanskog. PJesall ObOreD na parllingu LoPOUiodniieu sel . niie bUopouriledenih 10 povrijedenih. sjekirorn n asrn uo na b racu zada vs i i m vise udaraca. a zatirn i ispod vozilat'toyota" koje je bilo parkirano ispred kuce. N. celiI i iz Gradacca te po jedna iz Ljubuskog. Incident se desio 15. Nije bile povrijedenih osoba. GOlan Durkovic.. KII~a Rediica gdje se desio napad Pretresi stanova . sto ie.45 sal. a nastala je same materijalna Stela .n u Klinicki.000 KM..40 sari na kueu N ezira Gadze u N ovopazarskoj ulici u Sarajevu.5 kilograma marihuane.M.kazao ieDurkovic. eig. dovezen u Dom zdravlja.. R (28) iz Biieliine. dvije rucne bornbe.s povredama noge·.

Sefir Barucija..oju ie on bacio nil krov kuce.16 Pokusa] silovanja na Palama Dnevni avaz.kog. maloljernu Donji Vakuf uarao II pokrenut disciplinski postupak pro tiv profesora. prenio u Bill. Ponudio im je. 1&11"_ 0S2 _141 .C.· Obojica opruzen ih n alaze se u p ri tvoru. Tokom uvidaia u. Visinu pricilljene stete utvrdit ce policiiska isrraga koja je u toku. T ako del' j u j e. nakon sto ie on [Q njoj radio.zeti in i porrebni dokazi koji ce pomoCi da se identificiraju moguCi poCinioci. Nedugo nakon tddonskog razgovora susrdi su s laznim radnikom Vijeea minis tara BiH kojem su troj ica poduzetnika iz Brekcg' na podrucju Doboja i Dervente. ~ su preksinoc na meti provalnika bila celiri Slana. prijavljen je ovih dana za seksual uznerniravanje ucen ice pro tekle skolske godineu prostcriiama skole. iz BiH preko Granicnog prijelaza Uvac usao u Srbiju iod njernu poznare osobe kupio 667 . Zena se uplasila i poslusala ga a nakon sto ieonskinuo pantalone i donji veil pocela je vri. .lno uznemiraUicerucu u navodno. ali gaje policija brzo uhvatila. azatirn u Sarajevo.. Vlasnica je policiji izjavila daje D.. vlasnicima pIedu" zeca. septembar/ruian 2011. Istog dana Col- Tuzllastvo Bosne i Hercegovine i Dradiu heraina Policijskoj stanici Pale prekjucer je oko 16. M.><np reds ta vIjan j e 0 koie se dovodi u vezu s prevarantom iz Banie Luke..74gra· rna heroina. M. Ucenica je u Doniem Vakufu Ce5t. predsravljajuci se kao pomocnik ministra za ekonomska pitanja BiH. dok su u John. Aleksandar Gajic (31) iz Banle Luke obecavao da mote oSigurati bespovratna donatorska sredstva Aleksandar GajiC (31) iz Banje Luke priznao ie nakon privodenja u Bcsanskoj Dubiel da je 28.. kakona podrucjugrada Sarno [eva tako ivan granica BiH.kuCe28..o vidana zajedno s profeso rom. Pre rpos t3V Ija se da postoji ios prevarenih.800 maraka. Drogu je donio II kucu Muminovica koii je heroin p reuzeo radi dal jn je prodai e. . dab 8. B. Kad se vlasnik kuce pojavio. "elv~ak. kako saznaierno. predstavio kao osoba zaposlena u Vijeeu ministaraBiH. pa je nedavno CJB Banja Luka izdao upozorenje kojim se gradani pozivaju da budu oprezni i ne nasjeciaiu na ovakveislicneprice.. seplembra nakon sazllanja da se Gajjc u . Optuzeni Colak rereri se da le u noci sa 27... PREVARE uhapsen u Bosansko] Dubiel Laini pomocniM driaunOB mi Profesor Mie. navedeno je u saopcenju CJB Istocno Sarajevc. 29. u Vogo~Ci da udD u sian U prizemni SIan u Josallickoj 21 lopovi su lIS!i preko balkona koristeti Ijestve te ga ispreturali.MI!l Provale u Vogosci . Colakjedio heroina prodavao u Dubrovniku nepoznatirn osobama. 0 n ie. Merzuka Feriza na broju 30 i Josanickoj na broju 21. &. Lopovi su ~operjraIi" u ulicam3 BraCe Krso bb. iuni ove godine. ..tu8 _I I_ .voj rnalih i srednjih preduzeca.ine Ifoiici privrednikiI iz Brc. nakon cegaj o] j e prisao i poceo jediratipo tijelu.ickoj ulici na broiu 129 provalnici o5ujecelli i sve se zavr!iilo na pokusaju. Prijavu za lazno predsravlianje i prevaru protiv njega podnio je i CJB Doboj 22.. nakcn SIO je Mu· minovic prethodno telefonom dogovorio kupoprodaju hero ina.sovite srednje skole u Donjem Vakufu N. po ulasku u njenu radniu trafio odjecu za svoju suprugu. U skoli je se.. Kako saznajerno. H O.~n:. D.. [una 2011.ulu ove god.18S . E. septernbra priiavio nedolicno ponasanie profesora nakon sto m II se ucenica povierila...IlOMu·I'''' ~0811.prijaviladajujeD. ovo nije prvo 13. ern a hro DI· ka _ -. pokusao silovati u nienoi sarncstalnoj trgovackoj radnji "Second-hand shoop". gcdine od Murninovica je oduzera ova droga k. Mushrac io] ie kazao da seskine ili ce je ubiti. E. djevcj- ku. ak je drogu. pocinio prevaru rako SIO je ostecenog doveo u zabludu obecanjem da mu mo~eodo" brili donamrska sredsrva za raz.Z. na 28. bespovratna donatorska sredsrva u izn os u od 100. je po bj egao. preko isrcg granicnog prijelaza.. aprila ove godine.. prijeteci j oi da nikome ne srni ie nis ta pri eali. 11-1. H. gdje su se po dogovoru i vi dj eli. porrparol MUP-a SBK. dovcdio u kabinet.stari i dozivari u pornoc vlasnika ob jekta u ko jem se nalazi niena ra dnia. potvrdio ie za "Dnevni avaz" da je direkror ove skole 16.1.000 maraka.. _ - Urisllom oUerala razgaCenOg nasilnilla OP1UZeni za nabaUMU Tuzilasrvo BiH podiglo jS' opruznicu protiv Almasa Colaka (29) iz Mostara i Elvisa Muminovica (32) iz Sarajeva koi i se terete za neevlasten promet opojnirn drogama. aavod110. primoravao da mu dira spolni organ. gdie in ie dirac po grudima. jer ima pistolj kod sebe. tad i cega je usp os tavi 0 ko ntakt sa n jemu pozna tom osoborn uDubrovniku. . &40. pod raznim izgovorima.. gdje suizvrSili krade. R. nakon cega je priveden u policijske prostorije.. Prilikom pretresa nj egove. a zauzvrat lraiio odredenu sumu novca.45 S31i D. E. .

J edna od njih je mogucn cs t ul agan ia u rurizam i usposta va carter Ietova. OpCina Prozor/Rarna kre di liIa t ce 20 uceni k a Srednje !!kole Prozor. Grad Mostar [e vee nabavio softver za sistern naplate i korurole parkinga u iznosu cd 216. bi [ ce na tapetu na naredno j sjedn ici Gradskog viieca.Neretva" iz Capljine za uredenje parkiralista.hercegovaeko-neretvanskikanton Predslavljamo ~ge~~~~::b. . ra a dobiieua sredstva bit ce -U ceuici koji se obrazu ju is koris tena za izgradnj u noza srrukovna zanimanja reove zgrade pored poswieeeg retsku naSlavu slusaiu u jedobjekro -kazeMiakic_ noj a prakli~nu izvade u dmH. ill napornen Ii cia je za ova] PO$.i~:k2011. koji ce U UrSdima OPCinS 20 SrSdnjOSIlOlaca II a 8 oeij aIo i dan. kako se spominie. prirnili su iucer.am b asadora Bill u jordanu i Libanu.· uCiIi u re~lizaciju projekta "Volontirai . Stoga ie dogovoreno da u cvo] godini zainteresirani investircri iz Libana posjete Mostar kako b i se di rektno razgovaralo 0 konkrernim projektima i mogucirn investiciiama n aved en 0 je iz Gradske upraveMostar.lIstvu. te Zorana Perkovica. zasebna nasla.ro lIa uke.jihosigurllna naslava iz' nacionalne gru p e predmela. lake odluka Gradskog vijeca 0 uspostavljanju novog iavnog preduzeca "MO Parkin g" u Mos raru ioli niie donesena.890 KM.000 turisra iz Libam posjetilo Mos tar i Meciugorje. lokalna vlast je vee pocela tro!!i Ii I!!ilionska s reds tv a za ovu namjenu.oikol3 i B ilal Sefer. komunalne i inspekcijske poslove Orner Pajic. ADle". Prema Izviesraiu 0 sveukupnim aktivnostima u preduzecu "MO Parking".ua Mlakit: Gub! se vrijeme cinjenica da je 10 omogucilo da ove go dine prvi put formira!]o i odjeijenje kompjurerskih lehni eara u mas. H. Anes Letica. Kako saznaierno. Prozor u projektu "Volontiraj-kreditiraj" Ove godine U pr-vorn Iazredu gjmnazije nastavu pohada i pet ueenika bosniacke nacionalnosIi pa ie za I1. koji organizuju Udruzenja "1nfohouse"..lik u da krOl jedl1. . Uce. Prijem za pocasnoa konzula BiH u Bejrutu Kupljena vozila "pauk" stoje Isto tako nabavliena su tri vozi la "pa uk" koja ko~ taj u 546. izrnedu ostalog. Radi se 0 sredsrvima od ceriri m iliona maraka. U sadireklorica Sredujdkole. kako bi se. Am i.000 KM). zbrinuo i visak narnjestenika iz Gradske uprave. a ucenici s u: Eld in Hndzie._ Sa jucerasnjeg susrela: Beslic i Isa A. Gradska upra va i 0 dree dila i visin u place direktora ~MO Parkinga" u iznosu od 1. na sastanku je bile rije~i 0 mogucnosu privredne saradnie i ulaganiu Inuesliluri iz Ubana dulaze u MUSlar zainteresiranih privrednika iz Libana u Mostar. u Gradskoj upravi Mosrara.643 eura (396. Sparkasse Bank. Za tozanimanie vladao je veliki imeres pa smo formirali odjeljenje od 32 ucenika.215 KM. Kako je receno iz Gradske uprave. Adnan Karadzuz.eni po uredima op6ne kao i iavnim preduzeci. Pored mga. ZI atka D izdarevica.815 KM. MANO V Opcina Prozor/Rama ove godine prvi pm 6e se uklj.1I a Karadzuz.odnevni rad steknu nova iskuslva koj~ ce im biti od prakIicnog zn3~3ja u buducnosti. radnji sa OpCinom plauira se N aivcCi problem ave riclavanje tog problema tako obr"zovue ustallove je odviSIO cestara zgr~da bin prodajanie nasrave u dvijezgrade.llki imaju zasebn u nas tavu iz bosan· skog iezika i vje.. aurornehanicara i goj zgtadi.15 prvacice MOSTAR lake Jos nije usvajena odluka a praduzecu "Mo Parking" GradsMe ulasli ueC Ir se celiri miion. uredski narniestai u iznosu od 41. ticar ce se i ~injenice da proglaseni visak od 60 namjesteni ka i dal ie radi u Gradskoj upravi. softver .pase OaSel3nju gukrojaca . koji osigurava uvjete za kvali [emu nastavu informaiike za sve ucenike.Sm.. u skoli imamo i dva odjdjenja gironazije Ie pojedno odjeljenje InsJaliran komplelan kabineJ sa 19 kompjuJera bravam. a od posebnog je znacaja Bolji uslovi rada u Srednjoj skoli u Prozoru Gradonacelnik Mosrara Liubo Beslic i nacelnik Odiela za privredu.lO stigla sarno ponuda ove firrne. Zi3' da Is u (Iss a). -Svakako ie najvaznija novina komplerno opremljen informaticki kabiners 19 kornpjutera. poeasnog kon zu la Bos ne i Hercegovina u Bejrutu. Gracanica . iako Grad ios nije dobio dozvolu MUP-a da preduzece " Mo Parking" rnoze cbavliari ove aktivnosri. PrUi razred Pi seiPe.. bi dragocjeno vrijeme. a vee ie vise od 3.KM Mred"la Su)elSMeba Me KupIjena tri vozila "pauk". izvjdtaj 0 aktivnostima vezanih za implememaciju sredstava Svjetske ball ke. pomocnika ministra vanjskih poslova BiH. s obzirom na 10 da jeza neke oblasti is kazana interes.000 KM).DUCIC opeina linanSirala nabauMu noue o rame za inlormaticMi Mabinet Prvi put formirano odjeljenje kompjuterskih tehnitara u rnaslnstvu Srednja ~kola u Prozoru ovu skolsku godinu zapocela je sa dosta novina koje pruzaju bolje uslove za obrazovanje ucenika. vee sada je izviesno. te video-karnere od 198.kaze Anda Mlakic.M.ma j usmoovama. Privredua ko-mora Kanmna Sarajevo i HKO "Krub sv.272 eura (oko 530. uredski narniestai. N eka od pi tanja koja ce II' ro] sjednici bid po tegnuta. 7 _ok tobra.PrOzor Uci relj prvcg razreda Ppdrucnog odjeljenja OS "S cipe' u Gracan ici kod Prozora je Samir Corba dille. M. H. bin raspored. koia tako prernasuje placu samog gradonacelnika Mosrara I Sklo- Placa oeea od gradOnacelnlliOUe! pljen je i ugovor sa firmom "Konstruktor . kredim od Svjetske banke.kredilir-dj".M. . kako 0 tk ri va izvjesta] iz Gradske uprave. Gil) projekta ie pruziIi srednjoskoJcj rna p ri. Nidal Mu..

zevn. Odsjek geodeziia.l jucer isporuceni Klinici za ginekologiju i akuserstvo U Banioi Luci.i v I jenj a. M. na stu bu isp 0 d kojeg se nalazi min i trafostanica Nirnalo liiepu sliku primijetili su rnjestani koji su n aglasil i kako strab uju da pozar s kablova ne zahvati i krov Drustvenog doma. Carnic je na VMA pre· bacen pocetkom seplembn zbog bolova u kuku. a 1. 29. godine 5nansira iedan pokusai vanljeiesne opJodnje koji koilta oko 5. Fond zdravsrvencg osiguranja RS od 2007.m izgledom vise podsjecaju na rijerke rropskeplice. KC Banja Luka: Pasj~ta prilflatog stl/J~fljaka Luci najavljuje se vee godinama. lOamjenik naeelnika opiltine Bijelj· inll.M. -elemente rnultieucnosti i zajednickog i.o vece u Allelia dar. a nakon toga do smai bio je zamjenik nacelnika opstine Mice MiCica.000 KM. najboljih operativnih ginekologa u Sloveniji Branko Cvjeticanin educirace ljekare Klinike za ginekologiju i akusersrvo II Banjo] Luci iz ob lasti laparos kopske ginekologije i radikaIne gin ekoloske operative. i plamen na elekrricnim kablovirna. ukrasnu iivinu_ Sve ih volim.Icidanas ceposjetiti jedan od najboljih evropskih strucniaka iz oblasti vantjelesne oplodnje Veliko Vla. istin a spo ro. Nakon sto se oko 20 sati upale sijalice. a o!li 10 osjete i prihvalili St1 me. 1. nj su [l Bogdan Markovic iz Cvrtkovaca kod Doboja ima neobican hobi S ezdes etp etogo d iil Veeina ovih zivotinja slobodno seta dvoristem plasljivi.. Otvaranje Centra za vantjelesnu cplodnju u Banjo] Sta mi se (ne) svida u Derventi SDOI'D uBlamania :rusBuina -U Derventi mi se posebno svida jet moj grad vraca.za osniuan-e Cent a za uanueesnu OPIO )U Otvaranje Centra najavljuJese vee godinama. odnosno n eukljucivanje ime!igencije u razvoj ne pro cese grada. jer !Iiieim nigdje bolie nego kod mene. . odmah doci daotklcnekvar. E. -Prvo sam poeeo da uzgajam paunove. d a 0 e ga lamim !la njih.uania DOrnlem UaHUlU HrUI U TreblnlU O~evni avaz. godini za te namjene ie izdvojeno 400 . kao i nevi hirurski intrume n ti ko j i S1. u Janji gdje je zaveSio osnavnu skolu. U opstini Bijeljina jucer su potvrdilj ovu vijest. zlarne dijamamske. a potom. ali ponekad provire i u kO!llsijsko_ -J ata neee miCi. ji Bogdan Markovic iz sela Cvrtkovci kod Doboja dvije deceniie uzgaja ukrasnu perad. Akciji se odazvalo vise od 50 clanova Klnbainiihovih gostiju. da ih ne plasim.avrilio II Bijeljini.navo· diMarkovit .savljevic kako bi obavio zavrsne razgovo re 0 ko forrn iranja Centra za vantjelesnu oplodniu u Banjo] Luci.a od ovegcdin e dva pok 1. Desi se neka da cia odu n a d va. -Imam. ~ Usali Centra za obrazovanje i kulturu since [e odrzano knji~evno vece sa pjesnikom Bakirorn Abdagicem. nakon posljednjeg fa rll.Uskoplje.S. a pozitivna su i ulaganja firme ~M-sa!l" iz Zagreba u poIjopri vred u. bet Carnic rodeo je 1950.M. odbornik u Skupstini opiltine Dervenra. ali bolest je v'rlo brzo napredovala OSlav Ija j u Cil jehre nem 0cnima. Vece je organlzovana u povodu Dana opcine Gornji Vakuf. mental! ter kojern je kulrura strano tiie!o te p ospanosl. N e svi da rn i se odnos gradan a prema ~iSIOCi. 00 rna· 0 raka. dr.. a da ru m dzenaze i u kopa jo~ nije odreden.godine. N. ali vraie se . tTidan a. a jos 2009. pa sam prciao na fazane. sualioueCe pOiar naeleilirozicama Mjestani u strahu da varnice ne zapale krov Drustvenog. tetvrtak. aradeni su rucno i predstavliaju jedne od najkvalitetnijih inS rru rnena ta na svi j e ru.ane Bogdan svakodn eV'!lol1avikava II a n j egovo pris us tvo. kao po pravilu.Ocekuje se isporuka ultrazvucnog noza za operati V 11 u gin ekologij u.kaie Fadil Pelesit. odabro sam i.regOUOr. kaji su rijetki. godin e njegova vrii ednos t p roci en j ivana je na oko 800.SPASENIC Na Vojnomedicinskoj akademiji u Bengradu. od petka jedan od Fadi/ Pelesic.. a jos 2009. Sporni stub itnad krQva Oms/verlog dQma . B.b posto su m irll i. volio bih i v'ise da nabavim .. nakon kra. pos rost u uklanjaniu msevnih objekata. Za cdrzavanie ulicne rasviete zaduzeno je preduzece "Karan» iz Priiedora koie je m j ell tan e pozval 0 da kval prijave odjeljenju za stambeno-komunalne poslove u Opstini te da ee oni.S. VeCin3 fazana slob 0 dno seta dvorlstem. Gimnaziju je z. U po vo du ob iljezavan ja godiin [lee otkri van] a spomenika poginulirn iumrlim dobrovoljaorn davaocima iulice dobrovoljnih davalaca krvi. parke.adbudeprimier drugima . bio je nacelnik op~rinskog Od· jdjenja ZlI stambeno·komu· aslne poslove. Nedavno su narn isporucena cellri nova fetalna rnonitora i dva vakum ekstraktora .initi viile da nas Klinicki centar u Banjo] L1.laca najvise privlace deserine primiera ka n ekoliko vrs la neo· bicnih fazana koji sVQj.. nakon sto dobiu nalog. bje1ouhe. Od tren u !ka kada s e i<lldu faz. plavouhe. Klub dobrovoljnih davalaca krvi "Risto Spuran" izTrebinja jucer je proveo akciju darivanja kapi Zivota.1 neposrednoj blizini Drustvenog doma u centru Donie Ljubiie kod Prijedora je vrlo neobicna slika. prvo ie ulaganje u ovu kliniku od 1979. godine njegova vrijednost procjenjivana je na oko 800.C. Ovi dogovori. diplomirao ie 1976. juter je.dorna P csl j edn j e tri vece ri. uslijedi bucno varnieenje.Z. Predstavljene SU dvije knjige saljivih djeeijih pjesarna od Bakira Abdagica: " Sve sto leti nisu laste" i ~Sedam slavnih vitezova". Paznju posjel'. oure decenre zga)a umro Izel GamiC. . godine.600 KM.rekao je Markovic. N ovi instrumenti koji SIl EdullaCi)a I)ellara Akademik prof.kazao je uzgaji· vacovih zivotinja.[ragopane. U Donjoj Ljubiji kod Pniedora ZORAVSTVO Svjetski strucnlak Veljko Vlatsavllevlc u Banjoj luci Zaurin.lina Na VMA u Beogradu Camic: Kratka i tesk a balest Od 2005_ do 2008.1 2011. a !la beogradskom Gradevinskom fakuJ retu. Potrebno je uc. P. Do sada ie u RS uradeno blizu 900 takvih procedura.. S. . odbomik u SO gr..p a no r ama 14 Kni.000 KM stigli na kliniku isporucila je firma "Stepmed". na jednom od elektrostubova 1. uporedo s paljenjem ulicne rasvjere. Osj m toga. p a kada 0 dras!u bez s rmb a m u jed t1 iz rll ke.1 da! j e propadanje zemlj i~ [a.saopsteno ie jucer iz KC Banja Luka.1 saja. septemb"flruja~ 2011. a da se ne vrale. lijepo se mnole pricaBogdao. zaOljeniM nelMe u -s e lazana nacelniMa opaline BiJel. Vel] ko Vlaisa v Ijevic vo ditell je Odjela za lijecenje neplcdnosti UKC Maribor i Clan predsjednistva Evropske udruge za lijecenj e lIeplodnosti. -Nastoiim da budem do· bar p rema n jima. jer spreeava j 1. medu kojomsu najbrojnijifazani. a p ri kraju je i tender za obnovu lap a rosk ops kog in stru mentarija.ce teske boles ti umeo je Izer Camic.

koji ce sa strahorn izlaziti izkuca. jedina smo opcina kola ima svoi azil.n ice za Ka merni reatar dobili su Hasan Mrkonia i Esma K udra.I kada srnjestimo jedan broi pasa u azil. u 10 sali posal]e SMS. Kljucna rijeeje ULAZNICA. hiljade ce ih osrati u gradu i praviu nam problerne. Radit ce upcslenici firme "Ornnis". Prije 19 godina na mezarju u Boliakovorn POlOku. Svakogjurrapred zgradom Faruk Bihorac rnezatekne coporpasa. osirn sanaciiestepenista. kazao je Memi6 opasnih zivotinja.35 KM PDV. M. od granate ispaljene s agresorskih polozaja ubijeno je deverero Sarailija.ko j i isti ce da j e nenphodrio izrnijeniti neke cl. ali Eldin Pervan (!Ij problem treba riesavati.200 KM. dok su klanjali dl:enaw rahrnerli Fatirni jusic.ierihmnogopobiju.sarajevski kanton Dnevnl avaz.gdje ce ih biti smiesteno tek600. trebamo napraviti 20 objekata. kornsije Ie brojne dele" gacije juter su na spomen-obiljdju ubijenima odali pocas I.kazaoje Faruk Bihorac. N.rekao [e Hadzibairic.Nazalosr.NALO DobibliCi Ulaznica UI8:. On se nalazi u Falericima. a Opcina ce izdvojiri 17. nadlezni se moraju raspitati kako je to rijeseno u Americi i tako napraviti kod nas . jer ulicama Srarcg Grada i dalie setaiu oopori pasa. onda trebarno odiednom naprav iti 20. Sve ce se avo i dalje povlaciri.ifakovac I karla smjestimo jedanbroj pasa u azil. moramo imati azil. E. ovai nas.B. gradski vi j ecn ici i s true n j ad.hHjade ce ih ostati u qradukafe Hadzibairic • Ako hocerno trajno rijesiti problem. 0 vai poda tak ih j e za b ri n 1. Alija Ca u sev ie. -Prema zakonu. Z abrin u [ je i s taro gra d- OlimnUSHi balen Danas diielimo ulaznice za trOSaIPO plivanje u Olimpijskom bazenu "0 toka".jeO. Sinton ipaknisu dobro riesenje. G. koii sada vi~e ~ti ti pse n ego J jude! . prijatelji. 13 PROBLEMI Nadlezni nemaju riesenie za uklanjanje opasnih zivotinja USUOlili zaKon K Ii stiti Vise od ).r. CLanovi porodica. pro U ci Ii F alih u i poloziLi cvijece_ Tog kobnog dana ubije" Iti su Asim Cvr~. jer ovaj sadasnji ne nudi nikakvo rjesen j epa su narn ruke vezane. Meho Ca karic. . a posebno zb 0 g toga sto nadlezni jos nemaju pravo rjesenie za uklanian]e Uskoro poceti obnova kaldrme u starogradskoi ulici Mali Alifakovac. + -Nadlezni sunapraviliveliku gresku. Hitno bi to trebalo poce ri rjd ava tireklajejasmina Emino- Prije pcretka gradnje smiesta]a. ski nacelnik Ibrahim Hadzibaj ri t. uredirce irukohvate re postaviti slivne resetke. -Nemam nistaprotivpasai nisarnm tcdase pc biju. dobit Ce iednu ulaznlcu. Nikadane znam kadaeernenapasn. Opel razmak te irne iprezim e. jer su nam ru ke sveza ne. Veliku paJ_. Sanaella Hadrme ce Dijelimo ulazniue ii'091131 O~ 107 I li!!!800!WtlrHpl -Iedanod velikih problema gradasu psilutalice. No. Racirane mu~ke osobe. ni5ta aismo dobili.10.istakao je Memic A. a liudi nam hodaiu gladni i zedni . Profesor Veterinarskog fakultera i gradski vijecnik Rizah Avdie kazao [e za "Avn" dace zbcg ovog velikog problema i dalie naivise ispastati gradani. a 20 ih je raujeno. nista nede rijesiu! Jedino rjesenje problema je izrniena zakcna. Nacelnik opcine Ilidza Senaid Memit rekao narn ie da ce hraniti pse koji se zateknu na podruciu ove opcinel? -Ako vee hocemo da trajno riiesimo ova] problem.. Vezane ruke Kako su narn kazali nacelnici sarajevskih oprina. In teresan tno je da su na na svakorn koraku.nakoneega rrebare ukncati razrnak te 0 B.njuposveeujemo ovom problemu. ne IIUde U ulici Mali AI.kazao je Av" die. Cijena SMS·a.anernanistaodpravIjenja azila -rvrdi Eldin Pervan.Imam tro jed j ece Jasmina koji iduu Eminovic OSUQV!) u 'skol u. Kako su kazali iz Opdine. Prvi iSmlac koj. ~elvrtak. . Hranltlpss vic. gdje sada borave573 psa i 78 mataka. Mustafa Ka" mo Ve:ljan j dvije ueideo tifirajde. E.000 pasa lutalica slobodnocesetati sarajevskim ulicama i nakon gradnjeazilaza napustenezivorinieu Rakovici. No.istakao je Hadfibajric. s vakog dana ih prarim baszbog opasnih pasa. a n e samo jeda u azil. Ibmhim Sehovic. Srna tram da smo pogrijesili kada srno ishitreno doniieli zakcn koji ce stititi pse . 29" septemnamulan 2011. Granala ubila deuelel'D SaralUJa GodIsnjica rnasakra u Boljakovom Potoku Polaganje c~jJer:a na spomen-obf/JetJu lmsir Keda.anove zakona. sa 600 rnjesta.

a danas im smetaju irnami i njihova uloga . rukovodstvo UWC-a izricito im ie zabranilo da kornuniciraju s no- izvje!itaj nase novinske kuee 0 dolasku Kim Han Sola u MoIz SI uzbe za poslove sa strancima BiH juteI narn ie porvrdeno da jos cekaju okoncanie posrupka u vezi s davaniem vize Han Sol" kako bi mogao poceri dvogodisnie star. a. koia j e registrirana u porodilistu na Jezeru. septem~ar/ruian 2011 . A-. .begove medrese iueer je obiliezena 99.". unuka zloglasnog diktatora Sjeverne Koreje Kim [ong Ila. mi cernose potruditi da gradanima putem naile internetstranice damo potpune informacije 0 bakreriji MRSA. skolovanje u Uiedinienorn koledzu svijeta (UWe) 1. A. Nu. Tom prilikorn U arnfiteatru Medrese prernijerno je prikazan i dokumen tarni filrn . a svoi dolazak u Mas tar radi izvjestavan j a 0 ovoi prici nai avile su TV ekipe iz Njemacke i japana. Spahic. a.12 "Avaz" saznale Vijest 0 DnsVIli avaz.kazala je dr. pobudila je veliku pazn j u mediia sirom svij era. . Ne dozvolirno da nas bace u marginu.. Kolo vade oni koji su bili po haostorirna na zapadu. je vise podataka 0 ovoi bakteriji. Minmda Hukic dab. • T:+387 33659808 www. Dr.Nakon S!O je osarn bella izolovano na porodilistu na Jezero.. Zamjenik reisu-l-ulerne 1Z u BiB Ismet Spahic rekao je da se uloga irnama sve viile Obiliezen Dan Udruzenja ilmije IZBiH TeleuiZijsRe eRipe iZ dapana ijemaCRe sliiu u Moslar Ekskluzivna vijesr koju je Kim Han Solu izazvala veliku pamiu Iz Sluzbe za poslove sa strancima BiH juter nam je potvrdeno da jos cekaiu okoncanie postupka u vezi s davanjem vize Han Solu zaboravlja. Hukic.. koii su cdusevljeni cinjenicom da c-t' Han Sol b iti II iihov 110· vi kolega. 1993. na skolovanie u Mostar. iako je i zvanicno potvrdilo da [e on niihov novi Ilcenik. 29. N asoi redakcii i posljednj ill dana su se obracale brojne me- dijske kuce. s medUima Kako SII nam prenijeli ucenici Koledza. Ogromno interesiranje za pricu 0 rnladorn potomku sjevernokorej skog dik ta tora po- sazoane Vise 0 baRleriji MRSA "'Na intemet-stranici Klinic_kog centra Univerziteta u Saraievu (www. R uko vodstvo mostarskog vinarima 0 ovom slucaiu. koledza IIi j ucer ni j e pokaza10 razumiievanie za obiavliivanje informacija 0 Kim Han Solu. koja je dolazak svoje ekipe u Mostar potvrdila za danas.rekao jed. Inace. Cetvrtak.Du.I J_ 9. godisnjica Udruzenja ilrnije IZBiH.1 Mo· staru. kazala ie japanska televizi] a Fuji Television. koji govorio imamirna koji su stali U cdbranu Bos ne i Hercegovine te 0 n j ihovoj ulozi u svakodnevnom zivotu.markin. A .ba)gradani mogu saznati v:i.SpahiC: Holo uode onl Hoji su bill Da zapadU Ucenjern hatrna dove imarnima i sehidima ispred spomen-ploce u haremu Gal! Husrev.ba .kcus. teme __ Prollcena halma dova EI. Nr.~einformacija 0 bakteri] i MRSA.Ulema je nasljednik Bozijeg poslanika Muha· rnmeda. skoro da ne postoji rnedij u regionu Han Sol: Upisao se u skolu Moslarski koledt u cemn: patllje koji nije prenio ekskluzivni UcenicimaZabranjeno da gUUur.G1as imama . prvensrveno radi buducih porodilia . o1'i[O ie to tendenciia da nas ne bude na povraini. s. obiavio liaS lis! 0 dolasku Kim Han Sola.

..o"to !MirtelipcLlidClnon noM . No. a udio sredstava FBlli propisom Vlade..""OflA!lll .. Mirsad Huskovic. AUtO·. ali bih dobio otkaz.DEDAJIC Poruka direktoru Vernes Buljugiia..1.septemtlar/rujan 2011..Otkaze su dobili uposlenici koji su organixirali nelegalnu obustavu rada i koji su odbtli pokrenuti nelegalno zausravljene vozove. sve 10 su.Hvala Viekoslavu Camberu. Takoder..~.Radi se 0 dopuni Clana 163. Od'~o.ica Parlamenta FBiH DOtri BOdine zatuora za neBiran)e DenOCida Nacrt zakona 0 dopunama Krivitnog zakona FBiH potrebno pretocit' u formu prijedloga Predstavnicki dorn Parlamenta FBiH sa 63 glasa za po driao je j u cer Nacrt zakona 0 dopunama Krivicncg zakona FBiH poslanika SDA Jasmina Duvnjaka. .0 [H EJIA:LH I UYIB. Mene je zelio skloniti ier sam predsjednik najjace sindikalne pcdruzniceo Mogao sam bid na !!lom. Srrajk glad II jed in i nam j e izlaz kaze Huskovic.f HI PIUCilaT PAR'"'' .. Radnici su iucer porucili da je sramcta da se predsjednik Saveza sarnostalnih sindikata BiH Ismet Bairamovie nije udostojio da pcdrzi radnike. prerna njegovorn mislienju.. kaZe.J dQIDrt! w . rarne zlccine. do 201 s. ~od .ot konce.egalni put eak radnicirna Sla Maio 0 UpraUi U ZFBiH saopcili su jucer da je potez na koji se odlueila grupa bivsih radnika »lJas ta vak po lilike uciena i manipulacija". koii je dao saglasnost na moj ctkaz. No.~o JIIO . Kako je Duvnjak naglasio.. Kazna za ovo krivicno dielo izn osi la b i od tri m j eseca do tri godi ne za tvora. s direktororn Nedzadom Osrnanagi cern na eel u. a data im je sansa da postupe II skladu sa zakonom ".uzeta u o b zir ko d procjene vri jedn Csri kapitala."I<O"'IJ1'U II'" J. nelegalna. susrina ovog aha je da krivicno Z3konodavstvo predvidi sankcije 7. dlatJo .. a nenaplacenirn javnim prihodima u periodu od 2009. IiOl lUI "69 ID5. Iako su cetvorica strajkaca sindikalni lideri.1 S[TI1jk gladu zbog. " ' . rna i upozoravanja na kriminal Nedzada Osmanagica StgLlrnlLl p~_ 't. kaze da uopde nije llcesrvovao U obusravi ida je rag dana bio slobodan. M 0 I. dokazali i federalni revizori.. g.. cet'l/rtlk. J'tII "" .. [a sam prvi predsjednik Sindikata kojern je rninistar dao orkaz.OY1CDS1 II ~ I!<' n..no i:I'Llh:imo Yom rozJog "'!co mto It! OJ:lred Jell!1 la. g~rQn~'J Zavi$. Krj vicnog zakona FBiH: "Ko javno negira genocid. .naveo je Duvnjak...l. porucuiu da ce. tako da su cijeli dan bili isp red s Ian ice. .teme ()nevni avaz.IU f6U I b~ '111\.. .b.~ VEAMC»IT SAIIAJEVO.gJtll I'IOjbIIleg orloltllt'lC19 h .. kaze da su radriici dobili otkaz sarno zato £[0 su II medijima upozora vali na krirnin al ko] i s e ..3 negiranje genocida. sada vee bivsi predsiednik Sindikara masinovoda FBiH .. OlJOP~M O~l 120 III • 00'101' NCNDPIIOl" IlSJ JDl ~. I. D . p<rlnio!.n~ 0.kale Buljugija i porucuje direktoru Osmanagicu da ce rnasinovode birati predsjednika Sindikata. Ostali uposlenici otkaze su navcdno dobili zbog nezakonite obustave rada..20 IRO:O. 'mod.. strajkovati gladu ako leba i do smrti. godine.. 'MODI. koji se II fermi prijedlcga u parlarnentarnu proceduru mora uputiti u roku od 45 dana. savj etovao da trebamo ici legalnim putem. ako ne b ude povu cen aodluka 0 0 tkazi m a. F.. .lS no . Uprava 2:..O I 14\ IlJtUINAJ IltSl'1:!(1 DS~ . jedan od strajkaca. kako kazu. ~Ull'" \I ~". ". Izrnjenama Zakona precizirano j e da ce se sredstva koja FBiH ulaze II konsol idaci j II ru dnika k IIj izi! i kao pov ecan j e llCe5ca drzavnog kapitala u svim rudnicima.DDA L\.1!I11l I DJ5TIlIIIl'TlIl UUGiOT PItO!ZY.' UOK uu .FBiH zab rani la im j e ulazak u prostoriie Sindikara. OJ:) 1'i!i C!!I& . jer je Vlada FBiH.. 1)019Y.1. otpusteni predsjednik Sindikalne organizacije Sarajevo.La IJ~ Ov~i. 2g. Sjednicu Predstavnickog doma ponovo i!! obiljezila melba Marinka Cavare da se ne razrnatra dnevni red. zlocine pro ti v covjec n osti i druge zlocine po medunarodnom pravu. .""lVO.o~ c roo .. .." .KARALIC Sjedn. kaznit ce se zatvorom" .tJ 1!!C.j MO'OW~ OH J"~. 11 ZELJEZNICE FBiH Ocajnicki patez grupe otpustenih radnika v " Stralom gla Ir tiV0 Imide! Obratun drektora Osmenaqica sa sindikalistima Sedam otpustenih rnasinovcda "Zeljezllica FBiH" (ZFBiH) jqiSer je II pel do 12 sati ispred Zelj eznicke stan ice II Sarajevu stupilo 1.kazu II desava u ZFBiH. a ne on.. dobio sam otkaz . odmazde koju nad njima vrili Uprava kornpaniie. P redstavnicki dorn IlSVOj io je i Nam zakona 0 finansijsko] konsolidaci j II rudnika uglja u FBiH prema obradunatirn. . A. Zbog davanja izjava rnediji- lFBiH..11".J a slim l. osim onih kod koiih su ulagan j a.

818ft .Dak Ie.FK Sarajevo. ali morarno prevendvno djelo· vati i pricad 0 njima kako bi·· smo gradanima skrenuli pamju na n. Citat koji pamtite: Stvarno je sretan cnai koji ZIIa da ima..i te iaVDOg zdravlja ukazuju na njihovo prisustvo u prodaji. kao i potjemica Osim ubisrva Puljica. Burck: liveira ga MlJrinja hobi: Muzilea. naravno. juter je ministru slgurnos ti BiH Sadi ku Ahmerovicu prenio ozbiljnu zabrinu toot i nezadovoljstvo njegove zemlje zbog nekontr- AhmetouiC OaiOdgOUrOiii za OZbiUoeroouste oliranog prili va azilanata iz BiB i propusra u bezviznorn rciimu. . Grubisa: IlgledajlJ iden/ienQ prepla vljeno lainom "vijagrom" . Ima li istine u izreci "Ko pjeva. optuznica Knezovica teret i i 7.k GRAS-a.hra. grodan i pu rem in terne la najvise craze Jijekove prOLiv Predstavnici Drzavne agencije za Hjekove upozoravaju Dnauniauaz 081-142-015 VRICKOI VRISKA Cuvena.m bh.OVC!. a muskarac u novcaniku: Ne znam bas.rekla je Grubisa..Dnevnl avat'. ali je utvrdeno da ga na toj adresi vise nema.porvrdio je ..adane koji ih uzimaju_ Nezemalja kada se radi 0 lainim ko od rjdenja za spreeavanje lijekovi. februar 1974.jih.•nata izBiH. . saznaie . J es Ie li ikad a imali prj jalelja: Mislirn da nisam. Ovo nam je porvrdila pre dsiednica Kantonalnog suda u Sirckorn mijesa gorko i slatko. Je n VaSa slava gorkog iii slatkog okusa: Kada se pitate sta [e to danas slava i kako se postaje slavan. godine u jajcu. decem bar u Kantonalnom sudu ~irolei Brijeg. DOSTAJE LAZI . koji je opruzen za ubisrvo 24-godisnjeg naviiaca FK Sarajevo Vedrana je i hrvatskom pravosudu. sawaje .. dobili smo neku drugu adresu. u-hlru. Je Ii jutro pametnij. Molimo razoOuanag 1jubavn ilea VriCka da vristi !ito se nama u "Oslobodenju" ne iJ. S ta j e Vas naivecl strah: Suelnji dan. Prisusrvo laznih Iijekova u BiH zvanicno nije urvrdeno. Sportista ko. ovaj predmet rnogli ustupiti hrvatskom pravosudu kazala nam ie Simic. S... sef Instiruta za farmakologiju i toksikologiju. ier se srame i6 kod ljekara. Cega se najvise sramite: Losih postupaka prema ljudima . jer su idemicni . Da je su tra srnak s vi jeta. Najdraza pjesma: "Prvi snijeg".Cesare Padoni".. Kako je to "A vat' ranije obiavio. hko je rekla Grubi!a. KONJI Tito je jabao bijelog konja. "Armani~'_ Osoba koja Vas iiveira: Zoze Murinjo (1ose Mourinho).onilea jucerasn. Zadat~k Agencije. mkom ko· je je planirao Iliz sasta naka s predsl3vnicima bh . ali iz Agencije za lijekove i medicinska sredstva BiH radi zaSl.dadju za porodiljsko bolovan ie. ie u pi tan iu ovaj Sirokobrijezanin.:1 izazi van j e opce opasnosti te pokusaj ubistva jos ScsI osoba. Paralelno se u Li vnu sudi dvo] ici sudskih policajaca op ruzenih da su Knezovica iz pri tvors ke jedinice pustilina slobodu. Ime i prezime: Jasmin Burek. je po- sla[ n jihov prvi Cov. a lraie u poslen je liens. poput "vij agre".ajn? NESPO SOB NA SDA . 1e Ii bolje danas biti Iijep iii pametan: I jedno i drugo. Otkriite nam jednu tainu: Imam mnogo tajni. A. moZda iz nehata i neznanja. kaie da se ne· Licencirani Jijekov. Dos!a j e vise blamaze! Po..rna. SIvarno ovi politicari vec godinu prave narod bud alarna. tu se orueru ezou-c IZ b-O se rag Sud u Sirokom Brijegu dobio obavijest da se Knezovic odjavio Puljica..Nama ie prije nekoliko dana dosla 0ba vijest da se 0 n vise ne nalazi na [OJ adresi. direklOrice Agendje .ije inrernem nije uobieajeno s farrnacetom nude ove lijekove koji utskom industrijom .Ovo malo duse~~. Kada ste posljednji put bili na izlozbi Ili u pozoristu: Na izlozbi slika. Zbog toga.kada bi lijekove i do kojih gradani se to urad.laHi naCin. po!m~aj \lVOZ1l Iijekova koji nisu odobreni od . NaZalosr..ziyam visokog preds ta vnika ali uvede sankcije tim politicarima. Sposobni i od. Kad. Kome se on i folir.. jer Ce tako najboIje ~tititi nas Bo~njake od sebe i svojih gazdll.ju i kupovinom ispod mlee. zlo ne misli": Mislim da ima srnisla. NeQstvarena ielja: r rna ih mnogo.rac j e: N isam ra zmisljao o tome. nedostupan Brijegu Dragi- Optuzeni za ubistvo Vedrana Puliica nije na adresi a Iiver Knezovic (37). jeste osigurnnje ispravnih lijekova j medkj· aski_h sreds lava na legaln o.rekao idenril:no i.placuju plaCe s doprinosima i dr· ugim obavezama. U Agenciji nemamo nikakve in formaci je 0 prod.ek za migracije. Dna je istakla da je Knezovicu roeiste za izjasn jeni e 0 kri vici za ubistvo zakazano za IS. a na carinama i po-liciji je da pokusaju sprijetid svaki nekgalni plasman i. DZaba irn svi njihovi :skupi i luksUZlli autoe mobili. vlasti i naceillicima opCina iz kojih je zabilie~ell najve"i broi a.jib sasranaka_ A. Ruzmollt je u u mrale navecer doputovao u bi[flU posjetu BiH. tern' e . vlasti . . I "no faktieki posleupjeli.Klub poznatih use Ie mi Ie 81ueCi DoroM Litni profil bh. a ovimasada na vlasti ne bih dao ni magarca da poi aSu.g_ovomi SDA. V~ ca Simic. DUCIC naiueea potrima za linom 'uijagrom' Trazenilijekovi protiv erektilne disfunkcije. Vas inspirira: Edin Dzeko i Mesi (Mess i). Sta pomislite kada Vam crna macka prijede preko puta: Ma nisra. nabavij.zgledaju. dek se prevarami voze dIJi:avnim limuzinama.vanja utakrnice NK Siroki Brijeg .e od veeeri: Zavisi. pa smo mu ponovo uputili poziv. Tu proceduru rnoramo provesti da bi srno U opce. sta b iste d anas uradili: Vierovamo bih pokusao napraviti j05 neko dobro djelo.zilanata.Medu robom koja se tao ko naru ellje Cesto sui prepara ti za dopinge u teretan.. 1l0vinaIska po bj eguJ ja Josip Vricko Darna Bosnj acima ddi nacionalne i vjerake lekci je n. Kada [e brak dobar brak: Kada supruznici imaiu isti tilj i nemaju tajni u braku. A .ecate li se prvog poljupea: Da. fun. Sta svaka dama mora irnati u tasni.Agencije. emo "lisle -- - - Iza kulisa posjete BiH belgijskog sefa za migracjje MAGAAAC- LOS POTEZNe opravdavam . Politika ie za Vas: Dio svakodnevice i vrlo birna srvar zbog okolnosti u kojima Zivlmo. u sl uca j u da se ne odazove nasem pozivu. Koji je Vas najveci porok: Pusenie.lo. 29 septembarfruj an 201 1.Nu. posebno putem inte_rnela .sleo~ira~nom nOslobodenjll" . Doduse. koja nam je kazala da je poziv Knezovicu za izjasnjenje II krivici odavno poslan di plomarskim pu tern.Belgiju u ovom trenut:ku najvi~e zanima kako preduprijediti najezdu migr .i i djeea. Datum i mjesto rodenja: 24.Dnevni avaz" Knezovic ie prilikorn bijega u Hrvarsku pravosudnim organima priiavio svo]u adresu stanovan ja..:a »Avat' jedan oel sud. Ned:tad Mulabegovic. Cesdtam radn. jer 0 njihovom prijevozu ovise rije!ki uposlen.icima "Cenrrorl'ansa"!. ler se !judi srame ici kod Ijekara erektilne disfunkcije. koji je u BiH doputovao fadi jasnog dogovora 0 zajednicleom djelovanju be19ijskih i bh. Najliepsa zena/muska.za lijekove BiH.Pa. lijekovi bi time dolaze na .Vlada TK ad decembra nije uplatila nijednu r.tetyrta~. imamo crno falsilikara jesu markice s botrziste koje uvozi ove lazne logramirna. Prema rije~ima Namse Grubise. Biste li donirali organe: Naravno. ne gararn nikad. [ako da name" kompan. Fredi Ruzmont (Freddy Roosemont). dovoljno_ Omiljel1a modna ma_rka: . tokorn nernilih scena koje su se desile kod stadiona Pecara uoci ogigra. Naroe! je si t tazi. za njega je jos na snazi prcduzenje prirvora. ali zato je Mulabegovic i dodao da nanose pravu stetu po BiH nije u rizienoj grupi gr. Omiljeni film: •. generalni direk[or za m igracij e iz Ureda roB strance Belgije. posprdan i pri IIIiti van natin u nl. pjevata Jasmin Burek 10 SAZNAJEMO Dnevniavaz.arna. irna vise s tv arei ca. ji laznih lijekova u apotekama.

septernbra kasno uvecer vracali su se s utakmice u rodno Visoko razocaranizbog poraza voljenog FK Sarajevo na Kosev U od Sirokog Briiega. olltobra Rudari Rudnika uglja Sikulje najavili SU ~LTajk za 7.. Siguran sam da gradani nece podrzati kriminalce koji su bili predmet policiiske akci]e. Zakona 0 Sudu BiB i set preliminarnih preporuka. ga je stid rnajci pogledari u oei nakon ilto je cula u medijima da "ioj je sin krimina· lac s dosjeom". Vlade FBiH i rnenadl<menta "Elektroprivrede BiH" i Rudnika.hie Fazlic. do toga da dva dana vee mokrim krv . Njih dvojica dio su grope Vi· SOeaD' koja tvrdi da su uhapseni. Iume ngoun . R K. o Pravosutie BiH Federa1no ministarst\'o prOSlOrnoguredenja odbilo je zahrjev "Elektroprivrede BiB" (EPBiB) za izdavanje urbanisticke saglasnosti za gradnj u HE Vranduk. instrulctoI sam voznje. biti privedeni.. rudari rraze i korekciju cijena uglja koji se isporucuje Termoelektrani. donedavao zaposlen. Govorili su da ce udarari dok ne potpisem iii mi . a u MUP-u u Zenici su mi rukom veza· nom lisicom ud. a ako ie doslo do zamjene ili do greske.. pogresnu grupu ljudi koja nije ucestvovala u tuci. u sep!embru prosle godine bi vsi clan Predsjednistva Bili Haris Sila- HE UranduM bez dozuole Stral1l7. Becifovic: Ilt/ema is/faga kazao je za "Avaz" komesar policije ZDK Fahrudin Becirovic. medu zahljevirna je i izjednacavanje naknade La topli obrok Uz to. • Dosli smo pred kafic i vidieli rnasu naroda. brutalno prerucen i od policajaca. da nee u zi V nap usti ti Zenicu te da prestanem lagati da sam bio u Sarajevu.ni Tuzla. Sat poslije pozvan sam da svjedocim 0 necemu sto nisarn vi dio i to sam re kao u stanici.. U stanicu Visoko dosao sam da dam izja I'll kao sv j edok. U stanici sam postao osumnjiceni. psovanja. Protosol ce produbit saradnju u ovom podrucju medu javnim servisima u jugoistocnoi Evropi. Zamolio bih sve koii srnatraju d. kriminakim. RK Javni servisi POIDISII'01OMOla osar8dnJl . nego se samo zatekla "u pogresno vrijeme na pogrclnom mjesru".' Doilao sam kada sam vidio da krvan Obostrane pogreske Ahmer Fazlic poslovoda je u "Prevemu". Razumiiem ill. a eventualni prekrsioci sankcionirani posrupak policije imaju u najgorem slueaju saobraeajni prekdaj". u tom trenu nisarn ni znao cia ie policaiac.Iali 0 me· taln u s ipk u svakih desetak minura.. a onda iavno osramoderii time sto SU proglaseni huliganima.nZONLIC Sumarstvo FBiH Direlllm'lll'OtiU Dba oruedloga . Nisam slutio da ce me sluWenlci rnoie drzave pretudi.na povrsinskom kopu Dubrave. koji tvrdi da je Minisrars!vo odbilo izdati doz\'olu iz formalnill razloga. su bili izlozeni b rutalnosti da nam pomognu u identificiranju takvih pripadnika. Ganic ima nalaze 0 lomu dva rebra. koja je pohapsila. porodi'::an je covjek. a vamedooj sjednici lzvrnnog odbora Sin~e organizacije Rudnika Sikulje zakljuccno je da se prvobima odluka.iti nB sudu. da ce me izrezari s dresom . borio sam se s policijom La ovu drzavu. . Bio sam u navijackom dresu Sarajeva i govorili su mi da ce me pustiti da me ubiju navijaci Celika. kako tvrde. okrobar. Projekt "Elektroprivrede BiH" na cekanju Planneza Sindikalisti Rudnika Sikulje najavili S/Iajdiic i Jerlagic prije god/nu jdzic i bivsi direktor EPBiH Amer Jerlagic ozvanicili su pOCelak gradnje HE Vranduk. Vise od povreda boli neislina dok. javlja Fena. No.. Svi povrijedeni s kojima smo ju~er razgovarali kazu da ce medicinsku dokumentaciju i izjave dari advokarna te pra vdu za sebe tra. izrnijeni u novu. koji pri pada Rudniku Kreka Smjenu Trumlca je porvrdio i NO Rudnika. ima djecu i kaze da Covjek.prica nam Mustafic dok pokazuje brojne rnodrice po ciielorn tijelu .uka ne otp.}a imam auro~kolu.Akrivirali smo Odjel unutrasnje kontrole u punom kapacireru i intern. izmjena i dopun. Platforms ukljucu. koja je rrenutno La oko 40 pos[O ni7. [er SU)edOM Dostao OSUmnJiCeni . Kolegij direkrora sumsko-privrednih drustava FBiH ria zaiednickom sastanku u Kupresu izrazio je zabrinu[OS!sro pravovremeno niie donesen novi zakon o sumama nakon sto je Ustavni sud FBiH donio odluku da neke odredbe Zakon3 0 ilumam3 iz 2002.. odvedeni u prirvor. Na njegovo miesto postavljen ie Zijad Rahimic. jec joS nema stava Komisije za nacionalne spomenike BiH. N isu ni slu tili da Ce nadomak svojih kuca upasti u vel ike problerne. se ptembar/rujan 2011. prema kojoj je za 7. Ovo je za "AV'd' potvrdio Alija TuraiLic. javlja Fena. Komisija pravosuda u BiR za pitanja StrllklUrainog dijaloga BiH i EU jucer je odrlala prvi sastaoak na kojem su razm3traIli principi Laje· dnicke platforme za daljnje pregovore. kazao sam im da smo rek dosli. s Ustavorn FBiH. diplomirani inzinjer rudarsrva.teme NA Onevni ava" cetvrtal<. a potom.e uglja Termoelektra. koii je bivsem direktoru izglasao nepovjeren je prije petnaestak dana. stocne Evrope potpisat ee surra u Sarajevu protokol 0 regionalno] saradnji. istraga ie u toku. ona ee biri urvrdena. rukovodilac Sekrora za pri· premu gradnje hidroeleklrlllla u ovoj kompaniji. Kada su od nas zatrazili do ku men te. prerna njima.. 29. Podsjeearno. dalje od predi· zborne svecanosri nije se odmaklo. javlja Fena. a oni su rekli da moraju popisari sve. javlja Fena.Zovnite povrijedenog policajca i pimjle ga ko rou je p ruzio prvu porno'.. Ovu odluku donijeli su nakon seo nisu pri. Gla vni direk tori 13 j avnih servi sa iz jugo [. Svi odreda kazu da su za vrijerne policijskog prirvora bili prisili avan i da potpisu iziave da SLI vidjeli kriminalne radnje iii da su sami u njima ucestvovali. Liutiti policajci rekli su da cu "zam sto krijem kriminaIce sada u Zenicu". oktabar bila najavljeoa obustavB isporuk. Haris Palislarnovic kaze da "ljudi koii su se zalili na Mustafic: Bio u Sarajevu BecirouiC: Poltrenuta interna istraga . a kaze da ni sam ne zna kako je postao svje- . vriiedania. 9 Ukratko UisocaCi sa nas i u DOgr sno urilama na DOgraSnom mlastu Svi odreda kazu da su za vrijeme policijskog pritvora bili prisiljavani da potpisu izjave da su vidjeli kriminalne radnje iii da su i sami u njima ucestvovef Navijacki dres Lieu MJESTA Je Ii slucaj prernlacivania u ZDK niz nesporazuma Nova aprava fudllika Smuemen dlrelltor Rudnik f)urtievik Edin Mustafic i Armin Ganic 24. policiju koja je sve redom legitimisala. uz podrsku Vijeca za regionalnu saradnju (ReC) i Evropske unije radio-televizija (EBU).e p rosl 0sedmicnog sasranka eelnika sindikala. mada nisam vidio niSta.bva [il i zakl juck. On dodaje da je "cijeli sluca] seriia nesporazurna i pogreski". njima nije mjesto u policiji. kako Ijudi koji su iz kafica priskocili komsiiarna u pomoc rnisleci da u napadnuti rake i policije. A .kde Esroer Mujicic.. . Osim poveeanja placa. Nadzorni odbor EPBiB u petak je smijenio dosadasnjeg direktora Rudnika Durdevik Huseina Trumica.dne . s dosjeirna .je metodologiju cada Komisije re osnovna pi lanja kgn !ito su uloga i naCin ukljucivaoja predstavnika pravosuda u procesu srrukmr· alnog dijaloga. a ta je strajk. ja sam prvi ranieni pripadnik Armije u Visokorn.a u odnosu na cijenu koju plaeaju gradani pri kllpovirti uglja. Tu pocinje 48 sari nocne more. udarania. a kamoli osumnjiceni. godine nisu usaglasnost.a Zakona 0 VSTVBiH.

"SH Telecom" poduzeo je potrebne aktivnosti da bi dosao do saznanja 0 poCiniocima ovih sretnih radnji. juna 1996.edsmvljajucise kao zaposlenici "BH Telecoma" i na raj nH. nakon propalih istraga koje su vodili bi vSj w. u Priiedorskoi ulici u Sarajevu iz vatrenog orul-ja ubijen je Nedzad Ugljen.la.eCOma' . od kojih su mnoge i nestale . te je dan svj edok mien e s [ran e.. popravku jli bilo koju drugu VTStu usluge ukoli· ko k ori snik za lSiU ni je p odn io 0 dgovaraj u Ci zab (jev. sarna Da mezaru Davorka Ugljen. S obzirom II a to cia jos [roje svjedoka ereba dali izjavu. Prem a ri jecima p redsje'dnika Suda Smaila Bego" vi Ca.ljena Na danasnji dan prije tacno 15 gcdina N ovinska agenciia On asa plasirala j e u javncst . javlja Fena. a nisu.. S!ogaje predmet ""'Cen u fuzu nerasvijetJ jenog ubistva..ada Ug. bas kao SIO nikada jail nije rasvijedjeno je· dno od !lajm. i z Sarajeva?! nieni dokumem I) ubislVU supruga. Podrsali su ga i poslanici SDS-a i PDP"a.. Zaposlenici kompanije "BH Telecom" ne vrse instaJaciju.Io ""." stva sarno je novo SUl"OVO suotenje s bclcutnooCu drzavnih organa koii.s. pomocnik direktora Agencije za istrasivani e i dokurnentaciju (AID) BiH.omll je promijenjen identitet. Prema medljskim i. kao i danasnla zastlmica Kemala Adenovlca. sadasnie urednice "Oslobodenja" u vlasnistvu porodice Selimovic. ko je to? Je Ii on Slradao u raw iii poslijer mo opstruiranjeinesarncWju ja. srarom svega dvije godine i vrijednorn dva miliona maraka. dolali lIa Sud proriv opCine Trebinje iRS.njskih poduzetnika.danima. 1IJcP. za navodno otudene masine iz zanatske radionice »Alija" gic'~(. i hljeJi doCi. mo optuZio dliavne poiicijske i obavjelltajne strukture.ioci Domin MalbaSic..Poslanlci rasprav!jali olzvjestaju MUP-a HOga POliena u HS nezaHoniiO prisiUSHUIe? U Narodnoj skupstini SDS i PDP _podriali zahtjevei upczorena Dragana Cavica U prvom dijelu zasiedanja entitetskog parlamefila. 29.kulj· ralo i da ramo ima redovna i dobra primanja koja dolaze.M.Cem Celom. Ro Ciste ce b iL. kao i svih godin a. a.940.nan as su sas lulian. ni]e naveo :lta [e s oprernorn za te namjene.junske d. pripadnika kriminalisticke porn o{.lo vom "BYi pulevivade do Bakifa I. .turu in formaciju sliedeceg sadrzaja: ~ U suborn.Dnevni avaz' rete niegova supruga Davorka U glien. j eon. pro· n ad II isprerumn. izmedu 20 i 20. vel i. bila je ko.Ugljen" vise su se bavi 1i medi ji nego poIicijsko-istrami organi. 28. Nakon iz v r s e n o g uvidaja cd strane sudii e Viseg suda u Sarajevu. KURAN Sudenje na Okruznorn sudu u Trebinju Sp:i.. inate.nforrnacijama. 25. gra. .eleslnzbeno posvjedoci ti sta se s NedZad. Davorka kaie da je na neki naCin osjeea oJak~anje sto je imala priliku da javn 0 progovori osmni svog supr" uga.a ubistvo Ugliena.ali nemaju hrabrosti . UJXl' rno ne ?. u maju 2005. oktobra na zalnjev tuiioca.izjavio je tada Cavka u "Slobodnoj Bosni". Policajci j obavjestajci znaju ko Ie ubica. Neki ne6e. ka" cia je vesen popis tih mas ina. tetvrtak. brace Saliha i Muamera ALijagica HO . Davorka Ugljen 15 godina uzaludno ide od vrata do nata trale6 da joj izdaj II zva· v. On je godinu kasnije za namie- Faksirniliednog od lekslova Vi/dane Sellrnbegovi(. ovim slui"ajem ozbiljao se pozsbavio mciaSnji kantonalni rulilac u Saraievu Oleg Cavka. predo" sje6lj uCida Ce muse nellto deSili. a jucer su bi· li sprijeceni da dodu. U feljtonima "Dana" objavljivala detalje njihove veze s ubistvom Nedi. a rna terijalna ste ta izncsi 43. ali je IItv rdeno cia. leSko da ce ikacia do kraja moei ispri Ca ti sve S eime se posl jedn jih 15 godina su 0l:av1l.uWe ubi· Dauorlla. saopstila j eInforrnati vna sl uzba Federalnog MUP·a. a ranije se Spe.kazaJa nam je kralko Davorka. P.om dogedUo 109 kobnog dana." Inace. a pckusavao j e uei u trag i NeclZadu Herendi. n a roci~ ttl su saslu~ an a ITi svjedoka [Uzilacu brace A Ii jagi c. Enverom Mujezinovicem. Herenda se nalazi u Holandiji. ali je nije dobio. BiB. fomgrafija. fla groblju Bare u Sara· jevu obisla mezar svog supruga Nedzada. opoziciia je jucer od M UP -a RS zarrazila edgevor na pitanje kcga su nezakcni to prisluskivali u posljednjih sest mjeseci. Bakirom Al. Sam UgJjen nekoliko da" na prije likvidacije. Kako se i oi"eki valo. Narodnoj skupstini RS u kojima ee zahtijevari precizniie obiasnjenie. preduzimaju se intenzivne mjere na otkri vanj u izvrsicca. Edinom Garaplijom. cia Ii su svi zapisi ovdje. ironicno zakljucu je: • Bakir je dao [)ajpa· mujiviji iskaz: "Ned'lad Ugljen. S tim u vezi zatrazic [e da uadlezni skupsrinski odbor detaljno ispita ova] sl uca] i da odgovor n a ova pitanja. Ugljenom. a sudeei prema rezultatima vise pUlaotvaranib i zatvaranib iSlraga. OdieIe danasnediad Herenda? Tufilac Cavka mnogo truda i vremena porrosio ie i na sas!u1ianje svjedoka u inozemstvu.y aBira Izetbeg iCa ezao uz SluCal' glle '7 • o1l_IJ. Za skoro 85 p OSlO povecana je stopa malo] jetnicke delinkvencije." 0 llkvldaciii drugog covieka AIO-a • Krlmlnal u porastu Privredni krirninal je u sesr rnjeseci u RS u porastu. Uprkos lOme. . MusndaBisiC. Zanimljivo je i da Selimbegovic u svom teksru od 10.-·.Ova oprerna ie. M. Godine 2008.cm vrse sterne racinje prema. teme HO Ie Njegova.lSnjoj ekskluzivnoj ispovijesri za . namiienjena za UPOITebu van okvira zakona i Sku pi: tinski odb 0 r za bezbjednost mora da 0 dgovori da Ii je cprerna zasticena ad zloupotreba .. Centra sluzbi bezbiednosti (CSB) Sarajevo i Stanice javne bezbjednosti (S]B) Novi Grad. negdje u Evropi. slIopceno je povodom informacije 0 osobama koje na podxucju Tuzle nude odeede. Ubistvo Ugljella... U gljenov mezar supoS) etili samo najblii.isreriomijib p~ lititkih ubistava u BiR. pozna!o je.!!kretizirana na· kon nagodbe TuZiJa.. niie uvrsrio nabavku oprerne za prisluskivanje.i cIanovi njegove pocodice. Mnogo pUla dclava10 joj se da stan u kojem zive ona i djeca. Marinko Jurcevi6 .ll livio do smni. Danas sam zeljela doci sarna. jucer je. koja je kostala oko 1.i. premda..H_ Lainl serulserl'BH Tel.t. a koj a je u nastavcima pisala cia iza Uglienovog ubistva sroje oni kojima je ona danas u . lral:io je pomoc od bolinjaCkih poLitiearn. Nagodbasa Celom Selirn begovic je godinama u "Danima" u indirektnu vezu sa smrcu Ugljena dovodila i danasnjeg bosnjackog clana Preds jednis tva BiH Bakira Izetbegovica. ko j i su bili osum njiceni 7.ispahiceln. slueajem . naslavJjeno 5. Vildana Sellmbecovlc. Godinama su 0 10· me feljtoni obiavljivani u "Danima" iz pera Vildane Selirnbegovic..naglasio j e Cavi'. neki bi.3 miliona 8 GODISNJICE Sve kontroverze Dn~vni avaz.~le pred glavnu raspravu 0 slue. op til2nicu protiv bilo koga. kako to u iucer.lle usluge gradanima pr. A. s&plembarlruja~ 2011. sv j edoci 0 lome cia Ii je gospodin Alijagic imao Ie ma.Policija je porpuno ispo· lirizirana i tacno se vidi po policijskim duzuosnicjma da su njihovi sefovi usrvari preclsjednici pojedinih polit.a koga tek namjeravaju.Oslobodeniu" naiveci zasti tnik. kao i za 15 POSTOSIDHUi ishodi u saobracaju i na putevimaRS. ko j i je 0 dbio svaku povezanos! s bile kakvim obavjeiltajnim s([ukrurama. mozda.vocW..ckih stranaka.i.. razbacani h dokumenala.to dana obja. Herendom. nikada nisu dobili zvanicnu obavijesr 0 tome kome su i u koje svrhe sluziIe ovakve spi" junske diverzije. .000 marmaraka.sc.ju predramih uebi. Znam da nece biti nikoga ui ad njegovih kolega ni od nekadasnjih nazovi prijareIja.S djecom sam na mezaru bi la u ned jel ju. rnedutim. lla.iverzije Sl[ rib Peed Okruznim privrednim sudom u Trebinju jueer je oddano prvo t(lc i. Ova istraga. za kojeg je inIao sazn anj a da . p Q 1ici j e M i" boslljatkih n i s r a r s r v a polilicara unutrasnjih poslova (MUP) u Vladi Federacije BiH. a protivpravna imovinska korist ie 30.. septembra..18 UMraOAliiagiC8Ue maSlne Ova saoptenje bilo je sve. obja vljuj uei tekstove s naslovima popu [ ovog: "Svi putevi vode do Bakira I. ipak. u kojem je i Uglje... 0 sa· drzaju iskaza svjedoka SmaiI Begovi 6 je rekao: . dostavljen poslanicirna. a zatirn je naiavio da ce predloziri zakljucke aka.ivi na Novom Zelandu.Stva s Ramizom Delali.vilimediji 0 stvu drugog fuvjeka mine Alijagi(. usko je ve7. neki ne smiju da se susremu s njegovim grobom i istinom 0 ubis[Vll. da Ii su pravljeni zapisnici povodo!!! izuzetih masina. Cavka je tokom istrage sasl usa vao i Izerbegov ica. sigurno. avgusta 2007 . Ovo pi tanje je 0 tvoreno nakon upczorenja poslanih Dernckratske partiie (DP) Dragana CaviCa da MUP RS u svoi sestomjesecni izvi esrai 0 radu. a ima ill jos.sine.. pod nas. ali neee da ga o!kriju Tu~ilastvu .610. Pemaesta godiiinjica ubi- sJ. Cavka je obustavio istragll protiv Kemala Ademovita i njegovog vozai"a Enesa Pandiita.031 KM.No. ali nakon njegovog ubisrva TuZilas[Vo nije uspjelo prikupiti dovoljno dokaza cia bi mo" glo podic.ano U2 51ueaj ounice NedZada Herendc. a ni zas to su s rari zaposlenici s ovog polozaia zarn ijenj en i novim profesionalcima.30 sari.

sigurnosni p ojas spasa va fivot". sBplembar/rlJjaJl 2011. a ja se jedva sierirn svoga ... Posebno mOTam nagJasili da je io§asi· luacija kada je rije<: 0 zadnjim sjedihima. 1UdP1:1U.a zahvalnicll. tomski: Te prliave aktivnosti obavliaiu se skoro Prljave porpuno nekaznjeno " ne same da su pre.am treb a p ra v da.ib od 19'C dD26' C PROGNOZA povoljna.R. pro~nozaie : ad 20'C do 28' C Nakoo prohladnog nasu imovinu olimali liZ pomoe opCinske administraci· ie. jatan ju za j ednis tva i povje- HatrebiD Damzahuala. guci bankrot ne ugrozi drugeclanice euMerkel: rezone.FIATgle. A. trebal i hi zna ti da se to dogada vise od 3(}godina te da se za to vrijerne njihova moe u ekonomiji i politici radikalno povecala. Napiranie da Ii je krugprijatelja. zaostalosti. zaslire Ijlldskih prava.Ovo j e n evjerova en o. Da smo prisllstvovati svecan oj si edn iei.N a] boljaforrn ula za us piesan brak j este naci dobru zenu. Pedofila su stavili na sveske u koje nab djeca rrebaju . Ne iskljucujem mogucnost da PQdi(.leA '" 24 SARAJEVO 2Z . kao i d.2011. se . Licno sam IU svesku 0 dmah p oci jep ao . Grad Sam. !: .32 Zalaz. ali isto tako po· IlOI'O porlltlljerno da narn pismene zahvale ne trebaju... H od~i t. zna da je kriminal Vol stri [a i finansijskih institucija opcenito prouzrokovao veliku stem ljudima u Arnerici isvijeru. a naj. Za svaki slucaj.J~ 19 .. koja je pokrenuta u saradnji s JP "Cestama Kampanja BiHAMK-a za sigurnost u saobracalu .H.Vjerujern da ie objavliesvesci. 12 FMUP-a navode da je od jan1. ('Of'" E. fotografija Sigurnosni poias tokom voznje koristi rnanje od 50 p OSlO vozaca na cestarn a FBiH. iz2009_ godine.'VJAAtut: 1SU'E. va n j a su pok a~ala da gradani sigllrnosni pojas na kratkim relaeijama skoro i ne korisle.Svako ko irna otvorene oci. T.9.4 1 29. Is trai. bankrot GrCke vierovatno bi razoriopovjerenje berzi II Evropu.Drsim do liudi koje volim i posrujem. dodijeljena je i S. ..MJETEIoIPE. Strasan ie ekcnomski polozaj radnicke klase. saopceno je na juce- MaDle0 50 DOstOuozaeauie liS rasni oi konferen ci ii za no v inare.kova.Jos vjerujern da je grcki iavni dug od 350 rniliiardi eura odrziv. Istina.aj u . glavni imam Bratllm:a.AAnJRE . N eki paze na darume i rcdendane. jer 13j broj nedo· seZe ni 20 posta.lara do aprila registrirano 8. . g." iedan od sokirani h ro illtel j a..rpskoj pravoslavnoj crkvi uBramncu.jevo lzlazak 6. sirornasrva i liudske nepravde. lzlazak g.RD) Noam Comski Radoslav B. .. Ocekujese sUlleano vrijeme lIZ umjerenu obla61ost. jeT nema· mo ni dva pOSlOgraoiana koji se VelU • kazao ie Ahs berg.Najniia jumrnja [emperatura izmedu 7 i 12. ipak [reba podici branu da rno'-.ba Vremenska prognoza 29.:.. umjesto novog puta.. sve je u~i (MIlzii'arza "Story") DrugaCue uldlm suDel Sta kazu u narodu """'I<a) E. Islrativanla pokazala dagraflani riielko korisle sigurnosni po/as FE iH".visa clnevna izmedu 20 i 26.odnosno forcgrafija koje su [ada obiavliene.. is tican je vaznosti sigurnosnog pojasa i autosjedalica za djecu [er mogu spasiti fivor. (CiralacOsrnanK.e!)jem. = 1'. No.otaiWE TEMI"fIUnURE od TC dg20' C ~ WAPEFlliT1J1i D~EVNE. Vjemr slab do llmjerene jacine sjevernog i sjeveroistocnog smjera. (Americki profesor za portal Sou. Zahvalnica s is tim obraZi07. U jUlarnjim satima po kodinama ce bi[i magle. posrade dom svakodnevnih radnickih sera.i hranu bankrotiraju i drzave kad vee mogu banke.mozaik DflBvni avaz. : odD' C do 21' C = nd 20' C do 30'C BIOMETEOROLOSKA Biome.. 0 dno· sno vral':anje vakufske imov in e koj u n am j e IIzlIrp irala Op6na. Portparol policije II Disrriktu Halid Emkic kazao je za nas List da jesveska koja je dijeljena." zacije i pojedinci koj. 29.la biti uru eeM3 c"za poseban dop rinos u razvo iu demokrati ie.a vremenom.. takoder. Zah· valjujemo n3 prijediogll z.Bosna. 7 Sta kazu poznati . Predsiednik BIHAMK-a Rasim Kadic istakao je da je cilj karnpanje "Vel.. )JRIJEME DANAS . '" . prcsle godine suspendiran zbog sumnle da je pocinio bludne racnle nad 15-godisniakom Rodi tel] i eija su djeca u osnovnoi skoli u brcanskorn nasel]u Omerbegovaca od policije Disrrikta dobila sveske bili su sokirani kada su na omotu uocili lik policajca Radoslava B.uge organ.23 . dana b !loe sun~ao ije i prikJad n 0 za !em j u. 25 TUZLA24 ZEN. . koji ie u avgustu prosle go· dine suspendiran zbng surnn]e da ie pocinio bludne radnje nad l5-godisnjakorn. svaki covjek ima svoju pricu. vee ll.eoroloska uzrokovan. 2011. !)a jugu od 14 do 19. $ituacija u BiH i broj poginulih mnogo ie vet! nego u ostatku Evrope.o cemu je nasa novina tada prva pisala. dorn nesigurnosti. ~el\lnak.net} Preuelilli za zatuar Oavor GobaG sati i tu sliku rrebaju gledati svaki dan. Angela Merkel SKANDAlOZNO Roditelji iz brcanskoq naselia Ornerbeqovaca soklranl icaJac oti suesMeza pi" BanMrot bi razorlo poujereDje .puta demokratskcg ikulrurnog napretka. predstavnik kuce "Swekoad" iz Svedske koia se bavi sigurnoscu u saob rae. Vazni su mi zdravi odnosi i liudi. kao i cjelokupni stampani materijal policije Distrikta.. na iugu do 30 stepeni.akl/vnoslf veliki za propas t n ego s u preveliki iza za rvor. .) SlraSan je DDloiai I'BdniCIIe Mlase ~ r":"/1 a ~~3/281-3!13 redakcl a(rtavaz. = . nastala kao produkt policijskcg biltena broj I. ka:re za "Avaz.t(t11'. A. legaliziraIi bisrno licemjerje pojedinih predst3vnika OpCine kaz30 je El vir ef. i ~~"'. i na Stika koja je korifilena ria omotu ~veske:' Sporni potiC8jac u pNorn planu na omoru sveske fotografija odgovorio: na sporna spornog policaica. NEU~g Predsmvnici Medzlisa Islamske zajednice Bratllnac odbili Sli primiti zahvalnieu koia im je povodom Dana optine treba. sigurnije i ekonornski razvijenijezemlje. puta stabilnije.I. ali jos ie strasniie kakve metcde biraju radnici da izbore svoie pravo.11IJlE. rekao je Krisier Ahsberg.ULHll..963 ucesnika u saobracaiu koji nisu vezali poias. su Medzlis IZ Bratunac odbio primiti zahvalnicu i':EiVRJ lIt11. Emkic ie .. A sto ie covjek stariii.. Nisam bas romantican i ne drzirn do godisnjica. osim Islamskoj zajednici.. 13 Zalazak 18. • N iko od p reds ta V[] ika Med~1isa lZ nije prisllsrvova~ svecanoj siednici. uae sarno praVda renja".NIl. drugacije vidirn svijet. ~okom Hronicni bolesuid i metcor-opati £Ieee imati pOfe~ko&.lIl. (Njem(Jcka po/ilicarka za A.

Novoizabrani gradonacelnik Brckog Miroslav Gavric. apotornslijedi Evropa.u. Davorka Ugljen.35.oji· mace se omogu6. Gavric: /zabrao .kaZe Ana.napravi. katastar.ima i480 korisnikainrernera. Ta trudnoca trajala je samo nekoliko dana kada je doslo do spontanog pobacaja..ovanja_ Za ove koji Su smijeojeni vjerovat" no sam prociienio da se nde uklopiti u moj n3ci. naime. Odobasic podsieca da je Zakonom 0 komunikacijama p ropisano cia je za pfUZanie imerne["usluga porrebna do" zvola do porplme Ii brnllizaciie rriista. odnosno bez provjere pocirZava Ii pretplamikova pristupn a mreb te brzine..2 posto.u. S vega tri pOStO A fri kanaca koris t iFacebook .. Maika ikcerka potom su prevezene U bolnicu. umro je 23. uEngleskoj. koji <'esti!o nije ni zagrijao radno mjesto.. s Pajicem u_kazao sam povjerenie kak.o nemas drZ3ve. Gavric ie. kazao da je preuzimanjem fUnkciie bi" rao inoveliude. ujegov rad imao [e ogroman znacaj za razvo ite mete de.4 posto • Rusija broi ko risnika nagl 0 poveean u posljednje vrijeme. koii ie zasluzan Z3 p rvu tru dnoc u nas tal u van' rjelesnom oplodnjorn 1973.. koja je bebu nakon poroda zamorala u majieu. koja je naglasila da je pred· videno ovlastenje Agencije da done:se posebne propise koj ima ce se regal ira Ii v rs ta i naCin m ie.33 . odnosno oko 24. Facebook se najmanje korisri u zernljama is tocne Evrope poput Ukrajine i Rusiie.MRKJC Hakel: Na odgo vore Ciekao 18 god/na TaMsisla izbaciO iz aula 18nUMDja S8 Doradala ~ Slucaj lz Hondurasa .. krenuo je u kadrovsku cinku svoiih najblifih saradnika. "Dnevni avaz". ~elvrtak. G.. pokazuj u podaci "Internet WorldStatsa'" Kada je rijec 0 susjednim zemljarna. dok je Z3 novu sluibeoicu z-" odno" se s javnoscu. 011 je U prosi eku inS !)aj mani i u region II..k vali tela in· terner-usillge.5 posto • Alba.1000dDOUOra nts \[·.=--___:O""----l rna.ija . Ana Belis Hernandez dobila ie priienekoliko dana ITUdove re ie pozvala taksi kako bi sw brze stigla u bolnicu.R. . Podacio korisnicirna Facebooka na Kosovu nisu dosrupni.42.uje seklOrska politika \/ijeca minisluaBiH. RaT je ipak napravio jednu dobru srvar . koj i je od 2004..ko propi. .da si svugdje zadnja rupa na sviFali Covjek mo' ra ima ti tapiju.100 odgovora iz cijelog svijera Haker kojem je hobi bacani e poruka u bod u okean.\\s Kanadanin Harold Haket (Hackett) bacio ie4.39. vjerujle. Nakon prvog rodenja bebe iz epruvete 1980_ u Australiji. koja ie po dolasku piuezaia pupcanu vrpcu. Na neke cdgovore cekao ie i po 13 godina.. godiui.. rada " kazaojeGavriC.2 posto ..Makedonija . (XX) . i'el i0 je dokaza rida cak zastari eli i neupouzdani oblik drustvenog kom unic iranja josfiinkcioniraju. pet godina U 83.i mjerenje kvali teta in t. izvedena ie prva viesracka oplodnja. Vud je 1983. kao i naloziri druge potrebne miere k. komentirajuci svoj u od lulm u izjavi 7.. mora imati grun t. postav..ernel-usiuge.24.a Amela Od.31. Posrotak je nesto niii II Crnoi God.o bi.800ponJ' ka u boci u Atlantski okean i dobio 3. a zatirn slijede Srbija.Auromobil i su prolazili pored mene. Vud. izveo vjestacku oplodnju sa zamrznurirn embrionorn.. koji ima 832 stanovnika. zaddao komi· nuiter u radu. No. gdj e je procent tek n esto vise od rri posto.. U niegovo] laboratoriii Univerzirera MonaS u Melburnu 1973.2 posto "BiH . No.Srbija .800 poruka uboci Najpopularnijudrustvenu mrciu Facebook u BiH koris- PrOcenl MOriilenla .ren ja .3 posto .i De treba!e nam.io njenu pri· pravnicu SJavicu Pavlovic. Na sjednici Vije6J RAK '3. pa. onib koji vole BiH ionih ko)i ie nevole. Naivise ih je u Sjedinjenim Arnerickim Drzavarna. on.4g0 osoba. broj korisnika ove drusrvene mreze u sviietu svanodnevno raste i trenutno se kreceok0800. umro ie u 83.OO. udwica bivseg zamjenika direktara AID-a: Krije se istina 0 Nediadu! .Hrvatska • 40. ilto znaci da je Hanadanln dOb-O 3. Zanirnljivo je cia Vatikan. Inace.obasic.nove /jude nika za imen. imenovao Sas lJ An dri iasev j ca j Stojan3 Kasterovica. Uprkos tome. te je srnijenio dva savjetnika i portparola u Vladi. E.Albanija iHrvatska.. Vud: lnacajan Umro otac bebe IZ eDruuete Australski naucnik i ginekolcg Karl Vud (Carl Wood). S 0 bzirom na to da u sadasnjoj siruaeiji ISP-ovi nude nominalne brzine saobracaia bez ikakve garancije da ce pretplatnik ostvariti pribliZan kvalitet deklariranom. a okru tn i ta ksis ta izbacio je rrudnicu iz aUlOmobiia kako mu ne b i uprliala v 0 zi 10.Crna Gora .ukcerklt hi- la prisiljena roditi na plotniku pored ceste. Facebaak najmanje prisalan u islacnoj Evrapi INTERNET Drusfvena rnreza sve popularnija Bosanac· udi za FacebooMom Ni u Vatlkanu nisu odoljeli ovoj vrsti zabave ri LlI8. ka ostavio na radnirn rnjesti- Ie uBI. Srecom. Ana je za vrijerne vozn]e pocela radari. Bacio 4. godini u Melburnu dopriflOs e-rn) 01 U~ prije rodeni a Luiz Braun (Louise Brown). Facebook naibohi prosjek ima u Makedoni" ji.ap8lu se noua orauila za u mOl naCln rada blliinlaral 0 Novo pravilo koje priprerna Regulatorna agencija za komunikaciie (RAK) uvest cesrrozije odredbe koje seednose na odgovornost pruzaoca interner-usluga (ISP) za garanciju kvali tera njegove usluge.. [edan od vozaca ipak ie stao pored Ane i nazvao himu pornoc. • Mnogima koii su radiI. Ovi sw pisu da ne vole Bosn U.3. ali niko nile stan .llSvojen je prijedlog da Pravilo oobavljanju dielatno· Miroslav Gavnc smiienienima Odrzana sjednica Vijeca RAK-a PORTAL·komentar dana.5 posto posto .Sta drugi pisu 6 Onevni avaz. umjeslO Mare Simikic. mozai k . bolovao od Alzheimerove bolesti. . lsro ~ako i n arod.o ie selekciiu hudi.ali je same njih 20 "prikljuceno" na Facebook. septembra u starackom dornu u Melburnu. Priie bacania boca pro ovjeri datum i vjerar.3.Siovenija . prve hebe zacete tom metodom. a porom i rrudnocus oplodenom iajuorn celiiom. ali izsamo njernu poznatih razloga ie urnjesto dosadasnjih savietnika Nede Puhovca i Nenada Kojic .. Tako je Ana svoj. To je u razgovoru za Fe· nu jucer izjavila porrparol RAK. 29septembar/l\Jjan 2011. Nisam koris" tio nikakve drugaCije arline od prethodnog gradonacel· Odoba§ic: Posebfll proplsl sri da vaoca p risrupa in ternetu bu de upueeno n a javue konsultacije.6 posto .Ak. Ga vric je veci n \I sa vi em [. dok taj procen t II Monaku iznosi 96 pos [0. ka.

izmed u ostalih. S gorci nom a tome danas govore heroi i rata.Crta" Seldle BalramOUica RijaSet IZ:' Bosnjake Sf: ieli uznemirili Agencija za visoko obrazovanje BiH Predsjedavaju6 Vijeca minis lara BiH Nikola Spiri': potpisao je rjest:nje kojirn se Boris Curkovic imenuje za v.iH.i SDA ne sarno da ni5Ustvorili noVll vrijednoSl nego su unistili i oplj. K..eba Ii. Nikakvih. vajne "prve bo~ujatke stranke". a posebno u Federaciji B. direktora Ageneije za ra· zvoj visokog obraz<)vanja i osiguranje kvalileta BiH. ministar Desnica Radivoievicev. reakcija jui. borci Armije RBiH. jer svima je poslalo jasno da je Zilkic paradigma Sejde Bajramovica. na koncu. izgrdje. Spahita 0 Tihieu kao "srp sko m igra~ll". razdragani Tihic niie krio cdusevljenje ~10 prisusrvuie "velicanstvenom cinu" u Bosanskom Brodu. K. 1I10S1i.a godinarna je njegov kucni liubimac. 01'0 imenovanje u. sto bi istovjetno. On ce lU du~nosl aba" vlfati dok se ne provede konkurslla procedura i ne izvr~i konacan izbor novog direkloJ"a Agellcije. Kako i I1e bi. 9. teM\a~..ava. E. I ne same to. Poznata je Tihiceva kriminalna ulcga u prepustanju "Energopetrola" banditskom Iobiju MOL· INA. kao iRS. fin. Srpskiigrao Nije malo ni onih kojima se Zi VOl smucio i koj i su tek u tom tren u lie u shva tili proslogod i ~I1j u poruk u u va >:enog zamjenika reisu-l-uleme haliza Ismeta d. godine na BHT I je guranje pIsla u oei muslimanima Bolinjacirna. opel bukvalno na is Ij eral a radnike rnabosniacke naciona- Skora nezapazeno u BiH prolazi ideja ko] u je tokorn boravka u sluzbenoi posjeti SAD naglasio I2redsjednik Federacije Bili Zivko Budimir. koridoru 5C za masne pare. pa je bd<e-bolje pohvalio Dodika. Budimir je roden 1962. do sada bio Fej. Curkovie je. M. Z naju se i slori je 0 placen im IjelOV(lnjima na Brijunima i drugim "kieenjima" Tihica. ne bi znacilo ukidanje RS.pogledi O~ev~iavaz. tako do bro vod i 0 d da vu d a nikada ni] e imao prilik u otvoriri nijednu vel iku kompaniiu u koio] bi egzistenciju nasao veliki broj nasih Iju· di iii makar ozvanicio 23" vriielak jednog ve1ikog proj e· kta 9 d opeeg in teresa. Suljo! Sr· CillO u unislenju ovakvih Bosnjaka! Faruk VELE ZilMiC Ie paradigma Slukba za odnose s javnosc 1I Rii aseta Islamske zajednice u BiH povodom aujnovijeg medijskog portretiranja Islarnske zajednice izdala ie saopcenje UI javnost u kojem s-e kaze: . Tihic. i HSP. a njegovo imenov3nje je privremeno. 0 nie sa svoie strane Rafineriji obecao "podrsku vlasti u daljnjem radu". danas fikrivnim srvaraniem gubitaka zeli oteti i preostali dio drzavnog paketa u nekada us" pje!lnoj naftno j kom paniji. izostanak b ilo kakve reakcij e v lasti u FBiH. Ozenlen je i otac jedne kcerke i dva sina. krajnje zaljubljeno gledaeelnika Republike Srpske i SNSD'lI Milorada Dodika dok zajedno p usta] u urad novoizgradeno postroien j e Rafinerii e nafte iz Bosanskog Broda. jer su "pri je cetiri go dine rnnogi bili skepticn i po pitanju ove investicije".. Cudi. nego bi u "disuikl bosanska Po" savina usao i dio opcina ko- ie sada pripada]u FBiH. izigravajuci nevin asca d i zailti mike boo snjackih interesa. u godinama na vlas!i on i njegov3 stranka. smanjilo njezin teritorij".slijedilo je nakon sto je ostavkll na til du. Brojne cinjenice govore 0 Tihicevom dogovoru s vlasti· ma Hrvatske i ne bi nimalo cudilo kada b i ga u svojim koIIIpcijskj m mah in aei jama sa INA-om i MOL·om na skorom sudenju spomenuo i hrvatski premijer Ivo Sanader.ev zamjenik. Budirnir je predlofio primjenjivanje rnodela Brcko Distrikta na PosaviDU. direMtora zloga podnlo Nihad Pejz.. raznirn su mah in acij ama B 0 sn jacirn a un ista val i svaku !J adu Z3 b 0Iju bu ducnos E. posebno ako se zna da nju. je otela desetine vrije0 b ieka [3 u Saraievu i . inace. s Tihicern na C~ I u. septembar/rujan 2011. Tihic je u svoioi dugcgodisnjoj karijeri na celu SDA. a i danas daj u sum· nji vim Siovencima i od svoj ih slmarodnika pravile roblje. 2011.znost iz licnih ra- Boris CurMOUiCU. au lomo bile iSla!love po Ljubljani ispod 5tO" 1a davate. koji sve cesce svoju djecu salju na kazan. nackirn organizaci jama poput one Zijada Turkovica. cudi!i ikoga SIO Tihie i nje· govi kompanjoni. a sarnim tim i drzave BiB.aslo Ti. dilo slOrinjak kilornetara au· topula. sro. prema njernu.hie odavno lvrdi da mu je Boris Tadic "na j boli i jaran" ili zaslO do· kazuje da je Armija RBiH u Nova vrijednosl Zagrljaj 18 {Jamcenje No. jedna Albanija godisnje je uspijeva]a pruZi ri hll 00kilornetara Cell0vne tease. S13viSe. Za to su vrijeme perjanice SDA. Uvijek SIIIJi/i bliski Zasigurno nema Bosnjaka kojem nije postalo posvejasno zasto ie ova] narcd u tako oeaj noj p ozi ci j i kada je j ucer na naslovnicama rnedija iz Republike Srpske i Srbi]e viclio kako Sulejman Tihic. Licnost dana Zivko Budimir "Terminali i SlaniCi U Tihiceva SDA stajala je i iza kriminala u "Nafmim terminalima" u Plocema. Dobrovoljackoi ulici porinila zlocin nad nevin ima! Helem. iz Kreseva. 5 ANALIZA Ram za sliku predsjednika SDA UmJes 0 nas .Dovodenje Adema Zilkica u polirjcki magazin "Crta" 27.d'. M. d. Rijaset 0 gostu u emisiji . Iuace.er ni]e bilo na njegov prijedlog preustroja Posavine. d. . danas tako ra· do skacu u Dodikovo narueje i politi eke poene kupe slaveCi projekle Republike Srpske? Aferim. po nalogu stranke slido kriminal koja se u rneduvremenu uvezala i s broi n im zloc. kojem su Tihicevi ljudi ornogucili kriminalni ugovor posve stetan po FE iH. stranke koja je vedrila i oblacila u naso] zemlji. naime.ackali sve !ilOje vrijedilo. ta j "uspjesni" hrvatsko-rnadarski konzorcii. stranka iz koje dotazi i usarnlieni striielac Budimir. T. rnedutirn... 29. N e treba sumniati da 6e niegov prijedlog politicki pred sta vnici RS docekati n a noz. godine u Vim kod Posusia.. poslove n. Sve sto je ostalo ila tog proje· kill jesu katastrofalne posljedi· ee po nasu zemlj u. Dok je BiH godiSnjegradila dva kilome· Ira ubogog autoputa.it. TihiC ouara DOdiMOuefirmel? Jadno Tihitevo prisustvo tinu otvaranja postrojenja Rafinerije u Bosanskom Brodu u pratnji MilOrada Dodika ponaivise govori zasto su Bosniaci danas na rubu ponora usamueni struelle Cudi sto nikakvih reakcija nema na njegov prijedlog preustroja Posavine DQriik u pralnji Tjhj~a i premijf:ra RS Alf:ksanrira DiamlJica. odnosno ukupnQ hl400 kilome= aum· pUla za posljednju deceniju i po! KOSQVQ takoder. !lakon sto su uni~tili i prod"li sve do cega s u doli Ii. kao i to z. predsiednik SDA. koja dnih BiR uticu hom porodice S tani'. koji se nam eee Bosn jaeima za to da ih uznemirava i poni.

kazaoj e da bi ovim kreill 10m sva go· disnja zadliZenja BICko Distrikl3 iznosila manje od mili· on KM. Fatima (Resid) Pailie iz opcine Centar u Sarajevu ostaie bez 668 KM. One"". Odsustvo zelje za dogovorwn tenerealni maksimalisticki zah[jevi i ultimammi dva HDZ-a predslavljaju nll. rarnehic iz Maglaja 3. .Find". Moslarac Jure (Marijan) Dzidic.iona eura.POUinUizbora Pre rna podacirn a sa spiska. re Nedzad (Bego) Beganovic izZavidoviea (Dzemail) Selmanovic iz sa5.43 i Admira (Adem) Ka. Na ovorn spisku je i Ali· ja (Ahja) Dedajic iz Novog Sara] eva. [ela (Tadija) Glavas iz Bugojna re Viera (Petar) Matrak iz sarajevske opcine Centar.to ie "relae ija SDP . jef bi bila stela da 10 propadne. SISIC . Cijll [e originalnost potvrdio i Iederalni ministar za boracka pitanja Zukan Helez.OSI)U"3. Meho (Muho) Bektas iz N ovog Sarajeva primae je 603 KM. koia je rek!a da sva tri ministra.750 KM mlesecno • Otkriveni i oni koji su nelegalno koristili pravo na ovoljniju penziju KO su laZDi iDua id.SNSD profunkcionirala kada je rijec 0 vitalnom interesu drfuve.... ier je doslo do izne~ nadujucib pozirivnib poteza sa srpske s Irlmc.SDP je u dosadasnjim razgovorima pokazao i oc!govomos! i spremnost na dogovor..z Mostara. Stay SDP-a.S mil. Dopredsje" dnik ave stranke Marinko Cavara l<'aie da je uvjerovan je SDP-a za nasilnll promjenu Ustava i negirauje rezultata i:. u HDZ-u opmzuju SDP za krah sastanka u Br~kO!I!. N ihad (Sulejman) Mehan!c s Ilicfie 884 KM.. a prava su im p restal a po osnovi Zakona 0 reviziji i po drugirn osnovarna. a u Armiji RBiH 584 la2pa korisnika. Rijec je 0 zahtjevima EU koji 51.J.o S D P lnisli vladati je Vlada FBiH. nakon <:ega su i pribl. Treba.ra. saopcerio je iz Saveza za bolju buducnost BiH. osim u vezi s jednom. Prema spisku.071 KM. pods jeti. a Disrrikr s.. mo~e zaduZili do 10 poSIOsvog godisnjeg budZeta ill do 2. . Tokom duzeg susreta razgovaralo se 0 isp un iavan] U uvjeta ZlI evropske in tegracije i tome kako da Bosna i Hercegovina bude SlO uspiesnija u tome. visoki predslavnik u BiH.846. septem bar/ro jan 2011.jvetu prepreku za formir. illrek[or Direkeije za finansije Brtko Distrikta i clan de!egaei je. OTKRIVAMO "Avaz" u posledu spiska borackog ministarstva Mjesecna dabivali i vise ad 5. Muharem (Huso) Arapovic iz Gornjeg Vakufa 588 KM.068 KM. javlja Fena.SlO tako. Teinja i zelja SDP"3 da bim Hrvatima !!ji- hove preds ta vnike ie apsurd i opasno je po BiH.U FBiH! dok Abdulah (Hamdo) Ohran iz Gornjeg Vakufa ostaje bez749 KM. Maro LuCie.844 KM mjesecno iz Hadzica nece vise primal! qSlaju i Elvir (Mehmed) 1. medu rim. najvisa primania imala ie Sevla (Salko) Selimovic iz Visokog .4 29..A. na tome graditi. Iviea Zoran (Mile) Knezovic iz Mosrara moZe se pres ta ri nada ti iznosu ad 523 KM.0 miliona maraka. Preclsjedn istvo SD P-a po- UllimalUmi dUa HOZ-a Dia ~pis/(a.itivni okreti.. kao i Esad (Ibro) Kajmovie s lIid~e. koji je SDP predlozio da bu de Hrva t iz [edova ave srranke. . zaurn Fatima Novi Grad. Dulijana (Hisen) rajevskog Starog Grada. Najvise je u tome profitirala SDA.Trnova dobivao 1. Spec • Delegacija Vlade Brcka Distrikta postigla je u Londonu s Evropskom bankom za obnovu i razvoj dogovor 0 kreditir. koja korist. jasno je zaSto beracka revizija nikada nije srvarno p rovedena. VogosCe. Toliko novel! dobivali su i Mario (Mirko) Dolic iz Prozora. Radoncic je upoznao Sorensena s tim da ce SBB BiH. dok Miftari iz Novog Sarajeva je Abid (Osman) Koso iz 3.. ." NaMiJe nela/(Gnitih karisnika tz Mas/ara i.ko). Dokaz kal<. koii je kaZlJo da je dabra vii est to . Hurija (Nuriia) Turkovic Bez 1.. saopeeno je iz Cemra za informisanje SDP·a BiH. Zais[a ne nedosraie mnogo .000 nezakonitih korisnika. Majstoric i Emir (Murat) kao i Muharem (Resad) Zec. Znaci. zaklj u1:ilo je Predsjednistvo SDP-a . F. njegov sugradan.nju vlasti ns nivan BiH. tetvrtl~. kazao je za "Avaz" Valemin lncko (In7.Ministarslva i raspored manjesu bitni. funkcijom zamjenika m ioiSITa Il Vi jeeu ministara.anju projekta gradnje brcanske obila:miee vriiedne 28.bora sraMo pregovoIe. Pile (Perar) Bilandzija iz [ajca dobivao je 523 KM. Uzme Ii se u obzit cinjenica da jedao laWi invalid moZe don ij eti naj man je ~etiri do pet glasova. rrebaju biu Hrvati iz redova HDZ·a.! iasni. Sjednica Predsjednlstva SOP BiH DreDreHa ZalOrmlranle UlaS11 Predsj ednistvo S ocij aidemokrotske panije Bosne i Hercegovine (SDP BiR) podrzalo je u potpunosti dosadasnje ak!ivnosri i Slavave p redsjedni ka stranke Zlatka Lagumdzi:je tokom pregavora 0 formira. bin in validski status. Damir (Mehmed) Brekale iz Moswa aaplaci vao je nezakonito &91 KM.. u Mostaru je hila poznata i osoba kojoi je pou:ebno odnijeti 5. N ajvise n ezakoni tib. DEDAJIC . sagovornici su potencirali neophodnos t dclaska srran ih in vestitora u BiH i porrebu sto snamiieg ekonomskog i polirickog razvoja BiH. a ona se radi svaka IIi mjes eca.483 KM.em Ij i i nbrzavanje pum ka EU i NATOu. po zakO!lU. 0 formiranju vlasti u BiH ostao je nepromijen jen.To su bili vrlo poz. eura iPA fondova uz tlV'jerenjeda Ce i Evropska unija podrZari predlozena i usaglasena rj den ja p oli tickih Ii dera u BiH. Iliiasa. kao i Ermina (Mensura) Avdic iz MoSlam. Laini inualidi ZaMu. koja je pod krinkom bo rbe za borach pr ~ ava na razne nacine nezaKoru to u vodila u pIa va hiljade osoba.n Franio (Stanko) Lovdc ostao je bez 676 KM.! donosenje zakona 0 popisu s tanovnis tva i zakona 0 drzavno] pomoci te irnplementacija presude Evr- BIH su neODhOdnl SlraniinUeSlilOri "D nevn i avaz" dosao je u posjed spiska s imenima 929 korisnika za koie ie tokom revizi]e utvrdeno da su nelegalno osrvarili pravo n a in vaIidninu i povoljniju penziiu u Federaciji FBiH. S druge strane.kazCO t~v~. kaze da je 108a vijest lO SIOje HDZ BiH n3 iSloj pozidii ho i poslije izbora te da su zbog toga propali pregovori 0 drzavJ)oj vlas!i. P rema pos I j edn joj analizi. Medina (Husein) Ahmetagic iz Vogosee 628 KM mjesecno. pllOO pri- meMO: Steta Ie da sue OrBoadnal b!iZavanja ie bilo.Cal< opskcg su da za 1j udska pra va u slueaiu "Sejdi': .. imali na j visa primania. . a sve se dovodilo u veZl! sa SIrankom SUlejmana TihiclI. S arajeva . Predsjedniciiiesl polirickih stranaka !!ikada se nis u vise pri blizi Ii kao u Brckom. Ovo ie potvrdio i porpredsjednik SDP-a Damir HadZie. Ukinuta prava Nas list objavljuje imena onih koji su.. HAIAC Jure i Franjo Sta nakon neuspjelog sastanka u Brckom Lagumdlija: PQdrlafli svi njegovi slavav. primalaca b orack ib naknada b ilo je iz M. Primjerice. VIasl treba b iti formirana u sklad u s rezuitarima izbora i prttiznim slovom Ustava i zakona UZprioritemo usagla~avanje programskih nace!a. uklju. Zenice. ho i Marinko (1020) Lovri': i.e. svi iz sarajevske opcine Mu>iic iz Novog Travnika. Takcder. vrsiti konsrruktivni pritisak na aktuelnu vlast cia stO odgovomi je radi posao koj i j e p reuzela ua s ebe. kada su daIi saglasnost da Bosniaci dajune sarno i':eo ri minis Ira nego i ministra vanjskih poslova. a Ivica (janeza) Bucar iz Vireza 529 KM.f:illuka 5. u hrvats..an je vlas [i u n asoi 7. Tahira (Mahmutal Avdic iz Novog Sarajeva 507 KM. prema spisku. Takoder.Ci tluka.kaze Ineko i dodaje da je ocigJ"dno da su Milorad Dodik i ZI3[ko LagumdZija imali mnogo bilateralnib razgovom. kao apsolutni lider opozicije. na kojirna ce se godisnje ustedjeti nekoliko rnitiona KM. posebno IF A fondovima".i SVQj mandai sarno !<ako bi napravila poli[i~ke ~isrke nepodobnih.koj komponenti otkriveno je 345 M:nih korisnika.750 KM. ko] i je imao p rimanja od SSS KM. Hadzic. Teavnika.ujuCi i predsjedavajuceg. a to SI. kao i Sedin (Velaga) Dedic iz Travnika.E. revi zi ia ie 0 tkrila vise od 1. te s bo:lnjacke s[rane.383 KM. ddalo je i politicki dogovor 0 koristeuju 96 miliou. A.483 KM! Na 929 laznih korisnika sa sp is ka drzava je miesecno izdvajaIa ~ak 265.iZiIi stavove. UsagJasili su se ne mnogo funkcija.. Raspon novcanih prirnanja koja su im isplacivana miesecno krecu se od 23 pa do nevjerovamih 5.lo je Predsje" dnistvo ave stranke na jucerasnjoj sjedniei. Ovime su dodatno potvrdene surnn je da s u izbori u FBiH godinama dobivani n a raj nacin !ito s u raznim vezama i lIZ pomiX broj nih posrednika nsredi vane" uuosne in vaJidnine. Hadonclc razgovarao sa Sorensenom SBB BiH ce kao apsolutni lider opozicije vrsiti konstruktivni pritisak na aktuelnu vlast U prostorijama Saveza za boliu buducnost BiH iucer je s predsjednikorn Fahrudinom Radoncicern razgovarao speciialni predstavnik EU Peter So rensen sa svo j im saradnicima. avaz. [osip (Franc) Kordic iz Mosrara nece vi~e dobivati 765 KM.000 KM • Na spisku 929 imena • DrZava lm davala 265. Suvad (Ahmed) Cavkusic.603 KM. KARALIC . aktu eln0 .000 KM kako bi se "preko veze'·' do-.

kratko bila si unukal . predsjednika. sv i koji sma tra j u da se treba drzau evropskih klauzuIa i uvieta pod Kojima ie i bijeda koja je od dan. I to iskljucivo iz iednog razlcga: nadai u se da ce ramo dobiti posao kaj i u vlasti toj zemlji nemaju i d" de od svog rada mo oi z..uEU BaD ledini izlaz Odlazak bh.09% edaua la p rve godi ne. sin Atifovog saborca Harndije Abdica Tigra. ilta ih je i ko ih je na 10 narierao. do njega Fikre!.a HADil(.422 PQsjeliaca. na koj oj ce sruden ti oda ti po· sljednju pocast svom prerano umrlom kolegi.Posljednji put SIDO se vidj eli prosle god inc. drzavliana koji u zemljama zapadne Pogano je i pokvareno prenemaganje dri:avnih cinovnika ko] bh.ise kontaktirao .ce danas bi· ti uprihcena komemoracija. nakon srupania na snagu vizne liberalizaciie. .. prieamo tako. koii su ih svako malo usutki vali lazi mao boljoj sutrasniici.. Iz albuma donosi davnu fotografiiu iz Sarajeva. a s njirne i poiedine bh. a ouda se moj Atif masi za mobile! i zove ga: "Anelko. odnedavno su bahnuli na veal" Belgije. je: "Dogodilo se 011. j edan Atifov prijatelj.ao je jueer ~kriieljN a fakul ~etu.h cia dok tor dode i majci da DUdaIlOUi'C: Desilo mi se OmgOre ilo se COU)ellUmoiedesiti " Pilao sam ga sta je to bil 0.000 vakcina protiop HINl. . injekcije 1. neko rano legao na zvonce. Duboko saosjecam s porod.. nakon ~to su tokom i nakon agresije ua BiH punili centre u Fr- Cinovnici Orner Dudakovie.i Zhao nepotrebne MUDouineuaHcina Pitmlje: Tr:eba li pok1"enuti pilanje odgovornOSli u vezi sa zakasnjelom i nep01repandemt)ske bnom kupovinom budietske korisnike koswla 500. ali se niko u drzavi nece zapirati. M. 29 septembar/rulan 2011_ 3 Komentar dana Pile: Alma. )1i~ Kad iuca. sudeei p rerna reak ei jam" evrops ki h zvanicnika. Na porlalu "Dnevnag avaza" luter je .iri" .(Jangle Al1alylle-s" latJiJ/eilQ 234.a na slid naiveci osmiieh pripada Anelu. azilanti. Ali. sto se jednom i. gradani koji se tek ujutro • Unuka je posljednji put vidjela 7. majka. Nemam informacije da je And imao neki problem S profesorima. place i veE mi. s rranackih silnika i bajnih cuvara nacionalnih in teresa. I pr· ije osam dana je sieo kraj mene. je rekao. Sa sranjim jasminorn sam v. U pravu SU.J edan 8iSCanin jeste. Jijep. uzdrrnalo tek odob ren i bezv izn i rezim za BiH.23 koi e vlast ima metode kako da ih se riiesi. oni ee biti vraceni u BiR. kOJa Je Kao dekan rru d im se d..3. naravno. zvanicnike koii svim silama pokusavaiu ubijediti Brisel da ie riiec 0 sporadicnim slucajevima "neod· govern ih gradana" . barem nece prije sljedecih izbora. U soku [e.iovjeku moZe dogod.ba) porodlcne drame AZ. ancuskoj. izguSedika jos nije razgovarala sa sinorn. Anelov bratic.30 sati. povratka u svoie porusene dornove sl uzila kao glasacka maS ilia aktuelnih minisrara.r Durakovit. gleda u naslovnu stranu "Avaza". (almasaJ.duevuiill. kada je slomila kuk Anelou bra11e u SOMu Evrope. ~Btmal<. Sve sirctinja odlucuiu )1.kroz suze zbori s [arlen. a. vj eti kao i sa" uormalan sv ijet. skolovan iu i zaposli avaniu niih i njihove djece . bio mu je ma1. visok. Otac mu lepao Ome. . i Orner. duboko polresen Cijelu noc okrecem televizii ske kan ale. pogano ie i do bola pok vareno j avno prenernaganje nadleznih drzavnih Cinovnika koji ovih dan a bh.Sarno 19 god ina ie irnao. tros {jucer. azilante nazivaju neozbiljnirn krsiocima evropski h propi S". Nije valjda da drzavni S ministrorn sigurnosti na celu ne znaiu ko su bh. a dzenaza Ce biti klanjana is tog dana na grndskom mezarj u 8are u 14. atnici u RS.3 smirenje. prosperirem.18% C) Nezllam 9.adzic~V4Z-. svakako 72.a zasti tim srudeme koliko j e to mogu6e. rraze azil. Svemkoj i S"iearsko].ilz.isprieao l1am je Biseanill.obiri na telefon ko.bne nOCi. nikako 18. A o akluelnim pilanjirna u 8iH i svijetu mOiele glasali li'vakog dana na www. Odgovorio m.Bralit. A rife. kako da ne znaiul Vise od 90 pes to azilan at" porijeklorn iz BiB su povr- neMO mora OdgOuarat. ne vjeruje.0 najgore Atifu Dudakovifu malo ko Ie uspio d. ali kako ce to 11l oi Atif preZi vj eti. Tesko mi je. gripe 60.. Atif mu ie stalno lepao.aktuelno Onevni avaz. op.73% 8) Ne. To je. aznante nazivalu neoZbiljnim krstocrna propisa BiH odobren bezvizni feZ im. Na koncu. istina je..DED/(. maja. Ne znam sta ga je navelo na OV"j cin. sarno Bog zna Kako mu ie bi10 kad ga je nasao . s Ba!lCarSije.000 KM? A) Da. Jasmin je puno ozbiljniji. A AUf je nazvao priiatelie u Bihacu i zamolio i..ba.icom Dudakovic i zalim za Anelom • kaz. ni je podata k IIad kcjim bi se drzavni ciaovnici trebali llicudavari i praviti paradu vlastite "zab <in U rosti za b uduci evropski ugled".prica Sedika.). Sada su ih u vi erili da im je azil u Evropi iedini spas i izlaz. Anel je b io veselj ak na oca. Sarno iz dvi j e posavske opcine 72 oso be osvan ule su u zernlji cokolade i piva. po izgledu na majcinu rodbinu. kako si" . zao mi niegove mladosti. Bh. azilantsku patnju po Evropi' Sla su razlozi njihovog napustaaia domovine koju nisu htjeli napusri ti ni kadaie pucalo? Znaju.

zovu iz Bosne. bdije nad niorn.. Glanovi ove NVO jui"er su na ulicarna Banje Luke promovirali svoi a isrrazivania.. drhta] starackog tijela i sklopljene Sake na prsirna 77godisnje Sedike Dudakovic. Skocirn. jer ni profesori ni mludiceve kolege od prevelike boli nisu bili u smnju bid na predavanjima.u saradnju Pejom Janj.Tra!lsparency Korupcija Cijelu noc starici je zvonio telefon. sto joj ciielu noc zvoni teAtif. vodoprivrede i ~um ars tva. eim sam cuo sla se desi 10. An elove kolege s fakulteta u soku sui n ev jerid doceka!e vi jest 0 njegovoj smrti..su u Brisel. koliko je proveo oa fakuhe [u..I'~: Dijelili malerijate niligore u 1inanSi)ama . . jucer je osvan ula osrn rm ica. SeT.Prvoga rnaja bili su mi stariji Atifov sin J asmin i snaha Azra s dievojcicom. IijBP nucetom.ede. sudski Vjestak medkins. pritali i izasLi malo be i slomirn kuk . bio je vidno pot.547 0>0 ba iii 0.97& OSOba. rnajke generala Dudakovica.. I pogled iznad bolesnicke postelje na sinovljev portret i stotinu puta tokern nase posje re ponov I j ena recenica.. p red voden i pomocnikom minima za poljoprivr~dnu politiku i medunarodn.. .prisjeca na rodendan. pa d neru n asre d sole fen. Zajednicka komisija za ekonoms ke reforme i razvo] Parlamentarne skupstine BiH trebala bi na sjednici zakazanoj za danas razmatrati Prijedlog zakona 0 popisu s tanov nistva.s!loca. Kazu. po izgledll na majiHnu (l)dbiIlU. s kojirn SmO juter razgovarali. poristeni..Ja nemarn vise nikoga osim rnoga Atifa. spremni da padijele bol i lugu nakon teske traged ije.. [0 bi mi srnrt bila . visok..iv. septe mb3rlfllja~ .ao je jedan mladi i nevini ZiVOl i ugasio se sa mnogo neja. And je n. . Sl"denri su smjali u redu prijavljuju6 ispire i kornemirajuCi medu "obom kako ne mogu vjerova!i d" se m ladi s tuden t prve godin e ub io.Cudoo mi to bilo. To su pckazali rezultati istrafivanja koje je proveo . Sta god d" ga je naljeralo da to uradi.. Dudakovica u ulici N iko od prisu tnih nije imao snll~ za razgovor. kate dekan Rifet Skrijelj kolegu. - "Transparency Inlemaliona. s. S. javlja Fena. Suze. Marija Mikulica na broju 23 u sarajev~. nespremni za rijeCi.to parodid . rahmetli Asima.kazao nam jeZujo. sep te mb ra odgodi la razmatranie ovog zakona. javlj a F ena Jamie IPARD struktura HOleDe u SOBUi neu' eriei.lo vrijed no . dekan Prirodno-matematickog fakuIteta. Komisija je na sjednici Posljednji susret .kQm n"selju Kosevsko Brdo... telvrtak. mojirn prau- 13. kao molitva. siedeci i utinilo mi se da Sediki je bile surnnjivo Sedmog maia dosli su neko zvoni. V. od rnladeg sina.0 11. Ujepo vaspilan ~ Ol. Iu dZeIl:lZa. majke legendarnog generala.48 pOS [0.eduvanja jucer su bila olkazana.1.encija za rad nezaDoslenlh 530.e&eni Zlueeen vijellcu cill-jejedan od 0 jegovih S IUdena la sebi oduzeo ZiVOl. .icem. Un u k Orner. mogu kazati da sam vrlo porresena vijellcu 0 njegovo] smrti.kaze Sedika. jer vanjskim pregledom oije prooadeoo !!iSla spomo.. iz Njemacke. zabrinuti kako ce ona sve to izdrzati. (f"to. gdje je And bio na prvoj godini studij" biologije. da vide kako sam. a ona je za snasnu vilest saznala Nijedan roditelj ne bi smio osjetiti patnju i bol gubitka djereta.."c) . koj i je prekj ucer iZV'r:Sio samoubisrvo vje:sanj'ern u porodicnom slanu.. Uhvatio me san na se ona. gdje Be jo!! danas odrz.J edna mladost i kari jera su tragicoo prekinuti.kazala nam je jedna od sludemica koie smo zatekli na fakulteru.pmvj erio sam AneloVe sludentske podatke. sjedili sa iza sna. Minisulfsrvo finansija RS je najnetrans parentnija institucija u ovom enriteru u pcgledu Zako na 0 SIobodi p ristupa inforrnacijama u BiH. Legendarni general Atif Dudakovic izgubio je sina u posebno teskim okoln os tima .Ukralko 2 Onevnl avaz. a mom Aneu grad. " ~ Intemational" (tI) BiR..ava sas!an ak posveeen izgradnji IPARD strukrura II BiB. Tijelo je predil. same joil njega rnoje oci rnogu vidjeti. Nije imao nijedan polo~en isp it iz TUeio pregled80 P81010g Hamza Zujo. Parlament BiH Danas 0 DODlso stanounIStua . nije b i.afak uJ tetu b io tih. Nedvojbeno je da se u avom slucaju . 29.Kaze da je ovo "tragican dogada] za porodicu i fakultet". Da se jos niernu ilia desi.ookiraoi i zaleeeni preranom i ITJgicnom smrcu mladeg generalollog sioa. N a mom predavanju sjedlo je u predzadnjoj klupi i pea rio nasravu. Brlsalu 0 Broina rodbina. svi su je pitali za zdravlje..onako. obavio je vanj ski pregled mladicevog tijda. Predstavnki FederaIllog minist"rstva poljop. Nien stan u centru Hihaca pohode brojni prijatelii niencg sina. prijatelji i saborci okupili su se itl~er u dornu porodice generals A tifa . diieleci reklamne marerijale s inforrnaciiarna 0 ovom zakonu. nakon . NA Lieu MJESTA Nakon tragedije u porodicl generala Atifa Dudakovica osa ba i u odnos u na m jesec ranije taj bro] je pornS tao za 2.Nije radena obdukcija.adi 0 samoubislVU. Mislim da nista nije bile vrijedno njegovcg mladog iiVOla. "kako ce 10 mol Atif podni[eri ..Iako n isam poznavala Rifal Skrijeij.ke s IIuke.. aktuelno ~ . olBazana Dr Nije imao niiedan polozen ispit iz prve godine. Svi zbunjeni. Toga dana posljednji put [e vidjela unuka Aneta. Austriie. UBiH ie kraiem avgus ta na evidencijama zavoda i sluzbi zaposljavanja bile prijavljeno 530. shoman i 1ijepo v"spilall mladic. govore vise od rijeCi. ~ BIHAC Ispovijest Sedike Dudakovlc. maja ove godine. Sedika Dudakovic slomila je kuk 7. domedias ta va i stan ova u BiR 2011.976 nezaposlenih Sedika Dlldakovic: Allsi je bio veseljak lIa ocs. godine. Urcd no je poba dao naSla v U u IOku jedne godine. . Mnoga p. U mi j a j An el.. Maloj je ovih damnorn. Pomislila sam i da rnog A tifa nisu uhapsjli. Sia Ie vrijedno I na Prircdno-matemariekom fak ul te ru u Sarai evu. 19·9odisojeg Anela. Ag. ol'pulOvali .

Maika legendarnog generala .l~lalJ Spisak borackog ministarstva Mjesecno dobivali i vise od 5. Lazni pomocnik .lo:S-L's]'i Polieajae pedofil na om Diu sveske za osnovee! ~ BRCKO L__ -------""""'..za'Avaz' II Ii a u il/.minislra ~ varao Hude ~ - BOSANSKA DUBICA _ --.000 KM • Na spisku 929imena • Orzava im davala 265._------ --------Gdje ie ubiea Vedrana ~ PuUica? ~ POTRAGE " .750 KM mjesecno (F.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful