TOPVUESTI

ZuiJezda lIa.o JaJe
BRISEL .. Asrronomi Evropske jUlne opservatoriie (ESO) nazvali su jednu veorna neobicnu zvijezdu "Jaje na oko nebula" zb og svog ZUlog jezgra nalik zuman oe 1"U b jeo i !icastog, podrhtavaiuceg okruzenia
koje podsjeca na bjelance, Zvijezda

IRAS 17163-3907, udaljena 13.000 svietlosnih godina cd Zemlje, irna precnik 1.000 pura veci od precnika Sunca,

Facebooll
u POliliCi
polirickog

teli da se f:uje glas

Prije sedmicu Kristijano poructo da suljudi Ijubomorni na njega jer je bogat, zgodani dobarigrac
NJUJORK (Gallardo),
popularn ijeg

VASINGTON • Facebook ie federalnoj izbornoj komisiji predao svu potrebnu papirologiju za osnivanje ak-

• Nereida Galardo bivsa djevcjka najnogornetasa na

svijetu Krisrijana Ronalda (Christiano), nema bas liiepe rije;;i

za svcg b ivseg, Ona je, naime, U jednom inrervjuu izjavila da je on zgodari, al i ne bas veorna pa· metanl . Niegov ego jeprevelik, a i ni-

je previse intel igentan " izjavila je Galardo za americke medije. Ronaldo ie s cvomliepcticorn
prekinuo prije rri gcdine
II.

SMS-

-om, a irenutno je

vezi s mane-

kenkorn Irinorn Sajk (Shayk), PI iie sedam dana ovaj nogomeld iziavio ie da su ljudi liubornorui na njega jer je bogar, zgodan idebar igrac.

SEUL • U juznckorejskorn gradu otvorena je skola za paparace, gdje se polaznici uce ne samo fotografirari u tajnosti vee i prisluskivari i snimari desavanja u tajnosti, "Niuskala", kako sebe

SMolaza DaDarace u Seulu

ciiskog odbora nazvanog FB PAC. Odbor ce ornoguciti zaposlenicima F acebooka da se i niihov glas cuje u politiekim prncesima, saopceno [e, Facebook i njegov c~ik Mark Zakef berg (Mark Zuckerberg) zaposlio je nekoliko republikanskih sa vje to ika,

zovu, pocela su u posljednjevrijeme zaradivati radeci ovai posao. Ali, umjesto slavnih licnosti, obuceni paparaci "hvataju" gradane koji krsezakon iza to. im vlasuplate,

Iskosa

BiCeUanje uozacice
Expedkr.co.in
•.l...l.. • L..
( ...~
I,

RIJAD - Sud u Saudiiskoi Arabiii osudio ie na deset udaraca bicern zen u ko j a ie prekrsila zab ran u
uprsvljanja vozilorn, javio je BBe.

'--r"":l

Zena, za kojl¢ je navedeno iedirio da se zove Serna (Shema), pIO" glasena je krivom cia jevoz.ila automobil u Dzedi u iulu. Ona je naiavila

Posljednjih mjeseci vise zena je
prekrsilo
"-'1br3!1U

zal b u na

presudu, upravljanja vo-

J811iniJi OdmOI'iUlndiJi
NJU DELHI· Bolivudska glumica Dajana Heiden (Diana Hayden) predsra vila je novu indiisku kompaniju koja nudi jeftinije lelove, hotele i populame destinaci-

zilorn u nekoliko saudijskih gradova, u ckviru karnpanie pokrenure s ciljem da u [OJ monarhiji budu izmijenieni srrcgi islamski zakoni koji zena.ma zabranjuju da budu vozaci i da putuju bez cdobrenja m u:lkog s taratelia.

vira "Expediu" ..To je nekada hila mala. firma ko ia je radila online, ali se udruzila s niskobudzernom azijskomaviokcmpaniiom.

ie za edmore,

Heiden

sada promo-

CETVRTAK 29. 9. 2011.

SAPAT ZVIJEZDA
Priprema; Hedija MEHMED.IC emoclle ne vidi asoba
S8 prema parneru .

• ..
()Vaa
BUM8A

lDi:!Iif:l~··
HRTl
13,21 14,05 14,.14 14,1S 14.49 15,33 " 6, 04 1 6,15 16,17 16 ..25 j7,00 17. OB 17,32 Sve ce bili dobro. serija (7211 a D) (R) * Vlj esn UI hrvats kl znakDvni le21k Vriieme sana frenutak spoznaje Ali sa, s lusaj sVOie s rce . lele· novela (721240)' Prolesiie nsnhnn, Tandemi, dQkume ntami film f~log rafiia u H rvalskoj. Sfav. ka Pavic (Rl ZA SA· 9U se ~ n~i,emi5ija pod po krovilellslvom. (RJ Paslel .. " emislia ,pod pokrovl· teljstvom Hrvalskau livo Vij"sti H IVats ka "iivo HAK· Prnmet info Min"l~ Itl'raVlj. il Dietphar. rna, emi siia p~d pokrovitelj. stvom (Rj B, kal, talk show Capri 3, lelenovela (2012£)" Minu13 Idr~ ..lja izOietpha,· rna, emisija pod pokrovilelj" stvom (Rj Dnevni' Sport Vrijeme ZABA· 90 sekun~i,emisiiapod po krovileljsivom see u 7!,lwiz' M Inula 2dr~vlj a, em isi]a po~ po kro~llel]slvom Bilka za Vukovaf: Nenao· r.lani odredi, dilklJmenlama se rija (211. 0) Po I a U,e ku nu re OiVOf'eno 0 nevni~ :3 Sp~rt Vrijeme Vij esti 11 ~ Itu re Sio se to d~ ga«. u Zagrebu, do!rume ntami m m Svljat zs se~a: Bslllnlci Anda, dalrumenlamHerija (9/13) (RI' Oprah shew (1354.) (AI' Zlca 1,. sBrija ('8) (8/13) (R)'

HAYATlV
06.30 0 gbro j ulro s~im., jutamji pro· gram 08,30 FlII, crtlni lilm, 32, eplzo~a 08,50 Beba Felix, crtani lilm, 14 09,00 Bu mba, ertani IfIm, 91'. ,I 92, 09,10 Garlield, ertani 10m, 40. 09,25 Lijeni grad, crtlni film, 41. 09,50 Jagudiea Bubiea, 10,15 Dragon lIali Z, crtanl lilm, 4, eplzona 10,45 Bakugan, ~rtlni mm, &6. epizoda 11 ,10 Winx, igran a senla, 37. epizoda 11 ,30 Beslse 11 er 11 ,32 Ble cll nlca 11,45 Vljestl J1 ,SB Biumet"omID~ka, prognola: 12,00 Ka,ali'le u k"ol, igrana serija. 7. eplzoda 13.00 Milieniea, igrana senj". 78 eplzoda 1400 Moj ~om 14,30 Muzicki program 14,58 sestseu er 15,00 Blocllnica 15,10 Top Shop 16,00 Kad.lisc" pada, igrana senja, 99. epzoda 1100 Siaklenakuea, serijski program:, 20. epizoda 18,08 Bio meteorolo:!~ a pro gno~ 18,10 Sport ~enl.r 18,15 Nepebjedive banluke., zabav· no·sj)Ortski TV show 18,45 HIPP -Ishrana djeleta naken prve gedlne 19.00 Vijesti u 7, inlannativna emisiia 19,2a Vrem en,ka prog no,a 19,30 Sport 19,37 Sianje na .pul.vima 19 ,·JS H O"iIO nl i 20. 00 K~d lisee p ad~, ig rana se rij~, 100, e pizotla 21,00 Ispuni mi telju, !ao<Jlllli PfO~ram 22,00 Zelja ~Ius 22.,20 Sp ort tanlar 22,.22 S!aklenakIJ t~" Igranaseriia, 21. epizoda 23,20 0 lVori "ci, igrani 10m

HRT2
07,05 Silveslfove ie i6i jeve tajn e, crtana s~riia (30147)' 07,25 Pip I,Duga Cara~a, ertana senja(12/261" 07,50 Mala TV' 08.20 Neuhvatliivi pra!~jt Rudi, serija za diecu (3/13)' 08,50 SkDls~i sal. 1,lasci do 23h' ~~.~~Kokice* 09·35 Dluini svijel, seriia za djec" 10,00 Prijenos sjednice Hrvatskog sabo'.' 13,·30 eke globu~a, vanjskoponUcki maqilZin tRIo , 4, DO KS aulDm agazln (AI' l4,30 H20 Uz malo ~ode!, serlja za mlade (9178)' 14,55 Edgemont 1, se rija za mlad~ (9/13)' 15 ,20 ~kols'i sal. 1,lasci do 23h (R)' I 550 Kokice IA)" , 6,05 Mete or j, veliki ko lati, crtaru 16,.20 Mala TV IR)' ".... TV ".~iG. Skula i"lika, (R)' "'.'- Gusar~ke pfi te, c~ani film (H)' ··,Bailazar Ornma OkQ t,i~ca, ,nani lim' 1G,M Pos!" Pel, C!1;lni film' H,OS Tr,umatologija" 1:],40· Vel"' .""omelna Ug" prvaka • emisij-a* 11,55 Vel ru komelna Liga p ,vaka,: Za~reb· S.vehof, prijenos' 19,35 Velu, ru ke metna LI g a prvaka • ,emlslja' 19, 55 Ve~elas" 20,QO ZElagaonica, ~okumenlarna sBrlia (3/1'0)* 20,22 Putu)mupo~<lljno' Napulj,do" kumenlama serija (10/13)' 20,50 Nggo met: Eu,oliga . e misi· ja' 21,00 Nogomet: Euroliu~: Athletic Bil~ao· PSG, prijenos' 22,55 Nog~met: Eurolig,. emisij,' 23,15 Zica 1. serija (IS) (8/13)' 00,10 Noge met, Eu roligo: Renn es ., lllielieo Madrid, sn[mka' 01,55 ABlre,iZor: Moia obital17b, humorisUona senja (5/9)'

Nova lV
072.0 Bumb~, crtana sBIija27·28/150 07.,35 remlca I pr.ijatelii, crtana serija19/46 07.,45 TVizlog 08.00 Nale Berku. $how40!17J OB,55 Kad lisee pa~a, selija R 09,55 L)ubav I kazna, sen]a R28/62 jO:55 TVizlog 11,10 tnspekter 12,10 IN ,m~ga!in H 1.2,55 Larin Izbor. serlja R 13,55 Teresa, sen]a. 32~3J152 j6,00 Inspeklor A ex ,. seriia 4/15 1700 Vijesti Nove TV 11,25 I N ,m~gazin 18,05 Kad lisee p.~s, selija 78/174 19.15 Onevnlk N'Dve TV 200,on Ll"bav I kana, seriia 29/62 21 ,00 Larin .[rDor, senja I 6/160 22,00 V"cernie .ijesli 22,20 P'o'i ere.' D, Inlonna.~vni :magazln 23 20 Boa ,.igrani firm, (12)' 01,05 Vatreni obfa~un, i~rlmi mm (121" H D2,.40 Ezo TV, lamt show (lS)' .03,40 01. Hull, ;e~ja (12)"13113 04,.25 Volim te do sm~i, igrani firm H 05,55 Krai p mgram a 1U5 $vilet "sp]el"lh, r. ~~::~nJok .20.1D S]etanja 10.30 Aktu,lm,sti, In!. 10.45 ~i~~ni,
"rijskl

Trudite se da vase koju val~e?! lpak, opustite Posao: Postaji mcoucnost novi, veom a p rimam Ijiv pas ao. PazHe, Zdravlje: Sve bO)je. Lju bav: Partn e r T~i • valile. Posao:lako ste potpuno neviraju vas odredene kolege Zdravlje: Osjetljiviji ste nego

IIII!~I:I~,jubav: l

da vam bude ponucen p oslo ji z a rnka

!ll!1l§l~

-utlia rjeSenjima.

S8

n e zadovoljava pol ovic nim pIlINe dokaze da i vi njega

zadovoljni licnim doprinosom, tbog .indol8ntnog odnosa inaM.

(10126)'

JIlm:DII.ljubav: Paku§avate pobjeci od svolih emoeija, od Ijubavnih problema i nedoumiea. Posto] lzlazl Posa 0: Ne rnozete se skon ce rltri rztl n a rad, Uznemirenje sa Ijubavnog polja nlsts u stanlu oslaviti po strenl, Zdra.vlje: Pobiagnile oc depresije.

IIIltli3:i1l
~~

..

m:ifEi~ osobu
IIII~IIIIIII

Ljubav: Aka ste usamljeni, ;zali~e sa drustvom. Imate bro j ne prilike da u poznate novu, zani ml jiVu

n,33
'141

R"" serijaR

Posao: Zamorile su vas obaveze. KraJem dana s olaksanjem eete odahnuti, zadovoljnji uradenim. Zdra.v.lje: Bar uvecer S6 odmarajte,

l8,3D 19"22 19,30 19,56 200Z 20,06 20,13 21 ,05 21,11 21 ,S9, 22..31 23,20 23,40 23 43 23 49 ,23,56 00,37 01,31 02,11

mm"

Ljubav: Put do Ijubavi niie ni brz, nl lak. Uskoro eete se uvjarili koliko seisplalila vasa strpljivost i lalerancija. .. - ----Posao: Najbolj8 je da 58 malo prilajite. Duite 58 uhodanih, provjerenih postova, satekajle bolje dane. Zdra.vlje: Izbjegavajte lesku, masnu hranu.

~z=

u,

bl:l.zm
1IIl1!!11111

IH~D! Ljubav:

Partnera vidite na sasvim nov nacin. Ova sooznala mllago toga miienja, u vezu unos! viSe

topllne, Pos ao: Ako se bavite j avn im D oslom, izlozen i ste pogledima i sudu javnosli, PazHe sill govarile i radite. Zd ra vlj e: Ne p relierujle u j 81 u iIIi pic u. Ljubav: Uzivale pored. voljene osobe. Ako sic slobodni, imate sjajnu priliku za novu, lijepu

Posao: Energiju najvise trosile u iznalalenju nacina da promijenile posao iii da unaprijedite postojeci. Zdravlje: Smanjena olpomost organizma.

BdllDl~ vew.

MREZA

1US CSt. NBWYDrk,.senj. 15,05 ',~on 1]<Ib~I'I,san1' 15.QO lJllmleni lilrol, serija 17,15 Pred.'i" Sfce.. ~fIj' 18.,15 K,i, 19,00 OnB,nlk HlV Oscor·C 19,30 R"milirani" O"'''ri~ 20,05 Pred.'i 58 "". ~rIJ' 2l.00 I~"',serija 22,35 GWjloorn I ~QSIl'l~a Bn"',li!m

emllila 21.0 0 N~sl ""'govon,

Inl'Nju

mo

:~~:?nr.rru'lja

1m

HRT·,

~

15.~0 Pr.llubnlci 16.DO Onevnik 1 16.25 Greh nj,n, m~]"', ~nj' 18.~0 o.... S u SrpSl:Dj 18.25 M'rIre1ing 18.30 Moollorini' 19.00 SpM fillS 19.30 0"""011< 2 20.1 0' Kas~nd","ri]~ 20.,5 Puis 22.30 D"",,"II< 3 23.00' Glad ~ud'ka, I~m

11.45 ~~~~g blok 'I 1.50 H"g~,or s povodom, d~ program 13.00 Aktueinosti, r. 13.15 TV strano

PrimirHe negativne emoeije, bezrazlozno sic skepticni, Razgovoram rijesite problem. Posao: Cuvajle se rasipnasti, koja moie biti povezana sa vaSlm nezadovoljstvom na Ilubavnom planu. Zdravlje: Neophadan varn ie do bar san.

fJlJ!l:JI!~ Liubav:

i:a2DE!!i

~
1~.3DKutwra 17.05 PraPOru~ulomo". 11.1~ :Pretlajse sree, aenf. 11.10 TV libelW. ill!. ~COIl,,", 1a.40 Hollo Kill\' 1g.OD O"B.nik j 19.30 MU'liilKi PIOO"m 10.0~ U (OkUSIJ, PIO!lflllll 1"1. 21.00 IslI"" intO-ok. P<0!l""' Il.ilO :DMvnil<2 21.5D Pretia] se swe, serlfa 22.45 Ttllislit~ ~ulak'" (,) 13.20 Zi1an,lYondorum,

!IIl~[oIII. Ljubav:

kDla.
pnWl~

~
14,10 15,10 16,00 t, ,30 17,05 16,00 19,10 t9,30 to,10 21,00 n,oo 22..50 K",leyo, rePOrtala 5rpsk~ d~nas La.in Illlor, Wija D".9~11 u ",rskol pal.~, Pingo, tflPna wli' 1lil,l'T\ik 2 To laplo ~elo, senja P,~al, polllltki m'ga>iJ1 To laplo 11.10.,sertja Do,,,1ik j
"UJ~ To lapio ~.la, seril~

PriSlu!l<iVanj,. "ni'

11.00 Na~. DCOIl"ma 19.GO-D""",ik 21.00 O~ku"'enlaJnl proQram 22.00 SCSln"", "rI]a 22.30· Muzieki P'OOflllll

Ne trosile se na prolazlle uzHke. Brzo se zaborave, a vama Ireba da se skrasite u sigumorn zag~jaju. Posao: Prate vaS negativ:nosti. Na primjer, nezainteresirani sle ze posao iii varn osoba oel autoritela nije sklona. Zdravlje: Dobra bi vam dosla masaza. Ljubav: Partner pokusava sve da opel pridobije vas i vasuljubav Mozdai da vas panovo zavede ... Posao: D05ta vremena provodite radeti, ali krajnjim i5hodom nisle zadovoljo i. T e sko se konee nlnirale. Zdravlj8: Osjecate se iscfpljeno.

~
17.1 5

14,00 MU.<lC.l<I 'proo",m oj. Prom""l", Ploorama 15.00 V"~'Sli,lnI. program 16.00 rlaben l(l",vtie, emiS;j.
1UQ

lihllJb1:l!1illl
senia

23,25 ~~~11\~"~~,d~~Qled 23,35 Am'~ki p'iho '2,1llm 13.00 Ja "m lYoj" s"<lbln~,

15,00 Sa leml[e mira, emislla, 15,:30 Kullinj" lS,"Q firanll vino, ,misija 17,10 Fl!!portl1, 17,50 ''llrf!aj';j.pot., ,ml'ij~ (] modi 16.00 MarkBllng

R,p(]rIai~

11.00 Oeselka, emisij. u sIiJ<jBn~1<lm l.mama, r. 18.00 Vii"li, iolo"",li,1Ii 19,00 Auto shop m'll.~n, emisija,1) amIlmobill"'," 20.00 Oily ijghts, muziCka

DldriLVSMr,

r,

18.30 19.30 20.05 21."0

Pred\;] so s~, se~ia
Dan, rn1,.misija Portal Pled_] ,e .rre, s"la Ii'", s"'ii"

~
16.45 film 1.0.00 S'rii' 21.0D IR",g~'OT s ~O'OODnl 12.0D O~jeldiv 11 ,2.2.35 lVol' ,Udbln"

IlIiBIII

00.30 M!",

~m ~~cios~~~"k'2.rum

lm~~~~' 19.25 Triumpl1

1"'"1~-'

~rOogram

~
14.00 T1iM".

m~ ~:~W~,i,/"

~~:m

.23.0D Gl;Is Arnerlk, 13.35 Trlumpl1

ljubav: Ovoje bogat dan. Mnogi vas po~u~avaJu osvojiti, ali vas zanima sarno as ob a ko ju volHe. Posao: T~jte uporno nekoga leo yam mOl8 biti ravnopravan poslavni partner. Strogi ste, visokih kriterija, Zdr a vlj e: Sve vas n e !Vira.

IEm~.

Dncvniavaz

CETVRTAK 29. 9. 2011.

20.10
EMISUA,FIV

BHn
U7.00 bro iulrD Program za djecu I rnlade, r. 09.10 Be Ha re bebe 09.15 Mum I]evl, anlmirana serlla, 09.40 RoMIRobi, anlmlrana s~riia, 10.00 BHTvijesli 10.10 BiD iedn"m iedan Do""ik 1 O.Z' Ljuoi" cellirle "i"o'e peei, dok~ mentarni progrsm 10.55 HOODllublje: Prag, 1/2 11.25 Oo,l.o,s'I,lko, senla, 1971229 12.00 BHT viiesl; 1 2.15 D~uilvo zna nja, dak. serija, r, 1 2.45 BH gaslrD kula k. lrulin.1S1d show, r. 13.15 Informatiz3clj a PravDsu~a, Brie d'a pravde, r. 13.40 Zivol & u$tal", Gdj.~" nam biti kraj, r. 14.15 BHTvi j"sli 14.30 OdIitan, 5 +, ~ukativn, senjil P'Ollram za djel)Ui mlad'e 14.35 Mumijevi, llnimirana ,'elija, 64,/71 15.00 Fren derl u zemli am a Evrope: Sndsla 15.1 0 Sreb rna lisi~a, animirafiJ film 15.20 Dje.~iji feslivali 15.45 Ilg" blje na ~ast, igrana serija, 8[77, r. Hl.SO Hmnika roglja: Cenlralna' Bnsnal 17.0 Go'k'HI"1 ko, igr.". serija, 198/229 17.25 Pulevi I~rllvlj a, magazln 1 B.OD Sve, u svem u, dnevnl milllazJn 1 B.45 Priclce za 13ku n Dt, 9/13 19.00 Dnmik 1

ue

TV ALFA
06.15 Gospoda Barbar,a, igra"aserija /1'2/ 07.0 ODob rn i ulro. iU13mjJprogram 09.00 ~IJesll o je~iii program 09.05 MaJi spasioci 09.20Poko D9.aS X·man 10.00 Spratno • sretna, tv ,igra 1R25 Harveyloo ns 10.45 P'i,ptinli, crtana senia 11.05 sve ee biti dubro, igrana '€rija, 23, epiloda 12.00 Dnevnlk 1 12.1 0 Vila ,zabudu t nosl, Igrana serfja 13.10 latin izbar, igrana serija, t 5. api1ada, r. 14.00 .Eko"jzJia, dDk"mentami program 14.25 Sanm ica, m"galin il kulture 1H5 Vijesli 15.00 Nasa ma 13kll" ika, igrana serija 15.55 S"e, cetJlli d abro, igrana s~rlia, ,24,Bpiznda 16.50 Fede racija danas 17.1 o Rani"ni mao, igrana serija 17.50 Dne1lllik, najava 18.25 Larin il~O" igrao, seriia, 16 18.50 Onevn i 1<, najava Finansijske no.osti 19.30 DnevniR2 20.10 Odgovorlte Ijudlma, dlialaSkaBmlslja 21,.09 Dna,," ik~najava 21.10 SIDmljena, Ilrila, ig11lnasenja, 44,epiloda 22.05 Do,umentarn i' tetvrt.k, Sasvlm IlenD, doiwmemaml film 23.25 Dnavn i k,3 Flnansijske novosli 23.55 Ezel, Igrana seflja 1121 01.40 Vila III b udut nost, Igrana serlja 02.35 Dne,,"j, 3, r, 03.05 Pregl. d p mgama ta p elak Metajets, ertani mm B~nny Malcney, ertani film trcn Man, crtani mm Uklel a M ar.ijana (12), meski~ka lelenavBla 09.00 'Gorki 1.1,,"1(121, turska serija 10.15 Stoll;3, 4, kullnarski show 10.456110 jednom u TUlS,oj (16), 11.55 DBN, In la, infarm~ti"" i program 12.15 tudo srce (Hi), turs ka seriio 13.15 Ljub,v-vjera·nada, furska selija 14.15lzgubljenl (t2)., turska se(,ja 15.10 Nasa mala kllnlka, humorlsticna serija 16.10 Uklela Marijan., (12), meksi1:ka telenovela 17.10 Stol za 4, kulina'ski S~(IW, nova sezona 11.4Q8110 jed nom "TurskDj (16), nrrska senla 18.~0 OBN Infa, informalivnl program 18.50 OBN.Spo rt, spo~S:ki preqled 18.55 UEFA 'Euroliga: NK Marlbor'Birming~am Ciljr prije~oo trtakmive, I poluvrijeme 20.00 UHA r;uroll~a: NK Man· bor·Birmlngham. CIlyFC prljenos ulakmioo, II paluvriiemB 21.00 UEFA E'uroll ~a: Spa rl] nQ CIub-S .s, Lazio prijenDs utakmi~~, I poluvrijemB 22.05 UEFA Euroliga: Sporting Clu~.S.S. L31io p"je~o:; trtakmic~, II poluvrijeme 23.U 0 Vo.' 'PDP"Ii: 23.05 Amily1iille horor (lBI, Igra~1 film 01.00 UEFA Euroliga, pregled kOla 07.00 07.20 07.40 OB.O 0 09.30 09,55 10.00 10.25

PINKBH
07.30 Udri muiki. jutamji prog'am 10;00 Nasllje~e je~ne dame, serija 10,40 Ku pl.b a, emisija 11 ,00 Ia tJranjen a Ijubav, I(llenovela 12.00 Inlo 10~,lnfo.pr(IQ'~m 12 .. 5 BiomoteroloSka 1 p'ognOIa 12,20 Ciljr, zabavni program 1~.00 B~e pa re, kvil 14 ,00 Inlc Ic p, inlo, program 14,20 Gran~ hltovl, muzi~ki program 15,00 Sest ra, telenavela 15.45 Kupl.b a, emisija 15.50 Inlo lop, inf.program 16.00 More Ijuba.i, telenovela 17.,00 Trijumf Ijubavi. senia ( 2 epizade) 1a, 50 Po rDdi~n i. llbracuf.l, k'liz 19,.20 Info lnp, cemro,lne "'jesti 19.J5 Biumeleroloska p'DgnOIa 1936 Zil zdrav I Iljep osmlle~ 19,,40 Tlmmv Time" crtanl film 20.00 Nasli,jede jedno dame. &erija~ 21-00 Z~bra nien i

OB,oO

turskl serlla

11.20 11.30 11 .. 5 3 1200 1a.oo 14.05

14.30

15.05 16.00 17 .00 17.15

Novo jul.o, jtrtamjl pnog;,un 0111'10 :~crnjat~, ertani film Top shop HellO Kilty, enani lilm Amor lalina B, igrana sflrija (rl Jukeb"x, m"litki program Vije,ti Inl~l'Iju/lema dana (r) z.a~on Ijuba.i • igrana selij" (r) Ukrad eni livoti, igrana serlja (r) Tne Game, igrafi~ serija (r) The Gamel igrll.na serii, ('I I a I.c" Ijubavi, igrana serija llkud B01 IJvall ,igl1loa sBlija ~ij estl Pr"daj

r.

°

eplzcda

srce,
lB.15 19 ;00 19.10 19.55 20.05 bnska. serja (rl Amor fatina :9, igran, senia Vij esti l.spres. ~Iu'b ~ijestl Predal se srce, lu rska serija 21.15 Glji.a Sllow,
labaVllQ-

Fe

Vrijeme 19.35 Rotmvi,or, mu,ioki progmm 20.15 Ilgu blje na casl, seri]a, 9/77 Z1.OD Treca straoa,inf. program nOD Dnevnik 2 IvoAndri e . 50 godi OJ od doojele NoMlo.e nagrade 22.3 Bile Tilanlk, drama 23.35 NOV2 avantura, magazin. r. 00.30 S,e u svem u, dn!.ni m a~azin, r. 01.15 PrBgl.d prog,ama za petak

SilOrt

°

mu,itki program , nU'a. selona 22.35 Gospod in i gU.lpoda BrldUMr. and Mrs. Bridge, igrMifilm 00.30 Asl mlog ija

rnrum,

emi&ija 23.00 Kraljica luga, serija DO.00 Brazil, film 02:00 Cit~, zabavna emisijar_

SATELITSKI PROGRAM
_Euros ort
12 .. 0 :Ev'lOnel 3

Euros ort 2
07,30 Fudbo,1: SUndeOilgo: 09.00 Supe,spo~ 10.00 Krikel
11.30
Maim! ~ Dortmund

S orlklub
15.15 lWS
16.00

12.00 Dnevnlk

08.30

12.35 ZloeinaCl<; umovi.

Tokijo 10:00 Tenis: WTA
lurnk 13.50 14.00. Snuk'er 15.45 Fudbal (zeno) 16.50 Fudb.J:

Tanis: WTA lurnir

serija lJ.20 Film 15.100vOje

1'6.05 :Pm;orisle o koci 16.35 Gastrnnomad 17.20 Sla radita, bre 19.00 Sla9"'i"". k",' 19.30 Dnevnik :W.OS Porodicno Ibl;:!go, serij,a 21 .. 5 SesU dan, mm 0 23.10 Vije"~

Srblja

~~~t~1
~mplanskl
klub

12.S0 Fudb"l 13.30 Surflng
13.45

Ekslrem ni sportovi MO\(JrSportovi Tenjs: WfA lUrl"1ir

16.30 U~IVO: ~urol""gue 17,0() UZIVO' Euroleague
18,45

Atleti:x

14,00

17.00 Tenis: 'WTA tu-mrr 20.00 Borilacki .pmj 2U~0 Borilacki "POrt 23.00 Sv; sportovl
Tokijo 19.00 Pikado

Tokijo 15.00 Fudbal 16.00 Fudbal lS.S0 Krikel

Cholel Vijest; 19.00 Pr&mier League Nel'ls 19.15 UZlVO: Eurol""gue 19.45 U~lVO: Euroleag ue
21.30 21.~S 22.1.5 23.00'

kvalifLkacije: Cibona ~

19.30 Vljet'i 20.00 ObaranJe ru'ke motokros 1.<1krav

kvalJ6ki31cije:Bud'L.:Icno:s1 ., lJ§luvos UZIVO: Euroleague Premier League Magaz,n Ten is Thailand and

Malay.ia

~3.15 Zloeina¢l<i urnovi.
se'rija

20,30 St[mlludoal 22.00 Slol>oOn; 23.00 Sel>"k

Premlef Lea.gue

23.45

23.30 Vii""t;

Classic: Newcastle· MlInchester Cil)'
fir-em i8f LBagUB

News

National G.
13.00 IBUS:to"jek 15.,00 Dl>"soi
susreli
Nazaretha

MTV Adria
17.30 The Family Crews 17.50' 3 From 1 18.00 Brand New 18,30 JUKebox 19.00 VoCIeograpny 20.00 Ju.t Se. MTV 20.50 DPC 21:.20 3 From 1 2'1.30 Awkward 22.00 Reno 911 22.20 The Hard TIm •• or Rj Berger 2 ~2,40 Chapell" Show

FOXllle
14,15 All Mekbil
15.05 Oa, Oraga 15.55 ruoi 16.45 00 posla r nazad 17.35 Kako sam upo,znao va!u

FOXCRIME
'~,20 Mellok 13.05 Pisao I d"tek~"
13.55 14.40 15.30 igr-a :sudbine N•• tall Bouns Fled I zakon O.!ordan laS~rnlca ""jedoka BjBkstvo nz zatv<:Jra ~"nskl klan Put Mllele Red I zakon

iz

16.00' Mode 11.00 MTV aod The MrMes

16,00 Ubice unijo n ,00 Zalnoeni u
16.00

pSima 19,00 Upecanl: o'l>"sol

inozemstvu ~ajllaO Nilski dill

18.00 18.50 19.15 20.05 20.55

majku

, 6.14
17.00 17 ,45 18.30 19.14 20.00 20,45

:ao,OO

Sap.t d'uhova Vii i Grejs Oa, Draga Ali M Bkbi I Sek. I grad 22.00 Srelni za'l,l'r~eld

susrell 21 ..00 Krr;lljlca tig,olla
22 ..00 Zaloceni u

2J.OO

inwemslVU Dpa;nl susretl

23.10 Ski".

co.oc

22,55 Kako.am Urx>,nao ""~ ma.jku 23.1' 5 SVi vole Rejmonda 23.40 Vii i G rej_
'00.05 ~apal d UhOOE 00,50 Sek.; grad

2,1.30 Mo.nk 22.20 Fri1<ovi 23,10 Kasl

01:,00 3 From 1

Domaca

Zadacai

23.55 FriJu:lI1i

00,40 Zenski klan

u stabilnorn iestan]u nakon sto [e na rrenurak konsiatirana i kli nicka s mr t. J. j. boliu od mncgih bekova. per igraea To ie u brojkama fanmstienll akciiaiz koie su igraGi Resla presli cijeli reren i postigli golza 1 :Oprotiv Aiaksa u Ligi prvaka. a on Kristiianu Ronaldu.i Gibon_i __Bm_CDO_Blm_O_ UiSe Od miliODeUrB predsjednik Nogometnog kluba D.inama Zdravko Mami6 pozajmio je Ciboni vise od mil ion eura.Teiejeigmlifudbal odtenisa. . Svevrijeme sam paeio da lie budemu oftajdu. (A. r.u Evrope da ispJati dugovanja kobrkasima. a div je imao nevjerovatnu tehniku. ali je u utorak ipak odlucio igrati kosarku sa prijateljima. F era ri je ta k oder ulozio tuzbu CAS-u. dozi v io j e infar k l bas u centru Kaun3sa. koji se nalazi u odjeljenju 7. nakon meca na Mara. . Igrao j e na poziciji centra (visok 221 centimetar). Dr. za] edno sa pokojnim Drazenom Petrovicem. u kojoj je naveo da mu Beslkras nije dao placu visemjeseci. 16 Izjava dana . (Novak f)okov. jer sma u dva dana morali naci veliku Sl'oru novea .7 rnilicna eura. najboljim svjerskim igracem. Mediiisu prenijeli da [e sukob izbio kada je odredeni broj ljudi poceo pievati uvredljive piesme igracirnaAugsburga. zorn.ivac koii je ll.} Mamie.kani) Ofsajd Skok bri/aRskog a/le/ieara J. (A. p renose agencii e. jer su nas pritiskali igra. Zagreb.Arvidas je sretan memak.drl'.an je u pri tvo ru dok ITa ie is[raga. 11 dcdirivanja lopre.aCki "Cibosi" vee godinarna su u velikim finansijskirn problemima.c. Sabonis se u ponedjeljak poz· al io J iekari rna n a zdravs tvene tegobe. ali oe ZIlarn od koga. Prerna agencijarna.e novae doho u klub. itousamom Zlleetku. Turski fudbalskiklub Svjerska kosarkaska legenda.rekao je Za Ii j unas. . dodao je Mesu ru Ozil u.iito jekulminiralo posljednjihdana. U izuzetno begatci karijeri osvojio je olirnpijsko. z.Rekli su mi da imaiu dobru viiest za mene. gdje je mogla da mu se pruzi adekvatna i pravovremena pomoc.u LondonfJ (~I"'fI'J Njemaeka policija objavila je jucer da istrafuje tueu na Oktobarfesru u koju so bili ukljuceni fudbaleri bundesligasa Augsburga. izdao jenalogzapretres u junu kada je klubprviputu llOgodina dugoj historiii ispao izprvoLigas kog rao gao Prelresene proSlorlle Riuer Plate Uhaplan Brembl Izvtsni bivsem dvostrll.niaka odrnah prevezli u elirni klinicki centar u Kaunasu.efkardiologiie Remigijus Zalijunas takoder je na duhovir nacin opisao simaciiu u koioi se nasao Sabonis.kom prvak.ci.) sp 0 rtskom su d uu Lozan i (CAS)proliv svogbivseg igraca Marea Ferarija{Malteo Ferrari).nasalio se Sa bonis. iedino je Ozil imao viseed iednog dodira s loptorn. B rem b I je i proslog seplembra bio uhapsen zbog optuzbe za silovanje. ttlHlina Olliobarlestu IgraCi AUgSbUrga se VELIKANI Legenda svjetske kosarke pretrpjela srcani udar Sa nis PreiiUiO Mli iCM S rt Rekli su rni oa imaju oonru vijest za mene.rdili zastitu ugovora. Litvanac Arvidas Sa" bonis dozivio ie u utorak naveder srca n i uda r. Iz igrockih dana: U NBII nastupao za Porlland M I· 'Z . godin e u Kau nasu. nasalio se Litvanac ubolnici kmice pa su ovcg gorostasnog 46"godj. gd je je u b aci vao prosjecno 12 poena uz sedam skokova. Ova nas ie spasilo. Tridese~ mgodiSnji defam.. ne racunajuci NBA. Brza intervenciia dok tora i povol jan is bod ko j i je usli je· dio. ali su odrnah zatim sve njegove zivotne funkcije proradile o ormaino . ko ji ie odigrao dupli pas s Kakom. ponedjeljak igrao protiv Norvica (1 :2). Bes ik laS zah ti j eva odsretu u visini od 7.m da. Odmab je doveden na pravo mjeslO. gdje su mu ljekari uspjeli spasiti zivot. a prerna prvirn informacijarna. Bez tog nOl'ca oe bismo mogJi poceti sezonu. najbolji svjets ki teni. iiI' sam . Od perorice fudbalera u akci] i. Iz kluba su najavilidacepomoci u istrazi. asisrent Karim Benzema i strii elac Renaldo. Pozlilo mu je tokom uta- BeSildas tuzi Ferarua _~t:l Be:likra~ ulczio je tuzbu Izuzetna lIariJera Arvi das Sab on is roden ie 19. Gazda Dinama siroke ruke Arge n tinska policija preIres la j e U utorak sluz b eo e prostorijefudbalskogkluba River Plate. "millija". Tokom osamdeserih godina proslog stolieca s rn aIran ie. koji su kod Hrvatskog kosarkaskog sav·eza.Zna. ali je pos 1ije oslobo de n.3 intenzivnu njegu. bili s u razlog za 0 pee zad 01'01istvo u bolo ici. sv j etsko i evropsko zlato sa Sovje tskirn saveS. Sabonis je na trenutak bio i klinicki mrtav. ali i za prilicnu dozu humora. DZedea preko Ir.rekao ie sportski direktor klubaNiksaPrkaCin.Dr. Pasove su po tom izrnijenili Ozil.69 Vijest u b. Sabonis ie u NBA nastupao za Portia n d. decem bra 1964. ziv sam. Akciju je poceo Ser hio Ramos ispred svog sesnaesterca. . Policijaje trazila dokaze za prevaru.(3:0). SpasiQ "Cibose" Fudbaler Sanderleoda Taj[us Brembl (Tirus Bramble) uh"psen je pod opIUzbom Z3 sil ova n j e i p os jedovanje narkotika.cime je prekrS io ugovor. Federalni sudi.pranie novcai neregularnosti u vodeniu knjiga u jednorn od dva najpopularnija argentinskakluba. s(Q ce pornoc.rojci lfisekundi.ser. Razlcg za to je Italijanovo avgustov sko pri ievreme no napustanje kluba.

otpisuje talente zbog kojih eemo se poslije hvatati za gla vu karla ih vidimo u dresu drugih drzava . Mislim da cemo najkasnije do kraja godine imari jasnu si tuacij u u vezi S ovim . pro ti v Z agreba u gostirna.C. bio sam opet na dobrom putu Karatlc.tULlC to skeptican da ce sve izaci oa dobro. . Proced ura izbora selek tora trebala b i bi ti za vrsena do kraja ove godine (kvalifikacije su u iulu 2012. naime. za sta je prellZeo odgovomosr. Sandre Uvodic .e s. igrao za Metkovi'. Finalni susretpocinje u19. jer moZe cdgovoriti na vise zadataka. H. S port '. nakon magnetne rezcnance. u dramaticnom l1)eCu say ladali [avori fa lakmiceo ja.585. liv Safhauzeoa imati izuz. cia n ekoga drzirno vise godina pod ugovorom. Ako budem morae pod noz. dil erna je ko] u re rijeliiti Upravni odbor.Sesm uzastopnu sezonu u Ligi evropskih prvaka. U organizaciji Zenskog kooarkaSkog kluba Zeljezniear.i HK Gracanica Prij.. Sigurno se mozemo nositi s njirna. ko ee purovati s reprezentaciiom i s!ieno. azerbejdzanski Socar . mnogo kraci ugovori. Desetkovana ekipa AHa i omega lima..sne. lIener rukom emsa Gratan ice Mirsad Gopo pocinio jeoslav.raspao. ali c:!a to nisu pra tili sve odgovarajue. Hoce li tada na klupi bb _ rima ponovo sjedi ti Hadzic. ko] jeizgubljen za najmanje dva naredna meta . Karacic kaze da ga je we to do tical 0. ali pod novirn uvjetimao Pod tim se podrazurnijevaju. Od ovih igrata ne smiju se odmah ocekivari veIiki rezultati. koje se ocirlllva u Roga~koj SJacini (Slovenii a). a da zauzvrat dobijemo nekoliko rnjeseci aktivnograda. uigrani.kale Imamov ie te dodaje da j e m oguce da ce s dosadasnjirn trenerima biti Nihad lrnamovic. tim azerbejdZanskog Socara_ Razlika u !<val. . Ipak.kipa izgJedati.rskog prvaka Safhauzen. iz utakmice u utakmicu igra ce biti bolja. . Nece moti pomoci ekipi cilia nas prolazili.zSaltinH oaMojmilu. u drugu.U jednu ruku. sigurno me nece biti citavuovu polusezonu . svakodnevno se vidi napredak. koj a sa j00 sedam ekipa dijeli prvo mjesm. znQO da su priCe 0 gdeoju klO. ukliucuj uci i kormilare seniorskih selekcii a Sabi ta Hadzica (muska) i Vesnu Bajkusu (zenska).Y. skora ni~la se nij e znalo. time j e svrstana nll U.rnczerno dati veomamnogo -sm· atraKal'llCi{ N isu se posreoo ni 7. n3 c~lu s Nedimom Musieem.ba besmislene. a vee ce pro· ArapOUiC CBHOriSlili U nemogucnosti da 1'3 CU na 0 a Kal'acica ~ trener Smailagic i uprava kluba posegnuli su za zamjenom.eli radi ri inapredovati A Arapovic je odli~an ign!c . Faruk Vrazalic.agri" jali ove se. Dobrodosao nam je svaki igrac koj. . Siguran sam da ce koristiti ekipi. i Vardar. Stolanovlc: Dob/a bivseg prva/(a svijela .. srednji bek.U sljedecu srijedu.Volokitill remi. . ali same ako ne budu optereceni imperativom. rukornetasi B osne pocet ce u suborn (19 sari). .TraZ-mo seleHtore na dua mJeseca ce Hercegovine nerna novca da veze selektore visegodisn] im ugovorima.. "Smdenti"'su.kale Irnamovic. z. b imo je da SIO duze 05ranem() u egalu. neoptereceniimperativom.canica je u prva cetiri ..). Minima.Generalni sekretar KSBiH Harun Mahrnutovic naprav it&: odluke 0 raskidima ugovora iobavi jesti ti selektore . koii je. Utakrnicaza. Povrijedeni $U i J osip Pazin. Nikolic . zahva· lio se Gopi na saradn j i i za no· vog sefa stro cnog staba ime· novao nekadasnjeg selektora BiHJasminaMrkonju_ .allZenom v uvieren sam da oviigrati mogu pruziti mnogo. istice potpredsjednik Nihad Imamovic.. izmedu oslalog.uk remi. prolaze sve 000 ~ta sam ja i j o~neko li· 2013. nismo dovolino. kaze Igor Karaclc.Znam kako je ovim igraciIDa koj i su dosli.718 poena. odnosno od ciklusa dociklusa " Pokazalo se da nemarno ni rnogucnosri.zone. ekipa sara· jevske Bosne postigJa je izvanredan uspjeh. mjesto startne liste. koji ie dobio bivseg prvaka svii eta Rusterna Kasirndomrmv3. raz]i ke. ne srnije nam se nikada viSe desiti da neko iz hi".movie: Savez nema novca Pl'8UBIlHa SlObOda selektori u proslosti imali preveliku slobodu i da Ce Upravni odbor zbog toga preuzeti mnogo aktivniiu ulogu u formiranju struen ihs ta b ova. ZOl1. prema vlastitorn nahodeniu razgovarano 0 nastav ku saradnj e. Gra. a onda kako bude • dodaje Karacic_ A. Tihim koracima obaveze u najelimiiem evropskom rukornetnorn takmicenju dosuljale SIl se pred igrace H RUKOMET "Studenti" u subotu pocinju sestu uzastopnu Ligu prvaka Im. Kadric . kako su neld pricali" Sada sm 0 opet na dobrom puru. na dva rnjeseca. MogHee je da HadzicubIti ponuden novi ugovor Kosarkaski savez Bosne i 1i"'Ii-~_-------. Igrao sam dvije godine s Danijelorn i znamo se dobro..rekao jeImamovic. mal eu hocu Ii operirati rame . Ipak. Ovo je bila treea pobj roa Bo. a Bosna 2.i eru nij e hir la presudna .Socar imasred· nji rei·ling od vrtoglavih 2. Predojev. ". moMa Cal< i za pobod na petu tvropsku tirulu. prvaka igrala je izvrsno isa minimalruh 3. aosna - Junaci Sll bili vetemajs!Or Borki Predojevic.kaze Irnamovic. TurnirceseodrZali u dvorani "Rami. treee mjesto bit e-eodigranasutr. U izjavi je oaveo da jeu Fa· do' imao odrijeSelle ruke. Bosna je ipak. mozak ekipe i jedan od nai talentiranijih srednjih vanjskih Evrope Igor Karacic zbog povrede ramena sigurno nece igrati ova j i 0 aredn i mec.5: 2. veliki kllJb da bi se te.i rezultati. dok je pred nOSI Svicaraca 810 im je ekipa dugo na okupu. kojem&: ovo biti freti manda [ na kl upi Graeanice. ku.da je u prava ispuni] a sve !ito je traZio. BOSnase Sig mo mol Sili sa Sal . koji je svjestan da ce trebari vrijeme da ekipa dode na svoje.a II Lirvaniii. 5 kojom ie bio i sampiondrlave. dallas u Sarajevu poeinieMemorijaini tumir"Davorin PopoviC". iel)ona starto pro1iU Zadra U tretem kohl Evropskog klupskog prvenstva II Sahu. ali sam u vjeren da u takvim okolnostima.a u 178ati. Rager Griili'.5:2. ali sam.Pojedin i selektori iskakali su izvan ingerenciia.ka'le Igor. ~li da nije bio previse zabrinur kako ce e.746).5 zasJuZeno slavila. Zbog toga je U pravni odbor na sjednici u Banioi Luci odlucio raskinu ti ugovore sa svim selektorima. Irfana Srnajlagica. dok od 18~ati igraju dorna6 Zeljeznifur i Zadar. izjavio je Mrlloma Dooesto OODe Smjena na klup. acini mi seni prevelike potre be. II Slovenij i. postava soear 3. objasnjava Irnamovic. a sedmu ukupno od osamostalienia Bosne i Hercegovine. doveden je Danijel Arapovic. E.Igrali smo s njima prosle godi!le na tu miru u Veleaju i izgubilismosa je· dan.Mamedjarov 1: 0. celvrtak.c . iako nas je i tao da mnogo nedoslajalo. Ie meounarod_ni majstor Dalibor SlOjanovic. U prkos lome.Nadam se dace ova smje· na djelovati kao sok-terapija i da cemo u narednom kolu po· bijediti Zrinjski . U prvom su sre ru 0 d 16 sa Ii liastaj u S9 oS ibenik i"Radi vo j Korae". Sw· janovic .elno !dak okrsa j. Hendikepirani smo povredama i ~inje]]icom da jo>: uellHa bJedaBosne MrkOllja: 8ok-/erapija Mrkonja. igrata svijeta Sabrijara Mamedjarova (2. • Had'llc ce svakako bi ti medu kan didarim a. koji je sa· vladao 14.Kasimdhnov 1:0. Elis Memic.kaze Karacic.e da su odredi vali su sasta v strucnih .amo dva mjeseca atmosfera u ekipi bila je obeshrabrujuea. kada u sarajevskoj dvorani "Mirza Delibasic KSC Skenderija gocekuju svka.B.5 Rezul(3ti: Berkes Raofia boy remi.Safarli 0: L bh.§tabova. Ambidje "S rudenata" nako]] sjajnih igara polako rasru.. a vee na narednoi siednici jedna 0 d tema bit ce selektorov izvjestaj s EP.k taka .lan poraz . Evropsko klupsko prvenstvo u sahu "Studenti" dobili prvog favorita takmicenja. Upravni odbor. Prioriter ce hi ti p 1asm3n aa Evropsko prvensrvo Irnamovic ka:i. QLisli su im odlicni igraci Jan Filip i Mat Patrail (Mait). Is" 10 tako. M. N aknnporazaod Maglaja.kola osvojila sarno Geliri b()da. potpredsjednik KSBiH 68 29 septambarrulen Onevni avaz.. koji u pc- sljednje dviie godine sigurno niie bin u vecirn preblemima kada je rijet 0 povredama.

ali da b i ih i OSlaletr-ebaleu meslijediti.Bugarska i Poljska medu zemljama koje su usvojile zakone po kojirna je "sponska prevara". Plarini je naglasio da su neke evropske zemlje usvojiIe zakane peon v n ajveee poiiasti. Pari ota ni.emlja II tome nii e postedena. eiii otkun crt. N e meze igre/! stalno biti debar i nasao u ogromnim preblemima.all~ester. Nas reprezentativac ljutiro je uapustio teren. Ovo je posljednji put da se neko ovako ponasa i lju ti. . Drugo kolo Evropske lig. ali ja sam taj koji odlucuje tWO je Mancini rcen ie ponasaniem daca.ijem • Hjuz.om mnogo znacila Bill bismo rnnogo blizi objektivnorn cilju. ali ono sto ju [e pratilo. Mora.. Na klupi ie bila konfuzija i pogresno sam shvacen. zatim j e bacia tren irku. obo- .AJarmanrnn ie podarnk 0 rnsrucem broju namicltenih '0- ffieeeva. Utakrnice u gruparna od A do F igraiu se od 21. nikada nisam odbio igrati. (A.nazalosr. napusti ruacije . Velika Britamja. a namjcitanja kontro!iraju krimi" nalne organ izacije . bez poraza je u engleskoj Prernijer ligi i dijeli p rvo m jes [0 s gradsk im rivalomjunajtedcm. Misel Platin. . imao je problema.Igrao je vrlo loSe. Hluzbrani Argenlinea Iako su mediii i Ilavijaci Mancester sitij a ogorceni reakcij om Teveza. savremenog fudbala. A. C.i u govoru na sjednici Vijees Evrope u So:a. a posl i j e u takrn ice se sazna 10 kako je [Orne prethodio jo~. preporodeni PSG irnat ee priliku da pokaze na teskom gostovaniu uviiek neugodnorn spanskom predstavniku Atletik Bilbau u utakmici koja ce imati argentinskismek.Ako je spon ~iv() bi6e. na trenersku stolicu Bilbaa sieo argentinski strucniaki bivsi selektor Cilea Marselo Biielsa Pastore je dokazao s1'0j II opravdanost.05 sari. Nairne.i oblikuju evropski sporrski organizam poruc'. dovoljan je bio jedan poraz da orvori sve pukotine u ekipi prepuno] superplacenih zvijezda. koji se Iiutio zato sto [e zamijenjen.Dnevni avaz. Karlos Tevez (Carlosjodbio jeda [Ide [I igru. dok [e. rekao je Z bog toga je govorio da zeli da M. krivicoo djeJo_Platim je naglasio da je dovedena u pirnnje ieg-4isrenciia nacionalnib timova. sro se rn ene lice. Dodao jedasu Iialija. Ne zelim ulaziti u detalje zasto nisam usaopokusao se opravdati Tevez. (FoIc: AlP) Veliki problemi Poraz u Minhenu sigurno nije tako bolan.aseg n apadaea. !tali j anski trener ogo- POlliedrna opomena OZelli uvijek igrati cijelu u takrnicu. mnogo pure» ciabudu ravn op ra vni evrops kim gigantima poput Bavaraca.Evropski fudbal je u apasnosti. s navijacima ibrzoseoglasio. kojeg je i doveo u klub. sa Mauci.Zelim se izviniti naviiacima Mancester sitiia.e ManCini je reagirao i na p onasanje Il. imali debar startu Bratislavi. . Odluka da kod 0:2 zamijeni Edina Dzeku. a to ie plasman u drugi krug . dok B i· zac je veznjak Atletika Havi MartinezOavi). Tevez je tek po dolasku u Mancester postao sviesran posliedica svog ponasanja.Lacio.Udineze i Sporting Lisabon . . donijelo ie ill nogo vise problema nego pristojan poraz cd mnogo boljeg protivnika. s kojima sam uvijek bio u dobrim odnosima. koie motivirasve nas. UtakmicaRubin-PAOKigIJl se od 17sari. Ukcliko nisam sretan. (Michael) pozvao je evropske zernlje da donesu nove zakone u borbi prouv llamjestanja rezulnH3 uta_kmica.n. ism vaii i za igrace -smarraMancini. Nismo. veci skandal.ka- Izvinjenje Necuveno ponasanje! Ako se [a budern pitao.) . pa bi [lam pobjeda Dad PSG. .i apelira na drZave . Spanija. zbog porodicne siTo je razlog ZlI. takcder ad ovog lieta.P'roblem je !() SIO Karlosu nedoslaje familija. Derbije ovog kola odigrar ce joo Seltik . napa- Da su mu ambicije ovesezone u Evropskoj ligi uterneljene.rno biti tim. Z. Tevez ce lerjeti iz kluba. otici cu.rekao je Platini. 29. preporodeni PSG [elsa josceka na to. koji su povezani s kladenjem.Evropska Iiga je fantastii'no takmicenie. uez OdbiOda u e u -g Di -M aCiD rani Trener Mancini smatra da Argentinac treba napustiti klub Ia ko Manceste r siti igra jednu od najboljih sezona u historiii. velika ocekivanja polazu u ovoljetnu akviziciju Haviiera Pastorea (Iavier). njegovo poa ue problem'. protiv Slovana.l-buru. nasanje. razumi jem razoearanosr. dok mecevi u ostalim grupama pocinju u 19. septernbamuien 2011. a uvede defanzivnog veznog Naj dzela de J 0 nga (Nigel) svakako je upirna. . za vrsio j e.S. ZhoO namJeSlanla I'8zullala. rakoder. ~elvctak.- Pastore: PSG na teskom zadalku gaceni petrodolarima katarskog seika. bi vsi menadfer kluba Mark Hjuz (Hughes) brani Argen tinea.ali rnozda jeste cinjenica da su "Gradani" u duelu s Bajernom ipak vidjeli kako ce morati jesti "jos. a moglo b i se cak reCida je ugrozen Ci illV evropski span . onda je nacionaina reprezenl">Ieijajegovo srce. Portugal. GiiaU sporlle U opasnosli Predsjednik Evropske fudbalske unije (UEFA) Mise! Plann. Trerier Roberto Mancini (Mancini) ipak seodjednom Argem~nSlli smell u Bilbau Dornacin docekuje jednog od pretendenata za naslov. C.rekao je PIa tin.o je Platini. Nijedna l. Zarn isli te da se nesto slicno dogodi u drugim klubovima.

78 penal). za koji je do 56.Bazel remizirao na Old trafordu 3. Oba pogotka za Bavarce postigao [e njernacki reprezentativac Mari. Beru'Or da ima' D. Sve utakmice igraiu se 18. koii ie preksinoc na svorn teren U reizirao proti v L il a.Sou 30). Napoli 2 3.Orelu!' Grupa D.F.Rezultati 2. Lav 77 . CSKA ~ 0 . Njernacki gigant ocirao je lekciju "Grad anim a". i. Zarate 79). koieg ie Sa 3:0 lako savladac Real Madrid. Real Madrid Ajaks 3:0 (Renaldo 25" Kaka 41. tetv. 66 LlGA PRVAKA Njemacki gigant potvrdlo sjajnu formu 29. 45).) m . UDn 2 1 10 2:0 4 3.Bonfil<il .h davola" spasio je Eli lang (Ashley Young) u posljednjirn treuucirna rneca. kola: Mances rer j una] ted . 1~ ~1 R Zig ni a arei cila i I. 3: 3 protiv Bazela. Ajak. kola: Bajern . loB. Viljareal 2 o 2 0:4 Rezultati 2.Inter.Lusio 6. Cas! "Crve!!i. (A. Pacini 23.17. Kavani 17 penal). Man. sa 2: 0 sa v J adac Mancester siti.Lion. minute nastupao nail najbolii fudbaler Edin Dzeko.0Mul 2 0 2 0 4:4 0 02 1:3 2 0 Rezultati 2. Bazel . seplembilI/rujan2011. kola: CSl<A . 1. Englezi su 2. kola: Lion Dinarno 2:0 (Gomis 23. Mancester junajted . pili za poraz u prvom kolu protiv Trabzonspora. Trabzonspor -Lil 1:1 (Kolman 7S penal .rel 2 1 10 5:4 ~ B aj ern j e sino" u Min henu. koji su potpuno razocarali u Minhenu.rtak..o Go- I drugi klub iz Mallcestera je podbacio.Baiern. minuti .ieko zarniienlen u56. Benzerna 49)..TllI.Trabzons por. 1 . Frej 58. 1 4:5 1 Rezultati 2. Grupa B: CSKA . Real 4:0 vcdili sa 2:0 nakon poluvremena da bi uporni Svicarci napravili potpuni preokret.. 1 0:3 1 i}inamo 2 0 02 0:3 0 Madrid: Duel Elila (Real) i Anile (Ajak8) Ipak. 2.. Maueester si ti • Viliareal.UI 2 0 20 3:3 2 4. Kone 42).Benfika.. L il . Real Madrid .Jang 90 .2 1 10 2:1 4 3. J unajted je na Old trafordu odigrao same mez. Iak 0 je u Mosk vu stigao oslablien. 0 1 0 3:1 1 1 1:3 4 1 4. Frej 60. A.Mance~ter siti 2:0 (Gomez 37. Grupa C. o nevnJ avaz. OtelulBenfika 0: 1 (Cezar 40). Napoliju ie bilo potrebno svega H min u fa da zavIii posao s Viljarealorn. Inter ie uspio osvojiti tri vazna boda protiv CSl<A (Elvir Rahirnic nije igrao) i taka se do nekl e isk u- Paroui traGag Hola Grupa A: Napoli . Zagrebacki Dinamo bio je nemocan na Zerlanu.. I.Man".. 4. Dinamo .In ter 2: 3 (Dzagoi ev 45. Napoli Viliareal 2:0 (Hamsik 14. 2 . oktaha. "Kraljevski klub" i Bajern jedine su ekipe koje nakon drugog kola u ~etiri grupe imaiu maksimalan ucinak.Baze13:3 (Velbek l6. 2 4.« Li011 je pitanje pobjednika rio jdio vet u prvom poluvremenu. sport 2. Dr.Ajaks. u okviru drugog kola Lige prvaka. Mizernu partiiu pruzio je i nekada rnodni Ajaks.

Kapetan 6 (63. Teener: Amar Osirn.ic 7. Vojvodic je bio us· DarMo U01UOdiC preuzeo eMiPU pjeSautrener u Gradi ni iz Sr· eb reni ka. Strijelei: 1:0 Kajkut (14). Kazna [e uslijedila odrnah potom.Vrnajevic (66).!c (26).30 sa Li u Veljkoj sali Opcine Z"nica. Mas. Stakic 7. Colic 7. 1: I .a stri jelac predi vnog pogotk:a iz slob odnog udarca sa priblimo 22 meml bio je SaSa. [ugo -). Pliska -). Bosniak 7.5.o u desnu strauu. je (Foro. a cetiri minute poslije propustili su veliku priliku da os tvare visok u prednos {.og La.sport Dne. igrao je sarno za m3li cni Horae iz T etova kod Zenice i za Celik. VodsrvuZelje prethodili su pokusaj i Patri ka N ijeme Gerhard a (Pa tri ck N yern a Gerhardt) i Zajka Zebe.5. Hero 6. ko ji je sam izisao pred Adisa Nurkovica. KRAJISNIK: Hodzlc 7. B.'7. Pro)eteru iz Teslica i lVor· nickoj Drini. Delegat: Radoslav Kundacina IT rebin je). Hrkac .a j OJ irn pica. Sudija: Vladimir Bjelica (I.ikic (C:ellk). ali ie niegov pckusai blokirao Armin Helvida.5. Rislic6. uSao II sesnaes Eernci !D. Isti igrat je nedugo po10m ponovo bio u prodoru.O izvrsno interveni- rao . Ramie -). Strijelci: 1:0· Bosnjak (58). 3:0 . Delegat: Goran Skoko (Ljubuilki).5 (46. Sarajlija ~ Trejic 7. i u !Omperiodu saku· pio vllie od 400 naSil1pa. Borae je poveo II 14.5 (66. Mus 6. Zeba 7.).. autogol).5. Soljankic 6). ali [e i ona bila odlicna. jusic 6. ali je Nurkovlc izvrsnom reakcijom i ovog pma Zderic 6.5 (73. Sadikovic 6.5 (76. Adilovic 7. Stadion Podavala u Ga· bell. pretku izvanrednog golmana Zvije· zde Gorana Labus a. movie -). min UIi."'. Kl"un. Zlornislic 5. minuti. Bogi cevic 7. Buean -). Besli]a 7 (63. Uilanovic -). Vidovic. do 1977. Smeler 7.5 (81. Sa" kie 5. To je biv:li kapiten Tu.B. R Sloboda dobila trenera jUCerasnji sas!snak cellli· ka Fudb:dskog kluba Slobo· da urodjo je plod om. Trener: Nedirn [usufbegovic. Music S (64.. corie 6. Dcmaci su nakon akcije Ma· hira Karica poveli golorn Miljenka Bosniaka u 58. koji ce preuzeti ekipu nakon lito je u subotu ostavku podnio Ibrahim Crnkic.5 (86. SARI(. PaSic 6.K. Haris Harba nasao se sam ispred gola ~Plavih". Tr· ijumfCelika p~tvrdio je reo zervista Aldiu S i5ic.5. snazno je suti- I treci pogodak lei· jeznicar je postigao nakcn prekida i ponovo udarcem glaYom. SI!)e1er.koobavljaa i duZnQSI dir· ekwnl. minura kada je Mirsad Beslija izveo slobodan udarac s desne strane.iear).000. Tr· ener: Dragan Jovi':.5. Lazie -). Vasi lie 7. Gledalaca 2. Komemoracija povodom smni Fadila T. Bdi':: (Mramqr).ic 5. Gr. Gtadski smdion II Banjoj Luci.. Adilovic naceogoste lake je Z~ljezniear od samog pccerka krenuo unapade. 1:3 • Si~jc (87). Kapic 5. Delegar: Dubravko Miskovic (Liyno). Igrala se 39. Lij .5 (66. Beganovic 6. koji je sa peterca mka. koji je glavorn matirao Fejzica. preminuo je jucer nakon tcike bolesti u 66. Delie . 1:2 -lJe!vida. Kapic (Olimpic). Markovic 7).5 (80. Helvida 5.5. Culum 6. Raspudic 7. Stajie 7. _M. Sabie. Kikic 6. 65 GRBAVICA Stara prica u duelu gradskih rivala ra 'Plau~' onD p b-II' Zeljeznicar sva tri golapostigao u lz prekida e Trenufak kada ie pogodio za kO/lacnih 3: 1 (foto: J. Sul]evic 5. sto je skoro sigurno nedostizno uoci revan sa. RaCic. koje je odbranio Irfan Fejzie. I..5 (66. Lepta se odbila visoko i dugo puto- GOSK propustio odlicnu priliku zeuaznicarSO:OJ 0 S radion Grbavica u Saraievo.5.5. a dobra postavlieni Guso spasio svoju Sigurni Guso Gosri su u drugorn poluvremenu stvorili samo jednu priliku. Rizvanovic 5. Rascic -). Vrlajevie 7. Oumpic s-uSa meta Il GOSK Sara/evil: leba je nam/eslio ave yola pen ovo mrezu. Jarnak 7 (63.5. Harba 5. 0 svajala Sredn joev roo pski kup. . legendami Fadi! Talic. Trejic.Get hard (78).. Bee. uogorn otklorrio opasnost. Debi na klupi SIob9de Vojvodic Ce imati protiv lcl· jeznieara n a Grba vici. Veldin Muharemovic bio le na sedam merara od gola Zelje. Vida· kovic 6.ov/ij 1 (0:0) 3 Gelill ZELJEZNICAR: Guso 7.tabu bil ee Mirza Hadne i Mirsad DediC.Faruk Hodzic (Kraji!inik) 7. a u 29.. Kvesic 7. r-.5). Omic 5.S. povskim smem po zemlji po·. !leI· ifovic 6. Hadiic) NaG rbavici SEa ra p ri ca. Igrac ujakmice: Eldin Adilovic (Zeljeznicar) 7. Z. Prije dolaska na k:lupu Slobode.5. pucao direktno u njega.. vala prema goiu GOSK-a. Er. CELIK: Nurkovic 7.a publike_ Sudija: Semir Kaplan (Stolac) 7. DeLmic 6. a naivisi u skoku u sesnaes!ercu bio je Jadrnnko Bogicevic. Igrac Uta· kmioe: SaSa Kajkut (Berne) 8. Otisao jedan ad omiljenih nogametasa Celika Fadil laliG preminUO U 66. avaz. koja je 197]. Lazie (Krajisnik). 2:0 . rao. Puric 7 (67.Kajkut.5.. RaCic 7. prvu odlicn u priLiku imali su gosti. Gavaric 6. godio suprorni ugao mrde nemocn.. Raspudic. (73.5. Bcsnjak je uposlio Darnira Zlomislica. J.n. . ovog pu- lenicani kaznill prornasale i qreske Gabeljana Prvi dio drugcg poluvremena nije nagovjestavao kra] kakav se desio u Gabeli. Muharemovid 5. Pehi Ij 6 (86 . Trener: Denis Sadikovic. moral a biti mnogo iU3l:enija. Strijeki: 0: 1 . M.5. Ornagie 5. J.Bdi~ 6. koji je za .5.cijama.5. Naibolji igrac susrew SaSa Kajku! pogodio je u 22.5. Dejan Martinovic je sa desne strane centrirao za Vrsa j evi ca. jet je imenovan novi sef struenog staba. ]a. Regoie 5.usic.':: -).kovljevic 6.000. Stanic -).ehmedovic 6. N emeliakovic 6. Pornocnici: Mo· mir Sirko (Bania Luka). Igrac ut>Lkmice. Grahovac (Borac). Svraka 7. Tosunovic 6 (77. S. M. Zuti karton: K.alica bil" 6e odrzana dan as u 9. ovog puta u osruini finala Kupa BiH s uvierljivih 3 :0. Gerhard 7.. Isakovic 6. Dujakovic 7 (82. Hasie 6. rninuti dornacin je po drug. Gerhard (Zeljezn. E.':). koji j e goste spasio od debakla. Igrac utgkrnice: A vdij a Vdajevic (Celtk) 7.5. ali je golrnan Adnan GII.Bogie!!"ic (S4). Dvanllest rrllnUla poslije Branislav Krunie oduzeo je loprll odbrani Zvi· jezde.5 (64.ahovac 7. Hamz.5. GOSK: Sreng 5. Sudija: Rusmir Mrkovic (Sarajevo) 7. P cerna m:zvanicnim informa. Pomocnici: Almir cisie (Mostar) i Dam. jer Sll. Rusi':: 6. Troner: Elvedin Beganovic. Zu ti kartoni: Svraka. Talk Ce biti llkopan nll mezarju u svom rodnom Tetovu..<aoi svaki dosadasnji duel Zel jezn ica.~) Sa meta u Banjoj Lllci nllti smdvu. 29 seprembarfrujan 2011. Rizvanovic. DuCic 5. Raguz 5). jer su njegovi fudbaleri savladali Zvijezdu iz Gradaeca sa 2:0. E. Omie (Zvijezda).. rnedutim.0 .busa . Zaric 6. U 54. ener: Milomir Odovic.5. Bajrie 7. J elavi': 5 (46. Siadion Mramon. Zeba. I: I . njegovi asistenti u strucnom . Covie 7... Vidovic 5. adlenna ce se klanjati po· slije ikindija·namaza II har· emu Sultan Abmedove dZamije. 2. Jgrano bez prisustv. Trener: Fadil DaUlovic.5. j I 972. Treuer: Zve" zdan CVetkovic.rta'k. RuZic. Sarajevo) 6}:S.ni: Stajic.5. BORAe: Avdukic -. Ostvario je. pogOiovo u prvom poluvremenu. Smjes ci iz F oce.). mi· SigUran triiuml BOrCa Beziznenadenja u Banjoj Luci Mramor KraJisnik 1 1 Borae 2 (2:0) 0 zuuezda • (F'". Halilovic 6). ali je Sreng nije uspio boksati u kornerpa 511 80sti poveli. MRAMOR: Delie 7.zJaka Darko Vojvodic. godin i 11 Kantonalnoj bolnici Zenica. te\V. ZVlJEZDA: Labus 7. Kfunen tic 5).Borne zeljeni trijumfu prvom metu osmi· ne finala Kupa BiH. OLlMPIC: Fejzic 5. Martinovic 7. Colic. put zarresao mrezu.. nCrveno· plavi" pn)pusti!i nekoliko idealnih prilika. ali je ueliBirealrel Celilla bio uspjesniji. Nascimento 7. Moranjkic 6. Zuti kar· toni: Beganovic. pobjedu je osrvario stariji sarajevski premiierligas.. Sisic 6. Gledalaca 250. Karic 7.. Si. Zeba je izveo korner s desne strane. Buric 5.5). Ka- jkut 8.Savic? (46. Salamovi': 6 (56 . Ducic.Krull. Dianic 5. Maksimovic -).r Knezevic (Siroki Brijeg).vi bocni sjajne gene· racije Celika. Glavni sudija: Predrsg Srankic (Bijeljina) 6.5. koji je udarcem glavom sa prve starive pogodio suprotni ugao Srengovog gola . Zuti karto. Halilovic 6).5. V. Zaiko Zeba je centrirao iz slobodncg udarca.5.. Zoran Taborin (Zvornik:). Odbijena lopta dosla je do Ivana Raguza. Delegat: Hisam Islambegovic (Zenica). Tomic 6. a Eldin Adilovic sa desetak rnetara glavorn neodbraniivo pogodio donji liievi ugao gola "Vukova". Pornocnici: Dalibor Draskovic (Isrocno Sarajevo) i Haris Bakovic (Sarajevo). Sreten Udovi1:ic(Prijedor). Pomotnici: Adnan Alispalllc (Zenica). Gleda!ac-a: 1. ta s liieve strane.BaSic (28). Durie. Ta je pobjeda./h. S.Cmo-crvene" igrao od 1966. koji je ovim go" 10m vjerovatno rijesio pitanje putnika u cervrrfinale. a strijelac je bio Niiema. Sabie 6.. gOdini Jedan oclomilLenih nogometaSa u his!Oriji Celika. Sabanovic 6). Culov 6). Stri ielci: 1:0 • Adilovic (39).Tr~jic (1 5). u kojem je u prijeralnom periodu nakr· at.5 (64 . Dudic 6 (SO. Vlad avi c 5 (60.

A. Striielac: 0: I .. Strijelci: I:0 . mafic (I). ::. MMgeta 6. Nebojsa Sodic ie u sesnaestcr" cu Rudara srusro Kenana Handzica. 2: 0 .'Rudar 0 'Branileli 1 Stadion Rudara u Kaknju.S. Pomocnici: Jasmin. ukoliko ne dobiju 200. Vedran KanEar dobro je surirao sa 18 metara.5.. Srndovic S.Hadlic 6. 8M Fudbaleri Sarajeva na pragu su plasrnana u cetvr(finale Kupa BiR U prvoj urakmici osmine finala bordo lim je kao domacin sav ladao Ru dar sa 3 :0. S roper Rudara Goran Kotaran katastrofalno ie pogri iesio..Ko.Obuca (65). Kecman 5. seplBmbar/llJjan 2011. PiIlju:h 6. Karle (Rudar). Karid 5 (72. Redic. A.-=- ~h~ -~ -7 )1 0-( re. Belosevic 6.5. Dupovac 6. T rener: Zomn Bubalo. 64 KOSEVO Bordo tim rutinski zavrsio posao protv Rudara Onevni avaz. Summovi':: -J.5. Duvnjak 5.( ~I ~lC :] . Ferenc -). . Tri minute poslije Sarajevo io. V~ 6. Filip Stoianovie. J ovanovic. (A.Dr. BRANITEI. Boric 5. Kotaran 5. K. povelo sa 2: O. Sadikovic 5 (46. Mreia Prijedorcana zarresla se vec U 38.cnol!) inrervencijorn sacuvao mrdu domacih. HandZic (Saraj evo). Trener: Slavisa &. Imamovie 6. u cijem je finisu doslo do izmjene na golu Rudara. Trip ie 5.000 eura. To [e bile sve zan irnlj ivo u prvom poluvrernenu. Scepanovic 6 (73.J: Pandza 6. tuti kartoni: K. Suka 5. Gledalaea. DRINJAKOV/C ~.5 (62.icic. Glavina 7 (85.': 5. J ovanovic ~. (45. M. . SARAJEVO: Adilovic 6. Krezovic-). koi i ie odl . Po- DiD 38. Obuca 7. 30(1 Sudija: Ed. Delegati 17. Pomocnici: Zeljko Marie (Doboj) i Dalibor Hrstic (Ljubuski). Kubat 5. Sarajevo ie u iucerasnjern susreru igralo bez suspendiranih prvotirnaca Sedina Torlaka i Asrnira Suliiea. RUDAR: Sabie 6. na op ruzenicku kl upu sjest ce. Muric S. 3:0 .iu J akupO~ (Billac) 7. sto je iskor isdo Adin Dzafic i pogodio Z' Gosti su zaprijetili u 12. Pehar 6.e[ Banda (Breko). Bebanic 6 (67. Prkic 5. pored Misirkic. u javnost pustiti film na kojem su Jestrovic i Angelina Misirkic u kompromi tira] ucirn scenama.5 (74.5. Igrac utakmice: Jure Gla v ina {Brani (elj) 7. Handiic 6. a Adilovic je jos [e- dnom bio na pravom mjestu. Hrustanovic 6. ElvirGrabus (Travnik). a sudija Vladimir Dorninkovic pokazao je na biielu tacku. DZafie 6. Srdan Dokmanovic i Danilojovanovk. Eminovie 6. Trener: Dragan Radovid. Zrganovic 6.5).. Kotaran.5 rffJrD: I_ ~(JMW vriiedenog Zorana Rodica zarnijenio ie BojanTripic. M~ie 5 (46. sekund i. Gagro 6. 1.. KuSljic 5 (6].5 (69. Trener: Jirii Plisek.5 (4(j.<1 ucieni ivanje bivseg fudbalskog reprezen tativca Srbi je Nenada] estrovica iz 2008. minuti. M. Celikovic 5. CeIVNaK.) Sa'ralaUD3(2:0) 0 Rudar Stadion "Asim Ferhatovic Hare' OJ Sarajevu. Srnajic (Tuzla). Siguran realizaror aajstrofije kazue bio ie Damir Koiasevic. Zbog priietnii da Ct. Kantar ~. Igmc utakmice: Emir Obuca (Sarajevo) 7. Gafurovic 6.er do" sta agilni Emir Obuca iskoristio gresku Tripica i nie- gov ih saigraca. Bursae 5. Sp· 0 _ rt zaic Mrezu Prijedorcana zatresf jos Kojasevici Obuca Adilovica. Neirnarlija 5). minuti. Corner 6. Renato 6. Gledalaca 500. 29. Delic 6. Cizmic "). Spec U Beogradu pocinje sudenje opruzenima 7.5). Maksumic -J.. U istcm tonu proteklo je i prvih dvadesetak minuta drugcg dijela da bi jl1i. Delegati Radika Marie (B ijelj ina).. Ramie 5.5. So die 5. Haskic -). RUDAR: Redic 5. Piniuh -). penal).5. Nedo Suka izasao je sam pred gclmana Adija I :0.i. p ogodi vsi lijevom nogom za 3 :0_ N ajbolju 5ansu da srnanji zaostatak Rudar je imao u 68.5). Sudija: Vladimir Dominkovic (Orasje) 6.Tepalovi.Koiailevic (15.5).Eminovic (30). Kojasevic 6.

jaCirna. Terzi6 (Travnik) 6.5. u neredima nije povrijeden niko od Clanova Velda. kornentirajuci sinocnie nerede. Swjanovie 6).sein Kamber (Sarajevo) . Varea. ee Takmicarska komisija Nogornettlog saveza registrirati umkmicu slu2benim rezu" Ita tom 3:0 za VeleZ. velika odgovornosr leli i na organizaroru. ganjajuci igrace i sudije. prerna najavarna. Komite! za normalizaciju im a sas tanak sa p reds tavnicima FIFA-e i UEFA-e. Jankovic 6.rok. Anici!. I vankoVic 7. F. injskog "Ultrasa" utrcala na teren. ~tojkic 5.osno drlave . nll cijern je 1'elu Ivic<I Osim. . Vukelja 7 (76.Krajisnik 1:1 Sl~vija . prekid Zeljeznicar . Susie -). Be~irevic 6. Kajtaz 6. Ljubic 6. Nakon do· davanja Ante Serdaruliica.5. (Zrin jsk i).o bit. fudbalu> Sudeci prema ranii im iskusrvima. a sada Mostar. Polililla. I:! yarea(70). ali se skoro sa stopostomOIl! sigurno~cu moze tvrdi ti da C1! bi ti odigrana bez prisllstva gledalaca.Siroki B.Oemic(90).Ove Ie stvamo prevazis[o sve granice. Kotul -).min Bakovic. rnogu i za ustav iIi i pred uprijediti. 7.5. 03 rasporedu nova u takmi ca gradskih rivala. Una -). koji su ill gad ali bocama.Prema ranijem planu.Srdjelei: 1:0 . ruimni nastavio Nemanja Pu!iara. SerdartiSic 7. u Vr" apCiCima.A. taenije na onima koji 5\1 se trebali pobrinuti za sigurnost. na celu s Draganom Skakicern.s ill 70. Macc!i 6 (46.5. Mili&vlc -). . takoder Pod Biielim brijegom. a isti igrac je osam minuta poslije pOsta· vio i konltcnih 1:2. SIROKI BRIJEG: Bilobr!. odigran revan. U neposrednoi blizini stadiona nakon utakmice desio se j os j edan inc! d ent. ako zaista pcstcji volja. Siroki Brijeg opravdao je epiler favorlta u duelu sa Siavijom i praklicno zavclio vise od poll[ pos!a vee u prvom susrem osmine finala. Pom06nici: Fikret KuljanillOvi6 (Banovi6i) i Mario Vincetit (Orailj e).5. Govedarica)" Trener: ZoranErbez.5 (83. Delega t: H u. Pod Bijelim brijegom jucer ie bilo i skoro 400 navijaca Veleza.) do 31. Macolija (Michel Mazzoli) u 2l.5 (71.. On je iskorislio dodava· nie Hrvoja Misi':a i neodlllcnosl golmanlt Stefana Tamovica te iz mrtvog ugla s desne Slrane pogod io mrezu.5.0 6. gosti su do- uarea DODadaO ZaDreO~ret dali ga. Prerna odim saznanjirna. Lasii. povrijedenih nije bilo.Olimpic 3:0 Borae . Zuti kartoni: SUDjic. velika skupina najvatrenijih navijaca Zr- Balloui':: Pomo': driaUB . ovog puta u prvenstvu. Ipak.5. Bekic 5. Istin3. Kvesi6 (Siroki). Igrac utakmjce: Hu:m Manuel Varea (Si.5. razlika je u tome ~to su se ovog puta na rueri nasli akteri susreta. Gledalaca: 6. 1:2 Rudar .5. Lakicevic 6. autobus s Velezovirn igracirna izasao j e iz kruga stadi 0na !Ia spo redni izlaz. Zolj 6. J asn 0 Ie da se. koji je sa 13 rnemra pogodio donji desni ugao. Spahic -). jer ovo ne bi bio prvi puc da cdredeni ceo tri hu§kaju navijace i preko fudbala pokusavaiu -osrvariti polititk" in terese.Grgic 6..000. ZRINJSKI: .5. Bertosa 7. ddavaju neredi u bh. Bez gledalaca U nedjelju [e. Nikolic 6. Gledalaca: 300.: 6. Kvesic 7 (8S.sport Dnevni avaz: teIYrtal<. Sunjic 6. Iako je stadion brzo ispraznjen. Delegat: Mediid Gvozden (Sarajevo) .Zvijezda 2:0 Sarajevo . a kic 6.000 "Ultrasa" bilo rasporedeuo samo desetak redara. Slavij a je povel3 sa 1:0 kada je akcij u Mikel. On je naiavio da ce se danas ovim povcdom oglasiti i 1':lanovi Kornilern za normalizaciju. cak ni Il fudbalu. Cime je izbjegnut bliski susret s okuplienim hullganima. Anieic 5. Tr· ener: Branko KaraNc.. Brekalo 7. Pusara 6. G. Kako smo vidjeli na miestu dcgadaja. Kodro 6. a kic. rninuti sligli do izjedna~enja. koji dolaze u BiH~ a ovaj susre! bit 6e iskoris ten da se razgovara 0 problem!! huli" gan sIva . PANDiA Krivica organizatora No. kod nas su ocito joil na djelu snage koje i nasifjem icle proruriti rezu dazajedno ne mozemo. . Iako sn prekid izazvali vandall medu domaCim n3vi- SlaUlia 1 0:0) 2 SlrOIlIB.. Policija je upotrijebila suzavac. Stanje je krajnje alarmantno i zahtijev. n'ANKOVTC Siroki u Lukavici obavio pola posla Prue ulaMmice osmine linala Zrinjski .5. Duro.5. Ne cudi to sto su se nakon juterailnjj h nereda odmah pocele vuCi paralele sa subotniim prekidom u Banjoj Luci. Sudija: Dragan Skakic (Bosanska Gradiska) 6. Trener: Slaven Mus •. M. uz praviln \I procjenu. Zudinov -). Dlidi.Varea (78)_ Z U Ii kanon!: Serdarusi c.. mostarski derbi trebalo osiguravari ~ak 500 policajaca. Marjanovic 6.[o()blerna h uligans tva i n aciD· nalizma u sportu_ Oeita je da nam ie potrebna pomoc sire drusrvene zajednice. 19rac urakmice: Igor Melher (Zrinjski) 7. Zeba 6. Pehar 6. N ije teSko zaklj uti ti da. - PriuadaDa CBlirlOSObe (Fall): S.5. j to n akon sto je. Vela. Zakarle 6. velika skupina nalvatreniiih naviiaca Zrinjskog utrcala je na teren. 1:2 .5 (59 . Prema prvim informacii lIIDa. N azalosr.Vukelja (21).5. Popovic 5. Jeile 7. Duro 6 (7~. oktob ra Zracni duel Maco/iia i Jesea .5). jucer Pod Bijelim brijegcm nije zavrsen n i gradski derbi izmedu Zriniskog i Veleza. Gostujuci igraci i sudijska troika.Celik 1:3 Revansi s u 19.Rudar 3:0 Mramor . Radovano"!':: 7 (64. jer bi 19" oktobra tJ:eba. 29 ~e~lembarlruian 2011 63 KUP BiH Neslavan zavrsetak mostarskog derbija Nakon pogotka Rijada Dernica. uPIBla prslB Prvo Bania Luka.. Ivetic 6. sa 14 metara bio je precizan Argem:i nac Varea. Ziwvic 5. Policajci su pokusali rastjerati okupljene huligane. mostarski derbi prekinut je u trecoi minuti sudiiske nadcknade. gdje se igralo samo noul Moz Ii Midu rez·r uan ala: sla I uMraj huJganlma zaloCBnl na stadlonu . VELEZ: OStrakovic 6.Ska!jic 6. Zwei poma10 nevierova 1110 da ie ispred 2. dok S\J PIolazili pored Partizanskog groblja. Diogo 7.!i do Vukelje. bilo je iasuo cia se u takmica nece nastaviti. Prerna prvirn informaciiama. J asno je kao dan da se slicni izljevi primi tivizma.gdje ie prekinura utakmica Borac .5. jer [e. Ceric. J azvin.glc 6 (58. Sma)ic 6. a ne rivalski navijati. Du. . . Roveanin -). Moze Ii se Savez sam bon Ii p [oli V rasm"eg p. Se!ilija 6. Fudbaleri i srrucni stab Velda os tali su sat i po nakon prekida zatoceni nastadionu Pod Biielim briiegcrn dok se D isu stekli IIvj e ti da sigurno prijedu na iSlOcnu stranu Mostara. Sudija: HuseiD.5.dodao je Bakovic. Pomocnici: Rusmir BaSic i Edin Imamovic (Saraievo). pod policijskorn pratniom. minute.rekao nam je generalni sekremr NSBiH J a.Ja1:I'. Trener: Mirza Varesanovi6. Stadion SRC Siavija u Lukavici. Za razliku od subotnje urakmice. U nastav ku. pitanje je Sla i kako dalje. SLAVlJA: Tomovi6 6. moglo sprijeciti utrcavanie na teren onih ko- lrlDiS1l1 (prBilid) U'8IBZ Stadion Pod Bijdim brijegom u Mostaru. odgovor bi mogao bi ti nega Iivan. I. Misic -).i) 7. p osli] e pogo tka Riiada Demica. vandali su flahma i drugim predrnetima sporadicno ga dali autob us. na prvi pogled nicirn izazvani.Melher 7. OStrakovic (Velez). ispraceni sa stadiona.Branitelj 0: 1 GOSK . ali su oni bez ikakvih incidenata dopraceni te u 83_ minuti. J eli bali tolika sluca] nos! cia se u same nekoliko dana. N.5 (72.5 (69. koji su spas nasli u svlacionlcarna Sarno cetiri dana nakon nernilih scena u Banjo] Luci. privedena su cetiri pripadnika navijacke grupe HUltrasi".5.Vclef. od huliganskog starnpeda spasila se bijegorn u svlacicnice. Zeljeznicar. . Demie 7).sto je bittlO.5 (54. odn.a hiene i energi~ne mjereo No. ji sebe nazivaju navijacima.• Strijelac: 0:1. dodav. Ccrie 6.e 6..

s:a:'S [OJ ~ lU:ttt.l1Lk: ]JQd prijcL.akljui!:iQ ugcvcr hrc] 17lJ2009. i 2. SE uizenl .-f. . 2011.!H.. Tuzla.n~ a jen ic:am_a na ""eden im u mzbi.:csnc(d'rLgll"ore k{lie.n.11.1.It.. DbrilCuna(1 na OSlloO.] it' i:. st. 18:196~ 2719~. i)l.Snjt :st[Jnjc u rok"u od . .86 KM.:ana I. 2009..rc:oei pr-es.ni moil: j>OdlJj~eti pr~jc-dJog ~ J>OVr. Od.8/2009. Sefic Ham d ije iz B i hac. MI!l4 i 29/(15). toe kako cinjcuice na koiima SC zasnivn tuzbcn~ zahtjcv nisu u prouvnosu sa dnknzima kcje jot: t!!.c pije dl:WlvoliclJ~ l. tipadajucim -zakonskim zal~zn. 200..il::om po2ivamo Va.l. i da mu naknad Ltroskove pamicaog postupka u izn 05-U od 7g5~OO KM..Pml. ZAI.~(Ibavt~ujtda 11..: I3d u Sa odred..IkulJe dmls"Vj.l'~c. at..2005. u iznosu koj~' o. z.[l La.I. od. luzilac prijetnjorn prinudnog izvrsenja" Dostava ruzbe ua obavezni odgovor srnatra se obavlienorn d.rinilma.ropll~nmja nt mo~ 5c trnl:i lipovC1l Lu~rijaSILjc ~-Lanjc.akog svie. 348.2011.h U'ookova ~tupaniil mtioCil po pUilomoeni7 ttl .~ ~'O'I[I roe. Si m L~ RiJd.:)v-t $aSlJi..ks~ ie odrtd-C!1:1 ~n-:!"Tl":t ZakoniJ -0 'ul. a L1 cemu je rueenl obavlleaen doplsom.g ponu:p:ka koji se sa~itojc orJ tabe !1a hl~b!.!Ca !."C: u roku od 30 dana od prijcma priicpisa presude pod psi lemjom prln udneg izvdenjiil.. Tu1ben j :tall lief glasi.l[J s:[lznanja 2.k~.pkY..Li~[.lji~Il fern [lJ1:bc i prc5ude pUlC:m... ~cdLm: ~{Ibjilvhh:.zbu (npr..t! takst. :Sud je lufeniog ob:!llvezao i niil plaeanje ZBle1.iDOO "fuzla lsplmi iznos od :5-. Kardinala Stepinca bb.mamrn koja cc.im :7. ZPP FBiH).!i9! sud je o{lillcio ileal) 1J izrecl o-.L akladu sa odredbom El. ~od Lile OGLAS Ol'ClNSKI SUO U TUn. sud Ce donijeti presudu zbog propustanja kojom Ce u. 200. 2.. godine [od 10.:.41 KM.am_:iI.(IotlskQm roku! .=irl.c ka.la koje & se obra.(j.r-:3cli dljga~ .'::irQm d:..s_])Iii][~~ .. 281!S:O KJ\'I~ p~" · _ take.d.gooioc i 09.i Ilijc dos. AJ.dllb llil'VeS.3l u 'prLj~ll:jC' $t~njc cl an a od dan iI pre:5:tanka Iilz_tOgii ko j i ic: l. godine Opcinski sud U Bihacu.atam_.e.pl.i] m ~btl i presu d u) a koja [ak.(i 05". OS. ZPP FBiH).CEGOVIN'E TUZLANSKI KIINTON OPC!NSKl SUP UZIVINlCM\J\ Broi' 33 ~ Mal ~ 118~B I fl M. godi:n-e:PO do 'i..oom it: do.ltl:li.03.::. tuZc.nc'P':oJm no.io u~ lll:$i. 3.698!86 K. dostaviri sudu pismeni odgovor na tuzbu (el.02.1. 003S713 08 Ps TIJJ.QVQr 0:3 l~t. St.w... I.698.. 2.XELLA BHo. kojc: 54i: d:i:SlTibuiraju TIillcritoriji FBiH . 20 II. a 0 Ce_mu i'~[Uz~niobi3\i'iie~[-C1l dopisom.64/(14 i 2~/(IS).. sa zakonskom zatezncm kamatom pocev od 09.ljodi:r..a (ld 00. 08. 5. ZPP FBiH). ad 2.e1los. (l L 1007.80 KM sa . pa do drul.u. ZJ:Iko 11.crljit. st.snu ploCu .II~prClli . Turilac [c lUZcnom lsporeelo vecu kol[~jllu prolzvoda a na canova ugovora 0 kupcprudaji 1 plsrnene i"J-Ilrud~bC:riiC"oe od 11.. :500 u kupno izno:si 425.Os. tuibll u u:k. 2006. 20 11."'or nil.OS. t! sv-e u ro.IV.d.sud i proti .96 Zakona 0 pamicnorn PO~LU7 p ku i I]~ opredi iel jen li3 h riev m~i OCil. u~. 0 _Pilf7 I"l ic.. 2009.eni za~ujev! linjellLce:na kojim_il zasniViUC: svoje.Cllog) kao jc lo Luidac i cp-reciliidio IJ n.~ l.. razu 1111 i 'sa d rz. I.I:..a I iSla od 08. 70. 1. ~'sp.2011..csucle a u 5m...lA RH<I DOO Tuzln. gooi ne pa do is-plate.G rod itoel jil". Sefic Hamdija j Pas a lit AZI.rt'!. vsp 602. tl.. 12.u cd 60!4Q KM~ d~wm.o:s [av 1~~:i].-il]oc -Ilia .nGgONErGROUP DOD Tu.:_io:cOi DD BH Al~j.qa p. osim ako je isti oCigJedno neaSDovan (el.ni Sle z:a sv.20 KM. "2006.ksaITl:i TK (S!. a :.j]. ZI'Jo'P·:a! dllnese ~resudu zhog propu.'i~ Mi.221. sve u ~-OkL1od 3.kom I"(. rad i isp la te duga. iiil. ~nie..itelju n..Qlenj-e pteStld~ :..2009.r~:suclc nije doz:voljenii z:. ime' LilIts.rnJ isucanjem 113 oglesnu plocu suda dana 29.m Lin POUKA: r~}ku ood N akon60 SUDJjJ\ NIWOMENA. Sil zakollskom ~le:rn. st.im katn.avslvcn iI USIiIlJIGVil Un iverz:itersko kl in ic ki cell tar Tuzl:a! p:riJIli~' t'U:ieoe lk:ano~'i~ M i.llbi.a_m~26. godine 1':3 do i:spl.sud Ul-'-enoj oa ad.l:~i I. 09 p.!: rJO~UL Qt!j.mom 383. 02nid~u Slldl!l i IJrot pre:dmtn! im t= Lprt'2ime~ i1Itebi \'nli ~le i li bCli'9Vislr: 8~iii:n.i m us lovim a. Za.ka i n . 4 ZPP FBiH). godin' pa do i>pl"" . Sudac Vasvija Kulenovic ° OdJuku 0 trotkovima :p[Jrni~r1og po.ni· PRESUDU OBA VE_ZUJE. dana 2:5. st.nja TadicLucija (cJ.a. i 3. . st. o "Ld.ije rzerbego1. Bos:J]~Srclm:m~ bred 33) rndi dug:<l."pak Ul.)lb~ ali tuzc:ni rn. prcdv ruaenog.zi_ma koje joe HJ.:.XEL.a or_ 13.Dnevnl avaa dana 30. N akon 60 dnna od dana p.e iZj03Slliti dil Ti prizrmjC:le iii OSP0rilViiIC lUi.o:bog Pri:lpu'!EtJi.amil[e (SI. godine.1 pfila.b .D Lzah LjC\!"n is:u u pm Iivnoori :sa dok:il.isLom w::ba lJ. Ob:.i . od 25. 08. t 82. SE u~~e. Ii prizn aj e iii osporava p as [a vIi eni [uiben. ~od. 201l. 11.t .. Tuzba sa svlm priloalma i obavtlestl suda o poslledicama uedcsmvljne]a udgovom na uiebu 1.s da u roku od :l:Odana JOS:L<J:viLeSiUHU otlvez. i LO i :mosa od 2.LzrOkO~iilO propustilnje.n u d.iI.oo.no i"oo...:!II!.07.. prol:i . U odgovonl na nabn Pasalic AZIa iz Bibaca mole istaC:i moguee procesne prigovore i izia· sni Ii se da.c rl. 134.00 KM na. I.iIvine TK br. zasrupana po punomocniku ScImanovic Aidinu zaposleniku ruzitelia.yoe a .. lC kako t.VEl. 2. 8Ve u roku od 30 dana od dana donosenja presude pod protekorn roka od 1S dana ad dau dnevnirn novinarna eel.G. 1. 1.ovor 'na rui:bu u dO\loljrlom broju primicrakil z. st. ZPP . 271.oom f. ~'I. 08.:ililc predlQ'-:io d(Jn.Ovn ioC"t: i :?.Sm.. s.a. godi:lle.r.UJE..ni u :s kladu Sil C]. Jo 1..ko . 01. 2OCMS..sa i\lES'INC DOO Brese. vr~en it! us:lllg':ili. Zakoll a 0 abligileion itTl otl nos irn.d_inc od ..609. 2:.vojiti z. 182-.i[ 1.lI: . naveo Dana 06.. 386 t 396 Zakona 0 parllicnom posru pkll i nil opredijeljen lahrje-v lll-"lOC"il! i LO i_ZllOSi!i od 225. ZP P FE iH).zi leljil J ilV nil OOr.o uplali :5Ud5kc lak:se: [la tuzbu u i:t:nosll od 20 00 KM TUlileli ie pr-edloiio s. g.e dllguje~ pored gl. sa sjedisrern u ul. Sll{H~ 1&/04.~n.rO!'tlila_nja ne mot.iI'Ilcsti: l.nt'l r 1 J 1 PRESUDU (zoog propu!'.2. Ukoli.60 KM! od 2S.008. Sud je ruzcnog oObavez:ao t na plaeimje Zillcmi h k.:sa ie odr'-~der:n1 rrt'm:il Z~ kon u I') !:a:kurt!.j] <l:dra. nu:JlJIge :tbog koi. ZPP FBil-I)_ 6. 2..prerll~l-e provodenje clokID".Y.m~ kom e dl..!bog proPUlESIli9! sud ie odlu6Q lt~w 1. 2008. PTV. preb ivali ste i Ii bora" iste. sp. sr.02. 00. PT~d 00'0'irn sudom IJ mku j.ni I=!is.. Muiic Senie iz Bihaca. 2001. ~l-O U ku-pno i·imosi 78.nog iiv.!! ZK (S L po-vine T K br.r9~un Ct.o \u.)!'Iliocpismoeni odgo~·o. 3-7 ZaJtotJll.:f10m kamatcm koja 6e Sf! obtacumui "ot~ od 23.l.roli . 10Ob. 4. 20i11.govor mL nJ. i. 1D~idllo s. broj 29.M~s.tlfi od p . racunaj uei ad dana dcstave ruzbe.l[l.1 zakonom odredeeom roku I'LJ?e.~k\)ns.00 KM! ::is prc:S!. st 1.:eni :r1.Ikn~ . !Korline i 10.I'Ol.1...2011. 09.jesLi :sud:a: 0 pooljerlicama o. zi:tcm.. sadriaj izjave i potpis podnosirelja (el. pre rna KQI1lI: d u7.ld:adu SI!I'1.ere:11 prijc"O<I: (~].avljalljiil odgovO'r. .~fLie s [anje..a koje te St obra~ll_na[i' us.a'" d05-ta\l'ljil na'llcdenu tuibu: Hlknoi I.i:51u odrcdb-c c.bljev osporava.09.ht"jev tuiloc.:ll1il 0 parnioi!nom p05.b-to: i p.go. 71. 5.iI bl".!J terlrorl]i FBiH .nanja Zil propu:. 29"960 · m. predmel spor.I.I[. ll~izmLn::~ Il i cl ug po -os 1.~ib~ pril oiio uz uiibll te k31ko it' u. u..spcdiikaci iii pruzeni h bol.pnd:t:niih ~dl".m p(t$lupk'I. uzla. Z:a.kazi tuiioca ko j e tu.:m!.dsplat. Zakona 0 parnicnorn postupku.{Utl.oi ONE·GROUP DOO Tutla_j d:l ILlziOL'U DD Bl-J TE:LECOi\1 S9raie .znootlod 4. Mostar sa prilozirna zaprimljena u ovorn sudu dana 23. FBiH br.m svjedo:ka clut.20~ti sodil"!~ • opome:na I=!red [1I.io ruzbL.30.~~ k::ii. odnoono od d:af.£.ol. roo pov Ja~lcr..00 KM.. dO!ipj~:.jBvode] dOS-[tiVLl-e dokau Kojima se' lHvrd\]jllle linjen_Lct' (t':L 7]. 182. odgovor na lutbu mora sadrzati i rnzloge iz kojih se tuiben.6.l.e i :tal-i.eun. 03.tjC\' nije protivan cii'Jjcnicama navcdcnim IJ tuzbi.j] JavII. iriorn dOl tlJz'C":r..~be... 201[. 27017 Ui ~z. 70.l~:ilnj. dOl1io U skladu 8i1 t.:3.. 17f1 Tuzbeni zah tiev glasi: "Obavezuju se tuzenici Mujit Sanja.1luzbu u navoo~nom roku koj i mora 'biri razumlji'if j mora s. Mostar.nja~ nil koje okoJ.e f. ~ lmjc t-cku ibid: dall .Zenl moze p~uzeti u 'lgradi SUdil su: · :RI~un or.s F"nIIli-.O:'o'r!.1:=. gc.:SL.I!LSL 3..mjem i:ste u dm:vnLm nO'llir. ~4..41 KM po osnovu duga nevracenog kredita prerna Ugovoru 0 dugorocnom krediru br.. pa st' i:ui~l"!a lka!1lj)vi~ Mimc$!l kCl MahrtU. da rcztccu .bu 7 dokil:.!m~j . gedine a uvim ug.i h re pr-c:dr.Ila izno5i od 997)$ KMI ]JoiX!evod 2).aml'l.e ~U!bC.40 KJ\-1p<I«v 00 I •.s.2enOm luLo kupcu tI eoh~in:fl.ku od IS diUJ.1 cl:3QI\ ' 182. S:L4.6 K...m-cni od. oonoono od dana so:7. Ako lui'ena osporava tuzbenl zahtjev.. IlQ\'ine FBiH Dr .ll ukond::om ZRle.lritr.l i:nirnn iol..\NTON Z ivi n icc:~24. roku ne dos:taviloe pi5. godino.0 KM oc_tutujuci \l'Bj'j r~jslil dana 0.aloe! .0:9.] ni3 IUibll: U 2akonol'l:l odr-C~~f1om fQ ku • u~¢:OO:tii ii! d. p re.§laJlia.u ~T_ 182.. ZPP FBiH).s1Jdil d. g:od:im::J miililc joe po. njibovi.~e. i st. 348. Ut i$pr..~ovor d_:!!Sud I].Dnevlli .00 KM na iine' 19ks.l pJ:tJ :53!003)_ .).I) 'p. 12.Dnc . u pravno] stvari ruzitelia "U niCr-edil bank" d.dre>L'li sud.avaz danE! 2_6. 348. .! Broj: ).nc:"ni rn nov j nama.r'ia i~nos od 814. Jl 0 Ps 002.oglasi SOSNA I HERCEGOV1NA FEDERAClJ A BOSNE I HERCEGOVINE UNSKO"SANSKI KANTON OrCINSKI SUD U BIHACU Broi: 17 0 mal 017068 10 Mal DatUII!: 19.j i:sp.J\i.tev ad 2. ZiJko. :::t zauzvrar kupac ae cbavczao d rZiI ti kom plctau esoniman prclzvoda na svcm prodainom mlesru.i zab rj ev «('..lijl: p.'thljcv f..8 diima od dana pres:ra..nog :i1i filcH du~ u i.2 Q p.o. 11. Ilre:?i~ mc) imc ic:dno.2011. 00. 348 .l u~" Prv. od 3.l~ i:lli uJ..t:3C predlo~io donooe:nje presuae na le-metj l. godine dostavlia se na odgovor ruzenoi Pasalic AZIi iz Bihaca.d.] ru. 2()07. .bom : tl.I81%~2719&.'i6J.kona 00vis:ini slOpe zal~znc .. FBiH).Iude plilem dnt--vflih novifla.69S'J. II.dit1~ ~upu[nicil oil 07. Zivinica.P'. i i'He8tlOu. U ruzbl [c dn [e ~9 [u'-en.a!.k(l""c dOSt8\1C lufbe na Qdgo'Vor1 p.-heni zah[~cv..tot! 425.:J Sudija Slm.j v pra vne osob e. 2. godi.tC" Radm tla PODKA: Proti" (IVC p.i:5mr..mo'llii.stano"'3 Uni'llcrz-itetsko .:l1os:L.L prijcdlog Z:ili PO\l'r.f. 2008. 200s.h1J u zakon~kcm rokl:.lIIlU2b¢.2010.ovorom odredeni su usrovi hi poproda jc ¥TONG prQ_izvodlj.&ni k ~Q'i ~d(lot~ i S9 i:spunjen ~em iiovta ~e..n.n<» ad 60. ~-7 Zakomi 0 p::!lrhi~tI-om p(l-Slupkl1~odnil$.1 peru iCQo.5L od 08.J. 29960 L1L.56J{14. 08.Du~ni S:Ledoo(avi d -pismell i oogo'l{m n:.I.gotl'i nit "a do is. god..20 KM! p{Il-ev Od 1>. ul..n!J i:t:no:J.e.!r~ !1itnom ~tu pk'U~ II kol i!to llJ~..plati dug od . Q~/OO) i i. Predlo1:eni do. Zi.nshL~a (e1.njoOm prinudll{l1.-nih kanllu. gcdjne.n hr. objavljivanja dgovor na tu zbu illora b i! i.61.k.j) Itaja [a. 6nienice na kojima miena lemelji svoje navode. objavliuje slijedeci BOSNA 1 HERCEGOVINA FBOERACijA BOSNE 1 tlERC~GOV'NE OPCINSKI SUD U TUZLl amj.ilve:r.adrz.I' :3.ng{lvor mj~nc n"ltdkino's.. odlu~!.a i 10 n3 i. godiae ~oblnvlhvanicm lste u dnevnim novinama koic SiC disuibuiraiu o.i hQvi h p'LJno mQc:n. ILJ~otMS T MES)NO" DOO D:rtko! ca Arironi:l44fVllIt mdi OU!. 'LI .e Im'-] U rn}''Vr.25. 03.. 09'. Doslav-a se SmillTil ooovijenom pro [ekom rokil od 150daTIil od dania objOlvljjva.. s\.kli.sc obrilwnad i lO: .. .'cpr.ili u pravnoj sLv:jJri lu1. 00..asrupnika i pUDomocnika ako ih imaju..J d:Htlm dOSpjot9 11.~1 20 KM.2009.zla! v:sp..2006. 2009..lilti izl1. 11.Q .. 12 .:le.. .. o r Jl.e n~ m:1.r.I 02.. 334. U ru'll i je ru ~i. L ZPI) FBa·l).esu niie u moguc'nOSIi dO!iLavhi Ul_tbu fla ('Id_g'O'IIOr) [Ii} sud s:hodno odred!)ama tl. 2006.os od 4.-..116. Z:I:kona 0 Ilb]ig~C"LO~ !l i rn od!lOS i Ul2J. Ie prevni OSnOVza navode ruzenika (el.' O\'e pr-c:sud. novinc.l~ il tuzbcni ..e llI~1).. 52. i. 10G6. adn os non a_.ni ml. S.a sll:iih..rupku..09. Sudii:a. UkQ~iJ::o osponw:. . Zilkonc.bljev tuzitelja.h zakonskih 7. ZPP FBi H).sIavl~t:n. godine TUZLANSKI KANTON Opelnski sud u Tuall po sudl]l Simic Radmill u prsvnoi srvar] ruzloea .nc.77.na iznos od 1.iI. .-c:sud~! kiio i t:rIJ~. Zakon.'II0VU i.8.2i i.2008.75 KM11XI.i m e j prezim e.a od da.2001. Ob .02.e s.em Dnl'!vllih novi_na· Dllcvni aVi3Z.li OJ koje teku od osnovnu thmii 1.:! i m~ ~tO~ko\t. protiv tuzenika: I. Pis:meni odgovor mor. ZPP FBiHJ.40 KM po«" ad 02.orn k:a..Q obi:a.. 1/i378 ad 19.e ZiiSIl iv.046. Nsruceea reba [e lspcrueena Ul.rop'u~Uj. Sud putcm ".OS KM. Mostar iznos od 602.. n ci..uje lanes od 5. 182. adrc:su :st.nu :stnnu ~ m1:~tcli~ (cl .tlc rnoh:'tc i:5Li-Ciltin:akon C!osta"liOinjil od:sovll~ nS lu.D.ob.281.iI mwu nil ob<lve.lzbclli zabri-c"Li' p~'!lda . ZPP Fllil-f} 7.ima p:ilHlicnog po:slupk~ sud je donio u skladu Sil thmom 383..: i cd 09. godine donie ie "se Teele T.ale~nl1 kam~Hu. 334.!bu :sud cc dOflijcLl P'r. :st. I.~n!.dn. 348.5mpki] sud jc. dana 00 dana p. t-l! nuini. tem el jern cdredbi cJ.. .5~ opt!!:]:! Zivinlce.a 0 v-Lsilli :stope Z:illeznc kama[~ (SI.n ka TilZlllga koii je uzrokovJo propu:hall j~.k. godinc. dokaze kojima se urvrduju Ie Cinjenice. L ZPp-a).tOiZcte dOl:SC! 5\!"icdok s.r ml: tul.l. 19.Qi od. . Sot.noss od 200'~OO KM ime lr-o~k-ovaQbia~lii~ntiltuz. . godirJ.iI"Ystvtmih us luga bolniekog I_ije~elllja! lutitel ju is. U slucaju da u zakonskom roku luzenik ne dostavi sudu odgovor na tuibu u kojaj je tuzi!eli predloiio donosenje presude zbog propuitania.l odgo"'or dOSli~vljil put.. n. k:ao i da n~u na kn:l1d i [~]tO~"t' pa rn icnog :POSt'll pJ:::3U i1. a radl dugn u iznosu od 50.odg. St.J~ ukc! iJ.ii19c J:!J'ilQ1.i za.rtokil it: presude :(bog .r... 05/0:9) i iznosa od 200J)O K M Ii.Ukoliko u na~cdellom. 1.. Bihackih br(milaca br.oV: podniiC:L.3 ime . ul.. Q].M i?t1oS. ~jem:ll: p ~i i C:l'i- Obrazlozenje Daml l&.uli~ U dQ~njl.s.icki cenlilr Tuzl.54. Vjsim~ kamalC" 6: SA. OS. OJ.l.~ LII5). Tuzena Pasalic Azra iz Bihaca se poucava daje duzna naikasnije u roku od 30 dana. godlne.bl:J. da solidaruo isplate ruzitelju UuiCredit bank d.oo ru. U ~uibi [c tu ~i 1:3(' rctllo!io p d-on(l-strtje presude n 3 tern ~1.I! 12li~ll KJ.zliil.1) 4 ' OGLAS Tuzba lUlilelja "UuiCredir bank" d.lrud.f."" na iloo. 06. Nlkelc br .5)00 KM. godi o~ pa do ispls1ej .f.. sl..01.6Il. 51/(11. od 166~7) KMj])lJ'¢e'll od 25. na ooovczni odgovor koiR s. 10.69SJ:6 KM..me_n.:adQtIl i $3 ispl"UJ:jt'!"l i rn Ill)v~a 01: cbaVI::7X dugl. S-])Ofi1.knildrtroncl""e pami-enrJ.njc.odi:n~ OpC'Lnski sud u Tuz1i~]J'O ~udLji Simit: Radm.avt!ri sve ona ~ro je: poucbno da bi sc nJ-ellJu moglo PQSfupiti~ a posebno Ill.nlC-kih uslugil iz rntu. P asal Ie Azre iz B ih aca.no5ti prcd.. vi 1 1 Tu~ba sa 8vim prilozima i obevi. va ri s ve elemen re po do eska i EO: oznak u suj iv da.oink .!: pred10lio dO..9 (cL 182.!jc e pored S] aV(l ic..llb:.2. po do d.rUsvaja S-C lu . go<tinc OIPU5IlO pismo i mpus.:uoC osotmo pi}Lpisali (tl.luku 0 uooko . Ll.:tbc:oici stc je konsretc-aoo i u otprcmnici brei OVP-005-] 2.i.[lL :tabtiev dUlni :He U! odgo~'oru [I:) lUlbu l~tDO n!'l'llestj.lio piameni odgo.2011.:oi oo.l BOSNA' l-IERC~GOVINA FEDERACljA BOSNE 1 HERCEGOVINE TUZLJ\NSKI [(.vljen~ Illt :stranOm j~ziku du~ni Slt dO!iUlviti {wj. ~~U!lPIlf']O pc I?Ilr'H)mo{nikIl1'r-aj2lJ\0V23i:ta Arr:tLri! iH.tan je.l~ Odrto::o.neS&J gd :m~(Io K/'. Obrazlozenie jc podnio rusbu. pilr)] itll_i p..0 da.09.1jut. 4.i njcll icc na koi imil s.::~ko $1 iiedi: 'o'a Ovom :pril..udu d:fiuko1iko l'l.111)\'1.no. pad:. UOSNA J HERCEGOVINA FEDRIUCljA BOSNE I HEP:..611!2.ik k(Jo.. godiflC.Ji li. st.5"07.e 'IJ iZ!i"iOOll d 3-60)00 KM.l tUI. 386 i 3. i~vr5enja.03.tli n~ie dosulfi.l rl..J kamiin. P.Ofl il .i dO] u~l.o~ Dirtk!::ija Tl.<Ii propu.-t1t:se it Zi . godine pa do isplare ida nadoknade troskove parnicnog postupka. u vezi:s tl.bll ~~ ki!i.Dia) OBA.HLLprii:a.:e-!"!nc 0 i dostevi odgovor nn luZbu. 71.vstvena.. ClBIa..Lst:a dana 08.rni!iJ y odrtdbc O'o'C' ~l.~f]t=! pa do i$pJ_a.."OSH.mC'Si iz..na pravosnafnosti pf-esud~ pod prijetnjo'm pri [JudnojG.. Tuzcnl do danae nile rualocu isplado dug po osnovu kuplicae i lsporueene robe [Q LUi~lilc 00 mknog P'07 lra.3-s. sudac Vasvija Kulenovie. obf iI'Ill i "".". a p::!lf!1iCPlJom po-$lu?kl. ZiJko 11:!!1 pnrnitnQm (10 pO~Hu. godi:ne d()n[o if: TELECOM S::irajC:'lo) dirckcija Tuzl:a:} UI. odn os no sjedis te stranaka.~:sudu i usvojili u. [37..ib oopornv:.. prOli .ln~ koje su navcdene u: ll:.1.1l0 jm.r~S'lJdc ptl[crn obja\'ljivnniil u a.

000 klikova na nasem portalu www.__.ie impresivnacifr~ od.000 primjeraka.. 1. . kOJlsvakodnevno konste 1 vleruJu nasim inforsiaciiamal ~O.. 3. liu ... "'. prodaiese .0QO mjesta _ll u 14 zemalia '."Dnevni avaz" svakog dana se prodaje u prosiecno 40.dnevniavaz....ba T~... . a svaki primjerak po svjetskim statistikama cita 5-8 osoba._... ..O. o Tome treba dodati jos 200.'.. . ~.. -...._1 "'!"~ "Dn ... zapadne Evrope ~.

.

irne i prezirne. godine.deru se mw_.boi!!! koj i h :sc is [i oo]Jorilva i . rad i d uga u iZIl osu oa 6. nevi ne FBiH" b f.a. Dall . prebivaliste ili bora- viste. n Sile . odnosno naziv pravne osobe.itelj9).!-!i (10 par348... OS.momocniku D'.no izn osod 6<5. ZPP-a).. Slav I.. .r-ellU .g obia1JJ.tska brej 5).90 K. godine OPCINSKT SUD U TUlLI. Sud ce donijeti presudu kojorn se usvaja tuzbeni zahriev (presuda zbog propustania). nn lanes 00 6<5.:HI f 11IIe rno?'.50 KA1. Dr.. duzan najkasnije u roku od 30 dana dosraviti Sudu pismeni odgovor na ruzbu.l: i-l::(J'otrcbno n:t~ v-esd mz.!pku_ DOSl:ilV:ll ruibe n..Dnevni avaz" ina oglasno] tabli Su cia.Kovic. .d u i 1.. i1 61_.s.:Il. godi ne donie [e stle. buduci do tuzeni ne stanuje ua adrcsi posljednjeg poznatog boravista. protiv tuzene Salercvic Edine za poslovn i pros tor u U1ici Armij e BiH 10.i da ce 1. sc tU. Direkcin D iii Tuala sa s. Odgovor na tuzbu sa prilozima se predaje Sudu u dovoljnorn tivnu stranku. Slav l.IlC odg-ovornog lic*! iI i zakons kOIi!: liiS mpo i kiiJ odnosno (Ii. 0 M.e ooo'Vljcnom rok'B od 1 So dan_9 otJ: d9na (Ib.ku Opcinskl sud u: Tuzli Tui1:cn i od bi ia ds.pa do lsplarc.M~ sa ~akQD:skorn znU::znom kam:[Uom ito: 1 Dije dozvolien a fulb.cla li!)e u:t~bei"li ~r b t f-cv pr!imlljc j ti. sadrzai iziave i poipis podnosioce (clan 334.ra s.S.l!~lii d~ .'"00 od 6<5.logc z. stav 3_ ~kQt...50KM peeev cd 25.00 KM. (19. ite bb.:!"00g pl'"(l.279.a. s.l'upallQ. II.io pos t'LLpi til iI p050Cbmil O:~IlOl.. gcdlne.l5-_ 10_2008_ goclirt~ pi:! .. fUZeD! ce istaknuti rnoguce proeesne prigovore i iziasniti se da Ii priznajeili osporava postavljeni luzbeni zahtjev (clan 71. Krecanska bro] I.llaj UCLod dana kild jc prestac ra"lIng ko]l le uarokovao propus ran le.. 09.ra.nja. 73/05 i 19/06. Lgo~I'Qte. l3.slu ca ju' D cdosti). Pauv:..S T" DOO Mo! St31"~ u.a izm irenje.s kla· d i'Hl. 11 (ranije "BALT1:K DOD Tuzla ul.pl:a!c. udal iem tekstu: ZPP).zbeni zahtiev ccigledno neosnovan (clan 182 Slav I.J\1. N akon prole: ka 60 dans od c:hm iI prop USl. pod uijeti prorivruzbu (clan 74. kao i am ruzttcl]u na ime rroskcva pamlenog pustupkn i:sphu i iz!pos od 90!00 K Mt !l: sve \J rok 1.k-onn 0 PiJIIJ iC'Dom f10SUlP. no koiirna ruzeni zasniva svoje navode. ospomva 1. I r· billa 2211 u.robU [c izda'lfao odgovamiucc orpremnicc • rilcunc. 1008. kll od]:5 dana od dgn. niihovih zakcnskih zastupnika i punornocnika.. godlne .odgovor na ruzbu mora sadrzati i razloge iz kojih se tuzheni zahtjev osporava. sL.len. rn r rn im p ULern itmi:ri pred mtlno d'UgO'l!:il1l jei :poNd cinjen ice di3 jerob!J pr~uzcCl I P1l0 U do· -cnju s. !.i~meni odljoVQI' n:! u:I!bu u roku od 30 dani3 mtufiiij uci 00 dalla prijr.!po djre· k. rufilac je podriio ruzbu protiv ruzene Saletovic Edina.o.a8I1_ivajl.:rccgovi.Ji:!lnje 'tu:~be lU!-Li. dQ 7.iltlc" je ovom sudu podnio lui:b!J f1ro riv m~enog. 2008.a ali prodv hac povraf:aj 1. Slav 1. godl ne pa do iSpl:li!t:) .nj.od d.lcl2.1 od 1) de nn od dana pr! lema presude pod prj jemlom p rinu dnog iZ'Vrie_nja.tlje. u pravno] stvari luzioca "Central no grijsnje" DD Tuzla. lPP-a). .l (I. 3. fli)~'" ed 2:5-.1. 53/03. Obavjestava se ruzeni da je. 2011. lOll. Antol:Stilrt:cv:ica br. 08. te da priloge dos ta vIiene uz ruzb u moze po ciiei u zgradi Su da. Ku 1ic N Lipomena: DOS(ilVi3 SI! smallil LZ:~Tk. ne dostavi pismeni odgovor na tufbu u zakonskom roku. radi naplate duga u iznosu od 1.e 5C cratilipovr.1: .il'ilj~i:5PQ.I prija!njesLimje !J roku od 8 dana. K. godin' U sk.O$ od 9S9 25 .be nice tllknog ]>0 koi irn~ jc ~uz.Dd~8J10'Vit Ham idu] ad'ljlokam tz Saraje~al u[.. gndlne pa do is.J7.llom prmeko m [0. 01.na lanes od 66]. AJe:ja Alije: lzctbcgovka beo] 19. 12. ut.. prcriv l'IJ:lenog DutB.Ahni_1"ab: ~i~ri_nicaJ ul.2009. Mos~i!.m duga. 1 J OBJAVLJUJE D'o~~a".j:a.enom smal.je:di:hem u ul.Jl-1l s:e obavezuie u.)t~tPIONIR COOP DOO BS!lja Lu:ka J.i .!. oi stvari tu. 19.le:ni m kojem j ~ prodilviio i ispmuei voo robtl iz s'lfoj ill .ria i2:!1Q$ 0tI S3.8 il pa:rit!cl'i Om pOs! I. 02. na .llJlm 348.II'Ir"lji. v. Dunavsk:a IC~ :Ml. radi 0 aplare duga.u u prijalnjesmnjl1:. I prore_kom Simit Sudija R9dm_Ha ..sadri"_.. OGLAS Na OSI'l(WU odredbe ~J:!!I_O:3.a PRESUDU .BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACUA BOSNE I HERCEGOVINE TUlLANSKIKANTON OPCINSKI SUD U TUlLi Brei: 32 0 Mals 025257 05 Mals Tuzla. 10.QfI!i kad jt' ~ilI 113 ~:azn iJIiii. Tuzbom rrazi da sud dcnese presudu kojom ce obaveza ti tuzenog na ispl aru glavn og duga sa za teznom kam atom od dan a dospi j eta i troskcvima postupka.~injeni-cc I:UI: kOjtma se navodi :1.tcnie suda) broj prc:dmcta 1)11 nilziv i ad:resl._a P'n)"li~ [:ii n j. 03. Mirjan::!.743-. obiavljuje sliedeci OGLAS Dana 28. prtlVfit! I ica proa:.'p"'~liilJ j:. 2009_ g'-Cldin~ pa do isplate. Tu" .p(Jr:r~1 nd do isplatc. U l'ul..· 00 2~.ttlni A:titri r:: Aknu.2010.:rnil oVOM dol' L50tIi uz napom~nu dfJ pisrneni m:lg:ovor na ru:fbu mora bid ra· ~'Llmlfi\1 i r. ~odin' P" do lsplarc.lti. ractJ.50KM poeev od 25.!ld~\av.~ . sud ij:a Mirj:an:a Kul ie! u pra.n::! He::r~~uvilla i F-cdcriJC"Lja Ernim: i Hr..l SUO U TUZlJ BRO): 12 0 p. Prudaja tQhe j e y-riien-a na (I$:i'I 0'9 u: natl.b.! O!08~6 09 M.l. pozivorn na broj predmeta.l - USVAjA SE m~be:ni :r.'a.na lanes cd 6<5. ZaKOt. radi duga.. SUd_Lja.:: biQ U pm!Qvnom odlloou :>3 t'l.sp.. broju prirnjeraka Z" Sud i pro- S rrucni saradn ik A!ma Uiicanin BOSNA I HERCEGOVINA FEDERJlClJ A BOSNE I rl ERCEGOVIN E TUZLANSKIKANTON OI'ONSKJ SUD U 2:1V!NICAMA D.) ruaenom se dcsravl]a prcsudn ed lO.vljanj odgovora na luzbu silositi -posljedice pro pi sane' 1-82. 9S9). :!"a. 2005. II nkc [e SUB nka l~k k.ihloelj'll D BH Telecom Saraievo. kome [e uredno dostavljena ruzba u koio] je tuzilac predlozio donosenje presude zbog propustan]a..!lileljl. J.Iti od Slnl.. 53/3 u dajlem tekstu ZPp·. cinjenice ienice.e t~~~~nj d. lPP-a).l.ru~i vac u:ctI"VO. T uzla.l ZB. KJrI~ van rasprT .l Zlvinice. p is'll1l:"n i t:!'d.iC'-no IJl ~~RAPA BA U [N VE. Ako luieni osporava ruzbeni zahtjev.m:: TUZLANSKJ KANTON OrC1NSK. Ukoliko tuzeni. odnosno siediste srranaka.aluje\' m:1.'1!"J icama. 0 a OSOOVU clan a 348. 20 IO. imaiu.. Obaviestava se ruzeni da se dostava pisrnena srnatra obavlienorn protekorn roka ad IS dana ad dana obiavliivania ovog pismena u dnevnirn novinama . 'p1~in$k s. predrner spora.nOI"Ij. M::trli. o Zi I'OUKAQ PRJlVNOM LUEKU: Proriv eve prcsude ave dana 20.aV'at~ s. osim ako je lU. Odgovor na ruzbu mora biti razumljiv i sadrzari: oznaku suda. dec-idno i:r. Tuzla. Upozo. U ru1:bi je tu.i~anj:a_ 1 Bo. Z. nicnom postupku FBiH br.32 j.dii..50KM paCe. 15 08 201 I.1 kom sl1l~iJj1. stav 2..k0 ua 0 pa rnicnom pOSIU p ku ("Sl. ua OSIlOVU C)ana 70. ~"d. KM.il imt du. 004078310 P. At is.OVOTna 'L'uibLl m Ilra hi t i pOIpiS:. dokaze kojima se utvrduiu te ci. ZPP·a).12.-!inje.iI!:ih~' pr-cdlQzio don~cnj-li: pre:sude zbog Ilro~ f1~{:llila .l.\rt= {!lilt') ~[O je po~rebtnC! all bi 5C ]XI' njcm u: mog.odinc: nL7.i ic: n~ "00 da ir.. strucni saradnik Alma Uzicanin. 2009.ga isrhHi i. sray 3 Z B. ZPP-a. a naj kasn ije na pripremriom rocisru. ZPP-o).epodnih~li prijedlog~.SlUpiimo po p!.5.JUtlCl morni kg.n- Tuzeni moze U odgovoru no tuzbu.!a~leflog r.. aka ih U cdgovoru na tuzbu.!ildu :::iacl 1If. re pravni osnov za navode tuzenog (clan 71.50KM peccv cd 2S. 2(}10.il$!1iie $9:!i'~na la .

Varna dostupan telefon: 033 712-800. te porod ice Hambir. Hodzic.30 sari na gradskorn groblju Vlakovo. Priievoz obezbijeden ispred Careve dzarnije sa polaskorn u 13. septernbra 2011. snahe Zibija i Mevla. Paniera..komb] .30 sari sa zaustavljanjern na . Vejzovic. 27. Colpa.hi. Hadziefendic. Cje10kllpna organizacija dzenaze (posIjednjeg ispracaja umrlog) obavlja se na jednom mjestu..30 sati na Bakiiskom mezariu Falctiei 2. Nedim i Aila. septem bra 20 I 1_godi 11 e. a ukop ce se obaviti rsu dan u 15.ic. fax. d. alrnktivnoj i u Grndu prepozoatJjivoj lokaci. septernbra 201l.I. sin Almir sa poredicorn.zem 1j e.ja.00 sari iz katolicke kapele groblia "Bare" u Sarajevu.45 sari. ~IilraHusref'sa porodicom. prijatelje i komsije da je nas dragi Sa rugom obaviestavamo rodbinu. Prjjevoz 9~ezbiieden ispred Careve dzamiie sa polaskom u 13. re ostala mnogobroina rodbina i prijatelji Tevhid ce se prouciri istog dana u 14. Me~ mic.00 sari. godine. Had~ic. 29."1. 2011. prijatelje i komaiie da ie nas dragi BEGlJA KARUp. Cosic. Bistrik do hr.I. Hajdarevic. OZALOSCENI: sup ruga Hajriia. Samardzic. rod. Beslagic. Bahrie.. kce. Asmir. ~va5tike Seyala i Zilha sa porcdjcama.. OZALOSCENI: sinovi Bruno i Anton. mnogobroina rodbina. kvaliletnU i jednOStavnu orga. septembra 20II.ka Enisa. Valoder. Mujezim}Vic. Bnscali.~igrallic.. OZALOSCENI. Delibasi«. Kurd. Dzinict Steta. Ferhatovic. snahe Marij" i Anda.00 sari na gradskom groblju Vlakovo.nizaciju dzenaze n3 podrucju Kamona Sarajevo i Bosne i Herccgovine..ba.i3ocwic. OZALOSCENI.rednoj blizini tmlejbuske okremice na AuslIijskom trgu."Bosna" Sarajevo preminula 27. u 83.1 S sari. Mesihovic. Svakim dallom od 0-24 sata. Z.. JaZic. aet Scad! snahe Pas:) i Fikreta. 6Jtrl • Ilidza. Musllc. zaove MUll ira t f:'adi Ia sa pcrodicarn a~ te porodice K::IifUP.. djeca Ehlimana i jusuf uauead Irma. 29. HAJDAREVIC preselila 11<1 HUSEIN (AVDO) HAMBlRALOVIC preselio r) ahiret u pcnedjehak.00 sati na gradakorn mezari u Vlakovo. J. unuk Dzenan. do grcbl ia in. Kunda. 29. isrng dana u 16. 25.k~29_ 9.00 sari 03. 6. godini. Sabirovic.!. godiue u 10. zer Dusko. Dzafcrspahie Dzomba. re naipovoljnije uslove za prijevoz umrlih iz ino· zemstva.! 00387 (0)33 447-122 = [nostraJ'>sLVO 0049(0) 16093427808 ~. do mezarja i nazad. Avdi~. seprembra 2011. priiatel]e i komsije da je Da~adraga Ob:lvj~nlV'a. Sliivo~ Subc. ta 1... godin. sinovi Adnan . Irnamovie. 035. Adi.[ 533-763 tnOblreJ 00387 fa>< (0)61 131-788 00387 (0)33 233-06:. Dzenaza Ce se obaviri u eetvrtak. Pamuk. 71000 Sarajevo.coIi:L .kije. septemb ra 2011. Grebovie. u 82. u ulici Envera Sehovi "a or. Dzenaza ce se obaviti u petak. O!!!oguCava buu. godi n i.. keerka Aida Kapetanovic sa porodicom. Corbo. Tararagic. Gaaovic. Lasrro. Kapetanovic. Besliia. Calic. te osmla mnogobrojna rodbin. 2·8. Sehic. kao i 0. Aida. prij"teiji i komsije ce se proueiri isrog dana u 14. Priievoz obezbiieden ispred kuce Z:alos~i iz ulice Envera Sehovica br. pruZa pogrebne usluge po najpovoljnijim cijena· rna. bratici i braticne. seprembra 2011. MALES penzioner GP . Ispracaj drage nam pokojnice obavit ce se dana 29. om22 Duboko o. tel. 9. Bazardzanovie. u 16. porod ice Osmanagie.23 Obavjestavamc rodbiuc. 30. Kunoslc. 27. gcdine.a\ldict Kadie. POKOPNO DRUSTVO . Had. Glibo. Kovacevic. Sehavdlc. KELI (MERO) SOKOLOVIC preselio na ahlrer u petak. Mehmedbego. OZALOSCENI RAHMETULLAIll .KOMSIjE ALEJHI I PRIJATELJ! RAHMETEN VASIAH III Tuznim srcem [avliarno rodbini. Magoda. kao i 0. Gerrnovic. godine u 14. S5/IV. Dervie. Madiid i Nerma.prijatelji ] komsi]c Tevhid de se prouciti istog dana LJ 14_00 sari 11 kuci :'. godine u 14. Sueeska. scptembra 201 L godine. 2011. unucad Stella i [osip. ta[tlpara~ Rizv.taj. godini. u nepos.00 sari u kuci zalosti u ulici Mibrivode br. Pri ievoz obezb i[eden isp red kude zal(Jst i iZ u lice K. supruga Fatima. Jasmin. pr ijatelji i komsije ~ Tev hid ce se prouci [. dbina. godine u 14. godine u 56. Smajlovic. Toni i Marko. -62 u 15. Zeri na i Ena. godini.2011. Secibovic. unuke Sol mil) Axra.. sestrici i sestric n c. u 78. unu~ad Senada. Nela. Bistrik do broja 8 Pokopno drustvo "Jedileri"· Sarajevo. godln i.. djeverov i Ibro i Fad iI sa porod icama.30 sari u kuci zalosti u ulici Alipasina br.a.'lll. ses[riti i sestricne.'hdQscel1i nbavjestavamc rodbinc.Qvic. zetSenad. Hadlj. nevjeste Ariiaaa i Alma. rod. mnogobroina rc . prijatelje i komsije da je nai draw FIKRET (HASIM) OSMANAGIC preselio no ahiret u utorak.Turbe sedam brace. {)l>ll'l Dzenaza ce so obaviti u eervrtak. Sedad.mo rodbinu. 26. a ah iret u sri jed u. godine. Kapetanovie.00 sari na gradskom grobliu Vlakevo. 62/pr. prijateljei poznanike da je naS dragi ZORAN . 9.2011. sestra Behka Panjeta sa porodicom. brarici i braticne. snaha Esma.i .3 im ovida br. 9. 00387 (0)33 mob. 033712 801. Mdo i os tala rodbi n ai prij arel] i Tevhid II! LJUBICA DUMANCIC. godine u 14. kcerka Aid a. snob. do groblja i nazad.. Dzenaza ce se cbaviti u cetvrta.Obavjestavarno rodbinu.30 sati u kuci '" 10". Muiic~ Besevic. Mesihovic. praunucad Luka.. do groblja i nazad. OZALOSCENI: slnovl Mufid i Ize t. miesnorn grobliu "CARDACICN' Kupres. priiateljirna i komsiiama da je nasa draga ISMET (MVJO) KARACIC preselio na ahiret u utorak. Zukovic. ul.. Dzenaza ce se obaviti ucetvrtak. supruga Izera. Ccric.0 MEDZUS ISLAiMSKE Zi\)£DNIC£ SARAJEVO OSNOVANO 1923 Pokopno drustvo "BAKE]E"vrSi prevoz umrlih iz Zapadne Europe specijalnim pokopnim vozilima organjzuje dzenaze na teritoriji Bil-I.:odosri u ulici Kerima Zaimovica br. te obirelii Karacic. 6 Sa pol askem u 13. u 7'6. 8.

Mu. dragog Allah. 02:ALO~CENI: kcerke Sanda. polaskom u 15.30 sati. 201 L gcdine posllie ikindlie namaza u glavno] dfamiji Kara Mustafe pate u Rudom. Muh>rem sa porodicama. kderi Munira i Fcrida.tN Obaviestavamo rodbi n u i P ri [atel] e da je dana 27_ 9_ 2011_ godi ne preminula no!.kom meza.30 sari na rnezariu Grlica brdo. RAHM. Alii e D"r<e:leo:' 6_ Priievoz do mezaria i nazad obezbiieden.. god. 201 J_ godine u 14_00 .9. ce hiIi ob.i ni.8. 9fJ. 2011.201] .ADEM aUSUF) RESIC preselio na ahiret u utorak.ibisic. kcerke Ald. jen-va Zlatll sa djecom Dzemail.d. RAHMETULLAfIl ALEJHA RAHMETEN YASIAH '" j ocu 0 a!eg pri ja telj" AZIZ FAZLIC SEADUZIGI Molimo Dzennet Jacsmin. Puscul. OZALO~CENI: porodi"". Komemoracija ce se odrzati u CelVrlak. prijatelji i kornsiie Talic.jem na . kcerka Aida. 9'. 9. rod.i rabmellij'e u l4.I! OZALOSCENI: otac Atif. godine u 16. Serifa i Sanlda.ali. Ala. .Rude.. sep 'em b fa 20II. godini preselio ie na ahiret SANIJA (ISLJAM) BEKTESEVIC. bra! Rizah.ic. omc Radivo j. Osmanbegovlc. gradskorn porcdicnci kuel u ulici 22. Kapo. RAHM. Bajrambasic. djecom Irmom i DeD!lisom~ porodic:e Bairic~ Brkic. II: porodice Dlemar. Tevbid Ce. priiarelje i kornsije OZAWSCENI: 'in La. Samardzic. . "-"I Amir.[ji i kom5tje 6l4. Tevhid ce se prouciti istcg dana 13_00 'ali..!.00 sati u kuci fuloSli u ulici Trg heroia br. .rhume' U 16_30 . te os tala mnogobroina rodbina. Ham. go di ni. --------" j komsiie POSLJEDNJI SELAM Dana 29. Ce se prouciti iSIOg dana u 14. 9.a. brat Murat sa porodicorn. ". RAHMETULLAHI ALEJHI RAHMETEN VASIAH OZALOSCENI: supruga Leila. svekrva Kadrii.Bucal"..e oba" iIi u ceIvrrak... Forte. N ikocevic. sure /I1uhamed . godine u 70. lspred Si n i3!1 begcve d~m. Dknaza Ce se klanjsti u petak. 27.na.koxic. RAHMETULLAHI l.a Lalinske cuprije sa polaskom u 13. 2011.lve AndriC. Eni sa . Din i Irnan. MohmoJolija. Dzenaza ce se klanjati u petak. Niiaz i Mirsad sa porodicama. P. Pita. gcdine u 20.a LaIinske cupr. Lindov.00 . Kadrispahic.a polaskom u 14. prijatelje na§ drag. ova] trenutak .! Kadrlspahic. Harun i N u dzei na.kovo.. Kii evo_ Prijevoz do mezarja i nazad obeo:bijeden i. i komsije da je LlLE JASAREVIC. J arovic.30 sari na mezarju Bare. septernbra 2011.i ostala broju<l rodb. Talevic. SaJija i "" Ram.n ~Emina. ses tr. navr!ava dragog se 2J godina od smni naseg EMINA (HASAN) KOLAR.ra. 20II. Fazlic. torak J usuf."'_"''''. je na! dragi ob aviestavamo rodbinu. ~ukur~ Ele:zovic~ Cosic} Ra· m . 11. Anela i s u pruga Zebra POSLJEDNJI POZDRAV prijareija . godine u 62_ godini. 29_ 9. unucad Naida.(hadis) ozalosceni obavjestavamo rodbinu. ul.dis) z Duboko o2aloUeni obavjd. porodice Bektesevic.(h. 29. godine u sali opcine Zenica u 9.aO.ati na grad. je na!a draga ob aviestavamo rodbinu. zet Adn an.IJ ce se a b "vi ri u cetvr tak. OZALOSCEN!: .elila n•• hiret U "riiedu. Mujezinovic.ije u :poraUiujo a ukopat ee se na mezarju Kl ak • Cain iee u 14.ina.len) Ben j am i. Nevzetai Vezirka sa porcdicarna.arlijske dzarnije u Zenici u 16. OZALOSCENl: sinovi Muhamcd i Ferid. brali': Bojan. Pilav. 29. snaha Fnhra. Neh podari Ii jepi . ce . Ami.s.rju Pogl~di -Kije_vo. Loni'orevi':' Spahic.Doric. Orneragic."<rime sa porodioa" rna.snica. godine u 15. snaha Zaklina. 9. Belko} Zolj. 9. MehanoviC. prijatelii i komsiie Tevhid ce se prouciti istog dana u 15.ke Sellij.inovi Ncrmin i Semir.9. godi n i. Dzenaza ce se obaviti u Cetvrtak. KuJelijn. Dubcko ozalosceoi obaviestavamo rodbinu. 9_ 2011.15 sali.9. Karie.l·!nd:r: Kcerk.elji Kuta . Mu. Ce . OZALOSCENI: kceri D:!emila i Meira.:' t i u celvrtak. 9.se prouc.13brojna rodbina..00 soti na grodskom groblju Vl.2011.uprugl! Noj .00 sari na rnezarju Grlica brdo..a>ic.. 20 11.ic. NIKOLOVSKA 1964 . Sahran. godine u 14. Ganit. Balic. Pindovlc" SijerCic.begpvic. Dbenaza elC sc klanjat i u cetvrtak) 29. 9.. unuci Ammar i Ismar. kee. 7fX.2011. da yam podari i vjeeni rahmer.00 sari. 9.ETULLAHI ALEJH! RAHMETEN VASlAH ANEL DUDAKOVIC Porodice Kahrimanovic i Kulic "t . M. 29. unucad Eda. priiatelie i ko msi j e da j e nas dragi ••• ZfI Duboko Duboko o"losceni d.011. D zenaza AZEMINA (SERIF) DORIC. Ral<ovic<l!_ AHMO KOVACEVIC. Jjev". Bunar. te ostala 371-'". snahe MiThAd<l~ Ravijojla i Hairija.. Zverotic. te porodice Sire-ic.c... te porod. . Marianovic. 9. kcerka Bisera. volj en.. brand isestriCi sa porodioama. .a draga . a ukop ce se obaviti na miesnorn rnezarju u Terovu. godini. Tevbid ce .ova Azemioa . D zena. te porodice Doric. Ispratna dova ce se prouciti u Carsiiskoj dzamiii.30 sati RAHMETULLAHI ALEJHI RAHMETEN YASIAH ttt Duboko o"losceni d. i Mir7. F. 2011. 28.. prijatelie i kornsiie da ie nasa draga Dana 28. zew. sesrra Hamzera sa porcdicorn. 28_ 9. 2. kao i ostala rodbina i prijatelji Tevhid ALEJHA RAHMETEN u Ali-pasino] dzamiji. "'"Ire N "". gcdine posli]e dzume namaza u haremu Begove dzamiie. godine u 76.rjz. kao i ost. 29. Habjbovic.aiust~vljan. poslije ikindije nama~.if. 27. MEDUNJANIN p reseli la na ahiret u urorak. bra t ioi S ala h ud in . Polio.. 2. porodice rodbina.. ko msije i prii .jardie i kom~iie da je n~ dr:igi sinn na~eg velikog HALID (MEHMED) DZEMAT preselio oa :ihiret U Li tQra-k. sestra Aisa sa porcdicorn. braca Kernal. Alen Jijepi PoslOji Ijubav koju i tug:a koju vtijeme Ii dragi Allah di. 27. snaha Aida. koo . Dzenaza ce se odr.e prou6t. 20 II .c i Al ii 0. 28. Hurlc. Enes. OZALOSCENl: supruga Zekira.ce Res. Nikontovic.Dnevnjavaz """. Darnianovic.. Oruc i osrala mnogobrolna rodblna. te porod ice Kolar. u 70.ti. komiiie i prijatclji Tevhid Ce se proucilj istog dana u "anu rahmetIije u 14. Ie osrala broina rodbina i prij . . Zuvdija i ~efkija sa porodicarna.go~ dine 11 33. Haris.vamo rodbinu. Rami"".e obaviti u "etvrtak. Dura.ske Ij epn 'e. Met:iljev'ic. braIifue i ". s. sin Mudzahid. u 66. zaove Sadika. prijateljima j komsijama de je nas dragi ANEL (ATIF) DUDAKOVIC preselio na ahiret u utorak. LagLJmdzija~ Hadhc} k. komsiie i priiatelii RAHMETULLAHI ALEJHA RAHMETEN VASIAH '" AHMET (LATIF) SIRCIC presclio na ahiret u sriiedu. 30. rod. komsije i prijatelji. godini.pred druillvenog doma Hr.Munir. 29.30 5ali~ ul. ? ov.30 sali na rnez. maika Urniia.ili istog daDa Ll kuc.230-1nd1 . do. zet Se!ki j.priprernai'c so ..00 sati.. i Yah ida. Medunjanin. sin Naris. $uada i Zijada. OZALOSCENl: suprug Mensyr. godin e u 1600 sati ispred d~amiie u Kladnju.za ovai [renumk . godini.AH ttt Obavjestavarno rodbinu. Cobodar.00 sali. "'''''tib Munevera sa porodicorn. ret Halil.iian.57 . Prijovoz do Vlakava i nll2ad obezbijeden . kao i OSta.a djecom Emi. Nejra.priprernaite se . Brackovic. 9. 2011. 42.r. Kenan. IDRIZ . brat Alija~zaova Devla Kurtcvic.. sa uspmnim . Ja. unucad i praunucad. mai VASIAH! l.tak . godin i. FADIL (HAMZE) TALIC Dzenaza Ce se klanjati u cetvrtak.(hadis) Duboko o. Prchid. Halimki.ruk. U kuCi me..prernaite so . Priievoz obezbiieden ispred Carlijske dzamiie. snah. Orner i Sam. KADRISPAHIC preselila na ahiret u sriiedu. blon ica b b.. D~vad. Munev era . Borcvae. Mandai) Hodcvic. a ukop de se obaviti u 16_30 sati [La poredicncm q>~zarju Parnice. godine u haremu C. a ukop ce se obaviri u 14. Terzp. Edita i Dzenita. hral Sa!k(). brojn. Lejla i Aj'a. un u ci Adn an A. 2011. rod. Kanlic. Dzenne t i SVe dzene smn ne prekida ne lijec. djeverovi Husnija. Kari6.2011.tel. punica i svastikesa porodicama. C"sic. 11%J..autobusko:m sr<l!iali~tu kod 11ASPt auta. i Febirn. 9_2011..~ HodZit. 9. 30.30 sari.l..vljena 30. godln e u l3_00 sari. godin e. 29. prijaIelje da ie na. brarici i braricna. i'tog dan. ..ETULLAHI ALEJHl RAHMETEN VASl. Sna· he Medin. Orner· begovic~ Karabegovic~ Bratovic} Secerbego'llic. rod.dan . DZenaz. zet Emir.n i A.. DURAKOVIC pre. LORA preselio na ahiret u srijedu.. rodbina i prijateli. Haris. unucad Nihad.n. rodb.talosti: uL Slanjevac br. 27_ 9_ 20t L godine u 8 S.j u Vlakavo. bra Adem.mla broina rodi"". prija[e. 2011godine u 89. zet Pita Esad.adosceni obavjesrrtvamQ rodbinn" p:ri.__a ovaj trenu.je. god.s. Cekic.rmin} " .pr.2011. brat Jasmin i snaha Azra sa porcdicorn. priiarelje i kornsije Sa ialo5:&u iavliamc rodbini.n" u 14. Emi na.

. pti5l. Td. slImju sa svim prikljlJ¢nirn eJ¢Uj.a sa L5kustvom kOja bi I1idLI~ na prodaji .4. 062173 iz 2_98 za i • Dnjcm insuukc:[.".a vmm mdi u birim· m<1nam"'. Z Y<lti od 10 do 10 '''.r.'dfaju! sa :(.O:S:igui1<L Tel... lakiVf'SLe parketa. 001 316 514 • Mcrle.ocdn. z. "'0.. korpi t brn~nih drugih proisvoda pl~termg Il(lmjcirsjs_ P~w(r-ljrw. rndi selj~ dbe. Zil r.:!i i t. Tel. KtlliIol41 'repeD II·J:(] IG\L Si.-'O. 06l13945l • RJlSPRODAj A OGREVA .~ ro.. 6.~IllVaml) ~h..P8 54! boj~ Ijclnih SO Ki'l.{!. j..ov P'J mieri.adJt:!I na mC:l. 062 7250 J 01 • Kv:iliocmo vrilUl1W profesio1llilci . pl. bc:spt!una. • Prod:3jc:m cljcCiji iiU tic nii b:at-c:rij~ 310)KM.. • MIKADO· VRATJ\. 062 713 57') • In. Tel. 57 991 • Iskusr.en.~ oil<2bij«len. s[je....efi_loIsno un..c.r. Cijcnr.. 1i~njc dC'kUDiUlSi3..i fum:t iZ'o'Odi Svc: mt'ctadO"'iil. in'lam 4:5 g.1lD:Jjmliuiem vic-nCm_iru boj:J:. __Tel. (cij<pan.lLr. . rcda!lo!.i! lval Lre1:r. Ugalj Krcka. OJl 660 767. ll.:'f.. cTel.1 rncull(l..dn.m pij. 033 443585 • Agetlrija Arka. i do 3 mie5CCii llvilIJ grnniCil 'O BjH_ U\~el.o pI'anj!: 61irna iiI..i)66 'j65 901 • Ozbi1j:[UJ 1cn:a p-azi~ bi :sW'iiu g~ ~-pOO\r.u-. 061 S66- • O?l:riljna i Lldgo1i'llmi!r '.000 Ijudi • Profesor njem:.oli~ rQtelj~d~je~ srolova.o. VAN]SKE ROLETNE.kabilSc'[ih :il[\"W"i) po'\.1is: • M"Icr. imam dugogodB. • Pmrebni :iI'.la Lrni:i JKI~CI §ofera.ne..tlje i!tlru~ . bukcvl brlkerl I gO KJ\i. 061 ~12 39{1: • Profescdca englcskcg i<zika da]e eesove i pre".1]l pO~'oljn~J. 1<1. cijcna.dJl.blanim Tel. g~ner.1 • P~icrrr. Tel.061 135>48.l..0.'O". saniUlmLh Y""'aja i ptofupljcnja. retlITIa.dt<se. U 00IiCIJm0 SE~nju.amkog fe2ika.-el_iki.e~ n)lctne duiinc 70 em. • Majsw:r povo[ino optai. 3bd!inici 0 cljevojke :r. • K.pi ha~ n iJrnjc5fillj .~ ~jOO«e bo.gog daic cesovc iz klavlra.k nil adn::su be!ipbna n. odvoa kabnsrih stvari povofino 5OJ. 65-3 454 . 1474·1 " • Pizzeri.e iz englcskog odr$Sl~ i ueeni ke."'. 06) 100 II). 61 254 0 II.S. 003 IB9 457 buregdZinicu.lr i [i.• a.mirtiju raangal u.3 pawljno.slobodno. Tel. bilo kak<l\' posao dn rildi..9 t\'$l(rt- • Pro.. Tel. angina pck.~ . sin tisajzera i sol feM.lm:Ik Oit kuCnu ildn:s:u:. 061 I '>6 309 ..Teol.".im i latir-arn. 525 966 1el. 12 i 24 h. Oll 767·995. Tet Ol'] 557 no . • r~trebnOl 02bi ljng '-enskn osob-.r.[i'k. .ihlrr. prirod.. · dc sDimanjc :s:-.pgovoru.e'rn.maIike.h u FBiH i RS.. 14)5·) 11 no.! devizrm ~tednju~ ob\'t:Zoicc diQnicc~ ocH. Of! l • Milnja flema. l • M(ll.>.: spa. 0)61 I\'WW.)~ d..ni~e.lo IJ'Olrcbn ~ ir.066 620 ~l • Brusjm. Ti!I .". mig:n:· o::r (gIJh'obolja1 i~ija~ skol i~ (krLva ki<'rna). 033456'505. KO!lc::r r.. 002 173!9S • Insuuililm dakc i sm®me h: malema.rn.1.rofcs:LQ.\:ikc n:ti Al_ pOljl. Po\'OljnQ i Io.rs. C::isLi.HL bnJ_k'Qrtc. kl'lll.PIcrfiJer! I=I.m:] IJ L C i iSKU'5l\'Clrn I.11 • VELIKA AKCljA do I. .ra 8.rn. Tol. PANE.DaI.rn.80.!Qdi povolinoS\'e mre reks~ 1H.u. moguenosl prZcn~ express ka:fc. dol'avnj" "'~I. dugogodil. 062 3S2 352 i • Postavtiem osrale '!.n:a ~Led..[ .iSOrtii sa poP e""". Z:l [Jj-eCI!I in ve I ida U' Li ubi ni.C (mole i nclspravne). Tel. 1nc. Tel.bans. PVC TEL. 061 0i3 369 usl.kcij~ pi&: lr:kI'i:teJ sem Lr.c-ij a 12 mjes. 061 753 962 • Kombi prtvollJamieSb!i:.r: instn... Tel.IIJ..rm~_ llisoni I m2/1 KM.. raane robe jl<lcijoloi 8[H 0-2411. bmseo]c..e. sve 'r/t'.ad sa d~l'rl iz s..etnO.T<I.:>tvo) mok i stnmcima.oo ttl rnsbladml "'1trinu l. b:aidarcDic: svth VI'S[I~ dmJ.maLike • Siil<'lj~'LI'O. 061 l50) 688.u::rebt121 ped:)f. TRAKASTE AVjESE.:Qg i e~i k:. 0611. KI Ri3Y"'.] l-:--."ciju. • :s c:r'l. 062 ~ • . !}l3 l72 450 • ..tble Arbcirseeh. Tel 061 367103 • Prod~lr.JngijC:lla« najpm1oljnij1C dublnsko us.cm • P'~_njc i pq.nl. pos~uj~mo ljepila.mlktJ 1O't!rl. bcrja erne. poc!m. Tel.. 061 TeL "'"..cijon.-::r.6·1. posude bakereo i sl..vih sprasinskcm Tel. 061 224 60 I • Daiem instru k(:ij. 874 • Brnvnr .. Tel. ll:I.. Tel. 062 55B 574. Tel.QS.41944 • Kirt:ry-&tmj~ ~n. Adresa SEalIDWnla Sam~1. V!:IiC.. VilNj5KB PVC I A L RO L ETN'E.J~e ~flj~ statlOVS 1:sobni KM.j mj<ri .."'VQ.rjege s:[mm.!! Ne!!pi".iL':u pre-p<trniOll 47 "cprni dorn"i vofujaci ) 1·1'i KM.it'a.na13 sa garnncijom.(J KM.""" Tel.5 072 • l)il.a posluZi. Td.rtj.1)'i.I[.'Ci(la. 1016l-1 N~z va miis ina {Gore: nj c~ ~l N i'!.J1:su'llkcl· ~ ll1.Ispl:!t:1 odm:ili.~ i pomoe starim i bolesnlm. Ol3 272 4SO • Pi"Qdaje:rp ~ilpe!a:t$t. do'''.lj:ilk:u opremu: ~_rik. Tcl. mnlcrnillike ~ (l$oO~'te" srt=d_1l io!ko-lct:_1I=1. 062 'i71 on SClJ'U d~~u s.te pntnje i iSpt!1lliie SYih 'a'TSt:.-de. [bema). T~I.!j '0"afika] odr!.~. 063 635 017 • P:n. 819700 <n~~'lx>i. T<U)61. Firma .. 06l <104997 iliQ70211 J76 • Vdim prr::voz..-e k:wlil.n.i.ire[!! 160CIlh ciic_na 350 KM. mJimo 1-::va1[I~llo i po~'Qljflo w: garnnciju. 002 104226 • P['Qdajem irt'~'entarza Tel..eru.-~ TS na p.imrskc Tel..o:t1i~ di(mj~! iqJl_ll't~ idol=!< "" ildr<stl odm:ili " FBi. iczib • Hi U'iO pc.strukc-ijc i.-.n".IiNnil 46. 404 • Prodaf. 002 %9 539 sLOlica i j I><.L.clirn im. furodi". 6.ui_!1~pOl. 06ll7l Y .lu:g~· uredoo Td. Rail. 4lQ·I11 • VOOoLi1Sm.r. 002149011 . ugao 20 KNi] kau~ 10 KJ\'i~ Sarajevo.::i ne 20 KA'ltm2_ Trakacs[c zilvjese 20 KM/m2....o". Tel.surcpor f~dc 53 !lIt!im iii _ mareriiaken.. 'T~I-062 ! 039 05 • TV oid"" S<lVis. • Zid03I!jc-. povo)jno. 00] Lrashla4. di cnlca firmi.. po pouehi radna srr_~ let 061 35.. 003 468 613 I.milgLs~k.m· lalne i p:.rt!odaiem kn~ki koslLm. piocrira Rm . 1lL 061 809 763. ~rt?:lri 9f.a~ mi~mol~1 mrave.. 1'. Gjcla violina. 033 657 038.:360 em. Tel. Sarajevo: . TRAKilSTE.()62 l!)j S 12 • Rcsto~f.. s'Vc 'Vf5iU~ prevOZ<L. 061491612 sa- "''''I'Il. • T.a bin dijeli:'~ KolO(h·'Orsta ·Iel. bojlcr. "'s1"'~i i pre.Do Lsk 1J$t.tar.4$tQ]~ IO$LOli_~novi rlilpu LOS1.I.skog.mj.aI~rir. C ka'cguri.cavaf.st. Tel.W.I!.c:m i.e djevojke Z!3 us. 0611)9 507... DQlaza.ra.Z.gles. II Q20·1 N dz • A. 001 5lJ l 1 m kL1)66745991 u.m za tad Fast rOQdu 'n:9 Ciglena~ m. 061187 954 • SroJfLl:ske !. podol'a..ra \'nl..nc. l'TT • Poircbnn d level ka od 18·25 god.815(147 frfQS[O·re. 061 191 566. 1~L06] 456 • Prodaitm m:asi ITU ~ llgOSlitcljskog !dern.ra'ii. il6] 244 562 • M'Ilzit. • Prcdaiem v[o:lii1U s:a ko.ngleski jexik) lek m· ra bos.".IDic pnsrcliirr.. T~1. Hrnsno. kovanih!ank ".lr pelel'!a. 06l m4l4 • Popl'iJv.-jj~i']:3 pOvolffl. W_ -06J 609 947 • B::s:pen: za hidru-termc lzolBt:ije. Tol.vke svih TV a'p~.s[ffi:lI~ -sa i nil njemacki i e..: pumika scl id~ kQm.]L"-C mrilve i mi~evt urrj~ta\l:ij_mo~ lOO % ~:r:!!!"<ija.Prodajt!m in~tidsk::r kJJljca 1 ['Jo6ill !.ilpi~plasira:njeka[~. (0140)8 SIS • ~::rjilSI.mbd. mood"." a IJUt~pr. !poreLa. n~jm'll.ml00 IG\\ + ". lijeslO.'. 061278188'. plata 600 ElJf'3_ 1nfo tell:fuo OG2I569·224.rasIilvniCil l8 dr1.. takkem.icrne.. Tel...'~lVfinja~ odS""" BiH. Silrnjevo Tel.5VC ifl~ i&·e'[(lCjne.5 KM. NMKVi\LITIITNIjE ALUMlNIjSKE 2ALUZlNE:lO KM. jO. rna] LerisaQje! $:UO'r"anje i osmli grmtc:vills1r.Ispjehto.:!!i!et'u1 INDO VRATA.443 l8S • i\kackm5ki i plilVlll konsal tillg i me-. liiltinskog i ~p.lOO~ . dain) ~rati bilQ kabv pOS:loO_1el. 1072·1 " cllcpaun. n do"'" Ij.orno i ~?{)ljilO. tl:J1lpijar p:romil!n.e\i1o i vdo p:Jvtrlin(.".ilil . Td.ij~ ~ tcgalizadiu objeka_ta. radi mo 00 w_melji! do kmva . [e.k.~er!!: .atifill1Q I kg ~ ZO fcnLng. lLJV!!II!!bi dj=.. Tol.SIS.. pI8VCp.0«1"".ji . brusirnn lakiramc. IOl34-!Nti< • Da.JN!jE. Tel.Perroncin i 3Dkg.lIi.n ."lis wravlFi' . 00.1vanje SGlILOYII posl. ruse'.cu U S.pa . .H i RS.. rn~ dn.uJ.4 ml je ".".- • PQlrtbo:a dje-.rebn-c: clvije ozbiline djC::'IlQike_lnfo rei..i ~ mini ¢LLvar ill \J dr'".riA kk~~ kotekl~ br':iIDp.sn:dnjoSko!oc.!r BAi\YI 524 TD.. zamjcllil kOD"cku:rf3 i OSt:aJ.m:a..i j::.::a Iljctcnjt tromooze . Alu i pvC tOlellle! le r'uie! pl:) nlt'l'!e rtflem c.Ljom. ooti~nom. Tel 061.:nil sa rad n in..eg. 001 07') 77" OlH! 74SO • Pmrebna 391 friz<rka Tel.li.a 1m~i taion:.11>_ • P11~lmil VKV IDslnJklW 1..:i d)e~'Ojka:. 1<1. Tel 001144183 • KomhipR:voz plJi:niJ(a.t laminar a Tel. 06] 7ry) 34G lli.kih uslu- ukciieosnovdmat srcdnj<tkolcirna.'Pj~pd:.la terenu...~uosicdc.kog. 061740 11.o. Toe!.l(dje C[~M koIe~ ~lC . magisrarske iii obrn uto.j il~Urt.2.~ o::rilclresi_ ToL 061 855 4W.i!... cstalc sa kirby usislveeem.a.~ru'tatio:na. koch Km:kii komad drveni ugi!~ li. 063 352 400 • Prodaiem me[!!lnu c:i.001 91'iM9 "a.aj'ern tmrura sotarlj Td. kUCnog IjubimCia_ CijC:lla po satu i d.l LmaViIIIJ SOl video 1rnsct:a otrr.Cuvili bib dii<teSkobl<oili Is.rfesiolual!1o. a5'i S44 160 r... Tel. BLPROZORl.a reh:abi600.cga vi pOidlt-c.vm'Skih . IIIQgu6: i d(llL~'O'L"O i1. • O.. iuscna.5~ namje!. dav~mjc in~ti~ '[cr'.00 I 788 {176 • Prodnjem 6.ivc.las danas • Super .a posetnl- ce vidjeti ra" jf:s..alij:3.062 m • Thpctar .t~ :{. (tlo 214369 J}ll • Smkl:ir mi sve vrste staklnrs.::1rog jczi_Im uspjcSno daj~ Lns~rukcije Lti!enitirpa i od~:5"lim osobama.'l'rti iii 1>0>. Mob..'r. 06] .3 • Ptr'[~b..ii\'kC'1 iJJslalac..\1esno.m <10 ~ .! kcva drva • MitarbcitCf gcsuch t Skylilll: Marketing 0. Td.I."ino Caj!Gl.lnski Lq'JrolVljaO :?a sve mild::~lV ap::!1'21:!L 'lel.rLi ku L:$l dan.].l-cta_ J ~:ptatii odm.l$potr. ~.GLANZ".ra po 00gm"Ocu. 063 011 634 • Poln':b.o'Q:..(}'I. 00 I Wll107 • Prndajem.16H60.! ptlla:renJm .Fcstgehalt 9OO-I_.woj on !0582·INti< • Cuva. 001 200 546 • OIDilJnm :renll e.2323.. pesea ."'1: upeve namj~~l!rja~ a u[edno imt!ujel"m.enje hr-za me. stJ.WI u.ampanjL::a. Tel.bL~m i U . 06l 855 716 .[ol ic:tl n. Tel. T<1. vel.s!er"nU za gcrj"~ i~'O kapilC.. Tel. 061 • Profesor..r.d.. TEL.I Stan.a iJ'!iSlalacij~! l~[i tx~l~~ S\"e l.kr~ O'1OVil podova. 1. ]XI"t...sfc:brenog naki[a r. 002 j 27 5<5 k'Ir":B. T<I. tcr.i rndi}vl nOl podrucju u.:idm'l.c.d~nil doidiliil 5:il iskusl"''Om.:Jk h-csp l:jl.criltcn.ii:Zni.ro i pO'I''Oljno 'OOS1:a ..re'lloz do rodnjc: besptaItIJl.LNE IOU· AL ZAVjESE.l O1p~iV3J1ie i [jJ uinwPr:Cii'" jl<l do!.or· apski jo>ik.I~kog iezi.~ Yr5re kuenog i kanecla. Do.ravi n.:il ~L~C'_enj!! :sr..-kf:ta S:!Ir bemaslncm uz garanciju. 1I..allru (. m i~ ni DVjI mm na DVD.JU """"'~ u=Ino.rgan.1J66 676091 ~ UJiiODU . To!. ii'NLm B ka''ll''rii" ll:I. Do la. komode.&.tu :bll"l:.c:H!! i4ip. Tel.J [f'la :potJt.PlandcllCj potrebne dvi.n~.. Tel.e "" . S\-oloj:tCl de_ke. 061 357 461 Td.-cij::l fi. . Ugoo<itelj>lvo. ()61 928 :)35-~ OJ3· 2]9 761 • vrslm knmbi prevoz do 1.1i ~ or::r.1":..n ~u SA kant_ peb[1.·e.vliam b!'\l..to · 6.rijanje.. cflena ' 50 KM.10" b= i povoljno. Q61 184 '196. OJ3 0149 4l1i • Cuwl:l bilt di-ocu imam dooro bikllSt'lo. na].fl.. 20 11_ U prodaj i S.l. Ciit=na 15-0 KM garancija na g:orovrild..polka.e.! • "Ihpetnr .7 • Kupu:jern HAJMlONHv\ trrU Qd. "'"."' kuhari<o.033 209177 • Prodajem ugcsti [e. s.]I<>do~". N.Povcllno. 586 472 vaS. Tol.ns-lu: proimC!d_ni~ ". OO'IfQZ ~!Jtill cLjenii j)OV{l-linii.k.30 m.1_ T~I_ 61 5 ~ 9Ill • Cuva.c lnstruk'cijc b. tjpod~ lamlnarposravljamo. rame cdfterc.SlC DVD uz rn. 06l 124 lOI "im . kuglLcm: ''11ljk..ok . ZALUZlNE. pe_nz..001 18&4·10 • Bra~rSke :r.'Vtb predmem OS<OOVflelkole. 062 216 • Prodsje sc rasaladna "Lu1M do i ormar 1000 KJ\1.". Konji<:. kamen! 15-0 KM.mje u NedhLriCilM. Tol.:)m.4 b i WJdila donmCins.Il:'iZ 1362:48 • IQSt-.~ pI>" IX'dogo. p_ Tc:I.l_ 'IeL 06l 1.oo5i).l46 441.cr sa iskuslvom izvodi (Ir). Oll 234 80S. 062 117 905 il:a~t:' • Kerattr instrukdJc rejPj ka za Tel. :a:nnirati. molkc.kUSTVO nil murcrl.sooif.c sm~ nudim pos30 [rgovac-ke pouClL!:(:.~.I 002111200 ml. Tel.IOOkvado" 404 sei :?II. vrlo prJyoljno.l. • CenU<Jlno g.ret[m komhijem. 869 • Prodaiem isparweceza <Io+4.tvo".ki pedo....! J6l • Noi Zil kro~n~ lcl::st. Tel. i 062 . Rje!..3er'V~o_m i ptlkom.li..Dje Srijedoi)\.Jsl LLg. 061 079 771. 061 Be 541 ciie- • D~jcm.. Tel.i To.. [>OV<lljDO.r~!.f'oltQ.. P=iE..:biljru ~ ToL06l 140 648 J tm2i ~ i:skll- • P!'t.. • Kupuiern swenire saralevske Olimpij:a.J)j~m lTr~inLi' ZlI prkn~ kaf('~ L!.gei &'11hidrouliku. do J() godiDa.. T<i.gali (KI'..Q\o"Ci!1l:ii U! .rj ped.n:1u: us1r. ild.c~intcxf""i. osnovcima instrukc:ijt Snrilieva Tel.. • NAJI'OV01.IlU.]narlJ._ ta~l'!.00 Ki\1. fro ilDCUS.Gure DCUlSCb kemn lsse erforderlich furs tctefonicren.~dna 1<1.ge rti:'ij:rl za kupcvi n u devi zne sredn jCJ.loj firmj ra.Td.Uu6:.l BaI10\!"[ti ~g:a...lYO-_ T(!I.niekcir. 062 4.. illstrukcije iz crrg)~kog je~ika na pOdrutju Ca_pl~int'_ "fit 00:34·91 260 .s brusili~konl3kt.34 200 • Bruslm.ajem ras.eni: diskus bcmij!1l gastritiS. 'I.aICf ~ isJruslvom mt opr. U!.:jl<l'-'""T. :i"USledTljoc... Tel.l.. 062569 483 • V~im prevoo. PfCI..rom s:ve 'llTSte brn.di m~ Ie u izrndi lckd.f!'O''01jfl. ~ Rcfen sle ues ae uu rer: 066 079 02l... zggrijev.~1..061 551 J66 • Prodajcm oprc:rnu Tel.+ I n.kvaliu:l. 6~ 167. I I !Ol·Ind.er. OG1 l33 078 nO~'" • J::ik-O brm i pOvoljrro kLL~"" Sli't! rndov-a..\'. Tel.033.9je .i~ monlidtJ. Tel. . Tel.n.meZl j dijeloW' ZlI golfil fcdin1cu.. Tel. ll:I OJ3 203 001 fumojom onslcsl<i. 126·1 11 • A.m • Kupujcm dionicc ool..ka'bci:swg o1p~d~j obeii:b_ .·(~r:fSl-\'R srednioskojcana i studcntima.a TV apaTal:.Tel.nim proSl. llam ~'C: Qk:pc.nro. 061 w.!.06117H. T.4 063 497 216. 1e~. 001 )44 800 • Pornxma zen!! 23 ruvanjc smrijc oso- ..Cjjo:m. i lu rei) dt'~':a-..Oll2l9761.l TeL061 W5 2~ 10.t.. 731 • Kombi pte'L-W: Ttii.'~i popnl.. NE KRADEM'!'l T<I..j]jlmrM i j -potreblla I"t't:t'pda nerk~1I pokl j DO rad. Pla..45 sddda. Tel. II6. I'LA TN ENE S 5 I.venikill1l4 rip Q)me! 8 irtta."I="ToLCl. 061 l30 176 • SiiIiljcvo.ll:. cirkWaciia.aife.tiam sv(: ~TI'tc frilidall: j :r:a'" sbhld_nib t. S[alill raali. inslilncijc..lte llS.. 0" Inlelektualne • Prnksor daj.d3Ui!l i tura". Tel. ll:=i_ 002 20. I1J97·INdz l • Prodsja poiiesrersk.. 03).'adi sy·!:!:\'f£Le Le:k.. fusjo:l"jem\~Jru II. 061 101 &4(1.77 18&.1.1W.ve rnlacij •. 003 189457 bll~n.rubija~ n.e zubn[h prolCZ3.. 061214 405 • Kupu.enlirn!l .Sl gan311c. rtO\'Canict' i (IS(K-10. Pavolinc.r novi :PO ".Il i hrana obcablledent.:n9. I1S i-si. 001 31B zoo • Mot...!~'!H 06144Q 6.tl:ntr. 061 ~g 111 • BrnvlIr rndi ogrnd~ kapifc.. 062 .lI. Ribar 65.. Tel.kadna TI iq.061 50)1 401..\lj_sinmje.lti~ .mieStB~ . Cij ena SOil ug:rad.niCf:] :!I.1<1..oIe i dcsdoodjo.=.P<lOr· 1m>. . Tel.. i ]1lflli.K].jli~ ~ dt'Jodiplo!'n("t' i posrd L~lomce... 061 818 391 e Parkcr pcsmvlianlc..1 m.. K "ilH(c:t zugamIHO· \'aD. insm1acf.(lStQg orp::rd21::.isrlI~::r_tr.a ktilIDldzi~ rani m kornbiicm VoJk!.. peskune l cle.c-m profesion'iltnj LLgosutclj:i· ki ~Tl~le:(lQrnat i ~pump"'?. 001 188 903 . ~rodaju s"'."v."n. m_ • P"rod.. Tel.~&ulllOtlu· binskc u:s~vomjc 61trna.pn!r\l'b will vn.drf. Plam 750 KM ptU5: so. Taene mleea. ROLETNE I VRA Til.C u ku6ima.radbi} rodc:millJlii i sv. pos]avtma ·teL 06Z>91 l.UIi-2J IG\\ jl<l""Y sa prij<V<>ZQm..21 • ~rers.:ul:madkt: ZIl OS[]{tV'CC. . 700 • Presni mavanle sa video kasers. M~lni3 jf: u. OGI214 579 • Prcdaem vhafon zvuk koj~ lijeCi za 200 KJ\\~ star gcdi I'll dana :slabo korisrcn. 002569 483 • l_1'rf:'V(ll $IV2r1 . Tel.! Td. Tel .reIl._ drng" T.DubilJSkQ usis..eg ~n!!~n~ .ieerm'U!- US 306 l64164." i. 001911 100 vrsre .:sm parkru.gii. :Siln'lj'l. 061 079 om (.iI'iO_ -~].• Elcl<wi". • PttttebIli3 rndniCil zanuJ c. Tel.-· . . ( Tel.00 KiI\ik= Tel.151.k~ i kllji1. mlz.844 djevojki1 ill mladic 073 974 Z<l • P-roda]e:m rekLju 11. • Voool.&lo samo u kcmpletu djer.m ill8D"llkcije iz ~n.nalm. 06) 148 04l..z bern ijl: !ilu:dr. OG1 ". I malYI.. djl1:f. TclOGI 200 894. Obl11S·07S • D.nje i:d::u.SCfo· i rnon~ c:1.t 062 • Ag. Bukcva dr~'2 u svlm obllchea. j>OS:lQ. 002699 66! l • l\:r:sl:il.ge kt.tir.: bespl. • Kcram. 11119·1 Ndt • N:Jj~mvoljllijc i ll~jh~litc(f.]s 244m 473 it: m:atr.O-Mo.. prafl joe i is:pi_l'an jc svi h v t'· :s La lr.1.[h inrbill~duiin.. 061156968 engtt=:$l. OJJ 6J() J3l.t!rjem ill ['e. 989 803 • r~~j~m s!:olarske maSi_rte .]9SlI001 • Prodsjcrn pclovni dobro OOlv1mi VUr nen t Cilim .~j~vi.olatim r:ra ath- 5S1.. bD.i'lUl. Povoli"o. m 8. is:kllS [VOin n_:Qro!lili lju i j cd.uj p. Tel.anje do 300 sr.Thimn _.1. 061 j 12 126 j 002 135 067 f)~ p:akova. 033443 S85 • DipL profc:soriCi3 fr. fIii Zanatske • Vrlimo sc[.com.. 061 .ncijtl.. lllko.skrcIl:.!Z ~"l~Ilr:. ToI. 3·:so. ins~l· TeL 061 566 odnr.!I bCl:5..55 c"""' .4.vodsnJ~lle ~1lJ_~ bJ'7. sefldbc.C1svc uz garanciiu. oran).=li..Uoistevamc tohilfe. Tel. Tel.. • MladQj ooobi . '''"'''''j» 211".' LD Monrencgro._oji= be< pO- 7524(14 • Prodaj. gclenLk· re. dobtl) oCU"Li'llti M u.:a I:9d 'u biUcik" BBl pomn.I. bol.t'Sk~ kIlO i r.. djJ11(]Jruiki.e pb6nj. oo:s:ravnica dr1i l.mc samoresemerin.ma} bri kel 5 KM.:imski kaput. i1:1a:t-Tr:. m ikadobb ..Il Tel.orn.: pciV{!-ljn~ u5pjch 2lIgaIi1fl LO. l'CPLb~ i. zidova i guraza. 00259. 061 g29 108 i 061 862 &71.3 704 iii 061 l05906 • i\gttlciia Meka .. 06 I III 447. 11024--1 n • HOlclu. kv"h.t-ovc i. Tel.:reclzno iSll.061 580 122 .skog.I:IOQv.tLitnO pclJ:ebn. hi sWLiu U!nu liill_g 2.062 1)1 64l • Prod. Tel. Tel 061 m641 j • Bukova isci [epana dna (mole IJ vrcc::. I!9'J 4U • ExfJ1!l frili.0 4 KJ\l TiI..t 061 398 565 J T. lOO Ki\i..l" Tel. Tcl.l. klima u:rcda. pand parkcre 300. r-!!\ns f!(IU'~r.[tl Tel.ri~ina.1<0'" i(l$ru)VruL T<L06. 10. huhe.I S-pO.J. euvm:rje na .n~ kOOiI.jllino i1XCS!e. 0 botlj t:!~ Kan d i~ Zallusi.micltai~ od~'07.ke rnr. ll~dl.-""".lrDje per-fLab..::amje:r.apijc 501 bol 1lC5UJie! Ako hi$'[e :t2d_Qvolj:n ioolol)r)rk['Ji SI.-'OljilOt radn_:a s.r-.:og dnjoSkolce. Tel. pu mlkil s.:Io. 45-9539 Ostalo • U nedos..h.]j.nj:a.."". 06) 119 700 m::H~m~l.j ire- -n:1. let 051 sve rn- pakl'dmJ. oolesnirn ~ nemocr. brae 1 vrlo pocolino. HARMONIKA 011/6'iS·600.iJ slaru i posrnvlj. Tel 066 136 120 ...""'.vilrinu 1_.\OJa. 052 215499 ~ • Kombi prt'voz llarni~t3~ 5Chd~ . 36/38:. T".la vt:ijedan i i.l«:ije:. ToE.n ~jmiJ i L!6:Qio rg2l! dO~!l:zim 1'121CIrt::$1.h. • fumilknJ os.e daje ins!t- • Kombi prevoz povotlno.7 os""" Tht 061 518 589 iii s:[~re osolx..upujerT.__1<1..iia ~ bes:pl:aLllO uClan. TeL061119453 • Komhi ·pWf'OZ.dtn b r7.ja 1..clidbe~ O(h~ kab..e lromoo.Ako vam ie pouebna I:'<tdni:ca da vam tisti po KLtCama j d..:3 00 m.evLO'. \'T- !]:II.. 061 'rad 135145 • PoC'ttJne.". odliean Zo1 kilfite i slastlcamc.r sepiha j KM·m.:!ic:ktll~ d<tkumen t~i.e i.mwskog d.presv1i'lcimo 5.mvf.rljanje ~:lm i naUL Tel_ 061 1.384--111 • Zobilre. 001 519986 • Prodajem Q3J 616135 mjd.061135 229 jz Iljemil~~og i OS. Tel.a uzgara.1u5Wf1j~ j k'lr'3lLfi"". • "l'ARTY· PIZZA" S_ G_ .Clii!:ine 3.o:rim4~ S .t'k-a) drveni 85 KM.Jd..agozi individuillilo po. aubceeTel.raLL.dA. Tel 062 83Ql)S • J\'U~r:1j.cmcija pn. Dnevni avaz • Srarine pn)(bjem na Alifako\rctl! vic-ine...! 1 605 168 • Parker. TeL 00 I 098 579. 061 171 666.mcrrnpadl"Bni na.cc stalii d. Tel.lJ"Illlcij. Td.poilI\ll. OG2 073 760 1m J '"liS".0..nj om. 033 toke".! Moo.". 14. Td 061 005 m • ~miljo:rdinll.. Tel. g.ilJ.ml5e! Od t..d.f29 god "reoIJ. odrnv.-es::r ~ S(rbl~<l".jh i doJ. 033 117450 • Profcso.v(J~ fJO~n (!Wn je t'fl.lJP_ NjeItIIlCk:I brada..a [rX"~ire pogodnu i m kUil:lnje_ Oti~". Tel..llm osobarniJ mj irnjilnjc: pclc-n:a:. 06fr 3..Fl-C:rri.ko ill :s:tarlju knu l2Q 182 j • Himo [La~in1 :posao. • Dalem lnstrukeile 12 hemlie i Eizik~ ra- • Prevodlm dlplomske.. i m(lntim novi IL1Imj~tll1 kuhinir.l~I:u:!.a1'e·res[)}o • Prodi3jem mu!ki r. ill 002814>23 s • Dajcm m. Td. 112l7·INd~ • . 061.3 .gle. '1!r 061309 800 llsJtI~>e p.-e-]Xl PQVQljrr Lm n~ma.ckuosLsIe.vljam sve vrste parkee i SipodOVII koo i posm-.da8 nudi usI. • Et.aj'oe. (DJ~dQ'l/a_ Najbolje platfrl:rti:! L5P ln ru l dolezak odma h. TH. J • Prodajern 'lomascv Oil L6ut miilo k.:UII tJ~ zrr. Tel. 00 Il26 064 z:.I'rodajcm ldimu II ~\ci"".j ~1l. Sarajevo...rim:a n:a:6: ro'o. _ .Iijc sa gara5lctjom radimcr termo-fil"du.m zidne stare 5o!iItQ1.... 001 51l.:!l. iklti~ bt~::h k"'11'2!ilerno.iLI. SHl.C u rukc .. snlj.. laminate.'~ _platcrH).rtOi .l::!l1! Garanr. 002356 III ~(O 1M 772 • R~q. Td.15 t$ • TV SERVIS I. bancvidki "galj (kccka.!. Iedil!! i.l.i .ge kvalitetno.do.o.novin1~ poslov.. Td. Akc. leksoova.. Tel.. Qdrt!sJt'~ je.8 i lsCP. t 11·484. clol~J.. • PrnYim S"r~ vrSI. l·sobni 2. IQOld T(lwn<l' Ila B. • P!icni.P. lajm.u b I.epen.'Oj¥~ & rnd u saIj rul pOsIuZi''llIlju. T. Dolazim IlS edresu.. posui.sreklece ~'nr-u.cb. r. f'O\<>li"O. Can n.ed. dcmirtiiu.. cokcvl merrlce 6S KM~ u. 061 !lli7 075 • Himo po!JtrebiiIJ IiIdnkk/cti 5iil Lsku~ :5lVo.:rrt-t!1t $tudir. TeL j Tol. Vi'''. Tel. od 0.. 061 67Q 06g. 061 4l& 181 • Vr'Simo presvLate_nje i pcrprnvku :svih Vrs'~ Ilsmjdiu:t.1571 A. Cije:n<l. prosm_t:a O:fui~ro:J i od_gow')m::r sam i pO:SicJuj~m is. po&t:wljamo 5'0'(: 'LTste panel paekeea.061526205 • Grildevillsk.dli . 20 Miuu'" bejtes.:.avanje.. + 387 0144Il5 71!11i • Prodmiem ~vajU:&-I~~"t..kom. di:CJ bi. n~e1ro· in) p.. • tistim lmee i pos:lu'l"fte 061. 06l9iO j po.a!1 lJirx. ozbHian i Vlij .ic::r • AKCIjA: Bukov.. 03l 6l{1~24 .'T .~kc kozrnetikc..vue • Pro. 1il. TeL0615tIB komo~-2O Vas mali og.llja suu-i.kusa t an. {~ pcmoc crxcr ~zrade' sc· miniH'5kih.li3 bih djc. ie-t. VCCOO <100.. lakiram. sdenlce.9df.t.l u .1J61 '19750. OOSUSt .@e.njc mOO no malJ1:Jru.CDCI n.y..'_lmrnpju".l.v.l02 • Prod:aiem podp~lu~nc ~ur. l'rij.mie.VDm iii vn~em Slilnu. 062954 . Oll 45! 778.i biom~lrijsk! pasool i poo'j"j_d:.rrt'iii:llne..:rn~ ob"o. kQrna~! :r. stolar uredno. 061 500 037 l • Momak 3S g<><lina.ogutnOSl surdijste 621 167 • Presf. 300 Kill.lilul fr.1~kr. :b'roj sarudnik!! jI'_.ir. Tel.. 06 I 606651.llSuukcije iz njema~kog cllg[eskog za osnO\-"CC j .W. kaserera.dOVit keo ~ pO$UvJi::rrrj...

4 ~rok r- . i dvosjed 300 1.. Td.iLJn:3.~ i~'wi r:it jekc su SO r:o udaI.TcI..rta 36 Tel. 00 124l 836 . I.LJ Irul~ • l>ro<l:J.i mijenjam..jib'(: z:a sn:dI.~.' ProdaJern lOvaeKU puSku bokcrica • DiljittSki 1..06I30H~ • P~i:ern k:niige i~.i na pikbe. 061 578 9'49 P"lli< "<w.god.Ock"piiu. p."nia· 3 djda P. • _Ptod. HolaL1dij. Tel.36) kVildrn~ :c. spa~'B~U he.. 'Rl 00 t rpali [IJI ulica.000Ml.q j".:u mOt'l.jE:m 4. 0611011 .i:!liem 2" "o_ri'[~ nil TV-a (stoven. 'trui •.. • prore!llQ:nlllno ri~rn)1Ie kompj'll [.dnoZiil.030 mz..5 21 699 17'1. OOd:ili« i bicilli.!. T'I_2>8-281.m n. i'o!un""jc.l [O'prooDicu i vulkanizer.ilj. 70 KM.0027&8739.nog k:arnkrera) 36 m.. 061 207 921 • Op!~illi'! Trn(.ia.. [162194 556.!.Tel..3.a" DC" bJmJJj.."""". 101. li=1_ 061 729 536 mpl".. 150 K!o1. Tel...".Td. Td.. 032 559 61.. um:lfl~od. m ()$I S66 9>1 • Prod.a&a1 n.I!. cdmah usdjj~ I>'. 003&598 175 782-. !dim.. 003S I II 391 93 22.ltog I~I..cmtjj~ gradflju ima j PC[O~ -4 k. "..a \~!>e111lmjena Te.. 061 488 211 pa=1..:alijattskm 1.n Ml rw[1.m nov bc[uilJ5ki vibrutor sa dvijc igle ZB ber... Tel.'.' l_Jrnd::.a.. • Prodaic.onje.. knna:Wijc.:n'lija + ~ + balt..6011 kcmada.. pJ.l pO dogoliOIU.~ mrmu parkin& b.III! IJrbanlsdeka. Td. 061 364 982 061 1)7571 • Prod.J.061 HI2n oolifuorn .d.pcvctlno.1 160 .lai. C3750 190 KM..Ramol'aOlm. De:tvj~ NtI~ u mi6:J~ 00 kVildra~ ~godan Zit . O6HZ3 569 ~i' ~p~ SIt :..lII.""". u Ko... Tol.m • .kiiila 16_ "l~. dogovoru. prone SO ml.sulcn.Rabcvici kod Samil. dobrcm stanju ocuvan povoljnc tri pura rri metra.tin" D:n.iJ. ko:r:no~ du 100 Kl\t1 kub_ 100 KL\i1 d'L"..00. 062982 313 l6.. cijena SO Kll'IJ'ml.a Ane}.ng.3. .. .Iilm mill"".! I~le! .. 061152976 Posl(nt!1i B.1)['Qd'a.55 30 KM. Vr. Tot.zena ]1.V.ra.:a . 451309 • Prodalem ..g.&Jja 1SO pull SUl- • Procbicrn suhu reaanu grade za krOVOIl lk_onsu''Ukciju dimensi]a &~16x6 _ Prodaicm knze dobra pasmina 370 m2 "lemlje. '!II ..II:J 7.l:t.arakmj. Tel 00 I 357 875 lrosied '.ra.:lrepiba 20 KM. 00 I 49'0 l20 1>"'' '"' _ .o EC'OlTI!t.:ij(~t S57012 (0_J8mJl_3f' mo«o). 101 ()61 548461 061114 012 • Prodaietn dva polovna pl"OZQIa 14Q 2. pvc 135.. Tcl..". ~ ~ sve narnj~c.._ T. p~9 00.Tol.l'opesl:D. roo 'malo kcrismno kno novo.<ko.\>i> IlB.:!parrm::!lili! :SQbe u~ mDte pri''alDiI p~ piIrldng" roSt:ilj imc:rne:t h.'. Tol. 061 970 364_ • G~ be i ~13<I.1di:ojsl.I.osg076 more .m kamlo i solLJffill' ~lcdlSa n.rt!<d\i.Bi:ern t::. uredni prl~irLj ciiena pe tlClgovo:ru. 01\1217891 • Prodo.e. pili& <Iorn:':'h kcka. 061 150 m .proda..lieo hr. ~ no 00rcstJ. Raslndolsja.11.. "'ore.. ba!".OWfl..:3 ."". 0.vi~ je rodj] ke i prngom u be.lv'O-Fcd~ni~"'ii~prot. 061 103 OSO '?..ti 1\..\ Sltipovc i pjsan~ rommIe.l.u fO["l. p<J dOlln.035274 389.Ilh!ogrijanlc 00 38 kw i 5 novih I'IlclijaIOCil!. m s:toni lCnis:sa CI~"u~.-odil.<a Cijena [d".oom ko~'!. nsfal [ infrasrrukru"'.filJlOp:n!. Tel. "pou-eba kuhi"j~ Til. Tel.ajem novi E'nll!t..[0n jen 17.ik-e iC::!Ilij=kog i <ngkskog jOli' . '[el...• Neum] crnmrJ. Tel.em posi.. 00 I 319 647 """. Te.. Tol. 0.lJ 9~9 dllip uz • R~d3\'iI) pl~C' 2.1irima. 20 KM p<J <>soo.)0 m_2! .d". i!I.m:ki ooiler grij::anje i [eh. '" papirilIliL Td.a m. 062 S29' 321 en jep Kutl tine- KM_ Logav. ponTI [ei' ~ i:uad. ittika.ddun 061 89)4(18 . Stari Grad. 1(0..lU:.Cf'• hd:J~m pOS10vi":!i [ik uz mo". To!.rIoIis ~ ills[alat:ij::l W.. AF 7>-30(1 (15""".~ s.1_ 063339 681i. 10l 061 4)353 E kci. povolino. Tel.mrcia"'lm i:e..rio> + . Cllena pc dog. T-it. Td. 013 665-'119 • PtOOajem.Humsk:l68<lm".000il . Tel. ~n ~ ~vc namje-nc.l1OK9j.l ntdItiu! Ali]101!iJ.:100 CU' r. 061 S4S 477. 0.i<m knjigc '" ...1 para:]~} ci i:eDi. Tol. V r.oo.~tiIom..a sa be[d di>k:I.. pOgOdr. 061 288 mtu • lzcfujcm plac nil Smpu na .KiIi[L-dn. Thl. prros.lU 061 543)J9 . (1611>8188 • Peodajem pcslovni prosror n a ~iji.ern.tleje.'<0.~~Iia.~!i:rrull koriUclJ kompjute:r sa i nO'\' plaY' suuion_1ef. himo prodaji1 z-emlje..!.. 061171 :ns Iljsk¢ 810 :>98.ak"w'i~. baS.Tt=. T-cl.dg... I !!<!d Tol.l..jprin<. malo korB. 9 E apanmanc: 1 sobe po ow1 Tel.' Prod_ajem m:<i!ifl u :ta tiJaheri~nie "". 4.iJi.ea. Tol.IlivOOSl preko '90'%. Pafliri um:lni. n.Tel. 061 345136 06119'0781 915915 618.""jcm.M 11"'". vodn..IJIlfcl:o.ustrijSil<a.ik Ai'I~ Frank. Tel. 033 699 1)3 • Ah!!l!O"rili! prodajcm dun. "" p«rtcli 0012 dUIlruJl..>b:in ..aje:m 580 m2 ?e1T.d:m 30 KM ibid· klo pMi4Q KM..1 • Prodllicm ku-Cu ~ pornofrtim obicKmm u Porijefunimil kod Visokog. po 061 572108 • l:ir.. • Polo'lr"an crijep SiJ:m 211303 • Prodaicm u~ 1.pri~iuCim .25. ~uzim{l sred~nl ulictJ 1~ Ir.'m plinskc !>'6 povoljno.!. Tel. ~ncij~ s:raI. <10 IllElJ ~. pr<KI'jo'" 1_935OIl. l2:lxl1U-2 komeda sa al. gOO sa magirus """"rom 00Iiri kll· p'. 4 k.st I. 061 700 863 ".r-an. H10 KAt SUtn!: tip~ Z. rranzh..2 vhrine. TIl.iem pI.-·doo. 350000 tdogo"r'o:r_ -nl_ 061 :(.ro:sied i fotelia kcristcno :3.i M.POvolfno. OtIC !.ideo- oi vi. 061 • Prodajem par pa unova rnu. II. TeL 0038. 061 195 on Sma 16Y. Tcl.rl[)~ • BrijetCe..Wtl Oi3- • K\JJ)'ujern enc-ik. c. CIje'JJ.' • Iulajerno brnm ski3jom ro sraaiu.ko1Cl.im ocij<nieoL (Deivi).Tel.00385 11616-1l14. pj..':Ii """""'""'"" .<" ".C i instaliIC..:n\n.lin.:t. T..milckog U'l. inSIalacije tisr~ tDtivi!i.[\Dv(!I_ Vrami- Poslovni prostori • ProdajernQ pO\'Ql. N<dZariti kOOz.1.Jem mol:d [~I N okijOl 663.i ruvfita t lli· Tcl. MiI!cliCi dcojl.. 11l~fOtCi{.]..i<o."'. prilaz I)dli~n~ pogodatl z. 06111 I <m I" ~.3s.' Prodilicm stoloV(. 1(J1Oe.. i 4.korrler 00.l a&endi-e.lCmiji 25 • • ~dij..o Tcl.<UB s.ao £0 KM prod. ucselle Siro"e. T'I_ 062606 060 Td.14O.i."..!$~ i.ITI 2..200 K!rrl Tcl_ M331H02 _lloogrnd • Ripan1.jj • Pus. • Vei rn~i1'le.. 061 565 9'..lS"ki i ~oski u odJ. prodajem 9 ~"""."_ rnlji_~taj HI1lSDj~.Kupujcrn lomli<ro zl:"o..riLk. Tel.1 Bi:n. 063556 8!16. • Protbje_m d Iii'! du numa pL~ ~ put. i doku.fl.. m1l1iifIU ".0 39~ Kueni Ijubimci (103352400 • PokliilJjarn malo stene. srola. 061 13I .re. Tel. 063 684 488..01_033ll74460_ N_ Zemljista • Mid~ia.em nov kilue. PQ'?~~iI10 Tel.n. ravniea. Prodajem: InJ:Cu \J een tru Stije:!~ oi>Cirut OWn sa 4 dunume zcml]c._-plj.r.akt ..cdD(Jkri1mL i d'llQkr\IIJ:a. 'leL 001 b kotn'l)rl_~ zcmlle i cb]eu . 062 sa ~." <5.TI!I. . Tol. snuin.o. -.iemiicke i kor160.. -olif!(k Mok i m]a~k' ruc.::LXI N_ po::roril. T"L061 738· 076 cij"".:9 Zvor.·oljno.".IC1"i milo lele:.. :$U q(:'2-!l]Or:a. 6..askI9lil::!lni.. Tel. lOO6. po <log.e. spa..h OOi .lp-aVCiJ.no ~Iovni prostor. n'>InS).fe_love.dj.:a 095.c m.". Tel.hin no KM.ku ~krlnju Z:ili [f~ Oglciavajte se u najoecem malom oglasnz'ku u Bosnz' iHercegovini.. {n.itki(100 t.nli~t:e 6.ren. 063 71551)9. D<ooviCi.6O. 061 159 684 _ Prodaj .Cm ~ae:l!lad n. rovlli e'krr • SPOl'(:[ nil drva sn d'l.:movc. fuvol jno.IJ ihL ''''' "amjone. i bJ . 061 156 881i 1.oJjern 1V Sarn:s..em • Prod:liem p.j~i" poj::!lCalo FctLcler '.3diOJl KaIe.MI mof.a.. S78 697 • Prodalem • KLLta~ 55 . 001 1 • K"'pujem rilo:l(tfiiLJ is'L'iruk~ kJasi1«:.!_ib:JJ krtrlHT!1(!1 'trHf. od sril:a 800 m~L m. 40 m2. a utorkom u specijalnom prilogu sovin u..oru.~ g:aj~j 1/1~ asfalL do parcele. :rtt.fl'i.J8i (na film) pt'(I(. KobHja glaVil. TeI_061 618483 • Proda~ 8m za stani lmis:n. • S"""eeovo. n"". 061 763 i • Prod&it'tn Xlx»L .ilnalomski atlas dmnaCih ".d..2 + '<Ii .) • fJrodajem i:1am'ionik". rolcrnam" uvea .ampion B~. 06243<1290 • Izd~jcm pm:lo\'lli prmt:vr u.oo !losmllla9x7 778 081 • PnJ. I . 00385 'II 8S0 hmsjmljuje:m dWj. 033225 2.01\2649918 06] 171611 .u. ad.]joo. :K.Prod'iem .. Td (03)54 421 ml.' KlIpo'ujem:5lart' hiem.=Ij~. 003&59'5 • Nt'um .lQ(iledi~ knji£:r.. 70 • Prodaic:m frU.e Orii"!SK. 061 200 911 • P~iem kLthinili 8V KJ.. kr.cm 480 m2 pO$l.i kV1t-d~ttii~ SOlI.e.mJ • Pro::l.emJ i~ spra! 74 m... nc..kori:hen! t:i.p~i1:rtt~t!_~i sobe sa hpa[i]mD i LJPo[1'~bom kllhinje._ TaOJl451 l(l9 Td.01'1 L\I'ell.fa· II. dom na Jl\Qft'j..I.000 Khl.j. 400 m2l.. MOD [Oliii~ garandj:tl.~ .~ipovan s:a h::.1'iic kril?(: i suti· il:!iJ\ifti kat} nO" 120 Kj\1.a:n."". ncvogradnje. Tel._k.~ nOvi.~lru od $a['. i3ftl!unanc: u centro N em· • ".. MiIru. 0. 061 70 l 3<87 • Prodaje se porpuno oprernlj~n fusl food sa koroplc:tuim m''t'nUirom {obielb:u 'privr-eme..l..10.OI\I414824 .37. "Thl..norn iii ft'i~imn~ JI.". . 065 369 911 ooger LOCk.e~ :rskLh prnblc:miil po'o'Oljnol Ugra_dIlj~ j Z<i~ mien::.06ll2S 53<1 • ~iem poSkwn. po 'lzrlajcm pcsl.d di. presc. Priicdo.S3lijqlim dizij~ go '" oW KM_ ~ lzrndy Tel.. TeLOOl87 l5 • Prodaje.dMta 6..gaO.fir:a[~ ooi~lHe.jem dw kimoo::!l ~ !ckwlu1o • 'Fm:oopar.. pressor na Dcbrinii 51 300 l(M_l"!1.541 081 • P'i'O<dajem gamhuru U'QSjed. pn)dajem pomljno ikuhi· c]cmc:ntc:.121.lado-vin::!l! super :PO\l'Qlj:no_ ·Tel. 061 925 3.1.10> p. . preds.. U). staru kuru] S.)i tomi<u origin>.Tel_ . 17.pegr.mJj u IUI Sedn. . "IV SaL.p'pL'. po:s.2...dror.PI" '" vik'n. 1 S60 lOS • Prcdajcro dvi.u~ p(.m m.llt:ire!:3 IW tokasa pmtceom opremom cliena po dog~'·o".jern y. 063485 m • PrQdajem kave:: hp. 061405414 Tcl..u.dnjem selle sa ba- d(gi ~aI!1 i ap:ii. 2 mjn. Tel.• lju«J..Pr<KI. "(I<liuo .3 duluma ~t vceem.crOCi!.\dJlo« i dva r'..dc Zop 31 i_1..[.cm pee. 6 dun um~ tern Ii.x140 dEi.Z'L"OOtLle. :1i~1t!lif.nruja·p. do-bro oQivan-.. bHzu mora. "Dnevnog cwaza« na 12 strana.!JIJj~.)'>tatioo 1 "'2&>i~ika lCD rmKM.ovoTU. Il7 • MalinU. 066 842-<04 u Neurnu oonru. 300 ml..r. kompotle.i· ngom..emlii~ Tol.en" 1:10KM.den.1.:a ::iUlQrnobil is:l~ .'m $.e. dgricc. opCina BN2ii. 54 m:2 ll. docfutM """""'" cr· ~("VO mjclaci1 Ic:llr.en' KM 600.ernjji [roSjed~ {i\-mjed ck!:it1'3 stan. !'\) pot1 .' P~jem run.i ] S m od pltl~! -1-38591 7629762 1n [. 061 499 92 t 101.33 4S 1 3. 06:1. lU0610l81l64 • Pro¢l::l.iwmQlbjl ili !lKIltIr u raWfl rc dogevoru. 200 KAt Td . Tel. 1'. Tel..litu mora.100m O!sl:a riid.¢49 _ Adcm:I B"". prooiZ'·ooniu.skrml· ci StliJ.Iri.' Prodojern l":3S1lU aenad I'OIVilPcrn stntadva I1lj~ ~'ijcn. ~ 7 komada prow'..em:nom ga~!'1l 20 m2 Tol. 0614n &54 . • Nokiu 6300 cmi u e::rnrn sran. 063 323 063.m I'Hn. 065 608 24l 50 h. Sarajevo. vilt._ Td.061516910 • U 11u'Ji ie:(~i:no prod. Poru"'kog !:.r nudi usluge ..lH 01\I 32(1 • Scm.tIiem remlju 1. 2S(I m. 101.. %4 W.rcdni dOlxola l::::I gr-.3. Tel.ii po<b'. 061 10llll3. OO-lOO3.! Tel. 00 roW Iclj .9 01\3352 400 . i dobro ccuva.ICId.a\I. • A traktivan poslcvni peosror 64 mz. Pol'. 1112 Y..". 150 KlIt Ml"" .. "r'00da t Slnlj2i 1.po. Simcn.cni.. Orebi~ b.aj~!1l prezore t 2O.. :r.:Jc:ioOl + 300 ml par· kill~ prostOnlt. T<1.I" 00 630 m2 do 1. k:lblov>1<>. hr. 062324 716 :Iliparunane i se~ po:reIjno IJ . ~reLe . u s:3S[BVLl ~(1)VilO.l pcrad do 70 j~i~ pcgadno za domactnsrva..Qn y ko- izdi!.rikendic:J: t kufu. "..0623467l7 • R. Tel.( Tel_061 )9'0 43.e:seci sa p.14 • Prodajem pOlQ'lr-'an nml.. oglcdalc vellko sve 100 KAt T'I. Simin Gaj 211 prodaicm Tcl. 061 rt.akad'runil~ sve If!_ Cij"".066 899 422 Ba>C:!ri.:100 . 061 323 90iI .1.. Tel... 00 I • lzdilje.a!'t~UI:['.:l36 239 S!i: ~:om -lliilia. 22. 061 583708 Nif'um: • PrQtlaje::m ~mlii~!e...1.. bas. 06] 412 5>8.ocij~ ..raVJ'l. 500 m od ~"n:la Bu:n.aatb ~tj. Tel.ros'rui . 062 423 503 • Izd~icm 3 ~!ovna prtl'5tom od 60 i jedan od )30 I<vaill"a"..9 m kvadralllih.09 '0- KM. po".me:rl't. ll:i. cd prcpelica Tel. namj'ClJe. p. ()6 I 170 01.Iica. od gtavDe ce5[e koj'a ide Tr· nQVQ uda!je:n.m 7. Ci· M"J.' PrQd::. 101.' 6 K\\.skl.}OO OOl:l47 161. Izdajom poslovni PI'OSWf 60 m2:s.ocevi za 400 m~til~ ~ od &I~ lfl! po.Tel. 061 072 57.I". T. :).rn2l_!"ljedt. jedan 200 I<J\I. i..di'"' . "_""_". nova . Td.. Tcl.a. Tel.i) 00382 31 676-'106 p:!i ~l::jng. 062 :>18 • PC servlse.a il._ Td. • ~ka hea na 400 ml r.u.70 KAt! Vot. 061 ff/7 739 • I1rodmjc:m gOO' r:n kIJad. .52352 • P["(I(Iaicm 11:cmld W.~om 061 130 4SQ ku6. 033 62 1-79'3.ra. 001 j • Prodfljt:J'ili karnin mal. 061 .1435 260 a • Prcdalem dvosjed i troeied.att pri knpovini. se ._ • NelJm~ izdgiem(}~panmgile i~.ljno i1.a... 036 884 0. • P~jcrn pctoveu crijep vinkovci 1.. 062513003 • • Prodajem Prodaje:rn • Dva beecna krevea. w j sl.Brn".' Cetve_role:zilj n i . 03361 1191 1.1jcm ~in u za s.'¢"dain= n_a rnZ.~ . Td...liDO. t1111uma J1i~ i IJ parcebma. '1:I. japaftSte: prepelice i IjekO'lJlw iai..061 !47 'illS- Ostalo _l'rocbjom clllh.062654 185 rcpromalcnjiilJ • T3I~ilJ prndaicm plac sa rukvi. 061 304 599. mufjak sa pupirtma.500 kcmada. fi-ilidcri d""".L'!(bjem sob!: i ~~r"'JI1:a['!e_ 11.!m pnslo. Sam.I1l. 066 074 Ci~ni!l .. in""".fult.pr. 061 157959 • Prodap. 500 m2.Q .4.l~ pl1:ko pUla !)1..:SiJ povolj ItO OOSla. prodaiem criJCJ1J.Icdnjak pl.siranje rn~uJ1. BIiJl'j· II> I.aApoklilin u Namjestaj • Proda. parl.ol>l<ulo.1=1<. poMali. Tel.m Td061 moos.50 m2.i-i!oom smnju. d... ml~ ".. r. 03l 541 4'11 • Izdajern • Servi.tavnist'LfO i1i ordinadju.mr=IOOI20i~ vrma 71l 210 pccofino.s'lle nil~ mje:ne. Titl. Rakovfca Bi::stricki pomk.ttl<Jlii~iznilimljjWD. 06.l. Gmcb6:i.:'""3 CisJ.L Tel. To!. KtlCa (.ri.. 061 681i Z3_ 724611 676.a.M. '1l"'&. 4. Svaki dan vaSi oglasi izlaze na tri strane.eu.('00 jXI- Kahi nie.. ThL 061 151 107 • Proda~ mod.rai:a lit ltutu" tl o. m"k. alarm. ritllhnll sudc...]JCiZla&ri NoJdj. 1\. 061 251381 • I.'h07 R sa p.akm _pee za ccmrcl. porod asihlrnog pUl" za Vranjcvire. ugr3dnjom .J"o <Ill K. Firduzbegovu."O 111_ Ci ic.bti<lie pIll6:Iit. 8. jedne ~.'U i-odI_tm. >8129'4 • Pto<Jajern .llilpansion 20 eura Il" osohi don..64 e:iske proi.k. 2 "'C] """'.. 78~ rn2 u tid aekril ari!.je_m psta bLci!<la m'l.. i. . TIl..rirod:a'l:S\'t ~_gnl.I[LII). u.1. voo. sa d.i". 066 803351 • Acrodromsko J1aSI:I~ i. Tel.msa d'l'S obje.Qm il::l i. Obo no"" garnncij.no Oil ruilllL iIi ptin Buderus 21 kw I_SOOKM.3 742 • Pn:IIddlj'otr:n bidkl 7"'" oorasle. Krup.)lTI l"()ja irna pretinn.• il. -1'".3.i roC. Tel.".j'e'. KO'L<ClCl.wma pa'l'o_liHO~l.(I65 >%4Q.063 189 457 proStoT • Orebi~! .2 CD )50 l(M .!. Prodsiem r":Woljf'tO.IprY<o'lj:aCi ~o:n pump.m pli~ki k~ ~d.lice 100 KM. IJw:rm 'L'Ialn.wI<>. Td. Drulina!'ttl.l.9 • PrC>d~it:m El-daroh.--<Or.. 1l5.065 595 ll4 odliOn.li dOg<lvrn".".C t'~parking.k" pominc 1. 'ill. ji'1i 40 KM_ 1 j [king.iJjni .. 101 0Ii5 534 IiiIifun:J.1 d"""i.iAj.ne. [oj • • 1">OOoc-~ i7. m. 061 135.061 J06 7211 • Prcd:!jem pcJIDvn(: fnt-jdere sa gIl'-imcijom i dos[[l'Vom.361 160 • Prodajem OCUVilD b eacn i leza] ~. 063 488 S7Z . Tel... _ Prod.e 2::3 izg. Tel. ]X!yo. prikljulcima. klopnrei A<r<><lromn.. :Iwhini'4 Jcuj)aulo.lEku piJ5ku! ruska bo"".ret!o<il" ""'0 Katednk.r~u 680 kViildr:.ll200 KM_ RQdiu . 061272611 Telefoni KM.Tol. T~I. Tel.9!ak.OI\] 211 120 541 1)82 Apartms_nski s:mje~li!j: btizu Bijela tehnika • L~[ovanjc u Drvenik..... 033 ~ 13 Lri d'll~ • Rdi~'lr'"O • RjeCiCOl..adnja Ic:Lrie ).. 061145 07Q i vet:i br- do. jev u _ Prodalem znpoeeru kucu i 6Cll m2 '" m 1je. 25 m2 .' Bosanska kuea S. ...lljjel..SlaIl 1~. 4l615S 104 Ostalo _l'rocbjom crilep povoljno.I. pro:soor 40 m4 ?..mltju na Ormanicl • op~\'ilJ!:!.".lzdaj.5 dulumil zemlje tivadm. Kootokl mobitcl_:061 f>46 491 . • P I'odajern ~"" Ostalo P J ilysuuion \IogoI!C:l. Gladno Pcl" ked Ral<""..oe-r kaSt:UiI~ P rodaje m Pl aYS:Lfllioo 3.tll'istljZt:r J::rm!iha 450. as.. 002 :>n 670 • Prodalem lnkubaior pofuaummatskj za r.g obi.Pr<KI. 061 103 OIID • Produjern poslovni p.3.IoJDC' [t:l 00 H.H + ca. po.ni bJj. Mark<!. Ga.. Td_ 061 130673 CoS."Ni..Tel.J. :solm~ i kui'" p[.hl.1.IW9lj.mor<: 160 KM.[162 1l.lji~[a na fu 001. lei. !(on p~~u a=:lmiro kuhinju (ne iZV'lil~i .il&ni:5(11.9i.Izd:I..] n-ffil firodaje:r:n po~'"O. 030/1184.aulLh ze. RazvlLtl..Noi.".a m2 565 • Rakovica.] ~ IJ!etOIJ i eslri1i JOOl.....! iu 'iikQh.0612441&6 • Nl'"wri. ra 00 I 48H II.l) m bi.000 m2 zemlje~ d· • J IIko vrclo vliilsti tc: laborntt!ri~ki is(li [::!Ine ~:S!:e VI)doe. porJdo&. T.' K vri:i"" Bill" s'lie?ove ooje.. ! (i()rcnjo 310 I.. Gam.000 K!o!.!! ispIatli <Iol=k odmah. 120 KM.:ndfM'SB~ !. nalli"" T<I. papiri kuta ea y_redJ.rit'"".O<t. Tel.gmcbb I-ooa.". Tho..2 • 11..-c. 033215 .. 061 l56 309 • Procl_.'a_l'Qgodl.. !~[Jajmlj'uii!m S3 [iZrnsami3 4-kreve- 21 jedan &ojsti_~~ memorijsk2i! dvtt CD-:'4 'Ui!lka pu" M-17.!"iQfHj.em Iuma lillme. " lji semogu pog[ed.:rna:g:ocinc i dr.g IS m.! rnp!.C. 061.rlma_l'!._ Tel_ Of!.iu i d\'8 L~iba 6.dajem apmmM lIZ mor<.a.:n i-s i 121 .1J.. • P~i.rl~ papiri u. cijena 49000 K. cbje "Jan". miien iam 8: clum.n 55 ern. 101 061 'JS4 815 lteri"" • Pn:w:bicm le ._ Td.L • Izdajcm u cemlll prosror 36 ml U Deposre(hmjb. Tel_061 !8H'l1 • Go_mje Poljine 7. • NCllrn povoljni ilpiHtImDi :s pogl . opremijell:b 101. 1 lo 1'..2 sa okucalcom I. Ol3 534 992 • Knu~ Z fute_tie:. Grad.'\o'Q1u.m .e Td.rostor IlR Vrarnm . It' djeCij~ !!ilV'!II-i ~ kot.5 082 • Vikgrad nWllil =I. 065 • P'rooil.\SlIn~p ~I~ poslovea i poliepri vrcd.d".000il !ot TeL 013451 K pn)dafem ] 1. "Iel. 0031.". U1.dj(!loa I:mpijii. 061677 806 j • PriJ>do. kroz. 26. . O . Fcrhil~ diii.&00 ml za zepoenom kutom:8x9 :5a pepirima i pri kli..nm. 063 152 400 • Prod.iUt~ anLivirusl1:B zsliLim.) p['Q(lajem.o n"'.w 800 ml. J j J Kompjuteri • $e-.gr:am::'l. 8 mieseci S'[arog_ Haskiia..Dnevni avaz . SrpsKOj za Saralevskl kamen..Ili.&.uIlS S5260 T._. 1H 533631 _ Prodaj= Skrinj" jena 150 kl . To!.'/10 .a rn*Ia- . Tel 624 810 • l)n)dafem • Prodaien dva ocevana le'.Skll inaliiilu ~ . prodljo:m pct""..'i~~ "<!Cna ". 061 149 470 • GrbirlJiCili:! izdajem prosror 5U m2 poted Sb(lpi[\~._. 430_ 22 KW". Ci- ".I'I/Ca krmarn iz 'ITnu· n.prot.ma zcmlle u Rep.CL . Tel. zcmliisre.l6. (0)81 6422519' J2 i'"020 K!oIl".110 • 9 mada. Oslalo • Prodaj... rt'i. dun. 003S511697 340 • Grndac. - ].. TeL 50 'P'''' • Bos.ijgtf~Qka_ Td. dos-mve ~plama."'''''' gO KM.j<. cpoueba jednosavna.. G rod...i pruiWt""!1~ TJidb 5:0 rnl.0J\'ic UJ. 063 4S8 417 I"ii" 101. Q44 vcl p:rod:3jem i za dl.llomefro Qd Sktndcr.rnJuL Td."".lj 0"'" pm..daiL-rn kutu k11. pcgedan za sve namicne. 00 I 338 893 _ Prod.5'18 1863317 • rzdnj~m ".iovoljno odmori[c na HVilru • OIOkl. Thl..vid".kLiw AF 28·80 Masine . PI.mo ili dZip."nOll proslOm + 100 ml ma.. ~'e:~St:_ Td_ 03:6 83t!..d::a i d~1 rm j za f8mil_jju~ dodhe kod n.000 !rom.e krl"" po .~ intcrn-ct konc:~ Vra(:ru1jeobrisanih j". i :i't1S!r- Zbroievk:a .i1liIem~ ordinuciia LU t..:. • Prodalem vikend ktlctl 60 m2. p~u!".e. du~ .l)"'Wj."'m -I..e\l'J'I. "".tClf!-.I . Skendcnov. 061 709 n2 • Prodajem !10vi mI.em sobe i a... 061 24~ 249 m. Td • Gradx~ apa:. 1nstiJILmJ ic wi[ldCiW~.k9naI.t::l\~ snimai ::!IP"U.as. 0I\229Z OO.li':m.' Prodajcm . 062. Td.cru od iman~satl.:i k~dl'1uni~ rueni.Wn.~eTd_061 211 #1 • Ptod. 400 l(M_l<l_ 061261 738 • Balkcnska vrata pvc."06:ljak 600 ktm"L m~ Ujj~ lIe-""""""vilo:ndi<o.j~ . ]In)$tor i2dar-ttQ 450 iill!.. 1e:t.ti~ izdajc:m.e _ Izd:li<m proslor :ro ml pogOO:m '" k:llt'ic. Ivo Andril. SV~infonru:mice nil (d: 062 33413.it!t<D 00 110 ml. ilc<'<j.'1.'oru_ T. ~..akarska • .~ orreara. I.1pilnm aD ?:il 40 K. 0.I..C'_ V)3$Oilr...!.. replha.].2 . U""l ss'~h i JIl_an~ nt'- . 1~1_ 061181450 .pirt".parUl'1..lja:Ja Olr:il pcN(Iljp:i.vni pnmot lI_ TiKWOj...ic. 1~~1...[~r.Novi8e&j M 221.. "'" bl.idc:r tatiear odIitrJo:rt1 $!a:n. 062 .. ""Qth. mOll: mhi(l~ auto i. Tel. 617 18.!.062 154 960 .5 • P'rodili~m S"~im eJ.. Tel.'Catg (l ~tlke) i mu'-jaka 81::1ro.irohma>truia.j.t udvokarski ured .1""'1".se.Tot 061 5SO 419 • Illdza. T-t_ 061 III 831. Krcenc.d!3jcm.001109n2 • Prodajcm ru.L~ sa 111. "" Sm· po lIidllt..c ITO dimn· i. lU 00. ()6 I 011314 • P. Td.'. . Q62 JSi 900 Zil sOCtiu :-:a.. 9.S\~ 1/1. 624 810 sceu i lJ:. ~L O~3- !Pri:z. Tel. 062 ""liCine 140 i 150 j.I. T~I.1 s. ~ju u do- 061210 347 TeL • S:..) pogpdnj za stanove..o '2 km! do $elY G~oi. T. iEipRrl'mMI! i poglooom na so- 788 076 16t)KM -m 001 ido~ Td.ll:i. 061 11<<10".l1r<t· rul.rnarkt ijs'dilinge. =!O K. TeL 061 244 200 • P!:1Xlaj:ern kD. .000 KM u K. Doni. 00 l 138 402 e Prodalem • ~pagaIe mlade . dukau:. "" f!tedmete: od Ji'Ja'tl!l! Ji. 061 84946(1 • Rako: . 1<1...854 294 j .. oprntm. 'Ttl 062 12. 06145760<1 • Brurunec.'.WCam.'ffi~ prosmroo4{J ml kef! Ie ~ z.. 53liiqJim dm._"ni. pcz.!..1o ol"n. 061 911 l34 I <Ill. (161 7112076 _ Pr<KI*m ""Ida E 52 Il"'P"".CIII kamin ~ CI1JlJ:m grijanic Air" 11 I<w 600 KM. • .3(.!_ Tel. brlib 957416 • Prodajem !lie rO!ogra!ija • Vniim oLkup pramib to..9f1 m""". vtlda .!ul'IJ n~rQJIl 450866 • l)rod.iiju'~l:m . Pripovijed. Tcl. .a_~ edapti- _ KuCo.

ThI.slrenat:: 9S.. (]6l 193207 • Mijcnjom lukru>:.an :u CC[lirl"ll Zit d"'3 mania db CC. 2: balk_! ~ We.alli + baJk(.. pnn)dLCpi m Ijud.:dirui6 811Ul sa l. 061 686 671 ..nJ. r<g <1.VW_.4."" i lr· stilJ] LIi B lhl3Cu.. ktim~ fulllJ)~ 16 101 108 • Prod. ' . ciicne 0616416&4 • Prcdasm vikcndlcu kuru iznad bnpo L2 HTP nove ave 4 San S. (61)88 (176 . klirn:<.:!irba.062 58S 49S • Prot..1-1. TeL 061 1337>0 • VW geM l)9 tdi k.t'llaJ.· g. 1472·1" • Pr<>d.033 5.Mj.' MiJcnjam galXlfljeru Cigilmc n. d.l2dnjomsprnliruee.065249 1% OkUOD""'. 061 431700 VI".: i pclQvrll: a is''>t: Li- lep6e.t lee: ok. 1471·1« murketa) 'Vetm iednosoban stan (44 m2) na 111 S]1rilEU (zgrila..asno. 2009.000. 185.. '101.L 066 Z 19 150.oIl".ko.. na n. Hj'C'J}]X!gled ".ran de 07'.I.CD "ud".' Hitoo prod:ajcm :st:.01):) K..17112.aseban uJ~ K.1. 2 OO1kona."ll mj"""".06lHH70 ..033 Kuce • Prodaiem ru~"nu zene Bembesa.sp['.rodajem smn U slro.a.. eifena 4200 KM.rnD ccntralno grijan [(. dic:mi 5. 061 7"74511 • Pro<h!jern Opel.. 200.e. rcgistro-.1"elefonladrew· .. reglstroVnn do d"""". vnda. vi l/!'J ciieaa . odl lenc stan le. 061 149...nii 6:100 KJiI-IOL 061 351 (187 • Prodaj.. J.s{OCno SBr.aiajcm stan 610 7.000 KM. <T"w).7 ..i! ~ .l. Thl.""'" 60"7 • 2.ovLci l • Vr!o k\'":llitc:Um d. 061 700 '636 . • A'lije:r. ili d\J 20 """. (l6Z 15901. n SUi.".000 KM. p<>S<b.i6 7Z m2N + 2balkorJ3.5_0000 KM. Td.:i...03Z5% 516i063199266 iI:m~ obj:.setjLv oomilh 1ilcp 5UllCii. ~.=kl:nim pOgledom r.'Mijcl1jiJm dVU5ClbiJn sUm S2m2) ill. • Prod.em kurulJ Zep. • Izdaiem kuru re:zide:nc:ijclnog [i pa po~'o.a1r'8. kromi"". iD~ }J'!J'lfQljIlo~ ClItrn !Starlrc. 061 7&8 076 LOrom • ljo'. 03J 485 616 • J:ulajem .Iooi""""""" uc:erurtl Srn:rog.515 . Cijc. 8J. !llOS" .-.ld.. • l'rodllje:m kuru IJ Dra1. • Mljeniam terveroooOOn SIan U eer. Hlfzi s. t~Jiiji~ ~p(. (B. . m2".ars(.000 km. Srno. =vismJ.!21 pO dctgQvoru. full oprema osim klime:. btlndc vra- • VOGO~CA •.40-0 KMlm2_ Tel_ '061 . 2. FhlLcrom.m~zijC"_ Tel. RalI:. :1:1 ke gu me.' ProdajeID '[n):rob:t!1 S1:ilIn P12~r. 063 491 39l • Prodajem golf 4. 6Wr.M. • Izdiljem (Kovo1c.-- ---- --...j]mhu..aj~mSlan 90 m2.1~je 959129 061491831 • Pro<h!jem Mer.." 352918 • Prodalem ~ 17 m2 u ul..11<> XL 1. po viden...7 HDI. 1)61 173 773 I ". Tol. ]00 pi od m~s:.-0""'." U . Kasauei. Ilr- • P.'Ci ~ 1:ed TtLQni600 KM ill odVOrC110 d.lovic..j""" izdajcm Ji.(161563 900 io.6.S.rotI:ajcrn k"Ufu u R.06167"7 383 I .J_t t!3dCq.000 lOO.] eXIra smniu 1l.u useljiv.jam gulf. T<1.063 ZlO 998 l l 643. 8. grija11F:e~ in!:ertiel. -037 226 461. 00.1l pra . 1995.8U fd.ObnL SrilI[J51 • U Ripru kod Bih""" prochljem d. Tel.god. III [II 1<0.062 Tol.1(el£:e jiI'jj Mercedes 062.ret. M_ o. 06J 899 9Ii9 • !'rod:!jc "... 061 147067 iii 06llG7 976 e lzdaicm dl!i1W501::J. ""VI>1 Ijno. 10. 061117 ll6 • SocijaJ..0 di zel.i'la.\ 66 nll. &"Odi~e~ leI. 101. T<I..pnu~ J .:3 ideaJ3JJ ic= i hOo pO- 919054 r- Tel_ 062 [."Jl SUln LI :®·~Ii GrooYica. ~SU'm".is"""'" iat. 065 l48 588 kli m a napu n lena.. TOI. 101. Z mekra c vera.' Mi~iam m2 sa gaBr'Ck.~.tmMe. 2000. crvene bo]c.m.000 Kl>1.c 02: 5Cdarnml..nJ1.ProdajoguJl]. IU s. 03ll 11 598 1275..i- . gtJti..000 I\hI.tilllnO_ Tel. Tol. Td..•. 2 066 415302 • VW pasn flmuzina 2006. ~.d:aj¢m n~."".. pijace . regj. delj. 061 83ll47J e tzdaiem namj~ten Stall u "nv. U Zvo~ miku ('.' lzdnjem oornjcSleD SE>UJU OO\-"Oj !:Cod Kt.5_e_ lii!. • Pt"Ol1a:i.". IJ-egume i ak'urtlllJa[Or! ~(i~::t.jom garazu (paplri da no 'oj lo].tcdr. 061 "58001 • Prodalem Byundal Accenr.1a.tahle.nQm kod Robom nO\1ogIildllja43 m2 1]11 dru~ gom Sp.1.lje'VO:! mijeTI fa.~.j l 200 KM_ R<!.fj.06l4l1 1% ..bc pov.l)! :!iil:!n u. 701 387 h uhl. od 400 ml.066 898 703 T<I.oban :5:lIUl :lo2rn.. ?lromada. do 27.. Td.=il.6 wei ker. rllllilprema. ~ al [~ar.'_T~I.g. Td.Imojnoljuicm "Cmim~<o !.II.11.L.c.. 061.n:mlljca mole i mini moIcl.J1iehen tl'o.il61 269&J·5.l1ajemd\'fi!iObarIl"tI!Jl1. T.Volilo u ll\ran_redpO!Tl :stanjLl registrovano do 5.r."" . ThI.v~ ''''[0. n21 pbI:U 00 1. Skodu fabiu 1317>O Kamioni 1'196. s:[. godi".n. 062 'lIO 572 • To)'o" RAV4.Lizu wbu "drol . kod BDI cenua.nu hOI: II.cvu iti pro od\Jj.su-ov:m."."" do "".'il: jtdno.L_ iill:3d l'(:l. 7'000 ~raJtW • :JCypgr1 -em".Lpo$QI.:li brnrn1 par I1'3t. GJ-OA • Prodaicm Fcrd C. prod>jcm Fc<InosOOruo stan 40 m2 + b-alkof.I'rodajcrn Ctuoen ZX 1. G 20. bijd.L a:j-no. visoko priwnlje.)od uIoz. 5uneon.0 11200·1 Ndi ~ prozan SIal1 80 m2~ Ra- kup..061 m • Prcdajem S[9.ll ~ .e. 0654758!l6 . Tel..10964 "0 pmMUlp"".a :stLldcnticc Grb. 061 743 943 • Prodajcm gamzu C.!l:: ViroviliCt': . klj'l 3.10 964.l307~ 1. popiri lfl. Cmjcti.'Iat~~ prvi vlasnik. 062 972 3Z6 ~. r<g.do i3vgtlnB .t.[:Bn i gara'-u.a pc dognvoru. f'r.".i:uhinjom radcnom pc nnrudibi..namjcitc:n SlruI U ccrmu Vo. 00 J d~'«.. Tel.."'j'.' Stan 795449 • Prodmi:e:m golr~ l2. g. 9300 K~t 'IN.000 KAt • Prod:licmd.lido.9 rd~ ZOO>_ S-OO.. s.82 rn2 prvi <prol.Ismcm Mujcz:inov L6:i (p .lrt +. 200 Kl>1. Sarujo'" vo. j • P. J Ift. Qrbavi:lk.em Fial PIJ:n[0 1_9D~ 44 ~".:: rcgi. Jdik] prot:bje se nm~~ ~del.lt!i. 061 153 13(1 • BIELA \fE.lzdtijan oami&o:. Cij~na 7.t mlje..I'cw 3lJ7HDI. zanlic. T~.qS.. 101.061 105 39< Mc:dicil]~ :s kUPI3tilom.m~ donuo<.do 07/12. podiz:icii csp.eJjc.t '" Skodu oimlvijy l007.a~j)'i'ii1 s~r.vmJ me~lil: sivi...~ Z1l s. &l1!.l eentru.. oprenlB. Ii!' 1241200 d.000 KM_ ms To!.:_a sl1l.Hrvatskt!: • Prodajcm k. benzirtac 1. benztn] '98.2 za .' I.itil.'(: g:Llr mo.\ tijen. 061 ~2 999 rV vid'Di".00 ml. im:I <k:sm op"""o. 0628. Gtimra Btt:....:dajem s.000 I<m.07.parkin&.gom cermu lej"..e..UJm)VTa7. l mijenja kUCu sa okuenioo:m ~ kuru ill :sum Jl::! .I~triku.5"..n.(]Uk-tIlT [JO-~. 6(l .. 061 806 4V7 • Prod:[lljc:m . g.\o\_ Tel- aurarn • Prodo. • Prud:ajocIT! Audi A3 2000_ god. drnt9.9 . 1 05M2 '".1'1."'Ij"" Td. 062 flO 698 n m~. i l1jivu_ 11::-L05:2 Z ~6 3J3 • Prodll.I.'OJ .' I~jem Stan. TOI. loda 12 m i bllkon 6 m! 1spred Sl40l3 zemli<. • Kuc.... A~e. papiri. g. MIUda 121 911 god_j TUl'Olli :t~f!l'-10..di 43. Itletali~ aIu f~l~l reglSiWvmn do 3J.--~' -- --- . 06\ 713 031.~.4..ic Vil. If.&!briiiitJ. 010 [db'" full. Dijelovi i oprema • Sofe!ii:.1 i iva ~"c. Tol.e po (logovoIlJ. mcmli k srebrea.900t .r.l. • Prodajero k"tu" ccnlJtl c.ka S..471 276 1&4412 . r.I.e:!f. 2.[..063191304 . n:nClV[raJ]~ stiropol fus::tdo. Tel. 061 812. 061 "7SS 076 • PrOO~jc:Ul aulo -cd d..Q.I1." W oCr! t 999_ gOO_.:lViD'. imn:se:r'\'o.000 KM.kiDg. u odlicnom sup iu. .:>Cnm "". 061 4. Ie. 8:8.Jta b.) 1.:.1garna i t::l~P[I_1""IUi od Fo.t':) zu dvoipo~ S :iiOb:OUl ili rt(lCOOban u CentnJ (l\iej~ G:blu". 33 LI • Ml. Tol.e:rnuIU Tm:l~djon.n 11 H r. Tel 061 7Z4 611 1 Garaie • izdaicmgarnmul.5 m2) 818 001 zoom • bdaiem . T01. ""10. 001 SO.-ofkgnlll Alipa§no palje.Ores.n 64 ml! dVOSODm:n + 2 belkona.([aiem In)SObGl.~ Ii Alfu""""." 11.romllnslm ulieo.::_ • b.ced"" 1987. 2. Tel._ro:3! alu felge.<Iogo.sio V._i kod lellte i _90 m2.1sobll i?. 066 "7341-70 !.. Tol. 061 795 449 .' Mijcnjarn kuru [t cemru SiH:il~a 1:1. i 066727919 • PrQdajt::!t!.tci.I. 756 200.ilra.g.~ fiicpc nam iesten ea Ciglnnama 600 KM.l6\'Oljno. 06l1>6 277 domil flU . (}6l 940 465 "'" mI.8 :!inl.zaa\_".-eli:lcim 00\kQnom II <p" 4(. ga:t'ilfu na Dobrinii 2. :tdapli<ijom pmkro'Vlja dobijcse i 210 kwdnna. J\ za pnv.09.IC~ 17bom". Tet u bli- • Dobrin.(1.'ogrndDja] I/l Zl':mlji~tc L685 k'V<ldt.Q Pol~ Trg :solida...i.'''" 95...· rom Grn-du Ila Bismku. 001 liS 611 • Pn:tdaje-l'll 9.c:ijena 350 "''«iObon 6U671 TOI. [31' Saraleeo! llol.------ Vogo:~i j.. ul.:.' [1. (Hi) 513639 i a3j :. g.5 KM. g.a 500 Kr.11. 061169 24J • Vi$O.1:- .. 001510%4 • Kovatlei.066 4&8 stan - :5-. 065 849 187 kw~kanl.I\nrebnil gnraza Dalmadnska. 061 35669l • A uro oglediili3 ~ :re[l'(lviz. rvisiran 1>0.o.. 2012 rrdlil 1511.'or..Prodlljem kuCIJ n:a HI il.adlaID i kubinjom cc_ntralno. :sprnnJ IJ .· .a. rccie i.' ~d. per brzicn. 00. .~s=... S14 • P.I. S..M"" 2. cijena :8. 2006. Td.l~ te:n. pT.. gOO.1.rije of'ra:f.ovoru.ii. rclJIciii C. Tel.ti).. • SIan lJ . god. Korimi prostor 270 m2) ui pose:bne er~e. blizu ~lwlc." do 7.c.iji iii mijeonjtiJi. • .l'Od. En vera ~ehovita! spnu v.iic:101.l)rod(ijem gol!2! 1937.m: Dol:uillf.""oS". : k. 061 188 0.."" ad ".. Tel. <Ill? 2. 061 8Z IS8S ruJJ}Q'o. bel f:. Kala L:J~ fll'I P + 2..54m2. dcgcvoru.'a sprat.' Hl.-o."u·Po::'!o cevisn a! itd. MOimilo.ja. Tel.do 0312012_) C1 ie!J:3 '7_J 00 KM. 061 276103 • VW ~[lpTDl DSG rlavi. 217 158..l1:!(:an.n-g. XI :Spri!ll. kod Bosm:d. Tel.g. ~"r.tan1~ pijal. 061 1% 800 . sl.ij~nji!rn c~[ve. 013446 WI .. dina.06111:. Kas:IoflJ. tel..W 31~I EJ6. T'. izaad 0614g2999 cV1"Smgradn]a.am knell.tfumi". 1m.C'~res. '" <logo"". TeL 061 . 20l2.em !. Td. doSO'wu. svim prikljlli'<:tmOl i LJI~dnim papirim:a.. lOOl.!odja'VJj. Tel 061 543 m • lzdaiem SWI u Ncdzarieima.000 p~ ci.·etnI. Tel.D. Tel ()(j 1 260 0% • M.Ujelilve''''"_ Tt!L 061 2g6603_ l • Prodaj'e:SoC niiUll~lCT. Z.1lno~ 3 s..OOO.17.0'Va]. 39. 10%4 .stan n~ kUtS u boi!1iLc. 1. eeatar (kod or • Prodaiem d vosoban Do. Osjek l1id.i":!lU~ C"ije-n:a 1_9..p:J~i[l.rl 1/1.".l.I DviB~l~110m ser\'jsu.n.061 269 835.ttru d~ roaoja od S'tatmg Gr:ad:l do Otuke. OI4Zl!2OO).VllcIl1ll<1:. Cij.m. 0618il99'll • Ku6J U -centru M~kc:.Td.OJl >44 722 .!OO 0.tp rdl~ urade:n velikt serviS:.m IJ Hrasn. prise- • Prcdsjcm . 061 1. Tol.061 911 7117 .ItI\'8tke uliot:t=_ TtI_ 4 Tol..Cijo"' 4..M) LCD Td. 061 llS 975 • bdajem Kr..' P.!.lgci ~TVO::. rjjg.{]o. (690 k& . --._-----------------------------" : . 061 743757 • PuvQljno ild~ir. l.. Imla y l e!2i.~ d'~1l 1J1a1.' p.:s. • PwdBjcm Golf rI) g'Od_ 1991.z::] SIlr. "ovije gradojo 200 m2 . '"" talik si1. Td.-t10~~ILIi1~!1Qj blizlnl Katedralcl Td.tnre Ta061360111 st' kLLta:sa garafom u OsijeOSDO""C fuji .-oda [!::rr! na...1s.: • P"""'i<m polo troiky 1. I !l'''~ cc ThI. 1489·1 " lroiposobnn sran 96 nl3.Cc"tl'.6') .du..lz(ll. 126.sl. d=rnb" 2004" 66 12-4 gum""".08.32 i • Pc. T.' I1idZii .I~·~II"pCz. Honda ><oro l. :SHU' Llia2. Idi..i.a . pla"" mecdik.· raj""".pje:ru s\ude!r.100 m~ imil gIiJdevinsku i Uj:xii[rronu d0ZV6lu! S~ prikliuf:kr.im~ ni bal po<Irum 10 mz.b.6 HOI! 2004_ god. Td_ 00385 33 728 269 • Jl:mo.u.[ 5. loo]<vadtat9.nO: Stan rnZom IJ 338784 7.. I HI..i\ukljult:n sav ('J:a:mjd.'9.. Td. pcricd.. leI. Td. T.~ k1.6. b1ia. gOO'1. I:'UI:SClj'eH'r.nziOD.·"OipO$(lb9:n S!aj] s. .taJ.000 KM de regisnacijc.lila.iI.gtWCtl s:a Gor~ :oo. T<I. Cifena . T. AB~ SRS.aU:o_n~ p_ de u blizini Viic<nioc.~ I. useljlva. Td. l2.kolovi" Koloni· ji 250 m2.061 • hdajcm (l\:Qkfl:Vc:tll'l.:m ::iioblJ s"tudcmici kod SOOjalnogsa upmreoorn hll]inje i 'up. bos:tIL-S"u h:utu ri:. 101.{.ilT. 'lOt 061 8>6 Ml • Prod..i-t= i ?:apOOelU kufu . Td..$k"..~ leI< :id:lplir... godi~t.f:9! ko-d Droge g:imniiZij~I' .. 06112103lJ . Poscl1an ul~ kabloV5ka il] L:c-tne'I. ~ uJazi pr [Iii. 83. T<I. Tel.ul.J sucom grail u Vr.'I: kolcl. l ml~ I m2 ~ C9.ru ~ (]o.L063 6:5"9 3 .lzdajem Tol.\l Tit 062 993690 • n:3m~re_rIlJ SQbu $8 up(l{l-<born lruh. 061 IS313(1 OSOb::Hl . suuia. ma_nji l. 653.~I_ KLio. 3(1. (161. Odmah U.ol1er i. ""pi n !fl. tedn~ cjclin:3 I.i.i naJ'n~ren ilj p<:llu.l472 9"71 """""d<:n"""". 063 405 118 101.j.::'::~ p.$. VoL. 061 Z3H18 j dvosoban namj~leII S&1Il stovnl proslOr IJ Fe.!2 sra1". 101.liCfiim fc. 061538128 • Dobri ee~=banIII [I zini nove girn. no.:ft~ 1. 19S~. Full oprem" p-" MD.ljIL~ Vrna hvntzan sta~ Nc.~n .& UgnJIU. do dflfb"): i"" Rcbcta. l. 063 ISO 753 • Prikolil:4l 14 ku. pULIl. 393 524 k. kf3blovsb TV Kl)(I Vitf"_ ToL06189H66 J :5IlJbc: rtllmjdtertc:. gatah T<I. Pmricrskc Ilg.ritLmaKisdjilk 11iJ1. still] j5 rn y ~moj~ !rod mlOl'Ilog so· d!i renovo kabl.. g.lzdajorn namjeSren dcosoean stan 5S m2 no do.a.d • b:di1jcm namjc:s-t~mt m:miu: g..UI!1 Biha6J. S'"p. ct3Zno grjjiIDjc.ko" Prijek~ prodaje $t= u$t'. 1l2Illiclt= KNI. klfmn.rno_sli! dvosoban stan ll.it. li(\J balkoll:~ b]_iJ::i~ IL. ide-.s:!rncima.kse Sanli. 061993 18l an. t:roSOban Ciien~ 13:U'OO KM.! vikt:..'Ll 1/1. god.l)rodajem Ford ~n 9S_ god. g.ti.taJ'i.Hi. vtastiti ~'odomj~ Id."co OOja. srudenticama Td .817960 • ... 2 dWlmn.s:o:~.aSlll:'lI LI Si:tr'aje\-LL T~_{J6l. l. dvije gatat. garo:2a i okurr.5OO. dvos. "ova vaulska stolariia.061213 Ol36374<)4.i ems ran 13lJm2u_~ neu Samjeva.Sarflljc~"(L "leI. 61 0 • bilijem jednckrevcrnu il t dvokrevetnu ili ~ djc.2! V sprat. Avd.an nimljc5U:n stan sa garafum! centralne grijllr'lljf:. Td. my [-c...0 rnanii " S"'.. b. AS·7.om. uda~ lier. dj.000 KM... 16".1!."'L-'W_~ boIl1iiZ.godi"" 12. T. J 16. prodaicm sian 45 JIll] sprat.5.itJia_1i:t 061 493 1 • G1.Or • l7. 062 %9539 Prodgtjl:{Il p(l . d b:el] .300 KM. i (IS.."i~tvo 111. 1993.000 km.101. 995 . Td (151 133 750 • Ford fckus 1. 001856179.rm 185_6Sr ~-5!100 KM.'ll1J i 5.000 kill.~~~.dl21 s 14. ecnualno. S"'" irna 105 k. i r0rd S·ma>: IjI [00 07..! • Prodsiem k:Lh~~U.b 1 >.'m !.i~. 2012. TeL (151 • StydCllLiC3JJi:J B.:. ~'J 1/1! uselii •. 061110 1"79 Td. ciicaa Jlc500 KM. dize-J~ dvoja vratn.. i Il'"". 033260 5I 5 • Proda~ ugn:ldnj.a)l3jcvu rnijclJj:a.li 1.9diicl.. jcvu..skuti L p::i- . T'I. Ml'o-!!l"'doja. fIJI O[Jrt"rnil. klimn. S'!.m Mercedes Ill. 647 822.t .rnlji~< u S. ulaz. 101. Tel. warl od to b.".a'lfi~ kl'lciji u Stu'Om gr:Jd~..".. .'063 • Ku~'"<! U C.sutn! lmfu ili ".' SlillSki I\loot prodajem stan nil do-broj IOk9(..I. T<I. Tel.l1tticm Slatl kod Ixt~nkf KoSetr'O.IIWiUl sdi 47 k\v. Luci rn. od lilOlV II.&188. >pOn e ISO. 061 31..K::tsim(l Proh i6!:! sprat. nbs..000 KM. . iz.s.rhadiji]..t Tel. Td.jcrn Opel """" 1 'kiog. sOOirnI.!.3186. If:t 061157929 am Automobili • Prodejem Renaul [ cl iO :ZOO2~go..'O 2004'1 • f'abb Cil. pcpiri urednl... ecmi lim. 065 0. erna lxlja.radc l"'. T.c.~bceQtt=0100 glijonjo. kupljen IJ BiH.LCki stan 449 • Iz. cen.Q • Prnd~jem.!] reta • Izdejcm ~ (161188758 061 614 28!l naG:n. Novo Saeaj cvo. 101. Tel.3 13(1 • Nil.:. Tol." 033411(148 rlc:i.&.[ 061133 "750 . n.. din. 9. oelrn:tninu "" /odranu umlnih papira Td.p<l<.!we. 9"78744 T uvezee. '"8. 061 Il8 028 vc:t]01 Stanovi TOI. 81.. ThI. Tel.o(jo'vi_ra~! LIoscljiv kcd Stuaentskog .l.g.~ol~ Tcl 06\ 'lQ3482 prva • Prodaiem Reno kangu.Ce ske tii"ie boit. Td. nevi mod. cij'ena i f.1M 318 TDS com"".gOO.6 fCl!1 400 K.Olimpijs. mOO:<prod. I""ilp"" ""_~ 10- ebt • P-rodajem Cil_d_dyI gulfu di:tnI srnniu k:w nO\'~ kemp-let ofurban..21592 l "I~je:rn Z..--.. mod<rn<Jg ".1jem ilj mljc. • Izdaicm garscaieru i 2 sooesa UJI'O"" lrebom ku hinre:.OJ1il.e:. lim.~J. !II vL Td.reko.d. lei..f!·WIOSG.500 KAI. 061 5411137 • Tr~zim $p. eij""" 4lIOKM. plus ~gi'lske ambasa- Tel 03%77'71\0 Vii".3 850rn2. S[i3i.s:n. boIl«m. 635 ce- 063412264 nlrU.m za sJ.)91 h'l:. k"'" ked .JlJlik ill Bismk sa posebnlm ulazom od llQ ~o 200 KM_ Tel.e 5 31]1j~ba51. TOI.3 • I. Tel.) '" &Jpla\LI_ ~l.pu ta K 1ini~:kog) rrosoban sum (67 m2) na III $pr. • Prcdajem god.2OO8.ilm i grijanfe_m prodaje':se iii mj~llja Zi] peri rtriiu ~ J]cdJpl~tu_ Cijel. Villi. kablovska.000KI>\. povoljno.nd c:ibjcht ] g.[lo . l..om za Silrnje"''O.ThI. 400 ml. 06] j Iw (l~di:o)" blizini.. 0615589. V<>go!6o. G::ioHII\'_j pcKI ewoo glij:rnjc. DZidZiko_.kiTI]l.njam kuru U Srnrom GLildu 2..ka br_ 39. cliena 8. Ttl. T.s""".Trg Zl>rnih ljiljann dvosoba:n ~ ~ m~~dr.s..a S. i? benzin. n sp. =100. poscban \Jloz. b. Td. 1e-l 061 365 193 • Proi1:!!ljem fd!.I16O 273 . va!1i 7_'ljII50 Kj\'\.lT!j~ler! Stan ci u pri v:amoj ba. Vilo· 5.. 'Icl. • Prodofcrn 3 gumc sa Cc.Te. 061 916 ~w .roC'm~ regisu-ovrm_ T.88 m2.0 HDI.-. erna bcJ.onjc.a ua V sp ratova)~ ad] it!"!Q S(D!1ie. """"". 061 1% 800 • AI L. 1411. 061 2. redm'nD cdrsavan. 1 IMOO K. mI i<. cd 1I do ISs... Tel. 062. . s Swi Gmd. 061 745.. (Hil rn2 + balkon..50m~.g:atafe na Clglanama jed". 062818 649 • Prod\Jj<m Sal.odIiC1J{lm 74...7061 OITIj~ili M3- .om 59 m plus. UI«!n.) Ldi di a'kl~ a~ d...I'rodaj<m Mcrocdo>' !d. '1CL061 149)90 0611012~5 • Radim dubimko ~nj~ autli:l bude he no\.1)9 • Prodaien 40 mz srambenog i 411m2 pcslavcog.) sve dd • 5 vrata lim.Ieda. 1..ogavi nal59m~ Amun:a Ha[lgi.000 m :q. ThI. sud. regiatrnvun de juna :2012'1 servtetran L. V~ 1~1_063 412 2M 1.000sm.l_ 06. • Pem::i..:sa -4 fiOl.Dje ipoo"mim Impodlom.<roYaJl.!l!.03].2\1. Bolnickil32.1543234 • ll!rodai'em ku:tu Ita l"oljin:!mfL let. m"l<l '" [<I:g.e.m trowb:m "'"' S7 m2.' t\iI.nll1.n Grba . god.. L~ Ford 1.j.. • Prcdeem pas.61601 l 20 I Z. l/3. 061 1_4~ V. 061319035 • Prod:)j~m 1~t.ros:ob'H.i~ ~ klirnl.d"o.'Onom. Cijen:a po Yldenjll .. ambularue. is 3 . 97. Cijertil po dLl8.."dSnic:Bt jednosol:t:!111 !a 'I. bliaioa skclc. urcdnc sc- 2 b. klima. !"J~selje 13a_od Smj:l nil d..:!h~ ni.·(t.c ked br 8.') 989 ..d:aiem Yrlo po~oljno dvosoron 3Z2_1J·:nBn. T.ct! pes. Tol.taLiji pls[oji lid 1% i.oj.c. lOS ks. pla<-u.11.a m U CC~ I\Ie.4 MPI.cst..1'1. TOL061466 431 ribnieke Z1J[JOVTl ica..l o.ora! rl1otO't'a bnsala. prozorl.I! ul. eeg.06lllHSO • Reno megan 06_. 1lr.'11 83 1 od~!o~ moil: i~ 5tm. IJ k=1w.l(]O.1OO1. T..-'QS. Tl:!.u.1-2.lL I LoZioll. . 91).IM. -oljm) 'skodu f:abi:[ll 2001..m.!.I'rodaj<m.LiclJj!3ID .1plaCeD pore?.L.)54_ 1489-1 n • Prodajem U • Grbavtea. mjcl. &". Gr· oom. erazu 0 iednciposoban stan 45 m2) lift.Ku. """'< • BREKA ... 89. .-ebci. a&lpl1. g.I. no~' ~me! cijena I (U:OO KJr. I. 'lXliri fdg.da.gumam:a 16 ~ S!rod" originol.em nam. p""u godiou. no C. I_ r'IItN.ar~01. ]lll.~ gene-ralno :ireden u Inl.p ... Tel.pUUL Cij~ po 062%5242 2011.n o~06.:1~ parker.na po d\JSO". sp." n~mjclte:ti iMnosobaJl :SIan grliitnje. cenlJillno grijiIDje. 'IN. rcmont} aDl~s._.. Illl !. scrvisna. kOO Sumarskog r:!~I. (161745981 • Prod:.m kubi~ njl1m_ lH. Td.. balkcn.talf7. sa garntom.ol>90.".l1. 'kL 062359 '199 • Prodajem kombl Isuzu. prcko pu'" pekare. K.B mar. [IT!jil 'mltil. 06.Qd ~-ske • l:zdaj(om d'VOk.u.. Td: {]o. 061 2m 921 1WI..-adi od.i rt t. dvoj-a vrnta. ful Op.Tel.8 m sa 370 m2 . 061 S I 0964. ]Xivo_lfoo.a baU:.II apanman 57 rn2 aaD~JJici ~ kami!iO!1lJ~nU"_grij:]J]jem~ n{ ostilvom Zil:ski oprc:mu i [erHSGm .l$lenom b_ paru c:.n.

n k8ndid. Federalno millistantvo b) Organ up rave nadlezan za dobijanje reIevantne informacije. 39104..[Le ~rLj:i'i""C' nl.oCncije Z. Broce Feji".1·1057. nje rada na r3CU!1.i kandid:l[ j. iii p mvo5udnom i:spi tlJ izuzimaiu :seod pOlii!.!(jedan) jz. ll.nU i m.". dtia'\'till slll1bll Fed N<Leij e.a\ k'oji ne.c BiH~ www ijdsfhi b My bil.no."vili li"no iii pmem po!.ti: Pored opclh U"Ji~Ii3 predvldereih clanom 25.god.cDo slozen..i:.cc!.godjne)..gendje ~_.a~ti It" Opi:s postova: Opis poslcva sadrzan le u rcksru [avncg koekursa..~ prj j ave n ete se uzed 1Ii razrna rra.nom i:SpL\U ~g dd. Prijlllvu:na konkurs. nakon zavrsene visokc suueec sprercc. a) NaCin ucesca iavnosti: Dostava u pismenoj formi primjedbi..:lcIlIiI 01) rcz. potvrdatu\lierenj~ 10radnom stazu u .il Odjdjenja Agencije za Zfrll.. dipl..tvnoj stuibi u Fcderaciii Bosne i Hcrcegovine! kandidati rrebaiu ispunjavaei i slijedede poscbne uslove.lut.D!Jnia.! HERCEGOVJNA T.tn .ste.il.2/07 od 15. Zakona 0 dr. datu. ia ."r pro· 2 meta i kQrnUl1ikacija. BiH Odjeljenjc Agcncijc ZiJ Tuzlansk:i i POs. du.iJz.i~ 'koji i:spunjavaju us.~fljke u illsljru~ ci j ama Bosnc i Hr.nIiI AgCllC.'!enika.lIl. Lfakalretsku djplomu (noSll'lficL5"2nil diploma.\ sa ~Iano". dlJ. 0 strucIl oj 5prem j · bvod iz mOli. analiza iii misljenj.deC" doku.i"a U struci nakon sticenja VSS..l DC-t.."/: operatj. bb.v~iJ~~ uu web srrantcl Ageeelie 7.s[:i!ve darn 0 -polo'.lpila hnrlid::ui .god.jc.uda (ne "'rijo da U PQ$led. =BOSNA 1 HERCEGOVINA FEDERACljA BOSNE 1 HERCEGOVlNE FEDERALNO M1NISTARSTVO PROMET A t KOMUNIKACUA FEDERATION FEDERAL BOSNIA AND HERZEGOVINA OF BOSNIA AND HERZEGOVINA MIN1STRY OF TRANSPORT AND COMMUN!CA TrONS Broj:om-34·3 -1898 -3/1.opunjen prij:avf.j.. da.tan.radii BiH (~Slufbene novine Federacije BiH« bIoj. tadnog .PLtrijil\'ii:!1ju uvje't8 konkul"$(i! dostavili A_gerieiji 1.nika u Opei..kurs l:a: P'Opu:n.. (t:ri) god. r.: ijaIn I. • bri...".na od dmnll prijema oha"'i~:.] Zeuica. ncbla. ."Slllzbl2ne 0 preuzi mao [u Zakona 0 drl. niie obubva"en odredi>orn cllX I.ndicl".. • vodi prop.I'Yjel:B. BosDe i Hercegoviue Napomen.sluibcnih u Ka.OCll.Il U roku od.raln i min is.nja.. broj:OI-34--35-2107 od 24.i Donji' Vakl"r' Ncpotpune~ .vno· ".s."~Vf. Gracanica).oik:ildja. V K V "o.loir'¢ kon.rojeci tlr'.h.li i s_liede~t-cscbne uvjete: -VSS .. Do 'k..c lrazi dostavljimje dokaZ:il.bat b) Ostsli k.3z:matr.gQy. U sl u~aj U da Agcncija not mspo!Il~i: pml:a. Slarlne b mj 2~ 75 000 T uzla.a: d. nakon aavrsenc visokc seuene sprcme.'HiQg :slu~b~riika bi6e dLlZoi pO!.mil p.ac Op i.~ilJ.icoI! A!.gov. Napomena: U . vrSenje uvida u dokumentaciju. ja'l..av·~ti u roku od 15 dana od objllve javno..ij.i!dom SFRJ nakan 06. co Dnevni avaz_"_".cne knjige rod. koji [e objavljen dT7..je!lenieima U organirna drZavne .ndidni du:tlli. Kucukl>vi 0.Dj.opozun .oe se 0 teh n itkoj lspra vnosti i cisto6 VOl!: lla~ • vrsi poslO'lj.0 1. opecg 2Danj3..li nomj.lnjenog prijavl"Jog obrases Ageneije (mole se preuzeti u prostorijama Odjetjenja Agel. dClka:ze 'il is:punj:a:v:B.341· J /09 od 28.c odnosc na pojedine u:sloyc konkuISiI.i~$IQ pOJliga.lom POIcebDOm dokumen13cijom dos. d.. e' kOnKUr8.".:' r.kuhorn.bat b) Ostal.imi!J Uipita optcg O!:..06. 29!03Jo 23/04. ukeliko ra.m drtavne s..Omit: 08: poj i.l.~B~k!J1cgorije.ni pUlem web strn.!g prilavnog obmsca Agcmcijc.3104. PUI¢1ti weh st.niva. lZ<l.li ob:r~lac Agendie ~ ddavau :slu:(bu Fedemeijt niH (moze s. a U vo. i :stntcnog j.ne konkurs: a) KI3 n iii d uri koj i su ev Idenrlran i u: Regi stru d rtav nl h slujb cni ka F ederacl jc Hi H kc j i '1. ispu.· pcznavanje radii na racunaru 1- o a) K a n didnti koi j su e vi den ti rani u Regis uu draa vn ih sl uzbcn ika Fcdcruci je Bi:H ko ji vodi Agcnci ia za draavnu sluabu Federaci]e B~H (po:~nojeC1 dreavnt s.Q polo:te:nom Sl·rL.azna.QUl m lni5~rstvu.I u.enih (ne starije od 6 mjeseci) " Uvj. dvije b..xavrfen pra .a.iI i3d.dresu u roku od 15 (petn.vnog slu!beniik.'uJ.-najp n manie 5 (pe~) godillil rndnog SHZo na poslovlma svcie struke.tl(.e d~c{ rn jc:sec:i rod nog Sl<lza poslo vi pomocn e dje.neod dana obja'lljivanja u Federaciji BiB" odnosno u BiH oglaSil nije otpu~'teQ iz organa drZavne $[uib~ · lzj.genC".1 U007. slul.u·JKllt'$ dostavljanjem urednn P'O'plInje.t.t:nom strucnom Inspekrorskom ispitu {za kIU.u imc Karnouulae upravc aa inspckcijske pcstove TUJo'Janskog. Organ uprave odgovoran za donosenje..l. .i."SluZ:bene nevi ne Sredniobosanskog za drzavnu slufbu Federucije Bosne j Na osnovu claue 24.uttiiIima kOIl.maiu SHUHS.l3~ bra.aoilnika" unmra!njoj o. kRndi~ dati ~oji i.VU etepcn s..th'lli slu~benici) pfijavljujll se na kr.nia.lova: Sloi!eoo" p". l.:I.::rccgo ..rcsu: c n Accl'l ~:ii.opcina Gracanica upucuje POZIV za ucesce javnosti u postupku izdavanja okolinske dozvole za objekat fanne za uzgoj broilera u opcini Gracanica 1..1l: ko· nkurw n . UI S inspeke:iJ8k-e i'0. upravi U! lnspekcljske za popunu radncg mjcsta JAVNIKONKURS drdavneg sluzbenlka u Opc..nom voz:ackom is:pim j~B'[ k3Iegorijc · Uvje. zavraen pravni rakul(Cl najmanje 3.I: +3&736550025. bb 88000 MOSTAR Sa o. pro-meta i :komu.cne: dOKumcrne rr-cba dost.zacin Fedemlnog min.""'iIr.fijom i os."1 u wSluzbcni. Fa>:: +38736550024 .-dclJ i .t prcuze[j til proslorijilrn. -polozcn atrucni inspe.n1cko..a0 drzavnoi siu!bi u Fedemcl]! Beene i Hereegevlne. obj!!J"ljuje za popunu radnlJlij.J!vfle :slu~benike u ilJ.rs 6e bili dul:nt potrebllc dokaze 0.mrije od 6 mj=i) iii kopija CIPS-ove Iiene karle .l oj 8J u'bi u Federaciji Bi H (2~Sl L1'~i'le nilv Inc TK1J~ br:J2I10)~ Agcnc:ija:!!:a drsavcu slczbu Fedcraclie Bosnc i Herccgoviue.34--123"7.2006.ni: fnspl.god. :nam jcile:o ika u F ederallJ.kon suca· :Iljs VSS~ 3_ clokPz 0 po:zn8\':!!I. radD o~ mif.sca".02..S]u~_benim novi.~d~ ~5tllt" na eadc j :SQI.~kancld.ijl.nen.:'3d MilSlo..iI.cu.zbu Fedefilcij1:' Bi...1 Mos .k.:!IC8 k~ttgo-rijej "D -pQz"~ .njo da '0 protiv k.H.5t:avi[i Age-nc-iii s.. dipl..inoC mdliogsla.t .oglasi ~. Fcdt.nClsno s:w! n9'e:ne dOKUme1)te treb-a dc:ma . broj:07/1-02.5:kog kanw:na Ncpotpl.:Jtu:ll:aru~ 4.'Od.l~nOm upravDom ispilu.v.posobno.klord. 3..1 s! u~b u f"Bi (of Www ads fb ~b go . il i na web arran it: i A. objavljujc novine Federaciie BiH\ br.ciju (original ili ovierene kopij.e~ nije ZII.ku. izvrsioC3: Pozicija . broj: 07/1.l'¢d.kull.)rm':lS.nik VKV"oz. iUf.did~Le !toji takav ispir irnaju :poloZ~n)! 4.o vnoi .\I'llu slu.n.aji dOSl8ve dQkar.mnici Agc:nc-iic: za drZavolJ SIUlbu FBiH ''If'..ta.20 lO. n. odnm. vjcti_ N apom~na..mvili Ijekarsko uvjerenie zdrav".iu!.kom " zajavni oglas ~ne otv.rZllvnll :shlWU Fe:dcrilcije BiH 'kanton u Ze.IOij"i: Pored cpsrih usjova predvidenih clanom 2:5.adsfbih. diploma (nos trificirana di ploma.: lzabrani kandida! "" bili oba.z.1Iiva nasralni raspadom SFRj. bid ce obil'Vje.no o""dredeno vr·iieme sa probnim radom u ltajanju od 3 (lfi) mj".ku.06. Ul .mje:s.27 _09_ II.fbjh 'ijfH' bul.01 .8 dn.~u.04. Tok postupka: JAVNIOGLAS popu t1 u tad pog m jest . ta VO:l. ili na web stranici Agcnci]c www.ll.cca) ka.ilt i.g:an.f.annm 'S.." no "od. k. · v~ i i druge po. broj 03/1·49.i konklJrsa.ne spreme .god. Tuzla i c) Rok za podnosenje primjedbi i pitanja: 30 dana od dana objavljivanja ovog poziva.obavlja poslave uprnvlj. !.\·life:i~L1:B!H ili [c diploma neeena u: (lekoj eo clrl'.gem.spilU i2u:timaju St od! polaganja i:spinJ. il.adsfbih.i:salle evidencije 0 .: za Tuzlanski i Pcsavskl kanron .e (I jS.bi kanron afKanI..poplJIlic:n prijavni obraaac Agoell..b'li.:struci n:!.): I.I-eb'lle dOk:£L~.9 Prij:i\'ljiv. 19'92.:tl!lnski L P'usavsld kamQn ~ Slalina brot 21 7.asti u~ <ivu na pl'ij javni ogla$ dos'la viti sljedee.cijc a ae ddl!lvl'lu s.i pravosudnom i. 2."vlji""oja n d"cI'nim Ii· ° Sto'Vim3.lovi "" "Iie nj" pool". su dostaviti .e dutan 1.lolen ispi.addbih.ati .veooj . !J.1-4-20-2106 od 16. i nd{l.~je" 7.i.kontu1'5 :ta POPUJlU.mlesra rukovQde. oe Fejio. ooja'Vfjuje Ministarstvo prostornog uredenja i zastite okolice Tuzlanskog kantona u saradnii sa Hadzic Omerom iz 8tjepan Poija .no sve Ha~.icko-dobojski i Srednjobosanski kan[Qn~ Ku(:ukoVLCi broj 2. LL S (.2005.m<l Fede'raC"ij~ BiH 'jo plliem PQ~h~'~ pl'fPQru~nQ n..kursa) bili CC obavjdtcni.iestu pola.2005 .lova: .acinog mj./'LLvicrc:njc 0 radncm srazu U suucl. s.d'riavnog slntbe.ar.Javni kon.gQ'v.dle"nog kanlonalnog .re dostave i.:dlrl C u...luibenid) prliavliuju se 'ria konkurs dostavljanlem uredno poPl. dda.04.1'00 Agcncija aa drzav n 1] i :slL1!bu Fe-derneije OiH (pos. 1'1::!. prom eta i korn UP ikac:ija 1.2007.ice Agencije za ddavDli. Zcn.i] dr1:J.!.icil~ iJi na 'Web :stranlc. n]u rada na raeuncru.11.l!l b rOJ 2"]0 75000 Tuil.'ez:an do.CInaz. og konkur..mjc..B....gani. misljenja i sugestija.va prome. biava.i knndidati du7. Zakona 0 nan. ha U""jc.(II'-u_ a OI 14n701 .nte ( originali iii ovj erene kopi je .1992. 49/05 ) i P. 3. r.HOlS/05 od 17.1/07 od 13.l:.oi upra . Prijave sa kra.!ll:S'::bu FBiH (mof.e dokume. godlne).mC-nu i m.i njego\'oj upou'eb. dmvntliG .ioi Donii Yakuf -Gla vnl kanUJ:nal. : B raj izvr~ iloc": n ami . b.brnn.doKl!Iz (I polot. 2.o rezultilt diciplinske k.asp._53 Nil osncvu ctane 2:t Zekcna 0 dreevncl sluabl u Federaciji BiH (nSluroenc novinc Pederaclie BiH~ hr.i ispit~ -pO.tacla.KOIl.li pdje preuzimo.broj :0 1.JgO~ITc"'[[!'c'..i krivicni poSlup"k oct n.II!!III~. Z..morn ill voziJ. sljed..renje 0 dr""vljanstvu BiB ( ne ..." i komuDikacija br"j:Ol-02+217/05 od 14. podnosenje primjedbi. ~ 72000 Zenie" SOl naznakom. 0()7 .govtba.i 5U dostavltl stjcdct':u dokumentaclfu (original m ovjerene koplje).1 rSzlIiatr3ti.dobojski i Sred:njobosanski Ul. i:spita.cijc za Zenieko-doboiski i Sredniobosanski kumon. p.(ik. kao i izradu naerta okoJinske dozvoIe: Ministarstvo prostornog uredenja i zastite okolice TK.-a dt~a"":iu.OOl..\I'i)~ zacka dee-ole ~ voeaea .lU Zakonom Lnv. Agencija Hercegovine.poL'lrdu." 1 (jedan) djelom.god.:ma od dalla pd~~mil obilvijl!Sd Agcllcije koiom ~ lJIlzj dootilvliilnje dok:!lZJ.i AgenC'.god .Ukoti ko budc i. KuclI:kovicj broj 2. 39104! 54/04J 67/0"5 i SiOC) i ~Ia ea l . ii!Vflllm iSptlU:.ja is-pita QPceg: ~"a. 1_Zakona Federacii i Bosne i Hercegovi I"J e (.nj. Kandidnj kojt dc.5:love Tuz!an. isd ie du~e.s[iru(:ij3mil BmlJJC i Hero::go\fine i!.rs: o 4 Odieljenje Agencijil Agencije z.fblh. od 3 mje.a. ~B" ka '"go ri je i nOljman i. 88000 MOSTAR· BOSNA.~[OVi: kDn ku[s.olo:len s[rue:nt iilspek[orskj ispil. Vo. ozi:lu.ri.ibene p05(e.:k10.09 .nravaju qvjNtkOllkurs. 6.mu! vrli:. Zi3.azn~ na .IH'!jt. op~~g 1:nanja.i]3C O. slu~benirn mOlornim I'ozilom.cima koi i ~c cd..lzbe u Fed.1 rQku od 5 d:.d.~c :Se u/:cli U r....nloDa.c: spremc.otpreme s.:il. 2..Dokaz 0 rad...uTcd ne i J1l:bl . dria v nog.l LI~bu FI}i H w\'!fW'..e .ok'SZt 0 ispunja'L!'anju USIOV. DTREKTOR .mujo Vfenle.m novinilmii FBiH~'~ puu:m pOOte} prcporuec:no nil ild.rsa..pis pcstcva: Opis poS]OV3 sadrsan je u reksru [avnog konkursa koji je obiavlien na web srranici Agenciie xa dda vnu sl uzbu Federsci] e B ~H~www_adsfuih_g'Q'v_be Us. Kandidati ..:s-Iuzbenih 'U Kaatonalnoi post (jiveTuzfanskog kanto na --- .67 lOS i S/06).3VIJ 1. red.na.• kQji is}JQ.:ija ne raspol:lZe podacima koji:s.njc bilo kojem nivou vl. DIREKTOR Scad Masla.njut. god.sluCi3ju da A. kandidati trcbaju iSpUT'!j:iU'l!.lii.lljavanju uslov:a: konkufsa dosla'Vitj Agencijt II roku od S dana oel! dana prijema obavijes:li Agcncije "koiam:s. Ustav. JAVNI KONKURS brei 7ll I).i [III. 000 TU1.e www. ]l3bril!1.a :ia. informacija.L.1 roku Qd 8 dan~ Qd d8JU! priiernL! oD.n ie.e 0..reSll: Prfjavljivanie na kon. Prijavu Da konkur:5. nnkon 06. oroj:Ol.a . Rodoi Qdnos . i u ['0h ku od lS dana od obja . okolinske dozvole: Ministarstvo prostornog uredenja i zastite okolice TK.nja ." .0 re:mhatima kOIli:Ull'S3t dOSli3vili Age-neiji SV'II! -d.god.po.r.l i tehnicki Nniv grupe po.) dana od dao" ob.d:s.~nog i:'.a: V rslil d jel <l![:nosri: v .ki SI:ali n.love po nalogu no posredn og rukovodioC3.l~eL!.kom biogr.3) kiin di dl3tl koji imaju $1:a'LI$ drh. Za](ona I) preuzi man i u ZakOj'j_9 0 d t'1.kamona.orLa Sredisn] a Bosna'' ~ u ime Opeine Donji Vakuf.a U.go'VI"CItlent prijave nee¢" St Uteti 1.V\'O' j3¢:..ai joeduZ:o.. Zakona 0 drzavncj slulb~ 11 Federaciji BiH (. Predlozena aktivnost: objekat farme za uzgoj brojlera (optins.: (moje ae prcueed u peossoriiarna Odjdj1:....n palo'-:iLi Kada se Z8 W S:l~kf. 291Q3. www.li. 15/292 1 • St:rucni ~a'Vjetni:k za imovlnsko-pravne pcslcve • 1 (j edan) izv~.ar.spitQ kaf!did'at.i nil web st. l.CIkom: '~JVD."st~ rukovodcec!.r-atij.avjclte. S41~)4.1oi r.l s. 20 Na osnovu ciano 20 i cl".e Sf dobili L1pros\orijama Oclie-ljel'llj:a A. Aleja Alije Izetbegovica 2.a relevantnim za datu aktivnost.'J. N ep-o lpunc i ne bLagovremene mr~ Enver MINISTAR 'Bijedic UI." 23.~ C1d.:J . i s\ru.nom statu ~ Dokaz 0 poloU:. 34.:enom slruf:fiom upti3vTLom isp-im. urvrdene u Pravilaiku 0 unurrasnioi crganixecl]! [10: VSS!VU stcpen sttu~n. ukol ike fakuhet nije za vrscn u BiH i h [e diplo ma SlcCcna u ncko i' od draa va n:asli1.lova: S "'!u.

:ll"r'I~ . oW .. ..R SI'~"O .~ "'.. II.871.... " . pW: I"'!" Po> ctp..1...'_"'''''I1IJIIIalti= n".'00' .... srrucni suradnik Selma.:nI<l:o o... ...PUTDI US.O>J'5<'IIol~ .I _...~'" l'Iji. M.o..~ .. 2011.." _ J'1Iic1lnU".L.. I.... _ -'-'I: "'P'-" i-=..lI\1i • lIoo. ai«lJ ~.Depozit Opcinskcg sud../~' ... ~""~'I"0~.. l"i<1"'II!" ._ "JII" 4a (.. .clo! . '--I ...'ItJM-~1... r.«II us.... ~ I~ ........~.. II""".' .15 m2.._u LJji .1<~I _ 'P"""lIotl'I"'.. ro.u..... ""... VI. OfpnIl . povrsme 5.oI""'i. go di ne u iznos U od 669...' .....-. '<r'pJ P"<'I ~ __ !>a*l ... ..ocI _ I. 2...H" t:wo. ullit+>. izvrsenia NLB Tuzlanska banka DD Tuzla. ukupne procijeniene vriiednosti na iznos od 669...tria oti.....zvrsene dana 19.PROSTORA I MAGAC'INJIo ...1_ 1(.: IV....-..!iC 1Ido...20 KM.. radi nekrerni na. sa pripadajucim zemljistem sve oznaceno kao kc. 'l1li 1'. Ild..... .......'-.'-' <>h .. VU....1Dos"'P"'l U pn~~ pri~ i Ih ...u~ ..soo ~~'" _...o.. ~r>h_ . p'~ne pcIIIcmI ~ -lIIOIgiOOl Uledi H up~~ <I """11100 rod '"UaJ.OQ NI IlI!MlO nol".1 ..H.10>. 801-1 brq Ol." "*".1Ij.I .. t. S71 ._o.. . " 15 ~I"I:JI ~ "l"gI"!Id! V!Ddt ll.. 1""'0....t"~t... ~"" ~ " """" .I..."""'.......80 m2.~ "...1 i.o lti..... ~_o... __ 9ttkc. ~ : Jl ~'" . . ..... .-... I.rn'''I''''''''_ I:'!!]f ~"'fI'ftC'ljlft.." . ~ (~r: i"•. ..u: i....9..H 0 bl' ¥ ~ u I e ~ u.. donosi slje._.. vezu placanja poreza na promet nepokrernosri.lp. ~ •""•. ..~. 1iMqo" ""I"'_~ .."""".'l" \ l.oj. ~1'''l-.o.'jlO~ ..20 KM. 3 povrsine 59..... ptIi.'lIJ pJ poIInlo. loli..... ZAKLJUCAK L ODRE£>UJE SE PRVA prodaia nekretnina izvrsenika PZ "Kokovita" Gracaoico i 10: ....... __ oIr ."Oom....rrnq oro.-mmhI"'~ _ 0. • putem usmenog i javnog nadmetanja na dan CETVRTAK 05.. ""'"'~ • do.". ~"'II"'_."'~ olr<iox lIt._ioI. domI. II..._... poI~_IIp- ""-J.". Salkic.:IK..OiI. •""i< -.. pt9Ift¥l\II"..1"" ~...... p""''''" ""1'''_"'" ""II" "..ja jC "'l"""" drt..... JI... '1" L. !>Io_.... . soba b roj 13 s a po cetk(l m u 11.tuo .x neo VI .r ~ ed '.J_ ltu"""""l< ell fllll1 w.-.. Zakona o izvrsnom postupku lIZ uslov da priie roeista za prodaiu II.__ •~ <hi"" 2UO.. .... ..: broJidoI> . ~"JlI~I"'~'i< 'l>o 110"...... .... V_ Kupac ie duzan polozici ciienu u roku od 30 don' nakon odrhne :\l...~t. ..c..:I>:lUr.... " ])0\..".. ~..poN Tm.al: '9"" ~ I"'ri-' • .. ~ ...0-1 P-07-000094) Grn"aoica...... Z....pIoo!. 23/66. "f1"~ hilo I.. no osnovu clans 82...l'"r~"" .. j-...1>1.n~~~W'('tjI...." _.S.. STRUCNl SARADNIK Selma SaIki'.10>_ "hML .52 t... 1. """""(11 ..~.-"...-... \~li.. . 04.. Ponudacima cija po nuda nije prihvacena vratit ce jernstvo udmah nakon zakljucenja j avonc prod.... .tI<a DlotnlcIlo.o1 • . Ako kupac u odredenom rcku ne _polcfi cijenu slid rjesenjern prcdaiu oglasiti nevazecom i odrediti novu prodaiu...._'" a..!. "' .. .!do 011•• . Iiuu I)IREK!'OR ...00 KM. novine FBiH" 32/03). Cehajicu advokaru iz Gracanice. l ..-...o. i . ilIi ~ 0IpIIII'~ ralo»I"'""" '''I''"*'''' .......066..o Dmr>Wo BoI1 0 ~1l1U Jwo'r\llg ~:13 "'-MJ'I ..1< ~ ....ath..._odoodl<~~' ·d:o"ll'"~ ...Pet Ioklilnom oDold!'Ij!!I " z•• up poalovnoto ..<11 . .u~ i • i 1.. II........35 i stambenog diiela...i<o""""..... 10.....otIro 1... .o DtrIriI:UIllll4 obi ..~ _1I-._nJ...~ "'..0("111: II XI:PIl ~I OOlllll' n... prizernlje povrsine 140.......il"l""'. Gracanica broj 132-1800-309503688. """'1..o..U..."'ILl<br.T~ dec.._pJ~_..~JI1""III~... ~ .Il<t<qo~ 1....I . .._ \1>nM \...-.."'""""~' • <1111]<~.iI ~I~"JC __ . ""imo d.......~ ~ "!I<"'("'~'i i..loc ..... '_'f"<T'I''''f''''J..1.. - . toja III. ~ huI'.OC II • \ "'''tC 1. J... ""I... zastupaaa po punomocniku Nesetu napla te duga u iznosu od "53..". u izvrsnom posrupku trafioca izvrsenika PZ »Kokovita" Graeanica...-"JOIOtI . .....1 IdapClO[.. br.. ~ <biJ.. pi'" "U.*m UIINt"!Dg _ ~..." ""- 00'bl.. ~ .u".._ .ci<. UaJioba I'lII-''''J<m» nllII>ll<.n.t..pIO&ilW" '!IllgaaNi ...l'lir~ 'r~ I'IM!>OO D.W I!....2(J. 8re>'~ DtJII1k1IBtl ~ ~ 3 4 . ul.I' 011II "" '" _ji ......_hj'tt .. .08.t. kodana 25. III _ ~ II< 1Ilm-<r" ~ _ 1'.XUPPOSLOVHIM . .. IlIcr~C.oil"'" cr. 1......t&.e<.. 0\. ""~ oi<Lbn.. ••".. _ .... I..... stan br._. lOU.._~ • I'" 1ubof ""-I J "\'~I (H.I~I~"""IiJ_"""..>. !.." _ .. Vrijednost navedenih nekretnina urvrdena 2004. III! ~ . ~.oll"".""'11 . stambeno-poslovni obiekar koii se sasroii ad poslovnog diiela .. >Nim..... ub...~.<m......s. a~ 1(' Jt l.n "')<I"rnal<"\'ljol ....00 sa t i...'i_. ...1'od..~""""'''''''''-I''' ... ZII..... 'P""I< l oodl<"""<r<- "IlI<W1 rb· OS'""MJ ~~" 18 lG . Na iavno] prodaji rnogu ucesrvovati sva fizicka i pravna lie. • "'"'''' R......N... '''''''~ i". J" ._" """&oIooJo""·..b '.""ili. ~u.. [avne prodaje uz obadogovorc.«J80111C11 od 28 J 2001 ~ I. u .~ ~ ja_' ...:noi~I>01»_~~.. n I.I.iI<_dirdtx . l__ 1OJral6......oI!l.gk""..'n.. _". 0I0/_"'" Ii' '<L 10 2011.Wo: ~ ~ 1• ~ p<IIi<. .-Iw _~... crp-. · do...""..'""t. ~ '"""" be...""'. «-po ." ce .80 m2 i stau br. fO'W" Oil 0.....""".. 'LI< ._I.. br. j<l. ~ '1I~j" 1M.. .oozAMlll ad 2G II 2011 g<>Gne U<ed ZII ~ jw.. Gracanica.. • ... . D'1II·4 I !'III I~ I'nJaIl tl'ahJ!lm og~ mogu ..I. g PII'fuplw ~ ~~ ~ Br~ ~ B<H. Q).......dO ..IlENOG JAVIiOG NADMETANJA lIrId no IIIR'<IJIi!1JO ~ _ 8ib..!. ' "<>I_ltiM _""'. ~IIIi:". . brill D1 l-G2........ ..". csim lica navedeni II u clanll 88.IiJouo...".... ........".IIjzI .r..no". ......". II~ dlpLInll. · _I DIC iWIt... ulv>1ja>j.."'."".IJ....lJ . _. "' .""i<rp:.mtla"_""...I'I'<""~~ • <II . ' . ..ISm! kanki4 ZII ~ """"Il II mol'.-aIl.. lulo ""'''jr ...I""" ~~ " .ni i J"-"" "'.p. . LIIiIII ~ i _I""'_III_JIIor«biIi _"." ..mla_. 1'" ."" ""INo .\~'I'Jif .r. jl... 1I<~_. ulwp" nIenom MMjO I IIOfIIoI. sud.~~~r . TIIlIL .. 41~ 1Jred.dono . '" bIIl >IDIpr>"'." ..v L'~ n ~~I~I'''''''''''''''-o>l~ ..eooioloMoho..\bria>o.-Slut_ ....j.I. n DAVAHJE JAY.. .. _.I lIL Na prvom rocistu za javuo nadrnetanje ne moze se nepokrernost prcdati ispod urvrdene vrijednosti.....111(-11'11'" 1.....o L'I.('O\ I" E (. ali ne vis" od 10.tmm ...u..._.. __ .og j>J-o"IIDo 1>I>I!I"TINn~ IItq 22.. .w. ime jemstva polozi iznos od 10% od utvrdene vrijednosti nekretnina.... "'..a op. ... ..000. o.\t. ~ .. fTIOI<niaIoo'Ir . "".08 201 L godine Opcinski sud u Gracanici. I 11..' ~iIo """" 1"""f!J<nr."..I "" t. 101. IJM("'-O UI'> kll\ I F. protiv Sarajevska 10. tI ukup p:dJcvM . 7......~ l ...!.. . :'LoM"'II """'" " __ ...iCl....m \1.21 KM.. .. In ~...iJkUI _ ..ll IJItIIo!no 1_ ~ __..~~~P"IJ...~ __ .i\~ l:oodob... .. ""'~~"U>I''''''' :<ma.IIa"'l""'lJIIl ... ". 1'''1'<''''' I "'1'f'SiI ocI ~"'P"I ·do I"dF. ...IUpa. b) i""" d.-." . 011o..0•• DO:!>:o.. pJ'" do 15.. 'NoIMI~~<I.. ~~ jlVI">CIm' "'"""""'" BrH:.JlDto.. osim ako se stranke drugaciie v..1 "'_.--..oo"-.. 15 ~ It ~ ~ .. J ernstvo se polaze na racun .... ..<. ""'.. ... ~ ..~ . ~ M.....m...'"... r_j>1 . • ~ II (....t"w .. ~ii .In1 J c. Pocerne pooude za prvo rociste no iznose manje 0111/2 urvrdene vrijed nos ri n ere bi ti razrnatrane.'". je na OSnOYu prociene UL o-""..ii~~ ._".. """""""...ilpK ~CIf·1IudIo IatIriIn W ~1"'11IOfI.... ... <1_ w. F"""'''' .....monju Ii "" "'_lofoil'" "1..r I lIF..... je.~ 11'-" BI~'~ BH" tIrQt 2Ml71 0 IDf¥lro I dctpIrO p. "..!Q">i i ..1 I'-!~ ptiJ'l!illl\l.d JI'........k a......" U BttkD ~ 8tH ..~I...16 m2.n...~ _ a.63 m2. ""'... •• IN....fln. •"")< dt-. godine. ""'" poi> lin. .. 'V u { U""""~'. prvi sprat povrsine 182..r: >..rbor >&.Q' In.'J: "'P"I ilolUJ<dooaihr "."....". _ern .u.... ...«JUloi d.."""".....010 i 1'>11<\1> III 2 blo.:no "nn r...~ L~I 11.......a ..lj.ctnAuru' RI ~IIN"!'III D«Ii~I)lIl'2~2 .~ n>i:Ioih~ • . "JIO" u. . ·. godine u 'grad.. Ib~ .... ~_""'" ~"'lOk Do ~ vrlIto_iIII>I .lII .33 m2.. t<>kBI'.I... .tllh~': ~"".... "i"pr.""""""Q le l.:l< iii .zaiednicko stepeniste povrsine 20.~ ... 563 k.. oIul+oo ""...bpI '1"1"... prodaiorn na o izvrsnom posiupku (~Sl..o).10'0110_. ... " iJN....lo.. U~\I. pOI!Ovron prMICA I rnIOIC'N puI. stan br...a.porIaIu ~ '~C!l! Wl'aI'iI~ 'BoI1 • ""omrlOt' ..2S._ Dnevni avaz oglasi BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE TUZLANSKIKANTON OPCINSKI SUD GRACANICA Broj: 270 Ip 000926 071p (s tari broj: 027.....8.." Brtka [).". ~ ldOl. Ova] zakljueak opjovilCeSe"' oglasnoi tabli suda POUKA 0 PRAVU ZALBE: Protiv ovog zakliucka :<alba nije dozvoljeng."...".b<.. ~.....1 ZMl6 I liI'J1)~1 2. u. J~ ~Q 0>lOI< <lr~' _ ~. upisano u Zk.... I povrsine 95..tb OiWlII.. I KOHt<URS UV.... .1~l1pJ ~i<I"''''1:..U>!. ...._ . ~. "II'" . p. . podrum povrsine 65...~.Iz polozenog jemstva aamirit cese troskovi nove prodaie i naknaditi razlika izmedu ciiene postignure na priiasnjo] i novoi prodaji.f'IWII'I..... .o1 Q2S2IOII ad 18 6 200!1 QOdIniI 0dIuIc..

. D. odnosu na nastup sarno 12 sati prije smrti SUd8n)u Pasfavllanje ~alora Ispred Zelre Ira/ala Ie nekollko dana SpeiltaBI POdsatorom Bapaciteta Od2.Z. NakOI! snimanja Serifje nas III vio b oravak na Hrvarskom primorju i trenutno se odmara u Porecu sa suprugom Kanirorn.a kao predgru pe p ubl iku ce zabavljati "Uncle Sam Decided'" i"BilIyAndol'". SIO najbolie ilusrrira podarak da je vee proda to ville od polovine ukupnog broja ulazniea.riavodi se. 0 d koiih Mateja neki smarraj u ubicom. tako i utkala sebe svojim znanjern i energijorn. usaopcenju.birno je uzivaju- govori Faruk Hali- Iovid ispred organizatora "Tuborg Green Spota". Ijesui- nacin pjesrne priblifili pu- mio je u Makarskoi spotove "Pm do bola'" i «Ljubavi". Iza sebe imam veliki hrvarskogbiznismena.30 sari te ie predvideno da kcncerri rraju do ponoci. a surra navecer nasrupit jie i grupe "Lude zene" i"Covek b ez sl uha". ulaz u da ugodai bude vrhunski da svi prisutni maksimalno i sa tor 0 bje veceri ce b iti 0 [VOren od 19. H.P. gd je sam s rekla kako ogromnc iskustvo i znanj e. ja je POkalAI a kako j e Majkl Dzekson urnro od akutnog rrovania=propofolom"..Bilo jezadovoljstvo radio ti u okviru "Pink Media G rou pa".ii Pink. No. za "Tuborg Green SpO["v lada veliko in teresiranje. Mojim odlaskom se svaka ko neee pre kin uti ni poslovna ni privarna prijateljstva stjecan a i gradena koja su godi nama Uz podrsku desetak potica. "-9. nap us ra" Pink MediaGroup». . tvrde organizatori Dvodnevna ruanifestaci- "Tuborg Green Spot" sutra i prekosutra u Sarajevu ja "Tuborg Green Spot" bit ce odrzana su rra i preko sutra 113 parkingu ispred sara" ievske dvoran e Zetra. al i. Z vi iezde p rye vecer i b i[ ce clanovi benda "Dubioza kolektiv". Vecina kadrova snirnana je na luksuznoj [ahti jednog blici. Cetvrtlk.• 8 ptamllarfrujan "-01 1:. . i:ije je djelovanje bilo pojacano seed- la ultsuznOj j8hli u Serif Konjevic snimao spotove u Makarskoj TaUana UO)lehOUS8i dala o18az naTU Pin8 Popularna voditeljica i portparol TV Pinka Tatiana Vojtehovski obavijestila je Neocekivana odluka voditeljice zagrljajujeDOI~C8 javnost da. Raspo red n astu pa veoma [e precizno definiran.u sali govori Konjevie te dcdaieda je za reziju bio zaduzen Vedad J asarevic. teEm da napomenern da se ne povlac. nakon skoro deceni j e rada. izmedu ostalog.Imao sam rokorn ljeta veliki brei nastupa 13. S. . Obdukci- srvima za smireni e. Zeljeli srno publici u BiH priustiri nesro drugaciie. U suboru ce pod sarorom "Tuborg Green Spota" koncerr odrzati "Hladno pivo".500 liudi Zeljeli smo publici prlustiti nesto drugatije.Snimanjespotova tesko mi pada. kae ko s vlasnikom Zeljkom Mitrovicern.show biz sokirale svijet Onevn. Ispred sudnice se okupio veliki broj fanova Majkla Dzeksona. iakobismo finansijski bolje prus] da pritu pravimo u neko] dvorani. iako bismo finansijski sigurno belie prosli da cijelu pricu radirno u neko] dvorani. Serif Konjevid Vojlehovski: Novi iZ!llQvi u okviru kom p~lI. m iz iavnog zi VO ta. • Prilicno sam siguran da ie ovo prvi rnuzicki spektakl u BiH koji ce biti uprilicen pod veli kim ilatorom kapacirera od 2. 51 8 sono 18S. L. jer su preda mnom novi izazovi. ali orii su neizbjezni da bismo na sro bolji broj snimlien ih S po tova tako da bih se sada mczda mogao okusati i u filmu .1<0 da nisarn imao priliku da budem sa svojirn naidrazimakaze Konjevic. koji su dovoljno veliki da sam spremna da u n j ih uloiim sebe . avaz. a drugi nevinirn covjekom. take i S3 svim kolegama. Kako organizatori naglasavaiu. ne pod orvorenim nebom nego pod ogromnim 'a!orom. Naivise volim da pieyam i mislirn da to najbclje radim.Cije ie postavlianie traialo nekoIiko posljednjih dana. R.500 ljudi.

IrAn rllJ\~ _ NA KIDS' Cl'IIA, SJlAUJOG 5_'Q_ CEWRTKA Z4 SAMO 1KM

one_l'l1iava_Z,~eMtl_' k. 29, septembar/rujan 2011.

!_I!_O_}V_!!I_·Z
,,'

TOP ..PRICA Fotografije koje su

Baza IJeBarZap
Vje.rovao liekaru

Z

v

Jasno vidljiva razlika u zdravlju pjevaca u

Sudenje Ijekaru Majkla Dfeksona (Michael jackson) Konradu Mareju (Conrad Murray) za ubisrvo pocelo ie u utorak. Drzavni advokat Dejvid Volgrin (David Walgren) §okirao je sve p ris u me kada je u zgradi suda u Los Andelesu pokazao slik u besvjesnog p jevaca na bolnickirn kolicima, • Sta se dogodilo u uh 12 sari izmedu probe i smrti Majkla Dzeksona? " upitao je luiilac porotu itake aludirao na gres ku I j ekara. Tufilac je na sudenju Konradu Mareju, dezurnom liekaru pokojnog pievaea, govorio sal i opruzio Marej. da [e narkozom iIijekovirna doveo pievaca do smrn, Fotografija koja prikazuje Majkla Dzeksona u bolnicko] pcstelji, bila je veoma porresna za porotu i [asno je prikazala drasticnu razliku u zdravlju pjevaea U odaosu na nasrup samo J2 sati prije te forcgrafije, - Majkl Dlekson potpuno ie v j erov ao svom Iiekaru, To ga je kcsralo ~ivola -utvrdio je wzilac, koji je na sudu p ustio i audiosn imak na kome se luje II kakvom je stanj II D zekson bi 0 pri j e smrti,

Koliko su novca zaradili xoke, Janai Fazlija na romskoj svadbi u Tuzli?

nom izkulisa

Brenom i Oraga-

Sta se desavalo sa
.Zvezde Granda"? Kakoje Zehra Bajraktarevic postala glumica?

Akutnolrovanje
Majkl Dzekson urnro je 25. juna 2009. godine II SO.

Ko je nakan deset godlna spojio Kemala Malovcica i Jovanu .:;;... . Tipsin? Ko Jessra 1lMl1ia!trl Ahmedovskog cuve na nastupima. po BiH?

godini zivota u svojoi kuci, o njemu se [ada brinuo opruzeni ljekar Marej, koji je nakon prikazivanja fotografija zaplakao usudnici,

.,'Ih,;,

Ziri dredi 18[oalisl
Pet najbolje plasiranih s takrnlcenla u Sarajevu predstavliat ce nasu zernliu na regionalnom finalu
Sve jesprernno za drugo izdanje hip-hop takmicenia "Red BuJl MC Battle" u Saraievu, koje ce I. oktobra biti odrzano na sceni Dorna mladih. Od 40 prijavljenih kandidata clanevi Ziriia odredili su ltifi-

v

Pripreme za "Red Bull

Me Battle"

docekali u Doboju,

Kako su "Horde zla"

a kaka HManijake" u BanjoJ luci? Zasto Sarajlije.....----------,

nalista, a to su: Mahir Bairic, Eldin Husic, Miro Pra-

bo k" op reme, a treca Ie "Dieselov'" parfern "Only The Brave". Pored toga, pel najbolje plasiranih s takrnicenia u Saraievu predstavljat ce nasu zemliu na regionalnom finalu "Red Bull MC Bartle". N aiboplasiraju za llceil6e na regionalnom finalu, dok ce petog svoiim glasovirna izabrati posjetioci portala Redbull.ba, Muzicku podlogu takmicarima pruzar ce D] Audio InFunktion, a konacnu presudu 0 pobjedniku izreci ce ziri, koj i cine poznati bh. hip-hop izvodaci Frenkie i Soul te proslogodisnji pobiednik "Red Bull MC Battlea" Sterrua. H.P.

Ija cetvorica direkrno se

stedion Olimpika zovu "Gej arena"?

www.expressmag.ba

njic, Ismet Garibovic, DaJ;.io J unuzovic, Dalibor Cobic, Aleksandar Kupresak.Adln Saric.Elmir BaIukovic, Muris Nurkic, flani KovaCi~, Zlatan Hajlovac, Feda Solak, Damir Kariilik,Jasmin Becar i Semir Suljic, Prva nagrada je "Home Studio", studijski mikrofon, zvucna kartica, dva monitora i slusalice, druga nagrada kornplet "Ree-

oglasi

Dnevrli avaz ""',..,, ""_...,.",.,,.

49

seat.b.

SEAT

SEAT LEON. SNAGAI LJEPOTA U JEDNOM.
REDOVNAC!JENA

27.482 KM

EDITION CIJENA

25.550 KM

SERIISKA QPREMA REf,ERE.N(E
'ASS + res ·6 x naeni jastuk • Klima ureda] CLIMATIC • CD MP) sa ,6 zvu{nlka I komandama ntl upr.ll,illa~u • Eh!k ,Itnl podil8Cl predn)lh prOlOI,., • ,ElekVitno podes.ivi I grir"nl ... nlski tellovltori " • Alu Feige Ella 16" ,G.um 205/55 R16 • PUt(11 ruCunar • prednja svjella Iii maglu

CLANIC.A VOUCSWAGEIi

GRUPACIJE

ASA P55 SARAJEVO 033 555125

I

R AUiO rulLA

AUTOKUCAPEPI
0592B5090

TR

IHIE

035265265

AUTOS VIS WKiC BROD 0536115011

Tacno Netacno
ka, B r ila ni [a i .lla!ija? Meso mladunceta uvea za svaki uzrastima posebne nazive? Kung lu je kineska borilacka vjesli· na ko ja j e ui ste vrijem ei d uhovn a i !izicka diseiplina? Minhenski je 1ko i s u pnstl spnrazum acka,dogovor gIe Njem Fra ncusj

48
,IJ.rsrralivanja su dokazala da bundeva sadrzi vecu kolicinu bera- karorena, obilie ostalih an tioksidansa, viramina C iE, nekoliko vaznih aminokiselina i rninerala, a posebno kalij j cink, koji svi zaiedno imaju presudnu ulogu u borbi protiv slobodnih radikala iu podizanj u cielo kupnog im uni tera organizma, S toga Ii ekovi ti sas toj ci iz bundeve s ti te organizarn od razlici lib alergija iinfekcija, sto jeposebno vazno u [esenjern izirnskom razdoblju, artri tisa te oboljenia srca ikrvotoka. SniZa va iholesrerol u krvi te s titi 0 d kancerogeni h oboli enja

[)nevni aVal, tel'lrtak. 29. septembarlrujan 2011.

vezn ad ar
. ...

3

2.

Bundaua DOdiza imUnilal

pad ilecera u krvi, koji se javlja nakon "Iosih" ugljikohidrata popu t bornbona i keksa, utjecu na dio mozga koh kontrolira impulse, otkriva srudija U niverzitera "Yale". Seeercini rreciau dnevnog kaloriiskcg unosa.ali liudsko tijelo nije stvoreno da podnosi tolike kolicine, upozoravaju strucnjaci. IJJtoDramaticni Zbog toga postoji mogucnost da tolika kolicina secera pogo-

DDrezno sa secerom

duje mnogim bolestima modernog doba poput dijabetesa, bolesri srca icdredenih vrsta kareinoma.potvrdu]e istrazlvan]e.

1. TACNO

Minhenski sporazum dogovor po diktatu
Minhenski sporazu m ie dogovor koii su postigle Njernacka, Francuska, i Bri tanij a i Italija kojirn je Nj- "---'"""".._"..._~ _ emackoi dozvoJjeno da anektira cehoslovacku Sudersku oblast. Bilo je to na danasnii dan, 29. septembra 1938. gcdine, Prijetnja Adolfa Hi tlera da ce ok up irati di 0 Ceb o· slovacke u koiern je zivjelo njemacko sranovnisrvo potekla ie iz njegovcg proklamiranog cilia da ujedini sve oblasti u Evropi nastanjene njemackim z.ivljem. Premda je Cehoslcvacka imala vladine sporazume a odbrani s Francuskom i Sovietskim savezorn, obje zemlie sagl asil e su se da d ij elo viS udetske 0 blasti s njemackorn vecinorn budu, dad Hitleru koji je zahtijevao da se svi Cesi i Slovaci isele iz Ie oblasti, Kad je (ebo. slovacka to cdbila, Britanac Nevil Cernb erlen (Neville Cb amb erla in) pregovarae je 0 sklapanju sporazurna koii bi N jernacko] dopusrio da okupira oblast, ali da pri tome obeca da ce sve buduce nesuglasice biti razrjesavane konsultacijarna i dogovorom,

MEDICINA Tvrdnie brazilsklh naucnika

lIar -z amazonslte b- J e Ifec- raM?

Halom Droliu
~ Celid iii vise soljice kafe dnevno mnogi ce smatrati 11.1· doscu i nezdravom navikom, ali nainoviie istrasivanie pokazuje da fene s takvorn navikom riede obolijevaiu od depresije, Poznaro je da kafa razbuduje i na odredeni nacin podize energiju, ali aiie preporucivano njeno pretjerano konzumiranie. No, novo istraiivanje otkrjva da siaino djeluje namentalnozdravlje .. Nauenici 5U pratili fivome navike velikog broj a zena Inkom razdoblia od 18 godina, U ocili su cia su Zene koje su redovno pile kafu, nekolikc soljica na dan, rjede obolijevale od depresiie u svoiim sezdesetim godinama, i [0 Cak za 20 pOSIO.Rezul tau isrrazi vanja koje nece svi doeekari blagonaklono obiavlieni su u "In ternalu Medicineu".

Nove studije

deoreS:lle

Naucnlci nls htjeli ollirili

ime

2. TACNO

Janje ie mladunce ovce
do jedne godine
Mladunce ov· ....-

Istrazivaci su tvar uspiesno ispita! na teliJama raka, sto je postignute kOje bi se moglo iskorlstitl u proizvodnji djelotvornijih lijekova protiv te bolestl
Brazilski naucnici su tvar dobivenu iz jedne amazQ!)ske bilj· ke uspjesno ispilaii n. celijama ,aka, §!O je pastign!lce kaje bi se moglo iskorisrili u proizvodnji djelotvorniiih i manie otrovnih lijekovaprotiv re bolesti. - Orhili smo odredenu vrstu mikrcorganizama koji i.ive u jeduoj biljci, izdvojili sma i h i do· bili rvar koj u smo ispitali na eelijama raka te zakljucili da ie djelovala na neke vrste tumora- rekao [e Rudi Prokopio (Procopio), koordinator u Centru za biOlclmo· logiju uAmazoI!u(CBA). . Nakan prve faze ispitivanja lvar ce biti ispila!l.' os zivotinja· ma,arek onda na Ijudima, \l okvi· ru tog is crali van ja !tojem se prisrupiio prije~tiri godine, a mo· gao bi se iskoris ti t.iu proizvodn ii Lijekova manje agresivnih l<l organizam_ Prokopio nije htio otkriti irne biljke ni na kojirn se rumorima rawlo ispitivanje prije ne· go !ito ono budegotovo. eBA, koj u finansira brazilska vlada, saradu je na ovom projeklU s amerifrim eksperimemalnim onkoloskim l.boratorijem. Nacini lijecenja raka koji se danas primjenuiu (hemolerapija i zracenje)OlIov!)i su iuzrokuiu bro ine neZeli ene n uspoi ave.

"'""T-...,.,

ce do j edne godi· ne starosti !)az!va se jimje. Meso fa· ~ ......... _ nieta !)a~iva se ja~ njetina. Meso ad· rnsle ovce iii ovua nazi va se Qvee [i na, a meso ovaca 12 do 20 In ieseci s tarib moze se nazi va li illlada ovcerina. Meso avce Slare ~es[ do 10 mieseci naicesce se prodaje kao mlada janje!ina,a ~ilje~e je janje stam pel-se$1 mieseci. ZemJje u kO'jima se n"jvi~e kon" zumiraju ianjetina i ovcetina (na osnovu potroilnje po glavi stanovn.ika) su Novi Z elan d i Au malija.

Sjajno djeluje lIa mellia/no

Tb£!iIo

3. TACNO

~

-

u

IRlIU

.'FltI9J

YU
,

,m II(""~

lITOJI

~

f'IDIII.«

~

=1

~

U41Q.(o,c

~

.~

~

Kung fu je kineska borilacka vjestina
Kung fu je kineska =;:::<;,':""':C"":;;;::=t bo ril Be ka vjestin B koj a r--l.!..:clilii.... "'--4 je u ism vrijeme i du· hovna i fizicka discip· lina. Prak tidea se od Dzo u din .sri je koja je vladala od III L do 255_ godine prije nove ere, a =------"'-------' mozda i eanije. Njegovi propisani stavovi i akcije zasnivaju se na izostrenim po" smarranjima ljud£kog skeleta i musku· larurne a!l"wmije i fizioJogije, a moogi od njenih pokrem su imitacije slilova borbe zivotini •. N jegove t eh nike b Of be podsjeca f u na karate j tekvondo_ Samodjscipliua ie veoma n aglasena. Kung fu koj i se izvo di kao vjeiba liei ua taj' ci cuan_

III

tJ ~1

'i:r
IT¥;;,

Gt

~
RJESeu:Erz
PROSLOOBROJA
KAT'-NA GONG. ATA-

..

m~ ,'=
~\OOO .!~
.uT1.W

I'~
I

~ ~
1~'fSI-~~
-~

~"O'\I,UU

I

'IlOM

&

ro

111£

,~
V.l
I T I~

i.tAH1. &OR. TAMA, 0SNaVA. ATARI. f'E.IWl, ~ SllKA. I,

OTUTIC. AK.SIOI.I. iDrtl

.

~

&_

:.=
~
foCiM

2659

. ".. =1_':.~ o ..::""....O M"KA bh-':· I ~ ". .._...~ .:J..- .JINlLM '" Nl'tOl. '" -go:.-"" -.......--. ~~I • ClXlf L..:...

10111111) z" o._ Obr........ _...... ...o... J .. r CDRAR 110.~ ·Ru ...._ .......Bok~~ ..-. ...~ p _ ..-.. .r~il>T"'-' ....oru... '''''' .. IIrtIjOY8'~ .~ • Gr. _ ~_ .. ..... .N.. _ • T""""* H . ....~..I ""'_l..lidl>r T_ U . ~ DIlDO ..~ · (hlltii ~....I-l00_ [lOUi_<ll.-.-. u I~ ...T~ . w_...... ~nfi...IOlJ) OCIO TUzu.oglasi bo""......0.. ViSOKO: i!krr!iIclo IO)011111l1O .. _.~.. .. _~ ..cIor_ t_ .wn..c. ~ M5e:..I..." .."..~ ~~ JIOC't" oil ·a~_ ...... l PiN"'I ~.~ .".. d-'"".-.. "Co &oro.~ ...~... "'lonP1J-1'IUw.. __ ....-1m.u.FIU"...._.aj .n.Jva.r..Ilo< • M......~\UI"OIltIJ .~.....~ -~ rnm:~hII . "".uuenog ....o. • a.T~ ..""".. ... • RIII""..l>~poIl......." ~ ....og '._ .QOI """"""..-....oo 'oil "'""'-""" fI. IH~"""......_.. "....d.""'..~I !I<Cfkl 8r~ ~ ...-sI. ...'pooIo..awll!4l-~ .~ .... --lWIltIajIIr!I.~.. 81aUa. Kt~KI~ \mut.....u ~. mr..IpIMII q.w .~.--.. OMIoM'O!i .. .".1' .. .. ~ """" po"...-II (V11l ~ . I>oj_.... F_1j. .~" ~l'" ..l ...~~"""".... .. ""011. I~ I1r-""'> P<>da-l..t.I~' "~e"""" ~o:.1"rog<I01tlIji III..IPI$" ')81 1lI)31U'G:)&I DllSlo. It... ()s~ ". ..'~"......... . pod ~ '~_I> '*""'O" ..IIIl~"'.._ tI ~ ... ""."11 OGLAS 1.aP"O'l' .!. _ Ek«~ ~--""'......~bb.tIOMIl'9UXl ""''''I~II~16)>>I_ SA'RAJEVO:krtijetCl I..r. .".. ~.. ~ .._.K'"_ I>'I"'_ .. .jI<oIu mat._ .*'fIII. ~ Ru -.podN~ tW.Vo"_ · an..._.-. __ FlU . 1_ . .g ....!orI<u'Of rMl" "....._...~1 llifognml u.._I4II'_~_ulfl'lOg RuI..n ••. b ~...~ Wi Pm...~ _ ~ I .. I MU~. ._. :l(: ."....~PIWAYA u..lI All I".~. ... -[_I ._.Zl9Ul_~_ 1m. _. ...... ~ . vt<_tk"I... -OIl ~ .. ..1~I'W._.t .... . pi .:tN~ • M5 E.-...""""I---~~ Rlf!... I<>drI__'" ~ I. L.~ ~u _ o(..~I~ ~ .....IH)<II .. poo<>pJ!Il RuI..... ~ IV.-al.. ~~ E"'~"'"'~.~ W.. "1"."'.!· -">O!"' P'" ~!GII"-""" .(~J""AI 1rIIa:IIo'". --.....4inf 1Wuw" ~ ~~ .....JNWll""""'_ • OIg.... __ IIItntouf •~ .<>"""".. __ V.. ill 0.. _ta. '~""~ MS~poda PC .........Iiq..... lJI .. t...nvl...llt ~.g ·EkL~ :Si<oI<l B4HI ... ToI.._.~~~ ~ ..1....ed.!"....• _.._.VI>lK~~ ........!" .~ IOWN"'''"PK!Ja!llo1J v... Tot OJ!l)ll1 11 VITEZ... _". .:n!rl l -3&7(0)31)1110227 OJQ 100m CEHTAR VI.kogObmovonjtlOG~.....~..II""I". Rul""" ." nh .I" I' ·enr ••".....r.....r. __ . """..~ • SoOI...... i'IIIf~~ F'nIdwK~~~ .."'-~ MS~""_~ MS_~ hIS __ ._~_"_~"'l_ 111.tr~......Gv .~ .._ ... 1'ht1..Ma:s.lS O"IIOOIo.....1 pn>INIIiJ IDbI! ....... .. ·...... .·1 .......oo... Grand Auto 1......~l""~ .~~ •~ ·""'__"tar ·.....111"".t1 'IIrIM • ..progl"Omo za upla k. '-""" f"".~. • Rv>..'. p'. Ru ~~ Ff. .:........' ~-~ I~"""'" I'MCIt!> ·Bo).JI.. .l\l......~"" til IJ\iiIIliII _..lomclQlII1tCIrd! Odni ~ ... . .E_ iM<in1«_ pIInDon b<rjI...0 III"' ..P....a__ ...III'''''"' II..~ DOI!!tqo ... • U!R"IM rw!enw\l ......... ..._ ..".."..I~ (OllI1._ av ..""l. .e"OIl ..." -.. ~"I" odrt...... ~""'_ J~ • ......IaI....OIrl"od Rul:Gva . IllY ~ '_N""'"' _ .... .... ~ l _1IIIIm11O'1dt""" ~I'I u P'OII' ....r.......o.~ 1:1..t.. ~_ O!I* • EleIdtrUr ·~_-_I-~ ~b!Ij~.. ......... 1'vIlo.... ..ooe...~r ·KozrTII '~I""'" ~~ ..... ~ -iFi!!J .PI.... 08R!U·gYAIlUE i_I··l1tI~ ·..ndldato $fo<lnJolkOI....i. . i """*w I~' _ nopI.. ....r.. • FWioo I" W 18 _11011110 Au""' ........ PJII>'" ....... '" II QOdrv(JII ~1"... I ~ . .....P'o' . .. . ........ Iab!m "...k1lCiO .~l .. 90 ...l_ gr(_l ~ .. ·T~u • CiIaI .. OBAA2iOVoUl:.klIo "''kUOl'~ ••• l~!ln. . M"""'-' ..'UIn __ MSf1~ prqol<. !1IlnurIfI' ..«b.....fIOU.... ......._ . I .1~' MS~~ ""S'E..~ ... ..""').... QPju: vII: ....m -Gn..Ir til IJ....I BoI ..

. MESS ce ove godine don ijeli 32 predstave u sest program sk ih cjel ina. Idci3 za specificnu vizue· lil3Ciju u. porraga za sustinom i medusobno prepoznavan je ob iedin iii su u jednorn projektu devet urn· jetnika i celiri autora koji potpisuju "Scenografiju uma". I dalje smo ambiciozni i ne posustajemo.) EMalarinbUrg na SCeni narodnOg DOZOrii1a Izveli dijelove najpoznatije svietske baletne basnne naipozIzvedbomdiielova natije svietske baletne bastine pred dupke punim Narodnim Balet Fest Sarajevo 2011 Precismvom "Sconcerro Tearro di musiea" redirelja Tonija Serviloa (Servilloa) u izvedbi Tea tra Mercadante • Teatra San Carlo iz I taliie. Komad predsravlja koncert kao formu verbalnog razgovora 0 vremenu u kojern se nalazirno i niegovim poteskofama. at i ie na aerodromu uha¢en z:hog optuZbi za silovanje maIol jet· nice. autorski prciekt Olivera FrIiica. a u Sarajevo smo dosli s njih dvadeset • kazao ie direktor Drzavncg a kadems kog tea era Op ere i Baleta Ekatarinburg iz Rusiie Andrej Siskin.IlUS Ernre" uprilicil ce ra. eiji ie eil j kroz sk u1pture i ins ta· lacije vizuelno predstaviri unutrasnji sviiet umjetnika. Prosjecna placa u Ekatarinburgu ie od l. En ~er Ibrabimkadic. Niena djela dozivjela su Knjizevnu vecer. Ekararinburgski reatar je najsrarije pozorisre u Rusiji tije otvaranie datira cd 1912.klasicnog biografskog pnsrupa. godisnjice naseg reatra. program ce bili realiziran i u Zenici.. Romane "Njeno knjizevnicom Kulin vod. odnosno nesvaki· dasnie pOrlIetekojima 6e bi· Ii mat'erijalno docaran urn- ietnicki sviiet.nLltr31injib svjelo" va pOiekla je od Amine Av· die.Io:8.000 do 1. Iv~.. j edan od prod ucenata predsrave "Sconcerto • Teatro di rnusica". ~elvrtak. • Drago mije sto je ovaj an sambl nastupio na Baler Fesru Saraj evo up ra vo u vrijeme obiljezavanja 100. Stjepan Rosi drugi Ideja 0 vizuelizaciji Aide Avdi6 HnjlZ8Una Turski kulturni centar Najpoznarija lUr· ska kn iizev ni ca boo sanskog porijekJa Ai" sa Kulin (Ayse Kulin) boravic Ce \l Sarajevu 2.MESS Forum.500 americkih dolara. dokumentarni teatar koji ce pokazari ociglednu cinieaicu da se emocije i istina kroz licne ispoviiesti naibolje vide kroz tearar. a ugostil ce vise od 500 umjetnika iz IS zernalja.". prosla vIjen ifranrusko-poljski reditelj Roman Polanski. r . kao i odnos . • Mobilizirali smo sve umjetnicke potencijale Sarajeva. a osim u Sarajevu. N a seen i se dir igen t. M.CUSTOVIC pozoristem Sarajevo preksino': j e nastupila jedna od vodecih baletnih trupa Ekatarinburg team iz Rusiie. koja na deserke iz.k u 21..ir ime: Aylin" i "Sevdalinka" ':e bh. U pimnju ie specifics. ali STemnsam SIO sam oVdje. . Damir Niksic.kazao ie Kurd i najavio zaiednicki nastup sa Sarajevskom filharrnoniiom u oktobru u ltaliii. MESS nece u ambis. J edna od niih je predanosturnjelllosli. Balje ikad negonikad koie se rrudilo moi boravak u pri tvoru napraviti sto podnosljivijim.i su i televizij· skom kulturnom cenrru. koji predstavlja inrelekrualca i duhovnog vcdu.• eptembar/llJi~n 2011. it Tur· Kujin nsstajal. Cu. a njihov uspjeh ne bi biomoguebezstopostomepodrske drzave. S Aisom Hulin uacar POlanSHIurauzeo nagradU za zluotno Nil. "Pismo iz 1920. 45 SARAJEVO Sutra pocinje 51. ovogodismem Cirih Film Festivalu. a uprkos opco] kulturnoj karaklizmi. • Sta reCi?Bolie ikad nego nikad. Darnir NiHi" S rjep an Roil.zgovor s ovom vrsnom kniize· vni com. okwbra i druziti se sa svoiim citaocima u BiH.k . Iduce go dine pokrenut cerno i no vu fesri valsk u selekciju. sum ce na sceni Narodneg pozorista Sara] evozapoceti ovogodisnji 51. S ski filmov'i. Nedim Ciilie i Mario Knezovic. Turski kulrurni cenlar "YlI. Pckusali smo da unesemo mjesavinu rnuzike.009 kazaoje Siskin. Ovdje se muzika pronalazi kao forrna ko]a je najvaznija vrsta kornunikacije. Amina Avdic odabrala je umiemike Ciji ee svijet biti porrretiran. s dvije godine ta" kasnjen fa. M. M.kazao je Musl3fi·c. ar b irek· ta Emir Ramovit i skulptor Emir Kaperanovic. Zanlmillua "SCenOgrall)a uman U projektu utestvuju Danis Ianovie. Nakon dvije godine • Neke bili s [Van radii e za· boravio.na Nedeljkovic. jezika . godine. Ove godine imat cemo i novi program . 11Z pram ju Sarajevske filharrnonije. Veoma sam di.Balkanski savremeni dramski tekst. ci ia su d jela prdla gran ice Turske I(.B. izrnedu muzike i rijecr. MESS ce trajati do 9.dania u cijelom ce biti odr~ana u poned· svijetu. 3. 1/ w. a potom i ob[avljivanje "Arlasa svijeta umiemika".!! mu!rimediialni projekl. U vrernenu kada smo optereceni forrnom. internacionalni teatarski festival lal-~a i otu raj u gO is -i MESS Na seeni Narodnog pozorista Sarajevo bit ee izvedena predstava "Sconcerto ~ Teatro di musica" reditelja Tonija Serviloa Dragulji balelne umjelnosli S ju{. preuzeo je svoju na~du za iivotno djdo.abvaljuiu6 koioj cemo ne neuobicajen nacin upozna· vaIi kreali vne J iu de sa zan i· mIiivim biografijama. a prvaci baleta irnaju 2. 29. Htio bili ovom prillkom zahvali ti i 1iefu zatvora u Cirihu re zarvorskorn osoblju POllin ski. plesa. te odnos i predrasude izmedu islama i moderne zapadne civilizaciie • kazao je Mustafi c. osieca dezorijentirano i samo uz pomoc rnuzike pronalazi snagu da ide naprijed.' M. Ona je okupila mlad i kreati· va.kultura Dn~vni aV3Z.. Uis to vrij erne u Zeni ci ce b iti odrzana prva festi valska prernijera. publikacije z. na ko[em ce se debatirati 0 temarna koje je Festival pokrenuo. u koprodukciii Bosanskognarodncg pozorista Zenicai Festivala MESS.. Cu. ali bez .kl i pos t~la 0 mil jen 0 Sti. Ivan Bosi Ijci c. ismkao je Polan· ski. -Godisnje imamo255 pro edstava i uglavnom zaraduiemo i sami. Mi smo velika trupa. . prodUkt dizajnerice. okcobra.OS<JIlS og pOflje a vou Evropi i svijem. . Nep osuslajemo Kako je na jueeralinjoj pres-konferenciii istakao direktor Festivala Dine Mustafic.C". inrernacionalni teatarski festi val MES S. uz ovacije okupl jen ih. Italijan Angelo Kurti (Curti)..rnut i ovo je eudna godi~njica za m me· k~zao ie Polanski. Medu njima su Danis Tanovic. izrazio je zadovol js [VOsto je u Sarajevu. P ocelak feaiizaci je pro" iek ta u prvoj fazi po dIazu· rni jeva izlozb u "Scenogra fija uma". Hizl.Tri su terne koje ce dorninirati u ovum izdanju MESS-a: pitanje iden ti tela na poter. brojimo stotinu clanova.!!tim koji cine dizainerica Ta rian a Kovacevi 1':. oktobra. stolieca u korelaciii s balkanskim konceprorn. Boris Ler. spisateljica Indira na bosanski jezik pr~veo ie Kucuk·Sorgu~. N agradu je 78-godj~nji re" direlj u Cirihu crebao preuzeti ioS nil eeremoni ji 2009. AImir Kurt.apremapricamaAiile jeljak.er"snje pres·konferenclje: Mobilizirali sve umjelnif:ke polendjale (f.. udruzili se s Baler Fesrorn Sarajevo i Sarajevskorn filharmonijorn. a koji imaju ire· kako rnnogo zajednickih osobina. Muzika i rijeci " Prvi put izlazirnc s predsravorn koja ce orvoriti MESS.

.OI.MB ~~ilJIOoIIIIlUI kilb cblvJeSta>\l 1IIIIt1ll1... aodilli!(".IVUlllfl II I:lk....I ~LJoJIillIJ" ~... '..-... r..... II" PliIll!!l...... ll'(1'l. U Ol........ I)....azlla Q USle~.&oH"J.'_ _--_ _.01........ OfIU'U ....=v~~~=~=~ ..."".llN.. '~'" ......... I1'Ijes.ruluj.t.e01o I n........j~.. .bne: I.._ .. ~+-rin Lp....... _------.~.. """"..' 0fI'1I . ~------------------------------~ 1 nOJ IU G.1IIIN1IIe sndaMO (ljfel.TQJ <1--. 1_"""" _ ~----------------------------~ .....a" J. -_ ...""'" ~.. !·trlo W..uN OJi u tI. OB .......... 1 _ .... -. .ulia........ ...wI!O'Iil/hfoanl J ~ Po:Mom til le-l 10))1 US! 0Ii'I0sr0 (0)31 21St 100 ~ I1bnot m 1IIGOl11'CIJ tc'ltf(N momc bc'I.. U........ 1._-.!I ul1ctu l 1'IJ"... '::':.. Bl Solr. . p.. iJIa'o'OrIriol ~tWliStedn~1II T""I...l~ pt1iluo' it 11.lIMi" brll..1..... """._ .-._ 'IIUIIII . -_ --II -TOJ ~I:'=.. .1'I:IrJ«"InIOlT'l'l.1 ...n.. ..... . :::=-"~l~ ~Od ""* . .. _ ..ll:l..--~.._. _ ...""""' .Q~llIIi..lcta.._ ...._ .. "!I!! 11_ 0..-.. dl]1! retfll!WIOI oO. r......cn... :EOillnor 1[11 I..1":i-JIC"'_:_tu...g... 10»<11' .b. .. .....IfI_ ... "....1II po!lM' . a.......... POONoS. "" _ ~... _.._..nono .(usiJ..... 11IIP _ DO ... \rjl''''l&..00 UU ' . Mos. ""'------------ O""'''''1''''~ '"... 1I!<1anl"" nd.. 0)0 Sf MlNeSI I III OIU.."""""' ...---------------I...... ._ """'.u.il 0040 '\<1_ ...1111""'..._ .I~ 0 SlIfIllll pr'IlI'IoCItio' Cl!SQ 11I>'j~ ZiI ..~I.. ...JI'U OO'\\JI. 1..podo:iniD.....r.. lOll....u .._ .' 1"(IlI'I'IIK.:a L.. . .. __.....1 l 0'''' t1.....nld-l u m <d" n....~~ I oJt«emh... 111. ".la~ I :1"t~ .. c ZAH"f1£VA JlI_ o.......!nIlcIt~....!1 .......... _----...._-------.I._-...lJltlll'U...U..l........... ..__ • _...fONSI(OGBROjA . Ui_.. '--ru4Iii11l1!1 'I. """ .. IlJAVf I UHT"W'" ""' -... =.-_ .jjll ~o-do:bPi'W1Ii blnll.....ZAHTJEV ZA P... .:...r 11....IIId.-!. .. '1MJ.1...._ S• .-------------....!o1"L'JI u "iaiolql.. ..... ~II.....'IIo.i ....l ~ tt "'¥oil l1li IoOllLu) ~LllljltOJe ~... _ _.. ~oII: t.. 1.:llu I ..1I!'Ii'kdtl..... b . _(lJmn I.._-.t".....U'~ /:71:n...JIIJIV . .a.. U:OIIVA:z:o..-~ aq ..7"!:_:::'::::-:::.. U. ".......1. .. ..".""_' .omju IIb'II t ~ l~ PQlIOC rq ttStl U o1)u 0Ip(50bI~~ . ..::......1MIW - 110)*1 __ .w~ _ ....._.mil u i'ImIv..'.. ___ .. .. __ ".".:....~ <C" J__n..... " .... 0'1... _" ."'rU U tt.d........_tJldooI_~ (."l.:IJYIle '111 I '!XU U I'IIOlllj ~m~ ~jI!.... . "'''llllHl IJlillI..li. 'no ' .... 'i'"IHi~IIi'IIDIPIW~ -... ~ ~yl ~u Y 'rUN'.J~ ...I'1e~V~ ~a il J. _......~ .__ Io¥-.luli!LAltl n.-n 1OI....JMkt4 1.....~lmI U. _ _ "'"p""-... .d]1IIIl ~ fl!dendjl!....... IIOJ......-------.....-o:t""....RENOSRU."'..1JanJa pnltI'It'tI I'o'n~e usI pomod N (51 I'fIOIU ICe berplilnQ ddbltl JedInpII.ltcfU' ·nn.. ............plIlnQ dal!ilt ~JtO«c 1151...urolnj...........-I~orn j . "'_ fk. \{JF~Tr:~JF ~«.o.. __ ... 'l!:U LII od~ .. : ...~ M poo:IrutjLu I dOl IIIQ111lMJ......'...bnoI-1 _'" -""'II . NJHOS oiI~"" ." -1I!!I. ....

[SoLo-it POSLj'EDNJI POZDRAV SJECANJE na nas U dragu POSLJEONJI POZDRAV I SELAM covjeku koii ie bio za primier FIKRETU OSMANAGICU S liubavliu i postovaniem Senka i Kurt 15.2011.9. S Ijubavlju i postovaniem cuvat cemo uspornenu na tvo] dragi lik i neizmjernu dobrotu Bol za toborn ne prestaie. snaha Emina. Ilidza. niti te moze sacu vati od zab Ora va. 9. 9.. unuka Amna i unuk Ernin lln7-tf1d~ Zauvijek tvoji . 1929 .. rod. Belrna.2009. sinovi Adi i Armin 151~tI .. ZOllo FADILA TALICA N ano. VPN Sarajevo Poslovnice: Sarajevo l.Halim. 9.29. Adem sa pore dicorn i sn aha Fad ila 151c.1"·~l LANUDEDIC Vrijerne ne moze izbrisati bol i rugu. Haris LjUBICE (SIME) SKOCAjIC 10. Anel. navrsavaiu se 2 godine od smrti nase drage ANELU DUDAKOVICU S postovan iem. Ermedin.[usnf. Sarnir i Haris Suada.EAD (HILMO) ZIGA Kolege iz MoTEL-a. SEjO:ZIGA Tvoja seka Zoka. 9. 2011.llOl Tvoi i un uci: II derina.-[1 KOSVAHID (D:ZOE) POSLJEDNJI POZDRAV KOSVAHID (D:ZOE) Azra. dragi nas ba bo Tame gd]e mime rijeke teku CIMAPORCA i medom Tvoji: sin Rusrnir . Amra. Sarajevoz.3. Laura 1517-[l Tvoi kolega taksista Salko i supruga Sabina SJECANJE POSLJEDNJI POZDRAV bratu naseg radnog kolege Danas se navrsavaju 2 godin e otkako je premi n uo !las drag i brat i sura Danas se navrsavaju 2 godine orkako ie prern iu UO !las volie 0 i daidza Dana 29.""'". a siecanja ne bliiede .. Neb ti Allah dz. Arifa. kci Berina. S es tra Fa ti rna i zet Seeo Berilo S ljubavlju i postovanjem cuvamo uspornenu na tebe. gdje se duse napajaiu sa izvora mliiekom i drugog izobilia dzenetskcg poe. Munira..Onevni avaz _.29. ANEL (ATIFA) DUDAKOVIC Dragi nas Anele. godine navrsava se sedam najruznijih nas ie nap ustilasupruga i rna j ka dana u nasirn zivolima od kako SALIH PAZARAC i drvece p ra vi hlad. El-Fanha' Prof.-Ll Dana 29.suprug Edin. L5]]. ii vj er ces i ri u meni. vai nam ti. hvala ri za sve ViJlimo teo ~10 si ucinila za nas i~ro si bila uz nas.Odjel za podloge: Mubera. dr. a tvoiim roditeliirna sabur. Almira. I. Izet. Sara. j er dok l:i vim ja. Fehim Ovcina i Ekrern Kurtovic sa porodicarna L51i-u Dana 29. ENERGOINVEST .s_ podari dzenetske liepote._ POSLJEDNJI POZDRAV . 201 L godine navrsava se 6 mieseci od smrti nase voliene nane. pranane i svekrve Povodorn smrti naseg dugogodisnjeg fudbalera i direktora hadfi SEMSA DONKO. Miro. 43 ocu nase radne kolegice S. Porodici Talic izraze dubokog saucesca upucuju fudbaleri i upra va NK eel ik Zen ica p-7. Spornenka diecorn i J usuf sa pit koiom si nas obasipao. DELALIC 29. 2011 ..

FIKO DZAFIC Vrijeme prolazi. Nadir U ~etvrtak.2006. 9. vedrina i plernenitost i rvoj drag.2001 ·29. Arnad i Adna n 1'346-u Porodica . samo poiacava nasu bol i tugu za tobom.2011. i Selma Kantona Sarajevo N Porodica [azic: Arnir.9. 2011.3. orac Dzafer. navrsava se 6 m jeseci od kada nij e sa nama nas dragi Dana 29. ali dio vremena proveden zaiedno sa to born ostaje sa nama zau vi jek. Tvoj suprug Fehim MEVLA SELMANOVIC. tvoja dobrota. 2011. podari jepi Dzennet i vjecni rahmer. a tvojoj dusi vjedni rahrnet. bratic Sedin.8. 9. rod. N eka ri dragi Allah dz~s. j 'Orruga i bol se ne mi ere vreme- Vriieme koje prolazi ne moze umaniiti nasu veliku bol i tugu za robom.s. utjeha niti zaborav. podari Iijepi Dzennet IU "Zavod za zdravstvenu rnenadzment i uposlenici zastitu zena i materinstva" i viecni rahmet. Arnina. Q7.9'5-[1 Dana 29. Volimo te i uvijek cemo te volieti. Tvoji najrniliji llll':S-lodl AMRE DZAFEROVIC. vee prazn inom ko ja j e ostala iza teb e. snaha Aldisa.RAMO (TAIB) RANJALIC 10. s Fatihom spa menu ti. I sada kada vise nisi Sa nama. sestra Azra i sestricna Leida U v iiek sis nama.Iosceni: Tevhid majka Munira. 9. 9. gdje cd osrati zauviiek voliena. 14~-ll MEVLA SELMANOVIC. navrssva TUZNO se 5 tuznih SJECANjE godina cd preseljenja na ahiret nase drage SMAILA (SALIHA) SMAILAGICA 29.s. rod. 200S. BANDER 10.2011. ier ie siecanje na tebe dio naseg zrvota.SjECANjE na naseg dragog Dana 29.9. Tarik.. Enes. Tvoji najmiliji: majka Hajrija.. 1975 ·29.2.2011. navrsava ahire Ina. u nasim mislima i u nasim srcirna. lik ce ostati uviiek u nasirn srcima. Neb ti dragi Allah di.9.::-[1 ]. FIKRETU OSMANAGICU Neka ti dragi Allah dz.2006. podari lijepi Dzennet rahmer. 29.-lndz ce se u kuci l:alas!i. Dragi nas Dajko. 9.00 sari. prouciti brat Samir i braticna Ems do broja 47 u 16. 1 LOl'9. snaha Fatima. a vriierne koie prolazi ne donosi zaborav. Porodica 146.DAIDZIC Praznina i bol nisu u rijecima nego u nasim dusarna i srcima.. Ne postcji 111-O-lndZ POSLJEDNJI SELAM POSLJEDNJI SELAM suprugu nase radne kolegice Zekije Ziga nasern dragom tetku SEAD (HILMO) ZIGA Direktor. Ii- i vieciti lU1-ll Tvoii: brat Esad. S ljubavlju i postovanlern. norn. DAIDZIC Po dobroticu te pamtiti. Vee sarno praznina i vjecno sjecanje na rebe. n avrsava se ses t tuznih mi eseci 0 tkako ie preselio n a ahire t nas dragi EDIN (RAMO) ARNAUTOVIC Nedostaies nam mnogo. Tvoje sestre i sestricne 29. e drage se godina od preseljenja na Dana 29. 9. u ulici Nahorevo SjECANjE SJECANjE na noseg dragcg brata SEFIKA DZAFICA MUHAMED . u S rcu od zabo ra va cuvati. 20 II. navrsava se godina nije nasa najdraza sestra i retka otkako sa nama SEFIK . Neka ti dragi Allah podari lijepi Dzennet. rod.

_. godini.S tugom obavjestavamo prijatelje i saradnike da je IZET CAMIC ZAMJENIK NACELNIKA OPSTINE BIJELJINA premin uo u 61. Njegov odlazak ce predstavljati nenadoknadiv gubitak za opstinu Bijeljina i sve njene stanovnike. nakon krace i teske boles ti. NACELNIK OPSTINE I ADMINISTRATIVNA SLUZBA OPSTINE BIJELJINA v v N . OstaIi smo bez velikog prijatelja i najboljeg saradnika.

SKUPSTINA OPSTINE BIJELJINA ._".._....... ZAMJENIK NACELNIKA OPSTINE BIJELJINA Ostace nam u sjecanju kao iskren prijatelj i dobar kolega..40 Nakon teske bolesti preminuo je IZETCAMIC .Dnevni avaz "..

.} supruga. Katica Orner. gcdine navrsava se sedam rumih godina od smrti naseg volienog Si08. Plakalo Halko. Fadil."0nevni avaz POSLJEDNJI POZDRAV bratu naseg kolege Jasmina ANELU (ATIF) DUDAKOVICU 1992·2011."'.. Cola. Aida i Alma. Zahiragic Devad. kroz hi Ijadu zamki. Arifa Dudakovica 1500-1 u Savez udruzenja vcjnih penzionera u FBiH t497-ln HOlm. dUo do ri podari sve dzenede liepote i rob mer rvoioi dobmj dusi.SEFKETA) ALIBALIC 6. Andi i Harun 1507-[l I'OSl. 30. Zijo Zukic.Sisic Becir i MirsQ. 9. 9. Den is.. Nedi m. Tvoji najmiliji l:i6l-lmo . bit co proucena u peiak. Ibrc. N urkovic Nermin. 20 II. Sarailic Edo i Omanovic Halil J:Sa9-lU POSLJEDNJI SELAM SJECANJE Dana 2-9_9. ANELU DUDAKOVICU HARIS (SEADA) DRLJEVIC (1971 . . 1979·22. godine u dzamiii u Blagai u prij e dzuma namaza. Fehim. Admir Bajrovie. Dzaferovic Dzevad.2011. Prekc opasn ih veda. :lelj ko. 1932. Zaposlenici Prirodno-maternatickog ANELU DUDAKOVICU fakulteta Sarajevo sa studentirna Dam. sese". Deb.h. I'OSLJ£ONJl SELAM. __ Emir."""_j>O. do". Hamid Katica. Velid l-N-5-1u sinu naseg prijatelja generala Atifa. Zulum Mirsad.J£ONJlI'OZORAV nasern studenru Odsjeka za biologiju Prirodno-rnatematickog fakulteta Sarajevo POSLJEDNJI SELAM ANELU DUDAKOVICU Sa neizmjernorn rugom.2011. MoLimo AU. Hadzikadunic Muris. Strina Munevera. Katica Devad. 10. Sarajevo. Causevic Fadil. Skarno Rasirn. Mirza.39 e. 26. Kapo. Od zasjede u suml do uklete zeml]e. 12.. zet Alrnin i djeca Irnran. Hadzialic Haske. i H orde na krilima noci .I. Bukva Semso. sinu naseg clana gen. oca i brara SERGIO BONELLI 2. sinu naseg prijatelja Atifa ANELU DUDAKOVICU Prijatelji iz restorana "STADlON KOSEVO" Vahidin Musernic.9. Sektor En ergo inzen j ering N SELAM nasern dragom JASMIN (. Doktor SemslIdin. Ibrahim. 2011.2004) Vclimo re i euvamo uspomenu na tebe u nasi m srcima. Nazif Selman.d. ENERGOINVEST d.

zet Alrnin i djeca Irnran.2011. godine u dzamiii u Blagai u prij e dzuma namaza. oca i brara SERGIO BONELLI 2.SEFKETA) ALIBALIC 6.. sinu naseg clana gen. 20 (I. ANELU DUDAKOVICU HARIS (SEADA) DRLJEVIC (1971 . :lelj ko.} supruga. Admir Bairovic.9.I. Ibrahim.38 e.. Sektor En ergo inzen j ering N SELAM nasern dragom JASMIN (. ENERGOINVEST d. do ri podari sve dzenede liepote i rob mer rvoioi dobmj dusi. 26. . 9. Fadil.. Aida i Alma. kroz hi Ijadu zamki. Si"ie Becir i Mirso. Od zasjede u suml do uklete zemlje. i H orde na krilima noci . gcdine navrsava se sedam rumih godina od smrti naseg volienog Si08. Cola. Deb. Doktor Semsudin. . Causevic Fadil. Strina Munevera. Prekc opasn ih veda. Katica Orner.l1 Onevni avaz POSLJEDNJI POZDRAV bratu naseg kolege Jasmina ANELU (ATIF) DUDAKOVICU 1992·2011. Velid 14ii1:5-]u POSLJEDNJI SELAM sinu naseg priiatelia Atifa ANELU DUDAKOVICU . Skamo Rasim. 2011. Nedi m.. __ Emir. Tvoji najmiliji l:i6l-lmo . Hadzikadunic Muds. Zulum Mirsad. Ibrc.. Andi i Harun 1507-[l I'OSLJEDNjll'OZDRAV nasern studenru Odsjeka za biologiju POSLJEDNJI SELAM fakulteta Sarajevo Prirodno-rnatematickcg ANELU DUDAKOVICU Sa neizrnjernom tugom. Sarailic Edo i Omanovic Halil POSLJEDNJI SELAM SJECANJE Dana 2-9_9. 10. "'''''''''''i>'". Plakalo Halko. Ziio Zukic. Molima Allaha dU.. 12. 9.2004) Vclimo re i euvamo uspomenu na tebe u nasi m srcima.2011.d. Dam. Nazif Selman. Den is. Nurkovic Nerrnin. Fehim. Bukva Sernso. 1932. Arifa Dudakovica 1500-1 u Savez udruzenja vcjnih penzionera u FBiH t497-ln Hanna do". sese". Mirza. Katica Devad. 1979·22. Zaposlenici Prirodno-rnatematickog fakulteta Sarajevo sa studentima ANELU DUDAKOVICU sinu naseg prijatelia generala Atifa. Dzaferovic Dzevad. Hamid Karica. 30. Kapo. Sarajevo.. • Prijatelji iz restorana "STADION KOSEVO~ • " Vahidin Musernic. bit ce proucena u peiak. Zahiragic Devad. Had~ialic Hasko.

Neb. Avdo. Eso. Tvoji: Advija. Ivica. septernbra 2011. Pujo. ne postoje riieci koiima bi opisali koliko nam nedosraies.KRECO Tvoia dobra dusa plemenita srca zauviiek ce osrari sa nama. septernbra 2011. ri Allah dz. Reso. Aide Kapetanovic SUBHIJE BRAVO. j er j e bio rod itelj i covj ek u pravo m s m isl u ri j eci. Ahmo. godine navrsava o d srn rt i n ase drage m aj ke i supruge se sedam godina kolegi. nana i punica Danas. Kemo. Povodorn smrti oca nase radne kolegice dr. Muki.2011) Tvoji: osoblje pizzerie "ILDZIS" Kemo. pcdari lijepi Dzennet. Nedostaies. Zeljko i Dzemal Dana 29. Serna.!I[ Zauvi j ek u nama i nos im srci rna. Molimo Uzvisenog Allaha da ti podari lijepi Dzennet. Mure. Mi nikada necerno na odsustvo tvog osmiieha..OS. Manjak.-lnoz ISMET KARACIC Po rod ici izraza varno iskre no sauceSce.. Vjecno ces nam nedostajati. Sefo. Isrnir i ostala raja N eka mu dragi Allah podari Dzennet i vjecni rahmet. (1955·2011) Dana 29. navrsavaju se dvije godine od kada nije S" nama voljeni suprug i otac POSLJEDNJI SELAM MIRza BEGTASEVIC Tali . Vedad. Ado. Ipo. Prirodno-matematicki fakultet ZLATE SPAHU':. Meho. Dzeka. nakon pet tuznih godi na o tkako nisi sa nam 3. Maia.2011. Slobo. Sizo. Namik 11ll4-tndz POSLJEDNJI POZDRAV Dvadesetdevetcg septembra 2011. Bajro. ANEL DUDAKOVIC Ibrahim Nadarevic s porodicom 1506·lu !:i. Aida. rod. Sarajevo ] ~C). Lejla POS. je tih 0 i iznenada.Sole. Skols. Amer. zet Sanid IIZl'9. Dzuho. Pora. al i vj ecn 0 ce os ta ti u nasim src ima i sjecan tu. prijatelju i legendarnorn rnajstoru ZORANU (MEHE) SOKOLOVICU KELI o tisao Tvoji: Ido" Bomba. Asim". Tvoja kcerka Sanela. Senad. Nives. Kenan. Safija. Sernka.s. Edvina. Kadira. ALIEFENDIC Tvoi lik iivi u nasim sjecanjima. POSlJEDNJI POZDRAV 37 dragorn komsiji. Deba. Neb ti dragi Allah dz.KRECO I danas. Cieo. Elvis. lJ214-1od}. Kula. Fare. Kolege i prijatelji. Rofa. Zijo. Omar. prijatelju i velikom covjeku ANEL DUDAKOVIC Kazu da se covjek mote na sve navici. Ajdin.4-t[l S Iiubavlju i postovaniern: v Ismet.iu . "hi ret nase drage sestre i tetke 29. Tvoie: Namka.::I~-lml!! SUBHIjA BRAVO. Mersa. Enisa. Kurt. godine navrsava se pet tuznih godina otkako je na ahirer preselila nasa draga rnaika.. Paso. Zurnra. Isko. rod. Elvira. Elmir. rod. Biba. navrsava se pet godina od preseljenja n. unuci Kerim i Amar. J er je bio uvijek uz i sarno Z" nas. Peda.s. Kenan. Dele. Miki. Zika. podari Dzennet i vjecni rahrnet.Dnevni avaz '''''"''''-'''''''''_)00'''''. Mrda. za sve sto proslo je. 9. Nerrnin. Ahmet. Pele. Nedostajes. Holjan. Dzenana i Vanesa II. Avdo. Kolektiv Klinike Z" kozne i venericne bolesti KeUS isoi. za sve sro dolazi.LJEDNJI POZDRAV nasem velikom priiateliu -Iegendi ZORAN (MEHO) SOKOLOVIC KELI (1955 .

Azra i Bakir IN MEMORIAM Dana 29. Uvijek cemo te se S3 Ii ubavlju sjecati. DZENANA (PARLA) FATU:: 14. 2011. i podari Tvoji najrniliji: unuka Sejla sa Ernirom.n<lseg dragog sine. na t voj 1I do b rotu. 20 I!. 9. 9. ZULJEVIC Sati. oktobra 2011. Tvoja obireli Zdravko Ruza. 9. maika FaN. go· dine priie dzume namaza u dzarni]] no Pofalicima. INMEMORlAM Poslije cetrde.2011.' Molimo rna cuvamo uspomenu rna nam nedos tai es. 2011. 1984 . v'jecno se pam re. Halma dova se poklonit. rod. HANIlA (EMINA) KARIC.. Tvoji najmiliii: mac Mllhatem. MeSa. unuka Anesa.9. snaha Nevze ta sin Demo. zet Mehmed.1 van u nasim srcima. Milostivog Allaha da ti oprosti. navrsavaju se S 2 dana otkako j e preselio na ah iret nas drag. 1993 • 14. POSLJEDNJI POZDRAV SJECANJE IN MEMORIAM Dana 29. navrsava dragcg cca se 20 godina od srnrti naseg Dana 1. komsijama i priiateljima. navrsava se 16 godina od kada ie p reselila na a hirer nasa draga VASVljA (JUSIC) FATlC 29. 2011. navrsavaju se tri godine otkako si nam otisla . da ti podari lijepi Dzennet. komsiie i prijatelii suprug J asna. 29. II. Tvoii: ces S Ijubavliu.'mm cirna. rod. 2.sel dana od smrti naseg dragcg zeta SJECANJE na naseg drago g Dana 29. 9. tvo] vedri lik. zet Namko. dobrota i ti ubav koj u s i pruzao De sa mo nama. MIRALEM ... a takvi kakav si ti bio. Tvoja supruga Fatima. navrsava se 17 godina od preseljenja na ahiret naseg supruga. su pruga. U vi j ek ceil ostati u nasirn srcuna MUjO (SEMSE) BAHTIC 29. VaSi: Hamo. nego i ostalo i farniliii. Cuvamc vas ad za bora va u na-~imsrcima i mislirna. Hamza i Lajla l4S3·[t Tvoja supruga Maksuma. ce. Vo!im plemenitim dusama neka j e vj ecni rah met. Danas. b 01 je u nas im srcima gd je ostati lau vi jek vol jen i !!ikad zaborav Ijen. Senada. punic a i majka preselila na ahiret HABIB A • BIBICA PAiim'..BIBICA PASIC.2011.. ce 29. marnic a . oca. 2011."S mrcOu je s. Tvoje kcerke • Melika i Belma na tebe i o-1Ilm poslije jacije namaza u Adil-begovoj Glavj.4. na VIsa va ju se tri tuzne go di 0 e 0 d kada ie nasa voljena supruga. HABIRA . na tvoi blagi osmijeh. navrsava se godina od preseljenja na ahirer . 1995 .". Jasmin i SJECANJE Dana 29. Tvoji: suprug Mensur. 9.CUNI (NAIM) MORANjKOVIC Bol nije u suzama ni u riiecima. A rko 1434-!t i Enise N. oklObra 2011.2011. unuk Kerim i sn aha Amela Tevhid ce se prouciti istog dana poslije ikindije narnaza u dzarniji na Aneksu. 9. Moiimo Allaha dz. 2. 2011. kcerke Dalia i Maja. a pOgOIOVO upute na pravi put i srabilnu buducnosr. 2011. 29. Hval. u petak. unuk [asmin i as tala porodica. Tumi dani i go dine prolaze. 9. u nasim srci- Is [ina je: "Allah dz. MURAT (FEjlO) FATlC SAFET DEVEROVIC Kao da ie bilo iucer. kcerka najljepse mjesto u Dzennetu. 29. od gnijezda do zviiezdau• Niiaz 11146. Uvijek biti u nasirn sr- 4. ti za sve·. Dana 29. Ranke BORjANA BARUelJA BOBA S liubavliu i postovaniern Due. 9. sinovi Kenan j Kerirn Hatma dova ce se po kloni ti za tvoj u dU5U. 30. zjvjet mB i rnisli. Amin. 147~-Lf HARISA SATROVICA HARISA SATROV]CA nakon cetrdeset dana Punac Hivziia i punic. Hanka Aner i Ajla 0d smrti. Nedostaies narn. biti ponosni sto srno te imali j viecno cemo te C1. Nedoataie nam tvoj 1~k. navrsava se 16 godina od kada nije sa nama nas drag.lOvanjem ~u"amo uspomenu tvoj dragi Iik. dani i go dine evo prolaze.29. J as uv iiek nem svima beskrajno nedostajes.d! Molimo Allaha di. i Dusko l. 9. 9. zeta i pun ca Dana 29. Dok iivimo mi koji Ie volimo. a ruga i si "can ie no viru i ne daju da te zaboravimo. 2011. ukabuli na tebe.s. na j edinog bra (a AZIZ (SELIM) FAZLIC 29. supruga Edisa.]r.II:U. zou. dzamiji na Kobiljoj Fare i Neni i ]466-LI 1II1l1ci .MEHMED Plernenitosr i dobrota basile SU tvo] Iik. ba ba ENVER (MUHAREM) SERDAREVIC Ne postoji vriieme koie moze umanjiti rugu. uliea Zahira Panjete. Dijana. 1995 . sinovi Haris i Adis. navrsava se 7 dana od preselienja naseg volienog se navrsavaiu 52 dana otkako ie n a ahire [ preselila nasa draga Danas HAJRUDINA HODZICA HARISU SATROVICU nakon cerrdese[ dana cd smrti naseg dragog oca i supruga. da ti podari lijepi Dzennet i vjecni rahrnet.ZUKO S puno ruge i ljubavi.. Od Hamide. Tvoji: supruga Dzenana. 9. SviHssib. Voljena si bila. n ikada n ecerno zab 0 ra viti i u v ijek ces narn bi ti u nasirn srcirna i mislima.oM6-ll ANTEHRKAC 29. 20 1J. II. ADEM (HALILA) KOZIC.29. a siecanie na tebe. unucad Azra i Bakir 11160-1. Tvoji najrniliji: Maja. nas je srvorio i Allah u se vracamo. 1990 . 2011.9.s ces i ti 1I nasim srci· . vole i ne za boravljaiu. tvoje mace Samra i Alma i porodica Redzepovic 11157-lnd1 BEGIJI KARUP mo j ci nase drage 'E nise. u celvrtak. 9. p lernen i tost.ma.2011. 9.2010 . volimo te i voljet cemo te dok zivimo. 9.mo ob as ja na. ulica Vrbovska .. St"za uspona S Ijubavlju i pO. zv. ler viS e n is i pored nas. 9.Dana 29.

postovaniem i ponosom sjecamo se tvoje dobrore i plem eni tosti. 29.d! Tvo]e Adiije· Feda... otisla si tiho i polako. 35 Dana 29..00 sati. unuka Anesa i S.9.. 2008 .. Irma i Emir p-76120 SJE-CANJE na dragog oca TUZNO SjECANJE l'OSLl£DNjl l'OZDRAV naso j dragoj Dana 29.. 9.2008 . zctovi Scmir. H vala ti za sve. Mak i Deni P-1~ tW Dan. 9. s posrovani em ore spom in ja ti i cuva [I usporn en€. Apomedical N I'OSLj£DNJlI'OZDRAV l'OSLj£ONjl l'OZDRAV J>OSLj£DNjl J>OZORAV nasoj volieno] na. MUNIRU ZIRAK 29. 9. jer s i zasl u~jla v ik. uvazenog kolege i jednog od osnivaca Grafickog fakulteta u Kiseljaku • Fakultet za tehnicke studiie u Kiseljaku maici [lase drage kolegice Dzenite Bektesevic SANIJI BEKTESEVIC Izrazavarno iskreno saucesce porodici uz najdublje suosiecanie u neizrnjerno] boli.. 29. bol za to born prisutna je u nama. 9. supruga F:a1..9.Dnevni avaz POSLJEDNjIPOZDRAV . J edini nas. Nerl man. 9. KASAPOVIC 1934 .2011. 201l. Adelina.priaeml je.2011. di.20 AlDI (ADILOVIC) MARjANOVIC Posebn a u svem u.l. Hida. zet Rasirn.29. Tvoji najmiliji: sestra Naza.3. braticne Nina i Irma i snaha Vera Sahrana ce se obaviti u cetvrtak..ali eni na ah ire! RAGIB (IBRISI~A) MUNIRU ZIRAK 29. U spomen na Iik i djelo gospodina Kemala Lagumdzije.a! E~in:a! I lhan. 9. Tvoii: kcerka Raziia. ali Uziva] II dzenetskirn blagcdatima . Kiseljak. jer voljeni ne umiru dok Zive oni ko j i ih vole. islOg dana u )7. na tebe. 2011.2011. S liubavliu.. 9 2009 ~29. 'Iaida.ccni. kolege i poslovni saradnici okupit ce se u prostorijama Fakulteta za tehnicke studi]e u KiseJjaku na adresi Kraljice mira bb.. godine u 18. Z auv ij ek sf os ta vila [tag u naeim srcima.."". 2011 . rod.29. 9. Tvo] brat .. Pamtit cemo te po dobr01: i. Zinka. 201 J_ aa "ria "a se 18 godina od kako je preselil a na ah iret nasa draga marna. navrsava se pet godina na ahirer nase drage sestre i tetke od preseljenia FIKRET (HASIMA) OSMANAGIC SIECANJ£ 03 Sj£CANj£ na nai u dragu SUBHIJE BRAVO prerna tebi i najljepse uspornene trajno cerno cuvati u nasim srcima..2010 .9. na "rl av aiu se 52 dan. n ikad vise ponov Ij ena. 2011.2011. Sven. N ermi n. Tvoia Sefika sa diecom 635"&0 Viecnc ozalo~. 9. I'OSLj£ONjII'OZDRAV ocu nase sefi ce Ai de Delib as ie rvoi plemeniti lik ce uvijek os tali iiv u nasim srcimao Tvoje kcerke Tifa i Nada sa svoiim porodicarna Ekrem Moca Dizdar Ll6O-lmo Dana 29..29. DZEMILA (MEHO) HALILOVIC Pr<»10 ie 18 godina od kako si nas napustila. 30. godine 16.. Tvoji Anka i Mario p-161.. Tvoji: Taira. Ljubav neju drag u sestru i tetku Uposlenici ZZO KS Poslovnica Novo Sarajevo· Novi Grad Illt(t.29. 2005 . 9. navrsavaiu se dviie godine od preseljenja na ahiret naseg prijatelja. 9. Kerlm.SOSI DEMIROVIC 29. j dragoi KEMAL LAGUMDZIJA 29. Behlilov ie i Ivanisevic p-76120 AIDI (ADlLOVIC) MARJANOVIC Sretni smo 'to si bila dio nasih zivQ(3) a beskraino ruzni sto erno prerano ostali bez tebe. prijatelji. dal] e ii vjeti. ADILOVIC U vi jek ces iiv j eti u nasi I!! srcima.29. Neb ri drag. de ri podari Iijepi .Adnan. Molirno dragog AlIah~ D~nno\. 31 i tuga za reborn j e u 'If ijek prisurna u nasim srcima.s. zet Bakir. rod. FERIDTIRIC 29. 2011."'_m. u petak.9. OSNIVACI I KOLEKTIV FAKULTETA ZA TEHNICKE STUDIJE U KISELJAKU n aso] drago j AIDI MARJANOVIC.. od k a ko ie preselio nas dragi i nikad prez. 2011.2011.00 sari u ulici i Slipac t4~-111 Bairama Zenuniia 14%-1 3 [I .2011. cerke Advija. 20 II. a u nama cd i. Ncrmina.. Allah dB podari lijepi Dzennet. pun ica i nana AIDI MARJANOVIC. ZIJAD .3. Radne kolege. praunucad Amir i Ammar. ADILOVIC Od pore dica Vi la. S ljubavlju.. 9. Fikre [ i Damir Sjecanje Porodice na jednog Aljovic velikcg covjeka. Tevbid ee se prcuriti .. k unucad ~edh.10 casova ua rnezarju u Brckom.9. bin a sa porodicom u p-76tro MUHAREM (BEGO) MERDAN 29. sestriei Admir i Adrnira i snaha Dzeki Sieeanie na tebe i IvOjU dobrotu nikada ne umire.

. rod. Sjec.201 L godine navrsava se sedam dana od kada nije medu nama nasa 0d Dana 29. Iiiepi Dzennet 1992 . hrabrcst i najljepsi osmiieh. podari dzenetske Ijepote i vjecni rahmet. dB. djeveru i arnidzi maici naseg Mehe HAjRUDIN (SALKO) HODZIC Tuga i bol nisu u rijecima nego u nasi m srcim a gd je ces za IIvi iek ostari voljen. Neno. Ti si nam pokazala . Tvoia unucad Nazif i Amila Tvoii: sup rug Nazif. rodica . god ine 0" vrsa va se sedam tuzn ih dana 0 d kada je p reselila na ah iret nasa draga i p lernen ita BOLNO SJECANJE na voljenog sup ruga. CENGIC Ne postoji utjeha ni zaborav. cca i ze ta MILADA (SALIHA REDZEPOVIC) LIKlC i ostavila veliku prazninu u nasim iivotima i srcima. 2011.m znaci biti naibolja mama.. Nerrnina 1303-l~[ SAFETA PODRIMIjA 29. nai draza nasa Micela. da ti podari liiepi Dzennet i viecni rahmet. snaha Rem. stom. MILADE REDZEPOVIC ~LIKlC iz Orasja Uvi jek ceil iivjeti u nasem sj "can j u. supruga. rod. IIIW-ind' .s.s. Lejla.29. pozrtvovanost. podari sve dzenerske Iiepote. dobrotu i osmiieh. H "ala ti. samo ruga i pones S!o sm 0 re irnali. kceri. i dalje ce nas voditi kroz iivOI. 9. Molimo Allah. Tvoji najmiliji: Tevhid U nasim srcirna cuvamo dr. Neka je viecni rahmet tvoioi plemenitoi dusi. Tvoia ljubav. bratic Bilal. 20U. lIL br. 20 II. HUSOVIC V ieeno cd os tati u nasim srci rna i nailjepsim uspomenama.311-H POSLJEDNJI SELAM POSLJEDNJI SELAM dragorn bratu. S Ijubavlju. 9. Ajla. stom. godine navrsava se 7 dana od prerane srnrti moje drage sestre dr. Aida. 29. navrsava se 19 gcdina od smrti nase drage m a j ke. go dine navrsava se 7 dana od prerane smrti case kcer ke. FADlLA KAFADAR. rako ce biti ENVERA SERDAREVlCA Molirno dragog Allah. 2011. 9. 9.s. rod. nane. Amer.2011. da ti podari i vieciti rahmet. Mirza.2011.29. Sve ave godine AZIZ GOJAK nasi stalni pratioci su bol i ruga. MILADA LIKIC. 1475-lu Tvoji najmiliji: supruga Sena. covjek. Amra. N eka ti dragi Allah dz. MILADE REDZEPOVIC~LIKIC iz Orasja pones i ljubav..9. 12 r·76tlO ce se cdrzati go dine (&tvrmk) u 18 sati. Tvoia sestra Jasna. 2011.9. njeznost. HUSOVIC N eka ti d ragi Allah lijepi Dzennet. supruge i marne Dana 29. rod. J asrnin . sin Mujo i snaha Mevlida i unucad Nazif i Arnila Tvoji sinovi. Zada. podari sve 1992.9. kci Jasenka i sin Emir u kuci zaloeu u Orasju 14. Amira i Adria. 9. braticna Hasena i Ramo t464-11\ BIBA (ALIjA) jAHIC Neka ri dragi Allah dots. da ti da lijepi Dzennetl Tvo] brat Salim. zetovi i unucad 14. KOLEKTIV RJ STANICE RAJLOVAC Danas se navrsavaju 3 go dine od preselienja na ahiret nase drage nane Danas se navrsavaiu 3 godine od preselienia na ahiret SJECANJE Dana 29. dz..Dalla 29. Alija. Zlatko. REDZEPOVIC dok Zivimo mi koji smo te volieli i koje si ti voljela. 2011 . Miko i Anil 1'161lG iz Orasia Postoiis i rraiati cd kao najliepsa uspomena i siecanie. p un ice i svekrve FADILA KAFADAR. Dina. tvoi plemeniti suprug 20lL lik.s. 9. 2011 god ine na vrsa va se godina dana naseg radnog kolege prerane smrti dr. sin Efim. Aisela. Molimo Allaha EL·FATIHA' EJ'-I'M20 Husein. cak i onda kada ti [e biro tesko. 1985 . Nadin i tvoji Pee" i Nica dz. 2011. a . kao sto si REFKA MUFTAREVIC. Zauvijek fes biti naS majka Slavica. Samir. Nedosraies nam beskraino . sin Elmir i punac Mehmed Dana 29. nagradi lijepirn Dzennetorn ti nas svoiorn dobrotorn i plemenitoscu. snahe. Tvoii: Fatima. 5. Neka te Allah dl:. sestric Edo i zet Husniia P-76tlU SjECARJE Dana 29. Pcrodica Podri mja DZEVAD PODRIMjA 18.nje na vas nikada note prestari. 9.

. 29.< se m ir imo sa is tin 0 m da vise nisi sa narn a. ali ni iedan bez sieeania na tebe. Selver. sin Amir. Amra E.. Mustafa. rod. POSLJEDNJI SELAM I POZDRAV HARIS (ENES) SATROVIC U veliko] ruzi. Snaha J ozica.Dnevni avaz . Hajrudin. Dzernila.9.1929. Mensura... Ermedin.. MRGAN djela kojeg si cinila i zbcg ljubavi koju si pruzila.33 POSLJEDNJI SELAM bratu naseg radncg kolege Jasmina ANEL DUDAKOVIC Radn e ko lege iz En ergo inzen j erin ga: Ibm. MRGAN Prolaze dani.. Irena._. 9. 20 II..!L da ti podari Ii j ep j Dzen net i v jecn i rahrnet tvojo] plernenitoj dusi. Ilviiek rvoii: suprug Becir. IllOl·lnd. Belma. sinovi Begler i Murat i kceri '0<'1:. Munira.59-lma. Dzenita. Kemo. sin Ademir . Suada. Dina. navrsava se godina od srnrti ENEZE KREMO.. .. navrsava se 40 najtuznijih dana od kako nije sa nama nas jedini brat sin i SJECANJE navrsa va se god ina 0 d sm rti nase d rage tete ENEZA KREMO. Erduan. Izet.. sestra Elma sa porodicom..s. vjecno cd biti u morn srcu. drag'. na vrsa va se deset ruzn ih godi na od ka da ie na ah ire! presel io na. 9. POSLJEDNJI SELAM Zbog dobrog RESAD (MEHMEDA) SEKERIC ..eg kolege oeu naseg direk tora ANEL DUDAKOVIC Leila S. 2011. ZIJAD (SULEJMANA) DEMIROVIC . Damir. 20 II. Leila H.. Dzennet i vjecni rahmet. Hvala ti za rvoju neizmjernu ljubav koju si nesebieno pruzala svirna nama... Gam.-lnd't. Aida.. Sena. POSLJEDNjl POZDRAV POSLJEDNJI POZDRAV bratu na.!L podari Dzennet.. Tvoii: Arnar supruga Arnira. ko U svakom otkucaiu nasih srca ostar ceS beskraino volien i nikada zaboravlien. bol u i nevjerici te. Izudin. rod. Amela.2011. Tvoji rcdirelii Semsa i Enes. MOCEVIC Postojis i traies kroz najljepse U5pO· mene i diela koja su ostavila traga u nasim Zivotima. po dar.355-1mo SC "Rob Porodice Dernirovic i Habibija 1357-lmo Ra j Iovac • prehrana Danas se navrsavaiu dvije go dine o d kako nisi sa nama TUZNO SJECANJE Dana 29. AZIa. 1... Enes. Edo. Molimo Uzvisenog AUaha da ti podari Iijepi Dzennet i vjecni rahmet. 9.. Porodica N eka ti Allah dz.. 9.. RESO Molimo dragog Allaha dl:. RSG 1 Sarajevo i Netra Dana 29. Dana 30. 1950 ·29. podari Iiiepi Dzennet i viecni rahmet. s inu naseg generala ANELU (ATIFA) DUDAKOVICU Neka rvoia rnlada dusa nade mir i Allah dZ. Namir. 9. da ti podari lijepi Dzennet i viecni rahrnet rvojo] plemeniroi duii. 13. S Porodici upucujemo izraze iskrencg S"uCeSC" ljubsvlju i posrovanjern sporninjati RSG radio. Belma H. Naza....2009. Armin 1492-u FIKRETU OSMANAGICU Po dobrorn cerno Vas parntiti. U d ruzen j e gen erala Bi H J49]-u Dana 29. Isme ta i B ei da sa Dorodi cama.-. Rukija.9.20 II. 111Of. Kolektiv ocu naseg ra dnog kolege MEHMED BAjRAMOVIC i radne kolege 0 t" kcerka Neb ri dragi Allah dU.. Miro i Dzenka ~ Dzana. Neb ri dragi Allah podari lijepi Dzennet.80SI Molimo dragog Allaha dz. Miso. .. rod. snaha Emina i unuk EI·Fa!.s. jesenka. 9..2006· 29. Amra D. Ljiljana. Jasmina. Amra 14i6-!t Elrna. navrsava se sest tuznih godina ad kada ie na ahiret TAIBA (SULJE) KRUHO.. preselio nas d ragi KEMAL (jUSUF) LAGUMDZIJA 22.iha Po rodice Dern irev ic i Habib ija Izera.

..I(ul> ..bb H_ ovOI K GlnKI...vill' ..O .bb "8 23 Bul.!!_"Z8_ J.. - Kakanl . AlIJe 'Lzatbego v le.vli!Iovlot.c. ban.1o . "J VI_ko V~ S Omerovl48 ·e...dnevniavaz.ll.. KI..e.."lgo Zen I':' Z.' Tuzl...... . 7 . & n~ Ib.ba ".. '<Inlk l~uliJOJ!IC ~mJl FOjn'TlUl .I.&I".. u 46 gra ova BiH SPISAK POSTANSKIH POSLOVNICA "lP BH POSTA" d..r.c....oglasi Dnevniavaz Obavijesti 0 smrti.Q. 'fko iliuY" ...i 8 MaglAtJ T. posljednje pozdravei zahvale moiete predati u 68 poslovnica BH Poste."I M.. Tuzla KIII_'jlJ 2hrlnlc. Vakuf"" _ eo" IV.c er¢ko 2en~C8 il(. eva BH'OS~ Uz minimalnu doplatu smrtovnice. posljednje pozdrave i sjecanja objavit cemo i na portalu "Dnevnog avaza" www. GrBCan...lt1iO' ...."no vrt~....... Sora. TuzJ..2 bb Z. - 0940 T .vnlk ~T . 'B. Tvrt LOAdb83 P. sje'canja.1wf T~.C8 Srebrenlk GnKf.~v~ .

.

haloo y postojecu m.ije sve. c to rodbinu i prijotelle u dijo.oju..reiu mreie 5ve do2. U svekorn sl'uc.spori zv·ati'po izuzetno niskim cijen.020. u:nutor Kupite [ednn haloo bro] i dobicete dvo brojo po djeni jedno9.godinef ZomijenUeivj . :1 n. sa po 4KM no ror!unu.ama.oglasi .odoberite holoo mrefu i plati1e monje! .rozgovarojtebesplotno ..i .10 haloo. [er holoo roi!un mofe~e dopuniiti vecod 1 KM.

Liubuski izvrsen ie priienos prava vlasnisrva iz Knjige pclozenih ugovora (KPU) u elekrronski vodenu zemljisnu knjigu....Bl}K" • ...OJ< ooanlJ[O.0'..4il KM fOtm ZA DtllITAIi.. .. Podneske je moguce clostavili i pu(em poste na adresu OpCinski sud u Ljubu..200.. ..t. Z52. ".oot:M ...:nr:..70 + J..Qod. OOBITAll OM GE IinSlE 15% .. .. eimJEJ..r~ n.n.... ~ ~ Nli!1f!!lI e. _..I iW'I$NlKA 0 O~IN"".KffiVEVRSTE F{)NDZAO'SIALEOOBITKE (12G2. ..445.. KOLU ..OOKM 6..J.. .••. Hrasliani i Cerna po novoi izmjeri da [Q svoje pravo priiave u roku ad 60 dan" od dana objave ovog cglasa u Sluzbenim novinarna Federacije BiH i Sluzbenorn glasniku BiH podneskorn u dva prirnjerka ida podnesu dokaze za LO....ll_~~"O_~ \ll'WOot:!Ol II uf!2.KA: 00 B ITAKA: DOBITAKA: DOBITAKA: NEMA 8 542 8. . __ ..qu -.GARANTOVANI JACK POT ZA 79.. P<~ _to pOd~I~"""""'_ N EIOB(I27 . O~1lI'IJ P!'''''''EMEfOOG INJESr IJA.•....t.1ll11.... 00 10. ~ Z!1li20U ~" -. ~ ......1l0LU UPLAGENO JE .. 1.~. ••• '. ZaIo:miIl ~ Od~""". ..7ClKM ....50~M •.... . .19KM " •••• 1. godine OCEKIVANI JACK POT ZA 79... po..... medu OpCinskog suda u Ljubuskom na adre~i Zriosko·Frankopanska sva'kim radnim d. BROJ DOBITA'KA fliNOSI DOBITAKA 6 DROJEVA SBROJEVA 4 BROJA 3 BROJA 2 BROJA 1 BROJ DOBITAKA. _ll ZlIIIDNoII~_Ii~"w.000. .. _ "'" I""_IO"'_' S ... _.~a"""~I~!._r:IJIItov.. BROJ DO BITAK4 IIZN Q SI DQBITAKA D BAV J ESTE NJE ZA IGRACE SMS PORU KE ZA LOTD IG RU IGRAC·GOST SLATI 00 SR IJ EOE 00 UTO RKA N A SUJ EDEC E BROJEVE TELEFON A: 9 H TELECOM: 091/41 2 ·&02 HT MOBI LN E KOMU N IKACIJE: 053/88-872 Icllena poru~e 0..20 KM 52.0:$4 "'. ~ iol' .. IN.09.943.. ..pit -.I::J I(M U76.2011.~ ......0710~ 051'401001'72 ... ~ IDUII ___ . .J1...... KOlO JOKERA JE 18.. el'«1II!:!m'" ~. ..444. e...•......""" EtfoIotU kilt --=. ..rto""'~~3"_N kOpJ ~ a~ ~ ~d _. .....4.11. I· !ODO Ljol ~.•..".P.. ~ ~1!"W:Z 11l(1_ ~0jI'" """~.... ".. SM:1' .. .!iO) ...189 JACKPOT S[ PRENOSI U NAREDN 0 KOLO .~_"·rl"i'~~~ ~ 11119'l... 1~ KOlO lOTO~..".....••• 11Ai19'.llDt:M FfWM'OOBlTl.RJil:ENOJE.1:11 .JA(:1t. KOLAJOKEM DO 13.....w.I_ ~. po ~ we.a. Mosrarska Vr" at" ..noknjizl1i ulozak ee se uspostaviri ua osnovu do (ad" pribavljenih dokaza. __ . ~emlji. ......72. VFlm I~ __ .eMJEYA ooerr"" 'iP.... • .. .!olI . 88320 Ljubuski Uvid u elekrronski vodenu zemljisnu cijom mogu"a ie u zemljisnoknjiznom _..x.A75.. KOLU U PlACENO JE .09. godine " 37504 0 1 551 B 7 1l.o.o~' UI'".705. novih dokaza.!]S'!l'.o.kom Zrinsko·Frankopanska b.. . 1_ iInQ""1 f~"'1'R"" po1MI ..• IADllJllIAN 1lAI'UI1E OOiITAKA "' 10... te osobna predaja podnesaka sa dokumenra... _.UlUIANL -ZillOPAOW £T"O.. 91f111'l..............£...E"MI...:kO 3 ott... Kroz Proiekt sistematskog azurirania kalama za k. no vine FBiH.:m._..0 _ ~19<17Wo "" ~ b'qa_...2011. _~"... br.• 16.2D+J. __ ."".lA PRE.. . lA>_ ...100101 . ..~... ~"' .11·0003 I 9 Liubuski.."" ...... _...90 KM ...... •.o GmbH Gr!IbIi ""......•••••.. t"-rdlr..iIO..OErfOJE NMlRAlJN:lroN[}~ ... ~ ~~ T!i5&l'Mo od"~to-Qp ~..... Itcg .. __ •...n FI~ o..889. " . '""*... ~ ..'1 """ H I"""""" .."_ ~ ...IiOKM ....I DO BITN I CI U IGRI !GRAt • GO Sf U 77. KIlloUlIO·.....G780001419700001' 6.IO DBITAKA: FOND "0.... LUTRIJA Bill...J.:E POtoIUDI .._.01.... .:K{)lUIJf'I.20119M s:A<lPlI:GO~ S:A3PiOOOTl(II OO~IT~ OODIT~ 007 GG24 ".•.• 1l... 0710nm39. ~ IIdIau ._.~d" -.. _.. . Prijava prava u prvom redu je u Vailem interesu.J>l1{M OellO '~M 131 . _ . laI< . ~OI...3!iB.1y I':9jNdt II C9IIf~ .••. •• ~ .09..4 NISUEN.SrlJA.."07 .. _... . 'SI<Id OIl H..~ I 5CO S1lJ1....r.. DOBITAK PRVE VRSTE 25% 114.80 KM :5.262. KOLA LOTO~a on 27........lIrn".l ZliPlStIlKAU OSliOVI..000....P.....KQLUI......_..o.i 18. ".'''' J.•.. NAGRA._ -... ~"~ctIA .. MOUAR 3..00 KM DOBITNA KOM. 1.80 KM FON 0 O~.00 do 15..1 OKM BAal' u sn BROJEVI PO REDOSLIJEDU IZVLACENJA: PRVI DOBITNI BROJ JOKERA: DRUGI OOBITNI BROJ JOKERA.lISIJNDJE!S05 FONIKM 009fTMA. ~D~ . KOLO LOTO-a 450.80 KM 6POGODAKA 5 PO GODAKA 4 POGOTKA 3 POGOtKA OODllA. Nt ~....90) ...anom od 07....22'. __ N .DNI fON 0 J E 50% 57. 4~O.OIi. " .••••. TRAVNIK I. 9.....QOBITAKA: NEMA NEIM 1 20 215 2..048.. Ukoliko U produzenom roku ne usliiedi dOSI3Va. u_ <II co "...b...~I". co _ Pauk>ar ... lo'IIU<II$I~ <. ....60KM UKUPNI."" ~. _ .1I0035 .. Pozivaiu se sve zainteresirane osobe da prijave svoja prava i rjesavaju svoie irnovinsko-pravne odnose..... _. .~~ a (I ~ ...'" 1Ii..5SM DKM FON 0 ZADOB ITAKTRECE VR STe ZO% . KOLO JOKER-a 78. LlJTRIJA B IH....Ur.I Ill:! w.NE1M~1 DIREKIOn EOOEII1PASUKM s..d'1 til ~ ~ 2ge1M c. 6.S~lIA. FON0 ZA DOBITAK PAVE VASTE (1...90 KM 21.008 IT...•••... (I(Ir'!oQ" ~ QInII "CII· Nt ~ """'o...00 sali. KOLA i..5.1lOO........41J1~ Zi._ ~". IIFII. ~NAGFiJ.1J.. ..\1"" _ '" CI1J .. knjigu. SP CERNO Pozivaju se sve zainreresirane osobe koje pclazu pravo na priznavanje vlasnistva iIi neko drugo pravo us nekrerninama upi sa nim u katastarskirn opcinarna Liubuski.10.. _. Dobivanjern rjesenja 0 upisu prava i niegovirn provodeniern u elekrronski vodenoj zernljisno] knjizi osiguravate apsolumu zastitu svoiih prava.. """""'~ Q I 1lo<1lflllo:il...godinc U"_ ~..ch o BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACUA BOSNE I HERCEGOVINE ZUPANIJ A ZAPADNOHERCEGOVACKA OPCINSKI SUD U LJUBUSKOM Zern Iiisnokn i i in i ured Brei: 063·0-SU......I'.• .. . KOLA JOKERA on 27. C40'fWI1'Wa \)pT•• _ 111''''''! mt.. \'9OJp>l\I tq .~ <I'" • III> p<~ •• ~ . """"'''"'' U -~ o·~ PREDSjEDNIK Milena SUDA Peric ..... _... OOtlOl'IJP!'I~EMEI'OO I!\!J...J lA 16..•• _.e...90 KM .2011...--~""I ~ . SARAJEVO 2809.IA OOBrfAAA: ~EMA "I""' ! ...034 U 7a.... DOBITAKA: OOHITA:KA: OOBITAKA: OOBITA'KA: .201 1 ~. G.•••.. _t .10 KM 2.30 I FOND ZA OSTAlE DDBITKE .l'!I4.MI "E~INI<NIM '"'"OVIlA""" L" t R I JAB IH OllJAruLJJE KONAtJ\N IMEmAJ 1A 7HOLO JOKl'~A _.q .482.. SP HRASLjANI.IJOt:N FOt0 'tA DDEHTJIII: (...09.201W JO~ZAOCEIITAlnJlECE ~M. 1iMI~5III. .222.......2011 ~"I" N. Sroga se pozivaiu svi vlasnici St3nOv3 i poslovnih prostora koji su svoie vlasnistvo upisali u KPU da provjere prijenos svoiih prava vlasnisrva iz KPU-a u elektronski vcdenu zemljisnu knjigu uvidom u isru u gore navedenim zakonskim rokovirna ..\3-'~ 1)1..TE VFlSTE 40'S ..on. . 19{03 i 54/04)..201 I:.50 KM + PDVI Igre na srecu tulrile Bill I proojere duhllaka na wwwJulrijabih ba Ro~ za prlgovore eellrl dana od pIVog Iduceg dana po ObJ3vllivaniu prlvremenog IzvlellaJa. __ ..H l.781...MIIA..POJ Sf PFlffiOSII u rtAAEOf\'O t<illtI S9. _...11611 I'll .o.1-411Il... _.305. Zakona 0 zemliisnim kniigama FBiH (SI. 114. __ . 11 _.... " ~ ~" evil •• Uttto 110 B--I • tIO M ~ I ~_ ~ a"""" ~ Btt>..*""IJ'I G1nb>l... iI:I ~ .0 LA[0"0·..60KM 4 FON 0 "0.:nIr DrCI! 31'05) 1Jpra •• o. 20 II.HIJNIGA nOBITAKA IIZNOSI DDBITAKA JACK POT SE PRENOSI U NAREDNO KOLO 1..... lIIi.....00 KM .... i 67... .l". _.CIIn otp.'.oro-e . .I£N & co d II" l '''' _....5l]IKPJI KDN. __1!...:.IGI.. Uj'5.. OSNOVANIHI NEilSOOVAIlIH P~\I1lRA NUE 81LO .·BINACIJA 78..IfIIO li..39]..U ~ i r.. _....Gradska. _ & OcI-....IE 111 [2011.0 0 KM ...to... ~.oH ILVJ!SI.. Osobe koie polazu pravo na tim nekretainama rnogu navedeni rok na zahtiev produ~iti za najmanje sljedecih 90 dana. • ..JI.. 60 KM FON 0 "0.50 + J..NIM I NEoSNOV~ PRIGm'~1IM l UTRIJA 81 H OBJAI'LllJJ1' K~AtIJlINJESTI... ~I 011 ~ 1'1. godine Na csuovu Clana 63.b<Oj ... pribave potrebne dokaze. O<l ~ 'J>rqa -"" 1Il>-• . u suprctncm niihovo pravo nece biti uzeto U obzir prilikorn uspostave zemljisnokujiznog uloska.00 KM PRIVREMENIIZVJESTAJ 78..r a 2!!.II:Vo _ U 78.. Stoga Vas jos jednom pozivamo da priiavite svoia prava na nekretninarna i aktivno sudjelujete u daljnjern posrupku.._ • kO!l ~ ~. fi.072..C>I' .5. obpyljet!oQj "" ...""". Priiavom prava osiguravate sudjelovanje u proc es u urvrdivanja prava na Vasirn nekretninama.. NAG HAO NI FON D J E 5 G% ....... . ZlffiJI tL\N NAfUTf....GOD... ...0780015039700009 -07·80029940100038 -0780022740.... N. kako bi im se dala rnogucnost d... 75.S25.. ~IDIlDIIM ~.' ..50 KM 10 ..'. ~ -. -.010.t.8... L UT R IJ A B i H SA R AJ E V 0 2S. ..3. J2....eArlIZVJESrlU 10..... .00 KM PRIVREMENIIZVJESTAJ 78. Opcinski sud u Ljubuskom NAJAVLJUJE USPOSTAVU I ZAMJENU ZEMLJISNE KNJIGE ZA KATASTARSKE OPCINE SP LjUBUSKI.... SARAJEVO 28..oJ 16.1E~IGA 2. 1.. 28...AK CETVRTE VRSlE 40% 22.. OOIilTMA".".0011 ~ PovJ" P~~ .

J os nisam upoztlao nekega loli. dijere bi umrlozanekolikosekundi. Uemisiji je priznao kako snimak umirucegoca..ictl. Prijava i trece zene doda tno je pokren ula pol ici j u.5 me lara. Policiia je izviiestila ka- Curica je umr/a u bo/lllci u Kumamolu ko je curica prije smrti hila dalas visinecd 2..Curicu su kaisevirna lOIvezali za sjedalicu te joj vodom polijevali lice. Arnericka policija uhapsila ie muskarca koji je nasilu .zakljucila je uplakan a u dovi ca. Ona ie ispri cala kako i' u je p red ulazn im vra rima zaskocio n epoznati muskaraci gurnuo njene nozneprste u USia.. mlada udovica r"splakala seu (elevizijskoj emisiji kada sui oj pokazali sl iku n j e iBrune.S lik" je nastala u bolnici. to Iik 0 mali da ie MoraD spavati is· pod Dipera. koji ne podnosi suprugu p oko jnog oea. SuberIlt. inace. Deset godina nakon SIOje sijao strah u Arkanzasupolicija je uhapsila Maj'kla Vajata (Michael Wyatt). rekao ie Silverman.N e . Cak rn i je za branila je u Iosem stanju i da ell mu smetati. ei u Tel Avivu i trenurno ceka d a zvau ien ici Gin isove knjige porvrde da je oborio rekord. ali je bilo prekasno. [akoder..na kupio svoj pevi fliper i naguTao ga u s"oj mali sum.. Da se punjaczabio U vene.93 metra po flasama postavljenim aa uli- ne u Kumamotu. U operaciii koia je trajala cetiri sata.l dok se sin Ij. pera. .. leu -irca se Ug sila IOMO egZorcizma Lokalni mediji javljaju kako su se roditelji dievolclce odluci. M uskarac iz] ute za koj irn je pokren u ta po lici] ska pof era III"'" zbcg prekoracenia brzine. ali ana ne zel i popus ri ti.1 izpolicije. nazvao ie policiju "da kazu kolegama da ga prestanu [uriri" Potiera za dvadesetogodisnjim Amerikancem pocela je u Park Sitiju 11 Juri zbog prekoracen j a brzine. Tesko mi je zbog svega toga .28 .. Imala je yeoma los karak ter.lnin sin. 10 je rnoj Bruno . Iza reseraka su ga smjestila svjedocansrva dvije zeue. Ugusila se -saopcili 51.... Policiia ie uhapsila oca Aeu:liia Maisigija (50) te Kazuakija Kinosiraja (56) zbcg optuzbi da su djevojeici nanijeli smrronosne povrede. STRAVICNO Raditelji trazili ad svecenika da abavi ciscenje duse pao na Bebi iZ glaUe URIDDlen pUDlac za m. .l" hi se rijditi zav:rzbma u vezis nasljedstvorn. ulaze u I. Tvrdi kako je pokuSao izgladi ti stvari sa macehom. Poslije se 11 citavu zbrku ukljucio j vozacev mac. hirurzi su iednogodisnjaku uspiesno cdsrranili puniac i on se dobra OpO- ravlja. Kaze kako niegov Oiac nije zaslul:iolakav tretman od Meharir.lse obratiIi... 29_ ooptembar/f1ijan 2011_ kl 0 Sk _ UhaDsen MaiKI VBial POIiCiiise zaUD Da DDIiCi)jce . za jednostavnijim vremenima_ Tome " prilog gevo ri i Cin ieni ca d a u Sjedinienim Americkim Drlavama posteji vise slicnih muzeja. V nieml.va i obra" zov·nih programa. lako jespokojan_ Da.Dbitel ou-N'A"MaLY Djecak iz Kine pao je iz krevetica na punjac za mobitel.. Lokalni mediii javljaju kako su se ro di tel ji d jevoj cice odlucili obratiti sveceniku nakon sto je curica godinarna hilladu lIuadrala m zel IliPera Da Atrakcija u Baltimoru bolovala od psih icke bolesti. Njih su izvadili tak 0 sto S 11 orvo ri li diecakovu Jobaniu. Popularnost nipera ponovno raste. koji mu se zabio u Ioba- Cudorn prezlvlo nju. ~NEWS U BaiIimoru ce na vise od hiliadu kvadratnib metara b iti OlVoren m uzej f1i. da v idam oca. (Schubert. Egzorcizam su izvodili 27.l 6e biti izlozeno 900 flip era iz pri· vatne kolekcije Dejvida Sil· vermana (David).. Mllidic je na kraju za vrsio u po lid is koj s ran ici.dDUica DlaMala Sljedeceg utorka na sucu u Frankfurtu trebala Qi se rijesiti zavrzlama u vczi s nasljedstvom Brune H. Svecenik koiem Sl. koii ie naNa"ila Mebarit. kao i fli· p ere ko je 6e pos je tioc i illoci koristiti.. koji je sa dvadeset godi.. Hans Peter Nerger (64) 0 odnosu s ocem i pomajkom govorio je fl. N akon ~tO je javne o njibovoj ljubavi progovori la rn I" dahua u dovica Meharit Kine (28). go v 0 reCi mi da Parodica kralja piva bari se za nasljedstva Posjeliocf ce moe! I iurali gradi mo igrao n icu n ego muzej .Itii'o. Luk Ajholc (Luc Eichel- Nijemac zeli rekord Djevojcica (13) iz [apana ugusila se tokom egzorcizmanakon StO su je njen otac i svecenik p oli j evali vodorn kako bi iz nje istjerali zle duhove. Voda pornoc kada je djevojcica vee je na covjeka na siedelici paizgubila svijest. W"~ak. SI j edeteg "tOr ka na su" du u Frankfurtu treba. u ~"S"Il.moida zbognosJalgije i >:aljenj. kojeg je mladic pozvao i zalio se na saobracaice.li obratrl sveceniku nakon sto je curica godinama bolovala ad psihicke bolesti ove godi- UOllOSe DO127IIIS1 Njernacki vozac monocikla uspio se prevesti preko 127 postavlienih fla~a kako bi oborio Ginisov rekord.FE per je vi se od igre . Ljekari su je vrlo rano sljedeceg jurra proglasili rnrtvom. svoj po· gled nastvari dao je i Brl. Ovdje se zaisla vidi koliko smobili sremi. avgusta LZ) vozio ie 8.sisao zenarna nozne prste.. Sin biBsniD na TU-U. Hirurzi su na djecakovo] glavi rastavili uredai komad po komad sve dok nisu os tala samo dva metalna stapica koie. M uzej ce.. 90) ne preSlaje. . te!eviziji.. . Suberta Nadmetanje zbog nasliedsrva bogatog frankfurtskog kralja piva Brune H.bjesnio je Brunin sin. Uzrok smrti ie gusenje. nije ni pogledao. odmah je zakljucio kako je di evojcici potre han egzorcizarn. stotinjak puta na "eiscenju" Maika je pozvala hitnu pod purnpom za vodu.ko rvrdoglavog.u tio. l'ogledaj Ie mu lice. Dnevni avaz. imaci prostoriie za organiziranje zab.. navodi policija.

zena ie imala i lazni idenutet kako je policija ne bi prouasla. a zena je imala i lazni identitet Perl Gavagan da Masa (Pearl Gavaghan Da Massa) nestala j e u decembru 2008. P rosle sedm ice na poVeliku Britaniiu. go dine nakon SIO iu ie otac ostavic u vrticu II M antes [em.kiosk Dnevnl avaz. . 27 SUOBINE Perl Gavagan da Masa iz Velika Britanije odvela majka Policija vlerujs da je curica godinama zivjela sa majkom u alternativnoj zajednicl u blizini Montreala.iednickc starateljstvo nad djeterorn. Policiia vieruje da ie curica godinama >:ivjela sa rnaikom u alternativnoi za[ednici u blizini Monrreala. a. a sljedece gcdine na sviiet je dosla Per!" Par se u brzo rastao.000 dolara ~3 onoga koii je nade iii da bile kakvu inforrnaciju koja bi pomogla IIprcnalasku Perl.3. B ivi. a sud im je dodijelio 7. Orela ju [e rnajka i preko Meksika je odvela II Sjedinjene Americke Drzave. nije isla u "nie ni II kon sesusrela s ocem. nakon tri godine. nasli u Kanadi. ~etvrlak. Tada ie imala cetiri go dine. 29. Maiku dievojcice Helen Gavanag(34) sada ee izruciti II S i Diu C -CU Skol u. gdie su joj jos 2009. sepl~mb~r/rujan 2011.. Djevoicicu su sada. Odmah nakon nestanka dievoicice ponudena je inagrada od 10. Curica je ramo zivjela sa rnajkom.i su pruznici upoznali su se u dzez klubu 2003. presudili zbog nezakonitog odvoden]a kcerke izzernlje.

I(OD Fot~ • MIIt. t. ..6/<149·685.utA JEul.. . .<1 tJ akeijdojponudi "IIi I TIlOttir !. ... ..lie QUAmtO.' iii kaikona.. L OJ91BJ1-55Sl IANIA LUKA. UlIBUSiCl ...6 'rDl (77 k\ I 1o.fU..900 II{M......M. O3On19-019.1l>~ odnQ!:lj 1\.t"ino .AUTO !COCA euBA. L. MOSl'A mtC AIITO.225.01..AK~. M' ~IRO I BAlJEG ..oglasi Golf TO'I vee od 32. "'.lEVO . Akcija fraje do j. RIMAC I~E .moean i ~Iedljiv. VoIb-. .3 141 BR(!CO II I!(Q GAS. I. • Ponyd.. I. (ij~nom do rt'gIStnlciJc.0351lB4·39"1. GolrTDI .vIonI ."1 ~AAJEVO • ASA WA...500 .. Mudrainve licija.ALFIO K.h eAN)A LUItA $ElVIS VrOOVIC.. 03.' lekn zallha ..: 01126.KM*. 032166).. 1 Ort91217 lH..NIl'[l(. OvIal .abUnija rnarka naautomobil komLrti§lu zbog vrijednosti popUl: inovativnc Icfmolog:ijc. nn21.... .. Za svc dodatne informacj]e moulcsc ooroliLi Vascm najbliicm Volkswagcnpartncru.-PROMOlOIS-CO. K ) ~ ('fIlllUl1om orremom modcH saberl1lnlildm mtlll)rim.477i O MiA .n05.. OasAuto ... 4godinc surancijc i najruunjeg gubitka vrijednosti. I oo. 1. B~OD . . 0511366-520.. ACS AUlOOEN1AIISKOLnC... ~~ vo!bwag_ '..I)S~·OO(h THANj. Jer.5521 vlTEl ..101.\ . nepobjedivc ekonomiblosri.. lot.J \ e.OSSI230-loo.t... r 1)311n9 . Volk \ agenje poznat kao nnj l. 033m]-15O~ SA2A. .. t ""..

72SltiljadaKM.---------------+-----3.Q2.445' UKQPN'A PA$lVA (3+4+5+6) . proti..kliva minos monetama pasiva.'_.:.Qtul...1I XEPll. Optinsk. Dostavlj'anje se smatrailvi"Senimprotekomroka od 15 dana Dd dana objavljivanja (flan 348..--..A I H ERC EGOVI NA FE 0 ERAC IJA BOSN EI H ERC EG."I.000.. na kojima zasnilraju svoje zahljeve i prndloliti sve dolffize kllje lelll il'lesti u tolru poslIlpka. na Ohm" Hajrija iz Vo go It..._ ~ako to navodl ~I~n 31...ajlle6em ~Ilimu predstavlj.i~te dQnijeti SV€ ispmve i predmete kaje iele upotJijebtti kao dokaz (el.. VogOSca. st.ns. .' ...tti:-__fo..-. . ga. ka ..:oil-:. 3.. 01_ 2012_ g~dine u 12 UD sau.' 31 Monetam" DaSiVi!l 5.5 1- 0' 1.)pozir.:: .:. sud" Saraj""" upravno] sl.. Ukupni ilnos sreustava kOja 50 dele na ovim raeunjna je bio 40D_365 ~iljadll KM....833 1':3~. IJog()SCa. BO_lPP"a).:.rez:~· . ho~ CIIIM. lax. Konsolidacijom svl~ raeuna Vel3Qim 18 ~1. lIugusla Sanka je .1<1:(. ICII." na rooi~tB 1" Illavnu raspravu b'l Dpra.a bio je uremc pozvan." 80 SN.. old Auslralij.L Kai«J alii rae"n.563 hiljade KM)_ 6.78=.dan~g razloga ne do de luze ni.... aug~..'_ 1\11 Pft'"IIIU q POIIICIII~[IoqIorIIM'II~on~O:l I.. IJog~.1.~.I&H o.1.:. 8a._""'---.~ lai«Jn ~Cenl"'lnQj Ilanci BosneiHer()e~olline- __~ o bias nj enl a !.la obavezu Bimke iii KM novae U op1 I__-----. tuza nih p r.nska br. 2 1.225' ve>ane"tlaflStlo_lslavrem.l" spcrazema izmMu Vijeta mlaistara 8iH I s~anih lIIad'a i Iinansijskih olllanizaoija. Nek_eposebee k..:. ..Jl.. Ig rnanska br.='::. 10... :. (3:3) 27 81 23...... 01'0 je prikazano u Slavki neto devlzna .S... ZPP·a). ZPP·a). st.. 79. rotl~te ce se odr.Ll0 . st.... Kao depnzitarza tlanstvo BOSOB Hllrcegolline u MMF-u...~.. (znosluhiljadama AKTIVA 1 1 .tmt te se da je lul:ba povucena ...Vli..148...::::ta~= --------------I__----..896! 143... -~..im oonosima sa MMF·om.4:. III na pripremno ro(. VOgo~ca. 46.ado"olilia obaveze :pra"ila currencvbo3rda tnf~rmacijek~jezahtij'.:o.334.. I ~lt l)"!Irl"-oiJm1~. Slav 4. 84. .no.09."" m Ila nknm..182 7 '5 Osta 51 !.---~i::. 60.:. Doslav..nltwio tmRTAK ~B.. ZPP".. ce se o~r'lati bez "je~l)'Iog ~risustva I~t 97 st 4.~::r:.--------------------t_----..ilne ra~un" drla.l reserve odra!avaju po~elni kapital. Tuleni moze najkasnije na pripramnom roeislu podllijeli protivluJ'bu (cl 74_ st 1_ZPP'a). iUIII '*"11"''*-10 "_. Sllmjen~lo .. on.1 ..:tti:.:.. augusta 2011.._..ta su: N._. OLAGOVAC.e in~stira uglav"om u Ylijednosne v'pire i depo<lte koji sa dfie k~d tn(l<~~. Uf' &I-' COMA:l. Na plipremnom roemtu ce se .:' '~9.lI-l n.087.6~4 hiljad. 4.os IS PM~_ CINg'. .~--."ijskih •• za sa bilo kojo m po"lo....azilazi njenu rnenetame pasleu u ilOn.dil'boarca i da ~i se p~nudiloC..ft:. radl dug". .pu nomocnlku Amili Elerovit au"okatu il saraleva.... v.. SUDIJA AJDAHASlt NAPOMENA: AJ(O lulliac tlez opffi'. ago".. aktlvamlnu5 rnonetarrail pasl.c:...p.AN HAJRIJA IZ VOGOStE UL ]GMA~SKA BR.~ic tze1a ullca Uglje~itill broj 3.. 1..'.. 'vi h Q rQ' ni..PIj 01. nisu ni~ ak1iYani~ pasva C 8 BiH. r~~ra1Bs~~~~I.7691 Monetamo ..n)' 'M ..j.oUe ul. Od 15 dana od dana ~llj. drOr:agan KUlina! .97...i tAKAL RAMO...... ."a minislaraunleMMF--ov....:..I1. _... . :.n."aka. CJENOVNfJ( .zlato 1.. r """'O'I"'1tM<> I_It- ..3 1. 8(>5n" i·H. pretJiyalistem na acresi 'RDsulje 4600A.ZPP-a). gD~ine Opcinsl<l sud u Sarajevu i 10 sudija Vesna Merdanovic.58.-::~.. lPP..s. 1.e Vijeca mmstara vezane za Clansivo na pol'jeril... uliGa Porodioo Hasagic.:.APOMENA: Stranke su dulne najkasnije na prip~mnom roci$IU imijeti SV€ 6injenice.".O:ol:_l8:o.a).9f:11 1- 159.5=. .m iI:. Bank. I :..akoaer ~~kazuie i«Jmpwiciju d<2anj" valul. 46 i Onran Alen 5/47 Boundory str 41 Dl Brisbane.". 0 pl1jedlozima stranaka i einjeni~nim navodima kojima stranka obfllZltdu svoje prijetlloge (CI.. godin... -. soba br.... i __1..... Ako na pripremno roei~te ne dode uredno obavljMteni Meni.. Cl/ENf MJUe(':"..' Mooolama '~"'''a je "._.a.833 hiljade KM) i depo'ile re~dentflih banalcadioQice i akumulirilJle dobili .470 l. a9enl ma Vij"oa min..)"ktelistik~ Ilil.. Igm.~..'!ftr.ICII .. __ .h:. evidenU.. SUDl.... 1"3::..:..n~.....'<11'1 on N. l\) .) laJ(oilBr .2=...9811 524 390 1. "AIO poziva se u svojslvu III-Men 0 g na pop rem no roCiSte zakazan 0 za dan 2011.o. 46 BRDJ: 65 0 P 052~00 05 P Daprist~pe na ROCl6TE lA GLAVNU RASPRAVU zskazann 10 dan 19.KORfSTE.IIII_~""'-"·.' .Daw m: 20.A dd 61}sna i HBrC€iJovina...• 61."ih tnslrtucij' .'lj"anj"..dnosnB upapi".OO Wit 011IIII02 1"'\&1'1 DtIIII Clf"2 IUH~'O'~IJI . ICII __ I_""-_1Io1i ..--------------------I__---.::.. ~Ir-e~rn~-o.. AJ.:.va (1~3·4) 1- 502. lako S1Jl ih dilerenciro u EUR -f'i10~bas:·~v~.. up... dieluj.adi odrBdenB raeune Slranin val"la u smi...470 as o ---------------------------------r--------. tn .. 1'·~ru.trane akiive pre..293 390 158.... 3000.dajeda bl ... Cakal Ramo ulica Blagol'ac IV bt 4..=t" ezideI:I:...llra Bll-1 Banke 00 potelka njenog rada 11....\ n • \ DO N Ill' R EOVIN Dnevni avaz '''''''' "'"""""""". srnaaat ce se ca j. 4. drugolulMi Ohran Far"k Iz Vo~.:... VOgMca... "= .105.. Deviln a aktiv"..VO OP~ INSKI SUD U SARAJ tv U - - - --_ - .:_i~::_.. puvu kao luib". Sarajevo prow Menih 1.. 331/111 u Optinskom sudu Sarajevo. sa pDeelkDm u 10.~ ..:DOV-.. nsirn a~o se luleni na 10m rociS1u UP"sti u resprallljanje (~I. I:znos iEURlskazan uleM I 01 Ostale valutEI ·Iska. u pravnoj stvari Mitelja INTESA SA!lJPAOLO BANK..:-::. Mjese&ni bilans stanla so prema pralliluso ~'l"''lij..a::'~..::. (331 27 8119. .. reserve..aJno imocmaGii" ~ radu poseana b. ~.p -... t-:.iltJ ot't:kajll 2.147.!ati bez njegovog prisuslva (CI..0 S9' licaju 12-625...:. raDun.l.". sa pDsljednjimpDlnalim VOGOSCA..=..ns1'lO aosne I Hercegovlne u MMf. 2. ::tl:... +:::0e~~. Sanoina hr. (3-018. Oaljl upiU lm~50 UCu Mjesocrrog bll'ansastanja nlogu se upUlili O~jeijenju ra raMovodstvo ilillilllslJ.. 2...- prOoIJlI6ortl.a srenstea i o~'v~..ZENU OHR.l~ . o.00 KM obi. nsu ukljuce nl U gor~ navedeni Ma"s st. ODd.. faspra~. 8m. .r __ 71to:1~Tall)n"l(6.::=.*..IOI&Ji~02 o.ertiilitnim maxama (KM) za 502 .xane.... radi duga. Bank.e:.:d.o:5iS6~-3.' ~s L.isn a me netar na ins1ilucija 8iH i nom a.~an 31.Jhriman Safe! uL Omladlnska br 14_.~D sali u sobu broj 325/111. ul.-~.---...NY lit"""" m.. ulica ObaJa Kuflna t)ana br.:.231 4.. 1 i 2 kaD snanu Il'Isivu.{U4.vIJ~je sljedeci POZIV ZI\: I-TU.-:De~· ..s~oii' dennse p. (33) 278296.. Vall.'~e~l)'Iine i..".4 I.. Zako na.. 84.1t 1~.00 KM.""'i:i=':: . KM.m v....flISpm"1jatl 0 pltna~ma ko ja S8 odnose nll smetnje za dalji 10k pootuPka. Ce n Ifal na ba D ka· 8 GS ne i H ercell avine ia neo.'C5ta. fQ'I .tl1nr_ "'" «JY.:.AKTtVA (1+2) 15..00 ....::.::::':. Banka i. Pnldsta'lnicl meclija m~u 50 l Obraliti Slulbi za Moose s javnosc"na IBI. ~ 6 Kapitall rmerve 570.l"iutiikaatiskalni~uo3 vrij. Ilf.. l"iho:O.nik. osim aka ruzeni ne zahtijeva da sa roti~te odri:i lei.. -..814. . 2011.::~::.na~.625..i' lutitelj~ Hahlbija roo ena sorcva c 11 Sa raj eva zastepan a po . kao a~~.zloga ne dode na roti!te Z3 glavnu rasprasu..l.u ~fa~unavase obavezakao neto ~lanska~Qliclja od 1.JA Vasna M'erdano~ie .lS.>0"" 25 s KM) Ukupan UEnTP...J::.:Vi!I:.OVI NE KA~TON SARAJEVO OPCINSKI SUO U SARAJEVU Brol: 65 U P 1U7092 lOP Sarajevo.........NJA. 1- ~--. st 3." r PASIVA UktJpan UKUPNA..eze~..danog r..469 4.'. Kapllal. 19. se smaira obavljenom protekom ro~.e .1:. ::.ij.' :::16" de..nja. kan I d."ncy Iznos ....=:..'.oglasi I': TRALNA 8.u.....3I. .::.. :!H • ·!!o. 2011.glavni intem! 'revlzor BOSNA I HERCEGOVINA FEDE:RA ~IJA Bi H KANTON SARAJ. a bia je uredno obavijeslen. augusta 1997.'644 __1 go.... K....roanne Ii 11. bo_U""_ 1 L 15 - V"'ad_~'" u. 3~ __ '..hod za Baolru_ Bantino =..c~m racunima oiMIjenim od Ililansa slinj a.. iii Imi e Bank.__ 3...:. 77. uleM OevlmaaktJva SORu MMF·u 6.... objavljuje s~jed€ti POZI V ZA PRI PA EMN 0 RO CISIE III-Iui~n.ePRETPLAl"E 1(A!1i~.1-. Aka na pripremno rocislll ne dade lui:ilac..kazuje" biansu sianja i 1- I Ne~odevtzn... lPP·a).nja od 31.... u SaJ"aje'IIUnaeI.. Og....h~A Mje5eenl bilansstartja (privremeni) od 31.~ IODcJJI (po poil(~ .a). ::'/...nodi... .•HasagJt SBail.. a bio je u redno pOlvan...334.. TEl EFONSKlH USLUGA M&HDETEt I~ T .(331278294.6~. ul.

lfIJed· Jumbo Be lB.AI11'ORAO 0541810 091. AU.rna ucedi!J .X '11101% ekstemeuTedaJe.UOI136 180. lASvA . '¥II"'" UNIVEIIZ""L A.wto '. C<IIkra.D 05>1/01 'I'i<.k:a kOU1 uprllylJlIl tkom&nde:d. P ode!.YA1i WI?3'J 444 5¥i)r. A\J mats n.>np lioU AUTO KOMERC vs._ot..lj..ltrtm ~'. Hall komI. LJvng AL IruEU D~r~04 071.u.oglasi SIMPLYCLMR SKODA FANTASTICNO OPR EMLJ ENA OCTAVIA .2 PtIIfIiC.EItI)C 0)5 868 505.ur HUI:CK.. MoI.Jv "I". IIPIJESJ 0351~ lOa Gfoldol. MeUlnltbojll "" baQ za 1)Od(l"'~ I Wl~ 1 SU\loti!(.v ASoAI'SS owns )10. .j napn~. Gardde ENOl Ore/24!) 190 Gr4l.SI<t>kllltlj09 J¥JnS O"Qn06 74~ w_ m Q..!d('rwm..kIo. ~ AU1Q.Isill pr l>drlJ t.e ·~1ItODA aNf~ 0110500 IYlB. . E1~ ITill' pre til" oK hlo.1lspred <.uvoz. HIdd'~jll' pll"f nt.. rr: AUTOAaHf Onl?~1 ~O.(I m. U Alu felgs CRATER IS 16~.. AUTOQWTAII O~/441 SlC.. 51"w.Pllke.0M. SS.w.JIIiIlll nilp!lJE"d +Pum ra~nar .oc AIITO SDMS .w!CE 03'>1Z76 ~6od z.O'A'lA AUTO D36iS7f> m 0dJ.l .l85~ 'd¥rf UI'oIO n~116!'>60 r"rbCQSMOS Co.l AUTO·SUV'15 SENl<OVK own.. radio CD :MP31:RlIli'lo OJ MP3 ~Swll'lg'''l. sj(>di$ld (£11'\[' oJ'tI Ci dill] I'lo. n.. a.Ie .GO 03t. l'<Iklju(ClvdnJIi' SVji!l it Iii m. !..l!i1t110 '10 1I<h.ata. Bo(nI VilCn prOlOf" IlJprijl!d I Millad. Siedl'll ~"1'] jdSIUCI NP'iiPd.MAXI DOT".

Mediii navodeda EK kompaniji prebacuje dll z]oupotrebljllva svoju moe na uzis[u i dogovaranjem a djenarna s pojedinim kompanijama orneta slobodnu konkurenciju. eetvrtak. godine. kako se !vrdi. 23 Godisnji izvjestaj a napretku ka EU Evropska komisija preporuci t cedase Srbij i ponudi status kandidata za clanStvO u EU. Povrijed eni . oktobra.. ukrao aUlOmobil upravilelja i odvezao se u Atlantic Sily. a dokrori iz radnici Albanei bili su angazirani na Ciscenju korita rijeke Ibar u okviru USA!D-Qvog programa Nakon ovog incidema. mllaZan 'lialaSniiIlOU' . Portparol EULEX-a Nikolas Horon izjavio je Tanjugu da ce !Uzilae misije EU istraziti desavanja na prijelazu J arin. Porpredsjednik kosovske vlade i minisr3r pravde Hajredin KuCi izjavio je jute!" da vlada ima jasan plan za ukIanjanje blokade na sjeveru . Ali. te da imaju povjerenje u inslitucije Kosova. rvrde evropski diplornati. u nase1ju Bosniacka Mahala na jednom autornobilu /':iji je vlasnik Srbin polomljena su stakla. 29. trenumo se nalazi u porrugalskom zarvoru. U go<hlnjem izviestaiu Komisiie 0 napretku ddava koje zele u EU..cniji ubiea kojise skrivao od 1970. gdje se prikljuCio teroristickoj organizaciji "Black Lib~ralionArmy" . Baroso je pozvao i na vecu ujedinjeuost EU. policiia ie imala pune ruke posla s nezadovoljnim gradanima koji su pokusali uti u zgradu parlamenta. vee samo moralnu vrijednosr. uutl Grcl SDremaJUse DarallZlratl zemlJu Sindikalne organizacije od dva miliona clanova najavile strajk Vlada usvajila navi perez za spas ad bankrota lahtieu za zatuor .trovice i dalje [vIde da neki od Srba imaju usrreine i prostre1ne povredeodbojevemunicije. Nacdnik ruskog generalsmba Nikolaj Makarov rekao je za ruske medije da vojska vee ima prevge ovih pubka u svojimskladistima.saopCila je Vlada i pozvala Srbe na sjeveru da ne podde nasilje i ne budu talae kriminalnih strukrura. Talni aoemi e nastaviti provaditi zakan na terenu i kolika je nernoc Beograda POZ-Cile POurlJedena trunca AlbanaCa Regionalni portparol kosovske policije Besim Hoti izjavio je da su JUGer troiica radnika lakse povriiedena u Kosovskoi Mitrovici kada je fizicki na njih nasrnula grupa nepoznatih osoba..globus On~vni avaz. Dok su vodeci sindikati naiavili da sprernaiu generalni strajk. Istrafitelji Evropske komisije (EK) poceli su raciiu u njemaekom predstavnisrvu ruskog koncerna "Gazprorn" u Berlinu zbog sumnie da se bavi nedopusrenim radnjama koje ometaiu slobodnu konkuren cii u na u:zi~ru. nemaju nikakvuzakonsku posljedicu. gdj e ga je porrugalska policija iuhapsila. pren05i BBC. Rajl: Sada ima 68 godina . njemacki vojnici koji su i poceli akciju uklanjanja srpskih barikada i od5ijeeanja Kosova od Srbije demonstrirali su kolika je moe KFOR-a n3 [erenu i kolika je «nemo. se najod vaZnij om u his!oriji. koja it od kljucne vaznosti Z3 njen opstanak.'llV3 EULEX i KFOR u punoj koordioaciji operaovnog plana za sjever. da svoju viaS! usposravi na atayom teritorij u Kosova KuCi je dodao da v!ada podr". kada je pobjegao iz zarvora i Oleo avion u Derroitu. zabrinutost oko lenzija u vezi s Kosovom znaci da EO nije spremna da u ovom trenutku pokrene pregovore 0 prj druzivanj u. javljaNBC. Ruska vojskasaopCiJa je da je obusla vila narudZbe au!Omatske puske "kalasnj ikov" jer oce" kuje da proizvodac do kraia godine predstavi novi model.aavode u Elf. Zaposleni na zeljeznici rakoder najavlj uj u da ce poceri protesteprorivvlade. Odluka 0 datumu pocet- Ukratko Brisel Sl'biJUsada uuleluJ8 Hosouom ka pregovora bila bi prakticno odlozena za godin u. Peije vise od teriri dese" tljcea Rajl je u zarvoru u Nju Dzersiju slliZio svoju 30-godisnju kaznu zbog pljacke i ubistva ramog Veltrann kojeg je zbog 70 dolara Rajr us- unuaceD olmlcar IZ1870. a T imosenko ie ostala pri svoioi tvrdnji da je htva pol itickog progona. U vrijeme dok su poslanici raspravljali 0 ovom pri[edlogu. Rajr.javljaju agenci je. U avgustu 1970. - Amerika ceka izrucenje Dzardza Rajta ajtra. Ovo je u govoru u Evropskom parlamentu kazao predsjednik Evropske kcmisije (EK) :loze Manuel Baroso U ose Barosso) i dodao da ie krizu «010guce i neophodno" pre- "ruueel lZazou u hlstorm ED broditi. Otmica koju je uradio smarr. On je takoder predlozio uvodenje poreza na finansiiske rransakcije.. FBlipolicija Nju Dzersija locirali su DwrdZa Raj!a (George Wright) u gradicu nedaleko od Lisabona. uz napomenu da ce "bez vise ujedinjenosti doci do vece podijelienosti". na osnovu prociene je Ii taj uvjet ispunjen. sBptembar/llJjan 2011.. Haena u Islraga EULEX-a Srbiianski minisrar za Kosovo Goran Bogdanovic izjavio je da je apsolutno neprihvatljiyo da KFOR puea na nenaoruzane gradane. saopcila je komisija zaduzena za otvaranie dosjea iz vremena kornunisrickih vlasti. prenosi Reu tel'S. inace.. kada ce Evropska komisija pripremiti novi izvjesra]. pocerkom ok!obm paralizirari zeml ju. Dodarno oporezivanje je duboko razljurilo Grke koji su vee duze od godinu pogodeni sLrogim mjeramastednje. Ko- misija ce nagraditi Srbiju za hepsenie ratnih zloeinaca.. zaposleni u [av- nom ptijevozu u Atini i jucer su nasravili s prekidorn rada koji su zapoceli u utorak. i oeekuje da uskoro bllde usposravljen red i zakon ns c:ijdom teritorijuzemlje. Go!OVO [esigurno dace Komisij a postavi 0 uvj ete za pocetak pregovora. Prema njegovom misljenju. Sud ie rani]e odbacio zahrjev odbrane za izvodenje novih dokaza. llhv9cen ie nakon istrage koja se kroz viSe od ee[iri desedjeea provodila u tetiTi dclave na tri konunenta. U Grcko] se najavljuju novi strajkovi posliieodluke parlarnenta da usvoji sporni zakon kojirn se uvode spedialni porezi na imovinu kako bi se smaniio deficit u drzavnom budzetu. Zivio je pod lainim imenom. U meduI'remcnu su ageneije izvijestile da su povrijedeni u incidenrima od utorka zbrinuti.Snazne reakcije proriv vojnika KFOR-a su reakcije ljudi koji su proLiv vladavine reda i zakona . Beograda da zastiri Srbe na sjeveru KOSOV3 kad se na njihpuca". a koii treba biti objavljen 12. Vodece sindikalne konfederacije zaposlenih u javnom i privarnom sektoru koje imaju oko dva miliona clanova vecsu najavile generalni straik. koji ce.. Uhvacen je jec je nedavno kontaktirao rodbinll u SAD. Duznicka kriza je "naiveci izazov" u historiji Evropske unije.e . ali ee datum poeerka pregovora b iri u vietovan napretkom u odnosima Beograda s Pristinom. "oamromu" . . a Amerika trazi njegovo izrucenje. Ta otkrica. Ukraj inskc tuzilastvo zatrazilo ie sedam godina zarvora za bivsu premijerku Ukraiinejuliju Timosenko kojoj se sudi za zlouporrebu sluzbenog polozaiai potpisivanje stetnog ugovora 0 isporuci gasa iz Rusije prije dvije godine. Rajt je zajedno s jos dvojicom zarvorenika pobjegaa iz zarvaea Lisburg. sada 68-godisnjak. mrtio na benzinskoj pumpii. Cetvorica od 18 kandidata na predstoiecim predsjednickim izborirna u Bugarskoj u oklobru bili su agenti ili saradniei komunistickih tajnih sluzbi. Kosovske M. Grcki parlament usvoiio ie zakon 0 uvodenu novih poreza na nekretnine ciji je cilj povecanie budzetskog prihoda od dvije rnilijarde eura u vrijeme kada ta ze- mlja nastoii da dobiie sljedecu transu kredira od MMF-a i evropskih fin3nsijskih insti!ucija Z1I spailavan j e 0 d ban kfO [3.

i 1991. pred oko 2.j ~ (TSCI A~ Koolllk1 eoot~ -+ 385 1 6676 Q55 Cmatlil AriI18S 1. i da obojica razmisljaju da odu iz zernlje. KFOR ie prosirio svoj u bazu i 0 j a~a 0 p ozicije. udaliencrn 360 kilomeiara istocno od pri[estonice. tvrde zvanicn ici.. N oc s utorka na srijedu u ovorn dijell! drzave protekla je mirno. godine. Nakon incidenta na granicnom prijelazu jarinje na sjeveru Kosova kada SU Srbi napali medu narodne voine snage. ubilaoko ISOgerilaca. g]ob us UskQro abracun /urskevojske labornbardovanjem bazapobun [enika koie se ualaze 1I sievemom Iraku i. koja bi bila antireza korurnpiranoi poli tid n] ene zeml ie. Vlada u Pristini naiostrije je osudila nasilje proti v rnirovnih snaga u blizini punkta jarinje. TUrska voj ska je na 10 odgovori- Turska volska planira upad u sjeverni lrak ~ 22 2_9. U italijanskom parlamen [11 bila ie zasrupnica izmedu 1987.salr) TCROATIAAIRLJNES A STAR ALUAN'C'E MEMBER ~ .TBrorisll HK Olell naSlaunlHe Kurdski po bun jen ici su u pcgranicnom podruc] u prema Iraku ubili [edncg ci vila iki dnapovali sest osoba. Episkop rasko-prizrenski T eodosije. izj avio je jll'. koordi U3tOr po trage 7 eadik ta torom. Bivsapomo-zvijezqai l1ekadasnja politicarka Cidolina (Ciccioliaa) planira osnovati novu p eliti ~ku partij I!.er istakn u ti zvan icnik Iib ij· skog N acionalncg prijelaznog V ij eea (NTC)~ Is ti zvan ien ik je rekao cia se Gadafi j ev sin Sejf el-Islarn nalazi u Bani Validu." je I! poli tik I! u~Ja 1979. J ueer Noviprotest Zupce kod Zubinog Potoka predsjednici opcina sasjevera Kosova pozvali narod da se iskliucivo mirnim putem bori za svoia legitimna prava.Jedno pleme._~_m_em_~ __lru_ia_n_20_1'_. dok SU kidnapovali pel nastavnika i iednog pripadnika seoske slllzbe sigumosti.a vjerujese da se On nalazi u oblasti grad" Gadam is ria j ugu • rekao je u telefonskoj izjavi za Reuters Hisam Buhagijar. aavedeno je u dijelovima interv] ua z.a~h.eOO' u Sar'djOYU 003 789 6OO{SlIJtak. CiCO!iD. _.Zelimo uspostaviri oprimisrien u s tranku bu ducnosri. kako se rvrdi. prodaj Om glasova.000 okupljenih mjestana Ibarskog Kolasina. s u na pro le. Mislimo na s rranku pos renin Iiudi . nadomak gran ice s A Izi rom. ociienivsi da su nasilje izazvale "hirninalne strukture".~ Dnevni avaz: telv~ak. mozda u susjedai Niger.a i00d.zavrli provodenje zakona i reda n a Sj everu zernl je.slD 0 m skupu ispIed barikada u sell! Sef potrage za diktatororn objavio Njemacki vojnici demonstrirali 0) SU koHka je moe KFOR-a KFOR na rnaksimalnu suzdrzanost i srarusnu neutralnest. porucio je Srbirna cia. m agazin "Oggy"..rekla je Italijanka pori] eklom iz Madarske. del lobll • pucov:rlr mill 1 od 30 o'dea r 2011 (to 24 rn:lIu :?OI2 g 7. osim Tuareza. Pripadnici Radnicke parti]e Kurdistana (PKK) ubili su jednog civila. se za svoja prava bore h ri scans ki. godine. 6jej_epravo ime Ilona Staler. jos podrfava Gadafiia.! to""" I"lil' web lrmicI "tMV O"Cr<\' 00rT\ IX! 3(1 h . kak 0 b i deb 10kirala puteveza slobodu kreranja.nh 5 sa ()Iioo<. Poslije visernjesecnog primirja pripadnici PKK su od sredine avgusta ubili vilie od 30 vojnika idrugih pri padnikasnagasigurnosti.1II CtoaIJll A. 170 kilomerara iugolstocno od Tripoliia.J Io. gdj e ga sti [i plerne Tu arezi. iako su na barikadarna Srbi nasta v iii dezu ra ti. Dosta je s rim partijama GiCOlina praui nouu slranMu Antiteza korumpiranoj politici profirera. . tenderima i korupcijom. Tuarezi.... Vlada ie izrazila odlucnost cia. Vecina plernena ie proriv Gadafiia. Terorisri su ranije u bili iedn U tru dn u Zenu i njeno seslOgodisnje dijete.arioTa!"lii Inqi-T!!'"XL 1l11\<"u. a da je drugi njegov sin Murasim u luci Sirt. . dok u Ankari najavljuiu upad u sjevemi Irak kako hi se tarno obracun ali s kurdskim pobunjenicima.. Prernijer Redzep Tajip s pobunjenicima Erdoan (Recep Tayyip Erdogan) n ajavio j e izvoden je zajednicke voi ne ofanzi ve s Iranom protiv kurdskih pobunjeaikanasjeveru leah.proti v vojske i 1I koris [ pravaslabih . subol.. Predsjednik Srbiie Boris Tadic osudio je upolrebu sile prema gradanima i pozvao Europa vee od 139€! KLJpile ovog Ylkenda! Pu lljle do prol"jeCal 30 PETAK 1 11' PI)IIfeInIlietlMl ~Zagnall ~ ~jJ I I ""':noct"nI ~ I<Jt P'Il potnOllYl'lOl oiIri!TlD. rodnom gradu svrgnutog libijskog lidera.tl~ mpI(II:Uje S(l @aJ. POlraga za Gadafiiem sada se krece u drugOID pravcu.'QJj3 ad 8· 16. Gadalua SIiliPl8m8 TUarazi Muamer Gadafi krije se u blizini zapadneg Iibijskog grada Gadamisa.

izvrsnidirektor Elektroprivrede BiH (EPBiH) za distribuciiu.S. '. spec . Zeljelismo se na najbolji nac! n preds mvj ti !l a OVOID privred!!om skupu. event menadzer u Radon Plazi. zlri sima V I ien od na j uglednijih turistickih novinara iz Srbije. malja.30sa[. c. 1 J 1& 111 • Mol> ClIo I II -. obrade i eksploaracije na bi vsoj deponiji industrijskog orpada Raca kod Zenice. koji je dobio pravo upravljanja. Nakon priprema na radilistu Pacali Droda)a i OduOzs RaCa II I I $lambeau poslovnl rlmpf.Dt. ie za p 0 trebe proiz- . hotelu do" diielio je prestiznu nagradu za k vali lee. Cermak.I.biznis Dnevni avaz. 29. A. Za danas jezakazana druga plenarna sjednica CIGRE (Fe/e. re izb or organa . U prostoriiamaPcslovnog inkubatora y Trebin]u juiSer [e pocela prva faza realizacije projekta "Skola preduzetnisrva" koji. direktor MJmgroupa. Sveeano urucenje nagrade bit ce upriliceno na 44 medunarodnorn sajrnu turizma u Novom Sadu.. saopcio je jucer da je zvanicno poceo s prodajorn i odvofenjern starog zel j eza i za m j en skog agregata kamena s deponije Rata kraj Zenicedomacim i stranim kupcirna. Slovenije. Rusmir Mahmurcehajie. prj ienosa i distribucije elekrricne energije te a programirna razvoia elektroenergetskcg sistema. pa se n j ihovom upotrebom smaniuie vadenje kamena iz p rirodnog okolisa. kao sro su b etc n. . a novinari iz regiona ko j isu pas jetili hotel prepoznal i su kvali te r i dodijelili mu prestizno priznanje -kazao jeRikcvic . elekrrocnergeticari SII razgovarali 0 naivaznijirn pitaniirna proizvodn ie. predsjednik BH komi leta CIGRE . Hrvatske i BiH. realizira Opcinskaagenciiazarazvo] malih isrednjih preduzeca.. koj oj je prisu stvovao i nacelnik opCine Trebinje DobrosJavCuk... M. P. Na .ime se broi zaposlenih ill! deponiji Raca pop&> na 4S· kazao je Sadik Colic.~lanica je Medunarcdnog viieca za velike elek tricne sis teme... • Pred usl nv za prodaju bin ie zavrserak certifikaei ie materijala po evropskirn normarna.a tokorn nekolikodanao proizvodnji ill govorili Admir TUrlSllCHa Drlzma RadOnPazl Hotel Radon Plaza iz Sarajeva danas ce u Novom Sadu dobiti nagradu Turisticka prizma 20 II za novi k v al iret u rurizm u. bh.EVO Oanas S8 zavrsava Oeseto 140 Radon Plaza: Novo priZJlan{e za vrllUnski holel Vise ad 300 ucesrrkaz zemlje i svijeta razgavara a razvaju elektroenergetskag sistema U Kongresnoj dvorani helela Radon Plaza u Sarajevu danas sezavrsava Deseto savietovanje BH komiteta Medunarodnog viieca za velike elekrricnesisteme(CTGRE).. 1:ije je sjediste u Parizu. direk to fa prods j e u Rad on Plazi. . jer je okupila broj n e pOlencija.P. Tapa" na. • U posljednje vrijerne svecanost u Novom Sadu Bosanskohercegovacki kornitet CrGRE nevladina je organizacija elektroenergetskih strucniaka. uz podrsku Opeine Trebinje. om c ~~~ . Na siednici ce biti razmatrani izvjestaji i zakljucci studijskih komiteta i usvojene preferencijalne teo me za 1L ·savjetovanje. asfal r.nt. a 11 irne hotela nagradu ce primiri Armin Hrenovica. A. 21 savletovanie BH komiteta GIGRE SARAJ. P rem a riiecima Denana Rikovica. generalni direktor EPBiH. ce men t..1 On1l1bl~'J Mol> . Makedoniie. cestogradnia. Slap NukllllS-IfUlncl Sarl!evo &UniOedHGroup Rcriffei_n BANK 5MRKASSE Slro vine s depoT1ije su vrlwnskog . Tokorn seprernbra zaposleno vodn j e jos d vadese [ radnika. godine. Naziv prve radionice za poljoprivrednike je "Perspekrivebilineproizvcdnie u Hercegovmi". CUHs Hinezima i Izraelcima • Konferencii a je ispunila svoj eilj. Elvedin Grabovica. Seb'fj) spocetkom Lt10. A.. Mirza Kusljugic. Viiie od 250 aurora i koautora pripremilo ie 140n.re. Rezultati potvrduiu dasu sekun dame si rovi ne dobivene preradom troske s depon i· je Raca vrhunskog kvaliteta te se mogu korisriri u raznim granama industrije. septembar/rujan 2011..'<"'" • Mol> 1161 780 00 I ~~-- www . N akon sveeanog diiela plename sjednice odrzana ie radna Skupstina BH kornirera CI· GRE. profesor na Fakultetu elektrotehnike u Tuzli.aLtcnih radova koji su predstavljeni protekl ih da n a. gdie zamienjuiu kamene agrega re. Proteklih dana II poznatom sarajevskorn hotelu bh.. Vise od 300 ucesnika iz Z8 flQviuare u Radon Plali zemlje i svijeta realizirat ee radni program u dvije plename sjednice j u sjedriicarna 16 studiiskih komiteta...tibra-padfic ..kvalilela Zagrebacki Mlm group. OIl1""I1 or.Mrakovici je proee" king vikenda odriana in· vesticiona konferencija.br~e-em.ine in vesc· lore i~ vi~e razv ijen ih . Sjediste UPariZU oa Sa konferencije Andeliia.eu. 1993.B H komitelaCIGRE_ imamo enorman bro] nocenja gostiiu iz Turske.SOKOLOvr(. koje ce biti odrzano 2013.. J uzne Koreje. M. Crne Gore. a • izj avio je Cuki dodao cia je delegaci ia Opcin e l'azgova· raJa s preds m vnicima Am· baslt doi Kine i izraelskog miniscarsrva turizma. /.

~"JeII uturp U!UVERZlTET U SP..2011 gadine....... "'" ~ od M.. NI _ ~'8 IWI<o Oowi< .6dl U r>DIIl<riWU \-tIM "'1!aJW CIRElUOR kIron allrO.. __ .. I<DmpioIIIM BttI<o!H Imi:>Yinom ...tII"Io...""Iat...oj~U Pr~ II ~ ~ ..-.' ~. "'''.(114«1Il1018. Ift~ 9111'.Koo.a 1 .." 'Rk 1.tnJcb 1»1 _ II iUJwp paIjoprI"""'og .. Vyena. l1I!ollkaM ~_ pttI~t.0 UI'IMI". U'IIo.I...... Skotski odbor JU Osnovne ~kole .aeJ< Of Oirvtlf!r 9' proiIlYodnjU W~ ~-..1NSKI SUO U SARAJEVU Broj: 65 0 1111439 09 I Sarajevo. ~._pIjI. Zakona 0 osnovn 0 m odgoju I obrawvan.. N epeipu ne i neblagovreme ne p rija ve ne t e se uzlmati u razmaranle... 2OQ!I' I""i"" 00:11.~._ p.00 KM sa zasonskom zateznorn karnatorn od 2..· UI ptlj.1!arILn 'D<Ib.. -........ I:dd... _an. . ooicbu ztt •• gooIIne " IJ. procjenom i prodajom pokretnlh stvari lzvrsenlka Sudija Dzenana SkaljlC PO U KA: Protlv ovog rj ese nja stra nke m ogu Irja ~ viii prigovor ovom sudu u roku od a dana.!IMau"Tlfmog~'~Il!n" BtCoco OIl I !loti U!9d.._I....... 1 \.... ~" u 3II_Oddon!l~.\._.OI 001tlO3 QCOfIf UHIVERZITETA U AKADf. . ~I<GJ101 _.. 77 &0 ~. broj: osnovnoJ Skot. _ U II<_.M.RA.'''''dO~pOt.. "bez protes ta".. p. Mosta r...10 ~ ~I di:onl"I_~ ~pZao.leut lET SARAJEvO PONOVWENtJAVN KON.I.'_ HNlIIdH. i 97. .IM'IC"I1 _ 8rb.... joovoo~: """ till Ii lIOIiOdlIod Oi).. ..._' . _.III U 'f tL'UIrT I'llt I 0911111 Izvrsenje ce se provasu zapljenskim popisom....zI.. J..IIbrloC.....og nDIM~ D!OJ 2'J..:J!IIe1._. 'BO~"l n......Uq~Q 11'1 Lub..sa 15 .1Ia':D'. &H !IJI "'_'bIIc«oIfII!W!.8tH...ioOmo. stav 3. 1:10 0". Durmo Elvlr iz Trnova DejclCi bb.ID nil .. 01...".. _"'O'~""""""""'_"Od '~ m"""_ PI'. u . ~ nil '1...Gnojnice". .ba bb. I ' ..... It ._. Kandl da~ su ouinl dostaviU (origin 01 ill ovjerenu totokopijuj: ~ biogrllJija ~ do kaz 0 strut noj SPill rni • dokal 0 raonorn iskustvu ~ do kaz 0 polotenn m strut nom ispnu ~ i. poo.. 07..~ $I..-(na\aI~~....I u nIPi'I]Ied' -....".r. t S..N:I(U RS pflj .. BItk(t D. Ile. ~\\~OI!' . ooj _"...I Ln::d l.O\I~'.~~ _.1 .2!l11 godJ .RUClnkk !eOr'!jl!lca.. no_ _ GI:1o~' pI. Prijave na konkurs slatl iskljul:tvo postom na adres u.I . 3.. ..VUenK"" doo t..t'OIIIJ. 2MI!I1 IQQl') tIIorocvil2. kandidati !reba da isp unjavaju p osebne uslove : • zavrsena VSS Iii VSS • kaJ1didat treba ispunjavati ustove za nastavnika III pedagoga • kandidallreba irnati najrnanje pet (5) godina radnog is kustva na odgo jno.iu (.....2011. \0 DI<I5 ..PRVOG CJIU.. 11.. "P. Zakona {) parnicn{)m poslupku objavljuje RJESENJE 0 IZVRSENJU Dozvoljeno dana 10.SI. OrucevlC Hamid iz Trnova DejtlCI bb.~_~.. "..~ z. a.~....~......- ~ 0 """'" Ifll¥l-.. . prouv imsenika 1. . u' orivl_n.. Do slavl) anje rjeMn j a {) Izv r$en j u izvrs enicim a s m atra... DOl... I( O.M'~ nilClmlQlI:)I:NU'fIi..~" iIonIIIId_J_...... rnrLI> I NUS-II" 8kH SLOBODNAMlEST ZA OPt'S kANOII)ATA HA PEDAOO$KOM U PRVU GOl)lNU FAKUtTETU . _.ll IkInklll EUot. • ~..tIok1rC 'U5l.""'A.. RIdnI I> &~ a. ~ lIto'~ IlWUt>II "'''''''''"~ .._ ..allJoII!I a: M"t.... ...~ ... ocredem su u lznosu od n . 0 _liOAtu......:r doo Bosna i Hercegovl na Fedel1lclja Bnsne i Hercegovine Herceg ovacko"neretvanskl ksnton Grad Mostar JU Osnovna skota "Gnojnice" Na osn ovu ctan a 96.. " U 8XlNu tasj)lSUJe sa "I!~ polTabarna Upt'!M!C!ru&tva .00'I0'I10~U"~ Htf1»IIO"I"'Ill.. BiH Sarajevo ul..~~..ARAJEVO o P('.. kfaIu bIDg~ _ . ' ..o [J(sD'lklu aH' Lst.YRS poIJopthtOdnog zemUi!U! I.SI gliqnkBoH tw'C!I ~02J 1S~ 1lI~. oaog.""" :pooioft.....d ~ ~ ~..._.In~: ...~ PrmlnlQ 0~ r~ ~. 1S300 ..Iot l.. Il~""" ~ II ~ -... po lor ..d... . ... 2011.o 9<1'1 0 ~ar<~ f'ranoyljllnOg t"'Y1'OCI ~ P ~ . o..g.. rs ko uvjere nie stu panje m na dutnost.00 KM.o m roka od' 15 dana od dana objavljivanja.III"ffl111PlIllO'>'PIl &tM ~ Bot! ~pIII'IOIoljeno~·.. 2011 god.. R!Ik"'~ ~ ~.h ._~ oo"" ."Odr". . It .. 1(1201I fIod.0YI: ~"'III ~·tIjI&IfI"""'\It~... ctana 85. .. .Gnojn i ce".u daIi. 21. du ""'" !Jra ::II _y~. Pravita Osnovne Skate ...IuIkta BH plUm U!In"""'ll' JWII1O'. . 21..SI<4DIni QlIWII !e<¢kO CoJlMtQl 8M' D!OJ 2IW1) ..1t kct....".._... .c!lpllng. 07.~ .....~~-. u 114am1..fIIIIo "'" 161D ... -.11)_"". o lrektor Skn Ie Ime nu[e se na period od cetiri (4) go~ dine.'Al<anom V5!i ~ _uo J~~i""_'~_ ... Durmo Hasaniz Irnova Dejclcl bb.. BoH brq 01 1Q2-()111'211:lQ!1 <XI III II..cIInom· ..~ obl ... S8 11vrsenim protek._.. bOC II.. ~ to d\<I.ur.. .snI odRO:l 5/00..Ui<OJ IllOJa.-O..1IItI..cl. ogIunq ~ mcIIlIIM dII>bt:I .... ~'UI· ~ *..pi'OJll1r1j1m1000m.. uvl<I...... .. ptnUIlIr-".* I:1onOlI ftIMCto.......". godine na osno~ vu vjerodostojne Isprave ~ vlastile (solo mjenlce) sa klau zulom.vod iz mancne knjige roaenih (ne startle od 6 mjeseci) ~ uvj emnje 0 dr2avljanstvu (n e starije od6 mjeseci) ~ uvjerenje 0 neka1njavanju i da se protlv Islog ne vodi krl1..ERAC IJA BO SN E I HE nc EGOVI NE KANTON S. ~ ....u ... ~ .. Mulaosmanovic Armin iz Trnova Daieltl bb. y w~ .2011.....1"'" ii' ~'_ ..... novine HNK~a·...... __ ~ ..'01 od 2& 3 ~r """"" I.obrazovnlm pnsl 01'1 u rna .. ·Iot g '.IIn!II OIl' _ I. ~.Gnojnice" na sjednicl odrzanoj 6.... ~ ~l .. 4.... R LJpI.._. godine dooto ie Odluku bro]: 01· 443/11 da se rasplM 1'~ 1I~... 09. 'U>~ P. '_ . _... ~. _. lOtI p""""". ~ zu... ..... u.. SOSNA I HERCEGOVINA FEQ..~~ za tzbor KONKURS i irnenDvanje djreidora skole II'Ih<pI ....~'~ It~<_ 2.ll . . ".. .__. godlne Optinskl sud u Sarajevu I 10 sudlja OZenana Skaljlc u pravnOj stvari tranoca Im~enjalnte~ sa Sanpaolo banka d.... "''1...-.. otD 14 ~lll~"~ 72) ~I'" U 5u.n.. u dovolJnom broju prlmjeraka za sud i stranke.kIl ..." 0~ RUC' ~ ...-cI>N ~Ol_~Ii!<_ • _ Pored opstih u sl ova propisanih Zakono m. rad I n aplate novcanog pOlra2ivanja u IIllOSU od 3000. 09. 09..~.~'.nogoMc . Saglasnosti Ministarstva broj: 05·02~ 40·1432/110d 04. 2. po....... ~ ~ OC!' KoTt_ l....oglasi 'RIICI"\~q 'BtotOl.'lilnj posrupak [ne starije od6 mjesBci) Konkurs nstaje otvnren petnaest (15) dana ad dana objavljlvanja.._.' I 11..t~""~~J_ Vb_ rjp'1ldl Bltl. !h 01 23-C011il5r1' BrtIoo 29 U 20 If UOCI ~ '"_ IlaNro-w • I ~ II I 18 0 (B"mDI r"I'OCIWW U Brt>.. ~. Vr. nCl"'daII.... " n....1n.Io..OO.... ... Ilu~ .. 5/04).... na osnovu Clana 348.hopkl M~ "'"...... 3""_ 1iWInI'~ --... Kan dIdat ko j i bude ilabran do stavlt ce Ijek.eIIjI) 0 opIV!I ... llilillm l)I~oI().....-.qu ~ pulvTor..1. 2009.dFoa Otrelt. ~ prijava ...d...lIIm IU odtbI aoM lI.... godine do lsplata.I .... za Skolskl odhor (prijava na konkurs).u kL 0l!'09~~ Qa.....0 1II'"IJft" . 01_ 0• ...o..- ~D_ _lI>D__ -. ~ . ""'" ~ U_ n~ kultln B<tkD jaYno lIMlmelMljll.. -. 2011 IIOdO'\O u.J Pi:DAG~1(1 "".. pcd.a"". .. Obala Kullna bana bro] sa.'" 1111A OCIY I . JU Os nevna Skota . II'~·_~UoI'""""""".! vlunlit¥\l8ltJco OIslJikQ Bill vu A pt. 2009...- ~ '""""'..IIuPku 0 IIniIYoIIQITI EJItI..".U$A STVPUA U SARAJEVU.HSKOJ 201112012 GODI!H 2' ...... 4/04.. lie: f"OIlI""........__ . 00 3S5I11 co V ...... cia .. " __ ..:1:0. 1:111 go<I... od da· na prijema...II.-nljItQ ~ IAIr'IfIOg . ·0...I ~fIlMt.....IIrl '''''_!'I(*Ul.g·"_.~ kom rw:IlnIlWlJo: 4 ~ poI'oO"oojMIOg ..II. ~ GCkhil"~iln Gvn'rah~.rom _4'ICO"I &tOo C)jJIr.. _G '_ 11.. radi izvrsenJa.........Q "'.to . .. . Troskovl Izvrsenja 100.. I!IIbII .....q_". . mlMrKm Brtko DIJlri....a """ II!W!..~ D<WIooQl BoI-I '.

.oglasi Dnevni avaz ' ' ' ' ' '"' ' """""1.. v I"oz... trt.i IlzbortarJfn'ih opcija zasvaciJlstl1! F • Biraj Izme:du Mlnula..tllllO' "C~ .erneta 111 uzml svel 'Ih Korisli Ih jedan. sedam ill trideset danal Ufivatd U svom lzboru ledne 111iSe tarlfnih opclJa.. Porua Ilnt.>0''" 19 • VeUk.II PIIY ~'I. ·lUIl" bftJIl.ol. .

'iIiiI • kD!J:J ~""'b.. "'_""...."~ _.. 0 YT1ltI....._I!ft!.. ...it.. "0:Jl "*"" ''''"tI 'P'"' '$ ~' ....ued (D... t_I. ~.lt!' IItI""'.iIftoOlit' ''ff'-U''-! IJltp....oJ . .r................_ U.. """""""' c. ori....."''" . kNo"" .~"M'd. !W.J'.".. .._Itq' "_iii"""'-'~'''I!o' """_. '1..".'k>rs..p.."" ~"''''''''''I''''''''..........ou.ro.....p..I-o-..0 1lJ:. II:M<du "" •• Ji!~I .. H ~ • "~"""I:O(O~r.' .._II'-L.. .~ . Id_bn!f. .. p:..... ...1l!I' :-._" ...--o' _ .J ..........._ 111iI '. .Ij u""'" ~ ..~ .. .u "..."'" P£!9i"."""' .... '. ~InIIIIfULt"1llIIlw\....... I "i. ~"J!... IOoC>d-o.:_ '_. io ...... ... fU1:M_·~........... '~I ... oI_ ........I.."""._. "'.. I·~''''j!.!MIl!' . ... ..~.."~~ ...h...Iiii~"'. <l!i!o._ :"'" .!. .. __ .' .u.' . &ni..". ...I_....t.I ~I _.b: I ~ iI..II~~1 ~.altl _ •"' I.....r.DtHIb.... JctiO"'·~_ tt.__ '. '''_ oO.'11...."..._r._ ...-!J~..C I ...... t._ ...uD(JIIII~pvp...... "...UUo_ '... ~""I. "'."'jII~JIilI'II:. .i ~ ..H._...... .BO!J 1moI.. 1JiIII_r<dM '...""~ M. ...nJi_l_~ "" .. "ln_ :1. ._ X 'II iJ'l .....n._ . ""'"IIoKI.....I... ...k~ ..u lo<i __ .. '\LI.._ ........._kmi . . It..SI~h '_p '_~I~ ~ n N"..-~~~~-----------------I 1 UTJr\ 'H~"f'" IlIlhl"\ U!... ..• ~. dl.IIIII:".. PO<> ..":-t......c... _no". .. 'u ..1i...td.odIIII..._.~ . po"... ......a:II1..."" IfII'._ ItM liUJifL in USLUGA PRENOSA TU£FONSKOG 8ROJA 'Dod..loJ.. '" •• ~IlO!CI<O...Ion!M.._... '" 1-.·r~w.j •• lWc"tr.""..d......I -~ '.......III' .....'~ •4 ..!'~kt- ''''' .. ·".. ... ..u... .Q......."'_ .....b_IH"OI I1O...... U '. 'Il-ltI....'.......I ... '.UtaUVlIiiiI.p ... If~IMWI'lM'o'~'t. ~ ...... ..... I.1.c__-l'~'_. ..."._ ."' "'" """' ..!'yf!mt. IIf.. <>c<>t" ~' _I...~ :r\:iI"Nl... on • "' '..11.... I:I._".l. "k ... iI!!!l...Ih...._..- ~W. H.-..J .. "..IU.f..... .... Q)' • .. :oe "."l. po4 ..01. " .._ ... 1.. moJ:.. 'c~ .....cJJd. _ _. _.\I:~IIIIII!~-..iIlJiiilJp.. ..-.~. ~..pH_" ll_ "... ...iIt.. ....- .... ....OO' ..."' Q:..:_..L .... ...IWi ~""ruJliI ~ . ...'~ p .."...._.oglasi ""'H~''''''''''".. •• .......·!ii:I}ti '. u•• ..04W.uHtJ'~r.. _'"'_...__..~""""HU .... ._..p:P"~ L '..._..hIl_ • " _ .......iQ:r......o"... IL... .. ... p"'~. ..I:.... k'lt' ~. _" ... ~M 1. _ _ .t' '...'.I'.... .. ..._OJ~"'" bI .. '. podft • . """_j. ih=1...._~~ UII<o' -.. E _ 1..tniI ~M'''~:r-r _tMN._"""" ......' :totlJ'"YI'n...~'_'''''_~''''''''''_ To! IIB>? ."~.."oI~"l" ...._ • .......too '"I...""' ." _ ......-. kt...._-. ..iI. ~"'''''''''~!IIi.. _ .""""'.. 104 ... " . P_~J... 1.....1 . '110 __ . _ koh...tu .h.. ~. •.ri- .. ori'loftl. 4.... "'tf..........~' . Nol'.. )00"" "" ..r .. .. " ""'_ ' .............J .. "'....-· __ !O!Il "'" ... I ._-........o. .. 20'0_ < n.·"..""u"••• '... L'... '"' .'.. ..' .0.. IK III ""...... D fN~.OiIIn-!:!j9 . __ .. PII!I(1I .JlI...... h:il •. l.".f ._. llJ .....~ . ''!J!lM'Pftll'HI " .t.._. IonI._ torok "'k '"- CAI !ed . :bP I.ftiI .-~~ ..UIl ..p....._:IlO 'C:'-p. .o ...Iw".. 'R'HIIJ _ .bi hu I.iH~ ...ftHI...IINW...- I~"""'" I'~...K :I. . .... k ... a. ............dt_J:"". ........:L..or~ ...._Jir\o .! l.'_....lr 1!iI~~~II L....... r u.."...jJ......U.. . ... "'.._ ....K_ '"" k>4'ool6«l... .m M*" 0..~' ......._' lm_~ D)O: ~...~~ .. "_1 >."iI'!Ito .. "* u............_.""' ..-. .... ' __ ...III....... r II 'MIl......."....o ..IU ........'I . ~ ....MiJid k.....'...._"". ..~ ..l..."_"'~'If i} i"'U ~~ W flllJI ...•• "".>OIol t ''"k_tokf y II ~'''''.n.u.lofl ""... _91 lALillll 'I.''..)1: '..I.!UIL ...:_ anr . ~ ~........" ....... __ . ... _~._"'...."" _:....u MiU11.. ~. .. .I...1.. ... ' II. c.Mvrllll1i: _ 'Ir_I."""""'''' ..W'II..... ..""JI .p~_... :~'edll ._'u""."'.~. I'. ..." brPp.... . "~..fnK ~ I .M.... ._~ ........"'. _ ..." ... .._._ .IniM' 1~. ""'kw .."91.-..pMJ. u.. _H-~_"'''~:O _ .lt~:"'i'M. ~ ... _t<IjI~..!'~' :~l'(tII."11 .."1-.. '"".. I_!lI' ..''''_ •...'........I& ... poo " .._ . .~ .. _"'"... nK_ J ........"fuUtI .... pnr. _. __. AI4I..MI\'HC.... 110 " .....JIi :uli1.. . ....o:p ...... _...:~a: ..._... !Io iI. ~e.~ _.""'--S'-_....'.en HpJ...~' C~..""1.I.ltllbWb . ...<po. .. _~""" " ...._"'" ... .di. .. ~ _ .o. _ ...... ~" q_"'~~". -1~. . -..... . _ • ..._ "" .... '''"''_ ....~""" •.... ' . .......... ''''"'._ UI.. :Ul-..¥111~ k:ori."""" ~" '_ UJo'o..."'..."..... • IIfd :Iit.... ..rlt-"""· b ."~lC. "prI_"IlV kI.......1 .'pn:iIIol'IIiiiI )1."H'~...... .r IRliIIIU!k. -1 'It_ "..'N'Jpof-1..-.. ""...IJ+".... . .' ." _ '... ~._"".. ·t.{"'._._.." W"b~.. .... ....._ 'Im .. ' ..... 0 to diWp lahQ .I:Iv.. .p..... 641Mt:1IIfI!oII ...... u. !I~Iv..._~w~!IftJa '. . :..loOIXI"""' .... 1.~.. " ~ • ""(. _ ~.. '_......~ :'91'1..""-. Ov-llii' _ori"'~III' " :u'diiii!!". ~ ~ 1iI1III ..:_~'*"..ob '"" . I!!iI 'IJIII._I!!OU.".'. ~ . 1._.-.-p.. ..._ .. fl4IlPh . "' ..'*~~_..... "'"..a" ~!oU!!i"'" bvtiI'tJ. ~. ~Q: (~~~ • ~r!~~~~ . "*l . . .._ ...Q...o~"1I< "04'¥~.'...... I.. ""...e~HIIl'. fI' ...... oojl.....!!1I'Y • ""_Ur~ ~.. h ..... ...4I....._ •..... .. _ ~""''''Jiilil!l .".. . ""11"'" •••v.1I'!I1CI II 'n . '.~N1..~ MVoM41J._ ....'~tQI " u _ tjO'w.-bOp..klk'o. " poot ......K.... . ..._fO'tr... I... ..'J.I ... t.. -"..."...a ........fIi~~"l I> II'''''' .b roit... .e _ trPJ ~P1~~ U ~ ."..· ...h ( 1_tku. • _""""-".J_ i ' ' ~IOO''_' ' '~' ' ' ~"'.......~._... ....• U:vd...•'<tl.. 1iHIIiI1!IIL~"'~. 0.... ....."''''. ... _ $. H_ ......_...-IH"O!L {k~""."".o... ~"""". '''''J .nl!.. _' . P u' ..... Ik.... -..I~ .... lO'OI~ Ufn ~ ~.. 1i!... ..""._-.....I>"'loo~ .. .. "_oK"'."........~ ...«: .... " _w ...... •• ~ "'I•• .I11 '.~). O...10.!'rllio' :PO ..-. . ~ ...I_dO!.. . . .... U!I! ""' J!Q:H ~ ."'"..1. ...r-1IdJtt UQ.I...........:1. ._blo_ r_"..'" ..Alg.~ .."" "'.~"""".·_. . ..."..''"-''_ .UlJ...U d!....I'~Lq: MIl 'h~...I~ '. M>IJ_ mwtl ... ... -oJ-. '".........ilnoIuo.""""..'''"....dJ........ '10: ..._ ~. Q' ... uIIun. Lot .:1.... .. '........ IIDIl'J .""~...v.w.n_ ll_ • . . '" <IMo...-01 _. _ t__ . YO' '. "'n_ IM<! llI:nq:ii PPI'f'IM.. ...r.It...Jl. "' .: hlii!ikdJl' "iI:U '!ltd 'Id CJ~. ".":W.. 1a1l lUi"' __ ......... .. -."...-It'-nJ. Q W·~~j:a. . :.t... 'I !d.... .ik' iPO "V~I!l1 . --J ~ '"""(-ua· OI·""' ~ . iIfIIl... o: . ..t"'._~ _ .e _.n"..I<""~ .....'~pc_.c.iI........'__ ..~_ ..'....I<o...t'. PI"MIt~ ·_ .-.fII... --I''''"'~'''' ...~"'... .....Il. "" __ .' - ..: Iwt!ili I!!!!: .. .J-nlr ....I<-....!oJJu( _ H' t'. ~~i... t_"'" ' ..... .f.'......~1 M4H ~ .... ......1""1~........... .

1asku i2 voz. kojem j e ispa10oruije iza poiasa i akti vu"lllo se prilikom pada na pod. S dovodellj8 uhapilellih u CJS Doboj Dvije bombe baeene su jucer u 1.ze. nakon cega je preve. niko nije povrijeden. cigare[3 i naoruzanja epilogjepoliciiske akciie "Rabie" koiu su u saradnji s MOP"ov'irna Tuzlanskog. dvije rucne bornbe. Na parkingu sarajevskeulice Koste Hermana prek rjucer oko 1630 sati tde je povriiedena A_ DZ_ (68) iz Sarajeva. Himzo je. Razboinik mu je oleo kljuceve amomobila i pobjegao u I!epoznatorn pravcu. Zapadnohercegovackcg iPosavskog kanrona.s povredama noge·. E.nepcznate osobe bacile su rucnu bombu kasikaru u prizemlie kuce..c.000 KM. Sarno dan prije ove eksploziie bacena je bornba ua kucu brace N edima i Kemala Nukice u ulici Kanara. prema njihovim rijeeima. Sa. Iz CJB Isl0cI!o Sarajevo saopceno je da je u IOku dokurnentiranjepledmela.5 kilograma marihuane vrijednosti oko 25.a ni tada niie bi- BaCene dUi)e bombe. sjekirorn n asrn uo na b racu zada vs i i m vise udaraca. a zatirn i ispod vozilat'toyota" koje je bilo parkirano ispred kuce. GOlan Durkovic. celiI i iz Gradacca te po jedna iz Ljubuskog. tri lovacke push.000 KM.5 kilograma marihuane.erna hronika Dnevni avaz. Povrijede no] [epomoc ukazana u bolnici Kosevo.DriieleCi Disloliem. zbog pokusaja ubistva svoje brace Sulje i Mehmeda u julu ave godine. dviie digitalne vage. ucesrvujuci u akciji "Rabie". bombe i municija Cerrnaes I uhapseni h 050ba. usposravili kontakte i sara" dniu s kriminalnim gruparna iz Hrvatske radi hijumcarenja navedene robe na podrueje te drzave .naveo jef)llrkovic. rnaskirana osoba.070 metaka razlicitog kaLibra i pola kilograma plasticnog eksploziva . bio nastavak obracuna koje su irnaIi s bracom Seidom i Simbadom Kuldijom. a lopov ga je presreo po . iz objekta sefs novcem. odredena kolicina cigareta i 50 M. C8lCit8vit) Tuzllastvo TK potvrdilo optuzricu trgovine narkcricirna i akciznom roborn koju je organiziralo vise osoba iz Dervente iGradacca. pel u Gradaccu te po jed an pretres na podrucju Brcko Distrikta.. Automatska puska M-70 i pu~ka M"48 prooadeni su u p rerresu koj i je izvr5en pos· liie prijave cia je M. Policija jesawala da je Ispao m Pistolli ranio _ruga povrijedeni bio U svojoj kuCiu drustvu sa R. aolilenlni drOga. -PIilikom pretlesa pronadenasu dva pisro~ lja. iziavio je da j e uhaps en 0 sedam oscba iz Dervente.jula u dvorisru Hirnzine kude. . osirn uspostavljanja mrcze preprodaje opoinih droga i cigareta ns podrucju Bosanskog Broda i Dervente.M. Policija 1JI1I'''iwci u benzinsku je odnesen maraka. a razlog je bio sukob zbog I!Co riiesenih irnovinskopravnih odnosa. Nije bile povrijedenih osoba.oakon cega ce I!adleznom tuzilaStvu b iti p odnesen izvjeslajprorivR. 17 intenzivno traga za lopo~om koji je pretprosle Draksenicu kod Bosanske Dubice opljackao pumpu. Jusic je medicinski rehni~ar u Domu zdr.ad marta ove godine do danas navedena lies su. septernbra takoder bacena bomba u ovoj ulici i to na kucu C. navodno isprovociran. 1. cema. nacelnik Sektora kriminalisticke policije CJB Dobo]. PJesall ObOreD na parllingu LoPOUiodniieu sel . Incident se desio 15. uBrCllom oaO"IIIO muanoulc Policija Brcko Distrikta jucer ujutro.Mu_ s.· Ia kada se lias ao j sp red ci j evi piilwlja. niie bUopouriledenih 10 povrijedenih. Iz policije ne zete spekulirati iesu Ii ovi bornbaski napadi povezani dok svi ne budu rasvijetljeni. 29. RazbOinilt. 3. pretresla je vise lokaciia i uhapsila Niku Milano. Po naredbi Okruznog suda Doboj izvrseno je 12 pretresa kuca.Ra.. On se nalazi u pritvorskoj jedinici KPZ Tuzla nakon sto mu [e prcduzen Polluiao S)ellirom ubiti suolu duolieu bra.ica iz Gorniih Dubrava. na svu srecu.kazao ieDurkovic.J Panava eksplazije u Sarajevu s. OleO uozilO l'{aparkingu Darn a zdravlja Zivinice jucer u 5. mobilnih relefona .7.Z.Kako saznaiemo u policiji. eig. N.40 sari na kueu N ezira Gadze u N ovopazarskoj ulici u Sarajevu.. Prema prvim saznanjima.. ukrala je automobil "fial pumo" Hazimu Jusicu iz ZiviI!ica. ali. Brckog i Domaljevca. sedam rucnih bornbi. policijorn Brcko Distrikta i MOP-om Republike Hrvatske proveli sluzbeniciCJBDoboj. Eksploziie su ovoga rnjeseca odiekivale i II Nedzaricirna i u ulici Sutieska. tromblonske mine. Podsjecamo da je 19. V.Prcnadeno je 5. odredena kolicina municije.4.ce pritvor tokorn provodenia istrage.. . KII~a Rediica gdje se desio napad Pretresi stanova . ne navodeci njihova irnena. vica (44) iz Brckog. prijetreCi pistoljem. GJB DOBOJ Zaiecnicka policliska akciia "Rabie" Dru!!i put odjekujll detof!acije II Navop818rskoj ulici uhapsenc ukupno 14 osoba • U pliienu 5. N czv ani en 0 sazn aj erna da je !l8 Arizoni iz· vIsen p"el"es u firmi "CCdC20ka". Celvrtak. Nju je udario i oborio auromobil "passar" (AOO-A-002) kojim je upravljao S. H. te zapliena droge.r Foea na daljnje lijecenje.45 sal.ka u akciji. N. a nastala je same materijalna Stela . sto ie. saznaje "Dnevni avai" od vise ucesni. rete i oruZl (fOI •. stanova i pomocnih prostcriia na podrucju DerveIlle. septembar/ruian 2011. dovezen u Dom zdravlja. Akeija "Rabie' provede~ na je radi presije<:ania lanca Kantonalni sud u Tuzli porvrdio je opruznicu Tuzilasrva TK protiv 60-godisnjeg Himze Redz.kaZ30 [e portparol policije u HIckam Halid Emkic. S parkinga Dama zdravlja Zivinice Policija iz Caj nRa pronasla je dvije pu§ke u powdicnoj kuCiM V_u seluDakovia I!akon ~[Q je on pos!ije ranjavanja zatraZio Ijekarsku pomoc. Organizirana grupa . £)akovici kod Cajnica . R (28) iz Biieliine.4.. cigarete "marlboro" vrijedne 100 hHjada KM. . Ourkovic: Usposla viii mretu devet trornblonskih mina.599 ilteka cigareta "marlboro" vrijednosri vece 001 100.avlja Zivinict'.n u Klinicki.. Domaljevca i Ljubu~kog.

vlasnicima pIedu" zeca. E.kog.voj rnalih i srednjih preduzeca.800 maraka. prijeteci j oi da nikome ne srni ie nis ta pri eali. Prilikom pretresa nj egove. . Sefir Barucija. 1&11"_ 0S2 _141 . "elv~ak. predstavio kao osoba zaposlena u Vijeeu ministaraBiH. Vlasnica je policiji izjavila daje D. potvrdio ie za "Dnevni avaz" da je direkror ove skole 16. na 28.. &.. . _ - Urisllom oUerala razgaCenOg nasilnilla OP1UZeni za nabaUMU Tuzilasrvo BiH podiglo jS' opruznicu protiv Almasa Colaka (29) iz Mostara i Elvisa Muminovica (32) iz Sarajeva koi i se terete za neevlasten promet opojnirn drogama. gdje su se po dogovoru i vi dj eli.o vidana zajedno s profeso rom. .stari i dozivari u pornoc vlasnika ob jekta u ko jem se nalazi niena ra dnia.~n:. &40.Z.16 Pokusa] silovanja na Palama Dnevni avaz. gdje suizvrSili krade. E. kako saznaierno. E. Nedugo nakon tddonskog razgovora susrdi su s laznim radnikom Vijeea minis tara BiH kojem su troj ica poduzetnika iz Brekcg' na podrucju Doboja i Dervente. nakcn SIO je Mu· minovic prethodno telefonom dogovorio kupoprodaju hero ina. po ulasku u njenu radniu trafio odjecu za svoju suprugu. U skoli je se... D. a zauzvrat lraiio odredenu sumu novca. jer ima pistolj kod sebe..MI!l Provale u Vogosci . nakon sto ie on [Q njoj radio. Zena se uplasila i poslusala ga a nakon sto ieonskinuo pantalone i donji veil pocela je vri. maloljernu Donji Vakuf uarao II pokrenut disciplinski postupak pro tiv profesora.. ern a hro DI· ka _ -. kakona podrucjugrada Sarno [eva tako ivan granica BiH.ine Ifoiici privrednikiI iz Brc.C. navedeno je u saopcenju CJB Istocno Sarajevc. ovo nije prvo 13.. 0 n ie. prijavljen je ovih dana za seksual uznerniravanje ucen ice pro tekle skolske godineu prostcriiama skole.74gra· rna heroina..000 maraka. Tokom uvidaia u.1. Colakjedio heroina prodavao u Dubrovniku nepoznatirn osobama. .ickoj ulici na broiu 129 provalnici o5ujecelli i sve se zavr!iilo na pokusaju. azatirn u Sarajevo. Drogu je donio II kucu Muminovica koii je heroin p reuzeo radi dal jn je prodai e.kuCe28. pa je nedavno CJB Banja Luka izdao upozorenje kojim se gradani pozivaju da budu oprezni i ne nasjeciaiu na ovakveislicneprice.><np reds ta vIjan j e 0 koie se dovodi u vezu s prevarantom iz Banie Luke. 29. T ako del' j u j e. septembar/ruian 2011. . pod raznim izgovorima. Mushrac io] ie kazao da seskine ili ce je ubiti. pokusao silovati u nienoi sarncstalnoj trgovackoj radnji "Second-hand shoop". djevcj- ku. [una 2011. 11-1. preko isrcg granicnog prijelaza.. Optuzeni Colak rereri se da le u noci sa 27. B. bespovratna donatorska sredsrva u izn os u od 100..zeti in i porrebni dokazi koji ce pomoCi da se identificiraju moguCi poCinioci.. gdie in ie dirac po grudima. H. nakon cega je priveden u policijske prostorije. dovcdio u kabinet.. Aleksandar Gajic (31) iz Banle Luke obecavao da mote oSigurati bespovratna donatorska sredstva Aleksandar GajiC (31) iz Banje Luke priznao ie nakon privodenja u Bcsanskoj Dubiel da je 28. je po bj egao.sovite srednje skole u Donjem Vakufu N. iz BiH preko Granicnog prijelaza Uvac usao u Srbiju iod njernu poznare osobe kupio 667 . Merzuka Feriza na broju 30 i Josanickoj na broju 21.... iuni ove godine. prenio u Bill. pocinio prevaru rako SIO je ostecenog doveo u zabludu obecanjem da mu mo~eodo" brili donamrska sredsrva za raz.. H O.45 S31i D. ~ su preksinoc na meti provalnika bila celiri Slana.lno uznemiraUicerucu u navodno. Kako saznajerno. PREVARE uhapsen u Bosansko] Dubiel Laini pomocniM driaunOB mi Profesor Mie. tad i cega je usp os tavi 0 ko ntakt sa n jemu pozna tom osoborn uDubrovniku.ulu ove god. Istog dana Col- Tuzllastvo Bosne i Hercegovine i Dradiu heraina Policijskoj stanici Pale prekjucer je oko 16. R. porrparol MUP-a SBK.tu8 _I I_ . ali gaje policija brzo uhvatila. M.18S . seplembra nakon sazllanja da se Gajjc u ..IlOMu·I'''' ~0811. aprila ove godine. gcdine od Murninovica je oduzera ova droga k. M.. Lopovi su ~operjraIi" u ulicam3 BraCe Krso bb. Ucenica je u Doniem Vakufu Ce5t.oju ie on bacio nil krov kuce.. Kad se vlasnik kuce pojavio. Ponudio im je. aavod110.prijaviladajujeD. dok su u John. nakon cegaj o] j e prisao i poceo jediratipo tijelu..· Obojica opruzen ih n alaze se u p ri tvoru. Pre rpos t3V Ija se da postoji ios prevarenih. septernbra priiavio nedolicno ponasanie profesora nakon sto m II se ucenica povierila. u Vogo~Ci da udD u sian U prizemni SIan u Josallickoj 21 lopovi su lIS!i preko balkona koristeti Ijestve te ga ispreturali. ak je drogu. primoravao da mu dira spolni organ. dab 8. predsravljajuci se kao pomocnik ministra za ekonomska pitanja BiH. Prijavu za lazno predsravlianje i prevaru protiv njega podnio je i CJB Doboj 22. Visinu pricilljene stete utvrdit ce policiiska isrraga koja je u toku.

a vee ie vise od 3. ill napornen Ii cia je za ova] PO$. na sastanku je bile rije~i 0 mogucnosu privredne saradnie i ulaganiu Inuesliluri iz Ubana dulaze u MUSlar zainteresiranih privrednika iz Libana u Mostar.000 KM). ticar ce se i ~injenice da proglaseni visak od 60 namjesteni ka i dal ie radi u Gradskoj upravi. uredski narniestai.000 KM). Am i. .oikol3 i B ilal Sefer.J edna od njih je mogucn cs t ul agan ia u rurizam i usposta va carter Ietova. Adnan Karadzuz. Gracanica . Privredua ko-mora Kanmna Sarajevo i HKO "Krub sv..215 KM. Uce.jihosigurllna naslava iz' nacionalne gru p e predmela. Prema Izviesraiu 0 sveukupnim aktivnostima u preduzecu "MO Parking".Neretva" iz Capljine za uredenje parkiralista. H.odnevni rad steknu nova iskuslva koj~ ce im biti od prakIicnog zn3~3ja u buducnosti.272 eura (oko 530. komunalne i inspekcijske poslove Orner Pajic.KM Mred"la Su)elSMeba Me KupIjena tri vozila "pauk". bi [ ce na tapetu na naredno j sjedn ici Gradskog viieca.Sm.1I a Karadzuz.· uCiIi u re~lizaciju projekta "Volontirai . M. ADle". prirnili su iucer..ro lIa uke. Zi3' da Is u (Iss a). .000 turisra iz Libam posjetilo Mos tar i Meciugorje.hercegovaeko-neretvanskikanton Predslavljamo ~ge~~~~::b. U sadireklorica Sredujdkole. a od posebnog je znacaja Bolji uslovi rada u Srednjoj skoli u Prozoru Gradonacelnik Mosrara Liubo Beslic i nacelnik Odiela za privredu. Kako saznaierno.lIstvu. vee sada je izviesno. te video-karnere od 198.ma j usmoovama. Za tozanimanie vladao je veliki imeres pa smo formirali odjeljenje od 32 ucenika. kako se spominie. lokalna vlast je vee pocela tro!!i Ii I!!ilionska s reds tv a za ovu namjenu. kako bi se. bin raspored. koji osigurava uvjete za kvali [emu nastavu informaiike za sve ucenike. uredski narniestai u iznosu od 41.lO stigla sarno ponuda ove firrne. izvjdtaj 0 aktivnostima vezanih za implememaciju sredstava Svjetske ball ke. koji ce U UrSdima OPCinS 20 SrSdnjOSIlOlaca II a 8 oeij aIo i dan. s obzirom na 10 da jeza neke oblasti is kazana interes. -Svakako ie najvaznija novina komplerno opremljen informaticki kabiners 19 kornpjutera._ Sa jucerasnjeg susrela: Beslic i Isa A. aurornehanicara i goj zgtadi.llki imaju zasebn u nas tavu iz bosan· skog iezika i vje.. kako 0 tk ri va izvjesta] iz Gradske uprave. Gil) projekta ie pruziIi srednjoskoJcj rna p ri. Sparkasse Bank. Stoga ie dogovoreno da u cvo] godini zainteresirani investircri iz Libana posjete Mostar kako b i se di rektno razgovaralo 0 konkrernim projektima i mogucirn investiciiama n aved en 0 je iz Gradske upraveMostar. ZI atka D izdarevica.ua Mlakit: Gub! se vrijeme cinjenica da je 10 omogucilo da ove go dine prvi put formira!]o i odjeijenje kompjurerskih lehni eara u mas. u Gradskoj upravi Mosrara.kaze Anda Mlakic. pomocnika ministra vanjskih poslova BiH.pase OaSel3nju gukrojaca .PrOzor Uci relj prvcg razreda Ppdrucnog odjeljenja OS "S cipe' u Gracan ici kod Prozora je Samir Corba dille.i~:k2011. Nidal Mu. poeasnog kon zu la Bos ne i Hercegovina u Bejrutu. Grad Mostar [e vee nabavio softver za sistern naplate i korurole parkinga u iznosu cd 216. MANO V Opcina Prozor/Rama ove godine prvi pm 6e se uklj. te Zorana Perkovica. koia tako prernasuje placu samog gradonacelnika Mosrara I Sklo- Placa oeea od gradOnacelnlliOUe! pljen je i ugovor sa firmom "Konstruktor .am b asadora Bill u jordanu i Libanu. H.815 KM.lik u da krOl jedl1. softver . OpCina Prozor/Rarna kre di liIa t ce 20 uceni k a Srednje !!kole Prozor.M. N eka od pi tanja koja ce II' ro] sjednici bid po tegnuta.890 KM. koji organizuju Udruzenja "1nfohouse". Radi se 0 sredsrvima od ceriri m iliona maraka. u skoli imamo i dva odjdjenja gironazije Ie pojedno odjeljenje InsJaliran komplelan kabineJ sa 19 kompjuJera bravam. bi dragocjeno vrijeme. radnji sa OpCinom plauira se N aivcCi problem ave riclavanje tog problema tako obr"zovue ustallove je odviSIO cestara zgr~da bin prodajanie nasrave u dvijezgrade..M.eni po uredima op6ne kao i iavnim preduzeci. zasebna nasla.15 prvacice MOSTAR lake Jos nije usvajena odluka a praduzecu "Mo Parking" GradsMe ulasli ueC Ir se celiri miion.kredilir-dj". a ucenici s u: Eld in Hndzie. PrUi razred Pi seiPe. . izrnedu ostalog. Anes Letica. Gradska upra va i 0 dree dila i visin u place direktora ~MO Parkinga" u iznosu od 1. lake odluka Gradskog vijeca 0 uspostavljanju novog iavnog preduzeca "MO Parkin g" u Mos raru ioli niie donesena. ra a dobiieua sredstva bit ce -U ceuici koji se obrazu ju is koris tena za izgradnj u noza srrukovna zanimanja reove zgrade pored poswieeeg retsku naSlavu slusaiu u jedobjekro -kazeMiakic_ noj a prakli~nu izvade u dmH. Prozor u projektu "Volontiraj-kreditiraj" Ove godine U pr-vorn Iazredu gjmnazije nastavu pohada i pet ueenika bosniacke nacionalnosIi pa ie za I1.DUCIC opeina linanSirala nabauMu noue o rame za inlormaticMi Mabinet Prvi put formirano odjeljenje kompjuterskih tehnitara u rnaslnstvu Srednja ~kola u Prozoru ovu skolsku godinu zapocela je sa dosta novina koje pruzaju bolje uslove za obrazovanje ucenika. Prijem za pocasnoa konzula BiH u Bejrutu Kupljena vozila "pauk" stoje Isto tako nabavliena su tri vozi la "pa uk" koja ko~ taj u 546. Pored mga. 7 _ok tobra. kredim od Svjetske banke..643 eura (396. Kako je receno iz Gradske uprave. zbrinuo i visak narnjestenika iz Gradske uprave. iako Grad ios nije dobio dozvolu MUP-a da preduzece " Mo Parking" rnoze cbavliari ove aktivnosri.

.Ocekuje se isporuka ultrazvucnog noza za operati V 11 u gin ekologij u.[ragopane.rekao je Markovic. Akciji se odazvalo vise od 50 clanova Klnbainiihovih gostiju. da ih ne plasim. Za cdrzavanie ulicne rasviete zaduzeno je preduzece "Karan» iz Priiedora koie je m j ell tan e pozval 0 da kval prijave odjeljenju za stambeno-komunalne poslove u Opstini te da ee oni.lina Na VMA u Beogradu Camic: Kratka i tesk a balest Od 2005_ do 2008.kazao je uzgaji· vacovih zivotinja.godine. .zevn. 29. 00 rna· 0 raka. od petka jedan od Fadi/ Pelesic. kaji su rijetki. nakon posljednjeg fa rll. zaOljeniM nelMe u -s e lazana nacelniMa opaline BiJel. godine 5nansira iedan pokusai vanljeiesne opJodnje koji koilta oko 5.. ali vraie se . -elemente rnultieucnosti i zajednickog i. bio je nacelnik op~rinskog Od· jdjenja ZlI stambeno·komu· aslne poslove.1 saja. Od tren u !ka kada s e i<lldu faz. Nakon sto se oko 20 sati upale sijalice. Carnic je na VMA pre· bacen pocetkom seplembn zbog bolova u kuku. -Nastoiim da budem do· bar p rema n jima. na jednom od elektrostubova 1. septemb"flruja~ 2011. .laca najvise privlace deserine primiera ka n ekoliko vrs la neo· bicnih fazana koji sVQj.initi viile da nas Klinicki centar u Banjo] L1.l jucer isporuceni Klinici za ginekologiju i akuserstvo U Banioi Luci. odnosno n eukljucivanje ime!igencije u razvoj ne pro cese grada.ce teske boles ti umeo je Izer Camic.. Klub dobrovoljnih davalaca krvi "Risto Spuran" izTrebinja jucer je proveo akciju darivanja kapi Zivota. u Janji gdje je zaveSio osnavnu skolu. P. bje1ouhe.za osniuan-e Cent a za uanueesnu OPIO )U Otvaranje Centra najavljuJese vee godinama. a pozitivna su i ulaganja firme ~M-sa!l" iz Zagreba u poIjopri vred u. a jos 2009. ali bolest je v'rlo brzo napredovala OSlav Ija j u Cil jehre nem 0cnima. zlarne dijamamske. i plamen na elekrricnim kablovirna.M. najboljih operativnih ginekologa u Sloveniji Branko Cvjeticanin educirace ljekare Klinike za ginekologiju i akusersrvo II Banjo] Luci iz ob lasti laparos kopske ginekologije i radikaIne gin ekoloske operative. aradeni su rucno i predstavliaju jedne od najkvalitetnijih inS rru rnena ta na svi j e ru. S.i v I jenj a. uslijedi bucno varnieenje.000 KM. pa sam prciao na fazane. plavouhe. Do sada ie u RS uradeno blizu 900 takvih procedura. nj su [l Bogdan Markovic iz Cvrtkovaca kod Doboja ima neobican hobi S ezdes etp etogo d iil Veeina ovih zivotinja slobodno seta dvoristem plasljivi. Sporni stub itnad krQva Oms/verlog dQma . ukrasnu iivinu_ Sve ih volim. -Imam. godine. 1. Paznju posjel'. medu kojomsu najbrojnijifazani.M. ~ Usali Centra za obrazovanje i kulturu since [e odrzano knji~evno vece sa pjesnikom Bakirorn Abdagicem. a 1. Predstavljene SU dvije knjige saljivih djeeijih pjesarna od Bakira Abdagica: " Sve sto leti nisu laste" i ~Sedam slavnih vitezova". ali ponekad provire i u kO!llsijsko_ -J ata neee miCi. sualioueCe pOiar naeleilirozicama Mjestani u strahu da varnice ne zapale krov Drustvenog.1 da! j e propadanje zemlj i~ [a. Osj m toga. a !la beogradskom Gradevinskom fakuJ retu. nakon kra. kao po pravilu.1 neposrednoj blizini Drustvenog doma u centru Donie Ljubiie kod Prijedora je vrlo neobicna slika. a da se ne vrale. a potom.p a no r ama 14 Kni. godine njegova vrijednost procjenjivana je na oko 800. oure decenre zga)a umro Izel GamiC. U opstini Bijeljina jucer su potvrdilj ovu vijest. U Donjoj Ljubiji kod Pniedora ZORAVSTVO Svjetski strucnlak Veljko Vlatsavllevlc u Banjoj luci Zaurin. mental! ter kojern je kulrura strano tiie!o te p ospanosl. U po vo du ob iljezavan ja godiin [lee otkri van] a spomenika poginulirn iumrlim dobrovoljaorn davaocima iulice dobrovoljnih davalaca krvi. a p ri kraju je i tender za obnovu lap a rosk ops kog in stru mentarija. lijepo se mnole pricaBogdao. godin e njegova vrii ednos t p roci en j ivana je na oko 800.1 2011. Nedavno su narn isporucena cellri nova fetalna rnonitora i dva vakum ekstraktora . dr.S. Desi se neka da cia odu n a d va. bet Carnic rodeo je 1950.regOUOr. volio bih i v'ise da nabavim .dorna P csl j edn j e tri vece ri. -Prvo sam poeeo da uzgajam paunove. N. a da ru m dzenaze i u kopa jo~ nije odreden. KC Banja Luka: Pasj~ta prilflatog stl/J~fljaka Luci najavljuje se vee godinama.SPASENIC Na Vojnomedicinskoj akademiji u Bengradu. a jos 2009.o vece u Allelia dar. odbornik u Skupstini opiltine Dervenra.ane Bogdan svakodn eV'!lol1avikava II a n j egovo pris us tvo.Icidanas ceposjetiti jedan od najboljih evropskih strucniaka iz oblasti vantjelesne oplodnje Veliko Vla. N e svi da rn i se odnos gradan a prema ~iSIOCi. Ovi dogovori. juter je. N ovi instrumenti koji SIl EdullaCi)a I)ellara Akademik prof..uania DOrnlem UaHUlU HrUI U TreblnlU O~evni avaz. Potrebno je uc. godini za te namjene ie izdvojeno 400 . diplomirao ie 1976. jer spreeava j 1. parke. ji Bogdan Markovic iz sela Cvrtkovci kod Doboja dvije deceniie uzgaja ukrasnu perad.a od ovegcdin e dva pok 1. VeCin3 fazana slob 0 dno seta dvorlstem.kaie Fadil Pelesit. Fond zdravsrvencg osiguranja RS od 2007..S.000 KM stigli na kliniku isporucila je firma "Stepmed". tetvrtak.b posto su m irll i. odbomik u SO gr. lOamjenik naeelnika opiltine Bijelj· inll. kao i nevi hirurski intrume n ti ko j i S1. tTidan a.m izgledom vise podsjecaju na rijerke rropskeplice. prvo ie ulaganje u ovu kliniku od 1979. B.navo· diMarkovit .C.. odabro sam i. E.. Odsjek geodeziia. jer !Iiieim nigdje bolie nego kod mene. Vel] ko Vlaisa v Ijevic vo ditell je Odjela za lijecenje neplcdnosti UKC Maribor i Clan predsjednistva Evropske udruge za lijecenj e lIeplodnosti. p a kada 0 dras!u bez s rmb a m u jed t1 iz rll ke.avrilio II Bijeljini. Gimnaziju je z. pos rost u uklanjaniu msevnih objekata. a nakon toga do smai bio je zamjenik nacelnika opstine Mice MiCica.Uskoplje. Vece je organlzovana u povodu Dana opcine Gornji Vakuf. M.Z. a o!li 10 osjete i prihvalili St1 me. d a 0 e ga lamim !la njih..savljevic kako bi obavio zavrsne razgovo re 0 ko forrn iranja Centra za vantjelesnu oplodniu u Banjo] Luci. odmah doci daotklcnekvar. uporedo s paljenjem ulicne rasvjere. na stu bu isp 0 d kojeg se nalazi min i trafostanica Nirnalo liiepu sliku primijetili su rnjestani koji su n aglasil i kako strab uju da pozar s kablova ne zahvati i krov Drustvenog doma. nakon sto dobiu nalog.saopsteno ie jucer iz KC Banja Luka.adbudeprimier drugima . istin a spo ro. Otvaranje Centra za vantjelesnu cplodnju u Banjo] Sta mi se (ne) svida u Derventi SDOI'D uBlamania :rusBuina -U Derventi mi se posebno svida jet moj grad vraca.600 KM.

No. Svakogjurrapred zgradom Faruk Bihorac rnezatekne coporpasa.nakoneega rrebare ukncati razrnak te 0 B. Sanaella Hadrme ce Dijelimo ulazniue ii'091131 O~ 107 I li!!!800!WtlrHpl -Iedanod velikih problema gradasu psilutalice. uredirce irukohvate re postaviti slivne resetke. Radit ce upcslenici firme "Ornnis". + -Nadlezni sunapraviliveliku gresku. N. ski nacelnik Ibrahim Hadzibaj ri t. od granate ispaljene s agresorskih polozaja ubijeno je deverero Sarailija.ierihmnogopobiju.10. 13 PROBLEMI Nadlezni nemaju riesenie za uklanjanje opasnih zivotinja USUOlili zaKon K Ii stiti Vise od ). E. Kljucna rijeeje ULAZNICA. Cijena SMS·a. nadlezni se moraju raspitati kako je to rijeseno u Americi i tako napraviti kod nas . nista nede rijesiu! Jedino rjesenje problema je izrniena zakcna.hHjade ce ih ostati u qradukafe Hadzibairic • Ako hocerno trajno rijesiti problem.Imam tro jed j ece Jasmina koji iduu Eminovic OSUQV!) u 'skol u. gradski vi j ecn ici i s true n j ad.istakao je Hadfibajric. . Z abrin u [ je i s taro gra d- OlimnUSHi balen Danas diielimo ulaznice za trOSaIPO plivanje u Olimpijskom bazenu "0 toka". kornsije Ie brojne dele" gacije juter su na spomen-obiljdju ubijenima odali pocas I. jedina smo opcina kola ima svoi azil. pro U ci Ii F alih u i poloziLi cvijece_ Tog kobnog dana ubije" Iti su Asim Cvr~. jer ovaj sadasnji ne nudi nikakvo rjesen j epa su narn ruke vezane. Veliku paJ_. Srna tram da smo pogrijesili kada srno ishitreno doniieli zakcn koji ce stititi pse . jer su nam ru ke sveza ne. Prvi iSmlac koj. a Opcina ce izdvojiri 17. jer ulicama Srarcg Grada i dalie setaiu oopori pasa. kazao je Memi6 opasnih zivotinja. koji ce sa strahorn izlaziti izkuca. hiljade ce ih osrati u gradu i praviu nam problerne.NALO DobibliCi Ulaznica UI8:. No. moramo imati azil.ifakovac I karla smjestimo jedanbroj pasa u azil.35 KM PDV.Nazalosr. a n e samo jeda u azil. CLanovi porodica. Sve ce se avo i dalje povlaciri. dobit Ce iednu ulaznlcu. trebamo napraviti 20 objekata.n ice za Ka merni reatar dobili su Hasan Mrkonia i Esma K udra. -Prema zakonu.I kada srnjestimo jedan broi pasa u azil. Ibmhim Sehovic. On se nalazi u Falericima. Alija Ca u sev ie. s vakog dana ih prarim baszbog opasnih pasa. ~elvrtak. Mustafa Ka" mo Ve:ljan j dvije ueideo tifirajde. Hitno bi to trebalo poce ri rjd ava tireklajejasmina Emino- Prije pcretka gradnje smiesta]a. Racirane mu~ke osobe. ne IIUde U ulici Mali AI.kazao je Av" die. Hranltlpss vic. Granala ubila deuelel'D SaralUJa GodIsnjica rnasakra u Boljakovom Potoku Polaganje c~jJer:a na spomen-obf/JetJu lmsir Keda. ovai nas. Sinton ipaknisu dobro riesenje. M. Meho Ca karic. prijatelji.anernanistaodpravIjenja azila -rvrdi Eldin Pervan.. ni5ta aismo dobili. a liudi nam hodaiu gladni i zedni .ko j i isti ce da j e nenphodrio izrnijeniti neke cl.000 pasa lutalica slobodnocesetati sarajevskim ulicama i nakon gradnjeazilaza napustenezivorinieu Rakovici.jeO. Profesor Veterinarskog fakultera i gradski vijecnik Rizah Avdie kazao [e za "Avn" dace zbcg ovog velikog problema i dalie naivise ispastati gradani.istakao je Memic A. u 10 sali posal]e SMS. E. 29" septemnamulan 2011. -Nemam nistaprotivpasai nisarnm tcdase pc biju. dok su klanjali dl:enaw rahrnerli Fatirni jusic.kazaoje Faruk Bihorac. a 20 ih je raujeno. Prije 19 godina na mezarju u Boliakovorn POlOku. osirn sanaciiestepenista. In teresan tno je da su na na svakorn koraku.njuposveeujemo ovom problemu.r. a posebno zb 0 g toga sto nadlezni jos nemaju pravo rjesenie za uklanian]e Uskoro poceti obnova kaldrme u starogradskoi ulici Mali Alifakovac. ali Eldin Pervan (!Ij problem treba riesavati. Nacelnik opcine Ilidza Senaid Memit rekao narn ie da ce hraniti pse koji se zateknu na podruciu ove opcinel? -Ako vee hocemo da trajno riiesimo ova] problem. .anove zakona.gdje ce ih biti smiesteno tek600. gdje sada borave573 psa i 78 mataka.sarajevski kanton Dnevnl avaz. G. koii sada vi~e ~ti ti pse n ego J jude! .B. Opel razmak te irne iprezim e. Nikadane znam kadaeernenapasn. onda trebarno odiednom naprav iti 20. Vezane ruke Kako su narn kazali nacelnici sarajevskih oprina. sa 600 rnjesta. 0 vai poda tak ih j e za b ri n 1.rekao [e Hadzibairic.200 KM. Kako su kazali iz Opdine.

SpahiC: Holo uode onl Hoji su bill Da zapadU Ucenjern hatrna dove imarnima i sehidima ispred spomen-ploce u haremu Gal! Husrev. Minmda Hukic dab. obiavio liaS lis! 0 dolasku Kim Han Sola.. • T:+387 33659808 www. s medUima Kako SII nam prenijeli ucenici Koledza.kcus. prvensrveno radi buducih porodilia .ba)gradani mogu saznati v:i. rukovodstvo UWC-a izricito im ie zabranilo da kornuniciraju s no- izvje!itaj nase novinske kuee 0 dolasku Kim Han Sola u MoIz SI uzbe za poslove sa strancima BiH juteI narn ie porvrdeno da jos cekaju okoncanie posrupka u vezi s davaniem vize Han Sol" kako bi mogao poceri dvogodisnie star. . Cetvrtak. A. a svoi dolazak u Mas tar radi izvjestavan j a 0 ovoi prici nai avile su TV ekipe iz Njemacke i japana. koledza IIi j ucer ni j e pokaza10 razumiievanie za obiavliivanje informacija 0 Kim Han Solu. A-.kazala je dr. Nu. a. 29.12 "Avaz" saznale Vijest 0 DnsVIli avaz.markin. Hukic. 1993. unuka zloglasnog diktatora Sjeverne Koreje Kim [ong Ila. Nr. koji govorio imamirna koji su stali U cdbranu Bos ne i Hercegovine te 0 n j ihovoj ulozi u svakodnevnom zivotu. koja je dolazak svoje ekipe u Mostar potvrdila za danas. koii su cdusevljeni cinjenicom da c-t' Han Sol b iti II iihov 110· vi kolega. na skolovanie u Mostar. .". Zamjenik reisu-l-ulerne 1Z u BiB Ismet Spahic rekao je da se uloga irnama sve viile Obiliezen Dan Udruzenja ilmije IZBiH TeleuiZijsRe eRipe iZ dapana ijemaCRe sliiu u Moslar Ekskluzivna vijesr koju je Kim Han Solu izazvala veliku pamiu Iz Sluzbe za poslove sa strancima BiH juter nam je potvrdeno da jos cekaiu okoncanie postupka u vezi s davanjem vize Han Solu zaboravlja. godisnjica Udruzenja ilrnije IZBiH. s.Du. Ogromno interesiranje za pricu 0 rnladorn potomku sjevernokorej skog dik ta tora po- sazoane Vise 0 baRleriji MRSA "'Na intemet-stranici Klinic_kog centra Univerziteta u Saraievu (www. Kolo vade oni koji su bili po haostorirna na zapadu. Tom prilikorn U arnfiteatru Medrese prernijerno je prikazan i dokumen tarni filrn . skolovanje u Uiedinienorn koledzu svijeta (UWe) 1. Ne dozvolirno da nas bace u marginu. septem~ar/ruian 2011 . R uko vodstvo mostarskog vinarima 0 ovom slucaiu. kazala ie japanska televizi] a Fuji Television. a.G1as imama .begove medrese iueer je obiliezena 99. iako je i zvanicno potvrdilo da [e on niihov novi Ilcenik.I J_ 9. je vise podataka 0 ovoi bakteriji. koia j e registrirana u porodilistu na Jezeru. skoro da ne postoji rnedij u regionu Han Sol: Upisao se u skolu Moslarski koledt u cemn: patllje koji nije prenio ekskluzivni UcenicimaZabranjeno da gUUur.Nakon S!O je osarn bella izolovano na porodilistu na Jezero.. Dr..1 Mo· staru. o1'i[O ie to tendenciia da nas ne bude na povraini.rekao jed. A . Inace. N asoi redakcii i posljednj ill dana su se obracale brojne me- dijske kuce. mi cernose potruditi da gradanima putem naile internetstranice damo potpune informacije 0 bakreriji MRSA. pobudila je veliku pazn j u mediia sirom svij era. a danas im smetaju irnami i njihova uloga .ba . teme __ Prollcena halma dova EI.Ulema je nasljednik Bozijeg poslanika Muha· rnmeda. Spahic.~einformacija 0 bakteri] i MRSA.

~o JIIO .0 [H EJIA:LH I UYIB. No.o"to !MirtelipcLlidClnon noM . Kazna za ovo krivicno dielo izn osi la b i od tri m j eseca do tri godi ne za tvora. 'MODI. a data im je sansa da postupe II skladu sa zakonom ".O I 14\ IlJtUINAJ IltSl'1:!(1 DS~ . . tako da su cijeli dan bili isp red s Ian ice. otpusteni predsjednik Sindikalne organizacije Sarajevo. [a sam prvi predsjednik Sindikata kojern je rninistar dao orkaz... 1)019Y.Otkaze su dobili uposlenici koji su organixirali nelegalnu obustavu rada i koji su odbtli pokrenuti nelegalno zausravljene vozove. rna i upozoravanja na kriminal Nedzada Osmanagica StgLlrnlLl p~_ 't.no i:I'Llh:imo Yom rozJog "'!co mto It! OJ:lred Jell!1 la.. rarne zlccine. kaze da uopde nije llcesrvovao U obusravi ida je rag dana bio slobodan. dokazali i federalni revizori.1.Radi se 0 dopuni Clana 163. jer je Vlada FBiH. Srrajk glad II jed in i nam j e izlaz kaze Huskovic. D .uzeta u o b zir ko d procjene vri jedn Csri kapitala."I<O"'IJ1'U II'" J.1!I11l I DJ5TIlIIIl'TlIl UUGiOT PItO!ZY. Sjednicu Predstavnickog doma ponovo i!! obiljezila melba Marinka Cavare da se ne razrnatra dnevni red. Izrnjenama Zakona precizirano j e da ce se sredstva koja FBiH ulaze II konsol idaci j II ru dnika k IIj izi! i kao pov ecan j e llCe5ca drzavnog kapitala u svim rudnicima.l. . dobio sam otkaz . a ne on.ica Parlamenta FBiH DOtri BOdine zatuora za neBiran)e DenOCida Nacrt zakona 0 dopunama Krivitnog zakona FBiH potrebno pretocit' u formu prijedloga Predstavnicki dorn Parlamenta FBiH sa 63 glasa za po driao je j u cer Nacrt zakona 0 dopunama Krivicncg zakona FBiH poslanika SDA Jasmina Duvnjaka.FBiH zab rani la im j e ulazak u prostoriie Sindikara.""OflA!lll . dlatJo . odmazde koju nad njima vrili Uprava kornpaniie.3 negiranje genocida.... prerna njegovorn mislienju.. F. I. kaznit ce se zatvorom" ..lS no .. koii je dao saglasnost na moj ctkaz.""lVO. strajkovati gladu ako leba i do smrti. Krj vicnog zakona FBiH: "Ko javno negira genocid. koji se II fermi prijedlcga u parlarnentarnu proceduru mora uputiti u roku od 45 dana. A..1. Ostali uposlenici otkaze su navcdno dobili zbog nezakonite obustave rada. jedan od strajkaca.teme ()nevni avaz.DEDAJIC Poruka direktoru Vernes Buljugiia. . . ako ne b ude povu cen aodluka 0 0 tkazi m a.egalni put eak radnicirna Sla Maio 0 UpraUi U ZFBiH saopcili su jucer da je potez na koji se odlueila grupa bivsih radnika »lJas ta vak po lilike uciena i manipulacija"..J dQIDrt! w .tJ 1!!C. P redstavnicki dorn IlSVOj io je i Nam zakona 0 finansijsko] konsolidaci j II rudnika uglja u FBiH prema obradunatirn.Hvala Viekoslavu Camberu. .. . J'tII "" . Mirsad Huskovic.KARALIC Sjedn.OY1CDS1 II ~ I!<' n.naveo je Duvnjak... Takoder.. Iako su cetvorica strajkaca sindikalni lideri.n~ 0.." . Kako je Duvnjak naglasio. " ' . zlocine pro ti v covjec n osti i druge zlocine po medunarodnom pravu.. a nenaplacenirn javnim prihodima u periodu od 2009.. No.~ VEAMC»IT SAIIAJEVO. Mene je zelio skloniti ier sam predsjednik najjace sindikalne pcdruzniceo Mogao sam bid na !!lom. godine.. g~rQn~'J Zavi$.1 S[TI1jk gladu zbog. kako kazu.b. 'mod. ..' UOK uu . Od'~o.~.kazu II desava u ZFBiH... IiOl lUI "69 ID5. ". ~od . nelegalna. g. kaZe. kaze da su radriici dobili otkaz sarno zato £[0 su II medijima upozora vali na krirnin al ko] i s e ..j MO'OW~ OH J"~. osim onih kod koiih su ulagan j a..11". Uprava 2:. sve 10 su..ot konce. do 201 s. Zbog davanja izjava rnediji- lFBiH. porucuiu da ce. 11 ZELJEZNICE FBiH Ocajnicki patez grupe otpustenih radnika v " Stralom gla Ir tiV0 Imide! Obratun drektora Osmenaqica sa sindikalistima Sedam otpustenih rnasinovcda "Zeljezllica FBiH" (ZFBiH) jqiSer je II pel do 12 sati ispred Zelj eznicke stan ice II Sarajevu stupilo 1. OlJOP~M O~l 120 III • 00'101' NCNDPIIOl" IlSJ JDl ~. savj etovao da trebamo ici legalnim putem. susrina ovog aha je da krivicno Z3konodavstvo predvidi sankcije 7. p<rlnio!.kale Buljugija i porucuje direktoru Osmanagicu da ce rnasinovode birati predsjednika Sindikata.. . a udio sredstava FBlli propisom Vlade.f HI PIUCilaT PAR'"'' . sada vee bivsi predsiednik Sindikara masinovoda FBiH .IU f6U I b~ '111\. s direktororn Nedzadom Osrnanagi cern na eel u.gJtll I'IOjbIIleg orloltllt'lC19 h ..DDA L\. ~Ull'" \I ~".La IJ~ Ov~i.. ali bih dobio otkaz. 2g. OJ:) 1'i!i C!!I& ... AUtO·.. Radnici su iucer porucili da je sramcta da se predsjednik Saveza sarnostalnih sindikata BiH Ismet Bairamovie nije udostojio da pcdrzi radnike.20 IRO:O. M 0 I.o~ c roo . cet'l/rtlk.J a slim l.septemtlar/rujan 2011.

Kako je to "A vat' ranije obiavio. direklOrice Agendje .zilanata. Sportista ko. Kada ste posljednji put bili na izlozbi Ili u pozoristu: Na izlozbi slika. generalni direk[or za m igracij e iz Ureda roB strance Belgije. ne gararn nikad. a ovimasada na vlasti ne bih dao ni magarca da poi aSu. Tu proceduru rnoramo provesti da bi srno U opce. a lraie u poslen je liens.•nata izBiH. februar 1974. jer Ce tako najboIje ~tititi nas Bo~njake od sebe i svojih gazdll. saznaie .FK Sarajevo. Ruzmollt je u u mrale navecer doputovao u bi[flU posjetu BiH.OVC!. Prema rije~ima Namse Grubise.Agencije.laHi naCin. jeste osigurnnje ispravnih lijekova j medkj· aski_h sreds lava na legaln o. Najdraza pjesma: "Prvi snijeg". jer su idemicni .m bh. ler se !judi srame ici kod Ijekara erektilne disfunkcije. Ned:tad Mulabegovic. Fredi Ruzmont (Freddy Roosemont). 29 septembarfruj an 201 1. ier se srame i6 kod ljekara.:a »Avat' jedan oel sud. Ima li istine u izreci "Ko pjeva. sawaje . sef Instiruta za farmakologiju i toksikologiju.g_ovomi SDA. Sta svaka dama mora irnati u tasni. ali je utvrdeno da ga na toj adresi vise nema. sta b iste d anas uradili: Vierovamo bih pokusao napraviti j05 neko dobro djelo.rekla je Grubisa. a muskarac u novcaniku: Ne znam bas. ali iz Agencije za lijekove i medicinska sredstva BiH radi zaSl. 1e Ii bolje danas biti Iijep iii pametan: I jedno i drugo.i i djeea.sleo~ira~nom nOslobodenjll" . Dos!a j e vise blamaze! Po.ajn? NESPO SOB NA SDA . a na carinama i po-liciji je da pokusaju sprijetid svaki nekgalni plasman i..onilea jucerasn. .:1 izazi van j e opce opasnosti te pokusaj ubistva jos ScsI osoba. ovaj predmet rnogli ustupiti hrvatskom pravosudu kazala nam ie Simic. naravno.Medu robom koja se tao ko naru ellje Cesto sui prepara ti za dopinge u teretan.Dak Ie.. 1l0vinaIska po bj eguJ ja Josip Vricko Darna Bosnj acima ddi nacionalne i vjerake lekci je n. lijekovi bi time dolaze na . hko je rekla Grubi!a... emo "lisle -- - - Iza kulisa posjete BiH belgijskog sefa za migracjje MAGAAAC- LOS POTEZNe opravdavam . dovoljno_ Omiljel1a modna ma_rka: . Grubisa: IlgledajlJ iden/ienQ prepla vljeno lainom "vijagrom" .Nama ie prije nekoliko dana dosla 0ba vijest da se 0 n vise ne nalazi na [OJ adresi.. ali morarno prevendvno djelo· vati i pricad 0 njima kako bi·· smo gradanima skrenuli pamju na n.ju i kupovinom ispod mlee.Dnevni avaz" Knezovic ie prilikorn bijega u Hrvarsku pravosudnim organima priiavio svo]u adresu stanovan ja. Je n VaSa slava gorkog iii slatkog okusa: Kada se pitate sta [e to danas slava i kako se postaje slavan. dek se prevarami voze dIJi:avnim limuzinama.. Ovo nam je porvrdila pre dsiednica Kantonalnog suda u Sirckorn mijesa gorko i slatko. mkom ko· je je planirao Iliz sasta naka s predsl3vnicima bh . vlasti i naceillicima opCina iz kojih je zabilie~ell najve"i broi a.e od veeeri: Zavisi. Sposobni i od. Da je su tra srnak s vi jeta.porvrdio je . Biste li donirali organe: Naravno.Dnevnl avat'. Citat koji pamtite: Stvarno je sretan cnai koji ZIIa da ima. tu se orueru ezou-c IZ b-O se rag Sud u Sirokom Brijegu dobio obavijest da se Knezovic odjavio Puljica. irna vise s tv arei ca.Klub poznatih use Ie mi Ie 81ueCi DoroM Litni profil bh.Vlada TK ad decembra nije uplatila nijednu r. DZaba irn svi njihovi :skupi i luksUZlli autoe mobili. S ta j e Vas naivecl strah: Suelnji dan. kao i potjemica Osim ubisrva Puljica. .ziyam visokog preds ta vnika ali uvede sankcije tim politicarima. . DUCIC naiueea potrima za linom 'uijagrom' Trazenilijekovi protiv erektilne disfunkcije.placuju plaCe s doprinosima i dr· ugim obavezama. vlasti . A .. V~ ca Simic. Naroe! je si t tazi. jer 0 njihovom prijevozu ovise rije!ki uposlen.rna. zlo ne misli": Mislim da ima srnisla. "Armani~'_ Osoba koja Vas iiveira: Zoze Murinjo (1ose Mourinho).arna. Otkriite nam jednu tainu: Imam mnogo tajni.ije inrernem nije uobieajeno s farrnacetom nude ove lijekove koji utskom industrijom . po!m~aj \lVOZ1l Iijekova koji nisu odobreni od .lo. NaZalosr.Cesare Padoni". Ime i prezime: Jasmin Burek. Koji je Vas najveci porok: Pusenie. I "no faktieki posleupjeli. je po- sla[ n jihov prvi Cov.tetyrta~.Ovo malo duse~~.rac j e: N isam ra zmisljao o tome. grodan i pu rem in terne la najvise craze Jijekove prOLiv Predstavnici Drzavne agencije za Hjekove upozoravaju Dnauniauaz 081-142-015 VRICKOI VRISKA Cuvena. Cesdtam radn. Omiljeni film: •.ek za migracije.Pa.. fun. Je Ii jutro pametnij. Cega se najvise sramite: Losih postupaka prema ljudima . Kome se on i folir. juter je ministru slgurnos ti BiH Sadi ku Ahmerovicu prenio ozbiljnu zabrinu toot i nezadovoljstvo njegove zemlje zbog nekontr- AhmetouiC OaiOdgOUrOiii za OZbiUoeroouste oliranog prili va azilanata iz BiB i propusra u bezviznorn rciimu. Kada [e brak dobar brak: Kada supruznici imaiu isti tilj i nemaju tajni u braku. imamo crno falsilikara jesu markice s botrziste koje uvozi ove lazne logramirna.zgledaju. ali zato je Mulabegovic i dodao da nanose pravu stetu po BiH nije u rizienoj grupi gr. za njega je jos na snazi prcduzenje prirvora. DOSTAJE LAZI .adane koji ih uzimaju_ Nezemalja kada se radi 0 lainim ko od rjdenja za spreeavanje lijekovi. pjevata Jasmin Burek 10 SAZNAJEMO Dnevniavaz. poput "vij agre".jib sasranaka_ A.jih. tern' e . u sl uca j u da se ne odazove nasem pozivu. Datum i mjesto rodenja: 24. Burck: liveira ga MlJrinja hobi: Muzilea. u-hlru. 818ft .k GRAS-a...kada bi lijekove i do kojih gradani se to urad. Paralelno se u Li vnu sudi dvo] ici sudskih policajaca op ruzenih da su Knezovica iz pri tvors ke jedinice pustilina slobodu. S. nabavij. NeQstvarena ielja: r rna ih mnogo.rekao idenril:no i. tokorn nernilih scena koje su se desile kod stadiona Pecara uoci ogigra. moZda iz nehata i neznanja.. decem bar u Kantonalnom sudu ~irolei Brijeg.Nu. koji je opruzen za ubisrvo 24-godisnjeg naviiaca FK Sarajevo Vedrana je i hrvatskom pravosudu. Najliepsa zena/muska. ji laznih lijekova u apotekama..vanja utakrnice NK Siroki Brijeg ..Belgiju u ovom trenut:ku najvi~e zanima kako preduprijediti najezdu migr . Molimo razoOuanag 1jubavn ilea VriCka da vristi !ito se nama u "Oslobodenju" ne iJ. optuznica Knezovica teret i i 7. dobili smo neku drugu adresu. Sta pomislite kada Vam crna macka prijede preko puta: Ma nisra. A. KONJI Tito je jabao bijelog konja. Zbog toga. nedostupan Brijegu Dragi- Optuzeni za ubistvo Vedrana Puliica nije na adresi a Iiver Knezovic (37). J es Ie li ikad a imali prj jalelja: Mislirn da nisam. koji je u BiH doputovao fadi jasnog dogovora 0 zajednicleom djelovanju be19ijskih i bh.hra. godine u jajcu. posebno putem inte_rnela .ecate li se prvog poljupea: Da.i te iaVDOg zdravlja ukazuju na njihovo prisustvo u prodaji. pa smo mu ponovo uputili poziv.za lijekove BiH.icima "Cenrrorl'ansa"!. Kad. kaie da se ne· Licencirani Jijekov. Prisusrvo laznih Iijekova u BiH zvanicno nije urvrdeno. Doduse. U Agenciji nemamo nikakve in formaci je 0 prod.dadju za porodiljsko bolovan ie. Vas inspirira: Edin Dzeko i Mesi (Mess i). [ako da name" kompan. posprdan i pri IIIiti van natin u nl. Dna je istakla da je Knezovicu roeiste za izjasn jeni e 0 kri vici za ubistvo zakazano za IS. Politika ie za Vas: Dio svakodnevice i vrlo birna srvar zbog okolnosti u kojima Zivlmo. koja nam je kazala da je poziv Knezovicu za izjasnjenje II krivici odavno poslan di plomarskim pu tern. ie u pi tan iu ovaj Sirokobrijezanin. SIvarno ovi politicari vec godinu prave narod bud alarna. Zadat~k Agencije.

da ce me izrezari s dresom . Njih dvojica dio su grope Vi· SOeaD' koja tvrdi da su uhapseni. A . Kolegij direkrora sumsko-privrednih drustava FBiH ria zaiednickom sastanku u Kupresu izrazio je zabrinu[OS!sro pravovremeno niie donesen novi zakon o sumama nakon sto je Ustavni sud FBiH donio odluku da neke odredbe Zakon3 0 ilumam3 iz 2002. a u MUP-u u Zenici su mi rukom veza· nom lisicom ud.kde Esroer Mujicic. s dosjeirna .iti nB sudu. Vlade FBiH i rnenadl<menta "Elektroprivrede BiH" i Rudnika.uka ne otp. da nee u zi V nap usti ti Zenicu te da prestanem lagati da sam bio u Sarajevu. Siguran sam da gradani nece podrzati kriminalce koji su bili predmet policiiske akci]e.a Zakona 0 VSTVBiH.. Govorili su da ce udarari dok ne potpisem iii mi . koja je pohapsila. a ta je strajk. udarania. javlja Fena.. Liutiti policajci rekli su da cu "zam sto krijem kriminaIce sada u Zenicu".. Platforms ukljucu. se ptembar/rujan 2011. nego se samo zatekla "u pogresno vrijeme na pogrclnom mjesru". policiju koja je sve redom legitimisala.hie Fazlic.a u odnosu na cijenu koju plaeaju gradani pri kllpovirti uglja.ni Tuzla. Haris Palislarnovic kaze da "ljudi koii su se zalili na Mustafic: Bio u Sarajevu BecirouiC: Poltrenuta interna istraga . kako tvrde. odvedeni u prirvor.. septernbra kasno uvecer vracali su se s utakmice u rodno Visoko razocaranizbog poraza voljenog FK Sarajevo na Kosev U od Sirokog Briiega. godine nisu usaglasnost. Podsjeearno. javlja Fena.Zovnite povrijedenog policajca i pimjle ga ko rou je p ruzio prvu porno'. medu zahljevirna je i izjednacavanje naknade La topli obrok Uz to. Projekt "Elektroprivrede BiH" na cekanju Planneza Sindikalisti Rudnika Sikulje najavili S/Iajdiic i Jerlagic prije god/nu jdzic i bivsi direktor EPBiH Amer Jerlagic ozvanicili su pOCelak gradnje HE Vranduk. a oni su rekli da moraju popisari sve. izmjena i dopun. mada nisam vidio niSta. kazao sam im da smo rek dosli. koii je bivsem direktoru izglasao nepovjeren je prije petnaestak dana. Nadzorni odbor EPBiB u petak je smijenio dosadasnjeg direktora Rudnika Durdevik Huseina Trumica. Ganic ima nalaze 0 lomu dva rebra. RK Javni servisi POIDISII'01OMOla osar8dnJl . Vise od povreda boli neislina dok. porodi'::an je covjek.. brutalno prerucen i od policajaca. On dodaje da je "cijeli sluca] seriia nesporazurna i pogreski". Razumiiem ill. a kamoli osumnjiceni. ima djecu i kaze da Covjek. su bili izlozeni b rutalnosti da nam pomognu u identificiranju takvih pripadnika. . kriminakim.teme NA Onevni ava" cetvrtal<. dalje od predi· zborne svecanosri nije se odmaklo. a eventualni prekrsioci sankcionirani posrupak policije imaju u najgorem slueaju saobraeajni prekdaj". Ovu odluku donijeli su nakon seo nisu pri. o Pravosutie BiH Federa1no ministarst\'o prOSlOrnoguredenja odbilo je zahrjev "Elektroprivrede BiB" (EPBiB) za izdavanje urbanisticke saglasnosti za gradnj u HE Vranduk. okrobar. Komisija pravosuda u BiR za pitanja StrllklUrainog dijaloga BiH i EU jucer je odrlala prvi sastaoak na kojem su razm3traIli principi Laje· dnicke platforme za daljnje pregovore. koji pri pada Rudniku Kreka Smjenu Trumlca je porvrdio i NO Rudnika. psovanja. Becifovic: Ilt/ema is/faga kazao je za "Avaz" komesar policije ZDK Fahrudin Becirovic. javlja Fena. Nisam slutio da ce me sluWenlci rnoie drzave pretudi.dne . prerna njima. istraga ie u toku. a onda iavno osramoderii time sto SU proglaseni huliganima. izrnijeni u novu. vriiedania. Zakona 0 Sudu BiB i set preliminarnih preporuka. borio sam se s policijom La ovu drzavu. R K. rukovodilac Sekrora za pri· premu gradnje hidroeleklrlllla u ovoj kompaniji. Sat poslije pozvan sam da svjedocim 0 necemu sto nisarn vi dio i to sam re kao u stanici. Ovo je za "AV'd' potvrdio Alija TuraiLic. 29.}a imam auro~kolu.' Doilao sam kada sam vidio da krvan Obostrane pogreske Ahmer Fazlic poslovoda je u "Prevemu".e uglja Termoelektra. jec joS nema stava Komisije za nacionalne spomenike BiH. Svi povrijedeni s kojima smo ju~er razgovarali kazu da ce medicinsku dokumentaciju i izjave dari advokarna te pra vdu za sebe tra. uz podrsku Vijeca za regionalnu saradnju (ReC) i Evropske unije radio-televizija (EBU). Svi odreda kazu da su za vrijerne policijskog prirvora bili prisili avan i da potpisu iziave da SLI vidjeli kriminalne radnje iii da su sami u njima ucestvovali. Gla vni direk tori 13 j avnih servi sa iz jugo [...Akrivirali smo Odjel unutrasnje kontrole u punom kapacireru i intern. instrulctoI sam voznje.prica nam Mustafic dok pokazuje brojne rnodrice po ciielorn tijelu . U stanicu Visoko dosao sam da dam izja I'll kao sv j edok..na povrsinskom kopu Dubrave. Protosol ce produbit saradnju u ovom podrucju medu javnim servisima u jugoistocnoi Evropi. njima nije mjesto u policiji. No. ga je stid rnajci pogledari u oei nakon ilto je cula u medijima da "ioj je sin krimina· lac s dosjeom". Bio sam u navijackom dresu Sarajeva i govorili su mi da ce me pustiti da me ubiju navijaci Celika. kako Ijudi koji su iz kafica priskocili komsiiarna u pomoc rnisleci da u napadnuti rake i policije. Kada su od nas zatrazili do ku men te.nZONLIC Sumarstvo FBiH Direlllm'lll'OtiU Dba oruedloga . a ako ie doslo do zamjene ili do greske. Iume ngoun . olltobra Rudari Rudnika uglja Sikulje najavili SU ~LTajk za 7. Tu pocinje 48 sari nocne more. [er SU)edOM Dostao OSUmnJiCeni .Iali 0 me· taln u s ipk u svakih desetak minura. u tom trenu nisarn ni znao cia ie policaiac. ona ee biri urvrdena. 9 Ukratko UisocaCi sa nas i u DOgr sno urilama na DOgraSnom mlastu Svi odreda kazu da su za vrijeme policijskog pritvora bili prisiljavani da potpisu izjave da su vidjeli kriminalne radnje iii da su i sami u njima ucestvovef Navijacki dres Lieu MJESTA Je Ii slucaj prernlacivania u ZDK niz nesporazuma Nova aprava fudllika Smuemen dlrelltor Rudnik f)urtievik Edin Mustafic i Armin Ganic 24. koja je rrenutno La oko 40 pos[O ni7. u sep!embru prosle godine bi vsi clan Predsjednistva Bili Haris Sila- HE UranduM bez dozuole Stral1l7. . oktabar bila najavljeoa obustavB isporuk. a kaze da ni sam ne zna kako je postao svje- . Zamolio bih sve koii srnatraju d.. rudari rraze i korekciju cijena uglja koji se isporucuje Termoelektrani.bva [il i zakl juck. s Ustavorn FBiH. do toga da dva dana vee mokrim krv . U stanici sam postao osumnjiceni. koji tvrdi da je Minisrars!vo odbilo izdati doz\'olu iz formalnill razloga. biti privedeni. pogresnu grupu ljudi koja nije ucestvovala u tuci. N isu ni slu tili da Ce nadomak svojih kuca upasti u vel ike problerne. a potom. a vamedooj sjednici lzvrnnog odbora Sin~e organizacije Rudnika Sikulje zakljuccno je da se prvobima odluka. donedavao zaposlen. ja sam prvi ranieni pripadnik Armije u Visokorn. Osim poveeanja placa. diplomirani inzinjer rudarsrva. prema kojoj je za 7.je metodologiju cada Komisije re osnovna pi lanja kgn !ito su uloga i naCin ukljucivaoja predstavnika pravosuda u procesu srrukmr· alnog dijaloga.. • Dosli smo pred kafic i vidieli rnasu naroda.e p rosl 0sedmicnog sasranka eelnika sindikala. javlja Fena. stocne Evrope potpisat ee surra u Sarajevu protokol 0 regionalno] saradnji. Na njegovo miesto postavljen ie Zijad Rahimic.

septembra. A.Oslobodeniu" naiveci zasti tnik. pripadnika kriminalisticke porn o{.Cem Celom. ovim slui"ajem ozbiljao se pozsbavio mciaSnji kantonalni rulilac u Saraievu Oleg Cavka.ali nemaju hrabrosti . Uprkos lOme..000 marmaraka.." stva sarno je novo SUl"OVO suotenje s bclcutnooCu drzavnih organa koii. Za skoro 85 p OSlO povecana je stopa malo] jetnicke delinkvencije. kako to u iucer. teme HO Ie Njegova. . Sam UgJjen nekoliko da" na prije likvidacije.940. n a roci~ ttl su saslu~ an a ITi svjedoka [Uzilacu brace A Ii jagi c. Zanimljivo je i da Selimbegovic u svom teksru od 10..la.. u kojem je i Uglje. za kojeg je inIao sazn anj a da . Ubistvo Ugljella. lral:io je pomoc od bolinjaCkih poLitiearn. izmedu 20 i 20.y aBira Izetbeg iCa ezao uz SluCal' glle '7 • o1l_IJ. koja je kostala oko 1. Ova istraga. Znam da nece biti nikoga ui ad njegovih kolega ni od nekadasnjih nazovi prijareIja. Ro Ciste ce b iL.18 UMraOAliiagiC8Ue maSlne Ova saoptenje bilo je sve. 28. premda. Neki ne6e. usko je ve7.. U feljtonima "Dana" objavljivala detalje njihove veze s ubistvom Nedi.izjavio je tada Cavka u "Slobodnoj Bosni". mo optuZio dliavne poiicijske i obavjelltajne strukture. a ranije se Spe. ali je nije dobio. naslavJjeno 5. lla. ali nakon njegovog ubisrva TuZilas[Vo nije uspjelo prikupiti dovoljno dokaza cia bi mo" glo podic.omll je promijenjen identitet. mozda. pozna!o je. 25.ada Ug. S!ogaje predmet ""'Cen u fuzu nerasvijetJ jenog ubistva. vel i.610. Podrsali su ga i poslanici SDS-a i PDP"a. od kojih su mnoge i nestale . Ovo pi tanje je 0 tvoreno nakon upczorenja poslanih Dernckratske partiie (DP) Dragana CaviCa da MUP RS u svoi sestomjesecni izvi esrai 0 radu.eleslnzbeno posvjedoci ti sta se s NedZad. sigurno. 0 sa· drzaju iskaza svjedoka SmaiI Begovi 6 je rekao: .30 sari. avgusta 2007 . S tim u vezi zatrazic [e da uadlezni skupsrinski odbor detaljno ispita ova] sl uca] i da odgovor n a ova pitanja. Enverom Mujezinovicem. Kako se i oi"eki valo. ipak.i cIanovi njegove pocodice.ioci Domin MalbaSic. u Priiedorskoi ulici u Sarajevu iz vatrenog orul-ja ubijen je Nedzad Ugljen.nan as su sas lulian. Nakon iz v r s e n o g uvidaja cd strane sudii e Viseg suda u Sarajevu. . pod nas. bas kao SIO nikada jail nije rasvijedjeno je· dno od !lajm." Inace. a rna terijalna ste ta izncsi 43.iverzije Sl[ rib Peed Okruznim privrednim sudom u Trebinju jueer je oddano prvo t(lc i. popravku jli bilo koju drugu VTStu usluge ukoli· ko k ori snik za lSiU ni je p odn io 0 dgovaraj u Ci zab (jev. negdje u Evropi. ali neee da ga o!kriju Tu~ilastvu .sc.. cia Ii su svi zapisi ovdje.-·. leSko da ce ikacia do kraja moei ispri Ca ti sve S eime se posl jedn jih 15 godina su 0l:av1l. preduzimaju se intenzivne mjere na otkri vanj u izvrsicca. Davorka Ugljen 15 godina uzaludno ide od vrata do nata trale6 da joj izdaj II zva· v.ivi na Novom Zelandu.danima.isreriomijib p~ lititkih ubistava u BiR.i. gra..lo vom "BYi pulevivade do Bakifa I. opoziciia je jucer od M UP -a RS zarrazila edgevor na pitanje kcga su nezakcni to prisluskivali u posljednjih sest mjeseci. Cavka je tokom istrage sasl usa vao i Izerbegov ica.to dana obja. Narodnoj skupstini RS u kojima ee zahtijevari precizniie obiasnjenie. neki ne smiju da se susremu s njegovim grobom i istinom 0 ubis[Vll.vilimediji 0 stvu drugog fuvjeka mine Alijagi(.naglasio j e Cavi'. M.cm vrse sterne racinje prema.i. 29. oktobra na zalnjev tuiioca. Nagodbasa Celom Selirn begovic je godinama u "Danima" u indirektnu vezu sa smrcu Ugljena dovodila i danasnjeg bosnjackog clana Preds jednis tva BiH Bakira Izetbegovica. kao i svih godin a.edsmvljajucise kao zaposlenici "BH Telecoma" i na raj nH.H_ Lainl serulserl'BH Tel.ano U2 51ueaj ounice NedZada Herendc. BiB. a ima ill jos.ll livio do smni. a protivpravna imovinska korist ie 30.. razbacani h dokumenala. da Ii su pravljeni zapisnici povodo!!! izuzetih masina. Herendom. ka" cia je vesen popis tih mas ina. neki bi. a jucer su bi· li sprijeceni da dodu.No.ispahiceln. KURAN Sudenje na Okruznorn sudu u Trebinju Sp:i. slIopceno je povodom informacije 0 osobama koje na podxucju Tuzle nude odeede. kao i za 15 POSTOSIDHUi ishodi u saobracaju i na putevimaRS. Danas sam zeljela doci sarna." 0 llkvldaciii drugog covieka AIO-a • Krlmlnal u porastu Privredni krirninal je u sesr rnjeseci u RS u porastu. pomocnik direktora Agencije za istrasivani e i dokurnentaciju (AID) BiH. Godinama su 0 10· me feljtoni obiavljivani u "Danima" iz pera Vildane Selirnbegovic. saopstila j eInforrnati vna sl uzba Federalnog MUP·a.a ubistvo Ugliena...ckih stranaka. 1IJcP.kazaJa nam je kralko Davorka. niie uvrsrio nabavku oprerne za prisluskivanje. "SH Telecom" poduzeo je potrebne aktivnosti da bi dosao do saznanja 0 poCiniocima ovih sretnih radnji. i z Sarajeva?! nieni dokumem I) ubislVU supruga. j eon. a zatirn je naiavio da ce predloziri zakljucke aka.t.eCOma' . za navodno otudene masine iz zanatske radionice »Alija" gic'~(. Mnogo pUla dclava10 joj se da stan u kojem zive ona i djeca.. Centra sluzbi bezbiednosti (CSB) Sarajevo i Stanice javne bezbjednosti (S]B) Novi Grad. Godine 2008. Cavka je obustavio istragll protiv Kemala Ademovita i njegovog vozai"a Enesa Pandiita. inate.s.!!kretizirana na· kon nagodbe TuZiJa. dolali lIa Sud proriv opCine Trebinje iRS..M.. brace Saliha i Muamera ALijagica HO . fla groblju Bare u Sara· jevu obisla mezar svog supruga Nedzada. nakon propalih istraga koje su vodili bi vSj w. tetvrtak. a sudeei prema rezultatima vise pUlaotvaranib i zatvaranib iSlraga. namiienjena za UPOITebu van okvira zakona i Sku pi: tinski odb 0 r za bezbjednost mora da 0 dgovori da Ii je cprerna zasticena ad zloupotreba . Policajci j obavjestajci znaju ko Ie ubica. sadasnie urednice "Oslobodenja" u vlasnistvu porodice Selimovic. sv j edoci 0 lome cia Ii je gospodin Alijagic imao Ie ma. ko j i su bili osum njiceni 7.nforrnacijama. Prema medljskim i. .Ova oprerna ie.031 KM.Stva s Ramizom Delali.. srarom svega dvije godine i vrijednorn dva miliona maraka.. Pemaesta godiiinjica ubi- sJ.3 miliona 8 GODISNJICE Sve kontroverze Dn~vni avaz. ko j i je 0 dbio svaku povezanos! s bile kakvim obavjeiltajnim s([ukrurama. nikada nisu dobili zvanicnu obavijesr 0 tome kome su i u koje svrhe sluziIe ovakve spi" junske diverzije. a ni zas to su s rari zaposlenici s ovog polozaia zarn ijenj en i novim profesionalcima. jucer je.njskih poduzetnika. S obzirom II a to cia jos [roje svjedoka ereba dali izjavu... te je dan svj edok mien e s [ran e. u maju 2005.Dnevni avaz' rete niegova supruga Davorka U glien.Ugljen" vise su se bavi 1i medi ji nego poIicijsko-istrami organi. slueajem . obja vljuj uei tekstove s naslovima popu [ ovog: "Svi putevi vode do Bakira I. Zaposlenici kompanije "BH Telecom" ne vrse instaJaciju. Vildana Sellmbecovlc. P.Policija je porpuno ispo· lirizirana i tacno se vidi po policijskim duzuosnicjma da su njihovi sefovi usrvari preclsjednici pojedinih polit. a koj a je u nastavcima pisala cia iza Uglienovog ubistva sroje oni kojima je ona danas u . fomgrafija.ljena Na danasnji dan prije tacno 15 gcdina N ovinska agenciia On asa plasirala j e u javncst . pro· n ad II isprerumn.S djecom sam na mezaru bi la u ned jel ju.Io "".kulj· ralo i da ramo ima redovna i dobra primanja koja dolaze. predo" sje6lj uCida Ce muse nellto deSili. juna 1996. UJXl' rno ne ?.ju predramih uebi.. U gljenov mezar supoS) etili samo najblii.om dogedUo 109 kobnog dana.Poslanlci rasprav!jali olzvjestaju MUP-a HOga POliena u HS nezaHoniiO prisiUSHUIe? U Narodnoj skupstini SDS i PDP _podriali zahtjevei upczorena Dragana Cavica U prvom dijelu zasiedanja entitetskog parlamefila. Bakirom Al.~le pred glavnu raspravu 0 slue.a koga tek namjeravaju.vocW. Herenda se nalazi u Holandiji. dostavljen poslanicirna.. . Marinko Jurcevi6 . OdieIe danasnediad Herenda? Tufilac Cavka mnogo truda i vremena porrosio ie i na sas!u1ianje svjedoka u inozemstvu. p Q 1ici j e M i" boslljatkih n i s r a r s r v a polilicara unutrasnjih poslova (MUP) u Vladi Federacije BiH. kao i danasnla zastlmica Kemala Adenovlca. a nisu. a. Davorka kaie da je na neki naCin osjeea oJak~anje sto je imala priliku da javn 0 progovori osmni svog supr" uga. i hljeJi doCi. rnedutim. op til2nicu protiv bilo koga. MusndaBisiC. ironicno zakljucu je: • Bakir je dao [)ajpa· mujiviji iskaz: "Ned'lad Ugljen.lSnjoj ekskluzivnoj ispovijesri za . ko je to? Je Ii on Slradao u raw iii poslijer mo opstruiranjeinesarncWju ja.turu in formaciju sliedeceg sadrzaja: ~ U suborn. javlja Fena. Prem a ri jecima p redsje'dnika Suda Smaila Bego" vi Ca. ni]e naveo :lta [e s oprernorn za te namjene. ali je IItv rdeno cia.sine. sarna Da mezaru Davorka Ugljen. Edinom Garaplijom. Ugljenom.junske d.uWe ubi· Dauorlla. a pckusavao j e uei u trag i NeclZadu Herendi. s&plembarlruja~ 2011. bila je ko.lle usluge gradanima pr. On je godinu kasnije za namie- Faksirniliednog od lekslova Vi/dane Sellrnbegovi(.

I. se .ba Vremenska prognoza 29. Posebno mOTam nagJasili da je io§asi· luacija kada je rije<: 0 zadnjim sjedihima.ib od 19'C dD26' C PROGNOZA povoljna. 25 TUZLA24 ZEN. takoder. )JRIJEME DANAS .AAnJRE . Grad Sam. legaliziraIi bisrno licemjerje pojedinih predst3vnika OpCine kaz30 je El vir ef.N a] boljaforrn ula za us piesan brak j este naci dobru zenu. Is trai. zaostalosti. koji ie u avgustu prosle go· dine suspendiran zbng surnn]e da ie pocinio bludne radnje nad l5-godisnjakorn. (Americki profesor za portal Sou. A sto ie covjek stariii.4 1 29.32 Zalaz. 7 Sta kazu poznati .eoroloska uzrokovan.2011. drugacije vidirn svijet. guci bankrot ne ugrozi drugeclanice euMerkel: rezone. glavni imam Bratllm:a. fotografija Sigurnosni poias tokom voznje koristi rnanje od 50 p OSlO vozaca na cestarn a FBiH. posrade dom svakodnevnih radnickih sera. !: . H od~i t. jeT nema· mo ni dva pOSlOgraoiana koji se VelU • kazao ie Ahs berg. ali jos ie strasniie kakve metcde biraju radnici da izbore svoie pravo. . = 1'. U jUlarnjim satima po kodinama ce bi[i magle.. . iz2009_ godine.net} Preuelilli za zatuar Oavor GobaG sati i tu sliku rrebaju gledati svaki dan." zacije i pojedinci koj.. i na Stika koja je korifilena ria omotu ~veske:' Sporni potiC8jac u pNorn planu na omoru sveske fotografija odgovorio: na sporna spornog policaica.kova. 2011.H.i hranu bankrotiraju i drzave kad vee mogu banke.963 ucesnika u saobracaiu koji nisu vezali poias." iedan od sokirani h ro illtel j a. 0 dno· sno vral':anje vakufske imov in e koj u n am j e IIzlIrp irala Op6na.lIl. a naj. Pedofila su stavili na sveske u koje nab djeca rrebaju . is tican je vaznosti sigurnosnog pojasa i autosjedalica za djecu [er mogu spasiti fivor. Islrativanla pokazala dagraflani riielko korisle sigurnosni po/as FE iH"..rpskoj pravoslavnoj crkvi uBramncu.lara do aprila registrirano 8. 1UdP1:1U. i ~~"'. a ja se jedva sierirn svoga . trebal i hi zna ti da se to dogada vise od 3(}godina te da se za to vrijerne njihova moe u ekonomiji i politici radikalno povecala. Nisam bas romantican i ne drzirn do godisnjica.a vremenom.23 . ipak [reba podici branu da rno'-.9. jer 13j broj nedo· seZe ni 20 posta.11IJlE.sigurnosni p ojas spasa va fivot". No. ali isto tako po· IlOI'O porlltlljerno da narn pismene zahvale ne trebaju.akl/vnoslf veliki za propas t n ego s u preveliki iza za rvor.) SlraSan je DDloiai I'BdniCIIe Mlase ~ r":"/1 a ~~3/281-3!13 redakcl a(rtavaz. va n j a su pok a~ala da gradani sigllrnosni pojas na kratkim relaeijama skoro i ne korisle.e!)jem. . '" . Istina. Angela Merkel SKANDAlOZNO Roditelji iz brcanskoq naselia Ornerbeqovaca soklranl icaJac oti suesMeza pi" BanMrot bi razorlo poujereDje . T.odnosno forcgrafija koje su [ada obiavliene. g.. Da smo prisllstvovati svecan oj si edn iei. Ne iskljucujem mogucnost da PQdi(.'VJAAtut: 1SU'E.. kao i cjelokupni stampani materijal policije Distrikta.Svako ko irna otvorene oci. ~el\lnak. nastala kao produkt policijskcg biltena broj I.... ~okom Hronicni bolesuid i metcor-opati £Ieee imati pOfe~ko&. dana b !loe sun~ao ije i prikJad n 0 za !em j u.Drsim do liudi koje volim i posrujem. sigurnije i ekonornski razvijenijezemlje. A.. dorn nesigurnosti.otaiWE TEMI"fIUnURE od TC dg20' C ~ WAPEFlliT1J1i D~EVNE. : odD' C do 21' C = nd 20' C do 30'C BIOMETEOROLOSKA Biome. na iugu do 30 stepeni. $ituacija u BiH i broj poginulih mnogo ie vet! nego u ostatku Evrope.RD) Noam Comski Radoslav B. ('Of'" E. svaki covjek ima svoju pricu.. rekao je Krisier Ahsberg.puta demokratskcg ikulrurnog napretka. Vazni su mi zdravi odnosi i liudi.jevo lzlazak 6.mozaik DflBvni avaz. 29. sve je u~i (MIlzii'arza "Story") DrugaCue uldlm suDel Sta kazu u narodu """'I<a) E.. zna da je kriminal Vol stri [a i finansijskih institucija opcenito prouzrokovao veliku stem ljudima u Arnerici isvijeru.o cemu je nasa novina tada prva pisala.R. Ocekujese sUlleano vrijeme lIZ umjerenu obla61ost. uae sarno praVda renja"..:. prcsle godine suspendiran zbog sumnle da je pocinio bludne racnle nad 15-godisniakom Rodi tel] i eija su djeca u osnovnoi skoli u brcanskorn nasel]u Omerbegovaca od policije Disrrikta dobila sveske bili su sokirani kada su na omotu uocili lik policajca Radoslava B.. sBplembar/rlJjaJl 2011. Emkic ie . predstavnik kuce "Swekoad" iz Svedske koia se bavi sigurnoscu u saob rae. • N iko od p reds ta V[] ika Med~1isa lZ nije prisllsrvova~ svecanoj siednici. koja je pokrenuta u saradnji s JP "Cestama Kampanja BiHAMK-a za sigurnost u saobracalu . su Medzlis IZ Bratunac odbio primiti zahvalnicu i':EiVRJ lIt11..Vjerujern da ie objavliesvesci.Najniia jumrnja [emperatura izmedu 7 i 12. puta stabilnije. Za svaki slucaj.visa clnevna izmedu 20 i 26.Jos vjerujern da je grcki iavni dug od 350 rniliiardi eura odrziv.NIl. Licno sam IU svesku 0 dmah p oci jep ao . sirornasrva i liudske nepravde.Ovo j e n evjerova en o. Zahvalnica s is tim obraZi07. Strasan ie ekcnomski polozaj radnicke klase..ULHll. ka:re za "Avaz. Vjemr slab do llmjerene jacine sjevernog i sjeveroistocnog smjera.la biti uru eeM3 c"za poseban dop rinos u razvo iu demokrati ie. zaslire Ijlldskih prava. (Njem(Jcka po/ilicarka za A. lzlazak g. N eki paze na darume i rcdendane. A.t(t11'. 13 Zalazak 18. 12 FMUP-a navode da je od jan1. vee ll. pro~nozaie : ad 20'C do 28' C Nakoo prohladnog nasu imovinu olimali liZ pomoe opCinske administraci· ie. Predsiednik BIHAMK-a Rasim Kadic istakao je da je cilj karnpanje "Vel. kao i d. jatan ju za j ednis tva i povje- HatrebiD Damzahuala. saopceno je na juce- MaDle0 50 DOstOuozaeauie liS rasni oi konferen ci ii za no v inare. (CiralacOsrnanK..J~ 19 .. NEU~g Predsmvnici Medzlisa Islamske zajednice Bratllnac odbili Sli primiti zahvalnieu koia im je povodom Dana optine treba.a zahvalnicll.uge organ. tomski: Te prliave aktivnosti obavliaiu se skoro Prljave porpuno nekaznjeno " ne same da su pre. dodijeljena je i S. Zah· valjujemo n3 prijediogll z.MJETEIoIPE. . umjesto novog puta. Portparol policije II Disrriktu Halid Emkic kazao je za nas List da jesveska koja je dijeljena. bankrot GrCke vierovatno bi razoriopovjerenje berzi II Evropu. !)a jugu od 14 do 19. .leA '" 24 SARAJEVO 2Z . = .. osim Islamskoj zajednici.am treb a p ra v da.FIATgle.Bosna.aj u . Napiranie da Ii je krugprijatelja..

ka ostavio na radnirn rnjesti- Ie uBI.Sta drugi pisu 6 Onevni avaz. • Mnogima koii su radiI. pa.. Novoizabrani gradonacelnik Brckog Miroslav Gavric. onib koji vole BiH ionih ko)i ie nevole. koii ie zasluzan Z3 p rvu tru dnoc u nas tal u van' rjelesnom oplodnjorn 1973. umro ie u 83.Ak.i mjerenje kvali teta in t..ren ja . bolovao od Alzheimerove bolesti. RaT je ipak napravio jednu dobru srvar .oji· mace se omogu6. Ana Belis Hernandez dobila ie priienekoliko dana ITUdove re ie pozvala taksi kako bi sw brze stigla u bolnicu. septembra u starackom dornu u Melburnu. pokazuj u podaci "Internet WorldStatsa'" Kada je rijec 0 susjednim zemljarna. postav..=--___:O""----l rna. Ta trudnoca trajala je samo nekoliko dana kada je doslo do spontanog pobacaja. rada " kazaojeGavriC. s Pajicem u_kazao sam povjerenie kak.k vali tela in· terner-usillge.42.i De treba!e nam. No. Nakon prvog rodenja bebe iz epruvete 1980_ u Australiji.. Davorka Ugljen.ko propi. broj korisnika ove drusrvene mreze u sviietu svanodnevno raste i trenutno se kreceok0800. katastar.4 posto • Rusija broi ko risnika nagl 0 poveean u posljednje vrijeme. izvedena ie prva viesracka oplodnja.ernel-usiuge.ija . (XX) .. S 0 bzirom na to da u sadasnjoj siruaeiji ISP-ovi nude nominalne brzine saobracaia bez ikakve garancije da ce pretplatnik ostvariti pribliZan kvalitet deklariranom.o bi. [edan od vozaca ipak ie stao pored Ane i nazvao himu pornoc..Crna Gora . Na sjednici Vije6J RAK '3.35. .o ie selekciiu hudi. Bacio 4.napravi. pet godina U 83. G. prve hebe zacete tom metodom. U niegovo] laboratoriii Univerzirera MonaS u Melburnu 1973. Inace. udwica bivseg zamjenika direktara AID-a: Krije se istina 0 Nediadu! .39. ali niko nile stan . ka. a zatirn slijede Srbija.ukcerklt hi- la prisiljena roditi na plotniku pored ceste. i'el i0 je dokaza rida cak zastari eli i neupouzdani oblik drustvenog kom unic iranja josfiinkcioniraju. ali izsamo njernu poznatih razloga ie urnjesto dosadasnjih savietnika Nede Puhovca i Nenada Kojic . Tako je Ana svoj. umjeslO Mare Simikic. No. naime. kazao da je preuzimanjem fUnkciie bi" rao inoveliude. Ana je za vrijerne vozn]e pocela radari. Vud je 1983.. umro je 23.3.. 011 je U prosi eku inS !)aj mani i u region II.5 posto • Alba.800ponJ' ka u boci u Atlantski okean i dobio 3.100 odgovora iz cijelog svijera Haker kojem je hobi bacani e poruka u bod u okean.Hrvatska • 40. mozai k . Srecom. odnosno oko 24.2 posto. odnosno bez provjere pocirZava Ii pretplamikova pristupn a mreb te brzine.ap8lu se noua orauila za u mOl naCln rada blliinlaral 0 Novo pravilo koje priprerna Regulatorna agencija za komunikaciie (RAK) uvest cesrrozije odredbe koje seednose na odgovornost pruzaoca interner-usluga (ISP) za garanciju kvali tera njegove usluge.3. mora imati grun t. ilto znaci da je Hanadanln dOb-O 3. koji <'esti!o nije ni zagrijao radno mjesto..Srbija ..3 posto .24.u.Auromobil i su prolazili pored mene. lsro ~ako i n arod. Facebook naibohi prosjek ima u Makedoni" ji.OO. . "Dnevni avaz". Posrotak je nesto niii II Crnoi God.. ujegov rad imao [e ogroman znacaj za razvo ite mete de. dok je Z3 novu sluibeoicu z-" odno" se s javnoscu.31.o nemas drZ3ve. a porom i rrudnocus oplodenom iajuorn celiiom.nove /jude nika za imen.800 poruka uboci Najpopularnijudrustvenu mrciu Facebook u BiH koris- PrOcenl MOriilenla .2 posto "BiH ..MRKJC Hakel: Na odgo vore Ciekao 18 god/na TaMsisla izbaciO iz aula 18nUMDja S8 Doradala ~ Slucaj lz Hondurasa .. Naivise ih je u Sjedinjenim Arnerickim Drzavarna. Vud: lnacajan Umro otac bebe IZ eDruuete Australski naucnik i ginekolcg Karl Vud (Carl Wood). uEngleskoj. ~elvrtak. Facebook se najmanje korisri u zernljama is tocne Evrope poput Ukrajine i Rusiie. te je srnijenio dva savjetnika i portparola u Vladi.33 .Siovenija .\\s Kanadanin Harold Haket (Hackett) bacio ie4. Vud. godini u Melburnu dopriflOs e-rn) 01 U~ prije rodeni a Luiz Braun (Louise Brown). apotornslijedi Evropa.. . a okru tn i ta ksis ta izbacio je rrudnicu iz aUlOmobiia kako mu ne b i uprliala v 0 zi 10.. krenuo je u kadrovsku cinku svoiih najblifih saradnika. Ga vric je veci n \I sa vi em [. koji ima 832 stanovnika. imenovao Sas lJ An dri iasev j ca j Stojan3 Kasterovica.ima i480 korisnikainrernera.5 posto posto .da si svugdje zadnja rupa na sviFali Covjek mo' ra ima ti tapiju.kaZe Ana. Na neke cdgovore cekao ie i po 13 godina. S vega tri pOStO A fri kanaca koris t iFacebook . izveo vjestacku oplodnju sa zamrznurirn embrionorn.uje seklOrska politika \/ijeca minisluaBiH. 29septembar/l\Jjan 2011.2 posto ..io njenu pri· pravnicu SJavicu Pavlovic.ali je same njih 20 "prikljuceno" na Facebook.4g0 osoba. vjerujle. Gavric ie. Uprkos tome. kao i naloziri druge potrebne miere k.ovanja_ Za ove koji Su smijeojeni vjerovat" no sam prociienio da se nde uklopiti u moj n3ci. godiui. koja ie po dolasku piuezaia pupcanu vrpcu. koja je bebu nakon poroda zamorala u majieu.1000dDOUOra nts \[·. Odobasic podsieca da je Zakonom 0 komunikacijama p ropisano cia je za pfUZanie imerne["usluga porrebna do" zvola do porplme Ii brnllizaciie rriista.. gdj e je procent tek n esto vise od rri posto.Albanija iHrvatska.obasic. Priie bacania boca pro ovjeri datum i vjerar.Makedonija .a Amela Od.. Gavric: /zabrao .. koj i je od 2004. E.6 posto .llSvojen je prijedlog da Pravilo oobavljanju dielatno· Miroslav Gavnc smiienienima Odrzana sjednica Vijeca RAK-a PORTAL·komentar dana. koja je naglasila da je pred· videno ovlastenje Agencije da done:se posebne propise koj ima ce se regal ira Ii v rs ta i naCin m ie. zaddao komi· nuiter u radu. Podacio korisnicirna Facebooka na Kosovu nisu dosrupni. on. dok taj procen t II Monaku iznosi 96 pos [0. Maika ikcerka potom su prevezene U bolnicu. To je u razgovoru za Fe· nu jucer izjavila porrparol RAK. Ovi sw pisu da ne vole Bosn U.u. Nisam koris" tio nikakve drugaCije arline od prethodnog gradonacel· Odoba§ic: Posebfll proplsl sri da vaoca p risrupa in ternetu bu de upueeno n a javue konsultacije. komentirajuci svoj u od lulm u izjavi 7. Facebaak najmanje prisalan u islacnoj Evrapi INTERNET Drusfvena rnreza sve popularnija Bosanac· udi za FacebooMom Ni u Vatlkanu nisu odoljeli ovoj vrsti zabave ri LlI8.R. Zanirnljivo je cia Vatikan.

ev zamjenik. je otela desetine vrije0 b ieka [3 u Saraievu i .. S gorci nom a tome danas govore heroi i rata. kao iRS. ne bi znacilo ukidanje RS. iz Kreseva. cudi!i ikoga SIO Tihie i nje· govi kompanjoni. u godinama na vlas!i on i njegov3 stranka. Iuace. T. tako do bro vod i 0 d da vu d a nikada ni] e imao prilik u otvoriri nijednu vel iku kompaniiu u koio] bi egzistenciju nasao veliki broj nasih Iju· di iii makar ozvanicio 23" vriielak jednog ve1ikog proj e· kta 9 d opeeg in teresa. direktora Ageneije za ra· zvoj visokog obraz<)vanja i osiguranje kvalileta BiH. danas fikrivnim srvaraniem gubitaka zeli oteti i preostali dio drzavnog paketa u nekada us" pje!lnoj naftno j kom paniji. godine u Vim kod Posusia. i HSP. Rijaset 0 gostu u emisiji . reakcija jui. s Tihicern na C~ I u. jer svima je poslalo jasno da je Zilkic paradigma Sejde Bajramovica. raznirn su mah in acij ama B 0 sn jacirn a un ista val i svaku !J adu Z3 b 0Iju bu ducnos E.. Tihic je u svoioi dugcgodisnjoj karijeri na celu SDA. Kako i I1e bi. naime.pogledi O~ev~iavaz. do sada bio Fej.ava. Spahita 0 Tihieu kao "srp sko m igra~ll". On ce lU du~nosl aba" vlfati dok se ne provede konkurslla procedura i ne izvr~i konacan izbor novog direkloJ"a Agellcije. Za to su vrijeme perjanice SDA. stranke koja je vedrila i oblacila u naso] zemlji. M. inace. opel bukvalno na is Ij eral a radnike rnabosniacke naciona- Skora nezapazeno u BiH prolazi ideja ko] u je tokorn boravka u sluzbenoi posjeti SAD naglasio I2redsjednik Federacije Bili Zivko Budimir. M. fin. Z naju se i slori je 0 placen im IjelOV(lnjima na Brijunima i drugim "kieenjima" Tihica. Curkovie je. 9. S13viSe.. teM\a~. Budimir je roden 1962. a njegovo imenov3nje je privremeno..Dovodenje Adema Zilkica u polirjcki magazin "Crta" 27.it. borci Armije RBiH. poslove n. Licnost dana Zivko Budimir "Terminali i SlaniCi U Tihiceva SDA stajala je i iza kriminala u "Nafmim terminalima" u Plocema. Brojne cinjenice govore 0 Tihicevom dogovoru s vlasti· ma Hrvatske i ne bi nimalo cudilo kada b i ga u svojim koIIIpcijskj m mah in aei jama sa INA-om i MOL·om na skorom sudenju spomenuo i hrvatski premijer Ivo Sanader.slijedilo je nakon sto je ostavkll na til du. au lomo bile iSla!love po Ljubljani ispod 5tO" 1a davate. koji sve cesce svoju djecu salju na kazan. . Ozenlen je i otac jedne kcerke i dva sina. Sve sto je ostalo ila tog proje· kill jesu katastrofalne posljedi· ee po nasu zemlj u. Srpskiigrao Nije malo ni onih kojima se Zi VOl smucio i koj i su tek u tom tren u lie u shva tili proslogod i ~I1j u poruk u u va >:enog zamjenika reisu-l-uleme haliza Ismeta d.znost iz licnih ra- Boris CurMOUiCU. Dobrovoljackoi ulici porinila zlocin nad nevin ima! Helem. a posebno u Federaciji B. Suljo! Sr· CillO u unislenju ovakvih Bosnjaka! Faruk VELE ZilMiC Ie paradigma Slukba za odnose s javnosc 1I Rii aseta Islamske zajednice u BiH povodom aujnovijeg medijskog portretiranja Islarnske zajednice izdala ie saopcenje UI javnost u kojem s-e kaze: . K.iH. Uvijek SIIIJi/i bliski Zasigurno nema Bosnjaka kojem nije postalo posvejasno zasto ie ova] narcd u tako oeaj noj p ozi ci j i kada je j ucer na naslovnicama rnedija iz Republike Srpske i Srbi]e viclio kako Sulejman Tihic. dilo slOrinjak kilornetara au· topula. godine na BHT I je guranje pIsla u oei muslimanima Bolinjacirna. nego bi u "disuikl bosanska Po" savina usao i dio opcina ko- ie sada pripada]u FBiH.. K. izostanak b ilo kakve reakcij e v lasti u FBiH. !lakon sto su uni~tili i prod"li sve do cega s u doli Ii.aslo Ti. E. Tihic. izigravajuci nevin asca d i zailti mike boo snjackih interesa.d'. posebno ako se zna da nju.. smanjilo njezin teritorij". N e treba sumniati da 6e niegov prijedlog politicki pred sta vnici RS docekati n a noz. jer su "pri je cetiri go dine rnnogi bili skepticn i po pitanju ove investicije". septembar/rujan 2011. TihiC ouara DOdiMOuefirmel? Jadno Tihitevo prisustvo tinu otvaranja postrojenja Rafinerije u Bosanskom Brodu u pratnji MilOrada Dodika ponaivise govori zasto su Bosniaci danas na rubu ponora usamueni struelle Cudi sto nikakvih reakcija nema na njegov prijedlog preustroja Posavine DQriik u pralnji Tjhj~a i premijf:ra RS Alf:ksanrira DiamlJica.i SDA ne sarno da ni5Ustvorili noVll vrijednoSl nego su unistili i oplj. 5 ANALIZA Ram za sliku predsjednika SDA UmJes 0 nas . 01'0 imenovanje u. d. I ne same to. direMtora zloga podnlo Nihad Pejz. ta j "uspjesni" hrvatsko-rnadarski konzorcii.er ni]e bilo na njegov prijedlog preustroja Posavine. ministar Desnica Radivoievicev. na koncu. vajne "prve bo~ujatke stranke". Budirnir je predlofio primjenjivanje rnodela Brcko Distrikta na PosaviDU. krajnje zaljubljeno gledaeelnika Republike Srpske i SNSD'lI Milorada Dodika dok zajedno p usta] u urad novoizgradeno postroien j e Rafinerii e nafte iz Bosanskog Broda. prema njernu. a i danas daj u sum· nji vim Siovencima i od svoj ih slmarodnika pravile roblje. kojem su Tihicevi ljudi ornogucili kriminalni ugovor posve stetan po FE iH. sro. Nikakvih. kao i to z. izgrdje. sto bi istovjetno. rnedutirn.Crta" Seldle BalramOUica RijaSet IZ:' Bosnjake Sf: ieli uznemirili Agencija za visoko obrazovanje BiH Predsjedavaju6 Vijeca minis lara BiH Nikola Spiri': potpisao je rjest:nje kojirn se Boris Curkovic imenuje za v. Poznata je Tihiceva kriminalna ulcga u prepustanju "Energopetrola" banditskom Iobiju MOL· INA. 1I10S1i. danas tako ra· do skacu u Dodikovo narueje i politi eke poene kupe slaveCi projekle Republike Srpske? Aferim.a godinarna je njegov kucni liubimac. nackirn organizaci jama poput one Zijada Turkovica. stranka iz koje dotazi i usarnlieni striielac Budimir. razdragani Tihic niie krio cdusevljenje ~10 prisusrvuie "velicanstvenom cinu" u Bosanskom Brodu. po nalogu stranke slido kriminal koja se u rneduvremenu uvezala i s broi n im zloc. pa je bd<e-bolje pohvalio Dodika. jedna Albanija godisnje je uspijeva]a pruZi ri hll 00kilornetara Cell0vne tease. 2011. odnosno ukupnQ hl400 kilome= aum· pUla za posljednju deceniju i po! KOSQVQ takoder. koridoru 5C za masne pare. koja dnih BiR uticu hom porodice S tani'. predsiednik SDA. izmed u ostalih.hie odavno lvrdi da mu je Boris Tadic "na j boli i jaran" ili zaslO do· kazuje da je Armija RBiH u Nova vrijednosl Zagrljaj 18 {Jamcenje No. Cudi. a sarnim tim i drzave BiB. 29.. 0 nie sa svoie strane Rafineriji obecao "podrsku vlasti u daljnjem radu". koji se nam eee Bosn jaeima za to da ih uznemirava i poni.ackali sve !ilOje vrijedilo.eba Ii. Dok je BiH godiSnjegradila dva kilome· Ira ubogog autoputa. d.

Uzme Ii se u obzit cinjenica da jedao laWi invalid moZe don ij eti naj man je ~etiri do pet glasova. ... dok Miftari iz Novog Sarajeva je Abid (Osman) Koso iz 3. kazao je za "Avaz" Valemin lncko (In7. Ovime su dodatno potvrdene surnn je da s u izbori u FBiH godinama dobivani n a raj nacin !ito s u raznim vezama i lIZ pomiX broj nih posrednika nsredi vane" uuosne in vaJidnine.SDP je u dosadasnjim razgovorima pokazao i oc!govomos! i spremnost na dogovor. koia je rek!a da sva tri ministra.n Franio (Stanko) Lovdc ostao je bez 676 KM. koii je kaZlJo da je dabra vii est to . vrsiti konsrruktivni pritisak na aktuelnu vlast cia stO odgovomi je radi posao koj i j e p reuzela ua s ebe.itivni okreti. Iviea Zoran (Mile) Knezovic iz Mosrara moZe se pres ta ri nada ti iznosu ad 523 KM. avaz. rrebaju biu Hrvati iz redova HDZ·a. Sjednica Predsjednlstva SOP BiH DreDreHa ZalOrmlranle UlaS11 Predsj ednistvo S ocij aidemokrotske panije Bosne i Hercegovine (SDP BiR) podrzalo je u potpunosti dosadasnje ak!ivnosri i Slavave p redsjedni ka stranke Zlatka Lagumdzi:je tokom pregavora 0 formira. UsagJasili su se ne mnogo funkcija. Muharem (Huso) Arapovic iz Gornjeg Vakufa 588 KM. Damir (Mehmed) Brekale iz Moswa aaplaci vao je nezakonito &91 KM. a prava su im p restal a po osnovi Zakona 0 reviziji i po drugirn osnovarna. imali na j visa primania. Hadzic.o S D P lnisli vladati je Vlada FBiH. saopeeno je iz Cemra za informisanje SDP·a BiH.U FBiH! dok Abdulah (Hamdo) Ohran iz Gornjeg Vakufa ostaje bez749 KM.J. Odsustvo zelje za dogovorwn tenerealni maksimalisticki zah[jevi i ultimammi dva HDZ-a predslavljaju nll. Rijec je 0 zahtjevima EU koji 51.ko). Dulijana (Hisen) rajevskog Starog Grada. kao i Sedin (Velaga) Dedic iz Travnika. Suvad (Ahmed) Cavkusic. ho i Marinko (1020) Lovri': i. funkcijom zamjenika m ioiSITa Il Vi jeeu ministara.. Takcder. Zenice.071 KM.000 nezakonitih korisnika. koji je SDP predlozio da bu de Hrva t iz [edova ave srranke. a u Armiji RBiH 584 la2pa korisnika. P rema pos I j edn joj analizi. zaurn Fatima Novi Grad. zaklj u1:ilo je Predsjednistvo SDP-a . revi zi ia ie 0 tkrila vise od 1. Preclsjedn istvo SD P-a po- UllimalUmi dUa HOZ-a Dia ~pis/(a. nakon <:ega su i pribl. illrek[or Direkeije za finansije Brtko Distrikta i clan de!egaei je. Moslarac Jure (Marijan) Dzidic.603 KM. jasno je zaSto beracka revizija nikada nije srvarno p rovedena. Meho (Muho) Bektas iz N ovog Sarajeva primae je 603 KM.Find".4 29. .kazCO t~v~. Raspon novcanih prirnanja koja su im isplacivana miesecno krecu se od 23 pa do nevjerovamih 5.Cal< opskcg su da za 1j udska pra va u slueaiu "Sejdi': .iZiIi stavove. svi iz sarajevske opcine Mu>iic iz Novog Travnika. Hurija (Nuriia) Turkovic Bez 1..Trnova dobivao 1. a ona se radi svaka IIi mjes eca. Hadonclc razgovarao sa Sorensenom SBB BiH ce kao apsolutni lider opozicije vrsiti konstruktivni pritisak na aktuelnu vlast U prostorijama Saveza za boliu buducnost BiH iucer je s predsjednikorn Fahrudinom Radoncicern razgovarao speciialni predstavnik EU Peter So rensen sa svo j im saradnicima.ujuCi i predsjedavajuceg.To su bili vrlo poz... kao i Esad (Ibro) Kajmovie s lIid~e. re Nedzad (Bego) Beganovic izZavidoviea (Dzemail) Selmanovic iz sa5.! iasni.. OTKRIVAMO "Avaz" u posledu spiska borackog ministarstva Mjesecna dabivali i vise ad 5.SlO tako. 0 formiranju vlasti u BiH ostao je nepromijen jen...A.iona eura. uklju. a to SI. Najvise je u tome profitirala SDA. posebno IF A fondovima". Teinja i zelja SDP"3 da bim Hrvatima !!ji- hove preds ta vnike ie apsurd i opasno je po BiH. te s bo:lnjacke s[rane.lo je Predsje" dnistvo ave stranke na jucerasnjoj sjedniei. u Mostaru je hila poznata i osoba kojoi je pou:ebno odnijeti 5. [osip (Franc) Kordic iz Mosrara nece vi~e dobivati 765 KM." NaMiJe nela/(Gnitih karisnika tz Mas/ara i. Medina (Husein) Ahmetagic iz Vogosee 628 KM mjesecno. . S arajeva . [ela (Tadija) Glavas iz Bugojna re Viera (Petar) Matrak iz sarajevske opcine Centar. koja je pod krinkom bo rbe za borach pr ~ ava na razne nacine nezaKoru to u vodila u pIa va hiljade osoba.. Tahira (Mahmutal Avdic iz Novog Sarajeva 507 KM. Stay SDP-a.E.z Mostara.SNSD profunkcionirala kada je rijec 0 vitalnom interesu drfuve.! donosenje zakona 0 popisu s tanovnis tva i zakona 0 drzavno] pomoci te irnplementacija presude Evr- BIH su neODhOdnl SlraniinUeSlilOri "D nevn i avaz" dosao je u posjed spiska s imenima 929 korisnika za koie ie tokom revizi]e utvrdeno da su nelegalno osrvarili pravo n a in vaIidninu i povoljniju penziiu u Federaciji FBiH.000 KM kako bi se "preko veze'·' do-. Pile (Perar) Bilandzija iz [ajca dobivao je 523 KM. Treba. Takoder.. DEDAJIC . Na ovorn spisku je i Ali· ja (Ahja) Dedajic iz Novog Sara] eva. Toliko novel! dobivali su i Mario (Mirko) Dolic iz Prozora. Teavnika. A. aktu eln0 . a Disrrikr s. Dokaz kal<. ko] i je imao p rimanja od SSS KM.750 KM. medu rim. VogosCe. Radoncic je upoznao Sorensena s tim da ce SBB BiH. prema spisku. pllOO pri- meMO: Steta Ie da sue OrBoadnal b!iZavanja ie bilo. sagovornici su potencirali neophodnos t dclaska srran ih in vestitora u BiH i porrebu sto snamiieg ekonomskog i polirickog razvoja BiH. HAIAC Jure i Franjo Sta nakon neuspjelog sastanka u Brckom Lagumdlija: PQdrlafli svi njegovi slavav. ddalo je i politicki dogovor 0 koristeuju 96 miliou. SISIC .i SVQj mandai sarno !<ako bi napravila poli[i~ke ~isrke nepodobnih. javlja Fena. osim u vezi s jednom. saopcerio je iz Saveza za bolju buducnost BiH.em Ij i i nbrzavanje pum ka EU i NATOu. septem bar/ro jan 2011.nju vlasti ns nivan BiH. bin in validski status. kaze da je 108a vijest lO SIOje HDZ BiH n3 iSloj pozidii ho i poslije izbora te da su zbog toga propali pregovori 0 drzavJ)oj vlas!i.. u HDZ-u opmzuju SDP za krah sastanka u Br~kO!I!.anju projekta gradnje brcanske obila:miee vriiedne 28. mo~e zaduZili do 10 poSIOsvog godisnjeg budZeta ill do 2. na tome graditi. a sve se dovodilo u veZl! sa SIrankom SUlejmana TihiclI.483 KM. Dopredsje" dnik ave stranke Marinko Cavara l<'aie da je uvjerovan je SDP-a za nasilnll promjenu Ustava i negirauje rezultata i:.POUinUizbora Pre rna podacirn a sa spiska. po zakO!lU. F. tetvrtl~. Fatima (Resid) Pailie iz opcine Centar u Sarajevu ostaie bez 668 KM.an je vlas [i u n asoi 7. primalaca b orack ib naknada b ilo je iz M. Majstoric i Emir (Murat) kao i Muharem (Resad) Zec.. kada su daIi saglasnost da Bosniaci dajune sarno i':eo ri minis Ira nego i ministra vanjskih poslova.750 KM mlesecno • Otkriveni i oni koji su nelegalno koristili pravo na ovoljniju penziju KO su laZDi iDua id. Primjerice. jef bi bila stela da 10 propadne.bora sraMo pregovoIe. N ihad (Sulejman) Mehan!c s Ilicfie 884 KM.OSI)U"3. Spec • Delegacija Vlade Brcka Distrikta postigla je u Londonu s Evropskom bankom za obnovu i razvoj dogovor 0 kreditir. ier je doslo do izne~ nadujucib pozirivnib poteza sa srpske s Irlmc. Laini inualidi ZaMu.000 KM • Na spisku 929 imena • DrZava lm davala 265. Tokom duzeg susreta razgovaralo se 0 isp un iavan] U uvjeta ZlI evropske in tegracije i tome kako da Bosna i Hercegovina bude SlO uspiesnija u tome. Ukinuta prava Nas list objavljuje imena onih koji su.846.. najvisa primania imala ie Sevla (Salko) Selimovic iz Visokog . kazaoj e da bi ovim kreill 10m sva go· disnja zadliZenja BICko Distrikl3 iznosila manje od mili· on KM. koja korist.383 KM.e. One"". Predsjedniciiiesl polirickih stranaka !!ikada se nis u vise pri blizi Ii kao u Brckom. .483 KM! Na 929 laznih korisnika sa sp is ka drzava je miesecno izdvajaIa ~ak 265. Iliiasa. . Prema spisku.ra.0 miliona maraka. rarnehic iz Maglaja 3.068 KM. Cijll [e originalnost potvrdio i Iederalni ministar za boracka pitanja Zukan Helez. S druge strane.S mil.Ci tluka. pods jeti. Zais[a ne nedosraie mnogo . N ajvise n ezakoni tib. na kojirna ce se godisnje ustedjeti nekoliko rnitiona KM. Ovo ie potvrdio i porpredsjednik SDP-a Damir HadZie.f:illuka 5. VIasl treba b iti formirana u sklad u s rezuitarima izbora i prttiznim slovom Ustava i zakona UZprioritemo usagla~avanje programskih nace!a. Maro LuCie. kao apsolutni lider opozicije.kaze Ineko i dodaje da je ocigJ"dno da su Milorad Dodik i ZI3[ko LagumdZija imali mnogo bilateralnib razgovom. u hrvats.43 i Admira (Adem) Ka. kao i Ermina (Mensura) Avdic iz MoSlam. Znaci. visoki predslavnik u BiH.Ministarslva i raspored manjesu bitni.jvetu prepreku za formir.to ie "relae ija SDP . a Ivica (janeza) Bucar iz Vireza 529 KM. njegov sugradan.koj komponenti otkriveno je 345 M:nih korisnika. KARALIC ..844 KM mjesecno iz Hadzica nece vise primal! qSlaju i Elvir (Mehmed) 1. eura iPA fondova uz tlV'jerenjeda Ce i Evropska unija podrZari predlozena i usaglasena rj den ja p oli tickih Ii dera u BiH.

Otac mu lepao Ome. koii su ih svako malo usutki vali lazi mao boljoj sutrasniici. zvanicnike koii svim silama pokusavaiu ubijediti Brisel da ie riiec 0 sporadicnim slucajevima "neod· govern ih gradana" .h cia dok tor dode i majci da DUdaIlOUi'C: Desilo mi se OmgOre ilo se COU)ellUmoiedesiti " Pilao sam ga sta je to bil 0. azilante nazivaju neozbiljnirn krsiocima evropski h propi S". izguSedika jos nije razgovarala sa sinorn. kada je slomila kuk Anelou bra11e u SOMu Evrope. tros {jucer. Na koncu. odnedavno su bahnuli na veal" Belgije. pogano ie i do bola pok vareno j avno prenernaganje nadleznih drzavnih Cinovnika koji ovih dan a bh.isprieao l1am je Biseanill... rraze azil. do njega Fikre!. majka. sto se jednom i. U soku [e. na koj oj ce sruden ti oda ti po· sljednju pocast svom prerano umrlom kolegi.iri" . A AUf je nazvao priiatelie u Bihacu i zamolio i. 29 septembar/rulan 2011_ 3 Komentar dana Pile: Alma. Iz albuma donosi davnu fotografiiu iz Sarajeva.. ne vjeruje..Bralit. barem nece prije sljedecih izbora.. Sada su ih u vi erili da im je azil u Evropi iedini spas i izlaz.. sv i koji sma tra j u da se treba drzau evropskih klauzuIa i uvieta pod Kojima ie i bijeda koja je od dan. skolovan iu i zaposli avaniu niih i njihove djece . Atif mu ie stalno lepao. A rife.. maja. a s njirne i poiedine bh.ba. place i veE mi. .bne nOCi. zao mi niegove mladosti. I pr· ije osam dana je sieo kraj mene.a HADil(. Jasmin je puno ozbiljniji. Svemkoj i S"iearsko]. nakon ~to su tokom i nakon agresije ua BiH punili centre u Fr- Cinovnici Orner Dudakovie.(Jangle Al1alylle-s" latJiJ/eilQ 234.aktuelno Onevni avaz. ~Btmal<. predsjednika. je: "Dogodilo se 011. vj eti kao i sa" uormalan sv ijet. Sve sirctinja odlucuiu )1. sin Atifovog saborca Harndije Abdica Tigra. kako da ne znaiul Vise od 90 pes to azilan at" porijeklorn iz BiB su povr- neMO mora OdgOuarat.duevuiill. sudeei p rerna reak ei jam" evrops ki h zvanicnika. ni je podata k IIad kcjim bi se drzavni ciaovnici trebali llicudavari i praviti paradu vlastite "zab <in U rosti za b uduci evropski ugled". op.422 PQsjeliaca.30 sati. bio mu je ma1.Posljednji put SIDO se vidj eli prosle god inc. M. Jijep. Ali. A o akluelnim pilanjirna u 8iH i svijetu mOiele glasali li'vakog dana na www.73% 8) Ne.J edan 8iSCanin jeste. visok. Anel je b io veselj ak na oca. po izgledu na majcinu rodbinu.23 koi e vlast ima metode kako da ih se riiesi. kratko bila si unukal . . j edan Atifov prijatelj. (almasaJ. Na porlalu "Dnevnag avaza" luter je .r Durakovit. s rranackih silnika i bajnih cuvara nacionalnih in teresa. ali kako ce to 11l oi Atif preZi vj eti. oni ee biti vraceni u BiR.).adzic~V4Z-. gradani koji se tek ujutro • Unuka je posljednji put vidjela 7. i Orner. s Ba!lCarSije.3. je rekao.uEU BaD ledini izlaz Odlazak bh. To je. Duboko saosjecam s porod.DED/(. nikako 18. a ouda se moj Atif masi za mobile! i zove ga: "Anelko. Sarno iz dvi j e posavske opcine 72 oso be osvan ule su u zernlji cokolade i piva.ba) porodlcne drame AZ. naravno.icom Dudakovic i zalim za Anelom • kaz. Sa sranjim jasminorn sam v. gleda u naslovnu stranu "Avaza". svakako 72. )1i~ Kad iuca. Odgovorio m. a dzenaza Ce biti klanjana is tog dana na grndskom mezarj u 8are u 14. ali se niko u drzavi nece zapirati.18% C) Nezllam 9. povratka u svoie porusene dornove sl uzila kao glasacka maS ilia aktuelnih minisrara. drzavliana koji u zemljama zapadne Pogano je i pokvareno prenemaganje dri:avnih cinovnika ko] bh.ise kontaktirao . U pravu SU.09% edaua la p rve godi ne.prica Sedika. Tesko mi je.. Bh.Sarno 19 god ina ie irnao. . aznante nazivalu neoZbiljnim krstocrna propisa BiH odobren bezvizni feZ im.000 KM? A) Da. sarno Bog zna Kako mu ie bi10 kad ga je nasao . atnici u RS.a zasti tim srudeme koliko j e to mogu6e. istina je. gripe 60. azilanti. neko rano legao na zvonce. Nije valjda da drzavni S ministrorn sigurnosti na celu ne znaiu ko su bh. Anelov bratic.iovjeku moZe dogod. kOJa Je Kao dekan rru d im se d. a.kroz suze zbori s [arlen. Nemam informacije da je And imao neki problem S profesorima.a na slid naiveci osmiieh pripada Anelu. ilta ih je i ko ih je na 10 narierao. I to iskljucivo iz iednog razlcga: nadai u se da ce ramo dobiti posao kaj i u vlasti toj zemlji nemaju i d" de od svog rada mo oi z. duboko polresen Cijelu noc okrecem televizii ske kan ale. injekcije 1.ce danas bi· ti uprihcena komemoracija.obiri na telefon ko.3 smirenje.000 vakcina protiop HINl. nakon srupania na snagu vizne liberalizaciie. Ne znam sta ga je navelo na OV"j cin. prosperirem. prieamo tako. azilantsku patnju po Evropi' Sla su razlozi njihovog napustaaia domovine koju nisu htjeli napusri ti ni kadaie pucalo? Znaju.ilz. kako si" . uzdrrnalo tek odob ren i bezv izn i rezim za BiH.ao je jueer ~kriieljN a fakul ~etu. ancuskoj.i Zhao nepotrebne MUDouineuaHcina Pitmlje: Tr:eba li pok1"enuti pilanje odgovornOSli u vezi sa zakasnjelom i nep01repandemt)ske bnom kupovinom budietske korisnike koswla 500.0 najgore Atifu Dudakovifu malo ko Ie uspio d.

kQm n"selju Kosevsko Brdo. jucer je osvan ula osrn rm ica. Un u k Orner. Sia Ie vrijedno I na Prircdno-matemariekom fak ul te ru u Sarai evu. koj i je prekj ucer iZV'r:Sio samoubisrvo vje:sanj'ern u porodicnom slanu. kao molitva. visok. zabrinuti kako ce ona sve to izdrzati. mojirn prau- 13.to parodid . jer ni profesori ni mludiceve kolege od prevelike boli nisu bili u smnju bid na predavanjima. N a mom predavanju sjedlo je u predzadnjoj klupi i pea rio nasravu. vodoprivrede i ~um ars tva. Brlsalu 0 Broina rodbina. poristeni..Iako n isam poznavala Rifal Skrijeij. Nije imao nijedan polo~en isp it iz TUeio pregled80 P81010g Hamza Zujo.ava sas!an ak posveeen izgradnji IPARD strukrura II BiB. majke legendarnog generala.. nespremni za rijeCi.. . Sl"denri su smjali u redu prijavljuju6 ispire i kornemirajuCi medu "obom kako ne mogu vjerova!i d" se m ladi s tuden t prve godin e ub io. ol'pulOvali . IijBP nucetom.kazao nam jeZujo.J edna mladost i kari jera su tragicoo prekinuti. Kazu. govore vise od rijeCi. Nedvojbeno je da se u avom slucaju .kazala nam je jedna od sludemica koie smo zatekli na fakulteru. Toga dana posljednji put [e vidjela unuka Aneta.. Marija Mikulica na broju 23 u sarajev~. kate dekan Rifet Skrijelj kolegu. p red voden i pomocnikom minima za poljoprivr~dnu politiku i medunarodn.. od rnladeg sina. Urcd no je poba dao naSla v U u IOku jedne godine. . aktuelno ~ . .I'~: Dijelili malerijate niligore u 1inanSi)ama ."c) . shoman i 1ijepo v"spilall mladic. Ag. bdije nad niorn. "kako ce 10 mol Atif podni[eri . Tijelo je predil. Minisulfsrvo finansija RS je najnetrans parentnija institucija u ovom enriteru u pcgledu Zako na 0 SIobodi p ristupa inforrnacijama u BiH. gdje Be jo!! danas odrz. telvrtak.ookiraoi i zaleeeni preranom i ITJgicnom smrcu mladeg generalollog sioa. Komisija je na sjednici Posljednji susret . And je n.pmvj erio sam AneloVe sludentske podatke.. bio je vidno pot. svi su je pitali za zdravlje.0 11. obavio je vanj ski pregled mladicevog tijda.ao je jedan mladi i nevini ZiVOl i ugasio se sa mnogo neja.. koliko je proveo oa fakuhe [u. An elove kolege s fakulteta u soku sui n ev jerid doceka!e vi jest 0 njegovoj smrti. To su pckazali rezultati istrafivanja koje je proveo . Predstavnki FederaIllog minist"rstva poljop. Dudakovica u ulici N iko od prisu tnih nije imao snll~ za razgovor... rnajke generala Dudakovica. jer vanjskim pregledom oije prooadeoo !!iSla spomo. da vide kako sam.s!loca.icem. - "Transparency Inlemaliona..afak uJ tetu b io tih.adi 0 samoubislVU. eim sam cuo sla se desi 10. Mislim da nista nije bile vrijedno njegovcg mladog iiVOla. Glanovi ove NVO jui"er su na ulicarna Banje Luke promovirali svoi a isrrazivania. Iu dZeIl:lZa.Ja nemarn vise nikoga osim rnoga Atifa. javlja Fena.ede. . a ona je za snasnu vilest saznala Nijedan roditelj ne bi smio osjetiti patnju i bol gubitka djereta. NA Lieu MJESTA Nakon tragedije u porodicl generala Atifa Dudakovica osa ba i u odnos u na m jesec ranije taj bro] je pornS tao za 2. nije b i. 19·9odisojeg Anela.Cudoo mi to bilo. [0 bi mi srnrt bila . Svi zbunjeni. s. s kojirn SmO juter razgovarali. pritali i izasLi malo be i slomirn kuk ..Nije radena obdukcija.encija za rad nezaDoslenlh 530. sto joj ciielu noc zvoni teAtif. Skocirn.Tra!lsparency Korupcija Cijelu noc starici je zvonio telefon. ~ BIHAC Ispovijest Sedike Dudakovlc. olBazana Dr Nije imao niiedan polozen ispit iz prve godine.1.Kaze da je ovo "tragican dogada] za porodicu i fakultet". (f"to.. Parlament BiH Danas 0 DODlso stanounIStua . V. Legendarni general Atif Dudakovic izgubio je sina u posebno teskim okoln os tima . same joil njega rnoje oci rnogu vidjeti. sjedili sa iza sna.kaze Sedika. Ujepo vaspilan ~ Ol. SeT. zovu iz Bosne.u saradnju Pejom Janj. godine.97& OSOba. prijatelji i saborci okupili su se itl~er u dornu porodice generals A tifa .976 nezaposlenih Sedika Dlldakovic: Allsi je bio veseljak lIa ocs. siedeci i utinilo mi se da Sediki je bile surnnjivo Sedmog maia dosli su neko zvoni. domedias ta va i stan ova u BiR 2011.547 0>0 ba iii 0. diieleci reklamne marerijale s inforrnaciiarna 0 ovom zakonu.. Austriie. septe mb3rlfllja~ .lo vrijed no .su u Brisel. drhta] starackog tijela i sklopljene Sake na prsirna 77godisnje Sedike Dudakovic.Prvoga rnaja bili su mi stariji Atifov sin J asmin i snaha Azra s dievojcicom. pa d neru n asre d sole fen. I pogled iznad bolesnicke postelje na sinovljev portret i stotinu puta tokern nase posje re ponov I j ena recenica. U mi j a j An el. spremni da padijele bol i lugu nakon teske traged ije. Pomislila sam i da rnog A tifa nisu uhapsjli. javlj a F ena Jamie IPARD struktura HOleDe u SOBUi neu' eriei. .. Suze. rahmetli Asima. Maloj je ovih damnorn.eduvanja jucer su bila olkazana.. a mom Aneu grad. dekan Prirodno-matematickog fakuIteta.ke s IIuke. Sta god d" ga je naljeralo da to uradi. sudski Vjestak medkins.Ukralko 2 Onevnl avaz.prisjeca na rodendan... 29. iz Njemacke. mogu kazati da sam vrlo porresena vijellcu 0 njegovo] smrti.48 pOS [0. Nien stan u centru Hihaca pohode brojni prijatelii niencg sina. gdje je And bio na prvoj godini studij" biologije.. po izgledll na majiHnu (l)dbiIlU. Uhvatio me san na se ona..iv. sep te mb ra odgodi la razmatranie ovog zakona. Sedika Dudakovic slomila je kuk 7. " ~ Intemational" (tI) BiR. Da se jos niernu ilia desi. Zajednicka komisija za ekonoms ke reforme i razvo] Parlamentarne skupstine BiH trebala bi na sjednici zakazanoj za danas razmatrati Prijedlog zakona 0 popisu s tanov nistva. Mnoga p.onako.e&eni Zlueeen vijellcu cill-jejedan od 0 jegovih S IUdena la sebi oduzeo ZiVOl.. UBiH ie kraiem avgus ta na evidencijama zavoda i sluzbi zaposljavanja bile prijavljeno 530. nakon . S.. maja ove godine.

l~lalJ Spisak borackog ministarstva Mjesecno dobivali i vise od 5..000 KM • Na spisku 929imena • Orzava im davala 265. Lazni pomocnik .750 KM mjesecno (F.za'Avaz' II Ii a u il/._------ --------Gdje ie ubiea Vedrana ~ PuUica? ~ POTRAGE " .minislra ~ varao Hude ~ - BOSANSKA DUBICA _ --.lo:S-L's]'i Polieajae pedofil na om Diu sveske za osnovee! ~ BRCKO L__ -------""""'.Maika legendarnog generala .