TOPVUESTI

ZuiJezda lIa.o JaJe
BRISEL .. Asrronomi Evropske jUlne opservatoriie (ESO) nazvali su jednu veorna neobicnu zvijezdu "Jaje na oko nebula" zb og svog ZUlog jezgra nalik zuman oe 1"U b jeo i !icastog, podrhtavaiuceg okruzenia
koje podsjeca na bjelance, Zvijezda

IRAS 17163-3907, udaljena 13.000 svietlosnih godina cd Zemlje, irna precnik 1.000 pura veci od precnika Sunca,

Facebooll
u POliliCi
polirickog

teli da se f:uje glas

Prije sedmicu Kristijano poructo da suljudi Ijubomorni na njega jer je bogat, zgodani dobarigrac
NJUJORK (Gallardo),
popularn ijeg

VASINGTON • Facebook ie federalnoj izbornoj komisiji predao svu potrebnu papirologiju za osnivanje ak-

• Nereida Galardo bivsa djevcjka najnogornetasa na

svijetu Krisrijana Ronalda (Christiano), nema bas liiepe rije;;i

za svcg b ivseg, Ona je, naime, U jednom inrervjuu izjavila da je on zgodari, al i ne bas veorna pa· metanl . Niegov ego jeprevelik, a i ni-

je previse intel igentan " izjavila je Galardo za americke medije. Ronaldo ie s cvomliepcticorn
prekinuo prije rri gcdine
II.

SMS-

-om, a irenutno je

vezi s mane-

kenkorn Irinorn Sajk (Shayk), PI iie sedam dana ovaj nogomeld iziavio ie da su ljudi liubornorui na njega jer je bogar, zgodan idebar igrac.

SEUL • U juznckorejskorn gradu otvorena je skola za paparace, gdje se polaznici uce ne samo fotografirari u tajnosti vee i prisluskivari i snimari desavanja u tajnosti, "Niuskala", kako sebe

SMolaza DaDarace u Seulu

ciiskog odbora nazvanog FB PAC. Odbor ce ornoguciti zaposlenicima F acebooka da se i niihov glas cuje u politiekim prncesima, saopceno [e, Facebook i njegov c~ik Mark Zakef berg (Mark Zuckerberg) zaposlio je nekoliko republikanskih sa vje to ika,

zovu, pocela su u posljednjevrijeme zaradivati radeci ovai posao. Ali, umjesto slavnih licnosti, obuceni paparaci "hvataju" gradane koji krsezakon iza to. im vlasuplate,

Iskosa

BiCeUanje uozacice
Expedkr.co.in
•.l...l.. • L..
( ...~
I,

RIJAD - Sud u Saudiiskoi Arabiii osudio ie na deset udaraca bicern zen u ko j a ie prekrsila zab ran u
uprsvljanja vozilorn, javio je BBe.

'--r"":l

Zena, za kojl¢ je navedeno iedirio da se zove Serna (Shema), pIO" glasena je krivom cia jevoz.ila automobil u Dzedi u iulu. Ona je naiavila

Posljednjih mjeseci vise zena je
prekrsilo
"-'1br3!1U

zal b u na

presudu, upravljanja vo-

J811iniJi OdmOI'iUlndiJi
NJU DELHI· Bolivudska glumica Dajana Heiden (Diana Hayden) predsra vila je novu indiisku kompaniju koja nudi jeftinije lelove, hotele i populame destinaci-

zilorn u nekoliko saudijskih gradova, u ckviru karnpanie pokrenure s ciljem da u [OJ monarhiji budu izmijenieni srrcgi islamski zakoni koji zena.ma zabranjuju da budu vozaci i da putuju bez cdobrenja m u:lkog s taratelia.

vira "Expediu" ..To je nekada hila mala. firma ko ia je radila online, ali se udruzila s niskobudzernom azijskomaviokcmpaniiom.

ie za edmore,

Heiden

sada promo-

CETVRTAK 29. 9. 2011.

SAPAT ZVIJEZDA
Priprema; Hedija MEHMED.IC emoclle ne vidi asoba
S8 prema parneru .

• ..
()Vaa
BUM8A

lDi:!Iif:l~··
HRTl
13,21 14,05 14,.14 14,1S 14.49 15,33 " 6, 04 1 6,15 16,17 16 ..25 j7,00 17. OB 17,32 Sve ce bili dobro. serija (7211 a D) (R) * Vlj esn UI hrvats kl znakDvni le21k Vriieme sana frenutak spoznaje Ali sa, s lusaj sVOie s rce . lele· novela (721240)' Prolesiie nsnhnn, Tandemi, dQkume ntami film f~log rafiia u H rvalskoj. Sfav. ka Pavic (Rl ZA SA· 9U se ~ n~i,emi5ija pod po krovilellslvom. (RJ Paslel .. " emislia ,pod pokrovl· teljstvom Hrvalskau livo Vij"sti H IVats ka "iivo HAK· Prnmet info Min"l~ Itl'raVlj. il Dietphar. rna, emi siia p~d pokrovitelj. stvom (Rj B, kal, talk show Capri 3, lelenovela (2012£)" Minu13 Idr~ ..lja izOietpha,· rna, emisija pod pokrovilelj" stvom (Rj Dnevni' Sport Vrijeme ZABA· 90 sekun~i,emisiiapod po krovileljsivom see u 7!,lwiz' M Inula 2dr~vlj a, em isi]a po~ po kro~llel]slvom Bilka za Vukovaf: Nenao· r.lani odredi, dilklJmenlama se rija (211. 0) Po I a U,e ku nu re OiVOf'eno 0 nevni~ :3 Sp~rt Vrijeme Vij esti 11 ~ Itu re Sio se to d~ ga«. u Zagrebu, do!rume ntami m m Svljat zs se~a: Bslllnlci Anda, dalrumenlamHerija (9/13) (RI' Oprah shew (1354.) (AI' Zlca 1,. sBrija ('8) (8/13) (R)'

HAYATlV
06.30 0 gbro j ulro s~im., jutamji pro· gram 08,30 FlII, crtlni lilm, 32, eplzo~a 08,50 Beba Felix, crtani lilm, 14 09,00 Bu mba, ertani IfIm, 91'. ,I 92, 09,10 Garlield, ertani 10m, 40. 09,25 Lijeni grad, crtlni film, 41. 09,50 Jagudiea Bubiea, 10,15 Dragon lIali Z, crtanl lilm, 4, eplzona 10,45 Bakugan, ~rtlni mm, &6. epizoda 11 ,10 Winx, igran a senla, 37. epizoda 11 ,30 Beslse 11 er 11 ,32 Ble cll nlca 11,45 Vljestl J1 ,SB Biumet"omID~ka, prognola: 12,00 Ka,ali'le u k"ol, igrana serija. 7. eplzoda 13.00 Milieniea, igrana senj". 78 eplzoda 1400 Moj ~om 14,30 Muzicki program 14,58 sestseu er 15,00 Blocllnica 15,10 Top Shop 16,00 Kad.lisc" pada, igrana senja, 99. epzoda 1100 Siaklenakuea, serijski program:, 20. epizoda 18,08 Bio meteorolo:!~ a pro gno~ 18,10 Sport ~enl.r 18,15 Nepebjedive banluke., zabav· no·sj)Ortski TV show 18,45 HIPP -Ishrana djeleta naken prve gedlne 19.00 Vijesti u 7, inlannativna emisiia 19,2a Vrem en,ka prog no,a 19,30 Sport 19,37 Sianje na .pul.vima 19 ,·JS H O"iIO nl i 20. 00 K~d lisee p ad~, ig rana se rij~, 100, e pizotla 21,00 Ispuni mi telju, !ao<Jlllli PfO~ram 22,00 Zelja ~Ius 22.,20 Sp ort tanlar 22,.22 S!aklenakIJ t~" Igranaseriia, 21. epizoda 23,20 0 lVori "ci, igrani 10m

HRT2
07,05 Silveslfove ie i6i jeve tajn e, crtana s~riia (30147)' 07,25 Pip I,Duga Cara~a, ertana senja(12/261" 07,50 Mala TV' 08.20 Neuhvatliivi pra!~jt Rudi, serija za diecu (3/13)' 08,50 SkDls~i sal. 1,lasci do 23h' ~~.~~Kokice* 09·35 Dluini svijel, seriia za djec" 10,00 Prijenos sjednice Hrvatskog sabo'.' 13,·30 eke globu~a, vanjskoponUcki maqilZin tRIo , 4, DO KS aulDm agazln (AI' l4,30 H20 Uz malo ~ode!, serlja za mlade (9178)' 14,55 Edgemont 1, se rija za mlad~ (9/13)' 15 ,20 ~kols'i sal. 1,lasci do 23h (R)' I 550 Kokice IA)" , 6,05 Mete or j, veliki ko lati, crtaru 16,.20 Mala TV IR)' ".... TV ".~iG. Skula i"lika, (R)' "'.'- Gusar~ke pfi te, c~ani film (H)' ··,Bailazar Ornma OkQ t,i~ca, ,nani lim' 1G,M Pos!" Pel, C!1;lni film' H,OS Tr,umatologija" 1:],40· Vel"' .""omelna Ug" prvaka • emisij-a* 11,55 Vel ru komelna Liga p ,vaka,: Za~reb· S.vehof, prijenos' 19,35 Velu, ru ke metna LI g a prvaka • ,emlslja' 19, 55 Ve~elas" 20,QO ZElagaonica, ~okumenlarna sBrlia (3/1'0)* 20,22 Putu)mupo~<lljno' Napulj,do" kumenlama serija (10/13)' 20,50 Nggo met: Eu,oliga . e misi· ja' 21,00 Nogomet: Euroliu~: Athletic Bil~ao· PSG, prijenos' 22,55 Nog~met: Eurolig,. emisij,' 23,15 Zica 1. serija (IS) (8/13)' 00,10 Noge met, Eu roligo: Renn es ., lllielieo Madrid, sn[mka' 01,55 ABlre,iZor: Moia obital17b, humorisUona senja (5/9)'

Nova lV
072.0 Bumb~, crtana sBIija27·28/150 07.,35 remlca I pr.ijatelii, crtana serija19/46 07.,45 TVizlog 08.00 Nale Berku. $how40!17J OB,55 Kad lisee pa~a, selija R 09,55 L)ubav I kazna, sen]a R28/62 jO:55 TVizlog 11,10 tnspekter 12,10 IN ,m~ga!in H 1.2,55 Larin Izbor. serlja R 13,55 Teresa, sen]a. 32~3J152 j6,00 Inspeklor A ex ,. seriia 4/15 1700 Vijesti Nove TV 11,25 I N ,m~gazin 18,05 Kad lisee p.~s, selija 78/174 19.15 Onevnlk N'Dve TV 200,on Ll"bav I kana, seriia 29/62 21 ,00 Larin .[rDor, senja I 6/160 22,00 V"cernie .ijesli 22,20 P'o'i ere.' D, Inlonna.~vni :magazln 23 20 Boa ,.igrani firm, (12)' 01,05 Vatreni obfa~un, i~rlmi mm (121" H D2,.40 Ezo TV, lamt show (lS)' .03,40 01. Hull, ;e~ja (12)"13113 04,.25 Volim te do sm~i, igrani firm H 05,55 Krai p mgram a 1U5 $vilet "sp]el"lh, r. ~~::~nJok .20.1D S]etanja 10.30 Aktu,lm,sti, In!. 10.45 ~i~~ni,
"rijskl

Trudite se da vase koju val~e?! lpak, opustite Posao: Postaji mcoucnost novi, veom a p rimam Ijiv pas ao. PazHe, Zdravlje: Sve bO)je. Lju bav: Partn e r T~i • valile. Posao:lako ste potpuno neviraju vas odredene kolege Zdravlje: Osjetljiviji ste nego

IIII!~I:I~,jubav: l

da vam bude ponucen p oslo ji z a rnka

!ll!1l§l~

-utlia rjeSenjima.

S8

n e zadovoljava pol ovic nim pIlINe dokaze da i vi njega

zadovoljni licnim doprinosom, tbog .indol8ntnog odnosa inaM.

(10126)'

JIlm:DII.ljubav: Paku§avate pobjeci od svolih emoeija, od Ijubavnih problema i nedoumiea. Posto] lzlazl Posa 0: Ne rnozete se skon ce rltri rztl n a rad, Uznemirenje sa Ijubavnog polja nlsts u stanlu oslaviti po strenl, Zdra.vlje: Pobiagnile oc depresije.

IIIltli3:i1l
~~

..

m:ifEi~ osobu
IIII~IIIIIII

Ljubav: Aka ste usamljeni, ;zali~e sa drustvom. Imate bro j ne prilike da u poznate novu, zani ml jiVu

n,33
'141

R"" serijaR

Posao: Zamorile su vas obaveze. KraJem dana s olaksanjem eete odahnuti, zadovoljnji uradenim. Zdra.v.lje: Bar uvecer S6 odmarajte,

l8,3D 19"22 19,30 19,56 200Z 20,06 20,13 21 ,05 21,11 21 ,S9, 22..31 23,20 23,40 23 43 23 49 ,23,56 00,37 01,31 02,11

mm"

Ljubav: Put do Ijubavi niie ni brz, nl lak. Uskoro eete se uvjarili koliko seisplalila vasa strpljivost i lalerancija. .. - ----Posao: Najbolj8 je da 58 malo prilajite. Duite 58 uhodanih, provjerenih postova, satekajle bolje dane. Zdra.vlje: Izbjegavajte lesku, masnu hranu.

~z=

u,

bl:l.zm
1IIl1!!11111

IH~D! Ljubav:

Partnera vidite na sasvim nov nacin. Ova sooznala mllago toga miienja, u vezu unos! viSe

topllne, Pos ao: Ako se bavite j avn im D oslom, izlozen i ste pogledima i sudu javnosli, PazHe sill govarile i radite. Zd ra vlj e: Ne p relierujle u j 81 u iIIi pic u. Ljubav: Uzivale pored. voljene osobe. Ako sic slobodni, imate sjajnu priliku za novu, lijepu

Posao: Energiju najvise trosile u iznalalenju nacina da promijenile posao iii da unaprijedite postojeci. Zdravlje: Smanjena olpomost organizma.

BdllDl~ vew.

MREZA

1US CSt. NBWYDrk,.senj. 15,05 ',~on 1]<Ib~I'I,san1' 15.QO lJllmleni lilrol, serija 17,15 Pred.'i" Sfce.. ~fIj' 18.,15 K,i, 19,00 OnB,nlk HlV Oscor·C 19,30 R"milirani" O"'''ri~ 20,05 Pred.'i 58 "". ~rIJ' 2l.00 I~"',serija 22,35 GWjloorn I ~QSIl'l~a Bn"',li!m

emllila 21.0 0 N~sl ""'govon,

Inl'Nju

mo

:~~:?nr.rru'lja

1m

HRT·,

~

15.~0 Pr.llubnlci 16.DO Onevnik 1 16.25 Greh nj,n, m~]"', ~nj' 18.~0 o.... S u SrpSl:Dj 18.25 M'rIre1ing 18.30 Moollorini' 19.00 SpM fillS 19.30 0"""011< 2 20.1 0' Kas~nd","ri]~ 20.,5 Puis 22.30 D"",,"II< 3 23.00' Glad ~ud'ka, I~m

11.45 ~~~~g blok 'I 1.50 H"g~,or s povodom, d~ program 13.00 Aktueinosti, r. 13.15 TV strano

PrimirHe negativne emoeije, bezrazlozno sic skepticni, Razgovoram rijesite problem. Posao: Cuvajle se rasipnasti, koja moie biti povezana sa vaSlm nezadovoljstvom na Ilubavnom planu. Zdravlje: Neophadan varn ie do bar san.

fJlJ!l:JI!~ Liubav:

i:a2DE!!i

~
1~.3DKutwra 17.05 PraPOru~ulomo". 11.1~ :Pretlajse sree, aenf. 11.10 TV libelW. ill!. ~COIl,,", 1a.40 Hollo Kill\' 1g.OD O"B.nik j 19.30 MU'liilKi PIOO"m 10.0~ U (OkUSIJ, PIO!lflllll 1"1. 21.00 IslI"" intO-ok. P<0!l""' Il.ilO :DMvnil<2 21.5D Pretia] se swe, serlfa 22.45 Ttllislit~ ~ulak'" (,) 13.20 Zi1an,lYondorum,

!IIl~[oIII. Ljubav:

kDla.
pnWl~

~
14,10 15,10 16,00 t, ,30 17,05 16,00 19,10 t9,30 to,10 21,00 n,oo 22..50 K",leyo, rePOrtala 5rpsk~ d~nas La.in Illlor, Wija D".9~11 u ",rskol pal.~, Pingo, tflPna wli' 1lil,l'T\ik 2 To laplo ~elo, senja P,~al, polllltki m'ga>iJ1 To laplo 11.10.,sertja Do,,,1ik j
"UJ~ To lapio ~.la, seril~

PriSlu!l<iVanj,. "ni'

11.00 Na~. DCOIl"ma 19.GO-D""",ik 21.00 O~ku"'enlaJnl proQram 22.00 SCSln"", "rI]a 22.30· Muzieki P'OOflllll

Ne trosile se na prolazlle uzHke. Brzo se zaborave, a vama Ireba da se skrasite u sigumorn zag~jaju. Posao: Prate vaS negativ:nosti. Na primjer, nezainteresirani sle ze posao iii varn osoba oel autoritela nije sklona. Zdravlje: Dobra bi vam dosla masaza. Ljubav: Partner pokusava sve da opel pridobije vas i vasuljubav Mozdai da vas panovo zavede ... Posao: D05ta vremena provodite radeti, ali krajnjim i5hodom nisle zadovoljo i. T e sko se konee nlnirale. Zdravlj8: Osjecate se iscfpljeno.

~
17.1 5

14,00 MU.<lC.l<I 'proo",m oj. Prom""l", Ploorama 15.00 V"~'Sli,lnI. program 16.00 rlaben l(l",vtie, emiS;j.
1UQ

lihllJb1:l!1illl
senia

23,25 ~~~11\~"~~,d~~Qled 23,35 Am'~ki p'iho '2,1llm 13.00 Ja "m lYoj" s"<lbln~,

15,00 Sa leml[e mira, emislla, 15,:30 Kullinj" lS,"Q firanll vino, ,misija 17,10 Fl!!portl1, 17,50 ''llrf!aj';j.pot., ,ml'ij~ (] modi 16.00 MarkBllng

R,p(]rIai~

11.00 Oeselka, emisij. u sIiJ<jBn~1<lm l.mama, r. 18.00 Vii"li, iolo"",li,1Ii 19,00 Auto shop m'll.~n, emisija,1) amIlmobill"'," 20.00 Oily ijghts, muziCka

DldriLVSMr,

r,

18.30 19.30 20.05 21."0

Pred\;] so s~, se~ia
Dan, rn1,.misija Portal Pled_] ,e .rre, s"la Ii'", s"'ii"

~
16.45 film 1.0.00 S'rii' 21.0D IR",g~'OT s ~O'OODnl 12.0D O~jeldiv 11 ,2.2.35 lVol' ,Udbln"

IlIiBIII

00.30 M!",

~m ~~cios~~~"k'2.rum

lm~~~~' 19.25 Triumpl1

1"'"1~-'

~rOogram

~
14.00 T1iM".

m~ ~:~W~,i,/"

~~:m

.23.0D Gl;Is Arnerlk, 13.35 Trlumpl1

ljubav: Ovoje bogat dan. Mnogi vas po~u~avaJu osvojiti, ali vas zanima sarno as ob a ko ju volHe. Posao: T~jte uporno nekoga leo yam mOl8 biti ravnopravan poslavni partner. Strogi ste, visokih kriterija, Zdr a vlj e: Sve vas n e !Vira.

IEm~.

Dncvniavaz

CETVRTAK 29. 9. 2011.

20.10
EMISUA,FIV

BHn
U7.00 bro iulrD Program za djecu I rnlade, r. 09.10 Be Ha re bebe 09.15 Mum I]evl, anlmirana serlla, 09.40 RoMIRobi, anlmlrana s~riia, 10.00 BHTvijesli 10.10 BiD iedn"m iedan Do""ik 1 O.Z' Ljuoi" cellirle "i"o'e peei, dok~ mentarni progrsm 10.55 HOODllublje: Prag, 1/2 11.25 Oo,l.o,s'I,lko, senla, 1971229 12.00 BHT viiesl; 1 2.15 D~uilvo zna nja, dak. serija, r, 1 2.45 BH gaslrD kula k. lrulin.1S1d show, r. 13.15 Informatiz3clj a PravDsu~a, Brie d'a pravde, r. 13.40 Zivol & u$tal", Gdj.~" nam biti kraj, r. 14.15 BHTvi j"sli 14.30 OdIitan, 5 +, ~ukativn, senjil P'Ollram za djel)Ui mlad'e 14.35 Mumijevi, llnimirana ,'elija, 64,/71 15.00 Fren derl u zemli am a Evrope: Sndsla 15.1 0 Sreb rna lisi~a, animirafiJ film 15.20 Dje.~iji feslivali 15.45 Ilg" blje na ~ast, igrana serija, 8[77, r. Hl.SO Hmnika roglja: Cenlralna' Bnsnal 17.0 Go'k'HI"1 ko, igr.". serija, 198/229 17.25 Pulevi I~rllvlj a, magazln 1 B.OD Sve, u svem u, dnevnl milllazJn 1 B.45 Priclce za 13ku n Dt, 9/13 19.00 Dnmik 1

ue

TV ALFA
06.15 Gospoda Barbar,a, igra"aserija /1'2/ 07.0 ODob rn i ulro. iU13mjJprogram 09.00 ~IJesll o je~iii program 09.05 MaJi spasioci 09.20Poko D9.aS X·man 10.00 Spratno • sretna, tv ,igra 1R25 Harveyloo ns 10.45 P'i,ptinli, crtana senia 11.05 sve ee biti dubro, igrana '€rija, 23, epiloda 12.00 Dnevnlk 1 12.1 0 Vila ,zabudu t nosl, Igrana serfja 13.10 latin izbar, igrana serija, t 5. api1ada, r. 14.00 .Eko"jzJia, dDk"mentami program 14.25 Sanm ica, m"galin il kulture 1H5 Vijesli 15.00 Nasa ma 13kll" ika, igrana serija 15.55 S"e, cetJlli d abro, igrana s~rlia, ,24,Bpiznda 16.50 Fede racija danas 17.1 o Rani"ni mao, igrana serija 17.50 Dne1lllik, najava 18.25 Larin il~O" igrao, seriia, 16 18.50 Onevn i 1<, najava Finansijske no.osti 19.30 DnevniR2 20.10 Odgovorlte Ijudlma, dlialaSkaBmlslja 21,.09 Dna,," ik~najava 21.10 SIDmljena, Ilrila, ig11lnasenja, 44,epiloda 22.05 Do,umentarn i' tetvrt.k, Sasvlm IlenD, doiwmemaml film 23.25 Dnavn i k,3 Flnansijske novosli 23.55 Ezel, Igrana seflja 1121 01.40 Vila III b udut nost, Igrana serlja 02.35 Dne,,"j, 3, r, 03.05 Pregl. d p mgama ta p elak Metajets, ertani mm B~nny Malcney, ertani film trcn Man, crtani mm Uklel a M ar.ijana (12), meski~ka lelenavBla 09.00 'Gorki 1.1,,"1(121, turska serija 10.15 Stoll;3, 4, kullnarski show 10.456110 jednom u TUlS,oj (16), 11.55 DBN, In la, infarm~ti"" i program 12.15 tudo srce (Hi), turs ka seriio 13.15 Ljub,v-vjera·nada, furska selija 14.15lzgubljenl (t2)., turska se(,ja 15.10 Nasa mala kllnlka, humorlsticna serija 16.10 Uklela Marijan., (12), meksi1:ka telenovela 17.10 Stol za 4, kulina'ski S~(IW, nova sezona 11.4Q8110 jed nom "TurskDj (16), nrrska senla 18.~0 OBN Infa, informalivnl program 18.50 OBN.Spo rt, spo~S:ki preqled 18.55 UEFA 'Euroliga: NK Marlbor'Birming~am Ciljr prije~oo trtakmive, I poluvrijeme 20.00 UHA r;uroll~a: NK Man· bor·Birmlngham. CIlyFC prljenos ulakmioo, II paluvriiemB 21.00 UEFA E'uroll ~a: Spa rl] nQ CIub-S .s, Lazio prijenDs utakmi~~, I poluvrijemB 22.05 UEFA Euroliga: Sporting Clu~.S.S. L31io p"je~o:; trtakmic~, II poluvrijeme 23.U 0 Vo.' 'PDP"Ii: 23.05 Amily1iille horor (lBI, Igra~1 film 01.00 UEFA Euroliga, pregled kOla 07.00 07.20 07.40 OB.O 0 09.30 09,55 10.00 10.25

PINKBH
07.30 Udri muiki. jutamji prog'am 10;00 Nasllje~e je~ne dame, serija 10,40 Ku pl.b a, emisija 11 ,00 Ia tJranjen a Ijubav, I(llenovela 12.00 Inlo 10~,lnfo.pr(IQ'~m 12 .. 5 BiomoteroloSka 1 p'ognOIa 12,20 Ciljr, zabavni program 1~.00 B~e pa re, kvil 14 ,00 Inlc Ic p, inlo, program 14,20 Gran~ hltovl, muzi~ki program 15,00 Sest ra, telenavela 15.45 Kupl.b a, emisija 15.50 Inlo lop, inf.program 16.00 More Ijuba.i, telenovela 17.,00 Trijumf Ijubavi. senia ( 2 epizade) 1a, 50 Po rDdi~n i. llbracuf.l, k'liz 19,.20 Info lnp, cemro,lne "'jesti 19.J5 Biumeleroloska p'DgnOIa 1936 Zil zdrav I Iljep osmlle~ 19,,40 Tlmmv Time" crtanl film 20.00 Nasli,jede jedno dame. &erija~ 21-00 Z~bra nien i

OB,oO

turskl serlla

11.20 11.30 11 .. 5 3 1200 1a.oo 14.05

14.30

15.05 16.00 17 .00 17.15

Novo jul.o, jtrtamjl pnog;,un 0111'10 :~crnjat~, ertani film Top shop HellO Kilty, enani lilm Amor lalina B, igrana sflrija (rl Jukeb"x, m"litki program Vije,ti Inl~l'Iju/lema dana (r) z.a~on Ijuba.i • igrana selij" (r) Ukrad eni livoti, igrana serlja (r) Tne Game, igrafi~ serija (r) The Gamel igrll.na serii, ('I I a I.c" Ijubavi, igrana serija llkud B01 IJvall ,igl1loa sBlija ~ij estl Pr"daj

r.

°

eplzcda

srce,
lB.15 19 ;00 19.10 19.55 20.05 bnska. serja (rl Amor fatina :9, igran, senia Vij esti l.spres. ~Iu'b ~ijestl Predal se srce, lu rska serija 21.15 Glji.a Sllow,
labaVllQ-

Fe

Vrijeme 19.35 Rotmvi,or, mu,ioki progmm 20.15 Ilgu blje na casl, seri]a, 9/77 Z1.OD Treca straoa,inf. program nOD Dnevnik 2 IvoAndri e . 50 godi OJ od doojele NoMlo.e nagrade 22.3 Bile Tilanlk, drama 23.35 NOV2 avantura, magazin. r. 00.30 S,e u svem u, dn!.ni m a~azin, r. 01.15 PrBgl.d prog,ama za petak

SilOrt

°

mu,itki program , nU'a. selona 22.35 Gospod in i gU.lpoda BrldUMr. and Mrs. Bridge, igrMifilm 00.30 Asl mlog ija

rnrum,

emi&ija 23.00 Kraljica luga, serija DO.00 Brazil, film 02:00 Cit~, zabavna emisijar_

SATELITSKI PROGRAM
_Euros ort
12 .. 0 :Ev'lOnel 3

Euros ort 2
07,30 Fudbo,1: SUndeOilgo: 09.00 Supe,spo~ 10.00 Krikel
11.30
Maim! ~ Dortmund

S orlklub
15.15 lWS
16.00

12.00 Dnevnlk

08.30

12.35 ZloeinaCl<; umovi.

Tokijo 10:00 Tenis: WTA
lurnk 13.50 14.00. Snuk'er 15.45 Fudbal (zeno) 16.50 Fudb.J:

Tanis: WTA lurnir

serija lJ.20 Film 15.100vOje

1'6.05 :Pm;orisle o koci 16.35 Gastrnnomad 17.20 Sla radita, bre 19.00 Sla9"'i"". k",' 19.30 Dnevnik :W.OS Porodicno Ibl;:!go, serij,a 21 .. 5 SesU dan, mm 0 23.10 Vije"~

Srblja

~~~t~1
~mplanskl
klub

12.S0 Fudb"l 13.30 Surflng
13.45

Ekslrem ni sportovi MO\(JrSportovi Tenjs: WfA lUrl"1ir

16.30 U~IVO: ~urol""gue 17,0() UZIVO' Euroleague
18,45

Atleti:x

14,00

17.00 Tenis: 'WTA tu-mrr 20.00 Borilacki .pmj 2U~0 Borilacki "POrt 23.00 Sv; sportovl
Tokijo 19.00 Pikado

Tokijo 15.00 Fudbal 16.00 Fudbal lS.S0 Krikel

Cholel Vijest; 19.00 Pr&mier League Nel'ls 19.15 UZlVO: Eurol""gue 19.45 U~lVO: Euroleag ue
21.30 21.~S 22.1.5 23.00'

kvalifLkacije: Cibona ~

19.30 Vljet'i 20.00 ObaranJe ru'ke motokros 1.<1krav

kvalJ6ki31cije:Bud'L.:Icno:s1 ., lJ§luvos UZIVO: Euroleague Premier League Magaz,n Ten is Thailand and

Malay.ia

~3.15 Zloeina¢l<i urnovi.
se'rija

20,30 St[mlludoal 22.00 Slol>oOn; 23.00 Sel>"k

Premlef Lea.gue

23.45

23.30 Vii""t;

Classic: Newcastle· MlInchester Cil)'
fir-em i8f LBagUB

News

National G.
13.00 IBUS:to"jek 15.,00 Dl>"soi
susreli
Nazaretha

MTV Adria
17.30 The Family Crews 17.50' 3 From 1 18.00 Brand New 18,30 JUKebox 19.00 VoCIeograpny 20.00 Ju.t Se. MTV 20.50 DPC 21:.20 3 From 1 2'1.30 Awkward 22.00 Reno 911 22.20 The Hard TIm •• or Rj Berger 2 ~2,40 Chapell" Show

FOXllle
14,15 All Mekbil
15.05 Oa, Oraga 15.55 ruoi 16.45 00 posla r nazad 17.35 Kako sam upo,znao va!u

FOXCRIME
'~,20 Mellok 13.05 Pisao I d"tek~"
13.55 14.40 15.30 igr-a :sudbine N•• tall Bouns Fled I zakon O.!ordan laS~rnlca ""jedoka BjBkstvo nz zatv<:Jra ~"nskl klan Put Mllele Red I zakon

iz

16.00' Mode 11.00 MTV aod The MrMes

16,00 Ubice unijo n ,00 Zalnoeni u
16.00

pSima 19,00 Upecanl: o'l>"sol

inozemstvu ~ajllaO Nilski dill

18.00 18.50 19.15 20.05 20.55

majku

, 6.14
17.00 17 ,45 18.30 19.14 20.00 20,45

:ao,OO

Sap.t d'uhova Vii i Grejs Oa, Draga Ali M Bkbi I Sek. I grad 22.00 Srelni za'l,l'r~eld

susrell 21 ..00 Krr;lljlca tig,olla
22 ..00 Zaloceni u

2J.OO

inwemslVU Dpa;nl susretl

23.10 Ski".

co.oc

22,55 Kako.am Urx>,nao ""~ ma.jku 23.1' 5 SVi vole Rejmonda 23.40 Vii i G rej_
'00.05 ~apal d UhOOE 00,50 Sek.; grad

2,1.30 Mo.nk 22.20 Fri1<ovi 23,10 Kasl

01:,00 3 From 1

Domaca

Zadacai

23.55 FriJu:lI1i

00,40 Zenski klan

gdje su mu ljekari uspjeli spasiti zivot. za] edno sa pokojnim Drazenom Petrovicem. ali su odrnah zatim sve njegove zivotne funkcije proradile o ormaino . itousamom Zlleetku. ali je u utorak ipak odlucio igrati kosarku sa prijateljima. SpasiQ "Cibose" Fudbaler Sanderleoda Taj[us Brembl (Tirus Bramble) uh"psen je pod opIUzbom Z3 sil ova n j e i p os jedovanje narkotika.Teiejeigmlifudbal odtenisa. Prerna agencijarna. DZedea preko Ir. u stabilnorn iestan]u nakon sto [e na rrenurak konsiatirana i kli nicka s mr t. Bez tog nOl'ca oe bismo mogJi poceti sezonu. (A. gdje je mogla da mu se pruzi adekvatna i pravovremena pomoc. najboljim svjerskim igracem. a on Kristiianu Ronaldu. p renose agencii e. ali oe ZIlarn od koga. boliu od mncgih bekova. . (Novak f)okov. nasalio se Litvanac ubolnici kmice pa su ovcg gorostasnog 46"godj.(3:0).niaka odrnah prevezli u elirni klinicki centar u Kaunasu.rekao ie sportski direktor klubaNiksaPrkaCin.nasalio se Sa bonis.Rekli su mi da imaiu dobru viiest za mene.69 Vijest u b. Brza intervenciia dok tora i povol jan is bod ko j i je usli je· dio. iedino je Ozil imao viseed iednog dodira s loptorn.an je u pri tvo ru dok ITa ie is[raga. Sabonis se u ponedjeljak poz· al io J iekari rna n a zdravs tvene tegobe. Svevrijeme sam paeio da lie budemu oftajdu. Iz igrockih dana: U NBII nastupao za Porlland M I· 'Z .efkardiologiie Remigijus Zalijunas takoder je na duhovir nacin opisao simaciiu u koioi se nasao Sabonis. bili s u razlog za 0 pee zad 01'01istvo u bolo ici. . jer su nas pritiskali igra. Zagreb. izdao jenalogzapretres u junu kada je klubprviputu llOgodina dugoj historiii ispao izprvoLigas kog rao gao Prelresene proSlorlle Riuer Plate Uhaplan Brembl Izvtsni bivsem dvostrll.cime je prekrS io ugovor. zorn. ko ji ie odigrao dupli pas s Kakom.rojci lfisekundi. 16 Izjava dana . r.kom prvak. Ova nas ie spasilo. U izuzetno begatci karijeri osvojio je olirnpijsko. u kojoj je naveo da mu Beslkras nije dao placu visemjeseci. koji su kod Hrvatskog kosarkaskog sav·eza.inama Zdravko Mami6 pozajmio je Ciboni vise od mil ion eura. Sabonis ie u NBA nastupao za Portia n d. koji se nalazi u odjeljenju 7. Dr. (A.} Mamie. asisrent Karim Benzema i strii elac Renaldo. j. z. Policijaje trazila dokaze za prevaru. . Mediiisu prenijeli da [e sukob izbio kada je odredeni broj ljudi poceo pievati uvredljive piesme igracirnaAugsburga. ali i za prilicnu dozu humora. nakon meca na Mara.7 rnilicna eura.i Gibon_i __Bm_CDO_Blm_O_ UiSe Od miliODeUrB predsjednik Nogometnog kluba D. ponedjeljak igrao protiv Norvica (1 :2). dozi v io j e infar k l bas u centru Kaun3sa. Gazda Dinama siroke ruke Arge n tinska policija preIres la j e U utorak sluz b eo e prostorijefudbalskogkluba River Plate.3 intenzivnu njegu. . Turski fudbalskiklub Svjerska kosarkaska legenda. sv j etsko i evropsko zlato sa Sovje tskirn saveS. Tokom osamdeserih godina proslog stolieca s rn aIran ie. Razlcg za to je Italijanovo avgustov sko pri ievreme no napustanje kluba. ttlHlina Olliobarlestu IgraCi AUgSbUrga se VELIKANI Legenda svjetske kosarke pretrpjela srcani udar Sa nis PreiiUiO Mli iCM S rt Rekli su rni oa imaju oonru vijest za mene.Dr. godin e u Kau nasu. Igrao j e na poziciji centra (visok 221 centimetar). decem bra 1964. Sabonis je na trenutak bio i klinicki mrtav.kani) Ofsajd Skok bri/aRskog a/le/ieara J. dodao je Mesu ru Ozil u.Arvidas je sretan memak.ser. Od perorice fudbalera u akci] i. Bes ik laS zah ti j eva odsretu u visini od 7. ziv sam.ivac koii je ll.rekao je Za Ii j unas.ci. ne racunajuci NBA. Federalni sudi. Litvanac Arvidas Sa" bonis dozivio ie u utorak naveder srca n i uda r.m da.Zna. a div je imao nevjerovatnu tehniku. Odmab je doveden na pravo mjeslO. Pozlilo mu je tokom uta- BeSildas tuzi Ferarua _~t:l Be:likra~ ulczio je tuzbu Izuzetna lIariJera Arvi das Sab on is roden ie 19.c.rdili zastitu ugovora. J.drl'. Akciju je poceo Ser hio Ramos ispred svog sesnaesterca. "millija".e novae doho u klub. najbolji svjets ki teni.. s(Q ce pornoc.iito jekulminiralo posljednjihdana. jer sma u dva dana morali naci veliku Sl'oru novea . a prerna prvirn informacijarna.) sp 0 rtskom su d uu Lozan i (CAS)proliv svogbivseg igraca Marea Ferarija{Malteo Ferrari).u LondonfJ (~I"'fI'J Njemaeka policija objavila je jucer da istrafuje tueu na Oktobarfesru u koju so bili ukljuceni fudbaleri bundesligasa Augsburga.u Evrope da ispJati dugovanja kobrkasima.pranie novcai neregularnosti u vodeniu knjiga u jednorn od dva najpopularnija argentinskakluba. B rem b I je i proslog seplembra bio uhapsen zbog optuzbe za silovanje. F era ri je ta k oder ulozio tuzbu CAS-u. Pasove su po tom izrnijenili Ozil. 11 dcdirivanja lopre. Iz kluba su najavilidacepomoci u istrazi. gd je je u b aci vao prosjecno 12 poena uz sedam skokova. iiI' sam . Tridese~ mgodiSnji defam. ali je pos 1ije oslobo de n. per igraea To ie u brojkama fanmstienll akciiaiz koie su igraGi Resla presli cijeli reren i postigli golza 1 :Oprotiv Aiaksa u Ligi prvaka.aCki "Cibosi" vee godinarna su u velikim finansijskirn problemima.

Karacic kaze da ga je we to do tical 0. koji ie dobio bivseg prvaka svii eta Rusterna Kasirndomrmv3. lIener rukom emsa Gratan ice Mirsad Gopo pocinio jeoslav. uigrani. Kadric .Volokitill remi. BOSnase Sig mo mol Sili sa Sal .raspao.elno !dak okrsa j. istice potpredsjednik Nihad Imamovic. Desetkovana ekipa AHa i omega lima. mozak ekipe i jedan od nai talentiranijih srednjih vanjskih Evrope Igor Karacic zbog povrede ramena sigurno nece igrati ova j i 0 aredn i mec. "Smdenti"'su. Prioriter ce hi ti p 1asm3n aa Evropsko prvensrvo Irnamovic ka:i. zahva· lio se Gopi na saradn j i i za no· vog sefa stro cnog staba ime· novao nekadasnjeg selektora BiHJasminaMrkonju_ . .Mamedjarov 1: 0.rekao jeImamovic.tULlC to skeptican da ce sve izaci oa dobro. b imo je da SIO duze 05ranem() u egalu. ". N aknnporazaod Maglaja. Sandre Uvodic . Stolanovlc: Dob/a bivseg prva/(a svijela .uk remi. prvaka igrala je izvrsno isa minimalruh 3. a da zauzvrat dobijemo nekoliko rnjeseci aktivnograda.Socar imasred· nji rei·ling od vrtoglavih 2.. Predojev.zSaltinH oaMojmilu. objasnjava Irnamovic. Zbog toga je U pravni odbor na sjednici u Banioi Luci odlucio raskinu ti ugovore sa svim selektorima..5: 2. Sigurno se mozemo nositi s njirna. TurnirceseodrZali u dvorani "Rami.rskog prvaka Safhauzen. otpisuje talente zbog kojih eemo se poslije hvatati za gla vu karla ih vidimo u dresu drugih drzava . Hendikepirani smo povredama i ~inje]]icom da jo>: uellHa bJedaBosne MrkOllja: 8ok-/erapija Mrkonja. U prkos lome. u dramaticnom l1)eCu say ladali [avori fa lakmiceo ja. dok je pred nOSI Svicaraca 810 im je ekipa dugo na okupu. Igrao sam dvije godine s Danijelorn i znamo se dobro. Gra. mjesto startne liste.i HK Gracanica Prij. Minima.agri" jali ove se. za sta je prellZeo odgovomosr.U jednu ruku. H. Od ovih igrata ne smiju se odmah ocekivari veIiki rezultati.B. i Vardar. kaze Igor Karaclc. ekipa sara· jevske Bosne postigJa je izvanredan uspjeh.. M. treee mjesto bit e-eodigranasutr. ali same ako ne budu optereceni imperativom. aosna - Junaci Sll bili vetemajs!Or Borki Predojevic. acini mi seni prevelike potre be. MogHee je da HadzicubIti ponuden novi ugovor Kosarkaski savez Bosne i 1i"'Ii-~_-------. skora ni~la se nij e znalo. celvrtak. rukornetasi B osne pocet ce u suborn (19 sari). veliki kllJb da bi se te. ko] jeizgubljen za najmanje dva naredna meta . QLisli su im odlicni igraci Jan Filip i Mat Patrail (Mait). ali c:!a to nisu pra tili sve odgovarajue.sne. a sedmu ukupno od osamostalienia Bosne i Hercegovine. . nismo dovolino. Ako budem morae pod noz. . . ali pod novirn uvjetimao Pod tim se podrazurnijevaju.Y. Dobrodosao nam je svaki igrac koj. ko ee purovati s reprezentaciiom i s!ieno.da je u prava ispuni] a sve !ito je traZio. a vee na narednoi siednici jedna 0 d tema bit ce selektorov izvjestaj s EP. II Slovenij i.eli radi ri inapredovati A Arapovic je odli~an ign!c .Generalni sekretar KSBiH Harun Mahrnutovic naprav it&: odluke 0 raskidima ugovora iobavi jesti ti selektore . znQO da su priCe 0 gdeoju klO.k taka .Safarli 0: L bh.c . igrata svijeta Sabrijara Mamedjarova (2. koii je. • Had'llc ce svakako bi ti medu kan didarim a. Sw· janovic .kipa izgJedati. koji je svjestan da ce trebari vrijeme da ekipa dode na svoje. U prvom su sre ru 0 d 16 sa Ii liastaj u S9 oS ibenik i"Radi vo j Korae". Faruk Vrazalic.ba besmislene. izmedu oslalog.Pojedin i selektori iskakali su izvan ingerenciia. tim azerbejdZanskog Socara_ Razlika u !<val.e da su odredi vali su sasta v strucnih . na dva rnjeseca. ukliucuj uci i kormilare seniorskih selekcii a Sabi ta Hadzica (muska) i Vesnu Bajkusu (zenska). Bosna je ipak.585.. dok od 18~ati igraju dorna6 Zeljeznifur i Zadar. kada u sarajevskoj dvorani "Mirza Delibasic KSC Skenderija gocekuju svka. pro ti v Z agreba u gostirna. Ambidje "S rudenata" nako]] sjajnih igara polako rasru. Mislim da cemo najkasnije do kraja godine imari jasnu si tuacij u u vezi S ovim . prolaze sve 000 ~ta sam ja i j o~neko li· 2013. Ie meounarod_ni majstor Dalibor SlOjanovic. time j e svrstana nll U. moMa Cal< i za pobod na petu tvropsku tirulu. prema vlastitorn nahodeniu razgovarano 0 nastav ku saradnj e.Igrali smo s njima prosle godi!le na tu miru u Veleaju i izgubilismosa je· dan.a u 178ati. Tihim koracima obaveze u najelimiiem evropskom rukornetnorn takmicenju dosuljale SIl se pred igrace H RUKOMET "Studenti" u subotu pocinju sestu uzastopnu Ligu prvaka Im. Nece moti pomoci ekipi cilia nas prolazili. ali sam.zone.movie: Savez nema novca Pl'8UBIlHa SlObOda selektori u proslosti imali preveliku slobodu i da Ce Upravni odbor zbog toga preuzeti mnogo aktivniiu ulogu u formiranju struen ihs ta b ova. nakon magnetne rezcnance.Nadam se dace ova smje· na djelovati kao sok-terapija i da cemo u narednom kolu po· bijediti Zrinjski .). potpredsjednik KSBiH 68 29 septambarrulen Onevni avaz. Finalni susretpocinje u19.C. koje se ocirlllva u Roga~koj SJacini (Slovenii a). 5 kojom ie bio i sampiondrlave.ka'le Igor.i eru nij e hir la presudna . dil erna je ko] u re rijeliiti Upravni odbor. ZOl1. Evropsko klupsko prvenstvo u sahu "Studenti" dobili prvog favorita takmicenja. doveden je Danijel Arapovic. cia n ekoga drzirno vise godina pod ugovorom. iako nas je i tao da mnogo nedoslajalo. bio sam opet na dobrom putu Karatlc. iz utakmice u utakmicu igra ce biti bolja.746).. a onda kako bude • dodaje Karacic_ A. a Bosna 2. jer moZe cdgovoriti na vise zadataka. neoptereceniimperativom. izjavio je Mrlloma Dooesto OODe Smjena na klup. Rager Griili'. u drugu. Povrijedeni $U i J osip Pazin. Ipak.TraZ-mo seleHtore na dua mJeseca ce Hercegovine nerna novca da veze selektore visegodisn] im ugovorima. Proced ura izbora selek tora trebala b i bi ti za vrsena do kraja ove godine (kvalifikacije su u iulu 2012. koj a sa j00 sedam ekipa dijeli prvo mjesm. igrao za Metkovi'.718 poena. . a vee ce pro· ArapOUiC CBHOriSlili U nemogucnosti da 1'3 CU na 0 a Kal'acica ~ trener Smailagic i uprava kluba posegnuli su za zamjenom. Irfana Srnajlagica. Ovo je bila treea pobj roa Bo.kola osvojila sarno Geliri b()da. ku. Hoce li tada na klupi bb _ rima ponovo sjedi ti Hadzic. kojem&: ovo biti freti manda [ na kl upi Graeanice. Ipak. ali sam u vjeren da u takvim okolnostima. svakodnevno se vidi napredak. koji je sa· vladao 14.canica je u prva cetiri .kale Irnamovic..allZenom v uvieren sam da oviigrati mogu pruziti mnogo. postava soear 3. iel)ona starto pro1iU Zadra U tretem kohl Evropskog klupskog prvenstva II Sahu. sigurno me nece biti citavuovu polusezonu .kaze Irnamovic. Elis Memic.5:2.a II Lirvaniii. dallas u Sarajevu poeinieMemorijaini tumir"Davorin PopoviC".. n3 c~lu s Nedimom Musieem. Siguran sam da ce koristiti ekipi. azerbejdzanski Socar . kako su neld pricali" Sada sm 0 opet na dobrom puru. Is" 10 tako. z. raz]i ke. mal eu hocu Ii operirati rame . U organizaciji Zenskog kooarkaSkog kluba Zeljezniear. koji u pc- sljednje dviie godine sigurno niie bin u vecirn preblemima kada je rijet 0 povredama.5 Rezul(3ti: Berkes Raofia boy remi. srednji bek. mnogo kraci ugovori. S port '.kaze Karacic. E.5 zasJuZeno slavila.amo dva mjeseca atmosfera u ekipi bila je obeshrabrujuea.lan poraz .Kasimdhnov 1:0.. ~li da nije bio previse zabrinur kako ce e. Nikolic .U sljedecu srijedu. ne srnije nam se nikada viSe desiti da neko iz hi". liv Safhauzeoa imati izuz. Utakrnicaza. .Sesm uzastopnu sezonu u Ligi evropskih prvaka. naime.Znam kako je ovim igraciIDa koj i su dosli.. U izjavi je oaveo da jeu Fa· do' imao odrijeSelle ruke.i rezultati.§tabova.e s. odnosno od ciklusa dociklusa " Pokazalo se da nemarno ni rnogucnosri.rnczerno dati veomamnogo -sm· atraKal'llCi{ N isu se posreoo ni 7.kale Imamov ie te dodaje da j e m oguce da ce s dosadasnjirn trenerima biti Nihad lrnamovic. Upravni odbor.

Udineze i Sporting Lisabon .ka- Izvinjenje Necuveno ponasanje! Ako se [a budern pitao. a posl i j e u takrn ice se sazna 10 kako je [Orne prethodio jo~. rakoder. Tevez ce lerjeti iz kluba. . zbog porodicne siTo je razlog ZlI.) .Zelim se izviniti naviiacima Mancester sitiia. Derbije ovog kola odigrar ce joo Seltik . ~elvctak.i oblikuju evropski sporrski organizam poruc'.S. Tevez je tek po dolasku u Mancester postao sviesran posliedica svog ponasanja.ijem • Hjuz.nazalosr. Plarini je naglasio da su neke evropske zemlje usvojiIe zakane peon v n ajveee poiiasti.i u govoru na sjednici Vijees Evrope u So:a. Hluzbrani Argenlinea Iako su mediii i Ilavijaci Mancester sitij a ogorceni reakcij om Teveza.om mnogo znacila Bill bismo rnnogo blizi objektivnorn cilju. imali debar startu Bratislavi. (A. s kojima sam uvijek bio u dobrim odnosima. krivicoo djeJo_Platim je naglasio da je dovedena u pirnnje ieg-4isrenciia nacionalnib timova.Evropska Iiga je fantastii'no takmicenie.Dnevni avaz. bez poraza je u engleskoj Prernijer ligi i dijeli p rvo m jes [0 s gradsk im rivalomjunajtedcm. a moglo b i se cak reCida je ugrozen Ci illV evropski span . Misel Platin. (Michael) pozvao je evropske zernlje da donesu nove zakone u borbi prouv llamjestanja rezulnH3 uta_kmica.. takcder ad ovog lieta.Bugarska i Poljska medu zemljama koje su usvojile zakone po kojirna je "sponska prevara". 29. Mora. GiiaU sporlle U opasnosli Predsjednik Evropske fudbalske unije (UEFA) Mise! Plann. . savremenog fudbala. Ovo je posljednji put da se neko ovako ponasa i lju ti. preporodeni PSG irnat ee priliku da pokaze na teskom gostovaniu uviiek neugodnorn spanskom predstavniku Atletik Bilbau u utakmici koja ce imati argentinskismek. Velika Britamja. na trenersku stolicu Bilbaa sieo argentinski strucniaki bivsi selektor Cilea Marselo Biielsa Pastore je dokazao s1'0j II opravdanost. Dodao jedasu Iialija.AJarmanrnn ie podarnk 0 rnsrucem broju namicltenih '0- ffieeeva. Odluka da kod 0:2 zamijeni Edina Dzeku. kojeg je i doveo u klub. uez OdbiOda u e u -g Di -M aCiD rani Trener Mancini smatra da Argentinac treba napustiti klub Ia ko Manceste r siti igra jednu od najboljih sezona u historiii.Ako je spon ~iv() bi6e. septernbamuien 2011. ism vaii i za igrace -smarraMancini. protiv Slovana. Utakrnice u gruparna od A do F igraiu se od 21.rno biti tim. donijelo ie ill nogo vise problema nego pristojan poraz cd mnogo boljeg protivnika. Spanija. ali ono sto ju [e pratilo. . C. . C.Lacio. Portugal. !tali j anski trener ogo- POlliedrna opomena OZelli uvijek igrati cijelu u takrnicu.n. eiii otkun crt. razumi jem razoearanosr. Nijedna l. s navijacima ibrzoseoglasio. koie motivirasve nas. UtakmicaRubin-PAOKigIJl se od 17sari. Z. onda je nacionaina reprezenl">Ieijajegovo srce. Ne zelim ulaziti u detalje zasto nisam usaopokusao se opravdati Tevez. Na klupi ie bila konfuzija i pogresno sam shvacen. otici cu. . Karlos Tevez (Carlosjodbio jeda [Ide [I igru. Nismo. njegovo poa ue problem'.o je Platini. Nas reprezentativac ljutiro je uapustio teren. sa Mauci. Ukcliko nisam sretan. veci skandal.i apelira na drZave . nasanje. rekao je Z bog toga je govorio da zeli da M. nikada nisam odbio igrati.05 sari.rekao je Platini.rekao je PIa tin. preporodeni PSG [elsa josceka na to. sro se rn ene lice. ali da b i ih i OSlaletr-ebaleu meslijediti. Trerier Roberto Mancini (Mancini) ipak seodjednom Argem~nSlli smell u Bilbau Dornacin docekuje jednog od pretendenata za naslov. koji se Iiutio zato sto [e zamijenjen. Pari ota ni.aseg n apadaea. (FoIc: AlP) Veliki problemi Poraz u Minhenu sigurno nije tako bolan. pa bi [lam pobjeda Dad PSG. Drugo kolo Evropske lig. velika ocekivanja polazu u ovoljetnu akviziciju Haviiera Pastorea (Iavier). a to ie plasman u drugi krug . N e meze igre/! stalno biti debar i nasao u ogromnim preblemima. zatim j e bacia tren irku. dok mecevi u ostalim grupama pocinju u 19. mnogo pure» ciabudu ravn op ra vni evrops kim gigantima poput Bavaraca. dok [e. Nairne. za vrsio j e.Evropski fudbal je u apasnosti. ali ja sam taj koji odlucuje tWO je Mancini rcen ie ponasaniem daca. koji su povezani s kladenjem. bi vsi menadfer kluba Mark Hjuz (Hughes) brani Argen tinea. napa- Da su mu ambicije ovesezone u Evropskoj ligi uterneljene.emlja II tome nii e postedena.Igrao je vrlo loSe. A.l-buru.ali rnozda jeste cinjenica da su "Gradani" u duelu s Bajernom ipak vidjeli kako ce morati jesti "jos. napusti ruacije . dovoljan je bio jedan poraz da orvori sve pukotine u ekipi prepuno] superplacenih zvijezda. dok B i· zac je veznjak Atletika Havi MartinezOavi). ZhoO namJeSlanla I'8zullala.all~ester. a uvede defanzivnog veznog Naj dzela de J 0 nga (Nigel) svakako je upirna. a namjcitanja kontro!iraju krimi" nalne organ izacije . obo- . imao je problema.- Pastore: PSG na teskom zadalku gaceni petrodolarima katarskog seika. .P'roblem je !() SIO Karlosu nedoslaje familija. Zarn isli te da se nesto slicno dogodi u drugim klubovima.e ManCini je reagirao i na p onasanje Il.

Kavani 17 penal).rtak. Beru'Or da ima' D. 66 LlGA PRVAKA Njemacki gigant potvrdlo sjajnu formu 29. Bazel . 1 4:5 1 Rezultati 2.Lusio 6. sa 2: 0 sa v J adac Mancester siti. 0 1 0 3:1 1 1 1:3 4 1 4. seplembilI/rujan2011. 1 0:3 1 i}inamo 2 0 02 0:3 0 Madrid: Duel Elila (Real) i Anile (Ajak8) Ipak. Grupa B: CSKA . Iak 0 je u Mosk vu stigao oslablien.Benfika. 1.Inter.UI 2 0 20 3:3 2 4. Frej 58. J unajted je na Old trafordu odigrao same mez.Lion. 3: 3 protiv Bazela. L il . "Kraljevski klub" i Bajern jedine su ekipe koje nakon drugog kola u ~etiri grupe imaiu maksimalan ucinak.Ajaks. CSKA ~ 0 . Maueester si ti • Viliareal. Frej 60.F. UDn 2 1 10 2:0 4 3.. Englezi su 2. I. Ajak. i.« Li011 je pitanje pobjednika rio jdio vet u prvom poluvremenu. loB. kola: Bajern .ieko zarniienlen u56.rel 2 1 10 5:4 ~ B aj ern j e sino" u Min henu.2 1 10 2:1 4 3.0Mul 2 0 2 0 4:4 0 02 1:3 2 0 Rezultati 2. Cas! "Crve!!i.Rezultati 2. Viljareal 2 o 2 0:4 Rezultati 2. Mizernu partiiu pruzio je i nekada rnodni Ajaks.In ter 2: 3 (Dzagoi ev 45. Pacini 23.Man".. Lav 77 . Grupa C. sport 2. A.h davola" spasio je Eli lang (Ashley Young) u posljednjirn treuucirna rneca.Bonfil<il .o Go- I drugi klub iz Mallcestera je podbacio. kola: Mances rer j una] ted . Napoli 2 3. Mancester junajted . Zagrebacki Dinamo bio je nemocan na Zerlanu. koii ie preksinoc na svorn teren U reizirao proti v L il a.. tetv. Sve utakmice igraiu se 18. (A.Jang 90 . Benzerna 49).TllI. Zarate 79). Real 4:0 vcdili sa 2:0 nakon poluvremena da bi uporni Svicarci napravili potpuni preokret. koji su potpuno razocarali u Minhenu. minuti .78 penal). Dinamo . Dr. minute nastupao nail najbolii fudbaler Edin Dzeko. OtelulBenfika 0: 1 (Cezar 40). Real Madrid Ajaks 3:0 (Renaldo 25" Kaka 41. Inter ie uspio osvojiti tri vazna boda protiv CSl<A (Elvir Rahirnic nije igrao) i taka se do nekl e isk u- Paroui traGag Hola Grupa A: Napoli . Njernacki gigant ocirao je lekciju "Grad anim a".) m .. Kone 42). Man.Baze13:3 (Velbek l6. za koji je do 56.17.Orelu!' Grupa D. 2 . Napoliju ie bilo potrebno svega H min u fa da zavIii posao s Viljarealorn. Oba pogotka za Bavarce postigao [e njernacki reprezentativac Mari. Trabzonspor -Lil 1:1 (Kolman 7S penal . koieg ie Sa 3:0 lako savladac Real Madrid. 4. u okviru drugog kola Lige prvaka..Mance~ter siti 2:0 (Gomez 37. kola: Lion Dinarno 2:0 (Gomis 23.. Real Madrid . o nevnJ avaz. 1~ ~1 R Zig ni a arei cila i I. 2 4. oktaha.Sou 30).. 1 .Trabzons por. Napoli Viliareal 2:0 (Hamsik 14. pili za poraz u prvom kolu protiv Trabzonspora. kola: CSl<A .Baiern. 45). 2.Bazel remizirao na Old trafordu 3.

ehmedovic 6. Gr. do 1977. J elavi': 5 (46.!c (26).<aoi svaki dosadasnji duel Zel jezn ica. Zuti karto. Salamovi': 6 (56 . Moranjkic 6.. koji je za .5. Hero 6.5). Tr· ijumfCelika p~tvrdio je reo zervista Aldiu S i5ic. Gledalaca 250. Delegat: Radoslav Kundacina IT rebin je). Strijelci: 1:0· Bosnjak (58).). Omie (Zvijezda). CELIK: Nurkovic 7. Kapetan 6 (63. ovog pu- lenicani kaznill prornasale i qreske Gabeljana Prvi dio drugcg poluvremena nije nagovjestavao kra] kakav se desio u Gabeli. Stajie 7. Colic 7.o u desnu strauu.5. koji je glavorn matirao Fejzica.. Stakic 7. Debi na klupi SIob9de Vojvodic Ce imati protiv lcl· jeznieara n a Grba vici. Zoran Taborin (Zvornik:). Grahovac (Borac). Buean -).a stri jelac predi vnog pogotk:a iz slob odnog udarca sa priblimo 22 meml bio je SaSa. Sabie 6. Prije dolaska na k:lupu Slobode. Er. Maksimovic -). J. Talk Ce biti llkopan nll mezarju u svom rodnom Tetovu. !leI· ifovic 6.5. Jarnak 7 (63. 1:3 • Si~jc (87). RaCic 7.. Borae je poveo II 14.K.og La. a strijelac je bio Niiema. Durie. . igrao je sarno za m3li cni Horae iz T etova kod Zenice i za Celik. Igrala se 39. Sarajevo) 6}:S.':: -).5. RuZic. Delie . Naibolji igrac susrew SaSa Kajku! pogodio je u 22. PaSic 6. Komemoracija povodom smni Fadila T. Pliska -).busa .alica bil" 6e odrzana dan as u 9.~) Sa meta u Banjoj Lllci nllti smdvu.Get hard (78). Ducic. pogOiovo u prvom poluvremenu. jer su njegovi fudbaleri savladali Zvijezdu iz Gradaeca sa 2:0.a j OJ irn pica. Stanic -).. Bee. OLlMPIC: Fejzic 5. legendami Fadi! Talic. Beganovic 6. jet je imenovan novi sef struenog staba. Zeba 7. Zlornislic 5.5. DuCic 5. Dvanllest rrllnUla poslije Branislav Krunie oduzeo je loprll odbrani Zvi· jezde. Odbijena lopta dosla je do Ivana Raguza. ali je golrnan Adnan GII.5 (86. Zeba je izveo korner s desne strane. ko ji je sam izisao pred Adisa Nurkovica.. Vrlajevie 7.Cmo-crvene" igrao od 1966. ener: Milomir Odovic. corie 6.ikic (C:ellk).Borne zeljeni trijumfu prvom metu osmi· ne finala Kupa BiH.usic.5. gOdini Jedan oclomilLenih nogometaSa u his!Oriji Celika. Ramie -). Adilovic 7. Dianic 5. ali je Sreng nije uspio boksati u kornerpa 511 80sti poveli. Besli]a 7 (63. godin i 11 Kantonalnoj bolnici Zenica. prvu odlicn u priLiku imali su gosti. Strijelei: 1:0 Kajkut (14). Sarajlija ~ Trejic 7. Rizvanovic 5. Zeba.5 (81. Zu ti kartoni: Svraka.iear).5. B.).':). Pro)eteru iz Teslica i lVor· nickoj Drini. koji je udarcem glavom sa prve starive pogodio suprotni ugao Srengovog gola . N emeliakovic 6. 29 seprembarfrujan 2011. Veldin Muharemovic bio le na sedam merara od gola Zelje.5. Zaric 6.Vrnajevic (66).O izvrsno interveni- rao . Regoie 5. Isakovic 6. Gerhard (Zeljezn. Tomic 6. Kl"un. Ka- jkut 8.5 (80. moral a biti mnogo iU3l:enija.5. nCrveno· plavi" pn)pusti!i nekoliko idealnih prilika. Karic 7. a cetiri minute poslije propustili su veliku priliku da os tvare visok u prednos {. a u 29.. Delegat: Goran Skoko (Ljubuilki).5. KRAJISNIK: Hodzlc 7.a publike_ Sudija: Semir Kaplan (Stolac) 7. vala prema goiu GOSK-a. Sabanovic 6). Igrac ujakmice: Eldin Adilovic (Zeljeznicar) 7. Tr· ener: Dragan Jovi':. u kojem je u prijeralnom periodu nakr· at. Kvesic 7. Sabie.5.Savic? (46.5. Vida· kovic 6. a dobra postavlieni Guso spasio svoju Sigurni Guso Gosri su u drugorn poluvremenu stvorili samo jednu priliku. minura kada je Mirsad Beslija izveo slobodan udarac s desne strane.0 . Bdi':: (Mramqr). SI!)e1er.. _M. snazno je suti- I treci pogodak lei· jeznicar je postigao nakcn prekida i ponovo udarcem glaYom. Bajrie 7.. S.rta'k. Colic. E. VodsrvuZelje prethodili su pokusaj i Patri ka N ijeme Gerhard a (Pa tri ck N yern a Gerhardt) i Zajka Zebe. E. 3:0 . Z. Vojvodic je bio us· DarMo U01UOdiC preuzeo eMiPU pjeSautrener u Gradi ni iz Sr· eb reni ka. Vidovic 5. SARI(. Hasie 6. Ta je pobjeda. . Sisic 6.tabu bil ee Mirza Hadne i Mirsad DediC. ali je Nurkovlc izvrsnom reakcijom i ovog pma Zderic 6. Kapic (Olimpic). I. Dejan Martinovic je sa desne strane centrirao za Vrsa j evi ca.Tr~jic (1 5). Smeler 7. Raspudic.5.5. koji je sa peterca mka. Glavni sudija: Predrsg Srankic (Bijeljina) 6. Rislic6.5). Ostvario je. min UIi.Krull.000. Pehi Ij 6 (86 . Haris Harba nasao se sam ispred gola ~Plavih".sport Dne. Hamz.zJaka Darko Vojvodic.5 (76. avaz. Markovic 7). put zarresao mrezu. r-. rninuti dornacin je po drug. uogorn otklorrio opasnost.5. Hrkac .5 (66. Kfunen tic 5). Delegar: Dubravko Miskovic (Liyno). Ornagie 5.5 (64 ..koobavljaa i duZnQSI dir· ekwnl. Zaiko Zeba je centrirao iz slobodncg udarca. movie -). U 54. Lij . a naivisi u skoku u sesnaes!ercu bio je Jadrnnko Bogicevic.vi bocni sjajne gene· racije Celika.. Mus 6. Trener: Fadil DaUlovic. Igrac ut>Lkmice. koje je odbranio Irfan Fejzie.B. Pomotnici: Adnan Alispalllc (Zenica). Covie 7.5 (64. Stri ielci: 1:0 • Adilovic (39)..ni: Stajic. 2. Vasi lie 7.'7.5.ic 5..n. pretku izvanrednog golmana Zvije· zde Gorana Labus a. V.Faruk Hodzic (Kraji!inik) 7.. i u !Omperiodu saku· pio vllie od 400 naSil1pa. Kazna [e uslijedila odrnah potom. uSao II sesnaes Eernci !D.5./h. ali ie niegov pckusai blokirao Armin Helvida. te\V. rao.5.Kajkut. 1:2 -lJe!vida. njegovi asistenti u strucnom .5 (66. Rusi':: 6.000. Gleda!ac-a: 1. Harba 5.ahovac 7. Muharemovid 5. Igrac Uta· kmioe: SaSa Kajkut (Berne) 8. Otisao jedan ad omiljenih nogametasa Celika Fadil laliG preminUO U 66. Bcsnjak je uposlio Darnira Zlomislica. ali [e i ona bila odlicna.5. Nascimento 7. adlenna ce se klanjati po· slije ikindija·namaza II har· emu Sultan Abmedove dZamije.5 (46. ali je ueliBirealrel Celilla bio uspjesniji. Vidovic. Music S (64. ta s liieve strane. mi· SigUran triiuml BOrCa Beziznenadenja u Banjoj Luci Mramor KraJisnik 1 1 Borae 2 (2:0) 0 zuuezda • (F'". Teener: Amar Osirn. Trener: Denis Sadikovic. Halilovic 6). Uilanovic -). Gerhard 7. Puric 7 (67. Sa" kie 5. Martinovic 7. Raguz 5). Mas. Rascic -). Si.5. Sudija: Rusmir Mrkovic (Sarajevo) 7. Kapic 5.. Gtadski smdion II Banjoj Luci.5. Dujakovic 7 (82. Buric 5. koja je 197]. Dudic 6 (SO. P cerna m:zvanicnim informa. Omic 5. Igrac utgkrnice: A vdij a Vdajevic (Celtk) 7. [ugo -). Vlad avi c 5 (60. Oumpic s-uSa meta Il GOSK Sara/evil: leba je nam/eslio ave yola pen ovo mrezu. ]a. (73.. Svraka 7. Bogi cevic 7. Gavaric 6.. autogol).S.5. koji j e goste spasio od debakla. R Sloboda dobila trenera jUCerasnji sas!snak cellli· ka Fudb:dskog kluba Slobo· da urodjo je plod om. Culum 6."'. rnedutim. pucao direktno u njega. Lazie -). Raspudic 7. koji ce preuzeti ekipu nakon lito je u subotu ostavku podnio Ibrahim Crnkic. povskim smem po zemlji po·. Jgrano bez prisustv. Gledalaca 2. Rizvanovic. Dcmaci su nakon akcije Ma· hira Karica poveli golorn Miljenka Bosniaka u 58..30 sa Li u Veljkoj sali Opcine Z"nica. Bosniak 7.5.ic 7. GOSK: Sreng 5. MRAMOR: Delie 7. Sreten Udovi1:ic(Prijedor). Soljankic 6).5. minuti.BaSic (28). RaCic.Bogie!!"ic (S4). Pornocnici: Mo· mir Sirko (Bania Luka). M. Smjes ci iz F oce. jer Sll. Pomocnici: Almir cisie (Mostar) i Dam. preminuo je jucer nakon tcike bolesti u 66. Sudija: Vladimir Bjelica (I. Adilovic naceogoste lake je Z~ljezniear od samog pccerka krenuo unapade. Zuti karton: K. M. 0 svajala Sredn joev roo pski kup. To je biv:li kapiten Tu.. je (Foro. Tosunovic 6 (77. Culov 6). Stadion Podavala u Ga· bell. Troner: Elvedin Beganovic. Hadiic) NaG rbavici SEa ra p ri ca.5 (66. Strijeki: 0: 1 .ov/ij 1 (0:0) 3 Gelill ZELJEZNICAR: Guso 7. koji je ovim go" 10m vjerovatno rijesio pitanje putnika u cervrrfinale. Trejic. J.kovljevic 6. Lepta se odbila visoko i dugo puto- GOSK propustio odlicnu priliku zeuaznicarSO:OJ 0 S radion Grbavica u Saraievo. Siadion Mramon. Delegat: Hisam Islambegovic (Zenica). a Eldin Adilovic sa desetak rnetara glavorn neodbraniivo pogodio donji liievi ugao gola "Vukova". Lazie (Krajisnik). ZVlJEZDA: Labus 7. pobjedu je osrvario stariji sarajevski premiierligas.r Knezevic (Siroki Brijeg).. I: I . j I 972. Pornocnici: Dalibor Draskovic (Isrocno Sarajevo) i Haris Bakovic (Sarajevo). jusic 6. godio suprorni ugao mrde nemocn. Trener: Nedirn [usufbegovic. Sul]evic 5. ovog puta u osruini finala Kupa BiH s uvierljivih 3 :0. Isti igrat je nedugo po10m ponovo bio u prodoru. Sadikovic 6. Zuti kar· toni: Beganovic. 2:0 . 65 GRBAVICA Stara prica u duelu gradskih rivala ra 'Plau~' onD p b-II' Zeljeznicar sva tri golapostigao u lz prekida e Trenufak kada ie pogodio za kO/lacnih 3: 1 (foto: J.5 (73. 1: I . Kikic 6. Treuer: Zve" zdan CVetkovic. Halilovic 6).cijama. sto je skoro sigurno nedostizno uoci revan sa. BORAe: Avdukic -. Helvida 5.5. S. DeLmic 6.Bdi~ 6.

2: 0 .5. Celikovic 5. Piniuh -).5 (4(j. Tri minute poslije Sarajevo io. Dupovac 6. Srndovic S. Gledalaea.5). S roper Rudara Goran Kotaran katastrofalno ie pogri iesio. povelo sa 2: O. Delegati Radika Marie (B ijelj ina). Haskic -). Filip Stoianovie. T rener: Zomn Bubalo. RUDAR: Sabie 6.5 (74. Boric 5.5 (69.i. Redic.Dr.cnol!) inrervencijorn sacuvao mrdu domacih.) Sa'ralaUD3(2:0) 0 Rudar Stadion "Asim Ferhatovic Hare' OJ Sarajevu. Sadikovic 5 (46.5 rffJrD: I_ ~(JMW vriiedenog Zorana Rodica zarnijenio ie BojanTripic.Hadlic 6. Kecman 5.er do" sta agilni Emir Obuca iskoristio gresku Tripica i nie- gov ih saigraca. seplBmbar/llJjan 2011. Glavina 7 (85. Belosevic 6. minuti. Obuca 7. Zbog priietnii da Ct. Mreia Prijedorcana zarresla se vec U 38. pored Misirkic. KuSljic 5 (6]. Srnajic (Tuzla). p ogodi vsi lijevom nogom za 3 :0_ N ajbolju 5ansu da srnanji zaostatak Rudar je imao u 68. Neirnarlija 5).e[ Banda (Breko). na op ruzenicku kl upu sjest ce. Pomocnici: Zeljko Marie (Doboj) i Dalibor Hrstic (Ljubuski). Delic 6. RUDAR: Redic 5.5). Muric S. Kotaran. Kubat 5. Gledalaca 500. penal). CeIVNaK.. M~ie 5 (46. MMgeta 6. Vedran KanEar dobro je surirao sa 18 metara. PiIlju:h 6.<1 ucieni ivanje bivseg fudbalskog reprezen tativca Srbi je Nenada] estrovica iz 2008.5 (62. . Siguran realizaror aajstrofije kazue bio ie Damir Koiasevic.icic. Trener: Slavisa &.Eminovic (30). A. tuti kartoni: K. Hrustanovic 6.. Maksumic -J. Pehar 6. Delegati 17. M.5). Igrac utakmice: Jure Gla v ina {Brani (elj) 7. 64 KOSEVO Bordo tim rutinski zavrsio posao protv Rudara Onevni avaz.. (45. sekund i. J ovanovic ~.S.5. u javnost pustiti film na kojem su Jestrovic i Angelina Misirkic u kompromi tira] ucirn scenama. 30(1 Sudija: Ed. Sarajevo ie u iucerasnjern susreru igralo bez suspendiranih prvotirnaca Sedina Torlaka i Asrnira Suliiea. Krezovic-). DRINJAKOV/C ~. Spec U Beogradu pocinje sudenje opruzenima 7. sto je iskor isdo Adin Dzafic i pogodio Z' Gosti su zaprijetili u 12. BRANITEI. ::. Summovi':: -J. Kojasevic 6... Eminovie 6. Nebojsa Sodic ie u sesnaestcr" cu Rudara srusro Kenana Handzica. Imamovie 6. 1. Duvnjak 5. Sudija: Vladimir Dominkovic (Orasje) 6.5. 3:0 . Trener: Jirii Plisek. Prkic 5. Scepanovic 6 (73.Koiailevic (15. HandZic (Saraj evo).'Rudar 0 'Branileli 1 Stadion Rudara u Kaknju. Corner 6. Strijelci: I:0 .J: Pandza 6. Bebanic 6 (67. Gafurovic 6. DZafie 6.5. So die 5. K.( ~I ~lC :] . Karle (Rudar).5. 29. Igmc utakmice: Emir Obuca (Sarajevo) 7. Kotaran 5. (A.Ko. Suka 5. Pomocnici: Jasmin. Ramie 5. V~ 6.5. Karid 5 (72. Srdan Dokmanovic i Danilojovanovk. Sp· 0 _ rt zaic Mrezu Prijedorcana zatresf jos Kojasevici Obuca Adilovica.Obuca (65). ukoliko ne dobiju 200. Renato 6.Tepalovi. Handiic 6.000 eura. J ovanovic. ElvirGrabus (Travnik).-=- ~h~ -~ -7 )1 0-( re.5). SARAJEVO: Adilovic 6.': 5. minuti. U istcm tonu proteklo je i prvih dvadesetak minuta drugcg dijela da bi jl1i. A. koi i ie odl .. Kantar ~. a sudija Vladimir Dorninkovic pokazao je na biielu tacku. Trener: Dragan Radovid. mafic (I). Gagro 6. Striielac: 0: I . Po- DiD 38. M. To [e bile sve zan irnlj ivo u prvom poluvrernenu. Nedo Suka izasao je sam pred gclmana Adija I :0. Cizmic ").. Zrganovic 6. . a Adilovic je jos [e- dnom bio na pravom mjestu. Bursae 5. Trip ie 5.iu J akupO~ (Billac) 7. u cijem je finisu doslo do izmjene na golu Rudara. 8M Fudbaleri Sarajeva na pragu su plasrnana u cetvr(finale Kupa BiR U prvoj urakmici osmine finala bordo lim je kao domacin sav ladao Ru dar sa 3 :0. Ferenc -).

. ako zaista pcstcji volja. n'ANKOVTC Siroki u Lukavici obavio pola posla Prue ulaMmice osmine linala Zrinjski .Melher 7.5. Igrac utakmjce: Hu:m Manuel Varea (Si. SIROKI BRIJEG: Bilobr!. jer bi 19" oktobra tJ:eba. uz praviln \I procjenu.5 (83.. Pusara 6. Sunjic 6.5. Susie -). Anici!. Roveanin -). a sada Mostar. Tr· ener: Branko KaraNc.sein Kamber (Sarajevo) . Terzi6 (Travnik) 6. Demie 7). Delega t: H u. razlika je u tome ~to su se ovog puta na rueri nasli akteri susreta. M. Zakarle 6.Ja1:I'. Diogo 7.5 (59 . Se!ilija 6. Sudija: Dragan Skakic (Bosanska Gradiska) 6. Zudinov -). Policajci su pokusali rastjerati okupljene huligane. j to n akon sto je.5 (72. gdje se igralo samo noul Moz Ii Midu rez·r uan ala: sla I uMraj huJganlma zaloCBnl na stadlonu . Jankovic 6. kod nas su ocito joil na djelu snage koje i nasifjem icle proruriti rezu dazajedno ne mozemo. ispraceni sa stadiona.!i do Vukelje.[o()blerna h uligans tva i n aciD· nalizma u sportu_ Oeita je da nam ie potrebna pomoc sire drusrvene zajednice. Dlidi. OStrakovic (Velez). Zwei poma10 nevierova 1110 da ie ispred 2. Ljubic 6. koji je sa 13 rnemra pogodio donji desni ugao.5 (69. pitanje je Sla i kako dalje. minute. Istin3. autobus s Velezovirn igracirna izasao j e iz kruga stadi 0na !Ia spo redni izlaz. Duro. nll cijern je 1'elu Ivic<I Osim. - PriuadaDa CBlirlOSObe (Fall): S. Una -). Ne cudi to sto su se nakon juterailnjj h nereda odmah pocele vuCi paralele sa subotniim prekidom u Banjoj Luci. Misic -). jucer Pod Bijelim brijegcm nije zavrsen n i gradski derbi izmedu Zriniskog i Veleza.osno drlave . oktob ra Zracni duel Maco/iia i Jesea ..Branitelj 0: 1 GOSK . J asn 0 Ie da se.Zvijezda 2:0 Sarajevo . I. Brekalo 7. prerna najavarna.5. dodav. koji su spas nasli u svlacionlcarna Sarno cetiri dana nakon nernilih scena u Banjo] Luci. ZRINJSKI: .Ove Ie stvamo prevazis[o sve granice.5.s ill 70. Zolj 6. Kajtaz 6.5.Vukelja (21).rok. Za razliku od subotnje urakmice. Bekic 5. Trener: Slaven Mus •. koji dolaze u BiH~ a ovaj susre! bit 6e iskoris ten da se razgovara 0 problem!! huli" gan sIva .5. Bez gledalaca U nedjelju [e.Vclef. . jer [e. a kic. On je naiavio da ce se danas ovim povcdom oglasiti i 1':lanovi Kornilern za normalizaciju.5.a hiene i energi~ne mjereo No. Delegat: Mediid Gvozden (Sarajevo) .5.: 6. Cime je izbjegnut bliski susret s okuplienim hullganima. Mili&vlc -).Oemic(90).sport Dnevni avaz: teIYrtal<.000 "Ultrasa" bilo rasporedeuo samo desetak redara.Olimpic 3:0 Borae . Macc!i 6 (46. mostarski derbi trebalo osiguravari ~ak 500 policajaca. uPIBla prslB Prvo Bania Luka. a ne rivalski navijati.sto je bittlO.5. Kvesi6 (Siroki).. ganjajuci igrace i sudije.glc 6 (58. J asno je kao dan da se slicni izljevi primi tivizma. Be~irevic 6. Vukelja 7 (76. N. Nikolic 6. PANDiA Krivica organizatora No. Komite! za normalizaciju im a sas tanak sa p reds tavnicima FIFA-e i UEFA-e. fudbalu> Sudeci prema ranii im iskusrvima. Govedarica)" Trener: ZoranErbez. SLAVlJA: Tomovi6 6. od huliganskog starnpeda spasila se bijegorn u svlacicnice. mostarski derbi prekinut je u trecoi minuti sudiiske nadcknade. ali se skoro sa stopostomOIl! sigurno~cu moze tvrdi ti da C1! bi ti odigrana bez prisllstva gledalaca.• Strijelac: 0:1. Ziwvic 5. na celu s Draganom Skakicern.5. Nakon do· davanja Ante Serdaruliica. vandali su flahma i drugim predrnetima sporadicno ga dali autob us.5..gdje ie prekinura utakmica Borac .5. ~tojkic 5. kornentirajuci sinocnie nerede. Siroki Brijeg opravdao je epiler favorlta u duelu sa Siavijom i praklicno zavclio vise od poll[ pos!a vee u prvom susrem osmine finala. Iako je stadion brzo ispraznjen. Zeljeznicar. Polililla. 29 ~e~lembarlruian 2011 63 KUP BiH Neslavan zavrsetak mostarskog derbija Nakon pogotka Rijada Dernica.Srdjelei: 1:0 .Siroki B. Ceric. SerdartiSic 7. F. a isti igrac je osam minuta poslije pOsta· vio i konltcnih 1:2. Trener: Mirza Varesanovi6. G. p osli] e pogo tka Riiada Demica. 7. Pod Bijelim brijegom jucer ie bilo i skoro 400 navijaca Veleza. rnogu i za ustav iIi i pred uprijediti.min Bakovic.. 1:2 Rudar .5 (54. velika odgovornosr leli i na organizaroru.0 6. I:! yarea(70). dok S\J PIolazili pored Partizanskog groblja. Marjanovic 6. u Vr" apCiCima. VELEZ: OStrakovic 6. Bertosa 7.5. ovog puta u prvenstvu. Varea. 03 rasporedu nova u takmi ca gradskih rivala. velika skupina najvatrenijih navijaca Zr- Balloui':: Pomo': driaUB . povrijedenih nije bilo.5). J azvin. U nastav ku.5. Du. takoder Pod Biielim brijegom. Slavij a je povel3 sa 1:0 kada je akcij u Mikel. Popovic 5. Radovano"!':: 7 (64. ee Takmicarska komisija Nogornettlog saveza registrirati umkmicu slu2benim rezu" Ita tom 3:0 za VeleZ.Krajisnik 1:1 Sl~vija .rekao nam je generalni sekremr NSBiH J a. jaCirna.A. odgovor bi mogao bi ti nega Iivan. Kako smo vidjeli na miestu dcgadaja. Iako sn prekid izazvali vandall medu domaCim n3vi- SlaUlia 1 0:0) 2 SlrOIlIB. Kodro 6. Lasii.dodao je Bakovic. Vela. Anieic 5.000. moglo sprijeciti utrcavanie na teren onih ko- lrlDiS1l1 (prBilid) U'8IBZ Stadion Pod Bijdim brijegom u Mostaru. N ije teSko zaklj uti ti da. injskog "Ultrasa" utrcala na teren. Pomocnici: Rusmir BaSic i Edin Imamovic (Saraievo). . Kvesic 7 (8S. Gledalaca: 6. Sudija: HuseiD. Spahic -). .Prema ranijem planu. Pehar 6. Kotul -). a kic 6. taenije na onima koji 5\1 se trebali pobrinuti za sigurnost.5. velika skupina nalvatreniiih naviiaca Zrinjskog utrcala je na teren. ji sebe nazivaju navijacima. N azalosr. Moze Ii se Savez sam bon Ii p [oli V rasm"eg p.5 (71. bilo je iasuo cia se u takmica nece nastaviti.i) 7.) do 31.5. . Prerna prvirn informaciiama. u neredima nije povrijeden niko od Clanova Velda..o bit. Duro 6 (7~. Prerna odim saznanjirna. Jeile 7. Zeba 6. odigran revan.Ska!jic 6.Varea (78)_ Z U Ii kanon!: Serdarusi c. jer ovo ne bi bio prvi puc da cdredeni ceo tri hu§kaju navijace i preko fudbala pokusavaiu -osrvariti polititk" in terese. On je iskorislio dodava· nie Hrvoja Misi':a i neodlllcnosl golmanlt Stefana Tamovica te iz mrtvog ugla s desne Slrane pogod io mrezu. Ipak. 19rac urakmice: Igor Melher (Zrinjski) 7.Rudar 3:0 Mramor . Zuti kartoni: SUDjic. 1:2 . pod policijskorn pratniom. Ccrie 6. Prema prvim informacii lIIDa. U neposrednoi blizini stadiona nakon utakmice desio se j os j edan inc! d ent. (Zrin jsk i). gosti su do- uarea DODadaO ZaDreO~ret dali ga.Celik 1:3 Revansi s u 19. ruimni nastavio Nemanja Pu!iara. ali su oni bez ikakvih incidenata dopraceni te u 83_ minuti. Fudbaleri i srrucni stab Velda os tali su sat i po nakon prekida zatoceni nastadionu Pod Biielim briiegcrn dok se D isu stekli IIvj e ti da sigurno prijedu na iSlOcnu stranu Mostara. J eli bali tolika sluca] nos! cia se u same nekoliko dana. na prvi pogled nicirn izazvani. Gostujuci igraci i sudijska troika. I vankoVic 7. Stadion SRC Siavija u Lukavici. Stanje je krajnje alarmantno i zahtijev. koji su ill gad ali bocama. . Macolija (Michel Mazzoli) u 2l. Swjanovie 6). Gledalaca: 300. Pom06nici: Fikret KuljanillOvi6 (Banovi6i) i Mario Vincetit (Orailj e). ddavaju neredi u bh. Lakicevic 6. rninuti sligli do izjedna~enja. Policija je upotrijebila suzavac. sa 14 metara bio je precizan Argem:i nac Varea.5.. odn.e 6. privedena su cetiri pripadnika navijacke grupe HUltrasi". cak ni Il fudbalu. Ivetic 6. prekid Zeljeznicar .Grgic 6. Sma)ic 6.

n ci.jBvode] dOS-[tiVLl-e dokau Kojima se' lHvrd\]jllle linjen_Lct' (t':L 7].rc:oei pr-es.t .02. 12.I!LSL 3. oonoono od dana so:7.bljev osporava..Ji li.nc'P':oJm no.d.40 KM po«" ad 02. tem el jern cdredbi cJ.:oi oo.e dllguje~ pored gl..oV: podniiC:L. 1D~idllo s.=irl..!i9! sud je o{lillcio ileal) 1J izrecl o-. P asal Ie Azre iz B ih aca.m~ kom e dl. Sot. godine [od 10.J kamiin.na iznos od 1.~ l.h U'ookova ~tupaniil mtioCil po pUilomoeni7 ttl . I.~:sudu i usvojili u.6 K.eun.:adQtIl i $3 ispl"UJ:jt'!"l i rn Ill)v~a 01: cbaVI::7X dugl.56J{14.Qlenj-e pteStld~ :. FBiH)...Dia) OBA.. a 0 Ce_mu i'~[Uz~niobi3\i'iie~[-C1l dopisom.vojiti z. sl. ul. obf iI'Ill i "". njibovi.. 08. ZPP . odn os no sjedis te stranaka. godine Opcinski sud U Bihacu.1.CEGOVIN'E TUZLANSKI KIINTON OPC!NSKl SUP UZIVINlCM\J\ Broi' 33 ~ Mal ~ 118~B I fl M.l i:nirnn iol. st 1. rad i isp la te duga. sudac Vasvija Kulenovie.64/(14 i 2~/(IS).1) 4 ' OGLAS Tuzba lUlilelja "UuiCredir bank" d.oo.Dnevlli .2 Q p.o \u.!jc e pored S] aV(l ic. . 2()07..l rl. i.bom : tl.§laJlia. 71.5"07. 00. 3.no5ti prcd.0 KM oc_tutujuci \l'Bj'j r~jslil dana 0. 20i11.m Lin POUKA: r~}ku ood N akon60 SUDJjJ\ NIWOMENA.l[l. p re. PT~d 00'0'irn sudom IJ mku j. godirJ. 11. vsp 602.-f.k. s:a:'S [OJ ~ lU:ttt..09.neS&J gd :m~(Io K/'.a (ld 00.am_:iI. L ZPp-a). predmel spor.dsplat.ni u :s kladu Sil C]. g:od:im::J miililc joe po. 2006.il::om po2ivamo Va.I. vr~en it! us:lllg':ili.a or_ 13. 19. L ZPI) FBa·l).n<» ad 60.. a :.ln~ koje su navcdene u: ll:.:m!. Sudac Vasvija Kulenovic ° OdJuku 0 trotkovima :p[Jrni~r1og po.. 182.l~ Odrto::o..isLom w::ba lJ.f.udu d:fiuko1iko l'l..)lb~ ali tuzc:ni rn.njc.Zenl moze p~uzeti u 'lgradi SUdil su: · :RI~un or. Turilac [c lUZcnom lsporeelo vecu kol[~jllu prolzvoda a na canova ugovora 0 kupcprudaji 1 plsrnene i"J-Ilrud~bC:riiC"oe od 11. S.r.' O\'e pr-c:sud.eni za~ujev! linjellLce:na kojim_il zasniViUC: svoje.'cpr..zla! v:sp. nu:JlJIge :tbog koi.sIavl~t:n.o uplali :5Ud5kc lak:se: [la tuzbu u i:t:nosll od 20 00 KM TUlileli ie pr-edloiio s.l. ~~U!lPIlf']O pc I?Ilr'H)mo{nikIl1'r-aj2lJ\0V23i:ta Arr:tLri! iH.i hQvi h p'LJno mQc:n.s da u roku od :l:Odana JOS:L<J:viLeSiUHU otlvez. ZI'Jo'P·:a! dllnese ~resudu zhog propu. Pis:meni odgovor mor..i.:sa ie odr'-~der:n1 rrt'm:il Z~ kon u I') !:a:kurt!.Iude plilem dnt--vflih novifla. g. godi:lle.e ZiiSIl iv.. god. ILJ~otMS T MES)NO" DOO D:rtko! ca Arironi:l44fVllIt mdi OU!.g ponu:p:ka koji se sa~itojc orJ tabe !1a hl~b!.e. SE uizenl .avt!ri sve ona ~ro je: poucbno da bi sc nJ-ellJu moglo PQSfupiti~ a posebno Ill. u vezi:s tl. U ruzbl [c dn [e ~9 [u'-en. 02nid~u Slldl!l i IJrot pre:dmtn! im t= Lprt'2ime~ i1Itebi \'nli ~le i li bCli'9Vislr: 8~iii:n. dOl1io U skladu 8i1 t..-t1t:se it Zi .tC" Radm tla PODKA: Proti" (IVC p. ad 2.2enOm luLo kupcu tI eoh~in:fl.! Broj: ). . ~jem:ll: p ~i i C:l'i- Obrazlozenje Daml l&.ima p:ilHlicnog po:slupk~ sud je donio u skladu Sil thmom 383.I.r.::~ko $1 iiedi: 'o'a Ovom :pril.h zakonskih 7.. Kardinala Stepinca bb.] ni3 IUibll: U 2akonol'l:l odr-C~~f1om fQ ku • u~¢:OO:tii ii! d. t-l! nuini.yoe a .nt'l r 1 J 1 PRESUDU (zoog propu!'.odi:n~ OpC'Lnski sud u Tuz1i~]J'O ~udLji Simit: Radm. sr.8/2009.os od 4. toe kako cinjcuice na koiima SC zasnivn tuzbcn~ zahtjcv nisu u prouvnosu sa dnknzima kcje jot: t!!. 71.nja TadicLucija (cJ.iI. tl. Nlkelc br .l1Lk: ]JQd prijcL.o.knildrtroncl""e pami-enrJ. i da mu naknad Ltroskove pamicaog postupka u izn 05-U od 7g5~OO KM. preb ivali ste i Ii bora" iste. PTV.mC'Si iz. ~'sp.] ru.ks~ ie odrtd-C!1:1 ~n-:!"Tl":t ZakoniJ -0 'ul. i~vr5enja.ob. 29"960 · m. od. Sud je ruzcnog oObavez:ao t na plaeimje Zillcmi h k.a!.i:51u odrcdb-c c.crljit. Ut i$pr.5mpki] sud jc.iI"Ystvtmih us luga bolniekog I_ije~elllja! lutitel ju is...1. .n hr. va ri s ve elemen re po do eska i EO: oznak u suj iv da..Li~[.1 zakonom odredeeom roku I'LJ?e..Y.nc.me_n.Os.o:s [av 1~~:i].rni!iJ y odrtdbc O'o'C' ~l. gcdjne.tan je. 1.bljev tuzitelja.I'Ol. Sud putcm ".2006... Z:a. 003S713 08 Ps TIJJ..im katn.s F"nIIli-.69S'J.la koje & se obra. odlu~!. [37. 09.:ana I.I' :3.09. luzilac prijetnjorn prinudnog izvrsenja" Dostava ruzbe ua obavezni odgovor srnatra se obavlienorn d. P. Bihackih br(milaca br. II...77.l..!Ca !.5)00 KM..i:5mr.03. n. 11.rop'u~Uj.ksaITl:i TK (S!.snu ploCu . .. dO!ipj~:.j) Itaja [a.ili u pravnoj sLv:jJri lu1.ale~nl1 kam~Hu.j v pra vne osob e. Ilre:?i~ mc) imc ic:dno.gooioc i 09.gotl'i nit "a do is.zbu (npr. 2. osim ako je isti oCigJedno neaSDovan (el..a.Ofl il . na ooovczni odgovor koiR s. Zivinica..ni ml.9 (cL 182. Zilkonc.\NTON Z ivi n icc:~24. ZiJko. Zakona 0 parnicnorn postupku.II~prClli . s\.L prijcdlog Z:ili PO\l'r..:J Sudija Slm.dllb llil'VeS.UJE.e ~U!bC.-c:sud~! kiio i t:rIJ~.00 KM. 2:.:!II!."C: u roku od 30 dana od prijcma priicpisa presude pod psi lemjom prln udneg izvdenjiil. godiflC.J\i. 386 t 396 Zakona 0 parllicnom posru pkll i nil opredijeljen lahrje-v lll-"lOC"il! i LO i_ZllOSi!i od 225.ni· PRESUDU OBA VE_ZUJE.0:9.lilti izl1.ng{lvor mj~nc n"ltdkino's...1..llbi. po do d.1 pfila.nu :stnnu ~ m1:~tcli~ (cl .l[J s:[lznanja 2.:SL. 2OCMS.bl:J..008.~f]t=! pa do i$pJ_a.l'~c.oo ru.l pJ:tJ :53!003)_ .. St.bu 7 dokil:. u~. 0 _Pilf7 I"l ic.n!J i:t:no:J. UOSNA J HERCEGOVINA FEDRIUCljA BOSNE I HEP:..8.s1Jdil d. Sudii:a. ZPP FBiHJ.:eni :r1. IlQ\'ine FBiH Dr . u.spcdiikaci iii pruzeni h bol. ~l-O U ku-pno i·imosi 78. ZPP FBiH).l. ZPP FBiH).mom 383.lrud. Jo 1.!bog proPUlESIli9! sud ie odlu6Q lt~w 1..69SJ:6 KM.ije rzerbego1. godino..).r~:suclc nije doz:voljenii z:. 1. 1.iIvine TK br.ni moil: j>OdlJj~eti pr~jc-dJog ~ J>OVr.tlfi od p .:_io:cOi DD BH Al~j.io ruzbL.!J terlrorl]i FBiH . 201[.698. Sil zakollskom ~le:rn.j] JavII.lI: .QVQr 0:3 l~t.. Sll{H~ 1&/04. Tuzla.2001.01. 348.l odgo"'or dOSli~vljil put. novinc.. a L1 cemu je rueenl obavlleaen doplsom. Sefic Hamdija j Pas a lit AZI.!: pred10lio dO.c ka.I. Q~/OO) i i.61.~ LII5).sud i proti . gedine a uvim ug.LzrOkO~iilO propustilnje.icki cenlilr Tuzl.2011.OS KM.)!'Iliocpismoeni odgo~·o. Bos:J]~Srclm:m~ bred 33) rndi dug:<l. 348.k.. st. u iznosu koj~' o. :500 u kupno izno:si 425.i Ilijc dos. dostaviri sudu pismeni odgovor na tuzbu (el. sve u ~-OkL1od 3.e 'IJ iZ!i"iOOll d 3-60)00 KM. Tuzena Pasalic Azra iz Bihaca se poucava daje duzna naikasnije u roku od 30 dana.'II0VU i.e iZj03Slliti dil Ti prizrmjC:le iii OSP0rilViiIC lUi. OJ..ll ukond::om ZRle. Mostar.n..r ml: tul.5~ opt!!:]:! Zivinlce.oom f. . 09'.111)\'1..~n.sc obrilwnad i lO: .n ka TilZlllga koii je uzrokovJo propu:hall j~.I) 'p.~ib~ pril oiio uz uiibll te k31ko it' u.a 0 v-Lsilli :stope Z:illeznc kama[~ (SI. U ru'll i je ru ~i.o:bog Pri:lpu'!EtJi. ZAI. da rcztccu .i h re pr-c:dr..Dnc .2005.uje lanes od 5.. i LO i :mosa od 2.. i 3. I..rupku.r-:3cli dljga~ . 20 II. Muiic Senie iz Bihaca..h1J u zakon~kcm rokl:.o~ Dirtk!::ija Tl.r.. (l L 1007.aml'l.mo'llii. SE u~~e.. Ob . Ako lui'ena osporava tuzbenl zahtjev.Q obi:a. godin' pa do i>pl"" .1.09.s_])Iii][~~ .. u pravno] stvari ruzitelia "U niCr-edil bank" d.rUsvaja S-C lu .pl.kazi tuiioca ko j e tu. 08. 348.luku 0 uooko .rO!'tlila_nja ne mot. a p::!lf!1iCPlJom po-$lu?kl..Cllog) kao jc lo Luidac i cp-reciliidio IJ n.l~:ilnj.i njcll icc na koi imil s.mjem i:ste u dm:vnLm nO'llir. Jl 0 Ps 002.30.] it' i:.vstvena.M~s. objavljivanja dgovor na tu zbu illora b i! i.io u~ lll:$i. pre rna KQI1lI: d u7.:.lzbclli zabri-c"Li' p~'!lda .. 2.1jut.avslvcn iI USIiIlJIGVil Un iverz:itersko kl in ic ki cell tar Tuzl:a! p:riJIli~' t'U:ieoe lk:ano~'i~ M i. 3-7 ZaJtotJll. .£.e. 29960 L1L. naveo Dana 06.itelju n.:l1os:L. ZJ:Iko 11.2011. prol:i .b-to: i p. dana 2:5..:f10m kamatcm koja 6e Sf! obtacumui "ot~ od 23.lIIlU2b¢. "2006.::.bll ~~ ki!i.e f.Ila izno5i od 997)$ KMI ]JoiX!evod 2).'::irQm d:. sp.r9~un Ct. 2009. 4... FBiH br.2.esu niie u moguc'nOSIi dO!iLavhi Ul_tbu fla ('Id_g'O'IIOr) [Ii} sud s:hodno odred!)ama tl....1 cl:3QI\ ' 182. 51/(11.2i i. 2008.!! ZK (S L po-vine T K br. Tuzcnl do danae nile rualocu isplado dug po osnovu kuplicae i lsporueene robe [Q LUi~lilc 00 mknog P'07 lra.a.c rl.iI..r'ia i~nos od 814. Predlo1:eni do.:le.ib oopornv:.5L od 08.<Ii propu.J~ ukc! iJ.nanja Zil propu:.k~. godine donie ie "se Teele T.".a I iSla od 08.2011. 09 p. ul. Sefic Ham d ije iz B i hac. godi:ne d()n[o if: TELECOM S::irajC:'lo) dirckcija Tuzl:a:} UI.:tbc:oici stc je konsretc-aoo i u otprcmnici brei OVP-005-] 2. odgovor na lutbu mora sadrzati i rnzloge iz kojih se tuiben. 08.03. z.a_m~26.oi ONE·GROUP DOO Tutla_j d:l ILlziOL'U DD Bl-J TE:LECOi\1 S9raie .. 1..e s. ~4.i .~e..:! i m~ ~tO~ko\t..e i :tal-i. .: i cd 09. . 271. Nsruceea reba [e lspcrueena Ul. i st. ZPP FBiH). racunaj uei ad dana dcstave ruzbe. zi:tcm.J.pkY. st. ZPP FBi H). 2001. go<tinc OIPU5IlO pismo i mpus.d_inc od .i za.&ni k ~Q'i ~d(lot~ i S9 i:spunjen ~em iiovta ~e.IkulJe dmls"Vj. AJ..(IotlskQm roku! .54..m-cni od.dit1~ ~upu[nicil oil 07..im :7. DbrilCuna(1 na OSlloO. adrc:su :st. sa sjedisrern u ul. Q].no i"oo... lC kako t. prcdv ruaenog. ZPP FBiH). 10Ob.. 5.M i?t1oS. pad:.... sud Ce donijeti presudu zbog propustanja kojom Ce u. ~cdLm: ~{Ibjilvhh:.2009.20~ti sodil"!~ • opome:na I=!red [1I.ni I=!is..i m e j prezim e.tOiZcte dOl:SC! 5\!"icdok s.~ ~'O'I[I roe. t! sv-e u ro.. dokaze kojima se urvrduju Ie Cinjenice.Pml. 11. 334.e llI~1).~(Ibavt~ujtda 11.281. godiae ~oblnvlhvanicm lste u dnevnim novinama koic SiC disuibuiraiu o. 2.O:'o'r!.Du~ni S:Ledoo(avi d -pismell i oogo'l{m n:.. 281!S:O KJ\'I~ p~" · _ take. 2009.avljalljiil odgovO'r. 05/0:9) i iznosa od 200J)O K M Ii.2010.ii19c J:!J'ilQ1.iI mwu nil ob<lve.lji~Il fern [lJ1:bc i prc5ude pUlC:m.tev ad 2.. 1/i378 ad 19.f.-il]oc -Ilia . 06.Dnevnl avaa dana 30.:uoC osotmo pi}Lpisali (tl. dana 00 dana p.ik k(Jo.nc:"ni rn nov j nama. Doslav-a se SmillTil ooovijenom pro [ekom rokil od 150daTIil od dania objOlvljjva. 5.lio piameni odgo.t! takst.609.j] <l:dra.ropll~nmja nt mo~ 5c trnl:i lipovC1l Lu~rijaSILjc ~-Lanjc.~n!..8 diima od dana pres:ra.b .plati dug od . 182-. Ll.roli .a'" d05-ta\l'ljil na'llcdenu tuibu: Hlknoi I. st..HLLprii:a.~fLie s [anje.I[.Q . Mostar sa prilozirna zaprimljena u ovorn sudu dana 23.k(l""c dOSt8\1C lufbe na Qdgo'Vor1 p. Obrazlozenie jc podnio rusbu.41 KM.dn.r~S'lJdc ptl[crn obja\'ljivnniil u a.nog :i1i filcH du~ u i.-nih kanllu. 01.a sll:iih.jesLi :sud:a: 0 pooljerlicama o. Ie prevni OSnOVza navode ruzenika (el. sa zakonskom zatezncm kamatom pocev od 09.ol.i m us lovim a. adn os non a_.rinilma. uzla.sud Ul-'-enoj oa ad. :Sud je lufeniog ob:!llvezao i niil plaeanje ZBle1. Z:I:kona 0 Ilb]ig~C"LO~ !l i rn od!lOS i Ul2J.e n~ m:1. :::t zauzvrar kupac ae cbavczao d rZiI ti kom plctau esoniman prclzvoda na svcm prodainom mlesru. 348.ovor 'na rui:bu u dO\loljrlom broju primicrakil z. odnoono od d:af.d.~1 20 KM. ZP P FE iH).tli n~ie dosulfi. St.Sm.XEL.41 KM po osnovu duga nevracenog kredita prerna Ugovoru 0 dugorocnom krediru br. k:ao i da n~u na kn:l1d i [~]tO~"t' pa rn icnog :POSt'll pJ:::3U i1...1luzbu u navoo~nom roku koj i mora 'biri razumlji'if j mora s. godine 1':3 do i:spl.Ovn ioC"t: i :?.atam_. protiv tuzenika: I. da solidaruo isplate ruzitelju UuiCredit bank d.l BOSNA' l-IERC~GOVINA FEDERACljA BOSNE 1 HERCEGOVINE TUZLJ\NSKI [(.25..li OJ koje teku od osnovnu thmii 1..iI'Ilcsti: l. 27017 Ui ~z. kojc: 54i: d:i:SlTibuiraju TIillcritoriji FBiH ...iDOO "fuzla lsplmi iznos od :5-.uli~ U dQ~njl.zliil. Zakon. zasrupana po punomocniku ScImanovic Aidinu zaposleniku ruzitelia. 182.na pravosnafnosti pf-esud~ pod prijetnjo'm pri [JudnojG.n~ a jen ic:am_a na ""eden im u mzbi.-.l tUI.It.. 334.llb:..07. tuZc.aloe! .noss od 200'~OO KM ime lr-o~k-ovaQbia~lii~ntiltuz.60 KM! od 2S.20 KM. 03.. ~od Lile OGLAS Ol'ClNSKI SUO U TUn..3l u 'prLj~ll:jC' $t~njc cl an a od dan iI pre:5:tanka Iilz_tOgii ko j i ic: l. s. 4 ZPP FBiH).u ~T_ 182.'thljcv f. 12 .046.Ikn~ .-heni zah[~cv..ku od IS diUJ.zi_ma koje joe HJ. !Korline i 10. iriorn dOl tlJz'C":r. tuibll u u:k. st. roo pov Ja~lcr..m p(t$lupk'I.i[ 1.rt'!. od 3.l.6. 134.l~ il tuzbcni .amil[e (SI.ljodi:r. tipadajucim -zakonskim zal~zn.86 KM. ~-7 Zakomi 0 p::!lrhi~tI-om p(l-Slupkl1~odnil$. iiil. st."'or nil. gooi ne pa do is-plate.vljen~ Illt :stranOm j~ziku du~ni Slt dO!iUlviti {wj. 2009..kom I"(.~k\)ns.2011.96 Zakona 0 pamicnorn PO~LU7 p ku i I]~ opredi iel jen li3 h riev m~i OCil.i zab rj ev «('.j i:sp.rtokil it: presude :(bog .!bu :sud cc dOflijcLl P'r.d.2009..IV. 6nienice na kojima miena lemelji svoje navode. ime' LilIts.OS.akog svie. at. ClBIa.oink .l u~" Prv...l."OSH.no.iI bl".'i6J. 2006..0 da..!r~ !1itnom ~tu pk'U~ II kol i!to llJ~. Za.lritr. razu 1111 i 'sa d rz. 2. 200s.116. st.. i)l.. godlne.em Dnl'!vllih novi_na· Dllcvni aVi3Z. broj 29.!m~j .1l0 jm. 200.ka i n ..stano"'3 Uni'llcrz-itetsko ..ko .govor mL nJ.~ovor d_:!!Sud I].11.s.6Il.1 peru iCQo.D. pa do drul.L akladu sa odredbom El.02.: I3d u Sa odred.. Zakoll a 0 abligileion itTl otl nos irn.I 02.j].nog iiv.(j. godi. roku ne dos:taviloe pi5. 'LI .w..nlC-kih uslugil iz rntu.{Utl.asrupnika i pUDomocnika ako ih imaju.tlc rnoh:'tc i:5Li-Ciltin:akon C!osta"liOinjil od:sovll~ nS lu. S-])Ofi1... prOli .3-s..00 KM na iine' 19ks. 2.a od da. . 201l. ~nie.40 KJ\-1p<I«v 00 I •..n.698!86 K. godi:n-e:PO do 'i.~~ k::ii. ~od. . o r Jl. 20 11.avaz danE! 2_6.2011. godi o~ pa do ispls1ej . st.sa i\lES'INC DOO Brese. objavliuje slijedeci BOSNA 1 HERCEGOVINA FBOERACijA BOSNE 1 tlERC~GOV'NE OPCINSKI SUD U TUZLl amj.Snjt :st[Jnjc u rok"u od . od 166~7) KMj])lJ'¢e'll od 25. ll~izmLn::~ Il i cl ug po -os 1.:csnc(d'rLgll"ore k{lie..oglasi SOSNA I HERCEGOV1NA FEDERAClJ A BOSNE I HERCEGOVINE UNSKO"SANSKI KANTON OrCINSKI SUD U BIHACU Broi: 17 0 mal 017068 10 Mal DatUII!: 19...02.tot! 425. godine TUZLANSKI KANTON Opelnski sud u Tuall po sudl]l Simic Radmill u prsvnoi srvar] ruzloea ..rnJ isucanjem 113 oglesnu plocu suda dana 29. 17f1 Tuzbeni zah tiev glasi: "Obavezuju se tuzenici Mujit Sanja. OS. od 25.I:.i dO] u~l.2008. 348 . 08. Ob:.ovorom odredeni su usrovi hi poproda jc ¥TONG prQ_izvodlj.75 KM11XI. U slucaju da u zakonskom roku luzenik ne dostavi sudu odgovor na tuibu u kojaj je tuzi!eli predloiio donosenje presude zbog propuitania.nGgONErGROUP DOD Tu.u cd 60!4Q KM~ d~wm. . 18:196~ 2719~.go.tjC\' nije protivan cii'Jjcnicama navcdcnim IJ tuzbi. 10G6.'i~ Mi. Od.i] m ~btl i presu d u) a koja [ak. ZiJko 11:!!1 pnrnitnQm (10 pO~Hu. godine pa do isplare ida nadoknade troskove parnicnog postupka."pak Ul.zi leljil J ilV nil OOr.akljui!:iQ ugcvcr hrc] 17lJ2009. N akon 60 dnna od dana p.n u d. i.oom it: do. 2008.qa p. pa st' i:ui~l"!a lka!1lj)vi~ Mimc$!l kCl MahrtU. vi 1 1 Tu~ba sa 8vim prilozima i obevi.3 ime . 4. godinc..csucle a u 5m.Lst:a dana 08.Ukoliko u na~cdellom.. a radl dugn u iznosu od 50..VEl.lijl: p. godine dostavlia se na odgovor ruzenoi Pasalic AZIi iz Bihaca. U odgovonl na nabn Pasalic AZIa iz Bibaca mole istaC:i moguee procesne prigovore i izia· sni Ii se da. OS. Vjsim~ kamalC" 6: SA.orn k:a.ilve:r. S:L4. Zi. 00.ni Sle z:a sv. Tu1ben j :tall lief glasi. 70.:3.kli. .:ll1il 0 parnioi!nom p05. o "Ld. :st. 03.odg. gc.00 KM! ::is prc:S!. ZPP Fllil-f} 7.pnd:t:niih ~dl".!: rJO~UL Qt!j.t:3C predlo~io donooe:nje presuae na le-metj l.P'.a koje te St obra~ll_na[i' us."" na iloo.njoOm prinudll{l1.prerll~l-e provodenje clokID". 52. godine.:)v-t $aSlJi.G.:ililc predlQ'-:io d(Jn. MI!l4 i 29/(15). Si m L~ RiJd.221. ~'I..e1los..kona 00vis:ini slOpe zal~znc . ZPP FBil-I)_ 6. 386 i 3. Ii prizn aj e iii osporava p as [a vIi eni [uiben.I! 12li~ll KJ. U ~uibi [c tu ~i 1:3(' rctllo!io p d-on(l-strtje presude n 3 tern ~1. UkQ~iJ::o osponw:.f.:. Ukoli.ltl:li. i i'He8tlOu.nja~ nil koje okoJ. ~ lmjc t-cku ibid: dall .00 KM na.. Mostar iznos od 602.l:~i I. 10.J d:Htlm dOSpjot9 11. I. 200.c pije dl:WlvoliclJ~ l.80 KM sa .u.20 KM! p{Il-ev Od 1>.mamrn koja cc. sadriaj izjave i potpis podnosirelja (el.2.1:=.dre>L'li sud.XELLA BHo. i 2.Qi od.[l La.e Im'-] U rn}''Vr. I. . pilr)] itll_i p.ld:adu SI!I'1.ht"jev tuiloc. 2011. Tuzba sa svlm priloalma i obavtlestl suda o poslledicama uedcsmvljne]a udgovom na uiebu 1. 12..adrz. 70.~be. 00.611!2.nshL~a (e1. 8Ve u roku od 30 dana od dana donosenja presude pod protekorn roka od 1S dana ad dau dnevnirn novinarna eel.m svjedo:ka clut.G rod itoel jil".lA RH<I DOO Tuzln.:e-!"!nc 0 i dostevi odgovor nn luZbu.I81%~2719&.ere:11 prijc"O<I: (~].znootlod 4...a i 10 n3 i.D Lzah LjC\!"n is:u u pm Iivnoori :sa dok:il.l~ i:lli uJ.[lL :tabtiev dUlni :He U! odgo~'oru [I:) lUlbu l~tDO n!'l'llestj.s. t 82..(i 05".!H.

. . prodaiese ..ba T~..."Dnevni avaz" svakog dana se prodaje u prosiecno 40..000 klikova na nasem portalu www....O. -.._1 "'!"~ "Dn ..__.000 primjeraka.. .dnevniavaz. . 1._. ~. kOJlsvakodnevno konste 1 vleruJu nasim inforsiaciiamal ~O.'. "'. o Tome treba dodati jos 200. a svaki primjerak po svjetskim statistikama cita 5-8 osoba.0QO mjesta _ll u 14 zemalia '...ie impresivnacifr~ od...... zapadne Evrope ~.. liu . . 3.

.

Slav 1. ZPP·a).e t~~~~nj d. Obaviestava se ruzeni da se dostava pisrnena srnatra obavlienorn protekorn roka ad IS dana ad dana obiavliivania ovog pismena u dnevnirn novinama . 09. 73/05 i 19/06.:rccgovi.~ . Tu" .!-!i (10 par348...cla li!)e u:t~bei"li ~r b t f-cv pr!imlljc j ti. Dall .boi!!! koj i h :sc is [i oo]Jorilva i .50KM peeev cd 25. 02. aka ih U cdgovoru na tuzbu. s. nicnom postupku FBiH br. pozivorn na broj predmeta.o. K. sray 3 Z B.. fli)~'" ed 2:5-.a izm irenje. stav 2.k0 ua 0 pa rnicnom pOSIU p ku ("Sl.2010. 004078310 P.pa do lsplarc. irne i prezirne..llaj UCLod dana kild jc prestac ra"lIng ko]l le uarokovao propus ran le.m duga.nj. a naj kasn ije na pripremriom rocisru.:Il. kao i am ruzttcl]u na ime rroskcva pamlenog pustupkn i:sphu i iz!pos od 90!00 K Mt !l: sve \J rok 1. rad i d uga u iZIl osu oa 6..!. broju prirnjeraka Z" Sud i pro- S rrucni saradn ik A!ma Uiicanin BOSNA I HERCEGOVINA FEDERJlClJ A BOSNE I rl ERCEGOVIN E TUZLANSKIKANTON OI'ONSKJ SUD U 2:1V!NICAMA D. dokaze kojima se utvrduiu te ci.QfI!i kad jt' ~ilI 113 ~:azn iJIiii. . 2011. rufilac je podriio ruzbu protiv ruzene Saletovic Edina.a PRESUDU . I prore_kom Simit Sudija R9dm_Ha .a ali prodv hac povraf:aj 1.il'ilj~i:5PQ. 19. godi ne donie [e stle.je:di:hem u ul. ZaKOt. 11 (ranije "BALT1:K DOD Tuzla ul.len. 15 08 201 I.I prija!njesLimje !J roku od 8 dana. godine OPCINSKT SUD U TUlLI.l Zlvinice. o Zi I'OUKAQ PRJlVNOM LUEKU: Proriv eve prcsude ave dana 20.iI!:ih~' pr-cdlQzio don~cnj-li: pre:sude zbog Ilro~ f1~{:llila .odgovor na ruzbu mora sadrzati i razloge iz kojih se tuzheni zahtjev osporava. n Sile .. Ukoliko tuzeni.n- Tuzeni moze U odgovoru no tuzbu. !. II nkc [e SUB nka l~k k. osim ako je lU.O$ od 9S9 25 .i . Z.m:: TUZLANSKJ KANTON OrC1NSK.. radi naplate duga u iznosu od 1. cinjenice ienice. obiavljuje sliedeci OGLAS Dana 28. Mos~i!.ttlni A:titri r:: Aknu. 3. sud ij:a Mirj:an:a Kul ie! u pra.io pos t'LLpi til iI p050Cbmil O:~IlOl. 10.lcl2. 2(}10.dii. re pravni osnov za navode tuzenog (clan 71.50KM paCe.90 K. Dr.deru se mw_. KM.p(Jr:r~1 nd do isplatc. gcdlne. Krecanska bro] I. 2008.1: .iC'-no IJl ~~RAPA BA U [N VE.. :!"a.!a~leflog r.slu ca ju' D cdosti). strucni saradnik Alma Uzicanin.SlUpiimo po p!.l ZB.00 KM. ractJ.1 kom sl1l~iJj1.l!~lii d~ . 0 a OSOOVU clan a 348. Odgovor na ruzbu mora biti razumljiv i sadrzari: oznaku suda.aluje\' m:1.l (I.iltlc" je ovom sudu podnio lui:b!J f1ro riv m~enog. .tska brej 5).Ji:!lnje 'tu:~be lU!-Li. 2009_ g'-Cldin~ pa do isplate. M::trli. N akon prole: ka 60 dans od c:hm iI prop USl. ne dostavi pismeni odgovor na tufbu u zakonskom roku. fUZeD! ce istaknuti rnoguce proeesne prigovore i iziasniti se da Ii priznajeili osporava postavljeni luzbeni zahtjev (clan 71. Upozo. odnosno naziv pravne osobe.ria i2:!1Q$ 0tI S3. U ru1:bi je tu. kll od]:5 dana od dgn.e ooo'Vljcnom rok'B od 1 So dan_9 otJ: d9na (Ib.na lanes cd 6<5. lOll.IlC odg-ovornog lic*! iI i zakons kOIi!: liiS mpo i kiiJ odnosno (Ii.\rt= {!lilt') ~[O je po~rebtnC! all bi 5C ]XI' njcm u: mog.g obia1JJ. ua OSIlOVU C)ana 70.ru~i vac u:ctI"VO..~injeni-cc I:UI: kOjtma se navodi :1.279. Lgo~I'Qte. odnosno siediste srranaka. udal iem tekstu: ZPP). p is'll1l:"n i t:!'d. 2009.12.BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACUA BOSNE I HERCEGOVINE TUlLANSKIKANTON OPCINSKI SUD U TUlLi Brei: 32 0 Mals 025257 05 Mals Tuzla.sp.Jl-1l s:e obavezuie u.s. radi 0 aplare duga.l SUO U TUZlJ BRO): 12 0 p. ZPP-a. (19.Ahni_1"ab: ~i~ri_nicaJ ul.logc z.l5-_ 10_2008_ goclirt~ pi:! .il imt du.pl:a!c.momocniku D'.S T" DOO Mo! St31"~ u. no koiirna ruzeni zasniva svoje navode...JUtlCl morni kg. nevi ne FBiH" b f.. Pauv:. U l'ul. sc tU. Tuzbom rrazi da sud dcnese presudu kojom ce obaveza ti tuzenog na ispl aru glavn og duga sa za teznom kam atom od dan a dospi j eta i troskcvima postupka.k-onn 0 PiJIIJ iC'Dom f10SUlP. l3. Obavjestava se ruzeni da je. oi stvari tu. Odgovor na tuzbu sa prilozima se predaje Sudu u dovoljnorn tivnu stranku.le:ni m kojem j ~ prodilviio i ispmuei voo robtl iz s'lfoj ill .vljanj odgovora na luzbu silositi -posljedice pro pi sane' 1-82. ~odin' P" do lsplarc. godine.l - USVAjA SE m~be:ni :r. prebivaliste ili bora- viste.no izn osod 6<5. 03. . Slav l... lPP-a).1. ZPP-o). 20 IO. sadrzai iziave i poipis podnosioce (clan 334. 53/03.llom prmeko m [0.a8I1_ivajl. Ku 1ic N Lipomena: DOS(ilVi3 SI! smallil LZ:~Tk.:: biQ U pm!Qvnom odlloou :>3 t'l.Dnevni avaz" ina oglasno] tabli Su cia.ku Opcinskl sud u: Tuzli Tui1:cn i od bi ia ds.lti.na lanes od 66].!ld~\av..-!inje.i da ce 1.II'Ir"lji.od d.b.743-..!lileljl. 08. i1 61_.· 00 2~...!po djre· k.robU [c izda'lfao odgovamiucc orpremnicc • rilcunc.Dd~8J10'Vit Ham idu] ad'ljlokam tz Saraje~al u[. niihovih zakcnskih zastupnika i punornocnika.i ic: n~ "00 da ir.8 il pa:rit!cl'i Om pOs! I._a P'n)"li~ [:ii n j. 'p1~in$k s. Sud ce donijeti presudu kojorn se usvaja tuzbeni zahriev (presuda zbog propustania).50KM peccv cd 2S. radi duga..il$!1iie $9:!i'~na la . 53/3 u dajlem tekstu ZPp·.S.!pku_ DOSl:ilV:ll ruibe n. KJrI~ van rasprT . rn r rn im p ULern itmi:ri pred mtlno d'UgO'l!:il1l jei :poNd cinjen ice di3 jerob!J pr~uzcCl I P1l0 U do· -cnju s.l. godl ne pa do iSpl:li!t:) .aV'at~ s.2009.s kla· d i'Hl. II. kome [e uredno dostavljena ruzba u koio] je tuzilac predlozio donosenje presude zbog propustan]a.J7. nn lanes 00 6<5. gndlne pa do is. Prudaja tQhe j e y-riien-a na (I$:i'I 0'9 u: natl.llJlm 348.. buduci do tuzeni ne stanuje ua adrcsi posljednjeg poznatog boravista.nja.a. v.l: i-l::(J'otrcbno n:t~ v-esd mz. dec-idno i:r.n::! He::r~~uvilla i F-cdcriJC"Lja Ernim: i Hr.M~ sa ~akQD:skorn znU::znom kam:[Uom ito: 1 Dije dozvolien a fulb. te da priloge dos ta vIiene uz ruzb u moze po ciiei u zgradi Su da.J\1. Antol:Stilrt:cv:ica br. u pravno] stvari luzioca "Central no grijsnje" DD Tuzla.d u i 1.! O!08~6 09 M.enom smal. SUd_Lja. lPP-a).j:a.tcnie suda) broj prc:dmcta 1)11 nilziv i ad:resl. imaiu.. I r· billa 2211 u. Ako luieni osporava ruzbeni zahtjev.:HI f 11IIe rno?'. prtlVfit! I ica proa:.r-ellU .nOI"Ij...e 5C cratilipovr. pod uijeti prorivruzbu (clan 74. Dunavsk:a IC~ :Ml. godlne .l.'"00 od 6<5.'1!"J icama..Iti od Slnl.l'upallQ. J.l. 9S9).. OS.1 od 1) de nn od dana pr! lema presude pod prj jemlom p rinu dnog iZ'Vrie_nja. protiv tuzene Salercvic Edine za poslovn i pros tor u U1ici Armij e BiH 10.5.itelj9).. 01.u u prijalnjesmnjl1:. 1008.32 j. ~"d. prcriv l'IJ:lenog DutB..ga isrhHi i. dQ 7.)t~tPIONIR COOP DOO BS!lja Lu:ka J.sadri"_.ihloelj'll D BH Telecom Saraievo. 0 M.Kovic. Direkcin D iii Tuala sa s. T uzla.epodnih~li prijedlog~.'p"'~liilJ j:.ra. OGLAS Na OSI'l(WU odredbe ~J:!!I_O:3.50 KA1.zbeni zahtiev ccigledno neosnovan (clan 182 Slav I. AJe:ja Alije: lzctbcgovka beo] 19.be nice tllknog ]>0 koi irn~ jc ~uz.ra s.odinc: nL7. Mirjan::!.OVOTna 'L'uibLl m Ilra hi t i pOIpiS:. 12. ZPP-a).i~anj:a_ 1 Bo. Tuzla.:!"00g pl'"(l.i~meni odljoVQI' n:! u:I!bu u roku od 30 dani3 mtufiiij uci 00 dalla prijr. ite bb.. ospomva 1. na . 2005.:rnil oVOM dol' L50tIi uz napom~nu dfJ pisrneni m:lg:ovor na ru:fbu mora bid ra· ~'Llmlfi\1 i r.a. At is.) ruaenom se dcsravl]a prcsudn ed lO. Slav I. stav 3_ ~kQt.!ildu :::iacl 1If. 1 J OBJAVLJUJE D'o~~a".'a. duzan najkasnije u roku od 30 dana dosraviti Sudu pismeni odgovor na ruzbu.. predrner spora.tlje. ut. sL. godin' U sk.50KM poeev od 25.

Ccric. Cosic. 9.. 62/pr. alrnktivnoj i u Grndu prepozoatJjivoj lokaci. Had~ic. OZALOSCENI: sup ruga Hajriia. Nela.. Grebovie. u ulici Envera Sehovi "a or.. aet Scad! snahe Pas:) i Fikreta. kce. zaove MUll ira t f:'adi Ia sa pcrodicarn a~ te porodice K::IifUP.2011. OZALOSCENI: sinovi Bruno i Anton.0 MEDZUS ISLAiMSKE Zi\)£DNIC£ SARAJEVO OSNOVANO 1923 Pokopno drustvo "BAKE]E"vrSi prevoz umrlih iz Zapadne Europe specijalnim pokopnim vozilima organjzuje dzenaze na teritoriji Bil-I. POKOPNO DRUSTVO . godine u 14.I.30 sari na gradskorn groblju Vlakovo.00 sari 03. ~va5tike Seyala i Zilha sa porcdjcama. Hajdarevic.'hdQscel1i nbavjestavamc rodbinc. O!!!oguCava buu. miesnorn grobliu "CARDACICN' Kupres.~igrallic.'lll. Besliia. brarici i braticne. {)l>ll'l Dzenaza ce so obaviti u eervrtak. Kapetanovic. rod. Me~ mic. Irnamovie. Paniera. Bazardzanovie.[ 533-763 tnOblreJ 00387 fa>< (0)61 131-788 00387 (0)33 233-06:. Hadziefendic. u 83.taj. tel. prij"teiji i komsije ce se proueiri isrog dana u 14. u 78. snahe Marij" i Anda.KOMSIjE ALEJHI I PRIJATELJ! RAHMETEN VASIAH III Tuznim srcem [avliarno rodbini. Prjjevoz 9~ezbiieden ispred Careve dzamiie sa polaskom u 13. re ostala mnogobroina rodbina i prijatelji Tevhid ce se prouciri istog dana u 14.Qvic. Mujezim}Vic. Dervie. Sehavdlc. fax.ja. u 16.30 sari sa zaustavljanjern na . unucad Stella i [osip. Dzinict Steta. Kovacevic. 29. 035.. ta[tlpara~ Rizv. Varna dostupan telefon: 033 712-800.. prijatelje i komsije da je nai draw FIKRET (HASIM) OSMANAGIC preselio no ahiret u utorak. ul.00 sari. Gerrnovic.Obavjestavarno rodbinu.! 00387 (0)33 447-122 = [nostraJ'>sLVO 0049(0) 16093427808 ~. Magoda..30 sati na Bakiiskom mezariu Falctiei 2. Priievoz obezbiieden ispred kuce Z:alos~i iz ulice Envera Sehovica br. Smajlovic.. djeca Ehlimana i jusuf uauead Irma.!. 00387 (0)33 mob. 26.. porod ice Osmanagie. godini. Delibasi«. MALES penzioner GP . Dzenaza ce se cbaviti u cetvrta. mnogobroina rodbina.1 S sari.ka Enisa. Vejzovic. praunucad Luka. do groblja i nazad. Tararagic. snahe Zibija i Mevla. 6. Valoder. gcdine.zem 1j e. Sabirovic. do grcbl ia in. Zukovic. Zeri na i Ena. unuke Sol mil) Axra. priiateljirna i komsiiama da je nasa draga ISMET (MVJO) KARACIC preselio na ahiret u utorak. Aida."Bosna" Sarajevo preminula 27. rod.3 im ovida br. kao i 0. 29. 71000 Sarajevo.2011. kcerka Aid a.. Dzenaza Ce se obaviri u eetvrtak. Kurd. sin Almir sa poredicorn. kvaliletnU i jednOStavnu orga. Colpa.komb] . mnogobroina rc . Mesihovic. Calic. Bistrik do broja 8 Pokopno drustvo "Jedileri"· Sarajevo. HAJDAREVIC preselila 11<1 HUSEIN (AVDO) HAMBlRALOVIC preselio r) ahiret u pcnedjehak. Samardzic. a ukop ce se obaviti rsu dan u 15. Mdo i os tala rodbi n ai prij arel] i Tevhid II! LJUBICA DUMANCIC. -62 u 15. prijateljei poznanike da je naS dragi ZORAN . godini. u 7'6. 6Jtrl • Ilidza.ba. Sliivo~ Subc. Toni i Marko. Sueeska. 8.. prijatelje i komsije da je nas dragi Sa rugom obaviestavamo rodbinu.30 sati u kuci '" 10". Z. Madiid i Nerma. Sedad.. Jasmin. re naipovoljnije uslove za prijevoz umrlih iz ino· zemstva."1. te obirelii Karacic. zer Dusko.i . ses[riti i sestricne. godine u 14.kije. sinovi Adnan .00 sari na gradskom groblju Vlakovo. godine. 9. 27.k~29_ 9. prijatelje i komaiie da ie nas dragi BEGlJA KARUp. sestra Behka Panjeta sa porodicom. seprembra 2011. Cje10kllpna organizacija dzenaze (posIjednjeg ispracaja umrlog) obavlja se na jednom mjestu. do groblja i nazad. Asmir. 033712 801. nevjeste Ariiaaa i Alma. a ah iret u sri jed u.. 6 Sa pol askem u 13.30 sari u kuci zalosti u ulici Alipasina br. Bistrik do hr. godi n i. Pri ievoz obezb i[eden isp red kude zal(Jst i iZ u lice K. Adi. kao i 0. priiatel]e i komsije da je Da~adraga Ob:lvj~nlV'a. godine u 14. pruZa pogrebne usluge po najpovoljnijim cijena· rna.. godini.coIi:L . J. Pamuk. snaha Esma. godin. Muiic~ Besevic. Kunoslc. Bahrie. Dzenaza ce se obaviti ucetvrtak.mo rodbinu. Hodzic. 25.I. d. do mezarja i nazad. ~IilraHusref'sa porodicom. supruga Izera.00 sari u kuci zalosti u ulici Mibrivode br. godine u 56. sestrici i sestric n c. Dzenaza ce se obaviti u petak. Corbo. Secibovic. KELI (MERO) SOKOLOVIC preselio na ahlrer u petak. keerka Aida Kapetanovic sa porodicom..nizaciju dzenaze n3 podrucju Kamona Sarajevo i Bosne i Herccgovine. OZALOSCENI. Glibo.:odosri u ulici Kerima Zaimovica br.00 sati na gradakorn mezari u Vlakovo. bratici i braticne. scptembra 201 L godine. 29. djeverov i Ibro i Fad iI sa porod icama. Ispracaj drage nam pokojnice obavit ce se dana 29. Bnscali.00 sari na gradskom grobliu Vlakevo. Nedim i Aila. Musllc.. te osmla mnogobrojna rodbin. u 82.hi. seprembra 2011. godine u 14. dbina. septernbra 2011. Kapetanovie. te porod ice Hambir. Beslagic.rednoj blizini tmlejbuske okremice na AuslIijskom trgu. godiue u 10.prijatelji ] komsi]c Tevhid de se prouciti istog dana LJ 14_00 sari 11 kuci :'.ic. pr ijatelji i komsije ~ Tev hid ce se prouci [. Kunda. septembra 20II. Gaaovic. septemb ra 2011. unuk Dzenan.00 sari iz katolicke kapele groblia "Bare" u Sarajevu. OZALOSCENI RAHMETULLAIll .45 sari. Lasrro. u nepos. snob. JaZic. isrng dana u 16. 9. 2·8..23 Obavjestavamc rodbiuc. Mesihovic. ta 1. septem bra 20 I 1_godi 11 e. Priievoz obezbijeden ispred Careve dzarnije sa polaskorn u 13. zetSenad. S5/IV. supruga Fatima. 30.a. Dzafcrspahie Dzomba. Mehmedbego. Avdi~. godln i. godine. unu~ad Senada. OZALOSCENI: slnovl Mufid i Ize t. om22 Duboko o.Turbe sedam brace. Svakim dallom od 0-24 sata. 2011.i3ocwic. Ferhatovic. 2011. Hadlj. septernbra 201l.a\ldict Kadie. 27. OZALOSCENI. Sehic. Had.

9. Brackovic. Borcvae. ova] trenutak .mla broina rodi"". jen-va Zlatll sa djecom Dzemail. Haris.adosceni obavjesrrtvamQ rodbinn" p:ri.aiust~vljan. kcerka Bisera.n" u 14. brat Jasmin i snaha Azra sa porcdicorn. godine u 16. Kadrispahic. Enes. 9'.if.a LaIinske cupr..koxic. 28.n. J arovic. godin i.9. OZALOSCENI: kceri D:!emila i Meira.. Pita. godini preselio ie na ahiret SANIJA (ISLJAM) BEKTESEVIC. go di ni. brojn.uprugl! Noj .ETULLAHI ALEJHl RAHMETEN VASl. Orner· begovic~ Karabegovic~ Bratovic} Secerbego'llic. Hurlc. Forte. 02:ALO~CENI: kcerke Sanda. RAHM. Fazlic. Cobodar. je na!a draga ob aviestavamo rodbinu.tel. maika Urniia.ibisic. prijateljima j komsijama de je nas dragi ANEL (ATIF) DUDAKOVIC preselio na ahiret u utorak. D zena. Halimki. un u ci Adn an A. te os tala mnogobroina rodbina. 2011. godin e. zet Pita Esad. Ami. Nejra. septernbra 2011.30 sati..priprernai'c so . MehanoviC.2011. 9_ 2011. 20 II .30 sati RAHMETULLAHI ALEJHI RAHMETEN YASIAH ttt Duboko o"losceni d..230-1nd1 .ina. 9_2011.(h. komiiie i prijatclji Tevhid Ce se proucilj istog dana u "anu rahmetIije u 14.a djecom Emi. "-"I Amir. 30. MohmoJolija. 28_ 9.. 29. braIifue i ". djeverovi Husnija. Bajrambasic. OZALOSCEN!: . OZALOSCENl: supruga Zekira. volj en. --------" j komsiie POSLJEDNJI SELAM Dana 29.vamo rodbinu. Dura.lve AndriC.. komsiie i priiatelii RAHMETULLAHI ALEJHA RAHMETEN VASIAH '" AHMET (LATIF) SIRCIC presclio na ahiret u sriiedu. gcdine posli]e dzume namaza u haremu Begove dzamiie.ili istog daDa Ll kuc. Karie.ti. P.. gcdine u 20.00 sari na rnezarju Grlica brdo.a polaskom u 14. Harun i N u dzei na. 2.j u Vlakavo. 20 11. 9.00 sati.ra. Met:iljev'ic. i Mir7..tN Obaviestavamo rodbi n u i P ri [atel] e da je dana 27_ 9_ 2011_ godi ne preminula no!.. Dzenaza ce se odr.. 201 J_ godine u 14_00 . Edita i Dzenita. Komemoracija ce se odrzati u CelVrlak. kao i ost. snah. . Kanlic. godine u 76. da yam podari i vjeeni rahmer. Puscul. 2011. RAHM.a Lalinske cuprije sa polaskom u 13. 27. 11%J. sep 'em b fa 20II.ova Azemioa . brand isestriCi sa porodioama. sa uspmnim . 20II. punica i svastikesa porodicama.len) Ben j am i. Dknaza Ce se klanjsti u petak. sin Mudzahid.Doric.00 soti na grodskom groblju Vl. je na! dragi ob aviestavamo rodbinu. M. te porod. Pindovlc" SijerCic. i Febirn. Zuvdija i ~efkija sa porodicarna. god.. Mu. sure /I1uhamed . gradskorn porcdicnci kuel u ulici 22.ce Res. Belko} Zolj. 2011.:' t i u celvrtak. Dzenne t i SVe dzene smn ne prekida ne lijec. do. braca Kernal.. godine u sali opcine Zenica u 9. Ala. porodice rodbina. 42.r. zet Adn an. . KuJelijn. u 66. ce hiIi ob. Dzenaza ce se obaviti u Cetvrtak.. omc Radivo j. unucad Nihad. 2. brarici i braricna. SaJija i "" Ram. 29. Kari6. te porodice Sire-ic. OZALOSCENl: suprug Mensyr.a. Ganit.201] .Bucal".jardie i kom~iie da je n~ dr:igi sinn na~eg velikog HALID (MEHMED) DZEMAT preselio oa :ihiret U Li tQra-k.n ~Emina. LORA preselio na ahiret u srijedu. Din i Irnan. II: porodice Dlemar.00 sali. te porod ice Kolar. rodbina i prijateli. snaha Zaklina. zet Se!ki j. 30. komsije i prijatelji.ke Sellij. Ie osrala broina rodbina i prij ."<rime sa porodioa" rna.57 . godin e u 1600 sati ispred d~amiie u Kladnju. 9.l·!nd:r: Kcerk. Ce se prouciti iSIOg dana u 14. "'"Ire N "".Rude.tak .ETULLAHI ALEJH! RAHMETEN VASlAH ANEL DUDAKOVIC Porodice Kahrimanovic i Kulic "t .kom meza. Tevbid ce . 2011. 29. LagLJmdzija~ Hadhc} k.e oba" iIi u ceIvrrak. KADRISPAHIC preselila na ahiret u sriiedu. bra t ioi S ala h ud in . priiarelje i kornsije OZAWSCENI: 'in La.dis) z Duboko o2aloUeni obavjd. OZALO~CENI: porodi"".prernaite so . Oruc i osrala mnogobrolna rodblna.15 sali. ".. brat Alija~zaova Devla Kurtcvic.~ HodZit. IDRIZ . god. D zenaza AZEMINA (SERIF) DORIC. "'''''tib Munevera sa porodicorn.. prijatelje na§ drag. rod. $uada i Zijada. Samardzic. 9. Zverotic. hral Sa!k().vljena 30.s. Habjbovic. kee. FADIL (HAMZE) TALIC Dzenaza Ce se klanjati u cetvrtak. 29. snaha Fnhra.. te ostala 371-'".Munir.ske Ij epn 'e. snaha Aida.a>ic.elila n•• hiret U "riiedu. a ukop ce se obaviti na miesnorn rnezarju u Terovu. te porodice Doric. Nikontovic.30 5ali~ ul. kcerke Ald. 9. Jjev". a ukop ce se obaviri u 14. Marianovic.. 27. ? ov. Mandai) Hodcvic. Polio. Medunjanin. 28.[ji i kom5tje 6l4.ati na grad.aO.c.pr. brali': Bojan. godine u haremu C. Rami"". godini. navr!ava dragog se 2J godina od smni naseg EMINA (HASAN) KOLAR. rod.8.ali. godini. a ukop de se obaviti u 16_30 sati [La poredicncm q>~zarju Parnice. Ja.. Ce .iian. .kovo. Loni'orevi':' Spahic. OZALOSCENl: sinovi Muhamcd i Ferid. Neh podari Ii jepi . Mujezinovic.AH ttt Obavjestavarno rodbinu. . sin Naris. Dzenaza ce se klanjati u petak.. Terzp. 9. F.e obaviti u "etvrtak.30 sari. dragog Allah. Orner i Sam.i ni. godine u 15. Alii e D"r<e:leo:' 6_ Priievoz do mezaria i nazad obezbiieden."'_"''''. rod.d. i'tog dan. Munev era . DZenaz.rjz.rhume' U 16_30 . Bunar. Priievoz obezbiieden ispred Carlijske dzamiie. Orneragic. prijatelii i komsiie Tevhid ce se prouciti istog dana u 15. bra Adem.. Lejla i Aj'a.jem na .snica.IJ ce se a b "vi ri u cetvr tak. godini. Ham. . godln e u l3_00 sari..ADEM aUSUF) RESIC preselio na ahiret u utorak. i komsije da je LlLE JASAREVIC. Niiaz i Mirsad sa porodicama. Pilav. porodice Bektesevic. koo .. sesrra Hamzera sa porcdicorn. Nevzetai Vezirka sa porcdicarna. DURAKOVIC pre. torak J usuf. Talevic. zaove Sadika.pred druillvenog doma Hr. sestra Aisa sa porcdicorn. snahe MiThAd<l~ Ravijojla i Hairija..c i Al ii 0. Kenan. NIKOLOVSKA 1964 .ic. poslije ikindije nama~. godine u 14. mai VASIAH! l.elji Kuta . C"sic.(hadis) Duboko o. kderi Munira i Fcrida. Sahran.! Kadrlspahic.13brojna rodbina.je.i ostala broju<l rodb. unuci Ammar i Ismar. Prijovoz do Vlakava i nll2ad obezbijeden .00 sari. unucad Naida. priiatelie i ko msi j e da j e nas dragi ••• ZfI Duboko Duboko o"losceni d.rju Pogl~di -Kije_vo. Dbenaza elC sc klanjat i u cetvrtak) 29.. polaskom u 15. i Yah ida.e prou6t.dan . ~ukur~ Ele:zovic~ Cosic} Ra· m . unucad i praunucad. Serifa i Sanlda. lspred Si n i3!1 begcve d~m. prijatelji i kornsiie Talic. kcerka Aida. Tevbid Ce. Muh>rem sa porodicama.. godi n i. zet Emir. u 70.begpvic.(hadis) ozalosceni obavjestavamo rodbinu.ic. ce .__a ovaj trenu.i rabmellij'e u l4. godine u 62_ godini.za ovai [renumk . Sna· he Medin.9.30 sari na rnezariu Grlica brdo. godine u 70.s. prijatelie i kornsiie da ie nasa draga Dana 28.talosti: uL Slanjevac br.ije u :poraUiujo a ukopat ee se na mezarju Kl ak • Cain iee u 14.2011. Ral<ovic<l!_ AHMO KOVACEVIC. 2011. 201 L gcdine posllie ikindlie namaza u glavno] dfamiji Kara Mustafe pate u Rudom. Mu.30 sali na rnez. RAHMETULLAHI ALEJHI RAHMETEN VASIAH OZALOSCENI: supruga Leila.I! OZALOSCENI: otac Atif.9.2011. 9.priprernaite se . djecom Irmom i DeD!lisom~ porodic:e Bairic~ Brkic.011. zew. . unucad Eda.se prouc. prijaIelje da ie na. 9.n i A. kao i OSta.30 sari na mezarju Bare.. 27. 2011godine u 89.00 sati u kuci fuloSli u ulici Trg heroia br. Osmanbegovlc. Prchid. Lindov. 9. Darnianovic. 9.. 7fX. kao i ostala rodbina i prijatelji Tevhid ALEJHA RAHMETEN u Ali-pasino] dzamiji. priiarelje i kornsije Sa ialo5:&u iavliamc rodbini. s.Dnevnjavaz """. N ikocevic. Haris. ret Halil. . svekrva Kadrii. RAHMETULLAfIl ALEJHA RAHMETEN YASIAH '" j ocu 0 a!eg pri ja telj" AZIZ FAZLIC SEADUZIGI Molimo Dzennet Jacsmin.00 . brat Murat sa porodicorn. MEDUNJANIN p reseli la na ahiret u urorak. rod. Emi na. Anela i s u pruga Zebra POSLJEDNJI POZDRAV prijareija . Cekic. D~vad. Tevhid ce se prouciti istcg dana 13_00 'ali. 29_ 9. Balic. Kii evo_ Prijevoz do mezarja i nazad obeo:bijeden i. 27_ 9_ 20t L godine u 8 S.inovi Ncrmin i Semir. 29. Alen Jijepi PoslOji Ijubav koju i tug:a koju vtijeme Ii dragi Allah di.a draga . ses tr. rodb.autobusko:m sr<l!iali~tu kod 11ASPt auta. ko msije i prii . RAHMETULLAHI l.ruk.. blon ica b b. bra! Rizah. Eni sa . Ispratna dova ce se prouciti u Carsiiskoj dzamiii.. 11. Dubcko ozalosceoi obaviestavamo rodbinu.!.arlijske dzarnije u Zenici u 16. prija[e. U kuCi me.2011. 9fJ.l. ul. Kapo.go~ dine 11 33.. 29.na.rmin} " .

OOSUSt . ~...poilI\ll. m i~ ni DVjI mm na DVD.P<lOr· 1m>. 0 botlj t:!~ Kan d i~ Zallusi. poc!m.i~ monlidtJ. 002356 III ~(O 1M 772 • R~q.-e-]Xl PQVQljrr Lm n~ma.milgLs~k.r~!..~1. 00.fl..Teol.:ul:madkt: ZIl OS[]{tV'CC.oli~ rQtelj~d~je~ srolova. Obl11S·07S • D.ret[m komhijem.e i. U 00IiCIJm0 SE~nju. rn~ dn..u b I.. l'CPLb~ i. retlITIa. TclOGI 200 894. 001 316 514 • Mcrle.lI.Z. takkem.mieStB~ . Ol3 272 4SO • Pi"Qdaje:rp ~ilpe!a:t$t. 002 173!9S • Insuuililm dakc i sm®me h: malema.i To. I malYI. n~e1ro· in) p.venikill1l4 rip Q)me! 8 irtta.anje do 300 sr. Tcl. Do. Tel.kcij~ pi&: lr:kI'i:teJ sem Lr.4 ml je ".O:S:igui1<L Tel. llam ~'C: Qk:pc. NE KRADEM'!'l T<I.lti~ . . kovanih!ank ". Tol. 0611)9 507. 003 468 613 I. • MladQj ooobi .ge kvalitetno. 06] 7ry) 34G lli. 6.strukc-ijc i.t!rjem ill ['e.. Tel.ilJ. iuscna.kusa t an.l~I:u:!. 002 %9 539 sLOlica i j I><..Tel.rtj. lakiVf'SLe parketa. brusirnn lakiramc.d3Ui!l i tura". is:kllS [VOin n_:Qro!lili lju i j cd. 6.]9SlI001 • Prodsjcrn pclovni dobro OOlv1mi VUr nen t Cilim . plata 600 ElJf'3_ 1nfo tell:fuo OG2I569·224. Tel. kaserera. [e.. 0)61 I\'WW.cm • P'~_njc i pq.: spa.aICf ~ isJruslvom mt opr.vljam sve vrste parkee i SipodOVII koo i posm-..m ill8D"llkcije iz ~n. 06 I 606651. komode. rcda!lo!. Tel. 061 !lli7 075 • Himo po!JtrebiiIJ IiIdnkk/cti 5iil Lsku~ :5lVo.mie.l TeL061 W5 2~ 10.r: instn."'VQ. 033443 S85 • DipL profc:soriCi3 fr.-el_iki.t. 061.11>_ • P11~lmil VKV IDslnJklW 1.1vanje SGlILOYII posl.ilpi~plasira:njeka[~.e iz englcskog odr$Sl~ i ueeni ke. tl:J1lpijar p:romil!n... 1016l-1 N~z va miis ina {Gore: nj c~ ~l N i'!.'_lmrnpju".. J • Prodajern 'lomascv Oil L6ut miilo k.rn.. Tel .novin1~ poslov.niekcir.P8 54! boj~ Ijclnih SO Ki'l.cijon. Pavolinc.uj p. 06fr 3.. 0611. OGI214 579 • Prcdaem vhafon zvuk koj~ lijeCi za 200 KJ\\~ star gcdi I'll dana :slabo korisrcn. Tel.ve rnlacij •.d.1.c.lOO~ . p_ Tc:I.k nil adn::su be!ipbna n. 061 ~12 39{1: • Profescdca englcskcg i<zika da]e eesove i pre".Clii!:ine 3.0.rfesiolual!1o. 869 • Prodaiem isparweceza <Io+4. ll~dl.]j.la terenu.' LD Monrencgro.Povcllno.c~intcxf""i..j ire- -n:1. Cije:n<l.rasIilvniCil l8 dr1.ra. Qdrt!sJt'~ je. 525 966 1el.rebn-c: clvije ozbiline djC::'IlQike_lnfo rei.etnO.11 • VELIKA AKCljA do I.f29 god "reoIJ. !poreLa. Iedil!! i. euvm:rje na ..~. Tel.80.)~ d. Td.llm osobarniJ mj irnjilnjc: pclc-n:a:. ild.J)j~m lTr~inLi' ZlI prkn~ kaf('~ L!.:360 em..Prodajt!m in~tidsk::r kJJljca 1 ['Jo6ill !. l • M(ll.mlktJ 1O't!rl.nj om.6·1. Bukcva dr~'2 u svlm obllchea.cga vi pOidlt-c.imrskc Tel. ugao 20 KNi] kau~ 10 KJ\'i~ Sarajevo. 062 'i71 on SClJ'U d~~u s.. 300 Kill.l O1p~iV3J1ie i [jJ uinwPr:Cii'" jl<l do!.a uzgara.dA. Tel..e.im i latir-arn.... 0" Inlelektualne • Prnksor daj. IOl34-!Nti< • Da.reIl.z bern ijl: !ilu:dr.c-ij a 12 mjes.jh i doJ.or· apski jo>ik. Toe!.ncijtl. moguenosl prZcn~ express ka:fc.kadna TI iq.i! lval Lre1:r. 1<1.()62 l!)j S 12 • Rcsto~f. Tel. prafl joe i is:pi_l'an jc svi h v t'· :s La lr..isrlI~::r_tr.iL':u pre-p<trniOll 47 "cprni dorn"i vofujaci ) 1·1'i KM. • Dalem lnstrukeile 12 hemlie i Eizik~ ra- • Prevodlm dlplomske.I Stan. 06) 100 II). PANE."..h.. W_ -06J 609 947 • B::s:pen: za hidru-termc lzolBt:ije. Tel.clirn im. i m(lntim novi IL1Imj~tll1 kuhinir.!! Ne!!pi".W. Tel..Jd.C u ku6ima. 052 215499 ~ • Kombi prt'voz llarni~t3~ 5Chd~ .~uosicdc. Tel. I1S i-si. Tel.rim:a n:a:6: ro'o.kUSTVO nil murcrl.e djevojke Z!3 us.&. • Voool. Ribar 65. 06l9iO j po.rubija~ n. ()61 928 :)35-~ OJ3· 2]9 761 • vrslm knmbi prevoz do 1. 14. ..m:] IJ L C i iSKU'5l\'Clrn I. 1il.kom.!Z ~"l~Ilr:. TH.tu :bll"l:.. Tol.1 rncull(l..a 1m~i taion:. V!:IiC.:nil sa rad n in. 061 ~g 111 • BrnvlIr rndi ogrnd~ kapifc.443 l8S • i\kackm5ki i plilVlll konsal tillg i me-.\OJa. 061214 405 • Kupu.n:1u: us1r.W.30 m.alij:3.061135 229 jz Iljemil~~og i OS.gog daic cesovc iz klavlra..ilil . Sarajevo: .384--111 • Zobilre. I I !Ol·Ind.:>tvo) mok i stnmcima. Tel. (tlo 214369 J}ll • Smkl:ir mi sve vrste staklnrs.o"..ri~ina.e.lo IJ'Olrcbn ~ ir. Tel.iI'iO_ -~].. • tistim lmee i pos:lu'l"fte 061. i ]1lflli. M~lni3 jf: u. 061 101 &4(1. 062 ~ • .l u .!~'!H 06144Q 6. [bema)." a IJUt~pr.f!'O''01jfl.mvf.! J6l • Noi Zil kro~n~ lcl::st. IIIQgu6: i d(llL~'O'L"O i1. bD.o.~&ulllOtlu· binskc u:s~vomjc 61trna. kUCnog IjubimCia_ CijC:lla po satu i d. . m 8..it'a. lakiram.s!er"nU za gcrj"~ i~'O kapilC..oo ttl rnsbladml "'1trinu l. .. • :s c:r'l.'dfaju! sa :(.a reh:abi600.l::!l1! Garanr.16H60.rljanje ~:lm i naUL Tel_ 061 1. (DJ~dQ'l/a_ Najbolje platfrl:rti:! L5P ln ru l dolezak odma h.1 • P~icrrr.JngijC:lla« najpm1oljnij1C dublnsko us.njc mOO no malJ1:Jru..agozi individuillilo po. 001 200 546 • OIDilJnm :renll e. 003 IB9 457 buregdZinicu.tvo". 1e~. Tel.. Tel. 06l 124 lOI "im . pand parkcre 300..enje hr-za me. 126·1 11 • A.tiam sv(: ~TI'tc frilidall: j :r:a'" sbhld_nib t. PVC TEL.tl:ntr.c sm~ nudim pos30 [rgovac-ke pouClL!:(:.:imski kaput.l$potr.21 • ~rers. ill 002814>23 s • Dajcm m. 061187 954 • SroJfLl:ske !.upujerT.ravi n.te pntnje i iSpt!1lliie SYih 'a'TSt:. (0140)8 SIS • ~::rjilSI.l46 441.. 001 07') 77" OlH! 74SO • Pmrebna 391 friz<rka Tel.uJ.lte llS._oji= be< pO- 7524(14 • Prodaj.~j~vi.9 t\'$l(rt- • Pro.eg.l. 062 7250 J 01 • Kv:iliocmo vrilUl1W profesio1llilci . 033 657 038. 4lQ·I11 • VOOoLi1Sm.:!i i t.. Silrnjevo Tel.... posude bakereo i sl. Ti!I .ro i pO'I''Oljno 'OOS1:a .lrDje per-fLab. 1I.IDic pnsrcliirr. 1~L06] 456 • Prodaitm m:asi ITU ~ llgOSlitcljskog !dern.t'Sk~ kIlO i r....!.rs.Uu6:."'1: upeve namj~~l!rja~ a u[edno imt!ujel"m. 061 .e'rn. klima u:rcda. 'I.j]jlmrM i j -potreblla I"t't:t'pda nerk~1I pokl j DO rad. 586 472 vaS.ke rnr. "'0.: bespl.ui_!1~pOl.'adi sy·!:!:\'f£Le Le:k.1is: • M"Icr.a vmm mdi u birim· m<1nam"'. Tel. insm1acf.. Td.evLO'.l. prosm_t:a O:fui~ro:J i od_gow')m::r sam i pO:SicJuj~m is.. Tel.n~. cflena ' 50 KM.9df.C (mole i nclspravne).n ~u SA kant_ peb[1.Uoistevamc tohilfe.ed.. DQlaza..Td. Tel.jllino i1XCS!e.a~ mi~mol~1 mrave.5VC ifl~ i&·e'[(lCjne. Tel. Konji<:. 10. bancvidki "galj (kccka.Dje Srijedoi)\..oIe i dcsdoodjo.Cuvili bib dii<teSkobl<oili Is.""" Tel.cb. djJ11(]Jruiki.oo5i). g.ra'ii.1lD:Jjmliuiem vic-nCm_iru boj:J:. Tel.rrt'iii:llne..ka'bci:swg o1p~d~j obeii:b_ . 033456'505. bukcvl brlkerl I gO KJ\i.clidbe~ O(h~ kab.. kamen! 15-0 KM. ie-t. l'rij. Rail.a bin dijeli:'~ KolO(h·'Orsta ·Iel. 061 I '>6 309 . '''"'''''j» 211"..e pb6nj.45 sddda. Td.34 200 • Bruslm.k.ampanjL::a. T<U)61.m· lalne i p:..::a Iljctcnjt tromooze . snlj. • Majsw:r povo[ino optai.. Tel. 061 67Q 06g. Tel.151. OG1 l33 078 nO~'" • J::ik-O brm i pOvoljrro kLL~"" Sli't! rndov-a.5 072 • l)il...rjege s:[mm.bans..rijanje. Tcl.4 b i WJdila donmCins. _ .-'O.l_ 'IeL 06l 1.t laminar a Tel.ni~e. i do 3 mie5CCii llvilIJ grnniCil 'O BjH_ U\~el. dcmirtiiu.I S-pO.Ako vam ie pouebna I:'<tdni:ca da vam tisti po KLtCama j d. Tel.]L"-C mrilve i mi~evt urrj~ta\l:ij_mo~ lOO % ~:r:!!!"<ija.1~kr.rtOi .I'rodajcm ldimu II ~\ci"". Vi'''. 061 079 om (. sdenlce..:rrt-t!1t $tudir.:biljru ~ ToL06l 140 648 J tm2i ~ i:skll- • P!'t.a [rX"~ire pogodnu i m kUil:lnje_ Oti~". bojlcr."ciju.J [f'la :potJt. stJ. liiltinskog i ~p. cokcvl merrlce 6S KM~ u. 700 • Presni mavanle sa video kasers. ZALUZlNE.. Tol."..ji .tlje i!tlru~ .".m za tad Fast rOQdu 'n:9 Ciglena~ m. TEL. Tel." i.i ~ mini ¢LLvar ill \J dr'". [>OV<lljDO...ma} bri kel 5 KM. ~rt?:lri 9f. NMKVi\LITIITNIjE ALUMlNIjSKE 2ALUZlNE:lO KM. 061 079 771. 063 011 634 • Poln':b. Td.o'Q:. leksoova..l.\1esno. TRAKASTE AVjESE. peskune l cle. Tel..:'f. KI Ri3Y"'.aI~rir. f'O\<>li"O. • "l'ARTY· PIZZA" S_ G_ .micltai~ od~'07.ij~ ~ tcgalizadiu objeka_ta.P. djl1:f. S[alill raali. ll.!. KtlliIol41 'repeD II·J:(] IG\L Si. • K.sn:dnjoSko!oc. Tel..~kc kozrnetikc. pI8VCp.kih uslu- ukciieosnovdmat srcdnj<tkolcirna.. povo)jno. Td. 001 519986 • Prodajem Q3J 616135 mjd.r novi :PO ". 00 I Wll107 • Prndajem..a posluZi.lilul fr.i. imam dugogodB.sfc:brenog naki[a r.\lj_sinmje.ngleski jexik) lek m· ra bos. lOO Ki\i. l·sobni 2. Oll 45! 778. Ugalj Krcka.7 • Kupu:jern HAJMlONHv\ trrU Qd. 03l 6l{1~24 ..eru. 1i~njc dC'kUDiUlSi3.00 Ki\1. 003 189457 bll~n. Tel.. 062 3S2 352 i • Postavtiem osrale '!.. 061 4l& 181 • Vr'Simo presvLate_nje i pcrprnvku :svih Vrs'~ Ilsmjdiu:t. oo:s:ravnica dr1i l.vm'Skih . T<1. koch Km:kii komad drveni ugi!~ li. Of! l • Milnja flema.. 11024--1 n • HOlclu...061 551 J66 • Prodajcm oprc:rnu Tel..:og dnjoSkolce..c.i)66 'j65 901 • Ozbi1j:[UJ 1cn:a p-azi~ bi :sW'iiu g~ ~-pOO\r. Ugoo<itelj>lvo.avanje.. C::isLi.slobodno. sefldbc. kv"h.4$tQ]~ IO$LOli_~novi rlilpu LOS1. 033 117450 • Profcso.. I!9'J 4U • ExfJ1!l frili. 062569 483 • V~im prevoo. 731 • Kombi pte'L-W: Ttii. Tel.tble Arbcirseeh. r-!!\ns f!(IU'~r.sreklece ~'nr-u... 062 713 57') • In..r. 45-9539 Ostalo • U nedos. 062 55B 574.a!1 lJirx.n .2.lu:g~· uredoo Td. gclenLk· re.'Ci(la. + 387 0144Il5 71!11i • Prodmiem ~vajU:&-I~~"t.~ . Oll 767·995.drf.tir. z. 989 803 • r~~j~m s!:olarske maSi_rte . tjpod~ lamlnarposravljamo.. lllko. Tel. Z Y<lti od 10 do 10 '''. fro ilDCUS..Iijc sa gara5lctjom radimcr termo-fil"du.. 062954 .i fum:t iZ'o'Odi Svc: mt'ctadO"'iil.1J66 676091 ~ UJiiODU .re'lloz do rodnjc: besptaItIJl. 00] Lrashla4. OJl 660 767.rt!odaiem kn~ki koslLm. Pla.-es::r ~ S(rbl~<l". 06 I III 447. mJimo 1-::va1[I~llo i po~'Qljflo w: garnnciju. i 062 . kQrna~! :r. • MIKADO· VRATJ\.ov P'J mieri.1. Tel 062 83Ql)S • J\'U~r:1j.• a.77 18&.4. rtO\'Canict' i (IS(K-10.li. oolesnirn ~ nemocr. in'lam 4:5 g. · dc sDimanjc :s:-.enlirn!l .rLi ku L:$l dan. 001 )44 800 • Pornxma zen!! 23 ruvanjc smrijc oso- .. OO'IfQZ ~!Jtill cLjenii j)OV{l-linii.1. Povoli"o.~ ~jOO«e bo. TeL 00 I 098 579. Tel.~dna 1<1.m <10 ~ .j ~1l.GLANZ"..J1:su'llkcl· ~ ll1.r. kl'lll.. I'LA TN ENE S 5 I.lLr.t-ovc i. hi sWLiu U!nu liill_g 2.]s 244m 473 it: m:atr.]narlJ. Dolazim IlS edresu.K].ra 8.:Jk h-csp l:jl..m:a. odrnv.001 91'iM9 "a. Td. Tel. 062173 iz 2_98 za i • Dnjcm insuukc:[. 033 toke".ra \'nl. 1<1..815(147 frfQS[O·re.vue • Pro. 6~ 167. i1:1a:t-Tr:.ogutnOSl surdijste 621 167 • Presf. m_ • P"rod. fusjo:l"jem\~Jru II. Rje!. cTel. lijeslO.10" b= i povoljno.v.iJ slaru i posrnvlj. kuglLcm: ''11ljk. \'T- !]:II.da8 nudi usI.1<1. ~ Rcfen sle ues ae uu rer: 066 079 02l.e "" .=li.!r BAi\YI 524 TD. Firma .'T .kog. 112l7·INd~ • . ozbHian i Vlij .a1'e·res[)}o • Prodi3jem mu!ki r. 819700 <n~~'lx>i.. 06) 148 04l. S\-oloj:tCl de_ke.Fcstgehalt 9OO-I_.l. :Siln'lj'l.nj:a.gali (KI'.-· . T<i. zamjcllil kOD"cku:rf3 i OSt:aJ. ooti~nom.l BaI10\!"[ti ~g:a.1u5Wf1j~ j k'lr'3lLfi"".Il Tel. TeL061119453 • Komhi ·pWf'OZ.. 20 11_ U prodaj i S. Akc..e zubn[h prolCZ3.c:H!! i4ip. Tel. PfCI. Td. 002699 66! l • l\:r:sl:il. ruse'.efi_loIsno un.=.li.Cjjo:m.na13 sa garnncijom.". 033 443585 • Agetlrija Arka.:a I:9d 'u biUcik" BBl pomn. t 11·484. .mj.LNE IOU· AL ZAVjESE. IQOld T(lwn<l' Ila B. sve 'r/t'... • Pmrebni :iI'.pi ha~ n iJrnjc5fillj .r. n do"'" Ij.1571 A. 06l 855 716 . Tel. Cijcnr.:UII tJ~ zrr. Q61 184 '196.dli .I.001 18&4·10 • Bra~rSke :r. r...IOOkvado" 404 sei :?II.cr sa iskuslvom izvodi (Ir). mlz.! devizrm ~tednju~ ob\'t:Zoicc diQnicc~ ocH...apijc 501 bol 1lC5UJie! Ako hi$'[e :t2d_Qvolj:n ioolol)r)rk['Ji SI.k~ i kllji1.ii\'kC'1 iJJslalac.~ ro. 06ll7l Y .5 KM.ir. • Prcdaiem v[o:lii1U s:a ko..! Moo.J.: pumika scl id~ kQm.a posetnl- ce vidjeti ra" jf:s.0. piocrira Rm .! 1 605 168 • Parker.mc samoresemerin. 061 191 566..2323. b:aidarcDic: svth VI'S[I~ dmJ.S. 061 Be 541 ciie- • D~jcm..__1<1.".n:a ~Led. raane robe jl<lcijoloi 8[H 0-2411.la vt:ijedan i i.m pij. Tel 066 136 120 .a iJ'!iSlalacij~! l~[i tx~l~~ S\"e l. OJ3 0149 4l1i • Cuwl:l bilt di-ocu imam dooro bikllSt'lo.riA kk~~ kotekl~ br':iIDp.(lStQg orp::rd21::.i'lUl... P=iE.t 062 • Ag.lnski Lq'JrolVljaO :?a sve mild::~lV ap::!1'21:!L 'lel. podol'a.ml5e! Od t..061 580 122 ..t~ :{.las danas • Super ."lis wravlFi' .1i ~ or::r.orn.ic::r • AKCIjA: Bukov."I="ToLCl.orno i ~?{)ljilO. Po\'OljnQ i Io.Fl-C:rri..I[.C1svc uz garanciiu. aubceeTel.066 620 ~l • Brusjm....Q\o"Ci!1l:ii U! .jli~ ~ dt'Jodiplo!'n("t' i posrd L~lomce. stolar uredno.icrne. m ikadobb . C ka'cguri.061526205 • Grildevillsk.pn!r\l'b will vn.o.000 Ijudi • Profesor njem:.c lnstruk'cijc b. 061740 11.'~i popnl...blanim Tel.::i ne 20 KA'ltm2_ Trakacs[c zilvjese 20 KM/m2... mood".. 002569 483 • l_1'rf:'V(ll $IV2r1 .i!. Tel.s[ffi:lI~ -sa i nil njemacki i e..- • PQlrtbo:a dje-.00 KiI\ik= Tel..ml00 IG\\ + ".. 002 j 27 5<5 k'Ir":B.• Elcl<wi". l'TT • Poircbnn d level ka od 18·25 god."' kuhari<o.m • Kupujcm dionicc ool. Plam 750 KM ptU5: so. To!.t 061 398 565 J T.f'oltQ.-'OljilOt radn_:a s.lm:Ik Oit kuCnu ildn:s:u:. 65-3 454 .00 I 788 {176 • Prodnjem 6...u::rebt121 ped:)f.mje u NedhLriCilM.surcpor f~dc 53 !lIt!im iii _ mareriiaken.062 1)1 64l • Prod.com.3 . Tel."'.'O".:....0 4 KJ\l TiI.ckuosLsIe.. U!.pgovoru.I.06117H. TRAKilSTE.:3 00 m.. Tol.maIike. T.8 i lsCP.k.. po pouehi radna srr_~ let 061 35. 061 l50) 688.a TV apaTal:.. illstrukcije iz crrg)~kog je~ika na pOdrutju Ca_pl~int'_ "fit 00:34·91 260 . Dnevni avaz • Srarine pn)(bjem na Alifako\rctl! vic-ine. Tel.l02 • Prod:aiem podp~lu~nc ~ur. Tel. do'''.1 m.c-m profesion'iltnj LLgosutclj:i· ki ~Tl~le:(lQrnat i ~pump"'?.pa .. bmseo]c. Adresa SEalIDWnla Sam~1.Do Lsk 1J$t. Tel.:idm'l.r sepiha j KM·m.H i RS.. 062 .::1rog jczi_Im uspjcSno daj~ Lns~rukcije Lti!enitirpa i od~:5"lim osobama.j mj<ri .IiNnil 46. Tel.O-Mo.. 1072·1 " cllcpaun. 001 31B zoo • Mot. 1nc. ii'NLm B ka''ll''rii" ll:I.aj'ern tmrura sotarlj Td.4 063 497 216. Taene mleea. Tel.].y..ieerm'U!- US 306 l64164.dt<se.061 50)1 401.1<0'" i(l$ru)VruL T<L06. ll:=i_ 002 20.!Qdi povolinoS\'e mre reks~ 1H.1":.n.skog.l«:ije:..7 os""" Tht 061 518 589 iii s:[~re osolx.[ .. bcrja erne.1)'i. slImju sa svim prikljlJ¢nirn eJ¢Uj..~ pI>" IX'dogo.'~lVfinja~ odS""" BiH..a.UIi-2J IG\\ jl<l""Y sa prij<V<>ZQm.DaI.'Pj~pd:.. furodi".:sm parkru.mirtiju raangal u.9je . oran). 061 0i3 369 usl. 061 818 391 e Parkcr pcsmvlianlc..vodsnJ~lle ~1lJ_~ bJ'7. ins~l· TeL 061 566 odnr. 001 51l.'Vtb predmem OS<OOVflelkole."v. ]XI"t..bL~m i U .. huhe. saniUlmLh Y""'aja i ptofupljcnja. 1'. :a:nnirati. .rn..kabilSc'[ih :il[\"W"i) po'\.. 06] ...lr i [i. '1!r 061309 800 llsJtI~>e p.ii:Zni.a sa L5kustvom kOja bi I1idLI~ na prodaji . Tel. 061 • Profesor. Alu i pvC tOlellle! le r'uie! pl:) nlt'l'!e rtflem c. Td 061 005 m • ~miljo:rdinll.JN!jE.o pI'anj!: 61irna iiI. dobtl) oCU"Li'llti M u.vke svih TV a'p~.I.nro. 61 254 0 II.'~ _platcrH).:i d)e~'Ojka:.~ Yr5re kuenog i kanecla. 061156968 engtt=:$l. 061278188'. 061 j 12 126 j 002 135 067 f)~ p:akova.ge kt.".epen.. • PttttebIli3 rndniCil zanuJ c. 063 635 017 • P:n. Gjcla violina. Tel. 12 i 24 h.>. ToE.ok .criltcn.lYO-_ T(!I. lLJV!!II!!bi dj=. mig:n:· o::r (gIJh'obolja1 i~ija~ skol i~ (krLva ki<'rna)...r.do.{!.-kf:ta S:!Ir bemaslncm uz garanciju.-.1W. od 0.rom s:ve 'llTSte brn.. mnlcrnillike ~ (l$oO~'te" srt=d_1l io!ko-lct:_1I=1. OG1 ". 1. Tel 061. 061 g29 108 i 061 862 &71..I 002111200 ml.skrcIl:.cc stalii d. pe_nz.niCf:] :!I..J~e ~flj~ statlOVS 1:sobni KM.'Oj¥~ & rnd u saIj rul pOsIuZi''llIlju.. 002149011 ..SlC DVD uz rn. 36/38:.j il~Urt. rna] LerisaQje! $:UO'r"anje i osmli grmtc:vills1r..vih sprasinskcm Tel. Hrnsno. 001911 100 vrsre . magisrarske iii obrn uto.skog.. II Q20·1 N dz • A. "'s1"'~i i pre. bilo kak<l\' posao dn rildi. Can n. pti5l. jO.15 t$ • TV SERVIS I. 57 991 • Iskusr.-jj~i']:3 pOvolffl. Tel 061 m641 j • Bukova isci [epana dna (mole IJ vrcc::.di m~ Ie u izrndi lckd.·(~r:fSl-\'R srednioskojcana i studcntima.L..~IllVaml) ~h.@e.::amje:r..eg ~n!!~n~ . pesea . n~jm'll..mcrrnpadl"Bni na.n.ad sa d~l'rl iz s.(}'I.. 874 • Brnvnr . ll:I. BLPROZORl..er. osnovcima instrukc:ijt Snrilieva Tel.. sin tisajzera i sol feM.033 209177 • Prodajem ugcsti [e.lIi.[i'k. 061 w. :b'roj sarudnik!! jI'_. . pu mlkil s.. T~1.l LmaViIIIJ SOl video 1rnsct:a otrr. ll:I OJ3 203 001 fumojom onslcsl<i.41944 • Kirt:ry-&tmj~ ~n. pl.:n9.aj'oe.o.c:m i.1]l pO~'oljn~J. Sarajevo. • T. 3·:so... 3bd!inici 0 cljevojke :r. • CenU<Jlno g. radi mo 00 w_melji! do kmva .:Io.e\i1o i vdo p:Jvtrlin(.l.r... Tel.. ( Tel. II6.. VilNj5KB PVC I A L RO L ETN'E._ ta~l'!..~ oil<2bij«len.~er!!: .gii..r-.loj firmj ra. pos~uj~mo ljepila.: pciV{!-ljn~ u5pjch 2lIgaIi1fl LO. • P!icni.ra po 00gm"Ocu.o:rim4~ S .3er'V~o_m i ptlkom. TeL0615tIB komo~-2O Vas mali og."". 061 753 962 • Kombi prtvollJamieSb!i:. Zil r.+ I n.:!!i!et'u1 INDO VRATA. clol~J.polka.-cij::l fi.'. s[je.mbd. !}l3 l72 450 • .m zidne stare 5o!iItQ1.. HARMONIKA 011/6'iS·600.ihlrr. 1474·1 " • Pizzeri.""'.nl.. 11119·1 Ndt • N:Jj~mvoljllijc i ll~jh~litc(f..aife. cijcna.n ~jmiJ i L!6:Qio rg2l! dO~!l:zim 1'121CIrt::$1.e~ n)lctne duiinc 70 em.Perroncin i 3Dkg.ne.! ptlla:renJm .u.\'..ivc.3 pawljno..dn. 061 171 666.". SHl.u-.ll:. • O.:Qg i e~i k:. rame cdfterc. K "ilH(c:t zugamIHO· \'aD.. • Prod:3jc:m cljcCiji iiU tic nii b:at-c:rij~ 310)KM.olatim r:ra ath- 5S1.rm~_ llisoni I m2/1 KM.0«1""..nje i:d::u.. s.Sl gan311c.h u FBiH i RS.. po&t:wljamo 5'0'(: 'LTste panel paekeea. 06) 119 700 m::H~m~l.lr pelel'!a.gei &'11hidrouliku.gle."n. Tel.-""". 1lL 061 809 763.eni: diskus bcmij!1l gastritiS.I!.:il ~L~C'_enj!! :sr. korpi t brn~nih drugih proisvoda pl~termg Il(lmjcirsjs_ P~w(r-ljrw. di:CJ bi.vilrinu 1_. (cij<pan. lajm.\:ikc n:ti Al_ pOljl. 14)5·) 11 no.062 m • Thpctar .dtn b r7.to · 6.Gure DCUlSCb kemn lsse erforderlich furs tctefonicren.rgan.i rndi}vl nOl podrucju u.vliam b!'\l.lJ"Illlcij.rj ped.. :i"USledTljoc. angina pck. 00259.061 135>48. ..HL bnJ_k'Qrtc.'l'rti iii 1>0>.presv1i'lcimo 5. N..e lromoo. 00 Il26 064 z:.li3 bih djc.(J KM.dJl. 03).nim proSl.t'k-a) drveni 85 KM.lJP_ NjeItIIlCk:I brada.]I<>do~".Il:'iZ 1362:48 • IQSt-. 002 104226 • P['Qdajem irt'~'entarza Tel..SCfo· i rnon~ c:1. • Zid03I!jc-.1J61 '19750. 062 4. Tel.I~kog iezi. iczib • Hi U'iO pc.DubilJSkQ usis. • fumilknJ os.llja suu-i.cu U S. 062 117 905 il:a~t:' • Kerattr instrukdJc rejPj ka za Tel. Ciit=na 15-0 KM garancija na g:orovrild. dugogodil.3 • Ptr'[~b.l.maLike • Siil<'lj~'LI'O.rn. T".VDm iii vn~em Slilnu.sooif. prirod. pos]avtma ·teL 06Z>91 l. Tel.Jsl LLg.".C u rukc . odliean Zo1 kilfite i slastlcamc. • Kcram. • r~trebnOl 02bi ljng '-enskn osob-. il6] 244 562 • M'Ilzit.'r. Tol.-~ TS na p.i j::.e daje ins!t- • Kombi prevoz povotlno. Tel..55 c"""' .CDCI n.! Td. KO!lc::r r.. Do la.l(dje C[~M koIe~ ~lC ..IIJ...~..Ispjehto. 061 S66- • O?l:riljna i Lldgo1i'llmi!r '.. j>OS:lQ.·e.~ru'tatio:na.v(J~ fJO~n (!Wn je t'fl.st. odvoa kabnsrih stvari povofino 5OJ.. ~rodaju s"'. VCCOO <100. dain) ~rati bilQ kabv pOS:loO_1el..-e k:wlil. .la Lrni:i JKI~CI §ofera..h. bc:spt!una.I:IOQv. a5'i S44 160 r.tar...kvaliu:l.. s'Vc 'Vf5iU~ prevOZ<L. do J() godiDa. ROLETNE I VRA Til.3 704 iii 061 l05906 • i\gttlciia Meka .dOVit keo ~ pO$UvJi::rrrj.o:t1i~ di(mj~! iqJl_ll't~ idol=!< "" ildr<stl odm:ili " FBi.[ol ic:tl n. let 051 sve rn- pakl'dmJ. dol'avnj" "'~I.cmcija pn.[h inrbill~duiin. ToI. Z:l [Jj-eCI!I in ve I ida U' Li ubi ni.! • "Ihpetnr . cstalc sa kirby usislveeem. • NAJI'OV01. I1J97·INdz l • Prodsja poiiesrersk.nalm.&lo samo u kcmpletu djer.d. 001 5lJ l 1 m kL1)66745991 u. di cnlca firmi.lj:ilk:u opremu: ~_rik.l-cta_ J ~:ptatii odm.gles. na]. bol. j.d~nil doidiliil 5:il iskusl"''Om. Oll 234 80S.PIcrfiJer! I=I. 001 188 903 . 06l m4l4 • Popl'iJv..a ktilIDldzi~ rani m kornbiicm VoJk!.s brusili~konl3kt. __Tel. OJJ 6J() J3l.n~ kOOiI.en.Ispl:!t:1 odm:ili.ja 1.:!ic:ktll~ d<tkumen t~i.QS. Tel 001144183 • KomhipR:voz plJi:niJ(a. 061 TeL "'".[tl Tel. Td.ire[!! 160CIlh ciic_na 350 KM.i .!j '0"afika] odr!.. vrlo prJyoljno.4. posui.. rndi selj~ dbe.cavaf.!I bCl:5.llSuukcije iz njema~kog cllg[eskog za osnO\-"CC j .. Tel... vel..adJt:!I na mC:l.844 djevojki1 ill mladic 073 974 Z<l • P-roda]e:m rekLju 11. fIii Zanatske • Vrlimo sc[. 061 l30 176 • SiiIiljcvo."ino Caj!Gl.tLitnO pclJ:ebn.WI u.Oll2l9761.i biom~lrijsk! pasool i poo'j"j_d:.n".iia ~ bes:pl:aLllO uClan. {~ pcmoc crxcr ~zrade' sc· miniH'5kih.. TeL j Tol.5~ namje!.~ o::rilclresi_ ToL 061 855 4W. inslilncijc. 061 224 60 I • Daiem instru k(:ij...t.l. OG2 073 760 1m J '"liS".allru (.1. cirkWaciia.kr~ O'1OVil podova.Thimn _. T<I.Ljom.iLI.! kcva drva • MitarbcitCf gcsuch t Skylilll: Marketing 0..:jl<l'-'""T. T... tcr. 'T~I-062 ! 039 05 • TV oid"" S<lVis.] l-:--. 06l <104997 iliQ70211 J76 • Vdim prr::voz. laminate. brae 1 vrlo pocolino. 062 216 • Prodsje sc rasaladna "Lu1M do i ormar 1000 KJ\1.1_ T~I_ 61 5 ~ 9Ill • Cuva. zidova i guraza.T<I. 061 500 037 l • Momak 3S g<><lina. 404 • Prodaf. "'". • Kupuiern swenire saralevske Olimpij:a.ns-lu: proimC!d_ni~ ". i lu rei) dt'~':a-.033.amkog fe2ika.Il i hrana obcablledent.ajem ras.SIS. • PrnYim S"r~ vrSI. g~ner.nc. Tet Ol'] 557 no . 20 Miuu'" bejtes.". dav~mjc in~ti~ '[cr'.mwskog d.IlU. Tel 061 367103 • Prod~lr. Tel.. Cij ena SOil ug:rad.JU """"'~ u=Ino.radbi} rodc:millJlii i sv.l" Tel.ge rti:'ij:rl za kupcvi n u devi zne sredn jCJ. 063 352 400 • Prodaiem me[!!lnu c:i. iklti~ bt~::h k"'11'2!ilerno. 06l13945l • RJlSPRODAj A OGREVA . zggrijev.rofcs:LQ.:rn~ ob"o. • Et. Tel.atifill1Q I kg ~ ZO fcnLng..ocdn. 061 357 461 Td.iSOrtii sa poP e""". 061 'rad 135145 • PoC'ttJne.meZl j dijeloW' ZlI golfil fcdin1cu..~ i pomoe starim i bolesnlm.woj on !0582·INti< • Cuva.PlandcllCj potrebne dvi.. 061491612 sa- "''''I'Il.:reclzno iSll.-::r.raLL. Tel.:)m.-de. Mob..ko ill :s:tarlju knu l2Q 182 j • Himo [La~in1 :posao. VAN]SKE ROLETNE._ drng" T.:!l. T~I.ki pedo. molkc.

!'\) pot1 . 500 m od ~"n:la Bu:n. 0. Tcl.:alijattskm 1. 500 m2... 001 j • Prodfljt:J'ili karnin mal..ik Ai'I~ Frank. SrpsKOj za Saralevskl kamen. jedne ~. po <log.o Tcl.rt!<d\i. Thl...lII. Tel. 061 157959 • Prodap.Rabcvici kod Samil. ". 400 m2l. 06243<1290 • Izd~jcm pm:lo\'lli prmt:vr u..ustrijSil<a.. O6HZ3 569 ~i' ~p~ SIt :.. 00 roW Iclj . cd prcpelica Tel. 065 • P'rooil.00385 11616-1l14." <5. 063485 m • PrQdajem kave:: hp.._ Td. kompotle.3.000Ml.1.d".0027&8739.. Td.! Tel.""".a sa be[d di>k:I. • NCllrn povoljni ilpiHtImDi :s pogl . SV~infonru:mice nil (d: 062 33413. c.}OO OOl:l47 161.. Tho. porJdo&.' Bosanska kuea S.cru od iman~satl.3 742 • Pn:IIddlj'otr:n bidkl 7"'" oorasle..li':m.(I65 >%4Q. OOd:ili« i bicilli. 061 911 l34 I <Ill...i mijenjam. ~ 7 komada prow'.p~i1:rtt~t!_~i sobe sa hpa[i]mD i LJPo[1'~bom kllhinje. 101 ()61 548461 061114 012 • Prodaietn dva polovna pl"OZQIa 14Q 2. 0614n &54 .• il.e. !dim.tavnist'LfO i1i ordinadju.00.. 061 583708 Nif'um: • PrQtlaje::m ~mlii~!e. klopnrei A<r<><lromn. knna:Wijc...6011 kcmada. Tel. -olif!(k Mok i m]a~k' ruc. 300 ml. 'Ttl 062 12.-c. 1l5.1jcm ~in u za s.:rna:g:ocinc i dr..l.~ . 002 :>n 670 • Prodalem lnkubaior pofuaummatskj za r. Tel.e krl"" po .j~i" poj::!lCalo FctLcler '. U""l ss'~h i JIl_an~ nt'- . 70 KM.) pogpdnj za stanove.1irima.L Tel.fa· II. 00 124l 836 ..m pli~ki k~ ~d.L'!(bjem sob!: i ~~r"'JI1:a['!e_ 11. 200 KAt Td .3. 06145760<1 • Brurunec.:lrepiba 20 KM..~ g:aj~j 1/1~ asfalL do parcele.ea..l1OK9j.rit'"".1""'1".IprY<o'lj:aCi ~o:n pump. ugr3dnjom ...me:rl't.j. 061 156 881i 1. ()6 I 011314 • P.'U i-odI_tm...!$~ i.ra. rranzh..i roC.d. 061 • Prodajem par pa unova rnu. U).' 6 K\\.II:J 7. w j sl.POvolfno.. "" Sm· po lIidllt.1 160 .rl[)~ • BrijetCe..akad'runil~ sve If!_ Cij"".o EC'OlTI!t.CL ..ros'rui .att pri knpovini. 150 K!o1... dobrcm stanju ocuvan povoljnc tri pura rri metra.001109n2 • Prodajcm ru.ra. 062 S29' 321 en jep Kutl tine- KM_ Logav. mufjak sa pupirtma. 061 681i Z3_ 724611 676. 1~1_ 061181450 . De:tvj~ NtI~ u mi6:J~ 00 kVildra~ ~godan Zit . m1l1iifIU ".iovoljno odmori[c na HVilru • OIOkl.' Prodilicm stoloV(. k:lblov>1<>.035274 389..lQ(iledi~ knji£:r. Td. Tol.osg076 more ..55 30 KM. 1e:t.korrler 00. T-it. Prodajem: InJ:Cu \J een tru Stije:!~ oi>Cirut OWn sa 4 dunume zcml]c.Tol.fult.L~ sa 111. brlib 957416 • Prodajem !lie rO!ogra!ija • Vniim oLkup pramib to.. bas.bti<lie pIll6:Iit.5 21 699 17'1. papiri kuta ea y_redJ. ra 00 I 48H II. TeL 50 'P'''' • Bos. • Prodaic. _ Prod. TeI_061 618483 • Proda~ 8m za stani lmis:n.Dnevni avaz . dgricc.~eTd_061 211 #1 • Ptod. nc..dror.5 082 • Vikgrad nWllil =I. HolaL1dij. H10 KAt SUtn!: tip~ Z.. Krcenc. Doni. Ivo Andril. 063 4S8 417 I"ii" 101.l pcrad do 70 j~i~ pcgadno za domactnsrva.lS"ki i ~oski u odJ.lljjel. 061 072 57.e. Td. Cllena pc dog.lice 100 KM. opCina BN2ii..' K vri:i"" Bill" s'lie?ove ooje. :Iwhini'4 Jcuj)aulo.jem dw kimoo::!l ~ !ckwlu1o • 'Fm:oopar. 0. Gladno Pcl" ked Ral<"".110 • 9 mada.3. ilc<'<j..m:ki ooiler grij::anje i [eh.Tel. O . presc.p'pL'. pj. Drulina!'ttl.CIII kamin ~ CI1JlJ:m grijanic Air" 11 I<w 600 KM."..ll200 KM_ RQdiu .rn2l_!"ljedt. staru kuru] S. pr<KI'jo'" 1_935OIl.' Prod_ajem m:<i!ifl u :ta tiJaheri~nie "".~ s.. Td. Gmcb6:i. .>b:in . TeL 061 244 200 • P!:1Xlaj:ern kD.854 294 j . 061 11<<10".!.liDO. 11l~fOtCi{. 00 I 319 647 """.!JIJj~. G rod.J8i (na film) pt'(I(..I. porod asihlrnog pUl" za Vranjcvire.061 !47 'illS- Ostalo _l'rocbjom clllh..cm pee. Tel. 00 I • lzdilje.a:n.:i k~dl'1uni~ rueni. 061 288 mtu • lzcfujcm plac nil Smpu na . Ci- ". T'I_ 062606 060 Td. ml~ ". Tel. iEipRrl'mMI! i poglooom na so- 788 076 16t)KM -m 001 ido~ Td._ T.. 8.idc:r tatiear odIitrJo:rt1 $!a:n.I"..iJjni .a il. 0. C3750 190 KM.~.1pilnm aD ?:il 40 K. ~'e:~St:_ Td_ 03:6 83t!. n'>InS).d di.siranje rn~uJ1.'\o'Q1u..".. 066 803351 • Acrodromsko J1aSI:I~ i._ Tel_ Of!.6O.rio> + . 78~ rn2 u tid aekril ari!. 061 . Vr.ocij~ .1.Icdnjak pl.dMta 6.j~ . =!O K.lin... OtIC !.!"iQfHj. 061 150 m .. i :i't1S!r- Zbroievk:a .:SiJ povolj ItO OOSla. od gtavDe ce5[e koj'a ide Tr· nQVQ uda!je:n.u... • P I'odajern ~"" Ostalo P J ilysuuion \IogoI!C:l. i. Tel. i!I.ni bJj. ponTI [ei' ~ i:uad. p<J dOlln.C t'~parking.tll'istljZt:r J::rm!iha 450.gr:am::'l. 10l 061 4)353 E kci.lzdaj._ TaOJl451 l(l9 Td.".. po 061 572108 • l:ir.500 kcmada.Wn. 451309 • Prodalem . 4 ~rok r- .wI<>.<" ". t1111uma J1i~ i IJ parcebma.2 .l) m bi. '[el.-·doo. . "". Simin Gaj 211 prodaicm Tcl. 061272611 Telefoni KM.a&a1 n.rIoIis ~ ills[alat:ij::l W. 061 700 863 "..d."O 111_ Ci ic. cijena SO Kll'IJ'ml.~om 061 130 4SQ ku6.. 033215 .pirt".nruja·p. do-bro oQivan-.. 033 699 1)3 • Ah!!l!O"rili! prodajcm dun. pressor na Dcbrinii 51 300 l(M_l"!1.~~Iia. Tel.'a_l'Qgodl. 062 ""liCine 140 i 150 j. KtlCa (. T~I.I'I/Ca krmarn iz 'ITnu· n.ol>l<ulo.. I..:3 .e Orii"!SK.. cpoueba jednosavna.ljno i1.Cm ~ae:l!lad n. "r'00da t Slnlj2i 1. 4 k. 061 565 9'. pro:soor 40 m4 ?.Tot 061 5SO 419 • Illdza. r. od sril:a 800 m~L m.pegr.:movc. TIl.msa d'l'S obje. cijena 49000 K... 06:1.sulcn.KiIi[L-dn...10.Iilm mill"".cni.:..!_ib:JJ krtrlHT!1(!1 'trHf.ernjji [roSjed~ {i\-mjed ck!:it1'3 stan.l:t.lji~[a na fu 001.e.n Ml rw[1.[162 1l..I.'/10 . 6. 036 884 0. • S"""eeovo. Tcl.!. ucselle Siro"e. 061152976 Posl(nt!1i B.37. Tol.o n"'. 00385 'II 8S0 hmsjmljuje:m dWj. 062324 716 :Iliparunane i se~ po:reIjno IJ . Fcrhil~ diii. 53liiqJim dm...' Prodajcm .cmtjj~ gradflju ima j PC[O~ -4 k. :r.Skll inaliiilu ~ .". mOll: mhi(l~ auto i.. 061 763 i • Prod&it'tn Xlx»L . i'o!un""jc.oru. " lji semogu pog[ed."_ rnlji_~taj HI1lSDj~.jib'(: z:a sn:dI. Td.ideo- oi vi. I !!<!d Tol. 1H 533631 _ Prodaj= Skrinj" jena 150 kl ."Ni.askI9lil::!lni.r nudi usluge . It' djeCij~ !!ilV'!II-i ~ kot._k.a m. [oj • • 1">OOoc-~ i7. prodljo:m pct"".I" 00 630 m2 do 1..en" 1:10KM... i doku.. PI.!! ispIatli <Iol=k odmah.l [O'prooDicu i vulkanizer.mrcia"'lm i:e. prros. 101 061 'JS4 815 lteri"" • Pn:w:bicm le .01'1 L\I'ell.po.. snuin. Td (03)54 421 ml._ Td. To!..)'>tatioo 1 "'2&>i~ika lCD rmKM. 8 mieseci S'[arog_ Haskiia.rcdni dOlxola l::::I gr-..lJ 9~9 dllip uz • R~d3\'iI) pl~C' 2. Te. Stari Grad.dj(!loa I:mpijii.Z'L"OOtLle.' • Iulajerno brnm ski3jom ro sraaiu..iu i d\'8 L~iba 6.ern.. fuvol jno.i1liIem~ ordinuciia LU t.065 595 ll4 odliOn. Ol3 534 992 • Knu~ Z fute_tie:.i:!liem 2" "o_ri'[~ nil TV-a (stoven. Gam. pili& <Iorn:':'h kcka. m s:toni lCnis:sa CI~"u~. vtlda . 1<1.t udvokarski ured . 'trui •.S\~ 1/1. Tel. i dobro ccuva.. jev u _ Prodalem znpoeeru kucu i 6Cll m2 '" m 1je. parl."".ijgtf~Qka_ Td. 061 10llll3.~ intcrn-ct konc:~ Vra(:ru1jeobrisanih j".lH 01\I 32(1 • Scm. 062 sa ~. 061 323 90iI .l~ pl1:ko pUla !)1.akarska • ..1 para:]~} ci i:eDi. T"L061 738· 076 cij"".tClf!-. V r.zena ]1.crOCi!.w 800 ml.Tel. i dvosjed 300 1._.skl...<UB s.Prod'iem .06ll2S 53<1 • ~iem poSkwn.000 Khl.il&ni:5(11..a!'t~UI:['. vodn.'m $."..i ruvfita t lli· Tcl. lei.q j". Tcl.Ili. japaftSte: prepelice i IjekO'lJlw iai.mltju na Ormanicl • op~\'ilJ!:!.Cf'• hd:J~m pOS10vi":!i [ik uz mo". Krup. ""Qth.vni pnmot lI_ TiKWOj..m nov bc[uilJ5ki vibrutor sa dvijc igle ZB ber.1di:ojsl.5 dulumil zemlje tivadm. 061 970 364_ • G~ be i ~13<I. Q44 vcl p:rod:3jem i za dl.. 003&598 175 782-.lU 061 543)J9 .!_ Tel. Tel. T.kiiila 16_ "l~.Iri. N<dZariti kOOz. 350000 tdogo"r'o:r_ -nl_ 061 :(.den. ad. 03l 541 4'11 • Izdajern • Servi.MI mof.ampion B~. Mark<!. ittika.ovoTU. Prodsiem r":Woljf'tO.hl.50 m2.III! IJrbanlsdeka.1'iic kril?(: i suti· il:!iJ\ifti kat} nO" 120 Kj\1. '1l"'&.~ i~'wi r:it jekc su SO r:o udaI.irohma>truia. "Thl. 061405414 Tcl. ! (i()rcnjo 310 I.000 K!o!..ko1Cl.. 617 18..m n. du~ .Td. 20 KM p<J <>soo.u~ p(. Td.litu mora.ttl<Jlii~iznilimljjWD.. 1(0. hr.]..l)"'Wj.J. n"".di'"' . ~ju u do- 061210 347 TeL • S:. 061 rt.akt . 061 195 on Sma 16Y.. 033 ~ 13 Lri d'll~ • Rdi~'lr'"O • RjeCiCOl. T<1.i kV1t-d~ttii~ SOlI.) • fJrodajem i:1am'ionik". 0611011 .1 s.dj. Td • Gradx~ apa:.l1r<t· rul. . m ()$I S66 9>1 • Prod.I!.J"o <Ill K. p~9 00.~ nOvi. Sam.Bi:ern t::. T.r. 066 842-<04 u Neurnu oonru. To!.dg. sa d. ()6 I 170 01. Obo no"" garnncij. cdmah usdjj~ I>'.1o ol"n. 061 135. 1 S60 lOS • Prcdajcro dvi.".'i~~ "<!Cna ".'. as.jj • Pus. 4. 032 559 61..em sobe i a.WCam.ti 1\. Tel.r.no Oil ruilllL iIi ptin Buderus 21 kw I_SOOKM.k" pominc 1.. ba!".itki(100 t. 061677 806 j • PriJ>do. 40 m2. 2S(I m. dukau:..cm 480 m2 pO$l. 06... I.Humsk:l68<lm". Tol. Tel.nli~t:e 6. l2:lxl1U-2 komeda sa al. AF 7>-30(1 (15""".skrml· ci StliJ.'. . Tel. bHzu mora. ~ncij~ s:raI. 066 074 Ci~ni!l ....lv'O-Fcd~ni~"'ii~prot. Tel.200 K!rrl Tcl_ M331H02 _lloogrnd • Ripan1. T~I."nia· 3 djda P.aatb ~tj. 001 1 • K"'pujem rilo:l(tfiiLJ is'L'iruk~ kJasi1«:. replha.. . alarm. um:lfl~od. namj'ClJe. • _Ptod... 'ill..dajem apmmM lIZ mor<.5'18 1863317 • rzdnj~m ".Izd:I. Priicdo.000il .l'opesl:D.ri.gaO.tin" D:n. MOD [Oliii~ garandj:tl... Tcl.0 39~ Kueni Ijubimci (103352400 • PokliilJjarn malo stene.. "'ore. TIl.H + ca.:!parrm::!lili! :SQbe u~ mDte pri''alDiI p~ piIrldng" roSt:ilj imc:rne:t h.no ~Iovni prostor.ro:sied i fotelia kcristcno :3. T-cl.:n i-s i 121 . Tel..06I30H~ • P~i:ern k:niige i~.rirod:a'l:S\'t ~_gnl. "IV SaL. .1.lieo hr. '" papirilIliL Td..!m pnslo. nova ..4.Qm il::l i..filJlOp:n!.OWfl.[\Dv(!I_ Vrami- Poslovni prostori • ProdajernQ pO\'Ql.".1 • Prodllicm ku-Cu ~ pornofrtim obicKmm u Porijefunimil kod Visokog. pcgedan za sve namicne.proda. Izdajom poslovni PI'OSWf 60 m2:s. 06111 I <m I" ~..daiL-rn kutu k11.parUl'1. 003S511697 340 • Grndac.1J.I.0612441&6 • Nl'"wri.. in""". • prore!llQ:nlllno ri~rn)1Ie kompj'll [.a m2 565 • Rakovica. .". {n.~ipovan s:a h::.ku ~krlnju Z:ili [f~ Oglciavajte se u najoecem malom oglasnz'ku u Bosnz' iHercegovini. 1'.Tel_ . 4.wma pa'l'o_liHO~l. 030/1184. 2 "'C] """'.""jcm.ak"w'i~. pOgOdr. 9. cbje "Jan".iAj. 061 499 92 t 101..r-an.g IS m.rikendic:J: t kufu.. Tel. prilaz I)dli~n~ pogodatl z. Tel 00 I 357 875 lrosied '. Tel 624 810 • l)n)dafem • Prodaien dva ocevana le'. Tel.IJIlfcl:o. -1'".ao £0 KM prod... 065 608 24l 50 h.. >8129'4 • Pto<Jajern .iem pI.rta 36 Tel.[0n jen 17..god.36) kVildrn~ :c.tleje.2 + '<Ii ."". 061 24~ 249 m.IoJDC' [t:l 00 H..)0 m_2! . :solm~ i kui'" p[.01\2649918 06] 171611 .fir:a[~ ooi~lHe.x140 dEi.. 061 925 3..! I~le! ..L • Izdajcm u cemlll prosror 36 ml U Deposre(hmjb.n.uIlS S5260 T.3s..aje:m 580 m2 ?e1T.3diOJl KaIe.a. • A traktivan poslcvni peosror 64 mz.em Iuma lillme. 065 369 911 ooger LOCk.Iica.IW9lj... 061 S4S 477. BIiJl'j· II> I. "Dnevnog cwaza« na 12 strana.d:m 30 KM ibid· klo pMi4Q KM. Tel..062 154 960 . 9 E apanmanc: 1 sobe po ow1 Tel.000 !rom.rai:a lit ltutu" tl o. Pripovijed. pvc 135... '!II .cdD(Jkri1mL i d'llQkr\IIJ:a. po.tIiem remlju 1.k9naI. 2 mjn.lEku piJ5ku! ruska bo"".l6. MiIru.3.Ock"piiu. ~n ~ ~vc namje-nc. Tel. KO'L<ClCl.ik-e iC::!Ilij=kog i <ngkskog jOli' .' P~jem run.oo !losmllla9x7 778 081 • PnJ. Tel.vi~ je rodj] ke i prngom u be.)lTI l"()ja irna pretinn. 1 lo 1'. Ci· M"J. J j J Kompjuteri • $e-.3 duluma ~t vceem..=Ij~. Td_ 061 130673 CoS. prodajem 9 ~"""..000 KM u K. prodaiem criJCJ1J.[.mor<: 160 KM. 033 62 1-79'3.·oljno.' PrQd::.u fO["l.\SlIn~p ~I~ poslovea i poliepri vrcd. m.2 CD )50 l(M .000 m2 zemlje~ d· • J IIko vrclo vliilsti tc: laborntt!ri~ki is(li [::!Ine ~:S!:e VI)doe.rnJuL Td.kori:hen! t:i.11.jern y.] n-ffil firodaje:r:n po~'"O.i· ngom. 101.541 081 • P'i'O<dajem gamhuru U'QSjed. ko:r:no~ du 100 Kl\t1 kub_ 100 KL\i1 d'L". 0I\229Z OO._ • NelJm~ izdgiem(}~panmgile i~. spa~'B~U he. T. lOO6.Noi.Tel.e. Td.nog k:arnkrera) 36 m.. TeLOOl87 l5 • Prodaje.e 2::3 izg. Skendcnov. i3ftl!unanc: u centro N em· • ". 120 KM. 00 I 338 893 _ Prod.030 mz.&.adnja Ic:Lrie ). • P~i. 061 200 911 • P~iem kLthinili 8V KJ. 063 684 488. ThL 061 151 107 • Proda~ mod. 061. 062 .' KlIpo'ujem:5lart' hiem.li dOg<lvrn".1 Bi:n.a Ane}.. oprntm. nalli"" T<I. T'I_2>8-281.im ocij<nieoL (Deivi).\>i> IlB. • ~ka hea na 400 ml r.. uredni prl~irLj ciiena pe tlClgovo:ru.. Ga. voo.iLJn:3.M.64 e:iske proi...I. 54 m:2 ll.."'m -I. 26.1)['Qd'a. 061 345136 06119'0781 915915 618. ravniea.e\l'J'I.-odil. - ].121.llilpansion 20 eura Il" osohi don. 061 159 684 _ Prodaj . 400 l(M_l<l_ 061261 738 • Balkcnska vrata pvc. PQ'?~~iI10 Tel.a. 6 dun um~ tern Ii.ll:i.! iu 'iikQh. u Ko.1435 260 a • Prcdalem dvosjed i troeied.9!ak. Tol.c ITO dimn· i.rlma_l'!. • Protbje_m d Iii'! du numa pL~ ~ put.:l36 239 S!i: ~:om -lliilia. ]X!yo.' Cetve_role:zilj n i . li=1_ 061 729 536 mpl". 430_ 22 KW". 061 l56 309 • Procl_.':Ii """""'""'"" . Tel.• Neum] crnmrJ.SlaIl 1~..l a&endi-e.[~r.rnarkt ijs'dilinge..a rn*Ia- .IlivOOSl preko '90'%..:t.PI" '" vik'n... Rakovfca Bi::stricki pomk. d.".j.. 70 • Prodaic:m frU.aulLh ze.&00 ml za zepoenom kutom:8x9 :5a pepirima i pri kli. 0031.' ProdaJern lOvaeKU puSku bokcrica • DiljittSki 1.hin no KM..25.m m. 1nstiJILmJ ic wi[ldCiW~.10> p. "Iel.I[LII).a. Orebi~ b. vilt. .9i.iwmQlbjl ili !lKIltIr u raWfl rc dogevoru. 033225 2."'.9 m kvadralllih.2 sa okucalcom I. Sarajevo.'h07 R sa p. 061 304 599.rl~ papiri u. 1\...IJ ihL ''''' "amjone. IJw:rm 'L'Ialn. 061 84946(1 • Rako: .'.e:seci sa p.33 4S 1 3.. Tel. <10 IllElJ ~.Pr<KI.lCmiji 25 • • ~dij. dogovoru.] ~ IJ!etOIJ i eslri1i JOOl. OO-lOO3. 061 103 OIID • Produjern poslovni p. i 4. p~u!".<ko. 03361 1191 1.lp-aVCiJ.:n'lija + ~ + balt.. 061 207 921 • Op!~illi'! Trn(.]JCiZla&ri NoJdj. Poru"'kog !:.l. jedan 200 I<J\I. pJ._.. 01\1217891 • Prodo.!.norn iii ft'i~imn~ JI.ne.1=1<. Tel.i<m knjigc '" .dnjem selle sa ba- d(gi ~aI!1 i ap:ii.]. 061 251381 • I.:ndfM'SB~ !..Wtl Oi3- • K\JJ)'ujern enc-ik.rostor IlR Vrarnm ..o.361 160 • Prodajem OCUVilD b eacn i leza] ~.o '2 km! do $elY G~oi. i. TeL 0038.TcI. "" p«rtcli 0012 dUIlruJl.062654 185 rcpromalcnjiilJ • T3I~ilJ prndaicm plac sa rukvi. Tot. ]In)$tor i2dar-ttQ 450 iill!. 062982 313 l6.iUt~ anLivirusl1:B zsliLim.~!i:rrull koriUclJ kompjute:r sa i nO'\' plaY' suuion_1ef.ltog I~I..3.i ] S m od pltl~! -1-38591 7629762 1n [..je_m psta bLci!<la m'l. Firduzbegovu. 061 ff/7 739 • I1rodmjc:m gOO' r:n kIJad. ji'1i 40 KM_ 1 j [king. 00 l 138 402 e Prodalem • ~pagaIe mlade . Tol. ~reLe .! rnp!.<a Cijena [d".9 01\3352 400 . m"k. 150 KlIt Ml"" . kroz.3(..g obi.1..('00 jXI- Kahi nie.oo.TI!I. Tel.a. "_""_". p. 101. rolcrnam" uvea .:a .s'lle nil~ mje:ne. T-t_ 061 III 831.. baS. . MiI!cliCi dcojl.dc Zop 31 i_1.lU:. ". Simcn..m I'Hn. se . 101 0Ii5 534 IiiIifun:J. -. docfutM """""'" cr· ~("VO mjclaci1 Ic:llr.m .Brn".mo ili dZip. 063 71551)9.1 d"""i.a_~ edapti- _ KuCo.'¢"dain= n_a rnZ. po".ia. Td.52352 • P["(I(Iaicm 11:cmld W.i".....e _ Izd:li<m proslor :ro ml pogOO:m '" k:llt'ic.jE:m 4. Tel. miien iam 8: clum. preds.ilnalomski atlas dmnaCih ". • Nokiu 6300 cmi u e::rnrn sran.ret!o<il" ""'0 Katednk..~ mrmu parkin& b.. 063 488 S7Z . prooiZ'·ooniu.ra. rt'i.( Tel_061 )9'0 43. 061 488 211 pa=1. Tel.ocevi za 400 m~til~ ~ od &I~ lfl! po.mJj u IUI Sedn.m Td061 moos. 062513003 • • Prodajem Prodaje:rn • Dva beecna krevea. fi-ilidcri d""". himo prodaji1 z-emlje. Svaki dan vaSi oglasi izlaze na tri strane.onje.. inSIalacije tisr~ tDtivi!i.. 062..'.kLiw AF 28·80 Masine . 00 I 49'0 l20 1>"'' '"' _ . • Polo'lr"an crijep SiJ:m 211303 • Prodaicm u~ 1.. ~ ~ sve narnj~c.em • Prod:liem p. 22.Pr<KI.iemiicke i kor160.:n\n.jprin<.14 • Prodajem pOlQ'lr-'an nml.lja:Ja Olr:il pcN(Iljp:i.\ Sltipovc i pjsan~ rommIe.a" DC" bJmJJj.Tol.1.I1l.C i instaliIC._"ni.~ orreara..ti~ izdajc:m.pcvctlno.OI\] 211 120 541 1)82 Apartms_nski s:mje~li!j: btizu Bijela tehnika • L~[ovanjc u Drvenik. 062 423 503 • Izd~icm 3 ~!ovna prtl'5tom od 60 i jedan od )30 I<vaill"a".a. "" f!tedmete: od Ji'Ja'tl!l! Ji. .:100 .".. po:s.en' KM 600.."'''''' gO KM.:a ::iUlQrnobil is:l~ .ii po<b'..h OOi ..70 KAt! Vot. 0. [162194 556.:ij(~t S57012 (0_J8mJl_3f' mo«o). u s:3S[BVLl ~(1)VilO. lU0610l81l64 • Pro¢l::l.fl'i.ren.re.ICId. ll:i.:u mOt'l. Tel.1.066 899 422 Ba>C:!ri. 06] 412 5>8.iJi.e..em nov kilue... po 'lzrlajcm pcsl.'m plinskc !>'6 povoljno. .:Jc:ioOl + 300 ml par· kill~ prostOnlt. :$U q(:'2-!l]Or:a.Tel.. Tel.. dun. U1. malo korB...'ffi~ prosmroo4{J ml kef! Ie ~ z.""""..i<o.as. ~uzim{l sred~nl ulictJ 1~ Ir. i bJ .LJ Irul~ • l>ro<l:J.!ul'IJ n~rQJIl 450866 • l)rod.Tel.. "'" bl..i) 00382 31 676-'106 p:!i ~l::jng.j'e'..5 • P'rodili~m S"~im eJ. • ..Novi8e&j M 221. RazvlLtl. 1~~1. 4l615S 104 Ostalo _l'rocbjom crilep povoljno... :rtt.C'_ V)3$Oilr.aApoklilin u Namjestaj • Proda.fl. 063556 8!16..lado-vin::!l! super :PO\l'Qlj:no_ ·Tel.~lru od $a['. spa.ic. S78 697 • Prodalem • KLLta~ 55 . kr.01_033ll74460_ N_ Zemljista • Mid~ia.I .ma zcmlle u Rep.)i tomi<u origin>.Kupujcrn lomli<ro zl:"o. Pafliri um:lni.d::a i d~1 rm j za f8mil_jju~ dodhe kod n. povolino.oJjern 1V Sarn:s.c m.J.ITI 2. Tel.--<Or."nOll proslOm + 100 ml ma.9f1 m"""...i pruiWt""!1~ TJidb 5:0 rnl. (161 7112076 _ Pr<KI*m ""Ida E 52 Il"'P"".061 J06 7211 • Prcd:!jem pcJIDvn(: fnt-jdere sa gIl'-imcijom i dos[[l'Vom.l.9 • PrC>d~it:m El-daroh.'<0.1.!.IC1"i milo lele:. 'leL 001 b kotn'l)rl_~ zcmlle i cb]eu .\dJlo« i dva r'..j<.dnoZiil...arakmj.i.iJ.ilj."06:ljak 600 ktm"L m~ Ujj~ lIe-""""""vilo:ndi<o. 003S I II 391 93 22.'oru_ T.100m O!sl:a riid.a \~!>e111lmjena Te. KobHja glaVil.oe-r kaSt:UiI~ P rodaje m Pl aYS:Lfllioo 3.l pO dogoliOIU. 17.2 • 11. ~.prot...pr.riLk.iiju'~l:m . Tel. Il7 • MalinU...it!t<D 00 110 ml..!. Td..:100 CU' r.milckog U'l. 061145 07Q i vet:i br- do. To!.i-i!oom smnju.oom ko~'!. Tel.._ Td.. :1i~1t!lif.' l_Jrnd::. II. Tol.:a 095._-plj.. dos-mve ~plama. zcmliisre.Ramol'aOlm.Tt=. ~L O~3- !Pri:z.eu.i na pikbe. opremijell:b 101... I .u.09 '0- KM.. 061 103 OSO '?.!.:9 Zvor. • Prodalem vikend ktlctl 60 m2.e~ :rskLh prnblc:miil po'o'Oljnol Ugra_dIlj~ j Z<i~ mien::.'1. 061 70 l 3<87 • Prodaje se porpuno oprernlj~n fusl food sa koroplc:tuim m''t'nUirom {obielb:u 'privr-eme.~tiIom.. lU 00. gOO sa magirus """"rom 00Iiri kll· p'.!.Q .!. 1(J1Oe..g.a.d!3jcm. roo 'malo kcrismno kno novo.fe_love. pn)dajem pomljno ikuhi· c]cmc:ntc:.se."".061 HI2n oolifuorn . 061 709 n2 • Prodajem !10vi mI. 061 13I .em:nom ga~!'1l 20 m2 Tol.. 061 578 9'49 P"lli< "<w.. :). 1112 Y..' Prodojern l":3S1lU aenad I'OIVilPcrn stntadva I1lj~ ~'ijcn.emlii~ Tol..000il !ot TeL 013451 K pn)dafem ] 1.0623467l7 • R. srola. Tel.mr=IOOI20i~ vrma 71l 210 pccofino. "pou-eba kuhi"j~ Til... • P~jcrn pctoveu crijep vinkovci 1.. Raslndolsja.ng.. :K.2.. '1:I.em posi.. ncvogradnje.k.raVJ'l.. n.¢49 _ Adcm:I B"".O<t. dom na Jl\Qft'j.". • Vei rn~i1'le.vid". . Tel..'Catg (l ~tlke) i mu'-jaka 81::1ro.aj~!1l prezore t 2O. Oslalo • Prodaj.~ .u.llomefro Qd Sktndcr.ajem novi E'nll!t. 013 665-'119 • PtOOajem.d".akm _pee za ccmrcl..V.:'""3 CisJ....emJ i~ spra! 74 m.. "(I<liuo .l ntdItiu! Ali]101!iJ. pcz. prone SO ml.mJ • Pro::l.r~u 680 kViildr:.. Titl.063 189 457 proStoT • Orebi~! .M 11"'".Jem mol:d [~I N okijOl 663. rovlli e'krr • SPOl'(:[ nil drva sn d'l.::LXI N_ po::roril. oglcdalc vellko sve 100 KAt T'I.S3lijqlim dizij~ go '" oW KM_ ~ lzrndy Tel.. ~ no 00rcstJ.&Jja 1SO pull SUl- • Procbicrn suhu reaanu grade za krOVOIl lk_onsu''Ukciju dimensi]a &~16x6 _ Prodaicm knze dobra pasmina 370 m2 "lemlje. prikljulcima.".lj 0"'" pm.1_ 063339 681i.I.14O.gmcbb I-ooa.m kamlo i solLJffill' ~lcdlSa n.e Td.C. 062 :>18 • PC servlse.OI\I414824 . 624 810 sceu i lJ:. Q62 JSi 900 Zil sOCtiu :-:a.• lju«J.061516910 • U 11u'Ji ie:(~i:no prod.. u. 25 m2 .lai. 061 364 982 061 1)7571 • Prod.st I. (0)81 6422519' J2 i'"020 K!oIl". .l.m 7. 101. %4 W.a\I.. D<ooviCi...i M. 061171 :ns Iljsk¢ 810 :>98. (1611>8188 • Peodajem pcslovni prosror n a ~iji. !~[Jajmlj'uii!m S3 [iZrnsami3 4-kreve- 21 jedan &ojsti_~~ memorijsk2i! dvtt CD-:'4 'Ui!lka pu" M-17. Tel. nsfal [ infrasrrukru"'..m • . poMali.. CIje'JJ. Tel..t::l\~ snimai ::!IP"U.n 55 ern. p. ritllhnll sudc. Grad. Kootokl mobitcl_:061 f>46 491 . 063 323 063.Ilh!ogrijanlc 00 38 kw i 5 novih I'IlclijaIOCil!. 063 152 400 • Prod.".2 vhrine. Tel_061 !8H'l1 • Go_mje Poljine 7.0J\'ic UJ. T.pri~iuCim .. 061 149 470 • GrbirlJiCili:! izdajem prosror 5U m2 poted Sb(lpi[\~. 'Rl 00 t rpali [IJI ulica. 003&59'5 • Nt'um .ddun 061 89)4(18 .l.) p['Q(lajem.]joo. a utorkom u specijalnom prilogu sovin u.nm.Qn y ko- izdi!.. 0..llt:ire!:3 IW tokasa pmtceom opremom cliena po dog~'·o".. Pol'. Thl. !(on p~~u a=:lmiro kuhinju (ne iZV'lil~i .

om 59 m plus. : k.!OO 0. klfmn. 061 745. • Prud:ajocIT! Audi A3 2000_ god.10964 "0 pmMUlp"".radc l"'..lido.:1~ parker.:i.it. J.. 1)61 173 773 I ".ja.<roYaJl..-adi od.\l Tit 062 993690 • n:3m~re_rIlJ SQbu $8 up(l{l-<born lruh.aiajcm stan 610 7. S. Ml'o-!!l"'doja. TOL061466 431 ribnieke Z1J[JOVTl ica.3 13(1 • Nil.! vikt:. full oprema osim klime:..061 911 7117 .."u·Po::'!o cevisn a! itd.\ 66 nll..'OJ .2! V sprat. na n.na po d\JSO"."dSnic:Bt jednosol:t:!111 !a 'I.l_ 06.] eXIra smniu 1l. Ie. 061 31. balkcn. 101. 065 l48 588 kli m a napu n lena.=kl:nim pOgledom r. T~.. 061 149.L063 6:5"9 3 ..00 ml.ka S. '"8.61601 l 20 I Z. eifena 4200 KM. 2 dWlmn. Td. 066 "7341-70 !.l1:!(:an.ii.asno.l eentru. j • P. • Prod. erna bcJ.000 Kl>1. """"". 101.' Stan 795449 • Prodmi:e:m golr~ l2. Tel.lovic. Kala L:J~ fll'I P + 2..-- ---- --. 013446 WI . Full oprem" p-" MD.[.:s. 6Wr. 7'000 ~raJtW • :JCypgr1 -em".06lllHSO • Reno megan 06_. ~'J 1/1! uselii •.'''" 95. 2. Tel...Q Pol~ Trg :solida...d.000 I\hI.8U fd. rvisiran 1>0._i kod lellte i _90 m2. 101.. ecnualno. mod<rn<Jg ".Cc"tl'.t mlje.."" i lr· stilJ] LIi B lhl3Cu.9 . Tet u bli- • Dobrin.0 di zel.\ tijen. erazu 0 iednciposoban stan 45 m2) lift.m za sJ. p""u godiou.j]mhu." 352918 • Prodalem ~ 17 m2 u ul.nO: Stan rnZom IJ 338784 7.s{OCno SBr.e.:.. 001 liS 611 • Pn:tdaje-l'll 9. benzirtac 1. Tol.l$lenom b_ paru c:. T.Lpo$QI. ili d\J 20 """. TOI.. 635 ce- 063412264 nlrU. pnn)dLCpi m Ijud. 'lOt 061 8>6 Ml • Prod.l307~ 1. !"J~selje 13a_od Smj:l nil d.'11 83 1 od~!o~ moil: i~ 5tm. gOO'1.b. (]6l 193207 • Mijcnjom lukru>:.. g. m"l<l '" [<I:g. popiri lfl. reglstroVnn do d"""".40-0 KMlm2_ Tel_ '061 ..~.m Mercedes Ill.a ua V sp ratova)~ ad] it!"!Q S(D!1ie. • Izdiljem (Kovo1c.UJm)VTa7.alli + baJk(.063191304 . 1411.'Iat~~ prvi vlasnik. my [-c. '101. 0628.ovLci l • Vr!o k\'":llitc:Um d. 06J 899 9Ii9 • !'rod:!jc ". Td.(1.l o..6. n:nClV[raJ]~ stiropol fus::tdo.lje'VO:! mijeTI fa.. S'!.em kurulJ Zep.' lzdnjem oornjcSleD SE>UJU OO\-"Oj !:Cod Kt. eij""" 4lIOKM.".l.c.ogavi nal59m~ Amun:a Ha[lgi. leI.&!briiiitJ.c.M.rhadiji].g:atafe na Clglanama jed". 061 2. Td.. Tel. 'IN. jcvu.:!h~ ni.l~ te:n.gumam:a 16 ~ S!rod" originol. kod BDI cenua..nd c:ibjcht ] g.~ Ii Alfu"""".j.01):) K.I.IIWiUl sdi 47 k\v.. 1lr.II. Imla y l e!2i.:. --. g.6') . 061 276103 • VW ~[lpTDl DSG rlavi. rccie i. 061 Z3H18 j dvosoban namj~leII S&1Il stovnl proslOr IJ Fe. 061 795 449 ..~I_ KLio.:dirui6 811Ul sa l. AB~ SRS.5OO.-.n-g. 033260 5I 5 • Proda~ ugn:ldnj.". Td.lt!i. f'r.t Tel.l)rod(ijem gol!2! 1937. Td (151 133 750 • Ford fckus 1. 062 %9539 Prodgtjl:{Il p(l . T<I.:!irba.. visoko priwnlje."co OOja.:.. DZidZiko_. ma_nji l.a1r'8. Villi. godi~t.ti). • Prcdeem pas.nu hOI: II.Iooi""""""" uc:erurtl Srn:rog.a baU:.gOO.L.ttru d~ roaoja od S'tatmg Gr:ad:l do Otuke.pnu~ J .50m~.. l.jam gulf. r<g <1. pcpiri urednl. t~Jiiji~ ~p(.njam kuru U Srnrom GLildu 2.I.8 m sa 370 m2 . 400 ml.{]o. (Hi) 513639 i a3j :. 0654758!l6 .:>Cnm "".vmJ me~lil: sivi. dcgcvoru. mjcl. Tol.m. Idi.em Fial PIJ:n[0 1_9D~ 44 ~".Olimpijs.D. • Izdaicm garscaieru i 2 sooesa UJI'O"" lrebom ku hinre:.ic Vil.Ujelilve''''"_ Tt!L 061 2g6603_ l • Prodaj'e:SoC niiUll~lCT. scrvisna..17112.::'::~ p. izaad 0614g2999 cV1"Smgradn]a..c.. boIl«m.~bceQtt=0100 glijonjo. fIJI O[Jrt"rnil. klj'l 3. Avd.I. 101.. L~ Ford 1. cliena 8. dic:mi 5. nbs..$k". 1 IMOO K.a .ced"" 1987.)od uIoz. 06.Prodlljem kuCIJ n:a HI il. &l1!.. 010 [db'" full.UI!1 Biha6J.i ems ran 13lJm2u_~ neu Samjeva. (690 k& . l/3. odl lenc stan le.1l pra .· g. Tel.1:- .)54_ 1489-1 n • Prodajem U • Grbavtea. eeg. blizu ~lwlc.""'" 60"7 • 2.rotI:ajcrn k"Ufu u R.' I1idZii .-oda [!::rr! na. Tel ()(j 1 260 0% • M.Cijo"' 4. S'"p.talf7.1 i iva ~"c. T... =vismJ.' Mi~iam m2 sa gaBr'Ck. "ova vaulska stolariia. od 400 ml.!odja'VJj. T'.11. god.lzdajorn namjeSren dcosoean stan 5S m2 no do. ktim~ fulllJ)~ 16 101 108 • Prod.. rcgistro-.. (161745981 • Prod:. prod>jcm Fc<InosOOruo stan 40 m2 + b-alkof..Sarflljc~"(L "leI.p ._-----------------------------" : .06167"7 383 I .06l4l1 1% . '1CL061 149)90 0611012~5 • Radim dubimko ~nj~ autli:l bude he no\..-o.a :stLldcnticc Grb.om..900t . TeL 061 . is 3 .i6 7Z m2N + 2balkorJ3.." do 7. ThI.1. 00.u. 101. ide-. tel. lim. 061 IS313(1 OSOb::Hl . Tol.!] reta • Izdejcm ~ (161188758 061 614 28!l naG:n... 200 Kl>1.ko..a. p<>S<b. • Kuc.066 898 703 T<I.ret.'_T~I. Korimi prostor 270 m2) ui pose:bne er~e. ?lromada.. Osjek l1id.ilra..I'rodajcrn Ctuoen ZX 1. 061993 18l an.u useljiv.itJia_1i:t 061 493 1 • G1.n. ciicne 0616416&4 • Prcdasm vikcndlcu kuru iznad bnpo L2 HTP nove ave 4 San S.3186..da. 063 491 39l • Prodajem golf 4. prozorl..d • b:di1jcm namjc:s-t~mt m:miu: g.fj. 393 524 k.·etnI. Srno.pu ta K 1ini~:kog) rrosoban sum (67 m2) na III $pr..') 989 .Lizu wbu "drol . 2 OO1kona.:ft~ 1.cst. btlndc vra- • VOGO~CA •.061 105 39< Mc:dicil]~ :s kUPI3tilom.im~ ni bal po<Irum 10 mz.. 1472·1" • Pr<>d. 10%4 . 061 "7SS 076 • PrOO~jc:Ul aulo -cd d..4. l. mI i<.ru ~ (]o.9diicl. T<I... ga:t'ilfu na Dobrinii 2. 19S~. 00. IJ-egume i ak'urtlllJa[Or! ~(i~::t.06lHH70 .4..rodajem smn U slro. ""10..e:. Tel.11.nii 6:100 KJiI-IOL 061 351 (187 • Prodaj.~ leI< :id:lplir. garo:2a i okurr."i~tvo 111. ThI.ld.OOO.=il.s:n.' p. ulaz.i\ukljult:n sav ('J:a:mjd.:_a sl1l. Cij~na 7.0 rnanii " S"'.) sve dd • 5 vrata lim.a. suuia..taLiji pls[oji lid 1% i. ... cen. 001510%4 • Kovatlei.066 4&8 stan - :5-. 061 1_4~ V.L_ iill:3d l'(:l. I:'UI:SClj'eH'r. Tel. 062818 649 • Prod\Jj<m Sal.000 KM.p<l<.3 • I. VoL..aSlll:'lI LI Si:tr'aje\-LL T~_{J6l." 033411(148 rlc:i.([aiem In)SObGl. rjjg.a pc dognvoru.j.s"""..6 fCl!1 400 K. 06112103lJ . ecmi lim.1jem ilj mljc. Tel.033 5.. :SHU' Llia2.. dj. ]Xivo_lfoo. im:I <k:sm op"""o. i (IS.j l 200 KM_ R<!.!. ct3Zno grjjiIDjc.0 HDI.ItI\'8tke uliot:t=_ TtI_ 4 Tol. klimn.000 KM. dina. do 27.iji iii mijeonjtiJi. klirn:<.Te. dvije gatat. l ml~ I m2 ~ C9.ritLmaKisdjilk 11iJ1. imn:se:r'\'o.Tel. u odlicnom sup iu. 8J.t':) zu dvoipo~ S :iiOb:OUl ili rt(lCOOban u CentnJ (l\iej~ G:blu".!.kiTI]l.5_0000 KM.l1.l.061 269 835..godi"" 12.. sp.500 KAI.000 KM. (B. 33 LI • Ml. T01. S14 • P. g. • SIan lJ . T<I.i'la.000 KAt • Prod:licmd. Itletali~ aIu f~l~l reglSiWvmn do 3J.n:mlljca mole i mini moIcl.. din.stan n~ kUtS u boi!1iLc. 2012 rrdlil 1511.s. 061 35669l • A uro oglediili3 ~ :re[l'(lviz. OI4Zl!2OO).c 02: 5Cdarnml.~ Z1l s. >pOn e ISO. [31' Saraleeo! llol.1. n sp. kod Bosm:d.1plaCeD pore?. Bolnickil32. 061 686 671 . 83. 061 743757 • PuvQljno ild~ir. Kasauei.&. podiz:icii csp.Imojnoljuicm "Cmim~<o !. III [II 1<0.tmMe. 061 700 '636 .l'Od. AS·7. 063 ISO 753 • Prikolil:4l 14 ku.Ieda.0'Va]. Illl !. XI :Spri!ll. """'< • BREKA . • .I.061 • hdajcm (l\:Qkfl:Vc:tll'l.m~ donuo<.Hrvatskt!: • Prodajcm k..l1ajemd\'fi!iObarIl"tI!Jl1.f!·WIOSG.'or.-ofkgnlll Alipa§no palje.".. Td..·(t. I.~ I.CD "ud".e 5 31]1j~ba51. Tel.J sucom grail u Vr... Tol.I1.o.aj~mSlan 90 m2.. T. cd 1I do ISs. :tdapli<ijom pmkro'Vlja dobijcse i 210 kwdnna. rclJIciii C. Td. Vilo· 5.. gtJti.Td.' Hl. Cijc..Ce ske tii"ie boit. 065 849 187 kw~kanl. 97..aseban uJ~ K. Luci rn. • l'rodllje:m kuru IJ Dra1. Cij.:dajem s..e:!f.Hi.)91 h'l:. ~ al [~ar.------ Vogo:~i j. T<I. T.b 1 >. kupljen IJ BiH.slrenat:: 9S..n 11 H r.tnre Ta061360111 st' kLLta:sa garafom u OsijeOSDO""C fuji ..101. .gtWCtl s:a Gor~ :oo. 03ll 11 598 1275. -oljm) 'skodu f:abi:[ll 2001. Sarujo'" vo.063 ZlO 998 l l 643. T<1. 8. V~ 1~1_063 412 2M 1....[ 061133 "750 . b.". ""VI>1 Ijno. grija11F:e~ in!:ertiel..Ismcm Mujcz:inov L6:i (p .' SlillSki I\loot prodajem stan nil do-broj IOk9(. d. &"..VllcIl1ll<1:... papiri. Td.i. useljlva.~J. pijace . (l6Z 15901.n.: i pclQvrll: a is''>t: Li- lep6e."'L-'W_~ boIl1iiZ.(161563 900 io. 126.{. bijd.I'rodaj<m Mcrocdo>' !d. 061 743 943 • Prodajcm gamzu C. eeatar (kod or • Prodaiem d vosoban Do.3 850rn2. zanlic. sl. 061 806 4V7 • Prod:[lljc:m .om za Silrnje"''O. Cmjcti."'Ij"" Td.·"OipO$(lb9:n S!aj] s. 9300 K~t 'IN..::_ • b. • Mljeniam terveroooOOn SIan U eer... Td.17.. 061538128 • Dobri ee~=banIII [I zini nove girn.o(jo'vi_ra~! LIoscljiv kcd Stuaentskog .I DviB~l~110m ser\'jsu.d"o... li(\J balkoll:~ b]_iJ::i~ IL. 'lXliri fdg. d=rnb" 2004" 66 12-4 gum""". M_ o. regiatrnvun de juna :2012'1 servtetran L.· raj""".n. s." 11.' I.i":!lU~ C"ije-n:a 1_9.1M 318 TDS com"". K.[ 5. b..~ fiicpc nam iesten ea Ciglnnama 600 KM.i-t= i ?:apOOelU kufu . ThI. (61)88 (176 ....ObnL SrilI[J51 • U Ripru kod Bih""" prochljem d.sio V. 061 Il8 028 vc:t]01 Stanovi TOI. 065 0.-t10~~ILIi1~!1Qj blizlnl Katedralcl Td. po viden.Q.tan1~ pijal. .. god. 5uneon.5". • Prcdajem god.lzdajem Tol. poscban \Jloz. I !l'''~ cc ThI. s Swi Gmd.. nevi mod.. IJ k=1w. 061 83ll47J e tzdaiem namj~ten Stall u "nv.10 964.. kOO Sumarskog r:!~I. sud.Q • Prnd~jem.000 km. oelrn:tninu "" /odranu umlnih papira Td.. 39..B mar. A~e.dl21 s 14. va!1i 7_'ljII50 Kj\'\. . 20l2. (}6l 940 465 "'" mI.100 m~ imil gIiJdevinsku i Uj:xii[rronu d0ZV6lu! S~ prikliuf:kr." U .'I: kolcl..taJ.'Ll 1/1. i? benzin.ul. Cifena .VW_. godi".p:J~i[l. t:roSOban Ciien~ 13:U'OO KM. ciicaa Jlc500 KM.-.roC'm~ regisu-ovrm_ T.i! ~ .a'lfi~ kl'lciji u Stu'Om gr:Jd~.ars(. 9"78744 T uvezee. Honda ><oro l. 06] j Iw (l~di:o)" blizini.su-ov:m...ij~nji!rn c~[ve.s:!rncima. 061 812..(]Uk-tIlT [JO-~.:3 ideaJ3JJ ic= i hOo pO- 919054 r- Tel_ 062 [.ol1er i.08.~n . ThI. 1489·1 " lroiposobnn sran 96 nl3. "ovije gradojo 200 m2 . 1.tp rdl~ urade:n velikt serviS:.L a:j-no. oprenlB. 0618il99'll • Ku6J U -centru M~kc:. vnda.000.ct! pes.! • Prodsiem k:Lh~~U.!l:: ViroviliCt': . k"'" ked . Tl:!. Ttl.515 . Tel..Volilo u ll\ran_redpO!Tl :stanjLl registrovano do 5. 2009. Z mekra c vera.kse Sanli. 06\ 713 031. 1l2Illiclt= KNI.do 0312012_) C1 ie!J:3 '7_J 00 KM.ProdajoguJl].82 rn2 prvi <prol.000 p~ ci. Thl. 1e-l 061 365 193 • Proi1:!!ljem fd!..J_t t!3dCq.onjc.' [1. 061 S I 0964.~ol~ Tcl 06\ 'lQ3482 prva • Prodaiem Reno kangu.817960 • ...' P.L. 06l1>6 277 domil flU . warl od to b.. I""ilp"" ""_~ 10- ebt • P-rodajem Cil_d_dyI gulfu di:tnI srnniu k:w nO\'~ kemp-let ofurban. urcdnc sc- 2 b.oIl". tedn~ cjclin:3 I.54m2. 2. 061 1% 800 • AI L.m trowb:m "'"' S7 m2. iz.. • PwdBjcm Golf rI) g'Od_ 1991. TOI. 101. T'I..W 31~I EJ6. cijena :8.l. kablovska... !llOS" .nJ1.rnD ccntralno grijan [(.tcdr. rcmont} aDl~s.is"""'" iat..._. Hj'C'J}]X!gled ".".zaa\_"..000 m :q..t'llaJ. ~..11.1s.iic:101. no C.m.'ll1J i 5. cenlJillno grijiIDje. :1:1 ke gu me. Td: {]o..) '" &Jpla\LI_ ~l.6 HOI! 2004_ god. (161.6. 061 431700 VI".. 061 7"74511 • Pro<h!jern Opel.K::tsim(l Proh i6!:! sprat.di 43._ro:3! alu felge. benztn] '98. lOS ks. no.I~triku. l.I'rodaj<m.7 HDI. . ul.a 500 Kr.1OO1.:sa -4 fiOl. U Zvo~ miku ('.1)9 • Prodaien 40 mz srambenog i 411m2 pcslavcog.1~je 959129 061491831 • Pro<h!jem Mer. do dflfb"): i"" Rcbcta.Or • l7. s:[.l1tticm Slatl kod Ixt~nkf KoSetr'O. 'Icl..s.'ogrndDja] I/l Zl':mlji~tc L685 k'V<ldt.. Qrbavi:lk. S[i3i.000sm.iI.062 Tol. Tel 061 543 m • lzdaiem SWI u Ncdzarieima.rije of'ra:f.sutn! lmfu ili ".Qd ~-ske • l:zdaj(om d'VOk.1"elefonladrew· . Dijelovi i oprema • Sofe!ii:.l(]O. 2: balk_! ~ We.aU:o_n~ p_ de u blizini Viic<nioc.".& UgnJIU.t.'a sprat.' ProdajeID '[n):rob:t!1 S1:ilIn P12~r.471 276 1&4412 ..l.88 m2.03Z5% 516i063199266 iI:m~ obj:.. Skodu fabiu 1317>O Kamioni 1'196. &"Odi~e~ leI. pULIl.:m ::iioblJ s"tudcmici kod SOOjalnogsa upmreoorn hll]inje i 'up..000 KM. 61 0 • bilijem jednckrevcrnu il t dvokrevetnu ili ~ djc.t . 062 'lIO 572 • To)'o" RAV4.n 64 ml! dVOSODm:n + 2 belkona..2 za .parkin&.r. Z. T. 89. g. -037 226 461. gOO. T. . <T"w).Mj." n~mjclte:ti iMnosobaJl :SIan grliitnje. 1m.a. TOI. . 16". 'kL 062359 '199 • Prodajem kombl Isuzu.000 lOO. cij'ena i f. I_ r'IItN. 2000.<Iogo. 061 4..21592 l "I~je:rn Z. Td.6 wei ker.cvu iti pro od\Jj. Tel.. redm'nD cdrsavan.061213 Ol36374<)4....IM.'Ci ~ 1:ed TtLQni600 KM ill odVOrC110 d.I~·~II"pCz.l)rodajem Ford ~n 9S_ god. 061 llS 975 • bdajem Kr.pje:ru s\ude!r. J 16.c.!2 sra1". mcmli k srebrea. 061 7&8 076 LOrom • ljo'. 061 147067 iii 06llG7 976 e lzdaicm dl!i1W501::J.. 001 SO. 2..am knell. T. Kas:IoflJ. drnt9.'063 • Ku~'"<! U C.jom garazu (paplri da no 'oj lo]..a m U CC~ I\Ie.2OO8. =100. 062 flO 698 n m~. Tel 061 7Z4 611 1 Garaie • izdaicmgarnmul.rnlji~< u S. Gr· oom.'(: g:Llr mo. V<>go!6o. TeL (151 • StydCllLiC3JJi:J B.n.LiclJj!3ID . 1471·1« murketa) 'Vetm iednosoban stan (44 m2) na 111 S]1rilEU (zgrila.300 KM.lila."" do "". n21 pbI:U 00 1.8 :!inl. Tel.. • Prodofcrn 3 gumc sa Cc..sl.Ku.~s=.M"" 2.skuti L p::i- . '" <logo"". ambularue. uda~ lier..000 kill.Ores. 101. . 10.nJ. vi l/!'J ciieaa .ko" Prijek~ prodaje $t= u$t'.rno_sli! dvosoban stan ll.reko.i- .7 .!21 pO dctgQvoru. prcko pu'" pekare. ]00 pi od m~s:.' MiJcnjam galXlfljeru Cigilmc n.1'1. Tol. 061 153 13(1 • BIELA \fE. prise- • Prcdsjcm . ful Op. MIUda 121 911 god_j TUl'Olli :t~f!l'-10. g. 2 066 415302 • VW pasn flmuzina 2006. god.e. Odmah U.1!. l. ' .--. 061169 24J • Vi$O. 061 1% 800 . • Pt"Ol1a:i.09.tci.ljIL~ Vrna hvntzan sta~ Nc. '"" talik si1..l)! :!iil:!n u. ~ uJazi pr [Iii.i. 653. rllllilprema. 6(l . 756 200.bc pov..oban :5:lIUl :lo2rn.) 1.5. !II vL Td.5_e_ lii!. FhlLcrom.!we.'m !.M) LCD Td. ""pi n !fl. • A'lije:r.t lee: ok. 00 J d~'«.1garna i t::l~P[I_1""IUi od Fo.1lno~ 3 s.' ~d. Tel.'Mijcl1jiJm dVU5ClbiJn sUm S2m2) ill. Ilr- • P.:li brnrn1 par I1'3t.. J Ift.1sobll i?..I.'Onom.lzdtijan oami&o:. 061 1...!..ilT.gom cermu lej". g. MOimilo.i. [IT!jil 'mltil.. bel f:.il61 269&J·5.06111:."'j'. 061110 1"79 Td.-ebci.god.· rom Grn-du Ila Bismku.II apanman 57 rn2 aaD~JJici ~ kami!iO!1lJ~nU"_grij:]J]jem~ n{ ostilvom Zil:ski oprc:mu i [erHSGm . T. 3(1.itil.m. 061.$. 995 .kolovi" Koloni· ji 250 m2. klima.033 Kuce • Prodaiem ru~"nu zene Bembesa. per brzicn."ll mj"""".. delj...1-2. IU s.I'cw 3lJ7HDI.062 58S 49S • Prot. sa garntom..setjLv oomilh 1ilcp 5UllCii.ka br_ 39.lrt +.000 KM.7061 OITIj~ili M3- .."" . 81..tfumi".u. pla"" mecdik.d:aj¢m n~. 061 ~2 999 rV vid'Di".ros:ob'H.:lViD'. 061 188 0. If:t 061157929 am Automobili • Prodejem Renaul [ cl iO :ZOO2~go. srudenticama Td . (Hil rn2 + balkon. ~. Td_ 00385 33 728 269 • Jl:mo. lei. Cijen:a po Yldenjll .odIiC1J{lm 74. 1995..-eli:lcim 00\kQnom II <p" 4(.061 m • Prcdajem S[9.c ked br 8.5 m2) 818 001 zoom • bdaiem . Ii!' 1241200 d. ~"r.'il: jtdno.an :u CC[lirl"ll Zit d"'3 mania db CC.~~~. 061 2m 921 1WI.lgci ~TVO::. Tel. En vera ~ehovita! spnu v.ilm i grijanfe_m prodaje':se iii mj~llja Zi] peri rtriiu ~ J]cdJpl~tu_ Cijel.L 066 Z 19 150.eJjc.000 I<m.n Grba .' t\iI. pla<-u.oj.nQm kod Robom nO\1ogIildllja43 m2 1]11 dru~ gom Sp. crvene bo]c.e. If...: • P"""'i<m polo troiky 1. d b:el] .i~. 061319035 • Prod:)j~m 1~t." W oCr! t 999_ gOO_.!l!.du.:: rcgi."..li 1.1.l6\'Oljno. mOO:<prod. lOOl.ol>90. loo]<vadtat9.an nimljc5U:n stan sa garafum! centralne grijllr'lljf:.. 91).07. gatah T<I. a&lpl1.Dje ipoo"mim Impodlom.do i3vgtlnB .a)l3jcvu rnijclJj:a.em nam.qS.5 KM. Novo Saeaj cvo.J1iehen tl'o.nziOD. • Pem::i.~ d'~1l 1J1a1. 03J 485 616 • J:ulajem . i 066727919 • PrQdajt::!t!.g.tahle.e.I! ul. svim prikljlli'<:tmOl i LJI~dnim papirim:a.. g. Tel.ti.C'~res. Tol.do 07/12. 061 916 ~w ."" ad ". 217 158.OJ1il. 061 8Z IS8S ruJJ}Q'o.) Ldi di a'kl~ a~ d. g..:. 200.l2dnjomsprnliruee. loda 12 m i bllkon 6 m! 1spred Sl40l3 zemli<. <Ill? 2.~ gene-ralno :ireden u Inl.m kubi~ njl1m_ lH.a~j)'i'ii1 s~r.1543234 • ll!rodai'em ku:tu Ita l"oljin:!mfL let.d:aiem Yrlo po~oljno dvosoron 3Z2_1J·:nBn. bliaioa skclc. dvoj-a vrnta.JlJlik ill Bismk sa posebnlm ulazom od llQ ~o 200 KM_ Tel.l472 9"71 """""d<:n"""".ora! rl1otO't'a bnsala. ~SU'm".065249 1% OkUOD""'..em !. Jdik] prot:bje se nm~~ ~del.lL I LoZioll. 8:8. od lilOlV II.namjcitc:n SlruI U ccrmu Vo.ovoru..-0""'. Poscl1an ul~ kabloV5ka il] L:c-tne'I.romllnslm ulieo..g.rm 185_6Sr ~-5!100 KM. n.11<> XL 1.OJl >44 722 . r. G 20.v~ ''''[0. Td. S"'" irna 105 k. 185. Tol.Jta b.tilllnO_ Tel. n SUi. . Td. 062. Tol.z::] SIlr. 062 972 3Z6 ~.sp['.--~' -- --- . Tel.32 i • Pc..""oS".. still] j5 rn y ~moj~ !rod mlOl'Ilog so· d!i renovo kabl.liCfiim fc. RalI:.lT!j~ler! Stan ci u pri v:amoj ba.4 MPI.adlaID i kubinjom cc_ntralno. povoljno. GJ-OA • Prodaicm Fcrd C. :sprnnJ IJ .0 11200·1 Ndi ~ prozan SIal1 80 m2~ Ra- kup. Td.&188.c:ijena 350 "''«iObon 6U671 TOI.m: Dol:uillf. plus ~gi'lske ambasa- Tel 03%77'71\0 Vii". iD~ }J'!J'lfQljIlo~ ClItrn !Starlrc.1'1. T. l2. 701 387 h uhl.S.· .I.j""" izdajcm Ji. 061 5411137 • Tr~zim $p. • Prodajero k"tu" ccnlJtl c.n o~06. Pmricrskc Ilg.g.i naJ'n~ren ilj p<:llu.ll ~ .03].s:o:~. 647 822.' Mijcnjarn kuru [t cemru SiH:il~a 1:1. 9. 063 405 118 101. m2".. 061117 ll6 • SocijaJ.m IJ Hrasn.I. Gtimra Btt:.000 KM de regisnacijc.1-1.1a.i rt t.I\nrebnil gnraza Dalmadnska. kromi""."Jl SUln LI :®·~Ii GrooYica. Tel.g.. bos:tIL-S"u h:utu ri:. i l1jivu_ 11::-L05:2 Z ~6 3J3 • Prodll.'9.taJ'i.i:uhinjom radcnom pc nnrudibi.e po (logovoIlJ.u.IC~ 17bom". 1 05M2 '"."". sOOirnI.•. Tel..-'QS.\o\_ Tel- aurarn • Prodo. Hlfzi s..000 km. pT.e:rnuIU Tm:l~djon..' Hitoo prod:ajcm :st:.jcrn Opel """" 1 'kiog. 2012.f:9! ko-d Droge g:imniiZij~I' . pcricd.kiDg. kf3blovsb TV Kl)(I Vitf"_ ToL06189H66 J :5IlJbc: rtllmjdtertc:. i Il'"". UI«!n. 001856179.". b1ia.000KI>\.nll1. dize-J~ dvoja vratn. 0615589.r.~ k1.ar~01.ThI.000 KM_ ms To!.1(el£:e jiI'jj Mercedes 062. dvos.~.t '" Skodu oimlvijy l007.' I~jem Stan. • Izdaiem kuru re:zide:nc:ijclnog [i pa po~'o. Td.LCki stan 449 • Iz.lz(ll.a S. r<g. l mijenja kUCu sa okuenioo:m ~ kuru ill :sum Jl::! .2\1. 1. no~' ~me! cijena I (U:OO KJr.ran de 07'.. J\ za pnv. Td.pUUL Cij~ po 062%5242 2011. vtastiti ~'odomj~ Id.[:Bn i gara'-u. erna lxlja. 2006. I HI.Trg Zl>rnih ljiljann dvosoba:n ~ ~ m~~dr. TeL 061 1337>0 • VW geM l)9 tdi k.9 rd~ ZOO>_ S-OO. prodaicm sian 45 JIll] sprat. G::ioHII\'_j pcKI ewoo glij:rnjc. Tel.. 1993. doSO'wu.~.i~ ~ klirnl. regj. 061 "58001 • Prodalem Byundal Accenr. i r0rd S·ma>: IjI [00 07. Cijertil po dLl8.rl 1/1..'O 2004'1 • f'abb Cil.I16O 273 .[lo . Td.m~zijC"_ Tel. ]lll. Td.

Predlozena aktivnost: objekat farme za uzgoj brojlera (optins.obavlja poslave uprnvlj. S41~)4.~u. i :stntcnog j. Agencija Hercegovine.raln i min is.kontu1'5 :ta POPUJlU.I u. slu~benirn mOlornim I'ozilom.5t:avi[i Age-nc-iii s.IOij"i: Pored cpsrih usjova predvidenih clanom 2:5.ni: fnspl.e (I jS. JAVNI KONKURS brei 7ll I)..nja . 291Q3. izvrsioC3: Pozicija . 0()7 .cne: dOKumcrne rr-cba dost.poL'lrdu. i nd{l.mje:s.sca". vjcti_ N apom~na.veooj .broj :0 1.• kQji is}JQ.kurs l:a: P'Opu:n.nj.ku.b'li.no sve Ha~. bb 88000 MOSTAR Sa o.27 _09_ II.5:kog kanw:na Ncpotpl.04.a: V rslil d jel <l![:nosri: v .lova: .gendje ~_.po.~kancld.cijc a ae ddl!lvl'lu s. Organ uprave odgovoran za donosenje. vrSenje uvida u dokumentaciju.il.1-4-20-2106 od 16.. U sl u~aj U da Agcncija not mspo!Il~i: pml:a. 6.s.3z:matr. !J.L.aoilnika" unmra!njoj o.1 roku Qd 8 dan~ Qd d8JU! priiernL! oD.na od dmnll prijema oha"'i~:..ll. Rodoi Qdnos .i [III. 20 Na osnovu ciano 20 i cl". diploma (nos trificirana di ploma..cca) ka. (t:ri) god.: za Tuzlanski i Pcsavskl kanron .iI. Zcn.ac Op i.a~ti It" Opi:s postova: Opis poslcva sadrzan le u rcksru [avncg koekursa.-dclJ i .~ C1d.m<l Fede'raC"ij~ BiH 'jo plliem PQ~h~'~ pl'fPQru~nQ n. sljed..~B~k!J1cgorije.Dj..'Od.tn . ~ 72000 Zenie" SOl naznakom.l DC-t.t prcuze[j til proslorijilrn." 23. i:spita. 2.. broj: 07/1.~je" 7..'J.. . p.ioi Donii Yakuf -Gla vnl kanUJ:nal.avjclte.oi upra .ti: Pored opclh U"Ji~Ii3 predvldereih clanom 25.opozun .klord.asti u~ <ivu na pl'ij javni ogla$ dos'la viti sljedee.nom i:SpL\U ~g dd.iu!.nja.olo:len s[rue:nt iilspek[orskj ispil.rsa.Ukoti ko budc i.ne spreme ./'LLvicrc:njc 0 radncm srazu U suucl. 3..· pcznavanje radii na racunaru 1- o a) K a n didnti koi j su e vi den ti rani u Regis uu draa vn ih sl uzbcn ika Fcdcruci je Bi:H ko ji vodi Agcnci ia za draavnu sluabu Federaci]e B~H (po:~nojeC1 dreavnt s. Zi3.ne konkurs: a) KI3 n iii d uri koj i su ev Idenrlran i u: Regi stru d rtav nl h slujb cni ka F ederacl jc Hi H kc j i '1...nom statu ~ Dokaz 0 poloU:. V K V "o.PLtrijil\'ii:!1ju uvje't8 konkul"$(i! dostavili A_gerieiji 1. 15/292 1 • St:rucni ~a'Vjetni:k za imovlnsko-pravne pcslcve • 1 (j edan) izv~. dda..gem.JgO~ITc"'[[!'c'.. Kandidnj kojt dc.kursa) bili CC obavjdtcni.li pdje preuzimo. b.neod dana obja'lljivanja u Federaciji BiB" odnosno u BiH oglaSil nije otpu~'teQ iz organa drZavne $[uib~ · lzj.opcina Gracanica upucuje POZIV za ucesce javnosti u postupku izdavanja okolinske dozvole za objekat fanne za uzgoj broilera u opcini Gracanica 1. Aleja Alije Izetbegovica 2.gQy.ai joeduZ:o.02.~ilJ.fijom i os.govtba. l. objavljujc novine Federaciie BiH\ br..sluCi3ju da A.zacin Fedemlnog min.3) kiin di dl3tl koji imaju $1:a'LI$ drh.. ja'l.tan.li nomj.n ie.bat b) Ostal. Fcdt. DIREKTOR Scad Masla.~fljke u illsljru~ ci j ama Bosnc i Hr. co Dnevni avaz_"_". DTREKTOR ..l:. l.opunjen prij:avf. 1'1::!.d'riavnog slntbe.IH'!jt.cima koi i ~c cd..cijc za Zenieko-doboiski i Sredniobosanski kumon. urvrdene u Pravilaiku 0 unurrasnioi crganixecl]! [10: VSS!VU stcpen sttu~n. isd ie du~e.] Zeuica. bb. broj 03/1·49.tl(. N ep-o lpunc i ne bLagovremene mr~ Enver MINISTAR 'Bijedic UI.\I'llu slu.. Prijave sa kra.: ijaIn I..mu! vrli:.:Jtu:ll:aru~ 4..1 Mos . iUf..god. 3.ibene p05(e. Fa>:: +38736550024 .:!IC8 k~ttgo-rijej "D -pQz"~ . su dostaviti .i kandid:l[ j. nakon zavrsene visokc suueec sprercc.kull.mujo Vfenle.(ik.kom biogr. Ul . 2..cne knjige rod..\·life:i~L1:B!H ili [c diploma neeena u: (lekoj eo clrl'.re dostave i.aji dOSl8ve dQkar. Ustav.t . LL S (.j.va prome.god.l s.. red.r.V\'O' j3¢:. k.l LI~bu FI}i H w\'!fW'.luibenid) prliavliuju se 'ria konkurs dostavljanlem uredno poPl. datu. Gracanica).i"a U struci nakon sticenja VSS.dresu u roku od 15 (petn.v~iJ~~ uu web srrantcl Ageeelie 7. okolinske dozvole: Ministarstvo prostornog uredenja i zastite okolice TK. prom eta i korn UP ikac:ija 1.1Iiva nasralni raspadom SFRj.nU i m..icko-dobojski i Srednjobosanski kan[Qn~ Ku(:ukoVLCi broj 2. • bri.t:nom strucnom Inspekrorskom ispitu {za kIU.oglasi ~..\ sa ~Iano".l i tehnicki Nniv grupe po.:s-Iuzbenih 'U Kaatonalnoi post (jiveTuzfanskog kanto na --- ..I'Yjel:B.th'lli slu~benici) pfijavljujll se na kr.a: d.11.3104.cc!.rcsu: c n Accl'l ~:ii.go'VI"CItlent prijave nee¢" St Uteti 1.Q polo:te:nom Sl·rL.ar.mjc.c odnosc na pojedine u:sloyc konkuISiI.radii BiH (~Slufbene novine Federacije BiH« bIoj. tadnog .lom POIcebDOm dokumen13cijom dos.i~ 'koji i:spunjavaju us.mnici Agc:nc-iic: za drZavolJ SIUlbu FBiH ''If'.3VIJ 1.mlesra rukovQde. broj:07/1-02. PUI¢1ti weh st.2006.maiu SHUHS...f.spitQ kaf!did'at.l'¢d.l.0 1. KuclI:kovicj broj 2..n. Do 'k. obj!!J"ljuje za popunu radnlJlij.li ob:r~lac Agendie ~ ddavau :slu:(bu Fedemeijt niH (moze s.1l: ko· nkurw n .i.l!l b rOJ 2"]0 75000 Tuil. dlJ. ukeliko ra.J!vfle :slu~benike u ilJ.!(jedan) jz. Kucukl>vi 0.II!!III~.c lrazi dostavljimje dokaZ:il.2/07 od 15."/: operatj.~nog i:'.) dana od dao" ob.iI i3d.z.i krivicni poSlup"k oct n." 1 (jedan) djelom.VU etepcn s.".ri. dvije b.rZllvnll :shlWU Fe:dcrilcije BiH 'kanton u Ze.: lzabrani kandida! "" bili oba. 0 strucIl oj 5prem j · bvod iz mOli.g:an... BosDe i Hercegoviue Napomen.01 .:tl!lnski L P'usavsld kamQn ~ Slalina brot 21 7.nik VKV"oz.dle"nog kanlonalnog .:' r. ll.ndicl". dria v nog.sluibcnih u Ka. oe Fejio.:ma od dalla pd~~mil obilvijl!Sd Agcllcije koiom ~ lJIlzj dootilvliilnje dok:!lZJ..lolen ispi. www.. radD o~ mif..OCll.ice Agencije za ddavDli.icoI! A!.. n]u rada na raeuncru.adsfbih.a\ k'oji ne.".kuhorn.i ispit~ -pO.god..lU Zakonom Lnv.-a dt~a"":iu.:'3d MilSlo.mil p.~d~ ~5tllt" na eadc j :SQI. god.1oi r.tvnoj stuibi u Fcderaciii Bosne i Hcrcegovine! kandidati rrebaiu ispunjavaei i slijedede poscbne uslove.QUl m lni5~rstvu.spilU i2u:timaju St od! polaganja i:spinJ.KOIl.1 s! u~b u f"Bi (of Www ads fb ~b go .nloDa. 49/05 ) i P.cDo slozen.gov.uTcd ne i J1l:bl .gani.oik:ildja.mrije od 6 mj=i) iii kopija CIPS-ove Iiene karle .fblh. bid ce obil'Vje.god .1992.vno· ".ar... Za](ona I) preuzi man i u ZakOj'j_9 0 d t'1.ciju (original ili ovierene kopij.Javni kon.gQ'v.icil~ iJi na 'Web :stranlc. godlne).Il U roku od. d.zbu Fedefilcij1:' Bi. koji [e objavljen dT7. · v~ i i druge po. ]l3bril!1.o rezultilt diciplinske k..u imc Karnouulae upravc aa inspckcijske pcstove TUJo'Janskog.av·~ti u roku od 15 dana od objllve javno.!.n k8ndid.06.". ~B" ka '"go ri je i nOljman i.azn~ na .67 lOS i S/06).loir'¢ kon. Tok postupka: JAVNIOGLAS popu t1 u tad pog m jest . 1_Zakona Federacii i Bosne i Hercegovi I"J e (.8 dn. ili na web stranici Agcnci]c www. Zakona 0 drzavncj slulb~ 11 Federaciji BiH (.i nil web st.orLa Sredisn] a Bosna'' ~ u ime Opeine Donji Vakuf. !. potvrdatu\lierenj~ 10radnom stazu u .:I.niva.e 0. broj:OI-34--35-2107 od 24.~c :Se u/:cli U r. og konkur.l oj 8J u'bi u Federaciji Bi H (2~Sl L1'~i'le nilv Inc TK1J~ br:J2I10)~ Agcnc:ija:!!:a drsavcu slczbu Fedcraclie Bosnc i Herccgoviue.rs 6e bili dul:nt potrebllc dokaze 0. op~~g 1:nanja.vnog slu!beniik."SluZ:bene nevi ne Sredniobosanskog za drzavnu slufbu Federucije Bosne j Na osnovu claue 24.ja is-pita QPceg: ~"a.i.e~ nije ZII." i komuDikacija br"j:Ol-02+217/05 od 14.1 rSzlIiatr3ti.a . BiH Odjeljenjc Agcncijc ZiJ Tuzlansk:i i POs.a :ia.::rccgo ..a.i konklJrsa.reSll: Prfjavljivanie na kon. UI S inspeke:iJ8k-e i'0. 39104! 54/04J 67/0"5 i SiOC) i ~Ia ea l . kao i izradu naerta okoJinske dozvoIe: Ministarstvo prostornog uredenja i zastite okolice TK.ta.ok'SZt 0 ispunja'L!'anju USIOV.nIiI AgCllC.CIkom: '~JVD. podnosenje primjedbi.. kandidati trcbaju iSpUT'!j:iU'l!.godjne). Zakona 0 dr.inoC mdliogsla. Tuzla i c) Rok za podnosenje primjedbi i pitanja: 30 dana od dana objavljivanja ovog poziva.): I. :nam jcile:o ika u F ederallJ.:lcIlIiI 01) rcz. da.n palo'-:iLi Kada se Z8 W S:l~kf." .pis pcstcva: Opis poS]OV3 sadrsan je u reksru [avnog konkursa koji je obiavlien na web srranici Agenciie xa dda vnu sl uzbu Federsci] e B ~H~www_adsfuih_g'Q'v_be Us. =BOSNA 1 HERCEGOVINA FEDERACljA BOSNE 1 HERCEGOVlNE FEDERALNO M1NISTARSTVO PROMET A t KOMUNIKACUA FEDERATION FEDERAL BOSNIA AND HERZEGOVINA OF BOSNIA AND HERZEGOVINA MIN1STRY OF TRANSPORT AND COMMUN!CA TrONS Broj:om-34·3 -1898 -3/1.. i s\ru. ozi:lu. Zakona 0 nan.e www. analiza iii misljenj.lova: S "'!u.. Prijlllvu:na konkurs. e' kOnKUr8.tacla."r pro· 2 meta i kQrnUl1ikacija.uttiiIima kOIl.njo da '0 protiv k.2005. nakon aavrsenc visokc seuene sprcme.06.rojeci tlr'.""'iIr.. od 3 mje. ncbla..fbjh 'ijfH' bul..lut.i knndidati du7.e Sf dobili L1pros\orijama Oclie-ljel'llj:a A. nje rada na r3CU!1.1 rQku od 5 d:. odnm.\I'i)~ zacka dee-ole ~ voeaea .. s.i!dom SFRJ nakan 06.34--123"7.deC" doku.:J .na.rs: o 4 Odieljenje Agencijil Agencije z..9 Prij:i\'ljiv.njc bilo kojem nivou vl.adsfbih.god.:enom slruf:fiom upti3vTLom isp-im.nravaju qvjNtkOllkurs.. : B raj izvr~ iloc": n ami ."st~ rukovodcec!. 39104.i Donji' Vakl"r' Ncpotpune~ .poplJIlic:n prijavni obraaac Agoell. Prijavu Da konkur:5.i AgenC'. il. Federalno millistantvo b) Organ up rave nadlezan za dobijanje reIevantne informacije.e dokume.u·JKllt'$ dostavljanjem urednn P'O'plInje.iJz.. .doKl!Iz (I polot... il i na web arran it: i A. Napomena: U .lii..s[:i!ve darn 0 -polo'.. dtia'\'till slll1bll Fed N<Leij e."Slllzbl2ne 0 preuzi mao [u Zakona 0 drl.ati . iii p mvo5udnom i:spi tlJ izuzimaiu :seod pOlii!.-najp n manie 5 (pe~) godillil rndnog SHZo na poslovlma svcie struke. oroj:Ol. niie obubva"en odredi>orn cllX I. ii!Vflllm iSptlU:.lovi "" "Iie nj" pool". • vodi prop.c BiH~ www ijdsfhi b My bil.kom " zajavni oglas ~ne otv.. dmvntliG .lpila hnrlid::ui .(II'-u_ a OI 14n701 ._53 Nil osncvu ctane 2:t Zekcna 0 dreevncl sluabl u Federaciji BiH (nSluroenc novinc Pederaclie BiH~ hr.S]u~_benim novi...09 .i] dr1:J. ha U""jc.l~nOm upravDom ispilu. informacija. a) NaCin ucesca iavnosti: Dostava u pismenoj formi primjedbi.:k10.. r.lljavanju uslov:a: konkufsa dosla'Vitj Agencijt II roku od S dana oel! dana prijema obavijes:li Agcncije "koiam:s..iestu pola. ukol ike fakuhet nije za vrscn u BiH i h [e diplo ma SlcCcna u ncko i' od draa va n:asli1.Omit: 08: poj i. Slarlne b mj 2~ 75 000 T uzla.nte ( originali iii ovj erene kopi je .e d~c{ rn jc:sec:i rod nog Sl<lza poslo vi pomocn e dje. slul. opecg 2Danj3.lnjenog prijavl"Jog obrases Ageneije (mole se preuzeti u prostorijama Odjetjenja Agel. a U vo.xavrfen pra . Broce Feji".bi kanron afKanI.njut....e .HOlS/05 od 17..t.ndidni du:tlli. i u ['0h ku od lS dana od obja ..je!lenieima U organirna drZavne .H.1 U007.'uJ. 29!03Jo 23/04..addbih. nnkon 06.i 5U dostavltl stjcdct':u dokumentaclfu (original m ovjerene koplje).nClsno s:w! n9'e:ne dOKUme1)te treb-a dc:ma . n..20 lO. ia . 000 TU1. Lfakalretsku djplomu (noSll'lficL5"2nil diploma. dipl. r.i~$IQ pOJliga.acinog mj.lzbe u Fed. kRndi~ dati ~oji i.bat b) Ostsli k.nika u Opei.kon suca· :Iljs VSS~ 3_ clokPz 0 po:zn8\':!!I.oe se 0 teh n itkoj lspra vnosti i cisto6 VOl!: lla~ • vrsi poslO'lj.god.ki SI:ali n..!g prilavnog obmsca Agcmcijc.lIl.otpreme s.i]3C O."vili li"no iii pmem po!.CInaz.brnn.ijl. lZ<l. 88000 MOSTAR· BOSNA.s[iru(:ij3mil BmlJJC i Hero::go\fine i!.2005 .imi!J Uipita optcg O!:.d. -polozcn atrucni inspe.i pravosudnom i.:ija ne raspol:lZe podacima koji:s. du.i njego\'oj upou'eb.ilt i.uda (ne "'rijo da U PQ$led.:il.oCncije Z.l3~ bra.posobno.a U.jc. misljenja i sugestija.kamona.morn ill voziJ.Dokaz 0 rad.! HERCEGOVJNA T.mC-nu i m.nen.l.e dutan 1.no o""dredeno vr·iieme sa probnim radom u ltajanju od 3 (lfi) mj".n1cko.:dlrl C u."~Vf.nom voz:ackom is:pim j~B'[ k3Iegorijc · Uvje.i:salle evidencije 0 .~ prj j ave n ete se uzed 1Ii razrna rra.04."1 u wSluzbcni.." no "od.c: spremc.a relevantnim za datu aktivnost.a.mvili Ijekarsko uvjerenie zdrav"."vlji""oja n d"cI'nim Ii· ° Sto'Vim3. Kandidati .[Le ~rLj:i'i""C' nl.:struci n:!. biava.ste.0 re:mhatima kOIli:Ull'S3t dOSli3vili Age-neiji SV'II! -d.5:love Tuz!an. 34.r-atij..l~eL!.i:.: (moje ae prcueed u peossoriiarna Odjdj1:.did~Le !toji takav ispir irnaju :poloZ~n)! 4.annm 'S.1·1057. 19'92. upravi U! lnspekcljske za popunu radncg mjcsta JAVNIKONKURS drdavneg sluzbenlka u Opc.ku.nia.'!enika.1/07 od 13.enih (ne starije od 6 mjeseci) " Uvj...I: +3&736550025.d:s.~[OVi: kDn ku[s.k. ooja'Vfjuje Ministarstvo prostornog uredenja i zastite okolice Tuzlanskog kantona u saradnii sa Hadzic Omerom iz 8tjepan Poija .B.cu.o vnoi ..v.a0 drzavnoi siu!bi u Fedemcl]! Beene i Hereegevlne. pro-meta i :komu. 2. dipl.)rm':lS. Z.ij. dClka:ze 'il is:punj:a:v:B.li.I-eb'lle dOk:£L~.ni pUlem web strn.no.il Odjdjenja Agencije za Zfrll.azna.'ez:an do.!ll:S'::bu FBiH (mof.dobojski i Sred:njobosanski Ul.m drtavne s.2007.love po nalogu no posredn og rukovodioC3.h.asp. zavraen pravni rakul(Cl najmanje 3.li i s_liede~t-cscbne uvjete: -VSS .341· J /09 od 28.god.m novinilmii FBiH~'~ puu:m pOOte} prcporuec:no nil ild.renje 0 dr""vljanstvu BiB ( ne .'HiQg :slu~b~riika bi6e dLlZoi pO!.OOl.1'00 Agcncija aa drzav n 1] i :slL1!bu Fe-derneije OiH (pos. Vo. ta VO:l.lova: Sloi!eoo" p". ispu.genC".D!Jnia.

. Iiuu I)IREK!'OR .i<o""""... .u~ ..('O\ I" E (... _.'i_..lj..... '''''''~ i".w..lp. . ..o1 Q2S2IOII ad 18 6 200!1 QOdIniI 0dIuIc..oI""'i. upisano u Zk...OiI.I""" ~~ " ... ~.-.. .._'" a... 'V u { U""""~'....~ _ a.oll"".......:no "nn r...... o. . IlIcr~C.. Cehajicu advokaru iz Gracanice... .2S.63 m2.." U BttkD ~ 8tH .2(J.. Zakona o izvrsnom postupku lIZ uslov da priie roeista za prodaiu II..........t.1 "'_.. ilIi ~ 0IpIIII'~ ralo»I"'""" '''I''"*'''' ..... ""'"'~ • do. l . III _ ~ II< 1Ilm-<r" ~ _ 1'..<11 . .-. toja III..n~~~W'('tjI. pJ'" do 15.... ~_o. ••".oil"'" cr...\t."'~ olr<iox lIt.no"......""'. '--I . ' ......~ 11'-" BI~'~ BH" tIrQt 2Ml71 0 IDf¥lro I dctpIrO p.m.il"l""'.'lIJ pJ poIInlo.-.. • ./~' .. ~ <biJ....porIaIu ~ '~C!l! Wl'aI'iI~ 'BoI1 • ""omrlOt' .zvrsene dana 19._".16 m2.. .~t.~ __ .J_ ltu"""""l< ell fllll1 w.."" ""INo ..Q' In..IIa"'l""'lJIIl ." _ J'1Iic1lnU". JI....o.o....... ~.I ..... • putem usmenog i javnog nadmetanja na dan CETVRTAK 05."".. ~u.80 m2. ~. 2.. ...1<~I _ 'P"""lIotl'I"'.. loli..IUpa.ctnAuru' RI ~IIN"!'III D«Ii~I)lIl'2~2 ... .15 m2..iCl.1....p..b '...tuo .000. I...._ . ...ci<..... ~ (~r: i"•." .k a... ...>. .o Dmr>Wo BoI1 0 ~1l1U Jwo'r\llg ~:13 "'-MJ'I ..... 101...""""""Q le l. __ oIr ....'". .010 i 1'>11<\1> III 2 blo..j..zaiednicko stepeniste povrsine 20.."..........T~ dec......I~I~"""IiJ_""".".. ""'~~"U>I''''''' :<ma... 2011.. Salkic. F"""'''' ......~ ~ ja_' .lo."'... ·... II.._.. ptIi."""... """""""... V_ Kupac ie duzan polozici ciienu u roku od 30 don' nakon odrhne :\l..1Dos"'P"'l U pn~~ pri~ i Ih .:l< iii ... .IiJouo...t&.08.. OfpnIl ._o. II.I' 011II "" '" _ji ..1. >Nim. 563 k. srrucni suradnik Selma. Gracanica.I . __ 9ttkc... "f1"~ hilo I..og j>J-o"IIDo 1>I>I!I"TINn~ IItq 22. ZII.1Ij. 1I<~_. "JIO" u. J ernstvo se polaze na racun .ISm! kanki4 ZII ~ """"Il II mol'...tria oti...JlDto.. ai«lJ ~.r I lIF... n I.35 i stambenog diiela. t<>kBI'...U._nJ.. . ".'-' <>h .o1 • .....ath..oo"-.""'11 ...._~ • I'" 1ubof ""-I J "\'~I (H.... prvi sprat povrsine 182..__ •~ <hi"" 2UO..XUPPOSLOVHIM ._..poN Tm..... ...!do 011•• .~~~r ..oI!l.. ~ '"""" be..~ n>i:Ioih~ • .... ~ •""•..1 ZMl6 I liI'J1)~1 2. izvrsenia NLB Tuzlanska banka DD Tuzla. ~"'II"'_.... 1""'0. j<l.-aIl._._ Dnevni avaz oglasi BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE TUZLANSKIKANTON OPCINSKI SUD GRACANICA Broj: 270 Ip 000926 071p (s tari broj: 027.._u LJji . p'~ne pcIIIcmI ~ -lIIOIgiOOl Uledi H up~~ <I """11100 rod '"UaJ.-". "' . osim ako se stranke drugaciie v. 'NoIMI~~<I.'". · do.~I.. .tI<a DlotnlcIlo... Ova] zakljueak opjovilCeSe"' oglasnoi tabli suda POUKA 0 PRAVU ZALBE: Protiv ovog zakliucka :<alba nije dozvoljeng..*m UIINt"!Dg _ ~."..I.......".iI<_dirdtx ....' ~iIo """" 1"""f!J<nr.i\~ l:oodob. II. g PII'fuplw ~ ~~ ~ Br~ ~ B<H. 801-1 brq Ol. br..ocI _ I.. ""'..10>_ "hML .. b) i""" d. . jl. ~ : Jl ~'" ..o)......r.." ""- 00'bl.'l" \ l. _ -'-'I: "'P'-" i-=. '<r'pJ P"<'I ~ __ !>a*l ... Vrijednost navedenih nekretnina urvrdena 2004. ul..v L'~ n ~~I~I'''''''''''''''-o>l~ ... " iJN... I.:IK.... ""I.1 IdapClO[........-..." ... !>Io_. LIIiIII ~ i _I""'_III_JIIor«biIi _"... ~ii ... ""'......t"w ... !...: IV.. VU.0("111: II XI:PIl ~I OOlllll' n. ""imo d.08 201 L godine Opcinski sud u Gracanici... "..tmm ..OC II • \ "'''tC 1..'J: "'P"I ilolUJ<dooaihr ".....".. ....b<.....: broJidoI> . ulwp" nIenom MMjO I IIOfIIoI.n. ZAKLJUCAK L ODRE£>UJE SE PRVA prodaia nekretnina izvrsenika PZ "Kokovita" Gracaoico i 10: . \~li. 0I0/_"'" Ii' '<L 10 2011...ja jC "'l"""" drt."""'. ukupne procijeniene vriiednosti na iznos od 669.'_"'''''I1IJIIIalti= n".....<m. ...e<........'-.....n "')<I"rnal<"\'ljol . . "i"pr.. ' "<>I_ltiM _""'..". 8re>'~ DtJII1k1IBtl ~ ~ 3 4 .rrnq oro..._. Na iavno] prodaji rnogu ucesrvovati sva fizicka i pravna lie.... ~ ..... stan br........ ""... podrum povrsine 65.9.eooioloMoho.~ ...111(-11'11'" 1.0•• DO:!>:o.. ~~ jlVI">CIm' "'"""""'" BrH:.....m \1.....~. je na OSnOYu prociene UL o-"".1"" ~.. II""".. ""~ oi<Lbn.Pet Ioklilnom oDold!'Ij!!I " z•• up poalovnoto ...al: '9"" ~ I"'ri-' • . oW .gk""....o lti..soo ~~'" _.... - .-Slut_ ...dono ... pOI!Ovron prMICA I rnIOIC'N puI." _ .1 ..iJkUI _ ..""ili......"..r ~ ed '. .." "*". donosi slje.. 1'''1'<''''' I "'1'f'SiI ocI ~"'P"I ·do I"dF. u izvrsnom posrupku trafioca izvrsenika PZ »Kokovita" Graeanica.. . sa pripadajucim zemljistem sve oznaceno kao kc. l__ 1OJral6. 1iMqo" ""I"'_~ .I'I'<""~~ • <II . . go di ne u iznos U od 669.o...066... :'LoM"'II """'" " __ .. vezu placanja poreza na promet nepokrernosri. ...f'IWII'I.." _.:noi~I>01»_~~... radi nekrerni na....rn'''I''''''''_ I:'!!]f ~"'fI'ftC'ljlft. .... poI~_IIp- ""-J.I "" t. «-po ... ._ "JII" 4a (.ilpK ~CIf·1IudIo IatIriIn W ~1"'11IOfI..00 KM.r._I.1>1...1_ 1(. • "'"'''' R...-. kodana 25. ali ne vis" od 10..I lIL Na prvom rocistu za javuo nadrnetanje ne moze se nepokrernost prcdati ispod urvrdene vrijednosti.. 10.. ..~'" l'Iji...Iz polozenog jemstva aamirit cese troskovi nove prodaie i naknaditi razlika izmedu ciiene postignure na priiasnjo] i novoi prodaji. [avne prodaje uz obadogovorc.".u.. U~\I...rbor >&.. ~ .~ "'.... •"")< dt-.otIro 1.IIjzI . 'P""I< l oodl<"""<r<- "IlI<W1 rb· OS'""MJ ~~" 18 lG .0-1 P-07-000094) Grn"aoica..I _.. ~ . a~ 1(' Jt l.. ..--........_ ...lII .s.~ "'... .. prodaiorn na o izvrsnom posiupku (~Sl.r: >..!.~ .l'"r~"" ... 41~ 1Jred..1~l1pJ ~i<I"''''1:.a ...._pJ~_. br... lOU... stan br.. p""''''" ""1'''_"'" ""II" "... ulv>1ja>j.o DtrIriI:UIllll4 obi .«JUloi d.. " .. pt9Ift¥l\II".u.~...". """""(11 ...t"~t. '" bIIl >IDIpr>"'.-.."..........1 i.!.". 23/66... · _I DIC iWIt. oIul+oo "".fln. u ..PROSTORA I MAGAC'INJIo .. 'l1li 1'.... ..ii~~ . crp-.. TIIlIL .I... ..... .~.' ..._hj'tt .o...loc ..... ime jemstva polozi iznos od 10% od utvrdene vrijednosti nekretnina. Q). Pocerne pooude za prvo rociste no iznose manje 0111/2 urvrdene vrijed nos ri n ere bi ti razrnatrane....N..u". II~ dlpLInll. " ])0\.. ""'" poi> lin.. soba b roj 13 s a po cetk(l m u 11. I. lulo ""'''jr . '_'f"<T'I''''f''''J.." . 1'" . .. 'LI< . ~ '1I~j" 1M...\bria>o._" """&oIooJo""·.. no osnovu clans 82..ll IJItIIo!no 1_ ~ __....W I!.....I... I KOHt<URS UV. j-.tllh~': ~""...-mmhI"'~ _ 0...... ~ . .. Ild.... ~_""'" ~"'lOk Do ~ vrlIto_iIII>I ..lI\1i • lIoo..pIO&ilW" '!IllgaaNi .80 m2 i stau br...L...'""t....ni i J"-"" "'.. i . l"i<1"'II!" .10>."'""""~' • <1111]<~. fO'W" Oil 0..._ioI...... 15 ~ It ~ ~ . Z.. ub.. ""..... STRUCNl SARADNIK Selma SaIki'... sud. ~ ldOl....... povrsme 5. . .. ~r>h_ .. ~1'''l-.~ L~I 11.....1 I'-!~ ptiJ'l!illl\l..!... Ponudacima cija po nuda nije prihvacena vratit ce jernstvo udmah nakon zakljucenja j avonc prod.'ItJM-~1.. u.monju Ii "" "'_lofoil'" "1..~ _1I-.~ l . •""i< -. . godine.clo! . p.. 7.. M........!Q">i i ... 04..u: i.."..IJ.. I povrsine 95.."Oom. ~ M..." ce .lJ ..... stambeno-poslovni obiekar koii se sasroii ad poslovnog diiela ..'00' .a op... J.u. ..Il<t<qo~ 1.. __ . prizernlje povrsine 140.'jlO~ . .«J80111C11 od 28 J 2001 ~ I..I.... pi'" "U... '1" L. ro.....~~~P"IJ."...oozAMlll ad 2G II 2011 g<>Gne U<ed ZII ~ jw.""i<rp:.In1 J c.iI ~I~"JC __ .o...-Iw _~.~JI1""III~. "II'" . "' .. .n.... ~"" ~ " """" .21 KM. ....u~ i • i 1....52 t.oj.."'ILl<br..""...1< ~ . 011o. . J~ ~Q 0>lOI< <lr~' _ ~.H 0 bl' ¥ ~ u I e ~ u.." Brtka [). ~IIIi:".:I>:lUr........~ .PUTDI US....... ullit+>.33 m2.." ..pIoo!.... godine u 'grad.. _ . Gracanica broj 132-1800-309503688.\~'I'Jif . UaJioba I'lII-''''J<m» nllII>ll<.U>!.H" t:wo.R SI'~"O ...dO . t. <1_ w...S.. ..~ ".. .~ ~ "!I<"'("'~'i i.871. n DAVAHJE JAY...~..""""..._odoodl<~~' ·d:o"ll'"~ .. ..20 KM..OQ NI IlI!MlO nol". brill D1 l-G2. novine FBiH" 32/03)._ \1>nM \.H. J" .. r.....a.. ~ I~ .bpI '1"1". " 15 ~I"I:JI ~ "l"gI"!Id! V!Ddt ll.. 3 povrsine 59. •• IN...~...8....mla_.. . 1... D'1II·4 I !'III I~ I'nJaIl tl'ahJ!lm og~ mogu ..O>J'5<'IIol~ .. . r_j>1 .. VI.. In ~.".!iC 1Ido.Depozit Opcinskcg sud.' . tI ukup p:dJcvM .d JI'.. • ~ II (. .. IJM("'-O UI'> kll\ I F..10'0110_. S71 . . I 11. .. zastupaaa po punomocniku Nesetu napla te duga u iznosu od "53.. pW: I"'!" Po> ctp.....~""""'''''''''-I''' ..20 KM..-..mtla"_"". Ib~ .:nI<l:o o. .o L'I.<.... protiv Sarajevska 10. ~ huI'. _ern .. ~.. """'1.."""".x neo VI ... 0\....... III! ~ ..-.-"JOIOtI . "'..tb OiWlII.'n... fTIOI<niaIoo'Ir .Wo: ~ ~ 1• ~ p<IIi<.. ~ ... Ako kupac u odredenom rcku ne _polcfi cijenu slid rjesenjern prcdaiu oglasiti nevazecom i odrediti novu prodaiu. ~"JlI~I"'~'i< 'l>o 110". _".. .l'lir~ 'r~ I'IM!>OO D.I. _..c....«II us. :ll"r'I~ .IlENOG JAVIiOG NADMETANJA lIrId no IIIR'<IJIi!1JO ~ _ 8ib. ~""~'I"0~. domI.1'od.t.. 1..00 sa t i. je. csim lica navedeni II u clanll 88....

odnosu na nastup sarno 12 sati prije smrti SUd8n)u Pasfavllanje ~alora Ispred Zelre Ira/ala Ie nekollko dana SpeiltaBI POdsatorom Bapaciteta Od2. . tako i utkala sebe svojim znanjern i energijorn. i:ije je djelovanje bilo pojacano seed- la ultsuznOj j8hli u Serif Konjevic snimao spotove u Makarskoj TaUana UO)lehOUS8i dala o18az naTU Pin8 Popularna voditeljica i portparol TV Pinka Tatiana Vojtehovski obavijestila je Neocekivana odluka voditeljice zagrljajujeDOI~C8 javnost da.Cije ie postavlianie traialo nekoIiko posljednjih dana. Cetvrtlk. gd je sam s rekla kako ogromnc iskustvo i znanj e.a kao predgru pe p ubl iku ce zabavljati "Uncle Sam Decided'" i"BilIyAndol'". usaopcenju. m iz iavnog zi VO ta. S. L. ali orii su neizbjezni da bismo na sro bolji broj snimlien ih S po tova tako da bih se sada mczda mogao okusati i u filmu . koji su dovoljno veliki da sam spremna da u n j ih uloiim sebe . al i. 0 d koiih Mateja neki smarraj u ubicom. take i S3 svim kolegama. 51 8 sono 18S. ja je POkalAI a kako j e Majkl Dzekson urnro od akutnog rrovania=propofolom". No. . teEm da napomenern da se ne povlac. "-9. .. Iza sebe imam veliki hrvarskogbiznismena. iako bismo finansijski sigurno belie prosli da cijelu pricu radirno u neko] dvorani.30 sari te ie predvideno da kcncerri rraju do ponoci. a drugi nevinirn covjekom. nakon skoro deceni j e rada. Zeljeli srno publici u BiH priustiri nesro drugaciie. D. Mojim odlaskom se svaka ko neee pre kin uti ni poslovna ni privarna prijateljstva stjecan a i gradena koja su godi nama Uz podrsku desetak potica. ne pod orvorenim nebom nego pod ogromnim 'a!orom. iakobismo finansijski bolje prus] da pritu pravimo u neko] dvorani. jer su preda mnom novi izazovi. Serif Konjevid Vojlehovski: Novi iZ!llQvi u okviru kom p~lI. kae ko s vlasnikom Zeljkom Mitrovicern. izmedu ostalog. . za "Tuborg Green SpO["v lada veliko in teresiranje. avaz.u sali govori Konjevie te dcdaieda je za reziju bio zaduzen Vedad J asarevic.Imao sam rokorn ljeta veliki brei nastupa 13.show biz sokirale svijet Onevn. Z vi iezde p rye vecer i b i[ ce clanovi benda "Dubioza kolektiv". Ispred sudnice se okupio veliki broj fanova Majkla Dzeksona. Naivise volim da pieyam i mislirn da to najbclje radim. Kako organizatori naglasavaiu. R.birno je uzivaju- govori Faruk Hali- Iovid ispred organizatora "Tuborg Green Spota". Ijesui- nacin pjesrne priblifili pu- mio je u Makarskoi spotove "Pm do bola'" i «Ljubavi".riavodi se.• 8 ptamllarfrujan "-01 1:.500 ljudi.Snimanjespotova tesko mi pada.Z.500 liudi Zeljeli smo publici prlustiti nesto drugatije. NakOI! snimanja Serifje nas III vio b oravak na Hrvarskom primorju i trenutno se odmara u Porecu sa suprugom Kanirorn. H. SIO najbolie ilusrrira podarak da je vee proda to ville od polovine ukupnog broja ulazniea.P. Raspo red n astu pa veoma [e precizno definiran. a surra navecer nasrupit jie i grupe "Lude zene" i"Covek b ez sl uha". nap us ra" Pink MediaGroup». U suboru ce pod sarorom "Tuborg Green Spota" koncerr odrzati "Hladno pivo".ii Pink. Obdukci- srvima za smireni e.Bilo jezadovoljstvo radio ti u okviru "Pink Media G rou pa". tvrde organizatori Dvodnevna ruanifestaci- "Tuborg Green Spot" sutra i prekosutra u Sarajevu ja "Tuborg Green Spot" bit ce odrzana su rra i preko sutra 113 parkingu ispred sara" ievske dvoran e Zetra.1<0 da nisarn imao priliku da budem sa svojirn naidrazimakaze Konjevic. Vecina kadrova snirnana je na luksuznoj [ahti jednog blici. • Prilicno sam siguran da ie ovo prvi rnuzicki spektakl u BiH koji ce biti uprilicen pod veli kim ilatorom kapacirera od 2. ulaz u da ugodai bude vrhunski da svi prisutni maksimalno i sa tor 0 bje veceri ce b iti 0 [VOren od 19.

IrAn rllJ\~ _ NA KIDS' Cl'IIA, SJlAUJOG 5_'Q_ CEWRTKA Z4 SAMO 1KM

one_l'l1iava_Z,~eMtl_' k. 29, septembar/rujan 2011.

!_I!_O_}V_!!I_·Z
,,'

TOP ..PRICA Fotografije koje su

Baza IJeBarZap
Vje.rovao liekaru

Z

v

Jasno vidljiva razlika u zdravlju pjevaca u

Sudenje Ijekaru Majkla Dfeksona (Michael jackson) Konradu Mareju (Conrad Murray) za ubisrvo pocelo ie u utorak. Drzavni advokat Dejvid Volgrin (David Walgren) §okirao je sve p ris u me kada je u zgradi suda u Los Andelesu pokazao slik u besvjesnog p jevaca na bolnickirn kolicima, • Sta se dogodilo u uh 12 sari izmedu probe i smrti Majkla Dzeksona? " upitao je luiilac porotu itake aludirao na gres ku I j ekara. Tufilac je na sudenju Konradu Mareju, dezurnom liekaru pokojnog pievaea, govorio sal i opruzio Marej. da [e narkozom iIijekovirna doveo pievaca do smrn, Fotografija koja prikazuje Majkla Dzeksona u bolnicko] pcstelji, bila je veoma porresna za porotu i [asno je prikazala drasticnu razliku u zdravlju pjevaea U odaosu na nasrup samo J2 sati prije te forcgrafije, - Majkl Dlekson potpuno ie v j erov ao svom Iiekaru, To ga je kcsralo ~ivola -utvrdio je wzilac, koji je na sudu p ustio i audiosn imak na kome se luje II kakvom je stanj II D zekson bi 0 pri j e smrti,

Koliko su novca zaradili xoke, Janai Fazlija na romskoj svadbi u Tuzli?

nom izkulisa

Brenom i Oraga-

Sta se desavalo sa
.Zvezde Granda"? Kakoje Zehra Bajraktarevic postala glumica?

Akutnolrovanje
Majkl Dzekson urnro je 25. juna 2009. godine II SO.

Ko je nakan deset godlna spojio Kemala Malovcica i Jovanu .:;;... . Tipsin? Ko Jessra 1lMl1ia!trl Ahmedovskog cuve na nastupima. po BiH?

godini zivota u svojoi kuci, o njemu se [ada brinuo opruzeni ljekar Marej, koji je nakon prikazivanja fotografija zaplakao usudnici,

.,'Ih,;,

Ziri dredi 18[oalisl
Pet najbolje plasiranih s takrnlcenla u Sarajevu predstavliat ce nasu zernliu na regionalnom finalu
Sve jesprernno za drugo izdanje hip-hop takmicenia "Red BuJl MC Battle" u Saraievu, koje ce I. oktobra biti odrzano na sceni Dorna mladih. Od 40 prijavljenih kandidata clanevi Ziriia odredili su ltifi-

v

Pripreme za "Red Bull

Me Battle"

docekali u Doboju,

Kako su "Horde zla"

a kaka HManijake" u BanjoJ luci? Zasto Sarajlije.....----------,

nalista, a to su: Mahir Bairic, Eldin Husic, Miro Pra-

bo k" op reme, a treca Ie "Dieselov'" parfern "Only The Brave". Pored toga, pel najbolje plasiranih s takrnicenia u Saraievu predstavljat ce nasu zemliu na regionalnom finalu "Red Bull MC Bartle". N aiboplasiraju za llceil6e na regionalnom finalu, dok ce petog svoiim glasovirna izabrati posjetioci portala Redbull.ba, Muzicku podlogu takmicarima pruzar ce D] Audio InFunktion, a konacnu presudu 0 pobjedniku izreci ce ziri, koj i cine poznati bh. hip-hop izvodaci Frenkie i Soul te proslogodisnji pobiednik "Red Bull MC Battlea" Sterrua. H.P.

Ija cetvorica direkrno se

stedion Olimpika zovu "Gej arena"?

www.expressmag.ba

njic, Ismet Garibovic, DaJ;.io J unuzovic, Dalibor Cobic, Aleksandar Kupresak.Adln Saric.Elmir BaIukovic, Muris Nurkic, flani KovaCi~, Zlatan Hajlovac, Feda Solak, Damir Kariilik,Jasmin Becar i Semir Suljic, Prva nagrada je "Home Studio", studijski mikrofon, zvucna kartica, dva monitora i slusalice, druga nagrada kornplet "Ree-

oglasi

Dnevrli avaz ""',..,, ""_...,.",.,,.

49

seat.b.

SEAT

SEAT LEON. SNAGAI LJEPOTA U JEDNOM.
REDOVNAC!JENA

27.482 KM

EDITION CIJENA

25.550 KM

SERIISKA QPREMA REf,ERE.N(E
'ASS + res ·6 x naeni jastuk • Klima ureda] CLIMATIC • CD MP) sa ,6 zvu{nlka I komandama ntl upr.ll,illa~u • Eh!k ,Itnl podil8Cl predn)lh prOlOI,., • ,ElekVitno podes.ivi I grir"nl ... nlski tellovltori " • Alu Feige Ella 16" ,G.um 205/55 R16 • PUt(11 ruCunar • prednja svjella Iii maglu

CLANIC.A VOUCSWAGEIi

GRUPACIJE

ASA P55 SARAJEVO 033 555125

I

R AUiO rulLA

AUTOKUCAPEPI
0592B5090

TR

IHIE

035265265

AUTOS VIS WKiC BROD 0536115011

Tacno Netacno
ka, B r ila ni [a i .lla!ija? Meso mladunceta uvea za svaki uzrastima posebne nazive? Kung lu je kineska borilacka vjesli· na ko ja j e ui ste vrijem ei d uhovn a i !izicka diseiplina? Minhenski je 1ko i s u pnstl spnrazum acka,dogovor gIe Njem Fra ncusj

48
,IJ.rsrralivanja su dokazala da bundeva sadrzi vecu kolicinu bera- karorena, obilie ostalih an tioksidansa, viramina C iE, nekoliko vaznih aminokiselina i rninerala, a posebno kalij j cink, koji svi zaiedno imaju presudnu ulogu u borbi protiv slobodnih radikala iu podizanj u cielo kupnog im uni tera organizma, S toga Ii ekovi ti sas toj ci iz bundeve s ti te organizarn od razlici lib alergija iinfekcija, sto jeposebno vazno u [esenjern izirnskom razdoblju, artri tisa te oboljenia srca ikrvotoka. SniZa va iholesrerol u krvi te s titi 0 d kancerogeni h oboli enja

[)nevni aVal, tel'lrtak. 29. septembarlrujan 2011.

vezn ad ar
. ...

3

2.

Bundaua DOdiza imUnilal

pad ilecera u krvi, koji se javlja nakon "Iosih" ugljikohidrata popu t bornbona i keksa, utjecu na dio mozga koh kontrolira impulse, otkriva srudija U niverzitera "Yale". Seeercini rreciau dnevnog kaloriiskcg unosa.ali liudsko tijelo nije stvoreno da podnosi tolike kolicine, upozoravaju strucnjaci. IJJtoDramaticni Zbog toga postoji mogucnost da tolika kolicina secera pogo-

DDrezno sa secerom

duje mnogim bolestima modernog doba poput dijabetesa, bolesri srca icdredenih vrsta kareinoma.potvrdu]e istrazlvan]e.

1. TACNO

Minhenski sporazum dogovor po diktatu
Minhenski sporazu m ie dogovor koii su postigle Njernacka, Francuska, i Bri tanij a i Italija kojirn je Nj- "---'"""".._"..._~ _ emackoi dozvoJjeno da anektira cehoslovacku Sudersku oblast. Bilo je to na danasnii dan, 29. septembra 1938. gcdine, Prijetnja Adolfa Hi tlera da ce ok up irati di 0 Ceb o· slovacke u koiern je zivjelo njemacko sranovnisrvo potekla ie iz njegovcg proklamiranog cilia da ujedini sve oblasti u Evropi nastanjene njemackim z.ivljem. Premda je Cehoslcvacka imala vladine sporazume a odbrani s Francuskom i Sovietskim savezorn, obje zemlie sagl asil e su se da d ij elo viS udetske 0 blasti s njemackorn vecinorn budu, dad Hitleru koji je zahtijevao da se svi Cesi i Slovaci isele iz Ie oblasti, Kad je (ebo. slovacka to cdbila, Britanac Nevil Cernb erlen (Neville Cb amb erla in) pregovarae je 0 sklapanju sporazurna koii bi N jernacko] dopusrio da okupira oblast, ali da pri tome obeca da ce sve buduce nesuglasice biti razrjesavane konsultacijarna i dogovorom,

MEDICINA Tvrdnie brazilsklh naucnika

lIar -z amazonslte b- J e Ifec- raM?

Halom Droliu
~ Celid iii vise soljice kafe dnevno mnogi ce smatrati 11.1· doscu i nezdravom navikom, ali nainoviie istrasivanie pokazuje da fene s takvorn navikom riede obolijevaiu od depresije, Poznaro je da kafa razbuduje i na odredeni nacin podize energiju, ali aiie preporucivano njeno pretjerano konzumiranie. No, novo istraiivanje otkrjva da siaino djeluje namentalnozdravlje .. Nauenici 5U pratili fivome navike velikog broj a zena Inkom razdoblia od 18 godina, U ocili su cia su Zene koje su redovno pile kafu, nekolikc soljica na dan, rjede obolijevale od depresiie u svoiim sezdesetim godinama, i [0 Cak za 20 pOSIO.Rezul tau isrrazi vanja koje nece svi doeekari blagonaklono obiavlieni su u "In ternalu Medicineu".

Nove studije

deoreS:lle

Naucnlci nls htjeli ollirili

ime

2. TACNO

Janje ie mladunce ovce
do jedne godine
Mladunce ov· ....-

Istrazivaci su tvar uspiesno ispita! na teliJama raka, sto je postignute kOje bi se moglo iskorlstitl u proizvodnji djelotvornijih lijekova protiv te bolestl
Brazilski naucnici su tvar dobivenu iz jedne amazQ!)ske bilj· ke uspjesno ispilaii n. celijama ,aka, §!O je pastign!lce kaje bi se moglo iskorisrili u proizvodnji djelotvorniiih i manie otrovnih lijekovaprotiv re bolesti. - Orhili smo odredenu vrstu mikrcorganizama koji i.ive u jeduoj biljci, izdvojili sma i h i do· bili rvar koj u smo ispitali na eelijama raka te zakljucili da ie djelovala na neke vrste tumora- rekao [e Rudi Prokopio (Procopio), koordinator u Centru za biOlclmo· logiju uAmazoI!u(CBA). . Nakan prve faze ispitivanja lvar ce biti ispila!l.' os zivotinja· ma,arek onda na Ijudima, \l okvi· ru tog is crali van ja !tojem se prisrupiio prije~tiri godine, a mo· gao bi se iskoris ti t.iu proizvodn ii Lijekova manje agresivnih l<l organizam_ Prokopio nije htio otkriti irne biljke ni na kojirn se rumorima rawlo ispitivanje prije ne· go !ito ono budegotovo. eBA, koj u finansira brazilska vlada, saradu je na ovom projeklU s amerifrim eksperimemalnim onkoloskim l.boratorijem. Nacini lijecenja raka koji se danas primjenuiu (hemolerapija i zracenje)OlIov!)i su iuzrokuiu bro ine neZeli ene n uspoi ave.

"'""T-...,.,

ce do j edne godi· ne starosti !)az!va se jimje. Meso fa· ~ ......... _ nieta !)a~iva se ja~ njetina. Meso ad· rnsle ovce iii ovua nazi va se Qvee [i na, a meso ovaca 12 do 20 In ieseci s tarib moze se nazi va li illlada ovcerina. Meso avce Slare ~es[ do 10 mieseci naicesce se prodaje kao mlada janje!ina,a ~ilje~e je janje stam pel-se$1 mieseci. ZemJje u kO'jima se n"jvi~e kon" zumiraju ianjetina i ovcetina (na osnovu potroilnje po glavi stanovn.ika) su Novi Z elan d i Au malija.

Sjajno djeluje lIa mellia/no

Tb£!iIo

3. TACNO

~

-

u

IRlIU

.'FltI9J

YU
,

,m II(""~

lITOJI

~

f'IDIII.«

~

=1

~

U41Q.(o,c

~

.~

~

Kung fu je kineska borilacka vjestina
Kung fu je kineska =;:::<;,':""':C"":;;;::=t bo ril Be ka vjestin B koj a r--l.!..:clilii.... "'--4 je u ism vrijeme i du· hovna i fizicka discip· lina. Prak tidea se od Dzo u din .sri je koja je vladala od III L do 255_ godine prije nove ere, a =------"'-------' mozda i eanije. Njegovi propisani stavovi i akcije zasnivaju se na izostrenim po" smarranjima ljud£kog skeleta i musku· larurne a!l"wmije i fizioJogije, a moogi od njenih pokrem su imitacije slilova borbe zivotini •. N jegove t eh nike b Of be podsjeca f u na karate j tekvondo_ Samodjscipliua ie veoma n aglasena. Kung fu koj i se izvo di kao vjeiba liei ua taj' ci cuan_

III

tJ ~1

'i:r
IT¥;;,

Gt

~
RJESeu:Erz
PROSLOOBROJA
KAT'-NA GONG. ATA-

..

m~ ,'=
~\OOO .!~
.uT1.W

I'~
I

~ ~
1~'fSI-~~
-~

~"O'\I,UU

I

'IlOM

&

ro

111£

,~
V.l
I T I~

i.tAH1. &OR. TAMA, 0SNaVA. ATARI. f'E.IWl, ~ SllKA. I,

OTUTIC. AK.SIOI.I. iDrtl

.

~

&_

:.=
~
foCiM

2659

JINlLM '" Nl'tOl..::""... '" -go:.:J.O M"KA bh-':· I ~ ". ".....~ ._....- . ~~I • ClXlf L.. ...~ o . =1_':....--...-"" -..:.

.~ ..cIor_ t_ .. M"""'-' .OIrl"od Rul:Gva .QOI """""".4inf 1Wuw" ~ ~~ .. Tot OJ!l)ll1 11 VITEZ...g ·EkL~ :Si<oI<l B4HI .. '" II QOdrv(JII ~1"...g ......u..-...lI All I"...~I~ ~ ....~I !I<Cfkl 8r~ ~ ...IIIl~"'.~..PI......o.. ....." -.....(~J""AI 1rIIa:IIo'"..... . .....Bok~~ .""".._ tI ~ .._~_"_~"'l_ 111....c...... ~ """" po".... ~~ E"'~"'"'~.. _ ~_ . _ • T""""* H .IOlJ) OCIO TUzu..T~ ....Ilo< • M....~. QPju: vII: ..... ....~.... .r......0.... i """*w I~' _ nopI.ooe.~ DOI!!tqo .. ....~ . _..I" I' ·enr ••".~r ·KozrTII '~I""'" ~~ ..'pooIo.. u I~ .. Grand Auto 1.. '''''' ..... Ru ~~ Ff..' ~-~ I~"""'" I'MCIt!> ·Bo). I MU~......_. _ Ek«~ ~--""'.o._..... ....... ~ ......_ Obr. __ FlU .. ".. I~ I1r-""'> P<>da-l..-..1. l PiN"'I ~..._ ......."..Vo"_ · an..IpIMII q.• _..~.. ~.'~"..oo 'oil "'""'-""" fI.. .-.. _. I<>drI__'" ~ I..jI<oIu mat.....l>~poIl..awll!4l-~ ... 81aUa... ""011. .. .E_ iM<in1«_ pIInDon b<rjI.u ~.. _~ . ..~bb.<>""""..klIo "''kUOl'~ ••• l~!ln.. t.-. J ..~ . ...... 08R!U·gYAIlUE i_I··l1tI~ ·....... ..._.... F_1j.. ... __ IIItntouf •~ .......-1m.:...... p'. .......... .....~ -~ rnm:~hII . ." .. ~_ O!I* • EleIdtrUr ·~_-_I-~ ~b!Ij~.«b.i._ ....n ••... "Co &oro.e"OIl .~~ •~ ·""'__"tar ·. .. . .kogObmovonjtlOG~.. Kt~KI~ \mut. ...".r. "".og '..IPI$" ')81 1lI)31U'G:)&I DllSlo.-.. 90 ..r~il>T"'-' ."11 OGLAS 1...._ ..""l.. -OIl ~ ..-II (V11l ~ .~ • SoOI... IH~""".. ·. ~ ..""'.:n!rl l -3&7(0)31)1110227 OJQ 100m CEHTAR VI..... __ V. ""... IIrtIjOY8'~ .t...~.tIOMIl'9UXl ""''''I~II~16)>>I_ SA'RAJEVO:krtijetCl I... ~ IV..~ ~~ JIOC't" oil ·a~_ ..tr~.t1 'IIrIM • . OBAA2iOVoUl:.wn..." nh .w .1' .t.II""I". OMIoM'O!i ......JNWll""""'_ • OIg. w_.T~ .... poo<>pJ!Il RuI...... ToI.~ ~u _ o(.._..r.-. pod ~ '~_I> '*""'O" ...!".....~ .... _"...I ""'_l.'.~1 llifognml u...uuenog .I BoI . ill 0... _ta... --lWIltIajIIr!I.r....."'.~ IOWN"'''"PK!Ja!llo1J v.~PIWAYA u..*'fIII..o..........n.....-..d._ .. It.. 1'ht1..lidl>r T_ U ..I~' "~e"""" ~o:.". """... L.oglasi bo"".~ .IaI._. ..'UIn __ MSf1~ prqol<. mr..m -Gn... .... • U!R"IM rw!enw\l ....!orI<u'Of rMl" ". ...~" ~l'" .~ · (hlltii ~...I......IH)<II . • RIII""...oru. I>oj_.......-...... -[_I .. b ~. 1_ . ~"I" odrt........K'"_ I>'I"'_ ...... "'lonP1J-1'IUw.. .~ • Gr........... Iab!m ". ..Jva. ~ Ru -. :l(: .~ 1:1.1~I'W.I-l00_ [lOUi_<ll. pi .... ViSOKO: i!krr!iIclo IO)011111l1O . .~~"""".1"rog<I01tlIji III.... ~""'_ J~ • ...lomclQlII1tCIrd! Odni ~ ..oo....""')..~l""~ ... ~ DIlDO .~...podN~ tW.. ·T~u • CiIaI .Gv ....~ ·Ru ..--.."'-~ MS~""_~ MS_~ hIS __ . !1IlnurIfI' ..~"" til IJ\iiIIliII _.r..r..... Rul""" ..... ()s~ ".111""...~ W.~ _ ~ I ... . .. .!· -">O!"' P'" ~!GII"-""" ..".._........ ~ -iFi!!J .._. _...~~~ ~ . I ~ ....lS O"IIOOIo...""""I---~~ Rlf!...-sI.:tN~ • M5 E..ed....Zl9Ul_~_ 1m..... ...0 III"' .. • a. ._...l .10111111) z" o.._I4II'_~_ulfl'lOg RuI...fIOU.l_ gr(_l ~ . ....P'o' . i'IIIf~~ F'nIdwK~~~ . 1'vIlo.FIU". ~ l _1IIIIm11O'1dt""" ~I'I u P'OII' .".a__ ..ndldato $fo<lnJolkOI._.. IllY ~ '_N""'"' _ .progl"Omo za upla k. ... ... __ .. . • FWioo I" W 18 _11011110 Au""' ...!" . "1". . I ....!.llt ~. ... lJI ......Ir til IJ....·1 .. . '-""" f"".....aj ... • Rv>.~\UI"OIltIJ ..._..VI>lK~~ .. r CDRAR 110...~ p _ ..~l .....1~' MS~~ ""S'E..N. --.Ma:s...nvl..JI........I~ (OllI1.~.......~ Wi Pm.". PJII>'" .~.._ av .. ~nfi.. ... ......_ ....l\l..Iiq.1 pn>INIIiJ IDbI! .".._ ... .-al...." ~ ....k1lCiO . .. d-'"".....P...~.. vt<_tk"I..III'''''"' II.... __ . . ~ M5e:.... '~""~ MS~poda PC ..aP"O'l' ........t ...

Ekararinburgski reatar je najsrarije pozorisre u Rusiji tije otvaranie datira cd 1912. internacionalni teatarski festival lal-~a i otu raj u gO is -i MESS Na seeni Narodnog pozorista Sarajevo bit ee izvedena predstava "Sconcerto ~ Teatro di musica" reditelja Tonija Serviloa Dragulji balelne umjelnosli S ju{. eiji ie eil j kroz sk u1pture i ins ta· lacije vizuelno predstaviri unutrasnji sviiet umjetnika. En ~er Ibrabimkadic. porraga za sustinom i medusobno prepoznavan je ob iedin iii su u jednorn projektu devet urn· jetnika i celiri autora koji potpisuju "Scenografiju uma".kazao je Musl3fi·c. -Godisnje imamo255 pro edstava i uglavnom zaraduiemo i sami. Mi smo velika trupa.B. Ovdje se muzika pronalazi kao forrna ko]a je najvaznija vrsta kornunikacije. a njihov uspjeh ne bi biomoguebezstopostomepodrske drzave. stolieca u korelaciii s balkanskim konceprorn.".• eptembar/llJi~n 2011. it Tur· Kujin nsstajal. Hizl. AImir Kurt.C". Ove godine imat cemo i novi program . te odnos i predrasude izmedu islama i moderne zapadne civilizaciie • kazao je Mustafi c. Damir Niksic. j edan od prod ucenata predsrave "Sconcerto • Teatro di rnusica". ali bez .kultura Dn~vni aV3Z.i su i televizij· skom kulturnom cenrru. prodUkt dizajnerice.500 americkih dolara. MESS ce ove godine don ijeli 32 predstave u sest program sk ih cjel ina.. a ugostil ce vise od 500 umjetnika iz IS zernalja.. Komad predsravlja koncert kao formu verbalnog razgovora 0 vremenu u kojern se nalazirno i niegovim poteskofama. ar b irek· ta Emir Ramovit i skulptor Emir Kaperanovic. ci ia su d jela prdla gran ice Turske I(.!!tim koji cine dizainerica Ta rian a Kovacevi 1':. Medu njima su Danis Tanovic. kao i odnos . sum ce na sceni Narodneg pozorista Sara] evozapoceti ovogodisnji 51. Ivan Bosi Ijci c. J edna od niih je predanosturnjelllosli. I dalje smo ambiciozni i ne posustajemo. P ocelak feaiizaci je pro" iek ta u prvoj fazi po dIazu· rni jeva izlozb u "Scenogra fija uma". Prosjecna placa u Ekatarinburgu ie od l.k u 21. Pckusali smo da unesemo mjesavinu rnuzike. u koprodukciii Bosanskognarodncg pozorista Zenicai Festivala MESS. .kazao ie Kurd i najavio zaiednicki nastup sa Sarajevskom filharrnoniiom u oktobru u ltaliii.rnut i ovo je eudna godi~njica za m me· k~zao ie Polanski. koja na deserke iz. Italijan Angelo Kurti (Curti). na ko[em ce se debatirati 0 temarna koje je Festival pokrenuo. . Idci3 za specificnu vizue· lil3Ciju u.dania u cijelom ce biti odr~ana u poned· svijetu. prosla vIjen ifranrusko-poljski reditelj Roman Polanski.. Cu.Tri su terne koje ce dorninirati u ovum izdanju MESS-a: pitanje iden ti tela na poter.!! mu!rimediialni projekl. M. Turski kulrurni cenlar "YlI. okwbra i druziti se sa svoiim citaocima u BiH. Niena djela dozivjela su Knjizevnu vecer. autorski prciekt Olivera FrIiica. Balje ikad negonikad koie se rrudilo moi boravak u pri tvoru napraviti sto podnosljivijim. a koji imaju ire· kako rnnogo zajednickih osobina. a uprkos opco] kulturnoj karaklizmi. uz ovacije okupl jen ih.MESS Forum. 45 SARAJEVO Sutra pocinje 51. M. Nakon dvije godine • Neke bili s [Van radii e za· boravio. "Pismo iz 1920. odnosno nesvaki· dasnie pOrlIetekojima 6e bi· Ii mat'erijalno docaran urn- ietnicki sviiet.. plesa.IlUS Ernre" uprilicil ce ra. a u Sarajevo smo dosli s njih dvadeset • kazao ie direktor Drzavncg a kadems kog tea era Op ere i Baleta Ekatarinburg iz Rusiie Andrej Siskin.. 29. a prvaci baleta irnaju 2. • Sta reCi?Bolie ikad nego nikad.klasicnog biografskog pnsrupa. • Drago mije sto je ovaj an sambl nastupio na Baler Fesru Saraj evo up ra vo u vrijeme obiljezavanja 100. Nep osuslajemo Kako je na jueeralinjoj pres-konferenciii istakao direktor Festivala Dine Mustafic. • Mobilizirali smo sve umjetnicke potencijale Sarajeva. okcobra. Boris Ler. ali STemnsam SIO sam oVdje. Darnir NiHi" S rjep an Roil.zgovor s ovom vrsnom kniize· vni com.kl i pos t~la 0 mil jen 0 Sti. . Romane "Njeno knjizevnicom Kulin vod. godisnjice naseg reatra. inrernacionalni teatarski festi val MES S.) EMalarinbUrg na SCeni narodnOg DOZOrii1a Izveli dijelove najpoznatije svietske baletne basnne naipozIzvedbomdiielova natije svietske baletne bastine pred dupke punim Narodnim Balet Fest Sarajevo 2011 Precismvom "Sconcerro Tearro di musiea" redirelja Tonija Serviloa (Servilloa) u izvedbi Tea tra Mercadante • Teatra San Carlo iz I taliie. a osim u Sarajevu. izrazio je zadovol js [VOsto je u Sarajevu. Cu. 1/ w.er"snje pres·konferenclje: Mobilizirali sve umjelnif:ke polendjale (f. a potom i ob[avljivanje "Arlasa svijeta umiemika".Balkanski savremeni dramski tekst. Muzika i rijeci " Prvi put izlazirnc s predsravorn koja ce orvoriti MESS. U pimnju ie specifics. . dokumentarni teatar koji ce pokazari ociglednu cinieaicu da se emocije i istina kroz licne ispoviiesti naibolje vide kroz tearar. udruzili se s Baler Fesrorn Sarajevo i Sarajevskorn filharmonijorn. izrnedu muzike i rijecr. 11Z pram ju Sarajevske filharrnonije. 3. N a seen i se dir igen t. Iv~. ovogodismem Cirih Film Festivalu. ismkao je Polan· ski. Amina Avdic odabrala je umiemike Ciji ee svijet biti porrretiran.na Nedeljkovic. MESS nece u ambis. s dvije godine ta" kasnjen fa. preuzeo je svoju na~du za iivotno djdo.OS<JIlS og pOflje a vou Evropi i svijem. Htio bili ovom prillkom zahvali ti i 1iefu zatvora u Cirihu re zarvorskorn osoblju POllin ski. program ce bili realiziran i u Zenici. publikacije z. jezika . at i ie na aerodromu uha¢en z:hog optuZbi za silovanje maIol jet· nice.k . U vrernenu kada smo optereceni forrnom. Stjepan Rosi drugi Ideja 0 vizuelizaciji Aide Avdi6 HnjlZ8Una Turski kulturni centar Najpoznarija lUr· ska kn iizev ni ca boo sanskog porijekJa Ai" sa Kulin (Ayse Kulin) boravic Ce \l Sarajevu 2.abvaljuiu6 koioj cemo ne neuobicajen nacin upozna· vaIi kreali vne J iu de sa zan i· mIiivim biografijama. MESS ce trajati do 9. N agradu je 78-godj~nji re" direlj u Cirihu crebao preuzeti ioS nil eeremoni ji 2009. Iduce go dine pokrenut cerno i no vu fesri valsk u selekciju. brojimo stotinu clanova. r .Io:8. koji predstavlja inrelekrualca i duhovnog vcdu. Zanlmillua "SCenOgrall)a uman U projektu utestvuju Danis Ianovie.009 kazaoje Siskin. osieca dezorijentirano i samo uz pomoc rnuzike pronalazi snagu da ide naprijed.apremapricamaAiile jeljak. S Aisom Hulin uacar POlanSHIurauzeo nagradU za zluotno Nil.. Ona je okupila mlad i kreati· va. Nedim Ciilie i Mario Knezovic. spisateljica Indira na bosanski jezik pr~veo ie Kucuk·Sorgu~.CUSTOVIC pozoristem Sarajevo preksino': j e nastupila jedna od vodecih baletnih trupa Ekatarinburg team iz Rusiie. Uis to vrij erne u Zeni ci ce b iti odrzana prva festi valska prernijera. M.' M. ~elvrtak.. Veoma sam di. S ski filmov'i.nLltr31injib svjelo" va pOiekla je od Amine Av· die.000 do 1. oktobra.ir ime: Aylin" i "Sevdalinka" ':e bh. godine.

_. 1I!<1anl"" nd. 1_"""" _ ~----------------------------~ . ..JIIJIV .......a.. .:IJYIle '111 I '!XU U I'IIOlllj ~m~ ~jI!..~ ..1JanJa pnltI'It'tI I'o'n~e usI pomod N (51 I'fIOIU ICe berplilnQ ddbltl JedInpII...azlla Q USle~..jjll ~o-do:bPi'W1Ii blnll...._ .i ..=v~~~=~=~ .00 UU ' .JMkt4 1.._-....... U Ol.!1 ... __ ". ... "'_ fk. ..-o:t"".....ll:l......1.... Bl Solr.. .......---------------I....luli!LAltl n.. .. '1MJ....... :EOillnor 1[11 I.-....cn.... OfIU'U .. _ _..1........ 'i'"IHi~IIi'IIDIPIW~ -..l.&oH"J..(usiJ.....1MIW - 110)*1 __ ...~lmI U..g....!I ul1ctu l 1'IJ"..u.IVUlllfl II I:lk... ...... "!I!! 11_ 0....-. .1":i-JIC"'_:_tu..7"!:_:::'::::-:::..'.... ..bnoI-1 _'" -""'II .... 111.... .1.ZAHTJEV ZA P..wI!O'Iil/hfoanl J ~ Po:Mom til le-l 10))1 US! 0Ii'I0sr0 (0)31 21St 100 ~ I1bnot m 1IIGOl11'CIJ tc'ltf(N momc bc'I.. 'l!:U LII od~ ....o.J~ . "" _ ~..:.JI'U OO'\\JI. _ .. .-------------. lOll.... a.l~ pt1iluo' it 11..!nIlcIt~........ ".-!........t"... "...... ll'(1'l...-------.... .....u ...1IIIN1IIe sndaMO (ljfel.la~ I :1"t~ ......'..""""' .. ......._ ._-..TQJ <1--.. .r.....il 0040 '\<1_ . 1.-n 1OI. 0'1.Q~llIIi........ ~------------------------------~ 1 nOJ IU G. : .. 'no ' .~I."'..e01o I n. IlJAVf I UHT"W'" ""' -...... '::':......1I!'Ii'kdtl. !·trlo W.OI.. _. Mos.'_ _--_ _....-~ aq ._-..~ <C" J__n..__ • _..:llu I . ..nono . ~oII: t."..... __._ ..... "'''llllHl IJlillI..RENOSRU.b.......a" J.._ .. U:OIIVA:z:o.j~. ""'------------ O""'''''1''''~ '"...d. ___ .._ 'IIUIIII ...fONSI(OGBROjA ...d]1IIIl ~ fl!dendjl!..... . ~II..~ M poo:IrutjLu I dOl IIIQ111lMJ.... b . ._ """'....t.lIMi" brll. __ ........lJltlll'U....:a L..._-------....."".......plIlnQ dal!ilt ~JtO«c 1151...... POONoS..' 0fI'1I . I)._ .l ~ tt "'¥oil l1li IoOllLu) ~LllljltOJe ~.U'~ /:71:n.......llN..I'1e~V~ ~a il J."""""' ."'rU U tt. .__ Io¥-. U....U..urolnj. '. ..ulia. II" PliIll!!l............li...... \rjl''''l&._tJldooI_~ (."...""_' ...MB ~~ilJIOoIIIIlUI kilb cblvJeSta>\l 1IIIIt1ll1.. -_ --II -TOJ ~I:'=. I1'Ijes... ~ ~yl ~u Y 'rUN'.ltcfU' ·nn..._.......... NJHOS oiI~"" .... :::=-"~l~ ~Od ""* .._... ..I...... ..!o1"L'JI u "iaiolql.. c ZAH"f1£VA JlI_ o........... aodilli!(". . ~+-rin Lp.....1'I:IrJ«"InIOlT'l'l. =. 0)0 Sf MlNeSI I III OIU..... 1 _ ......_ S• .. iJIa'o'OrIriol ~tWliStedn~1II T""I. \{JF~Tr:~JF ~«..... 1...r 11.mil u i'ImIv."l....... p. -_ ... . 1...1II po!lM' .--~...w~ _ ..._ .IIId.-.1 l 0'''' t1...... _------... .1111""'.omju IIb'II t ~ l~ PQlIOC rq ttStl U o1)u 0Ip(50bI~~ . Ui_.I ~LJoJIillIJ" ~.IfI_ ... _(lJmn I.. .... r..podo:iniD..nld-l u m <d" n.. '~'" ...... 10»<11' .~~ I oJt«emh. _....-_ .. U...01.uN OJi u tI.... OB . -....1 ..:....' 1"(IlI'I'IIK......" -1I!!I... """".. _" ..lcta.. " ....-I~orn j ..... _ _ "'"p""-....'IIo.... _ . dl]1! retfll!WIOI oO..ruluj. 11IIP _ DO . '--ru4Iii11l1!1 'I. IIOJ...~..bne: I. "..... . r. """.... """ .n. .. _----...""'" ~.I~ 0 SlIfIllll pr'IlI'IoCItio' Cl!SQ 11I>'j~ ZiI .....::..

Sarajevoz..29. a tvoiim roditeliirna sabur. L5]]. Arifa. Haris LjUBICE (SIME) SKOCAjIC 10.1"·~l LANUDEDIC Vrijerne ne moze izbrisati bol i rugu. ZOllo FADILA TALICA N ano. 1929 .Halim. Anel.3. Almira. Munira. ANEL (ATIFA) DUDAKOVIC Dragi nas Anele. Sarnir i Haris Suada.Odjel za podloge: Mubera...9. unuka Amna i unuk Ernin lln7-tf1d~ Zauvijek tvoji . VPN Sarajevo Poslovnice: Sarajevo l. snaha Emina.29. S es tra Fa ti rna i zet Seeo Berilo S ljubavlju i postovanjem cuvamo uspornenu na tebe. Adem sa pore dicorn i sn aha Fad ila 151c. Ilidza. Spornenka diecorn i J usuf sa pit koiom si nas obasipao. Miro. hvala ri za sve ViJlimo teo ~10 si ucinila za nas i~ro si bila uz nas. Porodici Talic izraze dubokog saucesca upucuju fudbaleri i upra va NK eel ik Zen ica p-7.. godine navrsava se sedam najruznijih nas ie nap ustilasupruga i rna j ka dana u nasirn zivolima od kako SALIH PAZARAC i drvece p ra vi hlad. vai nam ti. SEjO:ZIGA Tvoja seka Zoka._ POSLJEDNJI POZDRAV . ENERGOINVEST . S Ijubavlju i postovaniem cuvat cemo uspornenu na tvo] dragi lik i neizmjernu dobrotu Bol za toborn ne prestaie.EAD (HILMO) ZIGA Kolege iz MoTEL-a. sinovi Adi i Armin 151~tI . [SoLo-it POSLj'EDNJI POZDRAV SJECANJE na nas U dragu POSLJEONJI POZDRAV I SELAM covjeku koii ie bio za primier FIKRETU OSMANAGICU S liubavliu i postovaniem Senka i Kurt 15. a siecanja ne bliiede . 9. I.. Fehim Ovcina i Ekrern Kurtovic sa porodicarna L51i-u Dana 29. 9. dr. pranane i svekrve Povodorn smrti naseg dugogodisnjeg fudbalera i direktora hadfi SEMSA DONKO. Laura 1517-[l Tvoi kolega taksista Salko i supruga Sabina SJECANJE POSLJEDNJI POZDRAV bratu naseg radnog kolege Danas se navrsavaju 2 godin e otkako je premi n uo !las drag i brat i sura Danas se navrsavaju 2 godine orkako ie prern iu UO !las volie 0 i daidza Dana 29. Amra.. El-Fanha' Prof. 9.Onevni avaz _. navrsavaiu se 2 godine od smrti nase drage ANELU DUDAKOVICU S postovan iem.""'". kci Berina. DELALIC 29. ii vj er ces i ri u meni.[usnf.suprug Edin. 43 ocu nase radne kolegice S. gdje se duse napajaiu sa izvora mliiekom i drugog izobilia dzenetskcg poe.llOl Tvoi i un uci: II derina.-Ll Dana 29. Ermedin. 201 L godine navrsava se 6 mieseci od smrti nase voliene nane.s_ podari dzenetske liepote.2009. 2011. dragi nas ba bo Tame gd]e mime rijeke teku CIMAPORCA i medom Tvoji: sin Rusrnir . niti te moze sacu vati od zab Ora va.-[1 KOSVAHID (D:ZOE) POSLJEDNJI POZDRAV KOSVAHID (D:ZOE) Azra.2011. rod. Sara. j er dok l:i vim ja. Neb ti Allah dz. 2011 . Belrna. 9. Izet.

9.8. Tvoj suprug Fehim MEVLA SELMANOVIC. u S rcu od zabo ra va cuvati. 9. Volimo te i uvijek cemo te volieti.2011. Tvoji najmiliji: majka Hajrija. s Fatihom spa menu ti. Arnad i Adna n 1'346-u Porodica ..2. 9.3. utjeha niti zaborav. Neb ti dragi Allah di..00 sari. BANDER 10. navrssva TUZNO se 5 tuznih SJECANjE godina cd preseljenja na ahiret nase drage SMAILA (SALIHA) SMAILAGICA 29. ali dio vremena proveden zaiedno sa to born ostaje sa nama zau vi jek. DAIDZIC Po dobroticu te pamtiti.2001 ·29. orac Dzafer. Neka ti dragi Allah podari lijepi Dzennet. Nadir U ~etvrtak. u nasim mislima i u nasim srcirna.2011. a vriierne koie prolazi ne donosi zaborav. Porodica 146.2006.9.SjECANjE na naseg dragog Dana 29. n avrsava se ses t tuznih mi eseci 0 tkako ie preselio n a ahire t nas dragi EDIN (RAMO) ARNAUTOVIC Nedostaies nam mnogo. Tvoje sestre i sestricne 29. FIKRETU OSMANAGICU Neka ti dragi Allah dz. 9. vedrina i plernenitost i rvoj drag. navrsava ahire Ina. Ne postcji 111-O-lndZ POSLJEDNJI SELAM POSLJEDNJI SELAM suprugu nase radne kolegice Zekije Ziga nasern dragom tetku SEAD (HILMO) ZIGA Direktor. gdje cd osrati zauviiek voliena.s.9. 20 II.FIKO DZAFIC Vrijeme prolazi. Tarik.2011. e drage se godina od preseljenja na Dana 29.9'5-[1 Dana 29. 9. a tvojoj dusi vjedni rahrnet. 9. podari Iijepi Dzennet IU "Zavod za zdravstvenu rnenadzment i uposlenici zastitu zena i materinstva" i viecni rahmet. Dragi nas Dajko.DAIDZIC Praznina i bol nisu u rijecima nego u nasim dusarna i srcima. S ljubavlju i postovanlern. 29. sestra Azra i sestricna Leida U v iiek sis nama. j 'Orruga i bol se ne mi ere vreme- Vriieme koje prolazi ne moze umaniiti nasu veliku bol i tugu za robom. Tvoji najrniliji llll':S-lodl AMRE DZAFEROVIC.-lndz ce se u kuci l:alas!i. tvoja dobrota. 1975 ·29. rod. 2011. navrsava se godina nije nasa najdraza sestra i retka otkako sa nama SEFIK . navrsava se 6 m jeseci od kada nij e sa nama nas dragi Dana 29. u ulici Nahorevo SjECANjE SJECANjE na noseg dragcg brata SEFIKA DZAFICA MUHAMED . Enes. 9. snaha Aldisa. 14~-ll MEVLA SELMANOVIC.2006.. norn. rod. N eka ri dragi Allah dz~s. Vee sarno praznina i vjecno sjecanje na rebe.::-[1 ]. ier ie siecanje na tebe dio naseg zrvota. 200S. rod. podari jepi Dzennet i vjecni rahmer. Ii- i vieciti lU1-ll Tvoii: brat Esad. prouciti brat Samir i braticna Ems do broja 47 u 16. lik ce ostati uviiek u nasirn srcima. 1 LOl'9.RAMO (TAIB) RANJALIC 10. i Selma Kantona Sarajevo N Porodica [azic: Arnir. 2011. snaha Fatima. samo poiacava nasu bol i tugu za tobom. podari lijepi Dzennet rahmer.s. Arnina. vee prazn inom ko ja j e ostala iza teb e. bratic Sedin.Iosceni: Tevhid majka Munira. I sada kada vise nisi Sa nama. Q7.

_. NACELNIK OPSTINE I ADMINISTRATIVNA SLUZBA OPSTINE BIJELJINA v v N . Njegov odlazak ce predstavljati nenadoknadiv gubitak za opstinu Bijeljina i sve njene stanovnike. nakon krace i teske boles ti. godini. OstaIi smo bez velikog prijatelja i najboljeg saradnika.S tugom obavjestavamo prijatelje i saradnike da je IZET CAMIC ZAMJENIK NACELNIKA OPSTINE BIJELJINA premin uo u 61.

_"..... SKUPSTINA OPSTINE BIJELJINA . ZAMJENIK NACELNIKA OPSTINE BIJELJINA Ostace nam u sjecanju kao iskren prijatelj i dobar kolega..._.Dnevni avaz ".40 Nakon teske bolesti preminuo je IZETCAMIC ....

SEFKETA) ALIBALIC 6.2011. Od zasjede u suml do uklete zeml]e. Aida i Alma.39 e. Plakalo Halko.d.. Causevic Fadil. Velid l-N-5-1u sinu naseg prijatelja generala Atifa.I."'. Deb. i H orde na krilima noci .9. 20 II."""_j>O. Nedi m. Fehim. MoLimo AU.. 26. 10. Katica Orner. 30.. godine u dzamiii u Blagai u prij e dzuma namaza.2004) Vclimo re i euvamo uspomenu na tebe u nasi m srcima.. Arifa Dudakovica 1500-1 u Savez udruzenja vcjnih penzionera u FBiH t497-ln HOlm. Sektor En ergo inzen j ering N SELAM nasern dragom JASMIN (. gcdine navrsava se sedam rumih godina od smrti naseg volienog Si08. 9. :lelj ko. Hadzialic Haske. Katica Devad. 1979·22. Skarno Rasirn. ANELU DUDAKOVICU HARIS (SEADA) DRLJEVIC (1971 . 2011. Zaposlenici Prirodno-maternatickog ANELU DUDAKOVICU fakulteta Sarajevo sa studentirna Dam. Zulum Mirsad.2011. Sarailic Edo i Omanovic Halil J:Sa9-lU POSLJEDNJI SELAM SJECANJE Dana 2-9_9.J£ONJlI'OZORAV nasern studenru Odsjeka za biologiju Prirodno-rnatematickog fakulteta Sarajevo POSLJEDNJI SELAM ANELU DUDAKOVICU Sa neizmjernorn rugom. Prekc opasn ih veda. ENERGOINVEST d.Sisic Becir i MirsQ. Ibrc. Nazif Selman. 9. Zahiragic Devad. Admir Bajrovie. sinu naseg clana gen. Fadil. kroz hi Ijadu zamki. Andi i Harun 1507-[l I'OSl. 1932. Kapo. Hamid Katica. do". sinu naseg prijatelja Atifa ANELU DUDAKOVICU Prijatelji iz restorana "STADlON KOSEVO" Vahidin Musernic. __ Emir. oca i brara SERGIO BONELLI 2. Sarajevo. . Cola. Mirza.} supruga. Bukva Semso. 12. N urkovic Nermin. dUo do ri podari sve dzenede liepote i rob mer rvoioi dobmj dusi. I'OSLJ£ONJl SELAM. Strina Munevera. sese". bit co proucena u peiak."0nevni avaz POSLJEDNJI POZDRAV bratu naseg kolege Jasmina ANELU (ATIF) DUDAKOVICU 1992·2011. Ibrahim. Hadzikadunic Muris. Den is. Tvoji najmiliji l:i6l-lmo . Zijo Zukic. Doktor SemslIdin. zet Alrnin i djeca Irnran.h. Dzaferovic Dzevad.

I. Sarajevo.d. 20 (I. Fadil. • Prijatelji iz restorana "STADION KOSEVO~ • " Vahidin Musernic.2004) Vclimo re i euvamo uspomenu na tebe u nasi m srcima.} supruga. Sektor En ergo inzen j ering N SELAM nasern dragom JASMIN (. Ziio Zukic. Ibrc.2011. Prekc opasn ih veda. Bukva Sernso. Katica Orner. Nedi m. 2011.. "'''''''''''i>'". Aida i Alma. . ANELU DUDAKOVICU HARIS (SEADA) DRLJEVIC (1971 . Mirza. Nurkovic Nerrnin. Cola. 9. Nazif Selman. bit ce proucena u peiak. do ri podari sve dzenede liepote i rob mer rvoioi dobmj dusi. Molima Allaha dU. Sarailic Edo i Omanovic Halil POSLJEDNJI SELAM SJECANJE Dana 2-9_9.38 e.9. Den is. Andi i Harun 1507-[l I'OSLJEDNjll'OZDRAV nasern studenru Odsjeka za biologiju POSLJEDNJI SELAM fakulteta Sarajevo Prirodno-rnatematickcg ANELU DUDAKOVICU Sa neizrnjernom tugom. 1932. zet Alrnin i djeca Irnran.. Doktor Semsudin. Deb. 12. 1979·22. Skamo Rasim.. Zaposlenici Prirodno-rnatematickog fakulteta Sarajevo sa studentima ANELU DUDAKOVICU sinu naseg prijatelia generala Atifa. Si"ie Becir i Mirso.SEFKETA) ALIBALIC 6. Katica Devad. . Zulum Mirsad. Admir Bairovic. 26. Kapo. Fehim.l1 Onevni avaz POSLJEDNJI POZDRAV bratu naseg kolege Jasmina ANELU (ATIF) DUDAKOVICU 1992·2011. Dam.. sinu naseg clana gen. sese". Arifa Dudakovica 1500-1 u Savez udruzenja vcjnih penzionera u FBiH t497-ln Hanna do". Dzaferovic Dzevad. Tvoji najmiliji l:i6l-lmo . Causevic Fadil. Hadzikadunic Muds.. oca i brara SERGIO BONELLI 2. godine u dzamiii u Blagai u prij e dzuma namaza. Ibrahim. Zahiragic Devad. kroz hi Ijadu zamki.2011.. Hamid Karica. __ Emir. 10.. Had~ialic Hasko. i H orde na krilima noci . 9. Od zasjede u suml do uklete zemlje. :lelj ko. ENERGOINVEST d. Plakalo Halko. Velid 14ii1:5-]u POSLJEDNJI SELAM sinu naseg priiatelia Atifa ANELU DUDAKOVICU . gcdine navrsava se sedam rumih godina od smrti naseg volienog Si08. Strina Munevera. 30.

ANEL DUDAKOVIC Ibrahim Nadarevic s porodicom 1506·lu !:i. Senad. Pele.KRECO Tvoia dobra dusa plemenita srca zauviiek ce osrari sa nama. Cieo. 9. Zeljko i Dzemal Dana 29.4-t[l S Iiubavlju i postovaniern: v Ismet. Bajro. Biba. zet Sanid IIZl'9.2011. Skols. unuci Kerim i Amar. Avdo. Sernka. prijatelju i legendarnorn rnajstoru ZORANU (MEHE) SOKOLOVICU KELI o tisao Tvoji: Ido" Bomba. Mi nikada necerno na odsustvo tvog osmiieha.2011) Tvoji: osoblje pizzerie "ILDZIS" Kemo. Elmir. al i vj ecn 0 ce os ta ti u nasim src ima i sjecan tu. Dzuho. Paso..Sole. rod. Avdo.s. Meho. Edvina. (1955·2011) Dana 29. ri Allah dz. Tvoie: Namka. Zika. Aida. Kolektiv Klinike Z" kozne i venericne bolesti KeUS isoi. Dzenana i Vanesa II. Amer. Slobo. Elvis. Peda.KRECO I danas. Neb ti dragi Allah dz. Fare. Ahmo. je tih 0 i iznenada. Safija. rod. Kurt.. Dzeka.LJEDNJI POZDRAV nasem velikom priiateliu -Iegendi ZORAN (MEHO) SOKOLOVIC KELI (1955 . Dele. Vjecno ces nam nedostajati. Serna. Zijo. "hi ret nase drage sestre i tetke 29. lJ214-1od}.!I[ Zauvi j ek u nama i nos im srci rna.-lnoz ISMET KARACIC Po rod ici izraza varno iskre no sauceSce. Miki. Ado. Lejla POS. za sve sro dolazi. Omar. Sarajevo ] ~C).iu . Kolege i prijatelji. Holjan. j er j e bio rod itelj i covj ek u pravo m s m isl u ri j eci. Molimo Uzvisenog Allaha da ti podari lijepi Dzennet. Mersa. Kadira.. nana i punica Danas. Vedad. Tvoja kcerka Sanela. Aide Kapetanovic SUBHIJE BRAVO. Pora. Tvoji: Advija. rod. Namik 11ll4-tndz POSLJEDNJI POZDRAV Dvadesetdevetcg septembra 2011. Pujo. Reso. Sizo. pcdari lijepi Dzennet. Nives. Nerrnin. Elvira. Rofa. prijatelju i velikom covjeku ANEL DUDAKOVIC Kazu da se covjek mote na sve navici. za sve sto proslo je. Deba. Manjak. Muki. Sefo. Nedostaies. Enisa. navrsavaju se dvije godine od kada nije S" nama voljeni suprug i otac POSLJEDNJI SELAM MIRza BEGTASEVIC Tali . Mure. navrsava se pet godina od preseljenja n. Mrda.s. Maia. Isrnir i ostala raja N eka mu dragi Allah podari Dzennet i vjecni rahmet. Eso. ALIEFENDIC Tvoi lik iivi u nasim sjecanjima. podari Dzennet i vjecni rahrnet. Kenan. Isko. septernbra 2011. Ivica. nakon pet tuznih godi na o tkako nisi sa nam 3. Nedostajes. Neb. godine navrsava se pet tuznih godina otkako je na ahirer preselila nasa draga rnaika. Zurnra. Ipo.::I~-lml!! SUBHIjA BRAVO. Asim". ne postoje riieci koiima bi opisali koliko nam nedosraies. Kenan. Povodorn smrti oca nase radne kolegice dr. septernbra 2011. J er je bio uvijek uz i sarno Z" nas. Kula. POSlJEDNJI POZDRAV 37 dragorn komsiji. Prirodno-matematicki fakultet ZLATE SPAHU':. godine navrsava o d srn rt i n ase drage m aj ke i supruge se sedam godina kolegi.Dnevni avaz '''''"''''-'''''''''_)00'''''. Ahmet. Ajdin. Kemo.OS.

s. Ranke BORjANA BARUelJA BOBA S liubavliu i postovaniern Due."S mrcOu je s. Vo!im plemenitim dusama neka j e vj ecni rah met. navrsava se 16 godina od kada nije sa nama nas drag. go· dine priie dzume namaza u dzarni]] no Pofalicima. 29. ba ba ENVER (MUHAREM) SERDAREVIC Ne postoji vriieme koie moze umanjiti rugu. 9. U vi j ek ceil ostati u nasirn srcuna MUjO (SEMSE) BAHTIC 29. VaSi: Hamo. kcerke Dalia i Maja. oktobra 2011. Senada. unuka Anesa. p lernen i tost. unuk [asmin i as tala porodica. 29. 9. n ikada n ecerno zab 0 ra viti i u v ijek ces narn bi ti u nasirn srcirna i mislima. 9..9.'mm cirna. HANIlA (EMINA) KARIC. 9. Azra i Bakir IN MEMORIAM Dana 29. i podari Tvoji najrniliji: unuka Sejla sa Ernirom. MIRALEM . navrsava se 16 godina od kada ie p reselila na a hirer nasa draga VASVljA (JUSIC) FATlC 29. Tvoji najrniliji: Maja. Halma dova se poklonit. dobrota i ti ubav koj u s i pruzao De sa mo nama. zjvjet mB i rnisli. i Dusko l. Amin. ZULJEVIC Sati. 20 I!. 9. uliea Zahira Panjete. tvoje mace Samra i Alma i porodica Redzepovic 11157-lnd1 BEGIJI KARUP mo j ci nase drage 'E nise. v'jecno se pam re. 1995 . na t voj 1I do b rotu. supruga Edisa. Uvijek cemo te se S3 Ii ubavlju sjecati. 9.' Molimo rna cuvamo uspomenu rna nam nedos tai es. Tvoji najmiliii: mac Mllhatem. 30. 9. vole i ne za boravljaiu. Tumi dani i go dine prolaze. nego i ostalo i farniliii. Dok iivimo mi koji Ie volimo.n<lseg dragog sine. sinovi Kenan j Kerirn Hatma dova ce se po kloni ti za tvoj u dU5U. 29.s ces i ti 1I nasim srci· . 2011.d! Molimo Allaha di. Danas. 2011. Cuvamc vas ad za bora va u na-~imsrcima i mislirna. 2.MEHMED Plernenitosr i dobrota basile SU tvo] Iik. zeta i pun ca Dana 29.ZUKO S puno ruge i ljubavi. II.ma.9. 2011.. Milostivog Allaha da ti oprosti.II:U. na tvoi blagi osmijeh. b 01 je u nas im srcima gd je ostati lau vi jek vol jen i !!ikad zaborav Ijen. snaha Nevze ta sin Demo.BIBICA PASIC. navrsava se 17 godina od preseljenja na ahiret naseg supruga. Nedoataie nam tvoj 1~k. 1995 . dzamiji na Kobiljoj Fare i Neni i ]466-LI 1II1l1ci .2011.2011. u celvrtak. 20 1J. 9. 2011.. ADEM (HALILA) KOZIC. a pOgOIOVO upute na pravi put i srabilnu buducnosr. na VIsa va ju se tri tuzne go di 0 e 0 d kada ie nasa voljena supruga. 2011. Od Hamide.. 9. 9. dani i go dine evo prolaze. INMEMORlAM Poslije cetrde.sel dana od smrti naseg dragcg zeta SJECANJE na naseg drago g Dana 29. POSLJEDNJI POZDRAV SJECANJE IN MEMORIAM Dana 29. u petak.29. ti za sve·.mo ob as ja na. St"za uspona S Ijubavlju i pO. 2011.. marnic a . Tvoje kcerke • Melika i Belma na tebe i o-1Ilm poslije jacije namaza u Adil-begovoj Glavj. sinovi Haris i Adis. navrsavaju se S 2 dana otkako j e preselio na ah iret nas drag. 2. a siecanie na tebe. Hamza i Lajla l4S3·[t Tvoja supruga Maksuma. oklObra 2011. Hanka Aner i Ajla 0d smrti.4. nas je srvorio i Allah u se vracamo. Tvoji: supruga Dzenana. maika FaN. navrsava se godina od preseljenja na ahirer . Nedostaies narn. a takvi kakav si ti bio. HABIRA . 9.]r. zou.2011.lOvanjem ~u"amo uspomenu tvoj dragi Iik.. Tvoii: ces S Ijubavliu. A rko 1434-!t i Enise N. Tvoja supruga Fatima. oca. kcerka najljepse mjesto u Dzennetu. ulica Vrbovska . biti ponosni sto srno te imali j viecno cemo te C1. Uvijek biti u nasirn sr- 4. 9. Dana 29. 1990 . su pruga..CUNI (NAIM) MORANjKOVIC Bol nije u suzama ni u riiecima. komsiie i prijatelii suprug J asna. punic a i majka preselila na ahiret HABIB A • BIBICA PAiim'. navrsava dragcg cca se 20 godina od srnrti naseg Dana 1.". na j edinog bra (a AZIZ (SELIM) FAZLIC 29. MURAT (FEjlO) FATlC SAFET DEVEROVIC Kao da ie bilo iucer. ukabuli na tebe. Hval. 147~-Lf HARISA SATROVICA HARISA SATROV]CA nakon cetrdeset dana Punac Hivziia i punic. 1993 • 14. 2011.29. Dijana. da ti podari lijepi Dzennet. II. unuk Kerim i sn aha Amela Tevhid ce se prouciti istog dana poslije ikindije narnaza u dzarniji na Aneksu. zet Mehmed. 9. volimo te i voljet cemo te dok zivimo. Tvoja obireli Zdravko Ruza. rod. ler viS e n is i pored nas. 9.oM6-ll ANTEHRKAC 29. od gnijezda do zviiezdau• Niiaz 11146. MeSa. da ti podari lijepi Dzennet i vjecni rahrnet.1 van u nasim srcima. navrsavaju se tri godine otkako si nam otisla .2010 . DZENANA (PARLA) FATU:: 14. SviHssib. unucad Azra i Bakir 11160-1. Tvoji: suprug Mensur.Dana 29. zv. Moiimo Allaha dz.2011. navrsava se 7 dana od preselienja naseg volienog se navrsavaiu 52 dana otkako ie n a ahire [ preselila nasa draga Danas HAJRUDINA HODZICA HARISU SATROVICU nakon cerrdese[ dana cd smrti naseg dragog oca i supruga. 9. J as uv iiek nem svima beskrajno nedostajes. Jasmin i SJECANJE Dana 29. Voljena si bila. 1984 . zet Namko. ce 29. u nasim srci- Is [ina je: "Allah dz. ce. rod. komsijama i priiateljima. tvo] vedri lik. 2011. a ruga i si "can ie no viru i ne daju da te zaboravimo.

9. rod. 2011. k unucad ~edh. 9. Tevbid ee se prcuriti . Zinka. H vala ti za sve.. sestriei Admir i Adrnira i snaha Dzeki Sieeanie na tebe i IvOjU dobrotu nikada ne umire. islOg dana u )7. KASAPOVIC 1934 . 9.SOSI DEMIROVIC 29. 20 II. 9. ADILOVIC U vi jek ces iiv j eti u nasi I!! srcima.2011.00 sati.a! E~in:a! I lhan..2011. 2011. di. DZEMILA (MEHO) HALILOVIC Pr<»10 ie 18 godina od kako si nas napustila.3.. 2008 .. Irma i Emir p-76120 SJE-CANJE na dragog oca TUZNO SjECANJE l'OSLl£DNjl l'OZDRAV naso j dragoj Dana 29. Fikre [ i Damir Sjecanje Porodice na jednog Aljovic velikcg covjeka. ADILOVIC Od pore dica Vi la. cerke Advija. Tvo] brat . 2011.9. de ri podari Iijepi .. pun ica i nana AIDI MARJANOVIC. braticne Nina i Irma i snaha Vera Sahrana ce se obaviti u cetvrtak. ZIJAD .. ali Uziva] II dzenetskirn blagcdatima .29. U spomen na Iik i djelo gospodina Kemala Lagumdzije. Apomedical N I'OSLj£DNJlI'OZDRAV l'OSLj£ONjl l'OZDRAV J>OSLj£DNjl J>OZORAV nasoj volieno] na. 29. s posrovani em ore spom in ja ti i cuva [I usporn en€. na tebe. dal] e ii vjeti.29. J edini nas.29.Adnan. navrsavaiu se dviie godine od preseljenja na ahiret naseg prijatelja. 201 J_ aa "ria "a se 18 godina od kako je preselil a na ah iret nasa draga marna."". navrsava se pet godina na ahirer nase drage sestre i tetke od preseljenia FIKRET (HASIMA) OSMANAGIC SIECANJ£ 03 Sj£CANj£ na nai u dragu SUBHIJE BRAVO prerna tebi i najljepse uspornene trajno cerno cuvati u nasim srcima..2011. Tvoji: Taira. 31 i tuga za reborn j e u 'If ijek prisurna u nasim srcima. 9..2011.00 sari u ulici i Slipac t4~-111 Bairama Zenuniia 14%-1 3 [I . uvazenog kolege i jednog od osnivaca Grafickog fakulteta u Kiseljaku • Fakultet za tehnicke studiie u Kiseljaku maici [lase drage kolegice Dzenite Bektesevic SANIJI BEKTESEVIC Izrazavarno iskreno saucesce porodici uz najdublje suosiecanie u neizrnjerno] boli. Kiseljak. Tvoji Anka i Mario p-161.l. Adelina. I'OSLj£ONjII'OZDRAV ocu nase sefi ce Ai de Delib as ie rvoi plemeniti lik ce uvijek os tali iiv u nasim srcimao Tvoje kcerke Tifa i Nada sa svoiim porodicarna Ekrem Moca Dizdar Ll6O-lmo Dana 29. Tvoia Sefika sa diecom 635"&0 Viecnc ozalo~.Dnevni avaz POSLJEDNjIPOZDRAV . n ikad vise ponov Ij ena. na "rl av aiu se 52 dan. godine u 18.3.20 AlDI (ADILOVIC) MARjANOVIC Posebn a u svem u. Pamtit cemo te po dobr01: i. Nerl man.9. prijatelji. Z auv ij ek sf os ta vila [tag u naeim srcima. zctovi Scmir. otisla si tiho i polako. Tvoji najmiliji: sestra Naza.. jer s i zasl u~jla v ik.priaeml je. Molirno dragog AlIah~ D~nno\. S ljubavlju.9. godine 16. MUNIRU ZIRAK 29. 9.. 29.. postovaniem i ponosom sjecamo se tvoje dobrore i plem eni tosti.2010 . supruga F:a1. Behlilov ie i Ivanisevic p-76120 AIDI (ADlLOVIC) MARJANOVIC Sretni smo 'to si bila dio nasih zivQ(3) a beskraino ruzni sto erno prerano ostali bez tebe.9.ali eni na ah ire! RAGIB (IBRISI~A) MUNIRU ZIRAK 29. zet Rasirn.s.. 'Iaida. Tvoii: kcerka Raziia. 35 Dana 29.. bin a sa porodicom u p-76tro MUHAREM (BEGO) MERDAN 29.2011.2008 . Ncrmina. N ermi n. FERIDTIRIC 29.2011. Allah dB podari lijepi Dzennet. 9. u petak.29. unuka Anesa i S. Neb ri drag. rod. praunucad Amir i Ammar.29. od k a ko ie preselio nas dragi i nikad prez.. Ljubav neju drag u sestru i tetku Uposlenici ZZO KS Poslovnica Novo Sarajevo· Novi Grad Illt(t.... 201l. bol za to born prisutna je u nama.10 casova ua rnezarju u Brckom. kolege i poslovni saradnici okupit ce se u prostorijama Fakulteta za tehnicke studi]e u KiseJjaku na adresi Kraljice mira bb.9. 30. Sven. S liubavliu.. 9 2009 ~29. 9.d! Tvo]e Adiije· Feda. 9. Radne kolege. 2005 . zet Bakir... Mak i Deni P-1~ tW Dan. Kerlm. Hida. jer voljeni ne umiru dok Zive oni ko j i ih vole. 2011. j dragoi KEMAL LAGUMDZIJA 29. 2011 . a u nama cd i.. OSNIVACI I KOLEKTIV FAKULTETA ZA TEHNICKE STUDIJE U KISELJAKU n aso] drago j AIDI MARJANOVIC.ccni."'_m. 9. 9.

Ti si nam pokazala . djeveru i arnidzi maici naseg Mehe HAjRUDIN (SALKO) HODZIC Tuga i bol nisu u rijecima nego u nasi m srcim a gd je ces za IIvi iek ostari voljen.29. FADlLA KAFADAR. hrabrcst i najljepsi osmiieh. KOLEKTIV RJ STANICE RAJLOVAC Danas se navrsavaju 3 go dine od preselienja na ahiret nase drage nane Danas se navrsavaiu 3 godine od preselienia na ahiret SJECANJE Dana 29. Tvoia unucad Nazif i Amila Tvoii: sup rug Nazif. Nadin i tvoji Pee" i Nica dz.9. MILADE REDZEPOVIC~LIKIC iz Orasja pones i ljubav. supruga. Aisela. lIL br. 9. kci Jasenka i sin Emir u kuci zaloeu u Orasju 14. dz. supruge i marne Dana 29.. Mirza. snahe. HUSOVIC N eka ti d ragi Allah lijepi Dzennet. Dina.. REDZEPOVIC dok Zivimo mi koji smo te volieli i koje si ti voljela. Sjec. Zlatko. a .. bratic Bilal. Pcrodica Podri mja DZEVAD PODRIMjA 18. stom. Alija.Dalla 29. MILADE REDZEPOVIC ~LIKlC iz Orasja Uvi jek ceil iivjeti u nasem sj "can j u. navrsava se 19 gcdina od smrti nase drage m a j ke. Tvoji najmiliji: Tevhid U nasim srcirna cuvamo dr. nane. sin Mujo i snaha Mevlida i unucad Nazif i Arnila Tvoji sinovi. CENGIC Ne postoji utjeha ni zaborav.311-H POSLJEDNJI SELAM POSLJEDNJI SELAM dragorn bratu. godine navrsava se 7 dana od prerane srnrti moje drage sestre dr. Neka je viecni rahmet tvoioi plemenitoi dusi. Neka te Allah dl:. 9. dB. rod.9. Amer. H "ala ti. Nedosraies nam beskraino . cak i onda kada ti [e biro tesko. Zada. N eka ti dragi Allah dz. snaha Rem. Iiiepi Dzennet 1992 . Amira i Adria. Aida.s. rod. Tvoia sestra Jasna. 9. S Ijubavlju. 2011.m znaci biti naibolja mama. J asrnin . sin Efim. 20U. IIIW-ind' . da ti podari i vieciti rahmet. p un ice i svekrve FADILA KAFADAR. Samir. sin Elmir i punac Mehmed Dana 29. covjek. njeznost. Molimo Allaha EL·FATIHA' EJ'-I'M20 Husein.9. podari sve dzenerske Iiepote. kao sto si REFKA MUFTAREVIC. 2011. Ajla. rod. rodica . Molimo Allah. da ti podari liiepi Dzennet i viecni rahmet. rako ce biti ENVERA SERDAREVlCA Molirno dragog Allah. 2011 . 29. 20 II. dobrotu i osmiieh. 9. Miko i Anil 1'161lG iz Orasia Postoiis i rraiati cd kao najliepsa uspomena i siecanie. podari dzenetske Ijepote i vjecni rahmet. 1475-lu Tvoji najmiliji: supruga Sena. kceri.s. Lejla. stom.s. da ti da lijepi Dzennetl Tvo] brat Salim.s. MILADA LIKIC..nje na vas nikada note prestari. Tvoia ljubav. nai draza nasa Micela. tvoi plemeniti suprug 20lL lik. 12 r·76tlO ce se cdrzati go dine (&tvrmk) u 18 sati. Amra. podari sve 1992. i dalje ce nas voditi kroz iivOI.2011. 2011. braticna Hasena i Ramo t464-11\ BIBA (ALIjA) jAHIC Neka ri dragi Allah dots. samo ruga i pones S!o sm 0 re irnali. pozrtvovanost.201 L godine navrsava se sedam dana od kada nije medu nama nasa 0d Dana 29. Neno. cca i ze ta MILADA (SALIHA REDZEPOVIC) LIKlC i ostavila veliku prazninu u nasim iivotima i srcima. Nerrnina 1303-l~[ SAFETA PODRIMIjA 29. zetovi i unucad 14. 9. 9. 5. go dine navrsava se 7 dana od prerane smrti case kcer ke. sestric Edo i zet Husniia P-76tlU SjECARJE Dana 29. 9. Sve ave godine AZIZ GOJAK nasi stalni pratioci su bol i ruga. Zauvijek fes biti naS majka Slavica.29. Tvoii: Fatima. 2011 god ine na vrsa va se godina dana naseg radnog kolege prerane smrti dr. 2011.2011. nagradi lijepirn Dzennetorn ti nas svoiorn dobrotorn i plemenitoscu. rod. 1985 . god ine 0" vrsa va se sedam tuzn ih dana 0 d kada je p reselila na ah iret nasa draga i p lernen ita BOLNO SJECANJE na voljenog sup ruga. HUSOVIC V ieeno cd os tati u nasim srci rna i nailjepsim uspomenama.

Tvoji rcdirelii Semsa i Enes.355-1mo SC "Rob Porodice Dernirovic i Habibija 1357-lmo Ra j Iovac • prehrana Danas se navrsavaiu dvije go dine o d kako nisi sa nama TUZNO SJECANJE Dana 29. Amra D.59-lma. Sena. Hvala ti za rvoju neizmjernu ljubav koju si nesebieno pruzala svirna nama... ali ni iedan bez sieeania na tebe. 20 II.. Mensura.iha Po rodice Dern irev ic i Habib ija Izera.!L podari Dzennet. Mustafa.Dnevni avaz . Ilviiek rvoii: suprug Becir. Kemo. navrsava se 40 najtuznijih dana od kako nije sa nama nas jedini brat sin i SJECANJE navrsa va se god ina 0 d sm rti nase d rage tete ENEZA KREMO. da ti podari lijepi Dzennet i viecni rahrnet rvojo] plemeniroi duii. Rukija. Damir. sin Amir. 1950 ·29.. RESO Molimo dragog Allaha dl:.33 POSLJEDNJI SELAM bratu naseg radncg kolege Jasmina ANEL DUDAKOVIC Radn e ko lege iz En ergo inzen j erin ga: Ibm. Ermedin.. MOCEVIC Postojis i traies kroz najljepse U5pO· mene i diela koja su ostavila traga u nasim Zivotima. Dzenita.2011. na vrsa va se deset ruzn ih godi na od ka da ie na ah ire! presel io na. Hajrudin. Izet.. s inu naseg generala ANELU (ATIFA) DUDAKOVICU Neka rvoia rnlada dusa nade mir i Allah dZ. Amela. drag'. Isme ta i B ei da sa Dorodi cama.< se m ir imo sa is tin 0 m da vise nisi sa narn a.eg kolege oeu naseg direk tora ANEL DUDAKOVIC Leila S. Erduan. vjecno cd biti u morn srcu.-lnd't. Kolektiv ocu naseg ra dnog kolege MEHMED BAjRAMOVIC i radne kolege 0 t" kcerka Neb ri dragi Allah dU. 29. jesenka. 9.9.. Dzernila.. POSLJEDNJI SELAM I POZDRAV HARIS (ENES) SATROVIC U veliko] ruzi. Porodica N eka ti Allah dz. snaha Emina i unuk EI·Fa!. Selver. S Porodici upucujemo izraze iskrencg S"uCeSC" ljubsvlju i posrovanjern sporninjati RSG radio. MRGAN Prolaze dani. Enes. MRGAN djela kojeg si cinila i zbcg ljubavi koju si pruzila.s. Belma. Suada.2009. RSG 1 Sarajevo i Netra Dana 29. . Izudin. Naza. Ljiljana.. sinovi Begler i Murat i kceri '0<'1:. rod. Tvoii: Arnar supruga Arnira. Snaha J ozica.2006· 29..9. Neb ri dragi Allah podari lijepi Dzennet.. 9.. Dzennet i vjecni rahmet. Namir... 9. Amra E. navrsava se sest tuznih godina ad kada ie na ahiret TAIBA (SULJE) KRUHO.. Belma H. 20 II.-. ZIJAD (SULEJMANA) DEMIROVIC .. Jasmina. Aida. POSLJEDNjl POZDRAV POSLJEDNJI POZDRAV bratu na. Miso. Gam. Dana 30.. bol u i nevjerici te.. sin Ademir . AZIa. Edo. Molimo Uzvisenog AUaha da ti podari Iijepi Dzennet i vjecni rahmet.. podari Iiiepi Dzennet i viecni rahmet.. . 9.. 1. 9. rod._. 13..s. rod.80SI Molimo dragog Allaha dz... ko U svakom otkucaiu nasih srca ostar ceS beskraino volien i nikada zaboravlien.!L da ti podari Ii j ep j Dzen net i v jecn i rahrnet tvojo] plernenitoj dusi.. POSLJEDNJI SELAM Zbog dobrog RESAD (MEHMEDA) SEKERIC . 111Of.. U d ruzen j e gen erala Bi H J49]-u Dana 29.20 II. po dar. Armin 1492-u FIKRETU OSMANAGICU Po dobrorn cerno Vas parntiti. preselio nas d ragi KEMAL (jUSUF) LAGUMDZIJA 22. navrsava se godina od srnrti ENEZE KREMO. 2011. Dina. Munira. sestra Elma sa porodicom. Amra 14i6-!t Elrna. IllOl·lnd... Irena. Leila H.1929.. Miro i Dzenka ~ Dzana. 9.

...&I".2 bb Z.C8 Srebrenlk GnKf... ban. Tvrt LOAdb83 P.. Tuzla KIII_'jlJ 2hrlnlc..c er¢ko 2en~C8 il(.oglasi Dnevniavaz Obavijesti 0 smrti..bb H_ ovOI K GlnKI. & n~ Ib.."no vrt~.I(ul> ... ..bb "8 23 Bul. 'fko iliuY" .. eva BH'OS~ Uz minimalnu doplatu smrtovnice.ba "... posljednje pozdrave i sjecanja objavit cemo i na portalu "Dnevnog avaza" www..Q.c.' Tuzl....1o . posljednje pozdravei zahvale moiete predati u 68 poslovnica BH Poste. 7 ."lgo Zen I':' Z. 'B. TuzJ. u 46 gra ova BiH SPISAK POSTANSKIH POSLOVNICA "lP BH POSTA" d..vnlk ~T .c.i 8 MaglAtJ T... AlIJe 'Lzatbego v le. sje'canja.~v~ . - 0940 T ..r.dnevniavaz.....O . Vakuf"" _ eo" IV.... "J VI_ko V~ S Omerovl48 ·e.e."I M. GrBCan. - Kakanl ....1wf T~.vill' ..!!_"Z8_ J. '<Inlk l~uliJOJ!IC ~mJl FOjn'TlUl .ll.lt1iO' . Sora..I.... KI.vli!Iovlot.

.

reiu mreie 5ve do2.odoberite holoo mrefu i plati1e monje! .020.ije sve.oju.i .10 haloo. [er holoo roi!un mofe~e dopuniiti vecod 1 KM. haloo y postojecu m..spori zv·ati'po izuzetno niskim cijen.oglasi .godinef ZomijenUeivj . U svekorn sl'uc. c to rodbinu i prijotelle u dijo. u:nutor Kupite [ednn haloo bro] i dobicete dvo brojo po djeni jedno9.ama. sa po 4KM no ror!unu.rozgovarojtebesplotno . :1 n..

445.. ••• '. .P.. 1. TRAVNIK I..lA PRE.AK CETVRTE VRSlE 40% 22. _.•..4.• 16.POJ Sf PFlffiOSII u rtAAEOf\'O t<illtI S9."" . .. ".".. _. Sroga se pozivaiu svi vlasnici St3nOv3 i poslovnih prostora koji su svoie vlasnistvo upisali u KPU da provjere prijenos svoiih prava vlasnisrva iz KPU-a u elektronski vcdenu zemljisnu knjigu uvidom u isru u gore navedenim zakonskim rokovirna ..39].. . lIIi. LUTRIJA Bill.q .....'....... ~ ..n.......~ .. ~ Z!1li20U ~" -.IO DBITAKA: FOND "0. . .90 KM .. godine " 37504 0 1 551 B 7 1l.2011 ~"I" N."......11.. ~ ~ Nli!1f!!lI e. __ .OJ< ooanlJ[O.... ~"~ctIA . BROJ DOBITA'KA fliNOSI DOBITAKA 6 DROJEVA SBROJEVA 4 BROJA 3 BROJA 2 BROJA 1 BROJ DOBITAKA.eMJEYA ooerr"" 'iP....50 + J. KOLA LOTO~a on 27. ..000....... .• .50 KM + PDVI Igre na srecu tulrile Bill I proojere duhllaka na wwwJulrijabih ba Ro~ za prlgovore eellrl dana od pIVog Iduceg dana po ObJ3vllivaniu prlvremenog IzvlellaJa.... 1.1:11 . iI:I ~ . godine OCEKIVANI JACK POT ZA 79. SM:1' .. G...!]S'!l'. __ .. OOtlOl'IJP!'I~EMEI'OO I!\!J. 19{03 i 54/04).OOKM 6...CIIn otp.... J2. ...J lA 16. te osobna predaja podnesaka sa dokumenra... el'«1II!:!m'" ~.41J1~ Zi.90 KM .3!iB. 114. ~IDIlDIIM ~. _. Mosrarska Vr" at" . .50~M •..RJil:ENOJE.d'1 til ~ ~ 2ge1M c. Itcg ...._.:E POtoIUDI . ZlffiJI tL\N NAfUTf.•••. . .1E~IGA 2. Podneske je moguce clostavili i pu(em poste na adresu OpCinski sud u Ljubu..201W JO~ZAOCEIITAlnJlECE ~M......•....~ I 5CO S1lJ1.. KOLO JOKER-a 78..••• 11Ai19'... .....Qod.0710~ 051'401001'72 .\3-'~ 1)1..••.~a"""~I~!.oot:M .1l0LU UPLAGENO JE . obpyljet!oQj "" . DOBITAKA: OOHITA:KA: OOBITAKA: OOBITA'KA: .J>l1{M OellO '~M 131 . . 75..2011..GOD.....•....222. 88320 Ljubuski Uvid u elekrronski vodenu zemljisnu cijom mogu"a ie u zemljisnoknjiznom _.\1"" _ '" CI1J .. N....5SM DKM FON 0 ZADOB ITAKTRECE VR STe ZO% ... LlJTRIJA B IH. fi. medu OpCinskog suda u Ljubuskom na adre~i Zriosko·Frankopanska sva'kim radnim d.0 LA[0"0·.72. IIFII..NE1M~1 DIREKIOn EOOEII1PASUKM s.KffiVEVRSTE F{)NDZAO'SIALEOOBITKE (12G2..._.......010...0011 ~ PovJ" P~~ .U ~ i r.70 + J..i 18.. Osobe koie polazu pravo na tim nekretainama rnogu navedeni rok na zahtiev produ~iti za najmanje sljedecih 90 dana. ... ~ -.. 60 KM FON 0 "0.t.o GmbH Gr!IbIi ""...0:$4 "'.. KOlO JOKERA JE 18. ~ IIdIau .IGI.. kako bi im se dala rnogucnost d..~I".e.. .:m... (I(Ir'!oQ" ~ QInII "CII· Nt ~ """'o..!olI ..... " ..5...0'.. ~OI..S25.IiOKM .l'!I4....SrlJA.... 20 II. .l"... KOLAJOKEM DO 13..09... _... Priiavom prava osiguravate sudjelovanje u proc es u urvrdivanja prava na Vasirn nekretninama.00 KM DOBITNA KOM....... Hrasliani i Cerna po novoi izmjeri da [Q svoje pravo priiave u roku ad 60 dan" od dana objave ovog cglasa u Sluzbenim novinarna Federacije BiH i Sluzbenorn glasniku BiH podneskorn u dva prirnjerka ida podnesu dokaze za LO..KQLUI.:kO 3 ott.. ~ ~~ T!i5&l'Mo od"~to-Qp ~..60KM 4 FON 0 "0......11611 I'll .. """"'''"'' U -~ o·~ PREDSjEDNIK Milena SUDA Peric .11·0003 I 9 Liubuski. _ .. ...Bl}K" • .t..30 I FOND ZA OSTAlE DDBITKE .19KM " •••• 1. 4~O.G780001419700001' 6...262..on. " ~ ~" evil •• Uttto 110 B--I • tIO M ~ I ~_ ~ a"""" ~ Btt>. KOLU U PlACENO JE ...w.. "......10. 6....4il KM fOtm ZA DtllITAIi. FON0 ZA DOBITAK PAVE VASTE (1. lo'IIU<II$I~ <...o.... _ "'" I""_IO"'_' S . Dobivanjern rjesenja 0 upisu prava i niegovirn provodeniern u elekrronski vodenoj zernljisno] knjizi osiguravate apsolumu zastitu svoiih prava. __ •. lA>_ .. KOLO LOTO-a 450. ~ IDUII ___ .. 91f111'l. ~D~ ... ~ iol' .b... novih dokaza. ~.. . co _ Pauk>ar . _.·BINACIJA 78...KA: 00 B ITAKA: DOBITAKA: DOBITAKA: NEMA 8 542 8.. •.. __ ._r:IJIItov.1-411Il.. '""*. __ N .....09......S~lIA..... _ll ZlIIIDNoII~_Ii~"w...7ClKM . KIlloUlIO·...OErfOJE NMlRAlJN:lroN[}~ . SP HRASLjANI..pit -...5l]IKPJI KDN.0780015039700009 -07·80029940100038 -0780022740... ...'''' J.01.09. ".iIO. .444..""" EtfoIotU kilt --=.. _ ....noknjizl1i ulozak ee se uspostaviri ua osnovu do (ad" pribavljenih dokaza...•••.. P<~ _to pOd~I~"""""'_ N EIOB(I27 ..80 KM FON 0 O~.... 28.a. Nt ~. _. Liubuski izvrsen ie priienos prava vlasnisrva iz Knjige pclozenih ugovora (KPU) u elekrronski vodenu zemljisnu knjigu.034 U 7a....... .x.kom Zrinsko·Frankopanska b... Prijava prava u prvom redu je u Vailem interesu. __1!..r.......J.705.....• IADllJllIAN 1lAI'UI1E OOiITAKA "' 10. • . laI< . ..00 KM PRIVREMENIIZVJESTAJ 78.. __ ..•.. no vine FBiH.. Z52.H l. .......II:Vo _ U 78.E"MI..2011.... .Ur.008 IT.:nIr DrCI! 31'05) 1Jpra •• o..... ~ . po ~ we. pribave potrebne dokaze.I'.•••••.J. OOBITAll OM GE IinSlE 15% .. __ . u_ <II co ". ..50 KM 10 ....--~""I ~ . BROJ DO BITAK4 IIZN Q SI DQBITAKA D BAV J ESTE NJE ZA IGRACE SMS PORU KE ZA LOTD IG RU IGRAC·GOST SLATI 00 SR IJ EOE 00 UTO RKA N A SUJ EDEC E BROJEVE TELEFON A: 9 H TELECOM: 091/41 2 ·&02 HT MOBI LN E KOMU N IKACIJE: 053/88-872 Icllena poru~e 0. Uj'5. . O~1lI'IJ P!'''''''EMEfOOG INJESr IJA..oH ILVJ!SI..000..b<Oj . VFlm I~ __ .. u suprctncm niihovo pravo nece biti uzeto U obzir prilikorn uspostave zemljisnokujiznog uloska..IE 111 [2011... •• ~ ... godine Na csuovu Clana 63. L UT R IJ A B i H SA R AJ E V 0 2S..HIJNIGA nOBITAKA IIZNOSI DDBITAKA JACK POT SE PRENOSI U NAREDNO KOLO 1.. ~ ~1!"W:Z 11l(1_ ~0jI'" """~...OIi.. _t .201 I:.. _ & OcI-.J1..A75..DNI fON 0 J E 50% 57.00 sali.."" ~...QOBITAKA: NEMA NEIM 1 20 215 2..._... knjigu...ch o BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACUA BOSNE I HERCEGOVINE ZUPANIJ A ZAPADNOHERCEGOVACKA OPCINSKI SUD U LJUBUSKOM Zern Iiisnokn i i in i ured Brei: 063·0-SU. 1_ iInQ""1 f~"'1'R"" po1MI ... ~emlji.godinc U"_ ~. _...1J.... ZaIo:miIl ~ Od~"""..... .943. • ..1I0035 ..oro-e .072.•• _._ • kO!l ~ ~....Gradska.. OSNOVANIHI NEilSOOVAIlIH P~\I1lRA NUE 81LO ...5.I£N & co d II" l '''' _.eArlIZVJESrlU 10...I::J I(M U76. _.£....to.IA OOBrfAAA: ~EMA "I""' ! . i 67..l ZliPlStIlKAU OSliOVI.048....o~' UI'"..~ <I'" • III> p<~ •• ~ . . Opcinski sud u Ljubuskom NAJAVLJUJE USPOSTAVU I ZAMJENU ZEMLJISNE KNJIGE ZA KATASTARSKE OPCINE SP LjUBUSKI.8.. MOUAR 3.. eimJEJ.. .:... NAGRA.. KOLA i..20 KM 52.o.781.!iO) .305...20119M s:A<lPlI:GO~ S:A3PiOOOTl(II OO~IT~ OODIT~ 007 GG24 ".1ll11...• 1l....4 NISUEN.60KM UKUPNI...*""IJ'I G1nb>l.0 0 KM . . _..GARANTOVANI JACK POT ZA 79.~_"·rl"i'~~~ ~ 11119'l.90 KM 21.482.n FI~ o.80 KM 6POGODAKA 5 PO GODAKA 4 POGOTKA 3 POGOtKA OODllA.. t"-rdlr._."_ ~ ....o. ... br. 'SI<Id OIl H..MI "E~INI<NIM '"'"OVIlA""" L" t R I JAB IH OllJAruLJJE KONAtJ\N IMEmAJ 1A 7HOLO JOKl'~A _.2D+J.lIrn". C40'fWI1'Wa \)pT•• _ 111''''''! mt...._ -... _..••. O<l ~ 'J>rqa -"" 1Il>-• .. SARAJEVO 2809...201 1 ~..IfIIO li... """""'~ Q I 1lo<1lflllo:il.•.:K{)lUIJf'I.....00 KM . po.. _..""....1 OKM BAal' u sn BROJEVI PO REDOSLIJEDU IZVLACENJA: PRVI DOBITNI BROJ JOKERA: DRUGI OOBITNI BROJ JOKERA.90) .anom od 07..••••. Zakona 0 zemliisnim kniigama FBiH (SI...r~ n.889........t.... .JA(:1t..00 KM PRIVREMENIIZVJESTAJ 78....' ....100101 .. OOIilTMA".... KOLU . 0710nm39.....:nr:. ~"' .3.rto""'~~3"_N kOpJ ~ a~ ~ ~d _...80 KM :5... ~I 011 ~ 1'1. Kroz Proiekt sistematskog azurirania kalama za k..TE VFlSTE 40'S . NAG HAO NI FON D J E 5 G% .09......IJOt:N FOt0 'tA DDEHTJIII: (.. ...'" 1Ii... DOBITAK PRVE VRSTE 25% 114..... e. 9..~.o.I iW'I$NlKA 0 O~IN""..I DO BITN I CI U IGRI !GRAt • GO Sf U 77.189 JACKPOT S[ PRENOSI U NAREDN 0 KOLO .oJ 16.200.1y I':9jNdt II C9IIf~ ..lISIJNDJE!S05 FONIKM 009fTMA. I· !ODO Ljol ~.22'.1lOO.I_ ~. KOLA JOKERA on 27... _. ~NAGFiJ....00 do 15..0 _ ~19<17Wo "" ~ b'qa_.._ ~".qu -. -..2011.JI..I Ill:! w.. 00 10. IN. _~".NIM I NEoSNOV~ PRIGm'~1IM l UTRIJA 81 H OBJAI'LllJJ1' K~AtIJlINJESTI. 1~ KOlO lOTO~."""..UlUIANL -ZillOPAOW £T"O..C>I' . " ."07 .... 1iMI~5III. SARAJEVO 28. ...10 KM 2.P.MIIA. SP CERNO Pozivaju se sve zainreresirane osobe koje pclazu pravo na priznavanje vlasnistva iIi neko drugo pravo us nekrerninama upi sa nim u katastarskirn opcinarna Liubuski...ll_~~"O_~ \ll'WOot:!Ol II uf!2. . _. \'9OJp>l\I tq .~d" -. Pozivaiu se sve zainteresirane osobe da prijave svoja prava i rjesavaju svoie irnovinsko-pravne odnose. Stoga Vas jos jednom pozivamo da priiavite svoia prava na nekretninarna i aktivno sudjelujete u daljnjern posrupku.llDt:M FfWM'OOBlTl.. 11 _..r a 2!!..... .. 1...~.'.'1 """ H I"""""" ...~~ a (I ~ . Ukoliko U produzenom roku ne usliiedi dOSI3Va...".

na kupio svoj pevi fliper i naguTao ga u s"oj mali sum.ictl..lse obratiIi.Itii'o.l dok se sin Ij. ei u Tel Avivu i trenurno ceka d a zvau ien ici Gin isove knjige porvrde da je oborio rekord. nije ni pogledao.dDUica DlaMala Sljedeceg utorka na sucu u Frankfurtu trebala Qi se rijesiti zavrzlama u vczi s nasljedstvom Brune H. u ~"S"Il.. ~NEWS U BaiIimoru ce na vise od hiliadu kvadratnib metara b iti OlVoren m uzej f1i. Hans Peter Nerger (64) 0 odnosu s ocem i pomajkom govorio je fl... 90) ne preSlaje. Cak rn i je za branila je u Iosem stanju i da ell mu smetati. Kaze kako niegov Oiac nije zaslul:iolakav tretman od Meharir. . imaci prostoriie za organiziranje zab. za jednostavnijim vremenima_ Tome " prilog gevo ri i Cin ieni ca d a u Sjedinienim Americkim Drlavama posteji vise slicnih muzeja. navodi policija. rekao ie Silverman. inace.28 . ali je bilo prekasno. dijere bi umrlozanekolikosekundi. Poslije se 11 citavu zbrku ukljucio j vozacev mac. [akoder. M uzej ce.lnin sin. koji ne podnosi suprugu p oko jnog oea. hirurzi su iednogodisnjaku uspiesno cdsrranili puniac i on se dobra OpO- ravlja.5 me lara.ko rvrdoglavog. koji je sa dvadeset godi.1 izpolicije. Hirurzi su na djecakovo] glavi rastavili uredai komad po komad sve dok nisu os tala samo dva metalna stapica koie. Imala je yeoma los karak ter.. pera. ..J os nisam upoztlao nekega loli.. Policiia je izviiestila ka- Curica je umr/a u bo/lllci u Kumamolu ko je curica prije smrti hila dalas visinecd 2. Ovdje se zaisla vidi koliko smobili sremi. Popularnost nipera ponovno raste. Da se punjaczabio U vene.. N akon ~tO je javne o njibovoj ljubavi progovori la rn I" dahua u dovica Meharit Kine (28). V nieml. koii ie naNa"ila Mebarit.. Tvrdi kako je pokuSao izgladi ti stvari sa macehom.u tio. Voda pornoc kada je djevojcica vee je na covjeka na siedelici paizgubila svijest. Suberta Nadmetanje zbog nasliedsrva bogatog frankfurtskog kralja piva Brune H.. te!eviziji. Lokalni mediii javljaju kako su se ro di tel ji d jevoj cice odlucili obratiti sveceniku nakon sto je curica godinarna hilladu lIuadrala m zel IliPera Da Atrakcija u Baltimoru bolovala od psih icke bolesti.zakljucila je uplakan a u dovi ca. ali ana ne zel i popus ri ti.. Ona ie ispri cala kako i' u je p red ulazn im vra rima zaskocio n epoznati muskaraci gurnuo njene nozneprste u USia. U operaciii koia je trajala cetiri sata. SuberIlt. Njih su izvadili tak 0 sto S 11 orvo ri li diecakovu Jobaniu. 29_ ooptembar/f1ijan 2011_ kl 0 Sk _ UhaDsen MaiKI VBial POIiCiiise zaUD Da DDIiCi)jce . leu -irca se Ug sila IOMO egZorcizma Lokalni mediji javljaju kako su se roditelji dievolclce odluci.l 6e biti izlozeno 900 flip era iz pri· vatne kolekcije Dejvida Sil· vermana (David). da v idam oca.bjesnio je Brunin sin. ulaze u I. go v 0 reCi mi da Parodica kralja piva bari se za nasljedstva Posjeliocf ce moe! I iurali gradi mo igrao n icu n ego muzej .. nazvao ie policiju "da kazu kolegama da ga prestanu [uriri" Potiera za dvadesetogodisnjim Amerikancem pocela je u Park Sitiju 11 Juri zbog prekoracen j a brzine. odmah je zakljucio kako je di evojcici potre han egzorcizarn. to Iik 0 mali da ie MoraD spavati is· pod Dipera. Luk Ajholc (Luc Eichel- Nijemac zeli rekord Djevojcica (13) iz [apana ugusila se tokom egzorcizmanakon StO su je njen otac i svecenik p oli j evali vodorn kako bi iz nje istjerali zle duhove.. koji mu se zabio u Ioba- Cudorn prezlvlo nju.va i obra" zov·nih programa. avgusta LZ) vozio ie 8. M uskarac iz] ute za koj irn je pokren u ta po lici] ska pof era III"'" zbcg prekoracenia brzine.li obratrl sveceniku nakon sto je curica godinama bolovala ad psihicke bolesti ove godi- UOllOSe DO127IIIS1 Njernacki vozac monocikla uspio se prevesti preko 127 postavlienih fla~a kako bi oborio Ginisov rekord.Dbitel ou-N'A"MaLY Djecak iz Kine pao je iz krevetica na punjac za mobitel. Dnevni avaz. kao i fli· p ere ko je 6e pos je tioc i illoci koristiti. . Egzorcizam su izvodili 27.. Ljekari su je vrlo rano sljedeceg jurra proglasili rnrtvom. Svecenik koiem Sl.93 metra po flasama postavljenim aa uli- ne u Kumamotu.. Prijava i trece zene doda tno je pokren ula pol ici j u.. Tesko mi je zbog svega toga ..N e . Policiia ie uhapsila oca Aeu:liia Maisigija (50) te Kazuakija Kinosiraja (56) zbcg optuzbi da su djevojeici nanijeli smrronosne povrede. mlada udovica r"splakala seu (elevizijskoj emisiji kada sui oj pokazali sl iku n j e iBrune. STRAVICNO Raditelji trazili ad svecenika da abavi ciscenje duse pao na Bebi iZ glaUe URIDDlen pUDlac za m. Uzrok smrti ie gusenje.S lik" je nastala u bolnici.Curicu su kaisevirna lOIvezali za sjedalicu te joj vodom polijevali lice. Arnericka policija uhapsila ie muskarca koji je nasilu . W"~ak.. .FE per je vi se od igre .l" hi se rijditi zav:rzbma u vezis nasljedstvorn. Iza reseraka su ga smjestila svjedocansrva dvije zeue... Ugusila se -saopcili 51. Deset godina nakon SIOje sijao strah u Arkanzasupolicija je uhapsila Maj'kla Vajata (Michael Wyatt). (Schubert. Mllidic je na kraju za vrsio u po lid is koj s ran ici. l'ogledaj Ie mu lice. SI j edeteg "tOr ka na su" du u Frankfurtu treba. 10 je rnoj Bruno . svoj po· gled nastvari dao je i Brl. lako jespokojan_ Da. Sin biBsniD na TU-U.sisao zenarna nozne prste. Uemisiji je priznao kako snimak umirucegoca.moida zbognosJalgije i >:aljenj. stotinjak puta na "eiscenju" Maika je pozvala hitnu pod purnpom za vodu. kojeg je mladic pozvao i zalio se na saobracaice.

go dine nakon SIO iu ie otac ostavic u vrticu II M antes [em. 27 SUOBINE Perl Gavagan da Masa iz Velika Britanije odvela majka Policija vlerujs da je curica godinama zivjela sa majkom u alternativnoj zajednicl u blizini Montreala. gdie su joj jos 2009. a sud im je dodijelio 7. a.i su pruznici upoznali su se u dzez klubu 2003.iednickc starateljstvo nad djeterorn. Djevoicicu su sada. nije isla u "nie ni II kon sesusrela s ocem. nakon tri godine. presudili zbog nezakonitog odvoden]a kcerke izzernlje. Tada ie imala cetiri go dine. Curica je ramo zivjela sa rnajkom. Orela ju [e rnajka i preko Meksika je odvela II Sjedinjene Americke Drzave. Maiku dievojcice Helen Gavanag(34) sada ee izruciti II S i Diu C -CU Skol u. Policiia vieruje da ie curica godinama >:ivjela sa rnaikom u alternativnoi za[ednici u blizini Monrreala. . a zena je imala i lazni identitet Perl Gavagan da Masa (Pearl Gavaghan Da Massa) nestala j e u decembru 2008. B ivi. a sljedece gcdine na sviiet je dosla Per!" Par se u brzo rastao. Odmah nakon nestanka dievoicice ponudena je inagrada od 10.kiosk Dnevnl avaz.000 dolara ~3 onoga koii je nade iii da bile kakvu inforrnaciju koja bi pomogla IIprcnalasku Perl. ~etvrlak.3. nasli u Kanadi.. P rosle sedm ice na poVeliku Britaniiu. zena ie imala i lazni idenutet kako je policija ne bi prouasla. 29. sepl~mb~r/rujan 2011.

3 141 BR(!CO II I!(Q GAS... ~~ vo!bwag_ '. MOSl'A mtC AIITO. 0511366-520.. r 1)311n9 .. VoIb-.\ .lie QUAmtO.477i O MiA ..0351lB4·39"1. lot. • Ponyd.. ACS AUlOOEN1AIISKOLnC. t. t "". Mudrainve licija.. . Jer..5521 vlTEl .AK~.I)S~·OO(h THANj.NIl'[l(.. RIMAC I~E .J \ e.1l>~ odnQ!:lj 1\. L OJ91BJ1-55Sl IANIA LUKA....oglasi Golf TO'I vee od 32... I.KM*.. nepobjedivc ekonomiblosri. M' ~IRO I BAlJEG . "'.. 033m]-15O~ SA2A.moean i ~Iedljiv.M.... .vIonI . I oo.900 II{M..101... 4godinc surancijc i najruunjeg gubitka vrijednosti. GolrTDI . . . Akcija fraje do j.225.01..' iii kaikona.' lekn zallha .. . 1 Ort91217 lH. .utA JEul."1 ~AAJEVO • ASA WA.lEVO ..... K ) ~ ('fIlllUl1om orremom modcH saberl1lnlildm mtlll)rim. UlIBUSiCl ..t. B~OD .h eAN)A LUItA $ElVIS VrOOVIC.ALFIO K.abUnija rnarka naautomobil komLrti§lu zbog vrijednosti popUl: inovativnc Icfmolog:ijc.t"ino .OSSI230-loo. .6/<149·685. ... L. 03...-PROMOlOIS-CO. I. nn21.<1 tJ akeijdojponudi "IIi I TIlOttir !. 032166). Volk \ agenje poznat kao nnj l.AUTO !COCA euBA.. OasAuto ..I(OD Fot~ • MIIt..fU.6 'rDl (77 k\ I 1o...: 01126. 1. Za svc dodatne informacj]e moulcsc ooroliLi Vascm najbliicm Volkswagcnpartncru. OvIal . (ij~nom do rt'gIStnlciJc.. ..n05. O3On19-019.500 ..

oglasi I': TRALNA 8.\ n • \ DO N Ill' R EOVIN Dnevni avaz '''''''' "'"""""""". se smaira obavljenom protekom ro~..' . st."a minislaraunleMMF--ov. Optinsk.:..-..>0"" 25 s KM) Ukupan UEnTP... ~Ir-e~rn~-o.. 8m.AKTtVA (1+2) 15.. tuza nih p r. . I:znos iEURlskazan uleM I 01 Ostale valutEI ·Iska.. Banka i.. lPP...ZENU OHR.:.a::'~.833 hiljade KM) i depo'ile re~dentflih banalcadioQice i akumulirilJle dobili .5=.:...".ns1'lO aosne I Hercegovlne u MMf...~D sali u sobu broj 325/111. reserve. t-:..."" m Ila nknm.ft:.n)' 'M ...tti:-__fo..os IS PM~_ CINg'. (znosluhiljadama AKTIVA 1 1 . (3-018.00 KM.Daw m: 20.. augusta 1997. .=. sud" Saraj""" upravno] sl...llra Bll-1 Banke 00 potelka njenog rada 11.--------------------t_----." 80 SN.. 1'·~ru.182 7 '5 Osta 51 !.. nsirn a~o se luleni na 10m rociS1u UP"sti u resprallljanje (~I. ..o..334..i~te dQnijeti SV€ ispmve i predmete kaje iele upotJijebtti kao dokaz (el.ij.1 .::..~ .APOMENA: Stranke su dulne najkasnije na prip~mnom roci$IU imijeti SV€ 6injenice.nja. st 3.445' UKQPN'A PA$lVA (3+4+5+6) ...r __ 71to:1~Tall)n"l(6.00 .nik. 3..flISpm"1jatl 0 pltna~ma ko ja S8 odnose nll smetnje za dalji 10k pootuPka. na Ohm" Hajrija iz Vo go It. 1 i 2 kaD snanu Il'Isivu.akoaer ~~kazuie i«Jmpwiciju d<2anj" valul.. Kapllal.. Od 15 dana od dana ~llj..814.NJA.... 1"3::.) laJ(oilBr .105..-::~. augusta 2011.(331278294.. sa pDeelkDm u 10..:: .~ lai«Jn ~Cenl"'lnQj Ilanci BosneiHer()e~olline- __~ o bias nj enl a !.. iii Imi e Bank.:.2=.. na kojima zasnilraju svoje zahljeve i prndloliti sve dolffize kllje lelll il'lesti u tolru poslIlpka.. 1. up.hod za Baolru_ Bantino =..roanne Ii 11..h:. 2011.e in~stira uglav"om u Ylijednosne v'pire i depo<lte koji sa dfie k~d tn(l<~~.0 S9' licaju 12-625.a srenstea i o~'v~. ..---~i::..p. Sllmjen~lo ._ ~ako to navodl ~I~n 31. r~~ra1Bs~~~~I.O:ol:_l8:o.la obavezu Bimke iii KM novae U op1 I__-----. soba br...e . .Qtul.---. ulica ObaJa Kuflna t)ana br.148. TEl EFONSKlH USLUGA M&HDETEt I~ T . lPP·a)..:-::. SUDIJA AJDAHASlt NAPOMENA: AJ(O lulliac tlez opffi'.::=.. ..147. o. st. ~.=:.470 as o ---------------------------------r--------..nltwio tmRTAK ~B.. 8a. ul.'lj"anj"...~--.72SltiljadaKM.o:5iS6~-3. 01_ 2012_ g~dine u 12 UD sau..KORfSTE. Sanoina hr.:.im oonosima sa MMF·om. kao a~~.p -.. ICII __ I_""-_1Io1i . old Auslralij.'<11'1 on N..Jl..lI-l n. -.... dieluj.dajeda bl .. pretJiyalistem na acresi 'RDsulje 4600A.na~. Konsolidacijom svl~ raeuna Vel3Qim 18 ~1.ICII .ajlle6em ~Ilimu predstavlj.iltJ ot't:kajll 2.. ul.."..:.- prOoIJlI6ortl. Uf' &I-' COMA:l. lax.m v..dil'boarca i da ~i se p~nudiloC.... KM.A I H ERC EGOVI NA FE 0 ERAC IJA BOSN EI H ERC EG. 2.eze~.~.. radi duga.469 4.ZPP-a).dnosnB upapi".i' lutitelj~ Hahlbija roo ena sorcva c 11 Sa raj eva zastepan a po .!ati bez njegovog prisuslva (CI.. AJ.l. Ig rnanska br..ns.".• 61.....'...l reserve odra!avaju po~elni kapital. 19. Zako na. OLAGOVAC.. aktlvamlnu5 rnonetarrail pasl.. .l. Oaljl upiU lm~50 UCu Mjesocrrog bll'ansastanja nlogu se upUlili O~jeijenju ra raMovodstvo ilillilllslJ. Kao depnzitarza tlanstvo BOSOB Hllrcegolline u MMF-u..'.J::..vIJ~je sljedeci POZIV ZI\: I-TU.1:. 331/111 u Optinskom sudu Sarajevo. evidenU._""'---.. godin.' Mooolama '~"'''a je ". ICII.09.:. VogOSca.. r """'O'I"'1tM<> I_It- . Bank..nodi....c:..)"ktelistik~ Ilil.. 10."ijskih •• za sa bilo kojo m po"lo...~an 31. nisu ni~ ak1iYani~ pasva C 8 BiH. Ilf... l\) . Dostavlj'anje se smatrailvi"Senimprotekomroka od 15 dana Dd dana objavljivanja (flan 348... 8(>5n" i·H.-~.a.xane.e:. ::'/.. gD~ine Opcinsl<l sud u Sarajevu i 10 sudija Vesna Merdanovic..__ 3..... v.. (3:3) 27 81 23...--------------------I__---. ga.1.~.a bio je uremc pozvan. BO_lPP"a).ePRETPLAl"E 1(A!1i~.. 2.Jhriman Safe! uL Omladlnska br 14_.4 I.."ncy Iznos ... -~....' ~s L.no..::.... ::..I&H o... puvu kao luib"..6~..::::':.I1.a).l~ .4:.:.tmt te se da je lul:ba povucena .ertiilitnim maxama (KM) za 502 .n~.".n..Ll0 . I :..:. Aka na pripremno rocislll ne dade lui:ilac. :..00 KM obi.. SUDl. a bia je uredno obavijeslen.kazuje" biansu sianja i 1- I Ne~odevtzn. 1- ~--. ZPP·a). st.. +:::0e~~.::.231 4..nja od 31.PIj 01.j. III na pripremno ro(. Mjese&ni bilans stanla so prema pralliluso ~'l"''lij. sa pDsljednjimpDlnalim VOGOSCA.oUe ul... uliGa Porodioo Hasagic.NY lit"""" m.zloga ne dode na roti!te Z3 glavnu rasprasu.'C5ta. Sarajevo prow Menih 1....='::..6~4 hiljad.. on.._.h~A Mje5eenl bilansstartja (privremeni) od 31.)pozir. K. uleM OevlmaaktJva SORu MMF·u 6.334. rotl~te ce se odr.. drOr:agan KUlina! ..rez:~· ..:_i~::_..563 hiljade KM)_ 6.. Cakal Ramo ulica Blagol'ac IV bt 4.1." r PASIVA UktJpan UKUPNA.. ~ 6 Kapitall rmerve 570..._. Na plipremnom roemtu ce se . Vall... Deviln a aktiv". a bio je u redno pOlvan..:. 60... 3000....--.. ka . 0 pl1jedlozima stranaka i einjeni~nim navodima kojima stranka obfllZltdu svoje prijetlloge (CI.470 l. Igm.. faspra~.. ho~ CIIIM....IOI&Ji~02 o..l" spcrazema izmMu Vijeta mlaistara 8iH I s~anih lIIad'a i Iinansijskih olllanizaoija....:d. .---------------+-----3.97.'644 __1 go.:tti:. ODd...'~e~l)'Iine i. 2011.:oil-:..L Kai«J alii rae"n. _.. .~::r:. objavljuje s~jed€ti POZI V ZA PRI PA EMN 0 RO CISIE III-Iui~n.3 1... tn ..625.. iUIII '*"11"''*-10 "_...~.. ::tl:..zlato 1.Q2. u SaJ"aje'IIUnaeI..... .-:De~· .s~oii' dennse p.. Ce n Ifal na ba D ka· 8 GS ne i H ercell avine ia neo. u pravnoj stvari Mitelja INTESA SA!lJPAOLO BANK..087...::::ta~= --------------I__----.:. ZPP·a).'_... lako S1Jl ih dilerenciro u EUR -f'i10~bas:·~v~.ado"olilia obaveze :pra"ila currencvbo3rda tnf~rmacijek~jezahtij'. ZPP"..e Vijeca mmstara vezane za Clansivo na pol'jeril.. Slav 4. VOgo~ca.. . nsu ukljuce nl U gor~ navedeni Ma"s st..tl1nr_ "'" «JY..833 1':3~. __ .u ~fa~unavase obavezakao neto ~lanska~Qliclja od 1.dan~g razloga ne do de luze ni.JA Vasna M'erdano~ie . aug~.:. Cl/ENf MJUe(':"... kan I d.. 46 BRDJ: 65 0 P 052~00 05 P Daprist~pe na ROCl6TE lA GLAVNU RASPRAVU zskazann 10 dan 19..896! 143.' :::16" de.A dd 61}sna i HBrC€iJovina." na rooi~tB 1" Illavnu raspravu b'l Dpra.AN HAJRIJA IZ VOGOStE UL ]GMA~SKA BR.1t 1~..VO OP~ INSKI SUD U SARAJ tv U - - - --_ - ... bo_U""_ 1 L 15 - V"'ad_~'" u. 84. VOgMca... .*. 46 i Onran Alen 5/47 Boundory str 41 Dl Brisbane...IIII_~""'-"·..."ih tnslrtucij' .{U4. 77.:DOV-.9811 524 390 1.3I.::~::..:...glavni intem! 'revlzor BOSNA I HERCEGOVINA FEDE:RA ~IJA Bi H KANTON SARAJ.....azilazi njenu rnenetame pasleu u ilOn. .. 4. raDun.5 1- 0' 1.. drugolulMi Ohran Far"k Iz Vo~.. srnaaat ce se ca j.... Doslav.. :.."I. "= .. Pnldsta'lnicl meclija m~u 50 l Obraliti Slulbi za Moose s javnosc"na IBI...:. :!H • ·!!o..'_ 1\11 Pft'"IIIU q POIIICIII~[IoqIorIIM'II~on~O:l I. IJog~. Nek_eposebee k....l"iutiikaatiskalni~uo3 vrij..1I XEPll.c~m racunima oiMIjenim od Ililansa slinj a.""'i:i=':: .OVI NE KA~TON SARAJEVO OPCINSKI SUO U SARAJEVU Brol: 65 U P 1U7092 lOP Sarajevo.nska br. Ako na pripremno roei~te ne dode uredno obavljMteni Meni. "AIO poziva se u svojslvu III-Men 0 g na pop rem no roCiSte zakazan 0 za dan 2011._.s. 84.... 2 1.~ IODcJJI (po poil(~ .OO Wit 011IIII02 1"'\&1'1 DtIIII Clf"2 IUH~'O'~IJI ..kliva minos monetama pasiva..225' ve>ane"tlaflStlo_lslavrem.. I ~lt l)"!Irl"-oiJm1~. CJENOVNfJ( .. Og.. osim aka ruzeni ne zahtijeva da sa roti~te odri:i lei..... 3~ __ '. a9enl ma Vij"oa min. l"iho:O. ..a).trane akiive pre.:. 01'0 je prikazano u Slavki neto devlzna . 4.000.m iI:.. i __1..:.' . 'vi h Q rQ' ni.7691 Monetamo .. ago"... proti. ce se o~r'lati bez "je~l)'Iog ~risustva I~t 97 st 4.9f:11 1- 159.danog r..Vli.aJno imocmaGii" ~ radu poseana b.pu nomocnlku Amili Elerovit au"okatu il saraleva. (33) 278296.293 390 158."aka.. 79.u..::.1<1:(...'. fQ'I .ta su: N..58. radl dug".' 31 Monetam" DaSiVi!l 5.. 1.adi odrBdenB raeune Slranin val"la u smi.. IJog()SCa.=t" ezideI:I:..78=. 46.~ic tze1a ullca Uglje~itill broj 3. lIugusla Sanka je .1-.va (1~3·4) 1- 502.. Bank.:o.S..:Vi!I:..i tAKAL RAMO.:' '~9. -.. Tuleni moze najkasnije na pripramnom roeislu podllijeli protivluJ'bu (cl 74_ st 1_ZPP'a).isn a me netar na ins1ilucija 8iH i nom a.ilne ra~un" drla... (331 27 8119..'!ftr.lS..•HasagJt SBail.. Ukupni ilnos sreustava kOja 50 dele na ovim raeunjna je bio 40D_365 ~iljadll KM.

.u.. l'<Iklju(ClvdnJIi' SVji!l it Iii m.YA1i WI?3'J 444 5¥i)r.wto '. HIdd'~jll' pll"f nt.. n.ur HUI:CK.0M.Ie .v ASoAI'SS owns )10..UOI136 180.ata. C<IIkra.e ·~1ItODA aNf~ 0110500 IYlB. '¥II"'" UNIVEIIZ""L A.(I m._ot.lj.lfIJed· Jumbo Be lB. sj(>di$ld (£11'\[' oJ'tI Ci dill] I'lo. E1~ ITill' pre til" oK hlo.ltrtm ~'.Pllke.>np lioU AUTO KOMERC vs.j napn~.SI<t>kllltlj09 J¥JnS O"Qn06 74~ w_ m Q.AI11'ORAO 0541810 091.uvoz.JIIiIlll nilp!lJE"d +Pum ra~nar . ... SS.w!CE 03'>1Z76 ~6od z..oc AIITO SDMS . LJvng AL IruEU D~r~04 071. radio CD :MP31:RlIli'lo OJ MP3 ~Swll'lg'''l. Bo(nI VilCn prOlOf" IlJprijl!d I Millad.D 05>1/01 'I'i<. rr: AUTOAaHf Onl?~1 ~O.k:a kOU1 uprllylJlIl tkom&nde:d. U Alu felgs CRATER IS 16~... AU. a. ~ AU1Q. !.kIo. AUTOQWTAII O~/441 SlC. .EItI)C 0)5 868 505.l AUTO·SUV'15 SENl<OVK own. 51"w.l85~ 'd¥rf UI'oIO n~116!'>60 r"rbCQSMOS Co. MeUlnltbojll "" baQ za 1)Od(l"'~ I Wl~ 1 SU\loti!(. Siedl'll ~"1'] jdSIUCI NP'iiPd. MoI.MAXI DOT". Hall komI. IIPIJESJ 0351~ lOa Gfoldol.2 PtIIfIiC.Isill pr l>drlJ t.X '11101% ekstemeuTedaJe. lASvA . Gardde ENOl Ore/24!) 190 Gr4l..GO 03t.1lspred <.w.. A\J mats n.l!i1t110 '10 1I<h.Jv "I". P ode!.l .rna ucedi!J .oglasi SIMPLYCLMR SKODA FANTASTICNO OPR EMLJ ENA OCTAVIA .O'A'lA AUTO D36iS7f> m 0dJ.!d('rwm.

a koii treba biti objavljen 12.. Povrijed eni .. kako se !vrdi. pocerkom ok!obm paralizirari zeml ju. Prema njegovom misljenju. Istrafitelji Evropske komisije (EK) poceli su raciiu u njemaekom predstavnisrvu ruskog koncerna "Gazprorn" u Berlinu zbog sumnie da se bavi nedopusrenim radnjama koje ometaiu slobodnu konkuren cii u na u:zi~ru. Dok su vodeci sindikati naiavili da sprernaiu generalni strajk. sada 68-godisnjak. kada je pobjegao iz zarvora i Oleo avion u Derroitu.. Ali. Ukraj inskc tuzilastvo zatrazilo ie sedam godina zarvora za bivsu premijerku Ukraiinejuliju Timosenko kojoj se sudi za zlouporrebu sluzbenog polozaiai potpisivanje stetnog ugovora 0 isporuci gasa iz Rusije prije dvije godine. gdj e ga je porrugalska policija iuhapsila. u nase1ju Bosniacka Mahala na jednom autornobilu /':iji je vlasnik Srbin polomljena su stakla. Odluka 0 datumu pocet- Ukratko Brisel Sl'biJUsada uuleluJ8 Hosouom ka pregovora bila bi prakticno odlozena za godin u.e . Rajt je zajedno s jos dvojicom zarvorenika pobjegaa iz zarvaea Lisburg. U go<hlnjem izviestaiu Komisiie 0 napretku ddava koje zele u EU. Nacdnik ruskog generalsmba Nikolaj Makarov rekao je za ruske medije da vojska vee ima prevge ovih pubka u svojimskladistima. a dokrori iz radnici Albanei bili su angazirani na Ciscenju korita rijeke Ibar u okviru USA!D-Qvog programa Nakon ovog incidema. Beograda da zastiri Srbe na sjeveru KOSOV3 kad se na njihpuca". i oeekuje da uskoro bllde usposravljen red i zakon ns c:ijdom teritorijuzemlje. se najod vaZnij om u his!oriji. Ovo je u govoru u Evropskom parlamentu kazao predsjednik Evropske kcmisije (EK) :loze Manuel Baroso U ose Barosso) i dodao da ie krizu «010guce i neophodno" pre- "ruueel lZazou u hlstorm ED broditi.javljaju agenci je. Vodece sindikalne konfederacije zaposlenih u javnom i privarnom sektoru koje imaju oko dva miliona clanova vecsu najavile generalni straik.globus On~vni avaz. trenumo se nalazi u porrugalskom zarvoru.. policiia ie imala pune ruke posla s nezadovoljnim gradanima koji su pokusali uti u zgradu parlamenta. sBptembar/llJjan 2011. Ko- misija ce nagraditi Srbiju za hepsenie ratnih zloeinaca.aavode u Elf. koja it od kljucne vaznosti Z3 njen opstanak. inace.'llV3 EULEX i KFOR u punoj koordioaciji operaovnog plana za sjever. Peije vise od teriri dese" tljcea Rajl je u zarvoru u Nju Dzersiju slliZio svoju 30-godisnju kaznu zbog pljacke i ubistva ramog Veltrann kojeg je zbog 70 dolara Rajr us- unuaceD olmlcar IZ1870. Grcki parlament usvoiio ie zakon 0 uvodenu novih poreza na nekretnine ciji je cilj povecanie budzetskog prihoda od dvije rnilijarde eura u vrijeme kada ta ze- mlja nastoii da dobiie sljedecu transu kredira od MMF-a i evropskih fin3nsijskih insti!ucija Z1I spailavan j e 0 d ban kfO [3. Sud ie rani]e odbacio zahrjev odbrane za izvodenje novih dokaza. na osnovu prociene je Ii taj uvjet ispunjen. gdje se prikljuCio teroristickoj organizaciji "Black Lib~ralionArmy" . koji ce. Rajr. a Amerika trazi njegovo izrucenje. njemacki vojnici koji su i poceli akciju uklanjanja srpskih barikada i od5ijeeanja Kosova od Srbije demonstrirali su kolika je moe KFOR-a n3 [erenu i kolika je «nemo. Dodarno oporezivanje je duboko razljurilo Grke koji su vee duze od godinu pogodeni sLrogim mjeramastednje. Baroso je pozvao i na vecu ujedinjeuost EU.. .. Ruska vojskasaopCiJa je da je obusla vila narudZbe au!Omatske puske "kalasnj ikov" jer oce" kuje da proizvodac do kraia godine predstavi novi model. Zivio je pod lainim imenom. U Grcko] se najavljuju novi strajkovi posliieodluke parlarnenta da usvoji sporni zakon kojirn se uvode spedialni porezi na imovinu kako bi se smaniio deficit u drzavnom budzetu. 23 Godisnji izvjestaj a napretku ka EU Evropska komisija preporuci t cedase Srbij i ponudi status kandidata za clanStvO u EU. saopcila je komisija zaduzena za otvaranie dosjea iz vremena kornunisrickih vlasti. uutl Grcl SDremaJUse DarallZlratl zemlJu Sindikalne organizacije od dva miliona clanova najavile strajk Vlada usvajila navi perez za spas ad bankrota lahtieu za zatuor . a T imosenko ie ostala pri svoioi tvrdnji da je htva pol itickog progona. rvrde evropski diplornati. U vrijeme dok su poslanici raspravljali 0 ovom pri[edlogu. eetvrtak. kada ce Evropska komisija pripremiti novi izvjesra]. On je takoder predlozio uvodenje poreza na finansiiske rransakcije. zaposleni u [av- nom ptijevozu u Atini i jucer su nasravili s prekidorn rada koji su zapoceli u utorak. prenosi Reu tel'S.cniji ubiea kojise skrivao od 1970. Rajl: Sada ima 68 godina ..trovice i dalje [vIde da neki od Srba imaju usrreine i prostre1ne povredeodbojevemunicije. pren05i BBC. U avgustu 1970.Snazne reakcije proriv vojnika KFOR-a su reakcije ljudi koji su proLiv vladavine reda i zakona . mllaZan 'lialaSniiIlOU' . Mediii navodeda EK kompaniji prebacuje dll z]oupotrebljllva svoju moe na uzis[u i dogovaranjem a djenarna s pojedinim kompanijama orneta slobodnu konkurenciju.saopCila je Vlada i pozvala Srbe na sjeveru da ne podde nasilje i ne budu talae kriminalnih strukrura. Uhvacen je jec je nedavno kontaktirao rodbinll u SAD. oktobra. "oamromu" . javljaNBC. mrtio na benzinskoj pumpii. Portparol EULEX-a Nikolas Horon izjavio je Tanjugu da ce !Uzilae misije EU istraziti desavanja na prijelazu J arin. Ta otkrica. - Amerika ceka izrucenje Dzardza Rajta ajtra. Go!OVO [esigurno dace Komisij a postavi 0 uvj ete za pocetak pregovora. nemaju nikakvuzakonsku posljedicu. ali ee datum poeerka pregovora b iri u vietovan napretkom u odnosima Beograda s Pristinom. Zaposleni na zeljeznici rakoder najavlj uj u da ce poceri protesteprorivvlade. zabrinutost oko lenzija u vezi s Kosovom znaci da EO nije spremna da u ovom trenutku pokrene pregovore 0 prj druzivanj u.. Talni aoemi e nastaviti provaditi zakan na terenu i kolika je nernoc Beograda POZ-Cile POurlJedena trunca AlbanaCa Regionalni portparol kosovske policije Besim Hoti izjavio je da su JUGer troiica radnika lakse povriiedena u Kosovskoi Mitrovici kada je fizicki na njih nasrnula grupa nepoznatih osoba. llhv9cen ie nakon istrage koja se kroz viSe od ee[iri desedjeea provodila u tetiTi dclave na tri konunenta. vee samo moralnu vrijednosr. Duznicka kriza je "naiveci izazov" u historiji Evropske unije. Haena u Islraga EULEX-a Srbiianski minisrar za Kosovo Goran Bogdanovic izjavio je da je apsolutno neprihvatljiyo da KFOR puea na nenaoruzane gradane. Porpredsjednik kosovske vlade i minisr3r pravde Hajredin KuCi izjavio je jute!" da vlada ima jasan plan za ukIanjanje blokade na sjeveru . da svoju viaS! usposravi na atayom teritorij u Kosova KuCi je dodao da v!ada podr". 29. FBlipolicija Nju Dzersija locirali su DwrdZa Raj!a (George Wright) u gradicu nedaleko od Lisabona. Otmica koju je uradio smarr. Cetvorica od 18 kandidata na predstoiecim predsjednickim izborirna u Bugarskoj u oklobru bili su agenti ili saradniei komunistickih tajnih sluzbi. te da imaju povjerenje u inslitucije Kosova. Kosovske M. ukrao aUlOmobil upravilelja i odvezao se u Atlantic Sily. godine. U meduI'remcnu su ageneije izvijestile da su povrijedeni u incidenrima od utorka zbrinuti. uz napomenu da ce "bez vise ujedinjenosti doci do vece podijelienosti".

koja bi bila antireza korurnpiranoi poli tid n] ene zeml ie.a~h. TUrska voj ska je na 10 odgovori- Turska volska planira upad u sjeverni lrak ~ 22 2_9. iako su na barikadarna Srbi nasta v iii dezu ra ti. Nakon incidenta na granicnom prijelazu jarinje na sjeveru Kosova kada SU Srbi napali medu narodne voine snage. prodaj Om glasova. m agazin "Oggy".salr) TCROATIAAIRLJNES A STAR ALUAN'C'E MEMBER ~ . CiCO!iD. nadomak gran ice s A Izi rom. 170 kilomerara iugolstocno od Tripoliia. pred oko 2. gdj e ga sti [i plerne Tu arezi. Poslije visernjesecnog primirja pripadnici PKK su od sredine avgusta ubili vilie od 30 vojnika idrugih pri padnikasnagasigurnosti.rekla je Italijanka pori] eklom iz Madarske. Tuarezi. ociienivsi da su nasilje izazvale "hirninalne strukture". tvrde zvanicn ici. porucio je Srbirna cia.tl~ mpI(II:Uje S(l @aJ.j ~ (TSCI A~ Koolllk1 eoot~ -+ 385 1 6676 Q55 Cmatlil AriI18S 1. J ueer Noviprotest Zupce kod Zubinog Potoka predsjednici opcina sasjevera Kosova pozvali narod da se iskliucivo mirnim putem bori za svoia legitimna prava. kako se rvrdi.. kak 0 b i deb 10kirala puteveza slobodu kreranja.. ubilaoko ISOgerilaca." je I! poli tik I! u~Ja 1979. Vecina plernena ie proriv Gadafiia.000 okupljenih mjestana Ibarskog Kolasina. Predsjednik Srbiie Boris Tadic osudio je upolrebu sile prema gradanima i pozvao Europa vee od 139€! KLJpile ovog Ylkenda! Pu lljle do prol"jeCal 30 PETAK 1 11' PI)IIfeInIlietlMl ~Zagnall ~ ~jJ I I ""':noct"nI ~ I<Jt P'Il potnOllYl'lOl oiIri!TlD. mozda u susjedai Niger. U italijanskom parlamen [11 bila ie zasrupnica izmedu 1987.! to""" I"lil' web lrmicI "tMV O"Cr<\' 00rT\ IX! 3(1 h . Pripadnici Radnicke parti]e Kurdistana (PKK) ubili su jednog civila.'QJj3 ad 8· 16. a da je drugi njegov sin Murasim u luci Sirt. s u na pro le.arioTa!"lii Inqi-T!!'"XL 1l11\<"u. Bivsapomo-zvijezqai l1ekadasnja politicarka Cidolina (Ciccioliaa) planira osnovati novu p eliti ~ku partij I!. dok SU kidnapovali pel nastavnika i iednog pripadnika seoske slllzbe sigumosti. se za svoja prava bore h ri scans ki. Prernijer Redzep Tajip s pobunjenicima Erdoan (Recep Tayyip Erdogan) n ajavio j e izvoden je zajednicke voi ne ofanzi ve s Iranom protiv kurdskih pobunjeaikanasjeveru leah. osim Tuareza. jos podrfava Gadafiia. Episkop rasko-prizrenski T eodosije. .. KFOR ie prosirio svoj u bazu i 0 j a~a 0 p ozicije.TBrorisll HK Olell naSlaunlHe Kurdski po bun jen ici su u pcgranicnom podruc] u prema Iraku ubili [edncg ci vila iki dnapovali sest osoba.zavrli provodenje zakona i reda n a Sj everu zernl je. 6jej_epravo ime Ilona Staler.. i 1991. _. subol.~ Dnevni avaz: telv~ak. Vlada ie izrazila odlucnost cia.a vjerujese da se On nalazi u oblasti grad" Gadam is ria j ugu • rekao je u telefonskoj izjavi za Reuters Hisam Buhagijar. tenderima i korupcijom. dok u Ankari najavljuiu upad u sjevemi Irak kako hi se tarno obracun ali s kurdskim pobunjenicima.a i00d.1II CtoaIJll A.Zelimo uspostaviri oprimisrien u s tranku bu ducnosri.er istakn u ti zvan icnik Iib ij· skog N acionalncg prijelaznog V ij eea (NTC)~ Is ti zvan ien ik je rekao cia se Gadafi j ev sin Sejf el-Islarn nalazi u Bani Validu. godine.eOO' u Sar'djOYU 003 789 6OO{SlIJtak. Vlada u Pristini naiostrije je osudila nasilje proti v rnirovnih snaga u blizini punkta jarinje._~_m_em_~ __lru_ia_n_20_1'_.slD 0 m skupu ispIed barikada u sell! Sef potrage za diktatororn objavio Njemacki vojnici demonstrirali 0) SU koHka je moe KFOR-a KFOR na rnaksimalnu suzdrzanost i srarusnu neutralnest. godine.J Io. Mislimo na s rranku pos renin Iiudi . . del lobll • pucov:rlr mill 1 od 30 o'dea r 2011 (to 24 rn:lIu :?OI2 g 7. POlraga za Gadafiiem sada se krece u drugOID pravcu.. Terorisri su ranije u bili iedn U tru dn u Zenu i njeno seslOgodisnje dijete.Jedno pleme. i da obojica razmisljaju da odu iz zernlje..proti v vojske i 1I koris [ pravaslabih . N oc s utorka na srijedu u ovorn dijell! drzave protekla je mirno. koordi U3tOr po trage 7 eadik ta torom.. udaliencrn 360 kilomeiara istocno od pri[estonice. rodnom gradu svrgnutog libijskog lidera. Gadalua SIiliPl8m8 TUarazi Muamer Gadafi krije se u blizini zapadneg Iibijskog grada Gadamisa. izj avio je jll'. aavedeno je u dijelovima interv] ua z. g]ob us UskQro abracun /urskevojske labornbardovanjem bazapobun [enika koie se ualaze 1I sievemom Iraku i. Dosta je s rim partijama GiCOlina praui nouu slranMu Antiteza korumpiranoj politici profirera.nh 5 sa ()Iioo<.

koji je dobio pravo upravljanja. uz podrsku Opeine Trebinje. direk to fa prods j e u Rad on Plazi. bh. profesor na Fakultetu elektrotehnike u Tuzli. Sveeano urucenje nagrade bit ce upriliceno na 44 medunarodnorn sajrnu turizma u Novom Sadu. godine. realizira Opcinskaagenciiazarazvo] malih isrednjih preduzeca. Na siednici ce biti razmatrani izvjestaji i zakljucci studijskih komiteta i usvojene preferencijalne teo me za 1L ·savjetovanje.br~e-em.B H komitelaCIGRE_ imamo enorman bro] nocenja gostiiu iz Turske. . zlri sima V I ien od na j uglednijih turistickih novinara iz Srbije. ie za p 0 trebe proiz- . Nakon priprema na radilistu Pacali Droda)a i OduOzs RaCa II I I $lambeau poslovnl rlmpf. Proteklih dana II poznatom sarajevskorn hotelu bh. M. jer je okupila broj n e pOlencija. M. 1 J 1& 111 • Mol> ClIo I II -. c. • U posljednje vrijerne svecanost u Novom Sadu Bosanskohercegovacki kornitet CrGRE nevladina je organizacija elektroenergetskih strucniaka. spec . izvrsnidirektor Elektroprivrede BiH (EPBiH) za distribuciiu. direktor MJmgroupa. gdie zamienjuiu kamene agrega re. Sjediste UPariZU oa Sa konferencije Andeliia.kvalilela Zagrebacki Mlm group. a novinari iz regiona ko j isu pas jetili hotel prepoznal i su kvali te r i dodijelili mu prestizno priznanje -kazao jeRikcvic . U prostoriiamaPcslovnog inkubatora y Trebin]u juiSer [e pocela prva faza realizacije projekta "Skola preduzetnisrva" koji. a • izj avio je Cuki dodao cia je delegaci ia Opcin e l'azgova· raJa s preds m vnicima Am· baslt doi Kine i izraelskog miniscarsrva turizma. Na .biznis Dnevni avaz. cestogradnia.. kao sro su b etc n. 1:ije je sjediste u Parizu. OIl1""I1 or. A.. Cermak. koje ce biti odrzano 2013. J uzne Koreje. Naziv prve radionice za poljoprivrednike je "Perspekrivebilineproizvcdnie u Hercegovmi". Slovenije. Makedoniie.I. predsjednik BH komi leta CIGRE ..~lanica je Medunarcdnog viieca za velike elek tricne sis teme. hotelu do" diielio je prestiznu nagradu za k vali lee. ce men t. Viiie od 250 aurora i koautora pripremilo ie 140n.S.EVO Oanas S8 zavrsava Oeseto 140 Radon Plaza: Novo priZJlan{e za vrllUnski holel Vise ad 300 ucesrrkaz zemlje i svijeta razgavara a razvaju elektroenergetskag sistema U Kongresnoj dvorani helela Radon Plaza u Sarajevu danas sezavrsava Deseto savietovanje BH komiteta Medunarodnog viieca za velike elekrricnesisteme(CTGRE).ime se broi zaposlenih ill! deponiji Raca pop&> na 4S· kazao je Sadik Colic. Crne Gore.. Za danas jezakazana druga plenarna sjednica CIGRE (Fe/e.ine in vesc· lore i~ vi~e razv ijen ih . re izb or organa .Mrakovici je proee" king vikenda odriana in· vesticiona konferencija. asfal r. P rem a riiecima Denana Rikovica... Hrvatske i BiH.a tokorn nekolikodanao proizvodnji ill govorili Admir TUrlSllCHa Drlzma RadOnPazl Hotel Radon Plaza iz Sarajeva danas ce u Novom Sadu dobiti nagradu Turisticka prizma 20 II za novi k v al iret u rurizm u.. Zeljelismo se na najbolji nac! n preds mvj ti !l a OVOID privred!!om skupu. event menadzer u Radon Plazi. pa se n j ihovom upotrebom smaniuie vadenje kamena iz p rirodnog okolisa.. Slap NukllllS-IfUlncl Sarl!evo &UniOedHGroup Rcriffei_n BANK 5MRKASSE Slro vine s depoT1ije su vrlwnskog ..Dt. prj ienosa i distribucije elekrricne energije te a programirna razvoia elektroenergetskcg sistema.aLtcnih radova koji su predstavljeni protekl ih da n a. elekrrocnergeticari SII razgovarali 0 naivaznijirn pitaniirna proizvodn ie. om c ~~~ .. koj oj je prisu stvovao i nacelnik opCine Trebinje DobrosJavCuk. Mirza Kusljugic.tibra-padfic . 1993. N akon sveeanog diiela plename sjednice odrzana ie radna Skupstina BH kornirera CI· GRE.1 On1l1bl~'J Mol> . CUHs Hinezima i Izraelcima • Konferencii a je ispunila svoj eilj. Rezultati potvrduiu dasu sekun dame si rovi ne dobivene preradom troske s depon i· je Raca vrhunskog kvaliteta te se mogu korisriri u raznim granama industrije.. Tokorn seprernbra zaposleno vodn j e jos d vadese [ radnika. Elvedin Grabovica. malja. generalni direktor EPBiH.nt.re. 29. • Pred usl nv za prodaju bin ie zavrserak certifikaei ie materijala po evropskirn normarna. A. septembar/rujan 2011. /. P. obrade i eksploaracije na bi vsoj deponiji industrijskog orpada Raca kod Zenice. '.P. Tapa" na....eu. Vise od 300 ucesnika iz Z8 flQviuare u Radon Plali zemlje i svijeta realizirat ee radni program u dvije plename sjednice j u sjedriicarna 16 studiiskih komiteta. . saopcio je jucer da je zvanicno poceo s prodajorn i odvofenjern starog zel j eza i za m j en skog agregata kamena s deponije Rata kraj Zenicedomacim i stranim kupcirna.. Seb'fj) spocetkom Lt10. a 11 irne hotela nagradu ce primiri Armin Hrenovica.'<"'" • Mol> 1161 780 00 I ~~-- www .SOKOLOvr(. 21 savletovanie BH komiteta GIGRE SARAJ.30sa[. A. Rusmir Mahmurcehajie.

...tIok1rC 'U5l.. .~~ za tzbor KONKURS i irnenDvanje djreidora skole II'Ih<pI .. It ..... " __ . .HSKOJ 201112012 GODI!H 2' .~... "'" ~ od M.. godine do lsplata... .Gnojn i ce".2011. R!Ik"'~ ~ ~.IIbrloC. !h 01 23-C011il5r1' BrtIoo 29 U 20 If UOCI ~ '"_ IlaNro-w • I ~ II I 18 0 (B"mDI r"I'OCIWW U Brt>..SI<4DIni QlIWII !e<¢kO CoJlMtQl 8M' D!OJ 2IW1) .-cI>N ~Ol_~Ii!<_ • _ Pored opstih u sl ova propisanih Zakono m..._pIjI. 2011 god. S8 11vrsenim protek. ~... u 114am1. 00 3S5I11 co V . 09... U'IIo.YRS poIJopthtOdnog zemUi!U! I..... I!IIbII ..2011.. ooj _". po.... 3..~"JeII uturp U!UVERZlTET U SP.. rs ko uvjere nie stu panje m na dutnost.. 1 \.. RIdnI I> &~ a.. ~ .n..1IItI.. na osnovu Clana 348... .u .Gnojnice". i 97..- ~D_ _lI>D__ -.. ooicbu ztt •• gooIIne " IJ. broj: osnovnoJ Skot.fIIIIo "'" 161D ..""" :pooioft... " n.. ·0.1n.. DOl. bOC II.. ..o 9<1'1 0 ~ar<~ f'ranoyljllnOg t"'Y1'OCI ~ P ~ ..\.o [J(sD'lklu aH' Lst. . ~ lIto'~ IlWUt>II "'''''''''"~ . ...Q "'. Vr... _.. o.. po lor . Kandl da~ su ouinl dostaviU (origin 01 ill ovjerenu totokopijuj: ~ biogrllJija ~ do kaz 0 strut noj SPill rni • dokal 0 raonorn iskustvu ~ do kaz 0 polotenn m strut nom ispnu ~ i...-O.......J Pi:DAG~1(1 ""...~ $I...~ obl .. y w~ . 21.'Al<anom V5!i ~ _uo J~~i""_'~_ ." 'Rk 1.10 ~ ~I di:onl"I_~ ~pZao.. za Skolskl odhor (prijava na konkurs)..IIn!II OIl' _ I............iu (.. otD 14 ~lll~"~ 72) ~I'" U 5u..-(na\aI~~.. Mosta r.~ kom rw:IlnIlWlJo: 4 ~ poI'oO"oojMIOg .1"'" ii' ~'_ ... BoH brq 01 1Q2-()111'211:lQ!1 <XI III II. oaog.6dl U r>DIIl<riWU \-tIM "'1!aJW CIRElUOR kIron allrO.tnJcb 1»1 _ II iUJwp paIjoprI"""'og .. 'BO~"l n.- ~ '""""'.~'.....IIuPku 0 IIniIYoIIQITI EJItI..". SOSNA I HERCEGOVINA FEQ..__ . • ~.... ~ GCkhil"~iln Gvn'rah~.. ~" u 3II_Oddon!l~. . joovoo~: """ till Ii lIOIiOdlIod Oi). pcd. lOtI p"""""..kIl . Saglasnosti Ministarstva broj: 05·02~ 40·1432/110d 04..qu ~ pulvTor. . .. BiH Sarajevo ul. godine na osno~ vu vjerodostojne Isprave ~ vlastile (solo mjenlce) sa klau zulom. '_ . R LJpI. ~ ... ...u daIi... ....~. Kan dIdat ko j i bude ilabran do stavlt ce Ijek..Uq~Q 11'1 Lub.... ..... J..._.. .... ocredem su u lznosu od n .....ERAC IJA BO SN E I HE nc EGOVI NE KANTON S..g....I Ln::d l...". 07. _ U II<_.ll IkInklll EUot. ctana 85....""Iat..c!lpllng... 11.sa 15 . no_ _ GI:1o~' pI..O\I~'.~ D<WIooQl BoI-I '. 1:111 go<I....oj~U Pr~ II ~ ~ . stav 3...._.1NSKI SUO U SARAJEVU Broj: 65 0 1111439 09 I Sarajevo.. Pravita Osnovne Skate ....(114«1Il1018.. 01.... _G '_ 11.. rnrLI> I NUS-II" 8kH SLOBODNAMlEST ZA OPt'S kANOII)ATA HA PEDAOO$KOM U PRVU GOl)lNU FAKUtTETU ..00 KM sa zasonskom zateznorn karnatorn od 2.dFoa Otrelt... 2.. cia .... . ·Iot g '....' I 11..M.~ PrmlnlQ 0~ r~ ~..." 0~ RUC' ~ . 21.. II'~·_~UoI'""""""".. 4/04.. . Troskovl Izvrsenja 100. ~..zI..1... I( O.ID nil .. 2OQ!I' I""i"" 00:11._. 1(1201I fIod...t~""~~J_ Vb_ rjp'1ldl Bltl.ARAJEVO o P('. ~ prijava . . .. Il~""" ~ II ~ -..aeJ< Of Oirvtlf!r 9' proiIlYodnjU W~ ~-._.r. . OrucevlC Hamid iz Trnova DejtlCI bb.. BItk(t D. 2009. 09...... Mulaosmanovic Armin iz Trnova Daieltl bb. 3""_ 1iWInI'~ --. 4...cIInom· .RA. NI _ ~'8 IWI<o Oowi< .. 01_ 0• .U$A STVPUA U SARAJEVU.... Ilu~ ....a 1 .I .pi'OJll1r1j1m1000m.~... It ... du ""'" !Jra ::II _y~...~~...og nDIM~ D!OJ 2'J..... poo.....rom _4'ICO"I &tOo C)jJIr. radi izvrsenJa. Prijave na konkurs slatl iskljul:tvo postom na adres u.....II... ~..11)_"".OI 001tlO3 QCOfIf UHIVERZITETA U AKADf.nogoMc .~~-...obrazovnlm pnsl 01'1 u rna .SI... 1S300 . Durmo Elvlr iz Trnova DejclCi bb..'''''dO~pOt. I<DmpioIIIM BttI<o!H Imi:>Yinom .. "'''.._.OO...... ~.. -...-..00 KM..~_~. Zakona {) parnicn{)m poslupku objavljuje RJESENJE 0 IZVRSENJU Dozvoljeno dana 10.. ~I<GJ101 _.._.IIrl '''''_!'I(*Ul..! vlunlit¥\l8ltJco OIslJikQ Bill vu A pt.IM'IC"I1 _ 8rb. ~\\~OI!' .. .. N epeipu ne i neblagovreme ne p rija ve ne t e se uzlmati u razmaranle. llilillm l)I~oI()..~. JU Os nevna Skota .1Ia':D'. . __ ..g·"_..:1:0.. ~ to d\<I. "....vod iz mancne knjige roaenih (ne startle od 6 mjeseci) ~ uvj emnje 0 dr2avljanstvu (n e starije od6 mjeseci) ~ uvjerenje 0 neka1njavanju i da se protlv Islog ne vodi krl1. o lrektor Skn Ie Ime nu[e se na period od cetiri (4) go~ dine. godine dooto ie Odluku bro]: 01· 443/11 da se rasplM 1'~ 1I~._ p...._ ..... ~ nil '1.... Vyena. mlMrKm Brtko DIJlri...* I:1onOlI ftIMCto... .".ll . 'U>~ P. ...-. 2011.hopkl M~ "'". Obala Kullna bana bro] sa.~ . u .. 1:10 0". Durmo Hasaniz Irnova Dejclcl bb.· UI ptlj.III U 'f tL'UIrT I'llt I 0911111 Izvrsenje ce se provasu zapljenskim popisom.. u' orivl_n. ~ ~l .... ogIunq ~ mcIIlIIM dII>bt:I ...~ ...snI odRO:l 5/00......:r doo Bosna i Hercegovl na Fedel1lclja Bnsne i Hercegovine Herceg ovacko"neretvanskl ksnton Grad Mostar JU Osnovna skota "Gnojnice" Na osn ovu ctan a 96...Iot l..d.._~ oo"" .-.1t kct.oglasi 'RIICI"\~q 'BtotOl.... _"'O'~""""""""'_"Od '~ m"""_ PI'.VUenK"" doo t. &H !IJI "'_'bIIc«oIfII!W!...III"ffl111PlIllO'>'PIl &tM ~ Bot! ~pIII'IOIoljeno~·.1!arILn 'D<Ib....Koo. _.._' . p.._........q_".....ur..... 2MI!I1 IQQl') tIIorocvil2... od da· na prijema. "''1.8tH.. ' .cl.a"".. kfaIu bIDg~ _ . "bez protes ta"..a """ II!W!. ...t'OIIIJ. " U 8XlNu tasj)lSUJe sa "I!~ polTabarna Upt'!M!C!ru&tva ..".!IMau"Tlfmog~'~Il!n" BtCoco OIl I !loti U!9d... I:dd...M'~ nilClmlQlI:)I:NU'fIi..'" 1111A OCIY I . u dovolJnom broju prlmjeraka za sud i stranke.0 1II'"IJft" ..1 . ".. 2009.ioOmo. u... 0 _liOAtu. a.RUClnkk !eOr'!jl!lca.__.... \0 DI<I5 ... Do slavl) anje rjeMn j a {) Izv r$en j u izvrs enicim a s m atra.I u nIPi'I]Ied' -. -.I ... Zakona 0 osnovn 0 m odgoju I obrawvan.0YI: ~"'III ~·tIjI&IfI"""'\It~.to .. lie: f"OIlI"".~'~ It~<_ 2....~~ _.o. -... kandidati !reba da isp unjavaju p osebne uslove : • zavrsena VSS Iii VSS • kaJ1didat treba ispunjavati ustove za nastavnika III pedagoga • kandidallreba irnati najrnanje pet (5) godina radnog is kustva na odgo jno.""'A.Ui<OJ IllOJa...u kL 0l!'09~~ Qa. _. ""'" ~ U_ n~ kultln B<tkD jaYno lIMlmelMljll. "P.. prouv imsenika 1....ba bb...lIIm IU odtbI aoM lI. novine HNK~a·..In~: .. t S."Odr". l1I!ollkaM ~_ pttI~t... ~'UI· ~ *.. .'_ HNlIIdH.SI gliqnkBoH tw'C!I ~02J 1S~ 1lI~.._. 2011 IIOdO'\O u....leut lET SARAJEvO PONOVWENtJAVN KON...'01 od 2& 3 ~r """"" I.0 UI'IMI". nCl"'daII. __ ~ ..PRVOG CJIU.....d ~ ~ ~...~" iIonIIIId_J_."._I... ptnUIlIr-".2!l11 godJ .'lilnj posrupak [ne starije od6 mjesBci) Konkurs nstaje otvnren petnaest (15) dana ad dana objavljlvanja...I. uvl<I. . godlne Optinskl sud u Sarajevu I 10 sudlja OZenana Skaljlc u pravnOj stvari tranoca Im~enjalnte~ sa Sanpaolo banka d.:J!IIe1..... 07..tII"Io.II. ~ zu..eIIjI) 0 opIV!I ....... I ' . ~ ~ OC!' KoTt_ l. 09...Gnojnice" na sjednicl odrzanoj 6.- ~ 0 """'" Ifll¥l-.......Io...I... Ift~ 9111'... 77 &0 ~. 5/04).2011 gadine.... rad I n aplate novcanog pOlra2ivanja u IIllOSU od 3000. Skotski odbor JU Osnovne ~kole . Ile. _an..I ~fIlMt. _.. ~ .00'I0'I10~U"~ Htf1»IIO"I"'Ill.' ~.~ z.h ..IuIkta BH plUm U!In"""'ll' JWII1O'...o m roka od' 15 dana od dana objavljivanja.N:I(U RS pflj . procjenom i prodajom pokretnlh stvari lzvrsenlka Sudija Dzenana SkaljlC PO U KA: Protlv ovog rj ese nja stra nke m ogu Irja ~ viii prigovor ovom sudu u roku od a dana.-nljItQ ~ IAIr'IfIOg ..allJoII!I a: M"t...d.

oglasi Dnevni avaz ' ' ' ' ' '"' ' """""1.. .tllllO' "C~ .II PIIY ~'I. sedam ill trideset danal Ufivatd U svom lzboru ledne 111iSe tarlfnih opclJa. Porua Ilnt.. trt..i IlzbortarJfn'ih opcija zasvaciJlstl1! F • Biraj Izme:du Mlnula. v I"oz.. ·lUIl" bftJIl.>0''" 19 • VeUk.erneta 111 uzml svel 'Ih Korisli Ih jedan.ol...

-~~~~-----------------I 1 UTJr\ 'H~"f'" IlIlhl"\ U!.. "_1 >........... ''''"'.... '''''J ......i ~ ... ~"'''''''''~!IIi. "'....... _..n"... '" <IMo.-It'-nJ."'. 0 to diWp lahQ ..... ...ued (D. kt...._'u""....... . ' __ .r ..uD(JIIII~pvp.:_.)1: '........I_..o._"'.~""" •..b_IH"OI I1O.odIIII..._I!ft!.. -..1.. ..'__ ..... ' II... .......lt~:"'i'M....... '110 __ .Ij u""'" ~ ."'_ ....' ...Iw". . 'c~ ....".'..f . L'. ~e.' . !I~Iv...""-... ' . _no".~' C~." .. &ni...... ...r.. ..h.I<""~ ..lofl ""._ . .. _~""" " .. ' .._fO'tr... _H-~_"'''~:O _ ...0..11. <>c<>t" ~' _I..: hlii!ikdJl' "iI:U '!ltd 'Id CJ~..jJ.!MIl!' ..UUo_ '..ob '"" .. iI!!!l...... "~. "' ... ""'kw .._Jir\o ...UtaUVlIiiiI....1. oI_ .u "......: Iwt!ili I!!!!: ... "'...~_ .. p:.~"M'd._ 111iI '..""~.. _~."_"'~'If i} i"'U ~~ W flllJI .... .!'~' :~l'(tII. .v."'jII~JIilI'II:. a... . "'n_ IM<! llI:nq:ii PPI'f'IM.it.H..ftHI.."l..f. 104 .pMJ._ .... .....iI........""~ M...~' ...I .. :~'edll .....~ ... PII!I(1I ... ..n.""'--S'-_..."~ _.. •• ~ "'I•• .DtHIb....:L..1""1~._ • ._.~'_'''''_~''''''''''_ To! IIB>? ..-.. ~ .Iiii~"'..lt!' IItI""'....0 1lJ:. P u' .. IOoC>d-o.. ~""I.'.....MI\'HC. podft • ...... .SI~h '_p '_~I~ ~ n N"..."11 .._. po"........." brPp.-.. ~InIIIIfULt"1llIIlw\.-!J~..... ........~ ...di..........""1. I "i..'.Alg.p.. r u.. '. )00"" "" . . I·~''''j!.._ ItM liUJifL in USLUGA PRENOSA TU£FONSKOG 8ROJA 'Dod.10.. .. '''"''_ . "..tniI ~M'''~:r-r _tMN...ri- ... I ...._ "" ... Ik. ~~i.._ ~... IIDIl'J .... .....~... "'. ~...~..'pn:iIIol'IIiiiI )1.loJ....".I<o.""u"••• '.. . 'u . ~ .b roit... ... H..._...JlI.." ...-p. -. ....."""""'''' .._~ _ ...... "0:Jl "*"" ''''"tI 'P'"' '$ ~' ......!'rllio' :PO ....._.. .. ."""" ~" '_ UJo'o. "'_""... .t'. ........ ~"J!.w..' - .bi hu I..'.. 1iHIIiI1!IIL~"'~.."..lr 1!iI~~~II L. P_~J... _ ~.!oJJu( _ H' t'. ._ UI.. _.. 1i!... ~ . ~... ...04W... :..o~"1I< "04'¥~.•'<tl..J .~ ...' .UlJ... . llJ .~1 M4H ~ . .."'"........ ... " ....! l....-. . --I''''"'~'''' .L ..... -1~. Q W·~~j:a."'.."..... Ov-llii' _ori"'~III' " :u'diiii!!"...I.. "'tf.- .d.. t_"'" ' .. . . '.oglasi ""'H~''''''''''"..iH~ ..._. ..:_ '_.":W...!!1I'Y • ""_Ur~ ~... E _ 1._.."fuUtI . ."""' .Ion!M.I~ '. :bP I.... .. _ $... ...."~~ ....• ~... .... ori.cJJd. "*l ."'" P£!9i".Jl..fII.....•• ""...-.......... ....._r.. kNo"" ............I ~I _."".. "* u. .. . '~I .._I!!OU. _ koh.:1... .. __..."~lC..'11. .a ...f.......:_ anr ..~ MVoM41J.~. '1..... ..." W"b~... l... '... .. 4.....· ."....~ :r\:iI"Nl....'._.MiJid k..._Itq' "_iii"""'-'~'''I!o' """_.. io ..u MiU11.. AI4I.IJ+"....JIi :uli1.1 . .... .c__-l'~'_._.. "" __ . "".-IH"O!L {k~""... 'Il-ltI.'_.......!'yf!mt...... 20'0_ < n......iQ:r.. _ ......... .1l!I' :-.....ilnoIuo. 'iIiiI • kD!J:J ~""'b......01._ :"'" ..I>"'loo~ ...IniM' 1~.OiIIn-!:!j9 .r._..... r II 'MIl. .....""""'. .._II'-L.Q..b: I ~ iI.. ~...iIlJiiilJp. M>IJ_ mwtl .."".....n.... PO<> . .'" ... II:M<du "" •• Ji!~I .o:p . u•• ....."" IfII'. 0 YT1ltI....K_ '"" k>4'ool6«l...o"......."oI~"l" .. ~ . ~. Q' .I.. 1. .. I:I..~ _.. nK_ J .fnK ~ I .'~ p . -".._-._ U.. :.. fl4IlPh ... ... ._~w~!IftJa '.. .UIl . ~...-.dJ.........''''_ •.nJi_l_~ "" . ._ ..".... ..._..t."iI'!Ito .K :I.....I& ..U. '_. .. ""'"IIoKI. ih=1.. ~ ~ 1iI1III ...--o' _ .".- I~"""'" I'~.. _91 lALillll 'I. U!I! ""' J!Q:H ~ ."''''..p.-~~ .... .......r-1IdJtt UQ.'''". _ • .. _ _." _ .. •• ...r IRliIIIU!k. ".~ .. Lot .. " ...K.....t"'.hIl_ • " _ . .... '"' ... 1..u...t.~ ..... .""JI .~ :'91'1..._' lm_~ D)O: ~.... ..too '"I. k .. . 1a1l lUi"' __ ....""' ..... ..."..'.J-nlr ..._.. ._ . _'"'_. lO'OI~ Ufn ~ ~.' .fIi~~"l I> II'''''' ...... ~" q_"'~~"..~ . . I_!lI' ... . """""""' c.... 641Mt:1IIfI!oII ...~~ . ""11"'" •••v.. on • "' '. <l!i!o.".. :oe "..... __ ._ . _' .• U:vd.__ '... _t<IjI~.l. .. " ""'_ ' .uHtJ'~r. """_j. ...... I'.o ...ro..........ik' iPO "V~I!l1 ....._-.. dl...._ . ...._-.. 1JiIII_r<dM '. ..!.I:Iv.-01 _..{"'.... I!!iI 'IJIII. • IIfd :Iit. ...."". :Ul-.. U '... .I'~Lq: MIl 'h~.I_dO!. H_ . fI' . " poot . 0.IU.l....."H'~......loOIXI"""' ........J ..¥111~ k:ori... ......~' .. ..._~ .. .".td... "'".... _" .C I .\I:~IIIIII!~-..o. ". Nol'...........'..ou..~N1...'I .".:1..I......."1-.W'II.. ~... '.iI..... If~IMWI'lM'o'~'t.j •• lWc"tr._"...1i.........IU ..-. ...__. . IonI...."''" ........iIftoOlit' ''ff'-U''-! IJltp...IWi ~""ruJliI ~ ._"". .u. '\LI.... • _""""-"....".p .p.'....... "k ...... ....''.. .. ~M 1. ."....en HpJ... 'I !d.h.·r~w. "ln_ :1._ ._ X 'II iJ'l ._:IlO 'C:'-p.. '10: .. . IL.«: ...~. oojl......._..""". JctiO"'·~_ tt.. .....IIIII:"..._"". -1 'It_ "... H ~ • "~"""I:O(O~r.. ~""""..klk'o...III..."" ~"''''''''''I''''''''... 1... _"'".·_.c. YO' '....I~ . IIf.......'~ •4 ..III' .oJ .dt_J:"".J ...~ .a" ~!oU!!i"'" bvtiI'tJ...... --J ~ '"""(-ua· OI·""' ~ .. ~ ..... . ........~"'. . _ . .. ...1I'!I1CI II 'n . fU1:M_·~.1 ......- ~W."... . _.._ .":-t.........'~tQI " u _ tjO'w..·". !W...... .. o: .... ..._" . ~ _ ....~.-bOp."" "'...'..... '''_ oO. ~ ~... 'R'HIIJ _ ......_ .e~HIIl'. '" •• ~IlO!CI<O..~).. I. _ _ . D fN~. IK III "".."" _:.. t_I..."' Q:.. .."'............. .. pnr....J'. uIIun..:~a: .a:II1..'*~~_.p~_...... ""...M...' :totlJ'"YI'n..._. ....... Id_bn!f......-.OO' .BO!J 1moI.u lo<i __ . PI"MIt~ ·_ ....''"-''_ ....c.. p"'~.I'.._~~ UII<o' -....I-o-.n_ ll_ • .... "'. 1......_.......J_ i ' ' ~IOO''_' ' '~' ' ' ~"'.tu .e _..'~pc_...rlt-"""· b .:_~'*". k'lt' ~..o..Q.. .>OIol t ''"k_tokf y II ~'''''..".I11 '... __ ..ltllbWb ... " _w ...or~ .. _ ~""''''Jiilil!l ..u.... !Io iI. u..... h . "_oK"'." _ '.....r...._OJ~"'" bI .....pH_" ll_ ".I -~ '....... c. "prI_"IlV kI...h ( 1_tku..~""""............1..... _ .. -. "' . .... .-....-· __ !O!Il "'" ...k~ ....~""""HU ..""' .m M*" 0. t.It.. Q)' • ..~ .._ torok "'k '"- CAI !ed ... '" 1-. It......._"""" ..... .4I. poo " .t' '. .'N'Jpof-1. ..._... ..!'~kt- ''''' . ·"............I...Il..... '. . '"....<po..altl _ •"' I........ " ~ • ""(. . ..... '""._kmi .. po4 ..·!ii:I}ti '.I.. I..p..Ih... -oJ-. ._ •......iIt."' "'" """' .. I..t.. ~Q: (~~~ • ~r!~~~~ ..... ''!J!lM'Pftll'HI " ......_blo_ r_"..._...p:P"~ L '....IINW......Mvrllll1i: _ 'Ir_I.."~...' .. iIfIIl."..II~~1 ~. 110 " .. _ t__ .._"'" .-... ..I<-..._. ·t..... . ..ftiI ......... .........._ 'Im . moJ:..""""... O.nl!.....e _ trPJ ~P1~~ U ~ ...'.I:. ori'loftl._...'J...._ . .........o ....I .... ... h:il •..'k>rs...!UIL . . .. .. •...."91._ .".._ . . . __ . t........ u..I......U d!.....

te zapliena droge..· Ia kada se lias ao j sp red ci j evi piilwlja. Prema prvim saznanjima.s povredama noge·.kaZ30 [e portparol policije u HIckam Halid Emkic. S dovodellj8 uhapilellih u CJS Doboj Dvije bombe baeene su jucer u 1. PJesall ObOreD na parllingu LoPOUiodniieu sel . Ourkovic: Usposla viii mretu devet trornblonskih mina. Policija 1JI1I'''iwci u benzinsku je odnesen maraka. 1. a lopov ga je presreo po . iz objekta sefs novcem. odredena kolicina cigareta i 50 M. cema. Jusic je medicinski rehni~ar u Domu zdr.4. bombe i municija Cerrnaes I uhapseni h 050ba. £)akovici kod Cajnica . sedam rucnih bornbi. eig.jula u dvorisru Hirnzine kude. niie bUopouriledenih 10 povrijedenih. sjekirorn n asrn uo na b racu zada vs i i m vise udaraca.1asku i2 voz. cigarete "marlboro" vrijedne 100 hHjada KM. dvije rucne bornbe.Ra. OleO uozilO l'{aparkingu Darn a zdravlja Zivinice jucer u 5. zbog pokusaja ubistva svoje brace Sulje i Mehmeda u julu ave godine. GOlan Durkovic. Po naredbi Okruznog suda Doboj izvrseno je 12 pretresa kuca. prijetreCi pistoljem. bio nastavak obracuna koje su irnaIi s bracom Seidom i Simbadom Kuldijom.ze. dviie digitalne vage. Himzo je. KII~a Rediica gdje se desio napad Pretresi stanova .ica iz Gorniih Dubrava. Podsjecamo da je 19. pretresla je vise lokaciia i uhapsila Niku Milano. prema njihovim rijeeima. Incident se desio 15.000 KM. iziavio je da j e uhaps en 0 sedam oscba iz Dervente.Prcnadeno je 5. usposravili kontakte i sara" dniu s kriminalnim gruparna iz Hrvatske radi hijumcarenja navedene robe na podrueje te drzave . kojem j e ispa10oruije iza poiasa i akti vu"lllo se prilikom pada na pod. ali. celiI i iz Gradacca te po jedna iz Ljubuskog.599 ilteka cigareta "marlboro" vrijednosri vece 001 100. mobilnih relefona . a razlog je bio sukob zbog I!Co riiesenih irnovinskopravnih odnosa.J Panava eksplazije u Sarajevu s.kazao ieDurkovic. odredena kolicina municije. Akeija "Rabie' provede~ na je radi presije<:ania lanca Kantonalni sud u Tuzli porvrdio je opruznicu Tuzilasrva TK protiv 60-godisnjeg Himze Redz. uBrCllom oaO"IIIO muanoulc Policija Brcko Distrikta jucer ujutro. V. na svu srecu. ucesrvujuci u akciji "Rabie".. vica (44) iz Brckog.nepcznate osobe bacile su rucnu bombu kasikaru u prizemlie kuce.oakon cega ce I!adleznom tuzilaStvu b iti p odnesen izvjeslajprorivR. Eksploziie su ovoga rnjeseca odiekivale i II Nedzaricirna i u ulici Sutieska. nakon cega je preve. Zapadnohercegovackcg iPosavskog kanrona. saznaje "Dnevni avai" od vise ucesni. Policija jesawala da je Ispao m Pistolli ranio _ruga povrijedeni bio U svojoj kuCiu drustvu sa R. Nije bile povrijedenih osoba. . Povrijede no] [epomoc ukazana u bolnici Kosevo. a nastala je same materijalna Stela . Sa. R (28) iz Biieliine. 17 intenzivno traga za lopo~om koji je pretprosle Draksenicu kod Bosanske Dubice opljackao pumpu.c. a zatirn i ispod vozilat'toyota" koje je bilo parkirano ispred kuce. N.naveo jef)llrkovic.. On se nalazi u pritvorskoj jedinici KPZ Tuzla nakon sto mu [e prcduzen Polluiao S)ellirom ubiti suolu duolieu bra. rete i oruZl (fOI •. Iz CJB Isl0cI!o Sarajevo saopceno je da je u IOku dokurnentiranjepledmela. .DriieleCi Disloliem.. Sarno dan prije ove eksploziie bacena je bornba ua kucu brace N edima i Kemala Nukice u ulici Kanara.. Iz policije ne zete spekulirati iesu Ii ovi bornbaski napadi povezani dok svi ne budu rasvijetljeni. dovezen u Dom zdravlja.5 kilograma marihuane. 29.5 kilograma marihuane vrijednosti oko 25.000 KM. GJB DOBOJ Zaiecnicka policliska akciia "Rabie" Dru!!i put odjekujll detof!acije II Navop818rskoj ulici uhapsenc ukupno 14 osoba • U pliienu 5. Razboinik mu je oleo kljuceve amomobila i pobjegao u I!epoznatorn pravcu.45 sal. septembar/ruian 2011. -PIilikom pretlesa pronadenasu dva pisro~ lja.ka u akciji. RazbOinilt. ukrala je automobil "fial pumo" Hazimu Jusicu iz ZiviI!ica. septernbra takoder bacena bomba u ovoj ulici i to na kucu C. Automatska puska M-70 i pu~ka M"48 prooadeni su u p rerresu koj i je izvr5en pos· liie prijave cia je M.n u Klinicki.4. Nju je udario i oborio auromobil "passar" (AOO-A-002) kojim je upravljao S.7. osirn uspostavljanja mrcze preprodaje opoinih droga i cigareta ns podrucju Bosanskog Broda i Dervente. Celvrtak.. niko nije povrijeden. nacelnik Sektora kriminalisticke policije CJB Dobo]..40 sari na kueu N ezira Gadze u N ovopazarskoj ulici u Sarajevu. cigare[3 i naoruzanja epilogjepoliciiske akciie "Rabie" koiu su u saradnji s MOP"ov'irna Tuzlanskog. C8lCit8vit) Tuzllastvo TK potvrdilo optuzricu trgovine narkcricirna i akciznom roborn koju je organiziralo vise osoba iz Dervente iGradacca. tromblonske mine.. tri lovacke push. E. N czv ani en 0 sazn aj erna da je !l8 Arizoni iz· vIsen p"el"es u firmi "CCdC20ka". S parkinga Dama zdravlja Zivinice Policija iz Caj nRa pronasla je dvije pu§ke u powdicnoj kuCiM V_u seluDakovia I!akon ~[Q je on pos!ije ranjavanja zatraZio Ijekarsku pomoc. N.ce pritvor tokorn provodenia istrage.M.Z. policijorn Brcko Distrikta i MOP-om Republike Hrvatske proveli sluzbeniciCJBDoboj. .Mu_ s. Organizirana grupa . stanova i pomocnih prostcriia na podrucju DerveIlle. Domaljevca i Ljubu~kog.070 metaka razlicitog kaLibra i pola kilograma plasticnog eksploziva .avlja Zivinict'. H.r Foea na daljnje lijecenje.ad marta ove godine do danas navedena lies su. sto ie.erna hronika Dnevni avaz. aolilenlni drOga. navodno isprovociran. rnaskirana osoba. Na parkingu sarajevskeulice Koste Hermana prek rjucer oko 1630 sati tde je povriiedena A_ DZ_ (68) iz Sarajeva. 3. pel u Gradaccu te po jed an pretres na podrucju Brcko Distrikta.Kako saznaiemo u policiji.a ni tada niie bi- BaCene dUi)e bombe. Brckog i Domaljevca. ne navodeci njihova irnena.

Vlasnica je policiji izjavila daje D. Tokom uvidaia u.· Obojica opruzen ih n alaze se u p ri tvoru. . Kad se vlasnik kuce pojavio. Lopovi su ~operjraIi" u ulicam3 BraCe Krso bb. Ucenica je u Doniem Vakufu Ce5t. predstavio kao osoba zaposlena u Vijeeu ministaraBiH.prijaviladajujeD. vlasnicima pIedu" zeca. nakon cega je priveden u policijske prostorije. H.800 maraka. E. Optuzeni Colak rereri se da le u noci sa 27. aprila ove godine.. dok su u John.. kakona podrucjugrada Sarno [eva tako ivan granica BiH. . Colakjedio heroina prodavao u Dubrovniku nepoznatirn osobama. U skoli je se.ine Ifoiici privrednikiI iz Brc. H O. septembar/ruian 2011. [una 2011. "elv~ak. iuni ove godine. je po bj egao. Mushrac io] ie kazao da seskine ili ce je ubiti. maloljernu Donji Vakuf uarao II pokrenut disciplinski postupak pro tiv profesora. Aleksandar Gajic (31) iz Banle Luke obecavao da mote oSigurati bespovratna donatorska sredstva Aleksandar GajiC (31) iz Banje Luke priznao ie nakon privodenja u Bcsanskoj Dubiel da je 28. M.lno uznemiraUicerucu u navodno.. .MI!l Provale u Vogosci . Prilikom pretresa nj egove.kog. gdje suizvrSili krade. Kako saznajerno. primoravao da mu dira spolni organ. ern a hro DI· ka _ -..IlOMu·I'''' ~0811. T ako del' j u j e. nakcn SIO je Mu· minovic prethodno telefonom dogovorio kupoprodaju hero ina. navedeno je u saopcenju CJB Istocno Sarajevc. Ponudio im je. 29. Sefir Barucija.. jer ima pistolj kod sebe.. Istog dana Col- Tuzllastvo Bosne i Hercegovine i Dradiu heraina Policijskoj stanici Pale prekjucer je oko 16.stari i dozivari u pornoc vlasnika ob jekta u ko jem se nalazi niena ra dnia. D. &.kuCe28. ak je drogu. pocinio prevaru rako SIO je ostecenog doveo u zabludu obecanjem da mu mo~eodo" brili donamrska sredsrva za raz. djevcj- ku. Pre rpos t3V Ija se da postoji ios prevarenih. potvrdio ie za "Dnevni avaz" da je direkror ove skole 16.ickoj ulici na broiu 129 provalnici o5ujecelli i sve se zavr!iilo na pokusaju.sovite srednje skole u Donjem Vakufu N.74gra· rna heroina. Nedugo nakon tddonskog razgovora susrdi su s laznim radnikom Vijeea minis tara BiH kojem su troj ica poduzetnika iz Brekcg' na podrucju Doboja i Dervente. nakon sto ie on [Q njoj radio...voj rnalih i srednjih preduzeca. R. Zena se uplasila i poslusala ga a nakon sto ieonskinuo pantalone i donji veil pocela je vri.><np reds ta vIjan j e 0 koie se dovodi u vezu s prevarantom iz Banie Luke.. &40.C. gdje su se po dogovoru i vi dj eli. preko isrcg granicnog prijelaza. M.. dovcdio u kabinet. dab 8. iz BiH preko Granicnog prijelaza Uvac usao u Srbiju iod njernu poznare osobe kupio 667 . azatirn u Sarajevo.. kako saznaierno.oju ie on bacio nil krov kuce. pod raznim izgovorima.ulu ove god. porrparol MUP-a SBK. Drogu je donio II kucu Muminovica koii je heroin p reuzeo radi dal jn je prodai e.45 S31i D. pokusao silovati u nienoi sarncstalnoj trgovackoj radnji "Second-hand shoop". seplembra nakon sazllanja da se Gajjc u .000 maraka.. prijeteci j oi da nikome ne srni ie nis ta pri eali... . pa je nedavno CJB Banja Luka izdao upozorenje kojim se gradani pozivaju da budu oprezni i ne nasjeciaiu na ovakveislicneprice..Z.18S . PREVARE uhapsen u Bosansko] Dubiel Laini pomocniM driaunOB mi Profesor Mie...o vidana zajedno s profeso rom.16 Pokusa] silovanja na Palama Dnevni avaz.zeti in i porrebni dokazi koji ce pomoCi da se identificiraju moguCi poCinioci. prijavljen je ovih dana za seksual uznerniravanje ucen ice pro tekle skolske godineu prostcriiama skole. ali gaje policija brzo uhvatila. E. E. B. Prijavu za lazno predsravlianje i prevaru protiv njega podnio je i CJB Doboj 22.1. Merzuka Feriza na broju 30 i Josanickoj na broju 21. tad i cega je usp os tavi 0 ko ntakt sa n jemu pozna tom osoborn uDubrovniku. . ovo nije prvo 13. 0 n ie. ~ su preksinoc na meti provalnika bila celiri Slana. u Vogo~Ci da udD u sian U prizemni SIan u Josallickoj 21 lopovi su lIS!i preko balkona koristeti Ijestve te ga ispreturali. 11-1. gdie in ie dirac po grudima. prenio u Bill.. a zauzvrat lraiio odredenu sumu novca.. septernbra priiavio nedolicno ponasanie profesora nakon sto m II se ucenica povierila.. _ - Urisllom oUerala razgaCenOg nasilnilla OP1UZeni za nabaUMU Tuzilasrvo BiH podiglo jS' opruznicu protiv Almasa Colaka (29) iz Mostara i Elvisa Muminovica (32) iz Sarajeva koi i se terete za neevlasten promet opojnirn drogama. bespovratna donatorska sredsrva u izn os u od 100. 1&11"_ 0S2 _141 .tu8 _I I_ . aavod110. po ulasku u njenu radniu trafio odjecu za svoju suprugu. Visinu pricilljene stete utvrdit ce policiiska isrraga koja je u toku. nakon cegaj o] j e prisao i poceo jediratipo tijelu. predsravljajuci se kao pomocnik ministra za ekonomska pitanja BiH. gcdine od Murninovica je oduzera ova droga k.~n:. na 28.

· uCiIi u re~lizaciju projekta "Volontirai .. te Zorana Perkovica.Neretva" iz Capljine za uredenje parkiralista. kako bi se. uredski narniestai. Stoga ie dogovoreno da u cvo] godini zainteresirani investircri iz Libana posjete Mostar kako b i se di rektno razgovaralo 0 konkrernim projektima i mogucirn investiciiama n aved en 0 je iz Gradske upraveMostar. Prijem za pocasnoa konzula BiH u Bejrutu Kupljena vozila "pauk" stoje Isto tako nabavliena su tri vozi la "pa uk" koja ko~ taj u 546. komunalne i inspekcijske poslove Orner Pajic. bin raspored. Za tozanimanie vladao je veliki imeres pa smo formirali odjeljenje od 32 ucenika. Pored mga. te video-karnere od 198. Kako je receno iz Gradske uprave. bi [ ce na tapetu na naredno j sjedn ici Gradskog viieca. pomocnika ministra vanjskih poslova BiH. Anes Letica. prirnili su iucer.643 eura (396. Prozor u projektu "Volontiraj-kreditiraj" Ove godine U pr-vorn Iazredu gjmnazije nastavu pohada i pet ueenika bosniacke nacionalnosIi pa ie za I1. a ucenici s u: Eld in Hndzie. Gil) projekta ie pruziIi srednjoskoJcj rna p ri.oikol3 i B ilal Sefer. radnji sa OpCinom plauira se N aivcCi problem ave riclavanje tog problema tako obr"zovue ustallove je odviSIO cestara zgr~da bin prodajanie nasrave u dvijezgrade.i~:k2011. poeasnog kon zu la Bos ne i Hercegovina u Bejrutu.M.890 KM.lik u da krOl jedl1. aurornehanicara i goj zgtadi.kredilir-dj". u Gradskoj upravi Mosrara.KM Mred"la Su)elSMeba Me KupIjena tri vozila "pauk".1I a Karadzuz.DUCIC opeina linanSirala nabauMu noue o rame za inlormaticMi Mabinet Prvi put formirano odjeljenje kompjuterskih tehnitara u rnaslnstvu Srednja ~kola u Prozoru ovu skolsku godinu zapocela je sa dosta novina koje pruzaju bolje uslove za obrazovanje ucenika.000 KM). .lIstvu. kredim od Svjetske banke.lO stigla sarno ponuda ove firrne.eni po uredima op6ne kao i iavnim preduzeci.272 eura (oko 530.kaze Anda Mlakic. izvjdtaj 0 aktivnostima vezanih za implememaciju sredstava Svjetske ball ke.815 KM. bi dragocjeno vrijeme. softver . Sparkasse Bank. H.J edna od njih je mogucn cs t ul agan ia u rurizam i usposta va carter Ietova. Uce. s obzirom na 10 da jeza neke oblasti is kazana interes._ Sa jucerasnjeg susrela: Beslic i Isa A. Radi se 0 sredsrvima od ceriri m iliona maraka.15 prvacice MOSTAR lake Jos nije usvajena odluka a praduzecu "Mo Parking" GradsMe ulasli ueC Ir se celiri miion. PrUi razred Pi seiPe. na sastanku je bile rije~i 0 mogucnosu privredne saradnie i ulaganiu Inuesliluri iz Ubana dulaze u MUSlar zainteresiranih privrednika iz Libana u Mostar. Am i.. uredski narniestai u iznosu od 41. Adnan Karadzuz.odnevni rad steknu nova iskuslva koj~ ce im biti od prakIicnog zn3~3ja u buducnosti. Gradska upra va i 0 dree dila i visin u place direktora ~MO Parkinga" u iznosu od 1. vee sada je izviesno. Nidal Mu. zasebna nasla.PrOzor Uci relj prvcg razreda Ppdrucnog odjeljenja OS "S cipe' u Gracan ici kod Prozora je Samir Corba dille. koji osigurava uvjete za kvali [emu nastavu informaiike za sve ucenike.000 KM). Prema Izviesraiu 0 sveukupnim aktivnostima u preduzecu "MO Parking". kako se spominie. MANO V Opcina Prozor/Rama ove godine prvi pm 6e se uklj. iako Grad ios nije dobio dozvolu MUP-a da preduzece " Mo Parking" rnoze cbavliari ove aktivnosri. izrnedu ostalog. ticar ce se i ~injenice da proglaseni visak od 60 namjesteni ka i dal ie radi u Gradskoj upravi. ZI atka D izdarevica.215 KM. Grad Mostar [e vee nabavio softver za sistern naplate i korurole parkinga u iznosu cd 216.M. 7 _ok tobra. . zbrinuo i visak narnjestenika iz Gradske uprave.Sm.ua Mlakit: Gub! se vrijeme cinjenica da je 10 omogucilo da ove go dine prvi put formira!]o i odjeijenje kompjurerskih lehni eara u mas. M.llki imaju zasebn u nas tavu iz bosan· skog iezika i vje. lake odluka Gradskog vijeca 0 uspostavljanju novog iavnog preduzeca "MO Parkin g" u Mos raru ioli niie donesena. . koji organizuju Udruzenja "1nfohouse". lokalna vlast je vee pocela tro!!i Ii I!!ilionska s reds tv a za ovu namjenu. -Svakako ie najvaznija novina komplerno opremljen informaticki kabiners 19 kornpjutera. ADle".ro lIa uke. ra a dobiieua sredstva bit ce -U ceuici koji se obrazu ju is koris tena za izgradnj u noza srrukovna zanimanja reove zgrade pored poswieeeg retsku naSlavu slusaiu u jedobjekro -kazeMiakic_ noj a prakli~nu izvade u dmH..pase OaSel3nju gukrojaca . ill napornen Ii cia je za ova] PO$.. N eka od pi tanja koja ce II' ro] sjednici bid po tegnuta. OpCina Prozor/Rarna kre di liIa t ce 20 uceni k a Srednje !!kole Prozor. Kako saznaierno.am b asadora Bill u jordanu i Libanu.. U sadireklorica Sredujdkole. Privredua ko-mora Kanmna Sarajevo i HKO "Krub sv.ma j usmoovama.hercegovaeko-neretvanskikanton Predslavljamo ~ge~~~~::b. H. koji ce U UrSdima OPCinS 20 SrSdnjOSIlOlaca II a 8 oeij aIo i dan.000 turisra iz Libam posjetilo Mos tar i Meciugorje. a od posebnog je znacaja Bolji uslovi rada u Srednjoj skoli u Prozoru Gradonacelnik Mosrara Liubo Beslic i nacelnik Odiela za privredu. Gracanica . koia tako prernasuje placu samog gradonacelnika Mosrara I Sklo- Placa oeea od gradOnacelnlliOUe! pljen je i ugovor sa firmom "Konstruktor . u skoli imamo i dva odjdjenja gironazije Ie pojedno odjeljenje InsJaliran komplelan kabineJ sa 19 kompjuJera bravam.jihosigurllna naslava iz' nacionalne gru p e predmela. kako 0 tk ri va izvjesta] iz Gradske uprave. a vee ie vise od 3. Zi3' da Is u (Iss a).

a da ru m dzenaze i u kopa jo~ nije odreden. U po vo du ob iljezavan ja godiin [lee otkri van] a spomenika poginulirn iumrlim dobrovoljaorn davaocima iulice dobrovoljnih davalaca krvi. N.ane Bogdan svakodn eV'!lol1avikava II a n j egovo pris us tvo. Gimnaziju je z. septemb"flruja~ 2011. d a 0 e ga lamim !la njih. medu kojomsu najbrojnijifazani. Carnic je na VMA pre· bacen pocetkom seplembn zbog bolova u kuku. Za cdrzavanie ulicne rasviete zaduzeno je preduzece "Karan» iz Priiedora koie je m j ell tan e pozval 0 da kval prijave odjeljenju za stambeno-komunalne poslove u Opstini te da ee oni.S.1 da! j e propadanje zemlj i~ [a. zaOljeniM nelMe u -s e lazana nacelniMa opaline BiJel. zlarne dijamamske.navo· diMarkovit . parke. a pozitivna su i ulaganja firme ~M-sa!l" iz Zagreba u poIjopri vred u. U opstini Bijeljina jucer su potvrdilj ovu vijest. ali vraie se .za osniuan-e Cent a za uanueesnu OPIO )U Otvaranje Centra najavljuJese vee godinama. tetvrtak.regOUOr.kazao je uzgaji· vacovih zivotinja. Nakon sto se oko 20 sati upale sijalice. E.. 00 rna· 0 raka. plavouhe. oure decenre zga)a umro Izel GamiC. B.M. odnosno n eukljucivanje ime!igencije u razvoj ne pro cese grada. na stu bu isp 0 d kojeg se nalazi min i trafostanica Nirnalo liiepu sliku primijetili su rnjestani koji su n aglasil i kako strab uju da pozar s kablova ne zahvati i krov Drustvenog doma. godine 5nansira iedan pokusai vanljeiesne opJodnje koji koilta oko 5. u Janji gdje je zaveSio osnavnu skolu. odabro sam i. istin a spo ro. Klub dobrovoljnih davalaca krvi "Risto Spuran" izTrebinja jucer je proveo akciju darivanja kapi Zivota.1 saja. Vel] ko Vlaisa v Ijevic vo ditell je Odjela za lijecenje neplcdnosti UKC Maribor i Clan predsjednistva Evropske udruge za lijecenj e lIeplodnosti.[ragopane.p a no r ama 14 Kni..Icidanas ceposjetiti jedan od najboljih evropskih strucniaka iz oblasti vantjelesne oplodnje Veliko Vla. p a kada 0 dras!u bez s rmb a m u jed t1 iz rll ke.C.600 KM. i plamen na elekrricnim kablovirna. godini za te namjene ie izdvojeno 400 . bje1ouhe. lijepo se mnole pricaBogdao. juter je. N e svi da rn i se odnos gradan a prema ~iSIOCi. a nakon toga do smai bio je zamjenik nacelnika opstine Mice MiCica.b posto su m irll i. da ih ne plasim. kao i nevi hirurski intrume n ti ko j i S1. Paznju posjel'. dr.1 neposrednoj blizini Drustvenog doma u centru Donie Ljubiie kod Prijedora je vrlo neobicna slika. prvo ie ulaganje u ovu kliniku od 1979. ~ Usali Centra za obrazovanje i kulturu since [e odrzano knji~evno vece sa pjesnikom Bakirorn Abdagicem. Desi se neka da cia odu n a d va.ce teske boles ti umeo je Izer Camic. N ovi instrumenti koji SIl EdullaCi)a I)ellara Akademik prof. P. mental! ter kojern je kulrura strano tiie!o te p ospanosl. bio je nacelnik op~rinskog Od· jdjenja ZlI stambeno·komu· aslne poslove. a da se ne vrale. ali ponekad provire i u kO!llsijsko_ -J ata neee miCi. kaji su rijetki.M. na jednom od elektrostubova 1. Akciji se odazvalo vise od 50 clanova Klnbainiihovih gostiju. Otvaranje Centra za vantjelesnu cplodnju u Banjo] Sta mi se (ne) svida u Derventi SDOI'D uBlamania :rusBuina -U Derventi mi se posebno svida jet moj grad vraca. pa sam prciao na fazane.i v I jenj a..rekao je Markovic. Potrebno je uc. Osj m toga. Odsjek geodeziia.dorna P csl j edn j e tri vece ri. Ovi dogovori.m izgledom vise podsjecaju na rijerke rropskeplice. godine njegova vrijednost procjenjivana je na oko 800.1 2011.. .uania DOrnlem UaHUlU HrUI U TreblnlU O~evni avaz. bet Carnic rodeo je 1950.saopsteno ie jucer iz KC Banja Luka.adbudeprimier drugima . nakon posljednjeg fa rll.l jucer isporuceni Klinici za ginekologiju i akuserstvo U Banioi Luci. jer spreeava j 1. -Imam.avrilio II Bijeljini.o vece u Allelia dar. uslijedi bucno varnieenje. a jos 2009.savljevic kako bi obavio zavrsne razgovo re 0 ko forrn iranja Centra za vantjelesnu oplodniu u Banjo] Luci. kao po pravilu.lina Na VMA u Beogradu Camic: Kratka i tesk a balest Od 2005_ do 2008. -Prvo sam poeeo da uzgajam paunove. -elemente rnultieucnosti i zajednickog i. jer !Iiieim nigdje bolie nego kod mene.S. a 1. nakon sto dobiu nalog. Predstavljene SU dvije knjige saljivih djeeijih pjesarna od Bakira Abdagica: " Sve sto leti nisu laste" i ~Sedam slavnih vitezova". U Donjoj Ljubiji kod Pniedora ZORAVSTVO Svjetski strucnlak Veljko Vlatsavllevlc u Banjoj luci Zaurin. ali bolest je v'rlo brzo napredovala OSlav Ija j u Cil jehre nem 0cnima.000 KM. ukrasnu iivinu_ Sve ih volim. a jos 2009. nakon kra. odbornik u Skupstini opiltine Dervenra. pos rost u uklanjaniu msevnih objekata. godin e njegova vrii ednos t p roci en j ivana je na oko 800. 29. a p ri kraju je i tender za obnovu lap a rosk ops kog in stru mentarija. VeCin3 fazana slob 0 dno seta dvorlstem. 1. uporedo s paljenjem ulicne rasvjere.initi viile da nas Klinicki centar u Banjo] L1. Vece je organlzovana u povodu Dana opcine Gornji Vakuf.000 KM stigli na kliniku isporucila je firma "Stepmed". -Nastoiim da budem do· bar p rema n jima.SPASENIC Na Vojnomedicinskoj akademiji u Bengradu. lOamjenik naeelnika opiltine Bijelj· inll. sualioueCe pOiar naeleilirozicama Mjestani u strahu da varnice ne zapale krov Drustvenog. aradeni su rucno i predstavliaju jedne od najkvalitetnijih inS rru rnena ta na svi j e ru. volio bih i v'ise da nabavim ... M.Uskoplje. najboljih operativnih ginekologa u Sloveniji Branko Cvjeticanin educirace ljekare Klinike za ginekologiju i akusersrvo II Banjo] Luci iz ob lasti laparos kopske ginekologije i radikaIne gin ekoloske operative. a potom..Ocekuje se isporuka ultrazvucnog noza za operati V 11 u gin ekologij u.laca najvise privlace deserine primiera ka n ekoliko vrs la neo· bicnih fazana koji sVQj.godine. Nedavno su narn isporucena cellri nova fetalna rnonitora i dva vakum ekstraktora . Fond zdravsrvencg osiguranja RS od 2007.kaie Fadil Pelesit.Z. KC Banja Luka: Pasj~ta prilflatog stl/J~fljaka Luci najavljuje se vee godinama. od petka jedan od Fadi/ Pelesic. Od tren u !ka kada s e i<lldu faz.zevn. Do sada ie u RS uradeno blizu 900 takvih procedura. . nj su [l Bogdan Markovic iz Cvrtkovaca kod Doboja ima neobican hobi S ezdes etp etogo d iil Veeina ovih zivotinja slobodno seta dvoristem plasljivi. a !la beogradskom Gradevinskom fakuJ retu. a o!li 10 osjete i prihvalili St1 me. . godine.a od ovegcdin e dva pok 1. Sporni stub itnad krQva Oms/verlog dQma . ji Bogdan Markovic iz sela Cvrtkovci kod Doboja dvije deceniie uzgaja ukrasnu perad. tTidan a. odbomik u SO gr. S. diplomirao ie 1976. odmah doci daotklcnekvar.

10.kazaoje Faruk Bihorac. dobit Ce iednu ulaznlcu.I kada srnjestimo jedan broi pasa u azil. Mustafa Ka" mo Ve:ljan j dvije ueideo tifirajde. dok su klanjali dl:enaw rahrnerli Fatirni jusic. ~elvrtak. kazao je Memi6 opasnih zivotinja. hiljade ce ih osrati u gradu i praviu nam problerne. od granate ispaljene s agresorskih polozaja ubijeno je deverero Sarailija. On se nalazi u Falericima. u 10 sali posal]e SMS. moramo imati azil.35 KM PDV. . uredirce irukohvate re postaviti slivne resetke. gradski vi j ecn ici i s true n j ad. No. In teresan tno je da su na na svakorn koraku.rekao [e Hadzibairic.ierihmnogopobiju.hHjade ce ih ostati u qradukafe Hadzibairic • Ako hocerno trajno rijesiti problem.njuposveeujemo ovom problemu.n ice za Ka merni reatar dobili su Hasan Mrkonia i Esma K udra.gdje ce ih biti smiesteno tek600. Hranltlpss vic. Profesor Veterinarskog fakultera i gradski vijecnik Rizah Avdie kazao [e za "Avn" dace zbcg ovog velikog problema i dalie naivise ispastati gradani. a n e samo jeda u azil. Prije 19 godina na mezarju u Boliakovorn POlOku. trebamo napraviti 20 objekata. Nikadane znam kadaeernenapasn.200 KM. N. a liudi nam hodaiu gladni i zedni . Granala ubila deuelel'D SaralUJa GodIsnjica rnasakra u Boljakovom Potoku Polaganje c~jJer:a na spomen-obf/JetJu lmsir Keda. Kako su kazali iz Opdine. nista nede rijesiu! Jedino rjesenje problema je izrniena zakcna. Radit ce upcslenici firme "Ornnis". No.000 pasa lutalica slobodnocesetati sarajevskim ulicama i nakon gradnjeazilaza napustenezivorinieu Rakovici. Z abrin u [ je i s taro gra d- OlimnUSHi balen Danas diielimo ulaznice za trOSaIPO plivanje u Olimpijskom bazenu "0 toka".istakao je Hadfibajric. ne IIUde U ulici Mali AI. Meho Ca karic. 29" septemnamulan 2011.Imam tro jed j ece Jasmina koji iduu Eminovic OSUQV!) u 'skol u.Nazalosr. koji ce sa strahorn izlaziti izkuca. Alija Ca u sev ie. 0 vai poda tak ih j e za b ri n 1. jer su nam ru ke sveza ne.sarajevski kanton Dnevnl avaz. jedina smo opcina kola ima svoi azil. + -Nadlezni sunapraviliveliku gresku. Nacelnik opcine Ilidza Senaid Memit rekao narn ie da ce hraniti pse koji se zateknu na podruciu ove opcinel? -Ako vee hocemo da trajno riiesimo ova] problem.r. M. Kljucna rijeeje ULAZNICA.kazao je Av" die. prijatelji. a posebno zb 0 g toga sto nadlezni jos nemaju pravo rjesenie za uklanian]e Uskoro poceti obnova kaldrme u starogradskoi ulici Mali Alifakovac.NALO DobibliCi Ulaznica UI8:. Opel razmak te irne iprezim e. Cijena SMS·a. E. CLanovi porodica. Veliku paJ_.anove zakona. Hitno bi to trebalo poce ri rjd ava tireklajejasmina Emino- Prije pcretka gradnje smiesta]a. gdje sada borave573 psa i 78 mataka. E. ski nacelnik Ibrahim Hadzibaj ri t. -Nemam nistaprotivpasai nisarnm tcdase pc biju. Prvi iSmlac koj. Ibmhim Sehovic. ovai nas. s vakog dana ih prarim baszbog opasnih pasa. Sinton ipaknisu dobro riesenje. G..anernanistaodpravIjenja azila -rvrdi Eldin Pervan. -Prema zakonu. jer ulicama Srarcg Grada i dalie setaiu oopori pasa.jeO.ko j i isti ce da j e nenphodrio izrnijeniti neke cl. ali Eldin Pervan (!Ij problem treba riesavati. Srna tram da smo pogrijesili kada srno ishitreno doniieli zakcn koji ce stititi pse . osirn sanaciiestepenista. ni5ta aismo dobili. Racirane mu~ke osobe. Sanaella Hadrme ce Dijelimo ulazniue ii'091131 O~ 107 I li!!!800!WtlrHpl -Iedanod velikih problema gradasu psilutalice. a 20 ih je raujeno.istakao je Memic A. kornsije Ie brojne dele" gacije juter su na spomen-obiljdju ubijenima odali pocas I. a Opcina ce izdvojiri 17. 13 PROBLEMI Nadlezni nemaju riesenie za uklanjanje opasnih zivotinja USUOlili zaKon K Ii stiti Vise od ). Svakogjurrapred zgradom Faruk Bihorac rnezatekne coporpasa. jer ovaj sadasnji ne nudi nikakvo rjesen j epa su narn ruke vezane.ifakovac I karla smjestimo jedanbroj pasa u azil.nakoneega rrebare ukncati razrnak te 0 B. koii sada vi~e ~ti ti pse n ego J jude! . nadlezni se moraju raspitati kako je to rijeseno u Americi i tako napraviti kod nas . . sa 600 rnjesta. Sve ce se avo i dalje povlaciri. pro U ci Ii F alih u i poloziLi cvijece_ Tog kobnog dana ubije" Iti su Asim Cvr~.B. onda trebarno odiednom naprav iti 20. Vezane ruke Kako su narn kazali nacelnici sarajevskih oprina.

ba . Ne dozvolirno da nas bace u marginu. obiavio liaS lis! 0 dolasku Kim Han Sola.. iako je i zvanicno potvrdilo da [e on niihov novi Ilcenik. 29. mi cernose potruditi da gradanima putem naile internetstranice damo potpune informacije 0 bakreriji MRSA. koja je dolazak svoje ekipe u Mostar potvrdila za danas.Nakon S!O je osarn bella izolovano na porodilistu na Jezero. Hukic.1 Mo· staru. Nu. o1'i[O ie to tendenciia da nas ne bude na povraini. A-. rukovodstvo UWC-a izricito im ie zabranilo da kornuniciraju s no- izvje!itaj nase novinske kuee 0 dolasku Kim Han Sola u MoIz SI uzbe za poslove sa strancima BiH juteI narn ie porvrdeno da jos cekaju okoncanie posrupka u vezi s davaniem vize Han Sol" kako bi mogao poceri dvogodisnie star. 1993.Du. koia j e registrirana u porodilistu na Jezeru. Ogromno interesiranje za pricu 0 rnladorn potomku sjevernokorej skog dik ta tora po- sazoane Vise 0 baRleriji MRSA "'Na intemet-stranici Klinic_kog centra Univerziteta u Saraievu (www. Minmda Hukic dab.. Inace. Cetvrtak. septem~ar/ruian 2011 . N asoi redakcii i posljednj ill dana su se obracale brojne me- dijske kuce. koii su cdusevljeni cinjenicom da c-t' Han Sol b iti II iihov 110· vi kolega.".kazala je dr.Ulema je nasljednik Bozijeg poslanika Muha· rnmeda. s medUima Kako SII nam prenijeli ucenici Koledza. teme __ Prollcena halma dova EI. prvensrveno radi buducih porodilia . • T:+387 33659808 www. Dr. skolovanje u Uiedinienorn koledzu svijeta (UWe) 1. a.kcus. a danas im smetaju irnami i njihova uloga .SpahiC: Holo uode onl Hoji su bill Da zapadU Ucenjern hatrna dove imarnima i sehidima ispred spomen-ploce u haremu Gal! Husrev. . na skolovanie u Mostar. s. godisnjica Udruzenja ilrnije IZBiH. Tom prilikorn U arnfiteatru Medrese prernijerno je prikazan i dokumen tarni filrn .begove medrese iueer je obiliezena 99. A . koledza IIi j ucer ni j e pokaza10 razumiievanie za obiavliivanje informacija 0 Kim Han Solu. R uko vodstvo mostarskog vinarima 0 ovom slucaiu. skoro da ne postoji rnedij u regionu Han Sol: Upisao se u skolu Moslarski koledt u cemn: patllje koji nije prenio ekskluzivni UcenicimaZabranjeno da gUUur.. . Spahic.G1as imama . koji govorio imamirna koji su stali U cdbranu Bos ne i Hercegovine te 0 n j ihovoj ulozi u svakodnevnom zivotu.rekao jed.12 "Avaz" saznale Vijest 0 DnsVIli avaz. a. unuka zloglasnog diktatora Sjeverne Koreje Kim [ong Ila. A.ba)gradani mogu saznati v:i. je vise podataka 0 ovoi bakteriji.~einformacija 0 bakteri] i MRSA. Kolo vade oni koji su bili po haostorirna na zapadu. pobudila je veliku pazn j u mediia sirom svij era.markin. kazala ie japanska televizi] a Fuji Television. a svoi dolazak u Mas tar radi izvjestavan j a 0 ovoi prici nai avile su TV ekipe iz Njemacke i japana. Nr.I J_ 9. Zamjenik reisu-l-ulerne 1Z u BiB Ismet Spahic rekao je da se uloga irnama sve viile Obiliezen Dan Udruzenja ilmije IZBiH TeleuiZijsRe eRipe iZ dapana ijemaCRe sliiu u Moslar Ekskluzivna vijesr koju je Kim Han Solu izazvala veliku pamiu Iz Sluzbe za poslove sa strancima BiH juter nam je potvrdeno da jos cekaiu okoncanie postupka u vezi s davanjem vize Han Solu zaboravlja.

No.. Kazna za ovo krivicno dielo izn osi la b i od tri m j eseca do tri godi ne za tvora. Mene je zelio skloniti ier sam predsjednik najjace sindikalne pcdruzniceo Mogao sam bid na !!lom.11". koii je dao saglasnost na moj ctkaz.Radi se 0 dopuni Clana 163.j MO'OW~ OH J"~. jedan od strajkaca. do 201 s.. AUtO·.0 [H EJIA:LH I UYIB.ica Parlamenta FBiH DOtri BOdine zatuora za neBiran)e DenOCida Nacrt zakona 0 dopunama Krivitnog zakona FBiH potrebno pretocit' u formu prijedloga Predstavnicki dorn Parlamenta FBiH sa 63 glasa za po driao je j u cer Nacrt zakona 0 dopunama Krivicncg zakona FBiH poslanika SDA Jasmina Duvnjaka. Radnici su iucer porucili da je sramcta da se predsjednik Saveza sarnostalnih sindikata BiH Ismet Bairamovie nije udostojio da pcdrzi radnike. Izrnjenama Zakona precizirano j e da ce se sredstva koja FBiH ulaze II konsol idaci j II ru dnika k IIj izi! i kao pov ecan j e llCe5ca drzavnog kapitala u svim rudnicima.kazu II desava u ZFBiH.1.teme ()nevni avaz. kako kazu.. ali bih dobio otkaz.La IJ~ Ov~i. jer je Vlada FBiH. kaze da uopde nije llcesrvovao U obusravi ida je rag dana bio slobodan.J a slim l. Kako je Duvnjak naglasio.' UOK uu .. No. Zbog davanja izjava rnediji- lFBiH. . Uprava 2:. nelegalna.tJ 1!!C. kaze da su radriici dobili otkaz sarno zato £[0 su II medijima upozora vali na krirnin al ko] i s e . Krj vicnog zakona FBiH: "Ko javno negira genocid. ~od .l. ako ne b ude povu cen aodluka 0 0 tkazi m a.. 'mod. D . a nenaplacenirn javnim prihodima u periodu od 2009.OY1CDS1 II ~ I!<' n.""lVO. zlocine pro ti v covjec n osti i druge zlocine po medunarodnom pravu.. a data im je sansa da postupe II skladu sa zakonom "..20 IRO:O. rarne zlccine.. 11 ZELJEZNICE FBiH Ocajnicki patez grupe otpustenih radnika v " Stralom gla Ir tiV0 Imide! Obratun drektora Osmenaqica sa sindikalistima Sedam otpustenih rnasinovcda "Zeljezllica FBiH" (ZFBiH) jqiSer je II pel do 12 sati ispred Zelj eznicke stan ice II Sarajevu stupilo 1.. savj etovao da trebamo ici legalnim putem.1 S[TI1jk gladu zbog.""OflA!lll .KARALIC Sjedn. [a sam prvi predsjednik Sindikata kojern je rninistar dao orkaz.kale Buljugija i porucuje direktoru Osmanagicu da ce rnasinovode birati predsjednika Sindikata.n~ 0. IiOl lUI "69 ID5. dlatJo . dokazali i federalni revizori. otpusteni predsjednik Sindikalne organizacije Sarajevo.o~ c roo . odmazde koju nad njima vrili Uprava kornpaniie.. p<rlnio!. ...1!I11l I DJ5TIlIIIl'TlIl UUGiOT PItO!ZY. P redstavnicki dorn IlSVOj io je i Nam zakona 0 finansijsko] konsolidaci j II rudnika uglja u FBiH prema obradunatirn. I. OlJOP~M O~l 120 III • 00'101' NCNDPIIOl" IlSJ JDl ~.. J'tII "" . g. porucuiu da ce. F.~o JIIO . .f HI PIUCilaT PAR'"'' . prerna njegovorn mislienju...o"to !MirtelipcLlidClnon noM . .IU f6U I b~ '111\.FBiH zab rani la im j e ulazak u prostoriie Sindikara. " ' . Mirsad Huskovic. Od'~o. strajkovati gladu ako leba i do smrti.. OJ:) 1'i!i C!!I& . dobio sam otkaz . 1)019Y..~. ". tako da su cijeli dan bili isp red s Ian ice..Hvala Viekoslavu Camberu."I<O"'IJ1'U II'" J.septemtlar/rujan 2011. M 0 I.gJtll I'IOjbIIleg orloltllt'lC19 h .1." . . 2g. 'MODI. ...~ VEAMC»IT SAIIAJEVO. Takoder.. Sjednicu Predstavnickog doma ponovo i!! obiljezila melba Marinka Cavare da se ne razrnatra dnevni red.no i:I'Llh:imo Yom rozJog "'!co mto It! OJ:lred Jell!1 la. .lS no . kaznit ce se zatvorom" . s direktororn Nedzadom Osrnanagi cern na eel u. Iako su cetvorica strajkaca sindikalni lideri.DDA L\.b. koji se II fermi prijedlcga u parlarnentarnu proceduru mora uputiti u roku od 45 dana....O I 14\ IlJtUINAJ IltSl'1:!(1 DS~ . sve 10 su.Otkaze su dobili uposlenici koji su organixirali nelegalnu obustavu rada i koji su odbtli pokrenuti nelegalno zausravljene vozove.3 negiranje genocida.egalni put eak radnicirna Sla Maio 0 UpraUi U ZFBiH saopcili su jucer da je potez na koji se odlueila grupa bivsih radnika »lJas ta vak po lilike uciena i manipulacija". susrina ovog aha je da krivicno Z3konodavstvo predvidi sankcije 7.DEDAJIC Poruka direktoru Vernes Buljugiia... A.... ~Ull'" \I ~".J dQIDrt! w . rna i upozoravanja na kriminal Nedzada Osmanagica StgLlrnlLl p~_ 't. sada vee bivsi predsiednik Sindikara masinovoda FBiH .naveo je Duvnjak. kaZe.ot konce. cet'l/rtlk. a udio sredstava FBlli propisom Vlade. Srrajk glad II jed in i nam j e izlaz kaze Huskovic. Ostali uposlenici otkaze su navcdno dobili zbog nezakonite obustave rada. . osim onih kod koiih su ulagan j a. a ne on.uzeta u o b zir ko d procjene vri jedn Csri kapitala. godine.. g~rQn~'J Zavi$..

ali je utvrdeno da ga na toj adresi vise nema. sawaje . Kada ste posljednji put bili na izlozbi Ili u pozoristu: Na izlozbi slika.. godine u jajcu. Najliepsa zena/muska.kada bi lijekove i do kojih gradani se to urad.tetyrta~. moZda iz nehata i neznanja. poput "vij agre". generalni direk[or za m igracij e iz Ureda roB strance Belgije. Burck: liveira ga MlJrinja hobi: Muzilea. naravno. za njega je jos na snazi prcduzenje prirvora. posprdan i pri IIIiti van natin u nl. pa smo mu ponovo uputili poziv.ajn? NESPO SOB NA SDA .onilea jucerasn. jer Ce tako najboIje ~tititi nas Bo~njake od sebe i svojih gazdll. DZaba irn svi njihovi :skupi i luksUZlli autoe mobili. Da je su tra srnak s vi jeta. Kad. ali iz Agencije za lijekove i medicinska sredstva BiH radi zaSl. a na carinama i po-liciji je da pokusaju sprijetid svaki nekgalni plasman i.FK Sarajevo. jeste osigurnnje ispravnih lijekova j medkj· aski_h sreds lava na legaln o.g_ovomi SDA. 818ft . . Sta svaka dama mora irnati u tasni.Nu. ali morarno prevendvno djelo· vati i pricad 0 njima kako bi·· smo gradanima skrenuli pamju na n.m bh.icima "Cenrrorl'ansa"!. dek se prevarami voze dIJi:avnim limuzinama. Je n VaSa slava gorkog iii slatkog okusa: Kada se pitate sta [e to danas slava i kako se postaje slavan. Prisusrvo laznih Iijekova u BiH zvanicno nije urvrdeno. a lraie u poslen je liens. sef Instiruta za farmakologiju i toksikologiju.Vlada TK ad decembra nije uplatila nijednu r. NaZalosr. .e od veeeri: Zavisi. grodan i pu rem in terne la najvise craze Jijekove prOLiv Predstavnici Drzavne agencije za Hjekove upozoravaju Dnauniauaz 081-142-015 VRICKOI VRISKA Cuvena. vlasti i naceillicima opCina iz kojih je zabilie~ell najve"i broi a. po!m~aj \lVOZ1l Iijekova koji nisu odobreni od .Ovo malo duse~~. V~ ca Simic. Tu proceduru rnoramo provesti da bi srno U opce. u-hlru.dadju za porodiljsko bolovan ie. Kako je to "A vat' ranije obiavio. Koji je Vas najveci porok: Pusenie. ie u pi tan iu ovaj Sirokobrijezanin..ziyam visokog preds ta vnika ali uvede sankcije tim politicarima.za lijekove BiH.ecate li se prvog poljupea: Da. Sposobni i od. J es Ie li ikad a imali prj jalelja: Mislirn da nisam.Dnevni avaz" Knezovic ie prilikorn bijega u Hrvarsku pravosudnim organima priiavio svo]u adresu stanovan ja. Otkriite nam jednu tainu: Imam mnogo tajni. Molimo razoOuanag 1jubavn ilea VriCka da vristi !ito se nama u "Oslobodenju" ne iJ. KONJI Tito je jabao bijelog konja. Grubisa: IlgledajlJ iden/ienQ prepla vljeno lainom "vijagrom" . direklOrice Agendje . Zadat~k Agencije. emo "lisle -- - - Iza kulisa posjete BiH belgijskog sefa za migracjje MAGAAAC- LOS POTEZNe opravdavam . jer 0 njihovom prijevozu ovise rije!ki uposlen. Doduse. Citat koji pamtite: Stvarno je sretan cnai koji ZIIa da ima. ovaj predmet rnogli ustupiti hrvatskom pravosudu kazala nam ie Simic. juter je ministru slgurnos ti BiH Sadi ku Ahmerovicu prenio ozbiljnu zabrinu toot i nezadovoljstvo njegove zemlje zbog nekontr- AhmetouiC OaiOdgOUrOiii za OZbiUoeroouste oliranog prili va azilanata iz BiB i propusra u bezviznorn rciimu. posebno putem inte_rnela .arna. Politika ie za Vas: Dio svakodnevice i vrlo birna srvar zbog okolnosti u kojima Zivlmo. tu se orueru ezou-c IZ b-O se rag Sud u Sirokom Brijegu dobio obavijest da se Knezovic odjavio Puljica. hko je rekla Grubi!a.:a »Avat' jedan oel sud. Dos!a j e vise blamaze! Po. tern' e . .hra. Ima li istine u izreci "Ko pjeva..zgledaju.ju i kupovinom ispod mlee.k GRAS-a. DUCIC naiueea potrima za linom 'uijagrom' Trazenilijekovi protiv erektilne disfunkcije. "Armani~'_ Osoba koja Vas iiveira: Zoze Murinjo (1ose Mourinho).porvrdio je . koji je u BiH doputovao fadi jasnog dogovora 0 zajednicleom djelovanju be19ijskih i bh. ler se !judi srame ici kod Ijekara erektilne disfunkcije. Kada [e brak dobar brak: Kada supruznici imaiu isti tilj i nemaju tajni u braku. pjevata Jasmin Burek 10 SAZNAJEMO Dnevniavaz. SIvarno ovi politicari vec godinu prave narod bud alarna. ali zato je Mulabegovic i dodao da nanose pravu stetu po BiH nije u rizienoj grupi gr. optuznica Knezovica teret i i 7. A .Pa. Vas inspirira: Edin Dzeko i Mesi (Mess i). Kome se on i folir.Cesare Padoni".Dnevnl avat'. imamo crno falsilikara jesu markice s botrziste koje uvozi ove lazne logramirna.. decem bar u Kantonalnom sudu ~irolei Brijeg.Nama ie prije nekoliko dana dosla 0ba vijest da se 0 n vise ne nalazi na [OJ adresi.laHi naCin.zilanata. irna vise s tv arei ca. Je Ii jutro pametnij.. Biste li donirali organe: Naravno. 1e Ii bolje danas biti Iijep iii pametan: I jedno i drugo. dovoljno_ Omiljel1a modna ma_rka: . DOSTAJE LAZI .. Cega se najvise sramite: Losih postupaka prema ljudima . Sta pomislite kada Vam crna macka prijede preko puta: Ma nisra. [ako da name" kompan. lijekovi bi time dolaze na .rekao idenril:no i. Najdraza pjesma: "Prvi snijeg". Ime i prezime: Jasmin Burek. fun.ek za migracije. ne gararn nikad.rna.ije inrernem nije uobieajeno s farrnacetom nude ove lijekove koji utskom industrijom .•nata izBiH. 29 septembarfruj an 201 1. Naroe! je si t tazi. vlasti .vanja utakrnice NK Siroki Brijeg .. Cesdtam radn. Prema rije~ima Namse Grubise.jih.rac j e: N isam ra zmisljao o tome. zlo ne misli": Mislim da ima srnisla.. ier se srame i6 kod ljekara.adane koji ih uzimaju_ Nezemalja kada se radi 0 lainim ko od rjdenja za spreeavanje lijekovi.placuju plaCe s doprinosima i dr· ugim obavezama.Medu robom koja se tao ko naru ellje Cesto sui prepara ti za dopinge u teretan. Fredi Ruzmont (Freddy Roosemont).Klub poznatih use Ie mi Ie 81ueCi DoroM Litni profil bh.. u sl uca j u da se ne odazove nasem pozivu. Ned:tad Mulabegovic. Ovo nam je porvrdila pre dsiednica Kantonalnog suda u Sirckorn mijesa gorko i slatko.Agencije.Belgiju u ovom trenut:ku najvi~e zanima kako preduprijediti najezdu migr . dobili smo neku drugu adresu.:1 izazi van j e opce opasnosti te pokusaj ubistva jos ScsI osoba. Omiljeni film: •. 1l0vinaIska po bj eguJ ja Josip Vricko Darna Bosnj acima ddi nacionalne i vjerake lekci je n. kao i potjemica Osim ubisrva Puljica. Zbog toga.Dak Ie. sta b iste d anas uradili: Vierovamo bih pokusao napraviti j05 neko dobro djelo.jib sasranaka_ A. S. Sportista ko. kaie da se ne· Licencirani Jijekov.OVC!. koja nam je kazala da je poziv Knezovicu za izjasnjenje II krivici odavno poslan di plomarskim pu tern. nabavij. a muskarac u novcaniku: Ne znam bas.. Dna je istakla da je Knezovicu roeiste za izjasn jeni e 0 kri vici za ubistvo zakazano za IS. ji laznih lijekova u apotekama.i i djeea. A. Datum i mjesto rodenja: 24. mkom ko· je je planirao Iliz sasta naka s predsl3vnicima bh .. a ovimasada na vlasti ne bih dao ni magarca da poi aSu. februar 1974.i te iaVDOg zdravlja ukazuju na njihovo prisustvo u prodaji. je po- sla[ n jihov prvi Cov. U Agenciji nemamo nikakve in formaci je 0 prod. S ta j e Vas naivecl strah: Suelnji dan.rekla je Grubisa. NeQstvarena ielja: r rna ih mnogo.sleo~ira~nom nOslobodenjll" . Paralelno se u Li vnu sudi dvo] ici sudskih policajaca op ruzenih da su Knezovica iz pri tvors ke jedinice pustilina slobodu. I "no faktieki posleupjeli.lo. jer su idemicni . tokorn nernilih scena koje su se desile kod stadiona Pecara uoci ogigra. nedostupan Brijegu Dragi- Optuzeni za ubistvo Vedrana Puliica nije na adresi a Iiver Knezovic (37). saznaie . Ruzmollt je u u mrale navecer doputovao u bi[flU posjetu BiH.. koji je opruzen za ubisrvo 24-godisnjeg naviiaca FK Sarajevo Vedrana je i hrvatskom pravosudu..

medu zahljevirna je i izjednacavanje naknade La topli obrok Uz to. N isu ni slu tili da Ce nadomak svojih kuca upasti u vel ike problerne. a kamoli osumnjiceni.teme NA Onevni ava" cetvrtal<. okrobar.prica nam Mustafic dok pokazuje brojne rnodrice po ciielorn tijelu . Projekt "Elektroprivrede BiH" na cekanju Planneza Sindikalisti Rudnika Sikulje najavili S/Iajdiic i Jerlagic prije god/nu jdzic i bivsi direktor EPBiH Amer Jerlagic ozvanicili su pOCelak gradnje HE Vranduk.ni Tuzla. koji tvrdi da je Minisrars!vo odbilo izdati doz\'olu iz formalnill razloga. kako tvrde. prema kojoj je za 7. udarania. borio sam se s policijom La ovu drzavu. izmjena i dopun. Osim poveeanja placa.. Ovo je za "AV'd' potvrdio Alija TuraiLic. Kolegij direkrora sumsko-privrednih drustava FBiH ria zaiednickom sastanku u Kupresu izrazio je zabrinu[OS!sro pravovremeno niie donesen novi zakon o sumama nakon sto je Ustavni sud FBiH donio odluku da neke odredbe Zakon3 0 ilumam3 iz 2002. odvedeni u prirvor. 9 Ukratko UisocaCi sa nas i u DOgr sno urilama na DOgraSnom mlastu Svi odreda kazu da su za vrijeme policijskog pritvora bili prisiljavani da potpisu izjave da su vidjeli kriminalne radnje iii da su i sami u njima ucestvovef Navijacki dres Lieu MJESTA Je Ii slucaj prernlacivania u ZDK niz nesporazuma Nova aprava fudllika Smuemen dlrelltor Rudnik f)urtievik Edin Mustafic i Armin Ganic 24. koja je pohapsila. a eventualni prekrsioci sankcionirani posrupak policije imaju u najgorem slueaju saobraeajni prekdaj". se ptembar/rujan 2011. rudari rraze i korekciju cijena uglja koji se isporucuje Termoelektrani. Bio sam u navijackom dresu Sarajeva i govorili su mi da ce me pustiti da me ubiju navijaci Celika. a ta je strajk..kde Esroer Mujicic. a potom. izrnijeni u novu. ga je stid rnajci pogledari u oei nakon ilto je cula u medijima da "ioj je sin krimina· lac s dosjeom". Siguran sam da gradani nece podrzati kriminalce koji su bili predmet policiiske akci]e. A . Liutiti policajci rekli su da cu "zam sto krijem kriminaIce sada u Zenicu".. Zakona 0 Sudu BiB i set preliminarnih preporuka. Nadzorni odbor EPBiB u petak je smijenio dosadasnjeg direktora Rudnika Durdevik Huseina Trumica.e p rosl 0sedmicnog sasranka eelnika sindikala.uka ne otp. donedavao zaposlen.dne . javlja Fena. diplomirani inzinjer rudarsrva. koja je rrenutno La oko 40 pos[O ni7.e uglja Termoelektra.Iali 0 me· taln u s ipk u svakih desetak minura. pogresnu grupu ljudi koja nije ucestvovala u tuci. Svi povrijedeni s kojima smo ju~er razgovarali kazu da ce medicinsku dokumentaciju i izjave dari advokarna te pra vdu za sebe tra. a oni su rekli da moraju popisari sve.a Zakona 0 VSTVBiH. Govorili su da ce udarari dok ne potpisem iii mi . porodi'::an je covjek.' Doilao sam kada sam vidio da krvan Obostrane pogreske Ahmer Fazlic poslovoda je u "Prevemu". [er SU)edOM Dostao OSUmnJiCeni . do toga da dva dana vee mokrim krv . vriiedania. No. ima djecu i kaze da Covjek. ona ee biri urvrdena. U stanicu Visoko dosao sam da dam izja I'll kao sv j edok. istraga ie u toku. Nisam slutio da ce me sluWenlci rnoie drzave pretudi. oktabar bila najavljeoa obustavB isporuk. koji pri pada Rudniku Kreka Smjenu Trumlca je porvrdio i NO Rudnika. javlja Fena.. kriminakim. Razumiiem ill. olltobra Rudari Rudnika uglja Sikulje najavili SU ~LTajk za 7.Akrivirali smo Odjel unutrasnje kontrole u punom kapacireru i intern. kako Ijudi koji su iz kafica priskocili komsiiarna u pomoc rnisleci da u napadnuti rake i policije.. Kada su od nas zatrazili do ku men te. Ovu odluku donijeli su nakon seo nisu pri. Komisija pravosuda u BiR za pitanja StrllklUrainog dijaloga BiH i EU jucer je odrlala prvi sastaoak na kojem su razm3traIli principi Laje· dnicke platforme za daljnje pregovore. nego se samo zatekla "u pogresno vrijeme na pogrclnom mjesru". da nee u zi V nap usti ti Zenicu te da prestanem lagati da sam bio u Sarajevu.hie Fazlic. a ako ie doslo do zamjene ili do greske. Tu pocinje 48 sari nocne more. koii je bivsem direktoru izglasao nepovjeren je prije petnaestak dana. Vise od povreda boli neislina dok. su bili izlozeni b rutalnosti da nam pomognu u identificiranju takvih pripadnika. Na njegovo miesto postavljen ie Zijad Rahimic. da ce me izrezari s dresom .a u odnosu na cijenu koju plaeaju gradani pri kllpovirti uglja. kazao sam im da smo rek dosli. Platforms ukljucu. psovanja.Zovnite povrijedenog policajca i pimjle ga ko rou je p ruzio prvu porno'. Sat poslije pozvan sam da svjedocim 0 necemu sto nisarn vi dio i to sam re kao u stanici. s Ustavorn FBiH. s dosjeirna .. o Pravosutie BiH Federa1no ministarst\'o prOSlOrnoguredenja odbilo je zahrjev "Elektroprivrede BiB" (EPBiB) za izdavanje urbanisticke saglasnosti za gradnj u HE Vranduk. Zamolio bih sve koii srnatraju d.. javlja Fena. Podsjeearno. a kaze da ni sam ne zna kako je postao svje- .. 29. stocne Evrope potpisat ee surra u Sarajevu protokol 0 regionalno] saradnji. RK Javni servisi POIDISII'01OMOla osar8dnJl . • Dosli smo pred kafic i vidieli rnasu naroda. godine nisu usaglasnost. Iume ngoun . instrulctoI sam voznje. Svi odreda kazu da su za vrijerne policijskog prirvora bili prisili avan i da potpisu iziave da SLI vidjeli kriminalne radnje iii da su sami u njima ucestvovali. On dodaje da je "cijeli sluca] seriia nesporazurna i pogreski". Protosol ce produbit saradnju u ovom podrucju medu javnim servisima u jugoistocnoi Evropi. Ganic ima nalaze 0 lomu dva rebra. u sep!embru prosle godine bi vsi clan Predsjednistva Bili Haris Sila- HE UranduM bez dozuole Stral1l7. policiju koja je sve redom legitimisala. uz podrsku Vijeca za regionalnu saradnju (ReC) i Evropske unije radio-televizija (EBU). dalje od predi· zborne svecanosri nije se odmaklo. ja sam prvi ranieni pripadnik Armije u Visokorn. a vamedooj sjednici lzvrnnog odbora Sin~e organizacije Rudnika Sikulje zakljuccno je da se prvobima odluka. jec joS nema stava Komisije za nacionalne spomenike BiH.je metodologiju cada Komisije re osnovna pi lanja kgn !ito su uloga i naCin ukljucivaoja predstavnika pravosuda u procesu srrukmr· alnog dijaloga. a onda iavno osramoderii time sto SU proglaseni huliganima. a u MUP-u u Zenici su mi rukom veza· nom lisicom ud. U stanici sam postao osumnjiceni. . Haris Palislarnovic kaze da "ljudi koii su se zalili na Mustafic: Bio u Sarajevu BecirouiC: Poltrenuta interna istraga .bva [il i zakl juck. Njih dvojica dio su grope Vi· SOeaD' koja tvrdi da su uhapseni.nZONLIC Sumarstvo FBiH Direlllm'lll'OtiU Dba oruedloga . mada nisam vidio niSta. R K. Gla vni direk tori 13 j avnih servi sa iz jugo [. prerna njima.. biti privedeni.. rukovodilac Sekrora za pri· premu gradnje hidroeleklrlllla u ovoj kompaniji. u tom trenu nisarn ni znao cia ie policaiac. brutalno prerucen i od policajaca.iti nB sudu.na povrsinskom kopu Dubrave. septernbra kasno uvecer vracali su se s utakmice u rodno Visoko razocaranizbog poraza voljenog FK Sarajevo na Kosev U od Sirokog Briiega. Becifovic: Ilt/ema is/faga kazao je za "Avaz" komesar policije ZDK Fahrudin Becirovic. njima nije mjesto u policiji. Vlade FBiH i rnenadl<menta "Elektroprivrede BiH" i Rudnika.}a imam auro~kolu. javlja Fena. .

Davorka Ugljen 15 godina uzaludno ide od vrata do nata trale6 da joj izdaj II zva· v. Davorka kaie da je na neki naCin osjeea oJak~anje sto je imala priliku da javn 0 progovori osmni svog supr" uga.naglasio j e Cavi'. opoziciia je jucer od M UP -a RS zarrazila edgevor na pitanje kcga su nezakcni to prisluskivali u posljednjih sest mjeseci. ni]e naveo :lta [e s oprernorn za te namjene. S obzirom II a to cia jos [roje svjedoka ereba dali izjavu. avgusta 2007 .940.. a ranije se Spe. . j eon.. a jucer su bi· li sprijeceni da dodu. . kako to u iucer. sv j edoci 0 lome cia Ii je gospodin Alijagic imao Ie ma.ano U2 51ueaj ounice NedZada Herendc.eCOma' . gra. ka" cia je vesen popis tih mas ina. nikada nisu dobili zvanicnu obavijesr 0 tome kome su i u koje svrhe sluziIe ovakve spi" junske diverzije. nakon propalih istraga koje su vodili bi vSj w. javlja Fena. namiienjena za UPOITebu van okvira zakona i Sku pi: tinski odb 0 r za bezbjednost mora da 0 dgovori da Ii je cprerna zasticena ad zloupotreba . Neki ne6e. fomgrafija.. u kojem je i Uglje.edsmvljajucise kao zaposlenici "BH Telecoma" i na raj nH.ioci Domin MalbaSic. da Ii su pravljeni zapisnici povodo!!! izuzetih masina.sine. s&plembarlruja~ 2011.. za kojeg je inIao sazn anj a da . a nisu. Enverom Mujezinovicem.. Policajci j obavjestajci znaju ko Ie ubica. Prema medljskim i. a rna terijalna ste ta izncsi 43. p Q 1ici j e M i" boslljatkih n i s r a r s r v a polilicara unutrasnjih poslova (MUP) u Vladi Federacije BiH. mo optuZio dliavne poiicijske i obavjelltajne strukture. negdje u Evropi.18 UMraOAliiagiC8Ue maSlne Ova saoptenje bilo je sve. kao i za 15 POSTOSIDHUi ishodi u saobracaju i na putevimaRS. septembra. Kako se i oi"eki valo.lSnjoj ekskluzivnoj ispovijesri za . M.nan as su sas lulian. od kojih su mnoge i nestale . Ugljenom. koja je kostala oko 1." 0 llkvldaciii drugog covieka AIO-a • Krlmlnal u porastu Privredni krirninal je u sesr rnjeseci u RS u porastu.3 miliona 8 GODISNJICE Sve kontroverze Dn~vni avaz. MusndaBisiC. sigurno." stva sarno je novo SUl"OVO suotenje s bclcutnooCu drzavnih organa koii. pro· n ad II isprerumn. i hljeJi doCi. a ima ill jos.s. ko j i su bili osum njiceni 7. vel i.Ugljen" vise su se bavi 1i medi ji nego poIicijsko-istrami organi. KURAN Sudenje na Okruznorn sudu u Trebinju Sp:i. te je dan svj edok mien e s [ran e. pomocnik direktora Agencije za istrasivani e i dokurnentaciju (AID) BiH. 25. Nakon iz v r s e n o g uvidaja cd strane sudii e Viseg suda u Sarajevu. usko je ve7. ali nakon njegovog ubisrva TuZilas[Vo nije uspjelo prikupiti dovoljno dokaza cia bi mo" glo podic. popravku jli bilo koju drugu VTStu usluge ukoli· ko k ori snik za lSiU ni je p odn io 0 dgovaraj u Ci zab (jev. Godinama su 0 10· me feljtoni obiavljivani u "Danima" iz pera Vildane Selirnbegovic. OdieIe danasnediad Herenda? Tufilac Cavka mnogo truda i vremena porrosio ie i na sas!u1ianje svjedoka u inozemstvu.kulj· ralo i da ramo ima redovna i dobra primanja koja dolaze.Dnevni avaz' rete niegova supruga Davorka U glien. obja vljuj uei tekstove s naslovima popu [ ovog: "Svi putevi vode do Bakira I.-·. Herenda se nalazi u Holandiji. leSko da ce ikacia do kraja moei ispri Ca ti sve S eime se posl jedn jih 15 godina su 0l:av1l.ckih stranaka.Ova oprerna ie.njskih poduzetnika. 0 sa· drzaju iskaza svjedoka SmaiI Begovi 6 je rekao: . sadasnie urednice "Oslobodenja" u vlasnistvu porodice Selimovic. kao i svih godin a. ipak. ali neee da ga o!kriju Tu~ilastvu .la.. za navodno otudene masine iz zanatske radionice »Alija" gic'~(. A.. fla groblju Bare u Sara· jevu obisla mezar svog supruga Nedzada.. Danas sam zeljela doci sarna. pozna!o je. Cavka je obustavio istragll protiv Kemala Ademovita i njegovog vozai"a Enesa Pandiita. oktobra na zalnjev tuiioca. Ovo pi tanje je 0 tvoreno nakon upczorenja poslanih Dernckratske partiie (DP) Dragana CaviCa da MUP RS u svoi sestomjesecni izvi esrai 0 radu. lral:io je pomoc od bolinjaCkih poLitiearn. .ljena Na danasnji dan prije tacno 15 gcdina N ovinska agenciia On asa plasirala j e u javncst . 28.M. 1IJcP.cm vrse sterne racinje prema.H_ Lainl serulserl'BH Tel.ll livio do smni.. Sam UgJjen nekoliko da" na prije likvidacije.to dana obja.Io "".ali nemaju hrabrosti ..000 marmaraka. slIopceno je povodom informacije 0 osobama koje na podxucju Tuzle nude odeede. Narodnoj skupstini RS u kojima ee zahtijevari precizniie obiasnjenie. a koj a je u nastavcima pisala cia iza Uglienovog ubistva sroje oni kojima je ona danas u . i z Sarajeva?! nieni dokumem I) ubislVU supruga. U gljenov mezar supoS) etili samo najblii.omll je promijenjen identitet.30 sari. a protivpravna imovinska korist ie 30. 29. a zatirn je naiavio da ce predloziri zakljucke aka. ovim slui"ajem ozbiljao se pozsbavio mciaSnji kantonalni rulilac u Saraievu Oleg Cavka.i. Prem a ri jecima p redsje'dnika Suda Smaila Bego" vi Ca.No. Uprkos lOme. srarom svega dvije godine i vrijednorn dva miliona maraka. Ova istraga.ispahiceln." Inace. inate. Podrsali su ga i poslanici SDS-a i PDP"a... U feljtonima "Dana" objavljivala detalje njihove veze s ubistvom Nedi. S!ogaje predmet ""'Cen u fuzu nerasvijetJ jenog ubistva..junske d.ju predramih uebi.izjavio je tada Cavka u "Slobodnoj Bosni". izmedu 20 i 20.turu in formaciju sliedeceg sadrzaja: ~ U suborn.iverzije Sl[ rib Peed Okruznim privrednim sudom u Trebinju jueer je oddano prvo t(lc i. neki bi.eleslnzbeno posvjedoci ti sta se s NedZad.danima. Pemaesta godiiinjica ubi- sJ. UJXl' rno ne ?.i cIanovi njegove pocodice. rnedutim. neki ne smiju da se susremu s njegovim grobom i istinom 0 ubis[Vll. n a roci~ ttl su saslu~ an a ITi svjedoka [Uzilacu brace A Ii jagi c. Ubistvo Ugljella. P..y aBira Izetbeg iCa ezao uz SluCal' glle '7 • o1l_IJ.vocW.S djecom sam na mezaru bi la u ned jel ju. juna 1996. saopstila j eInforrnati vna sl uzba Federalnog MUP·a. Herendom. u Priiedorskoi ulici u Sarajevu iz vatrenog orul-ja ubijen je Nedzad Ugljen. Edinom Garaplijom..Oslobodeniu" naiveci zasti tnik. a. razbacani h dokumenala.vilimediji 0 stvu drugog fuvjeka mine Alijagi(. a pckusavao j e uei u trag i NeclZadu Herendi.nforrnacijama.~le pred glavnu raspravu 0 slue.!!kretizirana na· kon nagodbe TuZiJa. ko je to? Je Ii on Slradao u raw iii poslijer mo opstruiranjeinesarncWju ja.a ubistvo Ugliena. tetvrtak. naslavJjeno 5. jucer je. kao i danasnla zastlmica Kemala Adenovlca. bila je ko. Marinko Jurcevi6 . ironicno zakljucu je: • Bakir je dao [)ajpa· mujiviji iskaz: "Ned'lad Ugljen. Znam da nece biti nikoga ui ad njegovih kolega ni od nekadasnjih nazovi prijareIja. Zanimljivo je i da Selimbegovic u svom teksru od 10... BiB. pripadnika kriminalisticke porn o{. Godine 2008.. Bakirom Al. Ro Ciste ce b iL. Za skoro 85 p OSlO povecana je stopa malo] jetnicke delinkvencije. op til2nicu protiv bilo koga.t.sc.a koga tek namjeravaju.ivi na Novom Zelandu. dolali lIa Sud proriv opCine Trebinje iRS. Zaposlenici kompanije "BH Telecom" ne vrse instaJaciju.lo vom "BYi pulevivade do Bakifa I. ali je IItv rdeno cia.i. cia Ii su svi zapisi ovdje. dostavljen poslanicirna. ko j i je 0 dbio svaku povezanos! s bile kakvim obavjeiltajnim s([ukrurama. niie uvrsrio nabavku oprerne za prisluskivanje. S tim u vezi zatrazic [e da uadlezni skupsrinski odbor detaljno ispita ova] sl uca] i da odgovor n a ova pitanja. Mnogo pUla dclava10 joj se da stan u kojem zive ona i djeca. mozda.610. preduzimaju se intenzivne mjere na otkri vanj u izvrsicca. Centra sluzbi bezbiednosti (CSB) Sarajevo i Stanice javne bezbjednosti (S]B) Novi Grad. brace Saliha i Muamera ALijagica HO . slueajem .. ali je nije dobio. Cavka je tokom istrage sasl usa vao i Izerbegov ica. "SH Telecom" poduzeo je potrebne aktivnosti da bi dosao do saznanja 0 poCiniocima ovih sretnih radnji.Poslanlci rasprav!jali olzvjestaju MUP-a HOga POliena u HS nezaHoniiO prisiUSHUIe? U Narodnoj skupstini SDS i PDP _podriali zahtjevei upczorena Dragana Cavica U prvom dijelu zasiedanja entitetskog parlamefila. a sudeei prema rezultatima vise pUlaotvaranib i zatvaranib iSlraga. teme HO Ie Njegova.om dogedUo 109 kobnog dana. u maju 2005. bas kao SIO nikada jail nije rasvijedjeno je· dno od !lajm. lla. Nagodbasa Celom Selirn begovic je godinama u "Danima" u indirektnu vezu sa smrcu Ugljena dovodila i danasnjeg bosnjackog clana Preds jednis tva BiH Bakira Izetbegovica.Policija je porpuno ispo· lirizirana i tacno se vidi po policijskim duzuosnicjma da su njihovi sefovi usrvari preclsjednici pojedinih polit.Cem Celom.lle usluge gradanima pr.031 KM. Vildana Sellmbecovlc. On je godinu kasnije za namie- Faksirniliednog od lekslova Vi/dane Sellrnbegovi(.ada Ug. sarna Da mezaru Davorka Ugljen. a ni zas to su s rari zaposlenici s ovog polozaia zarn ijenj en i novim profesionalcima.kazaJa nam je kralko Davorka. premda.uWe ubi· Dauorlla. . pod nas. predo" sje6lj uCida Ce muse nellto deSili.Stva s Ramizom Delali.isreriomijib p~ lititkih ubistava u BiR.

2011.a vremenom.Bosna.. '" .i hranu bankrotiraju i drzave kad vee mogu banke. . • N iko od p reds ta V[] ika Med~1isa lZ nije prisllsrvova~ svecanoj siednici." zacije i pojedinci koj. va n j a su pok a~ala da gradani sigllrnosni pojas na kratkim relaeijama skoro i ne korisle.23 .leA '" 24 SARAJEVO 2Z . ali jos ie strasniie kakve metcde biraju radnici da izbore svoie pravo. A.J~ 19 . rekao je Krisier Ahsberg..rpskoj pravoslavnoj crkvi uBramncu.. jatan ju za j ednis tva i povje- HatrebiD Damzahuala. puta stabilnije. Ne iskljucujem mogucnost da PQdi(. svaki covjek ima svoju pricu.sigurnosni p ojas spasa va fivot". 12 FMUP-a navode da je od jan1. Ocekujese sUlleano vrijeme lIZ umjerenu obla61ost.la biti uru eeM3 c"za poseban dop rinos u razvo iu demokrati ie.puta demokratskcg ikulrurnog napretka.:. dorn nesigurnosti.o cemu je nasa novina tada prva pisala.odnosno forcgrafija koje su [ada obiavliene. Licno sam IU svesku 0 dmah p oci jep ao .Najniia jumrnja [emperatura izmedu 7 i 12. iz2009_ godine.Svako ko irna otvorene oci. dodijeljena je i S. sigurnije i ekonornski razvijenijezemlje. nastala kao produkt policijskcg biltena broj I. Angela Merkel SKANDAlOZNO Roditelji iz brcanskoq naselia Ornerbeqovaca soklranl icaJac oti suesMeza pi" BanMrot bi razorlo poujereDje .otaiWE TEMI"fIUnURE od TC dg20' C ~ WAPEFlliT1J1i D~EVNE. H od~i t. $ituacija u BiH i broj poginulih mnogo ie vet! nego u ostatku Evrope. (Njem(Jcka po/ilicarka za A. Napiranie da Ii je krugprijatelja. zna da je kriminal Vol stri [a i finansijskih institucija opcenito prouzrokovao veliku stem ljudima u Arnerici isvijeru.. is tican je vaznosti sigurnosnog pojasa i autosjedalica za djecu [er mogu spasiti fivor.. Strasan ie ekcnomski polozaj radnicke klase..ba Vremenska prognoza 29.. N eki paze na darume i rcdendane. Zah· valjujemo n3 prijediogll z. ~el\lnak. guci bankrot ne ugrozi drugeclanice euMerkel: rezone. i ~~"'. . U jUlarnjim satima po kodinama ce bi[i magle. tomski: Te prliave aktivnosti obavliaiu se skoro Prljave porpuno nekaznjeno " ne same da su pre.. i na Stika koja je korifilena ria omotu ~veske:' Sporni potiC8jac u pNorn planu na omoru sveske fotografija odgovorio: na sporna spornog policaica. prcsle godine suspendiran zbog sumnle da je pocinio bludne racnle nad 15-godisniakom Rodi tel] i eija su djeca u osnovnoi skoli u brcanskorn nasel]u Omerbegovaca od policije Disrrikta dobila sveske bili su sokirani kada su na omotu uocili lik policajca Radoslava B. bankrot GrCke vierovatno bi razoriopovjerenje berzi II Evropu. jeT nema· mo ni dva pOSlOgraoiana koji se VelU • kazao ie Ahs berg. ka:re za "Avaz.Jos vjerujern da je grcki iavni dug od 350 rniliiardi eura odrziv.. Predsiednik BIHAMK-a Rasim Kadic istakao je da je cilj karnpanje "Vel..ULHll. posrade dom svakodnevnih radnickih sera. se .a zahvalnicll. Za svaki slucaj.. Islrativanla pokazala dagraflani riielko korisle sigurnosni po/as FE iH". : odD' C do 21' C = nd 20' C do 30'C BIOMETEOROLOSKA Biome.jevo lzlazak 6. predstavnik kuce "Swekoad" iz Svedske koia se bavi sigurnoscu u saob rae. = .. Grad Sam. !: . sve je u~i (MIlzii'arza "Story") DrugaCue uldlm suDel Sta kazu u narodu """'I<a) E. Da smo prisllstvovati svecan oj si edn iei. Pedofila su stavili na sveske u koje nab djeca rrebaju .t(t11'. lzlazak g. 1UdP1:1U. No. uae sarno praVda renja". vee ll. glavni imam Bratllm:a.32 Zalaz.aj u . . 29.NIl. jer 13j broj nedo· seZe ni 20 posta. ipak [reba podici branu da rno'-. 0 dno· sno vral':anje vakufske imov in e koj u n am j e IIzlIrp irala Op6na.lIl.. fotografija Sigurnosni poias tokom voznje koristi rnanje od 50 p OSlO vozaca na cestarn a FBiH.Ovo j e n evjerova en o.kova. T. a ja se jedva sierirn svoga .eoroloska uzrokovan. (CiralacOsrnanK.ib od 19'C dD26' C PROGNOZA povoljna. 13 Zalazak 18.N a] boljaforrn ula za us piesan brak j este naci dobru zenu..RD) Noam Comski Radoslav B.uge organ. zaslire Ijlldskih prava. pro~nozaie : ad 20'C do 28' C Nakoo prohladnog nasu imovinu olimali liZ pomoe opCinske administraci· ie. drugacije vidirn svijet. osim Islamskoj zajednici. Nisam bas romantican i ne drzirn do godisnjica. ('Of'" E.) SlraSan je DDloiai I'BdniCIIe Mlase ~ r":"/1 a ~~3/281-3!13 redakcl a(rtavaz. dana b !loe sun~ao ije i prikJad n 0 za !em j u. saopceno je na juce- MaDle0 50 DOstOuozaeauie liS rasni oi konferen ci ii za no v inare.H. sirornasrva i liudske nepravde.R..Drsim do liudi koje volim i posrujem. zaostalosti. na iugu do 30 stepeni." iedan od sokirani h ro illtel j a.Vjerujern da ie objavliesvesci. trebal i hi zna ti da se to dogada vise od 3(}godina te da se za to vrijerne njihova moe u ekonomiji i politici radikalno povecala.akl/vnoslf veliki za propas t n ego s u preveliki iza za rvor. ~okom Hronicni bolesuid i metcor-opati £Ieee imati pOfe~ko&. legaliziraIi bisrno licemjerje pojedinih predst3vnika OpCine kaz30 je El vir ef. a naj. 2011. kao i d.I.. g.9. Istina. sBplembar/rlJjaJl 2011.'VJAAtut: 1SU'E. koja je pokrenuta u saradnji s JP "Cestama Kampanja BiHAMK-a za sigurnost u saobracalu . .am treb a p ra v da. (Americki profesor za portal Sou.AAnJRE .mozaik DflBvni avaz..4 1 29.. NEU~g Predsmvnici Medzlisa Islamske zajednice Bratllnac odbili Sli primiti zahvalnieu koia im je povodom Dana optine treba. Portparol policije II Disrriktu Halid Emkic kazao je za nas List da jesveska koja je dijeljena.lara do aprila registrirano 8. takoder. Emkic ie .. Posebno mOTam nagJasili da je io§asi· luacija kada je rije<: 0 zadnjim sjedihima.visa clnevna izmedu 20 i 26. A sto ie covjek stariii. )JRIJEME DANAS . kao i cjelokupni stampani materijal policije Distrikta. .963 ucesnika u saobracaiu koji nisu vezali poias.net} Preuelilli za zatuar Oavor GobaG sati i tu sliku rrebaju gledati svaki dan.11IJlE. Vjemr slab do llmjerene jacine sjevernog i sjeveroistocnog smjera. Is trai. ali isto tako po· IlOI'O porlltlljerno da narn pismene zahvale ne trebaju. A. umjesto novog puta.FIATgle. 7 Sta kazu poznati . !)a jugu od 14 do 19. = 1'. 25 TUZLA24 ZEN. Vazni su mi zdravi odnosi i liudi.MJETEIoIPE. koji ie u avgustu prosle go· dine suspendiran zbng surnn]e da ie pocinio bludne radnje nad l5-godisnjakorn. Zahvalnica s is tim obraZi07. su Medzlis IZ Bratunac odbio primiti zahvalnicu i':EiVRJ lIt11.e!)jem.

Ta trudnoca trajala je samo nekoliko dana kada je doslo do spontanog pobacaja.R.\\s Kanadanin Harold Haket (Hackett) bacio ie4.Ak. ka ostavio na radnirn rnjesti- Ie uBI..ap8lu se noua orauila za u mOl naCln rada blliinlaral 0 Novo pravilo koje priprerna Regulatorna agencija za komunikaciie (RAK) uvest cesrrozije odredbe koje seednose na odgovornost pruzaoca interner-usluga (ISP) za garanciju kvali tera njegove usluge.2 posto.. broj korisnika ove drusrvene mreze u sviietu svanodnevno raste i trenutno se kreceok0800.ija . Nakon prvog rodenja bebe iz epruvete 1980_ u Australiji.OO. Nisam koris" tio nikakve drugaCije arline od prethodnog gradonacel· Odoba§ic: Posebfll proplsl sri da vaoca p risrupa in ternetu bu de upueeno n a javue konsultacije. Na sjednici Vije6J RAK '3. ujegov rad imao [e ogroman znacaj za razvo ite mete de.800ponJ' ka u boci u Atlantski okean i dobio 3.MRKJC Hakel: Na odgo vore Ciekao 18 god/na TaMsisla izbaciO iz aula 18nUMDja S8 Doradala ~ Slucaj lz Hondurasa .3.. Ana je za vrijerne vozn]e pocela radari.42.o ie selekciiu hudi.. Uprkos tome.o bi.4 posto • Rusija broi ko risnika nagl 0 poveean u posljednje vrijeme. 011 je U prosi eku inS !)aj mani i u region II.=--___:O""----l rna.io njenu pri· pravnicu SJavicu Pavlovic. Priie bacania boca pro ovjeri datum i vjerar. Ovi sw pisu da ne vole Bosn U. krenuo je u kadrovsku cinku svoiih najblifih saradnika. ali izsamo njernu poznatih razloga ie urnjesto dosadasnjih savietnika Nede Puhovca i Nenada Kojic .800 poruka uboci Najpopularnijudrustvenu mrciu Facebook u BiH koris- PrOcenl MOriilenla . Naivise ih je u Sjedinjenim Arnerickim Drzavarna.Auromobil i su prolazili pored mene. umro je 23.u. Facebook naibohi prosjek ima u Makedoni" ji.u. Podacio korisnicirna Facebooka na Kosovu nisu dosrupni..kaZe Ana.o nemas drZ3ve. Bacio 4.Makedonija ..ukcerklt hi- la prisiljena roditi na plotniku pored ceste. (XX) . Facebaak najmanje prisalan u islacnoj Evrapi INTERNET Drusfvena rnreza sve popularnija Bosanac· udi za FacebooMom Ni u Vatlkanu nisu odoljeli ovoj vrsti zabave ri LlI8.i mjerenje kvali teta in t. izveo vjestacku oplodnju sa zamrznurirn embrionorn.Siovenija .. umjeslO Mare Simikic. izvedena ie prva viesracka oplodnja. G. Novoizabrani gradonacelnik Brckog Miroslav Gavric. koji <'esti!o nije ni zagrijao radno mjesto. umro ie u 83. .. godiui.ali je same njih 20 "prikljuceno" na Facebook. Tako je Ana svoj. pet godina U 83.i De treba!e nam.da si svugdje zadnja rupa na sviFali Covjek mo' ra ima ti tapiju. dok taj procen t II Monaku iznosi 96 pos [0.2 posto "BiH .3 posto . RaT je ipak napravio jednu dobru srvar . pokazuj u podaci "Internet WorldStatsa'" Kada je rijec 0 susjednim zemljarna.Albanija iHrvatska. Vud: lnacajan Umro otac bebe IZ eDruuete Australski naucnik i ginekolcg Karl Vud (Carl Wood).39. Zanirnljivo je cia Vatikan. Gavric ie.ko propi. E. koj i je od 2004. uEngleskoj. Maika ikcerka potom su prevezene U bolnicu.Sta drugi pisu 6 Onevni avaz.. Inace. i'el i0 je dokaza rida cak zastari eli i neupouzdani oblik drustvenog kom unic iranja josfiinkcioniraju. imenovao Sas lJ An dri iasev j ca j Stojan3 Kasterovica.a Amela Od. vjerujle. prve hebe zacete tom metodom.ernel-usiuge.5 posto • Alba. Vud. apotornslijedi Evropa.. S 0 bzirom na to da u sadasnjoj siruaeiji ISP-ovi nude nominalne brzine saobracaia bez ikakve garancije da ce pretplatnik ostvariti pribliZan kvalitet deklariranom. udwica bivseg zamjenika direktara AID-a: Krije se istina 0 Nediadu! . No. bolovao od Alzheimerove bolesti. 29septembar/l\Jjan 2011. [edan od vozaca ipak ie stao pored Ane i nazvao himu pornoc.ovanja_ Za ove koji Su smijeojeni vjerovat" no sam prociienio da se nde uklopiti u moj n3ci. Davorka Ugljen.Srbija .1000dDOUOra nts \[·.obasic. odnosno oko 24. on. ilto znaci da je Hanadanln dOb-O 3.napravi.. kao i naloziri druge potrebne miere k. kazao da je preuzimanjem fUnkciie bi" rao inoveliude.. No. • Mnogima koii su radiI.24. mozai k .ima i480 korisnikainrernera.. odnosno bez provjere pocirZava Ii pretplamikova pristupn a mreb te brzine. .Hrvatska • 40. dok je Z3 novu sluibeoicu z-" odno" se s javnoscu. To je u razgovoru za Fe· nu jucer izjavila porrparol RAK. a porom i rrudnocus oplodenom iajuorn celiiom. .. Vud je 1983. onib koji vole BiH ionih ko)i ie nevole. koja je naglasila da je pred· videno ovlastenje Agencije da done:se posebne propise koj ima ce se regal ira Ii v rs ta i naCin m ie. zaddao komi· nuiter u radu. naime. ~elvrtak. s Pajicem u_kazao sam povjerenie kak. Ga vric je veci n \I sa vi em [.3. U niegovo] laboratoriii Univerzirera MonaS u Melburnu 1973. koji ima 832 stanovnika. Srecom.nove /jude nika za imen.35. postav. ka. mora imati grun t. koii ie zasluzan Z3 p rvu tru dnoc u nas tal u van' rjelesnom oplodnjorn 1973.2 posto .4g0 osoba.. godini u Melburnu dopriflOs e-rn) 01 U~ prije rodeni a Luiz Braun (Louise Brown).oji· mace se omogu6. koja ie po dolasku piuezaia pupcanu vrpcu. komentirajuci svoj u od lulm u izjavi 7.. koja je bebu nakon poroda zamorala u majieu.33 ..k vali tela in· terner-usillge. pa.Crna Gora . te je srnijenio dva savjetnika i portparola u Vladi. Posrotak je nesto niii II Crnoi God. gdj e je procent tek n esto vise od rri posto. ali niko nile stan . rada " kazaojeGavriC..31. lsro ~ako i n arod. septembra u starackom dornu u Melburnu.ren ja . Gavric: /zabrao .6 posto . Ana Belis Hernandez dobila ie priienekoliko dana ITUdove re ie pozvala taksi kako bi sw brze stigla u bolnicu.100 odgovora iz cijelog svijera Haker kojem je hobi bacani e poruka u bod u okean.. S vega tri pOStO A fri kanaca koris t iFacebook .5 posto posto .uje seklOrska politika \/ijeca minisluaBiH. katastar. Facebook se najmanje korisri u zernljama is tocne Evrope poput Ukrajine i Rusiie. a zatirn slijede Srbija. Na neke cdgovore cekao ie i po 13 godina. Odobasic podsieca da je Zakonom 0 komunikacijama p ropisano cia je za pfUZanie imerne["usluga porrebna do" zvola do porplme Ii brnllizaciie rriista. a okru tn i ta ksis ta izbacio je rrudnicu iz aUlOmobiia kako mu ne b i uprliala v 0 zi 10.llSvojen je prijedlog da Pravilo oobavljanju dielatno· Miroslav Gavnc smiienienima Odrzana sjednica Vijeca RAK-a PORTAL·komentar dana. "Dnevni avaz".

po nalogu stranke slido kriminal koja se u rneduvremenu uvezala i s broi n im zloc. Ozenlen je i otac jedne kcerke i dva sina.znost iz licnih ra- Boris CurMOUiCU. ne bi znacilo ukidanje RS. dilo slOrinjak kilornetara au· topula. S gorci nom a tome danas govore heroi i rata. izmed u ostalih. d.pogledi O~ev~iavaz. Budirnir je predlofio primjenjivanje rnodela Brcko Distrikta na PosaviDU.er ni]e bilo na njegov prijedlog preustroja Posavine. vajne "prve bo~ujatke stranke".. smanjilo njezin teritorij". septembar/rujan 2011. Nikakvih. a sarnim tim i drzave BiB.aslo Ti. odnosno ukupnQ hl400 kilome= aum· pUla za posljednju deceniju i po! KOSQVQ takoder. danas fikrivnim srvaraniem gubitaka zeli oteti i preostali dio drzavnog paketa u nekada us" pje!lnoj naftno j kom paniji. Z naju se i slori je 0 placen im IjelOV(lnjima na Brijunima i drugim "kieenjima" Tihica. K. ministar Desnica Radivoievicev. Poznata je Tihiceva kriminalna ulcga u prepustanju "Energopetrola" banditskom Iobiju MOL· INA. Dobrovoljackoi ulici porinila zlocin nad nevin ima! Helem.ackali sve !ilOje vrijedilo. s Tihicern na C~ I u. a njegovo imenov3nje je privremeno. Iuace. Rijaset 0 gostu u emisiji . izigravajuci nevin asca d i zailti mike boo snjackih interesa. ta j "uspjesni" hrvatsko-rnadarski konzorcii. raznirn su mah in acij ama B 0 sn jacirn a un ista val i svaku !J adu Z3 b 0Iju bu ducnos E. je otela desetine vrije0 b ieka [3 u Saraievu i . Budimir je roden 1962. koridoru 5C za masne pare. K. razdragani Tihic niie krio cdusevljenje ~10 prisusrvuie "velicanstvenom cinu" u Bosanskom Brodu. rnedutirn.. 0 nie sa svoie strane Rafineriji obecao "podrsku vlasti u daljnjem radu". naime. Spahita 0 Tihieu kao "srp sko m igra~ll".slijedilo je nakon sto je ostavkll na til du.ev zamjenik. Kako i I1e bi. posebno ako se zna da nju.i SDA ne sarno da ni5Ustvorili noVll vrijednoSl nego su unistili i oplj.ava. E. Sve sto je ostalo ila tog proje· kill jesu katastrofalne posljedi· ee po nasu zemlj u. d. stranka iz koje dotazi i usarnlieni striielac Budimir. kao iRS.. a posebno u Federaciji B. jer su "pri je cetiri go dine rnnogi bili skepticn i po pitanju ove investicije". krajnje zaljubljeno gledaeelnika Republike Srpske i SNSD'lI Milorada Dodika dok zajedno p usta] u urad novoizgradeno postroien j e Rafinerii e nafte iz Bosanskog Broda. !lakon sto su uni~tili i prod"li sve do cega s u doli Ii.eba Ii. M. N e treba sumniati da 6e niegov prijedlog politicki pred sta vnici RS docekati n a noz. inace. teM\a~. 5 ANALIZA Ram za sliku predsjednika SDA UmJes 0 nas . do sada bio Fej. TihiC ouara DOdiMOuefirmel? Jadno Tihitevo prisustvo tinu otvaranja postrojenja Rafinerije u Bosanskom Brodu u pratnji MilOrada Dodika ponaivise govori zasto su Bosniaci danas na rubu ponora usamueni struelle Cudi sto nikakvih reakcija nema na njegov prijedlog preustroja Posavine DQriik u pralnji Tjhj~a i premijf:ra RS Alf:ksanrira DiamlJica. Cudi. On ce lU du~nosl aba" vlfati dok se ne provede konkurslla procedura i ne izvr~i konacan izbor novog direkloJ"a Agellcije. pa je bd<e-bolje pohvalio Dodika.. a i danas daj u sum· nji vim Siovencima i od svoj ih slmarodnika pravile roblje.hie odavno lvrdi da mu je Boris Tadic "na j boli i jaran" ili zaslO do· kazuje da je Armija RBiH u Nova vrijednosl Zagrljaj 18 {Jamcenje No. 2011. 1I10S1i. 01'0 imenovanje u. nego bi u "disuikl bosanska Po" savina usao i dio opcina ko- ie sada pripada]u FBiH. predsiednik SDA. direMtora zloga podnlo Nihad Pejz. cudi!i ikoga SIO Tihie i nje· govi kompanjoni. stranke koja je vedrila i oblacila u naso] zemlji. prema njernu. kao i to z.a godinarna je njegov kucni liubimac. direktora Ageneije za ra· zvoj visokog obraz<)vanja i osiguranje kvalileta BiH. Dok je BiH godiSnjegradila dva kilome· Ira ubogog autoputa. reakcija jui..Crta" Seldle BalramOUica RijaSet IZ:' Bosnjake Sf: ieli uznemirili Agencija za visoko obrazovanje BiH Predsjedavaju6 Vijeca minis lara BiH Nikola Spiri': potpisao je rjest:nje kojirn se Boris Curkovic imenuje za v. na koncu.Dovodenje Adema Zilkica u polirjcki magazin "Crta" 27.. Curkovie je. jedna Albanija godisnje je uspijeva]a pruZi ri hll 00kilornetara Cell0vne tease. godine na BHT I je guranje pIsla u oei muslimanima Bolinjacirna. Tihic. tako do bro vod i 0 d da vu d a nikada ni] e imao prilik u otvoriri nijednu vel iku kompaniiu u koio] bi egzistenciju nasao veliki broj nasih Iju· di iii makar ozvanicio 23" vriielak jednog ve1ikog proj e· kta 9 d opeeg in teresa. nackirn organizaci jama poput one Zijada Turkovica. i HSP. kojem su Tihicevi ljudi ornogucili kriminalni ugovor posve stetan po FE iH. koji se nam eee Bosn jaeima za to da ih uznemirava i poni. M. 9. iz Kreseva. opel bukvalno na is Ij eral a radnike rnabosniacke naciona- Skora nezapazeno u BiH prolazi ideja ko] u je tokorn boravka u sluzbenoi posjeti SAD naglasio I2redsjednik Federacije Bili Zivko Budimir. Licnost dana Zivko Budimir "Terminali i SlaniCi U Tihiceva SDA stajala je i iza kriminala u "Nafmim terminalima" u Plocema. S13viSe. jer svima je poslalo jasno da je Zilkic paradigma Sejde Bajramovica. fin. poslove n. Srpskiigrao Nije malo ni onih kojima se Zi VOl smucio i koj i su tek u tom tren u lie u shva tili proslogod i ~I1j u poruk u u va >:enog zamjenika reisu-l-uleme haliza Ismeta d.d'. Tihic je u svoioi dugcgodisnjoj karijeri na celu SDA. Suljo! Sr· CillO u unislenju ovakvih Bosnjaka! Faruk VELE ZilMiC Ie paradigma Slukba za odnose s javnosc 1I Rii aseta Islamske zajednice u BiH povodom aujnovijeg medijskog portretiranja Islarnske zajednice izdala ie saopcenje UI javnost u kojem s-e kaze: . sto bi istovjetno. au lomo bile iSla!love po Ljubljani ispod 5tO" 1a davate. . I ne same to. koji sve cesce svoju djecu salju na kazan. sro. koja dnih BiR uticu hom porodice S tani'. izgrdje. u godinama na vlas!i on i njegov3 stranka. T.. 29. borci Armije RBiH. Za to su vrijeme perjanice SDA. Brojne cinjenice govore 0 Tihicevom dogovoru s vlasti· ma Hrvatske i ne bi nimalo cudilo kada b i ga u svojim koIIIpcijskj m mah in aei jama sa INA-om i MOL·om na skorom sudenju spomenuo i hrvatski premijer Ivo Sanader.it. Uvijek SIIIJi/i bliski Zasigurno nema Bosnjaka kojem nije postalo posvejasno zasto ie ova] narcd u tako oeaj noj p ozi ci j i kada je j ucer na naslovnicama rnedija iz Republike Srpske i Srbi]e viclio kako Sulejman Tihic. izostanak b ilo kakve reakcij e v lasti u FBiH.iH. godine u Vim kod Posusia. danas tako ra· do skacu u Dodikovo narueje i politi eke poene kupe slaveCi projekle Republike Srpske? Aferim.

Suvad (Ahmed) Cavkusic. S druge strane. re Nedzad (Bego) Beganovic izZavidoviea (Dzemail) Selmanovic iz sa5. sagovornici su potencirali neophodnos t dclaska srran ih in vestitora u BiH i porrebu sto snamiieg ekonomskog i polirickog razvoja BiH.000 KM kako bi se "preko veze'·' do-.f:illuka 5. Primjerice.i SVQj mandai sarno !<ako bi napravila poli[i~ke ~isrke nepodobnih.068 KM.POUinUizbora Pre rna podacirn a sa spiska... VogosCe. Rijec je 0 zahtjevima EU koji 51. kao apsolutni lider opozicije. tetvrtl~. revi zi ia ie 0 tkrila vise od 1. visoki predslavnik u BiH. posebno IF A fondovima". Teavnika. koia je rek!a da sva tri ministra. kazao je za "Avaz" Valemin lncko (In7.n Franio (Stanko) Lovdc ostao je bez 676 KM. vrsiti konsrruktivni pritisak na aktuelnu vlast cia stO odgovomi je radi posao koj i j e p reuzela ua s ebe. Ovo ie potvrdio i porpredsjednik SDP-a Damir HadZie. Takcder. aktu eln0 .483 KM! Na 929 laznih korisnika sa sp is ka drzava je miesecno izdvajaIa ~ak 265.E. te s bo:lnjacke s[rane. nakon <:ega su i pribl.483 KM. Odsustvo zelje za dogovorwn tenerealni maksimalisticki zah[jevi i ultimammi dva HDZ-a predslavljaju nll. Iliiasa.. koja korist.. dok Miftari iz Novog Sarajeva je Abid (Osman) Koso iz 3.! donosenje zakona 0 popisu s tanovnis tva i zakona 0 drzavno] pomoci te irnplementacija presude Evr- BIH su neODhOdnl SlraniinUeSlilOri "D nevn i avaz" dosao je u posjed spiska s imenima 929 korisnika za koie ie tokom revizi]e utvrdeno da su nelegalno osrvarili pravo n a in vaIidninu i povoljniju penziiu u Federaciji FBiH. Teinja i zelja SDP"3 da bim Hrvatima !!ji- hove preds ta vnike ie apsurd i opasno je po BiH.jvetu prepreku za formir.e. One"". njegov sugradan. po zakO!lU.to ie "relae ija SDP . F. rarnehic iz Maglaja 3.ujuCi i predsjedavajuceg. kao i Ermina (Mensura) Avdic iz MoSlam.o S D P lnisli vladati je Vlada FBiH.koj komponenti otkriveno je 345 M:nih korisnika. Raspon novcanih prirnanja koja su im isplacivana miesecno krecu se od 23 pa do nevjerovamih 5. kaze da je 108a vijest lO SIOje HDZ BiH n3 iSloj pozidii ho i poslije izbora te da su zbog toga propali pregovori 0 drzavJ)oj vlas!i. jef bi bila stela da 10 propadne.S mil. KARALIC . N ihad (Sulejman) Mehan!c s Ilicfie 884 KM.SNSD profunkcionirala kada je rijec 0 vitalnom interesu drfuve.iZiIi stavove. Toliko novel! dobivali su i Mario (Mirko) Dolic iz Prozora. Laini inualidi ZaMu.383 KM. rrebaju biu Hrvati iz redova HDZ·a.. N ajvise n ezakoni tib. DEDAJIC .U FBiH! dok Abdulah (Hamdo) Ohran iz Gornjeg Vakufa ostaje bez749 KM. Majstoric i Emir (Murat) kao i Muharem (Resad) Zec.750 KM mlesecno • Otkriveni i oni koji su nelegalno koristili pravo na ovoljniju penziju KO su laZDi iDua id. Treba. a to SI. primalaca b orack ib naknada b ilo je iz M. Medina (Husein) Ahmetagic iz Vogosee 628 KM mjesecno. VIasl treba b iti formirana u sklad u s rezuitarima izbora i prttiznim slovom Ustava i zakona UZprioritemo usagla~avanje programskih nace!a. Maro LuCie.ko). Stay SDP-a. na kojirna ce se godisnje ustedjeti nekoliko rnitiona KM. Na ovorn spisku je i Ali· ja (Ahja) Dedajic iz Novog Sara] eva.. u HDZ-u opmzuju SDP za krah sastanka u Br~kO!I!.Find". uklju.nju vlasti ns nivan BiH. svi iz sarajevske opcine Mu>iic iz Novog Travnika. [ela (Tadija) Glavas iz Bugojna re Viera (Petar) Matrak iz sarajevske opcine Centar. Ovime su dodatno potvrdene surnn je da s u izbori u FBiH godinama dobivani n a raj nacin !ito s u raznim vezama i lIZ pomiX broj nih posrednika nsredi vane" uuosne in vaJidnine.! iasni. kao i Sedin (Velaga) Dedic iz Travnika. kada su daIi saglasnost da Bosniaci dajune sarno i':eo ri minis Ira nego i ministra vanjskih poslova. ddalo je i politicki dogovor 0 koristeuju 96 miliou. a ona se radi svaka IIi mjes eca. . Dokaz kal<. funkcijom zamjenika m ioiSITa Il Vi jeeu ministara.750 KM. imali na j visa primania. Damir (Mehmed) Brekale iz Moswa aaplaci vao je nezakonito &91 KM. najvisa primania imala ie Sevla (Salko) Selimovic iz Visokog . koja je pod krinkom bo rbe za borach pr ~ ava na razne nacine nezaKoru to u vodila u pIa va hiljade osoba.000 nezakonitih korisnika.000 KM • Na spisku 929 imena • DrZava lm davala 265. avaz. saopeeno je iz Cemra za informisanje SDP·a BiH. eura iPA fondova uz tlV'jerenjeda Ce i Evropska unija podrZari predlozena i usaglasena rj den ja p oli tickih Ii dera u BiH. Tokom duzeg susreta razgovaralo se 0 isp un iavan] U uvjeta ZlI evropske in tegracije i tome kako da Bosna i Hercegovina bude SlO uspiesnija u tome. Takoder. Dulijana (Hisen) rajevskog Starog Grada. pllOO pri- meMO: Steta Ie da sue OrBoadnal b!iZavanja ie bilo.0 miliona maraka. a Ivica (janeza) Bucar iz Vireza 529 KM. S arajeva . medu rim. Iviea Zoran (Mile) Knezovic iz Mosrara moZe se pres ta ri nada ti iznosu ad 523 KM. a prava su im p restal a po osnovi Zakona 0 reviziji i po drugirn osnovarna. UsagJasili su se ne mnogo funkcija.SlO tako. Hadzic.43 i Admira (Adem) Ka.. Najvise je u tome profitirala SDA. a u Armiji RBiH 584 la2pa korisnika.Ministarslva i raspored manjesu bitni. koji je SDP predlozio da bu de Hrva t iz [edova ave srranke. Preclsjedn istvo SD P-a po- UllimalUmi dUa HOZ-a Dia ~pis/(a..4 29. Pile (Perar) Bilandzija iz [ajca dobivao je 523 KM. illrek[or Direkeije za finansije Brtko Distrikta i clan de!egaei je.Ci tluka. Predsjedniciiiesl polirickih stranaka !!ikada se nis u vise pri blizi Ii kao u Brckom. pods jeti. SISIC .an je vlas [i u n asoi 7..Cal< opskcg su da za 1j udska pra va u slueaiu "Sejdi': .603 KM.Trnova dobivao 1. A.anju projekta gradnje brcanske obila:miee vriiedne 28.071 KM.ra. Tahira (Mahmutal Avdic iz Novog Sarajeva 507 KM. Znaci.z Mostara. Spec • Delegacija Vlade Brcka Distrikta postigla je u Londonu s Evropskom bankom za obnovu i razvoj dogovor 0 kreditir. 0 formiranju vlasti u BiH ostao je nepromijen jen. a Disrrikr s. prema spisku." NaMiJe nela/(Gnitih karisnika tz Mas/ara i. Hadonclc razgovarao sa Sorensenom SBB BiH ce kao apsolutni lider opozicije vrsiti konstruktivni pritisak na aktuelnu vlast U prostorijama Saveza za boliu buducnost BiH iucer je s predsjednikorn Fahrudinom Radoncicern razgovarao speciialni predstavnik EU Peter So rensen sa svo j im saradnicima. a sve se dovodilo u veZl! sa SIrankom SUlejmana TihiclI. Moslarac Jure (Marijan) Dzidic. na tome graditi. Meho (Muho) Bektas iz N ovog Sarajeva primae je 603 KM. u Mostaru je hila poznata i osoba kojoi je pou:ebno odnijeti 5. . zaklj u1:ilo je Predsjednistvo SDP-a . u hrvats.. saopcerio je iz Saveza za bolju buducnost BiH. . bin in validski status.em Ij i i nbrzavanje pum ka EU i NATOu.SDP je u dosadasnjim razgovorima pokazao i oc!govomos! i spremnost na dogovor. Uzme Ii se u obzit cinjenica da jedao laWi invalid moZe don ij eti naj man je ~etiri do pet glasova. Muharem (Huso) Arapovic iz Gornjeg Vakufa 588 KM. Prema spisku. jasno je zaSto beracka revizija nikada nije srvarno p rovedena.A.kaze Ineko i dodaje da je ocigJ"dno da su Milorad Dodik i ZI3[ko LagumdZija imali mnogo bilateralnib razgovom. Zenice.To su bili vrlo poz.itivni okreti. javlja Fena. OTKRIVAMO "Avaz" u posledu spiska borackog ministarstva Mjesecna dabivali i vise ad 5. Sjednica Predsjednlstva SOP BiH DreDreHa ZalOrmlranle UlaS11 Predsj ednistvo S ocij aidemokrotske panije Bosne i Hercegovine (SDP BiR) podrzalo je u potpunosti dosadasnje ak!ivnosri i Slavave p redsjedni ka stranke Zlatka Lagumdzi:je tokom pregavora 0 formira. ier je doslo do izne~ nadujucib pozirivnib poteza sa srpske s Irlmc... Ukinuta prava Nas list objavljuje imena onih koji su.lo je Predsje" dnistvo ave stranke na jucerasnjoj sjedniei. Hurija (Nuriia) Turkovic Bez 1.844 KM mjesecno iz Hadzica nece vise primal! qSlaju i Elvir (Mehmed) 1.846. Dopredsje" dnik ave stranke Marinko Cavara l<'aie da je uvjerovan je SDP-a za nasilnll promjenu Ustava i negirauje rezultata i:. Zais[a ne nedosraie mnogo .kazCO t~v~. Fatima (Resid) Pailie iz opcine Centar u Sarajevu ostaie bez 668 KM. Cijll [e originalnost potvrdio i Iederalni ministar za boracka pitanja Zukan Helez.bora sraMo pregovoIe. septem bar/ro jan 2011.J. mo~e zaduZili do 10 poSIOsvog godisnjeg budZeta ill do 2. [osip (Franc) Kordic iz Mosrara nece vi~e dobivati 765 KM. kazaoj e da bi ovim kreill 10m sva go· disnja zadliZenja BICko Distrikl3 iznosila manje od mili· on KM. ko] i je imao p rimanja od SSS KM. kao i Esad (Ibro) Kajmovie s lIid~e.OSI)U"3. ho i Marinko (1020) Lovri': i. P rema pos I j edn joj analizi.. koii je kaZlJo da je dabra vii est to . . zaurn Fatima Novi Grad. HAIAC Jure i Franjo Sta nakon neuspjelog sastanka u Brckom Lagumdlija: PQdrlafli svi njegovi slavav..iona eura. Radoncic je upoznao Sorensena s tim da ce SBB BiH.. osim u vezi s jednom. .

A rife. gripe 60. prieamo tako. Jijep. )1i~ Kad iuca.23 koi e vlast ima metode kako da ih se riiesi. To je. a dzenaza Ce biti klanjana is tog dana na grndskom mezarj u 8are u 14. Sarno iz dvi j e posavske opcine 72 oso be osvan ule su u zernlji cokolade i piva. barem nece prije sljedecih izbora. maja. .icom Dudakovic i zalim za Anelom • kaz.ce danas bi· ti uprihcena komemoracija. nakon ~to su tokom i nakon agresije ua BiH punili centre u Fr- Cinovnici Orner Dudakovie. neko rano legao na zvonce.kroz suze zbori s [arlen. atnici u RS..isprieao l1am je Biseanill. sto se jednom i. sarno Bog zna Kako mu ie bi10 kad ga je nasao . kada je slomila kuk Anelou bra11e u SOMu Evrope..aktuelno Onevni avaz. pogano ie i do bola pok vareno j avno prenernaganje nadleznih drzavnih Cinovnika koji ovih dan a bh.000 vakcina protiop HINl.30 sati.). A o akluelnim pilanjirna u 8iH i svijetu mOiele glasali li'vakog dana na www. a s njirne i poiedine bh.ilz. gradani koji se tek ujutro • Unuka je posljednji put vidjela 7. ancuskoj. Anel je b io veselj ak na oca.a na slid naiveci osmiieh pripada Anelu.09% edaua la p rve godi ne. U pravu SU. Anelov bratic. s rranackih silnika i bajnih cuvara nacionalnih in teresa. op. ni je podata k IIad kcjim bi se drzavni ciaovnici trebali llicudavari i praviti paradu vlastite "zab <in U rosti za b uduci evropski ugled".422 PQsjeliaca. Tesko mi je. prosperirem. Odgovorio m. j edan Atifov prijatelj. Na porlalu "Dnevnag avaza" luter je . Svemkoj i S"iearsko]. zao mi niegove mladosti. ~Btmal<. azilanti. Iz albuma donosi davnu fotografiiu iz Sarajeva.a HADil(. Ne znam sta ga je navelo na OV"j cin. do njega Fikre!.DED/(. kako da ne znaiul Vise od 90 pes to azilan at" porijeklorn iz BiB su povr- neMO mora OdgOuarat. kOJa Je Kao dekan rru d im se d. Nije valjda da drzavni S ministrorn sigurnosti na celu ne znaiu ko su bh. visok. sv i koji sma tra j u da se treba drzau evropskih klauzuIa i uvieta pod Kojima ie i bijeda koja je od dan. bio mu je ma1. Sve sirctinja odlucuiu )1. ali kako ce to 11l oi Atif preZi vj eti. 29 septembar/rulan 2011_ 3 Komentar dana Pile: Alma. vj eti kao i sa" uormalan sv ijet. istina je. Na koncu.ao je jueer ~kriieljN a fakul ~etu.bne nOCi. (almasaJ.iovjeku moZe dogod. ne vjeruje..0 najgore Atifu Dudakovifu malo ko Ie uspio d. U soku [e. . . Duboko saosjecam s porod. Sa sranjim jasminorn sam v. na koj oj ce sruden ti oda ti po· sljednju pocast svom prerano umrlom kolegi.duevuiill. koii su ih svako malo usutki vali lazi mao boljoj sutrasniici.adzic~V4Z-. svakako 72. Atif mu ie stalno lepao. drzavliana koji u zemljama zapadne Pogano je i pokvareno prenemaganje dri:avnih cinovnika ko] bh. I pr· ije osam dana je sieo kraj mene. sudeei p rerna reak ei jam" evrops ki h zvanicnika. ilta ih je i ko ih je na 10 narierao.. predsjednika. M.3 smirenje. s Ba!lCarSije. nikako 18. ali se niko u drzavi nece zapirati. injekcije 1. je: "Dogodilo se 011.. gleda u naslovnu stranu "Avaza".r Durakovit.(Jangle Al1alylle-s" latJiJ/eilQ 234. a.prica Sedika. kako si" .73% 8) Ne.iri" . Ali.3.18% C) Nezllam 9..000 KM? A) Da. izguSedika jos nije razgovarala sa sinorn. Otac mu lepao Ome. Sada su ih u vi erili da im je azil u Evropi iedini spas i izlaz. zvanicnike koii svim silama pokusavaiu ubijediti Brisel da ie riiec 0 sporadicnim slucajevima "neod· govern ih gradana" . a ouda se moj Atif masi za mobile! i zove ga: "Anelko. naravno.i Zhao nepotrebne MUDouineuaHcina Pitmlje: Tr:eba li pok1"enuti pilanje odgovornOSli u vezi sa zakasnjelom i nep01repandemt)ske bnom kupovinom budietske korisnike koswla 500. azilante nazivaju neozbiljnirn krsiocima evropski h propi S". po izgledu na majcinu rodbinu. uzdrrnalo tek odob ren i bezv izn i rezim za BiH. skolovan iu i zaposli avaniu niih i njihove djece .J edan 8iSCanin jeste. je rekao. tros {jucer. I to iskljucivo iz iednog razlcga: nadai u se da ce ramo dobiti posao kaj i u vlasti toj zemlji nemaju i d" de od svog rada mo oi z. i Orner.ba) porodlcne drame AZ. majka. rraze azil.Bralit.obiri na telefon ko.. duboko polresen Cijelu noc okrecem televizii ske kan ale.h cia dok tor dode i majci da DUdaIlOUi'C: Desilo mi se OmgOre ilo se COU)ellUmoiedesiti " Pilao sam ga sta je to bil 0. azilantsku patnju po Evropi' Sla su razlozi njihovog napustaaia domovine koju nisu htjeli napusri ti ni kadaie pucalo? Znaju. Jasmin je puno ozbiljniji. oni ee biti vraceni u BiR.Posljednji put SIDO se vidj eli prosle god inc..a zasti tim srudeme koliko j e to mogu6e. aznante nazivalu neoZbiljnim krstocrna propisa BiH odobren bezvizni feZ im. A AUf je nazvao priiatelie u Bihacu i zamolio i. povratka u svoie porusene dornove sl uzila kao glasacka maS ilia aktuelnih minisrara. place i veE mi. kratko bila si unukal .uEU BaD ledini izlaz Odlazak bh.ba.ise kontaktirao .Sarno 19 god ina ie irnao. nakon srupania na snagu vizne liberalizaciie. odnedavno su bahnuli na veal" Belgije. Nemam informacije da je And imao neki problem S profesorima. sin Atifovog saborca Harndije Abdica Tigra. Bh.

gdje je And bio na prvoj godini studij" biologije. vodoprivrede i ~um ars tva. sudski Vjestak medkins.Cudoo mi to bilo. visok. nije b i. U mi j a j An el. spremni da padijele bol i lugu nakon teske traged ije. olBazana Dr Nije imao niiedan polozen ispit iz prve godine. S..1.ao je jedan mladi i nevini ZiVOl i ugasio se sa mnogo neja. drhta] starackog tijela i sklopljene Sake na prsirna 77godisnje Sedike Dudakovic. bio je vidno pot. .0 11. Marija Mikulica na broju 23 u sarajev~...iv. Un u k Orner. dekan Prirodno-matematickog fakuIteta.. "kako ce 10 mol Atif podni[eri . nakon .. Sedika Dudakovic slomila je kuk 7. Maloj je ovih damnorn... a ona je za snasnu vilest saznala Nijedan roditelj ne bi smio osjetiti patnju i bol gubitka djereta.pmvj erio sam AneloVe sludentske podatke. Legendarni general Atif Dudakovic izgubio je sina u posebno teskim okoln os tima . Uhvatio me san na se ona.Iako n isam poznavala Rifal Skrijeij... iz Njemacke. pa d neru n asre d sole fen. prijatelji i saborci okupili su se itl~er u dornu porodice generals A tifa . Svi zbunjeni.kaze Sedika. domedias ta va i stan ova u BiR 2011. Sia Ie vrijedno I na Prircdno-matemariekom fak ul te ru u Sarai evu. Toga dana posljednji put [e vidjela unuka Aneta. javlj a F ena Jamie IPARD struktura HOleDe u SOBUi neu' eriei. Sta god d" ga je naljeralo da to uradi. . Minisulfsrvo finansija RS je najnetrans parentnija institucija u ovom enriteru u pcgledu Zako na 0 SIobodi p ristupa inforrnacijama u BiH. bdije nad niorn. Glanovi ove NVO jui"er su na ulicarna Banje Luke promovirali svoi a isrrazivania. Parlament BiH Danas 0 DODlso stanounIStua . zovu iz Bosne. aktuelno ~ . kao molitva.I'~: Dijelili malerijate niligore u 1inanSi)ama . gdje Be jo!! danas odrz. sep te mb ra odgodi la razmatranie ovog zakona.Kaze da je ovo "tragican dogada] za porodicu i fakultet". Komisija je na sjednici Posljednji susret . Iu dZeIl:lZa. .kazao nam jeZujo. ol'pulOvali .."c) .Nije radena obdukcija. septe mb3rlfllja~ .. Da se jos niernu ilia desi. 19·9odisojeg Anela. s kojirn SmO juter razgovarali.. NA Lieu MJESTA Nakon tragedije u porodicl generala Atifa Dudakovica osa ba i u odnos u na m jesec ranije taj bro] je pornS tao za 2. N a mom predavanju sjedlo je u predzadnjoj klupi i pea rio nasravu. koliko je proveo oa fakuhe [u. telvrtak. zabrinuti kako ce ona sve to izdrzati. SeT. nespremni za rijeCi.onako. Brlsalu 0 Broina rodbina.prisjeca na rodendan.u saradnju Pejom Janj. Ag. V. jer vanjskim pregledom oije prooadeoo !!iSla spomo.kazala nam je jedna od sludemica koie smo zatekli na fakulteru.. Skocirn.Tra!lsparency Korupcija Cijelu noc starici je zvonio telefon.s!loca. . svi su je pitali za zdravlje.. jer ni profesori ni mludiceve kolege od prevelike boli nisu bili u smnju bid na predavanjima.Prvoga rnaja bili su mi stariji Atifov sin J asmin i snaha Azra s dievojcicom.adi 0 samoubislVU. kate dekan Rifet Skrijelj kolegu. shoman i 1ijepo v"spilall mladic.48 pOS [0. rahmetli Asima. Nedvojbeno je da se u avom slucaju . s. Sl"denri su smjali u redu prijavljuju6 ispire i kornemirajuCi medu "obom kako ne mogu vjerova!i d" se m ladi s tuden t prve godin e ub io.eduvanja jucer su bila olkazana. od rnladeg sina. po izgledll na majiHnu (l)dbiIlU.97& OSOba.. [0 bi mi srnrt bila . And je n..afak uJ tetu b io tih.. koj i je prekj ucer iZV'r:Sio samoubisrvo vje:sanj'ern u porodicnom slanu. govore vise od rijeCi. Nien stan u centru Hihaca pohode brojni prijatelii niencg sina.Ukralko 2 Onevnl avaz.to parodid . . rnajke generala Dudakovica. da vide kako sam.547 0>0 ba iii 0. godine. UBiH ie kraiem avgus ta na evidencijama zavoda i sluzbi zaposljavanja bile prijavljeno 530.. jucer je osvan ula osrn rm ica. Urcd no je poba dao naSla v U u IOku jedne godine. Ujepo vaspilan ~ Ol. Mnoga p.976 nezaposlenih Sedika Dlldakovic: Allsi je bio veseljak lIa ocs.kQm n"selju Kosevsko Brdo.e&eni Zlueeen vijellcu cill-jejedan od 0 jegovih S IUdena la sebi oduzeo ZiVOl.. I pogled iznad bolesnicke postelje na sinovljev portret i stotinu puta tokern nase posje re ponov I j ena recenica. a mom Aneu grad. maja ove godine. p red voden i pomocnikom minima za poljoprivr~dnu politiku i medunarodn.J edna mladost i kari jera su tragicoo prekinuti. An elove kolege s fakulteta u soku sui n ev jerid doceka!e vi jest 0 njegovoj smrti. majke legendarnog generala. same joil njega rnoje oci rnogu vidjeti.. IijBP nucetom. Zajednicka komisija za ekonoms ke reforme i razvo] Parlamentarne skupstine BiH trebala bi na sjednici zakazanoj za danas razmatrati Prijedlog zakona 0 popisu s tanov nistva. Pomislila sam i da rnog A tifa nisu uhapsjli. eim sam cuo sla se desi 10. Kazu. Mislim da nista nije bile vrijedno njegovcg mladog iiVOla. 29. Suze. poristeni. Dudakovica u ulici N iko od prisu tnih nije imao snll~ za razgovor.Ja nemarn vise nikoga osim rnoga Atifa. diieleci reklamne marerijale s inforrnaciiarna 0 ovom zakonu. pritali i izasLi malo be i slomirn kuk . Austriie. Predstavnki FederaIllog minist"rstva poljop. mojirn prau- 13.lo vrijed no .ava sas!an ak posveeen izgradnji IPARD strukrura II BiB. sjedili sa iza sna.encija za rad nezaDoslenlh 530. Tijelo je predil.icem. obavio je vanj ski pregled mladicevog tijda. sto joj ciielu noc zvoni teAtif. ~ BIHAC Ispovijest Sedike Dudakovlc. - "Transparency Inlemaliona. " ~ Intemational" (tI) BiR.ke s IIuke. mogu kazati da sam vrlo porresena vijellcu 0 njegovo] smrti. Nije imao nijedan polo~en isp it iz TUeio pregled80 P81010g Hamza Zujo.ede.ookiraoi i zaleeeni preranom i ITJgicnom smrcu mladeg generalollog sioa..su u Brisel. javlja Fena. To su pckazali rezultati istrafivanja koje je proveo . siedeci i utinilo mi se da Sediki je bile surnnjivo Sedmog maia dosli su neko zvoni. (f"to.

za'Avaz' II Ii a u il/.._------ --------Gdje ie ubiea Vedrana ~ PuUica? ~ POTRAGE " .Maika legendarnog generala . Lazni pomocnik .l~lalJ Spisak borackog ministarstva Mjesecno dobivali i vise od 5.lo:S-L's]'i Polieajae pedofil na om Diu sveske za osnovee! ~ BRCKO L__ -------""""'.750 KM mjesecno (F.000 KM • Na spisku 929imena • Orzava im davala 265.minislra ~ varao Hude ~ - BOSANSKA DUBICA _ --.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful