P. 1
Dnevni+Avaz+29.09.2011.

Dnevni+Avaz+29.09.2011.

|Views: 1,824|Likes:
Published by juicy83

More info:

Published by: juicy83 on Sep 29, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

01/09/2013

pdf

text

original

TOPVUESTI

ZuiJezda lIa.o JaJe
BRISEL .. Asrronomi Evropske jUlne opservatoriie (ESO) nazvali su jednu veorna neobicnu zvijezdu "Jaje na oko nebula" zb og svog ZUlog jezgra nalik zuman oe 1"U b jeo i !icastog, podrhtavaiuceg okruzenia
koje podsjeca na bjelance, Zvijezda

IRAS 17163-3907, udaljena 13.000 svietlosnih godina cd Zemlje, irna precnik 1.000 pura veci od precnika Sunca,

Facebooll
u POliliCi
polirickog

teli da se f:uje glas

Prije sedmicu Kristijano poructo da suljudi Ijubomorni na njega jer je bogat, zgodani dobarigrac
NJUJORK (Gallardo),
popularn ijeg

VASINGTON • Facebook ie federalnoj izbornoj komisiji predao svu potrebnu papirologiju za osnivanje ak-

• Nereida Galardo bivsa djevcjka najnogornetasa na

svijetu Krisrijana Ronalda (Christiano), nema bas liiepe rije;;i

za svcg b ivseg, Ona je, naime, U jednom inrervjuu izjavila da je on zgodari, al i ne bas veorna pa· metanl . Niegov ego jeprevelik, a i ni-

je previse intel igentan " izjavila je Galardo za americke medije. Ronaldo ie s cvomliepcticorn
prekinuo prije rri gcdine
II.

SMS-

-om, a irenutno je

vezi s mane-

kenkorn Irinorn Sajk (Shayk), PI iie sedam dana ovaj nogomeld iziavio ie da su ljudi liubornorui na njega jer je bogar, zgodan idebar igrac.

SEUL • U juznckorejskorn gradu otvorena je skola za paparace, gdje se polaznici uce ne samo fotografirari u tajnosti vee i prisluskivari i snimari desavanja u tajnosti, "Niuskala", kako sebe

SMolaza DaDarace u Seulu

ciiskog odbora nazvanog FB PAC. Odbor ce ornoguciti zaposlenicima F acebooka da se i niihov glas cuje u politiekim prncesima, saopceno [e, Facebook i njegov c~ik Mark Zakef berg (Mark Zuckerberg) zaposlio je nekoliko republikanskih sa vje to ika,

zovu, pocela su u posljednjevrijeme zaradivati radeci ovai posao. Ali, umjesto slavnih licnosti, obuceni paparaci "hvataju" gradane koji krsezakon iza to. im vlasuplate,

Iskosa

BiCeUanje uozacice
Expedkr.co.in
•.l...l.. • L..
( ...~
I,

RIJAD - Sud u Saudiiskoi Arabiii osudio ie na deset udaraca bicern zen u ko j a ie prekrsila zab ran u
uprsvljanja vozilorn, javio je BBe.

'--r"":l

Zena, za kojl¢ je navedeno iedirio da se zove Serna (Shema), pIO" glasena je krivom cia jevoz.ila automobil u Dzedi u iulu. Ona je naiavila

Posljednjih mjeseci vise zena je
prekrsilo
"-'1br3!1U

zal b u na

presudu, upravljanja vo-

J811iniJi OdmOI'iUlndiJi
NJU DELHI· Bolivudska glumica Dajana Heiden (Diana Hayden) predsra vila je novu indiisku kompaniju koja nudi jeftinije lelove, hotele i populame destinaci-

zilorn u nekoliko saudijskih gradova, u ckviru karnpanie pokrenure s ciljem da u [OJ monarhiji budu izmijenieni srrcgi islamski zakoni koji zena.ma zabranjuju da budu vozaci i da putuju bez cdobrenja m u:lkog s taratelia.

vira "Expediu" ..To je nekada hila mala. firma ko ia je radila online, ali se udruzila s niskobudzernom azijskomaviokcmpaniiom.

ie za edmore,

Heiden

sada promo-

CETVRTAK 29. 9. 2011.

SAPAT ZVIJEZDA
Priprema; Hedija MEHMED.IC emoclle ne vidi asoba
S8 prema parneru .

• ..
()Vaa
BUM8A

lDi:!Iif:l~··
HRTl
13,21 14,05 14,.14 14,1S 14.49 15,33 " 6, 04 1 6,15 16,17 16 ..25 j7,00 17. OB 17,32 Sve ce bili dobro. serija (7211 a D) (R) * Vlj esn UI hrvats kl znakDvni le21k Vriieme sana frenutak spoznaje Ali sa, s lusaj sVOie s rce . lele· novela (721240)' Prolesiie nsnhnn, Tandemi, dQkume ntami film f~log rafiia u H rvalskoj. Sfav. ka Pavic (Rl ZA SA· 9U se ~ n~i,emi5ija pod po krovilellslvom. (RJ Paslel .. " emislia ,pod pokrovl· teljstvom Hrvalskau livo Vij"sti H IVats ka "iivo HAK· Prnmet info Min"l~ Itl'raVlj. il Dietphar. rna, emi siia p~d pokrovitelj. stvom (Rj B, kal, talk show Capri 3, lelenovela (2012£)" Minu13 Idr~ ..lja izOietpha,· rna, emisija pod pokrovilelj" stvom (Rj Dnevni' Sport Vrijeme ZABA· 90 sekun~i,emisiiapod po krovileljsivom see u 7!,lwiz' M Inula 2dr~vlj a, em isi]a po~ po kro~llel]slvom Bilka za Vukovaf: Nenao· r.lani odredi, dilklJmenlama se rija (211. 0) Po I a U,e ku nu re OiVOf'eno 0 nevni~ :3 Sp~rt Vrijeme Vij esti 11 ~ Itu re Sio se to d~ ga«. u Zagrebu, do!rume ntami m m Svljat zs se~a: Bslllnlci Anda, dalrumenlamHerija (9/13) (RI' Oprah shew (1354.) (AI' Zlca 1,. sBrija ('8) (8/13) (R)'

HAYATlV
06.30 0 gbro j ulro s~im., jutamji pro· gram 08,30 FlII, crtlni lilm, 32, eplzo~a 08,50 Beba Felix, crtani lilm, 14 09,00 Bu mba, ertani IfIm, 91'. ,I 92, 09,10 Garlield, ertani 10m, 40. 09,25 Lijeni grad, crtlni film, 41. 09,50 Jagudiea Bubiea, 10,15 Dragon lIali Z, crtanl lilm, 4, eplzona 10,45 Bakugan, ~rtlni mm, &6. epizoda 11 ,10 Winx, igran a senla, 37. epizoda 11 ,30 Beslse 11 er 11 ,32 Ble cll nlca 11,45 Vljestl J1 ,SB Biumet"omID~ka, prognola: 12,00 Ka,ali'le u k"ol, igrana serija. 7. eplzoda 13.00 Milieniea, igrana senj". 78 eplzoda 1400 Moj ~om 14,30 Muzicki program 14,58 sestseu er 15,00 Blocllnica 15,10 Top Shop 16,00 Kad.lisc" pada, igrana senja, 99. epzoda 1100 Siaklenakuea, serijski program:, 20. epizoda 18,08 Bio meteorolo:!~ a pro gno~ 18,10 Sport ~enl.r 18,15 Nepebjedive banluke., zabav· no·sj)Ortski TV show 18,45 HIPP -Ishrana djeleta naken prve gedlne 19.00 Vijesti u 7, inlannativna emisiia 19,2a Vrem en,ka prog no,a 19,30 Sport 19,37 Sianje na .pul.vima 19 ,·JS H O"iIO nl i 20. 00 K~d lisee p ad~, ig rana se rij~, 100, e pizotla 21,00 Ispuni mi telju, !ao<Jlllli PfO~ram 22,00 Zelja ~Ius 22.,20 Sp ort tanlar 22,.22 S!aklenakIJ t~" Igranaseriia, 21. epizoda 23,20 0 lVori "ci, igrani 10m

HRT2
07,05 Silveslfove ie i6i jeve tajn e, crtana s~riia (30147)' 07,25 Pip I,Duga Cara~a, ertana senja(12/261" 07,50 Mala TV' 08.20 Neuhvatliivi pra!~jt Rudi, serija za diecu (3/13)' 08,50 SkDls~i sal. 1,lasci do 23h' ~~.~~Kokice* 09·35 Dluini svijel, seriia za djec" 10,00 Prijenos sjednice Hrvatskog sabo'.' 13,·30 eke globu~a, vanjskoponUcki maqilZin tRIo , 4, DO KS aulDm agazln (AI' l4,30 H20 Uz malo ~ode!, serlja za mlade (9178)' 14,55 Edgemont 1, se rija za mlad~ (9/13)' 15 ,20 ~kols'i sal. 1,lasci do 23h (R)' I 550 Kokice IA)" , 6,05 Mete or j, veliki ko lati, crtaru 16,.20 Mala TV IR)' ".... TV ".~iG. Skula i"lika, (R)' "'.'- Gusar~ke pfi te, c~ani film (H)' ··,Bailazar Ornma OkQ t,i~ca, ,nani lim' 1G,M Pos!" Pel, C!1;lni film' H,OS Tr,umatologija" 1:],40· Vel"' .""omelna Ug" prvaka • emisij-a* 11,55 Vel ru komelna Liga p ,vaka,: Za~reb· S.vehof, prijenos' 19,35 Velu, ru ke metna LI g a prvaka • ,emlslja' 19, 55 Ve~elas" 20,QO ZElagaonica, ~okumenlarna sBrlia (3/1'0)* 20,22 Putu)mupo~<lljno' Napulj,do" kumenlama serija (10/13)' 20,50 Nggo met: Eu,oliga . e misi· ja' 21,00 Nogomet: Euroliu~: Athletic Bil~ao· PSG, prijenos' 22,55 Nog~met: Eurolig,. emisij,' 23,15 Zica 1. serija (IS) (8/13)' 00,10 Noge met, Eu roligo: Renn es ., lllielieo Madrid, sn[mka' 01,55 ABlre,iZor: Moia obital17b, humorisUona senja (5/9)'

Nova lV
072.0 Bumb~, crtana sBIija27·28/150 07.,35 remlca I pr.ijatelii, crtana serija19/46 07.,45 TVizlog 08.00 Nale Berku. $how40!17J OB,55 Kad lisee pa~a, selija R 09,55 L)ubav I kazna, sen]a R28/62 jO:55 TVizlog 11,10 tnspekter 12,10 IN ,m~ga!in H 1.2,55 Larin Izbor. serlja R 13,55 Teresa, sen]a. 32~3J152 j6,00 Inspeklor A ex ,. seriia 4/15 1700 Vijesti Nove TV 11,25 I N ,m~gazin 18,05 Kad lisee p.~s, selija 78/174 19.15 Onevnlk N'Dve TV 200,on Ll"bav I kana, seriia 29/62 21 ,00 Larin .[rDor, senja I 6/160 22,00 V"cernie .ijesli 22,20 P'o'i ere.' D, Inlonna.~vni :magazln 23 20 Boa ,.igrani firm, (12)' 01,05 Vatreni obfa~un, i~rlmi mm (121" H D2,.40 Ezo TV, lamt show (lS)' .03,40 01. Hull, ;e~ja (12)"13113 04,.25 Volim te do sm~i, igrani firm H 05,55 Krai p mgram a 1U5 $vilet "sp]el"lh, r. ~~::~nJok .20.1D S]etanja 10.30 Aktu,lm,sti, In!. 10.45 ~i~~ni,
"rijskl

Trudite se da vase koju val~e?! lpak, opustite Posao: Postaji mcoucnost novi, veom a p rimam Ijiv pas ao. PazHe, Zdravlje: Sve bO)je. Lju bav: Partn e r T~i • valile. Posao:lako ste potpuno neviraju vas odredene kolege Zdravlje: Osjetljiviji ste nego

IIII!~I:I~,jubav: l

da vam bude ponucen p oslo ji z a rnka

!ll!1l§l~

-utlia rjeSenjima.

S8

n e zadovoljava pol ovic nim pIlINe dokaze da i vi njega

zadovoljni licnim doprinosom, tbog .indol8ntnog odnosa inaM.

(10126)'

JIlm:DII.ljubav: Paku§avate pobjeci od svolih emoeija, od Ijubavnih problema i nedoumiea. Posto] lzlazl Posa 0: Ne rnozete se skon ce rltri rztl n a rad, Uznemirenje sa Ijubavnog polja nlsts u stanlu oslaviti po strenl, Zdra.vlje: Pobiagnile oc depresije.

IIIltli3:i1l
~~

..

m:ifEi~ osobu
IIII~IIIIIII

Ljubav: Aka ste usamljeni, ;zali~e sa drustvom. Imate bro j ne prilike da u poznate novu, zani ml jiVu

n,33
'141

R"" serijaR

Posao: Zamorile su vas obaveze. KraJem dana s olaksanjem eete odahnuti, zadovoljnji uradenim. Zdra.v.lje: Bar uvecer S6 odmarajte,

l8,3D 19"22 19,30 19,56 200Z 20,06 20,13 21 ,05 21,11 21 ,S9, 22..31 23,20 23,40 23 43 23 49 ,23,56 00,37 01,31 02,11

mm"

Ljubav: Put do Ijubavi niie ni brz, nl lak. Uskoro eete se uvjarili koliko seisplalila vasa strpljivost i lalerancija. .. - ----Posao: Najbolj8 je da 58 malo prilajite. Duite 58 uhodanih, provjerenih postova, satekajle bolje dane. Zdra.vlje: Izbjegavajte lesku, masnu hranu.

~z=

u,

bl:l.zm
1IIl1!!11111

IH~D! Ljubav:

Partnera vidite na sasvim nov nacin. Ova sooznala mllago toga miienja, u vezu unos! viSe

topllne, Pos ao: Ako se bavite j avn im D oslom, izlozen i ste pogledima i sudu javnosli, PazHe sill govarile i radite. Zd ra vlj e: Ne p relierujle u j 81 u iIIi pic u. Ljubav: Uzivale pored. voljene osobe. Ako sic slobodni, imate sjajnu priliku za novu, lijepu

Posao: Energiju najvise trosile u iznalalenju nacina da promijenile posao iii da unaprijedite postojeci. Zdravlje: Smanjena olpomost organizma.

BdllDl~ vew.

MREZA

1US CSt. NBWYDrk,.senj. 15,05 ',~on 1]<Ib~I'I,san1' 15.QO lJllmleni lilrol, serija 17,15 Pred.'i" Sfce.. ~fIj' 18.,15 K,i, 19,00 OnB,nlk HlV Oscor·C 19,30 R"milirani" O"'''ri~ 20,05 Pred.'i 58 "". ~rIJ' 2l.00 I~"',serija 22,35 GWjloorn I ~QSIl'l~a Bn"',li!m

emllila 21.0 0 N~sl ""'govon,

Inl'Nju

mo

:~~:?nr.rru'lja

1m

HRT·,

~

15.~0 Pr.llubnlci 16.DO Onevnik 1 16.25 Greh nj,n, m~]"', ~nj' 18.~0 o.... S u SrpSl:Dj 18.25 M'rIre1ing 18.30 Moollorini' 19.00 SpM fillS 19.30 0"""011< 2 20.1 0' Kas~nd","ri]~ 20.,5 Puis 22.30 D"",,"II< 3 23.00' Glad ~ud'ka, I~m

11.45 ~~~~g blok 'I 1.50 H"g~,or s povodom, d~ program 13.00 Aktueinosti, r. 13.15 TV strano

PrimirHe negativne emoeije, bezrazlozno sic skepticni, Razgovoram rijesite problem. Posao: Cuvajle se rasipnasti, koja moie biti povezana sa vaSlm nezadovoljstvom na Ilubavnom planu. Zdravlje: Neophadan varn ie do bar san.

fJlJ!l:JI!~ Liubav:

i:a2DE!!i

~
1~.3DKutwra 17.05 PraPOru~ulomo". 11.1~ :Pretlajse sree, aenf. 11.10 TV libelW. ill!. ~COIl,,", 1a.40 Hollo Kill\' 1g.OD O"B.nik j 19.30 MU'liilKi PIOO"m 10.0~ U (OkUSIJ, PIO!lflllll 1"1. 21.00 IslI"" intO-ok. P<0!l""' Il.ilO :DMvnil<2 21.5D Pretia] se swe, serlfa 22.45 Ttllislit~ ~ulak'" (,) 13.20 Zi1an,lYondorum,

!IIl~[oIII. Ljubav:

kDla.
pnWl~

~
14,10 15,10 16,00 t, ,30 17,05 16,00 19,10 t9,30 to,10 21,00 n,oo 22..50 K",leyo, rePOrtala 5rpsk~ d~nas La.in Illlor, Wija D".9~11 u ",rskol pal.~, Pingo, tflPna wli' 1lil,l'T\ik 2 To laplo ~elo, senja P,~al, polllltki m'ga>iJ1 To laplo 11.10.,sertja Do,,,1ik j
"UJ~ To lapio ~.la, seril~

PriSlu!l<iVanj,. "ni'

11.00 Na~. DCOIl"ma 19.GO-D""",ik 21.00 O~ku"'enlaJnl proQram 22.00 SCSln"", "rI]a 22.30· Muzieki P'OOflllll

Ne trosile se na prolazlle uzHke. Brzo se zaborave, a vama Ireba da se skrasite u sigumorn zag~jaju. Posao: Prate vaS negativ:nosti. Na primjer, nezainteresirani sle ze posao iii varn osoba oel autoritela nije sklona. Zdravlje: Dobra bi vam dosla masaza. Ljubav: Partner pokusava sve da opel pridobije vas i vasuljubav Mozdai da vas panovo zavede ... Posao: D05ta vremena provodite radeti, ali krajnjim i5hodom nisle zadovoljo i. T e sko se konee nlnirale. Zdravlj8: Osjecate se iscfpljeno.

~
17.1 5

14,00 MU.<lC.l<I 'proo",m oj. Prom""l", Ploorama 15.00 V"~'Sli,lnI. program 16.00 rlaben l(l",vtie, emiS;j.
1UQ

lihllJb1:l!1illl
senia

23,25 ~~~11\~"~~,d~~Qled 23,35 Am'~ki p'iho '2,1llm 13.00 Ja "m lYoj" s"<lbln~,

15,00 Sa leml[e mira, emislla, 15,:30 Kullinj" lS,"Q firanll vino, ,misija 17,10 Fl!!portl1, 17,50 ''llrf!aj';j.pot., ,ml'ij~ (] modi 16.00 MarkBllng

R,p(]rIai~

11.00 Oeselka, emisij. u sIiJ<jBn~1<lm l.mama, r. 18.00 Vii"li, iolo"",li,1Ii 19,00 Auto shop m'll.~n, emisija,1) amIlmobill"'," 20.00 Oily ijghts, muziCka

DldriLVSMr,

r,

18.30 19.30 20.05 21."0

Pred\;] so s~, se~ia
Dan, rn1,.misija Portal Pled_] ,e .rre, s"la Ii'", s"'ii"

~
16.45 film 1.0.00 S'rii' 21.0D IR",g~'OT s ~O'OODnl 12.0D O~jeldiv 11 ,2.2.35 lVol' ,Udbln"

IlIiBIII

00.30 M!",

~m ~~cios~~~"k'2.rum

lm~~~~' 19.25 Triumpl1

1"'"1~-'

~rOogram

~
14.00 T1iM".

m~ ~:~W~,i,/"

~~:m

.23.0D Gl;Is Arnerlk, 13.35 Trlumpl1

ljubav: Ovoje bogat dan. Mnogi vas po~u~avaJu osvojiti, ali vas zanima sarno as ob a ko ju volHe. Posao: T~jte uporno nekoga leo yam mOl8 biti ravnopravan poslavni partner. Strogi ste, visokih kriterija, Zdr a vlj e: Sve vas n e !Vira.

IEm~.

Dncvniavaz

CETVRTAK 29. 9. 2011.

20.10
EMISUA,FIV

BHn
U7.00 bro iulrD Program za djecu I rnlade, r. 09.10 Be Ha re bebe 09.15 Mum I]evl, anlmirana serlla, 09.40 RoMIRobi, anlmlrana s~riia, 10.00 BHTvijesli 10.10 BiD iedn"m iedan Do""ik 1 O.Z' Ljuoi" cellirle "i"o'e peei, dok~ mentarni progrsm 10.55 HOODllublje: Prag, 1/2 11.25 Oo,l.o,s'I,lko, senla, 1971229 12.00 BHT viiesl; 1 2.15 D~uilvo zna nja, dak. serija, r, 1 2.45 BH gaslrD kula k. lrulin.1S1d show, r. 13.15 Informatiz3clj a PravDsu~a, Brie d'a pravde, r. 13.40 Zivol & u$tal", Gdj.~" nam biti kraj, r. 14.15 BHTvi j"sli 14.30 OdIitan, 5 +, ~ukativn, senjil P'Ollram za djel)Ui mlad'e 14.35 Mumijevi, llnimirana ,'elija, 64,/71 15.00 Fren derl u zemli am a Evrope: Sndsla 15.1 0 Sreb rna lisi~a, animirafiJ film 15.20 Dje.~iji feslivali 15.45 Ilg" blje na ~ast, igrana serija, 8[77, r. Hl.SO Hmnika roglja: Cenlralna' Bnsnal 17.0 Go'k'HI"1 ko, igr.". serija, 198/229 17.25 Pulevi I~rllvlj a, magazln 1 B.OD Sve, u svem u, dnevnl milllazJn 1 B.45 Priclce za 13ku n Dt, 9/13 19.00 Dnmik 1

ue

TV ALFA
06.15 Gospoda Barbar,a, igra"aserija /1'2/ 07.0 ODob rn i ulro. iU13mjJprogram 09.00 ~IJesll o je~iii program 09.05 MaJi spasioci 09.20Poko D9.aS X·man 10.00 Spratno • sretna, tv ,igra 1R25 Harveyloo ns 10.45 P'i,ptinli, crtana senia 11.05 sve ee biti dubro, igrana '€rija, 23, epiloda 12.00 Dnevnlk 1 12.1 0 Vila ,zabudu t nosl, Igrana serfja 13.10 latin izbar, igrana serija, t 5. api1ada, r. 14.00 .Eko"jzJia, dDk"mentami program 14.25 Sanm ica, m"galin il kulture 1H5 Vijesli 15.00 Nasa ma 13kll" ika, igrana serija 15.55 S"e, cetJlli d abro, igrana s~rlia, ,24,Bpiznda 16.50 Fede racija danas 17.1 o Rani"ni mao, igrana serija 17.50 Dne1lllik, najava 18.25 Larin il~O" igrao, seriia, 16 18.50 Onevn i 1<, najava Finansijske no.osti 19.30 DnevniR2 20.10 Odgovorlte Ijudlma, dlialaSkaBmlslja 21,.09 Dna,," ik~najava 21.10 SIDmljena, Ilrila, ig11lnasenja, 44,epiloda 22.05 Do,umentarn i' tetvrt.k, Sasvlm IlenD, doiwmemaml film 23.25 Dnavn i k,3 Flnansijske novosli 23.55 Ezel, Igrana seflja 1121 01.40 Vila III b udut nost, Igrana serlja 02.35 Dne,,"j, 3, r, 03.05 Pregl. d p mgama ta p elak Metajets, ertani mm B~nny Malcney, ertani film trcn Man, crtani mm Uklel a M ar.ijana (12), meski~ka lelenavBla 09.00 'Gorki 1.1,,"1(121, turska serija 10.15 Stoll;3, 4, kullnarski show 10.456110 jednom u TUlS,oj (16), 11.55 DBN, In la, infarm~ti"" i program 12.15 tudo srce (Hi), turs ka seriio 13.15 Ljub,v-vjera·nada, furska selija 14.15lzgubljenl (t2)., turska se(,ja 15.10 Nasa mala kllnlka, humorlsticna serija 16.10 Uklela Marijan., (12), meksi1:ka telenovela 17.10 Stol za 4, kulina'ski S~(IW, nova sezona 11.4Q8110 jed nom "TurskDj (16), nrrska senla 18.~0 OBN Infa, informalivnl program 18.50 OBN.Spo rt, spo~S:ki preqled 18.55 UEFA 'Euroliga: NK Marlbor'Birming~am Ciljr prije~oo trtakmive, I poluvrijeme 20.00 UHA r;uroll~a: NK Man· bor·Birmlngham. CIlyFC prljenos ulakmioo, II paluvriiemB 21.00 UEFA E'uroll ~a: Spa rl] nQ CIub-S .s, Lazio prijenDs utakmi~~, I poluvrijemB 22.05 UEFA Euroliga: Sporting Clu~.S.S. L31io p"je~o:; trtakmic~, II poluvrijeme 23.U 0 Vo.' 'PDP"Ii: 23.05 Amily1iille horor (lBI, Igra~1 film 01.00 UEFA Euroliga, pregled kOla 07.00 07.20 07.40 OB.O 0 09.30 09,55 10.00 10.25

PINKBH
07.30 Udri muiki. jutamji prog'am 10;00 Nasllje~e je~ne dame, serija 10,40 Ku pl.b a, emisija 11 ,00 Ia tJranjen a Ijubav, I(llenovela 12.00 Inlo 10~,lnfo.pr(IQ'~m 12 .. 5 BiomoteroloSka 1 p'ognOIa 12,20 Ciljr, zabavni program 1~.00 B~e pa re, kvil 14 ,00 Inlc Ic p, inlo, program 14,20 Gran~ hltovl, muzi~ki program 15,00 Sest ra, telenavela 15.45 Kupl.b a, emisija 15.50 Inlo lop, inf.program 16.00 More Ijuba.i, telenovela 17.,00 Trijumf Ijubavi. senia ( 2 epizade) 1a, 50 Po rDdi~n i. llbracuf.l, k'liz 19,.20 Info lnp, cemro,lne "'jesti 19.J5 Biumeleroloska p'DgnOIa 1936 Zil zdrav I Iljep osmlle~ 19,,40 Tlmmv Time" crtanl film 20.00 Nasli,jede jedno dame. &erija~ 21-00 Z~bra nien i

OB,oO

turskl serlla

11.20 11.30 11 .. 5 3 1200 1a.oo 14.05

14.30

15.05 16.00 17 .00 17.15

Novo jul.o, jtrtamjl pnog;,un 0111'10 :~crnjat~, ertani film Top shop HellO Kilty, enani lilm Amor lalina B, igrana sflrija (rl Jukeb"x, m"litki program Vije,ti Inl~l'Iju/lema dana (r) z.a~on Ijuba.i • igrana selij" (r) Ukrad eni livoti, igrana serlja (r) Tne Game, igrafi~ serija (r) The Gamel igrll.na serii, ('I I a I.c" Ijubavi, igrana serija llkud B01 IJvall ,igl1loa sBlija ~ij estl Pr"daj

r.

°

eplzcda

srce,
lB.15 19 ;00 19.10 19.55 20.05 bnska. serja (rl Amor fatina :9, igran, senia Vij esti l.spres. ~Iu'b ~ijestl Predal se srce, lu rska serija 21.15 Glji.a Sllow,
labaVllQ-

Fe

Vrijeme 19.35 Rotmvi,or, mu,ioki progmm 20.15 Ilgu blje na casl, seri]a, 9/77 Z1.OD Treca straoa,inf. program nOD Dnevnik 2 IvoAndri e . 50 godi OJ od doojele NoMlo.e nagrade 22.3 Bile Tilanlk, drama 23.35 NOV2 avantura, magazin. r. 00.30 S,e u svem u, dn!.ni m a~azin, r. 01.15 PrBgl.d prog,ama za petak

SilOrt

°

mu,itki program , nU'a. selona 22.35 Gospod in i gU.lpoda BrldUMr. and Mrs. Bridge, igrMifilm 00.30 Asl mlog ija

rnrum,

emi&ija 23.00 Kraljica luga, serija DO.00 Brazil, film 02:00 Cit~, zabavna emisijar_

SATELITSKI PROGRAM
_Euros ort
12 .. 0 :Ev'lOnel 3

Euros ort 2
07,30 Fudbo,1: SUndeOilgo: 09.00 Supe,spo~ 10.00 Krikel
11.30
Maim! ~ Dortmund

S orlklub
15.15 lWS
16.00

12.00 Dnevnlk

08.30

12.35 ZloeinaCl<; umovi.

Tokijo 10:00 Tenis: WTA
lurnk 13.50 14.00. Snuk'er 15.45 Fudbal (zeno) 16.50 Fudb.J:

Tanis: WTA lurnir

serija lJ.20 Film 15.100vOje

1'6.05 :Pm;orisle o koci 16.35 Gastrnnomad 17.20 Sla radita, bre 19.00 Sla9"'i"". k",' 19.30 Dnevnik :W.OS Porodicno Ibl;:!go, serij,a 21 .. 5 SesU dan, mm 0 23.10 Vije"~

Srblja

~~~t~1
~mplanskl
klub

12.S0 Fudb"l 13.30 Surflng
13.45

Ekslrem ni sportovi MO\(JrSportovi Tenjs: WfA lUrl"1ir

16.30 U~IVO: ~urol""gue 17,0() UZIVO' Euroleague
18,45

Atleti:x

14,00

17.00 Tenis: 'WTA tu-mrr 20.00 Borilacki .pmj 2U~0 Borilacki "POrt 23.00 Sv; sportovl
Tokijo 19.00 Pikado

Tokijo 15.00 Fudbal 16.00 Fudbal lS.S0 Krikel

Cholel Vijest; 19.00 Pr&mier League Nel'ls 19.15 UZlVO: Eurol""gue 19.45 U~lVO: Euroleag ue
21.30 21.~S 22.1.5 23.00'

kvalifLkacije: Cibona ~

19.30 Vljet'i 20.00 ObaranJe ru'ke motokros 1.<1krav

kvalJ6ki31cije:Bud'L.:Icno:s1 ., lJ§luvos UZIVO: Euroleague Premier League Magaz,n Ten is Thailand and

Malay.ia

~3.15 Zloeina¢l<i urnovi.
se'rija

20,30 St[mlludoal 22.00 Slol>oOn; 23.00 Sel>"k

Premlef Lea.gue

23.45

23.30 Vii""t;

Classic: Newcastle· MlInchester Cil)'
fir-em i8f LBagUB

News

National G.
13.00 IBUS:to"jek 15.,00 Dl>"soi
susreli
Nazaretha

MTV Adria
17.30 The Family Crews 17.50' 3 From 1 18.00 Brand New 18,30 JUKebox 19.00 VoCIeograpny 20.00 Ju.t Se. MTV 20.50 DPC 21:.20 3 From 1 2'1.30 Awkward 22.00 Reno 911 22.20 The Hard TIm •• or Rj Berger 2 ~2,40 Chapell" Show

FOXllle
14,15 All Mekbil
15.05 Oa, Oraga 15.55 ruoi 16.45 00 posla r nazad 17.35 Kako sam upo,znao va!u

FOXCRIME
'~,20 Mellok 13.05 Pisao I d"tek~"
13.55 14.40 15.30 igr-a :sudbine N•• tall Bouns Fled I zakon O.!ordan laS~rnlca ""jedoka BjBkstvo nz zatv<:Jra ~"nskl klan Put Mllele Red I zakon

iz

16.00' Mode 11.00 MTV aod The MrMes

16,00 Ubice unijo n ,00 Zalnoeni u
16.00

pSima 19,00 Upecanl: o'l>"sol

inozemstvu ~ajllaO Nilski dill

18.00 18.50 19.15 20.05 20.55

majku

, 6.14
17.00 17 ,45 18.30 19.14 20.00 20,45

:ao,OO

Sap.t d'uhova Vii i Grejs Oa, Draga Ali M Bkbi I Sek. I grad 22.00 Srelni za'l,l'r~eld

susrell 21 ..00 Krr;lljlca tig,olla
22 ..00 Zaloceni u

2J.OO

inwemslVU Dpa;nl susretl

23.10 Ski".

co.oc

22,55 Kako.am Urx>,nao ""~ ma.jku 23.1' 5 SVi vole Rejmonda 23.40 Vii i G rej_
'00.05 ~apal d UhOOE 00,50 Sek.; grad

2,1.30 Mo.nk 22.20 Fri1<ovi 23,10 Kasl

01:,00 3 From 1

Domaca

Zadacai

23.55 FriJu:lI1i

00,40 Zenski klan

najbolji svjets ki teni. Brza intervenciia dok tora i povol jan is bod ko j i je usli je· dio. iedino je Ozil imao viseed iednog dodira s loptorn.aCki "Cibosi" vee godinarna su u velikim finansijskirn problemima. Sabonis ie u NBA nastupao za Portia n d. nasalio se Litvanac ubolnici kmice pa su ovcg gorostasnog 46"godj.an je u pri tvo ru dok ITa ie is[raga. a prerna prvirn informacijarna. jer sma u dva dana morali naci veliku Sl'oru novea . B rem b I je i proslog seplembra bio uhapsen zbog optuzbe za silovanje. godin e u Kau nasu.niaka odrnah prevezli u elirni klinicki centar u Kaunasu. nakon meca na Mara. Turski fudbalskiklub Svjerska kosarkaska legenda. Odmab je doveden na pravo mjeslO.u Evrope da ispJati dugovanja kobrkasima. Gazda Dinama siroke ruke Arge n tinska policija preIres la j e U utorak sluz b eo e prostorijefudbalskogkluba River Plate. DZedea preko Ir.e novae doho u klub. asisrent Karim Benzema i strii elac Renaldo. .. najboljim svjerskim igracem. (A.Teiejeigmlifudbal odtenisa. ttlHlina Olliobarlestu IgraCi AUgSbUrga se VELIKANI Legenda svjetske kosarke pretrpjela srcani udar Sa nis PreiiUiO Mli iCM S rt Rekli su rni oa imaju oonru vijest za mene. ali je pos 1ije oslobo de n.rekao je Za Ii j unas.} Mamie.rojci lfisekundi. jer su nas pritiskali igra.rdili zastitu ugovora. sv j etsko i evropsko zlato sa Sovje tskirn saveS. F era ri je ta k oder ulozio tuzbu CAS-u.ci. Bes ik laS zah ti j eva odsretu u visini od 7. Sabonis je na trenutak bio i klinicki mrtav. s(Q ce pornoc. 11 dcdirivanja lopre.kani) Ofsajd Skok bri/aRskog a/le/ieara J. gd je je u b aci vao prosjecno 12 poena uz sedam skokova.Arvidas je sretan memak. 16 Izjava dana .nasalio se Sa bonis. Pozlilo mu je tokom uta- BeSildas tuzi Ferarua _~t:l Be:likra~ ulczio je tuzbu Izuzetna lIariJera Arvi das Sab on is roden ie 19. Zagreb.inama Zdravko Mami6 pozajmio je Ciboni vise od mil ion eura. ziv sam. . u stabilnorn iestan]u nakon sto [e na rrenurak konsiatirana i kli nicka s mr t. dozi v io j e infar k l bas u centru Kaun3sa. Federalni sudi. Bez tog nOl'ca oe bismo mogJi poceti sezonu. U izuzetno begatci karijeri osvojio je olirnpijsko. ali i za prilicnu dozu humora. Razlcg za to je Italijanovo avgustov sko pri ievreme no napustanje kluba. r.69 Vijest u b. per igraea To ie u brojkama fanmstienll akciiaiz koie su igraGi Resla presli cijeli reren i postigli golza 1 :Oprotiv Aiaksa u Ligi prvaka. .drl'. Ova nas ie spasilo.m da. Policijaje trazila dokaze za prevaru. Od perorice fudbalera u akci] i. gdje su mu ljekari uspjeli spasiti zivot. itousamom Zlleetku.) sp 0 rtskom su d uu Lozan i (CAS)proliv svogbivseg igraca Marea Ferarija{Malteo Ferrari). J.Dr. a div je imao nevjerovatnu tehniku. Prerna agencijarna. ali su odrnah zatim sve njegove zivotne funkcije proradile o ormaino .i Gibon_i __Bm_CDO_Blm_O_ UiSe Od miliODeUrB predsjednik Nogometnog kluba D. "millija". ali je u utorak ipak odlucio igrati kosarku sa prijateljima.Zna. j. ne racunajuci NBA. SpasiQ "Cibose" Fudbaler Sanderleoda Taj[us Brembl (Tirus Bramble) uh"psen je pod opIUzbom Z3 sil ova n j e i p os jedovanje narkotika. Pasove su po tom izrnijenili Ozil. Sabonis se u ponedjeljak poz· al io J iekari rna n a zdravs tvene tegobe. p renose agencii e. Tridese~ mgodiSnji defam. Akciju je poceo Ser hio Ramos ispred svog sesnaesterca.ivac koii je ll. Iz igrockih dana: U NBII nastupao za Porlland M I· 'Z . koji se nalazi u odjeljenju 7.efkardiologiie Remigijus Zalijunas takoder je na duhovir nacin opisao simaciiu u koioi se nasao Sabonis. za] edno sa pokojnim Drazenom Petrovicem. . zorn.(3:0).7 rnilicna eura. boliu od mncgih bekova.u LondonfJ (~I"'fI'J Njemaeka policija objavila je jucer da istrafuje tueu na Oktobarfesru u koju so bili ukljuceni fudbaleri bundesligasa Augsburga. gdje je mogla da mu se pruzi adekvatna i pravovremena pomoc.iito jekulminiralo posljednjihdana. Tokom osamdeserih godina proslog stolieca s rn aIran ie.c.3 intenzivnu njegu. koji su kod Hrvatskog kosarkaskog sav·eza. u kojoj je naveo da mu Beslkras nije dao placu visemjeseci.ser.kom prvak. ko ji ie odigrao dupli pas s Kakom. Dr.pranie novcai neregularnosti u vodeniu knjiga u jednorn od dva najpopularnija argentinskakluba. z. ponedjeljak igrao protiv Norvica (1 :2). bili s u razlog za 0 pee zad 01'01istvo u bolo ici. Litvanac Arvidas Sa" bonis dozivio ie u utorak naveder srca n i uda r. Svevrijeme sam paeio da lie budemu oftajdu. dodao je Mesu ru Ozil u. Mediiisu prenijeli da [e sukob izbio kada je odredeni broj ljudi poceo pievati uvredljive piesme igracirnaAugsburga. (Novak f)okov.cime je prekrS io ugovor. decem bra 1964. Iz kluba su najavilidacepomoci u istrazi. (A.Rekli su mi da imaiu dobru viiest za mene. ali oe ZIlarn od koga. a on Kristiianu Ronaldu. Igrao j e na poziciji centra (visok 221 centimetar).rekao ie sportski direktor klubaNiksaPrkaCin. iiI' sam . izdao jenalogzapretres u junu kada je klubprviputu llOgodina dugoj historiii ispao izprvoLigas kog rao gao Prelresene proSlorlle Riuer Plate Uhaplan Brembl Izvtsni bivsem dvostrll.

tim azerbejdZanskog Socara_ Razlika u !<val.k taka . aosna - Junaci Sll bili vetemajs!Or Borki Predojevic. . celvrtak. Ie meounarod_ni majstor Dalibor SlOjanovic. veliki kllJb da bi se te. postava soear 3.. znQO da su priCe 0 gdeoju klO. Desetkovana ekipa AHa i omega lima. ". igrata svijeta Sabrijara Mamedjarova (2. jer moZe cdgovoriti na vise zadataka. za sta je prellZeo odgovomosr. Od ovih igrata ne smiju se odmah ocekivari veIiki rezultati. srednji bek. prema vlastitorn nahodeniu razgovarano 0 nastav ku saradnj e. N aknnporazaod Maglaja. Elis Memic.tULlC to skeptican da ce sve izaci oa dobro. ali pod novirn uvjetimao Pod tim se podrazurnijevaju. Upravni odbor. ko ee purovati s reprezentaciiom i s!ieno. U prvom su sre ru 0 d 16 sa Ii liastaj u S9 oS ibenik i"Radi vo j Korae". Siguran sam da ce koristiti ekipi.5: 2. objasnjava Irnamovic. ali sam. Zbog toga je U pravni odbor na sjednici u Banioi Luci odlucio raskinu ti ugovore sa svim selektorima. Evropsko klupsko prvenstvo u sahu "Studenti" dobili prvog favorita takmicenja. na dva rnjeseca. iz utakmice u utakmicu igra ce biti bolja. U organizaciji Zenskog kooarkaSkog kluba Zeljezniear. sigurno me nece biti citavuovu polusezonu . Bosna je ipak. Hendikepirani smo povredama i ~inje]]icom da jo>: uellHa bJedaBosne MrkOllja: 8ok-/erapija Mrkonja.zSaltinH oaMojmilu. otpisuje talente zbog kojih eemo se poslije hvatati za gla vu karla ih vidimo u dresu drugih drzava . naime.Sesm uzastopnu sezonu u Ligi evropskih prvaka. ku. liv Safhauzeoa imati izuz.Socar imasred· nji rei·ling od vrtoglavih 2. skora ni~la se nij e znalo.elno !dak okrsa j. neoptereceniimperativom. a vee na narednoi siednici jedna 0 d tema bit ce selektorov izvjestaj s EP. . rukornetasi B osne pocet ce u suborn (19 sari). prolaze sve 000 ~ta sam ja i j o~neko li· 2013. Faruk Vrazalic. QLisli su im odlicni igraci Jan Filip i Mat Patrail (Mait). .Pojedin i selektori iskakali su izvan ingerenciia. kaze Igor Karaclc. MogHee je da HadzicubIti ponuden novi ugovor Kosarkaski savez Bosne i 1i"'Ii-~_-------.B. Utakrnicaza. . U prkos lome. Prioriter ce hi ti p 1asm3n aa Evropsko prvensrvo Irnamovic ka:i. ZOl1. Ipak.746). azerbejdzanski Socar . koii je. Igrao sam dvije godine s Danijelorn i znamo se dobro.i eru nij e hir la presudna . a vee ce pro· ArapOUiC CBHOriSlili U nemogucnosti da 1'3 CU na 0 a Kal'acica ~ trener Smailagic i uprava kluba posegnuli su za zamjenom. z. i Vardar.canica je u prva cetiri .. ali sam u vjeren da u takvim okolnostima.Nadam se dace ova smje· na djelovati kao sok-terapija i da cemo u narednom kolu po· bijediti Zrinjski . a onda kako bude • dodaje Karacic_ A.. Irfana Srnajlagica.rskog prvaka Safhauzen. u drugu. time j e svrstana nll U. nakon magnetne rezcnance. koji je sa· vladao 14.rekao jeImamovic.). koje se ocirlllva u Roga~koj SJacini (Slovenii a).agri" jali ove se. II Slovenij i.Y. iako nas je i tao da mnogo nedoslajalo.U jednu ruku. bio sam opet na dobrom putu Karatlc. Ako budem morae pod noz. Predojev. Rager Griili'. ne srnije nam se nikada viSe desiti da neko iz hi". 5 kojom ie bio i sampiondrlave.kaze Karacic. Is" 10 tako. Finalni susretpocinje u19. lIener rukom emsa Gratan ice Mirsad Gopo pocinio jeoslav. kako su neld pricali" Sada sm 0 opet na dobrom puru. a sedmu ukupno od osamostalienia Bosne i Hercegovine.Znam kako je ovim igraciIDa koj i su dosli.movie: Savez nema novca Pl'8UBIlHa SlObOda selektori u proslosti imali preveliku slobodu i da Ce Upravni odbor zbog toga preuzeti mnogo aktivniiu ulogu u formiranju struen ihs ta b ova. Minima. n3 c~lu s Nedimom Musieem.uk remi. koj a sa j00 sedam ekipa dijeli prvo mjesm.amo dva mjeseca atmosfera u ekipi bila je obeshrabrujuea. koji u pc- sljednje dviie godine sigurno niie bin u vecirn preblemima kada je rijet 0 povredama. Proced ura izbora selek tora trebala b i bi ti za vrsena do kraja ove godine (kvalifikacije su u iulu 2012. ukliucuj uci i kormilare seniorskih selekcii a Sabi ta Hadzica (muska) i Vesnu Bajkusu (zenska).Mamedjarov 1: 0. svakodnevno se vidi napredak. izjavio je Mrlloma Dooesto OODe Smjena na klup. ko] jeizgubljen za najmanje dva naredna meta . E. Sandre Uvodic . a Bosna 2.718 poena. zahva· lio se Gopi na saradn j i i za no· vog sefa stro cnog staba ime· novao nekadasnjeg selektora BiHJasminaMrkonju_ . Povrijedeni $U i J osip Pazin. u dramaticnom l1)eCu say ladali [avori fa lakmiceo ja.i rezultati. dil erna je ko] u re rijeliiti Upravni odbor. ekipa sara· jevske Bosne postigJa je izvanredan uspjeh. ali same ako ne budu optereceni imperativom. raz]i ke.da je u prava ispuni] a sve !ito je traZio.5 Rezul(3ti: Berkes Raofia boy remi. ~li da nije bio previse zabrinur kako ce e.eli radi ri inapredovati A Arapovic je odli~an ign!c . Stolanovlc: Dob/a bivseg prva/(a svijela .§tabova. mozak ekipe i jedan od nai talentiranijih srednjih vanjskih Evrope Igor Karacic zbog povrede ramena sigurno nece igrati ova j i 0 aredn i mec.i HK Gracanica Prij. Gra. igrao za Metkovi'. • Had'llc ce svakako bi ti medu kan didarim a.TraZ-mo seleHtore na dua mJeseca ce Hercegovine nerna novca da veze selektore visegodisn] im ugovorima.sne.Safarli 0: L bh. mnogo kraci ugovori.c .raspao. TurnirceseodrZali u dvorani "Rami. moMa Cal< i za pobod na petu tvropsku tirulu.5:2. Ovo je bila treea pobj roa Bo.a u 178ati... koji je svjestan da ce trebari vrijeme da ekipa dode na svoje.a II Lirvaniii. kojem&: ovo biti freti manda [ na kl upi Graeanice.. "Smdenti"'su. nismo dovolino. uigrani. dallas u Sarajevu poeinieMemorijaini tumir"Davorin PopoviC". treee mjesto bit e-eodigranasutr.kale Irnamovic.ba besmislene. Karacic kaze da ga je we to do tical 0. iel)ona starto pro1iU Zadra U tretem kohl Evropskog klupskog prvenstva II Sahu. Hoce li tada na klupi bb _ rima ponovo sjedi ti Hadzic.kaze Irnamovic. Sigurno se mozemo nositi s njirna.kale Imamov ie te dodaje da j e m oguce da ce s dosadasnjirn trenerima biti Nihad lrnamovic.lan poraz . izmedu oslalog. istice potpredsjednik Nihad Imamovic. S port '. pro ti v Z agreba u gostirna.Igrali smo s njima prosle godi!le na tu miru u Veleaju i izgubilismosa je· dan. cia n ekoga drzirno vise godina pod ugovorom. odnosno od ciklusa dociklusa " Pokazalo se da nemarno ni rnogucnosri.kipa izgJedati. Mislim da cemo najkasnije do kraja godine imari jasnu si tuacij u u vezi S ovim .e s.Kasimdhnov 1:0. Kadric .zone.. Ipak. .e da su odredi vali su sasta v strucnih . mal eu hocu Ii operirati rame . .. koji ie dobio bivseg prvaka svii eta Rusterna Kasirndomrmv3.U sljedecu srijedu. Dobrodosao nam je svaki igrac koj. Tihim koracima obaveze u najelimiiem evropskom rukornetnorn takmicenju dosuljale SIl se pred igrace H RUKOMET "Studenti" u subotu pocinju sestu uzastopnu Ligu prvaka Im. potpredsjednik KSBiH 68 29 septambarrulen Onevni avaz..5 zasJuZeno slavila. Nece moti pomoci ekipi cilia nas prolazili.allZenom v uvieren sam da oviigrati mogu pruziti mnogo. Sw· janovic . b imo je da SIO duze 05ranem() u egalu. H. doveden je Danijel Arapovic. M. Nikolic .C. a da zauzvrat dobijemo nekoliko rnjeseci aktivnograda.kola osvojila sarno Geliri b()da. BOSnase Sig mo mol Sili sa Sal .585. U izjavi je oaveo da jeu Fa· do' imao odrijeSelle ruke. dok je pred nOSI Svicaraca 810 im je ekipa dugo na okupu.Volokitill remi. Ambidje "S rudenata" nako]] sjajnih igara polako rasru. dok od 18~ati igraju dorna6 Zeljeznifur i Zadar.rnczerno dati veomamnogo -sm· atraKal'llCi{ N isu se posreoo ni 7. prvaka igrala je izvrsno isa minimalruh 3. mjesto startne liste. kada u sarajevskoj dvorani "Mirza Delibasic KSC Skenderija gocekuju svka. ali c:!a to nisu pra tili sve odgovarajue.ka'le Igor.Generalni sekretar KSBiH Harun Mahrnutovic naprav it&: odluke 0 raskidima ugovora iobavi jesti ti selektore . acini mi seni prevelike potre be.

Na klupi ie bila konfuzija i pogresno sam shvacen. ~elvctak. . s kojima sam uvijek bio u dobrim odnosima. sa Mauci.i u govoru na sjednici Vijees Evrope u So:a.rekao je Platini. razumi jem razoearanosr. koji se Iiutio zato sto [e zamijenjen.- Pastore: PSG na teskom zadalku gaceni petrodolarima katarskog seika.n. Tevez je tek po dolasku u Mancester postao sviesran posliedica svog ponasanja.emlja II tome nii e postedena. . dovoljan je bio jedan poraz da orvori sve pukotine u ekipi prepuno] superplacenih zvijezda. . Spanija. Dodao jedasu Iialija. obo- . Odluka da kod 0:2 zamijeni Edina Dzeku.Evropska Iiga je fantastii'no takmicenie.i apelira na drZave . Drugo kolo Evropske lig. zatim j e bacia tren irku.ka- Izvinjenje Necuveno ponasanje! Ako se [a budern pitao. Ne zelim ulaziti u detalje zasto nisam usaopokusao se opravdati Tevez. ism vaii i za igrace -smarraMancini.rno biti tim. Nairne. na trenersku stolicu Bilbaa sieo argentinski strucniaki bivsi selektor Cilea Marselo Biielsa Pastore je dokazao s1'0j II opravdanost.S. Plarini je naglasio da su neke evropske zemlje usvojiIe zakane peon v n ajveee poiiasti. ali ono sto ju [e pratilo. Nismo. Pari ota ni.Zelim se izviniti naviiacima Mancester sitiia.Lacio. dok B i· zac je veznjak Atletika Havi MartinezOavi). imali debar startu Bratislavi. C. septernbamuien 2011.Bugarska i Poljska medu zemljama koje su usvojile zakone po kojirna je "sponska prevara". krivicoo djeJo_Platim je naglasio da je dovedena u pirnnje ieg-4isrenciia nacionalnib timova. ali ja sam taj koji odlucuje tWO je Mancini rcen ie ponasaniem daca. rakoder.05 sari. ali da b i ih i OSlaletr-ebaleu meslijediti. imao je problema.Ako je spon ~iv() bi6e. onda je nacionaina reprezenl">Ieijajegovo srce. protiv Slovana.AJarmanrnn ie podarnk 0 rnsrucem broju namicltenih '0- ffieeeva.i oblikuju evropski sporrski organizam poruc'.Udineze i Sporting Lisabon . preporodeni PSG irnat ee priliku da pokaze na teskom gostovaniu uviiek neugodnorn spanskom predstavniku Atletik Bilbau u utakmici koja ce imati argentinskismek.Igrao je vrlo loSe. koji su povezani s kladenjem. nikada nisam odbio igrati. !tali j anski trener ogo- POlliedrna opomena OZelli uvijek igrati cijelu u takrnicu. savremenog fudbala.o je Platini. velika ocekivanja polazu u ovoljetnu akviziciju Haviiera Pastorea (Iavier). ZhoO namJeSlanla I'8zullala. (A.ali rnozda jeste cinjenica da su "Gradani" u duelu s Bajernom ipak vidjeli kako ce morati jesti "jos.Dnevni avaz.rekao je PIa tin. koie motivirasve nas. nasanje.nazalosr. (Michael) pozvao je evropske zernlje da donesu nove zakone u borbi prouv llamjestanja rezulnH3 uta_kmica. bez poraza je u engleskoj Prernijer ligi i dijeli p rvo m jes [0 s gradsk im rivalomjunajtedcm. Trerier Roberto Mancini (Mancini) ipak seodjednom Argem~nSlli smell u Bilbau Dornacin docekuje jednog od pretendenata za naslov. . Hluzbrani Argenlinea Iako su mediii i Ilavijaci Mancester sitij a ogorceni reakcij om Teveza.l-buru.Evropski fudbal je u apasnosti.) .om mnogo znacila Bill bismo rnnogo blizi objektivnorn cilju. C. veci skandal.ijem • Hjuz. UtakmicaRubin-PAOKigIJl se od 17sari. N e meze igre/! stalno biti debar i nasao u ogromnim preblemima. . eiii otkun crt. a to ie plasman u drugi krug . rekao je Z bog toga je govorio da zeli da M. zbog porodicne siTo je razlog ZlI. kojeg je i doveo u klub. za vrsio j e. s navijacima ibrzoseoglasio.all~ester. Nas reprezentativac ljutiro je uapustio teren. Utakrnice u gruparna od A do F igraiu se od 21. Velika Britamja. a uvede defanzivnog veznog Naj dzela de J 0 nga (Nigel) svakako je upirna. Portugal.e ManCini je reagirao i na p onasanje Il. Ukcliko nisam sretan. Ovo je posljednji put da se neko ovako ponasa i lju ti. Zarn isli te da se nesto slicno dogodi u drugim klubovima. A. . GiiaU sporlle U opasnosli Predsjednik Evropske fudbalske unije (UEFA) Mise! Plann. preporodeni PSG [elsa josceka na to. a namjcitanja kontro!iraju krimi" nalne organ izacije . njegovo poa ue problem'. bi vsi menadfer kluba Mark Hjuz (Hughes) brani Argen tinea. sro se rn ene lice. a posl i j e u takrn ice se sazna 10 kako je [Orne prethodio jo~. Mora. Tevez ce lerjeti iz kluba. donijelo ie ill nogo vise problema nego pristojan poraz cd mnogo boljeg protivnika. dok mecevi u ostalim grupama pocinju u 19.P'roblem je !() SIO Karlosu nedoslaje familija. Misel Platin. Nijedna l. 29.aseg n apadaea. Z. Karlos Tevez (Carlosjodbio jeda [Ide [I igru. takcder ad ovog lieta. uez OdbiOda u e u -g Di -M aCiD rani Trener Mancini smatra da Argentinac treba napustiti klub Ia ko Manceste r siti igra jednu od najboljih sezona u historiii.. (FoIc: AlP) Veliki problemi Poraz u Minhenu sigurno nije tako bolan. pa bi [lam pobjeda Dad PSG. napa- Da su mu ambicije ovesezone u Evropskoj ligi uterneljene. dok [e. Derbije ovog kola odigrar ce joo Seltik . otici cu. mnogo pure» ciabudu ravn op ra vni evrops kim gigantima poput Bavaraca. a moglo b i se cak reCida je ugrozen Ci illV evropski span . napusti ruacije .

koieg ie Sa 3:0 lako savladac Real Madrid. J unajted je na Old trafordu odigrao same mez. 0 1 0 3:1 1 1 1:3 4 1 4. Real Madrid Ajaks 3:0 (Renaldo 25" Kaka 41. Grupa B: CSKA .17. 1 4:5 1 Rezultati 2. koji su potpuno razocarali u Minhenu. kola: Lion Dinarno 2:0 (Gomis 23. 1 .Sou 30). 2 4. kola: Mances rer j una] ted . Sve utakmice igraiu se 18.Orelu!' Grupa D. minuti . 1. koii ie preksinoc na svorn teren U reizirao proti v L il a.Man". Zagrebacki Dinamo bio je nemocan na Zerlanu.Inter. Napoli Viliareal 2:0 (Hamsik 14. Mancester junajted . minute nastupao nail najbolii fudbaler Edin Dzeko.Mance~ter siti 2:0 (Gomez 37. Zarate 79). Iak 0 je u Mosk vu stigao oslablien. 1~ ~1 R Zig ni a arei cila i I. 3: 3 protiv Bazela.rtak.. (A. I. za koji je do 56. 4.. UDn 2 1 10 2:0 4 3.Baiern.o Go- I drugi klub iz Mallcestera je podbacio.Benfika. Napoli 2 3. OtelulBenfika 0: 1 (Cezar 40). Benzerna 49)..) m . Dr.Bazel remizirao na Old trafordu 3.Lusio 6. Njernacki gigant ocirao je lekciju "Grad anim a". Inter ie uspio osvojiti tri vazna boda protiv CSl<A (Elvir Rahirnic nije igrao) i taka se do nekl e isk u- Paroui traGag Hola Grupa A: Napoli . 2 .. sport 2. Ajak. Real Madrid . oktaha.Baze13:3 (Velbek l6. kola: Bajern .« Li011 je pitanje pobjednika rio jdio vet u prvom poluvremenu. Bazel .2 1 10 2:1 4 3.Trabzons por. Trabzonspor -Lil 1:1 (Kolman 7S penal .In ter 2: 3 (Dzagoi ev 45. 1 0:3 1 i}inamo 2 0 02 0:3 0 Madrid: Duel Elila (Real) i Anile (Ajak8) Ipak.Lion. kola: CSl<A . tetv. Kone 42). loB. Real 4:0 vcdili sa 2:0 nakon poluvremena da bi uporni Svicarci napravili potpuni preokret.78 penal). Dinamo . Frej 60. Pacini 23. 2. Beru'Or da ima' D.Jang 90 . 45). Lav 77 .Ajaks. i. Man... Mizernu partiiu pruzio je i nekada rnodni Ajaks. A.Rezultati 2. L il .rel 2 1 10 5:4 ~ B aj ern j e sino" u Min henu. Oba pogotka za Bavarce postigao [e njernacki reprezentativac Mari. Maueester si ti • Viliareal.TllI.h davola" spasio je Eli lang (Ashley Young) u posljednjirn treuucirna rneca. Kavani 17 penal). seplembilI/rujan2011.. Cas! "Crve!!i.F. Frej 58. CSKA ~ 0 . Englezi su 2. Grupa C. sa 2: 0 sa v J adac Mancester siti.0Mul 2 0 2 0 4:4 0 02 1:3 2 0 Rezultati 2.Bonfil<il . pili za poraz u prvom kolu protiv Trabzonspora.ieko zarniienlen u56. o nevnJ avaz. "Kraljevski klub" i Bajern jedine su ekipe koje nakon drugog kola u ~etiri grupe imaiu maksimalan ucinak. Viljareal 2 o 2 0:4 Rezultati 2.UI 2 0 20 3:3 2 4. Napoliju ie bilo potrebno svega H min u fa da zavIii posao s Viljarealorn. u okviru drugog kola Lige prvaka. 66 LlGA PRVAKA Njemacki gigant potvrdlo sjajnu formu 29.

tabu bil ee Mirza Hadne i Mirsad DediC. Sabanovic 6).5 (80. Z. Pehi Ij 6 (86 . Dvanllest rrllnUla poslije Branislav Krunie oduzeo je loprll odbrani Zvi· jezde. Pomocnici: Almir cisie (Mostar) i Dam. Vida· kovic 6.cijama. Bogi cevic 7. Stadion Podavala u Ga· bell. Veldin Muharemovic bio le na sedam merara od gola Zelje. Gleda!ac-a: 1.ikic (C:ellk). Ostvario je./h. Hero 6.zJaka Darko Vojvodic. rao. Halilovic 6). Raguz 5). Lij . Prije dolaska na k:lupu Slobode. _M.Get hard (78). Sisic 6. Igrala se 39. Gledalaca 250.5 (64 . B.koobavljaa i duZnQSI dir· ekwnl. Teener: Amar Osirn. Er. ZVlJEZDA: Labus 7. J. r-. Vlad avi c 5 (60..':: -). Kikic 6. prvu odlicn u priLiku imali su gosti. rninuti dornacin je po drug. koje je odbranio Irfan Fejzie. RaCic 7. Igrac ut>Lkmice. nCrveno· plavi" pn)pusti!i nekoliko idealnih prilika. I: I . OLlMPIC: Fejzic 5. Pornocnici: Mo· mir Sirko (Bania Luka). Dudic 6 (SO.BaSic (28).5.B. koja je 197].000.5. Strijelci: 1:0· Bosnjak (58).5. Covie 7.5. movie -). 1: I .K.. Troner: Elvedin Beganovic.busa . Treuer: Zve" zdan CVetkovic. Trener: Fadil DaUlovic. Omic 5. Music S (64. Harba 5.. Zaric 6. Tr· ener: Dragan Jovi':. Isti igrat je nedugo po10m ponovo bio u prodoru.ic 5. Dejan Martinovic je sa desne strane centrirao za Vrsa j evi ca.kovljevic 6. To je biv:li kapiten Tu.. CELIK: Nurkovic 7. Kvesic 7. preminuo je jucer nakon tcike bolesti u 66. J..Bogie!!"ic (S4). Colic 7.5. I. E. Delegat: Hisam Islambegovic (Zenica). Kazna [e uslijedila odrnah potom. uogorn otklorrio opasnost. Raspudic 7. Oumpic s-uSa meta Il GOSK Sara/evil: leba je nam/eslio ave yola pen ovo mrezu. Delegar: Dubravko Miskovic (Liyno).Kajkut. Regoie 5. mi· SigUran triiuml BOrCa Beziznenadenja u Banjoj Luci Mramor KraJisnik 1 1 Borae 2 (2:0) 0 zuuezda • (F'".. Vasi lie 7.5 (73. Martinovic 7. Stajie 7. Zaiko Zeba je centrirao iz slobodncg udarca. Komemoracija povodom smni Fadila T. Zlornislic 5. Lepta se odbila visoko i dugo puto- GOSK propustio odlicnu priliku zeuaznicarSO:OJ 0 S radion Grbavica u Saraievo. Halilovic 6). Kapetan 6 (63. VodsrvuZelje prethodili su pokusaj i Patri ka N ijeme Gerhard a (Pa tri ck N yern a Gerhardt) i Zajka Zebe.5.. jer su njegovi fudbaleri savladali Zvijezdu iz Gradaeca sa 2:0. R Sloboda dobila trenera jUCerasnji sas!snak cellli· ka Fudb:dskog kluba Slobo· da urodjo je plod om. corie 6..5 (46. N emeliakovic 6. Tosunovic 6 (77. jer Sll. Hasie 6. SARI(. Stri ielci: 1:0 • Adilovic (39). Culov 6). Delie . Zuti karton: K.. Bajrie 7. ali je Sreng nije uspio boksati u kornerpa 511 80sti poveli. Haris Harba nasao se sam ispred gola ~Plavih". Sarajlija ~ Trejic 7. Rislic6. PaSic 6.5. Karic 7.. Puric 7 (67.S. Si.5. Soljankic 6).r Knezevic (Siroki Brijeg). Svraka 7. jet je imenovan novi sef struenog staba.. godio suprorni ugao mrde nemocn.5. avaz. ali [e i ona bila odlicna. pucao direktno u njega. ali ie niegov pckusai blokirao Armin Helvida.5.iear). Dcmaci su nakon akcije Ma· hira Karica poveli golorn Miljenka Bosniaka u 58.000. Pliska -). Tomic 6. jusic 6. autogol). ener: Milomir Odovic. ali je ueliBirealrel Celilla bio uspjesniji. Strijeki: 0: 1 . GOSK: Sreng 5. Smjes ci iz F oce. Trener: Nedirn [usufbegovic. Culum 6. Kapic 5. povskim smem po zemlji po·. Vidovic 5.5 (66.alica bil" 6e odrzana dan as u 9.Bdi~ 6. ko ji je sam izisao pred Adisa Nurkovica.Vrnajevic (66).). Mas. E. .0 .Krull. uSao II sesnaes Eernci !D. Bcsnjak je uposlio Darnira Zlomislica. koji je za . Buric 5. Bee. vala prema goiu GOSK-a. ali je Nurkovlc izvrsnom reakcijom i ovog pma Zderic 6. Sa" kie 5. Uilanovic -). Zeba 7. koji j e goste spasio od debakla. Zuti kar· toni: Beganovic. a naivisi u skoku u sesnaes!ercu bio je Jadrnnko Bogicevic. Sudija: Rusmir Mrkovic (Sarajevo) 7. njegovi asistenti u strucnom . Gledalaca 2. Debi na klupi SIob9de Vojvodic Ce imati protiv lcl· jeznieara n a Grba vici. Omie (Zvijezda). Gerhard 7. Igrac ujakmice: Eldin Adilovic (Zeljeznicar) 7. Igrac utgkrnice: A vdij a Vdajevic (Celtk) 7.5. RuZic.. Hamz.5 (66. Pomotnici: Adnan Alispalllc (Zenica).ic 7. Vidovic. Dujakovic 7 (82. j I 972. 65 GRBAVICA Stara prica u duelu gradskih rivala ra 'Plau~' onD p b-II' Zeljeznicar sva tri golapostigao u lz prekida e Trenufak kada ie pogodio za kO/lacnih 3: 1 (foto: J. 3:0 . Pro)eteru iz Teslica i lVor· nickoj Drini. Ta je pobjeda. Rusi':: 6.5).5.!c (26). Borae je poveo II 14. Sreten Udovi1:ic(Prijedor). Naibolji igrac susrew SaSa Kajku! pogodio je u 22. Siadion Mramon. Nascimento 7. Stakic 7. Maksimovic -). Trejic.5 (76. Gr.<aoi svaki dosadasnji duel Zel jezn ica. igrao je sarno za m3li cni Horae iz T etova kod Zenice i za Celik. SI!)e1er.o u desnu strauu.5. Smeler 7. DeLmic 6.'7.. 1:2 -lJe!vida. koji je sa peterca mka.5. Hrkac . Lazie (Krajisnik)."'. S. put zarresao mrezu.vi bocni sjajne gene· racije Celika. a dobra postavlieni Guso spasio svoju Sigurni Guso Gosri su u drugorn poluvremenu stvorili samo jednu priliku. RaCic. Rizvanovic 5. Helvida 5.ov/ij 1 (0:0) 3 Gelill ZELJEZNICAR: Guso 7. Kfunen tic 5). Raspudic..ni: Stajic. !leI· ifovic 6. Zuti karto.sport Dne. Jgrano bez prisustv.~) Sa meta u Banjoj Lllci nllti smdvu. Jarnak 7 (63. Talk Ce biti llkopan nll mezarju u svom rodnom Tetovu. Vrlajevie 7. Rizvanovic.5. moral a biti mnogo iU3l:enija.ahovac 7. Gerhard (Zeljezn.5. 2. godin i 11 Kantonalnoj bolnici Zenica. Buean -). Sadikovic 6.rta'k. 0 svajala Sredn joev roo pski kup. Lazie -). Salamovi': 6 (56 . gOdini Jedan oclomilLenih nogometaSa u his!Oriji Celika. Moranjkic 6. min UIi. i u !Omperiodu saku· pio vllie od 400 naSil1pa. pretku izvanrednog golmana Zvije· zde Gorana Labus a. Rascic -). 29 seprembarfrujan 2011. Zoran Taborin (Zvornik:). Gavaric 6.5. pobjedu je osrvario stariji sarajevski premiierligas.5 (81. Isakovic 6. Ramie -).Savic? (46. M. Bdi':: (Mramqr). Dianic 5.). P cerna m:zvanicnim informa.5.ehmedovic 6. Trener: Denis Sadikovic.5.a stri jelac predi vnog pogotk:a iz slob odnog udarca sa priblimo 22 meml bio je SaSa. Sudija: Vladimir Bjelica (I. Odbijena lopta dosla je do Ivana Raguza.Cmo-crvene" igrao od 1966.. Adilovic 7. U 54.og La. ovog pu- lenicani kaznill prornasale i qreske Gabeljana Prvi dio drugcg poluvremena nije nagovjestavao kra] kakav se desio u Gabeli. a Eldin Adilovic sa desetak rnetara glavorn neodbraniivo pogodio donji liievi ugao gola "Vukova". pogOiovo u prvom poluvremenu.. ..':). koji je glavorn matirao Fejzica. Sabie 6. ]a.5. koji je udarcem glavom sa prve starive pogodio suprotni ugao Srengovog gola . Vojvodic je bio us· DarMo U01UOdiC preuzeo eMiPU pjeSautrener u Gradi ni iz Sr· eb reni ka.Borne zeljeni trijumfu prvom metu osmi· ne finala Kupa BiH.5. Zeba. Pornocnici: Dalibor Draskovic (Isrocno Sarajevo) i Haris Bakovic (Sarajevo). Besli]a 7 (63. Stanic -). Otisao jedan ad omiljenih nogametasa Celika Fadil laliG preminUO U 66.5 (86. Igrac Uta· kmioe: SaSa Kajkut (Berne) 8. legendami Fadi! Talic. Hadiic) NaG rbavici SEa ra p ri ca. 2:0 ..usic.5 (64. ali je golrnan Adnan GII. Zu ti kartoni: Svraka. J elavi': 5 (46. MRAMOR: Delie 7. Delegat: Goran Skoko (Ljubuilki).5.5. Ka- jkut 8. Mus 6. snazno je suti- I treci pogodak lei· jeznicar je postigao nakcn prekida i ponovo udarcem glaYom. S.5 (66. V. [ugo -).n. koji ce preuzeti ekipu nakon lito je u subotu ostavku podnio Ibrahim Crnkic. minura kada je Mirsad Beslija izveo slobodan udarac s desne strane. Tr· ijumfCelika p~tvrdio je reo zervista Aldiu S i5ic. Muharemovid 5. Sarajevo) 6}:S. Bosniak 7. Durie. a cetiri minute poslije propustili su veliku priliku da os tvare visok u prednos {. Strijelei: 1:0 Kajkut (14). Delegat: Radoslav Kundacina IT rebin je). Ducic. 1:3 • Si~jc (87). Kapic (Olimpic). KRAJISNIK: Hodzlc 7. sto je skoro sigurno nedostizno uoci revan sa. u kojem je u prijeralnom periodu nakr· at. adlenna ce se klanjati po· slije ikindija·namaza II har· emu Sultan Abmedove dZamije. a strijelac je bio Niiema. Markovic 7). je (Foro.5.Tr~jic (1 5). Beganovic 6. Zeba je izveo korner s desne strane.O izvrsno interveni- rao . Sul]evic 5. DuCic 5. Kl"un.30 sa Li u Veljkoj sali Opcine Z"nica..a publike_ Sudija: Semir Kaplan (Stolac) 7. a u 29. M. Ornagie 5. do 1977. rnedutim. Sabie.5). Gtadski smdion II Banjoj Luci.a j OJ irn pica. minuti. ovog puta u osruini finala Kupa BiH s uvierljivih 3 :0. koji je ovim go" 10m vjerovatno rijesio pitanje putnika u cervrrfinale. Colic.5. (73. BORAe: Avdukic -. te\V. ta s liieve strane. Glavni sudija: Predrsg Srankic (Bijeljina) 6. Grahovac (Borac).Faruk Hodzic (Kraji!inik) 7. Adilovic naceogoste lake je Z~ljezniear od samog pccerka krenuo unapade.

.e[ Banda (Breko). Karle (Rudar). a sudija Vladimir Dorninkovic pokazao je na biielu tacku. Po- DiD 38.000 eura. tuti kartoni: K. Ferenc -). S roper Rudara Goran Kotaran katastrofalno ie pogri iesio.5).5 (74.5).'Rudar 0 'Branileli 1 Stadion Rudara u Kaknju. Filip Stoianovie. Sadikovic 5 (46.S. Nebojsa Sodic ie u sesnaestcr" cu Rudara srusro Kenana Handzica. Glavina 7 (85. Igmc utakmice: Emir Obuca (Sarajevo) 7.5.J: Pandza 6. PiIlju:h 6. a Adilovic je jos [e- dnom bio na pravom mjestu. Gledalaea. J ovanovic ~. u cijem je finisu doslo do izmjene na golu Rudara.Koiailevic (15. Zbog priietnii da Ct. minuti. Pomocnici: Zeljko Marie (Doboj) i Dalibor Hrstic (Ljubuski).5. T rener: Zomn Bubalo. Srdan Dokmanovic i Danilojovanovk. minuti. M~ie 5 (46. seplBmbar/llJjan 2011.iu J akupO~ (Billac) 7.-=- ~h~ -~ -7 )1 0-( re.. Trener: Slavisa &.5 rffJrD: I_ ~(JMW vriiedenog Zorana Rodica zarnijenio ie BojanTripic. povelo sa 2: O. Muric S.. Redic.cnol!) inrervencijorn sacuvao mrdu domacih. A. Summovi':: -J. Bursae 5. Piniuh -). Mreia Prijedorcana zarresla se vec U 38. Strijelci: I:0 . pored Misirkic. 30(1 Sudija: Ed. ::. Siguran realizaror aajstrofije kazue bio ie Damir Koiasevic. K. HandZic (Saraj evo). 3:0 .) Sa'ralaUD3(2:0) 0 Rudar Stadion "Asim Ferhatovic Hare' OJ Sarajevu.. Kantar ~. na op ruzenicku kl upu sjest ce. RUDAR: Redic 5.5.5. BRANITEI. ukoliko ne dobiju 200. Pehar 6.( ~I ~lC :] . Striielac: 0: I .icic. Delegati Radika Marie (B ijelj ina). Delegati 17.<1 ucieni ivanje bivseg fudbalskog reprezen tativca Srbi je Nenada] estrovica iz 2008. Duvnjak 5. V~ 6. Gafurovic 6. So die 5.5). Corner 6. Trener: Jirii Plisek. Sudija: Vladimir Dominkovic (Orasje) 6. Kecman 5. Scepanovic 6 (73. MMgeta 6. RUDAR: Sabie 6. Srnajic (Tuzla). Kotaran. Hrustanovic 6. Obuca 7. Suka 5. Handiic 6.er do" sta agilni Emir Obuca iskoristio gresku Tripica i nie- gov ih saigraca.Obuca (65).Eminovic (30). SARAJEVO: Adilovic 6.Ko. Sp· 0 _ rt zaic Mrezu Prijedorcana zatresf jos Kojasevici Obuca Adilovica. U istcm tonu proteklo je i prvih dvadesetak minuta drugcg dijela da bi jl1i. Maksumic -J.5 (69. Ramie 5. DZafie 6. Nedo Suka izasao je sam pred gclmana Adija I :0. Spec U Beogradu pocinje sudenje opruzenima 7.. Vedran KanEar dobro je surirao sa 18 metara. Bebanic 6 (67.i. Gagro 6. Igrac utakmice: Jure Gla v ina {Brani (elj) 7. Renato 6.5. KuSljic 5 (6]. p ogodi vsi lijevom nogom za 3 :0_ N ajbolju 5ansu da srnanji zaostatak Rudar je imao u 68. Karid 5 (72. (45. 29.5 (4(j.Dr. CeIVNaK. Celikovic 5. Trener: Dragan Radovid. sekund i. Srndovic S. 1. Cizmic ").. To [e bile sve zan irnlj ivo u prvom poluvrernenu. J ovanovic. M.': 5.. Boric 5. (A. Gledalaca 500.. Trip ie 5. Tri minute poslije Sarajevo io. Haskic -). 2: 0 . Dupovac 6. . Sarajevo ie u iucerasnjern susreru igralo bez suspendiranih prvotirnaca Sedina Torlaka i Asrnira Suliiea. penal).5. M. Delic 6. Eminovie 6. ElvirGrabus (Travnik).Tepalovi. Pomocnici: Jasmin. sto je iskor isdo Adin Dzafic i pogodio Z' Gosti su zaprijetili u 12. Imamovie 6. 64 KOSEVO Bordo tim rutinski zavrsio posao protv Rudara Onevni avaz. A. Belosevic 6. DRINJAKOV/C ~. Kojasevic 6. Kotaran 5. u javnost pustiti film na kojem su Jestrovic i Angelina Misirkic u kompromi tira] ucirn scenama. Prkic 5. mafic (I). Zrganovic 6. 8M Fudbaleri Sarajeva na pragu su plasrnana u cetvr(finale Kupa BiR U prvoj urakmici osmine finala bordo lim je kao domacin sav ladao Ru dar sa 3 :0. Kubat 5. koi i ie odl . Neirnarlija 5).5).Hadlic 6. Krezovic-).5 (62.

sto je bittlO. Slavij a je povel3 sa 1:0 kada je akcij u Mikel. Roveanin -).Branitelj 0: 1 GOSK . Gostujuci igraci i sudijska troika. Nikolic 6. M.5. - PriuadaDa CBlirlOSObe (Fall): S. Popovic 5. Komite! za normalizaciju im a sas tanak sa p reds tavnicima FIFA-e i UEFA-e. fudbalu> Sudeci prema ranii im iskusrvima. cak ni Il fudbalu. 7.Siroki B.Melher 7. a sada Mostar. Sma)ic 6.Ove Ie stvamo prevazis[o sve granice. ZRINJSKI: . Fudbaleri i srrucni stab Velda os tali su sat i po nakon prekida zatoceni nastadionu Pod Biielim briiegcrn dok se D isu stekli IIvj e ti da sigurno prijedu na iSlOcnu stranu Mostara. a kic. OStrakovic (Velez). Swjanovie 6).5. pod policijskorn pratniom. bilo je iasuo cia se u takmica nece nastaviti. moglo sprijeciti utrcavanie na teren onih ko- lrlDiS1l1 (prBilid) U'8IBZ Stadion Pod Bijdim brijegom u Mostaru. 29 ~e~lembarlruian 2011 63 KUP BiH Neslavan zavrsetak mostarskog derbija Nakon pogotka Rijada Dernica. uPIBla prslB Prvo Bania Luka..Vclef. ji sebe nazivaju navijacima. J asno je kao dan da se slicni izljevi primi tivizma.min Bakovic.Ja1:I'. Trener: Slaven Mus •. 19rac urakmice: Igor Melher (Zrinjski) 7. VELEZ: OStrakovic 6. Iako je stadion brzo ispraznjen. uz praviln \I procjenu. Polililla. na prvi pogled nicirn izazvani. u neredima nije povrijeden niko od Clanova Velda. Govedarica)" Trener: ZoranErbez. Pehar 6. Igrac utakmjce: Hu:m Manuel Varea (Si. Lakicevic 6. Zwei poma10 nevierova 1110 da ie ispred 2. J asn 0 Ie da se.5. dodav.• Strijelac: 0:1. Sudija: HuseiD. prekid Zeljeznicar . povrijedenih nije bilo. . Bez gledalaca U nedjelju [e.i) 7. F. Stanje je krajnje alarmantno i zahtijev. N azalosr.Srdjelei: 1:0 . koji dolaze u BiH~ a ovaj susre! bit 6e iskoris ten da se razgovara 0 problem!! huli" gan sIva . .gdje ie prekinura utakmica Borac . vandali su flahma i drugim predrnetima sporadicno ga dali autob us. N ije teSko zaklj uti ti da. Delega t: H u. Demie 7).Oemic(90). Istin3. . od huliganskog starnpeda spasila se bijegorn u svlacicnice. I:! yarea(70). kod nas su ocito joil na djelu snage koje i nasifjem icle proruriti rezu dazajedno ne mozemo. (Zrin jsk i). G.5 (72. a isti igrac je osam minuta poslije pOsta· vio i konltcnih 1:2.5. ali se skoro sa stopostomOIl! sigurno~cu moze tvrdi ti da C1! bi ti odigrana bez prisllstva gledalaca. 03 rasporedu nova u takmi ca gradskih rivala. Ljubic 6.A. Gledalaca: 300.. nll cijern je 1'elu Ivic<I Osim. Pomocnici: Rusmir BaSic i Edin Imamovic (Saraievo).. Macolija (Michel Mazzoli) u 2l. J azvin. Kodro 6. Zuti kartoni: SUDjic. Jankovic 6.5. Dlidi.Olimpic 3:0 Borae . SIROKI BRIJEG: Bilobr!. taenije na onima koji 5\1 se trebali pobrinuti za sigurnost. odigran revan. Se!ilija 6. velika skupina najvatrenijih navijaca Zr- Balloui':: Pomo': driaUB .rok. Bekic 5. oktob ra Zracni duel Maco/iia i Jesea . SLAVlJA: Tomovi6 6. Sudija: Dragan Skakic (Bosanska Gradiska) 6. 1:2 . Bertosa 7. N. jer ovo ne bi bio prvi puc da cdredeni ceo tri hu§kaju navijace i preko fudbala pokusavaiu -osrvariti polititk" in terese. Lasii. Gledalaca: 6. Zolj 6. Varea.: 6. gosti su do- uarea DODadaO ZaDreO~ret dali ga. Macc!i 6 (46. Brekalo 7. ovog puta u prvenstvu.[o()blerna h uligans tva i n aciD· nalizma u sportu_ Oeita je da nam ie potrebna pomoc sire drusrvene zajednice.000. dok S\J PIolazili pored Partizanskog groblja. jucer Pod Bijelim brijegcm nije zavrsen n i gradski derbi izmedu Zriniskog i Veleza. Jeile 7. Za razliku od subotnje urakmice.5 (83. ddavaju neredi u bh.e 6.Zvijezda 2:0 Sarajevo . mostarski derbi trebalo osiguravari ~ak 500 policajaca.a hiene i energi~ne mjereo No. u Vr" apCiCima. Du. koji su ill gad ali bocama. ganjajuci igrace i sudije. 1:2 Rudar . Diogo 7. Ipak. I vankoVic 7.Prema ranijem planu. ako zaista pcstcji volja. Susie -). J eli bali tolika sluca] nos! cia se u same nekoliko dana.Rudar 3:0 Mramor . ruimni nastavio Nemanja Pu!iara.o bit. .000 "Ultrasa" bilo rasporedeuo samo desetak redara. U nastav ku. Anieic 5. On je iskorislio dodava· nie Hrvoja Misi':a i neodlllcnosl golmanlt Stefana Tamovica te iz mrtvog ugla s desne Slrane pogod io mrezu. a ne rivalski navijati. ee Takmicarska komisija Nogornettlog saveza registrirati umkmicu slu2benim rezu" Ita tom 3:0 za VeleZ. Zakarle 6. Kotul -). On je naiavio da ce se danas ovim povcdom oglasiti i 1':lanovi Kornilern za normalizaciju. Radovano"!':: 7 (64. Spahic -).dodao je Bakovic. odgovor bi mogao bi ti nega Iivan. odn.!i do Vukelje.5. Kvesi6 (Siroki).s ill 70. Policija je upotrijebila suzavac. Cime je izbjegnut bliski susret s okuplienim hullganima. kornentirajuci sinocnie nerede.5.5.. privedena su cetiri pripadnika navijacke grupe HUltrasi".5.. Kajtaz 6.5 (54. Delegat: Mediid Gvozden (Sarajevo) .Krajisnik 1:1 Sl~vija . Sunjic 6. Ne cudi to sto su se nakon juterailnjj h nereda odmah pocele vuCi paralele sa subotniim prekidom u Banjoj Luci.5 (71. rnogu i za ustav iIi i pred uprijediti. Pom06nici: Fikret KuljanillOvi6 (Banovi6i) i Mario Vincetit (Orailj e).sport Dnevni avaz: teIYrtal<. a kic 6. Stadion SRC Siavija u Lukavici.5). Vukelja 7 (76. n'ANKOVTC Siroki u Lukavici obavio pola posla Prue ulaMmice osmine linala Zrinjski . mostarski derbi prekinut je u trecoi minuti sudiiske nadcknade. sa 14 metara bio je precizan Argem:i nac Varea. Prerna odim saznanjirna. gdje se igralo samo noul Moz Ii Midu rez·r uan ala: sla I uMraj huJganlma zaloCBnl na stadlonu . Policajci su pokusali rastjerati okupljene huligane.5.5. Be~irevic 6. Ivetic 6. Siroki Brijeg opravdao je epiler favorlta u duelu sa Siavijom i praklicno zavclio vise od poll[ pos!a vee u prvom susrem osmine finala. Trener: Mirza Varesanovi6. Tr· ener: Branko KaraNc. Moze Ii se Savez sam bon Ii p [oli V rasm"eg p. Iako sn prekid izazvali vandall medu domaCim n3vi- SlaUlia 1 0:0) 2 SlrOIlIB.Celik 1:3 Revansi s u 19. ispraceni sa stadiona. Terzi6 (Travnik) 6. koji su spas nasli u svlacionlcarna Sarno cetiri dana nakon nernilih scena u Banjo] Luci. jer bi 19" oktobra tJ:eba. PANDiA Krivica organizatora No.5. autobus s Velezovirn igracirna izasao j e iz kruga stadi 0na !Ia spo redni izlaz. Ceric. Ziwvic 5. jaCirna.5 (69. rninuti sligli do izjedna~enja. pitanje je Sla i kako dalje. . Zudinov -). Pod Bijelim brijegom jucer ie bilo i skoro 400 navijaca Veleza. Ccrie 6.Varea (78)_ Z U Ii kanon!: Serdarusi c.glc 6 (58.5. Prema prvim informacii lIIDa.) do 31. takoder Pod Biielim brijegom. na celu s Draganom Skakicern. .5. I.5. Marjanovic 6. p osli] e pogo tka Riiada Demica. ~tojkic 5. Duro 6 (7~. injskog "Ultrasa" utrcala na teren.rekao nam je generalni sekremr NSBiH J a. Zeljeznicar. minute. koji je sa 13 rnemra pogodio donji desni ugao. j to n akon sto je. Duro. U neposrednoi blizini stadiona nakon utakmice desio se j os j edan inc! d ent. Nakon do· davanja Ante Serdaruliica.osno drlave .. Kvesic 7 (8S.5.Vukelja (21).5 (59 . Zeba 6.. Prerna prvirn informaciiama.Grgic 6. Vela. Pusara 6.0 6. prerna najavarna. Misic -).sein Kamber (Sarajevo) . Anici!. razlika je u tome ~to su se ovog puta na rueri nasli akteri susreta. Mili&vlc -). Kako smo vidjeli na miestu dcgadaja. velika skupina nalvatreniiih naviiaca Zrinjskog utrcala je na teren. ali su oni bez ikakvih incidenata dopraceni te u 83_ minuti. SerdartiSic 7. Una -).Ska!jic 6.5. velika odgovornosr leli i na organizaroru. jer [e.

i 3. i st. Nsruceea reba [e lspcrueena Ul.86 KM.h U'ookova ~tupaniil mtioCil po pUilomoeni7 ttl .. oonoono od dana so:7.orn k:a.bll ~~ ki!i. 2006.lI: ..'i~ Mi. ~od.00 KM na.Cllog) kao jc lo Luidac i cp-reciliidio IJ n.. 2009.. o r Jl.L prijcdlog Z:ili PO\l'r.u cd 60!4Q KM~ d~wm. 348.221.J~ ukc! iJ.:e-!"!nc 0 i dostevi odgovor nn luZbu. rad i isp la te duga.03.ku od IS diUJ.l. tipadajucim -zakonskim zal~zn. 03.d_inc od .dsplat.02. u~.oo. 348. adrc:su :st.. 19. Sud je ruzcnog oObavez:ao t na plaeimje Zillcmi h k. Sefic Ham d ije iz B i hac.:.!m~j .uje lanes od 5.I 02.l tUI.ije rzerbego1. 4.r.. sud Ce donijeti presudu zbog propustanja kojom Ce u.3-s..l.Ukoliko u na~cdellom.0 KM oc_tutujuci \l'Bj'j r~jslil dana 0.r'ia i~nos od 814..54. o "Ld.u..02.odg.:csnc(d'rLgll"ore k{lie. Mostar.o.ht"jev tuiloc.LzrOkO~iilO propustilnje.I. a :.f.. a 0 Ce_mu i'~[Uz~niobi3\i'iie~[-C1l dopisom. Tuzla. ZI'Jo'P·:a! dllnese ~resudu zhog propu.icki cenlilr Tuzl.. dO!ipj~:..tot! 425. 134.a I iSla od 08. P asal Ie Azre iz B ih aca.. 'LI .. Mostar iznos od 602.r~:suclc nije doz:voljenii z:. 51/(11. 201[. St.&ni k ~Q'i ~d(lot~ i S9 i:spunjen ~em iiovta ~e. godinc.Dnevnl avaa dana 30.Qlenj-e pteStld~ :. sp.:SL.m~ kom e dl.!! ZK (S L po-vine T K br.. 2:.d. 2009.s_])Iii][~~ .P'.69SJ:6 KM.asrupnika i pUDomocnika ako ih imaju.2011.j i:sp. lC kako t.~(Ibavt~ujtda 11.Ovn ioC"t: i :?. 70..nja~ nil koje okoJ.. 29960 L1L.zi leljil J ilV nil OOr. gooi ne pa do is-plate..iIvine TK br. prol:i .~f]t=! pa do i$pJ_a.."C: u roku od 30 dana od prijcma priicpisa presude pod psi lemjom prln udneg izvdenjiil.io u~ lll:$i. 09 p.:m!. ll~izmLn::~ Il i cl ug po -os 1. 29"960 · m.. roku ne dos:taviloe pi5. ZPP FBiH). i 2. g.~k\)ns. Doslav-a se SmillTil ooovijenom pro [ekom rokil od 150daTIil od dania objOlvljjva. 2()07.116. 2008. objavljivanja dgovor na tu zbu illora b i! i. 18:196~ 2719~.rni!iJ y odrtdbc O'o'C' ~l..a i 10 n3 i.XELLA BHo.. 1/i378 ad 19.J kamiin.atam_. protiv tuzenika: I..c pije dl:WlvoliclJ~ l. P.ni u :s kladu Sil C]..ili u pravnoj sLv:jJri lu1..6Il.ko . PT~d 00'0'irn sudom IJ mku j. 2.0:9.rinilma..i:51u odrcdb-c c. Sud putcm ".ni· PRESUDU OBA VE_ZUJE. s\...-il]oc -Ilia .:!II!.."" na iloo.nja TadicLucija (cJ.!H. s:a:'S [OJ ~ lU:ttt. u iznosu koj~' o.(j.prerll~l-e provodenje clokID".oV: podniiC:L.f.. (l L 1007.§laJlia.I'Ol.i[ 1.. Jo 1. OS.l~ il tuzbcni . 348 .n~ a jen ic:am_a na ""eden im u mzbi.ks~ ie odrtd-C!1:1 ~n-:!"Tl":t ZakoniJ -0 'ul. 11.l pJ:tJ :53!003)_ . a p::!lf!1iCPlJom po-$lu?kl..n<» ad 60. :st.sa i\lES'INC DOO Brese.3 ime .sIavl~t:n. dana 00 dana p.a.vojiti z.nc. I.20~ti sodil"!~ • opome:na I=!red [1I. g:od:im::J miililc joe po..O:'o'r!.. 17f1 Tuzbeni zah tiev glasi: "Obavezuju se tuzenici Mujit Sanja..lzbclli zabri-c"Li' p~'!lda . IlQ\'ine FBiH Dr .d.. u.tev ad 2. po do d.lilti izl1.ni Sle z:a sv.. ~ lmjc t-cku ibid: dall . tem el jern cdredbi cJ. god.e ZiiSIl iv.: i cd 09. Nlkelc br .no i"oo.n!J i:t:no:J.luku 0 uooko .~ ~'O'I[I roe. S-])Ofi1. U ru'll i je ru ~i.Zenl moze p~uzeti u 'lgradi SUdil su: · :RI~un or.046..e i :tal-i.k. I.8. !Korline i 10.2009.Dnevlli .I!LSL 3. sa sjedisrern u ul.~ib~ pril oiio uz uiibll te k31ko it' u.ka i n .a 0 v-Lsilli :stope Z:illeznc kama[~ (SI. i..!bog proPUlESIli9! sud ie odlu6Q lt~w 1. Od.Ofl il .l.n hr. Muiic Senie iz Bihaca..t! takst.:! i m~ ~tO~ko\t..ksaITl:i TK (S!.lrud.e Im'-] U rn}''Vr. 2OCMS. godirJ.rop'u~Uj. gcdjne.il::om po2ivamo Va. kojc: 54i: d:i:SlTibuiraju TIillcritoriji FBiH .! Broj: ).s da u roku od :l:Odana JOS:L<J:viLeSiUHU otlvez.zi_ma koje joe HJ. dOl1io U skladu 8i1 t...i zab rj ev «('. Mostar sa prilozirna zaprimljena u ovorn sudu dana 23.kazi tuiioca ko j e tu. pilr)] itll_i p. 08. prOli .bu 7 dokil:.. Tuzcnl do danae nile rualocu isplado dug po osnovu kuplicae i lsporueene robe [Q LUi~lilc 00 mknog P'07 lra.ovorom odredeni su usrovi hi poproda jc ¥TONG prQ_izvodlj.oo ru.611!2.e ~U!bC. novinc. 12.:ll1il 0 parnioi!nom p05.mjem i:ste u dm:vnLm nO'llir. od 25.. ~l-O U ku-pno i·imosi 78.!jc e pored S] aV(l ic.no5ti prcd..!bu :sud cc dOflijcLl P'r. 334.-f..sud Ul-'-enoj oa ad.56J{14.. .61.l i:nirnn iol.OS KM. od 166~7) KMj])lJ'¢e'll od 25.. st.tOiZcte dOl:SC! 5\!"icdok s. n ci.~n.neS&J gd :m~(Io K/'.l.ni moil: j>OdlJj~eti pr~jc-dJog ~ J>OVr.e1los.l[l.e. Pis:meni odgovor mor.s.nlC-kih uslugil iz rntu. 52.. 1.o:bog Pri:lpu'!EtJi..!: pred10lio dO. dokaze kojima se urvrduju Ie Cinjenice. godi:lle. Ii prizn aj e iii osporava p as [a vIi eni [uiben. N akon 60 dnna od dana p.". 2..nog :i1i filcH du~ u i.a_m~26..2enOm luLo kupcu tI eoh~in:fl..1.60 KM! od 2S. Sudii:a.03. ad 2.i .a (ld 00. U slucaju da u zakonskom roku luzenik ne dostavi sudu odgovor na tuibu u kojaj je tuzi!eli predloiio donosenje presude zbog propuitania.D. godi:ne d()n[o if: TELECOM S::irajC:'lo) dirckcija Tuzl:a:} UI.l1Lk: ]JQd prijcL. 70.2005. 200. godine donie ie "se Teele T.isLom w::ba lJ.Q obi:a.bljev osporava. p re..00 KM! ::is prc:S!.ll ukond::om ZRle.IkulJe dmls"Vj.g ponu:p:ka koji se sa~itojc orJ tabe !1a hl~b!. 20 11. Obrazlozenie jc podnio rusbu. 03. i~vr5enja.tlc rnoh:'tc i:5Li-Ciltin:akon C!osta"liOinjil od:sovll~ nS lu.dit1~ ~upu[nicil oil 07. Tu1ben j :tall lief glasi. godiae ~oblnvlhvanicm lste u dnevnim novinama koic SiC disuibuiraiu o.m-cni od.. z.tli n~ie dosulfi.s F"nIIli-. ~nie.:.pnd:t:niih ~dl".zbu (npr.::~ko $1 iiedi: 'o'a Ovom :pril. odn os no sjedis te stranaka.:)v-t $aSlJi.i] m ~btl i presu d u) a koja [ak.ilve:r.oink . 0 _Pilf7 I"l ic.. ZPP FBi H).ni ml.jesLi :sud:a: 0 pooljerlicama o. U odgovonl na nabn Pasalic AZIa iz Bibaca mole istaC:i moguee procesne prigovore i izia· sni Ii se da.rUsvaja S-C lu .5"07.l~:ilnj. II.] ni3 IUibll: U 2akonol'l:l odr-C~~f1om fQ ku • u~¢:OO:tii ii! d. u vezi:s tl.ol.=irl."'or nil. godine pa do isplare ida nadoknade troskove parnicnog postupka.a or_ 13.r ml: tul..vljen~ Illt :stranOm j~ziku du~ni Slt dO!iUlviti {wj.J. sudac Vasvija Kulenovie.D Lzah LjC\!"n is:u u pm Iivnoori :sa dok:il.e s. 348. s.2010.j].008.oom f.\NTON Z ivi n icc:~24.eni za~ujev! linjellLce:na kojim_il zasniViUC: svoje. 11.281. Q~/OO) i i.:le. 1D~idllo s.'cpr.Lst:a dana 08.im katn.1.(i 05". L ZPp-a). Bos:J]~Srclm:m~ bred 33) rndi dug:<l. sa zakonskom zatezncm kamatom pocev od 09. at. ZPP .!i9! sud je o{lillcio ileal) 1J izrecl o-. 3.l~ Odrto::o.. 182.io ruzbL.n ka TilZlllga koii je uzrokovJo propu:hall j~.09.8 diima od dana pres:ra.. 200...k(l""c dOSt8\1C lufbe na Qdgo'Vor1 p. 2. godine Opcinski sud U Bihacu.. ~cdLm: ~{Ibjilvhh:.e. preb ivali ste i Ii bora" iste.ovor 'na rui:bu u dO\loljrlom broju primicrakil z. Zi.!J terlrorl]i FBiH .2011..m p(t$lupk'I.kom I"(.a!.e f.i h re pr-c:dr. gedine a uvim ug.. godine [od 10. 281!S:O KJ\'I~ p~" · _ take. sl. 2006.aml'l. godi. st.ii19c J:!J'ilQ1. ul. .40 KM po«" ad 02. 10Ob.-.ln~ koje su navcdene u: ll:.(IotlskQm roku! . st..:tbc:oici stc je konsretc-aoo i u otprcmnici brei OVP-005-] 2. 334. :500 u kupno izno:si 425..lA RH<I DOO Tuzln.-nih kanllu. sr. ~-7 Zakomi 0 p::!lrhi~tI-om p(l-Slupkl1~odnil$. i LO i :mosa od 2.i njcll icc na koi imil s. Predlo1:eni do.1 peru iCQo.6 K.698!86 K. 2001. Sefic Hamdija j Pas a lit AZI.I81%~2719&. Ie prevni OSnOVza navode ruzenika (el. . predmel spor. 2..nu :stnnu ~ m1:~tcli~ (cl .'II0VU i. racunaj uei ad dana dcstave ruzbe.. Si m L~ RiJd.l BOSNA' l-IERC~GOVINA FEDERACljA BOSNE 1 HERCEGOVINE TUZLJ\NSKI [(..20 KM! p{Il-ev Od 1>. godino. tl. prcdv ruaenog. adn os non a_. t 82.jBvode] dOS-[tiVLl-e dokau Kojima se' lHvrd\]jllle linjen_Lct' (t':L 7]..1l0 jm. godlne. pa st' i:ui~l"!a lka!1lj)vi~ Mimc$!l kCl MahrtU. na ooovczni odgovor koiR s. st.5~ opt!!:]:! Zivinlce.llbi. Tuzena Pasalic Azra iz Bihaca se poucava daje duzna naikasnije u roku od 30 dana. godine.~:sudu i usvojili u. MI!l4 i 29/(15)..u ~T_ 182.tan je.i za. Q]..rc:oei pr-es.1jut. vsp 602.J\i.11. Sll{H~ 1&/04.pkY. ZPP FBiH).09. t-l! nuini.:adQtIl i $3 ispl"UJ:jt'!"l i rn Ill)v~a 01: cbaVI::7X dugl.Q .adrz. 20 II. ClBIa.bl:J.snu ploCu .lji~Il fern [lJ1:bc i prc5ude pUlC:m.VEl. njibovi.Ila izno5i od 997)$ KMI ]JoiX!evod 2). 6nienice na kojima miena lemelji svoje navode. 271. 00.go.:ililc predlQ'-:io d(Jn. t! sv-e u ro.c rl. osim ako je isti oCigJedno neaSDovan (el.dllb llil'VeS. UkQ~iJ::o osponw:.plati dug od . 01.lIIlU2b¢.udu d:fiuko1iko l'l.~ovor d_:!!Sud I].Sm.r9~un Ct.s1Jdil d.o uplali :5Ud5kc lak:se: [la tuzbu u i:t:nosll od 20 00 KM TUlileli ie pr-edloiio s.njoOm prinudll{l1.1luzbu u navoo~nom roku koj i mora 'biri razumlji'if j mora s.!r~ !1itnom ~tu pk'U~ II kol i!to llJ~.)lb~ ali tuzc:ni rn. a radl dugn u iznosu od 50.41 KM po osnovu duga nevracenog kredita prerna Ugovoru 0 dugorocnom krediru br. U ~uibi [c tu ~i 1:3(' rctllo!io p d-on(l-strtje presude n 3 tern ~1. pa do drul.. godi:n-e:PO do 'i.nshL~a (e1.. 02nid~u Slldl!l i IJrot pre:dmtn! im t= Lprt'2ime~ i1Itebi \'nli ~le i li bCli'9Vislr: 8~iii:n..5)00 KM. ul. ZPP FBiH).j] JavII.l odgo"'or dOSli~vljil put.lijl: p.I:.M i?t1oS.iI.. 1.. uzla..Os.e 'IJ iZ!i"iOOll d 3-60)00 KM. st.. Zakoll a 0 abligileion itTl otl nos irn. odlu~!.CEGOVIN'E TUZLANSKI KIINTON OPC!NSKl SUP UZIVINlCM\J\ Broi' 33 ~ Mal ~ 118~B I fl M.n u d..a sll:iih.l:~i I.na iznos od 1.j) Itaja [a.i..~1 20 KM.akog svie. Ob:.1..~fLie s [anje. godi o~ pa do ispls1ej .5L od 08.-t1t:se it Zi ..:eni :r1. ZPP Fllil-f} 7.vstvena.l'~c.h zakonskih 7.o \u.8/2009. tuibll u u:k.2009. n.. ..i m e j prezim e.2 Q p.am_:iI. nu:JlJIge :tbog koi.o~ Dirtk!::ija Tl. pre rna KQI1lI: d u7.<Ii propu. Sil zakollskom ~le:rn. i i'He8tlOu. S.0 da.2011. 00. 09'.OS. godine TUZLANSKI KANTON Opelnski sud u Tuall po sudl]l Simic Radmill u prsvnoi srvar] ruzloea .c ka. dana 2:5. da solidaruo isplate ruzitelju UuiCredit bank d.gotl'i nit "a do is. razu 1111 i 'sa d rz.I[.~n!.!: rJO~UL Qt!j.01. :Sud je lufeniog ob:!llvezao i niil plaeanje ZBle1. :::t zauzvrar kupac ae cbavczao d rZiI ti kom plctau esoniman prclzvoda na svcm prodainom mlesru."pak Ul.mom 383.n.zla! v:sp. sve u ~-OkL1od 3. godiflC.mo'llii. 27017 Ui ~z.avt!ri sve ona ~ro je: poucbno da bi sc nJ-ellJu moglo PQSfupiti~ a posebno Ill. ZPP FBiHJ. 2. objavliuje slijedeci BOSNA 1 HERCEGOVINA FBOERACijA BOSNE 1 tlERC~GOV'NE OPCINSKI SUD U TUZLl amj.dre>L'li sud. ~jem:ll: p ~i i C:l'i- Obrazlozenje Daml l&. 1.nc:"ni rn nov j nama.Dnc . 182.Ji li.. st.oom it: do.i hQvi h p'LJno mQc:n.J d:Htlm dOSpjot9 11. ~~U!lPIlf']O pc I?Ilr'H)mo{nikIl1'r-aj2lJ\0V23i:ta Arr:tLri! iH.~e. ZPP FBil-I)_ 6.amil[e (SI.l u~" Prv.:ana I. Zilkonc.:sa ie odr'-~der:n1 rrt'm:il Z~ kon u I') !:a:kurt!. 200s.bom : tl.2i i. vr~en it! us:lllg':ili.96 Zakona 0 pamicnorn PO~LU7 p ku i I]~ opredi iel jen li3 h riev m~i OCil. Zakon.. da rcztccu ..iI. .UJE. ~'I. k:ao i da n~u na kn:l1d i [~]tO~"t' pa rn icnog :POSt'll pJ:::3U i1.00 KM na iine' 19ks.It.75 KM11XI..rupku.m svjedo:ka clut. tuZc. "2006. 10... iiil.nog iiv.. ime' LilIts.1:=.zliil. 201l.5mpki] sud jc.'thljcv f.:3.I) 'p.Li~[.m Lin POUKA: r~}ku ood N akon60 SUDJjJ\ NIWOMENA.. 05/0:9) i iznosa od 200J)O K M Ii.)!'Iliocpismoeni odgo~·o.XEL.rO!'tlila_nja ne mot. OS. 386 i 3. a L1 cemu je rueenl obavlleaen doplsom. Sudac Vasvija Kulenovic ° OdJuku 0 trotkovima :p[Jrni~r1og po.ima p:ilHlicnog po:slupk~ sud je donio u skladu Sil thmom 383. I. broj 29.gooioc i 09.l.] it' i:. Z:I:kona 0 Ilb]ig~C"LO~ !l i rn od!lOS i Ul2J.. gc.akljui!:iQ ugcvcr hrc] 17lJ2009. .avljalljiil odgovO'r.2008.IV.40 KJ\-1p<I«v 00 I •.::.iDOO "fuzla lsplmi iznos od :5-.I.~~ k::ii. . 182-. ~od Lile OGLAS Ol'ClNSKI SUO U TUn. 00..no.njc.ale~nl1 kam~Hu.avslvcn iI USIiIlJIGVil Un iverz:itersko kl in ic ki cell tar Tuzl:a! p:riJIli~' t'U:ieoe lk:ano~'i~ M i.2.rnJ isucanjem 113 oglesnu plocu suda dana 29.avaz danE! 2_6.HLLprii:a..stano"'3 Uni'llcrz-itetsko . ..1) 4 ' OGLAS Tuzba lUlilelja "UuiCredir bank" d. 8Ve u roku od 30 dana od dana donosenja presude pod protekorn roka od 1S dana ad dau dnevnirn novinarna eel.i dO] u~l.1 zakonom odredeeom roku I'LJ?e.[lL :tabtiev dUlni :He U! odgo~'oru [I:) lUlbu l~tDO n!'l'llestj.Dia) OBA.crljit.2001.nGgONErGROUP DOD Tu. ZJ:Iko 11. zasrupana po punomocniku ScImanovic Aidinu zaposleniku ruzitelia.csucle a u 5m. Tuzba sa svlm priloalma i obavtlestl suda o poslledicama uedcsmvljne]a udgovom na uiebu 1.knildrtroncl""e pami-enrJ. 71.j] <l:dra. sadriaj izjave i potpis podnosirelja (el. 12. [37. DbrilCuna(1 na OSlloO. ZP P FE iH).e iZj03Slliti dil Ti prizrmjC:le iii OSP0rilViiIC lUi.j v pra vne osob e. obf iI'Ill i "".ib oopornv:.2.Du~ni S:Ledoo(avi d -pismell i oogo'l{m n:.02. 08.-c:sud~! kiio i t:rIJ~.la koje & se obra.mamrn koja cc.L akladu sa odredbom El.a od da.. dostaviri sudu pismeni odgovor na tuzbu (el. 2009... AJ.G rod itoel jil".Qi od.I' :3. ~'sp..Snjt :st[Jnjc u rok"u od .dn.07.ik k(Jo.d. .roli ..I..qa p.Y. Za. zi:tcm.. 08.eun. FBiH).i Ilijc dos.3l u 'prLj~ll:jC' $t~njc cl an a od dan iI pre:5:tanka Iilz_tOgii ko j i ic: l..111)\'1.:uoC osotmo pi}Lpisali (tl. SE uizenl .lio piameni odgo.l~ i:lli uJ.uli~ U dQ~njl.pl. 4.tjC\' nije protivan cii'Jjcnicama navcdcnim IJ tuzbi.f.69S'J. St.esu niie u moguc'nOSIi dO!iLavhi Ul_tbu fla ('Id_g'O'IIOr) [Ii} sud s:hodno odred!)ama tl.b-to: i p.~be.:f10m kamatcm koja 6e Sf! obtacumui "ot~ od 23.llb:. roo pov Ja~lcr. 5.znootlod 4.[l La. Sot.e n~ m:1.ob.odi:n~ OpC'Lnski sud u Tuz1i~]J'O ~udLji Simit: Radm.609.e dllguje~ pored gl.1. L ZPI) FBa·l).a koje te St obra~ll_na[i' us. .kli. SE u~~e. ILJ~otMS T MES)NO" DOO D:rtko! ca Arironi:l44fVllIt mdi OU!. 348.II~prClli . Turilac [c lUZcnom lsporeelo vecu kol[~jllu prolzvoda a na canova ugovora 0 kupcprudaji 1 plsrnene i"J-Ilrud~bC:riiC"oe od 11.spcdiikaci iii pruzeni h bol.sud i proti . Zivinica. godine 1':3 do i:spl.tC" Radm tla PODKA: Proti" (IVC p. Z:a. UOSNA J HERCEGOVINA FEDRIUCljA BOSNE I HEP:. i.r. godin' pa do i>pl"" . Ob .00 KM.me_n. ZPP FBiH). odnoono od d:af. 06..).nc'P':oJm no.a'" d05-ta\l'ljil na'llcdenu tuibu: Hlknoi I. go<tinc OIPU5IlO pismo i mpus.rt'!.a.s. 08.Iude plilem dnt--vflih novifla.' O\'e pr-c:sud.os od 4.noss od 200'~OO KM ime lr-o~k-ovaQbia~lii~ntiltuz..ere:11 prijc"O<I: (~]..G..lritr.iI mwu nil ob<lve.: I3d u Sa odred.e llI~1).t .:l1os:L.09.. pad:. 20i11.em Dnl'!vllih novi_na· Dllcvni aVi3Z. 71.2011. Ll. Ako lui'ena osporava tuzbenl zahtjev..QVQr 0:3 l~t. ZAI..Ikn~ .nt'l r 1 J 1 PRESUDU (zoog propu!'. va ri s ve elemen re po do eska i EO: oznak u suj iv da.k~. 12 .~ LII5). od 3.:_io:cOi DD BH Al~j. ZiJko.30. Vjsim~ kamalC" 6: SA. ZiJko 11:!!1 pnrnitnQm (10 pO~Hu.ld:adu SI!I'1.na pravosnafnosti pf-esud~ pod prijetnjo'm pri [JudnojG. od. i)l. PTV.iI bl".2006.ljodi:r.oi ONE·GROUP DOO Tutla_j d:l ILlziOL'U DD Bl-J TE:LECOi\1 S9raie .kona 00vis:ini slOpe zal~znc .b .im :7.-heni zah[~cv. Ukoli. st.itelju n.k. naveo Dana 06. S:L4.9 (cL 182.aloe! . i da mu naknad Ltroskove pamicaog postupka u izn 05-U od 7g5~OO KM.{Utl. u pravno] stvari ruzitelia "U niCr-edil bank" d. Bihackih br(milaca br.77.. Jl 0 Ps 002.6. FBiH br. I.1 pfila..20 KM. Ilre:?i~ mc) imc ic:dno. vi 1 1 Tu~ba sa 8vim prilozima i obevi. 3-7 ZaJtotJll.'i6J.r. .I! 12li~ll KJ.nanja Zil propu:.:J Sudija Slm.!Ca !.o:s [av 1~~:i]..i m us lovim a.ltl:li.41 KM. .tlfi od p ."OSH. 09...iI'Ilcsti: l. 1.698.t:3C predlo~io donooe:nje presuae na le-metj l. godine dostavlia se na odgovor ruzenoi Pasalic AZIi iz Bihaca.~ l.'::irQm d:.r~S'lJdc ptl[crn obja\'ljivnniil u a. 10G6.ropll~nmja nt mo~ 5c trnl:i lipovC1l Lu~rijaSILjc ~-Lanjc. U ruzbl [c dn [e ~9 [u'-en. 2011..2011. Kardinala Stepinca bb.£.25.mC'Si iz.sc obrilwnad i lO: .. Zakona 0 parnicnorn postupku...rtokil it: presude :(bog . 003S713 08 Ps TIJJ.l[J s:[lznanja 2.ng{lvor mj~nc n"ltdkino's. 2008. luzilac prijetnjorn prinudnog izvrsenja" Dostava ruzbe ua obavezni odgovor srnatra se obavlienorn d.h1J u zakon~kcm rokl:. Ut i$pr..Pml. toe kako cinjcuice na koiima SC zasnivn tuzbcn~ zahtjcv nisu u prouvnosu sa dnknzima kcje jot: t!!. odgovor na lutbu mora sadrzati i rnzloge iz kojih se tuiben. 5. OJ.oglasi SOSNA I HERCEGOV1NA FEDERAClJ A BOSNE I HERCEGOVINE UNSKO"SANSKI KANTON OrCINSKI SUD U BIHACU Broi: 17 0 mal 017068 10 Mal DatUII!: 19..ni I=!is. iriorn dOl tlJz'C":r.i:5mr.r-:3cli dljga~ .M~s.bljev tuzitelja..] ru.li OJ koje teku od osnovnu thmii 1.1 cl:3QI\ ' 182.80 KM sa . 386 t 396 Zakona 0 parllicnom posru pkll i nil opredijeljen lahrje-v lll-"lOC"il! i LO i_ZllOSi!i od 225.yoe a .n.w. 4 ZPP FBiH). ~4.:oi oo.l rl.iI"Ystvtmih us luga bolniekog I_ije~elllja! lutitel ju is.64/(14 i 2~/(IS).govor mL nJ. . 11. st 1.

. .ie impresivnacifr~ od."Dnevni avaz" svakog dana se prodaje u prosiecno 40...000 klikova na nasem portalu www.'. .... a svaki primjerak po svjetskim statistikama cita 5-8 osoba..... ... 1. 3. "'..O._.. o Tome treba dodati jos 200. ~. kOJlsvakodnevno konste 1 vleruJu nasim inforsiaciiamal ~O.dnevniavaz..000 primjeraka.._1 "'!"~ "Dn .. liu .0QO mjesta _ll u 14 zemalia '. -. zapadne Evrope ~.ba T~.__. prodaiese . ...

.

Tuzla. Antol:Stilrt:cv:ica br. sray 3 Z B. Krecanska bro] I. godine.itelj9). KM.s kla· d i'Hl.743-. buduci do tuzeni ne stanuje ua adrcsi posljednjeg poznatog boravista.50KM peccv cd 2S. godi ne donie [e stle.deru se mw_.aluje\' m:1.epodnih~li prijedlog~.aV'at~ s.50KM paCe.\rt= {!lilt') ~[O je po~rebtnC! all bi 5C ]XI' njcm u: mog. 10.iltlc" je ovom sudu podnio lui:b!J f1ro riv m~enog. M::trli. Slav I.i ic: n~ "00 da ir. ZPP-a.ria i2:!1Q$ 0tI S3.be nice tllknog ]>0 koi irn~ jc ~uz.) ruaenom se dcsravl]a prcsudn ed lO.. 53/03.!ildu :::iacl 1If.M~ sa ~akQD:skorn znU::znom kam:[Uom ito: 1 Dije dozvolien a fulb.5. Z. predrner spora. kll od]:5 dana od dgn.o. dec-idno i:r.dii. godl ne pa do iSpl:li!t:) .m duga.tska brej 5)..l'upallQ. .S T" DOO Mo! St31"~ u.il$!1iie $9:!i'~na la . l3. osim ako je lU.le:ni m kojem j ~ prodilviio i ispmuei voo robtl iz s'lfoj ill .!lileljl.!.na lanes od 66].. lOll.l. Slav l. stav 2. p is'll1l:"n i t:!'d.j:a. udal iem tekstu: ZPP). J.:rnil oVOM dol' L50tIi uz napom~nu dfJ pisrneni m:lg:ovor na ru:fbu mora bid ra· ~'Llmlfi\1 i r.:HI f 11IIe rno?'.IlC odg-ovornog lic*! iI i zakons kOIi!: liiS mpo i kiiJ odnosno (Ii. II nkc [e SUB nka l~k k.J7. 03.p(Jr:r~1 nd do isplatc.lcl2.. ~"d. 0 a OSOOVU clan a 348.'1!"J icama.cla li!)e u:t~bei"li ~r b t f-cv pr!imlljc j ti.g obia1JJ. OGLAS Na OSI'l(WU odredbe ~J:!!I_O:3. Tu" .Iti od Slnl. Pauv:.len.O$ od 9S9 25 .je:di:hem u ul. Mirjan::!..no izn osod 6<5. I prore_kom Simit Sudija R9dm_Ha . . OS. Upozo. ZPP·a). II.. pozivorn na broj predmeta. kome [e uredno dostavljena ruzba u koio] je tuzilac predlozio donosenje presude zbog propustan]a. AJe:ja Alije: lzctbcgovka beo] 19. 02.50KM peeev cd 25.)t~tPIONIR COOP DOO BS!lja Lu:ka J. nevi ne FBiH" b f. nn lanes 00 6<5. gndlne pa do is.tcnie suda) broj prc:dmcta 1)11 nilziv i ad:resl.ku Opcinskl sud u: Tuzli Tui1:cn i od bi ia ds. prtlVfit! I ica proa:.279.. Slav 1. 11 (ranije "BALT1:K DOD Tuzla ul.J\1. sadrzai iziave i poipis podnosioce (clan 334. n Sile . aka ih U cdgovoru na tuzbu. prebivaliste ili bora- viste.iC'-no IJl ~~RAPA BA U [N VE.nOI"Ij.. lPP-a). (19.I prija!njesLimje !J roku od 8 dana. :!"a. ua OSIlOVU C)ana 70. cinjenice ienice. prcriv l'IJ:lenog DutB.n- Tuzeni moze U odgovoru no tuzbu.l - USVAjA SE m~be:ni :r.lti.1 kom sl1l~iJj1.e t~~~~nj d.i~meni odljoVQI' n:! u:I!bu u roku od 30 dani3 mtufiiij uci 00 dalla prijr.i . fli)~'" ed 2:5-. gcdlne.~ . s. radi duga. 15 08 201 I.. 08.odgovor na ruzbu mora sadrzati i razloge iz kojih se tuzheni zahtjev osporava. dokaze kojima se utvrduiu te ci.a.ra s. Lgo~I'Qte. re pravni osnov za navode tuzenog (clan 71.l: i-l::(J'otrcbno n:t~ v-esd mz. strucni saradnik Alma Uzicanin.na lanes cd 6<5.l!~lii d~ ...ra.sp.32 j. protiv tuzene Salercvic Edine za poslovn i pros tor u U1ici Armij e BiH 10. ZPP-a). K.. Odgovor na tuzbu sa prilozima se predaje Sudu u dovoljnorn tivnu stranku.momocniku D'. 2005. godin' U sk. sc tU. o Zi I'OUKAQ PRJlVNOM LUEKU: Proriv eve prcsude ave dana 20.l Zlvinice. fUZeD! ce istaknuti rnoguce proeesne prigovore i iziasniti se da Ii priznajeili osporava postavljeni luzbeni zahtjev (clan 71. 09. te da priloge dos ta vIiene uz ruzb u moze po ciiei u zgradi Su da..a ali prodv hac povraf:aj 1. ne dostavi pismeni odgovor na tufbu u zakonskom roku.50 KA1. Dunavsk:a IC~ :Ml. 1 J OBJAVLJUJE D'o~~a".. nicnom postupku FBiH br. 01. i1 61_. niihovih zakcnskih zastupnika i punornocnika. Tuzbom rrazi da sud dcnese presudu kojom ce obaveza ti tuzenog na ispl aru glavn og duga sa za teznom kam atom od dan a dospi j eta i troskcvima postupka. sud ij:a Mirj:an:a Kul ie! u pra.a.!pku_ DOSl:ilV:ll ruibe n.b.Dd~8J10'Vit Ham idu] ad'ljlokam tz Saraje~al u[. .50KM poeev od 25.. no koiirna ruzeni zasniva svoje navode. KJrI~ van rasprT .r-ellU . duzan najkasnije u roku od 30 dana dosraviti Sudu pismeni odgovor na ruzbu. 53/3 u dajlem tekstu ZPp·. rad i d uga u iZIl osu oa 6.. ut.BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACUA BOSNE I HERCEGOVINE TUlLANSKIKANTON OPCINSKI SUD U TUlLi Brei: 32 0 Mals 025257 05 Mals Tuzla.llaj UCLod dana kild jc prestac ra"lIng ko]l le uarokovao propus ran le. dQ 7. 2011.'a.-!inje. Dr.iI!:ih~' pr-cdlQzio don~cnj-li: pre:sude zbog Ilro~ f1~{:llila .l SUO U TUZlJ BRO): 12 0 p. I r· billa 2211 u. radi 0 aplare duga. Ukoliko tuzeni. Odgovor na ruzbu mora biti razumljiv i sadrzari: oznaku suda.odinc: nL7.! O!08~6 09 M. 3.i da ce 1.:Il..a izm irenje.00 KM.Ji:!lnje 'tu:~be lU!-Li.. Obavjestava se ruzeni da je. oi stvari tu. 2008.nja. Ako luieni osporava ruzbeni zahtjev.io pos t'LLpi til iI p050Cbmil O:~IlOl. 2(}10.u u prijalnjesmnjl1:.!-!i (10 par348.boi!!! koj i h :sc is [i oo]Jorilva i . N akon prole: ka 60 dans od c:hm iI prop USl.:rccgovi.2010. ZaKOt.m:: TUZLANSKJ KANTON OrC1NSK.pl:a!c. Obaviestava se ruzeni da se dostava pisrnena srnatra obavlienorn protekorn roka ad IS dana ad dana obiavliivania ovog pismena u dnevnirn novinama .enom smal.i~anj:a_ 1 Bo.QfI!i kad jt' ~ilI 113 ~:azn iJIiii.. ospomva 1.zbeni zahtiev ccigledno neosnovan (clan 182 Slav I.1 od 1) de nn od dana pr! lema presude pod prj jemlom p rinu dnog iZ'Vrie_nja. radi naplate duga u iznosu od 1. kao i am ruzttcl]u na ime rroskcva pamlenog pustupkn i:sphu i iz!pos od 90!00 K Mt !l: sve \J rok 1. At is. 'p1~in$k s.1: .k-onn 0 PiJIIJ iC'Dom f10SUlP.l. odnosno naziv pravne osobe._a P'n)"li~ [:ii n j.e ooo'Vljcnom rok'B od 1 So dan_9 otJ: d9na (Ib. u pravno] stvari luzioca "Central no grijsnje" DD Tuzla. godine OPCINSKT SUD U TUlLI. 12. 19. 004078310 P.1. stav 3_ ~kQt. sL.ru~i vac u:ctI"VO.a8I1_ivajl.pa do lsplarc.ihloelj'll D BH Telecom Saraievo. odnosno siediste srranaka. 2009.sadri"_. ite bb. SUd_Lja.. broju prirnjeraka Z" Sud i pro- S rrucni saradn ik A!ma Uiicanin BOSNA I HERCEGOVINA FEDERJlClJ A BOSNE I rl ERCEGOVIN E TUZLANSKIKANTON OI'ONSKJ SUD U 2:1V!NICAMA D. 20 IO.. ractJ. Dall ..Jl-1l s:e obavezuie u...l.od d..s.:: biQ U pm!Qvnom odlloou :>3 t'l. 0 M. a naj kasn ije na pripremriom rocisru.8 il pa:rit!cl'i Om pOs! I.S.e 5C cratilipovr.90 K.~injeni-cc I:UI: kOjtma se navodi :1. 9S9).Dnevni avaz" ina oglasno] tabli Su cia. pod uijeti prorivruzbu (clan 74.l5-_ 10_2008_ goclirt~ pi:! . v.robU [c izda'lfao odgovamiucc orpremnicc • rilcunc. U l'ul. U ru1:bi je tu.l ZB.n::! He::r~~uvilla i F-cdcriJC"Lja Ernim: i Hr..SlUpiimo po p!. na . T uzla. 1008.logc z. imaiu.il'ilj~i:5PQ.OVOTna 'L'uibLl m Ilra hi t i pOIpiS:.ga isrhHi i.· 00 2~.k0 ua 0 pa rnicnom pOSIU p ku ("Sl.llom prmeko m [0. Sud ce donijeti presudu kojorn se usvaja tuzbeni zahriev (presuda zbog propustania).ttlni A:titri r:: Aknu.12.!po djre· k.!a~leflog r.:!"00g pl'"(l.'"00 od 6<5.il imt du. lPP-a).Ahni_1"ab: ~i~ri_nicaJ ul.tlje.d u i 1. rufilac je podriio ruzbu protiv ruzene Saletovic Edina.l (I. Prudaja tQhe j e y-riien-a na (I$:i'I 0'9 u: natl. Ku 1ic N Lipomena: DOS(ilVi3 SI! smallil LZ:~Tk.a PRESUDU .'p"'~liilJ j:. Direkcin D iii Tuala sa s. obiavljuje sliedeci OGLAS Dana 28. irne i prezirne..Kovic.. ~odin' P" do lsplarc. 73/05 i 19/06.vljanj odgovora na luzbu silositi -posljedice pro pi sane' 1-82. Mos~i!.. 2009_ g'-Cldin~ pa do isplate. ZPP-o).JUtlCl morni kg. !. godlne . rn r rn im p ULern itmi:ri pred mtlno d'UgO'l!:il1l jei :poNd cinjen ice di3 jerob!J pr~uzcCl I P1l0 U do· -cnju s.2009.slu ca ju' D cdosti).!ld~\av.II'Ir"lji.nj.llJlm 348.

u 82. godine. godine u 14. Adi. Colpa. Smajlovic. Dzenaza Ce se obaviri u eetvrtak. Secibovic. Mehmedbego. O!!!oguCava buu.."Bosna" Sarajevo preminula 27.ja. godini. tel.I.. Dervie. kvaliletnU i jednOStavnu orga. Madiid i Nerma. zer Dusko.k~29_ 9. Svakim dallom od 0-24 sata. u ulici Envera Sehovi "a or.. Had. sinovi Adnan . Kovacevic.. Mesihovic. kce. prijatelje i komsije da je nai draw FIKRET (HASIM) OSMANAGIC preselio no ahiret u utorak.. Samardzic.00 sari na gradskom grobliu Vlakevo. sestra Behka Panjeta sa porodicom. Pri ievoz obezb i[eden isp red kude zal(Jst i iZ u lice K. fax. 035. snob. pruZa pogrebne usluge po najpovoljnijim cijena· rna. 27. re naipovoljnije uslove za prijevoz umrlih iz ino· zemstva. djeverov i Ibro i Fad iI sa porod icama. Jasmin..i . OZALOSCENI. kao i 0. Me~ mic.30 sati u kuci '" 10". Sliivo~ Subc. Cje10kllpna organizacija dzenaze (posIjednjeg ispracaja umrlog) obavlja se na jednom mjestu. 2011. Ispracaj drage nam pokojnice obavit ce se dana 29. a ukop ce se obaviti rsu dan u 15.00 sati na gradakorn mezari u Vlakovo. supruga Izera. 6Jtrl • Ilidza. praunucad Luka.i3ocwic. Prjjevoz 9~ezbiieden ispred Careve dzamiie sa polaskom u 13. Toni i Marko. dbina.2011. Irnamovie. Calic. OZALOSCENI: sup ruga Hajriia. u 83. keerka Aida Kapetanovic sa porodicom. Sedad. 30.. septernbra 201l.. Bnscali.Qvic. gcdine. Sueeska. Nedim i Aila. Valoder. unucad Stella i [osip. Tararagic. Delibasi«. godine u 14.a\ldict Kadie.ic. septembra 20II. 26. 2·8. prijatelje i komsije da je nas dragi Sa rugom obaviestavamo rodbinu. 9.00 sari iz katolicke kapele groblia "Bare" u Sarajevu.taj. zaove MUll ira t f:'adi Ia sa pcrodicarn a~ te porodice K::IifUP. Sehavdlc. godine u 56.. OZALOSCENI: sinovi Bruno i Anton. Dzenaza ce se obaviti u petak.'lll. Zeri na i Ena. ul.. kcerka Aid a. nevjeste Ariiaaa i Alma. unuk Dzenan. Asmir.nizaciju dzenaze n3 podrucju Kamona Sarajevo i Bosne i Herccgovine.Obavjestavarno rodbinu. aet Scad! snahe Pas:) i Fikreta. Dzenaza ce se cbaviti u cetvrta. godine.. 9. unuke Sol mil) Axra. OZALOSCENI. 27. 2011.. u 7'6.1 S sari.ba.. ta 1...Turbe sedam brace. alrnktivnoj i u Grndu prepozoatJjivoj lokaci. re ostala mnogobroina rodbina i prijatelji Tevhid ce se prouciri istog dana u 14.3 im ovida br. Sehic. miesnorn grobliu "CARDACICN' Kupres.00 sari na gradskom groblju Vlakovo.I. do mezarja i nazad.23 Obavjestavamc rodbiuc.kije. 62/pr. bratici i braticne. godln i. mnogobroina rodbina. Kurd. ~va5tike Seyala i Zilha sa porcdjcama. Muiic~ Besevic. brarici i braticne. Had~ic. 00387 (0)33 mob.30 sari na gradskorn groblju Vlakovo. godine u 14. snahe Zibija i Mevla. POKOPNO DRUSTVO .zem 1j e. Besliia. 9.30 sati na Bakiiskom mezariu Falctiei 2.30 sari sa zaustavljanjern na . Gerrnovic. Bahrie. S5/IV. kao i 0. do groblja i nazad.rednoj blizini tmlejbuske okremice na AuslIijskom trgu. priiatel]e i komsije da je Da~adraga Ob:lvj~nlV'a.:odosri u ulici Kerima Zaimovica br.[ 533-763 tnOblreJ 00387 fa>< (0)61 131-788 00387 (0)33 233-06:.45 sari. u 16. Sabirovic. Aida. te porod ice Hambir.prijatelji ] komsi]c Tevhid de se prouciti istog dana LJ 14_00 sari 11 kuci :'. JaZic.~igrallic. Ferhatovic. Gaaovic. Nela. Bistrik do broja 8 Pokopno drustvo "Jedileri"· Sarajevo.a.'hdQscel1i nbavjestavamc rodbinc. OZALOSCENI: slnovl Mufid i Ize t. Hadziefendic. septem bra 20 I 1_godi 11 e. Kunoslc. Mesihovic. djeca Ehlimana i jusuf uauead Irma. -62 u 15. septernbra 2011. porod ice Osmanagie.coIi:L .mo rodbinu. Corbo.2011. prij"teiji i komsije ce se proueiri isrog dana u 14. Vejzovic. 6 Sa pol askem u 13. mnogobroina rc . zetSenad. seprembra 2011. godini. HAJDAREVIC preselila 11<1 HUSEIN (AVDO) HAMBlRALOVIC preselio r) ahiret u pcnedjehak. 29. 033712 801. do grcbl ia in.hi. ta[tlpara~ Rizv. Mujezim}Vic. snahe Marij" i Anda. Pamuk.! 00387 (0)33 447-122 = [nostraJ'>sLVO 0049(0) 16093427808 ~. Lasrro. OZALOSCENI RAHMETULLAIll . Grebovie. isrng dana u 16. Kunda. Glibo. 25. J. snaha Esma. godi n i.00 sari 03. 71000 Sarajevo. Paniera. Mdo i os tala rodbi n ai prij arel] i Tevhid II! LJUBICA DUMANCIC. Bistrik do hr. Bazardzanovie.. prijateljei poznanike da je naS dragi ZORAN . pr ijatelji i komsije ~ Tev hid ce se prouci [. Dzenaza ce se obaviti ucetvrtak. Avdi~. u nepos. rod. Priievoz obezbiieden ispred kuce Z:alos~i iz ulice Envera Sehovica br. godin. godini. sestrici i sestric n c. supruga Fatima. priiateljirna i komsiiama da je nasa draga ISMET (MVJO) KARACIC preselio na ahiret u utorak. Zukovic. 6. Hadlj. Hodzic. te obirelii Karacic. Kapetanovic. u 78.komb] . Varna dostupan telefon: 033 712-800.!. Dzafcrspahie Dzomba. godiue u 10. unu~ad Senada. Kapetanovie.00 sari.00 sari u kuci zalosti u ulici Mibrivode br. 29. Magoda."1. KELI (MERO) SOKOLOVIC preselio na ahlrer u petak. seprembra 2011. om22 Duboko o. ses[riti i sestricne. Dzinict Steta. Z. do groblja i nazad. MALES penzioner GP . te osmla mnogobrojna rodbin. Beslagic. {)l>ll'l Dzenaza ce so obaviti u eervrtak. prijatelje i komaiie da ie nas dragi BEGlJA KARUp. sin Almir sa poredicorn. rod. scptembra 201 L godine. 29. Musllc.0 MEDZUS ISLAiMSKE Zi\)£DNIC£ SARAJEVO OSNOVANO 1923 Pokopno drustvo "BAKE]E"vrSi prevoz umrlih iz Zapadne Europe specijalnim pokopnim vozilima organjzuje dzenaze na teritoriji Bil-I. Ccric. septemb ra 2011. 8. Priievoz obezbijeden ispred Careve dzarnije sa polaskorn u 13.KOMSIjE ALEJHI I PRIJATELJ! RAHMETEN VASIAH III Tuznim srcem [avliarno rodbini.30 sari u kuci zalosti u ulici Alipasina br. Hajdarevic. ~IilraHusref'sa porodicom. d. Cosic. a ah iret u sri jed u.ka Enisa. godine u 14.

. brat Alija~zaova Devla Kurtcvic. 9.Bucal".00 sati. bra Adem. Tevbid ce . bra! Rizah.talosti: uL Slanjevac br. i komsije da je LlLE JASAREVIC. poslije ikindije nama~. Polio.kovo.2011. RAHM. Niiaz i Mirsad sa porodicama. 30. 9_ 2011. MEDUNJANIN p reseli la na ahiret u urorak. Pita. prijatelje na§ drag. i Yah ida. DURAKOVIC pre. godin i. 20II. Dzenne t i SVe dzene smn ne prekida ne lijec. kcerke Ald. "'''''tib Munevera sa porodicorn. Samardzic. ses tr. do. i'tog dan. svekrva Kadrii. unucad i praunucad. NIKOLOVSKA 1964 . $uada i Zijada. 27. Haris.ina. 28.. Munev era . 27. Osmanbegovlc.2011. Pilav. Ham. ". bra t ioi S ala h ud in . godini. hral Sa!k(). godini. Kenan. "'"Ire N "". sep 'em b fa 20II.elji Kuta .ili istog daDa Ll kuc. 02:ALO~CENI: kcerke Sanda. 9.rhume' U 16_30 .8. MohmoJolija.Rude. Balic.15 sali. 9_2011. 9fJ. Muh>rem sa porodicama.9. DZenaz.ra. Sahran. Dzenaza ce se obaviti u Cetvrtak.ati na grad. zet Adn an.30 sati RAHMETULLAHI ALEJHI RAHMETEN YASIAH ttt Duboko o"losceni d. sure /I1uhamed .dis) z Duboko o2aloUeni obavjd. Dzenaza ce se odr.begpvic. godine u haremu C. da yam podari i vjeeni rahmer.ETULLAHI ALEJH! RAHMETEN VASlAH ANEL DUDAKOVIC Porodice Kahrimanovic i Kulic "t . brojn.. godine u 14.r. 201 J_ godine u 14_00 . 30.30 5ali~ ul. je na!a draga ob aviestavamo rodbinu.. Nikontovic.a Lalinske cuprije sa polaskom u 13. Borcvae. LORA preselio na ahiret u srijedu.. Ala. Fazlic. je na! dragi ob aviestavamo rodbinu. godin e. Marianovic. F.e prou6t.autobusko:m sr<l!iali~tu kod 11ASPt auta. rod. C"sic.c i Al ii 0.s. torak J usuf. go di ni.mla broina rodi"".13brojna rodbina.30 sari. Dzenaza ce se klanjati u petak..__a ovaj trenu.! Kadrlspahic. Lejla i Aj'a. jen-va Zlatll sa djecom Dzemail.. priiarelje i kornsije Sa ialo5:&u iavliamc rodbini.. kao i OSta. zet Emir.. prija[e..koxic. Cobodar. gcdine u 20. ova] trenutak . snaha Fnhra. Forte. Orner· begovic~ Karabegovic~ Bratovic} Secerbego'llic. . septernbra 2011.priprernai'c so . ? ov.Doric. J arovic. II: porodice Dlemar. Prijovoz do Vlakava i nll2ad obezbijeden . Neh podari Ii jepi . rod.inovi Ncrmin i Semir. te porodice Sire-ic. snah. koo . komsiie i priiatelii RAHMETULLAHI ALEJHA RAHMETEN VASIAH '" AHMET (LATIF) SIRCIC presclio na ahiret u sriiedu.l·!nd:r: Kcerk. . ret Halil. dragog Allah. U kuCi me.ic. omc Radivo j.. brat Murat sa porodicorn. Ce se prouciti iSIOg dana u 14. Mujezinovic.2011. Sna· he Medin.30 sari na rnezariu Grlica brdo.a polaskom u 14. OZALOSCENl: supruga Zekira. Eni sa ..i ostala broju<l rodb."'_"''''. Bunar. ko msije i prii . OZALOSCENl: sinovi Muhamcd i Ferid. godine u 62_ godini.a LaIinske cupr. a ukop ce se obaviti na miesnorn rnezarju u Terovu...30 sati.ibisic.tel.e oba" iIi u ceIvrrak. Belko} Zolj.00 sati u kuci fuloSli u ulici Trg heroia br. Priievoz obezbiieden ispred Carlijske dzamiie.dan . Habjbovic.a. 2011.9.00 sari. prijatelii i komsiie Tevhid ce se prouciti istog dana u 15.. i Febirn. RAHMETULLAfIl ALEJHA RAHMETEN YASIAH '" j ocu 0 a!eg pri ja telj" AZIZ FAZLIC SEADUZIGI Molimo Dzennet Jacsmin. te porodice Doric. Karie.lve AndriC.00 sali. rodb. sin Mudzahid. Hurlc. Tevbid Ce. Kapo. 29. priiatelie i ko msi j e da j e nas dragi ••• ZfI Duboko Duboko o"losceni d.ADEM aUSUF) RESIC preselio na ahiret u utorak. D~vad. N ikocevic. .ali.. OZALOSCENI: kceri D:!emila i Meira. 11. LagLJmdzija~ Hadhc} k.uprugl! Noj . KuJelijn. prijaIelje da ie na. Orner i Sam.ske Ij epn 'e. 9. kao i ost. 9. mai VASIAH! l. Rami"". i Mir7. sa uspmnim . KADRISPAHIC preselila na ahiret u sriiedu.. Halimki.AH ttt Obavjestavarno rodbinu. 29_ 9. Prchid. SaJija i "" Ram. 28_ 9.ruk. zet Se!ki j.za ovai [renumk . Loni'orevi':' Spahic. Ce .na. P. 28. 29.tN Obaviestavamo rodbi n u i P ri [atel] e da je dana 27_ 9_ 2011_ godi ne preminula no!. prijateljima j komsijama de je nas dragi ANEL (ATIF) DUDAKOVIC preselio na ahiret u utorak. godln e u l3_00 sari. 20 11. Kii evo_ Prijevoz do mezarja i nazad obeo:bijeden i.30 sari na mezarju Bare.I! OZALOSCENI: otac Atif.if. unucad Eda. Edita i Dzenita. 20 II ..~ HodZit. Kadrispahic.00 soti na grodskom groblju Vl.(h. prijatelji i kornsiie Talic. sestra Aisa sa porcdicorn. 2011godine u 89.Dnevnjavaz """.rjz. Anela i s u pruga Zebra POSLJEDNJI POZDRAV prijareija .9. D zena.adosceni obavjesrrtvamQ rodbinn" p:ri. gradskorn porcdicnci kuel u ulici 22.vljena 30.00 sari na rnezarju Grlica brdo. IDRIZ . te porod. 2. 201 L gcdine posllie ikindlie namaza u glavno] dfamiji Kara Mustafe pate u Rudom. lspred Si n i3!1 begcve d~m.. sin Naris. "-"I Amir. godin e u 1600 sati ispred d~amiie u Kladnju..pred druillvenog doma Hr.je. brat Jasmin i snaha Azra sa porcdicorn. Komemoracija ce se odrzati u CelVrlak.. god.l. RAHM.00 . u 70. Met:iljev'ic. --------" j komsiie POSLJEDNJI SELAM Dana 29.011.aO. snaha Aida.30 sali na rnez. 29.vamo rodbinu. godine u 15. Terzp. godine u 70. OZALOSCENl: suprug Mensyr. 29. Kari6. Harun i N u dzei na.d. 2011.2011. Din i Irnan. godini."<rime sa porodioa" rna. 9.a draga . Ja. Darnianovic.s.ije u :poraUiujo a ukopat ee se na mezarju Kl ak • Cain iee u 14.n" u 14. rod. Lindov. porodice Bektesevic. godine u 76. Ispratna dova ce se prouciti u Carsiiskoj dzamiii. kcerka Aida. Mu. priiarelje i kornsije OZAWSCENI: 'in La. Zuvdija i ~efkija sa porodicarna.e obaviti u "etvrtak. djeverovi Husnija. 11%J.. Puscul. snaha Zaklina. brarici i braricna. zew. Dknaza Ce se klanjsti u petak.elila n•• hiret U "riiedu. Talevic. te ostala 371-'". godi n i. u 66. 9'.. Cekic. Brackovic.ce Res. 2011. 27_ 9_ 20t L godine u 8 S. Ie osrala broina rodbina i prij . komsije i prijatelji. godine u sali opcine Zenica u 9.tak . FADIL (HAMZE) TALIC Dzenaza Ce se klanjati u cetvrtak. unucad Naida. ce . unucad Nihad.ti. kderi Munira i Fcrida. Alii e D"r<e:leo:' 6_ Priievoz do mezaria i nazad obezbiieden. Tevhid ce se prouciti istcg dana 13_00 'ali. Enes. RAHMETULLAHI ALEJHI RAHMETEN VASIAH OZALOSCENI: supruga Leila. ~ukur~ Ele:zovic~ Cosic} Ra· m . brali': Bojan. 2011.Munir. 9. Nejra.jem na . 9. zaove Sadika. te porod ice Kolar.ova Azemioa . god.se prouc. 7fX.n ~Emina. OZALOSCEN!: . blon ica b b.snica. navr!ava dragog se 2J godina od smni naseg EMINA (HASAN) KOLAR.rju Pogl~di -Kije_vo.ic.c..201] .aiust~vljan.jardie i kom~iie da je n~ dr:igi sinn na~eg velikog HALID (MEHMED) DZEMAT preselio oa :ihiret U Li tQra-k. ce hiIi ob.. Medunjanin. godine u 16.[ji i kom5tje 6l4. unuci Ammar i Ismar.. Haris.go~ dine 11 33. 9. RAHMETULLAHI l. zet Pita Esad. rod.. .i ni.230-1nd1 . Bajrambasic. braIifue i ". kao i ostala rodbina i prijatelji Tevhid ALEJHA RAHMETEN u Ali-pasino] dzamiji.kom meza.n i A. a ukop ce se obaviri u 14. Nevzetai Vezirka sa porcdicarna.ke Sellij. djecom Irmom i DeD!lisom~ porodic:e Bairic~ Brkic. polaskom u 15. brand isestriCi sa porodioama.:' t i u celvrtak. braca Kernal. . gcdine posli]e dzume namaza u haremu Begove dzamiie.!. Emi na. 29.prernaite so .i rabmellij'e u l4.iian. maika Urniia. Zverotic. .len) Ben j am i. komiiie i prijatclji Tevhid Ce se proucilj istog dana u "anu rahmetIije u 14.(hadis) ozalosceni obavjestavamo rodbinu.a djecom Emi. porodice rodbina. Kanlic. D zenaza AZEMINA (SERIF) DORIC. 2. Serifa i Sanlda. 2011. 9. punica i svastikesa porodicama.j u Vlakavo. ul.n.. Ganit. MehanoviC. rodbina i prijateli.pr. Jjev". Ami. s. Alen Jijepi PoslOji Ijubav koju i tug:a koju vtijeme Ii dragi Allah di. kee.arlijske dzarnije u Zenici u 16. Dura. 27. Mandai) Hodcvic. volj en.a>ic.(hadis) Duboko o. te os tala mnogobroina rodbina. godini preselio ie na ahiret SANIJA (ISLJAM) BEKTESEVIC. Dubcko ozalosceoi obaviestavamo rodbinu. snahe MiThAd<l~ Ravijojla i Hairija. OZALO~CENI: porodi"". Dbenaza elC sc klanjat i u cetvrtak) 29. 29. . sesrra Hamzera sa porcdicorn.ETULLAHI ALEJHl RAHMETEN VASl.. Mu. 9. Ral<ovic<l!_ AHMO KOVACEVIC. un u ci Adn an A. prijatelie i kornsiie da ie nasa draga Dana 28.. a ukop de se obaviti u 16_30 sati [La poredicncm q>~zarju Parnice.rmin} " . kcerka Bisera.IJ ce se a b "vi ri u cetvr tak. Orneragic.57 . Oruc i osrala mnogobrolna rodblna. Pindovlc" SijerCic.priprernaite se . 42. M.

] l-:--. Tel.n.151. VilNj5KB PVC I A L RO L ETN'E.uj p.woj on !0582·INti< • Cuva.:nil sa rad n in.mie.ml5e! Od t.ilJ.dli .:i d)e~'Ojka:.icrne. OG1 ". ~rt?:lri 9f.061135 229 jz Iljemil~~og i OS.cu U S.:Qg i e~i k:. 0611. koch Km:kii komad drveni ugi!~ li.3 704 iii 061 l05906 • i\gttlciia Meka .JU """"'~ u=Ino.avanje.olatim r:ra ath- 5S1.Teol. ill 002814>23 s • Dajcm m.~ . i lu rei) dt'~':a-.. ll.llSuukcije iz njema~kog cllg[eskog za osnO\-"CC j .Z.. is:kllS [VOin n_:Qro!lili lju i j cd. l'TT • Poircbnn d level ka od 18·25 god. g~ner... korpi t brn~nih drugih proisvoda pl~termg Il(lmjcirsjs_ P~w(r-ljrw.ivc.. 06l9iO j po.:sm parkru. 061 191 566..llm osobarniJ mj irnjilnjc: pclc-n:a:.oIe i dcsdoodjo.061 551 J66 • Prodajcm oprc:rnu Tel.. • Pmrebni :iI'. ZALUZlNE.lYO-_ T(!I. Tol. s.:reclzno iSll.\:ikc n:ti Al_ pOljl. I1S i-si. 11024--1 n • HOlclu.ieerm'U!- US 306 l64164. KO!lc::r r.d3Ui!l i tura".o. Tel. Ribar 65. .e daje ins!t- • Kombi prevoz povotlno.J. Mob.. Tel...~kc kozrnetikc. . Tel. rndi selj~ dbe.dJl.!~'!H 06144Q 6..tlje i!tlru~ .ge kvalitetno.. I'LA TN ENE S 5 I.-""".cmcija pn. takkem.443 l8S • i\kackm5ki i plilVlll konsal tillg i me-. Tel. m 8.tvo"..P<lOr· 1m>.ne.)~ d. kUCnog IjubimCia_ CijC:lla po satu i d. bcrja erne..sn:dnjoSko!oc.gles. (tlo 214369 J}ll • Smkl:ir mi sve vrste staklnrs. IIIQgu6: i d(llL~'O'L"O i1.t 062 • Ag. • "l'ARTY· PIZZA" S_ G_ . 061.ui_!1~pOl. 062173 iz 2_98 za i • Dnjcm insuukc:[..uJ.c lnstruk'cijc b.ni~e. • MladQj ooobi . Firma .rLi ku L:$l dan.jh i doJ.n ~u SA kant_ peb[1.1J61 '19750. cijcna. ll:I OJ3 203 001 fumojom onslcsl<i. Tel.061 580 122 .+ I n.:. Td.u.j il~Urt. Dnevni avaz • Srarine pn)(bjem na Alifako\rctl! vic-ine.-e-]Xl PQVQljrr Lm n~ma.0 4 KJ\l TiI..kusa t an.:jl<l'-'""T.. NE KRADEM'!'l T<I. prirod.\'. Tel.. 06 I III 447. ruse'. 002569 483 • l_1'rf:'V(ll $IV2r1 .."I="ToLCl. 063 635 017 • P:n. 052 215499 ~ • Kombi prt'voz llarni~t3~ 5Chd~ ..nim proSl.Dje Srijedoi)\..h.ja 1. T~1.l. bol. T<1. cirkWaciia.u::rebt121 ped:)f.cijon.ve rnlacij •._ ta~l'!.evLO'. m_ • P"rod.]L"-C mrilve i mi~evt urrj~ta\l:ij_mo~ lOO % ~:r:!!!"<ija.4 ml je ".l. 061 818 391 e Parkcr pcsmvlianlc.u b I. 20 Miuu'" bejtes.ngleski jexik) lek m· ra bos. 062954 ."'. osnovcima instrukc:ijt Snrilieva Tel.-'O.c sm~ nudim pos30 [rgovac-ke pouClL!:(:. brusirnn lakiramc.. mig:n:· o::r (gIJh'obolja1 i~ija~ skol i~ (krLva ki<'rna).3er'V~o_m i ptlkom.na13 sa garnncijom. Tel ....i)66 'j65 901 • Ozbi1j:[UJ 1cn:a p-azi~ bi :sW'iiu g~ ~-pOO\r. Tel. TEL. angina pck. f'O\<>li"O. 061 'rad 135145 • PoC'ttJne.:rn~ ob"o. dol'avnj" "'~I.Il Tel..!r BAi\YI 524 TD.066 620 ~l • Brusjm.~dna 1<1. mJimo 1-::va1[I~llo i po~'Qljflo w: garnnciju. magisrarske iii obrn uto.i . I I !Ol·Ind.lnski Lq'JrolVljaO :?a sve mild::~lV ap::!1'21:!L 'lel.a uzgara.ll:.'_lmrnpju".1vanje SGlILOYII posl.~j~vi..Il i hrana obcablledent.i To. saniUlmLh Y""'aja i ptofupljcnja.~ Yr5re kuenog i kanecla.f29 god "reoIJ. pl.f'oltQ.jllino i1XCS!e. OG1 l33 078 nO~'" • J::ik-O brm i pOvoljrro kLL~"" Sli't! rndov-a."..r~!.rfesiolual!1o... 404 • Prodaf.DaI.l.W..lilul fr.. OJl 660 767. sefldbc.".micltai~ od~'07. cflena ' 50 KM. 003 IB9 457 buregdZinicu. HARMONIKA 011/6'iS·600.:UII tJ~ zrr. po pouehi radna srr_~ let 061 35.3 pawljno.r.l u . Tel. OJ3 0149 4l1i • Cuwl:l bilt di-ocu imam dooro bikllSt'lo.lte llS.. 819700 <n~~'lx>i.i rndi}vl nOl podrucju u. .(}'I. ll:=i_ 002 20. I!9'J 4U • ExfJ1!l frili. l·sobni 2..__1<1.SIS.ed.t!rjem ill ['e. prosm_t:a O:fui~ro:J i od_gow')m::r sam i pO:SicJuj~m is.."' kuhari<o.maLike • Siil<'lj~'LI'O. l • M(ll. pand parkcre 300..ii\'kC'1 iJJslalac.(lStQg orp::rd21::. 061 ~12 39{1: • Profescdca englcskcg i<zika da]e eesove i pre".r: instn. Tol..ok .li. 525 966 1el.ki pedo. Td.lI. Tol.a reh:abi600.:360 em.skog.m ill8D"llkcije iz ~n.raLL."ino Caj!Gl.l46 441.l LmaViIIIJ SOl video 1rnsct:a otrr.criltcn. iklti~ bt~::h k"'11'2!ilerno. raane robe jl<lcijoloi 8[H 0-2411. odrnv.55 c"""' . Hrnsno. Tel.mbd.. 061 101 &4(1.lo IJ'Olrcbn ~ ir. W_ -06J 609 947 • B::s:pen: za hidru-termc lzolBt:ije. fro ilDCUS.'l'rti iii 1>0>. 061 g29 108 i 061 862 &71. :Siln'lj'l. 12 i 24 h.1.z bern ijl: !ilu:dr.[ol ic:tl n.sooif. To!.mlktJ 1O't!rl. • fumilknJ os.Do Lsk 1J$t.IIJ.34 200 • Bruslm. 063 011 634 • Poln':b. cstalc sa kirby usislveeem.j ire- -n:1....~ i pomoe starim i bolesnlm. Tel 001144183 • KomhipR:voz plJi:niJ(a. __Tel.lJ"Illlcij.000 Ijudi • Profesor njem:.n ...~1. 45-9539 Ostalo • U nedos.Povcllno. 001 188 903 . kuglLcm: ''11ljk. posui. Tel. KtlliIol41 'repeD II·J:(] IG\L Si.1i ~ or::r.rtj.~. 001 51l.nj om. 001 31B zoo • Mot..UIi-2J IG\\ jl<l""Y sa prij<V<>ZQm.:!ic:ktll~ d<tkumen t~i... T<U)61. 001 316 514 • Mcrle.9df.l" Tel. 1<1.DubilJSkQ usis. Tel.ret[m komhijem.I.o pI'anj!: 61irna iiI. T<I. ToI. rame cdfterc. 061187 954 • SroJfLl:ske !. • tistim lmee i pos:lu'l"fte 061..]I<>do~". Tel. 3·:so..i!.\OJa..cc stalii d.ad sa d~l'rl iz s.ra po 00gm"Ocu. TRAKilSTE..o.cm • P'~_njc i pq.[h inrbill~duiin.lLr. Tel.n~ kOOiI.bans. zggrijev.vke svih TV a'p~.m • Kupujcm dionicc ool. r. i do 3 mie5CCii llvilIJ grnniCil 'O BjH_ U\~el.80. Tel.Fl-C:rri..pgovoru. IQOld T(lwn<l' Ila B.!! Ne!!pi".rofcs:LQ. 061740 11."v.. "'".mieStB~ .-· . ~rodaju s"'. 300 Kill. 033 657 038. bD.or· apski jo>ik. Akc..:n9.h u FBiH i RS. 062 .Cjjo:m..jli~ ~ dt'Jodiplo!'n("t' i posrd L~lomce. Td.adJt:!I na mC:l. Tel.-es::r ~ S(rbl~<l".i! lval Lre1:r. Tel.e zubn[h prolCZ3. 061491612 sa- "''''I'Il. stolar uredno. Rje!. clol~J.~uosicdc.. Tel.c:H!! i4ip.vm'Skih ."lis wravlFi' . Qdrt!sJt'~ je.ka'bci:swg o1p~d~j obeii:b_ .t 061 398 565 J T. Tel.Gure DCUlSCb kemn lsse erforderlich furs tctefonicren. 1<1..niCf:] :!I. gclenLk· re..JN!jE..]j.@e.eg.l O1p~iV3J1ie i [jJ uinwPr:Cii'" jl<l do!..enlirn!l . Sarajevo: . i1:1a:t-Tr:.1W. Bukcva dr~'2 u svlm obllchea..ckuosLsIe. 061 TeL "'".I.upujerT.h.. 00.milgLs~k.iSOrtii sa poP e""". Tel. 062 7250 J 01 • Kv:iliocmo vrilUl1W profesio1llilci . 6.! J6l • Noi Zil kro~n~ lcl::st.033 209177 • Prodajem ugcsti [e.".s[ffi:lI~ -sa i nil njemacki i e.. 06l 855 716 . OGI214 579 • Prcdaem vhafon zvuk koj~ lijeCi za 200 KJ\\~ star gcdi I'll dana :slabo korisrcn. VCCOO <100.mwskog d.Tel.1]l pO~'oljn~J.imrskc Tel..lrDje per-fLab.Jd.rtOi .l.4.. lakiram.~ ~jOO«e bo. klima u:rcda. 586 472 vaS.r novi :PO ". tcr. . 061 224 60 I • Daiem instru k(:ij. 061 S66- • O?l:riljna i Lldgo1i'llmi!r '.(J KM. let 051 sve rn- pakl'dmJ. peskune l cle.a sa L5kustvom kOja bi I1idLI~ na prodaji . ild. Obl11S·07S • D.Prodajt!m in~tidsk::r kJJljca 1 ['Jo6ill !. llam ~'C: Qk:pc..'Pj~pd:. 003 468 613 I. Iedil!! i.i fum:t iZ'o'Odi Svc: mt'ctadO"'iil. dobtl) oCU"Li'llti M u. S[alill raali. podol'a. i 062 .efi_loIsno un...ocdn. bmseo]c. Td.c-ij a 12 mjes. Tel.a iJ'!iSlalacij~! l~[i tx~l~~ S\"e l.sfc:brenog naki[a r.I 002111200 ml.""'.'r. 061 500 037 l • Momak 3S g<><lina. • Dalem lnstrukeile 12 hemlie i Eizik~ ra- • Prevodlm dlplomske. Tel.. odvoa kabnsrih stvari povofino 5OJ.~ oil<2bij«len.1571 A. insm1acf. Tel 066 136 120 .la terenu..n". Tel.l$potr. • K. ROLETNE I VRA Til.c~intcxf""i. Can n."'VQ...pi ha~ n iJrnjc5fillj . rna] LerisaQje! $:UO'r"anje i osmli grmtc:vills1r.. molkc.oo ttl rnsbladml "'1trinu l.LNE IOU· AL ZAVjESE.8 i lsCP...]narlJ. furodi".a1'e·res[)}o • Prodi3jem mu!ki r.gle. . :i"USledTljoc.l02 • Prod:aiem podp~lu~nc ~ur. cokcvl merrlce 6S KM~ u.. di cnlca firmi. {~ pcmoc crxcr ~zrade' sc· miniH'5kih.s brusili~konl3kt. poc!m.4.lIi.... 033 117450 • Profcso.I~kog iezi.ilil .ncijtl..l.. 001911 100 vrsre .r. tl:J1lpijar p:romil!n.. I1J97·INdz l • Prodsja poiiesrersk. 00 I Wll107 • Prndajem..I Stan. di:CJ bi. • P!icni.ir. dugogodil.-'OljilOt radn_:a s. slImju sa svim prikljlJ¢nirn eJ¢Uj. • Zid03I!jc-. 731 • Kombi pte'L-W: Ttii.00 KiI\ik= Tel..n:a ~Led.001 91'iM9 "a.7 os""" Tht 061 518 589 iii s:[~re osolx... Cij ena SOil ug:rad. [bema). djJ11(]Jruiki.. TeL j Tol.o..Jsl LLg. 1. Ciit=na 15-0 KM garancija na g:orovrild.r..J~e ~flj~ statlOVS 1:sobni KM. Tel. U 00IiCIJm0 SE~nju.rim:a n:a:6: ro'o.'dfaju! sa :(.~ ro. Vi'''. 062 713 57') • In.m:a.l_ 'IeL 06l 1.re'lloz do rodnjc: besptaItIJl.O:S:igui1<L Tel.ge rti:'ij:rl za kupcvi n u devi zne sredn jCJ.i j::.. Td. povo)jno. mood". 03l 6l{1~24 .ajem ras. 061 !lli7 075 • Himo po!JtrebiiIJ IiIdnkk/cti 5iil Lsku~ :5lVo.d. zidova i guraza.. Z:l [Jj-eCI!I in ve I ida U' Li ubi ni..loj firmj ra."".l-cta_ J ~:ptatii odm. 06) 119 700 m::H~m~l.\lj_sinmje. OO'IfQZ ~!Jtill cLjenii j)OV{l-linii.da8 nudi usI.=li. tjpod~ lamlnarposravljamo. piocrira Rm .7 • Kupu:jern HAJMlONHv\ trrU Qd.O-Mo.aj'oe..i.Ispjehto.gali (KI'.it'a.:'f. m ikadobb . dain) ~rati bilQ kabv pOS:loO_1el.nro.a!1 lJirx. II Q20·1 N dz • A. 002 104226 • P['Qdajem irt'~'entarza Tel. Tel... IOl34-!Nti< • Da.QS.Clii!:ine 3. TeL 00 I 098 579. Gjcla violina.I:IOQv.Thimn _._oji= be< pO- 7524(14 • Prodaj.. Tel..:Jk h-csp l:jl. C::isLi.Cuvili bib dii<teSkobl<oili Is. 6~ 167.l~I:u:!. 06l13945l • RJlSPRODAj A OGREVA .1<1. Zil r.. (DJ~dQ'l/a_ Najbolje platfrl:rti:! L5P ln ru l dolezak odma h.ro i pO'I''Oljno 'OOS1:a .maIike.l(dje C[~M koIe~ ~lC . [>OV<lljDO..[tl Tel...'O".• a. pe_nz.Ako vam ie pouebna I:'<tdni:ca da vam tisti po KLtCama j d.ic::r • AKCIjA: Bukov.: spa.agozi individuillilo po..dtn b r7.kadna TI iq..alij:3. aubceeTel.mvf.W.844 djevojki1 ill mladic 073 974 Z<l • P-roda]e:m rekLju 11. sdenlce.033. M~lni3 jf: u..e\i1o i vdo p:Jvtrlin(. kv"h.. 003 189457 bll~n. (0140)8 SIS • ~::rjilSI.Q\o"Ci!1l:ii U! ..:idm'l.JngijC:lla« najpm1oljnij1C dublnsko us.oo5i).30 m.C u ku6ima.vljam sve vrste parkee i SipodOVII koo i posm-.ra \'nl. prafl joe i is:pi_l'an jc svi h v t'· :s La lr.kabilSc'[ih :il[\"W"i) po'\.a ktilIDldzi~ rani m kornbiicm VoJk!.kih uslu- ukciieosnovdmat srcdnj<tkolcirna.4 b i WJdila donmCins.L. Tel.VDm iii vn~em Slilnu. 1lL 061 809 763. vel.~&ulllOtlu· binskc u:s~vomjc 61trna. 061 4l& 181 • Vr'Simo presvLate_nje i pcrprnvku :svih Vrs'~ Ilsmjdiu:t.1 • P~icrrr. mlz. bancvidki "galj (kccka.e "" . . 869 • Prodaiem isparweceza <Io+4...2.' LD Monrencgro. OG2 073 760 1m J '"liS". Do. Tol. 1~L06] 456 • Prodaitm m:asi ITU ~ llgOSlitcljskog !dern. OOSUSt .radbi} rodc:millJlii i sv.:!i i t.".ma} bri kel 5 KM. Plam 750 KM ptU5: so.'. 001 5lJ l 1 m kL1)66745991 u.Uoistevamc tohilfe. T..!I bCl:5. S\-oloj:tCl de_ke. 061 171 666.venikill1l4 rip Q)me! 8 irtta.ilpi~plasira:njeka[~.. fusjo:l"jem\~Jru II. PVC TEL.. leksoova."n. Tel. do J() godiDa. kaserera. cTel. 033 443585 • Agetlrija Arka. 062 3S2 352 i • Postavtiem osrale '!. 1I.>.. hi sWLiu U!nu liill_g 2.reIl. l'CPLb~ i.:!l.. 126·1 11 • A.m pij. 061 j 12 126 j 002 135 067 f)~ p:akova.dOVit keo ~ pO$UvJi::rrrj.0. Tel 061. 061 I '>6 309 .iI'iO_ -~].. Tel 061 m641 j • Bukova isci [epana dna (mole IJ vrcc::.=.vilrinu 1_.'Vtb predmem OS<OOVflelkole.1u5Wf1j~ j k'lr'3lLfi"". 4lQ·I11 • VOOoLi1Sm.. '''"'''''j» 211". 3bd!inici 0 cljevojke :r. ie-t. inslilncijc..5~ namje!.lti~ .t'Sk~ kIlO i r. 'I. 989 803 • r~~j~m s!:olarske maSi_rte . + 387 0144Il5 71!11i • Prodmiem ~vajU:&-I~~"t.r-.skog. T<i.1)'i. pos~uj~mo ljepila.lOO~ . Ol3 272 4SO • Pi"Qdaje:rp ~ilpe!a:t$t.poilI\ll. Of! l • Milnja flema.PlandcllCj potrebne dvi.-el_iki..oli~ rQtelj~d~je~ srolova..n ~jmiJ i L!6:Qio rg2l! dO~!l:zim 1'121CIrt::$1.iJ slaru i posrnvlj.:3 00 m. i m(lntim novi IL1Imj~tll1 kuhinir.~ o::rilclresi_ ToL 061 855 4W. 1nc." i..!Z ~"l~Ilr:.dt<se. Tel. 061278188'. 0" Inlelektualne • Prnksor daj.Oll2l9761.'Ci(la.... BLPROZORl.15 t$ • TV SERVIS I. kovanih!ank ".vih sprasinskcm Tel.lr pelel'!a.. Tel.11>_ • P11~lmil VKV IDslnJklW 1. 1il. C ka'cguri. 061214 405 • Kupu.llja suu-i.kog. Tel. 061156968 engtt=:$l.-::r.n:1u: us1r. 061 Be 541 ciie- • D~jcm.gii.eg ~n!!~n~ . Td.rljanje ~:lm i naUL Tel_ 061 1. euvm:rje na .-cij::l fi. lLJV!!II!!bi dj=.l::!l1! Garanr.ge kt.rm~_ llisoni I m2/1 KM.:rrt-t!1t $tudir.ire[!! 160CIlh ciic_na 350 KM.u-.c:m i.isrlI~::r_tr.C (mole i nclspravne).njc mOO no malJ1:Jru.rrt'iii:llne. 061 w.! Moo.aj'ern tmrura sotarlj Td. 0611)9 507. moguenosl prZcn~ express ka:fc. Konji<:.pn!r\l'b will vn.J)j~m lTr~inLi' ZlI prkn~ kaf('~ L!. i ]1lflli."ciju. rn~ dn. 061 0i3 369 usl.t~ :{. "'s1"'~i i pre.rebn-c: clvije ozbiline djC::'IlQike_lnfo rei..cb.n.~ pI>" IX'dogo.j]jlmrM i j -potreblla I"t't:t'pda nerk~1I pokl j DO rad.- • PQlrtbo:a dje-. 06 I 606651.tar.aife. 062 'i71 on SClJ'U d~~u s.. 001 )44 800 • Pornxma zen!! 23 ruvanjc smrijc oso- . 1'. 00] Lrashla4.'~ _platcrH). • O.]s 244m 473 it: m:atr.H i RS.rijanje.Perroncin i 3Dkg. 1i~njc dC'kUDiUlSi3.6·1...ov P'J mieri. Pavolinc.: pumika scl id~ kQm.K]. • PrnYim S"r~ vrSI. Povoli"o..Uu6:...rj ped.:ul:madkt: ZIl OS[]{tV'CC.nalm..SCfo· i rnon~ c:1..061 50)1 401.061526205 • Grildevillsk. ( Tel. pos]avtma ·teL 06Z>91 l.!j '0"afika] odr!.. 033443 S85 • DipL profc:soriCi3 fr. 061 l30 176 • SiiIiljcvo.epen. Sarajevo.GLANZ". j..e~ n)lctne duiinc 70 em.gog daic cesovc iz klavlra.\1esno. oran).4$tQ]~ IO$LOli_~novi rlilpu LOS1.{!.! devizrm ~tednju~ ob\'t:Zoicc diQnicc~ ocH. 002699 66! l • l\:r:sl:il.Sl gan311c..-~ TS na p.-jj~i']:3 pOvolffl.t.l TeL061 W5 2~ 10..1~kr.apijc 501 bol 1lC5UJie! Ako hi$'[e :t2d_Qvolj:n ioolol)r)rk['Ji SI.. ll:I. 61 254 0 II. kQrna~! :r. 'T~I-062 ! 039 05 • TV oid"" S<lVis. (cij<pan.y.ra. 06] .dA. 033 toke".C u rukc .. :a:nnirati.2323.".ji . [e.9je . Tet Ol'] 557 no . • Majsw:r povo[ino optai.~IllVaml) ~h. OJJ 6J() J3l. Oll 234 80S..sreklece ~'nr-u. p_ Tc:I.:!!i!et'u1 INDO VRATA.tble Arbcirseeh. liiltinskog i ~p.IDic pnsrcliirr. !poreLa.J [f'la :potJt. do'''.10" b= i povoljno.061 135>48.j ~1l. TH.062 1)1 64l • Prod.()62 l!)j S 12 • Rcsto~f. lijeslO. Do la. ToE. Ti!I .I'rodajcm ldimu II ~\ci"".surcpor f~dc 53 !lIt!im iii _ mareriiaken.&.. 002 %9 539 sLOlica i j I><."'1: upeve namj~~l!rja~ a u[edno imt!ujel"m. .5VC ifl~ i&·e'[(lCjne..:)m. • Et.a bin dijeli:'~ KolO(h·'Orsta ·Iel.! ptlla:renJm . • Kcram. pti5l.·(~r:fSl-\'R srednioskojcana i studcntima.PIcrfiJer! I=I. illstrukcije iz crrg)~kog je~ika na pOdrutju Ca_pl~int'_ "fit 00:34·91 260 .enje hr-za me... fIii Zanatske • Vrlimo sc[. odliean Zo1 kilfite i slastlcamc. _ ..Iijc sa gara5lctjom radimcr termo-fil"du. '1!r 061309 800 llsJtI~>e p. od 0.::a Iljctcnjt tromooze . 061 079 om (. Tcl. 062569 483 • V~im prevoo..drf.nj:a.mc samoresemerin.mirtiju raangal u. Tol.~er!!: .t-ovc i..1":. Q61 184 '196. • Kupuiern swenire saralevske Olimpij:a..IOOkvado" 404 sei :?II.5 KM. Toe!. 001 07') 77" OlH! 74SO • Pmrebna 391 friz<rka Tel. 06l m4l4 • Popl'iJv. 063 352 400 • Prodaiem me[!!lnu c:i.06117H.. 002149011 .kUSTVO nil murcrl. Tel.vliam b!'\l. 061 l50) 688.v(J~ fJO~n (!Wn je t'fl. · dc sDimanjc :s:-. po&t:wljamo 5'0'(: 'LTste panel paekeea. 06l 124 lOI "im .! Td. 1474·1 " • Pizzeri..ns-lu: proimC!d_ni~ "..ra'ii.lJP_ NjeItIIlCk:I brada. Tel.kom.. Tel.clirn im.].m· lalne i p:.o:rim4~ S .: bespl. 061 • Profesor. 874 • Brnvnr .. 0 botlj t:!~ Kan d i~ Zallusi.T<I..[ .Il:'iZ 1362:48 • IQSt-.tLitnO pclJ:ebn.. • MIKADO· VRATJ\.novin1~ poslov.1<0'" i(l$ru)VruL T<L06.rs.i ~ mini ¢LLvar ill \J dr'".1.1J66 676091 ~ UJiiODU .rt!odaiem kn~ki koslLm."..'~lVfinja~ odS""" BiH. 002 j 27 5<5 k'Ir":B. 03)..v. Ugoo<itelj>lvo.::i ne 20 KA'ltm2_ Trakacs[c zilvjese 20 KM/m2.nl. laminate.kr~ O'1OVil podova.. PANE. 062 55B 574.cavaf. Tel.d.:il ~L~C'_enj!! :sr. pu mlkil s.P8 54! boj~ Ijclnih SO Ki'l. PfCI..iLI.pa ..st..HL bnJ_k'Qrtc. 061 753 962 • Kombi prtvollJamieSb!i:. Td.J1:su'llkcl· ~ ll1. 062 4. 1016l-1 N~z va miis ina {Gore: nj c~ ~l N i'!..Ispl:!t:1 odm:ili.e. 06) 100 II)..! • "Ihpetnr .li3 bih djc.3 • Ptr'[~b.3 .mcrrnpadl"Bni na. 14)5·) 11 no. \'T- !]:II.ke rnr.1lD:Jjmliuiem vic-nCm_iru boj:J:.-e k:wlil... Tel.rasIilvniCil l8 dr1.e lromoo.cr sa iskuslvom izvodi (Ir).. V!:IiC. snlj.5 072 • l)il. 06ll7l Y ..". 06fr 3..tl:ntr.l. oo:s:ravnica dr1i l. T~I. SHl.cga vi pOidlt-c.atifill1Q I kg ~ ZO fcnLng. DQlaza. bojlcr. 06) 148 04l.amkog fe2ika. N. T". Oll 767·995.aI~rir.. ]XI"t..rubija~ n..mje u NedhLriCilM.! 1 605 168 • Parker.rom s:ve 'llTSte brn...a.! kcva drva • MitarbcitCf gcsuch t Skylilll: Marketing 0.i biom~lrijsk! pasool i poo'j"j_d:. 06l <104997 iliQ70211 J76 • Vdim prr::voz. m i~ ni DVjI mm na DVD. lajm. na]. dav~mjc in~ti~ '[cr'.c-m profesion'iltnj LLgosutclj:i· ki ~Tl~le:(lQrnat i ~pump"'?. 062 216 • Prodsje sc rasaladna "Lu1M do i ormar 1000 KJ\1. Tel.-kf:ta S:!Ir bemaslncm uz garanciju. 033456'505. Tel.ko ill :s:tarlju knu l2Q 182 j • Himo [La~in1 :posao. l'rij..11 • VELIKA AKCljA do I. b:aidarcDic: svth VI'S[I~ dmJ.tiam sv(: ~TI'tc frilidall: j :r:a'" sbhld_nib t..1_ T~I_ 61 5 ~ 9Ill • Cuva.WI u.to · 6.r.00 Ki\1.dn.45 sddda. • :s c:r'l. Adresa SEalIDWnla Sam~1.di m~ Ie u izrndi lckd. Tel.'~i popnl. Tel.k.:>tvo) mok i stnmcima.e iz englcskog odr$Sl~ i ueeni ke. ..o".. Rail. ooti~nom.CDCI n. 061 67Q 06g.strukc-ijc i. vrlo prJyoljno. iczib • Hi U'iO pc. sin tisajzera i sol feM.Ljom.&lo samo u kcmpletu djer.im i latir-arn. I malYI. Tel._ drng" T. Tel.: pciV{!-ljn~ u5pjch 2lIgaIi1fl LO.SlC DVD uz rn. ozbHian i Vlij .rjege s:[mm.lr i [i.!Qdi povolinoS\'e mre reks~ 1H.fl.1. t 11·484.o:t1i~ di(mj~! iqJl_ll't~ idol=!< "" ildr<stl odm:ili " FBi.. lakiVf'SLe parketa. !}l3 l72 450 • .lj:ilk:u opremu: ~_rik. Cije:n<l." a IJUt~pr. z.a TV apaTal:.ij~ ~ tcgalizadiu objeka_ta.~ru'tatio:na. U!.'T . radi mo 00 w_melji! do kmva . 001 200 546 • OIDilJnm :renll e.ra 8. n do"'" Ij. ugao 20 KNi] kau~ 10 KJ\'i~ Sarajevo. ~..:og dnjoSkolce.la Lrni:i JKI~CI §ofera.. mnlcrnillike ~ (l$oO~'te" srt=d_1l io!ko-lct:_1I=1.i~ monlidtJ.::amje:r.]9SlI001 • Prodsjcrn pclovni dobro OOlv1mi VUr nen t Cilim .. Tel. 001 519986 • Prodajem Q3J 616135 mjd. 20 11_ U prodaj i S.41944 • Kirt:ry-&tmj~ ~n. bukcvl brlkerl I gO KJ\i. 002 173!9S • Insuuililm dakc i sm®me h: malema.nje i:d::u. TclOGI 200 894. Dolazim IlS edresu.ml00 IG\\ + ".... 1e~. Tel. Tel 061 367103 • Prod~lr.polka.lu:g~· uredoo Td..orn.e pb6nj.e i.IiNnil 46.[i'k.9 t\'$l(rt- • Pro.rgan. • PttttebIli3 rndniCil zanuJ c.. posude bakereo i sl. il6] 244 562 • M'Ilzit.m za tad Fast rOQdu 'n:9 Ciglena~ m.a posetnl- ce vidjeti ra" jf:s.presv1i'lcimo 5.IlU.nc.o'Q:.clidbe~ O(h~ kab. II6. sve 'r/t'. Tel 062 83Ql)S • J\'U~r:1j.1.. lOO Ki\i.gei &'11hidrouliku. "'0. komode. retlITIa.d~nil doidiliil 5:il iskusl"''Om. in'lam 4:5 g.k~ i kllji1. . • r~trebnOl 02bi ljng '-enskn osob-.j mj<ri .kcij~ pi&: lr:kI'i:teJ sem Lr. s'Vc 'Vf5iU~ prevOZ<L.eni: diskus bcmij!1l gastritiS... Oll 45! 778. bilo kak<l\' posao dn rildi.iia ~ bes:pl:aLllO uClan.lm:Ik Oit kuCnu ildn:s:u:.I!. Silrnjevo Tel.a~ mi~mol~1 mrave.rn.062 m • Thpctar .m <10 ~ .las danas • Super .. lllko.S. ins~l· TeL 061 566 odnr. TRAKASTE AVjESE.r. 061 357 461 Td.r sepiha j KM·m.k. brae 1 vrlo pocolino. :b'roj sarudnik!! jI'_.f!'O''01jfl.tir.e. Tcl.-.ravi n.Fcstgehalt 9OO-I_. ii'NLm B ka''ll''rii" ll:I. Tel. 6.tu :bll"l:.I[.l.ogutnOSl surdijste 621 167 • Presf. Alu i pvC tOlellle! le r'uie! pl:) nlt'l'!e rtflem c.001 18&4·10 • Bra~rSke :r. g. 061 ~g 111 • BrnvlIr rndi ogrnd~ kapifc. Td. Ugalj Krcka.. TeL0615tIB komo~-2O Vas mali og.""" Tel.c. Tel. 00259.t.. kamen! 15-0 KM. Tel. Z Y<lti od 10 do 10 '''. J • Prodajern 'lomascv Oil L6ut miilo k. 65-3 454 .kvaliu:l.blanim Tel.k nil adn::su be!ipbna n. imam dugogodB.riA kk~~ kotekl~ br':iIDp.0«1"". 06] 7ry) 34G lli. Cijcnr. Pla. KI Ri3Y"'. 002356 III ~(O 1M 772 • R~q. • NAJI'OV01.. rtO\'Canict' i (IS(K-10.815(147 frfQS[O·re.t laminar a Tel..'adi sy·!:!:\'f£Le Le:k. n~jm'll.".:Io.bL~m i U . • CenU<Jlno g. ll~dl...-de.allru (.. 061 . r-!!\ns f!(IU'~r. • Prcdaiem v[o:lii1U s:a ko.com.16H60.n~.::1rog jczi_Im uspjcSno daj~ Lns~rukcije Lti!enitirpa i od~:5"lim osobama.ampanjL::a. rcda!lo!.rn.. Tel. plata 600 ElJf'3_ 1nfo tell:fuo OG2I569·224.. T.·e.• Elcl<wi".meZl j dijeloW' ZlI golfil fcdin1cu..i'lUl.~. Tel.ri~ina.iL':u pre-p<trniOll 47 "cprni dorn"i vofujaci ) 1·1'i KM.77 18&.". 061 079 771.m:] IJ L C i iSKU'5l\'Clrn I..m zidne stare 5o!iItQ1. Tel.I.ihlrr..4 063 497 216.e djevojke Z!3 us.1is: • M"Icr.anje do 300 sr..l«:ije:.niekcir. Taene mleea.384--111 • Zobilre. jO.:a I:9d 'u biUcik" BBl pomn.. kl'lll.s!er"nU za gcrj"~ i~'O kapilC.. Tel. a5'i S44 160 r. ~ Rcfen sle ues ae uu rer: 066 079 02l.er. j>OS:lQ. 112l7·INd~ • .a vmm mdi u birim· m<1nam"'.etnO.. • Prod:3jc:m cljcCiji iiU tic nii b:at-c:rij~ 310)KM.!.c.en.do. P=iE.a [rX"~ire pogodnu i m kUil:lnje_ Oti~".Td. ()61 928 :)35-~ OJ3· 2]9 761 • vrslm knmbi prevoz do 1. NMKVi\LITIITNIjE ALUMlNIjSKE 2ALUZlNE:lO KM.eru..orno i ~?{)ljilO.e'rn. iuscna. TeL061119453 • Komhi ·pWf'OZ.. bc:spt!una..te pntnje i iSpt!1lliie SYih 'a'TSt:.'Oj¥~ & rnd u saIj rul pOsIuZi''llIlju.:biljru ~ ToL06l 140 648 J tm2i ~ i:skll- • P!'t.vue • Pro.:imski kaput.!.1 m. 11119·1 Ndt • N:Jj~mvoljllijc i ll~jh~litc(f. VAN]SKE ROLETNE.t'k-a) drveni 85 KM. 36/38:.a posluZi.0.aICf ~ isJruslvom mt opr. Td 061 005 m • ~miljo:rdinll. 10. zamjcllil kOD"cku:rf3 i OSt:aJ. oolesnirn ~ nemocr.mj.. 0)61 I\'WW. K "ilH(c:t zugamIHO· \'aD. huhe.. • T.skrcIl:. pI8VCp.vodsnJ~lle ~1lJ_~ bJ'7. stJ. 700 • Presni mavanle sa video kasers. Tel. Po\'OljnQ i Io. n~e1ro· in) p.ii:Zni.I S-pO.C1svc uz garanciiu.. • Voool. pesea . 062 ~ • . 00 Il26 064 z:.21 • ~rers.P.. 062 117 905 il:a~t:' • Kerattr instrukdJc rejPj ka za Tel. s[je. 1072·1 " cllcpaun.li.la vt:ijedan i i.00 I 788 {176 • Prodnjem 6..rn.slobodno.. djl1:f. 57 991 • Iskusr.1 rncull(l.l BaI10\!"[ti ~g:a. 14.a 1m~i taion:. dcmirtiiu.

.KiIi[L-dn.1=1<. 101 061 'JS4 815 lteri"" • Pn:w:bicm le . 53liiqJim dm.....~ intcrn-ct konc:~ Vra(:ru1jeobrisanih j".tavnist'LfO i1i ordinadju.100m O!sl:a riid.1irima. OtIC !.~ipovan s:a h::. cdmah usdjj~ I>'. =!O K..iemiicke i kor160.'U i-odI_tm. 061272611 Telefoni KM. 063 71551)9. 061 499 92 t 101. • Vei rn~i1'le. cpoueba jednosavna.a rn*Ia- . 062324 716 :Iliparunane i se~ po:reIjno IJ .l. Tel.milckog U'l. i doku.". Oslalo • Prodaj. Tol.mo ili dZip.06ll2S 53<1 • ~iem poSkwn.:a 095.061516910 • U 11u'Ji ie:(~i:no prod.hin no KM. To!.1. lU0610l81l64 • Pro¢l::l. 54 m:2 ll.jE:m 4. 0.rirod:a'l:S\'t ~_gnl.m .3diOJl KaIe. Fcrhil~ diii.. !'\) pot1 .a..000 m2 zemlje~ d· • J IIko vrclo vliilsti tc: laborntt!ri~ki is(li [::!Ine ~:S!:e VI)doe. 300 ml. jedan 200 I<J\I. ittika.5 • P'rodili~m S"~im eJ.~ .MI mof. 061 488 211 pa=1.Qn y ko- izdi!.&Jja 1SO pull SUl- • Procbicrn suhu reaanu grade za krOVOIl lk_onsu''Ukciju dimensi]a &~16x6 _ Prodaicm knze dobra pasmina 370 m2 "lemlje.o EC'OlTI!t.wma pa'l'o_liHO~l.l ntdItiu! Ali]101!iJ.po. ~L O~3- !Pri:z.14 • Prodajem pOlQ'lr-'an nml..k9naI. Td. fuvol jno.2 CD )50 l(M .:i k~dl'1uni~ rueni. Td_ 061 130673 CoS.litu mora."".• il..1 d"""i. Stari Grad..m • .. i dvosjed 300 1.llomefro Qd Sktndcr. 033215 .irohma>truia.lin.ros'rui ..Iri.riLk. baS. ~ no 00rcstJ... 036 884 0.! Tel. Tel.jj • Pus. 061 195 on Sma 16Y..062654 185 rcpromalcnjiilJ • T3I~ilJ prndaicm plac sa rukvi.lj 0"'" pm."""". opremijell:b 101. . ". Tot.. himo prodaji1 z-emlje. Kootokl mobitcl_:061 f>46 491 .. • prore!llQ:nlllno ri~rn)1Ie kompj'll [.ICId.fir:a[~ ooi~lHe. Ci- ". 061677 806 j • PriJ>do.ng. 430_ 22 KW".!ul'IJ n~rQJIl 450866 • l)rod. 624 810 sceu i lJ:. povolino. 065 608 24l 50 h. i.. n.POvolfno. PQ'?~~iI10 Tel. Td.kori:hen! t:i.':Ii """""'""'"" .!. "" Sm· po lIidllt.l'opesl:D.d.oJjern 1V Sarn:s.030 mz.:3 .d"..Cf'• hd:J~m pOS10vi":!i [ik uz mo"..'h07 R sa p. 'Rl 00 t rpali [IJI ulica.~~Iia.1. 70 KM.ra. _ Prod. 063 152 400 • Prod. Tcl. Tol. . • P~i. m. staru kuru] S. !(on p~~u a=:lmiro kuhinju (ne iZV'lil~i .._k..ak"w'i~.IprY<o'lj:aCi ~o:n pump. d.a m.q j".iem pI.I" 00 630 m2 do 1. T~I.:movc.w 800 ml. Tel.Tel. 120 KM.]JCiZla&ri NoJdj.""jcm. 062 S29' 321 en jep Kutl tine- KM_ Logav.daiL-rn kutu k11. '!II .1435 260 a • Prcdalem dvosjed i troeied.mltju na Ormanicl • op~\'ilJ!:!.S\~ 1/1..0027&8739. • Polo'lr"an crijep SiJ:m 211303 • Prodaicm u~ 1. 061 925 3.Pr<KI.r nudi usluge . Td.!"iQfHj. It' djeCij~ !!ilV'!II-i ~ kot...rn2l_!"ljedt. 061 l56 309 • Procl_.Ramol'aOlm.-c. ad.. Tel.'. malo korB. nsfal [ infrasrrukru"'. ""Qth.rit'"".i ruvfita t lli· Tcl. 6.!.:n i-s i 121 .d::a i d~1 rm j za f8mil_jju~ dodhe kod n. i.[~r.LJ Irul~ • l>ro<l:J. 0611011 .l~ pl1:ko pUla !)1.001109n2 • Prodajcm ru.) pogpdnj za stanove.Iica.Tol. 063 4S8 417 I"ii" 101. i3ftl!unanc: u centro N em· • "..'1.000il !ot TeL 013451 K pn)dafem ] 1.<a Cijena [d".'.0623467l7 • R. Ol3 534 992 • Knu~ Z fute_tie:.prot. kroz. V r.~lru od $a['..den..". ncvogradnje.2 + '<Ii ..~.~om 061 130 4SQ ku6. Tel.L~ sa 111. Td.:a . :solm~ i kui'" p[._.IlivOOSl preko '90'%. 03l 541 4'11 • Izdajern • Servi.. jedne ~. n"".e. TIl..' Cetve_role:zilj n i .aApoklilin u Namjestaj • Proda.ra. prooiZ'·ooniu.a.ocevi za 400 m~til~ ~ od &I~ lfl! po.'\o'Q1u. as. "".se. ba!".I. • Nokiu 6300 cmi u e::rnrn sran. .e Td.. 'Ttl 062 12. 061 072 57. r.".iwmQlbjl ili !lKIltIr u raWfl rc dogevoru. TeLOOl87 l5 • Prodaje. Gmcb6:i...:rna:g:ocinc i dr.l pO dogoliOIU. 1(0..o n"'.r~u 680 kViildr:.ri..0J\'ic UJ.a\I..j<.emlii~ Tol.dnoZiil.tIiem remlju 1. prodaiem criJCJ1J. Tel.i kV1t-d~ttii~ SOlI.. !dim.. 1nstiJILmJ ic wi[ldCiW~. 500 m od ~"n:la Bu:n.ic.2 sa okucalcom I. "Iel.WCam. Mark<!. lU 00.lja:Ja Olr:il pcN(Iljp:i.M 11"'".. T~I.j.ernjji [roSjed~ {i\-mjed ck!:it1'3 stan. (0)81 6422519' J2 i'"020 K!oIl".dnjem selle sa ba- d(gi ~aI!1 i ap:ii..ik Ai'I~ Frank. :Iwhini'4 Jcuj)aulo.rlma_l'!.0 39~ Kueni Ijubimci (103352400 • PokliilJjarn malo stene. 061 103 OSO '?.:a ::iUlQrnobil is:l~ . 8 mieseci S'[arog_ Haskiia.. 03361 1191 1.lEku piJ5ku! ruska bo"". "'ore. k:lblov>1<>. :1i~1t!lif. . '1:I.i<o.3 duluma ~t vceem.L Tel.(I65 >%4Q.. Tel. 063556 8!16. .dMta 6..}OO OOl:l47 161.. 26. 70 • Prodaic:m frU.rio> + . iEipRrl'mMI! i poglooom na so- 788 076 16t)KM -m 001 ido~ Td..~ nOvi. Izdajom poslovni PI'OSWf 60 m2:s.li dOg<lvrn"...d.".n.. 00 l 138 402 e Prodalem • ~pagaIe mlade . 061 ff/7 739 • I1rodmjc:m gOO' r:n kIJad.jern y.:Jc:ioOl + 300 ml par· kill~ prostOnlt.Wtl Oi3- • K\JJ)'ujern enc-ik. Rakovfca Bi::stricki pomk.I..Tel.lII.6011 kcmada.. !~[Jajmlj'uii!m S3 [iZrnsami3 4-kreve- 21 jedan &ojsti_~~ memorijsk2i! dvtt CD-:'4 'Ui!lka pu" M-17.CIII kamin ~ CI1JlJ:m grijanic Air" 11 I<w 600 KM. m1l1iifIU ".Tt=.a!'t~UI:['.'. porJdo&. 101. 451309 • Prodalem . 00385 'II 8S0 hmsjmljuje:m dWj.3. 150 KlIt Ml"" .rai:a lit ltutu" tl o.fult.. a utorkom u specijalnom prilogu sovin u. pj.. cijena SO Kll'IJ'ml. 78~ rn2 u tid aekril ari!.en' KM 600.110 • 9 mada.ne. 061 103 OIID • Produjern poslovni p. od sril:a 800 m~L m.osg076 more .Skll inaliiilu ~ .vi~ je rodj] ke i prngom u be.ustrijSil<a. ..ti 1\.pr.. Td. prros.ljno i1.. Raslndolsja.. ()6 I 170 01. Simin Gaj 211 prodaicm Tcl.~ orreara. dogovoru.000 !rom.u.t::l\~ snimai ::!IP"U.a sa be[d di>k:I. 22.=Ij~... srola. 1 S60 lOS • Prcdajcro dvi. 101. t1111uma J1i~ i IJ parcebma. 4."". 063485 m • PrQdajem kave:: hp. prodljo:m pct""...J"o <Ill K.64 e:iske proi..Qm il::l i.:ndfM'SB~ !.O<t.ret!o<il" ""'0 Katednk.mJj u IUI Sedn.TcI. 002 :>n 670 • Prodalem lnkubaior pofuaummatskj za r. {n.·oljno.3s.'oru_ T.. m"k. pcz.[.1..Brn". 061 763 i • Prod&it'tn Xlx»L .IC1"i milo lele:.lH 01\I 32(1 • Scm. ()6 I 011314 • P.Cm ~ae:l!lad n. 061.e 2::3 izg.liDO. Thl. spa~'B~U he. po". C3750 190 KM. 003&59'5 • Nt'um . Thl.500 kcmada. 617 18.. Skendcnov.!. ritllhnll sudc.ocij~ . (161 7112076 _ Pr<KI*m ""Ida E 52 Il"'P"". T"L061 738· 076 cij"". Tel.6O. 061 84946(1 • Rako: .~ s...¢49 _ Adcm:I B"".oom ko~'!.ajem novi E'nll!t... "pou-eba kuhi"j~ Til.L'!(bjem sob!: i ~~r"'JI1:a['!e_ 11..] ~ IJ!etOIJ i eslri1i JOOl.1_ 063339 681i.u.'a_l'Qgodl. 1H 533631 _ Prodaj= Skrinj" jena 150 kl .itki(100 t.fe_love.g IS m. Tel 624 810 • l)n)dafem • Prodaien dva ocevana le'.:ij(~t S57012 (0_J8mJl_3f' mo«o). 033 699 1)3 • Ah!!l!O"rili! prodajcm dun.Td. I. klopnrei A<r<><lromn.Tel. 4 k. Tel.:!parrm::!lili! :SQbe u~ mDte pri''alDiI p~ piIrldng" roSt:ilj imc:rne:t h.854 294 j .. Tel..' Prod_ajem m:<i!ifl u :ta tiJaheri~nie "".' • Iulajerno brnm ski3jom ro sraaiu. Tel.m:ki ooiler grij::anje i [eh.OI\] 211 120 541 1)82 Apartms_nski s:mje~li!j: btizu Bijela tehnika • L~[ovanjc u Drvenik. japaftSte: prepelice i IjekO'lJlw iai.ni bJj. 063 323 063. pn)dajem pomljno ikuhi· c]cmc:ntc:. p<J dOlln.3 742 • Pn:IIddlj'otr:n bidkl 7"'" oorasle.. Tel.. pcgedan za sve namicne.cru od iman~satl..m nov bc[uilJ5ki vibrutor sa dvijc igle ZB ber.lv'O-Fcd~ni~"'ii~prot. po <log. D<ooviCi.i roC.H + ca..1o ol"n.m kamlo i solLJffill' ~lcdlSa n. To!.OI\I414824 .. .Tot 061 5SO 419 • Illdza.fl'i.. • S"""eeovo.cdD(Jkri1mL i d'llQkr\IIJ:a.gaO. %4 W.ra. Cllena pc dog. 00 roW Iclj .ilnalomski atlas dmnaCih ".I[LII). Tel..~ i~'wi r:it jekc su SO r:o udaI.g.rnJuL Td. preds. Priicdo..&. 0. U""l ss'~h i JIl_an~ nt'- .-odil. OOd:ili« i bicilli.Z'L"OOtLle.1.000Ml.~!i:rrull koriUclJ kompjute:r sa i nO'\' plaY' suuion_1ef.".000 KM u K.rl[)~ • BrijetCe. Poru"'kog !:.u~ p(.1 para:]~} ci i:eDi.. MOD [Oliii~ garandj:tl. Krcenc. pOgOdr. G rod.".hl.l. Td....r. Orebi~ b.:n'lija + ~ + balt. "Thl..tClf!-.. Sarajevo.em nov kilue.. roo 'malo kcrismno kno novo..ma zcmlle u Rep. ]In)$tor i2dar-ttQ 450 iill!. :rtt. T<1. se ..j~ . ucselle Siro"e. 061 323 90iI . mufjak sa pupirtma.pcvctlno. dun.h OOi .lU 061 543)J9 .Tel_ . Vr..&00 ml za zepoenom kutom:8x9 :5a pepirima i pri kli..iJi.rl~ papiri u.Novi8e&j M 221. 06] 412 5>8.ao £0 KM prod.. 4. nc.. Tel.Bi:ern t::..J. "" f!tedmete: od Ji'Ja'tl!l! Ji. Il7 • MalinU.m n.ll200 KM_ RQdiu . N<dZariti kOOz. zcmliisre.zena ]1. Pol'. Tol.!m pnslo. 062 423 503 • Izd~icm 3 ~!ovna prtl'5tom od 60 i jedan od )30 I<vaill"a". Simcn.!... ji'1i 40 KM_ 1 j [king. 101 ()61 548461 061114 012 • Prodaietn dva polovna pl"OZQIa 14Q 2..ia.. 1l5. 061 13I ..a._ Td. Pafliri um:lni.Wn. 062 :>18 • PC servlse.x140 dEi.cm pee.a_~ edapti- _ KuCo.::LXI N_ po::roril.TI!I. po 'lzrlajcm pcsl. 1<1..06I30H~ • P~i:ern k:niige i~.]. 0I\229Z OO. i 4.i<m knjigc '" .'<0.33 4S 1 3.5'18 1863317 • rzdnj~m ".52352 • P["(I(Iaicm 11:cmld W.tin" D:n."".i na pikbe..CL . "'" bl.. ko:r:no~ du 100 Kl\t1 kub_ 100 KL\i1 d'L".'m plinskc !>'6 povoljno.1J.dc Zop 31 i_1. T-it..a il. Firduzbegovu.1di:ojsl.ddun 061 89)4(18 . 06111 I <m I" ~. nova .i· ngom.. ~reLe .\ Sltipovc i pjsan~ rommIe. I ._ Tel_ Of!..!.3(..]joo.5 dulumil zemlje tivadm. Tol. ml~ ". Td • Gradx~ apa:. snuin. Sam.a m2 565 • Rakovica.1.III! IJrbanlsdeka. presc.I". Tcl. Tol.u.. 00 I 338 893 _ Prod. 061 565 9'. rolcrnam" uvea ..oe-r kaSt:UiI~ P rodaje m Pl aYS:Lfllioo 3.Prod'iem . 1112 Y. l2:lxl1U-2 komeda sa al.11.. uredni prl~irLj ciiena pe tlClgovo:ru.OWfl.ku ~krlnju Z:ili [f~ Oglciavajte se u najoecem malom oglasnz'ku u Bosnz' iHercegovini. Tel...~ g:aj~j 1/1~ asfalL do parcele.)0 m_2! . 061145 07Q i vet:i br- do. cijena 49000 K.)'>tatioo 1 "'2&>i~ika lCD rmKM.oo.1 s.10.lice 100 KM.!_ib:JJ krtrlHT!1(!1 'trHf. 'ill. 061 207 921 • Op!~illi'! Trn(. De:tvj~ NtI~ u mi6:J~ 00 kVildra~ ~godan Zit .no ~Iovni prostor..a. "_""_"...~ mrmu parkin& b. U1. 061 149 470 • GrbirlJiCili:! izdajem prosror 5U m2 poted Sb(lpi[\~..:SiJ povolj ItO OOSla...' KlIpo'ujem:5lart' hiem. Tel. 063 684 488.g obi. U). • _Ptod.:u mOt'l. 4 ~rok r- .c m.. i bJ .li':m.ern.' PrQd::. u.skl.( Tel_061 )9'0 43. 061 • Prodajem par pa unova rnu. inSIalacije tisr~ tDtivi!i."Ni.... 01\1217891 • Prodo. prone SO ml. Tel. 11l~fOtCi{. Td (03)54 421 ml.e.ovoTU. do-bro oQivan-.)lTI l"()ja irna pretinn.Ili.0612441&6 • Nl'"wri.adnja Ic:Lrie ).en" 1:10KM.PI" '" vik'n.mor<: 160 KM. 1 lo 1'.3.... Tel. ~n ~ ~vc namje-nc.dj(!loa I:mpijii.it!t<D 00 110 ml.. • P~jcrn pctoveu crijep vinkovci 1.!_ Tel.M.1'iic kril?(: i suti· il:!iJ\ifti kat} nO" 120 Kj\1.iLJn:3.:. T. 400 m2l. • Protbje_m d Iii'! du numa pL~ ~ put... 063 488 S7Z . papiri kuta ea y_redJ..a.. 061 rt. ".ea. rt'i. 4l615S 104 Ostalo _l'rocbjom crilep povoljno.00.1 • Prodllicm ku-Cu ~ pornofrtim obicKmm u Porijefunimil kod Visokog.. p~u!". T'I_2>8-281. • Prodaic. Prodajem: InJ:Cu \J een tru Stije:!~ oi>Cirut OWn sa 4 dunume zcml]c.'/10 . " lji semogu pog[ed.55 30 KM.' 6 K\\. rovlli e'krr • SPOl'(:[ nil drva sn d'l..i:!liem 2" "o_ri'[~ nil TV-a (stoven.l)"'Wj.. 061 200 911 • P~iem kLthinili 8V KJ. Td.000il . pJ. H10 KAt SUtn!: tip~ Z. 'leL 001 b kotn'l)rl_~ zcmlle i cb]eu .1jcm ~in u za s.lieo hr. 033 62 1-79'3.o '2 km! do $elY G~oi..siranje rn~uJ1.<UB s. 0. c. :r. 061 970 364_ • G~ be i ~13<I.-·doo. 350000 tdogo"r'o:r_ -nl_ 061 :(.. Tel.1 160 .. miien iam 8: clum.".!.raVJ'l.:l36 239 S!i: ~:om -lliilia.Tol. 061 578 9'49 P"lli< "<w.~ .l._ T. .. • A traktivan poslcvni peosror 64 mz. • . Ga. dos-mve ~plama. Tel. 061 24~ 249 m.lS"ki i ~oski u odJ.. n'>InS).14O.n 55 ern. .[0n jen 17.01_033ll74460_ N_ Zemljista • Mid~ia."_ rnlji_~taj HI1lSDj~._ Td. • Prodalem vikend ktlctl 60 m2.att pri knpovini. bHzu mora. - ].i) 00382 31 676-'106 p:!i ~l::jng..200 K!rrl Tcl_ M331H02 _lloogrnd • Ripan1. Ivo Andril.p~i1:rtt~t!_~i sobe sa hpa[i]mD i LJPo[1'~bom kllhinje.jprin<.:9 Zvor..je_m psta bLci!<la m'l.<ko. PI. namj'ClJe. Krup.. 400 l(M_l<l_ 061261 738 • Balkcnska vrata pvc. "(I<liuo .('00 jXI- Kahi nie. .I .) p['Q(lajem.ro:sied i fotelia kcristcno :3.._ • NelJm~ izdgiem(}~panmgile i~. "Dnevnog cwaza« na 12 strana. Tel. AF 7>-30(1 (15""". Td.!$~ i..fl.:lrepiba 20 KM.Noi._"ni. 061 251381 • I. 030/1184.ll:i.e..5 082 • Vikgrad nWllil =I.'ffi~ prosmroo4{J ml kef! Ie ~ z. 2 "'C] """'.IW9lj.onje. oglcdalc vellko sve 100 KAt T'I. Obo no"" garnncij.rIoIis ~ ills[alat:ij::l W.god.fa· II.i mijenjam.. 1e:t.. kompotle.dg.' Bosanska kuea S.m I'Hn. opCina BN2ii. um:lfl~od. dom na Jl\Qft'j. 25 m2 . Prodsiem r":Woljf'tO. fi-ilidcri d""".".s'lle nil~ mje:ne. dukau:.o. prikljulcima.061 J06 7211 • Prcd:!jem pcJIDvn(: fnt-jdere sa gIl'-imcijom i dos[[l'Vom. Tcl. ra 00 I 48H II. ! (i()rcnjo 310 I. 9. sa d.lado-vin::!l! super :PO\l'Qlj:no_ ·Tel. 06145760<1 • Brurunec. 2 mjn.m 7. :$U q(:'2-!l]Or:a.i pruiWt""!1~ TJidb 5:0 rnl.. 1~1_ 061181450 .Pr<KI.iu i d\'8 L~iba 6.re.C'_ V)3$Oilr.uIlS S5260 T.062 154 960 . T'I_ 062606 060 Td.Tel. Tel_061 !8H'l1 • Go_mje Poljine 7.Tel.3.. ~uzim{l sred~nl ulictJ 1~ Ir. Tel.i".:100 . knna:Wijc.00385 11616-1l14. 8. 061171 :ns Iljsk¢ 810 :>98. voo. T.' Prodajcm .'m $...e _ Izd:li<m proslor :ro ml pogOO:m '" k:llt'ic. 17. 066 803351 • Acrodromsko J1aSI:I~ i. rranzh. T.. 062 .e.' K vri:i"" Bill" s'lie?ove ooje.d". HolaL1dij..Dnevni avaz . pressor na Dcbrinii 51 300 l(M_l"!1. [oj • • 1">OOoc-~ i7.as.vid". oprntm.pri~iuCim .em sobe i a. prilaz I)dli~n~ pogodatl z. 061405414 Tcl.l [O'prooDicu i vulkanizer. 013 665-'119 • PtOOajem.ttl<Jlii~iznilimljjWD. 061 345136 06119'0781 915915 618.. 061 709 n2 • Prodajem !10vi mI.. 062 ""liCine 140 i 150 j.. 9 E apanmanc: 1 sobe po ow1 Tel. 061 364 982 061 1)7571 • Prod. po. MiIru.9 01\3352 400 . Tel 00 I 357 875 lrosied '." <5.rikendic:J: t kufu.aj~!1l prezore t 2O.nruja·p. 0.a:n.IoJDC' [t:l 00 H.541 081 • P'i'O<dajem gamhuru U'QSjed.'.V.:'""3 CisJ.gr:am::'l.akt ."O 111_ Ci ic. SV~infonru:mice nil (d: 062 33413. Q44 vcl p:rod:3jem i za dl. i'o!un""jc... :K. TIl..121. Svaki dan vaSi oglasi izlaze na tri strane.pegr. 061 304 599.!.cm 480 m2 pO$l.r.09 '0- KM. vodn.Ock"piiu.n Ml rw[1. u Ko.aulLh ze.. mOll: mhi(l~ auto i.061 !47 'illS- Ostalo _l'rocbjom clllh.) • fJrodajem i:1am'ionik". alarm. ilc<'<j.pirt".llilpansion 20 eura Il" osohi don. 061 681i Z3_ 724611 676.norn iii ft'i~imn~ JI. .. dgricc. pr<KI'jo'" 1_935OIl.:n\n. 061 10llll3..a" DC" bJmJJj.' l_Jrnd::.' Prodojern l":3S1lU aenad I'OIVilPcrn stntadva I1lj~ ~'ijcn.e~ :rskLh prnblc:miil po'o'Oljnol Ugra_dIlj~ j Z<i~ mien::. u s:3S[BVLl ~(1)VilO. bas.I'I/Ca krmarn iz 'ITnu· n. pro:soor 40 m4 ?. ravniea.rt!<d\i.aje:m 580 m2 ?e1T. 065 • P'rooil.i ] S m od pltl~! -1-38591 7629762 1n [.I.e Orii"!SK.. 00 I 49'0 l20 1>"'' '"' _ . '1l"'&.em posi.01\2649918 06] 171611 .061 HI2n oolifuorn . 1'. T-cl.lzdaj. 1~~1. "IV SaL. poMali."nOll proslOm + 100 ml ma.5 21 699 17'1. 2S(I m.I1l.d!3jcm.l.J8i (na film) pt'(I(.m pli~ki k~ ~d. Ci· M"J. 06.36) kVildrn~ :c. 003S511697 340 • Grndac..9 • PrC>d~it:m El-daroh.1.>b:in ..cni. m s:toni lCnis:sa CI~"u~. Drulina!'ttl.1""'1"..ti~ izdajc:m. 061 135..! iu 'iikQh.' Prodilicm stoloV(.lU:."06:ljak 600 ktm"L m~ Ujj~ lIe-""""""vilo:ndi<o.C.[\Dv(!I_ Vrami- Poslovni prostori • ProdajernQ pO\'Ql. lei..nli~t:e 6.vni pnmot lI_ TiKWOj. lOO6. 0614n &54 . Td.SlaIl 1~. 10l 061 4)353 E kci. ll:i..Jem mol:d [~I N okijOl 663.. Tel. in""". spa.I.proda.!JIJj~.1.. RazvlLtl..\SlIn~p ~I~ poslovea i poliepri vrcd.L • Izdajcm u cemlll prosror 36 ml U Deposre(hmjb. pili& <Iorn:':'h kcka.r-an.k.l. Tol.a \~!>e111lmjena Te.parUl'1.iJ..mJ • Pro::l.korrler 00.jem dw kimoo::!l ~ !ckwlu1o • 'Fm:oopar.2.eu. 061 159 684 _ Prodaj .rostor IlR Vrarnm .I!. >8129'4 • Pto<Jajern . 061 S4S 477... po:s.st I.."nia· 3 djda P.Humsk:l68<lm". -1'". vilt.l1OK9j. Tel.9!ak..d di. vtlda . TeI_061 618483 • Proda~ 8m za stani lmis:n. 065 369 911 ooger LOCk.IJIlfcl:o.--<Or. 40 m2._-plj. OO-lOO3.063 189 457 proStoT • Orebi~! . Tel. I. 06:1. T-t_ 061 III 831. replha. • NCllrn povoljni ilpiHtImDi :s pogl .9 m kvadralllih.. Grad. 06243<1290 • Izd~jcm pm:lo\'lli prmt:vr u. p.l6.e:seci sa p... Tcl.rcdni dOlxola l::::I gr-..c ITO dimn· i. du~ . ~'e:~St:_ Td_ 03:6 83t!.S3lijqlim dizij~ go '" oW KM_ ~ lzrndy Tel. i :i't1S!r- Zbroievk:a . kr. 066 074 Ci~ni!l ._ TaOJl451 l(l9 Td.. Tel.:100 CU' r.ik-e iC::!Ilij=kog i <ngkskog jOli' ..nm.. TeL 50 'P'''' • Bos.a Ane}.3. 20 KM p<J <>soo. 6 dun um~ tern Ii..Izd:I. 1\. gOO sa magirus """"rom 00Iiri kll· p'.cmtjj~ gradflju ima j PC[O~ -4 k. 101 0Ii5 534 IiiIifun:J.."'m -I.. "r'00da t Slnlj2i 1..~tiIom.' P~jem run. docfutM """""'" cr· ~("VO mjclaci1 Ic:llr.e krl"" po .l a&endi-e. Tel.! I~le! .ilj. Tel.9f1 m""".rnarkt ijs'dilinge.. brlib 957416 • Prodajem !lie rO!ogra!ija • Vniim oLkup pramib to.. 061 911 l34 I <Ill.035274 389....\dJlo« i dva r'. po 061 572108 • l:ir. 033 ~ 13 Lri d'll~ • Rdi~'lr'"O • RjeCiCOl.Ilh!ogrijanlc 00 38 kw i 5 novih I'IlclijaIOCil!.iUt~ anLivirusl1:B zsliLim.i.:t. ThL 061 151 107 • Proda~ mod. Gam..Icdnjak pl..k" pominc 1.".361 160 • Prodajem OCUVilD b eacn i leza] ~. 200 KAt Td .)i tomi<u origin>. TeL 061 244 200 • P!:1Xlaj:ern kD..wI<>.filJlOp:n!.akm _pee za ccmrcl.l1r<t· rul. Pripovijed.nog k:arnkrera) 36 m.a.2 vhrine.di'"' . .10> p.ko1Cl. BIiJl'j· II> I.• lju«J..m Td061 moos.2 • 11. 101..skrml· ci StliJ. T..!! ispIatli <Iol=k odmah.3.. '" papirilIliL Td.l pcrad do 70 j~i~ pcgadno za domactnsrva.rta 36 Tel.j~i" poj::!lCalo FctLcler '.. porod asihlrnog pUl" za Vranjcvire.I. • ~ka hea na 400 ml r.J. Tel.Rabcvici kod Samil.oru. ~ncij~ s:raI."""._ Td.II:J 7.dror.. 500 m2.".. 061 11<<10". 001 j • Prodfljt:J'ili karnin mal.' ProdaJern lOvaeKU puSku bokcrica • DiljittSki 1. Gladno Pcl" ked Ral<"". To!.. 061 583708 Nif'um: • PrQtlaje::m ~mlii~!e.1 Bi:n.lp-aVCiJ.akad'runil~ sve If!_ Cij"".lQ(iledi~ knji£:r..".. p..idc:r tatiear odIitrJo:rt1 $!a:n."'.e\l'J'I. Tel. 001 1 • K"'pujem rilo:l(tfiiLJ is'L'iruk~ kJasi1«:. CIje'JJ.p'pL'.. prodajem 9 ~""". 032 559 61.ltog I~I.akarska • .oo !losmllla9x7 778 081 • PnJ. Tel.tleje. II.. ~ju u do- 061210 347 TeL • S:. MiI!cliCi dcojl.. ~ ~ sve narnj~c.\>i> IlB.aatb ~tj.iAj. cd prcpelica Tel..m m. . <10 IllElJ ~. 061 70 l 3<87 • Prodaje se porpuno oprernlj~n fusl food sa koroplc:tuim m''t'nUirom {obielb:u 'privr-eme. SrpsKOj za Saralevskl kamen.a&a1 n.. 062982 313 l6. Te. i dobro ccuva...iJjni .".jib'(: z:a sn:dI..1)['Qd'a. 062513003 • • Prodajem Prodaje:rn • Dva beecna krevea.askI9lil::!lni..no Oil ruilllL iIi ptin Buderus 21 kw I_SOOKM.066 899 422 Ba>C:!ri. dobrcm stanju ocuvan povoljnc tri pura rri metra. 061 157959 • Prodap.mr=IOOI20i~ vrma 71l 210 pccofino.000 K!o!. m ()$I S66 9>1 • Prod.em:nom ga~!'1l 20 m2 Tol. KO'L<ClCl.. Tel.ideo- oi vi. O6HZ3 569 ~i' ~p~ SIt :.25. 061152976 Posl(nt!1i B.065 595 ll4 odliOn. 061 288 mtu • lzcfujcm plac nil Smpu na ..:alijattskm 1.] n-ffil firodaje:r:n po~'"O.. ugr3dnjom .kLiw AF 28·80 Masine .i-i!oom smnju. parl.l) m bi.em Iuma lillme. od gtavDe ce5[e koj'a ide Tr· nQVQ uda!je:n.".ITI 2.50 m2. • P I'odajern ~"" Ostalo P J ilysuuion \IogoI!C:l.l:t.ol>l<ulo. TeL 0038.lai. -.mrcia"'lm i:e. '[el.C t'~parking. 'trui •.37....dj.ren. ]X!yo. nalli"" T<I.dajem apmmM lIZ mor<.[162 1l.1pilnm aD ?:il 40 K. 150 K!o1. J j J Kompjuteri • $e-.o Tcl. 061 ..70 KAt! Vot. O .IJ ihL ''''' "amjone.crOCi!.! rnp!. Q62 JSi 900 Zil sOCtiu :-:a. 1(J1Oe.. Tho.tll'istljZt:r J::rm!iha 450. 0.lJ 9~9 dllip uz • R~d3\'iI) pl~C' 2. "" p«rtcli 0012 dUIlruJl.• Neum] crnmrJ.bti<lie pIll6:Iit. 003&598 175 782-. i!I.2 . cbje "Jan". ~.kiiila 16_ "l~. li=1_ 061 729 536 mpl".'¢"dain= n_a rnZ.j'e'. 061 700 863 ". p~9 00.ampion B~.000 Khl.gmcbb I-ooa. Doni.ijgtf~Qka_ Td... 00 124l 836 .."'''''' gO KM.im ocij<nieoL (Deivi).. pvc 135.arakmj.emJ i~ spra! 74 m.msa d'l'S obje. -olif!(k Mok i m]a~k' ruc.llt:ire!:3 IW tokasa pmtceom opremom cliena po dog~'·o".e.em • Prod:liem p. ponTI [ei' ~ i:uad.Q .i M. S78 697 • Prodalem • KLLta~ 55 .. 062 sa ~. jev u _ Prodalem znpoeeru kucu i 6Cll m2 '" m 1je.C i instaliIC.!.Kupujcrn lomli<ro zl:"o... KtlCa (.lljjel.ii po<b'.'Catg (l ~tlke) i mu'-jaka 81::1ro. w j sl. 061 156 881i 1. (1611>8188 • Peodajem pcslovni prosror n a ~iji.d:m 30 KM ibid· klo pMi4Q KM. 003S I II 391 93 22.~eTd_061 211 #1 • Ptod.i1liIem~ ordinuciia LU t.. [162194 556.01'1 L\I'ell.. ~ 7 komada prow'. 061 150 m .9i. 033225 2.il&ni:5(11.me:rl't.4. 00 I 319 647 """.. KobHja glaVil._. hr. Tel.].lCmiji 25 • • ~dij.iiju'~l:m .u fO["l. 0031. Tel. Titl.t udvokarski ured . I !!<!d Tol.Iilm mill"". IJw:rm 'L'Ialn. 00 I • lzdilje.lji~[a na fu 001.. 066 842-<04 u Neurnu oonru.iovoljno odmori[c na HVilru • OIOkl. :).'i~~ "<!Cna ".sulcn.<" ".j. 062.

. V~ 1~1_063 412 2M 1.aSlll:'lI LI Si:tr'aje\-LL T~_{J6l.i ems ran 13lJm2u_~ neu Samjeva. ciicne 0616416&4 • Prcdasm vikcndlcu kuru iznad bnpo L2 HTP nove ave 4 San S.& UgnJIU. 061 1% 800 • AI L.su-ov:m.n. 001856179.ul. zanlic.ilT. Cijc.•.sp['. Hj'C'J}]X!gled ". • Pt"Ol1a:i.taLiji pls[oji lid 1% i. Tel.rotI:ajcrn k"Ufu u R..000 I<m. t~Jiiji~ ~p(.. regj. prodaicm sian 45 JIll] sprat. 0654758!l6 ..ObnL SrilI[J51 • U Ripru kod Bih""" prochljem d.00 ml..$.n 64 ml! dVOSODm:n + 2 belkona. T. ~.VllcIl1ll<1:.lzdtijan oami&o:.. i Il'"".." 352918 • Prodalem ~ 17 m2 u ul.000KI>\.t'llaJ.817960 • . 061 "7SS 076 • PrOO~jc:Ul aulo -cd d. useljlva. """'< • BREKA .01):) K. I""ilp"" ""_~ 10- ebt • P-rodajem Cil_d_dyI gulfu di:tnI srnniu k:w nO\'~ kemp-let ofurban.. Tel.~ gene-ralno :ireden u Inl.900t . 061 35669l • A uro oglediili3 ~ :re[l'(lviz.!l!.!] reta • Izdejcm ~ (161188758 061 614 28!l naG:n. Tel.·"OipO$(lb9:n S!aj] s.alli + baJk(.. Cifena . ~ uJazi pr [Iii.ljIL~ Vrna hvntzan sta~ Nc..5. 'lOt 061 8>6 Ml • Prod..5_0000 KM.nu hOI: II.CD "ud".!. III [II 1<0.1(el£:e jiI'jj Mercedes 062. oelrn:tninu "" /odranu umlnih papira Td.000 I\hI.ko.jom garazu (paplri da no 'oj lo]. """""."" .Cc"tl'.ti. IJ-egume i ak'urtlllJa[Or! ~(i~::t.. 061110 1"79 Td.'Ci ~ 1:ed TtLQni600 KM ill odVOrC110 d.pnu~ J .. 06l1>6 277 domil flU .a S. n21 pbI:U 00 1.-- ---- --.ilm i grijanfe_m prodaje':se iii mj~llja Zi] peri rtriiu ~ J]cdJpl~tu_ Cijel.=kl:nim pOgledom r.pje:ru s\ude!r.1l pra . 200. En vera ~ehovita! spnu v.I1. erazu 0 iednciposoban stan 45 m2) lift.i- .e po (logovoIlJ." n~mjclte:ti iMnosobaJl :SIan grliitnje.sio V.. '" <logo"".rl 1/1. (61)88 (176 .it. papiri.' Hitoo prod:ajcm :st:.10964 "0 pmMUlp"". 061 276103 • VW ~[lpTDl DSG rlavi.Imojnoljuicm "Cmim~<o !. jcvu..I.)91 h'l:..5_e_ lii!.JlJlik ill Bismk sa posebnlm ulazom od llQ ~o 200 KM_ Tel.. 9300 K~t 'IN. klirn:<.06111:..50m~. 1)61 173 773 I ".6.lgci ~TVO::.~I_ KLio.5". 061 431700 VI"..000sm.s. 061 2.ka br_ 39.. g. warl od to b.' I.jam gulf.s{OCno SBr.l1. gOO'1.l2dnjomsprnliruee.... L~ Ford 1.1-2..i~ ~ klirnl. lim. S[i3i.06lHH70 . 061319035 • Prod:)j~m 1~t."u·Po::'!o cevisn a! itd.. 'Icl. 061 31. • Prcdajem god..roC'm~ regisu-ovrm_ T.. .-ebci. oprenlB.' lzdnjem oornjcSleD SE>UJU OO\-"Oj !:Cod Kt. '"" talik si1... U Zvo~ miku ('..i\ukljult:n sav ('J:a:mjd. TOI..\ 66 nll. Tel.. Gtimra Btt:. GJ-OA • Prodaicm Fcrd C. prozorl. ThI.~n . loo]<vadtat9. =vismJ. :1:1 ke gu me.1'1.d. god.5 m2) 818 001 zoom • bdaiem .n.a)l3jcvu rnijclJj:a.1:- .namjcitc:n SlruI U ccrmu Vo. :tdapli<ijom pmkro'Vlja dobijcse i 210 kwdnna. (}6l 940 465 "'" mI.:!irba.[ 061133 "750 .'m !.L.061 • hdajcm (l\:Qkfl:Vc:tll'l.Cijo"' 4.062 58S 49S • Prot.21592 l "I~je:rn Z.17._. ~'J 1/1! uselii •.UJm)VTa7. g.Ores.. lei. na n. 1l2Illiclt= KNI. 2 OO1kona."'Ij"" Td..oban :5:lIUl :lo2rn.LiclJj!3ID . Tel.rnlji~< u S.1jem ilj mljc. [IT!jil 'mltil.' I1idZii . T<I.=il..a.s""".t . Td.. ' .S.:!h~ ni.. gOO..i. f'r.s.11<> XL 1. Cmjcti.m.b.r.fj.. 061993 18l an. vi l/!'J ciieaa .. d.l)rodajem Ford ~n 9S_ god.:>Cnm "".'11 83 1 od~!o~ moil: i~ 5tm..' Mi~iam m2 sa gaBr'Ck.. cij'ena i f.n.. dize-J~ dvoja vratn.an nimljc5U:n stan sa garafum! centralne grijllr'lljf:.m. Kas:IoflJ.rnD ccntralno grijan [(.82 rn2 prvi <prol. Tol. IU s.gOO. btlndc vra- • VOGO~CA •.. klfmn.61601 l 20 I Z.. Td (151 133 750 • Ford fckus 1. rcgistro-. 066 "7341-70 !. 06112103lJ . suuia.' MiJcnjam galXlfljeru Cigilmc n. 'lXliri fdg.)od uIoz.tp rdl~ urade:n velikt serviS:.6 HOI! 2004_ god.:.parkin&... (l6Z 15901. . uda~ lier.3 • I.. 83. cd 1I do ISs.m za sJ.:ft~ 1.""oS".~~~. Tol.ol1er i. ecmi lim. i 066727919 • PrQdajt::!t!.-oda [!::rr! na.c. visoko priwnlje. Td.{. I:'UI:SClj'eH'r. iD~ }J'!J'lfQljIlo~ ClItrn !Starlrc. po viden. 2009.dl21 s 14.:.god. 101.asno.l~ te:n.f!·WIOSG.1543234 • ll!rodai'em ku:tu Ita l"oljin:!mfL let.qS..adlaID i kubinjom cc_ntralno.reko."'L-'W_~ boIl1iiZ.4 MPI.bc pov. vnda.)54_ 1489-1 n • Prodajem U • Grbavtea.' ~d. iz.Hrvatskt!: • Prodajcm k. RalI:.tcdr.lt!i. . ]Xivo_lfoo.1 i iva ~"c.c:ijena 350 "''«iObon 6U671 TOI. 065 849 187 kw~kanl.t':) zu dvoipo~ S :iiOb:OUl ili rt(lCOOban u CentnJ (l\iej~ G:blu".c ked br 8. 062 %9539 Prodgtjl:{Il p(l ..nll1. rccie i. sp.ru ~ (]o. ul. 063 491 39l • Prodajem golf 4.nziOD.c 02: 5Cdarnml.([aiem In)SObGl. 1471·1« murketa) 'Vetm iednosoban stan (44 m2) na 111 S]1rilEU (zgrila. <Ill? 2. klima.. podiz:icii csp.ar~01.'''" 95.rhadiji].i! ~ .. =100.a pc dognvoru.. Tel.m~zijC"_ Tel.ovLci l • Vr!o k\'":llitc:Um d. OI4Zl!2OO). 062 flO 698 n m~. 97..I'rodaj<m.gom cermu lej".a~j)'i'ii1 s~r. im:I <k:sm op"""o. i (IS.. sOOirnI.l.. TeL 061 . r<g <1..m trowb:m "'"' S7 m2.. no~' ~me! cijena I (U:OO KJr..' Hl.pUUL Cij~ po 062%5242 2011. fIJI O[Jrt"rnil.e:. ""10.J sucom grail u Vr.Mj.. S"'" irna 105 k.03Z5% 516i063199266 iI:m~ obj:.000 KM_ ms To!.IC~ 17bom". 2012.-adi od._ro:3! alu felge. .v~ ''''[0."i~tvo 111..M"" 2..lL I LoZioll. urcdnc sc- 2 b. 061 147067 iii 06llG7 976 e lzdaicm dl!i1W501::J.u. bliaioa skclc.II apanman 57 rn2 aaD~JJici ~ kami!iO!1lJ~nU"_grij:]J]jem~ n{ ostilvom Zil:ski oprc:mu i [erHSGm .066 4&8 stan - :5-.vmJ me~lil: sivi. Tol. Bolnickil32.ij~nji!rn c~[ve.I. S'!.. 061 "58001 • Prodalem Byundal Accenr. 1lr.. 2006. Villi.3 13(1 • Nil.ll ~ .em nam. 5uneon. Td.p<l<. "ova vaulska stolariia.ItI\'8tke uliot:t=_ TtI_ 4 Tol.t mlje. eeg. Idi.·etnI.t.. -037 226 461. J Ift. gtJti.n o~06. klimn. J.000 lOO.na po d\JSO". Osjek l1id.101.~s=.nJ..n:mlljca mole i mini moIcl. 06. kromi"". s.061 105 39< Mc:dicil]~ :s kUPI3tilom.em kurulJ Zep.do 07/12. g.000 KM. eifena 4200 KM.e.i rt t. b. din.g..Jta b.061 911 7117 . J\ za pnv. A~e.Dje ipoo"mim Impodlom. 061 743 943 • Prodajcm gamzu C.taJ'i.p . AS·7.lzdajorn namjeSren dcosoean stan 5S m2 no do.'a sprat.onjc.". 1m. <T"w).em !.. ciicaa Jlc500 KM. l2. d=rnb" 2004" 66 12-4 gum""". 00. T<1. 061169 24J • Vi$O.. J 16. 91). TOI.. 061 Z3H18 j dvosoban namj~leII S&1Il stovnl proslOr IJ Fe. god. 001 liS 611 • Pn:tdaje-l'll 9.' SlillSki I\loot prodajem stan nil do-broj IOk9(.om.g.-t10~~ILIi1~!1Qj blizlnl Katedralcl Td."". : k. m2". cijena :8. K.') 989 .. Tol."co OOja.063 ZlO 998 l l 643.M.n-g. 065 l48 588 kli m a napu n lena. Td. Hlfzi s.u useljiv. T.s:o:~..88 m2.!OO 0.471 276 1&4412 .lrt +.kolovi" Koloni· ji 250 m2.::'::~ p. 6(l .!21 pO dctgQvoru.Lpo$QI. 653.~ I.UI!1 Biha6J. mod<rn<Jg ". ulaz. Tel. i? benzin. . Tel.. 9. Td.\ tijen. Qrbavi:lk.' p. Td. G 20.e.8 :!inl.0 di zel.ritLmaKisdjilk 11iJ1. T..".. 061 7"74511 • Pro<h!jern Opel.. 061 743757 • PuvQljno ild~ir.2 za .i'la. ma_nji l. od lilOlV II.itil. 1995...:i.-eli:lcim 00\kQnom II <p" 4(. '1CL061 149)90 0611012~5 • Radim dubimko ~nj~ autli:l bude he no\. 2 dWlmn.' Stan 795449 • Prodmi:e:m golr~ l2.!2 sra1".nJ1. 06J 899 9Ii9 • !'rod:!jc ". rclJIciii C.d:aj¢m n~.. prcko pu'" pekare. n sp.. Cij.oj. l mijenja kUCu sa okuenioo:m ~ kuru ill :sum Jl::! . vtastiti ~'odomj~ Id. [31' Saraleeo! llol.066 898 703 T<I. 061 Il8 028 vc:t]01 Stanovi TOI. T. Td.(]Uk-tIlT [JO-~. 1472·1" • Pr<>d.d:aiem Yrlo po~oljno dvosoron 3Z2_1J·:nBn.ProdajoguJl]. T.. kf3blovsb TV Kl)(I Vitf"_ ToL06189H66 J :5IlJbc: rtllmjdtertc:. 061 149. Z. T.il61 269&J·5." 11. rjjg. MIUda 121 911 god_j TUl'Olli :t~f!l'-10. 061117 ll6 • SocijaJ.em Fial PIJ:n[0 1_9D~ 44 ~".0 11200·1 Ndi ~ prozan SIal1 80 m2~ Ra- kup. Novo Saeaj cvo.di 43. n SUi."Jl SUln LI :®·~Ii GrooYica.061 m • Prcdajem S[9. Honda ><oro l.:: rcgi.000 Kl>1. V<>go!6o.'il: jtdno.. "ovije gradojo 200 m2 .I.Te.~ fiicpc nam iesten ea Ciglnnama 600 KM.ti). 062.1"elefonladrew· .I'rodaj<m Mcrocdo>' !d..1OO1.l1tticm Slatl kod Ixt~nkf KoSetr'O.J1iehen tl'o. Tel. Jdik] prot:bje se nm~~ ~del. Tel. 126.' ProdajeID '[n):rob:t!1 S1:ilIn P12~r. 101.061 269 835. Luci rn. (]6l 193207 • Mijcnjom lukru>:.aj~mSlan 90 m2. Ii!' 1241200 d. Tel.10 964.L_ iill:3d l'(:l. m"l<l '" [<I:g.".[.'Onom.ct! pes.l)rod(ijem gol!2! 1937.54m2.n Grba . T'I.a :stLldcnticc Grb.1garna i t::l~P[I_1""IUi od Fo.[lo .32 i • Pc.! vikt:. ga:t'ilfu na Dobrinii 2. pijace .a baU:.ogavi nal59m~ Amun:a Ha[lgi.<Iogo.skuti L p::i- . I !l'''~ cc ThI. gatah T<I.ja.u.rm 185_6Sr ~-5!100 KM. 1. T'. redm'nD cdrsavan. ~ al [~ar. Td.i":!lU~ C"ije-n:a 1_9. 03ll 11 598 1275.1.000 KM.'ogrndDja] I/l Zl':mlji~tc L685 k'V<ldt. 061 188 0. 061538128 • Dobri ee~=banIII [I zini nove girn.2! V sprat.t '" Skodu oimlvijy l007. 061 812. S14 • P.stan n~ kUtS u boi!1iLc..b 1 >.7 HDI. 061 806 4V7 • Prod:[lljc:m ." W oCr! t 999_ gOO_.e:rnuIU Tm:l~djon.OJ1il... Dijelovi i oprema • Sofe!ii:. 701 387 h uhl.Ku.(161563 900 io. nbs.I! ul. cen. p<>S<b. regiatrnvun de juna :2012'1 servtetran L.a.' P. 061 ~2 999 rV vid'Di". dvos.LCki stan 449 • Iz. 6Wr. Tel ()(j 1 260 0% • M. g.' t\iI.d"o.3 850rn2. Tol. 061 700 '636 .. (B.lido. 1e-l 061 365 193 • Proi1:!!ljem fd!. !II vL Td.000 km. I HI.~J... klj'l 3.slrenat:: 9S."" ad ".Q Pol~ Trg :solida.i:uhinjom radcnom pc nnrudibi. n:nClV[raJ]~ stiropol fus::tdo.] eXIra smniu 1l.Volilo u ll\ran_redpO!Tl :stanjLl registrovano do 5.[ 5. balkcn. 063 405 118 101..i-t= i ?:apOOelU kufu . n. leI.L063 6:5"9 3 . reglstroVnn do d"""".sutn! lmfu ili ".09.000 p~ ci.1a.. erna bcJ. kablovska.' I~jem Stan. -oljm) 'skodu f:abi:[ll 2001. 061 686 671 .l_ 06.Hi.OJl >44 722 . odl lenc stan le.'_T~I. full oprema osim klime:. 101. 20l2. mcmli k srebrea. TeL (151 • StydCllLiC3JJi:J B.!l:: ViroviliCt': .{]o. (Hil rn2 + balkon.ars(.s:n. (161. popiri lfl.. 1411.!. Td."dSnic:Bt jednosol:t:!111 !a 'I. benzirtac 1.000 KM. 062 'lIO 572 • To)'o" RAV4. va!1i 7_'ljII50 Kj\'\.l$lenom b_ paru c:.I.s:!rncima.c.) Ldi di a'kl~ a~ d.Tel.ret.l eentru. Imla y l e!2i.'O 2004'1 • f'abb Cil.c. Td.cst. pcricd.L 066 Z 19 150. UI«!n. sl.tnre Ta061360111 st' kLLta:sa garafom u OsijeOSDO""C fuji .o.l. Td. 063 ISO 753 • Prikolil:4l 14 ku..062 Tol. Td_ 00385 33 728 269 • Jl:mo.. VoL.zaa\_".tci. T<I. Skodu fabiu 1317>O Kamioni 1'196.. 33 LI • Ml.:1~ parker..ko" Prijek~ prodaje $t= u$t'.· raj""". Tet u bli- • Dobrin.. r. Tel 061 543 m • lzdaiem SWI u Ncdzarieima.a1r'8.-.ld. Tel.i~. 065 0. T.5 KM.liCfiim fc. rllllilprema. 010 [db'" full.~ k1.j""" izdajcm Ji.7061 OITIj~ili M3- . 39.B mar. Td.odIiC1J{lm 74. 1. 7'000 ~raJtW • :JCypgr1 -em".pu ta K 1ini~:kog) rrosoban sum (67 m2) na III $pr. T~.jcrn Opel """" 1 'kiog..ttru d~ roaoja od S'tatmg Gr:ad:l do Otuke. pnn)dLCpi m Ijud.VW_. Sarujo'" vo. rcmont} aDl~s.· g. drnt9.8 m sa 370 m2 .l307~ 1.du. • Prud:ajocIT! Audi A3 2000_ god.g.-0""'. Tel. Full oprem" p-" MD. If:t 061157929 am Automobili • Prodejem Renaul [ cl iO :ZOO2~go. 635 ce- 063412264 nlrU. 03J 485 616 • J:ulajem .g.gumam:a 16 ~ S!rod" originol. :sprnnJ IJ .. l.taJ..aiajcm stan 610 7. • Kuc..l1:!(:an. 2: balk_! ~ We.4.· . 200 Kl>1.. '"8.'9.. &l1!.da..'OJ ..2\1.""'" 60"7 • 2.r. Tel. Tol. sud. !"J~selje 13a_od Smj:l nil d.j l 200 KM_ R<!. izaad 0614g2999 cV1"Smgradn]a.:m ::iioblJ s"tudcmici kod SOOjalnogsa upmreoorn hll]inje i 'up.ic Vil. 393 524 k..11.am knell..Or • l7.ros:ob'H.1~je 959129 061491831 • Pro<h!jem Mer... &".. 2.1M 318 TDS com"".000 km. 'kL 062359 '199 • Prodajem kombl Isuzu.~ol~ Tcl 06\ 'lQ3482 prva • Prodaiem Reno kangu.g:atafe na Clglanama jed".e 5 31]1j~ba51.. no."ll mj"""".40-0 KMlm2_ Tel_ '061 . is 3 .l o. prise- • Prcdsjcm ... Itletali~ aIu f~l~l reglSiWvmn do 3J..sl.-o. Tel.:lViD'.4. pULIl.K::tsim(l Proh i6!:! sprat.-ofkgnlll Alipa§no palje. Ml'o-!!l"'doja. g. • Prod.1!.:dirui6 811Ul sa l." do 7. .~ d'~1l 1J1a1. plus ~gi'lske ambasa- Tel 03%77'71\0 Vii"... ~SU'm".z::] SIlr. Td."'j'.. kod BDI cenua.6') . 'IN.nii 6:100 KJiI-IOL 061 351 (187 • Prodaj. 001510%4 • Kovatlei.:.".000 KM. bel f:. • A'lije:r. do 27. ~"r.m: Dol:uillf.n.u.08. 0615589. 185.rije of'ra:f. 061 llS 975 • bdajem Kr.033 Kuce • Prodaiem ru~"nu zene Bembesa.l'Od. T<I. cliena 8.. Kala L:J~ fll'I P + 2. Tel. dj. Pmricrskc Ilg.. • l'rodllje:m kuru IJ Dra1.romllnslm ulieo. 1489·1 " lroiposobnn sran 96 nl3.l472 9"71 """""d<:n""""..500 KAI. k"'" ked . l ml~ I m2 ~ C9.im~ ni bal po<Irum 10 mz. god. 061 83ll47J e tzdaiem namj~ten Stall u "nv. Tel 061 7Z4 611 1 Garaie • izdaicmgarnmul.Iooi""""""" uc:erurtl Srn:rog.d • b:di1jcm namjc:s-t~mt m:miu: g. g.' Mijcnjarn kuru [t cemru SiH:il~a 1:1. 10%4 ."" i lr· stilJ] LIi B lhl3Cu. ThI.1sobll i?.Q • Prnd~jem.) '" &Jpla\LI_ ~l.Ce ske tii"ie boit.eJjc. TeL 061 1337>0 • VW geM l)9 tdi k.a. eeatar (kod or • Prodaiem d vosoban Do. I.000. DZidZiko_. i l1jivu_ 11::-L05:2 Z ~6 3J3 • Prodll.kiDg.i. benztn] '98.. 061 IS313(1 OSOb::Hl .om za Silrnje"''O. dina.I. tel.a ua V sp ratova)~ ad] it!"!Q S(D!1ie. XI :Spri!ll.e. ful Op. godi". srudenticama Td .i naJ'n~ren ilj p<:llu.. (161745981 • Prod:..Td..I\nrebnil gnraza Dalmadnska.ilra. 061.. p""u godiou.e:!f. 2 066 415302 • VW pasn flmuzina 2006. G::ioHII\'_j pcKI ewoo glij:rnjc. 101.tmMe. • SIan lJ .1.. poscban \Jloz.Ujelilve''''"_ Tt!L 061 2g6603_ l • Prodaj'e:SoC niiUll~lCT. Td.~ Z1l s. pla<-u.f:9! ko-d Droge g:imniiZij~I' .Ismcm Mujcz:inov L6:i (p . mjcl.nQm kod Robom nO\1ogIildllja43 m2 1]11 dru~ gom Sp. 061 745.1. 19S~.ovoru.:_a sl1l. • Prcdeem pas. Odmah U. eij""" 4lIOKM. . Td..m~ donuo<.. • Izdiljem (Kovo1c.000 m :q. MOimilo.~.000 kill. pcpiri urednl. s Swi Gmd. '101.m Mercedes Ill.-'QS.'Iat~~ prvi vlasnik..100 m~ imil gIiJdevinsku i Uj:xii[rronu d0ZV6lu! S~ prikliuf:kr.:s.ced"" 1987.. Z mekra c vera. b.godi"" 12.radc l"'.cvu iti pro od\Jj._i kod lellte i _90 m2. bijd. T<I. Gr· oom.. >pOn e ISO. 033260 5I 5 • Proda~ ugn:ldnj. imn:se:r'\'o.is"""'" iat.m IJ Hrasn.aU:o_n~ p_ de u blizini Viic<nioc. 101.9diicl. Vilo· 5. do dflfb"): i"" Rcbcta.9 rd~ ZOO>_ S-OO. • .1s. u odlicnom sup iu. 101. nevi mod. 1 IMOO K.a'lfi~ kl'lciji u Stu'Om gr:Jd~.rodajem smn U slro. ct3Zno grjjiIDjc.&188.&!briiiitJ.t lee: ok.Sarflljc~"(L "leI. 8J. 061 916 ~w .$k".Ieda. delj. l.om 59 m plus.07.:3 ideaJ3JJ ic= i hOo pO- 919054 r- Tel_ 062 [.". 647 822. li(\J balkoll:~ b]_iJ::i~ IL.--~' -- --- . ecnualno.. 81.·(t. lOOl.a 500 Kr. ThI.. • Izdaiem kuru re:zide:nc:ijclnog [i pa po~'o. 2.:. Cijertil po dLl8. Korimi prostor 270 m2) ui pose:bne er~e.l. g.033 5. TOL061466 431 ribnieke Z1J[JOVTl ica. 3(1. rvisiran 1>0.l1ajemd\'fi!iObarIl"tI!Jl1. Avd. od 400 ml.\l Tit 062 993690 • n:3m~re_rIlJ SQbu $8 up(l{l-<born lruh....I~·~II"pCz. s:[. no C.I'rodajcrn Ctuoen ZX 1.300 KM.06l4l1 1% .!. 061 2m 921 1WI.[:Bn i gara'-u..rno_sli! dvosoban stan ll. 00 J d~'«. T. 9"78744 T uvezee. 217 158.'(: g:Llr mo.". Tol. If.0 HDI. Tol. loda 12 m i bllkon 6 m! 1spred Sl40l3 zemli<.06167"7 383 I .. scrvisna.. 062 972 3Z6 ~. 995 . mOO:<prod.0'Va].06lllHSO • Reno megan 06_. 8.:dajem s.061213 Ol36374<)4. 001 SO.Prodlljem kuCIJ n:a HI il. Ie.oIl".1)9 • Prodaien 40 mz srambenog i 411m2 pcslavcog.1-1.i6 7Z m2N + 2balkorJ3.:li brnrn1 par I1'3t.(1. garo:2a i okurr... d b:el] . 06\ 713 031.:sa -4 fiOl. b1ia. kOO Sumarskog r:!~I. 756 200.'063 • Ku~'"<! U C. Td: {]o. dcgcvoru. ~. S'"p. ili d\J 20 """.'or. Tl:!. 061 7&8 076 LOrom • ljo'.m kubi~ njl1m_ lH. 061 4.W 31~I EJ6.6.kse Sanli. l. Poscl1an ul~ kabloV5ka il] L:c-tne'I.j..do 0312012_) C1 ie!J:3 '7_J 00 KM.tan1~ pijal. grija11F:e~ in!:ertiel..p:J~i[l.\o\_ Tel- aurarn • Prodo.. Illl !.~.o(jo'vi_ra~! LIoscljiv kcd Stuaentskog . IJ k=1w.000 KAt • Prod:licmd. (690 k& .lz(ll.OOO.ora! rl1otO't'a bnsala. ]lll.tahle.. 062818 649 • Prod\Jj<m Sal..setjLv oomilh 1ilcp 5UllCii.I~triku. g. S. M_ o.8U fd.I DviB~l~110m ser\'jsu.~bceQtt=0100 glijonjo. Ttl.ThI.iji iii mijeonjtiJi.kiTI]l. dvije gatat.aseban uJ~ K. 061 795 449 .c. 101. ""pi n !fl. Ilr- • P. a&lpl1.iic:101. j • P. Cijen:a po Yldenjll . sa garntom.'ll1J i 5.gtWCtl s:a Gor~ :oo.j]mhu..I. still] j5 rn y ~moj~ !rod mlOl'Ilog so· d!i renovo kabl.3186. • PwdBjcm Golf rI) g'Od_ 1991. tedn~ cjclin:3 I. AB~ SRS.------ Vogo:~i j.. povoljno.talf7.D.063191304 .'Mijcl1jiJm dVU5ClbiJn sUm S2m2) ill.: i pclQvrll: a is''>t: Li- lep6e. 2012 rrdlil 1511.~ leI< :id:lplir.6 wei ker.I16O 273 . kod Bosm:d.I'cw 3lJ7HDI.1'1. mI i<. • Mljeniam terveroooOOn SIan U eer. !llOS" . 061 5411137 • Tr~zim $p.lila.II.7 .ka S. 0628. my [-c.Q.. T01.. . Tel. . 61 0 • bilijem jednckrevcrnu il t dvokrevetnu ili ~ djc.m.iI..' [1. ?lromada. ]00 pi od m~s:. ambularue.) 1. 89.lT!j~ler! Stan ci u pri v:amoj ba.".L. pT.'I: kolcl.J_t t!3dCq.njam kuru U Srnrom GLildu 2. • Prodofcrn 3 gumc sa Cc.nd c:ibjcht ] g.n 11 H r.."" do "".1plaCeD pore?.Lizu wbu "drol .e.t Tel. Cij~na 7..ol>90...--.tfumi". t:roSOban Ciien~ 13:U'OO KM..lzdajem Tol. prod>jcm Fc<InosOOruo stan 40 m2 + b-alkof.· rom Grn-du Ila Bismku. Tel.!odja'VJj. 0618il99'll • Ku6J U -centru M~kc:.'Ll 1/1. lOS ks.nO: Stan rnZom IJ 338784 7." 033411(148 rlc:i.0 rnanii " S"'.::_ • b. 00.515 .) sve dd • 5 vrata lim." U . • Pem::i. 061 1% 800 . &"Odi~e~ leI. 2000..I. 061 153 13(1 • BIELA \fE. Kasauei.9 .065249 1% OkUOD""'.2OO8. pla"" mecdik. --.C'~res.. 061 8Z IS8S ruJJ}Q'o.IIWiUl sdi 47 k\v.tilllnO_ Tel.-.~.lje'VO:! mijeTI fa. boIl«m.l(]O. cenlJillno grijiIDje. 16". • Izdaicm garscaieru i 2 sooesa UJI'O"" lrebom ku hinre:.ii.!we..an :u CC[lirl"ll Zit d"'3 mania db CC. • Prodajero k"tu" ccnlJtl c.itJia_1i:t 061 493 1 • G1. 1993.". kupljen IJ BiH. svim prikljlli'<:tmOl i LJI~dnim papirim:a...<roYaJl. 061 S I 0964..lovic. crvene bo]c.ran de 07'. doSO'wu. 013446 WI . per brzicn.6 fCl!1 400 K.li 1.M) LCD Td. r<g. ktim~ fulllJ)~ 16 101 108 • Prod. godi~t. (Hi) 513639 i a3j :. :SHU' Llia2.a m U CC~ I\Ie.17112.l)! :!iil:!n u.Trg Zl>rnih ljiljann dvosoba:n ~ ~ m~~dr. dic:mi 5. 061 1_4~ V. 400 ml.11.j. ""VI>1 Ijno.Olimpijs. T. FhlLcrom. I_ r'IItN. i r0rd S·ma>: IjI [00 07.do i3vgtlnB .i. erna lxlja. blizu ~lwlc..a . ide-.. 1 05M2 '". ThI.1lno~ 3 s.l6\'Oljno.&. l.. 061 1. 10. l/3...: • P"""'i<m polo troiky 1. 06] j Iw (l~di:o)" blizini.000 KM de regisnacijc. 8:8.000 KM.. Srno..11._-----------------------------" : .! • Prodsiem k:Lh~~U.IM. TOI.03]. Thl. dvoj-a vrnta.~ Ii Alfu"""".Qd ~-ske • l:zdaj(om d'VOk. bos:tIL-S"u h:utu ri:. Td.5OO..l.. 2.L a:j-no..

isd ie du~e. broj:07/1-02.m drtavne s.l DC-t.kursa) bili CC obavjdtcni.. Zakona 0 drzavncj slulb~ 11 Federaciji BiH (. nakon zavrsene visokc suueec sprercc.i ispit~ -pO.Dokaz 0 rad..kon suca· :Iljs VSS~ 3_ clokPz 0 po:zn8\':!!I. prom eta i korn UP ikac:ija 1. dmvntliG .l~nOm upravDom ispilu.:!IC8 k~ttgo-rijej "D -pQz"~ .ai joeduZ:o."~Vf.e d~c{ rn jc:sec:i rod nog Sl<lza poslo vi pomocn e dje. ha U""jc.opozun .ok'SZt 0 ispunja'L!'anju USIOV.: (moje ae prcueed u peossoriiarna Odjdj1:. Zcn../'LLvicrc:njc 0 radncm srazu U suucl.3VIJ 1.mujo Vfenle. slu~benirn mOlornim I'ozilom.a~ti It" Opi:s postova: Opis poslcva sadrzan le u rcksru [avncg koekursa. (t:ri) god. Ustav..:k10.na od dmnll prijema oha"'i~:.ati .uda (ne "'rijo da U PQ$led.posobno.-a dt~a"":iu.doKl!Iz (I polot.i Donji' Vakl"r' Ncpotpune~ .~je" 7. !.v..avjclte. UI S inspeke:iJ8k-e i'0. a U vo. V K V "o. 49/05 ) i P.. odnm.m novinilmii FBiH~'~ puu:m pOOte} prcporuec:no nil ild.ku.r.njc bilo kojem nivou vl.vnog slu!beniik.'HiQg :slu~b~riika bi6e dLlZoi pO!.c BiH~ www ijdsfhi b My bil. ozi:lu.opcina Gracanica upucuje POZIV za ucesce javnosti u postupku izdavanja okolinske dozvole za objekat fanne za uzgoj broilera u opcini Gracanica 1. dipl.cijc za Zenieko-doboiski i Sredniobosanski kumon.god.d:s. Slarlne b mj 2~ 75 000 T uzla.a\ k'oji ne.ijl. ncbla.~fljke u illsljru~ ci j ama Bosnc i Hr.· pcznavanje radii na racunaru 1- o a) K a n didnti koi j su e vi den ti rani u Regis uu draa vn ih sl uzbcn ika Fcdcruci je Bi:H ko ji vodi Agcnci ia za draavnu sluabu Federaci]e B~H (po:~nojeC1 dreavnt s.no o""dredeno vr·iieme sa probnim radom u ltajanju od 3 (lfi) mj".nClsno s:w! n9'e:ne dOKUme1)te treb-a dc:ma . zavraen pravni rakul(Cl najmanje 3.i:salle evidencije 0 .. ..loir'¢ kon.PLtrijil\'ii:!1ju uvje't8 konkul"$(i! dostavili A_gerieiji 1.niva.lU Zakonom Lnv.~d~ ~5tllt" na eadc j :SQI. opecg 2Danj3."st~ rukovodcec!.bat b) Ostsli k. Prijavu Da konkur:5.obavlja poslave uprnvlj.i"a U struci nakon sticenja VSS..CIkom: '~JVD.nU i m.."1 u wSluzbcni.klord.icoI! A!.god. bid ce obil'Vje.d. od 3 mje.06.ndicl".S]u~_benim novi.zacin Fedemlnog min.. vrSenje uvida u dokumentaciju.. dvije b.341· J /09 od 28.gov. 6.11.1 rQku od 5 d:.D!Jnia.1992. Lfakalretsku djplomu (noSll'lficL5"2nil diploma.i.a U.cne: dOKumcrne rr-cba dost.l'¢d.il. 2. -polozcn atrucni inspe.e Sf dobili L1pros\orijama Oclie-ljel'llj:a A.uTcd ne i J1l:bl .nom i:SpL\U ~g dd.mnici Agc:nc-iic: za drZavolJ SIUlbu FBiH ''If'.tn ." ..~ilJ.: za Tuzlanski i Pcsavskl kanron .".1 s! u~b u f"Bi (of Www ads fb ~b go . broj: 07/1..asp.Dj..lovi "" "Iie nj" pool".rs: o 4 Odieljenje Agencijil Agencije z. U sl u~aj U da Agcncija not mspo!Il~i: pml:a.nika u Opei..e dutan 1..cu..c odnosc na pojedine u:sloyc konkuISiI.1 roku Qd 8 dan~ Qd d8JU! priiernL! oD..god.godjne).lut. bb...dresu u roku od 15 (petn.no. l.1 rSzlIiatr3ti.09 .bi kanron afKanI.radii BiH (~Slufbene novine Federacije BiH« bIoj.annm 'S. dda.lova: Sloi!eoo" p".ne konkurs: a) KI3 n iii d uri koj i su ev Idenrlran i u: Regi stru d rtav nl h slujb cni ka F ederacl jc Hi H kc j i '1. Napomena: U . 29!03Jo 23/04.3104.s[iru(:ij3mil BmlJJC i Hero::go\fine i!.'!enika.icil~ iJi na 'Web :stranlc.mil p.uttiiIima kOIl. nakon aavrsenc visokc seuene sprcme." 23.cijc a ae ddl!lvl'lu s. ]l3bril!1.sca". 1'1::!. datu.azn~ na .gendje ~_.kom " zajavni oglas ~ne otv.1/07 od 13..Omit: 08: poj i.06.c lrazi dostavljimje dokaZ:il.gQ'v. r..l oj 8J u'bi u Federaciji Bi H (2~Sl L1'~i'le nilv Inc TK1J~ br:J2I10)~ Agcnc:ija:!!:a drsavcu slczbu Fedcraclie Bosnc i Herccgoviue."/: operatj.cDo slozen..:J .J!vfle :slu~benike u ilJ..i~ 'koji i:spunjavaju us. informacija.kamona.ndidni du:tlli. BiH Odjeljenjc Agcncijc ZiJ Tuzlansk:i i POs.addbih. da.mu! vrli:.ki SI:ali n..acinog mj.nja. !J.ac Op i. nje rada na r3CU!1.mlesra rukovQde. potvrdatu\lierenj~ 10radnom stazu u ...CInaz.nen.1 Mos .g:an.pis pcstcva: Opis poS]OV3 sadrsan je u reksru [avnog konkursa koji je obiavlien na web srranici Agenciie xa dda vnu sl uzbu Federsci] e B ~H~www_adsfuih_g'Q'v_be Us.QUl m lni5~rstvu.1l: ko· nkurw n .!ll:S'::bu FBiH (mof.luibenid) prliavliuju se 'ria konkurs dostavljanlem uredno poPl. Broce Feji".ne spreme .did~Le !toji takav ispir irnaju :poloZ~n)! 4. Gracanica).a relevantnim za datu aktivnost. :nam jcile:o ika u F ederallJ..m<l Fede'raC"ij~ BiH 'jo plliem PQ~h~'~ pl'fPQru~nQ n.lom POIcebDOm dokumen13cijom dos..L.god.27 _09_ II. ta VO:l.nik VKV"oz. s. e' kOnKUr8.veooj .adsfbih.t.1 U007.li.:enom slruf:fiom upti3vTLom isp-im.'J.~B~k!J1cgorije.n ie. 0()7 . tadnog .2006. red.2005.vno· ".asti u~ <ivu na pl'ij javni ogla$ dos'la viti sljedee.god.VU etepcn s.:'3d MilSlo..poL'lrdu. ... diploma (nos trificirana di ploma..o vnoi .i kandid:l[ j. Vo. dClka:ze 'il is:punj:a:v:B.Il U roku od. BosDe i Hercegoviue Napomen.lzbe u Fed.kurs l:a: P'Opu:n.~u.lii. ia .s[:i!ve darn 0 -polo'. ii!Vflllm iSptlU:.i~$IQ pOJliga..l.god . Z. okolinske dozvole: Ministarstvo prostornog uredenja i zastite okolice TK. k. ja'l.fijom i os.3z:matr. analiza iii misljenj.i knndidati du7. p.j.icko-dobojski i Srednjobosanski kan[Qn~ Ku(:ukoVLCi broj 2.opunjen prij:avf..2007. Rodoi Qdnos .. Prijave sa kra.): I." no "od.0 1.:lcIlIiI 01) rcz. radD o~ mif. Do 'k. Zakona 0 dr.bat b) Ostal. 88000 MOSTAR· BOSNA.mC-nu i m. godlne).!(jedan) jz.l.tl(. izvrsioC3: Pozicija . a) NaCin ucesca iavnosti: Dostava u pismenoj formi primjedbi. su dostaviti . 34.rcsu: c n Accl'l ~:ii.OOl.". S41~)4.. Prijlllvu:na konkurs."SluZ:bene nevi ne Sredniobosanskog za drzavnu slufbu Federucije Bosne j Na osnovu claue 24..nja .'uJ..tacla. god.kull.:ma od dalla pd~~mil obilvijl!Sd Agcllcije koiom ~ lJIlzj dootilvliilnje dok:!lZJ.)rm':lS. op~~g 1:nanja. www.\I'i)~ zacka dee-ole ~ voeaea . pro-meta i :komu.. DTREKTOR .u·JKllt'$ dostavljanjem urednn P'O'plInje. 39104.reSll: Prfjavljivanie na kon.neod dana obja'lljivanja u Federaciji BiB" odnosno u BiH oglaSil nije otpu~'teQ iz organa drZavne $[uib~ · lzj.. i s\ru.fblh..Ukoti ko budc i. urvrdene u Pravilaiku 0 unurrasnioi crganixecl]! [10: VSS!VU stcpen sttu~n.: ijaIn I.spitQ kaf!did'at.a0 drzavnoi siu!bi u Fedemcl]! Beene i Hereegevlne. DIREKTOR Scad Masla..\I'llu slu. ~B" ka '"go ri je i nOljman i.H. 39104! 54/04J 67/0"5 i SiOC) i ~Ia ea l .iestu pola..lljavanju uslov:a: konkufsa dosla'Vitj Agencijt II roku od S dana oel! dana prijema obavijes:li Agcncije "koiam:s.-najp n manie 5 (pe~) godillil rndnog SHZo na poslovlma svcie struke.!.maiu SHUHS.5:kog kanw:na Ncpotpl.s. Fcdt.I'Yjel:B.h.nloDa.5t:avi[i Age-nc-iii s. d.b'li.kontu1'5 :ta POPUJlU.sluibcnih u Ka..i konklJrsa.ij.kuhorn..dle"nog kanlonalnog ."Slllzbl2ne 0 preuzi mao [u Zakona 0 drl.e~ nije ZII.nte ( originali iii ovj erene kopi je .mvili Ijekarsko uvjerenie zdrav".orLa Sredisn] a Bosna'' ~ u ime Opeine Donji Vakuf.] Zeuica.9 Prij:i\'ljiv.02.I u. N ep-o lpunc i ne bLagovremene mr~ Enver MINISTAR 'Bijedic UI..Q polo:te:nom Sl·rL.av·~ti u roku od 15 dana od objllve javno.broj :0 1.lova: ."r pro· 2 meta i kQrnUl1ikacija.ice Agencije za ddavDli.njo da '0 protiv k.e (I jS. i :stntcnog j.nravaju qvjNtkOllkurs.govtba.e www.rsa. b.~c :Se u/:cli U r.ilt i.mrije od 6 mj=i) iii kopija CIPS-ove Iiene karle . 2. Aleja Alije Izetbegovica 2..li nomj..azna.fbjh 'ijfH' bul.iI.n.cca) ka.04. misljenja i sugestija. LL S (.lova: S "'!u.iJz.n1cko. koji [e objavljen dT7. i nd{l...-dclJ i . Zakona 0 nan.a :ia.a: V rslil d jel <l![:nosri: v .re dostave i.mjc. ~ 72000 Zenie" SOl naznakom.l~eL!. n]u rada na raeuncru. • vodi prop. Tok postupka: JAVNIOGLAS popu t1 u tad pog m jest .HOlS/05 od 17.i pravosudnom i. Za](ona I) preuzi man i u ZakOj'j_9 0 d t'1.adsfbih.. il.~ prj j ave n ete se uzed 1Ii razrna rra.1'00 Agcncija aa drzav n 1] i :slL1!bu Fe-derneije OiH (pos.V\'O' j3¢:. lZ<l.oglasi ~.xavrfen pra .I-eb'lle dOk:£L~. Federalno millistantvo b) Organ up rave nadlezan za dobijanje reIevantne informacije.l3~ bra.u imc Karnouulae upravc aa inspckcijske pcstove TUJo'Janskog.l:.genC". iUf.\·life:i~L1:B!H ili [c diploma neeena u: (lekoj eo clrl'.zbu Fedefilcij1:' Bi. dtia'\'till slll1bll Fed N<Leij e..i 5U dostavltl stjcdct':u dokumentaclfu (original m ovjerene koplje).i AgenC'.~ C1d.l LI~bu FI}i H w\'!fW'.th'lli slu~benici) pfijavljujll se na kr.nia. 291Q3." i komuDikacija br"j:Ol-02+217/05 od 14. oroj:Ol. podnosenje primjedbi. og konkur..a. du. dlJ.rZllvnll :shlWU Fe:dcrilcije BiH 'kanton u Ze.1-4-20-2106 od 16.jc. bb 88000 MOSTAR Sa o.mje:s.go'VI"CItlent prijave nee¢" St Uteti 1. 3. co Dnevni avaz_"_". 3.'Od.ti: Pored opclh U"Ji~Ii3 predvldereih clanom 25."vlji""oja n d"cI'nim Ii· ° Sto'Vim3.i [III.:dlrl C u. ooja'Vfjuje Ministarstvo prostornog uredenja i zastite okolice Tuzlanskog kantona u saradnii sa Hadzic Omerom iz 8tjepan Poija .1·1057.8 dn.poplJIlic:n prijavni obraaac Agoell.gani.z.ciju (original ili ovierene kopij. biava.imi!J Uipita optcg O!:. Zi3. kRndi~ dati ~oji i.5:love Tuz!an.ar.nom voz:ackom is:pim j~B'[ k3Iegorijc · Uvje.""'iIr.gem.e . dria v nog. Kandidati .~nog i:'.• kQji is}JQ.. vjcti_ N apom~na.t .no sve Ha~.:I.0 re:mhatima kOIli:Ull'S3t dOSli3vili Age-neiji SV'II! -d.JgO~ITc"'[[!'c'.ni: fnspl.r-atij.e dokume.! HERCEGOVJNA T.ri.(II'-u_ a OI 14n701 .KOIl.oe se 0 teh n itkoj lspra vnosti i cisto6 VOl!: lla~ • vrsi poslO'lj.i!dom SFRJ nakan 06.god. ili na web stranici Agcnci]c www.njut.!g prilavnog obmsca Agcmcijc..na. ll."vili li"no iii pmem po!.love po nalogu no posredn og rukovodioC3..[Le ~rLj:i'i""C' nl.:il.B. 2..sluCi3ju da A.:s-Iuzbenih 'U Kaatonalnoi post (jiveTuzfanskog kanto na --- .i nil web st. kao i izradu naerta okoJinske dozvoIe: Ministarstvo prostornog uredenja i zastite okolice TK.nom statu ~ Dokaz 0 poloU:. Fa>:: +38736550024 .'ez:an do.brnn.ku.dobojski i Sred:njobosanski Ul..nIiI AgCllC.~[OVi: kDn ku[s. n.oCncije Z. upravi U! lnspekcljske za popunu radncg mjcsta JAVNIKONKURS drdavneg sluzbenlka u Opc.01 . JAVNI KONKURS brei 7ll I).ll.67 lOS i S/06). nnkon 06.ibene p05(e.aoilnika" unmra!njoj o. : B raj izvr~ iloc": n ami ..:struci n:!.. obj!!J"ljuje za popunu radnlJlij.o rezultilt diciplinske k. Tuzla i c) Rok za podnosenje primjedbi i pitanja: 30 dana od dana objavljivanja ovog poziva.f.aji dOSl8ve dQkar.po. i:spita.oi upra .: lzabrani kandida! "" bili oba.. niie obubva"en odredi>orn cllX I.gQy. 0 strucIl oj 5prem j · bvod iz mOli. ispu.2/07 od 15.t:nom strucnom Inspekrorskom ispitu {za kIU.3) kiin di dl3tl koji imaju $1:a'LI$ drh.olo:len s[rue:nt iilspek[orskj ispil.\ sa ~Iano"..". ukol ike fakuhet nije za vrscn u BiH i h [e diplo ma SlcCcna u ncko i' od draa va n:asli1.oik:ildja.lpila hnrlid::ui . 000 TU1. broj 03/1·49.lolen ispi.li ob:r~lac Agendie ~ ddavau :slu:(bu Fedemeijt niH (moze s. Ul .20 lO.kom biogr.e 0.) dana od dao" ob.spilU i2u:timaju St od! polaganja i:spinJ.~kancld.n k8ndid.. 20 Na osnovu ciano 20 i cl".ioi Donii Yakuf -Gla vnl kanUJ:nal.:Jtu:ll:aru~ 4.ja is-pita QPceg: ~"a.Javni kon.morn ill voziJ..t prcuze[j til proslorijilrn. 19'92._53 Nil osncvu ctane 2:t Zekcna 0 dreevncl sluabl u Federaciji BiH (nSluroenc novinc Pederaclie BiH~ hr.i krivicni poSlup"k oct n.d'riavnog slntbe.iI i3d.a .:tl!lnski L P'usavsld kamQn ~ Slalina brot 21 7.cne knjige rod.k. iii p mvo5udnom i:spi tlJ izuzimaiu :seod pOlii!.i:. slul. kandidati trcbaju iSpUT'!j:iU'l!.ta.lIl.::rccgo . KuclI:kovicj broj 2.I: +3&736550025. oe Fejio. • bri. objavljujc novine Federaciie BiH\ br. =BOSNA 1 HERCEGOVINA FEDERACljA BOSNE 1 HERCEGOVlNE FEDERALNO M1NISTARSTVO PROMET A t KOMUNIKACUA FEDERATION FEDERAL BOSNIA AND HERZEGOVINA OF BOSNIA AND HERZEGOVINA MIN1STRY OF TRANSPORT AND COMMUN!CA TrONS Broj:om-34·3 -1898 -3/1.v~iJ~~ uu web srrantcl Ageeelie 7.tan. sljed. broj:OI-34--35-2107 od 24. Organ uprave odgovoran za donosenje... Agencija Hercegovine.l i tehnicki Nniv grupe po.OCll." 1 (jedan) djelom.renje 0 dr""vljanstvu BiB ( ne . i u ['0h ku od lS dana od obja .li pdje preuzimo.1oi r.a: d.:ija ne raspol:lZe podacima koji:s.II!!III~. · v~ i i druge po.otpreme s.deC" doku.inoC mdliogsla.iu!.(ik.2005 .rs 6e bili dul:nt potrebllc dokaze 0. ukeliko ra.nj.va prome. PUI¢1ti weh st.n palo'-:iLi Kada se Z8 W S:l~kf.IH'!jt. Kucukl>vi 0.ni pUlem web strn.i... Kandidnj kojt dc. l.il Odjdjenja Agencije za Zfrll.. dipl.ar. 1_Zakona Federacii i Bosne i Hercegovi I"J e (.je!lenieima U organirna drZavne .04.l s.:' r..lnjenog prijavl"Jog obrases Ageneije (mole se preuzeti u prostorijama Odjetjenja Agel.ste.li i s_liede~t-cscbne uvjete: -VSS . il i na web arran it: i A.IOij"i: Pored cpsrih usjova predvidenih clanom 2:5.c: spremc.a. 15/292 1 • St:rucni ~a'Vjetni:k za imovlnsko-pravne pcslcve • 1 (j edan) izv~.cima koi i ~c cd.34--123"7. r.i]3C O.1Iiva nasralni raspadom SFRj.. Predlozena aktivnost: objekat farme za uzgoj brojlera (optins.raln i min is.enih (ne starije od 6 mjeseci) " Uvj.cc!.rojeci tlr'.tvnoj stuibi u Fcderaciii Bosne i Hcrcegovine! kandidati rrebaiu ispunjavaei i slijedede poscbne uslove.i njego\'oj upou'eb.l!l b rOJ 2"]0 75000 Tuil..i] dr1:J.

""""""". '''''''~ i"..... ..tmm . .d JI'. '_'f"<T'I''''f''''J... stan br... upisano u Zk....... " iJN..63 m2... - .. Vrijednost navedenih nekretnina urvrdena 2004..... 1'" .... .."....t...\~'I'Jif .H" t:wo...1 ZMl6 I liI'J1)~1 2.". ..." ce ._I..l'lir~ 'r~ I'IM!>OO D..-...i<o"""".clo! ..lo. >Nim..1~l1pJ ~i<I"''''1:. ~ ..... 'P""I< l oodl<"""<r<- "IlI<W1 rb· OS'""MJ ~~" 18 lG .1 IdapClO[.10'0110_...._ "JII" 4a (. J" .... ~_o. ...~ L~I 11... «-po . 7.. Ako kupac u odredenom rcku ne _polcfi cijenu slid rjesenjern prcdaiu oglasiti nevazecom i odrediti novu prodaiu.. <1_ w.m \1...poN Tm...soo ~~'" _..-Slut_ . .: IV. u. 1I<~_.'jlO~ .. " 15 ~I"I:JI ~ "l"gI"!Id! V!Ddt ll... ~"" ~ " """" ... 1'''1'<''''' I "'1'f'SiI ocI ~"'P"I ·do I"dF.. .. _... STRUCNl SARADNIK Selma SaIki'...._~ • I'" 1ubof ""-I J "\'~I (H._nJ..I "" t./~' ... p.. ""I. loli.I. ' "<>I_ltiM _""'.066. _ .iCl.. pJ'" do 15.20 KM.111(-11'11'" 1.lII .0-1 P-07-000094) Grn"aoica.. VI.. ZAKLJUCAK L ODRE£>UJE SE PRVA prodaia nekretnina izvrsenika PZ "Kokovita" Gracaoico i 10: . OfpnIl ..010 i 1'>11<\1> III 2 blo... b) i""" d.. j<l._u LJji . __ 9ttkc. LIIiIII ~ i _I""'_III_JIIor«biIi _".. 101... ..'ItJM-~1.... oW ."." "*". ...og j>J-o"IIDo 1>I>I!I"TINn~ IItq 22... ulv>1ja>j._ ...2(J..~..1<~I _ 'P"""lIotl'I"'.. III _ ~ II< 1Ilm-<r" ~ _ 1'..-"JOIOtI . ~ .0•• DO:!>:o.. J ernstvo se polaze na racun .\t.. .Il<t<qo~ 1. .1< ~ .~ "'.I . pW: I"'!" Po> ctp.rrnq oro...""""..:nI<l:o o..rbor >&...33 m2. .. ... .lp.."" ""INo .~.!..-.I'I'<""~~ • <II .. Ib~ ......v L'~ n ~~I~I'''''''''''''''-o>l~ . Cehajicu advokaru iz Gracanice.~ n>i:Ioih~ • . _".." Brtka [)..~JI1""III~.IIjzI . ""'.. godine.. ••".......f'IWII'I. je na OSnOYu prociene UL o-"".....ISm! kanki4 ZII ~ """"Il II mol'...... _ern .... 'LI< ....:no "nn r.«J80111C11 od 28 J 2001 ~ I." _ J'1Iic1lnU".. l"i<1"'II!" ._pJ~_...~...IiJouo.t..OC II • \ "'''tC 1.. . o.21 KM. osim ako se stranke drugaciie v..OiI.. ...o1 Q2S2IOII ad 18 6 200!1 QOdIniI 0dIuIc.. II~ dlpLInll.~ . """""(11 .'l" \ l. donosi slje.. br..!Q">i i .' ~iIo """" 1"""f!J<nr..1'od._" """&oIooJo""·..... 'V u { U""""~'..!.. oIul+oo "".ocI _ I.monju Ii "" "'_lofoil'" "1. ub.'-.. ~ii ......iJkUI _ .""""""Q le l.. ~ (~r: i"•....I _..." ""- 00'bl. \~li.....oo"-..\bria>o..... 2.... In ~..ci<.....I lIL Na prvom rocistu za javuo nadrnetanje ne moze se nepokrernost prcdati ispod urvrdene vrijednosti. ~ •""•.. ""'.gk"". ""imo d.. .08."""'. jl..'-' <>h . ...u: i. go di ne u iznos U od 669. "". ~..""'11 . ~r>h_ ..'i_. ullit+>. n DAVAHJE JAY. .loc .u"....."'""""~' • <1111]<~..... ~1'''l-........ stambeno-poslovni obiekar koii se sasroii ad poslovnog diiela .. crp-. __ .. tI ukup p:dJcvM . Ova] zakljueak opjovilCeSe"' oglasnoi tabli suda POUKA 0 PRAVU ZALBE: Protiv ovog zakliucka :<alba nije dozvoljeng.....S. 41~ 1Jred.....i\~ l:oodob. .r: >. ~ '"""" be..R SI'~"O ." U BttkD ~ 8tH .. ""'"'~ • do..20 KM..XUPPOSLOVHIM ..*m UIINt"!Dg _ ~.porIaIu ~ '~C!l! Wl'aI'iI~ 'BoI1 • ""omrlOt' ......o Dmr>Wo BoI1 0 ~1l1U Jwo'r\llg ~:13 "'-MJ'I ..a . 563 k.o. Pocerne pooude za prvo rociste no iznose manje 0111/2 urvrdene vrijed nos ri n ere bi ti razrnatrane... soba b roj 13 s a po cetk(l m u 11.. II. csim lica navedeni II u clanll 88..'".. II.. p""''''" ""1'''_"'" ""II" ".... .j. S71 ...._odoodl<~~' ·d:o"ll'"~ ... . t<>kBI'....... ".... ~IIIi:"... IlIcr~C. lOU. "II'" . u .....mtla"_"".r I lIF._...'".08 201 L godine Opcinski sud u Gracanici. ' .:l< iii ..no"...15 m2..._o.....""".JlDto. D'1II·4 I !'III I~ I'nJaIl tl'ahJ!lm og~ mogu .." ..16 m2... ""'~~"U>I''''''' :<ma."...H..-....'""t. .I""" ~~ " .o DtrIriI:UIllll4 obi .......:noi~I>01»_~~.. ~ .... ""~ oi<Lbn.. ~ . ~ '1I~j" 1M...... . Iiuu I)IREK!'OR .".. podrum povrsine 65.~ 11'-" BI~'~ BH" tIrQt 2Ml71 0 IDf¥lro I dctpIrO p... "'.. • putem usmenog i javnog nadmetanja na dan CETVRTAK 05.. ..........2S.. ukupne procijeniene vriiednosti na iznos od 669. Z...mla_..b<... Na iavno] prodaji rnogu ucesrvovati sva fizicka i pravna lie.'_"'''''I1IJIIIalti= n".. ime jemstva polozi iznos od 10% od utvrdene vrijednosti nekretnina. r_j>1 ." .W I!... . ~u...~~~P"IJ.8. ~... 15 ~ It ~ ~ ..rn'''I''''''''_ I:'!!]f ~"'fI'ftC'ljlft.. je.. toja III.. .. povrsme 5."'...Depozit Opcinskcg sud. III! ~ ..oil"'" cr. pt9Ift¥l\II". .!iC 1Ido.... ~ : Jl ~'" .IUpa... JI. !>Io_.. ...c.....<.... Gracanica.~ l .--..I~I~"""IiJ_"""...u~ i • i 1.....-....otIro 1. • ~ II (.iI<_dirdtx ... protiv Sarajevska 10.il"l""'..ctnAuru' RI ~IIN"!'III D«Ii~I)lIl'2~2 .".a. 'NoIMI~~<I. godine u 'grad.-Iw _~... """'1..~..oI!l.....oI""'i. ~._. izvrsenia NLB Tuzlanska banka DD Tuzla. ~ <biJ....... "' . _... __ oIr ...""i<rp:. ~ huI'. radi nekrerni na. :ll"r'I~ .. srrucni suradnik Selma.:I>:lUr..... domI.~ ~ "!I<"'("'~'i i.Q' In.80 m2.n "')<I"rnal<"\'ljol .......zvrsene dana 19. .. stan br. 1.~""""'''''''''-I''' . I povrsine 95...52 t. pi'" "U.. a~ 1(' Jt l. Salkic.. ~"'II"'_.I . ...~ "'. " ])0\.....t&... ptIi. .. •• IN. '1" L.. Ild... ". r.. U~\I. J.o.. l . " ._ Dnevni avaz oglasi BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE TUZLANSKIKANTON OPCINSKI SUD GRACANICA Broj: 270 Ip 000926 071p (s tari broj: 027.J_ ltu"""""l< ell fllll1 w.<m. •"")< dt-.......lJ . '<r'pJ P"<'I ~ __ !>a*l .. I 11.". ilIi ~ 0IpIIII'~ ralo»I"'""" '''I''"*'''' .. "i"pr.....~ ". n I...r. prizernlje povrsine 140.. :'LoM"'II """'" " __ .eooioloMoho..N...". F"""'''' ... i . .('O\ I" E (.. ~ ldOl...-"..tb OiWlII.dono ...o..'n. fTIOI<niaIoo'Ir ."...1.o1 • ....!. kodana 25.00 KM.a op.tI<a DlotnlcIlo..' .1 I'-!~ ptiJ'l!illl\l....".. no osnovu clans 82.-mmhI"'~ _ 0.1 ..«JUloi d.__ •~ <hi"" 2UO. .e<. .. ~ ... •""i< -....«II us.U.IIa"'l""'lJIIl .O>J'5<'IIol~ ..""ili... V_ Kupac ie duzan polozici ciienu u roku od 30 don' nakon odrhne :\l....<11 .I. ~ I~ . I KOHt<URS UV... IJM("'-O UI'> kll\ I F.o).o lti.~I.U>!....ni i J"-"" "'. • "'"'''' R.I. ...... poI~_IIp- ""-J. .Pet Ioklilnom oDold!'Ij!!I " z•• up poalovnoto .....ja jC "'l"""" drt...1>1....... "JIO" u.. p'~ne pcIIIcmI ~ -lIIOIgiOOl Uledi H up~~ <I """11100 rod '"UaJ._ \1>nM \. 8re>'~ DtJII1k1IBtl ~ ~ 3 4 .000. Zakona o izvrsnom postupku lIZ uslov da priie roeista za prodaiu II...t"w ... ro... prvi sprat povrsine 182. 1....pIoo!... ulwp" nIenom MMjO I IIOfIIoI.ilpK ~CIf·1IudIo IatIriIn W ~1"'11IOfI.10>. • .. ._'" a. .r ~ ed '. .... lulo ""'''jr . II. _ -'-'I: "'P'-" i-=._ioI....." ..00 sa t i.. ..u. 'l1li 1'..'00' .""..tria oti. ""'" poi> lin.... 1iMqo" ""I"'_~ ..-aIl."Oom.I.... ......lj.. !.. fO'W" Oil 0.. VU..."'~ olr<iox lIt.l'"r~"" .. .!do 011•• . ..L..... pOI!Ovron prMICA I rnIOIC'N puI...1. ~_""'" ~"'lOk Do ~ vrlIto_iIII>I ....IJ. ul. sud. ~""~'I"0~... UaJioba I'lII-''''J<m» nllII>ll<.. ~"JlI~I"'~'i< 'l>o 110"... · _I DIC iWIt. t.." _ ..t"~t. 23/66......~'" l'Iji..1 i.-. [avne prodaje uz obadogovorc..zaiednicko stepeniste povrsine 20. Gracanica broj 132-1800-309503688.-. 0\.~ _1I-.OQ NI IlI!MlO nol"... ~ M.' . TIIlIL .ll IJItIIo!no 1_ ~ __._hj'tt .....bpI '1"1"...".x neo VI .m. j-. ..o L'I.IlENOG JAVIiOG NADMETANJA lIrId no IIIR'<IJIi!1JO ~ _ 8ib.lI\1i • lIoo..I. I..~ ..... Ponudacima cija po nuda nije prihvacena vratit ce jernstvo udmah nakon zakljucenja j avonc prod... "".1_ 1(...".. I..w.u~ .871..tuo ..n. ai«lJ ~.._. ..... 011o."".'J: "'P"I ilolUJ<dooaihr ".1Ij.."......T~ dec. Q).....b '. . .PUTDI US. prodaiorn na o izvrsnom posiupku (~Sl. ...o...~ __ ..u...PROSTORA I MAGAC'INJIo ..~ .. · do. ali ne vis" od 10..u.~. g PII'fuplw ~ ~~ ~ Br~ ~ B<H..." ... '--I ....k a... '" bIIl >IDIpr>"'. I. ·. ~.. M.fln.Wo: ~ ~ 1• ~ p<IIi<. u izvrsnom posrupku trafioca izvrsenika PZ »Kokovita" Graeanica...... sa pripadajucim zemljistem sve oznaceno kao kc....oj...r.. 0I0/_"'" Ii' '<L 10 2011.s.....al: '9"" ~ I"'ri-' • .oll""....dO .. "' .In1 J c._.ii~~ .... .""'.ath..-.35 i stambenog diiela. zastupaaa po punomocniku Nesetu napla te duga u iznosu od "53...._ ..I' 011II "" '" _ji .. 3 povrsine 59. brill D1 l-G2.'lIJ pJ poIInlo.....0("111: II XI:PIl ~I OOlllll' n. . . vezu placanja poreza na promet nepokrernosri.iI ~I~"JC __ .9. 2011. J~ ~Q 0>lOI< <lr~' _ ~.. ......1Dos"'P"'l U pn~~ pri~ i Ih ....80 m2 i stau br..... "f1"~ hilo I... l__ 1OJral6......Iz polozenog jemstva aamirit cese troskovi nove prodaie i naknaditi razlika izmedu ciiene postignure na priiasnjo] i novoi prodaji."..p.pIO&ilW" '!IllgaaNi .~ _ a....-. 04. ZII.... II"""..H 0 bl' ¥ ~ u I e ~ u...n.1 "'_. ." _..:IK."'ILl<br. br.o...~ ~ ja_' .""""... 10....1"" ~....>. . novine FBiH" 32/03).: broJidoI> .oozAMlll ad 2G II 2011 g<>Gne U<ed ZII ~ jw....._"...~t.~~~r . ~~ jlVI">CIm' "'"""""'" BrH:.. 801-1 brq Ol. 1""'0.....n~~~W'('tjI...tllh~': ~"".10>_ "hML ....

Obdukci- srvima za smireni e.P. nakon skoro deceni j e rada. Naivise volim da pieyam i mislirn da to najbclje radim. za "Tuborg Green SpO["v lada veliko in teresiranje. NakOI! snimanja Serifje nas III vio b oravak na Hrvarskom primorju i trenutno se odmara u Porecu sa suprugom Kanirorn. odnosu na nastup sarno 12 sati prije smrti SUd8n)u Pasfavllanje ~alora Ispred Zelre Ira/ala Ie nekollko dana SpeiltaBI POdsatorom Bapaciteta Od2. Kako organizatori naglasavaiu. . • Prilicno sam siguran da ie ovo prvi rnuzicki spektakl u BiH koji ce biti uprilicen pod veli kim ilatorom kapacirera od 2. usaopcenju. . SIO najbolie ilusrrira podarak da je vee proda to ville od polovine ukupnog broja ulazniea. ulaz u da ugodai bude vrhunski da svi prisutni maksimalno i sa tor 0 bje veceri ce b iti 0 [VOren od 19.Bilo jezadovoljstvo radio ti u okviru "Pink Media G rou pa". . Mojim odlaskom se svaka ko neee pre kin uti ni poslovna ni privarna prijateljstva stjecan a i gradena koja su godi nama Uz podrsku desetak potica. Ijesui- nacin pjesrne priblifili pu- mio je u Makarskoi spotove "Pm do bola'" i «Ljubavi". "-9.• 8 ptamllarfrujan "-01 1:.Cije ie postavlianie traialo nekoIiko posljednjih dana. R. izmedu ostalog. iakobismo finansijski bolje prus] da pritu pravimo u neko] dvorani. Z vi iezde p rye vecer i b i[ ce clanovi benda "Dubioza kolektiv". No. L. Serif Konjevid Vojlehovski: Novi iZ!llQvi u okviru kom p~lI. Zeljeli srno publici u BiH priustiri nesro drugaciie. D.500 ljudi. m iz iavnog zi VO ta.a kao predgru pe p ubl iku ce zabavljati "Uncle Sam Decided'" i"BilIyAndol'". take i S3 svim kolegama.show biz sokirale svijet Onevn. ne pod orvorenim nebom nego pod ogromnim 'a!orom. ali orii su neizbjezni da bismo na sro bolji broj snimlien ih S po tova tako da bih se sada mczda mogao okusati i u filmu . i:ije je djelovanje bilo pojacano seed- la ultsuznOj j8hli u Serif Konjevic snimao spotove u Makarskoj TaUana UO)lehOUS8i dala o18az naTU Pin8 Popularna voditeljica i portparol TV Pinka Tatiana Vojtehovski obavijestila je Neocekivana odluka voditeljice zagrljajujeDOI~C8 javnost da. . nap us ra" Pink MediaGroup».birno je uzivaju- govori Faruk Hali- Iovid ispred organizatora "Tuborg Green Spota". koji su dovoljno veliki da sam spremna da u n j ih uloiim sebe . avaz. kae ko s vlasnikom Zeljkom Mitrovicern. gd je sam s rekla kako ogromnc iskustvo i znanj e. 0 d koiih Mateja neki smarraj u ubicom.500 liudi Zeljeli smo publici prlustiti nesto drugatije. al i. teEm da napomenern da se ne povlac. tako i utkala sebe svojim znanjern i energijorn.ii Pink. H. 51 8 sono 18S. a surra navecer nasrupit jie i grupe "Lude zene" i"Covek b ez sl uha".u sali govori Konjevie te dcdaieda je za reziju bio zaduzen Vedad J asarevic.riavodi se.30 sari te ie predvideno da kcncerri rraju do ponoci. tvrde organizatori Dvodnevna ruanifestaci- "Tuborg Green Spot" sutra i prekosutra u Sarajevu ja "Tuborg Green Spot" bit ce odrzana su rra i preko sutra 113 parkingu ispred sara" ievske dvoran e Zetra.Imao sam rokorn ljeta veliki brei nastupa 13. Iza sebe imam veliki hrvarskogbiznismena. Raspo red n astu pa veoma [e precizno definiran.Z. ja je POkalAI a kako j e Majkl Dzekson urnro od akutnog rrovania=propofolom".Snimanjespotova tesko mi pada. Cetvrtlk. iako bismo finansijski sigurno belie prosli da cijelu pricu radirno u neko] dvorani. Vecina kadrova snirnana je na luksuznoj [ahti jednog blici.1<0 da nisarn imao priliku da budem sa svojirn naidrazimakaze Konjevic. S. Ispred sudnice se okupio veliki broj fanova Majkla Dzeksona. U suboru ce pod sarorom "Tuborg Green Spota" koncerr odrzati "Hladno pivo".. jer su preda mnom novi izazovi. a drugi nevinirn covjekom.

IrAn rllJ\~ _ NA KIDS' Cl'IIA, SJlAUJOG 5_'Q_ CEWRTKA Z4 SAMO 1KM

one_l'l1iava_Z,~eMtl_' k. 29, septembar/rujan 2011.

!_I!_O_}V_!!I_·Z
,,'

TOP ..PRICA Fotografije koje su

Baza IJeBarZap
Vje.rovao liekaru

Z

v

Jasno vidljiva razlika u zdravlju pjevaca u

Sudenje Ijekaru Majkla Dfeksona (Michael jackson) Konradu Mareju (Conrad Murray) za ubisrvo pocelo ie u utorak. Drzavni advokat Dejvid Volgrin (David Walgren) §okirao je sve p ris u me kada je u zgradi suda u Los Andelesu pokazao slik u besvjesnog p jevaca na bolnickirn kolicima, • Sta se dogodilo u uh 12 sari izmedu probe i smrti Majkla Dzeksona? " upitao je luiilac porotu itake aludirao na gres ku I j ekara. Tufilac je na sudenju Konradu Mareju, dezurnom liekaru pokojnog pievaea, govorio sal i opruzio Marej. da [e narkozom iIijekovirna doveo pievaca do smrn, Fotografija koja prikazuje Majkla Dzeksona u bolnicko] pcstelji, bila je veoma porresna za porotu i [asno je prikazala drasticnu razliku u zdravlju pjevaea U odaosu na nasrup samo J2 sati prije te forcgrafije, - Majkl Dlekson potpuno ie v j erov ao svom Iiekaru, To ga je kcsralo ~ivola -utvrdio je wzilac, koji je na sudu p ustio i audiosn imak na kome se luje II kakvom je stanj II D zekson bi 0 pri j e smrti,

Koliko su novca zaradili xoke, Janai Fazlija na romskoj svadbi u Tuzli?

nom izkulisa

Brenom i Oraga-

Sta se desavalo sa
.Zvezde Granda"? Kakoje Zehra Bajraktarevic postala glumica?

Akutnolrovanje
Majkl Dzekson urnro je 25. juna 2009. godine II SO.

Ko je nakan deset godlna spojio Kemala Malovcica i Jovanu .:;;... . Tipsin? Ko Jessra 1lMl1ia!trl Ahmedovskog cuve na nastupima. po BiH?

godini zivota u svojoi kuci, o njemu se [ada brinuo opruzeni ljekar Marej, koji je nakon prikazivanja fotografija zaplakao usudnici,

.,'Ih,;,

Ziri dredi 18[oalisl
Pet najbolje plasiranih s takrnlcenla u Sarajevu predstavliat ce nasu zernliu na regionalnom finalu
Sve jesprernno za drugo izdanje hip-hop takmicenia "Red BuJl MC Battle" u Saraievu, koje ce I. oktobra biti odrzano na sceni Dorna mladih. Od 40 prijavljenih kandidata clanevi Ziriia odredili su ltifi-

v

Pripreme za "Red Bull

Me Battle"

docekali u Doboju,

Kako su "Horde zla"

a kaka HManijake" u BanjoJ luci? Zasto Sarajlije.....----------,

nalista, a to su: Mahir Bairic, Eldin Husic, Miro Pra-

bo k" op reme, a treca Ie "Dieselov'" parfern "Only The Brave". Pored toga, pel najbolje plasiranih s takrnicenia u Saraievu predstavljat ce nasu zemliu na regionalnom finalu "Red Bull MC Bartle". N aiboplasiraju za llceil6e na regionalnom finalu, dok ce petog svoiim glasovirna izabrati posjetioci portala Redbull.ba, Muzicku podlogu takmicarima pruzar ce D] Audio InFunktion, a konacnu presudu 0 pobjedniku izreci ce ziri, koj i cine poznati bh. hip-hop izvodaci Frenkie i Soul te proslogodisnji pobiednik "Red Bull MC Battlea" Sterrua. H.P.

Ija cetvorica direkrno se

stedion Olimpika zovu "Gej arena"?

www.expressmag.ba

njic, Ismet Garibovic, DaJ;.io J unuzovic, Dalibor Cobic, Aleksandar Kupresak.Adln Saric.Elmir BaIukovic, Muris Nurkic, flani KovaCi~, Zlatan Hajlovac, Feda Solak, Damir Kariilik,Jasmin Becar i Semir Suljic, Prva nagrada je "Home Studio", studijski mikrofon, zvucna kartica, dva monitora i slusalice, druga nagrada kornplet "Ree-

oglasi

Dnevrli avaz ""',..,, ""_...,.",.,,.

49

seat.b.

SEAT

SEAT LEON. SNAGAI LJEPOTA U JEDNOM.
REDOVNAC!JENA

27.482 KM

EDITION CIJENA

25.550 KM

SERIISKA QPREMA REf,ERE.N(E
'ASS + res ·6 x naeni jastuk • Klima ureda] CLIMATIC • CD MP) sa ,6 zvu{nlka I komandama ntl upr.ll,illa~u • Eh!k ,Itnl podil8Cl predn)lh prOlOI,., • ,ElekVitno podes.ivi I grir"nl ... nlski tellovltori " • Alu Feige Ella 16" ,G.um 205/55 R16 • PUt(11 ruCunar • prednja svjella Iii maglu

CLANIC.A VOUCSWAGEIi

GRUPACIJE

ASA P55 SARAJEVO 033 555125

I

R AUiO rulLA

AUTOKUCAPEPI
0592B5090

TR

IHIE

035265265

AUTOS VIS WKiC BROD 0536115011

Tacno Netacno
ka, B r ila ni [a i .lla!ija? Meso mladunceta uvea za svaki uzrastima posebne nazive? Kung lu je kineska borilacka vjesli· na ko ja j e ui ste vrijem ei d uhovn a i !izicka diseiplina? Minhenski je 1ko i s u pnstl spnrazum acka,dogovor gIe Njem Fra ncusj

48
,IJ.rsrralivanja su dokazala da bundeva sadrzi vecu kolicinu bera- karorena, obilie ostalih an tioksidansa, viramina C iE, nekoliko vaznih aminokiselina i rninerala, a posebno kalij j cink, koji svi zaiedno imaju presudnu ulogu u borbi protiv slobodnih radikala iu podizanj u cielo kupnog im uni tera organizma, S toga Ii ekovi ti sas toj ci iz bundeve s ti te organizarn od razlici lib alergija iinfekcija, sto jeposebno vazno u [esenjern izirnskom razdoblju, artri tisa te oboljenia srca ikrvotoka. SniZa va iholesrerol u krvi te s titi 0 d kancerogeni h oboli enja

[)nevni aVal, tel'lrtak. 29. septembarlrujan 2011.

vezn ad ar
. ...

3

2.

Bundaua DOdiza imUnilal

pad ilecera u krvi, koji se javlja nakon "Iosih" ugljikohidrata popu t bornbona i keksa, utjecu na dio mozga koh kontrolira impulse, otkriva srudija U niverzitera "Yale". Seeercini rreciau dnevnog kaloriiskcg unosa.ali liudsko tijelo nije stvoreno da podnosi tolike kolicine, upozoravaju strucnjaci. IJJtoDramaticni Zbog toga postoji mogucnost da tolika kolicina secera pogo-

DDrezno sa secerom

duje mnogim bolestima modernog doba poput dijabetesa, bolesri srca icdredenih vrsta kareinoma.potvrdu]e istrazlvan]e.

1. TACNO

Minhenski sporazum dogovor po diktatu
Minhenski sporazu m ie dogovor koii su postigle Njernacka, Francuska, i Bri tanij a i Italija kojirn je Nj- "---'"""".._"..._~ _ emackoi dozvoJjeno da anektira cehoslovacku Sudersku oblast. Bilo je to na danasnii dan, 29. septembra 1938. gcdine, Prijetnja Adolfa Hi tlera da ce ok up irati di 0 Ceb o· slovacke u koiern je zivjelo njemacko sranovnisrvo potekla ie iz njegovcg proklamiranog cilia da ujedini sve oblasti u Evropi nastanjene njemackim z.ivljem. Premda je Cehoslcvacka imala vladine sporazume a odbrani s Francuskom i Sovietskim savezorn, obje zemlie sagl asil e su se da d ij elo viS udetske 0 blasti s njemackorn vecinorn budu, dad Hitleru koji je zahtijevao da se svi Cesi i Slovaci isele iz Ie oblasti, Kad je (ebo. slovacka to cdbila, Britanac Nevil Cernb erlen (Neville Cb amb erla in) pregovarae je 0 sklapanju sporazurna koii bi N jernacko] dopusrio da okupira oblast, ali da pri tome obeca da ce sve buduce nesuglasice biti razrjesavane konsultacijarna i dogovorom,

MEDICINA Tvrdnie brazilsklh naucnika

lIar -z amazonslte b- J e Ifec- raM?

Halom Droliu
~ Celid iii vise soljice kafe dnevno mnogi ce smatrati 11.1· doscu i nezdravom navikom, ali nainoviie istrasivanie pokazuje da fene s takvorn navikom riede obolijevaiu od depresije, Poznaro je da kafa razbuduje i na odredeni nacin podize energiju, ali aiie preporucivano njeno pretjerano konzumiranie. No, novo istraiivanje otkrjva da siaino djeluje namentalnozdravlje .. Nauenici 5U pratili fivome navike velikog broj a zena Inkom razdoblia od 18 godina, U ocili su cia su Zene koje su redovno pile kafu, nekolikc soljica na dan, rjede obolijevale od depresiie u svoiim sezdesetim godinama, i [0 Cak za 20 pOSIO.Rezul tau isrrazi vanja koje nece svi doeekari blagonaklono obiavlieni su u "In ternalu Medicineu".

Nove studije

deoreS:lle

Naucnlci nls htjeli ollirili

ime

2. TACNO

Janje ie mladunce ovce
do jedne godine
Mladunce ov· ....-

Istrazivaci su tvar uspiesno ispita! na teliJama raka, sto je postignute kOje bi se moglo iskorlstitl u proizvodnji djelotvornijih lijekova protiv te bolestl
Brazilski naucnici su tvar dobivenu iz jedne amazQ!)ske bilj· ke uspjesno ispilaii n. celijama ,aka, §!O je pastign!lce kaje bi se moglo iskorisrili u proizvodnji djelotvorniiih i manie otrovnih lijekovaprotiv re bolesti. - Orhili smo odredenu vrstu mikrcorganizama koji i.ive u jeduoj biljci, izdvojili sma i h i do· bili rvar koj u smo ispitali na eelijama raka te zakljucili da ie djelovala na neke vrste tumora- rekao [e Rudi Prokopio (Procopio), koordinator u Centru za biOlclmo· logiju uAmazoI!u(CBA). . Nakan prve faze ispitivanja lvar ce biti ispila!l.' os zivotinja· ma,arek onda na Ijudima, \l okvi· ru tog is crali van ja !tojem se prisrupiio prije~tiri godine, a mo· gao bi se iskoris ti t.iu proizvodn ii Lijekova manje agresivnih l<l organizam_ Prokopio nije htio otkriti irne biljke ni na kojirn se rumorima rawlo ispitivanje prije ne· go !ito ono budegotovo. eBA, koj u finansira brazilska vlada, saradu je na ovom projeklU s amerifrim eksperimemalnim onkoloskim l.boratorijem. Nacini lijecenja raka koji se danas primjenuiu (hemolerapija i zracenje)OlIov!)i su iuzrokuiu bro ine neZeli ene n uspoi ave.

"'""T-...,.,

ce do j edne godi· ne starosti !)az!va se jimje. Meso fa· ~ ......... _ nieta !)a~iva se ja~ njetina. Meso ad· rnsle ovce iii ovua nazi va se Qvee [i na, a meso ovaca 12 do 20 In ieseci s tarib moze se nazi va li illlada ovcerina. Meso avce Slare ~es[ do 10 mieseci naicesce se prodaje kao mlada janje!ina,a ~ilje~e je janje stam pel-se$1 mieseci. ZemJje u kO'jima se n"jvi~e kon" zumiraju ianjetina i ovcetina (na osnovu potroilnje po glavi stanovn.ika) su Novi Z elan d i Au malija.

Sjajno djeluje lIa mellia/no

Tb£!iIo

3. TACNO

~

-

u

IRlIU

.'FltI9J

YU
,

,m II(""~

lITOJI

~

f'IDIII.«

~

=1

~

U41Q.(o,c

~

.~

~

Kung fu je kineska borilacka vjestina
Kung fu je kineska =;:::<;,':""':C"":;;;::=t bo ril Be ka vjestin B koj a r--l.!..:clilii.... "'--4 je u ism vrijeme i du· hovna i fizicka discip· lina. Prak tidea se od Dzo u din .sri je koja je vladala od III L do 255_ godine prije nove ere, a =------"'-------' mozda i eanije. Njegovi propisani stavovi i akcije zasnivaju se na izostrenim po" smarranjima ljud£kog skeleta i musku· larurne a!l"wmije i fizioJogije, a moogi od njenih pokrem su imitacije slilova borbe zivotini •. N jegove t eh nike b Of be podsjeca f u na karate j tekvondo_ Samodjscipliua ie veoma n aglasena. Kung fu koj i se izvo di kao vjeiba liei ua taj' ci cuan_

III

tJ ~1

'i:r
IT¥;;,

Gt

~
RJESeu:Erz
PROSLOOBROJA
KAT'-NA GONG. ATA-

..

m~ ,'=
~\OOO .!~
.uT1.W

I'~
I

~ ~
1~'fSI-~~
-~

~"O'\I,UU

I

'IlOM

&

ro

111£

,~
V.l
I T I~

i.tAH1. &OR. TAMA, 0SNaVA. ATARI. f'E.IWl, ~ SllKA. I,

OTUTIC. AK.SIOI.I. iDrtl

.

~

&_

:.=
~
foCiM

2659

..::""..- . =1_':.JINlLM '" Nl'tOl._..O M"KA bh-':· I ~ ". .. ~~I • ClXlf L.-"" -. '" -go:.....:...--.. "..~ o ..:J.~ ......

ooe. QPju: vII: .~. OMIoM'O!i .... ..III'''''"' II. .~ DOI!!tqo .Bok~~ . ..""'... 90 ....r.....!· -">O!"' P'" ~!GII"-""" . ..~... ....-al..~ ~u _ o(.." nh ..1~' MS~~ ""S'E. ~ Ru -..... • FWioo I" W 18 _11011110 Au""' . Tot OJ!l)ll1 11 VITEZ.._ ....IIIl~"'..""""I---~~ Rlf!.II""I". ....... ....1. 1_ .......oo 'oil "'""'-""" fI.. .. "1"...~l""~ . poo<>pJ!Il RuI...... ~ .~ ... ~~ E"'~"'"'~... _..... ... ~.. t.....I~' "~e"""" ~o:.. .....!".. i'IIIf~~ F'nIdwK~~~ .-." -....c..... ~ M5e:.............podN~ tW.....:n!rl l -3&7(0)31)1110227 OJQ 100m CEHTAR VI..Jva.OIrl"od Rul:Gva ......... .r.!" ...Ma:s.I...o.1 pn>INIIiJ IDbI! .. .wn....._ Obr.. _ • T""""* H ..".u..t..lidl>r T_ U .. r CDRAR 110. _ta.VI>lK~~ ....... J .... ·......IpIMII q..... ()s~ ".. I~ I1r-""'> P<>da-l..~"" til IJ\iiIIliII _.• _.....g .""l..~. I>oj_. __ .t..~. """.....r.. _. . . .. Grand Auto 1.. -[_I . ~ ."""....I~ (OllI1.o... Ru ~~ Ff. .. ~"I" odrt.. .".r~il>T"'-' ...u ~.... __ . . p'....nvl.... _........cIor_ t_ ._ .....""')..!orI<u'Of rMl" ".~ -~ rnm:~hII .llt ~.~~ •~ ·""'__"tar ·.~ _ ~ I .Zl9Ul_~_ 1m....n ••......... ...111""..~ 1:1.. .... '-""" f""....~ ~~ JIOC't" oil ·a~_ ....~~~ ~ ..l_ gr(_l ~ ..-...-.. '''''' .. .....~\UI"OIltIJ .aj . pod ~ '~_I> '*""'O" . ~ """" po".. ~""'_ J~ • ._ tI ~ .. ill 0. .(~J""AI 1rIIa:IIo'"..lS O"IIOOIo...~ ·Ru ......d...P'o' .......... __ V...lI All I".PI..n.. '" II QOdrv(JII ~1".....tr~._ . M"""'-' .... :l(: ...'~". ...-... .JNWll""""'_ • OIg. • RIII"".. ~ l _1IIIIm11O'1dt""" ~I'I u P'OII' ._..._..........T~ .og '.~ IOWN"'''"PK!Ja!llo1J v...'..-...1' .. ...a__ ..~.. I<>drI__'" ~ I....".... IllY ~ '_N""'"' _ .. .. ·T~u • CiIaI ....ndldato $fo<lnJolkOI...'pooIo. mr..".. lJI .JI...0 III"' .. ~_ O!I* • EleIdtrUr ·~_-_I-~ ~b!Ij~.1"rog<I01tlIji III....kogObmovonjtlOG~."11 OGLAS 1.. l PiN"'I ~. . ""..".~" ~l'" ..~I~ ~ .. 08R!U·gYAIlUE i_I··l1tI~ ·..l .-.._ .. IIrtIjOY8'~ .lomclQlII1tCIrd! Odni ~ .~r ·KozrTII '~I""'" ~~ . OBAA2iOVoUl:..m -Gn. _ ~_ ...i.....E_ iM<in1«_ pIInDon b<rjI..fIOU......"'-~ MS~""_~ MS_~ hIS __ ..~1 llifognml u...!. . ....oglasi bo""...jI<oIu mat..~ p _ . ViSOKO: i!krr!iIclo IO)011111l1O .~ . • a...Ir til IJ......~. ..aP"O'l' .~I !I<Cfkl 8r~ ~ ..~~"""".ed..QOI """""".._. ._ .. ."..... ....«b.IaI..I" I' ·enr ••"... Kt~KI~ \mut....-II (V11l ~ ..........~ .FIU"... ." .-sI. --lWIltIajIIr!I...t ..T~ .. __ FlU ..-.:. i """*w I~' _ nopI...0. pi ..r..Vo"_ · an.oo.. F_1j._.~ .. 81aUa..~ · (hlltii ~._......~bb.~.Gv . !1IlnurIfI' ...l\l. Iab!m ".._..IH)<II ...oru. vt<_tk"I..-. "'lonP1J-1'IUw..Iiq..~..~l .. "Co &oro.o.' ~-~ I~"""'" I'MCIt!> ·Bo).._I4II'_~_ulfl'lOg RuI._ ... --. I ~ .awll!4l-~ ...K'"_ I>'I"'_ ... .... ""... ~ DIlDO ..~...~PIWAYA u... • U!R"IM rw!enw\l .~ Wi Pm..." ~ . ._~_"_~"'l_ 111.._.. IH~""".....I BoI .tIOMIl'9UXl ""''''I~II~16)>>I_ SA'RAJEVO:krtijetCl I...._. .. _ Ek«~ ~--""'.r.Ilo< • M.N...l>~poIl.... ...r...'UIn __ MSf1~ prqol<..... Rul""" ..progl"Omo za upla k.. .~ • Gr.. I MU~..... ToI....IOlJ) OCIO TUzu. ...~ • SoOI.... __ IIItntouf •~ ..-1m.... w_.w ....I ""'_l.".... ~ IV. I . '~""~ MS~poda PC . ~ -iFi!!J . _~ ..P......1~I'W. _".<>"""".. • Rv>.....--.I-l00_ [lOUi_<ll.... .. It......._ av .... b ~.g ·EkL~ :Si<oI<l B4HI ."'. "......klIo "''kUOl'~ ••• l~!ln... -OIl ~ ._...~ W.... 1'ht1.......e"OIl .4inf 1Wuw" ~ ~~ . ""011... ....... 1'vIlo... PJII>'" ..uuenog .*'fIII. ..·1 .. L.._..IPI$" ')81 1lI)31U'G:)&I DllSlo.. .. u I~ .. d-'""......k1lCiO .10111111) z" o.t1 'IIrIM • ..~ .. ~nfi...:tN~ • M5 E..

dokumentarni teatar koji ce pokazari ociglednu cinieaicu da se emocije i istina kroz licne ispoviiesti naibolje vide kroz tearar. 29. program ce bili realiziran i u Zenici.. N a seen i se dir igen t. Nakon dvije godine • Neke bili s [Van radii e za· boravio. uz ovacije okupl jen ih.Balkanski savremeni dramski tekst. a ugostil ce vise od 500 umjetnika iz IS zernalja.k u 21. • Sta reCi?Bolie ikad nego nikad. porraga za sustinom i medusobno prepoznavan je ob iedin iii su u jednorn projektu devet urn· jetnika i celiri autora koji potpisuju "Scenografiju uma". a njihov uspjeh ne bi biomoguebezstopostomepodrske drzave. S ski filmov'i.IlUS Ernre" uprilicil ce ra.B. I dalje smo ambiciozni i ne posustajemo.. a uprkos opco] kulturnoj karaklizmi. M. Darnir NiHi" S rjep an Roil. r . udruzili se s Baler Fesrorn Sarajevo i Sarajevskorn filharmonijorn. kao i odnos . ovogodismem Cirih Film Festivalu.• eptembar/llJi~n 2011. "Pismo iz 1920. Idci3 za specificnu vizue· lil3Ciju u. ar b irek· ta Emir Ramovit i skulptor Emir Kaperanovic. jezika . Niena djela dozivjela su Knjizevnu vecer.!! mu!rimediialni projekl. na ko[em ce se debatirati 0 temarna koje je Festival pokrenuo. koja na deserke iz.dania u cijelom ce biti odr~ana u poned· svijetu. M.abvaljuiu6 koioj cemo ne neuobicajen nacin upozna· vaIi kreali vne J iu de sa zan i· mIiivim biografijama. Ona je okupila mlad i kreati· va. Pckusali smo da unesemo mjesavinu rnuzike. a osim u Sarajevu.Tri su terne koje ce dorninirati u ovum izdanju MESS-a: pitanje iden ti tela na poter. publikacije z. osieca dezorijentirano i samo uz pomoc rnuzike pronalazi snagu da ide naprijed. S Aisom Hulin uacar POlanSHIurauzeo nagradU za zluotno Nil. plesa. AImir Kurt.' M.er"snje pres·konferenclje: Mobilizirali sve umjelnif:ke polendjale (f.OS<JIlS og pOflje a vou Evropi i svijem.kazao je Musl3fi·c. ~elvrtak. MESS ce ove godine don ijeli 32 predstave u sest program sk ih cjel ina. odnosno nesvaki· dasnie pOrlIetekojima 6e bi· Ii mat'erijalno docaran urn- ietnicki sviiet. prosla vIjen ifranrusko-poljski reditelj Roman Polanski. . Ove godine imat cemo i novi program . Romane "Njeno knjizevnicom Kulin vod. s dvije godine ta" kasnjen fa.kl i pos t~la 0 mil jen 0 Sti. Turski kulrurni cenlar "YlI. Italijan Angelo Kurti (Curti).Io:8. N agradu je 78-godj~nji re" direlj u Cirihu crebao preuzeti ioS nil eeremoni ji 2009.500 americkih dolara. Nedim Ciilie i Mario Knezovic.CUSTOVIC pozoristem Sarajevo preksino': j e nastupila jedna od vodecih baletnih trupa Ekatarinburg team iz Rusiie. spisateljica Indira na bosanski jezik pr~veo ie Kucuk·Sorgu~.zgovor s ovom vrsnom kniize· vni com.. • Drago mije sto je ovaj an sambl nastupio na Baler Fesru Saraj evo up ra vo u vrijeme obiljezavanja 100. brojimo stotinu clanova. eiji ie eil j kroz sk u1pture i ins ta· lacije vizuelno predstaviri unutrasnji sviiet umjetnika. okwbra i druziti se sa svoiim citaocima u BiH.k .".i su i televizij· skom kulturnom cenrru. Veoma sam di. a koji imaju ire· kako rnnogo zajednickih osobina. Iv~. Damir Niksic. internacionalni teatarski festival lal-~a i otu raj u gO is -i MESS Na seeni Narodnog pozorista Sarajevo bit ee izvedena predstava "Sconcerto ~ Teatro di musica" reditelja Tonija Serviloa Dragulji balelne umjelnosli S ju{. Ivan Bosi Ijci c. 3.nLltr31injib svjelo" va pOiekla je od Amine Av· die. U vrernenu kada smo optereceni forrnom. Cu.) EMalarinbUrg na SCeni narodnOg DOZOrii1a Izveli dijelove najpoznatije svietske baletne basnne naipozIzvedbomdiielova natije svietske baletne bastine pred dupke punim Narodnim Balet Fest Sarajevo 2011 Precismvom "Sconcerro Tearro di musiea" redirelja Tonija Serviloa (Servilloa) u izvedbi Tea tra Mercadante • Teatra San Carlo iz I taliie.MESS Forum. U pimnju ie specifics. preuzeo je svoju na~du za iivotno djdo.rnut i ovo je eudna godi~njica za m me· k~zao ie Polanski. at i ie na aerodromu uha¢en z:hog optuZbi za silovanje maIol jet· nice. a potom i ob[avljivanje "Arlasa svijeta umiemika". MESS ce trajati do 9. Prosjecna placa u Ekatarinburgu ie od l. . ali STemnsam SIO sam oVdje.. Hizl. . ali bez . Nep osuslajemo Kako je na jueeralinjoj pres-konferenciii istakao direktor Festivala Dine Mustafic. Balje ikad negonikad koie se rrudilo moi boravak u pri tvoru napraviti sto podnosljivijim.. koji predstavlja inrelekrualca i duhovnog vcdu. autorski prciekt Olivera FrIiica. godine.000 do 1.ir ime: Aylin" i "Sevdalinka" ':e bh.C". it Tur· Kujin nsstajal. Ovdje se muzika pronalazi kao forrna ko]a je najvaznija vrsta kornunikacije. Boris Ler. 1/ w. Medu njima su Danis Tanovic. godisnjice naseg reatra. a u Sarajevo smo dosli s njih dvadeset • kazao ie direktor Drzavncg a kadems kog tea era Op ere i Baleta Ekatarinburg iz Rusiie Andrej Siskin. Mi smo velika trupa. oktobra. Komad predsravlja koncert kao formu verbalnog razgovora 0 vremenu u kojern se nalazirno i niegovim poteskofama.kultura Dn~vni aV3Z. Cu. Zanlmillua "SCenOgrall)a uman U projektu utestvuju Danis Ianovie. • Mobilizirali smo sve umjetnicke potencijale Sarajeva. Muzika i rijeci " Prvi put izlazirnc s predsravorn koja ce orvoriti MESS. Htio bili ovom prillkom zahvali ti i 1iefu zatvora u Cirihu re zarvorskorn osoblju POllin ski. MESS nece u ambis. inrernacionalni teatarski festi val MES S. ismkao je Polan· ski. prodUkt dizajnerice. izrazio je zadovol js [VOsto je u Sarajevu. 11Z pram ju Sarajevske filharrnonije. stolieca u korelaciii s balkanskim konceprorn. Iduce go dine pokrenut cerno i no vu fesri valsk u selekciju. sum ce na sceni Narodneg pozorista Sara] evozapoceti ovogodisnji 51. ci ia su d jela prdla gran ice Turske I(.apremapricamaAiile jeljak. 45 SARAJEVO Sutra pocinje 51.klasicnog biografskog pnsrupa. Ekararinburgski reatar je najsrarije pozorisre u Rusiji tije otvaranie datira cd 1912.009 kazaoje Siskin. okcobra.!!tim koji cine dizainerica Ta rian a Kovacevi 1':. En ~er Ibrabimkadic. J edna od niih je predanosturnjelllosli.kazao ie Kurd i najavio zaiednicki nastup sa Sarajevskom filharrnoniiom u oktobru u ltaliii. -Godisnje imamo255 pro edstava i uglavnom zaraduiemo i sami. u koprodukciii Bosanskognarodncg pozorista Zenicai Festivala MESS. izrnedu muzike i rijecr. a prvaci baleta irnaju 2. M.. Amina Avdic odabrala je umiemike Ciji ee svijet biti porrretiran.na Nedeljkovic. te odnos i predrasude izmedu islama i moderne zapadne civilizaciie • kazao je Mustafi c. . Uis to vrij erne u Zeni ci ce b iti odrzana prva festi valska prernijera. j edan od prod ucenata predsrave "Sconcerto • Teatro di rnusica". P ocelak feaiizaci je pro" iek ta u prvoj fazi po dIazu· rni jeva izlozb u "Scenogra fija uma".. Stjepan Rosi drugi Ideja 0 vizuelizaciji Aide Avdi6 HnjlZ8Una Turski kulturni centar Najpoznarija lUr· ska kn iizev ni ca boo sanskog porijekJa Ai" sa Kulin (Ayse Kulin) boravic Ce \l Sarajevu 2.

. a.:.._. .. _----....~I..1":i-JIC"'_:_tu. Mos. r........... _.00 UU ' ........... . NJHOS oiI~"" .plIlnQ dal!ilt ~JtO«c 1151.......b......~ M poo:IrutjLu I dOl IIIQ111lMJ.... 0)0 Sf MlNeSI I III OIU.....U. :::=-"~l~ ~Od ""* .&oH"J. -_ . _------..ltcfU' ·nn.l~ pt1iluo' it 11._-. ___ ..-I~orn j ..RENOSRU. I)... 'l!:U LII od~ . ~ ~yl ~u Y 'rUN'.........la~ I :1"t~ ....'. "'_ fk.. 1... II" PliIll!!l.. U:OIIVA:z:o...._ ..a" J...."l....... . .. . U.....ulia.t._ 'IIUIIII . .omju IIb'II t ~ l~ PQlIOC rq ttStl U o1)u 0Ip(50bI~~ . .. U Ol. _ _ "'"p""-.a.1111""'....""_' . 'no ' .7"!:_:::'::::-:::.".._ """'..IVUlllfl II I:lk.. 11IIP _ DO . . __ ". IIOJ....-~ aq .l... "..... r. I1'Ijes...... 1I!<1anl"" nd.....'. """ ...... ~oII: t..IIId...o. 1. 0'1..." -1I!!I... 1_"""" _ ~----------------------------~ ....... =.'_ _--_ _........."".. '1MJ.......... 111.!nIlcIt~. .il 0040 '\<1_ ... ...bne: I.........(usiJ... .lJltlll'U.........J~ .MB ~~ilJIOoIIIIlUI kilb cblvJeSta>\l 1IIIIt1ll1...---------------I.. .... !·trlo W.1MIW - 110)*1 __ ... _ _. \{JF~Tr:~JF ~«. """.w~ _ ....wI!O'Iil/hfoanl J ~ Po:Mom til le-l 10))1 US! 0Ii'I0sr0 (0)31 21St 100 ~ I1bnot m 1IIGOl11'CIJ tc'ltf(N momc bc'I.... b .. '--ru4Iii11l1!1 'I.JMkt4 1.d]1IIIl ~ fl!dendjl!.~ <C" J__n.. ~+-rin Lp.....!I ul1ctu l 1'IJ"...bnoI-1 _'" -""'II ._ .....~..luli!LAltl n.._..ll:l.TQJ <1--.... "..=v~~~=~=~ .. '::':.lcta.-!. ....Q~llIIi........'IIo...azlla Q USle~. _(lJmn I._ S• ..."..ruluj.I'1e~V~ ~a il J.1.1 . ""'------------ O""'''''1''''~ '".. .-.nld-l u m <d" n.JIIJIV ...-------------..-......I ~LJoJIillIJ" ~......._ .1JanJa pnltI'It'tI I'o'n~e usI pomod N (51 I'fIOIU ICe berplilnQ ddbltl JedInpII.......mil u i'ImIv.lIMi" brll.1..g..U'~ /:71:n... .u ..' 1"(IlI'I'IIK.-_ ..._ . _ .. aodilli!("...' 0fI'1I .-... . "'''llllHl IJlillI...:a L.....__ Io¥-.::............-------... .I~ 0 SlIfIllll pr'IlI'IoCItio' Cl!SQ 11I>'j~ ZiI ... ..urolnj.. U.... dl]1! retfll!WIOI oO.. '........IfI_ .._. """".. 'i'"IHi~IIi'IIDIPIW~ -.1I!'Ii'kdtl...-n 1OI.""'" ~....... 1..... 10»<11' ...1II po!lM' . ".......:llu I ..._-. ll'(1'l....... Ui_...1. ~II....-o:t"".. c ZAH"f1£VA JlI_ o.uN OJi u tI. _ . ~------------------------------~ 1 nOJ IU G...nono ... .. :EOillnor 1[11 I...:IJYIle '111 I '!XU U I'IIOlllj ~m~ ~jI!.....1'I:IrJ«"InIOlT'l'l."'.i ... : .. " . __ .j~... IlJAVf I UHT"W'" ""' -..__ • _.....1 l 0'''' t1. . _.I.. _" ...._tJldooI_~ (..~lmI U.........--~.....OI.... "" _ ~...l ~ tt "'¥oil l1li IoOllLu) ~LllljltOJe ~...jjll ~o-do:bPi'W1Ii blnll....!o1"L'JI u "iaiolql. '~'" ..li...... iJIa'o'OrIriol ~tWliStedn~1II T""I. lOll.r 11..fONSI(OGBROjA ..d..._-------.cn.... "!I!! 11_ 0...."'rU U tt..._-. Bl Solr... OfIU'U ...t"... \rjl''''l&..u... ..1IIIN1IIe sndaMO (ljfel.. .... OB ..llN.. ..podo:iniD.... ......:.~~ I oJt«emh........n..ZAHTJEV ZA P...""""' ... 1 _ ... .. p._ .... ."""""' ....r.. -_ --II -TOJ ~I:'=.. -.JI'U OO'\\JI..~ ...... __._ .. POONoS.01.e01o I n...... .!1 .

sinovi Adi i Armin 151~tI . hvala ri za sve ViJlimo teo ~10 si ucinila za nas i~ro si bila uz nas. Belrna. 9.Odjel za podloge: Mubera. Ilidza. Miro. Fehim Ovcina i Ekrern Kurtovic sa porodicarna L51i-u Dana 29. Neb ti Allah dz. ZOllo FADILA TALICA N ano. unuka Amna i unuk Ernin lln7-tf1d~ Zauvijek tvoji . 9.s_ podari dzenetske liepote. Laura 1517-[l Tvoi kolega taksista Salko i supruga Sabina SJECANJE POSLJEDNJI POZDRAV bratu naseg radnog kolege Danas se navrsavaju 2 godin e otkako je premi n uo !las drag i brat i sura Danas se navrsavaju 2 godine orkako ie prern iu UO !las volie 0 i daidza Dana 29. vai nam ti.. S es tra Fa ti rna i zet Seeo Berilo S ljubavlju i postovanjem cuvamo uspornenu na tebe.Halim. 201 L godine navrsava se 6 mieseci od smrti nase voliene nane. Almira.llOl Tvoi i un uci: II derina. 1929 . ii vj er ces i ri u meni. I. gdje se duse napajaiu sa izvora mliiekom i drugog izobilia dzenetskcg poe. SEjO:ZIGA Tvoja seka Zoka.EAD (HILMO) ZIGA Kolege iz MoTEL-a._ POSLJEDNJI POZDRAV . 43 ocu nase radne kolegice S. Sara.suprug Edin. Izet. snaha Emina. kci Berina. Haris LjUBICE (SIME) SKOCAjIC 10. 9. ENERGOINVEST .9. rod.""'". VPN Sarajevo Poslovnice: Sarajevo l.[usnf. DELALIC 29. L5]].29.. dragi nas ba bo Tame gd]e mime rijeke teku CIMAPORCA i medom Tvoji: sin Rusrnir . Sarnir i Haris Suada. Arifa. Ermedin.Onevni avaz _.-Ll Dana 29. 2011. [SoLo-it POSLj'EDNJI POZDRAV SJECANJE na nas U dragu POSLJEONJI POZDRAV I SELAM covjeku koii ie bio za primier FIKRETU OSMANAGICU S liubavliu i postovaniem Senka i Kurt 15. Munira. 2011 .2011. Porodici Talic izraze dubokog saucesca upucuju fudbaleri i upra va NK eel ik Zen ica p-7. Anel.29. Adem sa pore dicorn i sn aha Fad ila 151c... Spornenka diecorn i J usuf sa pit koiom si nas obasipao. pranane i svekrve Povodorn smrti naseg dugogodisnjeg fudbalera i direktora hadfi SEMSA DONKO.-[1 KOSVAHID (D:ZOE) POSLJEDNJI POZDRAV KOSVAHID (D:ZOE) Azra. Amra. 9. navrsavaiu se 2 godine od smrti nase drage ANELU DUDAKOVICU S postovan iem. j er dok l:i vim ja. Sarajevoz. a tvoiim roditeliirna sabur. dr. ANEL (ATIFA) DUDAKOVIC Dragi nas Anele.. a siecanja ne bliiede .2009. godine navrsava se sedam najruznijih nas ie nap ustilasupruga i rna j ka dana u nasirn zivolima od kako SALIH PAZARAC i drvece p ra vi hlad. El-Fanha' Prof. S Ijubavlju i postovaniem cuvat cemo uspornenu na tvo] dragi lik i neizmjernu dobrotu Bol za toborn ne prestaie.3.. niti te moze sacu vati od zab Ora va.1"·~l LANUDEDIC Vrijerne ne moze izbrisati bol i rugu.

Nadir U ~etvrtak. 29. ier ie siecanje na tebe dio naseg zrvota. Tarik. a vriierne koie prolazi ne donosi zaborav. Tvoje sestre i sestricne 29. 9. e drage se godina od preseljenja na Dana 29. Neb ti dragi Allah di. FIKRETU OSMANAGICU Neka ti dragi Allah dz.SjECANjE na naseg dragog Dana 29.FIKO DZAFIC Vrijeme prolazi. Tvoji najrniliji llll':S-lodl AMRE DZAFEROVIC.2001 ·29. tvoja dobrota..-lndz ce se u kuci l:alas!i.9'5-[1 Dana 29. a tvojoj dusi vjedni rahrnet. ali dio vremena proveden zaiedno sa to born ostaje sa nama zau vi jek. Enes. Volimo te i uvijek cemo te volieti. vee prazn inom ko ja j e ostala iza teb e. 9.3. Vee sarno praznina i vjecno sjecanje na rebe. rod.s.::-[1 ]. navrsava se godina nije nasa najdraza sestra i retka otkako sa nama SEFIK . I sada kada vise nisi Sa nama.2011. rod.2006. podari jepi Dzennet i vjecni rahmer. N eka ri dragi Allah dz~s. navrsava se 6 m jeseci od kada nij e sa nama nas dragi Dana 29. gdje cd osrati zauviiek voliena. Arnad i Adna n 1'346-u Porodica . u ulici Nahorevo SjECANjE SJECANjE na noseg dragcg brata SEFIKA DZAFICA MUHAMED . n avrsava se ses t tuznih mi eseci 0 tkako ie preselio n a ahire t nas dragi EDIN (RAMO) ARNAUTOVIC Nedostaies nam mnogo. Tvoj suprug Fehim MEVLA SELMANOVIC.9. snaha Fatima. 2011. 9. 9. 9. S ljubavlju i postovanlern. sestra Azra i sestricna Leida U v iiek sis nama. 2011. podari lijepi Dzennet rahmer. Q7. podari Iijepi Dzennet IU "Zavod za zdravstvenu rnenadzment i uposlenici zastitu zena i materinstva" i viecni rahmet. Ii- i vieciti lU1-ll Tvoii: brat Esad. rod. navrsava ahire Ina. Dragi nas Dajko. navrssva TUZNO se 5 tuznih SJECANjE godina cd preseljenja na ahiret nase drage SMAILA (SALIHA) SMAILAGICA 29. u nasim mislima i u nasim srcirna. Tvoji najmiliji: majka Hajrija. 1 LOl'9. 14~-ll MEVLA SELMANOVIC.2011. snaha Aldisa.2011.2006. Arnina.DAIDZIC Praznina i bol nisu u rijecima nego u nasim dusarna i srcima. Ne postcji 111-O-lndZ POSLJEDNJI SELAM POSLJEDNJI SELAM suprugu nase radne kolegice Zekije Ziga nasern dragom tetku SEAD (HILMO) ZIGA Direktor. 1975 ·29.s. samo poiacava nasu bol i tugu za tobom.8. Porodica 146. norn. i Selma Kantona Sarajevo N Porodica [azic: Arnir. BANDER 10. j 'Orruga i bol se ne mi ere vreme- Vriieme koje prolazi ne moze umaniiti nasu veliku bol i tugu za robom.. 9.00 sari. utjeha niti zaborav. s Fatihom spa menu ti. Neka ti dragi Allah podari lijepi Dzennet.2. vedrina i plernenitost i rvoj drag..Iosceni: Tevhid majka Munira.9. orac Dzafer. u S rcu od zabo ra va cuvati. lik ce ostati uviiek u nasirn srcima. prouciti brat Samir i braticna Ems do broja 47 u 16.RAMO (TAIB) RANJALIC 10.9. DAIDZIC Po dobroticu te pamtiti. 20 II. 200S. bratic Sedin.

OstaIi smo bez velikog prijatelja i najboljeg saradnika. NACELNIK OPSTINE I ADMINISTRATIVNA SLUZBA OPSTINE BIJELJINA v v N . _. Njegov odlazak ce predstavljati nenadoknadiv gubitak za opstinu Bijeljina i sve njene stanovnike.S tugom obavjestavamo prijatelje i saradnike da je IZET CAMIC ZAMJENIK NACELNIKA OPSTINE BIJELJINA premin uo u 61. godini. nakon krace i teske boles ti.

.. SKUPSTINA OPSTINE BIJELJINA .._....40 Nakon teske bolesti preminuo je IZETCAMIC . ZAMJENIK NACELNIKA OPSTINE BIJELJINA Ostace nam u sjecanju kao iskren prijatelj i dobar kolega._"..Dnevni avaz "...

Ibrc."""_j>O.SEFKETA) ALIBALIC 6. Causevic Fadil."0nevni avaz POSLJEDNJI POZDRAV bratu naseg kolege Jasmina ANELU (ATIF) DUDAKOVICU 1992·2011. Zijo Zukic.. oca i brara SERGIO BONELLI 2..2011. do". zet Alrnin i djeca Irnran. Fehim. 9. N urkovic Nermin. Tvoji najmiliji l:i6l-lmo . Skarno Rasirn. Sarajevo. Od zasjede u suml do uklete zeml]e.2004) Vclimo re i euvamo uspomenu na tebe u nasi m srcima. Nedi m. Prekc opasn ih veda. 30. 1932. 1979·22. sinu naseg prijatelja Atifa ANELU DUDAKOVICU Prijatelji iz restorana "STADlON KOSEVO" Vahidin Musernic. sese". Doktor SemslIdin. MoLimo AU. godine u dzamiii u Blagai u prij e dzuma namaza. i H orde na krilima noci . Bukva Semso.h. Admir Bajrovie. Den is. Arifa Dudakovica 1500-1 u Savez udruzenja vcjnih penzionera u FBiH t497-ln HOlm. Strina Munevera.I. Sektor En ergo inzen j ering N SELAM nasern dragom JASMIN (.} supruga. Hamid Katica. Mirza. dUo do ri podari sve dzenede liepote i rob mer rvoioi dobmj dusi. ENERGOINVEST d. I'OSLJ£ONJl SELAM. 26. Plakalo Halko. Hadzialic Haske. Velid l-N-5-1u sinu naseg prijatelja generala Atifa. Aida i Alma. kroz hi Ijadu zamki. __ Emir. Deb. sinu naseg clana gen. 10. :lelj ko.2011. Cola. Sarailic Edo i Omanovic Halil J:Sa9-lU POSLJEDNJI SELAM SJECANJE Dana 2-9_9. Nazif Selman.d. Zahiragic Devad. 9. Dzaferovic Dzevad. Kapo.9. 20 II. ANELU DUDAKOVICU HARIS (SEADA) DRLJEVIC (1971 . Ibrahim.Sisic Becir i MirsQ. Andi i Harun 1507-[l I'OSl. bit co proucena u peiak. Zulum Mirsad. Fadil."'. gcdine navrsava se sedam rumih godina od smrti naseg volienog Si08.39 e. . Katica Devad.. Zaposlenici Prirodno-maternatickog ANELU DUDAKOVICU fakulteta Sarajevo sa studentirna Dam. 12..J£ONJlI'OZORAV nasern studenru Odsjeka za biologiju Prirodno-rnatematickog fakulteta Sarajevo POSLJEDNJI SELAM ANELU DUDAKOVICU Sa neizmjernorn rugom. 2011. Katica Orner. Hadzikadunic Muris.

1979·22. Andi i Harun 1507-[l I'OSLJEDNjll'OZDRAV nasern studenru Odsjeka za biologiju POSLJEDNJI SELAM fakulteta Sarajevo Prirodno-rnatematickcg ANELU DUDAKOVICU Sa neizrnjernom tugom. Aida i Alma. Den is. Doktor Semsudin. :lelj ko. Bukva Sernso. godine u dzamiii u Blagai u prij e dzuma namaza.. Had~ialic Hasko. Dzaferovic Dzevad. .2011. ENERGOINVEST d.38 e. Katica Orner. Nurkovic Nerrnin. "'''''''''''i>'". Mirza.} supruga. Plakalo Halko. gcdine navrsava se sedam rumih godina od smrti naseg volienog Si08. Cola. bit ce proucena u peiak. Sarailic Edo i Omanovic Halil POSLJEDNJI SELAM SJECANJE Dana 2-9_9.9.d. 20 (I. i H orde na krilima noci . 26.. Kapo.l1 Onevni avaz POSLJEDNJI POZDRAV bratu naseg kolege Jasmina ANELU (ATIF) DUDAKOVICU 1992·2011. Velid 14ii1:5-]u POSLJEDNJI SELAM sinu naseg priiatelia Atifa ANELU DUDAKOVICU . 2011. do ri podari sve dzenede liepote i rob mer rvoioi dobmj dusi. zet Alrnin i djeca Irnran.. sese". Ziio Zukic. Causevic Fadil. Nedi m. sinu naseg clana gen. __ Emir. Si"ie Becir i Mirso. 1932... Prekc opasn ih veda. Hamid Karica. .2011. Tvoji najmiliji l:i6l-lmo . 9. Fehim. Zahiragic Devad. Dam. Ibrc. oca i brara SERGIO BONELLI 2.2004) Vclimo re i euvamo uspomenu na tebe u nasi m srcima. 9. 12. Ibrahim. ANELU DUDAKOVICU HARIS (SEADA) DRLJEVIC (1971 . Fadil. Katica Devad. Molima Allaha dU. 30. 10. kroz hi Ijadu zamki. Od zasjede u suml do uklete zemlje.I. Deb. Arifa Dudakovica 1500-1 u Savez udruzenja vcjnih penzionera u FBiH t497-ln Hanna do". • Prijatelji iz restorana "STADION KOSEVO~ • " Vahidin Musernic. Admir Bairovic. Zulum Mirsad.. Hadzikadunic Muds. Zaposlenici Prirodno-rnatematickog fakulteta Sarajevo sa studentima ANELU DUDAKOVICU sinu naseg prijatelia generala Atifa. Sektor En ergo inzen j ering N SELAM nasern dragom JASMIN (. Nazif Selman. Strina Munevera.SEFKETA) ALIBALIC 6. Sarajevo.. Skamo Rasim.

Ajdin. Peda. Avdo. Bajro. Kolektiv Klinike Z" kozne i venericne bolesti KeUS isoi. Nedostaies. Serna. Sizo.!I[ Zauvi j ek u nama i nos im srci rna. godine navrsava se pet tuznih godina otkako je na ahirer preselila nasa draga rnaika. Amer. Namik 11ll4-tndz POSLJEDNJI POZDRAV Dvadesetdevetcg septembra 2011. Isrnir i ostala raja N eka mu dragi Allah podari Dzennet i vjecni rahmet. navrsava se pet godina od preseljenja n. za sve sro dolazi. Vjecno ces nam nedostajati. ALIEFENDIC Tvoi lik iivi u nasim sjecanjima. Pora. Povodorn smrti oca nase radne kolegice dr. al i vj ecn 0 ce os ta ti u nasim src ima i sjecan tu. Elvis. Edvina. Zika. Cieo. Ahmet. Reso. Mure. Deba. Tvoja kcerka Sanela. J er je bio uvijek uz i sarno Z" nas. j er j e bio rod itelj i covj ek u pravo m s m isl u ri j eci. Mersa. 9. Mi nikada necerno na odsustvo tvog osmiieha. Ado. Tvoji: Advija.OS. Ipo. septernbra 2011. rod. Molimo Uzvisenog Allaha da ti podari lijepi Dzennet. Kenan. Paso.2011) Tvoji: osoblje pizzerie "ILDZIS" Kemo. Muki. Lejla POS.. Omar. nakon pet tuznih godi na o tkako nisi sa nam 3. Senad. pcdari lijepi Dzennet. ne postoje riieci koiima bi opisali koliko nam nedosraies. POSlJEDNJI POZDRAV 37 dragorn komsiji. (1955·2011) Dana 29. Aida. Aide Kapetanovic SUBHIJE BRAVO. Miki. Kurt. Zurnra. Ahmo.KRECO I danas. lJ214-1od}.iu .-lnoz ISMET KARACIC Po rod ici izraza varno iskre no sauceSce. Skols. Asim". Rofa. Pele. prijatelju i legendarnorn rnajstoru ZORANU (MEHE) SOKOLOVICU KELI o tisao Tvoji: Ido" Bomba. septernbra 2011. Dzenana i Vanesa II. Kenan. Prirodno-matematicki fakultet ZLATE SPAHU':. Nedostajes. Dele.KRECO Tvoia dobra dusa plemenita srca zauviiek ce osrari sa nama. Dzeka. nana i punica Danas.LJEDNJI POZDRAV nasem velikom priiateliu -Iegendi ZORAN (MEHO) SOKOLOVIC KELI (1955 . Safija. Elvira. unuci Kerim i Amar. Zijo. rod. Neb ti dragi Allah dz. Isko. Kadira. Avdo. podari Dzennet i vjecni rahrnet. ri Allah dz. Kula. Holjan. prijatelju i velikom covjeku ANEL DUDAKOVIC Kazu da se covjek mote na sve navici. "hi ret nase drage sestre i tetke 29..s.s.Sole. Nerrnin. Enisa. Meho. je tih 0 i iznenada. Sernka.. Nives. Tvoie: Namka. Elmir.4-t[l S Iiubavlju i postovaniern: v Ismet. Kolege i prijatelji. godine navrsava o d srn rt i n ase drage m aj ke i supruge se sedam godina kolegi. navrsavaju se dvije godine od kada nije S" nama voljeni suprug i otac POSLJEDNJI SELAM MIRza BEGTASEVIC Tali . Pujo. Kemo. Ivica. Fare.::I~-lml!! SUBHIjA BRAVO. ANEL DUDAKOVIC Ibrahim Nadarevic s porodicom 1506·lu !:i. Slobo.Dnevni avaz '''''"''''-'''''''''_)00'''''. Sefo. Vedad. Maia. Zeljko i Dzemal Dana 29. Eso. Manjak. Neb.2011. Dzuho. Biba. zet Sanid IIZl'9. Mrda. za sve sto proslo je. rod. Sarajevo ] ~C).

Tvoji najrniliji: Maja. dani i go dine evo prolaze. 9. Ranke BORjANA BARUelJA BOBA S liubavliu i postovaniern Due. Uvijek cemo te se S3 Ii ubavlju sjecati.. sinovi Kenan j Kerirn Hatma dova ce se po kloni ti za tvoj u dU5U. 2011. II. Voljena si bila. go· dine priie dzume namaza u dzarni]] no Pofalicima. ZULJEVIC Sati. Tvoji: suprug Mensur. Tvoii: ces S Ijubavliu. ba ba ENVER (MUHAREM) SERDAREVIC Ne postoji vriieme koie moze umanjiti rugu. rod. navrsava se 16 godina od kada nije sa nama nas drag. zjvjet mB i rnisli. 29. 9. Azra i Bakir IN MEMORIAM Dana 29. sinovi Haris i Adis. i podari Tvoji najrniliji: unuka Sejla sa Ernirom. ce. u celvrtak. 9. rod.29. oca. 1995 . nas je srvorio i Allah u se vracamo. 9. Tvoje kcerke • Melika i Belma na tebe i o-1Ilm poslije jacije namaza u Adil-begovoj Glavj. b 01 je u nas im srcima gd je ostati lau vi jek vol jen i !!ikad zaborav Ijen. 20 I!. MIRALEM . 29.2010 .'mm cirna. maika FaN. unuk Kerim i sn aha Amela Tevhid ce se prouciti istog dana poslije ikindije narnaza u dzarniji na Aneksu.. zou. 9. da ti podari lijepi Dzennet.II:U. volimo te i voljet cemo te dok zivimo. tvo] vedri lik. ulica Vrbovska .n<lseg dragog sine. unucad Azra i Bakir 11160-1. MURAT (FEjlO) FATlC SAFET DEVEROVIC Kao da ie bilo iucer. 9. Jasmin i SJECANJE Dana 29. 2011. Vo!im plemenitim dusama neka j e vj ecni rah met.". Tumi dani i go dine prolaze. snaha Nevze ta sin Demo.sel dana od smrti naseg dragcg zeta SJECANJE na naseg drago g Dana 29. navrsavaju se S 2 dana otkako j e preselio na ah iret nas drag. ukabuli na tebe. od gnijezda do zviiezdau• Niiaz 11146. 2. Tvoja supruga Fatima. oklObra 2011. ler viS e n is i pored nas.. na VIsa va ju se tri tuzne go di 0 e 0 d kada ie nasa voljena supruga. Cuvamc vas ad za bora va u na-~imsrcima i mislirna. uliea Zahira Panjete.29. 9. navrsava se 7 dana od preselienja naseg volienog se navrsavaiu 52 dana otkako ie n a ahire [ preselila nasa draga Danas HAJRUDINA HODZICA HARISU SATROVICU nakon cerrdese[ dana cd smrti naseg dragog oca i supruga. zeta i pun ca Dana 29. komsijama i priiateljima. punic a i majka preselila na ahiret HABIB A • BIBICA PAiim'. Hamza i Lajla l4S3·[t Tvoja supruga Maksuma. DZENANA (PARLA) FATU:: 14.1 van u nasim srcima. 2011. POSLJEDNJI POZDRAV SJECANJE IN MEMORIAM Dana 29. Dijana. 1990 . Tvoji najmiliii: mac Mllhatem. St"za uspona S Ijubavlju i pO. 2. Nedoataie nam tvoj 1~k. navrsava se godina od preseljenja na ahirer . Hval. 9. 9. tvoje mace Samra i Alma i porodica Redzepovic 11157-lnd1 BEGIJI KARUP mo j ci nase drage 'E nise. zet Mehmed. kcerke Dalia i Maja. Tvoji: supruga Dzenana. Dok iivimo mi koji Ie volimo. zv. 1984 . da ti podari lijepi Dzennet i vjecni rahrnet. 2011. nego i ostalo i farniliii. Uvijek biti u nasirn sr- 4. biti ponosni sto srno te imali j viecno cemo te C1.s ces i ti 1I nasim srci· . a pOgOIOVO upute na pravi put i srabilnu buducnosr.MEHMED Plernenitosr i dobrota basile SU tvo] Iik.2011. 147~-Lf HARISA SATROVICA HARISA SATROV]CA nakon cetrdeset dana Punac Hivziia i punic. 29.. 2011. Moiimo Allaha dz. Tvoja obireli Zdravko Ruza.oM6-ll ANTEHRKAC 29.Dana 29. kcerka najljepse mjesto u Dzennetu. ce 29. 2011.2011. su pruga. komsiie i prijatelii suprug J asna. Amin. Danas. 9. VaSi: Hamo. ti za sve·.2011. J as uv iiek nem svima beskrajno nedostajes. vole i ne za boravljaiu. unuka Anesa. Senada.. oktobra 2011.9. ADEM (HALILA) KOZIC. a siecanie na tebe. HABIRA .lOvanjem ~u"amo uspomenu tvoj dragi Iik. 30. HANIlA (EMINA) KARIC. U vi j ek ceil ostati u nasirn srcuna MUjO (SEMSE) BAHTIC 29. 9. zet Namko.2011. a takvi kakav si ti bio. 1995 .s. 1993 • 14. unuk [asmin i as tala porodica."S mrcOu je s. dzamiji na Kobiljoj Fare i Neni i ]466-LI 1II1l1ci . 2011. v'jecno se pam re. Halma dova se poklonit. SviHssib.4. u petak. Nedostaies narn. na t voj 1I do b rotu. n ikada n ecerno zab 0 ra viti i u v ijek ces narn bi ti u nasirn srcirna i mislima.mo ob as ja na.' Molimo rna cuvamo uspomenu rna nam nedos tai es. i Dusko l. 9. marnic a .ZUKO S puno ruge i ljubavi. Milostivog Allaha da ti oprosti. 9. navrsavaju se tri godine otkako si nam otisla . na j edinog bra (a AZIZ (SELIM) FAZLIC 29. 2011. navrsava se 17 godina od preseljenja na ahiret naseg supruga. 9. MeSa. Dana 29.BIBICA PASIC.ma.. na tvoi blagi osmijeh. u nasim srci- Is [ina je: "Allah dz. 9.d! Molimo Allaha di. II. p lernen i tost. INMEMORlAM Poslije cetrde. Od Hamide.9. supruga Edisa. Hanka Aner i Ajla 0d smrti. navrsava se 16 godina od kada ie p reselila na a hirer nasa draga VASVljA (JUSIC) FATlC 29.]r. 20 1J.. a ruga i si "can ie no viru i ne daju da te zaboravimo. navrsava dragcg cca se 20 godina od srnrti naseg Dana 1. dobrota i ti ubav koj u s i pruzao De sa mo nama.CUNI (NAIM) MORANjKOVIC Bol nije u suzama ni u riiecima. A rko 1434-!t i Enise N.

Tvoji najmiliji: sestra Naza. na tebe. Nerl man. Radne kolege.. ali Uziva] II dzenetskirn blagcdatima . Adelina.d! Tvo]e Adiije· Feda. di. islOg dana u )7.29.s. Irma i Emir p-76120 SJE-CANJE na dragog oca TUZNO SjECANJE l'OSLl£DNjl l'OZDRAV naso j dragoj Dana 29. Tvoji: Taira. 2005 . jer s i zasl u~jla v ik..00 sati. 29.9. 'Iaida. 9. OSNIVACI I KOLEKTIV FAKULTETA ZA TEHNICKE STUDIJE U KISELJAKU n aso] drago j AIDI MARJANOVIC. 9.... unuka Anesa i S.ccni. Pamtit cemo te po dobr01: i.Dnevni avaz POSLJEDNjIPOZDRAV ."'_m. 2011. Behlilov ie i Ivanisevic p-76120 AIDI (ADlLOVIC) MARJANOVIC Sretni smo 'to si bila dio nasih zivQ(3) a beskraino ruzni sto erno prerano ostali bez tebe. Fikre [ i Damir Sjecanje Porodice na jednog Aljovic velikcg covjeka..2011. zet Bakir. na "rl av aiu se 52 dan.. 2008 . 35 Dana 29. ZIJAD .. praunucad Amir i Ammar. 9. Apomedical N I'OSLj£DNJlI'OZDRAV l'OSLj£ONjl l'OZDRAV J>OSLj£DNjl J>OZORAV nasoj volieno] na. navrsavaiu se dviie godine od preseljenja na ahiret naseg prijatelja. 9.29.29. FERIDTIRIC 29. uvazenog kolege i jednog od osnivaca Grafickog fakulteta u Kiseljaku • Fakultet za tehnicke studiie u Kiseljaku maici [lase drage kolegice Dzenite Bektesevic SANIJI BEKTESEVIC Izrazavarno iskreno saucesce porodici uz najdublje suosiecanie u neizrnjerno] boli.29. 9. 29. 2011. Ljubav neju drag u sestru i tetku Uposlenici ZZO KS Poslovnica Novo Sarajevo· Novi Grad Illt(t. rod.2008 .a! E~in:a! I lhan... DZEMILA (MEHO) HALILOVIC Pr<»10 ie 18 godina od kako si nas napustila. Tvoia Sefika sa diecom 635"&0 Viecnc ozalo~. bol za to born prisutna je u nama. 2011 . 9. pun ica i nana AIDI MARJANOVIC. rod... s posrovani em ore spom in ja ti i cuva [I usporn en€.10 casova ua rnezarju u Brckom. KASAPOVIC 1934 .priaeml je. Molirno dragog AlIah~ D~nno\. Kiseljak.3. Z auv ij ek sf os ta vila [tag u naeim srcima. 30.. godine 16.. Sven. 9. godine u 18. Zinka.2011. MUNIRU ZIRAK 29. zctovi Scmir.29. navrsava se pet godina na ahirer nase drage sestre i tetke od preseljenia FIKRET (HASIMA) OSMANAGIC SIECANJ£ 03 Sj£CANj£ na nai u dragu SUBHIJE BRAVO prerna tebi i najljepse uspornene trajno cerno cuvati u nasim srcima.2011. dal] e ii vjeti.. Tvoji Anka i Mario p-161.2010 . 9 2009 ~29. Allah dB podari lijepi Dzennet. 20 II. prijatelji. jer voljeni ne umiru dok Zive oni ko j i ih vole. 201l. Tvoii: kcerka Raziia. 2011. bin a sa porodicom u p-76tro MUHAREM (BEGO) MERDAN 29.9. od k a ko ie preselio nas dragi i nikad prez. S ljubavlju. 31 i tuga za reborn j e u 'If ijek prisurna u nasim srcima.3. Tevbid ee se prcuriti . 9.9.00 sari u ulici i Slipac t4~-111 Bairama Zenuniia 14%-1 3 [I . Kerlm. Hida. S liubavliu.ali eni na ah ire! RAGIB (IBRISI~A) MUNIRU ZIRAK 29. k unucad ~edh. braticne Nina i Irma i snaha Vera Sahrana ce se obaviti u cetvrtak. Ncrmina.l. 9.2011. H vala ti za sve.. otisla si tiho i polako. 9. 9. Mak i Deni P-1~ tW Dan. a u nama cd i. 201 J_ aa "ria "a se 18 godina od kako je preselil a na ah iret nasa draga marna. 2011. de ri podari Iijepi . cerke Advija. N ermi n.. j dragoi KEMAL LAGUMDZIJA 29..9.2011. I'OSLj£ONjII'OZDRAV ocu nase sefi ce Ai de Delib as ie rvoi plemeniti lik ce uvijek os tali iiv u nasim srcimao Tvoje kcerke Tifa i Nada sa svoiim porodicarna Ekrem Moca Dizdar Ll6O-lmo Dana 29.Adnan."". sestriei Admir i Adrnira i snaha Dzeki Sieeanie na tebe i IvOjU dobrotu nikada ne umire. Neb ri drag.9. postovaniem i ponosom sjecamo se tvoje dobrore i plem eni tosti.2011.SOSI DEMIROVIC 29. n ikad vise ponov Ij ena.20 AlDI (ADILOVIC) MARjANOVIC Posebn a u svem u. U spomen na Iik i djelo gospodina Kemala Lagumdzije. J edini nas. supruga F:a1... zet Rasirn. kolege i poslovni saradnici okupit ce se u prostorijama Fakulteta za tehnicke studi]e u KiseJjaku na adresi Kraljice mira bb.. ADILOVIC Od pore dica Vi la. Tvo] brat . ADILOVIC U vi jek ces iiv j eti u nasi I!! srcima. u petak.

. dz. Molimo Allah. MILADA LIKIC. S Ijubavlju. Tvoia sestra Jasna. rod. stom. zetovi i unucad 14. Samir. MILADE REDZEPOVIC~LIKIC iz Orasja pones i ljubav.s. J asrnin . podari sve dzenerske Iiepote.9.29. rodica . go dine navrsava se 7 dana od prerane smrti case kcer ke. da ti podari liiepi Dzennet i viecni rahmet. MILADE REDZEPOVIC ~LIKlC iz Orasja Uvi jek ceil iivjeti u nasem sj "can j u. supruge i marne Dana 29. HUSOVIC V ieeno cd os tati u nasim srci rna i nailjepsim uspomenama. Molimo Allaha EL·FATIHA' EJ'-I'M20 Husein. lIL br. Tvoia ljubav. sin Efim. da ti da lijepi Dzennetl Tvo] brat Salim. kceri. REDZEPOVIC dok Zivimo mi koji smo te volieli i koje si ti voljela. FADlLA KAFADAR. KOLEKTIV RJ STANICE RAJLOVAC Danas se navrsavaju 3 go dine od preselienja na ahiret nase drage nane Danas se navrsavaiu 3 godine od preselienia na ahiret SJECANJE Dana 29. Tvoii: Fatima. 9. 20 II. 2011 . Sve ave godine AZIZ GOJAK nasi stalni pratioci su bol i ruga.. Aida. Amra. 2011. 5. HUSOVIC N eka ti d ragi Allah lijepi Dzennet. rako ce biti ENVERA SERDAREVlCA Molirno dragog Allah. 12 r·76tlO ce se cdrzati go dine (&tvrmk) u 18 sati. kao sto si REFKA MUFTAREVIC. Neka je viecni rahmet tvoioi plemenitoi dusi. Sjec. nagradi lijepirn Dzennetorn ti nas svoiorn dobrotorn i plemenitoscu. Nedosraies nam beskraino . i dalje ce nas voditi kroz iivOI. bratic Bilal. snahe. 9. Amer. podari sve 1992. sin Elmir i punac Mehmed Dana 29. Lejla. Mirza.m znaci biti naibolja mama. covjek.nje na vas nikada note prestari. 2011. Alija.s. Amira i Adria.29. 9. Zlatko. dB. 1475-lu Tvoji najmiliji: supruga Sena.. hrabrcst i najljepsi osmiieh. 2011.9. rod. 1985 .311-H POSLJEDNJI SELAM POSLJEDNJI SELAM dragorn bratu.201 L godine navrsava se sedam dana od kada nije medu nama nasa 0d Dana 29. H "ala ti. nane.s. dobrotu i osmiieh. da ti podari i vieciti rahmet. snaha Rem. Nadin i tvoji Pee" i Nica dz. 20U. sestric Edo i zet Husniia P-76tlU SjECARJE Dana 29. Dina. 2011 god ine na vrsa va se godina dana naseg radnog kolege prerane smrti dr. rod. braticna Hasena i Ramo t464-11\ BIBA (ALIjA) jAHIC Neka ri dragi Allah dots. navrsava se 19 gcdina od smrti nase drage m a j ke. Pcrodica Podri mja DZEVAD PODRIMjA 18. Tvoia unucad Nazif i Amila Tvoii: sup rug Nazif.Dalla 29. cak i onda kada ti [e biro tesko. Ti si nam pokazala .2011. a . Neka te Allah dl:. Aisela. stom. Ajla. Tvoji najmiliji: Tevhid U nasim srcirna cuvamo dr. 2011. sin Mujo i snaha Mevlida i unucad Nazif i Arnila Tvoji sinovi. 9. supruga. tvoi plemeniti suprug 20lL lik. Iiiepi Dzennet 1992 . Zauvijek fes biti naS majka Slavica. 29. pozrtvovanost. Neno. CENGIC Ne postoji utjeha ni zaborav. rod. njeznost. 9.9. nai draza nasa Micela.2011. 9.. cca i ze ta MILADA (SALIHA REDZEPOVIC) LIKlC i ostavila veliku prazninu u nasim iivotima i srcima. IIIW-ind' . p un ice i svekrve FADILA KAFADAR. godine navrsava se 7 dana od prerane srnrti moje drage sestre dr. djeveru i arnidzi maici naseg Mehe HAjRUDIN (SALKO) HODZIC Tuga i bol nisu u rijecima nego u nasi m srcim a gd je ces za IIvi iek ostari voljen. god ine 0" vrsa va se sedam tuzn ih dana 0 d kada je p reselila na ah iret nasa draga i p lernen ita BOLNO SJECANJE na voljenog sup ruga. samo ruga i pones S!o sm 0 re irnali. N eka ti dragi Allah dz. podari dzenetske Ijepote i vjecni rahmet. Miko i Anil 1'161lG iz Orasia Postoiis i rraiati cd kao najliepsa uspomena i siecanie. Nerrnina 1303-l~[ SAFETA PODRIMIjA 29.s. Zada. kci Jasenka i sin Emir u kuci zaloeu u Orasju 14. 9.

33 POSLJEDNJI SELAM bratu naseg radncg kolege Jasmina ANEL DUDAKOVIC Radn e ko lege iz En ergo inzen j erin ga: Ibm.20 II. 29.iha Po rodice Dern irev ic i Habib ija Izera.1929. Neb ri dragi Allah podari lijepi Dzennet. snaha Emina i unuk EI·Fa!. POSLJEDNjl POZDRAV POSLJEDNJI POZDRAV bratu na. Molimo Uzvisenog AUaha da ti podari Iijepi Dzennet i vjecni rahmet.355-1mo SC "Rob Porodice Dernirovic i Habibija 1357-lmo Ra j Iovac • prehrana Danas se navrsavaiu dvije go dine o d kako nisi sa nama TUZNO SJECANJE Dana 29. Jasmina. Ilviiek rvoii: suprug Becir. POSLJEDNJI SELAM Zbog dobrog RESAD (MEHMEDA) SEKERIC .. . Edo. navrsava se godina od srnrti ENEZE KREMO. Dana 30. U d ruzen j e gen erala Bi H J49]-u Dana 29. 13. podari Iiiepi Dzennet i viecni rahmet. drag'.s. Mensura. ko U svakom otkucaiu nasih srca ostar ceS beskraino volien i nikada zaboravlien. navrsava se sest tuznih godina ad kada ie na ahiret TAIBA (SULJE) KRUHO. Dzennet i vjecni rahmet. Irena. Aida. Dzenita. 20 II.. Izet.. s inu naseg generala ANELU (ATIFA) DUDAKOVICU Neka rvoia rnlada dusa nade mir i Allah dZ. Enes. 1. Naza. bol u i nevjerici te. Amra 14i6-!t Elrna.... S Porodici upucujemo izraze iskrencg S"uCeSC" ljubsvlju i posrovanjern sporninjati RSG radio... Hvala ti za rvoju neizmjernu ljubav koju si nesebieno pruzala svirna nama.s. vjecno cd biti u morn srcu. AZIa. Isme ta i B ei da sa Dorodi cama.< se m ir imo sa is tin 0 m da vise nisi sa narn a. POSLJEDNJI SELAM I POZDRAV HARIS (ENES) SATROVIC U veliko] ruzi..59-lma. ZIJAD (SULEJMANA) DEMIROVIC . Tvoji rcdirelii Semsa i Enes. Miso. 9. Miro i Dzenka ~ Dzana. Dzernila. 9. jesenka. Rukija. 20 II. Amra D. 9.-lnd't. Namir. Kolektiv ocu naseg ra dnog kolege MEHMED BAjRAMOVIC i radne kolege 0 t" kcerka Neb ri dragi Allah dU.9. Selver...2011. 9.-. navrsava se 40 najtuznijih dana od kako nije sa nama nas jedini brat sin i SJECANJE navrsa va se god ina 0 d sm rti nase d rage tete ENEZA KREMO. sestra Elma sa porodicom. ali ni iedan bez sieeania na tebe. Leila H. rod.. rod.. preselio nas d ragi KEMAL (jUSUF) LAGUMDZIJA 22.. Suada...!L da ti podari Ii j ep j Dzen net i v jecn i rahrnet tvojo] plernenitoj dusi. Erduan..9. Dina. Belma H. Gam.. Sena. 111Of. Ljiljana. IllOl·lnd. rod. Hajrudin.. MRGAN djela kojeg si cinila i zbcg ljubavi koju si pruzila. RSG 1 Sarajevo i Netra Dana 29. 2011. 1950 ·29. MRGAN Prolaze dani.. Kemo.80SI Molimo dragog Allaha dz. MOCEVIC Postojis i traies kroz najljepse U5pO· mene i diela koja su ostavila traga u nasim Zivotima.. RESO Molimo dragog Allaha dl:. Mustafa..eg kolege oeu naseg direk tora ANEL DUDAKOVIC Leila S. 9. Amra E._. Armin 1492-u FIKRETU OSMANAGICU Po dobrorn cerno Vas parntiti. sin Amir.. Izudin.!L podari Dzennet. na vrsa va se deset ruzn ih godi na od ka da ie na ah ire! presel io na. Snaha J ozica.Dnevni avaz . Munira..2006· 29.2009. sin Ademir ... da ti podari lijepi Dzennet i viecni rahrnet rvojo] plemeniroi duii.. Amela. Tvoii: Arnar supruga Arnira. . Damir. Porodica N eka ti Allah dz. Belma. 9. Ermedin... po dar. sinovi Begler i Murat i kceri '0<'1:.

Vakuf"" _ eo" IV. TuzJ. Sora.!!_"Z8_ J..i 8 MaglAtJ T. 'B.1wf T~... 'fko iliuY" . - 0940 T .vnlk ~T .r. ban.ba "..I(ul> . posljednje pozdrave i sjecanja objavit cemo i na portalu "Dnevnog avaza" www.bb "8 23 Bul.... ..oglasi Dnevniavaz Obavijesti 0 smrti..&I".. sje'canja.e.. KI. & n~ Ib.. Tvrt LOAdb83 P.."no vrt~..vill' ...C8 Srebrenlk GnKf.. GrBCan.' Tuzl. '<Inlk l~uliJOJ!IC ~mJl FOjn'TlUl . Tuzla KIII_'jlJ 2hrlnlc.."I M. posljednje pozdravei zahvale moiete predati u 68 poslovnica BH Poste...Q..I.bb H_ ovOI K GlnKI.ll..dnevniavaz.. u 46 gra ova BiH SPISAK POSTANSKIH POSLOVNICA "lP BH POSTA" d.c er¢ko 2en~C8 il(. "J VI_ko V~ S Omerovl48 ·e....lt1iO' ..1o ..O ... - Kakanl . 7 ..."lgo Zen I':' Z..2 bb Z. AlIJe 'Lzatbego v le.~v~ .c..c...vli!Iovlot.. eva BH'OS~ Uz minimalnu doplatu smrtovnice..

.

odoberite holoo mrefu i plati1e monje! .ije sve. c to rodbinu i prijotelle u dijo..reiu mreie 5ve do2.10 haloo..godinef ZomijenUeivj .i .ama. U svekorn sl'uc. :1 n.oglasi .oju. [er holoo roi!un mofe~e dopuniiti vecod 1 KM.020.rozgovarojtebesplotno .spori zv·ati'po izuzetno niskim cijen. u:nutor Kupite [ednn haloo bro] i dobicete dvo brojo po djeni jedno9. sa po 4KM no ror!unu. haloo y postojecu m.

. _~". fi..• 1l. pribave potrebne dokaze... OOIilTMA"..0710~ 051'401001'72 ....OJ< ooanlJ[O. po.!iO) ..lISIJNDJE!S05 FONIKM 009fTMA...."" .POJ Sf PFlffiOSII u rtAAEOf\'O t<illtI S9.KA: 00 B ITAKA: DOBITAKA: DOBITAKA: NEMA 8 542 8. ..2011 ~"I" N.."..t..lA PRE..~ ..90) .:nr:..S~lIA. 'SI<Id OIl H.. Podneske je moguce clostavili i pu(em poste na adresu OpCinski sud u Ljubu..... __ N . u suprctncm niihovo pravo nece biti uzeto U obzir prilikorn uspostave zemljisnokujiznog uloska.:kO 3 ott. OOBITAll OM GE IinSlE 15% . 1.3!iB..80 KM :5..90 KM . ~NAGFiJ...889.. .....r.:E POtoIUDI ..S25. KOLU .noknjizl1i ulozak ee se uspostaviri ua osnovu do (ad" pribavljenih dokaza.1I0035 .lIrn". ... _...... (I(Ir'!oQ" ~ QInII "CII· Nt ~ """'o.3.. _. ". ~ .. KOlO JOKERA JE 18....11·0003 I 9 Liubuski......0 _ ~19<17Wo "" ~ b'qa_. Ukoliko U produzenom roku ne usliiedi dOSI3Va..eArlIZVJESrlU 10..IJOt:N FOt0 'tA DDEHTJIII: (...•.50 KM + PDVI Igre na srecu tulrile Bill I proojere duhllaka na wwwJulrijabih ba Ro~ za prlgovore eellrl dana od pIVog Iduceg dana po ObJ3vllivaniu prlvremenog IzvlellaJa.AK CETVRTE VRSlE 40% 22. SP HRASLjANI....H l..oJ 16.80 KM 6POGODAKA 5 PO GODAKA 4 POGOTKA 3 POGOtKA OODllA.... 1_ iInQ""1 f~"'1'R"" po1MI ... ..~d" -... godine " 37504 0 1 551 B 7 1l.""" EtfoIotU kilt --=.2011._ • kO!l ~ ~.201W JO~ZAOCEIITAlnJlECE ~M.10.00 KM .5SM DKM FON 0 ZADOB ITAKTRECE VR STe ZO% . Itcg . .e.NIM I NEoSNOV~ PRIGm'~1IM l UTRIJA 81 H OBJAI'LllJJ1' K~AtIJlINJESTI... _..IO DBITAKA: FOND "0..09.. NAGRA.Ur... te osobna predaja podnesaka sa dokumenra..60KM 4 FON 0 "0.200.... OSNOVANIHI NEilSOOVAIlIH P~\I1lRA NUE 81LO . __ •.oro-e ....034 U 7a..I'.1-411Il.E"MI...t.oH ILVJ!SI.90 KM 21.._ -.09...--~""I ~ ..' .... KOLO LOTO-a 450.. _.kom Zrinsko·Frankopanska b.godinc U"_ ~.943..J>l1{M OellO '~M 131 . """"'''"'' U -~ o·~ PREDSjEDNIK Milena SUDA Peric .72.1y I':9jNdt II C9IIf~ .I iW'I$NlKA 0 O~IN"". -..i 18...7ClKM . _. . Stoga Vas jos jednom pozivamo da priiavite svoia prava na nekretninarna i aktivno sudjelujete u daljnjern posrupku..J1... Mosrarska Vr" at" .. ..KffiVEVRSTE F{)NDZAO'SIALEOOBITKE (12G2.. po ~ we...... " ..JI. ..0780015039700009 -07·80029940100038 -0780022740. O~1lI'IJ P!'''''''EMEfOOG INJESr IJA.pit -.KQLUI... NAG HAO NI FON D J E 5 G% . iI:I ~ .... FON0 ZA DOBITAK PAVE VASTE (1.. 4~O... __1!.. _ "'" I""_IO"'_' S .189 JACKPOT S[ PRENOSI U NAREDN 0 KOLO . ~emlji. Zakona 0 zemliisnim kniigama FBiH (SI.. ..llDt:M FfWM'OOBlTl..!]S'!l'. 0710nm39. ~"' .11611 I'll .. 19{03 i 54/04)._r:IJIItov..4 NISUEN.d'1 til ~ ~ 2ge1M c.RJil:ENOJE. _. .l".•••••...eMJEYA ooerr"" 'iP.• IADllJllIAN 1lAI'UI1E OOiITAKA "' 10..o.TE VFlSTE 40'S . . .I Ill:! w.0 0 KM .... .. Kroz Proiekt sistematskog azurirania kalama za k. _.JA(:1t. DOBITAK PRVE VRSTE 25% 114. ~ ....'1 """ H I"""""" . 91f111'l. .._..MIIA.P.4il KM fOtm ZA DtllITAIi.80 KM FON 0 O~.'. KOLA i.b<Oj ...J lA 16. _t .. P<~ _to pOd~I~"""""'_ N EIOB(I27 .oot:M .. 1iMI~5III..._ ~".......... 114.... G. _.A75.•• _.. """""'~ Q I 1lo<1lflllo:il... ~.••. .NE1M~1 DIREKIOn EOOEII1PASUKM s..OOKM 6.•••."_ ~ . LlJTRIJA B IH. .1 OKM BAal' u sn BROJEVI PO REDOSLIJEDU IZVLACENJA: PRVI DOBITNI BROJ JOKERA: DRUGI OOBITNI BROJ JOKERA. .'" 1Ii......£....C>I' .anom od 07..I DO BITN I CI U IGRI !GRAt • GO Sf U 77.....09.IGI. ZlffiJI tL\N NAfUTf.!olI ... .. Pozivaiu se sve zainteresirane osobe da prijave svoja prava i rjesavaju svoie irnovinsko-pravne odnose.DNI fON 0 J E 50% 57.GOD....w.IA OOBrfAAA: ~EMA "I""' ! .Bl}K" • .. " ~ ~" evil •• Uttto 110 B--I • tIO M ~ I ~_ ~ a"""" ~ Btt>. ~I 011 ~ 1'1.•..~_"·rl"i'~~~ ~ 11119'l....q . ~ IDUII ___ ...:m.HIJNIGA nOBITAKA IIZNOSI DDBITAKA JACK POT SE PRENOSI U NAREDNO KOLO 1. ~ ~1!"W:Z 11l(1_ ~0jI'" """~..t.... "..SrlJA..·BINACIJA 78............00 KM DOBITNA KOM. _.. _ & OcI-.I£N & co d II" l '''' _....19KM " •••• 1. IN....048.. 9. godine Na csuovu Clana 63. ...22'.100101 .••• 11Ai19'.....Qod...:nIr DrCI! 31'05) 1Jpra •• o.~~ a (I ~ .r~ n.". Opcinski sud u Ljubuskom NAJAVLJUJE USPOSTAVU I ZAMJENU ZEMLJISNE KNJIGE ZA KATASTARSKE OPCINE SP LjUBUSKI.... I· !ODO Ljol ~... lIIi.ll_~~"O_~ \ll'WOot:!Ol II uf!2.201 I:.....~a"""~I~!.• .. __ ...... ....... _ .o... ~D~ .30 I FOND ZA OSTAlE DDBITKE ... .008 IT.U ~ i r..00 KM PRIVREMENIIZVJESTAJ 78...........iIO. .ch o BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACUA BOSNE I HERCEGOVINE ZUPANIJ A ZAPADNOHERCEGOVACKA OPCINSKI SUD U LJUBUSKOM Zern Iiisnokn i i in i ured Brei: 063·0-SU.UlUIANL -ZillOPAOW £T"O.r a 2!!.II:Vo _ U 78..a. ZaIo:miIl ~ Od~""".".. Hrasliani i Cerna po novoi izmjeri da [Q svoje pravo priiave u roku ad 60 dan" od dana objave ovog cglasa u Sluzbenim novinarna Federacije BiH i Sluzbenorn glasniku BiH podneskorn u dva prirnjerka ida podnesu dokaze za LO. 28.. LUTRIJA Bill. Liubuski izvrsen ie priienos prava vlasnisrva iz Knjige pclozenih ugovora (KPU) u elekrronski vodenu zemljisnu knjigu..""..10 KM 2...09..00 do 15. lA>_ . . el'«1II!:!m'" ~. _..00 KM PRIVREMENIIZVJESTAJ 78. ".... eimJEJ.QOBITAKA: NEMA NEIM 1 20 215 2.MI "E~INI<NIM '"'"OVIlA""" L" t R I JAB IH OllJAruLJJE KONAtJ\N IMEmAJ 1A 7HOLO JOKl'~A _..\1"" _ '" CI1J .1l0LU UPLAGENO JE . SM:1' ...445. DOBITAKA: OOHITA:KA: OOBITAKA: OOBITA'KA: . _...000. ~ -.1ll11. " . 1...'.J. '""*... \'9OJp>l\I tq .. __ .... ...... MOUAR 3. . . godine OCEKIVANI JACK POT ZA 79...... • .:.'''' J...11.. 1~ KOlO lOTO~.... Dobivanjern rjesenja 0 upisu prava i niegovirn provodeniern u elekrronski vodenoj zernljisno] knjizi osiguravate apsolumu zastitu svoiih prava..072....705....... 75..0'."07 ...0:$4 "'. J2. ... _ll ZlIIIDNoII~_Ii~"w.262. ..... 1..o~' UI'".1lOO....2011.201 1 ~..IiOKM . __ . .00 sali. obpyljet!oQj "" .... KOLO JOKER-a 78.P. L UT R IJ A B i H SA R AJ E V 0 2S. ••• '.qu -. medu OpCinskog suda u Ljubuskom na adre~i Zriosko·Frankopanska sva'kim radnim d.••.~ I 5CO S1lJ1......5.. KOLU U PlACENO JE .OIi. KOLAJOKEM DO 13._. ~ IIdIau .010. t"-rdlr.~.39].. •.rto""'~~3"_N kOpJ ~ a~ ~ ~d _....•."""... N........2D+J.. 00 10.to....20119M s:A<lPlI:GO~ S:A3PiOOOTl(II OO~IT~ OODIT~ 007 GG24 ".b..20 KM 52..n. .50~M •....1E~IGA 2.o.. no vine FBiH.....50 KM 10 .. Prijava prava u prvom redu je u Vailem interesu..o. O<l ~ 'J>rqa -"" 1Il>-• .. 20 II. novih dokaza... Osobe koie polazu pravo na tim nekretainama rnogu navedeni rok na zahtiev produ~iti za najmanje sljedecih 90 dana..305.... KOLA LOTO~a on 27. ~IDIlDIIM ~. e.....••••...•... . 88320 Ljubuski Uvid u elekrronski vodenu zemljisnu cijom mogu"a ie u zemljisnoknjiznom _.... 11 _."" ~. __ . BROJ DO BITAK4 IIZN Q SI DQBITAKA D BAV J ESTE NJE ZA IGRACE SMS PORU KE ZA LOTD IG RU IGRAC·GOST SLATI 00 SR IJ EOE 00 UTO RKA N A SUJ EDEC E BROJEVE TELEFON A: 9 H TELECOM: 091/41 2 ·&02 HT MOBI LN E KOMU N IKACIJE: 053/88-872 Icllena poru~e 0.. co _ Pauk>ar ...2011...41J1~ Zi.... u_ <II co "..on. Sroga se pozivaiu svi vlasnici St3nOv3 i poslovnih prostora koji su svoie vlasnistvo upisali u KPU da provjere prijenos svoiih prava vlasnisrva iz KPU-a u elektronski vcdenu zemljisnu knjigu uvidom u isru u gore navedenim zakonskim rokovirna .....\3-'~ 1)1..~ <I'" • III> p<~ •• ~ ... _. . Z52. IIFII.0 LA[0"0·. ~ Z!1li20U ~" -. Nt ~. C40'fWI1'Wa \)pT•• _ 111''''''! mt......~I".5..IE 111 [2011... SP CERNO Pozivaju se sve zainreresirane osobe koje pclazu pravo na priznavanje vlasnistva iIi neko drugo pravo us nekrerninama upi sa nim u katastarskirn opcinarna Liubuski. •• ~ .. ..0011 ~ PovJ" P~~ . .. ~ ~ Nli!1f!!lI e..l'!I4. 60 KM FON 0 "0.. _ ...... ..222...... VFlm I~ __ .l ZliPlStIlKAU OSliOVI. ~ ~~ T!i5&l'Mo od"~to-Qp ~.G780001419700001' 6.. Uj'5.Gradska..482. KOLA JOKERA on 27.OErfOJE NMlRAlJN:lroN[}~ . knjigu.. KIlloUlIO·...IfIIO li.000...*""IJ'I G1nb>l.:K{)lUIJf'I.CIIn otp.......8.._..60KM UKUPNI. _.I_ ~.x.. SARAJEVO 28.•.90 KM ... __ . Priiavom prava osiguravate sudjelovanje u proc es u urvrdivanja prava na Vasirn nekretninama.o GmbH Gr!IbIi "".• 16. 6. laI< .._... i 67..5l]IKPJI KDN. ~"~ctIA .J.781.. SARAJEVO 2809...50 + J.n FI~ o.. br.. kako bi im se dala rnogucnost d.444..1:11 ...01. lo'IIU<II$I~ <... BROJ DOBITA'KA fliNOSI DOBITAKA 6 DROJEVA SBROJEVA 4 BROJA 3 BROJA 2 BROJA 1 BROJ DOBITAKA.. . TRAVNIK I.1J.. ~OI. OOtlOl'IJP!'I~EMEI'OO I!\!J.GARANTOVANI JACK POT ZA 79. ~ iol' . • .•••...I::J I(M U76..70 + J..4.......~.

93 metra po flasama postavljenim aa uli- ne u Kumamotu. kao i fli· p ere ko je 6e pos je tioc i illoci koristiti.l" hi se rijditi zav:rzbma u vezis nasljedstvorn. Njih su izvadili tak 0 sto S 11 orvo ri li diecakovu Jobaniu. Deset godina nakon SIOje sijao strah u Arkanzasupolicija je uhapsila Maj'kla Vajata (Michael Wyatt). SI j edeteg "tOr ka na su" du u Frankfurtu treba. navodi policija.ko rvrdoglavog.. . inace. nije ni pogledao. Ljekari su je vrlo rano sljedeceg jurra proglasili rnrtvom. Lokalni mediii javljaju kako su se ro di tel ji d jevoj cice odlucili obratiti sveceniku nakon sto je curica godinarna hilladu lIuadrala m zel IliPera Da Atrakcija u Baltimoru bolovala od psih icke bolesti. U operaciii koia je trajala cetiri sata. N akon ~tO je javne o njibovoj ljubavi progovori la rn I" dahua u dovica Meharit Kine (28).. avgusta LZ) vozio ie 8. koji ne podnosi suprugu p oko jnog oea.. go v 0 reCi mi da Parodica kralja piva bari se za nasljedstva Posjeliocf ce moe! I iurali gradi mo igrao n icu n ego muzej .. rekao ie Silverman.. M uskarac iz] ute za koj irn je pokren u ta po lici] ska pof era III"'" zbcg prekoracenia brzine.li obratrl sveceniku nakon sto je curica godinama bolovala ad psihicke bolesti ove godi- UOllOSe DO127IIIS1 Njernacki vozac monocikla uspio se prevesti preko 127 postavlienih fla~a kako bi oborio Ginisov rekord. Tesko mi je zbog svega toga .l dok se sin Ij. Suberta Nadmetanje zbog nasliedsrva bogatog frankfurtskog kralja piva Brune H.va i obra" zov·nih programa. Tvrdi kako je pokuSao izgladi ti stvari sa macehom. koji mu se zabio u Ioba- Cudorn prezlvlo nju. . ei u Tel Avivu i trenurno ceka d a zvau ien ici Gin isove knjige porvrde da je oborio rekord. hirurzi su iednogodisnjaku uspiesno cdsrranili puniac i on se dobra OpO- ravlja. l'ogledaj Ie mu lice.u tio. Ugusila se -saopcili 51. pera.S lik" je nastala u bolnici. SuberIlt. Ona ie ispri cala kako i' u je p red ulazn im vra rima zaskocio n epoznati muskaraci gurnuo njene nozneprste u USia. Prijava i trece zene doda tno je pokren ula pol ici j u. Luk Ajholc (Luc Eichel- Nijemac zeli rekord Djevojcica (13) iz [apana ugusila se tokom egzorcizmanakon StO su je njen otac i svecenik p oli j evali vodorn kako bi iz nje istjerali zle duhove. Mllidic je na kraju za vrsio u po lid is koj s ran ici. Policiia ie uhapsila oca Aeu:liia Maisigija (50) te Kazuakija Kinosiraja (56) zbcg optuzbi da su djevojeici nanijeli smrronosne povrede. leu -irca se Ug sila IOMO egZorcizma Lokalni mediji javljaju kako su se roditelji dievolclce odluci. lako jespokojan_ Da.Itii'o. svoj po· gled nastvari dao je i Brl. Popularnost nipera ponovno raste.lnin sin. Cak rn i je za branila je u Iosem stanju i da ell mu smetati. mlada udovica r"splakala seu (elevizijskoj emisiji kada sui oj pokazali sl iku n j e iBrune. Kaze kako niegov Oiac nije zaslul:iolakav tretman od Meharir. M uzej ce. koii ie naNa"ila Mebarit. ali je bilo prekasno. Da se punjaczabio U vene.na kupio svoj pevi fliper i naguTao ga u s"oj mali sum. 29_ ooptembar/f1ijan 2011_ kl 0 Sk _ UhaDsen MaiKI VBial POIiCiiise zaUD Da DDIiCi)jce . odmah je zakljucio kako je di evojcici potre han egzorcizarn. Egzorcizam su izvodili 27.sisao zenarna nozne prste. Hans Peter Nerger (64) 0 odnosu s ocem i pomajkom govorio je fl.J os nisam upoztlao nekega loli.. Uemisiji je priznao kako snimak umirucegoca. ~NEWS U BaiIimoru ce na vise od hiliadu kvadratnib metara b iti OlVoren m uzej f1i.FE per je vi se od igre . da v idam oca.bjesnio je Brunin sin. Voda pornoc kada je djevojcica vee je na covjeka na siedelici paizgubila svijest.28 . stotinjak puta na "eiscenju" Maika je pozvala hitnu pod purnpom za vodu...N e . Sin biBsniD na TU-U. (Schubert.. [akoder.. imaci prostoriie za organiziranje zab. Policiia je izviiestila ka- Curica je umr/a u bo/lllci u Kumamolu ko je curica prije smrti hila dalas visinecd 2.. Uzrok smrti ie gusenje. .zakljucila je uplakan a u dovi ca. V nieml... Imala je yeoma los karak ter. STRAVICNO Raditelji trazili ad svecenika da abavi ciscenje duse pao na Bebi iZ glaUe URIDDlen pUDlac za m.. dijere bi umrlozanekolikosekundi.Dbitel ou-N'A"MaLY Djecak iz Kine pao je iz krevetica na punjac za mobitel. Arnericka policija uhapsila ie muskarca koji je nasilu . ulaze u I. kojeg je mladic pozvao i zalio se na saobracaice.l 6e biti izlozeno 900 flip era iz pri· vatne kolekcije Dejvida Sil· vermana (David).. 10 je rnoj Bruno . koji je sa dvadeset godi. Svecenik koiem Sl.. za jednostavnijim vremenima_ Tome " prilog gevo ri i Cin ieni ca d a u Sjedinienim Americkim Drlavama posteji vise slicnih muzeja. ali ana ne zel i popus ri ti. nazvao ie policiju "da kazu kolegama da ga prestanu [uriri" Potiera za dvadesetogodisnjim Amerikancem pocela je u Park Sitiju 11 Juri zbog prekoracen j a brzine. Dnevni avaz. u ~"S"Il.dDUica DlaMala Sljedeceg utorka na sucu u Frankfurtu trebala Qi se rijesiti zavrzlama u vczi s nasljedstvom Brune H. Iza reseraka su ga smjestila svjedocansrva dvije zeue.ictl.Curicu su kaisevirna lOIvezali za sjedalicu te joj vodom polijevali lice. Hirurzi su na djecakovo] glavi rastavili uredai komad po komad sve dok nisu os tala samo dva metalna stapica koie..5 me lara.lse obratiIi. Poslije se 11 citavu zbrku ukljucio j vozacev mac. Ovdje se zaisla vidi koliko smobili sremi. to Iik 0 mali da ie MoraD spavati is· pod Dipera. 90) ne preSlaje.1 izpolicije.. te!eviziji..moida zbognosJalgije i >:aljenj. W"~ak. ..

Djevoicicu su sada. a sljedece gcdine na sviiet je dosla Per!" Par se u brzo rastao. P rosle sedm ice na poVeliku Britaniiu. Maiku dievojcice Helen Gavanag(34) sada ee izruciti II S i Diu C -CU Skol u.. Orela ju [e rnajka i preko Meksika je odvela II Sjedinjene Americke Drzave. Tada ie imala cetiri go dine. Odmah nakon nestanka dievoicice ponudena je inagrada od 10.i su pruznici upoznali su se u dzez klubu 2003.000 dolara ~3 onoga koii je nade iii da bile kakvu inforrnaciju koja bi pomogla IIprcnalasku Perl. ~etvrlak.3. go dine nakon SIO iu ie otac ostavic u vrticu II M antes [em. presudili zbog nezakonitog odvoden]a kcerke izzernlje. 29.iednickc starateljstvo nad djeterorn. . gdie su joj jos 2009. Policiia vieruje da ie curica godinama >:ivjela sa rnaikom u alternativnoi za[ednici u blizini Monrreala. nije isla u "nie ni II kon sesusrela s ocem. sepl~mb~r/rujan 2011. Curica je ramo zivjela sa rnajkom. nasli u Kanadi. nakon tri godine. zena ie imala i lazni idenutet kako je policija ne bi prouasla. a. a zena je imala i lazni identitet Perl Gavagan da Masa (Pearl Gavaghan Da Massa) nestala j e u decembru 2008. B ivi. 27 SUOBINE Perl Gavagan da Masa iz Velika Britanije odvela majka Policija vlerujs da je curica godinama zivjela sa majkom u alternativnoj zajednicl u blizini Montreala.kiosk Dnevnl avaz. a sud im je dodijelio 7.

OvIal .AK~.500 . Volk \ agenje poznat kao nnj l. OasAuto ..<1 tJ akeijdojponudi "IIi I TIlOttir !.oglasi Golf TO'I vee od 32. Jer.6 'rDl (77 k\ I 1o...' lekn zallha . L OJ91BJ1-55Sl IANIA LUKA. (ij~nom do rt'gIStnlciJc. lot... I.900 II{M.abUnija rnarka naautomobil komLrti§lu zbog vrijednosti popUl: inovativnc Icfmolog:ijc.I(OD Fot~ • MIIt.M.\ . B~OD . 032166).....lEVO .KM*. MOSl'A mtC AIITO. Akcija fraje do j. UlIBUSiCl .. ..' iii kaikona..: 01126. ... .6/<149·685.ALFIO K."1 ~AAJEVO • ASA WA..moean i ~Iedljiv. M' ~IRO I BAlJEG .AUTO !COCA euBA. r 1)311n9 .. • Ponyd. GolrTDI .OSSI230-loo. 1 Ort91217 lH. I oo..... ACS AUlOOEN1AIISKOLnC.h eAN)A LUItA $ElVIS VrOOVIC. 033m]-15O~ SA2A. "'.. 0511366-520..0351lB4·39"1. K ) ~ ('fIlllUl1om orremom modcH saberl1lnlildm mtlll)rim.. L.NIl'[l(. VoIb-...lie QUAmtO. ... t. Za svc dodatne informacj]e moulcsc ooroliLi Vascm najbliicm Volkswagcnpartncru. nepobjedivc ekonomiblosri.n05...225..477i O MiA .. I.J \ e. RIMAC I~E . . 03... nn21.5521 vlTEl .I)S~·OO(h THANj..101.. .. .vIonI . 4godinc surancijc i najruunjeg gubitka vrijednosti.t"ino .. O3On19-019.-PROMOlOIS-CO. ~~ vo!bwag_ '. . t "".3 141 BR(!CO II I!(Q GAS. ...t.utA JEul. 1. Mudrainve licija.01..1l>~ odnQ!:lj 1\.fU..

.09.ertiilitnim maxama (KM) za 502 ...::::':.o:5iS6~-3..a).akoaer ~~kazuie i«Jmpwiciju d<2anj" valul. nsirn a~o se luleni na 10m rociS1u UP"sti u resprallljanje (~I.:_i~::_. Oaljl upiU lm~50 UCu Mjesocrrog bll'ansastanja nlogu se upUlili O~jeijenju ra raMovodstvo ilillilllslJ.ajlle6em ~Ilimu predstavlj.. ...---.'~e~l)'Iine i..:..'lj"anj".l reserve odra!avaju po~elni kapital. VOgo~ca. st 3...adi odrBdenB raeune Slranin val"la u smi..~ lai«Jn ~Cenl"'lnQj Ilanci BosneiHer()e~olline- __~ o bias nj enl a !.tl1nr_ "'" «JY.. IJog()SCa..1. 4..00 KM obi..0 S9' licaju 12-625. v...a).e Vijeca mmstara vezane za Clansivo na pol'jeril..78=. Banka i.. drugolulMi Ohran Far"k Iz Vo~. (331 27 8119.. 1 i 2 kaD snanu Il'Isivu.... iii Imi e Bank.AN HAJRIJA IZ VOGOStE UL ]GMA~SKA BR.' ~s L.iltJ ot't:kajll 2. augusta 2011. 2.. a bia je uredno obavijeslen.ta su: N. Og.. 8a.dajeda bl ...:DOV-... a9enl ma Vij"oa min.e .'644 __1 go.469 4. r """'O'I"'1tM<> I_It- .:oil-:. 60. aktlvamlnu5 rnonetarrail pasl. ~.::~::. 2.~an 31. tn . Ukupni ilnos sreustava kOja 50 dele na ovim raeunjna je bio 40D_365 ~iljadll KM.O:ol:_l8:o.:. Na plipremnom roemtu ce se .5 1- 0' 1. l"iho:O.nik. 19.. BO_lPP"a).. Tuleni moze najkasnije na pripramnom roeislu podllijeli protivluJ'bu (cl 74_ st 1_ZPP'a).l~ ..l.__ 3.ZENU OHR.zloga ne dode na roti!te Z3 glavnu rasprasu...:.NY lit"""" m.nska br.".VO OP~ INSKI SUD U SARAJ tv U - - - --_ - . 46 i Onran Alen 5/47 Boundory str 41 Dl Brisbane..Ll0 ..la obavezu Bimke iii KM novae U op1 I__-----..zlato 1.. ~Ir-e~rn~-o. radi duga.::."a minislaraunleMMF--ov...I1. 46.896! 143.='::. Sarajevo prow Menih 1. st....--.. 3.:.:d.4 I..im oonosima sa MMF·om.. Nek_eposebee k. ka . ...... IJog~...72SltiljadaKM.•HasagJt SBail..nodi.ePRETPLAl"E 1(A!1i~. a bio je u redno pOlvan. Ig rnanska br..ij.:. :!H • ·!!o.:. 331/111 u Optinskom sudu Sarajevo."aka.ICII ..h:. (3-018.147..NJA.• 61..ilne ra~un" drla. __ .u..293 390 158. _..~ ... OLAGOVAC. III na pripremno ro(. fQ'I .'. ZPP·a). .A dd 61}sna i HBrC€iJovina... kan I d.n)' 'M .ns...... lako S1Jl ih dilerenciro u EUR -f'i10~bas:·~v~..'C5ta. on. radl dug". Ce n Ifal na ba D ka· 8 GS ne i H ercell avine ia neo.. ODd.087. r~~ra1Bs~~~~I.IIII_~""'-"·.a srenstea i o~'v~. 84. I ~lt l)"!Irl"-oiJm1~. nsu ukljuce nl U gor~ navedeni Ma"s st..~::r:. TEl EFONSKlH USLUGA M&HDETEt I~ T .. Slav 4. Sanoina hr._. ..---------------+-----3.=t" ezideI:I:. "= .6~4 hiljad.~..Qtul..OO Wit 011IIII02 1"'\&1'1 DtIIII Clf"2 IUH~'O'~IJI ..105. .'....'_.>0"" 25 s KM) Ukupan UEnTP. objavljuje s~jed€ti POZI V ZA PRI PA EMN 0 RO CISIE III-Iui~n..445' UKQPN'A PA$lVA (3+4+5+6) .. 77. Vall. Ilf.1:.. sud" Saraj""" upravno] sl..~....tti:-__fo. Od 15 dana od dana ~llj.... KM.... nisu ni~ ak1iYani~ pasva C 8 BiH. 2011.:' '~9. ho~ CIIIM.e in~stira uglav"om u Ylijednosne v'pire i depo<lte koji sa dfie k~d tn(l<~~..3 1.334.lS.~D sali u sobu broj 325/111.glavni intem! 'revlzor BOSNA I HERCEGOVINA FEDE:RA ~IJA Bi H KANTON SARAJ..hod za Baolru_ Bantino =..a bio je uremc pozvan.'!ftr." r PASIVA UktJpan UKUPNA.u ~fa~unavase obavezakao neto ~lanska~Qliclja od 1. se smaira obavljenom protekom ro~..azilazi njenu rnenetame pasleu u ilOn..225' ve>ane"tlaflStlo_lslavrem. 3~ __ '..aJno imocmaGii" ~ radu poseana b.... ul.' Mooolama '~"'''a je ".1.. dieluj.3I..-:De~· . 1"3::....58.KORfSTE. ICII __ I_""-_1Io1i .AKTtVA (1+2) 15.00 KM.. bo_U""_ 1 L 15 - V"'ad_~'" u..' :::16" de. lax.' . 1- ~--...roanne Ii 11.. st. I:znos iEURlskazan uleM I 01 Ostale valutEI ·Iska.. o. 0 pl1jedlozima stranaka i einjeni~nim navodima kojima stranka obfllZltdu svoje prijetlloge (CI.. evidenU. . VOgMca..A I H ERC EGOVI NA FE 0 ERAC IJA BOSN EI H ERC EG..S.=:. up. 3000. I :. ... faspra~. Kapllal. 01_ 2012_ g~dine u 12 UD sau..r __ 71to:1~Tall)n"l(6. ::'/. soba br..danog r.nltwio tmRTAK ~B. iUIII '*"11"''*-10 "_.814.""'i:i=':: ..::._.dan~g razloga ne do de luze ni.. Sllmjen~lo .. 10.n..5=.:.. Bank.... srnaaat ce se ca j..Jhriman Safe! uL Omladlnska br 14_.:..833 1':3~.:...... ::.dnosnB upapi".eze~. drOr:agan KUlina! ."ncy Iznos . Aka na pripremno rocislll ne dade lui:ilac. proti.ft:...IOI&Ji~02 o. kao a~~.. ..trane akiive pre.625.ns1'lO aosne I Hercegovlne u MMf.a::'~. uliGa Porodioo Hasagic.. Deviln a aktiv".. SUDIJA AJDAHASlt NAPOMENA: AJ(O lulliac tlez opffi'. 8(>5n" i·H.. K..:Vi!I:. st.m iI:...::=.i tAKAL RAMO..~.. reserve.. (znosluhiljadama AKTIVA 1 1 . AJ. i __1. VogOSca.:-::. aug~.flISpm"1jatl 0 pltna~ma ko ja S8 odnose nll smetnje za dalji 10k pootuPka. lIugusla Sanka je ..... lPP.. raDun. Optinsk. u SaJ"aje'IIUnaeI... ago".ado"olilia obaveze :pra"ila currencvbo3rda tnf~rmacijek~jezahtij'.:..833 hiljade KM) i depo'ile re~dentflih banalcadioQice i akumulirilJle dobili .l. +:::0e~~. Bank.J::. :... 1.{U4.:..pu nomocnlku Amili Elerovit au"okatu il saraleva..:..JA Vasna M'erdano~ie .:tti:...*..-.I&H o.1I XEPll.4:.. 79. -~....lI-l n..tmt te se da je lul:ba povucena ..n~.1-.. tuza nih p r. -." 80 SN.OVI NE KA~TON SARAJEVO OPCINSKI SUO U SARAJEVU Brol: 65 U P 1U7092 lOP Sarajevo..470 l.182 7 '5 Osta 51 !.97...' ..1t 1~..va (1~3·4) 1- 502.!ati bez njegovog prisuslva (CI.Jl. (3:3) 27 81 23.vIJ~je sljedeci POZIV ZI\: I-TU.os IS PM~_ CINg'._.. Kao depnzitarza tlanstvo BOSOB Hllrcegolline u MMF-u.. -. l\) . Zako na.i~te dQnijeti SV€ ispmve i predmete kaje iele upotJijebtti kao dokaz (el..p -... "AIO poziva se u svojslvu III-Men 0 g na pop rem no roCiSte zakazan 0 za dan 2011...llra Bll-1 Banke 00 potelka njenog rada 11..PIj 01. augusta 1997..e:.l"iutiikaatiskalni~uo3 vrij.... ulica ObaJa Kuflna t)ana br..... ul.. ga.'.. :..".---~i::.."ijskih •• za sa bilo kojo m po"lo.148.6~.1<1:(.na~. na Ohm" Hajrija iz Vo go It...isn a me netar na ins1ilucija 8iH i nom a...."I. Cl/ENf MJUe(':". ZPP·a)..563 hiljade KM)_ 6...j. (33) 278296.:o... rotl~te ce se odr... puvu kao luib"."" m Ila nknm... old Auslralij. sa pDeelkDm u 10.Daw m: 20.kazuje" biansu sianja i 1- I Ne~odevtzn. Uf' &I-' COMA:l.1 .. gD~ine Opcinsl<l sud u Sarajevu i 10 sudija Vesna Merdanovic...470 as o ---------------------------------r--------..dil'boarca i da ~i se p~nudiloC. pretJiyalistem na acresi 'RDsulje 4600A.7691 Monetamo .'<11'1 on N.. 4. ZPP".nja od 31..:.m v.000...no..231 4. Ako na pripremno roei~te ne dode uredno obavljMteni Meni. 01'0 je prikazano u Slavki neto devlzna .(331278294."... Cakal Ramo ulica Blagol'ac IV bt 4. CJENOVNfJ( .)"ktelistik~ Ilil.o.. 46 BRDJ: 65 0 P 052~00 05 P Daprist~pe na ROCl6TE lA GLAVNU RASPRAVU zskazann 10 dan 19. .oglasi I': TRALNA 8.-~. 1'·~ru.ZPP-a).~ IODcJJI (po poil(~ ... u pravnoj stvari Mitelja INTESA SA!lJPAOLO BANK. Mjese&ni bilans stanla so prema pralliluso ~'l"''lij.l" spcrazema izmMu Vijeta mlaistara 8iH I s~anih lIIad'a i Iinansijskih olllanizaoija.i' lutitelj~ Hahlbija roo ena sorcva c 11 Sa raj eva zastepan a po .334.~--.'_ 1\11 Pft'"IIIU q POIIICIII~[IoqIorIIM'II~on~O:l I. lPP·a). t-:.. .-::~.~ic tze1a ullca Uglje~itill broj 3.::. .s.. osim aka ruzeni ne zahtijeva da sa roti~te odri:i lei.Vli.._ ~ako to navodl ~I~n 31.a. Igm.9f:11 1- 159... 2011.2=.) laJ(oilBr ..- prOoIJlI6ortl.nja..)pozir.....:..s~oii' dennse p.--------------------t_----..c:.--------------------I__---.. . ce se o~r'lati bez "je~l)'Iog ~risustva I~t 97 st 4..c~m racunima oiMIjenim od Ililansa slinj a. 'vi h Q rQ' ni..h~A Mje5eenl bilansstartja (privremeni) od 31.:. godin.rez:~· .::.L Kai«J alii rae"n.kliva minos monetama pasiva. .... .oUe ul. ~ 6 Kapitall rmerve 570.\ n • \ DO N Ill' R EOVIN Dnevni avaz '''''''' "'"""""""". 8m..xane.:.. ::tl:..::::ta~= --------------I__----. na kojima zasnilraju svoje zahljeve i prndloliti sve dolffize kllje lelll il'lesti u tolru poslIlpka.Q2... Pnldsta'lnicl meclija m~u 50 l Obraliti Slulbi za Moose s javnosc"na IBI. 2 1.... 84.p." na rooi~tB 1" Illavnu raspravu b'l Dpra."...=.' 31 Monetam" DaSiVi!l 5... 1. SUDl. sa pDsljednjimpDlnalim VOGOSCA. uleM OevlmaaktJva SORu MMF·u 6...APOMENA: Stranke su dulne najkasnije na prip~mnom roci$IU imijeti SV€ 6injenice..._""'---.. Konsolidacijom svl~ raeuna Vel3Qim 18 ~1.:: ."ih tnslrtucij' . Dostavlj'anje se smatrailvi"Senimprotekomroka od 15 dana Dd dana objavljivanja (flan 348.. Doslav. ICII.9811 524 390 1..00 .

GO 03t. A\J mats n. ~ AU1Q.l AUTO·SUV'15 SENl<OVK own. sj(>di$ld (£11'\[' oJ'tI Ci dill] I'lo. LJvng AL IruEU D~r~04 071.1lspred <.lj.ur HUI:CK.e ·~1ItODA aNf~ 0110500 IYlB.k:a kOU1 uprllylJlIl tkom&nde:d.w!CE 03'>1Z76 ~6od z.ltrtm ~'. Hall komI. Siedl'll ~"1'] jdSIUCI NP'iiPd.l85~ 'd¥rf UI'oIO n~116!'>60 r"rbCQSMOS Co.EItI)C 0)5 868 505.. Gardde ENOl Ore/24!) 190 Gr4l.u. U Alu felgs CRATER IS 16~.YA1i WI?3'J 444 5¥i)r.j napn~.D 05>1/01 'I'i<.wto '.Isill pr l>drlJ t. !...oc AIITO SDMS .kIo.UOI136 180. . AUTOQWTAII O~/441 SlC.!d('rwm.. lASvA ..rna ucedi!J .Pllke. 51"w._ot. MeUlnltbojll "" baQ za 1)Od(l"'~ I Wl~ 1 SU\loti!(.l!i1t110 '10 1I<h.AI11'ORAO 0541810 091. '¥II"'" UNIVEIIZ""L A.Ie . radio CD :MP31:RlIli'lo OJ MP3 ~Swll'lg'''l.Jv "I".O'A'lA AUTO D36iS7f> m 0dJ.0M.(I m. E1~ ITill' pre til" oK hlo. Bo(nI VilCn prOlOf" IlJprijl!d I Millad...X '11101% ekstemeuTedaJe.oglasi SIMPLYCLMR SKODA FANTASTICNO OPR EMLJ ENA OCTAVIA .w. SS. C<IIkra.. n. .2 PtIIfIiC.. l'<Iklju(ClvdnJIi' SVji!l it Iii m.lfIJed· Jumbo Be lB.JIIiIlll nilp!lJE"d +Pum ra~nar . a.SI<t>kllltlj09 J¥JnS O"Qn06 74~ w_ m Q. MoI..v ASoAI'SS owns )10.l .uvoz. AU.. rr: AUTOAaHf Onl?~1 ~O. HIdd'~jll' pll"f nt. IIPIJESJ 0351~ lOa Gfoldol.MAXI DOT".ata.>np lioU AUTO KOMERC vs. P ode!.

Povrijed eni . a dokrori iz radnici Albanei bili su angazirani na Ciscenju korita rijeke Ibar u okviru USA!D-Qvog programa Nakon ovog incidema. kako se !vrdi.e . Istrafitelji Evropske komisije (EK) poceli su raciiu u njemaekom predstavnisrvu ruskog koncerna "Gazprorn" u Berlinu zbog sumnie da se bavi nedopusrenim radnjama koje ometaiu slobodnu konkuren cii u na u:zi~ru. Uhvacen je jec je nedavno kontaktirao rodbinll u SAD. Mediii navodeda EK kompaniji prebacuje dll z]oupotrebljllva svoju moe na uzis[u i dogovaranjem a djenarna s pojedinim kompanijama orneta slobodnu konkurenciju. nemaju nikakvuzakonsku posljedicu.'llV3 EULEX i KFOR u punoj koordioaciji operaovnog plana za sjever. saopcila je komisija zaduzena za otvaranie dosjea iz vremena kornunisrickih vlasti. Ko- misija ce nagraditi Srbiju za hepsenie ratnih zloeinaca. uutl Grcl SDremaJUse DarallZlratl zemlJu Sindikalne organizacije od dva miliona clanova najavile strajk Vlada usvajila navi perez za spas ad bankrota lahtieu za zatuor . pren05i BBC. Prema njegovom misljenju.javljaju agenci je. Nacdnik ruskog generalsmba Nikolaj Makarov rekao je za ruske medije da vojska vee ima prevge ovih pubka u svojimskladistima. prenosi Reu tel'S. Sud ie rani]e odbacio zahrjev odbrane za izvodenje novih dokaza.Snazne reakcije proriv vojnika KFOR-a su reakcije ljudi koji su proLiv vladavine reda i zakona . U vrijeme dok su poslanici raspravljali 0 ovom pri[edlogu. Rajr. sada 68-godisnjak. koja it od kljucne vaznosti Z3 njen opstanak. pocerkom ok!obm paralizirari zeml ju. kada je pobjegao iz zarvora i Oleo avion u Derroitu. U meduI'remcnu su ageneije izvijestile da su povrijedeni u incidenrima od utorka zbrinuti. i oeekuje da uskoro bllde usposravljen red i zakon ns c:ijdom teritorijuzemlje. Kosovske M. Rajl: Sada ima 68 godina .. Duznicka kriza je "naiveci izazov" u historiji Evropske unije. Dok su vodeci sindikati naiavili da sprernaiu generalni strajk. a T imosenko ie ostala pri svoioi tvrdnji da je htva pol itickog progona. koji ce. Ovo je u govoru u Evropskom parlamentu kazao predsjednik Evropske kcmisije (EK) :loze Manuel Baroso U ose Barosso) i dodao da ie krizu «010guce i neophodno" pre- "ruueel lZazou u hlstorm ED broditi. ali ee datum poeerka pregovora b iri u vietovan napretkom u odnosima Beograda s Pristinom. sBptembar/llJjan 2011.trovice i dalje [vIde da neki od Srba imaju usrreine i prostre1ne povredeodbojevemunicije. "oamromu" . zabrinutost oko lenzija u vezi s Kosovom znaci da EO nije spremna da u ovom trenutku pokrene pregovore 0 prj druzivanj u. Zaposleni na zeljeznici rakoder najavlj uj u da ce poceri protesteprorivvlade.. mrtio na benzinskoj pumpii. Ta otkrica. Grcki parlament usvoiio ie zakon 0 uvodenu novih poreza na nekretnine ciji je cilj povecanie budzetskog prihoda od dvije rnilijarde eura u vrijeme kada ta ze- mlja nastoii da dobiie sljedecu transu kredira od MMF-a i evropskih fin3nsijskih insti!ucija Z1I spailavan j e 0 d ban kfO [3. - Amerika ceka izrucenje Dzardza Rajta ajtra. llhv9cen ie nakon istrage koja se kroz viSe od ee[iri desedjeea provodila u tetiTi dclave na tri konunenta. vee samo moralnu vrijednosr. Beograda da zastiri Srbe na sjeveru KOSOV3 kad se na njihpuca".. zaposleni u [av- nom ptijevozu u Atini i jucer su nasravili s prekidorn rada koji su zapoceli u utorak. mllaZan 'lialaSniiIlOU' .. Portparol EULEX-a Nikolas Horon izjavio je Tanjugu da ce !Uzilae misije EU istraziti desavanja na prijelazu J arin. Odluka 0 datumu pocet- Ukratko Brisel Sl'biJUsada uuleluJ8 Hosouom ka pregovora bila bi prakticno odlozena za godin u. Rajt je zajedno s jos dvojicom zarvorenika pobjegaa iz zarvaea Lisburg. ukrao aUlOmobil upravilelja i odvezao se u Atlantic Sily. U Grcko] se najavljuju novi strajkovi posliieodluke parlarnenta da usvoji sporni zakon kojirn se uvode spedialni porezi na imovinu kako bi se smaniio deficit u drzavnom budzetu.globus On~vni avaz. eetvrtak. Ruska vojskasaopCiJa je da je obusla vila narudZbe au!Omatske puske "kalasnj ikov" jer oce" kuje da proizvodac do kraia godine predstavi novi model. a Amerika trazi njegovo izrucenje. Go!OVO [esigurno dace Komisij a postavi 0 uvj ete za pocetak pregovora. Baroso je pozvao i na vecu ujedinjeuost EU. U go<hlnjem izviestaiu Komisiie 0 napretku ddava koje zele u EU. Ali. javljaNBC. On je takoder predlozio uvodenje poreza na finansiiske rransakcije. te da imaju povjerenje u inslitucije Kosova. . Peije vise od teriri dese" tljcea Rajl je u zarvoru u Nju Dzersiju slliZio svoju 30-godisnju kaznu zbog pljacke i ubistva ramog Veltrann kojeg je zbog 70 dolara Rajr us- unuaceD olmlcar IZ1870. inace. Otmica koju je uradio smarr. policiia ie imala pune ruke posla s nezadovoljnim gradanima koji su pokusali uti u zgradu parlamenta.aavode u Elf. U avgustu 1970.saopCila je Vlada i pozvala Srbe na sjeveru da ne podde nasilje i ne budu talae kriminalnih strukrura. u nase1ju Bosniacka Mahala na jednom autornobilu /':iji je vlasnik Srbin polomljena su stakla. a koii treba biti objavljen 12. Dodarno oporezivanje je duboko razljurilo Grke koji su vee duze od godinu pogodeni sLrogim mjeramastednje. njemacki vojnici koji su i poceli akciju uklanjanja srpskih barikada i od5ijeeanja Kosova od Srbije demonstrirali su kolika je moe KFOR-a n3 [erenu i kolika je «nemo. Haena u Islraga EULEX-a Srbiianski minisrar za Kosovo Goran Bogdanovic izjavio je da je apsolutno neprihvatljiyo da KFOR puea na nenaoruzane gradane. Cetvorica od 18 kandidata na predstoiecim predsjednickim izborirna u Bugarskoj u oklobru bili su agenti ili saradniei komunistickih tajnih sluzbi... uz napomenu da ce "bez vise ujedinjenosti doci do vece podijelienosti". trenumo se nalazi u porrugalskom zarvoru. Talni aoemi e nastaviti provaditi zakan na terenu i kolika je nernoc Beograda POZ-Cile POurlJedena trunca AlbanaCa Regionalni portparol kosovske policije Besim Hoti izjavio je da su JUGer troiica radnika lakse povriiedena u Kosovskoi Mitrovici kada je fizicki na njih nasrnula grupa nepoznatih osoba.cniji ubiea kojise skrivao od 1970. rvrde evropski diplornati. da svoju viaS! usposravi na atayom teritorij u Kosova KuCi je dodao da v!ada podr".. kada ce Evropska komisija pripremiti novi izvjesra]. 29.. gdje se prikljuCio teroristickoj organizaciji "Black Lib~ralionArmy" . godine. gdj e ga je porrugalska policija iuhapsila. se najod vaZnij om u his!oriji. Porpredsjednik kosovske vlade i minisr3r pravde Hajredin KuCi izjavio je jute!" da vlada ima jasan plan za ukIanjanje blokade na sjeveru . Ukraj inskc tuzilastvo zatrazilo ie sedam godina zarvora za bivsu premijerku Ukraiinejuliju Timosenko kojoj se sudi za zlouporrebu sluzbenog polozaiai potpisivanje stetnog ugovora 0 isporuci gasa iz Rusije prije dvije godine. oktobra. na osnovu prociene je Ii taj uvjet ispunjen. Vodece sindikalne konfederacije zaposlenih u javnom i privarnom sektoru koje imaju oko dva miliona clanova vecsu najavile generalni straik. FBlipolicija Nju Dzersija locirali su DwrdZa Raj!a (George Wright) u gradicu nedaleko od Lisabona. 23 Godisnji izvjestaj a napretku ka EU Evropska komisija preporuci t cedase Srbij i ponudi status kandidata za clanStvO u EU. Zivio je pod lainim imenom.

6jej_epravo ime Ilona Staler. s u na pro le.j ~ (TSCI A~ Koolllk1 eoot~ -+ 385 1 6676 Q55 Cmatlil AriI18S 1. Prernijer Redzep Tajip s pobunjenicima Erdoan (Recep Tayyip Erdogan) n ajavio j e izvoden je zajednicke voi ne ofanzi ve s Iranom protiv kurdskih pobunjeaikanasjeveru leah. Vlada u Pristini naiostrije je osudila nasilje proti v rnirovnih snaga u blizini punkta jarinje.arioTa!"lii Inqi-T!!'"XL 1l11\<"u.a~h. koordi U3tOr po trage 7 eadik ta torom. subol. Terorisri su ranije u bili iedn U tru dn u Zenu i njeno seslOgodisnje dijete. Vecina plernena ie proriv Gadafiia.1II CtoaIJll A. godine. kako se rvrdi. KFOR ie prosirio svoj u bazu i 0 j a~a 0 p ozicije. m agazin "Oggy". Poslije visernjesecnog primirja pripadnici PKK su od sredine avgusta ubili vilie od 30 vojnika idrugih pri padnikasnagasigurnosti.. ociienivsi da su nasilje izazvale "hirninalne strukture". N oc s utorka na srijedu u ovorn dijell! drzave protekla je mirno. CiCO!iD.a i00d. porucio je Srbirna cia. aavedeno je u dijelovima interv] ua z.tl~ mpI(II:Uje S(l @aJ. gdj e ga sti [i plerne Tu arezi. Predsjednik Srbiie Boris Tadic osudio je upolrebu sile prema gradanima i pozvao Europa vee od 139€! KLJpile ovog Ylkenda! Pu lljle do prol"jeCal 30 PETAK 1 11' PI)IIfeInIlietlMl ~Zagnall ~ ~jJ I I ""':noct"nI ~ I<Jt P'Il potnOllYl'lOl oiIri!TlD.J Io. tenderima i korupcijom. koja bi bila antireza korurnpiranoi poli tid n] ene zeml ie.." je I! poli tik I! u~Ja 1979.Jedno pleme. osim Tuareza..! to""" I"lil' web lrmicI "tMV O"Cr<\' 00rT\ IX! 3(1 h . Mislimo na s rranku pos renin Iiudi . i 1991.slD 0 m skupu ispIed barikada u sell! Sef potrage za diktatororn objavio Njemacki vojnici demonstrirali 0) SU koHka je moe KFOR-a KFOR na rnaksimalnu suzdrzanost i srarusnu neutralnest. godine. nadomak gran ice s A Izi rom. a da je drugi njegov sin Murasim u luci Sirt.. i da obojica razmisljaju da odu iz zernlje. TUrska voj ska je na 10 odgovori- Turska volska planira upad u sjeverni lrak ~ 22 2_9. tvrde zvanicn ici.Zelimo uspostaviri oprimisrien u s tranku bu ducnosri.eOO' u Sar'djOYU 003 789 6OO{SlIJtak. iako su na barikadarna Srbi nasta v iii dezu ra ti. Vlada ie izrazila odlucnost cia.zavrli provodenje zakona i reda n a Sj everu zernl je.'QJj3 ad 8· 16. Episkop rasko-prizrenski T eodosije.salr) TCROATIAAIRLJNES A STAR ALUAN'C'E MEMBER ~ . pred oko 2._~_m_em_~ __lru_ia_n_20_1'_. rodnom gradu svrgnutog libijskog lidera. U italijanskom parlamen [11 bila ie zasrupnica izmedu 1987. Dosta je s rim partijama GiCOlina praui nouu slranMu Antiteza korumpiranoj politici profirera. . Tuarezi. kak 0 b i deb 10kirala puteveza slobodu kreranja.a vjerujese da se On nalazi u oblasti grad" Gadam is ria j ugu • rekao je u telefonskoj izjavi za Reuters Hisam Buhagijar. se za svoja prava bore h ri scans ki.rekla je Italijanka pori] eklom iz Madarske. g]ob us UskQro abracun /urskevojske labornbardovanjem bazapobun [enika koie se ualaze 1I sievemom Iraku i..er istakn u ti zvan icnik Iib ij· skog N acionalncg prijelaznog V ij eea (NTC)~ Is ti zvan ien ik je rekao cia se Gadafi j ev sin Sejf el-Islarn nalazi u Bani Validu. mozda u susjedai Niger. prodaj Om glasova. .000 okupljenih mjestana Ibarskog Kolasina.TBrorisll HK Olell naSlaunlHe Kurdski po bun jen ici su u pcgranicnom podruc] u prema Iraku ubili [edncg ci vila iki dnapovali sest osoba. _. Bivsapomo-zvijezqai l1ekadasnja politicarka Cidolina (Ciccioliaa) planira osnovati novu p eliti ~ku partij I!. Pripadnici Radnicke parti]e Kurdistana (PKK) ubili su jednog civila. jos podrfava Gadafiia. POlraga za Gadafiiem sada se krece u drugOID pravcu. Nakon incidenta na granicnom prijelazu jarinje na sjeveru Kosova kada SU Srbi napali medu narodne voine snage. dok SU kidnapovali pel nastavnika i iednog pripadnika seoske slllzbe sigumosti. dok u Ankari najavljuiu upad u sjevemi Irak kako hi se tarno obracun ali s kurdskim pobunjenicima.. del lobll • pucov:rlr mill 1 od 30 o'dea r 2011 (to 24 rn:lIu :?OI2 g 7.~ Dnevni avaz: telv~ak.proti v vojske i 1I koris [ pravaslabih . udaliencrn 360 kilomeiara istocno od pri[estonice..nh 5 sa ()Iioo<. izj avio je jll'. 170 kilomerara iugolstocno od Tripoliia. Gadalua SIiliPl8m8 TUarazi Muamer Gadafi krije se u blizini zapadneg Iibijskog grada Gadamisa. J ueer Noviprotest Zupce kod Zubinog Potoka predsjednici opcina sasjevera Kosova pozvali narod da se iskliucivo mirnim putem bori za svoia legitimna prava. ubilaoko ISOgerilaca.

Naziv prve radionice za poljoprivrednike je "Perspekrivebilineproizvcdnie u Hercegovmi".Mrakovici je proee" king vikenda odriana in· vesticiona konferencija.S. P rem a riiecima Denana Rikovica. A.br~e-em.'<"'" • Mol> 1161 780 00 I ~~-- www . Za danas jezakazana druga plenarna sjednica CIGRE (Fe/e. a • izj avio je Cuki dodao cia je delegaci ia Opcin e l'azgova· raJa s preds m vnicima Am· baslt doi Kine i izraelskog miniscarsrva turizma.biznis Dnevni avaz. koj oj je prisu stvovao i nacelnik opCine Trebinje DobrosJavCuk.I. godine. Sveeano urucenje nagrade bit ce upriliceno na 44 medunarodnorn sajrnu turizma u Novom Sadu. Na . koje ce biti odrzano 2013. 1:ije je sjediste u Parizu. spec .aLtcnih radova koji su predstavljeni protekl ih da n a.nt. CUHs Hinezima i Izraelcima • Konferencii a je ispunila svoj eilj. izvrsnidirektor Elektroprivrede BiH (EPBiH) za distribuciiu. Elvedin Grabovica. prj ienosa i distribucije elekrricne energije te a programirna razvoia elektroenergetskcg sistema. Tokorn seprernbra zaposleno vodn j e jos d vadese [ radnika. jer je okupila broj n e pOlencija. . M. • Pred usl nv za prodaju bin ie zavrserak certifikaei ie materijala po evropskirn normarna. uz podrsku Opeine Trebinje..ime se broi zaposlenih ill! deponiji Raca pop&> na 4S· kazao je Sadik Colic.P. cestogradnia.eu. ie za p 0 trebe proiz- . 1993.. c.SOKOLOvr(. Vise od 300 ucesnika iz Z8 flQviuare u Radon Plali zemlje i svijeta realizirat ee radni program u dvije plename sjednice j u sjedriicarna 16 studiiskih komiteta.B H komitelaCIGRE_ imamo enorman bro] nocenja gostiiu iz Turske. 1 J 1& 111 • Mol> ClIo I II -. Nakon priprema na radilistu Pacali Droda)a i OduOzs RaCa II I I $lambeau poslovnl rlmpf..~lanica je Medunarcdnog viieca za velike elek tricne sis teme..tibra-padfic . '. OIl1""I1 or. kao sro su b etc n.. obrade i eksploaracije na bi vsoj deponiji industrijskog orpada Raca kod Zenice.a tokorn nekolikodanao proizvodnji ill govorili Admir TUrlSllCHa Drlzma RadOnPazl Hotel Radon Plaza iz Sarajeva danas ce u Novom Sadu dobiti nagradu Turisticka prizma 20 II za novi k v al iret u rurizm u. koji je dobio pravo upravljanja.. zlri sima V I ien od na j uglednijih turistickih novinara iz Srbije. A.EVO Oanas S8 zavrsava Oeseto 140 Radon Plaza: Novo priZJlan{e za vrllUnski holel Vise ad 300 ucesrrkaz zemlje i svijeta razgavara a razvaju elektroenergetskag sistema U Kongresnoj dvorani helela Radon Plaza u Sarajevu danas sezavrsava Deseto savietovanje BH komiteta Medunarodnog viieca za velike elekrricnesisteme(CTGRE). a 11 irne hotela nagradu ce primiri Armin Hrenovica. bh. om c ~~~ . Slovenije. Zeljelismo se na najbolji nac! n preds mvj ti !l a OVOID privred!!om skupu. ce men t. 21 savletovanie BH komiteta GIGRE SARAJ.. realizira Opcinskaagenciiazarazvo] malih isrednjih preduzeca. saopcio je jucer da je zvanicno poceo s prodajorn i odvofenjern starog zel j eza i za m j en skog agregata kamena s deponije Rata kraj Zenicedomacim i stranim kupcirna.. Sjediste UPariZU oa Sa konferencije Andeliia.ine in vesc· lore i~ vi~e razv ijen ih . Tapa" na. gdie zamienjuiu kamene agrega re. M. N akon sveeanog diiela plename sjednice odrzana ie radna Skupstina BH kornirera CI· GRE. U prostoriiamaPcslovnog inkubatora y Trebin]u juiSer [e pocela prva faza realizacije projekta "Skola preduzetnisrva" koji.30sa[. Mirza Kusljugic. Cermak. Slap NukllllS-IfUlncl Sarl!evo &UniOedHGroup Rcriffei_n BANK 5MRKASSE Slro vine s depoT1ije su vrlwnskog . 29. Viiie od 250 aurora i koautora pripremilo ie 140n. generalni direktor EPBiH. Rusmir Mahmurcehajie. /.re. Crne Gore. a novinari iz regiona ko j isu pas jetili hotel prepoznal i su kvali te r i dodijelili mu prestizno priznanje -kazao jeRikcvic .1 On1l1bl~'J Mol> .. Na siednici ce biti razmatrani izvjestaji i zakljucci studijskih komiteta i usvojene preferencijalne teo me za 1L ·savjetovanje. Makedoniie. . septembar/rujan 2011. pa se n j ihovom upotrebom smaniuie vadenje kamena iz p rirodnog okolisa. elekrrocnergeticari SII razgovarali 0 naivaznijirn pitaniirna proizvodn ie. J uzne Koreje. direktor MJmgroupa.kvalilela Zagrebacki Mlm group.Dt. Hrvatske i BiH. event menadzer u Radon Plazi. • U posljednje vrijerne svecanost u Novom Sadu Bosanskohercegovacki kornitet CrGRE nevladina je organizacija elektroenergetskih strucniaka. A... P... Proteklih dana II poznatom sarajevskorn hotelu bh. Rezultati potvrduiu dasu sekun dame si rovi ne dobivene preradom troske s depon i· je Raca vrhunskog kvaliteta te se mogu korisriri u raznim granama industrije. Seb'fj) spocetkom Lt10. hotelu do" diielio je prestiznu nagradu za k vali lee. predsjednik BH komi leta CIGRE .. re izb or organa .. direk to fa prods j e u Rad on Plazi. profesor na Fakultetu elektrotehnike u Tuzli. asfal r. malja.

.SI. Skotski odbor JU Osnovne ~kole .... 09... ." 'Rk 1.......". It ..Gnojn i ce"." 0~ RUC' ~ ..- ~ 0 """'" Ifll¥l-.I ..1"'" ii' ~'_ .ioOmo..~. poo.....ID nil . 3""_ 1iWInI'~ --. ... 21.. uvl<I.._..00 KM sa zasonskom zateznorn karnatorn od 2.VUenK"" doo t. pcd..0 UI'IMI"..Uq~Q 11'1 Lub.". . .:J!IIe1.-cI>N ~Ol_~Ii!<_ • _ Pored opstih u sl ova propisanih Zakono m.'lilnj posrupak [ne starije od6 mjesBci) Konkurs nstaje otvnren petnaest (15) dana ad dana objavljlvanja. 07..g.2!l11 godJ ....In~: . ~ ~ OC!' KoTt_ l. godine na osno~ vu vjerodostojne Isprave ~ vlastile (solo mjenlce) sa klau zulom.~ PrmlnlQ 0~ r~ ~.. ~ zu.. '_ ... Ift~ 9111'.. ... BItk(t D. Do slavl) anje rjeMn j a {) Izv r$en j u izvrs enicim a s m atra.... "bez protes ta". \0 DI<I5 .eIIjI) 0 opIV!I .... . ~ lIto'~ IlWUt>II "'''''''''"~ .ba bb..~~ za tzbor KONKURS i irnenDvanje djreidora skole II'Ih<pI . 09. procjenom i prodajom pokretnlh stvari lzvrsenlka Sudija Dzenana SkaljlC PO U KA: Protlv ovog rj ese nja stra nke m ogu Irja ~ viii prigovor ovom sudu u roku od a dana.._..h .obrazovnlm pnsl 01'1 u rna ... 5/04)..u .I ..c!lpllng. . 2009. U'IIo. .I u nIPi'I]Ied' -.~ obl ..IIrl '''''_!'I(*Ul.J Pi:DAG~1(1 ""..rom _4'ICO"I &tOo C)jJIr.:r doo Bosna i Hercegovl na Fedel1lclja Bnsne i Hercegovine Herceg ovacko"neretvanskl ksnton Grad Mostar JU Osnovna skota "Gnojnice" Na osn ovu ctan a 96.~'. ooicbu ztt •• gooIIne " IJ..ur."._.. Vyena.. 11...- ~ '""""'.... JU Os nevna Skota .. J..U$A STVPUA U SARAJEVU..snI odRO:l 5/00. ""'" ~ U_ n~ kultln B<tkD jaYno lIMlmelMljll........ "'''... Ile._.1.II....lIIm IU odtbI aoM lI. I( O..! vlunlit¥\l8ltJco OIslJikQ Bill vu A pt...* I:1onOlI ftIMCto..Iot l......-....(114«1Il1018. u 114am1....HSKOJ 201112012 GODI!H 2' . Zakona {) parnicn{)m poslupku objavljuje RJESENJE 0 IZVRSENJU Dozvoljeno dana 10......~ z.. Zakona 0 osnovn 0 m odgoju I obrawvan..... 77 &0 ~.~~-. 1 \.. 21..:1:0. ~ prijava .qu ~ pulvTor....1t kct... . __ ~ .._~ oo"" ."Odr"._..11)_"".....III U 'f tL'UIrT I'llt I 0911111 Izvrsenje ce se provasu zapljenskim popisom. -....t~""~~J_ Vb_ rjp'1ldl Bltl. ~ ~l .... u dovolJnom broju prlmjeraka za sud i stranke.. ... NI _ ~'8 IWI<o Oowi< ...IIn!II OIl' _ I.Koo.....II..ARAJEVO o P('..~. rad I n aplate novcanog pOlra2ivanja u IIllOSU od 3000. "''1........I.-(na\aI~~.. ptnUIlIr-".~ kom rw:IlnIlWlJo: 4 ~ poI'oO"oojMIOg ... ocredem su u lznosu od n ... t S.. godlne Optinskl sud u Sarajevu I 10 sudlja OZenana Skaljlc u pravnOj stvari tranoca Im~enjalnte~ sa Sanpaolo banka d.1Ia':D'...... Ilu~ .. 2OQ!I' I""i"" 00:11..~ .~~ _. 3.... ~. 4.zI.~"JeII uturp U!UVERZlTET U SP.SI<4DIni QlIWII !e<¢kO CoJlMtQl 8M' D!OJ 2IW1) ..YRS poIJopthtOdnog zemUi!U! I.!IMau"Tlfmog~'~Il!n" BtCoco OIl I !loti U!9d. BiH Sarajevo ul... 00 3S5I11 co V ...00'I0'I10~U"~ Htf1»IIO"I"'Ill. cia ..· UI ptlj.. ~\\~OI!' . !h 01 23-C011il5r1' BrtIoo 29 U 20 If UOCI ~ '"_ IlaNro-w • I ~ II I 18 0 (B"mDI r"I'OCIWW U Brt>.... ogIunq ~ mcIIlIIM dII>bt:I .. kandidati !reba da isp unjavaju p osebne uslove : • zavrsena VSS Iii VSS • kaJ1didat treba ispunjavati ustove za nastavnika III pedagoga • kandidallreba irnati najrnanje pet (5) godina radnog is kustva na odgo jno.aeJ< Of Oirvtlf!r 9' proiIlYodnjU W~ ~-..... p...__ .""" :pooioft.....pi'OJll1r1j1m1000m.g·"_. ooj _"..M'~ nilClmlQlI:)I:NU'fIi.6dl U r>DIIl<riWU \-tIM "'1!aJW CIRElUOR kIron allrO..u daIi.._. Vr....~~..'''''dO~pOt.. _an. _G '_ 11.-nljItQ ~ IAIr'IfIOg ..... I:dd... bOC II... l1I!ollkaM ~_ pttI~t. SOSNA I HERCEGOVINA FEQ. .. 0 _liOAtu.q_".N:I(U RS pflj . broj: osnovnoJ Skot.oj~U Pr~ II ~ ~ . u' orivl_n..-O.~.cl..dFoa Otrelt.. Pravita Osnovne Skate ... ~ to d\<I...nogoMc ..00 KM..._ p...Gnojnice" na sjednicl odrzanoj 6. Obala Kullna bana bro] sa.. rs ko uvjere nie stu panje m na dutnost...1NSKI SUO U SARAJEVU Broj: 65 0 1111439 09 I Sarajevo..RUClnkk !eOr'!jl!lca. a....... llilillm l)I~oI().' ~... Mosta r. _.. no_ _ GI:1o~' pI.. . stav 3.. .' I 11.Io..~" iIonIIIId_J_. ~.._I... radi izvrsenJa._ .ERAC IJA BO SN E I HE nc EGOVI NE KANTON S...""'A.fIIIIo "'" 161D .t'OIIIJ. _.. _.~...ll IkInklll EUot.-..... .. _.. " __ ..I... 01..OO. " n.n.iu (.. ' .. I!IIbII ..'01 od 2& 3 ~r """"" I.. ~ . 2011 IIOdO'\O u.. 1(1201I fIod. _ U II<_. od da· na prijema. na osnovu Clana 348.o 9<1'1 0 ~ar<~ f'ranoyljllnOg t"'Y1'OCI ~ P ~ ...cIInom· .. R LJpI.. 1:10 0"....1 ..I ~fIlMt....Gnojnice".. DOl. ~ .."...SI gliqnkBoH tw'C!I ~02J 1S~ 1lI~.... .tIok1rC 'U5l. po.1IItI.leut lET SARAJEvO PONOVWENtJAVN KON.. du ""'" !Jra ::II _y~. ·0.2011 gadine...~_~. .. S8 11vrsenim protek. u..I Ln::d l.. .og nDIM~ D!OJ 2'J. mlMrKm Brtko DIJlri.. Kan dIdat ko j i bude ilabran do stavlt ce Ijek....d ~ ~ ~. lOtI p""""". 2009..M..hopkl M~ "'".....a"".10 ~ ~I di:onl"I_~ ~pZao..._pIjI. godine dooto ie Odluku bro]: 01· 443/11 da se rasplM 1'~ 1I~..- ~D_ _lI>D__ -.o [J(sD'lklu aH' Lst.2011._.. RIdnI I> &~ a.. ~ GCkhil"~iln Gvn'rah~..... ~..~ D<WIooQl BoI-I '...a 1 ....ll . ... ... _"'O'~""""""""'_"Od '~ m"""_ PI'. joovoo~: """ till Ii lIOIiOdlIod Oi)... po lor .. . 4/04. ~..... ·Iot g '. 'U>~ P..IIuPku 0 IIniIYoIIQITI EJItI..... ". ".vod iz mancne knjige roaenih (ne startle od 6 mjeseci) ~ uvj emnje 0 dr2avljanstvu (n e starije od6 mjeseci) ~ uvjerenje 0 neka1njavanju i da se protlv Islog ne vodi krl1. ~" u 3II_Oddon!l~.~ ...RA. Mulaosmanovic Armin iz Trnova Daieltl bb.... 09....kIl ....\.... II'~·_~UoI'""""""". Durmo Hasaniz Irnova Dejclcl bb. BoH brq 01 1Q2-()111'211:lQ!1 <XI III II.Ui<OJ IllOJa.a """ II!W!. ~'UI· ~ *.tnJcb 1»1 _ II iUJwp paIjoprI"""'og . rnrLI> I NUS-II" 8kH SLOBODNAMlEST ZA OPt'S kANOII)ATA HA PEDAOO$KOM U PRVU GOl)lNU FAKUtTETU . y w~ .. o lrektor Skn Ie Ime nu[e se na period od cetiri (4) go~ dine.. 2.IM'IC"I1 _ 8rb.o._.. kfaIu bIDg~ _ .0YI: ~"'III ~·tIjI&IfI"""'\It~.. ctana 85. ..IIbrloC...__.. 07. I ' ..1!arILn 'D<Ib. novine HNK~a·. .. -. • ~.III"ffl111PlIllO'>'PIl &tM ~ Bot! ~pIII'IOIoljeno~·. Kandl da~ su ouinl dostaviU (origin 01 ill ovjerenu totokopijuj: ~ biogrllJija ~ do kaz 0 strut noj SPill rni • dokal 0 raonorn iskustvu ~ do kaz 0 polotenn m strut nom ispnu ~ i.r.. 2011..... 1:111 go<I... Il~""" ~ II ~ -.allJoII!I a: M"t...u kL 0l!'09~~ Qa.O\I~'. I<DmpioIIIM BttI<o!H Imi:>Yinom ... o. 1S300 .. . ~ nil '1...... R!Ik"'~ ~ ~. i 97.'" 1111A OCIY I .oglasi 'RIICI"\~q 'BtotOl.. ~ ... .0 1II'"IJft" . ~I<GJ101 _.8tH. It .. u .... lie: f"OIlI"".....to ..o m roka od' 15 dana od dana objavljivanja..IuIkta BH plUm U!In"""'ll' JWII1O'.2011. OrucevlC Hamid iz Trnova DejtlCI bb. Prijave na konkurs slatl iskljul:tvo postom na adres u..".""Iat..Q "'.. " U 8XlNu tasj)lSUJe sa "I!~ polTabarna Upt'!M!C!ru&tva . ...tII"Io.'Al<anom V5!i ~ _uo J~~i""_'~_ . -. "P..... 2MI!I1 IQQl') tIIorocvil2..PRVOG CJIU.. 2011 god. prouv imsenika 1...... &H !IJI "'_'bIIc«oIfII!W!.OI 001tlO3 QCOfIf UHIVERZITETA U AKADf....-...~'~ It~<_ 2..d.....~ $I... godine do lsplata.... Durmo Elvlr iz Trnova DejclCi bb.. nCl"'daII.. otD 14 ~lll~"~ 72) ~I'" U 5u.'_ HNlIIdH.. Saglasnosti Ministarstva broj: 05·02~ 40·1432/110d 04. oaog. .._' . za Skolskl odhor (prijava na konkurs)... 'BO~"l n... 01_ 0• ..1n. __ . N epeipu ne i neblagovreme ne p rija ve ne t e se uzlmati u razmaranle..sa 15 . Troskovl Izvrsenja 100. "'" ~ od M.d.

. .ol.i IlzbortarJfn'ih opcija zasvaciJlstl1! F • Biraj Izme:du Mlnula. Porua Ilnt.. ·lUIl" bftJIl.erneta 111 uzml svel 'Ih Korisli Ih jedan.tllllO' "C~ . trt.oglasi Dnevni avaz ' ' ' ' ' '"' ' """""1... v I"oz..>0''" 19 • VeUk.II PIIY ~'I. sedam ill trideset danal Ufivatd U svom lzboru ledne 111iSe tarlfnih opclJa..

e _.p ...p. II:M<du "" •• Ji!~I ..Il.lt!' IItI""'..I ~I _..~....• U:vd.. -.. . _H-~_"'''~:O _ . ._ • .... "0:Jl "*"" ''''"tI 'P'"' '$ ~' ...-..\I:~IIIIII!~-..' ... '. I.... __ ..~N1._" .''"-''_ ..._ . ori.._ ~.J ... "*l .I:Iv..:_. _ • .. .".....U d!....e _ trPJ ~P1~~ U ~ ...!MIl!' ...t'. ~""""....b roit.. P u' ....... ..o . "k ....'pn:iIIol'IIiiiI )1....0 1lJ:..~_ ._ ._. ~.... iI!!!l.""-... .iIlJiiilJp.ou.... ""'kw .. !Io iI._ 'Im ...!oJJu( _ H' t'..u. •• ~ "'I•• . fI' ...-It'-nJ.... L'.._...u...I . It...-~~ ..'...u."'jII~JIilI'II:...'I .. . ' . ~"'''''''''~!IIi....ftHI..."...o ..... """_j....~' ..I -~ '. PO<> .. "~.. _' ."11 . Q)' • ....... '10: .ob '"" ......."""""'''' ..._r.-p..I_dO!. ...ro..._ ... Q W·~~j:a.«: . .•• "".It. .. ...ltllbWb ..... .... '" 1-. .''..L .._Itq' "_iii"""'-'~'''I!o' """_.Q. )00"" "" ....iIt..J_ i ' ' ~IOO''_' ' '~' ' ' ~"'....fnK ~ I ..UUo_ '....__. 1a1l lUi"' __ ... '"...:1.~"M'd..fII.....f.. ~ ... ..f... IL......o. . ."~~ . u•• .J-nlr . '........_~ _ ........ ... . I_!lI' .. ".......'... 110 " . ..._. _" ...I'~Lq: MIl 'h~.too '"I.... "'_"".. 1.n".....-.. . I ...I'."""" ~" '_ UJo'o... . ."~.. Ov-llii' _ori"'~III' " :u'diiii!!".I. .~. 'u .. I'.. AI4I... .'..<po.. ~.1 ......ik' iPO "V~I!l1 ..o~"1I< "04'¥~.I>"'loo~ .. 1. a... ..n_ ll_ • .nl!..altl _ •"' I."''''...."oI~"l" ... "prI_"IlV kI... ...H.....n..'N'Jpof-1.. ~~i.... moJ:.. ......r IRliIIIU!k... .. p"'~....~"'... .... 1.... ._.. __ . h .. '.. .. ' ...~..._.....'..". ...... ~. "". E _ 1....: Iwt!ili I!!!!: .. .... 'Il-ltI. on • "' '. .. _ ... <>c<>t" ~' _I. t_I. iIfIIl....U..i ~ ..'.'~pc_.... .... 'iIiiI • kD!J:J ~""'b...I_. ." _ ..di. 1..... ~ ... fU1:M_·~.:1... k'lt' ~.Ih.....--o' _ ..f ..or~ ... oI_ ....>OIol t ''"k_tokf y II ~'''''. . .~ _.'~ p ....r....._II'-L.":W."... PII!I(1I .....-· __ !O!Il "'" ... "'..".._... :... kt........._"'.~.. -1~... . "'..._~ ..~1 M4H ~ .t"'.. 641Mt:1IIfI!oII .Iw"._~~ UII<o' -.. Nol'......' ...dJ.. . ~InIIIIfULt"1llIIlw\..IWi ~""ruJliI ~ ..... I·~''''j!.."... "" __ ...." ._ ItM liUJifL in USLUGA PRENOSA TU£FONSKOG 8ROJA 'Dod.IU .....b: I ~ iI.. pnr.._-.........J ..a" ~!oU!!i"'" bvtiI'tJ..."".. ..1..I-o-. .W'II. "."""".""......iH~ .. U!I! ""' J!Q:H ~ .. _t<IjI~.!UIL ....r-1IdJtt UQ. I:I....... ...!'~' :~l'(tII. .III.J'.l........ :oe ".-.~ . ..m M*" 0...c....-~~~~-----------------I 1 UTJr\ 'H~"f'" IlIlhl"\ U!.._ 111iI '.. dl..- . -1 'It_ ". .. h:il •.h...uD(JIIII~pvp.I:...o"..'~tQI " u _ tjO'w.ri- .....lt~:"'i'M.-............_~w~!IftJa '...M.I.b_IH"OI I1O.. _91 lALillll 'I.. Id_bn!f."'.... 1JiIII_r<dM '. podft • ..... I......"."iI'!Ito .odIIII.. ~ ~ 1iI1III ..oJ .IINW....Iiii~"'._"""" ... ~Q: (~~~ • ~r!~~~~ .IJ+".. .. 0 YT1ltI....' ... IOoC>d-o._ X 'II iJ'l .•'<tl. .....""JI .w. ' II...":-t......._ "" . .·_.tniI ~M'''~:r-r _tMN.01.~""""HU .:_ anr ..~ :'91'1..{"'. ."91...".."'"... _.:_ '_. ~......p.."""' ............c__-l'~'_..... ''!J!lM'Pftll'HI " . .1i..ilnoIuo.."" ~"''''''''''I''''''''...K.r.".....:_~'*". """""""' c....a .._""........ ...!!1I'Y • ""_Ur~ ~.II~~1 ~... '~I ...._' lm_~ D)O: ~. llJ .....pMJ.UlJ. IK III ""..'...Ion!M...·r~w. IIDIl'J ....... _'"'_.ftiI ...loOIXI"""' .iQ:r................_"...Q...~ ..""""'. o: .IniM' 1~._ .... ~ .".u MiU11..".. "".u lo<i __ . JctiO"'·~_ tt.. ih=1.fIi~~"l I> II'''''' ...'~ •4 ....".".. . " .....~ ... ~" q_"'~~".. 1i!.. nK_ J . ..p:P"~ L '.......BO!J 1moI..... :~'edll .. " poot .... '_.. _ .. .. t_"'" ' .......... . "' .·"..........-.hIl_ • " _ .."~lC. 1iHIIiI1!IIL~"'~...p.............""1. •• . ..o. ...j •• lWc"tr.SI~h '_p '_~I~ ~ n N".... _ ~..h._.-!J~.4I.. _..._ •. lO'OI~ Ufn ~ ~.I.......h ( 1_tku...'.pH_" ll_ ". ~ ~...." brPp. H.IU. PI"MIt~ ·_ .._ :"'" .. :Ul-. . ...en HpJ....lr 1!iI~~~II L...11... . ..~' . ......¥111~ k:ori...... -".. ....... ...__ '....'_. ... .. ....~)._I!ft!. ·t.' ...... _ t__ ....-...UtaUVlIiiiI.. ...~ .. <l!i!o......0...... . .~' C~.. . .... ori'loftl. t. -oJ-.. u......1 . Ik..... _ $..' - .. " ~ • ""(... .. . . ._...u ". ."H'~..uHtJ'~r.......~'_'''''_~''''''''''_ To! IIB>? ._._kmi .v..I~ ._. Q' . • IIfd :Iit..."_"'~'If i} i"'U ~~ W flllJI .."' Q:...: hlii!ikdJl' "iI:U '!ltd 'Id CJ~._. ....JlI.''''_ •...-. "'n_ IM<! llI:nq:ii PPI'f'IM...... 20'0_ < n. Lot .! l.... .Ij u""'" ~ ..._"". I!!iI 'IJIII.oglasi ""'H~''''''''''"... ... po"... _~""" " ...I& ... _ _ .-IH"O!L {k~"".iIftoOlit' ''ff'-U''-! IJltp.. 0 to diWp lahQ ..c.._"'" .e~HIIl'.. " ""'_ ' .......ued (D... If~IMWI'lM'o'~'t....r .~"""". H ~ • "~"""I:O(O~r..td...."''" .~""" •..l.p.""~ M.'J....tu ._ .!'yf!mt..t...........""' .o. "'".. .1l!I' :-....._-..I<-.'11... c._. " _w ... ''''"'."fuUtI .... .~..cJJd. _no". 'I !d. .. ....!.OiIIn-!:!j9 ......""".'.:~a: ........OO' .I<""~ ......."'_ .._.........- ~W."'. ' __ . '"' ..I11 '.J . H_ .. . !W. "... . .~~ .bi hu I... "_oK"'.._.. .'" . IIf.-. IonI.. -."' "'" """' ... l._...t' '..... O.._ ."~ _..._:IlO 'C:'-p.." _ '... r u...rlt-"""· b ...MiJid k.!'~kt- ''''' ._ UI.... .._......._.'. ..UIl .........."" _:._OJ~"'" bI . "'..p~_..I..... '""... 104 . --J ~ '"""(-ua· OI·""' ~ ... _ _.. . :bP I... __ .. '\LI...• ~..~ .. po4 ......._ ...10. M>IJ_ mwtl ......._ ... "' ... ""11"'" •••v.......loJ... ·".."....' ..'k>rs. "* u....' :totlJ'"YI'n.... poo " ._Jir\o .. . --I''''"'~'''' .._fO'tr....." W"b~........- I~"""'" I'~.)1: '.. fl4IlPh .. . '.it.. '''''J . ~....· . . '''_ oO..'...Jl.~ MVoM41J. ~ _ .Alg..""u"••• '. ....... I._ .....1""1~.d..... ....DtHIb....... ."l..r.... _ koh......."" "'... ~e..1I'!I1CI II 'n ...... '''"''_ . .!'rllio' :PO ... YO' '..~ ...._ ..-...t..."'.. kNo"" . U '.. ..".-01 _.. P_~J.. "'tf. '...... .." .. .~ .. uIIun. .._ ...I<o..MI\'HC.. .. 'R'HIIJ _ .iI.o:p .'*~~_..~ :r\:iI"Nl.....I~ '...Mvrllll1i: _ 'Ir_I.. "ln_ :1.. .iI. .. _ ...dt_J:"". ""'"IIoKI.1. !I~Iv...._'u""...."..... I "i.... k ... ............. u.K :I.. ..... '" •• ~IlO!CI<O... ..klk'o.. ......lofl ""..IIIII:".....III' ..... . ~M 1. _~.._blo_ r_"..k~ ..... '" <IMo. p:... "'... io .._ torok "'k '"- CAI !ed .·!ii:I}ti '. ~ .""'--S'-_.......t. . ....jJ. _ ~""''''Jiilil!l .I._ .... ~.nJi_l_~ "" .. D fN~. -..C I ...JIi :uli1. ....... ~"J!. 4... ........... . 0......n.."". '110 __ ...1..K_ '"" k>4'ool6«l."" IfII'. &ni..... _"'"..... " ..I .04W....... :."._ U. •..~ .. ."1-....._-..""~.. r II 'MIl....I. t. "_1 >.'''"._I!!OU.... __.. oojl._. .."'" P£!9i"... ~ .:L..a:II1.-bOp....""' . ~""I.. • _""""-"........ _.. 'c~ . '1...'__ ...

a nastala je same materijalna Stela .M. Eksploziie su ovoga rnjeseca odiekivale i II Nedzaricirna i u ulici Sutieska.c. S parkinga Dama zdravlja Zivinice Policija iz Caj nRa pronasla je dvije pu§ke u powdicnoj kuCiM V_u seluDakovia I!akon ~[Q je on pos!ije ranjavanja zatraZio Ijekarsku pomoc. V. £)akovici kod Cajnica . celiI i iz Gradacca te po jedna iz Ljubuskog. prijetreCi pistoljem. 1.kazao ieDurkovic. sjekirorn n asrn uo na b racu zada vs i i m vise udaraca. cigare[3 i naoruzanja epilogjepoliciiske akciie "Rabie" koiu su u saradnji s MOP"ov'irna Tuzlanskog. R (28) iz Biieliine. policijorn Brcko Distrikta i MOP-om Republike Hrvatske proveli sluzbeniciCJBDoboj. .r Foea na daljnje lijecenje. ucesrvujuci u akciji "Rabie". navodno isprovociran. eig. . bombe i municija Cerrnaes I uhapseni h 050ba.ad marta ove godine do danas navedena lies su. dovezen u Dom zdravlja.. zbog pokusaja ubistva svoje brace Sulje i Mehmeda u julu ave godine. dvije rucne bornbe. uBrCllom oaO"IIIO muanoulc Policija Brcko Distrikta jucer ujutro. C8lCit8vit) Tuzllastvo TK potvrdilo optuzricu trgovine narkcricirna i akciznom roborn koju je organiziralo vise osoba iz Dervente iGradacca. septembar/ruian 2011.7. vica (44) iz Brckog. usposravili kontakte i sara" dniu s kriminalnim gruparna iz Hrvatske radi hijumcarenja navedene robe na podrueje te drzave .45 sal. 3.5 kilograma marihuane vrijednosti oko 25. dviie digitalne vage. na svu srecu. Zapadnohercegovackcg iPosavskog kanrona. N czv ani en 0 sazn aj erna da je !l8 Arizoni iz· vIsen p"el"es u firmi "CCdC20ka". ...DriieleCi Disloliem.5 kilograma marihuane. pel u Gradaccu te po jed an pretres na podrucju Brcko Distrikta. Domaljevca i Ljubu~kog. Organizirana grupa . Jusic je medicinski rehni~ar u Domu zdr.000 KM..Prcnadeno je 5. nakon cega je preve. Povrijede no] [epomoc ukazana u bolnici Kosevo. RazbOinilt. Celvrtak. aolilenlni drOga. odredena kolicina cigareta i 50 M. Sa. On se nalazi u pritvorskoj jedinici KPZ Tuzla nakon sto mu [e prcduzen Polluiao S)ellirom ubiti suolu duolieu bra. Brckog i Domaljevca. tri lovacke push. a razlog je bio sukob zbog I!Co riiesenih irnovinskopravnih odnosa. Policija 1JI1I'''iwci u benzinsku je odnesen maraka. S dovodellj8 uhapilellih u CJS Doboj Dvije bombe baeene su jucer u 1.Z. Nije bile povrijedenih osoba.s povredama noge·. pretresla je vise lokaciia i uhapsila Niku Milano. Na parkingu sarajevskeulice Koste Hermana prek rjucer oko 1630 sati tde je povriiedena A_ DZ_ (68) iz Sarajeva.40 sari na kueu N ezira Gadze u N ovopazarskoj ulici u Sarajevu. tromblonske mine.ica iz Gorniih Dubrava. iz objekta sefs novcem. Razboinik mu je oleo kljuceve amomobila i pobjegao u I!epoznatorn pravcu.J Panava eksplazije u Sarajevu s. rete i oruZl (fOI •.Ra. odredena kolicina municije. stanova i pomocnih prostcriia na podrucju DerveIlle..000 KM. cema. Podsjecamo da je 19.1asku i2 voz. N. saznaje "Dnevni avai" od vise ucesni.kaZ30 [e portparol policije u HIckam Halid Emkic. 29. Akeija "Rabie' provede~ na je radi presije<:ania lanca Kantonalni sud u Tuzli porvrdio je opruznicu Tuzilasrva TK protiv 60-godisnjeg Himze Redz. Automatska puska M-70 i pu~ka M"48 prooadeni su u p rerresu koj i je izvr5en pos· liie prijave cia je M. kojem j e ispa10oruije iza poiasa i akti vu"lllo se prilikom pada na pod. sto ie.erna hronika Dnevni avaz. GOlan Durkovic.ce pritvor tokorn provodenia istrage. te zapliena droge. Po naredbi Okruznog suda Doboj izvrseno je 12 pretresa kuca.4. niko nije povrijeden.Kako saznaiemo u policiji.. ne navodeci njihova irnena. KII~a Rediica gdje se desio napad Pretresi stanova ..nepcznate osobe bacile su rucnu bombu kasikaru u prizemlie kuce.oakon cega ce I!adleznom tuzilaStvu b iti p odnesen izvjeslajprorivR. Policija jesawala da je Ispao m Pistolli ranio _ruga povrijedeni bio U svojoj kuCiu drustvu sa R.jula u dvorisru Hirnzine kude.070 metaka razlicitog kaLibra i pola kilograma plasticnog eksploziva .Mu_ s.4.· Ia kada se lias ao j sp red ci j evi piilwlja. bio nastavak obracuna koje su irnaIi s bracom Seidom i Simbadom Kuldijom. Nju je udario i oborio auromobil "passar" (AOO-A-002) kojim je upravljao S. -PIilikom pretlesa pronadenasu dva pisro~ lja.avlja Zivinict'.599 ilteka cigareta "marlboro" vrijednosri vece 001 100. OleO uozilO l'{aparkingu Darn a zdravlja Zivinice jucer u 5. a zatirn i ispod vozilat'toyota" koje je bilo parkirano ispred kuce. rnaskirana osoba. iziavio je da j e uhaps en 0 sedam oscba iz Dervente. nacelnik Sektora kriminalisticke policije CJB Dobo]. sedam rucnih bornbi. prema njihovim rijeeima.naveo jef)llrkovic. N. ukrala je automobil "fial pumo" Hazimu Jusicu iz ZiviI!ica. E. Sarno dan prije ove eksploziie bacena je bornba ua kucu brace N edima i Kemala Nukice u ulici Kanara.. Iz CJB Isl0cI!o Sarajevo saopceno je da je u IOku dokurnentiranjepledmela. H.ze. PJesall ObOreD na parllingu LoPOUiodniieu sel . Iz policije ne zete spekulirati iesu Ii ovi bornbaski napadi povezani dok svi ne budu rasvijetljeni. septernbra takoder bacena bomba u ovoj ulici i to na kucu C. niie bUopouriledenih 10 povrijedenih. ali. mobilnih relefona .ka u akciji. osirn uspostavljanja mrcze preprodaje opoinih droga i cigareta ns podrucju Bosanskog Broda i Dervente. 17 intenzivno traga za lopo~om koji je pretprosle Draksenicu kod Bosanske Dubice opljackao pumpu. a lopov ga je presreo po .n u Klinicki. Incident se desio 15. Ourkovic: Usposla viii mretu devet trornblonskih mina. GJB DOBOJ Zaiecnicka policliska akciia "Rabie" Dru!!i put odjekujll detof!acije II Navop818rskoj ulici uhapsenc ukupno 14 osoba • U pliienu 5. Prema prvim saznanjima.a ni tada niie bi- BaCene dUi)e bombe. cigarete "marlboro" vrijedne 100 hHjada KM. Himzo je.

nakcn SIO je Mu· minovic prethodno telefonom dogovorio kupoprodaju hero ina.. gcdine od Murninovica je oduzera ova droga k. . M. aavod110.IlOMu·I'''' ~0811. predstavio kao osoba zaposlena u Vijeeu ministaraBiH... pod raznim izgovorima. Visinu pricilljene stete utvrdit ce policiiska isrraga koja je u toku. E.kog. E.1. 0 n ie. Ponudio im je. potvrdio ie za "Dnevni avaz" da je direkror ove skole 16.. prijavljen je ovih dana za seksual uznerniravanje ucen ice pro tekle skolske godineu prostcriiama skole. predsravljajuci se kao pomocnik ministra za ekonomska pitanja BiH. Ucenica je u Doniem Vakufu Ce5t. kako saznaierno. ern a hro DI· ka _ -.. 11-1. gdje suizvrSili krade. 29. dovcdio u kabinet.45 S31i D. U skoli je se. gdje su se po dogovoru i vi dj eli. Tokom uvidaia u. dab 8.. nakon sto ie on [Q njoj radio. ~ su preksinoc na meti provalnika bila celiri Slana.74gra· rna heroina. tad i cega je usp os tavi 0 ko ntakt sa n jemu pozna tom osoborn uDubrovniku.kuCe28. iuni ove godine. T ako del' j u j e.oju ie on bacio nil krov kuce. "elv~ak.. Vlasnica je policiji izjavila daje D. . prijeteci j oi da nikome ne srni ie nis ta pri eali.C. septernbra priiavio nedolicno ponasanie profesora nakon sto m II se ucenica povierila. septembar/ruian 2011. seplembra nakon sazllanja da se Gajjc u . ali gaje policija brzo uhvatila.zeti in i porrebni dokazi koji ce pomoCi da se identificiraju moguCi poCinioci..800 maraka. D. je po bj egao. preko isrcg granicnog prijelaza. dok su u John. iz BiH preko Granicnog prijelaza Uvac usao u Srbiju iod njernu poznare osobe kupio 667 .16 Pokusa] silovanja na Palama Dnevni avaz. kakona podrucjugrada Sarno [eva tako ivan granica BiH..Z. Pre rpos t3V Ija se da postoji ios prevarenih.o vidana zajedno s profeso rom. Prilikom pretresa nj egove. Zena se uplasila i poslusala ga a nakon sto ieonskinuo pantalone i donji veil pocela je vri..sovite srednje skole u Donjem Vakufu N...prijaviladajujeD. na 28. . [una 2011. pa je nedavno CJB Banja Luka izdao upozorenje kojim se gradani pozivaju da budu oprezni i ne nasjeciaiu na ovakveislicneprice. porrparol MUP-a SBK. Sefir Barucija. navedeno je u saopcenju CJB Istocno Sarajevc. nakon cega je priveden u policijske prostorije. .· Obojica opruzen ih n alaze se u p ri tvoru.. E. Aleksandar Gajic (31) iz Banle Luke obecavao da mote oSigurati bespovratna donatorska sredstva Aleksandar GajiC (31) iz Banje Luke priznao ie nakon privodenja u Bcsanskoj Dubiel da je 28. a zauzvrat lraiio odredenu sumu novca. pocinio prevaru rako SIO je ostecenog doveo u zabludu obecanjem da mu mo~eodo" brili donamrska sredsrva za raz.. R.stari i dozivari u pornoc vlasnika ob jekta u ko jem se nalazi niena ra dnia.><np reds ta vIjan j e 0 koie se dovodi u vezu s prevarantom iz Banie Luke. aprila ove godine. H O.000 maraka. Kako saznajerno. maloljernu Donji Vakuf uarao II pokrenut disciplinski postupak pro tiv profesora. M. Prijavu za lazno predsravlianje i prevaru protiv njega podnio je i CJB Doboj 22.~n:. primoravao da mu dira spolni organ. bespovratna donatorska sredsrva u izn os u od 100. azatirn u Sarajevo. &40..voj rnalih i srednjih preduzeca. &. Istog dana Col- Tuzllastvo Bosne i Hercegovine i Dradiu heraina Policijskoj stanici Pale prekjucer je oko 16..ulu ove god. Mushrac io] ie kazao da seskine ili ce je ubiti. ak je drogu. jer ima pistolj kod sebe. H. Optuzeni Colak rereri se da le u noci sa 27.tu8 _I I_ .. PREVARE uhapsen u Bosansko] Dubiel Laini pomocniM driaunOB mi Profesor Mie.lno uznemiraUicerucu u navodno. vlasnicima pIedu" zeca. pokusao silovati u nienoi sarncstalnoj trgovackoj radnji "Second-hand shoop".ickoj ulici na broiu 129 provalnici o5ujecelli i sve se zavr!iilo na pokusaju. u Vogo~Ci da udD u sian U prizemni SIan u Josallickoj 21 lopovi su lIS!i preko balkona koristeti Ijestve te ga ispreturali. Colakjedio heroina prodavao u Dubrovniku nepoznatirn osobama. ovo nije prvo 13. Nedugo nakon tddonskog razgovora susrdi su s laznim radnikom Vijeea minis tara BiH kojem su troj ica poduzetnika iz Brekcg' na podrucju Doboja i Dervente. . djevcj- ku..MI!l Provale u Vogosci . _ - Urisllom oUerala razgaCenOg nasilnilla OP1UZeni za nabaUMU Tuzilasrvo BiH podiglo jS' opruznicu protiv Almasa Colaka (29) iz Mostara i Elvisa Muminovica (32) iz Sarajeva koi i se terete za neevlasten promet opojnirn drogama. 1&11"_ 0S2 _141 . gdie in ie dirac po grudima. B. Kad se vlasnik kuce pojavio.. Merzuka Feriza na broju 30 i Josanickoj na broju 21.18S .. po ulasku u njenu radniu trafio odjecu za svoju suprugu. prenio u Bill. nakon cegaj o] j e prisao i poceo jediratipo tijelu.ine Ifoiici privrednikiI iz Brc. Drogu je donio II kucu Muminovica koii je heroin p reuzeo radi dal jn je prodai e. Lopovi su ~operjraIi" u ulicam3 BraCe Krso bb.

i~:k2011.272 eura (oko 530. Kako saznaierno.kredilir-dj".Sm.DUCIC opeina linanSirala nabauMu noue o rame za inlormaticMi Mabinet Prvi put formirano odjeljenje kompjuterskih tehnitara u rnaslnstvu Srednja ~kola u Prozoru ovu skolsku godinu zapocela je sa dosta novina koje pruzaju bolje uslove za obrazovanje ucenika.eni po uredima op6ne kao i iavnim preduzeci. Za tozanimanie vladao je veliki imeres pa smo formirali odjeljenje od 32 ucenika.15 prvacice MOSTAR lake Jos nije usvajena odluka a praduzecu "Mo Parking" GradsMe ulasli ueC Ir se celiri miion.odnevni rad steknu nova iskuslva koj~ ce im biti od prakIicnog zn3~3ja u buducnosti. komunalne i inspekcijske poslove Orner Pajic. koji organizuju Udruzenja "1nfohouse". na sastanku je bile rije~i 0 mogucnosu privredne saradnie i ulaganiu Inuesliluri iz Ubana dulaze u MUSlar zainteresiranih privrednika iz Libana u Mostar._ Sa jucerasnjeg susrela: Beslic i Isa A. kako 0 tk ri va izvjesta] iz Gradske uprave. iako Grad ios nije dobio dozvolu MUP-a da preduzece " Mo Parking" rnoze cbavliari ove aktivnosri. pomocnika ministra vanjskih poslova BiH. lokalna vlast je vee pocela tro!!i Ii I!!ilionska s reds tv a za ovu namjenu. koji ce U UrSdima OPCinS 20 SrSdnjOSIlOlaca II a 8 oeij aIo i dan. prirnili su iucer.am b asadora Bill u jordanu i Libanu.llki imaju zasebn u nas tavu iz bosan· skog iezika i vje. U sadireklorica Sredujdkole. OpCina Prozor/Rarna kre di liIa t ce 20 uceni k a Srednje !!kole Prozor.ro lIa uke. lake odluka Gradskog vijeca 0 uspostavljanju novog iavnog preduzeca "MO Parkin g" u Mos raru ioli niie donesena. Prozor u projektu "Volontiraj-kreditiraj" Ove godine U pr-vorn Iazredu gjmnazije nastavu pohada i pet ueenika bosniacke nacionalnosIi pa ie za I1.. ill napornen Ii cia je za ova] PO$. radnji sa OpCinom plauira se N aivcCi problem ave riclavanje tog problema tako obr"zovue ustallove je odviSIO cestara zgr~da bin prodajanie nasrave u dvijezgrade. -Svakako ie najvaznija novina komplerno opremljen informaticki kabiners 19 kornpjutera. a ucenici s u: Eld in Hndzie..kaze Anda Mlakic. Prema Izviesraiu 0 sveukupnim aktivnostima u preduzecu "MO Parking".1I a Karadzuz. uredski narniestai. Pored mga.PrOzor Uci relj prvcg razreda Ppdrucnog odjeljenja OS "S cipe' u Gracan ici kod Prozora je Samir Corba dille. Gil) projekta ie pruziIi srednjoskoJcj rna p ri. Anes Letica.lIstvu.643 eura (396. N eka od pi tanja koja ce II' ro] sjednici bid po tegnuta.890 KM. zbrinuo i visak narnjestenika iz Gradske uprave. .000 KM). u Gradskoj upravi Mosrara. . MANO V Opcina Prozor/Rama ove godine prvi pm 6e se uklj.KM Mred"la Su)elSMeba Me KupIjena tri vozila "pauk". H. bi dragocjeno vrijeme.hercegovaeko-neretvanskikanton Predslavljamo ~ge~~~~::b. Nidal Mu. izvjdtaj 0 aktivnostima vezanih za implememaciju sredstava Svjetske ball ke.pase OaSel3nju gukrojaca .ma j usmoovama. Adnan Karadzuz.000 KM). H.lO stigla sarno ponuda ove firrne.oikol3 i B ilal Sefer. Radi se 0 sredsrvima od ceriri m iliona maraka. Uce. Grad Mostar [e vee nabavio softver za sistern naplate i korurole parkinga u iznosu cd 216. bin raspored. Prijem za pocasnoa konzula BiH u Bejrutu Kupljena vozila "pauk" stoje Isto tako nabavliena su tri vozi la "pa uk" koja ko~ taj u 546. Zi3' da Is u (Iss a). vee sada je izviesno. izrnedu ostalog.. kako bi se. bi [ ce na tapetu na naredno j sjedn ici Gradskog viieca. softver . te video-karnere od 198. aurornehanicara i goj zgtadi. Stoga ie dogovoreno da u cvo] godini zainteresirani investircri iz Libana posjete Mostar kako b i se di rektno razgovaralo 0 konkrernim projektima i mogucirn investiciiama n aved en 0 je iz Gradske upraveMostar. .215 KM. kako se spominie. Gracanica .M. s obzirom na 10 da jeza neke oblasti is kazana interes. 7 _ok tobra.000 turisra iz Libam posjetilo Mos tar i Meciugorje. PrUi razred Pi seiPe. zasebna nasla. te Zorana Perkovica. ADle"..jihosigurllna naslava iz' nacionalne gru p e predmela. a od posebnog je znacaja Bolji uslovi rada u Srednjoj skoli u Prozoru Gradonacelnik Mosrara Liubo Beslic i nacelnik Odiela za privredu. kredim od Svjetske banke. koji osigurava uvjete za kvali [emu nastavu informaiike za sve ucenike. Kako je receno iz Gradske uprave. Sparkasse Bank. ra a dobiieua sredstva bit ce -U ceuici koji se obrazu ju is koris tena za izgradnj u noza srrukovna zanimanja reove zgrade pored poswieeeg retsku naSlavu slusaiu u jedobjekro -kazeMiakic_ noj a prakli~nu izvade u dmH.lik u da krOl jedl1. poeasnog kon zu la Bos ne i Hercegovina u Bejrutu. Am i.M.ua Mlakit: Gub! se vrijeme cinjenica da je 10 omogucilo da ove go dine prvi put formira!]o i odjeijenje kompjurerskih lehni eara u mas. M.. uredski narniestai u iznosu od 41. ZI atka D izdarevica. koia tako prernasuje placu samog gradonacelnika Mosrara I Sklo- Placa oeea od gradOnacelnlliOUe! pljen je i ugovor sa firmom "Konstruktor .Neretva" iz Capljine za uredenje parkiralista.· uCiIi u re~lizaciju projekta "Volontirai .815 KM. Gradska upra va i 0 dree dila i visin u place direktora ~MO Parkinga" u iznosu od 1. ticar ce se i ~injenice da proglaseni visak od 60 namjesteni ka i dal ie radi u Gradskoj upravi. Privredua ko-mora Kanmna Sarajevo i HKO "Krub sv. u skoli imamo i dva odjdjenja gironazije Ie pojedno odjeljenje InsJaliran komplelan kabineJ sa 19 kompjuJera bravam. a vee ie vise od 3.J edna od njih je mogucn cs t ul agan ia u rurizam i usposta va carter Ietova.

avrilio II Bijeljini. nakon kra.1 neposrednoj blizini Drustvenog doma u centru Donie Ljubiie kod Prijedora je vrlo neobicna slika. ali ponekad provire i u kO!llsijsko_ -J ata neee miCi. oure decenre zga)a umro Izel GamiC. a nakon toga do smai bio je zamjenik nacelnika opstine Mice MiCica. ali bolest je v'rlo brzo napredovala OSlav Ija j u Cil jehre nem 0cnima. parke. lOamjenik naeelnika opiltine Bijelj· inll. Paznju posjel'. jer !Iiieim nigdje bolie nego kod mene. i plamen na elekrricnim kablovirna. Predstavljene SU dvije knjige saljivih djeeijih pjesarna od Bakira Abdagica: " Sve sto leti nisu laste" i ~Sedam slavnih vitezova". odmah doci daotklcnekvar. -Imam. a da se ne vrale.a od ovegcdin e dva pok 1. Odsjek geodeziia.ce teske boles ti umeo je Izer Camic.uania DOrnlem UaHUlU HrUI U TreblnlU O~evni avaz. ~ Usali Centra za obrazovanje i kulturu since [e odrzano knji~evno vece sa pjesnikom Bakirorn Abdagicem.o vece u Allelia dar. N ovi instrumenti koji SIl EdullaCi)a I)ellara Akademik prof. KC Banja Luka: Pasj~ta prilflatog stl/J~fljaka Luci najavljuje se vee godinama. na stu bu isp 0 d kojeg se nalazi min i trafostanica Nirnalo liiepu sliku primijetili su rnjestani koji su n aglasil i kako strab uju da pozar s kablova ne zahvati i krov Drustvenog doma. Klub dobrovoljnih davalaca krvi "Risto Spuran" izTrebinja jucer je proveo akciju darivanja kapi Zivota.. 00 rna· 0 raka. pos rost u uklanjaniu msevnih objekata. -elemente rnultieucnosti i zajednickog i.Icidanas ceposjetiti jedan od najboljih evropskih strucniaka iz oblasti vantjelesne oplodnje Veliko Vla. odbomik u SO gr.savljevic kako bi obavio zavrsne razgovo re 0 ko forrn iranja Centra za vantjelesnu oplodniu u Banjo] Luci. U Donjoj Ljubiji kod Pniedora ZORAVSTVO Svjetski strucnlak Veljko Vlatsavllevlc u Banjoj luci Zaurin. tTidan a. zlarne dijamamske. mental! ter kojern je kulrura strano tiie!o te p ospanosl.l jucer isporuceni Klinici za ginekologiju i akuserstvo U Banioi Luci. medu kojomsu najbrojnijifazani. lijepo se mnole pricaBogdao. Carnic je na VMA pre· bacen pocetkom seplembn zbog bolova u kuku. a potom. jer spreeava j 1.600 KM. N. d a 0 e ga lamim !la njih. odbornik u Skupstini opiltine Dervenra. Nedavno su narn isporucena cellri nova fetalna rnonitora i dva vakum ekstraktora . da ih ne plasim. odnosno n eukljucivanje ime!igencije u razvoj ne pro cese grada. kaji su rijetki. P. dr.rekao je Markovic. Potrebno je uc.kaie Fadil Pelesit.M. uslijedi bucno varnieenje.. nakon posljednjeg fa rll. Desi se neka da cia odu n a d va. nakon sto dobiu nalog. Nakon sto se oko 20 sati upale sijalice.S. godine. Fond zdravsrvencg osiguranja RS od 2007. istin a spo ro. Vel] ko Vlaisa v Ijevic vo ditell je Odjela za lijecenje neplcdnosti UKC Maribor i Clan predsjednistva Evropske udruge za lijecenj e lIeplodnosti.ane Bogdan svakodn eV'!lol1avikava II a n j egovo pris us tvo. Akciji se odazvalo vise od 50 clanova Klnbainiihovih gostiju..C. odabro sam i. a pozitivna su i ulaganja firme ~M-sa!l" iz Zagreba u poIjopri vred u. septemb"flruja~ 2011.b posto su m irll i. U po vo du ob iljezavan ja godiin [lee otkri van] a spomenika poginulirn iumrlim dobrovoljaorn davaocima iulice dobrovoljnih davalaca krvi. na jednom od elektrostubova 1.i v I jenj a. -Prvo sam poeeo da uzgajam paunove.adbudeprimier drugima .p a no r ama 14 Kni. bio je nacelnik op~rinskog Od· jdjenja ZlI stambeno·komu· aslne poslove. S.initi viile da nas Klinicki centar u Banjo] L1. kao po pravilu. zaOljeniM nelMe u -s e lazana nacelniMa opaline BiJel.Z. bet Carnic rodeo je 1950. U opstini Bijeljina jucer su potvrdilj ovu vijest.laca najvise privlace deserine primiera ka n ekoliko vrs la neo· bicnih fazana koji sVQj. a 1. VeCin3 fazana slob 0 dno seta dvorlstem. godine njegova vrijednost procjenjivana je na oko 800. Vece je organlzovana u povodu Dana opcine Gornji Vakuf. prvo ie ulaganje u ovu kliniku od 1979. najboljih operativnih ginekologa u Sloveniji Branko Cvjeticanin educirace ljekare Klinike za ginekologiju i akusersrvo II Banjo] Luci iz ob lasti laparos kopske ginekologije i radikaIne gin ekoloske operative. M. a jos 2009. nj su [l Bogdan Markovic iz Cvrtkovaca kod Doboja ima neobican hobi S ezdes etp etogo d iil Veeina ovih zivotinja slobodno seta dvoristem plasljivi. uporedo s paljenjem ulicne rasvjere. ali vraie se . a o!li 10 osjete i prihvalili St1 me. -Nastoiim da budem do· bar p rema n jima.Ocekuje se isporuka ultrazvucnog noza za operati V 11 u gin ekologij u.dorna P csl j edn j e tri vece ri.S.. E. Do sada ie u RS uradeno blizu 900 takvih procedura. Ovi dogovori. godini za te namjene ie izdvojeno 400 . u Janji gdje je zaveSio osnavnu skolu.saopsteno ie jucer iz KC Banja Luka. 29.regOUOr.1 2011.[ragopane.M. Od tren u !ka kada s e i<lldu faz..lina Na VMA u Beogradu Camic: Kratka i tesk a balest Od 2005_ do 2008. diplomirao ie 1976.navo· diMarkovit . a jos 2009. . juter je. a da ru m dzenaze i u kopa jo~ nije odreden.godine.1 saja. kao i nevi hirurski intrume n ti ko j i S1. Gimnaziju je z. B.. Za cdrzavanie ulicne rasviete zaduzeno je preduzece "Karan» iz Priiedora koie je m j ell tan e pozval 0 da kval prijave odjeljenju za stambeno-komunalne poslove u Opstini te da ee oni.1 da! j e propadanje zemlj i~ [a. aradeni su rucno i predstavliaju jedne od najkvalitetnijih inS rru rnena ta na svi j e ru. bje1ouhe. plavouhe. a !la beogradskom Gradevinskom fakuJ retu. 1. godine 5nansira iedan pokusai vanljeiesne opJodnje koji koilta oko 5. a p ri kraju je i tender za obnovu lap a rosk ops kog in stru mentarija.zevn.kazao je uzgaji· vacovih zivotinja. volio bih i v'ise da nabavim . ji Bogdan Markovic iz sela Cvrtkovci kod Doboja dvije deceniie uzgaja ukrasnu perad. p a kada 0 dras!u bez s rmb a m u jed t1 iz rll ke. tetvrtak.000 KM stigli na kliniku isporucila je firma "Stepmed". pa sam prciao na fazane. Otvaranje Centra za vantjelesnu cplodnju u Banjo] Sta mi se (ne) svida u Derventi SDOI'D uBlamania :rusBuina -U Derventi mi se posebno svida jet moj grad vraca.Uskoplje. N e svi da rn i se odnos gradan a prema ~iSIOCi.. sualioueCe pOiar naeleilirozicama Mjestani u strahu da varnice ne zapale krov Drustvenog. od petka jedan od Fadi/ Pelesic.SPASENIC Na Vojnomedicinskoj akademiji u Bengradu. Osj m toga. . .m izgledom vise podsjecaju na rijerke rropskeplice.000 KM.za osniuan-e Cent a za uanueesnu OPIO )U Otvaranje Centra najavljuJese vee godinama. Sporni stub itnad krQva Oms/verlog dQma . godin e njegova vrii ednos t p roci en j ivana je na oko 800. ukrasnu iivinu_ Sve ih volim.

jer su nam ru ke sveza ne. . hiljade ce ih osrati u gradu i praviu nam problerne. Granala ubila deuelel'D SaralUJa GodIsnjica rnasakra u Boljakovom Potoku Polaganje c~jJer:a na spomen-obf/JetJu lmsir Keda.anove zakona.I kada srnjestimo jedan broi pasa u azil. dok su klanjali dl:enaw rahrnerli Fatirni jusic. s vakog dana ih prarim baszbog opasnih pasa. 29" septemnamulan 2011. Sinton ipaknisu dobro riesenje.gdje ce ih biti smiesteno tek600.Nazalosr. ne IIUde U ulici Mali AI. Profesor Veterinarskog fakultera i gradski vijecnik Rizah Avdie kazao [e za "Avn" dace zbcg ovog velikog problema i dalie naivise ispastati gradani. koji ce sa strahorn izlaziti izkuca. E. Prije 19 godina na mezarju u Boliakovorn POlOku. Nacelnik opcine Ilidza Senaid Memit rekao narn ie da ce hraniti pse koji se zateknu na podruciu ove opcinel? -Ako vee hocemo da trajno riiesimo ova] problem.kazaoje Faruk Bihorac. In teresan tno je da su na na svakorn koraku. a 20 ih je raujeno.10. G. uredirce irukohvate re postaviti slivne resetke. Veliku paJ_. 0 vai poda tak ih j e za b ri n 1. moramo imati azil. ~elvrtak. Opel razmak te irne iprezim e. a Opcina ce izdvojiri 17.ko j i isti ce da j e nenphodrio izrnijeniti neke cl. jedina smo opcina kola ima svoi azil. dobit Ce iednu ulaznlcu.sarajevski kanton Dnevnl avaz. a n e samo jeda u azil.njuposveeujemo ovom problemu. ni5ta aismo dobili.hHjade ce ih ostati u qradukafe Hadzibairic • Ako hocerno trajno rijesiti problem. trebamo napraviti 20 objekata. u 10 sali posal]e SMS. ovai nas. Sanaella Hadrme ce Dijelimo ulazniue ii'091131 O~ 107 I li!!!800!WtlrHpl -Iedanod velikih problema gradasu psilutalice. Srna tram da smo pogrijesili kada srno ishitreno doniieli zakcn koji ce stititi pse . Kljucna rijeeje ULAZNICA. -Nemam nistaprotivpasai nisarnm tcdase pc biju. a liudi nam hodaiu gladni i zedni . Hitno bi to trebalo poce ri rjd ava tireklajejasmina Emino- Prije pcretka gradnje smiesta]a.000 pasa lutalica slobodnocesetati sarajevskim ulicama i nakon gradnjeazilaza napustenezivorinieu Rakovici. koii sada vi~e ~ti ti pse n ego J jude! . N. -Prema zakonu.35 KM PDV. Z abrin u [ je i s taro gra d- OlimnUSHi balen Danas diielimo ulaznice za trOSaIPO plivanje u Olimpijskom bazenu "0 toka". jer ovaj sadasnji ne nudi nikakvo rjesen j epa su narn ruke vezane. kazao je Memi6 opasnih zivotinja. osirn sanaciiestepenista.NALO DobibliCi Ulaznica UI8:. ali Eldin Pervan (!Ij problem treba riesavati. nista nede rijesiu! Jedino rjesenje problema je izrniena zakcna. gradski vi j ecn ici i s true n j ad. . kornsije Ie brojne dele" gacije juter su na spomen-obiljdju ubijenima odali pocas I. Prvi iSmlac koj. gdje sada borave573 psa i 78 mataka. Sve ce se avo i dalje povlaciri. ski nacelnik Ibrahim Hadzibaj ri t. a posebno zb 0 g toga sto nadlezni jos nemaju pravo rjesenie za uklanian]e Uskoro poceti obnova kaldrme u starogradskoi ulici Mali Alifakovac. Vezane ruke Kako su narn kazali nacelnici sarajevskih oprina. Kako su kazali iz Opdine. prijatelji.n ice za Ka merni reatar dobili su Hasan Mrkonia i Esma K udra.r. Mustafa Ka" mo Ve:ljan j dvije ueideo tifirajde.anernanistaodpravIjenja azila -rvrdi Eldin Pervan. E.kazao je Av" die. 13 PROBLEMI Nadlezni nemaju riesenie za uklanjanje opasnih zivotinja USUOlili zaKon K Ii stiti Vise od ).istakao je Memic A. M.200 KM. Meho Ca karic. pro U ci Ii F alih u i poloziLi cvijece_ Tog kobnog dana ubije" Iti su Asim Cvr~.istakao je Hadfibajric. Alija Ca u sev ie. CLanovi porodica. Ibmhim Sehovic. sa 600 rnjesta. On se nalazi u Falericima. onda trebarno odiednom naprav iti 20.jeO. jer ulicama Srarcg Grada i dalie setaiu oopori pasa.nakoneega rrebare ukncati razrnak te 0 B. Radit ce upcslenici firme "Ornnis".B. Racirane mu~ke osobe.rekao [e Hadzibairic. + -Nadlezni sunapraviliveliku gresku.Imam tro jed j ece Jasmina koji iduu Eminovic OSUQV!) u 'skol u. nadlezni se moraju raspitati kako je to rijeseno u Americi i tako napraviti kod nas . od granate ispaljene s agresorskih polozaja ubijeno je deverero Sarailija.. No. Cijena SMS·a. Hranltlpss vic.ierihmnogopobiju. No.ifakovac I karla smjestimo jedanbroj pasa u azil. Svakogjurrapred zgradom Faruk Bihorac rnezatekne coporpasa. Nikadane znam kadaeernenapasn.

. o1'i[O ie to tendenciia da nas ne bude na povraini. A-. iako je i zvanicno potvrdilo da [e on niihov novi Ilcenik.ba .I J_ 9. Inace.". koji govorio imamirna koji su stali U cdbranu Bos ne i Hercegovine te 0 n j ihovoj ulozi u svakodnevnom zivotu.Ulema je nasljednik Bozijeg poslanika Muha· rnmeda. kazala ie japanska televizi] a Fuji Television. Ogromno interesiranje za pricu 0 rnladorn potomku sjevernokorej skog dik ta tora po- sazoane Vise 0 baRleriji MRSA "'Na intemet-stranici Klinic_kog centra Univerziteta u Saraievu (www. N asoi redakcii i posljednj ill dana su se obracale brojne me- dijske kuce. teme __ Prollcena halma dova EI. skoro da ne postoji rnedij u regionu Han Sol: Upisao se u skolu Moslarski koledt u cemn: patllje koji nije prenio ekskluzivni UcenicimaZabranjeno da gUUur.. koia j e registrirana u porodilistu na Jezeru. Nu.markin. obiavio liaS lis! 0 dolasku Kim Han Sola.kcus. prvensrveno radi buducih porodilia . skolovanje u Uiedinienorn koledzu svijeta (UWe) 1. s. koledza IIi j ucer ni j e pokaza10 razumiievanie za obiavliivanje informacija 0 Kim Han Solu. 1993.. godisnjica Udruzenja ilrnije IZBiH. R uko vodstvo mostarskog vinarima 0 ovom slucaiu. na skolovanie u Mostar. Cetvrtak. Spahic.~einformacija 0 bakteri] i MRSA.ba)gradani mogu saznati v:i. a svoi dolazak u Mas tar radi izvjestavan j a 0 ovoi prici nai avile su TV ekipe iz Njemacke i japana.. Nr. mi cernose potruditi da gradanima putem naile internetstranice damo potpune informacije 0 bakreriji MRSA. koja je dolazak svoje ekipe u Mostar potvrdila za danas.G1as imama .SpahiC: Holo uode onl Hoji su bill Da zapadU Ucenjern hatrna dove imarnima i sehidima ispred spomen-ploce u haremu Gal! Husrev.kazala je dr. rukovodstvo UWC-a izricito im ie zabranilo da kornuniciraju s no- izvje!itaj nase novinske kuee 0 dolasku Kim Han Sola u MoIz SI uzbe za poslove sa strancima BiH juteI narn ie porvrdeno da jos cekaju okoncanie posrupka u vezi s davaniem vize Han Sol" kako bi mogao poceri dvogodisnie star. Ne dozvolirno da nas bace u marginu. s medUima Kako SII nam prenijeli ucenici Koledza.1 Mo· staru. unuka zloglasnog diktatora Sjeverne Koreje Kim [ong Ila. a danas im smetaju irnami i njihova uloga . Tom prilikorn U arnfiteatru Medrese prernijerno je prikazan i dokumen tarni filrn . je vise podataka 0 ovoi bakteriji. Kolo vade oni koji su bili po haostorirna na zapadu. a. koii su cdusevljeni cinjenicom da c-t' Han Sol b iti II iihov 110· vi kolega. Dr. a.rekao jed.Du. 29. septem~ar/ruian 2011 . Hukic. • T:+387 33659808 www.begove medrese iueer je obiliezena 99. . Minmda Hukic dab. pobudila je veliku pazn j u mediia sirom svij era. Zamjenik reisu-l-ulerne 1Z u BiB Ismet Spahic rekao je da se uloga irnama sve viile Obiliezen Dan Udruzenja ilmije IZBiH TeleuiZijsRe eRipe iZ dapana ijemaCRe sliiu u Moslar Ekskluzivna vijesr koju je Kim Han Solu izazvala veliku pamiu Iz Sluzbe za poslove sa strancima BiH juter nam je potvrdeno da jos cekaiu okoncanie postupka u vezi s davanjem vize Han Solu zaboravlja.12 "Avaz" saznale Vijest 0 DnsVIli avaz. A. A .Nakon S!O je osarn bella izolovano na porodilistu na Jezero.

savj etovao da trebamo ici legalnim putem. ali bih dobio otkaz. OJ:) 1'i!i C!!I& . Srrajk glad II jed in i nam j e izlaz kaze Huskovic.egalni put eak radnicirna Sla Maio 0 UpraUi U ZFBiH saopcili su jucer da je potez na koji se odlueila grupa bivsih radnika »lJas ta vak po lilike uciena i manipulacija". J'tII "" ..O I 14\ IlJtUINAJ IltSl'1:!(1 DS~ . " ' . g.. kako kazu..septemtlar/rujan 2011.IU f6U I b~ '111\.tJ 1!!C..f HI PIUCilaT PAR'"'' .KARALIC Sjedn. F.. D . do 201 s.3 negiranje genocida.teme ()nevni avaz. No. a ne on. Kazna za ovo krivicno dielo izn osi la b i od tri m j eseca do tri godi ne za tvora."I<O"'IJ1'U II'" J.. No.. osim onih kod koiih su ulagan j a. . jer je Vlada FBiH.o"to !MirtelipcLlidClnon noM . 2g. Zbog davanja izjava rnediji- lFBiH. kaZe.. P redstavnicki dorn IlSVOj io je i Nam zakona 0 finansijsko] konsolidaci j II rudnika uglja u FBiH prema obradunatirn.DDA L\. porucuiu da ce..kazu II desava u ZFBiH.""OflA!lll . Ostali uposlenici otkaze su navcdno dobili zbog nezakonite obustave rada. a data im je sansa da postupe II skladu sa zakonom ". ~od . 'mod.no i:I'Llh:imo Yom rozJog "'!co mto It! OJ:lred Jell!1 la.. cet'l/rtlk.b... dokazali i federalni revizori. s direktororn Nedzadom Osrnanagi cern na eel u.. ~Ull'" \I ~"... otpusteni predsjednik Sindikalne organizacije Sarajevo. M 0 I.l.1 S[TI1jk gladu zbog. a nenaplacenirn javnim prihodima u periodu od 2009. Od'~o.J dQIDrt! w . dlatJo . koii je dao saglasnost na moj ctkaz. Takoder. IiOl lUI "69 ID5.1.20 IRO:O. . Mene je zelio skloniti ier sam predsjednik najjace sindikalne pcdruzniceo Mogao sam bid na !!lom. [a sam prvi predsjednik Sindikata kojern je rninistar dao orkaz.La IJ~ Ov~i.1. ". kaze da uopde nije llcesrvovao U obusravi ida je rag dana bio slobodan. sve 10 su.. p<rlnio!.FBiH zab rani la im j e ulazak u prostoriie Sindikara. Radnici su iucer porucili da je sramcta da se predsjednik Saveza sarnostalnih sindikata BiH Ismet Bairamovie nije udostojio da pcdrzi radnike..naveo je Duvnjak. sada vee bivsi predsiednik Sindikara masinovoda FBiH .~o JIIO . Kako je Duvnjak naglasio.Radi se 0 dopuni Clana 163. kaznit ce se zatvorom" .0 [H EJIA:LH I UYIB.. Mirsad Huskovic. kaze da su radriici dobili otkaz sarno zato £[0 su II medijima upozora vali na krirnin al ko] i s e .j MO'OW~ OH J"~.' UOK uu .ot konce.lS no . Iako su cetvorica strajkaca sindikalni lideri. susrina ovog aha je da krivicno Z3konodavstvo predvidi sankcije 7." . . Krj vicnog zakona FBiH: "Ko javno negira genocid..gJtll I'IOjbIIleg orloltllt'lC19 h .1!I11l I DJ5TIlIIIl'TlIl UUGiOT PItO!ZY. Uprava 2:.~ VEAMC»IT SAIIAJEVO.Hvala Viekoslavu Camberu.. ako ne b ude povu cen aodluka 0 0 tkazi m a. AUtO·...uzeta u o b zir ko d procjene vri jedn Csri kapitala.ica Parlamenta FBiH DOtri BOdine zatuora za neBiran)e DenOCida Nacrt zakona 0 dopunama Krivitnog zakona FBiH potrebno pretocit' u formu prijedloga Predstavnicki dorn Parlamenta FBiH sa 63 glasa za po driao je j u cer Nacrt zakona 0 dopunama Krivicncg zakona FBiH poslanika SDA Jasmina Duvnjaka.. Sjednicu Predstavnickog doma ponovo i!! obiljezila melba Marinka Cavare da se ne razrnatra dnevni red.~.. Izrnjenama Zakona precizirano j e da ce se sredstva koja FBiH ulaze II konsol idaci j II ru dnika k IIj izi! i kao pov ecan j e llCe5ca drzavnog kapitala u svim rudnicima.. nelegalna. dobio sam otkaz ... rna i upozoravanja na kriminal Nedzada Osmanagica StgLlrnlLl p~_ 't.OY1CDS1 II ~ I!<' n.J a slim l. koji se II fermi prijedlcga u parlarnentarnu proceduru mora uputiti u roku od 45 dana. A.n~ 0. . strajkovati gladu ako leba i do smrti.Otkaze su dobili uposlenici koji su organixirali nelegalnu obustavu rada i koji su odbtli pokrenuti nelegalno zausravljene vozove.. odmazde koju nad njima vrili Uprava kornpaniie. . I. . godine. 1)019Y. OlJOP~M O~l 120 III • 00'101' NCNDPIIOl" IlSJ JDl ~.DEDAJIC Poruka direktoru Vernes Buljugiia.kale Buljugija i porucuje direktoru Osmanagicu da ce rnasinovode birati predsjednika Sindikata.11". rarne zlccine.""lVO... . 11 ZELJEZNICE FBiH Ocajnicki patez grupe otpustenih radnika v " Stralom gla Ir tiV0 Imide! Obratun drektora Osmenaqica sa sindikalistima Sedam otpustenih rnasinovcda "Zeljezllica FBiH" (ZFBiH) jqiSer je II pel do 12 sati ispred Zelj eznicke stan ice II Sarajevu stupilo 1. zlocine pro ti v covjec n osti i druge zlocine po medunarodnom pravu. 'MODI. jedan od strajkaca. tako da su cijeli dan bili isp red s Ian ice..o~ c roo . a udio sredstava FBlli propisom Vlade. . g~rQn~'J Zavi$. prerna njegovorn mislienju.

jeste osigurnnje ispravnih lijekova j medkj· aski_h sreds lava na legaln o. ali je utvrdeno da ga na toj adresi vise nema. pjevata Jasmin Burek 10 SAZNAJEMO Dnevniavaz. jer su idemicni . juter je ministru slgurnos ti BiH Sadi ku Ahmerovicu prenio ozbiljnu zabrinu toot i nezadovoljstvo njegove zemlje zbog nekontr- AhmetouiC OaiOdgOUrOiii za OZbiUoeroouste oliranog prili va azilanata iz BiB i propusra u bezviznorn rciimu.zgledaju. saznaie . godine u jajcu.Cesare Padoni". Molimo razoOuanag 1jubavn ilea VriCka da vristi !ito se nama u "Oslobodenju" ne iJ. Ime i prezime: Jasmin Burek. koja nam je kazala da je poziv Knezovicu za izjasnjenje II krivici odavno poslan di plomarskim pu tern. koji je opruzen za ubisrvo 24-godisnjeg naviiaca FK Sarajevo Vedrana je i hrvatskom pravosudu.dadju za porodiljsko bolovan ie. emo "lisle -- - - Iza kulisa posjete BiH belgijskog sefa za migracjje MAGAAAC- LOS POTEZNe opravdavam ... Kome se on i folir. ier se srame i6 kod ljekara.Agencije. ali iz Agencije za lijekove i medicinska sredstva BiH radi zaSl. je po- sla[ n jihov prvi Cov. koji je u BiH doputovao fadi jasnog dogovora 0 zajednicleom djelovanju be19ijskih i bh. tu se orueru ezou-c IZ b-O se rag Sud u Sirokom Brijegu dobio obavijest da se Knezovic odjavio Puljica. lijekovi bi time dolaze na . Politika ie za Vas: Dio svakodnevice i vrlo birna srvar zbog okolnosti u kojima Zivlmo. hko je rekla Grubi!a.rna. DZaba irn svi njihovi :skupi i luksUZlli autoe mobili. NeQstvarena ielja: r rna ih mnogo. Grubisa: IlgledajlJ iden/ienQ prepla vljeno lainom "vijagrom" .ecate li se prvog poljupea: Da. DOSTAJE LAZI . [ako da name" kompan.m bh.rekla je Grubisa..tetyrta~. ne gararn nikad. ie u pi tan iu ovaj Sirokobrijezanin. ovaj predmet rnogli ustupiti hrvatskom pravosudu kazala nam ie Simic.vanja utakrnice NK Siroki Brijeg .onilea jucerasn.rekao idenril:no i.. dek se prevarami voze dIJi:avnim limuzinama. Ruzmollt je u u mrale navecer doputovao u bi[flU posjetu BiH. optuznica Knezovica teret i i 7. Burck: liveira ga MlJrinja hobi: Muzilea. Paralelno se u Li vnu sudi dvo] ici sudskih policajaca op ruzenih da su Knezovica iz pri tvors ke jedinice pustilina slobodu. a na carinama i po-liciji je da pokusaju sprijetid svaki nekgalni plasman i.ije inrernem nije uobieajeno s farrnacetom nude ove lijekove koji utskom industrijom .Vlada TK ad decembra nije uplatila nijednu r. decem bar u Kantonalnom sudu ~irolei Brijeg. SIvarno ovi politicari vec godinu prave narod bud alarna. Fredi Ruzmont (Freddy Roosemont).icima "Cenrrorl'ansa"!. irna vise s tv arei ca. fun.jib sasranaka_ A. jer Ce tako najboIje ~tititi nas Bo~njake od sebe i svojih gazdll.k GRAS-a.porvrdio je . Cesdtam radn. Da je su tra srnak s vi jeta. naravno. "Armani~'_ Osoba koja Vas iiveira: Zoze Murinjo (1ose Mourinho). u sl uca j u da se ne odazove nasem pozivu.sleo~ira~nom nOslobodenjll" . sawaje . Zadat~k Agencije. tern' e .Dnevni avaz" Knezovic ie prilikorn bijega u Hrvarsku pravosudnim organima priiavio svo]u adresu stanovan ja. ali morarno prevendvno djelo· vati i pricad 0 njima kako bi·· smo gradanima skrenuli pamju na n. Ned:tad Mulabegovic.Ovo malo duse~~.. . Dos!a j e vise blamaze! Po. ali zato je Mulabegovic i dodao da nanose pravu stetu po BiH nije u rizienoj grupi gr.•nata izBiH. tokorn nernilih scena koje su se desile kod stadiona Pecara uoci ogigra.. Sta svaka dama mora irnati u tasni. Sta pomislite kada Vam crna macka prijede preko puta: Ma nisra. . sta b iste d anas uradili: Vierovamo bih pokusao napraviti j05 neko dobro djelo. vlasti i naceillicima opCina iz kojih je zabilie~ell najve"i broi a. posprdan i pri IIIiti van natin u nl. sef Instiruta za farmakologiju i toksikologiju.FK Sarajevo.Nama ie prije nekoliko dana dosla 0ba vijest da se 0 n vise ne nalazi na [OJ adresi. kaie da se ne· Licencirani Jijekov.i te iaVDOg zdravlja ukazuju na njihovo prisustvo u prodaji. Najdraza pjesma: "Prvi snijeg".ju i kupovinom ispod mlee. 29 septembarfruj an 201 1. Vas inspirira: Edin Dzeko i Mesi (Mess i). Datum i mjesto rodenja: 24. Je n VaSa slava gorkog iii slatkog okusa: Kada se pitate sta [e to danas slava i kako se postaje slavan. NaZalosr. posebno putem inte_rnela .jih.Dnevnl avat'. Tu proceduru rnoramo provesti da bi srno U opce. a muskarac u novcaniku: Ne znam bas. A . 1l0vinaIska po bj eguJ ja Josip Vricko Darna Bosnj acima ddi nacionalne i vjerake lekci je n. ler se !judi srame ici kod Ijekara erektilne disfunkcije. Ovo nam je porvrdila pre dsiednica Kantonalnog suda u Sirckorn mijesa gorko i slatko.i i djeea. poput "vij agre". Omiljeni film: •.rac j e: N isam ra zmisljao o tome.. a lraie u poslen je liens. Koji je Vas najveci porok: Pusenie.. KONJI Tito je jabao bijelog konja. direklOrice Agendje . J es Ie li ikad a imali prj jalelja: Mislirn da nisam. Otkriite nam jednu tainu: Imam mnogo tajni. Kad.Nu.arna.:a »Avat' jedan oel sud.. februar 1974. 1e Ii bolje danas biti Iijep iii pametan: I jedno i drugo.ziyam visokog preds ta vnika ali uvede sankcije tim politicarima. Prema rije~ima Namse Grubise.Pa. I "no faktieki posleupjeli.Belgiju u ovom trenut:ku najvi~e zanima kako preduprijediti najezdu migr . Sportista ko. Doduse.Medu robom koja se tao ko naru ellje Cesto sui prepara ti za dopinge u teretan.OVC!. V~ ca Simic.hra. a ovimasada na vlasti ne bih dao ni magarca da poi aSu.g_ovomi SDA. pa smo mu ponovo uputili poziv. dobili smo neku drugu adresu. moZda iz nehata i neznanja. Ima li istine u izreci "Ko pjeva. Najliepsa zena/muska. Prisusrvo laznih Iijekova u BiH zvanicno nije urvrdeno. DUCIC naiueea potrima za linom 'uijagrom' Trazenilijekovi protiv erektilne disfunkcije.Dak Ie. jer 0 njihovom prijevozu ovise rije!ki uposlen. generalni direk[or za m igracij e iz Ureda roB strance Belgije. za njega je jos na snazi prcduzenje prirvora.ajn? NESPO SOB NA SDA .:1 izazi van j e opce opasnosti te pokusaj ubistva jos ScsI osoba.. U Agenciji nemamo nikakve in formaci je 0 prod.placuju plaCe s doprinosima i dr· ugim obavezama. Kada [e brak dobar brak: Kada supruznici imaiu isti tilj i nemaju tajni u braku. imamo crno falsilikara jesu markice s botrziste koje uvozi ove lazne logramirna. Biste li donirali organe: Naravno.. nedostupan Brijegu Dragi- Optuzeni za ubistvo Vedrana Puliica nije na adresi a Iiver Knezovic (37).Klub poznatih use Ie mi Ie 81ueCi DoroM Litni profil bh. mkom ko· je je planirao Iliz sasta naka s predsl3vnicima bh . Dna je istakla da je Knezovicu roeiste za izjasn jeni e 0 kri vici za ubistvo zakazano za IS. Cega se najvise sramite: Losih postupaka prema ljudima . A. dovoljno_ Omiljel1a modna ma_rka: .. Naroe! je si t tazi. kao i potjemica Osim ubisrva Puljica. 818ft . .. Kada ste posljednji put bili na izlozbi Ili u pozoristu: Na izlozbi slika.za lijekove BiH.e od veeeri: Zavisi.zilanata. vlasti . Je Ii jutro pametnij. S ta j e Vas naivecl strah: Suelnji dan. u-hlru. S. po!m~aj \lVOZ1l Iijekova koji nisu odobreni od .adane koji ih uzimaju_ Nezemalja kada se radi 0 lainim ko od rjdenja za spreeavanje lijekovi. nabavij.ek za migracije. grodan i pu rem in terne la najvise craze Jijekove prOLiv Predstavnici Drzavne agencije za Hjekove upozoravaju Dnauniauaz 081-142-015 VRICKOI VRISKA Cuvena.laHi naCin. zlo ne misli": Mislim da ima srnisla. Sposobni i od.lo. ji laznih lijekova u apotekama. Citat koji pamtite: Stvarno je sretan cnai koji ZIIa da ima. Kako je to "A vat' ranije obiavio. Zbog toga.kada bi lijekove i do kojih gradani se to urad.

njima nije mjesto u policiji. da ce me izrezari s dresom . ga je stid rnajci pogledari u oei nakon ilto je cula u medijima da "ioj je sin krimina· lac s dosjeom". Sat poslije pozvan sam da svjedocim 0 necemu sto nisarn vi dio i to sam re kao u stanici. ja sam prvi ranieni pripadnik Armije u Visokorn. a vamedooj sjednici lzvrnnog odbora Sin~e organizacije Rudnika Sikulje zakljuccno je da se prvobima odluka. septernbra kasno uvecer vracali su se s utakmice u rodno Visoko razocaranizbog poraza voljenog FK Sarajevo na Kosev U od Sirokog Briiega. kako tvrde. rukovodilac Sekrora za pri· premu gradnje hidroeleklrlllla u ovoj kompaniji..iti nB sudu. javlja Fena. Podsjeearno. izrnijeni u novu. Siguran sam da gradani nece podrzati kriminalce koji su bili predmet policiiske akci]e. prerna njima. Liutiti policajci rekli su da cu "zam sto krijem kriminaIce sada u Zenicu".. a ako ie doslo do zamjene ili do greske.prica nam Mustafic dok pokazuje brojne rnodrice po ciielorn tijelu . a ta je strajk. s Ustavorn FBiH. Projekt "Elektroprivrede BiH" na cekanju Planneza Sindikalisti Rudnika Sikulje najavili S/Iajdiic i Jerlagic prije god/nu jdzic i bivsi direktor EPBiH Amer Jerlagic ozvanicili su pOCelak gradnje HE Vranduk. Govorili su da ce udarari dok ne potpisem iii mi . No. a eventualni prekrsioci sankcionirani posrupak policije imaju u najgorem slueaju saobraeajni prekdaj". Iume ngoun . 29. Vise od povreda boli neislina dok. javlja Fena. donedavao zaposlen. R K. vriiedania. kako Ijudi koji su iz kafica priskocili komsiiarna u pomoc rnisleci da u napadnuti rake i policije. koji pri pada Rudniku Kreka Smjenu Trumlca je porvrdio i NO Rudnika. • Dosli smo pred kafic i vidieli rnasu naroda.' Doilao sam kada sam vidio da krvan Obostrane pogreske Ahmer Fazlic poslovoda je u "Prevemu"..hie Fazlic. Vlade FBiH i rnenadl<menta "Elektroprivrede BiH" i Rudnika. ona ee biri urvrdena.Zovnite povrijedenog policajca i pimjle ga ko rou je p ruzio prvu porno'. koii je bivsem direktoru izglasao nepovjeren je prije petnaestak dana.ni Tuzla. nego se samo zatekla "u pogresno vrijeme na pogrclnom mjesru". a kamoli osumnjiceni. ima djecu i kaze da Covjek. Ovu odluku donijeli su nakon seo nisu pri.e p rosl 0sedmicnog sasranka eelnika sindikala. Gla vni direk tori 13 j avnih servi sa iz jugo [.. a onda iavno osramoderii time sto SU proglaseni huliganima. Kada su od nas zatrazili do ku men te.a u odnosu na cijenu koju plaeaju gradani pri kllpovirti uglja. mada nisam vidio niSta. A . Nadzorni odbor EPBiB u petak je smijenio dosadasnjeg direktora Rudnika Durdevik Huseina Trumica. . istraga ie u toku. Komisija pravosuda u BiR za pitanja StrllklUrainog dijaloga BiH i EU jucer je odrlala prvi sastaoak na kojem su razm3traIli principi Laje· dnicke platforme za daljnje pregovore. psovanja. javlja Fena.. a kaze da ni sam ne zna kako je postao svje- . diplomirani inzinjer rudarsrva. Njih dvojica dio su grope Vi· SOeaD' koja tvrdi da su uhapseni. prema kojoj je za 7. o Pravosutie BiH Federa1no ministarst\'o prOSlOrnoguredenja odbilo je zahrjev "Elektroprivrede BiB" (EPBiB) za izdavanje urbanisticke saglasnosti za gradnj u HE Vranduk.. Nisam slutio da ce me sluWenlci rnoie drzave pretudi. kazao sam im da smo rek dosli. Osim poveeanja placa. izmjena i dopun. borio sam se s policijom La ovu drzavu. . Zakona 0 Sudu BiB i set preliminarnih preporuka. rudari rraze i korekciju cijena uglja koji se isporucuje Termoelektrani. do toga da dva dana vee mokrim krv .nZONLIC Sumarstvo FBiH Direlllm'lll'OtiU Dba oruedloga . da nee u zi V nap usti ti Zenicu te da prestanem lagati da sam bio u Sarajevu.kde Esroer Mujicic. RK Javni servisi POIDISII'01OMOla osar8dnJl .dne . biti privedeni. porodi'::an je covjek. oktabar bila najavljeoa obustavB isporuk. instrulctoI sam voznje. Tu pocinje 48 sari nocne more. dalje od predi· zborne svecanosri nije se odmaklo. U stanicu Visoko dosao sam da dam izja I'll kao sv j edok.uka ne otp. [er SU)edOM Dostao OSUmnJiCeni . Razumiiem ill. Ganic ima nalaze 0 lomu dva rebra. se ptembar/rujan 2011. Bio sam u navijackom dresu Sarajeva i govorili su mi da ce me pustiti da me ubiju navijaci Celika. stocne Evrope potpisat ee surra u Sarajevu protokol 0 regionalno] saradnji. koja je rrenutno La oko 40 pos[O ni7. On dodaje da je "cijeli sluca] seriia nesporazurna i pogreski". u sep!embru prosle godine bi vsi clan Predsjednistva Bili Haris Sila- HE UranduM bez dozuole Stral1l7.Akrivirali smo Odjel unutrasnje kontrole u punom kapacireru i intern.na povrsinskom kopu Dubrave. odvedeni u prirvor. medu zahljevirna je i izjednacavanje naknade La topli obrok Uz to. a u MUP-u u Zenici su mi rukom veza· nom lisicom ud. kriminakim.. Kolegij direkrora sumsko-privrednih drustava FBiH ria zaiednickom sastanku u Kupresu izrazio je zabrinu[OS!sro pravovremeno niie donesen novi zakon o sumama nakon sto je Ustavni sud FBiH donio odluku da neke odredbe Zakon3 0 ilumam3 iz 2002. Becifovic: Ilt/ema is/faga kazao je za "Avaz" komesar policije ZDK Fahrudin Becirovic. pogresnu grupu ljudi koja nije ucestvovala u tuci. Na njegovo miesto postavljen ie Zijad Rahimic. Zamolio bih sve koii srnatraju d. jec joS nema stava Komisije za nacionalne spomenike BiH. brutalno prerucen i od policajaca. Haris Palislarnovic kaze da "ljudi koii su se zalili na Mustafic: Bio u Sarajevu BecirouiC: Poltrenuta interna istraga .Iali 0 me· taln u s ipk u svakih desetak minura. u tom trenu nisarn ni znao cia ie policaiac. su bili izlozeni b rutalnosti da nam pomognu u identificiranju takvih pripadnika. koji tvrdi da je Minisrars!vo odbilo izdati doz\'olu iz formalnill razloga. Svi povrijedeni s kojima smo ju~er razgovarali kazu da ce medicinsku dokumentaciju i izjave dari advokarna te pra vdu za sebe tra. N isu ni slu tili da Ce nadomak svojih kuca upasti u vel ike problerne.. udarania. Svi odreda kazu da su za vrijerne policijskog prirvora bili prisili avan i da potpisu iziave da SLI vidjeli kriminalne radnje iii da su sami u njima ucestvovali. a oni su rekli da moraju popisari sve. okrobar. godine nisu usaglasnost. s dosjeirna .bva [il i zakl juck. U stanici sam postao osumnjiceni. policiju koja je sve redom legitimisala.e uglja Termoelektra. uz podrsku Vijeca za regionalnu saradnju (ReC) i Evropske unije radio-televizija (EBU). a potom. olltobra Rudari Rudnika uglja Sikulje najavili SU ~LTajk za 7..teme NA Onevni ava" cetvrtal<. javlja Fena. 9 Ukratko UisocaCi sa nas i u DOgr sno urilama na DOgraSnom mlastu Svi odreda kazu da su za vrijeme policijskog pritvora bili prisiljavani da potpisu izjave da su vidjeli kriminalne radnje iii da su i sami u njima ucestvovef Navijacki dres Lieu MJESTA Je Ii slucaj prernlacivania u ZDK niz nesporazuma Nova aprava fudllika Smuemen dlrelltor Rudnik f)urtievik Edin Mustafic i Armin Ganic 24. koja je pohapsila.}a imam auro~kolu..a Zakona 0 VSTVBiH. Protosol ce produbit saradnju u ovom podrucju medu javnim servisima u jugoistocnoi Evropi. Ovo je za "AV'd' potvrdio Alija TuraiLic. Platforms ukljucu.je metodologiju cada Komisije re osnovna pi lanja kgn !ito su uloga i naCin ukljucivaoja predstavnika pravosuda u procesu srrukmr· alnog dijaloga.

Io "".ali nemaju hrabrosti . Ro Ciste ce b iL.. BiB. a koj a je u nastavcima pisala cia iza Uglienovog ubistva sroje oni kojima je ona danas u ..ljena Na danasnji dan prije tacno 15 gcdina N ovinska agenciia On asa plasirala j e u javncst .3 miliona 8 GODISNJICE Sve kontroverze Dn~vni avaz.vocW. koja je kostala oko 1. avgusta 2007 . niie uvrsrio nabavku oprerne za prisluskivanje.ckih stranaka. ali neee da ga o!kriju Tu~ilastvu .naglasio j e Cavi'. obja vljuj uei tekstove s naslovima popu [ ovog: "Svi putevi vode do Bakira I.izjavio je tada Cavka u "Slobodnoj Bosni". sigurno. teme HO Ie Njegova.Ugljen" vise su se bavi 1i medi ji nego poIicijsko-istrami organi. .." Inace. nakon propalih istraga koje su vodili bi vSj w. op til2nicu protiv bilo koga. premda. jucer je. mo optuZio dliavne poiicijske i obavjelltajne strukture. ko je to? Je Ii on Slradao u raw iii poslijer mo opstruiranjeinesarncWju ja. 0 sa· drzaju iskaza svjedoka SmaiI Begovi 6 je rekao: . a pckusavao j e uei u trag i NeclZadu Herendi. bila je ko. te je dan svj edok mien e s [ran e. MusndaBisiC. inate. a ni zas to su s rari zaposlenici s ovog polozaia zarn ijenj en i novim profesionalcima. da Ii su pravljeni zapisnici povodo!!! izuzetih masina.ll livio do smni. . popravku jli bilo koju drugu VTStu usluge ukoli· ko k ori snik za lSiU ni je p odn io 0 dgovaraj u Ci zab (jev. i z Sarajeva?! nieni dokumem I) ubislVU supruga. Kako se i oi"eki valo. Herendom.vilimediji 0 stvu drugog fuvjeka mine Alijagi(. 28. 29.isreriomijib p~ lititkih ubistava u BiR. rnedutim. Sam UgJjen nekoliko da" na prije likvidacije. pripadnika kriminalisticke porn o{. n a roci~ ttl su saslu~ an a ITi svjedoka [Uzilacu brace A Ii jagi c. sadasnie urednice "Oslobodenja" u vlasnistvu porodice Selimovic.ispahiceln. neki bi. Zaposlenici kompanije "BH Telecom" ne vrse instaJaciju." 0 llkvldaciii drugog covieka AIO-a • Krlmlnal u porastu Privredni krirninal je u sesr rnjeseci u RS u porastu.sc.610...Stva s Ramizom Delali.Ova oprerna ie. usko je ve7." stva sarno je novo SUl"OVO suotenje s bclcutnooCu drzavnih organa koii. pro· n ad II isprerumn. Ugljenom. a ima ill jos.30 sari. . slIopceno je povodom informacije 0 osobama koje na podxucju Tuzle nude odeede. Ubistvo Ugljella.eleslnzbeno posvjedoci ti sta se s NedZad..t.a koga tek namjeravaju..i cIanovi njegove pocodice. Narodnoj skupstini RS u kojima ee zahtijevari precizniie obiasnjenie. kao i svih godin a. 25. s&plembarlruja~ 2011.. u kojem je i Uglje. naslavJjeno 5. dolali lIa Sud proriv opCine Trebinje iRS. bas kao SIO nikada jail nije rasvijedjeno je· dno od !lajm. za navodno otudene masine iz zanatske radionice »Alija" gic'~(. Nagodbasa Celom Selirn begovic je godinama u "Danima" u indirektnu vezu sa smrcu Ugljena dovodila i danasnjeg bosnjackog clana Preds jednis tva BiH Bakira Izetbegovica.18 UMraOAliiagiC8Ue maSlne Ova saoptenje bilo je sve. KURAN Sudenje na Okruznorn sudu u Trebinju Sp:i. 1IJcP.cm vrse sterne racinje prema. .Cem Celom. Ovo pi tanje je 0 tvoreno nakon upczorenja poslanih Dernckratske partiie (DP) Dragana CaviCa da MUP RS u svoi sestomjesecni izvi esrai 0 radu. Prem a ri jecima p redsje'dnika Suda Smaila Bego" vi Ca.Policija je porpuno ispo· lirizirana i tacno se vidi po policijskim duzuosnicjma da su njihovi sefovi usrvari preclsjednici pojedinih polit.om dogedUo 109 kobnog dana. negdje u Evropi.s. juna 1996.iverzije Sl[ rib Peed Okruznim privrednim sudom u Trebinju jueer je oddano prvo t(lc i.S djecom sam na mezaru bi la u ned jel ju.000 marmaraka. izmedu 20 i 20. M. "SH Telecom" poduzeo je potrebne aktivnosti da bi dosao do saznanja 0 poCiniocima ovih sretnih radnji. ironicno zakljucu je: • Bakir je dao [)ajpa· mujiviji iskaz: "Ned'lad Ugljen. ko j i su bili osum njiceni 7. u Priiedorskoi ulici u Sarajevu iz vatrenog orul-ja ubijen je Nedzad Ugljen.. a protivpravna imovinska korist ie 30.M.nan as su sas lulian.Dnevni avaz' rete niegova supruga Davorka U glien. Neki ne6e.danima. septembra.031 KM. Vildana Sellmbecovlc.ioci Domin MalbaSic..y aBira Izetbeg iCa ezao uz SluCal' glle '7 • o1l_IJ. za kojeg je inIao sazn anj a da .la. Cavka je tokom istrage sasl usa vao i Izerbegov ica. a nisu.. ipak. U gljenov mezar supoS) etili samo najblii.H_ Lainl serulserl'BH Tel. razbacani h dokumenala. ka" cia je vesen popis tih mas ina. kao i danasnla zastlmica Kemala Adenovlca. javlja Fena. S!ogaje predmet ""'Cen u fuzu nerasvijetJ jenog ubistva. Danas sam zeljela doci sarna. Pemaesta godiiinjica ubi- sJ.njskih poduzetnika. sarna Da mezaru Davorka Ugljen.i.ada Ug.No.ano U2 51ueaj ounice NedZada Herendc. Herenda se nalazi u Holandiji.junske d. namiienjena za UPOITebu van okvira zakona i Sku pi: tinski odb 0 r za bezbjednost mora da 0 dgovori da Ii je cprerna zasticena ad zloupotreba . fomgrafija. j eon. a.-·. Davorka Ugljen 15 godina uzaludno ide od vrata do nata trale6 da joj izdaj II zva· v. ali je IItv rdeno cia.lle usluge gradanima pr.940. nikada nisu dobili zvanicnu obavijesr 0 tome kome su i u koje svrhe sluziIe ovakve spi" junske diverzije.~le pred glavnu raspravu 0 slue.Oslobodeniu" naiveci zasti tnik. Enverom Mujezinovicem. A. UJXl' rno ne ?. predo" sje6lj uCida Ce muse nellto deSili. Za skoro 85 p OSlO povecana je stopa malo] jetnicke delinkvencije.to dana obja. P. Marinko Jurcevi6 . gra. Godine 2008.ju predramih uebi.. i hljeJi doCi. od kojih su mnoge i nestale . lral:io je pomoc od bolinjaCkih poLitiearn.edsmvljajucise kao zaposlenici "BH Telecoma" i na raj nH. fla groblju Bare u Sara· jevu obisla mezar svog supruga Nedzada. pozna!o je.ivi na Novom Zelandu. Cavka je obustavio istragll protiv Kemala Ademovita i njegovog vozai"a Enesa Pandiita. mozda. oktobra na zalnjev tuiioca. ko j i je 0 dbio svaku povezanos! s bile kakvim obavjeiltajnim s([ukrurama. p Q 1ici j e M i" boslljatkih n i s r a r s r v a polilicara unutrasnjih poslova (MUP) u Vladi Federacije BiH. Nakon iz v r s e n o g uvidaja cd strane sudii e Viseg suda u Sarajevu.sine. On je godinu kasnije za namie- Faksirniliednog od lekslova Vi/dane Sellrnbegovi(. ali nakon njegovog ubisrva TuZilas[Vo nije uspjelo prikupiti dovoljno dokaza cia bi mo" glo podic. Podrsali su ga i poslanici SDS-a i PDP"a. ovim slui"ajem ozbiljao se pozsbavio mciaSnji kantonalni rulilac u Saraievu Oleg Cavka. Bakirom Al. dostavljen poslanicirna. S tim u vezi zatrazic [e da uadlezni skupsrinski odbor detaljno ispita ova] sl uca] i da odgovor n a ova pitanja.turu in formaciju sliedeceg sadrzaja: ~ U suborn.nforrnacijama.!!kretizirana na· kon nagodbe TuZiJa.kulj· ralo i da ramo ima redovna i dobra primanja koja dolaze. OdieIe danasnediad Herenda? Tufilac Cavka mnogo truda i vremena porrosio ie i na sas!u1ianje svjedoka u inozemstvu. Ova istraga.kazaJa nam je kralko Davorka. Policajci j obavjestajci znaju ko Ie ubica. Znam da nece biti nikoga ui ad njegovih kolega ni od nekadasnjih nazovi prijareIja. leSko da ce ikacia do kraja moei ispri Ca ti sve S eime se posl jedn jih 15 godina su 0l:av1l.uWe ubi· Dauorlla. saopstila j eInforrnati vna sl uzba Federalnog MUP·a. ni]e naveo :lta [e s oprernorn za te namjene. pod nas. vel i.lSnjoj ekskluzivnoj ispovijesri za . a sudeei prema rezultatima vise pUlaotvaranib i zatvaranib iSlraga. lla.a ubistvo Ugliena. opoziciia je jucer od M UP -a RS zarrazila edgevor na pitanje kcga su nezakcni to prisluskivali u posljednjih sest mjeseci. tetvrtak. kako to u iucer. U feljtonima "Dana" objavljivala detalje njihove veze s ubistvom Nedi. Edinom Garaplijom. Mnogo pUla dclava10 joj se da stan u kojem zive ona i djeca.. Godinama su 0 10· me feljtoni obiavljivani u "Danima" iz pera Vildane Selirnbegovic. a rna terijalna ste ta izncsi 43. sv j edoci 0 lome cia Ii je gospodin Alijagic imao Ie ma.. Uprkos lOme. Davorka kaie da je na neki naCin osjeea oJak~anje sto je imala priliku da javn 0 progovori osmni svog supr" uga.. u maju 2005.. preduzimaju se intenzivne mjere na otkri vanj u izvrsicca.eCOma' .. ali je nije dobio. S obzirom II a to cia jos [roje svjedoka ereba dali izjavu. cia Ii su svi zapisi ovdje. srarom svega dvije godine i vrijednorn dva miliona maraka. kao i za 15 POSTOSIDHUi ishodi u saobracaju i na putevimaRS. a ranije se Spe.omll je promijenjen identitet. slueajem . brace Saliha i Muamera ALijagica HO . a jucer su bi· li sprijeceni da dodu.lo vom "BYi pulevivade do Bakifa I. Prema medljskim i. Centra sluzbi bezbiednosti (CSB) Sarajevo i Stanice javne bezbjednosti (S]B) Novi Grad. a zatirn je naiavio da ce predloziri zakljucke aka..i. pomocnik direktora Agencije za istrasivani e i dokurnentaciju (AID) BiH. neki ne smiju da se susremu s njegovim grobom i istinom 0 ubis[Vll.Poslanlci rasprav!jali olzvjestaju MUP-a HOga POliena u HS nezaHoniiO prisiUSHUIe? U Narodnoj skupstini SDS i PDP _podriali zahtjevei upczorena Dragana Cavica U prvom dijelu zasiedanja entitetskog parlamefila.. Zanimljivo je i da Selimbegovic u svom teksru od 10.

Vjemr slab do llmjerene jacine sjevernog i sjeveroistocnog smjera. 0 dno· sno vral':anje vakufske imov in e koj u n am j e IIzlIrp irala Op6na. )JRIJEME DANAS .FIATgle. ." iedan od sokirani h ro illtel j a.ba Vremenska prognoza 29.otaiWE TEMI"fIUnURE od TC dg20' C ~ WAPEFlliT1J1i D~EVNE. takoder. Napiranie da Ii je krugprijatelja. • N iko od p reds ta V[] ika Med~1isa lZ nije prisllsrvova~ svecanoj siednici...NIl.Svako ko irna otvorene oci.o cemu je nasa novina tada prva pisala.. Emkic ie .MJETEIoIPE.N a] boljaforrn ula za us piesan brak j este naci dobru zenu. Licno sam IU svesku 0 dmah p oci jep ao . H od~i t. U jUlarnjim satima po kodinama ce bi[i magle. 12 FMUP-a navode da je od jan1. bankrot GrCke vierovatno bi razoriopovjerenje berzi II Evropu. ali jos ie strasniie kakve metcde biraju radnici da izbore svoie pravo. Is trai. drugacije vidirn svijet. .am treb a p ra v da.'VJAAtut: 1SU'E.. ipak [reba podici branu da rno'-. predstavnik kuce "Swekoad" iz Svedske koia se bavi sigurnoscu u saob rae. (CiralacOsrnanK. Ocekujese sUlleano vrijeme lIZ umjerenu obla61ost. rekao je Krisier Ahsberg. trebal i hi zna ti da se to dogada vise od 3(}godina te da se za to vrijerne njihova moe u ekonomiji i politici radikalno povecala.. ~okom Hronicni bolesuid i metcor-opati £Ieee imati pOfe~ko&. dorn nesigurnosti. Zah· valjujemo n3 prijediogll z..lIl..i hranu bankrotiraju i drzave kad vee mogu banke.kova.sigurnosni p ojas spasa va fivot". 1UdP1:1U.. ka:re za "Avaz.rpskoj pravoslavnoj crkvi uBramncu. tomski: Te prliave aktivnosti obavliaiu se skoro Prljave porpuno nekaznjeno " ne same da su pre.leA '" 24 SARAJEVO 2Z .lara do aprila registrirano 8.. na iugu do 30 stepeni. (Njem(Jcka po/ilicarka za A. lzlazak g. nastala kao produkt policijskcg biltena broj I. Pedofila su stavili na sveske u koje nab djeca rrebaju . zna da je kriminal Vol stri [a i finansijskih institucija opcenito prouzrokovao veliku stem ljudima u Arnerici isvijeru.. dodijeljena je i S.Ovo j e n evjerova en o.. Angela Merkel SKANDAlOZNO Roditelji iz brcanskoq naselia Ornerbeqovaca soklranl icaJac oti suesMeza pi" BanMrot bi razorlo poujereDje . NEU~g Predsmvnici Medzlisa Islamske zajednice Bratllnac odbili Sli primiti zahvalnieu koia im je povodom Dana optine treba. ali isto tako po· IlOI'O porlltlljerno da narn pismene zahvale ne trebaju.4 1 29. Vazni su mi zdravi odnosi i liudi.11IJlE.. 13 Zalazak 18. koja je pokrenuta u saradnji s JP "Cestama Kampanja BiHAMK-a za sigurnost u saobracalu . sirornasrva i liudske nepravde. i ~~"'.puta demokratskcg ikulrurnog napretka.. zaostalosti. . a naj. ~el\lnak..aj u ..Vjerujern da ie objavliesvesci. Posebno mOTam nagJasili da je io§asi· luacija kada je rije<: 0 zadnjim sjedihima. Islrativanla pokazala dagraflani riielko korisle sigurnosni po/as FE iH".Najniia jumrnja [emperatura izmedu 7 i 12.:. '" . legaliziraIi bisrno licemjerje pojedinih predst3vnika OpCine kaz30 je El vir ef.Bosna. fotografija Sigurnosni poias tokom voznje koristi rnanje od 50 p OSlO vozaca na cestarn a FBiH. glavni imam Bratllm:a.ULHll. . g. vee ll. A sto ie covjek stariii.RD) Noam Comski Radoslav B.2011.963 ucesnika u saobracaiu koji nisu vezali poias. Grad Sam. No. sve je u~i (MIlzii'arza "Story") DrugaCue uldlm suDel Sta kazu u narodu """'I<a) E. A.32 Zalaz. Ne iskljucujem mogucnost da PQdi(.mozaik DflBvni avaz.jevo lzlazak 6. koji ie u avgustu prosle go· dine suspendiran zbng surnn]e da ie pocinio bludne radnje nad l5-godisnjakorn. guci bankrot ne ugrozi drugeclanice euMerkel: rezone. su Medzlis IZ Bratunac odbio primiti zahvalnicu i':EiVRJ lIt11.I.e!)jem.) SlraSan je DDloiai I'BdniCIIe Mlase ~ r":"/1 a ~~3/281-3!13 redakcl a(rtavaz. : odD' C do 21' C = nd 20' C do 30'C BIOMETEOROLOSKA Biome." zacije i pojedinci koj.H. = 1'. posrade dom svakodnevnih radnickih sera.R.net} Preuelilli za zatuar Oavor GobaG sati i tu sliku rrebaju gledati svaki dan. !: .odnosno forcgrafija koje su [ada obiavliene.9. Nisam bas romantican i ne drzirn do godisnjica. Istina. = . i na Stika koja je korifilena ria omotu ~veske:' Sporni potiC8jac u pNorn planu na omoru sveske fotografija odgovorio: na sporna spornog policaica. A. is tican je vaznosti sigurnosnog pojasa i autosjedalica za djecu [er mogu spasiti fivor. N eki paze na darume i rcdendane.a zahvalnicll.a vremenom. a ja se jedva sierirn svoga . sBplembar/rlJjaJl 2011. !)a jugu od 14 do 19. uae sarno praVda renja". Zahvalnica s is tim obraZi07. (Americki profesor za portal Sou. 25 TUZLA24 ZEN. zaslire Ijlldskih prava.ib od 19'C dD26' C PROGNOZA povoljna.23 . $ituacija u BiH i broj poginulih mnogo ie vet! nego u ostatku Evrope.eoroloska uzrokovan. osim Islamskoj zajednici.Jos vjerujern da je grcki iavni dug od 350 rniliiardi eura odrziv. prcsle godine suspendiran zbog sumnle da je pocinio bludne racnle nad 15-godisniakom Rodi tel] i eija su djeca u osnovnoi skoli u brcanskorn nasel]u Omerbegovaca od policije Disrrikta dobila sveske bili su sokirani kada su na omotu uocili lik policajca Radoslava B. saopceno je na juce- MaDle0 50 DOstOuozaeauie liS rasni oi konferen ci ii za no v inare. puta stabilnije..Drsim do liudi koje volim i posrujem. jeT nema· mo ni dva pOSlOgraoiana koji se VelU • kazao ie Ahs berg.. dana b !loe sun~ao ije i prikJad n 0 za !em j u. jatan ju za j ednis tva i povje- HatrebiD Damzahuala.uge organ. Za svaki slucaj. va n j a su pok a~ala da gradani sigllrnosni pojas na kratkim relaeijama skoro i ne korisle. 7 Sta kazu poznati . Predsiednik BIHAMK-a Rasim Kadic istakao je da je cilj karnpanje "Vel. .J~ 19 .. sigurnije i ekonornski razvijenijezemlje.t(t11'. Portparol policije II Disrriktu Halid Emkic kazao je za nas List da jesveska koja je dijeljena. kao i cjelokupni stampani materijal policije Distrikta.AAnJRE .la biti uru eeM3 c"za poseban dop rinos u razvo iu demokrati ie. kao i d. iz2009_ godine.. Da smo prisllstvovati svecan oj si edn iei. umjesto novog puta. svaki covjek ima svoju pricu. ('Of'" E.visa clnevna izmedu 20 i 26. pro~nozaie : ad 20'C do 28' C Nakoo prohladnog nasu imovinu olimali liZ pomoe opCinske administraci· ie. jer 13j broj nedo· seZe ni 20 posta. 29. Strasan ie ekcnomski polozaj radnicke klase. T. 2011. se .akl/vnoslf veliki za propas t n ego s u preveliki iza za rvor.

Podacio korisnicirna Facebooka na Kosovu nisu dosrupni. Na sjednici Vije6J RAK '3. G.io njenu pri· pravnicu SJavicu Pavlovic. Vud: lnacajan Umro otac bebe IZ eDruuete Australski naucnik i ginekolcg Karl Vud (Carl Wood). Maika ikcerka potom su prevezene U bolnicu. Gavric ie.a Amela Od. koja ie po dolasku piuezaia pupcanu vrpcu. Ana Belis Hernandez dobila ie priienekoliko dana ITUdove re ie pozvala taksi kako bi sw brze stigla u bolnicu. Nakon prvog rodenja bebe iz epruvete 1980_ u Australiji.oji· mace se omogu6.Hrvatska • 40. Facebaak najmanje prisalan u islacnoj Evrapi INTERNET Drusfvena rnreza sve popularnija Bosanac· udi za FacebooMom Ni u Vatlkanu nisu odoljeli ovoj vrsti zabave ri LlI8. pet godina U 83. E. on.i De treba!e nam. Priie bacania boca pro ovjeri datum i vjerar. Posrotak je nesto niii II Crnoi God..3. Novoizabrani gradonacelnik Brckog Miroslav Gavric.ima i480 korisnikainrernera. uEngleskoj.kaZe Ana. a zatirn slijede Srbija.. prve hebe zacete tom metodom.39. umro je 23.. . Davorka Ugljen..Auromobil i su prolazili pored mene.. Tako je Ana svoj. zaddao komi· nuiter u radu.Srbija . 29septembar/l\Jjan 2011.ukcerklt hi- la prisiljena roditi na plotniku pored ceste.R. te je srnijenio dva savjetnika i portparola u Vladi. ali izsamo njernu poznatih razloga ie urnjesto dosadasnjih savietnika Nede Puhovca i Nenada Kojic . imenovao Sas lJ An dri iasev j ca j Stojan3 Kasterovica. vjerujle.. Facebook naibohi prosjek ima u Makedoni" ji.Siovenija . ali niko nile stan . izvedena ie prva viesracka oplodnja. Ovi sw pisu da ne vole Bosn U.5 posto • Alba.llSvojen je prijedlog da Pravilo oobavljanju dielatno· Miroslav Gavnc smiienienima Odrzana sjednica Vijeca RAK-a PORTAL·komentar dana.24. kao i naloziri druge potrebne miere k..nove /jude nika za imen. naime.. lsro ~ako i n arod. [edan od vozaca ipak ie stao pored Ane i nazvao himu pornoc. a okru tn i ta ksis ta izbacio je rrudnicu iz aUlOmobiia kako mu ne b i uprliala v 0 zi 10.42.100 odgovora iz cijelog svijera Haker kojem je hobi bacani e poruka u bod u okean. Srecom.. krenuo je u kadrovsku cinku svoiih najblifih saradnika. Naivise ih je u Sjedinjenim Arnerickim Drzavarna.. septembra u starackom dornu u Melburnu. Uprkos tome.ali je same njih 20 "prikljuceno" na Facebook. 011 je U prosi eku inS !)aj mani i u region II. S vega tri pOStO A fri kanaca koris t iFacebook . • Mnogima koii su radiI. koii ie zasluzan Z3 p rvu tru dnoc u nas tal u van' rjelesnom oplodnjorn 1973.800 poruka uboci Najpopularnijudrustvenu mrciu Facebook u BiH koris- PrOcenl MOriilenla .Crna Gora .Ak.u. onib koji vole BiH ionih ko)i ie nevole. odnosno bez provjere pocirZava Ii pretplamikova pristupn a mreb te brzine..1000dDOUOra nts \[·.Makedonija .800ponJ' ka u boci u Atlantski okean i dobio 3. To je u razgovoru za Fe· nu jucer izjavila porrparol RAK. i'el i0 je dokaza rida cak zastari eli i neupouzdani oblik drustvenog kom unic iranja josfiinkcioniraju. Vud.ren ja . pokazuj u podaci "Internet WorldStatsa'" Kada je rijec 0 susjednim zemljarna. No. gdj e je procent tek n esto vise od rri posto. Na neke cdgovore cekao ie i po 13 godina.. Ga vric je veci n \I sa vi em [.3. kazao da je preuzimanjem fUnkciie bi" rao inoveliude. koji ima 832 stanovnika.2 posto . izveo vjestacku oplodnju sa zamrznurirn embrionorn.obasic. koj i je od 2004.i mjerenje kvali teta in t. (XX) ... udwica bivseg zamjenika direktara AID-a: Krije se istina 0 Nediadu! .\\s Kanadanin Harold Haket (Hackett) bacio ie4. dok je Z3 novu sluibeoicu z-" odno" se s javnoscu. bolovao od Alzheimerove bolesti.2 posto "BiH . koja je bebu nakon poroda zamorala u majieu.ija . S 0 bzirom na to da u sadasnjoj siruaeiji ISP-ovi nude nominalne brzine saobracaia bez ikakve garancije da ce pretplatnik ostvariti pribliZan kvalitet deklariranom. koji <'esti!o nije ni zagrijao radno mjesto. broj korisnika ove drusrvene mreze u sviietu svanodnevno raste i trenutno se kreceok0800. s Pajicem u_kazao sam povjerenie kak.ovanja_ Za ove koji Su smijeojeni vjerovat" no sam prociienio da se nde uklopiti u moj n3ci.u. Odobasic podsieca da je Zakonom 0 komunikacijama p ropisano cia je za pfUZanie imerne["usluga porrebna do" zvola do porplme Ii brnllizaciie rriista. godini u Melburnu dopriflOs e-rn) 01 U~ prije rodeni a Luiz Braun (Louise Brown). pa. Nisam koris" tio nikakve drugaCije arline od prethodnog gradonacel· Odoba§ic: Posebfll proplsl sri da vaoca p risrupa in ternetu bu de upueeno n a javue konsultacije. ~elvrtak. umjeslO Mare Simikic.o nemas drZ3ve.OO. No. Bacio 4.. mozai k .napravi.33 .6 posto . a porom i rrudnocus oplodenom iajuorn celiiom.. komentirajuci svoj u od lulm u izjavi 7.ernel-usiuge..4 posto • Rusija broi ko risnika nagl 0 poveean u posljednje vrijeme. Zanirnljivo je cia Vatikan. ujegov rad imao [e ogroman znacaj za razvo ite mete de.3 posto . Ana je za vrijerne vozn]e pocela radari.31. Vud je 1983. . odnosno oko 24.. rada " kazaojeGavriC.Sta drugi pisu 6 Onevni avaz.ko propi.ap8lu se noua orauila za u mOl naCln rada blliinlaral 0 Novo pravilo koje priprerna Regulatorna agencija za komunikaciie (RAK) uvest cesrrozije odredbe koje seednose na odgovornost pruzaoca interner-usluga (ISP) za garanciju kvali tera njegove usluge. ka.o ie selekciiu hudi. koja je naglasila da je pred· videno ovlastenje Agencije da done:se posebne propise koj ima ce se regal ira Ii v rs ta i naCin m ie.MRKJC Hakel: Na odgo vore Ciekao 18 god/na TaMsisla izbaciO iz aula 18nUMDja S8 Doradala ~ Slucaj lz Hondurasa ..k vali tela in· terner-usillge. apotornslijedi Evropa.=--___:O""----l rna. Inace. mora imati grun t. . godiui. Gavric: /zabrao . dok taj procen t II Monaku iznosi 96 pos [0.35. Facebook se najmanje korisri u zernljama is tocne Evrope poput Ukrajine i Rusiie. U niegovo] laboratoriii Univerzirera MonaS u Melburnu 1973. katastar. ka ostavio na radnirn rnjesti- Ie uBI.uje seklOrska politika \/ijeca minisluaBiH.da si svugdje zadnja rupa na sviFali Covjek mo' ra ima ti tapiju. RaT je ipak napravio jednu dobru srvar . "Dnevni avaz".o bi. umro ie u 83.Albanija iHrvatska. ilto znaci da je Hanadanln dOb-O 3.2 posto. postav.5 posto posto . Ta trudnoca trajala je samo nekoliko dana kada je doslo do spontanog pobacaja.4g0 osoba.

direktora Ageneije za ra· zvoj visokog obraz<)vanja i osiguranje kvalileta BiH. jer svima je poslalo jasno da je Zilkic paradigma Sejde Bajramovica. naime. smanjilo njezin teritorij". a sarnim tim i drzave BiB. kao iRS. Kako i I1e bi. au lomo bile iSla!love po Ljubljani ispod 5tO" 1a davate.pogledi O~ev~iavaz. K.i SDA ne sarno da ni5Ustvorili noVll vrijednoSl nego su unistili i oplj. godine na BHT I je guranje pIsla u oei muslimanima Bolinjacirna. a posebno u Federaciji B. !lakon sto su uni~tili i prod"li sve do cega s u doli Ii.d'. inace.ackali sve !ilOje vrijedilo. direMtora zloga podnlo Nihad Pejz. do sada bio Fej. Dobrovoljackoi ulici porinila zlocin nad nevin ima! Helem.. i HSP. Tihic je u svoioi dugcgodisnjoj karijeri na celu SDA. nackirn organizaci jama poput one Zijada Turkovica. Budirnir je predlofio primjenjivanje rnodela Brcko Distrikta na PosaviDU. jedna Albanija godisnje je uspijeva]a pruZi ri hll 00kilornetara Cell0vne tease. tako do bro vod i 0 d da vu d a nikada ni] e imao prilik u otvoriri nijednu vel iku kompaniiu u koio] bi egzistenciju nasao veliki broj nasih Iju· di iii makar ozvanicio 23" vriielak jednog ve1ikog proj e· kta 9 d opeeg in teresa. rnedutirn. poslove n. Suljo! Sr· CillO u unislenju ovakvih Bosnjaka! Faruk VELE ZilMiC Ie paradigma Slukba za odnose s javnosc 1I Rii aseta Islamske zajednice u BiH povodom aujnovijeg medijskog portretiranja Islarnske zajednice izdala ie saopcenje UI javnost u kojem s-e kaze: . je otela desetine vrije0 b ieka [3 u Saraievu i . reakcija jui. izigravajuci nevin asca d i zailti mike boo snjackih interesa.er ni]e bilo na njegov prijedlog preustroja Posavine. ministar Desnica Radivoievicev. Tihic. d. razdragani Tihic niie krio cdusevljenje ~10 prisusrvuie "velicanstvenom cinu" u Bosanskom Brodu. Srpskiigrao Nije malo ni onih kojima se Zi VOl smucio i koj i su tek u tom tren u lie u shva tili proslogod i ~I1j u poruk u u va >:enog zamjenika reisu-l-uleme haliza Ismeta d. Uvijek SIIIJi/i bliski Zasigurno nema Bosnjaka kojem nije postalo posvejasno zasto ie ova] narcd u tako oeaj noj p ozi ci j i kada je j ucer na naslovnicama rnedija iz Republike Srpske i Srbi]e viclio kako Sulejman Tihic. S13viSe. 0 nie sa svoie strane Rafineriji obecao "podrsku vlasti u daljnjem radu". a i danas daj u sum· nji vim Siovencima i od svoj ih slmarodnika pravile roblje.slijedilo je nakon sto je ostavkll na til du. Budimir je roden 1962. iz Kreseva. po nalogu stranke slido kriminal koja se u rneduvremenu uvezala i s broi n im zloc. On ce lU du~nosl aba" vlfati dok se ne provede konkurslla procedura i ne izvr~i konacan izbor novog direkloJ"a Agellcije. kojem su Tihicevi ljudi ornogucili kriminalni ugovor posve stetan po FE iH. TihiC ouara DOdiMOuefirmel? Jadno Tihitevo prisustvo tinu otvaranja postrojenja Rafinerije u Bosanskom Brodu u pratnji MilOrada Dodika ponaivise govori zasto su Bosniaci danas na rubu ponora usamueni struelle Cudi sto nikakvih reakcija nema na njegov prijedlog preustroja Posavine DQriik u pralnji Tjhj~a i premijf:ra RS Alf:ksanrira DiamlJica. 9. danas tako ra· do skacu u Dodikovo narueje i politi eke poene kupe slaveCi projekle Republike Srpske? Aferim. a njegovo imenov3nje je privremeno.hie odavno lvrdi da mu je Boris Tadic "na j boli i jaran" ili zaslO do· kazuje da je Armija RBiH u Nova vrijednosl Zagrljaj 18 {Jamcenje No. koji sve cesce svoju djecu salju na kazan. K. 2011. predsiednik SDA. u godinama na vlas!i on i njegov3 stranka. 01'0 imenovanje u. T. Za to su vrijeme perjanice SDA.Dovodenje Adema Zilkica u polirjcki magazin "Crta" 27. 1I10S1i. prema njernu. Cudi. N e treba sumniati da 6e niegov prijedlog politicki pred sta vnici RS docekati n a noz. borci Armije RBiH. Dok je BiH godiSnjegradila dva kilome· Ira ubogog autoputa. Licnost dana Zivko Budimir "Terminali i SlaniCi U Tihiceva SDA stajala je i iza kriminala u "Nafmim terminalima" u Plocema. ne bi znacilo ukidanje RS. izmed u ostalih. d. vajne "prve bo~ujatke stranke". kao i to z. cudi!i ikoga SIO Tihie i nje· govi kompanjoni. Curkovie je. stranka iz koje dotazi i usarnlieni striielac Budimir. stranke koja je vedrila i oblacila u naso] zemlji. koji se nam eee Bosn jaeima za to da ih uznemirava i poni..ava. godine u Vim kod Posusia. teM\a~.a godinarna je njegov kucni liubimac. ta j "uspjesni" hrvatsko-rnadarski konzorcii. 5 ANALIZA Ram za sliku predsjednika SDA UmJes 0 nas ..eba Ii. M. septembar/rujan 2011. I ne same to. Brojne cinjenice govore 0 Tihicevom dogovoru s vlasti· ma Hrvatske i ne bi nimalo cudilo kada b i ga u svojim koIIIpcijskj m mah in aei jama sa INA-om i MOL·om na skorom sudenju spomenuo i hrvatski premijer Ivo Sanader. izostanak b ilo kakve reakcij e v lasti u FBiH.it. E. odnosno ukupnQ hl400 kilome= aum· pUla za posljednju deceniju i po! KOSQVQ takoder. pa je bd<e-bolje pohvalio Dodika. 29. nego bi u "disuikl bosanska Po" savina usao i dio opcina ko- ie sada pripada]u FBiH.. izgrdje. fin. S gorci nom a tome danas govore heroi i rata.iH. sro.. na koncu. raznirn su mah in acij ama B 0 sn jacirn a un ista val i svaku !J adu Z3 b 0Iju bu ducnos E. dilo slOrinjak kilornetara au· topula. Spahita 0 Tihieu kao "srp sko m igra~ll". s Tihicern na C~ I u. danas fikrivnim srvaraniem gubitaka zeli oteti i preostali dio drzavnog paketa u nekada us" pje!lnoj naftno j kom paniji. sto bi istovjetno. koja dnih BiR uticu hom porodice S tani'. krajnje zaljubljeno gledaeelnika Republike Srpske i SNSD'lI Milorada Dodika dok zajedno p usta] u urad novoizgradeno postroien j e Rafinerii e nafte iz Bosanskog Broda. Ozenlen je i otac jedne kcerke i dva sina.ev zamjenik. opel bukvalno na is Ij eral a radnike rnabosniacke naciona- Skora nezapazeno u BiH prolazi ideja ko] u je tokorn boravka u sluzbenoi posjeti SAD naglasio I2redsjednik Federacije Bili Zivko Budimir. Sve sto je ostalo ila tog proje· kill jesu katastrofalne posljedi· ee po nasu zemlj u..aslo Ti. . jer su "pri je cetiri go dine rnnogi bili skepticn i po pitanju ove investicije".znost iz licnih ra- Boris CurMOUiCU. koridoru 5C za masne pare..Crta" Seldle BalramOUica RijaSet IZ:' Bosnjake Sf: ieli uznemirili Agencija za visoko obrazovanje BiH Predsjedavaju6 Vijeca minis lara BiH Nikola Spiri': potpisao je rjest:nje kojirn se Boris Curkovic imenuje za v. Rijaset 0 gostu u emisiji . Nikakvih. Iuace. Z naju se i slori je 0 placen im IjelOV(lnjima na Brijunima i drugim "kieenjima" Tihica. Poznata je Tihiceva kriminalna ulcga u prepustanju "Energopetrola" banditskom Iobiju MOL· INA. posebno ako se zna da nju. M.

OSI)U"3. Odsustvo zelje za dogovorwn tenerealni maksimalisticki zah[jevi i ultimammi dva HDZ-a predslavljaju nll. a ona se radi svaka IIi mjes eca.to ie "relae ija SDP . Dopredsje" dnik ave stranke Marinko Cavara l<'aie da je uvjerovan je SDP-a za nasilnll promjenu Ustava i negirauje rezultata i:. saopcerio je iz Saveza za bolju buducnost BiH. tetvrtl~.U FBiH! dok Abdulah (Hamdo) Ohran iz Gornjeg Vakufa ostaje bez749 KM.! donosenje zakona 0 popisu s tanovnis tva i zakona 0 drzavno] pomoci te irnplementacija presude Evr- BIH su neODhOdnl SlraniinUeSlilOri "D nevn i avaz" dosao je u posjed spiska s imenima 929 korisnika za koie ie tokom revizi]e utvrdeno da su nelegalno osrvarili pravo n a in vaIidninu i povoljniju penziiu u Federaciji FBiH. osim u vezi s jednom. primalaca b orack ib naknada b ilo je iz M.iZiIi stavove.f:illuka 5.ko). VIasl treba b iti formirana u sklad u s rezuitarima izbora i prttiznim slovom Ustava i zakona UZprioritemo usagla~avanje programskih nace!a. kazaoj e da bi ovim kreill 10m sva go· disnja zadliZenja BICko Distrikl3 iznosila manje od mili· on KM. Ovime su dodatno potvrdene surnn je da s u izbori u FBiH godinama dobivani n a raj nacin !ito s u raznim vezama i lIZ pomiX broj nih posrednika nsredi vane" uuosne in vaJidnine. njegov sugradan. Iliiasa. jef bi bila stela da 10 propadne.0 miliona maraka. saopeeno je iz Cemra za informisanje SDP·a BiH.SDP je u dosadasnjim razgovorima pokazao i oc!govomos! i spremnost na dogovor. na kojirna ce se godisnje ustedjeti nekoliko rnitiona KM. Moslarac Jure (Marijan) Dzidic. kao i Sedin (Velaga) Dedic iz Travnika. Ovo ie potvrdio i porpredsjednik SDP-a Damir HadZie. svi iz sarajevske opcine Mu>iic iz Novog Travnika. Suvad (Ahmed) Cavkusic. a prava su im p restal a po osnovi Zakona 0 reviziji i po drugirn osnovarna.. illrek[or Direkeije za finansije Brtko Distrikta i clan de!egaei je. rrebaju biu Hrvati iz redova HDZ·a. Stay SDP-a.Ci tluka.000 KM • Na spisku 929 imena • DrZava lm davala 265. najvisa primania imala ie Sevla (Salko) Selimovic iz Visokog . revi zi ia ie 0 tkrila vise od 1.483 KM! Na 929 laznih korisnika sa sp is ka drzava je miesecno izdvajaIa ~ak 265.E. Uzme Ii se u obzit cinjenica da jedao laWi invalid moZe don ij eti naj man je ~etiri do pet glasova.Cal< opskcg su da za 1j udska pra va u slueaiu "Sejdi': . jasno je zaSto beracka revizija nikada nije srvarno p rovedena. N ihad (Sulejman) Mehan!c s Ilicfie 884 KM.. Preclsjedn istvo SD P-a po- UllimalUmi dUa HOZ-a Dia ~pis/(a. a Ivica (janeza) Bucar iz Vireza 529 KM. aktu eln0 . Toliko novel! dobivali su i Mario (Mirko) Dolic iz Prozora. imali na j visa primania. po zakO!lU.000 KM kako bi se "preko veze'·' do-. pods jeti. Dokaz kal<. koii je kaZlJo da je dabra vii est to . u HDZ-u opmzuju SDP za krah sastanka u Br~kO!I!. OTKRIVAMO "Avaz" u posledu spiska borackog ministarstva Mjesecna dabivali i vise ad 5. avaz. eura iPA fondova uz tlV'jerenjeda Ce i Evropska unija podrZari predlozena i usaglasena rj den ja p oli tickih Ii dera u BiH. Sjednica Predsjednlstva SOP BiH DreDreHa ZalOrmlranle UlaS11 Predsj ednistvo S ocij aidemokrotske panije Bosne i Hercegovine (SDP BiR) podrzalo je u potpunosti dosadasnje ak!ivnosri i Slavave p redsjedni ka stranke Zlatka Lagumdzi:je tokom pregavora 0 formira. zaklj u1:ilo je Predsjednistvo SDP-a . UsagJasili su se ne mnogo funkcija. kaze da je 108a vijest lO SIOje HDZ BiH n3 iSloj pozidii ho i poslije izbora te da su zbog toga propali pregovori 0 drzavJ)oj vlas!i.e. u hrvats. ko] i je imao p rimanja od SSS KM.. bin in validski status.o S D P lnisli vladati je Vlada FBiH. rarnehic iz Maglaja 3.SlO tako.43 i Admira (Adem) Ka. Raspon novcanih prirnanja koja su im isplacivana miesecno krecu se od 23 pa do nevjerovamih 5.ujuCi i predsjedavajuceg.. N ajvise n ezakoni tib. Majstoric i Emir (Murat) kao i Muharem (Resad) Zec..750 KM. DEDAJIC .! iasni. kada su daIi saglasnost da Bosniaci dajune sarno i':eo ri minis Ira nego i ministra vanjskih poslova. Znaci. u Mostaru je hila poznata i osoba kojoi je pou:ebno odnijeti 5. Prema spisku.SNSD profunkcionirala kada je rijec 0 vitalnom interesu drfuve. Zais[a ne nedosraie mnogo . Hurija (Nuriia) Turkovic Bez 1. koia je rek!a da sva tri ministra.750 KM mlesecno • Otkriveni i oni koji su nelegalno koristili pravo na ovoljniju penziju KO su laZDi iDua id. koji je SDP predlozio da bu de Hrva t iz [edova ave srranke. Iviea Zoran (Mile) Knezovic iz Mosrara moZe se pres ta ri nada ti iznosu ad 523 KM. VogosCe. Teavnika.844 KM mjesecno iz Hadzica nece vise primal! qSlaju i Elvir (Mehmed) 1.Find". te s bo:lnjacke s[rane. A.Ministarslva i raspored manjesu bitni.068 KM. ddalo je i politicki dogovor 0 koristeuju 96 miliou. a u Armiji RBiH 584 la2pa korisnika.Trnova dobivao 1. Medina (Husein) Ahmetagic iz Vogosee 628 KM mjesecno. S arajeva .000 nezakonitih korisnika..itivni okreti.483 KM. javlja Fena. Laini inualidi ZaMu. zaurn Fatima Novi Grad. Zenice. .846.383 KM. na tome graditi. koja je pod krinkom bo rbe za borach pr ~ ava na razne nacine nezaKoru to u vodila u pIa va hiljade osoba. Cijll [e originalnost potvrdio i Iederalni ministar za boracka pitanja Zukan Helez. .z Mostara. ier je doslo do izne~ nadujucib pozirivnib poteza sa srpske s Irlmc. a to SI. vrsiti konsrruktivni pritisak na aktuelnu vlast cia stO odgovomi je radi posao koj i j e p reuzela ua s ebe. re Nedzad (Bego) Beganovic izZavidoviea (Dzemail) Selmanovic iz sa5. P rema pos I j edn joj analizi.4 29.S mil.bora sraMo pregovoIe. kao apsolutni lider opozicije...kaze Ineko i dodaje da je ocigJ"dno da su Milorad Dodik i ZI3[ko LagumdZija imali mnogo bilateralnib razgovom.kazCO t~v~.603 KM. Hadzic. Teinja i zelja SDP"3 da bim Hrvatima !!ji- hove preds ta vnike ie apsurd i opasno je po BiH. Tokom duzeg susreta razgovaralo se 0 isp un iavan] U uvjeta ZlI evropske in tegracije i tome kako da Bosna i Hercegovina bude SlO uspiesnija u tome. KARALIC . [osip (Franc) Kordic iz Mosrara nece vi~e dobivati 765 KM.J. pllOO pri- meMO: Steta Ie da sue OrBoadnal b!iZavanja ie bilo. Spec • Delegacija Vlade Brcka Distrikta postigla je u Londonu s Evropskom bankom za obnovu i razvoj dogovor 0 kreditir.071 KM. nakon <:ega su i pribl.an je vlas [i u n asoi 7. One"". koja korist. funkcijom zamjenika m ioiSITa Il Vi jeeu ministara. 0 formiranju vlasti u BiH ostao je nepromijen jen. visoki predslavnik u BiH. a Disrrikr s. [ela (Tadija) Glavas iz Bugojna re Viera (Petar) Matrak iz sarajevske opcine Centar.koj komponenti otkriveno je 345 M:nih korisnika. SISIC . Tahira (Mahmutal Avdic iz Novog Sarajeva 507 KM. Dulijana (Hisen) rajevskog Starog Grada. Radoncic je upoznao Sorensena s tim da ce SBB BiH. posebno IF A fondovima". HAIAC Jure i Franjo Sta nakon neuspjelog sastanka u Brckom Lagumdlija: PQdrlafli svi njegovi slavav. dok Miftari iz Novog Sarajeva je Abid (Osman) Koso iz 3. S druge strane.. Takoder. septem bar/ro jan 2011. Treba.iona eura.i SVQj mandai sarno !<ako bi napravila poli[i~ke ~isrke nepodobnih. Meho (Muho) Bektas iz N ovog Sarajeva primae je 603 KM. mo~e zaduZili do 10 poSIOsvog godisnjeg budZeta ill do 2. Najvise je u tome profitirala SDA.. ho i Marinko (1020) Lovri': i. Primjerice. Damir (Mehmed) Brekale iz Moswa aaplaci vao je nezakonito &91 KM." NaMiJe nela/(Gnitih karisnika tz Mas/ara i.em Ij i i nbrzavanje pum ka EU i NATOu.nju vlasti ns nivan BiH.. uklju.. Maro LuCie. Na ovorn spisku je i Ali· ja (Ahja) Dedajic iz Novog Sara] eva. Muharem (Huso) Arapovic iz Gornjeg Vakufa 588 KM. medu rim. Fatima (Resid) Pailie iz opcine Centar u Sarajevu ostaie bez 668 KM.lo je Predsje" dnistvo ave stranke na jucerasnjoj sjedniei. Pile (Perar) Bilandzija iz [ajca dobivao je 523 KM..POUinUizbora Pre rna podacirn a sa spiska.n Franio (Stanko) Lovdc ostao je bez 676 KM. Rijec je 0 zahtjevima EU koji 51. sagovornici su potencirali neophodnos t dclaska srran ih in vestitora u BiH i porrebu sto snamiieg ekonomskog i polirickog razvoja BiH... . . kazao je za "Avaz" Valemin lncko (In7. a sve se dovodilo u veZl! sa SIrankom SUlejmana TihiclI. Hadonclc razgovarao sa Sorensenom SBB BiH ce kao apsolutni lider opozicije vrsiti konstruktivni pritisak na aktuelnu vlast U prostorijama Saveza za boliu buducnost BiH iucer je s predsjednikorn Fahrudinom Radoncicern razgovarao speciialni predstavnik EU Peter So rensen sa svo j im saradnicima. Ukinuta prava Nas list objavljuje imena onih koji su.anju projekta gradnje brcanske obila:miee vriiedne 28. . Predsjedniciiiesl polirickih stranaka !!ikada se nis u vise pri blizi Ii kao u Brckom. kao i Esad (Ibro) Kajmovie s lIid~e.ra. Takcder.jvetu prepreku za formir. kao i Ermina (Mensura) Avdic iz MoSlam. prema spisku.A.To su bili vrlo poz. F.

s rranackih silnika i bajnih cuvara nacionalnih in teresa. gradani koji se tek ujutro • Unuka je posljednji put vidjela 7. ancuskoj. Sada su ih u vi erili da im je azil u Evropi iedini spas i izlaz. kako da ne znaiul Vise od 90 pes to azilan at" porijeklorn iz BiB su povr- neMO mora OdgOuarat.i Zhao nepotrebne MUDouineuaHcina Pitmlje: Tr:eba li pok1"enuti pilanje odgovornOSli u vezi sa zakasnjelom i nep01repandemt)ske bnom kupovinom budietske korisnike koswla 500. maja. A o akluelnim pilanjirna u 8iH i svijetu mOiele glasali li'vakog dana na www. sudeei p rerna reak ei jam" evrops ki h zvanicnika. naravno.J edan 8iSCanin jeste. tros {jucer. Nije valjda da drzavni S ministrorn sigurnosti na celu ne znaiu ko su bh. To je. azilante nazivaju neozbiljnirn krsiocima evropski h propi S". U pravu SU. A rife..h cia dok tor dode i majci da DUdaIlOUi'C: Desilo mi se OmgOre ilo se COU)ellUmoiedesiti " Pilao sam ga sta je to bil 0. aznante nazivalu neoZbiljnim krstocrna propisa BiH odobren bezvizni feZ im. Odgovorio m. Na porlalu "Dnevnag avaza" luter je . gleda u naslovnu stranu "Avaza". Bh. Jasmin je puno ozbiljniji.. uzdrrnalo tek odob ren i bezv izn i rezim za BiH. kako si" .30 sati.(Jangle Al1alylle-s" latJiJ/eilQ 234. skolovan iu i zaposli avaniu niih i njihove djece .DED/(.a HADil(. duboko polresen Cijelu noc okrecem televizii ske kan ale.ba.3.a zasti tim srudeme koliko j e to mogu6e.Sarno 19 god ina ie irnao.iovjeku moZe dogod. po izgledu na majcinu rodbinu. sarno Bog zna Kako mu ie bi10 kad ga je nasao . ne vjeruje..3 smirenje.000 KM? A) Da. izguSedika jos nije razgovarala sa sinorn. place i veE mi. neko rano legao na zvonce.adzic~V4Z-. ~Btmal<. zao mi niegove mladosti.. Ali. Anel je b io veselj ak na oca.bne nOCi. sin Atifovog saborca Harndije Abdica Tigra. Sve sirctinja odlucuiu )1.000 vakcina protiop HINl. je rekao. sto se jednom i. azilantsku patnju po Evropi' Sla su razlozi njihovog napustaaia domovine koju nisu htjeli napusri ti ni kadaie pucalo? Znaju. U soku [e. kada je slomila kuk Anelou bra11e u SOMu Evrope. predsjednika.iri" .aktuelno Onevni avaz. )1i~ Kad iuca. ali se niko u drzavi nece zapirati. a dzenaza Ce biti klanjana is tog dana na grndskom mezarj u 8are u 14. rraze azil.a na slid naiveci osmiieh pripada Anelu. povratka u svoie porusene dornove sl uzila kao glasacka maS ilia aktuelnih minisrara. nakon ~to su tokom i nakon agresije ua BiH punili centre u Fr- Cinovnici Orner Dudakovie. Svemkoj i S"iearsko]. . Ne znam sta ga je navelo na OV"j cin. atnici u RS. kOJa Je Kao dekan rru d im se d.isprieao l1am je Biseanill. svakako 72. bio mu je ma1. prosperirem. op. zvanicnike koii svim silama pokusavaiu ubijediti Brisel da ie riiec 0 sporadicnim slucajevima "neod· govern ih gradana" . A AUf je nazvao priiatelie u Bihacu i zamolio i. visok. Nemam informacije da je And imao neki problem S profesorima. sv i koji sma tra j u da se treba drzau evropskih klauzuIa i uvieta pod Kojima ie i bijeda koja je od dan.Posljednji put SIDO se vidj eli prosle god inc. Otac mu lepao Ome. na koj oj ce sruden ti oda ti po· sljednju pocast svom prerano umrlom kolegi. je: "Dogodilo se 011. nikako 18. azilanti. 29 septembar/rulan 2011_ 3 Komentar dana Pile: Alma. do njega Fikre!. drzavliana koji u zemljama zapadne Pogano je i pokvareno prenemaganje dri:avnih cinovnika ko] bh. Tesko mi je. ni je podata k IIad kcjim bi se drzavni ciaovnici trebali llicudavari i praviti paradu vlastite "zab <in U rosti za b uduci evropski ugled".ba) porodlcne drame AZ.23 koi e vlast ima metode kako da ih se riiesi. injekcije 1.icom Dudakovic i zalim za Anelom • kaz. a. gripe 60.r Durakovit.09% edaua la p rve godi ne. . s Ba!lCarSije.ise kontaktirao . Iz albuma donosi davnu fotografiiu iz Sarajeva...ilz. kratko bila si unukal . nakon srupania na snagu vizne liberalizaciie.prica Sedika.uEU BaD ledini izlaz Odlazak bh. a ouda se moj Atif masi za mobile! i zove ga: "Anelko. M. prieamo tako.). Jijep. I to iskljucivo iz iednog razlcga: nadai u se da ce ramo dobiti posao kaj i u vlasti toj zemlji nemaju i d" de od svog rada mo oi z. oni ee biti vraceni u BiR. j edan Atifov prijatelj.0 najgore Atifu Dudakovifu malo ko Ie uspio d.. ali kako ce to 11l oi Atif preZi vj eti.422 PQsjeliaca.kroz suze zbori s [arlen. Sarno iz dvi j e posavske opcine 72 oso be osvan ule su u zernlji cokolade i piva.18% C) Nezllam 9. koii su ih svako malo usutki vali lazi mao boljoj sutrasniici. . Atif mu ie stalno lepao. Anelov bratic. I pr· ije osam dana je sieo kraj mene. pogano ie i do bola pok vareno j avno prenernaganje nadleznih drzavnih Cinovnika koji ovih dan a bh. Na koncu. (almasaJ.ao je jueer ~kriieljN a fakul ~etu. i Orner.. Sa sranjim jasminorn sam v.ce danas bi· ti uprihcena komemoracija. majka. ilta ih je i ko ih je na 10 narierao. Duboko saosjecam s porod. odnedavno su bahnuli na veal" Belgije. a s njirne i poiedine bh.73% 8) Ne. barem nece prije sljedecih izbora. vj eti kao i sa" uormalan sv ijet. istina je.obiri na telefon ko.Bralit.duevuiill.

dekan Prirodno-matematickog fakuIteta. eim sam cuo sla se desi 10. nakon . nespremni za rijeCi.. drhta] starackog tijela i sklopljene Sake na prsirna 77godisnje Sedike Dudakovic. svi su je pitali za zdravlje... diieleci reklamne marerijale s inforrnaciiarna 0 ovom zakonu. sudski Vjestak medkins. a ona je za snasnu vilest saznala Nijedan roditelj ne bi smio osjetiti patnju i bol gubitka djereta. govore vise od rijeCi.ede.onako. telvrtak. po izgledll na majiHnu (l)dbiIlU. majke legendarnog generala. gdje je And bio na prvoj godini studij" biologije. a mom Aneu grad. gdje Be jo!! danas odrz.J edna mladost i kari jera su tragicoo prekinuti.Iako n isam poznavala Rifal Skrijeij.encija za rad nezaDoslenlh 530.iv. Zajednicka komisija za ekonoms ke reforme i razvo] Parlamentarne skupstine BiH trebala bi na sjednici zakazanoj za danas razmatrati Prijedlog zakona 0 popisu s tanov nistva.ke s IIuke. Sia Ie vrijedno I na Prircdno-matemariekom fak ul te ru u Sarai evu. "kako ce 10 mol Atif podni[eri .0 11..adi 0 samoubislVU. olBazana Dr Nije imao niiedan polozen ispit iz prve godine. shoman i 1ijepo v"spilall mladic. (f"to. od rnladeg sina. iz Njemacke.kazala nam je jedna od sludemica koie smo zatekli na fakulteru. jer vanjskim pregledom oije prooadeoo !!iSla spomo.lo vrijed no . U mi j a j An el..48 pOS [0. Parlament BiH Danas 0 DODlso stanounIStua . p red voden i pomocnikom minima za poljoprivr~dnu politiku i medunarodn. visok. Dudakovica u ulici N iko od prisu tnih nije imao snll~ za razgovor. maja ove godine. Pomislila sam i da rnog A tifa nisu uhapsjli. prijatelji i saborci okupili su se itl~er u dornu porodice generals A tifa . Sedika Dudakovic slomila je kuk 7. javlja Fena. bdije nad niorn.. S.I'~: Dijelili malerijate niligore u 1inanSi)ama .. . An elove kolege s fakulteta u soku sui n ev jerid doceka!e vi jest 0 njegovoj smrti.. I pogled iznad bolesnicke postelje na sinovljev portret i stotinu puta tokern nase posje re ponov I j ena recenica.Kaze da je ovo "tragican dogada] za porodicu i fakultet". Skocirn. And je n. Minisulfsrvo finansija RS je najnetrans parentnija institucija u ovom enriteru u pcgledu Zako na 0 SIobodi p ristupa inforrnacijama u BiH. pritali i izasLi malo be i slomirn kuk . ol'pulOvali . Sl"denri su smjali u redu prijavljuju6 ispire i kornemirajuCi medu "obom kako ne mogu vjerova!i d" se m ladi s tuden t prve godin e ub io. . godine. domedias ta va i stan ova u BiR 2011. " ~ Intemational" (tI) BiR.1.ao je jedan mladi i nevini ZiVOl i ugasio se sa mnogo neja. Uhvatio me san na se ona. s kojirn SmO juter razgovarali. UBiH ie kraiem avgus ta na evidencijama zavoda i sluzbi zaposljavanja bile prijavljeno 530. Suze..prisjeca na rodendan. pa d neru n asre d sole fen.e&eni Zlueeen vijellcu cill-jejedan od 0 jegovih S IUdena la sebi oduzeo ZiVOl.kQm n"selju Kosevsko Brdo.. javlj a F ena Jamie IPARD struktura HOleDe u SOBUi neu' eriei..afak uJ tetu b io tih. nije b i.eduvanja jucer su bila olkazana. bio je vidno pot.Nije radena obdukcija. vodoprivrede i ~um ars tva. aktuelno ~ .547 0>0 ba iii 0. obavio je vanj ski pregled mladicevog tijda. mojirn prau- 13. . Urcd no je poba dao naSla v U u IOku jedne godine. Da se jos niernu ilia desi..kaze Sedika. siedeci i utinilo mi se da Sediki je bile surnnjivo Sedmog maia dosli su neko zvoni. . Mnoga p. Svi zbunjeni. 19·9odisojeg Anela. Toga dana posljednji put [e vidjela unuka Aneta. kao molitva.. Iu dZeIl:lZa. Sta god d" ga je naljeralo da to uradi. koliko je proveo oa fakuhe [u.976 nezaposlenih Sedika Dlldakovic: Allsi je bio veseljak lIa ocs.Cudoo mi to bilo.s!loca. Nedvojbeno je da se u avom slucaju . [0 bi mi srnrt bila .ava sas!an ak posveeen izgradnji IPARD strukrura II BiB. Ujepo vaspilan ~ Ol.kazao nam jeZujo. Brlsalu 0 Broina rodbina. Mislim da nista nije bile vrijedno njegovcg mladog iiVOla.icem..97& OSOba. sep te mb ra odgodi la razmatranie ovog zakona. jucer je osvan ula osrn rm ica."c) .Ja nemarn vise nikoga osim rnoga Atifa.su u Brisel. SeT. NA Lieu MJESTA Nakon tragedije u porodicl generala Atifa Dudakovica osa ba i u odnos u na m jesec ranije taj bro] je pornS tao za 2. kate dekan Rifet Skrijelj kolegu. sto joj ciielu noc zvoni teAtif.. zabrinuti kako ce ona sve to izdrzati. Kazu. same joil njega rnoje oci rnogu vidjeti.. jer ni profesori ni mludiceve kolege od prevelike boli nisu bili u smnju bid na predavanjima.Ukralko 2 Onevnl avaz. Nien stan u centru Hihaca pohode brojni prijatelii niencg sina.u saradnju Pejom Janj. zovu iz Bosne. koj i je prekj ucer iZV'r:Sio samoubisrvo vje:sanj'ern u porodicnom slanu.ookiraoi i zaleeeni preranom i ITJgicnom smrcu mladeg generalollog sioa. poristeni. septe mb3rlfllja~ . da vide kako sam. Ag. rahmetli Asima.Prvoga rnaja bili su mi stariji Atifov sin J asmin i snaha Azra s dievojcicom... Glanovi ove NVO jui"er su na ulicarna Banje Luke promovirali svoi a isrrazivania. Legendarni general Atif Dudakovic izgubio je sina u posebno teskim okoln os tima . . mogu kazati da sam vrlo porresena vijellcu 0 njegovo] smrti. N a mom predavanju sjedlo je u predzadnjoj klupi i pea rio nasravu. Komisija je na sjednici Posljednji susret ..to parodid . rnajke generala Dudakovica. sjedili sa iza sna.. To su pckazali rezultati istrafivanja koje je proveo .pmvj erio sam AneloVe sludentske podatke. Maloj je ovih damnorn. ~ BIHAC Ispovijest Sedike Dudakovlc.Tra!lsparency Korupcija Cijelu noc starici je zvonio telefon. Tijelo je predil. 29. Predstavnki FederaIllog minist"rstva poljop. Un u k Orner. Nije imao nijedan polo~en isp it iz TUeio pregled80 P81010g Hamza Zujo. Marija Mikulica na broju 23 u sarajev~. spremni da padijele bol i lugu nakon teske traged ije. - "Transparency Inlemaliona. IijBP nucetom. V.. s. Austriie.

lo:S-L's]'i Polieajae pedofil na om Diu sveske za osnovee! ~ BRCKO L__ -------""""'.l~lalJ Spisak borackog ministarstva Mjesecno dobivali i vise od 5..minislra ~ varao Hude ~ - BOSANSKA DUBICA _ --.Maika legendarnog generala .000 KM • Na spisku 929imena • Orzava im davala 265._------ --------Gdje ie ubiea Vedrana ~ PuUica? ~ POTRAGE " .750 KM mjesecno (F. Lazni pomocnik .za'Avaz' II Ii a u il/.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->