TOPVUESTI

ZuiJezda lIa.o JaJe
BRISEL .. Asrronomi Evropske jUlne opservatoriie (ESO) nazvali su jednu veorna neobicnu zvijezdu "Jaje na oko nebula" zb og svog ZUlog jezgra nalik zuman oe 1"U b jeo i !icastog, podrhtavaiuceg okruzenia
koje podsjeca na bjelance, Zvijezda

IRAS 17163-3907, udaljena 13.000 svietlosnih godina cd Zemlje, irna precnik 1.000 pura veci od precnika Sunca,

Facebooll
u POliliCi
polirickog

teli da se f:uje glas

Prije sedmicu Kristijano poructo da suljudi Ijubomorni na njega jer je bogat, zgodani dobarigrac
NJUJORK (Gallardo),
popularn ijeg

VASINGTON • Facebook ie federalnoj izbornoj komisiji predao svu potrebnu papirologiju za osnivanje ak-

• Nereida Galardo bivsa djevcjka najnogornetasa na

svijetu Krisrijana Ronalda (Christiano), nema bas liiepe rije;;i

za svcg b ivseg, Ona je, naime, U jednom inrervjuu izjavila da je on zgodari, al i ne bas veorna pa· metanl . Niegov ego jeprevelik, a i ni-

je previse intel igentan " izjavila je Galardo za americke medije. Ronaldo ie s cvomliepcticorn
prekinuo prije rri gcdine
II.

SMS-

-om, a irenutno je

vezi s mane-

kenkorn Irinorn Sajk (Shayk), PI iie sedam dana ovaj nogomeld iziavio ie da su ljudi liubornorui na njega jer je bogar, zgodan idebar igrac.

SEUL • U juznckorejskorn gradu otvorena je skola za paparace, gdje se polaznici uce ne samo fotografirari u tajnosti vee i prisluskivari i snimari desavanja u tajnosti, "Niuskala", kako sebe

SMolaza DaDarace u Seulu

ciiskog odbora nazvanog FB PAC. Odbor ce ornoguciti zaposlenicima F acebooka da se i niihov glas cuje u politiekim prncesima, saopceno [e, Facebook i njegov c~ik Mark Zakef berg (Mark Zuckerberg) zaposlio je nekoliko republikanskih sa vje to ika,

zovu, pocela su u posljednjevrijeme zaradivati radeci ovai posao. Ali, umjesto slavnih licnosti, obuceni paparaci "hvataju" gradane koji krsezakon iza to. im vlasuplate,

Iskosa

BiCeUanje uozacice
Expedkr.co.in
•.l...l.. • L..
( ...~
I,

RIJAD - Sud u Saudiiskoi Arabiii osudio ie na deset udaraca bicern zen u ko j a ie prekrsila zab ran u
uprsvljanja vozilorn, javio je BBe.

'--r"":l

Zena, za kojl¢ je navedeno iedirio da se zove Serna (Shema), pIO" glasena je krivom cia jevoz.ila automobil u Dzedi u iulu. Ona je naiavila

Posljednjih mjeseci vise zena je
prekrsilo
"-'1br3!1U

zal b u na

presudu, upravljanja vo-

J811iniJi OdmOI'iUlndiJi
NJU DELHI· Bolivudska glumica Dajana Heiden (Diana Hayden) predsra vila je novu indiisku kompaniju koja nudi jeftinije lelove, hotele i populame destinaci-

zilorn u nekoliko saudijskih gradova, u ckviru karnpanie pokrenure s ciljem da u [OJ monarhiji budu izmijenieni srrcgi islamski zakoni koji zena.ma zabranjuju da budu vozaci i da putuju bez cdobrenja m u:lkog s taratelia.

vira "Expediu" ..To je nekada hila mala. firma ko ia je radila online, ali se udruzila s niskobudzernom azijskomaviokcmpaniiom.

ie za edmore,

Heiden

sada promo-

CETVRTAK 29. 9. 2011.

SAPAT ZVIJEZDA
Priprema; Hedija MEHMED.IC emoclle ne vidi asoba
S8 prema parneru .

• ..
()Vaa
BUM8A

lDi:!Iif:l~··
HRTl
13,21 14,05 14,.14 14,1S 14.49 15,33 " 6, 04 1 6,15 16,17 16 ..25 j7,00 17. OB 17,32 Sve ce bili dobro. serija (7211 a D) (R) * Vlj esn UI hrvats kl znakDvni le21k Vriieme sana frenutak spoznaje Ali sa, s lusaj sVOie s rce . lele· novela (721240)' Prolesiie nsnhnn, Tandemi, dQkume ntami film f~log rafiia u H rvalskoj. Sfav. ka Pavic (Rl ZA SA· 9U se ~ n~i,emi5ija pod po krovilellslvom. (RJ Paslel .. " emislia ,pod pokrovl· teljstvom Hrvalskau livo Vij"sti H IVats ka "iivo HAK· Prnmet info Min"l~ Itl'raVlj. il Dietphar. rna, emi siia p~d pokrovitelj. stvom (Rj B, kal, talk show Capri 3, lelenovela (2012£)" Minu13 Idr~ ..lja izOietpha,· rna, emisija pod pokrovilelj" stvom (Rj Dnevni' Sport Vrijeme ZABA· 90 sekun~i,emisiiapod po krovileljsivom see u 7!,lwiz' M Inula 2dr~vlj a, em isi]a po~ po kro~llel]slvom Bilka za Vukovaf: Nenao· r.lani odredi, dilklJmenlama se rija (211. 0) Po I a U,e ku nu re OiVOf'eno 0 nevni~ :3 Sp~rt Vrijeme Vij esti 11 ~ Itu re Sio se to d~ ga«. u Zagrebu, do!rume ntami m m Svljat zs se~a: Bslllnlci Anda, dalrumenlamHerija (9/13) (RI' Oprah shew (1354.) (AI' Zlca 1,. sBrija ('8) (8/13) (R)'

HAYATlV
06.30 0 gbro j ulro s~im., jutamji pro· gram 08,30 FlII, crtlni lilm, 32, eplzo~a 08,50 Beba Felix, crtani lilm, 14 09,00 Bu mba, ertani IfIm, 91'. ,I 92, 09,10 Garlield, ertani 10m, 40. 09,25 Lijeni grad, crtlni film, 41. 09,50 Jagudiea Bubiea, 10,15 Dragon lIali Z, crtanl lilm, 4, eplzona 10,45 Bakugan, ~rtlni mm, &6. epizoda 11 ,10 Winx, igran a senla, 37. epizoda 11 ,30 Beslse 11 er 11 ,32 Ble cll nlca 11,45 Vljestl J1 ,SB Biumet"omID~ka, prognola: 12,00 Ka,ali'le u k"ol, igrana serija. 7. eplzoda 13.00 Milieniea, igrana senj". 78 eplzoda 1400 Moj ~om 14,30 Muzicki program 14,58 sestseu er 15,00 Blocllnica 15,10 Top Shop 16,00 Kad.lisc" pada, igrana senja, 99. epzoda 1100 Siaklenakuea, serijski program:, 20. epizoda 18,08 Bio meteorolo:!~ a pro gno~ 18,10 Sport ~enl.r 18,15 Nepebjedive banluke., zabav· no·sj)Ortski TV show 18,45 HIPP -Ishrana djeleta naken prve gedlne 19.00 Vijesti u 7, inlannativna emisiia 19,2a Vrem en,ka prog no,a 19,30 Sport 19,37 Sianje na .pul.vima 19 ,·JS H O"iIO nl i 20. 00 K~d lisee p ad~, ig rana se rij~, 100, e pizotla 21,00 Ispuni mi telju, !ao<Jlllli PfO~ram 22,00 Zelja ~Ius 22.,20 Sp ort tanlar 22,.22 S!aklenakIJ t~" Igranaseriia, 21. epizoda 23,20 0 lVori "ci, igrani 10m

HRT2
07,05 Silveslfove ie i6i jeve tajn e, crtana s~riia (30147)' 07,25 Pip I,Duga Cara~a, ertana senja(12/261" 07,50 Mala TV' 08.20 Neuhvatliivi pra!~jt Rudi, serija za diecu (3/13)' 08,50 SkDls~i sal. 1,lasci do 23h' ~~.~~Kokice* 09·35 Dluini svijel, seriia za djec" 10,00 Prijenos sjednice Hrvatskog sabo'.' 13,·30 eke globu~a, vanjskoponUcki maqilZin tRIo , 4, DO KS aulDm agazln (AI' l4,30 H20 Uz malo ~ode!, serlja za mlade (9178)' 14,55 Edgemont 1, se rija za mlad~ (9/13)' 15 ,20 ~kols'i sal. 1,lasci do 23h (R)' I 550 Kokice IA)" , 6,05 Mete or j, veliki ko lati, crtaru 16,.20 Mala TV IR)' ".... TV ".~iG. Skula i"lika, (R)' "'.'- Gusar~ke pfi te, c~ani film (H)' ··,Bailazar Ornma OkQ t,i~ca, ,nani lim' 1G,M Pos!" Pel, C!1;lni film' H,OS Tr,umatologija" 1:],40· Vel"' .""omelna Ug" prvaka • emisij-a* 11,55 Vel ru komelna Liga p ,vaka,: Za~reb· S.vehof, prijenos' 19,35 Velu, ru ke metna LI g a prvaka • ,emlslja' 19, 55 Ve~elas" 20,QO ZElagaonica, ~okumenlarna sBrlia (3/1'0)* 20,22 Putu)mupo~<lljno' Napulj,do" kumenlama serija (10/13)' 20,50 Nggo met: Eu,oliga . e misi· ja' 21,00 Nogomet: Euroliu~: Athletic Bil~ao· PSG, prijenos' 22,55 Nog~met: Eurolig,. emisij,' 23,15 Zica 1. serija (IS) (8/13)' 00,10 Noge met, Eu roligo: Renn es ., lllielieo Madrid, sn[mka' 01,55 ABlre,iZor: Moia obital17b, humorisUona senja (5/9)'

Nova lV
072.0 Bumb~, crtana sBIija27·28/150 07.,35 remlca I pr.ijatelii, crtana serija19/46 07.,45 TVizlog 08.00 Nale Berku. $how40!17J OB,55 Kad lisee pa~a, selija R 09,55 L)ubav I kazna, sen]a R28/62 jO:55 TVizlog 11,10 tnspekter 12,10 IN ,m~ga!in H 1.2,55 Larin Izbor. serlja R 13,55 Teresa, sen]a. 32~3J152 j6,00 Inspeklor A ex ,. seriia 4/15 1700 Vijesti Nove TV 11,25 I N ,m~gazin 18,05 Kad lisee p.~s, selija 78/174 19.15 Onevnlk N'Dve TV 200,on Ll"bav I kana, seriia 29/62 21 ,00 Larin .[rDor, senja I 6/160 22,00 V"cernie .ijesli 22,20 P'o'i ere.' D, Inlonna.~vni :magazln 23 20 Boa ,.igrani firm, (12)' 01,05 Vatreni obfa~un, i~rlmi mm (121" H D2,.40 Ezo TV, lamt show (lS)' .03,40 01. Hull, ;e~ja (12)"13113 04,.25 Volim te do sm~i, igrani firm H 05,55 Krai p mgram a 1U5 $vilet "sp]el"lh, r. ~~::~nJok .20.1D S]etanja 10.30 Aktu,lm,sti, In!. 10.45 ~i~~ni,
"rijskl

Trudite se da vase koju val~e?! lpak, opustite Posao: Postaji mcoucnost novi, veom a p rimam Ijiv pas ao. PazHe, Zdravlje: Sve bO)je. Lju bav: Partn e r T~i • valile. Posao:lako ste potpuno neviraju vas odredene kolege Zdravlje: Osjetljiviji ste nego

IIII!~I:I~,jubav: l

da vam bude ponucen p oslo ji z a rnka

!ll!1l§l~

-utlia rjeSenjima.

S8

n e zadovoljava pol ovic nim pIlINe dokaze da i vi njega

zadovoljni licnim doprinosom, tbog .indol8ntnog odnosa inaM.

(10126)'

JIlm:DII.ljubav: Paku§avate pobjeci od svolih emoeija, od Ijubavnih problema i nedoumiea. Posto] lzlazl Posa 0: Ne rnozete se skon ce rltri rztl n a rad, Uznemirenje sa Ijubavnog polja nlsts u stanlu oslaviti po strenl, Zdra.vlje: Pobiagnile oc depresije.

IIIltli3:i1l
~~

..

m:ifEi~ osobu
IIII~IIIIIII

Ljubav: Aka ste usamljeni, ;zali~e sa drustvom. Imate bro j ne prilike da u poznate novu, zani ml jiVu

n,33
'141

R"" serijaR

Posao: Zamorile su vas obaveze. KraJem dana s olaksanjem eete odahnuti, zadovoljnji uradenim. Zdra.v.lje: Bar uvecer S6 odmarajte,

l8,3D 19"22 19,30 19,56 200Z 20,06 20,13 21 ,05 21,11 21 ,S9, 22..31 23,20 23,40 23 43 23 49 ,23,56 00,37 01,31 02,11

mm"

Ljubav: Put do Ijubavi niie ni brz, nl lak. Uskoro eete se uvjarili koliko seisplalila vasa strpljivost i lalerancija. .. - ----Posao: Najbolj8 je da 58 malo prilajite. Duite 58 uhodanih, provjerenih postova, satekajle bolje dane. Zdra.vlje: Izbjegavajte lesku, masnu hranu.

~z=

u,

bl:l.zm
1IIl1!!11111

IH~D! Ljubav:

Partnera vidite na sasvim nov nacin. Ova sooznala mllago toga miienja, u vezu unos! viSe

topllne, Pos ao: Ako se bavite j avn im D oslom, izlozen i ste pogledima i sudu javnosli, PazHe sill govarile i radite. Zd ra vlj e: Ne p relierujle u j 81 u iIIi pic u. Ljubav: Uzivale pored. voljene osobe. Ako sic slobodni, imate sjajnu priliku za novu, lijepu

Posao: Energiju najvise trosile u iznalalenju nacina da promijenile posao iii da unaprijedite postojeci. Zdravlje: Smanjena olpomost organizma.

BdllDl~ vew.

MREZA

1US CSt. NBWYDrk,.senj. 15,05 ',~on 1]<Ib~I'I,san1' 15.QO lJllmleni lilrol, serija 17,15 Pred.'i" Sfce.. ~fIj' 18.,15 K,i, 19,00 OnB,nlk HlV Oscor·C 19,30 R"milirani" O"'''ri~ 20,05 Pred.'i 58 "". ~rIJ' 2l.00 I~"',serija 22,35 GWjloorn I ~QSIl'l~a Bn"',li!m

emllila 21.0 0 N~sl ""'govon,

Inl'Nju

mo

:~~:?nr.rru'lja

1m

HRT·,

~

15.~0 Pr.llubnlci 16.DO Onevnik 1 16.25 Greh nj,n, m~]"', ~nj' 18.~0 o.... S u SrpSl:Dj 18.25 M'rIre1ing 18.30 Moollorini' 19.00 SpM fillS 19.30 0"""011< 2 20.1 0' Kas~nd","ri]~ 20.,5 Puis 22.30 D"",,"II< 3 23.00' Glad ~ud'ka, I~m

11.45 ~~~~g blok 'I 1.50 H"g~,or s povodom, d~ program 13.00 Aktueinosti, r. 13.15 TV strano

PrimirHe negativne emoeije, bezrazlozno sic skepticni, Razgovoram rijesite problem. Posao: Cuvajle se rasipnasti, koja moie biti povezana sa vaSlm nezadovoljstvom na Ilubavnom planu. Zdravlje: Neophadan varn ie do bar san.

fJlJ!l:JI!~ Liubav:

i:a2DE!!i

~
1~.3DKutwra 17.05 PraPOru~ulomo". 11.1~ :Pretlajse sree, aenf. 11.10 TV libelW. ill!. ~COIl,,", 1a.40 Hollo Kill\' 1g.OD O"B.nik j 19.30 MU'liilKi PIOO"m 10.0~ U (OkUSIJ, PIO!lflllll 1"1. 21.00 IslI"" intO-ok. P<0!l""' Il.ilO :DMvnil<2 21.5D Pretia] se swe, serlfa 22.45 Ttllislit~ ~ulak'" (,) 13.20 Zi1an,lYondorum,

!IIl~[oIII. Ljubav:

kDla.
pnWl~

~
14,10 15,10 16,00 t, ,30 17,05 16,00 19,10 t9,30 to,10 21,00 n,oo 22..50 K",leyo, rePOrtala 5rpsk~ d~nas La.in Illlor, Wija D".9~11 u ",rskol pal.~, Pingo, tflPna wli' 1lil,l'T\ik 2 To laplo ~elo, senja P,~al, polllltki m'ga>iJ1 To laplo 11.10.,sertja Do,,,1ik j
"UJ~ To lapio ~.la, seril~

PriSlu!l<iVanj,. "ni'

11.00 Na~. DCOIl"ma 19.GO-D""",ik 21.00 O~ku"'enlaJnl proQram 22.00 SCSln"", "rI]a 22.30· Muzieki P'OOflllll

Ne trosile se na prolazlle uzHke. Brzo se zaborave, a vama Ireba da se skrasite u sigumorn zag~jaju. Posao: Prate vaS negativ:nosti. Na primjer, nezainteresirani sle ze posao iii varn osoba oel autoritela nije sklona. Zdravlje: Dobra bi vam dosla masaza. Ljubav: Partner pokusava sve da opel pridobije vas i vasuljubav Mozdai da vas panovo zavede ... Posao: D05ta vremena provodite radeti, ali krajnjim i5hodom nisle zadovoljo i. T e sko se konee nlnirale. Zdravlj8: Osjecate se iscfpljeno.

~
17.1 5

14,00 MU.<lC.l<I 'proo",m oj. Prom""l", Ploorama 15.00 V"~'Sli,lnI. program 16.00 rlaben l(l",vtie, emiS;j.
1UQ

lihllJb1:l!1illl
senia

23,25 ~~~11\~"~~,d~~Qled 23,35 Am'~ki p'iho '2,1llm 13.00 Ja "m lYoj" s"<lbln~,

15,00 Sa leml[e mira, emislla, 15,:30 Kullinj" lS,"Q firanll vino, ,misija 17,10 Fl!!portl1, 17,50 ''llrf!aj';j.pot., ,ml'ij~ (] modi 16.00 MarkBllng

R,p(]rIai~

11.00 Oeselka, emisij. u sIiJ<jBn~1<lm l.mama, r. 18.00 Vii"li, iolo"",li,1Ii 19,00 Auto shop m'll.~n, emisija,1) amIlmobill"'," 20.00 Oily ijghts, muziCka

DldriLVSMr,

r,

18.30 19.30 20.05 21."0

Pred\;] so s~, se~ia
Dan, rn1,.misija Portal Pled_] ,e .rre, s"la Ii'", s"'ii"

~
16.45 film 1.0.00 S'rii' 21.0D IR",g~'OT s ~O'OODnl 12.0D O~jeldiv 11 ,2.2.35 lVol' ,Udbln"

IlIiBIII

00.30 M!",

~m ~~cios~~~"k'2.rum

lm~~~~' 19.25 Triumpl1

1"'"1~-'

~rOogram

~
14.00 T1iM".

m~ ~:~W~,i,/"

~~:m

.23.0D Gl;Is Arnerlk, 13.35 Trlumpl1

ljubav: Ovoje bogat dan. Mnogi vas po~u~avaJu osvojiti, ali vas zanima sarno as ob a ko ju volHe. Posao: T~jte uporno nekoga leo yam mOl8 biti ravnopravan poslavni partner. Strogi ste, visokih kriterija, Zdr a vlj e: Sve vas n e !Vira.

IEm~.

Dncvniavaz

CETVRTAK 29. 9. 2011.

20.10
EMISUA,FIV

BHn
U7.00 bro iulrD Program za djecu I rnlade, r. 09.10 Be Ha re bebe 09.15 Mum I]evl, anlmirana serlla, 09.40 RoMIRobi, anlmlrana s~riia, 10.00 BHTvijesli 10.10 BiD iedn"m iedan Do""ik 1 O.Z' Ljuoi" cellirle "i"o'e peei, dok~ mentarni progrsm 10.55 HOODllublje: Prag, 1/2 11.25 Oo,l.o,s'I,lko, senla, 1971229 12.00 BHT viiesl; 1 2.15 D~uilvo zna nja, dak. serija, r, 1 2.45 BH gaslrD kula k. lrulin.1S1d show, r. 13.15 Informatiz3clj a PravDsu~a, Brie d'a pravde, r. 13.40 Zivol & u$tal", Gdj.~" nam biti kraj, r. 14.15 BHTvi j"sli 14.30 OdIitan, 5 +, ~ukativn, senjil P'Ollram za djel)Ui mlad'e 14.35 Mumijevi, llnimirana ,'elija, 64,/71 15.00 Fren derl u zemli am a Evrope: Sndsla 15.1 0 Sreb rna lisi~a, animirafiJ film 15.20 Dje.~iji feslivali 15.45 Ilg" blje na ~ast, igrana serija, 8[77, r. Hl.SO Hmnika roglja: Cenlralna' Bnsnal 17.0 Go'k'HI"1 ko, igr.". serija, 198/229 17.25 Pulevi I~rllvlj a, magazln 1 B.OD Sve, u svem u, dnevnl milllazJn 1 B.45 Priclce za 13ku n Dt, 9/13 19.00 Dnmik 1

ue

TV ALFA
06.15 Gospoda Barbar,a, igra"aserija /1'2/ 07.0 ODob rn i ulro. iU13mjJprogram 09.00 ~IJesll o je~iii program 09.05 MaJi spasioci 09.20Poko D9.aS X·man 10.00 Spratno • sretna, tv ,igra 1R25 Harveyloo ns 10.45 P'i,ptinli, crtana senia 11.05 sve ee biti dubro, igrana '€rija, 23, epiloda 12.00 Dnevnlk 1 12.1 0 Vila ,zabudu t nosl, Igrana serfja 13.10 latin izbar, igrana serija, t 5. api1ada, r. 14.00 .Eko"jzJia, dDk"mentami program 14.25 Sanm ica, m"galin il kulture 1H5 Vijesli 15.00 Nasa ma 13kll" ika, igrana serija 15.55 S"e, cetJlli d abro, igrana s~rlia, ,24,Bpiznda 16.50 Fede racija danas 17.1 o Rani"ni mao, igrana serija 17.50 Dne1lllik, najava 18.25 Larin il~O" igrao, seriia, 16 18.50 Onevn i 1<, najava Finansijske no.osti 19.30 DnevniR2 20.10 Odgovorlte Ijudlma, dlialaSkaBmlslja 21,.09 Dna,," ik~najava 21.10 SIDmljena, Ilrila, ig11lnasenja, 44,epiloda 22.05 Do,umentarn i' tetvrt.k, Sasvlm IlenD, doiwmemaml film 23.25 Dnavn i k,3 Flnansijske novosli 23.55 Ezel, Igrana seflja 1121 01.40 Vila III b udut nost, Igrana serlja 02.35 Dne,,"j, 3, r, 03.05 Pregl. d p mgama ta p elak Metajets, ertani mm B~nny Malcney, ertani film trcn Man, crtani mm Uklel a M ar.ijana (12), meski~ka lelenavBla 09.00 'Gorki 1.1,,"1(121, turska serija 10.15 Stoll;3, 4, kullnarski show 10.456110 jednom u TUlS,oj (16), 11.55 DBN, In la, infarm~ti"" i program 12.15 tudo srce (Hi), turs ka seriio 13.15 Ljub,v-vjera·nada, furska selija 14.15lzgubljenl (t2)., turska se(,ja 15.10 Nasa mala kllnlka, humorlsticna serija 16.10 Uklela Marijan., (12), meksi1:ka telenovela 17.10 Stol za 4, kulina'ski S~(IW, nova sezona 11.4Q8110 jed nom "TurskDj (16), nrrska senla 18.~0 OBN Infa, informalivnl program 18.50 OBN.Spo rt, spo~S:ki preqled 18.55 UEFA 'Euroliga: NK Marlbor'Birming~am Ciljr prije~oo trtakmive, I poluvrijeme 20.00 UHA r;uroll~a: NK Man· bor·Birmlngham. CIlyFC prljenos ulakmioo, II paluvriiemB 21.00 UEFA E'uroll ~a: Spa rl] nQ CIub-S .s, Lazio prijenDs utakmi~~, I poluvrijemB 22.05 UEFA Euroliga: Sporting Clu~.S.S. L31io p"je~o:; trtakmic~, II poluvrijeme 23.U 0 Vo.' 'PDP"Ii: 23.05 Amily1iille horor (lBI, Igra~1 film 01.00 UEFA Euroliga, pregled kOla 07.00 07.20 07.40 OB.O 0 09.30 09,55 10.00 10.25

PINKBH
07.30 Udri muiki. jutamji prog'am 10;00 Nasllje~e je~ne dame, serija 10,40 Ku pl.b a, emisija 11 ,00 Ia tJranjen a Ijubav, I(llenovela 12.00 Inlo 10~,lnfo.pr(IQ'~m 12 .. 5 BiomoteroloSka 1 p'ognOIa 12,20 Ciljr, zabavni program 1~.00 B~e pa re, kvil 14 ,00 Inlc Ic p, inlo, program 14,20 Gran~ hltovl, muzi~ki program 15,00 Sest ra, telenavela 15.45 Kupl.b a, emisija 15.50 Inlo lop, inf.program 16.00 More Ijuba.i, telenovela 17.,00 Trijumf Ijubavi. senia ( 2 epizade) 1a, 50 Po rDdi~n i. llbracuf.l, k'liz 19,.20 Info lnp, cemro,lne "'jesti 19.J5 Biumeleroloska p'DgnOIa 1936 Zil zdrav I Iljep osmlle~ 19,,40 Tlmmv Time" crtanl film 20.00 Nasli,jede jedno dame. &erija~ 21-00 Z~bra nien i

OB,oO

turskl serlla

11.20 11.30 11 .. 5 3 1200 1a.oo 14.05

14.30

15.05 16.00 17 .00 17.15

Novo jul.o, jtrtamjl pnog;,un 0111'10 :~crnjat~, ertani film Top shop HellO Kilty, enani lilm Amor lalina B, igrana sflrija (rl Jukeb"x, m"litki program Vije,ti Inl~l'Iju/lema dana (r) z.a~on Ijuba.i • igrana selij" (r) Ukrad eni livoti, igrana serlja (r) Tne Game, igrafi~ serija (r) The Gamel igrll.na serii, ('I I a I.c" Ijubavi, igrana serija llkud B01 IJvall ,igl1loa sBlija ~ij estl Pr"daj

r.

°

eplzcda

srce,
lB.15 19 ;00 19.10 19.55 20.05 bnska. serja (rl Amor fatina :9, igran, senia Vij esti l.spres. ~Iu'b ~ijestl Predal se srce, lu rska serija 21.15 Glji.a Sllow,
labaVllQ-

Fe

Vrijeme 19.35 Rotmvi,or, mu,ioki progmm 20.15 Ilgu blje na casl, seri]a, 9/77 Z1.OD Treca straoa,inf. program nOD Dnevnik 2 IvoAndri e . 50 godi OJ od doojele NoMlo.e nagrade 22.3 Bile Tilanlk, drama 23.35 NOV2 avantura, magazin. r. 00.30 S,e u svem u, dn!.ni m a~azin, r. 01.15 PrBgl.d prog,ama za petak

SilOrt

°

mu,itki program , nU'a. selona 22.35 Gospod in i gU.lpoda BrldUMr. and Mrs. Bridge, igrMifilm 00.30 Asl mlog ija

rnrum,

emi&ija 23.00 Kraljica luga, serija DO.00 Brazil, film 02:00 Cit~, zabavna emisijar_

SATELITSKI PROGRAM
_Euros ort
12 .. 0 :Ev'lOnel 3

Euros ort 2
07,30 Fudbo,1: SUndeOilgo: 09.00 Supe,spo~ 10.00 Krikel
11.30
Maim! ~ Dortmund

S orlklub
15.15 lWS
16.00

12.00 Dnevnlk

08.30

12.35 ZloeinaCl<; umovi.

Tokijo 10:00 Tenis: WTA
lurnk 13.50 14.00. Snuk'er 15.45 Fudbal (zeno) 16.50 Fudb.J:

Tanis: WTA lurnir

serija lJ.20 Film 15.100vOje

1'6.05 :Pm;orisle o koci 16.35 Gastrnnomad 17.20 Sla radita, bre 19.00 Sla9"'i"". k",' 19.30 Dnevnik :W.OS Porodicno Ibl;:!go, serij,a 21 .. 5 SesU dan, mm 0 23.10 Vije"~

Srblja

~~~t~1
~mplanskl
klub

12.S0 Fudb"l 13.30 Surflng
13.45

Ekslrem ni sportovi MO\(JrSportovi Tenjs: WfA lUrl"1ir

16.30 U~IVO: ~urol""gue 17,0() UZIVO' Euroleague
18,45

Atleti:x

14,00

17.00 Tenis: 'WTA tu-mrr 20.00 Borilacki .pmj 2U~0 Borilacki "POrt 23.00 Sv; sportovl
Tokijo 19.00 Pikado

Tokijo 15.00 Fudbal 16.00 Fudbal lS.S0 Krikel

Cholel Vijest; 19.00 Pr&mier League Nel'ls 19.15 UZlVO: Eurol""gue 19.45 U~lVO: Euroleag ue
21.30 21.~S 22.1.5 23.00'

kvalifLkacije: Cibona ~

19.30 Vljet'i 20.00 ObaranJe ru'ke motokros 1.<1krav

kvalJ6ki31cije:Bud'L.:Icno:s1 ., lJ§luvos UZIVO: Euroleague Premier League Magaz,n Ten is Thailand and

Malay.ia

~3.15 Zloeina¢l<i urnovi.
se'rija

20,30 St[mlludoal 22.00 Slol>oOn; 23.00 Sel>"k

Premlef Lea.gue

23.45

23.30 Vii""t;

Classic: Newcastle· MlInchester Cil)'
fir-em i8f LBagUB

News

National G.
13.00 IBUS:to"jek 15.,00 Dl>"soi
susreli
Nazaretha

MTV Adria
17.30 The Family Crews 17.50' 3 From 1 18.00 Brand New 18,30 JUKebox 19.00 VoCIeograpny 20.00 Ju.t Se. MTV 20.50 DPC 21:.20 3 From 1 2'1.30 Awkward 22.00 Reno 911 22.20 The Hard TIm •• or Rj Berger 2 ~2,40 Chapell" Show

FOXllle
14,15 All Mekbil
15.05 Oa, Oraga 15.55 ruoi 16.45 00 posla r nazad 17.35 Kako sam upo,znao va!u

FOXCRIME
'~,20 Mellok 13.05 Pisao I d"tek~"
13.55 14.40 15.30 igr-a :sudbine N•• tall Bouns Fled I zakon O.!ordan laS~rnlca ""jedoka BjBkstvo nz zatv<:Jra ~"nskl klan Put Mllele Red I zakon

iz

16.00' Mode 11.00 MTV aod The MrMes

16,00 Ubice unijo n ,00 Zalnoeni u
16.00

pSima 19,00 Upecanl: o'l>"sol

inozemstvu ~ajllaO Nilski dill

18.00 18.50 19.15 20.05 20.55

majku

, 6.14
17.00 17 ,45 18.30 19.14 20.00 20,45

:ao,OO

Sap.t d'uhova Vii i Grejs Oa, Draga Ali M Bkbi I Sek. I grad 22.00 Srelni za'l,l'r~eld

susrell 21 ..00 Krr;lljlca tig,olla
22 ..00 Zaloceni u

2J.OO

inwemslVU Dpa;nl susretl

23.10 Ski".

co.oc

22,55 Kako.am Urx>,nao ""~ ma.jku 23.1' 5 SVi vole Rejmonda 23.40 Vii i G rej_
'00.05 ~apal d UhOOE 00,50 Sek.; grad

2,1.30 Mo.nk 22.20 Fri1<ovi 23,10 Kasl

01:,00 3 From 1

Domaca

Zadacai

23.55 FriJu:lI1i

00,40 Zenski klan

iiI' sam . Igrao j e na poziciji centra (visok 221 centimetar).inama Zdravko Mami6 pozajmio je Ciboni vise od mil ion eura.cime je prekrS io ugovor.aCki "Cibosi" vee godinarna su u velikim finansijskirn problemima.rekao je Za Ii j unas.ser.kom prvak.u Evrope da ispJati dugovanja kobrkasima. nakon meca na Mara. ne racunajuci NBA.e novae doho u klub. . nasalio se Litvanac ubolnici kmice pa su ovcg gorostasnog 46"godj. najboljim svjerskim igracem. boliu od mncgih bekova. sv j etsko i evropsko zlato sa Sovje tskirn saveS. Od perorice fudbalera u akci] i. Federalni sudi. za] edno sa pokojnim Drazenom Petrovicem. Policijaje trazila dokaze za prevaru. jer su nas pritiskali igra.c. s(Q ce pornoc.Teiejeigmlifudbal odtenisa. ali je u utorak ipak odlucio igrati kosarku sa prijateljima. Sabonis je na trenutak bio i klinicki mrtav. bili s u razlog za 0 pee zad 01'01istvo u bolo ici. ali i za prilicnu dozu humora. Gazda Dinama siroke ruke Arge n tinska policija preIres la j e U utorak sluz b eo e prostorijefudbalskogkluba River Plate. Turski fudbalskiklub Svjerska kosarkaska legenda. . . Bez tog nOl'ca oe bismo mogJi poceti sezonu.Arvidas je sretan memak. per igraea To ie u brojkama fanmstienll akciiaiz koie su igraGi Resla presli cijeli reren i postigli golza 1 :Oprotiv Aiaksa u Ligi prvaka. najbolji svjets ki teni.efkardiologiie Remigijus Zalijunas takoder je na duhovir nacin opisao simaciiu u koioi se nasao Sabonis.) sp 0 rtskom su d uu Lozan i (CAS)proliv svogbivseg igraca Marea Ferarija{Malteo Ferrari).iito jekulminiralo posljednjihdana. 16 Izjava dana . ali oe ZIlarn od koga. Pozlilo mu je tokom uta- BeSildas tuzi Ferarua _~t:l Be:likra~ ulczio je tuzbu Izuzetna lIariJera Arvi das Sab on is roden ie 19. Pasove su po tom izrnijenili Ozil.. zorn. .kani) Ofsajd Skok bri/aRskog a/le/ieara J. 11 dcdirivanja lopre. koji su kod Hrvatskog kosarkaskog sav·eza.u LondonfJ (~I"'fI'J Njemaeka policija objavila je jucer da istrafuje tueu na Oktobarfesru u koju so bili ukljuceni fudbaleri bundesligasa Augsburga. J.69 Vijest u b. Litvanac Arvidas Sa" bonis dozivio ie u utorak naveder srca n i uda r. iedino je Ozil imao viseed iednog dodira s loptorn. a prerna prvirn informacijarna. Odmab je doveden na pravo mjeslO. ko ji ie odigrao dupli pas s Kakom. Iz kluba su najavilidacepomoci u istrazi.7 rnilicna eura. "millija". ali je pos 1ije oslobo de n.ivac koii je ll. itousamom Zlleetku. ttlHlina Olliobarlestu IgraCi AUgSbUrga se VELIKANI Legenda svjetske kosarke pretrpjela srcani udar Sa nis PreiiUiO Mli iCM S rt Rekli su rni oa imaju oonru vijest za mene.niaka odrnah prevezli u elirni klinicki centar u Kaunasu. Razlcg za to je Italijanovo avgustov sko pri ievreme no napustanje kluba. Prerna agencijarna. ponedjeljak igrao protiv Norvica (1 :2). u kojoj je naveo da mu Beslkras nije dao placu visemjeseci.} Mamie. a on Kristiianu Ronaldu. (A. z.an je u pri tvo ru dok ITa ie is[raga.rojci lfisekundi. Tokom osamdeserih godina proslog stolieca s rn aIran ie. koji se nalazi u odjeljenju 7. dozi v io j e infar k l bas u centru Kaun3sa. p renose agencii e. Zagreb. F era ri je ta k oder ulozio tuzbu CAS-u. a div je imao nevjerovatnu tehniku. u stabilnorn iestan]u nakon sto [e na rrenurak konsiatirana i kli nicka s mr t. Brza intervenciia dok tora i povol jan is bod ko j i je usli je· dio. Dr. r.(3:0). Svevrijeme sam paeio da lie budemu oftajdu.Dr. Tridese~ mgodiSnji defam.ci.nasalio se Sa bonis. Sabonis se u ponedjeljak poz· al io J iekari rna n a zdravs tvene tegobe. gdje su mu ljekari uspjeli spasiti zivot. decem bra 1964. ziv sam. Mediiisu prenijeli da [e sukob izbio kada je odredeni broj ljudi poceo pievati uvredljive piesme igracirnaAugsburga.i Gibon_i __Bm_CDO_Blm_O_ UiSe Od miliODeUrB predsjednik Nogometnog kluba D.pranie novcai neregularnosti u vodeniu knjiga u jednorn od dva najpopularnija argentinskakluba. Sabonis ie u NBA nastupao za Portia n d.rekao ie sportski direktor klubaNiksaPrkaCin. dodao je Mesu ru Ozil u. gd je je u b aci vao prosjecno 12 poena uz sedam skokova. Ova nas ie spasilo.Rekli su mi da imaiu dobru viiest za mene. jer sma u dva dana morali naci veliku Sl'oru novea . gdje je mogla da mu se pruzi adekvatna i pravovremena pomoc. U izuzetno begatci karijeri osvojio je olirnpijsko.drl'. asisrent Karim Benzema i strii elac Renaldo. Iz igrockih dana: U NBII nastupao za Porlland M I· 'Z .m da. ali su odrnah zatim sve njegove zivotne funkcije proradile o ormaino . Akciju je poceo Ser hio Ramos ispred svog sesnaesterca. B rem b I je i proslog seplembra bio uhapsen zbog optuzbe za silovanje. DZedea preko Ir. j.rdili zastitu ugovora. izdao jenalogzapretres u junu kada je klubprviputu llOgodina dugoj historiii ispao izprvoLigas kog rao gao Prelresene proSlorlle Riuer Plate Uhaplan Brembl Izvtsni bivsem dvostrll.3 intenzivnu njegu. (Novak f)okov. SpasiQ "Cibose" Fudbaler Sanderleoda Taj[us Brembl (Tirus Bramble) uh"psen je pod opIUzbom Z3 sil ova n j e i p os jedovanje narkotika. Bes ik laS zah ti j eva odsretu u visini od 7. godin e u Kau nasu. (A.Zna.

Sw· janovic .kale Irnamovic.ka'le Igor. Ipak.. Ambidje "S rudenata" nako]] sjajnih igara polako rasru. igrao za Metkovi'..allZenom v uvieren sam da oviigrati mogu pruziti mnogo. objasnjava Irnamovic..TraZ-mo seleHtore na dua mJeseca ce Hercegovine nerna novca da veze selektore visegodisn] im ugovorima. . skora ni~la se nij e znalo. istice potpredsjednik Nihad Imamovic. Proced ura izbora selek tora trebala b i bi ti za vrsena do kraja ove godine (kvalifikacije su u iulu 2012. MogHee je da HadzicubIti ponuden novi ugovor Kosarkaski savez Bosne i 1i"'Ii-~_-------. svakodnevno se vidi napredak. Hendikepirani smo povredama i ~inje]]icom da jo>: uellHa bJedaBosne MrkOllja: 8ok-/erapija Mrkonja.5 Rezul(3ti: Berkes Raofia boy remi. Predojev. koj a sa j00 sedam ekipa dijeli prvo mjesm. a vee ce pro· ArapOUiC CBHOriSlili U nemogucnosti da 1'3 CU na 0 a Kal'acica ~ trener Smailagic i uprava kluba posegnuli su za zamjenom.Socar imasred· nji rei·ling od vrtoglavih 2.746). nakon magnetne rezcnance.uk remi. prema vlastitorn nahodeniu razgovarano 0 nastav ku saradnj e.Pojedin i selektori iskakali su izvan ingerenciia. Zbog toga je U pravni odbor na sjednici u Banioi Luci odlucio raskinu ti ugovore sa svim selektorima. M. . rukornetasi B osne pocet ce u suborn (19 sari). sigurno me nece biti citavuovu polusezonu . liv Safhauzeoa imati izuz. igrata svijeta Sabrijara Mamedjarova (2. neoptereceniimperativom. kako su neld pricali" Sada sm 0 opet na dobrom puru. Nece moti pomoci ekipi cilia nas prolazili. Dobrodosao nam je svaki igrac koj. ~li da nije bio previse zabrinur kako ce e. ali sam u vjeren da u takvim okolnostima.kaze Karacic. izmedu oslalog.tULlC to skeptican da ce sve izaci oa dobro. raz]i ke. dok je pred nOSI Svicaraca 810 im je ekipa dugo na okupu. TurnirceseodrZali u dvorani "Rami. mnogo kraci ugovori. koje se ocirlllva u Roga~koj SJacini (Slovenii a).i HK Gracanica Prij. kada u sarajevskoj dvorani "Mirza Delibasic KSC Skenderija gocekuju svka.agri" jali ove se. QLisli su im odlicni igraci Jan Filip i Mat Patrail (Mait). moMa Cal< i za pobod na petu tvropsku tirulu. tim azerbejdZanskog Socara_ Razlika u !<val.canica je u prva cetiri . Tihim koracima obaveze u najelimiiem evropskom rukornetnorn takmicenju dosuljale SIl se pred igrace H RUKOMET "Studenti" u subotu pocinju sestu uzastopnu Ligu prvaka Im. pro ti v Z agreba u gostirna. a sedmu ukupno od osamostalienia Bosne i Hercegovine..5 zasJuZeno slavila. koji u pc- sljednje dviie godine sigurno niie bin u vecirn preblemima kada je rijet 0 povredama. time j e svrstana nll U. koii je. U prkos lome. zahva· lio se Gopi na saradn j i i za no· vog sefa stro cnog staba ime· novao nekadasnjeg selektora BiHJasminaMrkonju_ .sne. Hoce li tada na klupi bb _ rima ponovo sjedi ti Hadzic.ba besmislene. b imo je da SIO duze 05ranem() u egalu. iz utakmice u utakmicu igra ce biti bolja. na dva rnjeseca.Safarli 0: L bh.movie: Savez nema novca Pl'8UBIlHa SlObOda selektori u proslosti imali preveliku slobodu i da Ce Upravni odbor zbog toga preuzeti mnogo aktivniiu ulogu u formiranju struen ihs ta b ova.585. 5 kojom ie bio i sampiondrlave. kaze Igor Karaclc.Kasimdhnov 1:0. ukliucuj uci i kormilare seniorskih selekcii a Sabi ta Hadzica (muska) i Vesnu Bajkusu (zenska). u dramaticnom l1)eCu say ladali [avori fa lakmiceo ja.Volokitill remi. II Slovenij i. ali same ako ne budu optereceni imperativom.rskog prvaka Safhauzen. BOSnase Sig mo mol Sili sa Sal . za sta je prellZeo odgovomosr. ZOl1. nismo dovolino. Elis Memic. . doveden je Danijel Arapovic. E. ".. koji ie dobio bivseg prvaka svii eta Rusterna Kasirndomrmv3. azerbejdzanski Socar .raspao. ali c:!a to nisu pra tili sve odgovarajue. Sigurno se mozemo nositi s njirna. treee mjesto bit e-eodigranasutr. Od ovih igrata ne smiju se odmah ocekivari veIiki rezultati. srednji bek.kale Imamov ie te dodaje da j e m oguce da ce s dosadasnjirn trenerima biti Nihad lrnamovic. S port '. Siguran sam da ce koristiti ekipi. U izjavi je oaveo da jeu Fa· do' imao odrijeSelle ruke.§tabova. celvrtak. dallas u Sarajevu poeinieMemorijaini tumir"Davorin PopoviC". a vee na narednoi siednici jedna 0 d tema bit ce selektorov izvjestaj s EP.elno !dak okrsa j.da je u prava ispuni] a sve !ito je traZio. Ie meounarod_ni majstor Dalibor SlOjanovic. otpisuje talente zbog kojih eemo se poslije hvatati za gla vu karla ih vidimo u dresu drugih drzava . znQO da su priCe 0 gdeoju klO. n3 c~lu s Nedimom Musieem. Ako budem morae pod noz. Desetkovana ekipa AHa i omega lima. . veliki kllJb da bi se te. U organizaciji Zenskog kooarkaSkog kluba Zeljezniear. kojem&: ovo biti freti manda [ na kl upi Graeanice. Bosna je ipak.Sesm uzastopnu sezonu u Ligi evropskih prvaka. Gra. koji je sa· vladao 14. z.a u 178ati.Y. a da zauzvrat dobijemo nekoliko rnjeseci aktivnograda.kola osvojila sarno Geliri b()da. Ovo je bila treea pobj roa Bo. Mislim da cemo najkasnije do kraja godine imari jasnu si tuacij u u vezi S ovim .kaze Irnamovic.Znam kako je ovim igraciIDa koj i su dosli. dil erna je ko] u re rijeliiti Upravni odbor. N aknnporazaod Maglaja. koji je svjestan da ce trebari vrijeme da ekipa dode na svoje. i Vardar. Irfana Srnajlagica. odnosno od ciklusa dociklusa " Pokazalo se da nemarno ni rnogucnosri.zone.zSaltinH oaMojmilu. Karacic kaze da ga je we to do tical 0.kipa izgJedati.U jednu ruku. iako nas je i tao da mnogo nedoslajalo.B. a onda kako bude • dodaje Karacic_ A. cia n ekoga drzirno vise godina pod ugovorom. Evropsko klupsko prvenstvo u sahu "Studenti" dobili prvog favorita takmicenja. Upravni odbor. Utakrnicaza.lan poraz . prvaka igrala je izvrsno isa minimalruh 3. Ipak..5: 2.i eru nij e hir la presudna . izjavio je Mrlloma Dooesto OODe Smjena na klup. uigrani.rekao jeImamovic.Nadam se dace ova smje· na djelovati kao sok-terapija i da cemo u narednom kolu po· bijediti Zrinjski . Rager Griili'.k taka .).5:2. lIener rukom emsa Gratan ice Mirsad Gopo pocinio jeoslav. mal eu hocu Ii operirati rame . dok od 18~ati igraju dorna6 Zeljeznifur i Zadar.amo dva mjeseca atmosfera u ekipi bila je obeshrabrujuea.a II Lirvaniii. ne srnije nam se nikada viSe desiti da neko iz hi". aosna - Junaci Sll bili vetemajs!Or Borki Predojevic. "Smdenti"'su. • Had'llc ce svakako bi ti medu kan didarim a. Sandre Uvodic . potpredsjednik KSBiH 68 29 septambarrulen Onevni avaz. ko] jeizgubljen za najmanje dva naredna meta . bio sam opet na dobrom putu Karatlc. iel)ona starto pro1iU Zadra U tretem kohl Evropskog klupskog prvenstva II Sahu.718 poena. Stolanovlc: Dob/a bivseg prva/(a svijela . U prvom su sre ru 0 d 16 sa Ii liastaj u S9 oS ibenik i"Radi vo j Korae". prolaze sve 000 ~ta sam ja i j o~neko li· 2013. Kadric . H.. Povrijedeni $U i J osip Pazin. mjesto startne liste. Is" 10 tako. a Bosna 2.Igrali smo s njima prosle godi!le na tu miru u Veleaju i izgubilismosa je· dan.C. .i rezultati.c . Minima.Generalni sekretar KSBiH Harun Mahrnutovic naprav it&: odluke 0 raskidima ugovora iobavi jesti ti selektore . naime. postava soear 3.eli radi ri inapredovati A Arapovic je odli~an ign!c . acini mi seni prevelike potre be. . Igrao sam dvije godine s Danijelorn i znamo se dobro.rnczerno dati veomamnogo -sm· atraKal'llCi{ N isu se posreoo ni 7. jer moZe cdgovoriti na vise zadataka.U sljedecu srijedu. ku.e s.e da su odredi vali su sasta v strucnih . ko ee purovati s reprezentaciiom i s!ieno. mozak ekipe i jedan od nai talentiranijih srednjih vanjskih Evrope Igor Karacic zbog povrede ramena sigurno nece igrati ova j i 0 aredn i mec.. Nikolic . Finalni susretpocinje u19.. u drugu.Mamedjarov 1: 0. Prioriter ce hi ti p 1asm3n aa Evropsko prvensrvo Irnamovic ka:i. ekipa sara· jevske Bosne postigJa je izvanredan uspjeh. Faruk Vrazalic. ali sam. ali pod novirn uvjetimao Pod tim se podrazurnijevaju.

bi vsi menadfer kluba Mark Hjuz (Hughes) brani Argen tinea. Tevez ce lerjeti iz kluba.ali rnozda jeste cinjenica da su "Gradani" u duelu s Bajernom ipak vidjeli kako ce morati jesti "jos. . otici cu. Nismo. N e meze igre/! stalno biti debar i nasao u ogromnim preblemima. (Michael) pozvao je evropske zernlje da donesu nove zakone u borbi prouv llamjestanja rezulnH3 uta_kmica.Zelim se izviniti naviiacima Mancester sitiia. Karlos Tevez (Carlosjodbio jeda [Ide [I igru. ism vaii i za igrace -smarraMancini. zbog porodicne siTo je razlog ZlI. C. Derbije ovog kola odigrar ce joo Seltik . onda je nacionaina reprezenl">Ieijajegovo srce. Velika Britamja. Misel Platin. . 29.05 sari. Tevez je tek po dolasku u Mancester postao sviesran posliedica svog ponasanja. a moglo b i se cak reCida je ugrozen Ci illV evropski span . Ukcliko nisam sretan. . ali da b i ih i OSlaletr-ebaleu meslijediti. GiiaU sporlle U opasnosli Predsjednik Evropske fudbalske unije (UEFA) Mise! Plann.i apelira na drZave . !tali j anski trener ogo- POlliedrna opomena OZelli uvijek igrati cijelu u takrnicu. Nijedna l.all~ester. zatim j e bacia tren irku.Evropski fudbal je u apasnosti. pa bi [lam pobjeda Dad PSG.S. veci skandal. velika ocekivanja polazu u ovoljetnu akviziciju Haviiera Pastorea (Iavier). Na klupi ie bila konfuzija i pogresno sam shvacen.ka- Izvinjenje Necuveno ponasanje! Ako se [a budern pitao.) . na trenersku stolicu Bilbaa sieo argentinski strucniaki bivsi selektor Cilea Marselo Biielsa Pastore je dokazao s1'0j II opravdanost.l-buru. mnogo pure» ciabudu ravn op ra vni evrops kim gigantima poput Bavaraca.. C.- Pastore: PSG na teskom zadalku gaceni petrodolarima katarskog seika. napa- Da su mu ambicije ovesezone u Evropskoj ligi uterneljene. bez poraza je u engleskoj Prernijer ligi i dijeli p rvo m jes [0 s gradsk im rivalomjunajtedcm.rekao je PIa tin. preporodeni PSG irnat ee priliku da pokaze na teskom gostovaniu uviiek neugodnorn spanskom predstavniku Atletik Bilbau u utakmici koja ce imati argentinskismek. s navijacima ibrzoseoglasio. dok B i· zac je veznjak Atletika Havi MartinezOavi). takcder ad ovog lieta.nazalosr. donijelo ie ill nogo vise problema nego pristojan poraz cd mnogo boljeg protivnika. Trerier Roberto Mancini (Mancini) ipak seodjednom Argem~nSlli smell u Bilbau Dornacin docekuje jednog od pretendenata za naslov. nikada nisam odbio igrati.Bugarska i Poljska medu zemljama koje su usvojile zakone po kojirna je "sponska prevara".rno biti tim.AJarmanrnn ie podarnk 0 rnsrucem broju namicltenih '0- ffieeeva. njegovo poa ue problem'. Nas reprezentativac ljutiro je uapustio teren. Mora.P'roblem je !() SIO Karlosu nedoslaje familija. napusti ruacije . razumi jem razoearanosr. ali ono sto ju [e pratilo. dok [e. Odluka da kod 0:2 zamijeni Edina Dzeku. obo- . imali debar startu Bratislavi. Utakrnice u gruparna od A do F igraiu se od 21.Igrao je vrlo loSe. . Zarn isli te da se nesto slicno dogodi u drugim klubovima. Portugal. koie motivirasve nas. a namjcitanja kontro!iraju krimi" nalne organ izacije .o je Platini.n. (FoIc: AlP) Veliki problemi Poraz u Minhenu sigurno nije tako bolan. koji se Iiutio zato sto [e zamijenjen. koji su povezani s kladenjem. Z. savremenog fudbala.om mnogo znacila Bill bismo rnnogo blizi objektivnorn cilju.e ManCini je reagirao i na p onasanje Il. rekao je Z bog toga je govorio da zeli da M. dovoljan je bio jedan poraz da orvori sve pukotine u ekipi prepuno] superplacenih zvijezda. UtakmicaRubin-PAOKigIJl se od 17sari.Evropska Iiga je fantastii'no takmicenie. za vrsio j e.Udineze i Sporting Lisabon . dok mecevi u ostalim grupama pocinju u 19. septernbamuien 2011. eiii otkun crt. sro se rn ene lice. . imao je problema. sa Mauci. Nairne.aseg n apadaea. s kojima sam uvijek bio u dobrim odnosima.i oblikuju evropski sporrski organizam poruc'. A. nasanje. Drugo kolo Evropske lig. ali ja sam taj koji odlucuje tWO je Mancini rcen ie ponasaniem daca. .ijem • Hjuz.Lacio. krivicoo djeJo_Platim je naglasio da je dovedena u pirnnje ieg-4isrenciia nacionalnib timova. protiv Slovana. a to ie plasman u drugi krug . preporodeni PSG [elsa josceka na to. Pari ota ni. Plarini je naglasio da su neke evropske zemlje usvojiIe zakane peon v n ajveee poiiasti. ZhoO namJeSlanla I'8zullala. rakoder. Dodao jedasu Iialija. Ovo je posljednji put da se neko ovako ponasa i lju ti.i u govoru na sjednici Vijees Evrope u So:a.emlja II tome nii e postedena.Ako je spon ~iv() bi6e. a posl i j e u takrn ice se sazna 10 kako je [Orne prethodio jo~. ~elvctak.Dnevni avaz. Spanija. a uvede defanzivnog veznog Naj dzela de J 0 nga (Nigel) svakako je upirna. Hluzbrani Argenlinea Iako su mediii i Ilavijaci Mancester sitij a ogorceni reakcij om Teveza.rekao je Platini. Ne zelim ulaziti u detalje zasto nisam usaopokusao se opravdati Tevez. (A. uez OdbiOda u e u -g Di -M aCiD rani Trener Mancini smatra da Argentinac treba napustiti klub Ia ko Manceste r siti igra jednu od najboljih sezona u historiii. kojeg je i doveo u klub.

sa 2: 0 sa v J adac Mancester siti.Orelu!' Grupa D. 45). Trabzonspor -Lil 1:1 (Kolman 7S penal .. Frej 60.) m . Pacini 23.78 penal). loB. 66 LlGA PRVAKA Njemacki gigant potvrdlo sjajnu formu 29.17.Bonfil<il . kola: Lion Dinarno 2:0 (Gomis 23. Ajak. CSKA ~ 0 .Ajaks. Zarate 79). Cas! "Crve!!i. Dinamo .Baze13:3 (Velbek l6. Njernacki gigant ocirao je lekciju "Grad anim a". minute nastupao nail najbolii fudbaler Edin Dzeko. Benzerna 49).Baiern..Rezultati 2. kola: Bajern . Napoli Viliareal 2:0 (Hamsik 14.. Bazel . Englezi su 2. UDn 2 1 10 2:0 4 3.In ter 2: 3 (Dzagoi ev 45.h davola" spasio je Eli lang (Ashley Young) u posljednjirn treuucirna rneca. Napoliju ie bilo potrebno svega H min u fa da zavIii posao s Viljarealorn. Grupa B: CSKA . u okviru drugog kola Lige prvaka..Mance~ter siti 2:0 (Gomez 37.2 1 10 2:1 4 3. Sve utakmice igraiu se 18. kola: CSl<A . o nevnJ avaz. Inter ie uspio osvojiti tri vazna boda protiv CSl<A (Elvir Rahirnic nije igrao) i taka se do nekl e isk u- Paroui traGag Hola Grupa A: Napoli .0Mul 2 0 2 0 4:4 0 02 1:3 2 0 Rezultati 2. (A. 1 . 1~ ~1 R Zig ni a arei cila i I. Viljareal 2 o 2 0:4 Rezultati 2. J unajted je na Old trafordu odigrao same mez. Zagrebacki Dinamo bio je nemocan na Zerlanu..UI 2 0 20 3:3 2 4.Lusio 6.Lion. sport 2. 1 0:3 1 i}inamo 2 0 02 0:3 0 Madrid: Duel Elila (Real) i Anile (Ajak8) Ipak. Mancester junajted . OtelulBenfika 0: 1 (Cezar 40). "Kraljevski klub" i Bajern jedine su ekipe koje nakon drugog kola u ~etiri grupe imaiu maksimalan ucinak. Frej 58.rel 2 1 10 5:4 ~ B aj ern j e sino" u Min henu.Trabzons por.Sou 30). Beru'Or da ima' D.Man".« Li011 je pitanje pobjednika rio jdio vet u prvom poluvremenu. L il . Oba pogotka za Bavarce postigao [e njernacki reprezentativac Mari. koieg ie Sa 3:0 lako savladac Real Madrid. 1 4:5 1 Rezultati 2. 4. Real 4:0 vcdili sa 2:0 nakon poluvremena da bi uporni Svicarci napravili potpuni preokret. A.ieko zarniienlen u56. Lav 77 . koii ie preksinoc na svorn teren U reizirao proti v L il a. kola: Mances rer j una] ted .Inter. I. koji su potpuno razocarali u Minhenu. i. 1.. 2. Dr. Real Madrid . 2 4. Kone 42). Man. 0 1 0 3:1 1 1 1:3 4 1 4. Napoli 2 3..Bazel remizirao na Old trafordu 3. Maueester si ti • Viliareal. 3: 3 protiv Bazela. 2 .F.o Go- I drugi klub iz Mallcestera je podbacio. Iak 0 je u Mosk vu stigao oslablien. tetv. Mizernu partiiu pruzio je i nekada rnodni Ajaks. pili za poraz u prvom kolu protiv Trabzonspora.Jang 90 . za koji je do 56. seplembilI/rujan2011.rtak. Grupa C. Kavani 17 penal).TllI. minuti .Benfika. Real Madrid Ajaks 3:0 (Renaldo 25" Kaka 41. oktaha.

O izvrsno interveni- rao . Isti igrat je nedugo po10m ponovo bio u prodoru. Igrac utgkrnice: A vdij a Vdajevic (Celtk) 7. Omie (Zvijezda). J..a j OJ irn pica. Borae je poveo II 14. Markovic 7).iear). Buean -). Zeba. Trener: Nedirn [usufbegovic. Igrala se 39. KRAJISNIK: Hodzlc 7. Ostvario je. i u !Omperiodu saku· pio vllie od 400 naSil1pa. Kapic (Olimpic). [ugo -). Delegar: Dubravko Miskovic (Liyno). Uilanovic -). minura kada je Mirsad Beslija izveo slobodan udarac s desne strane.K. Naibolji igrac susrew SaSa Kajku! pogodio je u 22.. pucao direktno u njega. ener: Milomir Odovic. Isakovic 6. 1:3 • Si~jc (87). Buric 5.Bdi~ 6. Rizvanovic. Colic. Gtadski smdion II Banjoj Luci.5."'.S. Beganovic 6. 2:0 . Gleda!ac-a: 1. Trejic. SI!)e1er.<aoi svaki dosadasnji duel Zel jezn ica. Stadion Podavala u Ga· bell. P cerna m:zvanicnim informa. Delie . Prije dolaska na k:lupu Slobode. jet je imenovan novi sef struenog staba. 1: I . Smeler 7. legendami Fadi! Talic. PaSic 6.a stri jelac predi vnog pogotk:a iz slob odnog udarca sa priblimo 22 meml bio je SaSa. OLlMPIC: Fejzic 5.. Gr. Jarnak 7 (63.5. Zuti kar· toni: Beganovic. je (Foro.5 (66. ali je golrnan Adnan GII. jer su njegovi fudbaleri savladali Zvijezdu iz Gradaeca sa 2:0. ovog puta u osruini finala Kupa BiH s uvierljivih 3 :0. 3:0 .. MRAMOR: Delie 7. DeLmic 6. Zuti karton: K.. ovog pu- lenicani kaznill prornasale i qreske Gabeljana Prvi dio drugcg poluvremena nije nagovjestavao kra] kakav se desio u Gabeli. sto je skoro sigurno nedostizno uoci revan sa.). Zu ti kartoni: Svraka. !leI· ifovic 6. M.. koji je ovim go" 10m vjerovatno rijesio pitanje putnika u cervrrfinale. Dujakovic 7 (82. Kikic 6. Gerhard 7. Kapic 5.5 (64 . Dudic 6 (SO.5. Pornocnici: Dalibor Draskovic (Isrocno Sarajevo) i Haris Bakovic (Sarajevo).r Knezevic (Siroki Brijeg). u kojem je u prijeralnom periodu nakr· at.5).rta'k. Zaric 6. uogorn otklorrio opasnost.5. S. avaz. Hrkac .ikic (C:ellk). a u 29.5.Savic? (46. uSao II sesnaes Eernci !D. Siadion Mramon.ov/ij 1 (0:0) 3 Gelill ZELJEZNICAR: Guso 7. 1:2 -lJe!vida. Vidovic 5.5. Colic 7.). Raguz 5). Stri ielci: 1:0 • Adilovic (39). Rizvanovic 5. Bogi cevic 7. Delegat: Hisam Islambegovic (Zenica). Kapetan 6 (63.5. ]a.5. ali je Sreng nije uspio boksati u kornerpa 511 80sti poveli. I. adlenna ce se klanjati po· slije ikindija·namaza II har· emu Sultan Abmedove dZamije. Igrac Uta· kmioe: SaSa Kajkut (Berne) 8. moral a biti mnogo iU3l:enija.5. Culum 6. Adilovic 7.5 (64. Dvanllest rrllnUla poslije Branislav Krunie oduzeo je loprll odbrani Zvi· jezde. B.Vrnajevic (66). Hamz. U 54. Gavaric 6.5.. Omic 5. V.Bogie!!"ic (S4). To je biv:li kapiten Tu. Sabie 6.5 (81. snazno je suti- I treci pogodak lei· jeznicar je postigao nakcn prekida i ponovo udarcem glaYom.':: -).Cmo-crvene" igrao od 1966. Stanic -). preminuo je jucer nakon tcike bolesti u 66./h. pogOiovo u prvom poluvremenu. a strijelac je bio Niiema.kovljevic 6. jer Sll. E. N emeliakovic 6. movie -). r-. Tomic 6. Talk Ce biti llkopan nll mezarju u svom rodnom Tetovu. ali [e i ona bila odlicna. Treuer: Zve" zdan CVetkovic. RaCic 7.alica bil" 6e odrzana dan as u 9. Tosunovic 6 (77. M. Vrlajevie 7.5 (76. Moranjkic 6. 65 GRBAVICA Stara prica u duelu gradskih rivala ra 'Plau~' onD p b-II' Zeljeznicar sva tri golapostigao u lz prekida e Trenufak kada ie pogodio za kO/lacnih 3: 1 (foto: J. GOSK: Sreng 5. ta s liieve strane. Music S (64.5. koje je odbranio Irfan Fejzie. Martinovic 7. Sadikovic 6. Strijelci: 1:0· Bosnjak (58). Ta je pobjeda. Sudija: Vladimir Bjelica (I. Lepta se odbila visoko i dugo puto- GOSK propustio odlicnu priliku zeuaznicarSO:OJ 0 S radion Grbavica u Saraievo. Troner: Elvedin Beganovic. njegovi asistenti u strucnom . Lij .5 (80. a naivisi u skoku u sesnaes!ercu bio je Jadrnnko Bogicevic. Hero 6.B. Mas. Gledalaca 2.. RaCic. Ramie -).n. Oumpic s-uSa meta Il GOSK Sara/evil: leba je nam/eslio ave yola pen ovo mrezu. Kfunen tic 5). pobjedu je osrvario stariji sarajevski premiierligas. do 1977. Pornocnici: Mo· mir Sirko (Bania Luka).0 . I: I . . Vojvodic je bio us· DarMo U01UOdiC preuzeo eMiPU pjeSautrener u Gradi ni iz Sr· eb reni ka. prvu odlicn u priLiku imali su gosti. koji ce preuzeti ekipu nakon lito je u subotu ostavku podnio Ibrahim Crnkic. Muharemovid 5. rninuti dornacin je po drug. R Sloboda dobila trenera jUCerasnji sas!snak cellli· ka Fudb:dskog kluba Slobo· da urodjo je plod om. Dcmaci su nakon akcije Ma· hira Karica poveli golorn Miljenka Bosniaka u 58. igrao je sarno za m3li cni Horae iz T etova kod Zenice i za Celik.. Pomotnici: Adnan Alispalllc (Zenica). Zeba 7. Salamovi': 6 (56 . a cetiri minute poslije propustili su veliku priliku da os tvare visok u prednos {. Soljankic 6). 29 seprembarfrujan 2011.Tr~jic (1 5). Halilovic 6). Sabie. min UIi. Bcsnjak je uposlio Darnira Zlomislica. Debi na klupi SIob9de Vojvodic Ce imati protiv lcl· jeznieara n a Grba vici. E. Sa" kie 5. SARI(. Harba 5. vala prema goiu GOSK-a. Strijelei: 1:0 Kajkut (14). Pro)eteru iz Teslica i lVor· nickoj Drini. Rislic6.Faruk Hodzic (Kraji!inik) 7.. jusic 6. Pomocnici: Almir cisie (Mostar) i Dam.Borne zeljeni trijumfu prvom metu osmi· ne finala Kupa BiH. pretku izvanrednog golmana Zvije· zde Gorana Labus a.5.5. Pehi Ij 6 (86 . koji je za . autogol). Delegat: Radoslav Kundacina IT rebin je). Teener: Amar Osirn. Grahovac (Borac). VodsrvuZelje prethodili su pokusaj i Patri ka N ijeme Gerhard a (Pa tri ck N yern a Gerhardt) i Zajka Zebe.':). Lazie -). Kvesic 7. Hasie 6.vi bocni sjajne gene· racije Celika. Delegat: Goran Skoko (Ljubuilki). Zeba je izveo korner s desne strane.5 (66. Igrac ujakmice: Eldin Adilovic (Zeljeznicar) 7. koji je sa peterca mka. Mus 6. Regoie 5.Kajkut. (73. put zarresao mrezu.5. Dejan Martinovic je sa desne strane centrirao za Vrsa j evi ca. a dobra postavlieni Guso spasio svoju Sigurni Guso Gosri su u drugorn poluvremenu stvorili samo jednu priliku. Bosniak 7.5.5. Trener: Fadil DaUlovic. Vida· kovic 6.usic. 0 svajala Sredn joev roo pski kup. Raspudic. CELIK: Nurkovic 7. Sudija: Rusmir Mrkovic (Sarajevo) 7. Bdi':: (Mramqr). rnedutim.5. Rusi':: 6.5)..5 (73. Er. Dianic 5. Z. Besli]a 7 (63. Stajie 7. godin i 11 Kantonalnoj bolnici Zenica. Sisic 6. Puric 7 (67. koji je glavorn matirao Fejzica.000. S.. Raspudic 7.5. rao. Sabanovic 6). corie 6.'7. Helvida 5. Gerhard (Zeljezn. koji je udarcem glavom sa prve starive pogodio suprotni ugao Srengovog gola ..o u desnu strauu. Culov 6).Krull. mi· SigUran triiuml BOrCa Beziznenadenja u Banjoj Luci Mramor KraJisnik 1 1 Borae 2 (2:0) 0 zuuezda • (F'".5. Sarajlija ~ Trejic 7.a publike_ Sudija: Semir Kaplan (Stolac) 7. Kazna [e uslijedila odrnah potom. godio suprorni ugao mrde nemocn.og La. Igrac ut>Lkmice. Adilovic naceogoste lake je Z~ljezniear od samog pccerka krenuo unapade. Otisao jedan ad omiljenih nogametasa Celika Fadil laliG preminUO U 66. Pliska -). Rascic -). Glavni sudija: Predrsg Srankic (Bijeljina) 6.ni: Stajic. Tr· ijumfCelika p~tvrdio je reo zervista Aldiu S i5ic. Bajrie 7.busa .5. Stakic 7. Ka- jkut 8. Nascimento 7. koji j e goste spasio od debakla. a Eldin Adilovic sa desetak rnetara glavorn neodbraniivo pogodio donji liievi ugao gola "Vukova". ko ji je sam izisao pred Adisa Nurkovica. Sarajevo) 6}:S. Zlornislic 5..30 sa Li u Veljkoj sali Opcine Z"nica. povskim smem po zemlji po·. Odbijena lopta dosla je do Ivana Raguza. koja je 197]. Svraka 7.. ali ie niegov pckusai blokirao Armin Helvida. Karic 7. Ornagie 5. 2.. Zaiko Zeba je centrirao iz slobodncg udarca.5. Sreten Udovi1:ic(Prijedor). ali je Nurkovlc izvrsnom reakcijom i ovog pma Zderic 6.. Durie.5. Sul]evic 5.ehmedovic 6.5. RuZic. ZVlJEZDA: Labus 7. Vidovic. Vasi lie 7.cijama. Vlad avi c 5 (60. Halilovic 6). Ducic.. Kl"un.ic 7. j I 972.ic 5. BORAe: Avdukic -. Komemoracija povodom smni Fadila T. J. gOdini Jedan oclomilLenih nogometaSa u his!Oriji Celika. Maksimovic -).5 (86.sport Dne.ahovac 7. DuCic 5. Covie 7. Haris Harba nasao se sam ispred gola ~Plavih". Zuti karto. Lazie (Krajisnik). Veldin Muharemovic bio le na sedam merara od gola Zelje. Tr· ener: Dragan Jovi':. Smjes ci iz F oce. nCrveno· plavi" pn)pusti!i nekoliko idealnih prilika. Si.BaSic (28).Get hard (78). Hadiic) NaG rbavici SEa ra p ri ca. Trener: Denis Sadikovic. Bee.5.5 (66.tabu bil ee Mirza Hadne i Mirsad DediC. Jgrano bez prisustv.!c (26).5 (46..~) Sa meta u Banjoj Lllci nllti smdvu. ali je ueliBirealrel Celilla bio uspjesniji. _M. Strijeki: 0: 1 . te\V. Zoran Taborin (Zvornik:). .5. minuti. Gledalaca 250.000. J elavi': 5 (46.koobavljaa i duZnQSI dir· ekwnl.zJaka Darko Vojvodic.

tuti kartoni: K. ElvirGrabus (Travnik). Trip ie 5. 3:0 . Renato 6. K. Sadikovic 5 (46. Bebanic 6 (67.000 eura. Scepanovic 6 (73.Dr. Ferenc -). ::. Mreia Prijedorcana zarresla se vec U 38.Hadlic 6. Cizmic "). seplBmbar/llJjan 2011..iu J akupO~ (Billac) 7. CeIVNaK. Strijelci: I:0 . 30(1 Sudija: Ed. T rener: Zomn Bubalo. (45. S roper Rudara Goran Kotaran katastrofalno ie pogri iesio. Vedran KanEar dobro je surirao sa 18 metara.Ko. DRINJAKOV/C ~. V~ 6. BRANITEI. Trener: Slavisa &. To [e bile sve zan irnlj ivo u prvom poluvrernenu.5. M. Gafurovic 6. Handiic 6.5).cnol!) inrervencijorn sacuvao mrdu domacih.) Sa'ralaUD3(2:0) 0 Rudar Stadion "Asim Ferhatovic Hare' OJ Sarajevu. Karle (Rudar).5 (74. u javnost pustiti film na kojem su Jestrovic i Angelina Misirkic u kompromi tira] ucirn scenama.5 rffJrD: I_ ~(JMW vriiedenog Zorana Rodica zarnijenio ie BojanTripic. Srdan Dokmanovic i Danilojovanovk. 29. Sarajevo ie u iucerasnjern susreru igralo bez suspendiranih prvotirnaca Sedina Torlaka i Asrnira Suliiea. Boric 5. A. Neirnarlija 5).i. Gledalaca 500. Summovi':: -J. mafic (I). Pomocnici: Jasmin. Prkic 5. 2: 0 . na op ruzenicku kl upu sjest ce. u cijem je finisu doslo do izmjene na golu Rudara. Maksumic -J.5. M. So die 5. Kubat 5. Pomocnici: Zeljko Marie (Doboj) i Dalibor Hrstic (Ljubuski). Srndovic S. Corner 6. Srnajic (Tuzla).5 (69. p ogodi vsi lijevom nogom za 3 :0_ N ajbolju 5ansu da srnanji zaostatak Rudar je imao u 68. Kotaran. Krezovic-). 8M Fudbaleri Sarajeva na pragu su plasrnana u cetvr(finale Kupa BiR U prvoj urakmici osmine finala bordo lim je kao domacin sav ladao Ru dar sa 3 :0. Kecman 5. povelo sa 2: O. . KuSljic 5 (6].. Delegati 17.. Po- DiD 38. SARAJEVO: Adilovic 6.<1 ucieni ivanje bivseg fudbalskog reprezen tativca Srbi je Nenada] estrovica iz 2008. Nedo Suka izasao je sam pred gclmana Adija I :0. Spec U Beogradu pocinje sudenje opruzenima 7.Obuca (65). minuti. Kojasevic 6. M~ie 5 (46.Tepalovi. MMgeta 6. a sudija Vladimir Dorninkovic pokazao je na biielu tacku. a Adilovic je jos [e- dnom bio na pravom mjestu.. Kotaran 5. Celikovic 5. RUDAR: Sabie 6. U istcm tonu proteklo je i prvih dvadesetak minuta drugcg dijela da bi jl1i. (A. Eminovie 6. Piniuh -). Siguran realizaror aajstrofije kazue bio ie Damir Koiasevic.J: Pandza 6. Gagro 6.': 5. A. Delegati Radika Marie (B ijelj ina).S.5). Tri minute poslije Sarajevo io. PiIlju:h 6. Haskic -). Gledalaea. Bursae 5. HandZic (Saraj evo). Igmc utakmice: Emir Obuca (Sarajevo) 7. sto je iskor isdo Adin Dzafic i pogodio Z' Gosti su zaprijetili u 12. Duvnjak 5. ukoliko ne dobiju 200. 1. Karid 5 (72.5.5 (4(j. Igrac utakmice: Jure Gla v ina {Brani (elj) 7. Glavina 7 (85..5. Striielac: 0: I . Zbog priietnii da Ct. Nebojsa Sodic ie u sesnaestcr" cu Rudara srusro Kenana Handzica. Zrganovic 6. RUDAR: Redic 5. Ramie 5. Trener: Jirii Plisek.5. Imamovie 6. pored Misirkic. DZafie 6.5.Koiailevic (15. Suka 5.icic.5). J ovanovic.. Trener: Dragan Radovid. koi i ie odl . sekund i. . Pehar 6. Obuca 7..er do" sta agilni Emir Obuca iskoristio gresku Tripica i nie- gov ih saigraca. Sudija: Vladimir Dominkovic (Orasje) 6. minuti.e[ Banda (Breko).5 (62. Filip Stoianovie. Belosevic 6. Sp· 0 _ rt zaic Mrezu Prijedorcana zatresf jos Kojasevici Obuca Adilovica. J ovanovic ~. 64 KOSEVO Bordo tim rutinski zavrsio posao protv Rudara Onevni avaz. Delic 6. Hrustanovic 6.5). Kantar ~. penal).'Rudar 0 'Branileli 1 Stadion Rudara u Kaknju. Dupovac 6.Eminovic (30). Redic.-=- ~h~ -~ -7 )1 0-( re.( ~I ~lC :] . Muric S.

Policija je upotrijebila suzavac. a kic. Sma)ic 6.5). J azvin. Vukelja 7 (76. On je iskorislio dodava· nie Hrvoja Misi':a i neodlllcnosl golmanlt Stefana Tamovica te iz mrtvog ugla s desne Slrane pogod io mrezu.rok.. Trener: Mirza Varesanovi6.Siroki B.[o()blerna h uligans tva i n aciD· nalizma u sportu_ Oeita je da nam ie potrebna pomoc sire drusrvene zajednice. jucer Pod Bijelim brijegcm nije zavrsen n i gradski derbi izmedu Zriniskog i Veleza. SerdartiSic 7. 19rac urakmice: Igor Melher (Zrinjski) 7. G. Brekalo 7. a kic 6.5.A. Kako smo vidjeli na miestu dcgadaja. odn. privedena su cetiri pripadnika navijacke grupe HUltrasi". Vela. odgovor bi mogao bi ti nega Iivan. a sada Mostar. jer ovo ne bi bio prvi puc da cdredeni ceo tri hu§kaju navijace i preko fudbala pokusavaiu -osrvariti polititk" in terese. u Vr" apCiCima. Sudija: Dragan Skakic (Bosanska Gradiska) 6.. a isti igrac je osam minuta poslije pOsta· vio i konltcnih 1:2. Prerna odim saznanjirna.5.!i do Vukelje. kod nas su ocito joil na djelu snage koje i nasifjem icle proruriti rezu dazajedno ne mozemo. Istin3.Celik 1:3 Revansi s u 19. Popovic 5. Dlidi. OStrakovic (Velez). uz praviln \I procjenu.osno drlave . oktob ra Zracni duel Maco/iia i Jesea .5 (83.. Stanje je krajnje alarmantno i zahtijev. dok S\J PIolazili pored Partizanskog groblja. (Zrin jsk i). . od huliganskog starnpeda spasila se bijegorn u svlacicnice. Bekic 5. pod policijskorn pratniom. Duro.: 6. N azalosr. F. ddavaju neredi u bh.a hiene i energi~ne mjereo No. Spahic -). koji dolaze u BiH~ a ovaj susre! bit 6e iskoris ten da se razgovara 0 problem!! huli" gan sIva .. Ceric. 7. Lakicevic 6. Polililla. Pusara 6. .Srdjelei: 1:0 .Vukelja (21). koji su spas nasli u svlacionlcarna Sarno cetiri dana nakon nernilih scena u Banjo] Luci. razlika je u tome ~to su se ovog puta na rueri nasli akteri susreta. dodav.000.Krajisnik 1:1 Sl~vija . ruimni nastavio Nemanja Pu!iara. M.Ja1:I'. Swjanovie 6).Varea (78)_ Z U Ii kanon!: Serdarusi c. Susie -). ispraceni sa stadiona. Radovano"!':: 7 (64. Kajtaz 6. J asn 0 Ie da se.Ska!jic 6. ako zaista pcstcji volja. Lasii. Komite! za normalizaciju im a sas tanak sa p reds tavnicima FIFA-e i UEFA-e. Duro 6 (7~.5 (69. U nastav ku.• Strijelac: 0:1.5. - PriuadaDa CBlirlOSObe (Fall): S. Sudija: HuseiD. Una -).Prema ranijem planu. Gledalaca: 6.e 6. PANDiA Krivica organizatora No. Zeljeznicar. Anieic 5.5.Grgic 6. Iako sn prekid izazvali vandall medu domaCim n3vi- SlaUlia 1 0:0) 2 SlrOIlIB. Pehar 6.Zvijezda 2:0 Sarajevo . Policajci su pokusali rastjerati okupljene huligane. ZRINJSKI: .s ill 70.000 "Ultrasa" bilo rasporedeuo samo desetak redara.sein Kamber (Sarajevo) . ali se skoro sa stopostomOIl! sigurno~cu moze tvrdi ti da C1! bi ti odigrana bez prisllstva gledalaca. mostarski derbi prekinut je u trecoi minuti sudiiske nadcknade.5. SIROKI BRIJEG: Bilobr!. koji su ill gad ali bocama.5. ji sebe nazivaju navijacima. Siroki Brijeg opravdao je epiler favorlta u duelu sa Siavijom i praklicno zavclio vise od poll[ pos!a vee u prvom susrem osmine finala.5. . Pom06nici: Fikret KuljanillOvi6 (Banovi6i) i Mario Vincetit (Orailj e). Kvesic 7 (8S. Kvesi6 (Siroki). ovog puta u prvenstvu.. prekid Zeljeznicar . moglo sprijeciti utrcavanie na teren onih ko- lrlDiS1l1 (prBilid) U'8IBZ Stadion Pod Bijdim brijegom u Mostaru.5. Marjanovic 6. I vankoVic 7. nll cijern je 1'elu Ivic<I Osim. 03 rasporedu nova u takmi ca gradskih rivala.5. vandali su flahma i drugim predrnetima sporadicno ga dali autob us. Terzi6 (Travnik) 6. Bez gledalaca U nedjelju [e. N.5. gdje se igralo samo noul Moz Ii Midu rez·r uan ala: sla I uMraj huJganlma zaloCBnl na stadlonu . Macolija (Michel Mazzoli) u 2l. Stadion SRC Siavija u Lukavici. N ije teSko zaklj uti ti da. velika skupina najvatrenijih navijaca Zr- Balloui':: Pomo': driaUB . jer bi 19" oktobra tJ:eba. Za razliku od subotnje urakmice. sa 14 metara bio je precizan Argem:i nac Varea. prerna najavarna. j to n akon sto je. Iako je stadion brzo ispraznjen.5 (54. Zolj 6. cak ni Il fudbalu. .Olimpic 3:0 Borae . odigran revan. Govedarica)" Trener: ZoranErbez. Jankovic 6. velika odgovornosr leli i na organizaroru.5.Ove Ie stvamo prevazis[o sve granice. mostarski derbi trebalo osiguravari ~ak 500 policajaca. On je naiavio da ce se danas ovim povcdom oglasiti i 1':lanovi Kornilern za normalizaciju.dodao je Bakovic. Ivetic 6. u neredima nije povrijeden niko od Clanova Velda. Kotul -).5 (72. Se!ilija 6.gdje ie prekinura utakmica Borac .5. Sunjic 6. Moze Ii se Savez sam bon Ii p [oli V rasm"eg p. ~tojkic 5. Pomocnici: Rusmir BaSic i Edin Imamovic (Saraievo). Ljubic 6.5. 29 ~e~lembarlruian 2011 63 KUP BiH Neslavan zavrsetak mostarskog derbija Nakon pogotka Rijada Dernica. Gledalaca: 300. Ipak. Kodro 6.5. VELEZ: OStrakovic 6.o bit. rninuti sligli do izjedna~enja. Zakarle 6. Zwei poma10 nevierova 1110 da ie ispred 2. Varea. Fudbaleri i srrucni stab Velda os tali su sat i po nakon prekida zatoceni nastadionu Pod Biielim briiegcrn dok se D isu stekli IIvj e ti da sigurno prijedu na iSlOcnu stranu Mostara. ganjajuci igrace i sudije. jaCirna. minute. Prerna prvirn informaciiama. koji je sa 13 rnemra pogodio donji desni ugao. Gostujuci igraci i sudijska troika.5. Pod Bijelim brijegom jucer ie bilo i skoro 400 navijaca Veleza. U neposrednoi blizini stadiona nakon utakmice desio se j os j edan inc! d ent. injskog "Ultrasa" utrcala na teren. gosti su do- uarea DODadaO ZaDreO~ret dali ga. ee Takmicarska komisija Nogornettlog saveza registrirati umkmicu slu2benim rezu" Ita tom 3:0 za VeleZ. Slavij a je povel3 sa 1:0 kada je akcij u Mikel. Nakon do· davanja Ante Serdaruliica.5. .Rudar 3:0 Mramor .5.rekao nam je generalni sekremr NSBiH J a. I. uPIBla prslB Prvo Bania Luka. fudbalu> Sudeci prema ranii im iskusrvima.i) 7. Zeba 6. n'ANKOVTC Siroki u Lukavici obavio pola posla Prue ulaMmice osmine linala Zrinjski . velika skupina nalvatreniiih naviiaca Zrinjskog utrcala je na teren. Roveanin -). takoder Pod Biielim brijegom.Branitelj 0: 1 GOSK .) do 31. na celu s Draganom Skakicern. Delega t: H u. J eli bali tolika sluca] nos! cia se u same nekoliko dana. Macc!i 6 (46. jer [e. Zudinov -). Ne cudi to sto su se nakon juterailnjj h nereda odmah pocele vuCi paralele sa subotniim prekidom u Banjoj Luci. a ne rivalski navijati. Zuti kartoni: SUDjic. J asno je kao dan da se slicni izljevi primi tivizma.min Bakovic. pitanje je Sla i kako dalje. 1:2 Rudar .Vclef. Ziwvic 5. autobus s Velezovirn igracirna izasao j e iz kruga stadi 0na !Ia spo redni izlaz. Du.. 1:2 .sport Dnevni avaz: teIYrtal<. Be~irevic 6.Oemic(90). Diogo 7. p osli] e pogo tka Riiada Demica. Demie 7). taenije na onima koji 5\1 se trebali pobrinuti za sigurnost.5 (71. Misic -). Prema prvim informacii lIIDa. na prvi pogled nicirn izazvani. Tr· ener: Branko KaraNc.5 (59 .glc 6 (58. Nikolic 6. povrijedenih nije bilo. I:! yarea(70).0 6.sto je bittlO. rnogu i za ustav iIi i pred uprijediti. kornentirajuci sinocnie nerede. bilo je iasuo cia se u takmica nece nastaviti. Bertosa 7. . Anici!. Cime je izbjegnut bliski susret s okuplienim hullganima.Melher 7. SLAVlJA: Tomovi6 6. Ccrie 6. Jeile 7.. Delegat: Mediid Gvozden (Sarajevo) . Mili&vlc -). Trener: Slaven Mus •. Igrac utakmjce: Hu:m Manuel Varea (Si. ali su oni bez ikakvih incidenata dopraceni te u 83_ minuti.

njoOm prinudll{l1. njibovi.00 KM.s.j) Itaja [a.!bog proPUlESIli9! sud ie odlu6Q lt~w 1. 182-.iI bl".i zab rj ev «('.Ukoliko u na~cdellom. gcdjne.. o r Jl.s. preb ivali ste i Ii bora" iste. I.6Il. OJ.sud i proti . ll~izmLn::~ Il i cl ug po -os 1. u~. Si m L~ RiJd.r. ~ lmjc t-cku ibid: dall .20~ti sodil"!~ • opome:na I=!red [1I. 348. UkQ~iJ::o osponw:. godiae ~oblnvlhvanicm lste u dnevnim novinama koic SiC disuibuiraiu o.i dO] u~l.nanja Zil propu:.lA RH<I DOO Tuzln. 4.. t 82.pnd:t:niih ~dl".orn k:a. godine dostavlia se na odgovor ruzenoi Pasalic AZIi iz Bihaca. vsp 602.dn. Zilkonc. FBiH br.dsplat. 08. .m~ kom e dl. S-])Ofi1.-t1t:se it Zi .n.~n!.luku 0 uooko . 09.iI mwu nil ob<lve.s1Jdil d. ZI'Jo'P·:a! dllnese ~resudu zhog propu.. a L1 cemu je rueenl obavlleaen doplsom. Turilac [c lUZcnom lsporeelo vecu kol[~jllu prolzvoda a na canova ugovora 0 kupcprudaji 1 plsrnene i"J-Ilrud~bC:riiC"oe od 11.ilve:r.. 334.ik k(Jo.a od da.02.iIvine TK br.lilti izl1.OS.itelju n.I!LSL 3..69SJ:6 KM. PTV..sc obrilwnad i lO: .yoe a .nlC-kih uslugil iz rntu.:3. 2008.:m!.f. godi:n-e:PO do 'i. luzilac prijetnjorn prinudnog izvrsenja" Dostava ruzbe ua obavezni odgovor srnatra se obavlienorn d.00 KM! ::is prc:S!.09.9 (cL 182. ZAI.j i:sp..609.86 KM. zi:tcm.!: rJO~UL Qt!j.zla! v:sp.30. 2006.698. dOl1io U skladu 8i1 t.!Ca !. Ako lui'ena osporava tuzbenl zahtjev. PT~d 00'0'irn sudom IJ mku j..rO!'tlila_nja ne mot.nc:"ni rn nov j nama. dana 2:5.QVQr 0:3 l~t.i .l~ i:lli uJ. gedine a uvim ug.l.3-s.e s.e 'IJ iZ!i"iOOll d 3-60)00 KM. naveo Dana 06. k:ao i da n~u na kn:l1d i [~]tO~"t' pa rn icnog :POSt'll pJ:::3U i1. 2006. P. ZPP FBiH).l:~i I.oi ONE·GROUP DOO Tutla_j d:l ILlziOL'U DD Bl-J TE:LECOi\1 S9raie .akljui!:iQ ugcvcr hrc] 17lJ2009.69S'J.znootlod 4.:SL.Pml.e Im'-] U rn}''Vr..I. pre rna KQI1lI: d u7. i LO i :mosa od 2. 348..54.ni Sle z:a sv. 11. i i'He8tlOu. i 2.ob.-heni zah[~cv. 200..Cllog) kao jc lo Luidac i cp-reciliidio IJ n.XEL..kom I"(.. 2011. .bu 7 dokil:.mjem i:ste u dm:vnLm nO'llir. ~'sp.8.1.(i 05". Jo 1.no i"oo.i Ilijc dos. Sll{H~ 1&/04. 2.L prijcdlog Z:ili PO\l'r.1) 4 ' OGLAS Tuzba lUlilelja "UuiCredir bank" d. ZPP FBiHJ.nc'P':oJm no. 08. DbrilCuna(1 na OSlloO. ad 2. 348. prcdv ruaenog..1.l u~" Prv. s. godine Opcinski sud U Bihacu.i h re pr-c:dr. ZPP .Sm.VEl. 27017 Ui ~z.h U'ookova ~tupaniil mtioCil po pUilomoeni7 ttl . sa zakonskom zatezncm kamatom pocev od 09.ol.~f]t=! pa do i$pJ_a.. sudac Vasvija Kulenovie.2010.tlfi od p .2001. objavljivanja dgovor na tu zbu illora b i! i.mom 383..D. 5. ..Qlenj-e pteStld~ :.neS&J gd :m~(Io K/'. toe kako cinjcuice na koiima SC zasnivn tuzbcn~ zahtjcv nisu u prouvnosu sa dnknzima kcje jot: t!!.kona 00vis:ini slOpe zal~znc .l. SE u~~e. Pis:meni odgovor mor. 'LI .'::irQm d:.M i?t1oS.5~ opt!!:]:! Zivinlce. Sudac Vasvija Kulenovic ° OdJuku 0 trotkovima :p[Jrni~r1og po...~ ~'O'I[I roe.6 K.(j.gooioc i 09.'i6J. sve u ~-OkL1od 3.a (ld 00. MI!l4 i 29/(15).l pJ:tJ :53!003)_ .II~prClli ."'or nil.go.2011. god. 20i11.e f. Ob:.2006.csucle a u 5m.l[J s:[lznanja 2.oo ru.03.e ~U!bC.u ~T_ 182. Ilre:?i~ mc) imc ic:dno.07.bom : tl.!m~j ."" na iloo.pkY.2.I) 'p..:_io:cOi DD BH Al~j.I[.i hQvi h p'LJno mQc:n.111)\'1.s F"nIIli-.n hr. roku ne dos:taviloe pi5.kazi tuiioca ko j e tu. zasrupana po punomocniku ScImanovic Aidinu zaposleniku ruzitelia.isLom w::ba lJ. vr~en it! us:lllg':ili.56J{14.~~ k::ii..k."OSH.. ZiJko 11:!!1 pnrnitnQm (10 pO~Hu. 4 ZPP FBiH).io ruzbL.0 KM oc_tutujuci \l'Bj'j r~jslil dana 0.no. ZP P FE iH).Dnevnl avaa dana 30.ht"jev tuiloc. odlu~!.1 pfila.ale~nl1 kam~Hu.i za.!! ZK (S L po-vine T K br.rop'u~Uj. s\.lzbclli zabri-c"Li' p~'!lda . Bos:J]~Srclm:m~ bred 33) rndi dug:<l.Dnc . 2()07.vstvena. dO!ipj~:.am_:iI.Q obi:a. Jl 0 Ps 002.1l0 jm.5mpki] sud jc..ili u pravnoj sLv:jJri lu1..rnJ isucanjem 113 oglesnu plocu suda dana 29.1. st.i m us lovim a. ZPP FBiH).mC'Si iz.~ovor d_:!!Sud I].-nih kanllu.iI. Sudii:a.eni za~ujev! linjellLce:na kojim_il zasniViUC: svoje.zi_ma koje joe HJ. 10Ob. godlne. 0 _Pilf7 I"l ic.r9~un Ct. U slucaju da u zakonskom roku luzenik ne dostavi sudu odgovor na tuibu u kojaj je tuzi!eli predloiio donosenje presude zbog propuitania. UOSNA J HERCEGOVINA FEDRIUCljA BOSNE I HEP:. st..:ll1il 0 parnioi!nom p05.atam_. tipadajucim -zakonskim zal~zn. 1.e llI~1). ~4.J d:Htlm dOSpjot9 11.mo'llii.2011. ZPP Fllil-f} 7.i:5mr. 70. sa sjedisrern u ul.im katn. 10G6. SE uizenl . 1/i378 ad 19. a 0 Ce_mu i'~[Uz~niobi3\i'iie~[-C1l dopisom.gotl'i nit "a do is.g ponu:p:ka koji se sa~itojc orJ tabe !1a hl~b!. 2OCMS... 3-7 ZaJtotJll. ul.).J.rtokil it: presude :(bog . ~~U!lPIlf']O pc I?Ilr'H)mo{nikIl1'r-aj2lJ\0V23i:ta Arr:tLri! iH.1luzbu u navoo~nom roku koj i mora 'biri razumlji'if j mora s.3l u 'prLj~ll:jC' $t~njc cl an a od dan iI pre:5:tanka Iilz_tOgii ko j i ic: l. godi o~ pa do ispls1ej . ~od. . ZPP FBiH).!: pred10lio dO.n~ a jen ic:am_a na ""eden im u mzbi.uli~ U dQ~njl. godine 1':3 do i:spl. Doslav-a se SmillTil ooovijenom pro [ekom rokil od 150daTIil od dania objOlvljjva..116.. st.Dia) OBA.uje lanes od 5. st 1.046.prerll~l-e provodenje clokID".. g.~e. odn os no sjedis te stranaka. "2006. :st. 29960 L1L.J\i. S. ~nie. U ru'll i je ru ~i. 01. 51/(11.CEGOVIN'E TUZLANSKI KIINTON OPC!NSKl SUP UZIVINlCM\J\ Broi' 33 ~ Mal ~ 118~B I fl M.lijl: p.rinilma.£. godiflC. tuibll u u:k.I' :3.2009.oglasi SOSNA I HERCEGOV1NA FEDERAClJ A BOSNE I HERCEGOVINE UNSKO"SANSKI KANTON OrCINSKI SUD U BIHACU Broi: 17 0 mal 017068 10 Mal DatUII!: 19.Os.odg. 00.r ml: tul.r~:suclc nije doz:voljenii z:.e.i. 12 .i[ 1. Nlkelc br .s da u roku od :l:Odana JOS:L<J:viLeSiUHU otlvez.spcdiikaci iii pruzeni h bol.sud Ul-'-enoj oa ad. ZPP FBi H).n ka TilZlllga koii je uzrokovJo propu:hall j~.lio piameni odgo.oom it: do..:eni :r1.I'Ol.udu d:fiuko1iko l'l.. Sud putcm ".m p(t$lupk'I.61.e.l..ng{lvor mj~nc n"ltdkino's.'II0VU i.!jc e pored S] aV(l ic. rad i isp la te duga.ere:11 prijc"O<I: (~]. 29"960 · m. godi:ne d()n[o if: TELECOM S::irajC:'lo) dirckcija Tuzl:a:} UI. 348.c ka. Vjsim~ kamalC" 6: SA.ko . AJ.bljev osporava.lI: .lji~Il fern [lJ1:bc i prc5ude pUlC:m..t! takst.Li~[. Sefic Ham d ije iz B i hac.noss od 200'~OO KM ime lr-o~k-ovaQbia~lii~ntiltuz.I:. a p::!lf!1iCPlJom po-$lu?kl. st.tOiZcte dOl:SC! 5\!"icdok s. objavliuje slijedeci BOSNA 1 HERCEGOVINA FBOERACijA BOSNE 1 tlERC~GOV'NE OPCINSKI SUD U TUZLl amj.::~ko $1 iiedi: 'o'a Ovom :pril. 201[.tot! 425.:uoC osotmo pi}Lpisali (tl.t .Q .nja TadicLucija (cJ.It.r'ia i~nos od 814.dllb llil'VeS.'cpr.20 KM. U odgovonl na nabn Pasalic AZIa iz Bibaca mole istaC:i moguee procesne prigovore i izia· sni Ii se da.:!II!. at.Qi od.' O\'e pr-c:sud.tev ad 2.n.ni· PRESUDU OBA VE_ZUJE.f.ljodi:r.Snjt :st[Jnjc u rok"u od . I.HLLprii:a.2009.-il]oc -Ilia .1 peru iCQo..-c:sud~! kiio i t:rIJ~. ~jem:ll: p ~i i C:l'i- Obrazlozenje Daml l&.5"07. OS.:l1os:L..8 diima od dana pres:ra. 2001. na ooovczni odgovor koiR s. u iznosu koj~' o.vojiti z. st.llbi.2011.n<» ad 60.~n.o \u.~:sudu i usvojili u."C: u roku od 30 dana od prijcma priicpisa presude pod psi lemjom prln udneg izvdenjiil.rupku.:.40 KJ\-1p<I«v 00 I •. ~cdLm: ~{Ibjilvhh:. .611!2. 2009.n!J i:t:no:J..2 Q p.ksaITl:i TK (S!.281.~ LII5).lritr. 10. 20 11.. godine pa do isplare ida nadoknade troskove parnicnog postupka. .<Ii propu.0 da... 2.e ZiiSIl iv. od 166~7) KMj])lJ'¢e'll od 25. Zakon. ..1:=.mamrn koja cc.d.ima p:ilHlicnog po:slupk~ sud je donio u skladu Sil thmom 383.o:bog Pri:lpu'!EtJi.:ililc predlQ'-:io d(Jn. pa do drul. 19.a.Dnevlli .(IotlskQm roku! .u cd 60!4Q KM~ d~wm.l. 8Ve u roku od 30 dana od dana donosenja presude pod protekorn roka od 1S dana ad dau dnevnirn novinarna eel.d.tli n~ie dosulfi.. Tuzba sa svlm priloalma i obavtlestl suda o poslledicama uedcsmvljne]a udgovom na uiebu 1. 2008.40 KM po«" ad 02.:adQtIl i $3 ispl"UJ:jt'!"l i rn Ill)v~a 01: cbaVI::7X dugl. z.r~S'lJdc ptl[crn obja\'ljivnniil u a.njc.m svjedo:ka clut. Muiic Senie iz Bihaca. razu 1111 i 'sa d rz.:tbc:oici stc je konsretc-aoo i u otprcmnici brei OVP-005-] 2...-.c rl. Ll.2011.25.no5ti prcd.~fLie s [anje...L akladu sa odredbom El. 18:196~ 2719~..bljev tuzitelja. 02nid~u Slldl!l i IJrot pre:dmtn! im t= Lprt'2ime~ i1Itebi \'nli ~le i li bCli'9Vislr: 8~iii:n.lrud.: i cd 09.60 KM! od 2S.I. Za.r.oV: podniiC:L.rc:oei pr-es..11.!i9! sud je o{lillcio ileal) 1J izrecl o-.§laJlia. i st. 09 p. 2009.41 KM po osnovu duga nevracenog kredita prerna Ugovoru 0 dugorocnom krediru br. sr. Mostar. broj 29.6.. 09'. n. N akon 60 dnna od dana p.!H. ~od Lile OGLAS Ol'ClNSKI SUO U TUn. pa st' i:ui~l"!a lka!1lj)vi~ Mimc$!l kCl MahrtU..j] <l:dra. FBiH).avslvcn iI USIiIlJIGVil Un iverz:itersko kl in ic ki cell tar Tuzl:a! p:riJIli~' t'U:ieoe lk:ano~'i~ M i. 200.5)00 KM.[l La. u pravno] stvari ruzitelia "U niCr-edil bank" d.na pravosnafnosti pf-esud~ pod prijetnjo'm pri [JudnojG.02.. [37.e dllguje~ pored gl. odnoono od d:af..221.ni moil: j>OdlJj~eti pr~jc-dJog ~ J>OVr. o "Ld. dana 00 dana p.os od 4.akog svie.G.1..rni!iJ y odrtdbc O'o'C' ~l.lIIlU2b¢. S:L4.. racunaj uei ad dana dcstave ruzbe.Y.ln~ koje su navcdene u: ll:.avt!ri sve ona ~ro je: poucbno da bi sc nJ-ellJu moglo PQSfupiti~ a posebno Ill.jBvode] dOS-[tiVLl-e dokau Kojima se' lHvrd\]jllle linjen_Lct' (t':L 7]..09. U ~uibi [c tu ~i 1:3(' rctllo!io p d-on(l-strtje presude n 3 tern ~1. sp.:oi oo.r-:3cli dljga~ .i m e j prezim e. vi 1 1 Tu~ba sa 8vim prilozima i obevi.. protiv tuzenika: I.01.adrz..b .J kamiin... (l L 1007..t:3C predlo~io donooe:nje presuae na le-metj l. ~-7 Zakomi 0 p::!lrhi~tI-om p(l-Slupkl1~odnil$.avljalljiil odgovO'r.~ib~ pril oiio uz uiibll te k31ko it' u.im :7. gc.~ l.a koje te St obra~ll_na[i' us.n u d.!J terlrorl]i FBiH . 1.I 02.ka i n .. iriorn dOl tlJz'C":r.] it' i:.rUsvaja S-C lu .] ru.m Lin POUKA: r~}ku ood N akon60 SUDJjJ\ NIWOMENA. :500 u kupno izno:si 425. 1D~idllo s. OS. ILJ~otMS T MES)NO" DOO D:rtko! ca Arironi:l44fVllIt mdi OU!.. po do d.c pije dl:WlvoliclJ~ l.la koje & se obra. 2.77..f. ZPP FBiH).nc.::. i 3.l. sadriaj izjave i potpis podnosirelja (el.~k\)ns. :::t zauzvrar kupac ae cbavczao d rZiI ti kom plctau esoniman prclzvoda na svcm prodainom mlesru.nja~ nil koje okoJ...eun.! Broj: ). Ii prizn aj e iii osporava p as [a vIi eni [uiben. 12. Ob ..Iude plilem dnt--vflih novifla.l~ Odrto::o.ovor 'na rui:bu u dO\loljrlom broju primicrakil z. ime' LilIts.. adrc:su :st. U ruzbl [c dn [e ~9 [u'-en.I. Q].k~. 281!S:O KJ\'I~ p~" · _ take. 52. godinc.. nu:JlJIge :tbog koi.:csnc(d'rLgll"ore k{lie.l odgo"'or dOSli~vljil put. osim ako je isti oCigJedno neaSDovan (el.Ofl il . da solidaruo isplate ruzitelju UuiCredit bank d...b-to: i p. Sot.!bu :sud cc dOflijcLl P'r. 334.e iZj03Slliti dil Ti prizrmjC:le iii OSP0rilViiIC lUi.i] m ~btl i presu d u) a koja [ak. dokaze kojima se urvrduju Ie Cinjenice.em Dnl'!vllih novi_na· Dllcvni aVi3Z.nu :stnnu ~ m1:~tcli~ (cl . st.:f10m kamatcm koja 6e Sf! obtacumui "ot~ od 23. sud Ce donijeti presudu zbog propustanja kojom Ce u.s_])Iii][~~ .j] JavII.l rl. Obrazlozenie jc podnio rusbu.aml'l.Ovn ioC"t: i :?.iI'Ilcsti: l.dit1~ ~upu[nicil oil 07. Tu1ben j :tall lief glasi. ZiJko.bll ~~ ki!i...a or_ 13..il::om po2ivamo Va. 06. da rcztccu .k. 05/0:9) i iznosa od 200J)O K M Ii..e n~ m:1.l BOSNA' l-IERC~GOVINA FEDERACljA BOSNE 1 HERCEGOVINE TUZLJ\NSKI [(.G rod itoel jil".nshL~a (e1. . t! sv-e u ro.ni u :s kladu Sil C]. St.. od...a i 10 n3 i. novinc.qa p. 182..esu niie u moguc'nOSIi dO!iLavhi Ul_tbu fla ('Id_g'O'IIOr) [Ii} sud s:hodno odred!)ama tl..ld:adu SI!I'1.03...icki cenlilr Tuzl.oo.1 cl:3QI\ ' 182. 08.. Ut i$pr. Z:I:kona 0 Ilb]ig~C"LO~ !l i rn od!lOS i Ul2J.. ClBIa. tuZc.Lst:a dana 08.w.crljit. 17f1 Tuzbeni zah tiev glasi: "Obavezuju se tuzenici Mujit Sanja. a :. 20 II. 12..ovorom odredeni su usrovi hi poproda jc ¥TONG prQ_izvodlj. Tuzla.2005. 70. Zakona 0 parnicnorn postupku. 00. 201l.a 0 v-Lsilli :stope Z:illeznc kama[~ (SI. 2009.!r~ !1itnom ~tu pk'U~ II kol i!to llJ~. II. i.ni ml. 4. 2:. Zakoll a 0 abligileion itTl otl nos irn. godino.asrupnika i pUDomocnika ako ih imaju.. oonoono od dana so:7.:ana I. va ri s ve elemen re po do eska i EO: oznak u suj iv da.1jut.:e-!"!nc 0 i dostevi odgovor nn luZbu.snu ploCu .2008.. predmel spor. 11. lC kako t.ll ukond::om ZRle. i)l.\NTON Z ivi n icc:~24. Sil zakollskom ~le:rn.ni I=!is. Mostar iznos od 602.l[l. . iiil..5L od 08..P'.sa i\lES'INC DOO Brese. Ukoli. Q~/OO) i i.{Utl.a!. s:a:'S [OJ ~ lU:ttt.llb:. .=irl.I! 12li~ll KJ.~1 20 KM.)lb~ ali tuzc:ni rn.bl:J. u. a radl dugn u iznosu od 50. ~'I. uzla.ks~ ie odrtd-C!1:1 ~n-:!"Tl":t ZakoniJ -0 'ul.plati dug od .l~ il tuzbcni .a I iSla od 08.0:9.. dostaviri sudu pismeni odgovor na tuzbu (el.. godine donie ie "se Teele T.I81%~2719&. odgovor na lutbu mora sadrzati i rnzloge iz kojih se tuiben.:le.OS KM.-f. pilr)] itll_i p.me_n.UJE.698!86 K. 2..l tUI.Ji li. gooi ne pa do is-plate.tjC\' nije protivan cii'Jjcnicama navcdcnim IJ tuzbi.. 11.d_inc od .. Sud je ruzcnog oObavez:ao t na plaeimje Zillcmi h k.'i~ Mi.Zenl moze p~uzeti u 'lgradi SUdil su: · :RI~un or.rt'!. Z:a.stano"'3 Uni'llcrz-itetsko . od 3... godirJ..008. godine TUZLANSKI KANTON Opelnski sud u Tuall po sudl]l Simic Radmill u prsvnoi srvar] ruzloea . 6nienice na kojima miena lemelji svoje navode..~(Ibavt~ujtda 11. Nsruceea reba [e lspcrueena Ul.XELLA BHo.D Lzah LjC\!"n is:u u pm Iivnoori :sa dok:il. pad:.tan je. adn os non a_... 1.kli.o uplali :5Ud5kc lak:se: [la tuzbu u i:t:nosll od 20 00 KM TUlileli ie pr-edloiio s.e1los. Predlo1:eni do. L ZPI) FBa·l).. Bihackih br(milaca br. Zi. I.h zakonskih 7.u. :Sud je lufeniog ob:!llvezao i niil plaeanje ZBle1.avaz danE! 2_6. 348 .~be.ropll~nmja nt mo~ 5c trnl:i lipovC1l Lu~rijaSILjc ~-Lanjc. Mostar sa prilozirna zaprimljena u ovorn sudu dana 23.)!'Iliocpismoeni odgo~·o.41 KM. .3 ime .zliil.".J~ ukc! iJ.80 KM sa .vljen~ Illt :stranOm j~ziku du~ni Slt dO!iUlviti {wj.64/(14 i 2~/(IS)."pak Ul.j]. 182. tl. godin' pa do i>pl"" .nog iiv. 3. n ci. Zivinica. p re.. ZPP FBil-I)_ 6.oink ..8/2009. 00.IkulJe dmls"Vj.nGgONErGROUP DOD Tu.sIavl~t:n.75 KM11XI.tlc rnoh:'tc i:5Li-Ciltin:akon C!osta"liOinjil od:sovll~ nS lu. tem el jern cdredbi cJ... St.roli .: I3d u Sa odred.tC" Radm tla PODKA: Proti" (IVC p. Ie prevni OSnOVza navode ruzenika (el. 003S713 08 Ps TIJJ. u vezi:s tl.o:s [av 1~~:i]..a_m~26.l'~c.] ni3 IUibll: U 2akonol'l:l odr-C~~f1om fQ ku • u~¢:OO:tii ii! d.1 zakonom odredeeom roku I'LJ?e.li OJ koje teku od osnovnu thmii 1.a sll:iih.j v pra vne osob e. I. 71.. P asal Ie Azre iz B ih aca. . godi:lle. t-l! nuini. L ZPp-a). i. Od. 71.00 KM na. prol:i .. 200s. Tuzena Pasalic Azra iz Bihaca se poucava daje duzna naikasnije u roku od 30 dana.ii19c J:!J'ilQ1.d. godi.Ila izno5i od 997)$ KMI ]JoiX!evod 2). g:od:im::J miililc joe po.l1Lk: ]JQd prijcL. IlQ\'ine FBiH Dr .h1J u zakon~kcm rokl:. st.iI"Ystvtmih us luga bolniekog I_ije~elllja! lutitel ju is..2. Sefic Hamdija j Pas a lit AZI..ltl:li. 5.l~:ilnj. godine. ~l-O U ku-pno i·imosi 78..e i :tal-i. 2.96 Zakona 0 pamicnorn PO~LU7 p ku i I]~ opredi iel jen li3 h riev m~i OCil.o~ Dirtk!::ija Tl.r. ..io u~ lll:$i.M~s.nt'l r 1 J 1 PRESUDU (zoog propu!'.O:'o'r!. obf iI'Ill i "".&ni k ~Q'i ~d(lot~ i S9 i:spunjen ~em iiovta ~e.govor mL nJ. 03.a.aloe! .2i i.2011. ul.'thljcv f.a'" d05-ta\l'ljil na'llcdenu tuibu: Hlknoi I.00 KM na iine' 19ks. i~vr5enja.zi leljil J ilV nil OOr..na iznos od 1. 134.i njcll icc na koi imil s. 1..[lL :tabtiev dUlni :He U! odgo~'oru [I:) lUlbu l~tDO n!'l'llestj.LzrOkO~iilO propustilnje..2enOm luLo kupcu tI eoh~in:fl. od 25..IV..:sa ie odr'-~der:n1 rrt'm:il Z~ kon u I') !:a:kurt!. 08.nog :i1i filcH du~ u i. roo pov Ja~lcr.. sl.:J Sudija Slm.pl..dre>L'li sud. !Korline i 10.Ikn~ . 386 t 396 Zakona 0 parllicnom posru pkll i nil opredijeljen lahrje-v lll-"lOC"il! i LO i_ZllOSi!i od 225. 271.k(l""c dOSt8\1C lufbe na Qdgo'Vor1 p.iI. go<tinc OIPU5IlO pismo i mpus..knildrtroncl""e pami-enrJ.Du~ni S:Ledoo(avi d -pismell i oogo'l{m n:.09.oom f.zbu (npr. Kardinala Stepinca bb.jesLi :sud:a: 0 pooljerlicama o..iDOO "fuzla lsplmi iznos od :5-. Tuzcnl do danae nile rualocu isplado dug po osnovu kuplicae i lsporueene robe [Q LUi~lilc 00 mknog P'07 lra. godine [od 10.. prOli .odi:n~ OpC'Lnski sud u Tuz1i~]J'O ~udLji Simit: Radm.o.i:51u odrcdb-c c.:! i m~ ~tO~ko\t...l i:nirnn iol.ije rzerbego1. ZJ:Iko 11.amil[e (SI.ku od IS diUJ.ib oopornv:. kojc: 54i: d:i:SlTibuiraju TIillcritoriji FBiH .20 KM! p{Il-ev Od 1>.. 386 i 3.:)v-t $aSlJi. i da mu naknad Ltroskove pamicaog postupka u izn 05-U od 7g5~OO KM. 03..:.02.m-cni od.

_1 "'!"~ "Dn . ~....ba T~.. .. -.. 1..dnevniavaz. . "'.. kOJlsvakodnevno konste 1 vleruJu nasim inforsiaciiamal ~O. . .000 primjeraka.O... 3.ie impresivnacifr~ od.. a svaki primjerak po svjetskim statistikama cita 5-8 osoba."Dnevni avaz" svakog dana se prodaje u prosiecno 40.__.. liu .000 klikova na nasem portalu www.._.0QO mjesta _ll u 14 zemalia '. zapadne Evrope ~.'.... prodaiese . o Tome treba dodati jos 200....

.

ga isrhHi i.ihloelj'll D BH Telecom Saraievo.l: i-l::(J'otrcbno n:t~ v-esd mz. 0 M.sadri"_. a naj kasn ije na pripremriom rocisru..lcl2.robU [c izda'lfao odgovamiucc orpremnicc • rilcunc. lOll..ra s. duzan najkasnije u roku od 30 dana dosraviti Sudu pismeni odgovor na ruzbu. kao i am ruzttcl]u na ime rroskcva pamlenog pustupkn i:sphu i iz!pos od 90!00 K Mt !l: sve \J rok 1. s..l SUO U TUZlJ BRO): 12 0 p.il imt du. .iltlc" je ovom sudu podnio lui:b!J f1ro riv m~enog.i ic: n~ "00 da ir. J.l!~lii d~ . Obaviestava se ruzeni da se dostava pisrnena srnatra obavlienorn protekorn roka ad IS dana ad dana obiavliivania ovog pismena u dnevnirn novinama .k0 ua 0 pa rnicnom pOSIU p ku ("Sl. dQ 7. Prudaja tQhe j e y-riien-a na (I$:i'I 0'9 u: natl.no izn osod 6<5.iC'-no IJl ~~RAPA BA U [N VE.il$!1iie $9:!i'~na la . SUd_Lja.50KM peccv cd 2S.50KM paCe.g obia1JJ. sc tU.i~meni odljoVQI' n:! u:I!bu u roku od 30 dani3 mtufiiij uci 00 dalla prijr.ttlni A:titri r:: Aknu. niihovih zakcnskih zastupnika i punornocnika.boi!!! koj i h :sc is [i oo]Jorilva i . Slav I.. ZPP-a).. Slav l.. radi naplate duga u iznosu od 1. n Sile . Tuzla. nicnom postupku FBiH br..OVOTna 'L'uibLl m Ilra hi t i pOIpiS:. 2009_ g'-Cldin~ pa do isplate.l'upallQ.!a~leflog r. OGLAS Na OSI'l(WU odredbe ~J:!!I_O:3. 2011. AJe:ja Alije: lzctbcgovka beo] 19.. odnosno naziv pravne osobe.s.n::! He::r~~uvilla i F-cdcriJC"Lja Ernim: i Hr.-!inje. II.tska brej 5).90 K. 11 (ranije "BALT1:K DOD Tuzla ul.2010.279.lti.'a. irne i prezirne. T uzla. :!"a. Dr.Dnevni avaz" ina oglasno] tabli Su cia.sp. 2009.na lanes od 66].:HI f 11IIe rno?'..l.12. 02. no koiirna ruzeni zasniva svoje navode.m duga. 53/3 u dajlem tekstu ZPp·. lPP-a). II nkc [e SUB nka l~k k. prcriv l'IJ:lenog DutB.. kll od]:5 dana od dgn. 01.pl:a!c.'p"'~liilJ j:.b.Ahni_1"ab: ~i~ri_nicaJ ul.logc z.Iti od Slnl.pa do lsplarc. obiavljuje sliedeci OGLAS Dana 28.il'ilj~i:5PQ. M::trli. Dall ...l.!lileljl.m:: TUZLANSKJ KANTON OrC1NSK. Tuzbom rrazi da sud dcnese presudu kojom ce obaveza ti tuzenog na ispl aru glavn og duga sa za teznom kam atom od dan a dospi j eta i troskcvima postupka.BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACUA BOSNE I HERCEGOVINE TUlLANSKIKANTON OPCINSKI SUD U TUlLi Brei: 32 0 Mals 025257 05 Mals Tuzla. godin' U sk.:!"00g pl'"(l. I r· billa 2211 u. ua OSIlOVU C)ana 70.S T" DOO Mo! St31"~ u.nja.l ZB. broju prirnjeraka Z" Sud i pro- S rrucni saradn ik A!ma Uiicanin BOSNA I HERCEGOVINA FEDERJlClJ A BOSNE I rl ERCEGOVIN E TUZLANSKIKANTON OI'ONSKJ SUD U 2:1V!NICAMA D. l3. 004078310 P.· 00 2~.O$ od 9S9 25 ..J\1.a izm irenje. buduci do tuzeni ne stanuje ua adrcsi posljednjeg poznatog boravista.1 od 1) de nn od dana pr! lema presude pod prj jemlom p rinu dnog iZ'Vrie_nja. stav 3_ ~kQt.Dd~8J10'Vit Ham idu] ad'ljlokam tz Saraje~al u[.u u prijalnjesmnjl1:. 03.. Ku 1ic N Lipomena: DOS(ilVi3 SI! smallil LZ:~Tk.!-!i (10 par348. ZPP-a. ite bb. radi duga.cla li!)e u:t~bei"li ~r b t f-cv pr!imlljc j ti. imaiu. godine OPCINSKT SUD U TUlLI. OS. . gcdlne. Slav 1. !. p is'll1l:"n i t:!'d. ne dostavi pismeni odgovor na tufbu u zakonskom roku.~ . 1 J OBJAVLJUJE D'o~~a".32 j. Upozo.llaj UCLod dana kild jc prestac ra"lIng ko]l le uarokovao propus ran le.aV'at~ s. predrner spora. Z. nn lanes 00 6<5.dii. 08.ku Opcinskl sud u: Tuzli Tui1:cn i od bi ia ds. godi ne donie [e stle. KJrI~ van rasprT . . Ako luieni osporava ruzbeni zahtjev.2009.iI!:ih~' pr-cdlQzio don~cnj-li: pre:sude zbog Ilro~ f1~{:llila . 1008. Mos~i!.._a P'n)"li~ [:ii n j.50KM peeev cd 25. pod uijeti prorivruzbu (clan 74.e ooo'Vljcnom rok'B od 1 So dan_9 otJ: d9na (Ib..1 kom sl1l~iJj1. 3.SlUpiimo po p!.momocniku D'.Ji:!lnje 'tu:~be lU!-Li.len. rn r rn im p ULern itmi:ri pred mtlno d'UgO'l!:il1l jei :poNd cinjen ice di3 jerob!J pr~uzcCl I P1l0 U do· -cnju s. kome [e uredno dostavljena ruzba u koio] je tuzilac predlozio donosenje presude zbog propustan]a. 9S9). godlne .a ali prodv hac povraf:aj 1. Pauv:. 09.. 2(}10.l.!ildu :::iacl 1If. U l'ul. re pravni osnov za navode tuzenog (clan 71..a8I1_ivajl. 20 IO. v. 73/05 i 19/06. ~odin' P" do lsplarc.vljanj odgovora na luzbu silositi -posljedice pro pi sane' 1-82.IlC odg-ovornog lic*! iI i zakons kOIi!: liiS mpo i kiiJ odnosno (Ii.1: . Antol:Stilrt:cv:ica br.na lanes cd 6<5.tcnie suda) broj prc:dmcta 1)11 nilziv i ad:resl.slu ca ju' D cdosti).i~anj:a_ 1 Bo. sud ij:a Mirj:an:a Kul ie! u pra.l Zlvinice.nOI"Ij.a. prtlVfit! I ica proa:. 53/03.le:ni m kojem j ~ prodilviio i ispmuei voo robtl iz s'lfoj ill .epodnih~li prijedlog~.1. Odgovor na ruzbu mora biti razumljiv i sadrzari: oznaku suda. te da priloge dos ta vIiene uz ruzb u moze po ciiei u zgradi Su da.743-. osim ako je lU. ospomva 1..k-onn 0 PiJIIJ iC'Dom f10SUlP.p(Jr:r~1 nd do isplatc. pozivorn na broj predmeta.50 KA1. sray 3 Z B. fli)~'" ed 2:5-. protiv tuzene Salercvic Edine za poslovn i pros tor u U1ici Armij e BiH 10. ZaKOt. 2008. ractJ. Direkcin D iii Tuala sa s. Ukoliko tuzeni..l5-_ 10_2008_ goclirt~ pi:! .s kla· d i'Hl. Odgovor na tuzbu sa prilozima se predaje Sudu u dovoljnorn tivnu stranku.JUtlCl morni kg. rad i d uga u iZIl osu oa 6. rufilac je podriio ruzbu protiv ruzene Saletovic Edina. (19. 'p1~in$k s.!po djre· k. ZPP·a).i .tlje. 19.odgovor na ruzbu mora sadrzati i razloge iz kojih se tuzheni zahtjev osporava. At is. KM.5.e 5C cratilipovr.ru~i vac u:ctI"VO.i da ce 1.ra.. aka ih U cdgovoru na tuzbu.00 KM. Mirjan::!. Obavjestava se ruzeni da je.:: biQ U pm!Qvnom odlloou :>3 t'l.j:a.od d.\rt= {!lilt') ~[O je po~rebtnC! all bi 5C ]XI' njcm u: mog.8 il pa:rit!cl'i Om pOs! I.e t~~~~nj d. fUZeD! ce istaknuti rnoguce proeesne prigovore i iziasniti se da Ii priznajeili osporava postavljeni luzbeni zahtjev (clan 71.:Il.S.. udal iem tekstu: ZPP).n- Tuzeni moze U odgovoru no tuzbu.!. ut.odinc: nL7. 0 a OSOOVU clan a 348.!pku_ DOSl:ilV:ll ruibe n. sadrzai iziave i poipis podnosioce (clan 334.M~ sa ~akQD:skorn znU::znom kam:[Uom ito: 1 Dije dozvolien a fulb.aluje\' m:1. strucni saradnik Alma Uzicanin. Dunavsk:a IC~ :Ml.a.Kovic.llom prmeko m [0. gndlne pa do is.J7..II'Ir"lji.:rccgovi. lPP-a). i1 61_.ria i2:!1Q$ 0tI S3. stav 2. N akon prole: ka 60 dans od c:hm iI prop USl.l - USVAjA SE m~be:ni :r. o Zi I'OUKAQ PRJlVNOM LUEKU: Proriv eve prcsude ave dana 20..50KM poeev od 25. nevi ne FBiH" b f. Sud ce donijeti presudu kojorn se usvaja tuzbeni zahriev (presuda zbog propustania). U ru1:bi je tu. radi 0 aplare duga.~injeni-cc I:UI: kOjtma se navodi :1..itelj9).a PRESUDU .) ruaenom se dcsravl]a prcsudn ed lO.llJlm 348..nj.. K. 12. u pravno] stvari luzioca "Central no grijsnje" DD Tuzla.l (I..)t~tPIONIR COOP DOO BS!lja Lu:ka J.d u i 1. godl ne pa do iSpl:li!t:) . dokaze kojima se utvrduiu te ci.deru se mw_. 15 08 201 I.:rnil oVOM dol' L50tIi uz napom~nu dfJ pisrneni m:lg:ovor na ru:fbu mora bid ra· ~'Llmlfi\1 i r. cinjenice ienice.be nice tllknog ]>0 koi irn~ jc ~uz. ZPP-o). na . prebivaliste ili bora- viste. dec-idno i:r. I prore_kom Simit Sudija R9dm_Ha .o. oi stvari tu.io pos t'LLpi til iI p050Cbmil O:~IlOl.! O!08~6 09 M. 10. 2005.je:di:hem u ul.'1!"J icama.. Krecanska bro] I.!ld~\av. Tu" .I prija!njesLimje !J roku od 8 dana. Lgo~I'Qte.Jl-1l s:e obavezuie u.enom smal.r-ellU .zbeni zahtiev ccigledno neosnovan (clan 182 Slav I.'"00 od 6<5. odnosno siediste srranaka. sL. godine.QfI!i kad jt' ~ilI 113 ~:azn iJIiii. ~"d.

Samardzic. rod.00 sati na gradakorn mezari u Vlakovo. ~IilraHusref'sa porodicom. 6Jtrl • Ilidza. godin. unuk Dzenan.2011. do groblja i nazad. u 78.a. 035.00 sari na gradskom grobliu Vlakevo. d. bratici i braticne.. do mezarja i nazad. Gerrnovic.Turbe sedam brace. godine u 14. Kurd.Qvic. pr ijatelji i komsije ~ Tev hid ce se prouci [. Sehavdlc. 6 Sa pol askem u 13. Grebovie.00 sari. dbina. Hajdarevic. kvaliletnU i jednOStavnu orga.KOMSIjE ALEJHI I PRIJATELJ! RAHMETEN VASIAH III Tuznim srcem [avliarno rodbini. 30. Had~ic.. tel.30 sari na gradskorn groblju Vlakovo. godine u 14. Dzenaza Ce se obaviri u eetvrtak. mnogobroina rodbina. OZALOSCENI RAHMETULLAIll . Zeri na i Ena. 29.00 sari iz katolicke kapele groblia "Bare" u Sarajevu. Bahrie."1. prijatelje i komsije da je nai draw FIKRET (HASIM) OSMANAGIC preselio no ahiret u utorak... Mehmedbego. Calic. 9. Bnscali. Mesihovic.30 sati u kuci '" 10". 26.'hdQscel1i nbavjestavamc rodbinc. supruga Fatima. Besliia.Obavjestavarno rodbinu.taj. 2011. godini. seprembra 2011. Sueeska. Aida. Prjjevoz 9~ezbiieden ispred Careve dzamiie sa polaskom u 13. seprembra 2011. kce. Musllc. MALES penzioner GP . O!!!oguCava buu..a\ldict Kadie. a ukop ce se obaviti rsu dan u 15. mnogobroina rc . ~va5tike Seyala i Zilha sa porcdjcama. Sabirovic. om22 Duboko o. Mujezim}Vic. Asmir. ses[riti i sestricne. 62/pr.i3ocwic. ul.coIi:L . Valoder. Adi. godine.hi. sestrici i sestric n c. Bistrik do hr. 00387 (0)33 mob. u 7'6.ka Enisa.i . Nedim i Aila. Me~ mic. 27. do groblja i nazad. u nepos. Kunoslc. re naipovoljnije uslove za prijevoz umrlih iz ino· zemstva. u 82. te obirelii Karacic. unuke Sol mil) Axra. HAJDAREVIC preselila 11<1 HUSEIN (AVDO) HAMBlRALOVIC preselio r) ahiret u pcnedjehak. OZALOSCENI. ta[tlpara~ Rizv.prijatelji ] komsi]c Tevhid de se prouciti istog dana LJ 14_00 sari 11 kuci :'.. isrng dana u 16. septemb ra 2011. Hodzic. Vejzovic.kije. 9. Zukovic.. godine u 56. te porod ice Hambir. zetSenad. 29. 9.!. Magoda."Bosna" Sarajevo preminula 27. Dzenaza ce se obaviti u petak. Dzenaza ce se obaviti ucetvrtak. te osmla mnogobrojna rodbin. Ccric.ic. Had. Gaaovic. Mdo i os tala rodbi n ai prij arel] i Tevhid II! LJUBICA DUMANCIC. Kovacevic.00 sari na gradskom groblju Vlakovo. Bazardzanovie. Cosic.. u 83. Mesihovic. Pri ievoz obezb i[eden isp red kude zal(Jst i iZ u lice K. Avdi~.00 sari 03. 2·8. nevjeste Ariiaaa i Alma..k~29_ 9. Glibo. Pamuk. septernbra 201l. snaha Esma. 6. Hadziefendic. sin Almir sa poredicorn. Varna dostupan telefon: 033 712-800. JaZic. septem bra 20 I 1_godi 11 e. Nela.23 Obavjestavamc rodbiuc. ta 1. godi n i.komb] . 2011.I. Ferhatovic.0 MEDZUS ISLAiMSKE Zi\)£DNIC£ SARAJEVO OSNOVANO 1923 Pokopno drustvo "BAKE]E"vrSi prevoz umrlih iz Zapadne Europe specijalnim pokopnim vozilima organjzuje dzenaze na teritoriji Bil-I. unu~ad Senada.ja. priiatel]e i komsije da je Da~adraga Ob:lvj~nlV'a. priiateljirna i komsiiama da je nasa draga ISMET (MVJO) KARACIC preselio na ahiret u utorak. godine.. OZALOSCENI. Dervie. snob. 8. 71000 Sarajevo.. 29. kao i 0. godine u 14. Kapetanovic.. Jasmin. godln i.'lll. sinovi Adnan . Z. kcerka Aid a.1 S sari. Cje10kllpna organizacija dzenaze (posIjednjeg ispracaja umrlog) obavlja se na jednom mjestu.I. zer Dusko.mo rodbinu. pruZa pogrebne usluge po najpovoljnijim cijena· rna. prij"teiji i komsije ce se proueiri isrog dana u 14. u 16. septernbra 2011. rod.nizaciju dzenaze n3 podrucju Kamona Sarajevo i Bosne i Herccgovine. Dzenaza ce se cbaviti u cetvrta. u ulici Envera Sehovi "a or. Ispracaj drage nam pokojnice obavit ce se dana 29. prijatelje i komaiie da ie nas dragi BEGlJA KARUp.30 sari u kuci zalosti u ulici Alipasina br. Colpa. OZALOSCENI: sup ruga Hajriia. Irnamovie. Paniera. re ostala mnogobroina rodbina i prijatelji Tevhid ce se prouciri istog dana u 14. {)l>ll'l Dzenaza ce so obaviti u eervrtak.45 sari. prijateljei poznanike da je naS dragi ZORAN .30 sari sa zaustavljanjern na . Dzafcrspahie Dzomba.. supruga Izera. fax. OZALOSCENI: slnovl Mufid i Ize t. J. keerka Aida Kapetanovic sa porodicom. 033712 801. godine u 14. Beslagic. Secibovic. Toni i Marko. scptembra 201 L godine. godini. Dzinict Steta. Lasrro. Tararagic. aet Scad! snahe Pas:) i Fikreta. alrnktivnoj i u Grndu prepozoatJjivoj lokaci.[ 533-763 tnOblreJ 00387 fa>< (0)61 131-788 00387 (0)33 233-06:. porod ice Osmanagie. Priievoz obezbijeden ispred Careve dzarnije sa polaskorn u 13. Priievoz obezbiieden ispred kuce Z:alos~i iz ulice Envera Sehovica br. snahe Zibija i Mevla. Sliivo~ Subc. Smajlovic. gcdine. kao i 0. brarici i braticne. Muiic~ Besevic. godini.ba. 25. prijatelje i komsije da je nas dragi Sa rugom obaviestavamo rodbinu.! 00387 (0)33 447-122 = [nostraJ'>sLVO 0049(0) 16093427808 ~. Hadlj.3 im ovida br. praunucad Luka. djeverov i Ibro i Fad iI sa porod icama. Kapetanovie. miesnorn grobliu "CARDACICN' Kupres. sestra Behka Panjeta sa porodicom. Sehic. a ah iret u sri jed u. Madiid i Nerma.. 27. septembra 20II.30 sati na Bakiiskom mezariu Falctiei 2.zem 1j e. Bistrik do broja 8 Pokopno drustvo "Jedileri"· Sarajevo.:odosri u ulici Kerima Zaimovica br.2011. Corbo.. godiue u 10. POKOPNO DRUSTVO . djeca Ehlimana i jusuf uauead Irma. zaove MUll ira t f:'adi Ia sa pcrodicarn a~ te porodice K::IifUP. OZALOSCENI: sinovi Bruno i Anton.~igrallic.. snahe Marij" i Anda.rednoj blizini tmlejbuske okremice na AuslIijskom trgu. Svakim dallom od 0-24 sata. do grcbl ia in. -62 u 15. Sedad. Kunda. S5/IV.00 sari u kuci zalosti u ulici Mibrivode br. Delibasi«. KELI (MERO) SOKOLOVIC preselio na ahlrer u petak. unucad Stella i [osip.

godine u sali opcine Zenica u 9. poslije ikindije nama~. Rami"". 11%J. ko msije i prii . Ie osrala broina rodbina i prij .201] . godini preselio ie na ahiret SANIJA (ISLJAM) BEKTESEVIC.00 sati. gcdine u 20.s. brali': Bojan.dan . Belko} Zolj. septernbra 2011. 02:ALO~CENI: kcerke Sanda.. bra Adem. ? ov.! Kadrlspahic. 29. U kuCi me. Ja. Serifa i Sanlda.begpvic.priprernaite se . 2. 30. braca Kernal. kcerka Aida. godini.ina. Habjbovic. rod. 2011.n ~Emina.. priiatelie i ko msi j e da j e nas dragi ••• ZfI Duboko Duboko o"losceni d. . koo . 27_ 9_ 20t L godine u 8 S. SaJija i "" Ram. 28. Oruc i osrala mnogobrolna rodblna. brat Jasmin i snaha Azra sa porcdicorn. P. Forte. MehanoviC.a LaIinske cupr. Ce se prouciti iSIOg dana u 14.ti. prija[e. Brackovic. MEDUNJANIN p reseli la na ahiret u urorak.. te porod ice Kolar.. gcdine posli]e dzume namaza u haremu Begove dzamiie.00 sali.. F. Terzp.__a ovaj trenu. LORA preselio na ahiret u srijedu.j u Vlakavo. 29.Dnevnjavaz """.IJ ce se a b "vi ri u cetvr tak. kao i ost. do. C"sic. un u ci Adn an A. godin e u 1600 sati ispred d~amiie u Kladnju.rmin} " . 9. lspred Si n i3!1 begcve d~m. Ce ..!. sin Naris. prijatelie i kornsiie da ie nasa draga Dana 28. Kari6. 42. Puscul.ije u :poraUiujo a ukopat ee se na mezarju Kl ak • Cain iee u 14.l·!nd:r: Kcerk. Talevic.ETULLAHI ALEJH! RAHMETEN VASlAH ANEL DUDAKOVIC Porodice Kahrimanovic i Kulic "t . Mu. brat Alija~zaova Devla Kurtcvic. Prijovoz do Vlakava i nll2ad obezbijeden .. brand isestriCi sa porodioama. kderi Munira i Fcrida. Anela i s u pruga Zebra POSLJEDNJI POZDRAV prijareija . 9. navr!ava dragog se 2J godina od smni naseg EMINA (HASAN) KOLAR. 20 11. 9_2011. RAHM.ic. OZALOSCENl: sinovi Muhamcd i Ferid. Orneragic.57 . maika Urniia. 9."'_"''''. blon ica b b. Ami. a ukop ce se obaviri u 14..00 sati u kuci fuloSli u ulici Trg heroia br. N ikocevic. 11.00 sari.(h. Pindovlc" SijerCic.9..a>ic. Kadrispahic.13brojna rodbina. porodice rodbina. . punica i svastikesa porodicama.30 sali na rnez. Alen Jijepi PoslOji Ijubav koju i tug:a koju vtijeme Ii dragi Allah di. bra t ioi S ala h ud in . djeverovi Husnija. RAHMETULLAHI ALEJHI RAHMETEN VASIAH OZALOSCENI: supruga Leila. D zena. Munev era ..n.. Mandai) Hodcvic.i rabmellij'e u l4.ce Res. M. kcerke Ald.c. Enes. Priievoz obezbiieden ispred Carlijske dzamiie.tak . ~ukur~ Ele:zovic~ Cosic} Ra· m . sesrra Hamzera sa porcdicorn. godi n i..je.n i A.AH ttt Obavjestavarno rodbinu.00 soti na grodskom groblju Vl. kcerka Bisera.a djecom Emi.30 5ali~ ul. Zverotic. Tevbid ce . Haris. 27. zew.i ostala broju<l rodb. godine u 14.2011..rju Pogl~di -Kije_vo. te ostala 371-'".~ HodZit.a. Harun i N u dzei na. Ham. 20 II . 2011. II: porodice Dlemar. rodb. Darnianovic. Halimki.. RAHM. u 66. OZALOSCEN!: .vamo rodbinu. 29.ke Sellij. 29.n" u 14. godine u haremu C. Karie.8. rodbina i prijateli.30 sari na rnezariu Grlica brdo.se prouc.Doric. torak J usuf. priiarelje i kornsije Sa ialo5:&u iavliamc rodbini.lve AndriC. ret Halil... Nikontovic. Neh podari Ii jepi . 7fX.pred druillvenog doma Hr. Alii e D"r<e:leo:' 6_ Priievoz do mezaria i nazad obezbiieden. mai VASIAH! l. snaha Fnhra. Dzenaza ce se obaviti u Cetvrtak.e prou6t. 29.aiust~vljan.. J arovic. Pita. 9'. Dubcko ozalosceoi obaviestavamo rodbinu.c i Al ii 0. Balic.vljena 30. ". DZenaz. OZALOSCENl: supruga Zekira. KuJelijn. brat Murat sa porodicorn. zet Se!ki j. 28.. Polio. zet Pita Esad.jem na .r.ati na grad. Dura.30 sati RAHMETULLAHI ALEJHI RAHMETEN YASIAH ttt Duboko o"losceni d. godin i. 9. MohmoJolija.pr.ETULLAHI ALEJHl RAHMETEN VASl..9.. Fazlic. hral Sa!k(). Osmanbegovlc. 201 L gcdine posllie ikindlie namaza u glavno] dfamiji Kara Mustafe pate u Rudom.tN Obaviestavamo rodbi n u i P ri [atel] e da je dana 27_ 9_ 2011_ godi ne preminula no!. omc Radivo j. a ukop ce se obaviti na miesnorn rnezarju u Terovu. Orner· begovic~ Karabegovic~ Bratovic} Secerbego'llic. Mujezinovic. ses tr.ova Azemioa . KADRISPAHIC preselila na ahiret u sriiedu. Marianovic. i Yah ida. Dbenaza elC sc klanjat i u cetvrtak) 29. Met:iljev'ic. Samardzic. zet Adn an.i ni.230-1nd1 . rod.ibisic.elji Kuta . porodice Bektesevic. unucad Nihad. 201 J_ godine u 14_00 .ske Ij epn 'e.Rude. 29_ 9. Kii evo_ Prijevoz do mezarja i nazad obeo:bijeden i. . unucad i praunucad. godini. Bajrambasic. prijaIelje da ie na. te porodice Doric. 2011.autobusko:m sr<l!iali~tu kod 11ASPt auta. OZALOSCENI: kceri D:!emila i Meira. godln e u l3_00 sari. Din i Irnan.e obaviti u "etvrtak.:' t i u celvrtak. god.koxic. .ruk. 20II. kao i ostala rodbina i prijatelji Tevhid ALEJHA RAHMETEN u Ali-pasino] dzamiji.rjz. 29.[ji i kom5tje 6l4.rhume' U 16_30 .adosceni obavjesrrtvamQ rodbinn" p:ri. godine u 15..tel. komsiie i priiatelii RAHMETULLAHI ALEJHA RAHMETEN VASIAH '" AHMET (LATIF) SIRCIC presclio na ahiret u sriiedu. sep 'em b fa 20II. komsije i prijatelji. i komsije da je LlLE JASAREVIC.go~ dine 11 33. zet Emir..mla broina rodi"".Munir.za ovai [renumk . Lindov. jen-va Zlatll sa djecom Dzemail. OZALO~CENI: porodi"".. FADIL (HAMZE) TALIC Dzenaza Ce se klanjati u cetvrtak. . D zenaza AZEMINA (SERIF) DORIC. godine u 76. Haris. sestra Aisa sa porcdicorn. ce hiIi ob.uprugl! Noj . Sna· he Medin. . zaove Sadika.30 sari na mezarju Bare. Pilav.Bucal". 9fJ. volj en. rod. Bunar. godini. Lejla i Aj'a. prijateljima j komsijama de je nas dragi ANEL (ATIF) DUDAKOVIC preselio na ahiret u utorak. NIKOLOVSKA 1964 .snica. Mu. Eni sa .talosti: uL Slanjevac br. Zuvdija i ~efkija sa porodicarna. 9. Cobodar. 28_ 9. Nevzetai Vezirka sa porcdicarna. gradskorn porcdicnci kuel u ulici 22.dis) z Duboko o2aloUeni obavjd. go di ni.011. Orner i Sam.30 sari. 30. brarici i braricna. i Febirn. Nejra. Tevhid ce se prouciti istcg dana 13_00 'ali. Loni'orevi':' Spahic. prijatelii i komsiie Tevhid ce se prouciti istog dana u 15.priprernai'c so . dragog Allah.a polaskom u 14.2011. godine u 70. Edita i Dzenita. bra! Rizah. priiarelje i kornsije OZAWSCENI: 'in La. ova] trenutak . RAHMETULLAfIl ALEJHA RAHMETEN YASIAH '" j ocu 0 a!eg pri ja telj" AZIZ FAZLIC SEADUZIGI Molimo Dzennet Jacsmin. komiiie i prijatclji Tevhid Ce se proucilj istog dana u "anu rahmetIije u 14.kovo. Ganit. Kapo. da yam podari i vjeeni rahmer.len) Ben j am i. --------" j komsiie POSLJEDNJI SELAM Dana 29. te porodice Sire-ic. . brojn. god. sure /I1uhamed . Komemoracija ce se odrzati u CelVrlak. Jjev".inovi Ncrmin i Semir. a ukop de se obaviti u 16_30 sati [La poredicncm q>~zarju Parnice.30 sati. Emi na.. i'tog dan. "'''''tib Munevera sa porodicorn. sa uspmnim .e oba" iIi u ceIvrrak. s. prijatelje na§ drag. Muh>rem sa porodicama.a Lalinske cuprije sa polaskom u 13. 9. snah. DURAKOVIC pre.. te os tala mnogobroina rodbina.s..ili istog daDa Ll kuc. unucad Eda. djecom Irmom i DeD!lisom~ porodic:e Bairic~ Brkic. braIifue i ".ADEM aUSUF) RESIC preselio na ahiret u utorak.I! OZALOSCENI: otac Atif. 2011.ic.(hadis) Duboko o. snahe MiThAd<l~ Ravijojla i Hairija. Dknaza Ce se klanjsti u petak.9. kee.00 sari na rnezarju Grlica brdo. $uada i Zijada. Dzenaza ce se odr.. 2011godine u 89.ali. Sahran. rod.na. 9. unuci Ammar i Ismar. ul. 9_ 2011. IDRIZ . i Mir7.iian. "'"Ire N "".(hadis) ozalosceni obavjestavamo rodbinu. Ala.prernaite so . OZALOSCENl: suprug Mensyr. D~vad. RAHMETULLAHI l. Medunjanin. 9. kao i OSta. Tevbid Ce. Cekic. snaha Aida. ce . Borcvae.2011. Ispratna dova ce se prouciti u Carsiiskoj dzamiii.aO. Dzenne t i SVe dzene smn ne prekida ne lijec.00 . 9. Dzenaza ce se klanjati u petak. polaskom u 15.a draga ..2011. prijatelji i kornsiie Talic. Ral<ovic<l!_ AHMO KOVACEVIC... 2. Kanlic. godine u 16. je na! dragi ob aviestavamo rodbinu. LagLJmdzija~ Hadhc} k. "-"I Amir. Hurlc. godine u 62_ godini.kom meza. u 70.elila n•• hiret U "riiedu. te porod.l. 2011.jardie i kom~iie da je n~ dr:igi sinn na~eg velikog HALID (MEHMED) DZEMAT preselio oa :ihiret U Li tQra-k. 27. Kenan. Prchid.arlijske dzarnije u Zenici u 16. svekrva Kadrii. Niiaz i Mirsad sa porodicama. godin e.ra. je na!a draga ob aviestavamo rodbinu. 27. 9.if."<rime sa porodioa" rna.15 sali.d. unucad Naida. snaha Zaklina. sin Mudzahid.

nje i:d::u. 061 357 461 Td.C1svc uz garanciiu. 061 . 65-3 454 .pgovoru.l02 • Prod:aiem podp~lu~nc ~ur.drf.".000 Ijudi • Profesor njem:.n"..[ol ic:tl n. Tel.surcpor f~dc 53 !lIt!im iii _ mareriiaken.""" Tel. TRAKilSTE.!Qdi povolinoS\'e mre reks~ 1H.@e.n:1u: us1r.adJt:!I na mC:l.ra'ii.gii.rjege s:[mm. Ribar 65.·(~r:fSl-\'R srednioskojcana i studcntima.. po&t:wljamo 5'0'(: 'LTste panel paekeea. bD.. TeL 00 I 098 579.. g~ner.amkog fe2ika.o.anje do 300 sr.la vt:ijedan i i.0«1"".l.CDCI n.'Ci(la. 061 S66- • O?l:riljna i Lldgo1i'llmi!r '..lJ"Illlcij.nro. NMKVi\LITIITNIjE ALUMlNIjSKE 2ALUZlNE:lO KM. T. • Kcram. (cij<pan. _ .1. pI8VCp.-'OljilOt radn_:a s. retlITIa.45 sddda. Tel.. P=iE.. pos]avtma ·teL 06Z>91 l.-· . • CenU<Jlno g. Oll 767·995. PVC TEL.ii\'kC'1 iJJslalac. is:kllS [VOin n_:Qro!lili lju i j cd.n. peskune l cle. Tol. ooti~nom.0.. 1072·1 " cllcpaun.Gure DCUlSCb kemn lsse erforderlich furs tctefonicren. 061 • Profesor. Adresa SEalIDWnla Sam~1.1)'i.\:ikc n:ti Al_ pOljl. Tel.Fl-C:rri. Tel 061 367103 • Prod~lr..Fcstgehalt 9OO-I_."'.iL':u pre-p<trniOll 47 "cprni dorn"i vofujaci ) 1·1'i KM. Tel.l«:ije:.[ .!. povo)jno. 061 j 12 126 j 002 135 067 f)~ p:akova.mcrrnpadl"Bni na. "'0.-el_iki.poilI\ll.d.sreklece ~'nr-u.mie.j il~Urt.. 00 Il26 064 z:. 3·:so. 061 w. i 062 . Pavolinc.ii:Zni. KtlliIol41 'repeD II·J:(] IG\L Si.Il i hrana obcablledent.-de.41944 • Kirt:ry-&tmj~ ~n..I.jllino i1XCS!e. 112l7·INd~ • . l • M(ll.lr i [i.c lnstruk'cijc b..[h inrbill~duiin.'_lmrnpju". 06 I III 447..:!!i!et'u1 INDO VRATA.-""".rLi ku L:$l dan.PIcrfiJer! I=I. 06] . Toe!.gle.062 m • Thpctar .lIi.Jsl LLg.s[ffi:lI~ -sa i nil njemacki i e....ckuosLsIe.Uu6:.re'lloz do rodnjc: besptaItIJl.e. gclenLk· re.r~!..dJl.:jl<l'-'""T. 061 67Q 06g. 062 'i71 on SClJ'U d~~u s.d~nil doidiliil 5:il iskusl"''Om.. 700 • Presni mavanle sa video kasers.:Io."ciju.gles.1J66 676091 ~ UJiiODU . J • Prodajern 'lomascv Oil L6ut miilo k.n~.maIike.:ul:madkt: ZIl OS[]{tV'CC.. Td. OOSUSt .e daje ins!t- • Kombi prevoz povotlno. r-!!\ns f!(IU'~r. Obl11S·07S • D. pti5l.• Elcl<wi".'~lVfinja~ odS""" BiH. 1i~njc dC'kUDiUlSi3.novin1~ poslov. Oll 45! 778.r: instn.GLANZ"..i.e. Tel. Tel.I.I!.5~ namje!. bancvidki "galj (kccka. T~1...e'rn..1 • P~icrrr...2.cb. dav~mjc in~ti~ '[cr'. stJ. • tistim lmee i pos:lu'l"fte 061.! • "Ihpetnr . 033 657 038.gei &'11hidrouliku. Povoli"o. Tel.r sepiha j KM·m.]s 244m 473 it: m:atr.. m_ • P"rod. 61 254 0 II..:rn~ ob"o..ravi n.I..JN!jE.mwskog d.." i.. OJl 660 767. • P!icni.cm • P'~_njc i pq.~ i pomoe starim i bolesnlm.rtj.W.r...kih uslu- ukciieosnovdmat srcdnj<tkolcirna.ki pedo.com.h.4 ml je ". 061 0i3 369 usl.1 m. • NAJI'OV01.ja 1.7 • Kupu:jern HAJMlONHv\ trrU Qd. dugogodil. + 387 0144Il5 71!11i • Prodmiem ~vajU:&-I~~"t.l BaI10\!"[ti ~g:a. pand parkcre 300.. • Zid03I!jc-. 062 ~ • .IlU. Tel.:>tvo) mok i stnmcima. 1'. tl:J1lpijar p:romil!n..Il:'iZ 1362:48 • IQSt-. W_ -06J 609 947 • B::s:pen: za hidru-termc lzolBt:ije. Ciit=na 15-0 KM garancija na g:orovrild. 'T~I-062 ! 039 05 • TV oid"" S<lVis.001 91'iM9 "a.".. U 00IiCIJm0 SE~nju.'Pj~pd:.. bc:spt!una..: pciV{!-ljn~ u5pjch 2lIgaIi1fl LO.a iJ'!iSlalacij~! l~[i tx~l~~ S\"e l...HL bnJ_k'Qrtc.bL~m i U .::amje:r. di cnlca firmi. magisrarske iii obrn uto..c. mlz.2323. j>OS:lQ.. 11119·1 Ndt • N:Jj~mvoljllijc i ll~jh~litc(f.k.rijanje.lLr. 36/38:.3 • Ptr'[~b..t'Sk~ kIlO i r..LNE IOU· AL ZAVjESE.O-Mo.skrcIl:. oolesnirn ~ nemocr.presv1i'lcimo 5. Td.{!.mvf. :a:nnirati. 731 • Kombi pte'L-W: Ttii.9 t\'$l(rt- • Pro..ri~ina.a posetnl- ce vidjeti ra" jf:s.atifill1Q I kg ~ ZO fcnLng. pl. dcmirtiiu.l.m:a..tu :bll"l:. Tel.te pntnje i iSpt!1lliie SYih 'a'TSt:.e lromoo. insm1acf.ge kvalitetno. Oll 234 80S.kvaliu:l.061526205 • Grildevillsk.I S-pO. 062 55B 574.kadna TI iq.i rndi}vl nOl podrucju u..:a I:9d 'u biUcik" BBl pomn...allru (. Tel.Clii!:ine 3. Hrnsno.I Stan. kv"h. 819700 <n~~'lx>i...vue • Pro. .! Td.e iz englcskog odr$Sl~ i ueeni ke. 00259. stolar uredno. 003 468 613 I..vke svih TV a'p~. snlj.rebn-c: clvije ozbiline djC::'IlQike_lnfo rei.Sl gan311c. 001 )44 800 • Pornxma zen!! 23 ruvanjc smrijc oso- .Uoistevamc tohilfe.:imski kaput. S\-oloj:tCl de_ke.0.ilJ.mirtiju raangal u.I 002111200 ml. OJ3 0149 4l1i • Cuwl:l bilt di-ocu imam dooro bikllSt'lo.c-m profesion'iltnj LLgosutclj:i· ki ~Tl~le:(lQrnat i ~pump"'?.a bin dijeli:'~ KolO(h·'Orsta ·Iel..~1.. ToE.-e k:wlil. leksoova.y.'adi sy·!:!:\'f£Le Le:k..ajem ras.c sm~ nudim pos30 [rgovac-ke pouClL!:(:. Tel.oo5i).vm'Skih ..[tl Tel.isrlI~::r_tr. 00] Lrashla4.]j. Akc..'Vtb predmem OS<OOVflelkole. 061 l50) 688.... • "l'ARTY· PIZZA" S_ G_ .- • PQlrtbo:a dje-.] l-:--... • Dalem lnstrukeile 12 hemlie i Eizik~ ra- • Prevodlm dlplomske. Plam 750 KM ptU5: so.C u ku6ima.ra \'nl. NE KRADEM'!'l T<I.m· lalne i p:.Tel.001 18&4·10 • Bra~rSke :r. TclOGI 200 894..ampanjL::a.7 os""" Tht 061 518 589 iii s:[~re osolx. Td... 061214 405 • Kupu.80.cga vi pOidlt-c. 001911 100 vrsre .vliam b!'\l. ill 002814>23 s • Dajcm m._ ta~l'!. "'s1"'~i i pre.aife.~ pI>" IX'dogo.ra po 00gm"Ocu.:UII tJ~ zrr.. lOO Ki\i.njc mOO no malJ1:Jru.! ptlla:renJm .-cij::l fi. l'rij.clirn im.r. IIIQgu6: i d(llL~'O'L"O i1..\lj_sinmje. od 0. 1.. mJimo 1-::va1[I~llo i po~'Qljflo w: garnnciju. To!. 002 173!9S • Insuuililm dakc i sm®me h: malema. n~jm'll. \'T- !]:II.~.o.j ire- -n:1.l_ 'IeL 06l 1.rt!odaiem kn~ki koslLm.jh i doJ. pu mlkil s.IIJ.riA kk~~ kotekl~ br':iIDp.:sm parkru.9df.e pb6nj.c:m i.. clol~J. 063 352 400 • Prodaiem me[!!lnu c:i.lr pelel'!a.~ ro.Perroncin i 3Dkg.'l'rti iii 1>0>.dOVit keo ~ pO$UvJi::rrrj.IiNnil 46.C u rukc .n.J~e ~flj~ statlOVS 1:sobni KM.815(147 frfQS[O·re.r-. 11024--1 n • HOlclu. rna] LerisaQje! $:UO'r"anje i osmli grmtc:vills1r. zidova i guraza. Tel.da8 nudi usI. 061 ~g 111 • BrnvlIr rndi ogrnd~ kapifc.lti~ .. ()61 928 :)35-~ OJ3· 2]9 761 • vrslm knmbi prevoz do 1.~&ulllOtlu· binskc u:s~vomjc 61trna. T<1..eru.meZl j dijeloW' ZlI golfil fcdin1cu. . V!:IiC.ro i pO'I''Oljno 'OOS1:a .'Oj¥~ & rnd u saIj rul pOsIuZi''llIlju. I I !Ol·Ind. Tel . vrlo prJyoljno. rndi selj~ dbe. Tel. cTel.kUSTVO nil murcrl. 062 713 57') • In.cijon. sin tisajzera i sol feM. korpi t brn~nih drugih proisvoda pl~termg Il(lmjcirsjs_ P~w(r-ljrw. aubceeTel..reIl.aj'ern tmrura sotarlj Td.d. 001 519986 • Prodajem Q3J 616135 mjd.Jd. DQlaza.Oll2l9761.h.ke rnr.. 'I.. m i~ ni DVjI mm na DVD.(J KM..pi ha~ n iJrnjc5fillj . 00 I Wll107 • Prndajem. • Et.H i RS..oo ttl rnsbladml "'1trinu l. Tel 001144183 • KomhipR:voz plJi:niJ(a.77 18&. let 051 sve rn- pakl'dmJ.aj'oe.-kf:ta S:!Ir bemaslncm uz garanciju. mood". 001 200 546 • OIDilJnm :renll e..n ~jmiJ i L!6:Qio rg2l! dO~!l:zim 1'121CIrt::$1.'~i popnl. 03l 6l{1~24 .nim proSl.~er!!: . 14. bukcvl brlkerl I gO KJ\i.rj ped.l O1p~iV3J1ie i [jJ uinwPr:Cii'" jl<l do!. • PttttebIli3 rndniCil zanuJ c.Do Lsk 1J$t.rn. [>OV<lljDO.:Jk h-csp l:jl.061 50)1 401. [bema). • PrnYim S"r~ vrSI.o:t1i~ di(mj~! iqJl_ll't~ idol=!< "" ildr<stl odm:ili " FBi. T<i.f29 god "reoIJ.J1:su'llkcl· ~ ll1.:)m.. kQrna~! :r. s'Vc 'Vf5iU~ prevOZ<L. Firma . KO!lc::r r. bilo kak<l\' posao dn rildi.rn. I malYI.o'Q:.cu U S.1i ~ or::r.384--111 • Zobilre.ll:.ni~e. Tel.gali (KI'.olatim r:ra ath- 5S1.kusa t an.__1<1. Tel. Do la.3 pawljno..]I<>do~". b:aidarcDic: svth VI'S[I~ dmJ. Qdrt!sJt'~ je.avanje. oran).ret[m komhijem. 002569 483 • l_1'rf:'V(ll $IV2r1 . Td.rm~_ llisoni I m2/1 KM.!I bCl:5.mc samoresemerin. :b'roj sarudnik!! jI'_. pos~uj~mo ljepila. furodi".t 062 • Ag.a 1m~i taion:.. moguenosl prZcn~ express ka:fc."' kuhari<o.li3 bih djc.sfc:brenog naki[a r.epen.sn:dnjoSko!oc. OGI214 579 • Prcdaem vhafon zvuk koj~ lijeCi za 200 KJ\\~ star gcdi I'll dana :slabo korisrcn. 061 224 60 I • Daiem instru k(:ij. kuglLcm: ''11ljk.:biljru ~ ToL06l 140 648 J tm2i ~ i:skll- • P!'t. rn~ dn. zggrijev. 06l 124 lOI "im .Q\o"Ci!1l:ii U! .Ljom.IDic pnsrcliirr. 4lQ·I11 • VOOoLi1Sm.ji . Tel.e "" . • Majsw:r povo[ino optai.ncijtl.tble Arbcirseeh.s brusili~konl3kt. TRAKASTE AVjESE.:Qg i e~i k:.00 Ki\1.1]l pO~'oljn~J.ge kt. llam ~'C: Qk:pc. Tel.mj..o:rim4~ S . PANE. !poreLa. cokcvl merrlce 6S KM~ u.c....niekcir.' LD Monrencgro.-e-]Xl PQVQljrr Lm n~ma. Tel.(lStQg orp::rd21::..nl.4 063 497 216.. bmseo]c.!. 001 51l.].'r.l" Tel.:.mje u NedhLriCilM.! devizrm ~tednju~ ob\'t:Zoicc diQnicc~ ocH.las danas • Super .niCf:] :!I. IQOld T(lwn<l' Ila B."".etnO. ~rt?:lri 9f.rgan. Tel.lm:Ik Oit kuCnu ildn:s:u:.a posluZi. II6. 0611)9 507.iJ slaru i posrnvlj. 062 3S2 352 i • Postavtiem osrale '!. 002 j 27 5<5 k'Ir":B. 03).0 4 KJ\l TiI. I'LA TN ENE S 5 I.·e.i . Ol3 272 4SO • Pi"Qdaje:rp ~ilpe!a:t$t.UIi-2J IG\\ jl<l""Y sa prij<V<>ZQm. Tel.tlje i!tlru~ .061 551 J66 • Prodajcm oprc:rnu Tel. i lu rei) dt'~':a-.!r BAi\YI 524 TD. Tel. dobtl) oCU"Li'llti M u.skog. KI Ri3Y"'.. plata 600 ElJf'3_ 1nfo tell:fuo OG2I569·224..SlC DVD uz rn.• a. di:CJ bi. 1e~.06117H. ll:I OJ3 203 001 fumojom onslcsl<i.vodsnJ~lle ~1lJ_~ bJ'7.3er'V~o_m i ptlkom.: bespl.m • Kupujcm dionicc ool.. 06) 119 700 m::H~m~l.a. Sarajevo: . tjpod~ lamlnarposravljamo. 06l9iO j po. Tel.la Lrni:i JKI~CI §ofera. ~. Tel. bol. in'lam 4:5 g. jO. l'TT • Poircbnn d level ka od 18·25 god...&.I[. • Prod:3jc:m cljcCiji iiU tic nii b:at-c:rij~ 310)KM.kcij~ pi&: lr:kI'i:teJ sem Lr. 002 104226 • P['Qdajem irt'~'entarza Tel. cijcna..".i j::.Ispjehto.vilrinu 1_. poc!m. 57 991 • Iskusr. N. lijeslO.. Dolazim IlS edresu. posui... mig:n:· o::r (gIJh'obolja1 i~ija~ skol i~ (krLva ki<'rna). takkem..a vmm mdi u birim· m<1nam"'. Ugoo<itelj>lvo. illstrukcije iz crrg)~kog je~ika na pOdrutju Ca_pl~int'_ "fit 00:34·91 260 .!Z ~"l~Ilr:.P. 061 753 962 • Kombi prtvollJamieSb!i:.uj p.nc. Ugalj Krcka.DubilJSkQ usis.:!l. angina pck.ilpi~plasira:njeka[~.\OJa.ka'bci:swg o1p~d~j obeii:b_ .". Alu i pvC tOlellle! le r'uie! pl:) nlt'l'!e rtflem c.. ii'NLm B ka''ll''rii" ll:I. fusjo:l"jem\~Jru II. 061 g29 108 i 061 862 &71..lte llS.lrDje per-fLab. 1lL 061 809 763.11 • VELIKA AKCljA do I.blanim Tel.ge rti:'ij:rl za kupcvi n u devi zne sredn jCJ.di m~ Ie u izrndi lckd.l.iLI.. Tel 061. 1474·1 " • Pizzeri. koch Km:kii komad drveni ugi!~ li. laminate. 061278188'. 061 079 om (.1":. Tel.u b I.lu:g~· uredoo Td. i ]1lflli..eg.Ako vam ie pouebna I:'<tdni:ca da vam tisti po KLtCama j d.st.00 I 788 {176 • Prodnjem 6. 002699 66! l • l\:r:sl:il. 063 011 634 • Poln':b.&lo samo u kcmpletu djer.. 989 803 • r~~j~m s!:olarske maSi_rte .. piocrira Rm .. 061 'rad 135145 • PoC'ttJne.1J61 '19750. 14)5·) 11 no. Cij ena SOil ug:rad. 06] 7ry) 34G lli..J. C::isLi.1is: • M"Icr. ll~dl.3 . Pla. Sarajevo. Konji<:. ll:=i_ 002 20.'.: spa.Cjjo:m.r. .::1rog jczi_Im uspjcSno daj~ Lns~rukcije Lti!enitirpa i od~:5"lim osobama. Tel.orn.enlirn!l . Tel. g.n~ kOOiI. rame cdfterc.1~kr.1vanje SGlILOYII posl.062 1)1 64l • Prod.rn.. odliean Zo1 kilfite i slastlcamc..QS. 062 .. Vi'''. 062954 .orno i ~?{)ljilO.t 061 398 565 J T.kr~ O'1OVil podova. Tel.ov P'J mieri. 3bd!inici 0 cljevojke :r.Dje Srijedoi)\. l·sobni 2.mlktJ 1O't!rl. VCCOO <100..4. Tel.dA.IOOkvado" 404 sei :?II.."n..a ktilIDldzi~ rani m kornbiicm VoJk!.m <10 ~ .844 djevojki1 ill mladic 073 974 Z<l • P-roda]e:m rekLju 11.tar.". . Ti!I .4$tQ]~ IO$LOli_~novi rlilpu LOS1. 874 • Brnvnr ...S. 06l13945l • RJlSPRODAj A OGREVA .]narlJ. (0140)8 SIS • ~::rjilSI...enje hr-za me.ir. 062 7250 J 01 • Kv:iliocmo vrilUl1W profesio1llilci .cavaf. prafl joe i is:pi_l'an jc svi h v t'· :s La lr. kovanih!ank ".T<I.c~intcxf""i.JngijC:lla« najpm1oljnij1C dublnsko us.()62 l!)j S 12 • Rcsto~f..]L"-C mrilve i mi~evt urrj~ta\l:ij_mo~ lOO % ~:r:!!!"<ija.ij~ ~ tcgalizadiu objeka_ta.DaI.nj om.1. euvm:rje na .15 t$ • TV SERVIS I.im i latir-arn.6·1. K "ilH(c:t zugamIHO· \'aD.t.ad sa d~l'rl iz s. • Voool... Tel.J [f'la :potJt.K]. • fumilknJ os. lajm. Tel.i biom~lrijsk! pasool i poo'j"j_d:.t laminar a Tel. 6. z.en. mnlcrnillike ~ (l$oO~'te" srt=d_1l io!ko-lct:_1I=1..c-ij a 12 mjes..venikill1l4 rip Q)me! 8 irtta. ZALUZlNE. Iedil!! i.8 i lsCP.tvo". IOl34-!Nti< • Da. i1:1a:t-Tr:..=. oo:s:ravnica dr1i l.:i d)e~'Ojka:.. ild. dol'avnj" "'~I.radbi} rodc:millJlii i sv.."I="ToLCl. 1<1.061135 229 jz Iljemil~~og i OS.l TeL061 W5 2~ 10.! Moo..skog. 063 635 017 • P:n. 0)61 I\'WW. iklti~ bt~::h k"'11'2!ilerno. Tel. s[je. pe_nz.apijc 501 bol 1lC5UJie! Ako hi$'[e :t2d_Qvolj:n ioolol)r)rk['Ji SI.~dna 1<1.o". • Kupuiern swenire saralevske Olimpij:a.Ispl:!t:1 odm:ili.r novi :PO ".icrne.! J6l • Noi Zil kro~n~ lcl::st.55 c"""' . 1nc.lOO~ .. T<U)61.lYO-_ T(!I. __Tel.1<0'" i(l$ru)VruL T<L06.I:IOQv.~ o::rilclresi_ ToL 061 855 4W. sdenlce.evLO'. 003 IB9 457 buregdZinicu. huhe. raane robe jl<lcijoloi 8[H 0-2411. posude bakereo i sl.rtOi .er..iI'iO_ -~].1W..nalm.:reclzno iSll..l~I:u:!..". ll. 869 • Prodaiem isparweceza <Io+4. 062173 iz 2_98 za i • Dnjcm insuukc:[.l(dje C[~M koIe~ ~lC .mieStB~ .~uosicdc. Zil r. komode. Cije:n<l.... T~I.i)66 'j65 901 • Ozbi1j:[UJ 1cn:a p-azi~ bi :sW'iiu g~ ~-pOO\r. Tel. cflena ' 50 KM. Tcl. Tel.WI u.:'f. 062 4.3 704 iii 061 l05906 • i\gttlciia Meka .efi_loIsno un.16H60.lnski Lq'JrolVljaO :?a sve mild::~lV ap::!1'21:!L 'lel.t-ovc i.eni: diskus bcmij!1l gastritiS. 033 toke". l'CPLb~ i.-.!j '0"afika] odr!. Tel.! kcva drva • MitarbcitCf gcsuch t Skylilll: Marketing 0. Taene mleea.cmcija pn..4. Tel.Td. Tel. Tel 066 136 120 . {~ pcmoc crxcr ~zrade' sc· miniH'5kih. odvoa kabnsrih stvari povofino 5OJ.aICf ~ isJruslvom mt opr.. 001 5lJ l 1 m kL1)66745991 u. 300 Kill.00 KiI\ik= Tel.e\i1o i vdo p:Jvtrlin(. 1~L06] 456 • Prodaitm m:asi ITU ~ llgOSlitcljskog !dern. fIii Zanatske • Vrlimo sc[.or· apski jo>ik.: pumika scl id~ kQm.". i do 3 mie5CCii llvilIJ grnniCil 'O BjH_ U\~el. [e.s!er"nU za gcrj"~ i~'O kapilC.VDm iii vn~em Slilnu. Tel. Tel. i m(lntim novi IL1Imj~tll1 kuhinir... 20 11_ U prodaj i S.. Td 061 005 m • ~miljo:rdinll.l LmaViIIIJ SOl video 1rnsct:a otrr.. liiltinskog i ~p.Teol.:360 em.." a IJUt~pr.""'.strukc-ijc i.t'k-a) drveni 85 KM.J)j~m lTr~inLi' ZlI prkn~ kaf('~ L!.~ .. • r~trebnOl 02bi ljng '-enskn osob-.rom s:ve 'llTSte brn. VAN]SKE ROLETNE..>.~ ~jOO«e bo.u-.21 • ~rers. 1016l-1 N~z va miis ina {Gore: nj c~ ~l N i'!.-jj~i']:3 pOvolffl.t. 001 316 514 • Mcrle. I!9'J 4U • ExfJ1!l frili. 1I._ drng" T.ieerm'U!- US 306 l64164."'VQ. Tel.n ~u SA kant_ peb[1. 033443 S85 • DipL profc:soriCi3 fr..5VC ifl~ i&·e'[(lCjne.k nil adn::su be!ipbna n..+ I n.ok .Thimn _.. "'".033.4 b i WJdila donmCins.~ru'tatio:na.066 620 ~l • Brusjm..kog.i~ monlidtJ. SHl. Tel.jli~ ~ dt'Jodiplo!'n("t' i posrd L~lomce. hi sWLiu U!nu liill_g 2. • O. n do"'" Ij. Of! l • Milnja flema.. ll:I. 586 472 vaS.ve rnlacij •.woj on !0582·INti< • Cuva.cc stalii d. 061 101 &4(1.PlandcllCj potrebne dvi.C (mole i nclspravne).. T.l.. ugao 20 KNi] kau~ 10 KJ\'i~ Sarajevo.llja suu-i.lo IJ'Olrcbn ~ ir.W.slobodno. 6.I'rodajcm ldimu II ~\ci"". 0" Inlelektualne • Prnksor daj. lllko.. klima u:rcda.ra 8.1. Tel. BLPROZORl.pa . Bukcva dr~'2 u svlm obllchea.dtn b r7..I~kog iezi.kabilSc'[ih :il[\"W"i) po'\..tl:ntr.ml00 IG\\ + ".criltcn. 001 31B zoo • Mot. ]XI"t. OO'IfQZ ~!Jtill cLjenii j)OV{l-linii.raLL. prosm_t:a O:fui~ro:J i od_gow')m::r sam i pO:SicJuj~m is.i ~ mini ¢LLvar ill \J dr'". djJ11(]Jruiki. bcrja erne.Iijc sa gara5lctjom radimcr termo-fil"du. T<I.~IllVaml) ~h. 001 188 903 .ihlrr.l-cta_ J ~:ptatii odm. 1<1.i fum:t iZ'o'Odi Svc: mt'ctadO"'iil.a sa L5kustvom kOja bi I1idLI~ na prodaji .rfesiolual!1o.mbd. Td.::i ne 20 KA'ltm2_ Trakacs[c zilvjese 20 KM/m2.a1'e·res[)}o • Prodi3jem mu!ki r.t!rjem ill ['e.5 KM. Tel."v. brusirnn lakiramc. radi mo 00 w_melji! do kmva . PfCI..oli~ rQtelj~d~je~ srolova... • :s c:r'l. ~rodaju s"'. osnovcima instrukc:ijt Snrilieva Tel.-'O. do J() godiDa.e djevojke Z!3 us.=li.:idm'l.rs.1u5Wf1j~ j k'lr'3lLfi"".lJP_ NjeItIIlCk:I brada.~ oil<2bij«len. Mob. S[alill raali. ruse'. 061 500 037 l • Momak 3S g<><lina. 061187 954 • SroJfLl:ske !. 061 l30 176 • SiiIiljcvo.maLike • Siil<'lj~'LI'O....na13 sa garnncijom.clidbe~ O(h~ kab..m ill8D"llkcije iz ~n. 061156968 engtt=:$l.cr sa iskuslvom izvodi (Ir).l u .! 1 605 168 • Parker."'1: upeve namj~~l!rja~ a u[edno imt!ujel"m. 061 TeL "'". 061491612 sa- "''''I'Il. Can n. 001 07') 77" OlH! 74SO • Pmrebna 391 friz<rka Tel.aI~rir. kl'lll.v(J~ fJO~n (!Wn je t'fl.ngleski jexik) lek m· ra bos.. molkc. 003 189457 bll~n.iSOrtii sa poP e"""..'T . .ire[!! 160CIlh ciic_na 350 KM.n . Cijcnr.a~ mi~mol~1 mrave.34 200 • Bruslm..kom.k.tir.d3Ui!l i tura". 1il. 0611. p_ Tc:I. kamen! 15-0 KM.l. 061.".l...:og dnjoSkolce. .. Tel..:3 00 m.r.ic::r • AKCIjA: Bukov.. Tel.li. m ikadobb .ma} bri kel 5 KM..i!.]9SlI001 • Prodsjcrn pclovni dobro OOlv1mi VUr nen t Cilim . 06l 855 716 . ~ Rcfen sle ues ae uu rer: 066 079 02l.rrt'iii:llne. cirkWaciia.L. odrnv.ocdn. TeL j Tol. !}l3 l72 450 • . Dnevni avaz • Srarine pn)(bjem na Alifako\rctl! vic-ine.f'oltQ.alij:3.. Tol. inslilncijc..l46 441. 061 079 771.rljanje ~:lm i naUL Tel_ 061 1. Gjcla violina. 062 117 905 il:a~t:' • Kerattr instrukdJc rejPj ka za Tel. TeL0615tIB komo~-2O Vas mali og. • K. tcr. ins~l· TeL 061 566 odnr. 033456'505.9je .ilil .. m 8.gog daic cesovc iz klavlra. Tol.n:a ~Led..bans.to · 6..033 209177 • Prodajem ugcsti [e. podol'a.r..-~ TS na p. bojlcr..it'a.loj firmj ra.. dain) ~rati bilQ kabv pOS:loO_1el.'dfaju! sa :(. Tol.u::rebt121 ped:)f.i To. 20 Miuu'" bejtes.eg ~n!!~n~ .P<lOr· 1m>. Z:l [Jj-eCI!I in ve I ida U' Li ubi ni. sve 'r/t'. slImju sa svim prikljlJ¢nirn eJ¢Uj. 06fr 3.5 072 • l)il.1.tiam sv(: ~TI'tc frilidall: j :r:a'" sbhld_nib t..imrskc Tel.ed. Z Y<lti od 10 do 10 '''. . VilNj5KB PVC I A L RO L ETN'E.(}'I. Tel.sooif.o. Td.micltai~ od~'07.m:] IJ L C i iSKU'5l\'Clrn I..a TV apaTal:. Tel.dn.Z. 06ll7l Y .SCfo· i rnon~ c:1.e i.dli .vljam sve vrste parkee i SipodOVII koo i posm-.:il ~L~C'_enj!! :sr. · dc sDimanjc :s:-. prirod.rofcs:LQ. s. 525 966 1el..SIS. Do.k~ i kllji1.'~ _platcrH).11>_ • P11~lmil VKV IDslnJklW 1. na].. Tet Ol'] 557 no . saniUlmLh Y""'aja i ptofupljcnja.polka.~ Yr5re kuenog i kanecla. lakiVf'SLe parketa. 06 I 606651.f!'O''01jfl. • MIKADO· VRATJ\. 06l <104997 iliQ70211 J76 • Vdim prr::voz.agozi individuillilo po. vel. 061 Be 541 ciie- • D~jcm.iia ~ bes:pl:aLllO uClan. Tel. T". II Q20·1 N dz • A.::a Iljctcnjt tromooze .1<1.uJ. 404 • Prodaf.rubija~ n.~kc kozrnetikc.~. il6] 244 562 • M'Ilzit. HARMONIKA 011/6'iS·600. (tlo 214369 J}ll • Smkl:ir mi sve vrste staklnrs. kUCnog IjubimCia_ CijC:lla po satu i d. 062569 483 • V~im prevoo. M~lni3 jf: u. 06) 100 II).. :Siln'lj'l. Tel.llm osobarniJ mj irnjilnjc: pclc-n:a:.l. (DJ~dQ'l/a_ Najbolje platfrl:rti:! L5P ln ru l dolezak odma h. 061 ~12 39{1: • Profescdca englcskcg i<zika da]e eesove i pre". 126·1 11 • A... Tol.1 rncull(l. Po\'OljnQ i Io..li.nj:a.30 m. Tel 061 m641 j • Bukova isci [epana dna (mole IJ vrcc::. n~e1ro· in) p. I1J97·INdz l • Prodsja poiiesrersk. fro ilDCUS.. TEL. U!.JU """"'~ u=Ino.oIe i dcsdoodjo.ui_!1~pOl. • MladQj ooobi .. 052 215499 ~ • Kombi prt'voz llarni~t3~ 5Chd~ .h u FBiH i RS.:n9. OG2 073 760 1m J '"liS". 00. 061740 11. • Prcdaiem v[o:lii1U s:a ko. Q61 184 '196. OG1 l33 078 nO~'" • J::ik-O brm i pOvoljrro kLL~"" Sli't! rndov-a..ivc. do'''. OG1 ".."..\1esno.m za tad Fast rOQdu 'n:9 Ciglena~ m. 033 117450 • Profcso.llSuukcije iz njema~kog cllg[eskog za osnO\-"CC j . • Pmrebni :iI'. lLJV!!II!!bi dj=. Tel. 6~ 167... '''"'''''j» 211".ml5e! Od t.ns-lu: proimC!d_ni~ ". Tel 062 83Ql)S • J\'U~r:1j. t 11·484.. rtO\'Canict' i (IS(K-10.tLitnO pclJ:ebn.lI.... I1S i-si. sefldbc. f'O\<>li"O.c:H!! i4ip.lilul fr..[i'k.)~ d. 061 191 566.Il Tel.151..upujerT.. cstalc sa kirby usislveeem.j mj<ri .v...dt<se.e~ n)lctne duiinc 70 em.j ~1l. '1!r 061309 800 llsJtI~>e p.~j~vi.rasIilvniCil l8 dr1.z bern ijl: !ilu:dr.!~'!H 06144Q 6.. 002 %9 539 sLOlica i j I><.1_ T~I_ 61 5 ~ 9Ill • Cuva. 12 i 24 h. ozbHian i Vlij . kaserera.lj:ilk:u opremu: ~_rik.ogutnOSl surdijste 621 167 • Presf.a uzgara. 0 botlj t:!~ Kan d i~ Zallusi...vih sprasinskcm Tel.. 002356 III ~(O 1M 772 • R~q.. 061 171 666. ie-t.a!1 lJirx. Silrnjevo Tel. .443 l8S • i\kackm5ki i plilVlll konsal tillg i me-. ( Tel. r. 062 216 • Prodsje sc rasaladna "Lu1M do i ormar 1000 KJ\1.\'..'O".Prodajt!m in~tidsk::r kJJljca 1 ['Jo6ill !.ko ill :s:tarlju knu l2Q 182 j • Himo [La~in1 :posao. 061 I '>6 309 .j]jlmrM i j -potreblla I"t't:t'pda nerk~1I pokl j DO rad.. j.e zubn[h prolCZ3.la terenu.m zidne stare 5o!iItQ1. 061 4l& 181 • Vr'Simo presvLate_nje i pcrprnvku :svih Vrs'~ Ilsmjdiu:t. OJJ 6J() J3l.pn!r\l'b will vn. 10. :i"USledTljoc. 06) 148 04l.fl.P8 54! boj~ Ijclnih SO Ki'l. Rail.i! lval Lre1:r. djl1:f. pesea ..:rrt-t!1t $tudir.. Rje!.m pij.u. lakiram.l::!l1! Garanr.:!ic:ktll~ d<tkumen t~i."lis wravlFi' .!! Ne!!pi". 033 443585 • Agetlrija Arka.-::r. • T.ne._oji= be< pO- 7524(14 • Prodaj. TH. imam dugogodB.i'lUl. Tel.l$potr.."ino Caj!Gl. .10" b= i povoljno.milgLs~k.ra.. C ka'cguri.t~ :{. 061 818 391 e Parkcr pcsmvlianlc. rcda!lo!. 45-9539 Ostalo • U nedos.. ROLETNE I VRA Til. iczib • Hi U'iO pc. TeL061119453 • Komhi ·pWf'OZ. 061 !lli7 075 • Himo po!JtrebiiIJ IiIdnkk/cti 5iil Lsku~ :5lVo..061 135>48.do. Tel. po pouehi radna srr_~ let 061 35. Td.o pI'anj!: 61irna iiI.a reh:abi600. brae 1 vrlo pocolino.:nil sa rad n in.1lD:Jjmliuiem vic-nCm_iru boj:J:.Povcllno.. 002149011 . 06l m4l4 • Popl'iJv.rim:a n:a:6: ro'o.061 580 122 . Tel. zamjcllil kOD"cku:rf3 i OSt:aJ. iuscna. Td..-es::r ~ S(rbl~<l".a [rX"~ire pogodnu i m kUil:lnje_ Oti~". a5'i S44 160 r.Cuvili bib dii<teSkobl<oili Is.:!i i t.O:S:igui1<L Tel.1571 A. ToI. Tcl.

i M.. uredni prl~irLj ciiena pe tlClgovo:ru.-c..tleje. as.--<Or.wI<>.l.' P~jem run. ~ju u do- 061210 347 TeL • S:. cijena SO Kll'IJ'ml. i bJ . Vr.".ampion B~.. 062 423 503 • Izd~icm 3 ~!ovna prtl'5tom od 60 i jedan od )30 I<vaill"a". 'leL 001 b kotn'l)rl_~ zcmlle i cb]eu . Td. 061 157959 • Prodap...ia. pOgOdr. 063 152 400 • Prod. 063 4S8 417 I"ii" 101. 001 j • Prodfljt:J'ili karnin mal.jE:m 4.uIlS S5260 T.L'!(bjem sob!: i ~~r"'JI1:a['!e_ 11. poMali.vi~ je rodj] ke i prngom u be...a. 061 103 OSO '?...lzdaj.1. Td.061516910 • U 11u'Ji ie:(~i:no prod. .:movc. 063485 m • PrQdajem kave:: hp.061 HI2n oolifuorn .. Oslalo • Prodaj. 54 m:2 ll. p~9 00. [162194 556. 061 565 9'.proda.IC1"i milo lele:.llilpansion 20 eura Il" osohi don.·oljno.hin no KM. Tel.2 .1 para:]~} ci i:eDi.:rna:g:ocinc i dr.g obi.Iica.gr:am::'l.a.d. pili& <Iorn:':'h kcka.:n i-s i 121 . 033225 2. 00385 'II 8S0 hmsjmljuje:m dWj.j. t1111uma J1i~ i IJ parcebma. ~ 7 komada prow'.j'e'.rIoIis ~ ills[alat:ij::l W.2 vhrine.tIiem remlju 1.aulLh ze.lU 061 543)J9 .('00 jXI- Kahi nie.iovoljno odmori[c na HVilru • OIOkl.¢49 _ Adcm:I B"".H + ca.:a 095.ti~ izdajc:m.'i~~ "<!Cna ". dom na Jl\Qft'j. 062 .kori:hen! t:i... ()6 I 170 01. ba!"._ Td.. ritllhnll sudc..l [O'prooDicu i vulkanizer. cijena 49000 K.aatb ~tj.r-an.lH 01\I 32(1 • Scm. prodljo:m pct"".e:seci sa p.i".m n..!$~ i. 061 150 m .askI9lil::!lni.ocevi za 400 m~til~ ~ od &I~ lfl! po.0J\'ic UJ.ljno i1. 061 156 881i 1.' 6 K\\.".fir:a[~ ooi~lHe..:ij(~t S57012 (0_J8mJl_3f' mo«o). Sam.000 Khl...lQ(iledi~ knji£:r.0027&8739.O<t. cd prcpelica Tel.. 061 364 982 061 1)7571 • Prod. od gtavDe ce5[e koj'a ide Tr· nQVQ uda!je:n.. Td • Gradx~ apa:..Ock"piiu..pri~iuCim .IJ ihL ''''' "amjone. p. To!. ~'e:~St:_ Td_ 03:6 83t!.""jcm.. Tel..j~i" poj::!lCalo FctLcler '.'m $.. T~I.ao £0 KM prod.]. jedan 200 I<J\I.Tt=. m1l1iifIU ".3(..gmcbb I-ooa. "Dnevnog cwaza« na 12 strana.l.i· ngom.g IS m. du~ .Ilh!ogrijanlc 00 38 kw i 5 novih I'IlclijaIOCil!.. Izdajom poslovni PI'OSWf 60 m2:s.POvolfno. Pafliri um:lni.ku ~krlnju Z:ili [f~ Oglciavajte se u najoecem malom oglasnz'ku u Bosnz' iHercegovini. inSIalacije tisr~ tDtivi!i.i1liIem~ ordinuciia LU t.ra..l ntdItiu! Ali]101!iJ.jprin<.&.. Tel. Tel.. ravniea.jern y.. i dvosjed 300 1.._..~ nOvi.a.em nov kilue. • . TeLOOl87 l5 • Prodaje.Rabcvici kod Samil. i..'..cm 480 m2 pO$l. Thl.. ~reLe .I. TeI_061 618483 • Proda~ 8m za stani lmis:n.d:m 30 KM ibid· klo pMi4Q KM.:lrepiba 20 KM.lai. spa. '!II .'h07 R sa p. Grad. se . Tel. 10l 061 4)353 E kci...k9naI.gaO. 003&59'5 • Nt'um .wma pa'l'o_liHO~l.lv'O-Fcd~ni~"'ii~prot.bti<lie pIll6:Iit.• Neum] crnmrJ.l:t.6011 kcmada.. -olif!(k Mok i m]a~k' ruc.. 061 925 3. • Nokiu 6300 cmi u e::rnrn sran. Il7 • MalinU..]JCiZla&ri NoJdj. • Protbje_m d Iii'! du numa pL~ ~ put..) pogpdnj za stanove. 1H 533631 _ Prodaj= Skrinj" jena 150 kl . Priicdo.:3 .j~ .~ipovan s:a h::.' ProdaJern lOvaeKU puSku bokcrica • DiljittSki 1.n 55 ern. Td_ 061 130673 CoS. PI.akad'runil~ sve If!_ Cij""..25. Te.065 595 ll4 odliOn.KiIi[L-dn.. Td. H10 KAt SUtn!: tip~ Z.x140 dEi.1_ 063339 681i..msa d'l'S obje. Tel_061 !8H'l1 • Go_mje Poljine 7. 1 lo 1'..066 899 422 Ba>C:!ri. 061 700 863 ".!! ispIatli <Iol=k odmah. Fcrhil~ diii. T.1 Bi:n. 062 sa ~.<a Cijena [d".n Ml rw[1. 'trui •. " lji semogu pog[ed.dnoZiil.Cf'• hd:J~m pOS10vi":!i [ik uz mo". pcgedan za sve namicne..a. dos-mve ~plama. malo korB. Drulina!'ttl..Tel.iemiicke i kor160. porJdo&. 1<1.::LXI N_ po::roril.1o ol"n.iUt~ anLivirusl1:B zsliLim... fi-ilidcri d""".. in""".iJjni .i.! iu 'iikQh. Tel. Tel.a" DC" bJmJJj. Doni. :r..jem dw kimoo::!l ~ !ckwlu1o • 'Fm:oopar. :).". mufjak sa pupirtma.2 • 11.030 mz.iJ._ Td. 061145 07Q i vet:i br- do.[~r. 101 ()61 548461 061114 012 • Prodaietn dva polovna pl"OZQIa 14Q 2. r.1 s.. 033215 .e. . Thl.:n'lija + ~ + balt. _ Prod. 101 061 'JS4 815 lteri"" • Pn:w:bicm le . 2 mjn. • A traktivan poslcvni peosror 64 mz. povolino. Mark<!. 2S(I m. 061 709 n2 • Prodajem !10vi mI.l~ pl1:ko pUla !)1. Svaki dan vaSi oglasi izlaze na tri strane. 033 ~ 13 Lri d'll~ • Rdi~'lr'"O • RjeCiCOl. MOD [Oliii~ garandj:tl.>b:in . 0.lU:. V r.063 189 457 proStoT • Orebi~! .1jcm ~in u za s.rt!<d\i..000il .lji~[a na fu 001. ra 00 I 48H II. n. Tel..nog k:arnkrera) 36 m.:!parrm::!lili! :SQbe u~ mDte pri''alDiI p~ piIrldng" roSt:ilj imc:rne:t h.d".p~i1:rtt~t!_~i sobe sa hpa[i]mD i LJPo[1'~bom kllhinje. cpoueba jednosavna. Tel..dror. Prodsiem r":Woljf'tO.aApoklilin u Namjestaj • Proda.V. 1112 Y.llt:ire!:3 IW tokasa pmtceom opremom cliena po dog~'·o". :1i~1t!lif.skl.:100 CU' r.nm..mo ili dZip. Gmcb6:i. snuin.I1l. T'I_2>8-281.SlaIl 1~. Tel. 1nstiJILmJ ic wi[ldCiW~.] n-ffil firodaje:r:n po~'"O.mr=IOOI20i~ vrma 71l 210 pccofino.u~ p(....idc:r tatiear odIitrJo:rt1 $!a:n.dg.iiju'~l:m .ocij~ .5'18 1863317 • rzdnj~m ".dj. BIiJl'j· II> I.tin" D:n. "" p«rtcli 0012 dUIlruJl. '1:I.1)['Qd'a. 70 • Prodaic:m frU.S\~ 1/1.kLiw AF 28·80 Masine .'\o'Q1u. I. 400 m2l. m. 6.55 30 KM...\>i> IlB. zcmliisre.litu mora. u s:3S[BVLl ~(1)VilO.u.000 !rom. rolcrnam" uvea .crOCi!. 06243<1290 • Izd~jcm pm:lo\'lli prmt:vr u.:a .i) 00382 31 676-'106 p:!i ~l::jng.! Tel.-odil. 0.raVJ'l. 6 dun um~ tern Ii.e _ Izd:li<m proslor :ro ml pogOO:m '" k:llt'ic.':Ii """""'""'"" . .a il.01'1 L\I'ell.cmtjj~ gradflju ima j PC[O~ -4 k.. 4. oglcdalc vellko sve 100 KAt T'I. baS. 0031. 101. .i kV1t-d~ttii~ SOlI. Tol.0 39~ Kueni Ijubimci (103352400 • PokliilJjarn malo stene.ovoTU. 78~ rn2 u tid aekril ari!.14 • Prodajem pOlQ'lr-'an nml. 70 KM.. i :i't1S!r- Zbroievk:a .'¢"dain= n_a rnZ. 061 763 i • Prod&it'tn Xlx»L .100m O!sl:a riid.r~u 680 kViildr:. k:lblov>1<>.Iri. S78 697 • Prodalem • KLLta~ 55 ... i. Raslndolsja.~lru od $a['. 062 S29' 321 en jep Kutl tine- KM_ Logav. • Polo'lr"an crijep SiJ:m 211303 • Prodaicm u~ 1.ajem novi E'nll!t.' K vri:i"" Bill" s'lie?ove ooje. SV~infonru:mice nil (d: 062 33413.a!'t~UI:['. <10 IllElJ ~.. J j J Kompjuteri • $e-.121.1""'1".i-i!oom smnju. voo. It' djeCij~ !!ilV'!II-i ~ kot. iEipRrl'mMI! i poglooom na so- 788 076 16t)KM -m 001 ido~ Td.'ffi~ prosmroo4{J ml kef! Ie ~ z. pcz.em posi. 1(J1Oe."06:ljak 600 ktm"L m~ Ujj~ lIe-""""""vilo:ndi<o.. po 061 572108 • l:ir.Izd:I. klopnrei A<r<><lromn.e. ~. (0)81 6422519' J2 i'"020 K!oIl". 062324 716 :Iliparunane i se~ po:reIjno IJ .] ~ IJ!etOIJ i eslri1i JOOl.mrcia"'lm i:e. ~n ~ ~vc namje-nc. %4 W.a\I..(I65 >%4Q. porod asihlrnog pUl" za Vranjcvire.( Tel_061 )9'0 43. TeL 061 244 200 • P!:1Xlaj:ern kD.'...fa· II.33 4S 1 3.1. 350000 tdogo"r'o:r_ -nl_ 061 :(.. replha. japaftSte: prepelice i IjekO'lJlw iai."Ni.2 sa okucalcom I.:Jc:ioOl + 300 ml par· kill~ prostOnlt.e.I'I/Ca krmarn iz 'ITnu· n.lS"ki i ~oski u odJ.rio> + .TI!I.Tel_ . .. ll:i.no Oil ruilllL iIi ptin Buderus 21 kw I_SOOKM. '[el.a rn*Ia- . po:s."". Krup.'U i-odI_tm.)'>tatioo 1 "'2&>i~ika lCD rmKM.01\2649918 06] 171611 . prilaz I)dli~n~ pogodatl z.ti 1\. vtlda . 061 l56 309 • Procl_.' Prod_ajem m:<i!ifl u :ta tiJaheri~nie ""..OI\] 211 120 541 1)82 Apartms_nski s:mje~li!j: btizu Bijela tehnika • L~[ovanjc u Drvenik. 53liiqJim dm.. -.09 '0- KM... Ivo Andril..~tiIom.I" 00 630 m2 do 1. 06] 412 5>8."""".. cbje "Jan"....di'"' ..ng. 063556 8!16. ponTI [ei' ~ i:uad.ret!o<il" ""'0 Katednk.tavnist'LfO i1i ordinadju.. i dobro ccuva. 500 m2..:alijattskm 1.lice 100 KM..a. ThL 061 151 107 • Proda~ mod.dajem apmmM lIZ mor<. Tel. prodaiem criJCJ1J.5 • P'rodili~m S"~im eJ..cni.. Tel.854 294 j .m kamlo i solLJffill' ~lcdlSa n.000 m2 zemlje~ d· • J IIko vrclo vliilsti tc: laborntt!ri~ki is(li [::!Ine ~:S!:e VI)doe. m"k. 061 10llll3.e\l'J'I._-plj.3 duluma ~t vceem.l. 061 103 OIID • Produjern poslovni p.e Orii"!SK.IprY<o'lj:aCi ~o:n pump.4. 4. pJ.!JIJj~.att pri knpovini.ma zcmlle u Rep.Skll inaliiilu ~ . vilt.!. lU0610l81l64 • Pro¢l::l.'oru_ T. dobrcm stanju ocuvan povoljnc tri pura rri metra.a m2 565 • Rakovica. 06:1.rl[)~ • BrijetCe.m Td061 moos. Tol. KtlCa (. srola. 00 I 49'0 l20 1>"'' '"' _ .PI" '" vik'n. 500 m od ~"n:la Bu:n.lieo hr. ..5 dulumil zemlje tivadm.ea.jj • Pus.re. ilc<'<j. 150 K!o1. SrpsKOj za Saralevskl kamen.~!i:rrull koriUclJ kompjute:r sa i nO'\' plaY' suuion_1ef.M.akt .. Tot. "" f!tedmete: od Ji'Ja'tl!l! Ji.5 21 699 17'1...I .9i.2 + '<Ii .. 061 195 on Sma 16Y.lp-aVCiJ.1 160 . 065 369 911 ooger LOCk.aje:m 580 m2 ?e1T.14O.OI\I414824 .nli~t:e 6.'Catg (l ~tlke) i mu'-jaka 81::1ro._k.ll200 KM_ RQdiu .~~Iia.200 K!rrl Tcl_ M331H02 _lloogrnd • Ripan1. 101 0Ii5 534 IiiIifun:J.po.!m pnslo.".64 e:iske proi. Obo no"" garnncij.as.skrml· ci StliJ.ll:i. To!..1'iic kril?(: i suti· il:!iJ\ifti kat} nO" 120 Kj\1.. T-it.fl'i.arakmj..". 061 ff/7 739 • I1rodmjc:m gOO' r:n kIJad. 'Ttl 062 12. Td (03)54 421 ml. ittika. (161 7112076 _ Pr<KI*m ""Ida E 52 Il"'P"". 1(0. T~I.korrler 00. 061 • Prodajem par pa unova rnu. li=1_ 061 729 536 mpl". i'o!un""jc.ijgtf~Qka_ Td.oo.m • . IJw:rm 'L'Ialn.Ili.ik-e iC::!Ilij=kog i <ngkskog jOli' .oru.il&ni:5(11. T<1. 033 699 1)3 • Ah!!l!O"rili! prodajcm dun.i roC. Ol3 534 992 • Knu~ Z fute_tie:.l6.3diOJl KaIe.""..IlivOOSl preko '90'%.C'_ V)3$Oilr.ni bJj.dj(!loa I:mpijii.lCmiji 25 • • ~dij..ne. 063 684 488.00. I !!<!d Tol. "'" bl.rcdni dOlxola l::::I gr-. T-t_ 061 III 831. 061 24~ 249 m.. mOll: mhi(l~ auto i.' Prodajcm .l. {n.Icdnjak pl. 00 I 319 647 """. ]In)$tor i2dar-ttQ 450 iill!. Tol.l1r<t· rul.Humsk:l68<lm"..'1. 061677 806 j • PriJ>do. 066 803351 • Acrodromsko J1aSI:I~ i.j<. Tel.061 !47 'illS- Ostalo _l'rocbjom clllh. pvc 135.361 160 • Prodajem OCUVilD b eacn i leza] ~. 0611011 . Tol...Pr<KI.C i instaliIC. Tho..mJj u IUI Sedn.J. vodn..a_~ edapti- _ KuCo. 061 583708 Nif'um: • PrQtlaje::m ~mlii~!e.oo !losmllla9x7 778 081 • PnJ..~eTd_061 211 #1 • Ptod. 17.10> p. ~ ~ sve narnj~c. 4l615S 104 Ostalo _l'rocbjom crilep povoljno.. • Prodaic.k. Tel.C t'~parking...IoJDC' [t:l 00 H.. u Ko.9 m kvadralllih. 061 135. OO-lOO3.Wn.e~ :rskLh prnblc:miil po'o'Oljnol Ugra_dIlj~ j Z<i~ mien::. ".!_ Tel..osg076 more . 22.iJi. pn)dajem pomljno ikuhi· c]cmc:ntc:. dun.1.rikendic:J: t kufu. 061 499 92 t 101.lEku piJ5ku! ruska bo"". Tcl. 03361 1191 1. Tel. RazvlLtl..) • fJrodajem i:1am'ionik". AF 7>-30(1 (15""". 40 m2.d!3jcm. ()6 I 011314 • P.3s.:'""3 CisJ.I.!.milckog U'l..en' KM 600. 8 mieseci S'[arog_ Haskiia. "(I<liuo .".\SlIn~p ~I~ poslovea i poliepri vrcd. a utorkom u specijalnom prilogu sovin u."nOll proslOm + 100 ml ma. 400 l(M_l<l_ 061261 738 • Balkcnska vrata pvc.9!ak. 430_ 22 KW". Tel. d.. "'ore.}OO OOl:l47 161.ra.. 066 074 Ci~ni!l .a Ane}.l pcrad do 70 j~i~ pcgadno za domactnsrva..fe_love. Tel. rovlli e'krr • SPOl'(:[ nil drva sn d'l.001109n2 • Prodajcm ru. 9 E apanmanc: 1 sobe po ow1 Tel.m 7.".!. 061 70 l 3<87 • Prodaje se porpuno oprernlj~n fusl food sa koroplc:tuim m''t'nUirom {obielb:u 'privr-eme. 1~1_ 061181450 . 1'.J. 0.l pO dogoliOIU.. po 'lzrlajcm pcsl. parl. 617 18.. "pou-eba kuhi"j~ Til..36) kVildrn~ :c.&Jja 1SO pull SUl- • Procbicrn suhu reaanu grade za krOVOIl lk_onsu''Ukciju dimensi]a &~16x6 _ Prodaicm knze dobra pasmina 370 m2 "lemlje.rnJuL Td.:l36 239 S!i: ~:om -lliilia. TeL 50 'P'''' • Bos.m ..ltog I~I.-·doo.w 800 ml. Tel.. 101.em:nom ga~!'1l 20 m2 Tol.no ~Iovni prostor. hr.Tel.lj 0"'" pm.].2.". 061171 :ns Iljsk¢ 810 :>98. KO'L<ClCl. w j sl.h OOi . Sarajevo. Tel.000Ml... Tel 624 810 • l)n)dafem • Prodaien dva ocevana le'.m pli~ki k~ ~d. roo 'malo kcrismno kno novo. 00 I 338 893 _ Prod. 061 159 684 _ Prodaj .rnarkt ijs'dilinge.i<m knjigc '" .. 065 • P'rooil. Td.pcvctlno.eu..I[LII).li':m...035274 389...riLk. "Thl. U""l ss'~h i JIl_an~ nt'- . :rtt.em Iuma lillme. Tol.. Tcl..fl. fuvol jno.062654 185 rcpromalcnjiilJ • T3I~ilJ prndaicm plac sa rukvi.110 • 9 mada.00385 11616-1l14.im ocij<nieoL (Deivi).rirod:a'l:S\'t ~_gnl. Prodajem: InJ:Cu \J een tru Stije:!~ oi>Cirut OWn sa 4 dunume zcml]c.fult.m I'Hn.pirt". 25 m2 .. 061152976 Posl(nt!1i B. T-cl.iu i d\'8 L~iba 6..L Tel. opremijell:b 101. I .l'opesl:D.li dOg<lvrn".. 1 S60 lOS • Prcdajcro dvi.Pr<KI.1=1<.I!.. 036 884 0.6O..c ITO dimn· i. pj.i<o.".ik Ai'I~ Frank.. 063 488 S7Z .!. 063 323 063. .Prod'iem . m s:toni lCnis:sa CI~"u~.. 033 62 1-79'3.3.2 CD )50 l(M . rranzh. Firduzbegovu. od sril:a 800 m~L m..' KlIpo'ujem:5lart' hiem..rta 36 Tel.' • Iulajerno brnm ski3jom ro sraaiu. 003S I II 391 93 22. • Prodalem vikend ktlctl 60 m2. 061 488 211 pa=1.parUl'1. :$U q(:'2-!l]Or:a.0612441&6 • Nl'"wri.:ndfM'SB~ !. po. O .. 06.filJlOp:n!..70 KAt! Vot.o n"'. TIl. 061272611 Telefoni KM.LJ Irul~ • l>ro<l:J. lOO6.0623467l7 • R. ".m nov bc[uilJ5ki vibrutor sa dvijc igle ZB ber. Tel. ucselle Siro"e.rit'""._ Td.l)"'Wj. nova .sulcn..prot. Tel.n.dMta 6. "r'00da t Slnlj2i 1. 062... 11l~fOtCi{. "Iel. prooiZ'·ooniu. C3750 190 KM. 001 1 • K"'pujem rilo:l(tfiiLJ is'L'iruk~ kJasi1«:. Tcl. • P~jcrn pctoveu crijep vinkovci 1.vni pnmot lI_ TiKWOj.. -1'"...s'lle nil~ mje:ne. :Iwhini'4 Jcuj)aulo. ko:r:no~ du 100 Kl\t1 kub_ 100 KL\i1 d'L".pegr.Brn". opCina BN2ii..<ko..M 11"'". 1e:t.onje. um:lfl~od.liDO. 061 578 9'49 P"lli< "<w.:.III! IJrbanlsdeka.500 kcmada.g.vid". oprntm..1irima.'.me:rl't. !dim. alarm. 'ill.se.:n\n. .daiL-rn kutu k11. 066 842-<04 u Neurnu oonru.~ mrmu parkin& b. 061..kiiila 16_ "l~. 8.06ll2S 53<1 • ~iem poSkwn.st I.'a_l'Qgodl.~ .<" ".iAj.• lju«J. 1l5... 0I\229Z OO.. lU 00. Gladno Pcl" ked Ral<"".. .. 061 11<<10".~ .I. Pol'. i 4.god.i pruiWt""!1~ TJidb 5:0 rnl.CIII kamin ~ CI1JlJ:m grijanic Air" 11 I<w 600 KM.. 4 ~rok r- . po <log.' Bosanska kuea S. G rod.m:ki ooiler grij::anje i [eh. 061 . Tel.mJ • Pro::l..!. p~u!". brlib 957416 • Prodajem !lie rO!ogra!ija • Vniim oLkup pramib to. sa d.Td.. 2 "'C] """'... docfutM """""'" cr· ~("VO mjclaci1 Ic:llr.I".:a ::iUlQrnobil is:l~ .[162 1l.. PQ'?~~iI10 Tel. KobHja glaVil.ilnalomski atlas dmnaCih ".lja:Ja Olr:il pcN(Iljp:i.dnjem selle sa ba- d(gi ~aI!1 i ap:ii.rai:a lit ltutu" tl o.. 9. Rakovfca Bi::stricki pomk. 200 KAt Td . cdmah usdjj~ I>'. Orebi~ b.' Prodojern l":3S1lU aenad I'OIVilPcrn stntadva I1lj~ ~'ijcn. 061 304 599. :K.37.l a&endi-e.TcI._ T. 06145760<1 • Brurunec. . 00 I • lzdilje.&00 ml za zepoenom kutom:8x9 :5a pepirima i pri kli.llomefro Qd Sktndcr.L • Izdajcm u cemlll prosror 36 ml U Deposre(hmjb. 00 roW Iclj .. Kootokl mobitcl_:061 f>46 491 .lII.541 081 • P'i'O<dajem gamhuru U'QSjed.3 742 • Pn:IIddlj'otr:n bidkl 7"'" oorasle.em sobe i a.ren.Tel.p'pL'.aj~!1l prezore t 2O..]joo. "IV SaL. Q62 JSi 900 Zil sOCtiu :-:a. Td. staru kuru] S.lJ 9~9 dllip uz • R~d3\'iI) pl~C' 2. ~uzim{l sred~nl ulictJ 1~ Ir.. • S"""eeovo. kompotle. 150 KlIt Ml"" .lado-vin::!l! super :PO\l'Qlj:no_ ·Tel. 061 84946(1 • Rako: ..MI mof..norn iii ft'i~imn~ JI. Tel. • _Ptod..:9 Zvor. u. • ~ka hea na 400 ml r.<UB s..pr..mor<: 160 KM..Tol. 065 608 24l 50 h. Stari Grad.I..e Td.) p['Q(lajem. pressor na Dcbrinii 51 300 l(M_l"!1.1.ro:sied i fotelia kcristcno :3..e 2::3 izg.". Ci- ". 061 345136 06119'0781 915915 618. De:tvj~ NtI~ u mi6:J~ 00 kVildra~ ~godan Zit . "_""_". jedne ~..tll'istljZt:r J::rm!iha 450. 062982 313 l6. 01\1217891 • Prodo. knna:Wijc.d::a i d~1 rm j za f8mil_jju~ dodhe kod n.l1OK9j. 06111 I <m I" ~. Tel.cdD(Jkri1mL i d'llQkr\IIJ:a. '" papirilIliL Td.. II.ideo- oi vi.u.IJIlfcl:o.o Tcl. bas. Simin Gaj 211 prodaicm Tcl...i na pikbe. TeL 0038. T'I_ 062606 060 Td. OOd:ili« i bicilli. 0. 061 911 l34 I <Ill.!ul'IJ n~rQJIl 450866 • l)rod. Tol.J"o <Ill K. Tel.[0n jen 17.ol>l<ulo. Simcn.oom ko~'!...[. miien iam 8: clum. spa~'B~U he.Qn y ko- izdi!. U).mltju na Ormanicl • op~\'ilJ!:!.062 154 960 . =!O K.. papiri kuta ea y_redJ. 061 207 921 • Op!~illi'! Trn(.3.Jem mol:d [~I N okijOl 663. prros. 061 200 911 • P~iem kLthinili 8V KJ. 00 124l 836 .Z'L"OOtLle. Td..1 d"""i.061 J06 7211 • Prcd:!jem pcJIDvn(: fnt-jdere sa gIl'-imcijom i dos[[l'Vom.a m.:u mOt'l.e. CIje'JJ.."'''''' gO KM. Tel.~om 061 130 4SQ ku6.\ Sltipovc i pjsan~ rommIe.it!t<D 00 110 ml. ._ • NelJm~ izdgiem(}~panmgile i~.Bi:ern t::..". MiIru. ! (i()rcnjo 310 I. prikljulcima. Tel.ros'rui .Wtl Oi3- • K\JJ)'ujern enc-ik. nc."'m -I. Tcl.cm pee.'. 062513003 • • Prodajem Prodaje:rn • Dva beecna krevea.e krl"" po . Tel.em • Prod:liem p.~ orreara. p.' Cetve_role:zilj n i .L~ sa 111. Pripovijed.~ s. Skendcnov. !'\) pot1 .d. 061 323 90iI . Gam...ttl<Jlii~iznilimljjWD.!_ib:JJ krtrlHT!1(!1 'trHf. 061 970 364_ • G~ be i ~13<I.ri.l.10.i ] S m od pltl~! -1-38591 7629762 1n [. ""Qth..Qm il::l i.000 KM u K. Krcenc. 101. Poru"'kog !:. 061 251381 • I..r. '1l"'&.Dnevni avaz . O6HZ3 569 ~i' ~p~ SIt :.ITI 2. i!I.~ g:aj~j 1/1~ asfalL do parcele."". • prore!llQ:nlllno ri~rn)1Ie kompj'll [.a sa be[d di>k:I... ~L O~3- !Pri:z.akarska • . 061 681i Z3_ 724611 676. 061 rt.3.lljjel..52352 • P["(I(Iaicm 11:cmld W.o. U1.u fO["l. 062 ""liCine 140 i 150 j.!. To!.q j".:SiJ povolj ItO OOSla.o EC'OlTI!t.' Prodilicm stoloV(.ICId.Ramol'aOlm."'.Tot 061 5SO 419 • Illdza.~ intcrn-ct konc:~ Vra(:ru1jeobrisanih j"... ~ncij~ s:raI. kroz.rostor IlR Vrarnm . • P~i.".Tol.OWfl. ]X!yo. Td.. :solm~ i kui'" p[. n'>InS). ~ no 00rcstJ.! rnp!. 451309 • Prodalem .9 01\3352 400 . MiI!cliCi dcojl..~..i mijenjam.1435 260 a • Prcdalem dvosjed i troeied. i3ftl!unanc: u centro N em· • ". I.. dogovoru.. Td. - ]. prodajem 9 ~""".t::l\~ snimai ::!IP"U. 26. 4 k.:t.itki(100 t.iwmQlbjl ili !lKIltIr u raWfl rc dogevoru.Tel. Ga.ra.jib'(: z:a sn:dI.3.ilj.. 061 13I . namj'ClJe. HolaL1dij.. 061405414 Tcl._"ni.i ruvfita t lli· Tcl. nsfal [ infrasrrukru"'.Novi8e&j M 221.rlma_l'!. Ci· M"J.ii po<b'.emJ i~ spra! 74 m. bHzu mora.r.1.l) m bi.emlii~ Tol. D<ooviCi." <5. 'Rl 00 t rpali [IJI ulica..1J. Q44 vcl p:rod:3jem i za dl. himo prodaji1 z-emlje. preds.dc Zop 31 i_1. TIl.. 032 559 61."nia· 3 djda P. Tel.den.iLJn:3.a&a1 n. po".. Tel.Iilm mill"".""".iem pI.e. prone SO ml.cru od iman~satl... 061 149 470 • GrbirlJiCili:! izdajem prosror 5U m2 poted Sb(lpi[\~.I..u.CL . 061 288 mtu • lzcfujcm plac nil Smpu na .c m.ern..lin.1.ernjji [roSjed~ {i\-mjed ck!:it1'3 stan.nruja·p. 1~~1._.01_033ll74460_ N_ Zemljista • Mid~ia. 003S511697 340 • Grndac.. .1di:ojsl. Tel.!"iQfHj.!.9 • PrC>d~it:m El-daroh.. ad.50 m2. 0.."_ rnlji_~taj HI1lSDj~..'<0.9f1 m""". T"L061 738· 076 cij"".J8i (na film) pt'(I(. T.\dJlo« i dva r'..II:J 7.je_m psta bLci!<la m'l.. • Vei rn~i1'le. 013 665-'119 • PtOOajem. dukau:..akm _pee za ccmrcl..S3lijqlim dizij~ go '" oW KM_ ~ lzrndy Tel.a:n. dgricc. 03l 541 4'11 • Izdajern • Servi.ustrijSil<a. [oj • • 1">OOoc-~ i7.a \~!>e111lmjena Te. n"".r nudi usluge .000il !ot TeL 013451 K pn)dafem ] 1.i:!liem 2" "o_ri'[~ nil TV-a (stoven. do-bro oQivan-.j.adnja Ic:Lrie ). 0614n &54 . ji'1i 40 KM_ 1 j [king. 061 072 57.m m.5 082 • Vikgrad nWllil =I. jev u _ Prodalem znpoeeru kucu i 6Cll m2 '" m 1je.rl~ papiri u.rn2l_!"ljedt.. .ak"w'i~.Cm ~ae:l!lad n.WCam.ko1Cl. 063 71551)9. l2:lxl1U-2 komeda sa al. c.~ i~'wi r:it jekc su SO r:o udaI.Q ..hl.oe-r kaSt:UiI~ P rodaje m Pl aYS:Lfllioo 3. gOO sa magirus """"rom 00Iiri kll· p'. 062 :>18 • PC servlse. • P I'odajern ~"" Ostalo P J ilysuuion \IogoI!C:l. lei. 120 KM. Cllena pc dog. 030/1184.3.)i tomi<u origin>.. i doku. (1611>8188 • Peodajem pcslovni prosror n a ~iji. Tel.!.d di.oJjern 1V Sarn:s. • NCllrn povoljni ilpiHtImDi :s pogl . ncvogradnje..' l_Jrnd::.C. nalli"" T<I.zena ]1.' PrQd::. m ()$I S66 9>1 • Prod.tClf!-.'/10 . !~[Jajmlj'uii!m S3 [iZrnsami3 4-kreve- 21 jedan &ojsti_~~ memorijsk2i! dvtt CD-:'4 'Ui!lka pu" M-17.[\Dv(!I_ Vrami- Poslovni prostori • ProdajernQ pO\'Ql. p<J dOlln.IW9lj..)0 m_2! .. 20 KM p<J <>soo.siranje rn~uJ1.. 061 S4S 477. 00 l 138 402 e Prodalem • ~pagaIe mlade ..a.:i k~dl'1uni~ rueni.irohma>truia. 1\. Tel 00 I 357 875 lrosied '. Tel. 002 :>n 670 • Prodalem lnkubaior pofuaummatskj za r.Noi.o '2 km! do $elY G~oi.! I~le! .11.'m plinskc !>'6 povoljno. Titl.d".Kupujcrn lomli<ro zl:"o. OtIC !. kr..1 • Prodllicm ku-Cu ~ pornofrtim obicKmm u Porijefunimil kod Visokog. ml~ ".t udvokarski ured ..06I30H~ • P~i:ern k:niige i~. N<dZariti kOOz.._ TaOJl451 l(l9 Td.._ Tel_ Of!.en" 1:10KM. 003&598 175 782-.ddun 061 89)4(18 .1.. 300 ml. "". T. "" Sm· po lIidllt.)lTI l"()ja irna pretinn. ugr3dnjom .=Ij~...• il.". >8129'4 • Pto<Jajern ..:100 . Td. 624 810 sceu i lJ:.. pro:soor 40 m4 ?.. T."O 111_ Ci ic... rt'i. Tel.ic. pr<KI'jo'" 1_935OIl. !(on p~~u a=:lmiro kuhinju (ne iZV'lil~i .1pilnm aD ?:il 40 K.k" pominc 1.000 K!o!.Tel. presc.

97. tedn~ cjclin:3 I.. Td (151 133 750 • Ford fckus 1.u. cijena :8..u. mod<rn<Jg ".s""".61601 l 20 I Z. Tel 061 7Z4 611 1 Garaie • izdaicmgarnmul.l o." 352918 • Prodalem ~ 17 m2 u ul.JlJlik ill Bismk sa posebnlm ulazom od llQ ~o 200 KM_ Tel. nevi mod. J 16.5. ga:t'ilfu na Dobrinii 2. cenlJillno grijiIDje. Tol.taLiji pls[oji lid 1% i..000 KM."u·Po::'!o cevisn a! itd. :1:1 ke gu me.du. • Prodajero k"tu" ccnlJtl c. Tel.~n .ran de 07'...m: Dol:uillf.4 MPI. GJ-OA • Prodaicm Fcrd C. p<>S<b.. Tol. 1 05M2 '". ful Op. 061 806 4V7 • Prod:[lljc:m .". n:nClV[raJ]~ stiropol fus::tdo. S"'" irna 105 k. T<I. regj.rno_sli! dvosoban stan ll.:1~ parker... T.1!.7 HDI.5_0000 KM.. no C.. Tel.z::] SIlr. I HI.l1. 033260 5I 5 • Proda~ ugn:ldnj..gumam:a 16 ~ S!rod" originol. Tel. Tel. im:I <k:sm op"""o.l1tticm Slatl kod Ixt~nkf KoSetr'O. Td: {]o. l mijenja kUCu sa okuenioo:m ~ kuru ill :sum Jl::! .------ Vogo:~i j. Osjek l1id.:dirui6 811Ul sa l.lido.~I_ KLio. T~.do i3vgtlnB . TeL 061 1337>0 • VW geM l)9 tdi k._-----------------------------" : .i6 7Z m2N + 2balkorJ3.pje:ru s\ude!r."'j'. L~ Ford 1.-oda [!::rr! na.817960 • .::_ • b. benzirtac 1.im~ ni bal po<Irum 10 mz. 061117 ll6 • SocijaJ.Tel.. AB~ SRS.000 km.-0""'.I. bos:tIL-S"u h:utu ri:.. grija11F:e~ in!:ertiel.06l4l1 1% .1sobll i?.. 062 972 3Z6 ~. 061 35669l • A uro oglediili3 ~ :re[l'(lviz. btlndc vra- • VOGO~CA •. 061 8Z IS8S ruJJ}Q'o.nziOD. T. suuia.54m2.' I1idZii .Lpo$QI. IJ-egume i ak'urtlllJa[Or! ~(i~::t. 061 795 449 . 061 2. cij'ena i f. drnt9.taJ.I! ul. 061 Z3H18 j dvosoban namj~leII S&1Il stovnl proslOr IJ Fe..adlaID i kubinjom cc_ntralno.1:- . Korimi prostor 270 m2) ui pose:bne er~e.a'lfi~ kl'lciji u Stu'Om gr:Jd~. T.l$lenom b_ paru c:..C'~res.r. sud. Idi. na n.ros:ob'H. god.l.Or • l7. Kala L:J~ fll'I P + 2. jcvu.M....l eentru.2 za . . Tel.kiDg.1.dl21 s 14."i~tvo 111.ko" Prijek~ prodaje $t= u$t'. Full oprem" p-" MD. cliena 8..l)rodajem Ford ~n 9S_ god. poscban \Jloz. dina.Mj. &". 'Icl..033 Kuce • Prodaiem ru~"nu zene Bembesa. (161...\l Tit 062 993690 • n:3m~re_rIlJ SQbu $8 up(l{l-<born lruh. 200 Kl>1.u useljiv..Ieda. S.500 KAI._i kod lellte i _90 m2. 'IN. 2009. 063 491 39l • Prodajem golf 4.. 001 liS 611 • Pn:tdaje-l'll 9.n 64 ml! dVOSODm:n + 2 belkona.82 rn2 prvi <prol.Ce ske tii"ie boit. 1l2Illiclt= KNI. .' ProdajeID '[n):rob:t!1 S1:ilIn P12~r.I DviB~l~110m ser\'jsu. T<I. I""ilp"" ""_~ 10- ebt • P-rodajem Cil_d_dyI gulfu di:tnI srnniu k:w nO\'~ kemp-let ofurban. 'lXliri fdg.onjc.~ Ii Alfu""""..e..d"o. 061 31.I'cw 3lJ7HDI. m2".) '" &Jpla\LI_ ~l.rotI:ajcrn k"Ufu u R. 101.s{OCno SBr. leI.g..n o~06.i! ~ .l307~ 1.' MiJcnjam galXlfljeru Cigilmc n. dvije gatat.. 2000. svim prikljlli'<:tmOl i LJI~dnim papirim:a.Iooi""""""" uc:erurtl Srn:rog.d:aj¢m n~.. ktim~ fulllJ)~ 16 101 108 • Prod..-t10~~ILIi1~!1Qj blizlnl Katedralcl Td. ~ al [~ar.t Tel.'a sprat. Tol. kf3blovsb TV Kl)(I Vitf"_ ToL06189H66 J :5IlJbc: rtllmjdtertc:. 061 2m 921 1WI.asno.ii.ilra.000 p~ ci. Tel. 06112103lJ .. Tol. boIl«m. T. g.'O 2004'1 • f'abb Cil..~bceQtt=0100 glijonjo. 061 5411137 • Tr~zim $p.5 KM. TOI. Hj'C'J}]X!gled ". 0618il99'll • Ku6J U -centru M~kc:.j. n sp. prod>jcm Fc<InosOOruo stan 40 m2 + b-alkof.ThI. T'I. 101. 061 153 13(1 • BIELA \fE..."Jl SUln LI :®·~Ii GrooYica. 101.0 di zel. pULIl.m trowb:m "'"' S7 m2.ij~nji!rn c~[ve. l. Tol. 2...e. . g. my [-c...em !. eifena 4200 KM.Prodlljem kuCIJ n:a HI il. TOI..03].:.000sm.a~j)'i'ii1 s~r.aj~mSlan 90 m2.lovic.88 m2. :sprnnJ IJ . gOO..I. Cmjcti.~ I.5OO. erazu 0 iednciposoban stan 45 m2) lift. g..j l 200 KM_ R<!. Ttl.l'Od.l6\'Oljno. Z. 1m. • A'lije:r. ""10. • Prcdajem god. erna bcJ.11<> XL 1.' t\iI.~ gene-ralno :ireden u Inl. 5uneon.-'QS.. Tel.061 105 39< Mc:dicil]~ :s kUPI3tilom.471 276 1&4412 .".iji iii mijeonjtiJi.. 83..Q.2OO8.Ismcm Mujcz:inov L6:i (p ."" ad ". V<>go!6o.Q • Prnd~jem.t':) zu dvoipo~ S :iiOb:OUl ili rt(lCOOban u CentnJ (l\iej~ G:blu". r<g.-ebci. blizu ~lwlc. .nd c:ibjcht ] g.n:mlljca mole i mini moIcl.' Hl.ljIL~ Vrna hvntzan sta~ Nc. Kas:IoflJ..!OO 0.di 43. Avd.i ems ran 13lJm2u_~ neu Samjeva.4. 061 743 943 • Prodajcm gamzu C.000 km. bel f:.""oS".OOO. is 3 ..s.c. 101..."" . TOI. 062. klfmn. crvene bo]c. odl lenc stan le. ThI.ka br_ 39. 065 0. g.d. 063 ISO 753 • Prikolil:4l 14 ku.J_t t!3dCq.. 61 0 • bilijem jednckrevcrnu il t dvokrevetnu ili ~ djc. 185."". g.l2dnjomsprnliruee.UI!1 Biha6J.. dic:mi 5.L063 6:5"9 3 . IU s.Td. no~' ~me! cijena I (U:OO KJr. mcmli k srebrea. 06] j Iw (l~di:o)" blizini.& UgnJIU.e 5 31]1j~ba51.a.m.m~ donuo<. (Hi) 513639 i a3j :. • Kuc. Td.Trg Zl>rnih ljiljann dvosoba:n ~ ~ m~~dr.06lllHSO • Reno megan 06_. iz.s:!rncima.900t . 061 83ll47J e tzdaiem namj~ten Stall u "nv. J..lL I LoZioll.<roYaJl.a1r'8.Te. If:t 061157929 am Automobili • Prodejem Renaul [ cl iO :ZOO2~go. dvoj-a vrnta.t lee: ok.t'llaJ.t '" Skodu oimlvijy l007. povoljno. =100. 3(1.. eeg."'Ij"" Td.i-t= i ?:apOOelU kufu .S.a)l3jcvu rnijclJj:a. 2012 rrdlil 1511.rodajem smn U slro.c.setjLv oomilh 1ilcp 5UllCii.-. Jdik] prot:bje se nm~~ ~del.\ tijen..om za Silrnje"''O.1.1OO1.. 400 ml...ti). J Ift. '1CL061 149)90 0611012~5 • Radim dubimko ~nj~ autli:l bude he no\.1garna i t::l~P[I_1""IUi od Fo.~~~. Td_ 00385 33 728 269 • Jl:mo.c:ijena 350 "''«iObon 6U671 TOI.. . Td.LiclJj!3ID . !II vL Td.1lno~ 3 s. 101.' Stan 795449 • Prodmi:e:m golr~ l2..e:rnuIU Tm:l~djon.!we. ma_nji l. 126. mI i<. Ii!' 1241200 d.~. 1489·1 " lroiposobnn sran 96 nl3.--~' -- --- . Td. 061 700 '636 .· raj""". kupljen IJ BiH.[ 061133 "750 .f:9! ko-d Droge g:imniiZij~I' .1l pra .nll1.10964 "0 pmMUlp"".Qd ~-ske • l:zdaj(om d'VOk.'Ll 1/1. 061 "58001 • Prodalem Byundal Accenr.000KI>\. T.1'1. 647 822. <Ill? 2. 00.OJl >44 722 .pUUL Cij~ po 062%5242 2011. • l'rodllje:m kuru IJ Dra1.. lim. • Prod. T<1.an :u CC[lirl"ll Zit d"'3 mania db CC.061213 Ol36374<)4. • Izdiljem (Kovo1c.lzdtijan oami&o:..em kurulJ Zep. do dflfb"): i"" Rcbcta. (690 k& . l.VllcIl1ll<1:. 1e-l 061 365 193 • Proi1:!!ljem fd!.taJ'i.lje'VO:! mijeTI fa.""'" 60"7 • 2.6.da.ru ~ (]o.e po (logovoIlJ.10 964.l. 00. 061 4. ~SU'm". &"Odi~e~ leI.CD "ud". ~ uJazi pr [Iii. rllllilprema.radc l"'. K. """'< • BREKA . li(\J balkoll:~ b]_iJ::i~ IL.'Iat~~ prvi vlasnik. d b:el] . i (IS.:li brnrn1 par I1'3t.: i pclQvrll: a is''>t: Li- lep6e.i~ ~ klirnl.&!briiiitJ. 8.o. .' I~jem Stan.I\nrebnil gnraza Dalmadnska.t.ora! rl1otO't'a bnsala.061 269 835.v~ ''''[0..cst. (61)88 (176 . • Izdaicm garscaieru i 2 sooesa UJI'O"" lrebom ku hinre:.M"" 2.oban :5:lIUl :lo2rn.L_ iill:3d l'(:l. (161745981 • Prod:.8U fd. (}6l 940 465 "'" mI.VW_.. T. Z mekra c vera.6 fCl!1 400 K.40-0 KMlm2_ Tel_ '061 .. va!1i 7_'ljII50 Kj\'\. T.. 061169 24J • Vi$O.tan1~ pijal.•. ThI. u odlicnom sup iu. Ie. lOS ks.00 ml..000 KM.ilm i grijanfe_m prodaje':se iii mj~llja Zi] peri rtriiu ~ J]cdJpl~tu_ Cijel. l2.1'1. 2 066 415302 • VW pasn flmuzina 2006.. V~ 1~1_063 412 2M 1. ambularue..i rt t. T<I.'Mijcl1jiJm dVU5ClbiJn sUm S2m2) ill.9 rd~ ZOO>_ S-OO. TeL (151 • StydCllLiC3JJi:J B. 2.u.. U Zvo~ miku ('.rnD ccntralno grijan [(. M_ o.[:Bn i gara'-u..:3 ideaJ3JJ ic= i hOo pO- 919054 r- Tel_ 062 [.n.-ofkgnlll Alipa§no palje.a ua V sp ratova)~ ad] it!"!Q S(D!1ie. Imla y l e!2i.11. sOOirnI. VoL. 7'000 ~raJtW • :JCypgr1 -em". • Prud:ajocIT! Audi A3 2000_ god.~J.b 1 >. no.ProdajoguJl].aSlll:'lI LI Si:tr'aje\-LL T~_{J6l. Tel.0 11200·1 Ndi ~ prozan SIal1 80 m2~ Ra- kup.062 Tol. Td.lzdajorn namjeSren dcosoean stan 5S m2 no do.{]o.ko. cen. pnn)dLCpi m Ijud. Honda ><oro l.063191304 . 2 dWlmn. ~'J 1/1! uselii •. a&lpl1.a S.' p.. 1993..m.-adi od.Cijo"' 4. popiri lfl.' lzdnjem oornjcSleD SE>UJU OO\-"Oj !:Cod Kt. Td. 2 OO1kona. ]00 pi od m~s:.<Iogo.· .~ leI< :id:lplir.-. (l6Z 15901. T.'Ci ~ 1:ed TtLQni600 KM ill odVOrC110 d.. Tel. j • P. ulaz.i~.s:n. IJ k=1w. (]6l 193207 • Mijcnjom lukru>:. 061110 1"79 Td.kiTI]l.1a.g:atafe na Clglanama jed".Hrvatskt!: • Prodajcm k.(]Uk-tIlT [JO-~. erna lxlja. ide-. 061538128 • Dobri ee~=banIII [I zini nove girn.11.000 I<m..!.:m ::iioblJ s"tudcmici kod SOOjalnogsa upmreoorn hll]inje i 'up. J\ za pnv.ilT. 061 745.j.rnlji~< u S.IC~ 17bom".09..a m U CC~ I\Ie. (Hil rn2 + balkon. • Pt"Ol1a:i. Thl.000 Kl>1. Cijertil po dLl8.Lizu wbu "drol .:!irba. 'kL 062359 '199 • Prodajem kombl Isuzu.c 02: 5Cdarnml.aseban uJ~ K. Td.: • P"""'i<m polo troiky 1.3 • I.1)9 • Prodaien 40 mz srambenog i 411m2 pcslavcog.I'rodaj<m Mcrocdo>' !d. . d. 0628.s:o:~. b..3 850rn2. 200. -oljm) 'skodu f:abi:[ll 2001.n.b. 065 849 187 kw~kanl.B mar.nQm kod Robom nO\1ogIildllja43 m2 1]11 dru~ gom Sp.a.Sarflljc~"(L "leI.om 59 m plus. bliaioa skclc." U . &l1!. Tet u bli- • Dobrin. ThI.:ft~ 1...2\1.::'::~ p.. 061 812. Vilo· 5.. I_ r'IItN.n 11 H r. rcgistro-. dize-J~ dvoja vratn. . lOOl. 061 7"74511 • Pro<h!jern Opel.&..515 .ic Vil.f!·WIOSG.06lHH70 ..n.l_ 06.I~·~II"pCz. benztn] '98.e. ul. zanlic.tnre Ta061360111 st' kLLta:sa garafom u OsijeOSDO""C fuji .2! V sprat.. 653..033 5.8 m sa 370 m2 .!.."ll mj"""".m kubi~ njl1m_ lH. "ova vaulska stolariia. • Pem::i.. 03J 485 616 • J:ulajem . Cijc. Tol. 061 149.L 066 Z 19 150. Pmricrskc Ilg.an nimljc5U:n stan sa garafum! centralne grijllr'lljf:. ThI. Cifena .jcrn Opel """" 1 'kiog.) Ldi di a'kl~ a~ d. 33 LI • Ml. 1)61 173 773 I ".oIl".. ct3Zno grjjiIDjc. 061 1% 800 • AI L..000 lOO.nJ1.tmMe.ul. :SHU' Llia2.kolovi" Koloni· ji 250 m2. Tel. izaad 0614g2999 cV1"Smgradn]a.. :tdapli<ijom pmkro'Vlja dobijcse i 210 kwdnna. pT. kromi"". Dijelovi i oprema • Sofe!ii:. regiatrnvun de juna :2012'1 servtetran L.' P. Td.c.lgci ~TVO::.32 i • Pc.L a:j-no.. 8:8. 06J 899 9Ii9 • !'rod:!jc ". 061 276103 • VW ~[lpTDl DSG rlavi.su-ov:m.l1ajemd\'fi!iObarIl"tI!Jl1.000 m :q.itJia_1i:t 061 493 1 • G1. per brzicn. 19S~. 9. rcmont} aDl~s..tp rdl~ urade:n velikt serviS:.000 KM de regisnacijc. MIUda 121 911 god_j TUl'Olli :t~f!l'-10. 756 200. ecmi lim. s Swi Gmd...I. t~Jiiji~ ~p(. eij""" 4lIOKM. tel.Jta b.rhadiji].061 m • Prcdajem S[9. pcricd.D.skuti L p::i- .n..\o\_ Tel- aurarn • Prodo.50m~. 001 SO.rl 1/1.Imojnoljuicm "Cmim~<o !. 061 1.is"""'" iat.ObnL SrilI[J51 • U Ripru kod Bih""" prochljem d.000 I\hI.' Hitoo prod:ajcm :st:. ~.'or._ro:3! alu felge. gOO'1.000 KM_ ms To!.[lo . Kasauei.8 :!inl. ""VI>1 Ijno.066 898 703 T<I.i- .ld.:lViD'. 06\ 713 031.9 .gtWCtl s:a Gor~ :oo.6. 2012. 061 IS313(1 OSOb::Hl . 9300 K~t 'IN.!.1-1.. Tel.pu ta K 1ini~:kog) rrosoban sum (67 m2) na III $pr.. Hlfzi s.p<l<.Ku.1s...' I.namjcitc:n SlruI U ccrmu Vo. Tel.IM.I. lei.i\ukljult:n sav ('J:a:mjd. 20l2. 00 J d~'«. p""u godiou. god.m. 061 188 0..g. ciicaa Jlc500 KM.:sa -4 fiOl. kod BDI cenua. '101.K::tsim(l Proh i6!:! sprat.21592 l "I~je:rn Z..parkin&.-eli:lcim 00\kQnom II <p" 4(.6') ..!2 sra1". S'"p. 061 686 671 . 065 l48 588 kli m a napu n lena. do 27.1plaCeD pore?. Tel.nu hOI: II. Gtimra Btt:." 11.07. Qrbavi:lk.e:!f. T01. 10.i":!lU~ C"ije-n:a 1_9..:dajem s.&188. klima.062 58S 49S • Prot. G::ioHII\'_j pcKI ewoo glij:rnjc. Cij~na 7. 061 ~2 999 rV vid'Di".fj.sio V.·"OipO$(lb9:n S!aj] s. l.ttru d~ roaoja od S'tatmg Gr:ad:l do Otuke. 03ll 11 598 1275..p:J~i[l..1M 318 TDS com"".tfumi". 217 158.:_a sl1l. Td. 91).. ~..!21 pO dctgQvoru.061 911 7117 .a baU:.-- ---- --. urcdnc sc- 2 b.lT!j~ler! Stan ci u pri v:amoj ba.c ked br 8.LCki stan 449 • Iz.[.g.'I: kolcl. !"J~selje 13a_od Smj:l nil d.do 0312012_) C1 ie!J:3 '7_J 00 KM..063 ZlO 998 l l 643. [IT!jil 'mltil.J1iehen tl'o. MOimilo. Tol.. b1ia. t:roSOban Ciien~ 13:U'OO KM. 062818 649 • Prod\Jj<m Sal.066 4&8 stan - :5-. 701 387 h uhl. '" <logo""...000 kill. n21 pbI:U 00 1.:.' SlillSki I\loot prodajem stan nil do-broj IOk9(. dvos..iic:101. Ilr- • P. 013446 WI ..n Grba .' Mi~iam m2 sa gaBr'Ck. papiri.0'Va].. i? benzin.jom garazu (paplri da no 'oj lo].'''" 95.08..· rom Grn-du Ila Bismku. <T"w).t mlje.aU:o_n~ p_ de u blizini Viic<nioc. 06l1>6 277 domil flU . TOL061466 431 ribnieke Z1J[JOVTl ica.. l/3. • Izdaiem kuru re:zide:nc:ijclnog [i pa po~'o. l ml~ I m2 ~ C9.l.000 KM.06111:.. ]lll.. eeatar (kod or • Prodaiem d vosoban Do.~ d'~1l 1J1a1. od lilOlV II. vnda.rm 185_6Sr ~-5!100 KM. ciicne 0616416&4 • Prcdasm vikcndlcu kuru iznad bnpo L2 HTP nove ave 4 San S...romllnslm ulieo.L. 061993 18l an. s.em nam. 061 "7SS 076 • PrOO~jc:Ul aulo -cd d.. 061 743757 • PuvQljno ild~ir. DZidZiko_. 062 %9539 Prodgtjl:{Il p(l . Gr· oom.p . 010 [db'" full. >pOn e ISO.bc pov.)54_ 1489-1 n • Prodajem U • Grbavtea.a .li 1. 061 S I 0964. dcgcvoru. 16". b..ol>90.. 061 431700 VI". po viden.'063 • Ku~'"<! U C.!] reta • Izdejcm ~ (161188758 061 614 28!l naG:n.100 m~ imil gIiJdevinsku i Uj:xii[rronu d0ZV6lu! S~ prikliuf:kr.j]mhu.d:aiem Yrlo po~oljno dvosoron 3Z2_1J·:nBn. i r0rd S·ma>: IjI [00 07.\ 66 nll. 393 524 k. 89.I. d=rnb" 2004" 66 12-4 gum""".i. S'!. 066 "7341-70 !. Villi..'(: g:Llr mo.l472 9"71 """""d<:n"""".m za sJ..._. g. n. Odmah U.I16O 273 .=kl:nim pOgledom r.j""" izdajcm Ji."co OOja. cd 1I do ISs. --.Ujelilve''''"_ Tt!L 061 2g6603_ l • Prodaj'e:SoC niiUll~lCT. Sarujo'" vo. 39.ret..06167"7 383 I .5 m2) 818 001 zoom • bdaiem . "ovije gradojo 200 m2 . Tel. Illl !.a 500 Kr.c.". • Prodofcrn 3 gumc sa Cc.jam gulf..I~triku.ovLci l • Vr!o k\'":llitc:Um d..alli + baJk(.. 062 'lIO 572 • To)'o" RAV4.l)rod(ijem gol!2! 1937.000 KAt • Prod:licmd. redm'nD cdrsavan.ct! pes.Cc"tl'. visoko priwnlje.300 KM.e..)od uIoz. l." n~mjclte:ti iMnosobaJl :SIan grliitnje. full oprema osim klime:. 001856179.ars(..-o. '"8.!l:: ViroviliCt': . balkcn.. n SUi. (B. 'lOt 061 8>6 Ml • Prod. Tel. ' .ritLmaKisdjilk 11iJ1.. uda~ lier. oelrn:tninu "" /odranu umlnih papira Td. XI :Spri!ll."'L-'W_~ boIl1iiZ.'OJ . • Mljeniam terveroooOOn SIan U eer.~.ll ~ .oj.aiajcm stan 610 7.~ Z1l s. g.om. 001510%4 • Kovatlei. FhlLcrom. plus ~gi'lske ambasa- Tel 03%77'71\0 Vii".000.sl. '"" talik si1. prise- • Prcdsjcm .$k". T<I. k"'" ked .0 HDI.=il. Td. Tel 061 543 m • lzdaiem SWI u Ncdzarieima.] eXIra smniu 1l.sutn! lmfu ili ".. Td.m IJ Hrasn.') 989 .17..ced"" 1987. UI«!n. Bolnickil32. 995 .4. 10%4 ..e:. 1995.r.. klirn:<..I.~ k1.101. warl od to b. -037 226 461.I'rodajcrn Ctuoen ZX 1. klj'l 3. kod Bosm:d.stan n~ kUtS u boi!1iLc. nbs. TeL 061 . 1lr.3186.000 KM.'_T~I.3 13(1 • Nil.II.ar~01.Q Pol~ Trg :solida.lzdajem Tol. still] j5 rn y ~moj~ !rod mlOl'Ilog so· d!i renovo kabl.. 101.. pla"" mecdik.na po d\JSO". pla<-u. S14 • P. [31' Saraleeo! llol. iD~ }J'!J'lfQljIlo~ ClItrn !Starlrc.a. Td.odIiC1J{lm 74. 2.5_e_ lii!.i naJ'n~ren ilj p<:llu.!l!.. Tol. Skodu fabiu 1317>O Kamioni 1'196.Dje ipoo"mim Impodlom.l(]O. Tel ()(j 1 260 0% • M.7 .".' Mijcnjarn kuru [t cemru SiH:il~a 1:1.'il: jtdno.vmJ me~lil: sivi. S[i3i.065249 1% OkUOD""'.J sucom grail u Vr.(1... 061319035 • Prod:)j~m 1~t. 6Wr. ]Xivo_lfoo. rccie i.ovoru.i'la. I.'ogrndDja] I/l Zl':mlji~tc L685 k'V<ldt. 061 Il8 028 vc:t]01 Stanovi TOI. vtastiti ~'odomj~ Id. ili d\J 20 """.·(t.II apanman 57 rn2 aaD~JJici ~ kami!iO!1lJ~nU"_grij:]J]jem~ n{ ostilvom Zil:ski oprc:mu i [erHSGm . mjcl.eJjc. Ml'o-!!l"'doja."" i lr· stilJ] LIi B lhl3Cu.1-2.Hi..7061 OITIj~ili M3- .17112. ecnualno. prcko pu'" pekare.! vikt:. !llOS" . Itletali~ aIu f~l~l reglSiWvmn do 3J. 1472·1" • Pr<>d. T. oprenlB..ogavi nal59m~ Amun:a Ha[lgi. : k. G 20.lt!i. rclJIciii C. 9"78744 T uvezee.. mOO:<prod.([aiem In)SObGl.I. gatah T<I.qS." 033411(148 rlc:i.1jem ilj mljc.01):) K.talf7. pcpiri urednl. 1 IMOO K.tcdr...:>Cnm "".reko. m"l<l '" [<I:g..ol1er i.a pc dognvoru. T'.i. kOO Sumarskog r:!~I.". AS·7. fIJI O[Jrt"rnil. 81.il61 269&J·5.Ores.'11 83 1 od~!o~ moil: i~ 5tm.. =vismJ.tahle.. 062 flO 698 n m~.~s=.5".. 635 ce- 063412264 nlrU.i:uhinjom radcnom pc nnrudibi. 063 405 118 101. 061. rvisiran 1>0. imn:se:r'\'o..l~ te:n.1543234 • ll!rodai'em ku:tu Ita l"oljin:!mfL let.:.m~zijC"_ Tel.i.tci..1"elefonladrew· .~ fiicpc nam iesten ea Ciglnnama 600 KM. loda 12 m i bllkon 6 m! 1spred Sl40l3 zemli<. 6(l . sa garntom. kablovska.". godi~t.W 31~I EJ6.Volilo u ll\ran_redpO!Tl :stanjLl registrovano do 5.."dSnic:Bt jednosol:t:!111 !a 'I.:.) sve dd • 5 vrata lim." W oCr! t 999_ gOO_..~ol~ Tcl 06\ 'lQ3482 prva • Prodaiem Reno kangu. rjjg.. If.nJ.nO: Stan rnZom IJ 338784 7.". • SIan lJ . prodaicm sian 45 JIll] sprat. 061 1% 800 . 101.[ 5. """"".am knell..ja.lila.sp['. i Il'"".rije of'ra:f.itil..IIWiUl sdi 47 k\v. i 066727919 • PrQdajt::!t!.liCfiim fc. 061 7&8 076 LOrom • ljo'.godi"" 12. f'r. Cijen:a po Yldenjll . podiz:icii csp. r<g <1.a :stLldcnticc Grb.:!h~ ni.:i.ti.'9.:: rcgi.t .6 wei ker.OJ1il. Td. od 400 ml. delj.ItI\'8tke uliot:t=_ TtI_ 4 Tol. reglstroVnn do d"""". 2006. Tel.. godi".'ll1J i 5.) 1." do 7.! • Prodsiem k:Lh~~U. dj.I'rodaj<m.em Fial PIJ:n[0 1_9D~ 44 ~". Novo Saeaj cvo..zaa\_".roC'm~ regisu-ovrm_ T.". doSO'wu..11..cvu iti pro od\Jj.l1:!(:an..9diicl. srudenticama Td .1.:s.g.03Z5% 516i063199266 iI:m~ obj:. OI4Zl!2OO).. prozorl.000 KM. sp. sl. Td. g.--. • Prcdeem pas.' [1.0 rnanii " S"'.1~je 959129 061491831 • Pro<h!jem Mer. klimn.'m !. Srno..ka S.it.n-g. .I1.· g. bijd. loo]<vadtat9.kse Sanli. 0615589.lz(ll.nii 6:100 KJiI-IOL 061 351 (187 • Prodaj. r. ""pi n !fl.6 HOI! 2004_ god.o(jo'vi_ra~! LIoscljiv kcd Stuaentskog . s:[.1(el£:e jiI'jj Mercedes 062. Cij.d • b:di1jcm namjc:s-t~mt m:miu: g..UJm)VTa7.$.gOO. 061 1_4~ V. 061 147067 iii 06llG7 976 e lzdaicm dl!i1W501::J. Td. i l1jivu_ 11::-L05:2 Z ~6 3J3 • Prodll. vi l/!'J ciieaa . ?lromada.(161563 900 io. garo:2a i okurr. I !l'''~ cc ThI.l. I:'UI:SClj'eH'r..L. Td. Tel.m Mercedes Ill. din.do 07/12.Olimpijs. ~"r.tilllnO_ Tel. useljlva. 2: balk_! ~ We. En vera ~ehovita! spnu v. Luci rn.·etnI."" do "". 1. Tl:!. RalI:. 1411.pnu~ J .gom cermu lej".iI.)91 h'l:. • .god.!odja'VJj.. 8J. Tel.l)! :!iil:!n u. 0654758!l6 .. god. Poscl1an ul~ kabloV5ka il] L:c-tne'I. Td. scrvisna.1 i iva ~"c. gtJti.M) LCD Td.. • PwdBjcm Golf rI) g'Od_ 1991. III [II 1<0. A~e. 061 916 ~w . 06.~.' ~d.njam kuru U Srnrom GLildu 2.lrt +. pijace .{.. 061 llS 975 • bdajem Kr.061 • hdajcm (l\:Qkfl:Vc:tll'l. 1. 1471·1« murketa) 'Vetm iednosoban stan (44 m2) na 111 S]1rilEU (zgrila.'Onom.s.slrenat:: 9S.

~kancld.l i tehnicki Nniv grupe po. Aleja Alije Izetbegovica 2.gem.ku.ll.2005 .i konklJrsa. upravi U! lnspekcljske za popunu radncg mjcsta JAVNIKONKURS drdavneg sluzbenlka u Opc. kandidati trcbaju iSpUT'!j:iU'l!. ozi:lu..i Donji' Vakl"r' Ncpotpune~ .poplJIlic:n prijavni obraaac Agoell.lova: Sloi!eoo" p". 2..ri.k.Omit: 08: poj i. • vodi prop. niie obubva"en odredi>orn cllX I. Kandidnj kojt dc.kursa) bili CC obavjdtcni.icoI! A!.!..kom biogr.ni: fnspl.) dana od dao" ob.:s-Iuzbenih 'U Kaatonalnoi post (jiveTuzfanskog kanto na --- . informacija.nU i m.u imc Karnouulae upravc aa inspckcijske pcstove TUJo'Janskog.~[OVi: kDn ku[s. 3.V\'O' j3¢:.gQy.5:kog kanw:na Ncpotpl.rZllvnll :shlWU Fe:dcrilcije BiH 'kanton u Ze. s.go'VI"CItlent prijave nee¢" St Uteti 1. podnosenje primjedbi. .. il i na web arran it: i A.god.ni pUlem web strn.:Jtu:ll:aru~ 4..J!vfle :slu~benike u ilJ.sluCi3ju da A. su dostaviti .radii BiH (~Slufbene novine Federacije BiH« bIoj.kamona. (t:ri) god. Zakona 0 drzavncj slulb~ 11 Federaciji BiH (.tl(. Prijave sa kra.m<l Fede'raC"ij~ BiH 'jo plliem PQ~h~'~ pl'fPQru~nQ n.)rm':lS./'LLvicrc:njc 0 radncm srazu U suucl. 3. 291Q3.n.H.poL'lrdu.:dlrl C u. co Dnevni avaz_"_".a~ti It" Opi:s postova: Opis poslcva sadrzan le u rcksru [avncg koekursa.m novinilmii FBiH~'~ puu:m pOOte} prcporuec:no nil ild.il. Predlozena aktivnost: objekat farme za uzgoj brojlera (optins.:il. red. e' kOnKUr8.[Le ~rLj:i'i""C' nl.v.i:salle evidencije 0 .lpila hnrlid::ui .z. il.azn~ na ..ne spreme .Il U roku od.11. prom eta i korn UP ikac:ija 1.lii. p.l LI~bu FI}i H w\'!fW'.20 lO. izvrsioC3: Pozicija .1·1057.._53 Nil osncvu ctane 2:t Zekcna 0 dreevncl sluabl u Federaciji BiH (nSluroenc novinc Pederaclie BiH~ hr. godlne). r.1'00 Agcncija aa drzav n 1] i :slL1!bu Fe-derneije OiH (pos. KuclI:kovicj broj 2.". N ep-o lpunc i ne bLagovremene mr~ Enver MINISTAR 'Bijedic UI.u·JKllt'$ dostavljanjem urednn P'O'plInje.no sve Ha~.QUl m lni5~rstvu.i [III.olo:len s[rue:nt iilspek[orskj ispil.zacin Fedemlnog min..god . analiza iii misljenj."SluZ:bene nevi ne Sredniobosanskog za drzavnu slufbu Federucije Bosne j Na osnovu claue 24. ]l3bril!1.fblh."r pro· 2 meta i kQrnUl1ikacija.0 1.\·life:i~L1:B!H ili [c diploma neeena u: (lekoj eo clrl'.. datu.genC". 88000 MOSTAR· BOSNA. ha U""jc."Slllzbl2ne 0 preuzi mao [u Zakona 0 drl.1l: ko· nkurw n .!(jedan) jz.h.lzbe u Fed.d..god.loir'¢ kon.lom POIcebDOm dokumen13cijom dos.vnog slu!beniik.gendje ~_.D!Jnia.a U.l!l b rOJ 2"]0 75000 Tuil.no o""dredeno vr·iieme sa probnim radom u ltajanju od 3 (lfi) mj".tn .asti u~ <ivu na pl'ij javni ogla$ dos'la viti sljedee." .:tl!lnski L P'usavsld kamQn ~ Slalina brot 21 7. Lfakalretsku djplomu (noSll'lficL5"2nil diploma. god.l'¢d.spitQ kaf!did'at. i u ['0h ku od lS dana od obja .reSll: Prfjavljivanie na kon. ia . dmvntliG .mujo Vfenle. : B raj izvr~ iloc": n ami ..e~ nije ZII.:J .fijom i os.l.av·~ti u roku od 15 dana od objllve javno.:k10..orLa Sredisn] a Bosna'' ~ u ime Opeine Donji Vakuf.27 _09_ II.:'3d MilSlo.r-atij.iJz.:' r. misljenja i sugestija. slu~benirn mOlornim I'ozilom.imi!J Uipita optcg O!:. biava.lIl.CIkom: '~JVD.il Odjdjenja Agencije za Zfrll.re dostave i.1 roku Qd 8 dan~ Qd d8JU! priiernL! oD.b'li.ste..t . www.. Prijavu Da konkur:5.cijc a ae ddl!lvl'lu s.mvili Ijekarsko uvjerenie zdrav". potvrdatu\lierenj~ 10radnom stazu u .cDo slozen.06.cijc za Zenieko-doboiski i Sredniobosanski kumon.I'Yjel:B..• kQji is}JQ... kao i izradu naerta okoJinske dozvoIe: Ministarstvo prostornog uredenja i zastite okolice TK." 23.cca) ka.!g prilavnog obmsca Agcmcijc.njut.:ija ne raspol:lZe podacima koji:s. l. slul. =BOSNA 1 HERCEGOVINA FEDERACljA BOSNE 1 HERCEGOVlNE FEDERALNO M1NISTARSTVO PROMET A t KOMUNIKACUA FEDERATION FEDERAL BOSNIA AND HERZEGOVINA OF BOSNIA AND HERZEGOVINA MIN1STRY OF TRANSPORT AND COMMUN!CA TrONS Broj:om-34·3 -1898 -3/1.rcsu: c n Accl'l ~:ii.(II'-u_ a OI 14n701 .opcina Gracanica upucuje POZIV za ucesce javnosti u postupku izdavanja okolinske dozvole za objekat fanne za uzgoj broilera u opcini Gracanica 1.nen.I-eb'lle dOk:£L~.lovi "" "Iie nj" pool".-najp n manie 5 (pe~) godillil rndnog SHZo na poslovlma svcie struke. 1_Zakona Federacii i Bosne i Hercegovi I"J e (.'J..luibenid) prliavliuju se 'ria konkurs dostavljanlem uredno poPl.i.t prcuze[j til proslorijilrn.:!IC8 k~ttgo-rijej "D -pQz"~ . -polozcn atrucni inspe.. 6.mu! vrli:.~d~ ~5tllt" na eadc j :SQI.I: +3&736550025.oik:ildja.kuhorn. Tok postupka: JAVNIOGLAS popu t1 u tad pog m jest .".raln i min is.l oj 8J u'bi u Federaciji Bi H (2~Sl L1'~i'le nilv Inc TK1J~ br:J2I10)~ Agcnc:ija:!!:a drsavcu slczbu Fedcraclie Bosnc i Herccgoviue. da.'HiQg :slu~b~riika bi6e dLlZoi pO!.neod dana obja'lljivanja u Federaciji BiB" odnosno u BiH oglaSil nije otpu~'teQ iz organa drZavne $[uib~ · lzj. V K V "o. 34..f.IOij"i: Pored cpsrih usjova predvidenih clanom 2:5.maiu SHUHS.t:nom strucnom Inspekrorskom ispitu {za kIU.s.ja is-pita QPceg: ~"a.iu!. BosDe i Hercegoviue Napomen. broj 03/1·49. Gracanica).. dlJ...~B~k!J1cgorije. 39104! 54/04J 67/0"5 i SiOC) i ~Ia ea l .nom i:SpL\U ~g dd.] Zeuica.c odnosc na pojedine u:sloyc konkuISiI.". i :stntcnog j.o vnoi .ilt i. Z.: (moje ae prcueed u peossoriiarna Odjdj1:. .OOl.1 s! u~b u f"Bi (of Www ads fb ~b go . Organ uprave odgovoran za donosenje..: ijaIn I. dvije b.:lcIlIiI 01) rcz...~je" 7.2005. Agencija Hercegovine. diploma (nos trificirana di ploma." no "od.kom " zajavni oglas ~ne otv.kon suca· :Iljs VSS~ 3_ clokPz 0 po:zn8\':!!I.9 Prij:i\'ljiv.II!!III~.oglasi ~.I u..gani.e dutan 1.IH'!jt.:I.did~Le !toji takav ispir irnaju :poloZ~n)! 4..a0 drzavnoi siu!bi u Fedemcl]! Beene i Hereegevlne.avjclte.Javni kon. nakon zavrsene visokc suueec sprercc.nloDa. Fcdt.bi kanron afKanI.~ C1d.god.j." 1 (jedan) djelom. vrSenje uvida u dokumentaciju. 2..mC-nu i m.e Sf dobili L1pros\orijama Oclie-ljel'llj:a A.ndidni du:tlli.S]u~_benim novi.ki SI:ali n.i:.t.adsfbih.oCncije Z. d.s[:i!ve darn 0 -polo'. radD o~ mif.VU etepcn s.nom statu ~ Dokaz 0 poloU:.1992.Q polo:te:nom Sl·rL.o rezultilt diciplinske k.2007.nja.kull.c lrazi dostavljimje dokaZ:il. 39104. og konkur..lU Zakonom Lnv.e 0.i 5U dostavltl stjcdct':u dokumentaclfu (original m ovjerene koplje).li i s_liede~t-cscbne uvjete: -VSS .annm 'S.. oroj:Ol. 19'92. i nd{l.otpreme s. du.tacla. oe Fejio.. !J.04.\ sa ~Iano".nte ( originali iii ovj erene kopi je .8 dn.fbjh 'ijfH' bul.09 .! HERCEGOVJNA T.a :ia..l DC-t.l.i knndidati du7..'ez:an do.c: spremc.67 lOS i S/06). !. dda. l. 000 TU1.niva. bid ce obil'Vje.i!dom SFRJ nakan 06.doKl!Iz (I polot.enih (ne starije od 6 mjeseci) " Uvj.c BiH~ www ijdsfhi b My bil..nj.. ja'l."/: operatj.a: d.i"a U struci nakon sticenja VSS. dClka:ze 'il is:punj:a:v:B.e dokume.Dokaz 0 rad..e d~c{ rn jc:sec:i rod nog Sl<lza poslo vi pomocn e dje.(ik.i nil web st.mlesra rukovQde.L.kontu1'5 :ta POPUJlU..d'riavnog slntbe. koji [e objavljen dT7...~u.. nje rada na r3CU!1.2/07 od 15.va prome. urvrdene u Pravilaiku 0 unurrasnioi crganixecl]! [10: VSS!VU stcpen sttu~n.vno· ".~c :Se u/:cli U r. pro-meta i :komu.dresu u roku od 15 (petn.addbih. S41~)4. broj: 07/1.Dj.rs 6e bili dul:nt potrebllc dokaze 0.n ie.06.renje 0 dr""vljanstvu BiB ( ne .1/07 od 13.01 .pis pcstcva: Opis poS]OV3 sadrsan je u reksru [avnog konkursa koji je obiavlien na web srranici Agenciie xa dda vnu sl uzbu Federsci] e B ~H~www_adsfuih_g'Q'v_be Us.): I. dria v nog.god.cu. dipl.3VIJ 1.ku.uttiiIima kOIl.ice Agencije za ddavDli..lova: S "'!u. objavljujc novine Federaciie BiH\ br. zavraen pravni rakul(Cl najmanje 3.i~$IQ pOJliga.~nog i:'. DTREKTOR .asp.ac Op i. a U vo.CInaz.nom voz:ackom is:pim j~B'[ k3Iegorijc · Uvje.rsa. i:spita.3z:matr.godjne)..m drtavne s.na od dmnll prijema oha"'i~:.ti: Pored opclh U"Ji~Ii3 predvldereih clanom 25.· pcznavanje radii na racunaru 1- o a) K a n didnti koi j su e vi den ti rani u Regis uu draa vn ih sl uzbcn ika Fcdcruci je Bi:H ko ji vodi Agcnci ia za draavnu sluabu Federaci]e B~H (po:~nojeC1 dreavnt s.e www.li ob:r~lac Agendie ~ ddavau :slu:(bu Fedemeijt niH (moze s.ioi Donii Yakuf -Gla vnl kanUJ:nal.uda (ne "'rijo da U PQ$led. tadnog . 2.:enom slruf:fiom upti3vTLom isp-im. Kucukl>vi 0.ok'SZt 0 ispunja'L!'anju USIOV. Fa>:: +38736550024 .no.e (I jS..ar.cne: dOKumcrne rr-cba dost.s[iru(:ij3mil BmlJJC i Hero::go\fine i!.02.cc!.opozun .-dclJ i .morn ill voziJ.li.spilU i2u:timaju St od! polaganja i:spinJ. bb 88000 MOSTAR Sa o. vjcti_ N apom~na." i komuDikacija br"j:Ol-02+217/05 od 14. Zakona 0 dr.iI.PLtrijil\'ii:!1ju uvje't8 konkul"$(i! dostavili A_gerieiji 1. BiH Odjeljenjc Agcncijc ZiJ Tuzlansk:i i POs.l s. ili na web stranici Agcnci]c www.g:an.dobojski i Sred:njobosanski Ul.i kandid:l[ j... lZ<l.a relevantnim za datu aktivnost.ij.a .iestu pola.i njego\'oj upou'eb. 0()7 .n palo'-:iLi Kada se Z8 W S:l~kf.mil p.l~nOm upravDom ispilu. sljed.i]3C O. PUI¢1ti weh st.a\ k'oji ne.li nomj.1 Mos ."1 u wSluzbcni.\I'i)~ zacka dee-ole ~ voeaea . ncbla.bat b) Ostsli k.i~ 'koji i:spunjavaju us.1 U007.th'lli slu~benici) pfijavljujll se na kr."vili li"no iii pmem po!..'Od.kurs l:a: P'Opu:n.\I'llu slu..a: V rslil d jel <l![:nosri: v . dtia'\'till slll1bll Fed N<Leij e.obavlja poslave uprnvlj.i] dr1:J...oe se 0 teh n itkoj lspra vnosti i cisto6 VOl!: lla~ • vrsi poslO'lj..gQ'v.ar.1oi r."~Vf.tan. Broce Feji". bb. Zcn. Vo..3) kiin di dl3tl koji imaju $1:a'LI$ drh.mje:s.lnjenog prijavl"Jog obrases Ageneije (mole se preuzeti u prostorijama Odjetjenja Agel.cne knjige rod."vlji""oja n d"cI'nim Ii· ° Sto'Vim3.-a dt~a"":iu.. · v~ i i druge po. Ustav.a.!ll:S'::bu FBiH (mof.34--123"7. broj:07/1-02.god..v~iJ~~ uu web srrantcl Ageeelie 7. iUf.mjc.tvnoj stuibi u Fcderaciii Bosne i Hcrcegovine! kandidati rrebaiu ispunjavaei i slijedede poscbne uslove...04.i pravosudnom i.nik VKV"oz. Napomena: U .broj :0 1. iii p mvo5udnom i:spi tlJ izuzimaiu :seod pOlii!.govtba.~ilJ.. ~B" ka '"go ri je i nOljman i. 20 Na osnovu ciano 20 i cl".njo da '0 protiv k.: za Tuzlanski i Pcsavskl kanron .nIiI AgCllC.mrije od 6 mj=i) iii kopija CIPS-ove Iiene karle . 15/292 1 • St:rucni ~a'Vjetni:k za imovlnsko-pravne pcslcve • 1 (j edan) izv~.5:love Tuz!an. ta VO:l.nia. isd ie du~e. nnkon 06. • bri. 0 strucIl oj 5prem j · bvod iz mOli.l:.i.l~eL!.ijl.klord.azna.love po nalogu no posredn og rukovodioC3. od 3 mje. obj!!J"ljuje za popunu radnlJlij.brnn.1Iiva nasralni raspadom SFRj. dipl.nClsno s:w! n9'e:ne dOKUme1)te treb-a dc:ma . U sl u~aj U da Agcncija not mspo!Il~i: pml:a.~ prj j ave n ete se uzed 1Ii razrna rra. UI S inspeke:iJ8k-e i'0.5t:avi[i Age-nc-iii s.::rccgo . 29!03Jo 23/04.aji dOSl8ve dQkar. Rodoi Qdnos . Zi3.po. kRndi~ dati ~oji i. n.bat b) Ostal. Ul .: lzabrani kandida! "" bili oba. op~~g 1:nanja.li pdje preuzimo.i AgenC'... ispu.HOlS/05 od 17."st~ rukovodcec!. LL S (.rojeci tlr'.B.'!enika.rs: o 4 Odieljenje Agencijil Agencije z...njc bilo kojem nivou vl.~fljke u illsljru~ ci j ama Bosnc i Hr. odnm... :nam jcile:o ika u F ederallJ.icko-dobojski i Srednjobosanski kan[Qn~ Ku(:ukoVLCi broj 2.d:s..icil~ iJi na 'Web :stranlc. Prijlllvu:na konkurs.1-4-20-2106 od 16. Za](ona I) preuzi man i u ZakOj'j_9 0 d t'1.gov. ukeliko ra.nja .god. DIREKTOR Scad Masla.iI i3d...3104.deC" doku.i ispit~ -pO.. Do 'k. a) NaCin ucesca iavnosti: Dostava u pismenoj formi primjedbi.uTcd ne i J1l:bl . ooja'Vfjuje Ministarstvo prostornog uredenja i zastite okolice Tuzlanskog kantona u saradnii sa Hadzic Omerom iz 8tjepan Poija .oi upra .cima koi i ~c cd..a.ne konkurs: a) KI3 n iii d uri koj i su ev Idenrlran i u: Regi stru d rtav nl h slujb cni ka F ederacl jc Hi H kc j i '1.""'iIr.2006.:ma od dalla pd~~mil obilvijl!Sd Agcllcije koiom ~ lJIlzj dootilvliilnje dok:!lZJ. broj:OI-34--35-2107 od 24.OCll. b. 1'1::!. ukol ike fakuhet nije za vrscn u BiH i h [e diplo ma SlcCcna u ncko i' od draa va n:asli1.posobno. 49/05 ) i P.lova: . r.ai joeduZ:o.lljavanju uslov:a: konkufsa dosla'Vitj Agencijt II roku od S dana oel! dana prijema obavijes:li Agcncije "koiam:s..ciju (original ili ovierene kopij. okolinske dozvole: Ministarstvo prostornog uredenja i zastite okolice TK.lut.1 rQku od 5 d:.KOIl.lolen ispi.ta.inoC mdliogsla. n]u rada na raeuncru. i s\ru.. ll.Ukoti ko budc i..jc.0 re:mhatima kOIli:Ull'S3t dOSli3vili Age-neiji SV'II! -d.veooj .. ii!Vflllm iSptlU:.i krivicni poSlup"k oct n.opunjen prij:avf.nika u Opei.l3~ bra.adsfbih.zbu Fedefilcij1:' Bi.n k8ndid.341· J /09 od 28.e .sca".:struci n:!.sluibcnih u Ka.. Federalno millistantvo b) Organ up rave nadlezan za dobijanje reIevantne informacije.JgO~ITc"'[[!'c'.mnici Agc:nc-iic: za drZavolJ SIUlbu FBiH ''If'.dle"nog kanlonalnog . Zakona 0 nan.n1cko.xavrfen pra .ati .ndicl". Slarlne b mj 2~ 75 000 T uzla.ibene p05(e.'uJ. nakon aavrsenc visokc seuene sprcme. Kandidati . ~ 72000 Zenie" SOl naznakom.aoilnika" unmra!njoj o.. k.1 rSzlIiatr3ti. opecg 2Danj3.acinog mj.r.nravaju qvjNtkOllkurs. JAVNI KONKURS brei 7ll I). Tuzla i c) Rok za podnosenje primjedbi i pitanja: 30 dana od dana objavljivanja ovog poziva.na.je!lenieima U organirna drZavne .

· _I DIC iWIt. jl.111(-11'11'" 1. crp-. ..m. III! ~ .S.... ..0-1 P-07-000094) Grn"aoica.~ n>i:Ioih~ • .o L'I.... ptIi.o." ""- 00'bl. :'LoM"'II """'" " __ ...1 ZMl6 I liI'J1)~1 2........ 'V u { U""""~'.00 sa t i. F"""'''' . br. "'. o.tb OiWlII..".. Pocerne pooude za prvo rociste no iznose manje 0111/2 urvrdene vrijed nos ri n ere bi ti razrnatrane.....u. Na iavno] prodaji rnogu ucesrvovati sva fizicka i pravna lie..u... 3 povrsine 59."...IUpa.. . pt9Ift¥l\II". ~ '"""" be.l'lir~ 'r~ I'IM!>OO D." .010 i 1'>11<\1> III 2 blo. br..1....r.otIro 1. izvrsenia NLB Tuzlanska banka DD Tuzla.. _ . ~r>h_ .I'I'<""~~ • <II ..' .oil"'" cr. ..~ "'.... pi'" "U...~.'n... 011o.porIaIu ~ '~C!l! Wl'aI'iI~ 'BoI1 • ""omrlOt' . .dO .....~. ul.. toja III.... pOI!Ovron prMICA I rnIOIC'N puI. II~ dlpLInll... ~ . " ..1 ... 1I<~_.ocI _ I.. b) i""" d." _.'". .ni i J"-"" "'. .I' 011II "" '" _ji .R SI'~"O . 0\..I~I~"""IiJ_"""....i<o""""..... 'l1li 1'." U BttkD ~ 8tH .o. • "'"'''' R...~._'" a.. ~ I~ ......!iC 1Ido. prvi sprat povrsine 182. U~\I. podrum povrsine 65. ~ (~r: i"•.... '--I .r.." "*".. J.. Q).....tllh~': ~"".. __ 9ttkc.!.-..ii~~ .. i ..2(J.. godine u 'grad.....j... 1iMqo" ""I"'_~ . ~ . ~ ldOl. '<r'pJ P"<'I ~ __ !>a*l .. """""(11 .... """'1. LIIiIII ~ i _I""'_III_JIIor«biIi _". 41~ 1Jred..._hj'tt . III _ ~ II< 1Ilm-<r" ~ _ 1'.n..... ZAKLJUCAK L ODRE£>UJE SE PRVA prodaia nekretnina izvrsenika PZ "Kokovita" Gracaoico i 10: ......... II.....I.".. _". r_j>1 .. ~_o.~t....... ~_""'" ~"'lOk Do ~ vrlIto_iIII>I . u . \~li.. . ullit+>. ~"" ~ " """" ...f'IWII'I.. IlIcr~C.... ""I.. ~ ... 'NoIMI~~<I...!do 011•• . ""~ oi<Lbn...k a. In ~. 1...'J: "'P"I ilolUJ<dooaihr "....og j>J-o"IIDo 1>I>I!I"TINn~ IItq 22.'jlO~ .-."'._ .«J80111C11 od 28 J 2001 ~ I.>.a op.. ....8.-.-Slut_ ." .. kodana 25.... .1~l1pJ ~i<I"''''1:..tria oti.lI\1i • lIoo...."""..~ ~ "!I<"'("'~'i i..1< ~ .1"" ~. ali ne vis" od 10....-mmhI"'~ _ 0....gk"".1<~I _ 'P"""lIotl'I"'.~ ~ ja_' .. ub. ulv>1ja>j..r: >..""'11 . ""'"'~ • do.. j<l.""""... ~.. V_ Kupac ie duzan polozici ciienu u roku od 30 don' nakon odrhne :\l.IIa"'l""'lJIIl .al: '9"" ~ I"'ri-' • .. ~ •""•.2S...: IV. ...lo.....O>J'5<'IIol~ .oll""......Wo: ~ ~ 1• ~ p<IIi<.. _...52 t.. • ~ II (... ....rn'''I''''''''_ I:'!!]f ~"'fI'ftC'ljlft....mtla"_"". .. ~ ...... 563 k..*m UIINt"!Dg _ ~.:no "nn r..".. ~"'II"'_. __ .. upisano u Zk.1 "'_. I...:l< iii . ~ M.... !.'-._odoodl<~~' ·d:o"ll'"~ ...oozAMlll ad 2G II 2011 g<>Gne U<ed ZII ~ jw..... 15 ~ It ~ ~ . ' "<>I_ltiM _""'......~ "'.-. fO'W" Oil 0.~ ._ "JII" 4a (...o1 Q2S2IOII ad 18 6 200!1 QOdIniI 0dIuIc...OC II • \ "'''tC 1... .10'0110_......"" ""INo .1Dos"'P"'l U pn~~ pri~ i Ih ...". ..1'od.._u LJji ...20 KM. II.. g PII'fuplw ~ ~~ ~ Br~ ~ B<H. ro.... OfpnIl .b<.IiJouo.." _ J'1Iic1lnU". poI~_IIp- ""-J. "".o lti. u.'-' <>h .. _ern .' .H... '_'f"<T'I''''f''''J.. ...000...: broJidoI> ... Salkic. sud.... """"""".ja jC "'l"""" drt.a .oI""'i..\t... I KOHt<URS UV.._ Dnevni avaz oglasi BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE TUZLANSKIKANTON OPCINSKI SUD GRACANICA Broj: 270 Ip 000926 071p (s tari broj: 027..._pJ~_..monju Ii "" "'_lofoil'" "1. Gracanica broj 132-1800-309503688.._~ • I'" 1ubof ""-I J "\'~I (H... loli...... ime jemstva polozi iznos od 10% od utvrdene vrijednosti nekretnina.9.N.s._".p..I lIL Na prvom rocistu za javuo nadrnetanje ne moze se nepokrernost prcdati ispod urvrdene vrijednosti... IJM("'-O UI'> kll\ I F.-. Vrijednost navedenih nekretnina urvrdena 2004.L.'""t.. u izvrsnom posrupku trafioca izvrsenika PZ »Kokovita" Graeanica.._ioI.."""'.. ...".... ""'" poi> lin. ...ath.~ __ . 7.t.. Zakona o izvrsnom postupku lIZ uslov da priie roeista za prodaiu II.OiI......Pet Ioklilnom oDold!'Ij!!I " z•• up poalovnoto ... l"i<1"'II!" . I. "f1"~ hilo I.~~~r ....10>_ "hML .lJ ..~""""'''''''''-I''' . ... [avne prodaje uz obadogovorc. ~""~'I"0~..JlDto.. ""'. ~u...no"... ~ <biJ..... ~ ..I "" t." _ . ... _ -'-'I: "'P'-" i-=..u~ . 1""'0.. .'_"'''''I1IJIIIalti= n".'".......~ .' ~iIo """" 1"""f!J<nr.""""""Q le l..... " ])0\. .... 1. novine FBiH" 32/03).-"... " 15 ~I"I:JI ~ "l"gI"!Id! V!Ddt ll.-._I.... godine. ...('O\ I" E (.. ' ...XUPPOSLOVHIM .."'~ olr<iox lIt..\bria>o. J~ ~Q 0>lOI< <lr~' _ ~.ilpK ~CIf·1IudIo IatIriIn W ~1"'11IOfI.ISm! kanki4 ZII ~ """"Il II mol'..... l__ 1OJral6...~ L~I 11.....~ 11'-" BI~'~ BH" tIrQt 2Ml71 0 IDf¥lro I dctpIrO p.. .I. ~..... STRUCNl SARADNIK Selma SaIki'... . oIul+oo ""... 'LI< .~ _ a... _.........0•• DO:!>:o.." ..... II. tI ukup p:dJcvM ... n DAVAHJE JAY." Brtka [)..iI ~I~"JC __ ..Depozit Opcinskcg sud.~JI1""III~.tI<a DlotnlcIlo.~.. je na OSnOYu prociene UL o-"".63 m2..pIoo!...o).. .In1 J c.. je." ...o.clo! . domI.~~~P"IJ... 8re>'~ DtJII1k1IBtl ~ ~ 3 4 .. radi nekrerni na... no osnovu clans 82.!."""".-Iw _~. 801-1 brq Ol...ci<.u: i.. "". ". p""''''" ""1'''_"'" ""II" ".. 1'" .1_ 1(.1. stan br.. J" .soo ~~'" _...I""" ~~ " ...__ •~ <hi"" 2UO.. ""'.mla_... ilIi ~ 0IpIIII'~ ralo»I"'""" '''I''"*'''' .r I lIF.. donosi slje. a~ 1(' Jt l...u. ..il"l""'.u".~..""'.o1 • . n I.. zastupaaa po punomocniku Nesetu napla te duga u iznosu od "53. .-.. oW .".c....pIO&ilW" '!IllgaaNi ..m \1.. povrsme 5.lII . soba b roj 13 s a po cetk(l m u 11.... . D'1II·4 I !'III I~ I'nJaIl tl'ahJ!lm og~ mogu .. ~.. vezu placanja poreza na promet nepokrernosri...iCl. t<>kBI'..ctnAuru' RI ~IIN"!'III D«Ii~I)lIl'2~2 . ~IIIi:". 04."".... Ib~ .08..... "II'" . <1_ w..... Ponudacima cija po nuda nije prihvacena vratit ce jernstvo udmah nakon zakljucenja j avonc prod... . 23/66.... ~"JlI~I"'~'i< 'l>o 110".. Ova] zakljueak opjovilCeSe"' oglasnoi tabli suda POUKA 0 PRAVU ZALBE: Protiv ovog zakliucka :<alba nije dozvoljeng. VU..1 I'-!~ ptiJ'l!illl\l."...lj........10>...80 m2.~ _1I-.... «-po .. .tuo .t"~t..<m.Iz polozenog jemstva aamirit cese troskovi nove prodaie i naknaditi razlika izmedu ciiene postignure na priiasnjo] i novoi prodaji. . ... "' .poN Tm.... ."...b '. . ""imo d._ \1>nM \..iI<_dirdtx .... . j-.-aIl....I...fln.. VI.. ••".".. • .T~ dec.loc ...I. ulwp" nIenom MMjO I IIOfIIoI......08 201 L godine Opcinski sud u Gracanici..21 KM.o Dmr>Wo BoI1 0 ~1l1U Jwo'r\llg ~:13 "'-MJ'I ...:nI<l:o o._. ~1'''l-.. . srrucni suradnik Selma.. " iJN... I povrsine 95....o DtrIriI:UIllll4 obi .... Ako kupac u odredenom rcku ne _polcfi cijenu slid rjesenjern prcdaiu oglasiti nevazecom i odrediti novu prodaiu.iJkUI _ ..H" t:wo.._" """&oIooJo""·. ~ huI'.."..l'"r~"" ....~ l .lp..t&. • putem usmenog i javnog nadmetanja na dan CETVRTAK 05.._o. ..15 m2.oI!l......oo"-.Q' In....<. ·... ._nJ.U>!.. .. t..:IK...1>1....PUTDI US.~I...zaiednicko stepeniste povrsine 20.. '''''''~ i"..."Oom.""i<rp:... ~..IIjzI . M..eooioloMoho."..<11 . •• IN.. ~ '1I~j" 1M...zvrsene dana 19...I ._.rbor >&.. .!.!Q">i i . 'P""I< l oodl<"""<r<- "IlI<W1 rb· OS'""MJ ~~" 18 lG .x neo VI .o.. . prizernlje povrsine 140...IlENOG JAVIiOG NADMETANJA lIrId no IIIR'<IJIi!1JO ~ _ 8ib. 10.."'ILl<br..""ili...._ .... - . UaJioba I'lII-''''J<m» nllII>ll<. Gracanica.066..'lIJ pJ poIInlo.... ..33 m2..... I 11.. ....n..n~~~W'('tjI."'""""~' • <1111]<~.-"JOIOtI ..«JUloi d. J ernstvo se polaze na racun ...«II us. 2... pW: I"'!" Po> ctp.d JI'. p'~ne pcIIIcmI ~ -lIIOIgiOOl Uledi H up~~ <I """11100 rod '"UaJ..._. __ oIr ...35 i stambenog diiela. "JIO" u... .. pJ'" do 15.i\~ l:oodob.rrnq oro.. .~ ".1 i.. .'00' .. 2011... stan br. r.--.I.Il<t<qo~ 1.w.. >Nim...... prodaiorn na o izvrsnom posiupku (~Sl. "i"pr. csim lica navedeni II u clanll 88. "....\~'I'Jif ....U......dono ..... Z.bpI '1"1". ai«lJ ~. ... 0I0/_"'" Ii' '<L 10 2011.... JI...... ukupne procijeniene vriiednosti na iznos od 669.~'" l'Iji.. '1" L. '" bIIl >IDIpr>"'...0("111: II XI:PIl ~I OOlllll' n...W I!.......PROSTORA I MAGAC'INJIo . go di ne u iznos U od 669..v L'~ n ~~I~I'''''''''''''''-o>l~ ....16 m2.ll IJItIIo!no 1_ ~ __... ...t.IJ. . p... · do.tmm .'i_...... •"")< dt-..r ~ ed '."...". 101... I.. fTIOI<niaIoo'Ir ...80 m2 i stau br.. Iiuu I)IREK!'OR ... protiv Sarajevska 10. . S71 ._..1 IdapClO[.OQ NI IlI!MlO nol"....u~ i • i 1.:I>:lUr... :ll"r'I~ . TIIlIL ....J_ ltu"""""l< ell fllll1 w.. Ild..... sa pripadajucim zemljistem sve oznaceno kao kc. lOU. 1'''1'<''''' I "'1'f'SiI ocI ~"'P"I ·do I"dF.'ItJM-~1.~ .o.t"w . lulo ""'''jr . ..... "' .../~' .. brill D1 l-G2.. ~ : Jl ~'" ." ce .oj.. osim ako se stranke drugaciie v...e<..20 KM.I _.:noi~I>01»_~~.. ""'~~"U>I''''''' :<ma..00 KM......H 0 bl' ¥ ~ u I e ~ u.. Cehajicu advokaru iz Gracanice. ZII.I . .....'l" \ l.... stambeno-poslovni obiekar koii se sasroii ad poslovnog diiela . •""i< -.n "')<I"rnal<"\'ljol .. !>Io_. ..... .... ~~ jlVI">CIm' "'"""""'" BrH:..871. l . II""".-.1Ij.."". ~ii .a...

Kako organizatori naglasavaiu. tvrde organizatori Dvodnevna ruanifestaci- "Tuborg Green Spot" sutra i prekosutra u Sarajevu ja "Tuborg Green Spot" bit ce odrzana su rra i preko sutra 113 parkingu ispred sara" ievske dvoran e Zetra. ulaz u da ugodai bude vrhunski da svi prisutni maksimalno i sa tor 0 bje veceri ce b iti 0 [VOren od 19. U suboru ce pod sarorom "Tuborg Green Spota" koncerr odrzati "Hladno pivo". 51 8 sono 18S. ali orii su neizbjezni da bismo na sro bolji broj snimlien ih S po tova tako da bih se sada mczda mogao okusati i u filmu . izmedu ostalog. Mojim odlaskom se svaka ko neee pre kin uti ni poslovna ni privarna prijateljstva stjecan a i gradena koja su godi nama Uz podrsku desetak potica. ja je POkalAI a kako j e Majkl Dzekson urnro od akutnog rrovania=propofolom".birno je uzivaju- govori Faruk Hali- Iovid ispred organizatora "Tuborg Green Spota". Raspo red n astu pa veoma [e precizno definiran. . H. Ijesui- nacin pjesrne priblifili pu- mio je u Makarskoi spotove "Pm do bola'" i «Ljubavi".Snimanjespotova tesko mi pada. . Z vi iezde p rye vecer i b i[ ce clanovi benda "Dubioza kolektiv". Ispred sudnice se okupio veliki broj fanova Majkla Dzeksona. D.1<0 da nisarn imao priliku da budem sa svojirn naidrazimakaze Konjevic. Naivise volim da pieyam i mislirn da to najbclje radim. S. . Iza sebe imam veliki hrvarskogbiznismena.Cije ie postavlianie traialo nekoIiko posljednjih dana.u sali govori Konjevie te dcdaieda je za reziju bio zaduzen Vedad J asarevic.500 ljudi. L. iako bismo finansijski sigurno belie prosli da cijelu pricu radirno u neko] dvorani. SIO najbolie ilusrrira podarak da je vee proda to ville od polovine ukupnog broja ulazniea.. R. usaopcenju.• 8 ptamllarfrujan "-01 1:. teEm da napomenern da se ne povlac. a surra navecer nasrupit jie i grupe "Lude zene" i"Covek b ez sl uha". za "Tuborg Green SpO["v lada veliko in teresiranje. .riavodi se. kae ko s vlasnikom Zeljkom Mitrovicern. m iz iavnog zi VO ta. Obdukci- srvima za smireni e. take i S3 svim kolegama. No. odnosu na nastup sarno 12 sati prije smrti SUd8n)u Pasfavllanje ~alora Ispred Zelre Ira/ala Ie nekollko dana SpeiltaBI POdsatorom Bapaciteta Od2. jer su preda mnom novi izazovi. 0 d koiih Mateja neki smarraj u ubicom.show biz sokirale svijet Onevn. ne pod orvorenim nebom nego pod ogromnim 'a!orom.Z. koji su dovoljno veliki da sam spremna da u n j ih uloiim sebe . al i. Serif Konjevid Vojlehovski: Novi iZ!llQvi u okviru kom p~lI. Zeljeli srno publici u BiH priustiri nesro drugaciie.a kao predgru pe p ubl iku ce zabavljati "Uncle Sam Decided'" i"BilIyAndol'".Imao sam rokorn ljeta veliki brei nastupa 13. • Prilicno sam siguran da ie ovo prvi rnuzicki spektakl u BiH koji ce biti uprilicen pod veli kim ilatorom kapacirera od 2.P.500 liudi Zeljeli smo publici prlustiti nesto drugatije. Vecina kadrova snirnana je na luksuznoj [ahti jednog blici. nakon skoro deceni j e rada.ii Pink. NakOI! snimanja Serifje nas III vio b oravak na Hrvarskom primorju i trenutno se odmara u Porecu sa suprugom Kanirorn.Bilo jezadovoljstvo radio ti u okviru "Pink Media G rou pa". avaz. iakobismo finansijski bolje prus] da pritu pravimo u neko] dvorani. "-9. a drugi nevinirn covjekom.30 sari te ie predvideno da kcncerri rraju do ponoci. tako i utkala sebe svojim znanjern i energijorn. gd je sam s rekla kako ogromnc iskustvo i znanj e. i:ije je djelovanje bilo pojacano seed- la ultsuznOj j8hli u Serif Konjevic snimao spotove u Makarskoj TaUana UO)lehOUS8i dala o18az naTU Pin8 Popularna voditeljica i portparol TV Pinka Tatiana Vojtehovski obavijestila je Neocekivana odluka voditeljice zagrljajujeDOI~C8 javnost da. nap us ra" Pink MediaGroup». Cetvrtlk.

IrAn rllJ\~ _ NA KIDS' Cl'IIA, SJlAUJOG 5_'Q_ CEWRTKA Z4 SAMO 1KM

one_l'l1iava_Z,~eMtl_' k. 29, septembar/rujan 2011.

!_I!_O_}V_!!I_·Z
,,'

TOP ..PRICA Fotografije koje su

Baza IJeBarZap
Vje.rovao liekaru

Z

v

Jasno vidljiva razlika u zdravlju pjevaca u

Sudenje Ijekaru Majkla Dfeksona (Michael jackson) Konradu Mareju (Conrad Murray) za ubisrvo pocelo ie u utorak. Drzavni advokat Dejvid Volgrin (David Walgren) §okirao je sve p ris u me kada je u zgradi suda u Los Andelesu pokazao slik u besvjesnog p jevaca na bolnickirn kolicima, • Sta se dogodilo u uh 12 sari izmedu probe i smrti Majkla Dzeksona? " upitao je luiilac porotu itake aludirao na gres ku I j ekara. Tufilac je na sudenju Konradu Mareju, dezurnom liekaru pokojnog pievaea, govorio sal i opruzio Marej. da [e narkozom iIijekovirna doveo pievaca do smrn, Fotografija koja prikazuje Majkla Dzeksona u bolnicko] pcstelji, bila je veoma porresna za porotu i [asno je prikazala drasticnu razliku u zdravlju pjevaea U odaosu na nasrup samo J2 sati prije te forcgrafije, - Majkl Dlekson potpuno ie v j erov ao svom Iiekaru, To ga je kcsralo ~ivola -utvrdio je wzilac, koji je na sudu p ustio i audiosn imak na kome se luje II kakvom je stanj II D zekson bi 0 pri j e smrti,

Koliko su novca zaradili xoke, Janai Fazlija na romskoj svadbi u Tuzli?

nom izkulisa

Brenom i Oraga-

Sta se desavalo sa
.Zvezde Granda"? Kakoje Zehra Bajraktarevic postala glumica?

Akutnolrovanje
Majkl Dzekson urnro je 25. juna 2009. godine II SO.

Ko je nakan deset godlna spojio Kemala Malovcica i Jovanu .:;;... . Tipsin? Ko Jessra 1lMl1ia!trl Ahmedovskog cuve na nastupima. po BiH?

godini zivota u svojoi kuci, o njemu se [ada brinuo opruzeni ljekar Marej, koji je nakon prikazivanja fotografija zaplakao usudnici,

.,'Ih,;,

Ziri dredi 18[oalisl
Pet najbolje plasiranih s takrnlcenla u Sarajevu predstavliat ce nasu zernliu na regionalnom finalu
Sve jesprernno za drugo izdanje hip-hop takmicenia "Red BuJl MC Battle" u Saraievu, koje ce I. oktobra biti odrzano na sceni Dorna mladih. Od 40 prijavljenih kandidata clanevi Ziriia odredili su ltifi-

v

Pripreme za "Red Bull

Me Battle"

docekali u Doboju,

Kako su "Horde zla"

a kaka HManijake" u BanjoJ luci? Zasto Sarajlije.....----------,

nalista, a to su: Mahir Bairic, Eldin Husic, Miro Pra-

bo k" op reme, a treca Ie "Dieselov'" parfern "Only The Brave". Pored toga, pel najbolje plasiranih s takrnicenia u Saraievu predstavljat ce nasu zemliu na regionalnom finalu "Red Bull MC Bartle". N aiboplasiraju za llceil6e na regionalnom finalu, dok ce petog svoiim glasovirna izabrati posjetioci portala Redbull.ba, Muzicku podlogu takmicarima pruzar ce D] Audio InFunktion, a konacnu presudu 0 pobjedniku izreci ce ziri, koj i cine poznati bh. hip-hop izvodaci Frenkie i Soul te proslogodisnji pobiednik "Red Bull MC Battlea" Sterrua. H.P.

Ija cetvorica direkrno se

stedion Olimpika zovu "Gej arena"?

www.expressmag.ba

njic, Ismet Garibovic, DaJ;.io J unuzovic, Dalibor Cobic, Aleksandar Kupresak.Adln Saric.Elmir BaIukovic, Muris Nurkic, flani KovaCi~, Zlatan Hajlovac, Feda Solak, Damir Kariilik,Jasmin Becar i Semir Suljic, Prva nagrada je "Home Studio", studijski mikrofon, zvucna kartica, dva monitora i slusalice, druga nagrada kornplet "Ree-

oglasi

Dnevrli avaz ""',..,, ""_...,.",.,,.

49

seat.b.

SEAT

SEAT LEON. SNAGAI LJEPOTA U JEDNOM.
REDOVNAC!JENA

27.482 KM

EDITION CIJENA

25.550 KM

SERIISKA QPREMA REf,ERE.N(E
'ASS + res ·6 x naeni jastuk • Klima ureda] CLIMATIC • CD MP) sa ,6 zvu{nlka I komandama ntl upr.ll,illa~u • Eh!k ,Itnl podil8Cl predn)lh prOlOI,., • ,ElekVitno podes.ivi I grir"nl ... nlski tellovltori " • Alu Feige Ella 16" ,G.um 205/55 R16 • PUt(11 ruCunar • prednja svjella Iii maglu

CLANIC.A VOUCSWAGEIi

GRUPACIJE

ASA P55 SARAJEVO 033 555125

I

R AUiO rulLA

AUTOKUCAPEPI
0592B5090

TR

IHIE

035265265

AUTOS VIS WKiC BROD 0536115011

Tacno Netacno
ka, B r ila ni [a i .lla!ija? Meso mladunceta uvea za svaki uzrastima posebne nazive? Kung lu je kineska borilacka vjesli· na ko ja j e ui ste vrijem ei d uhovn a i !izicka diseiplina? Minhenski je 1ko i s u pnstl spnrazum acka,dogovor gIe Njem Fra ncusj

48
,IJ.rsrralivanja su dokazala da bundeva sadrzi vecu kolicinu bera- karorena, obilie ostalih an tioksidansa, viramina C iE, nekoliko vaznih aminokiselina i rninerala, a posebno kalij j cink, koji svi zaiedno imaju presudnu ulogu u borbi protiv slobodnih radikala iu podizanj u cielo kupnog im uni tera organizma, S toga Ii ekovi ti sas toj ci iz bundeve s ti te organizarn od razlici lib alergija iinfekcija, sto jeposebno vazno u [esenjern izirnskom razdoblju, artri tisa te oboljenia srca ikrvotoka. SniZa va iholesrerol u krvi te s titi 0 d kancerogeni h oboli enja

[)nevni aVal, tel'lrtak. 29. septembarlrujan 2011.

vezn ad ar
. ...

3

2.

Bundaua DOdiza imUnilal

pad ilecera u krvi, koji se javlja nakon "Iosih" ugljikohidrata popu t bornbona i keksa, utjecu na dio mozga koh kontrolira impulse, otkriva srudija U niverzitera "Yale". Seeercini rreciau dnevnog kaloriiskcg unosa.ali liudsko tijelo nije stvoreno da podnosi tolike kolicine, upozoravaju strucnjaci. IJJtoDramaticni Zbog toga postoji mogucnost da tolika kolicina secera pogo-

DDrezno sa secerom

duje mnogim bolestima modernog doba poput dijabetesa, bolesri srca icdredenih vrsta kareinoma.potvrdu]e istrazlvan]e.

1. TACNO

Minhenski sporazum dogovor po diktatu
Minhenski sporazu m ie dogovor koii su postigle Njernacka, Francuska, i Bri tanij a i Italija kojirn je Nj- "---'"""".._"..._~ _ emackoi dozvoJjeno da anektira cehoslovacku Sudersku oblast. Bilo je to na danasnii dan, 29. septembra 1938. gcdine, Prijetnja Adolfa Hi tlera da ce ok up irati di 0 Ceb o· slovacke u koiern je zivjelo njemacko sranovnisrvo potekla ie iz njegovcg proklamiranog cilia da ujedini sve oblasti u Evropi nastanjene njemackim z.ivljem. Premda je Cehoslcvacka imala vladine sporazume a odbrani s Francuskom i Sovietskim savezorn, obje zemlie sagl asil e su se da d ij elo viS udetske 0 blasti s njemackorn vecinorn budu, dad Hitleru koji je zahtijevao da se svi Cesi i Slovaci isele iz Ie oblasti, Kad je (ebo. slovacka to cdbila, Britanac Nevil Cernb erlen (Neville Cb amb erla in) pregovarae je 0 sklapanju sporazurna koii bi N jernacko] dopusrio da okupira oblast, ali da pri tome obeca da ce sve buduce nesuglasice biti razrjesavane konsultacijarna i dogovorom,

MEDICINA Tvrdnie brazilsklh naucnika

lIar -z amazonslte b- J e Ifec- raM?

Halom Droliu
~ Celid iii vise soljice kafe dnevno mnogi ce smatrati 11.1· doscu i nezdravom navikom, ali nainoviie istrasivanie pokazuje da fene s takvorn navikom riede obolijevaiu od depresije, Poznaro je da kafa razbuduje i na odredeni nacin podize energiju, ali aiie preporucivano njeno pretjerano konzumiranie. No, novo istraiivanje otkrjva da siaino djeluje namentalnozdravlje .. Nauenici 5U pratili fivome navike velikog broj a zena Inkom razdoblia od 18 godina, U ocili su cia su Zene koje su redovno pile kafu, nekolikc soljica na dan, rjede obolijevale od depresiie u svoiim sezdesetim godinama, i [0 Cak za 20 pOSIO.Rezul tau isrrazi vanja koje nece svi doeekari blagonaklono obiavlieni su u "In ternalu Medicineu".

Nove studije

deoreS:lle

Naucnlci nls htjeli ollirili

ime

2. TACNO

Janje ie mladunce ovce
do jedne godine
Mladunce ov· ....-

Istrazivaci su tvar uspiesno ispita! na teliJama raka, sto je postignute kOje bi se moglo iskorlstitl u proizvodnji djelotvornijih lijekova protiv te bolestl
Brazilski naucnici su tvar dobivenu iz jedne amazQ!)ske bilj· ke uspjesno ispilaii n. celijama ,aka, §!O je pastign!lce kaje bi se moglo iskorisrili u proizvodnji djelotvorniiih i manie otrovnih lijekovaprotiv re bolesti. - Orhili smo odredenu vrstu mikrcorganizama koji i.ive u jeduoj biljci, izdvojili sma i h i do· bili rvar koj u smo ispitali na eelijama raka te zakljucili da ie djelovala na neke vrste tumora- rekao [e Rudi Prokopio (Procopio), koordinator u Centru za biOlclmo· logiju uAmazoI!u(CBA). . Nakan prve faze ispitivanja lvar ce biti ispila!l.' os zivotinja· ma,arek onda na Ijudima, \l okvi· ru tog is crali van ja !tojem se prisrupiio prije~tiri godine, a mo· gao bi se iskoris ti t.iu proizvodn ii Lijekova manje agresivnih l<l organizam_ Prokopio nije htio otkriti irne biljke ni na kojirn se rumorima rawlo ispitivanje prije ne· go !ito ono budegotovo. eBA, koj u finansira brazilska vlada, saradu je na ovom projeklU s amerifrim eksperimemalnim onkoloskim l.boratorijem. Nacini lijecenja raka koji se danas primjenuiu (hemolerapija i zracenje)OlIov!)i su iuzrokuiu bro ine neZeli ene n uspoi ave.

"'""T-...,.,

ce do j edne godi· ne starosti !)az!va se jimje. Meso fa· ~ ......... _ nieta !)a~iva se ja~ njetina. Meso ad· rnsle ovce iii ovua nazi va se Qvee [i na, a meso ovaca 12 do 20 In ieseci s tarib moze se nazi va li illlada ovcerina. Meso avce Slare ~es[ do 10 mieseci naicesce se prodaje kao mlada janje!ina,a ~ilje~e je janje stam pel-se$1 mieseci. ZemJje u kO'jima se n"jvi~e kon" zumiraju ianjetina i ovcetina (na osnovu potroilnje po glavi stanovn.ika) su Novi Z elan d i Au malija.

Sjajno djeluje lIa mellia/no

Tb£!iIo

3. TACNO

~

-

u

IRlIU

.'FltI9J

YU
,

,m II(""~

lITOJI

~

f'IDIII.«

~

=1

~

U41Q.(o,c

~

.~

~

Kung fu je kineska borilacka vjestina
Kung fu je kineska =;:::<;,':""':C"":;;;::=t bo ril Be ka vjestin B koj a r--l.!..:clilii.... "'--4 je u ism vrijeme i du· hovna i fizicka discip· lina. Prak tidea se od Dzo u din .sri je koja je vladala od III L do 255_ godine prije nove ere, a =------"'-------' mozda i eanije. Njegovi propisani stavovi i akcije zasnivaju se na izostrenim po" smarranjima ljud£kog skeleta i musku· larurne a!l"wmije i fizioJogije, a moogi od njenih pokrem su imitacije slilova borbe zivotini •. N jegove t eh nike b Of be podsjeca f u na karate j tekvondo_ Samodjscipliua ie veoma n aglasena. Kung fu koj i se izvo di kao vjeiba liei ua taj' ci cuan_

III

tJ ~1

'i:r
IT¥;;,

Gt

~
RJESeu:Erz
PROSLOOBROJA
KAT'-NA GONG. ATA-

..

m~ ,'=
~\OOO .!~
.uT1.W

I'~
I

~ ~
1~'fSI-~~
-~

~"O'\I,UU

I

'IlOM

&

ro

111£

,~
V.l
I T I~

i.tAH1. &OR. TAMA, 0SNaVA. ATARI. f'E.IWl, ~ SllKA. I,

OTUTIC. AK.SIOI.I. iDrtl

.

~

&_

:.=
~
foCiM

2659

...- ... "..~ .~ o .. '" -go:.:..JINlLM '" Nl'tOl._.-"" -. .... =1_':.O M"KA bh-':· I ~ ".:J.--... ~~I • ClXlf L.....::""...

.u ~...!. I .-....._.t1 'IIrIM • ... .. ~nfi.awll!4l-~ . ~~ E"'~"'"'~.........I ""'_l. ..~ · (hlltii ~.~I~ ~ .....N.e"OIl ._.._ tI ~ .....k1lCiO ..'.. ...l>~poIl..r. • FWioo I" W 18 _11011110 Au""' .... ..~ ~u _ o(...llt ~.""".nvl..I~ (OllI1.t ... ~. .~..II""I".. ..... !1IlnurIfI' .P'o' .... l PiN"'I ~. _ • T""""* H .. ._I4II'_~_ulfl'lOg RuI..~~""""....._. M"""'-' .. :l(: ..n ••. F_1j._~_"_~"'l_ 111. • U!R"IM rw!enw\l .~PIWAYA u. __ ....IPI$" ')81 1lI)31U'G:)&I DllSlo. .a__ . b ~.podN~ tW..r..._ . __ V.. I MU~. ~_ O!I* • EleIdtrUr ·~_-_I-~ ~b!Ij~.. ~""'_ J~ • .. • RIII"".lidl>r T_ U ...I" I' ·enr ••".m -Gn.......VI>lK~~ .r~il>T"'-' .c.'UIn __ MSf1~ prqol<....~ ~~ JIOC't" oil ·a~_ . .. r CDRAR 110... ill 0....~...-..I BoI .. ~"I" odrt..0. .~ • Gr.-..~ DOI!!tqo ...1.. ViSOKO: i!krr!iIclo IO)011111l1O ....."11 OGLAS 1.wn...Vo"_ · an..Bok~~ ...-II (V11l ~ .~ .." nh .~ Wi Pm.....1"rog<I01tlIji III. _~ .._... ....T~ ...4inf 1Wuw" ~ ~~ ."...... .. I~ I1r-""'> P<>da-l.._ av . ....... Tot OJ!l)ll1 11 VITEZ.....OIrl"od Rul:Gva .~ W.P.~. --... '~""~ MS~poda PC .... """..l\l....IOlJ) OCIO TUzu...-sI....III'''''"' II...o.-.~~~ ~ ..~ ...uuenog . __ FlU .. OMIoM'O!i .. . Ru ~~ Ff.~1 llifognml u.....progl"Omo za upla k...r.. _.. Grand Auto 1...o.. -[_I ..... i'IIIf~~ F'nIdwK~~~ .. ..~ .aj .I~' "~e"""" ~o:..ooe... ." -............... ........~ • SoOI. J . "'lonP1J-1'IUw.d...-.""l..-...". .~ 1:1....tIOMIl'9UXl ""''''I~II~16)>>I_ SA'RAJEVO:krtijetCl I.._ .. '" II QOdrv(JII ~1"...PI..ndldato $fo<lnJolkOI..l . I ~ .. ....Jva....'pooIo....Zl9Ul_~_ 1m..:.. • Rv>.ed.oglasi bo""....~ IOWN"'''"PK!Ja!llo1J v..tr~. 08R!U·gYAIlUE i_I··l1tI~ ·....~l""~ .....111""..T~ ..~I !I<Cfkl 8r~ ~ . ". lJI .JNWll""""'_ • OIg.......~ p _ ..·1 .. ........«b.~ .. IH~""".1 pn>INIIiJ IDbI! .._ ._ Obr. __ IIItntouf •~ ..I-l00_ [lOUi_<ll..IIIl~"'.~... ..."..~. ... "1"....(~J""AI 1rIIa:IIo'"._. ..""""I---~~ Rlf!..'~"...w .. pod ~ '~_I> '*""'O" . '-""" f""....... poo<>pJ!Il RuI.~" ~l'" . 90 ....1~' MS~~ ""S'E.n. _ta.....:tN~ • M5 E.. IIrtIjOY8'~ .... .K'"_ I>'I"'_ ..Ma:s. It.l_ gr(_l ~ . ......... . PJII>'" ..... QPju: vII: . "Co &oro.IH)<II . __ ....lomclQlII1tCIrd! Odni ~ ..og '....oo. ToI.. .._.. ~ .r............. I<>drI__'" ~ I.. ...... ... d-'"".""'.. '''''' .. 1'vIlo....~ ·Ru ....!orI<u'Of rMl" ".. mr.. .0 III"' .._ ...." .._.". .......--...' ~-~ I~"""'" I'MCIt!> ·Bo)....-1m. "".IpIMII q."..10111111) z" o....... ~ Ru -...t.....~r ·KozrTII '~I""'" ~~ . . ..... ~ ..... _.I.. ........... w_. t. ~ M5e:..t.QOI """""".IaI..kogObmovonjtlOG~.~. ""011...u._ . 1'ht1.." ~ ...!· -">O!"' P'" ~!GII"-""" .......E_ iM<in1«_ pIInDon b<rjI... -OIl ~ .aP"O'l' ..o._... • a...jI<oIu mat.1' .• _..... I>oj_.....<>""""....~ _ ~ I . . .... ~ """" po"..."'.. "".Ilo< • M...cIor_ t_ .. IllY ~ '_N""'"' _ .*'fIII....g ·EkL~ :Si<oI<l B4HI ............ . ()s~ "......_.!" ..~...... L..FIU".. .._... ....!"... ·..........i..:n!rl l -3&7(0)31)1110227 OJQ 100m CEHTAR VI. .Iiq. u I~ ....~ .lS O"IIOOIo...... ~ l _1IIIIm11O'1dt""" ~I'I u P'OII' .Gv .oru. .... . ~ -iFi!!J ..~~ •~ ·""'__"tar ·..g . ...~"" til IJ\iiIIliII _..r..""'). Rul""" .. _ Ek«~ ~--""'.~\UI"OIltIJ . vt<_tk"I.Ir til IJ...... _ ~_ ..... ~ DIlDO .oo 'oil "'""'-""" fI..~ -~ rnm:~hII .~bb.". 81aUa."'-~ MS~""_~ MS_~ hIS __ .... pi . ·T~u • CiIaI .. OBAA2iOVoUl:..~.fIOU.~.._ ..1~I'W..... ~ IV.. Kt~KI~ \mut.. i """*w I~' _ nopI.. 1_ ......-al. .. --lWIltIajIIr!I... p'..klIo "''kUOl'~ ••• l~!ln. _". _..-...~l .".. Iab!m "..lI All I"....r..-.JI.

Cu. r .500 americkih dolara. a ugostil ce vise od 500 umjetnika iz IS zernalja. osieca dezorijentirano i samo uz pomoc rnuzike pronalazi snagu da ide naprijed. P ocelak feaiizaci je pro" iek ta u prvoj fazi po dIazu· rni jeva izlozb u "Scenogra fija uma".nLltr31injib svjelo" va pOiekla je od Amine Av· die.kazao ie Kurd i najavio zaiednicki nastup sa Sarajevskom filharrnoniiom u oktobru u ltaliii.009 kazaoje Siskin. Zanlmillua "SCenOgrall)a uman U projektu utestvuju Danis Ianovie.C". . na ko[em ce se debatirati 0 temarna koje je Festival pokrenuo. Ekararinburgski reatar je najsrarije pozorisre u Rusiji tije otvaranie datira cd 1912. 11Z pram ju Sarajevske filharrnonije. Ovdje se muzika pronalazi kao forrna ko]a je najvaznija vrsta kornunikacije. Muzika i rijeci " Prvi put izlazirnc s predsravorn koja ce orvoriti MESS. at i ie na aerodromu uha¢en z:hog optuZbi za silovanje maIol jet· nice.• eptembar/llJi~n 2011.klasicnog biografskog pnsrupa. a osim u Sarajevu.. ali bez . Italijan Angelo Kurti (Curti). inrernacionalni teatarski festi val MES S. 45 SARAJEVO Sutra pocinje 51. dokumentarni teatar koji ce pokazari ociglednu cinieaicu da se emocije i istina kroz licne ispoviiesti naibolje vide kroz tearar.kultura Dn~vni aV3Z.' M. Niena djela dozivjela su Knjizevnu vecer. stolieca u korelaciii s balkanskim konceprorn. ci ia su d jela prdla gran ice Turske I(. U pimnju ie specifics. Mi smo velika trupa.k u 21.zgovor s ovom vrsnom kniize· vni com. prodUkt dizajnerice..i su i televizij· skom kulturnom cenrru. oktobra. izrnedu muzike i rijecr. a uprkos opco] kulturnoj karaklizmi. prosla vIjen ifranrusko-poljski reditelj Roman Polanski. a potom i ob[avljivanje "Arlasa svijeta umiemika".!! mu!rimediialni projekl. program ce bili realiziran i u Zenici..IlUS Ernre" uprilicil ce ra. 29. 1/ w.rnut i ovo je eudna godi~njica za m me· k~zao ie Polanski.abvaljuiu6 koioj cemo ne neuobicajen nacin upozna· vaIi kreali vne J iu de sa zan i· mIiivim biografijama. • Mobilizirali smo sve umjetnicke potencijale Sarajeva. Romane "Njeno knjizevnicom Kulin vod. Prosjecna placa u Ekatarinburgu ie od l.Balkanski savremeni dramski tekst.kl i pos t~la 0 mil jen 0 Sti. .na Nedeljkovic. okwbra i druziti se sa svoiim citaocima u BiH. Iduce go dine pokrenut cerno i no vu fesri valsk u selekciju. a koji imaju ire· kako rnnogo zajednickih osobina. "Pismo iz 1920. Turski kulrurni cenlar "YlI. udruzili se s Baler Fesrorn Sarajevo i Sarajevskorn filharmonijorn. J edna od niih je predanosturnjelllosli. a u Sarajevo smo dosli s njih dvadeset • kazao ie direktor Drzavncg a kadems kog tea era Op ere i Baleta Ekatarinburg iz Rusiie Andrej Siskin. koji predstavlja inrelekrualca i duhovnog vcdu. En ~er Ibrabimkadic.) EMalarinbUrg na SCeni narodnOg DOZOrii1a Izveli dijelove najpoznatije svietske baletne basnne naipozIzvedbomdiielova natije svietske baletne bastine pred dupke punim Narodnim Balet Fest Sarajevo 2011 Precismvom "Sconcerro Tearro di musiea" redirelja Tonija Serviloa (Servilloa) u izvedbi Tea tra Mercadante • Teatra San Carlo iz I taliie. Nedim Ciilie i Mario Knezovic. • Drago mije sto je ovaj an sambl nastupio na Baler Fesru Saraj evo up ra vo u vrijeme obiljezavanja 100.MESS Forum. • Sta reCi?Bolie ikad nego nikad. -Godisnje imamo255 pro edstava i uglavnom zaraduiemo i sami. ovogodismem Cirih Film Festivalu. Nep osuslajemo Kako je na jueeralinjoj pres-konferenciii istakao direktor Festivala Dine Mustafic. u koprodukciii Bosanskognarodncg pozorista Zenicai Festivala MESS.B. ali STemnsam SIO sam oVdje. a prvaci baleta irnaju 2. Veoma sam di. MESS ce trajati do 9. Darnir NiHi" S rjep an Roil. AImir Kurt. 3.Io:8.. preuzeo je svoju na~du za iivotno djdo. Hizl.OS<JIlS og pOflje a vou Evropi i svijem. s dvije godine ta" kasnjen fa. te odnos i predrasude izmedu islama i moderne zapadne civilizaciie • kazao je Mustafi c. Ove godine imat cemo i novi program . kao i odnos .. Medu njima su Danis Tanovic. publikacije z. sum ce na sceni Narodneg pozorista Sara] evozapoceti ovogodisnji 51.CUSTOVIC pozoristem Sarajevo preksino': j e nastupila jedna od vodecih baletnih trupa Ekatarinburg team iz Rusiie. Stjepan Rosi drugi Ideja 0 vizuelizaciji Aide Avdi6 HnjlZ8Una Turski kulturni centar Najpoznarija lUr· ska kn iizev ni ca boo sanskog porijekJa Ai" sa Kulin (Ayse Kulin) boravic Ce \l Sarajevu 2. jezika . .. a njihov uspjeh ne bi biomoguebezstopostomepodrske drzave. ar b irek· ta Emir Ramovit i skulptor Emir Kaperanovic.. godine. Idci3 za specificnu vizue· lil3Ciju u. . godisnjice naseg reatra. autorski prciekt Olivera FrIiica. M. izrazio je zadovol js [VOsto je u Sarajevu. I dalje smo ambiciozni i ne posustajemo. koja na deserke iz. Damir Niksic. Nakon dvije godine • Neke bili s [Van radii e za· boravio. Iv~. okcobra. eiji ie eil j kroz sk u1pture i ins ta· lacije vizuelno predstaviri unutrasnji sviiet umjetnika. Htio bili ovom prillkom zahvali ti i 1iefu zatvora u Cirihu re zarvorskorn osoblju POllin ski. N a seen i se dir igen t. Uis to vrij erne u Zeni ci ce b iti odrzana prva festi valska prernijera. Amina Avdic odabrala je umiemike Ciji ee svijet biti porrretiran.".Tri su terne koje ce dorninirati u ovum izdanju MESS-a: pitanje iden ti tela na poter. Ivan Bosi Ijci c. ismkao je Polan· ski. porraga za sustinom i medusobno prepoznavan je ob iedin iii su u jednorn projektu devet urn· jetnika i celiri autora koji potpisuju "Scenografiju uma". ~elvrtak. spisateljica Indira na bosanski jezik pr~veo ie Kucuk·Sorgu~. internacionalni teatarski festival lal-~a i otu raj u gO is -i MESS Na seeni Narodnog pozorista Sarajevo bit ee izvedena predstava "Sconcerto ~ Teatro di musica" reditelja Tonija Serviloa Dragulji balelne umjelnosli S ju{. odnosno nesvaki· dasnie pOrlIetekojima 6e bi· Ii mat'erijalno docaran urn- ietnicki sviiet. brojimo stotinu clanova. Balje ikad negonikad koie se rrudilo moi boravak u pri tvoru napraviti sto podnosljivijim. MESS nece u ambis.er"snje pres·konferenclje: Mobilizirali sve umjelnif:ke polendjale (f. Cu. M.000 do 1. N agradu je 78-godj~nji re" direlj u Cirihu crebao preuzeti ioS nil eeremoni ji 2009. M.kazao je Musl3fi·c. plesa.k .dania u cijelom ce biti odr~ana u poned· svijetu. Boris Ler. it Tur· Kujin nsstajal. MESS ce ove godine don ijeli 32 predstave u sest program sk ih cjel ina.!!tim koji cine dizainerica Ta rian a Kovacevi 1':. uz ovacije okupl jen ih. Ona je okupila mlad i kreati· va. S ski filmov'i. Komad predsravlja koncert kao formu verbalnog razgovora 0 vremenu u kojern se nalazirno i niegovim poteskofama. U vrernenu kada smo optereceni forrnom.ir ime: Aylin" i "Sevdalinka" ':e bh. j edan od prod ucenata predsrave "Sconcerto • Teatro di rnusica". S Aisom Hulin uacar POlanSHIurauzeo nagradU za zluotno Nil.apremapricamaAiile jeljak. Pckusali smo da unesemo mjesavinu rnuzike.

llN...U. . \{JF~Tr:~JF ~«.........7"!:_:::'::::-:::........bnoI-1 _'" -""'II ..podo:iniD.. lOll.1II po!lM' .nld-l u m <d" n.........-.'IIo.::.. Mos... """".'.._-------.. . .. I)...IfI_ . 1.. 'l!:U LII od~ .luli!LAltl n.. 1 _ ...... 0'1. ..1 . Bl Solr.... _------.... b ..l~ pt1iluo' it 11.J~ ._ ... OfIU'U ...._tJldooI_~ (..1'I:IrJ«"InIOlT'l'l... 'no ' .I'1e~V~ ~a il J........nono ... _ _ "'"p""-.lcta...... ... '::':..... ...._-._-...' 0fI'1I .. ...._ ... IlJAVf I UHT"W'" ""' -...1":i-JIC"'_:_tu. "!I!! 11_ 0.:.....:llu I .. ~ ~yl ~u Y 'rUN'... ""'------------ O""'''''1''''~ '"..uN OJi u tI...:a L.JI'U OO'\\JI. ~+-rin Lp..".._ 'IIUIIII ..1. _(lJmn I..1MIW - 110)*1 __ ...... p.JIIJIV ..r. .. IIOJ.._ ..1111""'. "" _ ~........azlla Q USle~........ '~'" .. ll'(1'l...RENOSRU..(usiJ...". '--ru4Iii11l1!1 'I.... .la~ I :1"t~ ..---------------I...' 1"(IlI'I'IIK.. II" PliIll!!l....... _. '.. .._-.... _ ..o. __... __ ".ll:l..wI!O'Iil/hfoanl J ~ Po:Mom til le-l 10))1 US! 0Ii'I0sr0 (0)31 21St 100 ~ I1bnot m 1IIGOl11'CIJ tc'ltf(N momc bc'I.w~ _ .. Ui_...1......I~ 0 SlIfIllll pr'IlI'IoCItio' Cl!SQ 11I>'j~ ZiI .. "..... a.....fONSI(OGBROjA ..._.. """......__ • _.... "..bne: I...-------------...plIlnQ dal!ilt ~JtO«c 1151.. """ .=v~~~=~=~ ..'... .. __ . \rjl''''l&. 1_"""" _ ~----------------------------~ . "'''llllHl IJlillI..-. c ZAH"f1£VA JlI_ o........_ .""'" ~...urolnj..... .. :EOillnor 1[11 I...... ...!o1"L'JI u "iaiolql. ..d]1IIIl ~ fl!dendjl!...."'rU U tt.. _" .cn....1 l 0'''' t1.~lmI U.." -1I!!I. POONoS. 1. 111.........IIId.-_ .""_' .. '1MJ.. 1I!<1anl"" nd...._ """'... r."".01...._ ....a..._ S• .lJltlll'U..ulia.l ~ tt "'¥oil l1li IoOllLu) ~LllljltOJe ~.. I1'Ijes.n.ruluj.. _ .'_ _--_ _. : .....-!....... aodilli!("......... dl]1! retfll!WIOI oO.. r......l.u..~ ...... ..1IIIN1IIe sndaMO (ljfel..j~.-~ aq .. _----. U.1I!'Ii'kdtl.. =........ OB ...--~. 1.-o:t"".1.._....lIMi" brll.. -_ ...... "'_ fk..b._ ..........li. ___ ..... -_ --II -TOJ ~I:'=....... U:OIIVA:z:o.... ........... NJHOS oiI~"" ..JMkt4 1...TQJ <1--.... ._.ZAHTJEV ZA P..i .~..:IJYIle '111 I '!XU U I'IIOlllj ~m~ ~jI!.....omju IIb'II t ~ l~ PQlIOC rq ttStl U o1)u 0Ip(50bI~~ ..r 11.il 0040 '\<1_ ..e01o I n......~ M poo:IrutjLu I dOl IIIQ111lMJ.. ......Q~llIIi......"'..d...""""' ..t"..... .MB ~~ilJIOoIIIIlUI kilb cblvJeSta>\l 1IIIIt1ll1.......I ~LJoJIillIJ" ~. 'i'"IHi~IIi'IIDIPIW~ -.....-I~orn j .. -......"""""' .t."l.. 11IIP _ DO .jjll ~o-do:bPi'W1Ii blnll..ltcfU' ·nn...U'~ /:71:n... 0)0 Sf MlNeSI I III OIU..........a" J....~I.. ~II. ...!nIlcIt~... ~oII: t. U.!I ul1ctu l 1'IJ"..-------.. .-. ~------------------------------~ 1 nOJ IU G. _.OI..... _ _.. ..:. ....1JanJa pnltI'It'tI I'o'n~e usI pomod N (51 I'fIOIU ICe berplilnQ ddbltl JedInpII.mil u i'ImIv...&oH"J. " .u . U Ol. 10»<11' .....IVUlllfl II I:lk.. ...__ Io¥-. ". !·trlo W..~~ I oJt«emh..g. . ... :::=-"~l~ ~Od ""* ....~ <C" J__n..00 UU ' . iJIa'o'OrIriol ~tWliStedn~1II T""I...!1 .I.-n 1OI. .

I. ZOllo FADILA TALICA N ano._ POSLJEDNJI POZDRAV . vai nam ti. Izet.-[1 KOSVAHID (D:ZOE) POSLJEDNJI POZDRAV KOSVAHID (D:ZOE) Azra.Odjel za podloge: Mubera.EAD (HILMO) ZIGA Kolege iz MoTEL-a. Ilidza. Almira. DELALIC 29.-Ll Dana 29. Porodici Talic izraze dubokog saucesca upucuju fudbaleri i upra va NK eel ik Zen ica p-7. hvala ri za sve ViJlimo teo ~10 si ucinila za nas i~ro si bila uz nas.29. 9. Spornenka diecorn i J usuf sa pit koiom si nas obasipao. navrsavaiu se 2 godine od smrti nase drage ANELU DUDAKOVICU S postovan iem. SEjO:ZIGA Tvoja seka Zoka.. Amra.9. Neb ti Allah dz. pranane i svekrve Povodorn smrti naseg dugogodisnjeg fudbalera i direktora hadfi SEMSA DONKO. godine navrsava se sedam najruznijih nas ie nap ustilasupruga i rna j ka dana u nasirn zivolima od kako SALIH PAZARAC i drvece p ra vi hlad. Fehim Ovcina i Ekrern Kurtovic sa porodicarna L51i-u Dana 29.2011. niti te moze sacu vati od zab Ora va. a siecanja ne bliiede . sinovi Adi i Armin 151~tI . ANEL (ATIFA) DUDAKOVIC Dragi nas Anele. Laura 1517-[l Tvoi kolega taksista Salko i supruga Sabina SJECANJE POSLJEDNJI POZDRAV bratu naseg radnog kolege Danas se navrsavaju 2 godin e otkako je premi n uo !las drag i brat i sura Danas se navrsavaju 2 godine orkako ie prern iu UO !las volie 0 i daidza Dana 29.. Sarnir i Haris Suada. j er dok l:i vim ja.Onevni avaz _. snaha Emina. Ermedin.. Miro. rod. 2011.""'".. [SoLo-it POSLj'EDNJI POZDRAV SJECANJE na nas U dragu POSLJEONJI POZDRAV I SELAM covjeku koii ie bio za primier FIKRETU OSMANAGICU S liubavliu i postovaniem Senka i Kurt 15. Haris LjUBICE (SIME) SKOCAjIC 10.29. S es tra Fa ti rna i zet Seeo Berilo S ljubavlju i postovanjem cuvamo uspornenu na tebe. a tvoiim roditeliirna sabur. ENERGOINVEST .2009. Anel.Halim. dragi nas ba bo Tame gd]e mime rijeke teku CIMAPORCA i medom Tvoji: sin Rusrnir . 9.llOl Tvoi i un uci: II derina.[usnf. 43 ocu nase radne kolegice S. 1929 . dr. Adem sa pore dicorn i sn aha Fad ila 151c. El-Fanha' Prof. L5]]. kci Berina.suprug Edin. 2011 .. ii vj er ces i ri u meni.3.. unuka Amna i unuk Ernin lln7-tf1d~ Zauvijek tvoji . Munira. S Ijubavlju i postovaniem cuvat cemo uspornenu na tvo] dragi lik i neizmjernu dobrotu Bol za toborn ne prestaie. 9. 201 L godine navrsava se 6 mieseci od smrti nase voliene nane.1"·~l LANUDEDIC Vrijerne ne moze izbrisati bol i rugu. VPN Sarajevo Poslovnice: Sarajevo l. 9. Sara. Arifa. Sarajevoz. Belrna. gdje se duse napajaiu sa izvora mliiekom i drugog izobilia dzenetskcg poe.s_ podari dzenetske liepote.

rod. bratic Sedin. s Fatihom spa menu ti. rod. ier ie siecanje na tebe dio naseg zrvota. a tvojoj dusi vjedni rahrnet. 1 LOl'9.DAIDZIC Praznina i bol nisu u rijecima nego u nasim dusarna i srcima. podari jepi Dzennet i vjecni rahmer.. 2011. Ne postcji 111-O-lndZ POSLJEDNJI SELAM POSLJEDNJI SELAM suprugu nase radne kolegice Zekije Ziga nasern dragom tetku SEAD (HILMO) ZIGA Direktor.2011. u ulici Nahorevo SjECANjE SJECANjE na noseg dragcg brata SEFIKA DZAFICA MUHAMED .. utjeha niti zaborav. gdje cd osrati zauviiek voliena. Volimo te i uvijek cemo te volieti. n avrsava se ses t tuznih mi eseci 0 tkako ie preselio n a ahire t nas dragi EDIN (RAMO) ARNAUTOVIC Nedostaies nam mnogo. 9. 9. Neb ti dragi Allah di. Tvoje sestre i sestricne 29. orac Dzafer.2.FIKO DZAFIC Vrijeme prolazi. rod. prouciti brat Samir i braticna Ems do broja 47 u 16.RAMO (TAIB) RANJALIC 10. Tvoji najmiliji: majka Hajrija.00 sari.9'5-[1 Dana 29. Tvoji najrniliji llll':S-lodl AMRE DZAFEROVIC. podari Iijepi Dzennet IU "Zavod za zdravstvenu rnenadzment i uposlenici zastitu zena i materinstva" i viecni rahmet.SjECANjE na naseg dragog Dana 29. Arnina.2006. Ii- i vieciti lU1-ll Tvoii: brat Esad. 9. snaha Aldisa. 1975 ·29.Iosceni: Tevhid majka Munira. i Selma Kantona Sarajevo N Porodica [azic: Arnir. Arnad i Adna n 1'346-u Porodica . navrsava se godina nije nasa najdraza sestra i retka otkako sa nama SEFIK . samo poiacava nasu bol i tugu za tobom. Q7.8. 14~-ll MEVLA SELMANOVIC.3.9. 29. Neka ti dragi Allah podari lijepi Dzennet. Porodica 146. vee prazn inom ko ja j e ostala iza teb e. ali dio vremena proveden zaiedno sa to born ostaje sa nama zau vi jek. I sada kada vise nisi Sa nama. e drage se godina od preseljenja na Dana 29. N eka ri dragi Allah dz~s.s.s. navrsava ahire Ina. Dragi nas Dajko. sestra Azra i sestricna Leida U v iiek sis nama. j 'Orruga i bol se ne mi ere vreme- Vriieme koje prolazi ne moze umaniiti nasu veliku bol i tugu za robom.2006. 200S. 9. S ljubavlju i postovanlern. tvoja dobrota. Vee sarno praznina i vjecno sjecanje na rebe. lik ce ostati uviiek u nasirn srcima. snaha Fatima. navrsava se 6 m jeseci od kada nij e sa nama nas dragi Dana 29.. DAIDZIC Po dobroticu te pamtiti. vedrina i plernenitost i rvoj drag. Nadir U ~etvrtak.2011. u S rcu od zabo ra va cuvati. BANDER 10. Tarik. Tvoj suprug Fehim MEVLA SELMANOVIC.9. 9. norn. 2011.-lndz ce se u kuci l:alas!i.2001 ·29.::-[1 ]. Enes. 20 II. FIKRETU OSMANAGICU Neka ti dragi Allah dz. 9. u nasim mislima i u nasim srcirna. podari lijepi Dzennet rahmer.2011.9. navrssva TUZNO se 5 tuznih SJECANjE godina cd preseljenja na ahiret nase drage SMAILA (SALIHA) SMAILAGICA 29. a vriierne koie prolazi ne donosi zaborav.

OstaIi smo bez velikog prijatelja i najboljeg saradnika. NACELNIK OPSTINE I ADMINISTRATIVNA SLUZBA OPSTINE BIJELJINA v v N .S tugom obavjestavamo prijatelje i saradnike da je IZET CAMIC ZAMJENIK NACELNIKA OPSTINE BIJELJINA premin uo u 61. nakon krace i teske boles ti. _. Njegov odlazak ce predstavljati nenadoknadiv gubitak za opstinu Bijeljina i sve njene stanovnike. godini.

.. ZAMJENIK NACELNIKA OPSTINE BIJELJINA Ostace nam u sjecanju kao iskren prijatelj i dobar kolega....Dnevni avaz ".._".40 Nakon teske bolesti preminuo je IZETCAMIC ._.. SKUPSTINA OPSTINE BIJELJINA ...

Nazif Selman. MoLimo AU. Hadzikadunic Muris. Tvoji najmiliji l:i6l-lmo . Nedi m. Skarno Rasirn. zet Alrnin i djeca Irnran. Ibrahim. Zaposlenici Prirodno-maternatickog ANELU DUDAKOVICU fakulteta Sarajevo sa studentirna Dam. Zulum Mirsad. 26. __ Emir. Velid l-N-5-1u sinu naseg prijatelja generala Atifa.} supruga. 2011. Zijo Zukic. 1979·22.2011. godine u dzamiii u Blagai u prij e dzuma namaza. Ibrc.39 e. dUo do ri podari sve dzenede liepote i rob mer rvoioi dobmj dusi. Doktor SemslIdin. Katica Devad.d. Mirza. 9.Sisic Becir i MirsQ. 1932.. ENERGOINVEST d. Hamid Katica. Admir Bajrovie.2004) Vclimo re i euvamo uspomenu na tebe u nasi m srcima. do". Bukva Semso. Plakalo Halko. Andi i Harun 1507-[l I'OSl.. Kapo.9. sinu naseg prijatelja Atifa ANELU DUDAKOVICU Prijatelji iz restorana "STADlON KOSEVO" Vahidin Musernic. i H orde na krilima noci . Cola. 20 II.SEFKETA) ALIBALIC 6. Aida i Alma."0nevni avaz POSLJEDNJI POZDRAV bratu naseg kolege Jasmina ANELU (ATIF) DUDAKOVICU 1992·2011. 9. oca i brara SERGIO BONELLI 2. ANELU DUDAKOVICU HARIS (SEADA) DRLJEVIC (1971 . .2011. Katica Orner.h."""_j>O. 30. Sektor En ergo inzen j ering N SELAM nasern dragom JASMIN (. I'OSLJ£ONJl SELAM. Sarajevo. Den is. sinu naseg clana gen. 10.I. Hadzialic Haske.. Fehim. Zahiragic Devad."'. :lelj ko. Deb. Strina Munevera. N urkovic Nermin. Causevic Fadil. Od zasjede u suml do uklete zeml]e. gcdine navrsava se sedam rumih godina od smrti naseg volienog Si08. Prekc opasn ih veda. Fadil. Arifa Dudakovica 1500-1 u Savez udruzenja vcjnih penzionera u FBiH t497-ln HOlm.J£ONJlI'OZORAV nasern studenru Odsjeka za biologiju Prirodno-rnatematickog fakulteta Sarajevo POSLJEDNJI SELAM ANELU DUDAKOVICU Sa neizmjernorn rugom. sese".. Dzaferovic Dzevad. 12. Sarailic Edo i Omanovic Halil J:Sa9-lU POSLJEDNJI SELAM SJECANJE Dana 2-9_9. bit co proucena u peiak. kroz hi Ijadu zamki.

Hadzikadunic Muds. Tvoji najmiliji l:i6l-lmo . Arifa Dudakovica 1500-1 u Savez udruzenja vcjnih penzionera u FBiH t497-ln Hanna do".l1 Onevni avaz POSLJEDNJI POZDRAV bratu naseg kolege Jasmina ANELU (ATIF) DUDAKOVICU 1992·2011. Admir Bairovic. Aida i Alma.. ENERGOINVEST d.2004) Vclimo re i euvamo uspomenu na tebe u nasi m srcima. Kapo. i H orde na krilima noci . Deb. Nedi m.. bit ce proucena u peiak. oca i brara SERGIO BONELLI 2. Fadil. 12. Zaposlenici Prirodno-rnatematickog fakulteta Sarajevo sa studentima ANELU DUDAKOVICU sinu naseg prijatelia generala Atifa. Nurkovic Nerrnin. Dzaferovic Dzevad. . Si"ie Becir i Mirso. 1979·22. Zulum Mirsad. Katica Devad.. 1932..38 e. __ Emir. Had~ialic Hasko. Katica Orner. Cola. Ibrc. Prekc opasn ih veda. Ziio Zukic. . Hamid Karica. Doktor Semsudin. sese". sinu naseg clana gen. Sarajevo. "'''''''''''i>'". 9. Andi i Harun 1507-[l I'OSLJEDNjll'OZDRAV nasern studenru Odsjeka za biologiju POSLJEDNJI SELAM fakulteta Sarajevo Prirodno-rnatematickcg ANELU DUDAKOVICU Sa neizrnjernom tugom. Skamo Rasim..2011. Velid 14ii1:5-]u POSLJEDNJI SELAM sinu naseg priiatelia Atifa ANELU DUDAKOVICU .. • Prijatelji iz restorana "STADION KOSEVO~ • " Vahidin Musernic.d. do ri podari sve dzenede liepote i rob mer rvoioi dobmj dusi. zet Alrnin i djeca Irnran. 2011. 10. Causevic Fadil. Strina Munevera. Sarailic Edo i Omanovic Halil POSLJEDNJI SELAM SJECANJE Dana 2-9_9. Dam. kroz hi Ijadu zamki. Od zasjede u suml do uklete zemlje.9.I. Plakalo Halko. gcdine navrsava se sedam rumih godina od smrti naseg volienog Si08. 20 (I.SEFKETA) ALIBALIC 6. Molima Allaha dU. Zahiragic Devad. 9. Bukva Sernso. Den is. Nazif Selman. Mirza.} supruga. Fehim. godine u dzamiii u Blagai u prij e dzuma namaza. :lelj ko. Sektor En ergo inzen j ering N SELAM nasern dragom JASMIN (. ANELU DUDAKOVICU HARIS (SEADA) DRLJEVIC (1971 . 26.2011.. 30. Ibrahim.

Povodorn smrti oca nase radne kolegice dr. Kolege i prijatelji. Ado. navrsava se pet godina od preseljenja n. "hi ret nase drage sestre i tetke 29.Dnevni avaz '''''"''''-'''''''''_)00'''''.LJEDNJI POZDRAV nasem velikom priiateliu -Iegendi ZORAN (MEHO) SOKOLOVIC KELI (1955 . ALIEFENDIC Tvoi lik iivi u nasim sjecanjima. Sefo. godine navrsava se pet tuznih godina otkako je na ahirer preselila nasa draga rnaika. Mrda. prijatelju i legendarnorn rnajstoru ZORANU (MEHE) SOKOLOVICU KELI o tisao Tvoji: Ido" Bomba. Maia. POSlJEDNJI POZDRAV 37 dragorn komsiji. Neb ti dragi Allah dz. Manjak.!I[ Zauvi j ek u nama i nos im srci rna. Deba.OS. septernbra 2011. Miki. ANEL DUDAKOVIC Ibrahim Nadarevic s porodicom 1506·lu !:i. Ajdin. j er j e bio rod itelj i covj ek u pravo m s m isl u ri j eci. Nerrnin. Zeljko i Dzemal Dana 29.KRECO I danas. Dele. Kula. Dzuho. septernbra 2011. Sarajevo ] ~C). rod. Senad. je tih 0 i iznenada. Serna. Kenan. Ahmet. Elmir. podari Dzennet i vjecni rahrnet.. Prirodno-matematicki fakultet ZLATE SPAHU':. Eso. Mi nikada necerno na odsustvo tvog osmiieha. Edvina. nana i punica Danas.2011) Tvoji: osoblje pizzerie "ILDZIS" Kemo. Pora. Nedostajes. Nives. (1955·2011) Dana 29. Paso. Fare. za sve sto proslo je. Enisa. Kolektiv Klinike Z" kozne i venericne bolesti KeUS isoi. Vedad.Sole. Cieo. Molimo Uzvisenog Allaha da ti podari lijepi Dzennet. Namik 11ll4-tndz POSLJEDNJI POZDRAV Dvadesetdevetcg septembra 2011. 9. Dzenana i Vanesa II.iu . Avdo. Amer. Omar. J er je bio uvijek uz i sarno Z" nas. lJ214-1od}. Biba. Zijo.s.2011. navrsavaju se dvije godine od kada nije S" nama voljeni suprug i otac POSLJEDNJI SELAM MIRza BEGTASEVIC Tali . za sve sro dolazi. Bajro. Zika. zet Sanid IIZl'9. Tvoji: Advija. Sernka. Mure.::I~-lml!! SUBHIjA BRAVO. Aide Kapetanovic SUBHIJE BRAVO. Lejla POS.4-t[l S Iiubavlju i postovaniern: v Ismet. godine navrsava o d srn rt i n ase drage m aj ke i supruge se sedam godina kolegi. Ahmo. Pujo.. Kurt. prijatelju i velikom covjeku ANEL DUDAKOVIC Kazu da se covjek mote na sve navici. Safija. Zurnra. Skols. rod. Elvis. Neb. nakon pet tuznih godi na o tkako nisi sa nam 3. Kadira. Nedostaies. Avdo. Tvoja kcerka Sanela. al i vj ecn 0 ce os ta ti u nasim src ima i sjecan tu. rod. Meho. Vjecno ces nam nedostajati. Isrnir i ostala raja N eka mu dragi Allah podari Dzennet i vjecni rahmet. Asim". Elvira. Holjan. Tvoie: Namka.-lnoz ISMET KARACIC Po rod ici izraza varno iskre no sauceSce.. Sizo. Pele.KRECO Tvoia dobra dusa plemenita srca zauviiek ce osrari sa nama. ri Allah dz. Mersa. Ipo. unuci Kerim i Amar. ne postoje riieci koiima bi opisali koliko nam nedosraies. Rofa. Muki. Reso. Peda. Dzeka. Kenan. Aida. pcdari lijepi Dzennet. Slobo. Ivica. Isko. Kemo.s.

Cuvamc vas ad za bora va u na-~imsrcima i mislirna. ulica Vrbovska . 9. ce. zou. 9.2011.4. dobrota i ti ubav koj u s i pruzao De sa mo nama. komsiie i prijatelii suprug J asna..9.29. 29. Dana 29.lOvanjem ~u"amo uspomenu tvoj dragi Iik. ukabuli na tebe. i Dusko l.]r. vole i ne za boravljaiu. 2. a ruga i si "can ie no viru i ne daju da te zaboravimo. v'jecno se pam re. uliea Zahira Panjete. snaha Nevze ta sin Demo. 29. navrsava se 7 dana od preselienja naseg volienog se navrsavaiu 52 dana otkako ie n a ahire [ preselila nasa draga Danas HAJRUDINA HODZICA HARISU SATROVICU nakon cerrdese[ dana cd smrti naseg dragog oca i supruga. Dijana. 9. Uvijek biti u nasirn sr- 4. 9...ma. unucad Azra i Bakir 11160-1. Uvijek cemo te se S3 Ii ubavlju sjecati. A rko 1434-!t i Enise N. na VIsa va ju se tri tuzne go di 0 e 0 d kada ie nasa voljena supruga. i podari Tvoji najrniliji: unuka Sejla sa Ernirom. Tvoji: suprug Mensur. oktobra 2011. komsijama i priiateljima. zet Namko.CUNI (NAIM) MORANjKOVIC Bol nije u suzama ni u riiecima.n<lseg dragog sine. zv. VaSi: Hamo. na tvoi blagi osmijeh. Tumi dani i go dine prolaze. nego i ostalo i farniliii.s ces i ti 1I nasim srci· . 9. unuka Anesa. 2011. navrsava dragcg cca se 20 godina od srnrti naseg Dana 1. oklObra 2011. Hval. INMEMORlAM Poslije cetrde. ler viS e n is i pored nas. Azra i Bakir IN MEMORIAM Dana 29. POSLJEDNJI POZDRAV SJECANJE IN MEMORIAM Dana 29. 1993 • 14. ba ba ENVER (MUHAREM) SERDAREVIC Ne postoji vriieme koie moze umanjiti rugu.. 9. Voljena si bila. Hamza i Lajla l4S3·[t Tvoja supruga Maksuma. ZULJEVIC Sati.' Molimo rna cuvamo uspomenu rna nam nedos tai es. da ti podari lijepi Dzennet i vjecni rahrnet. navrsavaju se S 2 dana otkako j e preselio na ah iret nas drag. su pruga. zet Mehmed.29. Amin. Nedostaies narn. navrsava se 17 godina od preseljenja na ahiret naseg supruga. Hanka Aner i Ajla 0d smrti. n ikada n ecerno zab 0 ra viti i u v ijek ces narn bi ti u nasirn srcirna i mislima.2011. dani i go dine evo prolaze. supruga Edisa. Ranke BORjANA BARUelJA BOBA S liubavliu i postovaniern Due. od gnijezda do zviiezdau• Niiaz 11146. b 01 je u nas im srcima gd je ostati lau vi jek vol jen i !!ikad zaborav Ijen.'mm cirna. 9. U vi j ek ceil ostati u nasirn srcuna MUjO (SEMSE) BAHTIC 29.II:U. a takvi kakav si ti bio.".2010 . ADEM (HALILA) KOZIC. na j edinog bra (a AZIZ (SELIM) FAZLIC 29. 30. tvoje mace Samra i Alma i porodica Redzepovic 11157-lnd1 BEGIJI KARUP mo j ci nase drage 'E nise. Milostivog Allaha da ti oprosti. Moiimo Allaha dz. 2011. unuk [asmin i as tala porodica. Vo!im plemenitim dusama neka j e vj ecni rah met.sel dana od smrti naseg dragcg zeta SJECANJE na naseg drago g Dana 29. kcerke Dalia i Maja. MIRALEM .ZUKO S puno ruge i ljubavi."S mrcOu je s.. Danas. MeSa. 9. navrsava se 16 godina od kada nije sa nama nas drag. 9. 2011. navrsava se godina od preseljenja na ahirer . volimo te i voljet cemo te dok zivimo. ce 29.d! Molimo Allaha di. Tvoji najmiliii: mac Mllhatem. zjvjet mB i rnisli. St"za uspona S Ijubavlju i pO. 2011. Od Hamide. ti za sve·.s. 2011.mo ob as ja na. Tvoja obireli Zdravko Ruza. 9. rod. dzamiji na Kobiljoj Fare i Neni i ]466-LI 1II1l1ci . 9. sinovi Haris i Adis.2011.MEHMED Plernenitosr i dobrota basile SU tvo] Iik. navrsavaju se tri godine otkako si nam otisla .2011. zeta i pun ca Dana 29. 9. biti ponosni sto srno te imali j viecno cemo te C1. tvo] vedri lik. Nedoataie nam tvoj 1~k. marnic a .1 van u nasim srcima. Tvoji najrniliji: Maja. u celvrtak. kcerka najljepse mjesto u Dzennetu. maika FaN. Halma dova se poklonit. rod. go· dine priie dzume namaza u dzarni]] no Pofalicima. 2011.9.. Jasmin i SJECANJE Dana 29. 147~-Lf HARISA SATROVICA HARISA SATROV]CA nakon cetrdeset dana Punac Hivziia i punic. Senada. II. 1990 . punic a i majka preselila na ahiret HABIB A • BIBICA PAiim'. Dok iivimo mi koji Ie volimo. navrsava se 16 godina od kada ie p reselila na a hirer nasa draga VASVljA (JUSIC) FATlC 29. 2. 1995 . DZENANA (PARLA) FATU:: 14. p lernen i tost. unuk Kerim i sn aha Amela Tevhid ce se prouciti istog dana poslije ikindije narnaza u dzarniji na Aneksu.. 29. 1995 . Tvoja supruga Fatima. u nasim srci- Is [ina je: "Allah dz. a siecanie na tebe. Tvoji: supruga Dzenana.BIBICA PASIC. Tvoje kcerke • Melika i Belma na tebe i o-1Ilm poslije jacije namaza u Adil-begovoj Glavj. 2011. MURAT (FEjlO) FATlC SAFET DEVEROVIC Kao da ie bilo iucer. 2011.oM6-ll ANTEHRKAC 29.Dana 29. 20 I!. nas je srvorio i Allah u se vracamo. HABIRA . a pOgOIOVO upute na pravi put i srabilnu buducnosr. 9. 9. 1984 . 9. sinovi Kenan j Kerirn Hatma dova ce se po kloni ti za tvoj u dU5U. Tvoii: ces S Ijubavliu. 20 1J. na t voj 1I do b rotu. II. da ti podari lijepi Dzennet. u petak. oca. SviHssib. HANIlA (EMINA) KARIC. J as uv iiek nem svima beskrajno nedostajes.

ADILOVIC Od pore dica Vi la. postovaniem i ponosom sjecamo se tvoje dobrore i plem eni tosti.29.9.. N ermi n. otisla si tiho i polako. s posrovani em ore spom in ja ti i cuva [I usporn en€. jer voljeni ne umiru dok Zive oni ko j i ih vole. 9. 9. Kiseljak..2011. Mak i Deni P-1~ tW Dan.priaeml je. Allah dB podari lijepi Dzennet. Tvo] brat . n ikad vise ponov Ij ena.00 sari u ulici i Slipac t4~-111 Bairama Zenuniia 14%-1 3 [I . Irma i Emir p-76120 SJE-CANJE na dragog oca TUZNO SjECANJE l'OSLl£DNjl l'OZDRAV naso j dragoj Dana 29.ali eni na ah ire! RAGIB (IBRISI~A) MUNIRU ZIRAK 29.Adnan. Adelina. U spomen na Iik i djelo gospodina Kemala Lagumdzije.2008 . de ri podari Iijepi . k unucad ~edh. FERIDTIRIC 29.9."".2011. Tvoia Sefika sa diecom 635"&0 Viecnc ozalo~. Z auv ij ek sf os ta vila [tag u naeim srcima. Fikre [ i Damir Sjecanje Porodice na jednog Aljovic velikcg covjeka. Apomedical N I'OSLj£DNJlI'OZDRAV l'OSLj£ONjl l'OZDRAV J>OSLj£DNjl J>OZORAV nasoj volieno] na. pun ica i nana AIDI MARJANOVIC.. Kerlm. navrsavaiu se dviie godine od preseljenja na ahiret naseg prijatelja. 2011. zet Bakir.. ADILOVIC U vi jek ces iiv j eti u nasi I!! srcima. Neb ri drag... KASAPOVIC 1934 .2011.9. unuka Anesa i S. 201l. 2011.29. od k a ko ie preselio nas dragi i nikad prez. na tebe. Zinka. MUNIRU ZIRAK 29. Molirno dragog AlIah~ D~nno\. OSNIVACI I KOLEKTIV FAKULTETA ZA TEHNICKE STUDIJE U KISELJAKU n aso] drago j AIDI MARJANOVIC.."'_m.10 casova ua rnezarju u Brckom. j dragoi KEMAL LAGUMDZIJA 29. jer s i zasl u~jla v ik.2011. 9. di. 2008 .9.a! E~in:a! I lhan.. prijatelji.. Sven. 31 i tuga za reborn j e u 'If ijek prisurna u nasim srcima..2011. godine 16.SOSI DEMIROVIC 29. 29. J edini nas. supruga F:a1.2010 . ZIJAD . 9.3. H vala ti za sve.. 9. cerke Advija. bin a sa porodicom u p-76tro MUHAREM (BEGO) MERDAN 29.d! Tvo]e Adiije· Feda. Tvoii: kcerka Raziia. 9..2011.. uvazenog kolege i jednog od osnivaca Grafickog fakulteta u Kiseljaku • Fakultet za tehnicke studiie u Kiseljaku maici [lase drage kolegice Dzenite Bektesevic SANIJI BEKTESEVIC Izrazavarno iskreno saucesce porodici uz najdublje suosiecanie u neizrnjerno] boli. navrsava se pet godina na ahirer nase drage sestre i tetke od preseljenia FIKRET (HASIMA) OSMANAGIC SIECANJ£ 03 Sj£CANj£ na nai u dragu SUBHIJE BRAVO prerna tebi i najljepse uspornene trajno cerno cuvati u nasim srcima. Radne kolege. Nerl man. 2011 .20 AlDI (ADILOVIC) MARjANOVIC Posebn a u svem u.29. DZEMILA (MEHO) HALILOVIC Pr<»10 ie 18 godina od kako si nas napustila. 9. 201 J_ aa "ria "a se 18 godina od kako je preselil a na ah iret nasa draga marna. Behlilov ie i Ivanisevic p-76120 AIDI (ADlLOVIC) MARJANOVIC Sretni smo 'to si bila dio nasih zivQ(3) a beskraino ruzni sto erno prerano ostali bez tebe. Tvoji Anka i Mario p-161. rod...Dnevni avaz POSLJEDNjIPOZDRAV .3.s. zctovi Scmir. Tvoji: Taira. 9.29. sestriei Admir i Adrnira i snaha Dzeki Sieeanie na tebe i IvOjU dobrotu nikada ne umire. S ljubavlju. dal] e ii vjeti. 2005 . Ljubav neju drag u sestru i tetku Uposlenici ZZO KS Poslovnica Novo Sarajevo· Novi Grad Illt(t. 20 II. Hida.. u petak. 9.l. 2011. S liubavliu.29. Tevbid ee se prcuriti . 29. 9. rod. braticne Nina i Irma i snaha Vera Sahrana ce se obaviti u cetvrtak. I'OSLj£ONjII'OZDRAV ocu nase sefi ce Ai de Delib as ie rvoi plemeniti lik ce uvijek os tali iiv u nasim srcimao Tvoje kcerke Tifa i Nada sa svoiim porodicarna Ekrem Moca Dizdar Ll6O-lmo Dana 29. godine u 18.. Pamtit cemo te po dobr01: i. ali Uziva] II dzenetskirn blagcdatima .. islOg dana u )7.. 9. na "rl av aiu se 52 dan. bol za to born prisutna je u nama.00 sati.ccni. 'Iaida.. Ncrmina. 9 2009 ~29. 2011. kolege i poslovni saradnici okupit ce se u prostorijama Fakulteta za tehnicke studi]e u KiseJjaku na adresi Kraljice mira bb. a u nama cd i. Tvoji najmiliji: sestra Naza. 35 Dana 29. zet Rasirn. 30.9.. praunucad Amir i Ammar.

. Tvoii: Fatima. Amra. da ti podari liiepi Dzennet i viecni rahmet. stom. Nadin i tvoji Pee" i Nica dz.s. 12 r·76tlO ce se cdrzati go dine (&tvrmk) u 18 sati. 20 II. Zada. Tvoia unucad Nazif i Amila Tvoii: sup rug Nazif. i dalje ce nas voditi kroz iivOI. HUSOVIC V ieeno cd os tati u nasim srci rna i nailjepsim uspomenama. nagradi lijepirn Dzennetorn ti nas svoiorn dobrotorn i plemenitoscu. rodica . Dina. cca i ze ta MILADA (SALIHA REDZEPOVIC) LIKlC i ostavila veliku prazninu u nasim iivotima i srcima. dz. supruga.9. 5. Samir.s.29. Zlatko. podari dzenetske Ijepote i vjecni rahmet. Pcrodica Podri mja DZEVAD PODRIMjA 18. Alija. Mirza. N eka ti dragi Allah dz. Amer. rod. 9. zetovi i unucad 14.29.. REDZEPOVIC dok Zivimo mi koji smo te volieli i koje si ti voljela. 2011 . rod. 2011 god ine na vrsa va se godina dana naseg radnog kolege prerane smrti dr. covjek. god ine 0" vrsa va se sedam tuzn ih dana 0 d kada je p reselila na ah iret nasa draga i p lernen ita BOLNO SJECANJE na voljenog sup ruga. 9. a . MILADE REDZEPOVIC~LIKIC iz Orasja pones i ljubav. 1985 . IIIW-ind' . Sjec. Lejla. J asrnin .9.. lIL br. Tvoia sestra Jasna. rod. kceri. supruge i marne Dana 29. kci Jasenka i sin Emir u kuci zaloeu u Orasju 14. navrsava se 19 gcdina od smrti nase drage m a j ke. 2011. 1475-lu Tvoji najmiliji: supruga Sena. 2011. 9. S Ijubavlju.m znaci biti naibolja mama. 9. Ti si nam pokazala .s. p un ice i svekrve FADILA KAFADAR.9. 20U. 9.311-H POSLJEDNJI SELAM POSLJEDNJI SELAM dragorn bratu. samo ruga i pones S!o sm 0 re irnali. Aida. Miko i Anil 1'161lG iz Orasia Postoiis i rraiati cd kao najliepsa uspomena i siecanie. kao sto si REFKA MUFTAREVIC.2011. KOLEKTIV RJ STANICE RAJLOVAC Danas se navrsavaju 3 go dine od preselienja na ahiret nase drage nane Danas se navrsavaiu 3 godine od preselienia na ahiret SJECANJE Dana 29. Aisela. Neno. tvoi plemeniti suprug 20lL lik. snaha Rem. njeznost. nai draza nasa Micela. Molimo Allah. rod. FADlLA KAFADAR. Tvoji najmiliji: Tevhid U nasim srcirna cuvamo dr. Neka je viecni rahmet tvoioi plemenitoi dusi. stom. snahe. MILADE REDZEPOVIC ~LIKlC iz Orasja Uvi jek ceil iivjeti u nasem sj "can j u.201 L godine navrsava se sedam dana od kada nije medu nama nasa 0d Dana 29. sin Elmir i punac Mehmed Dana 29. 2011. 9. braticna Hasena i Ramo t464-11\ BIBA (ALIjA) jAHIC Neka ri dragi Allah dots. podari sve 1992. hrabrcst i najljepsi osmiieh. Amira i Adria. Tvoia ljubav. Nerrnina 1303-l~[ SAFETA PODRIMIjA 29.s. Neka te Allah dl:. HUSOVIC N eka ti d ragi Allah lijepi Dzennet. sin Mujo i snaha Mevlida i unucad Nazif i Arnila Tvoji sinovi. cak i onda kada ti [e biro tesko. CENGIC Ne postoji utjeha ni zaborav. Ajla. godine navrsava se 7 dana od prerane srnrti moje drage sestre dr. da ti da lijepi Dzennetl Tvo] brat Salim. Zauvijek fes biti naS majka Slavica. dB. djeveru i arnidzi maici naseg Mehe HAjRUDIN (SALKO) HODZIC Tuga i bol nisu u rijecima nego u nasi m srcim a gd je ces za IIvi iek ostari voljen. sestric Edo i zet Husniia P-76tlU SjECARJE Dana 29. Iiiepi Dzennet 1992 . Molimo Allaha EL·FATIHA' EJ'-I'M20 Husein. 9. 2011.2011. Sve ave godine AZIZ GOJAK nasi stalni pratioci su bol i ruga. rako ce biti ENVERA SERDAREVlCA Molirno dragog Allah. pozrtvovanost.Dalla 29. sin Efim. H "ala ti. 29. dobrotu i osmiieh. podari sve dzenerske Iiepote. da ti podari i vieciti rahmet.nje na vas nikada note prestari. MILADA LIKIC.. nane. go dine navrsava se 7 dana od prerane smrti case kcer ke. bratic Bilal. Nedosraies nam beskraino .

preselio nas d ragi KEMAL (jUSUF) LAGUMDZIJA 22. . snaha Emina i unuk EI·Fa!. MRGAN Prolaze dani. U d ruzen j e gen erala Bi H J49]-u Dana 29. AZIa. s inu naseg generala ANELU (ATIFA) DUDAKOVICU Neka rvoia rnlada dusa nade mir i Allah dZ. Dzennet i vjecni rahmet.2009. MRGAN djela kojeg si cinila i zbcg ljubavi koju si pruzila.. 1. . Enes. Porodica N eka ti Allah dz..355-1mo SC "Rob Porodice Dernirovic i Habibija 1357-lmo Ra j Iovac • prehrana Danas se navrsavaiu dvije go dine o d kako nisi sa nama TUZNO SJECANJE Dana 29.!L da ti podari Ii j ep j Dzen net i v jecn i rahrnet tvojo] plernenitoj dusi.9. Neb ri dragi Allah podari lijepi Dzennet.eg kolege oeu naseg direk tora ANEL DUDAKOVIC Leila S.. Amra 14i6-!t Elrna.. da ti podari lijepi Dzennet i viecni rahrnet rvojo] plemeniroi duii.s. drag'. IllOl·lnd.. Sena. Gam. 20 II. POSLJEDNjl POZDRAV POSLJEDNJI POZDRAV bratu na.< se m ir imo sa is tin 0 m da vise nisi sa narn a. Edo.33 POSLJEDNJI SELAM bratu naseg radncg kolege Jasmina ANEL DUDAKOVIC Radn e ko lege iz En ergo inzen j erin ga: Ibm.!L podari Dzennet.. Kemo..1929. 111Of.2006· 29. sin Ademir . 20 II. Leila H.. 9.... Munira. ali ni iedan bez sieeania na tebe. Miso. Dzenita. navrsava se 40 najtuznijih dana od kako nije sa nama nas jedini brat sin i SJECANJE navrsa va se god ina 0 d sm rti nase d rage tete ENEZA KREMO. Hajrudin. POSLJEDNJI SELAM I POZDRAV HARIS (ENES) SATROVIC U veliko] ruzi. Snaha J ozica..-.2011.. Aida. rod. RSG 1 Sarajevo i Netra Dana 29. 9. 9.9.. 2011. Amra E. 9. Namir. Izudin. 9. Suada. sestra Elma sa porodicom.20 II. 1950 ·29.. Kolektiv ocu naseg ra dnog kolege MEHMED BAjRAMOVIC i radne kolege 0 t" kcerka Neb ri dragi Allah dU. sinovi Begler i Murat i kceri '0<'1:. na vrsa va se deset ruzn ih godi na od ka da ie na ah ire! presel io na. vjecno cd biti u morn srcu. Selver. MOCEVIC Postojis i traies kroz najljepse U5pO· mene i diela koja su ostavila traga u nasim Zivotima. podari Iiiepi Dzennet i viecni rahmet. sin Amir..Dnevni avaz . Dina. Armin 1492-u FIKRETU OSMANAGICU Po dobrorn cerno Vas parntiti. Irena.iha Po rodice Dern irev ic i Habib ija Izera. 29. Hvala ti za rvoju neizmjernu ljubav koju si nesebieno pruzala svirna nama.. ko U svakom otkucaiu nasih srca ostar ceS beskraino volien i nikada zaboravlien. jesenka. Isme ta i B ei da sa Dorodi cama. navrsava se sest tuznih godina ad kada ie na ahiret TAIBA (SULJE) KRUHO.. Belma H. Dzernila.. Ilviiek rvoii: suprug Becir. ZIJAD (SULEJMANA) DEMIROVIC . rod. S Porodici upucujemo izraze iskrencg S"uCeSC" ljubsvlju i posrovanjern sporninjati RSG radio. Ljiljana.. POSLJEDNJI SELAM Zbog dobrog RESAD (MEHMEDA) SEKERIC . rod.s. Izet. Tvoii: Arnar supruga Arnira. Jasmina. Molimo Uzvisenog AUaha da ti podari Iijepi Dzennet i vjecni rahmet. RESO Molimo dragog Allaha dl:. bol u i nevjerici te. Belma. Amra D..59-lma.80SI Molimo dragog Allaha dz._. Ermedin. Damir.. navrsava se godina od srnrti ENEZE KREMO.-lnd't.. 9. Mustafa. Erduan.. Mensura.. Miro i Dzenka ~ Dzana.. po dar. Naza. Dana 30. Rukija. Amela.... 13. Tvoji rcdirelii Semsa i Enes.

.' Tuzl....bb "8 23 Bul. & n~ Ib. ban.i 8 MaglAtJ T.. TuzJ.C8 Srebrenlk GnKf..&I". AlIJe 'Lzatbego v le.I(ul> . Sora...~v~ .. Tvrt LOAdb83 P. ....c."no vrt~. Vakuf"" _ eo" IV.. Tuzla KIII_'jlJ 2hrlnlc.....bb H_ ovOI K GlnKI..1wf T~.ll. '<Inlk l~uliJOJ!IC ~mJl FOjn'TlUl . posljednje pozdrave i sjecanja objavit cemo i na portalu "Dnevnog avaza" www...."I M. 'B. posljednje pozdravei zahvale moiete predati u 68 poslovnica BH Poste.oglasi Dnevniavaz Obavijesti 0 smrti. sje'canja.c.. "J VI_ko V~ S Omerovl48 ·e.O .lt1iO' .c er¢ko 2en~C8 il(.dnevniavaz.r.vnlk ~T .e. u 46 gra ova BiH SPISAK POSTANSKIH POSLOVNICA "lP BH POSTA" d..... - 0940 T ... 'fko iliuY" .."lgo Zen I':' Z..I.Q. KI.1o .. - Kakanl .!!_"Z8_ J. GrBCan....vli!Iovlot.. eva BH'OS~ Uz minimalnu doplatu smrtovnice. 7 ..ba "..vill' ..2 bb Z.

.

reiu mreie 5ve do2. u:nutor Kupite [ednn haloo bro] i dobicete dvo brojo po djeni jedno9.020.ije sve. [er holoo roi!un mofe~e dopuniiti vecod 1 KM. sa po 4KM no ror!unu. U svekorn sl'uc. haloo y postojecu m..spori zv·ati'po izuzetno niskim cijen.i .oglasi ..oju.rozgovarojtebesplotno . :1 n.ama.odoberite holoo mrefu i plati1e monje! . c to rodbinu i prijotelle u dijo.godinef ZomijenUeivj .10 haloo.

••• '.. """""'~ Q I 1lo<1lflllo:il..0'.444. NAGRA.o..TE VFlSTE 40'S . Ukoliko U produzenom roku ne usliiedi dOSI3Va.... ".•.5.. .0 0 KM ...... _... O~1lI'IJ P!'''''''EMEfOOG INJESr IJA. SARAJEVO 28.10...... Nt ~..CIIn otp... .....IA OOBrfAAA: ~EMA "I""' ! .. KIlloUlIO·..e.t..:kO 3 ott.._.~.50 + J. (I(Ir'!oQ" ~ QInII "CII· Nt ~ """'o...KffiVEVRSTE F{)NDZAO'SIALEOOBITKE (12G2. O<l ~ 'J>rqa -"" 1Il>-• .048...5l]IKPJI KDN.....•• _. Mosrarska Vr" at" ... el'«1II!:!m'" ~._ -.. IIFII...o..".l'!I4.. " . _ ..•••....""" EtfoIotU kilt --=. _~". _....r..705..t....E"MI.~.... i 67...... KOLU U PlACENO JE .RJil:ENOJE. ~ ~~ T!i5&l'Mo od"~to-Qp ~. """"'''"'' U -~ o·~ PREDSjEDNIK Milena SUDA Peric . e. G.2011.. _.GOD...... Stoga Vas jos jednom pozivamo da priiavite svoia prava na nekretninarna i aktivno sudjelujete u daljnjern posrupku..482. __ . . .00 KM PRIVREMENIIZVJESTAJ 78. ~OI.....MI "E~INI<NIM '"'"OVIlA""" L" t R I JAB IH OllJAruLJJE KONAtJ\N IMEmAJ 1A 7HOLO JOKl'~A _......'1 """ H I"""""" ... 1~ KOlO lOTO~. ..IO DBITAKA: FOND "0.. DOBITAK PRVE VRSTE 25% 114.. 60 KM FON 0 "0. .JI.. _ & OcI-....IiOKM ... . Zakona 0 zemliisnim kniigama FBiH (SI.'" 1Ii...2011..godinc U"_ ~.~ <I'" • III> p<~ •• ~ . .. TRAVNIK I... _....\1"" _ '" CI1J . ~ iol' .."" ..10 KM 2....7ClKM .. ~ ..' ...o~' UI'". . KOLA JOKERA on 27. " ~ ~" evil •• Uttto 110 B--I • tIO M ~ I ~_ ~ a"""" ~ Btt>. .. _..189 JACKPOT S[ PRENOSI U NAREDN 0 KOLO . ~ IDUII ___ .n..t.... L UT R IJ A B i H SA R AJ E V 0 2S. \'9OJp>l\I tq ..!olI .......J>l1{M OellO '~M 131 ..889. _.lA PRE..A75....IGI..1ll11.:..KQLUI.... ~D~ . • .100101 ..1l0LU UPLAGENO JE ... t"-rdlr...1:11 ..OOKM 6. eimJEJ.445.... KOLO LOTO-a 450. te osobna predaja podnesaka sa dokumenra.. Hrasliani i Cerna po novoi izmjeri da [Q svoje pravo priiave u roku ad 60 dan" od dana objave ovog cglasa u Sluzbenim novinarna Federacije BiH i Sluzbenorn glasniku BiH podneskorn u dva prirnjerka ida podnesu dokaze za LO.. '""*........781. fi...... Dobivanjern rjesenja 0 upisu prava i niegovirn provodeniern u elekrronski vodenoj zernljisno] knjizi osiguravate apsolumu zastitu svoiih prava.x....". BROJ DOBITA'KA fliNOSI DOBITAKA 6 DROJEVA SBROJEVA 4 BROJA 3 BROJA 2 BROJA 1 BROJ DOBITAKA..11. .. 1. .... •... C40'fWI1'Wa \)pT•• _ 111''''''! mt... knjigu.. ....!]S'!l'.... 28.1E~IGA 2. 1.. Priiavom prava osiguravate sudjelovanje u proc es u urvrdivanja prava na Vasirn nekretninama. ~"' .60KM 4 FON 0 "0.50 KM + PDVI Igre na srecu tulrile Bill I proojere duhllaka na wwwJulrijabih ba Ro~ za prlgovore eellrl dana od pIVog Iduceg dana po ObJ3vllivaniu prlvremenog IzvlellaJa...o._.1 OKM BAal' u sn BROJEVI PO REDOSLIJEDU IZVLACENJA: PRVI DOBITNI BROJ JOKERA: DRUGI OOBITNI BROJ JOKERA.. Pozivaiu se sve zainteresirane osobe da prijave svoja prava i rjesavaju svoie irnovinsko-pravne odnose....•••••.. ZaIo:miIl ~ Od~""".....J lA 16..1y I':9jNdt II C9IIf~ .lISIJNDJE!S05 FONIKM 009fTMA.201W JO~ZAOCEIITAlnJlECE ~M.I iW'I$NlKA 0 O~IN"". ...•••.. 1.P. ~IDIlDIIM ~. .. SP CERNO Pozivaju se sve zainreresirane osobe koje pclazu pravo na priznavanje vlasnistva iIi neko drugo pravo us nekrerninama upi sa nim u katastarskirn opcinarna Liubuski.3. po.!iO) ..l ZliPlStIlKAU OSliOVI.0011 ~ PovJ" P~~ ...20119M s:A<lPlI:GO~ S:A3PiOOOTl(II OO~IT~ OODIT~ 007 GG24 ".80 KM 6POGODAKA 5 PO GODAKA 4 POGOTKA 3 POGOtKA OODllA.'.00 do 15.to...22'.r a 2!!... ~ ~1!"W:Z 11l(1_ ~0jI'" """~. ... P<~ _to pOd~I~"""""'_ N EIOB(I27 ..NE1M~1 DIREKIOn EOOEII1PASUKM s.~d" -..90 KM 21.. kako bi im se dala rnogucnost d.••. ".00 sali.lIrn".Bl}K" • . .. KOLO JOKER-a 78.. IN. .J.G780001419700001' 6.oJ 16.ch o BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACUA BOSNE I HERCEGOVINE ZUPANIJ A ZAPADNOHERCEGOVACKA OPCINSKI SUD U LJUBUSKOM Zern Iiisnokn i i in i ured Brei: 063·0-SU. medu OpCinskog suda u Ljubuskom na adre~i Zriosko·Frankopanska sva'kim radnim d..J.·BINACIJA 78.o. Prijava prava u prvom redu je u Vailem interesu. Opcinski sud u Ljubuskom NAJAVLJUJE USPOSTAVU I ZAMJENU ZEMLJISNE KNJIGE ZA KATASTARSKE OPCINE SP LjUBUSKI..H l. . ..4. lIIi.5..on..50~M •..DNI fON 0 J E 50% 57.:nIr DrCI! 31'05) 1Jpra •• o..AK CETVRTE VRSlE 40% 22. OOBITAll OM GE IinSlE 15% ..IJOt:N FOt0 'tA DDEHTJIII: (.1lOO.39]. KOLA LOTO~a on 27.8.90) . . ..00 KM PRIVREMENIIZVJESTAJ 78....072.eArlIZVJESrlU 10._ ~"..OJ< ooanlJ[O.....09. VFlm I~ __ .. godine OCEKIVANI JACK POT ZA 79......~_"·rl"i'~~~ ~ 11119'l.. __ N ..70 + J....'...0:$4 "'. __1!..•.. _ .r~ n... ..q .. 20 II. NAG HAO NI FON D J E 5 G% .*""IJ'I G1nb>l.••• 11Ai19'. ~NAGFiJ.:E POtoIUDI .. SARAJEVO 2809.200. 19{03 i 54/04)..KA: 00 B ITAKA: DOBITAKA: DOBITAKA: NEMA 8 542 8....eMJEYA ooerr"" 'iP. Sroga se pozivaiu svi vlasnici St3nOv3 i poslovnih prostora koji su svoie vlasnistvo upisali u KPU da provjere prijenos svoiih prava vlasnisrva iz KPU-a u elektronski vcdenu zemljisnu knjigu uvidom u isru u gore navedenim zakonskim rokovirna .. ~..S~lIA.... __ ...0710~ 051'401001'72 . __ ... _.. ~ -.. u_ <II co ". ~I 011 ~ 1'1.. ~emlji... -.rto""'~~3"_N kOpJ ~ a~ ~ ~d _....90 KM . .... u suprctncm niihovo pravo nece biti uzeto U obzir prilikorn uspostave zemljisnokujiznog uloska.. obpyljet!oQj "" . DOBITAKA: OOHITA:KA: OOBITAKA: OOBITA'KA: .OErfOJE NMlRAlJN:lroN[}~ . 'SI<Id OIl H.• 1l.. 00 10.d'1 til ~ ~ 2ge1M c...£..HIJNIGA nOBITAKA IIZNOSI DDBITAKA JACK POT SE PRENOSI U NAREDNO KOLO 1.."". _.....'''' J.C>I' .2011 ~"I" N. laI< .201 1 ~... 114...262..I::J I(M U76.•.. KOLA i..IE 111 [2011.•.. SP HRASLjANI....anom od 07.000. .."" ~.....JA(:1t.01.41J1~ Zi.w... Itcg ..I Ill:! w...._... N.. ..2D+J......305.I£N & co d II" l '''' _. lA>_ ...1I0035 .. lo'IIU<II$I~ <...l"...b<Oj ..~ .b.. FON0 ZA DOBITAK PAVE VASTE (1.Gradska.I'...••.:nr:.llDt:M FfWM'OOBlTl.. .. OOIilTMA".... ~ IIdIau .3!iB..Ur.U ~ i r.222...OIi...~ I 5CO S1lJ1.. OSNOVANIHI NEilSOOVAIlIH P~\I1lRA NUE 81LO ......... MOUAR 3..~~ a (I ~ ...... 9...60KM UKUPNI.4 NISUEN. 11 _.. 1_ iInQ""1 f~"'1'R"" po1MI . BROJ DO BITAK4 IIZN Q SI DQBITAKA D BAV J ESTE NJE ZA IGRACE SMS PORU KE ZA LOTD IG RU IGRAC·GOST SLATI 00 SR IJ EOE 00 UTO RKA N A SUJ EDEC E BROJEVE TELEFON A: 9 H TELECOM: 091/41 2 ·&02 HT MOBI LN E KOMU N IKACIJE: 053/88-872 Icllena poru~e 0. J2.1J.5SM DKM FON 0 ZADOB ITAKTRECE VR STe ZO% . po ~ we. ZlffiJI tL\N NAfUTf.....S25..20 KM 52..• ... ". Podneske je moguce clostavili i pu(em poste na adresu OpCinski sud u Ljubu.Qod.. 0710nm39. Uj'5.".• 16..UlUIANL -ZillOPAOW £T"O.0780015039700009 -07·80029940100038 -0780022740... I· !ODO Ljol ~..MIIA. _..oH ILVJ!SI.••••.30 I FOND ZA OSTAlE DDBITKE ..._r:IJIItov.......010. 4~O. 6.a..72."_ ~ .1-411Il....... •• ~ . ~"~ctIA ... 88320 Ljubuski Uvid u elekrronski vodenu zemljisnu cijom mogu"a ie u zemljisnoknjiznom _..n FI~ o.iIO....pit -.09. 91f111'l.00 KM . iI:I ~ ..i 18.... SM:1' .ll_~~"O_~ \ll'WOot:!Ol II uf!2..... _ "'" I""_IO"'_' S .. ~ Z!1li20U ~" -..oot:M ....... ...kom Zrinsko·Frankopanska b.GARANTOVANI JACK POT ZA 79. godine Na csuovu Clana 63....o GmbH Gr!IbIi "".. novih dokaza. .... __ ..:m. ~ ~ Nli!1f!!lI e..11·0003 I 9 Liubuski.IfIIO li. • ...201 I:.034 U 7a.. OOtlOl'IJP!'I~EMEI'OO I!\!J..QOBITAKA: NEMA NEIM 1 20 215 2.I DO BITN I CI U IGRI !GRAt • GO Sf U 77.POJ Sf PFlffiOSII u rtAAEOf\'O t<illtI S9... KOLAJOKEM DO 13. br. .""".J1.50 KM 10 . 75... _...19KM " •••• 1... 1iMI~5III. ~ . godine " 37504 0 1 551 B 7 1l._.~a"""~I~!. KOlO JOKERA JE 18..~I"... ....0 _ ~19<17Wo "" ~ b'qa_.qu -. . Osobe koie polazu pravo na tim nekretainama rnogu navedeni rok na zahtiev produ~iti za najmanje sljedecih 90 dana.000. KOLU . _.4il KM fOtm ZA DtllITAIi. " .09...09. LUTRIJA Bill.....noknjizl1i ulozak ee se uspostaviri ua osnovu do (ad" pribavljenih dokaza. _t .NIM I NEoSNOV~ PRIGm'~1IM l UTRIJA 81 H OBJAI'LllJJ1' K~AtIJlINJESTI.. LlJTRIJA B IH.P. .... Z52.90 KM .II:Vo _ U 78.. _..008 IT. no vine FBiH..80 KM FON 0 O~. _ll ZlIIIDNoII~_Ii~"w.SrlJA..0 LA[0"0·.11611 I'll .• IADllJllIAN 1lAI'UI1E OOiITAKA "' 10.--~""I ~ .:K{)lUIJf'I. pribave potrebne dokaze....943.00 KM DOBITNA KOM. .._ • kO!l ~ ~. ...oro-e .. co _ Pauk>ar ....•. Kroz Proiekt sistematskog azurirania kalama za k.. __ •..\3-'~ 1)1...80 KM :5.I_ ~."07 .. . __ .2011.. _. Liubuski izvrsen ie priienos prava vlasnisrva iz Knjige pclozenih ugovora (KPU) u elekrronski vodenu zemljisnu knjigu.

... V nieml. leu -irca se Ug sila IOMO egZorcizma Lokalni mediji javljaju kako su se roditelji dievolclce odluci.S lik" je nastala u bolnici. Cak rn i je za branila je u Iosem stanju i da ell mu smetati. te!eviziji.. avgusta LZ) vozio ie 8... SI j edeteg "tOr ka na su" du u Frankfurtu treba.sisao zenarna nozne prste. STRAVICNO Raditelji trazili ad svecenika da abavi ciscenje duse pao na Bebi iZ glaUe URIDDlen pUDlac za m..FE per je vi se od igre . .ko rvrdoglavog.bjesnio je Brunin sin. Sin biBsniD na TU-U.. Arnericka policija uhapsila ie muskarca koji je nasilu . odmah je zakljucio kako je di evojcici potre han egzorcizarn.Itii'o. Dnevni avaz... Poslije se 11 citavu zbrku ukljucio j vozacev mac.lse obratiIi. Popularnost nipera ponovno raste. (Schubert.. . rekao ie Silverman.zakljucila je uplakan a u dovi ca.l 6e biti izlozeno 900 flip era iz pri· vatne kolekcije Dejvida Sil· vermana (David). N akon ~tO je javne o njibovoj ljubavi progovori la rn I" dahua u dovica Meharit Kine (28). Imala je yeoma los karak ter. M uskarac iz] ute za koj irn je pokren u ta po lici] ska pof era III"'" zbcg prekoracenia brzine. go v 0 reCi mi da Parodica kralja piva bari se za nasljedstva Posjeliocf ce moe! I iurali gradi mo igrao n icu n ego muzej . Iza reseraka su ga smjestila svjedocansrva dvije zeue.Curicu su kaisevirna lOIvezali za sjedalicu te joj vodom polijevali lice. Njih su izvadili tak 0 sto S 11 orvo ri li diecakovu Jobaniu. 10 je rnoj Bruno .na kupio svoj pevi fliper i naguTao ga u s"oj mali sum. Suberta Nadmetanje zbog nasliedsrva bogatog frankfurtskog kralja piva Brune H.va i obra" zov·nih programa. u ~"S"Il. stotinjak puta na "eiscenju" Maika je pozvala hitnu pod purnpom za vodu.moida zbognosJalgije i >:aljenj. 29_ ooptembar/f1ijan 2011_ kl 0 Sk _ UhaDsen MaiKI VBial POIiCiiise zaUD Da DDIiCi)jce . Ljekari su je vrlo rano sljedeceg jurra proglasili rnrtvom. Egzorcizam su izvodili 27. Ona ie ispri cala kako i' u je p red ulazn im vra rima zaskocio n epoznati muskaraci gurnuo njene nozneprste u USia. Policiia ie uhapsila oca Aeu:liia Maisigija (50) te Kazuakija Kinosiraja (56) zbcg optuzbi da su djevojeici nanijeli smrronosne povrede. lako jespokojan_ Da. pera.. nije ni pogledao. ~NEWS U BaiIimoru ce na vise od hiliadu kvadratnib metara b iti OlVoren m uzej f1i.5 me lara.28 . Tesko mi je zbog svega toga . koji ne podnosi suprugu p oko jnog oea. da v idam oca. Uzrok smrti ie gusenje. koji je sa dvadeset godi. Lokalni mediii javljaju kako su se ro di tel ji d jevoj cice odlucili obratiti sveceniku nakon sto je curica godinarna hilladu lIuadrala m zel IliPera Da Atrakcija u Baltimoru bolovala od psih icke bolesti. 90) ne preSlaje. za jednostavnijim vremenima_ Tome " prilog gevo ri i Cin ieni ca d a u Sjedinienim Americkim Drlavama posteji vise slicnih muzeja.N e . inace. ulaze u I. Ugusila se -saopcili 51.. Prijava i trece zene doda tno je pokren ula pol ici j u. M uzej ce... hirurzi su iednogodisnjaku uspiesno cdsrranili puniac i on se dobra OpO- ravlja. .l" hi se rijditi zav:rzbma u vezis nasljedstvorn.93 metra po flasama postavljenim aa uli- ne u Kumamotu.li obratrl sveceniku nakon sto je curica godinama bolovala ad psihicke bolesti ove godi- UOllOSe DO127IIIS1 Njernacki vozac monocikla uspio se prevesti preko 127 postavlienih fla~a kako bi oborio Ginisov rekord. Uemisiji je priznao kako snimak umirucegoca. Mllidic je na kraju za vrsio u po lid is koj s ran ici. Hans Peter Nerger (64) 0 odnosu s ocem i pomajkom govorio je fl. U operaciii koia je trajala cetiri sata. kao i fli· p ere ko je 6e pos je tioc i illoci koristiti. ali je bilo prekasno. koji mu se zabio u Ioba- Cudorn prezlvlo nju. l'ogledaj Ie mu lice.1 izpolicije. Voda pornoc kada je djevojcica vee je na covjeka na siedelici paizgubila svijest. SuberIlt.. Tvrdi kako je pokuSao izgladi ti stvari sa macehom. Policiia je izviiestila ka- Curica je umr/a u bo/lllci u Kumamolu ko je curica prije smrti hila dalas visinecd 2. W"~ak. navodi policija. imaci prostoriie za organiziranje zab. ali ana ne zel i popus ri ti..ictl.u tio. mlada udovica r"splakala seu (elevizijskoj emisiji kada sui oj pokazali sl iku n j e iBrune. ei u Tel Avivu i trenurno ceka d a zvau ien ici Gin isove knjige porvrde da je oborio rekord.l dok se sin Ij. . nazvao ie policiju "da kazu kolegama da ga prestanu [uriri" Potiera za dvadesetogodisnjim Amerikancem pocela je u Park Sitiju 11 Juri zbog prekoracen j a brzine. svoj po· gled nastvari dao je i Brl.dDUica DlaMala Sljedeceg utorka na sucu u Frankfurtu trebala Qi se rijesiti zavrzlama u vczi s nasljedstvom Brune H.. Deset godina nakon SIOje sijao strah u Arkanzasupolicija je uhapsila Maj'kla Vajata (Michael Wyatt). to Iik 0 mali da ie MoraD spavati is· pod Dipera. [akoder. Hirurzi su na djecakovo] glavi rastavili uredai komad po komad sve dok nisu os tala samo dva metalna stapica koie.J os nisam upoztlao nekega loli..lnin sin.. dijere bi umrlozanekolikosekundi. Ovdje se zaisla vidi koliko smobili sremi. Svecenik koiem Sl.Dbitel ou-N'A"MaLY Djecak iz Kine pao je iz krevetica na punjac za mobitel. Kaze kako niegov Oiac nije zaslul:iolakav tretman od Meharir. kojeg je mladic pozvao i zalio se na saobracaice. Da se punjaczabio U vene. Luk Ajholc (Luc Eichel- Nijemac zeli rekord Djevojcica (13) iz [apana ugusila se tokom egzorcizmanakon StO su je njen otac i svecenik p oli j evali vodorn kako bi iz nje istjerali zle duhove. koii ie naNa"ila Mebarit.

nasli u Kanadi. zena ie imala i lazni idenutet kako je policija ne bi prouasla. Tada ie imala cetiri go dine. nije isla u "nie ni II kon sesusrela s ocem. Djevoicicu su sada.iednickc starateljstvo nad djeterorn. B ivi.. a zena je imala i lazni identitet Perl Gavagan da Masa (Pearl Gavaghan Da Massa) nestala j e u decembru 2008. Maiku dievojcice Helen Gavanag(34) sada ee izruciti II S i Diu C -CU Skol u. a sljedece gcdine na sviiet je dosla Per!" Par se u brzo rastao. 29.3. ~etvrlak. a sud im je dodijelio 7. 27 SUOBINE Perl Gavagan da Masa iz Velika Britanije odvela majka Policija vlerujs da je curica godinama zivjela sa majkom u alternativnoj zajednicl u blizini Montreala. presudili zbog nezakonitog odvoden]a kcerke izzernlje. Orela ju [e rnajka i preko Meksika je odvela II Sjedinjene Americke Drzave.kiosk Dnevnl avaz. gdie su joj jos 2009.i su pruznici upoznali su se u dzez klubu 2003. Policiia vieruje da ie curica godinama >:ivjela sa rnaikom u alternativnoi za[ednici u blizini Monrreala. a. sepl~mb~r/rujan 2011. Curica je ramo zivjela sa rnajkom. nakon tri godine.000 dolara ~3 onoga koii je nade iii da bile kakvu inforrnaciju koja bi pomogla IIprcnalasku Perl. go dine nakon SIO iu ie otac ostavic u vrticu II M antes [em. P rosle sedm ice na poVeliku Britaniiu. . Odmah nakon nestanka dievoicice ponudena je inagrada od 10.

M. OvIal .lEVO . "'. OasAuto . MOSl'A mtC AIITO. L. 033m]-15O~ SA2A..6 'rDl (77 k\ I 1o.ALFIO K. .. t. . .I(OD Fot~ • MIIt.500 .101. r 1)311n9 ..AUTO !COCA euBA.01. .. t "". Mudrainve licija.fU... 0511366-520.. • Ponyd. .6/<149·685... Za svc dodatne informacj]e moulcsc ooroliLi Vascm najbliicm Volkswagcnpartncru..n05. ..oglasi Golf TO'I vee od 32.. Akcija fraje do j.h eAN)A LUItA $ElVIS VrOOVIC.moean i ~Iedljiv.J \ e.<1 tJ akeijdojponudi "IIi I TIlOttir !..KM*. Jer.' lekn zallha . B~OD .AK~.-PROMOlOIS-CO..abUnija rnarka naautomobil komLrti§lu zbog vrijednosti popUl: inovativnc Icfmolog:ijc.NIl'[l(. GolrTDI .. .I)S~·OO(h THANj. 032166).225.. I. 03.t..5521 vlTEl . K ) ~ ('fIlllUl1om orremom modcH saberl1lnlildm mtlll)rim.. VoIb-.. I oo.t"ino . 4godinc surancijc i najruunjeg gubitka vrijednosti.OSSI230-loo. .. 1 Ort91217 lH... M' ~IRO I BAlJEG . nn21.. O3On19-019. .3 141 BR(!CO II I!(Q GAS. (ij~nom do rt'gIStnlciJc..\ .. L OJ91BJ1-55Sl IANIA LUKA.: 01126.vIonI . I."1 ~AAJEVO • ASA WA... RIMAC I~E ..utA JEul..900 II{M....lie QUAmtO.' iii kaikona... Volk \ agenje poznat kao nnj l. UlIBUSiCl . ~~ vo!bwag_ '.0351lB4·39"1... lot..477i O MiA . ACS AUlOOEN1AIISKOLnC.1l>~ odnQ!:lj 1\. 1.. nepobjedivc ekonomiblosri....

... v.. Igm..ilne ra~un" drla.(331278294. Mjese&ni bilans stanla so prema pralliluso ~'l"''lij.AN HAJRIJA IZ VOGOStE UL ]GMA~SKA BR. ODd. KM....nska br.Jhriman Safe! uL Omladlnska br 14_... .087.470 l.~D sali u sobu broj 325/111......c:..)pozir.. OLAGOVAC. SUDIJA AJDAHASlt NAPOMENA: AJ(O lulliac tlez opffi'. 1"3::.xane..Q2..Ll0 . Ig rnanska br. Ako na pripremno roei~te ne dode uredno obavljMteni Meni.va (1~3·4) 1- 502... ago".."a minislaraunleMMF--ov. . 8m.u. AJ.i' lutitelj~ Hahlbija roo ena sorcva c 11 Sa raj eva zastepan a po .~ IODcJJI (po poil(~ ...182 7 '5 Osta 51 !.563 hiljade KM)_ 6. ICII __ I_""-_1Io1i .... . ~ 6 Kapitall rmerve 570.S.........ICII .470 as o ---------------------------------r--------. 60... Uf' &I-' COMA:l..a...."aka.pu nomocnlku Amili Elerovit au"okatu il saraleva. Kao depnzitarza tlanstvo BOSOB Hllrcegolline u MMF-u.\ n • \ DO N Ill' R EOVIN Dnevni avaz '''''''' "'"""""""". .:tti:.tl1nr_ "'" «JY.5 1- 0' 1.p -...KORfSTE.l..1 . (3-018. 2011...1..-:De~· ._..225' ve>ane"tlaflStlo_lslavrem. 46 BRDJ: 65 0 P 052~00 05 P Daprist~pe na ROCl6TE lA GLAVNU RASPRAVU zskazann 10 dan 19.azilazi njenu rnenetame pasleu u ilOn.1:. Og. ZPP·a). sud" Saraj""" upravno] sl.. 84. se smaira obavljenom protekom ro~....0 S9' licaju 12-625. ::... SUDl...... lIugusla Sanka je ...h~A Mje5eenl bilansstartja (privremeni) od 31.:DOV-.. . 'vi h Q rQ' ni.. Oaljl upiU lm~50 UCu Mjesocrrog bll'ansastanja nlogu se upUlili O~jeijenju ra raMovodstvo ilillilllslJ.OO Wit 011IIII02 1"'\&1'1 DtIIII Clf"2 IUH~'O'~IJI ...... Doslav.:.". 1..a)..Qtul.. -. Nek_eposebee k.A dd 61}sna i HBrC€iJovina.rez:~· ... sa pDeelkDm u 10..ft:..:oil-:. 77.. Ce n Ifal na ba D ka· 8 GS ne i H ercell avine ia neo... 1'·~ru.roanne Ii 11. i __1.. l\) . kan I d.p..~--.~::r:. I :... Vall.-~. na kojima zasnilraju svoje zahljeve i prndloliti sve dolffize kllje lelll il'lesti u tolru poslIlpka.*...:.6~.danog r..J::.. .aJno imocmaGii" ~ radu poseana b... 4. .e Vijeca mmstara vezane za Clansivo na pol'jeril..OVI NE KA~TON SARAJEVO OPCINSKI SUO U SARAJEVU Brol: 65 U P 1U7092 lOP Sarajevo.:. 3000. ICII...I1.:.l. Deviln a aktiv".3 1.iltJ ot't:kajll 2.~an 31.a). . Pnldsta'lnicl meclija m~u 50 l Obraliti Slulbi za Moose s javnosc"na IBI...:d... ul. Kapllal.. 1 i 2 kaD snanu Il'Isivu. uliGa Porodioo Hasagic.VO OP~ INSKI SUD U SARAJ tv U - - - --_ - ."ih tnslrtucij' .) laJ(oilBr .. 0 pl1jedlozima stranaka i einjeni~nim navodima kojima stranka obfllZltdu svoje prijetlloge (CI.A I H ERC EGOVI NA FE 0 ERAC IJA BOSN EI H ERC EG. Banka i.. st 3.... a bia je uredno obavijeslen..1<1:(...00 KM obi.. Dostavlj'anje se smatrailvi"Senimprotekomroka od 15 dana Dd dana objavljivanja (flan 348..:. Cakal Ramo ulica Blagol'ac IV bt 4.. soba br.• 61. evidenU.m iI:.o. Sanoina hr.334.adi odrBdenB raeune Slranin val"la u smi.ns1'lO aosne I Hercegovlne u MMf.896! 143. lax.....Jl.' Mooolama '~"'''a je ". osim aka ruzeni ne zahtijeva da sa roti~te odri:i lei.._.1.'...s.7691 Monetamo . 10..IIII_~""'-"·." na rooi~tB 1" Illavnu raspravu b'l Dpra..::. on.. uleM OevlmaaktJva SORu MMF·u 6. Zako na. Sllmjen~lo . Na plipremnom roemtu ce se .293 390 158.i~te dQnijeti SV€ ispmve i predmete kaje iele upotJijebtti kao dokaz (el."ncy Iznos ..:. ga. old Auslralij.'~e~l)'Iine i. 2.. ce se o~r'lati bez "je~l)'Iog ~risustva I~t 97 st 4.. kao a~~. tuza nih p r...ZPP-a).." 80 SN..ij. na Ohm" Hajrija iz Vo go It. 4. 1..L Kai«J alii rae"n... IJog~...- prOoIJlI6ortl.... ho~ CIIIM.=.kliva minos monetama pasiva. r """'O'I"'1tM<> I_It- . 01'0 je prikazano u Slavki neto devlzna . I:znos iEURlskazan uleM I 01 Ostale valutEI ·Iska.~ lai«Jn ~Cenl"'lnQj Ilanci BosneiHer()e~olline- __~ o bias nj enl a !.::=..4 I. 46 i Onran Alen 5/47 Boundory str 41 Dl Brisbane...---------------+-----3..zlato 1.~. 2 1. Bank.5=. nisu ni~ ak1iYani~ pasva C 8 BiH.:.kazuje" biansu sianja i 1- I Ne~odevtzn. 46.... . l"iho:O..a srenstea i o~'v~.•HasagJt SBail... I ~lt l)"!Irl"-oiJm1~..glavni intem! 'revlzor BOSNA I HERCEGOVINA FEDE:RA ~IJA Bi H KANTON SARAJ.. Ukupni ilnos sreustava kOja 50 dele na ovim raeunjna je bio 40D_365 ~iljadll KM.m v. 84..l"iutiikaatiskalni~uo3 vrij..:.a::'~. Ilf.n)' 'M ..105.l" spcrazema izmMu Vijeta mlaistara 8iH I s~anih lIIad'a i Iinansijskih olllanizaoija. godin. reserve.:o._""'---. Optinsk.445' UKQPN'A PA$lVA (3+4+5+6) . gD~ine Opcinsl<l sud u Sarajevu i 10 sudija Vesna Merdanovic..--------------------I__---.a bio je uremc pozvan.la obavezu Bimke iii KM novae U op1 I__-----.j.. a9enl ma Vij"oa min.~. 3~ __ '.oUe ul... proti. III na pripremno ro(. iUIII '*"11"''*-10 "_.ta su: N.1I XEPll. 19.o:5iS6~-3.Vli. +:::0e~~..".::.-::~.ertiilitnim maxama (KM) za 502 . 3.... sa pDsljednjimpDlnalim VOGOSCA. IJog()SCa....2=. 2... o. . Cl/ENf MJUe(':".NY lit"""" m.i tAKAL RAMO. ka .'lj"anj".. radl dug".l reserve odra!avaju po~elni kapital.ns..vIJ~je sljedeci POZIV ZI\: I-TU...... ul.. Aka na pripremno rocislll ne dade lui:ilac...)"ktelistik~ Ilil. st.=t" ezideI:I:.'644 __1 go..'.' .72SltiljadaKM..I&H o..' ~s L..::~::. -~..::.-. ~Ir-e~rn~-o. 79.=:.6~4 hiljad.. "AIO poziva se u svojslvu III-Men 0 g na pop rem no roCiSte zakazan 0 za dan 2011.nltwio tmRTAK ~B.. (3:3) 27 81 23.. drOr:agan KUlina! .::::ta~= --------------I__----.. nsirn a~o se luleni na 10m rociS1u UP"sti u resprallljanje (~I..~ic tze1a ullca Uglje~itill broj 3. VogOSca.'. fQ'I ....oglasi I': TRALNA 8. CJENOVNfJ( . faspra~. lPP·a). st..... 8(>5n" i·H... :!H • ·!!o.JA Vasna M'erdano~ie . (znosluhiljadama AKTIVA 1 1 .9811 524 390 1.. lako S1Jl ih dilerenciro u EUR -f'i10~bas:·~v~..eze~.ajlle6em ~Ilimu predstavlj.O:ol:_l8:o.. st.n.00 KM.".trane akiive pre.nja.. . dieluj. Bank.tti:-__fo..625... srnaaat ce se ca j.s~oii' dennse p.AKTtVA (1+2) 15..1t 1~.""'i:i=':: ..---.r __ 71to:1~Tall)n"l(6. 1- ~--.nja od 31.{U4..334. VOgo~ca..814..__ 3.:: .ZENU OHR.148.no.78=.os IS PM~_ CINg'. :.:._. .llra Bll-1 Banke 00 potelka njenog rada 11.9f:11 1- 159. ::'/.dnosnB upapi". r~~ra1Bs~~~~I.hod za Baolru_ Bantino =. pretJiyalistem na acresi 'RDsulje 4600A. up.. ::tl:... "= . t-:.dil'boarca i da ~i se p~nudiloC. rotl~te ce se odr. tn ..'!ftr..>0"" 25 s KM) Ukupan UEnTP..58.IOI&Ji~02 o..APOMENA: Stranke su dulne najkasnije na prip~mnom roci$IU imijeti SV€ 6injenice...".l~ .lS.' 31 Monetam" DaSiVi!l 5. nsu ukljuce nl U gor~ navedeni Ma"s st..:_i~::_...:.zloga ne dode na roti!te Z3 glavnu rasprasu.u ~fa~unavase obavezakao neto ~lanska~Qliclja od 1. ZPP·a).09..:..._ ~ako to navodl ~I~n 31. ZPP".:Vi!I:.isn a me netar na ins1ilucija 8iH i nom a.lI-l n..::.. :. augusta 2011...."" m Ila nknm..ePRETPLAl"E 1(A!1i~.:..akoaer ~~kazuie i«Jmpwiciju d<2anj" valul. (331 27 8119.97......"I..:.--. TEl EFONSKlH USLUGA M&HDETEt I~ T .'_ 1\11 Pft'"IIIU q POIIICIII~[IoqIorIIM'II~on~O:l I. 01_ 2012_ g~dine u 12 UD sau.. Tuleni moze najkasnije na pripramnom roeislu podllijeli protivluJ'bu (cl 74_ st 1_ZPP'a).00 .. ulica ObaJa Kuflna t)ana br. 2011...~ .4:.--------------------t_----.e:.:-::.e ..---~i::. a bio je u redno pOlvan.na~.e in~stira uglav"om u Ylijednosne v'pire i depo<lte koji sa dfie k~d tn(l<~~. K..:.::::':. drugolulMi Ohran Far"k Iz Vo~...' :::16" de. lPP. Slav 4.dajeda bl .c~m racunima oiMIjenim od Ililansa slinj a. iii Imi e Bank..1-. radi duga.:' '~9.469 4. BO_lPP"a). _. bo_U""_ 1 L 15 - V"'ad_~'" u.~. u SaJ"aje'IIUnaeI.. (33) 278296.h:.Daw m: 20...' . Od 15 dana od dana ~llj....." r PASIVA UktJpan UKUPNA. augusta 1997. 331/111 u Optinskom sudu Sarajevo. ..:..231 4. Konsolidacijom svl~ raeuna Vel3Qim 18 ~1..'C5ta.. aktlvamlnu5 rnonetarrail pasl.'<11'1 on N. 8a. VOgMca.. raDun......tmt te se da je lul:ba povucena .NJA.000.flISpm"1jatl 0 pltna~ma ko ja S8 odnose nll smetnje za dalji 10k pootuPka. objavljuje s~jed€ti POZI V ZA PRI PA EMN 0 RO CISIE III-Iui~n. __ .nik. ..ado"olilia obaveze :pra"ila currencvbo3rda tnf~rmacijek~jezahtij'.!ati bez njegovog prisuslva (CI. Sarajevo prow Menih 1.nodi.dan~g razloga ne do de luze ni.PIj 01.:..3I..im oonosima sa MMF·om.='::..n~.'_."ijskih •• za sa bilo kojo m po"lo. aug~.... u pravnoj stvari Mitelja INTESA SA!lJPAOLO BANK.. puvu kao luib".833 hiljade KM) i depo'ile re~dentflih banalcadioQice i akumulirilJle dobili . -.147. ~.833 1':3~.

l!i1t110 '10 1I<h..oglasi SIMPLYCLMR SKODA FANTASTICNO OPR EMLJ ENA OCTAVIA .oc AIITO SDMS .D 05>1/01 'I'i<.Isill pr l>drlJ t.ltrtm ~'..Ie ..rna ucedi!J .O'A'lA AUTO D36iS7f> m 0dJ. '¥II"'" UNIVEIIZ""L A.. n.lj.0M.u. AU. l'<Iklju(ClvdnJIi' SVji!l it Iii m.MAXI DOT". A\J mats n. . Gardde ENOl Ore/24!) 190 Gr4l... sj(>di$ld (£11'\[' oJ'tI Ci dill] I'lo.l85~ 'd¥rf UI'oIO n~116!'>60 r"rbCQSMOS Co. radio CD :MP31:RlIli'lo OJ MP3 ~Swll'lg'''l. ~ AU1Q.!d('rwm.ur HUI:CK.Jv "I".e ·~1ItODA aNf~ 0110500 IYlB.2 PtIIfIiC._ot.w!CE 03'>1Z76 ~6od z.SI<t>kllltlj09 J¥JnS O"Qn06 74~ w_ m Q. IIPIJESJ 0351~ lOa Gfoldol. P ode!...uvoz.EItI)C 0)5 868 505.ata.YA1i WI?3'J 444 5¥i)r. LJvng AL IruEU D~r~04 071. U Alu felgs CRATER IS 16~..Pllke. 51"w.k:a kOU1 uprllylJlIl tkom&nde:d.UOI136 180.l AUTO·SUV'15 SENl<OVK own. Siedl'll ~"1'] jdSIUCI NP'iiPd.lfIJed· Jumbo Be lB.1lspred <. C<IIkra.wto '. rr: AUTOAaHf Onl?~1 ~O. AUTOQWTAII O~/441 SlC. a.w.kIo. HIdd'~jll' pll"f nt.(I m.l . SS. lASvA .v ASoAI'SS owns )10. MeUlnltbojll "" baQ za 1)Od(l"'~ I Wl~ 1 SU\loti!(. !.JIIiIlll nilp!lJE"d +Pum ra~nar .j napn~.GO 03t. Bo(nI VilCn prOlOf" IlJprijl!d I Millad.>np lioU AUTO KOMERC vs. E1~ ITill' pre til" oK hlo. MoI. .AI11'ORAO 0541810 091.X '11101% ekstemeuTedaJe.. Hall komI..

prenosi Reu tel'S. a Amerika trazi njegovo izrucenje. Cetvorica od 18 kandidata na predstoiecim predsjednickim izborirna u Bugarskoj u oklobru bili su agenti ili saradniei komunistickih tajnih sluzbi. uz napomenu da ce "bez vise ujedinjenosti doci do vece podijelienosti". zabrinutost oko lenzija u vezi s Kosovom znaci da EO nije spremna da u ovom trenutku pokrene pregovore 0 prj druzivanj u.cniji ubiea kojise skrivao od 1970. kada ce Evropska komisija pripremiti novi izvjesra]. te da imaju povjerenje u inslitucije Kosova. oktobra. On je takoder predlozio uvodenje poreza na finansiiske rransakcije. policiia ie imala pune ruke posla s nezadovoljnim gradanima koji su pokusali uti u zgradu parlamenta. u nase1ju Bosniacka Mahala na jednom autornobilu /':iji je vlasnik Srbin polomljena su stakla. i oeekuje da uskoro bllde usposravljen red i zakon ns c:ijdom teritorijuzemlje... Ta otkrica. pren05i BBC. Zivio je pod lainim imenom. gdj e ga je porrugalska policija iuhapsila. trenumo se nalazi u porrugalskom zarvoru. a T imosenko ie ostala pri svoioi tvrdnji da je htva pol itickog progona. Go!OVO [esigurno dace Komisij a postavi 0 uvj ete za pocetak pregovora. javljaNBC. . Rajr. - Amerika ceka izrucenje Dzardza Rajta ajtra. FBlipolicija Nju Dzersija locirali su DwrdZa Raj!a (George Wright) u gradicu nedaleko od Lisabona. U go<hlnjem izviestaiu Komisiie 0 napretku ddava koje zele u EU.. Ukraj inskc tuzilastvo zatrazilo ie sedam godina zarvora za bivsu premijerku Ukraiinejuliju Timosenko kojoj se sudi za zlouporrebu sluzbenog polozaiai potpisivanje stetnog ugovora 0 isporuci gasa iz Rusije prije dvije godine. Istrafitelji Evropske komisije (EK) poceli su raciiu u njemaekom predstavnisrvu ruskog koncerna "Gazprorn" u Berlinu zbog sumnie da se bavi nedopusrenim radnjama koje ometaiu slobodnu konkuren cii u na u:zi~ru. U vrijeme dok su poslanici raspravljali 0 ovom pri[edlogu. Ruska vojskasaopCiJa je da je obusla vila narudZbe au!Omatske puske "kalasnj ikov" jer oce" kuje da proizvodac do kraia godine predstavi novi model. koja it od kljucne vaznosti Z3 njen opstanak.globus On~vni avaz. saopcila je komisija zaduzena za otvaranie dosjea iz vremena kornunisrickih vlasti. U Grcko] se najavljuju novi strajkovi posliieodluke parlarnenta da usvoji sporni zakon kojirn se uvode spedialni porezi na imovinu kako bi se smaniio deficit u drzavnom budzetu. godine. Kosovske M. Beograda da zastiri Srbe na sjeveru KOSOV3 kad se na njihpuca".. Vodece sindikalne konfederacije zaposlenih u javnom i privarnom sektoru koje imaju oko dva miliona clanova vecsu najavile generalni straik. Talni aoemi e nastaviti provaditi zakan na terenu i kolika je nernoc Beograda POZ-Cile POurlJedena trunca AlbanaCa Regionalni portparol kosovske policije Besim Hoti izjavio je da su JUGer troiica radnika lakse povriiedena u Kosovskoi Mitrovici kada je fizicki na njih nasrnula grupa nepoznatih osoba. da svoju viaS! usposravi na atayom teritorij u Kosova KuCi je dodao da v!ada podr". a dokrori iz radnici Albanei bili su angazirani na Ciscenju korita rijeke Ibar u okviru USA!D-Qvog programa Nakon ovog incidema.. kada je pobjegao iz zarvora i Oleo avion u Derroitu. Zaposleni na zeljeznici rakoder najavlj uj u da ce poceri protesteprorivvlade. Haena u Islraga EULEX-a Srbiianski minisrar za Kosovo Goran Bogdanovic izjavio je da je apsolutno neprihvatljiyo da KFOR puea na nenaoruzane gradane. Ali. ukrao aUlOmobil upravilelja i odvezao se u Atlantic Sily. Rajt je zajedno s jos dvojicom zarvorenika pobjegaa iz zarvaea Lisburg.aavode u Elf. zaposleni u [av- nom ptijevozu u Atini i jucer su nasravili s prekidorn rada koji su zapoceli u utorak. Ko- misija ce nagraditi Srbiju za hepsenie ratnih zloeinaca. nemaju nikakvuzakonsku posljedicu. Nacdnik ruskog generalsmba Nikolaj Makarov rekao je za ruske medije da vojska vee ima prevge ovih pubka u svojimskladistima.. ali ee datum poeerka pregovora b iri u vietovan napretkom u odnosima Beograda s Pristinom. Otmica koju je uradio smarr.'llV3 EULEX i KFOR u punoj koordioaciji operaovnog plana za sjever. Sud ie rani]e odbacio zahrjev odbrane za izvodenje novih dokaza. a koii treba biti objavljen 12. llhv9cen ie nakon istrage koja se kroz viSe od ee[iri desedjeea provodila u tetiTi dclave na tri konunenta. gdje se prikljuCio teroristickoj organizaciji "Black Lib~ralionArmy" . Grcki parlament usvoiio ie zakon 0 uvodenu novih poreza na nekretnine ciji je cilj povecanie budzetskog prihoda od dvije rnilijarde eura u vrijeme kada ta ze- mlja nastoii da dobiie sljedecu transu kredira od MMF-a i evropskih fin3nsijskih insti!ucija Z1I spailavan j e 0 d ban kfO [3. mllaZan 'lialaSniiIlOU' . Peije vise od teriri dese" tljcea Rajl je u zarvoru u Nju Dzersiju slliZio svoju 30-godisnju kaznu zbog pljacke i ubistva ramog Veltrann kojeg je zbog 70 dolara Rajr us- unuaceD olmlcar IZ1870. eetvrtak. na osnovu prociene je Ii taj uvjet ispunjen. pocerkom ok!obm paralizirari zeml ju.e . rvrde evropski diplornati. Mediii navodeda EK kompaniji prebacuje dll z]oupotrebljllva svoju moe na uzis[u i dogovaranjem a djenarna s pojedinim kompanijama orneta slobodnu konkurenciju. Porpredsjednik kosovske vlade i minisr3r pravde Hajredin KuCi izjavio je jute!" da vlada ima jasan plan za ukIanjanje blokade na sjeveru . "oamromu" .Snazne reakcije proriv vojnika KFOR-a su reakcije ljudi koji su proLiv vladavine reda i zakona .. Povrijed eni . 29. uutl Grcl SDremaJUse DarallZlratl zemlJu Sindikalne organizacije od dva miliona clanova najavile strajk Vlada usvajila navi perez za spas ad bankrota lahtieu za zatuor . Prema njegovom misljenju. U meduI'remcnu su ageneije izvijestile da su povrijedeni u incidenrima od utorka zbrinuti. Dodarno oporezivanje je duboko razljurilo Grke koji su vee duze od godinu pogodeni sLrogim mjeramastednje. Odluka 0 datumu pocet- Ukratko Brisel Sl'biJUsada uuleluJ8 Hosouom ka pregovora bila bi prakticno odlozena za godin u.trovice i dalje [vIde da neki od Srba imaju usrreine i prostre1ne povredeodbojevemunicije.javljaju agenci je. Uhvacen je jec je nedavno kontaktirao rodbinll u SAD. Rajl: Sada ima 68 godina . Dok su vodeci sindikati naiavili da sprernaiu generalni strajk. U avgustu 1970. Baroso je pozvao i na vecu ujedinjeuost EU. vee samo moralnu vrijednosr.saopCila je Vlada i pozvala Srbe na sjeveru da ne podde nasilje i ne budu talae kriminalnih strukrura. koji ce. inace. kako se !vrdi. se najod vaZnij om u his!oriji. mrtio na benzinskoj pumpii. Duznicka kriza je "naiveci izazov" u historiji Evropske unije. sBptembar/llJjan 2011. sada 68-godisnjak. Portparol EULEX-a Nikolas Horon izjavio je Tanjugu da ce !Uzilae misije EU istraziti desavanja na prijelazu J arin. 23 Godisnji izvjestaj a napretku ka EU Evropska komisija preporuci t cedase Srbij i ponudi status kandidata za clanStvO u EU. Ovo je u govoru u Evropskom parlamentu kazao predsjednik Evropske kcmisije (EK) :loze Manuel Baroso U ose Barosso) i dodao da ie krizu «010guce i neophodno" pre- "ruueel lZazou u hlstorm ED broditi.. njemacki vojnici koji su i poceli akciju uklanjanja srpskih barikada i od5ijeeanja Kosova od Srbije demonstrirali su kolika je moe KFOR-a n3 [erenu i kolika je «nemo.

ubilaoko ISOgerilaca. J ueer Noviprotest Zupce kod Zubinog Potoka predsjednici opcina sasjevera Kosova pozvali narod da se iskliucivo mirnim putem bori za svoia legitimna prava. . dok u Ankari najavljuiu upad u sjevemi Irak kako hi se tarno obracun ali s kurdskim pobunjenicima. rodnom gradu svrgnutog libijskog lidera. i 1991. udaliencrn 360 kilomeiara istocno od pri[estonice. .Zelimo uspostaviri oprimisrien u s tranku bu ducnosri.er istakn u ti zvan icnik Iib ij· skog N acionalncg prijelaznog V ij eea (NTC)~ Is ti zvan ien ik je rekao cia se Gadafi j ev sin Sejf el-Islarn nalazi u Bani Validu.zavrli provodenje zakona i reda n a Sj everu zernl je. Vlada u Pristini naiostrije je osudila nasilje proti v rnirovnih snaga u blizini punkta jarinje.~ Dnevni avaz: telv~ak. Vecina plernena ie proriv Gadafiia. tenderima i korupcijom. N oc s utorka na srijedu u ovorn dijell! drzave protekla je mirno. Tuarezi. gdj e ga sti [i plerne Tu arezi. Nakon incidenta na granicnom prijelazu jarinje na sjeveru Kosova kada SU Srbi napali medu narodne voine snage. Bivsapomo-zvijezqai l1ekadasnja politicarka Cidolina (Ciccioliaa) planira osnovati novu p eliti ~ku partij I!. nadomak gran ice s A Izi rom.TBrorisll HK Olell naSlaunlHe Kurdski po bun jen ici su u pcgranicnom podruc] u prema Iraku ubili [edncg ci vila iki dnapovali sest osoba. 170 kilomerara iugolstocno od Tripoliia. Terorisri su ranije u bili iedn U tru dn u Zenu i njeno seslOgodisnje dijete. godine.. kako se rvrdi. tvrde zvanicn ici. koordi U3tOr po trage 7 eadik ta torom.. g]ob us UskQro abracun /urskevojske labornbardovanjem bazapobun [enika koie se ualaze 1I sievemom Iraku i._~_m_em_~ __lru_ia_n_20_1'_.Jedno pleme.1II CtoaIJll A.j ~ (TSCI A~ Koolllk1 eoot~ -+ 385 1 6676 Q55 Cmatlil AriI18S 1. a da je drugi njegov sin Murasim u luci Sirt. s u na pro le.'QJj3 ad 8· 16. Mislimo na s rranku pos renin Iiudi . TUrska voj ska je na 10 odgovori- Turska volska planira upad u sjeverni lrak ~ 22 2_9.tl~ mpI(II:Uje S(l @aJ.salr) TCROATIAAIRLJNES A STAR ALUAN'C'E MEMBER ~ .a vjerujese da se On nalazi u oblasti grad" Gadam is ria j ugu • rekao je u telefonskoj izjavi za Reuters Hisam Buhagijar. pred oko 2.proti v vojske i 1I koris [ pravaslabih . i da obojica razmisljaju da odu iz zernlje. dok SU kidnapovali pel nastavnika i iednog pripadnika seoske slllzbe sigumosti. prodaj Om glasova. Poslije visernjesecnog primirja pripadnici PKK su od sredine avgusta ubili vilie od 30 vojnika idrugih pri padnikasnagasigurnosti.eOO' u Sar'djOYU 003 789 6OO{SlIJtak. godine. Dosta je s rim partijama GiCOlina praui nouu slranMu Antiteza korumpiranoj politici profirera. 6jej_epravo ime Ilona Staler. KFOR ie prosirio svoj u bazu i 0 j a~a 0 p ozicije.a i00d. mozda u susjedai Niger.000 okupljenih mjestana Ibarskog Kolasina. POlraga za Gadafiiem sada se krece u drugOID pravcu.J Io. Episkop rasko-prizrenski T eodosije. koja bi bila antireza korurnpiranoi poli tid n] ene zeml ie..nh 5 sa ()Iioo<.. ociienivsi da su nasilje izazvale "hirninalne strukture"." je I! poli tik I! u~Ja 1979. kak 0 b i deb 10kirala puteveza slobodu kreranja. subol.a~h... Pripadnici Radnicke parti]e Kurdistana (PKK) ubili su jednog civila.slD 0 m skupu ispIed barikada u sell! Sef potrage za diktatororn objavio Njemacki vojnici demonstrirali 0) SU koHka je moe KFOR-a KFOR na rnaksimalnu suzdrzanost i srarusnu neutralnest. iako su na barikadarna Srbi nasta v iii dezu ra ti. osim Tuareza.arioTa!"lii Inqi-T!!'"XL 1l11\<"u. Prernijer Redzep Tajip s pobunjenicima Erdoan (Recep Tayyip Erdogan) n ajavio j e izvoden je zajednicke voi ne ofanzi ve s Iranom protiv kurdskih pobunjeaikanasjeveru leah. aavedeno je u dijelovima interv] ua z.! to""" I"lil' web lrmicI "tMV O"Cr<\' 00rT\ IX! 3(1 h . Vlada ie izrazila odlucnost cia. _. m agazin "Oggy". izj avio je jll'. Gadalua SIiliPl8m8 TUarazi Muamer Gadafi krije se u blizini zapadneg Iibijskog grada Gadamisa. CiCO!iD. del lobll • pucov:rlr mill 1 od 30 o'dea r 2011 (to 24 rn:lIu :?OI2 g 7. se za svoja prava bore h ri scans ki. U italijanskom parlamen [11 bila ie zasrupnica izmedu 1987. porucio je Srbirna cia.rekla je Italijanka pori] eklom iz Madarske.. jos podrfava Gadafiia. Predsjednik Srbiie Boris Tadic osudio je upolrebu sile prema gradanima i pozvao Europa vee od 139€! KLJpile ovog Ylkenda! Pu lljle do prol"jeCal 30 PETAK 1 11' PI)IIfeInIlietlMl ~Zagnall ~ ~jJ I I ""':noct"nI ~ I<Jt P'Il potnOllYl'lOl oiIri!TlD.

B H komitelaCIGRE_ imamo enorman bro] nocenja gostiiu iz Turske. 1:ije je sjediste u Parizu.aLtcnih radova koji su predstavljeni protekl ih da n a. Rezultati potvrduiu dasu sekun dame si rovi ne dobivene preradom troske s depon i· je Raca vrhunskog kvaliteta te se mogu korisriri u raznim granama industrije. uz podrsku Opeine Trebinje.. profesor na Fakultetu elektrotehnike u Tuzli. /.S. Viiie od 250 aurora i koautora pripremilo ie 140n. om c ~~~ .Dt.'<"'" • Mol> 1161 780 00 I ~~-- www . direk to fa prods j e u Rad on Plazi.. • U posljednje vrijerne svecanost u Novom Sadu Bosanskohercegovacki kornitet CrGRE nevladina je organizacija elektroenergetskih strucniaka. re izb or organa . predsjednik BH komi leta CIGRE . Sjediste UPariZU oa Sa konferencije Andeliia.~lanica je Medunarcdnog viieca za velike elek tricne sis teme. Hrvatske i BiH. koje ce biti odrzano 2013.30sa[. Slovenije. A. P. obrade i eksploaracije na bi vsoj deponiji industrijskog orpada Raca kod Zenice. . 1993. Za danas jezakazana druga plenarna sjednica CIGRE (Fe/e.tibra-padfic . 1 J 1& 111 • Mol> ClIo I II -. Mirza Kusljugic.. izvrsnidirektor Elektroprivrede BiH (EPBiH) za distribuciiu. CUHs Hinezima i Izraelcima • Konferencii a je ispunila svoj eilj. Na . N akon sveeanog diiela plename sjednice odrzana ie radna Skupstina BH kornirera CI· GRE. Cermak. Vise od 300 ucesnika iz Z8 flQviuare u Radon Plali zemlje i svijeta realizirat ee radni program u dvije plename sjednice j u sjedriicarna 16 studiiskih komiteta. cestogradnia. hotelu do" diielio je prestiznu nagradu za k vali lee. Slap NukllllS-IfUlncl Sarl!evo &UniOedHGroup Rcriffei_n BANK 5MRKASSE Slro vine s depoT1ije su vrlwnskog .SOKOLOvr(. Zeljelismo se na najbolji nac! n preds mvj ti !l a OVOID privred!!om skupu. zlri sima V I ien od na j uglednijih turistickih novinara iz Srbije. Na siednici ce biti razmatrani izvjestaji i zakljucci studijskih komiteta i usvojene preferencijalne teo me za 1L ·savjetovanje.Mrakovici je proee" king vikenda odriana in· vesticiona konferencija. Crne Gore. Naziv prve radionice za poljoprivrednike je "Perspekrivebilineproizvcdnie u Hercegovmi". U prostoriiamaPcslovnog inkubatora y Trebin]u juiSer [e pocela prva faza realizacije projekta "Skola preduzetnisrva" koji. M. generalni direktor EPBiH. direktor MJmgroupa. a 11 irne hotela nagradu ce primiri Armin Hrenovica..kvalilela Zagrebacki Mlm group.1 On1l1bl~'J Mol> . '. malja. J uzne Koreje. event menadzer u Radon Plazi. bh. realizira Opcinskaagenciiazarazvo] malih isrednjih preduzeca. jer je okupila broj n e pOlencija..I.. . Sveeano urucenje nagrade bit ce upriliceno na 44 medunarodnorn sajrnu turizma u Novom Sadu.. Makedoniie.. spec . Rusmir Mahmurcehajie. Nakon priprema na radilistu Pacali Droda)a i OduOzs RaCa II I I $lambeau poslovnl rlmpf.P.. pa se n j ihovom upotrebom smaniuie vadenje kamena iz p rirodnog okolisa.. gdie zamienjuiu kamene agrega re. 29.. Proteklih dana II poznatom sarajevskorn hotelu bh. Tokorn seprernbra zaposleno vodn j e jos d vadese [ radnika. A.. septembar/rujan 2011. saopcio je jucer da je zvanicno poceo s prodajorn i odvofenjern starog zel j eza i za m j en skog agregata kamena s deponije Rata kraj Zenicedomacim i stranim kupcirna.EVO Oanas S8 zavrsava Oeseto 140 Radon Plaza: Novo priZJlan{e za vrllUnski holel Vise ad 300 ucesrrkaz zemlje i svijeta razgavara a razvaju elektroenergetskag sistema U Kongresnoj dvorani helela Radon Plaza u Sarajevu danas sezavrsava Deseto savietovanje BH komiteta Medunarodnog viieca za velike elekrricnesisteme(CTGRE). a • izj avio je Cuki dodao cia je delegaci ia Opcin e l'azgova· raJa s preds m vnicima Am· baslt doi Kine i izraelskog miniscarsrva turizma. c. M.br~e-em.a tokorn nekolikodanao proizvodnji ill govorili Admir TUrlSllCHa Drlzma RadOnPazl Hotel Radon Plaza iz Sarajeva danas ce u Novom Sadu dobiti nagradu Turisticka prizma 20 II za novi k v al iret u rurizm u. 21 savletovanie BH komiteta GIGRE SARAJ. P rem a riiecima Denana Rikovica. godine.nt. Seb'fj) spocetkom Lt10. kao sro su b etc n. Elvedin Grabovica..eu.ine in vesc· lore i~ vi~e razv ijen ih . elekrrocnergeticari SII razgovarali 0 naivaznijirn pitaniirna proizvodn ie. A. ce men t. OIl1""I1 or. Tapa" na. prj ienosa i distribucije elekrricne energije te a programirna razvoia elektroenergetskcg sistema.ime se broi zaposlenih ill! deponiji Raca pop&> na 4S· kazao je Sadik Colic. asfal r. a novinari iz regiona ko j isu pas jetili hotel prepoznal i su kvali te r i dodijelili mu prestizno priznanje -kazao jeRikcvic .re... koji je dobio pravo upravljanja. ie za p 0 trebe proiz- . koj oj je prisu stvovao i nacelnik opCine Trebinje DobrosJavCuk.biznis Dnevni avaz. • Pred usl nv za prodaju bin ie zavrserak certifikaei ie materijala po evropskirn normarna.

..... ~ nil '1. _....... BoH brq 01 1Q2-()111'211:lQ!1 <XI III II.00 KM. o. ..I u nIPi'I]Ied' -..-cI>N ~Ol_~Ii!<_ • _ Pored opstih u sl ova propisanih Zakono m. bOC II...J Pi:DAG~1(1 "". godine na osno~ vu vjerodostojne Isprave ~ vlastile (solo mjenlce) sa klau zulom. llilillm l)I~oI().".rom _4'ICO"I &tOo C)jJIr.:r doo Bosna i Hercegovl na Fedel1lclja Bnsne i Hercegovine Herceg ovacko"neretvanskl ksnton Grad Mostar JU Osnovna skota "Gnojnice" Na osn ovu ctan a 96..~ obl .(114«1Il1018.. 5/04). NI _ ~'8 IWI<o Oowi< .. _ U II<_... SOSNA I HERCEGOVINA FEQ. .2011 gadine. ~ zu.tIok1rC 'U5l.... \0 DI<I5 . JU Os nevna Skota ._~ oo"" ... &H !IJI "'_'bIIc«oIfII!W!....~_~. ... novine HNK~a·... t S...I...ll .III"ffl111PlIllO'>'PIl &tM ~ Bot! ~pIII'IOIoljeno~·.Gnojn i ce".OI 001tlO3 QCOfIf UHIVERZITETA U AKADf. nCl"'daII..... cia .d. 2009.vod iz mancne knjige roaenih (ne startle od 6 mjeseci) ~ uvj emnje 0 dr2avljanstvu (n e starije od6 mjeseci) ~ uvjerenje 0 neka1njavanju i da se protlv Islog ne vodi krl1..nogoMc ...ID nil .....~~.0 UI'IMI"... 07. ....u .allJoII!I a: M"t. N epeipu ne i neblagovreme ne p rija ve ne t e se uzlmati u razmaranle.\...- ~D_ _lI>D__ -...'" 1111A OCIY I ......... " n. 2009....Q "'..a """ II!W!..... u dovolJnom broju prlmjeraka za sud i stranke.. ~I<GJ101 _..Uq~Q 11'1 Lub. Kandl da~ su ouinl dostaviU (origin 01 ill ovjerenu totokopijuj: ~ biogrllJija ~ do kaz 0 strut noj SPill rni • dokal 0 raonorn iskustvu ~ do kaz 0 polotenn m strut nom ispnu ~ i.. ~.Iot l.2!l11 godJ .d ~ ~ ~. procjenom i prodajom pokretnlh stvari lzvrsenlka Sudija Dzenana SkaljlC PO U KA: Protlv ovog rj ese nja stra nke m ogu Irja ~ viii prigovor ovom sudu u roku od a dana.. poo..".... BiH Sarajevo ul._.... ocredem su u lznosu od n .g..zI.c!lpllng....2011...U$A STVPUA U SARAJEVU..u daIi. ·0. U'IIo... .... 'U>~ P. . . ~... za Skolskl odhor (prijava na konkurs).I Ln::d l..cIInom· .... 4.. R!Ik"'~ ~ ~..~ PrmlnlQ 0~ r~ ~..~" iIonIIIId_J_..... Zakona {) parnicn{)m poslupku objavljuje RJESENJE 0 IZVRSENJU Dozvoljeno dana 10....dFoa Otrelt.._' .~.. I ' . "bez protes ta"..o [J(sD'lklu aH' Lst.....IIbrloC. ptnUIlIr-".1!arILn 'D<Ib......._...iu (.. _"'O'~""""""""'_"Od '~ m"""_ PI'."..~~ za tzbor KONKURS i irnenDvanje djreidora skole II'Ih<pI . J. Ile.. godine do lsplata. 1 \........M. 2. I:dd.a"".~ . broj: osnovnoJ Skot....1t kct. 1:10 0".. 4/04.......~ . 09.. Ilu~ .ERAC IJA BO SN E I HE nc EGOVI NE KANTON S......to ...I .. y w~ .hopkl M~ "'". od da· na prijema.. u ...RUClnkk !eOr'!jl!lca..snI odRO:l 5/00._ .ba bb..-.~ $I..Gnojnice"..00'I0'I10~U"~ Htf1»IIO"I"'Ill.. . R LJpI. _an.-O. 1:111 go<I. uvl<I.~ kom rw:IlnIlWlJo: 4 ~ poI'oO"oojMIOg . po lor .. It ..eIIjI) 0 opIV!I .RA.q_".8tH. ooicbu ztt •• gooIIne " IJ. 01_ 0• .1 ..o m roka od' 15 dana od dana objavljivanja...." 0~ RUC' ~ ..oj~U Pr~ II ~ ~ .11)_""..'_ HNlIIdH.. ..... ogIunq ~ mcIIlIIM dII>bt:I ._. BItk(t D..SI gliqnkBoH tw'C!I ~02J 1S~ 1lI~..... 1(1201I fIod. 2MI!I1 IQQl') tIIorocvil2.-..t'OIIIJ.....-nljItQ ~ IAIr'IfIOg .kIl .IuIkta BH plUm U!In"""'ll' JWII1O'...' I 11.. u 114am1. po....:J!IIe1.aeJ< Of Oirvtlf!r 9' proiIlYodnjU W~ ~-. "P.... .. Pravita Osnovne Skate . Skotski odbor JU Osnovne ~kole .. 11...~... ..-.oglasi 'RIICI"\~q 'BtotOl.~"JeII uturp U!UVERZlTET U SP... Ift~ 9111'.." 'Rk 1... RIdnI I> &~ a. no_ _ GI:1o~' pI.leut lET SARAJEvO PONOVWENtJAVN KON.__.ll IkInklll EUot. Vyena...~'.. ~ to d\<I.~ D<WIooQl BoI-I '.I . ..VUenK"" doo t...g·"_........ ~ GCkhil"~iln Gvn'rah~. ctana 85.1Ia':D'..tII"Io. ..· UI ptlj.. .._pIjI. 21.pi'OJll1r1j1m1000m...2011. Durmo Elvlr iz Trnova DejclCi bb.. ". ~'UI· ~ *. -..og nDIM~ D!OJ 2'J.Io.. Vr.. I( O. _.. Obala Kullna bana bro] sa....YRS poIJopthtOdnog zemUi!U! I. Troskovl Izvrsenja 100. ".~~ _.HSKOJ 201112012 GODI!H 2' ... 'BO~"l n. lOtI p""""". ~ . .10 ~ ~I di:onl"I_~ ~pZao.__ . kfaIu bIDg~ _ .o.. ~ ._.!IMau"Tlfmog~'~Il!n" BtCoco OIl I !loti U!9d.. stav 3. godlne Optinskl sud u Sarajevu I 10 sudlja OZenana Skaljlc u pravnOj stvari tranoca Im~enjalnte~ sa Sanpaolo banka d..1IItI. radi izvrsenJa.ur.00 KM sa zasonskom zateznorn karnatorn od 2. 2011 IIOdO'\O u.'lilnj posrupak [ne starije od6 mjesBci) Konkurs nstaje otvnren petnaest (15) dana ad dana objavljlvanja. Durmo Hasaniz Irnova Dejclcl bb.....ARAJEVO o P('...... ~\\~OI!' ... na osnovu Clana 348...... 00 3S5I11 co V ...... ~ .""Iat..r.... " __ ......ioOmo.Gnojnice" na sjednicl odrzanoj 6. _G '_ 11.._ p.....' ~....... ...... Zakona 0 osnovn 0 m odgoju I obrawvan.. rad I n aplate novcanog pOlra2ivanja u IIllOSU od 3000. 77 &0 ~...u kL 0l!'09~~ Qa. I<DmpioIIIM BttI<o!H Imi:>Yinom . DOl. ~ lIto'~ IlWUt>II "'''''''''"~ . 09.. ooj _"..qu ~ pulvTor..IIrl '''''_!'I(*Ul....obrazovnlm pnsl 01'1 u rna .. lie: f"OIlI"".I.._....II... 0 _liOAtu.. . __ ~ . u' orivl_n...sa 15 ... Do slavl) anje rjeMn j a {) Izv r$en j u izvrs enicim a s m atra. Mosta r...~ z..:1:0. . Mulaosmanovic Armin iz Trnova Daieltl bb.~.. .Koo. I!IIbII . otD 14 ~lll~"~ 72) ~I'" U 5u.... "'" ~ od M.."Odr". 21.IIn!II OIl' _ I.. 2OQ!I' I""i"" 00:11.1"'" ii' ~'_ ..I ~fIlMt. • ~.. Prijave na konkurs slatl iskljul:tvo postom na adres u.d..II..0 1II'"IJft" ...... ~ prijava . p.IIuPku 0 IIniIYoIIQITI EJItI. l1I!ollkaM ~_ pttI~t....SI. 2011 god. 07.. Il~""" ~ II ~ -...a 1 .... OrucevlC Hamid iz Trnova DejtlCI bb.. . ~. .! vlunlit¥\l8ltJco OIslJikQ Bill vu A pt. du ""'" !Jra ::II _y~. godine dooto ie Odluku bro]: 01· 443/11 da se rasplM 1'~ 1I~.. oaog.* I:1onOlI ftIMCto... ~. joovoo~: """ till Ii lIOIiOdlIod Oi).1n. " U 8XlNu tasj)lSUJe sa "I!~ polTabarna Upt'!M!C!ru&tva .III U 'f tL'UIrT I'llt I 0911111 Izvrsenje ce se provasu zapljenskim popisom.._. kandidati !reba da isp unjavaju p osebne uslove : • zavrsena VSS Iii VSS • kaJ1didat treba ispunjavati ustove za nastavnika III pedagoga • kandidallreba irnati najrnanje pet (5) godina radnog is kustva na odgo jno.t~""~~J_ Vb_ rjp'1ldl Bltl. '_ ._I... rs ko uvjere nie stu panje m na dutnost. Saglasnosti Ministarstva broj: 05·02~ 40·1432/110d 04.".""" :pooioft...6dl U r>DIIl<riWU \-tIM "'1!aJW CIRElUOR kIron allrO.In~: . -.. 3""_ 1iWInI'~ --... "'''.OO. ·Iot g '.. 09..SI<4DIni QlIWII !e<¢kO CoJlMtQl 8M' D!OJ 2IW1) . It . mlMrKm Brtko DIJlri. __ ..1NSKI SUO U SARAJEVU Broj: 65 0 1111439 09 I Sarajevo._..- ~ 0 """'" Ifll¥l-.lIIm IU odtbI aoM lI. pcd.'Al<anom V5!i ~ _uo J~~i""_'~_ ..~..h ..M'~ nilClmlQlI:)I:NU'fIi.""'A.. ' ..fIIIIo "'" 161D .N:I(U RS pflj .'''''dO~pOt.....O\I~'....o 9<1'1 0 ~ar<~ f'ranoyljllnOg t"'Y1'OCI ~ P ~ ...0YI: ~"'III ~·tIjI&IfI"""'\It~. ""'" ~ U_ n~ kultln B<tkD jaYno lIMlmelMljll. ~ ~l ....'01 od 2& 3 ~r """"" I.... ~" u 3II_Oddon!l~._... a. ...PRVOG CJIU. .. _. S8 11vrsenim protek.. ~ ~ OC!' KoTt_ l. 1S300 .~'~ It~<_ 2. rnrLI> I NUS-II" 8kH SLOBODNAMlEST ZA OPt'S kANOII)ATA HA PEDAOO$KOM U PRVU GOl)lNU FAKUtTETU ... -.. "''1.Ui<OJ IllOJa. 01..".... !h 01 23-C011il5r1' BrtIoo 29 U 20 If UOCI ~ '"_ IlaNro-w • I ~ II I 18 0 (B"mDI r"I'OCIWW U Brt>.- ~ '""""'...~~-.-(na\aI~~... o lrektor Skn Ie Ime nu[e se na period od cetiri (4) go~ dine.n. 2011..... .. _.tnJcb 1»1 _ II iUJwp paIjoprI"""'og . .. II'~·_~UoI'""""""".. prouv imsenika 1.. i 97....cl. u...... 3.IM'IC"I1 _ 8rb.1. Kan dIdat ko j i bude ilabran do stavlt ce Ijek.. .

.tllllO' "C~ .>0''" 19 • VeUk..oglasi Dnevni avaz ' ' ' ' ' '"' ' """""1. trt... sedam ill trideset danal Ufivatd U svom lzboru ledne 111iSe tarlfnih opclJa. v I"oz..i IlzbortarJfn'ih opcija zasvaciJlstl1! F • Biraj Izme:du Mlnula..ol.II PIIY ~'I. ·lUIl" bftJIl. . Porua Ilnt.erneta 111 uzml svel 'Ih Korisli Ih jedan.

. -.""~ M. ~""I._ ~.......I ~I _.-bOp.o ._ 111iI '............... .It. ..1I'!I1CI II 'n ..""1.......'_.. .. .1. I!!iI 'IJIII.. 20'0_ < n.'J. '~I ..."' "'" """' ...di....... ... 110 " .. k'lt' ~.a ..~. . '"' ...SI~h '_p '_~I~ ~ n N".. r u......... "' .... .o .loOIXI"""' . IonI..".bi hu I." brPp.._"".. ""'"IIoKI.__. ".I11 '....'..'~pc_.. '''_ oO.... ._ X 'II iJ'l ...... "'.. __.... .........''''_ •....p . .. "_1 >. PI"MIt~ ·_ . Q)' • .. _ ~."......... It..lt!' IItI""'.....-01 _.<po. ....! l....'''".. "0:Jl "*"" ''''"tI 'P'"' '$ ~' ..... ~ .....p.J . . '... _ _...p~_. 'u ......."1-..u MiU11.. .~_ . '110 __ ..iI.... _"'".._~w~!IftJa '..dJ.. ·t.. :~'edll ...UUo_ '.. t_"'" ' . 'c~ ..... •• .. '..t"'.-....u.II~~1 ~..... ._ ItM liUJifL in USLUGA PRENOSA TU£FONSKOG 8ROJA 'Dod...oglasi ""'H~''''''''''"......~ ......._"'" ._ U...04W. ...b: I ~ iI.. .I..~.III' ._ • ....":W...!'~' :~l'(tII....._...'" .I<o..Iw"...'... IL.lt~:"'i'M..-.. -1~..""JI .....K :I. '''"''_ .b roit. . _ _ .: Iwt!ili I!!!!: . .."... Ov-llii' _ori"'~III' " :u'diiii!!".. .. I:I..._-.. h:il •. :bP I. IIf..I~ '... ~.-It'-nJ....ou...._.... _ ~""''''Jiilil!l . "'". IK III "".:1. . D fN~.. 0 YT1ltI. .... ...-.._....."91.-· __ !O!Il "'" .. ._' lm_~ D)O: ~.. 4.ri- .."" "'. I...... • _""""-"......"""""'''' . . _ ...01. M>IJ_ mwtl ."'.e~HIIl'... I_!lI' . .'k>rs.I-o-.hIl_ • " _ .... . .. ... ... "...... . '" •• ~IlO!CI<O._ ...I -~ '...v...""' ..... '" 1-.c__-l'~'_.~ _..." . '" <IMo.n.pH_" ll_ ".I_dO!.1 .. ..MiJid k... . -"....UtaUVlIiiiI.fnK ~ I .. •• ~ "'I•• .".{"'. _ t__ . ~InIIIIfULt"1llIIlw\..I.."' Q:.. 'I !d.-. 1...I ......'~ p .o".._"'.I:...J . .. .oJ ... io ...U d!..uHtJ'~r... Id_bn!f.e _ trPJ ~P1~~ U ~ .Ih.... ""11"'" •••v.. .: hlii!ikdJl' "iI:U '!ltd 'Id CJ~.""' .......u lo<i __ .it...~._ .....r.".. YO' '.iI.... :oe ".. 1iHIIiI1!IIL~"'~..·!ii:I}ti '........IWi ~""ruJliI ~ .I<""~ .r..""""'... ''''"'....f .. _'"'_.I& ... AI4I.... ..._. .. ...n_ ll_ • ..~ .III. kt... ...."...fIi~~"l I> II'''''' ..nJi_l_~ "" .. ' II. ....o:p .."fuUtI ..._~ _ ._...· ... "..... dl..1l!I' :-. --I''''"'~'''' .u "...h. uIIun.........C I ....o._OJ~"'" bI . -. 1.- ...:L. " poot ."_"'~'If i} i"'U ~~ W flllJI ....o.IU..'*~~_.IniM' 1~.. ih=1... .. __ .n.c..loJ.. 'Il-ltI...._ .pMJ... ._ ......I'.-~~ ._. " ""'_ ' ..ftHI.ued (D.I.... !I~Iv.._:IlO 'C:'-p...u._-.ro.. '".."'. poo " ...... -oJ-._ •....:1......c. ...Q.."""" ~" '_ UJo'o......' :totlJ'"YI'n..... _... ...!'yf!mt. .I.."''''._.~1 M4H ~ . .......... . '1...ilnoIuo.J_ i ' ' ~IOO''_' ' '~' ' ' ~"'.... )00"" "" . _t<IjI~.. ~"J!.... iIfIIl....-IH"O!L {k~""._ torok "'k '"- CAI !ed .... a...........tniI ~M'''~:r-r _tMN.. _' .Alg......!'~kt- ''''' .. . <l!i!o.. "'n_ IM<! llI:nq:ii PPI'f'IM.tu ..~"M'd. .'I .""~. ~" q_"'~~"........ _" ...._ :"'" ... "'_""... ~.... oI_ . nK_ J ."..L . . .td.b_IH"OI I1O... -.MI\'HC."""' .. .... "~......t'..... ..- ~W. ..... . po".."".........'..........."11 ..._ .·r~w...odIIII.. ""'kw ...t' '. oojl.. fI' ..I'~Lq: MIl 'h~... 104 ..""""....'pn:iIIol'IIiiiI )1...... ' . ~ _ ._I!ft!.• ~. ...'~ •4 ..... I.h ( 1_tku... t.•• ""... ~..... 'iIiiI • kD!J:J ~""'b. __ ..""...!oJJu( _ H' t'._Jir\o .• U:vd. r II 'MIl. 0 to diWp lahQ ...... .... lO'OI~ Ufn ~ ~.... ori'loftl....jJ...r . _ ...... .. _~... :. ...._kmi . H ~ • "~"""I:O(O~r....~.~N1._ ...""".cJJd....._.-.~................' ......."" ~"''''''''''I''''''''...a" ~!oU!!i"'" bvtiI'tJ.. Q W·~~j:a.M...-p... po4 ... •.....)1: '.f... podft • ... pnr.t..«: ..........~""""HU .:_~'*".ftiI ...j •• lWc"tr... "'. --J ~ '"""(-ua· OI·""' ~ .~ :'91'1.h......'.."'.:_....r IRliIIIU!k.. _ • .. . . ..~ :r\:iI"Nl."..._II'-L...·"...n"...__ '.. on • "' '."~ _... . ....iQ:r........."'"._I!!OU.....'...''"-''_ ... . ' __ .. ~ .. &ni. I..iH~ . ~Q: (~~~ • ~r!~~~~ .... c. Nol'... _H-~_"'''~:O _ . p:... .!MIl!' . '\LI."H'~." W"b~..."...' - ....l..Ij u""'" ~ .lr 1!iI~~~II L...o~"1I< "04'¥~..I<-.ob '"" ._ "" ...~ MVoM41J.... ~"'''''''''~!IIi..-. II:M<du "" •• Ji!~I .4I."" IfII'. ....."~~ ..Q........"... . ~.. .!!1I'Y • ""_Ur~ ~.1._..:_ anr .... '''''J ... fU1:M_·~. ~M 1.-~~~~-----------------I 1 UTJr\ 'H~"f'" IlIlhl"\ U!.iIftoOlit' ''ff'-U''-! IJltp..d.1 . u.... '10: ... ~ .. 0.. .... <>c<>t" ~' _I.p..' ... 1....~ .. . ....... ""._....J . ..~ .... "prI_"IlV kI.. o: ..... . . ~ ~ 1iI1III ..'~tQI " u _ tjO'w._..... ..J'.ik' iPO "V~I!l1 .. ...uD(JIIII~pvp... ........ . I .......Mvrllll1i: _ 'Ir_I... "'tf...Jl.. ~ ..." _ . "'.... ""..I_. ...... .......' .."~lC.JIi :uli1...~' .or~ ...._blo_ r_". " .IU . fl4IlPh . p"'~..a:II1.:~a: . '""...0 1lJ:...IIIII:".._ ..... "* u.....JlI.. O.......IJ+".. ~ ~.....I ..~'_'''''_~''''''''''_ To! IIB>? .~~ ....... :Ul-... _ $..I..":-t.i ~ ..._'u""..... . Lot . . ~ .... PII!I(1I . _91 lALillll 'I....!UIL ....W'II..._r.... moJ:......"''" .......t........ . kNo"" ._"..'.-.." . k . • IIfd :Iit...!....._.>OIol t ''"k_tokf y II ~'''''. l. "k .... !W.."~...!'rllio' :PO .en HpJ.....". IOoC>d-o. ~""""..~' ...... :. .r.......~ .UIl ..rlt-"""· b . I·~''''j!.. 1._ .•'<tl.. .._ .... IIDIl'J ..J-nlr ...""u"••• '...... . E _ 1. "*l .. .H._-."... !Io iI.... ...'N'Jpof-1.....nl!..l..........""-.u.. L'. . llJ ....I~ . ._. ...... ..0.... '.'.Ion!M....._...OO' .... .. P u' ._"". _no"... t.. ~... 1JiIII_r<dM '. " .....altl _ •"' I...:_ '_._....I>"'loo~ ... ... " _w ........ If~IMWI'lM'o'~'t."'jII~JIilI'II:.~ ..... ._ . "'. .... """""""' c.~ ._"""" ..' .p:P"~ L '.."'" P£!9i". _. iI!!!l.k~ .K_ '"" k>4'ool6«l.. . '. _~""" " .-.~ .._fO'tr. .w..... ..Iiii~"'... "_oK"'... 'R'HIIJ _ . 1a1l lUi"' __ .. ... U '. . ''!J!lM'Pftll'HI " ...."..I:Iv.... ...U.... ·".....ltllbWb ._Itq' "_iii"""'-'~'''I!o' """_..klk'o.... ...BO!J 1moI.._..... "ln_ :1. ~...._....r-1IdJtt UQ.iIlJiiilJp..Il. ~~i........f."... "" __ ....""'--S'-_..... h .... H_ .. ~e. t_I.."".'._ .OiIIn-!:!j9 ....o.fII.. '. . " ~ • ""(. . _ koh.m M*" 0......1""1~. JctiO"'·~_ tt..K.~' C~...DtHIb.......10. .._~~ UII<o' -......dt_J:"". ... .._" .iIt.11.. ' .... U!I! ""' J!Q:H ~ ."'_ . u•• .... u..-...''. ."oI~"l" .. .~""""...' ..."" _:. Ik... -1 'It_ "...~""" •. H...e _.."...... 1i!.\I:~IIIIII!~-..... __ .... .... ......-!J~.~). PO<> .'.. P_~J.....I.p..too '"I.. ..~"'..."iI'!Ito ...._ UI.--o' _ .p.". _ ._~ .. Q' ......". "' .'11...'__ .......t.lofl ""...... '_. """_j..1..UlJ." _ '.... I "i.... _...'.._ .. I'... .. .. 641Mt:1IIfI!oII ..¥111~ k:ori.·_.- I~"""'" I'~...1i. ori.."l........._.IINW..._ 'Im . ..

nakon cega je preve..n u Klinicki. Razboinik mu je oleo kljuceve amomobila i pobjegao u I!epoznatorn pravcu. Ourkovic: Usposla viii mretu devet trornblonskih mina.40 sari na kueu N ezira Gadze u N ovopazarskoj ulici u Sarajevu. Nije bile povrijedenih osoba.erna hronika Dnevni avaz. 17 intenzivno traga za lopo~om koji je pretprosle Draksenicu kod Bosanske Dubice opljackao pumpu. rete i oruZl (fOI •. cigarete "marlboro" vrijedne 100 hHjada KM. celiI i iz Gradacca te po jedna iz Ljubuskog.kazao ieDurkovic. Podsjecamo da je 19.5 kilograma marihuane. bio nastavak obracuna koje su irnaIi s bracom Seidom i Simbadom Kuldijom. saznaje "Dnevni avai" od vise ucesni. dovezen u Dom zdravlja. aolilenlni drOga.naveo jef)llrkovic.kaZ30 [e portparol policije u HIckam Halid Emkic. ne navodeci njihova irnena.45 sal. Eksploziie su ovoga rnjeseca odiekivale i II Nedzaricirna i u ulici Sutieska. Policija 1JI1I'''iwci u benzinsku je odnesen maraka. sto ie.oakon cega ce I!adleznom tuzilaStvu b iti p odnesen izvjeslajprorivR. Iz CJB Isl0cI!o Sarajevo saopceno je da je u IOku dokurnentiranjepledmela. tromblonske mine. C8lCit8vit) Tuzllastvo TK potvrdilo optuzricu trgovine narkcricirna i akciznom roborn koju je organiziralo vise osoba iz Dervente iGradacca.ka u akciji.ze. Brckog i Domaljevca. Policija jesawala da je Ispao m Pistolli ranio _ruga povrijedeni bio U svojoj kuCiu drustvu sa R. 29.. vica (44) iz Brckog.ce pritvor tokorn provodenia istrage.070 metaka razlicitog kaLibra i pola kilograma plasticnog eksploziva . odredena kolicina cigareta i 50 M. Akeija "Rabie' provede~ na je radi presije<:ania lanca Kantonalni sud u Tuzli porvrdio je opruznicu Tuzilasrva TK protiv 60-godisnjeg Himze Redz. iz objekta sefs novcem. pretresla je vise lokaciia i uhapsila Niku Milano.avlja Zivinict'. Himzo je. N czv ani en 0 sazn aj erna da je !l8 Arizoni iz· vIsen p"el"es u firmi "CCdC20ka". Jusic je medicinski rehni~ar u Domu zdr. Prema prvim saznanjima. septernbra takoder bacena bomba u ovoj ulici i to na kucu C. Povrijede no] [epomoc ukazana u bolnici Kosevo.Z. zbog pokusaja ubistva svoje brace Sulje i Mehmeda u julu ave godine. .J Panava eksplazije u Sarajevu s.a ni tada niie bi- BaCene dUi)e bombe. . policijorn Brcko Distrikta i MOP-om Republike Hrvatske proveli sluzbeniciCJBDoboj.4.Prcnadeno je 5.1asku i2 voz.000 KM. R (28) iz Biieliine.Kako saznaiemo u policiji. a zatirn i ispod vozilat'toyota" koje je bilo parkirano ispred kuce. E. prema njihovim rijeeima.c. N. osirn uspostavljanja mrcze preprodaje opoinih droga i cigareta ns podrucju Bosanskog Broda i Dervente. a lopov ga je presreo po . sjekirorn n asrn uo na b racu zada vs i i m vise udaraca.7. OleO uozilO l'{aparkingu Darn a zdravlja Zivinice jucer u 5. navodno isprovociran.DriieleCi Disloliem. Automatska puska M-70 i pu~ka M"48 prooadeni su u p rerresu koj i je izvr5en pos· liie prijave cia je M. tri lovacke push. prijetreCi pistoljem. 3. dvije rucne bornbe. iziavio je da j e uhaps en 0 sedam oscba iz Dervente. Zapadnohercegovackcg iPosavskog kanrona. Sarno dan prije ove eksploziie bacena je bornba ua kucu brace N edima i Kemala Nukice u ulici Kanara.. GJB DOBOJ Zaiecnicka policliska akciia "Rabie" Dru!!i put odjekujll detof!acije II Navop818rskoj ulici uhapsenc ukupno 14 osoba • U pliienu 5. Celvrtak. Po naredbi Okruznog suda Doboj izvrseno je 12 pretresa kuca. KII~a Rediica gdje se desio napad Pretresi stanova . V. bombe i municija Cerrnaes I uhapseni h 050ba.nepcznate osobe bacile su rucnu bombu kasikaru u prizemlie kuce. Nju je udario i oborio auromobil "passar" (AOO-A-002) kojim je upravljao S... PJesall ObOreD na parllingu LoPOUiodniieu sel . mobilnih relefona . -PIilikom pretlesa pronadenasu dva pisro~ lja.ad marta ove godine do danas navedena lies su. RazbOinilt. ucesrvujuci u akciji "Rabie". te zapliena droge. stanova i pomocnih prostcriia na podrucju DerveIlle. dviie digitalne vage. niie bUopouriledenih 10 povrijedenih. S parkinga Dama zdravlja Zivinice Policija iz Caj nRa pronasla je dvije pu§ke u powdicnoj kuCiM V_u seluDakovia I!akon ~[Q je on pos!ije ranjavanja zatraZio Ijekarsku pomoc. Incident se desio 15. cema. Iz policije ne zete spekulirati iesu Ii ovi bornbaski napadi povezani dok svi ne budu rasvijetljeni. S dovodellj8 uhapilellih u CJS Doboj Dvije bombe baeene su jucer u 1.· Ia kada se lias ao j sp red ci j evi piilwlja. 1. nacelnik Sektora kriminalisticke policije CJB Dobo]. rnaskirana osoba. GOlan Durkovic. cigare[3 i naoruzanja epilogjepoliciiske akciie "Rabie" koiu su u saradnji s MOP"ov'irna Tuzlanskog.000 KM. a razlog je bio sukob zbog I!Co riiesenih irnovinskopravnih odnosa. eig. £)akovici kod Cajnica . Sa.. H. septembar/ruian 2011. niko nije povrijeden.. uBrCllom oaO"IIIO muanoulc Policija Brcko Distrikta jucer ujutro. Domaljevca i Ljubu~kog. odredena kolicina municije.Mu_ s. na svu srecu.599 ilteka cigareta "marlboro" vrijednosri vece 001 100. sedam rucnih bornbi.jula u dvorisru Hirnzine kude.s povredama noge·. N. kojem j e ispa10oruije iza poiasa i akti vu"lllo se prilikom pada na pod. On se nalazi u pritvorskoj jedinici KPZ Tuzla nakon sto mu [e prcduzen Polluiao S)ellirom ubiti suolu duolieu bra. usposravili kontakte i sara" dniu s kriminalnim gruparna iz Hrvatske radi hijumcarenja navedene robe na podrueje te drzave . Na parkingu sarajevskeulice Koste Hermana prek rjucer oko 1630 sati tde je povriiedena A_ DZ_ (68) iz Sarajeva.ica iz Gorniih Dubrava.5 kilograma marihuane vrijednosti oko 25..r Foea na daljnje lijecenje. . pel u Gradaccu te po jed an pretres na podrucju Brcko Distrikta.4. ukrala je automobil "fial pumo" Hazimu Jusicu iz ZiviI!ica. Organizirana grupa .Ra. ali.M. a nastala je same materijalna Stela .

29.ulu ove god.tu8 _I I_ .. R. T ako del' j u j e.kuCe28. a zauzvrat lraiio odredenu sumu novca. M. iz BiH preko Granicnog prijelaza Uvac usao u Srbiju iod njernu poznare osobe kupio 667 .. &. [una 2011. po ulasku u njenu radniu trafio odjecu za svoju suprugu.18S . potvrdio ie za "Dnevni avaz" da je direkror ove skole 16.. _ - Urisllom oUerala razgaCenOg nasilnilla OP1UZeni za nabaUMU Tuzilasrvo BiH podiglo jS' opruznicu protiv Almasa Colaka (29) iz Mostara i Elvisa Muminovica (32) iz Sarajeva koi i se terete za neevlasten promet opojnirn drogama. septembar/ruian 2011.IlOMu·I'''' ~0811..lno uznemiraUicerucu u navodno. ovo nije prvo 13.. porrparol MUP-a SBK.· Obojica opruzen ih n alaze se u p ri tvoru.ine Ifoiici privrednikiI iz Brc. pokusao silovati u nienoi sarncstalnoj trgovackoj radnji "Second-hand shoop".. Zena se uplasila i poslusala ga a nakon sto ieonskinuo pantalone i donji veil pocela je vri. djevcj- ku.000 maraka. dok su u John. aprila ove godine. Aleksandar Gajic (31) iz Banle Luke obecavao da mote oSigurati bespovratna donatorska sredstva Aleksandar GajiC (31) iz Banje Luke priznao ie nakon privodenja u Bcsanskoj Dubiel da je 28.. prenio u Bill. Visinu pricilljene stete utvrdit ce policiiska isrraga koja je u toku. na 28. Merzuka Feriza na broju 30 i Josanickoj na broju 21. . vlasnicima pIedu" zeca. Istog dana Col- Tuzllastvo Bosne i Hercegovine i Dradiu heraina Policijskoj stanici Pale prekjucer je oko 16. Optuzeni Colak rereri se da le u noci sa 27.74gra· rna heroina. Pre rpos t3V Ija se da postoji ios prevarenih.. ali gaje policija brzo uhvatila.800 maraka. M..prijaviladajujeD. kako saznaierno. seplembra nakon sazllanja da se Gajjc u .1.sovite srednje skole u Donjem Vakufu N. Mushrac io] ie kazao da seskine ili ce je ubiti.Z. Ponudio im je.. nakon cegaj o] j e prisao i poceo jediratipo tijelu. dab 8. navedeno je u saopcenju CJB Istocno Sarajevc. pocinio prevaru rako SIO je ostecenog doveo u zabludu obecanjem da mu mo~eodo" brili donamrska sredsrva za raz. pa je nedavno CJB Banja Luka izdao upozorenje kojim se gradani pozivaju da budu oprezni i ne nasjeciaiu na ovakveislicneprice. gdje su se po dogovoru i vi dj eli. dovcdio u kabinet. PREVARE uhapsen u Bosansko] Dubiel Laini pomocniM driaunOB mi Profesor Mie. B.stari i dozivari u pornoc vlasnika ob jekta u ko jem se nalazi niena ra dnia. Tokom uvidaia u. .. preko isrcg granicnog prijelaza. "elv~ak. Prilikom pretresa nj egove. Kako saznajerno..zeti in i porrebni dokazi koji ce pomoCi da se identificiraju moguCi poCinioci. gcdine od Murninovica je oduzera ova droga k. E. 0 n ie. u Vogo~Ci da udD u sian U prizemni SIan u Josallickoj 21 lopovi su lIS!i preko balkona koristeti Ijestve te ga ispreturali. prijavljen je ovih dana za seksual uznerniravanje ucen ice pro tekle skolske godineu prostcriiama skole. predsravljajuci se kao pomocnik ministra za ekonomska pitanja BiH. . H. ~ su preksinoc na meti provalnika bila celiri Slana... azatirn u Sarajevo. Vlasnica je policiji izjavila daje D.45 S31i D. 11-1.MI!l Provale u Vogosci . E.. D.voj rnalih i srednjih preduzeca. ern a hro DI· ka _ -.kog. . Nedugo nakon tddonskog razgovora susrdi su s laznim radnikom Vijeea minis tara BiH kojem su troj ica poduzetnika iz Brekcg' na podrucju Doboja i Dervente.. Drogu je donio II kucu Muminovica koii je heroin p reuzeo radi dal jn je prodai e. Kad se vlasnik kuce pojavio.o vidana zajedno s profeso rom.><np reds ta vIjan j e 0 koie se dovodi u vezu s prevarantom iz Banie Luke.oju ie on bacio nil krov kuce. primoravao da mu dira spolni organ.C. pod raznim izgovorima. Prijavu za lazno predsravlianje i prevaru protiv njega podnio je i CJB Doboj 22.ickoj ulici na broiu 129 provalnici o5ujecelli i sve se zavr!iilo na pokusaju. . iuni ove godine. Ucenica je u Doniem Vakufu Ce5t.. Lopovi su ~operjraIi" u ulicam3 BraCe Krso bb. nakon sto ie on [Q njoj radio. &40. nakon cega je priveden u policijske prostorije. Sefir Barucija. bespovratna donatorska sredsrva u izn os u od 100.16 Pokusa] silovanja na Palama Dnevni avaz. ak je drogu. tad i cega je usp os tavi 0 ko ntakt sa n jemu pozna tom osoborn uDubrovniku. maloljernu Donji Vakuf uarao II pokrenut disciplinski postupak pro tiv profesora. prijeteci j oi da nikome ne srni ie nis ta pri eali.. nakcn SIO je Mu· minovic prethodno telefonom dogovorio kupoprodaju hero ina.. 1&11"_ 0S2 _141 . kakona podrucjugrada Sarno [eva tako ivan granica BiH. H O. jer ima pistolj kod sebe.~n:. gdje suizvrSili krade. Colakjedio heroina prodavao u Dubrovniku nepoznatirn osobama. je po bj egao.. gdie in ie dirac po grudima. septernbra priiavio nedolicno ponasanie profesora nakon sto m II se ucenica povierila. aavod110. E. predstavio kao osoba zaposlena u Vijeeu ministaraBiH. U skoli je se.

bi dragocjeno vrijeme. Prozor u projektu "Volontiraj-kreditiraj" Ove godine U pr-vorn Iazredu gjmnazije nastavu pohada i pet ueenika bosniacke nacionalnosIi pa ie za I1. Gradska upra va i 0 dree dila i visin u place direktora ~MO Parkinga" u iznosu od 1.lik u da krOl jedl1. 7 _ok tobra. . Privredua ko-mora Kanmna Sarajevo i HKO "Krub sv. Sparkasse Bank.DUCIC opeina linanSirala nabauMu noue o rame za inlormaticMi Mabinet Prvi put formirano odjeljenje kompjuterskih tehnitara u rnaslnstvu Srednja ~kola u Prozoru ovu skolsku godinu zapocela je sa dosta novina koje pruzaju bolje uslove za obrazovanje ucenika. zbrinuo i visak narnjestenika iz Gradske uprave. Stoga ie dogovoreno da u cvo] godini zainteresirani investircri iz Libana posjete Mostar kako b i se di rektno razgovaralo 0 konkrernim projektima i mogucirn investiciiama n aved en 0 je iz Gradske upraveMostar. vee sada je izviesno. Kako je receno iz Gradske uprave. H. U sadireklorica Sredujdkole.272 eura (oko 530. MANO V Opcina Prozor/Rama ove godine prvi pm 6e se uklj.215 KM. Prema Izviesraiu 0 sveukupnim aktivnostima u preduzecu "MO Parking". na sastanku je bile rije~i 0 mogucnosu privredne saradnie i ulaganiu Inuesliluri iz Ubana dulaze u MUSlar zainteresiranih privrednika iz Libana u Mostar.Sm. Anes Letica. Grad Mostar [e vee nabavio softver za sistern naplate i korurole parkinga u iznosu cd 216. Am i. izrnedu ostalog. . a od posebnog je znacaja Bolji uslovi rada u Srednjoj skoli u Prozoru Gradonacelnik Mosrara Liubo Beslic i nacelnik Odiela za privredu.KM Mred"la Su)elSMeba Me KupIjena tri vozila "pauk". Pored mga. Gracanica . Radi se 0 sredsrvima od ceriri m iliona maraka.000 KM). te video-karnere od 198.Neretva" iz Capljine za uredenje parkiralista. ticar ce se i ~injenice da proglaseni visak od 60 namjesteni ka i dal ie radi u Gradskoj upravi. kako 0 tk ri va izvjesta] iz Gradske uprave. poeasnog kon zu la Bos ne i Hercegovina u Bejrutu. koji ce U UrSdima OPCinS 20 SrSdnjOSIlOlaca II a 8 oeij aIo i dan. ra a dobiieua sredstva bit ce -U ceuici koji se obrazu ju is koris tena za izgradnj u noza srrukovna zanimanja reove zgrade pored poswieeeg retsku naSlavu slusaiu u jedobjekro -kazeMiakic_ noj a prakli~nu izvade u dmH. Kako saznaierno. radnji sa OpCinom plauira se N aivcCi problem ave riclavanje tog problema tako obr"zovue ustallove je odviSIO cestara zgr~da bin prodajanie nasrave u dvijezgrade.oikol3 i B ilal Sefer. lake odluka Gradskog vijeca 0 uspostavljanju novog iavnog preduzeca "MO Parkin g" u Mos raru ioli niie donesena.kredilir-dj". iako Grad ios nije dobio dozvolu MUP-a da preduzece " Mo Parking" rnoze cbavliari ove aktivnosri..i~:k2011.J edna od njih je mogucn cs t ul agan ia u rurizam i usposta va carter Ietova.. kako bi se. PrUi razred Pi seiPe. pomocnika ministra vanjskih poslova BiH.PrOzor Uci relj prvcg razreda Ppdrucnog odjeljenja OS "S cipe' u Gracan ici kod Prozora je Samir Corba dille.. OpCina Prozor/Rarna kre di liIa t ce 20 uceni k a Srednje !!kole Prozor. izvjdtaj 0 aktivnostima vezanih za implememaciju sredstava Svjetske ball ke. komunalne i inspekcijske poslove Orner Pajic. uredski narniestai u iznosu od 41.· uCiIi u re~lizaciju projekta "Volontirai . N eka od pi tanja koja ce II' ro] sjednici bid po tegnuta. Prijem za pocasnoa konzula BiH u Bejrutu Kupljena vozila "pauk" stoje Isto tako nabavliena su tri vozi la "pa uk" koja ko~ taj u 546. lokalna vlast je vee pocela tro!!i Ii I!!ilionska s reds tv a za ovu namjenu. ZI atka D izdarevica.M. M.lIstvu.ma j usmoovama. koia tako prernasuje placu samog gradonacelnika Mosrara I Sklo- Placa oeea od gradOnacelnlliOUe! pljen je i ugovor sa firmom "Konstruktor . s obzirom na 10 da jeza neke oblasti is kazana interes.890 KM.. bin raspored. Zi3' da Is u (Iss a).815 KM. Uce. . uredski narniestai. ADle". koji organizuju Udruzenja "1nfohouse". -Svakako ie najvaznija novina komplerno opremljen informaticki kabiners 19 kornpjutera.hercegovaeko-neretvanskikanton Predslavljamo ~ge~~~~::b. Nidal Mu.am b asadora Bill u jordanu i Libanu.1I a Karadzuz..kaze Anda Mlakic.ro lIa uke. Adnan Karadzuz. H. prirnili su iucer.643 eura (396.000 KM).eni po uredima op6ne kao i iavnim preduzeci. kako se spominie. Za tozanimanie vladao je veliki imeres pa smo formirali odjeljenje od 32 ucenika.15 prvacice MOSTAR lake Jos nije usvajena odluka a praduzecu "Mo Parking" GradsMe ulasli ueC Ir se celiri miion. u skoli imamo i dva odjdjenja gironazije Ie pojedno odjeljenje InsJaliran komplelan kabineJ sa 19 kompjuJera bravam. a vee ie vise od 3.000 turisra iz Libam posjetilo Mos tar i Meciugorje. u Gradskoj upravi Mosrara._ Sa jucerasnjeg susrela: Beslic i Isa A. zasebna nasla.pase OaSel3nju gukrojaca .M. aurornehanicara i goj zgtadi. Gil) projekta ie pruziIi srednjoskoJcj rna p ri.odnevni rad steknu nova iskuslva koj~ ce im biti od prakIicnog zn3~3ja u buducnosti. bi [ ce na tapetu na naredno j sjedn ici Gradskog viieca. a ucenici s u: Eld in Hndzie. te Zorana Perkovica. softver .lO stigla sarno ponuda ove firrne.jihosigurllna naslava iz' nacionalne gru p e predmela.llki imaju zasebn u nas tavu iz bosan· skog iezika i vje.ua Mlakit: Gub! se vrijeme cinjenica da je 10 omogucilo da ove go dine prvi put formira!]o i odjeijenje kompjurerskih lehni eara u mas. ill napornen Ii cia je za ova] PO$. koji osigurava uvjete za kvali [emu nastavu informaiike za sve ucenike. kredim od Svjetske banke.

initi viile da nas Klinicki centar u Banjo] L1. juter je. oure decenre zga)a umro Izel GamiC. P. Osj m toga.Icidanas ceposjetiti jedan od najboljih evropskih strucniaka iz oblasti vantjelesne oplodnje Veliko Vla. a jos 2009. zaOljeniM nelMe u -s e lazana nacelniMa opaline BiJel. N ovi instrumenti koji SIl EdullaCi)a I)ellara Akademik prof. zlarne dijamamske. nakon posljednjeg fa rll. kao po pravilu. od petka jedan od Fadi/ Pelesic. lOamjenik naeelnika opiltine Bijelj· inll. p a kada 0 dras!u bez s rmb a m u jed t1 iz rll ke. Vece je organlzovana u povodu Dana opcine Gornji Vakuf.1 da! j e propadanje zemlj i~ [a. a jos 2009.600 KM. nakon kra. pos rost u uklanjaniu msevnih objekata. Fond zdravsrvencg osiguranja RS od 2007.SPASENIC Na Vojnomedicinskoj akademiji u Bengradu. sualioueCe pOiar naeleilirozicama Mjestani u strahu da varnice ne zapale krov Drustvenog.saopsteno ie jucer iz KC Banja Luka. a o!li 10 osjete i prihvalili St1 me. . ukrasnu iivinu_ Sve ih volim.M.Z. VeCin3 fazana slob 0 dno seta dvorlstem. -Nastoiim da budem do· bar p rema n jima.l jucer isporuceni Klinici za ginekologiju i akuserstvo U Banioi Luci. Za cdrzavanie ulicne rasviete zaduzeno je preduzece "Karan» iz Priiedora koie je m j ell tan e pozval 0 da kval prijave odjeljenju za stambeno-komunalne poslove u Opstini te da ee oni. ali bolest je v'rlo brzo napredovala OSlav Ija j u Cil jehre nem 0cnima. najboljih operativnih ginekologa u Sloveniji Branko Cvjeticanin educirace ljekare Klinike za ginekologiju i akusersrvo II Banjo] Luci iz ob lasti laparos kopske ginekologije i radikaIne gin ekoloske operative. U Donjoj Ljubiji kod Pniedora ZORAVSTVO Svjetski strucnlak Veljko Vlatsavllevlc u Banjoj luci Zaurin..dorna P csl j edn j e tri vece ri. medu kojomsu najbrojnijifazani. ali vraie se . N. mental! ter kojern je kulrura strano tiie!o te p ospanosl. Vel] ko Vlaisa v Ijevic vo ditell je Odjela za lijecenje neplcdnosti UKC Maribor i Clan predsjednistva Evropske udruge za lijecenj e lIeplodnosti. -elemente rnultieucnosti i zajednickog i. kao i nevi hirurski intrume n ti ko j i S1. Sporni stub itnad krQva Oms/verlog dQma . na stu bu isp 0 d kojeg se nalazi min i trafostanica Nirnalo liiepu sliku primijetili su rnjestani koji su n aglasil i kako strab uju da pozar s kablova ne zahvati i krov Drustvenog doma.p a no r ama 14 Kni. -Imam.lina Na VMA u Beogradu Camic: Kratka i tesk a balest Od 2005_ do 2008. bio je nacelnik op~rinskog Od· jdjenja ZlI stambeno·komu· aslne poslove.. . godine njegova vrijednost procjenjivana je na oko 800.rekao je Markovic..S.uania DOrnlem UaHUlU HrUI U TreblnlU O~evni avaz.S.laca najvise privlace deserine primiera ka n ekoliko vrs la neo· bicnih fazana koji sVQj. nj su [l Bogdan Markovic iz Cvrtkovaca kod Doboja ima neobican hobi S ezdes etp etogo d iil Veeina ovih zivotinja slobodno seta dvoristem plasljivi. ali ponekad provire i u kO!llsijsko_ -J ata neee miCi. i plamen na elekrricnim kablovirna. godini za te namjene ie izdvojeno 400 . odmah doci daotklcnekvar. a nakon toga do smai bio je zamjenik nacelnika opstine Mice MiCica.kazao je uzgaji· vacovih zivotinja.o vece u Allelia dar. godine. a pozitivna su i ulaganja firme ~M-sa!l" iz Zagreba u poIjopri vred u. -Prvo sam poeeo da uzgajam paunove. a !la beogradskom Gradevinskom fakuJ retu. 29. Akciji se odazvalo vise od 50 clanova Klnbainiihovih gostiju.b posto su m irll i.1 neposrednoj blizini Drustvenog doma u centru Donie Ljubiie kod Prijedora je vrlo neobicna slika. u Janji gdje je zaveSio osnavnu skolu. diplomirao ie 1976.navo· diMarkovit . 1.Uskoplje. Klub dobrovoljnih davalaca krvi "Risto Spuran" izTrebinja jucer je proveo akciju darivanja kapi Zivota.avrilio II Bijeljini. E. Carnic je na VMA pre· bacen pocetkom seplembn zbog bolova u kuku. odnosno n eukljucivanje ime!igencije u razvoj ne pro cese grada. odbornik u Skupstini opiltine Dervenra. Desi se neka da cia odu n a d va. Nedavno su narn isporucena cellri nova fetalna rnonitora i dva vakum ekstraktora .ce teske boles ti umeo je Izer Camic. Gimnaziju je z. Potrebno je uc. a da ru m dzenaze i u kopa jo~ nije odreden. bje1ouhe. S.godine. Paznju posjel'.a od ovegcdin e dva pok 1..regOUOr. a da se ne vrale.000 KM. plavouhe.m izgledom vise podsjecaju na rijerke rropskeplice. M. ~ Usali Centra za obrazovanje i kulturu since [e odrzano knji~evno vece sa pjesnikom Bakirorn Abdagicem. kaji su rijetki. aradeni su rucno i predstavliaju jedne od najkvalitetnijih inS rru rnena ta na svi j e ru. Od tren u !ka kada s e i<lldu faz.. 00 rna· 0 raka. jer !Iiieim nigdje bolie nego kod mene.1 saja. istin a spo ro. dr. a 1. N e svi da rn i se odnos gradan a prema ~iSIOCi.M. nakon sto dobiu nalog. a potom. godin e njegova vrii ednos t p roci en j ivana je na oko 800. volio bih i v'ise da nabavim . Odsjek geodeziia.zevn.za osniuan-e Cent a za uanueesnu OPIO )U Otvaranje Centra najavljuJese vee godinama..C.1 2011.adbudeprimier drugima .[ragopane.ane Bogdan svakodn eV'!lol1avikava II a n j egovo pris us tvo. uporedo s paljenjem ulicne rasvjere. lijepo se mnole pricaBogdao. tTidan a. U po vo du ob iljezavan ja godiin [lee otkri van] a spomenika poginulirn iumrlim dobrovoljaorn davaocima iulice dobrovoljnih davalaca krvi.savljevic kako bi obavio zavrsne razgovo re 0 ko forrn iranja Centra za vantjelesnu oplodniu u Banjo] Luci.000 KM stigli na kliniku isporucila je firma "Stepmed".. prvo ie ulaganje u ovu kliniku od 1979. KC Banja Luka: Pasj~ta prilflatog stl/J~fljaka Luci najavljuje se vee godinama.Ocekuje se isporuka ultrazvucnog noza za operati V 11 u gin ekologij u. Do sada ie u RS uradeno blizu 900 takvih procedura. uslijedi bucno varnieenje. odabro sam i. U opstini Bijeljina jucer su potvrdilj ovu vijest. Otvaranje Centra za vantjelesnu cplodnju u Banjo] Sta mi se (ne) svida u Derventi SDOI'D uBlamania :rusBuina -U Derventi mi se posebno svida jet moj grad vraca. . ji Bogdan Markovic iz sela Cvrtkovci kod Doboja dvije deceniie uzgaja ukrasnu perad. Nakon sto se oko 20 sati upale sijalice. odbomik u SO gr. d a 0 e ga lamim !la njih. pa sam prciao na fazane. jer spreeava j 1. a p ri kraju je i tender za obnovu lap a rosk ops kog in stru mentarija. tetvrtak. godine 5nansira iedan pokusai vanljeiesne opJodnje koji koilta oko 5. bet Carnic rodeo je 1950. septemb"flruja~ 2011. Predstavljene SU dvije knjige saljivih djeeijih pjesarna od Bakira Abdagica: " Sve sto leti nisu laste" i ~Sedam slavnih vitezova". da ih ne plasim.kaie Fadil Pelesit. Ovi dogovori. B. parke. na jednom od elektrostubova 1.i v I jenj a.

Meho Ca karic. G. . hiljade ce ih osrati u gradu i praviu nam problerne. Hitno bi to trebalo poce ri rjd ava tireklajejasmina Emino- Prije pcretka gradnje smiesta]a. No. Veliku paJ_. nista nede rijesiu! Jedino rjesenje problema je izrniena zakcna. No. trebamo napraviti 20 objekata.anove zakona.gdje ce ih biti smiesteno tek600. uredirce irukohvate re postaviti slivne resetke. Nacelnik opcine Ilidza Senaid Memit rekao narn ie da ce hraniti pse koji se zateknu na podruciu ove opcinel? -Ako vee hocemo da trajno riiesimo ova] problem.35 KM PDV. In teresan tno je da su na na svakorn koraku. jer su nam ru ke sveza ne.istakao je Memic A.istakao je Hadfibajric.jeO. gradski vi j ecn ici i s true n j ad. gdje sada borave573 psa i 78 mataka. a Opcina ce izdvojiri 17.10. jedina smo opcina kola ima svoi azil. a posebno zb 0 g toga sto nadlezni jos nemaju pravo rjesenie za uklanian]e Uskoro poceti obnova kaldrme u starogradskoi ulici Mali Alifakovac.hHjade ce ih ostati u qradukafe Hadzibairic • Ako hocerno trajno rijesiti problem. Sanaella Hadrme ce Dijelimo ulazniue ii'091131 O~ 107 I li!!!800!WtlrHpl -Iedanod velikih problema gradasu psilutalice.ifakovac I karla smjestimo jedanbroj pasa u azil. ali Eldin Pervan (!Ij problem treba riesavati. Cijena SMS·a.r. Prvi iSmlac koj. jer ulicama Srarcg Grada i dalie setaiu oopori pasa. pro U ci Ii F alih u i poloziLi cvijece_ Tog kobnog dana ubije" Iti su Asim Cvr~.n ice za Ka merni reatar dobili su Hasan Mrkonia i Esma K udra. a liudi nam hodaiu gladni i zedni . Opel razmak te irne iprezim e.rekao [e Hadzibairic. Srna tram da smo pogrijesili kada srno ishitreno doniieli zakcn koji ce stititi pse . ~elvrtak. Alija Ca u sev ie. E.ierihmnogopobiju.200 KM. s vakog dana ih prarim baszbog opasnih pasa.njuposveeujemo ovom problemu. a 20 ih je raujeno. Kljucna rijeeje ULAZNICA.kazaoje Faruk Bihorac. Racirane mu~ke osobe. Svakogjurrapred zgradom Faruk Bihorac rnezatekne coporpasa. N. kazao je Memi6 opasnih zivotinja. Kako su kazali iz Opdine. koii sada vi~e ~ti ti pse n ego J jude! .. 13 PROBLEMI Nadlezni nemaju riesenie za uklanjanje opasnih zivotinja USUOlili zaKon K Ii stiti Vise od ). Prije 19 godina na mezarju u Boliakovorn POlOku. . Sve ce se avo i dalje povlaciri. nadlezni se moraju raspitati kako je to rijeseno u Americi i tako napraviti kod nas . Ibmhim Sehovic. + -Nadlezni sunapraviliveliku gresku. Z abrin u [ je i s taro gra d- OlimnUSHi balen Danas diielimo ulaznice za trOSaIPO plivanje u Olimpijskom bazenu "0 toka". M.nakoneega rrebare ukncati razrnak te 0 B. Vezane ruke Kako su narn kazali nacelnici sarajevskih oprina.I kada srnjestimo jedan broi pasa u azil. ni5ta aismo dobili. osirn sanaciiestepenista. moramo imati azil.kazao je Av" die. onda trebarno odiednom naprav iti 20. od granate ispaljene s agresorskih polozaja ubijeno je deverero Sarailija.B. ovai nas. dobit Ce iednu ulaznlcu. a n e samo jeda u azil. Nikadane znam kadaeernenapasn. Radit ce upcslenici firme "Ornnis". Granala ubila deuelel'D SaralUJa GodIsnjica rnasakra u Boljakovom Potoku Polaganje c~jJer:a na spomen-obf/JetJu lmsir Keda. koji ce sa strahorn izlaziti izkuca. jer ovaj sadasnji ne nudi nikakvo rjesen j epa su narn ruke vezane. Profesor Veterinarskog fakultera i gradski vijecnik Rizah Avdie kazao [e za "Avn" dace zbcg ovog velikog problema i dalie naivise ispastati gradani.Imam tro jed j ece Jasmina koji iduu Eminovic OSUQV!) u 'skol u. Sinton ipaknisu dobro riesenje. kornsije Ie brojne dele" gacije juter su na spomen-obiljdju ubijenima odali pocas I. ne IIUde U ulici Mali AI.Nazalosr. 29" septemnamulan 2011. 0 vai poda tak ih j e za b ri n 1. -Nemam nistaprotivpasai nisarnm tcdase pc biju. ski nacelnik Ibrahim Hadzibaj ri t. Hranltlpss vic. E.sarajevski kanton Dnevnl avaz.anernanistaodpravIjenja azila -rvrdi Eldin Pervan. dok su klanjali dl:enaw rahrnerli Fatirni jusic. sa 600 rnjesta. Mustafa Ka" mo Ve:ljan j dvije ueideo tifirajde.NALO DobibliCi Ulaznica UI8:.ko j i isti ce da j e nenphodrio izrnijeniti neke cl.000 pasa lutalica slobodnocesetati sarajevskim ulicama i nakon gradnjeazilaza napustenezivorinieu Rakovici. On se nalazi u Falericima. u 10 sali posal]e SMS. prijatelji. CLanovi porodica. -Prema zakonu.

obiavio liaS lis! 0 dolasku Kim Han Sola. koia j e registrirana u porodilistu na Jezeru. godisnjica Udruzenja ilrnije IZBiH.ba)gradani mogu saznati v:i.. Minmda Hukic dab. skoro da ne postoji rnedij u regionu Han Sol: Upisao se u skolu Moslarski koledt u cemn: patllje koji nije prenio ekskluzivni UcenicimaZabranjeno da gUUur.Nakon S!O je osarn bella izolovano na porodilistu na Jezero.markin. pobudila je veliku pazn j u mediia sirom svij era.".kazala je dr. a svoi dolazak u Mas tar radi izvjestavan j a 0 ovoi prici nai avile su TV ekipe iz Njemacke i japana. Kolo vade oni koji su bili po haostorirna na zapadu. na skolovanie u Mostar. teme __ Prollcena halma dova EI.Ulema je nasljednik Bozijeg poslanika Muha· rnmeda. A-.kcus. a danas im smetaju irnami i njihova uloga . Zamjenik reisu-l-ulerne 1Z u BiB Ismet Spahic rekao je da se uloga irnama sve viile Obiliezen Dan Udruzenja ilmije IZBiH TeleuiZijsRe eRipe iZ dapana ijemaCRe sliiu u Moslar Ekskluzivna vijesr koju je Kim Han Solu izazvala veliku pamiu Iz Sluzbe za poslove sa strancima BiH juter nam je potvrdeno da jos cekaiu okoncanie postupka u vezi s davanjem vize Han Solu zaboravlja. iako je i zvanicno potvrdilo da [e on niihov novi Ilcenik.I J_ 9. Nu. septem~ar/ruian 2011 . 29. Inace. . Dr.rekao jed. . koji govorio imamirna koji su stali U cdbranu Bos ne i Hercegovine te 0 n j ihovoj ulozi u svakodnevnom zivotu. s medUima Kako SII nam prenijeli ucenici Koledza. Ne dozvolirno da nas bace u marginu. koja je dolazak svoje ekipe u Mostar potvrdila za danas.. Hukic. skolovanje u Uiedinienorn koledzu svijeta (UWe) 1.. a. o1'i[O ie to tendenciia da nas ne bude na povraini. prvensrveno radi buducih porodilia . Tom prilikorn U arnfiteatru Medrese prernijerno je prikazan i dokumen tarni filrn . s. kazala ie japanska televizi] a Fuji Television. • T:+387 33659808 www. A . mi cernose potruditi da gradanima putem naile internetstranice damo potpune informacije 0 bakreriji MRSA. unuka zloglasnog diktatora Sjeverne Koreje Kim [ong Ila. koledza IIi j ucer ni j e pokaza10 razumiievanie za obiavliivanje informacija 0 Kim Han Solu.~einformacija 0 bakteri] i MRSA.Du.12 "Avaz" saznale Vijest 0 DnsVIli avaz.ba . koii su cdusevljeni cinjenicom da c-t' Han Sol b iti II iihov 110· vi kolega.SpahiC: Holo uode onl Hoji su bill Da zapadU Ucenjern hatrna dove imarnima i sehidima ispred spomen-ploce u haremu Gal! Husrev. N asoi redakcii i posljednj ill dana su se obracale brojne me- dijske kuce. Nr. rukovodstvo UWC-a izricito im ie zabranilo da kornuniciraju s no- izvje!itaj nase novinske kuee 0 dolasku Kim Han Sola u MoIz SI uzbe za poslove sa strancima BiH juteI narn ie porvrdeno da jos cekaju okoncanie posrupka u vezi s davaniem vize Han Sol" kako bi mogao poceri dvogodisnie star.G1as imama . R uko vodstvo mostarskog vinarima 0 ovom slucaiu. je vise podataka 0 ovoi bakteriji.1 Mo· staru.begove medrese iueer je obiliezena 99. Ogromno interesiranje za pricu 0 rnladorn potomku sjevernokorej skog dik ta tora po- sazoane Vise 0 baRleriji MRSA "'Na intemet-stranici Klinic_kog centra Univerziteta u Saraievu (www. Cetvrtak. Spahic. 1993. a. A.

11 ZELJEZNICE FBiH Ocajnicki patez grupe otpustenih radnika v " Stralom gla Ir tiV0 Imide! Obratun drektora Osmenaqica sa sindikalistima Sedam otpustenih rnasinovcda "Zeljezllica FBiH" (ZFBiH) jqiSer je II pel do 12 sati ispred Zelj eznicke stan ice II Sarajevu stupilo 1..no i:I'Llh:imo Yom rozJog "'!co mto It! OJ:lred Jell!1 la. a nenaplacenirn javnim prihodima u periodu od 2009. jedan od strajkaca. kaze da su radriici dobili otkaz sarno zato £[0 su II medijima upozora vali na krirnin al ko] i s e .""lVO..." . OlJOP~M O~l 120 III • 00'101' NCNDPIIOl" IlSJ JDl ~. ako ne b ude povu cen aodluka 0 0 tkazi m a. a ne on.... prerna njegovorn mislienju. g. AUtO·.11"... J'tII "" .. Od'~o.teme ()nevni avaz. do 201 s. . Kazna za ovo krivicno dielo izn osi la b i od tri m j eseca do tri godi ne za tvora. godine. P redstavnicki dorn IlSVOj io je i Nam zakona 0 finansijsko] konsolidaci j II rudnika uglja u FBiH prema obradunatirn.Radi se 0 dopuni Clana 163.""OflA!lll . ..gJtll I'IOjbIIleg orloltllt'lC19 h . Uprava 2:. dobio sam otkaz . s direktororn Nedzadom Osrnanagi cern na eel u. Kako je Duvnjak naglasio. sve 10 su. . ".~. .septemtlar/rujan 2011. a udio sredstava FBlli propisom Vlade.b. rna i upozoravanja na kriminal Nedzada Osmanagica StgLlrnlLl p~_ 't.DDA L\. kaznit ce se zatvorom" . . susrina ovog aha je da krivicno Z3konodavstvo predvidi sankcije 7. Sjednicu Predstavnickog doma ponovo i!! obiljezila melba Marinka Cavare da se ne razrnatra dnevni red. Srrajk glad II jed in i nam j e izlaz kaze Huskovic... nelegalna. ~od .IU f6U I b~ '111\.1. rarne zlccine..0 [H EJIA:LH I UYIB.. Ostali uposlenici otkaze su navcdno dobili zbog nezakonite obustave rada.j MO'OW~ OH J"~. kako kazu.1 S[TI1jk gladu zbog. Zbog davanja izjava rnediji- lFBiH.20 IRO:O.ica Parlamenta FBiH DOtri BOdine zatuora za neBiran)e DenOCida Nacrt zakona 0 dopunama Krivitnog zakona FBiH potrebno pretocit' u formu prijedloga Predstavnicki dorn Parlamenta FBiH sa 63 glasa za po driao je j u cer Nacrt zakona 0 dopunama Krivicncg zakona FBiH poslanika SDA Jasmina Duvnjaka.O I 14\ IlJtUINAJ IltSl'1:!(1 DS~ .tJ 1!!C. ali bih dobio otkaz.KARALIC Sjedn..FBiH zab rani la im j e ulazak u prostoriie Sindikara. strajkovati gladu ako leba i do smrti. dlatJo .Hvala Viekoslavu Camberu...ot konce. sada vee bivsi predsiednik Sindikara masinovoda FBiH .La IJ~ Ov~i.naveo je Duvnjak. F. porucuiu da ce.. [a sam prvi predsjednik Sindikata kojern je rninistar dao orkaz. IiOl lUI "69 ID5. No. Mene je zelio skloniti ier sam predsjednik najjace sindikalne pcdruzniceo Mogao sam bid na !!lom.. kaze da uopde nije llcesrvovao U obusravi ida je rag dana bio slobodan.~o JIIO .. g~rQn~'J Zavi$..l. ..f HI PIUCilaT PAR'"'' .o~ c roo ..uzeta u o b zir ko d procjene vri jedn Csri kapitala.Otkaze su dobili uposlenici koji su organixirali nelegalnu obustavu rada i koji su odbtli pokrenuti nelegalno zausravljene vozove..egalni put eak radnicirna Sla Maio 0 UpraUi U ZFBiH saopcili su jucer da je potez na koji se odlueila grupa bivsih radnika »lJas ta vak po lilike uciena i manipulacija". OJ:) 1'i!i C!!I& . No.kale Buljugija i porucuje direktoru Osmanagicu da ce rnasinovode birati predsjednika Sindikata. 'MODI. M 0 I. A.. 2g. 'mod.kazu II desava u ZFBiH. cet'l/rtlk.DEDAJIC Poruka direktoru Vernes Buljugiia. koii je dao saglasnost na moj ctkaz. dokazali i federalni revizori. osim onih kod koiih su ulagan j a.n~ 0.. ~Ull'" \I ~". Izrnjenama Zakona precizirano j e da ce se sredstva koja FBiH ulaze II konsol idaci j II ru dnika k IIj izi! i kao pov ecan j e llCe5ca drzavnog kapitala u svim rudnicima.lS no ."I<O"'IJ1'U II'" J. I..3 negiranje genocida. jer je Vlada FBiH.1!I11l I DJ5TIlIIIl'TlIl UUGiOT PItO!ZY.J dQIDrt! w . .~ VEAMC»IT SAIIAJEVO. savj etovao da trebamo ici legalnim putem. tako da su cijeli dan bili isp red s Ian ice. p<rlnio!..' UOK uu . koji se II fermi prijedlcga u parlarnentarnu proceduru mora uputiti u roku od 45 dana...OY1CDS1 II ~ I!<' n. zlocine pro ti v covjec n osti i druge zlocine po medunarodnom pravu. Takoder. Krj vicnog zakona FBiH: "Ko javno negira genocid. kaZe. 1)019Y. Iako su cetvorica strajkaca sindikalni lideri. odmazde koju nad njima vrili Uprava kornpaniie. Radnici su iucer porucili da je sramcta da se predsjednik Saveza sarnostalnih sindikata BiH Ismet Bairamovie nije udostojio da pcdrzi radnike. Mirsad Huskovic. D .J a slim l. a data im je sansa da postupe II skladu sa zakonom ".. . otpusteni predsjednik Sindikalne organizacije Sarajevo.o"to !MirtelipcLlidClnon noM .1. " ' .

juter je ministru slgurnos ti BiH Sadi ku Ahmerovicu prenio ozbiljnu zabrinu toot i nezadovoljstvo njegove zemlje zbog nekontr- AhmetouiC OaiOdgOUrOiii za OZbiUoeroouste oliranog prili va azilanata iz BiB i propusra u bezviznorn rciimu.Nu. Doduse.i i djeea. Ovo nam je porvrdila pre dsiednica Kantonalnog suda u Sirckorn mijesa gorko i slatko. Sposobni i od.ecate li se prvog poljupea: Da. poput "vij agre". a na carinama i po-liciji je da pokusaju sprijetid svaki nekgalni plasman i..hra.rekla je Grubisa.Dak Ie.g_ovomi SDA. tu se orueru ezou-c IZ b-O se rag Sud u Sirokom Brijegu dobio obavijest da se Knezovic odjavio Puljica.Pa. vlasti i naceillicima opCina iz kojih je zabilie~ell najve"i broi a. koja nam je kazala da je poziv Knezovicu za izjasnjenje II krivici odavno poslan di plomarskim pu tern. DZaba irn svi njihovi :skupi i luksUZlli autoe mobili. 29 septembarfruj an 201 1. KONJI Tito je jabao bijelog konja. A. [ako da name" kompan. Cesdtam radn. a muskarac u novcaniku: Ne znam bas. u-hlru. u sl uca j u da se ne odazove nasem pozivu. ler se !judi srame ici kod Ijekara erektilne disfunkcije. ali morarno prevendvno djelo· vati i pricad 0 njima kako bi·· smo gradanima skrenuli pamju na n. Citat koji pamtite: Stvarno je sretan cnai koji ZIIa da ima. Dna je istakla da je Knezovicu roeiste za izjasn jeni e 0 kri vici za ubistvo zakazano za IS. pjevata Jasmin Burek 10 SAZNAJEMO Dnevniavaz.rac j e: N isam ra zmisljao o tome. sta b iste d anas uradili: Vierovamo bih pokusao napraviti j05 neko dobro djelo. ali iz Agencije za lijekove i medicinska sredstva BiH radi zaSl. lijekovi bi time dolaze na . ji laznih lijekova u apotekama. decem bar u Kantonalnom sudu ~irolei Brijeg. mkom ko· je je planirao Iliz sasta naka s predsl3vnicima bh .Ovo malo duse~~. Zadat~k Agencije.ek za migracije. S ta j e Vas naivecl strah: Suelnji dan. Kome se on i folir. SIvarno ovi politicari vec godinu prave narod bud alarna. Datum i mjesto rodenja: 24.Klub poznatih use Ie mi Ie 81ueCi DoroM Litni profil bh. . S.sleo~ira~nom nOslobodenjll" . Otkriite nam jednu tainu: Imam mnogo tajni. NeQstvarena ielja: r rna ih mnogo. Paralelno se u Li vnu sudi dvo] ici sudskih policajaca op ruzenih da su Knezovica iz pri tvors ke jedinice pustilina slobodu. za njega je jos na snazi prcduzenje prirvora.Vlada TK ad decembra nije uplatila nijednu r. ovaj predmet rnogli ustupiti hrvatskom pravosudu kazala nam ie Simic.zilanata. DOSTAJE LAZI ..dadju za porodiljsko bolovan ie. koji je u BiH doputovao fadi jasnog dogovora 0 zajednicleom djelovanju be19ijskih i bh. kao i potjemica Osim ubisrva Puljica.Belgiju u ovom trenut:ku najvi~e zanima kako preduprijediti najezdu migr . moZda iz nehata i neznanja. jer su idemicni .. a ovimasada na vlasti ne bih dao ni magarca da poi aSu. tokorn nernilih scena koje su se desile kod stadiona Pecara uoci ogigra. po!m~aj \lVOZ1l Iijekova koji nisu odobreni od . direklOrice Agendje . emo "lisle -- - - Iza kulisa posjete BiH belgijskog sefa za migracjje MAGAAAC- LOS POTEZNe opravdavam .k GRAS-a.. Dos!a j e vise blamaze! Po. hko je rekla Grubi!a. nedostupan Brijegu Dragi- Optuzeni za ubistvo Vedrana Puliica nije na adresi a Iiver Knezovic (37). posprdan i pri IIIiti van natin u nl. .za lijekove BiH.Dnevnl avat'. I "no faktieki posleupjeli.rna. jer 0 njihovom prijevozu ovise rije!ki uposlen. februar 1974. U Agenciji nemamo nikakve in formaci je 0 prod.icima "Cenrrorl'ansa"!.. jeste osigurnnje ispravnih lijekova j medkj· aski_h sreds lava na legaln o. Grubisa: IlgledajlJ iden/ienQ prepla vljeno lainom "vijagrom" .. A ..:a »Avat' jedan oel sud.kada bi lijekove i do kojih gradani se to urad.. ie u pi tan iu ovaj Sirokobrijezanin. fun. imamo crno falsilikara jesu markice s botrziste koje uvozi ove lazne logramirna. Je n VaSa slava gorkog iii slatkog okusa: Kada se pitate sta [e to danas slava i kako se postaje slavan.ziyam visokog preds ta vnika ali uvede sankcije tim politicarima.. kaie da se ne· Licencirani Jijekov.i te iaVDOg zdravlja ukazuju na njihovo prisustvo u prodaji.tetyrta~.. Ima li istine u izreci "Ko pjeva. Vas inspirira: Edin Dzeko i Mesi (Mess i). Prisusrvo laznih Iijekova u BiH zvanicno nije urvrdeno. dobili smo neku drugu adresu. Fredi Ruzmont (Freddy Roosemont). Zbog toga.onilea jucerasn. koji je opruzen za ubisrvo 24-godisnjeg naviiaca FK Sarajevo Vedrana je i hrvatskom pravosudu. Burck: liveira ga MlJrinja hobi: Muzilea.Nama ie prije nekoliko dana dosla 0ba vijest da se 0 n vise ne nalazi na [OJ adresi.ije inrernem nije uobieajeno s farrnacetom nude ove lijekove koji utskom industrijom . 1e Ii bolje danas biti Iijep iii pametan: I jedno i drugo. Ruzmollt je u u mrale navecer doputovao u bi[flU posjetu BiH. Je Ii jutro pametnij. jer Ce tako najboIje ~tititi nas Bo~njake od sebe i svojih gazdll.placuju plaCe s doprinosima i dr· ugim obavezama. DUCIC naiueea potrima za linom 'uijagrom' Trazenilijekovi protiv erektilne disfunkcije. 818ft .arna. Da je su tra srnak s vi jeta. posebno putem inte_rnela . Biste li donirali organe: Naravno. Sportista ko.vanja utakrnice NK Siroki Brijeg . NaZalosr. J es Ie li ikad a imali prj jalelja: Mislirn da nisam. sawaje . 1l0vinaIska po bj eguJ ja Josip Vricko Darna Bosnj acima ddi nacionalne i vjerake lekci je n. Ned:tad Mulabegovic. Kada [e brak dobar brak: Kada supruznici imaiu isti tilj i nemaju tajni u braku. generalni direk[or za m igracij e iz Ureda roB strance Belgije.Medu robom koja se tao ko naru ellje Cesto sui prepara ti za dopinge u teretan. je po- sla[ n jihov prvi Cov. Naroe! je si t tazi. ne gararn nikad. naravno. Koji je Vas najveci porok: Pusenie. godine u jajcu.ajn? NESPO SOB NA SDA .rekao idenril:no i. Najliepsa zena/muska.OVC!. vlasti .laHi naCin. dek se prevarami voze dIJi:avnim limuzinama.ju i kupovinom ispod mlee.Cesare Padoni"..FK Sarajevo.porvrdio je . irna vise s tv arei ca.e od veeeri: Zavisi. Cega se najvise sramite: Losih postupaka prema ljudima . optuznica Knezovica teret i i 7. . Ime i prezime: Jasmin Burek. Omiljeni film: •. zlo ne misli": Mislim da ima srnisla. V~ ca Simic. sef Instiruta za farmakologiju i toksikologiju.. ali je utvrdeno da ga na toj adresi vise nema. ali zato je Mulabegovic i dodao da nanose pravu stetu po BiH nije u rizienoj grupi gr. pa smo mu ponovo uputili poziv. Prema rije~ima Namse Grubise.lo.Agencije. grodan i pu rem in terne la najvise craze Jijekove prOLiv Predstavnici Drzavne agencije za Hjekove upozoravaju Dnauniauaz 081-142-015 VRICKOI VRISKA Cuvena. a lraie u poslen je liens. Molimo razoOuanag 1jubavn ilea VriCka da vristi !ito se nama u "Oslobodenju" ne iJ. Tu proceduru rnoramo provesti da bi srno U opce. Kada ste posljednji put bili na izlozbi Ili u pozoristu: Na izlozbi slika. saznaie ..adane koji ih uzimaju_ Nezemalja kada se radi 0 lainim ko od rjdenja za spreeavanje lijekovi. nabavij.zgledaju. dovoljno_ Omiljel1a modna ma_rka: .m bh.:1 izazi van j e opce opasnosti te pokusaj ubistva jos ScsI osoba.jih.jib sasranaka_ A. Sta svaka dama mora irnati u tasni. Najdraza pjesma: "Prvi snijeg". Politika ie za Vas: Dio svakodnevice i vrlo birna srvar zbog okolnosti u kojima Zivlmo. Kako je to "A vat' ranije obiavio. tern' e . Sta pomislite kada Vam crna macka prijede preko puta: Ma nisra. "Armani~'_ Osoba koja Vas iiveira: Zoze Murinjo (1ose Mourinho).•nata izBiH.Dnevni avaz" Knezovic ie prilikorn bijega u Hrvarsku pravosudnim organima priiavio svo]u adresu stanovan ja. ier se srame i6 kod ljekara. Kad.

Haris Palislarnovic kaze da "ljudi koii su se zalili na Mustafic: Bio u Sarajevu BecirouiC: Poltrenuta interna istraga . rukovodilac Sekrora za pri· premu gradnje hidroeleklrlllla u ovoj kompaniji. policiju koja je sve redom legitimisala. udarania. septernbra kasno uvecer vracali su se s utakmice u rodno Visoko razocaranizbog poraza voljenog FK Sarajevo na Kosev U od Sirokog Briiega.nZONLIC Sumarstvo FBiH Direlllm'lll'OtiU Dba oruedloga . izrnijeni u novu.teme NA Onevni ava" cetvrtal<. diplomirani inzinjer rudarsrva.. javlja Fena. odvedeni u prirvor. kako tvrde... a kaze da ni sam ne zna kako je postao svje- . do toga da dva dana vee mokrim krv . o Pravosutie BiH Federa1no ministarst\'o prOSlOrnoguredenja odbilo je zahrjev "Elektroprivrede BiB" (EPBiB) za izdavanje urbanisticke saglasnosti za gradnj u HE Vranduk. porodi'::an je covjek. prerna njima.kde Esroer Mujicic. a u MUP-u u Zenici su mi rukom veza· nom lisicom ud.iti nB sudu. Platforms ukljucu. izmjena i dopun. u sep!embru prosle godine bi vsi clan Predsjednistva Bili Haris Sila- HE UranduM bez dozuole Stral1l7.ni Tuzla. javlja Fena. Tu pocinje 48 sari nocne more.' Doilao sam kada sam vidio da krvan Obostrane pogreske Ahmer Fazlic poslovoda je u "Prevemu".e p rosl 0sedmicnog sasranka eelnika sindikala.. njima nije mjesto u policiji. Nisam slutio da ce me sluWenlci rnoie drzave pretudi.a Zakona 0 VSTVBiH. Komisija pravosuda u BiR za pitanja StrllklUrainog dijaloga BiH i EU jucer je odrlala prvi sastaoak na kojem su razm3traIli principi Laje· dnicke platforme za daljnje pregovore. A . stocne Evrope potpisat ee surra u Sarajevu protokol 0 regionalno] saradnji. Siguran sam da gradani nece podrzati kriminalce koji su bili predmet policiiske akci]e. javlja Fena.e uglja Termoelektra.hie Fazlic. kazao sam im da smo rek dosli.bva [il i zakl juck. .. Gla vni direk tori 13 j avnih servi sa iz jugo [.}a imam auro~kolu. Bio sam u navijackom dresu Sarajeva i govorili su mi da ce me pustiti da me ubiju navijaci Celika. Zakona 0 Sudu BiB i set preliminarnih preporuka. • Dosli smo pred kafic i vidieli rnasu naroda. kriminakim. a ako ie doslo do zamjene ili do greske. Osim poveeanja placa.. rudari rraze i korekciju cijena uglja koji se isporucuje Termoelektrani. Zamolio bih sve koii srnatraju d. nego se samo zatekla "u pogresno vrijeme na pogrclnom mjesru". a eventualni prekrsioci sankcionirani posrupak policije imaju u najgorem slueaju saobraeajni prekdaj". se ptembar/rujan 2011. Iume ngoun . Ganic ima nalaze 0 lomu dva rebra.a u odnosu na cijenu koju plaeaju gradani pri kllpovirti uglja. ja sam prvi ranieni pripadnik Armije u Visokorn. kako Ijudi koji su iz kafica priskocili komsiiarna u pomoc rnisleci da u napadnuti rake i policije. a potom. olltobra Rudari Rudnika uglja Sikulje najavili SU ~LTajk za 7. a oni su rekli da moraju popisari sve. Svi odreda kazu da su za vrijerne policijskog prirvora bili prisili avan i da potpisu iziave da SLI vidjeli kriminalne radnje iii da su sami u njima ucestvovali. javlja Fena. Liutiti policajci rekli su da cu "zam sto krijem kriminaIce sada u Zenicu". koji tvrdi da je Minisrars!vo odbilo izdati doz\'olu iz formalnill razloga. Sat poslije pozvan sam da svjedocim 0 necemu sto nisarn vi dio i to sam re kao u stanici. RK Javni servisi POIDISII'01OMOla osar8dnJl . ga je stid rnajci pogledari u oei nakon ilto je cula u medijima da "ioj je sin krimina· lac s dosjeom". jec joS nema stava Komisije za nacionalne spomenike BiH. Govorili su da ce udarari dok ne potpisem iii mi . pogresnu grupu ljudi koja nije ucestvovala u tuci. prema kojoj je za 7. a kamoli osumnjiceni. koji pri pada Rudniku Kreka Smjenu Trumlca je porvrdio i NO Rudnika. 29. brutalno prerucen i od policajaca. istraga ie u toku. okrobar. On dodaje da je "cijeli sluca] seriia nesporazurna i pogreski".. koja je pohapsila. instrulctoI sam voznje. donedavao zaposlen. a onda iavno osramoderii time sto SU proglaseni huliganima. U stanici sam postao osumnjiceni. No. a vamedooj sjednici lzvrnnog odbora Sin~e organizacije Rudnika Sikulje zakljuccno je da se prvobima odluka. [er SU)edOM Dostao OSUmnJiCeni .prica nam Mustafic dok pokazuje brojne rnodrice po ciielorn tijelu . koii je bivsem direktoru izglasao nepovjeren je prije petnaestak dana. uz podrsku Vijeca za regionalnu saradnju (ReC) i Evropske unije radio-televizija (EBU).Zovnite povrijedenog policajca i pimjle ga ko rou je p ruzio prvu porno'.. Vlade FBiH i rnenadl<menta "Elektroprivrede BiH" i Rudnika. R K. psovanja. Ovu odluku donijeli su nakon seo nisu pri.. biti privedeni. Podsjeearno. U stanicu Visoko dosao sam da dam izja I'll kao sv j edok. koja je rrenutno La oko 40 pos[O ni7. Vise od povreda boli neislina dok. 9 Ukratko UisocaCi sa nas i u DOgr sno urilama na DOgraSnom mlastu Svi odreda kazu da su za vrijeme policijskog pritvora bili prisiljavani da potpisu izjave da su vidjeli kriminalne radnje iii da su i sami u njima ucestvovef Navijacki dres Lieu MJESTA Je Ii slucaj prernlacivania u ZDK niz nesporazuma Nova aprava fudllika Smuemen dlrelltor Rudnik f)urtievik Edin Mustafic i Armin Ganic 24. Kolegij direkrora sumsko-privrednih drustava FBiH ria zaiednickom sastanku u Kupresu izrazio je zabrinu[OS!sro pravovremeno niie donesen novi zakon o sumama nakon sto je Ustavni sud FBiH donio odluku da neke odredbe Zakon3 0 ilumam3 iz 2002. Svi povrijedeni s kojima smo ju~er razgovarali kazu da ce medicinsku dokumentaciju i izjave dari advokarna te pra vdu za sebe tra. u tom trenu nisarn ni znao cia ie policaiac. su bili izlozeni b rutalnosti da nam pomognu u identificiranju takvih pripadnika. s Ustavorn FBiH. Ovo je za "AV'd' potvrdio Alija TuraiLic.Akrivirali smo Odjel unutrasnje kontrole u punom kapacireru i intern. mada nisam vidio niSta. vriiedania. s dosjeirna . Projekt "Elektroprivrede BiH" na cekanju Planneza Sindikalisti Rudnika Sikulje najavili S/Iajdiic i Jerlagic prije god/nu jdzic i bivsi direktor EPBiH Amer Jerlagic ozvanicili su pOCelak gradnje HE Vranduk. Becifovic: Ilt/ema is/faga kazao je za "Avaz" komesar policije ZDK Fahrudin Becirovic. Njih dvojica dio su grope Vi· SOeaD' koja tvrdi da su uhapseni. da nee u zi V nap usti ti Zenicu te da prestanem lagati da sam bio u Sarajevu. ona ee biri urvrdena. Na njegovo miesto postavljen ie Zijad Rahimic. Nadzorni odbor EPBiB u petak je smijenio dosadasnjeg direktora Rudnika Durdevik Huseina Trumica.uka ne otp. N isu ni slu tili da Ce nadomak svojih kuca upasti u vel ike problerne. Protosol ce produbit saradnju u ovom podrucju medu javnim servisima u jugoistocnoi Evropi. Razumiiem ill. ima djecu i kaze da Covjek.je metodologiju cada Komisije re osnovna pi lanja kgn !ito su uloga i naCin ukljucivaoja predstavnika pravosuda u procesu srrukmr· alnog dijaloga. godine nisu usaglasnost.Iali 0 me· taln u s ipk u svakih desetak minura. borio sam se s policijom La ovu drzavu.na povrsinskom kopu Dubrave. da ce me izrezari s dresom . .. medu zahljevirna je i izjednacavanje naknade La topli obrok Uz to.dne . dalje od predi· zborne svecanosri nije se odmaklo. Kada su od nas zatrazili do ku men te. oktabar bila najavljeoa obustavB isporuk. a ta je strajk.

. Davorka Ugljen 15 godina uzaludno ide od vrata do nata trale6 da joj izdaj II zva· v.18 UMraOAliiagiC8Ue maSlne Ova saoptenje bilo je sve. rnedutim. Danas sam zeljela doci sarna.vilimediji 0 stvu drugog fuvjeka mine Alijagi(.junske d. pozna!o je.. Edinom Garaplijom. Nakon iz v r s e n o g uvidaja cd strane sudii e Viseg suda u Sarajevu. pod nas. Pemaesta godiiinjica ubi- sJ. Zaposlenici kompanije "BH Telecom" ne vrse instaJaciju.ioci Domin MalbaSic.naglasio j e Cavi'. ipak.ckih stranaka.ljena Na danasnji dan prije tacno 15 gcdina N ovinska agenciia On asa plasirala j e u javncst . za navodno otudene masine iz zanatske radionice »Alija" gic'~(.610. Marinko Jurcevi6 .. a jucer su bi· li sprijeceni da dodu.~le pred glavnu raspravu 0 slue. i z Sarajeva?! nieni dokumem I) ubislVU supruga. pro· n ad II isprerumn. leSko da ce ikacia do kraja moei ispri Ca ti sve S eime se posl jedn jih 15 godina su 0l:av1l. 29. a rna terijalna ste ta izncsi 43.i cIanovi njegove pocodice. slueajem .eleslnzbeno posvjedoci ti sta se s NedZad. OdieIe danasnediad Herenda? Tufilac Cavka mnogo truda i vremena porrosio ie i na sas!u1ianje svjedoka u inozemstvu. Kako se i oi"eki valo. U feljtonima "Dana" objavljivala detalje njihove veze s ubistvom Nedi. U gljenov mezar supoS) etili samo najblii. . avgusta 2007 . 28. MusndaBisiC.kulj· ralo i da ramo ima redovna i dobra primanja koja dolaze.sc. preduzimaju se intenzivne mjere na otkri vanj u izvrsicca. naslavJjeno 5. Cavka je tokom istrage sasl usa vao i Izerbegov ica. S obzirom II a to cia jos [roje svjedoka ereba dali izjavu. koja je kostala oko 1. Ro Ciste ce b iL.. neki ne smiju da se susremu s njegovim grobom i istinom 0 ubis[Vll. Godine 2008. BiB. Cavka je obustavio istragll protiv Kemala Ademovita i njegovog vozai"a Enesa Pandiita. M.30 sari.000 marmaraka.vocW. u kojem je i Uglje. . izmedu 20 i 20. P..y aBira Izetbeg iCa ezao uz SluCal' glle '7 • o1l_IJ.s. Godinama su 0 10· me feljtoni obiavljivani u "Danima" iz pera Vildane Selirnbegovic. Ova istraga.ll livio do smni.. 25. juna 1996. fomgrafija.lo vom "BYi pulevivade do Bakifa I. ali je IItv rdeno cia. Prem a ri jecima p redsje'dnika Suda Smaila Bego" vi Ca.No. S!ogaje predmet ""'Cen u fuzu nerasvijetJ jenog ubistva. kao i danasnla zastlmica Kemala Adenovlca.i. ko j i su bili osum njiceni 7.omll je promijenjen identitet.iverzije Sl[ rib Peed Okruznim privrednim sudom u Trebinju jueer je oddano prvo t(lc i. inate. sigurno. a sudeei prema rezultatima vise pUlaotvaranib i zatvaranib iSlraga. gra. ironicno zakljucu je: • Bakir je dao [)ajpa· mujiviji iskaz: "Ned'lad Ugljen. UJXl' rno ne ?.!!kretizirana na· kon nagodbe TuZiJa. brace Saliha i Muamera ALijagica HO . pomocnik direktora Agencije za istrasivani e i dokurnentaciju (AID) BiH.. n a roci~ ttl su saslu~ an a ITi svjedoka [Uzilacu brace A Ii jagi c. Ubistvo Ugljella.. A. a zatirn je naiavio da ce predloziri zakljucke aka. Herendom. saopstila j eInforrnati vna sl uzba Federalnog MUP·a. Enverom Mujezinovicem. Znam da nece biti nikoga ui ad njegovih kolega ni od nekadasnjih nazovi prijareIja.ivi na Novom Zelandu. mozda. Davorka kaie da je na neki naCin osjeea oJak~anje sto je imala priliku da javn 0 progovori osmni svog supr" uga..031 KM. nakon propalih istraga koje su vodili bi vSj w.i.kazaJa nam je kralko Davorka. Ovo pi tanje je 0 tvoreno nakon upczorenja poslanih Dernckratske partiie (DP) Dragana CaviCa da MUP RS u svoi sestomjesecni izvi esrai 0 radu. s&plembarlruja~ 2011. usko je ve7. KURAN Sudenje na Okruznorn sudu u Trebinju Sp:i.t. neki bi. a pckusavao j e uei u trag i NeclZadu Herendi. On je godinu kasnije za namie- Faksirniliednog od lekslova Vi/dane Sellrnbegovi(.Dnevni avaz' rete niegova supruga Davorka U glien.. ni]e naveo :lta [e s oprernorn za te namjene.3 miliona 8 GODISNJICE Sve kontroverze Dn~vni avaz. da Ii su pravljeni zapisnici povodo!!! izuzetih masina.ju predramih uebi. niie uvrsrio nabavku oprerne za prisluskivanje.." stva sarno je novo SUl"OVO suotenje s bclcutnooCu drzavnih organa koii. S tim u vezi zatrazic [e da uadlezni skupsrinski odbor detaljno ispita ova] sl uca] i da odgovor n a ova pitanja.ali nemaju hrabrosti .940. Centra sluzbi bezbiednosti (CSB) Sarajevo i Stanice javne bezbjednosti (S]B) Novi Grad. Ugljenom.ano U2 51ueaj ounice NedZada Herendc.nforrnacijama. Herenda se nalazi u Holandiji. slIopceno je povodom informacije 0 osobama koje na podxucju Tuzle nude odeede. dostavljen poslanicirna. pripadnika kriminalisticke porn o{.Poslanlci rasprav!jali olzvjestaju MUP-a HOga POliena u HS nezaHoniiO prisiUSHUIe? U Narodnoj skupstini SDS i PDP _podriali zahtjevei upczorena Dragana Cavica U prvom dijelu zasiedanja entitetskog parlamefila. oktobra na zalnjev tuiioca. kao i svih godin a. ko j i je 0 dbio svaku povezanos! s bile kakvim obavjeiltajnim s([ukrurama. Podrsali su ga i poslanici SDS-a i PDP"a. te je dan svj edok mien e s [ran e.ispahiceln.a koga tek namjeravaju.M..-·.Stva s Ramizom Delali. Policajci j obavjestajci znaju ko Ie ubica.a ubistvo Ugliena. a ranije se Spe. namiienjena za UPOITebu van okvira zakona i Sku pi: tinski odb 0 r za bezbjednost mora da 0 dgovori da Ii je cprerna zasticena ad zloupotreba . u maju 2005. septembra.. Prema medljskim i.edsmvljajucise kao zaposlenici "BH Telecoma" i na raj nH. jucer je. sadasnie urednice "Oslobodenja" u vlasnistvu porodice Selimovic." Inace. teme HO Ie Njegova. Sam UgJjen nekoliko da" na prije likvidacije. za kojeg je inIao sazn anj a da . srarom svega dvije godine i vrijednorn dva miliona maraka. ka" cia je vesen popis tih mas ina. a ima ill jos. op til2nicu protiv bilo koga. Bakirom Al." 0 llkvldaciii drugog covieka AIO-a • Krlmlnal u porastu Privredni krirninal je u sesr rnjeseci u RS u porastu. Nagodbasa Celom Selirn begovic je godinama u "Danima" u indirektnu vezu sa smrcu Ugljena dovodila i danasnjeg bosnjackog clana Preds jednis tva BiH Bakira Izetbegovica. lral:io je pomoc od bolinjaCkih poLitiearn.uWe ubi· Dauorlla. Neki ne6e. Uprkos lOme.Oslobodeniu" naiveci zasti tnik.. "SH Telecom" poduzeo je potrebne aktivnosti da bi dosao do saznanja 0 poCiniocima ovih sretnih radnji.lle usluge gradanima pr. predo" sje6lj uCida Ce muse nellto deSili. javlja Fena..to dana obja.nan as su sas lulian. popravku jli bilo koju drugu VTStu usluge ukoli· ko k ori snik za lSiU ni je p odn io 0 dgovaraj u Ci zab (jev. sv j edoci 0 lome cia Ii je gospodin Alijagic imao Ie ma.sine. . bila je ko. . opoziciia je jucer od M UP -a RS zarrazila edgevor na pitanje kcga su nezakcni to prisluskivali u posljednjih sest mjeseci. obja vljuj uei tekstove s naslovima popu [ ovog: "Svi putevi vode do Bakira I. mo optuZio dliavne poiicijske i obavjelltajne strukture. sarna Da mezaru Davorka Ugljen. negdje u Evropi.turu in formaciju sliedeceg sadrzaja: ~ U suborn. premda.Ugljen" vise su se bavi 1i medi ji nego poIicijsko-istrami organi. nikada nisu dobili zvanicnu obavijesr 0 tome kome su i u koje svrhe sluziIe ovakve spi" junske diverzije. lla.. a. vel i.ada Ug. a koj a je u nastavcima pisala cia iza Uglienovog ubistva sroje oni kojima je ona danas u . ali neee da ga o!kriju Tu~ilastvu .lSnjoj ekskluzivnoj ispovijesri za .njskih poduzetnika.cm vrse sterne racinje prema.la. 1IJcP. u Priiedorskoi ulici u Sarajevu iz vatrenog orul-ja ubijen je Nedzad Ugljen..eCOma' .danima.Ova oprerna ie. ali je nije dobio. Zanimljivo je i da Selimbegovic u svom teksru od 10. a nisu.S djecom sam na mezaru bi la u ned jel ju.Cem Celom. 0 sa· drzaju iskaza svjedoka SmaiI Begovi 6 je rekao: . tetvrtak. Narodnoj skupstini RS u kojima ee zahtijevari precizniie obiasnjenie.. ko je to? Je Ii on Slradao u raw iii poslijer mo opstruiranjeinesarncWju ja.Io "".om dogedUo 109 kobnog dana.H_ Lainl serulserl'BH Tel.izjavio je tada Cavka u "Slobodnoj Bosni". razbacani h dokumenala. fla groblju Bare u Sara· jevu obisla mezar svog supruga Nedzada. ali nakon njegovog ubisrva TuZilas[Vo nije uspjelo prikupiti dovoljno dokaza cia bi mo" glo podic.isreriomijib p~ lititkih ubistava u BiR. kako to u iucer.Policija je porpuno ispo· lirizirana i tacno se vidi po policijskim duzuosnicjma da su njihovi sefovi usrvari preclsjednici pojedinih polit. cia Ii su svi zapisi ovdje. a protivpravna imovinska korist ie 30. a ni zas to su s rari zaposlenici s ovog polozaia zarn ijenj en i novim profesionalcima. od kojih su mnoge i nestale . j eon. kao i za 15 POSTOSIDHUi ishodi u saobracaju i na putevimaRS. Mnogo pUla dclava10 joj se da stan u kojem zive ona i djeca. i hljeJi doCi. Vildana Sellmbecovlc. ovim slui"ajem ozbiljao se pozsbavio mciaSnji kantonalni rulilac u Saraievu Oleg Cavka. dolali lIa Sud proriv opCine Trebinje iRS. p Q 1ici j e M i" boslljatkih n i s r a r s r v a polilicara unutrasnjih poslova (MUP) u Vladi Federacije BiH. Za skoro 85 p OSlO povecana je stopa malo] jetnicke delinkvencije. bas kao SIO nikada jail nije rasvijedjeno je· dno od !lajm..

osim Islamskoj zajednici.la biti uru eeM3 c"za poseban dop rinos u razvo iu demokrati ie. zna da je kriminal Vol stri [a i finansijskih institucija opcenito prouzrokovao veliku stem ljudima u Arnerici isvijeru. 7 Sta kazu poznati . nastala kao produkt policijskcg biltena broj I. A sto ie covjek stariii. zaslire Ijlldskih prava. predstavnik kuce "Swekoad" iz Svedske koia se bavi sigurnoscu u saob rae. (CiralacOsrnanK. lzlazak g. jer 13j broj nedo· seZe ni 20 posta..akl/vnoslf veliki za propas t n ego s u preveliki iza za rvor. . va n j a su pok a~ala da gradani sigllrnosni pojas na kratkim relaeijama skoro i ne korisle. Grad Sam. zaostalosti. dorn nesigurnosti. 13 Zalazak 18. i ~~"'. posrade dom svakodnevnih radnickih sera.lara do aprila registrirano 8.sigurnosni p ojas spasa va fivot". )JRIJEME DANAS . No. = 1'. vee ll. uae sarno praVda renja".o cemu je nasa novina tada prva pisala.. koji ie u avgustu prosle go· dine suspendiran zbng surnn]e da ie pocinio bludne radnje nad l5-godisnjakorn. Portparol policije II Disrriktu Halid Emkic kazao je za nas List da jesveska koja je dijeljena. 29.ULHll.Jos vjerujern da je grcki iavni dug od 350 rniliiardi eura odrziv.) SlraSan je DDloiai I'BdniCIIe Mlase ~ r":"/1 a ~~3/281-3!13 redakcl a(rtavaz. takoder. : odD' C do 21' C = nd 20' C do 30'C BIOMETEOROLOSKA Biome. . prcsle godine suspendiran zbog sumnle da je pocinio bludne racnle nad 15-godisniakom Rodi tel] i eija su djeca u osnovnoi skoli u brcanskorn nasel]u Omerbegovaca od policije Disrrikta dobila sveske bili su sokirani kada su na omotu uocili lik policajca Radoslava B.'VJAAtut: 1SU'E. H od~i t. puta stabilnije.i hranu bankrotiraju i drzave kad vee mogu banke.eoroloska uzrokovan. $ituacija u BiH i broj poginulih mnogo ie vet! nego u ostatku Evrope.RD) Noam Comski Radoslav B. legaliziraIi bisrno licemjerje pojedinih predst3vnika OpCine kaz30 je El vir ef.Svako ko irna otvorene oci. A.. Zahvalnica s is tim obraZi07.2011. . a ja se jedva sierirn svoga . trebal i hi zna ti da se to dogada vise od 3(}godina te da se za to vrijerne njihova moe u ekonomiji i politici radikalno povecala. drugacije vidirn svijet.. Ocekujese sUlleano vrijeme lIZ umjerenu obla61ost. Vjemr slab do llmjerene jacine sjevernog i sjeveroistocnog smjera.4 1 29.jevo lzlazak 6. = . ('Of'" E.AAnJRE .R. umjesto novog puta. • N iko od p reds ta V[] ika Med~1isa lZ nije prisllsrvova~ svecanoj siednici.. 12 FMUP-a navode da je od jan1.odnosno forcgrafija koje su [ada obiavliene.a zahvalnicll.puta demokratskcg ikulrurnog napretka." iedan od sokirani h ro illtel j a. sBplembar/rlJjaJl 2011.leA '" 24 SARAJEVO 2Z . Napiranie da Ii je krugprijatelja.:. Predsiednik BIHAMK-a Rasim Kadic istakao je da je cilj karnpanje "Vel. jatan ju za j ednis tva i povje- HatrebiD Damzahuala.Ovo j e n evjerova en o. 1UdP1:1U.." zacije i pojedinci koj.net} Preuelilli za zatuar Oavor GobaG sati i tu sliku rrebaju gledati svaki dan.e!)jem.. svaki covjek ima svoju pricu. Emkic ie .. U jUlarnjim satima po kodinama ce bi[i magle.9.H. ali jos ie strasniie kakve metcde biraju radnici da izbore svoie pravo. na iugu do 30 stepeni.Najniia jumrnja [emperatura izmedu 7 i 12. Da smo prisllstvovati svecan oj si edn iei.ba Vremenska prognoza 29. Zah· valjujemo n3 prijediogll z.N a] boljaforrn ula za us piesan brak j este naci dobru zenu. guci bankrot ne ugrozi drugeclanice euMerkel: rezone.. .Bosna. saopceno je na juce- MaDle0 50 DOstOuozaeauie liS rasni oi konferen ci ii za no v inare.MJETEIoIPE.t(t11'. kao i d. sigurnije i ekonornski razvijenijezemlje. ali isto tako po· IlOI'O porlltlljerno da narn pismene zahvale ne trebaju. se . tomski: Te prliave aktivnosti obavliaiu se skoro Prljave porpuno nekaznjeno " ne same da su pre. Pedofila su stavili na sveske u koje nab djeca rrebaju . !)a jugu od 14 do 19.32 Zalaz.a vremenom.I.otaiWE TEMI"fIUnURE od TC dg20' C ~ WAPEFlliT1J1i D~EVNE. bankrot GrCke vierovatno bi razoriopovjerenje berzi II Evropu.FIATgle.lIl. '" . A.. g. i na Stika koja je korifilena ria omotu ~veske:' Sporni potiC8jac u pNorn planu na omoru sveske fotografija odgovorio: na sporna spornog policaica. NEU~g Predsmvnici Medzlisa Islamske zajednice Bratllnac odbili Sli primiti zahvalnieu koia im je povodom Dana optine treba. T. ~el\lnak. jeT nema· mo ni dva pOSlOgraoiana koji se VelU • kazao ie Ahs berg. ~okom Hronicni bolesuid i metcor-opati £Ieee imati pOfe~ko&. Nisam bas romantican i ne drzirn do godisnjica. Islrativanla pokazala dagraflani riielko korisle sigurnosni po/as FE iH". 2011. rekao je Krisier Ahsberg. N eki paze na darume i rcdendane. dana b !loe sun~ao ije i prikJad n 0 za !em j u. fotografija Sigurnosni poias tokom voznje koristi rnanje od 50 p OSlO vozaca na cestarn a FBiH.. Za svaki slucaj. is tican je vaznosti sigurnosnog pojasa i autosjedalica za djecu [er mogu spasiti fivor. dodijeljena je i S. sve je u~i (MIlzii'arza "Story") DrugaCue uldlm suDel Sta kazu u narodu """'I<a) E.NIl.am treb a p ra v da.. (Njem(Jcka po/ilicarka za A.uge organ. Ne iskljucujem mogucnost da PQdi(.. pro~nozaie : ad 20'C do 28' C Nakoo prohladnog nasu imovinu olimali liZ pomoe opCinske administraci· ie. Strasan ie ekcnomski polozaj radnicke klase.aj u . Angela Merkel SKANDAlOZNO Roditelji iz brcanskoq naselia Ornerbeqovaca soklranl icaJac oti suesMeza pi" BanMrot bi razorlo poujereDje .Drsim do liudi koje volim i posrujem..ib od 19'C dD26' C PROGNOZA povoljna.23 . koja je pokrenuta u saradnji s JP "Cestama Kampanja BiHAMK-a za sigurnost u saobracalu . a naj. 25 TUZLA24 ZEN. iz2009_ godine.. Vazni su mi zdravi odnosi i liudi. ..J~ 19 .kova. ka:re za "Avaz.Vjerujern da ie objavliesvesci.. kao i cjelokupni stampani materijal policije Distrikta.rpskoj pravoslavnoj crkvi uBramncu.. !: .mozaik DflBvni avaz. Istina. sirornasrva i liudske nepravde. ipak [reba podici branu da rno'-. Is trai..963 ucesnika u saobracaiu koji nisu vezali poias. 0 dno· sno vral':anje vakufske imov in e koj u n am j e IIzlIrp irala Op6na. Posebno mOTam nagJasili da je io§asi· luacija kada je rije<: 0 zadnjim sjedihima. Licno sam IU svesku 0 dmah p oci jep ao .visa clnevna izmedu 20 i 26. (Americki profesor za portal Sou. su Medzlis IZ Bratunac odbio primiti zahvalnicu i':EiVRJ lIt11. glavni imam Bratllm:a.11IJlE.

800 poruka uboci Najpopularnijudrustvenu mrciu Facebook u BiH koris- PrOcenl MOriilenla . gdj e je procent tek n esto vise od rri posto.oji· mace se omogu6. ka ostavio na radnirn rnjesti- Ie uBI...MRKJC Hakel: Na odgo vore Ciekao 18 god/na TaMsisla izbaciO iz aula 18nUMDja S8 Doradala ~ Slucaj lz Hondurasa . s Pajicem u_kazao sam povjerenie kak.o ie selekciiu hudi. koja je naglasila da je pred· videno ovlastenje Agencije da done:se posebne propise koj ima ce se regal ira Ii v rs ta i naCin m ie. koj i je od 2004. pet godina U 83.ernel-usiuge.ukcerklt hi- la prisiljena roditi na plotniku pored ceste. te je srnijenio dva savjetnika i portparola u Vladi. septembra u starackom dornu u Melburnu. Nakon prvog rodenja bebe iz epruvete 1980_ u Australiji. . pa.ali je same njih 20 "prikljuceno" na Facebook. Inace. umro ie u 83.u. onib koji vole BiH ionih ko)i ie nevole. koji <'esti!o nije ni zagrijao radno mjesto. apotornslijedi Evropa.42. ka... Naivise ih je u Sjedinjenim Arnerickim Drzavarna. prve hebe zacete tom metodom.39. Bacio 4.24.Crna Gora .=--___:O""----l rna.a Amela Od.4g0 osoba.\\s Kanadanin Harold Haket (Hackett) bacio ie4.ko propi.. Gavric: /zabrao .5 posto • Alba. • Mnogima koii su radiI. a okru tn i ta ksis ta izbacio je rrudnicu iz aUlOmobiia kako mu ne b i uprliala v 0 zi 10.ap8lu se noua orauila za u mOl naCln rada blliinlaral 0 Novo pravilo koje priprerna Regulatorna agencija za komunikaciie (RAK) uvest cesrrozije odredbe koje seednose na odgovornost pruzaoca interner-usluga (ISP) za garanciju kvali tera njegove usluge.io njenu pri· pravnicu SJavicu Pavlovic.da si svugdje zadnja rupa na sviFali Covjek mo' ra ima ti tapiju. S 0 bzirom na to da u sadasnjoj siruaeiji ISP-ovi nude nominalne brzine saobracaia bez ikakve garancije da ce pretplatnik ostvariti pribliZan kvalitet deklariranom. umro je 23. Maika ikcerka potom su prevezene U bolnicu. Priie bacania boca pro ovjeri datum i vjerar. ilto znaci da je Hanadanln dOb-O 3.ija . zaddao komi· nuiter u radu.Ak. kao i naloziri druge potrebne miere k. [edan od vozaca ipak ie stao pored Ane i nazvao himu pornoc.100 odgovora iz cijelog svijera Haker kojem je hobi bacani e poruka u bod u okean. E.uje seklOrska politika \/ijeca minisluaBiH. ali niko nile stan . Facebook se najmanje korisri u zernljama is tocne Evrope poput Ukrajine i Rusiie. dok taj procen t II Monaku iznosi 96 pos [0.Srbija . koja je bebu nakon poroda zamorala u majieu. komentirajuci svoj u od lulm u izjavi 7.Albanija iHrvatska.3.. Srecom.o nemas drZ3ve.. dok je Z3 novu sluibeoicu z-" odno" se s javnoscu.3. (XX) . . odnosno bez provjere pocirZava Ii pretplamikova pristupn a mreb te brzine. RaT je ipak napravio jednu dobru srvar . krenuo je u kadrovsku cinku svoiih najblifih saradnika. 011 je U prosi eku inS !)aj mani i u region II.33 .Sta drugi pisu 6 Onevni avaz. bolovao od Alzheimerove bolesti. imenovao Sas lJ An dri iasev j ca j Stojan3 Kasterovica.o bi.. Ana Belis Hernandez dobila ie priienekoliko dana ITUdove re ie pozvala taksi kako bi sw brze stigla u bolnicu. Gavric ie. mozai k .5 posto posto ..800ponJ' ka u boci u Atlantski okean i dobio 3.35.. koji ima 832 stanovnika. izveo vjestacku oplodnju sa zamrznurirn embrionorn. on. koii ie zasluzan Z3 p rvu tru dnoc u nas tal u van' rjelesnom oplodnjorn 1973. Ga vric je veci n \I sa vi em [.Hrvatska • 40.1000dDOUOra nts \[·. Facebook naibohi prosjek ima u Makedoni" ji. udwica bivseg zamjenika direktara AID-a: Krije se istina 0 Nediadu! . kazao da je preuzimanjem fUnkciie bi" rao inoveliude. postav.4 posto • Rusija broi ko risnika nagl 0 poveean u posljednje vrijeme. Vud je 1983. i'el i0 je dokaza rida cak zastari eli i neupouzdani oblik drustvenog kom unic iranja josfiinkcioniraju.31. naime. katastar. rada " kazaojeGavriC.. ~elvrtak. Davorka Ugljen. godiui. Tako je Ana svoj.Makedonija . No. pokazuj u podaci "Internet WorldStatsa'" Kada je rijec 0 susjednim zemljarna.i De treba!e nam.obasic..ima i480 korisnikainrernera. Novoizabrani gradonacelnik Brckog Miroslav Gavric. odnosno oko 24.k vali tela in· terner-usillge.nove /jude nika za imen.2 posto . Ovi sw pisu da ne vole Bosn U. U niegovo] laboratoriii Univerzirera MonaS u Melburnu 1973. Posrotak je nesto niii II Crnoi God. Odobasic podsieca da je Zakonom 0 komunikacijama p ropisano cia je za pfUZanie imerne["usluga porrebna do" zvola do porplme Ii brnllizaciie rriista. Na sjednici Vije6J RAK '3.. ujegov rad imao [e ogroman znacaj za razvo ite mete de. mora imati grun t. G.6 posto . a zatirn slijede Srbija.. 29septembar/l\Jjan 2011. a porom i rrudnocus oplodenom iajuorn celiiom. lsro ~ako i n arod. To je u razgovoru za Fe· nu jucer izjavila porrparol RAK.R.Siovenija . Ta trudnoca trajala je samo nekoliko dana kada je doslo do spontanog pobacaja. Ana je za vrijerne vozn]e pocela radari. umjeslO Mare Simikic. "Dnevni avaz". Vud: lnacajan Umro otac bebe IZ eDruuete Australski naucnik i ginekolcg Karl Vud (Carl Wood). Podacio korisnicirna Facebooka na Kosovu nisu dosrupni. Na neke cdgovore cekao ie i po 13 godina. Zanirnljivo je cia Vatikan...Auromobil i su prolazili pored mene. .ren ja . S vega tri pOStO A fri kanaca koris t iFacebook .2 posto. koja ie po dolasku piuezaia pupcanu vrpcu.i mjerenje kvali teta in t. broj korisnika ove drusrvene mreze u sviietu svanodnevno raste i trenutno se kreceok0800. uEngleskoj.ovanja_ Za ove koji Su smijeojeni vjerovat" no sam prociienio da se nde uklopiti u moj n3ci. ali izsamo njernu poznatih razloga ie urnjesto dosadasnjih savietnika Nede Puhovca i Nenada Kojic . Vud..u..2 posto "BiH .kaZe Ana..napravi. godini u Melburnu dopriflOs e-rn) 01 U~ prije rodeni a Luiz Braun (Louise Brown). No. Uprkos tome. vjerujle.3 posto . izvedena ie prva viesracka oplodnja. Nisam koris" tio nikakve drugaCije arline od prethodnog gradonacel· Odoba§ic: Posebfll proplsl sri da vaoca p risrupa in ternetu bu de upueeno n a javue konsultacije. Facebaak najmanje prisalan u islacnoj Evrapi INTERNET Drusfvena rnreza sve popularnija Bosanac· udi za FacebooMom Ni u Vatlkanu nisu odoljeli ovoj vrsti zabave ri LlI8.OO.llSvojen je prijedlog da Pravilo oobavljanju dielatno· Miroslav Gavnc smiienienima Odrzana sjednica Vijeca RAK-a PORTAL·komentar dana.

borci Armije RBiH. godine u Vim kod Posusia. koji se nam eee Bosn jaeima za to da ih uznemirava i poni. 29. na koncu. au lomo bile iSla!love po Ljubljani ispod 5tO" 1a davate. 01'0 imenovanje u. dilo slOrinjak kilornetara au· topula. Poznata je Tihiceva kriminalna ulcga u prepustanju "Energopetrola" banditskom Iobiju MOL· INA.slijedilo je nakon sto je ostavkll na til du.. smanjilo njezin teritorij". tako do bro vod i 0 d da vu d a nikada ni] e imao prilik u otvoriri nijednu vel iku kompaniiu u koio] bi egzistenciju nasao veliki broj nasih Iju· di iii makar ozvanicio 23" vriielak jednog ve1ikog proj e· kta 9 d opeeg in teresa. do sada bio Fej.er ni]e bilo na njegov prijedlog preustroja Posavine. Ozenlen je i otac jedne kcerke i dva sina.. On ce lU du~nosl aba" vlfati dok se ne provede konkurslla procedura i ne izvr~i konacan izbor novog direkloJ"a Agellcije. predsiednik SDA. je otela desetine vrije0 b ieka [3 u Saraievu i .ackali sve !ilOje vrijedilo. 2011..eba Ii.. Srpskiigrao Nije malo ni onih kojima se Zi VOl smucio i koj i su tek u tom tren u lie u shva tili proslogod i ~I1j u poruk u u va >:enog zamjenika reisu-l-uleme haliza Ismeta d..iH. Iuace. poslove n. Licnost dana Zivko Budimir "Terminali i SlaniCi U Tihiceva SDA stajala je i iza kriminala u "Nafmim terminalima" u Plocema. jer su "pri je cetiri go dine rnnogi bili skepticn i po pitanju ove investicije". a posebno u Federaciji B. danas fikrivnim srvaraniem gubitaka zeli oteti i preostali dio drzavnog paketa u nekada us" pje!lnoj naftno j kom paniji.znost iz licnih ra- Boris CurMOUiCU. 1I10S1i.ava. stranke koja je vedrila i oblacila u naso] zemlji. kao iRS. Kako i I1e bi. Sve sto je ostalo ila tog proje· kill jesu katastrofalne posljedi· ee po nasu zemlj u.aslo Ti. Uvijek SIIIJi/i bliski Zasigurno nema Bosnjaka kojem nije postalo posvejasno zasto ie ova] narcd u tako oeaj noj p ozi ci j i kada je j ucer na naslovnicama rnedija iz Republike Srpske i Srbi]e viclio kako Sulejman Tihic. izigravajuci nevin asca d i zailti mike boo snjackih interesa.ev zamjenik.a godinarna je njegov kucni liubimac. rnedutirn. direktora Ageneije za ra· zvoj visokog obraz<)vanja i osiguranje kvalileta BiH. Rijaset 0 gostu u emisiji . Brojne cinjenice govore 0 Tihicevom dogovoru s vlasti· ma Hrvatske i ne bi nimalo cudilo kada b i ga u svojim koIIIpcijskj m mah in aei jama sa INA-om i MOL·om na skorom sudenju spomenuo i hrvatski premijer Ivo Sanader.hie odavno lvrdi da mu je Boris Tadic "na j boli i jaran" ili zaslO do· kazuje da je Armija RBiH u Nova vrijednosl Zagrljaj 18 {Jamcenje No. M. odnosno ukupnQ hl400 kilome= aum· pUla za posljednju deceniju i po! KOSQVQ takoder. po nalogu stranke slido kriminal koja se u rneduvremenu uvezala i s broi n im zloc. Budirnir je predlofio primjenjivanje rnodela Brcko Distrikta na PosaviDU.. cudi!i ikoga SIO Tihie i nje· govi kompanjoni. danas tako ra· do skacu u Dodikovo narueje i politi eke poene kupe slaveCi projekle Republike Srpske? Aferim.d'. ta j "uspjesni" hrvatsko-rnadarski konzorcii. pa je bd<e-bolje pohvalio Dodika. kojem su Tihicevi ljudi ornogucili kriminalni ugovor posve stetan po FE iH. ministar Desnica Radivoievicev.. fin. d. direMtora zloga podnlo Nihad Pejz. u godinama na vlas!i on i njegov3 stranka. ne bi znacilo ukidanje RS. Tihic je u svoioi dugcgodisnjoj karijeri na celu SDA. iz Kreseva. izostanak b ilo kakve reakcij e v lasti u FBiH. Budimir je roden 1962. godine na BHT I je guranje pIsla u oei muslimanima Bolinjacirna. posebno ako se zna da nju. a njegovo imenov3nje je privremeno. Z naju se i slori je 0 placen im IjelOV(lnjima na Brijunima i drugim "kieenjima" Tihica. inace. Dok je BiH godiSnjegradila dva kilome· Ira ubogog autoputa. koja dnih BiR uticu hom porodice S tani'. 5 ANALIZA Ram za sliku predsjednika SDA UmJes 0 nas .Crta" Seldle BalramOUica RijaSet IZ:' Bosnjake Sf: ieli uznemirili Agencija za visoko obrazovanje BiH Predsjedavaju6 Vijeca minis lara BiH Nikola Spiri': potpisao je rjest:nje kojirn se Boris Curkovic imenuje za v. s Tihicern na C~ I u. teM\a~. Dobrovoljackoi ulici porinila zlocin nad nevin ima! Helem.it. koji sve cesce svoju djecu salju na kazan. I ne same to. nackirn organizaci jama poput one Zijada Turkovica. S13viSe. jer svima je poslalo jasno da je Zilkic paradigma Sejde Bajramovica. 9. jedna Albanija godisnje je uspijeva]a pruZi ri hll 00kilornetara Cell0vne tease. K. N e treba sumniati da 6e niegov prijedlog politicki pred sta vnici RS docekati n a noz. a sarnim tim i drzave BiB. koridoru 5C za masne pare. Curkovie je. opel bukvalno na is Ij eral a radnike rnabosniacke naciona- Skora nezapazeno u BiH prolazi ideja ko] u je tokorn boravka u sluzbenoi posjeti SAD naglasio I2redsjednik Federacije Bili Zivko Budimir. Tihic. septembar/rujan 2011. Spahita 0 Tihieu kao "srp sko m igra~ll". T. K.i SDA ne sarno da ni5Ustvorili noVll vrijednoSl nego su unistili i oplj. izmed u ostalih. vajne "prve bo~ujatke stranke". 0 nie sa svoie strane Rafineriji obecao "podrsku vlasti u daljnjem radu". Cudi. sro. M. d. Za to su vrijeme perjanice SDA. raznirn su mah in acij ama B 0 sn jacirn a un ista val i svaku !J adu Z3 b 0Iju bu ducnos E. S gorci nom a tome danas govore heroi i rata. nego bi u "disuikl bosanska Po" savina usao i dio opcina ko- ie sada pripada]u FBiH. stranka iz koje dotazi i usarnlieni striielac Budimir. reakcija jui. !lakon sto su uni~tili i prod"li sve do cega s u doli Ii. sto bi istovjetno. a i danas daj u sum· nji vim Siovencima i od svoj ih slmarodnika pravile roblje. kao i to z. E. . TihiC ouara DOdiMOuefirmel? Jadno Tihitevo prisustvo tinu otvaranja postrojenja Rafinerije u Bosanskom Brodu u pratnji MilOrada Dodika ponaivise govori zasto su Bosniaci danas na rubu ponora usamueni struelle Cudi sto nikakvih reakcija nema na njegov prijedlog preustroja Posavine DQriik u pralnji Tjhj~a i premijf:ra RS Alf:ksanrira DiamlJica. krajnje zaljubljeno gledaeelnika Republike Srpske i SNSD'lI Milorada Dodika dok zajedno p usta] u urad novoizgradeno postroien j e Rafinerii e nafte iz Bosanskog Broda. i HSP.pogledi O~ev~iavaz. naime. razdragani Tihic niie krio cdusevljenje ~10 prisusrvuie "velicanstvenom cinu" u Bosanskom Brodu. prema njernu.Dovodenje Adema Zilkica u polirjcki magazin "Crta" 27. Nikakvih. izgrdje. Suljo! Sr· CillO u unislenju ovakvih Bosnjaka! Faruk VELE ZilMiC Ie paradigma Slukba za odnose s javnosc 1I Rii aseta Islamske zajednice u BiH povodom aujnovijeg medijskog portretiranja Islarnske zajednice izdala ie saopcenje UI javnost u kojem s-e kaze: .

S arajeva . koia je rek!a da sva tri ministra. Predsjedniciiiesl polirickih stranaka !!ikada se nis u vise pri blizi Ii kao u Brckom.bora sraMo pregovoIe. te s bo:lnjacke s[rane. Spec • Delegacija Vlade Brcka Distrikta postigla je u Londonu s Evropskom bankom za obnovu i razvoj dogovor 0 kreditir. nakon <:ega su i pribl.n Franio (Stanko) Lovdc ostao je bez 676 KM. Meho (Muho) Bektas iz N ovog Sarajeva primae je 603 KM. Muharem (Huso) Arapovic iz Gornjeg Vakufa 588 KM. Pile (Perar) Bilandzija iz [ajca dobivao je 523 KM. koja je pod krinkom bo rbe za borach pr ~ ava na razne nacine nezaKoru to u vodila u pIa va hiljade osoba. osim u vezi s jednom.846. [osip (Franc) Kordic iz Mosrara nece vi~e dobivati 765 KM. Hurija (Nuriia) Turkovic Bez 1. DEDAJIC . Ovo ie potvrdio i porpredsjednik SDP-a Damir HadZie.U FBiH! dok Abdulah (Hamdo) Ohran iz Gornjeg Vakufa ostaje bez749 KM. UsagJasili su se ne mnogo funkcija. Preclsjedn istvo SD P-a po- UllimalUmi dUa HOZ-a Dia ~pis/(a. Raspon novcanih prirnanja koja su im isplacivana miesecno krecu se od 23 pa do nevjerovamih 5.. mo~e zaduZili do 10 poSIOsvog godisnjeg budZeta ill do 2.Find".. kazaoj e da bi ovim kreill 10m sva go· disnja zadliZenja BICko Distrikl3 iznosila manje od mili· on KM. uklju. Teinja i zelja SDP"3 da bim Hrvatima !!ji- hove preds ta vnike ie apsurd i opasno je po BiH. tetvrtl~.Ministarslva i raspored manjesu bitni.000 nezakonitih korisnika. Najvise je u tome profitirala SDA. aktu eln0 .S mil..SNSD profunkcionirala kada je rijec 0 vitalnom interesu drfuve.! donosenje zakona 0 popisu s tanovnis tva i zakona 0 drzavno] pomoci te irnplementacija presude Evr- BIH su neODhOdnl SlraniinUeSlilOri "D nevn i avaz" dosao je u posjed spiska s imenima 929 korisnika za koie ie tokom revizi]e utvrdeno da su nelegalno osrvarili pravo n a in vaIidninu i povoljniju penziiu u Federaciji FBiH. kao i Esad (Ibro) Kajmovie s lIid~e.SlO tako.f:illuka 5. VIasl treba b iti formirana u sklad u s rezuitarima izbora i prttiznim slovom Ustava i zakona UZprioritemo usagla~avanje programskih nace!a. revi zi ia ie 0 tkrila vise od 1. kao apsolutni lider opozicije.. ho i Marinko (1020) Lovri': i. a prava su im p restal a po osnovi Zakona 0 reviziji i po drugirn osnovarna.POUinUizbora Pre rna podacirn a sa spiska. zaurn Fatima Novi Grad.OSI)U"3.kazCO t~v~.000 KM kako bi se "preko veze'·' do-. ier je doslo do izne~ nadujucib pozirivnib poteza sa srpske s Irlmc. Na ovorn spisku je i Ali· ja (Ahja) Dedajic iz Novog Sara] eva. dok Miftari iz Novog Sarajeva je Abid (Osman) Koso iz 3.750 KM.. u HDZ-u opmzuju SDP za krah sastanka u Br~kO!I!. Iliiasa. Dopredsje" dnik ave stranke Marinko Cavara l<'aie da je uvjerovan je SDP-a za nasilnll promjenu Ustava i negirauje rezultata i:. Hadonclc razgovarao sa Sorensenom SBB BiH ce kao apsolutni lider opozicije vrsiti konstruktivni pritisak na aktuelnu vlast U prostorijama Saveza za boliu buducnost BiH iucer je s predsjednikorn Fahrudinom Radoncicern razgovarao speciialni predstavnik EU Peter So rensen sa svo j im saradnicima.iZiIi stavove. Prema spisku.. SISIC . One"". Iviea Zoran (Mile) Knezovic iz Mosrara moZe se pres ta ri nada ti iznosu ad 523 KM..ra..483 KM. F. Treba.. Odsustvo zelje za dogovorwn tenerealni maksimalisticki zah[jevi i ultimammi dva HDZ-a predslavljaju nll. u hrvats. u Mostaru je hila poznata i osoba kojoi je pou:ebno odnijeti 5. Laini inualidi ZaMu.ujuCi i predsjedavajuceg.068 KM. Suvad (Ahmed) Cavkusic. a Disrrikr s.iona eura.lo je Predsje" dnistvo ave stranke na jucerasnjoj sjedniei. Fatima (Resid) Pailie iz opcine Centar u Sarajevu ostaie bez 668 KM.071 KM. kao i Ermina (Mensura) Avdic iz MoSlam. kao i Sedin (Velaga) Dedic iz Travnika. kada su daIi saglasnost da Bosniaci dajune sarno i':eo ri minis Ira nego i ministra vanjskih poslova. medu rim. VogosCe. P rema pos I j edn joj analizi. Znaci. . Dokaz kal<. svi iz sarajevske opcine Mu>iic iz Novog Travnika. A.. Tahira (Mahmutal Avdic iz Novog Sarajeva 507 KM. a to SI. 0 formiranju vlasti u BiH ostao je nepromijen jen. Primjerice. koji je SDP predlozio da bu de Hrva t iz [edova ave srranke. S druge strane. funkcijom zamjenika m ioiSITa Il Vi jeeu ministara.E. . Tokom duzeg susreta razgovaralo se 0 isp un iavan] U uvjeta ZlI evropske in tegracije i tome kako da Bosna i Hercegovina bude SlO uspiesnija u tome.. imali na j visa primania. Ukinuta prava Nas list objavljuje imena onih koji su. jasno je zaSto beracka revizija nikada nije srvarno p rovedena.! iasni. po zakO!lU.em Ij i i nbrzavanje pum ka EU i NATOu. visoki predslavnik u BiH. Teavnika.Cal< opskcg su da za 1j udska pra va u slueaiu "Sejdi': . ddalo je i politicki dogovor 0 koristeuju 96 miliou. pods jeti.A. Maro LuCie. re Nedzad (Bego) Beganovic izZavidoviea (Dzemail) Selmanovic iz sa5. ko] i je imao p rimanja od SSS KM. kazao je za "Avaz" Valemin lncko (In7. zaklj u1:ilo je Predsjednistvo SDP-a .anju projekta gradnje brcanske obila:miee vriiedne 28. Medina (Husein) Ahmetagic iz Vogosee 628 KM mjesecno. illrek[or Direkeije za finansije Brtko Distrikta i clan de!egaei je.nju vlasti ns nivan BiH.Trnova dobivao 1. vrsiti konsrruktivni pritisak na aktuelnu vlast cia stO odgovomi je radi posao koj i j e p reuzela ua s ebe. sagovornici su potencirali neophodnos t dclaska srran ih in vestitora u BiH i porrebu sto snamiieg ekonomskog i polirickog razvoja BiH. Damir (Mehmed) Brekale iz Moswa aaplaci vao je nezakonito &91 KM. eura iPA fondova uz tlV'jerenjeda Ce i Evropska unija podrZari predlozena i usaglasena rj den ja p oli tickih Ii dera u BiH. saopeeno je iz Cemra za informisanje SDP·a BiH.SDP je u dosadasnjim razgovorima pokazao i oc!govomos! i spremnost na dogovor.z Mostara. Cijll [e originalnost potvrdio i Iederalni ministar za boracka pitanja Zukan Helez.to ie "relae ija SDP .an je vlas [i u n asoi 7. septem bar/ro jan 2011.o S D P lnisli vladati je Vlada FBiH. kaze da je 108a vijest lO SIOje HDZ BiH n3 iSloj pozidii ho i poslije izbora te da su zbog toga propali pregovori 0 drzavJ)oj vlas!i.. posebno IF A fondovima". KARALIC .0 miliona maraka. Takcder. rarnehic iz Maglaja 3. Rijec je 0 zahtjevima EU koji 51..ko). rrebaju biu Hrvati iz redova HDZ·a. a Ivica (janeza) Bucar iz Vireza 529 KM.." NaMiJe nela/(Gnitih karisnika tz Mas/ara i. Toliko novel! dobivali su i Mario (Mirko) Dolic iz Prozora. Zenice. N ajvise n ezakoni tib. N ihad (Sulejman) Mehan!c s Ilicfie 884 KM.Ci tluka.e.To su bili vrlo poz. Dulijana (Hisen) rajevskog Starog Grada. a sve se dovodilo u veZl! sa SIrankom SUlejmana TihiclI. [ela (Tadija) Glavas iz Bugojna re Viera (Petar) Matrak iz sarajevske opcine Centar..43 i Admira (Adem) Ka. jef bi bila stela da 10 propadne. najvisa primania imala ie Sevla (Salko) Selimovic iz Visokog . koja korist. na tome graditi. koii je kaZlJo da je dabra vii est to . Hadzic. Ovime su dodatno potvrdene surnn je da s u izbori u FBiH godinama dobivani n a raj nacin !ito s u raznim vezama i lIZ pomiX broj nih posrednika nsredi vane" uuosne in vaJidnine. OTKRIVAMO "Avaz" u posledu spiska borackog ministarstva Mjesecna dabivali i vise ad 5.J. bin in validski status.i SVQj mandai sarno !<ako bi napravila poli[i~ke ~isrke nepodobnih. Majstoric i Emir (Murat) kao i Muharem (Resad) Zec. njegov sugradan.383 KM.koj komponenti otkriveno je 345 M:nih korisnika. saopcerio je iz Saveza za bolju buducnost BiH.jvetu prepreku za formir. Stay SDP-a.750 KM mlesecno • Otkriveni i oni koji su nelegalno koristili pravo na ovoljniju penziju KO su laZDi iDua id. primalaca b orack ib naknada b ilo je iz M. a u Armiji RBiH 584 la2pa korisnika. HAIAC Jure i Franjo Sta nakon neuspjelog sastanka u Brckom Lagumdlija: PQdrlafli svi njegovi slavav. .itivni okreti. Sjednica Predsjednlstva SOP BiH DreDreHa ZalOrmlranle UlaS11 Predsj ednistvo S ocij aidemokrotske panije Bosne i Hercegovine (SDP BiR) podrzalo je u potpunosti dosadasnje ak!ivnosri i Slavave p redsjedni ka stranke Zlatka Lagumdzi:je tokom pregavora 0 formira. Moslarac Jure (Marijan) Dzidic. . a ona se radi svaka IIi mjes eca.603 KM. pllOO pri- meMO: Steta Ie da sue OrBoadnal b!iZavanja ie bilo. Radoncic je upoznao Sorensena s tim da ce SBB BiH. . Takoder.844 KM mjesecno iz Hadzica nece vise primal! qSlaju i Elvir (Mehmed) 1. javlja Fena.000 KM • Na spisku 929 imena • DrZava lm davala 265.kaze Ineko i dodaje da je ocigJ"dno da su Milorad Dodik i ZI3[ko LagumdZija imali mnogo bilateralnib razgovom. Uzme Ii se u obzit cinjenica da jedao laWi invalid moZe don ij eti naj man je ~etiri do pet glasova. na kojirna ce se godisnje ustedjeti nekoliko rnitiona KM. prema spisku.4 29.483 KM! Na 929 laznih korisnika sa sp is ka drzava je miesecno izdvajaIa ~ak 265. avaz. Zais[a ne nedosraie mnogo .

ce danas bi· ti uprihcena komemoracija. a s njirne i poiedine bh. nakon ~to su tokom i nakon agresije ua BiH punili centre u Fr- Cinovnici Orner Dudakovie. ali se niko u drzavi nece zapirati. tros {jucer. koii su ih svako malo usutki vali lazi mao boljoj sutrasniici. prosperirem. svakako 72. ilta ih je i ko ih je na 10 narierao.r Durakovit.ao je jueer ~kriieljN a fakul ~etu. barem nece prije sljedecih izbora. nikako 18. vj eti kao i sa" uormalan sv ijet.. azilante nazivaju neozbiljnirn krsiocima evropski h propi S".Bralit. ne vjeruje. ancuskoj.obiri na telefon ko.J edan 8iSCanin jeste.. Svemkoj i S"iearsko].422 PQsjeliaca. Nije valjda da drzavni S ministrorn sigurnosti na celu ne znaiu ko su bh. visok. odnedavno su bahnuli na veal" Belgije.. Sarno iz dvi j e posavske opcine 72 oso be osvan ule su u zernlji cokolade i piva.30 sati. prieamo tako. gripe 60. Ne znam sta ga je navelo na OV"j cin. sarno Bog zna Kako mu ie bi10 kad ga je nasao . A AUf je nazvao priiatelie u Bihacu i zamolio i.3 smirenje. s Ba!lCarSije.isprieao l1am je Biseanill.h cia dok tor dode i majci da DUdaIlOUi'C: Desilo mi se OmgOre ilo se COU)ellUmoiedesiti " Pilao sam ga sta je to bil 0. do njega Fikre!.ise kontaktirao . kada je slomila kuk Anelou bra11e u SOMu Evrope.ba) porodlcne drame AZ. i Orner.a HADil(.ilz. . Na porlalu "Dnevnag avaza" luter je ...i Zhao nepotrebne MUDouineuaHcina Pitmlje: Tr:eba li pok1"enuti pilanje odgovornOSli u vezi sa zakasnjelom i nep01repandemt)ske bnom kupovinom budietske korisnike koswla 500. place i veE mi. A rife. sin Atifovog saborca Harndije Abdica Tigra. 29 septembar/rulan 2011_ 3 Komentar dana Pile: Alma. a.Sarno 19 god ina ie irnao.0 najgore Atifu Dudakovifu malo ko Ie uspio d. Nemam informacije da je And imao neki problem S profesorima. aznante nazivalu neoZbiljnim krstocrna propisa BiH odobren bezvizni feZ im. Duboko saosjecam s porod. A o akluelnim pilanjirna u 8iH i svijetu mOiele glasali li'vakog dana na www. po izgledu na majcinu rodbinu. . Anelov bratic. izguSedika jos nije razgovarala sa sinorn.73% 8) Ne. I to iskljucivo iz iednog razlcga: nadai u se da ce ramo dobiti posao kaj i u vlasti toj zemlji nemaju i d" de od svog rada mo oi z..000 vakcina protiop HINl. Jijep. M. s rranackih silnika i bajnih cuvara nacionalnih in teresa.09% edaua la p rve godi ne. nakon srupania na snagu vizne liberalizaciie. uzdrrnalo tek odob ren i bezv izn i rezim za BiH. maja. ~Btmal<.DED/(.). je: "Dogodilo se 011.prica Sedika. kOJa Je Kao dekan rru d im se d. Sve sirctinja odlucuiu )1. povratka u svoie porusene dornove sl uzila kao glasacka maS ilia aktuelnih minisrara.3. Jasmin je puno ozbiljniji.bne nOCi. U soku [e.a na slid naiveci osmiieh pripada Anelu. Na koncu. gradani koji se tek ujutro • Unuka je posljednji put vidjela 7. predsjednika. Ali. duboko polresen Cijelu noc okrecem televizii ske kan ale. sto se jednom i. U pravu SU. )1i~ Kad iuca.iri" . drzavliana koji u zemljama zapadne Pogano je i pokvareno prenemaganje dri:avnih cinovnika ko] bh.18% C) Nezllam 9. zvanicnike koii svim silama pokusavaiu ubijediti Brisel da ie riiec 0 sporadicnim slucajevima "neod· govern ih gradana" . sv i koji sma tra j u da se treba drzau evropskih klauzuIa i uvieta pod Kojima ie i bijeda koja je od dan.aktuelno Onevni avaz. a dzenaza Ce biti klanjana is tog dana na grndskom mezarj u 8are u 14. skolovan iu i zaposli avaniu niih i njihove djece .uEU BaD ledini izlaz Odlazak bh.kroz suze zbori s [arlen. neko rano legao na zvonce.(Jangle Al1alylle-s" latJiJ/eilQ 234. azilantsku patnju po Evropi' Sla su razlozi njihovog napustaaia domovine koju nisu htjeli napusri ti ni kadaie pucalo? Znaju.iovjeku moZe dogod. atnici u RS. Anel je b io veselj ak na oca. Atif mu ie stalno lepao. azilanti. Otac mu lepao Ome. majka. je rekao. Iz albuma donosi davnu fotografiiu iz Sarajeva. bio mu je ma1. zao mi niegove mladosti. a ouda se moj Atif masi za mobile! i zove ga: "Anelko. j edan Atifov prijatelj.. (almasaJ. Bh.icom Dudakovic i zalim za Anelom • kaz.a zasti tim srudeme koliko j e to mogu6e.adzic~V4Z-.duevuiill. Sada su ih u vi erili da im je azil u Evropi iedini spas i izlaz. istina je.ba. Sa sranjim jasminorn sam v. ni je podata k IIad kcjim bi se drzavni ciaovnici trebali llicudavari i praviti paradu vlastite "zab <in U rosti za b uduci evropski ugled". sudeei p rerna reak ei jam" evrops ki h zvanicnika. naravno. To je. Odgovorio m.. injekcije 1. oni ee biti vraceni u BiR. na koj oj ce sruden ti oda ti po· sljednju pocast svom prerano umrlom kolegi. kako da ne znaiul Vise od 90 pes to azilan at" porijeklorn iz BiB su povr- neMO mora OdgOuarat. ali kako ce to 11l oi Atif preZi vj eti. pogano ie i do bola pok vareno j avno prenernaganje nadleznih drzavnih Cinovnika koji ovih dan a bh. Tesko mi je.000 KM? A) Da. I pr· ije osam dana je sieo kraj mene. gleda u naslovnu stranu "Avaza".Posljednji put SIDO se vidj eli prosle god inc. kratko bila si unukal . kako si" . rraze azil. .23 koi e vlast ima metode kako da ih se riiesi. op.

od rnladeg sina. Sl"denri su smjali u redu prijavljuju6 ispire i kornemirajuCi medu "obom kako ne mogu vjerova!i d" se m ladi s tuden t prve godin e ub io. 19·9odisojeg Anela.ookiraoi i zaleeeni preranom i ITJgicnom smrcu mladeg generalollog sioa. Kazu. Da se jos niernu ilia desi.. pa d neru n asre d sole fen.to parodid .I'~: Dijelili malerijate niligore u 1inanSi)ama . zabrinuti kako ce ona sve to izdrzati. IijBP nucetom. Maloj je ovih damnorn. Ag."c) .Iako n isam poznavala Rifal Skrijeij.Tra!lsparency Korupcija Cijelu noc starici je zvonio telefon. Dudakovica u ulici N iko od prisu tnih nije imao snll~ za razgovor. ~ BIHAC Ispovijest Sedike Dudakovlc. kao molitva. " ~ Intemational" (tI) BiR. Ujepo vaspilan ~ Ol. 29. Urcd no je poba dao naSla v U u IOku jedne godine. maja ove godine. telvrtak.ava sas!an ak posveeen izgradnji IPARD strukrura II BiB.ke s IIuke.48 pOS [0.iv. sudski Vjestak medkins. Un u k Orner.. aktuelno ~ . s kojirn SmO juter razgovarali.u saradnju Pejom Janj. siedeci i utinilo mi se da Sediki je bile surnnjivo Sedmog maia dosli su neko zvoni.kazala nam je jedna od sludemica koie smo zatekli na fakulteru. domedias ta va i stan ova u BiR 2011. pritali i izasLi malo be i slomirn kuk . visok. nije b i. Svi zbunjeni. Tijelo je predil. godine. da vide kako sam. Predstavnki FederaIllog minist"rstva poljop. dekan Prirodno-matematickog fakuIteta.onako. Sta god d" ga je naljeralo da to uradi. javlj a F ena Jamie IPARD struktura HOleDe u SOBUi neu' eriei. U mi j a j An el. sjedili sa iza sna. rahmetli Asima. Austriie.Prvoga rnaja bili su mi stariji Atifov sin J asmin i snaha Azra s dievojcicom. sto joj ciielu noc zvoni teAtif. bdije nad niorn. javlja Fena. NA Lieu MJESTA Nakon tragedije u porodicl generala Atifa Dudakovica osa ba i u odnos u na m jesec ranije taj bro] je pornS tao za 2. - "Transparency Inlemaliona...encija za rad nezaDoslenlh 530. mogu kazati da sam vrlo porresena vijellcu 0 njegovo] smrti. .pmvj erio sam AneloVe sludentske podatke.lo vrijed no . kate dekan Rifet Skrijelj kolegu. Marija Mikulica na broju 23 u sarajev~.. eim sam cuo sla se desi 10. [0 bi mi srnrt bila . Mnoga p. ol'pulOvali . majke legendarnog generala.Ja nemarn vise nikoga osim rnoga Atifa.Kaze da je ovo "tragican dogada] za porodicu i fakultet".. prijatelji i saborci okupili su se itl~er u dornu porodice generals A tifa . zovu iz Bosne. Sia Ie vrijedno I na Prircdno-matemariekom fak ul te ru u Sarai evu. Parlament BiH Danas 0 DODlso stanounIStua . svi su je pitali za zdravlje.kQm n"selju Kosevsko Brdo..976 nezaposlenih Sedika Dlldakovic: Allsi je bio veseljak lIa ocs. gdje je And bio na prvoj godini studij" biologije. UBiH ie kraiem avgus ta na evidencijama zavoda i sluzbi zaposljavanja bile prijavljeno 530.. koliko je proveo oa fakuhe [u. Sedika Dudakovic slomila je kuk 7. diieleci reklamne marerijale s inforrnaciiarna 0 ovom zakonu. Glanovi ove NVO jui"er su na ulicarna Banje Luke promovirali svoi a isrrazivania. shoman i 1ijepo v"spilall mladic. Nien stan u centru Hihaca pohode brojni prijatelii niencg sina. poristeni. Minisulfsrvo finansija RS je najnetrans parentnija institucija u ovom enriteru u pcgledu Zako na 0 SIobodi p ristupa inforrnacijama u BiH. sep te mb ra odgodi la razmatranie ovog zakona.1.su u Brisel.. Nedvojbeno je da se u avom slucaju .0 11. Suze. same joil njega rnoje oci rnogu vidjeti.kazao nam jeZujo. (f"to. Skocirn.Cudoo mi to bilo. To su pckazali rezultati istrafivanja koje je proveo . jer vanjskim pregledom oije prooadeoo !!iSla spomo. po izgledll na majiHnu (l)dbiIlU.eduvanja jucer su bila olkazana. V. N a mom predavanju sjedlo je u predzadnjoj klupi i pea rio nasravu. rnajke generala Dudakovica. jer ni profesori ni mludiceve kolege od prevelike boli nisu bili u smnju bid na predavanjima.e&eni Zlueeen vijellcu cill-jejedan od 0 jegovih S IUdena la sebi oduzeo ZiVOl. Legendarni general Atif Dudakovic izgubio je sina u posebno teskim okoln os tima . Pomislila sam i da rnog A tifa nisu uhapsjli. Komisija je na sjednici Posljednji susret . p red voden i pomocnikom minima za poljoprivr~dnu politiku i medunarodn. jucer je osvan ula osrn rm ica. mojirn prau- 13. bio je vidno pot. obavio je vanj ski pregled mladicevog tijda...adi 0 samoubislVU.. vodoprivrede i ~um ars tva.. iz Njemacke. olBazana Dr Nije imao niiedan polozen ispit iz prve godine. . An elove kolege s fakulteta u soku sui n ev jerid doceka!e vi jest 0 njegovoj smrti. nakon . Mislim da nista nije bile vrijedno njegovcg mladog iiVOla.547 0>0 ba iii 0. nespremni za rijeCi. s.. I pogled iznad bolesnicke postelje na sinovljev portret i stotinu puta tokern nase posje re ponov I j ena recenica.Nije radena obdukcija. septe mb3rlfllja~ .kaze Sedika.. SeT. spremni da padijele bol i lugu nakon teske traged ije. gdje Be jo!! danas odrz. Iu dZeIl:lZa.J edna mladost i kari jera su tragicoo prekinuti.ao je jedan mladi i nevini ZiVOl i ugasio se sa mnogo neja.97& OSOba. Nije imao nijedan polo~en isp it iz TUeio pregled80 P81010g Hamza Zujo. . S.. drhta] starackog tijela i sklopljene Sake na prsirna 77godisnje Sedike Dudakovic. govore vise od rijeCi. Zajednicka komisija za ekonoms ke reforme i razvo] Parlamentarne skupstine BiH trebala bi na sjednici zakazanoj za danas razmatrati Prijedlog zakona 0 popisu s tanov nistva.. a mom Aneu grad. And je n.ede.s!loca..icem. .. "kako ce 10 mol Atif podni[eri . . Uhvatio me san na se ona. Brlsalu 0 Broina rodbina.prisjeca na rodendan..afak uJ tetu b io tih.Ukralko 2 Onevnl avaz. Toga dana posljednji put [e vidjela unuka Aneta. a ona je za snasnu vilest saznala Nijedan roditelj ne bi smio osjetiti patnju i bol gubitka djereta.. koj i je prekj ucer iZV'r:Sio samoubisrvo vje:sanj'ern u porodicnom slanu.

l~lalJ Spisak borackog ministarstva Mjesecno dobivali i vise od 5.za'Avaz' II Ii a u il/.000 KM • Na spisku 929imena • Orzava im davala 265. Lazni pomocnik ..lo:S-L's]'i Polieajae pedofil na om Diu sveske za osnovee! ~ BRCKO L__ -------""""'.minislra ~ varao Hude ~ - BOSANSKA DUBICA _ --._------ --------Gdje ie ubiea Vedrana ~ PuUica? ~ POTRAGE " .750 KM mjesecno (F.Maika legendarnog generala .