Cijena: 1 KM/6 KN

OSLOBO\ENJE
BH NEZAVISNI DNEVNIK • Sarajevo • www.oslobodjenje.ba

SRIJEDA, 28. 9. 2011.

Godina LXVIII • Broj 23.266

Bez dogovora u Gradskom vije}u

SDA i HDZBiH u borbi za Mostar
6-7. strana

NOVA BLOKADA SARAJEVA
Nelegalan {trajk radnika Gradskog saobra}aja

Ahmetovi} u Od`aku, Grada~cu i Modri~i

Svi }e biti vra}eni iz Belgije
Elvira Abdi} - Jelenovi}
BRIGA Gras je Vladino preduze}e, ali ona nije du`na voditi brigu o uplati doprinosa i plata njegovim uposlenicima, ka`e premijer Kantona Sarajevo Fikret Musi}

2. strana

Repriza 6. aprila 2009.
2-3. strana

Za mog oca nema pravde

5. strana

Ponovo potekla krv na Kosovu

Rafinerija nafte Bosanski Brod

Pucnji, suzavac i {ok-bombe

14. strana

Kona~no krenuo benzin Euro 5
21. strana

DANAS PRILOG

U @I@I
Ahmetovi} u Od`aku, Grada~cu i Modri~i

2

srijeda, 28. septembar 2011. godine

OSLOBO\ENJE

NOVA BLOKADA SARAJEVA

Repriza 6.
Gras je Vladino preduze}e, ali ona nije du`na voditi brigu o uplati doprinosa i plata njegovim uposlenicima, ka`e Musi} Uz karte Grasa, gra|ani i{li pje{ke, Centrotransom i taksijem
Nakon 6. aprila 2009. i {trajka radnika Gradskog saobra}aja na Dan oslobo|enja Sarajeva, njegove gra|ane i ju~er je nespremne do~ekala ista situacija, pa ih je ve}ina na posao i u {kolu oti{la pje{ke. Tako }e, po svemu sude}i, biti i danas. Uprkos po~etku pregovora sa ~lanovima Vlade KS-a, {trajka~ki odbor Sindikata komunalne privrede KJKP Gras donio je odluku, u no}i s ponedjeljka na utorak, o nelegalnoj/nenajavljenoj obustavi javnog prevoza. Ju~er je povodom blokade grada odr`ana i hitna sjednica Vlade Kantona Sarajevo, koja je prekinuta, da bi neki od njenih ~lanova oti{li u Gras, te tamo poku{ali izna}i rje{enja kojima bi se {trajk prekinuo. Na konferenciji za medije, po prekidu sjednice, premijer KS-a Fikret Musi} kazao je kako se mora osigurati minimum djelatnosti u Grasu, uz nadu da }e “sve ovo biti jedna ru`na epizoda“ . direktora Grasa, ima indicija da se dio radnika preduze}a bavi kadrovskom politikom, a drugi dio tenderima. Niko od toga ne bje`i, kazao je Musi}. Kada su u pitanju zahtjevi sindikalista, Musi} je istakao kako Gras jeste Vladino preduze}e, ali da ona nije du`na voditi brigu o uplati doprinosa i plata njegovim uposlenicima. - Na{e je da im osiguramo uslove da to zarade, napomenuo je premijer KS-a. gu vidjeti koliko je u vozila i ulo`eno. - Nemamo povratnu informaciju gdje su zavr{ila sredstva namijenjena za doprinose. Zaklju~no sa 31. decembrom 2010, Gras je imao 22 miliona KM duga, oko sedam miliona za energente i vi{e od 20 miliona po osnovu doprinosa. Ono {to se iz Grasa tra`i jeste da vratimo |a~ke, studentske, penzionerske i druge karte povla{tenih kategorija na iznos od 53

Svi }e biti vra}eni iz

Belgije
Bezvizni re`im za gra|ane Bosne i Hercegovine nije ugro`en. Ovo je ju~erizjavioSadikAhmetovi}, ministar sigurnosti BiH, u Od`aku, nakon sastanka sna~elnicimaop}inaOd`ak, Grada~ac i Modri~a. MinistarAhmetovi} je posjetioOd`akkako bi porazgovarao sa predstavnicima lokalnih vlasti s obziromna to da su sa ovihpodru~ja, u posljednji mjesec, 72 gra|aninana{ezemljezatra`ilaazil u zemljama Evropske unije.

Ministar sigurnosti BiH s na~elnicima dogovorio da se pokrenu aktivnosti kako bi se zaustavio odliv gra|ana iz zemlje

[tetno pona{anje
“Dobili smo pismo komesarke za unutra{nje poslove Evropske unije u kojem je nagla{en manji priliv azilanata iz BiH. Ta aktivnost je alarmirala vlasti u Belgiji koje su zatra`ile od Evropskekomisije da uputezahtjeve zemljamazapadnogBalkana. U tom pismu nema nikakvih rije~i koje bi zna~ileukidanjebezviznogre`ima, ali od nas se tra`i da identifikujemo probleme. Iz tog razlogado{li smo na teritorij sa kojeg su u protekli mjesec 72 na{adr`avljaninaoti{la u Belgiju“ , istakao je Ahmetovi}. Prilikom sastanka s na~elnicima, Ahmetovi} je dogovorio da se pokrenu aktivnosti kako bi se zaustavio trend odliva gra|ana iz na{e zemlje. Tako|er, predstavnici vlade Belgije istim povodom boravit }e danas u na{oj zemlji. “Na~elnici su upoznati sa ovim problemom i u ovu problematiku uklju~ene su i policijske agencije. Siguran sam da }emo identificirati sve one, ukoliko bude postojala ikakva indicija, da neko iz kriminalnih miljea stoji iza ovog i da zloupotrebljava gra|ane kako bi ih preveo van granica BiH”, naglasio je on. Poruka sa sastanka, prema Ahmetovi}evim rije~ima, jeste da na{i gra|ani niti po jednom osnovu ne ispunjavaju uslove za dodjeljivanje boravi{ne ni radne dozvole, te da, ukoliko i daljebudupoku{avali to ostvariti, samo }e nanijeti {tetu sebi, ali i na{oj dr`avi. “Razli~it profil osoba zatra`io je azil. Tu ima i onih koji su imali zaposlenje i dobro ekonomski stajali“ , pojasnio je on.

Ahmetovi} je kazao da }e svi oni koji su zatra`ili azil biti vra}eni u BiH. “Kada }e ti ljudi biti vra}eni, ne zavisi vi{e od nas, ali ~im vlada Belgije zavr{i procedure, mi }emo poslati avion po na{e dr`avljane. Ponovo napominjem da svi oni koji zloupotrebljavaju bezvizni re`im ne}e ostati neka`njeni i sankcionisat }emo takve pojedince. Mi }emo njihovim povratkom pokazati onima koji imaju takve namjere da ih tamo ne ~eka ni radna ni boravi{na dozvola“ ista, kao je Ahmetovi}. Fadil Im{irovi}, na~elnik Op}ine Grada~ac, kazao je kako u ovojop}ini nisuimaliprijavljenihslu~ajeva da su mje{tani tra`ili azil u zemljama EU.

Gradona~elnik Alija Behmen

Kazne za kr{enje Zakona o {trajku

Hladne glave
- Trebamorazgovaratihladne glave o problemima koje smo zatekli i koji traju dugi niz godina. Kada je rije~ o sada{njoj upravi Grasa, u~injen je pomak, ali nedovoljan. Danas se “slu~ajno“ zatvara i konkurs za

“U preduze}e Gras bih uveo privremenu mjeru. To je javna slu`ba i ne mo`e se mimo zakona {trajk organizovati na na~in na koji je organizovan i dovesti glavni grad BiH i njegove gra|ane u kolaps. Tu su potrebni radikalni, najradikalniji potezi. U tom preduze}u su jako izra`eni grupno-svojinski odnosi. To je, ipak, dr`avna imovina, gdje dr`ava upravlja svojim kapitalom na na~in koji mo`e i koji ostvaruje. Dr`ava treba, u ovom slu~aju Kanton, po mom sudu, preduzeti najradikalnije mjere, od finansijske potpore do ka`njavanja onih koji kr{e Zakon o {trajku“, kazao je gradona~elnik Alija Behmen. Mr. B. KM, {to mi nismo spremni uraditi preko no}i, jer ova Vlada nije dala subvencije nikome, naglasio je Luli}. Premijer i resorni ministar istakli su kako je u prvoj polo-

NEMA MEDA I MLIJEKA Smatram da je ovo smi{ljena aktivnost iz kriminalnog miljea. Informi{u ljude da ih tamo ~ekaju med i mlijeko, a zapravo se ne radi o tome, ka`e Juri}
“Lokalna zajednica mo`e uraditi mnogo. Tu, prije svega, podrazumijevam stvaranje ambijenta za bolji `ivot. Kada budemo imali podatke o eventualnim azilantima, razgovarat }emo s njima i vidjeti kako im mo`emopomo}i“ naglasio je Im{irovi}. ,

Ministar prometa i komunikacija KS-a Haris Luli} kazao je kako je Gras sustigla otplata ranije podignutih kredita, da su milioni izdvajani za vozila, a da sami gra|ani mo-

Ozbiljan posao
Ljudi iz ~etrdesetak porodica s podru~ja op}ine Od`ak zatra`ili su azil, a na~elnik Op}ine Luka Juri} istakao je kako sada predstavnike lokalnih vlasti ~eka ozbiljan posao. “Tu ima ljudi koji su izuzetno imu}ni, ali i onih koji su korisnici socijalne pomo}i. Ima jo{ onih koji su `eljeli oti}i. Smatram da je ovo smi{ljena aktivnost iz kriminalnog miljea, te da oni to rade zlonamjerno. Informi{u ljude da ih tamo ~ekaju med i mlijeko, a zapravo se ne radi o tome, {to je op}e poznato. Sada mi moramo preko medija, ali i mjesnih zajednica, da jo{ bolje upoznamo gra|ane o ~emu je zapravo rije~“ na, S. HUREMOVI] glasio je Juri}.

V I J E S T I

MINISTAR CIVILNIH POSLOVA SREDOJE NOVI]

Upozorenje iz Bruxellesa nije bespotrebno
Ministar civilnih poslova BiH Sredoje Novi} smatra da se gra|ani ne trebaju previ{e pla{iti upozorenja EU o mogu}em ukidanju vizne liberalizacije, ali da istovremeno ne treba misliti ni kako je to bespotrebno upozorenje. Novi} je ju~er naglasio kako Evropa ne}e blagonaklono gledati na azilante koji dolaze iz BiH i zemalja okru`enja, i na taj na~in ugro`avati vlastitu bezbjednost i sistem koji u evropskoj zajednici godinama funkcioni{e. - Moj posljednji boravak u Bruxellesu, kada sam razgovarao sa nekim ministrima EU i zapadnog Balkana, zorno je ukazivao na potrebe da BiH preduzme dodatne mjere kako bi se sprije~ilo da veliki broj azilanata iz BiH tra`i status unutar EU, rekao je Novi}. - Nije korisno ni dobro da prebacujemo odgovornost jedni na druge i govorimo da su azilanti iz Srbije ili Hrvatske, ili

bilo koje susjedne zemlje, i la`no se predstavljaju da su iz BiH. Najve}a tragedija za gra|ane BiH i zemalja u regionu bila bi ukidanje bezviznog re`ima sa zemljama [engenskog sporazuma. Mi bismo tada potpuno do{li na crnu listu u Evropi i u svijetu i ne vjerujem da bi u narednih pet ili deset godina mogli da se vratimo sa te liste, rekao je Novi}. On je, tako|er, upozorio da parlamentarci ne bi smjeli ad hoc rje{avati pitanja zakona o identifikacijskim dokumentima. - To jedan paket koji daje apsolutnu sigurnost gra|anima BiH, jer je klju~no za svaku zemlju da kvalitetno rije{i identifikacijska dokumenta. Igrati se zakonima u parlamentu nije koJ. F. rektno, kazao je Novi}.

srijeda, 28. septembar 2011. godine

OSLOBO\ENJE

U @I@I

3

Nelegalan {trajk radnika Gradskog saobra}aja
I taksisti spremni na blokadu
Predsjednik Udru`enja Sarajevotaksi Enver Suljagi} ju~er nam je kazao kako taksisti do podne nisu radili, u znak solidarnosti sa Grasovcima, dok su od podne gra|ane prevozili po cijeni karte gradskog prevoza od 1,80 KM. - Organizovali smo linijski prevoz, znamo da to nije po zakonu i da }emo biti ka`njeni. Primamo po tri - ~etiri gra|anima u vozila, koristimo svako stajali{te, pro{irenje, istakao je Suljagi}, te napomenuo da }e se taksisti ovog udru`enja priklju~iti radnicima Grasa u {trajku ukoliko se obustava nastavi i danas. - Imamo u Sarajevu izme|u hiljadu i 1.500 nelegalnih taksiprevoznika i to resorno ministarstvo mora rije{iti. Ako se {trajk Grasa nastavi, i mi }emo iza}i na ulice i blokirati ih vozilima, dodao je Suljagi}.

. aprila 2009.
Vlada KS-a obe}ala isplatu plata do petka
Foto: A. KAJMOVI]

vini ove godine Gras zabilje`io dug od deset miliona KM, ali da su napravljene u{tede, naro~ito kada je u pitanju potro{nja goriva. Na`alost, podaci sa terena i `albe Sarajlija, ove u{tede bi mogli objasniti kroz ~injenicu da je od po~etka 2011. broj autobusa KJKP Gras u prometu pao sa 95 na oko 60, a jo{ gora situacija vlada u minibuskom vidu prevoza, gdje je ispravno tek nekih desetak vozila. Nakon toga, ministar Luli} oti{ao je u Gras na nastavakpregovora, iako su iz Vladeinformisali Gras da bi zaostale plate radnicima trebale biti upla}ene do petka, te da }e im urgentno biti rije{en problem oko ovjere zdravstvenih knji`ica. U prostorijama Grasa pregovarali su ministar Luli}, predsjednik Skup{tine Grasa Hamdo Kari}, predsjednik {trajka~kog odbora Senad Silajd`i}, te v.d. direktor Grasa Ajdin Kobili}, ali

radnici su zatra`ili od premijera Musi}a da se pridru`i pregovorima, navode}i da ministar nema ovlasti da rije{i njihove probleme. Po zavr{etku sastanka u Grasu, sino} je nastavljena vanredna sjednica Vlade KS-a u vezi sa zahtjevima predstavnika ovog preduze}a.

Bez garancija
Sjednica Vlade se zavr{ila sino} u 23.15 sati, nakon ~ega su na sastanku ostali premijer, ministar i predsjednik Sindikata Adnan Himzanija. I pored obe}anja u uplati dodatnih 100.000 KM za osposobljavanje voznog parka Grasa nisu date garancije o obustavi {trajka u ovom preduze}u. [trajk radnika KJKP Gras traja}e, ako treba, i godinu, sve dok se ne daju konkretne garancije za rje{enje nagomilanih problema u ovom preduze}u, kazao je Senad Silajd`i}, predsjednik [trajka~kog odbora.

Saop{tenjem se oglasio i Centrotrans-eurolines, u kojem se “zahtijeva od nadle`nih poduzimanje razumnih i racionalnih mjera s ciljem spre~avanja ovakvog pona{anja“ radnika javnog preduze}a. “Uvo|enje zdrave konkurencije, kao jedan od prvih preduslova za sanaciju ovog stanja, obaveza je nadle`nih organa Kantona Sarajevo, koja proisti~e iz nekoliko odluka Konkurencijskog vije}a BiH, sudskih rje{enja, stavova i odluka nadle`nih organa za poslove saobra}aja“ poru~ili , su iz Centrotransa, koji je ju~er Sarajlijama ponudio usluge prevoza na pravcima Hrasnica - Vije}nica i Dobrinja - Vije}nica, sa 15 autobusa, a sve do zavr{etka {trajka KJKP Gras. Tehni~ki direktor Centrotransa Ibrahim Kerla za Oslobo|enje je kazao kako je skeptik po pitanju uskla|ivanja redova vo`nje linijskog prevo-

Foto: S. GUBELI] za u Kantonu Sarajevo, nakon najava da bi se to moglo desiti do kraja godine. - Pokrilismo pravce iz Had`i}a i Ilija{a prema gradu, na gradskimlinijamaosigurali12 autobusa, uz tri na padinskimdijelovima kuda saobra}aju minibusi, uz kartu za marku. Sve su poluge u rukamaVlade, ali ispa{tajugra|ani,a ne oni kojimogurije{iti probleme i koji se voze automobilima, istakao je Kerla. Potpredsjednik Sindikata Armin Muminovi} kazao je kako je Vlada ostala pri stavu o uplati avgustovske plate, ovjeri zdravstvenih knji`ica i isplati jo{ 100.000 KM za remont vozila, bez sankcija prema ~lanovima {trajka~kog odbora, te organizovanju tematske sjednice Skup{tina KS-a o Grasu. - Radnici tra`e uplatu avgustovske plate do sutra, te uplatu regresa, dodao je Muminovi}.

Centrotrans za djelomi~nu deblokadu

Kandidati za direktora
Ju~er je bio zadnji dan konkursa za izbor direktora Grasa, a me|u kandidatima na}i }e se i dvojica biv{ih ~elnika preduze}a. Na poziv se prijavio [a}ir Bo{kailo, ~lan SBiH, koja ga je sa mjesta direktora smijenila nakon {trajka 6. aprila 2009, te Hasan Ba{i}, direktor koji je podnio ostavku po formiranju sada{njeg saziva Vlade KS-a. Vr{ilac du`nosti direktora Ajdin Kobili} (SDP), tako|er je me|u kandidatima, kao i njegov savjetnik Jakub Kubur. Dru{tvo }e im praviti Aziz Fi{o, kandidat za na~elnika Had`i}a na zadnjim lokalnim izborima, ~lan BPS-a, te, kao i Kobili}, biv{i uposlenik Centrotransa.

M. TATAREVI] - J. MILANOVI]

NIKOLA [PIRI]

@IVKO BUDIMIR

PUDARI] I HELEZ

EMINE BOZKURT

Vrijeme je da BiH prohoda sama
Predsjedavaju}i Vije}a ministara BiH Nikola [piri} odr`ao je predavanje u Nacionalnom pres-klubu u Washingtonu, gdje je govorio o aktuelnoj situaciji u BiH i regionu, kao i mogu}nostima daljeg razvoja tog dijela Evrope. Naglasio je da BiH iza sebe ima te`ak period pun izazova tokom kojeg joj je bila potrebna pomo} i podr{ka me|unarodne zajednice. “Sad nam je potrebno da me|unarodna zajednica prepozna i shvati da je stvorena velika doza me|usobne zavisnosti i da je vrijeme da BiH bude dozvoljeno da prohoda samostalno“, istakao je [piri}.

Ideja o distriktu O problemima Bosanska posavina invalida otvoreno
Predsjednik FBiH @ivko Budimir boravi u Washingtonu gdje se susreo sa zvani~nicima State Departmenta, Nacionalnog vije}a za sigurnost te s predstavnicima iseljenika iz BiH i Hrvatske. Razgovarao je s direktoricom ureda za ju`nu i sredi{nju Evropu pri State Departmentu Jennifer Brush i tom prilikom iznio svoje vi|enje mogu}nosti pobolj{anja stanja u BiH, iznijev{i joj ideju o preustroju Bosanske posavine. “U distrikt Bosanska posavina u{ao bi dio op}ina koje sada pripadaju FBiH, {to bi istovjetno, kao i RSu, smanjilo njezin teritorij“, kazao je. Potpredsjednik Federacije Bosne i Hercegovine Svetozar Pudari} i federalni ministar za bora~ka pitanja Zukan Helez razgovarali su ju~er s predstavnicima Saveza ratnih vojnih invalida sa stopostotnim invaliditetom. Tema sastanka bili su problemi invalidnih osoba okupljenih u tom savezu. Ocijenjeno je da je potreban partnerski odnos i otvoren razgovor na rje{avanju problema koji su krucijalni ne samo za Savez ratnih vojnih invalida sa stopostotnim invaliditetom koji okuplja 150 ~lanova, ve} generalno za udru`enja koja okupljaju osobe s invaliditetom u FBiH.

Ispravljanje nepravde
Poslanica u Evropskom parlamentu i glasnogovoronica za BiH socijaldemokrata u Evropskom parlamentu Emine Bozkurt izrazila je zadovoljstvo zbog odluke Ustavnog suda BiH o nalogu revizije Zakona o dr`avljanstvu. “Nije pravedno da ljudi koji su protjerani iz svojih domova jo{ vi{e budu otu|eni. Sama ~injenica da bi morali birati izme|u bh. i drugog dr`avljanstva 2013. godine, dovodi bh. dijasporu u te{ku i nepravednu situaciju koju treba mijenjati {to prije. Oni nisu napustili svoju dr`avu zato {to su htjeli, nego zato {to su morali“ smatra Bozkurt. ,

4

DOGA\AJI

srijeda, 28. septembar 2011. godine

OSLOBO\ENJE

IZJAVA DANA
Dosada{nja saradnja ministarstava unutra{njih poslova Republike Srpske i Srbije bila je na veoma visokom nivou i ona ne proisti~e iz politi~kih potreba nego iz dnevnooperativnih

Nik{i} odgovorio [piri}u

Deminiranje i ja~anje institucija
[piri}: Zatra`io izja{njenje

Postignut je sporazum koji }e omogu}iti da svih 96 miliona eura ostane na raspolaganju BiH, odgovorio je federalni premijer na upit predsjedavaju}eg Vije}a ministara BiH o IPA 2011.
Premijer Federacije BiH NerminNik{i}poslao jeprekju~erpisaniodgovorpredsjedavaju}em Vije}a ministara BiH Nikoli [piri}u u kojem navodi kako je “postignut sporazum o IPA fondovima koji }e omogu}iti da svih96 milionaeuraostane na raspolaganjuBosni i Hercegovini“ .

Precizno izja{njenje
Odgovor je uslijedio nakon [piri}evog pisma predsjednicima vlada FBiH i RS-a Nik{i}u i Aleksandru D`ombi}u u kojem je predsjedavaju}iVije}aministara BiH tra`io da ga dvojica entitetskih premijera hitno izvijeste o tome {ta je precizno usagla{eno “na sastanku predstavnika Vlada Republike Srpske i Federacije BiH u vezi s IPA alokacijom za 2011. godinu“ prenijela je , prekju~er agencija Srna. [piri} je ovo pismo, kako se navodi, uputio jo{ 21. septembra, nakon{to je dobiopismokomesara EU za pro{irenje Stefana Fuelea (o odga|anju interne odluke Evropske komisije o suspenziji IPA 2011. za BiH). U pismu predsjedavaju}eg Vije}a ministara BiH upu}enomentitetskim premijerima, zatra`eno je njihovo pisano izja{njenje radi, kako se navodi, pripreme odgovora komesaru EU u vezi s IPA programom za 2011. - Dogovoreno je da osam miliona eura, oko kojih je postojao spor, bude raspore|eno za podr{kudeminiranju, krozprojekat koji}e provoditiBHMAC, dok }e ostatak sredstava biti usmjeren na ja~anjekapacitetana{ihinstitucija u procesu evropskih integracija, te pripremu budu}ih projekata, ka`e se u izjavipremijeraFBiH u povoduodgovorakoji je uputio [piri}u. Me|utim, u pisanojNik{i}evoj izjavi ne navodi se da li je o usagla{avanju IPA 2011. bilo sastanaka predstavnika entitetskih

Ivitar unutra{njih poslova Srbije ca Da~i}, minis

Nik{i}: Nai{li na razumijevanje

DOBAR

LO[

ZAO

Stigli odgovori u VM
U Vije}e ministara BiH stigli su odgovori entitetskih vlada o postignutom dogovoru u vezi sa projektima za finansiranje iz IPA fondova za 2011, potvr|eno je ju~er za agenciju Fena iz Vije}a ministara. - U toku su kontakti nadle`nih institucija BiH i Bruxellesa, kazao je izvor iz Vije}a ministara BiH. vlada ili se misli na politi~kisporazum koji su prije dva dana u Lakta{ima postigli predsjednici SDP-a BiH i SNSD-a Zlatko Lagumd`ija i Milorad Dodik. na{ao ni projekatdeminiranja u vrijednosti pet milionaeura, a {to je potvrdio i visoki zvani~nik Evropske komisije u Bruxellesu. Prvobitna lista IPA 2011. trebalo je da sadr`iprojekte u vrijednosti 96 miliona eura, no nakon {to projekti,koji su se odnosili na statistiku, poljoprivredu, zapo{ljavanje i pravosu|e u BiH, nisudobilisaglasnost RS-a, Vije}eministara je utvrdilorevidiranulistu od 88 miliona eura, a EK najavio da }e 8,2 milionasredstavaplaniranih za projekte, koji se nisu na{li na toj listi,uputiti u prekograni~nu saradnju. Federalna Vlada je potom odbila prihvatiti revidiranulistu, nakon~ega je uslijedila interna odluka EK o suspenziji IPA 2011.
S. [EHER^EHAJI]

FARUK ^AKLOVICA
Iako je Oslobo|enje davno podastrlo javnosti argumente da je biv{i dekan Pravnog fakulteta Fuad Saltaga plagijator, rektor Univerziteta u Sarajevu Faruk ^aklovica ka`e nema dovoljno informacija o tome. Nadamo se da }e nedavno potpisani sporazum o saradnji sa Transparency Internationalom pomo}i u otkrivanju i spre~avanju takvih pojava.

JASMIN DUVNJAK
Poslanik u Predstavni~kom domu Parlamenta FBiH Jasmin Duvnjak ponovo je pokrenuo svoju staru inicijativu za izmjenu i dopunu Krivi~nog zakona FBiH kojom bi se uvelo ka`njavanje za javno negiranje genocida. Njegov prijedlog danas }e se na}i pred poslanicima.

Pozitivni signali
- Izra`avamo zadovoljstvo da su stavovi Vlade FBiH o potrebi da se sa~uvacjelokupnipaket od 96 milionaeuranai{li na razumijevanje. Ve} postoje pozitivni signali iz Bruxellesa i o~ekujemo da se u narednih nekoliko dana pri~a o IPA fondovima, koja trajemjesecima, uspje{nookon~a, navodi se u Nik{i}evoj izjavi. Me|uspornimprojektima IPA 2011, koji se nisu na{li u revidiranojlistiprojekatakoju je usvojilo Vije}e ministara BiH po~etkomseptembra, uz ostale, nije se
Foto: D`enan KRIJE[TORAC

GRAS
Radnici Grasa ju~er su obustavili rad i tako blokirali cijelo Sarajevo. Putnici koji uredno pla}aju svoje karte, a takvih je ve}ina, morali su ili pje{a~iti ili sjesti u taksi. Sramno je {to su Sarajlije postale `rtve nerije{enih problema u Grasu i na relaciji izme|u ovog preduze}a i Vlade KS-a.

BH STONOTENISERKE
@enska juniorska reprezentacija BiH u stonom tenisu nedavno je na me|unarodnom ETTU otvorenom turniru u Vrnja~koj Banji osvojila srebro u ekipnoj konkurenciji. Selektorka Amela Had`iahmetovi} veli da je ovaj rezultat podstrek mladim stonoteniserkama za dalji rad.

VIJEST U OBJEKTIVU Projekt Cidi
Nivo svijesti odgovornih vlasti o potrebi neprekidne saradnje sa civilnim sektorom pove}an je realizacijom projekta Cidi (Izgradnja kapaciteta civilnog dru{tva za u~e{}e u civilnomdijalogu), ocijenio je direktor projekta Goran @erav~i}. U Delegaciji EU u BiH ju~er je odr`ana prezentacija zavr{nih rezultata ovog projekta koji je finansirala EU posredstvom IPA programa od 1,2 miliona eura. Na prezentaciji rezultata projekta predstavljen je i Priru~nik za civilni dijalog namijenjen pobolj{anju saradnje vladinog i nevladinog sektora.

VIJEST U

BROJU

maraka minusa u pro{loj godini su napravila javna preduze}a u vlasni{tvu Grada Mostara.

389.139

OSLOBO\ENJE godine srijeda, 28. septembar 2011.

INTERVJU

5

Elvira Abdi} - Jelenovi}, k}erka Fikreta Abdi}a

Za mog oca nema pravde
Imaju samo jedan cilj - Fikret Abdi} mrtav, ako ne mrtav, onda zatvoren Svi dosada{nji procesi, pa i ovaj, nalikuju na politi~ki montirane procese, ka`e Abdi} - Jelenovi}
Razgovarala: Mimi \UROVI] RUKAVINA

• Pretpostavljamo da Vas je prolongiranje dono{enja odluke Povjerenstva za uvjetni otpust Ministarstva pravosu|a Hrvatske o pu{tanju na prijevremenu slobodu Va{eg oca Fikreta Abdi}a iz zatvora u Puli neprijatno iznenadilo. Kako sve to komentari{ete? - Kada ste u poziciji proganjanih, u kojoj smo mi ve} 24 godine, onda uvijek negdje u podsvijesti ra~unate na to da sve mo`e ispasti i druga~ije. Ono na {to nismo ra~unali i {to nas je iznenadilo jeste da vijest o ishodu zasjedanja Povjerenstva doznamo iz medija. Me|utim, danas mo`emo komentirati samo to {to smo ~uli od medija. Zvani~no, ni otac, ni mi, kao podnositelji zahtjeva, nismo dobili nikakvu odluku.

~ekali jutro kako bi nas mogao nazvati. On nam je rekao da je vijest ~uo na dnevniku, ali da ni{ta zvani~no nije dobio osim {to su mu rekli da }e ga zatvor obavijestiti. Svi dosada{nji procesi protiv na{eg oca, pa i ovaj, nalikuju na politi~ki montirane procese, tako da otac s pravom isti~e da je politi~ki zatvorenik i da na prostoru ovih dr`ava, misle}i na BiH i Hrvatsku, za njega nema pravde. • [ta kao porodica sad namjeravate u~initi, koji su Va{i naredni potezi? - Prvomoramodobitiodgovor na zahtjev, a ovisno o sadr`aju odgovora, odredit }emo na{e daljnje korake. U svakom slu~aju, informirat }emo javnost.

mo`emo i{~itati kako se pojedini pani~no brane iznose}i tvrdnje koje nemaju upori{te ni u ~emu, ali i kvalifikacije ~ije zna~enje je poznato samo njima, ali ne i u pravnoj praksi.

Bez suza
• Kako je u Velikoj Kladu{i primljena vijest o prolongiranju dono{enja odluke do decembra ove godine? - U Velikoj Kladu{i, Bosni i Hercegovini, Hrvatskoj, Austriji, Italiji, Njema~koj, [vicarskoj, Danskoj, Holandiji, Finskoj, Engleskoj, Francuskoj, Americi, Australiji, Kanadi, i da ne nabrajam gdje sve, `ive ljudi kojima je rje{avanje

Vijest na TV-u
• Da li ste dobili ikakvo obrazlo`enje nakon ju~era{njeg zasjedanja Povjerenstva u Puli, i ako jeste, {ta je u njemu? - Otac je ispunio sve uvjete za prijevremeni otpust i mi smo ih nazna~ili u zahtjevu. O~ekujemo od Povjerenstva iscrpno obrazlo`enje, kako navodne odluke, tako i postupka u kojem su namjerno uskratili ocu pravo na usmeno izricanje rje{enja. Uskra}ivanjem informacije, grubo su iskoristili svoj polo`aj i zatvorenika, koji deset godina izdr`ava kaznu u samici, ostavili kao psa u }eliji da vijest, koja u tim okolnostima zna~i `ivot, dozna iz medija. [to su s tim htjeli posti}i? • Da li ste se nakon sastanka Povjerenstva ~uli sa Va{im ocem i kakvi su njegovi komentari na cijeli taj doga|aj? - S obzirom na to da je Povjerenstvo zasjedalo satima, vrijeme predvi|eno za telefoniranje je pro{lo, tako da smo

OSTAVLJEN KAO PAS Uskra}ivanjem informacije, grubo je iskori{ten polo`aj i zatvorenik, koji deset godina izdr`ava kaznu u samici, ostavljen je kao pas u }eliji da vijest, koja u tim okolnostima zna~i `ivot, dozna iz medija

BO[NJA^KO-HRVATSKI INTERES ^esto nagla{avam da je na sceni bo{nja~ko-hrvatski interes, ali u re`iji kriminalnog lobija i jedne i druge dr`ave
zahtjeva o uvjetnom otpustu Fikreta Abdi}a jedan od bitnih doga|aja u `ivotu, jo{ s nevjericom gledaju na sino}nju vijest HRT-a. S obzirom na to da znaju kako zvani~no otac nije dobio rje{enje, jo{ i{~ekuju odgovor. Naravno, bude li vijest i odluka istog sadr`aja, sigurna sam da na{e suze ne}e vidjeti, ali odlu~nost da ustrajemo ho}e. • Mislite li da se ne{to mo`e promijeniti u naredna tri mjeseca, do na re dnog za sje da nja Po vje ren stva? - U naredna tri mjeseca sva{ta se mo`e dogoditi, samim tim i promijeniti jer nalogodavci ovakvih vijesti i ishoda doga|aja imaju samo jedan cilj: Fikret Abdi} mrtav, a ako ne mo`e mrtav, onda zatvoren! Oni }e ve} prona}i na~in i obrazlo`enje da to provedu u djelo.

• Mislite li da ovo {to je uradilo Povjerenstvo za uvjetni otpust ima politi~ku pozadinu? - Naravno, sve ovo {to smo do`ivjeli, pro`ivjeli i {to }emo jo{ do`ivjeti ima politi~ku pozadinu. Kad smo mi u pitanju, ni{ta nije slu~ajno. ^esto nagla{avam da je na sceni bo{nja~ko-hrvatski interes, ali u re`iji kriminalnog lobija i jedne i druge dr`ave. Na na{u `alost, mislim na gra|ane BiH, ~injenica je da su visoko pozicionirani politi~ari aktivni sudionici tih radnji, pa u medijima

TAKORE]I... POHVALNO
Gradi{ka je vode}a op{tina u BiH po rje{avanju problema nacionalnih manjina, pogotovo romske populacije, ocijenjeno je na sjednici SO. - Mi smo jedina op{tina u BiH u kojoj su sva romska djeca obuhva}ena {kolovanjem, veliki broj Roma radi u komunalnim i privatnim preduze}ima, a uspje{no smo regulisali i zdravstvenu za{titu. Preostaje nam da jo{ rije{imo stambeni problem dvije romske porodice, {to }emo brzo realizovati, rekao je na~elnik Odjeljenja za dru{tvene djelatnosti Branko Bjelovuk.

6

DOGA\AJI

srijeda, 28. septembar 2011. godine

OSLOBO\ENJE

VIJESTI

Blokade u Gradskom vije}u

Razo~arenje Ambasade SAD-a
Ameri~ka ambasada u BiH saop{tila je da je razo~arana neuspjehom razgovora strana~kih lidera u Br~kom i da se nastavlja “opasni politi~ki zastoj“ ‘’U. prkos naporima nekih politi~kih lidera da poka`u fleksibilnost i postignu kompromis, opasni politi~ki zastoj se i dalje nastavlja. Svi strana~ki lideri u BiH sada moraju prevazi}i uskogrude, pojedina~ne politi~ke interese i formirati Vije}e ministara kako bi se otvorile mogu}nosti za ekonomski i dru{tveni napredak’’, navodi se u saop{tenju. Ambasada poziva strana~ke lidere da zaokru`e napredak postignut do sada o pitanjima od izuzetne va`nosti za integracije BiH u NATO i EU.

SDA i HDZBiH u borbi za Mostar
Suad Hasandedi}, vije}nik SDA, veli kako je u Mostaru na djelu klasi~na opstrukcija HDZ-a BiH. Istovremeno, Danijel Vidovi}, ~lan HDZ-a BiH i potpredsjednik Gradskog vije}a, mi{ljenja je kako rad Vije}a opstruira upravo SDA
Na pro{lotjednoj sjednici Gradskog vije}a Mostara ponovno su odba~eni regulacijski planovi za Sjeverni logor i Centar II. Vije}nici SDA insistirali su na usvajanju plana za Sjeverni logor, no na~elnica Odjela za urbanizam i gra|enje Marina Deronji} je na sjednici kazala kako izmjena plana za Sjeverni logor nikada nije pro{la Odbor za urbanizam, niti je razmatrana na Kolegiju gradona~elnika Mostara. nisti~ke i gra|evinske dozvole, a sve ide preko gradske uprave i gradona~elnika koji je iz HDZ-a BiH, rekao je Hasandedi}. Tvrdi i kako HDZBiH opstruirausvajanjeregulacijskihplanova za druge dijelove grada. Kao primjer navodi upravo Sjeverni logor, dio Mostara na sjevernom izlazu iz grada za koji ve} vi{e od tri godine Gradsko vije}e nije u stanju usvojiti regulacijski plan. - Po mi{ljenju HDZ-a, taj se dio gradanalazi na, uslovnore~eno, bo{nja~koj strani i zbog toga ne `ele da se taj plan usvoji. No, urbanisti~ko planiranje Mostara je osnova za razvojgrada i tako se ne mo`egledati na stvari. [ta god smo poku{ali uraditi na rje{avanju tih pitanja, nije nam po{lo za rukom, jer smo svaki put nailazili na klasi~nu opstrukciju od HDZ-a, rekao je Hasandedi}. Me|utim, Vidovi}tvrdikako u SDA namjerno zamjenjuju teze te kako u ovoj stranci imaju problema u vlastitimredovima. Navodi kako ~esto i na samim sjednicamaVije}aizbijuneslaganja izme|u vije}nika SDA.

Podr{ka reviziji braniteljskih naknada
Sarajevski @upanijski odbor HSS-NHIja o{tro se protivi osporavanju revizije braniteljskih naknada koje su ste~ene po osnovu zakona koje je donijela prethodna vlada, priop}eno je iz te stranke. Najve}iprotivnicirevizije su, smatraju u HSSNHI-u, “upravo kadrovi HDZ-a u pro{loj izvr{noj i zakonodavnoj vlasti na federalnoj razini“ “Ne treba napominjati da su . prava stekli neki invalidi bo{nja~ke i hrvatskenacionalnostikojiinvalidnostnisu stekli u ratu, kao {to su diskutabilni i neki ~asni~ki ~inovi i njihovo dodjeljivanje. Zato eksplicitno podr`avamo i tra`imo nastavak revizije i dajemo punu podr{ku resornom federalnom ministarstvu. Tako }emo istinski za{titi, one koji su doista branili BiH u proteklom ratu“ , ka`e se u saop}enju.

Sjeverni logor
- Time nije dovr{ena cijela zakonska procedura za njihovo usvajanje. Tako|er, plan za Sjeverni log nije usugla{en ni s planovima vi{eg reda, izjavila je Deronji}. No, rad Gradskog vije}a Mostara ve} dulje vremena ozbiljno optere}uju odnosi HDZ-a BiH i SDA. SuadHasandedi}, vije}nik SDA u Gradskomvije}u, zaOslobo|enje je rekao kako je u Mostaru na djeluklasi~naopstrukcija HDZ-a BiH. Istovremeno, Danijel Vidovi}, ~lan HDZ-a BiH i

Suad Hasandedi}: Dozvole bez regulacijskih planova

Danijel Vidovi}: Maksimalisti~ki zahtjevi

potpredsjednikGradskogvije}a, mi{ljenja je kako rad Vije}a opstruira upravo SDA. - Ne znam je li uzrokopstrukcijama iz HDZ-a BiH nezadovoljstvo zbog gubitka vlasti na vi{im nivoima, ili ne{to tre}e. To bi se moglo tuma~iti na razli~ite

na~ine. Blokade u Gradskomvije}u ne traju samo od ovih izbora, nego ve} duljevremena.HDZ ne `eli uraditi ni{ta {to je u interesugra|ana. Gradi se na desnoj obali Neretve, gdje je stanovni{tvo ve}inski hrvatsko. Bez regulacijskihplanova se izdajuurba-

U krug Krivaje ju~er u{li prvi kamioni s oblovinom

Efikasnije tra`enje
Predsjedavaju}i Kolegija direktora Instituta za nestale osobe BiH Amor Ma{ovi} i generalni sekretar Dru{tva Crvenog krsta/kri`a BiH Du{anKu{uli}potpisali su Sporazum o saradnji u procesu tra`enja nestalih lica u BiH. ‘’Potpisivanjem sporazuma namjeravamo da unaprijedimo proces tra`enja nestalih osoba u BiH, iako je on dosta odmakao, jer je do sada prona|eno vi{e od dvije tre}ine nestalih, a gotovoistotolikoidentifikovano’’, rekao je Ma{ovi}novinarima. On je naveo da se u centralnoj evidenciji nestalih trenutno nalazi34.965 nestalihosoba. Ku{uli} je istakao da potpisivanje sporazuma predstavlja posljednji korak u formalizaciji saradnje ove dvije institucije.

Ako je suditi po tome da su ju~er iza podneva prvi kamioni soblovinom, neophodnomsirovinom za pokretanje proizvodnje u zavidovi}kojKrivaji, u{li u krug ovog preduze}a, za pretpostaviti je da }e vrlo skoro i radnicibitipozvani na posao. Ovome je prethodio zbor radnika Krivaje, u krugu preduze}a, na kojem su ~elnici Sindikata upoznalizaposlenikekoji ne rade jo{ od maja da je dan ranije postignutdogovor u VladiFBiH da se oko milion maraka da Krivaji kao prva tran{a pomo}i za nabavku oblovine i isplatu jednokratne pomo}i radnicima.

Vladin milion ~eka D`indu
- konsolidacijaKrivajeZavidovi}i kojom je 600.000 KM namijenjeno za pokretanje proizvodnje u nekada{njem zavidovi}kom gigantupreba~eno na ra~unfederalnog Ministarstva energetike, rudarstva i industrije. Uz 400.000 KM koje je Vlada iz bud`eta odobrila na sjednici22. septembra, Krivaja bi, prema nezvani~nim najavama, ve} krajem ove sedmice na svomnovootvorenom transakcijskom ra~unu trebala imati na raspolaganju milion KM. No, da bi novac bio preba~en na ra~un, direktor Suad D`indo ga mora otvoriti, ali on to jo{ ne mo`e uraditi jer nije upisan u registar suda u Zenici kao ovla{tena osoba. Razlog ovome je, kako saznajemo u Vladi, to {to D`indo jo{ nije odjavljen u sudu u Sarajevu gdje je bio upisan kao ovla{tena osoba
Krivaja: Radnici od maja ~ekaju na povratak u pogone

Skenderije, ~iji je bio donedavni ~elnik.

Jednokratna pomo}
Kako je dogovoreno na sastanku u federalnoj Vladi prekju~er, D`indo bi trebaoodmahkrenuti u realizaciju plana pokretanja proizvodnje. Posao bi, kako je najavioresornifederalniministarErdalTrhulj, zasadmoglodobiti oko 500 radnikaKrivaje u tri pogona. Ovompreduze}unamijenjeno je i oko tri miliona KM deponovanih u sudu u Zenici. No, ta sredstva su i daljeblokiranazbognovetu`beradnikaKrivajekojiposjedujupravosna`nesudskepre-

Problemi s upisom
Federalna Vlada je na telefonskoj sjednici ju~er donijela odluku o raspodjelidijelasredstavateku}egbud`etskogtransfera Subvencijejavnimpreduze}ima

sude o svojim potra`ivanjima. U Vladi se nadaju da }e ova sredstva ubrzo biti operativna. Na zboru radnika Krivaje bilo je burno, sa punoemocijagovorilo se o neima{tini, o te{kojmaterijalnojsituacijiradnika, o ~injenici da ne mogudjecuslati u {kolu... Preovladao je zahtjev sindikalnogrukovodstva da se radnici jo{ malo strpe, a to }e biti do idu}eg utorka do kada }e Vlada FBiH, kako je rekao Ferid Bali}, predsjednik Sindikata Krivaje, uplatiti obe}ana sredstva od kojih se o~ekuje i isplata jednokratnepomo}iradnicimaovogpreduze}a. Mi. D. - S. [e.

OSLOBO\ENJE godine srijeda, 28. septembar 2011.

DOGA\AJI

7

VIJESTI

Susjedi daleko ispred BiH
Mostar: Niko ne popu{ta

- Zbog toga oni sada poku{avaju lopticu prebaciti na gradona~elnika i vije}nike iz HDZ-a. Svaka, pa i najmanja inicijativa koja dolazi od gradona~elnika Ljube Be{li}a do~ekuje se na no`. Postavljaju se maksimalisti~kizahtjevikoji ne mogupro}i. Da bi se regulacijski planovi usvojili, potrebno je na nekimdijelovimagradaizmijenitiprostorni plan. Jedan od takvih dijelova grada je i Sjevernilogor, jer prostornimplanom jo{ nijedefinirananamjenaprostora u tom dijelu grada, rekao je Vidovi}. Tvrdi i kako nije to~no da se gradi samo na jednom dijelu Mostara. Navodikako je Gradsko vije}enedavnousvojilo{estregulacijskihplanova. Tri se nalaze u biv{im op}inama s bo{nja~kom a tri s hrvatskom ve}inom. - To omogu}ava ravnomjeran razvojgrada. ^ak je vi{eintervencija predvi|eno u dijelovima grada na lijevoj obali Neretve, izjavio je Vidovi}. Hasandedi}, pak, smatra kako HDZBiH `eli od Mostara napraviti grad slu~aj i pokaza-

Sporan islamski centar?
Neslu`beno se doznaje kako je glavni kamen spoticanja u odnosima SDA i HDZ-a BiH izgradnja islamskoga centra u sredi{tu grada. U HDZ-u BiH nisu `eljeli komentirati ove {pekulacije, no Hasandedi} ka`e kako bi u HDZ-u BiH trebali otvoreno kazati protive li se izgradnji spornog islamskoga centra u sredi{tu grada. - Ne smije postajati veza izme|u razli~itih regulacijskih planova. U sredi{njoj zoni se ve} nalazi katedrala koja je u izgradnji i koja je, pak, stopirana jer je nelegalno ra|ena jo{ u ratnom periodu. Regulacijski plan Sjevernog plana ne mo`e biti uslovljen ni~im, osim nekim nepravilnostima unutar samog plana. Mislim kako je i islamski centar samo izlika da se ne radi ni{ta u Mostaru, rekao je on. ti kako Mostar mo`e biti samo hrvatski grad. To je ujedno, ka`e, i plan stvaranja nekakvog tre}eg entiteta. - Na tome politika HDZ-a ve} duljevrijemeinsistira. Tvrdekako je BiH s dva entitetaneodr`iva. Naravno, oni sada prebacuju lopticu i govore kako u Mostaru nema dobrih odnosa izme|u SDA i HDZ-a. Nema~ak ni potrebe za specijalnodobrimodnosima, negoGradskovije}etrebaraditi svoj posao. Gradona~elnik kao predlaga~ treba Gradskom vije}upredlo`itiusvajanjeplanova i da se to zavr{i. Prijesedam ili osam mjeseci smo imali na Vije}u dva regulacijska plana koja HDZ nijehtiousvojiti iz samonjima poznatih razloga. Nisu ~ak imali ni primjedbe na sameplanove, rekao je Hasandedi}.

Daleko od idile
I Vidovi} otvoreno ka`e kako odnosi dviju najja~ih stranaka u Gradskomvije}unisuidili~ni. Ve-

li i kako u SDA nisu spremni na kompromis. - Odnosi SDA i HDZ-a BiH u samom Vije}u su na iznimno niskoj razini. Mi u HDZ-u smo vi{e puta pozivali na konstruktivan dijalog kako bismo do{li do kompromisa. Me|utim, uvjetovanjima se ne dolazi do kompromisa, nego samo otvorenim i iskrenim razgovorom. Na`alost, jo{ u SDA nemamo odgovaraju}eg sugovornika. Nadam se, pak, da }e ih situacija u gradu natjerati da primijene malo druga~ije metode i da izraze vi{e spremnosti na kompromis, kazao je Vidovi}. Tako|er, mi{ljenja je i kako SDA posebnoradikalizirasituaciju u Mostaru nakon odluke Ustavnoga suda o Statutu grada Mostara. - Svjesni su da }e morati do}i do izmjena Statuta i njegova uskla|ivanja s Izbornim zakonom BiH te s europskimstandardima o lokalnoj samoupravi i iz tih razloga oni podi`utenzije u gradu, rekao je Vidovi}.
Jurica GUDELJ

Predsjednik HDZ-a BiH Dragan ^ovi} naglasio je ju~er u razgovoru sa ambasadorom Velike Britanije u BiH Nigelom Caseyom da legitimni hrvatski predstavnici imaju ~vrst stav da se BiH mo`e razvijati, funkcionisati, i na kraju i opstati samo kao dogovor tri konstitutivna naroda. ^ovi} je na sastanku u Mostaru rekao da hrvatskom narodu u BiH mora biti obezbije|ena stvarna ustavnopravna ravnopravnost sa druga dva konstitutivna naroda u BiH. Casey je naglasio da je EU zainteresovana za integraciju BiH u njene institucije, jer su sve zemlje regiona, uklju~uju}i i susjedne, daleko ispred BiH u procesu integracije, navodi se u saop{tenju.

^estitka SDA Bo{njacima
Povodom 18. godi{njice od odr`avanja Bo{nja~kog sabora, SDA upu}uje ~estitku svim Bo{njacima u BiH i inozemstvu. Tog historijskog dana, 27. septembra 1993. godine, Bo{njacima je vra}eno povijesno i narodno ime, te potvr|en identitet, isti~e se u SDA. “U duhu tog vra}enog imena i potvr|enog identiteta, izjavljujemo da na{u domovinu Bosnu vidimo kao slobodnu i demokratsku zajednicu, koja }e ~uvati i produbljivati stoljetne zasade tolerancije i me|usobnog po{tovanja svih svih tradicija i ljudi koji u njoj `ive. Pozivamo u tome za svjedoka cjelokupnu na{u povijest…“ citira se u ~estitki izvod , iz Deklaracije Bo{nja~kog sabora.

NSRS o realizaciji bud`eta

Vladaju}a koalicija bez primjedbi
Poslanik Demokratske partije Dragan ^avi} upozorio je da je Vlada RS-a prekr{ila Zakon o bud`etskom sistemu
U Narodnoj skup{tini RS-a ju~er je vo|ena rasprava o konsolidovanomizvje{taju o izvr{enju bud`eta za {est mjeseci ove godine. Ministar finansija RS-a Zoran Tegeltija, predstavljaju}i poslanicimaovajdokument, kazao je da ukupniprihodi i primiciiznose801 milion KM, te podsjetio da je krajem decembra 2010. Narodna skup{tina RS-a usvojila bud`et RS-a za 2011. u iznosu od 1,6 milijardi KM. rektnihporezakoji su u ovomperiodu napla}eni u iznosu od 470,9 miliona KM. Ova naplata nije na nivoupolugodi{njegukupnogplanaprihoda za 2011, ve} iznosi 94 odsto, ali su prikupljena sredstva zna~ajno ve}a u odnosu na isti period pro{le godine“ naveo je Tegeltija. , Sumiraju}i rezultate ukupno izvr{enog bud`eta RS-a za prvih {est mjeseci 2011, Tegeltija je konstatovao da je RS sve najva`nije obaveze uspio redovno da izvr{ava po osnovuplatasvih bud`etskihkorisnika, te po osnovu socijalnih davanja koja mjese~no iznose 14,9 miliona KM. Opozicija je o{tro kritikovala ovaj izvje{taj, navode}i kao najve}e primjedbe ~injenicu da se teku}a likvidnost bud`eta odr`avanovimzadu`ivanjima, te posezanje za novcem s ra~una posebnihnamjena. PoslanikDe-

U BiH nedovoljno tu`ilaca
Bud`et porastao za 12,3 posto

Izmirenje obaveza
On je rekao da, nakon izvr{enihrelokacija i pro{irenjabud`etskogokvira, operativnibud`et za prvih {est mjeseci 2011. ukupno iznosi 810,1 milion KM, i od unosa po finansijskom planu ve}i je za 88,5 miliona KM, ili za 12,3 odsto. “U strukturidoma}ihprihoda, najzna~ajniji su prihodi od indi-

mokratske partije Dragan ^avi} upozorio je da je Vlada RS-a prekr{ila Zakon o bud`etskom sistemu, jer zadu`ivanje po osnovu emisije trezorskih zapisa i dugoro~nih obveznica u ukupnom iznosu od 190 miliona KM nije projektovala u nacrtu bud`eta, a zadu`ivanje je izvr{ila bez prethodno usvojenog rebalansa bud`eta.

Socijalni mir
Poslanik SDP-a BiH Slobodan Popovi}, optu`io je vladu za nedoma}insko pona{anje, te istakao da nova zadu`ivanja nisu u

cilju konsolidacije postoje}eg stanja, ve}za kupovinuvremena u kojem se odr`avasocijalni mir. Popovi}ev istup bio je jedina prilika u kojoj su se oglasilipojedini poslanici vladaju}e koalicije, pozvav{i ga da „kao predstavnikstranke iz FBiHne{topoduzmekako bi se RS-uvratio dug po osnovu PDV-a“ . Ovim se navodimapridru`io i Tegeltija, ustvrdiv{i da je jedan od glavnih uzroka te{kog ekonomskogstanja u RS-u~injenica da se indirektni porezi ubiru na dr`avnom, umjesto na entitetskimnivoima. G. KATANA

Tu`ioci u BiH naveli su u izvje{taju o objektivnim i subjektivnim okolnostima koje uti~u na efikasnost istrage, a koji sadr`i 32 preporuke, {ta smatraju da treba promijeniti u zakonima o krivi~nom postupku BiH, RSa, FBiH i distrikta Br~ko da bi bili ekspeditivniji u radu. “To zna~i da ve}inu radnji dokazivanja i istragu vr{i policija pod nadzorom tu`ioca“, izjavila je v. d. glavni tu`ilac BiH Jadranka Lokmi} - Misira~a na konferenciji za novinare. Ona je, po okon~anju dvodnevne radionice odr`ane na Ilid`i kod Sarajeva, povodom analize i izrade finalne verzije izvje{taja koji je radila proteklih pet mjeseci, ukazala na problem nedovoljnog broja tu`ilaca u cijeloj BiH.

8

DOGA\AJI

srijeda, 28. septembar 2011. godine

OSLOBO\ENJE

VIJESTI

Zajedni~ki projekat doma}ih institucija i EU

Zemlja na dlanu
Srednjo{kolcima evropski status
Prioriteti u budu}em radu Asocijacije srednjo{kolaca BiH bi}e anga`ovanje na ukidanju projekta dvije {kole pod jednim krovom, uvo|enju jedinstvenog plana i programa obrazovanja u BiH te uvo|enju obaveznog ~etvorogodi{njeg srednjo{kolskog obrazovanja. U ovoj asocijacijismatraju da se nezadovoljstvosrednjo{kolaca u BiH mo`e ubla`iti samo upornim radom na rje{avanju problema koji ih spre~avaju da steknu status kakav imajusrednjo{kolci u Evropi. Na Skup{tini Asocijacije, koja je odr`ana u protekla dva dana na Ilid`i kod Sarajeva, doneseni su zaklju~ci ~ijom bi realizacijom trebalo da bude pobolj{ano stanje u kojem se nalaze srednjo{kolci.

Sve~ano otvorena mre`a permanentnih GPS stanica

Foto: D`. KRIJE[TORAC

U BiH su ravnomjerno instalirane 34 mjerne stanice, preko kojih }e se mo}i koordinirati, obra|ivati i distribuirati podaci va`ni za geodetsku struku, prostorno ure|enje i imovinskopravne odnose
zajedni~kog rada i saradnji. Ovaj }e projekat biti od su{tinskog zna~aja za gra|ane. Sistem }e pomo}i br`em rje{avanju sporova u vezi sa zemlji{tem onda kada do njih do|e te efikasnijem izdavanju dokumentacije o vlasni{tvu nad zemlji{tem. Ovdje govorimo o standardimakvaliteta. Institucije}e imati kapacitet da prikupljaju, prerade, a zatim i podijele podatke koji su od koristi za oblast statistike, posebno ekonomske i poljoprivredne, u skladu sa standardima EU. Uz sve to, BiH }e sada biti u mogu}nosti da se integri{e u postoje}e evropske satelitske sisteme globalne navigacije, rekao je Sorensen. On je na kraju najavio i da }e Evropska unija nastaviti finansirati aktivnosti iz ove oblasti i to sa dodatna 1,3 miliona eura, koji }e se iskoristiti za snimanje iz zraka i izradu fotokarata koje }e dati ta~an pregled cijele zemlje.
J. FETAHOVI]

Usporen odr`ivi povratak
Unija za odr`ivi povratak i integracije u BiH upozorava da se proces odr`ivog povratka u BiH odvija presporo, a uo~ene su i odre|ene nepravilnosti na planu nenamjenskogtro{enjajavnihsredstavaKomisije za izbjeglice i raseljena lica BiH. Vladine institucije na svim nivoima treba da podr`e ovaj proces, institucionalno i finansijski. Na`alost, proces u ovoj oblasti se odvija sporije nego {to je planirano, a uo~ene su i odre|ene nepravilnosti u njegovoj realizaciji. Zbog toga, Unija je zapo~ela provo|enje novog projekta pod nazivom Monitoring utro{ka javnih sredstava za odr`ivi povratak u BiH, koji podr`ava i CCI.

[ef delegacije Evropske unije u BiH i specijalni predstavnik Evropske unije Peter Sorensen ju~er je u Sarajevu otvorio mre`u permanentnih GPS stanica za BiH. Tim je ~inom okon~an vi{egodi{nji projekat Ministarstva civilnih poslova BiH i entitetskih uprava za geodetske i imovinskopravne odnose, koji }e Bosnu i Hercegovinu u~initi dijelom jedinstvenog koordinatnog sistema Evrope.

Nove tehnologije
Projekat ima veliki zna~aj za geodetsku struku, oblast prostornog planiranja i ure|enja zemlji{ta, promet, poljoprivredu, {umarstvo... Za njegovo finansiranje iskori{tena su sredstva iz IPA fonda za 2007. od 1,3 miliona eura, uz koje je Ministarstvo civilnih poslova izdvojilo jo{ milion KM. U BiH su ravnomjerno instalirane 34 mjerne stanice, preko kojih }e se mo}i koordinirati, obra|ivati i distribuirati podaci va`ni za

geodetsku struku, prostorno ure|enje i imovinskopravne odnose. - Ovim smo projektom pokazali da se unutar razli~itih institucija u BiH mo`e posti}i dogovor. BiH se priklju~uje evropskim standardima i zemljama koje su ve} odavno uvele ovakav sistem, posebno susjednim zemljamaHrvatskoj i Srbiji, rekao je ministarcivilnihposlova BiH Sredoje Novi}. Direktor Federalne uprave za geodetske i imovinskopravne odnose @eljko Obradovi} je objasnio da }e pu{tanjem u rad mre`e permanentnih GPS stanica stru~njaci biti u mogu}nosti ta~nije i sigurnije locirati sve objekte u BiH. - Rame smo uz rame sa novim tehnologijama i sa na{im kolegama sa zapada. Koliko je ovaj projekat bitan za geodetski sektor, jo{ je bitniji za sve sektore koji se bave prostornim informacijama i podacima, kao {to su prostorno ure|enje, okoli{, rje{avanje ilegalnih objekata...

Permanentne stanice bi}e pravi izvor tih informacija. Ovim projektom BiH sti~e uvjete da bude dio jedinstvenog koordinatnog sistema Evrope, kazao je Obradovi}.

EVROPSKI SATELITSKI SISTEM BiH }e sada biti u mogu}nosti da se integri{e u postoje}e evropske satelitske sisteme globalne navigacije, rekao je Sorensen
Sorensen je rekaokako taj doga|aj na simboli~an na~in govori o putu BiH ka Evropskoj uniji i saradnji sa EU.

Zna~aj za gra|ane
- Na{e partnerstvo je tu bilo u formi finansijskih sredstava,

Protesti civilnih invalida u Banjoj Luci

Tra`e 70 posto
OHR: Kompromis mogu} u BiH
Kancelarija visokog predstavnika u BiH ocijenila je da su razgovori politi~kih lidera u Br~kom pokazali da ima prostora za kompromis, naglasiv{i da visoki predstavnik pozdravlja spremnost nekih strana~kih lidera da se pomjere sa po~etnih pozicija i tra`e rje{enja. Komentari{u}i ishod sastanka u Br~kom, iz OHR-a je saop}eno da su raza~orani {to nije postignut dogovor, te da {est strana~kih lidera sada moraju nastaviti sa naporima da se do|e do sporazuma u interesu gra|ana i dr`ave kao cjeline. Iz OHR-a su naveli da odaju priznanje svim politi~kim liderima koji su i{li korak dalje nego {to se o~ekivalo, a one koji jo{ nisu mogli da daju svoju saglasnost na to, pozivaju da ulo`e dodatni napor radi postizanja kompromisa.
Mjese~no primaju po 39 maraka

prosje~ne plate
Civilni invalidi zahtijevaju da se naknade ispla}uju iz bud`eta RS-a, a ne lokalnih zajednica
kama i suprugom ju~er odazvala protestnom mitingu osoba sa invaliditetom u Banjoj Luci, kako bi javnost upozorili da novinacrtzakona o socijalnojza{titi RS-a ne zadovoljava ni minimum njihovih zahtjeva. Predsjednik Inicijativnog odbora za protestecivilnihinvalidaBanjaLukaRadenkoStjepanovi} naglasio je da civilni invalidi tra`e da se naknade za tu|u njegu i pomo} ispla}uju iz bud`eta RS-a, a ne lokalnihzajednica, kao i da se naknada za najte`e invalideispla}uje u iznosu od 70 odsto prosje~ne plate u RS-u. Civilniinvalidinezadovoljstvo suizrazilii na protestima u Banjoj Luci24. augusta, kada su najavilida ne}eodustati od okupljanja sve dok ne buduispunjeninjihovizahtjevi i usvojennovizakon o socijalnojza{titi. Me|utim, jo{ niko od predstavnika Vlade RS-a nijereagirao na zahtjeve ove populacije. Vaso Bo{njak, jedan od organizatora protesta, rekao je da su civilniinvalidi u RS-u u diskriminiraju}em polo`aju u odnosu na penzionere RS-a, jer najni`a penzijaiznosi 165 KM, ali i na civilne`rtveratakojemjese~noprimaju oko 400 KM, te borce od kojih neki imaju primanja i ve}a od 1.500 KM. Okupljanje civilnih invalida po~elo je ispredNarodnogpozori{ta RS-a, ali ih je policija sprije~ila da do|u pred zgradu Narodne skup{tine u kojoj se odr`avala sjednica. Umjesto toga, omogu}eno im je da odu do zgrade Vlade, gdje je njih nekolicinu primio ministar zdravlja i socijalne za{tite RS-a Ranko [krbi} kako bi se „upoznao s njihovimprimjedbama na zakon kojitrebabitiupu}en u skup{tinsku proceduru“ . G. KATANA VesnaBeri}iz Prijedoramajka je blizanki, Jelene i Slobodanke, koje od ro|enjaboluju od Daunovog sindroma. Iako je Jelena u me|uvremenuoboljela i od kvadripareze, kojaiziskujekonstantnobolni~ko i banjskolije~enje, za njihdvije, kojeimajustatuscivilnihinvalida, roditeljiprimaju po 39 KM na ime mjese~ne naknade za tu|u njegu i pomo}. Taj novac nije dovoljan ni za kupovinulijekova, pa i Beri}i, kao i svi oni koji imaju u obitelji invalide, sami snose tro{kove njihovog izdr`avanja. I to je osnovni razlog za{to se Vesna s k}er-

OSLOBO\ENJE godine srijeda, 28. septembar 2011.
67 godina nakon pogibije ameri~kog vojnika kod Ljubu{kog

DOGA\AJI

9

VIJESTI

Partnerstvo DEI-ja i Delegacije EU
Direktorica Direkcije za evropske integracije Vije}a ministara (DEI) BiH Nevenka Savi} sastala se sa {efom Delegacije EU u BiH i specijalnim predstavnikom EU za BiH Peterom Sorensenom. Osvr}u}i se na zada}e Direkcije, Savi} je naglasila da je DEI, izme|u ostalog, pokrenuo pripremne aktivnosti s ciljem izrade programa integrisanja. Preduslov za izradu ovog programa je pobolj{anje mehanizma koordinacije u procesu evropskih integracija, gdje je istaknuta potreba za podr{kom Delegacije EU u BiH. S obzirom na ulogu i nadle`nosti, DEI u Delegaciji EU vidi izrazito va`nog partnera i `eli da ovaj partnerski odnos bude nastavljen.

Posmrtni ostaci poginulog vazduhoplovca vra}aju se ku}i

Foto: Amer KAJMOVI]

Ti{ina za narednika
Meceslaus Miaskiewicz ispra}en uz najvi{e po~asti iz BiH Ovim ~inom ameri~ke oru`ane snage nastavljaju tradiciju do koje jako dr`e, kazao je ambasador SAD-a u BiH Patrick Moon
[ezdeset sedam godina nakon {to je, 18. maja 1944, ameri~ki vazduhoplovac poljskog porijekla{tabninarednikMeceslaus Miaskiewicz isko~io iz pogo|enog ameri~kog bombardera B-17, zvanog Daisy Mae, u ljubu{kom selu Stubica, njegovi posmrtni ostaci su ju~e, uz najvi{e ameri~ke vojne po~asti, ispra}eni s Me|unarodnog aerodroma Sarajevo, i vra}eni ku}i, u SAD. Kako smo ju~esaznali, dvijesestre{tabnog narednika su jo{ `ive. odjekivali su aerodromom, dok su ruke bile podignute u znak vojni~kog pozdrava, a druge prislonjene na srce. „[tabni narednik Miaskiewicz i stotine hiljadaAmerikanacapoputnjega dali su svoje `ivote u slu`bi svojoj domovini. Oni su zaslu`ni za prosperitetnu i slobodnu Evropu kakvu danas poznajemo. U sastavu IFOR-a, potom u sklopu SFOR-a, desetine hiljada pripadnika ameri~ke vojske slu`ile su ovdje kako bi pomogle da se uspostavi ~vrsta osnova za budu}nost BiH. Upravo ova vrsta slu`be i po`rtvovanje ameri~kih vojnika, poput {tabnog narednika Miaskiewicza, inspirisali su me da pristupim Ameri~kom zrakoplovstvu i da kasnije slu`bu SAD-a nastavim kao diplomata“ otkrio je ambasador Moon, , jo{ jednom potvrdiv{i „posve}enost SAD-a miru, demokratiji i pravdi u ovom regionu i {irom svijeta.“

Stru~nije o spolnoj ravnopravnosti
Obuka o rodnoj ravnopravnosti i ulozi komisija za ravnopravnost spolova, odr`ana je ju~er u Mostaru, u organizaciji misije OSCE-a u BiH. Sudionici obuke su predstavnici op}inskih i kantonalnihkomisija za ravnopravnostspolova,te predstavniciNVO-a. Tokomobuke, sudionici su se upoznali s doma}im i me|unarodnim zakonodavstvom, kao i dobrim praksama i iskustvima u djelovanjukomisija u BiH. Posebno je bilo govora o izvje{tajuOSCE-a iz 2009. godine pod nazivom „Status i aktivnosti op}inskih komisija za ravnopravnost u BiH“ koji sadr`i prepo, ruke za rad. Ono {to je OSCE primijetio u radu op}inskih komisija, jeste to da im je potrebnoprofesionalnousavr{avanje i detaljnijaupu}enost u sam koncept{to je to rodna ravnopravnost.

Pehar najzaslu`niji
„Ovim ~inom ameri~ke oru`ane snage nastavljaju tradiciju do koje jako dr`e, da nijednog palog saborca ne}e ostaviti na bojnom polju“ kazao je , ameri~ki ambasador u BiH Patrick Moon, nakon {to su ~etvorica vojnika OSBiH kov~eg donijelado lafeta, nedaleko od aviona OS SAD-a, koji se spustio na aerodrom u 15.45. Ceremonija odavanja po~asti je trajala dvadesetak minuta. Nedaleko od ambasadora, stajale su visoke zvanice, me|u njima i zapovjednik NATO-a u Sarajevu general Gary Hoffman, admiral John G. Messerschmith, ministar odbrane OSBiH Selmo Cikoti}, ali i Vinko Pehar, Ljubu{ak, koji je jula ove godine, kada je po~ela tamo{nja potraga za `rtvama rata, skrenuo pa`nju na grob vojnika. „Ma, nemam ja tu {ta re}i“ , skroman je ju~e bio Pehar, prepustiv{i obja{njenje predstavnicima vlasti iz Ljubu{kog koji su o tome obavijestili ameri~ku ambasadu. „Ovog mjeseca je do{la potvrda da se dois-

Vinko Pehar: Skrenuo pa`nju na grob

Ambasador Moon: Inspirisan po`rtvovanjem vojnika

Ponosni na saradnju
„Ponosni smo na saradnju sa OSBiH u Iraku i duboko cijenimo njihov doprinos misiji u Afganistanu. Ostajemo posve}eni i anga`irani ovdje u BiH preko na{e ambasade i Evropske komande OSSAD. Jo{ jedan dokaz ove bliske saradnje je u~e{}e OSBiH i vojnika OSSAD na ovoj sve~anoj ceremoniji“, rekao je Moon. ta radi o naredniku Miaskiewiczu“ kazao je ambasador Moon, , zahvaliv{i stanovnicima sela Stubica „jer su prona{li, ukopali i vodili ra~una o ovom avijati~aru nakon pada aviona...“ Ni`i}, a ambasador se zahvalio Op}ini. “Radili su brzo i profesionalno na iskopavanju i pomogli su na{em timu da utvrde identitet {tabnog narednika...“ rekao je Moon, , odaju}i priznanje „i gospodinu Nuki Grebovi}u iz Pokopa, koji je insistirao da njegovo preduze}e bez nadoknade pru`i usluge u ~ast na{eg pokojnog vojnika.“ Potom se za~ula melodija „Ti{ine“, kojom ameri~ke oru`ane snage posljednji put ispra}aju svoje vojnike. „Ti{inu“ je na trubi svirao Sa{a Marjanovi} iz vojnog orkestra OSBiH, jer su Amerikanci tra`ili taj anga`man, i poznati, sjetni zvuci

Trojica pre`ivjela
Kada je ameri~ki bombarder pogo|en, u njemu je bilo 11 vojnika. Trojica su pre`ivjela. Prona|ena tijela mje{tani su zakopali i 1947. su predata Vladi SAD-a. Tada se mislilo da su svi vojnici prona{li smiraj, ali je Miaskiewicz na|en naknadno i zakopan. Prema nezvani~nim podacima, avion je pripadao bombarderskoj grupi koja se vra}ala iz Rumunije nakon izvr{enjaratnogzadatka, izru~ivanja bombi na naftna podru~ja u Ploestiju. Jedan od trojice pre`ivjelih avijati~ara umro je pro{le godine.
Edina KAMENICA

Vlada LK-a ili {trajk
Ukoliko se ne formiraVladaLivanjskog kantona do 15. oktobra, Koalicija za bolju za{titu radni~kih prava LK-a odr`at }e jednosatni{trajkupozorenja17. oktobra. Iz Koalicije najavljuju kako }e, ukoliko se stanje ne promijeninakon{trajkaupozorenja, organizirati generalni {trajk. Skoro godinu nakon op}ih izbora, vlast u LK-u nijeuspostavljena i jasnoodra`avaneodgovornostizabranihpredstavnikaprema svojim glasa~ima i gra|anima, navode u Koaliciji. Koalicija za bolju za{titu radni~kihpravaokupljasindikate iz javnog i privatnog sektora i nevladine organizacije iz LK-a i ZHK-a. Osnovana je 2010. godine u sklopuprojektaLobiranje za bolju zakonsku za{titu radni~kih prava i financira je EU.

Sve stvari sa~uvane
Kasnije smo od Vice Ni`i}a, predsjednika OV Ljubu{ki, saznali da je Amerikancima bilo posebno drago {to su sa~uvani i zlatni kri` s krunicom, nedirnut nov~anik, ru~ni sat, identifikaciona dokumenta i plo~ica s imenom. “Pos mrtni os ta ci su bi li umotani u padobransko platno, a znate li vi da je to platno bilo pravo bogatstvo“ kazao je ,

10

KOMENTARI

srijeda, 28. septembar 2011. godine

OSLOBO\ENJE

Zlatni vakif Radon~i}; od dove do dove
FOKUS

U
Pi{e: Josip VRI^KO josip.vricko@oslobodjenje.ba

Reis nikada - mada mu je nekoliko puta malo falilo nije objavio da je sami Allah poslao Radon~i}a, pa }e mu vjerojatno biti lak{e kada jednoga skorog i lijepoga dana bude otvarao svoju rezidenciju. Bez Fahra. Oni koji se, pak, nadaju kako }e zlatni vakif, ba{ kao i ovih dana jaran mu Cane, dijamantni vakif hrama Hrista Spasitelja, biti opravdano sprije~en da nazo~i tome povijesnom doga|aju, kleve}u i la`u. Naravno

povijesti je, kao {to to zna svaki po{teni musliman, a poneki i od (onih) Ostalih, ostalo zapisano kako je na inicijativu nekoliko uglednih bosanskohercegova~kih gospodarstvenika Rijaset Islamske za je dni ce u BiH 11. d`umade-l-uhra, sad ve} dale ke, 1428. go di ne do nio odluku o izgradnji Upravne zgrade Rijaseta IZ-a u BiH, koja }e u narodu ubrzo postati znana kao reisova rezidencija. Dozvola za gradnju je - pa nije valjda papin spomenik - u multietni~kom bastionu, sarajevskoj slobodarskog op}ini Stari Grad dobivena o~ekivanom brzinom, te je ve} sedamnaestoga dana ramazana 1429. polo`en ka men te me ljac i prou~ena dova za uspje{an po~etak izgradnje. No, za taj povijesni doga|aj, kada je, dakle, bilo izvjesno kako }e iznad Sarajeva kadli-tadli niknuti zdanje od krucijalne va`nosti za o~uvanje identiteta i digniteta bosanskih muslimana, vezana je i jedna znakovitost. Istina, to znamo tek danas... Izvje{ta~i s Kova~a (pomalo je, dojma sam, morbidna te`nja efendije Ceri}a da bude {to bli`e Aliji Izetbegovi}u - bez obzira na okolnosti) zabilje`ili su da je jedan od najpoznatijih, ako ne i najpoznatiji bo{nja~ki neimar iz dijaspore Fahrudin Radon~i} (malo) zakasnio, pa, zapravo, i nije vidio kada je temeljni i, jasno, povijesni kamen pao na sveto tlo bosansko. Na dovu je, me|utim, prispio. Me|utim, ne ide, pokazala je, tako|er, povijest, ba{ Radon~i}u s dovama. No, ne zato {to nije, po osobnom reisovu su-

N

du, kakav musliman (...ali, veli efendija, zna s parama), ve} zato {to mu uvijek poslije ili, pak, u svezi s dovom prisjedne. Tako, evo, i ovih dana kada je iz tradicionalno golemoga Ceri}eva intervjua njegovom, ne, dakle, reisovom nego Radon~i}evom dnevniku, Osniva~ shvatio, ili barem posumnjao, kako efendija ne}e promijeniti ime bijeloj ku}i na Kova~ima, koju je osobno nazvao, umalo, gluho bilo, ne napisah krstio, imenom Muamera Gadafija. Nije kum dugme... pa je Radon~i}ev, sad ve} biv{i, prijatelj, umjesto da, kao NATOovi zrakoplovi, ukloni Pukovnika, odlu~io samo prou~iti dovu Allahu Uzvi{enom da se libijskom narodu vrate mir i si gur nost. [to Ra don~i}a nije impresioniralo pa je javno, ali i retori~ki sam sebe zapitao: Za{to bi Fahro Radon~i} dao 800.000 KM da bi se ne{to zvalo Muamer Gadafi? ije zlatni vakif (donator, kazao bih na bosanskom da me cijeli svijet razumije), dodu{e, ovom prigodom otkrio koliko je Pukovnik ugradio u reisovu rezidenciju, jer bi na taj na~in efendiji kao alternativu sugerirao samo jedno ime, neimara Fahrudina, koji, vidjeli smo, sebe od milja zove - Fahro. Od toga ionako ne}e biti ni{ta, ali ne}e biti ni{ta ni od onih (jo{) 200.000 maraka {to ih je Ra don~i} ja vno obe}ao. Svojevremeno je, naime, za razliku od inih samo za taj nih sre bre nih i bron~anih vakifa, Radon~i} obznanio dinamiku sudjelovanja u ovome historij-

U

skom projektu: “Rekao sam da }emo uplatiti milijun maraka i to namjeravam ispo{tovati. Pro{le godine smo uplatili 400.000, za koji dan }e bi ti dru ga upla ta od 200.000 i u naredne dvije godi ne }emo upla ti ti po 200.000 KM godi{nje“, povjerio je magazinu Dani ~ovjek koji (je) zna(o) s parama. Zna~i, ovu posljednju ratu reis, koji je, ina~e, vakifu (?!) Fahri u nekom ljudskom smislu jako simpati~an i drag, ne}e vidjeti. I ne samo to, ne}e vi{e, zaprijetio je Radon~i}, kao dosad! - dozvoljavati da reis svoja stajali{ta saop}ava u Osniva~evim medijima kako to radi papa ili bilo koji kardinal. I tu je, zapravo, kraj jednog divnog prijateljstva. ovim dramati~nim tre nu ci ma imam, pak, neodoljivu potre bu utje {i ti Ra don~i}a, koji mi je u nekom ljudskom smislu nesimpati~an i odvratan, sa samo ~etiri rije~i: Nije ni reis najgori! Dok je, naime, zlatni vakif pro`iv lja vao dra mu zbog iznevjerenog prijateljstva, njegov prijatelj Stanko Suboti}, zvani Cane i sam, ba{ kao i Fahro, ugledni gospodarstvenik, do`ivio je stra{no razo~arenje. Ma, ne daj Bo`e nikomu! Prije desetak dana u centru Uba osve{tan je hram Hrista Spasitelja, ~ija je izgradnja-obnova zapo~ela ranih devedesetih kada su samo temelji utvr|eni. A onda je, kako je ne tako davno svjedo~io protojerej-stavrofor i starje{ina crkve na Ubu, gospodin Mitar Milovanovi}, sam Bog poslao Suboti}a i od tada je sve ra|eno po

A

najboljim uzorima i sa najboljim materijalom. Nije Cane `alio, pa je blagodare}i njegovim parama, anga`iran ruski (a ~iji }e?!) ikonopisac, akademik i Putinov savjetnik Nikolaj Muhin, koji je, ina~e, oslikao i moskovski hram Hrista Spasitelja. Samo su (ove) ruke Suboti}a ko{tale milijun maraka, a sve u svemu ovoga je ktitora, ili po na{ki (?) vakifa ova ubska bogomolja stajala 10 milijuna eura. u pretpro{lu ga nedjelju nitko nije ni spomenuo. Pa ni kada su dijeljeni ordeni. Svetoga Save, naro~ito. Cane, istina, jer su mu ne{to u posljednje vrijeme ograni~ili kretanje, nije mogao uveli~ati skup. No, nije do{ao ni patrijarh ni nitko iz Vlade. Malo im je bilo neprijatno slaviti crkvu podignutu zahvaljuju}i od samoga Boga poslanoga Suboti}a. Zamislite, otkazao je ~ak i slavuj iz Mr~ajevaca, onaj pjeva~ Ili}. Samo su neustra{ivost i lojalnost uglednom biznismenu pokazali ruski veleposlanik, Kozaci s Dona i naravno D`ej. Reis Ceri}, dodu{e, nikada - mada mu je nekoliko puta malo falilo - nije objavio da je sami Allah poslao Radon~i}a, pa }e mu vjerojatno biti lak{e kada jednoga skorog i lijepoga dana bu de otva rao svo ju re zi denciju. Bez Fahra. Oni koji se, pak, nadaju kako }e zlatni vakif, ba{ kao i ovih dana jaran mu Cane, dijamantni vakif hrama Hrista Spasitelja, biti opravdano sprije~en da nazo~i tome povijesnom doga|aju, kleve}u i la`u. Naravno!

POLIGON Odgovor PEN-a

Ku}a bitka ili ku}a bitaka
PEN Centar Bosne i Hercegovine je jo{ prije tri godine osudio negiranje prava svakoga pojedinca da svoj maternji jezik zove onako kako smatra za shodno
Po{tovani g. Grbi}u, Mnogo hvala za va{e pismo i interesiranje za na{ rad. Do nas u posljednje vrijeme nije stigao nikakav zahtjev u vezi s problemom koji navodite, ali mo`emo vam re}i da smo o problemu jezika, COBISS i NUBBiH pisali i polemizirali jo{ prije tri godine, o{tro osudiv{i negiranje prava svakoga pojedinca da svoj maternji jezik zove onako kako smatra za shodno. Ne postoji opravdanje za takav postupak NUBBiH, i potpuno se sla`emo s vama da je va{a “ku}a bitka“ ugro`ena ignorantskim nametanjem naziva jezika. Tako|er, kad se radi o mrtvim piscima, nismo za to da se mijenja ime jezika koji su oni zvali srpskohrvatski ili hrvatskosrpski (to je, pak, bila njihova ku}a bitka, zar ne?). Na{ stav u vezi s tim smo obznanili javno, ali on do vas o~igledno nije stigao, pa vam ga sada iznosimo. Istovremeno smo markirali i osudili poku{aj nekih srpskih pisaca i intelektualaca da ime jezika pripadnika jedne narodnosne grupe svojevoljno imenuju bo{nja~kim a ne bosanskim, {to tako|er smatramo ignorantskim nametanjem. Jutros smo razgovarali sa uposlenicima NUBBiH i oni su rekli da je propust u~injen i da }e ga ispraviti, a mole sve zainteresirane pisce da se jave biblioteci i navedu ime jezika koje `ele da stoji uz ime na katalogu. S po{tovanjem i dobrim `eljama,
Za Upravni odbor PEN Centra BiH Zvonimir RADELJKOVI], predsjednik Ferida DURAKOVI], izvr{na direktorica

srijeda, 28. septembar 2011. godine

OSLOBO\ENJE

OGLASI

11

12

CRNA HRONIKA
Za sa da ne po zna te osobe preksino} su u Janji kod Bijeljine iz porodi~ne ku}e u vlasni{tvu R. K. ukrale 1.700 KM i 400 dolara. Uvi|ajem je utvr|eno da su kradljivci u{li u nezaklju~anu ku}u, ispremetali stvari te pokupili plijen sa kojim su nestali. Kako je saop{teno iz Cen tra ja vne bez bje dnosti Bijeljina, policija radi na rasvjetljavanju ovog krivi~nog djela.

srijeda, 28. septembar 2011. godine

OSLOBO\ENJE

Ukradeno 1.700 KM i 400 dolara

Izgorjeli sprat i potkrovlje ku}e

U po`aru koji je izbio u ponedjeljak u ku}i Nedeljka Radi}a u selu Mali}i, op{tina Kne`evo, izgorjeli su sprat i potkrovlje, a {teta je procijenjena na oko 30.000 KM. Vatrogasna jedinica iz Kne`eva je vrlo brzo lokalizovala po`ar, a uvi|ajem, koji su obavili pripadnici Policijske stanice Kne`evo i vje{tak protivpo`arne za{tite CJB-a Banja Luka, utvr|eno je da je uzrok neispravan dimnjak.

Samoubistvo u tuzlanskom zatvoru

BANJA LUKA Zavr{eno su|enje @eljku Bo{kovi}u

Sutra presuda za
ubistvo policijskog

inspektora
Tu`ilac zatra`io kaznu dugotrajnog zatvora, a odbrana osloba|anje od najte`ih optu`bi • Priznaje plja~ku
Tuzlanski KPZ: Jahi} se objesio dok je drugi osu|enik spavao

Objesio se ubica supruge
Mevludin Jahi}, koji je osu|en na 25 godina robije, ubio se }eliji pritvorske jedinice
Tridesetdevetogodi{nji Mevludin Jahi} iz Tuzle, koji je osu|en na 25 godina zatvora zbog ubistva supruge Fetihe (34), prekju~er se objesio u tuzlanskom KPZ-u. Smrt zatvorenika je konstatovao ljekar Slu`be hitne medicinske pomo}i Doma zdravlja, nakon ~ega je tijelo prevezeno u Komemorativni centar Tuzla, gdje }e se obaviti obdukcija. Uvi|aj su obavili slu`benici Policijske uprave Tuzla. “Dakle, radi se o samoubistvu. Na tijelu nema tragova nasilja. To se desilo u pritvorskoj jedinici, a sa njim u }eliji je bila jo{ jedna osoba, koja je spavala u trenutku kada je on po~inio samoubistvo“, kazao nam je tu`ilac Ivo Ivelji}. Podsjetimo, Jahi} je 13. aprila ove godine u Kantonalnom sudu u Tuzli osu|en na 25 godina zatvora zbog ubistva supruge Fetihe. Taj stravi~ni zlo~in se desio 25. avgusta 2010. u Ulici Amalije Lebeni~nik, u blizini @eljezni~ke stanice, kada je Jahi} provalio u stan, zaklao suprugu, te joj nanio 49 povreda. Tada se sa Fetihom u stanu nalazila i njena maloljetna k}erka.
S. K.

Zavr{nim rije~ima optu`be i odbrane u Okru`nom sudu u Banjoj Luci zavr{eno je su|enje @eljku Bo{kovi}u, zvanom Vuk (43), iz Fo~e, optu`enom za ubistvo policijskog inspektora Radenka Radovi}a, poku{aj ubistava policajaca Marinka Bo`ovi}a i Sretena Matovi}a, te plja~ku po{te u Brodu na Drini, a izricanje presude zakazano je za sutra.

Vojno oru`je
Tu`ilac Goran Glamo~anin je zatra`io od Suda da Bo{kovi}a osudi na dugotrajni zatvor, te ga obave`e na pla}anje tro{kova su|enja koji se odnose na vje{ta~enje u iznosu od 11.149 maraka. Glamo~anin je naveo da su tokom procesa u potpunosti dokazani navodi optu`nice, te da protiv Bo{kovi}a ima vi{e ote`avaju}ih okolnosti. Kao prvu je naveo Bo{kovi}evu upornost u izvr{enju krivi~nog djela, a potom i to da tokom su|enja nije pokazao kajanje. Tokom izvr{enja krivi~nih djela, optu`eni je koristio vojno oru`je velike razorne mo}i, {to je tako|er navedeno kao ote`avaju}a okolnost. Specijalni tu`ilac zatra`io je od Suda da se Bo{kovi}u nakon presude produ`i pritvor dok ne bude upu}en na izdr`avanje zatvorske kazne.

U sarajevskom naselju Saraj-Polje

Pijan pucao u zrak
Sarajevska policija preksino} je privela Halida [krijelja (52), ro|enog u mjestu Berani, nastanjenog u Sarajevu, a nakon {to je u Ulici Adija Mulabegovi}a, nedaleko od kafane Srce, u sarajevskom naselju Saraj-Polje, iz pi{tolja pucao u zrak. Policajci su prilikom dolaska na mjesto de{avanja zatekli [krijelja, koji je bio pod uticajem alkohola, te kod njega prona{li pi{tolj bereta, kalibra 9 mm, sa okvirom i devet metaka, za koji je nije poD. P. sjedovao odobrenje nadle`nog organa.

S druge strane, Bo{kovi}ev branilac Jadranka Ivanovi} predlo`ila je da se njen branjenik oslobodi optu`bi za ubistvo i poku{aje ubistava, jer tokom su|enja nije dokazano da je on to u~inio. Ona je istakla da ne postoje objektivni dokazi da je Bo{kovi} ubio inspektora Radenka Radovi}a, te navela kako postoji mogu}nost da ga je ubio neko drugi i podsjetila da su svjedoci odbrane ispri~ali da su ~uli drugi pucanj koji nije dopirao od Bo{kovi}a. Ivanovi}eva je tako|er naglasila da Bo{kovi} nije poku{ao ubiti policajca Marinka Bo`ovi}a, ve} je pucao iz afekta u zemlju, a metak ga je slu~ajno ranio. Uz to je dodala da je Bo{kovi} priznao plja~ku poslovnice Po{te Srpske u Brodu na Drini, ali da tada nikoga nije ni poku{ao da ubije. Sam Bo{kovi} je ustvrdio da je `rtva zavjere Slu`be dr`avne bezbjednosti RS-a i da je nevin, te dodao kako zna da su ga htjeli ubiti. “Nisam ubio inspektora Radenka Radovi}a i nisam nikoga poku{ao ubiti. Prilikom mog hap{enja, 10. novembra 2009, policija je pucala na mene i ranila me”, rekao je Bo{kovi}, te najavio da }e svoja prava tra`iti

@eljko Bo{kovi} nakon hap{enja: Ranjen u sukobu sa policijom

u Strasbourgu, ako bude osu|en na na~in kako to `eli tu`ila{tvo, koje, kako tvrdi, podme}e dokaze protiv njega.

Sukob u diskoteci
U optu`nici protiv Bo{kovi}a se navodi kako je u no}i izme|u 28. i 29. aprila 2000. do{lo do tu~e izme|u njega i Ranka Vukovi}a u diskoteci Latros u Fo~i. Bo{kovi} se potom vratio ku}i, uzeo pu{komitraljez, a zatim se vratio u Fo~u, gdje je pucao na policajce Marinka Bo`ovi}a i Sretena Matovi}a, a potom ubio inspektora Radenka Radovi}a, kojeg je slu~ajno sreo u [anti}evoj ulici. Nakon devet godina skrivanja, poku{ao je oplja~kati po{tu, i tom prilikom poku{ao ubiti ~etiri policajca, ali je u razmjeni vatre ranjen, te uhap{en.
D. P.

BIHA] Identifikovan utopljenik

Nare|ena obdukcija tijela Smaila @eri}a
Policija Unsko-sanskog kantona identifikovala je mu{karca ~ije je tijelo u nedjelju izvu~eno iz rijeke Une, te ustanovila da se radi o 62-godi{njem Smailu @eri}u iz mjesta Privilica kod Biha}a. - Objavili smo da je u pitanju zadesna smrt ili utapanje, jer sve upu}uje na to, ali smo, ipak, za svaki slu~aj zatra`ili i obdukciju, kazao nam je portparol MUP-a USKa Ale [iljdedi}. @eri}a je prona{ao jedan gra|anin dok se vozio ~amcem preko Une. Nazvani~no saznajemo da je tog kobnog dana Smail oti{ao da peca, te da je najvjerovatnije imao napad epilepsije, upao u vodu i utopio se.
F. Be.

srijeda, 28. septembar 2011. godine

OSLOBO\ENJE

CRNA HRONIKA
U saobra}ajnoj nesre}i koja se dogodila ju~er u gora`danskojUliciFerida Dizdarevi}a, voza~ motora honda A. ^. iz Gora`da zadobio je povrede nosa i prelomnogekada se sudario sa audijemA3, kojim je upravljao njegov sugra|anin S. H. Do sudara je do{loprilikomskretanja na parkingTCInterex. Motorista je prevezen u UrgentnicentarKantonalne bolniceGora`degdje mu je A. H. ukazana pomo}.

13

Gora`de: Motoristi slomljena noga

Zate~eni na djelu

Gra da~a~ka po li ci ja privela je D. K. (1988) iz Tuzle, te radi na identifikaciji i pronalasku osobe ko ja je sa uha p{e nim mladi}em, u no}i sa nedjelje na ponedjeljak, u Ulici Reufa Huseinagi}a, poku{ala obiti golf A5 (438-K-713), vlasni{tvo A. I. Naime, vidjev{i policajce, provalnici su pobjegli, ali je D. K. nakon potjere uhva}en i priveden, saop}eno je iz MUPa TK-a.

etogodi{njeg Mitra Panti}a u ponedjeljak popodne usmrtila je struja dok se igrao u svom dvori{tu u selu Mala Brusnica kod Od`aka. Iz MUP-a Posavskog kantona saop{teno je da je policija u Od`aku o tragediji obavije{tena iz Doma zdravlja Bosanski Brod, gdje je do ve zen nas tra da li dje~ak sa povredama karakteristi~nim za strujni udar. Kako se moglo saznati od stanovnika Male Brusnice, Milan i Filofinka Panti}, pored petogodi{njeg Mitra, imaju jo{ troje djece. Mitar, koji je 30. avgusta napunio pet godina, u ponedjeljak se sa bra}om i sestrama igrao u dvori{tu. Otac Milan je oti{ao da nekome preveze drva, dok je majka pazila na djecu i kuhala ru~ak. U trenutku kada

P

Tragedija u selu Mala Brusnica kod Od`aka

Petogodi{njak stradao

od strujnog udara
Mitar Panti} se tokom igre popeo na krov {upe i slu~ajno dodirnuo provodnike niskonaponske mre`e
je majka u{la u ku}u da pogleda ru~ak, petogodi{njak se popeo na drvenu {upu iznad koje su, na visini od 50-ak centimetara, `ice niskonaponske elektri~ne mre`e. Nije poznato da li se dje~ak popeo na {upu da dohvati loptu ili neku igra~ku, niti kako je i zbog ~ega rukom uhvatio jedan vod, a glavom dodirnuo drugi i tako zatvorio strujni krug. Uz bljesak, struja je odbacila dje~aka koji je pao sa {upe. Njegove sestre, brat i kom{ije pozvali su Filofinku, koja je pani~no po~ela vri{tati. Dje~ak je potom uba~en u auto i povezen prema Domuzdravlja u BosanskomBrodu, a na pola puta su ga preuzeli ljekari, koji su iz Doma zdravlja vozilom Hitne pomo}i krenuli ka Maloj Brusnici. Me|utim, ve} tada je bilo prekasno. Ju~er je obavljena obdukcija, a danas }e dje~ak biti sahranjen na lokalnom groblju u Maloj Brusnici, dok iz Tu`ila{tva isti~u da }e istra`iti ko je kriv {to su provodnici niskonaponske mre`e bili tako nisko postavljeni.
D. P.

Bosanski [amac

Policijska akcija kod Tuzle

Na|ene stabljike indijske konoplje
Pripadnici Policijske stani ce Bosanski [amac u ponedjeljak su pretresli ku}u i po mo}ne pros to ri je ko je, kao ~lan doma}instva, koristi Marko A. iz Obudovca kod Bo san skog [am ca, te prona {li 17 stabljika indijske konoplje. Stabljike visine od 200 do 340 cm prona|ene su u potkrovlju ku}e i bile su u procesu su{enja. Tokom pretresa, policija je prona{la i pu{komitraljez, te 42 metka. Marko A. je ispitan, a potom pu{ten na slobodu. Nakon dokumentovanja, policija }e izvje{taj o uzgaja-

Prona|eno {est
U pretresu autootpada i porodi~ne ku}e na podru~ju naselja Husino kod Tuzle, prona|eno je {est kilograma eksploziva, potvr|eno nam je ju~er iz MUP-a Tuzlanskog kantona. Iz policije su saop{tili da je akcija ura|ena u saradnji sa gra|anima, koji su dojavili da se u dvori{tu porodi~ne ku}e nalazi eksploziv. Nezvani~ne informacije govore da je rije~ o objektu ~iji je vlasnik Muradif Hamzabegovi}, poznatiji po nadimku Hamzabeg, ro|en u Zvorniku. Tokom pretresa, navodno se

kilograma eksploziva
do{lo do informacija o drugim nelegalnim skladi{tima eksploziva, prije svega na podru~ju Republike Srpske, zbog ~ega }e u istragu, pored policije TK-a, biti uklju~eni i centri javne bezbjednosti Bijeljina i Doboj. Ina~e, Muradif Hamzabegovi} je prije nekoliko mjeseci iza{ao iz zeni~kog zatvora. U proteklih desetak godina po~inio je vi{e krivi~nih djela, od otmice preko autokriminala pa sve do ilegalnog prebacivanja bh. gra|ana u zemlje zapadne Evrope.
A. [e.

VARE[ Istraga smrti Midheta ]osi}a
nju dro ge i po sje do va nju oru`ja dostaviti Okru`nom tu`ila{tvu Doboj. Ove aktivnosti provedene su u sklopu akcije Planta`a, a nakon prikupljenih operativnih saznanja da se Marko A. bavi uzgojem indijske konoplje.
D. P.

Sead Islamovi} osumnji~en

ZA UBISTVO NAMAH
Tu`iteljica Lejla Hand`i} - Selimovi} uputila je sudiji za prethodni postupak Op}inskog suda u Visokom prijedlog za odre|ivanje 30-dnevnog pritvora Seadu Islamovi}u (49) iz Vare{a, koji se sumnji~i da je u nedjelju nave~er usmrtio zeta Midheta ]osi}a (24) iz Kaknja. Islamovi} se, naime, tereti za ubistvo namah, zbog kojeg bi, ukoliko bude progla{en krivim, mogao dobiti kaznu u rasponu od jedne do deset godina zatvora. ]osi} je, podsje}amo, bio akter porodi~ne sva|e koja je izbila kod punca u mjestu Mijakovi}i, op}ina Vare{, a u kojoj je u~estvovalo vi{e osoba. U jednom momentu, nakon sva|e i fizi~kog obra~una, Islamovi} mu je no`em zadao udarac u predjelu grudnog ko{a i tako nanio povrede od kojih je ]osi} preminuo na putu ka Kantonalnoj bolnici Zenica. Naime, on je prvo dovezen u Slu`bu hitne medicinske pomo}i u Kaknju, a onda upu}en u Zenicu. Ekipa Sektora kriminalisti~ke policije MUP-a ZDK-a, koja je izvr{ila uvi|aj, prona{la je i no` kojim su najvjerovatnije nanesene smrtonosne povrede. Iza Midheta ]osi}a, kako saznajemo, ostala je supruga Ermelina i Mi. D. dvoje male djece.

[esnaest dana nakon zbadanja navija~a na stadionu Ko{evo

Privedeni Sanin Ru`di} i Kenan Ajanovi}
Pripadnici MUP-a Kantona Sarajevo uhapsili su Sanina Ru`di}a (27) i Kenana Ajanovi}a (28) iz Sarajeva, koji se sumnji~e da su 10. septembra o{trim predmetom nanijeli lak{e povrede 29-godi{njem [. I. iz Breze. Ajanovi} i Ru`di} se terete da su 29-godi{njaka povrijedili na stadionu “Asim Ferhatovi} Hase“ prilikom odigravanja utakmice Premijer lige BiH u fudbalu izme|u FK Sarajevo i FK Kozara iz Bosanske Gradi{ke. O hap{enju je obavije{ten i de`urni tu`ilac Kantonalnog tu`ila{tva Sarajevo, a osumnji~eni su predati u Odsjek za zadr`avanje lica li{enih slobode MUP-a KS-a. Osim ~injenice da je policiji trebalo 16 dana da otkrije gdje se nalaze osumnji~eni za nano{enje lak{ih povreda na javnom mjestu, bi}e zanimljivo ~uti i to ho}e li biti otkriveno kako je na stadion Ko{evo unesen o{tri predmet, s obzirom na to da se prilikom ulaska navija~a na stadione u Sarajevu ne dozvoljava uno{enje ni plasti~ne ambala`e. Dk. O.

14

REGION

srijeda, 28. septembar 2011. godine

OSLOBO\ENJE

VIJESTI

Ponovo potekla krv na sjeveru Kosova

Pucnji, suzavac
Program HDZ-a
Nakon {to je prije desetak dana Kukuriku koalicija predstavila svoj izborni program „Plan 21“ ju~er je to u~ini, la i Hrvatska demokratska zajednica. Hrvatska premijerka Jadranka Kosor najavila je da ne}e uvoditi poreze, ve} ulaga~ke olak{ice. Napomenula je da se ni mirovine ne}e dirati. - Kakvu Hrvatsku `eli HDZ? Socijalno odgovornu, evropsku i ravnomjerno razvijenu. Sr` programa su financije i {tednja, a za prora~un `elimo da bude stabilan i realan, kakav mo`emo ostvariti. Temeljna ideja je ta da ~uvamo Hrvatsku, najljep{u zemlju na svijetu, rekla je Kosor i pozvala sve ~lanove da zaista poka`u {ta to zna~i ona Tu|manova „Sve za Hrvatsku, Hrvatsku ni za {to“.

I [OK-BOMBE
Sedam osoba je te{ko ranjeno u sukobima KFOR-a i kosovskih Srba kod Jarinja, u kojima su letjele zapaljive granate, suzavac te gumeni, a navodno i bojevi meci. KFOR je saop{tio da su povrije|ena i ~etvorica vojnika
Sedmero Srba te{ko je povrije|eno, a vi{e osoba lak{e u sukobima sa KFOR-om na prelazu Jarinje. Naime, oko 13 sa ti do {lo je do in ci den ta izme|u voj ni ka KFOR-a i gra|ana okupljenih na barikadama. Kako saznaje beogradski Blic, jedan od ranjenih je u komi, drugi je pogo|en u vrat i u te{kom je stanju, dok ostali uglavnom imaju povrede ekstremiteta.

Tadi} pozvao na mir
Predsjednik Srbije Boris Tadi} izrazio je veliku zabrinutost zbog sukoba i pogor{anja bezbjednosne situacije na sjeveru Kosova tepozvaokosovskeSrbe na prijeko potrebnu uzdr`anost i mir. - Apelujem na smirivanje situacije, jer su o~uvanjemira i dijalogjedinina~ini za rje{avanjeproblema. Me|unarodne snage su tu da brane goloruke gra|ane, a ne da se sukobljavaju sa njima. Pozivam KFOR na maksimalnu uzdr`anost, poru~io je Tadi}. formacijama, neki od povrije|enih imaju prostrelne rane, {to ukazuje da je kori{tena bojeva mu nicija. Mi nistar zdravlja Srbije Zoran Stankovi} potvrdio je za Srnu da {est od sedam povrije|enih Srba ima rane od bojeve municije. On je dodao da ranjeni Srbi imaju te{ke tjelesne povrede, ali nisu u `ivotnoj opasnosti.

Huligani planiraju Beograd u plamenu
Prema saznanjima policije, na dan odr`avanja Parade ponosa huligani planiraju da u svim prigradskim op{tinama Beograda, pa i ve}im gradovima u Srbiji, ru{e i pale, rekao je ju~er predsjednik Nezavisnog policijskog sindikata Mom~ilo Vidojevi}. On je pozvao ~lanove Organizacionog odbora da odgode ovogodi{nju manifestaciju, jer odre|ene grupe za taj dan pripremaju ru{ila~ke demonstracije pod nazivom Beograd u plamenu. Sindikat je zatra`io da MUP Srbije saop{ti ta~nu procjenu situacije 2. oktobra, za kada je skup zakazan. - Sve do petka ili ~ak subote ne}emo na{im ~lanovima re}i niti da iza|u niti da ne iza|u na Paradu. Ja }u se pojaviti samo ako mi ljekar to dozvoli, rekao je Vidojevi}.

Samoodbrana
KFOR je saop{tio da su povrije|ena i ~etiri pripadnika me|unarodnih snaga, od kojih jedan te{ko, od eksplozije ru~no pravljene bombe. Kada su se za~uli rafali, gra|ani su se uznemirili, do{lo je do panike i ve}ina se razbje`ala. Kako je javio dopisnik agencije Beta, KFOR je na okupljene bacio suzavac i {okbombe. Nakon smirivanja situacije, stotinjak gra|ana vratilo se u blizinu prelaza Jarinje. Neki od njih udaljeni su samo pedesetak metara od bodljikave `ice koju je razvukao KFOR. Vojnici KFOR-a, u punoj borbenoj opremi sa uperenim pu{kama u pravcu okupljenih gra|ana, obezbje|uju bodljikavu `icu koju su postavili ju~er ujutro na ovom putu. Jedinice KFOR-a rano ju~er ujutro zatvorile su alternativni put koji prolazi odmah uz prelaz Jarinje, {to je isprovociralo gra|ane. Srbi su barikade postavili u znak protesta zbog toga {to su na prelaze na sjeve-

KFOR u punoj borbenoj opremi

EU osudila nasilje protiv KFOR-a i EULEX-a
Evropska unija sna`no je ju~er osudila nasilje protiv me|unarodne zajednice na sjeveru Kosova i apeluje na uzdr`anost i odgovorno pona{anje, saop{teno je u Bruxellesu. Portparolka visoke predstavnice EU Maja Kocijan~i} kazala je za Tanjug da „EU pru`a punu podr{ku EULEX-u i KFOR-u u naporima koje ~ine da smire situaciju“ EU u potpunosti podr`ava uklanjanje barikada, re. kla je ona, uz ogradu da se „situacija na terenu jo{ uvijek razvija, a mi prikupljamo i provjeravamo informacije“ Di. plomatski izvori u Bruxellesu su o{tro demantovali optu`be {efa beogradskog pregovara~kog tima Borislava Stefanovi}a da su KFOR i EULEX prekora~ili mandat koriste}i silu za uklanjanje barikada. Generalni sekretar UN-a Ban Ki-moon ostaje pri svom ranijem pozivu svim stranama na Kosovu da se uzdr`e od jednostranih akcija. ru Kosova dovedeni kosovski carinici. Oko hiljadu Srba se okupilo, opkolilo KFOR, a potom po~elo da baca kamenice. Njema~ki vojnici u sastavu KFOR-a odgovorili su suzavcem i gumenim mecima. Iako je saop{teno da su u samoodbrani koristili gumene metke, prema nepotvr|enim in-

Poja~anje
KFOR je ju~er poslije podne pro{irio svoju bazu iznad administrativnog prelaza Jarinje, a sa ~etiri helikoptera stiglo je i poja~anje u ljudstvu. Buldo`erima je pro{irena baza, izravnat teren i napravljeni su nasipi, a sve je zaokru`eno bodljikavom `icom. Poja~anje je raspore|eno po ivicama baze, na nasipima.

Sanader u petak na sudu
Biv{i hrvatski premijer i predsjednik HDZ-a Ivo Sanader treba se u petak, 30. septembra, prvi put pojaviti pred sucima @upanijskog suda u Zagrebu, a izjasnit }e se o optu`nici u predmetu Hypo banka. Radi se o sjednici optu`nog vije}a koje odlu~uje ho}e li optu`nicu Ureda za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminala (USKOK) protiv Ive Sanadera prihvatiti, odbaciti ili vratiti u istragu USKOK-a na doradu ili dopunu. Bit }e to ujedno prvo pojavljivanje Sanadera u hrvatskoj javnosti poslije pauze od skoro 10 mjeseci. Nakon {to je iz Austrije izru~en Hrvatskoj, nalazi se u istra`nom pritvoru u Zagrebu. J. D.

Popis stanovni{tva u Srbiji 1. oktobra

Zukorli} poziva na bojkot
Bo{nja~ko nacionalno vije}e (BNV) u Srbiji odlu~ilo je bojkotovati skora{nji popis stanovni{tva u Srbiji, potvrdio je ju~er glavni muftija Islamske zajednice u Srbiji Muamer Zukorli}, a bojkot popisa mogao bi se, prema neslu`benim najavama, o~ekivati i me|u Albancima na jugu Srbije. Predsjedni{tvo BNV-a u Srbiji odluku o bojkotu popisa donijelo je u ponedjeljak nave~er na temelju ocjene da za provo|enje ovog popisa nisu ispunjeni uvjeti, navedeno je u priop}enju. Popis bi se trebao odr`ati od 1. do 15. oktobra. BNV tvrdi kako je dosada{nja praksa pokazala da se broj Bo{njaka i muslimana stalno krivotvori i umanjuje te da se izaziva konfuzija pri utvr|ivanju nacionalnog, vjerskog i jezi~kog identiteta. BNV dodaje kako su popisni obrasci, suprotno ustavu i zakonima, {tampani isklju~ivo na srpskom jeziku i }irili~nom pismu. U razgovoru za srbijansku televiziju B92, Zukorli} je odluku BNVa objasnio kao posljedicu ukupnog pona{anja vlasti u Srbiji prema Bo{njacima. Beogradski dnevnik Blic u ponedjeljak je izvijestio kako su Albanci iz Bujanovca i Pre{eva na jugu Srbije napustili popisna povjerenstva i time se uklju~ili u bojkot popisa. Ministar rada i socijalne politike Rasim Ljaji} rekao je da bi eventualni bojkot predstoje}eg popisa stanovni{tva i{ao samo na {tetu gra|ana koji u njemu ne u~estvuju i onih koji pozivaju na bojkot. Ljaji} smatra da dr`ava ne treba da u~ini ni{ta

Zukorli}: Posljedica pona{anja prema Bo{njacima

po tom pitanju, osim da gra|anima objasni {ta je popis i da je bitan za ostvarivanje njihovih prava.

srijeda, 28. septembar 2011. godine

OSLOBO\ENJE

OGLASI

15

16

SVIJET

srijeda, 28. septembar 2011. godine

OSLOBO\ENJE

VIJESTI

Premijer Izraelal poru~io Palestincimal

Jerusalemu i ta~ka
Sirijska vojska u{la u Homs
Sirijski antivladini aktivisti izjavili su ju~er da su vojnici, koji su otvarali vatru iz tenkova na grad Homs u centralnom dijelu Sirije, u{li u grad. Prema njihovim rije~ima, tenkovi i oklopna vozila u{li su u naselje Rastan i nekoliko desetina vojnika raspore|eno je po ulicama. Grad Homs u centralnom dijelu Sirije postao je sredi{te sukoba izme|u snaga lojalnih predsjedniku Ba{aru al-Asadu i dezertera iz vojske koji su pre{li na stranu prodemokratskih demonstranata koji tra`e Asadov odlazak sa vlasti. Prema podacima UN-a, tokom vojne kampanje za slom protesta ubijeno je najmanje 2.700 ljudi, me|u kojima je stotinu djece.

Gradimo u
Poginula tri Palestinca

Netanyahu je rekao da je glavni razlog neuspjeha pregovora {to Palestinci odbijaju da priznaju Izrael kao jevrejsku dr`avu
Izraelski premijer Benjamin Netanyahu najavio je da Izrael ne}e proglasiti novi moratorij na izgradnju jevrejskih naselja na okupiranoj teritoriji kako bi privolio Palestince da se vrate pregovora~kom stolu.

Istekao moratorij
On je podsjetio da je ve} bilo desetomjese~nog moratorijuma koji je istekao krajem septembra pro{le godine. Tada je palestinska strana prestala da pregovora, iako su pregovori obnovljeni uz velike napore samo nekoliko nedjelja ranije. - To je izgovor koji oni uvijek ponovo koriste, ali ja mislim da mnogi ljudi to vide kao lukavstvo da se izbjegnu direktni pregovori, rekao je Netanyahu, u intervjuu za Jerusalem Post povodom jevrejske Nove godine, samo nekoliko sati nakon {to se vratio iz New Yorka, gdje se usprotivio zahtjevu za palestinsku nezavisnost u UN-u. ^etvorka bliskoisto~nih mirovnih posrednika (SAD, UN, EU i Rusija) pozvala je poslije Netanyahuovog i govora pa les tin skog pred sje dni ka Mahmuda Abasa na zasjedanju Generalne skup{tine UNa na povratak mirovnim pregovorima s ciljem da se sporazum postigne prije kraja 2012. Abas je, me|utim, upozorio da ne}e pregovarati dok Izrael nastavlja izgradnju na zemlji na kojoj Palestinci planiraju da osnuju svoju dr`avu. Izraelsko ministarstvo unu-

Turski brod pod vojnom pratnjom
Turski istra`iva~ki brod, koji je pod vojnom pratnjom, po~eo je potragu za prirodnim gasom u podru~ju bliskom kiparskoj zoni, gdje Grci, tako|er, tragaju za tim energentom. Turski zvani~nici su odbili da ka`u koliko }e istra`iva~ki brod Piri Reis ostati u tom spornom podru~ju. Napetosti u regiji naglo su se pove}ale kada je vla da Ki pra pro {le se dmi ce odlu~ila da po~ne podvodna istra`ivanja u svojoj ekonomskoj zoni, gdje se, kako se procjenjuje, kriju ogromne rezerve prirodnog gasa. Ankara je odmah u dogovoru s kiparskim Turcima u sporno podru~je uputila istra`iva~ki brod, po{to smatra da ta nalazi{ta pripadaju i Grcima i Turcima, koji su na sjeveru ostrva proglasili nezavisnu dr`avu koju je dosad priznala samo Ankara.

Tri Palestinca poginula su ju~er pri uru{avanju tunela, izazvanog poplavama na jugu pojasa Gaze, saop{tili su palestinski bolni~ki izvori. Isti izvor navodi da se radi o mladi}ima od 18, 20 i 22 godine. Centar Al-Mezan za za{titu ljudskih prava sa sjedi{tem u Gazi navodi da je oko 200 osoba poginulo u tunelima, a 583 su ranjene od 2006. Veliki broj tunela prokopan je ispod granice izme|u Egipta i Gaze radi doturanja hrane, ali i oru`ja, po{to je 2006. Izrael uveo blokadu palestinskim teritorijama, koje su pod kontrolom islamskog pokreta Hamas.
Netanyahu: Ju~er odobrena izgradnja novih 1.100 stanova

tarnjih poslova saop}ilo je ju~er da je odobrena izgradnja 1.100 novih stanova u kvartu Gilo u isto~nom Jerusalemu, uprkos protivljenju SAD-a svakom daljem {irenju tog kvarta prema Zapadnoj obali. - Mislim da tu nema ni{ta novo, prokomentarisao je on planiranu izgradnju naglasiv{i: - Mi planiramo u Jerusalemu. Gradimo u Jerusalemu i ta~ka. Na isti na~in na koji su izraelske vlade to radile godinama, od kraja rata 1967, kazao je Netanyahu. On je precizirao da Izrael gradi u jevrej-

skim kvartovima, a Arapi u arapskim i da je to na~in `ivota u Jerusalemu.

Danas razmatranje
Osvrnuv{i se na neuspjeh pregovora, Netanyahu je rekao da je glavni razlog neuspjeha {to Palestinci odbijaju da priznaju Izrael kao jevrejsku dr`avu. - Naravno da je to va`no. To jeste razlog sukoba. Ne radi se o naseljima, radi se o jevrejskoj dr`avi. To se mora uvijek iznova re}i, rekao je on. Vije}e sigurnosti Ujedinje-

nih nacija sasta}e se danas da bi zapo~eo proces formalnog razmatranja palestinskog zahtjeva za punopravno ~lanstvo u svjetskoj organizaciji, izjavio je libanski ambasador Navaf Sa lam, ko ji ovog mje se ca predsjedava tim tijelom UNa. Vije}e }e se izjasniti o tome da li }e palestinski zahtjev biti predat Odboru za prijem novih ~lanica UN-a. Za pozitivnu odluku tog tijela UN-a neophodno je devet glasova, pod uslovom da neka od stalnih ~lanica ne ulo`i veto, {to su Amerikanci ve} najavili.

Emitovana nova poruka libijskog vo|e

Gadafi: Spremam neo~ekivan {ok
Jemenski ministar ponovo pre`ivio
Jemenski ministar odbrane Mohamed Naser Ali pre`ivio je samoubila~ki napad na njegov konvoj u jemenskom gradu Adenu, zamalo izbjegav{i smrt drugi put u mjesec dana. Bomba{ samoubica, koji se nalazio u automobilu, detonirao je eksploziv u vozilu i ubio sebe, a ranio sedam vojnika u prvom vozilu ministarske motorizirane kolone. U Jemenu je nasilje u porastu zbog borbi pristalica i protivnika predsjednika Ali Abdulaha Saleha u prijestonici Sani. Svrgnuti libijski ~elnik Muamer Gadafi izjavio je da je jo{ na terenu u Libiji i da ondje na mje ra va umri je ti kao mu~enik, pi{e na internetskim stranicama Alibije, televizijske stanice vjerne biv{em re`imu. - Junaci su se oduprli i pali su kao mu~eni ci pa i mi o~ekujemo mu~enika, kazao je pukovnik Gadafi u govoru na lokalnoj radiostanici u Bani Validu, jednom od svojih zadnjih upori{ta. Gadafi se obra}ao svojim pristalicama iz Varfale, jednog od najve}ih libijskih plemena koja se bore unazad vi{e sedmica protiv boraca nove libijske vlasti u Bani Validu, 170 kilometara jugoisto~no od Tripolija. spremam neo~ekivan {ok, dodao je Gadafi. Istovremeno, starje{ina pleme na svrgnu tog li bij skog vo|e Gadafija zatra`io je ju~er od snaga novih vlasti u Tripoliju da pristanu na prekid vatre u opkoljenom gradu Sirtu, ali borbe nisu utihnule. Gadafijev rodni grad je jedno od posljednjih upori{ta u kojima on ima po dr{ku. Sirt je u okru`enju snaga privremenih vlasti i pod stalnim bombardovanjem aviona NATOa. Antigadafijeve snage koje su se pribli`ile gradu sa isto~ne strane drugi dan su u blokadi zbog snajperske i artiljerijske vatre sa udaljenosti od oko dva kilometra od centra Sirta.

Pobunjenici i dalje poku{avaju osvojiti Sirt

- U va{em d`ihadu upravo ponavljate podvige va{ih predaka. Znajte da sam na terenu kao i vi, kazao je biv{i libijski vo|a, ~ije ta~no boravi{te

nije poznato. - La`u svi koji ka`u da se Gadafi nalazi u Venecueli ili Nigeru. Me|u svojim narodom sam i sljede}ih dana

srijeda, 28. septembar 2011. godine

OSLOBO\ENJE

OGLASI

17

БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА BOSNA I HERCEGOVINA ФЕДЕРАЦИЈА БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE FEDERALNO MINISTARSTVO PROSTORNOG URE\ENJA ФЕДЕРАЛНО МИНИСТАРСТВО ПРОСТОРНОГ УРЕЂЕЊА BOSNIA AND HERZEGOVINA FEDERATION OF BOSNIA AND HERZEGOVINA FEDERAL MINISTRY OF PHYSICAL PLANNING

JKP "VODOVOD I KANALIZACIJA" d.d. KONJIC U skladu sa ~lanom 4. stav 1. i 2. ta~ka b. Pravilnika o sadr`aju, rokovima i na~inu objavljivanja izvje{taja emitenta JKP "VODOVOD I KANALIZACIJA" d.d. KONJIC objavljujemo:

Na osnovu ~lana 56. Zakona o prostornom planiranju i kori{tenju zemlji{ta na nivou Federacije BiH ("Slu`bene novine Federacije BiH", br. 2/06, 72/07, 32/08, 4/10, 13/10 i 45/10), Federalno ministarstvo prostornog ure|enja objavljuje

POLUGODI[NJI IZVJE[TAJ ZA 2011. GODINU O POSLOVANJU EMITENTA
JKP "Vodovod i kanalizacija" d.d. Varda 40 D, Konjic 036 727 576 - Kevri} Mirza, predsjednik - Alibegovi} Vahid, ~lan - Zahirovi} Zehid, ~lan - ^lanovi uprave D`enamir Hasagi}, dipl. ing. gra| - direktor II - PODACI O VRIJEDNOSNIM PAPIRIMA I VLASNICIMA EMITENTA: - broj emitovanih vrijednosnih papira i 641.425 dionica, nominalna cijena nominalne vrijednosti 10,70 KM - vlasnici sa vi{e od 5% vrijednosnih papira - Op}ina Konjic 51% dionica emitenta s pravom glasa - Dujovi} Danilo 8,21% - Ha{imbegovi} Nermin 7,31% - Juri} Danislav 6,26% - Karkelja Kemo 6,26% III - PODACI O FINANSIJSKOM POSLOVANJU EMITENTA: Podaci iz bilansa stanja: AKTIVA a) Upisani a neupla}eni kapital b) Stalna sredstva 3.164.198,00 c) Teku}a sredstva 1.135.325,00 d) Gubitak iznad visine kapitala e) Ukupna aktiva 4.299.523,00 PASIVA a) Kapital 3.579.998,00 b) Upisani osnovni kapital 6.863.248,00 c) Dugoro~ne obaveze 144.325,00 d) Kratkoro~ne obaveze 575.200,00 e) Ukupno pasiva 4.299.523,00 Podaci iz bilansa uspjeha emitenta: a) Prihodi 590.521,00 b) Rashodi 701.363,00 c) Dobit/gubitak prije poreza -110.842,00 d) Porez na dobit e) Neto dobit razdoblja/gubitak razdoblja -110.842,00 DIREKTOR D`enamir Hasagi} dipl. ing. gra|. I - OP]I PODACI O EMITENTU - puna i skra}ena firma - adresa sjedi{ta - broj telefona i telefaksa, e-mail i web stranica; - predsjednik i ~lanovi Nadzornog odbora

J AVNI P O Z I V
za uvid u GLAVNI PROJEKAT SANACIJE BRANE "VIDARA", OP]INA GRADA^AC autor projekta: Zavod za vodoprivredu d.d. Sarajevo, investitor: "Agencija za vodno podru~je rijeke Save" Sarajevo 1. Na javni poziv mogu se javiti samo stranke u postupku izdavanja odobrenja za sanaciju i rekonstrukciju brane Vidara, podru~je op}ine Grada~ac, a u skladu sa ~lanom 56. stav 3. i 4. Zakona o prostornom planiranju i kori{tenju zemlji{ta na nivou Federacije BiH. 2. Na javni poziv stranke u postupku su du`ne da se izjasne u roku od osam dana, odnosno najkasnije 15 dana od dana objavljivanja poziva. 3. Ukoliko se stranka u postupku iz opravdanih razloga ne odazove na javni poziv za uvid u projekat, mo`e se o tome pisano izjasniti u roku od osam dana od dana objavljivanja poziva. 4. Stranke u postupku mogu uvid u Glavni projekat izvr{iti u prostorijama Federalnog ministarstva prostornog ure|enja, Ul. mar{ala Tita br. 9a, od 10 do 14 sati, u roku 15 dana. Broj: UPI/03-23-2-187/11
Sarajevo, M. Tita 9a, Tel: + 387 33 22 71 88 Fax 22 64 20 http://www.fmpu.gov.ba

18

OGLASI

srijeda, 28. septembar 2011. godine

OSLOBO\ENJE

JU SREDNJA [KOLA KONJIC [kolski odbor Javne ustanove Srednja {kola Konjic, uz prethodno pribavljenu saglasnost Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta HNK, broj: 05-02-40-2082/11 od 21. 9. 2011. godine, objavljuje

KONKURS
za prijem zaposlenika a) na odre|eno radno vrijeme do 15. 7. 2012. godine: 1. profesor engleskog jezika ..................................................................1 izvr{ilac (8 ~asova sedmi~no) 2. profesor francuskog jezika ....................................................................1 izvr{ilac (4 ~asa sedmi~no) 3. profesor njema~kog jezika .................................................................1 izvr{ilac (6 ~asova sedmi~no) 4. profesor bosanskog jezika................................................................1 izvr{ilac (10 ~asova sedmi~no) 5. profesor matematike ........................................................................1 izvr{ilac (10 ~asova sedmi~no) 6. profesor historije ..............................................................................1 izvr{ilac (14 ~asova sedmi~no) 7. profesor hemije ................................................................................1 izvr{ilac (14 ~asova sedmi~no) 8. nastavnik prakti~ne nastave za zanimanje konobar ...........................1 izvr{ilac (7 ~asova sedmi~no) 9. profesor stru~nog predmeta uslu`ivanje ................................................1 izvr{ilac (3 ~asa sedmi~no) 10. profesor za stru~ni predmet konstruisanje........................................1 izvr{ilac (5 ~asova sedmi~no) 11. profesor za stru~ni predmet automatika i robotika...............................1 izvr{ilac (3 ~asa sedmi~no) 12. profesor za stru~ni predmet modeliranje ma{inskih elemenata i konstrukcija........................................................................................1 izvr{ilac (4 ~asa sedmi~no) 13. prof. elektrotehnike smjer elektronika i telekomunikacije.............1 izvr{ilac (10 ~asova sedmi~no) 14. prof. elektrotehnike smjer elektroenergetika .....................................................................1 izvr{ilac 15. prof. elektrotehnike smjer elektroenergetika........................................1 izvr{ilac (3 ~asa sedmi~no) Pored op}ih uvjeta utvr|enih zakonom, kandidati treba da ispunjavaju i posebne uvjete propisane Zakonom o srednjo{kolskom odgoju i obrazovanju i va`e}im nastavnim planovima i programima. Uz prijavu na konkurs, kandidati su du`ni prilo`iti originale ili ovjerene kopije slijede}ih dokumenata: 1. izvod iz mati~ne knjige ro|enih, 2. diplomu — dokaz o zavr{enoj odgovaraju}oj stru~noj spremi, 3. dokaz o zavr{enom pedago{ko-psiholo{kom obrazovanju (odnosi se na kandidate koji nemaju zvanje profesor), 4. uvjerenje o dr`avljanstvu ne starije od {est mjeseci, 5. uvjerenje o neka`njavanju ne starije od {est mjeseci, 6. ljekarsko uvjerenje ne starije od {est mjeseci, po prijemu u radni odnos. U skladu sa ~lanom 8. Kolektivnog ugovora za oblast srednjo{kolskog odgoja i obrazovanja u HNK („Slu`bene novine HNK“, broj: 2/09), apsolutni prioritet pri zapo{ljavanju imaju kandidati zaposleni u {kolama HNK na neodre|eno vrijeme u cilju nadopune norme (do 30. 6. 2012. nadopuna do pune nastavne norme, a do 31. 8. 2012. godine nadopuna do norme po ugovoru o radu). Konkurs ostaje otvoren osam (8) dana od dana objavljivanja. Nepotpune i neblagovremene prijave ne}e se razmatrati. Prijave sa potrebnom dokumentacijom dostaviti li~no u Sekretarijat {kole ili putem po{te na adresu: JU Srednja {kola Konjic, Ul. M. Tita 80, 88 400 Konjic.

OSLOBO\ENJE godine srijeda, 28. septembar 2011.

SVIJET FINANSIJA

19

Angela Merkel vjeruje u spas eurozone

Euro je vrijedan

BiH

EU

SVIH NAPORA
Lako je re}i otpisivanje dugova. Ali, to bi zna~ilo masivan gubitak povjerenja investitora u cijeloj eurozoni, uz nesagledive posljedice, kazala je njema~ka kancelarka
Njema~ka kancelarka Angela Merkel ocijenila je da je situacija u vezi s eurom ozbiljna, ali da je zajedni~ka valuta vrijedna svih napora potrebnih da se spasi. Ona je izrazila uvjerenje da }e prilikom glasanja o euru u Bundestagu demokr{}ani i liberali imati ve}inu i da takozvana kancelarska ve}ina u ovom slu~aju nije neophodna. Odlu~no je odbacila bilo kakve radikalne korake u aktuelnoj du`ni~koj krizi, {to podrazumijeva da ne}e biti bankrota Gr~ke ili povratka na marku u Njema~koj. - Lako je re}i otpisivanje dugova. Ali, to bi zna~ilo masivan gubitak povjerenja investitora u cijeloj eurozoni, uz nesagledive posljedice. Tada vi{e niko i nigdje u Evropi ne bi ulagao novac, rekla je kancelarka. Ona je istakla da bi povratak na njema~ku marku bio lo{ po izvoz, jer bi njema~ka roba znatno poskupjela na tr`i{tu. Naglasila je da budu}im trajnim mehanizmom za spasavanje treba stvoriti mogu}nost za kontrolirani bankrot prezadu`enih zemalja. ESM fondovi bi 2013. godine trebali zamijeniti EFSF, i Bundestag }e o tome glasati po~etkom idu}e
Marcin Korolec

Poljska se okre}e tre}im zemljama
Angela Merkel

NEMA POVRATKA MARKE Povratak na njema~ku marku bio bi lo{ po izvoz, jer bi njema~ka roba znatno poskupjela na tr`i{tu
godine. Kancelarka je ostala pri svom tvrdom stavu kada je rije~ o velikim du`nicima u eurozoni. - Ako se neka dr`ava ne pridr`ava obaveza iz paketa stabilnosti eura, ubudu}e mora postojati mogu}nost da bude ka`njena tako {to }e izgubiti dio suvereniteta. Moramo raditi na promjeni ugovora kako bismo dr`avu mogli tu`iti, makar pred Evropskim sudom pravde, rekla je Angela Merkel. U ~etvrtak }e Bundestag glasati o pro{irenom fondu za spasavanje eura. Bit }e to va`an test za kancelarku, jer vladaju}a ve}ina u Njema~koj, koju ~ine njeni demokr{}ani i liberali, nije stabilna.

Cilj poljskog predsjedavanja Evropskom unijom bit }e, izme|u ostalog, i ja~anje trgovinskih odnosa s tre}im zemljama, izjavio je poljski ministar ekonomije Marcin Korolec. On je istakao da bi to stvorilo pozitivan impuls koji bi se odrazio na ekonomije zemalja ~lanica EU. EU je va`no da po{alje jak si gnal po dr{ke ze mlja ma ju`nog Mediterana, koje prolaze kroz demokratske, ali i ekonomske transformacije. S tim ciljem Evropska komisija radi na direktivama na sveobuhvatnom dogovoru o slobodnoj trgovini s Egiptom, Jordanom, Marokom i Tunisom. Bruxelles o~ekuje da do februara sljede}e godine, kada je zakazan naredni samit

EU - Indija, bude postignut dogovor o otvaranju slobodne trgovine izme|u 27 dr`ava EU i Indije, kao jedne od najve}ih ekonomija u razvoju, prenosi Deutsche Welle. Dok se u EU do kraja godine o~ekuje i finaliziranje pregovora o slobodnoj trgovini s Ukrajinom, pri ~emu su ve} prevazi|ene neke od postoje}ih razlika u oblasti energetskog sektora, poljoprivrede i autoindustrije, razmatrano je i pristupanje Rusije Svjetskoj trgovinskoj organizaciji. - Postoji generalna `elja me|u zemljama ~lanicama da vide ulazak Rusije u STO organizaciju do kraja godine i u~init }emo sve {to mo`emo da do toga i do|e, rekao je evropski komesar za trgovinu Karel de Guht.

Gr~ka }e dobiti novu tran{u
Gr~ki ministar finansija Evangelos Venizelos je izjavio da }e se tim inspektora iz „trojke“ (Evropska unija, Me|unarodni monetarni fond i Evropska centralna banka) vratiti tokom ove sedmice u Atinu i da }e Gr~ka idu}eg mjeseca dobiti tran{u vrijednu osam milijardi eura, neophodnu za izbjegavanje bankrota. On je rekao da }e premijer Jorgos Papandreu „trojci“ poslati pismo u kojem se ukazuje na nove mjere {tednje Gr~ke. „Trojka“ je od Atine zahtijevala pisana uvjeravanja da }e preduzeti korake za fiskalnu konsolidaciju i da }e ispuniti ciljeve predvi|ene dogovorom o paketu finansijske pomo}i, vrijednom 110 milijardi eura. Venizelos je istakao da }e ministri finansija eurozone potom odr`ati sastanak i odobriti narednu tran{u pomo}i. Naglasio je da Gr~ka mora izdr`ati mjere {tednje da bi prevazi{la ekonomsku krizu. - Moramo ulo`iti maksimalan napor za ispunjenje na{ih fiskalnih ciljeva, drasti~no smanjiti deficit u 2011. godini, preduzeti dodatne mjere za bud`et 2012. godine, ostvariti primarne vi{kove u 2012. godini, prvi put u proteklih nekoliko godina, da bismo mogli u}i u lak{i period, istakao je Venizelos.

Sredstva za letjeli{te Brda
Ministarstvu privrede Livanjskog kantona odobren je zna~ajan projekt izgradnje novog hangara na sportskom letjeli{tu Brda u livanjskoj op}ini, koji }e ve}im dijelom sufinansirati Evropska unija. Prema informaciji iz resornog kantonalnog ministarstva, realizacijom ovog projekta bit }e omogu}ena modernizacija infrastrukture na postoje}em letjeli{tu, a time i dostupnost regija koje su uklju~ene u ovaj projekt. Izgradnja hangara bit }e realizirana u okviru projekta uspostavljanja i ja~anja mre`ne infrastrukture malih letjeli{ta na sjevernom Jadranu i predalpskom podru~ju, koji se finansira posredstvom fonda IPA - Jadranska saradnja. Vrijednost projekta, prema ugovoru koji je potpisalo Ministarstvo privrede LK-a, iznosi 196.000 eura, a 85 posto sredstava obezbijedit }e EU.

Saradnja Ora{ja i Pleternice
Op}ina Ora{je i Grad Pleternica iz Hrvatske zajedno}e kandidirati projekt prekograni~ne saradnje za IPA fond Evropskeunije, zaklju~eno je na sastanku op}inskog na~elnika \ure Topi}a i gradona~elnika Pleternice Franje Luci}a u Ora-

Srbija: Plata 380 eura
Pro sje~na ne to za ra da u Srbiji u augustu iznosila je 38.389 dinara (oko 380 eura), {to je 1,9 posto manje od prosje~ne julske zarade. Pro sje~na ne to za ra da u augustu, u odnosu na prosje~nu zaradu u istom mjesecu lani, ve}a je 2,4 posto. Prosje~na zarada bez poreza i doprinosa ispla}ena u pe ri odu ja nu ar - august 2011, u odnosu na prosje~nu zaradu u istom periodu 2010. godine, realno je manja 1,3 posto.

iz oblasti vodovoda i kanalizacije, a razgovarano je i o kandidiranju projekata iz drugih oblasti. Op}ini Ora{je, u saradnji s Gradom Vinkovci, pro{le godine je odobren projekt prekograni~ne saradnje, ~ija je realizacija u toku.

Ora{je {ju. Projekt }e biti

20

BIZNIS I EKONOMIJA

srijeda, 28. septembar 2011. godine

OSLOBO\ENJE

Savjetovanje bh. elektroenergeti~ara

Vanjskotrgovinska razmjena BiH

Deficit ve}i 13,2
posto
Put ka ja~anju sistema
Okruglim stolom o elektromagnetnim poljima i prezentacijom referata u okviru 16 studijskih komiteta, u Sarajevu je ju~er nastavljeno 10. savjetovanje bh. elektroenergeti~ara. Nova saznanja i rezultate istra`ivanja za okruglim stolom prezentirali su Sre}ko Nui}, Miroslav Ljevak, Zijad Bajramovi}, Meludin Veledar, Salih ^ar{imanovi}, Zijad Bajramovi}... Najvi{e referata odnosilo se na upravljanje i pogon sistema, njegova tehni~ka svojstva, distribuciju i male elektrane. U poslijepodnevnim satima odr`ana je prezentacija referata koji se odnose na tr`i{te elektri~ne energije, o ~ijim perspektivama je govorio Alija Muj~inagi}. O kompenzaciji reaktivne elektri~ne energije u tvornici Natron Hayat (~ime se posti`u zna~ajni energetski i finansijski efekti) izlagali su Mirsad Mahmutagi} i Asim Hod`i}. Dio sadr`aja ovog savjetovanja su i prezentacije kompanija koje se bave proizvodnjom elektroenergetske opreme. Tako se ju~er predstavio Deling, a s velikim interesom o~ekuje se kakva nova tehni~ka rje{enja nudi jedan od svjetskih lidera ABB.
H. A.

Za osam mjeseci izvoz dostigao vrijednost 5,43 milijarde KM, {to je u odnosu na isti period lani rast od 18,2 posto, dok je uvoz dostigao vrijednost od 10 milijardi KM i ve}i je 15,9 posto
BiH je u augustu ove godine ostvarila robni promet s inostranstvom od 1,96 milijardi KM, od ~ega se 669 miliona KM odnosi na izvoz, a 1,29 milijardi KM na uvoz. Procent pokrivenosti uvoza izvozom je 51,5 posto, izjavio je ju~er zamjenik direktora Agencije za statistiku BiH Fadil Fati}. On je na konferenciji za novinare u Sarajevu rekao da je za osam mjeseci ove godine izvoz dostigao vrijednost 5,43 milijarde KM, {to je u odnosu na isti period lani rast od 18,2 posto, dok je uvoz dostigao vrijednost od 10 milijardi KM i ve}i je 15,9 posto nego u istom periodu pro{le godine. Procent pokrivenosti uvoza izvozom bio je 54,3 posto. U robnom prometu s inostranstvom BiH je ostvarila deficit od 4,57 milijardi KM.

Fadil Fati}

BDP 27,95 milijardi KM

Predstavljen VW Crafter
Volkswagen Crafter predstavlja jedno od najve}ih, najpouzdanijih, najekonomi~nijih i najsna`nijih privrednih vozila, istaknuto je na ju~er odr`anoj prezentaciji novog Craftera u prostorijama ASA Grupacije u Sarajevu. Crafter je dizajniran specifi~no za te{ke poslove, a kako je istaknuto tokom prezentacije, novi Crafter s BlueMotion tehnologijom tro{i manje goriva na vi{e pre|enih kilometara. Prema rije~ima direktora ASA Auta Senada Olov~i}a, pro{irenjem segmenta privrednih vozila ASA Grupacija ima namjeru pove}ati tr`i{ni udio u ovom segmentu. Promjene kod novog Ctaftera odnose na novi, efikasni motor s BiTurbo tehnologijom (2.0 TDI), zabilje`ena je manja potro{nja go ri va, zna tno ni`i tro {ko vi

Bruto dru{tveni proizvod BiH za 2010. godinu prema rashodovnom pristupu procijenjen je na 27,95 milijardi KM. BDP je imao nominalni rast od 0,21 posto, a ukoliko se isklju~i utjecaj rasta cijena, BDP je zabilje`io realni rast od 1,01 posto, {to ukazuje na pad cijena od 0,79 posto. U strukturi BDP-a, posmatrano u realnim vrijednostima, izdaci za krajnju potro{nju ku}anstava pali su 1,2 posto, izdaci za Vladinu potro{nju porasli su 1,73 posto, dok su bruto investicije opale 11,06 posto. Uvoz roba i usluga porastao je 3,6, a izvoz 17,47 posto. okviru prera|iva~ke industrije u izvozu prednja~i proizvodnja baznih metala, a u uvozu proizvodnja prehrambenih proizvoda.Bh. najzna~ajnijitrgovinski partneri u proteklih osam mjeseci bili su susjedi Hrvatska i Srbija, te Njema~ka.
J. Sa.

Deficit je u odnosu na isti period 2010. godine ve}i 13,2 posto. Najve}e u~e{}e u izvozu ostvarila je prera|iva~ka industrija - 4,64 milijarde KM, {to je 85,5 posto ukupnog izvoza, a ova industrija ostvarila je i najve}i uvoz - osam milijardi KM, {to je 80,3 posto ukupnog uvoza. U

Najpouzdanije privredno vozilo

odr`avanja (25 posto), pove}ana nosivost za 90 kilograma, produ`ena garancija na tri godine... Novi Crafter dostupan je u ~etiri verzije: furgon, kombi, kamionet i {asija, a cijene su 32.842 KM za najjeftiniji model {asije, do 41.628 KM (najjeftinija verzija Crafter kombija).
A. Pe.

Njema~ki privrednici u BiH

Biznis bez prepreka
Na ovoj kooperacionoj berzi predstavnici vi{e od 50 doma}ih kompanija susreli se sa dvadesetak njema~kih privrednika
Prisustvo privrednika iz cijele BiH na susretu s biznismenima iz njema~ke pokrajine Saarland ju~er u Sarajevu ukazuje na to da ovda{nji biznismeni opstanak svojih kompanija vide jedino u povezivanju sa stranim firmama. Na ovoj kooperacionoj berzi predstavnici vi{e od 50 doma}ih kompanija susreli su se sa dvadesetak njema~kih privrednika, koji predstavljaju kompanije iz oblasti rudarstva, ma{inske industrije, metalskog sektora, za{tite `ivotne sredine... Gostima su dobrodo{licu po`eljeli Avdo Rapa, potpredsjednik Privredne/Gospodarske komore Federacije BiH (organizator skupa), Salih Slijep~evi}, pomo}nik federalnog ministra energije, rudarstva i industrije, i Slavi{a [u}ur, predsjednik Komisije za energetiku, rudarstvo i industriju federalnog Parlamenta. - Uvid u spisak kompanija s kojima }emo razgovarati u BiH

CENTRALNA BANKA BOSNE I HERCEGOVINE
Kursevi u konvertibilnim markama /BAM/
Zemlja [ifra valute Oznaka valute Jedinica valute Kupovni za devize i efek.valutu Srednji za devize

Kursna - te~ajna lista - broj 189 - 28. 9. 2011. godine.
Prodajni za devize

EMU Australija Kanada Hrvatska Ceska R Danska Madarska Japan Litvanija Norveska Svedska Svicarska Turska V.Britanija SAD Rusija Srbija

978 036 124 191 203 208 348 392 440 578 752 756 949 826 840 643 941

EUR AUD CAD HRK CZK DKK HUF JPY LTL NOK SEK CHF TRY GBP USD RUB RSD

1 1 1 100 1 1 100 100 1 1 1 1 1 1 1 1 100

1.955830 1.425084 1.409436 26.036840 0.079702 0.262177 0.681290 1.878976 0.565032 0.250441 0.212581 1.594948 0.778321 2.242976 1.436733 0.045025 1.914444

1.955830 1.428656 1.412968 26.102095 0.079902 0.262834 0.682997 1.883685 0.566448 0.251069 0.213114 1.598945 0.780272 2.248597 1.440334 0.045138 1.919242 USD1.56119 BAM2.261800

1.955830 1.432228 1.416500 26.167350 0.080102 0.263491 0.684704 1.888394 0.567864 0.251697 0.213647 1.602942 0.782223 2.254218 1.443935 0.045251 1.924040

Sa susreta njema~kih i bh. privrednika u Sarajevu

Foto: D. TORCHE

SDR (Special Drawing Rights) na dan 26. 09. 2011 = SDR (Special Drawing Rights) na dan 26. 09. 2011 =

uvjerio me je da }emo imati uspje{ne i u kona~nici o~ekivane efekte, kazao je rukovodilac izvoza Ministarstva za nauku i privredu Saarske oblasti Alex Kampf. Kooperaciona berza se nastavlja danas posjetama njema~kih privrednika pojedinim kompanijama, iz ~ega,

kako isti~u doma}ini, mo`e uslijediti novo njema~ko investiranje u BiH. - Bilo {ta da vam u tome zasmeta molimo vas da nam to ka`ete. Uklonit }emo sve prepreke va{im ulaganjima i ubrzanom rastu ekonomije, poru~io je gostima iz Njema~ke [u}ur. H. A.

OSLOBO\ENJE godine srijeda, 28. septembar 2011.
Rafinerija nafte Bosanski Brod

BIZNIS I EKONOMIJA

21

Prva trezorska aukcija na SASE

Prodato svih 6.500 zapisa
Ukupna nominalna vrijednost 65 miliona KM • Zapisi nominalne vrijednosti 10.000 KM po zapisu prodati po prosje~noj ponderisanoj kamatnoj stopi od 2,32 posto
Sve~ano otvorenje novog pogona

Kona~no krenuo benzin Euro 5
Investicije u obnavljanju proizvodnih kapaciteta sekcija iznose oko osam miliona eura, a za izgradnju novih postrojenja, za proizvodnju benzina Euro 5, vi{e od 10 miliona eura
Povodom zavr{etka prve etape rekonstrukcije i modernizacije Rafinerije nafte Bosanski Brod i pu{tanja u rad novoizgra|enog postrojenja za proizvodnju benzina Euro 5, u krugu Rafinerije, Nestro grupacija je odr`ala sve~anost, na kojoj su se obratili direktor Rafinerije Sergej Kra{~uk, predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik, potpredsjednik Doma naroda Parlamenta BiH Sulejman Tihi}, ambasador Ruske Federacije u BiH Aleksandar Bocan Har~enko, zamjenik generalnog direktora ruske Nje{ekonom banke Anatolij Baum i generalni direktor Zarube`njefta Nikolaj Bruni~. Novoizgra|eno postrojenje }e proizvoditi benzin, ~iji }e kvalitet odgovarati najstro`ijim evropskim standardima, a koji }e se posti}i smanjenjem sadr`aja benzola u benzinu. Nakon pu{tanja u rad novog postrojenja, ve} naredne godine bit }e proizvedeno 290.000 tona benzina Euro 5. Tom koli~inom goriva mogu se napuniti rezervoari vi{e od 7,5 miliona automobila. Prema planu, Rafinerija }e raditi s polovinom projektne snage. Investicije u obnavljanju proizvodnih kapaciteta sekcija br. 31, 32, 34, 36

Bez bh. zastave
Tihi} je kazao da }e Rafinerija imati podr{ku sa nivoa dr`ave BiH, jer je to nacionalni interes. Ukazao je na propust organizatora zato {to se uz govornicu, pored zastava RS-a i Ruske Federacije, nije na{la i zastava BiH. Doma}ini su se poslije izvinili zbog propusta. i 37 iznose oko osam miliona eura, dok investicije za izgradnju novih postrojenja za proizvodnju benzina Euro 5 iznose vi{e od 10 miliona eura. Radi se o zna~ajnim investicijama i remontu u Rafineriji, kojom prilikom je uspostavljen kontinuitet proizvodnje po koli~ini prerade, s planskim podizanjem kapaciteta proizvodnje, kvaliteti derivata, koji ne osporavaju ni dosada{nji najve}i kriti~ari, te dostizanje evropskog standarda kvaliteta dizela Euro 5 i od danas benzina Euro 5, ~ime je u potpunosti ova jedina bh. rafinerija ispunila sve evropske standarde. M. BEGI] svim skepticima koji su od po~etka sumnjali u obnovu i efikasnost ovog kolektiva. Zarube`njeft je kolektiv koji je socijalno odgovorna kompanija, kako prema radnicima, tako i prema lokalnoj zajednici, jer su pokazali da ne misle samo o profitu, kazao je on.

Na Sarajevskoj berzi burzi ju~er je odr`ana prva aukcija trezorskih zapisa Federacije BiH, na kojoj je prodato svih 6.500 zapisa, ukupne nominalne vrijednosti 65 miliona KM. Trezorski zapisi nominalne vrijednosti 10.000 KM, s rokom dospije}a od {est mjeseci, prodati su po prosje~noj ponderisanoj kamatnoj stopi od 2,32 posto na godi{njem nivou, a na naplatu dospijevaju 28. marta 2012. godine. - Ovo je prvi put da je u Federaciji BiH zavr{en jedan ovakavposaoizdavanjakratkoro~nih vrijednosnih papira i na{ dojam je da smo to uspje{no obavili, na {to ukazuje~injenica da smo prodali cjelokupnu prvu tran{u, kazao je federalniministarfinansija BiH Ante Krajina na konferenciji za novinare u Sarajevu i dodao kako se Federacija BiH zadu`ila ispod tr`i{ne cijene, po kojoj se ina~e dolazi do novca na bh. tr`i{tu. Planirana je i druga aukcija trezorskih zapisa u iznosu od 25 miliona KM i ministar se nada da }e taj

Sa ju~era{nje aukcije u Sarajevu

Foto: D`. KRIJE[TORAC

DRUGA AUKCIJA Planirana je i druga aukcija trezorskih zapisa u iznosu od 25 miliona KM, a taj posao }e biti zavr{en do kraja ove godine
posao biti zavr{en do kraja ove godine. Izvr{ni direktor SASE Almir Mirica ka`e da je zna~aj ove aukcije u tome {to je ovo po~etak uspostave tr`i{ta novca u Federaciji BiH. On je naglasio da je ipak

najva`nije to {to je na ovaj na~in prvi put uspostavljena referentna kamatna stopa u Federaciji BiH. Pojasnio je da je to nerizni~na kamatna stopa, po kojoj se dr`ave zadu`uju, i slu`i kao osnova za formiranje kamatnih stopa za zadu`enja privrednih subjekata. Kako je istaknuto, novcem koji je prikupljen ovom aukcijom i koji }e ve} danas biti na ra~unu Federacije BiH obezbije|ena su sredstva za pravovremenu isplatu obaveza po osnovu ra~una stare devizne {tednje koje dospijevaju 30. J. Sa. septembra.

Ispunjena o~ekivanja
Dodik je rekao da je sretan {to se otvara linija za proizvodnju benzina Euro 5, ~ime se na najbolji na~in dokazuje da je investicija u Rafineriju s ruskimpartnerimaispunilao~ekivanja. - Na ovaj na~in smo zatvorili usta

CBBiH: Saradnja s ECB-om
U Sarajevu }e u petak, u zgradi Centralne banke BiH, biti odr`ana zavr{na ceremonija i konferencija za novinare kojom }e biti obilje`eno okon~anje osamnaestomjese~nog programa tehni~ke saradnje Evropske centralne banke i CBBiH. Program je po~eo 1. aprila 2010. godine, a finansirala ga je Evropska unija iz Instrumenata za pretpristupnu podr{ku. U njegovu realizaciju bili su uklju~eni eksperti ECB-a, Njema~ke centralne banke, banaka Gr~ke, [panije, Italije, Slovenije, Centralne banke Holandije i Austrijske narodne banke. Na zavr{noj ceremoniji i konferenciji za novinare, obratit }e se zamjenik generalnog direktora Direkcije za me|unarodne i evropske odnose ECB-a Gilles Noblet, zamjenik {efa Politi~kog odjela i {ef Odsjeka za evropske i ekonomske integracije Delegacije EU u BiH Jurges Vilscinkas i guverner CBBiH Kemal Kozari}, saop}eno je iz CBBiH.

22
1.570,77 915,74
BIRS BIFX

BERZE
934,18 1.861,99
FIRS SASX-10

srijeda, 28. septembar 2011. godine

OSLOBO\ENJE

1.020,21 968,29
ERS10

SASX-30

UNIVERZITET U SARAJEVU ELEKTROTEHNI^KI FAKULTET U SARAJEVU

OBAVIJEST
O NAKNADNOM KONKURSU ZA UPIS STUDENATA U PRVU GODINU DRUGOG CIKLUSA STUDIJA NA ELEKTROTEHNI^KOM FAKULTETU U SARAJEVU
Broj transakcija

Sarajevska berza/burza Kursna lista za 27. septembar/rujan 2011.
Dioni~ko dru{tvo Zvani~ni Promj. slu`beni kursa kurs (KM) (%) Max. cijena Min. cijena Koli~ina (dionice) Vrijednost (KM)

KOTACIJA KOMPANIJA BOSNALIJEK D.D. SARAJEVO KOTACIJA FONDOVA ZIF BIG INVESTICIONA GRUPA DD SARAJEVO ZIF HERBOS FOND DD MOSTAR KOTACIJA OBVEZNICA FBiH FBIH OBVEZNICE RATNA POTRAŽIVANJA SER. C 37,00 FBIH OBVEZNICE RATNA POTRAŽIVANJA SER. D 34,15 FBIH OBVEZNICE RATNA POTRAŽIVANJA SER. E 31,53 PRIMARNO SLOBODNO TR@I[TE BH TELECOM D.D. SARAJEVO ENERGOINVEST D.D. SARAJEVO FABRIKA DUHANA SARAJEVO DD SARAJEVO IK BANKA DD ZENICA SEKUNDARNO SLOBODNO TR@I[TE JP ELEKTROPRIVREDA BIH DD SARAJEVO ENERGOINVEST TAT D.D. SARAJEVO SANITEKS D.D. VELIKA KLADUŠA TRGOVINA BORAC D.D. TRAVNIK 26,20 -0,08 0,31 -18,42 5,00 0,00 9,90 -1,00 26,20 0,31 5,00 9,90 26,20 0,31 5,00 9,90 745 1.000 1.438 1.500 19.519,00 310,00 7.190,00 14.850,00 6 2 3 1 19,33 4,55 61,97 65,10 -0,54 -3,19 -1,63 -0,02 19,50 4,55 62,00 65,10 19,31 4,55 61,11 65,10 619 1.600 240 1 12.006,01 7.280,00 14.873,77 65,10 5 3 9 1 -2,63 -0,09 -2,99 37,00 34,15 32,00 37,00 170.833 34,15 12.819 31,45 156.600 63.208,21 4.377,69 49.374,20 1 1 4 3,99 5,90 -1,85 5,17 4,00 5,90 3,95 5,90 4.461 1.863 17.821,19 10.991,70 12 9 10,59 -2,63 10,65 10,56 1.396 14.789,76 4

U skladu sa ~lanom 83. Zakona o visokom obrazovanju - Pre~i{}eni tekst ("Slu`bene novine Kantona Sarajevo", broj: 22/10), a u vezi sa Op}im odredbama Konkursa za upis studenata u prvu godinu drugog ciklusa studija na Univerzitetu u Sarajevu u akademskoj 2011/2012. godini, obavje{tavaju se svi kandidati koji su zainteresovani za upis u prvu godinu drugog ciklusa studija na Elektrotehni~kom fakultetu u Sarajevu u akademskoj 2011/2012 godini da je ostao odre|eni broj upra`njenih mjesta, te da }e naknadni konkurs za upis studenata u prvu godinu drugog ciklusa studija na Elektrotehni~kom fakultetu u Sarajevu za akademsku 2011/2012 godinu biti objavljen 29.09.2011. godine na web stranici i oglasnoj plo~i Elektrotehni~kog fakulteta u Sarajevu.

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE KANTON SARAJEVO OP]INSKI SUD U SARAJEVU Broj: 65 0 P 064030 08 P Sarajevo, 13. 9. 2011. godine Tu`itelj: Tu`eni: Radi: Vsp: Unicredit Bank DD Dubravka Furdulovi} Isplata duga 18.874,57

POZIV
Za DUBRAVKA FURDULOVI] Pozivate se kao stranka na pripremno ro~i{te zakazano za SRIJEDU, 9. 11. 2011. godine, sa po~etkom u 13 sati, pred ovaj sud u sobu broj 341/III sprat. Sudija Sanela Goru{anovi} - Butigan NAPOMENA: Ako na pripremno ro~i{te ili na ro~i{te za glavnu raspravu ne do|e uredno obavije{teni tu`itelj, smatrat }e se da je tu`ba povu~ena, osim ako tu`eni ne zahtijeva da se ro~i{te odr`i (~l. 84. st. 1. ZPP-a). Ako na pripremno ro~i{te ili na ro~i{te za glavnu raspravu ne do|e uredno obavije{teni tu`eni, ro~i{te }e se odr`ati bez njegovog prisustva (~l. 84. st. 2. ZPP-a). Najkasnije na pripremnom ro~i{tu stranke su du`ne iznijeti sve ~injenice na kojima zasnivaju svoje zahtjeve i predlo`iti sve dokaze koje `ele izvesti u toku postupka, te na pripremno ro~i{te donijeti sve isprave i predmete koje `ele upotrijebiti kao dokaz (~l. 77. ZPP-a). Na pripremnom ro~i{tu, sud }e rje{enjem odrediti dan i sat odr`avanja glavne rasprave, pitanja o kojima }e se raspravljati, dokaze koji }e se izvesti i koje osobe }e biti pozvane na glavnu raspravu (~l. 94. st. 1. ZPP-a), pri ~emu se stranke upozoravaju da sud mo`e odrediti da se glavna rasprava mo`e odr`ati odmah nakon pripremnog ro~i{ta (~l. 94. st. 3. ZPP-a).

Banjalu~ka berza Kursna lista za 27. septembar 2011.
Dioni~ko dru{tvo Srednji kurs (KM) Promj. kursa (%) Max. cijena Min. cijena Koli~ina (dionice) Vrijednost (KM)

BERZANSKA KOTACIJA - KOTACIJA Birac a.d Zvornik Hemijska industrija destilacija a.d. Teslic Elektro Doboj a.d. Doboj Hidroelektrane na Drini a.d. Višegrad Hidroelektrane na Vrbasu a.d. Mrkonjic Grad Hidroelektrane na Trebišnjici a.d. Trebinje RiTE Gacko a.d. Gacko RiTE Ugljevik a.d. Ugljevik Telekom Srpske a.d. Banja Luka Tržnica a.d. Banja Luka 0,028 0,48 0,681 0,568 0,57 0,57 0,289 0,272 1,57 0,753(A) 0 -3,45 0,48 0 1,25 -2,9 0 -0,34 -0,37 0 0 0,029 0,028 43.043 1.217,20 0,48 1.000 480,00 0,681 0,681 3.500 2.383,50 0,568 0,568 270 153,36 0,57 0,57 4.500 2.565,00 0,57 0,57 16.009 9.125,13 0,29 0,251 10.322 2.980,82 0,272 0,272 300 81,60 1,57 1,57 906 1.422,42 0,753 0,753 2.690 2.025,57

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE KANTON SARAJEVO OP]INSKI SUD U SARAJEVU Broj: Mal-9833/05 Op}inski sud u Sarajevu, stru~ni saradnik Vildana Faji}, u pravnoj stvari tu`itelja "UniCredit Bank" d.d. Mostar, Ul. kardinala Stepinca bb, Mostar, Podru`nica Sarajevo, Ul. Zelenih beretki broj 24, Sarajevo, protiv tu`enog Fahrudina Had`ihasanovi}a, Ul. zagreba~ka broj 55, Sarajevo, radi isplate nov~anog potra`ivanja, vrijednost spora od 1.677,51 KM, na osnovu ~lana 348. stav 3. Zakona o parni~nom postupku ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 53/03 - u daljem tekstu ZPP-a)

2005. godine, pa do isplate, uz naknadu tro{kova parni~nog postupka. Ovim putem se tu`enom Fahrudinu Had`ihasanovi}u dostavlja tu`ba na odgovor, pa je tu`eni du`an, najkasnije u roku od 30 dana od dana prijema tu`be, dostaviti sudu pisani odgovor na tu`bu, a sve u skladu sa odredbama ~lana 70. i ~lana 71. ZPP-a. U odgovoru na tu`bu tu`eni }e ista}i mogu}e procesne prigovore i izjasniti se da li priznaje ili osporava postavljeni tu`beni zahtjev, te navesti i druge podatke koje, u skladu sa odredbama ~lana 334. ZPP-a, mora sadr`avati svaki podnesak. Ako tu`eni osporava tu`beni zahtjev, odgovor na tu`bu mora sadr`avati i razloge iz kojih se tu`beni zahtjev osporava, ~injenice na kojima tu`eni zasniva svoje navode, dokaze kojima se utvr|uju te ~injenice, te pravni osnov za navode tu`enog. Tu`eni mo`e u odgovoru na tu`bu, a najkasnije na pripremnom ro~i{tu, podnijeti protivtu`bu. Ukoliko tu`eni u roku od 30 dana sudu ne dostavi pisani odgovor na tu`bu, sud }e donijeti presudu zbog propu{tanja u smislu odredbi ~lana 182. ZPP-a. Obavje{tava se tu`eni da se dostava pismena smatra obavljenom protekom roka od 15 dana od dana objavljivanja u dnevnim novinama koje se distribuiraju u Federaciji BiH. Stru~ni saradnik Vildana Faji}

BERZANSKA KOTACIJA - KOTACIJA PIF-ova ZIF BLB - profit a.d. Banja Luka ZIF Bors invest fond a.d. Banja Luka ZIF Euroinvestment fond a.d. Banja Luka ZIF Jahorina Koin a.d. Pale ZIF Kristal invest fond a.d. Banja Luka ZIF VB fond a.d. Banja Luka ZIF Zepter fond a.d. Banja Luka 4(A) 4,13 8,25 3,36 5,52 3,81 6,21 0 -4,84 -2,94 -6,67 0,18 0 -0,64 4,01 4,13 8,25 3,36 5,52 3,81 6,25 4 4,13 8,25 3,36 5,52 3,81 6,11 1.026 181 42 50 31 92 438 4.104,26 747,53 346,50 168,00 171,12 350,52 2.717,82

OB JAV L JU JE
- dostavu tu`be na odgovor Dana, 18. 5. 2005. godine, tu`itelj je kod ovog suda podnio tu`bu i pokrenuo parni~ni postupak protiv tu`enog, radi isplate nov~anog potra`ivanja, a s obzirom na to da je teku}i ra~un tu`enog broj 25-32-546127 od 21. 9. 2004. godine u nedozvoljenom prekora~enju u iznosu od 1.677,51 KM. Tu`bom je predlo`eno da sud donese presudu kojom }e obavezati tu`enog da tu`itelju isplati iznos od 1.677,51 KM, sa zakonskom zateznom kamatom po~ev od 1. 5.

SLOBODNO BERZANSKO TR@I[TE - TR@I[TE AKCIJA Cer a.d. Prnjavor Palas a.d. Banja Luka Mljekara a.d. Banja Luka MD Malind promet a.d. Modrica MPI Modrica a.d. Modrica Pobjeda a.d. Bijeljina Sloboprom's d.d. Brcko Opština Zvornik- javna ponuda obveznica Republika Srpska - izmirenje ratne štete 1 Republika Srpska - izmirenje ratne štete 2 Republika Srpska - izmirenje ratne štete 3 Republika Srpska - izmirenje ratne štete 4 Republika Srpska - izmirenje ratne štete 5 0,2 1 0,333 0,57 0,1 0,872 4,1(A) 100(A) 41,98 40,08 39,84 39,92 39,8 0 0 -4,58 -5 0 0 0 0 -2,37 0,2 1,04 -0,99 -1,34 0,2 1 0,333 0,57 0,1 0,872 4,1 100 42 40,28 40 40 40 0,2 1 0,333 0,57 0,1 0,872 4,1 100 41,71 40,04 39,54 39,56 39,3 50 112 2.716 24.080 10.307 1.377 125 10 33.102 41.831 15.301 28.360 99.926 10,00 112,00 904,43 13.725,60 1.030,70 1.200,74 512,50 1.000,00 13.895,01 16.767,01 6.096,47 11.321,30 39.774,37

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE KANTON SARAJEVO OP]INSKI SUD U SARAJEVU Broj: 65 0 P 074175 09 P Sarajevo, 26. 8. 2011. godine Op}inski sud u Sarajevu i to sudija Emina Kurtovi} - Sabljica u pravnoj stvari tu`itelja Volksbanka BH d.d. Sarajevo, Ul. fra An|ela Zvizdovi}a br. 1 protiv tu`enika Hero Sadete iz Sarajeva, Ul. Topal Osman-pa{e br. 28, Hero Elvedina iz Sarajeva, Ul. Topal Osman-pa{e br. 28 i Osmanagi} Harisa iz Sarajeva, Ul. kolodvorska br. 3, radi duga, vsp. 7.797,99 KM, u smislu odredbe ~l. 348. stav 3. Zakona o parni~nom postupku FBiH objavljuje

POZIV
Poziva se tu`enik Osmanagi} Haris iz Sarajeva, Ul. kolodvorska br. 3 na zakazanu glavnu raspravu za 1. 11. 2011. godine u 12.30 sati u sobu broj 328/III. NAPOMENA: Ako tu`itelj bez opravdanog razloga ne do|e na ro~i{te za glavnu raspravu, a bio je uredno obavije{ten, smatrat }e se da je povukao tu`bu, osim ako se tu`enik ne upusti u raspravljanje (~l. 97. st. 3. ZPP-a). Ako na ro~i{te za glavnu raspravu bez opravdanog razloga, ne do|e tu`enik, a bio je uredno obavije{ten, rasprava }e se odr`ati bez njegovog prisustva (~l. 97. st. 4. ZPP-a). Dostava poziva tu`eniku Osmanagi} Harisu iz Sarajeva, Ul. kolodvorska br. 3 smatra se izvr{enom protekom roka od 15 dana, od dana objavljivanja. SUDIJA Emina Kurtovi} - Sabljica

NAFTA

ZLATO

P[ENICA

105,60 3,83

$ 1,60 %

1.666,00 32,84

$ 4,50 %

662,75 662,50

$ 1,09 %

PLIN
$ 1,30 %

SREBRO
$ 9,57 %

KUKURUZ
$ 2,24 %

srijeda, 28. septembar 2011. godine
BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE HERCEGOVA^KO-NERETVANSKA @UPANIJA SREDNJA [KOLA LIKOVNIH UMJETNOSTI GARBIJELA JURKI]A MOSTAR Ur. br. 04-437/11 Mostar, 27. 9. 2011. god. Na temelju ~lanka 36. to~ke 5. Statuta Srednje {kole likovnih umjetnosti Gabrijela Jurki}a Mostar i suglasnosti Ministarstva prosvjete, znanosti, kulture i {porta HN@, broj: 05-02-40-2179/11 od 25. 9. 2011. godine, [kolski odbor Srednje {kole likovnih umjetnosti Gabrijela Jurki}a Mostar raspisuje

OSLOBO\ENJE

OGLASI

23

NpoAnu sljeJ Era^ A J T de}eg dnog mjesta za pu
1. Prof. grafike na odre|eno vrijeme - do povratka djelatnice s porodiljnog dopusta, a najdulje do 15. 7. 2012. god.........................................................1 izvr{itelj na punu normu. Uvjeti natje~aja: Pored op}ih uvjeta predvi|enih Zakonom o radu, kandidati trebaju ispunjavati i uvjete po Zakonu o srednjo{kolskom odgoju i obrazovanju HN@-a. Uz prijavu na natje~aj kandidati trebaju prilo`iti ovjerene kopije dokumenata s adresom i kontakt-telefonom: `ivotopis, dokaz o stru~noj spremi, rodni list, uvjerenje o neka`njavanju, uvjerenje o dr`avljanstvu, uvjerenje o polo`enom stru~nom ispitu. Natje~aj je otvoren osam (8) dana od dana objavljivanja u dnevnom tisku. Prijave na natje~aj dostaviti po{tom na adresu: Srednja {kola likovnih umjetnosti Gabrijela Jurki}a Mostar, Bleibur{kih `rtava 35, 88 000 Mostar (s naznakom za natje~aj). Neblagovremene i nepotpune prijave ne}e se uzimati u razmatranje. Ravnatelj @eljko Schnattinger

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE Kanton Sarajevo Grad Sarajevo OP]INA CENTAR SARAJEVO OP]INSKI NA^ELNIK Slu`ba za upravu za imovinskopravne poslove, geodetske poslove i katastar nekretnina Op}inski na~elnik, putem Slu`be za upravu za imovinskopravne poslove, geodetske poslove i katastar nekretnina Op}ine Centar Sarajevo, na osnovu ~lana 45. Zakona o gra|evinskom zemlji{tu Federacije BiH («Slu`bene novine Federacije Bosne i Hercegovine» br. 25/03, 16/04 i 67/05) i ~lana 4. Odluke o gra|evinskom zemlji{tu («Slu`bene novine Kantona Sarajevo» br. 12/10 — Pre~i{}eni tekst), raspisuje

J AV NI K O NK URS
za dodjelu neizgra|enog gradskog gra|evinskog zemlji{ta u Ulici Ahmeda Muradbegovi}a, lokacija broj 2, radi izgradnje stambeno-poslovnog objekta, predvi|enog Regulacionim planom ''Ko{evo'' I PREDMET JAVNOG KONKURSA Dodjela gradskog gra|evinskog zemlji{ta ozna~enog kao: o k.~.2732, po kulturi njiva, povr{ine 2044m2, iz zk.ul.337, k.o. Sarajevo-Mahala CXXXVI, stari premjer, {to po novom premjeru odgovara k.~. 1741/21,k.o. Sarajevo V. o Ukupna povr{ina gra|evinske parcele 2044 m2. Urbanisti~ko-tehni~ki uslovi za izgradnju stambeno-poslovnog objekta utvr|eni su prema R.P. ''Ko{evo'' i to: o Max. tlocrtna povr{ina: cca 1.176,30m2 o Spratnost: S+P+2+M o Max. bruto gra|evinska povr{ina objekta: cca 5.670,00m2 o Max. neto povr{ina objekta: cca 4.536,00m2 Zona gra|evinskog zemlji{ta: III zona II NAKNADA — PO^ETNI IZNOS NAKNADE Naknada za dodijeljeno gradsko gra|evinsko zemlji{te obuhvata: o naknadu ranijim vlasnicima (za ukupnu povr{inu gra|evinske parcele od 2044 m2) x300KM/m2= 613.200,00 KM, o naknadu iz osnova prirodnih pogodnosti i pogodnosti ve} izgra|ene komunalne infrastrukture — renta ( neto povr{ina objekta 4.536,00,00m2 x 43,60KM/m2 = 197.769,60KM, o po~etni iznos naknade je 613.200KM + 197.769,60KM = 810.969,60KM.

JU Druga osnovna {kola Bugojno Na osnovu ~lana 57. Zakona o osnovnoj {koli (Sl. novine SBK br. 11/01) i ~lana 79. Statuta {kole, Upravni odbor Druge osnovne {kole raspisuje za prijem radnika - nastavnik islamske vjeronauke - 22 ~asa sedmi~no,.......................................................1 izvr{ilac na odre|eno vrijeme do povratka nastavnice sa porodiljskog odsustva, a najdu`e do 31. 8. 2012. Uslovi: Pored op}ih uslova predvi|enih Zakonom, kandidat treba da ispunjava i posebne uslove u pogledu stru~ne spreme propisane u Zakonu o osnovnoj {koli i Pedago{kim standardima SBK. Kandidati trebaju dostaviti pisanu molbu sa kra}om biografijom i obavezne dokumente: - ovjerenu kopiju diplome - uvjerenje o dr`avljanstvu ili kopiju li~ne karte - uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi krivi~ni postupak - uvjerenje o neka`njavanju te dokumente za bodovanje po Kriterijima za prijem uposlenika i to: - rje{enje o tehnolo{kom vi{ku - potvrdu o smanjenoj normi za nastavnike u stalnom radnom odnosu - uvjerenje o polo`enom stru~nom ispitu - potvrdu Zavoda za zapo{ljavanje o periodu ~ekanja na posao nakon sticanja tra`ene stru~ne spreme - ovjeren prepis ocjena sa fakulteta tokom studija - kopiju radne knji`ice ili potvrdu poslodavca kao dokaz o radnom sta`u u struci - rje{enje o invalidnosti za kandidate kod kojih je utvr|ena invalidnost - kandidati koji `ive u porodici u kojoj niko nije zaposlen ili nema stalna primanja trebaju dostaviti: ku}nu listu i za odrasle ~lanove u`e porodice (supru`nik, djeca, roditelji), dokaz o nezaposlenosti. Bodovanje po ovim kriterijima vr{it }e se samo uz valjane i blagovremeno dostavljene dokaze. Sa prijavljenim kandidatima }e se obaviti intervju. Izabrani kandidat prije zasnivanja radnog odnosa mora dobiti saglasnost nadle`nog muftijstva. Prijave na konkurs se primaju u roku od 8 dana od dana objavljivanja konkursa ra~unaju}i i dan objave. Prijave dostaviti na adresu: JU Druga osnovna {kola, Ul. Armije BiH br. 7, Bugojno, po{tom ili li~no. Neblagovremene i nepotpune prijave ne}e se razmatrati.

KONKURS

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE KANTON SARAJEVO OP]INSKI SUD U SARAJEVU Broj: 65 0 P 130899 10 P Sarajevo, 12. 7. 2011. godine Na osnovu odredbe ~lana 348. stav 3, 4. i 5. Zakona o parni~nom postupku (Slu`bene novine FBiH broj 53/03), Op}inski sud u Sarajevu, i to sudija Amela Mahi}, u pravnoj stvari tu`itelja Mikrokreditna organizacija "EKI" Sarajevo, ul. D`emala Bijedi}a do br. 13, zastupan po punomo}niku Adini Buzurovi}, advokatu iz Sarajeva, protiv I-tu`enog Hamzi} Samira iz Vogo{}e, ul. Bra}e Kr{o br. 4 (dostava putem objave u dnevnim novinama i oglasne plo~e suda), II-tu`ene Hamzi} Alme iz Vogo{}e, ul. Bra}e Kr{o br. 4 (dostava putem objave u dnevnim novinama i oglasne plo~e) i III-tu`ene Beha Mirsade iz Vogo{}e, ul. Hotonj IV br. 82, radi duga, vsp. 8.899,10 KM, van ro~i{ta 13. 6. 2011. godine (objava putem dnevnih novina i oglasne plo~e suda), objavljuje slijede}i:

OGLAS
Dostavlja se I-tu`enom Hamzi} Samiru iz Vogo{}e, ul. Bra}e Kr{o br. 4 i II-tu`enoj Hamzi} Almi iz Vogo{}e, ul. Bra}e Kr{o br. 4, slijede}a:

PRESUDA
/zbog propu{tanja/ Obavezuju se I-tu`eni Hamzi} Samir, II-tu`ena Hamzi} Alma i III-tu`ena Beha Mirsada da tu`itelju Mikrokreditnoj organizaciji "EKI" Sarajevo na ime duga solidarno isplate iznos od 8.899,10 KM sa zakonskom zateznom kamatom po~ev sa danom 24. 11. 2009. godine, pa do dana isplate, uz naknadu tro{kova postupka u iznosu od 760,45 KM, sve u roku od 30 dana pod prijetnjom prinudnog izvr{enja. SUDIJA Amela Mahi}, s.r. POUKA: Protiv presude zbog propu{tanja nije dopu{tena `alba. Dostava se smatra obavljenom protekom 15 dana od dana objavljivanja.

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE KANTON SARAJEVO OP]INSKI SUD U SARAJEVU Broj: 65 0 P 130837 10 P Sarajevo, 14. 9. 2011. godine OP]INSKI SUD U SARAJEVU, i to sudija Mi~ovi} Gordana, u pravnoj stvari tu`itelja Mikrokreditna organizacija "EKI" Sarajevo, ul. D`emala Bijedi}a do br. 133, zastupana po Adini Buzurovi}, advokatu iz Sarajeva, protiv tu`enih D`elil [aban iz Sarajeva, ul. Kamenolom br. 72, Ilid`a, D`elil [evka iz Sarajeva, ul. Kamenolom br. 72, Ilid`a, 3. Rahman Rasema iz Sarajeva, ul. Kamenolom br. 74, vlasnik STR "Emina", ul. Had`i Ahmeda Kandelije br. 4 i "Savona" d.o.o, ul. Bosanskih gazija br. 14, Ilid`a, radi duga, v.s.p. 4.164,20 KM, van ro~i{ta, 14. 9. 2011. godine, donio je sljede}u

PRESUDU
Zbog propu{tanja Tu`eni su du`ni tu`itelju solidarno isplatiti iznos od 4.164,20 KM sa zakonskom zateznom kamatom po stopi predvi|enoj Zakonom o visini stope zatezne kamate po~ev od 7. 1. 2010. godine pa do isplate, uz naknadu tro{kova postupka u iznosu od 547,36 KM, a sve u roku od 30 dana pod prijetnjom prinudnog izvr{enja. Sudija Mi~ovi} Gordana POUKA: Protiv ove presude nije dozvoljena `alba, ali se mo`e podnijeti prijedlog za povrat u prija{nje stanje u roku od 8 dana od dana prijema. Prijedlog se podnosi ovome sudu u dovoljnom broju primjeraka za sud i protivnu stranku.

III KRITERIJI I MJERILA ZA UTVR\IVANJE PRAVA PRVENSTVA 1. Prijavu na javni konkurs mogu podnijeti fizi~ka i pravna lica. 2. Prvenstvo za dodjelu zemlji{ta iz ta~ke 1. javnog konkursa radi izgradnje stambeno-poslovnog objekta u Ulici Ahmeda Muradbegovi}a predvi|enog Regulacionim planom ''Ko{evo'', utvr|uje se na osnovu visine ponu|ene naknade i to tako da u~esniku pripada jedan bod za svaku KM iznad po~etnog iznosa naknade navedenog u javnom konkursu (810.969,60KM). 3. U~esnik javnog konkursa za dodjelu neizgra|enog gradskog gra|evinskog zemlji{ta du`an je do dana odre|enog za otvaranje ponuda na `irora~un Op}ine Centar Sarajevo broj 140-10100006171-47 Volks banka BiH d.d. Sarajevo, uplatiti iznos od 3% od po~etne cijene, sa oznakom: ''Za u~e{}e na javnom konkursu-lokacija broj 2 u Ulici Ahmeda Muradbegovi}a'' i dostaviti dokaz o uplati. U~esniku ~ija ponuda ne bude prihva}ena vratit }e se upla}eni iznos, a u~esniku sa najpovoljnijom ponudom }e se ura~unati upla}eni iznos naknade. Upla}eni iznos ne}e se vratiti u~esniku koji odustane od prijave nakon otvaranja ponude. 4. Javni konkurs provodi Komisija za provo|enje javnog konkursa (u daljem tekstu Komisija), koju je imenovalo Op}insko vije}e. 5. Prijava na javni konkurs sa dokazima o ispunjavaju uslova podnosi se na {alter za prijem podnesaka Op}ine Centar Sarajevo ili putem po{te. 6. Prijava sa ponudom podnosi se u jednoj zape~a}enoj koverti na kojoj je {tampanim slovima nazna~ena {ifra u~esnika javnog konkursa, sa naznakom ''za Javni konkurs za dodjelu zemlji{ta - lokacija broj 2 u Ulici Ahmeda Muradbegovi}a — ne otvaraj'', sa posebno zape~a}enom kovertom sa {ifrom, koja sadr`i podatke o identitetu u~esnika, (ovjerena kopija cipsove li~ne karte i prijavnica mjesta prebivali{ta-za fizi~ka lica, odnosno izvod iz sudskog registra-za pravna lica)- (''koverta u koverti''). 7. U slu~aju nepostupanja u skladu sa prethodno navedenim, te otkrivanja identiteta u~esnika prije otvaranja posebno zape~a}ene koverte, Komisija prijavu sa ponudom ne}e uzeti u razmatranje. Komisija ne}e razmatrati nepotpune, neblagovremene i neprecizne prijave u pogledu ponu|ene cijene, kao i prijave fizi~kih lica uz koje nisu prilo`eni dokazi da podnosilac prijave, odnosno ~lan njegovog porodi~nog doma}instva iz 1991.godine ne koristi imovinu za koju je podnesen zahtjev za povrat shodno Zakonu o prestanku primjene Zakona o napu{tenim stanovima Federacije Bosne i Hercegovine (''Slu`bene novine FbiH'', br. 11/98, 38/98, 12/99, 18/99, 27/99, 43/99, 31/01 i 56/01) i Zakona o prestanku primjene Zakona o privremenom kori{tenju nekretnina u svojini gra|ana Federacije BiH («Slu`bene novine FBiH» br. 11/98, 29/98, 27/99, 43/99, 31/01, 56/01 i 15/02). Kao dokaz za utvr|ivanje ~injenica iz prethodnog navedenog prila`e se potvrda nadle`nih slu`bi koje vode postupak povrata napu{tene privatne imovine i stanova. 8. Komisija utvr|uje rezultate javnog konkursa prema kriterijima i mjerilima utvr|enim Odlukom o gra|evinskom zemlji{tu (''Slu`bene novine Kantona Sarajevo'' 12/10). Javno otvaranje prijava na konkurs obavit }e se 01.11. 2011. godine, u zgradi Op}ine Centar Sarajevo, Mis Irbina broj 1, soba 227/II, u 14.00 sati, u prisustvu zainteresovanih u~esnika konkursa i predstavnika sredstava informisanja. 9. Komisija }e dostaviti zaklju~ak o rezultatima Javnog konkursa svim u~esnicima, u roku 8 dana od dana zaklju~enja javnog konkursa. U~esnici javnog konkursa, mogu u roku 8 dana od dana dostavljanja zaklju~ka o rezultatu javnog konkursa, izjaviti prigovor Op}inskom vije}u. Komisija dostavlja zaklju~ak o rezultatu javnog konkursa sa obrazlo`enim prigovorima u~esnika, Op}inskom vije}u radi dono{enja odluke o dodjeli gradskog gra|evinskog zemlji{ta. U~esnik ~ija ponuda bude izabrana kao najpovoljnija, du`an je pored naknade iz ta~ke II javnog konkursa (po~etna naknada) platiti i naknadu za ure|enje gradskog gra|evinskog zemlji{ta, koja }e se utvrditi u postupku izdavanja odobrenja za gra|enje. 10. Ukoliko poslije otvaranja ponuda u~esnik javnog konkursa sa najpovoljnijom ponudom, odustane ili mu se rje{enjem, Slu`be za upravu za imovinskopravne poslove, geodetske poslove i katastar nekretnina, utvrdi gubitak prava kori{tenja zemlji{ta radi gra|enja, provodi se novi javni konkurs. Op}ina Centar ne snosi nikakve tro{kove ponu|a~a u postupku po ovom konkursu, te zadr`ava pravo da ovaj konkurs poni{ti i ne snosi nikakvu odgovornost prema u~esnicima konkursa. 11. Ovaj javni konkurs }e se objaviti u dnevnim novinama Dnevni avaz, Oslobo|enje i web stranici www.centar.ba i ostaje otvoren 30 dana od dana objavljivanja. Krajnji rok za dostavljanje ponuda je 28.10.2011. godine do 16 sati uz obavezu da ponude u nazna~enom roku budu zaprimljene na protokol Op}ine Centar Sarajevo.

24 SARAJEVSKA HRONIKA
Radovi na sarajevskoj zaobilaznici

srijeda, 28. septembar 2011. godine

OSLOBO\ENJE

Gradski vije}nici o izgradnji azila za `ivotinje

^eka se izdavanje
urbanisti~ke dozvole
Vije}nici su istakli da je ovo zna~ajan projekat, ali da do danas nije zatvorena finansijska konstrukcija
Uposleni iz EGW zavr{ili posao uz ekipe Sarajevogasa

Izmje{teno 720
metara gasovoda
Ma{inski radovi zavr{eni ju~er, a za pomjeranje gasovoda izdvojeno je 450.000 KM
Zbog izmje{tanja ~eli~nog gasovoda na lokaciji sarajevske zaobilaznice, dionica Butile Brije{}e - Stup, ju~er je od osam do 20 sati do{lo do prekida redovne isporuke prirodnog gasa. Kako nam je kazao Fuad [ipilovi}, direktor firme EGW Sarajevo, izmje{tanje je zavr{eno, tako da su se ju~er prespojile cijevi, u saradnji sa ekipama KJKP Sarajevogas. Izmje{tanje gasovoda obavilo se na ~etiri mjesta glavnog prstena oko Sarajeva, kod korita rijeke Miljacke, u Vokelu, te u Hidrogradnji, gdje imaju dva spojna mjesta i jedan odvojak za firmu Centrotrans. - Danas bi trebalo da se zavr{e svi radovi, dok je sutra mogu}e samo zatrpavanje otvora i uljep{avanje. [to se ti~e ma{inskih radova, danas je njihov zavr{etak, kazao je ju~er [ipilovi}. U raz go vo ru sa Mus ta fom D`ebom, glavnim in`injerom za izgradnju gasnog sistema i nazorom iz Sarajevogasa, saznali smo da je do izmje{tanja gasovoda moralo do}i kako bi se mogli nastaviti radovi na sarajevskoj zaobilaznici. - Ovo su najkomplikovaniji radovi na sistemu. U sklopu izgradnje zaobilaznice, moralo je do}i do izdvajanja ~eli~nog gasovoda pritiska 8 (14,5 bara, pre~nika 323 mm), koji snabdijeva Kanton prirodnim gasom, a iz mje {te no je 720 me ta ra ~eli~nog gasovoda. Upravo smo po~eli va re nje, odno sno za vr{avamo sve radove i vra}amo u prvobitno stanje, istakao je D`ebo. Izvo|a~ je firma EGW iz Sarajeva, specijalizovana za ovu vrstu radova. Investitor izmje{tanja gasovoda je Federalna direkcija za ceste, dok je nadzor firma Paters, tako|er iz Sarajeva. Izmje{tanje ova ~etiri gasovoda trajalo je mjesec, a ko{tat }e oko 450.000 KM. Tokom radova, anga`ovana je i Vatrogasna brigada, koja nije imala posla, jer je sve proteklo bez problema.
M. TATAREVI]

Razmatraju}i informaciju o izgradnji azila za `ivotinje, Gradsko vije}e je na ju~era{njem zasjedanju zaklju~ilo da, uz koordinaciju u~esnika ovog projekta, Op}insko vije}e Ilid`a {to prije treba dodijeliti zemlji{te na trajno kori{tenje JU Terapijska zajednica - Kampus, zatim da Ministarstvo privrede KS-a po principu prioriteta okon~a promjenu namjene zemlji{ta iz {umskog u gra|evinsko, te da Op}ina Ilid`a i Kampus intenziviraju aktivnosti pribavljanja stru~nih mi{ljenja i izdavanja urbanisti~ke saglasnosti, kako bi u {to kra}em roku po~ela izgradnja.

5.000 lutalica
“Razmatranjem informacije imali smo namjeru da generiramo taj problem koji nije u nadle`nosti Grada, ali Grad ne mo`e iza}i iz onih okvira koji ga ~ine. ^uli ste iz diskusije vije}nika da se samo tim problem ne rje{ava, nego treba poduzeti druge aktivnosti, koje bi i ovaj azil ~inile primjerenim. Geometrijskom progresijom se razmno`avaju psi, oni dolaze iz drugih podru~ja, iz drugog entiteta, Sarajevo je veliki grad, dolaze pred kontejnere, pred radnje. Siguran sam u jedno, da je Zakon donesen bez prethodne analize i elaboracije na koji na~in ga treba primijeniti“, kazao je

Vije}nici poru~ili da se ni sa azilom problem ne}e rije{iti

Odgovor Kantonalnog tu`ila{tva Op}ini Centar

gradona~elnik Alija Behmen. Vije}nik dr. Rizah Avdi} ukazao je, tokom rasprave, na to ko li ko je ugro`eno zdravlje gra|ana, ali i upropa{teni gradski parkovi od pasa lutalica. Mirsad [abared`ovi} je kazao kako u Sarajevu ima vi{e od 5.000 lutalica, te da }e i pored azila opet biti pasa koji }e praviti probleme. Izgradnja azila za pse lutalice }e trajati dosta dugo jer nije, kako je kazao, za tvo re na fi nan sij ska konstrukcija. Na~elnik Op}ine Ilid`a dr. Senaid Memi} dao je uvjeravanja vije}nicima da }e uz po{tivanje zakonskih odredbi predati zemlji{te Kam-

pu su, a po tom pre ves ti gra|evinsko zemlji{te {to bi kasnije Ministarstvo trebalo preuzeti.

Koordinacija
On je zatra`io da Grad predlo`i osobu koja }e biti zadu`ena sa koordinaciju sa na~el ni kom i op}in skim slu`bama Ilid`e sa Kampusom, koja }e, kako je kazao Memi}, pomo}i da se posao uradi po zakonu. “Za izdavanje urbanisti~ke dozvole za izgradnju azila potrebno je obezbijediti svu potrebnu dokumentaciju, jer je problem lutalica u gradu postao komunalni“, istakao je Memi}.
Mr. BABI]

Sanacija cesta u Novom Gradu

Odobren pristup gradili{tu u Pionirskoj

Zeleno svjetlo za ru{enje u Nahorevskoj
Op}ina Centar je 26. septembra zatra`ila od ovla{tene firme da prioritetno izradi glavni projekt uklanjanja bespravno izgra|enog obje kta u Na ho rev skoj 5, a u me|uvremenu je stigao i odgovor Kantonalnog tu`ila{tva. U dopisunadle`nima u Op}ini, kojipotpisujekantonalnitu`iteljErmin Ga~anovi}, navodi se da su “u skladu sa odredbama Zakona o prostornom ure|enju KS-a, bespravna gradnja, njena obustava, uklanjanje bespravno izgra|enih objekata i vra}anje zemlji{ta u prvobitno stanje predmet upravnog postupka u kojem Op}ina Centar, kao nadle`ni organ uprave, mo`e izvr{avati obaveze po slu`benoj du`nosti“ . Podsje}amo, na~elnik Centra D`evad Be}irevi} kazao nam je kako je investitoru, firmi BH Bau, ostavljen zakonski rok da izradi projekat uklanjanja bespravnog objekta, ali da on nije prihva}en jer je podrazumijevao zadr`avanje sada{njeg stanja na terenu. Kako je sada odobren pristup gradili{tu, Op}ina Centar preuze}e na sebe uklanjanje objekta, ~iji se temelji nalaze u neposrednoj blizini spleta gasnih instalacija. J. M.
Radovi u ulicama Hajrudina [abanije i Uzeira Sara~a

Izdvojeno 747.000 KM
U toku je obnova nekoliko uli ca u No vom Gra du, a izvo|a~ je KJKP Rad. Radovi se izvode u ulicama: Brije{}e brdo 141 - 153, Hajrudina [abanije, Uzeira Sara~a 1 13, Salke Lagumd`ije 10 - 16 i u jednom dijelu Butilske. Obnavljaju se i plo~e na Trgu djece Dobrinje, a prema listi prioriteta, sanirat }e se i ulice: Rasima Turku{i}a 25, Huma~ka plo~a (spoj sa Ulicom Ibre ]eske), Bana Mateja Ninoslava, Omera Kova~a 5 - 25 i ]amila Avdi}a 16. Ovih dana je zavr{ena i obnova Ulice Adema Bu~e 242 - 268. U Ulici Esada Mid`i}a planirana je kompletna rekonstrukcija, a obuhvatit }e izgradnju separatne kanalizacije i asfaltiranje kolovoza. Prvi radovi na ovoj ulici su zavr{eni u 2010, a u ovoj godini se planira zavr{etak druge faze.
E. G.

srijeda, 28. septembar 2011. godine

OSLOBO\ENJE

SARAJEVSKA HRONIKA 25
DE@URNI TELEFON

Dan prva~i}a Centra na stadionu Ko{evo

276-982

VA@NIJI TELEFONI
MUP 122, 206-666, 207-777 Vatrogasci 123, 664-115 Hitna pomo} 124, 611-111 NARKO NE 223-333 Pomo} ovisnicima 062/127-751 Porodi~no savjetovali{te 209-112 Nasilje u porodici 222- 000 033/ 223-366, 1209 Klini~ki centar 297-000 Op}a bolnica 285-100 Bolnica Podhrastovi 297-281 Veterinarska stanica 767-025 Prijava tel. kvarova 1272 Telefonski brojevi 1182 Elektrodistribucija 080 02 01 33 Vodovod 210-707, 220-435 Kanalizacija 203-059,668-259 Toplane 650-979, 650-956 Sarajevostan 276-690 KJKP Rad 658-038 Eko telefon 660-000 Ta~no vrijeme 125 [tab CZ KS 472-636, 443-720 Operativni centar Civilne za{tite 121 Prijava kvarova na javnoj rasvjeti 713-100 Dimnja~ar 616-105 Sarajevogas 272-980, 272-981 Gras 293-333 Velepekara 648-505 Bakije 533-763 Pokop 551-370 Pogrebno dru{tvo Jedileri 712-800 Uprava za inspekcijske poslove KS 770-156, od 8 do 14 sati, 061/252-252, od 14 do 22 sata Autobuska stanica 213-100 @eljezni~ka stanica 655-330 Aerodrom Sarajevo 289-100 Izgubljeni prtljag 289-105 Turisti~ki centar 220-724 BIHAMK, pomo} na cesti 1282 Informacije o stanju na putevima 1282 BH Telecom-podr{ka korisnicima 1444 Me|unarodni telefonski brojevi 1183 CENTROTRANS - Pozivni centar 090 292 100

Ponosne u~iteljice sa |acima iz svojih {kola

Svako dijete jedna pri~a
Roditelji mali{ane posmatrali sa tribina Puno znanja, strpljenja, ali i ljubavi potrebno je za rad sa prva~i}ima
Op}ina Centar ve} tradicionalno organizuje manifestaci ju pod na zi vom “Dan prva~i}a“. Tako su se i ju~er popodne na stadionu Ko{evo okupili |aci prvaci. U jednosatnom kulturnosportskom programu, kroz muziku, igru i zabavu, u~enicima prvih razreda osnovnih {kola Centra, sretan po~etak {kolovanja i dolazak u {kolske klupe po`eljela je pomo}nica na~elnika Zakira [ero. Ove godine u {kolske klupe sjelo je jo{ 588 u~enika iz ove op}ine. Realizator ovog projekta je JU Centar za sport i rekreaciju u saradnji sa Slu`bom za obrazovanje, kulturu i sport Op}ine Centar. Roditelji su ponosno svoje |ake prvake bodrili sa tribina stadiona. Belma Arnautovi}, u~iteljica O[ “Isak Samokovlija“ kazala je da je prvi dan u , {koli nekako druga~iji, jer tada se djeca tek upoznaju, kako sa u~iteljicama, tako i sa onim {to ih sljeduje ove godine. - Prve dvije sedmice su uvijek najte`e za najmla|e, neki se ~ak te{ko priviknu na promjenu, s osmijehom nam je kazala Belma. Ru`ica [utalo, u~iteljica u Katoli~kom {kolskom centru, is ta kla je da se prvi dan prva~ica mora do`ivjeti, te da je svako dijete do`ivljaj za sebe, me|utim, potrebno je puno znanja, strpljenja, ali prije svega ljubavi, kada je u pitanju rad s njima. \ake prvake ove godine zabavljali su Mirza [oljanin, klovnovi i Kike Budalike, kojeg su u~enici do~ekali s posebnim odu{evljenjem. M. T.

Otvorena adaptirana veterinarska ambulanta u Ilija{u Isklju~enja struje i vode

Za bogatiji sto~ni fond
U MZ Srednje, op}ina Ilija{, ju~er je otvorena veterinarska ambulanta. Sve~anu vrpcu su presjekli ministar privrede KS-a Rusmir Sendi}, na~elnik Op}ine Ilija{ Nusret Ma{i} te direktor KJP Veterinarska stanica Nedim Brdari}. Ina~e, ova stanica je sagra|ena 60-ih godina pro{log vijeka, a u posljednjih nekoliko godina nije bila u funkciji zbog dotrajalosti. Kako je kazao Ma{i}, Op}insko vije}e je donijelo odluku da se objekat adaptira i tako osposobi za nove uslu`ne djelatnosti stanovnicima ovog podru~ja. Za finansiranje sanacije su zaslu`ni Ministarstvo koje je izdvojilo 40.000 KM i Op}ina Ilija{ (35.000 KM). - Ova ambulanta }e podi}i pne stoke i 4.000 sitne. Do sada smo imali oko 800 intervencija vje{ta~kog osjemenjavanja krava u ovom rejonu, a smatramo da }e ambulanta taj broj pove}ati, ka`e ministar Sendi}. Direktor Brdari} isti~e da }e za po~etak raditi dva veterinara, a u bliskoj budu}nosti se nadaju zaposlenju i nekoga od mla|ih kadrova. Tako|er, bit }e obezbije|eno i vozilo za teren, a ambulanta }e biti snabdjevena najsavremenijim lijekovima i preparatima. Na~elnik Ma{i} dodaje da Ilija{ ima izvrsne resurse za razvoj poljoprivrede te da njeni stanovnici najve}im dijelom `ive zahvaljuju}i upravo aktivnostima u poljoprivredi.
E. G.

Zbog odr`avanja postrojenja, bez struje }e ostati trafopodru~ja: od 8.30 do 16 sati Luke 2, od 8.30 do 15 sati Bojnik 1, od 8.30 do 17 Boljanovi}i, Delija{i, Durakovi}i, STS Govedovi}i, Rijeka, od 9 do 15 Ho{in Brijeg, Mandrina, Mijanovi}i, Milinkladska, Mili{i}i, Repetitor Orlovac, Umljani, Jezera, od 13.30 do 15 sati Bla`uj crkva, od 10.30 do 12 Donji Had`i}i 3, Had`i}i grad 2, od 8.30 do 11.30 Gornji Hotonj, Gornji Hotonj 2, od 9 do 10.30 sati Ku}ice, Oaza, a od 12 do 13.30 U{ivak i Vrelo Bosne. Zbog opravke kvarova na mre`i, danas }e od 9 do 16 sati do}i do poreme}aja u vodosnabdijevanju ulica: Rami}a sokak, Odoba{ina, Ivanjska, Mustaj-bega Li~kog, Kobilja Glava i Butmirska cesta.

DE@URNE APOTEKE
BA[^AR[IJA MARINDVOR NOVO SARAJEVO ^ENGI]-VILA ILID@A DOBRINJA ILIJA[ HAD@I]I VOGO[]A INFORMACIJE O LIJEKOVIMA

272-300 714-280 713-831 721-620 762-180 766-380 428-810 428-220 424-250 223-399

na jednu vi{u razinu rad na terenu, odnosno veterinarske intervencije. U Semizovcu ima oko 35 posto sto~nog fonda od ukupnog fonda op}ine Ilija{. Imamo 2.000 grla kru-

PORODILI[TA

8 6

DJEVOJ^ICA DJE^AKA
{anj svaki dan u 7 i 13.15 sati, Tuzla svaki dan u 5, 6.30, 8.30, 10.30, 11.30, 12.30, 13.30, 14, 15, 15.35, 16, 17 i 18 sati, Tuzla radnim danima u 9.30, Travnik svaki dan u 7.30, 9.15, 10, 13, 13.30, 14, 15.30, 17.30, 19 i 22 sata, Velika Kladu{asvaki dan osimsubotom i nedjeljom u 15.30, Visoko svaki dan osim nedjelje i praznika u 5.45, 7, 10.30, 10.45, 12, 12.45, 14.30, 16, 18 i 20 sati, Visoko svaki dan osim subote u 8.15, 8.45, 13.45, 15. 5 i 16.30 sati, Kakanj svaki dan osim 1 nedjelje i praznika u 5.45, 7, 10.30, 12, 14.30, 16, 18 i 20 sati, Kakanj svaki dan osim subote, nedjelje i praznika u 13.45 i 16.30 sati, Zenica svaki dan u 21 sat via Visoko i Kakanj, Zenica ponedjeljkom, utorkom, srijedom, ~etvrtkom i petkom u 7.30, 9.30, 1 13.30, 15.30, 17.30 i 19.30 1.30, sati autoputem, Zenica svaki dan osim subotom, nedjeljom i praznikom u 5.30 sati, Zenica svakim danom u 6.30, 8.30, 10.30, 12.30, 14.30, 16.30 i 18.30 sati.

VOZOVI
Polasci iz Sarajeva:
Zagreb 10.42 i 21.27, Budimpe{ta 6.55, Beograd 11.35, Plo~e 7.05 i 18.18, Zenica 4.36, 7.12, 11.52 i 19.30, Konjic 7.15, 15.40 i 19.10, Kakanj 15.37. Biha} 13.53 (u okviru ove linije; Zenica 15.13, Doboj 17.00, Banja Luka 18.57, Novi Grad 20.30)

AVIONI Polasci:
Beograd 6.30 i 16.35, Cirih via Banja Luka 7, Zagreb 6.30 i 16.15, Be~ 7.35 i 14.55, [tokholm/Geteborg 10, Minhen 12.55, Istanbul 14.25 i 19, Ljubljana 14.35, Budimpe{ta 14.50, Frankfurt 15, Ankona 17.55

Dolasci:
Istanbul 8.50 i 13.25, Ankona 10.25, Beograd 11.25 i 21.55, Minhen 12.15, Cirih 13.30, Ljubljana 14.05, Be~ 11.10, 14.10 i 21.35, Budimpe{ta 14.20, Zagreb 15.45 i 22, Geteborg/[tokholm 18, Frankfurt 21

Dolasci u Sarajevo iz:
Zagreb 6.39 i 18.05, Budimpe{ta 21.16, Beograd 17.35, Plo~e 10.22 i 20.59, Zenica 6.28, 9.23, 13.19 i 20.58, Konjic 6.40, 12.50 i 18.52, Kakanj 18.45.Biha} 07.28 (u okviru ove linije; Zenica 05.50, Doboj 04.15, Banja Luka 02.18, Novi Grad 00.40)

AUTOBUSI
Antwerpen, Bruxselles, Liege, Breda i Mastriht utorkom i subotom u 8 sati, Rotterdam ~etvrtkom u 16 sati, Amsterdam izMostara utor-

kom u 8 sati, Amsterdam-via Biha} subotom u 8 sati, Amsterdam - preko Ora{ja srijedom i subotom u 8 sati, Amsterdam preko Bosanskog Broda utorkom u 8 sati, Den Hag utorkom u 8 sati, Utrecht subotom u 8 sati, Pariz petkom u 9 sati, Berlin ~etvrtkom u 8 i subotom u 17 sati, Dortmund, Essen i Dusseldorf ponedjeljkom, utorkom, srijedom, ~etvrtkom, subotom i nedjeljom u 8 sati, Frankfurt, Karlsruhe i Stuttgart svaki dan u 8 sati, Hamburg, Hanover i Kassel subotom u 17 sati, Ingolstadt i Nurnberg ~etvrtkom u 8 i subotom u 17 sati, Be~ i Graz svaki dan u 8 sati, Beograd svaki dan u 6 sati, Ljubljana utorkom, ~etvrtkom i nedjeljom u 20.40 sati, Dubrovnik svaki dan u 7. 5, 1 14.30, 22.30, Vela Luka utorkom, srijedom, petkom i subotom u 1 sati, Pula ponedjeljkom, utor1 kom, srijedom, ~etvrtkom, subotom i nedjeljom u 6 sati, a petkom i subotom u 18 sati, Rijeka petkom i nedjeljom u 6 sati, Split svaki dan u

7.10 i 21 sat, Makarska svaki dan u 7.45 i 22.15 sati, Zagreb svakim danom u 6.30, 12.30 i 22 sata, Herceg-Novi svaki dan u 1 sati, Ulcinj sva1 ki dan u 19 sati, Br~ko svakim danom u 6.30, 14 i 15.35 sati, Banja Lukasvaki dan u 9. 5, 14.30 1 i 15.30 sati, Bijeljina svaki dan u 5 i 15 sati, Bosanski Brod svaki dan u 12.15 sati, Bosanska Dubica svaki dan u 14.30 sati, Hrenovica svaki dan u 6.30, kao i svaki dan osim nedjelje u 16.30 sati, Pale svaki dan u 6.30, 8, 10, 14 i 15 sati i svaki dan osim nedjelje u 6.30 sati, Zvornik svaki dan u 15.30 sati, Srebrenica svaki dan u 7. 0 sati, Biha} svaki dan u 7.30, 13.30 i 22 sa1 ta, Bugojno svaki dan u 10, 14 i 19 sati, Gora`de svaki dan u 8, Grada~ac svaki dan u 8.30 i 17 sati, Novi Travnik svaki dan u 13 sati, Ora{je svaki dan u 6.30 sati (preko Tuzle), Olovo svaki dan u 5, 6.30, 7.10, 8.30, 9.30, 10.30, 11.30, 12.30, 13.30, 14, 15, 15.30, 15.35, 16, 17, 18 i 20 sati, Sanski Most svaki dan u 15.30 sati, Te-

26

KULTURA

srijeda, 28. septembar 2011. godine

OSLOBO\ENJE

Otvorena biblioteka

Hiljadu knjiga za Uskoplje,
hiljadu knjiga za Gornji Vakuf
Nakon 19 godina ~ekanja, gra|ani Gornjeg Vakufa/Uskoplja dobili su Gradsku biblioteku. Gra|anima je ovo najljep{i dar za 1. oktobar, Dan op}ine, a Biblioteku je otvorila prijeratna uposlenica ove ustanove D`evahira Manjgi}. O zna~aju otvaranja Gradske biblioteke na sve~anosti, koja je uprili~ena tim povodom, govorili su na~elnik Gornjeg Vakufa/Uskoplja Sead ^au{evi} i direktorica JU Centar za obrazovanje i kulturu Nermina Gudi}, saop}ila je Fena. Otvaranju Biblioteke dobrim dijelom doprinijela je nedavna akcija simboli~nog naziva “Hiljadu knjiga za Uskoplje, hiljadu knjiga za Gornji Vakuf“ Tom prilikom, prikupljen je veliki broj knjiga razli~itih `an. rova koje su na{le svoje mjesto na policama Biblioteke.

Balet Fest Sarajevo

Humanitarna izlo`ba u Maloj galeriji svetog Ante

Sa ju~era{nje konferencije za novinare

Ruski prvaci od
Ve~eras jo{ jedna prilika da gledaoci u`ivaju u klasi~nim i savremenim baletnim izrazima najpoznatijih svjetskih koreografa i kompozitora, u izvedbi ruskih prvaka i solista
Prvaci i solisti Dr`avnog akademskog teatra Opere i Baleta Ekaterinburg iz Rusije sino}njim gala koncertom o~arali su publiku koja je do posljednjeg mjesta ispunila dvoranu Narodnog pozori{ta Sarajevo i ruske umjetnike nagradila gromoglasnim vi{eminutnim aplauzom. ro va, Maxim Kle kov kin, Maxim Grishenkov, Elena Sobolevaa, Andrey Sorokin, Margarita Rudina, Alexey Nasadovich, Andrey Popov, Elena Vorobyova, Denis Zaintdinov, Aliya Muratova, Maxim Grishenkov. Ba le ta Eka te rin burg, na ju~era{njoj je konferenciji za novinare rekao: - Na{ te atar pro slav lja zna~ajan jubilej, a to je 100 godina postojanja. Ekaterinburg je jedan od ve}ih gradova Rusije. To je tre}i grad po industrijskoj proizvodnji u Rusiji. A {to se ti~e baletne umjetnosti, u velikoj Rusiji postoje ~etiri veoma zna~ajna teatra - Bolj{oj u Moskvi, Marijinski u Sankt Petersburgu, te Novosibirsk i na{ u Ekaterinburgu. Imamo veliku baletnu trupu, koja broji 100 ~lanova. U Sarajevo smo do{li sa 20 plesa~a. O tome koliko njihovih potre ba fi nan cij ski po kri va dr`ava i kakve su pla}e njihovih umjetnika, Shiskin ka`e: - Ima mo za do volj stvo i sre}u da 100 procenata financijskih potreba na{e ku}e pokriva dr`ava. I mi sami zara|ujemo. Godi{nje imamo 255 predstava. Karte su skuFoto: S. GUBELI]

Svjetlom za `ivot
U Maloj galeriji svetog Ante na Bistriku sutra }e u 19 sati biti otvorena humanitarna izlo`ba fotografija “Svjetlom za `ivot“ na kojoj }e , svoje radove izlo`iti petnaest fotoreportera iz BiH i Hrvatske, a prihod od prodanih fotografija namijenjen je obnovi rodili{ta @upanijske bolnice u Livnu. Od fra Marijana Karaule, vikara Franjeva~ke provincije Bosna srebrena, saznajemo da se izlo`ba prire|uje u okviru ve}eg projekta pod nazivom „Novo rodili{te za novi `ivot“, koji je po~eo koncem pro{le godine na prijedlog uposlenika bolnice, pa je odr`an i veliki humanitarni koncert u livanjskoj sportskoj dvorani. Organizacijski odbor predlo`io je da se priredi i jedna humanitarna izlo`ba fotografija, a fra Marijan je zamoljen da pomogne. „No bez trojice ljudi ne bi bilo ove izlo`be i ja moram i ovom pri go dom spo me nu ti nji ho va imena: Mario Peri{a iz Zagreba je ani mi rao fo to re por te re iz Hrvatske da sudjeluju i oni su se odazvali, poslali su besplatno barem jednu fotografiju. Mario Ili~i} i Milutin Stoj~evi} iz Sarajeva uradili su, kako se ka`e, lavovski dio posla u tehni~koj pripra vi izlo`be“, obja snit }e fra Marijan. Izlo`ba je organizirana pod pokroviteljstvom Veleposlanstva Republike Hrvatske u BiH, a otvorit }e je veleposlanik Ton~i Stani~i}, koji i sam, svojim fotografijama, sudjeluje na njoj. Ina~e, bit }e izlo`eno 60 fotoAn. [. grafija.

Planule ulaznice
Ne treba ni govoriti da su ulaznice planule za samo nekoliko dana uo~i njihovog nastupa. Sre}om, u okviru Balet Festa jo{ jednom }e, ve~eras u 20 sati, iza}i na istu scenu. Bit }e to jo{ jedna prilika da Sarajlije u`ivaju u klasi~nim i savremenim baletnim izrazima najpoznatijih svjetskih koreografa i kompozitora, u izvedbi ruskih prvaka i solista: Elena Kabanova, Kirill Popov, Ekaterina Panchenko, Ele na Tru bet sko va, Ol ga Tretyakova, Elena Shamsha-

SRETNA EDINA PAPO Sarajevo ovih dana `ivi baletom, a evo na{a publika ima {ta da pogleda. Karte za sve festivalske programe su rasprodane
Predstavljaju}i ruski grad iz kojeg umjetnici dolaze i svoj teatar, ~iji su baletni ~lanovi u glavnom gradu BiH, Andrei Shiskin, direktor Dr`avnog akademskog teatra Opere i

Fondacija “Fra Grgo Marti}”
U Kre{evu je u toku knji`evno-prevoditeljska kolonija koju je organizirala Knji`evna fondacija “Fra Grgo Marti}” a deset da, na u tom gradi}u }e boraviti i stvarati srbijanski knji`evnik i prevoditelj Igor Marojevi}, makedonski pjesnik i esejist Bor~e Panov te hrvatska spisateljica Marina [ur - Puhlovski. U sklopu kolonije predvi|ena su i njihova predstavljanja knji`evnoj publici u Kre{evu (Napretkov dom, 27. septembar), Te{nju

Knji`evne nagrade i kolonija
(Centar za kulturu i obrazovanje, 28. septembar) i Sarajevu (Dom pisaca, 29. septembar) koja }e moderirati Amir Brka i Milo Juki}. U toku su i pripreme za sve~anost dodjele knji`evnih nagrada “Fra Grgo Marti}” koja }e biti prire|ena 30. septembra u Kre{evu. Program }e voditi Maja ^engi}, a nastupit }e maestro Frano Thomas Mom~inovi} (klavir) i vokalni sastav Beyachad, te Aida Mu{anovi} (klavir). Prije toga }e gosti posjetiti spomen-sobu fra Grge Marti}a u kre{evskom Franjeva~kom samostanu, a na Fra Grginom trgu u centru grada bit }e uprili~en poetski resital. Prije uru~enja nagrada bit }e premijerno prikazan dokumentarni film “Fra Grgo Marti} – Bosanski Homer“ redatelja Hamdije Karali}a. Nagrade }e biti uru~ene Fadili Nuri Haver iz Sarajeva (najbolja knjiga poezije, 7.000 KM), Vladi Kudi}u iz Prozora (najbolja knjiga proze, 7.000 KM), Aidi [e~i} iz Travnika (najbolja zbirka poezije – prvijenac, 1.000 KM), Lidiji Pavlovi} - Grgi} iz Konjica (najbolja knjiga proze – prvijenac, 1.000 KM), Zlatku Luki}u iz Banje Luke (najbolji knji`evni rad inspiriran likom i djelom fra Grge Marti}a ili Bosnom srebrenom, 2.000 KM) i Ranku Pavlovi}u iz Banje Luke (najbolja knjiga za djecu, 2.000 KM). Dodjeli nagrada prisustvovat }e vi{e od stotinu knji`evnika i kulturnih radnika iz BiH i inozemstva, a nagra|eni rukopisi ve} su pretvoreni u knjige koje }e na sve~anosti dodjele tako|er biti ukratko predstavljene. Knji`evnu fondaciju “Fra Grgo Marti}” osnovala je 2006. godine “Stani} grupa” Svjetlana Stani}a, koja je u potpunosti financira, a odr`avanje knji`evno-prevoditeljske kolonije pomoglo je Ministarstvo obrazovanja, znanosti, kulture i sporta Kantona sredi{nja Bosna.
D. MARIJANOVI]

srijeda, 28. septembar 2011. godine

OSLOBO\ENJE

KULTURA
Umjetni~ka galerija “Boris Smoje“

27

Knji`evno kafenisanje

sa Vasilom Ernuom
Sarajevski otvoreni centar i Knji`evna mre`a Traduki organiziraju knji`evnu ve~er s rumunjskim piscem Vasilom Ernuom, 29. rujna, s po~etkom u 19 sati, u Umjetni~koj galeriji „Boris Smoje“ kojom }e , moderirati Belma Arnautovi}. Bit }e to, kako je navedeno u pozivnici, knji`evno kafenisanje na bosanskom/hrvatskom/srpskom i ruskom jeziku. Vasile Ernu ro|en je u SSSR-u 1971. godine, a diplomirao je na Filozofskom fakultetu u Rumunjskoj. Bio je jedan od osniva~a magazina Philosophy&Stuff i urednik magazina Idea arta+societate, a od 2006. ima stalne kolumne u Romania libera, HotNews, Noua literatura i Suplimentul de cultura i jedan je od inicijatora i koordinatora online magazina Critic Atac. Pokreta~ je i ~asopisa Knji`evni dani u Chisinau. Prvu knjigu „Born in the USSR“ objavio je 2006, drugu „The Last Heretics of the Empire“ 2009. i za oba ova svoja romana je nominiran za nekoliko nagrada. Sa Bogdanom Stanescuom je koautor dje-

Prvi roman “Born in the USSR” objavljen mu je 2006. godine

Foto: S. GUBELI]

u{evili Sarajlije
Od Sarajeva do Ekaterinburga
Stanislav Fe~o je koreograf kojeg sarajevska publika poznaje jer je ve} gostovao u Sarajevu u ulozi plesa~a, a bio je i asistent koreografa. Ovaj dugogodi{nji baletni prvak zavr{io je plesa~ku karijeru upravo u Sarajevu u predstavi „Pepeljuga“. - Ve} sam dvije godine uposlen u Dr`avnom akademskom teatru Opere i Baleta Ekatarinburg. Radim kao baletmajstor i koreograf. Ova baletna trupa je jedna od vode}ih u Evropi i svijetu. Imamo prvoklasan repertoar, uz dragulje baletne klasi~ne umjetnosti publika }e vidjeti i suvremeni baletni izraz. pe, tako da ostvarimo 10-20 procenata sopstvenog prihoda. Posljednjih godina, u Rusiji imamo novi sistem rada sa tzv. grantovima teatrima. No, u po~etku su taj grant imali samo Bolj{oj i Marijinski teatar, ali u posljednje tri godine uklju~en je i na{ teatar, kao i Novosibirsk, te neki horovi i orkestri. Srednja vrijednost pla}e u Ekaterinburgu je od 1.000 do 1.500 dolara. Recimo, u orkestrima muzi~ari zara|uju 2.500 dolara, baletni umjetnici u ansamblu 1.000, a solisti i prvaci 2.000 dolara. Nije oduvijek bilo tako, samo prije pet godina, kada nije bilo dr`avnog granta, na{a baletna trupa brojala je 45 plesa~a, ali smo uspjeli narasti, jer nam je dr`ava pru`ila potporu. joj u~estvuje kompletan orkestar od 98 muzi~ara, 76 ljudi je u horu, 37 je u baletu i 25 solista opere. Naravno, za sve to trebaju kostimi, scenografija... • [ta je motiviralo ovako veliki balet da do|e u Sarajevo? - Mi se hvalimo i vrlo smo ponosni {to proslavljamo 100 godina na{eg teatra. U na{oj baletnoj trupi su sada mladi ljudi koji su prije nekoliko godina zavr{ili baletne {kole i neki od njih nikada nisu bili na turneji. Moj princip je da umjetnici moraju gostovati, jer nije dovoljno biti odli~an u Ekaterinburgu, kod ku}e. Gostovanje ne zna~i samo iza}i na scenu i otplesati svoj dio, ve} na gostovanjima na{i ljude u~e kako da nakon dugog putovanja, kad do|u umorni u neki grad, budu svje`i na jutarnjoj probi i savr{eno otple{u svoj koncert. Time se umjetnici razvijaju. Smatram, kao direktor, da teatar mora stajati na dvije osnove - jedna je redovni repertoar, koja mora biti u teatru, a druga je gostovanja, gostovanja...
Mr. SEKULI]

la „That which separates us“ . Evropski rezidencijalni program za knji`evnike i knji`evne prevoditelje zajedni~ki je program Knji`evne mre`e Traduki i Sarajevskog otvorenog centra s ciljem da se autorima/cama i prevoditeljima/cama pru`i mogu}nost da mjesec intenzivno rade na svojim rukopisima, upoznaju s dru{tvenim i knji`evnim prilikama u BiH, a da se istovremeno njihov knji`evni i prevoditeljski rad predstavi bh. publici.
An. [.

U Kulturnom centru u Srebrenici

Pontanima svjedo~i kako razli~itost i otvorenost izgra|uju zajednicu

Koncert hora Pontanima
Me|ureligijski hor Pontanima iz Sarajeva odr`at }e koncert duhovne muzike 1. oktobra, s po~etkom u 19 sati u prostorijama Kulturnog centra u Srebrenici. Pjevaju}i pjesme jedni drugih, ~la no vi Pon ta ni me nas to je se me|usobno bolje upoznati i po{tivati. Danas hor/zbor ima vi{e od 60 ~lanova, pripadnika razli~itih religijskih i etni~kih skupina i predstavlja Bosnu i Hercegovinu u malom, te svjedo~i kako razli~itost i otvorenost izgra|uju zajednicu u kojoj se svi uva`avaju. Upravo je to ono {to koncerte Pontanime ~ini intrigantnim, jer muzikom ostvaruje slutnju i san ~ovje~anstva, uklanja strah od komunikacije i druga~ije i razli~ite otkriva kao {ansu bogatijeg `ivota. Koncert se odr`ava u sklopu kampanje “Razvoj me|ureligijske tolerancije” odnosno projekta Mla, di za mir, koji realizira Savjet mladih Srebrenice u partnerstvu sa Omladinskom organizacijom Odisej, Omladinskim savjetom Vlasenice, te nosiocem projekta Care International, uz finansijsku podr{ku Evropske unije i Mott fondacije. Istog dana, sa po~etkom u 14 sati bi}e odr`ana radionica i panel-diskusija o temi “^etiri religije BiH” u , kojoj }e u~estvovati oko 60 mladih sa podru~ja regije Bira~, a predava~i }e biti eminentni stru~njaci i teolozi iz BiH. A. S.

Umjetnici moraju gostovati
• A koliko premijera uradite u jednoj sezoni? - Ne znam je li to mnogo ili malo, ali mo`emo proizvesti ~etiri-pet premijera u sezoni. Novi projekti su veoma skupi, recimo, prije pet godina jedna premijera je ko{tala 100 hiljada, a sada 300 hiljada dolara. Evo, naprimjer, novu sezonu otvaramo sa operom „Knez Igor“ u ko-

Dino Mustafi}, direktor MESS-a

Alternativa kulturnoj kataklizmi
“Prokleta avlija“ u tri teatra

Metafora za sva vremena
Green Design Festival 2011.

Sarajevo regionalni “center of excelance“

28

SCENA

srijeda, 28. septembar 2011. godine

OSLOBO\ENJE

Me|unarodni festival za djecu u Kikindi

Specijalne nagrade za Rajka Dujmi}a i Marija Peji}a
Kao predstavnica Me|unarodnog festivala dje~ije pjesme Lino-Fest, koji ve} devet godina u organizaciji Udruge Libertas egzistira u Sarajevu, nastupila je djevoj~ica Marina Petkovi} iz Tesli}a
Me|unarodni muzi~ki festival za djecu „Ta se pesma ljubav zove“ odr`an je u srbijanskom gradu Kikindi, u organizaciji hora ^uperak. Ova smotra muzi~kog stvarala{tva za djecu bila je natjecateljskog karaktera, a izvedeno je ukupno 18 dje~ijih kompozicija. Sudionici festivala bili su najzna~ajniji autori muzike i pjesnici za djecu, te talentirani mali{ani s prostora biv{e Jugoslavije. kovi} u Kikindu je doputovala u pratnji brojne ekipe koju su predvodili voditelji Muzi~kog dru{tva „Isidor Baji}“ iz Tesli}a. Stru~ni `iri me|unarodnog festivala „Ta se pesma ljubav zove“ dodijelio je nekoliko nagrada autorima i izvo|a~ima, a Direkcija Festivala specijalnu nagradu i nagrade za `ivotno djelo. suradnje u oblasti dje~ije glazbe. Nagrade za `ivotno djelo dobili su istaknu ti stva ra oci za djecu: Minja Subota, Jovan Joca Adamov, Radoslav Grai} i Ferenc Kova~. - Glazbeni eksperti i pedagozi iz regije, koji su bili prisutni u Kikindi, jedinstveni su u mi{ljenju da je sarajevski Lino-Fest jedna od najkvalitetnijih me|unarodnih dje~ijih manifes ta ci ja u re gi ji, prvenstveno zbog svog edukativno-zabavnog karaktera, isti~u}i potrebu produciranja ve}eg broja takvih dje~ijih programa, radi za{tite djece od pritiska sveprisutnog glazbenog ki~a i {unda, kazao je Marijo Peji}.
Ja. DURAKOVI]

Stvaraoci za djecu
Prva nagrada stru~nog festivalskog `irija pripala je djevoj~ici Te odo ri Stan ko vi} iz Novog Sada, za pjesmu „Ja i jastuk moj“, koju potpisuje Lado Le{. Direkcija Festivala „Ta se pesma ljubav zove“ je hrvatskom kompozitoru Rajku Dujmi}u i autoru Me|unarodnog festivala dje~ije pjesme Lino-Fest Mariju Peji}u iz Sarajeva dodijelila specijalnu nagradu za intenziviranje me|unarodne kulturne

Prva nagrada
Kao predstavnica Me|unarodnog festivala dje~ije pjesme Lino-Fest, koji ve} devet godina, u organizaciji Udruge Libertas egzistira u Sarajevu, nastupila je djevoj~ica Marina Petkovi} iz Tesli}a, s pjesmom “Mali ]iro“, koju je komponovao Rajko Dujmi}. Ina~e, ta pjesma je osvojila prvu nagradu publike na ovogodi{njem Lino-Festu. Marina Pet-

Marina Petkovi}

Marijo Peji} na dodjeli nagrada

Rihanna u Belfastu

DJ Audio InFunktion

Snimila spot “We Found Love“
Pjeva~ica sa Barbadosa Rihanna nedavno je snimila pjesmu “We Found Love“ koja je ve} dospjela me|u prve na top-listama, a sada je na red do{ao i spot. Produkciju ove pjesme potpisuje Calvin Harris, a 23-godi{nja Rihanna je po~ela snimati spot u Belfastu. Tamnoputa pjeva~ica }e u novom spotu jo{ jednom pokazati za{to je smatraju jednom od najatraktivnijih `ena dana{njice. Na snimanju je nosila crveni grudnjak, crvene ga}ice koje su se jasno vidjele ispod hla~a, te otkop~anu ko{ulju. Fotografi su je snimili u pauzama njenog performansa pred kamerama dok je otpuhivala dimove cigarete. Pjesma “We Found Love“ se ve} mo`e ~uti i uveliko je pjevu{e fanovi ove pjeva~ice, a sude}i prema u`urbanom radu ekipe, i spot }emo ubrzo vidjeti, pi{u britanski i ameri~ki mediji.

Uradio remiks Frenkijeve “No}ne smjene“
Nenad Kova~evi}, poznatiji kao Audio InFunktion, jedan je od prvih sarajevskih DJ-eva koji se u svojoj karijeri nije opredijelio za konkretan muzi~ki pravac

Pjesmu “No}na smjena“ s , posljednjeg albuma bh. repera Adnana Hamidovi}a Frankiea “Protuotrov“, remiksovao je Audio InFunktion. Radi se o odli~nomspojupoznatepjesme iz ‘72. ~uvenih glam-rokera TRex i novogzvuka, sa prizvukom engleskog dubstep utjecaja, odnosno bass muzike. Nenad Kova~evi}, poznatiji kao Audio InFunktion, jedan je od prvih sarajevskih DJ-eva koji se u svojojkarijerinijeopredijelio za konkretan muzi~ki pravac, ne dr`i se striktnih formi i tokova svjetske scene, a njegov nastup u`ivo mo`e se

okarakterisati samo kao – freestyle. Trenutno je ~lan 4Jays ekipe, koju sa~injava nekoliko razliti~ih artista koji su udru`ili snage sa jednim ciljem, a to je ponuditi kvalitetan klupski program uz razli~ite i zanimljive goste. Bio je ~lan Red Bull MusicAcademy(Melbourne, 2006), te Berlinale Talent Campusa (Berlin, 2008), {to mu je pomoglo ostvariti kontakte i live nastupe{iromsvijeta, od Australije, Njema~ke, svih balkanskih dr`ava,pa sve do SonarFestivala u Barceloni. Pored live nastupa, bavi se produkcijom i njegovi remixi se penju sve vi{e na

top-listama. Aktivan je i u medijskom smislu, ve} godinama vodiemisijuItison!FM na Radio Federaciji, gdje je ugostioimpresivna imena sa svjetske muzi~kescene. Ostvario je saradnje sa velikim muzi~kim imenima, kao {to su Danny Massure, Ancient Astronauts, Gang of Four, Quincy Jointz, Funkanomics, ali i remiksovao doma}e artiste, kao {to su Dubioza kolektiv, Frenkie, Hain Teny... Trenutno radi na remixima i izdanjima za Dubiozu kolektiv, Hain Tenija, Kandzija, italijanski dvojac Tosses & Varvez, Holan|anina Nillesa Phillipsa...

SAJAM AUTOMOBILA U FRANKFURTU

NAJBOLJI AUTOMOBILI DANAŠNJICE
Veliki proizvođači automobila, ali i oni manji, na proteklom sajmu automobila u Frankfurtu prikazali su najbolje što mogu ponuditi, automobile u koje su utkana vrhunska dostignuća, ali i vizije i koncepte na kojima će se zasnivati budućnost autoindustrije... Str. 30

Autosvijet
OSLOBO\ENJE
srijeda, 28. septembar 2011. godine

NOVO NA TR@I[TU BiH

BMW SERIJE 1

TEST - CITROEN C4 1.6 HDI EXCLUSIVE

KOMPAKT NA STRAŽNJI POGON
DRUGA GENERACIJA BMW-OVE SERIJE 1 U ODNOSU NA PRETHODNIKA MOŽE SE POHVALITI ČINJENICOM DA JE I DALJE JEDINI KOMPAKT NA STRAŽNJI POGON...
STR. 35

DALEKO OD PRETHODNIKA

MOTOCIKLI

LAMBRETTA

NASTAO IZ DRUGOG POKUŠAJA
MOTOCIKL ZA RADNIČKU KLASU, NASTAO NA IDEJI NEKIH AMERIČKIH MODELA, SVOJE JE PRAVO ROĐENJE DOŽIVIO TEK IZ DRUGOG POKUŠAJA OŽIVLJAVANJA PROJEKTA „EKSPERIMENT O“...
STR. 36

Citroenova nova „četvorka“ u dizajnerskom smislu daleko je od prethodnika, pogotovo zadnji kraj, koji sada nema oštre linije. Pored toga u odnosu na prethodni model napredak je evidentan i u kvalitetu materijala, ali i u samoj vožnji se osjeti napredak... Str. 32

30
Volvo

AUTOSVIJET

srijeda, 28. septembar 2011. godine

OSLOBO\ENJE

OSVJEŽEN XC90
Volvo XC90 je dizajniran da ponudi elegantan, mi{i}av i robustan utisak. Taj utisak je sada oja~an brojnim rafiniranim detaljima. Nova dnevna svjetla daju prednjem dijelu vi{e karaktera. Redizajnirani metalik umetak prednjeg branika, kao i srebrni krovni nosa~i, su standard na svim varijantama. Tu su i novi ukrasi na vratima, a sve su verzije koordinisane po pitanju boje. Nova su i stra`nja svjetla sa LED ko~ionim svjetlima i srebrnim pokaziva~em pravca (sa narand`astom sijalicom). Novosti su i {estokraki 18-in~ni to~kovi u mat srebrnoj izvedbi. Brojna su pobolj{anja izvedena i u enterijeru, da bi XC90 imao jo{ luksuzniju auru, uklju~uju}i trokraki upravlja~, aluminijumske umetke i instrument tablu sa bijelim osvjetljenjem. Stra`nja vrata podijeljena su na gornju i donju sekciju, a sada posjeduju i ko`nu ru~icu u boji.

Sajam automobila u Frankfurtu

Noviteti koji će obilježiti jesen
Najveći i najvažniji automobilski sajam ove godine, 64. međunarodni sajam u Frankfurtu, ponudio je pregršt noviteta koji će svoje kupce tražiti širom Evrope i svijeta, ali i sigurno obilježiti kraj ove godine...
Dok je ve}ina ljubitelja automobila proteklog ljeta u`ivala u blagodetima godi{njeg odmora i prikupljala energiju za nove radne pobjede, stru~njaci Mercedesa, Forda, Peugeota, Volkswagena, Renaulta i ostalih proizvo|a~a automobila predano su radili na novim modelima. Svi oni prikazani su na 64. po redu Frankfurtu, koji je odr`an od 15. do 25. septembra i bio veoma, veoma sadr`ajan. Dakle, na {tandovima Porschea, Volkswagena, Peugeota, Seata, BMW-a, Mercedesa, Ferrarija i ostalih osvanulo je mno{tvo zanimljivih noviteta, redizajniranih modela, koncepata i vizija za budu}nost. Vi{e nego ikada u Frankfurtu bilo je i elektri~nih ~etveroto~ka{a, predvo|enih Nissan Leafom i

Jubilej

20 GODINA ZA RENAULT MAGNUM

AUDI S6
Gamu modela Audijeve limuzine upotpuni}e sportska S6 verzija sa 4.0 TFSI twinturbo agregatom, koji razvija 450 KS i 550 Nm i dovodi S6 do 100 km/h za 4,8 sekundi.

BMW M5
Najja~a „petica“ u M5 izvedbi dolazi sa novim i lak{im V8 agregatom, koji razvija 560 KS i nudi 680 Nm obrtnog momenta te ubrzava od 0 do 100 km/h za samo 4,4 sekunde.
Ne obilje`ava se svaki dan 20 godina uspjeha! Posebno ako se radi o simboli~nom vozilu, kao {to je Renault Magnum. Da bi obilje`io ovu simboli~nu godi{njicu, Renault Trucks France pozvao je po~etkom ljeta voza~e, vlasnike-voza~e i obo`avaoce Renault Magnuma na dvodnevno slavlje na stazi Nevers Magny-Cours za vrijeme susreta French Truck Racing Championship Cup. Renault Magnum je 1991. god. obilje`io istoriju, kada ga je evropski pres, potpuno zaveden ovim novim konceptom vozila, proglasio “kamionom godine” S potpuno ravnim podom, unutra{njom visi. nom od 1,87 m (s vremenom pove}anom na 2 m) i dotad nevi|enim komforom u kabini, Renault Magnum unio je revoluciju u svijet kamiona. Ove, 2011. godine Renault Trucks odlu~io je da proslavi 20 godina uspjeha Renault Magnuma.

CITROEN DS5
Centralna figura na Citroenovom {tandu bio je novi DS5, svojevrsna kombinacija karavana, limuzine i luksuznog kupea, koja osim provokativnog dizajna nudi i vrhunsku udobnost.

CHEVROLET MALIBU
Nakon koncepta koji je izlo`en u [angaju, u Frankfurtu je predstavljena komercijalna izvedba 4,85 metara duga~ke Chevroletove limuzine, razvijene na osnovi Opel Insignie.

Zbog niske emisije CO2

EKO-NAGRADA ZA PEUGEOT 3008 HYBRID 4

FORD EVOS
Ameri~ki proizvo|a~ predstavio je atraktivnu studiju Evos, koja po mnogima predstavlja kamen temeljac za po~etak razvoja i reinkarnaciju legendarnog kupea, Caprija.

MERCEDES B KLASA
Devet centimetara du`a i osjetno u{minkanija B klasa, sa luksuznijim enterijerom i paletom {tedljivih benzinskih i dizel agregata razvijena je na platformi dolaze}e A klase.

PEUGEOT 508 RXH
Nakon {to je Peugeot nagra|en sa “Eko Globe” nagradom za iOn u 2010. godini, Ekoglobe institut iz Njema~ke, koji djeluje u saradnji sa osiguravaju}om ku}om DEVK i auto-klubom AVC, nominovao je Peugeot model 3008 HYbrid4 za presti`nu ekolo{ku nagradu u 2011. godini. Priznanje se dodjeljuje vozilima sa inovativnom tehnologijom i konceptom za smanjenje zaga|enja okoline, kojima je dugoro~an cilj za{tita ekologije. U kategoriji komercijalnih automobila sa odr`ivom energijom `iri je nagradu dodijelio Peugeotu za model 3008 HYbrid4, prvo dizel hibridno vozilo na tr`i{tu. @iri je istakao da je nagrada dodijeljena upravo ovom modelu, jer je Peugeot prvi proizvo|a~ automobila koji je kreirao vozilo sa kombinacijom dizel i elektri~nog motora. Ova inovacija omogu}ava kombinaciju niske potro{nje sa prednostima elektri~ne energije.

Francuzi su u Njema~ku do{li sa off-road verzijom Peugeota 508 RXH, koji koristi hibridni pogon iz modela 3008 Hybrid4 u kombinaciji 2.0 HDi agregata i elektromotora.

OPEL ASTRA GTC
Opelova porodica u Frankfurtu se izme|u ostalog pro{irila i atraktivnom GTC verzijom Astre, koja se odlikuje dinami~nijim dizajnom u odnosu na petovratni model.

OSLOBO\ENJE2011. godine srijeda, 28. septembar
Škoda

AUTOSVIJET
VLASTITI CRASH TEST CENTAR

31

Opel Amperom, te inovativnom BMW-ovom futuristi~kom “i” serijom. Na svoje su do{li i ljubitelji hibrida, koji su o~i mogli da “pare” na {tandovima Porschea, Volkswagena, Lexusa, Toyote...

U nastavku vam donosimo pregled nekih od najva`nijih noviteta, koji su se s nestrpljenjem o~ekivali, a svjetlo dana ugledali upravo u Frankfurtu.

VOLKSWAGEN UP
Najmanji Volkswagen zami{ljen je kao ekonomi~an lifestyle automobil, koji }e u 3,54 metara duga~koj karoseriji mo}i prevesti ~etiri osobe i ponuditi prtlja`nik kapaciteta 251 litru.

[koda je postala vlasnik hightech postrojenja za crash testove. ^e{ki proizvo|a~ automobila kupio je od instituta TÜV Süd postrojenje u Uhelnicama kod Husí Lhota. Ova investicija predstavlja jo{ jedan korak dalje u permanentnom optimiranju aktivne i pasivne sigurnosti [kodinih modela. Crash testiranja }e obuhvatati vozila i njihove komponente. „Redovno provo|enje crash testiranja jedna je od klju~nih kompetencija svakog proizvo|a~a automobila“ naglasio je ~lan [koda uprave zadu`en za razvoj , Eckhard Scholz. „Na{a vozila i danas imaju uzorne sigurnosne karakteristike. Kupovinom vlastitog postrojenja za crash testiranja `elimo pobolj{ati nivo sigurnosti u na{im vozilima, da bi postali {to sigurniji u realnim okolnostima vo`nje. Za nadolaze}u modelsku ofanzivu potrebni su nam adekvatni kapaciteti. Stoga nastavljamo investirati u Uhelnice.“ Ispitna stanica u Uhelnicama za [kodu nije nepoznat teren. Jo{ od 80-tih godina pro{log vijeka ovdje testira svoja vozila u saradnji sa TÜV-om SÜD odnosno sa ÚVMV-om.

SEAT EXEO
Ja~i vjetar u le|a {panskoj limuzini srednje klase, koja je tehnolo{ki zasnovana na pro{lom Audiju A4, trebala bi dati nova LED svjetla i bogatija osnovna oprema.

Saradnja

SIEMENS I VOLVO ZA ELEKTRIČNU MOBILNOST
Volvo Car korporacija i kompanija Siemens planiraju da zajedni~ki unaprijede tehni~ki razvoj elektri~nih automobila, kroz ekstenzivnu strate{ku kooperaciju. Fokus je na zajedni~kom razvoju tehnologije elektri~nog pogona i tehnologije punjenja, kao i integracije ovih sistema u model Volvo C30 Electric. Prvi automobili koji }e biti opremljeni Siemens elektri~nim motorima na test staze sti`u krajem ove godine. Po~etkom 2012. godine {vedski proizvo|a~ }e Siemensu isporu~iti testnu flotu od 200 vozila, koja }e potom biti testirana i ocijenjena u stvarnim uslovima vo`nje. Partnerstvo daje Siemensu {ansu da u saradnji sa renomiranim proizvo|a~em automobila poja~a svoje industrijsko vodstvo u podru~ju tehnologije elektri~nog pogona. S druge strane, Volvo }e se osloniti na provjerenu i efikasnu Siemens tehnologiju za elektrifikaciju svojih budu}ih vozila.

LEXUS GS
Hrabrije dizajnirana i luksuznije opremljena, nova Lexusova limuzina poku{a}e se nametnuti evropskim kupcima u verzijama sa benzinskim i hibridnim pogonom, bez ijednog dizela{a.

PORSCHE 911
Nova 911-ka u prosjeku je lak{a za 45 kilograma u odnosu na aktuelnu, a u osnovnim izvedbama nudi}e se sa dva bokser agregata, 3.4-litarskim sa 350 i ve}im 3.8litarskim sa 400 KS.

RENAULT TWINGO
Najmanji Renaultov model predstavio se u novom redizajniranom izdanju. Najvi{e promjena pretrpio je prednji kraj, koji je dobio nova glavna svjetla, maglenke i odbojnik.

Hibridna vozila

SLIKA BUDUĆNOSTI FIAT PANDA
Ljubitelji malih italijanskih automobila na Fiatovom {tandu su mogli da vide tre}u generaciju Pande, koja je 10 cm du`a, ali i vi{estruko ljep{a od aktuelnog modela.
Hibridna vozila, uklju~uju}i i Plug-In verzije, do 2020. godine ~ini}e 20 odsto ukupnog broja automobila na svijetu. Takvu najavu dao je Takeshi Uchiyamada, potpredsjednik Toyote, dodaju}i da hibridi u Japanu ve} danas ~ine 20 odsto godi{nje prodaje, dok se u svijetu taj broj kre}e oko 10 odsto. Bez obzira na ~injenicu da se gotovo svi proizvo|a~i okre}u alternativnim pogonima, Uchiyamada se pohvalio da njihovi modeli dr`e ~ak 80 odsto ameri~kog tr`i{ta hibridnih vozila. Iako su nedavni potresi u Japanu izazvali tektonske poreme}aje u tamo{njoj automobilskoj industriji, Toyoti nije dugo trebalo da se oporavi. Prema rije~ima Uchiyamade, takav opravak rezultat je kvalitetne edukacije zaposlenih van Japana, koji su nastavili proizvodnju, prvenstveno hibridnih komponenti, bez ve}ih problema.

SUZUKI SWIFT Sport
Najja~a verzija Swifta pogonjena je 1.6litarskim agregatom sa 136 KS, koji dolazi u paru sa {estostepenim manuelnim mjenja~em, direktnijim upravlja~em i tvr|im vje{anjem.

ŠKODA MISSION L
Nakon zanimljivog petovratnog koncepta „Vision“ predstavljenog u @enevi, [koda je u Frankfurtu izlo`ila limuzinski Mission L koncept, koji najavljuje novi model izme|u Fabie i Octavie.

32

AUTOSVIJET

srijeda, 28. septembar 2011. godine

OSLOBO\ENJE

Citroen C4 1.6 HDi Exclusive

Korak u budućnost
U odnosu na prethodnika Citroenova „četvorka“ pravi veliki dizajnerski zaokret i djeluje dosta avangardno, ali i u pogledu kvaliteta materijala, udobnosti i ekonomičnosti u vožnji ide korak dalje...
Francuski Citroen oduvijek je va`io za proizvo|a~a avangardnih automobila, koji su svojim pojedinim rje{enjima po pravilu bili i nekoliko decenija ispred svojih rivala. Ipak i pored naprednih tehni~kih rje{enja, avangarda je avangarda i kao takva privla~i samo odre|eni krug kupaca, a to u dana{njem svijetu autoindustrije jednostavno nije dovoljno za stabilno dugoro~no poslovanje. Druga~ije re~eno, klasi~ne vrijednosti su posebno danas na cijeni, a za to je najbolji primjer Volkswagen Golf, po kojem se kompaktna klasa ~esto naziva i Golf klasa. U Citroenu su uvidjeli da ako ga ne mogu pobijediti posebno{}u, onda }e poku{ati njegovim oru`jem, sa kojim upravo nastupa potpuno novi Citroen C4, kompakt sa francuskim {armom i njema~kom precizno{}u. Koliko je novi Citroen C4 zaista opasan protivnik njema~kom lideru u klasi, provjerili smo testiranjem 1.6-litarske turbodizelske HDi opcije sa 112 KS, oplemenjene najbogatijim Exclusive paketom opreme. dardni Boston 16-colni laki naplaci. U grupu efektnijih detalja uvrsti}emo i izlomljenu glavnu bo~nu liniju, kao i krovni spojler, koji se odli~no uklapa sa pomalo smirenom zadnjom sekcijom ukra{enom niklovanom letvicom

MOTOR
U pogledu pogona testirani primjerak je stigao sa modernim 1.6-litarskim ~etvorocilindri~nim HDi turbodizela{em, koji pomo}u posljednje generacije common-rail sistema, te turbo punja~a sa varijabilnom geometrijom i hladnjakom vazduha, pri 3.600 o/min razvija krajnjih 112 KS. Ovaj kultivisani turbodizela{ svoj najve}i obrtni moment od 270 Nm posti`e u re`imu izme|u 1.750 i 2.000 o/min, {to u kombinaciji sa preciznim {estostepenim ru~nim mjenja~em garantuje opu{tenu vo`nju bez potrebe za ~estom promjenom stepena prenosa. na C4 o~ekivali smo puno i nismo se prevarili. Prije nego {to se pozabavimo izuzetno bogatom opremom, osvrnu}emo se na novosti sa kojima dolazi ovaj model, koje su ~ak i ve}e u odnosu na vanj{tinu. Ta~nije, Citroen se ovaj put svojski potrudio da kvalitet ugra|enih materijala podigne na mnogo vi{i nivo, a dodamo li svemu i odli~nu zavr{nu obradu te i vi{e nego upe~atljiv dizajn, ~ak i oni najzahtjevniji ne}e imati puno razloga za nezadovoljstvo. Kompletna instrument tabla izra|ena je od gumirane plastike, koju vi|amo u ~esto razvikanim premijum vozilima, dok centralni greben svojim oblikom i rasporedom komandi predstavlja {kolski primjer lake opslu`ivosti i preglednosti, bez ikakve potrebe za privikavanjem. Istovremeno, ergonomija zaslu`uje maksimalnu ocjenu, a jedini detalj koji }e nekima smetati je predimenzionirano kolo multifunkcionalnog upravlja~a, podesivo i po dubini i po visini. S druge strane, upravo zbog njegovog obima, instrumenti su veoma pregledni, a da se mislilo i na individualnost, pokazuje i mogu}nost biranja osvjetljenja i digitalnih i analognih pokaziva~a. Posebnu pa`nju zaslu`uju i veoma udobna sjedi{ta presvu~ena kombinacijom platna, te klasi~ne i bru{ene ko`e, koja u Exclusive paketu opreme dolaze sa masa`erom, koji ugo|aj u vo`nji podi`e na nivo dostojan poslovnih limuzina. Da se mislilo jednostavno na sve, pored multimedijalnih konekcija pokazuje i 230-voltna uti~nica u sredi{njem naslonu za ruku, koja je veoma rijedak detalj u vozilima ove kla-

Povratak klasici
Zaokret ka klasici najevidentniji je pogledom na 4.239 mm duga~ku karoseriju, koja se odlikuje cijelim nizom atraktivnih detalja, zaslu`nih upravo za prepoznatljivost novog Citroenovog kompakta, koji sa svojim uspje{nim prethodnikom dijeli samo oznaku. Pri tome najvi{e mislimo na frontalnu sekciju sa dominantnim metaliziranim grilom, stilizovanim tako da predstavlja integralni dio Citroenovog za{titnog znaka - double chevrona. Za notu agresivnosti brine se odbojnik sa svjetlima za maglu i velikim usisnikom vazduha, obrubljenim niklovanim umetkom, dok ukupan pozitivni vizuelni utisak uz efikasna glavna svjetla posebno nagla{avaju i u Exclusive paketu opreme stan-

Kočenje Zaustavni put sa 100 km/h je odličnih 39,8 metara
u donjem dijelu odbojnika. Sve u svemu, novi C4 dolazi sa znatno klasi~nijim, ali veoma atraktivnim ukupnim dizajnom, koji }e zadovoljiti apetite, kako dosada{njih vlasnika prethodnog modela, tako i kupce sklone konzervativnijim rje{enjima.

Funkcionalnost prije svega
U skladu sa oznakom Exclusive od enterijera novog Citroe-

OSLOBO\ENJE2011. godine srijeda, 28. septembar
MOTOR: ZAPREMINA MOTORA: SNAGA: MAX. OBRTNI MOMENT: UBRZANJE 0-100 km/h: MAX. BRZINA: PROSJEČNA POTROŠNJA: MJENAČ: dizelski 1.560 ccm 112 KS pri 3.600 o/min 270 Nm pri 1.750 o/min 11,3 s 190 km/h 4,6 l 6-stepeni, ručni

AUTOSVIJET

33

se. Od ostalih elemenata opreme, izme|u ostalog, izdvajaju se automatska dvozonska klimatizacija, audio MP3 sistem sa komandama na upravlja~u, hill hold sistem, tempomat, putni kompjuter, potpuno elektrifikovana stakla i grijani retrovizori sa opcijom automatskog preklapanja, te mnogi drugi detalj sa izuzetno duga~kog popisa standardnih elemenata. U pogledu komfora na drugom redu sjedi{ta novi C4 nudi solidnu

prostranost u prosjeku klase, a tu je i prtlja`nik, ~ijih se osnovnih 408 litara preklapanjem naslona zadnje klupe pove}avaju na krajnje 1.183 litre.

Prilagodljiv u vožnji
U tre}em dijelu testa ispitali smo dinami~ke karakteristike Citroena C4 1.6 HDi, koji je i na ovom polju potvrdio maksimalnu zrelost. Tokom vo`nje, uz

ugla|eni 1.6-litarski turbodizela{ od 112 KS, najbolje ocjene dobija ogibljenje, sastavljeno od prednjeg McPherson vje{anja i zadnje torzione osovine, pode{eno da pru`i skladnu mje{avinu agilnog pona{anja na putu i nagla{ene udobnosti. Druga~ije re~eno, ovakva konfiguracija zadovolji}e ve}i-

Ubrzanje Do 100 km/h Citroenovom kompaktu je trebalo nešto više od 11 sekundi
nu voza~a, bez obzira na to bili oni skloni br`oj, zahtjevnijoj vo`nji krivinama ili laganom krstarenju na du`im putovanjima. Upravljanje je dovoljno precizno, a sama {asija u br`oj vo`nji jasno otkriva da je spremna i za mnogo ja~e agregate od na{eg {tednji sklonog dizelskog 1.6-litra{a. I pored toga {to je na{ testni model na vagi mjerio nepune 1,3 tone, pritisak na papu~icu gasa gotovo uvijek je rezultovao dovoljnom vu~nom silom, koja je najizra`ajnija u me|uubrzanjima

izme|u 80 i 120 km/h, ta~nije tada kada je i najpotrebnije, odnosno kada se u ve}ini slu~ajeva presti`u druga vozila. Pri mjerenju performansi na{ dizelski C4 do 100 km/h je stizao za 11,5 sekundi, a nakon toga bi uz ne{to zaleta stigao i do maksimalne brzine od 191 km/h, {to su i vi{e nego dobra ostvarenja. Svakako treba naglasiti da novi Citroen C4 standardno dolazi i sa elektronskim programom stabilnosti, dok je ko~ioni sistem sa diskovima na svim to~kovima oja~an ABS i AFU sistemima, zaslu`nim za zaustavni put sa 100 km/h za odli~nih 39,8 metara. Kako se ovako pogonjena vozila ve}inom kupuju

zbog ekonomi~nosti, prosje~na potro{nja je stavka na koju }e svaki voza~ obratiti posebnu pa`nju. U na{em slu~aju potro{nja se zaustavila na prosje~nih 5,9 litara eurodizela, s tim da je na otvorenom putu lako prosjek spustiti i ispod 4,5 litara. Sve u svemu, impresivan rezultat. Uzmemo li u obzir opremljenost, tehni~ku naprednost, bezbjednost, nesporni {arm novog Citroena C4, jo{ impresivnijom se ~ini cijena testnog modela, koja u akcionoj ponudi iznosi gotovo nestvarnih 33.996 KM. Upravo zbog ovakvog omjera ulo`eno/dobijeno, konkurencija s pravom ima razloga da strahuje.

34

AUTOSVIJET

srijeda, 28. septembar 2011. godine

OSLOBO\ENJE

Vremeplov - Talbot Tagora

Plod razdvajanja dva proizvođača
Nakon više od deset godina „guranja“ Rootesa u Velikoj Britaniji i Simce u Francuskoj, matični Chrysler Europe se odlučio na racionalizaciju. Odlučeno je da se ova dva proizvođača potpuno razdvoje, a jedan od prvih modela „racionalizacije“ je Talbot Tagora ili neželjeno dijete nesavjesnih roditelja...
Projekat nove Talbot limuzine nazvan je C9, a kao i kod njegovih bratskih modela Horizon i Alpine, tehni~ki razvoj obavljen je u Francuskoj, dok je dizajn nastao u Velikoj Britaniji. Upravo je dizajn bio najizra`ajnije oru`je Tagore, jer u pore|enju sa konkurentima bio je znatno moderniji, individualniji, a rezultovao je i veoma prostranim i zbog velikih staklenih povr{ina prozra~nim enterijerom. momenta, a nije se mogao pohvaliti ni ugla|eno{}u. Tako je na|ena druga alternativa, PRV V6 „Douvrin“ motor koji se tada ugra|ivao u Peugeot 604, Renault 30 i Volvo 264/265. Ovaj agregat ~inio se kao najbolje rje{enje, jer je bio kompaktan, lagan i razumno sna`an. Ipak bilo je sporno da li }e Peugeot dozvoliti Chrysleru da koristi ovaj motor u modelu koji je direktni konkurent tada prili~no popularnoj limuzini 604.

Suprotno od očekivanog
Ipak, Tagora je okarakterisana i kao automobil sa krajnostima, jer pojedina rje{enja bila su u potpunoj suprotnosti sa o~ekivanjima tada{nje potencijalne klijentele. Kako je prvi prototip osvanuo sa dvije razli~ite zadnje osovine, ta~nije Chryslerovom krutom, koja se koristila ve}inom kod ameri~kih modela ovog proizvo|a~a, te sa nezavisnim vje{anjem preuzetim sa Peugeota 505, zadnja sekcija u predjelu obruba blatobrana bila je nejasno rije{ena. Ta~nije, odlu~eno je da se iskoristi modernije Peugeotovo ogibljenje sa u`im tragom to~kova, {to je rezultovalo prili~no „mlakim“ vizuelnim nastupom, dok su sa druge strane dinami~ke karakteristike bile na veoma visokom nivou. Enterijer velike Talbot limuzine bio je izuzetno prostran, dizajnerski fino osmi{ljen, ali ukupan pozitivni utisak kvarili su prosje~ni materijali, te veoma lo{ ventilacioni sistem.

U rukama Peugeota
Ve} 1978. godine Peugeot preuzima Chrysler Europe, a sa njim i projekat Talbot Tagore. Motori vi{e nisu bili sporni, jer su obezbije|eni i benzinci i dizela{i, ali na`alost sam automobil jeste. Naime, Peugeot je bio svjestan da je Tagora napredniji automobil od modela 604, te tako odga|a njeno lansiranje. ^ak su kru`ile i pri~e da }e upravo Tagora biti zamjenik Peugeota 604 i to naravno sa Peugeot logotipom. To se usljed turbulentnih vremena u Peugeotu i nove naftne krize koja je po~ela 1979. godine nije dogodilo i Tagora je pod zna~kom Talbota otkrivena na pariskom sajmu 1980. godine. Reakcije su bile podijeljene, a najve}i razlog je taj {to Peugeot nije doradio veliki broj detalja zbog kojih je automobil djelovao kao nezavr{en. Talbot Tagori na tr`i{tu nisu pomogle ni pozitivne ocjene raznih automobilskih magazina, kao ni kori{}ena napredna rje{enja u njenom razvoju. Tako ovaj i vi{e nego solidni automobil svoj `ivotni put zavr{ava ve} 1983. godine, do kada je proizveden u koli~ini od nepunih 20.000 primjeraka.

Potraga za motorima
[to se ti~e motora, Chrysler Europe je odlu~io da se Tagora bazira na ~etvorocilindri~nim ma{inama, {to je bio problem, jer su direktni suparnici koristili ve}e {estocilindri~ne agregate, a u slu~aju Rovera SD1 i one sa osam cilindara. Ulazni model Tagore tako je trebao pogoniti 2.0-litarski agregat, dok se u top verziju morao ubaciti neki od motora sa {est cilindara. U po~etku, Chrysler je razmatrao kupovinu Mitsubishijevog linijskog {estocilindra{a, ali je ubrzo nakon testiranja postalo jasno da taj motor ne razvija ni dovoljno snage ni obrtnog

OSLOBO\ENJE2011. godine srijeda, 28. septembar
Novo na bh. tržištu – BMW serije 1

AUTOSVIJET

35

Kompakt na stražnji pogon
Druga generacija BMW-ove serije 1 u odnosu na prethodnika djeluje dosta agresivnije, a unutra prostranije i može se pohvaliti činjenicom da je i dalje jedini kompakt na stražnji pogon...
Tek {to je svjetsku premijeru do`ivio na nedavno odr`anom sajmu automobila u Frankfurtu, novi BMW serije 1 dostupan je i na na{em tr`i{tu. Druga generacija ovog automobila je kao i prethodnik jedini kompakt sa pogonom na stra`nje to~kove i mo`e se pohvaliti jedinstvenom kombinacijom upravljivosti premium nivoa, prepoznatljivom estetikom i inovativnim tehnologijama. Na kratkoj prezentaciji u salonu Auto centra Tomi} u Sarajevu novinari su upoznati sa novinama koje sa sobom donosi nova „jedinica“. Prije svega vozilo je du`e za 85 mm i {ire za 17 mm, i sa ve}im me|usovinskim rastojanjem u odnosu na prethodnu generaciju, prostraniji je iznutra i sku~eniji prostor na zadnjoj klupi sada je izbjegnut, pa prostora za noge ima dovoljno. Rast u {irinu i du`inu doprinio je i pove}anju prtlja`nog prostora, koji je narastao sa 330 na 360 litara. Sa spu{tenim sjedi{tima kapacitet za prtljag raste na najvi{ih 1.200 litara. Kada je u pitanju ponuda opreme, nova „jedinica“ postavlja standarde u klasi. Hiljade je komponenti koje kupci mogu birati i sami tako, na neki na~in, kreirati svoje vozilo i u~initi ga individualnim. - Predstavljamo automobil koji ima svoje mjesto u premium segmentu i u kompaktnoj klasi. Vozilo koje ima najvi{e mogu}nosti u ponudi opreme. Primjera radi u pogledu unutra{njeg i vanjskog dizajna kupac mo`e birati vi{e od 6.000 kombinacija, {to daje svakome individualnu mogu}nost da svoj BMW „slo`i“ onako kako `eli. Sa opremom, dizajnom i vrhunskim motorima BMW u ovaj segment ulazi

na velika vrata - rekao je @arko Vrlji}, izvr{ni direktor Auto centra Tomi}.

Nameće standarde BMW 1 je prvi automobil u svojoj klasi koji nudi automatski mjenjač sa osam stepeni prenosa i Start/Stop funkcijom
U BiH novi BMW serije 1 dostupan je sa paletom od pet agregata, dva benzinska i tri dizelska. Zanimljivo je da su prvi put svi agregati opremljeni

Twin Power Turbo tehnologijom. Osnovni motor je 1,6-litreni benzinac, koji isporu~uje 136 KS u modelu 116i, dok je drugi benzinac sa istom kubika`om, ali i ve}om snagom od 170 KS rezervisan za model 118i. Turbodizela{ sa 2,0 litra zapremine ponu|en je u tri verzije: sa 116 KS za model 116d, 143 KS za model 118d i najsna`niji od 184 KS za model 120d. Kada su u pitanju cijene, za osnovni benzinski model potrebno je izdvojiti ne{to manje od ~etrdeset hiljada maraka, dok za model 120d opremljen najja~im dizelskim agregatom treba izdvojiti 51.258 KM.

36

AUTOSVIJET

srijeda, 28. septembar 2011. godine

OSLOBO\ENJE

Lambretta motocikli

Italijanski radnik
Ferdinando Innocenti, inspirisan Cushman skuterima, koji su Amerikanci dovozili u Italiju, došao je na ideju o proizvodnji jeftinog oblika prevoza za radničku klasu...
Umjesto kori{tenja Cushmana za brze napade na nacisti~ke snage, saveznici ove skutere koriste za prenos informacija iz jedne u drugu jedinicu ili jednostavno za prevoz pojedinih vojnika oko baze. Ali za Ferdinanda Innocentija Cushman skuter je predstavljao pravo otkrovenje. On ubrzo shvata da mo`e iskoristiti ve}inu dijelova koje fabrike u Italiji ve} proizvode i to za produkciju originalnog italijanskog skutera. vidson ere, Innocenti je bio uvjeren da }e opruge ispod sjedi{ta biti dovoljne da ispeglaju brojne neravnine tada{njih italijanskih puteva. U skladu sa tada{njim moto-trendovima, agregat je postavljen ta~no izme|u voza~evih nogu, lanac se od motora prote`e nazad na to~ak, dok je cijeli sklop pokriven ~eli~nim limom. I pored jednostavnih, ali robusnih rje{anja, niko ne zna za{to „Eksperiment O“ nikada nije oti{ao u velikoserijsku proizvodnju. Ferdinando Innocenti mo`da je `elio pobolj{ati odre|ene estetske i tehni~ke aspekte svog prvog skutera ili je u haosu rata, usljed nemogu}nosti razvoja produkcije i nedostatka sredstava, projekat jednostavno pao u vodu. gledi{ta, jer ovaj put te`i{te je bilo na razvoju mehanike. Inovativni dizajn integrisanog motora i prenosa sada je postavljen na zadnji to~ak. Sam agregat i dalje ima radnu zapreminu od 125 ccm, ali sada ima jedinstven blok sa dva klipa, elektri~ni magnetni sistem paljenja, dok se s njegove druge strane nalazi veliki ventilator koji radi hla|enja dovodi vazduh na cilindre motora. Istovremeno, mjenja~ ima samo dvije brzine, a Innocenti je nudio to~kove sa samo {est i sedam in~a promjera. Okvir se sastojao od jedne centralne {ipke od lijevanog `eljeza, dizajnirane da ponudi veliku nosivost, ali i da predstavlja elegantan dio obloge vanjskog tijela, koja pokriva gorivo, pretinac za rukavice i agregat. Tako je ro|ena osnova za prvi model koji je dobio ime Lambretta 125M ili Model A, skuter sa instantnim uspjehom, {to je uostalom va`ilo i za njene ni{ta manje sjajne zamjenike. Posljednji Lambretta skuter oznake J50 Special sa italijanskih traka si{ao je u maju 1971, poslije kojeg se samo godinu dana proizvodila jo{ samo trokolica Lambretta Lambro 600V. Fabrika je zatim prodata britanskom Laylendu, dok je proizvodna linija DL 150 i DL200 zavr{ila u Indiji. Danas se Lambretta ponovo budi, ali samo kao ime skutera tajvanskog proizvo|a~a Adly.

Eksperiment O
Dok rat jo{ uvijek bjesni u sjevernoj Italiji, Innocenti kontaktira sa in`enjerima u Rimu, te tra`i da dizajniraju mali, ekonomi~ni skuter, koji }e se dijelom bazirati na Cushman modelu 32. Uskoro je za`ivio prvi prototip - Lambretta ili „Eksperiment O“, koji je zavr{en u roku od nekoliko mjeseci. Inspirisani oblikom torpeda, in`enjeri iz Rima dolaze do veoma funkcionalnog dizajna, a zatim ga oplemenjuju prili~no elegantnim linijama. Upravo je prvi drveni model pokazao kako }e prednje svjetlo biti integrisano u limeni pla{t, koji pokriva apsolutno sve komponente, od agregata do rezervoara goriva, a dijelom i to~kova.

Drugi pokušaj
Razvoj Lambrette ipak je nastavljen, a Innocenti povjerava projekat mladom vazduhoplovnom generalu Pier Luigiju Torreu, koji je ve} tada bio poznat po svojoj sposobnosti za dizajniranje mehani~kih avionskih dijelova. Torre po~inje od nule, ali ipak se ne mo`e u potpunosti udaljiti od uticaja ameri~kih skutera, koji su na putevima bili jo{ od 1940. Torreov prototip i dalje nazivaju „Eksperiment O“, koji za razliku od prvog nije bio revolucionaran iz stilske ta~ke

Bez serijske proizvodnje
Stub upravlja~a bio je ugra|en u teleskopsko prednje ogibljnje sa vilju{kom izra|enom od presovanih profila. Ipak, zadnje vje{anje ovog prvog modela predstavljalo je jeftinu inovaciju. Pod uticajem dizajna Harley Da-

srijeda, 28. septembar 2011. godine

OSLOBO\ENJE

SCENA

37

Stephanie Trainer snima kratki film

Bh. glumci u filmu „Granate i guda~i“
U Sarajevu }e uskoro biti sniman kratki igrani film mlade rediteljke Stephanie Trainer „Granate i guda~i“ ("Shells and Strings"). Rije~ je o filmu kojim }e mlada rediteljka diplomirati na London Film Institute. Sarajevska agencija Zona potpisala je kasting za ovaj film pa }e tako uloge u filmu tuma~iti bh. glumci Alena D`ebo, Muharem Osmi}, Arma Tanovi}, Miodrag Miki Trifunov, te dje~aci Haris Osmi}, Faruk Had`i} i Tarik Had`i}.
Alena D`ebo

NOVI BROJ

Zukorli} prijeti Izetbegovi}u [ta Interpol zna o Fahrudinu Radon~i}u Mujezinovi} tu`io dr`avu i dobio od{tetu Kasim Sulji} na svadbu sina potro{io milion KM Ko upravlja novcem Fabrike duhana Sarajevo? [ime Zirdum dr`i igra~icu iz BiH kao roba Dejanu ostavio vjerenik?
Trifunov

Arma Tanovi}

Bogata{i ho}e da kupe Almira Kakve poklone dobivaju politi~ari Ku}a duhova u Cazinu Tajne prezimena Pozder, Dusper, Jeftanovi} i Tauber Dal Vare{anovi} na meti Barcelone

Muharem Osmi}

U filmu, koji je poeti~na pri~a o muzici i jednoj porodici u opsjednutom Sarajevu, igrat }e jo{ i hrvatska glumica Vanda Boban. Scenarij potpisuje Ne-

manja Antanaskovi}. Prva klapa filma past }e 30. septembra, a snimanje, koje }e trajati do 4. oktobra, odvijat }e se na nekoliko gradskih lokacija.

Betty White poru~uje

I dalje sam opasna
Poznata ameri~ka komi~arka Betty White, koja je najpoznatija po ulozi u seriji “Zlatne djevojke” ni u 90. godini , ne prestaje raditi, a tajna vitalnosti, najvjerojatnije, nalazi se u njezinu poznatom smislu za humor. Tako je nedavno snimila techno dance pjesmu s britanskom pjeva~icom Lucianom, a kako mediji prenose, uradak se ne mo`e pohvaliti nekim naro~itim doprinosom muzici, ali }e mnoge nasmijati. Pjesma je nazvana “I'm still
Uradak se ne mo`e pohvaliti nekim naro~itim doprinosom muzici, ali }e zato mnoge nasmijati

hot“ a Betty u njoj pjeva: “I’m , maybe a senior, so what? I’m

still hot” (Mo`da sam starica, pa {to? I dalje sam opasna).

Ova sedmerostruka dobitnica Emmya, uz reklamu za ~okoladice snickers, od pro{le godine ima ulogu u sitcomu “Hot in Cleveland” radi na , dvije nove knjige i sudjeluje u raznim showovima, a sve to govori da joj penzija ni ne pada na pamet. Kako je cijeli `ivot pomicala granice, ona je i prva `ena ko ja je osvo ji la Emmy za vo|enje game showa, u 2011. je postala i najstarija osoba svih vremena nominirana za tu nagradu.

NEKOM

NEKOM NO]NA MORA

38

POMO] U KU]I
Kada ste u mogu}nosti da izaberete

srijeda, 28. septembar 2011. godine

OSLOBO\ENJE

NOVOSTI I PREPORUKE

Banane produ`avaju `ivot
Su{tina je u uno{enju kalijuma u organizam, kojim banane obiluju, a on ~ak za 21 posto smanjuje {anse za stvaranje krvnog ugru{ka u mozgu. I ranije studije su sugerisale da banane mogu biti va`ne za kontrolu krvnog pritiska i u prevenciji mo`danog udara. U najnovijoj, nau~nici su ustanovili da 1.600 miligrama kalijuma smanjuje rizik od mo`danog udara.

Za prijatelje uvijek biramo sli~ne
Kako prosje~na banana sadr`i oko 500 miligrama kalijuma, to zna~i treba jesti tri dnevno da bi se snizio krvni pritisak i te~nost u tijelu bila pod kontrolom. Kada bi ljudi jeli vi{e hrane bogate kalijumom i smanjili unos soli, broj smrtnih slu~ajeva u svijetu smanjio bi se na godi{njem nivou za vi{e od milion. Ali, podaci govore da je unos kalijuma u ve}ini zemalja ispod preporu~enog, {to ~esto dovodi do nepravilnog rada srca, ali i razdra`ljivosti, mu~nine i dijareje.

U prijateljstvu uglavnom ne va`i pravilo da se suprotnosti privla~e, jer istra`ivanja pokazuju da za prijatelja najprije biramo osobu koja nam je veoma sli~na
U prijateljstvu uglavnom ne va`i pravilo da se suprotnosti privla~e, jer istra`ivanja pokazuju da za prijatelja najprije biramo osobu koja nam je veoma sli~na, odnosno koja dijeli na{a uvjerenja. Kada ste u mogu}nosti da birate prijatelje, obja{njavaju ameri~ki psiholozi, obi~no izaberete osobe sli~ne vama. Postoji mnogo dokaza za to. Malo kada ostvarujemo prijateljstva sa ljudima sa kojima se ne sla`emo. Oni su istra`ivali {ta se doga|a kada se suo~imo sa vi{e potencijalnih prijatelja. Sa kolegama su intervjuisali studente u velikim i malim fakultetima, ispitivali njihova politi~ka i moralna uvjerenja, njihove predrasude, pa do zdravstvenih navika. Stru~njaci su otkrili da na pitanje {ta je va`no u prijateljstvu, nema razlike u stavovima studenata na malim i velikim fakultetima. Ipak, postoje dvije razlike. Na ve}im se ljudi sprijateljuju sa osobama istih uvjerenja, a na manjim se studenti sprijateljuju sa vi {e ra zli~itih pri ja te lja, a odnose sa njima ocjenjuju intimnijim i ~vr{}im. To ne iznena|uje, jer su mali fakulteti intimniji, ali jeste iznena|uju}e da ti studenti imaju manje sli~nosti, ali da su uprkos tome bliskiji. Isti~u}i prednosti prijateljstava izme|u ljudi razli~itih `ivotnih uvjerenja, oni ka`u da nas razli~iti ljudi, oni koji misle, vjeruju i pona{aju se druga~ije, mogu nau~iti i pribli`iti druga~ijim stavovima.

MODA, STIL, TRENDOVI
Ove zime ugrijte se krznom
Krzno je definitivno ove sezone ono {to }emo gledati na ulicama, i to u razli~itim bojama i kombinacijama razli~itih stilova, od elegantnog, preko le`ernog do rock ili hipi chicka. Krzno ili volite ili ne volite. U tom segmentu ukusa nema mnogo dileme. Ali, ove }e se jeseni i zime krzno nositi mnogo vi{e nego posljednjih godina. Brojni su modni kreatori i modne ku}e na modnim pistama predstavili odje}u od krzna kakva se ve} dugo nije mogla vidjeti. Dugo, kratko, gusto, mekano, prirodno ili umjetno krzno, sve se nosi, posebno krzneni kaputi koji bi vas trebali grijati i od ekstremnijih hladno}a. Osim kaputa na~injenih kompletno od krzna, tu su i kaputi koji na sebi imaju odre|ene krznene elemente, kragne, rukave. Tako|er, tu su i ogrta~i od krzna koje mo`ete nositi kao modni detalj.

LJEPOTA, KOZMETIKA

Italijanske }ufte
Potrebno:
600 gr mljevene teletine 2 peciva 2 mala limuna 2 jajeta 1 mrkva 1 ~ehna bijelog luka 2 veze per{unovog li{}a 1 ve}e pecivo mlijeko 50 gr ribanog parmezana 3 ka{ike jogurta supa ruzmarin nekoliko listi}a `alfije 2 ka{ike maslinovog ulja so i biber

Priprema:
Natopiti pecivo bez kore u mlijeko. Nasjeckati bijeli luk i per{un, a naribati sitno koru limuna i mrkve. Meso staviti u ve}u ~iniju pa mu dodati jaja, ocije|eno pecivo, mrkvu, parmezan, limunovu koru, per{un, so i biber. Dobro umijesiti i oblikovati }ufte pa ih ispr`iti. Izliti ulje iz tave u kojem su se pr`ile }ufte, a uliti jogurt i sok od jednog limuna, i na blagoj vatri mije{ati drvenom ka{ikom, stru`u}i sloj sa dna. Po potrebi dodati malo supe. U tu masu sipati nasjeckani ruzmarin i `alfiju. Kada se umak zgusne, uliti sok drugog limuna, dosoliti, pobiberiti i slu`iti uz }ufte.

Maska od zobenih mekinja
Iako zobene mekinje imaju otu`an ukus, ipak je jedna supa zobenih mekinja ponekad jedini lijek za va{e stoma~ne tegobe. Isto tako je i ko`a ponekad “neraspolo`ena“ i tra`i ka{u od zobenih mekinja, a naro~ito onda kada je kruta i gruba. Iznenadi}ete se kada vidite kako je mladena~ki i svje` ten poslije upotrebe maske od zobenih mekinja. Dvije ka{ike zobenih mekinja moraju nabubriti u ~etiri ka{ike slatkog milerama ili mlijeka. Ovom ka{om nama`ite lice i ostavite je da djeluje oko 20 minuta. Onda mlakom vodom isperite i najzad ispljuskajte. Maska gla~a grubu, a matira masnu ko`u.

srijeda, 28. septembar 2011. godine

OSLOBO\ENJE

KORAK NAPRIJED Visa i Google potpisali sporazum
Kompanije Visa i Google potpisale su sporazum o kori{tenju globalne licence za Visa payWave, inovativnog sistema pla}anja koji se zasniva na NFC tehnologiji. Kako se ka`e u saop{tenju kompanija, Visa payWave omogu}uje korisnicima da brzo i sigurno plate jednostavnim prelazom, odnosno mahanjem mobilnim telefonom ispred terminala za naplatu. Zahvaljuju}i postignutom sporazumu, banke {irom svijeta koje izdaju Visa kartice omogu}i}e klijentima da kreditne, debitne ili prepaid ra~une Visa kartica dodaju u Google Wallet aplikaciju za mobilne telefone koja pametni telefon pretvara u digitalni nov~anik.

39

Bolji zvuk za Sony NEX-5N
Nakon brojnih pritu`bi korisnika Sonyevog fotoaparata NEX-5N o defektnom snimanju zvuka, oglasio se i proizvo|a~. Svimkorisnicimakoji se suo~avaju s ovim problemom Sony je obe}ao otklanjanje problema, odnosno obe}ano je pobolj{anje performansi. Do “kliketaju}eg“ zvukadolazilo jeprilikomnaglogpokreta kamere. Jedna od glavnih mogu}nosti na novom modelu je snimanje videa u rezoluciji 1080p pri 60 sli~ica u sekundi, koja je bugovitim zvukom bila upropa{tena. Ovaj fotoaparat s izmjenjivim objektivima ima senzor rezolucije 16 megapiksela, maksimalnu osjetljivost ISO 25.600 i mogu}nost rapidnog okidanja od deset snimaka po sekundi.

KMPlayer 3.0.0.1442
KMPlayer je media plejer koji pokriva razli~ite tipove formata kao {to su VCD, DVD, AVI, MKV, Ogg, Theotra, OGM, 3GP, MPEG1/2/4, WMV, RealMedia i QuickTime, izme|u ostalih. Ovaj alat mo`e da manipuli{e {irokim opsegom titlova i da omogu}ava korisnicima da snimaju audio, video i screenshotove na mnoge na~ine. Player obezbje|uje interne i eksterne filtere sa potpuno kontrolisanim okru`enjem u pogledu konekcija ka drugim spliterima, dekoderima audio/videofilterima za transformisanje. Nova verzija donosi dodatni filter RTMP izvora, RTSPizvora, internivideokodek, RealMedia File Parser unapre|enja i modifikacije gre{aka pri videosinhronizaciji.

Sti`e Facebook slu{anje muzike
Facebookovservis za slu{anjemuzikekoji treba da za`ivi ovih dana }e imati jednu jedinstvenuopciju,a to je u`ivodru{tveno slu{anjemuzikeizme|uprijatelja. Kreativnidirektor pri kompanijiFacebook Ji Lee je najavio da }e karakteristikabitinazvana “listwithyourfriend“ O~ekuje se da }e fun. kcija slu{anja muzike i obezbje|ivanja muzi~kih sadr`aja indirektno objediniti mnoge stremaing muzi~ke servise kao {to su MOG, Rhapsody, Soundcloud i Spotify. Opcijane}eposjedovatiobjedinjeni plejer, ali }e eliminisati potrebu pretpla}ivanja na datiservis za prijatelje sa ciljemrazmjenemuzikejednih sa drugima.

PISA]A MA[INA
umjesto tastature
Svima koji prate TV emisije u kojima ljubitelji starih automobila svoje ljubimce pretvaraju u savremene ma{ine, jedno je jasno: sve {to je staro, mo`e ponovo postati novo. Najnoviji dokaz za to su stare pisa}e ma{ine koje se mogu osavremeniti tako da njihova starinska ljepota dobije i modernu notu - USB priklju~ak za povezivanje s ra~unarom. Upravo takve USB pisa}e ma{ine pravi povu~eni genije iz Philadelphije Jack Zilkin. Na stare ma{ine s trakom i tasterima, koje valja dobro pritisnuti da bi se dobio otisak na papiru, Jack dodaje senzore i USB kabl koji se mo`e utaknuti u svaki ure|aj sa USB priklju~kom, uklju~uju}i PC, Mek ili iPad. Sve {to otkucate na njoj, pojavljuje se na ekranu. Zanimljivo je da kad treba da ukucate prelaz u novi red, zapravo morate metalnom polugicom da vratite valjak unazad, {to veoma slikovito pokazuje za{to se jedan taster na ra~unarskoj tastaturi zove povratak valjka, mada se koristi i naziv Enter, a jo{ ~e{}e samo strelica usmjerena nani`e i unazad. Piscima koji jo{ stvaraju na pisa}oj ma{ini ovo je prilika da bezbolno zakora~e u sada{njicu. Dodatne informacije za njih i ljubitelje generalki nalaze se ovdje, a u Jackovoj mre`noj prodavnici mo`e se kupiti neka ve} prera|ena ljepotica. Kome je to skupo, a umije da se slu`i lemilicom, nudi se i komplet za samogradnju koji je jeftiniji, a mo`e se upotrijebiti za sam-svoj-majstorisanje sa sopstvenom ma{inom.

Chrome 15, trenutno u beta fazi razvoja, ima}e tri nova taba pomo}u kojih }e se lak{e dolaziti do aplikacija, najposje}enijih sajtova i bookmarkova. Pojavljiva}e se u tri razli~ita odjeljka na dnu svih web stranica. Mo}i }ete da se prebacujete iz odjeljka u odjeljak klikom na oznake tog odjeljka ili kori{tenjem strelica smje{tenih lijevo i desno.

Chrome }e dobiti tri nova taba

Kingstonov SandForcebased SSD
Kingston Digital, Inc, ogranak za Flash memorije kompanije Kingston Technology Company, Inc, svjetskog lidera za memorijske proizvode, najavio je isporuku SSDNow KC100, prvog SATA Rev. 3.0 (6Gb/s) bu si ness-equip ped SSD ove kompanije. KC100 koristi najnoviji SandForce® kontroler. Ovaj mo}ni SSD isporu~uje izuzetne performanse i instant-pove}anje produktivnosti svakog sistema. KC100 je pokriven petogodi{njom garancijom i koristi SandForce’s DuraClass™ tehnologiju, KC100, ~ime se posti`e prvoklasna za{tita podataka. Korporacije mogu biti sigurne da su im podaci sigurni, jer ure|aj nudi na pre dne mo gu}nos ti ko je

Kad otvorite novi tab, Chrome }e po po~etnom pode{avanju otvarati zadnju stranicu koju ste imali otvorenu. Nova stranica s tabovima tako|e vam omogu}uje razmje{tanje aplikacija drag’n’drop metodom. Ako imate puno aplikacija za Chrome, mo`ete napraviti novi odjeljak tako {to }ete povu}i i ispustiti aplikaciju na dnu stranice. Nove odjeljke potom mo`ete imenovati kako god `elite. JavaScript Fullscreen, interface za programiranje aplikacija, sad je automatski uklju~en po po~etnim pode{avanjima, a neke JavaScript aplikacije bi}e mogu}e pokrenuti u fullscreen modu. Omnibox History, historija svega {to ste ikad ukucali u Address/Search bar, sad }ete mo}i da sinhronizujete pomo}u aplikacije Google Sync. To }e omogu}iti uskla|ivanje va{e historije pretra`ivanja na vi{e ure|aja.

Nokijina prva aplikacija za WP7
nje. KC100 je jedini businessequipped SSD koji nudi S.M.A.R.T atribute za poslovne korisnike. SSD statistika kori{tenja, stanja i `ivotnog ciklusa mo`e se pratiti uz industrijski standard i javno dostupnim alatima za S.M.A.R.T monitoring. Na ovaj na~in se obezbje|uje bezbri`an rad IT sektora, znaju}i da su im zaposleni zbrinuti jer KC100 client-side SSD su pouzdani i rade optimalno. Nokia je jo{ jednom signalizirala kako je lansiranje njenih mobitela s Windowsima Phone 7 blizu. Aplikacija App Highlights objavljena je na Microsoftovoj prodavaonici aplikacija za WP7. Rije~ je o aplikaciji koja korisnicima preporu~uje druge aplikacije, po Nokijinom izboru. Trenutno je nije mogu}e preuzeti, {to zna~i da bi mogla biti namijenjena isklju~ivo ure|ajima s nadogradnjom Mango Microsoftovog OS-a. U skladu s ovime, a i prethodnom objavom, ~ini se da su u Nokiji sigurni u lansiranje svog prvog WP7 smartphonea do kraja godine. Konferencija Nokia World odr`ava se krajem oktobra, a smatra se kako bi tada mogao biti predstavljen kompanijin smartphone s Windowsima Phone 7. Nokijini mobiteli za WP7 trebali bi se pojaviti na tr`i{tu do kraja godine.

obezbje|uju optimalan nivo izdr`ljivosti i performansi. Za{tita integriteta podataka vr{i se u pozadini, transparentno, ali tako da nikada ne remeti svakodnevno poslova-

40

OGLASI

srijeda, 28. septembar 2011. godine

OSLOBO\ENJE

Na temelju to~ke III Odluke o usvajanju Programa utro{ka dijela sredstava s kriterijima raspodjele sredstava Teku}eg transfera utvr|enog Prora~unom Federacije Bosne i Hercegovine za 2011. godinu Federalnom ministarstvu razvoja, poduzetni{tva i obrta, („Slu`bene novine Federacije BiH“, broj 54/11), Federalno ministarstvo razvoja, poduzetni{tva i obrta raspisuje

J AV N I N A T J E ^ A J
za odabir korisnika grant i kreditnih sredstava po Programu „Podr{ka u sufinanciranju investicijskih projekata koje pravni subjekti financiraju iz osobnih sredstava i kreditnih sredstava Razvojne banke Federacije Bosne i Hercegovine“ I PREDMET NATJE^AJA Predmet Javnog natje~aja je prikupljanje prijava za odabir korisnika grant i kreditnih sredstava po Odluci Vlade Federacije BiH o usvajanju programa utro{ka dijela sredstava s kriterijima raspodjele sredstava Teku}eg transfera utvr|enog Prora~unom Federacije Bosne i Hercegovine za 2011. godinu Federalnom ministarstvu razvoja, poduzetni{tva i obrta („Slu`bene novine Federacije BiH“, broj 54/11), radi realiziranja Programa „Podr{ka u sufinanciranju investicijskih projekata koje pravni subjekti financiraju iz osobnih sredstava i kreditnih sredstava Razvojne banke Federacije Bosne i Hercegovine“ /u daljnjem tekstu: Program/. Financijska sredstva za realizaciju Programa osigurana su: • u visini od 3.000.000,00 KM od strane Federalnog ministarstva razvoja, poduzetni{tva i obrta, koje }e odobravati grant (bespovratna) sredstva u visini do 25% ukupne vrijednosti investicije, odnosno 50% odobrenog kredita Razvojne banke Federacije BiH, • u visini od 6.000.000,00 KM od strane Razvojne banke Federacije BiH, koja }e iz ove kreditne linije odobravati kredite u skladu s aktima i procedurama Razvojne banke Federacije BiH. Program ima za cilj pru`iti financijsku podr{ku subjektima malog gospodarstva kojima nedostaju financijska sredstava radi realizacije svojih investicijskih projekata, a koji imaju dovoljne proizvodne kapacitete ili izgra|uju nove kapacitete i neophodna su mu dodatna ulaganja u osnovna i obrtna sredstva. Dodatna ulaganja }e omogu}iti pokretanje i odr`avanje postoje}e proizvodnje, pru`anje usluga, ve}e kori{tenje kapaciteta, odr`avanje postoje}ih radnih mjesta, o~uvanje postoje}eg broja subjekata malog gospodarstva, prevladavanje negativnih u~inaka ekonomske krize, novo upo{ljavanje i pove}anje izvoza. Koncept financiranja investicijskih projekata utvr|en je na na~in da od ukupne vrijednosti projekta koji se `eli realizirati, iznos od 25% osigurava Federalno ministarstvo razvoja, poduzetni{tva i obrta kao grant (bespovratna) sredstva, iznos od najmanje 25% osigurava podnositelj zahtjeva za grant i kredit iznos od 50% osigurava Razvojna banka Federacije BiH kao kreditna sredstva. Do 50% odobrenih grant sredstava subjekti malog gospodarstva mo}i }e koristiti kao obrtna sredstava /nabavka repromaterijala/. Maksimalni iznosi grant sredstava mogu biti: • do 25.000,00 KM za obrtnike, • do 100.000,00 KM za mikro i mala poduze}a (do 49 uposlenih), • do 150.000,00 KM za srednja poduze}a (od 50 do 250 uposlenih). Maksimalni iznosi kredita po korisniku mogu biti: • do 50.000,00 KM za obrtnike, • do 200.000,00 KM za mikro i mala poduze}a (do 49 uposlenih), • do 300.000,00 KM za srednja poduze}a (od 50 do 250 uposlenih). Pod vlastitim sredstvima u visini od 25% ukupne vrijednosti projekta podrazumijevaju se: • vlastita nov~ana sredstva (koja }e se deponirati na transakcijski ra~un korisnika kredita kod Razvojne banke Federacije BiH), • vrijednost zemlji{ta na kojem se `eli izgraditi novi objekt, • vrijednost objekta u koji se `eli dalje investirati, • vrijednost ve} nabavljene opreme koja se `eli staviti u funkciju. Prilikom odabira korisnika sredstava po ovom programu, Ministarstvo }e se pridr`avati slijede}ih kriterija: - namjena programa, - vrsta djelatnosti, - orijentiranost izvozu, - supstitucija uvoznih proizvoda, - pove}anje uposlenosti, - ravnomjerniji regionalni razvoj. II KORISNICI SREDSTAVA PO OVOM PROGRAMU — PRAVO SUDJELOVANJA Korisnici grant i kreditnih sredstava mogu biti subjekti malog gospodarstva i obrtnici ~ije je sjedi{te na podru~ju Federacije Bosne i Hercegovine, te imaju najmanje tri uposlenika na neodre|eno vrijeme, a nalaze se u najmanje 51% privatnom vlasni{tvu dr`avljana BiH, kao i subjekti malog gospodarstva i obrtnici ~ije je sjedi{te u drugim dijelovima BiH koji imaju najmanje tri uposlena na neodre|eno vrijeme od kojih je najmanje 2/3 iz reda povratni~ke populacije, a nalaze se u najmanje 51% vlasni{tvu dr`avljana BiH, te kojima je odobren kredit od strane Razvojne banke Federacije BiH. Pod subjektima malog gospodarstva i obrtnicima podrazumijevaju se pravne osobe—subjekti malog gospodarstva, mikro, mala i srednja poduze}a registrirana kao d.d. i d.o.o., u skladu sa ~lankom 4. Zakona o poticanju razvoja malog gospodarstva („Slu`bene novine Federacije BiH“, br. 19/06 i 25/09) i obrtnici registrirani u skladu sa Zakonom o obrtu i srodnim djelatnostima („Slu`bene novine Federacije BiH“, broj 35/09). NAPOMENA: Podnositelji zahtjeva za sudjelovanje u Programu - podr{ka sufinanciranju koji nisu ispunili obveze po ranije potpisanim ugovorima o kori{tenju poticajnih sredstava (grant ili kredit) do zavr{etka ovog natje~aja, nemaju pravo sudjelovati na ovom natje~aju, odnosno njihovi zahtjevi se ne}e razmatrati. Tako|er, korisnici po kreditnim linijama koje je ovo ministarstvo dodjeljivalo u suradnji s Razvojnom bankom Federacije BiH, nemaju pravo sudjelovanja na ovom javnom natje~aju. Podnositelji zahtjeva za sudjelovanje u Programu — podr{ka sufinanciranja mogu ostvariti pravo na dodjelu financijskih sredstava samo na jednom javnom natje~aju koji raspisuje ovo ministarstvo u 2011. godini. III PRIJAVA NA JAVNI NATJE^AJ Prijava na ovaj javni natje~aj ostvaruje se podno{enjem sljede}ih dokumenata: 1. Obrazac "Zahtjev za sudjelovanje u Programu — podr{ka sufinanciranju" Obrazac zahtjeva za sudjelovanje u Programu - podr{ka sufinanciranju, mora biti potpuno popunjen u elektronskoj formi. Obrazac je pripremilo Federalno ministarstvo razvoja, poduzetni{tva i obrta i isti se mo`e preuzeti na internet stranici Ministarstva www.fmrpo.gov.ba. 2. Dokaz o ostvarenom izvozu od nadle`nog organa u 2010. i 2011. godini (ukoliko je izvoznik). 3. Dokazi o uposlenosti 2/3 povratni~ke populacije izdati od nadle`nih organa. Pod dokazima se podrazumijevaju: popis svih zaposlenih iz MIO/PIO i ZZO i dokazi o pripadnosti povratni~koj populaciji za 2/3 uposlenika (ukoliko ima sjedi{te van podru~ja Federacije BiH u skladu sa stavom 1. poglavlja II ovog javnog natje~aja). IV NA^IN OBRADE ZAHTJEVA - IZBOR KONA^NIH KORISNIKA Obrazac "Zahtjev za sudjelovanje u Programu - podr{ka sufinanciranju" i dokumenti pod rednim brojem 2 i 3 iz poglavlja III ovog javnog natje~aja, podnose se Federalnom ministarstvu razvoja, poduzetni{tva i obrta. Obradu zahtjeva vr{it }e Komisija koju imenuje federalni ministar razvoja, poduzetni{tva i obrta. Komisija, na osnovu kriterija za izbor korisnika sredstava iz Odluke Vlade Federacije BiH, ovog javnog natje~aja i Pravilnika o postupcima u provedbi programa razvoja malog gospodarstva, utvr|uje rang-listu potencijalnih korisnika sredstava. S utvr|ene rang-liste, Federalno ministarstvo razvoja, poduzetni{tva i obrta dostavlja Razvojnoj banci Federacije BiH podnesene zahtjeve do visine raspolo`ivih sredstava u skladu s Odlukom Vlade Federacije BiH, te o tome informira sve podnositelje zahtjeva. Daljnju obradu zahtjeva za dodjelu kredita vr{it }e Razvojna banka Federacije BiH u skladu sa svojim procedurama. Odluku o odobravanju kredita donosi Kreditni odbor Razvojne banke FBiH. Nakon {to Kreditni odbor Razvojne banke FBiH donese odluku o odobravanju kredita istu dostavlja ovom ministarstvu na osnovu koje federalni ministar donosi Odluku o dodjeli grant sredstava. Rezultati Javnog natje~aja objavljuju se u „Slu`benim novinama Federacije BiH“ i na internet stranici Federalnog ministarstva razvoja, poduzetni{tva i obrta. Ugovore o dodjeli kredita i grant sredstava s korisnicima zaklju~ivat }e Razvojna banka Federacije Bosne i Hercegovine, koja }e vr{iti kontrolu namjenskog utro{ka kredita i sredstava sufinanciranja, te osiguranje kreditnih sredstava. Ministarstvo zadr`ava pravo nadzora namjenskog utro{ka grant sredstava {to podrazumijeva posjete korisnicima grant sredstava. NAPOMENA: Federalno ministarstvo razvoja, poduzetni{tva i obrta }e pismenim putem informirati sve podnositelje zahtjeva za sudjelovanje u Programu - podr{ka sufinanciranju, s uputom o daljnjim radnjama koje treba poduzeti u vezi s podnesenim zahtjevom. Ukoliko potencijalni korisnici sredstava po ovom programu ne ispune potrebne uslove za odobravanje kredita po procedurama Razvojne banke Federacije BiH, Federalno ministarstvo razvoja, poduzetni{tva i obrta }e s utvr|ene rang liste potencijalnih korisnika sredstava, dostaviti Razvojnoj banci FBiH slijede}i rangirani zahtjev na daljnju obradu i o tome informirati podnositelja zahtjeva. Naziv programa i namjena utro{ka sredstava navedenih u zahtjevu za sudjelovanje u Programupodr{ka sufinanciranju ne mogu se promijeniti u tijeku postupka obrade zahtjeva od strane Razvojne banke Federacije BiH. (Sa`etak projekta iz Zahtjeva za sudjelovanje u Programu mora odgovarati investicijskom projektu koji se podnosi Razvojnoj banci Federacije BiH). V OBRADA ZAHTJEVA ZA KREDIT OD STRANE RAZVOJNE BANKE FEDERACIJE BiH Daljnju obradu rangiranih zahtjeva od strane ovog ministarstva vr{it }e Razvojna banka Federacije BiH u skladu sa svojim procedurama. Investicijski projekti radit }e se prema kriterijima Razvojne banke Federacije BiH. Sva potrebna dokumentacija za obradu kredita, }e se podnositi Razvojnoj banci Federacije BiH. Odluku o odobravanju kredita donosi Kreditni odbor Razvojne banke Federacije BiH i o tome informira Federalno ministarstvo razvoja, poduzetni{tva i obrta i podnositelja zahtjeva. Uvjeti pod kojim se odobrava kredit su: kamatna stopa na godi{njoj razini od 5 %, rok otplate kredita do sedam (7) godina, s maksimalnim grejs periodom do jedne (1) godine, koji se uklju~uje u rok otplate kredita. Naknada za obradu kreditnog zahtjeva koju podnositelj zahtjeva pla}a Razvojnoj banci iznosi 1% od odobrenog iznosa kredita za pravne i 0,75% za fizi~ke osobe. Osnovna dokumentacija koju podnositelj zahtjeva podnosi Razvojnoj banci FBiH po dobivanju informacije od strane ovog ministarstva: R/b Potrebna dokumentacija/Podnositelj zahtjeva 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Kompletna prva registracija poduze}a i sve dopune i izmjene u registraciji; dokumentacija o izvr{enoj privatizaciji dru{tva i aktualni izvod iz sudskog registra za d.d. Rje{enje nadle`nog op}inskog organa za obavljanje obrtni~ke djelatnosti Uvjerenje o poreznoj registraciji Obavijest o razvrstavanju subjekta prema djelatnosti (Zavod za statistiku) Uvjerenje o PDV-e registraciji (ukoliko je obveznik po Zakonu o porezu na dodanu vrijednost u sistemu) Bilanca stanja i uspjeha — ovjereni godi{nji obra~uni dru{tva za prethodne tri (3) godine poslovanja s pripadaju}im prilozima i izvje{}ima Bruto bilanca poslovanja dru{tva za mjesec poslovanja, koji prethodi datumu podno{enja zahtjeva za kredit; analiti~ke kartice potra`ivanja i obveza dru{tva na datum bruto bilance Prijava za razrez poreza na dobit od obrtni~ke djelatnosti za posljednje tri (3) godine, kao i dokaz o pla}enom porezu za zadnju poslovnu godinu, ukoliko je djelatnost poslovala d.d. i obrti d.o.o. * * * * *

* * * * *

*

srijeda, 28. septembar 2011. godine

OSLOBO\ENJE

OGLASI
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

41

9. Odluka nadle`nog organa dru{tva za zadu`enje i ponudu zaloga za kredit 10. Ponuda i procjena ponu|enog kolaterala/instrumenta osiguranja povrata kredita 11. Ugovor o zakupu ili dokaz o vlasni{tvu poslovnog prostora 12. Imovinski karton vlasnika obrta/odnosno Izjava o osobnoj imovinsko-financijskoj situaciji podnositelja zahtjeva — obrazac Banke 13. Uvjerenje od Poreske uprave Federacije BiH o izmirenim porezima i doprinosima, /MIO/PIO i zdravstveno/, s listom osiguranih osoba za obveznika 14. Uvjerenje o izmirenim obvezama po osnovu PDV-a (ukoliko je obveznik po Zakonu o porezu na dodanu vrijednost u sistemu) 15. Uvjerenje o neka`njavanju po osnovu gospodarskog kriminala fizi~ke ili odgovorne osobe 16. Uvjerenje o ne/ste~aju / likvidaciji 17. Potvrdu/Uvjerenje nadle`nog op}inskog organa o ne/prestanku obavljanja obrtni~ke djelatnosti 18. Rerefenc lista 19. Izvje{taj neovisnog revizora u skladu sa ~l. 4. i 49. Zakona o ra~unovodstvu i reviziji u FBiH (''Sl. novine FBiH'' 83/09) 20. Podaci o prometu po ra~unima kod banaka za teku}u godinu 21. Karton deponiranih potpisa osoba ovla{tenih za zastupanje i potpisivanje sa ovjerenim kopijama osobnih karata i CIPS prijava osoba ovla{tenih za zastupanje i potpisivanje 22. Kopije ugovora o kreditnim i/ili leasing aran`manima, uz potvrde financiraju}ih institucija o redovnom servisiranju obaveza 23. Izjava o postoje}im kreditnim / leasing zadu`enjima, s izvodom ra~una iz poslovne banke 24. Ovjerena kopija osobne iskaznice odgovorne osobe u pravnoj osobi ili vlasnika obrt 25. Ovla{tenje za pristup podacima Centralnog registra kredita na obrascu Banke — obrazac 1 (za dru{tvo, obrt, povezano lice), obrazac 1a (su/vlasnika dru{tva, obrta i povezanog lica), Izjavu za povezane osobe; Za povezane pravne osobe, ukoliko postoje dostaviti: rje{enje o upisu u sudski registar sa izmjenama i dopunama, te aktualno sudsko rje{enje, financijske izvje{taje za posljednje tri poslovne godine, kao i konsolidiranu bilancu stanja i uspjeha, za sve povezane pravne osobe sukladno Zakonu o ra~unovodstvu i reviziji FBiH — ''Sl. novine FBiH'' 83/09, tabelarni pregled me|usobnih potra`ivanja i obaveza povezanih pravnih lica, Ukoliko je povezano pravno lice u ste~ajnom/likvidacijskom postupku, potrebno je dostaviti: rje{enje o otvaranju ste~ajnog/likvidacijskog postupka, izvje{}e ste~ajnog/likvidacijskog upravitelja i eventualno rje{enje o okon~anju postupka, 26. Ostali prate}i dokumenti za koje se ocijeni da mogu biti od zna~aja za ocjenu kreditnog zahtjeva i za koje klijent smatra da su interesantni za Banku (ugovori o poslovnoj suradnji, ponude i/ili predra~uni dobavlja~a, izvo|a~a, preporuke, prospektni materijal i sl. 27. Investicijski program i Poslovni plan s pripadaju}im tabelama (metodologija Banke za izradu Investicijskog programa i obrasci Banke Poslovnog plana i pripadaju}ih tabela) 28. Dokaz o vlastitom u~e{}u od minimalno 25% sredstava od ukupne vrijednosti projekta iz poglavlja I ovog javnog natje~aja

*

*

* *

* *

Svi zahtjevani prilozi—dokumenti moraju biti izdati od strane nadle`nih sudskih ili upravnih organa. Prilo`eni dokumenti ne smiju biti stariji od 30 dana od dana objavljivanja ovog javnog natje~aja u „Slu`benim novinama Federacije BiH“, izuzev onih dokumenata ~iji datumi izdavanja po prirodi stvari moraju biti stariji od naprijed navedenog roka. Sve prilo`ene kopije dokumenata moraju biti ovjerene od strane nadle`nih upravnih organa ili notara. Svi zahtjevani prilozi—dokumenti moraju biti poredani po rednim brojevima kako je nazna~eno u gornjoj tabeli. VI NA^IN PODNO[ENJA PRIJAVE Obrazac "Zahtjev za sudjelovanje u Programu - podr{ka sufinanciranju“ i dokumenti pod rednim brojem 2 i 3 iz poglavlja III ovog javnog natje~aja, {alju se preporu~eno po{tom ili osobno u zape~a}enim kovertama na adresu: Federalno ministarstvo razvoja, poduzetni{tva i obrta, Ulica dr. Ante Star~evi}a bb, (Hotel „ERO“), 88000 Mostar s naznakom: Ne otvarati — po Javnom natje~aju za Program “Podr{ka u sufinanciranju investicijskih projekata koje pravni subjekti financiraju iz osobnih sredstava i kreditnih sredstava Razvojne banke Federacije Bosne i Hercegovine” Na pole|ini koverte obvezno navesti naziv podnositelja prijave — ime podnositelja prijave, adresu i kontakt-telefon i ovjeriti pe~atom. Rok za dostavu prijava je 15 (petnaest) dana od dana objavljivanja ovog javnog natje~aja u „Slu`benim novinama Federacije BiH“, odnosno do 12.10.2011. godine. Ukoliko do 12.10.2011. godine broj prijava bude manji i ne otvori mogu}nost utvr|ivanja rangliste potencijalnih korisnika kredita do utro{ka planiranih sredstava, ovo ministarstvo }e elektronskim putem na svojoj internet stranici www.fmrpo.gov.ba produ`iti rok za dostavu prijava, odnosno objaviti }e novi rok za dostavu prijava po ovom javnom natje~aju. Prijave primljene nakon isteka ne}e biti razmatrane. U postupku Javnog natje~aja Ministarstvo ne snosi nikakve tro{kove sudionicima natje~aja, te zadr`ava pravo da u slu~aju opravdanosti prijavu u potpunosti odbije ili poni{ti Javni natje~aj. Prispjela dokumentacija se ne}e vra}ati. VII OSTALE ODREDBE Federalno ministarstvo razvoja, poduzetni{tva i obrta vr{it }e upravni nadzor nad provo|enjem Odluke Vlade Federacije BiH V. Broj 850/11 od 12. 7. 2011. godine („Slu`bene novine Federacije BiH“, broj 54/11), po kojoj je i raspisan ovaj javni natje~aj te }e po dobivanju obavje{tenja, od strane Razvojne banke Federacije BiH, o nenamjenskom utro{ku kreditnih sredstava izdati nalog Razvojnoj banci Federacije BiH o raskidanju kreditnog ugovora s korisnikom kredita. Sve dodatne informacije vezane za ovaj javni natje~aj mogu se dobiti svakim radnim danom u vremenu od 10:00 do 14:00 sati na brojeve telefona: 036/ 449 - 125, 449 - 141, 449 - 145, 449 - 147, 449 - 123, ili 449 - 120 kao i na internet stranici Ministarstva.

42

FELJTON
NA DANA[NJI DAN

srijeda, 28. septembar 2011. godine

OSLOBO\ENJE

48.

p.n.e. U Egiptu ubijen Gnej Pompej Veliki, jedan od najve}ih rimskih dr`avnika i vojskovo|a, koji je 69. godine prije nove ere ugu{io Spartakov ustanak, a 61. osvojio Jerusalim. Rimski senat izabrao ga je za konzula 52, a vlast je izgubio nakon poraza od Gaja Julija Cezara u bici kod Farsale, poslije ~ega se sklonio u Egipat. Vilijam I Osvaja~

Be~ki dnevnik Jovana Divjaka (LIV)

Ro|en francuski dr`avnik @or` Ben`amen Klemanso, premijer od 1906. do 1909. i od 1917. do 1920, kada se povukao iz politi~kog `ivota.

1841. 1864. 1895.

Austrijsko pranje ruku
Kako je i obe}ao, general Jovan Divjak je svakog dana - od ~asa kad je zaustavljen na aerodromu u Be~u - vodio Dnevnik za ~itatelje na{e novine: dakle, petak je, 13. maj 2011.
Pi{e: Jovan DIVJAK

U Londonu osnovana Prva internacionala (Me|unarodno udru`enje radnika), za koju je osniva~ki dokument pod nazivom Inauguralna adresa i Statut napisao Karl Marks. Umro francuski hemi~ar i biolog Luj Paster, pronalaza~ vakcina protiv bjesnila, antraksa i crvenog vjetra. Otkrio je i postupak konzerviranja hrane spre~avanjem razmno`avanja bakterija, koji je kasnije nazvan pasterizacija. Osniva~ je nau~nih grana mikrobiologije i stereohemije. Organizovao je 1888. ~uveni institut u Parizu, nazvan po njemu. Umro francuski pisac Emil Zola, tvorac i najizrazitiji predstavnik naturalisti~kog romana, autor "Tereze Raken", "@erminala", "Nane" i drugih romana. Poznat je i po otvorenom pismu (1898) predsjedniku Francuske pod naslovom "Optu`ujem", u kojem je otkrio mahinacije najvi{ih vojnih krugova u "Drajfusovoj aferi".

1966.
Normanski vojvoda Vilijam, budu}i engleski kralj Vilijam I Osvaja~, iskrcao se sa vojskom kod Pevensija, u ju`noj engleskoj pokrajini Saseks, i po~eo osvajanje Engleske.

J

1902. 1914. 1944. 1949. 1958. 1965. 1966. 1989. 1990. 1994. 1998. 2000. 2002.

Umro srpski kompozitor i muzi~ki pedagog Stevan Stojanovi} Mokranjac, ~lan Srpske kraljevske akademije i horovo|a Beogradskog pjeva~kog dru{tva. Njegovo djelo smatra se najzna~ajnijom etapom u razvoju srpske nacionalne muzike u 19. vijeku. Jedinice Crvene armije u Drugom svjetskom ratu pre{le u Srbiju na osnovu jugoslovensko-sovjetskog dogovora. Moskva jednostrano otkazala Ugovor o prijateljstvu i uzajamnoj pomo}i SSSR-a i Jugoslavije, {to su potom u~inile i ostale zemlje "socijalisti~kog lagera". Ma|arska 30. septembra, Bugarska i Rumunija 1. oktobra, ^ehoslova~ka 4. oktobra. U Francuskoj odr`an referendum na kojem je prihva}en novi ustav, ~ime je po~elo razdoblje Pete Republike. Novim ustavom oja~ana je predsjedni~ka vlast. Prilikom erupcije vulkana na Filipinima, 56 kilometara ju`no od Manile, 184 osobe izgubile `ivot. Umro francuski pisac Andre Breton, teoreti~ar i osniva~ nadrealisti~kog pokreta. Svoje stavove o psihoanalizi i automatizmu podsvijesti kao osnovi umjetni~kog stvarala{tva iznio je u Manifestima nadrealizma (1924, 1930) U izbjegli{tvu na Havajima umro biv{i filipinski diktator Ferdinand Markos. Predsjednik Filipina postao je 1965, kao jedan od najpopularnijih politi~ara, a 1986. je na talasu masovnih protesta zba~en sa vlasti, poslije ~ega je izbjegao na Havaje. U Skup{tini Srbije usvojen novi ustav, uveden je vi{estrana~ki politi~ki sistem, a pokrajine Vojvodina i Kosovo izgubile su atribute dr`avnosti i postale teritorijalne autonomije. U nevremenu u Balti~kom moru u blizini finske obale potonuo feribot "Estonija". U toj najve}oj mirnodopskoj pomorskoj nesre}i u Evropi, poginulo je vi{e od 900 ljudi. Nakon dvije sedmice uli~nih nemira i nasilja koji su zaprijetili da }e oboriti vladu silom, albanski premijer Fatos Nano podnio ostavku. Po~eo palestinski ustanak - intifada. Neposredan povod bila je posjeta tada{njeg lidera izraelske opozicije svetim mjestima u jerusalimskom starom gradu. U naredne dvije godine poginulo je vi{e od 1.000 Palestinaca i vi{e stotina Izraelaca. [ahisti sarajevske Bosne po ~etvrti put osvojili Kup evropskih {ampiona.

utros sam supruzi naterao suze na o~i, pa i glasan pla~. Rekao sam joj, vode}i se Soyerovom varijantom – da me eto u Sarajevu za 1015 dana. Gotovo sam i ja u to ube|en. Iz potiha se radujem. Jedva sam smirio supruginu radost. „Nemoj jo{ nikom da govori{“, upozorio sam je za svaki slu~aj. Pre koji trenutak razgovarali smo putem skypa – supruga rascvetala, bila i kod frizera! Ostavljam pisanje do razgovora sa advokatom u njegovoj kancelariji u 17 sati.

Gamal Abdel Naser

Najte`i susret
Susret sa Soyerom je najgore {to sam do`iveo od momenta zadr`avanja na aerodromu 03.03.2011. „Jako, jako nepovoljna situacija“ dramati~no se , pona{ao advokat Soyer! „To {to je va{e ministarstvo uradilo to je katastrofalno, neprofesionalno, nekorektno...“ jo{ je toga rekao, , dok mi je prevodila gospo|a SamraHrle, da sam i ja na sebepreuzeo deo njegovog negativnog stava! „Hteo sam danas da razgovaram sa ministrom pravosu|a. Iz kabineta ministra su to odbili – nemamo o ~emu da razgovaramo“ rekli su mu. Soyer , je u panici koju je preneo i na ambasadora Hrle i mene! „Pa, da li ste predlo`ili va{u varijantu od sino}?“ prekida ga ambasador. , „Ma, nisu hteli ni da me prime!“ srdito odgovara profesor. U dva tri navrata obja{njava koje su negativnosti zahteva Ministarstva za izru~enje. „Ako smo gradili strategiju da je zahtev Srbije politi~ki motivisan, pa i ovaj zahtev BiH je politi~kog motiva!“ „[ta }e se de{avati?“ pitam. Bez sigurnosti i dovoljno argumenata ka`e da }e Tu`ila{tvo doneti re{enje da se oba zahteva prime, a da }e doneti odluku da se ja izru~im BiH! Zna~i, ne radi se o odbijanju zahteva Srbije kao neutemeljenog zahteva, ve}, ka`e Soyer, Austrija je, po njihovimzakonima, du`na da prihvati svaki zahtev o izru~enju, bez obzira o ~emu i kome se radi! „Prava konfuzija. Ja ne vidim izlaz! Vi sada imate dva neprijatelja Srbiju i BiH“ - tuma~i Soyer situaciju. A ja dodajem: „I tre}eg, Austriju“ Advokat potvr|uje. . Hrle i ja imamo isto mi{ljenje – Austrija ho}e da opere ruke od ovog slu~aja i da ga prepusti

1970.
Umro egipatski dr`avnik Gamal Abdel Naser. Jedan od inicijatora vojnog udara kojim je 23. jula 1952. svrgnut kralj Faruk I, proglasio se premijerom dvije godine kasnije, a 1956. izabran je za predsjednika Egipta. Nacionalizovao je Suecku kompaniju. U junu 1967. vodio je i izgubio {estodnevni rat sa Izraelom. Bio je jedan od lidera Pokreta nesvrstanih zemalja.

BiH. Poraz ili pobeda, pitamo se nas dvojica, pa i Soyera. „Pa, ni{ta niste izgubili, general }e biti vra}en u BiH“ deluje mi kao ute {no po entisanje simpati~nog Austrijanca. Otkud mi na um pade Ko~i}ev „Jazavac pred sudom“ ni sam ne znam. Ima , tome 150 godina kada je austrijska vlast i tu`ila i sudila i presu|ivala! Gospodin ambasador je poku{ao da uka`e na mnoge nepravilnosti – da li je mogu}e da Ministarstvo pravde Austrije tra`i od Ministarstva pravde BiH odre|ene podatke o slu~aju generala Divjaka? „Ne, to nije pravilo“ ka`e Soyer „ali tu se ni{ta , ne mo`e sada izmeniti.“ „Ko je kontaktirao Sarajevo: stara ministrica (bila na tom mestu do 21.03.) ili nova?“ - pita, a advokat nema odgovora. Ambasador sumnja na mutne radnje na relaciji Ministarstvo u Sarajevu i austrijsko ministarstvo. Mu~no sam se ose}ao u ovih 45 minuta vi{e puta ponavljanog: va{e ministarstvo je postupilo neprofesionalno, neprincipijelno i potpuno promenilo tok procesa dokazivanja da je zahtev Tu`ila{tva Srbije politi~ki motivisan. U skoro beznade`nu situaciju, u koju nas je doveo advokat, ubacio je neki tra~ak nade – „poku{a}u da sutra ne{to uradim kod tu`ioca, pa da se vidimo u 17 sati“ .

se „smirim“ Uz dobrugove|usu. pu sa puno povr}a, govedinu sa belim sosom i sosom od jabuka, te ogromne {nenokle! Naravno, nismo }utali, celo vreme je bilo re~i {ta i kako dalje u ovoj zamr{enoj situaciji?! Nismo na{li pravi odgovor, jednostavno, treba ~ekati do novog sastanka sa advokatom. Dok sam sumirao razmi{ljanja o dana{njem danu, ~esto sam prekidan pozivima putem skypa. Mirza Jamakovi} ka`e: „Izdr`i, care! Zna{ koliko su mene optu`ivali – za Ferhadiju, Markale i ne znam {to ve}. Pusti |ubrad! Ovde te ljudi vole!“ Sa . Silvanom Mari}, predsednicom Skup{tine Udru`enja, razmenio sam informacije o dana{njim doga|anjima. Edo mi je referisao o aktivnostima u Udru`enju. Haris zvao da me pita o raspolo`enju. Atif Kujund`i} sa svojim Akijem (pas), ina~e knji`evnik, {alje mi poruke putem e-maila „Izdr`ite!“ Ima ih, . ima nas posvuda. Radi svake sigurnosti merim sebi {e}er – 7,8; odli~an po{to sam pojeo porciju {nenokli. Pritisak 159/76/65 (puls), odli~an, s obzirom na razgovor s advokatom. Pisanje zavr{avam u 00:46 sati (!) u prvim jutarnjim minutama 13.05. (pa jo{ petak!) leta gospodnjeg 2011. Jo{ uvek budan ili bunovan!?

Subota, 14.05. 2011.
Opet pi{em u kasnim ve~ernjim satima, jer sam tokom dana bio u Terme Laa, jedan i po kilometar do ^e{ke jer vi{e nema granica. Upozoravali me, da slu~ajno, dok {etam, ne „zalutam“ jer nemam dozvolu za na, pu{tanje Austrije!! Puno doga|aja za jedan dan!. Prvi, kao {to to radim svako jutro izme|u 08:00 i 08:30, pozvao sam suprugu mobitelom, odmah sam u njenom glasu osetio uzbu|enost: „[to to pi{u u novinama, da se situacija uslo`ava?“ O{trijim glasom spustio . sam loptu na zemlju: „Ma, pusti njih, to su senzacionalisti~ke vesti. Zna{ da ovde radimo druga~ije. Bi}e sve u redu. Molim te nemoj da se nervira{!“ Smirila . mi se, ili mi se tako ~ini, i uputila kom{inici Kimeti na kafu, {to ~ini svako jutro ovih mojih osamdeset dana. [ta da mi nema divne kom{inice? Sve bi za moju Veru bilo mnogo, mnogo te`e.

"Ako Bog da" politika
Pa, sada dragi ~itao~e, stavi se u moju ulogu – svih osamdeset danagovorili su mi, bi}e sve u redu, i ~lanovi Predsedni{tva Kom{i} i Izetbegovi}, i ministar Alkalaj, i ministar Ahmetovi}, i reis-ul-ulema Ceri}, pa najvi{e advokat prof. dr. Soyer, stotine mojih prijatelja onih van BiH i onih sa sarajevskih ulica i dijaspore „bi}e sve u redu, ako Bog da!“ a sada austrijska pravda je, dnako tretira zahteve za ekstradiciju BiH i Srbije, koja me optu`uje za ratnizlo~in, bez ikakvog dokaza. Ah, da, sino} advokat re~e: „Da, vi }ete slobodno napustiti Austriju, ali to ne zna~i da vas u nekoj drugoj zemlji, na osnovu poternice iz Srbije, ne zadr`e!“ Kakve li utehe! Dr. \ukanovi}u, primite me na dnevni tretman u bolnicu, ako ovo izdr`im normalan. Dobri, prepo{teni Haris, „izba~en“ iz cipela kao i ja, pozvao me na ve~eru u Plachut da

Ned`ad Ugljen

1996.
U sarajevskom naselju Aneks ubijen Ned`ad Ugljen, pomo}nik direktora Agencije za istra`ivanje i dokumentaciju (AID). Po~inilac ubistva nije prona|en.

Sutra...

...Ho}u u Sarajevo

srijeda, 28. septembar 2011. godine
Na osnovu ~lana 12. Zakona o javnim preduze}ima (''Sl. novine FBiH'' br. 8/05), Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima u FBiH (''Sl. novine FBiH'' br. 34/03) i ~lana 25. Statuta JP ''Karaula'' d.o.o. Kladanj i Odluke Nadzornog odbora preduze}a broj 02-105-1/11 od 12. 9. 2011. godine, raspisuje se - da nije u konkurentskom odnosu sa preduze}em, (dokaz: potpisana izjava ovjerena od nadle`nog organa), - da nije izabrani zvani~nik, nosilac izvr{nih funkcija u smislu Zakona o sukobu interesa u instituciji vlasti (''Sl. glasnik BiH'' br. 16/02.), (dokaz: potpisan izjava ovjerena od nadle`nog organa). Posebni uslovi: - VSS (VII stepen) i V[S (VI stepen) tehni~kog ili dru{tvenog smjera (dokaz: univerzitetska diploma), - da ima najmanje pet godina radnog iskustva u struci (dokaz: potvrda o radnom iskustvu), - sposobnost upravljanja i sklonost timskom radu, - komunikacijske i organizacione sposobnosti. Kandidat je du`an uz prijavu koja sadr`i kra}u biografiju, adresu i kontakt-telefon, prilo`iti originalnu dokumentaciju ili ovjerene kopije koje su dokaz o ispunjavanju op{tih i posebnih uslova tra`enih konkursom. Direktor se imenuje na period od 4 godine. Rok za podno{enje prijava je 15 dana od dana objave konkursa. Nepotpune i neblagovremene prijave ne}e biti razmatrane. Pisane prijave uz naznaku ''za konkurs za izbor i imenovanje direktora'' dostaviti na adresu JP ''Karaula'' d.o.o. Kladanj, ul. Kladanjske brigade br. 3, 75 280 Kladanj. JP ''KARAULA'' DOO KLADANJ Nadzorni odbor

OSLOBO\ENJE

OGLASI
BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE UNSKO-SANSKI KANTON JU OSNOVNA [KOLA "OSTRO@AC" OSTRO@AC Broj: 610-509/11. Dana, 19. 9. 2011. godine. Tel: 037/531-159 - [kolski odbor -

43

KONKURS
za izbor i imenovanje direktora preduze}a Op{ti uslovi: Kandidati moraju ispunjavati op{te uslove propisane Zakonom i drugim pozitivnim propisima, a posebno: - da je dr`avljanin Bosne i Hercegovine (dokaz: uvjerenje o dr`avljanstvu ne starije od 6 mjeseci), - da nije otpu{tan iz dr`avne slu`be kao rezultata disciplinske mjere na bilo kojem nivou vlasti u BiH u periodu od tri godine prije dana objave konkursa (dokaz: potpisana izjava ovjerena od nadle`nog organa), - da se na njega ne odnosi ~lan IX 1. Ustava BiH (dokaz: potpisana izjava ovjerena od nadle`nog organa), - da nije na funkciji u politi~koj stranci (dokaz: potpisan izjava ovjerena od nadle`nog organa), - da se protiv njega ne vodi krivi~ni postupak, odnosno da nije osu|ivan za krivi~no djelo (dokaz: uvjerenja nadle`nog organa, ne starija od tri mjeseca ), - da nije lice kojem je presudom suda zabranjeno obavljanje aktivnosti u nadle`nosti direktora (dokaz: uvjerenje nadle`nog organa, ne starije od tri mjeseca),

Na osnovu ~lana 8. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima FBiH ("Sl. novine FBiH", br. 12/03, ~lana 155. stav 3. ta~ka d.) i ~lana 157. Zakona o osnovnom i op}em srednjem odgoju i obrazovanju ("Sl. glasnik USK-a" br. 5/04), [kolski odbor JU O[ "Ostro`ac" na 22. sjednici odr`anoj 9. 9. 2011. godine, donio je Odluku br. 610-508/11, kojom raspisuje:

Za izbor i imenovanje direktora JU O[ "Ostro`ac" Cazin 1. OPIS UPRA@NJENE POZICIJE: a) rukovodi radom {kole, b) zastupa {kolu i odgovoran je za zakonitost rada {kole, c) stara se o ostvarenju nastavnog plana i programa {kole, d) odlu~uje o raspore|ivanju radnog osoblja u {koli i vr{i ocjenjivanje njihovog rada, te u slu~aju neispunjavanja obaveza iz radnog odnosa izvje{tava Ministarstvo i Pedago{ki zavod, e) podnosi [kolskom odboru izvje{taj o radu i rezultatima rada, f) izvr{ava odluke stru~nih organa i [kolskog odbora, g) odlu~uje o pravima i obavezama radnika iz radnog odnosa, h) informira [kolski odbor o financijskom poslovanju, i) vr{i druge poslove u skladu sa Zakonom i Pravilima {kole, j) mandat direktora traje 4 godine. 2. OP]I UVJETI ZA IMENOVANJE UPRA@NJENE POZICIJE: a) da je dr`avljanin BiH, b) da je stariji od 18 godine, c) da nije otpu{ten iz dr`avne slu`be kao rezultat disciplinske mjere (bilo na nivou dr`ave ili entiteta) u periodu od tri godine prije objavljivanja ovog konkursa, d) da nije pod optu`nicom Me|unarodnog suda za ratne zlo~ine u biv{oj Jugoslaviji (~lan IX 1. Ustava Bosne i Hercegovine) e) da nije u funkciji u politi~koj stranci u smislu ~lana 5. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima FBiH, f) da nije ~lan zakonodavne, izvr{ne, sudske vlasti ili savjetnik u smislu Zakona o sukobu interesa, g) da nema privatni financijski interes u instituciji u kojoj se kandidira. 3. POSEBNI UVJETI ZA IMENOVANJE NA UPRA@NJENU POZICIJU: a) visoko ili vi{e obrazovanje za direktora osnovne {kole te da ispunjava uvjete za nastavnika odgovaraju}e {kole, odnosno psihologa ili pedagoga i ima najmanje pet godina radnog iskustva u nastavi, b) sposobnost za savjesno, odlu~no i odgovorno rukovo|enje {kolom i vo|enje pedago{kih aktivnosti, c) program rada i razvoj {kole u mandatnom periodu. 4. UZ PRIJAVU KANDIDATI SU DU@NI PRILO@ITI DOKAZE O ISPUNJAVANJU PROPISANIH UVJETA a) kratka biografija, adresa i kontakt-telefon, b) izvod iz mati~ne knjige ro|enih (ne stariji od 6 mjeseci), c) uvjerenje da je dr`avljanin Bosne i Hercegovine, d) uvjerenje da se protiv njega ne vodi krivi~ni postupak (ne starije od 6 mjeseci), e) izjava da nije pod optu`nicom Me|unarodnog suda za ratne zlo~ine u biv{oj Jugoslaviji (~lan IX 1. Ustava BiH (ovjerena), f) izjava da nije na funkciji u politi~koj stranci u smislu ~lana 5. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima FBiH (ovjerena), g) dokaz o radnom iskustvu, h) izjava da nije ~lan organa zakonodavne, izvr{ne ili sudske vlasti ili savjetnik u smislu Zakona o sukobu interesa (ovjerena), i) diploma ili ovjerena fotokopija diplome, j) uvjerenje o polo`enom stru~nom ispitu ili ovjerena fotokopija, k) izjava da nije otpu{ten iz dr`avne slu`be na osnovu rezultata disciplinske mjere (bilo na nivou dr`ave ili entiteta u periodu od tri god. od objave konkursa). Konkurs ostaje otvoren 15 (petnaest) dana od dana objavljivanja. Nepotpune i neblagovremene prijave ne}e biti razmatrane. Prijave slati na adresu: JU O[ "OSTRO@AC" Ostro`ac bb, 77228 OSTRO@AC kod CAZINA, sa naznakom za konkurs za izbor i imenovanje direktora u zatvorenoj koverti. Predsjednik [O

KONKURS

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE KANTON SARAJEVO OP]INSKI SUD U SARAJEVU Broj: 65 0 P 064030 08 P Sarajevo, 13. 9. 2011. godine Tu`itelj: Tu`eni: Radi: Vsp: Unicredit Bank DD Dubravka Furdulovi} Isplata duga 18.874,57

POZIV
Za AUTO [PED DOO KISELJAK HAN PLO^A BB KISELJAK Pozivate se kao stranka na pripremno ro~i{te zakazano za SRIJEDU, 9. 11. 2011. godine, sa po~etkom u 13 sati, pred ovaj sud u sobu broj 341/III sprat. Sudija Sanela Goru{anovi} - Butigan NAPOMENA: Ako na pripremno ro~i{te ili na ro~i{te za glavnu raspravu ne do|e uredno obavije{teni tu`itelj, smatrat }e se da je tu`ba povu~ena, osim ako tu`eni ne zahtijeva da se ro~i{te odr`i (~l. 84. st. 1. ZPP-a). Ako na pripremno ro~i{te ili na ro~i{te za glavnu raspravu ne do|e uredno obavije{teni tu`eni, ro~i{te }e se odr`ati bez njegovog prisustva (~l. 84. st. 2. ZPP-a). Najkasnije na pripremnom ro~i{tu stranke su du`ne iznijeti sve ~injenice na kojima zasnivaju svoje zahtjeve i predlo`iti sve dokaze koje `ele izvesti u toku postupka, te na pripremno ro~i{te donijeti sve isprave i predmete koje `ele upotrijebiti kao dokaz (~l. 77. ZPP-a). Na pripremnom ro~i{tu, sud }e rje{enjem odrediti dan i sat odr`avanja glavne rasprave, pitanja o kojima }e se raspravljati, dokaze koji }e se izvesti i koje osobe }e biti pozvane na glavnu raspravu (~l. 94. st. 1. ZPP-a), pri ~emu se stranke upozoravaju da sud mo`e odrediti da se glavna rasprava mo`e odr`ati odmah nakon pripremnog ro~i{ta (~l. 94. st. 3. ZPP-a).

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE KANTON SARAJEVO OP]INSKI SUD U SARAJEVU BROJ 65 0 P 128741 10 P Sarajevo, 14. 9. 2011. godine Op}inski sud u Sarajevu i to sudija Nermina Sijer~i}, u pravnoj stvari tu`itelja UNICREDIT BANK DD MOSTAR, Ulica kardinala Stepinca bb, pravni sljednik HVB CENTRAL PROFIT BANKE DD, protiv tu`enih HALILOVI] SAMIR iz Travnika, Ulica bosanska broj 29, MIKI] VLADIMIR iz Travnika, Ulica Kulina bana Kula II i MLAKI] LJILJANE iz Novi Travnik, Ulica ^ehova, radi duga v.sp. 9.648,36 KM, objavljuje slijede}i

OGLAS
POZIV
Za MLAKI] LJILJANU iz Novog Travnika, Ulica ^ehova Pozivate se kao stranka na PRIPREMNO RO^I[TE za 6. 12. 2011. godine u 10 sati, pred ovaj sud u sobu broj 314/III. Sudija Nermina Sijer~i} NAPOMENA: Stranke su du`ne najkasnije na pripremnom ro~i{tu iznijeti sve ~injenice na kojima zasnivaju svoje zahtjeve i predlo`iti sve dokaze koje `ele izvesti u toku postupka, te na pripremno ro~i{te donijeti sve isprave i predmete koje `ele upotrijebiti kao dokaz (~l. 77. ZPP-a). Na pripremnom ro~i{tu }e se raspravljati o pitanjima koja se odnose na smetnje za dalji tok postupka, o prijedlozima stranaka i ~injeni~nim navodima kojima stranke obrazla`u svoje prijedloge (~l. 79, 80. ZPP-a). Tu`eni mo`e najkasnije na pripremnom ro~i{tu podnijeti protivtu`bu (~l. 74. stav 1. ZPP-a). Ako na pripremno ro~i{te ne do|e tu`ilac, a bio je uredno obavije{ten, smatrat }e se da je tu`ba povu~ena, osim ako tu`eni ne zahtijeva da se ro~i{te odr`i (~l. 84. stav 1. ZPP-a). Ako na pripremno ro~i{te ne do|e uredno obavije{ten tu`eni, ro~i{te }e se odr`ati bez njegovog prisustva (~l. 84. stav 2. ZPP-a).

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE KANTON SARAJEVO OP]INSKI SUD U SARAJEVU Broj: 65 0 Mals 116129 09 Mals Sarajevo, 12. 11. 2010. godine OP]INSKI SUD U SARAJEVU, sudija Radivoje Stani{i}, u pravnoj stvari tu`itelja "KAMER COMMERCE" DOO SARAJEVO, ul. Terezije bb, koga zastupa Emir Kova~evi} iz Sarajeva, protiv tu`enog DELUX COMPANY d.o.o. Sarajevo, Trg heroja bb, Sarajevo, radi duga, vsp. 426,61 KM, na osnovu ~lana 348. stav 3. Zakona o parni~nom postupku ("Sl. novine FBiH br. 53/03, 73/05 i 19/06), objavljuje:

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE KANTON SARAJEVO OP]INSKI SUD U SARAJEVU Broj: 65 0 P 072896 09 P Sarajevo, 20. 9. 2011. godine Tu`itelj: Tu`eni: Radi: Vsp: Unicredit Bank DD sa sjedi{tem u Mostaru, Ul. kardinala Stepinca bb pravni sljednik HVB Central Profit Banke DD Nihad \ozi} Isplata duga 10.233,47

OGLAS
OP]INSKI SUD U SARAJEVU, sudija Radivoje Stani{i}, u pravnoj stvari tu`itelja "KAMER COMMERCE" DOO SARAJEVO, ul. Terezije bb, koga zastupa Emir Kova~evi} iz Sarajeva, protiv tu`enog DELUX COMPANY d.o.o. Sarajevo, Trg heroja bb, Sarajevo, radi duga, vsp. 426,61 KM, 12. 11. 2010. godine donio je:

P RE S U DU
- zbog propu{tanja Tu`eni je du`an isplatiti tu`itelju iznos od 426,61 KM, sa zakonskom zateznom kamatom po~ev od 26. 10. 2007. godine do kona~ne isplate, te da mu nadoknadi tro{kove postupka u iznosu od 417,50 KM, sve u roku od 15 dana od dana dono{enja presude. Sudija Radivoje Stani{i} Pouka o pravnom lijeku: Protiv ove presude dopu{tena je `alba KANTONALNOM SUDU U SARAJEVU u roku od 30 dana od dana dostavljanja prepisa. @alba se podnosi ovom sudu, u dovoljnom broju primjeraka za Sud i protivnu stranku. Obavje{tava se tu`eni da se dostava ovog pismena smatra obavljenom u roku od 15 dana od dana objavljivanja u dnevnim novinama FBiH i na oglasnoj tabli suda.

OBJAVLJUJE
POZIV ZA NIHAD \OZI] ZA PRIPREMNO RO^I[TE ZA SRIJEDU, 7. 12. 2011. GODINE, U 9 SATI, pred ovaj sud u sobu br. 301/III. Uz napomenu da su stranke du`ne najkasnije na pripremnom ro~i{tu iznijeti sve ~injenice na kojima zasnivaju svoje zahtjeve i predlo`iti sve dokaze koje `ele izvesti u toku postupka, te na pripremno ro~i{te donijeti sve isprave i predmete koje `ele upotrijebiti kao dokaz; da tu`eni mogu najkasnije na pripremnom ro~i{tu podnijeti protivtu`bu, te ako na pripremno ro~i{te ne do|e tu`itelj, a bio je uredno obavije{ten, smatra}e se da je tu`ba povu~ena, osim ako tu`eni ne zahtijeva da se ro~i{te odr`i, ako na pripremno ro~i{te ne do|e uredno obavije{teni tu`eni, ro~i{te }e se odr`ati bez njegovog prisustva. Ovim putem se tu`enom dostavlja poziv za pripremno ro~i{te i tu`eni se obavje{tava da se dostava poziva smatra obavljenom protekom roka od 15 dana od dana objavljivanja. SUDIJA MILENA RAJI]

44

SPORT

srijeda, 28. septembar 2011. godine

OSLOBO\ENJE

Safet Su{i} pozvao 21 igra~a za dva preostala me~a kvalifikacija za EP
Selektor fudbalske reprezentacije BiH Safet Su{i} objavio je spisak 21 igra~a koji je u kombinaciji za kvalifikacione utakmice za Evropsko prvenstvo 2012. protiv Luksemburga, 7. oktobra (20 sati) u Zenici i sa Francuskom, ~etiri dana kasnije (21) u Parizu. Na{a najbolja selekcija zauzima drugo mjesto u grupi D, nadomak je plasmanu u bara` i strateg BiH ukazao je povjerenje provjerenim fudbalerima. Na spisku nema igra~a Hoffenheima Sejada Salihovi}a zbog povrede. Su{i} je pozvao Vedada Ibi{evi}a, koji }e biti me|u 18 fudbalera Hoffenheima, koji }e predstoje}eg vikenda igrati bundesliga{ki me~ i Zlatana Muslimovi}a, iako ovaj napada~ jo{ nema klub.

Igra}e najbolji tim
protiv Luksemburga
Ne}e biti kalkulacija u me~u u Zenici. Ubije|en sam u pobjedu kojom bismo osigurali jednu od prve dvije pozicije u grupi, {to je cilj, rekao je selektor BiH
HASAGI] I BEGOVI] BRANI]E PO JEDAN ME^ Pomo}ni trener Elvir Balji} me informisao da }e Hasagi} biti spreman za reprezentativne nastupe. Imamo dva vrhunska golmana. Begovi} i Hasagi} }e braniti po jednu utakmicu jer su nam obojica neophodna, istakao je Su{i}
"On mo`e pru`iti puno reprezentaciji, mada su male {anse da bude u naju`oj konkurenciji u dva preostala kvalifikaciona me~a jer du go ne ma klu b. Mo`da je ovo na~in da prona|e novi tim." Najbolji fudbaler na{e zemlje svih vremena odlu~io je da Muhamed Be{i} bude na raspolaganju strategu U-21 selekcije Vladi Jagodi}u. "Bolje je da Be{i} igra za mladu reprezentaciju jer je njoj Na spisku selektora BiH Safeta Su{i}a su: Kenan Hasagi} (Istanbul BB), Asmir Begovi} (Stoke), Asmir Avduki} (Borac) - golmani, Mensur Mujd`a (Freiburg), Boris Pand`a (Mechelen), Adnan Mravac (Mattersburg), Emir Spahi} (Sevilla), Sa{a Papac (Glasgow Rangers), Adnan Zahirovi} (Spartak Nalchik), Elvir Rahimi} (CSKA Moskva), Haris Medunjanin (Maccabi Tel Aviv), Semir [tili} (Lech), Senad Luli} (Lazio), Miralem Pjani} (Roma), Zvjezdan Misimovi} (Dinamo Moskva), Senijad Ibri~i} (Lokomotiv Moskva), Darko Maleti} (Aktobe), Edin D`eko (Manchester City), Ermin Zec (Geclerbirligi), Vedad Ibi{evi} (Hoffenheim), Zlatan Muslimovi} (bez kluba). sada potrebniji." Legendarni Pape istakao je da je u vrijeme kada je on preuzeo BiH, cilj bio plasman me|u prve dvije ekipe u kvalifikacijama za EP naredne godine u Poljskoj i Ukrajini. "Ne}e biti kalkulacija protiv Luksemburga. Igra}e najbolji sastav kako bismo pobijedili i osigurali bara`. Ako se budem bavio eksperimentima, mogu}e je da to bude protiv trikolora. Francuska je prvi favorit u grupi, igra}e protiv nas na svom terenu i bi}e joj dovoljan bod za plasman na EP. Nijedna reprezentacija ne mo`e obe}ati pobjedu u Parizu, pa tako ni mi. Francuska je velesila i u ovom trenutku me ne interesuje susret protiv nje. Moramo se koncentrisati na utakmicu sa Luksemburgom."

Spisak reprezentativaca

Salihovi} otpao
"Raz go va rao sam sa Salihovi}em, ~ija se povreda iskomplikovala i ne mogu ra~unati na njega u narednim me~evima. Kao {to sam obe}ao, nema ve}ih iznena|enja na spisku na kojem je trebalo biti 22 fudbalera. Nije bilo razloga da ne pozovem Zvjezdana Misimovi}a, koji je godinama u reprezentaciji i odlu~io je pogotkom posljednju utakmicu sa Bjelorusijom. Godinama je nezamjenjiv u dr`avnom timu, a i nakon {to je izgubio mjesto u po~etnoj formaciji protiv Bjelorusa na gostovanju, jasno je da ra~unam na njega. Nemam nikakvih nesporazuma sa Misimovi}em", rekao je Su{i} na ju~era{njoj konferenciji za novinare u Sarajevu.

Optimizam selektora
Su{i} je optimista i ubije|en je u osvajanje tri boda u me~u sa najslabijomselekcijom u na{ojgrupi. "Ne}emo imati jednostavan zadatak. Luksemburg je bolji nego ranije. Kada sam bio igra~, dobili smo ovog rivala sa 5:0, mada je na poluvremenu bilo 0:0." Selektor zmajeva kazao je da povreda Kenana Hasagi}a nije ozbiljnije prirode. "Pomo}nitrenerElvirBalji} me informisao da }e Hasagi}bitispreman za reprezentativne nastupe. Imamo dva vrhunska golmana. Begovi} i Hasagi}}e braniti po jednu utakmicu jer su nam obojica neophodna", izjavio je Su{i}. Okupljanje na{ih najboljih fudbalera je 3. oktobra u hotelu Hercegovina. Z. RA[IDOVI]

Se le k tor bh. reprezentacije naglasio je da je uputio poziv Muslimovi}u, koji je tako|e dugogodi{ nji ~lan A selekcije.

Osigurati bara` pobjedom nad Luksembur`anima: Safet Su{i}

Jagodi} objavio spisak za me~eve sa Njema~kom i Kiprom

Nastaviti sa uspjesima
Strateg U-21 tima obradovan je {to }e Be{i} igrati za bh. nade, ali mu je `ao {to ne mo`e ra~unati na Zahirovi}a
Selektor mlade reprezentacije Vlado Jagodi} objavio je imena 21 igra~a na kojeg }e ra~unati u dvije naredne kvalifikacione utakmice protiv Njema~ke, 6. oktobra (20 sati) u Ingolstadtu i sa Kiprom, 11. oktobra (17). Na Jagodi}evom spisku nalaze se: Stefan Tomovi} (Slavija), Semir Bukvi} (@eljezni~ar), Tino Divkovi} (Sloboda) - golmani, Senad Husi} (Zvijezda), Amer Dupovac, Kenan Hand`i} (Sarajevo), Mateo Su{i} (Istra), Josip Kvesi}, Benjamin ^oli} (@eljezni~ar), Enes Sipovi} (Petrolul), Toni Marki}, Mile Pehar, Amer Beki} (Zrinjski), Muhamed Be{i} (HSV), Sr|an Grahovac (Borac), Eldar Hasanovi} (Vele`), Slavko Brekalo, Goran Zakari} ([iroki Brijeg), Edin Vi{}a (Istanbul BB), Nemanja Bilbija i Miroslav Stevanovi} (Vojvodina). "Osvojili smo ~etiri boda iz prva dva me~a i zbog toga su nam bitne naredne utakmice. Dopuni}u ovaj spisak sa jo{ dva igra~a nakon {to se odigraju utakmice Kupa BiH i prvenstva narednih dana. U susretu sa favorizovanom Njema~kom igra}e ista ekipa kao u prethodna dva duela protiv San Marina i Bjelorusije ili }e biti dvije izmjene", rekao je Jagodi}. Strateg U-21 tima obradovan je {to }e Be{i} igrati za bh. nade, ali mu je i `ao {to ne mo`e ra~unati na Zahirovi}a, koji je A reprezentativac. "Zadr`ali smo kvalitet i mo`emo nastaviti sa dobrim rezultatima", smatra Jagodi}.
Z. R. Zadr`ali smo kvalitet: Vlado Jagodi}

srijeda, 28. septembar 2011. godine

OSLOBO\ENJE

SPORT
1. [iroki Brijeg 2. Sarajevo 3. Borac 4. @eljezni~ar 5. Vele` 6. Zrinjski 7. Rudar 8. Olimpic 9. Leotar 10. ^elik 11. GO[K 12. Sloboda 13. Kozara 14. Travnik 15. Zvijezda 16. Slavija 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 6 5 5 4 4 3 3 3 3 3 2 3 2 2 2 2 1 1 1 2 2 3 2 1 1 1 3 0 2 2 1 1 1 2 2 2 2 2 3 4 4 4 3 5 4 4 5 5

45
BOSNA I HERCEGOVINA
Premijer liga BiH 8. kolo uta pobnerpor d:p-g bod

Epilog prekida u Banjoj Luci

@elji tri boda, Borac tri me~a bez publike
Banjalu~ani su, uz suspenziju stadiona, zaradili kaznu od 10.000 KM, a nov~ano je ka`njen i @eljezni~ar (2.500 KM) jer su navija~i tima sa Grbavice ubacivali pirotehni~ka sredstva na teren • Torlaku tri, a Sulji}u dvije utakmice suspenzije zbog vrije|anja navija~a u Trebinju
@elji tri boda, Borcu tri me~a suspenzije, epilog je prekinutog me~a u Banjoj Luci. Naime, susret izme|u Borca i @eljezni~ara, koji je zavr{io u 33. minuti kod rezultata 1:0 za goste, Takmi~arska komsija N/FSBiH registrovala je rezultatom 3:0 u korist tima sa Grbavice, potvrdio nam je predsjednik ove komisije Rudolf Mari}. Prekid je uslijedio nakon {to su u teren Gradskog stadiona u Banjoj Luci utr~ali navija~i Borca, koji su kamenjem, fla{ama i bakljama krenuli u obra~un sa navija~ima iz Sarajeva. Intervencijom policije situacija je smirena, ali tek nakon vi{e od 45 minuta pauze nare|eno je da se tribina isprazni. Me|utim, sudija Tomislav ^ui} iz Livna je, nakon izlaska iz svla~ionice, smatrao da se nisu stekli uslovi za nastavak me~a, te je odlu~io da se susret ne mo`e nastaviti. “U dono{enju odluke, koja je bila jednoglasna, vodili smo se iz vje {ta ji ma slu`be nih li ca, odnosno delegata Davora Ristovi}a, sudije Tomislava ^ui}a i Ko me sa ra za bez bje dnost N/FSBiH Novaka Damjanovi}a“ , naglasio je Mari}, te dodao kako je TK predlo`io Komitetu za takmi~enje da se utakmica ne nastavlja, ukoliko se desi prekid du`i od 15 minuta, ~ega do sada nije bilo u pravilnicima. Nakon Takmi~arske komisije,

15:3 19:7 14:9 14:8 11:6 17:13 7:11 12:10 8:9 10:14 7:9 5:12 8:10 10:16 6:12 8:22

19 16 16 14 14 12 11 10 10 10 9 9 8 8 7 7

IBRI[IMBEGOVI] I MILO[EVI] Pokrenuti postupci i protiv Muhameda Ibri{imbegovi}a, predstavnika FK Borac, koji je u pauzi utakmice vrije|ao sudiju Tomislava ^ui}a iz Livna, kao i protiv Ace Milo{evi}a, bezbjednjaka banjalu~kog kluba, zbog ozbiljnih propusta u organizaciji utakmice izme|u Borca i @elje
Jednoglasna odluka Disciplinske komisije
Foto: D@. KRIJE[TORAC

koja je dala preporuke za pokretanje postupaka protiv nekoliko lica, Disciplinska komisija je, tako|er jednoglasno, donijela odluku da se Gradski stadion u Banjoj Luci suspenduje na tri me~a bez publike, te da se Borac nov~ano kazni sa 10.000 KM. Goran Kosori}, predsjednik DK N/FSBiH, kazao nam je da je suspenzija od tri me~a primjerena za incident koji se desio, te da je nov~ana kazna od 10.000 KM, zapravo i najve}a mogu}a

prema pravilniku bh. saveza. Tako|er, Kosori} je naglasio kako su pokrenuti postupci protiv Muhameda Ibri{imbegovi}a, predstavnika FK Borac, koji je u pauzi utakmice vrije|ao sudiju Tomislava ^ui}a iz Livna, kao i protiv Ace Milo{evi}a, bezbjednjaka banjalu~kog kluba, zbog ozbiljnih propusta u organizaciji utakmice izme|u Borca i @elje. “Uz pomenute kazne, odlu~ili smo kazniti i navija~e @eljezni~ara, zbog ubacivanja pirote-

hni~kih sredstava na teren, sa 2.500 KM, a istim iznosom je ka`njeno i FK Sarajevo, ~iji navija~i su u{li na teren na utakmici protiv Leotara u Trebinju, s tim da su Trebinjci, kao organizatori me~a, ka`njeni sa 1.000 KM, zbog tog propusta.” Disciplinska komisija N/FSBiH, na osnovu prijave delegata me~a u Trebinju izme|u Leotara i Sarajeva, zabranom nastupa u tri utakmice, kaznila je kapitena Sarajeva Sedina Torlaka zbog

nasrtanja na policajca, a njegovog suigra~a Asmira Sulji}a u dva me~a, zbog, kako je navedeno, vrije|anja publike pri izlasku sa stadiona, a razmatrale su se i kazne za Behudina Trbovi}a, te Edina Gola}a. Podsje}anja radi, slu~aj Trbovi} je predat u nadle`nost Federalnog saveza, a Edin Gola} je ka`njen sa pet mjeseci suspenzije, a o njima se ponovo razgovaralo na preporuku Komiteta za normalizaciju.
J. LIGATA

LIGA PRVAKA Umalo senzacija na Old Traffordu

Hat-trick Freia, Baselu bod
[vicarci do 90. minute vodili sa 3:2, Ashley Young spasio crvene |avole sru{io Manchester City, Edin D`eko igrao do 55. minute
Na pragu velike senzacije u drugom kolu Lige prvaka bio je Basel koji je u 90. minuti na Old Traffordu vodio sa 3:2, da bi bod crvenim |avolima, koji su nakon prvog poluvremena vodili sa 2:0, u sudij skom vre me nu osi gu rao As hley Young. Hat-trick za [vicarce postigao je Alexandr Frei koji su i ovako do{li do velikog rezultata i za sada predvode timove u grupi C sa ~etiri boda. Bayern je na Allianz Areni potpuno nadigrao Manchester City. Golovima Maria Gomeza bavarci su slavili pobjedu sa 2:0 i tako do{li do druge pobjede, a gra|ane ostavili sa bodom nakon dvije utakmice. Iako su Englezi dobro otvorili utakmicu i na po~etku imali finu priliku preko Edina D`eke ~iji poku{aj je odbranio do ma}i gol man, do brih 70 mi nu ta

Gomez

Grupa A: Bayern - Man. City 2:0 (Gomez 38, 45), Napoli - Villarreal 2:0 (Hamsik 14, Cavani 17pen). Poredak: 1. Bayern 6, 2. Napoli 4, 3. Man. City 1, 4. Villarreal 0. Grupa B: CSKA - Inter 2:3 (D`agojev 45, Love 77 - Lucio 6, Pazzini 23, Zarate 79), Trabzonspor - Lille 1:1 (Colman 75pen - Sow 31). Poredak: 1. Trabzonspor 4, 2. Inter 3, 3. Lille 2, 4. CSKA 1. Grupa C: Man. United - Basel 3:3 (Welbeck 16, 17, Young 90 - Frei 58, 60, 76pen), Otelul Galati - Benfica 0:1 (Cesar 41). Poredak: 1. Basel 4, 2. Benfica 4, 3. Man. United 2, 4. Otelul 0. Grupa D: Lyon - Dinamo (Z) 2:0 (Gomis 23, Kone 42), Real Madrid - Ajax 3:0 (Ronaldo 25, Kaka 41, Benzema 49). Poredak: 1. Real 6, 2. Lyon 4, 3. Ajax 1, 4. Dinamo 0.

Rezultati

Mario Gomez sa dva gola potopio nade gra|ana

Reuters

Bayern je bio dominantna ekipa na terenu. Pitanje pobjednika rije{ili su ve} u prvom poluvremenu preko Gomeza

koji je pogodio u 38. i 45. minuti. Edin D`eko igrao je do 55. minute kada je zamijenjen za De Jonga.

U drugom me~u grupe A Napoli je na svom terenu savladao Villarreal sa 2:0 i ~vrsto dr`i drugo mjesto. U ostalim me~evima Real Madrid i Lyon savladali su Ajax i Dinamo, Benfica je kao gost savladala Otelul Galati, dok je turski debitant Trabzonspor nakon pobjede u Milanu nad Interom, ovaj put osvojio bod kao doma}in protiv Lillea (1:1). Inter je u Moskvi sa 3:2 savladao CSKA. M. I.

46

SPORT

srijeda, 28. septembar 2011. godine

OSLOBO\ENJE

KUP BiH @eljezni~ar igra mali gradski derbi

Gu{o brani i protiv Olimpica
Tim koji pobje|uje se ne mijenja, odgovorio je Osim na upit ko }e stajati izme|u stativa • Vasili} spreman, Osim zadovoljan i minimalnom pobjedom
Menad`er @eljezni~ara Amar Osim smatra kako je prava sre}a {to }e u Kupu za protivnika imati Olimpic. Ne zato {to plavi protiv vukova imaju stopostotan u~inak, ve} {to se radi o odli~nom protivniku, koji }e tim sa Grbavice trgnuti nakon de{avanja u Banjoj Luci. “Olimpic }e nas vratiti u realnost“ smatra Osim, koji tvrdi ka, ko }e Velibor Vasili}, koji je iza{ao u susretu protiv Borca zbog povrede, ipak igrati. “Vasili} je nevjerovatan profesionalac i poznaju}i ga, sigurno }e htjeti da igra.”

Osmina finala Kupa BiH
SRIJEDA, 15.30 MRAMOR - KRAJI[NIK (sudija: Bjelica - pomo}nici: ^i{i}, Kne`evi}) SLAVIJA - [IROKI BRIJEG (Terzi} - Kuljaninovi}, Vinceti}) SARAJEVO - RUDAR P. (Dominkovi} - Smaji}, Grabus) ZRINJSKI - VELE@ (Skaki} - Ba{i}, Imamovi}) RUDAR K. - BRANITELJ (Jakupovi} - Mari}, Hrsti}) GO[K - ^ELIK (Mrkovi} - Dra{kovi}, Bakovi}) SRIJEDA, 18.30 BORAC - ZVIJEZDA (Kaplan - Alispahi}, Taborin) @ELJEZNI^AR - OLIMPIC (Stanki} - [irko, Udovi~i})

Adnan Gu{o i dalje me|u stativama

Osim dodaje kako }e Olimpic biti te`e pobijediti nego svih prija{njih godina, pogotovo {to se vukovi nalaze u sjajnoj formi. “Pobijedili su u Tuzli bez nekoliko standardnih igra~a, a dobili su i Borac u utakmici bez navija~a. To samo pokazuje da su izuzetno kvalitetni. Teoretski, bi}e ih dale-

ko te`e pobijediti nego ranije, pogotovo jer su u usponu forme. Po~inju li~iti na tim, {to je i normalno, s obzirom na ulaganja i igra~ki kadar. Ipak, u ovaj me~ ulazimo s velikom dozom opreza. Zato i ka`em, sre}a je pa igramo protiv njih, jer da je neki drugi protivnik, mo`da bi se i opustili, a

ovako u utakmicu ulazimo maksimalno koncentrisani“, govori Osim, koji bi bio zadovoljan i minimalnom pobjedom, bez primljenog gola. “Mo`da se ne}e nekome svidjeti {to to ka`em, ali da, bio bih zadovoljan sa 1:0, pogotovo jer Olimpic igra bolje u gostima, ba{

kao i mi i svaka pobjeda za nas bi bila dobra“ smatra Osim, koji je , na upit ko }e stajati izme|u stativa, s obzirom na to da je golmanu Elvisu Kari}u istekla suspenzija, odgovorio: “Tim koji pobje|uje se ne mijenja“ {to bi u prevodu zna~ilo da }e , protiv Olimpica zaigrati Gu{o, B. ^oli}, Vasili}, Bogi~evi}, Kvesi}, Svraka, Nyema, Be{lija, Zeba, Jamak i Adilovi}.
J. LIGATA

Olimpic u novom poku{aju da savlada @eljezni~ar

Slavija doma}in [irokom Brijegu

Lukavi~ani u kombinovanom sastavu
Trener Zoran Erbez ne}e mo}i ra~unati na D`emala Sadikovi}a i Predraga Papaza

Mogu li vukovi nastaviti sa serijom dobrih rezultata?

Sve je protiv nas, ali nemamo {ta izgubiti
@eljo je apsolutni favorit, protiv kojeg nikad nismo slavili, niti smo mu postigli gol u zvani~nim utakmicama. Ipak, tradicija je tu da se ru{i, te svakoj seriji mora do}i kraj, optimisti~an je strateg vukova Nedim Jusufbegovi}
@rijeb osmine finala Kupa BiH nije bio naklonjen ekipi Olimpica, pa }e tako vukovi prolaz dalje tra`iti preko aktuelnog osvaja~a najmasovnijeg fudbalskog takmi~enja u na{oj dr`avi, ekipe @eljezni~ara. Prvi ~in duela izme|u najstarijeg i najmla|eg sarajevskog pre mi jer li ga {a odi gra}e se ve~eras na Grbavici, a tradicija je apsolutno na strani doma}ina. Naime, Olimpic nikad nije savladao @elju u zvani~nim utakmicama koje su plavi obi~no rutinski rje{avali u svoju korist. Ipak, u taboru Olimpica vjeruju da mogu prirediti iznena|enje i u dvije utakmice nadigrati svog protivnika. U prilog im ide ~injenica da u posljednje vrijeme igraju sjajno, te odli~na u~inkovitost napada~a, koji su u prethodne tri utakmice postigli devet pogodaka. ‘’Na Grbavici nam je cilj da odigramo jednu dobru utakmicu, a ukoliko ostanemo nepora`eni, bio bih prezadovoljan. @eljezni~ar je apsolutni favorit i sve je protiv nas. Nikada nismo slavili protiv njih, niti smo im postigli gol u zvani~nim utakmicama. Nemamo {ta izgubiti i tradicija je tu da se ru{i, te svakoj seriji mora do}i kraj’’, rekao je strateg Olimpica Nedim Jusufbegovi}. U konkurenciji za ovaj susret zbog povreda ne}e biti D`enan Durak i Minas Osmani, a zbog suspenzije pravo nastupa nema Nedim Hiro{.
A. MEHANOVI]

Poslije prvenstvenog remija na doma}em terenu sa Rudarom iz Prijedora, fudbaleri Slavije u prvoj utakmici osmine finala Kupa BiH do~ekuju ekipu [irokog Brijega. Trener Lukavi~ana Zoran Erbez, koji je prije nekoliko dana preuzeo Slaviju, nema velika o~ekivanja od ovog me~a. “Sigurno }e nam biti te{ko, ali ne}emo se predati. ^injenica je da jo{ imamo problema, mada nismo lo{e odigrali protiv Prijedor~ana. Oni su do{li da ostvare pozitivan rezultat i u tome su uspjeli. Vrlo lako se moglo de-

Slavija bez velikih o~ekivanja protiv lidera

siti da pobijedimo, bili smo nadomak prekidu crne serije. Me|utim, moji igra~i o~igledno imaju psiholo{ku blokadu koju zajedni~kim snagama moramo {to prije otkloniti“ kazao je Erbez, koji je , svjes tan sna ge [i ro ko bri je`ana i te`ine zadatka koji je pred njegovim timom. “[iroki nije slu~ajno prvi na tabeli i znamo {ta nas ~eka u tom me~u. Igra}emo

u kombinovanom sastavu jer vi{e `elimo da se usredoto~imo na utakmicu koju }emo igra ti u Tra vni ku. Me|utim, ukoliko uspijemo ostvariti dobar rezultat na doma}em terenu, svakako }emo se jo{ vi{e potruditi u revan{u“, rekao je Erbez, koji danas ne}e mo}i ra~unati na D`emala Sadikovi}a i Predraga Papaza.
A. K.

Arsenal {est mjeseci bez Wilshera
Nogometa{ Arsenala Jack Wilshere odsustvova}e sa terena najmanje {est mjeseci nakon {to je ju~er u Londonu operisao desni ~lanak. Ovo }e biti jo{ jedan udarac za ekipu Arsena Wengera koja u engleskoj Premier ligi ne bilje`i dobre rezultate. Wilshere zbog povrede za topnike nije odigrao nijednu utakmicu ove sezone. “Ve} sam imao operaciju i sve je pro{lo dobro. ^lanak je jo{ uvijek upaljen, ali gledam naprijed. Radit }u naporno kako bih se {to prije vratio u formu i ponovo zaigrao“ kazao , je Wilshere. Trener Arsenala Arsen Wenger ve~eras u utakmici Lige prvaka protiv gr~kog Olympiakosa ne}e mo}i ra~unati ni na povrije|enog Thea Walcotta.

Jack Wilshere: Operisan i sada je uredu

srijeda, 28. septembar 2011. godine

OSLOBO\ENJE

SPORT
Zrinjski do~ekuje Vele`

47

KUP BiH Fudbaleri Sarajeva do~ekuju Rudar Prijedor

@elimo ostvariti
nedosti`nu prednost
Bordo tim poku{a}e do}i do {to ubjedljivije pobjede kako bi ve} u prvom me~u osmine finala prakti~no osigurao prolaz
Fudbaleri Sarajeva do~ekuju u srijedu (15.30 sati) prijedorski Rudar na stadionu „Asim Ferhatovi} Hase“ u prvoj utakmici osmine finala Kupa BiH. Viceprvak na{e zemlje `eli opravdati ulogu favorita protiv Prijedor~ana, no dva uzastopna prvenstvena poraza od Leotara i [irokog Brijega upozorenje su da izabranici Jir`ija Pli{eka din Torlak i Asmir Sulji} ka`njeni sa tri, odnosne dvije utakmice neigranja zbog sudjelovanja u incidentima na prvenstvenoj utakmici sa Leotarom, u posljednji trenutak je postalo poznato da }e njih dvojica morati pauzirati u kup-susretu protiv Rudara. „Mislim da mo`emo ponoviti igru protiv [irokog Brijega i uz ra i bilo mu je `ao {to ne mo`e u srijedu pokazati svoje umije}e. Jedan od najboljih pojedinaca u timu sa Ko{eva u dosada{njem toku sezone respektuje rivala u na{em najmasovnijem takmi~enju. „Rudar je osvojio bod na gostovanju protiv Slavije u pro{lom kolu i pokazao da je kvalitetna ekipa. Mi imamo velike ambicije i u Kupu BiH, gdje }emo poku{ati osvojiti trofej. Nakon me~a u srijedu, o~ekuje nas i prvenstveno gostovanje u Prijedoru. Nastoja}emo da osvajanjem tri boda prekinemo negativan niz na koji su uticale i neke druge okolnosti, nevezane za igru.“ Sulji}u je poni{ten gol u 37. minuti derbija sa [irokim Brijegom zbog navodno opasne igre 20-godi{njeg fudbalera ko{evskog premijerliga{a u duelu sa jednim odbrambenim igra~em ekipe sa Pecare. „Nakon {to sam pogodio protivni~ku mre`u, ~uo se sudijski zvi`duk. Mislim da je arbitardosudio indirekt za goste zbog visoko podignute noge, iako nije postojao kontakt izme|u mene i igra~a [irokog Brijega. Gol je bio regularan“ istakao je , Sulji}. Vjerovatan sastav: Adilovi}, ^omor, Belo{evi}, Zrnanovi}, Dupovac, [}epanovi}, Bajraktarevi} (K. Hand`i}), Had`i}, Koja{evi}, Obu}a, Haski}.
Z. RA[IDOVI] U obje ekipe vlada umjereni optimizam pred mostarski derbi

Musa `eli pobjedu, Vare{anovi} zadovoljan remijem
Najva`nije je da derbi mostarskih rivala protekne u fer i sportskom nadmetanju, bez incidenata na terenu i tribinama
Zrinj ski do~eku je Ve le`, u prvoj utakmici osmine finala Kupa BiH, {to }e biti 18. susret mostarskih gradskih rivala u istoriji. Strateg plemi}a Slaven Musa je optimista, kao i njegov kolega Mirza Vare{anovi}, koji }e predvoditi ro|ene na suprotnoj strani. “Svjesni smo kvaliteta Vele`a, ali vjerujemo u sebe i na{e ambicije su isklju~ivo vezane za trijumf. Bio bih zadovoljan bilo kakvom pobjedom. Naravno, nastoja}emo ostvariti {to bolji rezultat jer utakmica u srijedu, za razliku od one nedjeljne u prvenstvu, ima i svoje drugo poluvrijeme u Vrap~i}ima,” kazao je Musa, koji ne}e mo}i ra~unati samo na novajliju Jacksona, koji ima problema sa povredom. Vare{anovi} o~ekuje povoljan rezultat, a to bi, kako ka`e, po njemu bio i remi. “Vje ru je mo u svo je mo gu}nosti. Nadamo se }emo ostvariti dobar rezultat, a to je i nerije{eno. @elim da moji igra~i pristupe hladne glave utakmici, a dobro je {to smo doma}ini u revan{u,” istakao je Vare{anovi}. Nakon trenera govorili su kapiteni Zrinjskog i Vele`a, Damir D`idi} i Admir Velagi}. “Mogu obe}ati maksimalnu borbenost, kako bismo ostvarili povoljan rezultat. @elim apelovati na na{e, ali i na protivni~ke navija~e da sutra fer i sportski navijaju i derbiju daju dimenziju vi{e, koji }e vremenom prerasti u istinski sportski praznik. Nije tragedija ni izgubiti, niti remizirati. Jedina tragedija bi bili incidenti na trbinama, odnosno ulicama grada. To vi{e nikome ne treba,” istakao je kapiten Zrinjskog D`idi}. Na njegove rije~i nadovezao se Velagi}, ljubimac navija~a Vele`a. “Potrudi}emo se da odigramo najbolje {to mo`emo i tako ostvarimo {to povoljniji rezultat pred revan{ u Vrap~i}ima. Nadam se da }e publika pod Bijelim brijegom u`ivati u kvalitetnoj predstavi“ rekao je Velagi}. ,

Opravdati ulogu favorita: Asmir Sulji}

Foto: D`. KRIJE[TORAC

moraju pru`iti maksimum za pobjedu. Neizvjestan je nastup Ivana Sesara, koji je slomio srednji prst na lijevoj ruci u me~u sa [irokobrije`anima. U kombinaciji za sastav najvjerovatnije ne}e biti Almir [migalovi} (povrijedio se igraju}i utakmicu za drugi tim Sarajeva). Odlukom Disciplinske komisije N/FSBiH, kojom su Se-

vi{e sportske sre}e do}i do povoljnog rezultata. @elimo ostvariti pobjedu sa {to ve}om razlikom uo~i revan{a u Prijedoru. Dobro bi bilo da ostvarimo prednost od jednog ili dva gola, a najva`nije je da ne primimo pogodak na doma}em terenu“ , rekao je veznjak bordo tima Asmir Sulji}, koji je kasnije saznao da ne}e igrati protiv Ruda-

Zvijezda gostuje kod Borca

Rezultat za revan{
Nakon pobjede protiv Slobode u prvom kolu ekipu Zvijezde danas u takmi~enju za Kup ponovo o~ekuje te`ak protivnik. Rije~ je o prvaku Borcu, koji je danas doma}in grada~a~kom premijerliga{u. Borba za najdra`i trofej za ekipu Zvijezde je jedan od prioriteta i jasnih ciljeva za koje trener Dragan Jovi} ka`e: „Borac je veliki favorit, ali su i na{e ambicije vi{e nego jasne. Susret sa Borcem `elimo zavr{iti sa aktivnim rezultatom kako bi nam put do ~etvrtfinala bio znatno olak{an. Za prolazak me|u osam najboljih treba}e nam i puno sre}e, a i bolja realizacija. Doma}in je pu no odmornija mom~ad od nas, ali se revan{ u Grada~cu odlu~ivati o putniku u tre}i krug samo ako se izborimo za dobar rezultat, naravno sa postignutim zgo-

Rudar gost Sarajeva na Ko{evu

Prijedor~ani se ne predaju
Fudbaleri Rudara, koji su u Kupu BiH pretpro{le sezone stigli do ~etvrtine finala, kada su eliminisani od sarajevskog @eljezni~ara, u prvoj utakmici osmine finala ovosezonskog ciklusa gosti su ~etverostrukog pobjednika zna~ajnog takmi~enja i aktuelnog vice{ampiona na{e zemlje Sarajeva. [ef stru~nog {taba Prijedor~ana Dragan Radovi} mo}i }e ra~unati na Vedrana Kantara i Gorana Kecmana, koji su zbog `utih kartona izostali u proteklom prvenstvenom duelu sa Slavijom, ali je neizvjesno da li }e povjerenje ukazati najja~em sastavu, s obzirom na to da ove rivale u subotu o~ekuje megdan u borbi za bodove u gradu na Sani. “Svjesni smo da }e doma}in u~initi sve da se pred svojim navija~ima iskupi za dva uzastopna poraza u prvenstvu i prepu{tamo mu epitet favorita. Cijenimo kvalitetnog rivala, ali se ne}emo predati. @elimo pru`iti dostojan otpor i ostaviti {to ljep{i utisak, a ujedno nadigravanjem ostvariti rezultat kojim bismo napravili dobru atmosferu, kako pred subotnji duel, tako i revan{-me~ Kupa BiH“ re, kao je 24-godi{nji veznjak Anel Rami}, ovoljeto{nje poja~anje Rudara iz bjelopoljskog Jedinstva, ponikao u trebinjskom Leotaru, koji je u nedjelju u Lukavici izjedna~uju}im golom donio bod svojoj ekipi.
N. \ERI]

Borac favorit, ali nema predaje

ditkom“ rekao je trener Jovi}. , Za optimizam pred dana{nji dvoboj u Banja Luci trener Zvijezde ima potporu i u puno boljem izboru igra~kog kadra nego {to je to bio slu~aj u utakmicama sa @eljom i ^elikom. U tim se vra}aju stoperi Husi} i Hasi}, a priliku }e dobiti i mom-

ci sa klupe. Oni }e usko~iti umjesto nekih igra~a koji su odigrali tri posljednje utakmice u prvenstvu i prvom kolu Kupa. Sastav: Smaji}, Jakovljevi}, Husi}, Gavari}, Moranjki}, Hasi}, Deli}, Jusi}, Risti}, Halilovi}, \ervi}. I. PEJI]

48
Premijer Omladinske lige BiH

SPORT
BOSNA I HERCEGOVINA
9. kolo utapobnerpor d:p-g bod

srijeda, 28. septembar 2011. godine

OSLOBO\ENJE

LIGA PRVAKA Chelsea gostuje kod Valencie

Kadeti
1. Sarajevo 2. Zrinjski 3. @eljezni~ar 4. [iroki Brijeg 5. Olimpic 6. Sloboda 7. Kozara 8. Leotar 9. ^elik 10. Rudar 11. Slavija 12. Travnik 13. Vele` 14. Zvijezda 15. Borac 16. GO[K 9 9 9 9 9 9 9 8 8 9 9 9 9 9 9 9 7 7 7 4 4 4 5 4 4 3 3 2 2 2 1 0 2 1 0 3 3 3 0 1 1 1 1 3 2 0 2 1 0 1 2 2 2 2 4 3 3 5 5 4 5 7 6 8 24:3 25:6 20:12 21:11 25:16 12:7 14:12 17:13 17:19 13:15 10:19 11:14 10:18 13:20 11:21 6:44 23 22 21 15 15 15 15 13 13 10 10 9 8 6 5 1 odgo|eno 3:2 4:0 1:1 0:0 2:9 3:0 1:3

Cech: Opsjednuti smo

osvajanjem naslova
Zanimljivo }e biti i u Marseilleu, gdje francuska ekipa do~ekuje Borussiu iz Dortmunda, dok branilac titule Barcelona ide na megdan BATE Borisovu
Sa novim strategom na klupi Vil la som-Bo asom i velikim brojem drugih zvijezda, Chelsea je favorit u ve~era{njem dvoboju 2. kola Lige prvaka protiv Valencie na Mestalli, ali i jedan od najozbiljnijih kandidata za osvajanje Lige prvaka. Ipak, iako {i{mi{i nisu tim kakav su bi li u ra ni jim se zo na ma, zadr`ali su napada~ki duh i `elju da se uvijek nadigravaju. Golman londonskog kluba Petr Cech priznao je da su njegovi saigra~i i on opsjednuti osvajanjem trofeja, koji im godinama izmi~e. ‘’Poka`ite mi tim kalibra Chelsea, Manchester Uniteda, Reala ili Barcelone koji nije opsjednut trofejom u Ligi prvaka. Ako oni nisu, iznenadio bih se za{to uop{te igraju. ^ak i ukoliko ste osvojili to takmi~enje ranije, `elite taj podvig da ponovite. Poku{avamo da na|emo put do pobjede na pozitivan na~in i mislim da je to pravi stav, jer ukoliko nemate glad za pobjedama, ne treba ni da igrate’’, rekao je ~uvar mre`e plavaca. Sudbina se poigrala sa Juanom Matom, koji se nakon manje od dva mjeseca vra}a na Mestallu, ali u protivni~kom dresu. Jedan od najboljih prijatelja i biv{i saigra~ Mate, vezni fudbaler Valencije Pablo Her-

Parovi
Gru pa E: Va len cia Chelsea, Bayer - Genk. Grupa F: Marseille - Borus sia D, Ar se nal Olympiakos. Grupa G: Zenit - Porto, Shakhtar APOEL. Grupa H: Milan Plzen, BATE - Barcelona. diola poslao je ohrabruju}u poruku svim potencijalnim konkurentima, kazav{i kako njegova ekipa nije nepobjediva, te kako je svako mo`e pobijediti. “Mi nismo nepobjedivi i svaka ekipa nas mo`e savladati. Ipak, ako odradimo stvari na pravi na~in, navija~i mogu do}i i u`ivati, {to je najva`nije“ rekao , je Guardiola. Tre ner Mi la na Mas si mi li ano Allegri ima}e na raspolaganju Ibrahimovi}a, Boneru i An to ni ni ja za su sret pro tiv ~e{kog prvaka Plzena. Osim spomenute trojke, Ambrosini bi se mogao tako|er na}i na popisu igra~a koji }e konkurirati za sastav, dok }e susret u srijedu gotovo sigurno propustiti Robinho, Kevin-Prince Boateng, Pato, Gattuso, Flamini i Mexes.
A. MEHANOVI]

REZULTATI ZENICA: ^elik - Leotar GRADI[KA: Kozara - [iroki Brijeg SARAJEVO: Sarajevo - Rudar I. SARAJEVO: Slavija - Travnik MOSTAR: Vele` - Zrinjski GABELA: GO[K - Olimpic TUZLA: Sloboda - @eljezni~ar BANJA LUKA: Borac - Zvijezda

LISTA STRIJELACA: 10 golova - Mirko Mari} ([iroki Brijeg), 8 - Mirsad [ijerki} (^elik), 7 - Nedim Lepir (@eljezni~ar), Nemanja Stojanovi} (Slavija), Josip ]orluka ([iroki Brijeg), 6 - Dino ]emalovi} (Vele`), Aldin Husovi} (Sarajevo)...

Juniori
1. Olimpic 2. @eljezni~ar 3. Sarajevo 4. [iroki Brijeg 5. ^elik 6. Borac 7. Sloboda 8. Kozara 9. Slavija 10. Zrinjski 11. Zvijezda 12. GO[K 13. Rudar 14. Leotar 15. Travnik 16. Vele` 9 9 9 9 8 9 9 9 9 9 9 9 9 8 9 9 8 6 6 6 5 5 4 4 4 3 2 2 2 1 0 0 0 2 1 0 1 1 3 1 1 3 2 1 0 2 4 4 1 1 2 3 2 3 2 4 4 3 5 6 7 5 5 5 22:8 34:18 22:13 21:12 26:14 22:13 9:5 13:10 19:19 16:13 12:22 10:17 6:18 8:18 8:25 8:31 24 20 19 18 16 16 15 13 13 12 8 7 6 5 4 4 odgo|eno 1:3 1:0 6:2 2:2 0:1 1:0 6:2

Borussia Dortmund tra`i prvo slavlje u Ligi prvaka nakon dugo godina

REZULTATI ZENICA: ^elik - Leotar GRADI[KA: Kozara - [iroki Brijeg SARAJEVO: Sarajevo - Rudar I. SARAJEVO: Slavija - Travnik MOSTAR: Vele` - Zrinjski GABELA: GO[K - Olimpic TUZLA: Sloboda - @eljezni~ar BANJA LUKA: Borac - Zvijezda

nandez, poru~io je sada{njem igra~u Chelsea da ne o~ekuje nikakvu ljubav u svom povratku na Mestallu gdje je proveo posljednje ~etiri godine svoje karijere. ‘’Za Juana }e ova utakmica biti posebna s obzirom na to da se vra}a na mjesto gdje je proveo neke od najljep{ih trenutaka svoje dosada{nje karijere. Ali, na terenu nema prijateljstva. Bori}emo se do smrti protiv Chelsea da pobijedimo i tek na kon to ga mu mo gu po`eljeti sve najbolje. Znamo da }e susret biti iznimno te`ak jer je Chelsea jedna od najbo-

ljih ekipa Evrope. Me|utim, ve} smo i prije pokazali da mo`emo pobijediti i u takvim utakmicama’’, zaklju~io je vezni igra~ Valencije. Zanimljivo }e biti i u Marseil leu, gdje fran cus ka eki pa do~ekuje Borussiu Dortmund, koja se nakon dugog posta vratila me|u najbolje klubove Starog kontinenta. Marseille }e biti li{en usluga svog napada~a i ponajboljeg igra~a Andre-Pierrea Gignaca u dvoboju protiv milionera. Branilac titule, ekipa Barcelone, gostuje kod BATE Borisova, a trener Katalonaca Pep Guar-

DRUGA LIGA - CENTAR: Ilija{ - Vratnik 3:1 (2:0)

BOSNA I HERCEGOVINA
Druga liga-Centar 7. kolo uta pobnerpor d:p-g bod

IDU]E KOLO OBJE KONKURENCIJE BANJA LUKA: Borac - ^elik SARAJEVO: @eljezni~ar - GO[K MOSTAR: Zrinjski - Slavija [IROKI BRIJEG: [iroki Brijeg - Borac GRADA^AC: Zvijezda - Sloboda VOGO[]A: Olimpic - Vele` TRAVNIK: Travnik - Sarajevo PRIJEDOR: Rudar - Kozara LISTA STRIJELACA: 15 golova - Armin Hod`i} (@eljezni~ar), 7 - Belmin Vila (@eljezni~ar), 8 - Petar Kuni} (Borac), 6 - Mihajlo Savanovi} (Borac), Goran Majdanac (Kozara), Matej Kara~i} ([.Brijeg), 5 - Adnan Hrelja (Sarajevo), Ivan Bari{i}, Ivan Buha~ ([. Brijeg), Andrej Dursun (Slavija)...

Tri gola Jusi}a
Gradski stadion u Ilija{u. Gledalaca oko 350. Vrijeme i teren pogodni za igru. Sudija: Mirza Zubi} (Visoko) 7. Pomo}nici: Mahir Ja{arspahi} i Samir Trako. Strijelci: 1:0 - Jusi} (2), 2:0 - Jusi} (30), 3:0 - Jusi} (67), 3:1 ]iri} (75). @uti kartoni: Bajramovi} i Odovi} ( Ilija{), Pu ha lo vi}, Ke~o i Ta bak (Vratnik). Crveni karton: A. Be{lija (Ilija{). ILIJA[: Kozi} 7, E. Be{lija 7, Bajramovi} 7, Hela} 7,5, Jusi} 8, ^eho 7,5, Smajlovi} 7,5, Dervi{evi} 7,5 (od 64. Pa{ali} 7), Odovi} 7,5, Ad`i} 8 (od 78. Arnautovi} -), Solak 7,5 (od 62. A. Be{lija 5). Trener: Namir Solak. VRATNIK: Doder 6, Dizdarevi} 5,5, Kova~evi} 6,5, Feli} 5 (od 46. Drkenda 6), Ke~o 6,5, ]uri} 7, Hanifi} 6, Puhalovi} 5, Jejna 5 (od 46. Borov~anin 5,5), Ali} 5,5, Tabak 5. Trener: Almedin Milavica. Vi{e nego dobru utakmicu imali su priliku da gledaju prisutni na gradskom stadionu u Ilija{u ne samo zbog postignuta ~etiri pogotka ve} zbog dobrih akcija koje su rezultirale velikim bro jem stvo re nih {an si. Najbolji pojedinac utakmice Esmir Jusi} obilje`io je ovu utakmicu sa tri postignuta pogotka, od kojih je posebno efektan bio prvi pogodak, kada je preciznim {utom glavom pogodio nebranjeni dio gola gostuju}e ekipe Vratnika. Jedina mrlja na utakmici je nesportski potez rezerviste Ale na Be {li je, ko ji je opravdano isklju~en u samoj zavr{nici dosta korektne utakmice. Sudijska trojka je dobro obavila svoj zaN. BAJRAMOVI] Zaslu`en poraz: Almedin Milavica datak.

LIGA VETERANA
1. Esmeralda 2. Picerija Dino 3. @eljezni~ar 4. D`ekos 5. Oktal Pharma 6. ^engi}-Vila 7. Vogo{}a 8. RVIKS

10. kolo

10 7 1 2 31:17 22 10 7 1 2 39:28 22 10 6 2 2 39:25 20 10 5 2 3 28:15 19 10 5 1 4 35:20 16 10 5 4 1 33:22 16 10 2 1 7 27:26 7 10 1 2 7 24:46 5 REZULTATI @eljezni~ar - RVIKS 8:3 (Fati} 2, Pehlivanovi}, Kurt 2, Muharemovi}, Brkovi} 2 - Ma{i} 2, Trgo) Vogo{}a - Picerija Dino 0:3 (Meki} 2, Radonja) ^engi}-Vila - D`ekos 2:2 (Me{i}, Pra{ovi} - Vuksanovi}, Nedi})

7 5 2 0 17:2 17 7 4 2 1 9:4 14 6 4 1 1 14:5 13 6 2 4 0 11:6 10 7 3 1 3 12:11 10 7 3 1 3 11:10 10 7 3 1 3 7:12 10 7 3 0 4 8:9 9 7 2 3 2 6:9 9 7 3 0 4 10:15 9 6 2 1 3 12:10 7 6 2 1 3 6:8 7 7 1 4 2 4:6 7 7 2 1 4 10:18 7 6 2 0 4 7:13 6 6 1 0 5 6:12 3 REZULTATI DOBOJ/KAKANJ: Mladost - Rudar 0:0 VITOKOVI]I: Azot - Stup~anica 1:0 USORA: Usora - Natron odgo|eno TE[ANJ: TO[K - Mladost (@) 3:0 VISOKO: Bosna - Borac 0:0 SARAJEVO: Bosna - Ozren 3:0 ILIJA[: Ilija{ - Vratnik 3:1 HAD@I]I: Radnik - Biser 3:2 IDU]E KOLO BREZA: Rudar - Biser BUTMIR: Vratnik - Radnik SEMIZOVAC: Ozren - Ilija{ JELAH: Borac - Bosna (S) @UP^A: Mladost - Bosna (V) MAGLAJ: Natron - To{k OLOVO: Stup~anica - Usora DOBOJ/KAKANJ: Mladost - Azot

1. Bosna (V) 2. Rudar 3. TO[K 4. Borac 5. Ozren 6. Azot 7. Vratnik 8. Mladost (@) 9. Stup~anica 10. Ilija{ 11. Biser 12. Natron 13. Mladost (DK) 14. Radnik 15. Usora 16. Bosna (S)

srijeda, 28. septembar 2011. godine

OSLOBO\ENJE

SPORT

49

Svjetsko prvenstvo u boksu

Damir Beljo pobijedio Elghanama
D`emal Bo{njak }e ukrstiti rukavice sa Bannisom Lenonom, a Velibor Vidi} sa Kubancem Carlosom Banteurtom
Bh. bokser Damir Beljo pobijedio je Egip}anina Karema Elghanama na Svjetskom prvenstvu koje se odr`ava u Bakuu. Ovaj ~lan BK Zrinjski iz Mostara slavio je sa uvjerljivih 17:9. Egip}anin je rije{io prvu rundu u svoju korist sa 6:5, ali je onda na{ bokser preuzeo kontrolu nad me~om. Drugu rundu je dobio sa 5:1, tre}u sa 7:2, pa je do kraja uspio sa~uvati prednost. Narednih protivnik Damira Belje je bokser iz Hrvatske Stjepan Vugdelija. Pored Belje, na SP na{u zemlju predstavljaju jo{ D`emal Bo{njak (Ilid`a, polute{ka kategorija do 81 kg) i Velibor Vidi} (Slavija, velter do 69 kg). D`emal Bo{njak }e ukrstiti rukavice sa Bannisom Lenonom koji sti`e iz Dominikanske Republike. Lenon je na posljednjem SP u Milanu prije dvije godine pora`en ve} u prvom nastupu, kao i na SP koje je 2007. odr`ano u Budimpe{ti. U slu~aju prolaska u drugi krug
Beljo u narednom kolu protiv Hrvata Vugdelije

NLB liga od ove sezone pod novim imenom
Regionalna ko{arka{ka NLB Liga, koja je posljednjih pet godina pod ge ne ral nim spon zor stvom Nove Ljubljanske banke napredovala me|u najuspje{nija ko{arka{ka takmi~enja na svijetu, u sezoni 2011/12. promijenit }e ime. Nakon zavr{etka ugovora sa generalnim sponzorom, takmi~enje }e se preimenovati u ABA Ligu i dobiti novi logotip. NLB Liga, najve}e regionalno ko {ar ka {ko ta kmi~enje ko je uklju~uje 14 ko{arka{kih klubova iz {est dr`ava, nakon uspje{nog zavr{etka 10. jubilarne sezone u sezoni 2011/12. nastavit }e sa imenom ABA Liga. Ugovor sa generalnim sponzorom NLB je ove godine istekao, a dogovori sa ostalim partnerima ve} su u toku. “U 10 godina opstanka, liga je zadobila me|unarodni ugled i priznanje. U 11. sezonu ulazimo ~vrsto, sa ostalim dugogodi{njim spon zo ri ma. Na {e ta kmi~enje ostaje sa financijskog vidika jak projekt, kojem se u ovoj sezoni pridru`io i euroliga{ki Maccabi’’, rekao je generalni direktor ABA Lige Roman Lisac, koji u novoj sezoni, koja po~inje 1. oktobra, o~ekuje jo{ atraktivnije utakmice i obe}ava velike u`itke za ko{arka{ke fanove.

eliminacijskih borbi, Bo{njak bi boksovao protiv Hrvoja Sepa iz Hrvatske. Velibor Vidi} }e se u prvom kolu boriti sa Kubancem Carlosom Banteurtom, koji ima ~etiri medalje sa velikih takmi~enja. Prije tri godine je na Olimpijadi u Pekingu pora`en u finalu od Artayeva Bakhtiyara. Osvojio je zlato na Svjetskom kupa 2008. godine. U slu~aju pobjede, Vidi} bi boksao protiv boljeg iz me~a Keller (Danska) - Shelestyuk (Ukrajina).

Bh. prvak se poja~ao

Memorijalni ko{arka{ki turnir “Davorin Popovi} Da~o“

Na otvaranju [ibenik - Radivoj Kora}
@enski ko{arka{ki klub @eljezni~ar i ove godine organizuje memorijalni turnir “Davorin Popovi} Da~o“ u ~ast ne, kada{njeg legendarnog pjeva~a Indexa. Memorijal je na programu 29. i 30. septembra u Sarajevu i igrat }e se u dvorani “Ramiz Sal~in“ na Mojmilu. Pored doma}ina, na turniru }e u~estvovati ekipe “Radivoj Kora}“ , [ibenik i Zadar. Prvu polufinalnu utakmicu igrat }e [ibenik i “Radivoj Kora}“ u ~etvrtak sa po~etkom u 16 sati, dok je me~ izme|u @elje i Zadra na programu u 18 sati. Utakmica za tre}e mjesto igra se u petak u 17 sati, a finalni susret u 19 sati. Delegacija @eljezni~ara }e u ~etvrtak u 12 sati obi}i i spomen-obilje`je Davorina A. K. Popovi}a.

Amerikanac Collins potpisao na godinu

Coleman Collins u [irokom
KK [iroki TT Kabeli anga`ovao je po slje dnje po ja~anje pred po~etak nove sezone, a u redove bh. prvaka do{ao je Amerikanac Coleman Collins. Ovaj dvadesetpetogodi{nji 206 centimetara visoki krilni centar u pro{loj sezoni je nastupao u Njema~koj za Ratiopharm Ulm, sa bh. prvakom je potpisao jednogodi{nji ugovor. Njegovim dolaskom }e se umnogome rasteretiti mladi Darko Planini}. Collins je u pro{loj sezoni odigrao 34 utakmice, prosje~no je igrao 20-ak minuta po me~u, te postizao 8,3 poena i 4,5 skokova. I dalje su u toku pripreme [irokog, koji }e do ove sedmice trenirati na Pecari, a za vikend putuje na turnir u Trilj.

@eljezni~ar igra protiv Zadra

Osnovan Gimnasti~ki savez BiH
Istorijski dan za gimnastiku Bosne i Hercegovine dogodio se u proteklu subotu. Napokon je odr`ana osniva~ka skup {ti na Gi mnas ti~kog saveza BiH (GSBiH) na kojoj je prisustovao 21 delegat iz Federacije BiH i Republike Srpske. Izabrano je i rukovodstvo Sa ve za. Za pred sje dni ka, odnosno potpredsjednika, izabrani su Sne`ana Bijeli} iz Banje Luke i Mirsad Tinji} iz Tuzle, koji }e se po principu automatizma mijenjati na ~elu GSBiH. Ostali ~lanovi Upravnog odbora su Almir Atikovi}, Mersad ]uljevi}, Sa {a Ko va~evi}, Hi da je ta Glavini}, Rene Star~evi}, Mila din Jo va no vi} i Ade mir Ra{~i}. Za generalnog se kre ta ra iza bra na je Aida Had`i}. Izabrano rukovodstvo je zahvalilo delegatima Skup{tine na izboru uz obe}anje da }e ovaj nepravedno zapostavljeni sport uz pomo} {ire dru{tveno-politi~ke zajednice, sportskih radnika, privrednika i svih ljudi koji vole gimnastiku vratiti na mjesto koje joj pripada kao bazi~nom sportu.

Ko{arka{ice ^elika prve u Trevizu
Ko{arka{ice zeni~kog ^elika pobjednice su turnira u italijanskom grduTrevizu na kojem su osimkluba doma}ina Magigas basket Trevisa i tima iz na{e zemlje, u~estvovali jo{ San Martino i Lugagnano. U polufinalu ^elik je savladao San Martin sa 50:47, a u finalnom me~u do ma}i Ma gi gas basket Treviso sa 87:43. Ove godine^elik je jedan od najve}ih favorita za osvajanje titule u bh. prvenstvu, a igra}e zajedno sa Mladim Kraji{nikom i Slobodom iz Bosanskog Novog u regionalnoj ligi u kojoj }e u~estvovati jo{ klubovi iz Srbije i Crne Gore.
Mi. D.

Caja Laboral potpisala Dorseya
[panski euroliga{ Caja Laboral i ameri~ki krilni centar Joey Dorsey potpisali su jednogodi{nji ugovor, ali bez mogu}nosti da se igra~ vrati u SAD kada krene NBA liga. Dorsey je nakon NCAA karijere na Memphisu, gdje se dokazao kao odli~an odbrambeni igra~, bio izabran na Draftu 2008. od Portlanda. Uslijedila je potom brza razmjena koja ga je odvela u Houston u zamjenu za Nicholasa Batuma. Pro{le sezone je Dorsey igrao za Toronto Raptorse. Na 43 utakmice prosje~no je postizao 3,1 poen uz 4,4 skoka za 12 minuta provedenih u igri.

Sne`ana Bijeli}

50

OGLASI
Bosna i Hercegovina Federacija Bosne i Hercegovine Unsko-sanski kanton Op}ina Sanski Most - Op}inski na~elnik Bosna i Hercegovina Federacija Bosne i Hercegovine

srijeda, 28. septembar 2011. godine
Bosnia and Herzegovina Federation of Bosnia and Herzegovina

OSLOBO\ENJE

Broj: 05-34-2210/11 Datum; 27. 9. 2011. god. Na osnovu ~lana 23. - 26. Zakona o namje{tenicima u organima dr`avne slu`be u Federaciji BiH (“Sl. novine FBiH“, br. 49/05), op}inski na~elnik r a s p i s u j e:

KANTON SARAJEVO Ministarstvo za bora~ka pitanja

CANTON SARAJEVO Ministry of Veteran's affairs

za prijem namje{tenika u radni odnos na neodre|eno vrijeme u Jedinstveni op}inski organ uprave, op}ine Sanski Most 1. Vi{i referent za poslove zakupa poslovnih prostora i javnih povr{ina .................................izvr{ilac (na neodre|eno vrijeme) 2. Opis poslova radnog mjesta Vi{i referent za poslove zakupa poslovnih prostora i javnih povr{ina; vodi evidenciju poslovnih prostorija i javnih povr{ina, obavlja administrativne poslove vezane za rad Komisije za provo|enje javnog oglasa za dodjelu u zakup poslovnih prostorija, realizuje odluke o dodjeli na kori{tenje poslovnih prostorija, vr{i analiti~ko pra}enje zakupaca i izmirenje zakupnih obaveza, vr{i mjese~no zadu`enje zakupaca, prati naplatu, evidentira promjene nastale tokom zakupnog odnosa, poduzima mjere u cilju efikasnije realizacije naplate, odgovoran je za zakonito i a`urno vr{enje poslova, podnosi mjese~ne, a po potrebi i sedmi~ne izvje{taje o svom radu pomo}niku op}inskog na~elnika, odgovoran je za provedbu propisanih postupaka i procedura o internoj kontroli, obavlja i sve druge poslove po nalogu {efa Odsjeka i pomo}nika op}inskog na~elnika i istim je odgovoran. 3. Op}i uslovi; Kandidat za radno mjesto broj 1. du`an je da ispunjava sljede}e op}e uslove; - da je dr`avljanin BiH, - da je stariji od 18 godina, - da ima op}u zdravstvenu sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta, - da ima vrstu i stepen {kolske spreme potrebne za obavljanje poslova radnog mjesta prema Pravilniku o unutra{njoj organizaciji, - da u posljednje dvije godine od dana objavljivanja javnog oglasa nije otpu{tan iz organa dr`avne slu`be kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou vlasti u Federaciji, odnosno u Bosni i Hercegovini, - da nije pod optu`nicom Me|unarodnog tribunala za biv{u Jugoslaviju (~lan IX 1. Ustava BiH ), 4. Kandidat pored navedenih op}ih uslova treba da ispunjava i posebne uslove; - da ima zavr{en IV stepen srednje stru~ne spreme - ekonomski, dru{tveni ili tehni~ki smjer, - da ima polo`en stru~ni ispit, - da ima najmanje 10 mjeseci radnog sta`a, - i da poznaje rad na ra~unaru. 5. Prijave kandidata treba da sadr`e; - kra}u biografiju, adresu i kontakt-telefon, - dokaz o stru~noj spremi i polo`enom stru~nom ispitu, - uvjerenje o dr`avljanstvu (ne starije od 6 mjeseci), - rodni list (IMKR ne stariji od 6 mjeseci), - uvjerenje o radnom iskustvu, - uvjerenje da se ne vodi krivi~ni postupak (ne starije od 3 mjeseca), - dokaz o poznavanju rada na ra~unarima, - izjave na okolnosti iz ta~ke 3. alineja 5. i 6. • Ljekarsko uvjerenje o radnoj sposobnosti dostaviti po prijemu. Dokumenti koji se prila`u uz prijavu moraju biti originalni ili ovjerene kopije. Javni oglas }e biti objavljen u najmanje tri razli~ita dnevna lista koja se distribuiraju na cijelom podru~ju Federacije BiH i biti }e otvoren 15 dana od dana objavljivanja. Prijave sa tra`enom dokumentacijom mogu se dostaviti li~no ili putem po{te preporu~eno na adresu; Op}ina Sanski Most, Banjalu~ka 3., (sa naznakom za javni oglas za prijem namje{tenika u radni odnos na neodre|eno vrijeme u Jedinstveni op}inski organ uprave op}ine Sanski Most). Nepotpune i neblagovremene prijave ne}e se razmatrati. Op}inski na~elnik Prim. dr. Mustafa Avdagi}

J AVNI O G L A S

Na osnovu ~lana 34. Zakona o dopunskim pravima boraca-branitelja Bosne i Hercegovine („Slu`bene novine Kantona Sarajevo“, br. 9/07 - pre~i{}eni tekst, 7/08 i 33/08), ~lana 17. do 21. Uredbe o na~inu i uvjetima rje{avanja stambenih potreba boraca-branitelja Bosne i Hercegovine („Slu`bene novine Kantona Sarajevo“, broj: 31/07 i 23/09), Pravilnika za utvr|ivanje prava na jednokratnu bespovratnu dodjelu sredstava za rje{avanje stambenih potreba (“Slu`bene novine Kantona Sarajevo” br. 36/07, 36/08 i 10/11) i javnog poziva za podno{enje zahtjeva za ostvarivanje prava na jednokratnu bespovratnu dodjelu sredstava za rje{avanje stambenih potreba bora~kih populacija u Kantonu Sarajevo, Ministarstvo za bora~ka pitanja Kantona Sarajevo

OBAVJE[TAVA
podnosioce zahtjeva za dodjelu sredstava za rje{avanje stambenih potreba u vidu gra|evinskog materijala, u vidu izvo|enja gra|evinskih radova i pru`anja gra|evinskih usluga, te udru`ivanja sredstava za kupovinu stambene jedinice po javnom pozivu objavljenom u dnevnom listu “Oslobo|enje” 23.2.2011. godine da se PRELIMINARNE LISTE LICA ^IJI SU ZAHTJEVI POTPUNI, TE PRELIMINARNE LISTE LICA ^IJI ZAHTJEVI NE ZADOVOLJAVAJU USLOVE JAVNOG POZIVA NALAZE NA/U: - Web stranici Kantona (www.mbp.ks.gov.ba), - Sjedi{tima kantonalnih bora~kih udru`enja, - Slu`bama za BiZ svih op}ina Kantona Sarajevo. Na preliminarne liste se mo`e ulo`iti prigovor u roku 21 dan od objave ovog obavje{tenja, isklju~ivo u pisanoj formi na adresu: Kanton Sarajevo, Ministarstvo za bora~ka pitanja, Reisa D`. ^au{evi}a br. 1, putem protokola Kantona Sarajevo ili po{tom. Po isteku `albenog roka i rje{avanja prigovora, kona~ne liste potpunih i nepotpunih zahtjeva }e biti objavljene na isti na~in, o ~emu }e podnosioci zahtjeva biti obavije{teni na adekvatan na~in. Potrebne informacije mogu se dobiti na info-punktu Ministarstva (sala protokola Kantona Sarajevo) tel.033/562-273, Sektoru za bora~ko-invalidsku za{titu na broj telefona 033/562-009 ili teh. sekretara na broj telefona 033/562-012. Broj: 06-14-3589 Ob/11 Sarajevo, 27.9.2011. g. MINISTAR Doc. dr. Ned`ad Ajnad`i}

web: http://mbp.ks.gov.ba e-mail: minbopi@ks.gov.ba; Tel: + 387 (0) 33 562-012,Fax: + 387 (0) 33 562-251 Sarajevo, Reisa D`emaludina ^au{evi}a 1

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE KANTON SARAJEVO OP]INSKI SUD U SARAJEVU Broj: 65 0 P 064030 08 P Sarajevo, 13. 9. 2011. godine Tu`itelj: Tu`eni: Radi: Vsp: Unicredit Bank DD Dubravka Furdulovi} Isplata duga 18.874,57

POZIV
Za BO[KO NIKOLI] TRO[KA BB KRE[EVO Pozivate se kao stranka na pripremno ro~i{te zakazano za SRIJEDU, 9. 11. 2011. godine, sa po~etkom u 13 sati, pred ovaj sud u sobu broj 341/III sprat. Sudija Sanela Goru{anovi} - Butigan NAPOMENA: Ako na pripremno ro~i{te ili na ro~i{te za glavnu raspravu ne do|e uredno obavije{teni tu`itelj, smatrat }e se da je tu`ba povu~ena, osim ako tu`eni ne zahtijeva da se ro~i{te odr`i (~l. 84. st. 1. ZPP-a). Ako na pripremno ro~i{te ili na ro~i{te za glavnu raspravu ne do|e uredno obavije{teni tu`eni, ro~i{te }e se odr`ati bez njegovog prisustva (~l. 84. st. 2. ZPP-a). Najkasnije na pripremnom ro~i{tu stranke su du`ne iznijeti sve ~injenice na kojima zasnivaju svoje zahtjeve i predlo`iti sve dokaze koje `ele izvesti u toku postupka, te na pripremno ro~i{te donijeti sve isprave i predmete koje `ele upotrijebiti kao dokaz (~l. 77. ZPP-a). Na pripremnom ro~i{tu, sud }e rje{enjem odrediti dan i sat odr`avanja glavne rasprave, pitanja o kojima }e se raspravljati, dokaze koji }e se izvesti i koje osobe }e biti pozvane na glavnu raspravu (~l. 94. st. 1. ZPP-a), pri ~emu se stranke upozoravaju da sud mo`e odrediti da se glavna rasprava mo`e odr`ati odmah nakon pripremnog ro~i{ta (~l. 94. st. 3. ZPP-a).

Na osnovu ~lana 72. Zakona o osnovnom obrazovanju («Slu`bene novine TK» broj: 06/04 i 07/05), Saglasnosti Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta TK broj: 10/1-34-49241/11, Odluke [kolskog odbora JU O[ „Ivan Goran Kova~i}“ Grada~ac broj 01/6-539/2011, raspisuje se:

JAVNIupra`njenih radnih mjesta KONKURS za popunu
I — Radne pozicije na koju se primaju kandidati: 1. nastavnik matematike, 1 izvr{ilac — pripravnik, 8 ~asova na odre|eno vrijeme do povratka zaposlenice sa bolovanja, 2. nastavnik bosanskog, hrvatskog i srpskog jezik i knji`evnost, 1 izvr{ilac — 8 ~asova na odre|eno vrijeme do povratka zaposlenika sa funkcije, 3. saradnik u razrednoj nastavi, 3 izvr{ioca — 1/2 radnog vremena na odre|eno vrijeme. Na upra`njena radna mjesta na odre|eno vrijeme anga`ovat }e se zaposlenici najdu`e do 10. 8. 2012. godine, uklju~uju}i i pripadaju}i godi{nji odmor. II — Uslovi koje kandidati moraju ispunjavati: a) op}i uslovi, predvi|eni ~lanom 72. Zakona o osnovnom obrazovanju i Nastavnim planom i programom b) posebni uslovi u skladu sa Zakonom, Nastavnim planom i Pedago{kim standardima. Uz prijavu potrebno je prilo`iti dokumentaciju (originali ili ovjerene kopije): 1. uvjerenje o dr`avljanstvu (ne starije od {est mjeseci), 2. izvod iz mati~ne knjige ro|enih (ne starije od {est mjeseci), 3. diploma o stru~noj spremi, 4. uvjerenje o polo`enom stru~nom ispitu, 5. uvjerenje o radnom sta`u u ustanovama obrazovanja, 6. uvjerenje Zavoda za zapo{ljavanje o du`ini ~ekanja na posao, 7. prijava sa kratkom biografijom. Ukoliko se popuna upra`njenog radnog mjesta ne izvr{i stru~nim licima, primit }e se pripravnik. Napomena: Sa kandidatima koji ispunjavaju uslove utvr|ene konkursom obavit }e se razgovor (intervju). Intervju sa kandidatima }e biti obavljen 11. i 12. oktobra 2011. godine u vremenu od 9 do 14 sati. Dokumente dostaviti u roku od 8 dana, od dana objave javnog konkursa, li~no na protokol ili putem po{te, na adresu: JU O[ „Ivan Goran Kova~i}“ Huseina kapetana Grada{~evi}a 53, 76 250 G R A D A ^ A C Sa naznakom „Javni konkurs za popunu upra`njenih mjesta“ Nepotpune i neblagovremene prijave ne}e se razmatrati. PREDSJEDNIK [KOLSKOG ODBORA

srijeda, 28. septembar 2011. godine

OSLOBO\ENJE

OGLASI

51

Naziv po{te

Adresa

Radno vrijeme
pon-pet. 07-19 08-16,30 07-19 07-19 07-19 07-16 07-19 07-16 07-20 08-15 08-15 08-18 08-20 08-18 08-18 08-18 07-20 08-16 07-20 08-16 08-16 08-15 07-20 07-20 09-16 08-16 08-16 08-16 09-16 08-15 08-16 07-20 07-20 07-20 08-15 08-18 08-15 08-19 08-15 08-19 08-15 08-16 08-18 07-20 08-15 08-16 08-15 08-16 08-16 07-17 08-16 08-16 07-17 07-17 07-17 07-17 08-17 07-20 07-20 08-20 07:30-19 07:30-19 07:30-19 07:30-19 07:30-19 08-16 08-16 07:30-16 subota 07,30-15,30 07,30-15,30 07,30-15,30 07,30-15,30 07-14 07,30-15,30 07-14 07-20 08-15 08-15 08-18 08-18 08-18 08-15 08-15 07-20 07-20 08-15 07-20 07-20 09-16 09-16 08-15 07-20 07-20 07-20 08-15 08-15 08-15 08-15 08-15 08-15 08-15 08-15 08-15 07-15 08-15 08-15 08-15 08-15 08-15 08-15 08-15 08-15 08-15 08-15 08-15 08-15 08-15 08-15 08-15 08-15 08-15 08-15 08-15 08-15 08-15 08-15 08-15 08-15 nedjelja 09-19 09-20 -

Biha} Bosanska 3 Biha} Bosanskih Kraljeva Cazin Trg zlatnih ljiljana Velika Kladuša Ibrahima Mržljaka bb Bosanska Krupa Trg oslobo|enja 1 Bosanski Petrovac Bosanska 115 Sanski Most Banjalu~ka 2 Klju~ Kulina bana 11 Goražde Ferida Dizdarevi}a 3 Ustikolina Ustikolina Pra~a Trg Kemala Hrve bb Mostar Tekija bb Mostar Bra}e Feji}a bb Mostar Mar{ala Tita 51a (Sj. logor) Konjic Maršala Tita bb Jablanica Pere Bili}a 24 Sarajevo Obala Kulina bana 8 Sarajevo Maršala Tita 12 Sarajevo ^emaluša bb Sarajevo Patriotske lige 40 Sarajevo Livanjska 1 Sarajevo Višnjik 40 Sarajevo Zmaja od Bosne 88 Sarajevo Put života bb Sarajevo Grbavi~ka 1 Sarajevo Behdžeta Muteveli}a bb Sarajevo Džemala Bijedi}a 37 Sarajevo Safet bega Bašagi}a bb Sarajevo Zelene beretke 15 Sarajevo Trg solidarnosti 37 Sarajevo Safeta Hadži}a 107 Sarajevo Trg ZAVNOBIH-a 17 Sarajevo Bul. branilaca Dobrinje bb Ilidža Rustempašina 13 Hadži}i Hadželi 116 Vogoš}a Jošani~ka 32 Ilijaš 29. februara 4 Travnik Prnjavor 11 Novi Travnik Trg Zlatnih ljiljana bb Bugojno Nugle II Gornji Vakuf Javi} bb Fojnica Doktora Raljevi}a bb Donji Vakuf Ul. 14. Septembra Tuzla Aleja bosan. vladara 29 Tuzla Musala 2 Tuzla A. Herljevi}a 10 Tuzla Rudarska 37 Tuzla Bosne Srebrne bb Kalesija Oslobodilaca bb Živinice Maršala Tita bb Kladanj Patriotske lige 1 Banovi}i Banovi}i Lukavac Borisa Kidri}a bb Gra~anica M. Vehbi ef. Šemsekadi}a Srebrenik Kulina bana bb Grada~ac H. kapet. Gradaš~evi}a 23 Br~ko Bulevar mira bb Zenica Masarikova 46 Zenica Kralja Tvrtka I br. 2 Zenica Londža 83 Zavidovi}i Patriotske lige bb Kakanj Zgo{}anska 44 Maglaj S. Omerovi}a 8 Tešanj Trg Alije Izetbegovi}a Visoko ^aršijska 75 Vareš Put mira 15 Olovo H. kapet. Gradaš~evi}a bb Breza Hasana Kjafije 6

52

MALI OGLASI
NEKRETNINE
POFALI]I kod kampusa, izdajem jednokrevetnu sobu mu{karcima. Mob. 063/820-738. IZDAJEM dvosoban namje{ten stan u Dobrinji III. Mob. 061/538198. IZDAJEM dvosoban namje{ten stan u zgradi, Staro Hrasno. Mob. 061/538-198. IZDAJEM posovni prostor 47m2 + galerija, pogodan za vi{e namjena, Hrasno, ul. Azize [a~irbegovi} bb — blizu Robota. Mob. 061/157677 i 033/202-590. IZDAJEM jednosoban stan, privatna ku}a, studentima, Bistrik. Tel. 410-331. IZDAJEM jednosoban stan, B. Sa ra je va, pi ja ca Si ra no, 250 KM+re`ije. Mob. 061/905-212. IZDAJEM dvosoban namje{ten stan, Centar. Mob. 061/517-468. IZDAJEM pos. prostor 16m2, pogodan za vi{e namjena, Hrasno, A. [a}ir be go vi}. Tel. 202-590, 061/157-677. IZDAJEM dvosoban kompletno namje{ten stan, kab. grijanje, centar. Mob. 063/520-230, 061/216955. IZDAJEM jednosoban stan kod med. fakulteta, cijena 350 KM. Mob. 063/284-727. SOBA u centru, zaseban WC, kupatilo, upotreba kuhinje, trpezarije, lo|e. Mob. 061/557-258. IZDAJEM namje{ten stan, studenticama, u~enicama, Bjelave-[ekerova. Mob. 062/220-516. IZDAJEM dvosoban namje{ten stan na Grbavici kod pijace, slobodan od 15. 10. 2011. Tel. 061/190008, 061/150-080. IZDAJEM namje{tenu garsonjeru sa posebnim ulazom i plinskim grijanjem. Tel. 0337443-620. JEDNOKREVETNA namje{tana soba, kuhinja, kupatilo, u strogom centru. tel. 445-306. IZDAJEM apartman 50 m2 u blizini novog „Avaza“ kod ambasada Saudijske Arabije, cijena po dogovoru. Mob: 061/242-261. IZDAJEM apartman namje{ten, strogi centar, extra sre|en za jednu osobu, 500KM. Mob. 061/205-235. IZDAJEM namje{ten stan 96m2, strogi centar, veliki balkon, lift, klima, 850KM. Mob. 061/205-235. IZ DA JEM na mje {ten stan od 65m2 sa posebnim ulazom i pristupom internetu. Tel. 033/538-364. IZDAJEM poslovni prostor na jako frekventom mjestu, Austrijski trg 17,5 m2 pogodan za sve namjene. tel. 06/906-914. IZDAJEM u Sarajevu u centru dvokrevetnu sobu nepu{a}ima, eta`no grijanjem. Tel. 033/217158,066/898-703. IZDAJEM ure|an poslovni prostor Radi}eva (strogi centar) pogodan za advokaturu, notara, ambulantu, zubarsku ordinaciju, predstavni{tva. Zasebno grijanje, priklju~ak za telefon, internet i kablovsku TV. Mob. 061/190-012. IZDAJEM jednosoban namje{ten stan, dvijema studenticama, Vogo{}a. Mob. 061/724-574. IZDAJEM dvoiposoban stan, eta`. grijanje, telefon, kab. TV, internet. Mob. 061/775-106, 657-732. IZDAJEM namje{tenu sobu. Mob. 062/374-130. IZDAJEM sobu blizu med. i gra|. fakulteta. Tel. 205-396. IZDAJEM tri poslovna prostora 20m2, Papagajka. Tel: 535-165 i 061/141-676. IZDAJEM stan 110m2, M.M. Ba{eskije br. 9. Mob. 061/826-550. IZDAJEM jednokrevetnu namje{tenu sobu, blizina studentskog Kampusa, cen. grij. kab. TV. Tel. 652-293. IZDAJEM ekstra stan 80m2, ekstra povoljno za strance, poslovne ljude, kod Holiday Inna, Marijin dvor. Mob. 061/897-959. IZDAJEM povoljno pos. prostor 32m2 u Papagajci, pogled na Miljacku. Mob. 063/639-691. IZ DA JEM so be za spa va nje, no}enje 15KM na Ba{~ar{iji. Tel. 061/192-059. IZDAJEM komfornu sobu na Mejta{u, iznad pijace Markale, `en skoj oso bi. Tel. 225-747, 063/947-075. IZDAJEM gara`u, privatna ku}a, na Grbavici I. Mob. 063/639-213. IZDAJEM jednosoban namje{ten stan, Ko{evsko brdo, 350 KM, grijanje uklju~eno. Mob. 061/229607. IZDAJEM stan u privatnoj ku}i na Vracama, poseban ulaz. Tel. 033/972-299 i Mob. 061/610-906. IZDAJEM namje{tenu garsonjeru, mo`e i bra~ni par. Mob. 061/358-772. IZDAJEM komfornu sobu na Mejta{u, iznad pijace Markale, `en skoj oso bi. Tel. 225-747, 063/947-075. IZDAJEM jednosoban namje{ten stan, Ko{evsko brdo, 350 KM, grijanje uklju~eno. Mob. 061/229607. KU]A, Centar, ^obanija, dvije eta`e+300m2 oku}nice, 250.000 KM. Mob. 062/383-064. PRODAJEM stan 69m2, X sprat, A. polje, C faza. Mob. 061/537-152. ALI PA [I NO — 54m2, 66m2 i 77m2, ^engi} Vila 64m2, Marijin dvor 86m2, Isto~no Sarajevo — 47m2 i 80m2, Dobrinja — 55m2, 68m2 i 88m2, Mejta{ 54m2, Grbavica — 73m2 i 131m2, Aneks 40m2, Po fa li}i 40m2, No vo Sa ra je vo 32m2, Hra sno 38m2. Mob. 061/375-787. KU]E: Soukbunar, Mostarsko raskr{}e, Vratnik, Vasin han, Vlakovo, Ilid`a, vraca, Vikend ku}e: Pale — Potoci, Kriva~e, Gornji pribanj, gornja ~ar{ija — ku}a, Lukavica, Zemlji{te: Nahorevo, Kasindo, reljevo, Rje~ica, Ilija{, centar Ilid`a. Mob. 066/488-818. NEDOVR[ENA ku}a, Nahorevo, na 4 eta`e+oku}ni ce 300m2, 145.000 KM. Mob. 062/383-064. PRODAJEM dvosoban stan 56m2 na Dolac Malti potpuno sre|en, cijena po dogovoru. Mob. 061/255581. ADAPTIRAN stan 39m2, Socijalno, Z. od Bosne, prizemlje, 95.000 KM. Mob. 062/383-064. STAN 59m2, suteren, Socijalno, renoviran, adaptiran sav, 95.000 KM. Mob. 062/383-064. PRODAJEM stan u Pofali}ima, I sprat, 60m2 i stan u Kranj~evi}evoj, I sprat, 55m2. Tel. 066/050-719. PRODAJEM stan na Grbavici, I sprat, 54m2 i stan u centru IV sprat, 62m2. Mob. 066/201-411. PRODAJEM dvosoban stan 55m2 kod {kole na Ko{evskom brdu, 1650KM/m2. Tel. 061/571-129. PRODAJEM trosoban stan 77 m2 na Ciglanama. Mob: 062/681-989. DOBRINJA V, odmah useljiv stan 50m2, 1.700 KM/m2. Mob. 061/489-514. PRODAJEM stan, ili mijenjam za Beograd ul. Zagreba~ka 2D, drugi sprat 64 m2, cg. 2 balkona, podrum. Tel. 065/495-660. PRODAJEM zemlji{te u Faleti}ima, 2.100m2 sa priklju~cima, pored glavnog puta. Tel. 033/200829. SKENDERIJA — novogradnja, jednosoban stan 42m2 plus 6m2 ogra|enog balkona, eta`no grijanje. Mob. 062/788-975 i 061/213052. NOVA ku}a 10x8m, dvije gara`e, 2 dunuma vo~njaka — ba{te, mogu}a prodaja i druge opcije. Mob. 061/352-112 i 061/157-718. PRODAJEM gara`u 14 m2 Nade`de Petrovi}a 10. Tel: 061/897959. MARIN Dvor, Ul. Kotromani}eva 116m2, II sprat, 2 parking mjesta, 230.000KM. Tel. 061/205-235. CENTAR kod Lovca, Ul. Petrakijina 106m2, II sprat, odli~an, 230.000KM. Tel. 061/205-235. CENTAR strogi Ul. Tina Ujevi}a 40m2, jednoiposoban, sve novo. Tel. 061/205-235. MA RI JIN DVOR pot krov lje 100m2, IV sprat, 75.000 eura. Tel. 061/205-235. CENTAR strogi, Kemal Begova 96m2, adaptiran, 2 kupatila. Tel. 061/205-235. CENTAR strogi Ul. Buka 71m2, III sprat, trosoban. tel. 061/205235. HRASNO Aleja lipa 53m2, sre|en pvc stolarija, Ameri~ki plakari, ugradbena kuhinja 106.000KM. Tel. 061/205-235.

srijeda, 28. septembar 2011. godine
PRODAJEM u centru Ul. Jezeru, stan niski parter, 80m2 pogodan za po slo vni pros tor, ci je na 2500KM/m2. Tel. 061/222-295. PRODAJEM ku}u u Starom gradu. Tel. 061/176-059. PRODAJEM ~etverosoban stan 77m2 na Alipa{inom polju, balkon, 5 kat, kablovska, odmah useljiv. tel. 061/167-930. DALMATINSKA, centar, stan 121m2/2.500 KM, VP, mogu}a kombinacija stambeno poslovna. Tel. 221-533. PRODAJEM ili mijenjam ~etvorosoban konforan stan u centru kod Vje~ne vatre. Mob. 061/252-663. PRODAJEM zemlji{te za vikendice Osenik Pazari}. Tel: 417-089. DVA dunuma vo}njaka uz sami put, Sar. Ilija{, Male{i}i, prilaz, voda, struja, doz. gradnja. Mob. 061/217-897. STAN centar, ul. Marcela [najdera, 76m2, dvoeta`ni. Mob. 061/299911. PO SLO VNI pros tor, cen tar, 150m2, 180m2, 40m2. Mob. 061/299-911. PRODAJEM ku}u u centru, Patriotske lige. Tel. 061/243-923. PRODAJEM zemlji{te 1310m2 Soli{te iza Reljeva. Tel. 061/243923. PRO DA JEM je dno so ban stan 45m2 na Mej ta {u cen tar. Tel. 061/243-923. PRODAJEM ku}u u donjem Hotonju. Tel. 061/243-923. PRODAJEM vikendicu na Jablani~kom jezeru. Tel. 061/243-923. PRODAJEM pos. prostor 76m2, lok. Alipa{ino polje-B faza, cijena 170.000 KM. Mob. 061/206-728. PRODAJEM dvosoban stan, centar, 52m2, II sprat, blizina Muzi~ke akademije, ul. Pehlivanu{a, 95.000 KM. Mob. 061/206-728. PRODAJEM stan 65m2, dnevni boravak, dvije sobe, kuhinja, trpezarija, WC, ostava, balkon, Stari Grad-Lo ga vi na, 180.000 KM. Mob. 061/365-990. PRODAJEM garsonjeru 35m2, III sprat sa namje{tajem, ul. Husrefa Red`i}a. Mob. 061/957-957. GRA\EVIN SKO ze mlji {te od 1.800m2 do 5.000m2. Mob. 061/299-911. STAN, Ko{evsko brdo, 53m2, VI kat. Mob. 061/299-911. STA NO VI, ul. Mar {a la Ti ta, 121m2, 147m2 i 123m2. Mob. 061/299-911. KU]A u Had`i}ima sa oku}nicom, dvije vanjske gara`e, cijena po dogovoru. Tel. 420-319, 521-187. PRODAJEM stan na Bjelavama, 47m2, kod Studenskih domova. Mob. 062/226-203. STAN, centar, ul. Patriotske lige, 66m2, IV kat. Mob. 061/299-911. KU]A, Stari grad, Kova~i, 150m2, gara`a na 300m2 placa. Mob. 061/299-911. STAN centar, 57m2, I kat. Mob. 061/299-911. STAN, centar, 76m2, II kat, Alipa{ina ulica. Mob. 061/299-911. STAN Grbavica, 96m2, troiposoban, I kat. Mob. 061/299-911. STAN centar, ^obanija, 84m2, I kat. Mob. 061/299-911. STAN, Ciglane, 60m2, I kat. Mob. 061/299-911. STAN, Ci gla ne, 79m2. Mob. 061/299-911.

OSLOBO\ENJE

PRO DA JEM dvo so ban stan 51+6m2 lo|a, centar, Zvjezda B — IV sprat, lift, centralno grijanje, parking, povoljno. Mob. 061/745508. GARA@A preko puta Holiday Inna, 12,5m2, struja, vl. 1/1. Mob. 061/869-396. PRODAJEM ku}u, ul. Abdeshana 23 — Kova~i, pogledati od 10 do 17 sati. PRODAJEM stan u op{tini Centar, stara gradnja, visoki plafoni, plin, balkon 10m2, potrebno renovirati, 87m2, I sprat, parking prostor, cijena po dogovoru. Mob. 065/170-445. ^ENGI] vila, Grada~a~ka, dvosoban stan, 54m2 sa centralnim grijanjem, cijena po dogovoru. Mob. 061/893-105. JEDNOIPOSOBAN stan 49m2, @. fa{izma 11/I, Otoka. Tel. 523606. POVOLJNO prodajem stan 54m2, u Hrasnici. Mob. 062/229-677. PRO DA JEM je dno so ban stan 34m2, Toromanova ul. kod Logavine {kole. Mob. 061/570-887. PRODAJEM-mijenjam za more ku}u u Pazari}u pored mag. puta sa 1200m2 zemlje. Mob. 061/223208. PRODAJEM stan 83m2, strogi cen tar gra da, 1 sprat. Mob. 062/119-403. GRBAVICA, trosoban stan 74m2, 14 kat, kod mosta ARS AEVI. Mob. 061/080-257, od 17-19 sati. PRODAJEM trosoban stan u centru Zenice i vikendicu na Vla{i}u. Mob. 061/528-032. PRODAJEM vikendicu u Rakovici — Kakrinje, mo`e i zamjena za stan. Mob. 061/169-900. PRODAJEM stan na Marijin dvoru, 68,50m2, I sprat, 2.500 KM/m2. Mob. 061/211-303. ULCINJ, prodajem ku}u 12 x 7 m, na sprat, sa dvo ri {tem. Tel. 063/961-099. PRODAJEM stan 71m2 na Mejta{u, centar. Mob. 061/251-367. PRODAJEM dvoiposoban stan 74m2, ul. Branilaca sarajeva kod doma armije. tel. 445-371 poslije 15 sati. N. Sarajevo, iznad Bosmala, ku}a sa 3 odvojena stana, na placu od 400m2. Tel. 664-775, 061/160-601. PRODAJEM stan 108m2, D. Ciglane. Mob. 063/710-291. KU]A sa oku}nicom i gara`om, vl. 1/1, Kova~i}i. Mob. 061/540-203. AERO DROM SKO 54m2, [. pand`e, 1 sprat, komplet renoviran, 2 balkona+gara`a, 85.000 KM. Mob. 061/247-177. KU]A u Sutini-Mostar, 57m2+terasa 24m2, vo}njak 1250m2, sa svim dozvolama. Tel. 215-199, 063/722-002. JEDNOSOBAN stan 40m2, F. Andeva Zvizdi}a, M. dvor. Mob. 061/715-543. PRODAJEM stan 110m2, Radni~ka ulica. Mob. 061/508-404. PRODAJEM zemlji{te na Poljinama, cca 130m2, na asfaltnom putu, vl. 1/1. Mob. 061/270-570. PRODAJEM dvosoban stan 55m2, Breka, 6 sprat, uz mogu}nost pro{irenja. Mob. 061/906-914. GRA\EVIN SKO ze mlji {te 1066m2, Gunjani, Tar~in-Kre{evo, uz potok pitke vode. Tel. 453-607. PRODAJEM ku}u ul. Halilba{i}a 11, Stari grad Sarajevo. Mob. 061/622-000.

ZAMJENA
MIJENJAM ~etverosoban stan u centru, kod Vje~ne vatre, za jednosoban ili dvosoban uz doplatu, Centar. Mob. 061/252-663. NOVA ku}a 10x8m, dvije gara`e, 2 dunuma vo~njaka — ba{te, mijenjam za apartman na moru ili dvoso ban stan u Sa ra je vu. Mob. 061/352-112 i 061/157-718. MIJENJAM vikendicu u okolici Sarajeva za manji stan — dogovor. Mob. 061/169-900.

PONUDA
GRBAVICA kod [opinga, u dvoiposobnom namje{tenom stanu, sa eta`nim grijanjem, djevofjka tra`i sustanarku. Mob. 062/639585. DVOSOBAN komforan stan, blizu Katedrale, izdajem na du`i period. Mob. 061/294-742. CENTAR, ul. Bolni~ka, konforan namje{ten stan 80m2, kablovska, centralno grijanje, blindo vrata. Mob. 061/202-285. IZDAJEM jednosoban stan sa centr. grijanjem na Grbavici, Ul. Zagreba~ka, slobodan od 15. 10. 2011. Tel. 061/224-704. IZ DA JEM stan na Stup skom brdu, u blizini Penija. Tel. 033/470741. IZDAJEM gara`u na Grbavici kod Doma zdravlja. tel. 061/158507. DVOSOBAN komforan lijepo namje{ten stan Centar. Tel: 033/200856, 061/550-048, mo`e i du`i period. DVOSOBAN komforan stan, namje{ten, cen. grijanje, Hrasno, mo`e i prodaja. Mob. 061/550048. IZDAJEMO dvosoban stan u naselju „Park“ dvije sove, kuhinja, kupatilo, centralno grijanje, telefon, TV-internet. Preferiramo studentice, blizina Arhitektonskogra|evinskog, Medicinskog i Stomatolo{kog fakulteta. Kontakt: 061/130-995. IZDAJEM poslovni prostor 85m2, strogi centar, ul. Pru{~akova, idealno za strana predstavni{tva, advo ka te, no ta re, zu ba re..Mob,. 061/971-220. IZDAJEM dvoiposoban namje{ten stan, Alipa{ino polje A faza. Mob. 061/191-061. IZDAJEM namje{tenu garsonjeru za jednu osobu, eta`no grijanje, poseban ulaz, Donji Vele{i}i. Tel. 033/200-455. U NAJ^ISTIJEM i mirnijem dijelu Sarajeva izdajem stan. Dvije jednokrevetne i soba dnevni boravak, TV, kuhinja, centralno grijanje, zaseban ulaz. pogodno za studente medicine i gra|evine. Mob. 061/252-782. STUDENT tra`i cimera, zasebna soba, kod Islamskog fakulteta. Mob. 061/958-368. HITNO tra`im cimerku u dvosobnom stanu, c.g. povoljno. Tel. 061/438-681 i 033/442-331. IZDAJEM dvosoban namje{ten stan sa centralnim grijanjem, ulaz poseban, Bistrik pod Hridom br. 29 A. Tel. 033/233-114. GRBAVICA, kod pijace, izdajem povoljno dvosoban, komforan, namje {ten stan, cen. gr. Mob. 061/611-530, 061/379-392.

PRODAJA
PRODAJEM vikend plac 870 m2, Igman-U{ivak-Had`i}i, voda, struja, gra|. dozvola. Tel 061/274189. ANEKS, Vrbovska, 37m2, 65.000 KM. adaptiran. Mob. 062/383064. STAN 68m2, I sprat, Malta, E. [eho vi}a, 2.100 KM/m2. Mob. 062/383-064. PRODAJEM jednosoban namje{ten stan 38m2+balkon, adaptiran, Porodice Ribar 37/V, cijena 87.000 KM. Mob. 061/899-955 PRODAJEM 3 duluma zemlje uz put i rijeku, selo Brodije kod Kozje Luke-Fo~a. Tel: 063/734-431. JEDNOSOBAN, novogradnja, Dobrinja IV, 37m2, 5 sprat, 55.000 KM. Mob. 062/383-064. TRG Heroja, 36m2, IX kat, ul. Azize [a~irbegovi}, 50m2, XV sprat, A. Benca, 52m2, IX kat. Mob. 061/724-504. GRBAVICA, 33m2, I sprat, 36m2, II sprat, 47m2, visoko prizemlje, 54m2, III sprat. Mob. 062/156-882. STAN 59m2, 4 sprat, Hrasno, ul. D`amijska, 125.000 KM. Mob. 062/383-064. VIKENDICA, centar Jahorine, 36m2+16m2 po dru ma. Mob. 062/383-064. CENTAR, ul. Alipa{ina, 66m2, II sprat, ul. M. M. Ba{eskije, 105m2, III kat. Mob. 061/724-504. PRODAJEM stan na Vojni~kom polju, 100m2 + 30m2, dvoeta`ni, deluxe ura|en, centralno, lift, mo`e i izdavanje. Mob. 061/079751. STAN u novogradnji 57m2, 65.000 eura, Pofali}i, iznad hotela Italija. Mob. 062/383-064. FOJNICA, ku}a na dva sprata 160m2+2 dunuma zemlje, vo}njak, ku}a pored rijeke, 120.000 KM Mob. 062/383-064.

srijeda, 28. septembar 2011. godine

OSLOBO\ENJE
PRODAJA

MALI OGLASI
PRODAJEM Jugo Skala 55, 1990. godina, registrovan do aprila 2012 godine, gara`iran, cijena po dogovoru. Mob. 061/374-716. FORD fiesta 1.1, plave boje, 96. god. registrovan do 8/2012. god. dobro o~uvan, povoljno. Mob. 061/232-941. PRODAJEM za Golfa alnaser, altenator 2,3,4 i za ostala vozila, mo`e i monta`a. Tel. 531-996, 062/693-470. KUPUJEM kuku za Audi 80-B4, 92. god. Mob. 063/121-524. KUPUJEM umjetni~ke slike starih slikara, ulje, akvarel, pastel. Mob. 062/969-693. KUPUJEM akcije - obveznice devizne {tednje i ratne {tete, isplata odmah. Mob. 065/027-864. KUPUJEM staru deviznu {tednju i ratnu od{tetu, isplata odmah. Mob. 063/723-595. KUPUJEM staru deviznu {tednju, ratnu od{tetu, obveznice, dionice, iz FBiH, RS, isplata odmah, dolazim na adresu. Mob. 063/351-572. KUPUJEM staru deviznu {tednju, ratnu od{tetu, dionice, obveznice, certifikate iz FBiH i RS, isplata odmah. Mob. 061/375-634. MAXIVITA, ku}na njega i ~uvanje starih i bolesnih-lica, davanje injekcija, infuzija, inzulina, itd. Mob. 061/319604.

53

VIKEND ku}a, Rje~ica iza Rajlovca, 83m2+1600m2 zemlje, sa prate}im objektima, 108.000 KM. Mob. 062/334-371. STAN 38m2, Stari Grad, dvosoban, adaptiran, 98.800 KM. Mob. 062/334-371. PRODAJEM jednosoban, komfo ran sta<n, k. ke pe ta no vi}a, 36m2, 35. ZEMLJA kod Mostarskog raskr{~a, 5.250m2, svi papiri 1/1, 750.000 KM. Mob. 062/334-371. ZEMLJA 2.370m2 i ku}a na Mostarskom raskr{}u, ku}a sa 3 stana, 450m2, 650.000 KM. Mob. 062/334-371. STAN, I. Sarajevo, S. Nemanje, 4 sprat, 90m2, tro so ban, 1.100 KM/m2. Mob. 062/334-371. KU]A, Binje`evo, sa 3 stana po 80m2, sve novo, plac 1000m2, uknji`eno, 285.000 KM. Mob. 062/334-371. USELJIVA 3 stana u BH BAU od 56-60m2, dvosobni, trosobni, 2-6 sprat, 1.700 KM sa PDV-om. Mob. 062/334-371. MOJMILO 38m2, nova stolarija, cen. gri. 68.000 KM. Mob. 062/334371. KU]A, bojnik, nova, moderna, ameri~ki stil, 1/1, 200m2, plac 1000m2, 250.000 KM. Mob. 062/334-371. STANOVI u izgradnji Tibra 2Stup, od 27-65m2, 1.600 KM/m2 sa PDV-om, useljivi u 2/2012. god. Mob. 062/334-371. KU]A, Ko va~i kod pe ka re, 165m2, sve no vo, adap ti ra no, 480.000 KM. Mob. 062/334-371. KU]A, Mi{evi}i, 410m2+500m2 ba{te, 3 eta`e+2 duple gara`e, 220.000 KM. Mob. 062/334-371. USELJIVI stanovi u Tibri Pacifik 1-Stup, Ned`ari}i, od 36-67m2. Mob. 062/334-371. VIKEND ku}a, Rakovica, 120m2, 1300m2 plac, gara`a, 86.000 KM nije fiksno. Mob. 062/334-371. KU]A, Ilid`a-Lu`ani, na sprat, 95m2, ga ra`a, 100m2 ba {ta, 160.000 KM. Mob. 062/334-371. DOBRINJA kod Kupa, 3 sprat, 66m2, dvoiposoban, balkon, 98.000 KM. Mob. 062/334-371. DOBRINJA C5, 3 sprat, 112m2, nadogradnja, plinsko, cen. velika terasa, 150.000 KM. Mob. 062/334371. KARPUZOVA 47m2 i 72m2, 3 sprat, novogradnja, sve adaptirano, trosoban, 170.000 KM. Mob. 062/334-371. VOGO[]A-centar, Jo{ani~ka, novogradnja, 4 sprat, lift, 63m2, namje {ten, 98.000 KM. Mob. 062/334-371. TURISTI^KI kompleks u stilu etno se la, na parce li 2000m2, 240.000 KM. Mob. 062/334-371. POSLOVNI prostor, Dobrinja, N. Pozderca, 20m2, adaptiran, 50.000 KM. Mob. 062/334-371. K. TVRTKA, 5 sprat, bez lifta, 110m2, cen. balkon, 250.000 KM. Mob. 062/334-371. KU]A u Ned`ari}ima, Stupsko brdo 200m2 kod Penija, na parceli 1000m2, 410.000 KM. Mob. 062/334-371. ZEMLJA u Blagovcu, 3 parcele od 2-4 dunuma, od 40.000-70.000 KM po dunumu. Mob. 062/334371. H. IDRI ZO VA, AU gra dnja, 103m2, 1 sprat, ~etveroiposoban, plin, 2.200 KM/m2. Mob. 062/334371.

OSJEK, 11.000m2 zemlje+ku}a, svi priklju~ci, 1/1, 35KM/m2. Mob. 062/334-371. KU]A na 4 eta`e u Bi tmi ru, 622m2+650m2 dvori{te, 3 zasebna stana, cen. plin, 320.000 KM. Mob. 062/334-371. DVA pos. prostora, Stup, kod Grizelja, 139m2 i 64m2, 1.300 KM/m2. Mob. 062/334-371. DOBRINJA, K. Prohi}a, 74m2, VP, cen. grij. 115m2. Mob. 062/334-371. PRODAJEM bosansku ku}u na sprat, stari grad Logavina sa urednom do ku men ta ci om. Mob. 061/745-982.

SZR”Elektro Servis“ vr{imo premotavanje, opravku statora - rotora usisiva~a,ma{ina alatljika, svih elektro motora {iva}ih, zubotehni~kih, aparata za varenje itd. Mob. 066/889-246 POVOLJNO vr{im selidbe, prevoz robe kombi mercedesom. Radna snaga po dogovoru. Mob. 061/563292 i 063/121-524. MOLER Dino, jednosoban stan 200 KM sa va{im materijalom, sa pripremom zidova, bijelo ili u bojama, stolarija po dogovoru. Mob. 061/529-608. Popust za {ehidsku porodicu. INSTRUIRAM matematiku za sve {kole i fakultete, prvi dolazak besplatan. Mob. 061/800-259. OMBIJEM povoljno vr{im prevoz razne robe, selidbe. Ispomo} radne snage po dogovoru. Mob. 061/513948. SERVIS Zdravlja, uni{tavamo `ohare, moljce, mrave, muhe, stjeni ce, ko marce i mi {e ve. Mob. 062/136-248 i Tel. 033/219-761. TELEFONIKO popravlja stare, nove, be`i~ne telefoni i izrada telefonskih instalacija. Tel. 033/233880 i 061/141-676. VODOINSTALATER sa 30 godina iskustva vr{i opravke sanitarnih ure|aja, instalacija i pro~epljenja. Tel. 033/535-659 i 062/139-034. SERVISIRANJE i umre`avanje ra~unara, instalacija, windowsa, ~i{}enje od virusa. Tel. 062/654140. SERVIS kompjutera sistemi, nadogradnja, programi. Mob. BRU[ENJE, lakiranje parketa i podova bezpra{inskom ma{inom uz garanciju. Tel. 510-228 i Mob. 061/359-500. ELEKTRI^AR - vodoinstalater radimo nove i popravljamo stare instalacije (eko plastika, sanitarija, servis boilera, el.pe}i, imdikatora, sklopki itd.) Mob: 061/132149. SERVIS svih tipova ve{ ma{ina i drugih ku}anskih aparata, dolazak besplatan. Mob. 061/551-035. MOLERSKE usluge po vrlo povoljnim cijenama. Mob. 062/922323. EXPERT za hidro i termo izolacije krovova, podova, zidova i gara`a. Mob. 061/098-579 i 070/224369. VKV stolar vr{i opravke stolarije, kuhinja, plakara, tapiciranog namje{taja. Tel. 061/863-740. BRAVAR, varioc-ograde, kovane ograde, kapije, gitere, gara`na vrata. Mob. 062/177-796.

ALU @ALUZINE 20KM/m2, trakaste zavjese 20KM/m2, ALU i PVC roletne, platnene roletne, tende, cijena sa ugradnjom. Tel. 033/211-484, 033/767-995 i 061/131-447.

OSTALO
PRODAJEM izra|ene drvene bebe-stubi}i od bijelog bora za drvena gazi{ta. Tel. 061/224-704. PRODAJEM ko`ne zaptiva~e i duhtunge za ru~nu vodenu pumpu. Mob. 062/630-305. NJEMA^KE marke Interkren mali tokarski strug za hoby rezbarenje drveta, 500W, malo upotrebljavan, samo 350 KM. Mob. 061/956-845. USTUPAM razra|enu cvije~aru i salon vjen~anica uz otkup inventara i vjen~anica. tegl. 061/106-540. BAL KON SKA vra ta 2 kom. 210x180, pro zo ra 2 kom. 1220x120, prozor 140x120 2 kom. povoljno. Mob. 061/526-918. ZA djecu ku}ica, sto+4 stolice, tobogan, pokretni kreveti}, sve Chicco. Mob. 061/229-761. PRODAJEM stolariju povoljno. Mob. 065/027-864. PRODAJEM print ma{inu Rodin solvent 6184 A, {irina {tampe 180 cm, ma{ina za digitalnu {tampu velikog formata. Mob. 061/895017 i 033/553-865. PRODAJEM staro baakreno su|e nije savatli. tel. 061/176-059. PRODAJEM prvoklasni doma}i hercegova~ki med cijena sajamska, udru`enje ljubu{aka Sarajevo. tel. 061/713-410. PRODAJEM radijatore aluminij ske po re bru 10KM. Tel. 061/223-955. PRODAJEM prvoklasni hercegova~ki med, udru`enje Ljubu{aka. Mob. 061/713-410. PRODAJEM Braunove mre`ice za brijanje i el. aparate Braun. Mob. 061/323-906. SOBNA vrata 3 kom, prozori s vakumiranim (termo) staklom 5 kom, cijena po dogovoru. Mob. 061/869-396.

NAMJE[TAJ
DVOKRILNI ormar, vis. 1,65, {iri na 1,20, du bi na 0,60. Mob. 061/213-270. PRODAJEM kau~, fotelju, tri drvene karni{e sve 150 KM. Mob: 061/625-309. PRO DA JEM dva na ran|as ta le`aja za 120KM. Tel. 534-992. PRODAJEM stol sa stolicama za 6-12 osoba od tre{njevog drveta, cijena po dogovoru. Tel. 033/237501, 061/916-433. SEZONSKA rasprodaja pletenog namje{taja, stolica, dvosjeda, stolova, korpi i drugo. Cijene izrazito povoljne. Mob. 061/200-894 i 033/525-966.

MIKADO — `aluzine, trakaste, dual, plise i rolo zavjese, harmonika vrata i vanjske roletne.www.mikadoba.com Tel-fax, 033/613-584 i 062/170-248.

ZAPOSLENJE
POTREBNE djevojke za rad u {anku i sali. Ugostiteljski objekat u ^ekalu{i 69, kod med. fakulteta. Mob. 062/575-863. POTREBNA uslu`na radnica i kuharica ili kuhar u restoranu, op}ina Centar. Mob. 061/497-138. POTREBAN kuhar-ica kao partner u ozbiljnom poslu-katering. Tel. 061/176-059. POTREBNA djevojka za rad u caffe slasti~arnoj uslovi rada i plata pristojni. Tel. 033/618-855, 062/445-037. POTREBNA pomo}na radnica u restoranu op{tina Stari Grad. Tel. 061/173-835. POTREBNE instrukcije iz Latinskog jezika. Mob. 061/252-918. POTREBNI saradnici iz cijele BiH, za prodaju kozmetike, zarada minimalno 30%+kreditiranje+sti mu la ci ja. Tel. 644-178, 061/225-424.

„SJAJ“ Dubinsko usisavanje i polusuho pranje tepiha i sjede}ih garnitura. Mob. 061/210-992. „DOM VITALIS“, smje{taj za starije i nemo}ne osobe. Mob. 061/172-948. KIRBY dubinsko usisavanje usisavanje pranje i ispiranje svi vrsta tepiha namje{taja, auta pranje porala i generalna spremanja stanova i firmi. Tel. 061/350-688. KOMBI prijevoz selidbe, klavire, kabaste stvari, radna snaga po dogovoru. Mob. 061/841-309. PROFESOR engleskog daje instukcije, cijena 1 ~as/10 KM, radim prevode. Mob: 061/654-941. PRU@AM usluge manuelne terapeutske i{ijacu masa`e u svom stanu i dolazim na adresu. Tel: 061/299-230. BRAVARSKI radovi, dolazim na adresu, ugradnja i popravka brava, gara`nih vrata i blindiranih. Mob. 061/233-078. OBAVLJAM zidarske radove, kre~enje i sve ostalo po potrebi. Tel: 061/382-219. TEPSER S.O.D. savremenim ma{inama ~istimo namje{taj, tepihe (rese), itisone, unutra{njost auta, tvde podove (za{tita9. Tel. 033/200003 i Mob. 061/524-461. MOLERSKE usluge kre~enje stanova 1-sobni 120 KM 2-sobni 200KM 3-sobni 300 KM. Tel: 033/630-332 i 062/073-760. NUDIMO povoljno vo|enje svih knjigovodstvenih poslova za privredna dru{tva (proizvodnja, trgovina, usluge) i samostalne poduzetnike. Mob. 061/160-020.

TEHNIKA
PRODAJEM dva laptopa marke Leonovo i Medison, odli~no stanje, malo kori{teni, uvoz iz njema~ke. Mob. 061/173-947.

VOZILA
PRODAJEM dvije zimske gume „Pireli“ 175x70x13 za Golfa II, kori{teno jednu zimu, kao nove. Tel. 061/224-704. MAZDA 323 F, 2001. god. 1,6, 16V, ful oprema, metalik siva. Mob. 061/221-668. CITROEN C2, SK 1,4, benzin, 2004. godina, pre{ao 20.000 km, cijena 10.000 KM. Tel. 033/443-008. PRODAJEM Fiat punto grande, 2010. god. ful opre ma. Mob. 061/158-507. PRODAJEM Peugeot 406, HDI 20/90KS, 2000 godina, limuzina. Mob. 061/817-690. PRODAJEM kamion korpa Iveco 35-10 francuska proizvodnja, 1999 godina, plava boja, visina podizanja 12m. Mob. 061/895-017 i 033/553-865. ASTRA H, stara 3 godine, 5 vrata, 116ks, prvi vlasnik, pre{la 46.000 km, maximalna oprema, kupljena nova u BiH, gara`irana. Mob. 061/173-947. PRODAJEM Alfu 156 2,4 JTD crna full oprema 1999. god. Tel. 061/511-781. PRODAJEM Pe`o 307 HDI 2005, 150.000 km pre {ao, 4 vra ta, 12.000KM fiksno. Tel. 061/205235. PRODAJEM Golf benzinac 1998, ful oprema, crveni, 7000KM. Tel. 061/205-235. PRODAJEM Pasat 1990 god ispravan registrovan do 2. 4. 2012. god. tel. 033/237-501, 061/916-433.

USLUGE
TV VIDEO servis, Porodice Ribar 65, Hrasno, popravka svih vrsta TV aparata, dolazak na ku}nu adresu, original daljinski za sve TV aparate. Tel. 650-867, 061/188410. „VITALIS“, ku}na njega i lije~enje starih i bolesnih osoba, kupanje, hranjenje, infuzije, injekcije, mijenjanje katetera, laboratorij, pregled ljekara (internist). Mob. 061/172-948. SANITETSKI PREVOZ nepokretnih i te{ko pokretnih osoba, uz pratnju. Mob. 061/482-882.

KUPOVINA
AGENCIJI potrebno vi{e nekretnina u Sarajevu, kupujemo ili posredujemo uz proviziju 3%. Tel. 033/654-793. KUPUJEM suvenire sarajevske olimpijade, razglednice, nov~anice i ostalo. Tel. 033/456-505. KUPUJEM {kolske ud`benike za osnovne (devetogodi{nje) {kole i srednje {kole. Mob. 061/533-792. KUPUJEM lomljeno zlato, dukate, {orvane i sve predmete od zlata u FBiH i RS. Njabolje pla~am, isplata i dolazak odmah. Mob. 062/788-739. KUPUJEM staru deviznu {tednju, obveznice, dionice, isplata i dolazak na adresu odmah, u FBiH i RS. Mob. 061/517-897. KUPUJEM umjetni~ke slike, filateliju, stari nakit, satove zidne, |epne, ru~ne, ordenje, zna~ke i ostalo. Tel. 033/456-505 i 061/214405.

54 SJE]ANJA I SMRTOVNICE
POSLJEDNJI POZDRAV

srijeda, 28. septembar 2011. godine

OSLOBO\ENJE

Obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je

na{em dragom

IZUDIN (MUSTAFE) KARAHMETOVI]
11. 10. 1942 - 26. 9. 2011. Br~ko

SEJFO (AVDE) KARAHMET
preselio na ahiret u 68. godini. D`enaza }e biti obavljena u @epi u ~etvrtak, 29. septembra 2011. godine, u 13.30 sati. Prevoz }e biti obezbije|en ispred ku}e `alosti, Abdulaha Bo{njaka 18, Sokolje, u 10 sati sa zaustavljanjem na Stupu.

Kada odu dobri i plemeniti ljudi, velikog srca, ostaje neizmjerna tuga, lijepo sje}anje i veliko po{tovanje prema tebi, dragi na{ Izudine! Hvala ti za svu ljubav koju si nam poklanjao. Vje~no }e{ biti u na{im srcima i mislima. Zauvijek tvoji: supruga Zineta, sin Mustafa, k}erka Zinaida, snaha Sadbera, zet Vahid, unu~ad Eldin, Kenan, Mahir i Hana, te bra}a, sestre i ostala mnogobrojna rodbina
76120

Supruga Esma, sin Safet, k}erke Samira, Emsa i Fatima, brat Nazif, sestre Vasvija, Remzija i Ramiza, unu~ad Haris, Vedad, Aj{a, Ilda i Amar, zetovi Mustafa, Muris, Nasuf, Omer i Hrustem, amid`i}i Muradif i Jakuf sa porodicama, brati~na Tima, sestri}i i sestri~ne, {urjaci Jusuf, Rasim, Asim, svastike Ajka i Rasema sa porodicama, te porodice Karahmet, Kljun, Veli}, [ero, Blambi}, Hasanovi}, Hrelji}, Pod`i}, Ru~i}, Hod`i}, D`umhur, Aliev, ^av~i}, Omanovi}, Habibovi}, Kaljevi} i ostala mnogobrojna porodica, prijatelji i kom{ije. Tevhid }e biti prou~en istog dana u ku}i rahmetlije iza podne-namaza.
5956

TU@NO SJE]ANJE

USLUGE
PREVOZ putnika za Neum, Makarsku i druge relacije, sa klimatiziranim autom do 6 osoba. Mob. 063/943-445. OBRAZOVANA gospo|a ~uvala bih djecu u va{em stanu, (vodila i dovodila iz {kole). Mob. 062/623690. PO[TENA `ena pazila bi stariju osobu. Mob. 066/303-818, iza 14 sati. RADIM kompletnu adaptaciju stana, rigips, prezide, moleraj, keramiku, laminat. Mob. 062/226904. INSTRUKCIJE iz matematike za sve {kole i fakultete, dolazak na adre su. Mob. 062/916-472 i 062/391-715. VR[IM usluge prevoza svih vrsta roba, kao i selidbe iz Europe i BiH. Tel. 033/232-162, 061/266-764 i 061/108-779. SERVIS kompjutera sistemi, nado gra dnja, pro gra mi. Mob. 061/902-688. TAPETAR radi sve poslove tapetarske struke, dolazi na adresu bes pla tno. Tel. 240-895 i Mob. 062/909-306. KOSIM travu, odr`avam ba{te, re`em drva i odr`avam mezare. Mob. 062/332-230. ^UVALA bih i opslu`ivala starije osobe. Mob. 062/569-444. PREVOZ stvari i ostalo, ve}im kombijem, radna snaga. Mob. 061/227-189. OBAVLJAM molersko farbarske usluge, {panske zidove, termo fasade, povoljno. Mob. 061/351-558. INSTRUKCIJE iz engleskog i bosanskog, prevodi. Mob. 065/572966. PREKUCAVAM sve vrste materijala, brzo, kvalitetno, povoljno, kom pju ter ska obra da. Tel. 061/533-326. BRAVAR i varilac, profesionalna izrada i monta`a svih vrsta bravarskih radova. Mob. 061/141-659. BRAVARSKI radovi, povoljno i kvalitetno, dolazak na adresu besplatan. Mob. 062/828-257. MOLERSKE usluge: kre~enje stanova, jednosoban 120 KM, dvosoban 200 KM, trosoban 300 KM. Mob. 062/073-760.

POSLJEDNJI POZDRAV

na na{u dragu

po{tovanom

FAHRIJU FAHRU SPAHI] - JURI], ro|. MEMI]
Ju~er, 27. septembra, navr{ilo se osam godina od prerane smrti na{e drage sestre, tetke i zaove. Vrijeme prolazi, uspomene na njenu plemenitost i dobrotu sve su ja~e. Sje}amo Te se i sje}a}emo Te se zauvijek. Brat Fahro, snaha Minja i unuka Ida, brati} Damir i snaha Tea
5954

VELJKU NOVAKOVI]U

Porodici upu}ujemo izraze iskrenog sau~e{}a.
ISCJELJENJE duhovnim putem, pomo}u u~enja Brune Greninga, me di cin ski do ka zi vo. Mob. 062/256-376. ELEKTRI^AR popravlja TEA pe}i, el. pe}i, bojlere, postavlja indikatore, instalacije, itd. Mob. 061/048-497 KERAMI^AR ~isto i kvalitetno uz garanciju vr{i sve vrste kerami~kih radova. Mob. 061/930-315. MOLER radi sve uredno, kvalitetno i ve oma po vo ljno. Mob. 061/274-872. PARKETAR, postavlja, brusi, lakira parkete, {ipod, postavlja laminat. Mob. 062/177-796. VKV BRAVAR, popravljam brave, pravim gelendere i kovane ograde. Mob. 062/907-356. SPASITE uspomene od propadanja. presnimavamo sa video kaseta na DVD — Sa ra je vo. Mob. 062/824-523. VODOINSTALATER opravlja i postavlja ~esme, vodokotli}e, ventile, sifone, penzionerima jeftinije. Mob. 061/205-803, 066/973-793. NAJJEFTINIJE u gradu iznajmljujem stolice za sve prigode. Mob. 063/121-524 i 061/563-292. TAPETAR-dekorater, povoljno presvla~i namje{taj kod vas ili u radioni. Tel. 718-405, 0617156-728. DAJEM instrukcije iz francuskog jezika, za sve nivoe znanja i prevodim sve vrste tekstova. Mob. 061/365-677.

IN MEMORIAM

Energoinvest, d.d. - Sarajevo
001

Na{ dragi suprug, tata, deda i punac

IN MEMORIAM

Ju~er se navr{ilo sedam najtu`nijih dana od kada nas je napustila na{a najdra`a i nikad pre`aljena

MARCEL SMOLIK
uvijek je u na{im mislima i srcima. Jelisava, Karmela, Renata, Anita, Darko, Roman i ostala obitelj
71101

DUBRAVKA SAGADIN, ro|. MALINAR
Ni{ta nam vi{e nije kao prije, a uspomena na tebe, tvoju ljubav, dobrotu i nesebi~nost `ivjet }e zauvijek u nama. Po~ivaj u miru Bo`ijem sa svojim dragim Brunom. Tvoji najdra`i: Maca, Ozren i Romi. Ovim putem zahvaljujemo svim prijateljima i kom{ijama na izrazima sau~e{}a i rije~ima podr{ke.
26082

MATEMATIKU instruira dipl. ing. elektrotehnike, na kvalitetan i razumljiv na~in. Mob. 061/571361.

APARTMANI
POVOLJNO odmorite na Hvaru otoku sunca — mora i ~ovjeka, idealno za familiju. Do|ite kod nas. Mob. 061/810-398 i 0038521773343.

U NEUMU udobni apartmani — tri zvjezdice. www.neum-bih.com;www.villa-bianca-neum.com, e-mail: villabi an ca@ho tma il.com; in fo@vil la-bi an ca-ne um.com Telefon. 387(0)36 884-125, Fax. 387(0)36 884-128. NEUM, povoljno izdajem apartmane smje{tene uz more. Mob. 063/327-098 i 036/884-169.

NEUM apartmani konforni klimatizirani blizu mora parking. Tel. 036/884-493, 061/141-752, 061/183981. NEUM, apartmani-sobe, 5m od mora, parking. Tel. 036/880-582, 061/488-043. HVAR otok sunca, mora i ~ovjeka, idealno za familiju, povoljno + pristup internetu. Mob. 061/810-398. NEUM, luksuzno opremljeni apartmani uz more. Tel. 036/884-135, 063/405-355.

NEUM, izdajemo sobe i apartmane uz mo re, po vo ljno. Mob. 063/322-271 i 036/884-711.

RAZNO
UDRU@ENJE italijana Sarajevo, po~et kom lis to pa da-okto bra po~inje sa odr`avanjem kursa italijanskog jezika. Mob. 061/223407.

srijeda, 28. septembar 2011. godine

OSLOBO\ENJE

SJE]ANJA I SMRTOVNICE 55
Dvadeset osmog septembra 2011. navr{i}e se devet godina od smrti na{e voljene majke i bake

BOGDANE LOZA, ro|. ALEKSI]
Po~ivaj u miru, najdra`a Majko, okru`ena na{om ljubavlju i beskrajnom zahvalno{}u. Dvadeset osmog sptembra 2011. godine u 12 sati posjeti}emo tvoj grob i polo`iti cvije}e. Tvoja porodica
5943

...za ovaj trenutak - pripremajte se - (hadis) Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{a draga

U srijedu, 28. septembra 2011. godine, navr{ava se sedam dana od smrti moje majke

AI[A (OSMANA) KANTARIJA, ro|. IVAZOVI]
preselila na ahiret u ponedjeljak, 26. septembra 2011, u 57. godini. D`enaza }e se obaviti u srijedu, 28. septembra 2011. godine, u 16.30 sati na mezarju Orli} - Kobilja Glava. O`alo{}eni: suprug Idriz, majka Esma, sin Sahrudin, k}erka Sabina, snaha Sanela, zet Adem, unu~ad Selma, Melisa, Amina i Admira, brat Izet, sestre Suvada i Sedina, djever Hazim, zaova [efika, jetrva Hasija, brati}i, brati~ne, sestri}i, sestri~ne, te porodice Kantarija, Ivazovi}, Rojo, Prazina, Lelo, Avdiba{i}, Me{i}, [ehovi}, kao i ostala brojna rodbina, kom{ije i prijatelji. Tevhid }e se prou~iti istog dana u ku}i merhume u 16.30 sati, Ul. grada Bobovca 88. RAHMETULLAHI ALEJHA RAHMETEN VASIAH
000

NEDE (JERE) [AHINAGI]

Jer Ti si srcu mom toliko sunca dala. [to mogu Ti neg re~ od svega Ti srca hvala. Tvoja D`eni
5951

Dvadeset osmog septembra 2011. navr{avaju se dvije godine od smrti na{e drage

...za ovaj trenutak - pripremajte se - (hadis) Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{a draga

...za ovaj trenutak - pripremajte se - (hadis) Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{a draga

NEVENKE ERGARAC, ro|. @IVKOVI]

MEJRA (AVDIJE) DURI], ro|. DEVI]

SADIKA (AHME) HAD@I], ro|. BEGOVI]
preselila na ahiret u utorak, 27. septembra 2011, u 77. godini. D`enaza }e se obaviti u srijedu, 28. septembra 2011. godine, u 15 sati na porodi~nom mezarju Begovi}i Poto~ari. O`alo{}eni: sestra Ha{a Ikanovi}, brati}i i brati~ne Ahmet, D`evad i Adevija sa porodicama, te porodice Had`i}, Begovi}, Ikanovi}, Rizvanovi}, kao i ostala rodbina, kom{ije i prijatelji. Tevhid }e se prou~iti istog dana poslije klanjanja d`enaza-namaza u Poto~arima. RAHMETULLAHI ALEJHA RAHMETEN VASIAH
000

Mnogo nam nedostaje{, a uvijek }e{ biti u na{im mislima i sje}anjima s ljubavlju i tugom u srcu. Tvoji najmiliji: Dejan, Kate, Daniel i Tanja
5947

preselila na ahiret u utorak, 27. septembra 2011, u 89. godini. D`enaza }e se klanjati i ukop obaviti u srijedu, 28. septembra 2011. godine, poslije ikindija-namaza (16 sati) u haremu d`amije Svrake - Semizovac. O`alo{}eni: sin Suljo, k}erka Emira, brat Atif, zetovi Edhem, Sejo i Senad, snahe Mirsada, Melisa i Umija, unu~ad Fekija, Fuad, Vedad, Selvedina i praunuke Sajra, D`ejna i Ena, djever Ramiz, zaove Hasiba i Biba, jetrve Ramiza, Pa{a, Sevda i Mevzeta, brati}i, brati~ne, sestri}i, sestri~ne, djeveri}i, djeveri~ne, zaovi}i, zaovi~ne, teti}i, teti~ne, te porodice Duri}, Devi}, Hod`i}, Ali}, ]oso, [abi}, Hajdarevi}, Durak, Dervi{evi}, Stomornjak, Pora~anin, Mandra, Bukva, Kulo, Ko`ljak, Be{lija, Memi}, Abaz, Hand`i}, Gljiva, Balta, [ejto, kao i ostala brojna rodbina, kom{ije i prijatelji. Tevhid }e se prou~iti istog dana u ku}i merhume u 16 sati, Podgaj 14, Svrake. RAHMETULLAHI ALEJHA RAHMETEN VASIAH
000

SJE]ANJE na mog dragog brata

KEMAL MUMINOVI]
28. 9. 2009 - 28. 9. 2011.

Sa ljubavlju i po{tovanjem, brat Faruk sa djecom
5952

56 SJE]ANJA I SMRTOVNICE
Obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{a draga

srijeda, 28. septembar 2011. godine

OSLOBO\ENJE

POSLJEDNJI POZDRAV

majci na{e drage kolegice

BEGIJA KARUP, ro|. HAJDAREVI]
preselila na ahiret u ponedjeljak, 26. septembra 2011, u 76. godini. D`enaza }e se obaviti u ~etvrtak, 29. septembra 2011. godine, u 14 sati na gradskom groblju Vlakovo. Prevoz obezbije|en ispred ku}e `alosti iz ulice K. Zaimovi}a br. 6 sa polaskom u 13.15 sati, do groblja i nazad. O`alo{}eni: sinovi Mufid i Izet, k}erka Enisa, zet Du{ko, snaha Esma, unuk D`enan, unuke Selma, Azra, Zerina i Ena, sestri}i i sestri~ne, djeveri Ibro i Fadil sa porodicama, zaove Munira i Fadila sa porodicama, te porodice Karup, Hajdarevi}, Glibo, ^ampara, Rizvanovi}, La{tro, [ljivo, [ubo, D`ini}, [teta, Muji}, Be{evi}, Kova~evi}, Germovi}, Kurti, Tataragi}, Musli}, Kundo, Ganovi}, Memi}, D`aferspahi}, D`omba, kao i ostala mnogobrojna rodbina, prijatelji i kom{ije. Tevhid }e se prou~iti istog dana u 14 sati u ku}i `alosti u Ulici Kerima Zaimovi}a br. 6/III - Ilid`a.

NEDI [AHINAGI]

S po{tovanjem, United Nations Development Programme BiH/Razvojni program Ujedinjenih nacija u Bosni i Hercegovini
001

000

Danas, 28. septembra 2011. godine, navr{ava se sedam dana od smrti moga predobrog supruga

IN MEMORIAM

Napustio nas je iznenada dobri ~ovjek i na{ dragi prijatelj

Obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{a draga

MUNIRA IKOVI], ro|. BOR^AK

VELJKA NOVAKOVI]A
VOJISLAV (LUKE) PERI[I]
28. 9. 2004 - 28. 9. 2011.
000

Sahrana je obavljena 22. septembra 2011. godine u krugu naju`e porodice, po izri~itoj `elji pokojnika. O`alo{}ena supruga Vlatka sa porodicom

VELJKO NOVAKOVI]
dip. jur.

preselila na ahiret u utorak, 27. septembra 2011, u 72. godini. D`enaza }e se obaviti u srijedu, 28. septembra 2011. godine, u 14 sati na gradskom groblju Vlakovo. O`alo{}eni: sin Rasim, k}erke [evala i Ferida, snaha Mirza, zet D`enan, unu~ad Anesa, Vernes i Meris, zet Zlatan, praunu~ad Denis i Lara, bra}a Ibro, Sulejman, Ramiz, Mustafa i Selim, sestre Devlija, Himka i Zahida, snahe i zetovi, brati}i i brati~ne, sestri}i i sestri~ne, amid`i}i i amid`i~ne, daid`i}i i daid`i~ne, teti}i i teti~ne, te porodice Ikovi}, Bor~ak, [ubo, ^anku{i}, Softi}, Tanjo, Dean, ^ardaklija, Abazovi}, Kalkan, Gr~o, Hubijer, Musli} i ostala mnogobrojna rodbina, prijatelji i kom{ije. Tevhid }e se prou~iti istog dana u 14 sati u ku}i `alosti u Ulici prvomajska br. 1/prizemlje.
000

Neka ti je laka zemlja.
Do kraja na{ih `ivota, tvoji majka Bogdana i brat Miodrag
5928

POSLJEDNJI POZDRAV

na{em dragom prijatelju

Martinovi} dr. Branko i Mikica
5945

VELJI NOVAKOVI]U

...za ovaj trenutak - pripremajte se - (hadis) Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{a draga POSLJEDNJI POZDRAV

Prijatelji: Branko Martinovi}, Mi{o \urkovi}, Nenad Malovi}, Aco Bo{kovi}, Atko Dalagija, Sreten Lazi}, Nikola Ili}, Svetozar Vu~ijak, Esad Kamberovi}, Vinko Rebac, Anto Dafini}, Ivan Bule, Hakija Had`iahmetovi}, Savo Vla{ki i Ljubomir Zori}
5949

ZINETA (JUSUFA) RAMI], ro|. ADEMOVI]
preselila na ahiret u ponedjeljak, 26. septembra 2011, u 69. godini. D`enaza }e se obaviti u srijedu, 28. septembra 2011. godine, u 14 sati na mezarju Ravne Bakije.

POSLJEDNJI PRIJATELJSKI POZDRAV

ABDULAHU DIZDAREVI]U
i saosje}anje sa porodicom i rodbinom. Raif i Sena Dizdarevi}
5950

O`alo{}eni: sinovi Safet i Mehmed, k}erka Safija, snahe Behija i Zilha, zet Samir, unu~ad Selma, Ridvan, Hamza, Lamija, Amina, Ummi Kulsum, Veddah, Zekerija, Radija, Mahmud i Salah, brati}i i brati~ne, sestri}i i sestri~ne, te porodice Rami}, Ademovi}, Muasattat, Hrnjica, Lepi}, Kari}, kao i ostala brojna rodbina, kom{ije i prijatelji. RAHMETULLAHI ALEJHA RAHMETEN VASIAH
000

VELIMIRU VELJI NOVAKOVI]U

Dragi na{ Veljo, neka ti crna zemlja bude lak{a od `ivota. Ljilja i Nenad Spasojevi}
5944

srijeda, 28. septembar 2011. godine

OSLOBO\ENJE

SJE]ANJA I SMRTOVNICE 57
SJE]ANJE IN MEMORIAM

prof. dr.

GRUJICA @ARKOVI]
28. 9. 2010 - 28. 9. 2011.

ALAN (TOMISLAVA) KURE
28. 9. 1994 - 28. 9. 2011.

ANA [ANTEK, ro|. LEKI]
27. 9. 2006 - 27. 9. 2011.

Mili na{i, po~ivajte u miru Bo`ijem. Va{i: mama i tata i zahvalna djeca
5937

Beskrajno nedostaje supruzi Vedi, sestrama Jeleni i Nadi sa porodicama, unukama Aleksandri, Jasenki i Marini sa porodicama
5935

Sa `alo{}u obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i poznanike da je na{ dragi

SJE]ANJE

Dvadeset osmog septembra 2011. navr{ava se 9 godina otkako je preselila na ahiret na{a draga supruga, nana i punica

Danas, 28. septembra 2011, navr{avaju se dvije godine od smrti moje drage sestre

SALIH (SALEMA) PAZARAC

ERZUMANA ZELJKOVI]

preselio na ahiret u nedjelju, 25. septembra 2011, u 70. godini. D`enaza }e se obaviti u srijedu, 28. septembra 2011. godine, u 14 sati na mezarju Grli}a brdo. O`alo{}eni: sin Rusmir, k}erka Sanela, zet Samir, snahe Emina i Murisa, unu~ad Anesa, Alem, Amna i Emin, sestre [efika, Ai{a, Bahra, Ramiza i Meliha, brati} Muamer, sestri~ne i sestri}i, prijatelji Salih i Ilduza, familije Pazarac, ]osi}, D`inovi}, Had`ihasanagi}, Kavazba{i}, Had`agi}, Bevrnja, Memi}, Karame{i}, Pekmez, Ali}, Kold`o, Laletovi}, [ehi}, Sarajki}, Medina, ]atovi}, Fazlinovi}, Sidro, Grbi}, Duri}, ^uri}, Misimovi}, Tukulija, Hukara, Muharemovi} i ostala mnogobrojna rodbina i prijatelji. Tevhid }e se prou~iti istog dana u 14 sati u stanu rahmetlije, Trg me|unarodnog prijateljstva br. 7/VIII.
000

Tvoj plemeniti lik i dobrota }e vje~no `ivjeti u nama. Neka ti Allah d`.{. podari lijepi d`ennet i vje~ni rahmet. Tvoji: suprug Mirsad, k}erke Ilvana i Indira, zetovi Mirza i Selvedin, unuke Nejra i Najla, unuk Naser
5870

NEVENKE ERGARAC, ro|. @IVKOVI]
Mnogo mi nedostaje{, s ljubavlju i po{tovanjem ~uvat }u uspomenu na tebe.

Napustio nas je prijatelj sa kojim smo drugovali od ranog djetinjstva, na{

Sestra Branka
5901

VELJKO NOVAKOVI]
Utjehu tra`imo u vjerovanju da si oti{ao u pravedniji svijet. Po~ivaj u miru, dragi na{ Veljo. Fuad ^olakovi}, Slobodan Rado{evi} i Jo{ko Lupi sa obiteljima

POSLJEDNJI POZDRAV

dragom ro|aku, velikom ~ovjeku i prijatelju

Obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{ dragi

SEAD (HILME) @IGA

5934

SJE]ANJE

na na{u dragu prijateljicu

POSLJEDNJI POZDRAV dragoj prijateljici

VELJI NOVAKOVI]U
21. 9. 2011 - 28. 9. 2011.

Hvala za predivne dane dru`enja. preselio na ahiret u ponedjeljak, 26. septembra 2011. godine. D`enaza }e se obaviti u ~etvrtak, 29. septembra 2011. godine, u 14 sati na gradskom groblju Vlakovo. O`alo{}eni: supruga Zekija, k}erka Selma, sin Senad, zet Muamer, snaha Emina, te porodice @iga, Dupovac, Had`i}, Mirvi}, Mo}evi}, [ukman, Muj~i}, Mujanovi} i ostala mnogobrojna rodbina i prijatelji. Tevhid }e se prou~iti istog dana u 14 sati u ku}i `alosti, Obala Kulina bana br. 15/II.
000

Zoki i Mi{o
5941

OBAVJE[TENJE
NEDU [AHINAGI]
21. 9. 2011 - 28. 9. 2011.

NEDI [AHINAGI]
Hrvoje i Vlasta
5927

S po{tovanjem, Naki} Lela, Ahmed i Fe}ak s porodicom
5927

Ukoliko ste zainteresovani, sje}anja i smrtovnice mogu imati sliku u boji. Prilikom predaje oglasa naglasite to u na{oj Oglasnoj slu`bi. Cijena ostaje ista!

58

PREDAH

srijeda, 28. septembar 2011. godine

OSLOBO\ENJE

HOROSKOP DANAS
OVAN
Preokupirani ste razli~itim dilemama, ali svoj dio obaveza zavr{avate u predvi|enom roku i na dobar na~in. Saradnici nemaju primjedbu na va{ rad i pona{anje. Ne~ija podr{ka pozitivno uti~e na va{e samopouzdanje. Pa`ljivije analizirajte osobu koja vas podsti~e na emotivnu nesigurnost. Neko vam zadaje vi{e dilema nego {to biste to `eljeli ili novi ljubavni rebus. Vama ne smeta teret popularnosti, ve} na~in na koji neko predstavlja va{e ideje ili dosada{nji uspjeh. U susretu sa saradnicima sporne situacije treba da rje{avate na razuman na~in. Kontroli{ite svoj poriv za dominacijom. Slobodno izrazite emotivnu stranu svoje li~nosti pred bliskim osobama. Nemojte propustiti priliku da u`ivate u ne~ijem dru{tvu ili u romanti~nom susretu. Nedostaje vam diplomatija i takti~nost u susretu sa saradnicima. Previ{e istine ponekad mo`e da na{kodi u saradnji, posebno ako neko nije spreman da prihvati odgovornost za poslovni gubitak. Budite dovoljno promi{ljeni i strpljivi. Postoje razli~iti vidovi ograni~enja. Ne mo`ete dobiti sve {to `elite, bez obzira na samouvjerenost ili oprobane trikove koje koristite pred voljenom osobom. Potrebna vam je mudra odluka, bolje je da ispo{tujete listu prioriteta nego da rizikujete u stvarima koje ne poznajete dovoljno. Budite razumni u procjeni svojih mogu}nosti. Susret sa jednom osobom djeluje zamorno, stoga tra`ite razli~ite izgovore. Ipak, va{e pona{anje ostavlja pomalo lo{ utisak, neko }e vam iznenada uskratiti svoju emotivnu pa`nju ili povjerenje. Djelujete uznemireno i to se pomalo negativno odra`ava na va{u stvarala~ku koncentraciju ili na posao kojim se bavite. Nema potrebe da se zanosite pretjeranom dozom ekscentri~nosti kako biste dokazali istinu ili superiornost. Intenzivno razmi{ljate o jednoj osobi koja je udaljena ili imate neke uskra}ene mogu}nosti. Nestrpljivo o~ekujete povod za novi emotivni susret. Nalazite se u kreativnoj i stvarala~koj fazi. Okolnosti vam idu u prilog, a brza akcija predstavlja sjajan uslov za finansijski dobitak ili za bolji status u krugu poslovnih partnera. Potrebno je da promovi{ete svoje ideje. Neko }e vas obradovati emotivnom pa`njom ili prikladnim poklonom. Prihvatite sve {to vas asocira na emotivno zbli`avanje i na dobro raspolo`enje u bliskom dru{tvu. Dobro ste organizovani, svoje poslovne obaveze zavr{avate na efikasan na~in i bez velike pri~e. Preostaje vam da ispo{tujete sve zadate rokove ili razli~ite uslove koje vam postavljaju bliski saradnici. Dok vi djelujete skoro bezbri`no, partner poku{ava da odgonetne neke zajedni~ke dileme i indirektno osu|uje va{ na~in pona{anja. Nema razloga da se osje}ate lo{e zbog toga. Va`no je da prihvatite ne~iji savjet. Imate pogre{an utisak o nekim saradnicima i prolongirate rje{avanje zajedni~kih problema. Nema potrebe da skre}ete posebnu pa`nju na sebe ako unaprijed ne obezbijedite ne~iju podr{ku. U velikom zanosu svoje emotivne `elje mo`da upu}ujete pogre{noj osobi. Osvrnite se dobro oko sebe, prije nego {to donesete neku novu ili va`nu odluku. Razmislite pod kojim okolnostima treba da odgovorite na ne~iju poslovnu ponudu ili poziv. Poslovni uspjeh nije mogu}e ostvariti bez ne~ije asistencije i podr{ke. Ne budite preveliki optimista u procjeni svojih mogu}nosti. Nema razloga da unaprijed kritikujete osobu do koje mo`da ne dopire va{ glas ili poruka. Izbjegavajte teme ili pitanja koja previ{e iritiraju voljenu osobu. Osoba koja vam se direktno suprotstavlja nema bitan uticaj na dalji tok doga|aja ili na va{e poslovno-finansijske rezultate. Uspjeh podrazumijeva pro{irenu saradnju, potrebno je da preuzmete kontrolu u odlu~uju}im situacijama. U susretu sa dragom osobom insistirajte na emotivnom zbli`avanju i povjeravanju. Va`no je da osje}ate pozitivne podsticaje i kreativnu energiju. Neko vas pomalo iritira svojim napadnim pona{anjem i remeti va{u koncentraciju. Optere}eni ste razli~itim obavezama i lagano gubite dominaciju u dru{tvu saradnika. Potrebno je da prevazi|ete trenutne nesporazume. O~ekujete da voljena osoba preuzme za{titni~ku ulogu, naro~ito kada se nalazite u osjetljivoj psihi~koj fazi. Izbjegavajte konfliktne situacije, sa~uvajte prisebnost duha. Djelujete samouvjereno pred osobom koja testira va{e znanje i profesionalne sposobnosti. Stalo vam je da ostavite dobar utisak i da se predstavite kao osoba od povjerenja. Obratite pa`nju na ne~iji koristan savjet. Ograni~ite svoje emotivne `elje i o~ekivanja na neku razumnu mjeru. Bez obzira na veliku upornost, ne mo`ete da promijenite partnerovu odluku. Va`no je da pravilno uskladite svoj razum i osje}anja.
21. 3. - 20. 4.

BIK

21. 4. - 22. 5.

BLIZANCI

23. 5. - 22. 6.

RAK

23. 6. - 22. 7.

LAV

23. 7. - 22. 8.

DJEVICA

23. 8. - 22. 9.

VAGA

23. 9. - 22. 10.

[KORPIJA

OSLOBO\ENJE
Nezavisni BH dnevnik Web site: www.oslobodjenje.ba e-mail: redaction@oslobodjenje.ba GLAVNA I ODGOVORNA UREDNICA: Vildana SELIMBEGOVI] PREDSJEDNIK NADZORNOG ODBORA: Vahid PA[OVI] DIREKTOR: Ned`ad [ADI] UREDNI[TVO: Branko MAJSTOROVI], Jelena MILANOVI], Daniel OMERAGI], Nada SALOM, Lejla SOFRAD@IJA i Josip VRI^KO PRODAJA: Fax: 465-727, Tel: 276-967, 455-558 e-mail: prodaja@oslobodjenje.ba MARKETING: Meliha Hod`i} Fax: 472-901 Tel: 472-899, 468-161, 276-968, 276-988 e-mail: marketing@oslobodjenje.ba ID broj: 4200492600001 ADRESA: D`emala Bijedi}a 185, Sarajevo Po{tanski pregradak 686 TELEFONI: Centrala: 276-900, 467-723 Redakcija: Desk i no}ni urednik: 276902, fax: 468-090, modem: 468-018;

23. 10. - 22. 11.

STRIJELAC

23. 11. - 22. 12.

JARAC

23. 12. - 21. 1.

VODOLIJA

22. 1. - 19. 2.

RIBE

20. 2. - 20. 3.

RJE[ENJE: naramak, ivana, k, dejan, rotkve, ae, blizanci, makedonka, k, b, ananas, ss, i, mig, napa, stanlio, laz, iv, gas, pata, spartak, anioni, ahil, av, pacov, c, onageri.

Oslobo|enje je u Velikoj Britaniji progla{eno za list godine u svijetu. Oslobo|enje je od 1992. dobilo Nagradu slobode (u Skandinaviji), nagradu "za izuzetnu odanost istini i slobodi" Oskar Romero (Teksas), nagradu "za odr`avanje u `ivotu tradicije nezavisnosti, objektivnosti i hrabrosti u OGLASNA SLU@BA: izvje{tavanju pod najte`im uslovima" Tel/fax: 205-938 agencije Inter Press i Service, nagradu e-mail: oglasnosg@oslobodjenje.ba "za zajedni~ki rad novinara razli~itih UNICREDIT BANK DD, nacionalnosti u slu`bi slobode i mira" transakcijski ra~un broj: fondacije Alfons Komin (Barselona), 3383202250044019, nagradu "za borbu protiv ksenofobije" SPARKASSE BANK DD Sarajevo, Kluba evropskih rektora, nagradu za transakcijski ra~un broj: ljudska prava "Saharov" Evropskog 1990490005630121, parlamenta, "Me|unarodnu nagradu za slobodu {tampe" Udru`enja turskih VAKUFSKA BANKA DD Sarajevo, novinara, Medalju ~asti Fakulteta za transakcijski ra~un broj: novinarstvo Univerziteta Mizuri (SAD), 1602000000317116, POSTBANK BH DD Sarajevo, transakcijski Nagradu Asocijacije IPRA, "Zlatno pero slobode" Me|unarodnog udru`enja ra~un broj: 1872000000045887, KOMERCIJALNA BANKA AD Banja Luka, novina (FIEJ), Nagradu “Premio Giornalistico Paolo Borsellino” koju filijala Sarajevo, transakcijski ra~un listovima koji se bore za istinu broj: 5715000000017279 dodjeljuje Slobodno sveu~ili{te “Maria Kompjuterska obrada: RC “Oslobo|enje” ss Assuanta” u saradnji sa Asocijacijom Zorica Pand`i}, {ef DTP-a “Paolo Borsellino” sa sjedi{tem u Rimu i “Zlatni trofej za kvalitetu” (SAD). [tampa: Unioninvestplastika dd, Semizovac bb Vije}e za {tampu Prvi broj Oslobo|enja {tampan je u Bosni i Hercegovini 30. avgusta 1943. u Donjoj Trnovi, Oslobo|enje je punopravni ~lan Vije}a Oslobo|enje je 1963. godine Ukazom za {tampu u BiH www.vzs.ba predsjednika Tita odlikovano Ordenom bratstva i jedinstva sa zlatnim vijencem, a Za sve eventualne primjedbe na pisanje lista, obratite se VZ[ u BiH 1976. godine dodijeljena mu je Nagrada ZAVNOBiH-a. Oslobo|enje je 1989. godine e-mail: info@vzs.ba, tel: +387 33 272 270 progla{eno za najbolji dnevni list u tada{njoj Jugoslaviji. U ratnoj 1992. godini tel/fax: +387 33 272 271 Uprava 234-718, fax: 461-007; Unutra{njopoliti~ka rubrika: 276-903, Spoljnopoliti~ka rubrika: 276 937, Sarajevska hronika: 276-901, fax: 468-054, Kultura: 276-906, Sportska rubrika 276-908, Prilozi: 468-142

Ujutro po kotlinama i dolinama rijeka magla, a tokom dana sun~ano i toplo. Puha}e slab do umjeren, na planinama umjeren, sjeveroisto~ni vjetar. Minimalna temperatura od 8 do 12, na jugu do 17, maksimalna dnevna od 22 do 29°C. Narednih dana poslije mjestimi~no maglovitog i hladnog jutra, tokom dana prete`no sun~ano. U Sarajevu prije podne magla, popodne sun~ano. Puha}e umjeren, sjeveroisto~ni vjetar. Minimalna temperatura 11, maksimalna dnevna 23°C.

U ve}em }e dijelu Evrope biti sun~ano i toplo, a obla~no vrijeme sa ki{om o~ekuje se samo u Isto~noevropskoj niziji. Jak ju`ni vjetar puha}e u oblasti Sjevernog mora. Najhladniji glavni grad bi}e Moskva sa 11, a najtopliji Madrid sa 30°C. Ujutro po kotlinama i dolinama rijeka zapadnog i centralnog Balkana magla, a tokom dana prete`no sun~ano. U oblasti Egejskog mora puha}e jak sjeveroisto~ni vjetar. Maksimalna temperatura od 22 do 29°C.

60
SARAJEVO

KULTURNI VODI^
ZLO^ESTA U^ITELJICA

srijeda, 28. septembar 2011. godine ne

OSLOBO\ENJE

OLIMPIJSKI
Stalna postavka “Organizacija XIV Zimskih olimpijskih igara“. Otvorena za posjete od ponedjeljka do petka, od 9 do 15 sati, dok vikendom muzej ne radi.

po~etak u 19 i 21.30 sati.

KRALJ LAVOVA 3D
animirani, porodi~ni, re`ija: Roger Allers, Rob Minkoff, glasovi: Zvonimir Zori~i}, Ivan [turli}, Rakan Rushaidat... po~etak u 14.30 i 16.30 sati.

KINA
MULTIPLEX PALAS
JOHNNY ENGLISH: PONOVO RO\EN

HISTORIJSKI
Muzej je otvoren za posjete radnim danima od 9 do 16, a vikendom od 9 do 13 sati.

MUZEJI
GRADA ZENICE
Na raspolaganju posjetiocima su stalne postavke, etnolo{ka, arheolo{ka i historijska. U tvr|avi Vranduk postavljena je stalna historijska zbirka o ranom srednjem vijeku u Bosni. Muzej je otvoren za posjetioce radnim danima od 9 do 17 sati, a subotom po dogovoru (tokom ljeta). Tvr|ava Vranduk otvorena je za posjetioce tokom cijele sedmice, od 9 do 17 sati. Islamic Art - izlo`ba levhi Osmana Moranki}a za posjete je otvorena do 30. septembra. komedija, porodi~ni, re`ija: Oliver Parker, uloge: Rowan Atkinson, Rosamund Pike, Dominic West... po~etak u 16, 18, 20 i 22 sata.

KINA
CINEMA CITY
PUT BEZ POVRATKA 5
crna komedija, satira, re`ija: Jake Kasdan, uloge: Cameron Diaz, Jason Segel, Justin Timberlake, Lucy Punch... po~etak u 16.10, 18.10 i 20.10 sati.

ART-KU]A SEVDAHA
Otvorena je za sve posjetioce svakim danom osim ponedjeljka od 10 do 18 sati.

SARAJEVO
Brusa bezistan, Svrzina ku}a, Muzej 1878-1918, Muzej “Alije Izetbegovi}a“ i Despi}a ku}a otvoreni su svakim radnim danom od deset do 16 sati, subotom od deset do 15 sati, dok su nedjeljom ovi objekti zatvoreni za posjete. Muzej Jevreja otvoren je za posjete svakim radnim danom od 10 do 16 sati, subotom ne radi, dok je nedjeljom otvoren od 10 do 13 sati.

PONO] U PARIZU
romanti~na komedija, re`ija: Woody Allen, uloge: Owen Wilson, Rachel McAdams, Kathy Bates, Kurt Fuller, Michael Sheen, Carla Bruni... po~etak u 16.30, 18.30 i 20.30 sati.

KRALJ LAVOVA 3D

BO[NJA^KI
Obilazak Instituta, stalne postavke galerije kao i zbirke ‘’Ismet Rizvi}’’ i ‘’Mersad Berber’’, svakim danom izuzev nedjelje i ponedjeljka od 9 do 16 sati. Najava grupa na telefon: 033/279-800.

TUZLA
animirani, porodi~ni, re`ija: Roger Allers, Rob Minkoff, glasovi: Zvonimir Zori~i}, Ivan [turli}, Rakan Rushaidat... po~etak u 16.45 i 18.30 sati.

KRITERION
horor, re`ija: Steven Quale, uloge: Nicholas D'Agosto, Emma Bell, Arlen Escarpeta, Miles Fisher... po~etak u 22.15 sati.

POLICIJSKI, PRIDJEV
krimi, drama, re`ija: Corneliu Porumboiu, uloge: Dragos Bucur, Vlad Ivanov, Ion Stoica... po~etak u 18 sati.

NO] MORSKIH PASA
horor, re`ija: David R. Ellis, uloge: Sara Paxton, Dustin Milligan, Chris Carmack... po~etak u19.30 i 21.30 sati.

ZENICA

NEPRIJATELJ
doma}i, re`ija: Dejan Ze~evi}, uloge: Aleksandar Stojkovi}, Vuk Kosti}, Tihomir Stani}, Ljubomir Bandovi}, Marija Piki}, Slavko [timac, Dragan Marinkovi}, Goran Joki}, Stefan Bundalo, Vladimir Djordjevi}, Du{ko Mazalica po~etak u 20.30 i 22.30 sati.

BERLIN
dokumentarni film Re`ija: Julian Schnabel Uloge: Lou Reed, Emmanuelle Seigner, Fernando Saunders, Sharon Jones, Antony Hegarty po~etak u 20.20 sati.

OTMICA

GALERIJE
ME\UNARODNA GALERIJA PORTRETA TUZLA

POZORI[TA
NARODNO
GALA KONCERT SOLISTA BALETA
Dr`avni akademski teatar Opere i Baleta Ekaterinburg, Rusija, po~etak u 20 sati.

KAKO SE RIJE[ITI [EFA
komedija, re`ija: Seth Gordon, uloge: Jason Bateman, Charlie Day, Jason Sudeikis, Colin Farrell, Jennifer Aniston... po~etak u 16.15, 18.15, 20.15 i 22.15 sati.

KINA
MULTIPLEX EKRAN
JOHNNY ENGLISH: PONOVO RO\EN
komedija, porodi~ni, re`ija: Oliver Parker, uloge: Rowan Atkinson, Rosamund Pike, Dominic West... po~etak u 14, 16, 18, 20, i 22 sata.

Stalna postavka crte`a, skica, akvarela Ismeta Mujezinovi}a, stalna postavka Legata “Haim James Pinto“. Galerija je otvorena radnim danima od 8 do 15 i 18 do 20 sati, subotom od 8 do 13 sati.

[TRUMFOVI
avantura, animirani, re`ija: Raja Gosnell, glasovi: Hank Azaria, Katy Perry, Jonathan Winters, Neil Patrick Harris... po~etak u 15 sati.

GALERIJE
COLLEGIUM ARTISTICUM
akcija, triler, re`ija: John Singleton, uloge: Taylor Lautner, Lily Collins, Alfred Molina... po~etak u 15.50, 18 i 20.20 sati. Izlo`ba Mensura Porovi}a i Hamzalije Muhi}a, sa po 40 djela oba umjetnika, bi}e otvorena do 30. septembra.

BIHA]

POZORI[TA
NARODNO RS
STAZA DIVLJA^I
autor: Franc Ksaver Krec, re`ija: Filip Grinvald, dramaturgija: Radmila Smiljani}, scenografija: Vladimir Pavlovi}, kostimografija: Ivana Jovanovi}, muzika: Zoran Vuji}, igraju: Anja Stani}, Zlatan Vidovi}, Aleksandar Stojkovi}, Nata{a Ivan~evi}, Ognjen Kopuz, \or|e Markovi}, Vedrana Ma~kovi} - Zubovi}, po~etak u 20.30 sati.

PLANET MAJMUNA

RAIFFEISEN GALERIJA
Izlo`ba radova Nerimane-Narde Nik{i}, studentice Akademije likovnih umjetnosti Sarajevo, odsjek Produkt dizajn. Galerija je otvorena za posjetioce, radnim danima u zgradi Centrale Banke, u ul. Zmaja od Bosne bb, od 8 do 16 sati.

[TRUMFOVI
avantura, animirani, re`ija: Raja Gosnell, glasovi: Hank Azaria, Katy Perry, Jonathan Winters, Neil Patrick Harris... po~etak u 15.40 i 17.35 sati.

KINA
UNA
DJEVERU[E
komedija, re`ija: Paul Feig, uloge: Kristen Wiig, Terry Crews, Jessica St. Clair, Maya Rudolph po~etak u 18.30 i 20.30 sat.

JOHNNY ENGLISH: PONOVO RO\EN
komedija, porodi~ni, re`ija: Oliver Parker, uloge: Rowan Atkinson, Rosamund Pike, Dominic West... po~etak u 15.30, 17.50 i 20 sati.

ATELJE ZEC
Stalna postavka djela slikara Safeta Zeca. Galerija je otvorena od ponedjeljka do petka od 10 do 18, subotom od 10 do 14 sati ili uz najavu na telefon 061/338-186.

MUZEJI
SAVREMENE UMJETNOSTI
Izlo`be “Multioriginali“ (djela iz fundusa Muzeja) i “The Big Machine Art” autora Miroslava Staki}a, za posjete su otvorene do kraja septembra.

GABRIJEL
Stalna postavka izlo`be “Pozori{ni plakat Kamernog teatra 55”. Otvorena svakim radnim danom od 10 do 18 sati. akcija, triler, re`ija: Rupert Wyatt, uloge: James Franco, Andy Serkis, Freida Pinto... po~etak u 15 i 17 sati.

AUTI 2

PRVI OSVETNIK: KAPETAN AMERIKA
akcija, ratni, re`ija: Joe Johnston, uloge: Chris Evans, Hugo Weaving, Stanley Tucci, Tommy Lee Jones... po~etak u 18.30 i 21 sat.

MAK
Izlo`ba "Miroslav Krle`a na bosanskohercegova~koj sceni", autorice Amine Abdi~evi}, za posjete je otvorena do 30. septembra.

NO] MORSKIH PASA 3D
horor, re`ija: David R. Ellis, uloge: Sara Paxton, Dustin Milligan, Chris Carmack... po~etak u 18.30 i 20.30 sati.

BANJA LUKA

GALERIJE
LTG
Izlo`ba simboli~nog naziva “Povratak ku}i“, autorice Dragane Skrepnik iz Arizone, za posjete je otvorena do 5. oktobra.

MUZEJI
ZEMALJSKI
animirana komedija, re`ija: John Lasseter, Brad Lewis, glasovi: Owen Wilson, Larry the Cable Guy, Michael Caine, Emily Mor timer... po~etak u 14.15 sati. Muzej je otvoren za posjete u sljede}im terminima: utorkom, srijedom, ~etvrtkom i petkom od 10 do 17 sati; subotom od 9 do 13 sati; nedjeljom od 10 do 14 sati.

KAUBOJI I VANZEMALJCI
akcioni triler, re`ija: Jon Favreau, uloge: Daniel Craig, Harrison Ford, Olivia Wilde, Sam Rockwell...

Repertoare i program de{avanja u va{oj kulturnoj ustanovi mo`ete slati na mail: jelena.milanovic@ oslobodjenje.ba ili na broj faxa 033/ 468-054.

OSLOBO\ENJE godine srijeda, 28. septembar 2011.

TV PROGRAM

61

FILMOVI
Goli pi{tolj 2
KOMEDIJA
Re`ija: David Zucker Uloge: Leslie Nielsen, Priscilla Presley, George Kennedy, O. J. Simpson, Robert Goulet

23.00
PINK

Policajac Frank Drebbin poku{ava sprije~iti okrutnog Quentina Hapsburga da uni{ti okoli{. Naime, vrhunski znanstvenik dr. Mainheimer, namjerava svijetu obznaniti svoje otkri}e o mogu}em novom izvoru energije u budu}nosti. Time su ugro`eni tradicionalni snabdjeva~i naftom i njihova industrija, stoga Hapsburg otima dr. Mainheimerai na njegovo mjesto postavlja dvojnika, s mnogo pogodnijim izvje{}em za javnost...

Ponovo opsjednuta
KOMEDIJA/HOROR
Re`ija: Bob Logan Uloge: Linda Blair, Ned Beatty, Leslie Nielsen, Anthony Starke, Thom Sharp

HIT
DANA
00.10
NOVA

ROMANTI^NA KOMEDIJA
Uloge: Kevin Kline, William Hurt, Joan Plowright, River Phoenix, Tracey Ullman

Re`ija: Lawrence Kasdan

22.35
MRE@A

Joey Boca toliko je pun `ivota da ni sam ne zna {to bi sa sobom. Lud je za prijateljima, hranom, poslom, igrom, seksom. Joey je vlasnik pizzerije, ima vjernu `enu Rosalie, dvoje djece i `ar za `ivotom koji ga katkad tjera da u~ini sulude stvari, primjerice, da spava s toliko `ena da vi{e i ne zna koliko ih je bilo. Rosalie ne `eli sebi priznati da je suprug vara, no jednog dana shvati da mora sagledati istinu. Ona se odlu~uje poku{ati ga otrovati uz pomo} majke Nadje, pomalo poreme}enoga duhovnog prijatelja i dvojicom nesposobnih pla}enih ubojica Harlana i Marlona.

Pro{lo je neko vrijeme od kada je vele~asni Jebedaiah Mayii istjerao |avola iz Nancy Aglet, ali Nancy je sada odrasla i ima svoju porodicu, ali i dalje je demoni opsjedaju. Otac Mayii nevoljko pristaje da poku{a pomo}i, otac Luke Brophy dao je sve od sebe da pomogne Nancy, pa ~ak i televizijski voditelj Erners Weller planira da emituje istjerivanje |avola iz Nancy u`ivo na TV-u.

SERIJE

Nezakonit ulaz
TRILER/DRAMA
Re`ija: Jonathan Kaplan Uloge: Kurt Russel, Ray Liotta, Madeleine Stowe, Roger E. Mosley, Ken Lerner

Larin izbor
18.25 FTV
Lara je zate~ena kad shvati da njezina majka napu{ta ku}u Zlatar i Split. Lara nagovara Miju da ostane i na|e stan te prihvati posao u agenciji Koke. Mija pristaje ostati uz k}erku i zapo~eti novi `ivot. Nela je sretna {to je razdvojila Miju i Laru. Nastavlja aferu sa Zoranom, ali ne zna da je Zoran sve vi{e zainteresiran za Miju, a sve mu je manje stalo do nje...

Slomljena krila
21.10 FTV
D`emal dolazi na svadbu da uhapsi Nevzata zbog pomaganja Halimu i postaje metom [erefovih metaka. Odmetnik je nemilosrdan. Svadbeni dan pretvara u pakao. Nevzat odmah kre}e u potragu za odmetnicima. Ovaj njegov odlazak iz kasabe }e utjecati na odnos sa Aj{e.

Predaj se, srce
20.05 TV1/MRE@A
Salih je uvjeren da je Eren njegov sin. @eli da mu Bahar ka`e istinu te je odlu~an da razgovara s njom. Me|utim, kad ugleda Bahar, Salih ne zna {ta re}i. Belgin poku{ava shvatiti o ~emu se radi. Dolazi do velike sva|e izme|u Bahar i Saliha. La`i i pogre{na shvatanja su isprepletena. Dok se sve ovo doga|a, Ceylan se u bolnici bori za `ivot...

23.30
HAYAT

Poslije obijanja ku}e, par se obrati za pomo} policajcu koji je prvi stigao do njih kad su tra`ili pomo}. On im instalira sigurnosni sustav i s vremena na vrijeme ih obilazi. Kako dani prolaze, njegove posjete su sve ~e{}e, a razgovori s doma}icom ku}e sve du`i. Tada se mu` po~inje pitati da li im je tolika pa`nja i pomo} zaista potrebna...

Pepeljuga
KOMEDIJA
Re`ija: Mark Rosman Uloge: Hilary Duff, Jennifer Coolidge, Chad Michael Murray, Dan Byrd, Regina King

SPORT

22.20
NOVA

Sam Montgomery je vrijedna i marljiva djevojka koja nije ba{ popularna u {koli. Nakon {to joj umre otac te je ostavi bez oporuke njezina pomajka dobiva sve nasljedstvo. Austin Ames je najpopularniji de~ko u {koli koji ne `eli upisati fakultet koji mu je namijenio ambiciozni otac. Ne znaju}i jedno za drugo Sam i Austin izmjenjuju emailove te shvate kako su srodne du{e. Odlu~e se na}i na {kolskom plesu u jedanaest sati, ali njihovo dru`enje ubrzo zavr{i. Tr~e}i Sam izgubi mobitel koji poslije na|e Austin.

Valencia - Chelsea
Liga {ampiona Nogomet

Marseille - Borussia D, snimak
Liga {ampiona

20.35 BHT Nogomet

23.20 FTV

62
BHT

TV PROGRAM
FTV
06.15 Gospo|a Barbara, igrana serija 07.00 Dobro jutro, jutarnji program 09.00 Vijesti Dje~iji program: 09.05 Mali spasioci 09.25 Spretno - sretno, tv igra 09.50 Pregled LP u nogometu (r) 11.05 Sve }e biti dobro, igrana serija, 22. epizoda 12.00 Dnevnik 1 12.15 Viza za budu}nost, igrana serija 13.20 Larin izbor, igrana serija, 14. epizoda 14.15 Ekovizija, dokumentarni program 14.45 Tomica i prijatelji, crtani film 15.00 Vijesti 15.10 Na{a mala klinika, igrana serija 16.05 Sve }e biti dobro, igrana serija, 23. epizoda 17.00 Federacija danas 17.25 Ranjeni orao, igrana serija

srijeda, 28. septembar 2011. godine

OSLOBO\ENJE

RTRS
06.01 07.00 09.00 09.10 10.00 10.35 10.50 11.00 11.25 12.00 12.20 12.25 13.10 13.35 14.00 14.10 15.05 15.55 16.24 Muzi~ki program Jutarnji program Vijesti Larin izbor, serija Mala TV U no}noj ba{ti, crtana serija An|elina balerina, crtana serija Tomica i prijatelji, crtana serija Med i djetelina, crtana serija Sviraj ne{to narodno Dnevnik 1 Iz riznice zemaljskog muzeja BiH - Milan Karanovi}, `ivot i rad Koncert ]orovi}evi susreti, reporta`a Rezovi, serija Vijesti, sa tuma~em gestovnog jezika Prislu{kivanje, serija Mjesto zlo~ina 8, serija Soko Banja, reporta`a Izvje{taj sa Banjalu~ke berze

HAYAT
06.30 Dobro jutro svima, jutarnji program 08.30 Fifi, crtani film 08.50 Beba Felix, crtani film 09.00 Bumba, crtani film 09.10 Garfield, crtani film 09.25 Lijeni grad, crtani film 09.50 Jagodica Bobica, Jagositne pustolovine, crtani film 10.15 Dragon ball Z, crtani film, 3. ep. 10.45 Bakugan, crtani film 11.10 Winx, crtani film 11.30 Bestseller 11.45 Vijesti 12.00 Kazali{te u ku}i, serija 13.00 Miljenica, serija 14.00 Hayat production show, zabavno-muzi~ki program 15.00 Top Shop 16.00 Kad li{}e pada, serija 17.00 Staklena ku}a, serija 18.10 Sport centar

TV1
06.00 Nijemi svjedok, serija 95/100 07.00 Jutarnje vijesti 07.05 Ma~ak Mika, crtani film 1/13 07.35 Ostrvo kornja~a, crtani film 2/26 08.00 Vijesti 08.05 Eliza, serija 09.00 Vijesti 09.05 Zakon ljubavi, serija 10.05 Ukradeni `ivoti, serija 64. ep. (r) 11.15 Superstars, dok. program 44/52 12.00 Vijesti plus 12.20 Odlazak u svemir, dokumentarni serijal 13.05 Ma~ak Mika, crtani film (r) 14.05 Igra, serija, 41. ep. (r) 14.30 Igra, serija 42. ep. (r)

PINK
06.00 Sestre, serija (r) 07.00 Yu-Gi-Oh, crtani film 07.30 Udri mu{ki, jutarnji program 10.00 Naslije|e jedna dame, serija (r) 10.40 Kupi.ba, emisija 11.00 Zabranjena ljubav, telenovela 12.00 Info top, info-program 12.15 Biometerolo{ka prognoza 12.20 City, zabavni program 13.00 Brze pare, kviz 14.00 Info top, info-program 14.20 Grand hitovi, muzi~ki program 15.00 Sestre, serija 15.45 Kupi.ba, emisija 15.50 Info top, info-program

07.00 Dobro jutro Program za djecu i mlade (r) 09.10 Be Ha Te bebe 09.15 Mumijevi, animirana serija, 62/71 09.40 Nau~na postignu}a, 47/47 10.00 BHT vijesti BHT arhiv … 10.15 Bio jednom jedan Dnevnik 10.30 [ta umski smislim, u bakar iskujem, dokumentarni program 11.00 Hodoljublje: Sarajevo, 4/4 11.30 Gorko-slatko, igrana serija, 196/229 (r) 12.00 BHT vijesti 12.20 Crta, politi~ki magazin (r) 13.20 Zdravlje u Evropi: Alkoholizam, strana dokumentarna serija, 2/10 (r) 14.15 BHT vijesti 14.25 Odli~an, 5+, edukativna serija Program za djecu i mlade 14.30 Mumijevi, animirana serija, 63/71 14.55 Robot Robi, animirana serija, 52/52 15.05 Fudbalski ~arobnjak, dokumentarni film 15.20 Izgubljena ~ast, igrana serija, 7/77 (r) 16.10 Informatizacija pravosu|a: Br`e do pravde 16.30 Hronika regija: Hercegovina 17.00 Gorko-slatko, igrana serija, 197/229 17.30 @ivot & ostalo: Gdje }e nam biti kraj 18.00 Sve u svemu, dnevni magazin 18.45 Pri~ice za laku no}, 8/13 19.00 Dnevnik 1 Sport Vrijeme 19.35 Retrovizor, muzi~ki program 20.00 Sportska srijeda 20.35 Nogomet, Liga {ampiona: Valencia Chelsea, prijenos Sportska srijeda, nastavak 22.45 Dnevnik 2 23.15 Izgubljena ~ast, igrana serija, 8/77 00.05 Liga {ampiona u nogometu, pregled 01.20 Sve u svemu, dnevni magazin (r)

Larin izbor
SERIJA

Rezovi
SERIJA

@ene s broja 13
SERIJA

Igra
SERIJA

Trijumf ljubavi
14.05
SERIJA

18.25

13.35

21.00

17.00

17.50 Dnevnik, najava 18.25 Larin izbor, igrana serija, 15. epizoda 18.50 Dnevnik, najava Finansijske novosti 19.30 Dnevnik 2 20.10 Anti~ki Rim: Pobuna, igrana serija BBC-a, 4. dio 21.09 Dnevnik, najava 21.10 Slomljena krila, igrana serija, 43. epizoda 22.05 Dnevnik 3 Finansijske novosti 22.35 [etnja sa dinosaurima: Nova krv, dokumentarni program BBC-a, 1. dio 23.05 Danas u Parlamentu 23.20 Nogomet, Liga prvaka: Marseille Borussia D, snimak 01.10 Ezel, igrana serija /12/ 03.00 Dnevnik 3 (r) 03.30 Pregled programa za ~etvrtak

16.30 Srpska danas 17.05 Larin izbor, serija 18.00 Dragulj u carskoj palati, serija 19.10 Pingu, crtana serija Finansijske novosti 19.30 Dnevnik 2 20.03 Sport 20.10 To toplo ljeto, serija 21.00 Mjesto zlo~ina 8, serija 21.45 Dokumentarni program 22.30 Dnevnik 3 Sport Finansijske novosti 23.05 Fudbal, Liga {ampiona: Marsej Borusija Dortmund, snimak 00.45 ^ista~i cipela 02.20 Prislu{kivanje, serija 03.15 Dnevnik 2 03.40 Mjesto zlo~ina 8, serija 04.20 Soko Banja, reporta`a 04.40 Muzi~ki program 05.00 Dragulj u carskoj palati, serija

18.15 Nepobjedive banzuke, zabavno-sportski TV show 18.45 HIPP - Odvajanje djeteta od roditelja 19.00 Vijesti u 7 informativna emisija 19.28 Vremenska prognoza 19.30 Sport 19.37 Stanje na putevima 19.38 Horizonti 20.00 Kad li{}e pada, serija 21.00 @ene s broja 13, serija 22.00 Zvijezda mo`e{ biti ti, zabavno-muzi~ki program 22.30 Sport centar 22.32 Staklena ku}a, serija 23.30 Nezakonit ulaz, film Reprizni program 01.40 Nepobjedive banzuke, zabavno-sportski TV show 02.00 Vijesti u 7 03.00 Zvijezda mo`e{ biti ti, zabavno-muzi~ki program 03.30 @ene s broja 13, serija 04.20 Muzi~ki program

15.05 Zakon ljubavi, serija 73. ep. 16.00 Ukradeni `ivoti, serija 65. ep. 17.00 Vijesti plus 17.15 Predaj se srce, serija 22. ep. (r) 18.20 Ordinacija, emisija o zdravstvu (r) 19.00 Najava Dnevnika 19.10 Hello Kitty, crtani film 19.30 Dnevnik 20.05 Predaj se srce, Serija, 23. ep. 21.10 Igra, serija, 43. ep. 21.30 Igra, serija, 44. ep. 22.00 Dnevnik u 22 22.35 Ponovo opsjednuta, film 00.15 Pono}ne vijesti plus 00.30 Kico{i, film 01.58 No}ni program

16.00 More ljubavi, telenovela 17.00 Trijumf ljubavi, serija 18.50 Porodi~ni obra~un, kviz 19.20 Info top, centralne vijesti 19.35 Biometerolo{ka prognoza 19.36 Za zdrav i lijep osmijeh 19.40 Timmy time, crtani film 20.00 Naslije|e jedne dame, serija 21.00 Bra~ni sudija, zabavna emisija 22.00 Kraljica juga, serija 23.00 Goli pi{tolj 2, film 01.00 Kansas, film 03.10 City, zabavna emisija (r)

RTS
13.00 Trezor 14.00 Medijska mre`a srpske dijaspore (r) 14.30 Vavilon (r) 15.00 Ovo je Srbija 16.00 Pozori{te u ku}i, serija (r) 16.30 Pozori{te u ku}i, serija (r) 17.00 Dnevnik RT Vojvodina 17.20 [ta radite, bre, info 17.45 Beogradska hronika 18.24 Najava dnevnika 2 18.25 Oko, info 19.00 Srbija na vezi 19.17 Vrijeme 19.30 Dnevnik 20.10 Pozori{te u ku}i, serija (r) 20.45 TV minijature 21.00 Stranac u Srbiji: Hon Li 21.30 Carevac u pjesmi 22.15 Dokolica, zabavni program 22.45 Beokult 23.15 Koncert Bobe Stefanovi}a, muzi~ki program (r) 00.09 Evronet 00.15 Dnevnik

RTCG
12.05 13.00 13.05 13.45 14.00 14.05 14.35 15.00 15.05 15.20 15.30 15.45 16.30 17.00 17.15 18.00 18.05 18.30 19.00 19.20 19.30 20.00 20.45 21.00 21.30 22.00 22.30 23.00 23.30 00.00 Sat tv Vijesti Argument Sat tv Vijesti Nau~no-obrazovni program (r) Narodna muzika Aktuelno Fle{ sport (r) Kalendar Dnevnik 1 Dokumentarni program Sat tv Lajmet Crna Gora - u`ivo Vijesti Muzika Sat tv Program za djecu Kalendar Dnevnik 2 Sje}am se Sat tv Profil Slavko [timac [krinja Muzika Stil Dnevnik 3 Sat tv Crna Gora - u`ivo

FOX LIFE
11.05 11.55 12.40 13.05 13.30 13.55 14.15 15.05 15.30 15.55 16.20 16.45 17.35 18.00 18.50 19.15 20.05 20.55 22.00 22.55 23.15 23.40 00.05 00.50 01.18 01.40 02.25 [apat duhova, serija D`oi, serija Svita, serija Svi gradona~elnikovi ljudi, serija Svi vole Rejmonda, serija Vill i Grejs, serija Ali Mekbil, serija Da, draga, serija Da, draga, serija D`oi, serija D`oi, serija Ludnica u Klivlendu, serija Kako sam upoznao va{u majku, serija [apat duhova, serija Vill i Grejs, serija Da, draga, serija Ali Mekbil, serija Seks i grad, serija Sestra D`eki, serija Kako sam upoznao va{u majku, serija Svi vole Rejmonda, serija Vill i Grejs, serija [apat duhova, serija Seks i grad, serija Seks i grad, serija Ali Mekbil, serija @ivot po D`imu, serija

UNIVERSAL
09.20 Dijagnoza: Ubistvo, serija 10.20 Ubistva u Midsomeru: Pri~a o dva zaselka, film 12.20 Ne{ Brid`iz, serija 13.20 Voker, teksa{ki rend`er, serija 14.20 Dijagnoza: Ubistvo, serija 15.20 Ubistva u Midsomeru: Ptice grabljivice, film 17.20 Urgentni centar, serija

TV1000
06.00 Dohvati stijenu, film 08.00 Grejslend, film 10.00 Ogi Rouz, film 12.00 Duga no}, film 14.00 Pet asova, film 16.00 The River, film

EUROSPORT
08.30 Autotrke, GT Racers 08.45 Tenis, WTA Tokyo, Japan 10.00 Tenis, WTA Tokyo, Japan, live 13.45 Fudbal, Champions Club 13.55 Freestyle motocross 14.55 Speedway, Vojens, Danska 15.55 Speedway, Coventry, UK 16.55 Fudbal, Champions Club 17.00 Tenis, WTA Tokyo, Japan 19.00 Freestyle motocross 20.00 All sports 20.10 Riders Club 20.15 Golf, US PGA Tour 21.15 Golf, European Tour 21.45 Golf Club 21.50 Jedrenje 22.50 Yacht Club 22.55 All sports 23.00 Football Cracks 23.30 Snuker, Sao Paulo, Brazil, finale

Ne{ Brid`iz
SERIJA

Izme|u ljubavi i igre
FILM

19.20

22.00

18.20 Voker, teksa{ki rend`er, serija 19.20 Ne{ Brid`iz, serija 20.20 Urgentni centar, serija 21.20 Smrtonosna op~injenost, film 23.10 @ivot s neprijateljem, film 01.00 Voker, teksa{ki rend`er, serija

18.00 Da~, film 20.00 Kad kitovi do|u, film 22.00 Izme|u ljubavi i igre, film 00.00 Cena po`ude, film 02.00 Slatke lutkice, film 04.00 Ljudi od zanata, film

srijeda, 28. septembar 2011. godine

OSLOBO\ENJE
HRT1
07.10 07.35 07.40 08.35 08.40 09.08 09.53 10.00 10.05 10.08 11.03 11.15 12.00 12.11 12.13 12.15 12.16 12.34 13.21 14.05 14.14 14.18 14.49 15.35 16.05 16.16 16.25 17.00 17.08 17.33 17.34 17.40 18.24 19.16 19.23 19.30 19.57 20.03 20.06 20.14 20.46 20.50 21.44 22.21 23.02 23.10 23.30 23.33 23.41 23.47 00.36 01.24 02.04 03.04 03.29 03.59 04.44

TV PROGRAM
NOVA
06.55 Neustra{ivi Scooby Doo, crtana serija 07.20 Bumba, crtana serija 07.35 Tomica i prijatelji, crtana serija 07.45 TV izlog 08.00 Nate Berkus Show 08.55 Kad li{}e pada, serija (r) 09.55 Ljubav i kazna, serija (r) 10.55 TV izlog 11.10 Inspektor Rex, serija (r) 12.10 IN magazin (r) 12.55 Larin izbor, serija (r) 13.55 Teresa, serija 16.00 Inspektor Rex, serija 17.00 Vijesti Nove TV 17.25 IN magazin 18.05 Kad li{}e pada, serija 19.15 Dnevnik Nove TV 20.00 Ljubav i kazna, serija 21.00 Larin izbor, serija 22.00 Ve~ernje vijesti 22.20 Pepeljuga, igrani film 00.10 Volim te do smrti, film 01.55 Vatreni obra~un, film 03.25 Ezo TV, tarot show 04.25 Dr. Huff, serija 05.10 Bra~ne vode, serija (r)

63
Iz dana u dan... Zakon ljubavi, serija (r) Ukradeni `ivoti, serija (r) Iz dana u dan... Vijesti Liberty Tv, magazin Zakon ljubavi, serija Vijesti u 16 Predaj se srce, serija (r) Dnevnik Predaj se srce, serija Nogometno prvenstvo [panjolske: Valencia Barcelona Vijesti Mre`a: filmsko ve~e Ukradeni `ivoti, serija Dnevnik (r) Koncert: Parni valjak

HRT2
Dobro jutro, Hrvatska Vijesti Dobro jutro, Hrvatska Vijesti Dobro jutro, Hrvatska Hotel dvorac Orth 9, serija Vijesti iz kulture (r) Vijesti Vrijeme danas Svijet za sebe: Carstvo djece sunca, dokumentarna serija Kod Ane (r) Oprah show Dnevnik Sport Vrijeme Minuta zdravlja iz Dietpharma TV kalendar (r) Kad zavolim, vrijeme stane - serija Sve }e biti dobro, serija (r) Vijesti uz hrvatski znakovni jezik Vrijeme sutra Ekumena: Religije i totalitarizmi?, religijski kontakt program Alisa, slu{aj svoje srce serija Alpe Dunav Jadran HAZU Portreti: Drago Perovi} (r) ZABA - 90 sekundi (r) Hrvatska u`ivo Vijesti Hrvatska u`ivo HAK - Promet info Minuta zdravlja iz Dietpharma (r) 8. kat: Sudski paradoks, talk show Capri 3, serija LOTO 7/39 Minuta zdravlja iz Dietpharma (r) Dnevnik Sport Vrijeme ZABA - 90 sekundi Stipe u gostima 4, Serija @ivjeti zdravije Misija: Zajedno Paralele Otvoreno Pastel Dnevnik 3 Sport Vrijeme Vijesti iz kulture Drugi format [apta~ psima (r) Oprah show (r) @ica 1, serija (r) Skica za portret (r) Paralele (r) Drugi format (r) Hotel dvorac Orth 9, serija (r) 07.03 Silvestrove i ^i~ijeve tajne, crtana serija (r) 07.25 Pipi Duga ^arapa, crtana serija 07.48 Mala TV TV vrti}: Kukavi~je jaje Gazoon: Glava u oblacima, crtani film Izazovi: [to je to tamo, drama 08.20 Neuhvatljivi pra{~i} Rudi, serija za djecu 08.45 [kolski sat: Hrvatska glazbena mlade` Izazovi: Moj konj Princ, japanski dok. film 09.30 Prijenos sjednice Hrvatskog sabora 13.32 Fotografija u Hrvatskoj (r) 13.50 Briljanteen (r) 14.30 H2O Uz malo vode!, serija za mlade 14.55 Edgemont 1, serija 15.20 [kolski sat: Hrvatska glazbena mlade` (r) Izazovi: Moj konj Princ, dok. film (r) 16.05 Meteor i veliki kota~i,

OBN
06.00 Casper, crtani film 06.20 Cosmic Quantum Rei, crtani film 06.40 Atomska Betty, crtani film 07.00 Metajets, crtani film 07.20 Bunny Maloney, crtani film 07.40 Iron Man, crtani film 08.00 Ukleta Marijana, serija 09.00 Gorki `ivot, serija 10.15 Stol za 4, kulinarski show 10.45 Bilo jednom u Turskoj, serija 11.55 OBN Info 12.15 Ludo srce, serija 13.15 Ljubav-vjera-nada, serija 14.15 Izgubljeni, serija 15.10 Na{a mala klinika, serija 16.10 Ukleta Marijana, serija 17.10 Stol za 4, kulinarski show, nova sezona 17.40 Bilo jednom u Turskoj, serija 18.50 OBN Info 19.15 Fe|a Presents, muzi~ki program 20.00 Ljubav-vjeranada, serija 21.00 Izgubljeni, serija 22.00 Dolina vukova, serija 23.15 Vox populi 23.20 K}i mog bossa, film 01.05 OBN Info 01.30 Vox populi 01.35 K}i mog bossa, film 03.20 OBN Info 03.45 Vox populi 03.50 UEFA Euroliga

TVSA
07.00 Sarajevsko jutro, u`ivo 10.00 Vitaminix, program za djecu (r) 10.02 Mala princeza (r) 10.15 Medo Rupert (r) 10.25 Bo u pokretu (r) 11.00 Vijesti TVSA 11.05 Crna Guja, 2/25 (r) 11.35 Pomorska tehnologija, dok. program, 14/18 (r) 12.00 Hladnokvni `ivot, 2/5 (r) 13.00 Vijesti TVSA 13.15 @ivot i zdravlje (r) 14.10 Mala Dorit, 2/8 (r) 15.05 Pri~a o Elizabeth Smart, igrani film (r) 17.00 Dobre vibracije, u`ivo 18.15 Tarih, dok. serijal 18.30 Dnevnik TVSA 19.00 Vitaminix, program za djecu 19.02 Mala princeza 19.15 Medo Rupert 19.25 Bo u pokretu, program za djecu 20.00 Crna Guja, 3/25 20.30 Pomorska tehnologija, dok. program, 15/18 21.00 Javni agent 033, revijalni program 21.30 Sevdah, muzi~ki program 22.00 Ve~ernje vijesti 22.30 Mala Dorit, 3/8 23.20 Freud, dok. program, 6/6 00.20 Hladnokrvni `ivot, dok. program, 3/5 00.10 Opasni flert, igrani film 01.35 Dnevnik TVSA (r)

TV TK
06.05 09.05 10.05 11.55 12.00 13.15 15.00 16.00 17.15 19.00 20.05 22.00 23.45 23.50 01.30 02.30 03.30

MRE@A
07.05 Ma~ak Mika, crtani film 07.35 Ostrvo kornja~a 08.05 Eliza, serija 09.05 Zakon ljubavi, serija 10.05 Ukradeni `ivoti, serija 14.05 Igra, serija 15.05 Zakon ljubavi, serija 16.00 Ukradeni `ivoti, serija, 65. ep. 17.15 Predaj se srce, serija, 22. ep. (r) 20.05 Predaj se srce, serija, 23. ep. 21.10 Igra, serija 22.35 Ponovo opsjednuta, film

Pipi Duga ^arapa
CRTANA SERIJA

Larin izbor
SERIJA

07.25

21.00

crtani film 16.18 Mala TV (r) TV vrti}: Kukavi~je jaje (r) Gazoon, crtani film (r) Izazovi: [to je to tamo, drama (r) 16.48 Aladinove pustolovine, crtana serija 17.07 [apta~ psima 5 18.00 Regionalni dnevnik 18.21 @upanijska panorama 18.34 4 zida (r) 19.07 Silvestrove i ^i~ijeve tajne, crtana serija (r) 19.28 Glazba, glazba... {ansone 20.14 Nogometna Liga prvaka emisija 20.40 Nogometna Liga prvaka: Valencia - Chelsea, prenos 22.39 Nogometna Liga prvaka emisija 23.39 @ica 1, serija 00.40 Zakon i red: Zlo~ina~ke nakane 4, serija

TV MOSTAR
07.05 Ma~ak Mika, crtani film 07.35 Ostrvo kornja~a, crtani film 08.05 Eliza, serija (r) 09.05 Zakon ljubavi, serija (r) 10.05 Ukradeni `ivoti, serija 12.00 Vijesti plus 14.05 Igra, serija (r) 14.30 Igra, serija (r) 15.00 Flash news 15.05 Zakon ljubavi, serija16.00 Ukradeni `ivoti, serija17.00 Vijesti plus 17.15 Predaj se srce, serija (r) 18.15 Grad, revijalni program 19.30 Dnevnik Tv1 20.05 Predaj se srce, serija 21.10 Igra, serija 21.30 Igra, serija 22.00 Dnevnik u 22 22.35 Ponovo opsjednuta, film

TV KAKANJ
08.00 Sevdah i vrijeme 08.30 Frej`er, serija 09.00 Bra}a koale 09.10 Vjerski program 09.20 Program TV Sahar 10.00 Svjedok prirode 10.30 Djevojke, serija 11.00 Biografije 12.00 Vijesti 12.30 Frej`er, serija 13.00 Svjedok prirode 13.30 Djevojke, serija 14.00 Konjanik na krovu, film 16.00 Biografije 17.05 Amor Latino, serija 18.00 IC sport 18.30 Svijet tajni, serija 19.00 Bra}a koale 19.30 Dnevnik FTV 20.00 Vijesti IC 20.20 Svijet tajni, serija 21.00 Auto shop magazin 21.30 Putovanja 22.00 Amor Latino, serija 23.00 Vijesti

RTV USK
14.30 Vijesti 14.35 TV intervju (r) 15.20 Pravi spoj 15.35 Pod suncem St. Tropea, serija 16.30 Rporta`e sa zemlje mira: Almira i nove kamerunske ovce, dok. program 17.15 Predaj se srce, serija (r) 18.10 Tehnolo{ka znanja, dok. program 13/13 18.40 Hello Kitty 19.00 Dnevnik 1 19.30 Muzi~ki program 20.05 Turisti~ki putokaz 20.45 Kultura, program iz kulture 21.30 Dnevnik 2 21.50 Predaj se srce, serija 22.50 TV Liberti 23.25 Reporta`e sa zemlje mira: Almira i nove kamerunske ovce (r)

TV SLON
16.02 Vijesti 16.10 Tuzla u`ivo, panoramske kamere 16.15 Da sam ja neko, dok. program 16.45 Top 7, muzi~ki program 17.20 SMS centrala, muzi~ki program 18.00 Crno i bijelo, info. program 18.17 Tuzla u`ivo, panoramske kamere 18.30 Vje`bajmo zajedno, sportski program 19.00 Muzi~ki salto, muzi~ki program 19.30 Sanjalica, program za djecu 20.00 Kviz extra 20.30 Sredinom sedmice, info. program 21.10 Op~injeni, serija 22.05 Folk - top 10, muzi~ka emisija 23.00 Slon extra Info

TV ZENICA
10.00 Zenica danas 10.30 VOA (r) 11.00 Program za djecu 11.30 Frejzer (r) 12.00 Iz dana u dan 12.05 Igrana serija 13.00 Vijesti 13.05 Nije te{ko biti ja 14.00 Iz dana u dan 14.15 Bonaventura (r) 15.00 Vijesti 15.05 Sponzoru{e (r) 16.00 Iz dana u dan 16.05 Razglednica (r) 17.00 Dokumentarni program 17.30 Dje~iji program 18.00 Cris Angel, zabavni program 19.00 Zenica danas 19.30 Muzi~ki spotovi 20.00 Sredinom 21.05 Zdrava TV 21.30 Sponzoru{e, serija 23.00 Zenica danas 23.30 VOA 00.00 Sredinom (r)

RTV VOGO[]A
13.30 Program za djecu i mlade 14.30 Telenovela (r) 15.30 Majstori kuhinje 16.00 Otvoreni program, u`ivo 17.50 Crtani film 18.00 Vogo{}anska hronika 18.30 SMS music 19.30 Magazin Plus, sedmi~na hronika Viso~ke regije 20.00 Dok. program 21.00 Telenovela 22.00 Vogo{}anska hronika (r) 22.30 Criss Angel, revijalni program 23.00 I.R.I.B. 23.30 Glas Amerike 00.00 Otvoreni program (r) 02.00 Vogo{}anska hronika (r) 02.30 Magazin Plus

RTV BN
06.30 Jutarnji program 08.30 Kasandra, serija 09.15 Svijet na dlanu 10.00 Novosti 10.05 Maldivi, reality show 12.00 Novosti u podne 12.15 Film 14.00 Novosti 14.05 Zna{-ima{, kviz 15.00 Preljubnici (r) 16.00 Dnevnik 1 16.25 Grijeh njene majke, serija 18.00 Danas u Srpskoj 18.30 Monitoring 19.00 Sport fle{ 19.30 Dnevnik 2 20.10 Kasandra, serija 21.00 Stav i kontrastav 22.30 Dnevnik 3 23.00 Razmjena gluposti, film 00.30 Brza hrana, film

ATV
08.00 Jutarnji program 08.55 Vijesti 09.00 Bumba, crtani film 09.25 Lijeni grad 09.50 Jagodica Bobica 10.20 Sirene, crtani film 10.50 Bakugan 11.10 Winx 12.00 Pozori{te u ku}i, serija 13.00 Miljenica, serija 14.00 48 sati svadba 15.00 Nepobjedive Banzuke 16.00 Kad li{}e pada, serija 17.00 Staklena ku}a 18.15 Nepobjedive Banzuke, zabavni program 19.00 Vijesti 20.05 Kad li{}e pada, serija 21.00 Amplituda 22.10 Vijesti 22.20 Staklena ku}a, serija 23.20 Nezakonit ulaz, film

EUROSPORT 2
03.30 Kriket 07.30 Fudbal, 2. Bundesliga: SG Dynamo Eintrach 09.00 Fudbal, Bundesliga, pregled kola 10.00 Kriket 12.30 Fudbal, 2. Bundesliga: Dynamo Eintrach 13.30 Autotrke, Magny-Cours, Francuska 14.00 Tenis, WTA Tokyo, Japan 16.30 Fudbal, Japanska J. League 17.30 Kriket Live 21.00 Tenis, WTA Tokyo 23.00 Strikeforce: Kennedy (USA) - Z. Cummings (USA) 00.30 Tenis, WTA Tokyo

SPORT KLUB
08.30 European Dragracing Championship - Sweden 09.30 Vijesti 10.00 FullTilt Poker 11.00 Pregled [vajcarske lige 11.30 Pregled Argentinske lige 12.30 Pregled Ruske lige 13.00 Pregled Belgijske lige 14.00 Pregled Championship 14.30 Pregled Holandske lige 15.30 Fudbal mondijal magazin 16.00 Iside Racing 16.30 Pregled Premier League studio 18.00 Vijesti 18.15 Premier League News 18.30 KHL: Dinamo Riga Dynamo Moscow, direktno 20.45 Profi boks Borov~anin 22.15 Sailing - 34. American Cup 23.15 TWS 00.00 Vijesti 00.30 Premier League News 00.45 Premier League Classic: Newcastle - Chelsea 01.15 World Match racing Tour Germany

DISCOVERY
06.00 06.25 07.15 08.10 09.05 10.00 10.30 10.55 11.50 12.45 13.40 14.35 15.30 16.25 17.20 18.15 19.10 19.40 20.05 21.00 22.50 Peta brzina Prljavi poslovi Opasan lov Razotkrivanje mitova Vrhunsko graditeljstvo Kako to rade? U djeli}u sekunde Pre`ivljavanje Limarska radionica U potrazi za zabavom Ameri~ki ~operi Prljavi poslovi Opasan lov Razotkrivanje mitova Vrhunsko graditeljstvo Pre`ivljavanje Kako se pravi? Kako to rade? Lov na sabljarke Let iznad Aljaske, 2. ep. Pograni~na policija, 2. ep.

N. GEOGRAPHIC
06.00 [apta~ psima 07.00 Krokodilska kriza 08.00 Megafabrike: Coca-cola 09.00 Procjenjivanje neprocjenjivog 10.00 Orkina {kola ubijanja 11.00 Ru{enje: Nepotopiv 12.00 Ulovljeni: Opasni ulov 13.00 Megafabrike: Coca-cola 14.00 Eksplozivni in`enjering 15.00 Ajkula iz ambisa 16.00 Tajne kraljevske kobre 17.00 ]orkirani u inostranstvu 18.00 [apta~ psima: Bam Bam 19.00 Ulovljeni: Invazija lignji 20.00 Isus: ^ovjek iz Nazareta 22.00 ]orkirani u inostranstvu 23.00 Isus: ^ovjek iz Nazareta 01.00 Ulovljeni: Invazija lignji

VIASAT HISTORY
06.00 07.00 08.00 09.00 10.00 11.00 12.00 13.00 14.00 15.00 16.00 17.00 18.00 19.00 20.00 21.00 22.00 23.00 00.00 01.00 02.00 03.00 04.00 05.00 Egipat Pet ameri~kih giganata Kolonija Rim nije izgra|en za jedan dan Biti Muhamed Ali Potraga za Severozapadnim prolazom Gladijatori: Povratak me|u `ive Drugi svjetski rat u boji Egipat Pet ameri~kih giganata U potrazi za [erlokom Holmsom Putovanja i otkri}a Gospodari rata Azijske monarhije Jelena Trojanska Rim: Posljednja granica Biblijske zagonetke Pet ameri~kih giganata U potrazi za [erlokom Holmsom Putovanja i otkri}a Gospodari rata Azijske monarhije Jelena Trojanska Rim: Posljednja granica

ANIMAL PLANET
06.00 Posjed merkata: Sljede}a generacija 06.25 Upoznajte divljinu 06.50 Neobi~ne `ivotinje 07.15 Safari sestre 07.40 Psi - jedna rasa, jedna pri~a 08.10 Sve o psima 09.05 Sve o psima 10.00 Policija za `ivotinje 10.55 Veterinari sta`isti 11.20 Spa{avanje divljih `ivotinja 11.50 K9 Policajci sa psima 12.45 Lovac na krokodile 13.40 Kako izbje}i i pre`ivjeti napad ajkule 14.30 @ivot majmuna 15.00 Upoznajte divljinu 15.30 @ivotinjski svijet Krisa Hamfrija - Aljaska, 2. ep. 16.25 Nevaljali ljubimci 17.20 Psi - jedna rasa, jedna pri~a 17.45 Lovac na krokodile 18.40 Eko i slonovi Amboselija 19.10 Sve o psima 20.05 Crni decembar 21.00 Ta prelijepa Afrika 21.55 Pre`ivio sam! 22.50 Polarni medvjedi

Epilog prekida u Banjoj Luci

@elji tri boda, Borac tri me~a bez publike
45. strana

OSLOBO\ENJE
SARAJEVSKO IZDANJE
srijeda, 28. septembar 2011. godine

odjelom nagrada studentima novinarstva iz BiH, autorima tri najbolja eseja o temi “Sloboda i odgovornost medija u Bosni i Hercegovini“, ju~er je u Mediacentru u Sarajevu zavr{en projekt Podr{ka medijskom sektoru u Bosni i Hercegovini (Media Manifest Projekt).

D

Zavr{en Media Manifest Projekt

Pristiglo 12 radova
Na konkurs je pristiglo 12 radova, a `iri u sastavu Milkica Milojevi}, predsjednica Udru`enja BH novinari, Du{ka Juri{i}, urednica i novinarka magazina Dani, Vlatko Vukoti}, urednik na Alterantivna televija i Aleksandar Trifunovi}, urednik portala Buka, odlu~io je da prvu nagradu, laptop i 2.000 KM, dodijeli Aidi Ali}. Drugu nagradu, u iznosu od 2.000 KM, dobio je Milan Stanivukovi}, a tre}u, 1.000 KM, Irma Husi}. Kako je istakla Borka Rudi} iz Udru`enja BH novinari, kriterijumi za selekciju eseja bili su da imaju najmanje pet validnih i relevantnih izvora (istra`ivanje, izvje{taj, medijski sadr`aj, analizu, stru~nu literaturu, intervju). - Bilo je potrebno precizno navesti svaki izvor u referencama i bibliografiji, zatim imati inovativan pristup temi, te imati te~an i jasan stil pisanja, bez gramati~kih gre{ki, kazala je Rudi}. Ovom prilikom nagla{eno je da je Media Manifest Projekt, koji je trajao dvije godine, imao za cilj podizanje vjerodostojnosti medijskih institucija i ja~anje mehanizama za za{titu slobode izra`avanja i novinarskih prava. U realizaciji projekta, uz Udru`enje BH novinari, u~estvovao je i Media Centar. - Projekt je imao edukativni

NAGRA\ENI studenti `urnalistike

Facebook u{ao u politiku
Facebook je osnovao politi~ki akcijski odbor ili PAC te time i slu`beno u{ao u svijet politike. Odmah su registrirane i dvije domene - Fbpac.org i Fbpac.Us. - Facebook PAC }e na{im zaposlenicima omogu}iti da se njihov glas ~uje u politi~kim procesima i to tako da }e podupirati kandidate koji dijele na{e ciljeve i promi~u va`nost inovacija u ekonomiji dok daju ljudima mo} dijeljenja i ujedno otvaraju i povezuju svijet, kazao je glasnogovornik Facebooka, a prenosi NY Times. Facebook je federalnom izbo r nom po vje ren stvu pre dao potrebne papire, a ove godine na lobiranje je ve} potro{io 550 hiljada dolara. Uz to su i zaposlili nekoliko republikanskih savjetnika.

Na konkurs stiglo 12 radova

Foto: D. TORCHE

Prvu nagradu osvojila je Aida Ali}, drugu Milan Stanivukovi}, a tre}u Irma Husi}
karakter, jer smo novinare, urednike, uposlenike na fakultetima `urnalistike educirali o medijskoj slobodi. me koliko mediji mogu pomo}i u promoviranju vrijednosti civilnog dru{tva. Va`no je naglasiti i da smo uspostavili dobru saradnju s fakultetima `urnalistike iz cijele Bosne i Hercegovine i da je to jedno novo poglavlje koje }e, nadam se, rezultirati i konkretnijim stvarima, odnosno kako prakti~nim radom educirati studente generacije, kazala je Rudi}, dodaju}i da je ovaj projekt pokazao da mladi s fakulteta do|u s velikim znanjem u medije, ali se te{ko snalaze jer nemaju dovoljno Ja. DURAKOVI] prakse.

Nov~ane kazne FTV-u i novinarima
Osnovni sud u Banjoj Luci donio je presudu kojom se FTV i novinari Du{ka Juri{i}, Bakir Had`iomerovi} i Slobodan Vaskovi} nov~ano ka`njavaju zbog klevete iznesene u emisiji “60 minuta“ od 15. decembra 2008. godine i du`ni su da solidarno nadoknade tro{kove parni~nog postupka i podnosiocima tu`be - predsjedniku Upravnog odbora RTRS-a Zoranu Leviju i generalnom direktoru RTRS-a Draganu Davidovi}u isplate 2.000 KM i 5.000 KM. Sud je donio presudu u kojoj se FTV obavezuje da je objavi u politi~kom magazinu “60 minuta“ ili nekom drugom informativnom programu.

EDUKACIJA Edukativni karakter Projekt je imao Osim toga, ovo je bio i jeedukativni karakter, dini program koji je, uz slojer smo novinare, bodu izra`avanja, insistiurednike, uposlenike na rao i na odgovornosti novina ra. Sma tram izu ze tno fakultetima `urnalistike va`nom i ~injenicu da smo educirali o medijskoj otvorili dijalog izme|u medislobodi, kazala ja, organizacije civilnih dru{taje Rudi} va, po li ti~ara, pa i sa mih
gra|ana, jer su i oni u~estvovali u na{im debatama. Ovo je bio prvi put da govorimo o to-

POSLJEDNJE VIJESTI
ODGO\ENA SJEDNICA ESV-a - Ekonomskosocijalno vije}e FBiH ju~er nije odr`alo na vrijeme zakazanu sjednicu zbog nedolaska tri ministra i premijera koji ~ine sedmero~lanu delegaciju Vlade u ovom tripartitnom tijelu. Vije}e je trebalo da razmotri tekst novog zakona o radu i zakona o ovom vije}u te poruke iz “bijele“ knjige koju je pripremilo Vije}e stranih investitora u BiH. H.A. TUZLA: NO@EVIMA RIJE[ILI SPOR - Mu{karac, ~iji identitet policija sino} nije saop}ila, te`e je povrije|en u tu~i koja se sino} oko 18 sati dogodila ispred nekada{nje zgrade Op}ine Tuzla. Povrije|eni je kolima Hitne pomo}i prevezen u UKC Tuzla gdje je smje{ten na Odjeljenju hirurgije. On je povrije|en u obra~unu sa jo{ dva mu{karca. U jednom trenutku, jedan od sudionika tu~e je upotrijebio no`, te pobjego sa mjesta doga|aja, dok je tre}eg sudionika policija privela. Rije~ o osobama koje u blizini nekada{nje zgrade Op}ine svakodnevno konzumiraju alkohol. IMENOVAN SILUVANOV - Ruski premijer Vladimir Putin imenovao je ju~er Antona Siluvanova za vr{ioca du`nosti ministra finansija umjesto Alekseja Kudrina, koji je smijenjen. Kudrin je bio primoran da podnese ostavku, poslije javnog spora s predsjednikom Medvedevim. Biv{i ministar finansija odbio je da slu`i u bilo kojoj budu}oj vladi ako premijer bude Medvedev.

Dom za stara lica u Zenici

Politika ih ne interesuje
U povodu obilje`avanja 1. oktobra - Me|unarodnog dana starih lica, kao i u povodu trogodi{njice uspje{nog djelovanja ustanove JU Dom za stara lica Zenica, bi}e provedene akcije Dani otvorenih vrata, koja }e trajati od danas do 7. oktobra, te Mjesec unapre|ivanja kvaliteta usluga. Tim povodom, ju~er je odr`ana pres-konferencija, na kojoj su novinare o ovome izvijestili Sead Brljevac i Jadranka Miki}, direktor JU i njegova zamjenica, Gospava Opanovi}, potpredsjednica Udru`enja penzionera/umirovljenika Zeni~ko-dobojskog kantona, Arma Oru~, sekretar Crvenog kri`a op}ine Zenica, Nurka Babovi}, direktorica Centra za socijalni rad Zenica i Miro Vukeli}, sekretar Crvenog kri`a ZDK-a.

Objesio se sin Atifa Dudakovi}a
Devetnaestogodi{nji Anel Dudakovi}, sin generala Atifa Dudakovi}a, izvr{io je sino} samoubistvo vje{anjem u stanu u Ulici Maria Mikuli}a, u sarajevskom naselju Ko{evsko Brdo. O ovom doga|aju policajci Prve PU obavije{teni su u 18.30 sa ti, na kon ~ega je obav ljen uvi|aj. Prema prvim i nezvani~nim informacijama, mladi} se navodno objesio zbog ispita koD. P. ji nije polo`io.

Po~eli Dani otvorenih vrata

Foto: M. TUNOVI]

JU Dom za stara lica Zenica formiran je prije tri godine, a za ovo vrijeme u~injeno je mnogo toga. Kapacitet od 64 kreveta pove}an je za jo{ 13 te sada je na raspolaganju 77 kreveta, koji su trenutnopopunjeni. Putem nadle`nih centara za socijalni rad smje{teno je 27 osoba, a ostali su smje{teni na li~ni zahtjev. Na podru~ju ZDK-a ima 53.000 penzionera, a u Zenici ih je 19.000.

Najni`u penziju od 310 maraka prima 66 posto njih. “Penzionere politika ne interesuje, ve} njihovo materijalno stanje i kako da ga poprave“ kazala je Opanovi}. , Korisnici usluga JU Dom za stara lica Zenica s kojima smo razgovarali istakli su da su izuzetno zadovoljni uslovima te posebno odnosom zaposlenika.
M. DAJI]

LOTO
JOKER 1 JOKER 2

78. KOLO

10 14 27 33 35 40
3 1 7 5 5 5 0 1 4 8 0 7