P. 1
Seminarski rad iz socilogije (Kriminal i Prestupničko ponašanje)

Seminarski rad iz socilogije (Kriminal i Prestupničko ponašanje)

|Views: 1,055|Likes:

More info:

Published by: Наташа Нишић on Sep 24, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/15/2013

pdf

text

original

Kriminal i kriminalno ponašanje

VISOKA POSLOVNA ŠKOLA STRUKOVNIH STUDIJA NOVI SAD

KRIMINAL I PRESTUPNIČKO PONAŠANJE
Seminarski rad iz predmeta Sociologije

Mentor: Prof. Vuksanović Gordana

Student: SrĎan Nišić 69/10 PI

Novi Sad, Novembar 2011

Uvod

Srđan Nišić, 69/10 PI

1

poputa crta ličnosti ili kognitivnih struktura koje su presudne u oblikovanju ljudskog moralnog ponašanja. 2. i ego ideal. Prvi stadijum moralnosti je stadijum objektivne moralnosti. iako se ona nije mnogo bavila problemom moralnosti. na moralno suĎenje. socijalnih faktora u analizi moralnog ponašanja. Super ego ima ulogu unutrašnjeg sudije. Jedan pristup je situacionistički. Tako npr. kada deca procenjuju teţinu. Oni su usmereni na kognitivni aspekt moralnosti. po Eysenck-u. On ne negira značaj socijalnih faktora. savest. Relativni uticaj genetskih i sredinskih faktora. Savest je ta koja pojedincu ne dopušta da izvrši ili poţeli zlo delo. postoje dva stadijuma moralnog sunenja. drugi pristup se bazira na stanovištu da postoje unutrašnje dispozicije. Socijologija prestupničkog ponašanja Srđan Nišić.Kriminal i kriminalno ponašanje Postoje različiti pristupi u proučavanju moralnog ponašanja. U okviru oba pristupa se uočavaju manje ili više različite struje. ili makar pomisli. Razvoj ličnosti prema Eysenck-ovoj teoriji ostvaruje se kroz interakciju naslenene strukture pojedinca i uticaja okoline. Tako u okviru ovog drugog pristupa postoji kognitivno-razvojna struja koja dominira u psihologiji morala već nekoliko decenija. već ih posmatra u kontekstu njihovog uticaja na razvoj ličnosti. On ima tri funkcije: samoposmatranje. onda ga strogo kaţnjava prekorima i osećanjem krivice. koji je usmeren na analizu sredinskih. ključan je super ego za razumevanje moralnog ponašanja. prema Piaget-ovoj teoriji moralnog razvoja. Za objašnjenje amoralnog i kriminalnog kao i drugih oblika devijantnog ponašanja. Način na koji različiti tipovi kaţnjavanja iz sredine odrenuju buduće ponašanje. 69/10 PI 2 . Predstavnici te struje su Kohlberg i Piaget. Postojanje i priroda ličnosti sklone amoralnom. gde se prelaz sa jednog na drugi odvija na uzrastu od 7 godina. Karakteristike moralnog suĎenja zavise od nivoa razvoja. jako je bitno:1 1. odnosno kognitivnih struktura koje su različite na različitim nivoima razvoja. 3. kriminalnom ponašanju. Sa stanovišta psihoanalize. a ako to ipak učini. Takvim se shvatanjem Eysenck direktno suprotstavlja sociološkim koncepcijama koje uzroke amoralnog ponašanja i kriminaliteta traţe u različitim socijalnim uslovima nezavisno od karakteristika ličnosti pojedinca.

iako se u većini slučajeva poklapaju. Pojam prestupništva (devijatnosti) moţe se primeniti ne samo na ponašanje pojedinca već i grupa. koji se odnosi samo na ono nekonformističko ponašanje kojim se krši zakon. na primer. Krimatologe često interesuju metode za merenje i mere usmerene na smanjivanje kriminala u okvirima društvenih zajednica. Pojam devijantnosti mnogo je širi od pojma kriminala. Tako. Krimatologija se bavi oblicima ponašanja koji su kaţnjivi po krivičnom zakonu. Moţe nam se. kao što je već naglašeno. Socijologija prestupničkog ponašanja oslanja se na istraţivanja u krimatologiji. u nekim situacijama. sudije o devijatnosti mogu ispitivati potpuno različite pojave kao što su nudizam. Socijolozi koju proučavaju prestupničko ponašanje smatraju devojatnom i kako se pojmovi takvog ponašanja različito primenjuju na ljude unutar društva. Proučavanjem kriminala i prestukpničkog ponašanja bave se dve posebne. Nijedno društvo. Uzroci Srđan Nišić. desiti da i sami počinimo neku sitnu kraĎu. rejv kultura i takozvani putnici Novog doba. Moţda smo nekada u ţivotu preskočili dozvoljeno ograničenje brzine. ali isto tako istraţuje i ponašanje koje je izvan domena krivičnog prava. Većina nas. podeliti na one koji odstupaju od normi i na one koji se pridrţavaju. u robnoj kući ili u kancelariji. krši opšte prihvaćena pravila ponašanja. ne moţe se. Devijatnost i kriminal nisu sinomimni pojmovi. jednostavno. kad prisvojimo neki sitan predmet. na primer. 69/10 PI 3 .Kriminal i kriminalno ponašanje Devijatnost (prestupnivštvo) se moţe definisati kao nepriznavanje datog skupa normi koje prihvata znatan broj ljudi u nekoj zajednici ili društvu. zvali nekoga telefonom da bi zbijali šalu ili pušili marihuanu. Mnogi oblici devijatičkog ponašanja nisu kaţnjivi po zakonu. kao što je papir ili olovka. ali srodne discipline.

Ovo nije uvijek negativno već moţe biti povezano sa novinom i kreativnosti.Kriminal i kriminalno ponašanje Personalni uzroci (osobnost/predispozicije) . a kontrola antisocijalnog ili negativnog ponašanja je neophodna u sprečavanju delikventnog ponašanja.djeca ignoriraju moralne vrijednosti i etiku društva zarad vlastitih sebičnih potreba.moralni razvoj individue je blisko povezan sa prilagodbom odreĎenim normama i standardima koje zahtjeva društvo. Samoubojstvo je takoĎer kriminalan čin i dešava se kada osoba kroz duţi period prolazi kroz mentalnu konfuziju te je često povezano sa mentalnom bolešću i depresijom. Moralni uzroci (prilagoĎenost/racionalnost)  . kasnije dolazi do kriminalnog ponašanja. neagresivni. i većina ima eksapističke osobine i sklonost da zaobilaze rješavanje svojih problema. a moralni i osobni razvoj neometeno nastaviti da se razvija. Srđan Nišić. razdraţljiv i agresivan. ukoliko je moralni razvoj zapriječen u ranoj fazi ţivota . te ukoliko postoji potpun vanjski nedostatak kontrole.poremećaji u ličnosti su blisko povezani sa kriminalnim ponašanjem i kriminalac je obično psihopata ili asocijalac metalne nestabilnosti. MeĎutim. Neki psihopate su šarmatni i blagi u komunikaciji. Sudjelovanje u kriminalnom djelu je kao performans na pozornici gdje u tim momentima zapadaju u drugačije mentalno stanje od uobičajenog. individue odaberu da se ne prilagode društvenim standardima te pokušaju djelovati van normi. Neki obrasci ličnosti su osjetljiviji na kriminalno ponašanje od drugih.  Nakon završetka moralnog razvoja. te ukoliko individua shvaća ozbiljnost kriminala biti će odvraćena od kriminalnog ponašanja. ubiju ili kradu bjeţeći od vlastite realnosti i njenih posljedica u uglavnom se nesvjesno povode vlastitim mislima i porivima. ali sposobni za najteţa kriminalna djela. Alkoholizam takoĎer utiče na promjenu u mentalnom stanju i broj kriminalnih djela u alkoholiziranom stanju je visok. Oni nalaze izlaz iz svojih problema u kriminalu.kroz kriminal bjeţe od realnosti i ispucavaju svoje frustracije na društveno neprihvatljiv način.  Faktor koji obuzdava kriminalno ponašanje je racionalno razmišljanje. 69/10 PI 4 . Svi oni imaju jednu zajedničku osobinu . Potrebno je shvatiti faze moralnog razvoja da bi se utvrdio pozitivan i negativan uticaj neprilagoĎenosti.

Kriminal i kriminalno ponašanje  psihoanalizom je utvrĎeno da svi mi imamo kriminalne/agresivne tendencije. Kriminalac ima destruktivnu i negativnu osobnost. Na primer. U onim područjima u kojima vlada veća materijalna oskudica. Moralni razvoj djeteta zavisi od nekoliko faktora smatra psiholog Lawrence Kohlberg:    poslušnost i izbjegavanje kazne drţanje do očekivanja članova obitelji kretanje unutar društvenih normi Kriminalci su ljudi koji su moralno nerazvijeni i njihovo ponašanje moţe biti motivirano ţeljom da prekrše zakon te izazovom vezanom za izbjegavanje poslušnosti i kazne. ali kriminalac je onaj koji direktno usmjeri agresiju prema drugom čovjeku i okolini. Pojedinci koji ţive u siromašnim gradskim četvrtima mnogo više su u opasnosti da postanu ţrtve kriminala nego stanovnici bogatih predgraĎa. muškarci su pre počinioci krivičnih dela nego ţene. Ovo se uvelike razlikuje od zrele neprilagoĎenosti koja je povremeno konstruktivna. Verovatnoća da neko postane ţrtva kriminala u tesnoj je vezi sa sredinom u kojoj ţivi. Ţrtve i počinioci kriminalnih dela Da li su neki pojedinci ili grupe veše skloni tome da počine zločin. što se pokazuje kao značajan činilac u povećanim stopama kriminala u kojem su ţrtve upravo etničke manjine. Etničke manjine neravnomerno su zstupljene u centralnim gratskim područjima. i mladi ljudi pre nego stariji. Srđan Nišić. po pravilu dolazi do veće stope kriminala. dok je za druge veće verovatnoća da će postati ţrtve zločina? Krimatolozi odgovaraju potvdno – istraţivanje i statistike kriminalnih dela pokazuju da kriminal i ţrtve kriminala nisu nasumično rasporeĎeni unutar stanovništva. 69/10 PI 5 .

On je ukazao da je ishod tog procesa najčešće pojačanje prestupničkog ponašanja. Preterano i senzacionističko izveštavanje u medijima o grupi Modsa i Rokera dovelo je do moralne panike – izraz koji su sociolozi koristili da opišu preterane reakcije pod uticajem medija prema nekoj grupi ili obliku ponašanja. Proces etiketiranja ove grupe kao bumerang kreatorina takve politike i stvorio čak veće probleme u primeni zakona. a oni koji su etiketirani kao devijantni postaju. Narodni Ďavoli i moralna panika (1980). neka sluţba kontrole zapravo još više podstiče to isto devijantno ponašanje. Ako takva etiketa postane sastavni deo indetiteta te osobe kroz proces sekundarne devijatnosti. Široki efekti pojačanja prestupničkog ponašanja objašnjeni su u vaţnom delu Stenija Koela. Koen je proučavao kako je policija pokušavala da kontroliše izvesne subkulture mladih u vreme 60-ih godina 20. Drugim rečima. To se odnosi na nenemeravane posledice izazvane onda kada.Kriminal i kriminalno ponašanje Pojačanje prestupničkog ponašanja Lesli Vikins (1964) bio je zainteresovan za pojavu proširenja „kontrole“ devijantnog indetiteta i njegove integracije u svakodnevni ţivot pojedinca. Moralna panika često nastaje u vezi sa nekim javnim pitanjima koja se smatraju ranim znacima opšteg društvenog nereda. to će gotovo sigurno izazvati još veće reakcije od strane organa kontrole. 69/10 PI 6 . veka – tkz. U ovom klasičnom istraţivanju. modsa i rokera – a zapravo je uspela samo da skrene dodatnu paţnju na njih i učini ih još popularnijum kod mladih. Srđan Nišić. samo ponašanje koje se smatra nepoţeljnim sve je raširenije. kao što su kriminal mladih i „laţni“ azilant. čak. etiketiranjem ponašanja kao devijantnog. otporniji na promene.

pogotovo sitne kraĎe. S obzirom da se statistički podaci redovono objašnjavaju. reč o kriminalnim delima koja se prijavljuju policiji. postoji dugačak lanac problematičnih odluka izmeĎu mogućeg krivičnog dela i njegovog prijavljivanja i evodentiranja kod policije. izgleda ne bi trebalo da bude teškoća u odreĎivanju. ne moţe se naprosto zvaničnim policiskim podacima dodati broj neprijavljenih dela. Mnogi kriminolozi ističu da zvanične statistike ne treba shvatiti doslovno. jer lokalne policiske jedinice imaju različitu praksu prijavljivanja krivičnih slučajeva. više od jedne trećine ţrtava ne prijavljuju takve slučajeve. Na osnovu odgovora ispitanika da li su ţrtve nekog kriminalnog dela u predhodnoj godini. sama metodologija istraţivanja moţe biti uzrok manjeg broja prijavljenih slučajeva policiji. jer smatraju da je to privatna stvar ili nešto što će sami rešiti. Da bi se utvrdila prava stopa kriminala. ova predpostavka je prilično pogrešna. Statistički podaci o kriminalu i delikvenciji verovatno su najmanje pouzdani od svih zvaničnih podataka o društvenim pitanjima. pak. 69/10 PI 7 . stopa kriminala. nikad se i ne prijavljuju policiji. Ovakve vrste izveštaja zovu se studije o ţrtvama. Najvaţnije ograničenje zvanične statistike kriminala jeste činjenica da se njome obuhvataju samo ona kriminalna dela koja su prijavljena policiji. MeĎutim. izveštaji su pokazali da je mnogo veći procenat stanovništva bio ţrtva nekog oblika kriminala nego što se pre toga mislilo. Čak i u slučaju teških kriminalnih dela. Srđan Nišić. Većina takvih dela. moţemo naći u zvaničnim statistikama kriminla.Kriminal i kriminalno ponašanje Kriminal i statistika kriminala Podatke o nivou kriminla i najčešćem oblicima kriminalnih dela. već se mora obratiti paţnja na način na koji su takvi statistički podaci dobijeni. Takvi slučajevi koji nisu obuhvaćeni u zvaničnim statistikama nazivaju se „tamnim brojkama“ neregistrovanih krivičnih dela. mnoga od njih nisu registrovana u zvaničnim statistikama. U nekim slučajevima kao što je nasilje u porodici. Kada je. I pored toga što predstavljaju dragocene pokazatelje. pomenute studije moraju se uzimati sa oprezom. pa je vrlo verovatno da ţrtva nasilja u porodici ne ţeli da prijavi takve dogaĎaje u prisustvu osobe koja ih je počinila. MeĎutim. Izveštaji o kriminalnim delima sprovode se na osnovu ontervjua u kućama ispitanika.

sluţi da se proglase kriminalcima širi segment mlaĎeg stanovništva koji se uglavnom pridrţavaju zakona. neopravdano izostajanje iz škole i uzimanje droge. bili su mlaĎi od 21 godine. subkolture i nepriznavanje opšteprihvaćenih normi kod mladih ljudi moţe se smatrati delikvencijom. Srđan Nišić. mladi ljudi koji to čine da bi došli do para za kupovinu droge. godini. kako bi se prikazala sve veća „tolerancija“ u društvu. I dok pojam kriminala podrazumeva kršenje zakona. otkrilo je da je više od 94% konzumiralo alkohol. i 16. fizički napadi i silovanje.Kriminal i kriminalno ponašanje Mladi i kriminal Tradicionalni strah od kriminala zasniva se na delima kao što su kraĎa. Medisko izveštavanje povećih stopa kriminala često u prvi plan ističe „moralni pad“ mladih ljudi i probleme kao što su nasilničko ponašanje. uglavnom. a 42% bar jednom je probalo drogu. kriminalitet kod mladih često se dovodi u vezu sa aktivnostima koje. Zvanične statistike stopa kriminala zaista pokazuju visoke stope prestupa meĎu mladima. „Rat protiv droga“ tvrdi Mansi. Dve petine svih počinilaca koji su opomenuti ili osuĎeni zbog kriminalnih dela u 1997. da je oko jendne trećine pušilo cigarete u toku predhodnih mesec dana. na primer. Istraţivanja otkrivaju da se upotreba droge i alkohola meĎu mladima posmatra kao nešto relativno „normalno“. strogo govoreći. Anketiranje više od 7000 mladih ljudi izmeĎu 15. Antisocijalno ponašanje. ali ne i kriminalom. godine starosti. provale. 69/10 PI 8 . Prema nekim sociolozima ovo izjednačenje mladih sa krivičnom aktivnošću nije novo. Analiza kriminaliteta kod mladih retko kad je jednostavna. i nisu zločini. Dţon Mansi je ukazao na uobičajenu predpostavku po kojoj su počinioci pljački. to jest na oblicima „uličnog kriminala“ za koje se. Mora se izraziti oprez kada je reč o opšteprihvaćenom miščjenju da je većina prestupa mladih povezana sa drogom. vezuju mladi muškarci iz radničke klase.

Sankcije mogu biti i pozitivne (nuĎenje odreĎenih nagrada za poštovanje normi) ili negativne (kazna za ponašanje kojim se norme krše). ali je istoriski gledano. Juţne Amerike i Zapadne Afrike. Zakon je vrsta formalne sankcije koju drţava odreĎuje kao pravilo ili princip. Sankcije takoĎe mogu biti formirmalne ili neformalne. Norme i sankcije Ljudi često poštuju društvene norme jer su. na primer. nezakonito kocanje. Neformalne sankcije jesu manje organizovan i spontan način reagovanja na nepoštavanje normi. 69/10 PI 9 . Organizovani kriminal najčešće je povezan s nasiljem. iznuĎivanje reketa itd. trgovinu drogom i razne malverzacije. doţiveti pojedinac kada. Marljiv učenik kojeg drugovi iz odeljenja zadirkuju zato što mnogo uči i retko uveče izlazi. zakon se koristi protiv onih koju ta pravila ili principe ne poštuju. „Trijade“ (kineski gangsteri poreklom iz Hong Konga i Jugoistočne Azije) i „jardi“ (dileri droge sa svojim vezama na Karipskim ostrvima) jesu dve najveće mreţe kriminala. pod uticajem socijalizacije. Sve društvene norme praćene su sankcijama koje promovišu prihvatanje tih normi. ali su nezakonite. U organizovani kriminal spadaju krijumčarenje. Ova vrsta kriminala tradicionalno se razvila u pojedinim zemljama na način koji u vezi sa kulturom tih zemalja. sprečava njihovo kršenje. koje dolaze iz Istočne Evrope. Takvu vrstu sankcionisanja moţe. a graĎani te zamlje moraju ga poštovati. izloţen je u obliku neformalnog sankcionisanja. ova vrsta kriminala bila naročito razvijena u malom broju zemalja. Glavne oblike formalnih sankcija u modernim društvima predstavljaju sudovi i zatvori. no on sve više postaje transnacionalan. Srđan Nišić. Sankcija jeste svaki način reagovanja ljudi na ponašanje nekog pojedinca ili grupe kojim se obezbeĎuje poštovanje odreĎenih normi. trgovina drogom. takoĎe. prostitucija. komentariše nešto na rasnoj ili sekstičkoj osnovi pa nailazi na neodobravanje kod prijatelja ili kolega. uključene u pranje novca. dok su druge grupe.Organizovani kriminal sada je prisutan u mnogim zemljama širom sveta. odnosno. velike kraĎe. na njih navikli.Kriminal i kriminalno ponašanje Organizovani kriminal Organizovani kriminal odnosi se na aktivnosti koje imaju mnoge osobine uobičajenog poslovanja. Formalne sankcije primenjuju posebna tela ili agencije koje obezbeĎuju da se odreĎen skup normi poštuje.

ipak. U nekim društvima koja priznaju visok stepen ličnih sloboda i tolerišu prestupničko ponašanje. u onim Zemljama u kojima su te slobode ograničene stope nasilničkog kriminala su visoke. danas su prihvaćeni širom sveta. tvrdeći da je takva vrsta kriminala neizbeţna u društvu u kojem se primenjuju stroge definicije poštovanja normi. na primer – sloboda pojedninca i jednake mogućnosti za sve nailazili su na ţestok otpor mnogih ljudi tof vremena. Ako sloboda nije u ravnoteţi sa jednakošću. umetnosti i drugim oblastima. Da li je „štetna devijatnost“ cena koju društvo mora da plati kad dozvoljava značajne slobode onim ljudima koji tragaju za nekonformalističkim idejama? Na primer. 69/10 PI 10 . Ljude koji razvijaju nove ideje u policiji. Politički ideali koji su se razvili u američkoj revoluciji. Nasuprot tome. Da bi se odstupilo od opštepriznatih normi u društvu potrebna je hrabrost i odlučnost. Dobro rešenje verovatno se moţe postići jedino kad se lične slobode poveţu sa socijalnom pravdom – u jendnom društvenom poretku u kojem nejednakosti nisu tako velike i u kojem svako ima mogućnost da ţivi ispunjenim ţivotom. Društvo koje toleriše prestupničko ponašanje ne mora nuţno da se suočava sa socijalnom dezorganizacijom. i ako mnogi ljudi smatraju da ne mogu da postignu samoispunjenje. da li su visoke stope kriminala povezanost s nasiljem cena koju društvo plaća ako ţeli da svojim graĎanima omogući uţivanje ličnih sloboda? Neki istraţivači jasno su na to ukazali. MeĎutim. stope teških oblika kriminala su niske. ovakva mišljenja pokazuju se kao netačna kada se podrobnije ispituju. ali je to često od ključne vaţnosti u ostvarivanju procesa promena za koje se tek kasnije uvidi da su svima od koristi. Svako društvo koje priznaje da ljudska bića imaju različite vrednosti i interesovanja mora naći prostor i za pojenince ili grupe čije aktivnosti nisu u skladu sa normama većine. Srđan Nišić. nauci. prestupničko ponašanje najverovatnije će se usmeriti ka društveno destruktivnim ciljevima.Kriminal i kriminalno ponašanje Zaključak Bilo bi pogrešno posmatrati kriminal i prestupničko ponašanje samo u negarivnom svetlu. često oni koji imaju tradicionalne stavove posmatraju sa podozrenjem ili neprijateljstvom.

2007 god. 3) Internet Srđan Nišić.. Maloletnička delikvencija i socijalni rad. 2) Miković M. Sociologija. Sarajevo. 69/10 PI 11 . 2004 god.Kriminal i kriminalno ponašanje Literatura 1) Entoni Gidens. Ekonomski fakultet Beograd.

69/10 PI 12 . Ţrtve i počinioci 5) Pojačanje prestupničkog ponašanja 6) Kriminal i statistika kriminala 7) Mladi i kriminal 8) Organizovani kriminal. Norme i sankcije 9) Zaključak 10) Literatura Srđan Nišić.Kriminal i kriminalno ponašanje Sadrţaj: 1) Uvod 2) Sociologija prestupničkog ponašanja 3) Uzroci 4) Uzroci.

3.0894 30.3.07....33...3.7030 30.034 5484. 974.3723.30 . .4394 4.8.3723...30 3472 .7450 : 302070.503054 9:: 01472.789.90..303472 30.3.03.789.:7:2 . 7.. 3..3./.3...9.2.0 0270 0723.0. 34438.3723. .43..2..307009.54 94.7..302.. 0 0054.47 .457.3..543.30 974.. 08:/.: 0340/7:4.3:/74427.007.34..802 .3....30 472.. %.57. . :57.5 ./7::.57207 42039.24 0 9.:..42.430. 90.4057424.:9:742902.304/70 033472 $.3..4.09.0.9.20247.03.34.3...3.30 4280347207 0 $.389075470424343..3.789..3..3.3 8.97..383./.348.390..3489402.:2.3. 0 3: ..304/57.4/70 :0...570/89. %7.09540/3.. 5.0 :/ 089454 9::/7: 9.47 030 $.3.34.723....438. 34:..308.3.9.3723.85.0.74 947.3..:24/0732/7: 9..385439.33.4573..:8:/4.3:234202.383.08908.3.30304 540/3.43.3054 9.3.40.04:/7 .54 94. $..0  47208.34807.3.2.. 4 030:4-:301472.0 3.34.0 /7: 9.0578:9..8./0 308./.0303472057.34 4.304-01472.30 8. .30 3: 0304/70 033.9 ..308..94 942344: 7094:.0 0 ...0404-0-0 ::/.4/348803./7442 574899:.4390 &47..42-74:02. . 370.09.1472.3047.34.057203::5480-3.:4894 300 .7.75824897./30170 :: 030: 57.0 97.8348089 44834.804/70 038:5347254 9:0 .3. 0308:8.3.^ZS^ZSZ[\[ZS SZW 7..7:5042804-0-0 :054 94..4 024:-9147272.-.008:2. 370.34.789:8.2..4/003.543.2.438.434:9. 7428../.573.:.5.7.3 723. 05489.024:-9 549..03034720078: 54/:9./.4..438047895749...08.9..34.7.8:30.2.3.:/3.30301472...3....3...4 0 /4 .304/4-7.. /48: /7:07:50 40/4.7 030 943.9/ 7..:2340484-30:4- .3 7.3034.: 540/3202.3093472 4/34834 8570 . 0894780/.7/ /07 /7408. .. ^ SZ  %È  % .0284.723.03.3.

3024:/.342 /047..^ZS^ZSZ[\[ZS SZW ...9089./..7/0 /.03.//.:.4942 484-4/.88:57.303..4.8:9084-4/0 47.4 0/./..892. 90.70203.7.3472..4.3.09.54/4703023057.840 7: 9.3084-4/0 432:/2.34257.54033.3472 0 :92 4.8:.2 03. ..84890503 384-4/.789.4.89 2/0.32.42 !49 /0.70/34893907084.:..4234:/82.4.: 97.3.0/.054 94.-804/89:544/45 90573.4/7: 9.723.247..348983. .03.207 470. ..9.54.48: 807.4409407 057089:53 4543. .4:/7: 9..:34.: ...43.:/.573.808:4 .2.2.8:57499420 :43202.30-0 3.7.85:3032 .4:.8.:42.3490 8.8:. .84089450 723.8.97. 3489:489.57089:53 4543.:54970-3.0 :8. 089449547234:/941..97..83 4723.8..2.... ./0.3 030894503.348938::8.05482.9348024 05489 0/34.    ^ SZ  %È   .094 08944/: 30.2.8348:3../:8..42 4-7470 030.0/00:54.0 3.5.2..408090.24:30.830:..//4. 424: : .0.540/33.723..9407 :57089:53 4543.42.97. 03 7428.24: 3489/.0/3.93489 . .94:./7: 9.427.32.:8.8:3.48938: 9. 3.034/0897:9.30431472.5./42 :03/342/7: 9. 9..::80. 08944342..0 9093. 3.8: 8.30 384-4/..:7.09: $.:/8.2. .3.3.84.45.024: 3489..57207 /.3030247.-74894/: 3489 .0.308.3. 4-5470 345482...074.09. .574203.3089..54893:8.8054/74-30859:: &302 /7: 9.4309.:/7: 9...802.3:574.07..2485:3030 57089:53 4543. .8:380 ..08. :2093489/7:24-.30: 7.9723.00:4028. .4/4789 .3..57207 84-4/.497.0897..84.4 : .07:50 0.4247.930 080:82079.30 89450 90 4-.034254709::402300/3.3: 34/. /.440573.- .074... ./.2.4:/7: 9.:. 3. 5748947...9.0 30 :/04 7.93472:/7: 9.54..0/3..:./80 3084-4/0 54.3428..::4028057203::89740/013.

44.4093 ./ 4/  4./ $.^ZS^ZSZ[\[ZS SZW 907...0.  3943/038 $4. .03.4 4/  3907309              ^ SZ  %È   .37. 434281.84.7./0.9:7.:909047.

57089:53 4543./723.^ZS^ZSZ[\[ZS SZW $..: .47208. 723.0 ./7 .3. .9:7.989. . 79. &74. &74. !4. .34.3723.723..89.3057089:53 4543.4/ $4.  &. .3.44. 907.  7.3.054 34. ^ SZ  %È   .

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->