P. 1
Ugovori

Ugovori

|Views: 621|Likes:
Published by Adnan Cavkic

More info:

Published by: Adnan Cavkic on Sep 19, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

09/21/2011

pdf

text

original

Prodaja ie ugovor koiim se jedna strana (prodavatelj) obvezuje drugoj strani (kupcu) prepustiti odredeni objekt, a kupac se obvezuje

za prepu fteni objektplatiti odredeni iznos novca kao kupovnu cijenu. Prodaja, koja se do ZOO-a najcesce nazivala kupopr odajom, u prvom je iedu konsenzualni ugovor To znaci da posao postaje perfektan samim sporazumom ili konsenzom ugovornih strana o prepustanju objekta uz odredenu cijenu Stoga kod prodaje prepustanje objekta odnosno, uze, predaja stvari ne spada u akt sklapanja, nego u akt ispunjenja ugovora. Prodaja je obveznopravni ugovor, i to dvostrano obvezni ugovor. Sklapanjem prodaje strane namjeravaju zasnovati odredene obveze, a nije im prvenstveni cilj neposredna izmjena cinidbe i protucinidbe. Kod obveznopravnih su ugovora u nacelu akt sklapanja i akt ispunjenja vremenski odvojeni. Stoga i kod prodaje prodavatelj prvenstveno preuzima obvezu da prepusti objekt kupcu, a on se opet prvenstveno obvezuje da ce za to platiti odredenu cijenu. Razumije se da obvezi prodavatelja na drugoj strani odgovara pravo kupca, i obratno. Prodavatelj je ovlasten traziti cijenu, a kupac je pak ovlasten traziti prepustanje objekta. Stoga prodaja spada medu dvostranoobvezne, i to recip'rocn e ugovore, za koje je karakteristicno da u njima svaka ugovorna strana postaje istodobno i vjerovnik i duznik. Nazivaju se i sinalagmaticnim ugovorima. Ako se prodaja promatra s gledista odnosa cinidbe i protucinidbe, uvrstava se medu naplatne pravne poslove, za koje je bitno da se za cinidbu trazi protucinidba. Buduci da je prodaja najcesci posao dnevnog zivota, jer je najpogodniji pravni instrument za kolanje stvari u prometu, nastoji se u svakom pravnom poretku omoguciti brzo i Iako sklapanje takvog ugovor a Stoga je za prodaju glede oblika usvojeno nacelo neformalnosti. No, iako je i u nasem piavu prodaja u nacelu neformalan pravni posao, ipak ima slucajeva kada se zbog posebnih razloga trazi oblik i za taj posao Tkko se odredbom iz cl. 455. ZOO-a odreduje da ugovor o prodaji nekretnina koje pravne osobe stavljaju u pravni promet u okviru svojega redovnog poslovanja mora biti sklopljen u pisanom obliku (npi prodaja stanova izgradenih za trziste) Uzimajuci u obzir i druge propise p prometu nekretnina moze se zakljuciti da se za kupoprodaju nekretnina uvijek zahtijeva pisani oblik. Pisanije oblik propisan i za ugovor o prodaji s obrocnim otplatama cijene. Prodaja je nadalje kauzalan posao. Kauza, cilj ili pravno oblikovana svrha prodaje jest stjecanje prava vlasnistva na stvari. Medutim, ako je kupac bila drustvena pravna osoba, kauza, razumije se, nije mogla biti stjecanje prava vlasnistva Prema ZOO-u kupac bi u tom slucaju stekao pravo raspolaganja. Ako je objekt kupoprodajne cinidbe neko pravo, tada je kauza ili cilj kupoprodaje u tome da kupac doista postane nositelj tog prava. Kao sto kod svakog kauzalnog ugovora, isto tako i kod prodaje kauza lezi izvan samog pravnog posla Kupoprodaja je samo pravni instrument pomocu kojega se kauza ostvaruje. Medutim, po nasem pravu, samim sklapanjem kupoprodajnog ugovora kupac jos ne postaje vlasnikom stvari Kupnjom dobiva samo obveznopravni zahtjev prema prodavatelju da mu on stvar izruci. Tek kada je prodavatelj stvar predao kupcu, on postaje vlasnikom stvari, ako je i sam prodavatelj to bio (Ovdje ne uzimamo u obzir posebne slucajeve stjecanja vlasnistva od nevlasnika). Prema tome, po nasem je pravu kupoprodaja samo osnova za stjecanje prava vlasnistva. Sklapanjem kupoprodajnog ugovora nastupaju za stranke samo obveznopravni ucinci. To istodobno znaci da i subjektivna obvezna prava koja nastaju za strane u kupoprodajnom odnosu djeluju samo izmedu njih samih, dakle relativno. Kupac moze traziti izrucenje stvari samo od prodavatelja, a ne i od nekog treceg koji u poslu nije sudjelovao. OBJEKTI PRODAJE Objekti prodaje mogu biti stvari, prava i imovina. Stvari moraju biti u prometu. Ugovor o prodaji stvari izvan prometa je nistav Valjana je prodaja buduce stvari (npr stvari koja jos nije izradena, ploda koji ce tek nastati) Rijec jeo kupnji nadanih stvari (emptio rti speratae). Karakteristicno je za tu kupnju da kupac nije duzan platiti cijenu ako stvar ne nastane, pa se moze reci da je to kupnja pod odgodnim uvjetom. Nastane li stvar u manjoj kolicini od ocekivane, kupac placa stvarnu kolicinu, No kupac moze pristati na bezuvjetnu kupnju buduce stvari i platiti cijenu makar stvar ne nastane ili nastane u manjoj kolicini od ocekivane (npr. kupnja godisnjeg uroda jabuka s odredene plantaze). Ta se kupnja naziva kupnjom nade (emptio spei). Rizik koji time preuzima, kupac kompenzir a ugovarajuci pausalnu cijenu i ocekujuci da stvar nastane u kolicini i kvaliteti vecoj od placene cijene. Ugovor o prodaji stvari koja je u casu njegova sklapanja bila propala je nistav. Ako je stvar samo djelomicno propala, kupac moze raskinuti ugovor ili ostati pri njemu uz razmjerno snizenje cijene Iznimno nema pravo na raskid ako djelomicna propast ne smeta ostvarenju svrhe ugovora ili u tom smislu postoji obicaj u pravnom prometu Kupac u tom slucaju zadrzava pravo na snizenje cijene. Medu stvarima treba razlikovati pokretnine od nekretnina a) Pokretnine su najcesci objekt prodaje Medu njima su najbrojnije one koje se nazivaju robom b) Nekretnine su takoder objekt prodaje, no u svezi s njima moguca su odredena ogranicenja po vrsti i velicini, sto valja imati na umu. Zahvaljujuci promjenama u drustvenom i pravnom sustavu, o kojima je bilo rijeci u Opcem dijelu i Stvarnom pravu (objekti prava vlasnistva), veci dio ogranicenja je otpao napose ona koja su se odnosila na prijelaz iz diustvenog vlasnistva u rezim prava vlasnistva c) Prava takoder mogu biti objekti kupoprodaje Ali prodavati odnosno kupovati mogu se samo imovinska prava, i to ako nisu strogo osobna Na primjer, trazbine, autorsko pravo, prava industrijskog vlasnistva

Piodati se moze i pravo koje je sporno s napomenom da bi ugovor kojim bi odvjetnik ili neki drugi nalogopiimac kupio takvo pravo bio nistav, ako mu je bilo povjereno ostvarivanje spornog prava Nistav bi bio i ugovor kojim bi odvjetnik za sebe ugovorio udio u podjeli iznosa kojega bi sud dosudio njegovu nalogodavcu Buduci da je po svojoj definiciji skup prava, nema zapreke da se kao objekt kupoprodaje pojavi i imovina, jer medu ostalim jedna od fiinkcija imovine upravo i jest u tome da kao skup prava i obveza jednog nositelja mogu kao jedinstvo . kolati u prometu Za objekt kupoprodaje trazi se da bude odreden ili bar odre d i v. Objekt je odreden ako predstavlja jedinicu u prometu, tj, species. Obiekt je pak odrediv ako se naknadno moze individualizirati, a da se za to ne moia medu istim strankama sklapati novi pravni posao. Najcesci slucaj naknadne odredivosti javlja se kod kupoprodaje robe kojoj u casu sklapanja ugovora jos nije tocno odredena kakvoca. Za naknadnu odredivost kakvoce robe izradena su u prometu posebna pravila o kojima ovdje ne govorimo. KUPOVNA CIJENA Cijena je vrijednost stvari izrazena u novcu Kupovna cijena je novcani ekvivalent koji kupac daje piodavalelju za prepusteni objekt kupoprodaje Za kupovnu gjenn zahtijevaju se ove tri karakteristike: Cijena mora biti Izrazena u novcu, To ne moia biti gotov i dobrojen novac. Cijena se ne smije sastojati u stvar ima, jer u takvom slucaju ne bismo imali posla s kupoprodajom, nego sa zamjenom Medutim, ako se cinidba jedne strane sastoji djelomicno u novcu, a djelomicno u stvarima, radi se o kupoprodaji samo onda ako je cijcna (novac) jednaka ili veca od vrijednosti stvari. Na primjer, A. kupuje motorkotac od B-a i daje B-u 50 000 kuna i svoj obicni bicikl Iz toga se vidi da se po nasem pravu pogoduje kupnja, a ne zamjena Cijena moia biti odredena ili odrediva.. Cijena je odredena ako je ustanovljena u nekom fiksnom iznosu. Cijena je pak odrediva kad ugovor sadrzi dovoljno podataka s pomocu kojih se naknadno moze odrediti Moze se npr. ugovoriti tekuca cijena na odredenom trzistu i u odredeno vrijeme ili odredivanje cijene povjeriti trecoj osobi Kad strane ugovore tekucu cijenu bez naznake vremena i mjesta, kupac treba platiti cijenu utvrdenu sluzbenom evidencijom na trzistu mjesta prodavatelja u vrijeme kad je trebalo da uslijedi ispunjenje Ako takve evidencije nema, tekucu cijenu treba utvrditi s pomocu elemenata koji se prema obicajima trzista uzimaju za utvrdivanje cijena Tekuca cijena, (pojam preuzet u ZOO iz Jednoobraznog zakona o medunarodnoj prodaji tjelesnih pokretnih stvar i (1964 ), u biti je trzisna cijena odnosno cijena koja se sluzbeno evidentira za odredenu vrstu stvari. Ako su strane povjerile odredivanje cijeni trecoj osobi, a ona je nece ili ne moze odrediti, smatra se, ako u tom slucaju strane naknadno sporazumno ne utvrde cijenu ili ne raskinu ugovor, da je utvrdena tzv. razumna cijena. Pod jazumnom cijenom podrazumijeva tekucu cijenu uvrijeme sklapanja ugovora, odnosno ako se ona ne moze utvrditi, onda cijenu koju utvrdi sud prema okolnostima slucaja. Ugovor u kojem cijena nije odredena, niti sadrzi dovoljno podataka s pomocu kojih bi se mogla odrediti, ne proizvodi pravne ucinke, sto znaci da je nistav. Iznimka je ugovor o prodaji u privredi (trgovacka prodaja) koji zbog neodredenosti odnosno neodredivosti cijene nece biti nistav, jer ce kupac u ) tom slucaju platiti cijenu koju je prodavatelj redovno naplacivao u vrijeme sklapanja ugovora, a kad te cijene nema, razumnu cijenu. c) Cijena ne smije biti protuzakonita Naime, ako je cijena odredena propisom, pa se ugovori visa cijena, ugovor je valjan, samo vazi propisana, a ne ugovorena cijena. Ako je kupac vec isplatio visu ugovorenu cijenu, ima pravo zahtijevati da mu se vrati razlika (cl. 463 ZOO-a) OBVEZE STRANAKA Kod stranackih obveza najprije treba uociti obveze prodavatelja. Njegove se obveze mogu podijeliti u dvije grupe: obveze do casa predaje i obveze nakon izvrsene predaje. a) Duznosti prodavatelja do casa predaje. U prvom redu prodavatelj mora stvar do casa predaje brizljivo cuvati. Zatim je mora pr edati kupcu u "slobodan posjed" kako je ugovoreno, tj sa svim njezinim sastavnim dijelovima i pripadnostima, i to u pravo vrijeme, na mjestu na kojem treba i u onom stanju u kojem se stvar nalazila u casu sklapanja ugovora Pri kupoprodaji osobito je vazan cas predaje stvari, jer u tom casu na kupca prelazi odgovornost za rizik. Odgovornost za rizik znaci odgovornost za slucajnu propast ih ostecenje stvari Treba, naime, imati na umu da je kupnja kauzalni pravni posao, te da je cilj kupnje stjecanje vlasnistva odnosno stjecanje nekog drugog prava, ako je ono bilo objekt kupoprodaje Buduci da se kauza ne ostvaruje samim sklapanjem kupoprodaje, nego istom njezinim ispunjenjem, moguce je da prodavatelj ne prenese na kupca ono pravo koje je kupac namjeravao dobiti Ako, npr. prodavatelj nije bio vlasnik stvari, ne moze usprkos valjanoj kupoprodaji prenijeti na kupca vlasnistvo Medutim, cim je predao stvar kupcu, na njega je presla odgovornost za rizik bez obzira na to je li samo vlasnistvo preslo ili nije. Slicna je situacija ako si je prodavatelj privremeno pridrzao pravo vlasnistva, u pravilu, zato da bi time primorao kupca da mu u odredenom roku plati kupovnu cijcnu (pactum reservati domina) Upravo zbog njezina velikog znacenja, predaju ili, bolje, cas predaje, treba tocno utvrditi

Ovdje se mozemo osloniti na ono sto smo govorili u stvarnom pravu o tradiciji i vrstama tradicije Prema tome, prodavatelj je izvrsio obvezu pr edaje u trenutku kad je kupcu urucio stvar ili kad mu je predao ispravu kojom se stvar moze preuzeti Kod tradicije transportom predaja se smatra izvrsenom u trenutku urucenja stvari prijevozniku ili osobi koja organizira otpremu Premda je to receno prije, napominjemo da rizik moze prijeci na kupca i prije predaje, a to ce biti u slucaju njegova zakasnjenja Kad je kupac zbog nedostatka stvari zatrazio od prodavatelja da mu je zamijeni ili je raskinuo ugovor, rizik ne prelazi na njega. Medutim, dok je ne vrati prodavatelju, duzan ju je cuvati paznjom dobrog privrednika odnosno dobrog domacina Isto vrijedi i za prodavatelja kad je zbog zakasnjenja kupca stvai ostala kod prodavatelja, a rizik presao na kupca. Suglasno nacelu o uzajamnosti i istodobnosti ispunjenja, prodavatelj nije duzan predati stvar ako mu kupac istodobno ne plati cijenu odnosno ako to nije spreman uciniti. Medutim, kupac nije duzan isplatiti dicnu prije nego sto je imao mogucnost pregledati stvar Drukcije moze biti samo ako je tako ugovoreno, uobicajeno ili propisano. d) Duznosti prodavatelja nakon predaje Nakon zavrsene predaje odnosno prijenosa prava nisu jos uvijek prestale obveze prodavatelja Naime, nakon predaje prodavatelj odgovara za materijalne i pravne nedostatke stvari kao i da prodano pravo postoji i da nema pravnih smetnji za njegovo ostvarenje.. Ovdje ne bismo ponavljali ono sto je u Opcem dijelu obveznog prava receno o toj odgovornosti, jer sve sto je tamo izlozeno, vrijedi i za ugovor o prodaji e) Duznosti kupca. U kupoprodajnom ugovoru ima i kupac odredene obveze Osnovne su preuzimanje stvari i isplata cijene. Preuzimanje stvari ukljucuje poduzimanje potrebnih radnji nuznih za ispunjenje predaje i odnosenje stvari Ako bi kupac bez opravdanog razloga odbio preuzeti stvar koja mu je ponudena na predaju na ugovoren ili uobicajen nacin, prodavatelj moze izjaviti da raskida ugovor, ako opravdano posumnja da kupac nece isplatiti cijenu. Medutim, ipak je njegova temeljna obveza da plati kupovnu cijenu. U pravilu, kupovna cijena placa se odjedanput Prema tome placanje u obrocima se nikad ne podrazumijeva, nego uvijek mota biti posebno ugovoreno. Platiti treba na odredenom mjestu, na odredeni nacin i u odredeno vrijeme. Ti modaliteti isplate prvenstveno se odreduju ugovorom, ali ako to nije ucinjeno, a nema ni drukcijih obicaja, isplata cijene treba uslijediti u casu •i u mjestu u kome treba ispuniti predaju stvari. No ako se cijena ne mora platiti u casu predaje stvari, tada se placa u prebivalistu odnosno sjedistu prodavatelia. POSEBNE VRSTE PRODAJE Prodaja kao najredovitiji i najprikladniji pravni instrument koji sluzi za razmjenu dobara pomocu novca ne javlja se samo u dosad opisanom tipu obveznopravnog ugovora. U prometu su izgradene razne varijante kupoprodajnog ugovora a) Prodaja s pravom prvokupa. Pravo prvokupa je pravo odredenih osoba da prije svih kupe stvar ako vlasnik odluci da ie proda To znaci da je vlasnik stvari opterecene prvokupom samo duzan da najprije ponudi stvar onome koji ima pravo prvokupa Ovlastena osoba nema nikakvih drugih posebnih privilegija, npr u pogledu cijene itd. Ugovorom je zasnovano pravo prvokupa kad se u njegov sadrzaj unese odredba kojom se obvezuje kupac da izvijesti prodavatelja o namjeri da stvar proda trecemu, o uvjetima te prodaje i da mu ponudi da on kupi stvar za istu cijenu. Prodavatelj je duzan, ako se zeli koristiti pravom prvokupa, obavijestiti o tome kupca u ioku od mjesec dana, racunajuci od dana kad je od kupca primio obavijest o namjeravanoj prodaji trecoj osobi. Istodobno s izjavom o kupnji, prodavatelj je duzan isplatiti cijenu koju je kupac ugovorio s trecom osobom, ili je poloziti kod suda Ako kupac nije postovao svoju obvezu, pa je stvar prodao trecemu i na njega prenio pravo vlasnistva ne obavjestavajuci o tome prodavatelja, prodavatelj moze u roku od sest mjeseci od saznanja za taj prijenos zahtijevati da Vse prijenos ponisti i njemu proda stvar pod istim uvjetima Sa svojim ce <zahtjevom uspjeti samo ako je treci znao ili mu nije moglo ostati nepoznato 'da prodavatelj ima pravo prvokupa. Krajnji rok u kojem prodavatelj moze ostvarivati svoje pravo prvokupa je pet godina od dana prijenosa vlasnistva na trecega Nakon isteka toga roka pravo prvokupa prestaje. Napominjemo da se pravo prvokupa moze ugovoriti najvise za pet godina od dana sklapanja ugovor a. Ugovoreni dulji tok svodi se, prema st 2 cl 531 ZOO-a, na rok od pet godina. jT Ugovorom zasnovano pravo prvokupa je strogo osobno pravo koje se ne / moze ni otuditi ni naslijediti Zbog povrede prava prvokupa ne moze se ponistavati prisilna javna prodaja, osim ako je to pravo upisano u javnoj knjizi (npr zemljisnoj knjizi) Pravo prvokupa moze biti zasnovano i propisom ukorist nekih osoba Trajanje zakonskog prava prvokupa nije ograniceno Nositelji zakonskog prava prvokupa moraju biti u pisanom obliku obavijesteni o namjeravanoj prodaji i o njezinim uvjetima. U protivnom imaju pravo zahtijevati ponistenje prodaje. Nazadkupnja. To je takva vrsta prodaje kod koje si "prodavatelj nekretnine prigodom kupoprodaje ili kasnije pridrzava pravo da prodanu stvai za unaprijed odredenu cijenu opet otkupi. Tu odluka lezi kod prodavatelja Kupac je obvezan da na zahtjev stvar opet proda bivsem prodavatelju > Nazadkupnja je pravo koie pripada prodavatelju samo za njegova zivota. To se pravo moze upisati u zemljisne knjige Nazadprodaja. To je takva vrsta prodaje kod koje je prodavatelj obvezan da na zahtjev kupca odmah ih nakon odredenog vremena za unaprijed odredenu cijenu nekretninu ponovo kupi. Tu odluka lezi kod kupca. To se pravo moze intabulirati.

Dok je kod prodaje kao obveznopravnog ugovora u pravilu odvojen akt sklapanja od akta ispunjenja ugovora. Tu su ispunjene sve pretpostavke za stjecanje prava vlasnistva . sto su redaktori ZOO-a ocito prihvatili -HR. titulus i modus Ostalo je jedino da se isplati cijena kao odgodni uvjet stjecanja pr ava vlasnistva Zadrzanje prava vlasnistva ima ucinak prema kupcevim vjerovnicima samo ako je izvrseno u obliku javno ovjerene isprave. U komercijalnoj praksi taj je ugovorvrlo rasiren i poznat pod nazivom kreditne prodaj e i 1 i prodaje na kredit.bez predaje i s predajom stvari kupcu. specijalnih materijala i si) glede kojih ce kupac imati potr ebu uvjeriti se u njihova svojstva prije nego ih definitivno kupi. a kupac je duzan obavijestiti prodavatelja ostaje li pri ugovoru. kupnja od nepoznate osobe itd ) Karakteristike te prodaje su slijedece Ako kupac za gotovo tvrdi da je 1 platio. prodavatelj je duzan omoguciti mu ispitivanje stvari. U prometu je prakticirana na temelju nacela dispozitivnosti. nego samo vracanje vlastite cinidbe e) Prodaja s obrocnim otplatama cuene. jer je njegova volja za prijenosom prava vlasnistva izrazena ugovorom o prodaji. Opcenito se drzi da prodaja nekretnina uz pridrzaj prava vlasnistva nije spojiva s nacelima zemljisnoknjiznog prava. Dvojbu o tome moze li se i u ugovor o prodaji nekretnine unijeti klauzula o pridrzaju pr ava vlasnistva. Osim stvari i cijene. ukljucivo pravila OGZ-a. ZOO je rijesio tako sto je tu mogucnost rezervirao iskljucivo za prodaju pokretnih stvari. Dode li do slucajnog ostecenja stvari. kupac je duzan platiti prodavatelju punu cijenu Kupac stjece pravo vlasnistva na kupljenoj stvari u trenutku isplate cijene U tu svrhu nije potrebna neka posebna izjava prodavatelja. kao i kad dode u zakasnjenje s najmanje dvije uzastopne otplate poslije pocetne otplate odnosno samo s jednom ako ih ukupno nema vise od cetiri. Kod takve je kupoprodaje stranacka namjera upravljena na neposrednu izmjenu cinidbe i protucinidbe (npr. realne kupoprodaje ili kupnje iz ruke u ruku. sto ce u pravilu biti ugovor o prodaji U protivnom kupcevi se vjerovnici mogu namiriti i iz kupljene stvari g) Kupnja na pokus (emptio adgustum) Pod kupnjom na pokus ili ogled razumijeva se kupoprodaja s utanacenjem da kupac uzima stvar pod uvjetom daje isproba i utvrdi odgovara li njegovim zeljama Prodavateljeva obveza nastaje odmah nakon sklapanja ugovora. u posljednja dva slucaja prodavatelj moze traziti isplatu cijelog ostatka cijene. ugovorom o prodaji pokretne stvari s obrocnim otplatama cijene obvezuje se prodavatelj da preda kupcu odredenu pokretnu stvar prije nego sto mu cijena bude potpuno isplacena a kupac se obvezuje isplatiti njezinu cijenu u obrocima. kupac ne moze traziti ispunjenje. a kupac duguje ugovorenu cijenu. moze sve dok mu cijena ne bude isplacena zahtijevati povrat stvari. teret protivnog dokaza je na prodavateliu Ako je pak izostala predaja. Prodavatelj ce sa svoje strane imati interes u dokazivanju deklarir anih svojstava stvari. nije poznavalo tu vrstu prodaje. i to cist. prema ZOO-u. ex lege je nistava. Ako stvar NIJE PREDANA kupcu. naime. a kupceva tek nakon isgunjenj<Luvjetaodnosno kad izjavi da stvar prima.vlasnistvo prednika. objektom kreditne prodaje moze biti samo pokretna stvai. njihov broj i njihovi rokovi U korist kupca statuirana su dva nesumnjivo vazna prava . Prodavatelj. Osnovni mu je ekonomski smisao poticanje prodaje odredene robe kreditiranjem kupca Prema definiciji iz ZOO-a. Umjesto raskida. U prometu ima odredenih stvari (uredaja. Ova je prodaja osobito prikladna pri prodaji s obrocnom isplatom cijene. i z i k slucajne propasti ili ostecenja stvari snosi kupac od trenutka kad mu je stvar predana. kupnja iz automata. sve dok kupac ne isplati cijenu u potpunosti. iznos pojedinih otplata. a treca da se moze koristiti samo ako je kupac fizicka osoba Za valjanost ovoga ugovora ZOO propisuje pisani oblik. takve vremenske odvojenosti nema kod tzv. prodavateljevo pravo vlasnistva prestaje. 540-541). Propadne li stvar slucajno. bez ugovornih kamata i troskova Svaka suprotna odredba u ugovoru. Kao sto vidimo. kupnja na trznici. odnosno kupnje za gotovo. bitni su sastojci ukupan iznos svib obrocnih otplata.pravo na odustanak od ugovora i pravo da odjednom isplati ostatak cijene. Klauzula o odustanku mora biti unesena u ispravu o ugovoru (pod prijetnjom nistavosti!) s tim da kupac moze odustati od ugovora ako to u pisanom obliku priopci prodavatelju u roku od tri dana od potpisivanja ugovora Kupac se ne moze unaprijed odreci toga prava Kupac se moze uvijek koristiti pravom da isplati odjednom ostatak cijene. u odredenim vremenskim razmacima. sto je prihvacala i teorija i sudska praksa. Prodavatelj ima pravo raskinuti ugovor ako kupac kasni s pocetnom otplatom. bilo vlasnickom tuzbom (reivindikacijom). Ne obavijesti H kupac . ali je prije toga zahtjeva duzan kupcu ostaviti naknadni r ok od petnaest dana f) Prodaja s pridtzajcin prava vlasnistva (pactum reservati dominu) 0 prodaji s pridrzajem prava vlasnistva govorimo kad prodavatelj pokretne stvari na osnovi posebne ugovorne odredbe zadizi piavo vlasnistva i poslije predaje stvari kupcu. a k tome velika je vjerojatnost da ce poslije probe otpasti prigovori zbog materijalnih nedostataka stvari Dvije su varijante kupnje na pokus .Realna prodaja. Nase obvezno pravo do ZOO (cl. bilo na osnovi raskida ugovora zbog zakasnjenja odnosno neisplate cijene. Takoder se propisuju i bitni sastojci ugovora. Svrha joj je povecati sigurnost naplate cijene kao element uspostave ravnoteze interesa izmedu prodavatelja i kupca. strojeva. Druga je karakteristika toga ugovora u odstupanju od nacela istodobnosti ispunjenja cinidaba.

Medutim. odgovornost prodavatelja za isporuku stvari koja nije jednaka uzorku ili modelu. smatra se da je on kupio stvai. inace odgovara za stetu Rizik slucajne propasti ili ostecenja stvari predane kupcu snosi pro.zuje pokretnu stvar. Sutnja se ovdje tumaci kao pristanak Izjavi li kupac da ne prihvaca kupnju. odredi oblik. prodajni nalog je u biti realni ugovor. smatra se da je odustao od ugovora Ako je stvar predana kupcu do odredenog roka radi isprobavanja. sto znaci da kupac moze zahtijevati ispunjenje prema uzorku ili modelu. onda u primjerenom roku koji mu odredi prodavatelj. dok ne plati cijenu. niti je vrati u tom roku. izuzev ako je uzorak ili model pokazan kupcu samo radi obavijesti i pribliznog odredivanja svojstava stvari Prema ZOO-u (cl. ZAMJENA (RAZMJENA) 1. 5. moze se prepustiti kupcu da naknadno dostavi prodavatelju specifikaciju o vrsti djevi. objektivni pokus kad nastanak ugovora ne zavisi od volje i nahodenja kupca. njegovi vjerovnici ne mogu stvar zaplijeniti i namiriti se iz njezine vrijednosti Bitna karakteristika prodajnog naloga je da se ne moze opozvati. Suglasno tome nalogodavac snosi rizik njezine slucajne propasti ili ostecenja premdanj ome ne moze raspolagati sve dok mu ne bude vracena Ocito je da predaja stvari nalogo.38) sankcije za odstupanje od jednakosti s uzorkom ili modelom zavise od pravnog karaktera prodaje. Na primjer. Buduci da nema obveze na predaju stvari. Nema sumnje da taj ugovor postaje ugovorom o prodaji. prodajni se nalog razlikuje od svih njih po nemogucnosti opoziva. profilu. Pojam Zamjena je konsenzualni dvostranoobvezru ugovor koji nastaje tako da se jedna strana obveze predati drugoj strani odredenu stvar. Po svojoj konstrukciji.nomocstvu. Prodajni nalog je kao zaseban ugovor poznat jos u pandektnom pravu pod nazivom contractus aestimatorius. a ako takvog nema. prodavatelj moze izjaviti da raskida ugovor ili pak izraditi specifikaciju na osnovi onoga sto mu je poznato o kupcevim potrebama Odluci li se sam izraditi specifikacijurprodavatelj je duzan upoznati s njome kupca i ostaviti mu razuman tok da izradi drukciju specifikaciju ili prihvati onu koju je nacinio prodavatelj. boju itd. Bez takve specifikacije prodavateljeva cinidba nije dovoljno odredena da bi je mogao uredno i pravodobno ispuniti. prodavatelj odgovara po pravilima odgovornosti za materijalne nedostatke. vrsti kovine i si. njihovoj duljini. iako se rjesenje pretezito prihvaca i u usporednom obveznom pravu. Naime. Postavlja se medutim pitanje kakav je to ugovor ako ne dode ili dok ne dode do promjene odnosno novacije u ugovor o prodaji? Odgovori su razliciti Jedni nalaze da je to modificirana kupoprodaja. j) Prodajni nalog Prodajni nalog je ugovor kojim se nalogoprimac obve. asortiman ih koju drugu pojedinost kupljene stvari. Ta vrsta prodre prikladna je u prodaji vecih kolicina industrijske robe kad je unutar kupljene kolicine potrebno naknadno detaljno specificirati pojedine oblike. kad se ugovori prodaja 10 tona metalnih cijevi. dru g i da je ugovor o pu. u prodaji novina preko kolportera i knjiga preko knjizara i putujucih trgovaca. koju mu je predao nalogodavac. Mogao bi se koristiti npr. mjeru. Prodaja sa specifikacijom nastaje kad se kupcu ostavi pravo da kasnije. duzan je vratiti stvar prodavatelju. cetvrti da je podvrsta ugovora o nalogu Usprkos slicnosti i nekim zajednickim elementima sa svakim od spomenutih ugovora." davatelj do kupceve izjave da ostaje pri ugovoru odnosno do isteka roka u kojem je kupac bio duzan vratiti stvar Moguca je kupnja i uz tzv. OGZ ga je uredio kao nalog prodaje (§§1086-1089) U nasem obveznom pravu do ZOO-a (cl 554 -556 ) nije bio zastupljen Po svemu sudeci prodajni nalog kao vr sta ugovor a kojim se u prodaji robe angazira netko drugi. Pravna priroda prodajnog naloga je sporna premda se u literaturi pretezito sistematizira kao podvrsta ugovora o prodaji. nakon sklapanja ugovora. nego od rezultata strucnog ispitivanja ugovorenih svojstava stvari i njezine prikladnosti za ugovorom utvrdenu upotrebu. i) Prodaja sa specifikacijom. ako se zamjenjuje novac za novac. prodati za odredenu cijenu i u odredenom roku ili je u tom roku vratiti nalogodavcu Ako nalogodavac ne proda stvar i ne preda odredenu cijenu nalogodavcu do odredenoga roka. nego tek predajom stvari. 2 Objekt ugovora Objekt zamjene mogu hitisve stvari koje su u prometu Objekt zamjene mogu biti i prenosiva prava. prosuduje se prema pravilima o odgovornosti za neispunjenje obveze U tom slucaju kupac moze zahtijevati ispunjenje ili raskid ugovora te naknadu stete. h) Prodaja po uzorku ili modelu. Predajom stvari nalogoprimac postaje njezinim neposrednim posjednikom. dok vlasnistvo stvari zadrzava nalogodavac.prodavatelja u roku koji je utvrden ugovorom ili obicajem. Naime. Kod ove vrste prodaje prodavatelj je duzan predati kupcu stvar jednaku uzorku ih modelu. ako se radi o ugovoru u privredi. a ta se druga obveze da ce joj kao protucinidbu dati neku drugu svoju stvar. Ako kupac ne dostavi prodavatelju specifikaciju do ugovorenog datuma ih do proteka razumnog roka. Medu objektima zamjene poseban polozaj ima novac. nema vece prometno znacenje. pa je odmah nakon isteka roka ne vrati ih ne izjavi da odustaje od ugovora smatra se daje ostao pri ugovoru. ili snizenje cijene ili raskid ugovora te naknadu stete U ostalim slucajevima prodaje koja se obicno naziva gradanskom prodajom. sadrzaju i svrsi prodajni je nalog najblizi prodajnoj komisiji. promjeru. ali tek nakon isteka toka za prodaju posto nalogoprimac ne vrati stvar ili novac u visini utvrdene cijene nalogodavcu. Prodajni nalog kao ugovor razlikuje se od ugovora o prodaji po tome sto ne nastaje samim sporazumom stranaka. t r e c i da je komisioni ugovor. velicinu. ne mora se uvijek raditi o zamjeni .primcu podrazumijeva postojanje odnosa povjerenja.

Kod konsenzualnih je darovanja (obecanje darovanja) akt sklapanja ugo. u banci razmijenim novcanicu od 100 kuna za 10 novcanica po 10 kuna Medutim. nego besplatan posao. a ne o zamjeni Na primjer. Isto tako. bar sto se tice kauze. u nacelu ne trazi odredeni oblik Ali ako se radi o darovanju nekretnina. Ako je pak vrijeme predaje bilo ugovoreno. Kao objekt darovne cinidbe mogu se u prvom redu javljati stvari i to sve stvari. jedna strana daje kune. Darovanje je ugovor koji se moze opozvati zbog niza razloga koji su nastupili tek nakon perfekcije ugovora. jer je ono na njegovoj strani neprenosivo. nego o kupoprodaji. ili se pak radi o realnom darovanju. Darovanje moze biti ili konsenzualan ili realan ugovor Za darovanje je potrebna dobrovoljnost. Na primjer.Zamjena je kauzalni pravni posao Kauza kod zamjene je stjecanje vlasnistva Ugovor o zamjeni redovitoneformalan. moze i energija biti objekt darovne cinidbe b) Osim stvari darovati se mogu i prava Pritom je vazno da takvo pravo na strani darovatelja bude prenosim Na primjerTugovor kojim se osniva personalna sluznost jest stvarno darovanje prava plodouzivanja. a daroprimcu se moia darovanjem njegova imovina povecati . Objekti darovne cinidbe. a druga dukate f) Karakteristike ugovora Zamjena je naplatni pravni posao. ako jedna strana obeca da ce dati domaci valutni novac. sto znaci odgovornost za slucajnu propast objekta cinidbe Trenutak prijelaza rizika kod zamjene poklapa se s trenutkom predaje ako samo vrijeme predaje nije bilo ugovoreno. a kod kojega je objekt zamjene bilo tzv.Ako obje strane zamjenjuju domaci valutni novac. mogu se darovati plodovi. Kod pitanja oblika darovnog ugovora treba paziti na to radi li se o konsenzualnom darovanju (darovanje bezprave predaje).vora vremenski odvojen od akta ispunjenja Za takvo se darovanje trazi oblik javnobiljeznickog akta Naprotiv. Razumije se. a druga strana obeca da ce za to dati strani valutni novac ne radi se o zamjeni. posudba ekonomski nije nista drugo nego darovanje uporabe2 b) Pojam darovanja. Ti razlozi su: . Animus donandi ne treba poistovjecivati s kauzom Kauza kod darovanja je stjecanje prava vlasnistva ili nekog drugog imovinskog prava. valjano se moze darovati citava sadasnja imovina i polovica buduce imovine 5 Oblik darovnog ugovora. niti se moze traziti protucinidba. stanarsko pravo (pravo trajnog koristenja stana u drustvenom vlasnistvu). darovatelj ne moze to pravo dalje prenijeti. nego u predaji neke druge stvari. Tako. ako jedna strana obeca da ce dati domaci valutni novac. samo sto se naplata ne sastoji u novcu. tada je za prijelaz rizika odlucan ugovoreni trenutak za predaju. A i B sporazumiju se da ce zamijeniti A-ov bicikl za B-ov radio-aparat . Objekt darovne cinidbe moze biti i imovino Medutim. Stoga vracanje zastarjelog duga nije darovanje. kod realnog se darovanja u kojem akt ispunjenja slijedi neposredno iza akta sklapanja. To znaci da darovatelj nije morao uciniti odredenu cinidbu niti se bilo iz kojeg razloga mogao bilo kada prisiliti na tu cinidbu. ali takav koji vise ne sluzi kao mjerilo vrijednosti. za valjanost ugovora potreban je pisani oblik g) Prijelaz rizika Kao i kod prodaje i ovdje se postavlja pitanje prijelaza rizika. Buduci da medu stvari u pravnom smislu spadaju danas i razni oblici energije. Medutim. prema pravnom pravilu. Darovanje je ugovor kojim jedna strana (darovatelj) dobrovoljno i besplatno prepusta drugoj strani (daroprimac. Darovanje je u prvom redu ugovor. Medutim. a druga se strana obveze da ce takoder dati domaci novac. radi se o kupnji. Karakteristike. npr. Animus donandi ("namjera darovanja) znaci da ugovorom o darovanju darovatelj mora svoju imovinu umanjiti. a to znaci da je za 7 perfekciju posla potreban prihvat obdarenoga Nitko se ne moze obdariti f protiv svoje volje a) Darovanje je besplatni pravni posao. radi se o zamjeni. Na primjer. obdarenik) neku imovinsku korist. a ova to prihvaca. nego se kupuje za kune. To znaci da se za cinidbu ne trazi. Darovanje smatraju neki teoreticari tzv. sadasnje i buduce Na primjer. ako se radi o zamjeni nekretnina. Vidjeli smo vec u Opcem dijelu da ni darovanje pod nalogom (donatio sub modo) nije naplatan. jer razliciti pravni poslovi mogu poprimiti karakter darovanja. ako je zamijenjena stvar slucajno pr opala ili je stavljena izvan prometa u casu sklapanja ugovora E smatra se da ugovor o zamjeni nije ni sklopljen Kao primjer zamjene prava navodimo ugovor o zamjeni stana koji je bio ureden u bivsem Zakonu o stambenim odnosima iz 1974 g. potreban je pisani oblik Opoziv darovanja. pravnim poslom opce naravi. DAROVANJE a) Opce napomene. Zato se dolar ne zamjenjuje za kune. nego ispunjavanje obveze koja je jednom preuzeta ugovorom.

a sadrzaj obveze zakupniku je davanje (dare). tj sadrzaj obveze zakupodavca jest cinjenje (facere). zakupnik ima pravo da iz zakupljenog objekta crpi plodove. Troskovi takvih popravaka kao i troskovi koristenja stvari (voda. filmovi) Medutim. Darovanje medu zivima. Stovise zakupnik ima pravo raskinuti ugovor ako bi popravci. opoziv dolazi u obzir samo ako obdareni jos ima objekt ili njegovu vrijednost. i zakup poljoprivrednih zemljista. a nema nikoga tko bi ga po zakonu bio duzan uzdrzavati. pasnjak itd) Medutim. Osnovno je kod tog ugovora da ispunjenje duzne cinidbe treba da se dogodi za zivota darovatelja. a ne na koristenje kao kod zakupa Tako su u ZOO usle samo opce odredbe o zakupu koje se. Stovise.zakup poslovnog prostora. koji bi spadao u onu staru grupu neimenovanih ugovora sa sadrzajem facio ut des (cinim da mi dades). ometah koristenje stvari u znatnoj mjeri i za dulje vrijeme Ako je koristenje stvari zbog popravaka u stanovitoj mjeri ograniceno. jer predaje stvar. nece primjenjivati na zakupe uredene posebnim propisima. jer prema ZOO-u (st 2 cl 567) uporaba obuhvaca i uzivanje stvari pod kojim se podrazumijeva pribiianje plodova. struja. Darovanje za slucaj smrti. pa ta cinjenica odreduje i objekte zakupa. no ovdje spominjemo samo darovanje medu zivima i darovanje za slucaj smrti. Bitna je karakteristika ovog darovanja da se ima ispuniti tek nakon smrti darovatelja Buduci da je tu vec po samom karakteru darovanja nuzno odvojen akt sklapanja od akta ispunjenja. premda potrebni. zakup pokretnina dostaje rijedak. Moze se dogoditi da popravke koje je duzan izvrsiti zakupodavac. U biti razlike ipak nema. ima i drugih posebnosti koje ga. nego tzv. ZOO-a. jedna se od vise poslovnih prostorija ne moze koristiti. kao lex generali. jer su npr okolnosti nalagale neodgodivu intervenciju. izvrsi zakupnik. a ne na koristenje (st. Od te obveze izuzimaju se sitni popravci koje zahtijeva redovita uporaba stvari. SljunCaia. moze opozvati darovanje Dakako. ZOO ne poznaje ugovor o najmu. sto znaci da ce odredbe ZOO-a o zakupu doci u obzir tek podredno.) padaju na teret zakupniku. rezim ugovora o najmu stana. poslovne zgrade i poslovne prostorije. 4 Obveze 1 prava stranaka Zakupodavac je duzan: -predati zakupcu stva r u ispravnom stanju.obradiva zemljista. cine razlicitim od ugovora o zakupu. uza sve dodirne tocke zbog zajednickog porijekla. U svezi s popravcima vazno je napomenuti da oni ne smiju ugroziti koristenje zakupljene stvari. Takve troskove duzan je zakupodavac naknaditi zakupniku Sa svoje strane zakupnik je duzan obavijestiti zakupodavca o potrebi popravka. koristenje i nije nista dingo nego uporaba prosirena pravom crpljenja plodova Zakupodavac mora biti ili vlasnik stvari ili takav stvar nopravni ovlastenik koji moze na drugoga prenijeti izvrsavanje svoga prava (npr. povrede nuznog dijela i zbog naknadno rodene djece. npr. -odrzavati stvar u ispravnom stanju za sve vrijeme trajanja zakupa i radi toga obavljati potrebne popravke na njoj o svom trosku. U zakup se mogu dati i druge nekretnine iz kojih se mogu crpsti plodovi (kamenolom. U zakup se obicno daju nekretnine . ZAKUP Zakup je konsenzualni dvostranoobvezni ugovor kojim se jedna strana (zakupodavac) obvezuje da ce uz naplatu (zakupninu) prepustiti drugoj strani (zakupniku) neku stvarna koristenje Na prvi pogled ova se definicija razlikuje od one iz ZOO-a prema kojoj se kod zakupa stvar daje na uporabu. zakup broda U svim navedenim slucajevima postoje posebni propisi. opoziv zbog povrede uzdrzavanja. jasno je dosla do izrazaja teznja njegovih redaktor a da se njime obuhvati i najam. Vrste darovanja. jer on cijenu mora prenijeti u vlasnistvo zakupodavca U nasem se narodnom govoru zakup obradiva zemljista naziva »arenda« Objektom zakupa mogu biti i pokretnine (npr.matelj prema darovatelju mora biti kaznjivo po kaznenom zakoniku). prema odr edbi fli 568. opoziv zbog ostecenja vjerovnika Ako je darovanje ucinjeno sa svrhom da se time ostete darovateljevi vjerovnici. mogu i takvi vjerovnici pobijati darovanje pod odredenim pretpostavkama.opoziv zbog oskudnosti. Na osnovi ugovora o zakupu. ciscenje i si. neimenovani ugovor. za to je darovanje potreban oblik javnobiljeznickog akta. zakupnik ima pravo na snizenje zakupnine razmjerno ogranicenju koristenja . pojmovno sirokim koncipiranjem zakupa. A upravo su medu njima sve vaznije viste zakupa . uzufruktuar). Osim vec spomenute osnovne razlike prema zakupu. cija je osnovna karakteristika davanje stvari na uporabu (bez crpljenja plodova). 1 cl 567). ugovor kojim se predaje na koristenje kamenolom uz placu koja ce se davati po kolicini izvadenog kamenja nije ni zakup ni ortakluk. tj u stanju kakvo je ugovorom odredeno odnosno koje je podobno za uporabu radi koje je ugovor sklopljen. opoziv zbog nezahvalnosti daroprimca (djelo koje je ucinio daropri. Darovanja ima vise vrsta. Ako darovatelj naknadno toliko osiromasi da nema vise sredstava za zivot. kao sto cemo vidjeti. Naime.

-cuvati stvar i nakon prestanka zakupa vratiti je neostecenu Ako nije sto drugo ugovoreno. -placati zakupninuu rokovima odredenim ugovorom. Zakupnik je duzan: -koristiti stvar kao dobar privrednik odnosno dobar domacin odnosno onako kako je odredeno ugovorom ih namjenom stvari. zakupnik moze raskinuti ugovor ili zahtijevati snizenje zakupnine Uz svako navedeno pravo. Ovlastenje zakupniku na davanje u podzakup ureduje se ugovorom o zakupu Ako drukcije nije ugovoreno. Za vidljive nedostatke. ako drukcije nije ugovoreno ili ne proizlazi iz obicaja. zakupodavac ima pravo otkazati ugovor bez davanja otkaznog roka. ali je namjerno propustio o njima obavijestiti zakupniku Za takve nedostatke zakupodavac odgovara makar su zakupniku ostali nepoznati zbog njegove (zakupceve) krajnje nepaznje. -snositi odgovornost zapravne nedostatke zakupljene stvar i. Zakupnik je duzan obavijestiti zakupodavca bez odgadanja o svakom nedostatku stvari koji se pojavi za tr ajanja zakupa kao i o svakoj nepi edvidenoj opasnosti koja bi zaprijetila stvari. zakupodavac mu moze otkazati ugovor o zakupu Ugovor ce ostati na snazi ako zakupnik isplati duznu zakupninu prije nego mu bude priopcen otkaz ugovora.e n d i) pod uvjetom da se mogu odvojiti bez ostecenja stvari Zakupodavcu se daje pravo da te dodatke zadrzi ako zakupniku naknadi njihovu vrijednost u vrijeme vracanja. 2. Cl. Ponajprije kad je zakupodavac znao za nedostatke i namjerno ih presutio zakupniku. U tom slucaju. zakupnik moze. zakupnik moze. osim ako je zakupodavac tvrdio da stvar nema nikakvih nedostataka. medutim. odgovara za sve nedostatke zakupljene stvari. Ako je zakup na vrijeme ispod jedne godine. Zakupnik je duzan vratiti stvar u onom stanju u kakvom je bila u casu predaje Dodatke koje je ucinio na stvari moze odnijeti (i u s t o 11. zakupodavac ne odgovara Vilo je stroga. ledino se ne odgovara za nedostatke koji su manjeg znacenja. imaju kao posljedicu snizenje zakupnine u odgovarajucem razmjeru.Zakupodavac ne moze. po svom izboru. 5 Podzakup Podzakup je ugovor kojim zakupnik daje zakupljenu stvar u zakup drugome. po svom izbom. placa polugodisnje ako se radi o zakupu na jednu ili vise godina. -naknaditi stetu za koristenje stvari protivno ugovoru odnosno namjeni stvari. zakupnina se placa nakon isteka ugovorenog roka. zatim kad nedostatak potpuno onemogucuje koristenje zakupljene stvari i napokon kad je zakupodavac. raskinuti ugovor ili zahtijevati snizenje zakupnine. i kumulativno naknadu Stete. Pri tome nije odlucno je li stvar koristio on ili tko drugi po njegovu nalogu ili dopustenju Ako bi zakupnik i nakon opomene nastavio koristiti stvar protivno ugovoru ih njezinoj namjeni ih zanemari njezino odrzavanje i tako izazove opasnost znatnije stete. Izmjene koje bi dovele do suzavanja koristenja stvari. -snositi odgovornost za materijalne nedostatke stvari. odgovornost zakupodavca za one nedostatke za koje je on znao. zakupniku pripada i pravo na naknadu stete Napominjemo da zakupnik ima sva spomenuta prava i kad zakupljena stvar nema neko od svojstava koja bi po ugovoru ili obicaju trebala imati ili ih za vrijeme zakupa izgubi. naime. 583. kako bi zakupodavac mogao na vrijeme poduzeti potiebne mjeie Ako to ne ucini. raskinuti ugovoi ili zahtijevati snizenje zakupnine Ako je nedostatak otklonjiv bez vecih nezgoda za zakupnika. ZOO zakupnina se. Ta se odgovornost odnosi na sve nedostatke zakupljene stvari koji smetaju njezinom ugovorenom ih redovitom koristenju. ciniti izmjene na stvari koje bi ometale koristenje stvari. zakupnik moze zahtijevati ili otklanjanje nedostataka ili snizenje zakupnine Ne otkloni li zakupodavac nedostatak u naknadnom primjerenom roku koji mu je zakupnik odredio. ko se pravom trecega samo ogranicuje zakupcevo pravo (npr na zakupljenom zemljistu treci ima sluznost puta). a to su oni koji su u casu sklapanja ugovora bili zakupniku poznati ili mu nisu mogli ostati nepoznati. zakupnik gubi pravo na naknadu stete koju bi pietipio zbog nedostataka ili nastale opasnosti Koja prava ima zakupnik kadstvar ima neki nedostatak? Razlikuju se neotklonjivi od otklonjivih nedostataka U slucaju neotklonjivog nedostatka koji je postojao u casu sklapanja ugovoia ili je nastao kasnije. O pravnom se nedostatku radi ako treci ima neko pravo na zakupljenoj stvari koje iskljucuje ili ogranicuje zakupcevo pravo na koristenje stvari Utvrdi li se da trecemu doista pripada neko pravo (npr pravo vlasnistva) koje sasvim iskljucuje pravo zakupniku na koristenje stvari. Ne plati U zakupnik zakupninu ni u roku od 15 dana od opomene. koristeci svoj monopolski polozaj. Ipak u nekoliko ce slucajeva odredba o iskljucenju ili ogranicenju odgovornosti biti nistava. ugovor o zakupu se taskida po samom zakonu. stvar se vraca u mjestu u kojem je bila predana. osim uz pristanak zakupniku. pa i onda ako za njih nije znao Odgovornost obuhvaca i one nedostatke koji se odnose na svojstva i odlike stvari koji su izrijekom ili presutno predvideni ugovorom. zakonom ili obicajem u mjestu predaje stvari zakupniku Prema odredbi iz st. Slicno kupopiodaji i kod zakupa je dopusteno ugovoiom iskljuciti ili ogianiciti odgovornost zakupodavca za materijalne nedostatke. zakupnik moze dati stvar u podzakup ih na uporabu po nekoj drugoj osnovi (npr posudba). a zakupodavac je duzan naknaditi zakupniku nastalu stetu. ah samo ako se time ne nanosi steta zakupodavcu . nametnuo takvu odredbu zakupniku.

Ako. Ostalo poljoprivredno zemljiste nalazi se u vlasnistvu drugih pravnih subjekata. Zakupodavac moze otkazati ugovor o zakupu ako je stvar dana u podzakup bez njegova dopustenja. osim zemljista koje je oduzeto prijasnjim vlasnicima. fizickih i pravnih osoba Glede koristenja poljoprivrednog zemljista Zakon o poljoprivrednom zemljistu ustanovljuje. zakupodavac i dalje moze biti samo vlasnik zemljista Novina je u tome da se glede poljoprivrednog zemljista u vlasnistvu drzave. pa i pretposljednjem iz 1990. Odluku o tome donosi nadlezno tijelo drzavne vlasti. a na strani zakupnika poljoprivredna organizacija u drustvenom vlasnistvu. zivotinjskog i biljnog svijeta. bez obzira na protek vremena. vinogradi. pod istim uvjetima kao i prethodni.istekom vremena. pa ako se ugovaratelji odluce na upis. moze doci do presutnog obnavljanja zakupa. ZAKUP POLJOPRIVREDNOG ZEMLJISTA 1 Opci pogled. ribnjaci. prema novim propisima zakupnik moze biti svaka fizicka i pravna osoba Razumije se. moze dati domacoj fizickoj ili pravnoj osobi u zakup na tri godine. pod uvjetima koji su utvrdeni Zakonom o koncesijama (Narodne novine. zahtijevanje pisani oblrk ugovora o zakupu poljoprivrednog zemljista Stovise. zakupnik nastavi koristiti stvar. nesmetanog koristenja i ocuvanja zivotnog okolisa Zakon o poljoprivrednom zemljistu ne sadrzi odredbe o ugovoru o zakupu. ZOO daje zakupodavcu jedno znacajno ovlastenje Priznaje mu. pasnjaci. sto znaci da ce se na nj primjenjivati opce odredbe o zakupu iz ZOO (cl 567-599) U smislu navedenog Zakona poljoprivrednim se zemljistem smatraju oranice. Takoder je odredeno da poljoprivredno zemljiste oduzeto prijasnjim vlasnicima nakon 15 svibnja 1945. kao temeljnu. medutim. ako je sklopljen na odredeno vrijeme. 2 Subjekti u odnosu U odnosu na prijasnje stanje kad je na strani zakupodavca bio vlasnik poljoprivrednog zemljista. nicima. postujuci zakonske otkazne rokove. a zakupodavac se tome ne usprotivi. ako mu trajanje nije odredeno niti se moze ustanoviti iz okolnosti ih mjesnih obicaja. ah samo ako nije drukcije [ugovoreno ili odredeno zakonom odnosno ne proizlazi iz obicaja. Zastita poljoprivrednog zemljista obuhvaca zastitu od oneciscavanja i zastitu od smanjivanja ukupne povrsine poljoprivrednog zemljista Zastita od oneciscavanja provodi se radi osiguravanja proizvodnje zdr ave hrane. . Otkazni rok je 8 dana.5 Spomenutim Zakonom o poljoprivrednom zemljistu odredeno je da na poljoprivrednom zemljistu u bivsem drustvenom vlasnistvu nositeljem vlasnickih prava postaje Republika Hrvatska. Oblik ugovora Prema dosadasnjim zakonima o poljoprivrednom zemljistu. Koristi se i Stiti na nacin odreden Zakonom o poljoprivrednom zemljistu. i propascu stvari zbog vise sile Zakup ne prestaje smrcu bilo koje od stranaka. Podzakup prestaje istekom roka na koji je ugovoren. kad je ono potrebno na osnovi ugovora ih nekog zakonskog propisa Dopustenje se moze uskratiti samo iz opravdanih razloga. ■naime. pravo da se za svoja potrazivanja prema zakupniku s naslova zakupa ■(uglavnom zakupnina) naplati izravno od podzakupniku. moze dati dozvola (koncesija) stranoj i domacoj pravnoj ili fizickoj osobi. No. livade. i to iz iznosa koji on Iduguje zakupniku na osnovi podzakupa. bi.. 80/92 ) i Zakonom o poljoprivrednom zemljistu 3. naime. vrtovi. imati na umu da je zakup jedno od obveznih prava koje se moze upisati u zemljisne knjige.. S tim u vezi je odredba prema kojoj se obradivo zemljiste koje je ostalo neobradeno u prethodnom vegetativnom razdoblju. smatra se da je sklopljen Jtjovi ugovor o zakupu na neodredeno vrijeme. izuzev ako je ugovoreno nesto drugo. To ovisi o ponasanju stranaka. Prema Ustavu Republike Hrvatske poljoprivredno zemljiste je dobro od interesa za Republiku i uziva njezinu osobitu zastitu. vocnjaci. mocvare i drugo zemljiste koje se moze privesti poljoprivrednoj proizvodnji. sto podrazumijeva sprecavanje njegove zakorovljenosti i obrastanja visegodisnjim raslinjem.Zakupniku tu svrhu mora jamciti zakupodavcu da ce podzakupnik koristiti stvar onako kako je to predvideno ugovorom o zakupu. -otkazom. ostaje u vlasnistvu Republike Hrvatske.davca i preuzima sva njegova prava i obveze prema zakupniku Zakupnik u tom slucaju moze otkazati ugovor o zakupu. individualni poljoprivredni proizvodac ili neki gradanin. nepostivanje odredbe o obvezatnosti pisanog oblika imalo je za posljedicu nistavost ugovora ZOO ne propisuje oblik ugovora o zakupu pa ugovorne strane mogu izabrati oblik koji zele Potrebno je. Zakup ne prestaje ni kad zakupodavac otudi zakupljenu stvar trecemu (pribavitelju stvari) U tom slucaju pribavitelj stvari stupa na mjesto zakupo.. duznost vlasnika i ovlastenika poljoprivrednog zemljista da obradivo poljoprivredno zemljiste odrzavaju sposobnim za poljoprivrednu proizvodnju. trstici. vec se nastavlja s njihovim nasljednicima. ali u svakom slucaju Ikada prestane zakup 6 Prestanak zakupa I Zakup prestaje: . ali samo dok se na temelju propisa o denacionalizaciji ne vrati prijasnjim vlasnicima. nakon isteka vremena na koji je zakup ugovoren. radi zastite zdravlja ljudi.

3 1. nacin njegova koristenja. moze se jednostavno reci da zakupodavac moze biti svaka osoba. 2 Oblik i sadrzaj ugovora Ugovor o zakupu poslovnih prostorija mora biti sklopljen u pisanom obliku. Nakon promjena u drustvenom i pravnom sustavu u nas. Ako ugovorom nije drukcije odredeno.vezan predati objekt u stanju prikladnom za obavljanje ugovorom predvidene djelatnosti i u tom ga stanju odrzavati. ugovaratelji ce slijediti opce odredbe ZOO-a o zakupu prilagodujuci ih prirodi objekta zakupa. trajanje zakupa te druga prava i obveze ugovornih strana Ugovor o dugorocnom zakupu poljoprivrednog zemljista sa stranom fizickom osobom zakljucuje se najkrace na pet godina. zakupnik ih moze sam izvrsiti na teret zakupodavca ili raskinuti ugovor Ako zbog izvodenja popravaka zakupnik nije mogao koristiti poslovni prostor. na poziv zakupnika. a onda o istoj prostoriji sklopi drugi ugovor sa zakupnikom B . Potrebno je posve odredeno navesti vrstu i velicinu poljoprivrednog zemljista. Zakupodavac je duzan poslovni prostor predati zakupniku u ugovorenom roku. Sredisnji dio ugovornog sadrzaja mora biti usredotocen na odredbe o bitnim sastojcima. Ako zakupodavac ne bi udovoljio toj obvezi. odr edbu o ti ajanju ugovor a. ulaze:poslovna zgrada. ih pak na teret zakupodavca dovesti poslovni prostor u stanje predvideno ugovorom odnosno stanje potrebno za obavljanje ugovorene djelatnosti Ovo posljednje moze uciniti ako to nije ucinio zakupodavac nakon sto ga je zakupnik na to pozvao i ostavio mu za to primjereni rok. a usvojeno stvarnopravno nacelo prioriteta. uredaja i opreme do kojega je doslo zbog redovitog koristenja . garaza i garazno rgjesto. Osteceni zakupnik ima pravo na naknadu stete prema opcim pravilima o odgovornosti za stetu 4 Prava i obveze ugovornih strana U prvom redu*zakupodavac je ob. kad je ugovor sklopljen na neodredeno vrijeme. Osim obveze odrzavanja poslovnog prostora u ugovorenom stanju. naknadu za koristenje uredaja i odredbu o otkazu i otkaznim rokovima. Ah zakupnik je duzan snositi troskove popravka ostecenja poslovnog prostora koje je sam prouzrocio Pri tome ne odgovara za pogorsanje poslovnog prostora. ti ptavo na useljenje ima onaj zakupnik koji je prvi sklopio ugovor. Sklapagje ugovora o zakupu s dvojicom odvojenih zakupnika U praksi se pojavilo pitanje kako treba rijesiti slucaj kad jedan zakupodavac sklopi ugovor o zakupu poslovnog prostora sa zakupnikom A. fizicka ih pravna. odredbe o koristenju zajednickih prostorija i ur edaja u zgradi. opis poslovne djelatnosti koju ce zakupnik obavljati u poslovnim prostorijama. soboslikarski radovi i si ). visini zakupnine i nacinu njezina placanja. a najdulje na 30 godina Nakon proteka toga roka zakup se moze produljiti. namjenu. Buduci da nema posebnih odredaba o zakupu poljoprivrednog zemljista. Ako ugovorom nije odreden rok placanja. 4 Sadrzaj ugovora. zakupnik ima pravo raskinuti ugovor ih zahtijevati razmjerno snizenje zakupnine. Na pitanja zakupa poslovnog prostora koja nisu uredena tim Zakonom supsidijarno se primjenjuju opca pravila o zakupu. kao objekt ove vrste zakupa. duzan izvrsiti u primjerenom roku Ako to ne ucini u primjerenom roku. koja ima u vlasnistvu poslovni prostor u smislu njegove zakonske definicije Zakupnik moze biti svaka fizicka i pravna osoba.morat ce ugovor o zakupu sklopiti u pisanom obliku. sitni popravci. Poljoprivredno zemljiste u vlasnistvu drzave moze se dati u zakup domacoj i stranoj pravnoj i fizickoj osobi na vrijeme od 3 do 10 godina (cl 35 Zakona o poljoprivrednom zemljistu) ZAKUP POSLOVNOG PROSTORA Zakup poslovnog prostora ureden je Zakonom o zakupu poslovnog prostota iz 1996 g2 (dalje: ZZPP). Ako su u tu svrhu potrebni odredeni popravci on ih je. ako zbog toga nije mogao koristiti poslovni prostor Takoder ima pravo na naknadu stete ako bi zakupodavac zlouporabio svoje pravo Umjesto tih prava zakupnik se moze koristiti pravom na raskid ugovora. ako nije drukcije ugovoreno. visinu i rokove placanja zakupnine. nije duzan placati zakupninu za to vrijeme. duzan je placati mjesecno najkasnije do petog dana u mjesecu. Subjekti i objekti. u protivnom je nistav. a to su poljoprivredno zemljiste i zakupnina. ukljucivo i strana fizicka osoba kojoj su poslovne prostorije potrebne radi obavljanja dopustene djelatnosti U poslovni prostor. valja spomenuti i pravo zakupodavca da dodatno uredi poslovni prostor ih da izvede radove s ciljem snizenja troskova energije i odrzavanja Zakupnik nije duzan placati zakupninu. Time je u obveznom pravu kod ugovora o zakupu napusteno obveznopravno nacelo preferencije.U takvom slucaju prednost. Zakupnik je duzan placati ugovorenu zakupninu. U sadrzaj ugovora svakako treba unijeti naznacenje poslovnih prostorija i zgrade u kojoj se nalaze. 3. mogucnost davanja u podzakup. poslovna prostorija. Ako to ne bi ucinio zakupnik ga na to moze siliti tuzbom ili raskinuti ugovor Za sve vrijeme zakupa zakupodavac je duzan odrzavati poslovni prostor u ugovorenom odnosno prikladnom stanju. zakupnik snosi troskove koristenja zajednickih uredaja u zgradi i troskove tekuceg odrzavanja poslovnog prostora (ciscenje. Pisani oblik obavezan je za dugorocni zakup poljoprivrednog zemljista sa stranom fizickom osobom.

Medutim. Otkazom redovito prestaje ugovor o zakupu poslovnog prostora sklopljen na neodredeno vrijeme. prestati i zakup na odredeno vrijeme. naime. te ugovor o sluzbi i ugovor o djelu Tijekom vremena svi su ti razliciti oblici jedinstvenog najamnog ugovora postali potpuno samostalni ugovori. pa i onaj sklopljen na odredeno vrijeme. povrsina. istekom toka. Jos nekoliko pravila o otkazu ugovora sklopljenog na neodredeno vrijeme Prije svega takav ugovor ne moze prestati prije isteka jedne godine od dana sklapanja. Istekom roka prestaje zakup kad je ugovor sklopljen na odredeno vrijeme Ako je ugovor o zakupu sacinjen kao ovrsna isprava u smislu Zakona o javnom biljeznistvu. NAJAM 1 Pojam i karakteristike.Vazno je istaknuti da zakupnik nema ptavo ciniti preinake poslovnog prostora kojima se bitno mijenjaju konstrukcija. ako zakupodavac. vraca sintezi najma i zakupa u jedinstveni ugovor o zakupu. kao sto je receno kod zakupa. ako se pogleda kratko povijesni razvitak ugovora o najmu. pored odredaba ZOO o zakupu u nasem je pravu zasebno ureden ugovor o najmu stana Zakonom o najmu stanova iz 1996 g. naplatan i kauzalan ugovor Kauza kod najma je naplatno prepustanje stvari na uporabu. Stoga ce se odredbe ZOO o zakupu primjenjivati na ugovor o najmu stana samo supsidijarno. Najam je ugovor kojim se najmodavac obvezuje predati najmoprimcu odredenu stvar na uporabu. dvostranoobvezan. odustankom.6 (dalje: ZNS). od kojih neki (kao.4 tada se ovrha . a najmoprimac se obvezuje za to placati odredenu najamninu. nego treca osoba stupa u prava i duznosti zakupodavca Time smo dobili primjer prijenosa ugovora na temelju zakonske odredbe Zakup ne prestaje ni u slucaju smrti zakupnika ili njegove statusne promjene (kad se radi o pravnoj osobi). ne obuhvaca i uzivanje u smislu pribitania plodova (zarada i sl. u svako doba. Tako moze svaka strana. Otkaz se daje u pisanom obliku i dostavlja preporucenom postom zakupodavcu. namjena ili vanjski izgled bez suglasnosti zakupodavca. Ako nije ugovorom drukcije odredeno. iz zakonom predvidenih razloga. ali se ugovor moze otkazati i putem javnog biljeznika U ovom posljednjem slucaju javni biljeznik sastavlja o priopcenom otkazu zapisnik. razumije se. ne dovede poslovni prostor u stanje u kojem ga je duzan predati odnosno odrzavati. Razlika prema zakupu je u tome sto uporaba. raspored. tada nasljednici odnosno pravni sljednici zakupnika stupaju u njegova prava i obveze. osim ako strane nisu drukcije ugovorile ili postoji neki od prethodno navedenih razloga Otkazni rok je tri mjeseca ako ga ugovorne strane nisu drukcije odredile.ispraznjenje prostora i njegova predaja zakupodavcu provodi neposredno na osnovi ugovora o zakupu Zakonom o zakupu poslovnog prostora posebno je detaljno razraden prestanak ugovora otkazom.) Najam je konsenzualan. ima snagu ovrsne isprave Ako zakupodavac proda zakupljeni objekt ili ako na bilo koji drugi nacin treca osoba stekne od zakupodavca objekt. Ovaj se ugovor moze zakljuciti na neodredeno ili na odredeno vrijeme Najam je jedan od obveznopravnih ugovora Medutim. ugovor o zakupu ne prestaje. za razliku od koristenja. npi. Pri tome treba razlikovati razloge koji daju pravo na otkaz ugovora jednoj i drugoj ugovornoj strani. otkazati ugovor o zakupu poslovnog prostor a. ako zakupnik i poslije pisane opomene koristi prostor protivno ugovoru ili mu nanosi znatniju stetu. ugovor o sluzbi i ugovor o djelu) gotovo vise nemaju nikakvih dodirnih tocaka s najmom Jedno vrijeme je izgledalo da ce se definitivno raspasti ogezeovska simbioza najma i zakupa. ako ne placa zakupninu te kada je zakupodavcu nuzan taj prostor za obavljanje njegove djelatnosti (cl 27 ZZPP) Zakupnik takoder moze otkazati ugovor u svako doba. . ako nije drukcije ugovoreno Uredaje koje je ugradio u poslovni prostor ima pravo odnijeti (ti« tolletidi)^osim ako bi to prouzrocilo ostecenje prostora Podzakup. no ZOO se. u tom se razvitku opazaju vrlo interesantne tendencije U rimskom pravu bio je ugovor o najmu samo jedan oblik sireg ugovora poznatog pod nazivom locatio-conductio Taj ie ugovor u sebi sadizavao i najam i zakup. Ali otkazom moze. zakupnik nema pravo poslovni prostor ih njegov dio dati u podzakup drugome. ako sadrzi izjavu potpisanu po protivnoj strani da se ne protivi otkazu. u primjerenom roku. Ugovor o zakupu poslovnog prostora prestaje otkazom. raskidom. ako druga strana ne ispunjava ugovorne ili zakonske obveze Zakupodavac moze otkazati ugovor o zakupu poslovnog prostor a u svako doba. Na ugovor o podzakupu primjenjuju se pravila koja vrijede za ugovor o zakupu poslovnog prostor a Prestanak ugovora. Prednost takvog otkaza je u tome sto taj zapisnik. LJ protivnom zakupodavac ima pravo raskinuti ugovor i zahtijevati naknadu stete Osnovno je pravo zakupnika da se poslovnim prostorom namjenski koristi s tim da ga po prestanku zakupa preda zakupodavcu u stanju u kakvom ga je primio. od razloga na koje se moze pozivati samo jedna ih druga strana. bez obzira je li sklopljen na neodi edeno ili odredeno vrijeme. ukljucujuci i onaj sklopljen na odredeno vrijeme.

Objektom ugovora o najmu stana moze biti i dio stana (cl 5 ZNS) 2 Subjekti. Ugovor o najmu duzan je najmodavac dostaviti nadleznom upravnom tijelu jedinice lokalne samouprave i poreznom uredu. Ugovor o najmu stana sklapa se s jednom osobom. ZNS nije prepustio u potpunosti utvrdivanje visine najamnine ugovornim stranama On razlikuje zasticenu najamninu i slobodno ugovorenu najamninu.istekom vremena. Glavna najmoprimceva obveza je da na vrijeme placa najamninu Rokovi placanja odreduju se ugovorom ih propisom. odredbe o primopredaji stana. osnivanje najma bez suglasnosti najmodavca. -otkazom. a drugi se svodi na namjeru najmodavca da se useli u stan ih da u njega useli svoje potomke. Medutim. Za duznu najamninu i naknadu stete na stanu i uredajima. ako je sklopljen na odredeno vrijeme. Ipak ZNS naznacuje sto bi osobito trebalo uci u njegov sadrzaj. J ty Stanom se. Oblik i sadrzaj. zadrzati dok mu ne bude placena duzna najamnina odnosno naknada stete. treba obratiti paznju na odredbu ZNS-a prema kojoj se ugovor o najmu na odredeno vrijeme smatra presutno obnovljenim za isto vrijeme trajanja ako nijedna ugovorna strana. Najmoprimac je duzan cuvati stan i nakon prestanka najma predati ga najmodavcu u stanju u kome je stan primio Najmoprimac ne odgovara za promjene do kojih je doslo zbog redovite uporabe stana. zgradi ih zajednickim prostorijama Za duznu najamninu i pocinjenu stetu sohdarno odgovaraju najmoprimac i clanovi njegova domacinstva Najmoprimac ima pravo uporabe onih zajednickih prostorija. vrste troskova u vezi sa stanovanjem i nacin njihova placanja i vrijeme trajanja najma. Bez pisane suglasnosti najmodavca ne smije izvrsiti nikakve preinake u stanu. uporaba stana za druge namjene umjesto stanovanja itd. Najmodavac ne moze dati otkaz iz prvonavedenog razloga ako prethodno pisano ne opomene najmoprimca da otkloni razloge za otkaz i u tu svrhu mu ostavi rok od 30 dana Opomena nije potrebna ako najmoprimac vise od dva puta postupi suprotno ugovoru odnosno Zakonu. smatra skup prostorija namijenjenih stanovanju s prijeko potrebnim sporednim prostorijama koje cine zatvorenu gradevinsku cjelinu i imaju poseban ulaz.U nastavku cemo izloziti najvaznije elemente ugovora o najmu stana. Izostane li. Svi javni tereti u vezi sa stanom padaju na najmodavca Najmodavac ne smije najmoprimca smetati u ugovorenoj uporabi stana Tako. Ugovorni sadrzaj stranke u nacelu oblikuju prema svojim potrebama. branitelji. npr.prvi se odnosi na uporabu stana suprotno Zakonu i ugovoru o najmu stana (neplacanje najamnine i drugih troskova. odredbe o odrzavanju stana i upor abi zajednickih prostorija. Najmodavac moze otkazati ugovor o najmu stana iz razloga predvidenih u ZNS Dva su razloga . podaci o osobama koje ce imati ptavo uporabe stana zajedno s najmoprimcem. uredajima i dijelovima zgrade i ne otkloni je u roku od 30 dana i ako najmoprimac izvrsi preinake u stanu ili zgradi bez pisane suglasnosti najmodavca Izjava o raskidu daje se u pisanom obliku s obrazlozenjem i rokom za iseljenje od najmanje 15 dana . ne obavijesti u pisanom obliku drugu stranu da ne namjerava sklopiti ugovor za novo razdoblje. Za valjanost ugovora o najmu stana zahtijeva se p i. prilikom iseljenja najmoprimca. Najmodavac mora dati otkaz u pisanom obliku i navesti razlog otkaza i) . dijelova i uredaja zgrade koji su nuzni za uporabu stana Takoder i zemljista koje sluzi zgradi 5. 4 Obveze i prava stranaka Osnovna je obveza najmodavca da najmoprimci! preda stan pogodan za stanovanje i omoguci mu uporabu stana prema odredbama ugovora i u tu svrhu stan redovito odrzava Za eventualne nedostatke i stetu njima prouzrocenu najmodavac odgovara prema opcim pravilima obveznog prava. ako je sklopljen na neodredeno vrijeme Najmoprimac moze otkazati ugovor o najmu stana uz jedini uvjet da o tome obavijesti najmodavca najmanje tri mjeseca prije dana iseljenja Obrazlozenje nije potrebno. To su: imena ugovornih strana. moze u iznajmljene prostorije ulaziti samo uz odobrenje najmoprimca. najmanje 30 dana prije isteka ugovorenog vremena. Najmodavac moze biti vlasnik stana. Ostali najmoprimci placaju tzvslobodno ugovorenu najamninu\ no predvidena su odredena ogranicenja i za njezinu visinu. —Zasticenu najamninu. Podnajam.s a n i oblik. Jedina je iznimka ako je ulaz u prostorije nuzan radi odrzavanja objekta ili u vezi provjere dogovorenog nacina uporabe. opis stana ih dijela stana koji se daje u najam. koja ne moze biti niza od troskova redovitog odrzavanja zgrade. zajednickih dijelova. Najmoprimac moze dati stan ih dio stana u podnajam samo uz suglasnost najmodavca Ugovor o podnajmu duzan je najmoprimac dostaviti najmodavcu i poreznoj upravi 6 Prestanak naima Ugovor o najmu stana prestaje: . Ako najmodavac daje otkaz iz drugonavedenog razloga duzan je prema ZNS (st 2 cl 21) osigurati najmoprimcu drugi useljiv stan pod istim uvjetima stanovanja. iznimno s oba bracna druga Uz najmoprimca pravo uporabe stana imaju i clanovi njegova obiteljskog domacinstva.raskidom. a za drugi razlog sest mjeseci. Prema ZNS raskid je rezerviran samo za najmodavca i to u dva slucaja I ako najmoprimac svojom krivnjom nanese stetu zajednickim prostorijama. visina najamnine i nacin njezina placanja. placaju u zakonu navedene kategorije najmoprimaca (osobe slabijeg imovnog stanja. najmodavac ima zakonsko zalozno pravo na unesenom pokucstvu i drugim pokretninama najmoprimca i clanova njegova obiteljskog domacinstva On ima i pravo te stvari. u smislu ZNS. 3. roditelje ih osobe koje je duzan uzdrzavati Otkazni tok u slucaju prve grupe razloga je tri mjeseca. nositelji stanarskog prava do stupanja na snagu ZNS). a najmoprimac svaka fizicka osoba.). ugovor je nistav. zajednickih uredaja i zemljista koje sluzi zgradi.

Ali. Naime. 500 komada. ako zajmodavac nije bio vlasnik stvari. prema odredbi iz Cl. trenutno nema novaca. Kao objekti zajamske cinidbe mogu se pojaviti novac ili zamjetljive stvari Danas je potrebno praviti tu razliku izmedu objekta zajamske cinidbe zato sto novcana cinidba nije cinidba davanja zamjenjivih stvari.unutarnja vrijednost. stoga zaduznica. nego samo dokazno sredstvo kojim vjerovnik dokazuje da je duznik primio stvari ih novac i obvezao se da ih vrati Iznimno se. Na strani vlasnika stana propisana je obveza sklapanja ugovora o najmu stana. Zajam je instrument pomocu kojega se omogucuje koristenje tudeg kapitala ih tudih zamjenljivih stvari Na primjer. ZAJAM 1. zajmoprimac ce postati vlasnik pozajmljene stvari samo onda ako je zajmodavac bio vlasnik Prema tome. u nekim slucajevima. Njegov susjed B slucajno ima cigle i on mu pozajmi. recimo. a beskamatni zajam je besplatni pravni posao Zajam je pravni instrument koji omogucuje kreditiranje. Novac ima nominalnu i unutarnju vrijednost Iz iskustva znamo da moze nastati periodicki disakord izmedu tih dviju vrijednosti.cinidba vrijednosti. zasticeni najmoprimac ima pravo prvokupa. ugovoriti zasticenu najamninu. osim zasticene najamnine. ZOO je prihvatio nominalisticku teoriju. pisani oblik zahtijeva za ugovor o kreditu. s tim da mu kasnije vrati istu vrstu cigle. nego je novcana cinidba . Ovdje ne cemo ulaziti u pojedinosti. a prema drugoj . A-u se zbog potresa srusi zid Uzmimo da A. a zajmoprimac se obvezuje da mu. najmoprimac se moze obratiti tuzbom sudu pa ce presuda suda zamijeniti taj ugovor. A mora poslati svoju bolesnu zenu u bolnicu na hjecenje. na zahtjev najmoprimca. Prema prvoj je kod vracanja mjerodavna nominalna. a ako ovoga nema.30-49) podrobno razraduje ugovorni polozaj zasticenog najmoprimca. a da istodobno nema ni cigle na skladistu mjesne ciglane. nista se ne mijenja ako je pozajmljeni iznos dobrojen u apoenima od 10 ih 5 kuna. Te osobe imaju pravo. a stjecanje vlasnistva samo je nuzna posljedica ostvarenja toga cilja Zajam je u nacelu neformala n pravni posao. Zajam moze biti naplatni ili besplatni pravni posao. prilikom sklapanja ugovora. Uz kamate je n a. 30 ZNS danom stupanja na snagu toga Zakona bivsi nositelji stanarskog prava (prava trajnog koristenja stana u drustvenom vlasnistvu) stjecu prava i obveze najmoprimca. nije oblik ugovora o zajmu. 2 Karakteristike zajma Po obveznom pravu do ZOO-a.M -spor azumom ugovornih strana u svako doba Sporazumom ureduju nacin i vrijeme primopredaje stana Slicno kao kod zakupa ni ugovor o najmu stana ne prestaje smrcu. a predaja stvari spada u ispunjenje ugovora Zajam je dvostranoobvezni ugovor jer svaka je ugovorna strana istodobno i duznik i vjerovnik. zajam je konsenzualni ugovor. Ako bi vlasnik. ZNS (cl. tek bismo napomenuh da. jer nastaje samim sporazumom stranaka. Objekt zajamske cinidbe. Prema ZOO-u (cl. stoga je sasvim svejedno o kojoj se vrsti novca r adi Na primjer. odbio sklopiti ugovor o najmu. promjenom ili prestankom (ako je pravna osoba) najmodavca. Zato su u vezi s ispunjenjem novcane cinidbe postavljene dvije oprecne teorije: nominalisticka ivaloristicka. Zbog toga je nuzno da zajmoprimac postane vlasnik stvari. U slucaju prodaje stana. Kao sto je vec receno kod novcanih obveza. nije uopce ni nastao valjani ugovor o zajmu Zajam je k a u z a 1 n i pravni posao Ali svrha ih cilj zajma nije stjecanje vlasnistva Cilj zajma je ostvarenje kredita (causa credendi). prema ZOO-u (cl 1066). a nema novaca da plati bolnicke troskove No on ce ipak pomoci svojoj zeni tako sto ce od nekoga pozajmiti potreban novac i kasnije ga vratiti. 557). a time i medusobno pomaganje Medutim. zajam je bio realni ugovor za ciji nastanak je bila potrebna predaja stvari. pastorka i usvojenika navedenog u ugovoru o najmu Ako te osobe zele preuzeti prava i obveze iz ugovora moraju se sporazumjeti koja ce od njih prihvatiti polozaj najmoprimca i o tome obavijestiti najmodavca Potrebno je napomenuti da se rezim ugovora o najmu stana unekoliko mijenja ako se sklapa sa zasticenim najmoprimcem. poslije odredenog vremena. Prava i obveze iz ugovora tada prelaze na njegova nasljednika odnosno pravnog sljednika Ako umre ih napusti stan najmoprimac ugovor o najmu stana prenosi se ex lege na njegova bracnog druga. o najmu stana na neodredeno vrijeme. sto kod zajma znaci da se zajmoprimac oslobada obveze kad isplati onaj broj novcanih jedinica na koji njegova obveza glasi a) . Pojam Zajam je ugovor kojim se zajmodavac obvezuje predati zajmoprimcu odredeni iznos novca ili odredenu kolicinu drugih zamjenjivih stvari. na njegovo dijete. takav najmoprimac ima odredenu zastitu od otkaza ukljucivo i. Iz tih primjera vidimo da za A-a ima novac odnosno cigla vrijednost samo onda ako ne mora vratiti isti novac odnosno istu ciglu. Ih. vrati isti iznos novca odnosno istu kolicinu stvari iste vrste i kakvoce. pravo na drugi useljivi odnosno odgovar ajuci stan s pravima i obvezama zasticenog najmoprimca. ti pisana isprava koju izdaje duznik vjerovniku.platni pravni posao. iskustvo je pokazalo da se od zajma kao instrumenta uzajamnog pomaganja moze stvoriti instrument bezdusne eksploatacije uz pomoc lihvarskih kamata.

nema nikakvih zapreka da ugovor o investicijskom zajmu sklope i same fizicke osobe Emisijski zajam. vratiti kredit prije roka. Pojam i osnovne karakteristike. otkaz zajma od strane zajmodavca itd. karakteristike su mu da je zajmodavac uvijek banka. Ugovor o kreditu Odvojeno od ugovora o zajmu. Medutim. Kao i kod zajma. Zajmoprimac moze odustati od ugovora o zajmu piije nego mu zajmodavac pieda objekt zajamske cinidbe. To je zajam s ugovorenom namjenom. da je uvijek naplatan. s time da je posudovnik mora nakon odredenog vremena ili nakon dogovorene uporabe vratiti. da je objekt cinidbe iskljucivo nov a c. Zajmoprimac ima pr avo vratiti zajam i prije roka. ako zajmoprimac upotrijebi pozajmljeni novac u neku drugu svrhu. Pravo zajmoprimca da trazi predaju stvari zastarijeva za tri mjeseca od zajmodavceva zakasnjenja. ako vrijeme nije ugovoreno.Obveze i prava stranaka. Smatramo da ce biti dovoljno ako ukratko prikazemo samo neke od njih Investicijski zajam. zajmoprimac je duzan vratiti zajam nakon isteka primjerenog roka knji. Ovdje moze doci do primjene i odredba iz cl 566. ako bi banka time dosla u bitno nepovoljniji polozaj Korisnik moze odustati od ugovora prije nego se pocne koristiti kreditom. 1065-1071). Najvaznija obveza zajmodavca je svakako obveza predaje pozajmljene stvari u ugovoreno vrijeme. a ne onu koja je ugovorena Ako je zajmodavac banka. Zajmodavac moze odbiti predaju obecanih stvari ako su materijalne prilike zajmoprimca takve da je neizvjesno hoce li biti u stanju vratiti zajam Trazi se jedino da zajmodavac to nije znao u vrijeme sklapanja ugovora odnosno da je pogorsanje materijalnih prilika zajmoprimca nastalo poslije sklapanja ugovora Glavna obveza zajmoprimca je da u ugovorenom roku vrati istu kolicinu stvari. To znaci da je vjerovnik dao zajam istom onog casa kada je kupio obveznicu. a svakako za godinu dana od sklapanja ugovora. Ugovorom o kreditu banka se obvezuje da korisniku kredita stavi na raspolaganje odredeni iznos novcanih sredstava.tj uvijek se daje uz kamatu i da je formalan. U odnosu na standardnu varijantu ugovora o zajmu. iste vrste i kakvoce. Njime se najcesce sluzi drzava kad je potrebno prikupiti sredstva za neku opcekorisnu svrhu Takvi se zajmovi obicno nazivaju narodnim ili drzavnim zajmovima 6. Investicijskom je zajmu svrha da ga zajmoprimac koristi za investicije Ali kako se zajmoprimac mora koristititi zajmom za odredenu svrhu.. ako korisnik kredita postane insolventan i u slucaju prestanka pravne osobe ili smrti korisnika. medutim. ZOO-a piema kojoj zajmodavac moze izjaviti da raskida ugovor. ali odgovar a za stetu koja je zajmodavcu prouzrocena odustankom.). Posudba je jednostranoobvezni ugovor. po svojim bitnim sastojcima i karakteristikama u osnovi vrsta zajma. Ugovor o emisijskom zajmu kombinacija je elemenata zajma i elemenata kupoprodaje Naime. Istodobno ona je realni ugovor Duznik stjece samo neposredni posjed stvari i mora vratiti upravo tu istu stvar . korisnik kredita moze. ugovor o investicijskom zajmu mora biti sklopljen u pisanom obliku Takav zajam je redovito naplatni posao Medutim. onda kad to zajmoprimac zatrazi. a vjerovnici zatim te obveznice kupuju. dotle je kod investicijskog zajma upravo ta namjena zajma bitan element ugovora. uz prethodnu obavijest banci. u ugovor treba unijeti jos dvije klauzule. na odredeno ili neodredeno vrijeme. Banka moze odobriti kredit i na temelju zalaganja stvari ili vrijednosnih papira POSUDBA 1. Posudba je realni ugovor koji nastaje tako da jedna strana (posuditelj) preda drugoj strani (posudovniku) odredenu stvar na besplatnu uporabu. ne moze biti kraci od dva mjeseca racunajuci od zajmodavcevog trazenja da mu se zajam vrati. Po jednoj se predvida da zajmodavac ima pravo nadzora nad investiranjem pozajmljene sume Po drugoj se pak predvidaju sankcije zbog nekoristenja zajma za ugovorenu namjenu Sankcije ce u pravilu biti imovinskopravne (npr da je zajmoprimac odjednom duzan vratiti cijeli iznos zajma. Tipican primjer ugovora o emisijskom zajmu je npr zajam za izgradnju cesta i drugih krupnijih objekata.Neke vi ste zajma Do sada smo govorili o opcim karakteristikama i nacelima ugovora o zajmu. a korisnik se obvezuje da banci placa ugovorenu kamatu i dobiveni iznos novca vrati u vrijeme i na nacin kako je utvrdeno ugovorom« b) Iako sistematiziran kao zaseban imenovani ugovor. Ne mozemo govoriti o svima. ugovor o emisijskom zajmu nastaje kad duznik izda javne obveznice o zajmu. ugovor o kteditu je' nesumnjivo. U tom slucaju banka mu ne smije uracunati kamatu za razdoblje od vracanja kredita pa do dana kada je po ugovoru trebalo vratiti kredit. o cemu mora unaprijed obavijestiti zajmodavca i naknaditi mu eventualnu stetu. A sto ako rok nije ugovoren? Ako se tok ne moze odrediti ni iz okolnosti pod kojima je zajam dan. ZOO je normirao i ugovor o kreditu (cl. 5. Dok kod obicnog zajma nema uopce govora o tome da se kao bitni element samog ugovora navede za sto ce zajmoprimac pozajmljeni objekt upotrijebiti. ugovora o zajmu ima vise vrsta. a unutar skupine tzv bankarskih poslova.jer se mora sklopiti u pisanom obliku Banka moze otkazati ugovor o kreditu prije isteka roka ako se kredit koristi nenamjenski. za neku namjenu ili bez utvrdene namjene.

Posudovnik je duzan snositi sve troskove koji su redovito spojeni s uporabom posudene stvari. uopce ne radi o posudbi. recimo. npr. pa ju je posuditelju platio. za posudbu nije bitno je h stvar potrosna ili nepotrosna. Objekt posudbe mogu biti i pokretne i nepokretne stvari Posudivanje pokretnih stvari je cesto i uobicajeno. prema pravnim pravilima OGZ. za 2 sata 4. Na primjer. ali nije ustanovljena ni svrha ni vrrreme uporabe. a mora se nakon dovrsene uporabe vratiti ista stvar. Posudovnik ima pravo sluziti se stvar ju onako kako je to ugovoreno. prema pravnom pravilu iz OGZ-a. umjesto posudbe. Posudovnik odgovara posuditelju za stetu do koje je doslo zbog protuugovorne uporabe stvari Na primjer. Za pretjerano istrosenje stvari odgovara posuditelju Na primjer. posudovnik nije duzan na zahtjev posuditelja vratiti stvar prije roka. povod Posuditelj ima pravo posudovniku oduzeti stvar i prije roka ako ju je posudovnik neovlasteno dao u potposudbu. posudi B-u na citanje potpuno novu knjigu. tada je mjerodavan uobicajeni nacin uporabe posudene stvari A. treba uvijek posebno ugovoriti nacin uporabe i individualno vracanje. posudovnik je duzan naknaditi skrivljenu stetu. Kci koja je vlasnik stroja moze doci u situaciju da od snahe posudi svoj vlastiti stroj. A. duzan mu ih je posuditelj u potpunosti naknaditi. jer se to samo po sebi nikad ne podrazumijeva Tako. smatr alo se. Duznosti posudovnika. usprkos tome B. a ne bi bio pogodio stvar da nije bila dana u potposudbu To je tzv. Besplatnost je toliko bitna za posudbu da nestankom elementa besplatnosti nestaje i same posudbe cim bismo.000 stranica B-u. duzan je hraniti konja kojega je na nekoliko dana posudio radi jahanja. npr posudi B-u svoj dzepni sat i nista ne ugovore glede nacina uporabe No usprkos tome sigurno je da B ne smije upotrijebiti sat za tucanje oraha Ako je u ugovoru o posudbi bilo tocno odredeno vrijeme trajanja posudbe. A. tada se. Potposudba. krace. npr troskovi lijecenja posudene zivotinje. Za davanje stvari u potposudbu potreban je pristanak posuditelja. je oporucno ostavio sivaci stroj svojoj kceri. dok je posudivanje nekretnina mnogo rjede Mogao bi se. dobili bismo. odgovara ne samo za skrivljenu Stetu nego i za slucajnu propast stvari ako se slucaj dogodio kod potposudovnika. odnosno ako nije nista ugovoreno. a on mu je vrati svu poderanu i prljavu. te treba vratiti upravo to isto voce. Nacin uporabe uglavnom izlazi iz same prirode stvari. Iz samog ugovora oposudbi posudovnik nije ovlasten stvar dati drugome u potposudbu. u reklamne svrhe posuditi zid kuce.Medu osnovnim karakteristikama ugovora o posudbi treba spomenuti besplatnost. Buduci da se kod posudbe stvar daje na uporabu. Ako imamo na umu da ni kod posudbe nije teziste toliko na kakvoci stvari koliko na nacinu uporabe. ali treba reci da se radi samo o izlaganju. ako se posuduju potrosne stvari. Medutim. UGOVOR O DJELU . Za posudbu nije bitno je li posuditelj vlasnik stvari Posuditi se moze i tuda stvar Na primjer. Na primjer. mozemo reci da objekt posudbe mogu biti potr osne i nepotrosne stvari. stavi na kola 1. svojoj snahi koja uci sivati ostavio je na tom stroju usus u tr ajanju od 5 godina. onda se glede same uporabe i ne mora nista posebno ugovoriti. tat posudi nekome ukradeni bicikl Stovise.000 kg tereta. objekt posudbe. On je. duzan takve troskove predujmiti posudovniku Ako je pak izvanredne troskove platio sam posudovnik. Takva se posudba naziva »posudbom za diku« (icommodatum adpompam vel ostentationem). Takvi izvanredni troskovi bih bi. da objekt posudbene cinidbe ih. stovise. Prekarij Ako je stvar predana na uporabu. Interesantna pravna situacija nastaje ako je posudovnik stvar izgubio. recimo. Medutim. 2 Objekt posudbe. npr mozemo radi ukrasa posuditi kilogram voca. najam. —Izvanredne troskove snosi posuditelj. Medutim. npr predah stvar na uporabu za placu. mogu biti samo nepotrosne stvari. isto se tako i kod vremena uporabe moze trajanje odrediti i s obzirom na cilj uporabe i s obzirom na vrstu stvari Razumije se da to dolazi u obzir onda ako strane nisu odredile rok trajanja Uporabe Ako A posudi roman od 1. posuditelj je ovlasten posudovniku oduzeti stvar zbog protuugovorne uporabe stvari. nego je bitno da se mora vratiti ista stvar y Ali ako se u posudbu daju nepotrosne stvari. nego o prekariiu Za prekaiij je pak jedna od osnovnih karakteristika da se moze u svako doba opozvati. nece moci traziti povrat. na 15 dana 3 Prava posudovnika. tj vracanje upravo same te stvari. posudovnik ima pravo vratiti posudenu stvar prije roka Kao sto kod nacina uporabe. Ako posudovnik bez pristanka posuditelja dade stvar u potposudbu. pa makar stvar bila posuditelju doista potrebna Medutim. sam vlasnik moze si posuditi vlastitu stvar. A posudi B-u kola i upozori ga da se na kola ne smije staviti vise od 500 kg tezine i No. i kola se slome Cak ako i ne dode do stete. Ako se stvar pogorsa ili propadne. Posudovnik mora stvar uredno upotrebljavati. Nakon toga posudovnik pronade stvar On nema pravo zadrzati stvar protiv volje posuditelja ako je posuditelj spreman da mu vrati ono sto je za stvar primio To znaci da posudovnik samim tim sto je platio vrijednost stvari nije postao i vlasnik posudene stvari.

upozoriti narucitelja na nedostatke materijala koji mu je narucitelj piedao. geolosko istrazivanje nekog podrucja. zatim je i k a u z a 1 a n ugovor. Sa svakim od tih prava moze se kumulirati zahtjev za naknadu stete. a prodaja kad se izvodac obveze izraditi pokretnu stvar od svoga materijala. a izvodac ne postupi po njegovu zahtjevu. kod ugovora o djelu posebice dolaze u obzir ovi nacini prestanka: izvrsenjem djela i isplatom naknade. sto znaci da je za njegov nastanak dovoljan sporazum strana o djelu i naknadi.Ugovorom o djelu obvezuje se jedna strana (izvodac ili poduzetnik) obaviti odredeni posao. . duzan ga je izvrsiti za vrijeme koje je iazumno potiebno za takvu vrstu posla. osim ako strane ne ugovore odredeni oblik Takoder je za ovaj ugovor karakteristicno da je obveza izvrsenja diela vrlo cesto strogo osobna (npr izrada portreta. Cija kauza je izvrsenje nekog posla uz naknadu i. prijenos tereta).primiti izvrseni rad: -isplatiti ugovorenu ili na drugi nacin odredenu naknadu. smatra se da je uvijek ugovoi o djelu ako su ugovaratelji imah na umu narocito izvodacev rad. narucitelj ima pravo nadzora i pravo davanja uputa. izradbu portreta kvalificirati kao ugovor odjelu i onda kad slikar upotrijebi svoje platno i boje. Ako se radi o nedostacima koji se nisu mogli otkriti obicnim pregledom (skriveni nedostaci). snositi odgovornost za nedostatke djela Narucitelj je duzan: . duzan ga je izvrsiti osobno Kad rok izvrsenja djela nije ugovoren. strucno predavanje i si.) 2 Djelo. a druga (narucitelj) platiti joj za to odredenu naknadu. narucitelj se ne moze pozvati na nedostatke. Ugovor o djelu je u prvom redu konsenzualni ugovor. 4 Prestanak ugovora Uz slucajeve prestanka opceg znacenja. Izvodac ima zakonsko zalozno pravo na izradenoj ili popravljenoj stvari radi osiguranja naplate naknade za rad i utroseni materijal. izraditi skulpturu). U . nije duzan isplatiti naknadu prije nego je rad pregledao i odobrio ga. njezin objekt nije funkcija rada (npr. svaka strana ima i pravo jednostr anog raskida ugovora . popravak slozenog stroja. cinidbi rada Medutim. inace odgovara za stetu. ugovoi o prijevozu. ugovor o djelu je i neformalan ugovor. kad se netko obveze da ce za drugoga brati kukuruz ih pomagati u njegovoj radionici) na kojoj se temelje ugovori o sluzbi odnosno ugovori o radu. onjedvostranoobvezan i naplata n. narucitelj moze.raskidom ugovora. Sadrzaj cinidbe je cinjenje (facere). Osim sporazumnog r askida koji je moguc u svako dooa. ZOO daje dva kriterija | pripadnost materijala i predodzbe ugovornih strana r Ugovor o djelu je kad se narucitelj obveze dati materijal ih bitan dio materijala. Sto znaci da je rijec o tzv. izradbe razlicitih predmeta (npr. kao njegovim bitnim sastojcima. pravljenje nakita) do najslozenijih tehnickih.Tako ce narucitelj moci raskinuti ugovor u ovim slucajevima: sve dok djelo nije dovrseno. Teze je. a izvodac mu je duzan to omoguciti. Objekt cinidbe izvodaca je izvrsenje odredenog djela ZOO (cl 600) pod djelom podrazumijeva odredeni posao. 3 Osnovne obveze i prava stranaka Izvodac je duzan: izvrsiti djelo prema ugovoru i pravilima struke. ponekad i vilo slozeno. dalje. ako nije drukcije ugovoreno. sasiti vjencanu haljinu. bez obzira na to ciji je materijal. alternativno koristiti se pravom na otklanjanje nedostataka. a svoja prava iz odgovornosti za nedostatke moze ostvariti sudskim putem unutar jedne godine od obavijesti Zbog nedostataka izvrsenog djela. osim ako stvai propadne iz uzioka za koji ne odgovara (npr vise sirej. izvodenje lijecnicke operacije i dr ). raspon i raznovrsnost poslova koji dolaze u obzir vrlo su veliki od jednostavnih fizickih poslova (npr iskop kanala. Pi ema tom korektivnom kriteriju trebalo bi. ako je izvodaca upozorio na odstupanje od ugovornih uvjeta i ostavio mu primjeren rok da svoj rad uskladi sa svojim obvezama. piedati narucitelju izradenu ili popravljenu stvar. kao sto su npr ugovoi o gradenju. kad god hoce. pregledati izvrseno djelo cim je to po redovnom toku stvari moguce i bez odlaganja obavijestiti izvodaca o nadenim nedostacima. razlikovati ugovoi o djelu od ugovora o prodaji. kao i nedostatke u naruciteljevu nalogu. Za pojedine vrste poslova odnosno djela s vremenom su se razvili i i posebni ugovori o djelu. uz placanje ugovorene naknade umanjene za troskove koje izvodac nije ucinio. raskid ugovora ih snizenje naknade. kao sto je izradba ili popravak neke stvari ili izvrsenje kakva fizickog ili intelektualnog rada i si. Za sve vrijeme obavljanja posla. jer se za izvrseno djelo uvijek daje naknada. Kao sto se vidi. nego rezultat rada (npr. No. duzan je obavijestiti izvodaca najkasnije mjesec dana od njihova otkrivanja Poslije dvije godine od primitka posla. ako su. rad smatrali bitnom odnosno vaznijom komponentom. jer su kod posljednjeg objektom cinidbe iskljucivo pravni poslovi. ako je tako ugovoreno ili proizlazi iz prirode posla. sivanje odijela. znanstvenih i umjetnickih tvorevina (npr izradba nacrta. autorski ugovor. ovisno o odredenim pretpostavkama. Na osnovi prirode izvodaceva posla kao objekta cinidbe nije tesko ugovor o djelu razgraniciti od ugovora o punovlascu. dakle. na primjer. napokon.

kanalizacije.Ugovor o gradenju je ugovor o djelu kojim se izvodac obvezuje prema odredenom projektu sagraditi u ugovorenom roku odredenu gradevinu na odredenom zemljistu. vodovodi. jer mora biti sklopljen u pisanom obliku. prvenstveno se prepusta stranama da ugovore nacin eventualne izmjene cijene (klizna skala i si. Odstupanje o kojem je rijec iznimno je moguce. Odgovornost za solidnost gradevine Osim odgovornosti za ostale nedostatke gradevine glede kojih se primjenjuju odgovarajuce odredbe ugovora o djelu. Bitan element ugovora o gradenju je i cijena radova Dva su osnovna nacina na koji se odreduje: po jedinici mjere ugovorenih radova. na ugovot o gtadenju mogu se supsidijaino primjenjivati odredbe za ugovor o djelu. Povecanje predstavlja razliku koja prelazi dva postotka.). U tom slucaju cijena se povecava za iznos koji prelazi deset postotaka. Duznost je izvodaca da narucitelju omoguci stalan nadzor nad radovima i kontrolu kolicine i kakvoce upotrijebljenog materijala. Prema cl. On je k tome. Nadzor aad radovima. sanaciju. izvodac koji je u roku izvrsio radove moze zahtijevati povecanje cijene radova ako su se u vremenu izmedu sklapanja i ispunjenja ugovora povecale cijene elemenata na temelju kojih je odredena (materijal. Unatoc ugovorenoj odredbi da se cijena radova nece mijenjati u slucaju povecanja cijene elemenata na temelju kojih je odr edena. ah samo ako izvodac dobije pisanu SUR 1 a S n o st narucitelja. Glede odgovornosti za nedostatke gradevine to je izrijekom propisano u cl 641 ZOO-a. ZOO. a do povecanja cijene je doslo unutar ugovorenog roka. razvio u samostalan ugovor. jedinicna cijena. po cetvornom metru. Propisima o izgradnji investicijskih objekata predvidena je ob. hitni nepredvideniradovi cije je poduzimanje bilo nuzno da bi se osigurala stabilnost objekta ih sprijecio nastanak stete. Nema povecanja cijene ako je do povecanja cijena elemenata doslo za vrijeme izvodaceva zakasnjenja Pod slicnim uvjetima. ako ugovorne strane ne iskoriste tu mogucnost. ugradnju uredaja i si. osim ako su neznatni Izvodac moze jednostrano raskinuti ugovor ako je ocito da materijal. pod gradevinom se razumijevaju zgrade. _ U ukupnom iznosu za cijeli objekt . pa i onda kad je ugovorena kao nepromjenjiva (cvrsta ih fiksna cijena) Dakako. n a p 1 a t a n i kauzalan ugovor.vezatnost stalnog nadzora 6. narucitelj ima pravo raskinuti ugovot.2 Takvo gledanje izrazeno je nedvosmisleno u odredbi iz st 1 cl 630. nije podoban za to djelo ih bi izrada od takva materijala mogla nanijeti stetu ugledu izvodaca -smrcu stana. ne moze se vise pozivati na povecanje cijene elemenata na temelju kojih je odredena.zbog izvodaceva znatnijeg zakasnjenja s pocetkom ih zavrsetkom posla i 4. izvodac ne moze traziti povecanje ugovorene cijene Izuzetak su tzv.ukupno ugovot ena cijena. poznati slikar. ah samo kad je ugovor sklopljen s obzirom na njihova osobna svojstva. preinake. 3 Cijena radova. UGOVOR O GRADENJU 1. povrede i sl). prethodne radove (investicijski program i odluka o izgradnji). . mostovi. narucitelj moze raskinuti ugovor uz placanje do tada izvrsenih radova i nuznih troskova. pjevac itd). izvodac moze traziti povecanje cijene samo ako su se cijene elemenata povecale u tolikoj mjeri da bi cijena radova trebala biti veca za vise od deset postotaka. Za radove koje izvrsi bez takve suglasnosti. 631 ZOO-a. izvodaci projektant odgovaraju i za nedostatke koji se ticu njezine solidnosti . a izazvani su neocekivano tezom prirodom zemljista. tako da bi ta cijena trebalo da bude veca za vise od dva postotka. narucitelj moze traziti snizenje ugovorene cijene. Iz odredaba o ugovoru o gradenju vidi se da se ugovor moze sklopiti i za druge gradevinske radove Oni obuhvacaju npr razne adaptacije. Gradevina. Prije sklapanja ugovora o gradenju potrebno je obaviti tzv. ZOO dopusta mogucnost izmjene cijene. To ce u pravilu biti slucaj s izvodacem (npr. izraditi potrebne projekte i drugu tehnicku dokumentaciju. i f o r m ala n ugovor. Pojam i karakteristike Ugovor o gradenju je u biti ugovor o djelu koji se. Objekt naruciteljeve cinidbe i istodobno jedan od bitnih elemenata ugovora o gradenju je gradevina. ili na takvom zemljistu odnosno na vec postojecem objektu izvrsiti kakve druge gradevinske radove.gubitkom radne sposobnosti izvodaca (npr zbog bolesti. ocito zbog specificnosti i gospodarske vaznosti svoga djela. zbog nedostataka izvrsenog djela. komadu i si To je tzv. Iz recenoga proizlazi da je ugovor o gradenju konsenzuala dvoitranoobvezan. no moze biti i s naruciteljem (npr. ako je izvodac svojom krivnjom zakasnio s dovrsenjem radova. zeljeznicke pruge i ostali gradevinski objekti cija izradba zahtijeva vece i slozenije radove. pribaviti gradevinsku dozvolu i ustupiti izgradnju objekta ih radova odredenom izvodacu (javnim natjecajem ili neposrednom pogodbom) 2. za s razliku od ugovora o djelu. neocekivanom pojavom vode ili drugim izvanrednim i neocekivanim dogadajima Za takve radove izvodac ima pravo na pravicnu naknadu. tuneli. Medutim. od kojega bi po zahtjevu narucitelja trebao izraditi naruceno djelo. npr. Ako bi cijena morala biti znatno povecana. moci ce traziti povecanje cijene samo za razliku iznad pet postotaka Ako je do povecanja cijene radova doslo nakon sto je izvodac pao u zakasnjenje. nadogradnju. brane.) No. a narucitelj se obvezuje da mu za to isplati odredenu cijenu. rad i dr. ali ako bi zbog toga ugovorena cijena morala biti znatno povecana. umre narucitelj kojemu je trebalo izraditi cipele). Suglasno tome. s tim da izvodacu isplati odgovarajuci dio cijene za do tada izvrsene radove i pravicnu naknadu za ucinjene nuzne troskove Odstupanje od projekta i ugovorenih radova. .

ostava je u nasem pravu bila tradicionalno realni ugovor za ciji je nastanak bila nuzna predaja stvari depozitaru. Kod ostave to je ucinjeno samo s. Kauza mu je cuvanje stvari. trebalo biti Neki autori to objasnjavaju navodom da je za pojam ostave bitno istaknuti obvezu ostavoprimca da primi i cuva stvar ostavodavca. ostava je jednostianoobvezn i ugovor. a to je bit njegove konsenzualne prirode. Odredba »kljuc u ruke« ili njoj slicna. Ugovorom se ne moze ni iskljuciti ni ograniciti. tada uopce ne bi nastao ugovor o depozitu. njihova je odgovornost prema narucitelju solidarna OSTAVA (DEPOZIT) 1 Pojam i karakteristike. niti bi je. kad se depozitar profesionalno bavi cuvanjem stvari i kad to proizlazi iz okolnosti posla Polazeci od zakonske definicije. depozitar u pravilu ne smije biti vlasnik stvari.. I Odgovara se narucitelju i svakom drugom stjecatelju gradevine. kao sto posudovnik moze u odredenim situacijama posuditi svoju vlastitu stvar. isto tako moze u odredenim slucajevima i depozitar primiti na cuvanje svoju vlastitu stvar. pa i potpuno iskljuciti. cuvanje i si). predaja stvari depo. znaci da je izvodac preuzeo obvezu da samostalno izvrsi skupno sve radove potrebne za izgradnju i uporabu odredenog cjelovitog objekta. ostava je po definiciji iz ZOO u biti realni. U st. inace gubi pravo da se na njega pozove. ostava je neformalan i kauzal a n pravni posao. jer ona nema znacenje za nastanak ugovora ^ Nije se tesko sloziti s tvrdnjom da predaja stvari kod ostave kao konsenzualnog ugovora nije akt sklapanja. njegova se odgovornost moze smanjiti. Medutim. kad je konsenzualni ugovor. raskid ugovora i naknadu stete. Po nasem sudu. do ZOO-a. dok je bila realni ugovot. sto smo imali i kad je ostava bila realni ugovor. ali kad se daje naknada za cuvanje bit ce dvostranoobveza n Osim navedenih karakteristika. stabilnosti. 7 Ugovor o gradenju s odredbom »kljuc u ruke«. ZOO-a daje se definicija ugovor a o ostavi koja glasi: Ugovorom o ostavi obvezuje se ostavoprimac da primi stvar od ostavodavca. Narucitelj je duzan obavijestiti izvodaca i projektanta u roku sest mjeseci otkad je ustanovio nedostatak. Tako je u ZOO-u ucinjeno kod ugovora o zajmu. osim ako je specijalizirana organizacija dala strucno misljenje da je zemljiste podobno za gradenje. moze tuzbom sudu zahtijevati otklanjanje nedostataka i naknadu stete ili. predaja stvari spada u ispunjenje ugovora. po prirodi stvari. Znacajno je da kod takvog sustava gradenja ugovorena cijena obuhvaca i vrijednost svih nepredvidenih radova i viskova radova Ako u takvoj gradnji sudjeluje vise izvodaca.Izvodac odgovara za nesolidnost gradevine ako je uzrokovana nedostacima u izvedbi. ako je objekt neupotrebljiv. zivot i ucinci ugovor a o ostavi prakticki ce poceti tek s predajom stvari depozitaru. naime. Kao i svi drugi ugovori i ostava je prema ZOO-u konsenzual n i ugovot Inace. stavi da se jedna strana obvezuje da ce drugoj piedati stvai. a ne konsenzualni ugovor.obvezom depo.zitaru moze uslijediti jedino kao ispunjenje deponentove obveze na predaju stvari (osim ako se stvar vec nalazi kod depozitara po nekoj drugoj I osnovi).. Drugim rijecima. 2. i to sklopivsi valjan depozitni ugovor . a iznimno naplatan pravni posao. Odgovornost postoji ako se nedostaci pokazu za vrijeme od deset godina j od predaje i primitka radova. 712. Prema spomenutoj definiciji iz ZOO-a. Netko npr.(cvrstoce.Za postanak ugovora o depozitu nije bitno je li deponent vlasnik stvari. ako je prethodno upozorio narucitelja na opasnost stete. a stranke deponentom (ostavodavac) i depozitarom (ostavoprimac). 1. Dakle. Posebno treba upozoriti da se izvodac ne moze osloboditi odgovornosti ako je steta nastala zbog toga sto je odredene radove izveo prema zahtjevima narucitelja Jedino. sigurnosti). ako je depozit nastao vec samim sporazumom stranaka. a ne samo obvezu depozitara daje cuva Uostalom to neminovno proizlazi iz cinjenice daje stvar koju treba cuvati bitan sastojak ostave. a projektant ako je uzrokovana nedostacima u planu Izvodac odgovara i za nedostatke zemljista. Obveze na predaju stvari nema. Ako bi stoga depozitar u bludnji primio na cuvanje svoju vlastitu stvar. U tom roku. sto se smatra nespornim. a ne predaju same stvari. Naplatan ce biti kad je naknada ugovorena. Subjekti. Ugovor o ostavi je u nacelu besplatan. niti bi navodni depozitar bio obvezan vratiti stvar deponentu.zitara. moze pohraniti na cuvanje u garderobu i tudi kofer Medutim. predaja stvari je bila akt sklapanja ugovora. U daljnjem toku od godinu dana (od dana obavijesti) duzan je ostvariti svoja prava na osnovi te odgovornosti. cl. Upravo stoga smatramo da je za konsenzualni karakter ostave bitno apostrofirati obvezu deponenta na predaju stvari. Uobicajeno je da se transformacija realnog u konsenzualni ugovor izvrsi tako da se umjesto formulacije da ugovor nastaje kad iednastrana drugoj p r ecl a stvar (na uporabu. a sada. u ugovoru o gradenju. da je cuva i da je vrati kad je ovaj bude zatrazio Ugovor o ostavi naziva se i depozitom. ali ostaje nejasno kako ce se stvar naci kod depozitara ako nema deponentove obveze da je preda depozitaiu.

moze dati na cuvanje B-u svoj sat. nacin i mjesto cuvanja posebno ugovoreni. Redoviti depozit moze tu nastati. A je vlasnik prstena. ostava u nuzdi Pojam cuvanja nije tako jednostavan kako to na prvi pogled izgleda cuvanje se ne sastoji samo od pasivnih radnji Ono vrlo cesto.000 kuna. vec prema prirodi objekta. regularni depozit makar to A. inace ce odgovarati i za slucajnu propast ih slucajno ostecenje stvari. kako bi se on mogao umijesati u spor. i jedne i druge mogu biti objekt depozita. jer su to zahtijevale promijenjene prilike Duznost je depozitara da deponenta obavijesti o svim promjenama koje bi zapazio na stvari i eventualnim opasnostima da bude na bilo koji nacin ostecena U protivnom odgovara za stetu Druga osnovna obveza depozitara predstavljena je duznoscu vracanja deponirane stvari Rekli smo vec da depozitar mora vratiti onu istu stvar koju je primio na cuvanje. npr. zahirio. magnetofon) i depozitaru dopusteno da je upotrebljava. potresa. dobio na cuvanje jahaceg konia. na cuvanje 10. motat ce je hraniti. moze sadrzati u sebi razhcite aktivne radnje. nego i da mu vrati upravo te predane novcanice Tehnicki ce to uciniti tako da mu preda novac u zapecacenoj koverti Prema tome. Tu je nastao redoviti. kad je u depozit dSna neka nepotrosna stvar (npr. postavlja se pitanje je li i tu nastao redoviti depozit. Ako je. iako se ovdje radi o zamjenljivoj i potrosnoj stvari.tzv. Buduci da za samo zasnivanje depozita nije bitno je h deponent vlasnik ili nije. ipak je nastao ugovor o redovitom depozitu. Medutim. kada to trazi sama priroda cuvanja. Samo izuzetno. u slucaju da je deponent dao na cuvanje tudu stvar. Medutim. npr. Ako su. da vlasnik stvari tuzbom zahtijeva stvar od depozitara Depozitar je duzan priopciti sudu od koje je osobe primio stvar (nominatio auctoris).Na primjer. plodovima i prirastajem. u depozit se moze dati indeks. samo su ugovorne strane to morale posebno uglaviti Ovdje stalno govorimo o redovitom depozitu. a istodobno obavijestiti deponenta o podignutoj tuzbi. ako bi A htijuci otici na godisnji odmor ostavio svoj stan ili svoju kucu na cuvanje B-u. Za objekt depozitne cinidbe nije vazno je h to stvar u prometu i ima li uporabnu vrijednost i za druge ljude. A-u kao vlasniku prstena. Depozitar je u pogledu radnji koje ulaze u kompleks cuvanja relativno samostalan On u nacelu sam odlucuje sto i kako treba raditi. npr. Iznimno nije duzan vratiti stvar deponentu. ima na njemu pravo uporabe (usus) B kao neposredni posjednik moze predati prsten na cuvanje. onda je to posudba i na odnose ugovaratelja treba primijeniti pravila o posudbi. da depozitar ima neposredni posjed stvari te da nakon zavrsenog cuvanja mora vratiti upravo tu istu stvar. prije. jer bi inace konj. i B nisu nigdje posebno naglasili B je postao posjednikom stvari Medutim. poplave. ako je u meduvremenu doznao da je stvar ukradena U tom ce slucaju podnijeti kaznenu prijavu Moze se dogoditi. mora ga redovito izvoditi na jahanje. mora i moze stvar upotrebljavati Ako je. ali B. Na primjer. kao sto znamo. Odgovornosti bi se mogao osloboditi samo ako dokaze daje od ugovorenog nacina i mjesta cuvanja morao odstupiti. morao bi posebno ugovoriti da mu B. ako je A dao B-u. npr depozitaru povjerena na cuvanje zivotinja. danas se smatra da nekretnine ne mogu biti objekt depozitne cinidbe Stoga se. Objekt depozitne cinidbe moze biti samo pokretna stvar.. DEPOZITAROVE DUZNOSTI: Prva je i osnovna depozitarova duznost da povjerenu mu stvar cuva kao svoju vlastitu. smatralo da se tu radilo o redovnom depozitu. npr u slucaju pozara. depozitar se mora toga drzati. Medutim. Samo u tom slucaju treba posebno naglasiti da se mota vratiti upravo ta ista potrosna i zamjenjiva stvar. 3 Objekt ugovora. . ne samo cuva novcanice. npr. ali ne mora Kad bi A htio s B-om sklopiti ugovor o redovitom depozitu. danas takav slucaj ne bismo ocjenjivali kao ugovoi o depozitu. a ako je depozit uz naknadu. osim na pitanja mjesta i vremena vracanja stvari za koja vrijede pravila o depozitu. oblaciti i nositi ochjelo koje mu je netko dao na cuvanje. te u stanju u kakvom je bila u casu predaje u depozit druge strane. to ni u Casu vracanja nije vazno je li on jos uvijek vlasnik stvari Prema tome. Sve te karakteristike moze imati i depozit kad je dana na cuvanje zamjenjiva i potrosna stvar. za neko vrijeme. onda da je cuva paznjom dobrog privrednika odnosno dobrog domacina Kad mu je stvar povjerena u slucaju neke nevolje. No i kod depozita se susrecemo s pitanjem mogu li objekt depozita biti samo nepotrosne i nezamjenjive stvari ili takoder i potrosne i zamjenjive Iz definicije znamo da depozitar mora vratiti istu stvar. stvar se moze izruciti nekom trecem samo uz pristanak deponenta. duzan ju je cuvati s povecanom paznjom . timariti itd Depozitar ne smije upotrebljavati stvar koja mu je povjerena Ne smije. To znaci da je mora vratiti sa svim pripadnostima. Stoga bi bilo logicno da se deponirati mogu samo nezamjenjive i nepotrosne stvari Medutim. nego kao ugovor o sluzbi ili ugovor o nalogu (mandatu) 1/ Prema onome sto smo do sada rekli ostaju objekti depozitne Cinidbe samo pokretne stvari. Nekad se smatralo da se u depozit mogu dati i pokretne i nepokretne stvari. recimo. pa nece biti na odmet da jos jednom istaknemo njegove znacajke Za redoviti ili regularni je depozit karakteristicno da mu je objekt nepotrosna i nezamjenjiva stvar . stvar mora vratiti deponentu. A. jer on snosi i odgovornost za cuvanje. medutim.

Glede vremena vracanja vrijedi nacelo daje depozitar duzan vratiti stvai cim je deponent zatrazi Ako je odreden rok vracanja. Kraj spomenute ogranicene odgovornosti za unesene stvari. osnovna je karakteristika iregularnog depozita u tome daje depozitar stekao vlasnistvo na stvari koja mu je predana na cuvanje i da ne mora vratiti istu stvar nego samo istu vrstu i kolicinu stvari Ako. Prema tome. ih osoba koje je sa sobom doveo ili koje su mu dosle u posjet Vazno je napomenuti da se ugostitelj ne moze osloboditi odgovornosti isticanjem objave u svojim prostorijama kojima iskljucuje. nagtizaiuca tekucina koju je cuvao iscurila je zbog neprikladne ambalaze i ostetila mu neke njegove stvari) Pravo je depozitara koji se obvezao besplatno cuvati stvar. ce postati vlasnik novca i morat ce nakon mjesec dana vratiti 10 000 kuna. ako se kao profesijom bavi primanjem stvari na cuvanje i ako se naknada mogla ocekivati s obzirom na okolnosti posla (npi. samo ce u pogledu mjesta i vremena vracanja vaziti pravila ugovora o ostavi. upotrebljava stvar. zbog nekog uzroka u samoj stvari (npr. Ugovor o depozitu prestaje kada depozitar vrati stvar deponentu. ugostitelj nece odgovarati. lako pokvarljive stvari). B. mijenja mjesto ili nacin njezina cuvanja ili kad stvar preda na cuvanje drugoj osobi (s u b d e p o z i t). bila dovoljna da se depozitni odnos nastavi s nasljednicima 7 Neke vrste ostave. deponent moze zahtijevati povrat stvari i prije isteka ioka.000 kuna i kaze mu neka mu to cuva mjesec dana s uglavkom da ih moze i potrositi. pruzanje usluga smjestaja i kampiranje Prema ZOO-u ugostitelji se smatraju ostavoprimcima glede stvari koje su gosti donijeli i odgovaraju za njihov nestanak ili ostecenje Ta odgovornost je ogranicena do odredenog iznosa novca Ugostitelj se oslobada odgovornosti ako je do propasti ih ostecenja stvari doslo zbog okolnosti koje se nisu mogle izbjeci ih otkloniti (visa sila). Prema ZOO-u. moze depozitar u svako doba odustati od ugovora. pripada samo ako je naknada ugovorena. Neprava ostava (iregularni depozit) nastaje onda kad se u depozit daju zamjenjive i potrosne stvari. Ako to ne ucini. Prestanak ugovora o depozita. Od relativno brojnih vrsta ostave spominjemo samo dvije. npr A preda B-u 10. ako su strane trgovacka drustva). ali ne iste novcanice. jer depozit nema strogo osobni karakter Buduci da je osnovna depozitarova obveza. osim ako gost dokaze da je steta nastala krivnjom ugostitelja ili osobe za koju on odgovara (subjektivna odgovornost kod koje se krivnja dokazuje). Ugostiteljska ostava ZOO ne daje definiciju ugostiteljske ostave U najsirem smislu to je ona ostava kod koje je ostavoprimac ih depozitar ugostitelj Tko se smatra ugostiteljem treba vidjeti u propisima o ugostiteljskoj i turistickoj djelatnosti Ugostiteljska djelatnost kojom se oni bave obuhvaca pripremanje hrane i pruzanje usluga prehrane i usluzivanje picem i napicima. Medu depozitarovim pravima mogli bismo spomenuti njegovo pravo na naknadu koje mu. dakle bez krivnje. Ne trazi se da je stvar vlasnistvo gosta. osim kad rok nije ugovoren iskljucivo u interesu deponenta (npr kad je ugovorena naknada za cuvanje). gost je duzan prijaviti nestanak ih ostecenje stvari cim dozna za njih. ako ugovaratelji nisu sto drugo odredili u tom pogledu. ah je duzan ostaviti deponentu primjeren rok za preuzimanje stvari. onda se na njegove odnose s ostavodavcem primjenjuju pravila ugovora o zajmu. Pravilo je da stvar treba vratiti u onom mjestu u kojem je predana depozitaru Ako su strane ugovorile neko drugo mjesto vracanja. i vracanje stvari. propala stvar kod depozitara Smrt bilo kojeg od ugovaratelja ne izaziva prestanak ugovora o depozitu. ogranicava ih uvjetuje odgovornost za stvari koje su gosti donijeli Gostom se moze smatrati svaki korisnik ugostiteljskih usluga koje odredeni ugostitelj pruza Da bi ostvario zahtjev iz te odgovornosti. osim ako bi do propasti ih ostecenja stvari doslo i da je postupao u skladu s ugovorom Depozitarova prava Iako depozitar ima u osnovi samo duznosti iz ugovorao depozitu. suprotno ugovoru. ako je do nestanka ili ostecenja stvari doslo ponasanjem samog gosta. ugovor prestaje i onda ako je slucajno. kao sto je receno. Kad su u ostavu dane zamjenljive stvari s pravom za ostavopiimca da ih potrosi i obvezom da vrati istu kolicinu stvari iste vrste. neprava ostava je mjesoviti ugovor sastavljen od elemenata zajma i ostave. a radi se o besplatnom depozitu. To ce biti ako bez pristanka deponenta i bez nuzde. depozitar ima pravo na naknadu troskova prijenosa stvari Trecu grupu depozitaiorih obveza predstavlja odgovornost za stetu Kod odgovornosti za stetu depozitar odgovara po kriteriju ptesumirane krivnje Ima medutim. postoje i slucajevi kad je ugostitelj duzan dati potpunu naknadu za nestanak i ostecenje stvari Dva su takva slucaja: . normalno je da bi vec sama ta obveza . Depozitar ima i pravo na troskove koje je opravdano ucinio radi ocuvanja stvari To ce u pravilu biti nuzni i eventualno korisni troskovi Takoder je pravo depozitara da od deponenta zahtijeva naknadu stete koju je imao zbog ostave (npr. Zatim. da je vrati deponentu i prije ugovorenog roka ako bi stvari prijetila opasnost propasti ili ostecenja ih ako bi nastavljanjem cuvanja mogao pretrpjeti stetu Ako rok nije ugovoren. Depozitarova se prava na strani deponenta manifestiraju kao duznosti. medu ostalim. situacija u kojima depozitar odgovara i za slucajnu propast i ostecenje stvari. a ne ugovori se individualno vracanje. ipak se ne moze reci da nema i nekih prava.

Naime. taksa. istovar i pretovar robe. Pojam javnog skladista. stanje rezervi. Javna skladista nisu proizvodne. Ugostitelji koji primaju goste na nocenje imaju pravo zadrzanja (ius retentionis) stvari koje su gosti donijeli. U slucaju iznenadnog nestanka robe na trzistu. npr . moze se bas pomocu javnih skladista vilo uspjesno intervenirati jednostavnom dispozicijom gotove robe u odredenom pravcu. prijenos robe sa zeljeznicke stanice ili brodske luke. Gospodarske funkcije javnih skladista Snazan razvoj tianspoita i grandiozan obujam robnog prometa uvjetovah su pojavu citavog niza novih zanimanja Medu tim zanimanjima posebno mjesto pripada vozaru.: utovar. Skladista omogucuju da se trziste snabdijeva robom prema potrebi. i da vodi propisane knjige. spediteru i skladistaru. Pravno uredenje uskladistena Imajuci pred ocima gospodarske funkcije skladista. pakiranje. ako ugostitelj neopravdano odbije primiti stvari na cuvanje. sortiranje.tretiraju jednako. a da sama roba ne bude fizicki uopce ni pokrenuta iz skladista. Takvi su. duzan je gostu naknaditi punu stetu koju zbog toga pretrpi. izuzev ako ne raspolaze odgovarajucim prostorijama (npr ne raspolaze sa sefom za dragocjenosti). postajao sve vise jedan od vaznih gospodarskih subjekata Same pak gospodarske funkcije skladista postajale su element s kojim se moralo racunati u privrednom poslovanju Pokazalo se da sama cinjenica koncentracije golemih kolicina robe i sirovina najednom mjestu moze imati vrlo povoljne gospodarske ucinke. placanje za racun stranaka u obliku avansa carina. te su posebnim odobr enjem ovlastene da na smjestenu robu izdaju vr ijednosne papire koji se zovu skladisnice. bilo je potrebno odrediti da javno skladiste posluje na temelju poslovnih uvjeta. ili ako njihovo cuvanje naprosto prelazi njegove mogucnosti. izdavanje zemljista ili prostorija u zakup drugim subjektima bez odgovornosti za smjestaj i cuvanje robe itd. bilo je normalno da se uskladistenje tretira kao javna sluzba Buduci da je uskladistenje osnovna djelatnost skladista. te otprema robe. javna su skladista postala usluzne gospodarske organizacije od kojih u velikoj mjeri zavisi normalna opskrba. do potpune naplate potrazivanja za smjestaj i ostale usluge ZOO je prosirio odredbe o ugostiteljskoj ostavi na bolnice.kad mu je gost predao stvar na cuvanje i ako je steta nastala njegovom krivnjom ili krivnjom osobe za koju on odgovara. preko skladista omogucuje se ravnomjerna i kontinuirana opskrba proizvodnje potrebnim sirovinama. Medutim. Javna skladista su gospodarske organizacije. garaze. koja za spavanje. a) Poslovni uvjeti javnog skladista su pravila o uvjetima pod kojima ce se roba primati na cuvanje. trosarina. koje se bave poslovima smjestaja i cuvanja robe.nuzno su trazili da se tom robom strucno rukuje. Da bi se to postiglo. Golemi stokovi robe koji su pristizali na utovarne stanice. UGOVOR O USKLADISTENJU 1. obavljajuci svoje specijalizirane funkcije. luke ukrcaja i rijecna pristanista ili na bilo koje drugo mjesto gdje se roba skupljala i gomilala . Zbog vaznosti gospodarske finkcije. Spomenimo da je ugostitelj duzan primiti na cuvanje stvari koje gosti donesu i zele ih predati na cuvanje. da se pravilno i pravodobno upucuje na odrediste te da se za vrijeme stacioniranja strucno cuva S druge se pak strane opazilo da vlasnik moze pravno disponirati. najcesce trgovacka drustva. Za javno skladiste vrijedi nacelo da ne smije ni za svoj ni za tudi racun trgovati onom robom koju je kao javni skladistar smjestilo u svojem skladistu. a to ce biti onda kad je imao prikladan prostor i ostale uvjete. redovna cirkulacija dobara i efikasan transportni rad Gospodarske funkcije koje skladista obavljaju u okviru robnog prometa trazile su da se i pravno formulira i precizira status skladista i da se postave pravne kautele za njihovo poslovanje. postavljajuci poslovanje skladista na osnovu javnosti. fiksirane tarife. Iz samog karaktera skladista kao javnog izlazi jedna vrlo vazna posljedica. Zbog toga su morala biti precizirana i prava i duznosti javnog skladista kao gospodarske organizacije koja obavlja javnu sluzbu. nego usluzne gospodarske organizacije. Prema tome. organizirane kampove i si. htjelo se postici da se svi privredni subjekti koji su u svojem poslovanju nuzno upuceni na usluge javnog skladista . Osim toga. To je osobito vazno u slucajevima privremenog zastoja oko nabavki sirovina Do takvog zastoja moze doci zbog najraznovrsnijih uzroka Svojim specijaliziranim poslovanjem. te uvjeti pod kojima ce javno skladiste obavljati svoje usluge U poslovnim su uvjetima predvidena sva osnovna pitanja koja dolaze u obzir u poslovanju javnih skladista . osnovno poslovanje javnih skladista sastoji se u ovome: javno skladiste je javni depozitar koji u vezi sa svojim poslovanjem izdaje skladisnice Osim poslova smjestaja i cuvanja tude r obe javno skladiste moze obavljati i druge poslove koji su u vezi s njegovim glavnim poslovanjem. Svi ti poslovi sto smo ih nabrojili postajali su specijalizirani poslovi kojima se kao glavnim zanimanjem poceo baviti skladistar Skladistar je. mjerenje i uzimanje uzoraka. stoje pod posebnim pravnim rezimom. pod jednakim uvjetima. moralo je i samo skladiste postati javnim skladistem.

a i svaki njen dio samostalno. Pri predaji robe deponent je duzan dali sve obavijesti o njoj i izjaviti kolika joj je vrijednost. jasno nam je da potpuno i slobodno raspolaganje pohranjenom robom ima samo ona osoba koja istodobno drzi priznanicu i zaloznicu. Indosamentom se mogu prenositi bilo oba dijela skladisnice zajedno. Skladisnica u cjelini. a samo izdavanje skladisnice mora zabiljeziti i u skladisnu knjigu. Ugovor o uskladistenju je dvostranoobvezan i naplatan ugovor . ukljucivo i izgubljenu dobit. b) Tarifa. a drugi varani ili zaloznica£ / Javno skladiste ne smije izdati samo jedan od tih dijelova Oba dijela skladisnice glase »po naredbi| deponenta i moraju sadrzavati podatke predvidene u cl. u svemu vrijede i za ovaj ugovor. treba imati na umu da se raspolagati pohranjenom robom moze samo ako to pravo nije ograniceno zaloznicom koja se nalazi u posjedu nekog treceg. Predajom skladisnice u cjelini ili predajom pojedinih njezinih dijelova prenosi se na trecega pravo raspolaganja pohranjenom robom odnosno pravo zaloga na robi Javno je skladiste duzno pohranjenu robu predati samo onoj osobi koja mu vrati kompletnu skladisnicu. osim ako je izrijekom ugovorena Postavlja se pitanje pravila po kojima ce se prosudivati odgovor nost javnih skladista za stetu. Primjedbe koje smo u vezi s tim dali kod ostave. javno skladiste moze odbiti sklapanje ugovora samo ako se radi o predmetima koji se ne us. lavno skladiste mora imati tarifu skladisnih usluga. 6. Sa svoje strane. jesu vrijednosni papiri. ZOO-a. mora voditi jos i maticnu knjigu za skladisnice Organizirano javno skladiste pruza svoje usluge na osnovi sklopljenog ugovora o uskladistenju 4. Nakon sklopljenog ugovora o uskladistenju javno je skladiste duzno deponentu na njegov zahtjev izdati skladisnicu. ako roba bude unistena ih ostecena za vrijeme cuvanja ZOO se odlucio za primjenu pravila objektivne odgovornosti skladistara. skladistar je duzan upozoriti deponenta na mane ili prirodna svojstva robe i neispravnost ambalaze. Podatke iz skladisnice mora javno skladiste unijeti i u maticnu knjigu.zualni ugovor.Poslovni uvjeti javnog skladista moraju imati oblik pravilnika koji odobrava nadlezno tijelo na podrucju kojega se nalazi sjediste javnog skladista. Ugovorom o uskladistenju obvezuje se skladistar primiti i cuvati odredenu robu i poduzimati potrebne ili ugovorene mjere radi njezina ocuvanja u odredenom stanju te je predati na zahtjev ostavodavca ili druge ovlastene osobe. Sklapa se na adhezijski nacin . u prvom slucaju potreban je obicni. Daljnja je karakteristika ugovora o uskladistenju u tome sto je to ugovor s obligatomim sklapanjem na strani depozitara Naime.Jedan dio se zove priznanica. Time se omogucuje pravilna orijentacija korisnika skladisnih usluga Tarifa mora imati trajniji karakter c) Propisane knjige Javno skladiste je duzno po zakonu voditi propisane knjige: skladisnu knjigu\ a ono skladiste koje je ovlasteno izdavati skladisnice. Ako je potrebno uz to nesto posebno ugovoriti. a sama se zaloznica tada povlaci. npr. npr. duguje naknadu cjelokupne stete. Skladisnica se sastoji od dvaju medusobno povezanih dijelova koji $e mogu rastaviti. odgovornost skladistara je ogranicena do visine stvarne vrijednosti robe.pojam i karakteristike. vrijednosni papiri. tj. Poslovni uvjeti ia9hog skladista moraju biti javno objavljeni (publicirani') i zbog toga se smatraju sastavnim dijelom ugovora o uskladistenju. kompletnu skladisnicu. krivnjom deponenta. dragocjenosti. rok. dalju otpremu itd. i priznanicu i zaloznicu. Medutim. a ostavodavac se obvezuje da mu za to plati odredenu naknadu. cim takve nedostatke zapazi . Skladisnica Skladisnica je izvadak iz maticne knjige za skladiznice. ziva zivotinja. a u druga dva trezorni depozit). Glede obujma. to se dodaje kao posebna odredba ugovora. pa ih stoga ne ponavljamo. Raspolagati robom moze samo deponent ih osoba na koju je on indosamentom pienio to pravo Sto se tice raspolaganja. ako je stetu uzrokovao namjerno ili krajnjom nepaznjom. dakle. Ako netko zatrazi izrucenje robe samo na temelju priznanice. i to papiri po naredbi Skladisnica je istodobno i tradicijski papir To znaci da njezina predaja zamjenjuje tradiciju pohranjene robe. Ugovor o uskladistenju . skladistar odgovara za stetu. koju javno skladiste vodi kronoloskim redom Knjiga mora biti povezana paginirana i potvrdena od nadleznog drzavnog tijela. 741. osim ako dokaze da je steta prouzrocena okolnostima koje se nisu mogle izbjeci ili otkloniti (visa sila). 5.pristupanjem poslovnim uvjetima skladista.kladistuju (kao sto su. bilo svaki za sebe Priznanica daje pravo raspolaganja pohranjenom tobom. Odgovornost za stetu: Sklapanjem ugovora o uskladistenju javno je skladiste preuzelo obvezu cuvanja robe U toj duznosti cuvanja nije sadrzana obveza osiguranja. manama ih prirodnim svojstvom robe te neispravnom ambalazom Ne trazi se krivnja skladistara. Zaloznica daje pravo zaloga na pohranjenoj robi u visini onog iznosa koji je u zaloznici naznacen Ako imamo na umu ono sto smo tekli kod priznanice. Prema tome. Taj iznos isplacuje se imaocu zaloznice. i ako na skladistu nema mjesta. tada mu javno skladiste moze izdati robu samo kad javnom skladistu polozi svotu osiguranu pravom zaloga na robi. Kao i ostava i ugovor o uskladistenju je po intenciji zakonodavca knnseji.

duzan ga je na to upozoriti i zahtijevati nove upute ih njihovu izmjenu. po cemu se takoder razlikuje od ugovora o djelu koji je uvijek naplatan.) ne odbije nalog.. duzne su o tome bez odgadanja obavijestiti nalogodavca. mora odobriti nalogodavac Iznimno moze odstupiti kada mu zbog kratkoce vremena ih iz kakva drugog razloga nije bilo moguce traziti suglasnost nalogodavca. kad se za nj pokaze potreba. 600). kao sto to cini npi talijanski Gradanski zakonik koji govori samo opravnim poslovima. s paznjom dobrog privrednika odnosno dobrog domacina. Prometno znacenje naloga zapravo se i ostvaruje pretezito preko spomenutih ugovora kao specijalnih vrsta opceg ugovora o nalogu. Za sve vrijeme izvrsavanja naloga duzan je. na najpogodniji nacin Na ugovor o uskladistenju na odgovarajuci se nacin primjenjuju pravila o ostavi UGOVOR O NALOGU (Contractus mandati) 1. ako spomenute osobe ne zele prihvatiti ucinjeni nalog. Redaktori ZOO su koncipirah ugovor o nalogu kao naplatan ugovot s dvije iznimke: kad je besplatnost ugovorena i kad proizlazi iz prirode medusobnog odnosa ugovaratelja. ali takoder i razni fakticni poslovi. a za racun komitenta kao nalogodavca. otpremi i posredovanju. otpremnici i dr. imr.. Ugovorom o nalogu nalogoprimac (mandatar) se obvezuje i ujedno ovlascuje poduzeli odredene poslove za racun nalogodavca (mandanta) Nalog (mandatum) sam za sebe nije ugovor vec jednostrana izjava volje. Naime. skladistar je duzan. Inace se u teoriji smatra daje ugovor o nalogu u pravilu besplatan pravni posao. komisionar. ako su nepravne. ZOO. iznenadna bolest). a ugovora o djelu razni drugi.primcem nego poslovodom bez naloga. ^ Do prihvata moze doci i sutnjom. Svako drugo odstupanje od uputa ih prekoracenje granica naloga je nedopustivo i dovodi do promjene nalogoprimceva polozaja. svoj«-. nastaje ugovor o nalogu. ZOO ne odreduje poblize prirodu tih poslova. Primjer za rad u ime i za racun nalogodavca. ako to na njegov poziv ne bi mogao pravodobno uciniti deponent. Pri tome je duzan postupiti prema primljenim uputama. ako osoba koja se ponudila drugome izvrsavati njegove naloge ih osoba u ciju poslovnu djelatnost spada obavljanje odredene vrste naloga (komisionari. pa se poslovi koje sklopi s trecima smatraju kao da ih je sklopio sam nalogodavac. na primjer. takoder »odredeni poslovi« iz cijeg se primjericnog nabrajanja (izrada ih popravak neke stvari ili izvrsenje kakva fizickog ili intelektualnog rada i si. naime. otpremnik i posrednik djeluju .) dade zakljuciti da su fakticne prirode ZOO ocito nije prihvatio glediste teorije da bi objektom ugovora o nalogu bili pravni poslovi. su prema ZOO (cl. ostajuci u njegovim granicama. imamo kod ugovora o punovlascu (zastupanju) u kojem je nalog jedan od vaznijih elemenata. Stoga je nalogoprimac duzan osobno izvrsiti nalog Izvrsenje moze povjeriti drugome samo s dopustenjem nalogodavca ili kad ga na to primoraju konkretne okolnosti (npr. posrednici. a ako radi besplatno. ugovora o komisiji. prodati robu bez odgadanja. onako kako bi postupio u svojoj vlastitoj stvari Ugovor o nalogu podrazumijeva postojanje odnosa povjerenja medu ugovarateljima. izuzev ako bi nalogodavac odobrio odstupanje odnosno prekoracenje. postupati kao dobar priviednik odnosno dobar domacin.ni ugovor 2. Pitanje prirode poslova kao objekta ugovora o nalogu vazno je utoliko. U tom slucaju odgovara samo za izbor zamjenika (culpa in eligendo) i za upute koje mu jej dao (culpa in instmendo) . smatra se daje ugovor o nalogu sklopljen u trenutku primanja naloga Stovise. nece vise smatrati nalogo. brise jedna od bitnih razlika izmedu ugovora o nalogu i ugovora o djelu Objekt ugovora o djelu. Objekt ugovora o nalogu su poslovi koje bi koje bi imao poduzeti nalogoprimac.. a procijenio je na osnovi svih okolnosti da to nuzno zahtijevaju interesi nalogodavca. fakticne prirode. Tek prihvacanjem od strane onoga kome je upucen. pazeci na interese nalogodavca. No. jer odstupanje. sto se u praksi moze ponekad dogoditi. duzan je. Izneseno vrijedi uglavnom za tzv. Nalogoprimac je duzan izvrsiti nalog u svemu kako glasi. inace odgovaraju za stetu koju bi on zbog toga pretrpio Nalogoprimac u pravilu radi u svoje ime osim ako je uz nalog ovlasten i na zastupanje. Prema tome ti poslovi mogu biti pravne prirode. imperativne upute. On se. paziti na interese nalogodavca i njima se rukovoditi Ocijeni ii da bi izvrsenje naloga prema dobivenim uputama bilo stetno za nalogodavca. S druge strane kod. Moze li nalogoprimac odstupiti od naloga i uputa? U nacelu ne moze. Obveze nalogoprimca a) Izvrsenje naloga. naime. sto se. u ciju konstrukciju je takoder ugraden nalog (mandat). ne propisuje oblik tog ugovor a. o kojem ovdje govorimo. upute mogu biti takve da nalogoprimcu ostavljaju mogucnost izbora izmedu vise mogucih rjesenja fakultativne upute ih pak slobodu postupanja primjerenu odredenim okolnostima indikativne upute. Pojam i karakteristike. fakticni poslovi.U slucaju da na uskladistenoj robi dode do neotklonjivih promjena zbog kojih bi mogla propasti ili se pokvariti. Ne dobije li nalogoprimac odledene upute o izvrsenju posla. u kojem slucaju radi u ime i za racun nalogodavca. pa se ugovaratelji odlucuju za oblik koji im najvise odgovara Kao i vecina drugih ugovoi a i ugovoi o nalogu je konsenzual. Ugovor o nalogu je neformalan pravni posao.

Nalogoprimac ce. 3 Obveze nalogodavca. Nalog prestaje u trenutku kad je nalogoprimac saznao za odustanak Nakon prestanka naloga nalogoprimac je duzan vratiti punomoc koju je primio Premda nalogodavac moze odustati od ugovora ne navodeci razlog. naknaditi koju je nalogoprimac pretrpio u izvrsenju naloga bez svoje krivnje. odgovara za stetu koju trpi nalogodavac zbog otkaza Poslove koji ne trpe odgadanje. ovlastim odvjetnika da za mene kupi kucu Iako je tu odvjetnik ocitovao svoju volju. I platiti naknadu nalogoprimcu za njegov trud u visini koja je uobicajena odnosno. naknada se ne duguje ako je tako ugovoreno ili proizlazi iz prirode medusobnog odnosa Nalogoprimac koji je bez svoje krivnje samo djelomicno izvrsio nalog. Uobicajeno je da se neposredno zastupstvo. Nasljednici nalogoprimca su duzni sto prije o tome obavijestiti nalogodavca i dok on ne preuzme brigu o svojim interesima. Kad izvrsenje posla obavlja zamjenik nalogoprimca. ako mu povjeri izvrsenje naloga bez suglasnosti nalogodavca ili ga na to nisu silile okolnosti. Otkaze h u nevrijeme. potpunim. dao neposredan povod odustanku. UGOVOR OPUNOVLASCU Opcenito o zastupstvu. stvari. dijeli na ugovorno (dobrovoljno) izakonsko (npr. ako odustane bez osnovanih razloga. volju moze ocitovati izravno sama osoba koja sklapa pravni posao. Pri sklapanju pravnih poslova potrebno je ocitovanje volje. ako to nalogodavac zatrazi. tako da se. dokumentaciju). koji je sklopio zastupnik. a ako se njime posluzio. To znaci da ucinci pravnog posla. nalogoprimcu isplatiti odgovarajuci dio naknade za njegov trud i naknaditi mu stetu prouzrocenu odustankom. Prema njima nalog prestaje: -odustankom nalogodavca. -prestankom pravne osobe ako je nalogodavac ih nalogoprimac pravna osoba Takoder dolazenjem pod stecaj: 1 lisenjem poslovne sposobnosti. ako je. neposr edno zastupstvo moze temeljiti jos i na statutu ih drugom opcem aktu i aktu nadleznog tijela. Ako je ugovorena naknada u ocitom netazmjeiu s ucinjenim uslugama. samo ne u nevrijeme. prosirio tu diobu. na prestanak ugovora o nalogu primjenjuju se i posebna pravila. te ustupiti mu stecene trazbine Ako primljeni novac ne preda na vrijeme. Neposredno zastupstvo je zastupstvo u pravnom (tehnickom) smislu Neposredni zastupnik sklapa pravni posao vlastitim ocitovanjem volje u ime i za racun zastupanoga. ne samo za izbor zamjenika i za upute koje mu je dao nego i za njegov rad. ali i u tijeku izvrsavanja naloga. Prestanak naloga Osim opcih pravila o prestanku ugovora. -otkazom nalogoprimca koji moze dati kad hoce. -smrcu nalogodavca. medutim. onda pravicnu naknadu. to vrijedi ako je ugovor o nalogu bio naplatan. Zastupnik je osoba koja vlastitim ocitovanjem volje sklapa pravni posao za drugoga. Na primjer. ako nema obicaja. duzan je. 4. Da bi osigurao naplatu troskova i naknade za trud. bez obzira na to kako je doslo do njegova izbora. staratelistvo) ZOO je. koje se kratko naziva zastupstvo. no za nju moze volju ocitovati i netko treci. Dakako. Nalogoprimac nastavlja voditi poslove sve dok ih nasljednici nalogodavca ne preuzmu. medutim. ima pravo na dio naknade iazmjeian obavljenom poslu. nalogodavac ima piavo zahtijevati njezino smanjenje naknaditi troskove koje je nalogoprimac ucinio i koji su bili potrebni za izvrsenje naloga s kamatama od dana kada su ucinjeni. Taj treci zove sc zastupnik. Posredno zastupstvo je takvo zastupstvo gdje zastupnik sklapa pravni posao u svoje ime. nalogoprimac je duzan podnijeti izvjestaj i poloziti iacun Buduci da uvijek radi za racun nalogodavca. ipak on ne postaje vlasnik kuce i nije osoba koja treba platiti kupovnu cijenu. ali za racun zastupanoga. kao i na novcu koji je naplatio za racun nalogodavca. Naknada se placa nakon izvrsenog posla Kao sto je receno. a da za otkaz nisu postojali osnovani razlozi. nalogoprimac je duzan bez odugovlacenja predati nalogodavcu sve sto je primio obavljajuci preuzete poslove (novac. duguje zatezne kamate od dana kad ih je bio duzan predati. nalogoprimac ima zakonsko zalozno pravo na pokretnim stvarima nalogodavca sto ih je dobio na osnovi ugovora o nalogu. postupajuci suprotno uputama i ne cuvajuci interese nalogodavca. Stoga se pr avni posao sto ga je sklopio zastupnik smatra da je sklopljen od samog zastupanog. Najvaznije obveze nalogodavca su slijedece: " predujmiti nalogoprimcu na njegov zahtjev odreden iznos novca (avans) za predvidene izdatke i troskove u svezi s izvrsenjem posla. nalogoprimac je duzan obavljati sve dok nalogodavac ne preuzme brigu o njima U protivnom. . Medutim. osim na ugovoru i zakonu. nalogodavca ih nalogoprimca. odgovarati. -smrcu nalogoprimca. duzan je platiti kamate po najvisoj ugovornoj stopi za sve vrijeme uporabe novca. ali samo ako je tako ugovoreno ih ako je nalogoprimac preuzeo poslove s obzirom na svoje osobne odnose s nalogodavcem. odgovara nalogodavcu za stetu. nastaju neposredno za zastupanoga Zastupani je onaj koji iz pravnog posla stjece prava i pr euzima obveze. cak i ako njegov trud bez njegove krivnje nije bio uspjesan. ili djelomicnim. preuzeti obvaeze Sto ih je nalogoprimac uzeo na sebe obavljajuci poslove u svoje ime. Taj nositelj prava i obveza iz takve kupoprodaje upravo sam ja sam. nalogodavac ima pravo zahtijevati izvrsenje neposredno od zamjenika. Nalogoprimac ne bi imao pravo na dio naknade i naknadu stete. pobrinuti se o njihovoj zastiti. Zastupstvo se u teoriji dijeli na neposredno i posredn. a za racun nalogodavca. b) Podnosenje izvjestaja i polaganje racuna Nakon izvrsenog posla.

punomocnik je neposredni zastupnik po ugovoru. Ako se hoce postici da pri sklapanju pravnih poslova nalogoprimac (mandatar) nastupi kao punomocnik nalogodavca. ali za tudi racun. tj u ovom slucaju . dolazimo do pojma naloga ili mandata To nije fakticni nego obveznopravni odnos. i taj drugi je to prihvatio. dijelimo punovlasce (ili. a 1 njime i ucinak neposrednog zastupanja. Prava i obveze koje je posredni zastupnik stekao za zastupanoga ne prelaze automatski na osobu zastupanoga To znaci daje za prijenos takvih prava i obveza na zastupanoga potreban nov pravni posao izmedu zastupanog i posrednog zastupnika Primjer posrednog zastupstva imamo kod komisiona Komisionar radi u svoje ime.. Ako bolje pogledamo polozaj zastupnika. nazivamo ih nalogodavac i nalogoprimac Promatramo li ih s gledista zastupanja. ne u svoje ime. Punomoc ovlascuje nalogoprimca. genericno i generalno . kako je posredni zastupnik doduse sklopio pravni posao u svoje ime. on ce na temelju posebnog internog odnosa koji postoji izmedu njega i zastupanoga morati na njega prenijeti sve ekonomske koristi koje je stekao iz posla Morat ce dakle na zastupanoga prenijeti vlasnistvo. Samo. Ono se ne mora posebno ugovoriti Naime. a za racun komitenta. 1. 2. prema trecima.Buduci da posredni zastupnik sklapa pravni posao u vlastito ime. mora se s nalogom spojiti punomoc. Ako bismo htjeli dati definiciju ugovora o punovlascu. to se i sam pr avni posao smatra njegovim pravnim poslom.opunomocitelja. staratelj je neposredni zastupnik po zakonu. punomoc i zastupanje. onog casa cim je netko drugome dao nalog i punomoc.ugovor o punovlascu Elementi ugovora o punovlascu: Nalog (mandat) Pravna analiza ugovornog zastupstva dovodi nas do ugovora o punovlascu . govorimo o zastupanom i zastupniku. koji se sada zove punomocnik. dotle je staratelj zakonski zastupnik. nalog je konsenzualan ugovor kojim jedna strana (mandant ili gospodar posla) nalaze drugoj strani (mandataru) da za niu obavi neki posao. To pak znaci da nalogoprimac mora prema trecemu nastupiti kao punomocnik. a s druge strane zastupnik pravno moze nesto uciniti Ako sad razmotrimo odnos izmedu zastupnika i zastupanoga. Medutim. Ugovorno zastupstvo . mogli bismo reci ovo: Ugovor o punovlascu je konsenzualni ugovor koji nastaje kad opunomociteli dade nalog i punomoc punomocniku da sklapa pravne poslove u ime iza racun opunomocitelja. cl. Ali. npr. dakle prema svom suugovarateliu. vidjet cemo da kod zastupstva zastupstva stvarno postoje dva odnosa Jpdnn je odnos izmedu zastupnika i zastupanoga. dok ga nalog obvezuje interno Zastupanje Treci je element u ugovoru o punovlascu . nego u ime nalogodavca.zastupanje. prema tome. Drzimo da je najpravilnije nazivati ih opunomociteli i punomocnik. nastao je ugovor o punovlascu. interni odnos izmedu zastupanog i zastupnika . 749). kod kupnje nekretnine ih vodenja parnice Treca osoba. stjece prava i preuzima obveze. kako se jos naziva. Prema ZOO-u (st. Ugovor o punovlascu Iz onoga sto smo do sada iekli. I jedan i drugi su neposredni zastupnici. punomocje) na specijalno. Treca osoba s kojom posredni zastupnik sklapa piavni posao niti zna niti mor a znati da je pr avni posao sklopljen za racun zastupanoga: Treca osoba i zastupani uopce ne stupaju ni u kakve pravne odnose. jer ti nazivi u sebi pojmovno sadrze i pojam zastupanog i pojam zastupnika. a drugi je odnos koji postoji izmedu zastupnika i trecih osoba S jedne strane zastupnik treba nesto uciniti. a ovaj na to pristane Kao sto se iz definicije vidi mi smo ugovorne strane nazvali opunomocitelj i punomocnik Ali su moguci i drugi nazivi Ako. Naime. Bio bi npr. Prema tome. ah za racun zastupanoga. On je osoba koja prema trecem. vidi se da kod ugovora o punovlascu moiaju postojati tri sadrzajna elementa: nalog. ureduje unutarnji. »ugovorom o nalogu obvezuje se nalogoprimac prema nalogodavcu da za njegov racun poduzme odredene poslove« Punomoc Sam nalog kao interni odnos izmedu zastupanog i zastupnika nije uvijek dovoljan. a druga se strana prihvatom naloga obvezuje rta njegovo izvrienie. naime. naime. dok je punomocnik ugovorni zastupnik. koja sklapa odredeni posao mora imati siguran dokaz da ucinci pravnog posla ne nastupaju za onoga koji volju stvarno ocituje. Punomoc je nalogodavceva (mandantova) izjava upucena trecim osobama kojom se daje ovlastenje punomocniku da sklapa pravne poslove u ime iza racun opunomocitelja. nego za onoga u cije ime volju ocituje. npi. dovoljan za kupnju pokretne stvari ih obavljanje neke usluge Osobito sam nalog nije dovoljan kad je potrebno da nalogoprimac nastupi prema trecima. Vrste punovlasca Prema tome kako je instruiran sadrzaj punomoci. trazbinu itd Ah isto tako zastupani ce mor ati osloboditi posrednog zastupnika svih onih obveza koje je preuzeo na svoje ime. — Nalogom se. ugovaratelje promatramo s gledista naloga.

Specijalno punovlasce daje se za odredeni pravni posao. vec poslovodom bez naloga. moze. 1 da nije znala niti morala znati za opoziv odnosno suzenje punomoci. a druga strana nije znala niti morala znati za prekoracenje ovlastenja. genericna se punomoc daje odvjetniku za zastupanje u jednoj parnici Generalno punovlasce je ono po kojem se punomocniku daje ovlast da sklapa sve vrste poslova koji se ticu opunomocitelja. ako nije znala niti morala znati za prekoracenje ovlastenja. ono je ipak ograniceno na poslove koii ulaze u redovno poslovanje. sklapanje ugovora o jamstvu. Kakav je polozaj druge ugovorne strane u tom slucaju? Ako je ona bila savjesna. podnijeti izvjestaj o stanju poslova. punomocnik je duzan obaviti nalog osobno Samo uz dopustenje opunomocitelja ili kad je na to primoran okolnostima. li odobrenje u roku koji je redovno potreban da se ugovor takve vrste odobri i ocijeni. q nagodbi. sve obveze koje je preuzeo i troskovi koje je imao padaju na njegov teret. Punomocnik u tom slucaju odgovara opunomociteliu za stetu. uzimanje zajma i vodenje spora. To znaci da ce imati pravo na naknadu nuznih i korisnih troskova te za ulozeni trud samo ako je odstupanje bilo u skladu s potrebama i interesima opunomocitelja U protivnom. smatra se da je odobrenje odbijeno. Poslovni punomocnik (onaj kojega je trgovacko drustvo ovlastilo da sklapa pravne poslove iz njegove poslovne djelatnosti) treba imati specijalnu punomoc za otudivanje ili opterecivanje nekretnine. Od naloga i uputa punomocnik moze odstupiti samo uz suglasnost opunomocitelja kao nalogodavca. no stanovitu predodzbu o njemu ipak mozemo stvoriti. Ugovot sto ga punomocnik sklopi djelujuci u granicama svojih ovlastenja iz punomoci obvezuju neposredno opunomocitelja i drugu ugovornu stranu Prekoraci li punomocnik svoja ovlastenja. odvjetnickom pripravniku). U slucaju da opunomocitelj uskrati odobrenje sklopljenom ugovoru. po njegovoj procjeni. Prekoracenje ovlastenja Osnovno je pravilo kod ugovora o punovlascu da punomocnik mora djelovati u okviru dobivenih ovlastenja u punomoci. kao i u granicama naloga i uputa koje mu je dao opunomocitelj. Nesto je drukcija situacija kad punomocnik (nalogoprimac) odstupi ili prekoraci granice naloga odnosno uputa. U nacelu. preuzimanje mjenicne obveze ili obveze jamstva. uputa i kim ima sklopiti pravni posao. tada ioj opunomocitelj i punomocnik solidarno odgovaraju za pretrpljenu stetu. a u svim drugim slucajevima ona se moze dati Specijalna je punomoc instruirana za jedan odredeni pravni posao Gencricno punovlasce je ono koje se daje za sklapanje cijele vrste pravnih poslova Tu je punomoc instruirana na vrstu pravnih poslova. osim ako su za njih znale ili morale znati Opunomocitelj moze u svako doba. U navedenim slucajevima mora postojati specijalna punomoc. Buduci da se to tice unutarnjeg li odnosa izmedu strana. moze izvrsenje naloga povjeriti drugome (npr. osim ako ni on sam nije znao za opoziv odnosno suzenje punomoci. pa cak i onda kad se ugovorom odrekao toga prava Za to se ne trazi nikakav poseban oblik Opoziv i suzavanje punomoci nema ucinak prema trecoj osobi koja je s punomocnikom sklopila ugovot. 90 ZOO-a) da zakonom propisani oblik za neki ugovor treba da bude i oblik za punomoc koja se daje za sklapanje toga ugovora (nacelo pariteta oblika). Koliko god generalno punomocje daje punomocniku veliku operativnu samostalnost. moze odstupiti od naloga i uputa ako to. Na primjer . nalazu interesi opunomocitelja. a o izvrsenom poslu duzan je poloziti racun i odmah predati opunomocitelju sve sto je primio obavljajuci posao . uputa o mjestu i vremenu ispunjenja neke obveze itd) Sve takve upute internog su karaktera i ne djeluju prema trecim osobama. U svim ostalim slucajevima odstupanje od naloga i uputa ima za posljedicu da se punomocnik nece smatrati nalogoprimcem. izjaviti da se ne smatra ugovorom vezana. ne cekajuci da se opunomocitelj izjasni odobrava li ili ne odobrava ugovor. opunomocitelja ne obvezuje tako sklopljeni ugovor. Glede oblika punomoci vrijedi odredba (cl. drugim rijecima. Prava i duznosti ugovornih strana Punomocnik je duzan izvrsiti nalog prema primijenim uputama. razmotrit cemo je pod slijedecim podnaslovom. . ZOO ne definira redovno poslovanje. na zahtjev opunomocitelja. jer znamo da u njega ne ulaze oni poslovi za koje je potrebna specijalna punomoc. po svojoj volji suziti ili opozvati punomoc. Napomenimo da se nalogodavac moze i naknadno suglasiti s odstupanjem od njegova naloga i uputa. osim ako ga naknadno odobri (ratihabiciia1 Ne uslijedi . Takvo se specijalno punovlasce daje za preuzimanje mjenicne obveze. Jedino ako zbog kiatkoce vremena ili iz nekog diugog razloga ne moze zatraziti suglasnost. Punomocnik je duzan. s paznjom dobrog privrednika odnosno dobrog domacina Pri tome je duzan paziti na interese opunomocitelja i njima se rukovoditi. Punomoc se naziva neogranicenom ako punomocniku nisu date od opunomocitelja nikakve specijalne upute kako da postupa pri sklapanju poslova koji su mu povjereni U protivnom slucaju punomoc se naziva ogranicena punomoc (npr. o izbr anom sudu i za odricanje od nekog prava bez naknade.

). treca osoba cesto mora znati opseg naloga. To je i r azumljivo.izvrsenjem naloga. duzan mu je dati odredenu svotu novca kao predujam za te izdatke Duznost je opunomocitelja da preuzme obveze sto ih je punomocnik uzeo na sebe obavljajuci posao Punomocnik ima zakonsko zalozno pravo na novcanim iznosima koje je naplatio za racun opunomocitelja i drugim pokretnim stvarima opunomocitelja sto ih je primio na osnovi naloga. a za racun komitenta mogu biti vrlo razliciti. komisioni ugovor ili komisioni posao jest dvostranoob. Komisionar je duzan obavjestavati komitenta. inkaso-komisija) ih. Komisioni posao. l . To se medu ostalim vidi i po tome sto sva prava i sve obveze koje izlaze iz pravnih poslova sto ih sklapa komisionar ipak stvarno pripadaju komitentu iako je pravno njihov nositelj komisionar. . prema prilikama. uostalom. onaj koji sklapa pravni posao ne mora znati niti je duzan ispitivati radi li komisionar stvarno u okviru ovlastenja koje je dobio od komitenta. jer komisionar sklapa pravne poslove u svoje ime. 2. iako komisionar sklapa pravne poslove u vlastito ime. osim ako je ugovorom iskljucena ili tako proizlazi iz prirode medusobnog odnosa. KOMISION Komision je ugovor kojim se komisionar obvezuje komitentu da ce uz proviziju sklapati pravne poslove u vlastito ime. odustankom opunomocitelja. pa nije. Iz toga slijedi da komisionar pri sklapanju poslova mora postupati u skladu s inter esima komitenta. Iz onoga Sto smo do sada rekli vidi se da se putem komisionog posla (ugovora) posredno postize onaj ucinak koji se kod zastupstva postize neposredno.smrcu punomocnika. a to u krajnjoj liniji znaci da ima slucajeva u kojima je tr eca osoba duzna provjeriti zastupnikova ovlastenja To usporava brzinu prometa i cesto je nepr akticno. a postoji opasnost znatnijeg ostecenja robe.otkazom punomocnika (osim u nevrijeme). kod zastupstva. On je u poslu ugovorna strana. unutarnji odnosi izmedu komisionara i komitenta. Pravni poslovi koje komisionar sklapa u vlastito ime. jer komisionar sklapa poslove u vlastito ime. duzan ju je vratiti po prestanku ugovora o punovlascu. osnovna eticka osnova robnog prometa i ne treba mu posebna kautela u odredivanju oblika samog posla. pravicna naknada. -opozivom punomoci. to je posao povjerenja koje je. pa se tada govori o komisionoj kupnji ili o komisionoj prodaji. On ne dobiva od komitenta punomoc . za koga komisionar stvarno radi. ako nema vremena za cekanje uputa. . kao sto znamo. komisionar ju je duzan prodati sto je povoljnije moguce. Opunomocitelj je duzan naknaditi punomocniku troskove koje je on.Punomocnik ima pravo na naknadu za svoj trud. Komisionaru takva punomoc nije potrebna. Kad je punomocniku izdana pisana punomoc. jer je komisioni posao tipicni pomocni posao robnog prometa i mora se sklapati brzo. ucinio za izvrsenje naloga U tu svrhu. s druge strane. Kako ce komitent svoja prava prema komisionaru ostvariti. Zbog svega toga nazivamo komisionar a posrednim zastupnikom. a ako nema obicaja. a za racun komitenta. odgovara i za njezinu slucajnu propast ili ostecenje. a smrcu opunomocitelja samo ako je tako ugovoreno ili ako se punomocnik primio naloga i obzirom na svoje osobne odnose s opunomociteljem. No moze se raditi i o plateznoj komisiji (vrsenje uplata. Komisionar je obvezan da posao koji mu je povjeren obavi s paznjo riPd obrog privrednika. -prestankom postojanja. Nakon obavljenog posla komisionar mora. daje se uobicajena naknada.6 Komision.istekom roka na koji je sklopljen. kao i da s istom paznjom cuva povjerenu mu robu. . poloziti racun. a u pravilu i ne zna. Ako je prema nalogu bio duzan osigurati robu. Najcesce se radi o kupnji ih prodaji. Komisionar ne nastupa prema trecim osobama kao komitentov punomocnik. ugovor o komisionu jest neformalan pravni posao. To znaci da je duzan predati komitentu sve sto je primio na temelju posla sklopljenog za njegov racun (npr kupljenu robu) i prenijeti na komitenta trazbine i ostala prava koja je stekao prema trecem.ispravu kojom bi se prema trecima legitimirao. bez nepotrebnog odgadanja.vezni i naplatni pravni posao Vazan sadrzajni element komisionog ugovora jest nalog ili mandat. Komisionar nije neposredni zastupnik Za zastupnika je bitno da sklapa pravne poslove u tude ime i za tudi racun. Pri sklapanju pravnih poslova s komisionarom treca je osoba potpuno' nezavisna od sadrzaja komitentovih naloga. U poslovnom je zivotu sklapanje pravnih poslova preko komisionara vrlo prakticno. recimo. Visina naknade odreduje se ugovorom Ako^nije ugovorena. Na temelju naloga rjesavaju se interni. tj. jer. -stecajem ili lisenjem (potpunim ili djelomicnim) poslovne sposobnosti opunomocenika ili punopocnika. ako su opunomocitelj ili punomocnik pravne osobe. on ipak radi po nalogu komitenta. radi osiguranja svoje trazbine na ime naknade i troskova Prestanak ugovora o punovlascu Ugovoi o punovlascu prestaje: 1 . primanje isplata tzv. Komitent nije ugovorna strana u poslovima koje sklapa komisionar. to se trecega ne tice jer treci uopce i ne mora znati. o kreditnoj komisiji (komisionar u vlastito ime pribavlja kredit itd. Medutim.Trecih se osoba ne tice taj interni odnos. kao potr ebne. Obveze komisionara. o razvoju posla i izvrsenju naloga (npr obavijestiti komitenta da je za njega kupio robu kako bi on mogao dalje njome disponirati) Komisionar je takoder duzan obavjestavati komitenta o svim promjenama na robi zbog kojih bi ona mogla izgubiti na vrijednosti i zatraziti yf|g njegove upute Medutim. Medutim.

part. Po svojim karakteristikama ugovor o ortakluku je: konsenzualan jer nastaje samim sporazumom ortaka. Iznimno. robu ne samo kupiti nego i predati komitentu. Drustvo za zajednicko tecenje ili ortakluk postaje pogodbom. To njegovo osnovno pravo slijedi vec iz same biti ugovora o komisionu j Ali komisionar ima pravo na proviziju samo ako je posao ne samo zakljucen s trecim nego ako je i izvrsen. stovise i konkludenlno (cesto izmedu supruznika). ekonomski je u poslu angaziran komitent To je vazno jei se sve trazbine iz posla sto ga je komisionai sklopio za racun komitenta smatraju prema komisionaru i njegovim vjerovnicima trazbinama komitenta. U svezi s tim je i pravo komitenta da. Odgovara li komisionar da ce njegov suugovaratelj ispuniti obvezu? Da.nerima ih clanovima drustva. Komitent nije duzan predujmiti komisionaru sredstva potrebna za obavljanje posla. To znaci da moze svoju trazbinu namiriti sudskom prodajom robe. s tim da ce se izvrsavanje. Obratno je pitanje. ZOO-a) da u tom slucaju komisionar mora komitentu naknaditi razliku i prouzrocenu stetu. Komisionar ima pravo i na sve troskove koji su bili potrebni i koje je on ucinio za izvrsenje naloga. osim ako je tako ugovoreno. Ugovorne se strane nazivaju ortacima. U tom slucaju solidarno je odgovoran sa svojim suugovarateljem Tojetzv. pisano. Isto je tako komitent duzan osloboditi komisionara i svih obveza koje je on preuzeo na sebe sklapajuci pravni posao. tj ispunjenje duznih cinidaba dalje odvijati izravno izmedu komitenta i trecega. nego je obvezan da takve koristi ustupi komitentu. zahtijeva izlucenje iz stecajne mase onih stvari koje mu je predao radi prodaje. u slucaju stecaja komisionara. vidi se osobito u onom slucaju kada je komisionar sklopio posao pod povoljnijim uvjetima od onih koje je predvidio i odr edio komitent Ipak i u takvom slucaju. ili svoje stvari radi zajednicke koristi. Ovdje se postavlja pitanje moze li komisionar od komitenta traziti predujam ili avans. kao i onih koje je komisionar nabavio za njegov racun Ako ih je komisionar predao trecemu. npr prodati robu ispod cijene koju je odredio komitent? Pravilo je (Cl. Ortakluk nastaje ugovorom kojim se obvezuju dvije ili vise osoba uloziti svoj rad i/ili imovinu radi postizanja zajednickog cilja. On je zajednica osoba i dobara. Ali.Da komisionar doista sklapa poslove u vlastito ime. Drugo je pitanje moze li komisionar prodavati na kredit komitentovu robu. razumije se. kada se u imovinu ortakluka unose nekretnine One. tr oskovi itd ). Na kraju jos jedno vazno juridicko objasnjenje Komisionar sklapa piavne poslove u svoje ime. komitent moze od trecega zahtijevati isplatu njihove cijene ORTAKLUK Ugovorom o ortakluku ili drustvu gradanskog prava dvije se ili vife osoba uzajamno obvezuju na ulaganje rada i imovine radi ostvarivanja nekog zajednickog cilja. Ortakluk nije pravna osoba. a upis u zemljisne knjige modus stjecanja. Ako je komisionar dobio nalog da ne samo sklopi nego i potpuno izvrsi pravni posao. ugovor ce se morati sklopiti u pisanom obliku. npr. Pravno je dakle u poslu angaziran komisionar Medutim. a komitent ima pravo ne prihvatiti sklopljeni posao To pr avo komitent gubi ako je komisionar spreman da mu odmah plati razliku i stetu Iznimka od tog pravila je. To znaci da komisionar mota. makar mu ih komisionar jos nije ustupio Stoga komisionarovi vjerovnici ne mogu takve trazbine plijeniti. . moze li komisionar sklopiti posao pod nepovoljnijim uvjetima od onih odredenih nalogom. 773. To ne vrijedi za prodaju pokretnina preko komisionih prodavaonica. komisionar ima zakonsko zalozno pravo na komisionoj robi ako se jos nalazi u njegovoj detenciji. Komisionar je duzan priopciti komitentu I kojom osobom je zakljucio posao. Komisionar tu ima pravo na posebnu proviziju (delkredere provizija). po kojoj dvije ili vise osoba pristaju na to. Stovise. s kamatama od dana kad su ucinjeni. kao sto je receno. sva prava i obveze iz komisionog posla pripadaju komisionaru. Svojevrsna je iznimka od neformalnosti i kad se ugovor odnosi samo na sadasnju ili samo na buducu imovinu. komisionar se moze namiriti iz vrijednosti tih stvari prije ostalih komitentovih vjerovnika Spomenimo i pravo komisionara na prvenstvenu naplatu svojih potrazivanja iz vrijednosti koju je stekao za racun komitenta (npr iz naplacenog novca). Tada je za valjanost ugovora potrebno naciniti popis unesene imovine i svaki njen dio opisati te naznaciti od koga potjece. neformalan. Avans je iznos koji se daje unaprijed na racun djelomicnog ispunjenja jos prije nego je trazbina dospjela. nalog komitenta moze ici u tom pravcu da komisionar posao samo zakljuci. pri cemu je ugovor o ortakluku titulus. Prava komisionara. Buduci da kod ugovora o komisionu moze komisionar imati stanovite zahtjeve prema komitentu (pr ovizija. osim ako je predujam ugovoren. pa do ispunjenja ne dode krivnjom komitenta. komisionar ipak moze traziti nagradu. prodaja zbog opasnosti znatnijeg ostecenja robe. S pravne tocke gledista. a za tudi racun. Komisionar ima pravo na proviziju ili nagradu. postaju suvlasnistvom ortaka. bio bi duzan komitentu odmah poloziti cjelokupni iznos kupovne cijene. odnosno u slucaju kad komitent naknadno odobri prodaju na kredit.. a za tudi racun. Nije potrebno iskazivati vrijednost imovine. da uloze samo svoj trud. Komisionar ima pravo na proviziju i u onom slucaju kad je do neispunjenja posla doslo iz uzroka za koji nisu odgovorni ni komitent ni komisionar. delkredere komision. Ako bi komisionar prodavao na kredit komitentovu robu. ali takoder i drugarima. nastali visak koristi komisionar ne moze zadrzati za sebe. To ne vrijedi u slucaju kad je imao komitentovo ovlastenje da robu proda i na kredit. pa se moze sklopiti usmeno. ako je takvu obvezu posebno preuzeo. naime. ali bez pravne osobnosti.

Ortakluk redovito ima odredenu imovinu. Ako se ortaci ne bi udruzili radi ostvarivanja nekog zajednickog cilja. vjerovnik su ostali ortaci Prema tome. udruzivanju pripadnika slobodnog zanimanja. zabrana konkurencije i si Ortakluk moze imati znacajnu ulogu u gospodarskom zivotu. prigodna drustva. Tako je i prema nasem Zakonu o trgovackim drustvima s tim da se odredbe o ortakluku primjenjuju supsidijarno na javno trgovacko drustvo i tajno drustvo (cl. Zajednica dobara (zajednicka imovina). nego se slijevaju u jednu cjelinu radi ostvarenja cilja ortakluka. kao i sva imovina stecena tijekom poslovanja ortakluka. Posljedica ne. a ne prema pojedinom ortaku. pa i onda kad mu je cilj iskljucivo idealne prirode. Da bi ortakluk djelovao kao jedna cjelina. vec samo pretpostavka za ostvarivanje zajednickog cilja Za prava pojedinog ortaka. nadzor. jocietas leonina i stoga nedopustiv Materijalni se cilj redovito sastoji u ostvarivanju i razdiobi dobitka. Ima. misljenja daje ugovor o ortakluku besplatan. ili jednu vrstu poslova. Ulazu se stvari. Svaki ortak moze tuzbom actiopro socio zahtijevati cinidbu odnosno ulog u svoje ime. Osim ortackih uloga u imovinu ortakluka ulaze i naknade za unistene. kao sto to pokazuje iskustvo u zemljama razvijenog trzisnog privredivanja Oblik ortakluka osobito je pogodan u trgovini na malo. lijecnickoj pr aksi i si. Ulogom koji se sastoji u stvarima. novac. Cinidba (ulog) drugih ortaka nije protucinidba za vlastiti ulog. ali za racun ostalih odnosno zajednicku imovinu. trajni obveznopravni odnos. ali to moze biti i neka prednost u gospodarskom smislu. obavjestavanje. sudjelovanje u dobiti i riziku i dr U nedostatku ugovornih odredaba primjenjuju se dispozitivne odredbe zakona. Povecanje uloga moguce je samo uz pristanak ortaka. jer za svoj ulog kao cinidbu ortak dobiva udio u ortackoj imovini kao protucinidbu. u austrijskoj sudskoj praksi ucvrscuje se tendencija da se postojanje organizacije zahtijeva kao pretpostavka opstojnosti ortakluka. a moze uloziti i' cjelokupnu svoju imovinu Ako ortak ulaze cijelu imovinu. ima pravo na udio u dobiti. Zakljucno se moze reci da zajednicki cilj moze biti materijalne ih idealne naravi. organizaciju Stovise. medutim. no moguce je i drukcije ugovoriti Nisu obvezni na naknadno povecanje uloga. a motivi egoisticki ili altruisticki. ostecene ili oduzete stvari iz imovine ortakluka. Zajednicki cilj mora se i zajednicki ostvarivati bilo kojim oblikom zajednickog djelovanja. Ugovorom valja utvrditi nacine suradnje. pod njom se razumijeva samo sadasnja imovina Zeli h se uloziti i buduca imovina. ortak stoji prema skupu ortaka. Bitna znacajka i konstitutivni element ortakluka je njegov cilj koji se utvrduje ugovorom o ortakluku. Imovina ortakluka sastoji se od ortackih uloga. vec da one sluze zajednickoj svrsi visestrani pravni posao. prisilnim normama ili pravilima morala. osobito svojim ulogom. Cilj mota biti dopusten i zajednicki. to se mora u ugovoru izrijekom navesti. Konstitutivni elementi ortakluka Subjekti. a naziva se glavnicom ih fondom ortakluka. doprinositi ostvarivanju zajednickog cilja. Cinidbe se ne izmjenjuju izmedu ortaka. u odvjetnistvu. Ortakluk se opcenito smatra osnovnim obhkom personalnog udruzivanja i u nekim zakonodavstvima se njegova pravila supsidijarno primjenjuju na personalna trgovacka drustva (javno trgovacko i komanditno drustvo). a ne i naslijedenu imovinu. Ortak moze uloziti pojedine stvari i prava iz svoje imovine. ne bi se radilo o ortakluku nego nekom drugom pravnom odnosu Ortakluk s ciljem ostvarivanja interesa samo jednog ili nekih ortaka bio bi tzv. Imovina ortakluka ustvari je zajednicka imovina ortaka. Ortakluk. utjecaj i kontrolu. pravima ili novcu sijece se pravo na udio u glavnici ortakluka i ostvarenoj dobiti. u udruzivanju trgovackih tvrtki za zajednicku prodaju (interesne zajednice). Zajednicki cilj. a za obveze pojedinog ortaka. duznik su svi ostali ortaci. rad i druga dobra. To su tzv. Dopusten je ako se ne protivi ustavu. Ortakluk mogu osnovati i fizicke i pravne osobe. Zajednica osoba treba biti tako organizirana da svaki ortak moze ostvariti pravo na rijec. niti moze zahtijevati njezinu diobu Ortaci su obvezni na jednake uloge. makar i posve labavu. ali ne i na udio u glavnici. Cilj je zajednicki kad svaki ortak u njegovu ostvarenju vidi ostvarenje vlastita cilja i kad preuzme obvezu unaprijediti ga. obrtnistvu. osim ako je vrijednost njegova rada procijenjena i izrazen&u novcu i ukljucena u glavnicil>- . prava. Ortak koji ulaze samo rad. sto podrazumijeva duznost svakog ortaka na ugovoreni nacin. 69. Zajednica osoba Ortakluk nije samo ugovorni obveznopravni odnos nego i zajednica osoba.uzajamno obvezan. kad se vise osoba sloze pribaviti odredena materijalna dobra i darovati ih trecima i si.dopustenosti cilja je nistavost ugovora o ortakluku.149) Na posredan nacin to je odredeno i vrijedi takoder za komanditno drustvo Primjer idealnog zajednickog cilja imamo kad se udruzi nekoliko glumaca amatera radi zajednickih priredaba. moze biti ugovoren i samo za jedan posao. zahtijeva se da ima stanovitu. sto kod otkaza nalaze postivanje otkaznog roka. nap1atan. medutim. jer ortaci ne izmjenjuju cinidbe medusobno. Buduca imovina obuhvaca samo stecenu. Za vrijeme trajanja ortakluka ortak ne moze raspolagati svojim udjelom niti pojedinim stvarima i pravima iz zajednicke imovine.

primjenjuju se pr avila f ugovora o nalogu glede mogucnosti odstupanja od primljenih naloga i uputa i nacina izvrsavanja naloga. izricita ili presutna. Kao clan jedne zajednice koja ima odredene obveze. davanju smjernica za rad poslovode i sl. pravom na uvid u poslovne knjige i dokumentaciju ortakluka te pravom na odlucivanje o pitanjima koja ne spadaju u poslovodstvo. u slucaju povjeravanja poslovodstva jednom ili nekolicini ortaka. autorskom pravu. ortak kome je povjereno poslovodstvo ne moze ga prenositi na drugoga ortaka ili trecu osobu Nazastupanje ortakluka prema trecima ovlasteni su svi ortaci. primijenit ce se odgovarajuca pravila iz Zakona o vlasnistvu i drugim stvarnim pravima Prema tim pravilima. c) Sudjelovanje u dobiti i gubitku Svaki ortak ima pravo na udio u dobiti i obvezu snosenja gubitka Dobit je onaj dio imovine koji preostane iznad glavnice po odbitku troskova i zajednickih dugova ' I Gubitak nastaje kad imovina ortakluka padne ispod vrijednosti ortackih uloga. npr ulog jednoga moze biti zemljiste. prema ZOO (cl. ili. ali ne i potpuno uskraceno. tj onih koji ulazu samo rad. kad je glavnica dijelom ili u cijelosti izgubljena Udio pojedinog ortaka u dobiti i gubitku odreduje se prvenstveno ugovorom o ortakluku Mjerila za utvrdivanje udjela u dobiti i gubitku postavljaju ortaci autonomno Pri tome uzimaju u obzir ponajprije velicinu ortackog uloga. Unosenje uloga ima karakter obveznopravne cinidbe Sto kao posljcdicu ima odgovornost za materijalne i pravne nedostatke objekta cinidbe b) Sudjelovanje u zajednickim poslovima. ili po prestanku ortakluka. Ako ortaci ne utvrde udjele u dobiti i gubitku primjenjuje zakonska odredba prema kojoj svaki ortak ima. To pravo moze bid ugovorom o ortakluku ograniceno. vrijednosnim papirima. Predvideno je. naime. 647g). Ako je poslovodstvo povjereno nekolicini ortaka. ostali ortaci svoje sudjelovanje u poslovima ortakluka ostvaiuju pravom na izvjesce i polaganje racuna od strane poslovode.. ako sto drugo nije ugovoreno. Takvu mogucnost predvida i ZOO Poslovodstvo se moze povjeriti i osobi izvan ortakluka Za to je potreban pristanak svih ortaka. ako se radi o nekretninama. Buduci da se ortakluk temelji na medusobnom povjerenju njegovih clanova. patentima. Poslovodstvo i zastupanje. medutim. stvari koje se predaju u vlasnistvo (guoad sortem) ulaze u imovinu ortakluka. jer ortakluk nije pravna osoba Prema opceprihvacenom gledistu one postaju suvlasnistvo ortaka. S druge strane ortak kojem je povjereno vodenje poslova ortakluka moze otkazati poslovodstvo iz opravdanih razloga Pri tome je duzan dovrsiti poslove koji ne trpe odgadanje Ortak koji otkaze u nevrijeme ili bez opravdana razloga odnosno koji ne bi dovrsio neodgodive poslove. Ortaci kojima je povjereno upravljanje duzni su uredno voditi poslovne knjige. i poloziti racun o zajednickoj glavnici. npr prepustanjem poslovodstva jednom ili nekim ortacima. pa i propustanju. Ulog se moze sastojati i u radu. odluke donose primjenom pravila o upravaljnju zajednickom stvari u suvlasnistvu. know-how. Naime. osim ako bi drukcije bilo ugovoreno Prema tome. zatim ulozeni rad. primanju novih ortaka. otpustanju poslovode. ali ne ulaze u imovinu ortakluka. ulozi trebaju biti jednaki odnosno jednake vrijednosti. povecanju uloga. Iitulus stjecanja je ugovor o ortakluku. dok se za poduzimanje poslova koji premasuju okvir redovitog upravljanja zahtijeva suglasnost svih suvlasnika. pa se namjeravam posao u tom slucaju ne moze poduzeti Prava i obveze ortaka kojima je povjereno poslovodstvo ureduju se ugovorom o ortakluku. za sklapanje pravnih poslova s trecima potrebna je suglasnost. tj glavnice Drugim rijecima. neovisno o vrsti i velicini uloga. stvarima. o poslovima redovitog upravljanja odlucuje se vecinom glasova. Kako ce donositi odluke u svezi poslodavstva ortaci utvrduju ugovorom o ortakluku. U nedostatku ugovornih odredaba. primjenjuju se pravila o upravljanju zajednickom stvari u suvlasnistvu. . o izmjeni ugovora o ortakluku. nesposobnosti za uspjesno vodenje poslova ili kakvih drugih vaznih razloga. drugoga svota novca itd. ne bi mogli sudjelovati u odlucivanju o poslovima U austrijskoj se literaturi zagovara rjesenje da oni imaju pravo sudjelovati. smatraju. pravo svakog od ostalih ortaka ovlastenih na poduzimanje poslova da se usprotivi poduzimanju posla. Ako je poslovodstvo povjereno odredenim osobama. Prava i obaveze ortaka: a) Obaveza na unosenje uloga: Svaki je oitak duzan unijeti ugovoiom o ortakluku utvrdeni ulog koji se moze sastojati u svoti novca. U nacelu pravo je i duznost svakoga ortaka da osobno sudjeluje u vodenju zajednickih poslova Poslovodstvo obuhvaca svaku mjeru.Stvari koje se unose u oitakjuk mogu biti date na uporabu ili u vlasnistvo Stvari koje se predaju na uporabu (guoad usum) postaju neposrednim posjedom ortacke zajednice. Ovlastenje na vodenje poslova moze biti oduzeto jednoglasnom odlukom ostalih ortaka zbog grube povrede povjerene duznosti. tada se one. ali ne postaju njegovo vlasnistvo. odgovara za stetu koju bi time prouzrocio ostalim ortacima. U nedostatku ugovornih odredaba o tome. Ortaci mogu poslovodstvo ugovorom povjeriti jednom ili nekolicini ortaka. Razumije se. prihodima i troskovima poslovanja Racun se polaze u rokovima utvrdenim u ugovoru. godisnje. prenosenju ili oduzimanju poslovodstva. koja su podrobnije objasnjena u stvarnom pravu. Postoji uska veza izmedu ovlastenja na poslovodstvo i zastupanje. ali bez prava glasa. pravnu ili fakticnu. punomocnicima Ugovorom bi se mogao svaki od ortaka kojima je povjereno vodenje poslova ovlastiti da sam poduzima poslove. jednak udio u dobiti i gubitku. Opseg prenesenih ovlastenja ortaci utvrduju ugovorom ih odlukom U dvojbi se uzima da je preneseno ovlastenje za poslove redovitog upravljanja. ugovor imao isporuci i drugim imovinskim dobrima. vodenje poslova i sl. a modus predaja stvari odnosno upis u zemljisne knjige. ortak ima pravo sudjelovati u zajednickim poslovima. koja je povezana s ostvarivanjem zajednickog cilja ortakluka. Upucivanje na pravila o suvlasnistvu otvara pitanje sudjelovanja u poslovodstvu onih ortaka koji nemaju udjela u glavnici ortakluka. kod visegodisnjih poslova. svih ortaka ili njihovih opunomocenika. kao npr. Oni. Ako nije drukcije ugovoreno. Vrsta i visina uloga pojedinog ortaka moze biti lazlicito ugovorenu. Naprotiv.

stecaj ortaka. tj da nije znao niti morao znati da trazbina pripada imovini ortakluka. Steta moze nastati u obavljanju zajednickih poslova i neispunjenjem ugovornih obveza. Ortak odgovara za stetu koju nanese drustvu svojom krivnjom.luku Istup i iskljucenje ortaka. npr. nemogucnosti ispunjenja obveze zbog smrti ili istupa ortaka od kojeg je zavisilo obavljanje poslova ortakluka i sl. Odgovornost za stetu. Ortak koji je istupio ili je iskljucen iz ortakluka ima pravo na udio u dobiti nastaloj do dana istupa. a dan iskljucenja je dan kad je odluka o iskljucenju priopcena or taku Prestanak ortakluka Ortakluk prestaje: zavrsetkom posla povodom kojega je ortakluk ustanovljen. tj posao izvan djelatnosti ortakluka. npr. Npr povreda bitne obveze iz ugovora o ortakluku. obveze na suradnju. pri cemu se dio ostavlja za nedospjela i sporna dugovanja . osim ako je bio savjestan. npr. Njemu se. Ortak moze istupiti iz ortakluka u svako doba. smrcu. ugrozilo postizanje zajednickog cilja ili nanijela steta ortakluku (zabrana konkurencije) Trazbine i dugovi ortakluka prema trecima ravnaju se prema opcim ob. zabrane konkurencije Prema tome. 7 sporazumom ortaka. Dioba zajednicke imovine Nakon sto je ortakluk prestao pristupa se diobi zajednicke imovine ortaka ZOO ima relativno detaljno razradena pravila o diobi zajednicke imovine i uputu na supsidijarnu primjenu propisa o razvrgnucu suvlasnicke zajednice Ponajprije se iz zajednicke imovine izdvajaju stvari koje su date na uporabu i vracaju ortaku. Ako je ortakluk ugovoren na odredeno vrijeme moze se otkazati prije isteka tog vremena samo iz vaznih razloga. Kompenzacija stete s koriscu (compensatio lucri cum damno) dopustena je samo ako bi ortak samovlasno poduzeo neki novi posao. uslijed nemogucnosti daljnje proizvodnje onog proizvoda koji je predmet poslovanja ortakluka. gubitak povjerenja zbog ucinjenog kaznjivog djela i sl. predmnijeva se da ostali ortaci zele nastaviti ortakluk medu sobom Ortacka prava i obveze u nacelu ne prelaze na njegove nasljednike. potpuni ili djelomicni gubitak poslovne sposobnosti. obveze unosenja ortackog uloga. ali bez prava na naknadu za pogorsanje uslijed redovite uporabe Takoder nema naknade ako je stvar slucajem propala. kojim je s jedne strane ostvarena steta. c) d) e) 1. pa se postavlja pitanje udjela u gubitku (u prvom slucaju) odnosno u dobiti (u drugom slucaju) Po zakonu takvo utanacen je u dvojbi vrijedi i za dobit i za gubitak.veznopravnim pravilima koja vrijede za obveze s vise duznika ili vjerovnika Prema ZOO duznik ortakluka ne moze staviti u prijeboj syoju trazbinu koju ima prema nekom od ortaka Ako bi treci imao Uazbinu prema nekom od ortaka tada ga ne bi mogao prebiti s trazbinom koju ima prema ortakluku. radi se o stetama u okviru ortakluka Odgovornost se ne ogr anicuje samo na stete nanesene propustom paznje koju ortak pokazuje u vlastitim poslovima (ctdpa levis in concreto). osim u nevrijeme ili na stetu ostalih ortaka. - kada propadne cijela glavnica: I istekom vremena na koje je ugovor o ortakluku sklopljen. naime. I s druge i odredena kor ist Odnos prema trecima i zabrana konkurencije O odnosima prema trecima bilo je vec govora u svezi s poslovodstvom i zastupanjem Ovdje jos nekoliko napomena Nije dopusteno ortaku da pravnim poslom s trecom osobom obvezuje ortakluk bez izricitog ili barem presutnog pristanka ostalih ortaka ili njihovih punomocnika Takodet nije dopusteno ortaku poduzimati posao s trecima kojim bi se. kao sto je npr propisano u njemackom Gradanskom zakoniku (§ 708) —Ucinjena steta ne moze se poravnati kompenzacijom s koristi koju je ortak na drugi nacin pribavio ortakluku. Ako prihvate nasljedstvo obvezni su nastaviti ortakluk Ta se obveza ne odnosi na nasljednike nasljednika 6. Potom se iz zajednicke imovine podmiruju dugovi ortakluka. osim kad su ugovorom o ortakluku obuhvaceni i nasljednici ortaka. prestankom postojanja ili istupom jednog ortaka ako se ortakluk sastojiod samo dvije osobe Ako se ortakluk sastoji od vise osoba.Moze se dogoditi da ortaci odrede udjele samo u dobiti ili samo u gubitku. u tom slucaju ne bi mogao staviti prigovor da trazbina pripada ortak. Nistava je ugovorna odredba kojom bi se iskljucilo ili ogranicilo pravo istupa iz ortakluka Ortak moze biti i iskljucen iz ortakluka ako za to postoje vazni razlozi. povrede bitne obveze od strane drugog ortaka. radi svoje vlastite koristi. izvrsavanjem svojih obveza. kao i kada se poduzeti posao ne moze dalje nastaviti. npr. ali i obvezu snasanja gubitka nastalog do dana iskljucenja Kao dan istupa uzima se dan kad je data izjava o otkazu.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->