Prodaja ie ugovor koiim se jedna strana (prodavatelj) obvezuje drugoj strani (kupcu) prepustiti odredeni objekt, a kupac se obvezuje

za prepu fteni objektplatiti odredeni iznos novca kao kupovnu cijenu. Prodaja, koja se do ZOO-a najcesce nazivala kupopr odajom, u prvom je iedu konsenzualni ugovor To znaci da posao postaje perfektan samim sporazumom ili konsenzom ugovornih strana o prepustanju objekta uz odredenu cijenu Stoga kod prodaje prepustanje objekta odnosno, uze, predaja stvari ne spada u akt sklapanja, nego u akt ispunjenja ugovora. Prodaja je obveznopravni ugovor, i to dvostrano obvezni ugovor. Sklapanjem prodaje strane namjeravaju zasnovati odredene obveze, a nije im prvenstveni cilj neposredna izmjena cinidbe i protucinidbe. Kod obveznopravnih su ugovora u nacelu akt sklapanja i akt ispunjenja vremenski odvojeni. Stoga i kod prodaje prodavatelj prvenstveno preuzima obvezu da prepusti objekt kupcu, a on se opet prvenstveno obvezuje da ce za to platiti odredenu cijenu. Razumije se da obvezi prodavatelja na drugoj strani odgovara pravo kupca, i obratno. Prodavatelj je ovlasten traziti cijenu, a kupac je pak ovlasten traziti prepustanje objekta. Stoga prodaja spada medu dvostranoobvezne, i to recip'rocn e ugovore, za koje je karakteristicno da u njima svaka ugovorna strana postaje istodobno i vjerovnik i duznik. Nazivaju se i sinalagmaticnim ugovorima. Ako se prodaja promatra s gledista odnosa cinidbe i protucinidbe, uvrstava se medu naplatne pravne poslove, za koje je bitno da se za cinidbu trazi protucinidba. Buduci da je prodaja najcesci posao dnevnog zivota, jer je najpogodniji pravni instrument za kolanje stvari u prometu, nastoji se u svakom pravnom poretku omoguciti brzo i Iako sklapanje takvog ugovor a Stoga je za prodaju glede oblika usvojeno nacelo neformalnosti. No, iako je i u nasem piavu prodaja u nacelu neformalan pravni posao, ipak ima slucajeva kada se zbog posebnih razloga trazi oblik i za taj posao Tkko se odredbom iz cl. 455. ZOO-a odreduje da ugovor o prodaji nekretnina koje pravne osobe stavljaju u pravni promet u okviru svojega redovnog poslovanja mora biti sklopljen u pisanom obliku (npi prodaja stanova izgradenih za trziste) Uzimajuci u obzir i druge propise p prometu nekretnina moze se zakljuciti da se za kupoprodaju nekretnina uvijek zahtijeva pisani oblik. Pisanije oblik propisan i za ugovor o prodaji s obrocnim otplatama cijene. Prodaja je nadalje kauzalan posao. Kauza, cilj ili pravno oblikovana svrha prodaje jest stjecanje prava vlasnistva na stvari. Medutim, ako je kupac bila drustvena pravna osoba, kauza, razumije se, nije mogla biti stjecanje prava vlasnistva Prema ZOO-u kupac bi u tom slucaju stekao pravo raspolaganja. Ako je objekt kupoprodajne cinidbe neko pravo, tada je kauza ili cilj kupoprodaje u tome da kupac doista postane nositelj tog prava. Kao sto kod svakog kauzalnog ugovora, isto tako i kod prodaje kauza lezi izvan samog pravnog posla Kupoprodaja je samo pravni instrument pomocu kojega se kauza ostvaruje. Medutim, po nasem pravu, samim sklapanjem kupoprodajnog ugovora kupac jos ne postaje vlasnikom stvari Kupnjom dobiva samo obveznopravni zahtjev prema prodavatelju da mu on stvar izruci. Tek kada je prodavatelj stvar predao kupcu, on postaje vlasnikom stvari, ako je i sam prodavatelj to bio (Ovdje ne uzimamo u obzir posebne slucajeve stjecanja vlasnistva od nevlasnika). Prema tome, po nasem je pravu kupoprodaja samo osnova za stjecanje prava vlasnistva. Sklapanjem kupoprodajnog ugovora nastupaju za stranke samo obveznopravni ucinci. To istodobno znaci da i subjektivna obvezna prava koja nastaju za strane u kupoprodajnom odnosu djeluju samo izmedu njih samih, dakle relativno. Kupac moze traziti izrucenje stvari samo od prodavatelja, a ne i od nekog treceg koji u poslu nije sudjelovao. OBJEKTI PRODAJE Objekti prodaje mogu biti stvari, prava i imovina. Stvari moraju biti u prometu. Ugovor o prodaji stvari izvan prometa je nistav Valjana je prodaja buduce stvari (npr stvari koja jos nije izradena, ploda koji ce tek nastati) Rijec jeo kupnji nadanih stvari (emptio rti speratae). Karakteristicno je za tu kupnju da kupac nije duzan platiti cijenu ako stvar ne nastane, pa se moze reci da je to kupnja pod odgodnim uvjetom. Nastane li stvar u manjoj kolicini od ocekivane, kupac placa stvarnu kolicinu, No kupac moze pristati na bezuvjetnu kupnju buduce stvari i platiti cijenu makar stvar ne nastane ili nastane u manjoj kolicini od ocekivane (npr. kupnja godisnjeg uroda jabuka s odredene plantaze). Ta se kupnja naziva kupnjom nade (emptio spei). Rizik koji time preuzima, kupac kompenzir a ugovarajuci pausalnu cijenu i ocekujuci da stvar nastane u kolicini i kvaliteti vecoj od placene cijene. Ugovor o prodaji stvari koja je u casu njegova sklapanja bila propala je nistav. Ako je stvar samo djelomicno propala, kupac moze raskinuti ugovor ili ostati pri njemu uz razmjerno snizenje cijene Iznimno nema pravo na raskid ako djelomicna propast ne smeta ostvarenju svrhe ugovora ili u tom smislu postoji obicaj u pravnom prometu Kupac u tom slucaju zadrzava pravo na snizenje cijene. Medu stvarima treba razlikovati pokretnine od nekretnina a) Pokretnine su najcesci objekt prodaje Medu njima su najbrojnije one koje se nazivaju robom b) Nekretnine su takoder objekt prodaje, no u svezi s njima moguca su odredena ogranicenja po vrsti i velicini, sto valja imati na umu. Zahvaljujuci promjenama u drustvenom i pravnom sustavu, o kojima je bilo rijeci u Opcem dijelu i Stvarnom pravu (objekti prava vlasnistva), veci dio ogranicenja je otpao napose ona koja su se odnosila na prijelaz iz diustvenog vlasnistva u rezim prava vlasnistva c) Prava takoder mogu biti objekti kupoprodaje Ali prodavati odnosno kupovati mogu se samo imovinska prava, i to ako nisu strogo osobna Na primjer, trazbine, autorsko pravo, prava industrijskog vlasnistva

Piodati se moze i pravo koje je sporno s napomenom da bi ugovor kojim bi odvjetnik ili neki drugi nalogopiimac kupio takvo pravo bio nistav, ako mu je bilo povjereno ostvarivanje spornog prava Nistav bi bio i ugovor kojim bi odvjetnik za sebe ugovorio udio u podjeli iznosa kojega bi sud dosudio njegovu nalogodavcu Buduci da je po svojoj definiciji skup prava, nema zapreke da se kao objekt kupoprodaje pojavi i imovina, jer medu ostalim jedna od fiinkcija imovine upravo i jest u tome da kao skup prava i obveza jednog nositelja mogu kao jedinstvo . kolati u prometu Za objekt kupoprodaje trazi se da bude odreden ili bar odre d i v. Objekt je odreden ako predstavlja jedinicu u prometu, tj, species. Obiekt je pak odrediv ako se naknadno moze individualizirati, a da se za to ne moia medu istim strankama sklapati novi pravni posao. Najcesci slucaj naknadne odredivosti javlja se kod kupoprodaje robe kojoj u casu sklapanja ugovora jos nije tocno odredena kakvoca. Za naknadnu odredivost kakvoce robe izradena su u prometu posebna pravila o kojima ovdje ne govorimo. KUPOVNA CIJENA Cijena je vrijednost stvari izrazena u novcu Kupovna cijena je novcani ekvivalent koji kupac daje piodavalelju za prepusteni objekt kupoprodaje Za kupovnu gjenn zahtijevaju se ove tri karakteristike: Cijena mora biti Izrazena u novcu, To ne moia biti gotov i dobrojen novac. Cijena se ne smije sastojati u stvar ima, jer u takvom slucaju ne bismo imali posla s kupoprodajom, nego sa zamjenom Medutim, ako se cinidba jedne strane sastoji djelomicno u novcu, a djelomicno u stvarima, radi se o kupoprodaji samo onda ako je cijcna (novac) jednaka ili veca od vrijednosti stvari. Na primjer, A. kupuje motorkotac od B-a i daje B-u 50 000 kuna i svoj obicni bicikl Iz toga se vidi da se po nasem pravu pogoduje kupnja, a ne zamjena Cijena moia biti odredena ili odrediva.. Cijena je odredena ako je ustanovljena u nekom fiksnom iznosu. Cijena je pak odrediva kad ugovor sadrzi dovoljno podataka s pomocu kojih se naknadno moze odrediti Moze se npr. ugovoriti tekuca cijena na odredenom trzistu i u odredeno vrijeme ili odredivanje cijene povjeriti trecoj osobi Kad strane ugovore tekucu cijenu bez naznake vremena i mjesta, kupac treba platiti cijenu utvrdenu sluzbenom evidencijom na trzistu mjesta prodavatelja u vrijeme kad je trebalo da uslijedi ispunjenje Ako takve evidencije nema, tekucu cijenu treba utvrditi s pomocu elemenata koji se prema obicajima trzista uzimaju za utvrdivanje cijena Tekuca cijena, (pojam preuzet u ZOO iz Jednoobraznog zakona o medunarodnoj prodaji tjelesnih pokretnih stvar i (1964 ), u biti je trzisna cijena odnosno cijena koja se sluzbeno evidentira za odredenu vrstu stvari. Ako su strane povjerile odredivanje cijeni trecoj osobi, a ona je nece ili ne moze odrediti, smatra se, ako u tom slucaju strane naknadno sporazumno ne utvrde cijenu ili ne raskinu ugovor, da je utvrdena tzv. razumna cijena. Pod jazumnom cijenom podrazumijeva tekucu cijenu uvrijeme sklapanja ugovora, odnosno ako se ona ne moze utvrditi, onda cijenu koju utvrdi sud prema okolnostima slucaja. Ugovor u kojem cijena nije odredena, niti sadrzi dovoljno podataka s pomocu kojih bi se mogla odrediti, ne proizvodi pravne ucinke, sto znaci da je nistav. Iznimka je ugovor o prodaji u privredi (trgovacka prodaja) koji zbog neodredenosti odnosno neodredivosti cijene nece biti nistav, jer ce kupac u ) tom slucaju platiti cijenu koju je prodavatelj redovno naplacivao u vrijeme sklapanja ugovora, a kad te cijene nema, razumnu cijenu. c) Cijena ne smije biti protuzakonita Naime, ako je cijena odredena propisom, pa se ugovori visa cijena, ugovor je valjan, samo vazi propisana, a ne ugovorena cijena. Ako je kupac vec isplatio visu ugovorenu cijenu, ima pravo zahtijevati da mu se vrati razlika (cl. 463 ZOO-a) OBVEZE STRANAKA Kod stranackih obveza najprije treba uociti obveze prodavatelja. Njegove se obveze mogu podijeliti u dvije grupe: obveze do casa predaje i obveze nakon izvrsene predaje. a) Duznosti prodavatelja do casa predaje. U prvom redu prodavatelj mora stvar do casa predaje brizljivo cuvati. Zatim je mora pr edati kupcu u "slobodan posjed" kako je ugovoreno, tj sa svim njezinim sastavnim dijelovima i pripadnostima, i to u pravo vrijeme, na mjestu na kojem treba i u onom stanju u kojem se stvar nalazila u casu sklapanja ugovora Pri kupoprodaji osobito je vazan cas predaje stvari, jer u tom casu na kupca prelazi odgovornost za rizik. Odgovornost za rizik znaci odgovornost za slucajnu propast ih ostecenje stvari Treba, naime, imati na umu da je kupnja kauzalni pravni posao, te da je cilj kupnje stjecanje vlasnistva odnosno stjecanje nekog drugog prava, ako je ono bilo objekt kupoprodaje Buduci da se kauza ne ostvaruje samim sklapanjem kupoprodaje, nego istom njezinim ispunjenjem, moguce je da prodavatelj ne prenese na kupca ono pravo koje je kupac namjeravao dobiti Ako, npr. prodavatelj nije bio vlasnik stvari, ne moze usprkos valjanoj kupoprodaji prenijeti na kupca vlasnistvo Medutim, cim je predao stvar kupcu, na njega je presla odgovornost za rizik bez obzira na to je li samo vlasnistvo preslo ili nije. Slicna je situacija ako si je prodavatelj privremeno pridrzao pravo vlasnistva, u pravilu, zato da bi time primorao kupca da mu u odredenom roku plati kupovnu cijcnu (pactum reservati domina) Upravo zbog njezina velikog znacenja, predaju ili, bolje, cas predaje, treba tocno utvrditi

Ovdje se mozemo osloniti na ono sto smo govorili u stvarnom pravu o tradiciji i vrstama tradicije Prema tome, prodavatelj je izvrsio obvezu pr edaje u trenutku kad je kupcu urucio stvar ili kad mu je predao ispravu kojom se stvar moze preuzeti Kod tradicije transportom predaja se smatra izvrsenom u trenutku urucenja stvari prijevozniku ili osobi koja organizira otpremu Premda je to receno prije, napominjemo da rizik moze prijeci na kupca i prije predaje, a to ce biti u slucaju njegova zakasnjenja Kad je kupac zbog nedostatka stvari zatrazio od prodavatelja da mu je zamijeni ili je raskinuo ugovor, rizik ne prelazi na njega. Medutim, dok je ne vrati prodavatelju, duzan ju je cuvati paznjom dobrog privrednika odnosno dobrog domacina Isto vrijedi i za prodavatelja kad je zbog zakasnjenja kupca stvai ostala kod prodavatelja, a rizik presao na kupca. Suglasno nacelu o uzajamnosti i istodobnosti ispunjenja, prodavatelj nije duzan predati stvar ako mu kupac istodobno ne plati cijenu odnosno ako to nije spreman uciniti. Medutim, kupac nije duzan isplatiti dicnu prije nego sto je imao mogucnost pregledati stvar Drukcije moze biti samo ako je tako ugovoreno, uobicajeno ili propisano. d) Duznosti prodavatelja nakon predaje Nakon zavrsene predaje odnosno prijenosa prava nisu jos uvijek prestale obveze prodavatelja Naime, nakon predaje prodavatelj odgovara za materijalne i pravne nedostatke stvari kao i da prodano pravo postoji i da nema pravnih smetnji za njegovo ostvarenje.. Ovdje ne bismo ponavljali ono sto je u Opcem dijelu obveznog prava receno o toj odgovornosti, jer sve sto je tamo izlozeno, vrijedi i za ugovor o prodaji e) Duznosti kupca. U kupoprodajnom ugovoru ima i kupac odredene obveze Osnovne su preuzimanje stvari i isplata cijene. Preuzimanje stvari ukljucuje poduzimanje potrebnih radnji nuznih za ispunjenje predaje i odnosenje stvari Ako bi kupac bez opravdanog razloga odbio preuzeti stvar koja mu je ponudena na predaju na ugovoren ili uobicajen nacin, prodavatelj moze izjaviti da raskida ugovor, ako opravdano posumnja da kupac nece isplatiti cijenu. Medutim, ipak je njegova temeljna obveza da plati kupovnu cijenu. U pravilu, kupovna cijena placa se odjedanput Prema tome placanje u obrocima se nikad ne podrazumijeva, nego uvijek mota biti posebno ugovoreno. Platiti treba na odredenom mjestu, na odredeni nacin i u odredeno vrijeme. Ti modaliteti isplate prvenstveno se odreduju ugovorom, ali ako to nije ucinjeno, a nema ni drukcijih obicaja, isplata cijene treba uslijediti u casu •i u mjestu u kome treba ispuniti predaju stvari. No ako se cijena ne mora platiti u casu predaje stvari, tada se placa u prebivalistu odnosno sjedistu prodavatelia. POSEBNE VRSTE PRODAJE Prodaja kao najredovitiji i najprikladniji pravni instrument koji sluzi za razmjenu dobara pomocu novca ne javlja se samo u dosad opisanom tipu obveznopravnog ugovora. U prometu su izgradene razne varijante kupoprodajnog ugovora a) Prodaja s pravom prvokupa. Pravo prvokupa je pravo odredenih osoba da prije svih kupe stvar ako vlasnik odluci da ie proda To znaci da je vlasnik stvari opterecene prvokupom samo duzan da najprije ponudi stvar onome koji ima pravo prvokupa Ovlastena osoba nema nikakvih drugih posebnih privilegija, npr u pogledu cijene itd. Ugovorom je zasnovano pravo prvokupa kad se u njegov sadrzaj unese odredba kojom se obvezuje kupac da izvijesti prodavatelja o namjeri da stvar proda trecemu, o uvjetima te prodaje i da mu ponudi da on kupi stvar za istu cijenu. Prodavatelj je duzan, ako se zeli koristiti pravom prvokupa, obavijestiti o tome kupca u ioku od mjesec dana, racunajuci od dana kad je od kupca primio obavijest o namjeravanoj prodaji trecoj osobi. Istodobno s izjavom o kupnji, prodavatelj je duzan isplatiti cijenu koju je kupac ugovorio s trecom osobom, ili je poloziti kod suda Ako kupac nije postovao svoju obvezu, pa je stvar prodao trecemu i na njega prenio pravo vlasnistva ne obavjestavajuci o tome prodavatelja, prodavatelj moze u roku od sest mjeseci od saznanja za taj prijenos zahtijevati da Vse prijenos ponisti i njemu proda stvar pod istim uvjetima Sa svojim ce <zahtjevom uspjeti samo ako je treci znao ili mu nije moglo ostati nepoznato 'da prodavatelj ima pravo prvokupa. Krajnji rok u kojem prodavatelj moze ostvarivati svoje pravo prvokupa je pet godina od dana prijenosa vlasnistva na trecega Nakon isteka toga roka pravo prvokupa prestaje. Napominjemo da se pravo prvokupa moze ugovoriti najvise za pet godina od dana sklapanja ugovor a. Ugovoreni dulji tok svodi se, prema st 2 cl 531 ZOO-a, na rok od pet godina. jT Ugovorom zasnovano pravo prvokupa je strogo osobno pravo koje se ne / moze ni otuditi ni naslijediti Zbog povrede prava prvokupa ne moze se ponistavati prisilna javna prodaja, osim ako je to pravo upisano u javnoj knjizi (npr zemljisnoj knjizi) Pravo prvokupa moze biti zasnovano i propisom ukorist nekih osoba Trajanje zakonskog prava prvokupa nije ograniceno Nositelji zakonskog prava prvokupa moraju biti u pisanom obliku obavijesteni o namjeravanoj prodaji i o njezinim uvjetima. U protivnom imaju pravo zahtijevati ponistenje prodaje. Nazadkupnja. To je takva vrsta prodaje kod koje si "prodavatelj nekretnine prigodom kupoprodaje ili kasnije pridrzava pravo da prodanu stvai za unaprijed odredenu cijenu opet otkupi. Tu odluka lezi kod prodavatelja Kupac je obvezan da na zahtjev stvar opet proda bivsem prodavatelju > Nazadkupnja je pravo koie pripada prodavatelju samo za njegova zivota. To se pravo moze upisati u zemljisne knjige Nazadprodaja. To je takva vrsta prodaje kod koje je prodavatelj obvezan da na zahtjev kupca odmah ih nakon odredenog vremena za unaprijed odredenu cijenu nekretninu ponovo kupi. Tu odluka lezi kod kupca. To se pravo moze intabulirati.

540-541). kupnja na trznici. kupac ne moze traziti ispunjenje. U komercijalnoj praksi taj je ugovorvrlo rasiren i poznat pod nazivom kreditne prodaj e i 1 i prodaje na kredit. Tu su ispunjene sve pretpostavke za stjecanje prava vlasnistva . Dode li do slucajnog ostecenja stvari. prodavatelj je duzan omoguciti mu ispitivanje stvari. ugovorom o prodaji pokretne stvari s obrocnim otplatama cijene obvezuje se prodavatelj da preda kupcu odredenu pokretnu stvar prije nego sto mu cijena bude potpuno isplacena a kupac se obvezuje isplatiti njezinu cijenu u obrocima. Nase obvezno pravo do ZOO (cl. Ako stvar NIJE PREDANA kupcu. Opcenito se drzi da prodaja nekretnina uz pridrzaj prava vlasnistva nije spojiva s nacelima zemljisnoknjiznog prava. nego samo vracanje vlastite cinidbe e) Prodaja s obrocnim otplatama cuene. U prometu ima odredenih stvari (uredaja. sto ce u pravilu biti ugovor o prodaji U protivnom kupcevi se vjerovnici mogu namiriti i iz kupljene stvari g) Kupnja na pokus (emptio adgustum) Pod kupnjom na pokus ili ogled razumijeva se kupoprodaja s utanacenjem da kupac uzima stvar pod uvjetom daje isproba i utvrdi odgovara li njegovim zeljama Prodavateljeva obveza nastaje odmah nakon sklapanja ugovora. a k tome velika je vjerojatnost da ce poslije probe otpasti prigovori zbog materijalnih nedostataka stvari Dvije su varijante kupnje na pokus . kupnja iz automata. kao i kad dode u zakasnjenje s najmanje dvije uzastopne otplate poslije pocetne otplate odnosno samo s jednom ako ih ukupno nema vise od cetiri. bilo na osnovi raskida ugovora zbog zakasnjenja odnosno neisplate cijene. strojeva. nije poznavalo tu vrstu prodaje. a kupac duguje ugovorenu cijenu. Ne obavijesti H kupac . i to cist. prodavateljevo pravo vlasnistva prestaje. bez ugovornih kamata i troskova Svaka suprotna odredba u ugovoru. realne kupoprodaje ili kupnje iz ruke u ruku. sto su redaktori ZOO-a ocito prihvatili -HR. i z i k slucajne propasti ili ostecenja stvari snosi kupac od trenutka kad mu je stvar predana. moze sve dok mu cijena ne bude isplacena zahtijevati povrat stvari. naime. ukljucivo pravila OGZ-a. Propadne li stvar slucajno. objektom kreditne prodaje moze biti samo pokretna stvai. Svrha joj je povecati sigurnost naplate cijene kao element uspostave ravnoteze interesa izmedu prodavatelja i kupca. kupac je duzan platiti prodavatelju punu cijenu Kupac stjece pravo vlasnistva na kupljenoj stvari u trenutku isplate cijene U tu svrhu nije potrebna neka posebna izjava prodavatelja. Prodavatelj. Klauzula o odustanku mora biti unesena u ispravu o ugovoru (pod prijetnjom nistavosti!) s tim da kupac moze odustati od ugovora ako to u pisanom obliku priopci prodavatelju u roku od tri dana od potpisivanja ugovora Kupac se ne moze unaprijed odreci toga prava Kupac se moze uvijek koristiti pravom da isplati odjednom ostatak cijene. Kod takve je kupoprodaje stranacka namjera upravljena na neposrednu izmjenu cinidbe i protucinidbe (npr. jer je njegova volja za prijenosom prava vlasnistva izrazena ugovorom o prodaji.Realna prodaja. Dvojbu o tome moze li se i u ugovor o prodaji nekretnine unijeti klauzula o pridrzaju pr ava vlasnistva. Dok je kod prodaje kao obveznopravnog ugovora u pravilu odvojen akt sklapanja od akta ispunjenja ugovora. Kao sto vidimo. ali je prije toga zahtjeva duzan kupcu ostaviti naknadni r ok od petnaest dana f) Prodaja s pridtzajcin prava vlasnistva (pactum reservati dominu) 0 prodaji s pridrzajem prava vlasnistva govorimo kad prodavatelj pokretne stvari na osnovi posebne ugovorne odredbe zadizi piavo vlasnistva i poslije predaje stvari kupcu. specijalnih materijala i si) glede kojih ce kupac imati potr ebu uvjeriti se u njihova svojstva prije nego ih definitivno kupi. bitni su sastojci ukupan iznos svib obrocnih otplata.bez predaje i s predajom stvari kupcu. Umjesto raskida. sve dok kupac ne isplati cijenu u potpunosti. a kupceva tek nakon isgunjenj<Luvjetaodnosno kad izjavi da stvar prima. teret protivnog dokaza je na prodavateliu Ako je pak izostala predaja. prema ZOO-u. u posljednja dva slucaja prodavatelj moze traziti isplatu cijelog ostatka cijene. Druga je karakteristika toga ugovora u odstupanju od nacela istodobnosti ispunjenja cinidaba. a treca da se moze koristiti samo ako je kupac fizicka osoba Za valjanost ovoga ugovora ZOO propisuje pisani oblik. iznos pojedinih otplata. a kupac je duzan obavijestiti prodavatelja ostaje li pri ugovoru. Ova je prodaja osobito prikladna pri prodaji s obrocnom isplatom cijene. Prodavatelj ima pravo raskinuti ugovor ako kupac kasni s pocetnom otplatom. U prometu je prakticirana na temelju nacela dispozitivnosti. ZOO je rijesio tako sto je tu mogucnost rezervirao iskljucivo za prodaju pokretnih stvari.pravo na odustanak od ugovora i pravo da odjednom isplati ostatak cijene.vlasnistvo prednika. takve vremenske odvojenosti nema kod tzv. Osim stvari i cijene. Prodavatelj ce sa svoje strane imati interes u dokazivanju deklarir anih svojstava stvari. bilo vlasnickom tuzbom (reivindikacijom). odnosno kupnje za gotovo. Osnovni mu je ekonomski smisao poticanje prodaje odredene robe kreditiranjem kupca Prema definiciji iz ZOO-a. ex lege je nistava. u odredenim vremenskim razmacima. titulus i modus Ostalo je jedino da se isplati cijena kao odgodni uvjet stjecanja pr ava vlasnistva Zadrzanje prava vlasnistva ima ucinak prema kupcevim vjerovnicima samo ako je izvrseno u obliku javno ovjerene isprave. njihov broj i njihovi rokovi U korist kupca statuirana su dva nesumnjivo vazna prava . sto je prihvacala i teorija i sudska praksa. kupnja od nepoznate osobe itd ) Karakteristike te prodaje su slijedece Ako kupac za gotovo tvrdi da je 1 platio. Takoder se propisuju i bitni sastojci ugovora.

Predajom stvari nalogoprimac postaje njezinim neposrednim posjednikom. objektivni pokus kad nastanak ugovora ne zavisi od volje i nahodenja kupca. Ta vrsta prodre prikladna je u prodaji vecih kolicina industrijske robe kad je unutar kupljene kolicine potrebno naknadno detaljno specificirati pojedine oblike. i) Prodaja sa specifikacijom. Kod ove vrste prodaje prodavatelj je duzan predati kupcu stvar jednaku uzorku ih modelu. Buduci da nema obveze na predaju stvari. niti je vrati u tom roku. prodavatelj odgovara po pravilima odgovornosti za materijalne nedostatke. smatra se da je odustao od ugovora Ako je stvar predana kupcu do odredenog roka radi isprobavanja. cetvrti da je podvrsta ugovora o nalogu Usprkos slicnosti i nekim zajednickim elementima sa svakim od spomenutih ugovora. kad se ugovori prodaja 10 tona metalnih cijevi. Prodaja sa specifikacijom nastaje kad se kupcu ostavi pravo da kasnije. ne mora se uvijek raditi o zamjeni . njihovoj duljini. smatra se da je on kupio stvai. profilu. nego tek predajom stvari. j) Prodajni nalog Prodajni nalog je ugovor kojim se nalogoprimac obve. nego od rezultata strucnog ispitivanja ugovorenih svojstava stvari i njezine prikladnosti za ugovorom utvrdenu upotrebu. odgovornost prodavatelja za isporuku stvari koja nije jednaka uzorku ili modelu. odredi oblik. Na primjer. t r e c i da je komisioni ugovor. Mogao bi se koristiti npr. duzan je vratiti stvar prodavatelju. pa je odmah nakon isteka roka ne vrati ih ne izjavi da odustaje od ugovora smatra se daje ostao pri ugovoru. sto znaci da kupac moze zahtijevati ispunjenje prema uzorku ili modelu. prodajni se nalog razlikuje od svih njih po nemogucnosti opoziva. velicinu. a ta se druga obveze da ce joj kao protucinidbu dati neku drugu svoju stvar.zuje pokretnu stvar. prodati za odredenu cijenu i u odredenom roku ili je u tom roku vratiti nalogodavcu Ako nalogodavac ne proda stvar i ne preda odredenu cijenu nalogodavcu do odredenoga roka. OGZ ga je uredio kao nalog prodaje (§§1086-1089) U nasem obveznom pravu do ZOO-a (cl 554 -556 ) nije bio zastupljen Po svemu sudeci prodajni nalog kao vr sta ugovor a kojim se u prodaji robe angazira netko drugi. Pravna priroda prodajnog naloga je sporna premda se u literaturi pretezito sistematizira kao podvrsta ugovora o prodaji. moze se prepustiti kupcu da naknadno dostavi prodavatelju specifikaciju o vrsti djevi. promjeru. dru g i da je ugovor o pu. ili snizenje cijene ili raskid ugovora te naknadu stete U ostalim slucajevima prodaje koja se obicno naziva gradanskom prodajom. 2 Objekt ugovora Objekt zamjene mogu hitisve stvari koje su u prometu Objekt zamjene mogu biti i prenosiva prava. Suglasno tome nalogodavac snosi rizik njezine slucajne propasti ili ostecenja premdanj ome ne moze raspolagati sve dok mu ne bude vracena Ocito je da predaja stvari nalogo. Postavlja se medutim pitanje kakav je to ugovor ako ne dode ili dok ne dode do promjene odnosno novacije u ugovor o prodaji? Odgovori su razliciti Jedni nalaze da je to modificirana kupoprodaja. dok vlasnistvo stvari zadrzava nalogodavac. prodajni nalog je u biti realni ugovor. a ako takvog nema. onda u primjerenom roku koji mu odredi prodavatelj. u prodaji novina preko kolportera i knjiga preko knjizara i putujucih trgovaca. Pojam Zamjena je konsenzualni dvostranoobvezru ugovor koji nastaje tako da se jedna strana obveze predati drugoj strani odredenu stvar. Sutnja se ovdje tumaci kao pristanak Izjavi li kupac da ne prihvaca kupnju. koju mu je predao nalogodavac. Nema sumnje da taj ugovor postaje ugovorom o prodaji. h) Prodaja po uzorku ili modelu. ako se zamjenjuje novac za novac.nomocstvu. mjeru. Po svojoj konstrukciji. Naime.primcu podrazumijeva postojanje odnosa povjerenja. ako se radi o ugovoru u privredi. inace odgovara za stetu Rizik slucajne propasti ili ostecenja stvari predane kupcu snosi pro. boju itd. Naime. dok ne plati cijenu. Medutim. 5. Ako kupac ne dostavi prodavatelju specifikaciju do ugovorenog datuma ih do proteka razumnog roka.38) sankcije za odstupanje od jednakosti s uzorkom ili modelom zavise od pravnog karaktera prodaje. Medu objektima zamjene poseban polozaj ima novac." davatelj do kupceve izjave da ostaje pri ugovoru odnosno do isteka roka u kojem je kupac bio duzan vratiti stvar Moguca je kupnja i uz tzv. njegovi vjerovnici ne mogu stvar zaplijeniti i namiriti se iz njezine vrijednosti Bitna karakteristika prodajnog naloga je da se ne moze opozvati. vrsti kovine i si. prodavatelj moze izjaviti da raskida ugovor ili pak izraditi specifikaciju na osnovi onoga sto mu je poznato o kupcevim potrebama Odluci li se sam izraditi specifikacijurprodavatelj je duzan upoznati s njome kupca i ostaviti mu razuman tok da izradi drukciju specifikaciju ili prihvati onu koju je nacinio prodavatelj. ali tek nakon isteka toka za prodaju posto nalogoprimac ne vrati stvar ili novac u visini utvrdene cijene nalogodavcu. Prodajni nalog kao ugovor razlikuje se od ugovora o prodaji po tome sto ne nastaje samim sporazumom stranaka.prodavatelja u roku koji je utvrden ugovorom ili obicajem. prosuduje se prema pravilima o odgovornosti za neispunjenje obveze U tom slucaju kupac moze zahtijevati ispunjenje ili raskid ugovora te naknadu stete. nema vece prometno znacenje. iako se rjesenje pretezito prihvaca i u usporednom obveznom pravu. asortiman ih koju drugu pojedinost kupljene stvari. sadrzaju i svrsi prodajni je nalog najblizi prodajnoj komisiji. ZAMJENA (RAZMJENA) 1. izuzev ako je uzorak ili model pokazan kupcu samo radi obavijesti i pribliznog odredivanja svojstava stvari Prema ZOO-u (cl. Bez takve specifikacije prodavateljeva cinidba nije dovoljno odredena da bi je mogao uredno i pravodobno ispuniti. nakon sklapanja ugovora. Prodajni nalog je kao zaseban ugovor poznat jos u pandektnom pravu pod nazivom contractus aestimatorius.

ili se pak radi o realnom darovanju. ako se radi o zamjeni nekretnina. pravnim poslom opce naravi. ako je zamijenjena stvar slucajno pr opala ili je stavljena izvan prometa u casu sklapanja ugovora E smatra se da ugovor o zamjeni nije ni sklopljen Kao primjer zamjene prava navodimo ugovor o zamjeni stana koji je bio ureden u bivsem Zakonu o stambenim odnosima iz 1974 g. Tako. prema pravnom pravilu. ako jedna strana obeca da ce dati domaci valutni novac. Zato se dolar ne zamjenjuje za kune. Objekti darovne cinidbe. Karakteristike. Kod konsenzualnih je darovanja (obecanje darovanja) akt sklapanja ugo. Medutim. a ne o zamjeni Na primjer. Darovanje smatraju neki teoreticari tzv. potreban je pisani oblik Opoziv darovanja. A i B sporazumiju se da ce zamijeniti A-ov bicikl za B-ov radio-aparat . sadasnje i buduce Na primjer. Darovanje moze biti ili konsenzualan ili realan ugovor Za darovanje je potrebna dobrovoljnost. npr. za valjanost ugovora potreban je pisani oblik g) Prijelaz rizika Kao i kod prodaje i ovdje se postavlja pitanje prijelaza rizika. jer je ono na njegovoj strani neprenosivo. mogu se darovati plodovi. tada je za prijelaz rizika odlucan ugovoreni trenutak za predaju. Darovanje je ugovor koji se moze opozvati zbog niza razloga koji su nastupili tek nakon perfekcije ugovora.Zamjena je kauzalni pravni posao Kauza kod zamjene je stjecanje vlasnistva Ugovor o zamjeni redovitoneformalan. nego besplatan posao. Darovanje je u prvom redu ugovor. u banci razmijenim novcanicu od 100 kuna za 10 novcanica po 10 kuna Medutim. Kod pitanja oblika darovnog ugovora treba paziti na to radi li se o konsenzualnom darovanju (darovanje bezprave predaje). nego o kupoprodaji. jer razliciti pravni poslovi mogu poprimiti karakter darovanja. stanarsko pravo (pravo trajnog koristenja stana u drustvenom vlasnistvu). nego u predaji neke druge stvari.Ako obje strane zamjenjuju domaci valutni novac. a druga strana obeca da ce za to dati strani valutni novac ne radi se o zamjeni. Ako je pak vrijeme predaje bilo ugovoreno. ako jedna strana obeca da ce dati domaci valutni novac. Razumije se. sto znaci odgovornost za slucajnu propast objekta cinidbe Trenutak prijelaza rizika kod zamjene poklapa se s trenutkom predaje ako samo vrijeme predaje nije bilo ugovoreno. a kod kojega je objekt zamjene bilo tzv. To znaci da darovatelj nije morao uciniti odredenu cinidbu niti se bilo iz kojeg razloga mogao bilo kada prisiliti na tu cinidbu. niti se moze traziti protucinidba. nego se kupuje za kune. darovatelj ne moze to pravo dalje prenijeti. a daroprimcu se moia darovanjem njegova imovina povecati . kod realnog se darovanja u kojem akt ispunjenja slijedi neposredno iza akta sklapanja. radi se o zamjeni. samo sto se naplata ne sastoji u novcu. To znaci da se za cinidbu ne trazi. Animus donandi ("namjera darovanja) znaci da ugovorom o darovanju darovatelj mora svoju imovinu umanjiti. a ova to prihvaca. jedna strana daje kune. valjano se moze darovati citava sadasnja imovina i polovica buduce imovine 5 Oblik darovnog ugovora. u nacelu ne trazi odredeni oblik Ali ako se radi o darovanju nekretnina. Darovanje je ugovor kojim jedna strana (darovatelj) dobrovoljno i besplatno prepusta drugoj strani (daroprimac. a to znaci da je za 7 perfekciju posla potreban prihvat obdarenoga Nitko se ne moze obdariti f protiv svoje volje a) Darovanje je besplatni pravni posao. ali takav koji vise ne sluzi kao mjerilo vrijednosti. a druga se strana obveze da ce takoder dati domaci novac. Ti razlozi su: . nego ispunjavanje obveze koja je jednom preuzeta ugovorom. bar sto se tice kauze. obdarenik) neku imovinsku korist. radi se o kupnji. Na primjer. moze i energija biti objekt darovne cinidbe b) Osim stvari darovati se mogu i prava Pritom je vazno da takvo pravo na strani darovatelja bude prenosim Na primjerTugovor kojim se osniva personalna sluznost jest stvarno darovanje prava plodouzivanja. Buduci da medu stvari u pravnom smislu spadaju danas i razni oblici energije. Isto tako. Objekt darovne cinidbe moze biti i imovino Medutim. Vidjeli smo vec u Opcem dijelu da ni darovanje pod nalogom (donatio sub modo) nije naplatan. Stoga vracanje zastarjelog duga nije darovanje. DAROVANJE a) Opce napomene. Medutim. posudba ekonomski nije nista drugo nego darovanje uporabe2 b) Pojam darovanja. Animus donandi ne treba poistovjecivati s kauzom Kauza kod darovanja je stjecanje prava vlasnistva ili nekog drugog imovinskog prava. a druga dukate f) Karakteristike ugovora Zamjena je naplatni pravni posao. Na primjer. Kao objekt darovne cinidbe mogu se u prvom redu javljati stvari i to sve stvari.vora vremenski odvojen od akta ispunjenja Za takvo se darovanje trazi oblik javnobiljeznickog akta Naprotiv.

ugovor kojim se predaje na koristenje kamenolom uz placu koja ce se davati po kolicini izvadenog kamenja nije ni zakup ni ortakluk. neimenovani ugovor. jedna se od vise poslovnih prostorija ne moze koristiti. koji bi spadao u onu staru grupu neimenovanih ugovora sa sadrzajem facio ut des (cinim da mi dades). ZOO-a. Bitna je karakteristika ovog darovanja da se ima ispuniti tek nakon smrti darovatelja Buduci da je tu vec po samom karakteru darovanja nuzno odvojen akt sklapanja od akta ispunjenja. moze opozvati darovanje Dakako. zakupnik ima pravo da iz zakupljenog objekta crpi plodove. za to je darovanje potreban oblik javnobiljeznickog akta. 1 cl 567). cija je osnovna karakteristika davanje stvari na uporabu (bez crpljenja plodova). jer prema ZOO-u (st 2 cl 567) uporaba obuhvaca i uzivanje stvari pod kojim se podrazumijeva pribiianje plodova. opoziv zbog povrede uzdrzavanja. Stovise. uza sve dodirne tocke zbog zajednickog porijekla. Darovanja ima vise vrsta. opoziv zbog nezahvalnosti daroprimca (djelo koje je ucinio daropri. tj sadrzaj obveze zakupodavca jest cinjenje (facere). prema odr edbi fli 568. a sadrzaj obveze zakupniku je davanje (dare). filmovi) Medutim. ometah koristenje stvari u znatnoj mjeri i za dulje vrijeme Ako je koristenje stvari zbog popravaka u stanovitoj mjeri ograniceno. jer on cijenu mora prenijeti u vlasnistvo zakupodavca U nasem se narodnom govoru zakup obradiva zemljista naziva »arenda« Objektom zakupa mogu biti i pokretnine (npr. Stovise zakupnik ima pravo raskinuti ugovor ako bi popravci. U biti razlike ipak nema. U svezi s popravcima vazno je napomenuti da oni ne smiju ugroziti koristenje zakupljene stvari. nego tzv. no ovdje spominjemo samo darovanje medu zivima i darovanje za slucaj smrti. zakup pokretnina dostaje rijedak. Troskovi takvih popravaka kao i troskovi koristenja stvari (voda. opoziv dolazi u obzir samo ako obdareni jos ima objekt ili njegovu vrijednost. rezim ugovora o najmu stana. ciscenje i si.) padaju na teret zakupniku. 4 Obveze 1 prava stranaka Zakupodavac je duzan: -predati zakupcu stva r u ispravnom stanju. ima i drugih posebnosti koje ga. Na osnovi ugovora o zakupu. Darovanje medu zivima. zakup broda U svim navedenim slucajevima postoje posebni propisi. U zakup se obicno daju nekretnine . opoziv zbog ostecenja vjerovnika Ako je darovanje ucinjeno sa svrhom da se time ostete darovateljevi vjerovnici. Ako darovatelj naknadno toliko osiromasi da nema vise sredstava za zivot. Naime. pojmovno sirokim koncipiranjem zakupa. jer predaje stvar. Vrste darovanja. Darovanje za slucaj smrti. poslovne zgrade i poslovne prostorije. a nema nikoga tko bi ga po zakonu bio duzan uzdrzavati. kao sto cemo vidjeti. Moze se dogoditi da popravke koje je duzan izvrsiti zakupodavac.zakup poslovnog prostora. povrede nuznog dijela i zbog naknadno rodene djece. Takve troskove duzan je zakupodavac naknaditi zakupniku Sa svoje strane zakupnik je duzan obavijestiti zakupodavca o potrebi popravka. zakupnik ima pravo na snizenje zakupnine razmjerno ogranicenju koristenja . Osnovno je kod tog ugovora da ispunjenje duzne cinidbe treba da se dogodi za zivota darovatelja. -odrzavati stvar u ispravnom stanju za sve vrijeme trajanja zakupa i radi toga obavljati potrebne popravke na njoj o svom trosku. U zakup se mogu dati i druge nekretnine iz kojih se mogu crpsti plodovi (kamenolom. premda potrebni. a ne na koristenje kao kod zakupa Tako su u ZOO usle samo opce odredbe o zakupu koje se. Osim vec spomenute osnovne razlike prema zakupu. A upravo su medu njima sve vaznije viste zakupa . jasno je dosla do izrazaja teznja njegovih redaktor a da se njime obuhvati i najam. pa ta cinjenica odreduje i objekte zakupa. a ne na koristenje (st. mogu i takvi vjerovnici pobijati darovanje pod odredenim pretpostavkama. jer su npr okolnosti nalagale neodgodivu intervenciju. nece primjenjivati na zakupe uredene posebnim propisima. struja.opoziv zbog oskudnosti. kao lex generali.matelj prema darovatelju mora biti kaznjivo po kaznenom zakoniku). pasnjak itd) Medutim. Od te obveze izuzimaju se sitni popravci koje zahtijeva redovita uporaba stvari. sto znaci da ce odredbe ZOO-a o zakupu doci u obzir tek podredno. cine razlicitim od ugovora o zakupu. uzufruktuar). tj u stanju kakvo je ugovorom odredeno odnosno koje je podobno za uporabu radi koje je ugovor sklopljen. koristenje i nije nista dingo nego uporaba prosirena pravom crpljenja plodova Zakupodavac mora biti ili vlasnik stvari ili takav stvar nopravni ovlastenik koji moze na drugoga prenijeti izvrsavanje svoga prava (npr. i zakup poljoprivrednih zemljista. ZOO ne poznaje ugovor o najmu.obradiva zemljista. SljunCaia. ZAKUP Zakup je konsenzualni dvostranoobvezni ugovor kojim se jedna strana (zakupodavac) obvezuje da ce uz naplatu (zakupninu) prepustiti drugoj strani (zakupniku) neku stvarna koristenje Na prvi pogled ova se definicija razlikuje od one iz ZOO-a prema kojoj se kod zakupa stvar daje na uporabu. npr. izvrsi zakupnik.

Zakupnik je duzan obavijestiti zakupodavca bez odgadanja o svakom nedostatku stvari koji se pojavi za tr ajanja zakupa kao i o svakoj nepi edvidenoj opasnosti koja bi zaprijetila stvari. zakupnik gubi pravo na naknadu stete koju bi pietipio zbog nedostataka ili nastale opasnosti Koja prava ima zakupnik kadstvar ima neki nedostatak? Razlikuju se neotklonjivi od otklonjivih nedostataka U slucaju neotklonjivog nedostatka koji je postojao u casu sklapanja ugovoia ili je nastao kasnije. zakupnik moze raskinuti ugovor ili zahtijevati snizenje zakupnine Uz svako navedeno pravo. osim ako je zakupodavac tvrdio da stvar nema nikakvih nedostataka. Cl. a to su oni koji su u casu sklapanja ugovora bili zakupniku poznati ili mu nisu mogli ostati nepoznati. nametnuo takvu odredbu zakupniku. ko se pravom trecega samo ogranicuje zakupcevo pravo (npr na zakupljenom zemljistu treci ima sluznost puta). zakonom ili obicajem u mjestu predaje stvari zakupniku Prema odredbi iz st. -placati zakupninuu rokovima odredenim ugovorom. placa polugodisnje ako se radi o zakupu na jednu ili vise godina. Ipak u nekoliko ce slucajeva odredba o iskljucenju ili ogranicenju odgovornosti biti nistava. Ako je zakup na vrijeme ispod jedne godine. raskinuti ugovor ili zahtijevati snizenje zakupnine. zakupnik moze. Ponajprije kad je zakupodavac znao za nedostatke i namjerno ih presutio zakupniku. ledino se ne odgovara za nedostatke koji su manjeg znacenja. Slicno kupopiodaji i kod zakupa je dopusteno ugovoiom iskljuciti ili ogianiciti odgovornost zakupodavca za materijalne nedostatke. ZOO zakupnina se.Zakupodavac ne moze. zakupniku pripada i pravo na naknadu stete Napominjemo da zakupnik ima sva spomenuta prava i kad zakupljena stvar nema neko od svojstava koja bi po ugovoru ili obicaju trebala imati ili ih za vrijeme zakupa izgubi. 5 Podzakup Podzakup je ugovor kojim zakupnik daje zakupljenu stvar u zakup drugome. medutim. po svom izbom. zakupnina se placa nakon isteka ugovorenog roka. -naknaditi stetu za koristenje stvari protivno ugovoru odnosno namjeni stvari. kako bi zakupodavac mogao na vrijeme poduzeti potiebne mjeie Ako to ne ucini. Izmjene koje bi dovele do suzavanja koristenja stvari. po svom izboru. odgovornost zakupodavca za one nedostatke za koje je on znao. zakupodavac mu moze otkazati ugovor o zakupu Ugovor ce ostati na snazi ako zakupnik isplati duznu zakupninu prije nego mu bude priopcen otkaz ugovora. stvar se vraca u mjestu u kojem je bila predana. Pri tome nije odlucno je li stvar koristio on ili tko drugi po njegovu nalogu ili dopustenju Ako bi zakupnik i nakon opomene nastavio koristiti stvar protivno ugovoru ih njezinoj namjeni ih zanemari njezino odrzavanje i tako izazove opasnost znatnije stete. 583. Ovlastenje zakupniku na davanje u podzakup ureduje se ugovorom o zakupu Ako drukcije nije ugovoreno. raskinuti ugovoi ili zahtijevati snizenje zakupnine Ako je nedostatak otklonjiv bez vecih nezgoda za zakupnika. Ne plati U zakupnik zakupninu ni u roku od 15 dana od opomene. U tom slucaju. Zakupnik je duzan: -koristiti stvar kao dobar privrednik odnosno dobar domacin odnosno onako kako je odredeno ugovorom ih namjenom stvari. zakupodavac ne odgovara Vilo je stroga. ugovor o zakupu se taskida po samom zakonu. zakupnik moze. zakupnik moze zahtijevati ili otklanjanje nedostataka ili snizenje zakupnine Ne otkloni li zakupodavac nedostatak u naknadnom primjerenom roku koji mu je zakupnik odredio. ah samo ako se time ne nanosi steta zakupodavcu . i kumulativno naknadu Stete. -cuvati stvar i nakon prestanka zakupa vratiti je neostecenu Ako nije sto drugo ugovoreno. ciniti izmjene na stvari koje bi ometale koristenje stvari. ali je namjerno propustio o njima obavijestiti zakupniku Za takve nedostatke zakupodavac odgovara makar su zakupniku ostali nepoznati zbog njegove (zakupceve) krajnje nepaznje. zatim kad nedostatak potpuno onemogucuje koristenje zakupljene stvari i napokon kad je zakupodavac. odgovara za sve nedostatke zakupljene stvari. zakupnik moze dati stvar u podzakup ih na uporabu po nekoj drugoj osnovi (npr posudba). pa i onda ako za njih nije znao Odgovornost obuhvaca i one nedostatke koji se odnose na svojstva i odlike stvari koji su izrijekom ili presutno predvideni ugovorom. Za vidljive nedostatke. -snositi odgovornost zapravne nedostatke zakupljene stvar i. a zakupodavac je duzan naknaditi zakupniku nastalu stetu. 2. naime. O pravnom se nedostatku radi ako treci ima neko pravo na zakupljenoj stvari koje iskljucuje ili ogranicuje zakupcevo pravo na koristenje stvari Utvrdi li se da trecemu doista pripada neko pravo (npr pravo vlasnistva) koje sasvim iskljucuje pravo zakupniku na koristenje stvari. Ta se odgovornost odnosi na sve nedostatke zakupljene stvari koji smetaju njezinom ugovorenom ih redovitom koristenju. ako drukcije nije ugovoreno ili ne proizlazi iz obicaja. zakupodavac ima pravo otkazati ugovor bez davanja otkaznog roka. imaju kao posljedicu snizenje zakupnine u odgovarajucem razmjeru. -snositi odgovornost za materijalne nedostatke stvari. osim uz pristanak zakupniku.e n d i) pod uvjetom da se mogu odvojiti bez ostecenja stvari Zakupodavcu se daje pravo da te dodatke zadrzi ako zakupniku naknadi njihovu vrijednost u vrijeme vracanja. Zakupnik je duzan vratiti stvar u onom stanju u kakvom je bila u casu predaje Dodatke koje je ucinio na stvari moze odnijeti (i u s t o 11. koristeci svoj monopolski polozaj.

kao temeljnu. postujuci zakonske otkazne rokove. zivotinjskog i biljnog svijeta. bi. Odluku o tome donosi nadlezno tijelo drzavne vlasti.Zakupniku tu svrhu mora jamciti zakupodavcu da ce podzakupnik koristiti stvar onako kako je to predvideno ugovorom o zakupu. 2 Subjekti u odnosu U odnosu na prijasnje stanje kad je na strani zakupodavca bio vlasnik poljoprivrednog zemljista. Ako. ah samo ako nije drukcije [ugovoreno ili odredeno zakonom odnosno ne proizlazi iz obicaja. pa ako se ugovaratelji odluce na upis. -otkazom. imati na umu da je zakup jedno od obveznih prava koje se moze upisati u zemljisne knjige. nakon isteka vremena na koji je zakup ugovoren. duznost vlasnika i ovlastenika poljoprivrednog zemljista da obradivo poljoprivredno zemljiste odrzavaju sposobnim za poljoprivrednu proizvodnju. radi zastite zdravlja ljudi. vec se nastavlja s njihovim nasljednicima. sto znaci da ce se na nj primjenjivati opce odredbe o zakupu iz ZOO (cl 567-599) U smislu navedenog Zakona poljoprivrednim se zemljistem smatraju oranice. zakupodavac i dalje moze biti samo vlasnik zemljista Novina je u tome da se glede poljoprivrednog zemljista u vlasnistvu drzave. Zakupodavac moze otkazati ugovor o zakupu ako je stvar dana u podzakup bez njegova dopustenja. a na strani zakupnika poljoprivredna organizacija u drustvenom vlasnistvu. Oblik ugovora Prema dosadasnjim zakonima o poljoprivrednom zemljistu. naime. zakupnik nastavi koristiti stvar. ako je sklopljen na odredeno vrijeme. To ovisi o ponasanju stranaka. ali u svakom slucaju Ikada prestane zakup 6 Prestanak zakupa I Zakup prestaje: . Ostalo poljoprivredno zemljiste nalazi se u vlasnistvu drugih pravnih subjekata.. zahtijevanje pisani oblrk ugovora o zakupu poljoprivrednog zemljista Stovise. livade. moze dati domacoj fizickoj ili pravnoj osobi u zakup na tri godine. Otkazni rok je 8 dana. Zakup ne prestaje ni kad zakupodavac otudi zakupljenu stvar trecemu (pribavitelju stvari) U tom slucaju pribavitelj stvari stupa na mjesto zakupo.. pod uvjetima koji su utvrdeni Zakonom o koncesijama (Narodne novine. Prema Ustavu Republike Hrvatske poljoprivredno zemljiste je dobro od interesa za Republiku i uziva njezinu osobitu zastitu. kad je ono potrebno na osnovi ugovora ih nekog zakonskog propisa Dopustenje se moze uskratiti samo iz opravdanih razloga. nicima. 80/92 ) i Zakonom o poljoprivrednom zemljistu 3. i to iz iznosa koji on Iduguje zakupniku na osnovi podzakupa. Koristi se i Stiti na nacin odreden Zakonom o poljoprivrednom zemljistu. trstici. pasnjaci. ostaje u vlasnistvu Republike Hrvatske. medutim. i propascu stvari zbog vise sile Zakup ne prestaje smrcu bilo koje od stranaka. vrtovi. Takoder je odredeno da poljoprivredno zemljiste oduzeto prijasnjim vlasnicima nakon 15 svibnja 1945. ali samo dok se na temelju propisa o denacionalizaciji ne vrati prijasnjim vlasnicima. nepostivanje odredbe o obvezatnosti pisanog oblika imalo je za posljedicu nistavost ugovora ZOO ne propisuje oblik ugovora o zakupu pa ugovorne strane mogu izabrati oblik koji zele Potrebno je. vinogradi. pod istim uvjetima kao i prethodni. ■naime. ZAKUP POLJOPRIVREDNOG ZEMLJISTA 1 Opci pogled. individualni poljoprivredni proizvodac ili neki gradanin. bez obzira na protek vremena. mocvare i drugo zemljiste koje se moze privesti poljoprivrednoj proizvodnji. No. pravo da se za svoja potrazivanja prema zakupniku s naslova zakupa ■(uglavnom zakupnina) naplati izravno od podzakupniku. ZOO daje zakupodavcu jedno znacajno ovlastenje Priznaje mu. izuzev ako je ugovoreno nesto drugo.5 Spomenutim Zakonom o poljoprivrednom zemljistu odredeno je da na poljoprivrednom zemljistu u bivsem drustvenom vlasnistvu nositeljem vlasnickih prava postaje Republika Hrvatska. . vocnjaci.. sto podrazumijeva sprecavanje njegove zakorovljenosti i obrastanja visegodisnjim raslinjem. Podzakup prestaje istekom roka na koji je ugovoren. ako mu trajanje nije odredeno niti se moze ustanoviti iz okolnosti ih mjesnih obicaja. moze dati dozvola (koncesija) stranoj i domacoj pravnoj ili fizickoj osobi. moze doci do presutnog obnavljanja zakupa. Zastita poljoprivrednog zemljista obuhvaca zastitu od oneciscavanja i zastitu od smanjivanja ukupne povrsine poljoprivrednog zemljista Zastita od oneciscavanja provodi se radi osiguravanja proizvodnje zdr ave hrane. nesmetanog koristenja i ocuvanja zivotnog okolisa Zakon o poljoprivrednom zemljistu ne sadrzi odredbe o ugovoru o zakupu. fizickih i pravnih osoba Glede koristenja poljoprivrednog zemljista Zakon o poljoprivrednom zemljistu ustanovljuje. a zakupodavac se tome ne usprotivi.davca i preuzima sva njegova prava i obveze prema zakupniku Zakupnik u tom slucaju moze otkazati ugovor o zakupu.istekom vremena. prema novim propisima zakupnik moze biti svaka fizicka i pravna osoba Razumije se. osim zemljista koje je oduzeto prijasnjim vlasnicima. S tim u vezi je odredba prema kojoj se obradivo zemljiste koje je ostalo neobradeno u prethodnom vegetativnom razdoblju. smatra se da je sklopljen Jtjovi ugovor o zakupu na neodredeno vrijeme. ribnjaci. pa i pretposljednjem iz 1990.

Osim obveze odrzavanja poslovnog prostora u ugovorenom stanju. 3. moze se jednostavno reci da zakupodavac moze biti svaka osoba. zakupnik ima pravo raskinuti ugovor ih zahtijevati razmjerno snizenje zakupnine. na poziv zakupnika. ti ptavo na useljenje ima onaj zakupnik koji je prvi sklopio ugovor. kao objekt ove vrste zakupa. Ako to ne bi ucinio zakupnik ga na to moze siliti tuzbom ili raskinuti ugovor Za sve vrijeme zakupa zakupodavac je duzan odrzavati poslovni prostor u ugovorenom odnosno prikladnom stanju. nije duzan placati zakupninu za to vrijeme. Potrebno je posve odredeno navesti vrstu i velicinu poljoprivrednog zemljista. ako zbog toga nije mogao koristiti poslovni prostor Takoder ima pravo na naknadu stete ako bi zakupodavac zlouporabio svoje pravo Umjesto tih prava zakupnik se moze koristiti pravom na raskid ugovora. a to su poljoprivredno zemljiste i zakupnina. ih pak na teret zakupodavca dovesti poslovni prostor u stanje predvideno ugovorom odnosno stanje potrebno za obavljanje ugovorene djelatnosti Ovo posljednje moze uciniti ako to nije ucinio zakupodavac nakon sto ga je zakupnik na to pozvao i ostavio mu za to primjereni rok. sitni popravci.3 1. naknadu za koristenje uredaja i odredbu o otkazu i otkaznim rokovima. koja ima u vlasnistvu poslovni prostor u smislu njegove zakonske definicije Zakupnik moze biti svaka fizicka i pravna osoba. nacin njegova koristenja. ukljucivo i strana fizicka osoba kojoj su poslovne prostorije potrebne radi obavljanja dopustene djelatnosti U poslovni prostor. Ako su u tu svrhu potrebni odredeni popravci on ih je. fizicka ih pravna. trajanje zakupa te druga prava i obveze ugovornih strana Ugovor o dugorocnom zakupu poljoprivrednog zemljista sa stranom fizickom osobom zakljucuje se najkrace na pet godina. visini zakupnine i nacinu njezina placanja. duzan izvrsiti u primjerenom roku Ako to ne ucini u primjerenom roku. zakupnik snosi troskove koristenja zajednickih uredaja u zgradi i troskove tekuceg odrzavanja poslovnog prostora (ciscenje. kad je ugovor sklopljen na neodredeno vrijeme. ako nije drukcije ugovoreno. odredbe o koristenju zajednickih prostorija i ur edaja u zgradi. 4 Sadrzaj ugovora. visinu i rokove placanja zakupnine. Nakon promjena u drustvenom i pravnom sustavu u nas. Poljoprivredno zemljiste u vlasnistvu drzave moze se dati u zakup domacoj i stranoj pravnoj i fizickoj osobi na vrijeme od 3 do 10 godina (cl 35 Zakona o poljoprivrednom zemljistu) ZAKUP POSLOVNOG PROSTORA Zakup poslovnog prostora ureden je Zakonom o zakupu poslovnog prostota iz 1996 g2 (dalje: ZZPP).U takvom slucaju prednost.vezan predati objekt u stanju prikladnom za obavljanje ugovorom predvidene djelatnosti i u tom ga stanju odrzavati. mogucnost davanja u podzakup.morat ce ugovor o zakupu sklopiti u pisanom obliku. Time je u obveznom pravu kod ugovora o zakupu napusteno obveznopravno nacelo preferencije. soboslikarski radovi i si ). uredaja i opreme do kojega je doslo zbog redovitog koristenja . Sklapagje ugovora o zakupu s dvojicom odvojenih zakupnika U praksi se pojavilo pitanje kako treba rijesiti slucaj kad jedan zakupodavac sklopi ugovor o zakupu poslovnog prostora sa zakupnikom A. Osteceni zakupnik ima pravo na naknadu stete prema opcim pravilima o odgovornosti za stetu 4 Prava i obveze ugovornih strana U prvom redu*zakupodavac je ob. garaza i garazno rgjesto. opis poslovne djelatnosti koju ce zakupnik obavljati u poslovnim prostorijama. Zakupodavac je duzan poslovni prostor predati zakupniku u ugovorenom roku. Sredisnji dio ugovornog sadrzaja mora biti usredotocen na odredbe o bitnim sastojcima. Ako ugovorom nije drukcije odredeno. Ako zakupodavac ne bi udovoljio toj obvezi. poslovna prostorija. ulaze:poslovna zgrada. duzan je placati mjesecno najkasnije do petog dana u mjesecu. a usvojeno stvarnopravno nacelo prioriteta. valja spomenuti i pravo zakupodavca da dodatno uredi poslovni prostor ih da izvede radove s ciljem snizenja troskova energije i odrzavanja Zakupnik nije duzan placati zakupninu. Ako ugovorom nije odreden rok placanja. Ah zakupnik je duzan snositi troskove popravka ostecenja poslovnog prostora koje je sam prouzrocio Pri tome ne odgovara za pogorsanje poslovnog prostora. a najdulje na 30 godina Nakon proteka toga roka zakup se moze produljiti. u protivnom je nistav. 2 Oblik i sadrzaj ugovora Ugovor o zakupu poslovnih prostorija mora biti sklopljen u pisanom obliku. a onda o istoj prostoriji sklopi drugi ugovor sa zakupnikom B . odr edbu o ti ajanju ugovor a. Pisani oblik obavezan je za dugorocni zakup poljoprivrednog zemljista sa stranom fizickom osobom. Zakupnik je duzan placati ugovorenu zakupninu. zakupnik ih moze sam izvrsiti na teret zakupodavca ili raskinuti ugovor Ako zbog izvodenja popravaka zakupnik nije mogao koristiti poslovni prostor. U sadrzaj ugovora svakako treba unijeti naznacenje poslovnih prostorija i zgrade u kojoj se nalaze. namjenu. Buduci da nema posebnih odredaba o zakupu poljoprivrednog zemljista. Na pitanja zakupa poslovnog prostora koja nisu uredena tim Zakonom supsidijarno se primjenjuju opca pravila o zakupu. ugovaratelji ce slijediti opce odredbe ZOO-a o zakupu prilagodujuci ih prirodi objekta zakupa. Subjekti i objekti.

ukljucujuci i onaj sklopljen na odredeno vrijeme. ako druga strana ne ispunjava ugovorne ili zakonske obveze Zakupodavac moze otkazati ugovor o zakupu poslovnog prostor a u svako doba. u svako doba. prestati i zakup na odredeno vrijeme. Otkazom redovito prestaje ugovor o zakupu poslovnog prostora sklopljen na neodredeno vrijeme. Najam je ugovor kojim se najmodavac obvezuje predati najmoprimcu odredenu stvar na uporabu. namjena ili vanjski izgled bez suglasnosti zakupodavca. Medutim. ako zakupnik i poslije pisane opomene koristi prostor protivno ugovoru ili mu nanosi znatniju stetu.) Najam je konsenzualan. Tako moze svaka strana. pa i onaj sklopljen na odredeno vrijeme. odustankom. Otkaz se daje u pisanom obliku i dostavlja preporucenom postom zakupodavcu. razumije se. ugovor o sluzbi i ugovor o djelu) gotovo vise nemaju nikakvih dodirnih tocaka s najmom Jedno vrijeme je izgledalo da ce se definitivno raspasti ogezeovska simbioza najma i zakupa.ispraznjenje prostora i njegova predaja zakupodavcu provodi neposredno na osnovi ugovora o zakupu Zakonom o zakupu poslovnog prostora posebno je detaljno razraden prestanak ugovora otkazom. npi. iz zakonom predvidenih razloga. . u tom se razvitku opazaju vrlo interesantne tendencije U rimskom pravu bio je ugovor o najmu samo jedan oblik sireg ugovora poznatog pod nazivom locatio-conductio Taj ie ugovor u sebi sadizavao i najam i zakup. ako nije drukcije ugovoreno Uredaje koje je ugradio u poslovni prostor ima pravo odnijeti (ti« tolletidi)^osim ako bi to prouzrocilo ostecenje prostora Podzakup. povrsina. raskidom. raspored. ugovor o zakupu ne prestaje.Vazno je istaknuti da zakupnik nema ptavo ciniti preinake poslovnog prostora kojima se bitno mijenjaju konstrukcija. Ugovor o zakupu poslovnog prostora prestaje otkazom. vraca sintezi najma i zakupa u jedinstveni ugovor o zakupu. LJ protivnom zakupodavac ima pravo raskinuti ugovor i zahtijevati naknadu stete Osnovno je pravo zakupnika da se poslovnim prostorom namjenski koristi s tim da ga po prestanku zakupa preda zakupodavcu u stanju u kakvom ga je primio. ako se pogleda kratko povijesni razvitak ugovora o najmu. naime. Stoga ce se odredbe ZOO o zakupu primjenjivati na ugovor o najmu stana samo supsidijarno. za razliku od koristenja. zakupnik nema pravo poslovni prostor ih njegov dio dati u podzakup drugome. a najmoprimac se obvezuje za to placati odredenu najamninu. te ugovor o sluzbi i ugovor o djelu Tijekom vremena svi su ti razliciti oblici jedinstvenog najamnog ugovora postali potpuno samostalni ugovori. Na ugovor o podzakupu primjenjuju se pravila koja vrijede za ugovor o zakupu poslovnog prostor a Prestanak ugovora. Prednost takvog otkaza je u tome sto taj zapisnik. od kojih neki (kao. NAJAM 1 Pojam i karakteristike. naplatan i kauzalan ugovor Kauza kod najma je naplatno prepustanje stvari na uporabu. ima snagu ovrsne isprave Ako zakupodavac proda zakupljeni objekt ili ako na bilo koji drugi nacin treca osoba stekne od zakupodavca objekt. dvostranoobvezan. no ZOO se. ali se ugovor moze otkazati i putem javnog biljeznika U ovom posljednjem slucaju javni biljeznik sastavlja o priopcenom otkazu zapisnik. Ako nije ugovorom drukcije odredeno. istekom toka. od razloga na koje se moze pozivati samo jedna ih druga strana. ne obuhvaca i uzivanje u smislu pribitania plodova (zarada i sl. u primjerenom roku. otkazati ugovor o zakupu poslovnog prostor a. Pri tome treba razlikovati razloge koji daju pravo na otkaz ugovora jednoj i drugoj ugovornoj strani. Jos nekoliko pravila o otkazu ugovora sklopljenog na neodredeno vrijeme Prije svega takav ugovor ne moze prestati prije isteka jedne godine od dana sklapanja. bez obzira je li sklopljen na neodi edeno ili odredeno vrijeme. Ovaj se ugovor moze zakljuciti na neodredeno ili na odredeno vrijeme Najam je jedan od obveznopravnih ugovora Medutim. osim ako strane nisu drukcije ugovorile ili postoji neki od prethodno navedenih razloga Otkazni rok je tri mjeseca ako ga ugovorne strane nisu drukcije odredile. Ali otkazom moze. ako ne placa zakupninu te kada je zakupodavcu nuzan taj prostor za obavljanje njegove djelatnosti (cl 27 ZZPP) Zakupnik takoder moze otkazati ugovor u svako doba. tada nasljednici odnosno pravni sljednici zakupnika stupaju u njegova prava i obveze.4 tada se ovrha . ne dovede poslovni prostor u stanje u kojem ga je duzan predati odnosno odrzavati. nego treca osoba stupa u prava i duznosti zakupodavca Time smo dobili primjer prijenosa ugovora na temelju zakonske odredbe Zakup ne prestaje ni u slucaju smrti zakupnika ili njegove statusne promjene (kad se radi o pravnoj osobi). pored odredaba ZOO o zakupu u nasem je pravu zasebno ureden ugovor o najmu stana Zakonom o najmu stanova iz 1996 g. Istekom roka prestaje zakup kad je ugovor sklopljen na odredeno vrijeme Ako je ugovor o zakupu sacinjen kao ovrsna isprava u smislu Zakona o javnom biljeznistvu. kao sto je receno kod zakupa.6 (dalje: ZNS). ako zakupodavac. ako sadrzi izjavu potpisanu po protivnoj strani da se ne protivi otkazu. Razlika prema zakupu je u tome sto uporaba.

najmodavac ima zakonsko zalozno pravo na unesenom pokucstvu i drugim pokretninama najmoprimca i clanova njegova obiteljskog domacinstva On ima i pravo te stvari. moze u iznajmljene prostorije ulaziti samo uz odobrenje najmoprimca. Najmodavac moze biti vlasnik stana. —Zasticenu najamninu. visina najamnine i nacin njezina placanja. a najmoprimac svaka fizicka osoba. u smislu ZNS. Medutim. a za drugi razlog sest mjeseci. Ipak ZNS naznacuje sto bi osobito trebalo uci u njegov sadrzaj. Ako najmodavac daje otkaz iz drugonavedenog razloga duzan je prema ZNS (st 2 cl 21) osigurati najmoprimcu drugi useljiv stan pod istim uvjetima stanovanja.prvi se odnosi na uporabu stana suprotno Zakonu i ugovoru o najmu stana (neplacanje najamnine i drugih troskova. zajednickih uredaja i zemljista koje sluzi zgradi.). nositelji stanarskog prava do stupanja na snagu ZNS). uredajima i dijelovima zgrade i ne otkloni je u roku od 30 dana i ako najmoprimac izvrsi preinake u stanu ili zgradi bez pisane suglasnosti najmodavca Izjava o raskidu daje se u pisanom obliku s obrazlozenjem i rokom za iseljenje od najmanje 15 dana . npr. Ugovorni sadrzaj stranke u nacelu oblikuju prema svojim potrebama. opis stana ih dijela stana koji se daje u najam. 4 Obveze i prava stranaka Osnovna je obveza najmodavca da najmoprimci! preda stan pogodan za stanovanje i omoguci mu uporabu stana prema odredbama ugovora i u tu svrhu stan redovito odrzava Za eventualne nedostatke i stetu njima prouzrocenu najmodavac odgovara prema opcim pravilima obveznog prava. zadrzati dok mu ne bude placena duzna najamnina odnosno naknada stete. Najmoprimac moze dati stan ih dio stana u podnajam samo uz suglasnost najmodavca Ugovor o podnajmu duzan je najmoprimac dostaviti najmodavcu i poreznoj upravi 6 Prestanak naima Ugovor o najmu stana prestaje: . Oblik i sadrzaj. osnivanje najma bez suglasnosti najmodavca. Objektom ugovora o najmu stana moze biti i dio stana (cl 5 ZNS) 2 Subjekti. dijelova i uredaja zgrade koji su nuzni za uporabu stana Takoder i zemljista koje sluzi zgradi 5. Izostane li. ZNS nije prepustio u potpunosti utvrdivanje visine najamnine ugovornim stranama On razlikuje zasticenu najamninu i slobodno ugovorenu najamninu. placaju u zakonu navedene kategorije najmoprimaca (osobe slabijeg imovnog stanja.s a n i oblik. zgradi ih zajednickim prostorijama Za duznu najamninu i pocinjenu stetu sohdarno odgovaraju najmoprimac i clanovi njegova domacinstva Najmoprimac ima pravo uporabe onih zajednickih prostorija. Prema ZNS raskid je rezerviran samo za najmodavca i to u dva slucaja I ako najmoprimac svojom krivnjom nanese stetu zajednickim prostorijama.raskidom. -otkazom.istekom vremena. 3. Najmodavac mora dati otkaz u pisanom obliku i navesti razlog otkaza i) . Jedina je iznimka ako je ulaz u prostorije nuzan radi odrzavanja objekta ili u vezi provjere dogovorenog nacina uporabe. ne obavijesti u pisanom obliku drugu stranu da ne namjerava sklopiti ugovor za novo razdoblje.U nastavku cemo izloziti najvaznije elemente ugovora o najmu stana. ako je sklopljen na odredeno vrijeme. J ty Stanom se. roditelje ih osobe koje je duzan uzdrzavati Otkazni tok u slucaju prve grupe razloga je tri mjeseca. uporaba stana za druge namjene umjesto stanovanja itd. prilikom iseljenja najmoprimca. zajednickih dijelova. branitelji. Za duznu najamninu i naknadu stete na stanu i uredajima. Bez pisane suglasnosti najmodavca ne smije izvrsiti nikakve preinake u stanu. podaci o osobama koje ce imati ptavo uporabe stana zajedno s najmoprimcem. iznimno s oba bracna druga Uz najmoprimca pravo uporabe stana imaju i clanovi njegova obiteljskog domacinstva. koja ne moze biti niza od troskova redovitog odrzavanja zgrade. Za valjanost ugovora o najmu stana zahtijeva se p i. odredbe o odrzavanju stana i upor abi zajednickih prostorija. Ostali najmoprimci placaju tzvslobodno ugovorenu najamninu\ no predvidena su odredena ogranicenja i za njezinu visinu. Podnajam. Najmodavac ne moze dati otkaz iz prvonavedenog razloga ako prethodno pisano ne opomene najmoprimca da otkloni razloge za otkaz i u tu svrhu mu ostavi rok od 30 dana Opomena nije potrebna ako najmoprimac vise od dva puta postupi suprotno ugovoru odnosno Zakonu. Svi javni tereti u vezi sa stanom padaju na najmodavca Najmodavac ne smije najmoprimca smetati u ugovorenoj uporabi stana Tako. ako je sklopljen na neodredeno vrijeme Najmoprimac moze otkazati ugovor o najmu stana uz jedini uvjet da o tome obavijesti najmodavca najmanje tri mjeseca prije dana iseljenja Obrazlozenje nije potrebno. Ugovor o najmu stana sklapa se s jednom osobom. smatra skup prostorija namijenjenih stanovanju s prijeko potrebnim sporednim prostorijama koje cine zatvorenu gradevinsku cjelinu i imaju poseban ulaz. treba obratiti paznju na odredbu ZNS-a prema kojoj se ugovor o najmu na odredeno vrijeme smatra presutno obnovljenim za isto vrijeme trajanja ako nijedna ugovorna strana. Ugovor o najmu duzan je najmodavac dostaviti nadleznom upravnom tijelu jedinice lokalne samouprave i poreznom uredu. Najmoprimac je duzan cuvati stan i nakon prestanka najma predati ga najmodavcu u stanju u kome je stan primio Najmoprimac ne odgovara za promjene do kojih je doslo zbog redovite uporabe stana. a drugi se svodi na namjeru najmodavca da se useli u stan ih da u njega useli svoje potomke. odredbe o primopredaji stana. To su: imena ugovornih strana. ugovor je nistav. Glavna najmoprimceva obveza je da na vrijeme placa najamninu Rokovi placanja odreduju se ugovorom ih propisom. vrste troskova u vezi sa stanovanjem i nacin njihova placanja i vrijeme trajanja najma. najmanje 30 dana prije isteka ugovorenog vremena. Najmodavac moze otkazati ugovor o najmu stana iz razloga predvidenih u ZNS Dva su razloga .

Prema ZOO-u (cl. a zajmoprimac se obvezuje da mu. ZAJAM 1. Kao objekti zajamske cinidbe mogu se pojaviti novac ili zamjetljive stvari Danas je potrebno praviti tu razliku izmedu objekta zajamske cinidbe zato sto novcana cinidba nije cinidba davanja zamjenjivih stvari. Zajam moze biti naplatni ili besplatni pravni posao. a da istodobno nema ni cigle na skladistu mjesne ciglane. prilikom sklapanja ugovora. nego je novcana cinidba . a time i medusobno pomaganje Medutim. pisani oblik zahtijeva za ugovor o kreditu. 30 ZNS danom stupanja na snagu toga Zakona bivsi nositelji stanarskog prava (prava trajnog koristenja stana u drustvenom vlasnistvu) stjecu prava i obveze najmoprimca. Novac ima nominalnu i unutarnju vrijednost Iz iskustva znamo da moze nastati periodicki disakord izmedu tih dviju vrijednosti. na zahtjev najmoprimca. Naime. na njegovo dijete. ti pisana isprava koju izdaje duznik vjerovniku. Na strani vlasnika stana propisana je obveza sklapanja ugovora o najmu stana. promjenom ili prestankom (ako je pravna osoba) najmodavca. u nekim slucajevima. stoga je sasvim svejedno o kojoj se vrsti novca r adi Na primjer. Prava i obveze iz ugovora tada prelaze na njegova nasljednika odnosno pravnog sljednika Ako umre ih napusti stan najmoprimac ugovor o najmu stana prenosi se ex lege na njegova bracnog druga. Zato su u vezi s ispunjenjem novcane cinidbe postavljene dvije oprecne teorije: nominalisticka ivaloristicka. trenutno nema novaca. U slucaju prodaje stana. Kao sto je vec receno kod novcanih obveza. nije oblik ugovora o zajmu.unutarnja vrijednost. 2 Karakteristike zajma Po obveznom pravu do ZOO-a. pastorka i usvojenika navedenog u ugovoru o najmu Ako te osobe zele preuzeti prava i obveze iz ugovora moraju se sporazumjeti koja ce od njih prihvatiti polozaj najmoprimca i o tome obavijestiti najmodavca Potrebno je napomenuti da se rezim ugovora o najmu stana unekoliko mijenja ako se sklapa sa zasticenim najmoprimcem. iskustvo je pokazalo da se od zajma kao instrumenta uzajamnog pomaganja moze stvoriti instrument bezdusne eksploatacije uz pomoc lihvarskih kamata. Zajam je instrument pomocu kojega se omogucuje koristenje tudeg kapitala ih tudih zamjenljivih stvari Na primjer. Ovdje ne cemo ulaziti u pojedinosti.platni pravni posao. recimo. takav najmoprimac ima odredenu zastitu od otkaza ukljucivo i. Ih. vrati isti iznos novca odnosno istu kolicinu stvari iste vrste i kakvoce. jer nastaje samim sporazumom stranaka. o najmu stana na neodredeno vrijeme. a ako ovoga nema. osim zasticene najamnine. ugovoriti zasticenu najamninu. nije uopce ni nastao valjani ugovor o zajmu Zajam je k a u z a 1 n i pravni posao Ali svrha ih cilj zajma nije stjecanje vlasnistva Cilj zajma je ostvarenje kredita (causa credendi). A mora poslati svoju bolesnu zenu u bolnicu na hjecenje. Uz kamate je n a. odbio sklopiti ugovor o najmu. najmoprimac se moze obratiti tuzbom sudu pa ce presuda suda zamijeniti taj ugovor. a predaja stvari spada u ispunjenje ugovora Zajam je dvostranoobvezni ugovor jer svaka je ugovorna strana istodobno i duznik i vjerovnik. A-u se zbog potresa srusi zid Uzmimo da A. Prema prvoj je kod vracanja mjerodavna nominalna. a nema novaca da plati bolnicke troskove No on ce ipak pomoci svojoj zeni tako sto ce od nekoga pozajmiti potreban novac i kasnije ga vratiti. Te osobe imaju pravo. Iz tih primjera vidimo da za A-a ima novac odnosno cigla vrijednost samo onda ako ne mora vratiti isti novac odnosno istu ciglu. 557). pravo na drugi useljivi odnosno odgovar ajuci stan s pravima i obvezama zasticenog najmoprimca. a prema drugoj . ZNS (cl.M -spor azumom ugovornih strana u svako doba Sporazumom ureduju nacin i vrijeme primopredaje stana Slicno kao kod zakupa ni ugovor o najmu stana ne prestaje smrcu. s tim da mu kasnije vrati istu vrstu cigle. Pojam Zajam je ugovor kojim se zajmodavac obvezuje predati zajmoprimcu odredeni iznos novca ili odredenu kolicinu drugih zamjenjivih stvari. Objekt zajamske cinidbe.cinidba vrijednosti. 500 komada. nista se ne mijenja ako je pozajmljeni iznos dobrojen u apoenima od 10 ih 5 kuna. prema ZOO-u (cl 1066). zasticeni najmoprimac ima pravo prvokupa. sto kod zajma znaci da se zajmoprimac oslobada obveze kad isplati onaj broj novcanih jedinica na koji njegova obveza glasi a) . zajmoprimac ce postati vlasnik pozajmljene stvari samo onda ako je zajmodavac bio vlasnik Prema tome. poslije odredenog vremena. tek bismo napomenuh da. a beskamatni zajam je besplatni pravni posao Zajam je pravni instrument koji omogucuje kreditiranje. Ali. stoga zaduznica. zajam je konsenzualni ugovor. ako zajmodavac nije bio vlasnik stvari. Ako bi vlasnik. nego samo dokazno sredstvo kojim vjerovnik dokazuje da je duznik primio stvari ih novac i obvezao se da ih vrati Iznimno se.30-49) podrobno razraduje ugovorni polozaj zasticenog najmoprimca. Njegov susjed B slucajno ima cigle i on mu pozajmi. zajam je bio realni ugovor za ciji nastanak je bila potrebna predaja stvari. prema odredbi iz Cl. a stjecanje vlasnistva samo je nuzna posljedica ostvarenja toga cilja Zajam je u nacelu neformala n pravni posao. ZOO je prihvatio nominalisticku teoriju. Zbog toga je nuzno da zajmoprimac postane vlasnik stvari.

o cemu mora unaprijed obavijestiti zajmodavca i naknaditi mu eventualnu stetu. To znaci da je vjerovnik dao zajam istom onog casa kada je kupio obveznicu. Smatramo da ce biti dovoljno ako ukratko prikazemo samo neke od njih Investicijski zajam. ugovor o kteditu je' nesumnjivo. ne moze biti kraci od dva mjeseca racunajuci od zajmodavcevog trazenja da mu se zajam vrati. Tipican primjer ugovora o emisijskom zajmu je npr zajam za izgradnju cesta i drugih krupnijih objekata. 1065-1071).Obveze i prava stranaka. Njime se najcesce sluzi drzava kad je potrebno prikupiti sredstva za neku opcekorisnu svrhu Takvi se zajmovi obicno nazivaju narodnim ili drzavnim zajmovima 6.tj uvijek se daje uz kamatu i da je formalan. To je zajam s ugovorenom namjenom. uz prethodnu obavijest banci. dotle je kod investicijskog zajma upravo ta namjena zajma bitan element ugovora. ugovor o emisijskom zajmu nastaje kad duznik izda javne obveznice o zajmu. Ugovor o emisijskom zajmu kombinacija je elemenata zajma i elemenata kupoprodaje Naime. ugovora o zajmu ima vise vrsta.). Ovdje moze doci do primjene i odredba iz cl 566. za neku namjenu ili bez utvrdene namjene. nema nikakvih zapreka da ugovor o investicijskom zajmu sklope i same fizicke osobe Emisijski zajam. Zajmoprimac ima pr avo vratiti zajam i prije roka.. a unutar skupine tzv bankarskih poslova. ako bi banka time dosla u bitno nepovoljniji polozaj Korisnik moze odustati od ugovora prije nego se pocne koristiti kreditom. Posudba je realni ugovor koji nastaje tako da jedna strana (posuditelj) preda drugoj strani (posudovniku) odredenu stvar na besplatnu uporabu. onda kad to zajmoprimac zatrazi. Investicijskom je zajmu svrha da ga zajmoprimac koristi za investicije Ali kako se zajmoprimac mora koristititi zajmom za odredenu svrhu. Banka moze odobriti kredit i na temelju zalaganja stvari ili vrijednosnih papira POSUDBA 1. a korisnik se obvezuje da banci placa ugovorenu kamatu i dobiveni iznos novca vrati u vrijeme i na nacin kako je utvrdeno ugovorom« b) Iako sistematiziran kao zaseban imenovani ugovor. medutim. ZOO je normirao i ugovor o kreditu (cl. U odnosu na standardnu varijantu ugovora o zajmu. Ne mozemo govoriti o svima. otkaz zajma od strane zajmodavca itd. iste vrste i kakvoce.Neke vi ste zajma Do sada smo govorili o opcim karakteristikama i nacelima ugovora o zajmu. ako zajmoprimac upotrijebi pozajmljeni novac u neku drugu svrhu. na odredeno ili neodredeno vrijeme. ako vrijeme nije ugovoreno. Medutim. a ne onu koja je ugovorena Ako je zajmodavac banka. ako korisnik kredita postane insolventan i u slucaju prestanka pravne osobe ili smrti korisnika. u ugovor treba unijeti jos dvije klauzule. Zajmoprimac moze odustati od ugovora o zajmu piije nego mu zajmodavac pieda objekt zajamske cinidbe. Istodobno ona je realni ugovor Duznik stjece samo neposredni posjed stvari i mora vratiti upravo tu istu stvar . karakteristike su mu da je zajmodavac uvijek banka. ali odgovar a za stetu koja je zajmodavcu prouzrocena odustankom. da je uvijek naplatan.jer se mora sklopiti u pisanom obliku Banka moze otkazati ugovor o kreditu prije isteka roka ako se kredit koristi nenamjenski. Kao i kod zajma. s time da je posudovnik mora nakon odredenog vremena ili nakon dogovorene uporabe vratiti. ugovor o investicijskom zajmu mora biti sklopljen u pisanom obliku Takav zajam je redovito naplatni posao Medutim. a svakako za godinu dana od sklapanja ugovora. Ugovorom o kreditu banka se obvezuje da korisniku kredita stavi na raspolaganje odredeni iznos novcanih sredstava. ZOO-a piema kojoj zajmodavac moze izjaviti da raskida ugovor. da je objekt cinidbe iskljucivo nov a c. Najvaznija obveza zajmodavca je svakako obveza predaje pozajmljene stvari u ugovoreno vrijeme. korisnik kredita moze. 5. Po jednoj se predvida da zajmodavac ima pravo nadzora nad investiranjem pozajmljene sume Po drugoj se pak predvidaju sankcije zbog nekoristenja zajma za ugovorenu namjenu Sankcije ce u pravilu biti imovinskopravne (npr da je zajmoprimac odjednom duzan vratiti cijeli iznos zajma. vratiti kredit prije roka. Pravo zajmoprimca da trazi predaju stvari zastarijeva za tri mjeseca od zajmodavceva zakasnjenja. Ugovor o kreditu Odvojeno od ugovora o zajmu. A sto ako rok nije ugovoren? Ako se tok ne moze odrediti ni iz okolnosti pod kojima je zajam dan. Dok kod obicnog zajma nema uopce govora o tome da se kao bitni element samog ugovora navede za sto ce zajmoprimac pozajmljeni objekt upotrijebiti. Posudba je jednostranoobvezni ugovor. Zajmodavac moze odbiti predaju obecanih stvari ako su materijalne prilike zajmoprimca takve da je neizvjesno hoce li biti u stanju vratiti zajam Trazi se jedino da zajmodavac to nije znao u vrijeme sklapanja ugovora odnosno da je pogorsanje materijalnih prilika zajmoprimca nastalo poslije sklapanja ugovora Glavna obveza zajmoprimca je da u ugovorenom roku vrati istu kolicinu stvari. zajmoprimac je duzan vratiti zajam nakon isteka primjerenog roka knji. U tom slucaju banka mu ne smije uracunati kamatu za razdoblje od vracanja kredita pa do dana kada je po ugovoru trebalo vratiti kredit. a vjerovnici zatim te obveznice kupuju. Pojam i osnovne karakteristike. po svojim bitnim sastojcima i karakteristikama u osnovi vrsta zajma.

svojoj snahi koja uci sivati ostavio je na tom stroju usus u tr ajanju od 5 godina.Medu osnovnim karakteristikama ugovora o posudbi treba spomenuti besplatnost. A posudi B-u kola i upozori ga da se na kola ne smije staviti vise od 500 kg tezine i No. Medutim. tat posudi nekome ukradeni bicikl Stovise. tj vracanje upravo same te stvari. Posudovnik ima pravo sluziti se stvar ju onako kako je to ugovoreno. tada se. smatr alo se. pa makar stvar bila posuditelju doista potrebna Medutim. ali treba reci da se radi samo o izlaganju. Posudovnik odgovara posuditelju za stetu do koje je doslo zbog protuugovorne uporabe stvari Na primjer. recimo. za posudbu nije bitno je h stvar potrosna ili nepotrosna. povod Posuditelj ima pravo posudovniku oduzeti stvar i prije roka ako ju je posudovnik neovlasteno dao u potposudbu. npr. nego je bitno da se mora vratiti ista stvar y Ali ako se u posudbu daju nepotrosne stvari. Medutim. Na primjer. UGOVOR O DJELU . ako se posuduju potrosne stvari. Posudovnik je duzan snositi sve troskove koji su redovito spojeni s uporabom posudene stvari.000 kg tereta. —Izvanredne troskove snosi posuditelj. treba uvijek posebno ugovoriti nacin uporabe i individualno vracanje. za 2 sata 4. Takva se posudba naziva »posudbom za diku« (icommodatum adpompam vel ostentationem). posudovnik ima pravo vratiti posudenu stvar prije roka Kao sto kod nacina uporabe. Objekt posudbe mogu biti i pokretne i nepokretne stvari Posudivanje pokretnih stvari je cesto i uobicajeno. prema pravnom pravilu iz OGZ-a. te treba vratiti upravo to isto voce. a mora se nakon dovrsene uporabe vratiti ista stvar. npr predah stvar na uporabu za placu. a ne bi bio pogodio stvar da nije bila dana u potposudbu To je tzv. Nacin uporabe uglavnom izlazi iz same prirode stvari. Interesantna pravna situacija nastaje ako je posudovnik stvar izgubio. duzan takve troskove predujmiti posudovniku Ako je pak izvanredne troskove platio sam posudovnik. nece moci traziti povrat. i kola se slome Cak ako i ne dode do stete. krace. nego o prekariiu Za prekaiij je pak jedna od osnovnih karakteristika da se moze u svako doba opozvati. stavi na kola 1. posudovnik je duzan naknaditi skrivljenu stetu. umjesto posudbe. mogu biti samo nepotrosne stvari. Ako se stvar pogorsa ili propadne. na 15 dana 3 Prava posudovnika. Kci koja je vlasnik stroja moze doci u situaciju da od snahe posudi svoj vlastiti stroj. Ako imamo na umu da ni kod posudbe nije teziste toliko na kakvoci stvari koliko na nacinu uporabe. duzan mu ih je posuditelj u potpunosti naknaditi. Duznosti posudovnika.000 stranica B-u. isto se tako i kod vremena uporabe moze trajanje odrediti i s obzirom na cilj uporabe i s obzirom na vrstu stvari Razumije se da to dolazi u obzir onda ako strane nisu odredile rok trajanja Uporabe Ako A posudi roman od 1. posudi B-u na citanje potpuno novu knjigu. recimo. Za posudbu nije bitno je li posuditelj vlasnik stvari Posuditi se moze i tuda stvar Na primjer. dobili bismo. sam vlasnik moze si posuditi vlastitu stvar. prema pravnim pravilima OGZ. Za pretjerano istrosenje stvari odgovara posuditelju Na primjer. posudovnik nije duzan na zahtjev posuditelja vratiti stvar prije roka. a on mu je vrati svu poderanu i prljavu. Iz samog ugovora oposudbi posudovnik nije ovlasten stvar dati drugome u potposudbu. npr posudi B-u svoj dzepni sat i nista ne ugovore glede nacina uporabe No usprkos tome sigurno je da B ne smije upotrijebiti sat za tucanje oraha Ako je u ugovoru o posudbi bilo tocno odredeno vrijeme trajanja posudbe. najam. duzan je hraniti konja kojega je na nekoliko dana posudio radi jahanja. mozemo reci da objekt posudbe mogu biti potr osne i nepotrosne stvari. 2 Objekt posudbe. jer se to samo po sebi nikad ne podrazumijeva Tako. u reklamne svrhe posuditi zid kuce. Posudovnik mora stvar uredno upotrebljavati. Na primjer. pa ju je posuditelju platio. dok je posudivanje nekretnina mnogo rjede Mogao bi se. posuditelj je ovlasten posudovniku oduzeti stvar zbog protuugovorne uporabe stvari. Takvi izvanredni troskovi bih bi. Ako posudovnik bez pristanka posuditelja dade stvar u potposudbu. Buduci da se kod posudbe stvar daje na uporabu. usprkos tome B. odnosno ako nije nista ugovoreno. stovise. Potposudba. odgovara ne samo za skrivljenu Stetu nego i za slucajnu propast stvari ako se slucaj dogodio kod potposudovnika. Besplatnost je toliko bitna za posudbu da nestankom elementa besplatnosti nestaje i same posudbe cim bismo. Prekarij Ako je stvar predana na uporabu. onda se glede same uporabe i ne mora nista posebno ugovoriti. npr mozemo radi ukrasa posuditi kilogram voca. On je. npr troskovi lijecenja posudene zivotinje. da objekt posudbene cinidbe ih. A. uopce ne radi o posudbi. Medutim. objekt posudbe. ali nije ustanovljena ni svrha ni vrrreme uporabe. A. Nakon toga posudovnik pronade stvar On nema pravo zadrzati stvar protiv volje posuditelja ako je posuditelj spreman da mu vrati ono sto je za stvar primio To znaci da posudovnik samim tim sto je platio vrijednost stvari nije postao i vlasnik posudene stvari. tada je mjerodavan uobicajeni nacin uporabe posudene stvari A. je oporucno ostavio sivaci stroj svojoj kceri. Za davanje stvari u potposudbu potreban je pristanak posuditelja.

razlikovati ugovoi o djelu od ugovora o prodaji. dalje. kao sto je izradba ili popravak neke stvari ili izvrsenje kakva fizickog ili intelektualnog rada i si. a izvodac ne postupi po njegovu zahtjevu. Na osnovi prirode izvodaceva posla kao objekta cinidbe nije tesko ugovor o djelu razgraniciti od ugovora o punovlascu. sto znaci da je za njegov nastanak dovoljan sporazum strana o djelu i naknadi. Osim sporazumnog r askida koji je moguc u svako dooa. njezin objekt nije funkcija rada (npr. 4 Prestanak ugovora Uz slucajeve prestanka opceg znacenja. napokon. sivanje odijela. ako je izvodaca upozorio na odstupanje od ugovornih uvjeta i ostavio mu primjeren rok da svoj rad uskladi sa svojim obvezama. Za sve vrijeme obavljanja posla. ZOO daje dva kriterija | pripadnost materijala i predodzbe ugovornih strana r Ugovor o djelu je kad se narucitelj obveze dati materijal ih bitan dio materijala. narucitelj moze. popravak slozenog stroja. osim ako stvai propadne iz uzioka za koji ne odgovara (npr vise sirej. Sa svakim od tih prava moze se kumulirati zahtjev za naknadu stete. No. svaka strana ima i pravo jednostr anog raskida ugovora . izradbu portreta kvalificirati kao ugovor odjelu i onda kad slikar upotrijebi svoje platno i boje.primiti izvrseni rad: -isplatiti ugovorenu ili na drugi nacin odredenu naknadu. nije duzan isplatiti naknadu prije nego je rad pregledao i odobrio ga. kad god hoce. Izvodac ima zakonsko zalozno pravo na izradenoj ili popravljenoj stvari radi osiguranja naplate naknade za rad i utroseni materijal. prijenos tereta). Pi ema tom korektivnom kriteriju trebalo bi. pregledati izvrseno djelo cim je to po redovnom toku stvari moguce i bez odlaganja obavijestiti izvodaca o nadenim nedostacima. ugovoi o prijevozu. a izvodac mu je duzan to omoguciti. a druga (narucitelj) platiti joj za to odredenu naknadu. U . snositi odgovornost za nedostatke djela Narucitelj je duzan: . ponekad i vilo slozeno.Ugovorom o djelu obvezuje se jedna strana (izvodac ili poduzetnik) obaviti odredeni posao. raskid ugovora ih snizenje naknade. kao sto su npr ugovoi o gradenju. smatra se da je uvijek ugovoi o djelu ako su ugovaratelji imah na umu narocito izvodacev rad. izradbe razlicitih predmeta (npr.raskidom ugovora. Ugovor o djelu je u prvom redu konsenzualni ugovor. kod ugovora o djelu posebice dolaze u obzir ovi nacini prestanka: izvrsenjem djela i isplatom naknade. pravljenje nakita) do najslozenijih tehnickih. strucno predavanje i si. geolosko istrazivanje nekog podrucja. kao i nedostatke u naruciteljevu nalogu. ugovor o djelu je i neformalan ugovor. Teze je. jer su kod posljednjeg objektom cinidbe iskljucivo pravni poslovi. alternativno koristiti se pravom na otklanjanje nedostataka. kao njegovim bitnim sastojcima. duzan ga je izvrsiti osobno Kad rok izvrsenja djela nije ugovoren. znanstvenih i umjetnickih tvorevina (npr izradba nacrta. Kao sto se vidi. duzan ga je izvrsiti za vrijeme koje je iazumno potiebno za takvu vrstu posla. ako nije drukcije ugovoreno. nego rezultat rada (npr. a prodaja kad se izvodac obveze izraditi pokretnu stvar od svoga materijala. zatim je i k a u z a 1 a n ugovor. uz placanje ugovorene naknade umanjene za troskove koje izvodac nije ucinio. piedati narucitelju izradenu ili popravljenu stvar. osim ako strane ne ugovore odredeni oblik Takoder je za ovaj ugovor karakteristicno da je obveza izvrsenja diela vrlo cesto strogo osobna (npr izrada portreta. narucitelj ima pravo nadzora i pravo davanja uputa. Sadrzaj cinidbe je cinjenje (facere). cinidbi rada Medutim. autorski ugovor. bez obzira na to ciji je materijal. 3 Osnovne obveze i prava stranaka Izvodac je duzan: izvrsiti djelo prema ugovoru i pravilima struke. izraditi skulpturu). kad se netko obveze da ce za drugoga brati kukuruz ih pomagati u njegovoj radionici) na kojoj se temelje ugovori o sluzbi odnosno ugovori o radu. inace odgovara za stetu.) 2 Djelo. ako je tako ugovoreno ili proizlazi iz prirode posla. . izvodenje lijecnicke operacije i dr ). Cija kauza je izvrsenje nekog posla uz naknadu i. na primjer. Objekt cinidbe izvodaca je izvrsenje odredenog djela ZOO (cl 600) pod djelom podrazumijeva odredeni posao. rad smatrali bitnom odnosno vaznijom komponentom. ako su. Ako se radi o nedostacima koji se nisu mogli otkriti obicnim pregledom (skriveni nedostaci). narucitelj se ne moze pozvati na nedostatke. onjedvostranoobvezan i naplata n. a svoja prava iz odgovornosti za nedostatke moze ostvariti sudskim putem unutar jedne godine od obavijesti Zbog nedostataka izvrsenog djela. duzan je obavijestiti izvodaca najkasnije mjesec dana od njihova otkrivanja Poslije dvije godine od primitka posla. upozoriti narucitelja na nedostatke materijala koji mu je narucitelj piedao.Tako ce narucitelj moci raskinuti ugovor u ovim slucajevima: sve dok djelo nije dovrseno. jer se za izvrseno djelo uvijek daje naknada. Za pojedine vrste poslova odnosno djela s vremenom su se razvili i i posebni ugovori o djelu. ovisno o odredenim pretpostavkama. sasiti vjencanu haljinu. raspon i raznovrsnost poslova koji dolaze u obzir vrlo su veliki od jednostavnih fizickih poslova (npr iskop kanala. dakle. Sto znaci da je rijec o tzv.

Propisima o izgradnji investicijskih objekata predvidena je ob. brane. Glede odgovornosti za nedostatke gradevine to je izrijekom propisano u cl 641 ZOO-a. umre narucitelj kojemu je trebalo izraditi cipele). zeljeznicke pruge i ostali gradevinski objekti cija izradba zahtijeva vece i slozenije radove.vezatnost stalnog nadzora 6. osim ako su neznatni Izvodac moze jednostrano raskinuti ugovor ako je ocito da materijal. tako da bi ta cijena trebalo da bude veca za vise od dva postotka.2 Takvo gledanje izrazeno je nedvosmisleno u odredbi iz st 1 cl 630. jer mora biti sklopljen u pisanom obliku. Ako bi cijena morala biti znatno povecana. po cetvornom metru. a do povecanja cijene je doslo unutar ugovorenog roka.ukupno ugovot ena cijena. kanalizacije.gubitkom radne sposobnosti izvodaca (npr zbog bolesti. Za radove koje izvrsi bez takve suglasnosti. moci ce traziti povecanje cijene samo za razliku iznad pet postotaka Ako je do povecanja cijene radova doslo nakon sto je izvodac pao u zakasnjenje. Odstupanje o kojem je rijec iznimno je moguce. UGOVOR O GRADENJU 1. na ugovot o gtadenju mogu se supsidijaino primjenjivati odredbe za ugovor o djelu. _ U ukupnom iznosu za cijeli objekt . pa i onda kad je ugovorena kao nepromjenjiva (cvrsta ih fiksna cijena) Dakako. jedinicna cijena. narucitelj moze raskinuti ugovor uz placanje do tada izvrsenih radova i nuznih troskova. Prema cl. pjevac itd). izvodac koji je u roku izvrsio radove moze zahtijevati povecanje cijene radova ako su se u vremenu izmedu sklapanja i ispunjenja ugovora povecale cijene elemenata na temelju kojih je odredena (materijal. izvodac moze traziti povecanje cijene samo ako su se cijene elemenata povecale u tolikoj mjeri da bi cijena radova trebala biti veca za vise od deset postotaka. povrede i sl). ZOO dopusta mogucnost izmjene cijene. komadu i si To je tzv. ali ako bi zbog toga ugovorena cijena morala biti znatno povecana. pribaviti gradevinsku dozvolu i ustupiti izgradnju objekta ih radova odredenom izvodacu (javnim natjecajem ili neposrednom pogodbom) 2.Ugovor o gradenju je ugovor o djelu kojim se izvodac obvezuje prema odredenom projektu sagraditi u ugovorenom roku odredenu gradevinu na odredenom zemljistu. rad i dr. ne moze se vise pozivati na povecanje cijene elemenata na temelju kojih je odredena. preinake. izvodaci projektant odgovaraju i za nedostatke koji se ticu njezine solidnosti . On je k tome. mostovi. . s tim da izvodacu isplati odgovarajuci dio cijene za do tada izvrsene radove i pravicnu naknadu za ucinjene nuzne troskove Odstupanje od projekta i ugovorenih radova. n a p 1 a t a n i kauzalan ugovor. npr. nadogradnju. Duznost je izvodaca da narucitelju omoguci stalan nadzor nad radovima i kontrolu kolicine i kakvoce upotrijebljenog materijala. Gradevina. ako ugovorne strane ne iskoriste tu mogucnost. od kojega bi po zahtjevu narucitelja trebao izraditi naruceno djelo. Objekt naruciteljeve cinidbe i istodobno jedan od bitnih elemenata ugovora o gradenju je gradevina. prvenstveno se prepusta stranama da ugovore nacin eventualne izmjene cijene (klizna skala i si. ugradnju uredaja i si. ah samo kad je ugovor sklopljen s obzirom na njihova osobna svojstva. ako je izvodac svojom krivnjom zakasnio s dovrsenjem radova. 631 ZOO-a. To ce u pravilu biti slucaj s izvodacem (npr.). Nema povecanja cijene ako je do povecanja cijena elemenata doslo za vrijeme izvodaceva zakasnjenja Pod slicnim uvjetima. Suglasno tome. 3 Cijena radova. Iz odredaba o ugovoru o gradenju vidi se da se ugovor moze sklopiti i za druge gradevinske radove Oni obuhvacaju npr razne adaptacije. Nadzor aad radovima.zbog izvodaceva znatnijeg zakasnjenja s pocetkom ih zavrsetkom posla i 4. ocito zbog specificnosti i gospodarske vaznosti svoga djela. zbog nedostataka izvrsenog djela. U tom slucaju cijena se povecava za iznos koji prelazi deset postotaka. Bitan element ugovora o gradenju je i cijena radova Dva su osnovna nacina na koji se odreduje: po jedinici mjere ugovorenih radova. Unatoc ugovorenoj odredbi da se cijena radova nece mijenjati u slucaju povecanja cijene elemenata na temelju kojih je odr edena. tuneli. a izazvani su neocekivano tezom prirodom zemljista.) No. izvodac ne moze traziti povecanje ugovorene cijene Izuzetak su tzv. pod gradevinom se razumijevaju zgrade. Medutim. ili na takvom zemljistu odnosno na vec postojecem objektu izvrsiti kakve druge gradevinske radove. Odgovornost za solidnost gradevine Osim odgovornosti za ostale nedostatke gradevine glede kojih se primjenjuju odgovarajuce odredbe ugovora o djelu. Povecanje predstavlja razliku koja prelazi dva postotka. Prije sklapanja ugovora o gradenju potrebno je obaviti tzv. razvio u samostalan ugovor. vodovodi. hitni nepredvideniradovi cije je poduzimanje bilo nuzno da bi se osigurala stabilnost objekta ih sprijecio nastanak stete. no moze biti i s naruciteljem (npr. i f o r m ala n ugovor. ah samo ako izvodac dobije pisanu SUR 1 a S n o st narucitelja. poznati slikar. Iz recenoga proizlazi da je ugovor o gradenju konsenzuala dvoitranoobvezan. sanaciju. a narucitelj se obvezuje da mu za to isplati odredenu cijenu. ZOO. prethodne radove (investicijski program i odluka o izgradnji). Pojam i karakteristike Ugovor o gradenju je u biti ugovor o djelu koji se. narucitelj moze traziti snizenje ugovorene cijene. izraditi potrebne projekte i drugu tehnicku dokumentaciju. neocekivanom pojavom vode ili drugim izvanrednim i neocekivanim dogadajima Za takve radove izvodac ima pravo na pravicnu naknadu. nije podoban za to djelo ih bi izrada od takva materijala mogla nanijeti stetu ugledu izvodaca -smrcu stana. narucitelj ima pravo raskinuti ugovot. za s razliku od ugovora o djelu. .

a sada.(cvrstoce. a projektant ako je uzrokovana nedostacima u planu Izvodac odgovara i za nedostatke zemljista. stabilnosti. 712. Kao i svi drugi ugovori i ostava je prema ZOO-u konsenzual n i ugovot Inace. 1. pa i potpuno iskljuciti. inace gubi pravo da se na njega pozove. 2. Subjekti. Po nasem sudu. kao sto posudovnik moze u odredenim situacijama posuditi svoju vlastitu stvar. ZOO-a daje se definicija ugovor a o ostavi koja glasi: Ugovorom o ostavi obvezuje se ostavoprimac da primi stvar od ostavodavca. niti bi navodni depozitar bio obvezan vratiti stvar deponentu.. 7 Ugovor o gradenju s odredbom »kljuc u ruke«. a stranke deponentom (ostavodavac) i depozitarom (ostavoprimac). ako je prethodno upozorio narucitelja na opasnost stete. U st. a ne konsenzualni ugovor. cuvanje i si). U daljnjem toku od godinu dana (od dana obavijesti) duzan je ostvariti svoja prava na osnovi te odgovornosti.Za postanak ugovora o depozitu nije bitno je li deponent vlasnik stvari. U tom roku. Kod ostave to je ucinjeno samo s. predaja stvari spada u ispunjenje ugovora.zitaru moze uslijediti jedino kao ispunjenje deponentove obveze na predaju stvari (osim ako se stvar vec nalazi kod depozitara po nekoj drugoj I osnovi). kad se depozitar profesionalno bavi cuvanjem stvari i kad to proizlazi iz okolnosti posla Polazeci od zakonske definicije. Medutim. Odredba »kljuc u ruke« ili njoj slicna. Dakle. sigurnosti). Upravo stoga smatramo da je za konsenzualni karakter ostave bitno apostrofirati obvezu deponenta na predaju stvari. Kauza mu je cuvanje stvari. Netko npr.Izvodac odgovara za nesolidnost gradevine ako je uzrokovana nedostacima u izvedbi. cl. ostava je po definiciji iz ZOO u biti realni. a to je bit njegove konsenzualne prirode. sto se smatra nespornim. njihova je odgovornost prema narucitelju solidarna OSTAVA (DEPOZIT) 1 Pojam i karakteristike. ali kad se daje naknada za cuvanje bit ce dvostranoobveza n Osim navedenih karakteristika. kad je konsenzualni ugovor. u ugovoru o gradenju.obvezom depo. ako je objekt neupotrebljiv. osim ako je specijalizirana organizacija dala strucno misljenje da je zemljiste podobno za gradenje. Ako bi stoga depozitar u bludnji primio na cuvanje svoju vlastitu stvar. Narucitelj je duzan obavijestiti izvodaca i projektanta u roku sest mjeseci otkad je ustanovio nedostatak. tada uopce ne bi nastao ugovor o depozitu. do ZOO-a.zitara. trebalo biti Neki autori to objasnjavaju navodom da je za pojam ostave bitno istaknuti obvezu ostavoprimca da primi i cuva stvar ostavodavca. predaja stvari depo. Obveze na predaju stvari nema.. a ne samo obvezu depozitara daje cuva Uostalom to neminovno proizlazi iz cinjenice daje stvar koju treba cuvati bitan sastojak ostave. njegova se odgovornost moze smanjiti. i to sklopivsi valjan depozitni ugovor . Ugovor o ostavi je u nacelu besplatan. Tako je u ZOO-u ucinjeno kod ugovora o zajmu. zivot i ucinci ugovor a o ostavi prakticki ce poceti tek s predajom stvari depozitaru. Uobicajeno je da se transformacija realnog u konsenzualni ugovor izvrsi tako da se umjesto formulacije da ugovor nastaje kad iednastrana drugoj p r ecl a stvar (na uporabu. niti bi je. ako je depozit nastao vec samim sporazumom stranaka. predaja stvari je bila akt sklapanja ugovora. a ne predaju same stvari. ostava je neformalan i kauzal a n pravni posao. da je cuva i da je vrati kad je ovaj bude zatrazio Ugovor o ostavi naziva se i depozitom. sto smo imali i kad je ostava bila realni ugovor. I Odgovara se narucitelju i svakom drugom stjecatelju gradevine. Posebno treba upozoriti da se izvodac ne moze osloboditi odgovornosti ako je steta nastala zbog toga sto je odredene radove izveo prema zahtjevima narucitelja Jedino. raskid ugovora i naknadu stete. jer ona nema znacenje za nastanak ugovora ^ Nije se tesko sloziti s tvrdnjom da predaja stvari kod ostave kao konsenzualnog ugovora nije akt sklapanja. Odgovornost postoji ako se nedostaci pokazu za vrijeme od deset godina j od predaje i primitka radova. ali ostaje nejasno kako ce se stvar naci kod depozitara ako nema deponentove obveze da je preda depozitaiu. moze pohraniti na cuvanje u garderobu i tudi kofer Medutim. znaci da je izvodac preuzeo obvezu da samostalno izvrsi skupno sve radove potrebne za izgradnju i uporabu odredenog cjelovitog objekta. a iznimno naplatan pravni posao. stavi da se jedna strana obvezuje da ce drugoj piedati stvai. Ugovorom se ne moze ni iskljuciti ni ograniciti. po prirodi stvari. ostava je jednostianoobvezn i ugovor. dok je bila realni ugovot. naime. ostava je u nasem pravu bila tradicionalno realni ugovor za ciji je nastanak bila nuzna predaja stvari depozitaru. moze tuzbom sudu zahtijevati otklanjanje nedostataka i naknadu stete ili. Prema spomenutoj definiciji iz ZOO-a. isto tako moze u odredenim slucajevima i depozitar primiti na cuvanje svoju vlastitu stvar. Znacajno je da kod takvog sustava gradenja ugovorena cijena obuhvaca i vrijednost svih nepredvidenih radova i viskova radova Ako u takvoj gradnji sudjeluje vise izvodaca. depozitar u pravilu ne smije biti vlasnik stvari. Drugim rijecima. Naplatan ce biti kad je naknada ugovorena.

na cuvanje 10. u slucaju da je deponent dao na cuvanje tudu stvar. za neko vrijeme.. To znaci da je mora vratiti sa svim pripadnostima. Depozitar je u pogledu radnji koje ulaze u kompleks cuvanja relativno samostalan On u nacelu sam odlucuje sto i kako treba raditi. jer su to zahtijevale promijenjene prilike Duznost je depozitara da deponenta obavijesti o svim promjenama koje bi zapazio na stvari i eventualnim opasnostima da bude na bilo koji nacin ostecena U protivnom odgovara za stetu Druga osnovna obveza depozitara predstavljena je duznoscu vracanja deponirane stvari Rekli smo vec da depozitar mora vratiti onu istu stvar koju je primio na cuvanje. kada to trazi sama priroda cuvanja. ne samo cuva novcanice. Na primjer. npr u slucaju pozara. te u stanju u kakvom je bila u casu predaje u depozit druge strane. Samo izuzetno. . ali B. to ni u Casu vracanja nije vazno je li on jos uvijek vlasnik stvari Prema tome. kad je u depozit dSna neka nepotrosna stvar (npr. timariti itd Depozitar ne smije upotrebljavati stvar koja mu je povjerena Ne smije. No i kod depozita se susrecemo s pitanjem mogu li objekt depozita biti samo nepotrosne i nezamjenjive stvari ili takoder i potrosne i zamjenjive Iz definicije znamo da depozitar mora vratiti istu stvar. danas se smatra da nekretnine ne mogu biti objekt depozitne cinidbe Stoga se. ali ne mora Kad bi A htio s B-om sklopiti ugovor o redovitom depozitu. iako se ovdje radi o zamjenljivoj i potrosnoj stvari. pa nece biti na odmet da jos jednom istaknemo njegove znacajke Za redoviti ili regularni je depozit karakteristicno da mu je objekt nepotrosna i nezamjenjiva stvar . recimo. poplave. moze sadrzati u sebi razhcite aktivne radnje. ima na njemu pravo uporabe (usus) B kao neposredni posjednik moze predati prsten na cuvanje. a ako je depozit uz naknadu. Samo u tom slucaju treba posebno naglasiti da se mota vratiti upravo ta ista potrosna i zamjenjiva stvar. vec prema prirodi objekta. mora ga redovito izvoditi na jahanje. magnetofon) i depozitaru dopusteno da je upotrebljava. samo su ugovorne strane to morale posebno uglaviti Ovdje stalno govorimo o redovitom depozitu. prije. zahirio. kao sto znamo. dobio na cuvanje jahaceg konia. moze dati na cuvanje B-u svoj sat. mora i moze stvar upotrebljavati Ako je. Za objekt depozitne cinidbe nije vazno je h to stvar u prometu i ima li uporabnu vrijednost i za druge ljude. stvar mora vratiti deponentu. duzan ju je cuvati s povecanom paznjom .Na primjer. ako bi A htijuci otici na godisnji odmor ostavio svoj stan ili svoju kucu na cuvanje B-u. i jedne i druge mogu biti objekt depozita. npr. da depozitar ima neposredni posjed stvari te da nakon zavrsenog cuvanja mora vratiti upravo tu istu stvar. DEPOZITAROVE DUZNOSTI: Prva je i osnovna depozitarova duznost da povjerenu mu stvar cuva kao svoju vlastitu. ostava u nuzdi Pojam cuvanja nije tako jednostavan kako to na prvi pogled izgleda cuvanje se ne sastoji samo od pasivnih radnji Ono vrlo cesto. Ako je. i B nisu nigdje posebno naglasili B je postao posjednikom stvari Medutim. ako je u meduvremenu doznao da je stvar ukradena U tom ce slucaju podnijeti kaznenu prijavu Moze se dogoditi. postavlja se pitanje je li i tu nastao redoviti depozit. plodovima i prirastajem. u depozit se moze dati indeks.000 kuna. nego i da mu vrati upravo te predane novcanice Tehnicki ce to uciniti tako da mu preda novac u zapecacenoj koverti Prema tome. Odgovornosti bi se mogao osloboditi samo ako dokaze daje od ugovorenog nacina i mjesta cuvanja morao odstupiti. npr. Nekad se smatralo da se u depozit mogu dati i pokretne i nepokretne stvari. depozitar se mora toga drzati. da vlasnik stvari tuzbom zahtijeva stvar od depozitara Depozitar je duzan priopciti sudu od koje je osobe primio stvar (nominatio auctoris). Stoga bi bilo logicno da se deponirati mogu samo nezamjenjive i nepotrosne stvari Medutim. Iznimno nije duzan vratiti stvar deponentu. Objekt depozitne cinidbe moze biti samo pokretna stvar. Buduci da za samo zasnivanje depozita nije bitno je h deponent vlasnik ili nije. npr. npr depozitaru povjerena na cuvanje zivotinja. Medutim. morao bi posebno ugovoriti da mu B. Medutim. ako je A dao B-u. A je vlasnik prstena. oblaciti i nositi ochjelo koje mu je netko dao na cuvanje. a istodobno obavijestiti deponenta o podignutoj tuzbi. 3 Objekt ugovora. kako bi se on mogao umijesati u spor. nacin i mjesto cuvanja posebno ugovoreni. Medutim. nego kao ugovor o sluzbi ili ugovor o nalogu (mandatu) 1/ Prema onome sto smo do sada rekli ostaju objekti depozitne Cinidbe samo pokretne stvari. inace ce odgovarati i za slucajnu propast ih slucajno ostecenje stvari. medutim. A-u kao vlasniku prstena. Tu je nastao redoviti. npr. Sve te karakteristike moze imati i depozit kad je dana na cuvanje zamjenjiva i potrosna stvar. A. Ako su. onda je to posudba i na odnose ugovaratelja treba primijeniti pravila o posudbi. regularni depozit makar to A.tzv. jer on snosi i odgovornost za cuvanje. stvar se moze izruciti nekom trecem samo uz pristanak deponenta. danas takav slucaj ne bismo ocjenjivali kao ugovoi o depozitu. Redoviti depozit moze tu nastati. onda da je cuva paznjom dobrog privrednika odnosno dobrog domacina Kad mu je stvar povjerena u slucaju neke nevolje. osim na pitanja mjesta i vremena vracanja stvari za koja vrijede pravila o depozitu. jer bi inace konj. potresa. ipak je nastao ugovor o redovitom depozitu. smatralo da se tu radilo o redovnom depozitu. motat ce je hraniti.

kao sto je receno.000 kuna i kaze mu neka mu to cuva mjesec dana s uglavkom da ih moze i potrositi. ipak se ne moze reci da nema i nekih prava. pripada samo ako je naknada ugovorena. Prema tome. Od relativno brojnih vrsta ostave spominjemo samo dvije. ogranicava ih uvjetuje odgovornost za stvari koje su gosti donijeli Gostom se moze smatrati svaki korisnik ugostiteljskih usluga koje odredeni ugostitelj pruza Da bi ostvario zahtjev iz te odgovornosti. deponent moze zahtijevati povrat stvari i prije isteka ioka. ako ugovaratelji nisu sto drugo odredili u tom pogledu. onda se na njegove odnose s ostavodavcem primjenjuju pravila ugovora o zajmu. Ne trazi se da je stvar vlasnistvo gosta. ako su strane trgovacka drustva). B. To ce biti ako bez pristanka deponenta i bez nuzde. ugostitelj nece odgovarati. neprava ostava je mjesoviti ugovor sastavljen od elemenata zajma i ostave. dakle bez krivnje. normalno je da bi vec sama ta obveza . Depozitar ima i pravo na troskove koje je opravdano ucinio radi ocuvanja stvari To ce u pravilu biti nuzni i eventualno korisni troskovi Takoder je pravo depozitara da od deponenta zahtijeva naknadu stete koju je imao zbog ostave (npr. da je vrati deponentu i prije ugovorenog roka ako bi stvari prijetila opasnost propasti ili ostecenja ih ako bi nastavljanjem cuvanja mogao pretrpjeti stetu Ako rok nije ugovoren. a radi se o besplatnom depozitu. jer depozit nema strogo osobni karakter Buduci da je osnovna depozitarova obveza. zbog nekog uzroka u samoj stvari (npr. Ako to ne ucini. suprotno ugovoru. ce postati vlasnik novca i morat ce nakon mjesec dana vratiti 10 000 kuna. a ne ugovori se individualno vracanje. Depozitarova se prava na strani deponenta manifestiraju kao duznosti. ako je do nestanka ili ostecenja stvari doslo ponasanjem samog gosta. Pravilo je da stvar treba vratiti u onom mjestu u kojem je predana depozitaru Ako su strane ugovorile neko drugo mjesto vracanja. osim ako bi do propasti ih ostecenja stvari doslo i da je postupao u skladu s ugovorom Depozitarova prava Iako depozitar ima u osnovi samo duznosti iz ugovorao depozitu. pruzanje usluga smjestaja i kampiranje Prema ZOO-u ugostitelji se smatraju ostavoprimcima glede stvari koje su gosti donijeli i odgovaraju za njihov nestanak ili ostecenje Ta odgovornost je ogranicena do odredenog iznosa novca Ugostitelj se oslobada odgovornosti ako je do propasti ih ostecenja stvari doslo zbog okolnosti koje se nisu mogle izbjeci ih otkloniti (visa sila). i vracanje stvari. medu ostalim. propala stvar kod depozitara Smrt bilo kojeg od ugovaratelja ne izaziva prestanak ugovora o depozitu.Glede vremena vracanja vrijedi nacelo daje depozitar duzan vratiti stvai cim je deponent zatrazi Ako je odreden rok vracanja. Kad su u ostavu dane zamjenljive stvari s pravom za ostavopiimca da ih potrosi i obvezom da vrati istu kolicinu stvari iste vrste. ali ne iste novcanice. osnovna je karakteristika iregularnog depozita u tome daje depozitar stekao vlasnistvo na stvari koja mu je predana na cuvanje i da ne mora vratiti istu stvar nego samo istu vrstu i kolicinu stvari Ako. ah je duzan ostaviti deponentu primjeren rok za preuzimanje stvari. postoje i slucajevi kad je ugostitelj duzan dati potpunu naknadu za nestanak i ostecenje stvari Dva su takva slucaja: . situacija u kojima depozitar odgovara i za slucajnu propast i ostecenje stvari. Prema ZOO-u. moze depozitar u svako doba odustati od ugovora. nagtizaiuca tekucina koju je cuvao iscurila je zbog neprikladne ambalaze i ostetila mu neke njegove stvari) Pravo je depozitara koji se obvezao besplatno cuvati stvar. gost je duzan prijaviti nestanak ih ostecenje stvari cim dozna za njih. Kraj spomenute ogranicene odgovornosti za unesene stvari. lako pokvarljive stvari). Zatim. Medu depozitarovim pravima mogli bismo spomenuti njegovo pravo na naknadu koje mu. upotrebljava stvar. ugovor prestaje i onda ako je slucajno. Ugostiteljska ostava ZOO ne daje definiciju ugostiteljske ostave U najsirem smislu to je ona ostava kod koje je ostavoprimac ih depozitar ugostitelj Tko se smatra ugostiteljem treba vidjeti u propisima o ugostiteljskoj i turistickoj djelatnosti Ugostiteljska djelatnost kojom se oni bave obuhvaca pripremanje hrane i pruzanje usluga prehrane i usluzivanje picem i napicima. mijenja mjesto ili nacin njezina cuvanja ili kad stvar preda na cuvanje drugoj osobi (s u b d e p o z i t). npr A preda B-u 10. samo ce u pogledu mjesta i vremena vracanja vaziti pravila ugovora o ostavi. depozitar ima pravo na naknadu troskova prijenosa stvari Trecu grupu depozitaiorih obveza predstavlja odgovornost za stetu Kod odgovornosti za stetu depozitar odgovara po kriteriju ptesumirane krivnje Ima medutim. ako se kao profesijom bavi primanjem stvari na cuvanje i ako se naknada mogla ocekivati s obzirom na okolnosti posla (npi. Ugovor o depozitu prestaje kada depozitar vrati stvar deponentu. Prestanak ugovora o depozita. ih osoba koje je sa sobom doveo ili koje su mu dosle u posjet Vazno je napomenuti da se ugostitelj ne moze osloboditi odgovornosti isticanjem objave u svojim prostorijama kojima iskljucuje. osim kad rok nije ugovoren iskljucivo u interesu deponenta (npr kad je ugovorena naknada za cuvanje). Neprava ostava (iregularni depozit) nastaje onda kad se u depozit daju zamjenjive i potrosne stvari. osim ako gost dokaze da je steta nastala krivnjom ugostitelja ili osobe za koju on odgovara (subjektivna odgovornost kod koje se krivnja dokazuje). bila dovoljna da se depozitni odnos nastavi s nasljednicima 7 Neke vrste ostave.

placanje za racun stranaka u obliku avansa carina. htjelo se postici da se svi privredni subjekti koji su u svojem poslovanju nuzno upuceni na usluge javnog skladista . osnovno poslovanje javnih skladista sastoji se u ovome: javno skladiste je javni depozitar koji u vezi sa svojim poslovanjem izdaje skladisnice Osim poslova smjestaja i cuvanja tude r obe javno skladiste moze obavljati i druge poslove koji su u vezi s njegovim glavnim poslovanjem. Skladista omogucuju da se trziste snabdijeva robom prema potrebi. a da sama roba ne bude fizicki uopce ni pokrenuta iz skladista. koja za spavanje. Naime. nego usluzne gospodarske organizacije. Iz samog karaktera skladista kao javnog izlazi jedna vrlo vazna posljedica. postavljajuci poslovanje skladista na osnovu javnosti. prijenos robe sa zeljeznicke stanice ili brodske luke. bilo je potrebno odrediti da javno skladiste posluje na temelju poslovnih uvjeta. javna su skladista postala usluzne gospodarske organizacije od kojih u velikoj mjeri zavisi normalna opskrba. fiksirane tarife. stoje pod posebnim pravnim rezimom. te uvjeti pod kojima ce javno skladiste obavljati svoje usluge U poslovnim su uvjetima predvidena sva osnovna pitanja koja dolaze u obzir u poslovanju javnih skladista . izdavanje zemljista ili prostorija u zakup drugim subjektima bez odgovornosti za smjestaj i cuvanje robe itd.nuzno su trazili da se tom robom strucno rukuje. duzan je gostu naknaditi punu stetu koju zbog toga pretrpi. luke ukrcaja i rijecna pristanista ili na bilo koje drugo mjesto gdje se roba skupljala i gomilala . postajao sve vise jedan od vaznih gospodarskih subjekata Same pak gospodarske funkcije skladista postajale su element s kojim se moralo racunati u privrednom poslovanju Pokazalo se da sama cinjenica koncentracije golemih kolicina robe i sirovina najednom mjestu moze imati vrlo povoljne gospodarske ucinke. Golemi stokovi robe koji su pristizali na utovarne stanice. do potpune naplate potrazivanja za smjestaj i ostale usluge ZOO je prosirio odredbe o ugostiteljskoj ostavi na bolnice. Gospodarske funkcije javnih skladista Snazan razvoj tianspoita i grandiozan obujam robnog prometa uvjetovah su pojavu citavog niza novih zanimanja Medu tim zanimanjima posebno mjesto pripada vozaru. koje se bave poslovima smjestaja i cuvanja robe. spediteru i skladistaru. Zbog toga su morala biti precizirana i prava i duznosti javnog skladista kao gospodarske organizacije koja obavlja javnu sluzbu. moze se bas pomocu javnih skladista vilo uspjesno intervenirati jednostavnom dispozicijom gotove robe u odredenom pravcu. najcesce trgovacka drustva. sortiranje. taksa. Javna skladista nisu proizvodne. Medutim. npr . Zbog vaznosti gospodarske finkcije.kad mu je gost predao stvar na cuvanje i ako je steta nastala njegovom krivnjom ili krivnjom osobe za koju on odgovara.tretiraju jednako. istovar i pretovar robe. Pravno uredenje uskladistena Imajuci pred ocima gospodarske funkcije skladista. ili ako njihovo cuvanje naprosto prelazi njegove mogucnosti. stanje rezervi. moralo je i samo skladiste postati javnim skladistem. Spomenimo da je ugostitelj duzan primiti na cuvanje stvari koje gosti donesu i zele ih predati na cuvanje. te otprema robe. izuzev ako ne raspolaze odgovarajucim prostorijama (npr ne raspolaze sa sefom za dragocjenosti). garaze. To je osobito vazno u slucajevima privremenog zastoja oko nabavki sirovina Do takvog zastoja moze doci zbog najraznovrsnijih uzroka Svojim specijaliziranim poslovanjem. organizirane kampove i si. trosarina. i da vodi propisane knjige. Javna skladista su gospodarske organizacije. Da bi se to postiglo. Takvi su. obavljajuci svoje specijalizirane funkcije. bilo je normalno da se uskladistenje tretira kao javna sluzba Buduci da je uskladistenje osnovna djelatnost skladista. ako ugostitelj neopravdano odbije primiti stvari na cuvanje. mjerenje i uzimanje uzoraka. UGOVOR O USKLADISTENJU 1. pod jednakim uvjetima. a to ce biti onda kad je imao prikladan prostor i ostale uvjete. da se pravilno i pravodobno upucuje na odrediste te da se za vrijeme stacioniranja strucno cuva S druge se pak strane opazilo da vlasnik moze pravno disponirati. U slucaju iznenadnog nestanka robe na trzistu. Za javno skladiste vrijedi nacelo da ne smije ni za svoj ni za tudi racun trgovati onom robom koju je kao javni skladistar smjestilo u svojem skladistu. Prema tome. redovna cirkulacija dobara i efikasan transportni rad Gospodarske funkcije koje skladista obavljaju u okviru robnog prometa trazile su da se i pravno formulira i precizira status skladista i da se postave pravne kautele za njihovo poslovanje. Ugostitelji koji primaju goste na nocenje imaju pravo zadrzanja (ius retentionis) stvari koje su gosti donijeli. Svi ti poslovi sto smo ih nabrojili postajali su specijalizirani poslovi kojima se kao glavnim zanimanjem poceo baviti skladistar Skladistar je. Pojam javnog skladista. pakiranje. a) Poslovni uvjeti javnog skladista su pravila o uvjetima pod kojima ce se roba primati na cuvanje. preko skladista omogucuje se ravnomjerna i kontinuirana opskrba proizvodnje potrebnim sirovinama.: utovar. te su posebnim odobr enjem ovlastene da na smjestenu robu izdaju vr ijednosne papire koji se zovu skladisnice. Osim toga.

dakle. 5. Skladisnica u cjelini.Poslovni uvjeti javnog skladista moraju imati oblik pravilnika koji odobrava nadlezno tijelo na podrucju kojega se nalazi sjediste javnog skladista. kompletnu skladisnicu. npr. i priznanicu i zaloznicu. lavno skladiste mora imati tarifu skladisnih usluga.pojam i karakteristike. Prema tome. jasno nam je da potpuno i slobodno raspolaganje pohranjenom robom ima samo ona osoba koja istodobno drzi priznanicu i zaloznicu. Skladisnica Skladisnica je izvadak iz maticne knjige za skladiznice. i ako na skladistu nema mjesta. dalju otpremu itd. Sklapa se na adhezijski nacin . koju javno skladiste vodi kronoloskim redom Knjiga mora biti povezana paginirana i potvrdena od nadleznog drzavnog tijela. tj. Odgovornost za stetu: Sklapanjem ugovora o uskladistenju javno je skladiste preuzelo obvezu cuvanja robe U toj duznosti cuvanja nije sadrzana obveza osiguranja. i to papiri po naredbi Skladisnica je istodobno i tradicijski papir To znaci da njezina predaja zamjenjuje tradiciju pohranjene robe. 741. b) Tarifa. Ako je potrebno uz to nesto posebno ugovoriti. Nakon sklopljenog ugovora o uskladistenju javno je skladiste duzno deponentu na njegov zahtjev izdati skladisnicu. pa ih stoga ne ponavljamo. Ugovorom o uskladistenju obvezuje se skladistar primiti i cuvati odredenu robu i poduzimati potrebne ili ugovorene mjere radi njezina ocuvanja u odredenom stanju te je predati na zahtjev ostavodavca ili druge ovlastene osobe. odgovornost skladistara je ogranicena do visine stvarne vrijednosti robe. to se dodaje kao posebna odredba ugovora. mora voditi jos i maticnu knjigu za skladisnice Organizirano javno skladiste pruza svoje usluge na osnovi sklopljenog ugovora o uskladistenju 4. a ostavodavac se obvezuje da mu za to plati odredenu naknadu. a i svaki njen dio samostalno. Podatke iz skladisnice mora javno skladiste unijeti i u maticnu knjigu. u prvom slucaju potreban je obicni. 6. javno skladiste moze odbiti sklapanje ugovora samo ako se radi o predmetima koji se ne us. a samo izdavanje skladisnice mora zabiljeziti i u skladisnu knjigu. manama ih prirodnim svojstvom robe te neispravnom ambalazom Ne trazi se krivnja skladistara. a u druga dva trezorni depozit). Zaloznica daje pravo zaloga na pohranjenoj robi u visini onog iznosa koji je u zaloznici naznacen Ako imamo na umu ono sto smo tekli kod priznanice. Predajom skladisnice u cjelini ili predajom pojedinih njezinih dijelova prenosi se na trecega pravo raspolaganja pohranjenom robom odnosno pravo zaloga na robi Javno je skladiste duzno pohranjenu robu predati samo onoj osobi koja mu vrati kompletnu skladisnicu. duguje naknadu cjelokupne stete. Daljnja je karakteristika ugovora o uskladistenju u tome sto je to ugovor s obligatomim sklapanjem na strani depozitara Naime.kladistuju (kao sto su.zualni ugovor. ako roba bude unistena ih ostecena za vrijeme cuvanja ZOO se odlucio za primjenu pravila objektivne odgovornosti skladistara.Jedan dio se zove priznanica. Skladisnica se sastoji od dvaju medusobno povezanih dijelova koji $e mogu rastaviti. tada mu javno skladiste moze izdati robu samo kad javnom skladistu polozi svotu osiguranu pravom zaloga na robi. skladistar odgovara za stetu. u svemu vrijede i za ovaj ugovor. Ako netko zatrazi izrucenje robe samo na temelju priznanice. osim ako dokaze da je steta prouzrocena okolnostima koje se nisu mogle izbjeci ili otkloniti (visa sila). vrijednosni papiri. ziva zivotinja. cim takve nedostatke zapazi . Glede obujma. a sama se zaloznica tada povlaci. rok. Kao i ostava i ugovor o uskladistenju je po intenciji zakonodavca knnseji. Sa svoje strane. Medutim. krivnjom deponenta. osim ako je izrijekom ugovorena Postavlja se pitanje pravila po kojima ce se prosudivati odgovor nost javnih skladista za stetu. Ugovor o uskladistenju je dvostranoobvezan i naplatan ugovor . Indosamentom se mogu prenositi bilo oba dijela skladisnice zajedno. Raspolagati robom moze samo deponent ih osoba na koju je on indosamentom pienio to pravo Sto se tice raspolaganja. Pri predaji robe deponent je duzan dali sve obavijesti o njoj i izjaviti kolika joj je vrijednost. ZOO-a. skladistar je duzan upozoriti deponenta na mane ili prirodna svojstva robe i neispravnost ambalaze. jesu vrijednosni papiri. Time se omogucuje pravilna orijentacija korisnika skladisnih usluga Tarifa mora imati trajniji karakter c) Propisane knjige Javno skladiste je duzno po zakonu voditi propisane knjige: skladisnu knjigu\ a ono skladiste koje je ovlasteno izdavati skladisnice. Ugovor o uskladistenju . npr. Poslovni uvjeti ia9hog skladista moraju biti javno objavljeni (publicirani') i zbog toga se smatraju sastavnim dijelom ugovora o uskladistenju. a drugi varani ili zaloznica£ / Javno skladiste ne smije izdati samo jedan od tih dijelova Oba dijela skladisnice glase »po naredbi| deponenta i moraju sadrzavati podatke predvidene u cl. Primjedbe koje smo u vezi s tim dali kod ostave. dragocjenosti. Taj iznos isplacuje se imaocu zaloznice. treba imati na umu da se raspolagati pohranjenom robom moze samo ako to pravo nije ograniceno zaloznicom koja se nalazi u posjedu nekog treceg. ukljucivo i izgubljenu dobit. bilo svaki za sebe Priznanica daje pravo raspolaganja pohranjenom tobom.pristupanjem poslovnim uvjetima skladista. ako je stetu uzrokovao namjerno ili krajnjom nepaznjom.

kao sto to cini npi talijanski Gradanski zakonik koji govori samo opravnim poslovima.. otpremnik i posrednik djeluju . Ne dobije li nalogoprimac odledene upute o izvrsenju posla. postupati kao dobar priviednik odnosno dobar domacin. ugovora o komisiji. otpremi i posredovanju. Izneseno vrijedi uglavnom za tzv.. ne propisuje oblik tog ugovor a.) dade zakljuciti da su fakticne prirode ZOO ocito nije prihvatio glediste teorije da bi objektom ugovora o nalogu bili pravni poslovi. Pitanje prirode poslova kao objekta ugovora o nalogu vazno je utoliko.) ne odbije nalog. mora odobriti nalogodavac Iznimno moze odstupiti kada mu zbog kratkoce vremena ih iz kakva drugog razloga nije bilo moguce traziti suglasnost nalogodavca. ako su nepravne. ^ Do prihvata moze doci i sutnjom. 600). takoder »odredeni poslovi« iz cijeg se primjericnog nabrajanja (izrada ih popravak neke stvari ili izvrsenje kakva fizickog ili intelektualnog rada i si. a ugovora o djelu razni drugi. imperativne upute. Za sve vrijeme izvrsavanja naloga duzan je. a ako radi besplatno. Ugovor o nalogu je neformalan pravni posao. Svako drugo odstupanje od uputa ih prekoracenje granica naloga je nedopustivo i dovodi do promjene nalogoprimceva polozaja. komisionar. paziti na interese nalogodavca i njima se rukovoditi Ocijeni ii da bi izvrsenje naloga prema dobivenim uputama bilo stetno za nalogodavca. Primjer za rad u ime i za racun nalogodavca. ostajuci u njegovim granicama. skladistar je duzan. po cemu se takoder razlikuje od ugovora o djelu koji je uvijek naplatan. naime. sto se. u kojem slucaju radi u ime i za racun nalogodavca. su prema ZOO (cl. otpremnici i dr. U tom slucaju odgovara samo za izbor zamjenika (culpa in eligendo) i za upute koje mu jej dao (culpa in instmendo) . Objekt ugovora o nalogu su poslovi koje bi koje bi imao poduzeti nalogoprimac. posrednici. ako spomenute osobe ne zele prihvatiti ucinjeni nalog. imamo kod ugovora o punovlascu (zastupanju) u kojem je nalog jedan od vaznijih elemenata. kad se za nj pokaze potreba. a za racun komitenta kao nalogodavca. ako osoba koja se ponudila drugome izvrsavati njegove naloge ih osoba u ciju poslovnu djelatnost spada obavljanje odredene vrste naloga (komisionari. Obveze nalogoprimca a) Izvrsenje naloga. nece vise smatrati nalogo. Prema tome ti poslovi mogu biti pravne prirode. Redaktori ZOO su koncipirah ugovor o nalogu kao naplatan ugovot s dvije iznimke: kad je besplatnost ugovorena i kad proizlazi iz prirode medusobnog odnosa ugovaratelja. On se. Moze li nalogoprimac odstupiti od naloga i uputa? U nacelu ne moze.ni ugovor 2. Prometno znacenje naloga zapravo se i ostvaruje pretezito preko spomenutih ugovora kao specijalnih vrsta opceg ugovora o nalogu. onako kako bi postupio u svojoj vlastitoj stvari Ugovor o nalogu podrazumijeva postojanje odnosa povjerenja medu ugovarateljima. izuzev ako bi nalogodavac odobrio odstupanje odnosno prekoracenje. Pojam i karakteristike. Ugovorom o nalogu nalogoprimac (mandatar) se obvezuje i ujedno ovlascuje poduzeli odredene poslove za racun nalogodavca (mandanta) Nalog (mandatum) sam za sebe nije ugovor vec jednostrana izjava volje.U slucaju da na uskladistenoj robi dode do neotklonjivih promjena zbog kojih bi mogla propasti ili se pokvariti. a procijenio je na osnovi svih okolnosti da to nuzno zahtijevaju interesi nalogodavca. ZOO ne odreduje poblize prirodu tih poslova. nastaje ugovor o nalogu. Pri tome je duzan postupiti prema primljenim uputama. fakticni poslovi. imr. inace odgovaraju za stetu koju bi on zbog toga pretrpio Nalogoprimac u pravilu radi u svoje ime osim ako je uz nalog ovlasten i na zastupanje.primcem nego poslovodom bez naloga. ako to na njegov poziv ne bi mogao pravodobno uciniti deponent. fakticne prirode.. na najpogodniji nacin Na ugovor o uskladistenju na odgovarajuci se nacin primjenjuju pravila o ostavi UGOVOR O NALOGU (Contractus mandati) 1. duzan je. ZOO. u ciju konstrukciju je takoder ugraden nalog (mandat). jer odstupanje. sto se u praksi moze ponekad dogoditi. na primjer. svoj«-. naime. pa se ugovaratelji odlucuju za oblik koji im najvise odgovara Kao i vecina drugih ugovoi a i ugovoi o nalogu je konsenzual. ali takoder i razni fakticni poslovi. Inace se u teoriji smatra daje ugovor o nalogu u pravilu besplatan pravni posao. Tek prihvacanjem od strane onoga kome je upucen. duzne su o tome bez odgadanja obavijestiti nalogodavca. smatra se daje ugovor o nalogu sklopljen u trenutku primanja naloga Stovise. pazeci na interese nalogodavca. o kojem ovdje govorimo. brise jedna od bitnih razlika izmedu ugovora o nalogu i ugovora o djelu Objekt ugovora o djelu. s paznjom dobrog privrednika odnosno dobrog domacina. Naime. upute mogu biti takve da nalogoprimcu ostavljaju mogucnost izbora izmedu vise mogucih rjesenja fakultativne upute ih pak slobodu postupanja primjerenu odredenim okolnostima indikativne upute. S druge strane kod. duzan ga je na to upozoriti i zahtijevati nove upute ih njihovu izmjenu. prodati robu bez odgadanja. iznenadna bolest). pa se poslovi koje sklopi s trecima smatraju kao da ih je sklopio sam nalogodavac. No. Nalogoprimac je duzan izvrsiti nalog u svemu kako glasi. Stoga je nalogoprimac duzan osobno izvrsiti nalog Izvrsenje moze povjeriti drugome samo s dopustenjem nalogodavca ili kad ga na to primoraju konkretne okolnosti (npr.

bez obzira na to kako je doslo do njegova izbora. Medutim.Nalogoprimac ce. Prema njima nalog prestaje: -odustankom nalogodavca. dokumentaciju). odgovara za stetu koju trpi nalogodavac zbog otkaza Poslove koji ne trpe odgadanje. neposr edno zastupstvo moze temeljiti jos i na statutu ih drugom opcem aktu i aktu nadleznog tijela. Uobicajeno je da se neposredno zastupstvo. onda pravicnu naknadu. to vrijedi ako je ugovor o nalogu bio naplatan. stvari. Najvaznije obveze nalogodavca su slijedece: " predujmiti nalogoprimcu na njegov zahtjev odreden iznos novca (avans) za predvidene izdatke i troskove u svezi s izvrsenjem posla. -prestankom pravne osobe ako je nalogodavac ih nalogoprimac pravna osoba Takoder dolazenjem pod stecaj: 1 lisenjem poslovne sposobnosti. -otkazom nalogoprimca koji moze dati kad hoce. a da za otkaz nisu postojali osnovani razlozi. nastaju neposredno za zastupanoga Zastupani je onaj koji iz pravnog posla stjece prava i pr euzima obveze. Naknada se placa nakon izvrsenog posla Kao sto je receno. ako nema obicaja. Ako je ugovorena naknada u ocitom netazmjeiu s ucinjenim uslugama. postupajuci suprotno uputama i ne cuvajuci interese nalogodavca. Neposredno zastupstvo je zastupstvo u pravnom (tehnickom) smislu Neposredni zastupnik sklapa pravni posao vlastitim ocitovanjem volje u ime i za racun zastupanoga. potpunim. duguje zatezne kamate od dana kad ih je bio duzan predati. pobrinuti se o njihovoj zastiti. te ustupiti mu stecene trazbine Ako primljeni novac ne preda na vrijeme. Nalogoprimac ne bi imao pravo na dio naknade i naknadu stete. nalogodavca ih nalogoprimca. Nalog prestaje u trenutku kad je nalogoprimac saznao za odustanak Nakon prestanka naloga nalogoprimac je duzan vratiti punomoc koju je primio Premda nalogodavac moze odustati od ugovora ne navodeci razlog. prosirio tu diobu. kao i na novcu koji je naplatio za racun nalogodavca. duzan je. staratelistvo) ZOO je. . odgovarati. naknaditi koju je nalogoprimac pretrpio u izvrsenju naloga bez svoje krivnje. ili djelomicnim. ali samo ako je tako ugovoreno ih ako je nalogoprimac preuzeo poslove s obzirom na svoje osobne odnose s nalogodavcem. no za nju moze volju ocitovati i netko treci. dijeli na ugovorno (dobrovoljno) izakonsko (npr. naknada se ne duguje ako je tako ugovoreno ili proizlazi iz prirode medusobnog odnosa Nalogoprimac koji je bez svoje krivnje samo djelomicno izvrsio nalog. a za racun nalogodavca. Otkaze h u nevrijeme. koji je sklopio zastupnik. b) Podnosenje izvjestaja i polaganje racuna Nakon izvrsenog posla. -smrcu nalogoprimca. Zastupnik je osoba koja vlastitim ocitovanjem volje sklapa pravni posao za drugoga. Posredno zastupstvo je takvo zastupstvo gdje zastupnik sklapa pravni posao u svoje ime. ipak on ne postaje vlasnik kuce i nije osoba koja treba platiti kupovnu cijenu. I platiti naknadu nalogoprimcu za njegov trud u visini koja je uobicajena odnosno. ne samo za izbor zamjenika i za upute koje mu je dao nego i za njegov rad. ako to nalogodavac zatrazi. ali i u tijeku izvrsavanja naloga. ako odustane bez osnovanih razloga. tako da se. nalogoprimac je duzan bez odugovlacenja predati nalogodavcu sve sto je primio obavljajuci preuzete poslove (novac. volju moze ocitovati izravno sama osoba koja sklapa pravni posao. cak i ako njegov trud bez njegove krivnje nije bio uspjesan. medutim. ima pravo na dio naknade iazmjeian obavljenom poslu. dao neposredan povod odustanku. nalogoprimac ima zakonsko zalozno pravo na pokretnim stvarima nalogodavca sto ih je dobio na osnovi ugovora o nalogu. odgovara nalogodavcu za stetu. Pri sklapanju pravnih poslova potrebno je ocitovanje volje. duzan je platiti kamate po najvisoj ugovornoj stopi za sve vrijeme uporabe novca. UGOVOR OPUNOVLASCU Opcenito o zastupstvu. To znaci da ucinci pravnog posla. nalogodavac ima pravo zahtijevati izvrsenje neposredno od zamjenika. ako mu povjeri izvrsenje naloga bez suglasnosti nalogodavca ili ga na to nisu silile okolnosti. 4. nalogoprimac je duzan podnijeti izvjestaj i poloziti iacun Buduci da uvijek radi za racun nalogodavca. na prestanak ugovora o nalogu primjenjuju se i posebna pravila. Nasljednici nalogoprimca su duzni sto prije o tome obavijestiti nalogodavca i dok on ne preuzme brigu o svojim interesima. medutim. nalogodavac ima piavo zahtijevati njezino smanjenje naknaditi troskove koje je nalogoprimac ucinio i koji su bili potrebni za izvrsenje naloga s kamatama od dana kada su ucinjeni. Taj treci zove sc zastupnik. osim na ugovoru i zakonu. Kad izvrsenje posla obavlja zamjenik nalogoprimca. Nalogoprimac nastavlja voditi poslove sve dok ih nasljednici nalogodavca ne preuzmu. -smrcu nalogodavca. ako je. nalogoprimcu isplatiti odgovarajuci dio naknade za njegov trud i naknaditi mu stetu prouzrocenu odustankom. Stoga se pr avni posao sto ga je sklopio zastupnik smatra da je sklopljen od samog zastupanog. preuzeti obvaeze Sto ih je nalogoprimac uzeo na sebe obavljajuci poslove u svoje ime. ovlastim odvjetnika da za mene kupi kucu Iako je tu odvjetnik ocitovao svoju volju. samo ne u nevrijeme. Na primjer. koje se kratko naziva zastupstvo. Da bi osigurao naplatu troskova i naknade za trud. Dakako. Zastupstvo se u teoriji dijeli na neposredno i posredn. Prestanak naloga Osim opcih pravila o prestanku ugovora. a ako se njime posluzio. ali za racun zastupanoga. 3 Obveze nalogodavca. nalogoprimac je duzan obavljati sve dok nalogodavac ne preuzme brigu o njima U protivnom. Taj nositelj prava i obveza iz takve kupoprodaje upravo sam ja sam.

cl. onog casa cim je netko drugome dao nalog i punomoc. govorimo o zastupanom i zastupniku. — Nalogom se. staratelj je neposredni zastupnik po zakonu. koja sklapa odredeni posao mora imati siguran dokaz da ucinci pravnog posla ne nastupaju za onoga koji volju stvarno ocituje. 749). kod kupnje nekretnine ih vodenja parnice Treca osoba. Naime. Punomoc ovlascuje nalogoprimca. ali za tudi racun. i taj drugi je to prihvatio.zastupanje. punomocje) na specijalno. 2. npr. Prava i obveze koje je posredni zastupnik stekao za zastupanoga ne prelaze automatski na osobu zastupanoga To znaci daje za prijenos takvih prava i obveza na zastupanoga potreban nov pravni posao izmedu zastupanog i posrednog zastupnika Primjer posrednog zastupstva imamo kod komisiona Komisionar radi u svoje ime. Ali. ugovaratelje promatramo s gledista naloga. dolazimo do pojma naloga ili mandata To nije fakticni nego obveznopravni odnos. I jedan i drugi su neposredni zastupnici. on ce na temelju posebnog internog odnosa koji postoji izmedu njega i zastupanoga morati na njega prenijeti sve ekonomske koristi koje je stekao iz posla Morat ce dakle na zastupanoga prenijeti vlasnistvo.opunomocitelja. 1. naime. a 1 njime i ucinak neposrednog zastupanja. interni odnos izmedu zastupanog i zastupnika . kako se jos naziva. a za racun komitenta. a s druge strane zastupnik pravno moze nesto uciniti Ako sad razmotrimo odnos izmedu zastupnika i zastupanoga. a druga se strana prihvatom naloga obvezuje rta njegovo izvrienie. naime. Drzimo da je najpravilnije nazivati ih opunomociteli i punomocnik. Bio bi npr. mora se s nalogom spojiti punomoc. mogli bismo reci ovo: Ugovor o punovlascu je konsenzualni ugovor koji nastaje kad opunomociteli dade nalog i punomoc punomocniku da sklapa pravne poslove u ime iza racun opunomocitelja. jer ti nazivi u sebi pojmovno sadrze i pojam zastupanog i pojam zastupnika. Ono se ne mora posebno ugovoriti Naime. tj u ovom slucaju . On je osoba koja prema trecem. koji se sada zove punomocnik. Medutim. vidi se da kod ugovora o punovlascu moiaju postojati tri sadrzajna elementa: nalog. To pak znaci da nalogoprimac mora prema trecemu nastupiti kao punomocnik. punomocnik je neposredni zastupnik po ugovoru. Samo. prema tome. prema trecima. nastao je ugovor o punovlascu. vidjet cemo da kod zastupstva zastupstva stvarno postoje dva odnosa Jpdnn je odnos izmedu zastupnika i zastupanoga. stjece prava i preuzima obveze. to se i sam pr avni posao smatra njegovim pravnim poslom. Prema ZOO-u (st. dijelimo punovlasce (ili. punomoc i zastupanje. ne u svoje ime. Treca osoba s kojom posredni zastupnik sklapa piavni posao niti zna niti mor a znati da je pr avni posao sklopljen za racun zastupanoga: Treca osoba i zastupani uopce ne stupaju ni u kakve pravne odnose. Ugovor o punovlascu Iz onoga sto smo do sada iekli. dakle prema svom suugovarateliu. Prema tome. a ovaj na to pristane Kao sto se iz definicije vidi mi smo ugovorne strane nazvali opunomocitelj i punomocnik Ali su moguci i drugi nazivi Ako. dotle je staratelj zakonski zastupnik. Ako bolje pogledamo polozaj zastupnika. ah za racun zastupanoga. »ugovorom o nalogu obvezuje se nalogoprimac prema nalogodavcu da za njegov racun poduzme odredene poslove« Punomoc Sam nalog kao interni odnos izmedu zastupanog i zastupnika nije uvijek dovoljan. dok je punomocnik ugovorni zastupnik. ureduje unutarnji. Ako bismo htjeli dati definiciju ugovora o punovlascu. nego u ime nalogodavca. Ako se hoce postici da pri sklapanju pravnih poslova nalogoprimac (mandatar) nastupi kao punomocnik nalogodavca. genericno i generalno . dok ga nalog obvezuje interno Zastupanje Treci je element u ugovoru o punovlascu . kako je posredni zastupnik doduse sklopio pravni posao u svoje ime. a drugi je odnos koji postoji izmedu zastupnika i trecih osoba S jedne strane zastupnik treba nesto uciniti. dovoljan za kupnju pokretne stvari ih obavljanje neke usluge Osobito sam nalog nije dovoljan kad je potrebno da nalogoprimac nastupi prema trecima.Buduci da posredni zastupnik sklapa pravni posao u vlastito ime.. npi.ugovor o punovlascu Elementi ugovora o punovlascu: Nalog (mandat) Pravna analiza ugovornog zastupstva dovodi nas do ugovora o punovlascu . Ugovorno zastupstvo . trazbinu itd Ah isto tako zastupani ce mor ati osloboditi posrednog zastupnika svih onih obveza koje je preuzeo na svoje ime. nego za onoga u cije ime volju ocituje. nazivamo ih nalogodavac i nalogoprimac Promatramo li ih s gledista zastupanja. Vrste punovlasca Prema tome kako je instruiran sadrzaj punomoci. Punomoc je nalogodavceva (mandantova) izjava upucena trecim osobama kojom se daje ovlastenje punomocniku da sklapa pravne poslove u ime iza racun opunomocitelja. nalog je konsenzualan ugovor kojim jedna strana (mandant ili gospodar posla) nalaze drugoj strani (mandataru) da za niu obavi neki posao.

Od naloga i uputa punomocnik moze odstupiti samo uz suglasnost opunomocitelja kao nalogodavca. To znaci da ce imati pravo na naknadu nuznih i korisnih troskova te za ulozeni trud samo ako je odstupanje bilo u skladu s potrebama i interesima opunomocitelja U protivnom. genericna se punomoc daje odvjetniku za zastupanje u jednoj parnici Generalno punovlasce je ono po kojem se punomocniku daje ovlast da sklapa sve vrste poslova koji se ticu opunomocitelja. smatra se da je odobrenje odbijeno. razmotrit cemo je pod slijedecim podnaslovom. ZOO ne definira redovno poslovanje. podnijeti izvjestaj o stanju poslova. sklapanje ugovora o jamstvu.Specijalno punovlasce daje se za odredeni pravni posao. uputa o mjestu i vremenu ispunjenja neke obveze itd) Sve takve upute internog su karaktera i ne djeluju prema trecim osobama. osim ako ga naknadno odobri (ratihabiciia1 Ne uslijedi . Prava i duznosti ugovornih strana Punomocnik je duzan izvrsiti nalog prema primijenim uputama. nalazu interesi opunomocitelja. Punomocnik je duzan. U svim ostalim slucajevima odstupanje od naloga i uputa ima za posljedicu da se punomocnik nece smatrati nalogoprimcem. Punomoc se naziva neogranicenom ako punomocniku nisu date od opunomocitelja nikakve specijalne upute kako da postupa pri sklapanju poslova koji su mu povjereni U protivnom slucaju punomoc se naziva ogranicena punomoc (npr. Glede oblika punomoci vrijedi odredba (cl. vec poslovodom bez naloga. moze odstupiti od naloga i uputa ako to. 1 da nije znala niti morala znati za opoziv odnosno suzenje punomoci. Koliko god generalno punomocje daje punomocniku veliku operativnu samostalnost. Buduci da se to tice unutarnjeg li odnosa izmedu strana. q nagodbi. 90 ZOO-a) da zakonom propisani oblik za neki ugovor treba da bude i oblik za punomoc koja se daje za sklapanje toga ugovora (nacelo pariteta oblika). preuzimanje mjenicne obveze ili obveze jamstva. po njegovoj procjeni. U navedenim slucajevima mora postojati specijalna punomoc. po svojoj volji suziti ili opozvati punomoc. li odobrenje u roku koji je redovno potreban da se ugovor takve vrste odobri i ocijeni. . jer znamo da u njega ne ulaze oni poslovi za koje je potrebna specijalna punomoc. izjaviti da se ne smatra ugovorom vezana. na zahtjev opunomocitelja. Takvo se specijalno punovlasce daje za preuzimanje mjenicne obveze. Kakav je polozaj druge ugovorne strane u tom slucaju? Ako je ona bila savjesna. tada ioj opunomocitelj i punomocnik solidarno odgovaraju za pretrpljenu stetu. opunomocitelja ne obvezuje tako sklopljeni ugovor. kao i u granicama naloga i uputa koje mu je dao opunomocitelj. o izbr anom sudu i za odricanje od nekog prava bez naknade. osim ako ni on sam nije znao za opoziv odnosno suzenje punomoci. no stanovitu predodzbu o njemu ipak mozemo stvoriti. uzimanje zajma i vodenje spora. sve obveze koje je preuzeo i troskovi koje je imao padaju na njegov teret. a u svim drugim slucajevima ona se moze dati Specijalna je punomoc instruirana za jedan odredeni pravni posao Gencricno punovlasce je ono koje se daje za sklapanje cijele vrste pravnih poslova Tu je punomoc instruirana na vrstu pravnih poslova. ne cekajuci da se opunomocitelj izjasni odobrava li ili ne odobrava ugovor. U slucaju da opunomocitelj uskrati odobrenje sklopljenom ugovoru. ako nije znala niti morala znati za prekoracenje ovlastenja. moze. a druga strana nije znala niti morala znati za prekoracenje ovlastenja. U nacelu. Jedino ako zbog kiatkoce vremena ili iz nekog diugog razloga ne moze zatraziti suglasnost. Punomocnik u tom slucaju odgovara opunomociteliu za stetu. Na primjer . osim ako su za njih znale ili morale znati Opunomocitelj moze u svako doba. moze izvrsenje naloga povjeriti drugome (npr. ono je ipak ograniceno na poslove koii ulaze u redovno poslovanje. odvjetnickom pripravniku). drugim rijecima. pa cak i onda kad se ugovorom odrekao toga prava Za to se ne trazi nikakav poseban oblik Opoziv i suzavanje punomoci nema ucinak prema trecoj osobi koja je s punomocnikom sklopila ugovot. a o izvrsenom poslu duzan je poloziti racun i odmah predati opunomocitelju sve sto je primio obavljajuci posao . Ugovot sto ga punomocnik sklopi djelujuci u granicama svojih ovlastenja iz punomoci obvezuju neposredno opunomocitelja i drugu ugovornu stranu Prekoraci li punomocnik svoja ovlastenja. Poslovni punomocnik (onaj kojega je trgovacko drustvo ovlastilo da sklapa pravne poslove iz njegove poslovne djelatnosti) treba imati specijalnu punomoc za otudivanje ili opterecivanje nekretnine. Napomenimo da se nalogodavac moze i naknadno suglasiti s odstupanjem od njegova naloga i uputa. Nesto je drukcija situacija kad punomocnik (nalogoprimac) odstupi ili prekoraci granice naloga odnosno uputa. uputa i kim ima sklopiti pravni posao. Prekoracenje ovlastenja Osnovno je pravilo kod ugovora o punovlascu da punomocnik mora djelovati u okviru dobivenih ovlastenja u punomoci. punomocnik je duzan obaviti nalog osobno Samo uz dopustenje opunomocitelja ili kad je na to primoran okolnostima. s paznjom dobrog privrednika odnosno dobrog domacina Pri tome je duzan paziti na interese opunomocitelja i njima se rukovoditi.

U poslovnom je zivotu sklapanje pravnih poslova preko komisionara vrlo prakticno. Komisionar nije neposredni zastupnik Za zastupnika je bitno da sklapa pravne poslove u tude ime i za tudi racun.).ispravu kojom bi se prema trecima legitimirao. bez nepotrebnog odgadanja. on ipak radi po nalogu komitenta. pa se tada govori o komisionoj kupnji ili o komisionoj prodaji.otkazom punomocnika (osim u nevrijeme). Medutim. Iz onoga Sto smo do sada rekli vidi se da se putem komisionog posla (ugovora) posredno postize onaj ucinak koji se kod zastupstva postize neposredno. Kako ce komitent svoja prava prema komisionaru ostvariti. za koga komisionar stvarno radi. iako komisionar sklapa pravne poslove u vlastito ime. pa nije. Kad je punomocniku izdana pisana punomoc. odgovara i za njezinu slucajnu propast ili ostecenje. Komisionar je duzan obavjestavati komitenta. osnovna eticka osnova robnog prometa i ne treba mu posebna kautela u odredivanju oblika samog posla. a postoji opasnost znatnijeg ostecenja robe.6 Komision. to je posao povjerenja koje je. inkaso-komisija) ih. Komisionaru takva punomoc nije potrebna. To je i r azumljivo.izvrsenjem naloga. Zbog svega toga nazivamo komisionar a posrednim zastupnikom. osim ako je ugovorom iskljucena ili tako proizlazi iz prirode medusobnog odnosa. duzan mu je dati odredenu svotu novca kao predujam za te izdatke Duznost je opunomocitelja da preuzme obveze sto ih je punomocnik uzeo na sebe obavljajuci posao Punomocnik ima zakonsko zalozno pravo na novcanim iznosima koje je naplatio za racun opunomocitelja i drugim pokretnim stvarima opunomocitelja sto ih je primio na osnovi naloga.Punomocnik ima pravo na naknadu za svoj trud. Komisionar ne nastupa prema trecim osobama kao komitentov punomocnik. -prestankom postojanja. jer komisionar sklapa poslove u vlastito ime. duzan ju je vratiti po prestanku ugovora o punovlascu. kao sto znamo. kao i da s istom paznjom cuva povjerenu mu robu. Opunomocitelj je duzan naknaditi punomocniku troskove koje je on. jer komisionar sklapa pravne poslove u svoje ime.vezni i naplatni pravni posao Vazan sadrzajni element komisionog ugovora jest nalog ili mandat. ucinio za izvrsenje naloga U tu svrhu. a u pravilu i ne zna. a to u krajnjoj liniji znaci da ima slucajeva u kojima je tr eca osoba duzna provjeriti zastupnikova ovlastenja To usporava brzinu prometa i cesto je nepr akticno. Na temelju naloga rjesavaju se interni. Komisionar je obvezan da posao koji mu je povjeren obavi s paznjo riPd obrog privrednika. KOMISION Komision je ugovor kojim se komisionar obvezuje komitentu da ce uz proviziju sklapati pravne poslove u vlastito ime. ugovor o komisionu jest neformalan pravni posao.Trecih se osoba ne tice taj interni odnos. . unutarnji odnosi izmedu komisionara i komitenta. tj. jer je komisioni posao tipicni pomocni posao robnog prometa i mora se sklapati brzo. Iz toga slijedi da komisionar pri sklapanju poslova mora postupati u skladu s inter esima komitenta. -stecajem ili lisenjem (potpunim ili djelomicnim) poslovne sposobnosti opunomocenika ili punopocnika. a za racun komitenta. kod zastupstva. Medutim. a za racun komitenta mogu biti vrlo razliciti. Ako je prema nalogu bio duzan osigurati robu. . daje se uobicajena naknada. Komisioni posao. s druge strane. Nakon obavljenog posla komisionar mora. komisionar ju je duzan prodati sto je povoljnije moguce. o razvoju posla i izvrsenju naloga (npr obavijestiti komitenta da je za njega kupio robu kako bi on mogao dalje njome disponirati) Komisionar je takoder duzan obavjestavati komitenta o svim promjenama na robi zbog kojih bi ona mogla izgubiti na vrijednosti i zatraziti yf|g njegove upute Medutim. To znaci da je duzan predati komitentu sve sto je primio na temelju posla sklopljenog za njegov racun (npr kupljenu robu) i prenijeti na komitenta trazbine i ostala prava koja je stekao prema trecem. treca osoba cesto mora znati opseg naloga. a smrcu opunomocitelja samo ako je tako ugovoreno ili ako se punomocnik primio naloga i obzirom na svoje osobne odnose s opunomociteljem. a ako nema obicaja. uostalom. primanje isplata tzv. On ne dobiva od komitenta punomoc . Pravni poslovi koje komisionar sklapa u vlastito ime. Komitent nije ugovorna strana u poslovima koje sklapa komisionar. prema prilikama. To se medu ostalim vidi i po tome sto sva prava i sve obveze koje izlaze iz pravnih poslova sto ih sklapa komisionar ipak stvarno pripadaju komitentu iako je pravno njihov nositelj komisionar. onaj koji sklapa pravni posao ne mora znati niti je duzan ispitivati radi li komisionar stvarno u okviru ovlastenja koje je dobio od komitenta. radi osiguranja svoje trazbine na ime naknade i troskova Prestanak ugovora o punovlascu Ugovoi o punovlascu prestaje: 1 .smrcu punomocnika. No moze se raditi i o plateznoj komisiji (vrsenje uplata. o kreditnoj komisiji (komisionar u vlastito ime pribavlja kredit itd. On je u poslu ugovorna strana. odustankom opunomocitelja. ako su opunomocitelj ili punomocnik pravne osobe. Pri sklapanju pravnih poslova s komisionarom treca je osoba potpuno' nezavisna od sadrzaja komitentovih naloga.istekom roka na koji je sklopljen. poloziti racun. Visina naknade odreduje se ugovorom Ako^nije ugovorena. jer. Obveze komisionara. to se trecega ne tice jer treci uopce i ne mora znati. ako nema vremena za cekanje uputa. Najcesce se radi o kupnji ih prodaji. . kao potr ebne. recimo. komisioni ugovor ili komisioni posao jest dvostranoob. -opozivom punomoci. l . pravicna naknada. 2.

a za tudi racun. da uloze samo svoj trud. kao i onih koje je komisionar nabavio za njegov racun Ako ih je komisionar predao trecemu. ali takoder i drugarima. osim ako je predujam ugovoren. 773. To njegovo osnovno pravo slijedi vec iz same biti ugovora o komisionu j Ali komisionar ima pravo na proviziju samo ako je posao ne samo zakljucen s trecim nego ako je i izvrsen. a za tudi racun. U tom slucaju solidarno je odgovoran sa svojim suugovarateljem Tojetzv. pri cemu je ugovor o ortakluku titulus. postaju suvlasnistvom ortaka. Pravno je dakle u poslu angaziran komisionar Medutim. komitent moze od trecega zahtijevati isplatu njihove cijene ORTAKLUK Ugovorom o ortakluku ili drustvu gradanskog prava dvije se ili vife osoba uzajamno obvezuju na ulaganje rada i imovine radi ostvarivanja nekog zajednickog cilja. pisano. Svojevrsna je iznimka od neformalnosti i kad se ugovor odnosi samo na sadasnju ili samo na buducu imovinu. komisionar se moze namiriti iz vrijednosti tih stvari prije ostalih komitentovih vjerovnika Spomenimo i pravo komisionara na prvenstvenu naplatu svojih potrazivanja iz vrijednosti koju je stekao za racun komitenta (npr iz naplacenog novca). nastali visak koristi komisionar ne moze zadrzati za sebe. s kamatama od dana kad su ucinjeni. To znaci da moze svoju trazbinu namiriti sudskom prodajom robe. Na kraju jos jedno vazno juridicko objasnjenje Komisionar sklapa piavne poslove u svoje ime. Stovise. Ugovorne se strane nazivaju ortacima. sva prava i obveze iz komisionog posla pripadaju komisionaru. Drustvo za zajednicko tecenje ili ortakluk postaje pogodbom. po kojoj dvije ili vise osoba pristaju na to. ili svoje stvari radi zajednicke koristi. Komisionar tu ima pravo na posebnu proviziju (delkredere provizija). Komitent nije duzan predujmiti komisionaru sredstva potrebna za obavljanje posla. npr. To znaci da komisionar mota. Isto je tako komitent duzan osloboditi komisionara i svih obveza koje je on preuzeo na sebe sklapajuci pravni posao. ekonomski je u poslu angaziran komitent To je vazno jei se sve trazbine iz posla sto ga je komisionai sklopio za racun komitenta smatraju prema komisionaru i njegovim vjerovnicima trazbinama komitenta. Nije potrebno iskazivati vrijednost imovine. Iznimno. Komisionar ima pravo na proviziju i u onom slucaju kad je do neispunjenja posla doslo iz uzroka za koji nisu odgovorni ni komitent ni komisionar. npr prodati robu ispod cijene koju je odredio komitent? Pravilo je (Cl. odnosno u slucaju kad komitent naknadno odobri prodaju na kredit. komisionar ima zakonsko zalozno pravo na komisionoj robi ako se jos nalazi u njegovoj detenciji. Prava komisionara. U svezi s tim je i pravo komitenta da. Obratno je pitanje. razumije se. nalog komitenta moze ici u tom pravcu da komisionar posao samo zakljuci. S pravne tocke gledista. On je zajednica osoba i dobara. moze li komisionar sklopiti posao pod nepovoljnijim uvjetima od onih odredenih nalogom. tr oskovi itd ). . kada se u imovinu ortakluka unose nekretnine One. stovise i konkludenlno (cesto izmedu supruznika). nego je obvezan da takve koristi ustupi komitentu. kao sto je receno. prodaja zbog opasnosti znatnijeg ostecenja robe. ugovor ce se morati sklopiti u pisanom obliku. part. Ovdje se postavlja pitanje moze li komisionar od komitenta traziti predujam ili avans. a komitent ima pravo ne prihvatiti sklopljeni posao To pr avo komitent gubi ako je komisionar spreman da mu odmah plati razliku i stetu Iznimka od tog pravila je. osim ako je tako ugovoreno. ali bez pravne osobnosti. Ortakluk nastaje ugovorom kojim se obvezuju dvije ili vise osoba uloziti svoj rad i/ili imovinu radi postizanja zajednickog cilja. u slucaju stecaja komisionara. Buduci da kod ugovora o komisionu moze komisionar imati stanovite zahtjeve prema komitentu (pr ovizija. naime. Ortakluk nije pravna osoba.nerima ih clanovima drustva. makar mu ih komisionar jos nije ustupio Stoga komisionarovi vjerovnici ne mogu takve trazbine plijeniti. Ako bi komisionar prodavao na kredit komitentovu robu. Komisionar ima pravo i na sve troskove koji su bili potrebni i koje je on ucinio za izvrsenje naloga. To ne vrijedi za prodaju pokretnina preko komisionih prodavaonica. s tim da ce se izvrsavanje. delkredere komision. neformalan. pa se moze sklopiti usmeno. tj ispunjenje duznih cinidaba dalje odvijati izravno izmedu komitenta i trecega. bio bi duzan komitentu odmah poloziti cjelokupni iznos kupovne cijene. vidi se osobito u onom slucaju kada je komisionar sklopio posao pod povoljnijim uvjetima od onih koje je predvidio i odr edio komitent Ipak i u takvom slucaju. zahtijeva izlucenje iz stecajne mase onih stvari koje mu je predao radi prodaje. Avans je iznos koji se daje unaprijed na racun djelomicnog ispunjenja jos prije nego je trazbina dospjela.. Komisionar je duzan priopciti komitentu I kojom osobom je zakljucio posao. a upis u zemljisne knjige modus stjecanja. Tada je za valjanost ugovora potrebno naciniti popis unesene imovine i svaki njen dio opisati te naznaciti od koga potjece.Da komisionar doista sklapa poslove u vlastito ime. komisionar ipak moze traziti nagradu. Drugo je pitanje moze li komisionar prodavati na kredit komitentovu robu. robu ne samo kupiti nego i predati komitentu. Komisionar ima pravo na proviziju ili nagradu. Po svojim karakteristikama ugovor o ortakluku je: konsenzualan jer nastaje samim sporazumom ortaka. Ako je komisionar dobio nalog da ne samo sklopi nego i potpuno izvrsi pravni posao. ako je takvu obvezu posebno preuzeo. Odgovara li komisionar da ce njegov suugovaratelj ispuniti obvezu? Da. pa do ispunjenja ne dode krivnjom komitenta. ZOO-a) da u tom slucaju komisionar mora komitentu naknaditi razliku i prouzrocenu stetu. To ne vrijedi u slucaju kad je imao komitentovo ovlastenje da robu proda i na kredit. Ali.

utjecaj i kontrolu. rad i druga dobra. Ortakluk mogu osnovati i fizicke i pravne osobe. zahtijeva se da ima stanovitu. sto podrazumijeva duznost svakog ortaka na ugovoreni nacin. Ortakluk. ili jednu vrstu poslova.dopustenosti cilja je nistavost ugovora o ortakluku. duznik su svi ostali ortaci. Da bi ortakluk djelovao kao jedna cjelina. Cilj mota biti dopusten i zajednicki. Imovina ortakluka ustvari je zajednicka imovina ortaka. lijecnickoj pr aksi i si. Zajednica osoba treba biti tako organizirana da svaki ortak moze ostvariti pravo na rijec. Za vrijeme trajanja ortakluka ortak ne moze raspolagati svojim udjelom niti pojedinim stvarima i pravima iz zajednicke imovine. Zajednica osoba Ortakluk nije samo ugovorni obveznopravni odnos nego i zajednica osoba. a ne i naslijedenu imovinu. Ortakluk se opcenito smatra osnovnim obhkom personalnog udruzivanja i u nekim zakonodavstvima se njegova pravila supsidijarno primjenjuju na personalna trgovacka drustva (javno trgovacko i komanditno drustvo). vjerovnik su ostali ortaci Prema tome. a moze uloziti i' cjelokupnu svoju imovinu Ako ortak ulaze cijelu imovinu. Zajednica dobara (zajednicka imovina). Ortak koji ulaze samo rad. to se mora u ugovoru izrijekom navesti. obavjestavanje. sto kod otkaza nalaze postivanje otkaznog roka. ali za racun ostalih odnosno zajednicku imovinu. Ugovorom valja utvrditi nacine suradnje. Zakljucno se moze reci da zajednicki cilj moze biti materijalne ih idealne naravi. ima pravo na udio u dobiti. Cilj je zajednicki kad svaki ortak u njegovu ostvarenju vidi ostvarenje vlastita cilja i kad preuzme obvezu unaprijediti ga.uzajamno obvezan. Ulazu se stvari. Buduca imovina obuhvaca samo stecenu. vec samo pretpostavka za ostvarivanje zajednickog cilja Za prava pojedinog ortaka. nap1atan. Ako se ortaci ne bi udruzili radi ostvarivanja nekog zajednickog cilja. trajni obveznopravni odnos. obrtnistvu. Osim ortackih uloga u imovinu ortakluka ulaze i naknade za unistene. u austrijskoj sudskoj praksi ucvrscuje se tendencija da se postojanje organizacije zahtijeva kao pretpostavka opstojnosti ortakluka. Povecanje uloga moguce je samo uz pristanak ortaka. Cinidba (ulog) drugih ortaka nije protucinidba za vlastiti ulog. osobito svojim ulogom. Svaki ortak moze tuzbom actiopro socio zahtijevati cinidbu odnosno ulog u svoje ime. a za obveze pojedinog ortaka. Ortakluk redovito ima odredenu imovinu. Dopusten je ako se ne protivi ustavu. pravima ili novcu sijece se pravo na udio u glavnici ortakluka i ostvarenoj dobiti. Ima. kao i sva imovina stecena tijekom poslovanja ortakluka. Cinidbe se ne izmjenjuju izmedu ortaka. Posljedica ne. nego se slijevaju u jednu cjelinu radi ostvarenja cilja ortakluka. niti moze zahtijevati njezinu diobu Ortaci su obvezni na jednake uloge. nadzor. pod njom se razumijeva samo sadasnja imovina Zeli h se uloziti i buduca imovina. makar i posve labavu. organizaciju Stovise. u odvjetnistvu. misljenja daje ugovor o ortakluku besplatan. Tako je i prema nasem Zakonu o trgovackim drustvima s tim da se odredbe o ortakluku primjenjuju supsidijarno na javno trgovacko drustvo i tajno drustvo (cl. ortak stoji prema skupu ortaka. jer za svoj ulog kao cinidbu ortak dobiva udio u ortackoj imovini kao protucinidbu. doprinositi ostvarivanju zajednickog cilja. ali to moze biti i neka prednost u gospodarskom smislu. udruzivanju pripadnika slobodnog zanimanja. Ortak moze uloziti pojedine stvari i prava iz svoje imovine. Bitna znacajka i konstitutivni element ortakluka je njegov cilj koji se utvrduje ugovorom o ortakluku. medutim. kao sto to pokazuje iskustvo u zemljama razvijenog trzisnog privredivanja Oblik ortakluka osobito je pogodan u trgovini na malo. prava. a motivi egoisticki ili altruisticki. Imovina ortakluka sastoji se od ortackih uloga. Ulogom koji se sastoji u stvarima. 69. moze biti ugovoren i samo za jedan posao. sudjelovanje u dobiti i riziku i dr U nedostatku ugovornih odredaba primjenjuju se dispozitivne odredbe zakona. jocietas leonina i stoga nedopustiv Materijalni se cilj redovito sastoji u ostvarivanju i razdiobi dobitka. pa i onda kad mu je cilj iskljucivo idealne prirode. a naziva se glavnicom ih fondom ortakluka. vec da one sluze zajednickoj svrsi visestrani pravni posao. kad se vise osoba sloze pribaviti odredena materijalna dobra i darovati ih trecima i si. ali ne i na udio u glavnici. a ne prema pojedinom ortaku. medutim. ostecene ili oduzete stvari iz imovine ortakluka. Konstitutivni elementi ortakluka Subjekti. ne bi se radilo o ortakluku nego nekom drugom pravnom odnosu Ortakluk s ciljem ostvarivanja interesa samo jednog ili nekih ortaka bio bi tzv. no moguce je i drukcije ugovoriti Nisu obvezni na naknadno povecanje uloga. jer ortaci ne izmjenjuju cinidbe medusobno. osim ako je vrijednost njegova rada procijenjena i izrazen&u novcu i ukljucena u glavnicil>- . zabrana konkurencije i si Ortakluk moze imati znacajnu ulogu u gospodarskom zivotu. To su tzv. novac. u udruzivanju trgovackih tvrtki za zajednicku prodaju (interesne zajednice). prisilnim normama ili pravilima morala. Zajednicki cilj.149) Na posredan nacin to je odredeno i vrijedi takoder za komanditno drustvo Primjer idealnog zajednickog cilja imamo kad se udruzi nekoliko glumaca amatera radi zajednickih priredaba. prigodna drustva. Zajednicki cilj mora se i zajednicki ostvarivati bilo kojim oblikom zajednickog djelovanja.

Takvu mogucnost predvida i ZOO Poslovodstvo se moze povjeriti i osobi izvan ortakluka Za to je potreban pristanak svih ortaka. neovisno o vrsti i velicini uloga. povecanju uloga. Buduci da se ortakluk temelji na medusobnom povjerenju njegovih clanova. smatraju. Ako ortaci ne utvrde udjele u dobiti i gubitku primjenjuje zakonska odredba prema kojoj svaki ortak ima. Ulog se moze sastojati i u radu. To pravo moze bid ugovorom o ortakluku ograniceno. naime. prihodima i troskovima poslovanja Racun se polaze u rokovima utvrdenim u ugovoru. o izmjeni ugovora o ortakluku. odluke donose primjenom pravila o upravaljnju zajednickom stvari u suvlasnistvu. nesposobnosti za uspjesno vodenje poslova ili kakvih drugih vaznih razloga. ali bez prava glasa. Ortaci kojima je povjereno upravljanje duzni su uredno voditi poslovne knjige. 647g). Naime. Predvideno je. prenosenju ili oduzimanju poslovodstva. Kao clan jedne zajednice koja ima odredene obveze. kod visegodisnjih poslova. patentima. u slucaju povjeravanja poslovodstva jednom ili nekolicini ortaka. ostali ortaci svoje sudjelovanje u poslovima ortakluka ostvaiuju pravom na izvjesce i polaganje racuna od strane poslovode. Opseg prenesenih ovlastenja ortaci utvrduju ugovorom ih odlukom U dvojbi se uzima da je preneseno ovlastenje za poslove redovitog upravljanja. tj onih koji ulazu samo rad. ili. ali ne ulaze u imovinu ortakluka. Ako je poslovodstvo povjereno odredenim osobama. tj glavnice Drugim rijecima. i poloziti racun o zajednickoj glavnici. Vrsta i visina uloga pojedinog ortaka moze biti lazlicito ugovorenu. otpustanju poslovode. drugoga svota novca itd. Iitulus stjecanja je ugovor o ortakluku. ortak kome je povjereno poslovodstvo ne moze ga prenositi na drugoga ortaka ili trecu osobu Nazastupanje ortakluka prema trecima ovlasteni su svi ortaci. jednak udio u dobiti i gubitku. stvarima. Upucivanje na pravila o suvlasnistvu otvara pitanje sudjelovanja u poslovodstvu onih ortaka koji nemaju udjela u glavnici ortakluka. punomocnicima Ugovorom bi se mogao svaki od ortaka kojima je povjereno vodenje poslova ovlastiti da sam poduzima poslove. Ovlastenje na vodenje poslova moze biti oduzeto jednoglasnom odlukom ostalih ortaka zbog grube povrede povjerene duznosti. koja su podrobnije objasnjena u stvarnom pravu.Stvari koje se unose u oitakjuk mogu biti date na uporabu ili u vlasnistvo Stvari koje se predaju na uporabu (guoad usum) postaju neposrednim posjedom ortacke zajednice. Oni. npr prepustanjem poslovodstva jednom ili nekim ortacima. . za sklapanje pravnih poslova s trecima potrebna je suglasnost. vodenje poslova i sl. dok se za poduzimanje poslova koji premasuju okvir redovitog upravljanja zahtijeva suglasnost svih suvlasnika. a modus predaja stvari odnosno upis u zemljisne knjige. Postoji uska veza izmedu ovlastenja na poslovodstvo i zastupanje. Ako nije drukcije ugovoreno.. U nedostatku ugovornih odredaba o tome. pa i propustanju. npr ulog jednoga moze biti zemljiste. U nedostatku ugovornih odredaba. ugovor imao isporuci i drugim imovinskim dobrima. Prava i obaveze ortaka: a) Obaveza na unosenje uloga: Svaki je oitak duzan unijeti ugovoiom o ortakluku utvrdeni ulog koji se moze sastojati u svoti novca. ne bi mogli sudjelovati u odlucivanju o poslovima U austrijskoj se literaturi zagovara rjesenje da oni imaju pravo sudjelovati. Poslovodstvo i zastupanje. ali ne i potpuno uskraceno. Ortaci mogu poslovodstvo ugovorom povjeriti jednom ili nekolicini ortaka. izricita ili presutna. Ako je poslovodstvo povjereno nekolicini ortaka. pa se namjeravam posao u tom slucaju ne moze poduzeti Prava i obveze ortaka kojima je povjereno poslovodstvo ureduju se ugovorom o ortakluku. o poslovima redovitog upravljanja odlucuje se vecinom glasova. svih ortaka ili njihovih opunomocenika. c) Sudjelovanje u dobiti i gubitku Svaki ortak ima pravo na udio u dobiti i obvezu snosenja gubitka Dobit je onaj dio imovine koji preostane iznad glavnice po odbitku troskova i zajednickih dugova ' I Gubitak nastaje kad imovina ortakluka padne ispod vrijednosti ortackih uloga. tada se one. primanju novih ortaka. ili po prestanku ortakluka. godisnje. ako se radi o nekretninama. Kako ce donositi odluke u svezi poslodavstva ortaci utvrduju ugovorom o ortakluku. autorskom pravu. pravom na uvid u poslovne knjige i dokumentaciju ortakluka te pravom na odlucivanje o pitanjima koja ne spadaju u poslovodstvo. davanju smjernica za rad poslovode i sl. pravo svakog od ostalih ortaka ovlastenih na poduzimanje poslova da se usprotivi poduzimanju posla. ortak ima pravo sudjelovati u zajednickim poslovima. vrijednosnim papirima. primjenjuju se pravila o upravljanju zajednickom stvari u suvlasnistvu. S druge strane ortak kojem je povjereno vodenje poslova ortakluka moze otkazati poslovodstvo iz opravdanih razloga Pri tome je duzan dovrsiti poslove koji ne trpe odgadanje Ortak koji otkaze u nevrijeme ili bez opravdana razloga odnosno koji ne bi dovrsio neodgodive poslove. osim ako bi drukcije bilo ugovoreno Prema tome. know-how. medutim. Razumije se. primjenjuju se pr avila f ugovora o nalogu glede mogucnosti odstupanja od primljenih naloga i uputa i nacina izvrsavanja naloga. ali ne postaju njegovo vlasnistvo. jer ortakluk nije pravna osoba Prema opceprihvacenom gledistu one postaju suvlasnistvo ortaka. ulozi trebaju biti jednaki odnosno jednake vrijednosti. zatim ulozeni rad. pravnu ili fakticnu. ako sto drugo nije ugovoreno. prema ZOO (cl. U nacelu pravo je i duznost svakoga ortaka da osobno sudjeluje u vodenju zajednickih poslova Poslovodstvo obuhvaca svaku mjeru. Unosenje uloga ima karakter obveznopravne cinidbe Sto kao posljcdicu ima odgovornost za materijalne i pravne nedostatke objekta cinidbe b) Sudjelovanje u zajednickim poslovima. koja je povezana s ostvarivanjem zajednickog cilja ortakluka. kad je glavnica dijelom ili u cijelosti izgubljena Udio pojedinog ortaka u dobiti i gubitku odreduje se prvenstveno ugovorom o ortakluku Mjerila za utvrdivanje udjela u dobiti i gubitku postavljaju ortaci autonomno Pri tome uzimaju u obzir ponajprije velicinu ortackog uloga. primijenit ce se odgovarajuca pravila iz Zakona o vlasnistvu i drugim stvarnim pravima Prema tim pravilima. stvari koje se predaju u vlasnistvo (guoad sortem) ulaze u imovinu ortakluka. kao npr. odgovara za stetu koju bi time prouzrocio ostalim ortacima. Naprotiv.

povrede bitne obveze od strane drugog ortaka. Nistava je ugovorna odredba kojom bi se iskljucilo ili ogranicilo pravo istupa iz ortakluka Ortak moze biti i iskljucen iz ortakluka ako za to postoje vazni razlozi. smrcu. Ako prihvate nasljedstvo obvezni su nastaviti ortakluk Ta se obveza ne odnosi na nasljednike nasljednika 6. npr. Steta moze nastati u obavljanju zajednickih poslova i neispunjenjem ugovornih obveza. npr. naime. pri cemu se dio ostavlja za nedospjela i sporna dugovanja . Ako je ortakluk ugovoren na odredeno vrijeme moze se otkazati prije isteka tog vremena samo iz vaznih razloga. 7 sporazumom ortaka. kao sto je npr propisano u njemackom Gradanskom zakoniku (§ 708) —Ucinjena steta ne moze se poravnati kompenzacijom s koristi koju je ortak na drugi nacin pribavio ortakluku. radi svoje vlastite koristi. zabrane konkurencije Prema tome. kojim je s jedne strane ostvarena steta. npr. kao i kada se poduzeti posao ne moze dalje nastaviti. Kompenzacija stete s koriscu (compensatio lucri cum damno) dopustena je samo ako bi ortak samovlasno poduzeo neki novi posao. a dan iskljucenja je dan kad je odluka o iskljucenju priopcena or taku Prestanak ortakluka Ortakluk prestaje: zavrsetkom posla povodom kojega je ortakluk ustanovljen.Moze se dogoditi da ortaci odrede udjele samo u dobiti ili samo u gubitku.luku Istup i iskljucenje ortaka. tj da nije znao niti morao znati da trazbina pripada imovini ortakluka. gubitak povjerenja zbog ucinjenog kaznjivog djela i sl. Njemu se. I s druge i odredena kor ist Odnos prema trecima i zabrana konkurencije O odnosima prema trecima bilo je vec govora u svezi s poslovodstvom i zastupanjem Ovdje jos nekoliko napomena Nije dopusteno ortaku da pravnim poslom s trecom osobom obvezuje ortakluk bez izricitog ili barem presutnog pristanka ostalih ortaka ili njihovih punomocnika Takodet nije dopusteno ortaku poduzimati posao s trecima kojim bi se.veznopravnim pravilima koja vrijede za obveze s vise duznika ili vjerovnika Prema ZOO duznik ortakluka ne moze staviti u prijeboj syoju trazbinu koju ima prema nekom od ortaka Ako bi treci imao Uazbinu prema nekom od ortaka tada ga ne bi mogao prebiti s trazbinom koju ima prema ortakluku. obveze unosenja ortackog uloga. osim ako je bio savjestan. u tom slucaju ne bi mogao staviti prigovor da trazbina pripada ortak. - kada propadne cijela glavnica: I istekom vremena na koje je ugovor o ortakluku sklopljen. Odgovornost za stetu. radi se o stetama u okviru ortakluka Odgovornost se ne ogr anicuje samo na stete nanesene propustom paznje koju ortak pokazuje u vlastitim poslovima (ctdpa levis in concreto). Potom se iz zajednicke imovine podmiruju dugovi ortakluka. c) d) e) 1. prestankom postojanja ili istupom jednog ortaka ako se ortakluk sastojiod samo dvije osobe Ako se ortakluk sastoji od vise osoba. npr. osim u nevrijeme ili na stetu ostalih ortaka. potpuni ili djelomicni gubitak poslovne sposobnosti. pa se postavlja pitanje udjela u gubitku (u prvom slucaju) odnosno u dobiti (u drugom slucaju) Po zakonu takvo utanacen je u dvojbi vrijedi i za dobit i za gubitak. Ortak moze istupiti iz ortakluka u svako doba. osim kad su ugovorom o ortakluku obuhvaceni i nasljednici ortaka. obveze na suradnju. stecaj ortaka. nemogucnosti ispunjenja obveze zbog smrti ili istupa ortaka od kojeg je zavisilo obavljanje poslova ortakluka i sl. ugrozilo postizanje zajednickog cilja ili nanijela steta ortakluku (zabrana konkurencije) Trazbine i dugovi ortakluka prema trecima ravnaju se prema opcim ob. tj posao izvan djelatnosti ortakluka. Ortak koji je istupio ili je iskljucen iz ortakluka ima pravo na udio u dobiti nastaloj do dana istupa. izvrsavanjem svojih obveza. Npr povreda bitne obveze iz ugovora o ortakluku. Dioba zajednicke imovine Nakon sto je ortakluk prestao pristupa se diobi zajednicke imovine ortaka ZOO ima relativno detaljno razradena pravila o diobi zajednicke imovine i uputu na supsidijarnu primjenu propisa o razvrgnucu suvlasnicke zajednice Ponajprije se iz zajednicke imovine izdvajaju stvari koje su date na uporabu i vracaju ortaku. ali i obvezu snasanja gubitka nastalog do dana iskljucenja Kao dan istupa uzima se dan kad je data izjava o otkazu. predmnijeva se da ostali ortaci zele nastaviti ortakluk medu sobom Ortacka prava i obveze u nacelu ne prelaze na njegove nasljednike. uslijed nemogucnosti daljnje proizvodnje onog proizvoda koji je predmet poslovanja ortakluka. Ortak odgovara za stetu koju nanese drustvu svojom krivnjom. ali bez prava na naknadu za pogorsanje uslijed redovite uporabe Takoder nema naknade ako je stvar slucajem propala.