P. 1
Tab Lice

Tab Lice

|Views: 1,807|Likes:
Published by gox2403

More info:

Published by: gox2403 on Sep 18, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

08/12/2013

pdf

text

original

Hrvatske orijentacijske

tab/ice za ocjenu teiine

povrede prava na zdrav/je

14. Popistablica
Tablica 1. Kvalifikacija posljedica (urnanjenja fizickog i psihkkoq zdravlja) Tablica 2. Zivcani sustav Tablica 3. 06 Tablica 4. Ostrina sluha Tablica 5. Funkcija ravnoteze Tablica 6. Disanje na nos Tablica 7. Fonacija Tablica 8. Gubitak organa Tablica 9. Kostani sustav Tablica 10. Kardioloske posljedice Tablica 11. Transplantat Tablica 12. Potpuni iii djelornicni anatomski gubitak plucnoq krila Tablica 13. Kronirne respiratorna insuficijencija Tablica 14. Posljedice u svezi 5 arterijama Tablica 15. Posljedice u svezi s venama Tablica 16. Posljedice U svezi 5 limfom (Iimfni edem) Tablica 17. Potpuni gubitak slezene (splenektomija) Tablica 18. Usna sup'jina j zubi Tablica 19. Lice Tablica 20. Stomata uz odqovarajuce lijecenje Tablica 21. Teqobe koje nastaju kod raznih oqranicenje probavnog trakta Tablica 22. Hepatitis - bez ciroze Tablica 23. Hepatitis - s cirozom " Tablica 24. Bubreg Tablica 25. Transplantacija bubrega Tablica 26. Inkontinencija urina Tablica 27. Hipofiza Tablica 28. Stitnjaca Tablica 29. Dostitna zljezda Tablica 30. Pankreas - dijabetes mellitus Tablica 31. Nadbubrezna zlijezda Tablica 32. Spclni sustav zena Tablica 33. Spolni sustav rnuskarca Tablica 34. koza Tablica 35. Ocjena tezine povrede prava na psihicko zdravlje 6 13 17 18 19 19 19 20 20 27 28 29 29 30 30 30 30 31 31 31 32 32 32 33 33 33 34 34 34 35 35 35 36 36 39

44

,""

!biroO'

HRVATSKE ORIJENTACI1SKE TABLICE ZA OClENU TEZINE POVREDE PRVA NA ZDRAVUE

lipanj 2010.

Hrvatske orijentacijske tab/ice za ocjenu teiine povrede prava na zdravlje

Koordinatori projekta: dr. sc. Mladen MHnarevic Mariea kuzrruc, dipl. iur. Jasminka Hercigonja, dipl. iur,

Autori: prim. Viktorija Bradic, dr. med. prof. dr. sc. Vesna Brinar, dr. med. doc. dr. sc. Vedran Coric, dr. meet mr. sc. Marko Velimir Grgic, dr. med. doc. dr.

sc. Dubravko Habek, dr. med.

dr. Mirna Hammoud Bradic, dr. med. prim. mr. sc. Dubravko Huljev, dr. med. dr. Vlasta l.oncarlc Papa dr. med. prof. dr. sc. Renata Ivekovic, dr. med. prim. mr. sc. Mirjana Jembrek Gostovic, dr. med. prim. Zeljka Josipovlc Jellc, dr. med. prof. dr. sc. Zeljko Krznarlc, dr. med. dr. Ninoslava LjubiCic, dr. med. prof. dr. sc. Pavle Miklic, dr. med. doc. dr. sc. Zeljko Orihovac, dr. med. doc. dr. sc. Vedrana Petroveckl, dr. med. dr. Katarina Robie Kudlek dr. med. dr. sc. Vesna Sltar-Srebocan, dr. med. prof. dr. sc. Davor Strlnovic, dr. med. prof. dr. sc. Josip Skavic, dr. med. dr. sc. Nada Turcic, dr, med. prof. dr. sc. Miroslav Vukic, dr. rned. prof. dr. sc. Dusan Zecevic, dr. med.

1:.)'

--'~biro

o

Hrvatske orijentacijske tab/ice za ocjenu teline povrede prava na zdravlje

SA 0

RZAJ

PREAMBUtA 1. 2. 3. 4. S. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. UVODNE NAPOMENE ZIVCANI SUSTAV OSJrnLNI SUSTAV

, , ,

1 3 12 17 20 27 29 30 33

KOSTANI SUSTAV - SUSTAV ZGlOBOVA KARDIORESPIRATORNI KRVNOZILNI SUSTAV SUSTAV

PROBAVNI SUSTAV MOKRACNI SUSTAV SUSTAV ZLIJEZDA 5 UNUTARNJIM SPOLNI SUSTAV ZENA SPOLNI SUSTAV MU5KARCA KOZA PSIHIJATRIJA Popis tablica LUCENJEM

34

35
36 36 37 44

. pretpostavka je funkcioniranja sustava naknade neimovinske stete uzrokovane povredom prava na zivot i zdravlje. za koju se dosuduje pravkna novcana naknada aka to okolnosti slucaja opravdavaju.. dalje: ZOO 2005). . jer ornoqucuje pravnu siqurnost i ostecenlma i sudovlma i osigurateljima. a to znaCi i obvezu placanja pravicne novcane naknade zbog krsenja prava osobnosti. posebno u (cestovnom) prometu. nov. Pri odluCivanju o visini te naknade sud (a to znad i ostala tijela koja imaju obvezu odredivanja visine naknade neimovinske stete . sijecnja 2006. Zagreb pokrenuli su Projekt izrade novih jedinstvenih medicinskih indil<alivnih Tablica za ocjenu umanjenja tjelesnog i dusevnoq inlegriteta kao posljedica ozljeda iii srnrti ukljucujuci i upute za njihovu primjenu (u daljnjem tekstu medicinske Tablice) uskladenih s medunarodnom klasttikacijcm bolesti (MKB) i medunarodnom klasifikaciiom funkcija (MKF) i po uzoru na Europske indikativne tablice za ocjenu umanjenja psihickog i fizickog integriteta. Nekoliko godina ad stupanja na snagu ZOO 2005. Javnost. bar teoretski. koja je vrlo osjetljiva na ponaSanje prema ostecenlrna. U Republic Hrvatskoj Zakon 0 obveznim odnosima (Nar.. vjestacirna i osigurateljima. Osiguratelji su stoga zlvotno zainteresirani za jasna pravila postupanja u postupku vrednovanja neimovinske stete i utvrdivanja njene visine. za koji je zakonodavac proplsao obvezu osiguranja ad odgovornosti za uzrokovanu stetu. cilju kojem naknada sluzi. naravno. uglavnom krivnju za lose stanje u naknadi neimovinske stete svaljuje na osiguratelje. rezultat su drustveno-politicko-qospodarskoq razvoja odredene zajednice. (a to znati ni u praksl ostecenlka I. prenio na osiguratelje. RukovodeCi se upravo stvaranjem pretpostavki pravne sigurnosti Hrvatski ured za osiquranje i Inzenjerski biro d. na nacin da: utvrde potrebu klinitkog pregleda u sklopu proved be medicinskih vjestacenja Ie .. nista se bitno nije izmijenilo u praksi sudova u odnosu na praksu prema ZOO iz 1978. br. promjenom definicije pojma neimovinske stete nametnuo nove zadace sudovima. vodeti prttorn racuna 0 posebnostima u Republici Hrvatskoj. Propisavsi obvezu osiguranja ad odgovornosti zakonodavac je provodenje tog osiguranja.osiguratelji ce voditi racuna 0 tezini povrede prava osobnosti i okolnostima koje opravdavaju dosudivanje naknade. naCin vrednovanja neimovinske stete. ali i 0 tome da se njome ne pogoduje teznjama koje nisu spojive 5 njezinom naravi j drustvenorn svrhom. Trenutno ta taka potrebna jasna pravila ponasanja nedostaju. visina naknade . Naravno. osiguratelja) iako je ZOO 2005. 35/05.d.. a a te kategorije trebale bi biti rewltat konsenzusa svih vaznijih cinitelja u lancu naknade stete ostecenrna. pritom se nastoji voditi racuna 0 ravnotezi izmedu zastite odredenih prava osobnosti i troskova te zastite. Zakon je tako. povreda prava osobnosti sarna za sebe jest neimovinska steta. za koje smatra iii da se namjerno upustaju u parnkenje iii da daju neopravdano nlske naknade. prlhvaca navedene tekovine civilizacijskog dosega i stiti prava osobnosti. Opseg u kojemu se stite prava osobnosti. Donosenje opceprihvacenih tablica za vrednovanje posljedica povrede prava na zivot i zdravlje. postavio branu komercijaHzaciji i lukrativnostl instituta opravdane naknade neimovinske stete uzrokovane povrec!om prava osobnosti. prava na zivot i zdravlje u njegovoj ukupnosti. kOji je stupio na snagu 1. odnosno povreda tih prava sankcionira se obvezom stetnika na naknadu stete uzrokovane povredom prava osobnosti. Krsenje.Hrvatske orijentacijske tab/ice za ocjenu teimo povrede prava na zdrav!je PREAMBULA ZaStita prava osobnosti u europskim zemljama opce je prihvaceno civilizacijsko dostiqnuce. 41/0B.. Prema ZOO 2005. Najcesce krSena prava osobnosti U svakodnevnom zivotu jesu pravo na zrvot te pravo na tjelesno i dusevno zdravlje.

~. 17/010. : .1 ~: Hrvatske onjentacijske tab/ice za ocjenu teime povrede prava na zdravfje da budu opceprihvacene kao jedinstveni stay medicinske struke (Iijecnika sudske medicine i lijecnika klinicara) u provodenju sudsko-medicinskih vjestacenja te od strane Hrvatskog drustva za medicinska vjestacenja Hrvatskog lijecnitkog zbora i Zavada za sudsku medicinu i kriminalistiku Medicinskog fakulteta Sveucilista u Zagrebu i drugih relevantnih institucua i strukovnih udruga).. .--:'-'biroO'.. Ugovorom 0 poslovnoj suradnji br.. veljate 2010. U izradi Tablica kao clanovi strucnoq lima sudjelovali istaknuti medicinski strucnjacl. . -.' . dogavorena je suradnja u reatizacij navedenog Projekta eili rezultat su Hrvalske orijentacijske tablice za ocjenu tezine povrede prava na zdravlje s uputama za njihovu primjenu.. Koordinatori projekta ----------------------2 •. n. i to lijecnici specijalisti medicinske struke raznih specijalnasli (koji su clanovi Hrvatskog drustva za medicinska vjestacenja Hrvatskog lijecnickoq zbora) i lijecnika specijalista sudske medicine Zavoda za sudsku medicinu i kriminalistiku Medicinskog fakulteta Sveucitista u Zagrebu."" '. . ad 3.

u daljnjem tekstu: Tabela) angazirala organiziranu i djelotvornu ustanovu u Europl. bit ce podloga za ocjenu neimovinske stete. ocjenjuju jednakim postotkom. U Tabeli se iste posljedice ozljedlvanja. Ponudeni sustav nije savrsen. gdje se radi 0 neimovinskoj sten. odnosna kada se isto zdravstveno ostecenje u svim zemljama jednako mjeri. pristupa se naknadi stete na temelju dogovora drustva i zakonodavstva. sto znaCi cqranicavaju one radnje koje su nacelno kod svakog covjeka jednake. Tako je nastala Tabela koja je u primjeni u nekim europskim zemljama i koja je vise rezultat uobicajene sudske prakse negoli pravag znanstvenog turnecenja. a njihovu strucnost i vjerodostojnost garantiraju nacionalne krovne strucne organizacije. no u praksi je prihvatljiv. Bitno je da pretrpjela steta na tijelu covjeka ima za posljedicu oqranicenje u tzvrsavanju svakodnevnih zivotnih radnji neovisno 0 specificnosti zanimanja.."""". .1.. Skupina CEREDOC-a osigurala je suradnju poznatih lijecnika specijalista koji djeluju kao vjestao.UVODNENAPOMENE 1. U Tabeli EU nalaze se ostecenja koje uqrozavaju aktivnost covjeka. pa je zbog toga preporuceno uCiniti nacionalne tablice. To pravilo vrijedi j u podruqu naknade stete na irnovtni (materijalna/Imovinska steta) stete na osobama (nematerija Ina! neimovinska steta). sastavljena je prema nacellrna najnovije verzije ICIDH 3 i r '. Kod uskladivanja odstete po ovim nacelima treba uzeti u obzir kulturoloski i socioloskl aspekt razliCitih drzava. a kod steta na osobama. Europska unija se u slucaju naknade stete na imovini prtdrzava naceta koje podrazumijeva naknadu stete u potpunosti. Posljedice neimovinske stete. zakonodavnih i drugih djelatnosti. Uskladivanje financijske odstete u zemljama EU. Ocjene zdravstvenih ostecenja kaje imaju svoju podlogu U postocima... Izbor je pao na Confederation Europeenne d'Experts en Reparation et Evaluation du Dommage Corpore! (CEREDOC) kojaj pripadaju sveudltsm profesori i visoko rangirani vjestaci za odstete i procjene steta lz razliCitih europskih zemalja. Buduci da ista ostecenja imaju isti utjecaj na svakodnevni zivot rnoquce je dogovorno ocijeniti umanjenje funkcija postotcima odredenim u priblizno slicno] tablici koju ce svi sudski vjestaci abvezno primjenjivati u cijeloj Europi. Europska indikativna tabela za umanjenje fizickog i psihickog integriteta U pripremi Hrvatske za ulazak u Europsku uniju potrebno je pristupiti uskladivanju brojnih akata u sferi drustvenih. . . Tabe\a EU za ocjenu ukupnog umanjenja fizickog i psihlckoq integrileta kao stupnja ostecenja.. Preporuceno je prinvacanje osobitosti koje proistjecu IZ temeljnog shvacanja drustva. U cisto "znanstvenu" tablicu nije moquce uvrstiti bitne drustvene i kulturoloske znacajke. U postocima nadonalnih tablica ne ocekuju se znatne razlike medu Clanicama Europske unije... 5tupnjevi ostecenja koji su prikazani u Tabeli samo su stupnjevi ostecenja priznati ad strane suda. zbog navedenih oqranicenja utjecu na opcu kvalitetu zivljenja u razlicitoj mjeri.. rnoquce je sarno onda kada se gubitak odredenog organa iii odredene funkcije u Citavoj Europskoj uniji jednako ocjenjuje.HRVATSKE ORIJENTACIJSKE TABLICE ZA OCJENU TEZINE POVREDE PRVA NA ZDRAVUE 1. Stoga je EU za izradu Tabele za ocjenu umanjenja fizickog i psihickog integriteta (Europska indikativna tabela .jib1-roO"" .1. koje umanjuju svakodnevne aktivnosti cOvjeka._. gospodarskih. . dakle to je "tabela obicajnoq prava"...

.

.... : » o.- 0< - 0.NC OJ s"rfj :::I N a Vl _.. N0 ~< :::J ZN OJ ::J < iii' QI _.. 0- o "8 < (tit . 101 (. . . ~ :::s ~:::::s C""c.f .. 2. (0 o o ' .. . C ....!J.J _.: w N< n( _.~ r:: (D o0 ~<tD ::J: :i ~ -.a p o :r-c ::tInJ <0 .. u .(0 N Q. _. . .. :. 0 N _." n( cr :rtD C"::J ~ =< ..J ~ro V"H ....... III .... n( a.. :J _. (0:J: C a A n( ro :J < a :.....

slobodu i dr. a j kad nje nema. analizlrejuci Cinjenice koje ce odgovoriti na pitanje. ime. dusevno (Ianak 19. privatnost osobnog i obiteljskog iivota. dosuditi joj pravicnu novcanu naknadu. ugled. gdje se javljaju ostecenja na raznim organ!ma i raznirn organskfm sustavima. osteceniku pripada novcana naknada zbog povrede prava osobnosti na osnovi kriterlja iz cl. Pri koristenju postotka iz tablica medicinski vjestak mora voditi racuna 0 preostalim i odrianim funkcijama organizma ostecene osobe i usporediti ih s funkcionalnim sposobnostima tjelesno i dusevno zdravog covjeka. S brojnim posljedicama. sadrzi kao i Europska indikatfvna tabela. navcdi samo neke oblike prava osobnosti dok ce ostale oblike kreirati sudska Po osnovi ZOO/2005. napustena je terrninologija koja je ranije koristena: fizicki i dusevm bolovi. 19. OVI pojmovi ce u postupku vjestacenja i sada predstavljati valne elemente na osnovi kojih ce sud utvrdivati povredu prava osobnosf i visinu novcane naknade.pslhickoq i fizickoq integriteta opce zivotne aktivnosti ostecene osobe. Tablica koju su nasi autori doradill za potrebe medicinskog vjestacenja u Republici Hrvatskoj. najznacajnije osnovne vrijednosti za oqranicenja pojedinih organa i funkcija. nezavisno od naknade imovinske stete. cija je funkcionalna sposobnost teoretski 1000/0. U ZOO lz 2005. Umanjenje fizickog i psihickog zdravlja . st. lOO/2005. 2. strah i naruzenost. Postotni dio u tablici odnosi se upravo na ta umanjenja. Kod politraume. a to je 100%. a ipak preostala sposobnost ad 20% nije dostatna za samostalno zbrinjavanje pa je ostecenoj osobi s preostalom sposobnosti od 20% potrebna cjelodnevna tuda pomoc i njega. kad bi zbirni postotak bio veci od stvarno rnoquceq (100%). smanjenje zivotne aktivnosti. dostojanstvo. Vazno je imati na umu da se stopostotni qubitak svih funkcija (100% gubitak fiziCkog 1 psihickoq integrlteta npr. praksa. rnediclnskl vjestak ce postivati nacela rnedicinske struke i odjeniti smanjenje opce sposobnosti s jedino rnoqucirn postotkom. ako procijeni da to tezina povrede i okolnosti sluCaja opravdavaju. tako i ostecenja pojedinog organa iii ekstremiteta iii organizma kao cjeline. Pod pravom osobnosti u smislu ZOO-a podrazumijeva se pravo na iivot. jer takva ostecenja Cine osobu osobito tesko ostecenorn. ali i 0 tome da se njome ne pogoduje teinjama naravi i drustvenom svrhom. east. Sud ce suditi a povredl prava osobnosti. postoji Ii preostala sposobnost kod ostecene osobe.Hrvatske orijentacijske tablice za ocjenu teiine povrede prove na zdravlje naknada. Isto tako ked politrauma. perzistentno vegetativno stanje svijesti) susrece relativno rijetko. tjelesno i zdravlje. Tu je vazno slijediti opce priznata pravila: da bi medicinski vjestek odredio postotak umanjene funkcije odredenog organa ili ekstremiteta duzan je usporediti postotak umanjene funkcije 5 postotkom odredenim za gubitak organa iii amputaciju ekstremiteta postotak umanjene funkcije nikako ne moze biti veCi cd postotka za amputirani operativno odstranjen organ ekstremitet iii 5 . koja daju temelj za procjenu. Kako zbirnog postotka smanjenja fizickog i psihickoq zdravlja organizma kao cjeline. opca sposobnost je cesto umanjena 80%. podrazumijeva umanjenje Opca zivotna aktivnost je zbir radnji koje covjek obavlja izvan radnog mjesta sa svrhom zadovoljenja osnovnih vlastitih zivotnih potreba. akceptlrejucl i druge znacajne Cimbenike. jednim dijelom na temelju medicinskog vjestacenja sudskih vjestaka. koje nisu spojive s njezinom (3) Za povredu ugleda i drugih prava osobnosti pravne osobe sud ce.

. ILt < < I'D ... a o iI ~ ! i .:... III tD C N I ....o 20 .A 0 . I N< I'D 0" If) ..N _......t :s OJ < -rp 0...::0:::. 0 I1l :::::J OJ a ~( n ro = :to. '8 rtI (D < "'0 . a ..-. o ~ . ::s ~ a. ..< o ... rp :::::l 0 0 Q: o a.Cl I1l (!) Q.... In I /Jl 0 ):> 0 :t>- < n( ~..!J.... . ~r---...:::0... Z A ):> ..... N<m ~~ m..... ~ ! ... . o 0 ::R :R.. 111 "C 0 ~ 0 0 Q.. I1l ._.g_ 0 0 111 !"'Ie ~ In N ... -§2 [ll o 3-0 J:l .J...... 7:" III 3i n I» -c rn Z » '--' _.--......3.. _[11 0"= I Kl'1ll :::I c 3.... . ::-=: n QI 0~ ""C < c: OJ t.. i ... :R z o 0::3- ~ » ..:::: ..-I tal r:r .J Z o 3 --! 0 ~ m fII Z N' .-. . I I In U"I N .Z Z tt. Z~ :s: _ -... . .::. "U i __ ~ • .J 3 r . " n 0. ~2 ro cr OJ 3 ro ::.

J ::::l ro o! o '".. Oll 1 I I .. _... __ ~ __ ~ g. ... III -. r% C """0 0: ::.. II'J( I'D n.....•• 0·' I i l 1 .. n...... .. Ib :::s 11) o U"I o en C" III ... -s I. a o C" .~------... !:. ~ o 1 I ....I tD ::::I :I: . I: ~·I O. I-j...o . 0: @! _ <. co ! .... o 0" .

..Hrvatske orijentacijske tablice za ocjenu tezifJe povrede prava na zdravlje Za subjektivne posljedice koje su medicinski objasnjive. iii pobolj~nje stanja. ocijeniti uzrocno posljedlcnu uzeti u obzir sarno one dijagnoze i one posljedice koje su objektivnim medicinskim algoritrnima dokazane. slijedeci Medunarodnu klaslfikaciju bolestt j srodnih stanja (MKB-I0). i opisati klinlcki status. obaviti temeljiti klinickl pregled ostecene osobe.-. kao Sto je izrazito jaki bol iii narufenje.bi'ro 0' . ako nlsu objektivnom medicinskom obradom dokazane i opisane pri klinickom pregledu. sudski vjestaci. Dijagnosticirane ozljede nastale ozljedivanjem. bez prelazenja granica svoje strucnostt. ostecenje vida jednog aka kod osobe koja je od ranije monokulus). 5 medicinskog stajallsta Dijagnoze (natucenja.:. ali se dijagnostickim metodama ne mogu utvrditi (nisu mjerljive) i nisu uzete U obzir u cijelosti pri ocjenjivanju. ce procjenjivati. UtvrdujuCi postotak smanjenja funkcionalne sposobnosti koji prolzlazi iz ostecenja zdravlja zbog nastale ozljede. ali i Cinjenlce da se covjek kao kompleksno bice ne uklapa uvijek savrseno U okvir koji je odreden. godine objavila SZO i MKF(Medunarodnu klaslfikaciju funkcije). te se posebno koncentrirati na utjecaj ostecenja na opcu sposobnost.3. •'-. korlsteci se Tablicom. dakle izmjeriti. i to u vremenu primjerenom medicinske pomoCi i obrade. i klinlckim preqledorn utvrditi. a to znad raditi objektivno. trzajna ozljeda vratne kraljeznice i sllcna stanja). izmjeriti moquce. vet su rezultat sarno anamneze. Ujecnici. nisu predmet ocjene sudskog vjestaka u parnlcnom postupku. 1. svjesni svojih kompetencija. koju je 1992. metodama po za pruzanje ako je to utjecu na zatraiiti dopunu medicinske postoji potreba). analizirati sveobuhvatno i kvantitativno zdrav!je ostecenoq. jednako kao i posljedice tih dijagnoza. U nekim slucajevlma potrebno ce biti predvidjeti pogorSanje. "-. Postotak umanjenja funkcionalne sposobnosti zahtijeva stoga opis razlika opce sposobnosti ostecenika prije i poslije ozljede.. moquce je jos dodati ukupno 30/0. vjestak mora razmotriti kako funkcionalno ostecenje utjece na svakodnevni zivot u konkretnom slucaju imajuCi u vidu sve Cimbenike koji su speclflcni za konkretnog ozljedenika (npr. Umanjena funkcija ostecentka mora bitl posljedica ostecenja zdravlja. ali ce u vjestacenju umanjenja fizlckog j psihickog zdravlja koristiti "Orijentacijsku tablicu za ocjenu tezine povrede prava na zdravlje" stavljajuCi u vezu pretrpjele ozljede 5 posljedicama koje atakiraju fizicku i psihicku cjelovitost ostecene osobe. Osnova za ocjenu je procjena posljedice psihicke i fizicke cjelovitosti koja se rnoze objektivizirati. netom nastalog doga6aja. zdravstvenog i nastale ozljede. Medicinski vjestaci nematerhalne/netmovinske Zadatak lijecnika vjestaka je odrediti umanjenje funkcije organizma kao cjeline. trebaju biti dokazane objektivnim medicinskim metodama u primjerenom vremenu za pruzanje hitne medicinske zastite. postotku umanjenja fizickog zdravlja (opee sposobnosti). potres mozga. Pri izradi medicinskog pomno prouciti vjestacenja zadatak sudskog vjestaka (presliku dogadaja je: kartona ako za to medicinsku dokumentaciju dokumentacije vezu stetnog koja se nalazi u spisu. - ostecene funkcije. 7 . ocijeniti sarno one posljedice ozljeda koje su dokazane i koje negativno zdravlje i funkcionalnu sposobnost ostecene osobe. -. Postupanje pri medicinskom vjestacenju umanjenja fizickog i psihickog zdravlja ce u novim okolnostima ocjenjivati po nalogu suda sve oblike stete kako navodi ZOO/1991.

. potrebna za obavljanje vjestacenju pristup mora biti individualan. a kod svakog ostecenika. vee je potrebno prosudivati i primijeniti dogovorena nacela. sto znaci da svaku dijagnozu. su postotci posljedica i uobliciti ocjenu - U prvom dijelu Tablice rasporedeni koje su u uzrocnoj vezi s dijagnozom ostecenja odredenih organa i organskih sustava. veCa postiedice. Primjer 1: Ako se rad! 0 ozljedi jednog organa s dvije i/i viSe pos/jedica koje djeluju sinergisticki. U medicinskom ostecene osobe.Hrvatske orijentacijske tab/ice za ocjenu teiine povrede prava na zdrav/je - svrstati tezinu posljedice u pripadajuci razred prllozene Tablice za kvalifikaciju teZine posljedice. posebno svaku posljedlcu treba posebno analizirati lijecenja izravno utjecu na ve!fcinu posljedice. i to najcesce upravo zbog zbrajanja postotaka. opisati je i jasno obrazloziti. Postotke posljedica isCitane iz Tablice potrebno zdravstvene organizacije MKB. potom je medicinski vjestak duzan strucno proanalizirati._ . Druga Tablica sluzl da bi medicinski vjestak svrstao pos!jedice prema tezlni. ovisno 0 preostaloj opcoj sposobnosti osteeenika kako bi se sto jednostavnije moglo odluciti 0 pravlcno] naknadi. dakle iznad 100%. ovisno 0 tome radi Ii se 0 ozljedi jednog organa s jednom iii vise posljedica iii se pak radi 0 ozljedi vise organa iii vise organskih sustava. 8 . jer rezultati u skladu s preporukom Svjetske je promatrati U praksi postoje razlkite situacije. nestabilnost bol u koljenu Kvalifikacija: blago umanjenje ftzickog zdravlja . posljedice: . (ovisno 0 preostalim opdrn sposobnostima) u razred. dakle nema zbrajanja postotske. razmotriti posljedica lzrecenu u postotcima. iii preostaloj sposobnosti osteeene osobe. nastalih pri ozljedivanju.razred II. primjereno postotku umanjenja opcih funkcionalnih sposobnosti. odnosno antaqonistickom djelovanju razllcitlh posljedica na iste funkcije. Kod medicinskog vjestacenja javlja se opasnost klasicnoq zbrajanja iscitanih postotaka iz Tablice pogotovo kod palitrauma kada su u medicinsko vjestacenje ukljuceni specijalisti raznih specijatnostL To maze rezultirati neobjektivnim i visokirn ocjenama umanjenja opce sposobnosti ostecene osobe. procjena pos/jedica. Razredom je odredena opca funkcionalna sposobnost zivotnih obveza kaje svaki covjek abav!ja svakodnevno. kumuliranja postotaka uz prosudivanje 0 sinerqlstlckom. Ozljede: Ozijeda ligamenata f meniskusa istog koljena. ocjenjuje se vee se red! Verificirane _.. posljedica jer je za obje ozljede. Zato treba usvojiti pravilo da se postotd u Tablici ne mogu jednostavno zbrajati. s brojnim posljedicama koje razlicito utjecu na zdravlje i funkcionalnu sposobnost organizma kao cjeline.--I . koja apsorbira drugu posljedicu._---------------------4------------ 15% 5% Ukupno se ne zbrajaju.. U takvim situacijama ocjena umanjenja epee sposobnosti mofe bib veca od objektivno rnoquce. _-----------.10 i MKF. Postotci jedinstvena smanjena pokretljlvost.------------------ I kompleksna rotacijska nestabilnost kolj~na I povreda meniscusa .

)___ +_5_%----.ca. koje su posljedica ranijih ozljeda iii bolesti. kao na primjeru: 9 . paraliza torakalnog zivca ankilozadesnog i Ukupno Kvalifikacija: Primjer 4: 35% srednje tesko umanjenje fizickog integriteta . _ smanjenje pokretljivosti pokre~!jivost ruke .-{k_a_o_i_z_o_lir_a_n_a_._. 100~o) _ _ _ i dispneja. Ozljede: Prijelom dominantnog posljedice: kolj~. prijelom ruke. Qzljede: Prsnuce slezene. vec se veeoj posljedici dodeje 5% za svaku sljedecu pos/jedicu. obostrano naqnjecenje pluca.-. prijelom Casice lijevoga kuka i sok od iskrvarenja.u raktu i.-lj_ed_i_c_a_=_5_D_VO~). Smanjenje funkcionalne sposobnosti bilo kojeq organa iii organskog sustava. posljedic~: Verifi<:irane _a_n_k_i_loza_k_u_ka_ ~~~~==-=--=--=--=--=-~·~-=--=--=--=-~~-=-. 5% (kao izolirana posljedica = 10~_oc)'----_-+-0_01<_0------------------1 __ L4_9_O_Vi_o . a u konacnki umanjiti ocjenu epee sposobnosti za postotak koji pripada ranije nastalom qubitku funkcije... . ~---'-----------------------+---------------4 0 30 /0 srednje tesko umanjenje fizickog zdravlja ..=. U pravllu konacni postotak ne ce bitl veCi od pos/jednjeg postotka predvidenog u razredu Tab/ice za kvalifikacijU teZine postjedtce...ramenu je ~redna I Ukupn~___ __ _ Kvalifikacija: Primjer 5: tesko umanjenje fizickoq integriteta ..-=--=--=--=-~-=--=--=-~-=--=--=--=--=--=--=--=-:-=_ . gdje pripada najveca posljecJ.k_ao_iz_o_l~ir_a_n_a----=-po_s_IJ::_-e_d_ica __ ==_1_6°_Yo---.razred IV. tada postotke rasporedimo po ve/iCini. __2_5_°1<_0 -~------1.razred III. Verificirane 1-~t3la logr~. Lf medicinskom vjestacenju potrebno je posebno ocijeniti.. Ozljede: Prijelom desnog kuka i ozljeda ligamenata desnog koljena.(:.Hrvatske orijentacijske tab/ice za ocjenu teiine povrede prava na zdravlje Primjer 2: Aka se red! 0 oz(jedi istog organa i/i istog ekstremiteta (dva zgloOO iste noqe). Najveioj posljedici dodajemo za svaku sljedeiu posljedicu (ne oz/jedu) 10% ako je ocjena posljedice veca od 20%/ odnosno po 5% za svaku posljedicu kojaj je ocjena 20% iIi manje ad 20%. _ ramena. 5 raz/iotim pos/jedicama/ pos/jedice se ne zbrsjsju._.rotacijska nestabitnost k_?ljena 5% L!!k~pno Kvalifikacija: Primjer 3: Ako se rad! 0 po/itraumi gdje SU az/ijedeni razni organ~ kada nastaju razliCite funkcionalne smetnje. prijelom desnog koljena i nagnjeeenje prsista.razred III. adredimo najveiu posljedicu i svrstamo je u razred Tab/ice za kva/ifikaciju tezme pasljedica.--~ 25% ~ ---+_5_0_YD_. ---~-._ --__5% (kao izolirana poslj~ica 4% = '..:_po_s-.niceni pokr~ti domina_ntnog rame_n_a __ .. Verificirane posljedice: ~p~~adij~zivca~~mi~~~ke-~~k slezene smanjenje VC na spirometriji kuka nadlakticne kosti nedominantne __ -----'-35-0-~0~~~~_--.

__ - 35% I Ukupno smanjena pokretljivost zbog ranije ozljede meniska 5% 300/0 vetoj posljedici od 30% dodaje se 50fa za drugu posljedicu. Po tocki 1. sto znaci da postoji smanjenje vida samo ad 7. sto ukupno iznosi 35%. Primjer 6: Bolesnica ima urodenu visoku kratkovidnost bila 0. nisu predmet ocjene sudskog vjestaka u parrucnorn ni kaznenom postupku. a fleksija je moguCa do 600 (00-150-600) (urnanjena pokretljivost za 2/3. visekratno operacijsko i rehabilitacijsko lijecenje. kod ocjene umanjenja funkcionalne Stopostotno umanjenje fizlckoq i psihlckoq integriteta znaci potpunu nesposobnost covjeka za obavljanje bila kakve aktivnosti vezane uz zadovoljene osobnih potreba (toaleta. nesrece vidna ostrina oka Povredom oka nastala je traumatska katarakta i midrijaza. potres mozga. te Tablicorn za klasifikaciju posljedica prema prilozenom modelu.5% i idrijaza bi hila 5%. aka nisu objektivnom medicinskom obradom dokazane i opisane pri klinickom pregledu. --. -- _.. u jakom stupnju) Mecfuzbroj --.4.6 i ima i dalje siroku zjenicu. uz obrazlozenje svih ocjenjenih vrijednosti. 1. trzajna ozljeda vratne kraljefnice i slicna stanja). ima smanjenje zivatne aktivnosti i zbog nje je prije za SOfa. Oko je operirano i ugradena je umjetna leca i sad bolesnica vidi 0. uzrokovanog predmetnim dogadajem.Hrvstske ofiJentacijske tab/ice za ocjenu teline povrede prava na zdrav/je Ozljede: prije 5 godina nastala: ozljeda medijalnog meniska desnoga koljena u predmetnom padu s kucnih Ijestava: visedljetni prijelomi oba kondila desne qoljenicne kosti 5 pomakom ulomaka (unutar zglobni prijelomi koljenog zgloba). ad ukupnih 35% odbije se 5% koliko je iznosila posljedica prethodne ozljede istoga koljena i dobije se razlika od 300/0. vee su rezultat samo anamneze. ako je funkciona\na sposobnost ostecene 10 .50/0. komplicirano MRSA infekcijom posljedice: desne tibije u vidu etablirane pseudoartroze - ! nesrasli prijelom r Verificirane 30% --. sposobnosti. Nada\je. Dijagnaze (natucenja. smanjenje vida ne pribraja se i imamo smanjenje od 12.4. postotak ne moze biti vecl od 100%. po tocki 1. ali 5 obzirom da ima istu posljedicu.8.3 jos 2. Ponovno treba naglasiti da u rnediclnskorn vjestacenju.5% = 10%.. trebaju biti dakazane objektivnim medicinskim metodama u primjerenom vremenu za pruzanje hitne medicinske zasnte. tj.- 15% .3. jednako kao i posljedice tih dijagnoza. koliko iznosi posljedica koja je u iskljucivoj uzrccno] vezi 5 predmetnim nesretnim slucajem. Dijagnoze nastale ozljedivanjem.- do pune ekstenzije koljena nedostaje 15°.. tj. fizioloske potrebe). Zakljucak Umanjena funkcija organizma covjeka mora biti posljedica ostecenja zdravlja.1 to je 4 x 2. umanjenje opce sposobnosti medicinski vjestaci ocjenjuju u postotcima od 0-100% sluzeCi se Tablicom za ocjenu tezine povrede prava na zdravlje. prehrana. Umanjenje fizickog i/ili psihickoq integriteta ne postoji osobe nepromijenjena u odnosu na stanje prije ozljede.4.5% umanjeno za 5% prije nesrece.

~--. a u skladu sa svojom kompetencijom i iskustvom. Neke ozljede po svojoj naravi u pocetku su lake ozljede (kontuzije. vee objedinjavanje acjene (kumulativna ocjena raznih posljedica) aka za to postoje medicinski dokazani razlozi. da podaci 0 koomorbiditetu i/ili ranijim ozljedama direktno utjeeu na ocjenu umanjenja fizicke i pslhlcke funkcije.----- 11 . posljedica ozljede poqorsa.stavljajuCi u vezu pretrpjele ozljede sa posljedicama koje atakiraju fizicku i psihicku cjelovitost ostecene osobe. . 1-1 l . Ako se kod pojedinog ispitanika istodobno dijagnosaciraju pOvrede tj~/esnog~.Medicinski vjestaci ce u vjestacenju umanjenja fizickog i psihickog zdravlja koristiti "Orijentacijsku tablicu za ocjenu teiine povrede prava na zdravlje" ..----------.da je za ocjenu posljedica nuzno prouclti cjelovitu medicinsku dokumentaciju. a ukupni postotak ne moie biti vedi od 100%. slijedeCi Medunarodnu klasifikaciju bolesti i srodnih stanja MKB-l0. one se u konacnici trebaju izraziti uvijek u jedinstvenoj OCjeni povrede zdrav/ja. strah. -----.da ocjenjujemo umanjenu aktivnost vezanu uz moqucnost obavljanja svakodnevnih poslova koji se svode na brigu 0 sebi samome. koju je 1992. naruzenje) vjestak ce vjestaciti. . Ni jedna od moqucih opcija ne smije biti zanemarena znamo: u sudskom medicinskorn vjestacemu jer . pa kod njih ne ccekujerno posljedice iako zbog kompHkacija u lijeeenju i losih rezultata lijecenja i one mogu ostaviti posljedice. .Hrvatske orijentacijske tab/ice za ocfenu teline povrede prevs na zdrsvtte Umanjenje fizickog ilili psihickoq integriteta za 100% postaji aka je ostecena osoba nepokretna.--. prema medicinskoj dokumentaciji.da je klinicki pregled ostecene osobe neizostavan dio medicinskog vjestacenja i pretpostavka korektne ocjene. . Moguce SU i obrnute situacije. uzrokovanog predmetnim dogadajem. sto podrazumijeva i zdravstveni karton ostecene osobe. te da ih je potrebno izdvojiti i prikazati u medicinskom vjeStacenju zasebno. zbog raznih drugih kronicnth bolesti ad kojih boluje ostecena osoba. -~--~----------. a pri ocjenjivanju ne postojl rnoqucnost pukag aritmetkkoq zbrajanja postotaka. . povrede dusevnog integriteta. ekskorijacije). Svaka posljedica mora slijed!ti dijagnozu ozljede (MKB) i stvarni gubitak funkcije (MKF). s tek odrzanim i jedva pnsutnim vitalnim funkcijama. razne nelagode koje se prikazuju kroz acjenu bola. iii su one svedene na minimum odnosno osteceni je onernoqucen U obavljanju bilo koje aktivnosti i ovisan je 0 pornoci druge osobe pri obavljanju osobnih zivotnih potreba. lli da se. da kod tesklh ozljeda dobri rezultati lijeCenja smanjuju posljedice.- Postotni dio Hrvatskih orijentacijskih tablica za ocjenu tezine povrede prava na zdravlje opce napomene Umanjenje opce funkcionalne cjelovitosti ostecenoq organizma mora biti posljedica ostecenja zdravlja. Druge elemente za oqenu neimovinske stete (bol. godine objavila SZOi MKF(Medunarodnu klasifikaciju funkcije). primjenom dogovorenih nacela. Ni jedno medicinsko vjeStacenje nije napravljeno ''lege ertis" aka medicinski vjestak nije proudo zabiljeske iz zdravstvenog kartana i ako nije obavio klinicki pregled i mjerenja potrebna da bi odjenio funkcionalni gubitak ostecenoq organizma. .da iste ozljede ne ostavljaju uvijek jednake trajne posljedice.

Osnova za ocjenu je procjena posljedice psihicke i fizicke cjelovitosti koja se 5 medicinskog stajalista mozeobjektivizirati. ako nisu objektivnom medicinskom obradom dokazane i opisane pri klinickom pregledu. . Kod ozljede jednog organa 5 dvije iii viSe posljedica koje djeJuju sinergisticki ocjenjuje se veta posljedical koja apsorbira drugu posljedicu.Hrvatske orijentacijske tab/ice za ocjenu teline povrede prava na zdrav!.Ako se radi 0 ozljedi istog organa iii istog ekstremiteta (dva zgloba iste noge). ZIVCANI SUSTAV Ako su neke posljedice izostavljene. . a potom strucno obrazlofena.Ocjena mora biti objektlvna. ocjenjuju se nakon zavrsenoq Jijecenja. 12 .Dijagnoze nastaJe ozJjedom.Ako je opca sposobnost ozlijedene osobe bila umanjena prije predmetnog ozljedivanja zbog bolesti iii ranije ozljede ocjenjuje se novonastalo pogorsanje. odnosno po SOJa za svaku posljedicu kojoj je ocjena 20% iii manje od 200/0. . vee su rezultat sarno anamneze. a tegobe su medicinski objasnjive (uvjerljive).Ako su neke posljedice izostavljene u Tablici. dakle nema zbrajanja postotaka. medicinski vjestak ce iste ocijeniti po analogiji uz obrazlozenje ocjene. vee se veCoj posljedici dodaje SOfa za svaku sljedeeu posljedicu. utvrditi. medicinski vjestak ce iste ocijeniti po analogiji uz obrazlozenje ocjene. ali se dijagnostickim metodama ne mogu utvrditi (nisu mjerljive). 5 razlicitim posljedicama. vee se radi procjena posljedica.Ako se kod pojedinog ispitanika istodobno dijagnosticiraju povrede tjelesnog i povrede dusevnog integriteta one se u konacnici trebaju izraziti u jedinstvenoj ocjeni povrede zdrav/ja/ koja nije vec'a ad 100%. .Postotak ukupnog umanjenja funkcionalne sposobnosti organizma ne moze biti veei od 100%. Dijagnoze (natucenja. trzajna ozljeda vratne kraljeznice i slicna stanja). posljedice se ne zbrajaju. . 2. .e .Subjektivne tegobe koje pripadaju dijagnozi koja je objektivno verificirana. nisu predmet ocjene sudskog vjestaka u parnicnom ni kaznenom postupku. ocjenjuju se jedinstvenim postotkom od ukupno 3%. trebaju biti dokazane objektivnim medicinskim metodama u primjerenom vremenu za pruzanje hitne medicinske zaStlte. jednako kao i posljedice tih dijagnoza. Sve posljedice nastale nakon kraniocerebralne ozljede (osim potresa mozga) iii ozljede bilo kojeg dijeJa zivcanog sustava. dakle izmjeriti. Kod politrauma odredimo najveCu posljedicu i svrstamo je u razred Tablice za kvalifikaciju tezine posljedica. . najranlje dvlje godine nakon ozljede. potres mozga. sveobuhvatno i kvantitativno izrazena. NajveCoj posljedid dodajemo za svaku sljedecu posljedicu (ne ozljedu) 10% ako je ocjena posljedice veta od 200/0. Kraniocerebralne ozljede moraju biti verificirane za vrijeme bolnickoq lijecenja.

II 1 -------- .1.2.1.3.---------------------~------ ._.1.2.------~- ~.2..1.1. 3% mozdlne 100% 1 2. 2. stanje nakon operiranog epiduralnog hematoma. 1. kontuzijske ozljede mozga.2.. 80% 60% 20% 60% 40% 20% 1. ----_.3.-.1. 2. Potpuna tetraplegija. Tetrapareza: a) pokretan uz pornoc b) samostalno pokreten Tripareza: a) pokretan uz pornoc b) samostalno pokretan c) aka je zahvacena dominanta ruka.2.. lomovi kostiju svoda lubanje. Potpuna tetrap!egija. Posljedlce ozljeda kranijskih iivaca --. Ziveani sustav -----.4.2. traumatski intrakranijski hematomi Teska rnorfoloska ozljeda mozga sa klinickorn slikom vegetativnog stanja.-----~----------13 -_.1. 100% i 1. 35% 10% 1.dadati 70% 30% 60% 20% 5% 45% 15% 10% 2.1. ozljeda glave i mozga __ ._-..Hrvatske orijentacijske tab/ice za ocjenu teline povrede prava na zdrav/je Tablica 2.1.rnotoncka i senzornotoricka ostecenja ! 2. tripareza.2..----'----:-'-~----"' Napomena: Za ostecenu funkciju sfinktera kod navedenih stanja dadati . Postkomocijski si ndrom I : 121 . 2.1.-. 1.6.bez neuroloskoq deficita Bolnicki utvrden i lijeeen potres mozga unutar 24 sata od nastanka ozljede ozljede kraljesnlce sa j baze 11.1.~ ---.1. bez moguc':nosti komunikacije) Morfojoska ozljeda mozga s posljedknlrn motorickim defidtom: a) u teskorn stupnju (hemiplegija) b) u srednjem stupnju (teska hemipareza) c) u blagom stupnju (blaga hemipareza) Morfoloska ozljeda mozga 5 ostecenom funkcijom govora: a) u teskorn stupnju (afazija) b) u srednjem stupnju (teska disfazija) c) u blagom stupnju (blaga disfazija) Morfoloska ozljeda mozga 5 ostecenorn cerebelarnom funkcijom (vrtoglavica.bez neuroloskoq deficita Stanje nakon trepanacije lubanje. Ozljede kraljesntcke rnozdine .1.._---" ------ 1. --+--------f 2.t__--------i 10% I ! 3. parapareza) 2.1. Ozljede kraljesnice 5 trajnirn djelornknirn ostecenjern funkcije kraljesnicke rnozdine uz ocuvanu kontrolu sfinktera (tetrapareza. od C2 do C6 kraljeska tspod C6 kraljeska 95% 85% 70% Potpu na paraliza danjih ekstrernlteta (pa rapleg ija) uz gu bita k kontrole sfinktera Potpuna paraliza donjih ekstremiteta (paraplegija) sfinktera uz ocuvanu kontrolu i 2. ---------'-------. Posljedice iii bez ostecenja funkcije kraljesnicke : 2..1.5. klinicko stanje potpunog gubitka samostalnog j razumnog djelovanja (potpuna ovisnost 0 tudoj pornoci.2.dadati Parapareza: a) pokretan uz pornoc b) samostalna pokretan c) parapareza uz spazam .. impresijski 10m.. stanje nakon prijeloma baze iii svoda lubanje . 1. Kraniocerebralna trauma: otvorene i zatvorene ozljede glave.4.3. 5% 1.-. smetnje ravnotefe stajanja i hoda) Operirani intracerebralni iii subduralni hematomi . Posljedice traumatskih -~ .

tibialis-a a) jednostrano b) obostrano Paraliza n. femoralis-a a)jednostrano b) obostra no Paraliza n. statoacusticus a) jednostrana qluhoca b) potpuna gluhoCa na oba uha N. Ruke ! 4.2. . hypoglossus 8% 12% 30% 20% 40% 14% 60% 10% 5% 5% * ! 3. pareza obostrano 3.1.1. 4. l I ruku. Aka se radi a posljedici na . rnedianus-a Paraliza n. J Deaf Stud Deaf Educ.4.) zrvcern 5 osjetom ravnoteze i spada u filogenetski starija (dakle vaZnija) osjetila.1. accesorius N.2. 4. 4.5. primjerice dolazak automobila pri prelasku ulice.1.2.15:50-8) • l 4. 4. postotak se umanjuje za 5%.3. oltactorius (anosmfja) Pareza n.1.1. Psychosocial development in a Danish population of children with cochlear implants and deaf and hard-of-hearing children.3. * \ \ rntsli se na kompletno gluhu osobu koja nema uopce rehabilitiran sJuh.3.7. peroneus-a a) jednostrano b) abostrano Paraliza glutealnog zivca a) jednostrano b) obostrano 15% 25% 20% 30% ' 20% 30% 10% 15% -~ t- i I I L i I 4.2.2. trtqerninusa ---_--_- ---- 5% 5% _ N.3.6.1. 3. I I ! . Noge \4.3.---- -. 3.7 puta (esci nego u cujuCih vrsnjaka (Dammeyer J.23 \ 4.----_ N. zvona na vratima. 2010.1.2. a u gluhe djece i mladih su psihasocijalni problemi 3. Funkcija sluha povezana je istim (VIII.1.Hrvatske orijentacijske tablice za ocjenu teiine povrede prava na zdravlje _ 3. glossopharyngeus N.3.4. raznih zvucnih signala upozorenja itd. curenja vode.. 4. • gluhe osobe cesto su psihicki promijenjene zbog svag hendikepa.5 3. facia lis I 3.2.' 4. parallza obostrana N. posljedice ozljeda plexusa i perifernih iivaca 4. Paraliza n. 3.1. pareza jednostrana a) zahvacena jedna grana b) zahvacene dvije grane 3.4. paraliza jednostrana 3. sto se vidi iz sljedeceq: potpuno gluha osoba ne samo da nema rnoqucnosti komunikacije slusanjern nego je uqrozena U svakodnevnom zivotu jer osjet sluha sluzi za izbjegavanje svakodnevnih (cesto po zivot opasnih) situacija.3.4.1.6. -_----- _. 34 1. ParaJiza brahijalnog plexus-a Djelomicna paraliza brahijalnag plexus-a (Erb iii Klumpke) Paraliza aksilarnog z_jyca ParaJiza radijalnog zivca Paraliza n. ulnaris-a 60% 35% 15% 30% 15% 15% : Napomena: Gore navedeni postotci odnose se na daminantnu nedominantnoj ruci. -_- I i ----- -- ------_---~ 14 .2.

Smetnje upamCivanja Korsakovljev f--5. Jako izrazene kognitivne smetnje..2. -~ ~ ~smdrorn. Kod djelomicnog ostecenja (pareze) perifernih zivaca odreduje se 1/2 postotka potpune kljenuti perifernog zivaca. 5 12 .Hrvatske orijentacijske tab/ice za ocjenu .-----r 5. t~o~puni iii dj~l_omicni _Qubitaksposobnosti uce_nja: __ Napomena: Nije dokazano da postoji posttraumatska demencija. 5.nemoguCa~aju .4. --- 5.-.4.. ---'_ 15 1'_/" ..9 J narOCito Je osteceno pamcenJe 5 pOJavom k0 f a bu IaClJa. _.ake kognitivne smetnje su: smetnje paznje.5... mali iii nikakvi problemi sa uklapanjem u obitelj i drustvo _. _-_. !----.:. -i velikim . nema prepoznatljive sposobnosti stvaranja meduljudskih odnosa nedostaci. _- -_ ..~- Tezak obltk sa promjenama instinktivnog ponaSanja. .• 25% . . __ Jako Izra£eni sen~omotoricki oqramcavaju samostalnost 80% -- onemogu~avaju usp()stavtjanje ~dnosa sa drugimljl}dima . Kognitivne smetnje rnozdanl sindrom Jako izra2:~n oblik.2.3.svaku .5 otudenj~m uklapanja U obitelj i drustvo od stvarnosti .. konfabulacije..-. v' g.. . Srednje tezak oblik sa djelomicnirn usporavanjem urnnlh -sposobnostl._- ..3. poteskoce U sjecanju 40% ! ~.biroQ. poteskoce prj ucenju. Takozvana "Alzheimerovog tipa" i senilna demencija nisu posttraumatske. teitae povrede --. problemima . afektivna nestabi Inost (preko 2 godine trajanja) 5. sporost..2.3. stabo parncenje. i.- Lagani obllk uz rastresenost. potpuni: javlja se kod teskih traumatskih lezija moz a a kara kte rizira a vrlo teski ubitak ko gnitivnih funkciia ~.1. .3. dezinhibicija i -t-es:C-'k-i-p-o-r-emeeaji U ponasanj~ koji ~.3. osjetljivost na glasne surnove. la~e kognitivne smetnje Slika ovog ostecenja razlikuje se od postkomociijskog sindroma.3. -. - 5% demendja I Potpuni I gubitak sposobnosti samostalnog razumnog djelovanja. svakodnevnom zlvotu i potrebe za koriStenjem pornoci za prisjecanje..".1. usporenje idejnih procesa. Kombinacija cestog zaboravljanja i time uvjetovanih cestrh problema uI r:I --. 4 K nitivni i senzomotoricki mjesoviti nedostaci . J .______..1. .kjm nedostacima kO]1onernoqucaveju odrzavanje samostalne eqzistencije u 1 I 60% i L_ __ -'------sv_a_k_od~evnom zivotu _.. Napomena: Paraliza ishijadicnog zivca a) jednostrano b) obostrano --------...- prava na zdravlje I- _-_ . 30% 40% I 5. Radikularna ostecenja su obuhvacena tockarna tablice pripadajuCih ostecenja kraljeznice 5 neuroloskorn simptomatologijom. poqresno prepoznavanje. -- I 5.2. s problemima uparnciva nja i percepcije. neslgurna: U • orijentacija i nesigurno snalazenje u vremenu i prostoru. 60% 35% . slabom koncentracijom. s afektivnim smetnjama i teztrn uklapanjem u obitelj i drustvo _. tezim uklapanjem U obitelj i drustvo nagona.-~ ! 4._ 60% I I ' I 5. lak zamor kod psihkkih na prezanja.'.koji sa kognitivnim u· znaeajnojnedostacima kad mjeri koji -+--- 100% I ! 5. _ .SOcij~lizaCiju. sa senzo~otori~. Front~lni 1 1-- i E.1.. gubitka afektivnim smetnjama. 20% I -- 5% -.

I ! 5.STomunikacijske smetnje -----'---------. dizestezije.1.. probtemima u razvoju kompteksnih strategija i _ u kombinacijl sa Jakim senzomotorickim nedostacima _ __ \5. hipoestezije. hiperestezije iti parestezije.akl ob.5. Oni predstavljaju popratna ostecenja.2-.7. _ .4.. fantomska bol.4. - I Napomena: ___ k-c- l. _ ~u 5. ~ --5.ediSnje9"j---- 0_ 5. ~-~ Teski _?blik . : 56 1 4.2.bic~i~'--------------.2. Deaferentacijski bolov! kronicni bolovi koj! nastaju neposredno iza povrede perjfer~og I ~~~nog sustava.= 5. smetnjam~30% 10% I f~5. ~ terapiji koja je gotovo prilagodena pacijentu i koje se on pndrzava) svak~dnevnj~ nap~dajima jednoznarnirn.---- - 50% 25% porernecajern u parncenju.1. . p~~ma ~~~~---. maze ko~~r~lir~ti 5 cestim napadajima (vise puta u rnjesecu) ! nuspojavarna u_II_:_Je_c_e_n:_Ju_______ Epilepsija t I .----r 5..6. '1 smetnje sa statnim smetnjama koncentracije. parncenja._..5.---------.Hrvatske orijentacijske tab/ice za ocjenu tehne povrecle prava na zdrav/je l}---'----- I ~ognitivne \ [ 5.1. 'kauzalgija.3.l_ikafazije ~ t~skoCama U pronalaze~~u nj~i I reproduciranju. dijagnosticirani i -potvrdeni. parafazjja.. 80% i 5.. d koja se rnoze dobra --- kontrolirati -------- 5 dobrim I terapijskim _j i I to 'L'-----.6.6. uz obvezan psihologijski test koji jasno razdvaja ranija i novonastala intelektualna ostecenja. neprorrujenjena sposobnost razurrujevanja govora ~::l~!~g.afaZije sa nerazumtjivim razuml]evan]a govora govorom. kao sto SU refleksna stmpaticka distrofija. -__ __ Epilepsija koja se ne maze kontrolirati (usprkos terapiji koja je ] prilagodena pacijentu i koje se on pridrzava 5 psihickorn i intelektualnom deterioracijom (+ psihotkne dekompenzacije) uz svak~nevne napadaje __ __ Epilepsija koja se ne maze kontrolirati _ (usprkos 5 '! Analiza neuropsiholoskih sindroma i ocjena stupnja ostecenja mora se temeljiti -na preciznirn specijalisticktm i lijecnickim rezultatima.L_.~~. anestezije. Za sve posttraumatske kognitivne smetnje i komunikacijske smetnj_e obve~an je_nalaz_psihologa j logopeda.1.6. odtirn ---. I 3% 16 .4.OOA n~pada i_ucesta!osti napada kao i n~spojavama _u lijecenL_ __:___ _ iii S. I 50% _ 30% l00/' --- Epilepsija_ koja s~ tesko. aleksijorn. posherpeticna neuralgija. fonnikacije te hiperalgezije i II spontani bolovi__nakon ozljede). nesposobnosti snalazenja u komp!eksnim situacijama.-------- -----. talamacka bol (hiperpatije.----. uz oclte senzomotoricke nedostatke i tesko odrZavanje samostaJne egzistencije u svakodnevnom zjYotu Kognitivne smetnje sa ocitim usporavanjem idejnih procesa. djelornienoq iii potpunog gubrrka nagona Viii gubitka sposobnosti za sarnokritknost.. EPileps~egb:~o~~.ftaka svijesti -- Jednostavni zarisni napadaji. ___ .

6.3.4. Napomena: ! 15.-----_m------.4.-" ----. ! b) do preostalih 5 stupnjeva perifernog vidnog polja ---------+-.-.------.----.- 2.6. 10% Napomena: Pribraja se po 2.3.1.-o_ze~pr_e_k~raciti 80% ukupn ih Peudofakija a) jednostrana b) obostrana prlbraja se po 2.----------------------1.2.-_-_.5% 5% ali ukupni zbroj ne .1.-z-a--sv---'---a-k-u----l sljedeCu desetinu smanjenja vida ozlijedenog oka odreduje se 5% Tablica 3. I I Afakija . DIPLOPIA ! 121 ~ Diplopija kao trajna i ireparabilna posljedica ozljede aka (sto avis! a polozaju dvoslike i je Ii po~~ebno zatvaranje . VIDNA POUA r---------. -+-------+-_____ 10% ID_O_V0----l \-1. ------- 21% -- -+---~%j 15% 21% .5% za svaku desetinu smanjenja vidne ostrine.---------:--------:.---------~---.5. .6.5% za svaku desetinu smanjenja vidne ostrine.6..1. Ostecenje suznog apara~a 1._! 1.--------.3.-- 7% ----t-----.~..---I-A-fa-k-ij-a~ o~~trana. Kvadrantanopsijaprema vrstl ----17 Centralni skotom u vidnom polju .1.4.5% Napomena: u slucaju da je na drugom oku vid oslabljen za vise od t-ri-d---:-e-s-e-ti----'-ne-.1.--------1-0% ---'-.---)_do_preostalih 5 s~_upnjevaperife!_~og vidnog polja Koncentricno suzenje vidnog palja na jednom oku: a) do preostalih 30 stupnjeva perifernog vidnog polja 1.jednostrana __ -.------ 1. 1.1.- L--. Potpuni gubitak vida na jednom oku 25% l.2~~(~ ------j Pribraja se po 2.-=--=-----+----------:-~----=-. PSEUDOFAKlJA --. 1--- koncentncno suzerue vidnog polja na preostalorn oku a) do preostalih 20 stupnjeva perifernog vidnog polja 10% _--+--_b---. . 2_1°(0 7% 21% ------+-------. I-Ostecenje v]eda --. PTOZA. b) do preostalih 5 stupnjeva perifernog vidnog polja --.. all ukupni zbroj ne rnoze prekoraCiti ukupnih 25% _ -- 1A~i·-----.-Napomena: r----- I -.__ -+_bL~aoba oka _~ina preostalo_m~_ l___!.3. ----Koncentricno suzenje vidnog polja na oba oka: a) do preostalih 30 stupnjeva perifernog vidnog polja 1.5% za svaku desetinu -~imanjenja vidne ostrme.-. POREM_EOu KONVERGENCUE.4. Potpuni gubitak vida na oba oka 80% ------------------------4~--~---_1 . MIDRUAZA (I/I~-~~Ec'A] AKOMODACIJE.6. _ 25% OSTECENJE VJEDA.-_-=~~_-_-=--=--=--=--=--=-~-=--=--=--=--=--=--=--=--= __ __ 1. AFAKIJA._-_~.2.L_--------------------.2. ali ukupni zbroj ne I 1.a) na jednom oku -.3.0SJETILNISUSTAV 3.--------+-.3. oa 1.~-- _5_°/:_ 1 i 1.iSma-njenje vida za svaku desetinu vidne(Xtrin-e-------------2.2.-S-M-_(\-N-J"-E-N-A-V-_I-6N-A-O~ST-_':U=_N-A_ -_. Ptoza (ovisno oposljedicno~ ispadu u vidnom polju) 1. Oci ---:G-U-B-rr-A-K---:-VI-DA-.6. OSTECENJE SUZNOG APARATA 1. maze prekoraCiti ukupnih 25% __ ---.HlVatske orijentacijske tab/ice za ocjenu feline povrede prava na zdrav/je 3.iskljuCivan]e jednog oka).

60% 14% 2. odabire se posljedi~ odnosno pastatci raznih pasljedica se ne zbrajaju. 1 I I_ b) jedno?trana . najv~Cim postotk~~ Vidna ostrina nakan operaoje zbog ozljede aka.-r--'- Od 80 . 1000.... Ostrina sluha Tablica 4.... 50' 55 12 14 20 14 18 -25 60: l 18 .1._12 15 r---20 25 -.- . u slucaju SOD. .~- _- 10 12.. Nakon sto se izracuna srednji gubitak sluha iz donje tabHce se iscita koliko to nosi ukupno ostecenje u postotku. '~.. Oslabljeni sluh Ocjenjivanje se abav\ja u dva karaka: 1....- - 2 ----4: +------~jI = :~I· ____-. . dobiveni zbroj za 4 frekvencije dijeH se 5 deset.Hrvatske ori/entacijske tab/ice za ocjenu teiine povrede prava na zdrav/je E f76 L_ _ JUkstacentra!ni I p~Hacentra!ni skotorni uz odrzanu vidnu oStrinu a) jednostrano b) obostrano Hemianopsije (avisno 0 vrsti.1. vazeca je sljedeta ta bela: SrednJi gubitak 0-1-9 sluha 20-i~30-~0-49 - u dB 0-19 0 2 I _ 4 6 6 8 . Srednjigubitak sluha (za dste tonove) Ocjena gubitka sluha u za zracnu vodljivost. Ostrina sluha Potpuna gluhoCa a) obostrano 2...30 35 .1. Objasnjenje: ostecenje u pojedinoj frekvenciji rnnozi se 5 adgovarajuClm koeficijentom. 15 20 _ 25 30 40 45 ..~-+. Prvi nalaz vidnog polja potrebno je uciniti u prv?m mjesec~ nakon ozlje~e_~ 3..- . 4. -- 8 10 . Zbroj gubitka sluha dijeli se 5 10..1..2.r __ ___j~J . .--+=__:!I_ ::1 _ ~~~__ :~-l~-+-- ~.2. odreduje se 6 mjeseci od operacije. .. mjereno u decibelima.2.. grlo i nos 3. ·i~l-:.. 3 odnosno 1. . Promjene vidnih palja ocjenjuju se na temelju najmanje dva nalaza vidnih polja koja su napravljena u razmaku ad 6 mjeseci. opsegu te avisno a postojanju vida U sredisnjern dijelu vidnog polja) - -- 5% 10% ostecenja 5 60QI< 0 ~ena: Ako p~st~ji vise p~s-iJedica oZ\J~de aka. ~-5 0-59 60-69 - 70-79 . 2000 i 4000 Hz primjenam koeficljenata vaznostl 2. a budud da je ukupni zbroj koeficijenata 10. Uho..

3.'. Disanje na nos ~~LikCija Tablica 6.~~._---- 100% 90% ~ 0 0 0 0 - 1 1 2 2 ~% ____ f--- 1 __ 2______ 1 2_ 2 -f- l <50% % - 3 4 --c--.2.2.------- 4% 10% ----'-- Be~_ignipac()ksizm?lni napadi vrt()9lavice 3:~ 3.3.__ - --. u-V]-'-e-to-Y-a-n-o-) ---------. 1---------.--~__ -1-.1.-__ a) Nepotpun? o~tecenje (djelornkno sacuvana funkcija) b) po_punaostecenje (nema OdgO~Ora) Jednostrano vestibularno ostecenje a) Djelomicno b) Potpuno 10% 2~%_ 1 : 222. L_ __ __ .2. Obostrana jako smanjena prohodnost nasa jako sma~E~ohod~~st nosi____ _ 3. podrazumijeva se poboljsanje taka da se usporeduju krivulje sluha 5 j bez slusnoq pomagala.F01~~cij~ --__ --AfonJJa I: 2. iZli]e2itf:---. Fonacija I 2.1-------f--::--::--:-----._ - j _J~t~ana I Obostrana kome!etna n~prohodnast nosa . 3 4 -----4 3 1------- 3 4 .4.------.-~ 30 Vo _ Disfonija a) teska (tih.Hrvatske orijentacijske tab/ice za ocjenu tefir~e povrede prava na zdravlje 2. Smetnje s/usanja Prethodno ocjenjeni stupanj ostecenja usporeduje se s rezultatima govorne audametrije kako bi uzeli u obzir eventuafne smetnje slusnlh osjetila (posebno "recrutementa" iii slusne preosjetljivosti) koje povecavaju ostecenje funkcije. '.-~I Razabirljivost 100% 90% 60%) 80% 70% <50% ------f-.f-------5 6 7 4 4 5 6 ----_ 7 8 Ako se nasi slusm aparat. Tablica S. 2.----------r--..-_ 5 5 6 3 3 4 .-------------.rablic~-7. Sljedeca tabeta sadrf prijedloge za dodatne stupnjeve ostecenja koje se maze dodati procijenjenom ostecenju za (lste tonove.~ljrana-(-~-ko-l-ik-o-j-e-t-ra-u-m-a-t-s-k'-.----.-p-r-e-m-a-o-pse-g-u---.----3-0A-~ 3. .4-2. Disanje na nos kO}aSene maze . Funkcija revnotede I" I. ovisno 0 rezultatima liminalne tonske audiometrije: ~-.----- --- ---- --- ~_ C 3. Maze se posta viti i nizi stupanj ostecenja kajim se mora uzeti u obzir da slusno pomagalo smeta posebno u bucnoj okolini.~~~. slabo razurnljiv govor) __~ _Iaka(tr~jna promuklost._L. ~azuml)iv gOYo:-) 10% 5% 19 . 2.2.2.1. -___.1. -~ 1 Ti. Funkcija ravnoteze I Obostra no vestib-u-l-a-rn-o'-o---'sCC-t-ec--::-' e-n-je-s-o-b-je-kt-iY-n-im-s-m-e-t-n-ja-m-a-. 1 2.4.2.3.

5. a po potrebi i U slucaju endoproteza velikih zglobova treba uzeti u obzlr da endoproteza ponovno ne uspostavlja primitak oodrazaja i uspjesnu funkciju (propriocepciju) i da je endoproteza za dotknu osobu u svakodnevnom iivotu uvijek povezana uz odredene napore. ----I 5 traj. kao i za same ekstremitete.2.. 1. sekundarne artroze pnbraja se 5% postotku ostecenja koje je utvrdeno na temelju funkcijskog deficita zgfoba. __ . Kod osteomijelitisa stanje se smatra definitivnim nakon 2 godine adekvatnog. Zbog toga se postojanje endoproteze u principu opravdava stupnjem ostecenja od 10% do 15% i U slucaju optimalnog postoperativnog rezultata ukljucujuci sva oqrankenja u svakodnevnom zivotu koja su neminovna nakon ugradnje i najsuvremenijih modela zglobnih endoproteza.~~------ 4. Tablica 9.5. Gubitak organa KompJetn( g-u-b-it-a-k-la-r-in ksa 2. Ako se ispostavi da funkcionalni rezultat nije objektivno zadovoljavajuCi. izvrsiti klinkku. Aka postoje poboljsanja. 2. -I Gubitak I a) i b) ! Potpuni gubitak nosa uske .-----Djelornicnl Potpuni 50% 3% 6% 25% ------------------------. Kod inflciranih pseudoartroza potrebno je pribrojiti 50% ad postotka za osteomijelitis doticne kosti. tada vrijedi da ovi prlnclpljelni nedostaci endoproteze budu pokriveni nedostacima funkcijskog deficita. U slucaju pseudoartroze stanje se maze smatrati definitivnim minimalno nakon 2 godine kontinuiranog lijecenja iii u slucaju teskoq komorbiditeta kojl predstavlja kontraindikaciju za anesteziju i operacijski zahvat. usporedbom s odqovarajuce opisanim izmjerenim Za zglobove jednog ekstremiteta. dodatni stupanj ostecenja stoga je opravdan. KOSTANI SUSTAV ~ SUSTAV ZGlOBOVA Nalaze koji ovdje nisu opisani treba ocijeniti klinickirnnalazirna (analogija). Za slucaj dokazane posttraumatske.:!om tra heostomom 2. Gubitak organa Tablica 8.Hrvatske orijentacijske tab/ice za ocjenu teiine povrede prava na zdravlje 3."-------_ . vrijedi da ukupni zbroj ostecenja NE predstavlja zbroj pojedlnih stupnjeva ostecenja.5. Kod procjene smanjene pokretljivosti zqlobova uvijek je potrebno radiolosku usporedbu s kontralateralnim.3. ali bezuspjesnoq lijecenja iii ako je nakon smirivanja klinickog nalaza i normafizacije laboratorijskih parametara doslo do egzacerbacije procesa. 1.1. Takoder zbroj stupnjeva ostecenja za sve anklloze svih zglobova jednog ekstremiteta NE smije prelaziti stupanj ostecenja za (anatomsko) potpuno osteoenje iii (funkcionalno) potpuno ostecenje ekstremiteta. Kostani sustav ! .2._.1. Amputacija I·Mogu~nosti protetskog zbrinjavanJa -danas-n-[su takve da se zaista zamijeni funkcija gornjeg dalje u \ ekstremiteta jer proteza ne pruza pacijentu nikakav osjecaj. GOR"]I EKSTREMITETI -_. nego rezultat njihovih medusobnih djelovanja. viestak ce to i ~ ~~:mkretnom sluCaju uzeti u _c:~~i~_n~~_n3_?ince od s_!upnja ostecenja koj0~pre~laze da 20 . neozlijedenim zglobom.5.

1._----- ~ 1. -1..3.--------- I b) do 2/3 i~.--. Amputa_c9a nad~aktice~. Ankiloze --a) kod fiksirane scapuJe (Iopatice) 35% 25% b) kod slobodne_ scapule (Iopatice) .2.preko 2/_3 1 _ 8% .1. End~proteza~_amen~ uz sukj~dan funkcijski deficit _ - -- 5% -----_--._-------2. . Kontrakture --_.1. Potpuna amputacija gornjeg ekstremiteta I~ 1. Lakat -------------. ----------iestak ocjenjuje ukupni nedostatak ekstenzije j fleksije pri cemu se stupnjevi ostecenja obvezno Takoder treba dodatno razmotriti umanjenja a ne dodaju. Kronicni osteomijelitis kljucne kosti --- .. Nepravitno zarastao prijelom kljucne kosti _ Nedominantno . nkiloze ~~ . 2. Amputacija podtaktice kontrakture tr~cina _------------ -------- Nedominantno -65% 60% 60% 55% 55% _ 50%1 ------50% 45% 90% ruke uramenu - .2.-------------. Tri osnovne kretnje su antefleksija. Smanjena pokretljivost: a) do 1/3 -- -------- --- .____ 24% 34% Dominantno S% 10% 25% 20% 30% Nedomi nantno --------3% ---- I~ >----- ontrakture -- .5.- :'~birod. Artrodeza I ankiloza u funkcijskom Polozaju-a} kod odrzane pronacije/supinacje ~. sl_ijedeva~jska rotacija..----1: --Dominantno -------------+---" _- Nedommantno -- b) kod 9 u~itka fu ':1_kc~e roClacije! supinacije ___ p .1.1. .9. Pseudoartroza nadlaktlcne kosti .---------------a) Lakoga stupnja (do 1/3) b) Srednjega stupnja (do 2/3) c) Jakog stupnja (preko 2/3) 2.3.HIVatske orijentacijske tab/ice re ocjenu tefine povrede prava na zdravlje .labavost ramenog zgloba ui-iskljucenje habitualne-luksacije .30% 20% ------_- hd f~ p i _I_Dominantno 5% 12% 22% -- 1_ Nedominantno 3% 10% 18% --15% _- -_-- 20% -- 1. 15% _ _ 21 i:_/:.2. ocjenjuje se tako da se postotku jednog ekstremiteta doda 500/0 stupnja ecenja drugog ekstremiteta.3. ~ ~ 11. Rame staji sest osnovnih kretnji ramena koji zajednicki osigu~avaju funkciju. Kronicni osteomijelitis nadlaktkne 2.--- 1.. Svaki ad ovih kreta je ad znacaja za radnje u svakodnevnom zivotu.3. Pseudoartroza klavikule kosti ------~---. retr~~eksija i addukcj~ Dominantno 2.7. 2. "" -_ .8.. -----kstu oduzeti odqovarajucu vrijednost.2. Amputacija ruke (rame pokretno) gor-nja i srednja tredna f---- Dominanto ~ rT 1. 15% --._"_----._--._'------ ----- .onja .ramena.1. -3.. ~ ronacijej supinacije.----- 5% 5% 25% 15% - 5% . dukcija i_unutarnja rotacija. Af!1puta~ija obje kitoze j ._-- --f-------~- 5% -- 20% 15% 5% 12% - 2.2. eventualna tegriraju.2.4.6.5. _.4.. ---------------.._. _-----. ~ Amputacija oba ekstremiteta iii amputacija dijela stremiteta..

__1. prsta a) Kaziprst b) Srednji prst c) Domali i mali prst Za gubitak jednog clanka palca odreduje se odredenog za gubitak cijeloga prsta..5.Saka . Najvaznija funkcija sake je hvat. pokretljivi i osjetljlvi. a kod ostalih prstiju 1/3 postotka 1. Ona ovisi a uCinkavitaj izvedbi vazmh funkcija hvata (vrste hvata)..3.1.----. To podrazumijeva an~~iticko istraziv~~je sake. .3.c) u fleksiji Kontrakture ------1.. Rucni zglob ---.:st-u nije dovoljno buduci da se na taj nacin medusobno djelovanje prstiju (sinergija) ne uzima u obzir. A~putacija vise prstiju (ko-mbinirano): Jednostavna zbr~janje stupnjeva ostecenja po~p. Kronicni osteomijelitis obje kosti podlaktice 15% ----.--------..1.---- [-1. Sinergija se razlikuje prema broju doticnih prstiju: a) gubitak dva prsta: postotku za gubitak vaznijeqa prsta dodaje se 50% stupnja osteceoja za gubitak manje vaznoq prsta b) gubitak tri prsta: postotku za gubitak najvaznijeqa prsta dodaje se 60% stupnja ostecenja za gubitak dvaju manje vaznih prstiju c) gubitak cetiri prsta: postotku za gubitak najvaznijega prsta dodaje se 75% stupnja ~stecenja za gubitak trijU~~.3.nje vaznih prsti~ju _ L- 22 .5.4. Ankiloze a) u ekstenziji 10% 15% b) u ravnini 5 podlakticom 15% 20% 25% 30% . Amputacije prste koji su dovoljno dugacki. Amputacija palca a) Gubitak Me + PP + DP b) Gubitak PP + DP c) Gubitak DP ---- 1- Dominantno 55% 80% -t--------- Dominantno +- 26% 21% 12% 12% 10% 4% 10% 8% 3% 1. Ankiloza u funkcijskom polofaju 1-' --. Vjestak provodi ~----.4.Hrvatske orijenfacijske tab/ice za ocjenu teiino povrede prava ns zdrav!fe ! Izoliran-a aste~enja pronacije/supinacij::.5.sake 15. Amputacija od 2. rO~!~ni osteomijel~!s pakane il! lakatne kosti K _ 1.3.birod.2. Dominantno Nedominantno 1. Amputacija cijele sake r-------------11.. Smanjena pokretljivost: a) u manjem opsegu b) u srednjem opsegu c) u jakam opsegu Dominantno ~--~-~~----- - Nedominantno 4%1 6% !<----~~--~-=--------I 10% 25% 8% 12% ~-----------i 1.4._--1..>.4. l/i. do 5....5.3.5._. _ Dominantno 10% 3% 6% 10% 15% Nedominantno 1.:. Kantrakture a) u manjem opsegu b) u jakom opsegu 8% 3% 5% 10% _1_.5.6.4. ~mputacija o_bje.2. i Napomena: .5.----------'---~--___.3.

8.-1-1.. Kontrakture Stupanj ostecenja za kontrakture obracunava se U odnosu na stupanj ankilozu um~njivanjem ~tupnja ostece_~_ja jedan_ukocenf zglo. ".~ - I I 6% 6% 3.----'--------" -. Ankiloza svih zglobova prsta u nepovoljnom polozaju jako isprufen a) Kaziprst b) Srednji prst c) Damali prst . Ankiloza palca u !unkcijskom _polozaju _ Dorninantno __ I--N_ed_o_m_i_n_a~.--Amputac-ija patca i jednog p-rsta/vise prstiju: -.5% 5% Napomena: Ankitoza (ukocenost) jednog zgloba jednog prsta: od stupnja ostecenja za ankilozu _. tada se smanjuje sinergijska vrijednost palca.- Dorninantno 40% Nedominantno 35% . .14._ ---1. .-----------------.7.-. - ----t---------t---. .- --'_ Kada bi jednostavno zbrojili stupanj ostecenja za izgubljeni parae (PP + DP) i stupanj ostecenja za ostale izgubljene prste/prst (obracun prema nacelu sinergije u prethodnom odlornku). Ako postoje gubitd ostalih prstiju.----------1 i c____.12.. za 1.------.5..b ad 50% .Hrvatske orijentacijske tab/ice za ocjenu teitne povrede .. a) Gubitak palca i jednog prsta: 0% (smanjenje sinergijske vrijednosti moglo razmatrati prilikorn obracuna) b) Gubitak palca i dva prsta: umanjiti za 5% 1--..---------l b) na obje Sake 65% Ankiloze i kontrakture Ako se radi a ostecenju/ukocenosti vise prstiju u isto vrijeme.----+-.-A--'n:.------"---....k-i-Io-za__:__s-v-ih-"z~g-lo-b-o-v-a-p-r-st-a-u-n-e-po-v-o-lj-n-om-po-lazC-a-ju-~ +---.10.. Amputacija svih prstiju . da bi se e) Gubitak palca i tri prsta: umanjiti za 10% r----~-~~~~~~---------a) na jed noj Sad 1. prava na zdravlje -.---- '--.svih z91{)bova dot!cnog prsta ~(jreduje se 1/3~ a kod palca 1/2_.. . premalo.tno a) Citavi palae 16% 14% b) Mep zglab (metakarpofalangealni) 8% 7% c) IP Z910b(interfalangealnl) 4% 3..5.5% ~..9. tada bi dobili previsoki stupanj ostecenja jer vrijednost koja se odreduje za parae U shemi za saku vrijedi samo ako nema ostecenja ostalih prstiju.-----"--------.. Ankiloza svih zglobova jednog prsta u funkcijskom polozaju (fleksija od 20 do 30 stupnjeva): a) Kaiiprst 6% b) Srednjf prst 6% 4% \ e) Domall prst ! d) Mali prst 4.'" --:.. 16% 1.5. 1.-----.5% m~~ ostecenja z~a -'------- 3% 23 .. _ ---------j 8% 8% 5% 6% 7% 7% 4% 5% - . 1. Ukocenost oba zglaba palca u nefunkcijskom-p--o-Io-ia-j-u---+----" --1-8-0A-o+--.5% -1-.-.---- '.'---d) Mali prst .'<:ibiroO_\ .--------J 5% 5% 3% 4% jako skvrcen a) Kazfprst b) Srednji prst c) Dornali prst d) Mali prst 1------.5.1..5.-..6. tada se koriste koeficijenti koji vrijede za sinergiju kod gubitka prstiju kao i za gubitak palea zajedno 5 jednim iii vise prstiju u prethodnom poglavlju "AMPUTACDE" AnkiJoze ------.-----.5.13. 7% 7% 4. -Smetnje senzibiliteta .5.5-.

Art_:!putacijapotkoljenice pagodan za protez. 25% 18% -13% ~.7. . Pseudoartroza bedrene kosti "_----. i 2.2.'·W ---_. "---- r2.... prs~ . 2. f------ _ . . 15% L a) u funkcionalnorn polozaju b_)_~ ~~funkcionalnom polozaju ----------- r 2S-% 35% 24 . osim nekih dljelova na stopalu.. Jednostrana -- 70% bedra 65% 60% -_ 50% 50% -" dezartikulacija kuka iii amputacija bez potpore putem sjedne kosti .--- -_. 45 -_ 0/0 --~ -+----- ----+-----_ 45% 10 %-- .__ --" ----2.2.- -- ---- _2.~- 10% --7% 4% 3% --_ Anki!oze i kontrakture . ocjenjuje se tako da se postotku jednog ekstremiteta doda 50% stupnja ostecenja drugog ekstremiteta. Amputacija potkoljenice nepogodan za protezu . Am~utacija .1.-- --- --- ..1.__ . ... ?_1.11. DONJI EKSTREMITETI 2. ~ . --- ---_---- 2.2. do 5.- -. Pseudoartroza vrata bedrene kosti - .- Nakon amputacija donjih ekstremiteta.transmetatarzalna 40% -30% -------- .1.6.13. Kada se radi a nezadovoljavajucoj protetskoj skrbi specijalist procjenjuje stupanj ostecenja ovisno proteze i njome dobivenog rezuJtata. pacijent nije u stanju hodati niti stajati. EgzartikuJacija u koljenu .9. 2..:..4. - u gornjE!m podrucju .1. Amputacija .-2.._--_. do 4. -_. Dezarti kulacija kuka iii amputacija u gornjem podruq u bedra bez moqurnosti protetskog zbrinjavanja I 2.2.12.1. 2. Ankiloza ----r------.._._---_. Amputacije - -_- . 2.Hrvatske orijentacijske tab/Ice za ocjenu teilile povrede prava na zdravlje --_. Kontrakture a) Lakoga stupnja (do 1/3) b) Srednjega stupnja (do 2/3) c) Jakoga stupnja (preko 2/3) -------- _ -_.10.2. Kuk Kod predvldenih stupnjeva ostecenja treba voditi racuna da bol kod opterecenja svakodnevnom zivotu (pri hodanju i stajanju) igra znacajnu ulogu.1.1...1. t b) u nefunkclonalnom polozaju .3.. 2. ! 2. Amputacija oba ekstremiteta iii amputacija dijela ekstremiteta na obje noge. 2.3..8.1.2. - -.a) u funkclonalnom polozaju .--. Predlozenl stupnjevi ostecenja vrijede za pacijente koji su uredno protetski zbrinuti.1. a podnosljivosti 2.4. --- --'--r--- kuka uz sukladni funk~_d~_ki deficit i 2.1.5. MT kosti 2..1. MT kosti 2.1. Endoprote~a 2. Amputacija palca i prve kosti metatarzusa Arnputacija Arnputacija Amputacija Amputacija pal~ 5. Pritom se ne smije prernasiti stupanj ostecenja koji se temelji na amputaciji.S.1.1. i I Amputacja svih nozl1ih prstiju i -prve kosti metatarzusa ?1.natkoljenicna -_. Amputacija gornjeg noznoo zgloba f-2_.2.14.2. kuka u ~----_ 30 % --- 40 % 5% 10% 20 % _ -.-. --..

-~ .6..~~ -_. Kron ieni osteomije!itis _ti_bij~____ _ ----~2. 2. . 2._--- - . _..3. Kontrakture .10...--..~. _.6..4.._"10% a} u funkcijskom polozaju b) u afun kcijskom polozaj~"_.-- 12.-. Kronicni osteomijelitis patele iii fibule .~-~-.4._----_.. -_...3. Ankiloie'gornjeg noznoq zglobci--. ---. Endoproteza koljena uz sukladni funkcijs_~! deficit I 2. ---- k~ . j --~~. POsljedie~~zljede meniskusa ___ ~2. 2.3.3.4.. I .. Pseudoartroza tibije ----L_~}.3.----_.-- - ---~. . do 5.---_ ..8.1._. .---.CT. _ ..2. plantarne fleksije jednakog reda velicine. - ~TT1 ____ _ 25 I ..4. _yo. prst u ispruzenom polC?_~aju. a) Jakoga stupnja (preko 2/3) b) Srednjega stupnja (do 2/3) e) Lakoga stupnja (do 1/3) 12.-. .3.-_.. Kontrakture --~ _. .3.9. ~ .... Inst~bi!itet n~kon dokazane ligamentarne_ ozhede (MR.4.---30% 15% 10% ~--._- 5% 10% 15% 5% 35% 4% 10% 5% 3% 3% 6% 15% 20% : ----~ b) Lisfrane-ov zg_~o~____ _ "--.-.12.~.. n 20% ._ --- Talokruralni zglob r Gubitak nekoliko stupnjeva dorzalne fleksije vise ometa zbog poremecaja hoda nego gubita k . Ankiloza a) Chopart-ov zglob -. ... Ankiloze: a) MTPh pa!ca b) IP palea e) 2. _.7. Instabilitet ~ 5% 10% 15% -..---- : 2.~.-. 2.Hrvatske orijentacijske tab/ice za ocjenu teiine povrede prava na 7drav/je ----_ . Stanje nakon odstranjenja patele I 2. Umanjena pokretljivost a) u manjem stupnju b) u srednjem stupnju c) u jakom stupnju ---_ .11.3.-7% 7% 10% 7% 15% I I .4.---- ----- ~.. 2.. Saniran prijelom potkoljenieu) a) manje od 10° b) 10 do 20° c) vise ad 20° bedrene kosti 5 po rernecajern osovine (vrijedi i za I 12. Skracenje noge a) do 2 em b) do 5 em c) do 8 em d) p_r~ko8 --- .4.UZV) ___ .3:5..- .. Pseudoart~o!~_patele _: 2.5. Femoro patelarna artroza ~2. Nozni zglob} stopalo ! - -- 3% 5% 10% 5% 5% 10% 12% 10% -_. a) Lateralni b) Prednji c) Straznji d) Rotacijska nestabilnost e) Kompleksna nestabilnost koljena 2. ----2.. - ..3.2.4.3.4.

~~~::~. Bez neuroloskih~amplikacija (s evidentiranim ozljedama kosti iii ligamenata) a) Ucestali bolovi 5 klinickj objektivnim oqranicenjern opsega pokreta.1.1. r I L [}:~. znatno smanjena pokretljivost 1_ e) spondilodeza bez pratecih slmptoma pre~a broju ukocenih s€Qmenata ______E!_skretnu segmentalnu :::~~~E.. Lumba Ina kra Ijeznica..9.--------Povremeni bolovi koji nastaju radi tacna definiranih uzroka.4. Prsna kraljeznica: a) aktivna uxccenost i oqranicenje uvjetovano bolovima koja se odnosi na : sve vrste pokreta i u svim pozidjama.- BOlovi i ne·stabllnost pubicne simfize i ilio-sak-ralnog zgloba ---- j__ I a a) prijeloma dvaju iii vise rebara s pomakom b) prijeloma prsne kosti 5 pomakom c) torakotomije ------- ------- --- ---- -------- 3% 3% 3% _____J i -------------------------------------26 . Vratna kraljeznica 3.---. poteskoce sa statikom.2..--- ------- --- t ~-- 3% __------j - . a koja zahtijeva redovna lijecenja b) vrJo cesti bolovi uz stalne tegobe.ITDeibii1iacija kalk<lneusa . Bez neurolo~--k-ih-k-o-m-p-'-ik-a-cj-ja-(b-e-z-ev-id-e-n-ti-ra-n-ih-o-z-rJ-'ed-a-k-o-st-j -jf-iI-igamenat·a-)-----------------------------. lijeeenje lijekovima koji ublazavaju bar i/ili kojl djeluju protuupalno.--10% 20% .~~~~. __ .1.2. nakon~- ' ----- -.akOO kOnlP~jJiijelOii1a--=---=':"'___ 2. PRSNI KOS .2.2. KRAUEZNICA --------------------------------------3. Bolovi nakon dislokacije iIi fr-a-kt-u-re-k-riz::-n-e--b-o""c'-n-e-k-osti -----a) bez staticnih promjena zdjelice i bez oqranicenja kod hodanja b) sa statickirn prornjenarna zdjefice i oqranicenja kod hodanja I ----.2. Bolovi nakon frakture sjedne kosti i preponske kosti 4. Prsna kraljeznica. hiperlordoza. potrebno lijecenje ~--+-I 3. s minirnalnim ogran icenjem pokretljivosti 3% 3.:. Bez neurolo~k~h .1. Povremeni bolovi bE-zreperkusiJa na plucnu fu-nkciju.0sti iii I~game~~ta) 3.za sYaku kost ... slabinska i stabinsko sakralna ~3.5.2.. a koja zahtjeva redovna lijecenja b) statne poteskoce sa bolovima medu lopatieama.1. prsno-iurn baIn i dio kra Ijeznice i IumbaJno-sa kra Ina kra ljezn lea: a) aktivna ukocenost i cqranlcenje uvjetovano bolovima koja se odnosi na ' sve vrste pokreta i u svirn polozajirna.1.2. .3. 3.-_ I·· . te se ked svih pokreta nalaze oprez.5. Trticna kost KokClgodini]a - __ _ . realna ali povremena potreba lijecenja b) Spondilodeza bez prateCih simptoma pn~rna broju ukocEmih segmenatal_------r-1-- 7% _ -~po_jednom segme_ntu _ -- 3°/~ -_ .2.2.1. Bolavi Viii nestabilnost pubicne simfize : 4. .2. ---- 20% 15% ~O!o_ 3. ---.Hrvatske onjentacijske tab/ice za ocjenu te}Tinepovrede prava na zdrav/je I2.4..2. . ' 4. gubitak fizioloske torakalne kifoze.1. ukocenost .8..ZDJEUCA t 4.~ l ~o _ 5% 10% 7% 12% 1-3.1.komplikaeija (s eVjdentira~im ozljedama k. . Deformacija talusa nakon prijeloma 2. Deformacija me~atarzajnih kostjju nakon prijelom_a .3.

1.. -_.. ---. Gubftak abje dojke a) do 50 godina b) preko 50 godina -. 5 obveznom potrebom . kontinuirani EKG... kornplikadje velikoq krvotoka iii kompleksne aritmije za lijecenjern i strogim nadzorom. 1. NYHA II (odredena subjektivno iii objektivno testom opterecenja) Mala oqranicenja fizicke aktivnosti bez tegoba u mirovanju (uobicajena aktivnost izaziva urnor.3. barest iii operaoja). d L I - 45% 4% napora i funkcionalni ----- 40% . NYHA III Znacajna oqranicenja u fizicko] aktivnostf (bez tegoba u miru. a) Ejekcijska frakcija 20% do 30% Insuffitientia cordis gradus III -----:--3. 27 .. kao trajno stanje koje se adekvatnim nacinorn lijecenja ne rnoze popraviti standardno se stupnjuje prema NYHA (New York Heart Association) klasifikaciji.1.---- -------- .. 5..:.. Funkcionalni slmptornl u stanju mirovanja (5 poqorsanjem tegoba u bilo kakvoj flzicko] aktivnosti). ehokardiografija 5 color. Kardi%ske pos/jedice ..---_. kapacitet kod . Snizena tolerancija . potvrdeno klinirklm podacirna (skidanje. NYHA IVI : Tablica 10. I 5.---. mada i mala uobicajena aktivnost i pri manjim naporima dovodi do nastanka simptoma iii uz naznake insuficijencije miokarda (edem pluca) iii vezano za eak ! . 5. _--_.--.4. Visoka potreba za lijecenjern. tegobama koje ukaze pacijent odnosno Osim toga. Kardioloske posljedice Bilo koja fizicka aktivnost i u mirovanju stvara tegobe. Funkcionalna oqranicenja koja otezavaju svakodnevne aktivnosti. .. Gubitak jedne dojke I a) do 50 godina J b) preko 50 godina ------------~f----- S% 10% 25% 20% 40% 30% r S.--------- --- --~-- 5. palpitacije iii dispneju).srcani kateter i druge pretrage pp).. NYHA klasifikacija se odreduje prema subjektivnim objektivnim parametrima prema testu opterecenja. Srce Ostecenje funkcije srca neovisno 0 uzroku (trauma. a) Ejekcijska frakcija < 20% Insuffitientia cordis gradus IV 55% S% i 1. lijecnik specijallst se oslanja i na kllnicki pregled te razne dopunske pretrage (standardni EKG. cesta hospitalizacija._.1. \1:1.KARDIORESPlRATORNISUSTAV Procjena neopisanih nalaza obavlja se usporedbom S oplsanirn i mjerenim klinicklrn nalazima.testa opterecenja.U OStecenJedojkea) jedne b)obje · rtrvetsse ori_jentacijske tab/ice ra ocjenu teline povrede prava ne zdrav!_je ---_.1.2.dopplerorn. kllnicki pregled) i paraklinickirn podacima..

-------------------Dispneja kod sparog hodanja__ . __ 2. Pa C02. l/ili redovni nadzor. _------ 3% 2% 1% . Pa 02. potrebno je odrediti kronlcne respiratorne insuficijencije (KRI) prema sljedeCim podacima: mjera dispneje (atezanog disanja) prema klinickoj Ijestvici ad Sadoul-a: STADIJ III RAZRED OPIS -----------------_----~ ___ 1_..2.1. VK. Bez funkcionalnih ogranicenja. MEV. kod brzog hodanja iii penjanja stepenice do prvog kata. S. 4. 28 .2. ~-1. Transplantat Kod pacijenata kod kojih se vrsi presaeJivanje? obvezno je potrebno opseino Ii/eienje i posebno strogi nedzor.. a koji u svakom sluraju ne moraju blti invazlvni. Transplantat L_ 5.5. TLC ukupni kapacitet pluca: FEV: Spirometrija. VK: vitalni kapacitet. ~ Prema funkcionalnom -~~zUltatu i POdnosenj~-imUnosupresiva odnosno klasifikacija prema f':lnkcionalnom oste_Cenj~srca. taka npr.~ ~~~~ 5.1.4. +--D_i_s-. uz c___ 3. a) Ejekcijska frakcija 35% do 40% b) Ejekcijska frakcija 40% do 50% Insuffitientia cordis gradus I "_ - . Sa 02: zasicenje hemoglobina kisikom u arterijskaj krvi: DLCOjAV: difuzijski kapadtet ugljicnog monoksida po litri alveolarnog volurnena.Hrvatske orijentacijske tabflce za ocjenu teiine povrede prava ne zdrav/je ------ -" a) Ejekcijska frakcija 30 do 35% b) Ejekcijska frakcija 35% do 40% c) Ejekcijska frakcija 40% do 50% Insuffitientia cordis gradus II ---_. slikovna dijagnostika. Dispneja kad normalnog hodanja po ravnom terenu. kod Dispneja pri hodanju uz blage uzbrdlce. spirometrija. pregledi koji su vee izvrSeni iii su zahtijevani od strane medicinskog vjestaka kao dodatni pregledi.-_ ~- 35% 2% 1% '------- 1. gazometrija. Sa 02. DLCOIVA. MEV: srednji ekspiratorni volumen. NYHA I (odredena subjektivno iii objektivno testom opterecenja) Nema ogranicenja (obicna flzkka opterecenja ne uzrokuju nikakav umor. Dobra opteretivost. . dispneju niti palpitacije) no kod veceq napora ima snizenu toleranciju napora i funkcionalni kapacitet. _ 25% Disni sustav mjeru Kod procjenjivanja smetnji rada pluca. TLC. Tablica 11. .. Pa C02: parcijalni ttak ugljicnog dioksida u arterijskoj krvi.1.___ __ - klinicka pretraga ad strane pneumalaga. penjanje uz st~penice na vise od'(ival<ata. _npr.. Pa 02: parcijalni tlak kisika u arterijskoj krvi. _ ~ispneja kod mali~ napora.pn~J~ velikih n~ora. test funkcije disanja i krvna slika pregled FEV/VK. endaskapija. Ejekcijska frakdja tznad 55% (sto je uredan nalaz) ' Prema potrebi lijecenje 2% - . neavisno a njihovom uzroku.

a koji ce tu ukljuciti i rnoqucu 5. potrebno je obrstitt pafnju na eventualnu potrebu lijeeenja ii/ii lijecnickog nadzora.2.. Dispneja kod velikih napora.__ h_:ip_o_k_semijemirovanju. Kronicna respiratorna insuficijencija I 2. i Tablica 13.----~-----=------.2. pri parcijalni tlak kisika [Pa02] od 60 do 70mmHg 2. -2.Hrvatske orijentacijske tab/ice za ocjenu teline povrede prava na zdravlje 5. npr. Dispneja kod normalnoq hoda na ravnom terenu VT iii TLC ad 60 do 70% 15% ! odnosno MEV ad 60 do 70% odnosno DLCOjAV manje ad 60% r 2.2.1. ! ~ hodanja uz blage uzbrdice VT iii TLC ad 70 do 80% odnosno MEV ad 70 do 80% odnosno DLCOjAV ad 50 do 70% ---' . l_O_%-----' Ovi stupnjevi mogu se uracunati u odredeni stupanj oqranicenja.2.4. Tablica 12. ko-d-:------:-b-rz-og·--:-ho-d---:-a-n-ja------::-i:-:-li--j--- 9. respiratornu insuficijenciju ovisno 0 funkcionalnom statusu.1.3. skidanje) uz VT iii TLC manje od 50% odnosno MEV manje od 40% odnosno hipoksemije pri mirovanju. hoda uz VT iii TLC od SO do 60% odnosno MEV od 40 do 60% odnosno f-. procjenu na temelju usporedbe 5 29 ::_t' .uslijed tor<l. parcijalni tlak kisika [Pa02] manje ad 60 mmHg.KRVNOZILNISUSTAV Za nalaze koji se ovdje ne opisuju potrebno je izvrsiti odgovarajuCim opisanim i izmjerenim klinickim nalazima.---~ . tj. Potpuni iii djelomicni anatomski gubitak plucnog krila Potpuni gubitak plucnoq krila a) lijevog b) desnog Gubita~ jednog reznja 1?.1. dok testovi funkcije prikazuju samo neznatne ~.5. Ustraj~i bolavi . Dispneja kod penjanja uz stepenice do prvog--kata._L__ l l 2.. S% 3% ----1 L_?3.2. eventualno zajedno sa 50% smetnjom akapnije [PaCo2] uz eventualnu potrebu konstantne i duze terapije kisikom [> 16 h/dan] iii traheotomije odnosno povremene pomoci disanja . kod prateza kaje ne apravdavaju stupanj ogranfcenja. -------'-___ 3% 6. venama i limfama Kod utvrdivanja stupnja ogranieenja. Dlspneja kod hodanja na ravnom .-----. ----_. Kronicna respiratorna insuficijencija Otezano disanje kod malih napora (npr._lu_c_a . --.2. Potpuni iii djelomicni anatomski gubitak plucnog krila I 12.1.2.terenu uz samostalno odabrani tempo 30% . 2. Posljedice u svezl 5 arterijama.2.2.2.1..-----~ 20% 35% _. promjene.kotomij~ -+__ .

--. koja po p~trebi zahtijeva amputaciju 10% 20% 30% 11.-----. U Potrebno obratitipainju Tablica 15._ 3% 6.2.~_·_\'idi Potpuni gubitak slezene (splenektomija) obveznom p_otrebom opseznog lijecenja .--. ede~om na vece~ __ ~------ __ ==--=-. Posljedice svezi 5 venama 12T. '-.._---_---------------_-_--------30 . gubitak snage.--"--. a koji obvezno zahtijeva nosenje elastirnih kompresivnih carapa.--.s evidentnim. ----_--_.----. --.2. Kod fiksnih proteza postotak za potpuni gubitak zuba smanjuje se za 3/4 i iznosi 7%.---.zahtijeva .2.. hipostaticni dermatitis 7% [ _2. Aorta -----.OSje-taj tesk'~ nogu. hipotermija itd. 2. a) Tegobe tijekom napora (evidentno povremeno sepanje) b) Tegobe tijekom mirovanja (evldentnl spontani lshernknl bolovl) c) Edem. Donji ekstremiteti I L_ l 6..1. hipostaticni dermatitis i recidtvnl brevi r .TegObe -fijekom duzeg. Posljedice u svezi s arterijama U j.. Usna supljina i zubi usporedbom s odqovarajuce opisanim i izmjerenim Nalaze koji ovdje nisu opisani treba ocijeniti klinickim nalazima.2. Postjedice svezi 5 arterijama . Ruptura aorte . mjerivi stalni edem.- .-.Hrvatske orijentacijske tab/ice za ocjenu tefine povrede prava na zdravlje 6.. -----j~'_ ------- -..1. a koji obvezno.. ~s Tablica 17.1. --.1.3.----.------- Tablica 14. Potpuni gubitak slezene (splenektomija) -=r i5%]_So_Vo---' 7. -----.3. Garnji ekstremiteti i a) U skladu 5 nastalim smetnjama funkcije (npr. Tablica 16. 10% venske poslj~- .)ja.1.-. 5 nekrozom kr-:'nih zlla.4.1. nosenje elastknih kompresivnih earapa. ----.3. Posljedice svezi ..- -'-1'---'--'5% 20% organima ----f------- 1.. ?r'nji ekstremit~ G L~.-----~ _----~ 3% Posljedice u svezi s venama na ranije stanje venskog sustava.hoda.__ 5 limfom (Iimfni edem) ".PROBAVNISUSTAV 7. Tegobe kod duzeg hodanja.) .operirana: a) 5 protezom b) endoskopska operadja 5 potpornlcorn Moguce posfjedice rupture aorte i vellklh krvnih ii/a na drugim pribrajaju se osnovnim postotcima posljedica. -----.. Kod proteza koje se mogu vaditi postotak za potpuni gubitak zuba smanjuje se za 1/2 i iznosi 14%. I 1.Donji ekstremitet_i 6. mjerivi stalni edem. Posljedice u svezi 5 limfom (Iimfni edem) U L~j.--.

_. 31 .. uz verificirano ostecenje RTG iii Ii endoskopski) c) Trajno onernoquceno gutanje (potreba trajne sonde iii gastrostome) 5% 10% 70% I I 7.1.2.. Am puta~~j~_pokretnog d ijela jezi ka a) Amputirana 1/3 jezika b) Amputirane 2/3 jezika -_._._-- .3. Poremeeaji gutanja: a) Otezano gutanje u lako-m stupnju (uz verifikaciju RTG ilili endoskopskim pregledom) b) Otezano gutanje u tezem stupnju (rnoqucnost gutanja sarno tekuce hrane.2. avis no 0 utjecaju na sposobnost Zvakanja 1._.1._-1.-- 7._-- -.1.3. Inkontine~cija ---_-_" ~t~lic_e_______ ".--~-. Gubitak zuba koji se nije mogao nadomjestiti ocjenjuje se s 1%. a pretkutnjak Tablica 18. Stomata ~~~:~: ~~~::~o:a i 3. "_-" __ ==--.3.1. 30% 15% 6% 10% 15% 1. Konacna koma stomata i potpuna inkontinencija Stomata UZ odgovarajuCe uz odgovarajuce lijeeenje lijeeenje _ Tablica 20. Deform irajuCa ostecenja lica-pracena funkciona Inim smetnjama ij iIi .3.!':_aranje usta izmedu 10 i 30 mm zagriza. Posttraumatske a~?~alije a) Lakog stupnja b) Srednjeg stupnja c) Ja kog stupnja . y_. ----. _- a) Oqranlceno otvaranje usta jednako iii manje ad 10 mm b) Oqraniceno _o.-~ ..2. . 7.5%.- .:_po_r_e_dE~ rajuCim opisanim _ odgova ~_ j _izmjerenim 6% 15% 25% ktinickim__alazi ma_. lice I 2. Potpuni gubitak zuba koji se nije mogao korigirati umjetnim zubima ocjenjuje se 528%.. c) Amputiran cijeli pokr~~0i d~ojt:~~ka . Lice Tablica 19. - . Usna supljina i zubi ._--------1 n - 2.l~= ====±=- ±45~5i 1<. iH kutnjak 5 1. . _---_ . ~. --- 10% 20% 30% . posttraumatski deformiteti kostiju lica a) lakog stupnja b) srednje teskoq stupnja _" c) teskog stupnja ---------------------.. _ _ ----- .--------~----~-----~------Napomena: Za nalaze koji se ovdje ne OPISUJU potrebno je izvrsiti procjenu na temelju ____ -----:-_u_s. Kraniomandibularni porernecaji I----..Hrvatske orijentacijske tab/ice za ocjenu teiine povrede prava na zdravlje U slucaju zubnih implantata posljedica nema. .

A3: jaka aktivnost ---FD: F1: F2: F3: F4: ---S-tu-p-a.Srednje tezak poremeeaj. a prednost mu je sto prepoznaje aktivnost upale u jetri kao i prisutnost ciroze. izvr.Hrvatske orijentacijske tab/ice za ocjenu teZine povreae prava na zdravlje 7.2.. Biagi poremecaj.iskljucuje hepatitis i cirozu jetre metabolickih bolestijetre. Hepatitis nasta/e kao posljedica konzumacije alkoholal kao / nas/jednih i . Tablica_ 21.5. zavrsnoq stadija jetrenog oboljenja.~ v{~-e-5-1-j_-==-=--_-.___ _ __ .-------Al: minimalna aktivnost A2: umjerena aktivnost .=J manj~ ad 30 terapija 19se djel_uje koma p-. koji zahtijeva redovite lijecnicke kontrofe.' . tffi!patitis . Stalni(kronit_no-aktivni) hepatitis ~.5.-AD: bez aktivnosti-. Prema Metavir sustavu od Al.-2--t---\~Ibumi_~-u serumu (97If. tj.1.4.~~. rab'ica-~:~a~:~:~~ii:e 5 cir<?zom --A----' ------8-_-- ------------c--.1. stalno I k~avenu !-42.roloske smetnj~_=: I ~od .liru-b-in-u-s-e-ru-~u-(-u-m-oiJ-I)-. koji zahtijeva cestu -lijecnicku lijecenje.--- i~hrane .4. FO podra-zumijeva zdrav mikroskopski [ ~I -------1 7. nalaz AO. Tegobe koje nastaju kod raznih ogranicenja probavnog trakta do znaeajnih . prema META VIR sustavu iznad F4) Prikazani stupnjevi tezine bolesti zasnivaju se na Child-Pugh klasifikaciji. S cirozom (tj. strogu dijetu uz utjecaj na cpee stanje 4.3: Prema MetavlrSUStavu do n~AT.1.bez_ ciroze [ Stupanj aktivnosti .Fl 5. lijecenje._ I I \ i I l _ Predlazu se sljedeCi stupnjevi oqrankenja: 5. 7... 5.--.1._g~_b_ita_k_" l!l_iSi_ca __ ----_ 32 .1.~ezahtitva __ na_knadu ---- ------=---_ _ --_j ---~~~ .TeSki porernecaj apsorpcije k~d raznih ogranicenja koji ukljucuje potpunu probav!l09 ~rakta 80% 30% 10% iii djelornirnu prehranu kontrolu.3. Tegobe koje nastaju f4. F2 do F3 5. stupnja aktivnosti i stupnja fibroze. Dez ciroze Stupnjevi ogranicenja se temelje na sustavu bodovanja mikroskopskog preparata jetre "METAVIR"-a.1. Ocjenjuje se na temelju dva parametra.2.___ _Io_se_-. 35 -J- ~je ---. strogu _ dijetu uz socijalne utjecaje _ 7.1.uk/jucujuci resekciju iIi bolest tankog crijeva i probavnih ilijezda koja dovodi metabolicklh poremeczf« zbog nedostatne apsorpcije prehrambenih tveri. Prema Metavir sustavu izgled j_etre te .-m-a-n-je-o-d-3-4. Tablica_22.~ Ascites ~._n-J_· -fi_lb=r_o_z-e_-:___ bez fibroze porta Ina fibroza bez septa portalna fibroza 5 malo septa portalna fibroza s mnogo septa bez ciroze ciroza =--1.5.

8. predlaze se stupanj ograniCenja od najmanje 15%. tada nije rnoquce povecati stupanj anatomskog gubitka.4.---------=---:-:-----._-_.. uz najmanji stupanj ogranicenja od 10%.--_o_:rg:. Tablica 25.=------:-----~ Tablica 24. prema moguCim kompHkacijama Kreatinj-n-klirens ad 10d030 m!/min. funkcija preostalog bubrega normalna. psiholoskoq i kulturnog kanteksta -------------+.Child B .~------- .1.1. Potpuna --_.--------'-._- 30% S% 10% 33 . -Ja-k-o-st-rog-a-+-~ ~__ dijet? i p_otrebn~_te_~c:lji~()_lij~~~j~ ~_~i hemodijaliza 1. -3.---- S. --..__ 1.-------.:--=-~~-----. Tablica 26.-------=--------:-----.2...2._.(_O J ____l- !-2j.-a_n_a_f_--_-_-·-_.._-..1..-----:-----. Stupanj oqrankenja kod gubitka unutarnjeg organa utvrditi uz razmatranje posebnag 15% l-T3. Djelomicna ----..2. Gubitak bubrega bez zamjene.3..----------:-:---~ 1.e Predlaru se sljedeCi stupnjevi tezine bolesti: ..---------:----.mokra~noga mjehura sa smanjenim kapac itetom za svaku 1/3 (vidi kod bubrega) '---------------"'-------'-------------_--------_. _ krvnog tlaka ispod 120/80mmHg. ~-.3~Ozlfeda. Kreatinin-klirens ad 30 do 60 mljmin kod arterijskog .-----.5..~_p_re_s_a_d·_en_-o---=9:::.3.------ ._. ovisno 0 dijeti. Inkontinencija urina _. MOKRACNI SUSTAV Za nalaze koji se ovdje ne opisuju potrebno je izvrsiti adgovarajuCim opisanim i izmjerenim klinickim nalazima.Hrvstske orijentacijske tabkce za ocjenu teime povrede prava na zdravl.-------------c __ :::--+-.1.2. potrebna stroga dijeta i st!~-----=----i_li~je_c----:-n_ic_ki----:-t_re_t_m_a_n----. Transplantacija bubrega Napomena: U slucaju dodatne insuficijencije presadenog bubrega. . Napredna insuficijencija jetre ..-. Bubreg --._·-·_--_-2_O_O.Chlid C 5. procjenu na temelju usporedbe s 8.-----. Umjerena insuficijencija jetre .3..._---_.::-:---cc____:___::------~ 5.2. Transplantacija 1munosu presivna terapija uz _~~~':':l~~~~Ju~ ~~j.-20% 8. 8._-_. Blaga insuficijencija je~~~-_~C~h~i!d_A _ ~-------+--- 70% 40% . ----~~-1.. samostalnu dijalizu. Bubreg . Inkontinencija urina 3. stanje ocijeniti ovisno a visini klirensa kreatinlna.2. ogr~a~n----OCic---=e:_nj~e~o~p----'c'----e~g-s-ta-n-j-a-. f---=----::----c. potreban tretman u centru za dijalizu iii .. U slucaju smanjenje funkcije bubrega. Kreatinin-klirens od 60 do 80 m!/min ked arterijskog krvnog tlaka od najvise 15% 160/90. 3. Insuficijencija bubrega 65% Kreatinin-klirens ispod 10 ml/rrun. ogranicenju_ 0P~~Q_st_a_n=---ja_i_l~ije_c_e_n=---ju _ Napomena: Aka je kod pacijenta komu je odstranjen bubreg smanjena funkcija bubrega.

otpadanje ko~ (u pojedinim sluCajevima posttraumatskQ__ 9.3 . mjeri je terapija djelotvorna 30% 15% 9. povisena vrijednost parathormona) i tegobama~fijed po~toja~osti_ kfinickih simpto~ .smanjenOlutenje hormona koje uvjetuje pospanost. Dostjtna zljezda 3. prema rez~ltatima lijeeenja 1._ .Hrvatske orijentaqjske tabkce za oaenu teiine povrede prava na zdravlje 9.2.1. Hipertireoza .1._ . Kod procjenjivanja terapije. SUSTAV ZLIJEZDA S UNUTARNJIM LUCENJEM Za nalaze koji se ovdje ne opisuju potrebno je izvrsiti odqovarajucirn opisanrm i lzrnjerenirn klinirktrn nalazima. stitnjaca 2. Hipoparatireoidizam . i dodatnim ispitivanjima od strane potrebno je obratitl paznju na rnoqucnostl Jijecenja kao i kontrolu uCinkovitosti 9.vu povezanost s endokrinoloskirn nedostatkom. tremor. Dijabetes insipidus .. 34 . Hipertireoidizam (povecano lucenje) promjenama klinickih konstanti. .2. porast L_ tjelesne tezine.uz djefavanje na druge organe Viii funkcije 2.kod procjenjivanja potrebno je obratiti paznju u kojoj rnjeri je terapijski rnoouce djelovati na patoloski povecano mokrenje te u L__ kojaj. U ovom slucaju postoj veca potreba za kllnickim pregledima lijecnika specijalista nega u druqirn poglavljima. procjenu na temelju usporedbe s Jedan od najveCih problema u ovom podrurju je dijagnosticiranje endokrinoloskoq ostecenia.__ 15% 9. Stupanj cqranicenja utvrduje se ovisno a stabilnosti dijabetesa i njegava djelavanja na socijalni zivot te potrebi za lijecenjern i nadzorom. 2._.3. Hipofiza \1.4. Hipofiza Tablica 27.1.nacelno prema prormjenjenrrn klinickim vrijednostima (nedostatak kalcija. Kod ocjene tjelesnog ostecenja rijetko je moguCe ustanoviti iskljuc. Hipotireoza .2. nedostatak fosfora. Dostitna zlijezda Tablica 29.1.__ 0 _ ~zoftalmu~bez posljedica na oeni v~ _ . Pankreas ._.dijabetes mellitus pankreatitisa. Panhipopituitarizarn -_(u obJi-ku potpunog otkazivanja funkcija prednjegreznja hipofize i straznjeg reznja hipofize) uz potrebu supstitucijskog programa terapije te redavitog klinickog nadzora. obicno Porernecaj endokrinih hormone gusteraee maze nastati nakon traumatskog tupe traume trbuhe (udarac u votan)._. 30% ·----So/i . Stitnjaca 5 Tablica 28.

pnmjerice.odstranjivanje jajnika (ooforektomija) u reprodukcijskoj dobi a) jednostrano __~bostra~o ~ ~ [3-.pre~a pot~~a uz lijecenje i nadzorI~= 25% Tablica 31.3.Hrvatske orijentacijske tab/ice za ocjenu teiine povredc prava na zdravlje Tablica 30._l_~._-· • . spolne diferendjacije.Spolni sustav zen~ Odstranjivanje maternice (histerektomija) i a) reprodukcijska dob I b) posl~eme~opauza i 5ef"!_iJ_' l2. POtre~. potrebno se osvrnuti opisuju stupnjeve oqranicenja po ostecenirn organima (oko. psihosocijalnim i kulturoloskm kontekstom (nakon.2. __ 35 '.1~beteS neoVisail-oirlzUlii1U--=-kOntrOleflijetenjaOVlSnOO meftltus. koji se kvafificira zasebno operacija..'_ . limfedem ruke . SPOLNI SUSTAVZENA oqranlcenja. senij) gubitak jajovoda uz zdrave jajnike i maternicu u zena koje zele trudnocu.dijabetes mellitus 4. potrebno je uzeti II obzir: jatrogenu ranu menopauzu 5 posljedicnlrn steriHtetom.-"> ••• 1 biro 0"-" . kvalificira se zasebno razmotriti postojanje invaliditeta prije nesretnog slucaja. Dijabetes mellitus ovisan 0 lnzullnu . ozljede himena.:' .lose reguHran dijabetes. _ ---l _ -_ 25% . jajnik. adolescencija. sto ukljucule i ostecenja prije U slucaju prlrodenth nakaznosti procjenu treba izvrsiti na temelju usporedbe klinickog nalaza. - gubitak funkcije nakon gubitka organa: dispareunija..dobro reguliran dijabetes jednostavnim tretmanom s mzulinorn. posebice u slucajevima kontralateralnog gubitka jajovoda i jajnika ukljuCiti procjenu povrede dusevnoq integriteta kod kastracijskih naruzenja. Pankreas . totalne histerektomije i obostrane adneksektomije kod teskoq poslijeporodajnoq krvarenja iii rupture maternice) gubitak maternice i jajnika zavisno od dobi zene (pubertet.ako je priltkom nesretnog sluceja ostecen iii izgubljen vee ranije osteceni organ (dojka.5. tj. maternica. 100/~ 1 I L__ ~l_)€dnostrano _ 100~O 20% 2% __ _ . Odstranjrvanje jajovoda (salpingektomija) u reprodukcijskoj dobi IT. utvrduje se sarno prema povecanorn invaliditetu Ta~lica 3_~. peri i postmenopauza. (} koje zahtijeva ucestale lijecnicke kontro_le __ 4. Dijabetes mellitus ovisan 0 inzulinu . Endokrinoloske posljedice nisu razmatrane u stupnju nastanka puberteta. prerani klirnaktericni sindrom. stopalo). Nadbubrezna zlijezda nadbubrezne zlijezde . prema potrebama za nadzorom __ _ ~ L_ _______ 20% I Napomena: Kod komplikacija 5 konacnim nuspojavama. pre-.---- 5% 30% '---___ 4.povecanje dotadasnjeq invaHditeta utvrduje se prema razlici izmedu aktualnog-definitivnog lnvallditeta i ranijeg postojeceq postotka ukupnog postotka . . generativna dab-do 55 godine zivota.-. Nadbubreina zlijezda l~~ore~eCaj 1 10. sto ukhucuje: . Medutim. jajovod).. kronicna zdjelicna bol. inkontinencija mokrace. . dispareunije. na tablice koje 9.slabost i djelovanje na ol?ce stanje.

KoZa : 1. Ostecenje koze i.. Gubitak funkcije nakon gubitka genitalnih organa (ozljedom iii jatrogena) .-~:~i~t. ~ do 10% povrsine tijela --iT.__ ------ . ..-.------ a z~-h-va~~ju . __ .sluznice _ naruzenje perineuma i genitalija (opekline.-- -6% 10% 20% -40% 10% 30% . Histerektomija 5 unilateralnom adneksektomijom kod zena reprodukcijske dobi 7. _~ubitak penisa preko 60 godina z~iv~o_ta 7. oziljci. SPOLNI SUSTAV MU5KARCA Tablica 33. '. koje ne otezava kohabitaciju 8.j:- I-_ ~. Gubitak oba testisa preko 60 godina zivota-- 5. aziljcO.".---. Gubitak jednog testisa do 60 godina zivota '2.dO-20% povrsne tij~ --.. _--.3._20% 20% 20% c) perineaJna .10.1.-----. .-ze-nje perineuma i genitalija (opekline ..3% 5. Tota!na kastracija (histerektomija 5 obostranom adneksektomijom) a) reprodukcijska dob b) poslije menopauza i senij 6. Gubitak jednog testisa preko 60 godina zivota 3. b) vaginalna 't' fistula . 10% 4.30% -- 11.-----+1 _j _ ---lo-oio --!------ 5% 1. 10. Gubitak penisa do 60 godina zivota -------_--------------_ _.- flst~_la .=m. Spolni sustav muskarca 1. _" . Deformacija penisa )-- 6. koje onernoqucuje kohabitaciju 9. 30% ! 25% 10. Ostecenje koze j sluznice -'-n-a-ru-'. -- ".. Neplodnast (sterilitet) koja se kod prethoclno plodnih parova ne maze izlijeCiti metodama potpomognute oplodnje.--------._.2. i 8. strikture). 5 o~emoguc~~. -. Genitodigestivna "-.~~:jajOVOda i a) jednostrano b) obostrano i jajnika (adneksekto~:::o.. ad 20% do 60o/~povrSine ti. - _ 40% 12.Hrvatske onjentaci/ske tab/ice za ocjenu teline povrede prava na zdravlje - 1~. DUbokT'pataloski_?ziljci na ko~Lnakon ~zlje~_abez sm~~nji m~iliteta.1. KOZA Tablica 34. Gubitak penisa i testisa -------. ---_....?m kahabi~_c---"ij_o_m .4~vise ad 60% povrsine tgela 2_0_o/~_ 40% 36 . Genitourinarna a) ureteralna .-_ . ukljucujuCi i gubitak organa (aka je I nepJodnast posljedica kastracije: totalne saJpingooforektomije i histerekto mije) . -Gubitak oba testisa do 60 gOclina zivota .je_Ia_____ 1.

Posljedica su teske fizicke traume. kao i kod akutnog uqrozavanja zivota i vlastite egzistencije. silovanje. noge. dozvoljeno je razliCito "dozivjetl i nositi se s posljedicama traumatskog dogadaja" a vjestaci su pozvani da valjano medicinski procijene i dokumentiraju prilozene medicinske nalaze. izbjeglicki status. Temefjni Instrument za funkdooa/no vrednovenje povrede tje/esnog i dusevoog integriteta predstav/ja Meounarodna klasifikaeipJ funkeioniranja. oljagnostiCkiistatistickiprirucmk za mentetne poremecsje.. Oqranlcenje pslhkke cjelovitosti je konacno smanjenje psiholoskoq potencijafa koji je rnoquce utvrditi na valjanoj medidnskoj osnovi i dokumentaciji. nasilje. Reakcija na jasno odreden traumatski dogadaj iii na traumatsko iskustvo odredene situacije remeti individualnu dinarnicku psihosocijalnu ravnotezu velikog broja pojedinaca koji su joj izlozeni i nisu sposobni uspostaviti uravnotezen odnos unutar vlastitog psihosocijalnog funkcioniranja. pristine uporabe psihoaktivnih tvari. Medunarodna klaslfikacija mentalmh poremeceje iporemecsje ponaSanja. migracije. Kao dopuna MKB 10 i oSM IV radi kvalitetnijeg psihodinamskog objasnjenja odredene pSihopatolaglje maze se kOr/stiti i PSlhodinamski dijagnosticki prirucnik (PDM) i standardni udibema pSlhijatrijc. Ne postoji "sarno" fizicko ostecenje zdravlja i pslhicko ostecerne zdravlja. J. cesto se susrecerno 5 razliCltim oblicima slrnulacije/dtslmulaclje iii agravacije. 1 -----~--. te strucna psihijatrijska Iiteratura. ICD-l0. boravak u zatvorima j logorima. inval!dnosti i zdravlja (MKF). a to su gubitak bliske osobe. Stabllnost psihofiztckoq integriteta nije jednaka za sve osobe. koji se moraju rano prepoznati. Ako se Napomena: Procjene i vjestacenja psihickog zdrav/ja u okvirima Hrvatskih orijentaojsklh tabflca za ocjenu teiine povrede prava na zdravlje moraju se zasnivati na opdm kriterijima opissnim u medonerodrum klasifikaeijama menta/nih poremecsjs a to su: 1. dugotrajnog trpljenja boli. PSIHIJATRI1A U izradi Hrvatskih orijentacijskih tablica za ocjenu tezine povrede prava na zdravlje . boravak u socijalnoj i obiteljskoj izolaciji.1 Posttraumatski psihicki porernecaj uVjetovani su i nadovezuju se na traumatski dogadaj. (MKB-10.-----37 1'-'·: . potpuni iii djelornlcni gubitak vida. kao i 5 medicinski vjerodostojnim informacijama i pojedinostima konkretnog sfucaja te s njegovim odstupanjima od prosjecnoq pslhirki i soooosk: stabilnog pacijenta. kao i nametnute. kao reakcija na tjelesni invaliditet (amputacija ruke. naruzenje i 51.--. ad strane druge osobe. kvantitativno vrednovanje relativnog utjecaja pojedinog traumatskog iii drugog ettoloskoq faktora odredenoq psihickoq porernecaja treba biti u jasnoj korelaciji s prirodom i tezinorn slmptorna. U medicinskim vjestacenjrna. koji ce jasno razdvojiti ranija i novonastala ostecenja i time smanjiti moqucnost za manipulativno ponaSanje i ispitanika. nesreca. oba su povezana i svaka individua psihlcki trpi U ostecenom fizickom zdravlju. bitka. snazno razocarenje. Kod ocjene stupnja ostecenja psihickoq i kognitivnog (neuropsiholoskoq) funkcioniranja treba uCiniti detaljan klinicki i pslhijatrijskl pregled te psihologijski test. jer kod vecine osoba blaga psihicka iii fizicka trauma ne maze pokrenuti cijeli nlz simptoma koji po svojoj tezini i naravi znacajno pretaze granice uobicajenlh i kllnicki dokazivih ostecenja. a koja je suktadna i proizasla je iz traumatskog stetnoq dogadaja. a samim tim i propordonalna i medidnski ocekivana nakon traumatskog dogadaja.). a poc!razumijevaju individualnu i speclfknu reakciju. traumatskog dogadaja iii doiivljaja. prstiju.psihlcko zdravlje korlstene su Europske indikativne tablice koje su proslrene i kategorizirane prema Medunarodnoj klasifikaciji bolesti i srodnih stanja. pa tako i u psihijatrijskom vjestacenju neirnovinske stete. S druge strane. u neprijateljski respolozenoj radnoj sredini. stuha.--------------------. (DSM IV). a takoder i osoba medicinske i pravne struke.Hrvatskeorijentacijsketablice za ocjenu teiine povreaeprava na zdravlje 13. gubitak radnog mjesta. fCo-X) 2. prirodna katastrofa.

pre/azi zacrtane okvire HrvatsHh orijenteotsktt: tab/iea. strucnoj /iteraturi susrecemo se 5 brojnim psihickim poremecefims. Stoga je opravdana kao bazni predlozak. F04. Zagreb. te je ukupna procjena posljedica 60%.9. Medio17skaNak/ada. pa taka i psihijatre. u dijaqnostickim grupama: F04. ne rnoze se ni kategorizirati. oba su povezana i svaka individua psihicki trpi u ostecenom fizickom zdravlju. a iste usporedttt s Eoropskim indlkativnim tab/icama uz oorsstoieme na osnovi iskustva i korektnog v)estacenja. a ako nema valjane sudske i medicinske procjene i iskustva. F07. javlja se u stanjima trajnog kronicnoq psihoticnoq posttraumatskog porernecaja. koja je kao izalirana posljedica ocijenjena 5 35%. potpuni: prema leD x. simptomime I opisima pojed/nlh psihickih stanja kojl su svrstani u ci/jane dijagnosticke grupe. Zagreb 1999. medicinski dokazi i dokumentacija mogu se lose interpretirati. traumatsklh neoroze i pSlhoticmh poremecete SU jasno razgranicene i uzajamno se iskljucuju. treba insistirati na primjeni istovjetnih baterijskih psiholoskih testova kaje primjenjuju iskusni i strucni psiholozi. a pridodaje se manja posljedica.. a aka su smetnje jace i duze I pravni proplsi i zdravstvena praksa u pravilu ne nude uvijek gotova rjesenja.2 Ne postoii "samo" fizicko ostecente zdravlja i psihicko ostecenje zdravlja. koje treba ponavljati u odredenim vremenskim razmacima kako bi se dobio uvid u psihoorganske promjene i pratila dinamika poboljsanja odnosno poqorsenja klinicke slike. 50% dodaje se 10% za pasljedicu ostecenja flzickoq zdravlja. Razvrstavanje psihicklh poremecejs u 10 veli!ah dijagnostiCkth grupa prems leD 10. KvaHtetno i strucno sastavljeno medicinsko vjesteccnje podrazumijeva kompletan klinicki pregled ispitanika. ] U znanstvenoj .Hrvatskeorijentacijsketebhce za ocjenu teline povredeprava na zdravlje ostecenje ne rnoze objektivno dokazati. Deseta revuijs. sadriavaju opise osnovnih i temeljnfh psihickih poremecsjs koji mogu nastati kao pos/jedica traumatskog doqedejs. npr. razred IV.psihicko zdravlje. Miloslava Gorete. (Vidjeti tablice za kvalifikaciju pasljedica umanjenja fizickog i psihickog zdravlja) Primjer: Teska umanjenje psihkkoq zdravlja. Pslhijatrijska vjestacenJa povrede dusevnog Integrlteta. obvezuju sva pravila struke i etickl kodeksi. uz uzimanje kompletne anamneze i heteroanamneze i psihologijsko testiranje. parallza radijalnog zivca nedominantne ruke. npr. na somatska i psthtcko zdravlje acjenjuje se veta posljedica. F09. Hrvatske tab/ice su dopunjene deskriptivrum opisom. 38 . postaviti Europske indikativne tablice za procjenu ostecenja psihickog i fizickog integriteta (CEREDOC 2000) za izradu Hrvatskih orijentacijskih tablica za ocjenu teztne povrede prava na zdravlje . Europske l17dikativne tab/ice za procjenu ostecents psihickog i fizickog integnteta. F07. v)estak maze iste ocijenit! prema leD X. nega zahtijevaju dodatnu interpretaciju nalaza. u procjeni posljedica najvecoj ozljedi psihickog zdravlja. Narodne novtne. ad FOD do F99. 2008. te udzbemk Klasiflkacija mentalmh poremecei« i poremeceje pona!Janja.0. F07. Aka je rnoquce. 5udske vjestake medicinske struke.'atra. Kao pomoc u izradi vjestacenja moze se karistlff I knjiga naseg istaknutog forenzickog psihi. Kad se radi a traumatskoj azljedi 5 posljedicama kaje djeluju sinerqisticki. ocjena umanjenja 51-80%.. Radi izrazito skrscenoq opise i izostavljel7ih psihoticmh posttraumatskih pSihtcklh poremecei: u Europshm indlkatfv!7lln tab/icama. Ako su nek! psihijatnjski poremecej! izostavljeni. Kad postoji posljedica umanjenja fizickog zdravlja. a optsene podgrupe posttraumatskih trajnih afektivmh stenjs.8. traju vjestak treba utvrditi uzroke i procijeniti stupanj ostecenja. Korsakovljev sindrom.

prolaznog je karaktera.psihicko zdravlje. 3% 5% 1. _. Pritom treba procijeniti i postignutu razinu strucne edukacije i socijalne afirmacije.~ . Ocjena teiine povrede prava na psihlcko zdravlje 1. Ovdje je najmanje narusen osobni integritet._ . Ogranicenju psihkke cjelovitosti pribrajaju se bolovi i psihicke posljedice za koje lijecnlk zna da u pravilu nastupaju i remete svakadnevne individualne i zivotne aktivnasti. Ista trauma ne ostavlja jednake trajne posljedice ked svih pacijenata. Ovdje su simptorni lstl kao i kod akutne stresne reakcije no traju dulje i avis no 0 dominaciji istih ova se stanje maze nadalje podijeliti: a) anksiozne reakcije b) depresivne reakcije c)~!jeSano anks[_()z~_~:9_epresivne reakclj~ . osobe mogu imati iste smetnje._-- i 1. uz prisustva obilja vegetativnlh znakova kao znojenje. Dusevne boli i psihicke ozljede treba procjenjivati i odrediti prerna tome koliko je smanjena sposobnost osobnog i socijalnog zivota i koliko je ostecena kvaliteta zivota u odnosu na stanje prije stresnog dogadaja. Prema medunarodnoj klasifikaciji/ to su F43 i F62 Akutna stresna reakcija Traje kratko.- --- i 39 . kad se u pravilu ocekuju i trajna ostecenja psihickoq zdravlja.2. Orijentacijske tablice za ocjenu teiine povrede prava na pslhlcko zdravlje Psihicke smetnje vezane za psihkku dekompenzaciju pod ijeliti na: Afektivne smetnje Traumatski neurotski psihickl porernecaj Psthoticni posttraumatski porerneca] us/ijed stetnog dogadaja orijentacijski se mogu I Tablica 35. te moguCi utjecaj na zivotne planove takvog pojedinca uz pretpastavku poboljsanja iii pogorSanja stanja psihiCkog zdravlja.psihicko zdravlje i 0 postojanju trajne psihicke smetnje u buducnosti.Hrvatske orijentacijske tablice za ocjenu teiine povrede prava na zdravlje Ocjenu 0 deflnitivnom stupnju tezine povrede prava na zdravlje . odnasno razlidti psihicki simptomi magu imati istu psibkku dijagnozu._-- ! I I Afektivne smetnje javljaju se kao neposredna reakcija na odredeni traumatski dogadaj iii iskustvo . a pavezane su 5 ostecenjem._-_. treba odgoditi do zavrsetka svlh planiranih terapijsklh i rehablhtacijskih postupaka. kognitivnim i emocionalnim poteskocama kaje su vezane za organsku promjenu iii Cine iskljuclvu psihopatolosku reakciju. Afektivne smetnje --. znacajni otklon paznje. a razlicitu dijagnozu. a ponekad I znatno vise godina iza pretrpljene traume. zato se uvijek U obzir moraju uzeti komorbiditetne bolesti i ranije traumatske ozljede koje mogu utjecati na zakljucnu ocjenu teiine povrede prava na zdravlje . Stupanj osteceoja je poteskoca kaju asoba osjeca ked abavljanja svakodnevnih zivotnih radnji. na koja se vise ne rnoze znacajnije utjecati bilo kojom terapijskom metodom i koje treba smatrati doztvotnlm. nesposobnost rasudivanja._ ""·/bloroQ' _ •• __ •• 'h ) . do tri dana. Svaki traumatski stresni iii stetni dogadaj obuhvaca objektivne i subjektivne smetnje i vrlo cesta organski po remecaji preklapaju se s psiholoskirn.l. Osnavni slrnptorn je zgranutost. smetenost. a sadrza] psihkkih problema mora biti povezan 5 traumatskim dogadajem. Porernecaj prilagodbe Trajanje do mjesec dana. Zakljucna ocjena i vjestacenje rnoze se dati tek nakon dvije do tri godine nakon tezeg traumatskog dogaclaja koji ih je uzrokovao.: .- . lupanje srca. suhoca usta.

F43. i to na sljedeci nacin: 1. a maze se dijagnosticirati sarno tada kad promjena oznacava trajan i drukCiji naCin ponaSanja. ali je razliCitost u osobnosti prije stetnoq dogadaja. a ono nije postojalo prije stresogenog dogadaja.0 Trajna promjena licnosti nakon katastrofalnog dogadaja I 2. Aka ne dode do poboljsanje gore navedenih stanja koja mogu poprlmiti i trajne promjene. te sukladno tome i rnoqucnosti razrade traume uz dodatak sirnptoma kaa sto su tipkni flashbackovi. Takva trajna promjena llcnosti najcesce se javlja nakon razarajuceq traumatskog iskustva. Trajna promjena licnasti koja se ne maze pripisati ostecenju podrazumijeva i sijedece psibidce porernecaje: 1. F62. diskretnu potrebu ulaganja pojacanoq napora. F43.-- -. F43.22 MjeSovita anksiozno-depreslvna reakcija.1 Trajna promjena licnosti nakon psihijatrijske bolesti L 3.20 Kratkotrajna depresivna reakcija.---- Poremecaji prilagodbe.-----.-------. ali uz pojacane napore maze obavljati patrebne svakadnevne aktivnasti _---------_.-- --.------.24 Pretezno sa smetnjama ophodenja Ocjena je ovisna a moqucnosti bavljenja uobicajentrn aktivnostima. kornunkiranja i miSljenja 0 okolini i 0 sebi sarnorne. egzistencijalno ekstremnim iskustvom.-----------.Hrvatske orijentacijske tab/ice za ocjenu tenne povrede prava na zdravfje ! I -. F62.-----.- 5% 40 . Porernecaj psihickoq zdravlja procjenjuje se na temelju tacna odredenih kriterija rnoqucnosti funkcioniranja u svakodnevnom zivotu do 20%. Promjena Henosti treba biti znatna i povezana s nefleksibilnim i maladaptivnim panaSanjem.3.-- -- -. pracenjern psihijatra te stacionarnim lijecenjem.23 Pretezno s porernecajern drugih emodja.-Trajne afektivne smetnje i trajni poremeiaji llcnosti iIi rnozdanoj bolesti F62.-. F62.8 Druge trajne promjene licnosti ------------. koji se etloloski rnoze povezati s dubokim. ali j05 uvijek u okviru afektivnih porernecaja.-_-. I tu su isti simptomi koji su vee navedeni. __ __ __ 3% a) Nema/minimalni trajni porernecajl Henosti I 1.-. F43.21 Prolongirana depresivna reakcija. F43. Trajne promjene licnosti koje se ne mogu pripisati ostecenju iii mozdanoj bolesti F62 Dijagnozu treba postaviti sarno tada kada postoje dokazi 0 definitivnoj i trajnoj promjeni obrasca perciplranja. tada imamo novu kategoriju trajnih afektivnih porernecaja I. uz vrlo Posttraumatski stresni porernecaj Traje do 6 mjeseci.4 ._-- a) I '-_ ---- Biage trajne afektivne smetnje i trajni porernecaji licnosti: smetnje ostecuju subjektivni osjeca] dobrog stanja. Isti poremeCaj mora biti dijagnosticiran psiholoskirn testiranjem._-----. a to je porernecaj osobnosti iii trajna promjena osobnosti. a) Preostala psihicka sposobnost ne rnoze se u cjelini reallziratl ali uz pojacanl naper je dostatna b) Aka se javljaju smetnje kognicije (dokaz je psiholosko testiranje) te se osnovni simptomi javljaju kod maHh napora pri obavljanju uobicajenih aktivnosti c) Ako su smetnje kognicije dominantne te je obim smanjenja svakodnevnih aktivnosti j05 vise reduciran no i dalje je moguCi samostalan zivot ali uz obvezno administriranje potentnih medikamenata 10% 15% 20% I Trajna promjena osobnosti .2 mogu se manifestirati kao: F43.

I akutne paranaidne reakcije i psihogene paranoidne psihoze. te da u potpunosti funkcionira Srednje teskl psihicki po rerneca].-b) Srednje teske trajne afektivne smetnje i trajni poremecaji lienosti: preostala funkcionalna sposobnost ne rnoze se u cjelini realizirati na svakodnevnim zivotnim aktivnostima. Oni su posljedica psihlckih manifestacija koje su izazvane iznenadnim. no bltno je naglasiti da je presudan u dijaqnostickorn kriteriju koje su promjene u ambijentnom i socijalnom kontekstu.1. 2.. a do laze potpuno neovisno 0 vee prozivljenorn i iskustvenom traumatskom dogadaju.. Ceste kontrole 5 redovitom medikamentoznom terapijom i sal iii bez bolnickog lijecenja neurotski psihicki poremetaji __ ----. F40. F42. Traumatski [ Traumatski neurotski psihicki porernecajl javljaju se kao posljedica pohranjenog traumatiziranog iskustva. a aktivnosti su znacajno reducirane.1 Socijalne fobije 3. F45 Fobicno anksiozni porernecajl. podrazumijevaju 1. 3..8 Drugi fobkno anksiozni porerneceji L leo x.----------------_------.3. F42.-----------_-------.1. Biagi psihieki porernecaj. koja opet ovisi o dominaciji simptoma. F40.. Akutni psihoticni posttraumatski ~-_ 41 .2. Osnovni simptomi su Isti kao i kod afektivnih poremecaja.--. F42. F41. javljaju se i kod manjih opterecenja._---- : 3. trajne kronicne pslhoticne posttraumatske porernecaje. sto znad da ne rnoze realizirati sve aktivnosti ali uz pojaCani napor uspijeva Teski psihicki poremecaj. Prema medunarodnoj klasifikaciji to su psihicki dijaqnostickoj grupi F40. sto znaCi da je osjecaj opceq stanja dobar.Hrvatske orijentacijske tab/ice za ocjenu teiioe povrede prava na zdravlje I I I .__ ----. nepredvidenim suocavanjern osobe 5 traumatskim dogadajem koji prernasuje sposobnost pojedinca za obranu psihosocijalnog u ravnotezenoq fu nkcion ira nja.. umanjenje psihickoq integriteta prati niz tjelesnih simptoma c) Srednje teske trajne afektivne smetnje i trajni poremecaji lienosti: oslrn psihicke simptomatologije postoje jasna popratna i trajna kognitivna ostecenja. Psihoticni ~sttra~ma~:ki porernecaji dijele se na ~k~tne i prolazne psihoticne porernecaje i rjede. Zivotna aktlvnost je i kod prilagodenih aktivnosti smanjenja iii ne postoji. . te je vrlo slkna i podjela.2._ 10% I I d) 15% 20% Ii 2. F40. -~--. no jOs uvijek rnoze samostalno zivjeti posttraumatski poremecaji 5% 10% 15% 20% 2. Svakodnevna zivotna aktivnost je znaCajno reducirana Teske trajne afektivne smetnje i trajni porernecajl licnosti: psihicka simptomatologija i popratna kognitivna ostecenja trajno su i jasno prisutna. znad da su kod ostecene osobe u funkciji sve aktivnosti uz znatne pojaeane napore Vrlo teskr psihicki porernecaj.0.. kad se jasno uocavaju halucinacije. \ 2. poremecajl opisani u i sljedece psihicke porernecaje: _ Ocjena umanjene opce sposobnosti _ocjenjuje se i do 20%.0 Agorafobija 2. ----. _ porernecaj \ Nakon teskih traumatskih dogadaja cesto se razvijaju akutni i prolazni psihoticni porernecaji.------. 1 zbog traumatski neurotskih porernecaja psihkkoq zdravlja I 2.4. F44. I I Psihoticru i . F40.-. koji bez medikamenta ne rnoze funkcionirati.

i ponasama ostecenja i disfunkcije mozga F07.3. aktlvnost iii psihornotorna ukocenost i katatona ponasanja. Organski porernecaj lienosti FOl. jako lzrazen i tezak obllk. i 3.f.1.O Karakteriziran je znatnom promjenom uobicajenih obrazaca premorbidnog ponaSanja. contrecoup ozljede). _ .l<ao §to su velika uzbudenja. a simptomi se patpuno povlace nekoliko dana nakon prestanka djeJovanja traumatskog dogadaja. Akutni i proJazni psihoticni poremeeaj F23 Akutni poJimorfni psihoticni poremeeaj bez simptoma shizofrenije F23. Neodredeni organski iii simptomatski mentalni porernecaj F09 Ukljucuje organsku i simptomatsku psihozu.4.1. Trajni psihoticni posttraumatski poremecaji Trajni pslhoticnt posttraumatski porernecaji opisani su kao Korsakovljeva posttraumatska psihoza. nesposobnost prepoznavanja i shvacanja vizualnih.-o-:O-st-e----::c-e-nj-a-i--t-----nije prisutna zbog bolesti. ucenja i parncenja sve do arnnestifkoq sindroma. akutni polimorfni psihoticni porernecaj bez sirnptoma shizofrenije te akutni poJimorfni psihotieni porernece] sa simptomima shizofrenije. koja rnoze uzrokovati i rjede trajne pslhotlcne posttraumatske porernecaje sa sumanutim idejama i psihottcnim dekompenzacijama i ostecenjrna specifknih mentalnih funkcija povezanih s topografskom lezijom mozga (coup .1. 5% porernecaji Nakon teskih traumatskih ozljeda mozga razvija se organska mentalna deterioracija. 13.og lijecenja .9 UkJjucuje i organski psihosindrom. . 3.2. racunanja.2.2. Neodredeni organski porernecaj Jienost. praceni promjenom opce razine aktivnostl.__ _ .. u sklopu frontaJnog rnozdanoq sindroma i kognitivnih smetnji. gubitak sposobnosti za . koj su ranije bili poznati.2.__. .ne povrede prava na zdravlje ~um~nutosti iii ogranicene-tezeabnormalnosti ponaSanja. 50% disfunkcije mozga F07. taktiJnih i slusnih sadrZaja. 50% I \3. l Ganzerov sindrom F23.2. te epilepticna psihoza u poglavlju . pojava smetnji govora. nespecificiran. MoguCi su jaCi deficiti miSljenja. 40% r--~----+-D-r-U-g-i -o-rg-a-n-s-k-i -p-o-re-m-e-c-'-' a-ji"""""""":Jjc-'--n-o-s-ti-j-p-o-n-a---:-:Sa-n-]-·a-z-bo-g-b-o-le-st-i.3._. .Hrvatske orijentacijske tab/ice za ocjenu te..1. Kronicni psihoticni posttraumatski 3. Organski porernecaj raspolozenja (afektivni porerneceji) F06. pretjerana . zatim deficit. Kognicija rnoze biti nedostatna uglavnom pri ostecenju drugih ogranicenih podruqa mozga. Afjcirano je izrezavanje emocija. Psihoticru posttraumatski porerneceji moraju biti verificirani tijekom bolnick. .veani sustav.2.. I . I 13.1 polimorfni pslhotirnl poremecaj sa simptomima shizofrenije 5% 10% 15% 3. Citanja.3 13 \ ".9 Akutni i prolazni psihoticni porernecej. plsanja.4.. \ Pojava posttraumatske epilepsije 5 psrhotlcnim dekompenzacijama dovodi do daJjeg propadanja spoznajnih funkcija. obicno 40% \ 3.1.2. I I 3. izvodenjem odredenih radnji. kao poseban oblik reaktivne pslhoze. __ 42 .3 Porernecaji karaktenzlrani promjenom raspolozenja iii afekta. kronkni rnozdani sindrom. izgubljena je sposobnost prepoznavanja okollne. . 45% 3. takve porernecaje oznacavarno kao "akutni i prolazni psihoticni poremecajl".5. kao reakcija na konkretnu nepovoljnu zivotnu situaciju.2. psihomotorna usporenost te organske pslhotlcne obmane osjetila. nastaje akutno._ .0 Akutni F23. no depresija jer je oqranlceno izrazavanje emodja.Z.8 Bolesnik moze povrsno izgJedati depresivan. potreba i Impulse. ..__ .

Psihicki i intelektualno promijenjena fienost.med. I primijeniti Napomena: BuduCi da se radi a ocjeni psihofizickoq zdravlja ostecene osobe. a karakterizira ga vrlo teski gubitak kognitivnih funkcija. subspecija/ista za rorenztdku psihijatriju/ Neuropslhijatrijska bolnica Popovaca / Zavod za torensiau: psihijatriju. 43 :. Tija Zarkovic Pa/ijan dr.Hrvatske orijentacijske tab/ice za ocjenu teiine povrede prava na zdravlje '-_-_\ -- -Korsakovljev sindrom. Kronicni pasttraumatski mozdani sindrorn F07. sc.3.1. 80% ostecenika istodobno dijagnosticiraju integriteta Ione se u konacnki trebaju izraziti uvijek upovrede tjelesnog i povrede dusevnog primjenom jedinstvenoj ocjeni povrede zdravlja. F04-------'--- -- ------ 13.0 Jako izrafene teske kagnitivne smetnje 5 otudenjem ad stvarnosti i velikim problernlrna uklapanja u abitelj i drustvo uz nesistematizirane sumanute (psihotkne) ideje i obmane. potpuni. te retrogradna i anterogradna amnezija. usprkos terapiji koja je prilagodena pacijentu i koje se pridriava.: .. narooto je osteceno parncenje s pojavorn konfabulacija . I I: 3.3. Posttraumatske epileptlcne psihoze F07._ _ ---' Recenziju psih(jatrijskog dije/a Tab/iea izradlla je prim. kad dolazi do potpune psihicke dezintegracije.2.3. nesigurna or-ijentacija i nesigurno snalazenje u vremenu i prostoru. 60% 60% 3. dr.3. '. potrebno je temeljna epee priznata nacela medicinskog vjestacenja: ako se kod pojedinog l:_~ogovorenih nacela. \ Javlja se kod tesklh traumatskih lezija mozga. a ukupn~ postotak ne moze b~ti yeti od 100°10. s psihoticnim dekornpenzacljarna i sumanutim idejama i obmanama.0 Epilepsije kaje se tesko mogu kontrolirati.izmisljene priCe kojima nadomjestaju izbrisane tragove sjecanja. ~-.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->