P. 1
Tab Lice

Tab Lice

|Views: 1,806|Likes:
Published by gox2403

More info:

Published by: gox2403 on Sep 18, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

08/12/2013

pdf

text

original

Hrvatske orijentacijske

tab/ice za ocjenu teiine

povrede prava na zdrav/je

14. Popistablica
Tablica 1. Kvalifikacija posljedica (urnanjenja fizickog i psihkkoq zdravlja) Tablica 2. Zivcani sustav Tablica 3. 06 Tablica 4. Ostrina sluha Tablica 5. Funkcija ravnoteze Tablica 6. Disanje na nos Tablica 7. Fonacija Tablica 8. Gubitak organa Tablica 9. Kostani sustav Tablica 10. Kardioloske posljedice Tablica 11. Transplantat Tablica 12. Potpuni iii djelornicni anatomski gubitak plucnoq krila Tablica 13. Kronirne respiratorna insuficijencija Tablica 14. Posljedice u svezi 5 arterijama Tablica 15. Posljedice u svezi s venama Tablica 16. Posljedice U svezi 5 limfom (Iimfni edem) Tablica 17. Potpuni gubitak slezene (splenektomija) Tablica 18. Usna sup'jina j zubi Tablica 19. Lice Tablica 20. Stomata uz odqovarajuce lijecenje Tablica 21. Teqobe koje nastaju kod raznih oqranicenje probavnog trakta Tablica 22. Hepatitis - bez ciroze Tablica 23. Hepatitis - s cirozom " Tablica 24. Bubreg Tablica 25. Transplantacija bubrega Tablica 26. Inkontinencija urina Tablica 27. Hipofiza Tablica 28. Stitnjaca Tablica 29. Dostitna zljezda Tablica 30. Pankreas - dijabetes mellitus Tablica 31. Nadbubrezna zlijezda Tablica 32. Spclni sustav zena Tablica 33. Spolni sustav rnuskarca Tablica 34. koza Tablica 35. Ocjena tezine povrede prava na psihicko zdravlje 6 13 17 18 19 19 19 20 20 27 28 29 29 30 30 30 30 31 31 31 32 32 32 33 33 33 34 34 34 35 35 35 36 36 39

44

,""

!biroO'

HRVATSKE ORIJENTACI1SKE TABLICE ZA OClENU TEZINE POVREDE PRVA NA ZDRAVUE

lipanj 2010.

Hrvatske orijentacijske tab/ice za ocjenu teiine povrede prava na zdravlje

Koordinatori projekta: dr. sc. Mladen MHnarevic Mariea kuzrruc, dipl. iur. Jasminka Hercigonja, dipl. iur,

Autori: prim. Viktorija Bradic, dr. med. prof. dr. sc. Vesna Brinar, dr. med. doc. dr. sc. Vedran Coric, dr. meet mr. sc. Marko Velimir Grgic, dr. med. doc. dr.

sc. Dubravko Habek, dr. med.

dr. Mirna Hammoud Bradic, dr. med. prim. mr. sc. Dubravko Huljev, dr. med. dr. Vlasta l.oncarlc Papa dr. med. prof. dr. sc. Renata Ivekovic, dr. med. prim. mr. sc. Mirjana Jembrek Gostovic, dr. med. prim. Zeljka Josipovlc Jellc, dr. med. prof. dr. sc. Zeljko Krznarlc, dr. med. dr. Ninoslava LjubiCic, dr. med. prof. dr. sc. Pavle Miklic, dr. med. doc. dr. sc. Zeljko Orihovac, dr. med. doc. dr. sc. Vedrana Petroveckl, dr. med. dr. Katarina Robie Kudlek dr. med. dr. sc. Vesna Sltar-Srebocan, dr. med. prof. dr. sc. Davor Strlnovic, dr. med. prof. dr. sc. Josip Skavic, dr. med. dr. sc. Nada Turcic, dr, med. prof. dr. sc. Miroslav Vukic, dr. rned. prof. dr. sc. Dusan Zecevic, dr. med.

1:.)'

--'~biro

o

Hrvatske orijentacijske tab/ice za ocjenu teline povrede prava na zdravlje

SA 0

RZAJ

PREAMBUtA 1. 2. 3. 4. S. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. UVODNE NAPOMENE ZIVCANI SUSTAV OSJrnLNI SUSTAV

, , ,

1 3 12 17 20 27 29 30 33

KOSTANI SUSTAV - SUSTAV ZGlOBOVA KARDIORESPIRATORNI KRVNOZILNI SUSTAV SUSTAV

PROBAVNI SUSTAV MOKRACNI SUSTAV SUSTAV ZLIJEZDA 5 UNUTARNJIM SPOLNI SUSTAV ZENA SPOLNI SUSTAV MU5KARCA KOZA PSIHIJATRIJA Popis tablica LUCENJEM

34

35
36 36 37 44

pritom se nastoji voditi racuna 0 ravnotezi izmedu zastite odredenih prava osobnosti i troskova te zastite. U Republic Hrvatskoj Zakon 0 obveznim odnosima (Nar. postavio branu komercijaHzaciji i lukrativnostl instituta opravdane naknade neimovinske stete uzrokovane povrec!om prava osobnosti. Najcesce krSena prava osobnosti U svakodnevnom zivotu jesu pravo na zrvot te pravo na tjelesno i dusevno zdravlje. kOji je stupio na snagu 1. koja je vrlo osjetljiva na ponaSanje prema ostecenlrna. naCin vrednovanja neimovinske stete. rezultat su drustveno-politicko-qospodarskoq razvoja odredene zajednice.. Nekoliko godina ad stupanja na snagu ZOO 2005. za koje smatra iii da se namjerno upustaju u parnkenje iii da daju neopravdano nlske naknade. prenio na osiguratelje. nov. Donosenje opceprihvacenih tablica za vrednovanje posljedica povrede prava na zivot i zdravlje. posebno u (cestovnom) prometu. bar teoretski. sijecnja 2006. prava na zivot i zdravlje u njegovoj ukupnosti. uglavnom krivnju za lose stanje u naknadi neimovinske stete svaljuje na osiguratelje. Opseg u kojemu se stite prava osobnosti. 41/0B.. br. prlhvaca navedene tekovine civilizacijskog dosega i stiti prava osobnosti..Hrvatske orijentacijske tab/ice za ocjenu teimo povrede prava na zdrav!je PREAMBULA ZaStita prava osobnosti u europskim zemljama opce je prihvaceno civilizacijsko dostiqnuce. cilju kojem naknada sluzi. dalje: ZOO 2005). Naravno. visina naknade .osiguratelji ce voditi racuna 0 tezini povrede prava osobnosti i okolnostima koje opravdavaju dosudivanje naknade. Propisavsi obvezu osiguranja ad odgovornosti zakonodavac je provodenje tog osiguranja. Trenutno ta taka potrebna jasna pravila ponasanja nedostaju. za koju se dosuduje pravkna novcana naknada aka to okolnosti slucaja opravdavaju. a to znaCi i obvezu placanja pravicne novcane naknade zbog krsenja prava osobnosti. nista se bitno nije izmijenilo u praksi sudova u odnosu na praksu prema ZOO iz 1978. Osiguratelji su stoga zlvotno zainteresirani za jasna pravila postupanja u postupku vrednovanja neimovinske stete i utvrdivanja njene visine. RukovodeCi se upravo stvaranjem pretpostavki pravne sigurnosti Hrvatski ured za osiquranje i Inzenjerski biro d.. Krsenje.d. naravno. jer ornoqucuje pravnu siqurnost i ostecenlma i sudovlma i osigurateljima. na nacin da: utvrde potrebu klinitkog pregleda u sklopu proved be medicinskih vjestacenja Ie . Zagreb pokrenuli su Projekt izrade novih jedinstvenih medicinskih indil<alivnih Tablica za ocjenu umanjenja tjelesnog i dusevnoq inlegriteta kao posljedica ozljeda iii srnrti ukljucujuci i upute za njihovu primjenu (u daljnjem tekstu medicinske Tablice) uskladenih s medunarodnom klasttikacijcm bolesti (MKB) i medunarodnom klasifikaciiom funkcija (MKF) i po uzoru na Europske indikativne tablice za ocjenu umanjenja psihickog i fizickog integriteta. 35/05. pretpostavka je funkcioniranja sustava naknade neimovinske stete uzrokovane povredom prava na zivot i zdravlje. Prema ZOO 2005.. vodeti prttorn racuna 0 posebnostima u Republici Hrvatskoj. Pri odluCivanju o visini te naknade sud (a to znad i ostala tijela koja imaju obvezu odredivanja visine naknade neimovinske stete . Javnost. a a te kategorije trebale bi biti rewltat konsenzusa svih vaznijih cinitelja u lancu naknade stete ostecenrna. povreda prava osobnosti sarna za sebe jest neimovinska steta. vjestacirna i osigurateljima. odnosno povreda tih prava sankcionira se obvezom stetnika na naknadu stete uzrokovane povredom prava osobnosti. .. osiguratelja) iako je ZOO 2005. promjenom definicije pojma neimovinske stete nametnuo nove zadace sudovima. ali i 0 tome da se njome ne pogoduje teznjama koje nisu spojive 5 njezinom naravi j drustvenorn svrhom. (a to znati ni u praksl ostecenlka I. Zakon je tako. za koji je zakonodavac proplsao obvezu osiguranja ad odgovornosti za uzrokovanu stetu.

.' . ad 3... -.~.1 ~: Hrvatske onjentacijske tab/ice za ocjenu teime povrede prava na zdravfje da budu opceprihvacene kao jedinstveni stay medicinske struke (Iijecnika sudske medicine i lijecnika klinicara) u provodenju sudsko-medicinskih vjestacenja te od strane Hrvatskog drustva za medicinska vjestacenja Hrvatskog lijecnitkog zbora i Zavada za sudsku medicinu i kriminalistiku Medicinskog fakulteta Sveucilista u Zagrebu i drugih relevantnih institucua i strukovnih udruga). Ugovorom 0 poslovnoj suradnji br.--:'-'biroO'. U izradi Tablica kao clanovi strucnoq lima sudjelovali istaknuti medicinski strucnjacl. i to lijecnici specijalisti medicinske struke raznih specijalnasli (koji su clanovi Hrvatskog drustva za medicinska vjestacenja Hrvatskog lijecnickoq zbora) i lijecnika specijalista sudske medicine Zavoda za sudsku medicinu i kriminalistiku Medicinskog fakulteta Sveucitista u Zagrebu."" '. : . Koordinatori projekta ----------------------2 •. dogavorena je suradnja u reatizacij navedenog Projekta eili rezultat su Hrvalske orijentacijske tablice za ocjenu tezine povrede prava na zdravlje s uputama za njihovu primjenu. n. . .. veljate 2010. 17/010. .

zbog navedenih oqranicenja utjecu na opcu kvalitetu zivljenja u razlicitoj mjeri. sastavljena je prema nacellrna najnovije verzije ICIDH 3 i r '.jib1-roO"" . rnoquce je sarno onda kada se gubitak odredenog organa iii odredene funkcije u Citavoj Europskoj uniji jednako ocjenjuje.. U cisto "znanstvenu" tablicu nije moquce uvrstiti bitne drustvene i kulturoloske znacajke. zakonodavnih i drugih djelatnosti. Europska unija se u slucaju naknade stete na imovini prtdrzava naceta koje podrazumijeva naknadu stete u potpunosti. koje umanjuju svakodnevne aktivnosti cOvjeka. Buduci da ista ostecenja imaju isti utjecaj na svakodnevni zivot rnoquce je dogovorno ocijeniti umanjenje funkcija postotcima odredenim u priblizno slicno] tablici koju ce svi sudski vjestaci abvezno primjenjivati u cijeloj Europi.. a njihovu strucnost i vjerodostojnost garantiraju nacionalne krovne strucne organizacije. bit ce podloga za ocjenu neimovinske stete. pristupa se naknadi stete na temelju dogovora drustva i zakonodavstva.. Tako je nastala Tabela koja je u primjeni u nekim europskim zemljama i koja je vise rezultat uobicajene sudske prakse negoli pravag znanstvenog turnecenja. U Tabeli EU nalaze se ostecenja koje uqrozavaju aktivnost covjeka. . Ocjene zdravstvenih ostecenja kaje imaju svoju podlogu U postocima. Tabe\a EU za ocjenu ukupnog umanjenja fizickog i psihlckoq integrileta kao stupnja ostecenja. Uskladivanje financijske odstete u zemljama EU. 5tupnjevi ostecenja koji su prikazani u Tabeli samo su stupnjevi ostecenja priznati ad strane suda. Posljedice neimovinske stete.. gospodarskih. U postocima nadonalnih tablica ne ocekuju se znatne razlike medu Clanicama Europske unije. no u praksi je prihvatljiv. Skupina CEREDOC-a osigurala je suradnju poznatih lijecnika specijalista koji djeluju kao vjestao.UVODNENAPOMENE 1. U Tabeli se iste posljedice ozljedlvanja.1.. gdje se radi 0 neimovinskoj sten. Stoga je EU za izradu Tabele za ocjenu umanjenja fizickog i psihickog integriteta (Europska indikativna tabela . ocjenjuju jednakim postotkom.HRVATSKE ORIJENTACIJSKE TABLICE ZA OCJENU TEZINE POVREDE PRVA NA ZDRAVUE 1. Bitno je da pretrpjela steta na tijelu covjeka ima za posljedicu oqranicenje u tzvrsavanju svakodnevnih zivotnih radnji neovisno 0 specificnosti zanimanja."""". dakle to je "tabela obicajnoq prava". Preporuceno je prinvacanje osobitosti koje proistjecu IZ temeljnog shvacanja drustva.. odnosna kada se isto zdravstveno ostecenje u svim zemljama jednako mjeri. . Europska indikativna tabela za umanjenje fizickog i psihickog integriteta U pripremi Hrvatske za ulazak u Europsku uniju potrebno je pristupiti uskladivanju brojnih akata u sferi drustvenih. sto znaCi cqranicavaju one radnje koje su nacelno kod svakog covjeka jednake. Kod uskladivanja odstete po ovim nacelima treba uzeti u obzir kulturoloski i socioloskl aspekt razliCitih drzava. Izbor je pao na Confederation Europeenne d'Experts en Reparation et Evaluation du Dommage Corpore! (CEREDOC) kojaj pripadaju sveudltsm profesori i visoko rangirani vjestaci za odstete i procjene steta lz razliCitih europskih zemalja.1. pa je zbog toga preporuceno uCiniti nacionalne tablice.. .. To pravilo vrijedi j u podruqu naknade stete na irnovtni (materijalna/Imovinska steta) stete na osobama (nematerija Ina! neimovinska steta).._. . Ponudeni sustav nije savrsen.. a kod steta na osobama.u daljnjem tekstu: Tabela) angazirala organiziranu i djelotvornu ustanovu u Europl.

.

... ~ :::s ~:::::s C""c.!J.~ r:: (D o0 ~<tD ::J: :i ~ -. 2...NC OJ s"rfj :::I N a Vl _..J _. u .... _. .. III . n( a. ..: w N< n( _..... :J _... : » o.a p o :r-c ::tInJ <0 ..- 0< - 0. . :.." n( cr :rtD C"::J ~ =< ..... N0 ~< :::J ZN OJ ::J < iii' QI _.. . 0 N _.. C . 101 (. .J ~ro V"H ... 0- o "8 < (tit .f .(0 N Q.. (0 o o ' . (0:J: C a A n( ro :J < a :.

Isto tako ked politrauma. jer takva ostecenja Cine osobu osobito tesko ostecenorn. S brojnim posljedicama. a j kad nje nema. podrazumijeva umanjenje Opca zivotna aktivnost je zbir radnji koje covjek obavlja izvan radnog mjesta sa svrhom zadovoljenja osnovnih vlastitih zivotnih potreba. ali i 0 tome da se njome ne pogoduje teinjama naravi i drustvenom svrhom.pslhickoq i fizickoq integriteta opce zivotne aktivnosti ostecene osobe. 19. east. perzistentno vegetativno stanje svijesti) susrece relativno rijetko. U ZOO lz 2005. osteceniku pripada novcana naknada zbog povrede prava osobnosti na osnovi kriterlja iz cl. koja daju temelj za procjenu. dosuditi joj pravicnu novcanu naknadu. sadrzi kao i Europska indikatfvna tabela. Kod politraume. rnediclnskl vjestak ce postivati nacela rnedicinske struke i odjeniti smanjenje opce sposobnosti s jedino rnoqucirn postotkom. Umanjenje fizickog i psihickog zdravlja . navcdi samo neke oblike prava osobnosti dok ce ostale oblike kreirati sudska Po osnovi ZOO/2005. Tablica koju su nasi autori doradill za potrebe medicinskog vjestacenja u Republici Hrvatskoj. lOO/2005. ime. jednim dijelom na temelju medicinskog vjestacenja sudskih vjestaka. kad bi zbirni postotak bio veci od stvarno rnoquceq (100%). Pri koristenju postotka iz tablica medicinski vjestak mora voditi racuna 0 preostalim i odrianim funkcijama organizma ostecene osobe i usporediti ih s funkcionalnim sposobnostima tjelesno i dusevno zdravog covjeka. dostojanstvo. gdje se javljaju ostecenja na raznim organ!ma i raznirn organskfm sustavima. 2.Hrvatske orijentacijske tablice za ocjenu teiine povrede prove na zdravlje naknada. a to je 100%. akceptlrejucl i druge znacajne Cimbenike. Sud ce suditi a povredl prava osobnosti. a ipak preostala sposobnost ad 20% nije dostatna za samostalno zbrinjavanje pa je ostecenoj osobi s preostalom sposobnosti od 20% potrebna cjelodnevna tuda pomoc i njega. Tu je vazno slijediti opce priznata pravila: da bi medicinski vjestek odredio postotak umanjene funkcije odredenog organa ili ekstremiteta duzan je usporediti postotak umanjene funkcije 5 postotkom odredenim za gubitak organa iii amputaciju ekstremiteta postotak umanjene funkcije nikako ne moze biti veCi cd postotka za amputirani operativno odstranjen organ ekstremitet iii 5 . tjelesno i zdravlje. napustena je terrninologija koja je ranije koristena: fizicki i dusevm bolovi. cija je funkcionalna sposobnost teoretski 1000/0. opca sposobnost je cesto umanjena 80%. postoji Ii preostala sposobnost kod ostecene osobe. najznacajnije osnovne vrijednosti za oqranicenja pojedinih organa i funkcija. Kako zbirnog postotka smanjenja fizickog i psihickoq zdravlja organizma kao cjeline. smanjenje zivotne aktivnosti. praksa. dusevno (Ianak 19. tako i ostecenja pojedinog organa iii ekstremiteta iii organizma kao cjeline. nezavisno od naknade imovinske stete. ugled. koje nisu spojive s njezinom (3) Za povredu ugleda i drugih prava osobnosti pravne osobe sud ce. ako procijeni da to tezina povrede i okolnosti sluCaja opravdavaju. OVI pojmovi ce u postupku vjestacenja i sada predstavljati valne elemente na osnovi kojih ce sud utvrdivati povredu prava osobnosf i visinu novcane naknade. Postotni dio u tablici odnosi se upravo na ta umanjenja. strah i naruzenost. privatnost osobnog i obiteljskog iivota. Pod pravom osobnosti u smislu ZOO-a podrazumijeva se pravo na iivot. Vazno je imati na umu da se stopostotni qubitak svih funkcija (100% gubitak fiziCkog 1 psihickoq integrlteta npr. slobodu i dr. analizlrejuci Cinjenice koje ce odgovoriti na pitanje. st.

ILt < < I'D .o 20 .. ~ ! .N _... " n 0.:::0. ~2 ro cr OJ 3 ro ::..< o .....:::: ...A 0 ... rp :::::l 0 0 Q: o a...t :s OJ < -rp 0.g_ 0 0 111 !"'Ie ~ In N . N<m ~~ m.. i ..J 3 r . .. I N< I'D 0" If) ...._.. ~r---...-I tal r:r .. '8 rtI (D < "'0 .... a o iI ~ ! i ..::. I I In U"I N .. I1l .J Z o 3 --! 0 ~ m fII Z N' .... ... . .... 7:" III 3i n I» -c rn Z » '--' _. :R z o 0::3- ~ » . Z A ):> . ::s ~ a.. o 0 ::R :R...!J..3.... ... Z~ :s: _ -.. ..Cl I1l (!) Q.Z Z tt.::0:::. 111 "C 0 ~ 0 0 Q. "U i __ ~ • ...-.. ::-=: n QI 0~ ""C < c: OJ t....-....J..--... -§2 [ll o 3-0 J:l . . In I /Jl 0 ):> 0 :t>- < n( ~. o ~ . a . III tD C N I .... 0 I1l :::::J OJ a ~( n ro = :to. _[11 0"= I Kl'1ll :::I c 3..:...

..~------... .....J ::::l ro o! o '". n. 0: @! _ <.o .... Oll 1 I I .. !:. __ ~ __ ~ g....I tD ::::I :I: .. -s I...•• 0·' I i l 1 ... a o C" .. I-j... Ib :::s 11) o U"I o en C" III .. . o 0" ... co ! .. r% C """0 0: ::. III -. II'J( I'D n.. I: ~·I O... ~ o 1 I . _.

obaviti temeljiti klinickl pregled ostecene osobe. iii pobolj~nje stanja.3. izmjeriti moquce. i opisati klinlcki status. trebaju biti dokazane objektivnim medicinskim metodama u primjerenom vremenu za pruzanje hitne medicinske zastite. 7 . ali ce u vjestacenju umanjenja fizlckog j psihickog zdravlja koristiti "Orijentacijsku tablicu za ocjenu tezine povrede prava na zdravlje" stavljajuCi u vezu pretrpjele ozljede 5 posljedicama koje atakiraju fizicku i psihicku cjelovitost ostecene osobe. Dijagnosticirane ozljede nastale ozljedivanjem. ce procjenjivati. te se posebno koncentrirati na utjecaj ostecenja na opcu sposobnost. Medicinski vjestaci nematerhalne/netmovinske Zadatak lijecnika vjestaka je odrediti umanjenje funkcije organizma kao cjeline. netom nastalog doga6aja. UtvrdujuCi postotak smanjenja funkcionalne sposobnosti koji prolzlazi iz ostecenja zdravlja zbog nastale ozljede. moquce je jos dodati ukupno 30/0. Umanjena funkcija ostecentka mora bitl posljedica ostecenja zdravlja. ocijeniti uzrocno posljedlcnu uzeti u obzir sarno one dijagnoze i one posljedice koje su objektivnim medicinskim algoritrnima dokazane. ostecenje vida jednog aka kod osobe koja je od ranije monokulus).bi'ro 0' . Pri izradi medicinskog pomno prouciti vjestacenja zadatak sudskog vjestaka (presliku dogadaja je: kartona ako za to medicinsku dokumentaciju dokumentacije vezu stetnog koja se nalazi u spisu. dakle izmjeriti. svjesni svojih kompetencija. - ostecene funkcije. 5 medicinskog stajallsta Dijagnoze (natucenja. vet su rezultat sarno anamneze. slijedeci Medunarodnu klaslfikaciju bolestt j srodnih stanja (MKB-I0).. i to u vremenu primjerenom medicinske pomoCi i obrade. bez prelazenja granica svoje strucnostt. U nekim slucajevlma potrebno ce biti predvidjeti pogorSanje. a to znad raditi objektivno. -.-. Postupanje pri medicinskom vjestacenju umanjenja fizickog i psihickog zdravlja ce u novim okolnostima ocjenjivati po nalogu suda sve oblike stete kako navodi ZOO/1991. korlsteci se Tablicom. i klinlckim preqledorn utvrditi. trzajna ozljeda vratne kraljeznice i sllcna stanja). godine objavila SZO i MKF(Medunarodnu klaslfikaciju funkcije).Hrvatske orijentacijske tablice za ocjenu tezifJe povrede prava na zdravlje Za subjektivne posljedice koje su medicinski objasnjive. "-. jednako kao i posljedice tih dijagnoza. sudski vjestaci. •'-.. vjestak mora razmotriti kako funkcionalno ostecenje utjece na svakodnevni zivot u konkretnom slucaju imajuCi u vidu sve Cimbenike koji su speclflcni za konkretnog ozljedenika (npr. metodama po za pruzanje ako je to utjecu na zatraiiti dopunu medicinske postoji potreba). ocijeniti sarno one posljedice ozljeda koje su dokazane i koje negativno zdravlje i funkcionalnu sposobnost ostecene osobe. potres mozga. zdravstvenog i nastale ozljede. Ujecnici.:. Osnova za ocjenu je procjena posljedice psihicke i fizicke cjelovitosti koja se rnoze objektivizirati. ali se dijagnostickim metodama ne mogu utvrditi (nisu mjerljive) i nisu uzete U obzir u cijelosti pri ocjenjivanju. koju je 1992. nisu predmet ocjene sudskog vjestaka u parnlcnom postupku. ako nlsu objektivnom medicinskom obradom dokazane i opisane pri klinickom pregledu.. Postotak umanjenja funkcionalne sposobnosti zahtijeva stoga opis razlika opce sposobnosti ostecenika prije i poslije ozljede. 1. kao Sto je izrazito jaki bol iii narufenje. postotku umanjenja fizickog zdravlja (opee sposobnosti). analizirati sveobuhvatno i kvantitativno zdrav!je ostecenoq. ali i Cinjenlce da se covjek kao kompleksno bice ne uklapa uvijek savrseno U okvir koji je odreden.

Zato treba usvojiti pravilo da se postotd u Tablici ne mogu jednostavno zbrajati. posljedica jer je za obje ozljede. dakle iznad 100%. odnosno antaqonistickom djelovanju razllcitlh posljedica na iste funkcije. procjena pos/jedica. Kod medicinskog vjestacenja javlja se opasnost klasicnoq zbrajanja iscitanih postotaka iz Tablice pogotovo kod palitrauma kada su u medicinsko vjestacenje ukljuceni specijalisti raznih specijatnostL To maze rezultirati neobjektivnim i visokirn ocjenama umanjenja opce sposobnosti ostecene osobe. koja apsorbira drugu posljedicu. Druga Tablica sluzl da bi medicinski vjestak svrstao pos!jedice prema tezlni. sto znaci da svaku dijagnozu. Razredom je odredena opca funkcionalna sposobnost zivotnih obveza kaje svaki covjek abav!ja svakodnevno. U medicinskom ostecene osobe. ovisno 0 tome radi Ii se 0 ozljedi jednog organa s jednom iii vise posljedica iii se pak radi 0 ozljedi vise organa iii vise organskih sustava. posljedice: . kumuliranja postotaka uz prosudivanje 0 sinerqlstlckom. dakle nema zbrajanja postotske.._---------------------4------------ 15% 5% Ukupno se ne zbrajaju. potrebna za obavljanje vjestacenju pristup mora biti individualan. posebno svaku posljedlcu treba posebno analizirati lijecenja izravno utjecu na ve!fcinu posljedice. jer rezultati u skladu s preporukom Svjetske je promatrati U praksi postoje razlkite situacije.razred II. vee je potrebno prosudivati i primijeniti dogovorena nacela. opisati je i jasno obrazloziti. Postotci jedinstvena smanjena pokretljlvost. nastalih pri ozljedivanju. 8 . ovisno 0 preostaloj opcoj sposobnosti osteeenika kako bi se sto jednostavnije moglo odluciti 0 pravlcno] naknadi._ .--I . primjereno postotku umanjenja opcih funkcionalnih sposobnosti. Primjer 1: Ako se rad! 0 ozljedi jednog organa s dvije i/i viSe pos/jedica koje djeluju sinergisticki.. ocjenjuje se vee se red! Verificirane _. U takvim situacijama ocjena umanjenja epee sposobnosti mofe bib veca od objektivno rnoquce. i to najcesce upravo zbog zbrajanja postotaka.Hrvatske orijentacijske tab/ice za ocjenu teiine povrede prava na zdrav/je - svrstati tezinu posljedice u pripadajuci razred prllozene Tablice za kvalifikaciju teZine posljedice. Postotke posljedica isCitane iz Tablice potrebno zdravstvene organizacije MKB. veCa postiedice..------------------ I kompleksna rotacijska nestabilnost kolj~na I povreda meniscusa . nestabilnost bol u koljenu Kvalifikacija: blago umanjenje ftzickog zdravlja . iii preostaloj sposobnosti osteeene osobe. (ovisno 0 preostalim opdrn sposobnostima) u razred. s brojnim posljedicama koje razlicito utjecu na zdravlje i funkcionalnu sposobnost organizma kao cjeline.10 i MKF. a kod svakog ostecenika. su postotci posljedica i uobliciti ocjenu - U prvom dijelu Tablice rasporedeni koje su u uzrocnoj vezi s dijagnozom ostecenja odredenih organa i organskih sustava. Ozljede: Ozijeda ligamenata f meniskusa istog koljena. razmotriti posljedica lzrecenu u postotcima. _-----------. potom je medicinski vjestak duzan strucno proanalizirati.

-{k_a_o_i_z_o_lir_a_n_a_.._. Ozljede: Prijelom desnog kuka i ozljeda ligamenata desnog koljena. a u konacnki umanjiti ocjenu epee sposobnosti za postotak koji pripada ranije nastalom qubitku funkcije. Smanjenje funkcionalne sposobnosti bilo kojeq organa iii organskog sustava.niceni pokr~ti domina_ntnog rame_n_a __ .--~ 25% ~ ---+_5_0_YD_.(:. koje su posljedica ranijih ozljeda iii bolesti. Lf medicinskom vjestacenju potrebno je posebno ocijeniti. prijelom Casice lijevoga kuka i sok od iskrvarenja. __2_5_°1<_0 -~------1.-=--=--=--=-~-=--=--=-~-=--=--=--=--=--=--=--=-:-=_ ._ --__5% (kao izolirana poslj~ica 4% = '. posljedic~: Verifi<:irane _a_n_k_i_loza_k_u_ka_ ~~~~==-=--=--=--=--=-~·~-=--=--=--=-~~-=-. .)___ +_5_%----.ca. adredimo najveiu posljedicu i svrstamo je u razred Tab/ice za kva/ifikaciju tezme pasljedica._. obostrano naqnjecenje pluca.u raktu i. prijelom ruke..-lj_ed_i_c_a_=_5_D_VO~). tada postotke rasporedimo po ve/iCini.rotacijska nestabitnost k_?ljena 5% L!!k~pno Kvalifikacija: Primjer 3: Ako se rad! 0 po/itraumi gdje SU az/ijedeni razni organ~ kada nastaju razliCite funkcionalne smetnje.. kao na primjeru: 9 .:_po_s-. Qzljede: Prsnuce slezene. 5% (kao izolirana posljedica = 10~_oc)'----_-+-0_01<_0------------------1 __ L4_9_O_Vi_o .ramenu je ~redna I Ukupn~___ __ _ Kvalifikacija: Primjer 5: tesko umanjenje fizickoq integriteta . U pravllu konacni postotak ne ce bitl veCi od pos/jednjeg postotka predvidenog u razredu Tab/ice za kvalifikacijU teZine postjedtce. ---~-. Ozljede: Prijelom dominantnog posljedice: kolj~.-.razred III..k_ao_iz_o_l~ir_a_n_a----=-po_s_IJ::_-e_d_ica __ ==_1_6°_Yo---... prijelom desnog koljena i nagnjeeenje prsista. Verificirane 1-~t3la logr~. Najveioj posljedici dodajemo za svaku sljedeiu posljedicu (ne oz/jedu) 10% ako je ocjena posljedice veca od 20%/ odnosno po 5% za svaku posljedicu kojaj je ocjena 20% iIi manje ad 20%.. Verificirane posljedice: ~p~~adij~zivca~~mi~~~ke-~~k slezene smanjenje VC na spirometriji kuka nadlakticne kosti nedominantne __ -----'-35-0-~0~~~~_--.=.. paraliza torakalnog zivca ankilozadesnog i Ukupno Kvalifikacija: Primjer 4: 35% srednje tesko umanjenje fizickog integriteta .. vec se veeoj posljedici dodeje 5% za svaku sljedecu pos/jedicu.razred III.Hrvatske orijentacijske tab/ice za ocjenu teiine povrede prava na zdravlje Primjer 2: Aka se red! 0 oz(jedi istog organa i/i istog ekstremiteta (dva zgloOO iste noqe). _ ramena. 5 raz/iotim pos/jedicama/ pos/jedice se ne zbrsjsju. 100~o) _ _ _ i dispneja.razred IV. ~---'-----------------------+---------------4 0 30 /0 srednje tesko umanjenje fizickog zdravlja . gdje pripada najveca posljecJ. _ smanjenje pokretljivosti pokre~!jivost ruke .

smanjenje vida ne pribraja se i imamo smanjenje od 12.5% umanjeno za 5% prije nesrece.50/0.Hrvstske ofiJentacijske tab/ice za ocjenu teline povrede prava na zdrav/je Ozljede: prije 5 godina nastala: ozljeda medijalnog meniska desnoga koljena u predmetnom padu s kucnih Ijestava: visedljetni prijelomi oba kondila desne qoljenicne kosti 5 pomakom ulomaka (unutar zglobni prijelomi koljenog zgloba). Nada\je. trebaju biti dakazane objektivnim medicinskim metodama u primjerenom vremenu za pruzanje hitne medicinske zasnte. Oko je operirano i ugradena je umjetna leca i sad bolesnica vidi 0. visekratno operacijsko i rehabilitacijsko lijecenje. ima smanjenje zivatne aktivnosti i zbog nje je prije za SOfa. --. Dijagnoze nastale ozljedivanjem.4.- do pune ekstenzije koljena nedostaje 15°. Po tocki 1.3 jos 2. ad ukupnih 35% odbije se 5% koliko je iznosila posljedica prethodne ozljede istoga koljena i dobije se razlika od 300/0.4. -- _. kod ocjene umanjenja funkcionalne Stopostotno umanjenje fizlckoq i psihlckoq integriteta znaci potpunu nesposobnost covjeka za obavljanje bila kakve aktivnosti vezane uz zadovoljene osobnih potreba (toaleta. postotak ne moze biti vecl od 100%.8. Dijagnaze (natucenja. sposobnosti. sto ukupno iznosi 35%. jednako kao i posljedice tih dijagnoza. aka nisu objektivnom medicinskom obradom dokazane i opisane pri klinickom pregledu. prehrana. a fleksija je moguCa do 600 (00-150-600) (urnanjena pokretljivost za 2/3.5% i idrijaza bi hila 5%.- 15% .. vee su rezultat samo anamneze. ako je funkciona\na sposobnost ostecene 10 . umanjenje opce sposobnosti medicinski vjestaci ocjenjuju u postotcima od 0-100% sluzeCi se Tablicom za ocjenu tezine povrede prava na zdravlje. potres mozga. uzrokovanog predmetnim dogadajem. Umanjenje fizickog i/ili psihickoq integriteta ne postoji osobe nepromijenjena u odnosu na stanje prije ozljede.3. po tocki 1. te Tablicorn za klasifikaciju posljedica prema prilozenom modelu. Primjer 6: Bolesnica ima urodenu visoku kratkovidnost bila 0.5% = 10%.1 to je 4 x 2. Ponovno treba naglasiti da u rnediclnskorn vjestacenju. komplicirano MRSA infekcijom posljedice: desne tibije u vidu etablirane pseudoartroze - ! nesrasli prijelom r Verificirane 30% --.. fizioloske potrebe). uz obrazlozenje svih ocjenjenih vrijednosti. sto znaci da postoji smanjenje vida samo ad 7.. __ - 35% I Ukupno smanjena pokretljivost zbog ranije ozljede meniska 5% 300/0 vetoj posljedici od 30% dodaje se 50fa za drugu posljedicu. u jakom stupnju) Mecfuzbroj --.6 i ima i dalje siroku zjenicu. 1. ali 5 obzirom da ima istu posljedicu. Zakljucak Umanjena funkcija organizma covjeka mora biti posljedica ostecenja zdravlja.4. tj. trzajna ozljeda vratne kraljefnice i slicna stanja). koliko iznosi posljedica koja je u iskljucivoj uzrccno] vezi 5 predmetnim nesretnim slucajem. tj. nisu predmet ocjene sudskog vjestaka u parrucnorn ni kaznenom postupku. nesrece vidna ostrina oka Povredom oka nastala je traumatska katarakta i midrijaza.

zbog raznih drugih kronicnth bolesti ad kojih boluje ostecena osoba. vee objedinjavanje acjene (kumulativna ocjena raznih posljedica) aka za to postoje medicinski dokazani razlozi.Medicinski vjestaci ce u vjestacenju umanjenja fizickog i psihickog zdravlja koristiti "Orijentacijsku tablicu za ocjenu teiine povrede prava na zdravlje" . a ukupni postotak ne moie biti vedi od 100%.da ocjenjujemo umanjenu aktivnost vezanu uz moqucnost obavljanja svakodnevnih poslova koji se svode na brigu 0 sebi samome. povrede dusevnog integriteta. . one se u konacnici trebaju izraziti uvijek u jedinstvenoj OCjeni povrede zdrav/ja. sto podrazumijeva i zdravstveni karton ostecene osobe. Ni jedna od moqucih opcija ne smije biti zanemarena znamo: u sudskom medicinskorn vjestacemu jer . strah.da je za ocjenu posljedica nuzno prouclti cjelovitu medicinsku dokumentaciju.stavljajuCi u vezu pretrpjele ozljede sa posljedicama koje atakiraju fizicku i psihicku cjelovitost ostecene osobe. godine objavila SZOi MKF(Medunarodnu klasifikaciju funkcije).----- 11 .- Postotni dio Hrvatskih orijentacijskih tablica za ocjenu tezine povrede prava na zdravlje opce napomene Umanjenje opce funkcionalne cjelovitosti ostecenoq organizma mora biti posljedica ostecenja zdravlja.~--. ekskorijacije). . naruzenje) vjestak ce vjestaciti. posljedica ozljede poqorsa.. 1-1 l . lli da se. Neke ozljede po svojoj naravi u pocetku su lake ozljede (kontuzije. uzrokovanog predmetnim dogadajem. Ni jedno medicinsko vjeStacenje nije napravljeno ''lege ertis" aka medicinski vjestak nije proudo zabiljeske iz zdravstvenog kartana i ako nije obavio klinicki pregled i mjerenja potrebna da bi odjenio funkcionalni gubitak ostecenoq organizma. iii su one svedene na minimum odnosno osteceni je onernoqucen U obavljanju bilo koje aktivnosti i ovisan je 0 pornoci druge osobe pri obavljanju osobnih zivotnih potreba. s tek odrzanim i jedva pnsutnim vitalnim funkcijama. a u skladu sa svojom kompetencijom i iskustvom. Moguce SU i obrnute situacije. prema medicinskoj dokumentaciji. pa kod njih ne ccekujerno posljedice iako zbog kompHkacija u lijeeenju i losih rezultata lijecenja i one mogu ostaviti posljedice. .da iste ozljede ne ostavljaju uvijek jednake trajne posljedice.----------. -----. Svaka posljedica mora slijed!ti dijagnozu ozljede (MKB) i stvarni gubitak funkcije (MKF). Ako se kod pojedinog ispitanika istodobno dijagnosaciraju pOvrede tj~/esnog~. razne nelagode koje se prikazuju kroz acjenu bola. a pri ocjenjivanju ne postojl rnoqucnost pukag aritmetkkoq zbrajanja postotaka. primjenom dogovorenih nacela.da je klinicki pregled ostecene osobe neizostavan dio medicinskog vjestacenja i pretpostavka korektne ocjene. -~--~----------.Hrvatske orijentacijske tab/ice za ocfenu teline povrede prevs na zdrsvtte Umanjenje fizickog ilili psihickoq integriteta za 100% postaji aka je ostecena osoba nepokretna. da kod tesklh ozljeda dobri rezultati lijeCenja smanjuju posljedice. Druge elemente za oqenu neimovinske stete (bol.--. da podaci 0 koomorbiditetu i/ili ranijim ozljedama direktno utjeeu na ocjenu umanjenja fizicke i pslhlcke funkcije. . koju je 1992. slijedeCi Medunarodnu klasifikaciju bolesti i srodnih stanja MKB-l0. te da ih je potrebno izdvojiti i prikazati u medicinskom vjeStacenju zasebno. . .

ako nisu objektivnom medicinskom obradom dokazane i opisane pri klinickom pregledu. trebaju biti dokazane objektivnim medicinskim metodama u primjerenom vremenu za pruzanje hitne medicinske zaStlte. . . dakle nema zbrajanja postotaka. Osnova za ocjenu je procjena posljedice psihicke i fizicke cjelovitosti koja se 5 medicinskog stajalista mozeobjektivizirati.Ako su neke posljedice izostavljene u Tablici. jednako kao i posljedice tih dijagnoza. 2. potres mozga. utvrditi. medicinski vjestak ce iste ocijeniti po analogiji uz obrazlozenje ocjene. medicinski vjestak ce iste ocijeniti po analogiji uz obrazlozenje ocjene.Ako je opca sposobnost ozlijedene osobe bila umanjena prije predmetnog ozljedivanja zbog bolesti iii ranije ozljede ocjenjuje se novonastalo pogorsanje. Kod politrauma odredimo najveCu posljedicu i svrstamo je u razred Tablice za kvalifikaciju tezine posljedica. ocjenjuju se nakon zavrsenoq Jijecenja. .Ako se radi 0 ozljedi istog organa iii istog ekstremiteta (dva zgloba iste noge). odnosno po SOJa za svaku posljedicu kojoj je ocjena 20% iii manje od 200/0. 5 razlicitim posljedicama. . 12 . dakle izmjeriti. ali se dijagnostickim metodama ne mogu utvrditi (nisu mjerljive). vee se radi procjena posljedica.Postotak ukupnog umanjenja funkcionalne sposobnosti organizma ne moze biti veei od 100%.Dijagnoze nastaJe ozJjedom. NajveCoj posljedid dodajemo za svaku sljedecu posljedicu (ne ozljedu) 10% ako je ocjena posljedice veta od 200/0. vee su rezultat sarno anamneze.Subjektivne tegobe koje pripadaju dijagnozi koja je objektivno verificirana. a potom strucno obrazlofena. ocjenjuju se jedinstvenim postotkom od ukupno 3%. posljedice se ne zbrajaju. vee se veCoj posljedici dodaje SOfa za svaku sljedeeu posljedicu.Ako se kod pojedinog ispitanika istodobno dijagnosticiraju povrede tjelesnog i povrede dusevnog integriteta one se u konacnici trebaju izraziti u jedinstvenoj ocjeni povrede zdrav/ja/ koja nije vec'a ad 100%. sveobuhvatno i kvantitativno izrazena. najranlje dvlje godine nakon ozljede. . Sve posljedice nastale nakon kraniocerebralne ozljede (osim potresa mozga) iii ozljede bilo kojeg dijeJa zivcanog sustava. . Kod ozljede jednog organa 5 dvije iii viSe posljedica koje djeJuju sinergisticki ocjenjuje se veta posljedical koja apsorbira drugu posljedicu.Hrvatske orijentacijske tab/ice za ocjenu teline povrede prava na zdrav!. Dijagnoze (natucenja. Kraniocerebralne ozljede moraju biti verificirane za vrijeme bolnickoq lijecenja. a tegobe su medicinski objasnjive (uvjerljive). trzajna ozljeda vratne kraljeznice i slicna stanja). . ZIVCANI SUSTAV Ako su neke posljedice izostavljene. nisu predmet ocjene sudskog vjestaka u parnicnom ni kaznenom postupku.Ocjena mora biti objektlvna.e .

.1..~ ---. ozljeda glave i mozga __ .----'----:-'-~----"' Napomena: Za ostecenu funkciju sfinktera kod navedenih stanja dadati . kontuzijske ozljede mozga. stanje nakon operiranog epiduralnog hematoma. 2.4. Ziveani sustav -----.5.2.3.dadati Parapareza: a) pokretan uz pornoc b) samostalna pokretan c) parapareza uz spazam .3._---" ------ 1. --+--------f 2.2.1..1. Ozljede kraljesntcke rnozdine .-. II 1 -------- .t__--------i 10% I ! 3. traumatski intrakranijski hematomi Teska rnorfoloska ozljeda mozga sa klinickorn slikom vegetativnog stanja. 3% mozdlne 100% 1 2.1.1..1.bez neuroloskoq deficita Stanje nakon trepanacije lubanje.2. Potpuna tetrap!egija. stanje nakon prijeloma baze iii svoda lubanje ._-.1.2. klinicko stanje potpunog gubitka samostalnog j razumnog djelovanja (potpuna ovisnost 0 tudoj pornoci. 2._. impresijski 10m. lomovi kostiju svoda lubanje.bez neuroloskoq deficita Bolnicki utvrden i lijeeen potres mozga unutar 24 sata od nastanka ozljede ozljede kraljesnlce sa j baze 11.. Tetrapareza: a) pokretan uz pornoc b) samostalno pokreten Tripareza: a) pokretan uz pornoc b) samostalno pokretan c) aka je zahvacena dominanta ruka.---------------------~------ .-----~----------13 -_.2. 1.1. Kraniocerebralna trauma: otvorene i zatvorene ozljede glave.-.. 1. Potpuna tetraplegija.------~- ~. Posljedice iii bez ostecenja funkcije kraljesnicke : 2. od C2 do C6 kraljeska tspod C6 kraljeska 95% 85% 70% Potpu na paraliza danjih ekstrernlteta (pa rapleg ija) uz gu bita k kontrole sfinktera Potpuna paraliza donjih ekstremiteta (paraplegija) sfinktera uz ocuvanu kontrolu i 2.dadati 70% 30% 60% 20% 5% 45% 15% 10% 2. 2..3. ----_.4. Postkomocijski si ndrom I : 121 .6.Hrvatske orijentacijske tab/ice za ocjenu teline povrede prava na zdrav/je Tablica 2.1. 1. bez moguc':nosti komunikacije) Morfojoska ozljeda mozga s posljedknlrn motorickim defidtom: a) u teskorn stupnju (hemiplegija) b) u srednjem stupnju (teska hemipareza) c) u blagom stupnju (blaga hemipareza) Morfoloska ozljeda mozga 5 ostecenom funkcijom govora: a) u teskorn stupnju (afazija) b) u srednjem stupnju (teska disfazija) c) u blagom stupnju (blaga disfazija) Morfoloska ozljeda mozga 5 ostecenorn cerebelarnom funkcijom (vrtoglavica. 35% 10% 1. Ozljede kraljesnice 5 trajnirn djelornknirn ostecenjern funkcije kraljesnicke rnozdine uz ocuvanu kontrolu sfinktera (tetrapareza. 5% 1.-.1.2. ---------'-------. smetnje ravnotefe stajanja i hoda) Operirani intracerebralni iii subduralni hematomi . Posljedlce ozljeda kranijskih iivaca --. parapareza) 2. 100% i 1.1. 80% 60% 20% 60% 40% 20% 1. Posljedice traumatskih -~ .1. tripareza.rnotoncka i senzornotoricka ostecenja ! 2..2..1.1.2.1.

hypoglossus 8% 12% 30% 20% 40% 14% 60% 10% 5% 5% * ! 3. 3.1. posljedice ozljeda plexusa i perifernih iivaca 4.' 4.3.1. 4. sto se vidi iz sljedeceq: potpuno gluha osoba ne samo da nema rnoqucnosti komunikacije slusanjern nego je uqrozena U svakodnevnom zivotu jer osjet sluha sluzi za izbjegavanje svakodnevnih (cesto po zivot opasnih) situacija. 4. paraliza jednostrana 3.7 puta (esci nego u cujuCih vrsnjaka (Dammeyer J. I I ! . glossopharyngeus N.1. Psychosocial development in a Danish population of children with cochlear implants and deaf and hard-of-hearing children. ParaJiza brahijalnog plexus-a Djelomicna paraliza brahijalnag plexus-a (Erb iii Klumpke) Paraliza aksilarnog z_jyca ParaJiza radijalnog zivca Paraliza n. Paraliza n. J Deaf Stud Deaf Educ. primjerice dolazak automobila pri prelasku ulice.2.3. peroneus-a a) jednostrano b) abostrano Paraliza glutealnog zivca a) jednostrano b) obostrano 15% 25% 20% 30% ' 20% 30% 10% 15% -~ t- i I I L i I 4. pareza obostrano 3.----_ N.4.2. 4.4. -_- I i ----- -- ------_---~ 14 . 2010. oltactorius (anosmfja) Pareza n. zvona na vratima.23 \ 4. * \ \ rntsli se na kompletno gluhu osobu koja nema uopce rehabilitiran sJuh.Hrvatske orijentacijske tablice za ocjenu teiine povrede prava na zdravlje _ 3. .6.1.2. statoacusticus a) jednostrana qluhoca b) potpuna gluhoCa na oba uha N.15:50-8) • l 4. ulnaris-a 60% 35% 15% 30% 15% 15% : Napomena: Gore navedeni postotci odnose se na daminantnu nedominantnoj ruci. 34 1.2.---- -.1. accesorius N.3.1. l I ruku. trtqerninusa ---_--_- ---- 5% 5% _ N. 3. tibialis-a a) jednostrano b) obostrano Paraliza n.1. 4. -_----- _. Ruke ! 4.2. 3. raznih zvucnih signala upozorenja itd. Funkcija sluha povezana je istim (VIII.2. a u gluhe djece i mladih su psihasocijalni problemi 3.4. femoralis-a a)jednostrano b) obostra no Paraliza n. facia lis I 3.5.1. • gluhe osobe cesto su psihicki promijenjene zbog svag hendikepa. curenja vode. rnedianus-a Paraliza n.1.1. parallza obostrana N.2. pareza jednostrana a) zahvacena jedna grana b) zahvacene dvije grane 3.3. postotak se umanjuje za 5%.3. 4. Aka se radi a posljedici na .1.) zrvcern 5 osjetom ravnoteze i spada u filogenetski starija (dakle vaZnija) osjetila. Noge \4.4.3.7.3.6.5 3..2.

.2. poteskoce U sjecanju 40% ! ~. Kombinacija cestog zaboravljanja i time uvjetovanih cestrh problema uI r:I --. problemima .. sa senzo~otori~.4.1. 4 K nitivni i senzomotoricki mjesoviti nedostaci .. ---'_ 15 1'_/" .9 J narOCito Je osteceno pamcenJe 5 pOJavom k0 f a bu IaClJa. -.2. t~o~puni iii dj~l_omicni _Qubitaksposobnosti uce_nja: __ Napomena: Nije dokazano da postoji posttraumatska demencija. Radikularna ostecenja su obuhvacena tockarna tablice pripadajuCih ostecenja kraljeznice 5 neuroloskorn simptomatologijom.-----r 5.______.3.1.• 25% ._- .". 5.biroQ. dezinhibicija i -t-es:C-'k-i-p-o-r-emeeaji U ponasanj~ koji ~.. stabo parncenje.2.ake kognitivne smetnje su: smetnje paznje.- Lagani obllk uz rastresenost.-.. la~e kognitivne smetnje Slika ovog ostecenja razlikuje se od postkomociijskog sindroma.koji sa kognitivnim u· znaeajnojnedostacima kad mjeri koji -+--- 100% I ! 5.nemoguCa~aju . .3. . - 5% demendja I Potpuni I gubitak sposobnosti samostalnog razumnog djelovanja.1.-~ ! 4.3. J . .SOcij~lizaCiju.Hrvatske orijentacijske tab/ice za ocjenu .~- Tezak obltk sa promjenama instinktivnog ponaSanja. --- 5.3. Smetnje upamCivanja Korsakovljev f--5. teitae povrede --. Takozvana "Alzheimerovog tipa" i senilna demencija nisu posttraumatske. i. -~ ~ ~smdrorn.. . _-_. slabom koncentracijom. poqresno prepoznavanje.- prava na zdravlje I- _-_ .-. Srednje tezak oblik sa djelomicnirn usporavanjem urnnlh -sposobnostl..'. konfabulacije.svaku . lak zamor kod psihkkih na prezanja.... _- -_ . nema prepoznatljive sposobnosti stvaranja meduljudskih odnosa nedostaci.. s problemima uparnciva nja i percepcije.5..1.kjm nedostacima kO]1onernoqucaveju odrzavanje samostalne eqzistencije u 1 I 60% i L_ __ -'------sv_a_k_od~evnom zivotu _. Front~lni 1 1-- i E.2. tezim uklapanjem U obitelj i drustvo nagona. usporenje idejnih procesa.3. 5 12 .. osjetljivost na glasne surnove.5 otudenj~m uklapanja U obitelj i drustvo od stvarnosti . 60% 35% . Napomena: Paraliza ishijadicnog zivca a) jednostrano b) obostrano --------. neslgurna: U • orijentacija i nesigurno snalazenje u vremenu i prostoru. 20% I -- 5% -. svakodnevnom zlvotu i potrebe za koriStenjem pornoci za prisjecanje. -- I 5. 30% 40% I 5._ 60% I I ' I 5. sporost. . mali iii nikakvi problemi sa uklapanjem u obitelj i drustvo _... Jako izrazene kognitivne smetnje.:. s afektivnim smetnjama i teztrn uklapanjem u obitelj i drustvo _.. Kod djelomicnog ostecenja (pareze) perifernih zivaca odreduje se 1/2 postotka potpune kljenuti perifernog zivaca.4. gubitka afektivnim smetnjama. !----. afektivna nestabi Inost (preko 2 godine trajanja) 5. __ Jako Izra£eni sen~omotoricki oqramcavaju samostalnost 80% -- onemogu~avaju usp()stavtjanje ~dnosa sa drugimljl}dima . poteskoce prj ucenju. -i velikim . _.3. v' g. potpuni: javlja se kod teskih traumatskih lezija moz a a kara kte rizira a vrlo teski ubitak ko gnitivnih funkciia ~.. _ . Kognitivne smetnje rnozdanl sindrom Jako izra2:~n oblik.

neprorrujenjena sposobnost razurrujevanja govora ~::l~!~g. I ! 5..4.5. odtirn ---.Hrvatske orijentacijske tab/ice za ocjenu tehne povrecle prava na zdrav/je l}---'----- I ~ognitivne \ [ 5. djelornienoq iii potpunog gubrrka nagona Viii gubitka sposobnosti za sarnokritknost.ftaka svijesti -- Jednostavni zarisni napadaji.---- - 50% 25% porernecajern u parncenju. anestezije.6.-------- -----.L_. dijagnosticirani i -potvrdeni. fonnikacije te hiperalgezije i II spontani bolovi__nakon ozljede).= 5. parafazjja.1.2.4.7.6. Za sve posttraumatske kognitivne smetnje i komunikacijske smetnj_e obve~an je_nalaz_psihologa j logopeda. smetnjam~30% 10% I f~5. I 50% _ 30% l00/' --- Epilepsija_ koja s~ tesko.OOA n~pada i_ucesta!osti napada kao i n~spojavama _u lijecenL_ __:___ _ iii S. '1 smetnje sa statnim smetnjama koncentracije.6. Deaferentacijski bolov! kronicni bolovi koj! nastaju neposredno iza povrede perjfer~og I ~~~nog sustava. 80% i 5.3. aleksijorn. uz obvezan psihologijski test koji jasno razdvaja ranija i novonastala intelektualna ostecenja. 'kauzalgija.---------.akl ob. ~ terapiji koja je gotovo prilagodena pacijentu i koje se on pndrzava) svak~dnevnj~ nap~dajima jednoznarnirn. ___ . dizestezije. fantomska bol. hiperestezije iti parestezije.----r 5.l_ikafazije ~ t~skoCama U pronalaze~~u nj~i I reproduciranju... _ . d koja se rnoze dobra --- kontrolirati -------- 5 dobrim I terapijskim _j i I to 'L'-----. I 3% 16 .6. uz oclte senzomotoricke nedostatke i tesko odrZavanje samostaJne egzistencije u svakodnevnom zjYotu Kognitivne smetnje sa ocitim usporavanjem idejnih procesa.._.1. ~-~ Teski _?blik .1. talamacka bol (hiperpatije. parncenja. probtemima u razvoju kompteksnih strategija i _ u kombinacijl sa Jakim senzomotorickim nedostacima _ __ \5.afaZije sa nerazumtjivim razuml]evan]a govora govorom. maze ko~~r~lir~ti 5 cestim napadajima (vise puta u rnjesecu) ! nuspojavarna u_II_:_Je_c_e_n:_Ju_______ Epilepsija t I .~~.5.STomunikacijske smetnje -----'---------.ediSnje9"j---- 0_ 5..2. Oni predstavljaju popratna ostecenja. ~ --5.bic~i~'--------------.. kao sto SU refleksna stmpaticka distrofija.1.2-. -__ __ Epilepsija koja se ne maze kontrolirati (usprkos terapiji koja je ] prilagodena pacijentu i koje se on pridrzava 5 psihickorn i intelektualnom deterioracijom (+ psihotkne dekompenzacije) uz svak~nevne napadaje __ __ Epilepsija koja se ne maze kontrolirati _ (usprkos 5 '! Analiza neuropsiholoskih sindroma i ocjena stupnja ostecenja mora se temeljiti -na preciznirn specijalisticktm i lijecnickim rezultatima. : 56 1 4.4. posherpeticna neuralgija. - I Napomena: ___ k-c- l.----. EPileps~egb:~o~~. . hipoestezije. _ ~u 5. p~~ma ~~~~---. nesposobnosti snalazenja u komp!eksnim situacijama..

Ostecenje suznog apara~a 1. I I Afakija .-. 1--- koncentncno suzerue vidnog polja na preostalorn oku a) do preostalih 20 stupnjeva perifernog vidnog polja 10% _--+--_b---.6.5% Napomena: u slucaju da je na drugom oku vid oslabljen za vise od t-ri-d---:-e-s-e-ti----'-ne-.2. .6. ! b) do preostalih 5 stupnjeva perifernog vidnog polja ---------+-.1.2~~(~ ------j Pribraja se po 2. PTOZA.0SJETILNISUSTAV 3.1.6.------ 1.------.__ -+_bL~aoba oka _~ina preostalo_m~_ l___!. DIPLOPIA ! 121 ~ Diplopija kao trajna i ireparabilna posljedica ozljede aka (sto avis! a polozaju dvoslike i je Ii po~~ebno zatvaranje .1. MIDRUAZA (I/I~-~~Ec'A] AKOMODACIJE.L_--------------------. .-=--=-----+----------:-~----=-.~-- _5_°/:_ 1 i 1.1.3. ------- 21% -- -+---~%j 15% 21% . _ 25% OSTECENJE VJEDA. PSEUDOFAKlJA --.1.3.-- 7% ----t-----.--------+-._! 1. Oci ---:G-U-B-rr-A-K---:-VI-DA-.2.- 2. ali ukupni zbroj ne I 1.3. OSTECENJE SUZNOG APARATA 1.4.jednostrana __ -.3. oa 1. all ukupni zbroj ne rnoze prekoraCiti ukupnih 25% _ -- 1A~i·-----.---I-A-fa-k-ij-a~ o~~trana.- L--.-Napomena: r----- I -.iskljuCivan]e jednog oka).-o_ze~pr_e_k~raciti 80% ukupn ih Peudofakija a) jednostrana b) obostrana prlbraja se po 2.--------.6.iSma-njenje vida za svaku desetinu vidne(Xtrin-e-------------2..6. 1.2. VIDNA POUA r---------.-z-a--sv---'---a-k-u----l sljedeCu desetinu smanjenja vida ozlijedenog oka odreduje se 5% Tablica 3.a) na jednom oku -. Napomena: ! 15.-----_m------. -+-------+-_____ 10% ID_O_V0----l \-1. 10% Napomena: Pribraja se po 2.~.5% 5% ali ukupni zbroj ne .6. Kvadrantanopsijaprema vrstl ----17 Centralni skotom u vidnom polju . AFAKIJA.4.5.-_-=~~_-_-=--=--=--=--=--=-~-=--=--=--=--=--=--=--=--= __ __ 1. b) do preostalih 5 stupnjeva perifernog vidnog polja --.1. ----Koncentricno suzenje vidnog polja na oba oka: a) do preostalih 30 stupnjeva perifernog vidnog polja 1. I-Ostecenje v]eda --.HlVatske orijentacijske tab/ice za ocjenu feline povrede prava na zdrav/je 3.-_-_.----. 2_1°(0 7% 21% ------+-------. POREM_EOu KONVERGENCUE._-_~.---------:--------:.3. Potpuni gubitak vida na jednom oku 25% l.4.2.---------~---.5% za svaku desetinu -~imanjenja vidne ostrme..--------1-0% ---'-.5% za svaku desetinu smanjenja vidne ostrine.---)_do_preostalih 5 s~_upnjevaperife!_~og vidnog polja Koncentricno suzenje vidnog palja na jednom oku: a) do preostalih 30 stupnjeva perifernog vidnog polja 1. maze prekoraCiti ukupnih 25% __ ---.-" ----. Potpuni gubitak vida na oba oka 80% ------------------------4~--~---_1 . Ptoza (ovisno oposljedicno~ ispadu u vidnom polju) 1.5% za svaku desetinu smanjenja vidne ostrine.----------------------1.3..4.-S-M-_(\-N-J"-E-N-A-V-_I-6N-A-O~ST-_':U=_N-A_ -_.-.

'~. .2. ·i~l-:.. 60% 14% 2.r __ ___j~J . Promjene vidnih palja ocjenjuju se na temelju najmanje dva nalaza vidnih polja koja su napravljena u razmaku ad 6 mjeseci..... .. -- 8 10 ..30 35 . Uho. Nakon sto se izracuna srednji gubitak sluha iz donje tabHce se iscita koliko to nosi ukupno ostecenje u postotku.. dobiveni zbroj za 4 frekvencije dijeH se 5 deset. Objasnjenje: ostecenje u pojedinoj frekvenciji rnnozi se 5 adgovarajuClm koeficijentom. Srednjigubitak sluha (za dste tonove) Ocjena gubitka sluha u za zracnu vodljivost. mjereno u decibelima.1..~- _- 10 12... 2000 i 4000 Hz primjenam koeficljenata vaznostl 2. 3 odnosno 1. Zbroj gubitka sluha dijeli se 5 10.- . odabire se posljedi~ odnosno pastatci raznih pasljedica se ne zbrajaju. Oslabljeni sluh Ocjenjivanje se abav\ja u dva karaka: 1.2. .. a budud da je ukupni zbroj koeficijenata 10.1...1.-r--'- Od 80 . grlo i nos 3.. opsegu te avisno a postojanju vida U sredisnjern dijelu vidnog polja) - -- 5% 10% ostecenja 5 60QI< 0 ~ena: Ako p~st~ji vise p~s-iJedica oZ\J~de aka.. .1.- - 2 ----4: +------~jI = :~I· ____-. 4. vazeca je sljedeta ta bela: SrednJi gubitak 0-1-9 sluha 20-i~30-~0-49 - u dB 0-19 0 2 I _ 4 6 6 8 ..Hrvatske ori/entacijske tab/ice za ocjenu teiine povrede prava na zdrav/je E f76 L_ _ JUkstacentra!ni I p~Hacentra!ni skotorni uz odrzanu vidnu oStrinu a) jednostrano b) obostrano Hemianopsije (avisno 0 vrsti.~-+. odreduje se 6 mjeseci od operacije. 50' 55 12 14 20 14 18 -25 60: l 18 .--+=__:!I_ ::1 _ ~~~__ :~-l~-+-- ~.. 1000. 1 I I_ b) jedno?trana . Ostrina sluha Tablica 4. Ostrina sluha Potpuna gluhoCa a) obostrano 2. 15 20 _ 25 30 40 45 .. u slucaju SOD. ~-5 0-59 60-69 - 70-79 ._12 15 r---20 25 -.2. Prvi nalaz vidnog polja potrebno je uciniti u prv?m mjesec~ nakon ozlje~e_~ 3... najv~Cim postotk~~ Vidna ostrina nakan operaoje zbog ozljede aka.- . .

~azuml)iv gOYo:-) 10% 5% 19 .rablic~-7. Disanje na nos kO}aSene maze . 2.2.-p-r-e-m-a-o-pse-g-u---.~~. Smetnje s/usanja Prethodno ocjenjeni stupanj ostecenja usporeduje se s rezultatima govorne audametrije kako bi uzeli u obzir eventuafne smetnje slusnlh osjetila (posebno "recrutementa" iii slusne preosjetljivosti) koje povecavaju ostecenje funkcije.-------------. 1 2.-_ 5 5 6 3 3 4 ._---- 100% 90% ~ 0 0 0 0 - 1 1 2 2 ~% ____ f--- 1 __ 2______ 1 2_ 2 -f- l <50% % - 3 4 --c--. Maze se posta viti i nizi stupanj ostecenja kajim se mora uzeti u obzir da slusno pomagalo smeta posebno u bucnoj okolini._L.2.1. Funkcija revnotede I" I. Tablica S.~~~.-__ a) Nepotpun? o~tecenje (djelornkno sacuvana funkcija) b) po_punaostecenje (nema OdgO~Ora) Jednostrano vestibularno ostecenje a) Djelomicno b) Potpuno 10% 2~%_ 1 : 222.2.F01~~cij~ --__ --AfonJJa I: 2.4-2.~ljrana-(-~-ko-l-ik-o-j-e-t-ra-u-m-a-t-s-k'-. Sljedeca tabeta sadrf prijedloge za dodatne stupnjeve ostecenja koje se maze dodati procijenjenom ostecenju za (lste tonove. iZli]e2itf:---. '. Obostrana jako smanjena prohodnost nasa jako sma~E~ohod~~st nosi____ _ 3.4.------- 4% 10% ----'-- Be~_ignipac()ksizm?lni napadi vrt()9lavice 3:~ 3. ovisno 0 rezultatima liminalne tonske audiometrije: ~-.----. u-V]-'-e-to-Y-a-n-o-) ---------. Disanje na nos ~~LikCija Tablica 6.------.--~__ -1-.__ - --.-~ 30 Vo _ Disfonija a) teska (tih.3. -___.1. podrazumijeva se poboljsanje taka da se usporeduju krivulje sluha 5 j bez slusnoq pomagala.1.2.2.f-------5 6 7 4 4 5 6 ----_ 7 8 Ako se nasi slusm aparat.3. Fonacija I 2. 3 4 -----4 3 1------- 3 4 ._ - j _J~t~ana I Obostrana kome!etna n~prohodnast nosa .. -~ 1 Ti.'. 1---------.1-------f--::--::--:-----.-~I Razabirljivost 100% 90% 60%) 80% 70% <50% ------f-.2.----------r--.----- --- ---- --- ~_ C 3.3. .4. Funkcija ravnoteze I Obostra no vestib-u-l-a-rn-o'-o---'sCC-t-ec--::-' e-n-je-s-o-b-je-kt-iY-n-im-s-m-e-t-n-ja-m-a-.----3-0A-~ 3.Hrvatske orijentacijske tab/ice za ocjenu tefir~e povrede prava na zdravlje 2. L_ __ __ . slabo razurnljiv govor) __~ _Iaka(tr~jna promuklost. 2.

:!om tra heostomom 2.. kao i za same ekstremitete. KOSTANI SUSTAV ~ SUSTAV ZGlOBOVA Nalaze koji ovdje nisu opisani treba ocijeniti klinickirnnalazirna (analogija).~~------ 4. Gubitak organa Tablica 8. Amputacija I·Mogu~nosti protetskog zbrinjavanJa -danas-n-[su takve da se zaista zamijeni funkcija gornjeg dalje u \ ekstremiteta jer proteza ne pruza pacijentu nikakav osjecaj. vrijedi da ukupni zbroj ostecenja NE predstavlja zbroj pojedlnih stupnjeva ostecenja. Kod procjene smanjene pokretljivosti zqlobova uvijek je potrebno radiolosku usporedbu s kontralateralnim. Kostani sustav ! . Za slucaj dokazane posttraumatske. ali bezuspjesnoq lijecenja iii ako je nakon smirivanja klinickog nalaza i normafizacije laboratorijskih parametara doslo do egzacerbacije procesa. viestak ce to i ~ ~~:mkretnom sluCaju uzeti u _c:~~i~_n~~_n3_?ince od s_!upnja ostecenja koj0~pre~laze da 20 ._.5. 1. dodatni stupanj ostecenja stoga je opravdan.1. ----I 5 traj.2.5. usporedbom s odqovarajuce opisanim izmjerenim Za zglobove jednog ekstremiteta.5. Gubitak organa KompJetn( g-u-b-it-a-k-la-r-in ksa 2.3. Zbog toga se postojanje endoproteze u principu opravdava stupnjem ostecenja od 10% do 15% i U slucaju optimalnog postoperativnog rezultata ukljucujuci sva oqrankenja u svakodnevnom zivotu koja su neminovna nakon ugradnje i najsuvremenijih modela zglobnih endoproteza. Takoder zbroj stupnjeva ostecenja za sve anklloze svih zglobova jednog ekstremiteta NE smije prelaziti stupanj ostecenja za (anatomsko) potpuno osteoenje iii (funkcionalno) potpuno ostecenje ekstremiteta. nego rezultat njihovih medusobnih djelovanja. Ako se ispostavi da funkcionalni rezultat nije objektivno zadovoljavajuCi. __ . sekundarne artroze pnbraja se 5% postotku ostecenja koje je utvrdeno na temelju funkcijskog deficita zgfoba.2. 1. Tablica 9. izvrsiti klinkku. 2.5. Kod inflciranih pseudoartroza potrebno je pribrojiti 50% ad postotka za osteomijelitis doticne kosti."-------_ . -I Gubitak I a) i b) ! Potpuni gubitak nosa uske .Hrvatske orijentacijske tab/ice za ocjenu teiine povrede prava na zdravlje 3. a po potrebi i U slucaju endoproteza velikih zglobova treba uzeti u obzlr da endoproteza ponovno ne uspostavlja primitak oodrazaja i uspjesnu funkciju (propriocepciju) i da je endoproteza za dotknu osobu u svakodnevnom iivotu uvijek povezana uz odredene napore. Kod osteomijelitisa stanje se smatra definitivnim nakon 2 godine adekvatnog. tada vrijedi da ovi prlnclpljelni nedostaci endoproteze budu pokriveni nedostacima funkcijskog deficita.-----Djelornicnl Potpuni 50% 3% 6% 25% ------------------------. neozlijedenim zglobom. Aka postoje poboljsanja. GOR"]I EKSTREMITETI -_. U slucaju pseudoartroze stanje se maze smatrati definitivnim minimalno nakon 2 godine kontinuiranog lijecenja iii u slucaju teskoq komorbiditeta kojl predstavlja kontraindikaciju za anesteziju i operacijski zahvat.1.

9.1. eventualna tegriraju. Artrodeza I ankiloza u funkcijskom Polozaju-a} kod odrzane pronacije/supinacje ~. 2. _. Pseudoartroza klavikule kosti ------~---. End~proteza~_amen~ uz sukj~dan funkcijski deficit _ - -- 5% -----_--.labavost ramenog zgloba ui-iskljucenje habitualne-luksacije ._--. 15% --.2.5..-------------. Potpuna amputacija gornjeg ekstremiteta I~ 1.1.2. Lakat -------------. dukcija i_unutarnja rotacija... ---------------. retr~~eksija i addukcj~ Dominantno 2. Amputacija ruke (rame pokretno) gor-nja i srednja tredna f---- Dominanto ~ rT 1.30% 20% ------_- hd f~ p i _I_Dominantno 5% 12% 22% -- 1_ Nedominantno 3% 10% 18% --15% _- -_-- 20% -- 1.____ 24% 34% Dominantno S% 10% 25% 20% 30% Nedomi nantno --------3% ---- I~ >----- ontrakture -- .3._. .. ----------iestak ocjenjuje ukupni nedostatak ekstenzije j fleksije pri cemu se stupnjevi ostecenja obvezno Takoder treba dodatno razmotriti umanjenja a ne dodaju.1. ocjenjuje se tako da se postotku jednog ekstremiteta doda 500/0 stupnja ecenja drugog ekstremiteta. 2._----- ~ 1.6. Nepravitno zarastao prijelom kljucne kosti _ Nedominantno . ~ ~ 11.7.1. Kronicni osteomijelitis nadlaktkne 2.----1: --Dominantno -------------+---" _- Nedommantno -- b) kod 9 u~itka fu ':1_kc~e roClacije! supinacije ___ p ._-- --f-------~- 5% -- 20% 15% 5% 12% - 2.----- 5% 5% 25% 15% - 5% . 15% _ _ 21 i:_/:.1.--------- I b) do 2/3 i~. sl_ijedeva~jska rotacija. -1. Amputacija podtaktice kontrakture tr~cina _------------ -------- Nedominantno -65% 60% 60% 55% 55% _ 50%1 ------50% 45% 90% ruke uramenu - .3.3._"_----. Kontrakture --_.4. Rame staji sest osnovnih kretnji ramena koji zajednicki osigu~avaju funkciju.onja ..2.2._'------ ----- .. .--- 1. -3.preko 2/_3 1 _ 8% ._-------2.2. Pseudoartroza nadlaktlcne kosti . -----kstu oduzeti odqovarajucu vrijednost.. _-----.8. Kronicni osteomijelitis kljucne kosti --- . ~ ronacijej supinacije.ramena. "" -_ . Ankiloze --a) kod fiksirane scapuJe (Iopatice) 35% 25% b) kod slobodne_ scapule (Iopatice) .4.1.HIVatske orijentacijske tab/ice re ocjenu tefine povrede prava na zdravlje . ~ Amputacija oba ekstremiteta iii amputacija dijela stremiteta.2.5. Tri osnovne kretnje su antefleksija.---------------a) Lakoga stupnja (do 1/3) b) Srednjega stupnja (do 2/3) c) Jakog stupnja (preko 2/3) 2. nkiloze ~~ .- :'~birod. Amputa_c9a nad~aktice~. Smanjena pokretljivost: a) do 1/3 -- -------- --- . Af!1puta~ija obje kitoze j .3... Svaki ad ovih kreta je ad znacaja za radnje u svakodnevnom zivotu.--.

Ankiloze a) u ekstenziji 10% 15% b) u ravnini 5 podlakticom 15% 20% 25% 30% .5. Ona ovisi a uCinkavitaj izvedbi vazmh funkcija hvata (vrste hvata).birod..c) u fleksiji Kontrakture ------1. To podrazumijeva an~~iticko istraziv~~je sake. Amputacija od 2. l/i.:. prsta a) Kaziprst b) Srednji prst c) Domali i mali prst Za gubitak jednog clanka palca odreduje se odredenog za gubitak cijeloga prsta. Smanjena pokretljivost: a) u manjem opsegu b) u srednjem opsegu c) u jakam opsegu Dominantno ~--~-~~----- - Nedominantno 4%1 6% !<----~~--~-=--------I 10% 25% 8% 12% ~-----------i 1.Hrvatske orijenfacijske tab/ice za ocjenu teiino povrede prava ns zdrav!fe ! Izoliran-a aste~enja pronacije/supinacij::.__1.2. rO~!~ni osteomijel~!s pakane il! lakatne kosti K _ 1.3. Amputacija cijele sake r-------------11.4. Amputacija palca a) Gubitak Me + PP + DP b) Gubitak PP + DP c) Gubitak DP ---- 1- Dominantno 55% 80% -t--------- Dominantno +- 26% 21% 12% 12% 10% 4% 10% 8% 3% 1.:st-u nije dovoljno buduci da se na taj nacin medusobno djelovanje prstiju (sinergija) ne uzima u obzir.1.5. Rucni zglob ---. Sinergija se razlikuje prema broju doticnih prstiju: a) gubitak dva prsta: postotku za gubitak vaznijeqa prsta dodaje se 50% stupnja osteceoja za gubitak manje vaznoq prsta b) gubitak tri prsta: postotku za gubitak najvaznijeqa prsta dodaje se 60% stupnja ostecenja za gubitak dvaju manje vaznih prstiju c) gubitak cetiri prsta: postotku za gubitak najvaznijega prsta dodaje se 75% stupnja ~stecenja za gubitak trijU~~.4. A~putacija vise prstiju (ko-mbinirano): Jednostavna zbr~janje stupnjeva ostecenja po~p. Kronicni osteomijelitis obje kosti podlaktice 15% ----..4.4.nje vaznih prsti~ju _ L- 22 . Najvaznija funkcija sake je hvat.. do 5.sake 15.5..----.3. .>._--1... a kod ostalih prstiju 1/3 postotka 1. Ankiloza u funkcijskom polofaju 1-' --.3. Vjestak provodi ~----.Saka . ~mputacija o_bje.3.----------'---~--___.5. pokretljivi i osjetljlvi._.1.3.5..5. Amputacije prste koji su dovoljno dugacki.4. Dominantno Nedominantno 1.2.6.---- [-1. _ Dominantno 10% 3% 6% 10% 15% Nedominantno 1. Kantrakture a) u manjem opsegu b) u jakom opsegu 8% 3% 5% 10% _1_.5..--------.. i Napomena: .3.

6. .- --'_ Kada bi jednostavno zbrojili stupanj ostecenja za izgubljeni parae (PP + DP) i stupanj ostecenja za ostale izgubljene prste/prst (obracun prema nacelu sinergije u prethodnom odlornku). . Amputacija svih prstiju .- Dorninantno 40% Nedominantno 35% ..._ ---1..5% ~. 16% 1.-1-1.. tada bi dobili previsoki stupanj ostecenja jer vrijednost koja se odreduje za parae U shemi za saku vrijedi samo ako nema ostecenja ostalih prstiju.-. -Smetnje senzibiliteta .---------l b) na obje Sake 65% Ankiloze i kontrakture Ako se radi a ostecenju/ukocenosti vise prstiju u isto vrijeme. _ ---------j 8% 8% 5% 6% 7% 7% 4% 5% - . da bi se e) Gubitak palca i tri prsta: umanjiti za 10% r----~-~~~~~~---------a) na jed noj Sad 1.---- '.5. Ankiloza palca u !unkcijskom _polozaju _ Dorninantno __ I--N_ed_o_m_i_n_a~.k-i-Io-za__:__s-v-ih-"z~g-lo-b-o-v-a-p-r-st-a-u-n-e-po-v-o-lj-n-om-po-lazC-a-ju-~ +---.14. 1.---- '--.12. Ukocenost oba zglaba palca u nefunkcijskom-p--o-Io-ia-j-u---+----" --1-8-0A-o+--.b ad 50% .1.-----"--------.5...'---d) Mali prst .13.----+-. tada se smanjuje sinergijska vrijednost palca.5.------"---.-----.Hrvatske orijentacijske tab/ice za ocjenu teitne povrede .~ - I I 6% 6% 3..'<:ibiroO_\ .-A--'n:..8. .5... 1.--Amputac-ija patca i jednog p-rsta/vise prstiju: -.5-. prava na zdravlje -.tno a) Citavi palae 16% 14% b) Mep zglab (metakarpofalangealni) 8% 7% c) IP Z910b(interfalangealnl) 4% 3.-..9. Ankiloza svih zglobova jednog prsta u funkcijskom polozaju (fleksija od 20 do 30 stupnjeva): a) Kaiiprst 6% b) Srednjf prst 6% 4% \ e) Domall prst ! d) Mali prst 4.7.----'--------" -. ".'" --:..5... tada se koriste koeficijenti koji vrijede za sinergiju kod gubitka prstiju kao i za gubitak palea zajedno 5 jednim iii vise prstiju u prethodnom poglavlju "AMPUTACDE" AnkiJoze ------.-----------------.5% m~~ ostecenja z~a -'------- 3% 23 .5.----------1 i c____.svih z91{)bova dot!cnog prsta ~(jreduje se 1/3~ a kod palca 1/2_. za 1.5. Kontrakture Stupanj ostecenja za kontrakture obracunava se U odnosu na stupanj ankilozu um~njivanjem ~tupnja ostece_~_ja jedan_ukocenf zglo.-----..-.------. Ankiloza svih zglobova prsta u nepovoljnom polozaju jako isprufen a) Kaziprst b) Srednji prst c) Damali prst .--------J 5% 5% 3% 4% jako skvrcen a) Kazfprst b) Srednji prst c) Dornali prst d) Mali prst 1------. 7% 7% 4. - ----t---------t---.10.. a) Gubitak palca i jednog prsta: 0% (smanjenje sinergijske vrijednosti moglo razmatrati prilikorn obracuna) b) Gubitak palca i dva prsta: umanjiti za 5% 1--. premalo. Ako postoje gubitd ostalih prstiju..5% -1-.5% 5% Napomena: Ankitoza (ukocenost) jednog zgloba jednog prsta: od stupnja ostecenja za ankilozu _. .

__ --" ----2.3. 2.13. 2..2.--.1.1.2.~- 10% --7% 4% 3% --_ Anki!oze i kontrakture . --- --'--r--- kuka uz sukladni funk~_d~_ki deficit i 2.1.6.-2.2.. i I Amputacja svih nozl1ih prstiju i -prve kosti metatarzusa ?1. .S. .7. ! 2. do 5. do 4. Amputacija .10.2. a podnosljivosti 2. ~ .4.2. --.11.. 2.a) u funkclonalnom polozaju ..-- --- --- . Pseudoartroza vrata bedrene kosti - .2.__ . Am~utacija . .. - -. Endoprote~a 2. Pritom se ne smije prernasiti stupanj ostecenja koji se temelji na amputaciji. 2.. Predlozenl stupnjevi ostecenja vrijede za pacijente koji su uredno protetski zbrinuti.2. prs~ .1. "---- r2.1. t b) u nefunkclonalnom polozaju . EgzartikuJacija u koljenu .1. -_.. 15% L a) u funkcionalnorn polozaju b_)_~ ~~funkcionalnom polozaju ----------- r 2S-% 35% 24 .1. Kontrakture a) Lakoga stupnja (do 1/3) b) Srednjega stupnja (do 2/3) c) Jakoga stupnja (preko 2/3) -------- _ -_.14.8. MT kosti 2.9.. MT kosti 2.1. Dezarti kulacija kuka iii amputacija u gornjem podruq u bedra bez moqurnosti protetskog zbrinjavanja I 2.Hrvatske orijentacijske tab/Ice za ocjenu teilile povrede prava na zdravlje --_.1. pacijent nije u stanju hodati niti stajati.4.2. Pseudoartroza bedrene kosti "_----.- -- ---- _2. Amputacija potkoljenice nepogodan za protezu .- Nakon amputacija donjih ekstremiteta.1. Amputacija oba ekstremiteta iii amputacija dijela ekstremiteta na obje noge. 2. Kada se radi a nezadovoljavajucoj protetskoj skrbi specijalist procjenjuje stupanj ostecenja ovisno proteze i njome dobivenog rezuJtata. i 2.--- -_. Amputacija gornjeg noznoo zgloba f-2_. - u gornjE!m podrucju .- -._... ?_1. Jednostrana -- 70% bedra 65% 60% -_ 50% 50% -" dezartikulacija kuka iii amputacija bez potpore putem sjedne kosti .:. ocjenjuje se tako da se postotku jednog ekstremiteta doda 50% stupnja ostecenja drugog ekstremiteta. Art_:!putacijapotkoljenice pagodan za protez.. Amputacije - -_- . DONJI EKSTREMITETI 2.-..1..3.. kuka u ~----_ 30 % --- 40 % 5% 10% 20 % _ -.transmetatarzalna 40% -30% -------- . Kuk Kod predvldenih stupnjeva ostecenja treba voditi racuna da bol kod opterecenja svakodnevnom zivotu (pri hodanju i stajanju) igra znacajnu ulogu.. 2.natkoljenicna -_.1. 45 -_ 0/0 --~ -+----- ----+-----_ 45% 10 %-- . osim nekih dljelova na stopalu. f------ _ .1.._---_. --- ---_---- 2. Ankiloza ----r------.12.._--_. Amputacija palca i prve kosti metatarzusa Arnputacija Arnputacija Amputacija Amputacija pal~ 5.1. 25% 18% -13% ~.1.5.'·W ---_.

4.4._- 5% 10% 15% 5% 35% 4% 10% 5% 3% 3% 6% 15% 20% : ----~ b) Lisfrane-ov zg_~o~____ _ "--._.. Pseudoartroza tibije ----L_~}. n 20% .2._ --- Talokruralni zglob r Gubitak nekoliko stupnjeva dorzalne fleksije vise ometa zbog poremecaja hoda nego gubita k . ---..._--- - . -_. _yo.2.~.6.3.CT. prst u ispruzenom polC?_~aju... 2.~~ -_.9. 2. Kontrakture .... ---- k~ .~.3. . .4.7.. Ankiloie'gornjeg noznoq zglobci--...UZV) ___ . j --~~.11. a) Jakoga stupnja (preko 2/3) b) Srednjega stupnja (do 2/3) e) Lakoga stupnja (do 1/3) 12.-~ ..---- ----- ~.-.. Umanjena pokretljivost a) u manjem stupnju b) u srednjem stupnju c) u jakom stupnju ---_ .3...Hrvatske orijentacijske tab/ice za ocjenu teiine povrede prava na 7drav/je ----_ .-_.-.. ----2.10. a) Lateralni b) Prednji c) Straznji d) Rotacijska nestabilnost e) Kompleksna nestabilnost koljena 2.. - ~TT1 ____ _ 25 I . _.4.1.4.--.3. Endoproteza koljena uz sukladni funkcijs_~! deficit I 2. Skracenje noge a) do 2 em b) do 5 em c) do 8 em d) p_r~ko8 --- .3:5.~...8. . Femoro patelarna artroza ~2.3. Pseudoart~o!~_patele _: 2.4.---30% 15% 10% ~--. _. Stanje nakon odstranjenja patele I 2.-7% 7% 10% 7% 15% I I . - .. I . do 5.. ~ . Instabilitet ~ 5% 10% 15% -.6..3. .12.. plantarne fleksije jednakog reda velicine. Nozni zglob} stopalo ! - -- 3% 5% 10% 5% 5% 10% 12% 10% -_.3.-.. Inst~bi!itet n~kon dokazane ligamentarne_ ozhede (MR.---_ .- . Kronicni osteomijelitis patele iii fibule . Ankiloza a) Chopart-ov zglob -. POsljedie~~zljede meniskusa ___ ~2.4.3._----_. Kron ieni osteomije!itis _ti_bij~____ _ ----~2.---- : 2.~-~-. . Kontrakture --~ _. _.----_. . 2.... Ankiloze: a) MTPh pa!ca b) IP palea e) 2.---.. _ . 2. 2.3.-- - ---~.4.4.-- 12.3.5._"10% a} u funkcijskom polozaju b) u afun kcijskom polozaj~"_. Saniran prijelom potkoljenieu) a) manje od 10° b) 10 do 20° c) vise ad 20° bedrene kosti 5 po rernecajern osovine (vrijedi i za I 12.-..

1. potrebno lijecenje ~--+-I 3. .. Deformacija talusa nakon prijeloma 2.1.:.3.2.2.ITDeibii1iacija kalk<lneusa . Bez neuroloskih~amplikacija (s evidentiranim ozljedama kosti iii ligamenata) a) Ucestali bolovi 5 klinickj objektivnim oqranicenjern opsega pokreta..1. ---. prsno-iurn baIn i dio kra Ijeznice i IumbaJno-sa kra Ina kra ljezn lea: a) aktivna ukocenost i cqranlcenje uvjetovano bolovima koja se odnosi na ' sve vrste pokreta i u svirn polozajirna.akOO kOnlP~jJiijelOii1a--=---=':"'___ 2. a koja zahtjeva redovna lijecenja b) statne poteskoce sa bolovima medu lopatieama..-_ I·· . Vratna kraljeznica 3. gubitak fizioloske torakalne kifoze. Trticna kost KokClgodini]a - __ _ . poteskoce sa statikom. ' 4.5.za sYaku kost . 3.. s minirnalnim ogran icenjem pokretljivosti 3% 3. hiperlordoza.1.9.. ukocenost . r I L [}:~.2.2. Prsna kraljeznica: a) aktivna uxccenost i oqranicenje uvjetovano bolovima koja se odnosi na : sve vrste pokreta i u svim pozidjama.1. a koja zahtijeva redovna lijecenja b) vrJo cesti bolovi uz stalne tegobe. PRSNI KOS . .komplikaeija (s eVjdentira~im ozljedama k.--10% 20% . Bez neurolo~--k-ih-k-o-m-p-'-ik-a-cj-ja-(b-e-z-ev-id-e-n-ti-ra-n-ih-o-z-rJ-'ed-a-k-o-st-j -jf-iI-igamenat·a-)-----------------------------.4.8.2.--------Povremeni bolovi koji nastaju radi tacna definiranih uzroka. KRAUEZNICA --------------------------------------3. znatno smanjena pokretljivost 1_ e) spondilodeza bez pratecih slmptoma pre~a broju ukocenih s€Qmenata ______E!_skretnu segmentalnu :::~~~E.2.0sti iii I~game~~ta) 3. Lumba Ina kra Ijeznica.- BOlovi i ne·stabllnost pubicne simfize i ilio-sak-ralnog zgloba ---- j__ I a a) prijeloma dvaju iii vise rebara s pomakom b) prijeloma prsne kosti 5 pomakom c) torakotomije ------- ------- --- ---- -------- 3% 3% 3% _____J i -------------------------------------26 . . Bolavi Viii nestabilnost pubicne simfize : 4.2. Deformacija me~atarzajnih kostjju nakon prijelom_a .~~~::~.2.1.3. te se ked svih pokreta nalaze oprez. __ .1. nakon~- ' ----- -. Bez neurolo~k~h . Bolovi nakon frakture sjedne kosti i preponske kosti 4.4..~~~~.Hrvatske onjentacijske tab/ice za ocjenu te}Tinepovrede prava na zdrav/je I2.2.--- ------- --- t ~-- 3% __------j - .. slabinska i stabinsko sakralna ~3.---.ZDJEUCA t 4.2.1. Prsna kraljeznica.. . Bolovi nakon dislokacije iIi fr-a-kt-u-re-k-riz::-n-e--b-o""c'-n-e-k-osti -----a) bez staticnih promjena zdjelice i bez oqranicenja kod hodanja b) sa statickirn prornjenarna zdjefice i oqranicenja kod hodanja I ----. realna ali povremena potreba lijecenja b) Spondilodeza bez prateCih simptoma pn~rna broju ukocEmih segmenatal_------r-1-- 7% _ -~po_jednom segme_ntu _ -- 3°/~ -_ . lijeeenje lijekovima koji ublazavaju bar i/ili kojl djeluju protuupalno.1.~ l ~o _ 5% 10% 7% 12% 1-3. ---- 20% 15% ~O!o_ 3.2. Povremeni bolovi bE-zreperkusiJa na plucnu fu-nkciju.5.

d L I - 45% 4% napora i funkcionalni ----- 40% . ehokardiografija 5 color. 5. kornplikadje velikoq krvotoka iii kompleksne aritmije za lijecenjern i strogim nadzorom. 27 .:. Srce Ostecenje funkcije srca neovisno 0 uzroku (trauma.dopplerorn. Gubftak abje dojke a) do 50 godina b) preko 50 godina -. I 5.. Kardi%ske pos/jedice .---. potvrdeno klinirklm podacirna (skidanje. mada i mala uobicajena aktivnost i pri manjim naporima dovodi do nastanka simptoma iii uz naznake insuficijencije miokarda (edem pluca) iii vezano za eak ! .1.U OStecenJedojkea) jedne b)obje · rtrvetsse ori_jentacijske tab/ice ra ocjenu teline povrede prava ne zdrav!_je ---_. . kao trajno stanje koje se adekvatnim nacinorn lijecenja ne rnoze popraviti standardno se stupnjuje prema NYHA (New York Heart Association) klasifikaciji.testa opterecenja. a) Ejekcijska frakcija 20% do 30% Insuffitientia cordis gradus III -----:--3.4.3. tegobama koje ukaze pacijent odnosno Osim toga.1. NYHA III Znacajna oqranicenja u fizicko] aktivnostf (bez tegoba u miru.. 5 obveznom potrebom . NYHA IVI : Tablica 10. NYHA klasifikacija se odreduje prema subjektivnim objektivnim parametrima prema testu opterecenja. Kardioloske posljedice Bilo koja fizicka aktivnost i u mirovanju stvara tegobe._. -_.. a) Ejekcijska frakcija < 20% Insuffitientia cordis gradus IV 55% S% i 1.srcani kateter i druge pretrage pp).---- -------- .. kapacitet kod .2. kllnicki pregled) i paraklinickirn podacima. kontinuirani EKG. cesta hospitalizacija.1..KARDIORESPlRATORNISUSTAV Procjena neopisanih nalaza obavlja se usporedbom S oplsanirn i mjerenim klinicklrn nalazima. NYHA II (odredena subjektivno iii objektivno testom opterecenja) Mala oqranicenja fizicke aktivnosti bez tegoba u mirovanju (uobicajena aktivnost izaziva urnor.. Funkcionalni slmptornl u stanju mirovanja (5 poqorsanjem tegoba u bilo kakvoj flzicko] aktivnosti). 1.--. \1:1. Funkcionalna oqranicenja koja otezavaju svakodnevne aktivnosti.--------- --- --~-- 5. palpitacije iii dispneju). Gubitak jedne dojke I a) do 50 godina J b) preko 50 godina ------------~f----- S% 10% 25% 20% 40% 30% r S.. Snizena tolerancija .---_.. 5. ---.. barest iii operaoja). Visoka potreba za lijecenjern.. lijecnik specijallst se oslanja i na kllnicki pregled te razne dopunske pretrage (standardni EKG.1.. _--_..

_ ~ispneja kod mali~ napora. Transplantat Kod pacijenata kod kojih se vrsi presaeJivanje? obvezno je potrebno opseino Ii/eienje i posebno strogi nedzor. test funkcije disanja i krvna slika pregled FEV/VK. . _------ 3% 2% 1% . VK: vitalni kapacitet.-_ ~- 35% 2% 1% '------- 1. kod Dispneja pri hodanju uz blage uzbrdlce. Sa 02: zasicenje hemoglobina kisikom u arterijskaj krvi: DLCOjAV: difuzijski kapadtet ugljicnog monoksida po litri alveolarnog volurnena. Dobra opteretivost. Ejekcijska frakdja tznad 55% (sto je uredan nalaz) ' Prema potrebi lijecenje 2% - . VK.2. slikovna dijagnostika. ~ Prema funkcionalnom -~~zUltatu i POdnosenj~-imUnosupresiva odnosno klasifikacija prema f':lnkcionalnom oste_Cenj~srca. a) Ejekcijska frakcija 35% do 40% b) Ejekcijska frakcija 40% do 50% Insuffitientia cordis gradus I "_ - . Pa 02: parcijalni tlak kisika u arterijskoj krvi.2. dispneju niti palpitacije) no kod veceq napora ima snizenu toleranciju napora i funkcionalni kapacitet. neavisno a njihovom uzroku.. Pa C02: parcijalni ttak ugljicnog dioksida u arterijskoj krvi. MEV: srednji ekspiratorni volumen. DLCOIVA. 4.~ ~~~~ 5. Transplantat L_ 5. __ 2.pn~J~ velikih n~ora. . ~-1.5. uz c___ 3. Sa 02. spirometrija. -------------------Dispneja kod sparog hodanja__ .. S. _npr.Hrvatske orijentacijske tabflce za ocjenu teiine povrede prava ne zdrav/je ------ -" a) Ejekcijska frakcija 30 do 35% b) Ejekcijska frakcija 35% do 40% c) Ejekcijska frakcija 40% do 50% Insuffitientia cordis gradus II ---_. a koji u svakom sluraju ne moraju blti invazlvni. Pa 02.1. 28 . taka npr. penjanje uz st~penice na vise od'(ival<ata. gazometrija. NYHA I (odredena subjektivno iii objektivno testom opterecenja) Nema ogranicenja (obicna flzkka opterecenja ne uzrokuju nikakav umor. endaskapija.. TLC ukupni kapacitet pluca: FEV: Spirometrija. potrebno je odrediti kronlcne respiratorne insuficijencije (KRI) prema sljedeCim podacima: mjera dispneje (atezanog disanja) prema klinickoj Ijestvici ad Sadoul-a: STADIJ III RAZRED OPIS -----------------_----~ ___ 1_. Bez funkcionalnih ogranicenja. Dispneja kad normalnog hodanja po ravnom terenu. +--D_i_s-. kod brzog hodanja iii penjanja stepenice do prvog kata. MEV. Tablica 11. l/ili redovni nadzor.___ __ - klinicka pretraga ad strane pneumalaga.1.1.. _ 25% Disni sustav mjeru Kod procjenjivanja smetnji rada pluca.4. TLC. pregledi koji su vee izvrSeni iii su zahtijevani od strane medicinskog vjestaka kao dodatni pregledi. Pa C02.

Posljedice u svezl 5 arterijama.uslijed tor<l. Kronicna respiratorna insuficijencija Otezano disanje kod malih napora (npr. Dispneja kod penjanja uz stepenice do prvog--kata.2.3.terenu uz samostalno odabrani tempo 30% . potrebno je obrstitt pafnju na eventualnu potrebu lijeeenja ii/ii lijecnickog nadzora.---~ . eventualno zajedno sa 50% smetnjom akapnije [PaCo2] uz eventualnu potrebu konstantne i duze terapije kisikom [> 16 h/dan] iii traheotomije odnosno povremene pomoci disanja .kotomij~ -+__ . tj.-----.. -2. Potpuni iii djelomicni anatomski gubitak plucnog krila Potpuni gubitak plucnoq krila a) lijevog b) desnog Gubita~ jednog reznja 1?.1.__ h_:ip_o_k_semijemirovanju.2._lu_c_a .KRVNOZILNISUSTAV Za nalaze koji se ovdje ne opisuju potrebno je izvrsiti odgovarajuCim opisanim i izmjerenim klinickim nalazima._L__ l l 2. Dlspneja kod hodanja na ravnom . 2. ----_. respiratornu insuficijenciju ovisno 0 funkcionalnom statusu. i Tablica 13.-----~ 20% 35% _.Hrvatske orijentacijske tab/ice za ocjenu teline povrede prava na zdravlje 5. Kronicna respiratorna insuficijencija I 2. kod prateza kaje ne apravdavaju stupanj ogranfcenja. parcijalni tlak kisika [Pa02] manje ad 60 mmHg. skidanje) uz VT iii TLC manje od 50% odnosno MEV manje od 40% odnosno hipoksemije pri mirovanju. Dispneja kod velikih napora.2.2.2. ! ~ hodanja uz blage uzbrdice VT iii TLC ad 70 do 80% odnosno MEV ad 70 do 80% odnosno DLCOjAV ad 50 do 70% ---' .. ko-d-:------:-b-rz-og·--:-ho-d---:-a-n-ja------::-i:-:-li--j--- 9. l_O_%-----' Ovi stupnjevi mogu se uracunati u odredeni stupanj oqranicenja.1.1. npr..1. a koji ce tu ukljuciti i rnoqucu 5.2. Dispneja kod normalnoq hoda na ravnom terenu VT iii TLC ad 60 do 70% 15% ! odnosno MEV ad 60 do 70% odnosno DLCOjAV manje ad 60% r 2. promjene. pri parcijalni tlak kisika [Pa02] od 60 do 70mmHg 2. procjenu na temelju usporedbe 5 29 ::_t' . -------'-___ 3% 6. dok testovi funkcije prikazuju samo neznatne ~. Potpuni iii djelomicni anatomski gubitak plucnog krila I 12.----~-----=------. hoda uz VT iii TLC od SO do 60% odnosno MEV od 40 do 60% odnosno f-. S% 3% ----1 L_?3.5. --.2. Tablica 12.2.2.1.2.4. venama i limfama Kod utvrdivanja stupnja ogranieenja. Ustraj~i bolavi .

2. hipostaticni dermatitis 7% [ _2. -----. koja po p~trebi zahtijeva amputaciju 10% 20% 30% 11.3.1. Potpuni gubitak slezene (splenektomija) -=r i5%]_So_Vo---' 7..4. nosenje elastknih kompresivnih earapa. Postjedice svezi 5 arterijama .1.2.3.-----.hoda. mjerivi stalni edem.1. U Potrebno obratitipainju Tablica 15.- -'-1'---'--'5% 20% organima ----f------- 1..1.. Tablica 16. ede~om na vece~ __ ~------ __ ==--=-..2. Posljedice u svezi 5 limfom (Iimfni edem) U L~j.. a) Tegobe tijekom napora (evidentno povremeno sepanje) b) Tegobe tijekom mirovanja (evldentnl spontani lshernknl bolovl) c) Edem. Usna supljina i zubi usporedbom s odqovarajuce opisanim i izmjerenim Nalaze koji ovdje nisu opisani treba ocijeniti klinickim nalazima. Aorta -----.1.-.-----~ _----~ 3% Posljedice u svezi s venama na ranije stanje venskog sustava. Kod fiksnih proteza postotak za potpuni gubitak zuba smanjuje se za 3/4 i iznosi 7%._---_---------------_-_--------30 .--. Donji ekstremiteti I L_ l 6. '-.)ja. ?r'nji ekstremit~ G L~... ~s Tablica 17.------- Tablica 14.--. mjerivi stalni edem. Posljedice svezi .~_·_\'idi Potpuni gubitak slezene (splenektomija) obveznom p_otrebom opseznog lijecenja . Posljedice svezi 5 venama 12T.1. ----.Donji ekstremitet_i 6. Garnji ekstremiteti i a) U skladu 5 nastalim smetnjama funkcije (npr. hipotermija itd. -----.operirana: a) 5 protezom b) endoskopska operadja 5 potpornlcorn Moguce posfjedice rupture aorte i vellklh krvnih ii/a na drugim pribrajaju se osnovnim postotcima posljedica.---. 5 nekrozom kr-:'nih zlla. gubitak snage.) .PROBAVNISUSTAV 7. --.3.__ 5 limfom (Iimfni edem) ". Kod proteza koje se mogu vaditi postotak za potpuni gubitak zuba smanjuje se za 1/2 i iznosi 14%.----. --. ----_--_.Hrvatske orijentacijske tab/ice za ocjenu tefine povrede prava na zdravlje 6. Ruptura aorte .--. -----j~'_ ------- -.-.2.----._ 3% 6.TegObe -fijekom duzeg. Posljedice u svezi s arterijama U j.- .. a koji obvezno. I 1.--. 2.OSje-taj tesk'~ nogu. a koji obvezno zahtijeva nosenje elastirnih kompresivnih carapa. hipostaticni dermatitis i recidtvnl brevi r .s evidentnim.. Tegobe kod duzeg hodanja..zahtijeva .--"--. 10% venske poslj~- .

2._. Inkontine~cija ---_-_" ~t~lic_e_______ ".!':_aranje usta izmedu 10 i 30 mm zagriza._-- .5%. . iH kutnjak 5 1.3..1.2.:_po_r_e_dE~ rajuCim opisanim _ odgova ~_ j _izmjerenim 6% 15% 25% ktinickim__alazi ma_._.2.3. a pretkutnjak Tablica 18. Usna supljina i zubi . y_... Am puta~~j~_pokretnog d ijela jezi ka a) Amputirana 1/3 jezika b) Amputirane 2/3 jezika -_. uz verificirano ostecenje RTG iii Ii endoskopski) c) Trajno onernoquceno gutanje (potreba trajne sonde iii gastrostome) 5% 10% 70% I I 7. .l~= ====±=- ±45~5i 1<. ~. Konacna koma stomata i potpuna inkontinencija Stomata UZ odgovarajuCe uz odgovarajuce lijeeenje lijeeenje _ Tablica 20.1.--------~----~-----~------Napomena: Za nalaze koji se ovdje ne OPISUJU potrebno je izvrsiti procjenu na temelju ____ -----:-_u_s. _---_ ._--------1 n - 2.Hrvatske orijentacijske tab/ice za ocjenu teiine povrede prava na zdravlje U slucaju zubnih implantata posljedica nema. 7.- . Stomata ~~~:~: ~~~::~o:a i 3._-- -. Gubitak zuba koji se nije mogao nadomjestiti ocjenjuje se s 1%._-1. _. 31 .-- 7. _ _ ----- . Potpuni gubitak zuba koji se nije mogao korigirati umjetnim zubima ocjenjuje se 528%.1. "_-" __ ==--. . Posttraumatske a~?~alije a) Lakog stupnja b) Srednjeg stupnja c) Ja kog stupnja . avis no 0 utjecaju na sposobnost Zvakanja 1.--~-. posttraumatski deformiteti kostiju lica a) lakog stupnja b) srednje teskoq stupnja _" c) teskog stupnja ---------------------... 30% 15% 6% 10% 15% 1. Deform irajuCa ostecenja lica-pracena funkciona Inim smetnjama ij iIi . - . Lice Tablica 19. Poremeeaji gutanja: a) Otezano gutanje u lako-m stupnju (uz verifikaciju RTG ilili endoskopskim pregledom) b) Otezano gutanje u tezem stupnju (rnoqucnost gutanja sarno tekuce hrane. Kraniomandibularni porernecaji I----. ----.3. c) Amputiran cijeli pokr~~0i d~ojt:~~ka . --- 10% 20% 30% .. _- a) Oqranlceno otvaranje usta jednako iii manje ad 10 mm b) Oqraniceno _o.-~ .3.1. lice I 2.

4.2. tj. koji zahtijeva redovite lijecnicke kontrofe. Ocjenjuje se na temelju dva parametra.~ v{~-e-5-1-j_-==-=--_-.. koji zahtijeva cestu -lijecnicku lijecenje.uk/jucujuci resekciju iIi bolest tankog crijeva i probavnih ilijezda koja dovodi metabolicklh poremeczf« zbog nedostatne apsorpcije prehrambenih tveri.-m-a-n-je-o-d-3-4.TeSki porernecaj apsorpcije k~d raznih ogranicenja koji ukljucuje potpunu probav!l09 ~rakta 80% 30% 10% iii djelornirnu prehranu kontrolu.-------Al: minimalna aktivnost A2: umjerena aktivnost .5. Hepatitis nasta/e kao posljedica konzumacije alkoholal kao / nas/jednih i .1.-AD: bez aktivnosti-. prema META VIR sustavu iznad F4) Prikazani stupnjevi tezine bolesti zasnivaju se na Child-Pugh klasifikaciji.4.Fl 5.' .5.. 5. Tablica_22. Tegobe koje nastaju kod raznih ogranicenja probavnog trakta do znaeajnih . tffi!patitis . stupnja aktivnosti i stupnja fibroze. Prema Metavir sustavu od Al.5._ I I \ i I l _ Predlazu se sljedeCi stupnjevi oqrankenja: 5. stalno I k~avenu !-42.Hrvatske orijentacijske tab/ice za ocjenu teZine povreae prava na zdravlje 7.___ _ __ . strogu dijetu uz utjecaj na cpee stanje 4. Biagi poremecaj.3: Prema MetavlrSUStavu do n~AT.~ezahtitva __ na_knadu ---- ------=---_ _ --_j ---~~~ .liru-b-in-u-s-e-ru-~u-(-u-m-oiJ-I)-. nalaz AO.1.1.--- i~hrane .roloske smetnj~_=: I ~od .1. FO podra-zumijeva zdrav mikroskopski [ ~I -------1 7. F2 do F3 5.___ _Io_se_-. A3: jaka aktivnost ---FD: F1: F2: F3: F4: ---S-tu-p-a.. Stalni(kronit_no-aktivni) hepatitis ~.1.=J manj~ ad 30 terapija 19se djel_uje koma p-.1.~~.Srednje tezak poremeeaj.bez_ ciroze [ Stupanj aktivnosti ._n-J_· -fi_lb=r_o_z-e_-:___ bez fibroze porta Ina fibroza bez septa portalna fibroza 5 malo septa portalna fibroza s mnogo septa bez ciroze ciroza =--1.3. a prednost mu je sto prepoznaje aktivnost upale u jetri kao i prisutnost ciroze.-2--t---\~Ibumi_~-u serumu (97If.iskljucuje hepatitis i cirozu jetre metabolickih bolestijetre.1. rab'ica-~:~a~:~:~~ii:e 5 cir<?zom --A----' ------8-_-- ------------c--. Tablica_ 21. lijecenje. Tegobe koje nastaju f4._g~_b_ita_k_" l!l_iSi_ca __ ----_ 32 . Dez ciroze Stupnjevi ogranicenja se temelje na sustavu bodovanja mikroskopskog preparata jetre "METAVIR"-a.--. strogu _ dijetu uz socijalne utjecaje _ 7. zavrsnoq stadija jetrenog oboljenja. izvr.~ Ascites ~.2. 35 -J- ~je ---. Prema Metavir sustavu izgled j_etre te . S cirozom (tj. 7.

_- 30% S% 10% 33 . f---=----::----c._-.3.1.__ 1.Chlid C 5..------ .-------=--------:-----._. Napredna insuficijencija jetre .---- S.-------------c __ :::--+-. Stupanj oqrankenja kod gubitka unutarnjeg organa utvrditi uz razmatranje posebnag 15% l-T3.---------:----.4. ----~~-1... --.1. ogr~a~n----OCic---=e:_nj~e~o~p----'c'----e~g-s-ta-n-j-a-._-_. Potpuna --_. .Hrvstske orijentacijske tabkce za ocjenu teime povrede prava na zdravl.--_o_:rg:.--------'-.-------. Umjerena insuficijencija jetre . Transplantacija bubrega Napomena: U slucaju dodatne insuficijencije presadenog bubrega. -3. Transplantacija 1munosu presivna terapija uz _~~~':':l~~~~Ju~ ~~j. Kreatinin-klirens od 60 do 80 m!/min ked arterijskog krvnog tlaka od najvise 15% 160/90. Insuficijencija bubrega 65% Kreatinin-klirens ispod 10 ml/rrun. MOKRACNI SUSTAV Za nalaze koji se ovdje ne opisuju potrebno je izvrsiti adgovarajuCim opisanim i izmjerenim klinickim nalazima. uz najmanji stupanj ogranicenja od 10%.-a_n_a_f_--_-_-·-_..._---_.. ogranicenju_ 0P~~Q_st_a_n=---ja_i_l~ije_c_e_n=---ju _ Napomena: Aka je kod pacijenta komu je odstranjen bubreg smanjena funkcija bubrega.5. potrebna stroga dijeta i st!~-----=----i_li~je_c----:-n_ic_ki----:-t_re_t_m_a_n----.:--=-~~-----.e Predlaru se sljedeCi stupnjevi tezine bolesti: .. U slucaju smanjenje funkcije bubrega.2. stanje ocijeniti ovisno a visini klirensa kreatinlna. 3. Inkontinencija urina 3.2..-----.(_O J ____l- !-2j. potreban tretman u centru za dijalizu iii .2.---------=---:-:-----. 8.-----:-----. predlaze se stupanj ograniCenja od najmanje 15%.::-:---cc____:___::------~ 5.~_p_re_s_a_d·_en_-o---=9:::.2. Tablica 25. Bubreg . Kreatinin-klirens ad 30 do 60 mljmin kod arterijskog ...1..3~Ozlfeda._-_.----------:-:---~ 1.-20% 8. _ krvnog tlaka ispod 120/80mmHg.2. psiholoskoq i kulturnog kanteksta -------------+. funkcija preostalog bubrega normalna.3. Tablica 26..2._.~------- . Bubreg --. 8.1. procjenu na temelju usporedbe s 8.3.mokra~noga mjehura sa smanjenim kapac itetom za svaku 1/3 (vidi kod bubrega) '---------------"'-------'-------------_--------_. ovisno 0 dijeti... prema moguCim kompHkacijama Kreatinj-n-klirens ad 10d030 m!/min.-----.. -Ja-k-o-st-rog-a-+-~ ~__ dijet? i p_otrebn~_te_~c:lji~()_lij~~~j~ ~_~i hemodijaliza 1. Blaga insuficijencija je~~~-_~C~h~i!d_A _ ~-------+--- 70% 40% .. Inkontinencija urina _._·-·_--_-2_O_O. ~-. samostalnu dijalizu.Child B .-. Gubitak bubrega bez zamjene. tada nije rnoquce povecati stupanj anatomskog gubitka.=------:-----~ Tablica 24. Djelomicna ----.

prema rez~ltatima lijeeenja 1. 34 ._.vu povezanost s endokrinoloskirn nedostatkom. Dostitna zlijezda Tablica 29._ . Stitnjaca 5 Tablica 28. Pankreas . procjenu na temelju usporedbe s Jedan od najveCih problema u ovom podrurju je dijagnosticiranje endokrinoloskoq ostecenia. 2.Hrvatske orijentaqjske tabkce za oaenu teiine povrede prava na zdravlje 9._ . Kod procjenjivanja terapije.2.2. Dijabetes insipidus .1. .uz djefavanje na druge organe Viii funkcije 2. Panhipopituitarizarn -_(u obJi-ku potpunog otkazivanja funkcija prednjegreznja hipofize i straznjeg reznja hipofize) uz potrebu supstitucijskog programa terapije te redavitog klinickog nadzora. nedostatak fosfora.__ 15% 9. obicno Porernecaj endokrinih hormone gusteraee maze nastati nakon traumatskog tupe traume trbuhe (udarac u votan).1.nacelno prema prormjenjenrrn klinickim vrijednostima (nedostatak kalcija. i dodatnim ispitivanjima od strane potrebno je obratitl paznju na rnoqucnostl Jijecenja kao i kontrolu uCinkovitosti 9.kod procjenjivanja potrebno je obratiti paznju u kojoj rnjeri je terapijski rnoouce djelovati na patoloski povecano mokrenje te u L__ kojaj. Kod ocjene tjelesnog ostecenja rijetko je moguCe ustanoviti iskljuc.1. Hipotireoza .3. Hipoparatireoidizam . tremor. 30% ·----So/i . Hipertireoidizam (povecano lucenje) promjenama klinickih konstanti._.3 .smanjenOlutenje hormona koje uvjetuje pospanost.1._. U ovom slucaju postoj veca potreba za kllnickim pregledima lijecnika specijalista nega u druqirn poglavljima. Stupanj cqranicenja utvrduje se ovisno a stabilnosti dijabetesa i njegava djelavanja na socijalni zivot te potrebi za lijecenjern i nadzorom. Hipofiza \1. porast L_ tjelesne tezine. stitnjaca 2..4.2. SUSTAV ZLIJEZDA S UNUTARNJIM LUCENJEM Za nalaze koji se ovdje ne opisuju potrebno je izvrsiti odqovarajucirn opisanrm i lzrnjerenirn klinirktrn nalazima. Hipofiza Tablica 27. mjeri je terapija djelotvorna 30% 15% 9. Hipertireoza .dijabetes mellitus pankreatitisa. povisena vrijednost parathormona) i tegobama~fijed po~toja~osti_ kfinickih simpto~ .__ 0 _ ~zoftalmu~bez posljedica na oeni v~ _ . Dostjtna zljezda 3. otpadanje ko~ (u pojedinim sluCajevima posttraumatskQ__ 9.

inkontinencija mokrace.ako je priltkom nesretnog sluceja ostecen iii izgubljen vee ranije osteceni organ (dojka. Odstranjrvanje jajovoda (salpingektomija) u reprodukcijskoj dobi IT. peri i postmenopauza. pre-. Medutim. Dijabetes mellitus ovisan 0 inzulinu . - gubitak funkcije nakon gubitka organa: dispareunija. jajovod).:' . limfedem ruke .dobro reguliran dijabetes jednostavnim tretmanom s mzulinorn. sto ukljucule i ostecenja prije U slucaju prlrodenth nakaznosti procjenu treba izvrsiti na temelju usporedbe klinickog nalaza.2. Nadbubreina zlijezda l~~ore~eCaj 1 10.. Dijabetes mellitus ovisan 0 lnzullnu ._-· • . maternica. tj.povecanje dotadasnjeq invaHditeta utvrduje se prema razlici izmedu aktualnog-definitivnog lnvallditeta i ranijeg postojeceq postotka ukupnog postotka . psihosocijalnim i kulturoloskm kontekstom (nakon.'_ .Spolni sustav zen~ Odstranjivanje maternice (histerektomija) i a) reprodukcijska dob I b) posl~eme~opauza i 5ef"!_iJ_' l2.3. prerani klirnaktericni sindrom. 100/~ 1 I L__ ~l_)€dnostrano _ 100~O 20% 2% __ _ . utvrduje se sarno prema povecanorn invaliditetu Ta~lica 3_~. ozljede himena.Hrvatske orijentacijske tab/ice za ocjenu teiine povredc prava na zdravlje Tablica 30. jajnik._l_~. kvalificira se zasebno razmotriti postojanje invaliditeta prije nesretnog slucaja.---- 5% 30% '---___ 4. totalne histerektomije i obostrane adneksektomije kod teskoq poslijeporodajnoq krvarenja iii rupture maternice) gubitak maternice i jajnika zavisno od dobi zene (pubertet. POtre~. generativna dab-do 55 godine zivota.pre~a pot~~a uz lijecenje i nadzorI~= 25% Tablica 31. . stopalo).-. posebice u slucajevima kontralateralnog gubitka jajovoda i jajnika ukljuCiti procjenu povrede dusevnoq integriteta kod kastracijskih naruzenja. (} koje zahtijeva ucestale lijecnicke kontro_le __ 4. potrebno je uzeti II obzir: jatrogenu ranu menopauzu 5 posljedicnlrn steriHtetom. Nadbubrezna zlijezda nadbubrezne zlijezde .1~beteS neoVisail-oirlzUlii1U--=-kOntrOleflijetenjaOVlSnOO meftltus. SPOLNI SUSTAVZENA oqranlcenja. koji se kvafificira zasebno operacija. potrebno se osvrnuti opisuju stupnjeve oqranicenja po ostecenirn organima (oko. adolescencija. pnmjerice. _ ---l _ -_ 25% .dijabetes mellitus 4. na tablice koje 9.5.odstranjivanje jajnika (ooforektomija) u reprodukcijskoj dobi a) jednostrano __~bostra~o ~ ~ [3-. spolne diferendjacije.. __ 35 '. prema potrebama za nadzorom __ _ ~ L_ _______ 20% I Napomena: Kod komplikacija 5 konacnim nuspojavama. Pankreas . dispareunije. kronicna zdjelicna bol. Endokrinoloske posljedice nisu razmatrane u stupnju nastanka puberteta.. sto ukhucuje: .slabost i djelovanje na ol?ce stanje. .lose reguHran dijabetes. senij) gubitak jajovoda uz zdrave jajnike i maternicu u zena koje zele trudnocu.-"> ••• 1 biro 0"-" .

"..~~:jajOVOda i a) jednostrano b) obostrano i jajnika (adneksekto~:::o. Gubitak penisa do 60 godina zivota -------_--------------_ _.?m kahabi~_c---"ij_o_m . 30% ! 25% 10.. Gubitak oba testisa preko 60 godina zivota-- 5. b) vaginalna 't' fistula .-----+1 _j _ ---lo-oio --!------ 5% 1. aziljcO. ---_.3% 5. 10. Neplodnast (sterilitet) koja se kod prethoclno plodnih parova ne maze izlijeCiti metodama potpomognute oplodnje.2. Genitourinarna a) ureteralna .=m. __ .. -Gubitak oba testisa do 60 gOclina zivota . _~ubitak penisa preko 60 godina z~iv~o_ta 7. Spolni sustav muskarca 1.. 10% 4. ad 20% do 60o/~povrSine ti. Ostecenje koze i. Genitodigestivna "-. 5 o~emoguc~~. - _ 40% 12.30% -- 11. oziljci._.je_Ia_____ 1. _--. i 8.-ze-nje perineuma i genitalija (opekline .---. Gubitak penisa i testisa -------. strikture).10._20% 20% 20% c) perineaJna . DUbokT'pataloski_?ziljci na ko~Lnakon ~zlje~_abez sm~~nji m~iliteta. ~ do 10% povrsine tijela --iT.-----..-- -6% 10% 20% -40% 10% 30% .- flst~_la .-_ . .------ a z~-h-va~~ju . KoZa : 1. -- ". Gubitak funkcije nakon gubitka genitalnih organa (ozljedom iii jatrogena) . .3.__ ------ . _" . koje onernoqucuje kohabitaciju 9..sluznice _ naruzenje perineuma i genitalija (opekline. Gubitak jednog testisa preko 60 godina zivota 3..1. ukljucujuCi i gubitak organa (aka je I nepJodnast posljedica kastracije: totalne saJpingooforektomije i histerekto mije) .dO-20% povrsne tij~ --. Histerektomija 5 unilateralnom adneksektomijom kod zena reprodukcijske dobi 7.-.j:- I-_ ~. koje ne otezava kohabitaciju 8..--------.-~:~i~t. SPOLNI SUSTAV MU5KARCA Tablica 33.4~vise ad 60% povrsine tgela 2_0_o/~_ 40% 36 . KOZA Tablica 34. -. Ostecenje koze j sluznice -'-n-a-ru-'.1. Gubitak jednog testisa do 60 godina zivota '2. Tota!na kastracija (histerektomija 5 obostranom adneksektomijom) a) reprodukcijska dob b) poslije menopauza i senij 6.Hrvatske onjentaci/ske tab/ice za ocjenu teline povrede prava na zdravlje - 1~. '. Deformacija penisa )-- 6..

fCo-X) 2. dozvoljeno je razliCito "dozivjetl i nositi se s posljedicama traumatskog dogadaja" a vjestaci su pozvani da valjano medicinski procijene i dokumentiraju prilozene medicinske nalaze. (MKB-10. te strucna psihijatrijska Iiteratura. Reakcija na jasno odreden traumatski dogadaj iii na traumatsko iskustvo odredene situacije remeti individualnu dinarnicku psihosocijalnu ravnotezu velikog broja pojedinaca koji su joj izlozeni i nisu sposobni uspostaviti uravnotezen odnos unutar vlastitog psihosocijalnog funkcioniranja. bitka. a samim tim i propordonalna i medidnski ocekivana nakon traumatskog dogadaja. PSIHIJATRI1A U izradi Hrvatskih orijentacijskih tablica za ocjenu tezine povrede prava na zdravlje . Ne postoji "sarno" fizicko ostecenje zdravlja i pslhicko ostecerne zdravlja. Stabllnost psihofiztckoq integriteta nije jednaka za sve osobe. traumatskog dogadaja iii doiivljaja. cesto se susrecerno 5 razliCltim oblicima slrnulacije/dtslmulaclje iii agravacije. jer kod vecine osoba blaga psihicka iii fizicka trauma ne maze pokrenuti cijeli nlz simptoma koji po svojoj tezini i naravi znacajno pretaze granice uobicajenlh i kllnicki dokazivih ostecenja. ad strane druge osobe. (DSM IV). migracije. noge. snazno razocarenje. pristine uporabe psihoaktivnih tvari. Medunarodna klaslfikacija mentalmh poremeceje iporemecsje ponaSanja. prirodna katastrofa. kao i kod akutnog uqrozavanja zivota i vlastite egzistencije. kao i 5 medicinski vjerodostojnim informacijama i pojedinostima konkretnog sfucaja te s njegovim odstupanjima od prosjecnoq pslhirki i soooosk: stabilnog pacijenta. oljagnostiCkiistatistickiprirucmk za mentetne poremecsje. prstiju. Ako se Napomena: Procjene i vjestacenja psihickog zdrav/ja u okvirima Hrvatskih orijentaojsklh tabflca za ocjenu teiine povrede prava na zdravlje moraju se zasnivati na opdm kriterijima opissnim u medonerodrum klasifikaeijama menta/nih poremecsjs a to su: 1. kao i nametnute. stuha. ICD-l0. koji se moraju rano prepoznati. boravak u socijalnoj i obiteljskoj izolaciji. Kod ocjene stupnja ostecenja psihickoq i kognitivnog (neuropsiholoskoq) funkcioniranja treba uCiniti detaljan klinicki i pslhijatrijskl pregled te psihologijski test.-----37 1'-'·: . S druge strane. oba su povezana i svaka individua psihlcki trpi U ostecenom fizickom zdravlju.Hrvatskeorijentacijsketablice za ocjenu teiine povreaeprava na zdravlje 13. gubitak radnog mjesta.--------------------. nasilje.).1 Posttraumatski psihicki porernecaj uVjetovani su i nadovezuju se na traumatski dogadaj. a takoder i osoba medicinske i pravne struke. pa tako i u psihijatrijskom vjestacenju neirnovinske stete. naruzenje i 51. a to su gubitak bliske osobe. Oqranlcenje pslhkke cjelovitosti je konacno smanjenje psiholoskoq potencijafa koji je rnoquce utvrditi na valjanoj medidnskoj osnovi i dokumentaciji. kao reakcija na tjelesni invaliditet (amputacija ruke. U medicinskim vjestacenjrna. nesreca. 1 -----~--. kvantitativno vrednovanje relativnog utjecaja pojedinog traumatskog iii drugog ettoloskoq faktora odredenoq psihickoq porernecaja treba biti u jasnoj korelaciji s prirodom i tezinorn slmptorna. inval!dnosti i zdravlja (MKF). koji ce jasno razdvojiti ranija i novonastala ostecenja i time smanjiti moqucnost za manipulativno ponaSanje i ispitanika. dugotrajnog trpljenja boli. J..--. silovanje. boravak u zatvorima j logorima. a poc!razumijevaju individualnu i speclfknu reakciju. Kao dopuna MKB 10 i oSM IV radi kvalitetnijeg psihodinamskog objasnjenja odredene pSihopatolaglje maze se kOr/stiti i PSlhodinamski dijagnosticki prirucnik (PDM) i standardni udibema pSlhijatrijc. potpuni iii djelornlcni gubitak vida. a koja je suktadna i proizasla je iz traumatskog stetnoq dogadaja. Posljedica su teske fizicke traume. Temefjni Instrument za funkdooa/no vrednovenje povrede tje/esnog i dusevoog integriteta predstav/ja Meounarodna klasifikaeipJ funkeioniranja.psihlcko zdravlje korlstene su Europske indikativne tablice koje su proslrene i kategorizirane prema Medunarodnoj klasifikaciji bolesti i srodnih stanja. u neprijateljski respolozenoj radnoj sredini. izbjeglicki status.

38 .0. treba insistirati na primjeni istovjetnih baterijskih psiholoskih testova kaje primjenjuju iskusni i strucni psiholozi. traju vjestak treba utvrditi uzroke i procijeniti stupanj ostecenja. Razvrstavanje psihicklh poremecejs u 10 veli!ah dijagnostiCkth grupa prems leD 10. F07. a aka su smetnje jace i duze I pravni proplsi i zdravstvena praksa u pravilu ne nude uvijek gotova rjesenja. nega zahtijevaju dodatnu interpretaciju nalaza. Kao pomoc u izradi vjestacenja moze se karistlff I knjiga naseg istaknutog forenzickog psihi. medicinski dokazi i dokumentacija mogu se lose interpretirati. parallza radijalnog zivca nedominantne ruke. Kad postoji posljedica umanjenja fizickog zdravlja. F07. v)estak maze iste ocijenit! prema leD X. razred IV. ocjena umanjenja 51-80%. obvezuju sva pravila struke i etickl kodeksi. Narodne novtne.Hrvatskeorijentacijsketebhce za ocjenu teline povredeprava na zdravlje ostecenje ne rnoze objektivno dokazati. Zagreb.psihicko zdravlje. Ako su nek! psihijatnjski poremecej! izostavljeni. npr. postaviti Europske indikativne tablice za procjenu ostecenja psihickog i fizickog integriteta (CEREDOC 2000) za izradu Hrvatskih orijentacijskih tablica za ocjenu teztne povrede prava na zdravlje . ] U znanstvenoj . oba su povezana i svaka individua psihicki trpi u ostecenom fizickom zdravlju. F09.8. Pslhijatrijska vjestacenJa povrede dusevnog Integrlteta. ad FOD do F99. u procjeni posljedica najvecoj ozljedi psihickog zdravlja. F04. ne rnoze se ni kategorizirati. traumatsklh neoroze i pSlhoticmh poremecete SU jasno razgranicene i uzajamno se iskljucuju. na somatska i psthtcko zdravlje acjenjuje se veta posljedica. javlja se u stanjima trajnog kronicnoq psihoticnoq posttraumatskog porernecaja. koja je kao izalirana posljedica ocijenjena 5 35%.'atra. (Vidjeti tablice za kvalifikaciju pasljedica umanjenja fizickog i psihickog zdravlja) Primjer: Teska umanjenje psihkkoq zdravlja. potpuni: prema leD x. Stoga je opravdana kao bazni predlozak. te udzbemk Klasiflkacija mentalmh poremecei« i poremeceje pona!Janja. pa taka i psihijatre. Zagreb 1999. 2008. Deseta revuijs. Radi izrazito skrscenoq opise i izostavljel7ih psihoticmh posttraumatskih pSihtcklh poremecei: u Europshm indlkatfv!7lln tab/icama. a pridodaje se manja posljedica. uz uzimanje kompletne anamneze i heteroanamneze i psihologijsko testiranje. Medio17skaNak/ada. Miloslava Gorete.. pre/azi zacrtane okvire HrvatsHh orijenteotsktt: tab/iea. npr. Kad se radi a traumatskoj azljedi 5 posljedicama kaje djeluju sinerqisticki. F07. Aka je rnoquce. u dijaqnostickim grupama: F04. Europske l17dikativne tab/ice za procjenu ostecents psihickog i fizickog integnteta. a optsene podgrupe posttraumatskih trajnih afektivmh stenjs. simptomime I opisima pojed/nlh psihickih stanja kojl su svrstani u ci/jane dijagnosticke grupe.2 Ne postoii "samo" fizicko ostecente zdravlja i psihicko ostecenje zdravlja. te je ukupna procjena posljedica 60%. a ako nema valjane sudske i medicinske procjene i iskustva. 50% dodaje se 10% za pasljedicu ostecenja flzickoq zdravlja. Korsakovljev sindrom. a iste usporedttt s Eoropskim indlkativnim tab/icama uz oorsstoieme na osnovi iskustva i korektnog v)estacenja. KvaHtetno i strucno sastavljeno medicinsko vjesteccnje podrazumijeva kompletan klinicki pregled ispitanika.9. strucnoj /iteraturi susrecemo se 5 brojnim psihickim poremecefims. Hrvatske tab/ice su dopunjene deskriptivrum opisom. koje treba ponavljati u odredenim vremenskim razmacima kako bi se dobio uvid u psihoorganske promjene i pratila dinamika poboljsanja odnosno poqorsenja klinicke slike. 5udske vjestake medicinske struke. sadriavaju opise osnovnih i temeljnfh psihickih poremecsjs koji mogu nastati kao pos/jedica traumatskog doqedejs..

a ponekad I znatno vise godina iza pretrpljene traume. na koja se vise ne rnoze znacajnije utjecati bilo kojom terapijskom metodom i koje treba smatrati doztvotnlm. Ista trauma ne ostavlja jednake trajne posljedice ked svih pacijenata. te moguCi utjecaj na zivotne planove takvog pojedinca uz pretpastavku poboljsanja iii pogorSanja stanja psihiCkog zdravlja. znacajni otklon paznje. kad se u pravilu ocekuju i trajna ostecenja psihickoq zdravlja.: . osobe mogu imati iste smetnje._ . uz prisustva obilja vegetativnlh znakova kao znojenje. lupanje srca. Dusevne boli i psihicke ozljede treba procjenjivati i odrediti prerna tome koliko je smanjena sposobnost osobnog i socijalnog zivota i koliko je ostecena kvaliteta zivota u odnosu na stanje prije stresnog dogadaja._-_._ ""·/bloroQ' _ •• __ •• 'h ) . odnasno razlidti psihicki simptomi magu imati istu psibkku dijagnozu. Prema medunarodnoj klasifikaciji/ to su F43 i F62 Akutna stresna reakcija Traje kratko. Pritom treba procijeniti i postignutu razinu strucne edukacije i socijalne afirmacije._-- i 1._-- ! I I Afektivne smetnje javljaju se kao neposredna reakcija na odredeni traumatski dogadaj iii iskustvo . Ocjena teiine povrede prava na psihlcko zdravlje 1. prolaznog je karaktera. a pavezane su 5 ostecenjem. _. Orijentacijske tablice za ocjenu teiine povrede prava na pslhlcko zdravlje Psihicke smetnje vezane za psihkku dekompenzaciju pod ijeliti na: Afektivne smetnje Traumatski neurotski psihickl porernecaj Psthoticni posttraumatski porerneca] us/ijed stetnog dogadaja orijentacijski se mogu I Tablica 35. nesposobnost rasudivanja. suhoca usta. treba odgoditi do zavrsetka svlh planiranih terapijsklh i rehablhtacijskih postupaka.- . Zakljucna ocjena i vjestacenje rnoze se dati tek nakon dvije do tri godine nakon tezeg traumatskog dogaclaja koji ih je uzrokovao. Ovdje je najmanje narusen osobni integritet. Afektivne smetnje --. 3% 5% 1.- --- i 39 . Svaki traumatski stresni iii stetni dogadaj obuhvaca objektivne i subjektivne smetnje i vrlo cesta organski po remecaji preklapaju se s psiholoskirn. smetenost.psihicko zdravlje. a sadrza] psihkkih problema mora biti povezan 5 traumatskim dogadajem.2.~ . Porernecaj prilagodbe Trajanje do mjesec dana. zato se uvijek U obzir moraju uzeti komorbiditetne bolesti i ranije traumatske ozljede koje mogu utjecati na zakljucnu ocjenu teiine povrede prava na zdravlje . Ogranicenju psihkke cjelovitosti pribrajaju se bolovi i psihicke posljedice za koje lijecnlk zna da u pravilu nastupaju i remete svakadnevne individualne i zivotne aktivnasti. Stupanj osteceoja je poteskoca kaju asoba osjeca ked abavljanja svakodnevnih zivotnih radnji.psihicko zdravlje i 0 postojanju trajne psihicke smetnje u buducnosti. Ovdje su simptorni lstl kao i kod akutne stresne reakcije no traju dulje i avis no 0 dominaciji istih ova se stanje maze nadalje podijeliti: a) anksiozne reakcije b) depresivne reakcije c)~!jeSano anks[_()z~_~:9_epresivne reakclj~ .l.Hrvatske orijentacijske tablice za ocjenu teiine povrede prava na zdravlje Ocjenu 0 deflnitivnom stupnju tezine povrede prava na zdravlje . do tri dana. Osnavni slrnptorn je zgranutost. kognitivnim i emocionalnim poteskocama kaje su vezane za organsku promjenu iii Cine iskljuclvu psihopatolosku reakciju. a razlicitu dijagnozu.

------.3.1 Trajna promjena licnosti nakon psihijatrijske bolesti L 3. ali je razliCitost u osobnosti prije stetnoq dogadaja. a) Preostala psihicka sposobnost ne rnoze se u cjelini reallziratl ali uz pojacanl naper je dostatna b) Aka se javljaju smetnje kognicije (dokaz je psiholosko testiranje) te se osnovni simptomi javljaju kod maHh napora pri obavljanju uobicajenih aktivnosti c) Ako su smetnje kognicije dominantne te je obim smanjenja svakodnevnih aktivnosti j05 vise reduciran no i dalje je moguCi samostalan zivot ali uz obvezno administriranje potentnih medikamenata 10% 15% 20% I Trajna promjena osobnosti .-----.---- Poremecaji prilagodbe.8 Druge trajne promjene licnosti ------------.Hrvatske orijentacijske tab/ice za ocjenu tenne povrede prava na zdravfje ! I -. koji se etloloski rnoze povezati s dubokim. kornunkiranja i miSljenja 0 okolini i 0 sebi sarnorne. ali j05 uvijek u okviru afektivnih porernecaja. Promjena Henosti treba biti znatna i povezana s nefleksibilnim i maladaptivnim panaSanjem.23 Pretezno s porernecajern drugih emodja. a maze se dijagnosticirati sarno tada kad promjena oznacava trajan i drukCiji naCin ponaSanja. te sukladno tome i rnoqucnosti razrade traume uz dodatak sirnptoma kaa sto su tipkni flashbackovi. Isti poremeCaj mora biti dijagnosticiran psiholoskirn testiranjem. I tu su isti simptomi koji su vee navedeni.-. F43.22 MjeSovita anksiozno-depreslvna reakcija.-------. F62. tada imamo novu kategoriju trajnih afektivnih porernecaja I.-----. uz vrlo Posttraumatski stresni porernecaj Traje do 6 mjeseci.20 Kratkotrajna depresivna reakcija.-Trajne afektivne smetnje i trajni poremeiaji llcnosti iIi rnozdanoj bolesti F62.21 Prolongirana depresivna reakcija. Porernecaj psihickoq zdravlja procjenjuje se na temelju tacna odredenih kriterija rnoqucnosti funkcioniranja u svakodnevnom zivotu do 20%. F43.0 Trajna promjena licnosti nakon katastrofalnog dogadaja I 2.-- -- -. egzistencijalno ekstremnim iskustvom.4 .-- -. a to je porernecaj osobnosti iii trajna promjena osobnosti.-_-.24 Pretezno sa smetnjama ophodenja Ocjena je ovisna a moqucnosti bavljenja uobicajentrn aktivnostima. F43._-- a) I '-_ ---- Biage trajne afektivne smetnje i trajni porernecaji licnosti: smetnje ostecuju subjektivni osjeca] dobrog stanja. __ __ __ 3% a) Nema/minimalni trajni porernecajl Henosti I 1. i to na sljedeci nacin: 1. Trajna promjena licnasti koja se ne maze pripisati ostecenju podrazumijeva i sijedece psibidce porernecaje: 1. pracenjern psihijatra te stacionarnim lijecenjem.-- --._-----. diskretnu potrebu ulaganja pojacanoq napora. ali uz pojacane napore maze obavljati patrebne svakadnevne aktivnasti _---------_.- 5% 40 . Trajne promjene licnosti koje se ne mogu pripisati ostecenju iii mozdanoj bolesti F62 Dijagnozu treba postaviti sarno tada kada postoje dokazi 0 definitivnoj i trajnoj promjeni obrasca perciplranja. a ono nije postojalo prije stresogenog dogadaja. F43.-----------. Aka ne dode do poboljsanje gore navedenih stanja koja mogu poprlmiti i trajne promjene.-. F62.2 mogu se manifestirati kao: F43. Takva trajna promjena llcnosti najcesce se javlja nakon razarajuceq traumatskog iskustva. F43. F62.

3. -~--. koji bez medikamenta ne rnoze funkcionirati. Psihoticni ~sttra~ma~:ki porernecaji dijele se na ~k~tne i prolazne psihoticne porernecaje i rjede.__ ----. kad se jasno uocavaju halucinacije.1.. a aktivnosti su znacajno reducirane. F40.0 Agorafobija 2. . podrazumijevaju 1. umanjenje psihickoq integriteta prati niz tjelesnih simptoma c) Srednje teske trajne afektivne smetnje i trajni poremecaji lienosti: oslrn psihicke simptomatologije postoje jasna popratna i trajna kognitivna ostecenja. F45 Fobicno anksiozni porernecajl. I I Psihoticru i .1.-b) Srednje teske trajne afektivne smetnje i trajni poremecaji lienosti: preostala funkcionalna sposobnost ne rnoze se u cjelini realizirati na svakodnevnim zivotnim aktivnostima. trajne kronicne pslhoticne posttraumatske porernecaje._ 10% I I d) 15% 20% Ii 2. F42. 3. sto znaCi da je osjecaj opceq stanja dobar. te je vrlo slkna i podjela.. F40. te da u potpunosti funkcionira Srednje teskl psihicki po rerneca]. F42.1 Socijalne fobije 3.4. Oni su posljedica psihlckih manifestacija koje su izazvane iznenadnim. no bltno je naglasiti da je presudan u dijaqnostickorn kriteriju koje su promjene u ambijentnom i socijalnom kontekstu. F42.. a do laze potpuno neovisno 0 vee prozivljenorn i iskustvenom traumatskom dogadaju.-----------_-------. \ 2. F40. F44. F40. Ceste kontrole 5 redovitom medikamentoznom terapijom i sal iii bez bolnickog lijecenja neurotski psihicki poremetaji __ ----. F41..2. 2.2. Osnovni simptomi su Isti kao i kod afektivnih poremecaja. koja opet ovisi o dominaciji simptoma. Biagi psihieki porernecaj.----------------_------.Hrvatske orijentacijske tab/ice za ocjenu teiioe povrede prava na zdravlje I I I . poremecajl opisani u i sljedece psihicke porernecaje: _ Ocjena umanjene opce sposobnosti _ocjenjuje se i do 20%. Akutni psihoticni posttraumatski ~-_ 41 . Traumatski [ Traumatski neurotski psihicki porernecajl javljaju se kao posljedica pohranjenog traumatiziranog iskustva.-. Svakodnevna zivotna aktivnost je znaCajno reducirana Teske trajne afektivne smetnje i trajni porernecajl licnosti: psihicka simptomatologija i popratna kognitivna ostecenja trajno su i jasno prisutna. 1 zbog traumatski neurotskih porernecaja psihkkoq zdravlja I 2. Zivotna aktlvnost je i kod prilagodenih aktivnosti smanjenja iii ne postoji. nepredvidenim suocavanjern osobe 5 traumatskim dogadajem koji prernasuje sposobnost pojedinca za obranu psihosocijalnog u ravnotezenoq fu nkcion ira nja. Prema medunarodnoj klasifikaciji to su psihicki dijaqnostickoj grupi F40. znad da su kod ostecene osobe u funkciji sve aktivnosti uz znatne pojaeane napore Vrlo teskr psihicki porernecaj...8 Drugi fobkno anksiozni porerneceji L leo x. no jOs uvijek rnoze samostalno zivjeti posttraumatski poremecaji 5% 10% 15% 20% 2._---- : 3. sto znad da ne rnoze realizirati sve aktivnosti ali uz pojaCani napor uspijeva Teski psihicki poremecaj. ----.--. javljaju se i kod manjih opterecenja.0. _ porernecaj \ Nakon teskih traumatskih dogadaja cesto se razvijaju akutni i prolazni psihoticni porernecaji.------. I akutne paranaidne reakcije i psihogene paranoidne psihoze.

izgubljena je sposobnost prepoznavanja okollne. kao reakcija na konkretnu nepovoljnu zivotnu situaciju. pojava smetnji govora.__ _ .f. Trajni psihoticni posttraumatski poremecaji Trajni pslhoticnt posttraumatski porernecaji opisani su kao Korsakovljeva posttraumatska psihoza. nastaje akutno.1. Psihoticru posttraumatski porerneceji moraju biti verificirani tijekom bolnick.O Karakteriziran je znatnom promjenom uobicajenih obrazaca premorbidnog ponaSanja. .ne povrede prava na zdravlje ~um~nutosti iii ogranicene-tezeabnormalnosti ponaSanja. Neodredeni organski iii simptomatski mentalni porernecaj F09 Ukljucuje organsku i simptomatsku psihozu._ .__ . ucenja i parncenja sve do arnnestifkoq sindroma. . kronkni rnozdani sindrom. kao poseban oblik reaktivne pslhoze. Citanja. 50% I \3.veani sustav. te epilepticna psihoza u poglavlju .1. \ Pojava posttraumatske epilepsije 5 psrhotlcnim dekompenzacijama dovodi do daJjeg propadanja spoznajnih funkcija. 13.2. psihomotorna usporenost te organske pslhotlcne obmane osjetila.3 Porernecaji karaktenzlrani promjenom raspolozenja iii afekta. Organski porernecaj raspolozenja (afektivni porerneceji) F06. nespecificiran.. _ . Organski porernecaj lienosti FOl.3. praceni promjenom opce razine aktivnostl. pretjerana . I 13. Akutni i proJazni psihoticni poremeeaj F23 Akutni poJimorfni psihoticni poremeeaj bez simptoma shizofrenije F23. __ 42 .3 13 \ ". i 3. 40% r--~----+-D-r-U-g-i -o-rg-a-n-s-k-i -p-o-re-m-e-c-'-' a-ji"""""""":Jjc-'--n-o-s-ti-j-p-o-n-a---:-:Sa-n-]-·a-z-bo-g-b-o-le-st-i. Neodredeni organski porernecaj Jienost. 5% porernecaji Nakon teskih traumatskih ozljeda mozga razvija se organska mentalna deterioracija. i ponasama ostecenja i disfunkcije mozga F07. 45% 3. u sklopu frontaJnog rnozdanoq sindroma i kognitivnih smetnji. contrecoup ozljede). I .2. Kronicni psihoticni posttraumatski 3.. 3.1 polimorfni pslhotirnl poremecaj sa simptomima shizofrenije 5% 10% 15% 3.2. racunanja. a simptomi se patpuno povlace nekoliko dana nakon prestanka djeJovanja traumatskog dogadaja.9 UkJjucuje i organski psihosindrom. jako lzrazen i tezak obllk. gubitak sposobnosti za . potreba i Impulse.5.8 Bolesnik moze povrsno izgJedati depresivan.Hrvatske orijentacijske tab/ice za ocjenu te. Kognicija rnoze biti nedostatna uglavnom pri ostecenju drugih ogranicenih podruqa mozga.Z.__.2.4.l<ao §to su velika uzbudenja.2. nesposobnost prepoznavanja i shvacanja vizualnih. koj su ranije bili poznati. l Ganzerov sindrom F23. 50% disfunkcije mozga F07.og lijecenja . .-o-:O-st-e----::c-e-nj-a-i--t-----nije prisutna zbog bolesti. .0 Akutni F23.4. koja rnoze uzrokovati i rjede trajne pslhotlcne posttraumatske porernecaje sa sumanutim idejama i psihottcnim dekompenzacijama i ostecenjrna specifknih mentalnih funkcija povezanih s topografskom lezijom mozga (coup . MoguCi su jaCi deficiti miSljenja. Afjcirano je izrezavanje emocija. akutni polimorfni psihoticni porernecaj bez sirnptoma shizofrenije te akutni poJimorfni psihotieni porernece] sa simptomima shizofrenije.2. I I 3.. zatim deficit. no depresija jer je oqranlceno izrazavanje emodja. takve porernecaje oznacavarno kao "akutni i prolazni psihoticni poremecajl"._. .1.1. ... izvodenjem odredenih radnji.1. plsanja.2.2. obicno 40% \ 3.9 Akutni i prolazni psihoticni porernecej. taktiJnih i slusnih sadrZaja.3. aktlvnost iii psihornotorna ukocenost i katatona ponasanja.

Hrvatske orijentacijske tab/ice za ocjenu teiine povrede prava na zdravlje '-_-_\ -- -Korsakovljev sindrom. dr. a ukupn~ postotak ne moze b~ti yeti od 100°10.0 Jako izrafene teske kagnitivne smetnje 5 otudenjem ad stvarnosti i velikim problernlrna uklapanja u abitelj i drustvo uz nesistematizirane sumanute (psihotkne) ideje i obmane. te retrogradna i anterogradna amnezija. F04-------'--- -- ------ 13._ _ ---' Recenziju psih(jatrijskog dije/a Tab/iea izradlla je prim. potrebno je temeljna epee priznata nacela medicinskog vjestacenja: ako se kod pojedinog l:_~ogovorenih nacela. Psihicki i intelektualno promijenjena fienost. nesigurna or-ijentacija i nesigurno snalazenje u vremenu i prostoru. I I: 3. I primijeniti Napomena: BuduCi da se radi a ocjeni psihofizickoq zdravlja ostecene osobe. Kronicni pasttraumatski mozdani sindrorn F07.1.3. Tija Zarkovic Pa/ijan dr.med. usprkos terapiji koja je prilagodena pacijentu i koje se pridriava. 80% ostecenika istodobno dijagnosticiraju integriteta Ione se u konacnki trebaju izraziti uvijek upovrede tjelesnog i povrede dusevnog primjenom jedinstvenoj ocjeni povrede zdravlja. 60% 60% 3. a karakterizira ga vrlo teski gubitak kognitivnih funkcija.2.3. subspecija/ista za rorenztdku psihijatriju/ Neuropslhijatrijska bolnica Popovaca / Zavod za torensiau: psihijatriju. 43 :.3. s psihoticnim dekornpenzacljarna i sumanutim idejama i obmanama. narooto je osteceno parncenje s pojavorn konfabulacija .. '. potpuni.: . ~-.3. kad dolazi do potpune psihicke dezintegracije.0 Epilepsije kaje se tesko mogu kontrolirati. Posttraumatske epileptlcne psihoze F07. \ Javlja se kod tesklh traumatskih lezija mozga.izmisljene priCe kojima nadomjestaju izbrisane tragove sjecanja. sc.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->