Vruca filmska jesen na BHY 1

,

I

Filmovi

DEVETAVRATA
Utorak, 22.35 TV ALFA·Mreia

Subota, 20.00 Pink BH

STRAiAR

CRNADAUJA
Nedjelja, 20.10 Federalna TV

Enis Beslagic

zabavau

Dobra

'Supertalentu'

Petak, 16, septembar/rujan , 201.1

tv extra

.SPEC. PA REGI

TVSA .Pustl muziku' uz Elmu Kostrebu i Naidu Korman

Sve ce biti drugacr e
Z
Potrudit csmo se da neafirmiranim bh. bendovima dame vise prostora

~@~@R~~
1. GLJIVA SHOW

promaseja

I

Povratak ,Gljiva Showa", koji se na TV Alii emilira cetvrfkorn u 21 sat, zasiqurno jeobradovao oro[ne gledaoc"e_ Nazil Gljiva u novoj sszonl otlsao je korak dalje - uz zlvu muziku u studio je uveo i g19daoce, slo jeemisiji caio na dinamici. U svakom sludaju, dobra zabava. -

abavna emisija .Pusti mUZiku".koJa. Je na programu TVSA tetvrtkom u 21 ,30 sati, dobila je novi koncepl U2 Elmu Kostrebu i Naidu Korman. - I,dalje ce ostan top-nsta, ali esmo imati niz priloga s raznlh koncerata, razqovore s muzi~arima i2 BiH i (egiona. POlrudit cemo se da nealirmiranim bh. bendovirna damo vise prostora - k"aie Elma_ ana ia anqazlrana j u .Oobrim vlbraciiarna", pa ce ovo za nju biti veliki pornak. - ad Naide i rnene se ocekuje mnogo i mogu reei da se osieIi naki pritlsak. Ali, obje smo stekle dosta iskustva, take da se nadam da ce publika osjeliti valiki trud kojl srno ulozltedodaie Elma. Na proiektu "Pust; rnuziku" raniie su radile Merima Cviko te Alma Dautbeqovic- volocer. - Potrudlt cerna se da sve izqleda drugacije. Osrnlslij

2. AGILNA NAIDA

• ,Show Time" na Pinku BH svaklrn novim izdartjem dobiva na kvalitetu. Najviile zasluqa za 10 ima agi" Ina ursdnlca i voditeljica Najda Srnja, koja svaks subote u studio dovodi populame I zanlmliive go" sle ko) i,d rie painj u gledal aca,

Prilika za intervju
Elmi bi bila velika felja uradjti razgovor s OJ Tiestom. - lrnala sam susret sa Zeljkom Bebekom, koji me je odusevlo, a voljel'a bih raditl inlervju s .Divljimja" godama', Dinom Me~linom, - govori mlada vodlteljica.

3. LARIN IZBOR
Hrvatska serija ,Larin izbor" na Federal n oj TV p ravl je spas za Ij ubilelja sapunica kojima je preko glave turskih telenovela, koje su, bukvalno, preolavue programe svlh TV kuca. 0 gledanosti .Larinog lzbora" jos [e rano govorfti, ali, u svakom slueaju, svaka pro" rruena cooro dade.

Koslre'bai Korma,,' ,emir Kapela"ollicnarn je velika pod'riika srno novi koncept ko]] ee se Ijapoticama ie Emir Kapatareallzlrati na dosta opustenij novic. natin - gOlfor; NaJda. - On ce se potruditi da sve Art dlrektor i velika podrska nasa zelie postanu stvarnost,

Nas dvije csmo i dozom sarrna steel i neke slmpatila- porueule Korman.
A.KARAMAN,

1. R,ANJENI GLEDAOCI
NedLl,go nako ilta je ,2avrsila s emitiranjem serue .Ranjeni, orao" na Federalnoj TV krenulo je i njeno reprizirarjje, Vjerovalno da Ijudi utvrde grad ivo. Salu nastranu, u pitanju je nedcpustivo mali razmak u premijernom arnitiranju i reprizi ranj u,

Sanel _ adiic sprema • novi rol ekt zalade
Vee su se zainteresirale regionalne televizi]e, kaze producent
dan as izvr~o i· p roducent i urednik VOA za BiH, istice da se lormira [aka mlada ekipa kojoj ce se prikljuciti i.osobeiz holivudsksl spanske teen produkCije . - Tek srno na pocetku i moraNakon illo se prosle godine oku sao kao prod ucent s erije za mlade .Bez rlzlka" Sanel Hadzit priprema novi projekl Ova] duqoqodisnji voditel] jutamjeg programa na Hayanr i ..Dobrin vibraciia" na TVSA. a mo prvo osigurati prave spon20r'9 kako bismo iznfjell projekt n a sto visi nlvo, Vec s u se zainteresirate regionalne tetevizije, pa cerno vidjeli kako te dalje teci ova prica - govori Sanel. "Bez rizlka" je bio serijal kojl je imao je zacih osvijestiti rnlada Ijude 0 rizicima s kojima se svakodnevno s uocavaj u, p 0sljedicama i prevenciji, - Serija je bila novo i nimalo lako isku stvo. ali m i je otvo ri 10 vrata za daljnj rad, Sniml)ena je zahvaliujucl UNICEf-u, a uraoen [e i.videospot s poznalim lzvodaelrna kao sto au grupa .• Regina", Eldin Husei" nbegovie, Kaliopi, Tony Cetinski; Bojan 'Marovic, a lekst i muziku sam potpisaoJa" k"aze Hodzic, Ovoga pula radit ee kastinge po cjjeloj, BiH, a 0 lome ko ee ucestvovali u slvaranj u s arijala odlucivat ce slrucni .lin. -I ovoga puta traiit cemo mlade i lalentirane Ijude. Ne zelimo zuriti i srljati - kaze Sanel. U serijalu ee se pojaviti slavne osobe kOje do sada nismo mogli vJdjeti u avakvim projeklima. Sanel'Jos ne zeli govoriIi 0 lome ko]i ee TV kanal u nasoj zemlji prenositi ovaj serijal. A.KARAMAN

Nakon uspjesnoq prikazivanja serijala .Bez rizika"

2. LOS IZBOR
Sigumo su se Svi Ijubitelji nogo" m eta razoca rali kad a su dozn al i da e9 u nedjelju BHT 1 prenositi nogomelni susrel Gosk - Travnik. Zar zaisla nije bilo zanimljivJje uta· kmioe U ovom kolu Premijer lige? a va ko, nJkog ne Ireba diti illo 6e gledanost log susrela moida oboriti. rekorn neg Ieda rlOsli jed n a bh. ulakmioe.

~ ~

o

g:

cu

3. UPITAN KVAUTET
,N em a p roble ma" , ,.Zik ine di nas!ije" i slioni filmski uradci na H'Iyat TV gledaooe, vjerovalno, umjesto na smijeh, tjeraju na plat, Jer, ka" ko drugacije reagirati. na neumor" no ponavljanje jugoslavenskih ostvarenja - starog datuma i upitnog kvalitela?

tvextra

Pelllk, 16 sep\embar/rujan 201 1_

'Show time'

Sad se zabavljamo joi bolje
Kandidati iz BiH predstavili su se u najboljem svjetlu. Novi terrnin emitiranja, nedjeljom u 20 sati, idealan je za porodlcno okuplianje, kaze nas glumac
Prvo izdanje trees sezone soua realnosti Nove TV "Supertalenl" na programu je u nedjelju II 20 sali. love godine, osim pjevacice Nine Badric I TV novlnara Duoravka MerliCa, clan zirija bit 6e nas gillmac Enis Beslagie.

RAZGOVOR

Enls Beslaqlc, clan zlrija soua Nove TV .Supertalent"

Uigrani c:tvojac
uz troctanl ziri Merlie, Badrlc i Beslagie i II novoj sezonl lligrani dvojac Igor Mesin i Rene Bitorajac i dalje 6e svojlrn .zanimljivim
kornsntarlma I

skecevlrna voditi publiku kroz prsgled ovogodisnjih najtalentiranijih takmicara. - Bllce veoma zanlmljlvo, zabavno i emot.vno- poruCllje Enis, Ovajangaiman svjedoci veliko] poputarnosli nasegglumca u susjedno] Hrvatsko], a ujedno je Enis i omiljeni Ilk

°

medu takrntearlma,

[er

slovi za najpopustljivijeg eiana zirija_

Sazreli smo
Enls, koji je prethodnlh danaenergiju prikupljao u Spaniji, istice da se veoma radula treco] sezoni popularnoq soua. - Mi smouradili predaudicije i sad imamo [os jednu selekeilu - od 40 najboljih odabrati desetero koji ulaze LJ finale

-kaze nam BetllagiC. Uzivagledajuei i slusajuci majstorije talenliranih takmicara, a lsto take zadovollstvo mu predstavlja ponovna saradnja s Ninom i Dubravkorn. - Mislim da smo ove godine i mi kao ziri sazreli. I zaista se dobro zabavljarno - govori Enis, mkriva narn da su se

na predaudicijama poiavHi i kandldati iz Bosne i Hercegovine. - Svi kandidati iz nase zemlje opravdali su ocekivanja. Drago mi je da su se Ijudi iz BiH poceli prljavljivati u "Supertaient", jer imaju pra-

na nedjelju debar potez i

mjena terrnma s petka

$vi pred TV..um
Za razllku od prethodne dvije sezone, kada je "Supertalent" na programu bio patkom u 20 satl, za novi serijal rezervlran je termin nedjeljom u 20 satl. Enis smatra da je pro-

vo na to U svakorn slucaiu, to je cdlicna prornoclja I svl se sa dobro

pokazall. Svi su nas pre-

da oeekuje da 6e 10 podiei gledanost. - To je period kada je ciiela porodica na okupu i kada zajedno gledaju leleviziju. Oeekujemo da 68 narn novi terrnin dodatno podici gledanos! - porucuje nas glumac.
L. SARAJLlC-RAMOVIC

-I -- AI· Dr· TrloglJaena_rJeVica -, na FTV .. ...·u
Moji dokumentarci su bez izjava i intervjua, kaze reditelj
Dokumentarnom programu IFTV-a .i ursdnlku Namiku Kabilu prikljucio se bh. reditelj Alen Drljevic. Gledaoci su vee lmaIi priliku pogledati njegov film ,Slalki dar", koji je dio dokumentame triloglje. - Film smo snimili u maju ove godine u Djecijem domu "Bjelave", drugi u domu za stare i iznemogle osobe, a treei u dackom domu. Ovu trilogiju objedinjuje lsto mjasto zblvanja- govori Orljevic. Osnovna razlika lzrnedu igranog i dokumentamog filma jeste sto dokurnantarnl prati stvarne Ijude i dogadaje, . On ustvarl odrzava ideju autora i moji dokurnentarci su svi bez Izjava i intervjua. Bazlraju sa na radnji zlve slike, gdje je kamsra kao posrna!rae zblvanla, Dokumentarni film ima prccvat ne sarnokod nas nego i u djelom svijelu, a 10 mozsmo primijetiti i po posjacenostl publike Sarajevo Film Festivalu te drugim fastivalima dokumenlamog tllma- kaze Alan.
Ad,'K.

Novi clan dokumentarnog programa

Ostali 29,50%

laqite SM5-ove
Za ""oje omiljene emisile, sarIje mTV vO(Iilelje lasajlena g sljedeCi n<ilin: Ukucajle kll.unu ,;jet VODIITELJ' ~i ~ EM ISIJA, zalim razmak Ie ime I prezime vod<telja. odno000 0""" emisije. 5MS po~jije ria !)roj moIl~r.og Ielefona0941410·100. qena SMS-allznOsi O,SO KM .. PDV

Drljevic:l(amera kao posmatrac zbivanja

1elja_ Vlasnik broja mobiloog tetefena 0611352·264 doci· tnikje d)Jijuulaznlea za kino.

Postoci se izvode n a. osnovu ,broja pnSliglih8M8-ova za ocrenenu em,slju iii vodl.-

Pe\;lk, 16, seplembar/l1Jjan. 2011.

tv extra
.PROGRAMGledaoci TV Pinka lz Travnika vee 19 dana nemalu program te , televi2ije. Na· d le:znl zna ju za problem, a nlsta ne poduzimaju. pa apeliram da ga -" rijese,

ss
• ZIR1HvalaNovoj TVsto cemo svaks nedjelje ponovornoci gledali.Supertalent"] Ninu Badric kao elanicu ~i~ija.

eijen}eni i!itaOCi ..TV Ext,.," I da/je nam moiefe s/at! svoje komenfere. Dovoljno ill da na broi tmetona 061 '142lJ15 ukucate ,kljucn u r/jei! EXTRA, napravife razmak, te nap/Sete Va" komenfer.

• MOLeA - Molimo oeN lelevYziju da otkupi prava ilalijanske SERlE A. • SERIJE - Molim Hayat TV da ponovoemitira serlju .Moje draqe komsije" i da seriji .Najbolje godine" promijeni termin.

'

.__.~

NAJaOLJA - Je Ii mo, guee da neka od nasih telev,zija, emitira tursku seriju ,Moja rnajka"? To je jedna od najboljih serija! Unaprijed IwaJa _ • T1NEJDZERI - Mladima [e costa turskih serija, zato moUm FTV da emitira tine, jdzersku seriju _",_____..., .Zack&Cody". Ona je super.
i•

..... __

Jesenia serna ad 19. septembra

.Treca strana" cetvrtkorn uzivo u 21 sat, uskoro i "Nova avantura"
esenja programska sema na BHT 1 pocinje u ponedjeljak, 19, septernora, i gledaocima ce ponuditi niz novitata, Nova dijaloska emisija pod nazlvom .Treca strana" na programu ce bltl uzivo cetvrtkorn u 21 sat, a uredivat ee je i voditi Suzana Stambol, I.jubitelji dckurnentaraca u okviru .Dokumentame [essnl'' uzlvat 6e u prernljerama vrhunskih cjetovecemjih lilmova snimljenih prosle godine: "Sevdah', "Mila trafi Senidu", "Selo bsz zana", "Kinde", "Ozenieu cijelo selo', .Sarajevski iuner', .Nas druqTito", "Pril:a 0 Borlsu", "Zivotna uloga", "Ljudi i psi", ..Tri dana", ..Na granici", .Ljekaru~e" ... Povodom obiljezavania 50 godina od dodjele Nobelove nagrade Ivi Andricu, BHT 1 od 29. septernbra cetvrtkorn 'U

ove e is·je Suzane Sta _bo Nihada Zece

J

Filmski program
Sta.mbol: Dijaloika BHT 1 pripremio je i bog at filmski sadrza], Tako ee na programu biti film "Neodoljivo", psiholo~ki triter sa Susan. Sarandon i Samom Neilom (Neill) u glavnim uloqarna i "U' zernlj zena", ukojem glume Adam 8rodi (Brody), Kristen Stjuart (Stewart) i Meg Rajan (Ryan) . "Gomor1ra" je italijanska visestruko nagradivana krimi-drarna iz 2008. godine, snimljena prema istoirneno], VI" oma uspjesnoj knjizi, dok je .,The Box" odllean film iz 2009. s Kameron Dijaz (Cameron Diaz) u glavnoj ulozl, Uslijedil ce i "A Serious Man"', .Land of the Blind", "Factory Girt', .Otkucaji zivota", .Glad" te "TSOISi'''. naei i emisija u produkciji BHT 1.Nova avamura" autora Nihada Zecevlca, RiJei': je 0 magazinu posvecenorn kako onima zeljnim eksfremnih lzazova tako i onima koji uzivaju u h istorijskirn pricama, arheologiji, rekonstl1Jkcijama rnltova i legendi, starih tradidja, simulaeiji .zivola p rastanovni ka nekih regija... LS ..R.

em;sija

ce

22.30 sata emilirati TV drame .,Bile Titanik", •Corkan i Svabica", .Ljstovanje na jugu", "I to 6e

proci" ...

uskoro ce se lJ programu

Od ponedjeljka radnim danom u ,20 satl na proqrarnu 6e bitj nova turska serija .lzgublJena Cast' ad 77epizoda. Na BHT1 najav.ljuju i kriminalisticku seMju "Vala,nder", snimljenu La BBC prerna rornanu Heninqa Mankera (Henning). Glavnu uloqu igra Kene! Brana (Kenneth Branagh)" serija je dobitl1ik BAFTA TV l1agrade za 2009. 12010., a no" minirana le i za Emi i Golden Glob.

Serije: 'nlzgubljena

Cast" i "Valander"

Saradnja 5 turskom Dogan TV Subotom 'Genijalci' i'Odjeqenje za istrage'
TV1 i Mreza sklopile su strates ko pa'rtn erstvo s Dogan TV, jednom od najsnaznijih i najuljecajnijih madijskihkuca u Tursko], Dogan TV dio js vc deCe t urske g ru pac ije "Dogan Holdlnqa", koja na trzistu egzislira vee 50 godina, a osim u segmentima izdavastva i medija, posluju U' oblasti ,energije, industrije i turizma. Saradnja s ovakVim medi[skirn magnatom ojacatte poloza] TV11 Mreze na medijskom trzistu BiH i regije kroz osiguranje prava em iii ranja, ekskluzJvnog programa te kroz razmjenu protesionalnlh lskustava, strateskih usrn je renja i e'kspertize s jedhom od najjaci h svjetski h medijskih korporacija. - Uz apectctno oajkvaliteIni ji seri jskii fi Imski pro. gram na trZislu nastavllamo bit! lokusirani na daIjnji rast kako u kvalileti takoi geog ralski te srnatrarno da smo LIZ Dogan TV dobili najboljeg moguceg partn era za ostvarenje tih ci.ljeva - poruouju iz Uprave TV1, Od subote, 17. septernbra. gledaoci TV Aile mogu u 10,25 sati pratiti dokumantarnl serijal "Genijalci" kao i serilu "Odjeljenje za istrage". koja je na programu u 19 sati. Serijal "Genijalci" je obrazovnog karaktsra i govori 0 historijskim otkrlclrna i dcstignuclma. U "Odjeljenju za istrage" inspektori biraju metode i polazne elemente pokusavajuci pronaGi

TV1 i Mreza sklopile stratesko partnerstvo

U programu TV Alfa

r-------==='=I

"Oolieljenje zai"trllge", Emltiraju se subot<)m u 19 "ati

Pet;lk, 16. septemb;lrlllli;l"

2011.

SPORT Spanska Primera riga u programu TV1 Mreze i TV Alfe

Sedamdeset i osam p.ijenosa n090met~'h .~akm·ca. naJatraktlVl1qe evropske Ige
zemlji, zanvaIjujuei 1 Mrezi; i TV AIfi, mogu pratiti, i utakmiee spansks Primera Ilge. Mreza je kupna akskluzivna prava na prijenose utakmica spansks nogomelne lige za gledaoce u BiH' I vee od subots lanovi najalralctivnije evropske lige Imali su prillku gledeli duele Viljereela i Sevilje,Espanjola iAlletiko Bilbaoa te Malaga I Granade, " lake nisrno prenoslll ulakmiee Real Madridai Barcelone, imali smo do" sta srsce, jer je u tri utakmice koje sma prenosili postiqnuto II golova, Nadamo se da ee tako biti i u nastavsu prijenasa i de ce nasi gledeoci

Paket koji [e otkupljen ne obuhvata sarno vellkl derbi izmedu Real Madrida i Barcelone, kaze Topalbeclrevlc

· L J

meta u naso]golova.

Ubilelji.nogo-

imati prillku vidjali puna Vee u srijedu, na programu je derbi Vale" nsije i Barcelona. Svake sedmice prencstt eerno dvije iii Iti utakmice, a u cijeloj sezoni eak 78 dueta spanskog prvenstva - k.aze Sabahudin TopaIbeeirevie Baho,izvi"Sni uradnik Sportskog pragrama TVI. Topalbeclrevlc dodaje de ee pokusatl prenosili sto vise utakrnica SeviIja, za koju nastupa kapiten nase nogometne reprezentaclie Emir Spa" hie. . Mislim da utakmiee Savilja zanimaju sve Bosanee i H'ercegavce i da ee moe! uZ'ivali u odllcnlrn igrama i pobjedama ekipe Emira Spa" hiea. Paket koji ie otkupl-

Velika gledanost
Prve utakmice spansks Primera liga bile sutzuzetno gledane u BiH' i popularni Baho misli da ce rejtinzi bitijosveei. - Gledaoci u BiH nekolik.o su godina bili uskracanl za ulakmice span skog prvanstva. Sada su dosli na svoje 'i magu uzivati u malstodjama nogomelnih zvijezda - kaze jedan od nasi h naj bol ji h sports ki h komentatora.
Topalbecirevie, Svake sedmice dvije iti tri utakmice la Mreza ne obuhvata

sarno veliki derb! lzrnadu Real Madrida i Barcelone. To je take u cijelorn svijetu, ne sarno u 'BiH. Vjerujem, lpak, ca nasi gledaoci nece ostatl

za ova); veliki derbi nogometnih zvijezda - 'kaze Topeloeclrevic, koj utakmlcs komentira s Denisom Huselnbegovi6em. uskracem

------------------------------------------------ogJasi

1 20

1,20Lo,9S

fUOjEvtOil bmadl 170"
GIanI

vafd kelts SlI ,prelivom ZOOg :BrEndl SWenlillt

1,45

Alca

1,35

sDkblnrl \'otul nd.lar II Iabuka $WIly

0111.sunc:okrtl Familia
11

., 2,6514,75
Ekstra djt>na •

Doma&' pUt lkgtacnil Peru to Inil,P tuJ

-~7.50
Soli. 3.751 ell ru.5Pu n.dJ Tampico

Del zavd Jig
Gonka
M,u .

SYJal nil

,

I
'-13%

1,15

Ubrus paplr 2/1 T. paplr I+Z 'Premium Deluu kamilice Hann.onyHarmony

til.

NAJVECI DO SADA DP Market NOVOOTVORENI OBJEKAT od 16.9.2011.godine u ulici Stupska bb. ( re MERKUR ) Saraievo

U okviru petog koJaengleske Premier lige na Vila parku snage ce odmjerili tirnovl koji s 1,1; usp jesn 0 alva riIi n ovu

Direktan prijenos utakmice s Mestalje u srijedu u 22 sata

sezonu Aston Vila i Njukasl. I jednim i drugim predvidao se pad u kvaliteti, jer su u prijelaznorn roku oslali bez nekoliko vazruh igrata, no ipak su sve demantirali pobjedama. U subotu ce ova dva lima odigrali 135. ligaski dvobo], a direklan prijenos utakmice u 15.55 emilira BHT 1.

dnjedvije se u nedjelju, gramu veliki finale. prijenos posljednjeg meCa na prvenstvu u Lil'vaniji 1,1' 19.50 sati prenosi BHT 1, a .istidan u 16.20 emitirat 6e i duel za trecemjesto. ValensijaVanredno kolo spanske Primera lige igra sa vsc ad utorka do tetvrtka, a Alia i Mreia u srijedu u 22 sata prenosi veliki derbi izmedu Valensije 1 Barcelone. "EMmisi" su uvijek bili. neugodni za katalonski klub i sigumo je da ee biti tvrd orah za nogomelase spanskog prvaka. Barcelona je vec kiksala na goslovanju u Sosijedadu i sigufno je da ce proliv Valensije uciniti da dade do sva tri boda. U subotu ce Alia i Mreza u .22 sata prenositi i duel i:zrnedu Sevilje i Real Sosijedada.

kaiIIh '"kml;;"nt

Finale EP
Prema mnogim ocjenama, jedno ad najboljih kontinentaInihkOSar-

Otiginalni nazlv: Final Destination 5. Reditelj,: Sliven Kvel. Woge: Nikolas O'Agoslo, Ema Bel, MajlsFiser, Arlen Eskarpsta. Zanr~ Horor, Trajanje:92 minute. Godinaproizvodnje: 2.D1' 1. Budza!: 45 miliona dolara.

3. Ratnik
4.0ug 5.Colombiana 6. Planeta majmuna: Postanak 7. NO<: morskih 8. Apolo 18 9. Nas brat idiot 10.Spy Kids: lJ

pasa

3. I'i.ako se rUesiti sera

5. Ponoc u Parizu

7..Planeta rnajmuna:

8. rice morskih

pasa

10. l'iapetan

Amerika

petak 16 septemb,r/rul,n 2011,

cenici moe Gorko-slatko enu da se vrat~
Veronika prlstaje da zivi s Karmelom
PONEDJELJAK (190.

v

••

eN

Razocarani SlO su dobil, zamjenu i sto se profesorica Kulo. defi nltivn 0, n eee wali!i u skol u, u oeniei su odl uei Ii p rotesti rati, Svi so pob jeg lis casa ko j i je d rzaia nova profesorlea i' otisli moliti Lenu da se vratt,

najbnlle. Otkako je posao prepustio Dinu, Turiju je sve krenulo naopako. Pepa je rnorala preuzeti inicijativu i, sama lzdrzavali porodicu, Na kraju [e cak prihvalila i ponudu da zivi van kUC<E>_ SRIJEDA (792.

eN

UTORAK (191. ee./
Stvari izmedu Pepe i Turija ne stoje bas

Karmelov san se, konacno, ostvario jer je Veronika pristala zivjeli s njim. Toliko je sretan da zeli da za 10 znaju svi u Lurnerl. Po gradu svakako kruze price i niko na moze vjerovati da je Karmelo bio u vezl sa zenlnorn najboljorn prijaleljicom, CfTVRTAK ( 793. ep.) Iako je napravlo odl iCan pro jski, Fede rik u ni ko n e zel i osigu ratl fi nansijsku po d rSk'U. Zbog Karmelovih laZnih optuzbi dobiva odbijenice. Banke mu kao polog traze rnpotexu nac kucorn. PETAK (194. ee.) t.orsnco je unajrnio vilu porod ice Altavila i odluelo napravlti veliku zabavu i pozvatl sve svoje stare prijalelje. Na prosravu su dosll skoro svl Ijudi iz Lumere, cak i oni koji ga ne poznaju. lake [e provod bio nezaboravan, njegova painja bila je usmjerena sarno na Lu6iju.

Belgin je povrijedena
Bahar ce upoznati Saliha sa svojim oeem

Predaj se, srce
SUBOTA (13. ee.)

Vidjevsi da sa Salih i Defne drie za ruks, Bahar dozivljava razccaren]e. Salih ne zna za ovaj nesporazum. On odlazi u hotel da razgovara s Bahar.

NEDJELJA (14.

ep./

Da bi spaslla Hasana, Bergin trtvuje sebe, Tesko je povrijedena i smjestena u bolrucu. Nalazi ss u kritlcnorn stanlu, Hasan se ne odvaja od nje. Fikretje van sebe jer S8 plan ne odvija onako kako bi on htio.

PONEDJELJAK (15, ee,)
lzrnedu Hasanai Fikreta se umije.sao Koskun,koji biva tesko povrijeden. Fikrel srnatra Harputlua kriveem i pozlve policiju. Polieija odvodl Harputlua, a Salih i Mahir smisljaju plan kako da mu oornognu.

Lejla saznaje da vise nije u braku s Oguzom
PONfDJEUAK

Nedila zapoCinje novi iivot
(92. ep.)
jedne od lerapija Lejli alae i majka saopcavaju da vise nije u oraku s Oguzom. Selkel opel pravi ilegalne transakcqe, Nedila se vraca s takulteta i u sta nu zalice vel iko iznanadenje Dzejdu. CETVRTAK (95. ee.) Nakon noet provedene s Diejdom Oguz se budi i zalice spavacu so bu prazn u. Nedtla J e spakovara svoje stvari :i napustlla sian. Dok ]e Nedzla u poslii salje pismo koje je napisala, Oguz je zove na mobitel i moli da se vrall jer [e jos voll,

UTORAK (16.

ep./

Bahar je soklrana kada sazna ranjavarqe njenog orata. To ocsklvala. Salih js zadovoljan izasla navlojelo. Bahar je njicava kao je Salih u pitanju.

ko [e krivza nikako nije [er je lstina opel sum-

SRIJEDA (17.

eN

Vrijednost Selkelovih akcija rasle,ali on, urnjssto da ih proda, odlucuje sacekatl jos maio, Dzevrijina prijateljice Nunis se vraca lz lstanbula, gdje se raspltivara 0 Fikret i njenoj porodtct j otkriva jo j sve: da zive u vel iko] i lijepoj kuei, dajoj [e brat ozenjen razvedenom zenom Ie da je jedna ssstra prsotela rnuza druqo],

Bahar je odlucna da ponovo osvoji Sa· lihovo srce, Alija, koji [e odlucio cdustatl od Ba'haf, [adan d'ogadaj ipak sprecava u lome te se svlrn silarna borl za nju.

UTOIIAK (93.

eN

CfTVRTAK (18. ee.)
Bahar je srstna jer 6e upoznatl Saliha sa svojim oeem. Salih je s~eran u cosak. Bahal ne razumije SaHhove Teakcile i zbog toga je zbunjena.

Nakon sckoba s Oievrije Fikret otkrlva Tahsinu sve tajne svoje porodioe, lzmedu ostaJog i to kakva je bile Ali Rizina reakcija na njenu udaju za njega, Ali Riza dolazi kaeno kuci i ne otkriva porodici gdje je bio. Nakon njega slize ! Selke!, pijan, SRIJEDA

PETAK (96.

em

PETAK (19.

ep-!

[94.. ep.)

SaJih odustaje od osvete porodici Hanoglu. Sve je podredio novom zivolu s Bahar, Saznavsi to, Harputlu reagira. Salihu je tesko reei islinu Bahar_

Fikrel ceka 0 eniz pred s ko10m nakon casova, aeeka je i njen momak. Deniz ne slusa" Fi· krel i odlazi s momkom, Nakon

Nedzla je na korak da pronade posao, njena drugarica Ipek predlaie joj gdj.e da radi. Ferhunde ~eli otvaritj Nedzlino pismo oeu. Hajrije dolaz.i i sprecava je u tome. DeniZ momak ope! ceka pred skolom, ali ovaj put jeee ka i nje n olae. Iz p isma Ali Riza doznaje da je Ned'zla doTazi· la i dasada zapocjnje novi iivo! bez jeije pomoci,

PONEDJEUAK (81. i 82

eN

Ajse, konacno, posta]e svjesna Ijubavi koju Nevzal gaji prema njoj. Zejnep primjecuje da, lako to nije zeljela, daje odredenu nadu Junusuo Kako ga ne ,bi povrijedila, Zejnep pravi jedan neocekwan potsz,

Mak.s kaie Marijl Desamparadi da njegova mama ne iel i oprostitl nj egovom ocu. Osvaldo zahlijeva od oca Huana Pabla da mu kaie ko je otac VI klorij ine kcerke, Ksimena dotivi nervnl slorn, a Viktorija kaze oeu Huanu Pabluda ee zbog Marije Desarnparade Ksimena izgubili dije· ts, UTfJR'AK (83. i 84. cp.) Maks ie ccajan jer je banka odbllakredit za modnu kucu. Kaie rnarnl da moraju p redan kucu ako fele spasitikornpaniju. Maks kaie Fabijanu da je nova partnerica njegove majke zenako ia j e na jvise m rzi, SRIJfDA (85. i 86.~p.) Eva kaze Vi kloriji da je Ro· sallja bila njena sestra, a Gonzalo RosaliJin mut, I uvjari [e da [e gospoda Be rn aroa uzrokovata pozar u kojem su oboje poginuli. Viktorija se iznenadi kad [o] Bernarda kaie da [o] [e nadredeni Rodollo Padila,

UTORAK 21.20 (37. ee,.)
Nevzat se na vratlma susrece 5 nenajavljenlm g.oslom i biva primoran donijeli odruku 2bog koje ce lrnatl vellklh problema, Nevzali Ajsa se los vise zbrizavaju. Oesavanja kod njih itakako su vezana i za Nazli. Buduel da je Ajse zatvorila vrata svog srca Diema'lu, visa za Nazli nema prepreka za novu IJubav.

Alonso priznaje Mariji radi da je zaljubljen u nju
CETVRTAK (87. 188. ep.) Viktorija pr:iznaje Femandi da se u rnladosti zaljubila u zabranjenog muskarca, da rnu se predala i. da se lz te Ijubavi rocna djevojciea. Ksimena isplanira nesrecl.l kako bi obvezala Maksa da

SRIJEDA 21.10 (38.

ep.)

ostans s njom u braku, Zato uCini da [e on udari autorn,

U ze ml ji se desavaju v rl 0 vain e stvari, 0 diu kama Iz t.ozane Grei koji ~ive u TurskOj i Turei koji ~ive u Grckoj obaveznl su promijeniti rnjesto boravka. Hezultatl ove odluke primjecl.lju se i ukasabi. Dzemal dobiva zaduienje da ukasabi i okollcl objavi ovu luinu i bolnu odiuku

Ksimena znala da je Malija Desarnparada trudna, Maks rncf Boga za iivol PETAK (89, i 9(1. 5v09 djeteta. Marija Dedrnerna, a R0 ksa na 0 krivi M aksa da se samparaca hti 0 osvetiti, Vi klorija pita Alonso je poljubi u usia, ana se iznenadl I prekori zasto bi sa htio osveti ti, a osvaioc odgovara da je ga, a on joj prizna da je Maks, rnofda, otkrio da je zaljubljen u nju.

"----~e')

CETVRTAK 21.10 (39.

ep.)
sla

lumi da·e Marina
Marinin otac priprerna praslavu povodom njene vjeridbe
PONEDJEUAK (1.

tzrnedu Ajse i Nevzata kao i Nazli i Diemala raste em ccional no zbl liavanj e, all ih, take de r, oeekuju i nove nevolje, Ajse je lznenadena Nevzatovom bracnom ponudom i ne zna da odgovorl. To je za nju teska odluka

eN

PETAK 21..10 (40.

ep./

Ajilino interesiranje za Nevzata je olaksanje za Nazli, jar sada i ona rnofe, bez griznje savjesti, s Dzemalom na,stavili tamo gdje su stali. Oboje su veorna srelni, rnedutirn, na obzorju se vet nazi ru crru oblaei koji ce zasie n itj njihovu Ijubav, To je sjena jedne zene iz proslosti.,

Kapetan Fernando Domek se vraca u lirmu u zelji da sto prije vidi svo]u djevojku Maru. Na sastanku upravnog odbora upoznaje je s Naeom. UTORAK (2.

nju, Rozi i dalje glumi da je Marina te zapada u jos vece nevolje.

CETVRTAK (4.

eN

~g.J

Kad lisee J?ada

Marina govor.i Rozi da je ne g Ied akao s Iuzavku vee kao svoju najbolju prjjateljicu. Poku ilava je uvj eriti da rnoze voditi kompanijui glumiti niu u firm!. Rozi ne ieli prihvaliti. lu ulogu. SRIJfDA (3. ee.) Roz,; sva razoearana ob· jasnjava Marini da je trebala poslusali kad joj je govorila da F srnan do ni je cov] ek za

Urnjesto na dog.ovorene casove letenja, Domekovi vrtjeme provode u holeru s djevojkarna, ne ocekujucllznanadnu posjetu. Naco traii pcmoe cd Marine, optuzujuei svo 9 b rata za svel ose sto 58 desava. PETAK (5.

eN

Naco i Fernando pokusavaju zadobi!i povjerenja Rozite i Marine, dok Marinin olac priprema proslavu povodom njene vjeridbe 5 Leonelom, mada se ona tome uop6e ne raduje,

lYIila provodi vece._sa Sve ce biti Sest··.an·. 0 dobro
Ma~k? optuzuje Ivanu da JOJ se Vlado sVlda
PONEDJELJAK16.0(1(16. eg.)
Su nciea je I d ali e uvj erena da Dinko boluje od raka, nudi mu pomoc, ali on ne teli 0 lome razgovarali, sto Suncicu dodalno iruslrira. kolegu, Vladu da se zarjubio u Ivanu, Kako biiz91adio si· tuaclju, Vlado poziva Ivanu i Marka kod sebe na roStilj.

CETVRTAK 16,00 (19. eg.)
Zoranovo i Siavenovo upoz· navanje ne prolazi dobro. Obojica su razoearana sus· retorn, Marko sa za· kasnjenjem dolaz,; kod Via· de roslilj Ie na pulu pre· mOl ku6i opluzuje Ivanu da joj se Vlado svlda.

UTORAKI6.00

(17.

eN

8e5tan priznaje Mili da je namjemo onesposobio njen aulomobil kako bi je lu veeer zad riao uz s ab e. la.ko se Ij U Ii na njega, MiI'a odluci veeer provesli s njim.

na

SRIJEDA 16..00 {1B.

eN

PETAK 16.00 (20 .. ep./
Na odjelu ginekologiJe "Iada slrk a zbo g pada paci jenti os Malic, Ljekari se meduso.b· nooptuzuju,

Aleksan d ra n akon seksa h Ia· dno optuiuje Anlona da ju je iskori slio. Marko provOCIra

16.00
SERIJA,FTV

oglasi

Extra """".""""", ....""''' 11

UJ·UTRO PR·O·CITAJTE CIJELE NOVINE, NESAMO NASLOVEI
Zolfo gub;,; vrijeme bHjuc;se stcuim brf;ocem

za ;ednokrotnu upotrebu? Domfe u uces.tvujuce rodnie; dahitce/e 30% popusto
no nov;

Gillette Blue 31

petak 16. seplemborlrujan

2011.

Prevoditeljica
Silvia Brurn radikao prevoditeljica u Ujedinjenim narodirna .. Jed ne veceri ,kad se sl ucajno vrati po to rbu u prevod llacku k.abinu, cuje razgovor IZ kojeg, unatcc Sapatu, razabsre da se planira atsntat na predsjednika airicke zemlje Motabe Zuvanlsa, koji je masovnim ubistvimaslomio olpor pobunjenika. Silvia je prestravljena zbog onoga sto je cula, jer rnisf da su je vidjeli i.da ee je pokusaf ubltl, , Uloge: Nikol Kidman, Son Pen, Ketrin Kiner, Etl Kameron Redilelj: Sidni Polak

AKGIJSKI TRILER

Pelorica pla6enika okupljaju se u Parizu z,bog krade tajanstvenog kovcega. Njihova poslodavka Deirdre nikako ne zeli odali 0 cernu je rijee, no opreznl Sem, bivsi clan CIA-e, sluti kako zacatak neee biti posvs jed rIOstavan, Ostatak eki pe ci ne PariZa nin Vinsent. bivsi KGB-ov agent Gregor, vozac Leri i strucnjak za oruzje Spens.. _ Uloge: 'Robert De Niro, Zon Reno, Natasa Mekelhon, Son Bin RedilelJ' :Dzon Frenkenhimer

AKGIJA

Gas do daske 3
U samom srcu Parlza nalazl se srnrtonosna tajna. Na drugoj polovici svijeta. u Los Andelesu, ambasador Han sprerna se da je olkrije. Dosao je u posjed eksplozivnlh novih dokaza 0 djelovanju trijada . najrnocnfje i najzloglasnije zlocinacke organizacije na svij etu _losa Mel es ki dele ktiv Ka rie ri ki nes ki inspe ktor Li vra6aju se u a kcij u gd je ne pripadaj u. Uloge: Kris Taker, :OZe'ki6an, Hirojuki Sanada Redilelj: Brei Ratner

petak 16. septem\lar/rujan 201 I.

jJ
'i'.
Preprodavac knjiga Korso mora nacl dvije [edine kopije knjige "Deveta vrata" Kraljevstva Sjenki, koju je, navccno, napisao sam vrag. Njegov poslodavac zeli saznatl je 'Iinjegav prirnjerak knjige t 7. stolje6a autentican .. Woge: Dzoni Dep, Frenk Langela, Lena Olin Reditelj: Homan Polanski

Deveta vrata

KRIMI DRAMA

Novlnar Dzon Kelso dolazl u Savanu da naplss pricu,0 jednoj ad poznatih bozi6nih zabava Dzima. Vilijamsa, Tokorn boravka u ovom gradu susrest 6e se s nizorn ekscentrlcnih i egzolicnih likova i djela, ali u centru paJi:njece biti ubistvo nasilnag Bilila i sud enj e D.Z imu zoo 9 ubistva svog ljubavn ika. Ulage: Dzon Kjuzak, Kevin Spejsi, Dzad Lou Reditelj: Klint Istvud

vrtu dobra i zla

PonoCu

AKGI,JA(TRILER

5traZar
Pit Gerison agent je americka tajne sluzbe koji je predsjsdniku prije vise od dvadeset g,odina spaslo .zivot skocivsi pred kisu rnetaka. Omiljen i postovan rnedu kolegama u tajnoj sluzbi, Gsrlson je kariierist koji sad s@ prvu darnu Pitov kolega agent i prijatelj Carli natukne mu da zeti s njim podijeliti vaznu i povjerljivu informaciju. Uiog,e: Majkl Daglas, Kifer Saterlend, Eva Longorija Parker, Martin Donovan Reditelj: Klark OZonson

14 ~~1(1,~:m11,Dnevni

av~

SUBOTA17. 9. 2011.
"

_. i

.

-~

BHn
08,00 BHTvii esti Programza dlecul mlade 08.10B~ Ha Te hebe OB.15 Am bri n zivol" doku mentami film 08.30 Priviesak, igran iIiIm 10.00 BHTvijesli 10.10 TheDohaDebates,r. 11.00 MU1.ikaraspnluianja, 2!2 11'.45 Josip Peiakovie: U imenaroda 12.15 ,BHTv.iiesli 12.30 Tribunal 13..00 Sf(rivenidokazi, igrana serija, 3:3/62 13,55 Nogomel:BHTelecom,der'by kola: Tlavn ik - Gml K, prij enos BHTvijesli (u pauzi utakmice) 15.55 Nogomet EngleskaPremierJiga: As· to n Vi lIa - Newcasll e United, prijenos 18,00 Zaustaviti rak, stranidokumentami program 19.00 Dnevnik S~ort Vriieme 19.35Re troviwr, muzitki program 20.00 :PaslaliJohn Lennon, brltanskn-kanadskiigranililm 21.45 BHT v Iiesll 22.00 Surfer, ame~cki igranifilm 23.30 PoslaU John te nnnn.b rftansko-kanadskl igrani Ii1m,r, 01,.10 P.regled programaza nedjelju

1V ALFA
07.10 GospodaBarbara,igranaserija{l21 08,00 Vijesti 08.05 Izazov jed n 0 g, m a tevalelj a, japanski doku me ntarnl program Djeciji,program: 09.00 Gladiialorska akadarnija 09,25 Vragol asf Denis 09.50 Krall dlnosaura 10.15Sporlske lqre mladih, 9_emisija 10,30 Sprelno - sremo 11.05 H a rveyloons n.30 M I)~aikleI ig lla, vje rskl pro gram 1,2.00 Dnevni k t 12,1 OS arai evska h m nika 12,40 Dobra,supruga, igranaserija, 20. eplzoda 13.30 Par·nepar,ilalijaJ1ski igraniJilm/l21 15.30 Vijesti 15.40 Slomljena krila, igrana serija, 31. i32 .. eplzoda 17.25 Usoljenagovedina, Irancuski iganifilm 19.1 0 Lillo, p~jenos izvla58 nja 1.9.30 Dnevnik2 20.10 Ljelnapremijera: Neprijateliu nama, ameneki i9 raniIiIm/l21 21,50 Lud,zbunjen, normalan, igrana.serija, 23.epizoda/121 22.40 Dnevnik3 23.00 Oloksmrti, igrana senia, 12. epizodaj18/ 23,50 EzeI,ig ra na se riia/1.21 01.35 PregledprDgrama.~a! nedjelju 07.10 Alomska.Beliy, crtani.film 07.30 Melajels,crlanifilm 07.5DBannyMaloney,crtanifilm OB.10 Iron.Man, crtanltlrn 08.30 P~vralak u budutnosl3, igrani film 10,50 Prine ilBe IAila, Mumoristitna serija 11.2.D TV Ook1~r, medici n ski.magazin 12.00 luncl i poklo,pGi, kullna rsld show 12.55 Bakinakuhinja, ku Iinarski show 13.40 S kriven a ka m era, humQristitni program 14.2D lj ubay -vlera-nad a, tu rska serija 15 ..10 Di pi 0 m ets ki ko d, ~a~avn i prog ram 16.00 Danas kina suIJa.OBN,zabavni program 16 ,20Pe pper De nis (12), humoristic na seriia 17.30 DeJanaTalkShow, Tema: "Nasiljenad dj ecem u po rodic i", talk show 18.50 DBN Inlo, inform otivoi program 19..05 DBN Sport, sportski p regled 19.15 Iz b akine ku hinje, ku Iinarskl show 20.00 Ljubav·viera·nada (12), tursk.aserija 21.00 Unakrsnavatra.(16),igmnifilm 22.55 Tajlands~i ratnik 2 (16)., igrallililm 00,35 Unakrsnavatra (16), igmni film 02.15 Tajlandski ralnik.2 (16), ig13nililm film 19.00 Ah, ta planeta 19.30 D ne'lnik .2 20.15 Put aka sveta, film 22.05 D revn i Rim, doku menlami senjal 23.0 0 0 nevnik 3 23.30 EngJe.skiza
snance, fil m

1121

0.7.05 Oslrvok~rniafa, crtani film 07.35 Matak Mika, crtanifilm 08.00 Top shop 08.10 The Game,.igranasertja (r) 08.35 The Game,igranaserija (r) 09.05 Top shop 09.15Juke~ox,muzicki program 10.20 Top shop 10,25 Genijalci videni ocimadjeee- disciji ssrijal1/19 11.30 Vi j e.. !i 11.40 Topshop 11.50 Jukebox,muzitki program 12.20 filmweslern-ZapadnootigraniceJWest ollheDMde 13.15 Film: Grmalj-Indijanci 15_00 Sp~rtske legende" emisiiao velikanimasporla iHegi~na 16.1.0 CSI New YOlK, krimi serija (r) 17.20 Doba Ijubavi, igranaserija Dr) 18.15 Slo da ne, zabavn ipro gram 1 B..40 Vii e sli 19.00 Odieljenjeza ist.ragu 20.05 Predaj se me, Illr3ka ,erija 21 ..00 U~esnikl.svjedok, dokumenlarni serijal auto ra Muham eda Filipovic a 21.50 Spanskaprimeraliga: Sevilla F.e. ·Real Saciedad 23.45 Doba Ijuba.vi,igranaserija 00.30 Aslrologija sperta Putovanj a Gradonatelni~ Milrketing Vijesti TV Sahar

23.00
SERIJA, FTV

Otok smrti
ssme ~ osrnefO",OSuJT1njtceniih"nskolikoil>jlibl· 10 na po'elku. Vejkflld Ie uh-

1,lood25,

~;;.'!11"''',denu atel1lodve·
zatvor, all no '"dugo_ JoS ne~Qllko Iibls!.wal,e-

,kataina rn,a otkri,.na.

07,05 Ostrvo komlata, 07.35 Macak Mika, OH~05 P,redaj se sree, igllma ~rija (r..• 8.ep.) 09.05 Predaj se srce, seJiia (r.• 9. ep.) 10.05 PredaJse srce, serila (r. " 10. ep.) 11.05 Predaj se srce, senj. (r. - 11. ep.) 12.20 Zapadno od graniee, film 13.15 Gnnalj ·Indijanci, igrani fi'lm 16.10 CSI: Las Vegas, senj", 2. ep. (r.) 17.20 Doha Ijubavi, senia,ep. 19/24 20.05 Predaj se srce, senja, 13. ep_ 21.00 Dol)a Ijubavi, ~eni., ep, 20124 21.50 Spanska primera liga:.Sevilla F.e.. Real Sociedad 00.15 Gradzlocina. igrani
film

program, il/J 12.25 Tribunal 13.00 Vijesti TVSA 13.1:5 Rebus. politicki !)lagazin 14.45 zena mu~kellr, ig rsna selija 16.10 freud, dok_ program, 1/5 17...08 Mul':ke, 18.00 ZlI svaku boles! trava raste 18.15 Sarajevo s IJubaVlju,dok. serijal 1 a. 30 Onevnik TVSA 19.00 Kike tike tacke, program za djecu 20.00 Mut ke, 1986. program 21.20 Vijesti TVSA 21 .30 McB ride: osveta, cildus igranih lilmova,8/8 22.55 Kameni Ii k, igrana serija, 1/2 Oo.tO Ljubav ~auvijek, igrani film 01..37 Dnevnik TVSA 02,10 Ddjava programa 09.30 Bo u pokretu, crtan~ sHrija 10.20 Jagodiea bobi;a, crtana serija lD.40 Mar, crtana se~ja 11.25 Pad leta 29, ~rija 12..00 Dnevoik 1 12:20 Film 14.00 Teniski lu mir u Bania Luci, direklan prijenos H.OO Vijesti 17 .10 Sveci i vojniCi,
humorls!J~1(i

20.45 Obavie~tenja, mali oglasi, TV Izlog 21.00 Igrani film 22.3Q Tuina sjet.nia 23.00 Vijesti 23.30 Igrani film

21.30 22.00 22.45 .23.00

KISS
Kuhinja. e misija, f_ Reportaza Dobar, lo~, lao, talk show, r. 17.10 Reporrata 17.40 Virioleka, emisija 0 vinima 18.20 Zagrljallje pole. emisija 0 modi 1.9.05 FIS SHOP 19.1 0 Marketing 19.30 Dnevnik.HRT 1 2o.oo5epo rtaza 21.3 nc ovjek i zdravstven a kuKura 22.35 Zivot pi~e p~te, doku men. emisija 22.05 Lifestyle TV 22.50 Euromax, emisii~ 0 stilu ztvota 13_50 14..4 0 15,1.0 15.40
R epo rtara

HEMA
11.00 Tv Uberty, magazin Radija slobodna !Evfopa, r. 12.00 Auto shop rnaqazln, emisiia 0 automobilimlu, r. 13.001granl film 15.00 Na~i razgovorl, in1ervju, r_ 16.00 Religija u slutbi i:ivota, religijski program, r. 17.00 Bosanska dOlina piramida, doku menlarni program, r. 18.00 lskre kulrure, emisiia 0 umietnosti i kulturnim zbivanjlma, r. 19.00 MuzICkl program 20.00 Igranl film 22.00 Iz arhtva TV Hema

H1V OSKAR C
13.50 Grmalj·lndijanci, film 16.10 CSI Las Vegas, igrana selija 11.20 Doba liubavi, Ig13na serta 18.45 Glazbeni.,program 19.00 Aolo shop magazin. emisijoO aulOmobilimlU 19.30 !ReemitiranjB dnevnika HRT·a 20.30 Predai se srce, igrana serlja 21,00 Doba Ijubav.i, seMja 21.50 Spanska primera liga: Sevirla F.C. Heal Sociedad 00.15 Grad zloeina, film

I""' N.~I Dlim pmnaJiWJ sl<lonl~teU cr-

Ovaodllje~1a rolli·

alec1m pomogneMo·
Ii. ~ 1'90' Robert Oen]10, SonPen, Demi
MUf

!lvl ~dje se prelvaraJu da SU S'letenici i lalro us,plju ~bl,6i hajl~enje. Namjera 1mje da~o Mi- pob· j,gn" u Kafiadu, SID m(HJu "Olnitl Samo,

A.dirolj: NilDlnnlan

07.00 Pansion Falitnih, igrana serija, 5/12 07.30 Pansion Falitn ill, Igrana senja, 6112 08.00 Program za djecu 09.30 UCite Engleski sa Ozmom, program ,a diecu, 5/13 10.00 Kike tike tatke, program .zadjecu 11:.05 Auloshop magazin, emisii~ 0 automabil izmu 1.1.35 Pronicanie u SlIru bolie, dok.

KAKANJ
14.00 Planeta Zemlia 15.00 Gradonatelni k, seriJa 16.00 Okean i carstvo 17.ao Flash Vije,ti 1.7.n5 Sudar, film 18.30 Tlibunal 19.00 Brata Koale 19.15 Marketing 19.ao Dnevnik. FTV 20.0 a Vijesti IC 2n.20 Aulovizij. 20.45 Marketing 21.00 Le{lende BH

IGMAN
14.00 Lokalni inla 14.201KRE SMS KVIZ 3 14.30 TIle Final Legacy • igrana serija21J 15.15 D2amij~· vjerski program 15.30 Aulo shop magazin • emisija 0 automobllizmu 16.00 Djeca ucatiKur.lana. • djecili program 16.27 .llahije i kaside 16.34 ,Elan za lkin diju

ZENICA
16.00 KJinika , :igrana serija, rapliza 2 epiwde 17.55 TV .illog 18.00 Medu nama, rep~za 18.30 Mali oglasi, obavie~tenja 19.00 Vijesti 20.00 Muzi~ki spotovi -Iolk muzika

SUBOTA 17. 9. 2011.

SATELITSKI TV PROGRAM
HRn
14.40 Braniterii domovine,inf.
--edukalivni spot

HRl2
, 0.55 Ma rullevee: Adventisti~ko bogosluiie, prijenos 12.00 ObItnil< partner" eml.ija pod pokrovilellstvom 12.30&<S "lJlomeg""in 13.00 Tene: D~s CUP. plll"nos 16.00 Tenls. ladies Open, prli"nos 17.35 4 zfda , 8.05 Vece r .kalkav.ske popeeke, snlmke t. vec..ri 19.25 Garai.a: Swingers 19.55 Veceras 20.001' ptlqe p."lpeklive: Vece r posvecena Zemlli 1., cokumsntama se.,li" 2'.00 R!;.M. noSBC-iu, gl""beno·dok. program 22.05 Nora Roben;: Pia'" dim, mlnl-senja 23.40 WiJeme ie za iazz: 75, rodenoan ,Davo ra Kalle", 00.30 Nocni glazbeni prog'''''': Gla.beni spoto v i 03.28 N""nl gla.O.nl program: M elod ije hrvalskog Jadrana • Splil '995_, ZIi,le,de

Nova TV
07.30 Bakugan II • New Vestroia, cnana setija 01.55 BeyblMe metal fusion, crtena seriJa 08.20' Wim::, cnana senja 08 .. 6 Bre~ne "lode" 4 SEiriJa 09 .. 5 Frl kovi, serfja 4 10.45. Smatlvule. aertja 11, .45 Gle tko 10 govorl. film 13.:>5 Klupa. uzvraea ucarac. fllrn 15.'0 Policilska akadl3mija 4.
Gra.~ani

, 4.45 JelovnOci izguo~enog vremena , 5.' 0, ztama kinoteka: ljul>avna pri"'.. ,

fllm

PINK OK
06.00 Ancio, lilm OB.OOCelitne ajkule, film 10.00 3xDA, zabavna emisijar. 11.201nlo inf. prog ram 11.3 0 Biomete ro los ka 11.32 Gold music, m uzitki program lJ..4·5 Info 10 p, inl. prog ram 14.00 Skola rocb,film 15.501nlo lop, infprogram 15.55 Biomete ro loska prognoza 16.00 Marka ,nabllaka, kviz 17 .00 Show lime, zaMvnaemisija 19.00 Porodienio b racu n, kviz 20.00 Siraia r, film 22.00 Mi nismo a nIlel i, film 00.00 Pogle~ odozdo, standep komedija 01.00 Celifne ajkule, film r. narnaz IKR E. SMS Kvrz 4 Pnfe 0 poslanicima • vjerski program IKRE SMS KVrZ 5 Islam Channel Nasheed Show " ilahije na en gleskom jeziku Lok~Jni info IKRE SMS KVIZ 6 lIahije i kaside Ezan la Aksa m nomaz Ifahije i kaside IKRE SMS KVrZ 7 Comma nders of !he fartlliul " igrana senja Ezan la Jaciju namaz lIahiie i kaside lIahije i kaside

HAYATlV
07.00 07 .30 07.50 08.0 D OS.3D OS.33 fili, crtanifilm,12" 113. 14, epizoda i Bumba, ertani film, 55.·57. epzoda Grad itel j Bob, erta n i film, 21. epiwda Z a bIla patrola, enan i Ii 1m, 5, epizo cia ;Poiltujmosao'bracajne znakove Hlapiceve noyezgode,cltanijilm, 3, epizona OS.53 ;Poiilujmosaobracajne znakove 09.00 tijeni glad', crtanifilm, 28, - 32. epizoeJa 11.10 Gallield, crtanilllm, 27, - 31.epizoda 11.58 Biometeo ro loilka prognoza 12.00 Najbolje godine, igranaserija, 163. epizoda 13.00 Autoklub 13.25 M 0 je dvo risle, informativn i pro gram 14.0 Old e mod a Ije, igrani film 1'5.45 Sportcenfar 15.50 Vremenska prognoza 15.53 Zvi jezda m oZaSD iii Ii, muzi Cki.show 18.00 Zenski r~'lgovo(i, zabavni program 19.00 Vijesli u 7, informativ~aemisija 19·.28 Vremenskapragnoza 19.30 Stenje na pu!evim~ 19.31 .Biomet.eoroloska prognoza 19.33 Sport 19,38 Horiwnti 20.00 S druge strane 20.20 Zvijezda mozes bilili,nominacije 22.20 Sp ert centa r 22.22 i ikina di nastija 3, igranifiJm 00.15 MisUcna rijeka, igrani film 23.00 Dnevniklr

lop,

prognoza

16.50 Precfs\a"ljamo \lam ... , emlslja pod pokrovileljslVom 116.55 Vijesti 17;00 V'ileme suna l' 7.01 HAK ~ Promet :inro 17In5 ZIla",lVene vli"~ "1,7.10 Euromagazin H.45 Sally loCkhart: Tajna krvavog ru blna, m.ini-serija 19.15 LOTO l' 9.20 Minuta zdravlja iz Dietp:hanYIa ~mjsija pod pokrovileljslvom l' 9.,30 Dnavnik t9.56 Spor1 20.01 VrijemB 20.'0 capr: 3. s"rija 21.00 Prevodite!j lea. iii m 23 .. Vilesli
l

pozormct,
TV

film 17.00' Viies'i Nove 11.10' Pro'l,l'Jerenot mfcrmativni ma.gaz;ln 18.00 Nad lipom

09.06 2rklna sarenlca "'1:0,05 Zikina saremce, zaesvn i program 11,05 Dimi na RTS 12,35 Gaslronomad. zabavnl p'e>gram 13.00 Dnevnlk 13.' 4 F,,,,lpan :t 3~25 VriJerna t 3. 30 SlJbOI.orn sa dijaspoJom '14.00 Vi i Mira Mania Polak, ~bi3'rJni progri3m 1,4.40 Tenis; De",is Kup: Srbija - Argentina VII"sU TV' flea: Ri!ido~ Balic Svijet, zabavni prog'aJ11 ib1ago, ..,rija l6,.30' Kvadm'ura kruga. lnd~a '9;00 Slag.allca, kvlz 1!9,30 Dnavnik 20,~5 Po,odiooo blago, .e efiia 21 ,00 Praviono ubislvo,film 22.50 Ullcni psi, film 00.2.5 Tents: Deiv,s Kup: S'bija
-Argentina

305, numortauenoglru:beni show

Pcrodlenc

'0

23.25

VijesH

lz kultu

re

kol ijevl<u, mm 01.20' Filmskt rnaraton: No<':glupih mrfvaca.jurn 03.05 Filmsl<l maraton: Q,viel< od
zakona, firm

23,:>5

R"~a I<oj" nr.e

19.1 '5 DJ1evni!l: Nove TV 20.05 Gas do daske ,3. Ii 1m 2',.55 Pravedni~. film 23.45 Pad cmog jasuebafilm 02.15 ~.o

TV,

skannada

tarot show 03,45 Veliki posao, film

~~ p',f
I

"....

"lJlifllNl

i1ll1tIB tI tI j f_
08,30 Svi spcrtovc WATTS 09.15 Snuker 10A5
Snuker

Universal
12.30 Premier LelJgue Magazin 13~OO Ni3jav;! :Pr'amil;lr lea,gIJe 13.45, uilvO: Premier league: Blackburn -Arsena! 16.00 uilvo: Premie,
League: Wigarl Everton -

07.00 Vij"'ti 07,,30 Fudbal: Bundss!iga: Freiburg

. Stlttpart 09,.00 Snuke, t 1.00 Austmlijski

07.40 08,,,40 09,40 , 0,40 11,.40

j-nma Hilna Hiln a Hilna

1.2AO

slu!ba slu~ba sIufba slu~ba Hilna sluzba DMl" ,rjeke. lilm

14. SO Pakleni

16.39 17.00 17.30 17A6

18.30 19.00 19.12 19.30 19.40 2 n.05 21.00

18.00 18.15 18.31 19,39 19,44 20.00 20,20 21:10 21.15 21,50

ig rana senja Oan, cen tralna In lormativna emisija Vremen:;;ka prognola SMS oglasi Portal Game zone Predaj se srce, ig rana senja no, dokumentami
senial

13,45 rcka
a,ul:omobila:

lVUSK
14.30 Viiesti 14.35 Preporueujemo,., 14.40 Inspeklor Mors, igrona sBnj8 Hi.30 Auto shop magalin ,. lnf. pro gram 502. em. 17.00 Skrivena palma. igrana &Bnja l r ) 17.45 Za svaku bo le-st trava raste, dok. senjal 45. em. 18.00 Deset 9 odina mladji, do k. program 18.45 C rIa~i Film 19.00 Onevnik. 1. 19.30 MuzifkJ program 20.05 PTEOiljse srte. tursko. igrana senja 20,50 Hroriika kraii~kih gradova, inf. program 21.30 Vijesti 21,35 Svje1l'8pozomice. Har1Mata HlIn, ,abavni program

Svj.lska Rano serija srancuska 15.00 Soul<., 1 6.00 Soul<., 21 ,00 60rilacki spo"

ludbal' '4.QO Fudbal: NacionaJni ~ampional ':5.30 Fudl>al: Bundesligo: leverim,en . FC Koln Fudbal Fudbal: Bundesllga: KajlE] rstautem .. Malnz Amer.ic}.;j Iud 001 Vijesti Amer,leki ludbal

vozarn. mm 17~OO Dobra

zena,
seelja

Baie,

17,,30 , 8"lO

20,:30 21,00 2' ,.30

22.00 Dooa Ijubavl. Ig rana serija 23.00 Film 00.30 Astro Show

~i~~~~: Holandska lig<l: Feyenwrd • De Gmalschap 22.45 Davis Cup: Spain. France 02.1 5 uilvo: A'gentinska Ilga: San Lorenzo . AII.lico Rataele 04.00 Premier Leaqua: Wolves· aPR

~g:!~

18.20 Premier Leeque: Aston Villa Newcaslle

1 e, 00 Porodica s:errja
Hawaii

policajacoa. senja 19.00 TeKs.tki r,elldi' .. r,
2,0.00 Five, ,serij;;:t

21.00 3000 mill" do Grace'landa. IIlm 2J ,30 Hawaii
Five'J

OO.:~O Hawaii

senja

Five,

"e,lla 01.,30 Panlka na otoku Roo1<,.lilm

VISOKO
17.00 17.30 19 .25 19.30 20.00 20.05 20.30 Djetijl program Igrani film. f Milketing blok Dnevnik FTV Marketing blok Slecanja AkIlJelnosti, informativni pmgrnm 20.45 Sporlski prag ram 22.25 Muzj~kJprogram 23.00 AkllJelnosti,. f. 23.15 TV strane

National G.
l2;,OO Isrral'ivanie planel .. Zemlie 13,00 GriLliilu
opasnOSlj

MlV Adria
10,40 MTV and The Movies 1'1.00 Ju~eoo> t 2.00 3 From ! 12.10 MTV ~<preos: Gibonni 12,~O When 'I Was '1 Weekend: From Epis.o<:l8s 11 Q To 1,6.,:m 1.7,'0 11,503 1.'800 .. 20,00 20,,30 21 ,10 Brand New Just See MTV From 1 Top 20 Just S"" MTV So 90's MTV E<pre.s:
Gibonni

FOXlile
13.05 .'!vi gradonac..lnikovi Ijudi 13.30 Sve 010nisle .nali 0 Ijubavi '4.'5 Ali Mekbil 15.05 'Da, Drag" 15.55 ,D~o~ 16.45 M"lisa I Dtoi 17.35 Kako sam upoznao valiu majku 18.00 ~apat duhmra '8.50 Tral'imdievolku 19. t,5 D •• draga 19.35 Oeal ne kueanice 20.05 Ali Me~.bil 2 U 0 LMiek ie .u ocano u Filademji 22.00 Skola za parove 22.25 Kugar Taun n.55Kako sam upwn.", "aliu majku 23. t 5 Svi vole R.imonda 23.40 VIII Grejs 00.05 Sapat duhova 1.0,39 l' ,lO 1.2,15 1:a,00 1.3M , 4 ;30 t 5.,24 Distrikt Nestali

16.00 [ln~vnik 1 1.6,:25 Zivot sa stilom 17. 00 Oomati film 18.30 Pisma i2 Herceg iIIovog 19.20 Marketing 19.30 Dnevnik 2 19.55 Marketing 20.00 Vitalon 20.30 Kumovi 22.00 BN music 23.00 Dn6'lnik 3 23.1 0 Marketing 23.15 Sta radi'~ve~e ras, film

Beu",
Novi

HIT lV
16.25 Tri minuta 19,00 II dana u dan 20.00 .Auto shop magazin 21.00 Biljana za Vas 22'.00 Banavenlura 22,30 Folk show 23.30 Trend setter 00.00 Tri minuta. vijesd 00.05 Film

lV GORAZOE
19.00 Dnevnik. Marketing 19.30 Emisija 20.00 Isti na, dokume ntam i progrnm 20.30 Pop Top, muzicka emisija 21.00 Klinil(a. Ig rana ser,ija 22.00 Inrervju

lVOSM
11 ..20 Doba Jjubavi,

16.10 CSIlas Vegas

Holivud.,,,,, m.ovieda "agediia 1:5.00 Podmorslti detekllvi 1:6.00 Padmors'ki del"KINi 1:7.Oij Velik, 'Ilea, najve<ii: Brana 1:8,.00 Velik, veCi. najve<ii: Tunel 1'9.00 Sekunde do katasrrofe 20,00 Desel najboljih lotogralija Nalional Goographica 21,00 Biieg n,oo Povierliivo: CIA 23,00 Tabu: Ekwemnl obredt

t4,00

l' 6.09
t6,55

Amsterdam ~arl< Dl;ordan Dtordan
02;Qrdan

Red i
;zakon

123

17,40 .Zaslj'nica svjedoka 16.25 Zastilnica
svjedoki3.

21,,30 MTV T<1keover 22.00 Storyteners: Green Day 22,50 MTV World Slag. 23,,40 Party 200e 00,40 3 From t

Nestali Aerodrom NeGujno Ne<iujno Monk Novi Amsterdam 00.35 Novi Amsterdam 01 .:20 AerodlOm

19,10 20.00 20.45 21.30 22,15 23,00 23,50

Beuns

16 ~~1(1,~:m11,Dnevni

av~

NEDJEUA 18. 9. 2011.

23

ao

JulNl BRUKUII

22 55

PEPPfR DENIS

BHn
IIS.OOBHTVijesii Programza djecu:imlade OS.15 BHTslagalica IIS.40 S 3 n rtoka n, animiranaserija, t 2/45 09.05 Za m bi hole I, ani m iran a serija. 19/19 09.30 S kol a iii m a, ebraaovna se Mja, 21/26 10.00 BHTvijesti 10..15 TV Liberty 10.45 MUllcki.program 11.011 Z a uslaviti rak, stran ido kume ntami program.r. 12.00 8HTvilestl 12.15 .Izawytpoljop rivrB de 13.00 Skriveni dDlfazi, igrana serija, 34/62 13.45 'Brata BIODm"americkiigranifilm 15.40 liga sa mpi una u n Dgometu, magazi n 16.10BHTvijesli 16. 20Ko~arka: ,EPlitvanij a 2011 : za 3. mleste, prijenos 18 ..25 london live,muzi~k1 program 19.00 Dnevnik Sport Vr.ijBme 19.30 Eurobask.el2011, specijatnaemisija 1 9.5I1Ko~arka:EPLitvanlja2011: .Finale, prijenos 22.158 HTvij esl1 22 .. I1BHls;p 0 rt 3 23.00 Jufni Bruldin, igranaserija.20/22 2U5 Sjroliste, spanskcmeks icki igrani film 111.30 Pregled programaza.ponedjeljak 07.10 GaspodaBarbara,igranaserija/121 08.00 Vijesti 08.05 Ze n l:i VOl, japans ki do kume nlami p rogra.m Djeciji.pragram: 09.00 Gladijalorska akadarnija 09.25 Vragol asf Denis 09.50 Pingu 09,55 Malaprincl)za 10.05 GradileljBob 10.1'5 Kralj Jlinosaura 10.35 Tcmicil i prijatelji 10.45 Franklna:slopala 11.00 MagatinlPu noqamatu 11.30 Sedmica, magazinizkutlure 12.00 DnevniU . 12.10 Zelena,panorama, program za agrar 1:2.40 Price izlabrike, igranaserija,3. epizoda 13.50 Varljivo lelo'68, jugoslovenski igranifilm 15.20 Vijesli 15.30 Siomilena krlla, igrana senia, 33., 34.1 J5.epiwda 17.55 Ne p rijatel j u nama, igran ifilm/l2/ 1. 9 .30 Dnevni k 2 20.1 0 uetnap remi je ra: Crn a dal ij a, arne rieki Ig rani Ii1m/15/ 22.15 tud.zbunlen, nermalan, igranaserija, 24. epizoda/12/ 23.00 Paralele, vanjskopolilieki magazin 23.30 Zavjela?: Ocl ah oma, do kume ntama ssrija, 1 .epi.zoda 00.30 Dnevnik 3 00.50 Ezel,igranaserija/1.2/ 02.35 Pregledprograma.za!ponedjeljak

I:
07.10 AlomsKa Betty, crtanifilm 07.30 'M ctaj cis, crtanifilm 07.50 .Banny 'Maloney, crtanifilm 08.111 Iran Man, crtani:film OS.30 Pokemon 7, djetijifilm 10.50 P(inciz 8~1 Aira, h umo risticna serlla 11.30 Grill Boss, kulinarskishow 12.00 lonei i poklop ci, kulinarski show 12.50 Telering, talkshow 13.50 Vox specijal, talk show 14.5 Olj u bav ,vl era-nad a, tu rska serila 15.50 Exkluziv,zabavniprogram t 6.30 Red Carpel (1 a), showbiz maqaz! n 17.30 Oelana TalkShow,Tema" Finansijske prevare!" ,lalk show . 1S.50 OONInfo, informalivni:p rogram 19.• 5 08 N:S pori, sports ki p regled 0 1 g.1 S Putu In10zajedn 0, tu ristiekimagazi n ~O.OO ljubav·vjera-nad~ (12), lurska senla 21.00 Jurski park. (16), igrani n Im 22.55 P Bppel De nis (12), humori sli c na serija 00.35 U~akrsnavalra (16), igrani film 02.15 Tajla~dsKi ralnik (16},lgraniliTm 08.45 Keng uri ko§artu\~l. crtara serija 09.35 180 u pekretu, ertana ~erija 10.20 Jagodi ca bob lea, crtana serija 10.40 M ar,crtana selija 11,25 Pad leta 29, serija 12.00 Onevnik 1 12.20 Snnp 13.05 Drinom nevodno, doku menlarni program. 13.35 Ah. ta planeta 14.00 TeniSki IlImir u Banja Luci, direktan prijenClS 17.05 Vremenska prognoza 17.10 Paja i jare, film 1B.50 Magazin Iiqe samplona 19.30 D~e'lnik .2 20.10 Zabo ravlj eni, lilm 21.50 DokUmentami program 22.25 Sp a rtski p regled 23.00 D nevnik 3 23.45 Uzasno sretan,

TV ALFA
07.05 Oslrvokornjaca,crtani.film 07.35 Macak Mika, crtani film OB..OO Top shop 08.1 0 Zs sva kub 0 lesl1 ra v a raste, em isija 0 zdravlju (r) 09,00 Tap shop 09.10 Genijalci vitleni ocima.djece, djecijiseri" jall/19(r) 10. to Tap shop 10.20 fiLM 11.30 Vijesti 12.00 Top shop 1.2..05 FilM 13.50 Gijiya Show, zab avn o-m uI:itki programnova sewn a (r) 15.15 Film: Grmalj - Gontales Dva os:velaf~xlra La rg e 2· Go nza les Reva n ge 17.30 Doba Ijubavi ,igranaserija (r) 18.40 Vij esti 19. 00 Za svaku be le811rava raste, em isija 0 zdravllu 2 O. 05 Pled aj sas ree, mrskaserila 21 ..00 Ooba Ijubavi, igranaserija 21,50 S.P anskap ri mer. tig a: Alh letic Club Real Betis 23.50 D ya s m 0 svij eta rozli f ita ,h um oristitka serlla 00.30 Aslrolcgija putopisna r'ep. 22,10 Rubala, glazb. konlakt em.isija 01.30 leljko Malnar, mali nollni razgovori'

13.45
FILM, BHT1

Braca .Bloom
Priea 0 dva ilmla, yrtnJn' ska pllNaranta. Izme<lu Io:JJh stop iOOnapilsellna lllflj. [!()k supolo,J~"Ii: I nJJsmLjjaD, nanjoo.o~· nonadoole, ona im postan"pam,'ricauI'Illil:njpri· Ie"'; nai<lJjol f'ilde. CIllO 110 bi lretlao biti nPhov OfJmlilljnilJOsa" poSlll,", . IfidiljemS1lijela. Ulo~.: Reftel Wajs, E'<!Jije"8m<li, M,II< Rol· laiD,RiftkoKilluthl

Mll!lI1llivllEalqjjaihvo·

R&lila' RianJo~nSOO1

Nakon IDS fedne d~lli'ffn~ suo"k, p,ml",. mlM"j odl'jelnltl KI," Kublk~lnl d, je __ ...... __ eljeli s>iielojen. UdalaIe za zgo<!Jiog ipO!IfY,WllOg Toma, kilrii"'" joi n,preduj", a "e· davrlO Ie dow.la I da otekulu dilete.Me~Uljm,nakuntlol~' dn,' noclTomu "iillOVlliIillol , ililenarll ""011," "'pod.ta. ntl'<ollkoga dil1a pooille " S~klakulamoj a!<oiji 00 ulid hl'lllalu:ag,nliFBH, . lIIage: ESiiDIad. Olejms,Ka· 'Ilzel,Morgan F~man Aedilolj: Kart Frlnkiln

,6

07.05 OStNO komlata, crtanl IiIm,ep. 18/26 07.35 MaGakMika, crtanl film, ep, 7/t 3 08.05 Predaj' se srce, Igrana selija (r. 11. ep.) . . 09. 05 Predaj se sree, igranil serija (r. 12. ep.. j 10.05 Predaj se srce, i grana serija (1. • 13. ep.) 15.15 Grmalj· Gonzatesova asveta, igranl film 18.15 Doba Ijubavi, igrana selija, ep. 20/24 (r.) 20. 05 Predill ss srce, igrilna serija, 14. cp. 21.00 Doha rjubavi, I grana serija, 6:p. 21/24 21.50 Spanska primera Iiga: Athletic CIub Real Be~s 23.50 Dva smosvij'eta fazl ititl, domaca senja. ep. 11/14 00.50 Prica iz Bronksa. igranililm

II@!

07.110PansiJJ ~nill, igrana .serija, 7/12 (r) 07.30 Pansion Falltn Ih. igran" serija, 8/12 (r) 08.00 Progrllm za djecu 09.30 UCile Engleski sa Ozmom, program

za djecu. 6/13 11.00 Freud. dok. program, 216 (r) 12.00 Javni aqem 033, revijalni prug ram (r) 12 30 T Ii.lb unal (r) .. 13.00 Vijesti TV$A 13.10 lena muSketir, igrana serija, 2/2 14.40 BisagH Vehidil Gunica 15.10 Mutke. ~umorlstick1 program, 1985. (r) 16.25 Freud, dok, pro9ram, 3/6 17 .30 TVSA libolov,. re~ilalnl program U.15 Sarajevu s IjubavJju, dnk. serijal 19.30 Dnevnik TVSA 19.00 Progrnm za djecu 20.00 Da se ne zallornvi. dok progrnm 21.00 Vije~ti TVSA 21.05 S afiljevo art, emisija iz kuiture 21 .50 Kameni Iik, Ig rana serlja. 212 23.05 Oolasci:1 odlasci, igrani film 00.30 Autoshop magilZin, emisija 0 aulomobilizm~ (r) 01.00 Sarajevo art, emlsija Iz kulture (rl 01.30 Onevnik TVSA (r) 02.00 Odlava prog rama

Heal Be~s 23.50 Dva smo svijeta razlicita, serija 00.50 Prieil iz Bronksa, film

ZENICA
1'4.00 Put ra EjVonri, Igrana serija 15.00 Klinika. igrana serija.,f'~p nza 15.55 TV lzlo 9 16.00 Klinika, igrana senja - r~priza 2 epizode 17.S5 Mali 0 glasl 18.0 n Autoshop IS.30 Mali oglasi, obavje~lenja 19.00 Dokumentami program. biograflje 19.5g Obavj~sl~nja 20.00 Dokumentami program 21'.05 TV izlo g
21.10 igrani film

KAKANJ
14.00 Legende BH spolia 15,00 iKonjanik na krovu, film 17.00 Put lstine 18.00 Veli ke katastote 19.00 Braca koale 19.30 0 nevnik F1V 2D.05 'INFOIC 20.35 R Itam Sre~renice 20.45 Marketl ng 21.00lskonski strah, film 2.2.45 Marlleting 2.3.00 VijesU TV Sahar 23,30 0 pasn e misli. Ii1m

HEMA
10.001Z arhiva TV Hema 11.00 Serijski program, repriza od ponedjeljka 12.00 Serijski program, repriza od srijeda 13.00 Serilski program. repriza od pelka 14.00 City lights, mulioka emiaija, r. 15.00 Nasi r31govori, inrervju, r. 16.00 Desetka, emisija 0 stude ntskim temama, r. 17.00 .lzaberi zdravlje, emisija 0 zdravstvu, r. 18.00 Igroni mm. r. 20.00 Reportata. r. 21.00RBligija u slu~bi zfvota, reiigijski

I :11'llb1:':lj'.
13.5U 'Aim 15.15 Grm<lljGo nzal ~50va osveta, film 18.15 Doha Ijubavi. serija 19.3U Heemitiranje dnavn ika HF!T'\I 20,10 Predaj se sree. igrana serija 21.00 Doba Ijubavi. seriJa 21.50 Spanska prlmera lig a: Athletic Clut) •

film

22,30 Tu~na sjecanja 22.45 Sou na ma j naein 00.00 Odjava pmgmma

KISS
13.30 Sjl a rl, emisija 15.00 Ztvot pIita prite,. r. 15.30 Auto shop. emlslja 16.00 Hrana i vino. emisija 17.1 0 Reportaia 17.50 Kuh inia 18.20 Tiednik, Ijednl magazln 19.20 Marketing 19.30 Dnevnik HRT 1 20.00 Reportaia 21.35 Adventure Ri1kela,

RTRS
08.15 B.rimba, crtana serija

NEDJEUA 18. 9. 2011.

SATELITSKI TV PROGRAM
HRTl
13 .• 25 Splil' More 14.00 UbOjiti potres na Haitiju. ZaSto sa dOtJOdio. dckumantana film 1. 4.50 Ski"" za portret ·'·5/00 Mi, i ccbro 15.35 Sranileljl domovine, informativno -adukalivni spot 15.40 Vijesll 115A5 Vrijeme suna 1.5.46 HAK· Prom 0lin10 l' 5.50 Mini.serij,a 17.20 PrirOOni svijol4. dokumentama selija 1·6.15 Ujepom nasom. OSij"k 19.15 LOTO l' 9.20 Minuta zdravlja iz Dietp:hanYIa ~mjsija pod pokrovileljslvom l' 9.,30 Dnavnik t9.56 Spoil 20.01 Vrijeme 20. to Vela rnlsto. TV SBrijS 21 ,30 Drams," program 22 .25 Vijesl~ 22.40 Vijestl iz kullU r. 22.50 Foyleov rat 7. mini-serija 00.25 Repri>ni program 03.00 pnzma, multinaclonalnl magalirL 03 ..50 Ujepom nasorn: Osijek
l

HRl2
07.35 Naiava progra_ma
07 .40In'll8 Mule u semecoru 0 ko 09.05 Zlatna ki ncleka •
CiJdu,s filmova

Nova TV
Boybl'Q9 molal fusion. crtaoa setija 08.55 Winx, crtana serlja 09.~ Au\omoijv. 0 08.30 09.00 Zit,in. saren lea 10.04 For-lpan 1 1.00 Pi."i na RTS 12.35 Hens Montens, serija 13,00· Dnevn ik 13.14 FOrSpan 13.;25 V'[leme 1:3,:3·0 'tents: Dejvis Kup: Srtlija . Atgenllna. pnjeros Vrljeme Ie za bebe 8alkan"kem cllccm: Aid Hahimovs~i Vri,jel11eje ZB bebe Gastronomad Porodicno blago. serlia Luo, :rounjen, Sasvim prlrodno, eepcetaja 19.00 Siagalica 1: .:m Dnevn ik 9 20,05, Po",,:Ii6no btaqo. serija 21.10 Dnevnlk jsdna dedilje, fllm 23.00 Viiesti 23;05 araea po orul;ju, sorlja 00.05 Dnevn ik OO.~O 1;>" 20 1O. muzi~kl program

PINK DH
06.00 08.00 10.00

HAYATTV
07.30 Moj dom 08.00 POGoyo, crtanifilm.18. i 19. epiwda 08.20 J agod iea hnhlca, Jagosrtne puslo Iovine,
crtanifilm. 10.00 6.·10. eplzoda

11.15
12.00

12.15 12.20
14.00 1'4.10

Dvajahaca, film FalalnazurlJa, film Marka na brzaka.kvizr. Gran~hilovi .1 10 p, inl. program nfo Biome1.ero los ka prognoza Gold express, m uzicki program .lnfo1.op, inl.program Dohar komsija,

BillyJa Wllde,a: Sedam gOOln. vjern osti, IiIm 10.45 Biblij. 10.55 Koprivnica. M lsa, prijenos 12.00 TMis. Davis Cup, uklju~~nje u priJenos -.- Carobne sape, fllm -~- 'nn Cup. nm -.- Big Band & U ro!i P,eric. sni mka koncena 18.00 Offmp . sponska eml"ila

auio-rnoto

19.05 Ma.g..,;n
19.30

15.55 Info lop, inf.program 16.00Biomelerolo~ka prognoza 16.05 Sve .Ijubav, zaballna emisija lumba lumba, humoMsticna
emisija

zabavna

emisija,

uIlva

11.00
12.5B

13.00 14.00
17.25

za

l'5.50

Nepobjedive banluke, zabavn D' sporlski 1V S h DW Zvijelda mozes bilili,nominacije iBiomeleololo~ka prognoza 'EkspcdicijaNovaGlli~eja,dDkumen· tarni program, 4. epizoda 'PasSherlock, igranililm Zikina di nast ija, igrani film
S acrt

19.55
21.40 22.05

23.35

17.30

1a.o 0 lal 31ak sunca, film 20.00 DA, zallavnaemisija 21.00 Zaboravljenizlotin, film 23.00 SopingholiC3rke, aabavna emisija 00.00 Kako prelivjeli mlMost,film 02.00 Fatatna 2urba, lilm L

ax

17.30 PwAm golHumlr.2011. 18.00 Vremens'ka,prognoza 18.02 GIamB lam, zanavnt prog ram 19.00 VijBSIi u 7, inlormalivnaemisija 19.2.8 Vremenskaprognoz3 19.30 Sianje na putevima 19 .31B iometeo ro los ka prognoza 19.33 Sport 19.3 8 Nema v.i~ e zeko rek'o, Istrazfvacko-doku m entarn ipro gram 20.10 Doktorologija, dokumentarno-numo· fi Sli c ka senja, 5. i6. epeoda 21.00 Sp ert centa r 21.0 OK rv i vi no, Igrani film 23.00 Pali.3naeo, igranifiim igrana sBrija 22.00 Igrani film

centar

02.35

nogometnelige prvaka Litva, EP u kO~"rci • emi.:sija Litva: EP u koo..,cl, !pIlJenos flnata LiI'Ja, EP U kos.rel· emisijs Fil mski bou lique Ci'dus. Chanesa ;6ronsona Ijasnac Breakheart, fi lm N""nl gl azOonl ;program: Gla.zbe-ni spolo"1 N""nj glazbe.n; program

magaiin Mag""ln Llge prvaka 10.20· Novae. business maqazln 10.50 Br"~n" veda, serija 11.50 Najgo rj tjedan, serija 12.~0 Svi mrze CM,",. Miljs 12.50 Tolovizijska posla, .seriJa 13.10 KC.r wvar. uspornena, film 15.05 :Glo Ike 10 qovon, film 17,OC Vij'E:s'ti 11.10 Kako do "zbilln. IOV8. film 19.05 INA Plave vlle"li 19.1 '5 D.nevnik 20.05 Supenalenl, show 21.<15 Red carpet, showbiz mag-azin -f.dlo 22.00 Red carpel. shO'Wbii: rnagazi n 2 dlo 23.15 Pravedni~. film 01' .00· Pad cmoq jastreba, film 03.20 Veliki posao, lilm 04.50 Red carpet, showbi,;;! maqazfn 09.50
r

,e.n

norrnalan, se rita

i1ll1tIB d d j f_ 1HITifj.... 1 ~.li.m,""I~_ Universal
06<30 Snuker 1. 0.00 Veslanj" 09.00 '0.00

11 .~O Souk.,
12,30 Veslanj" 13.45 T'ka auiornobua '5.00 Snuksr

program, r. 22.00 Pregled sedmice, infor:mativni program

2,0.1 0 Preljubnici 20.45 Bela lada, serila 2.2.25 Radio Vihor love

IGMAN
15.15 15.30

AMeliju, mm 23.55 Zivi svo] l:ivo!, fil m

TVUSK
1UO Hronika kraji§kl h gradOll3. inf. program (r) 15 .25 Vral~ lajne, 19 rana serija 15.55 PrepoMujemo ... 15.00 Za svaku boiest tmva raste, 45. emisijil (r) 16.1.5 TV izloiba 16.30 Nedjeljom zajedno. ~abal'no ·r'Bvijalni program 18.30 Balke iz ciielog svijeta, pro gramla djecu. 8/39 19.00 On evnik 1 19.30 MII/ield program 20.05 Predaj se srce, iurnka igrana senia 20.50 Slo na jveCih otkriCa. dok. program 21.50 Igrani film 23.20 Nedjeljom zajedoo ( r)

t 6..00 Veslanje: Buqaraka 19,00 S.nuke,

Ragbi' Auslrallja Ameri~ ludbal 11 ,no Mararon ta. 00 Fudbal: Bundestlpe: Kajze rslaulem . Marnz 14.15 Fudbal: Bundestlqa; Bajer t.eveIl<u,.n . FC

1 4.30 U'ZIVO: Pramisr
lea,gue: 16.30 17.00

06:30 09.30

Dijagnoza:

fonenham ~
Liverpool denblja

Ubistvo

UZIVO: Nalava UZIVO: Premier
League: Manchester . Chelsea United

19. I, 5

U.2IVO: UZIVO:

Koln

PoMugals~. I;go, Feirense ~ Porto 21.'·5 Po.rtugalska Ilga; aanncaAcademlea 23.10

16.00 16 ..26 16.33 16.38 17.00
17.30

17.46
18.00 18.15 18.31

19.37
19.42

20.00
20.2.0

21.08
21.13

111 shada ilahije II: artliva m tv Igman. Had1icku Ijeto 2011 .• veee folklo ra II d 10 Crtmi film - djeciji program lIahiie i kaside Elan la jllind iju namaz IKRE SMS f(VIZ 4 lJcenje Ku~ana vjBrski program IKRE. 5MS KVrZ 5 Vladar svjetlosti lokailli info IKR E SMS KVIZ 6 IIahlje i kasidB Elan!a AMam namal lIahije i kaside IKR E 5MS KVIZ 7 Commandern 01 !he faitlllul " Igrana serija Elan la Jaciju

TVOSM
16.00 VikellG Gaffe 17 .20 Doba Ijubavi, Igrana selija 10.30 NedJelJa,inl. emisija 19.10 SMS oglasi 19.30 Portal 19,40 Game .lone 2{1.{I5 Predaj se sree, Ig rana,erija 21.00 Ova smo svijBla 21.50 Doha Ijubavl. Ig rana sen)a 2.2.50 Igrani film
rnzliWa, selija

22.00 Moto rsportovi 22.15 Konlleki skokOvi: MMrid 23.15 1I""lanje: Bugarska

'9.30 Fudbal 20.30 Boks

Fudbal' Bundesliga: Hannover '96 ~ DMmund 1'7.30 Fudbal: Bundesllga: Scnane 04 • Salem M incen '·5.a0

U',WO:

~2'"30 ArnerlCki ludbal

ArB enlinska liga: Lanus - BOCi3 Juniors 01..00 $kolsk. lig., Rangers . Celtic 112.45 DaviS Cup: Spanij"

- F'ancuska

Dijagnoza: UbisWo 1'00,,30Dijagnoza: Ubistvo 1,1.,:m Pcrodtce policaiaca 1'2 ,:30 Dobra fene. serlja t~.23 Sl«iveni .roCinl, Inm 1,5.20 nlanic. film 11.10 Pred"iedn[kov covjek, lilm Teksa,ki rendler, serijaa 20,00 Hewall Five, serija 21.00 Porooi"" p()licaiaca. s"rila 22 •.00 Dobra l8fli3, ~riji3 23..'00 3000 milIa do Gracefanca, film 01.90 Opasan b,al<, mm 03 .~O tolj na slave, lilm

rs.oo

VISOKO
19.25 19.30 20.05 .2 0 .30 MarkBtin 9 blok Dnevnik F1V Aklu elnosti ,.
informatiVni

National G.
1:0,000 PovJerijivo t 1.00 ~pta"~ Qsima 12.00 Sapla"c psima 13 .. 0 PMja 0 Fluslja 1·5.00 Kuran 17.00 De-sel biblEjskih pc>!asti 1 B.!l!I De.et biblijskih po~sti 19.00 MegalVOInice 20,OQ Invazija r:zva.nwmaljaca 22..00 Istrazi'''''ie planel,e Zemlje 23.00 Invaiija IlVanremeljaca 01.00 1."oziv0l1i. planele Z!3mlj8

MTV Adria
1 1.00 J ukei>o, 12.,00·3 From 1 12..10 When ,I Wa!J 17 Weekend 16 .. 0 MTV Express; 1 Gibonni I6.30 Brand New 17.10 JuslS ... MTV 11... 0 MTV Takeover 2 17.50 .~ From 1 16 ..00 Domadca 1'9,,40 The Family Crews 20.10 The Hard Times 01 Aj Berger 2 20.30 Blue Mountain Stale 2 21.00 R"eno 911 21 ..20 Chap"lle Show 21.50 Skins 22AO Jersey Shore 4 23.40 IIAliemalive Nali.on 00.40 MTV E<pr... , Gibonni 01,00 Music Non Stop

FOXlile
13.20 Ob>jne ku/:ani"" 14. j' 0 Metisa i Dioi 14.35 M"tisa I Dzoi 14.550.. Drago 15.40 Houp I Fejt 16,30 Koo slul:aj no 17.15 Dr. Haus 18.00 :Peppl!3f Dennis 1a.50 ,LtJdnica u Klivlendu 19.15 LtJdnica u Klivlendu 19.35 O/:al ne ku,,"" i"" 20.25 D •. Dr"9" 20.50 ·Da •.Draga 21. t 0 Uvijek je suncano u Filado~iji 2 'jo .3:;i' Uvijek je SUJi~anou Filadeifiji 22.00 Sestra Dieki n.50 Soks i grad 23.1· 6 Seks I grad 00.14 Soks i g",.d 00.55 Or. Haus en .40 Kao s[u6ajno 1.0.39 , 1 ,30 1.2.15 1:a,00 1.3M 1.4 ;30 15 ..24 Distrikt Nest.li

Sjecanja

BoUM

lIahije i k~~ide 21.48 IJlamije - vjernki program 22.00 IKRE SMS KVIZ 8
BN music 14.00 Bez maske 14.80 Prelju bnl ci 13.00

nam.l

program 20.45 MarkBtin 9 blok 22.30 lV Zehra 23.30 TV str,ane

l' 6,09

HIT TV
15.00 HH nedjeljom 18.20 Film 20.15 Oobro Ii veM 21.15 Nlje le!ko bOO ja n.30 Reportale sa zemlj ~ mira, ekologiji 23.00 Talk show
00.30 Film errusija 0

16.55 17.40 1.8.:25 19 .. 0 1 20,(]0

TV GORAZOE
17.30 Bajke za diecu 1 a .00 Criss Angel flu.ionis! 18.30 Poljopnvredm e teme/r Marketing 19.00 SBdmica Marke1ing Z1.00 Klinlka,

20M

21 .. 0 3 22 ..15 23.00 23.49 00 .. 6 3 01 ,.2t

15.1 0 Nedjel]no popodne 19.:m Marl<.eting 19.30 Monitor

Novi Amsterdam ~ark pl;ordan Dtordan 02;Qrdan Fled i zakon Fr.ikovl Monk BGtins Nestali Ubllacki nagon Kasl OO)IO"a republika Zloi\l,,"~ki umovi ZIODM~kl umovi Zlotinaeki lI"",vl Zlo61nacki umovi

1;13

~~1(1,~:m11,Dnevni

av~

PONEDJEUAK 19. 9. 2011.

BHn
09.15 Ziatna groznica, anirniranlfflrn 09.25 Urad i sa m, urad i sama 09,311 Santlokan, anlmlrana serija, 12/45, r. 1O.00BHTyijesti 10.15 PIes zivota, igrana se rija, 122/125 .11 ..00 Gorko·Slalko~ grana serij a, 189/229'. L 11.25 Hodoljublje: :;tokholm 12,.00 BHTvijesli 12.15 TVLiberty,r. 12,45 Retrovizor, muziCkiprogram 13.15 Liga ~ampiona uno gomelu, maqazin, r. 13.45 london Uve,muzicki program, r. 14.158 HT vii estl 14.25 Odlican,.5+ ,edukaUvnaserija Programza djecuimlade 14.311 Mum ijevi, anlmirana serij a, 56/71 14,55 CUdesni,svijet, obrazovna senja, 46{52 1,5,10 'Nema prob lema 15..30 EJ:pediii on lei eng.ora, doku me ntami program 16.30 Hronlka regll a: Sjeverna Bos n a 17.00 Gork~·slalko, igranaserija, 190/229 17.30BH gaslrokutak, kulinarski show 18,0£1 Sve u svema, dnevnimagazin 18,45 Priciceza laku noc, 1/13 1 9..00 Dnevn i k 1 19.45lzgubljena fas!,igraJla ,erija,1{77 21.30 J osip Pej ak.ovic: U imen aroda 22,00 Dnevnik 2 22.30 Premijer'liga BiHunogom6!U, sportskiprolJ!am 23.0[lDDkhrZivago, igranasefija, 11/11 23.45 Sve u svemu, dnevni magazin, r. 00.30 Pregled programaza utorak [16.10 07,00 09.00 09.05 l' [1.[1 0 10,25 10.40 1[1.5[I 11.05 11.30 12.00 12,1,5 1'3.(15 14.00 14.30 15.00 15.1 [I 16.00 GospodaBarbara,igranaserija Dobrojutro,jutamjiprogram Vijesli Sve ce bi!i dobro,igranaserija, 15.epllOda OjefiH plogram: Sprema-s retno, 1\1 ig ra Malispasioci,crtani film lamica.i prijatelji, crtarn lilm Pc ko, crtanl film X·Man,crtanifilm Harveytoons Dnevnik 1 Viza za budu c n osl,.i 9 ranaserija Larinitbo[, igranaser.ija, 5. epizoda Olinskemueeni~e,dokumen1ami program Paralele, vanjskopoliticki magazin Vijesti NiI~a malaklinika, igrana senja Sve ce biti do'bru, igranaserija, 16. epzo07.55 Atn m 5 ka ,8etty, crtant film 08,15 Metajets,crtanifilm 08.358 u nny Malo n ey, crtan ifilm 08.55 hon Man, crtanililm 09.05 GO! xi z ivel, iu rska serija 1[1.1D St~lza 4, kulinarski sh ow 10,508ilo jedn~m uTurskoj fi6}, turskaserija 11.55 OBNI n 10, inlormalivni program 12.15 Ludo srce (16), mrskaserila 13.15 Ljubav·vjer3·nada, turskaserija 14.15 .Izgubljeni (12),.turskaseriJa 15.,10 Rijekanade (12), turskasenja 16.10 U klel a Ma Iii ami (1.2), meksi~kate Ienovela 17 .10 Stella 4, kul i narslll show, nova sezona i 7 ,408il 0 jed n n m u Turskoj (16), turska serlla 18..50 OBNlnlo, . inform alivni program 19.05 OSN Sport, sportskJ p regled 1Q.15 Finale, sportski p regled 20.00 Ljubav·vjera·nada (12), turska telenovela 21.00 .lzQubljeni (12),.lurskatelenovela 22.[1[1 Dolinavuk~va (16), lur,ka kriminalisticka serlla 23.00 Vox populi 23.05 TelaTing, talkshow 23.5 51zg u b IJeni(1.2), tu rs ka s criJa 00.55 Dolinavuk~va (16), turska kriminalistiCka serija 02.00 OBN In10,infonmalivni program 22.30 Va~ar til~tine, igrana sefija, 1/6 23,20 'Preud,dok. program, 4/6 00.20 T~li, .igr.mi film 02.00 Odjava programa

TV ALFA
08. [10 N OVD jut:ro, jularnjiprogram 09.30 Oslrvo kornja~a, crtanililm 09.55 Topshop 1(1. [10 Hello Kitty, ertanlfllrn 10.25 Jukebox, muzickiprogram 11.15 Sto da ne, zabavni program (r) 11.30 Vijes!i 11.35 Intervill/lema dana (I) 12.[10 Zakon Ijubavi, igrana sarij a ~r) 13.00 Ukradenizivoti, igranaser.ija (r) 14.05 CSI New York, krimi.serija 15.05 Za kon Ijub avi, igranaserija 16.0[1 U kr a d eni zivoU, igranaseMja 17. [10 Vij esti 11.15 Pledaj se sres, tru,ka serija (r) 18.1,5 Amorlalino, igrana selija 19.00 Vijesti 19.10 TV Liberty ·in1)pol. magazin 19.55 Vij esti 20.05 Preda] sssree, turska serija 21.10 CSI New York, krimi serija 22,1 0 tnte rvju/le ma da na 22.35 Vampiri (Olon Karpenter), igranifilm 00.30 AslroloQija 23.00 Zeniea danas, repriza

17.[1[I Federaci j a da n as 17,25 Ranjeniorao,igranaserija,10,epiwda 18.25 Larinhhnr, igranaserija, 9'. eplzoda Fina ns ij s ke n avosti 19.30 OnevnTk2 2[1.10 Ciro, dokumentamifilm 21.05 Slomljena klila, igranaserija, 36. eplloda 22.0 [I Onevnik 3 Fina ns ijske n 0 vosti 22,30 EzeI, ig rana se rija/12/ [1[1,1[I Vizala buducnDsl, igrana serija 01.30 Onevni k 3, r. 02.00 Pregledprograma.za!ulorak

ca

20.10
DOKUMENTARAC, FTV

Ciro
',~""'_"., Oa1(umentam! pLitao ti1lll'ru ,vih trenara, Mi· ",sI,,,,, t,rt 81'ievitlJ, 5"im~e", u vrtjernekaIIa je nogometna lapre· , ",nladia 80s"" i H"e.· govin.pfipreJlliIla Igro-i I.·uz~'al"u ,ulalcmlC1Jbarala ZI. O!Ilazak na Svlet· sko p.. ,nslvo unoqnmer"2010.godin, pro· , t~ POl!u~alil. O~ la plVi put da Ie UQIlS8 Ima. lolildpnsrup Ciri i nlegovol kllr.~I. o ~_R&d_j_t&... II:r'al1Z1v)(OV)C

",ko

.._

llako

Oo~ HriSIO Ir.ttl Mein uvieriti mocnlke ,I, lvrtke IIa ioS

Ielao SIOsa njezincd· nas s Kam,"am pD· gom,u, a Al8ksandra se b<JII nol'll veze SV<lj~ sHarfiem,

zak " partnerslvo S .lasfll<;lma $o.pinU ~'n· lrlI, Nl!<olai slvara noV" poslovnu ,!al1SIJ kupu· iu,i Isru Ivrtku, Na tlru· gol sln,"1 gll"la Borjanl

ladnom raunwe ula·

.,","11;$'

07.05 OstNO komlata, eftani film,ep. 19126 .07.35 Hello Kitty, ertani lilm, ep, 17 07.47 Hello Kitty. ertani mm, ep. 18 .08. 05 EIiza.,igrana seTila, ep. 59/68 (r.) 09,05 Zakon Ijubavi, igrana serija, 65. ep, (r.) 1 A. .05 Ukradeni 1ivoti, igrana serija, 57, ep. (I..) 14.05 CSt Las Vegas, igrana sellJa, 2, eP, (r.) 15 ..05 Zakonljubavi, igrana serija, 66. ep, 1'6.00 Ukra.denizlvoti, igrana senja, 58. ep. 17.l5 Pre dal' se srce, igrana selija, 14. ep. (1.,1 20.05 Predaj sa srce, igrana serija, 15, ep. 21,1 0 CSI. New Yom, igra)1a~elila, 3ep. s 22.35 Vampiri (O!on Karpenter), .igr1Ii film [1[1,30 Posmatr·aci. .igralli film

11'1i:

07.0.0 Sarajevsllo jutm. informativno ·revijalni program, uzwo 1[1.00 Vilaminix, program

za djeeu 11.05 Mala plinceza, program za djecg, 10,20 Medo Rupert, program UI djscu 10.25 Bo u pollretll, program Uldjecu 11.00 Vilesti 1VSA 11 ,05 Pansion Falicolh, ig rana serija, 11/12 11.35 Pomorska tehnologija, dok. program, 8/18 13.00 Vilesti 1VSA 13.15 Sarajevo art, emisiJa lz kulture (r) 13.55 McBride, oovela, cild~s i'granlh filmova, 8/8 15.20 Uberty TV 15,50 Freud, dok. program, 3/6 17.[1[1 Dobra vibr.acije, revijaln i pmgnm, u!ivo 18.15 Tarlh, dok serijal 18,30 Onevnik TVSA 19.[1[1 V'rtaminEx, rogram p la djec~ 19.[12 Mala pJinceza, program za djecu 19.15 Medo Rupert., program la djecu 19,25 60 u pokretu, program zadjecu 2.0.0[1 Pansion Falicnih, Igrana .serila, 9/12 20.30 Pornorska !ehnologlja, dok. program, an a 21.[1[1 Sport magaztn, u1ivo 21,50 Tarlh, dok. serijal (I.) 2.2.00 Veceroje vijesti

rastavi, serta

HTV OSKAR C
14.0 5 C SI. Las Vegas, igrana senja 15.00 Zakon Ij~balii, serija 16.00 U kradeni livot, igraJ1asenla 17.15 Prsdal se srce. iqrana senja 18.15 Kviz 19.00 Dnevnik HTV oscar-c 19.30 Reemitiranje dnevn i ka HRT"a 2.0.05 Predaj se srce, :igrana Sllrija 21.10 CSI, ~ew Yom, setija 22.35 Vampiti, film

KISS
21.35 Ueslyle 1V .:!2.15 'D nevnik KISS, r, 2.2.40 ,Igrani film

RTRS
10.20 U nocno) iba~U, cnana senja 10.50 Anael ina balerina, crtana serija 11.00 Tom lea i pJijatelji, cttana serija 11,10 Mec! ,Idlelelina, crtana serija 11 ,35 Pregled za oseb e sa oStei':enim sluhom 12.00 Dnevnik 1 1 2.20 Llu bav je posao, 1iim 13,30 16. me{lun arodni s ajam klljige u Banja Luci, reportaia 14.00 VijesU sa tuma6em gestovnog jezlka 14.1 a Prislu~kivanje, senja 15.1 0 Mjes!o zlo~[na 8. serlja 15,55 Tlibunal 16,30 Srpska danas 17.05 Lann izbo r, serija 18.05 D ragulj ~ carskoj palali, sellja 19.10 Pingu, Mana serija 19,aO '0 nevnik 2 20,04 Sport 20.10 VaSar ta~tine, serija 21.00 IFUm 22.50 Dnevnik 3 23,20 .0 ok nas srnrt ne

KAKANJ
16.00 Biografije 17.00FJash vijesti 17.05 Dobro dlelo, mm 18.30 SVijettajn i, Ilfrska setija 19.[10 Braca Koale 19.15 Marketing 19.30 Dnevnik FIV 2.0.00 VljesU IC 20,20 Svijet taln.l, lurska serila .20.45 Mametirng 21.001C SPORT 21.30 1V Liberty 22,00 Malila, serfja n.45 Mark.eting ;as,oo Vijes~ TV Sahar

ZENICA
16,05 Selu u pohode 16.45 Discovery, dokumentami program 17.25 Program za djecu 17.55 1V 1210 9 18.01 FrejZer, 'humons\i ~ka .erija 18.30 Mali 0 glasi 19.00 Zeniea danas 19.3 0 Muzi~ki spotovi 19.50 Dba~leSlenje 20.00 Ja ,am !Voja sudbina. serija 20.30 1V izlog, mali oglasi 20.4 OKlInika, igrana serila 21.30 Muzicki progra m 22.15 Za sVllku bo'les! trava ras!e, repriza 22.30 Obaviestenja

HEMA
09.00 Religija ~ sluibi ziveta, reiigijski program, r. 1.0.00 Pregled sed'mlce, informativni program 11.00 Muzicki program + PromoGij. program a 15.00 Vijes~, inlormatlvni program 16.00 Igr.ni film, r. 16.00 Vijes\i,. inlorm.Hvni program 19.00 Serilski program 20.00 Svje~o isline., reiigljskl program

PONEDJEUAK 19. 9. 2011.

SATELITSKI TV PROGRAM
, ~.oo

HRTl

HRI2
10.45 Pu na kuea iRaftera 2, serija 1L30 Pu na kuea Raftera 2, serija 12.40 jelO\.l'n~ci vtemena 13.00 Polama 5'lellosl, film 14.S0 H20. serlja za mfade 14.55 Degressl High. serija za mlade 15.20 Skolski p'o-g'am 15.50 Ton I ton 16.05 crtena seJ.lja 16.20 Mala TV. -_- TV K'u~~a _.- B'I09 .. Dupin -.- C.'obna proea: Alrika 16.50 Crtana se'ii. 17.05 Sap!a~ pslma 18.00 ,Fle1lionatni dne,nl~ 18.20 Zupanijska panorama 18.35 Cma kutija: Trgovanje liu<fima 19.05 Crtana seri,ia 19.50 Glazeeoi sp.ecijal 19.55 veceree 20.00 Zivot ide dalje 2. sedja 20.50 D,. Hou sa 6. sari]a ·21.35 Hill, ~2.20 ",'ija .23.05 .Rel'OO/izor. Spocij.lna POSlro)ba 4. sarija 23.50 Ret'OO/i,orc

Nova TV
07 .~5 Bcrmba. crtana , ::;erijs 07.40 Tomtea i prij.telji. crtana serila 07.55 TV izJog OS.1 Nale Berkus Show 09,05 T elllSa •• ofija 11.05 TV l<1og n .20 Kad lis"" p aoa, serila 12.20· ljub8V ~kama, serila 13.20' IN magazin 14.00 Teresa, s"lila 16.00, Larin lzoor, aerjja 17.00 Vitesil Nove TV 11.25 IN. m"13azin 18.05 Kad Ii,,,,, paoa . .senJa 19,15 Dnevnik Nove TV 20.00 Lluoav I ka;:na. serija 21..00 Larin lzbor, serfja 22.00 Veeemle

PINK DH
06.00 07.00 07.30 10.00 10.40 11.00 12.00 12.058 12.20 13.00 14.00 14.20 15.00 15.45 15.50 16.00 Sestre,serijar. Yu·Gi·Oh, crtanifilm IJdri muski,jutamjiprogram NaslijelJejednedame, seruar. Kupi.ba,emisija Zabranjena Ilubav, telenovela Info lop ,info. program iomele ro lona prognoza Cily, zabavna emi sija Brze pare, kvfz .lnlotop,Info.program Grandllitoyl,. m uzicki program Sestre,serlja Kupi.ba, emisija .Inlolop, inf.program Moreljubavi, telenovela Trijumlljubavi, serija (2epizode) Pomdif:ni nbraeun, kviz Info top, cenlralnevijesti .Blomel ero lo~ka progn oza ZazdravHijep nsmljeh Spiderman,crtani film Naslijedejednedame, serija Narod pila, AmiGShow, zabavna em isijo. Kraljica.juga,serija Podraia.yanje,lilm Uvijekcuznali slasle radlll p rosl og Ilela, film

HAYATTV
10.45 Bakugan, c rtani film. 58. epizoda 11.10 Winx, igrana serija, 29. epjzoda 11.30 Bestseller 11.32 Bioclinica 11.45 VijesH 11.58 Biometeololoska prognOla 12.00 Najlrolle godine,.igl1lllaselija, 1M. epizoda 13.00 Miljenica, igranaserija, 70. epizoda 14.00 Glam 81am 14.4BBeslselier 14.5 o Bioe Iini c a 15.00 Top Shop 15.15 V.ilalon 16.00 Ka ~ lisce pada, igl1llla serija, 91. epzoda 17.00 Slaldena kuca,.serijski program. 13. eprz(l(la 18.0 BBiomeleo rolos ka prognoza 18.10 Sporlcentar 18.15 .Nepobjedivebanluke,zabavno,sportskiTVshow 18.45 H1Pp· NeSta me bol i,ne znam sm 19.00 Vijesti u 7, inlormativnaemisija 19.2.8 Vremenskaprognoza 19.30 Sperl 19.37 Stanje na pulevima 19.38 HOllznnli 20.00 .Kad liscepada,.igranaserija. 92. epzoda 21.00 Slueaj ev iX, k~m inal ism: ki maqazin 22.00 Zvijezda mozes bili ti,zabavno·mu· zitki program 22.20 Sp art centar 22.22 Slaklena.kuca,igranaserija, 14. epizoda 23.20 Ponce uvrtu dobra i zla, igr30ifiim 23.35 Velikani nMe pro~1 Sjenka i osti. s~ieUo. Mone

On.vni~ 1.:>;.11 SPQrt 12.13 VIljeme 1: .15 TV kaienoar 2 1:2,30 GosPQdarica tvo-gs srca, lel.novela 1·3.20 sve ce blu cobro, serila "1: 4 .. 5 Vijest~ uz nroerskl 0 znakovnllezik l' 4.14 Vrijems surra 14.20 ddb. emi.ila za umirovljeruka 14.50 Alisa •• Iusal svoje srce • telenovele 1.5,3.5 Gra" domovine "1: 6.05 I\ul!urna baslina ., 6.2.5 Hrvatska ulivo 17.00 Vijesli 17.15 HNatska ulivo 11.40 HAK· Promellnlo l' 7.·45 8. kal gakcrdart, lalkshow 1: .30 Capr,j 3, lei enovata 8 19.50 Dn""ni~ 19.56 SPQIi 20.01 Vril"me 20.10 TV Bingo 20.,3.5 Provodl i sprovodi. hummrsti~fnlserija 21.10 PUls HrvalSke 22.25 Svijel oroflta 23.00 On9"0 i~ 3 23,20 SPQ~ 23.2:3 VIlj"me 23.:25 ViJestl lz kul ture 23.30 nckumanramr r.lm 00.25 $.apIa" pslma 01.15 Dr. House 6. serija

IZ9ubilenog

°

rreea

09.0S Kawe"i prosier. selija 1'0.00 Lev I ribOlov t 0,35 8<.0 karavan 11.00 ViI"MI 11.00, Vratlte mi mtadost; Aas Tejcr t 2.,00 Dne\l" I~ 1.2.14 Porspan 12.30 Odb"I~" 1: " .50 Zrocjna~ki umovi, 2 serija

"p"i"

13.,35

Trapavl heroj,

vroc.

lica '.

u baz] Presio;o. film 00.05 B,a!< il i slrajk.lilm 01.45 Ezo TV. tarot show Q2.0!-5 He'ojl. serija 03.30 MediI. seriJa 04.15

22.20 umorswo

vijasti

film 1S.()5 ovc Ie Srbija ·16.00 Po'odiO"i blago. ·selija 11.00 Dnevn ik 17.20 Sta radlte, bre 1: 7.45 Becqradska hronlka '8.25 Okc j·9.00 Siagal lea, kl'iz
1.9,,30 Dnevnik

e,._c"e
voce,
seriJa

Porodi6no blaqo, senja 21.10 RTS karavan 23:00 Vij"sli 23,()5 Zloein.i!I<i umovi. serija 23.55 Dne\ln i~ 00_10 E'lJJonel 20.()5

17.00

18.50 19.20 1. 9 .35 1U6

19.40
20.00 22.00

21.00

i1ll1tIB tI tI j f_
06.30

Universal
11'.00 Pr'emier LelJgue: TonenhamLlvsrpcol 1 S.OO Ruska liga: :Rubln _ Zenll 14.45 Premler League: MSl'lchesler United _ Chelsea 16.30 Skel.ka 'Iigo: Rang"" " Celtic 18.', 5 Vij.s~ 18.45 P'emie' League 1.9.00 Pr.egred,uskelig" 19.30 Pregled holandske lige 2O.so Pregled Premier le?gue STUDIO· off 22. t 5 uZNo: :Portugalska liga,: Rio Ave . Sponing 00.1' 5 V.ii.s~ 00.30 Pramie, Leagua
NElWS

01;,45
10.00 11.45 1:3,30 17.30 '·6.30 19,30 20.45 20.55 21.00 21.30 21.35 22.30 23 ..30

23.30 00.30 02.30

21.00 Iskre kuhure, ernisija 0 umjelnosU I kullumim Ibivanjima 22.00 Herna magazin, centralna informalivna emisija

21.06 Eza n za J aciju narnaz 21.43 lIahije i kas ide 22.00 IKRE SMS KVIZ 8 16.00 Onevnik 1 16.25 Sve za Ijubav, serija 18.00 Danas u Srpsko 18.30 Monitoring 1 g·.OO BN sport 19.30 Dnevnik 2 20.10 Kasandra, serija 20.55 B N koltlel 22.30 Onevnik 3 23.00 Ljubav ziluvjek, igiani lilm

TVOSM
19.30 O.fl.cenlrolna infmmativna ernlsila 19.10 SMS oglasl 19.30 Portal 19.40 Game zone 20.05 Pleda] SB,rcll, igrana sBrija 21.10 CSt. New Ym~, igrana serija 22.35 Igrani Ii Im

IGMAN
lUO Lokalni info 14..20 IKRE5M5 KV[Z 3 14.30 Commanders of !he faithful·• Igrana serija 5.. Epiloda 15.15 IJtenja Ku~ani raaiju Hayal· Hor Kewser 16.27 lIahije i kasid~ 16.32 Elan za Hdndiju namaz 16.37 IKRE5M5 KVIZ4 17.00 lIjeClji svijet" djeciji program 17.10 Mali kuhari· djsciji program 17. 2 0 Djeca ut'e i lahlje " djeti)i program 17.30 IKRE5M5 KVIZ 5 17.46 Djsca ucaci Kumna- djeciji program 18.00 Lokafn I info 18.15 IKRE5M5 KVIZ 6 18.31 Ute nje Ku~ana vjerski program 19.35 Ezan.zaAk~am namaz • 1FTAR 19.40 lIahije i kaside 20.DO IKRE5M5 KVIZ 7 20 ..20 The fin al Legacy • igl1llla serija 15.30
Karima [J posjeti

M010 rspcrtovi Ve-slanl e Biclkri~i3m: Kopenhagen Snuker Bicikllzam: Kopanhagen FudMI: Eurogo,ovi Najjaci eovjek Snuke' Svi sportovi S\li sportcvi Wwe Svi sportovl Wwe Bo.rila~~i sporto Fudbal:
E.urogtllOV:i

07.aO Fudbal: Bundesliga: Hannover 96 ~ Dortmund 09.00 Fuobat Bundesllga: Scnajke 04· Bajern Mlnhen 1 o. 00 T""jal 1· ,00 Ame'icl<i (udbal 1 12,.:10 Krikel 1:5.30 Fudbal, Bundesliga: SchalkeO' " Bajem Mint.n '·6.30 Krikel 1. B.JO Fudbal: Pollska: Korona K1elce • LMhie Gdansk 20.15 Fudbal: Njem.tka: Ka,lsruher SC _ SI ~auli 22 .15 Fudbal 2c3.00 Au~tralrj:skF fud bal

News

06.20 Nash Bndqes 09.20 Dilagnoz": Ub;sllio 10.:20 Ubisl"" U MidsomBm 12"20 Na,h Bridges 13,2.0 T eksaSki ,endl., 1,4,'20 Dijagnoz.a_. Ubisllio I 5.20 ubsstve u M idsomeru, serija 11.20 Hilna slufba 16.2.0 Tek sa tki r·endfe, 19.20 Na,h B'idges 20"20 Hilna slufba 21 ,.2.0 Hawaii Five 22 .20 HawaJl Five 2,3,20 Flanika oa Oioku Rock. 01.1 0 Teksaskl reooz.er

rom

VISOKO
17.00 Tv Zehra, r. 17..45 Sportski program, r. 19.25 Mar"kelin9 blok 19.30 Onevnik FN 20.05 Sjecanja 20.30 AkWelnoslj, informativni program 20.45 Ma rkeling blok 20.50 Drogo poluvrijeme. spo rtski progro m 21.15 SportSke Iegende 22.00 Svijet tajni, selijsl<i program 22.30 MUlicki program 2:3.00 Aktuelnos~. r. 23.1:5 TV strane

TV GORAZOe
1700Najava progfam3 19.00 Onevni 21.00 Sportski pregled: 2·1.30 Ritlm Iivota7r 22.00 S estrioe, ig ran a seliia 22.30 Muzi~ki program 23.00 Onevnil!/r

National G.
10.00 Naj/;uoniji dinosauri 11.00 An~~ke mftgastruk.ture U.OO Riieke I tivot 13.00 In"""ija
rzyanzemiilljac:a

MTV Adria
14.50 When·1 Was 17 1'S.. 1f201 15 .. 0 SI0i)'\elle .. : G,een 1 Day I 6.00 Real WorJd. Las Vogas 11.00 True· Lile: I: Don'! Tros! My Pai1nsr 11..50 3 From t 1',8,00 Brand NIBW 1. 8.•0 Jukebox 3 19,00 Video-gTaphy: If Hip Hop 19.40 Jusl S"" MTV 20.00 Music Vicfeo Premiere 20.10 JUSIS ... MTV 20.30 ROck Chart 21.2.0 3 From 1 21..30 "I'M.. Hard Time 01 Rj8e'ga' 22.00 Real Wood Las Voga. 22 .. 0 Real Wo~d Las 5 Vegas 23.30 Jersey Shorn 4

FOXlile
12.40 Svita 13.05 Svl gradonaeelnikovi liudi 13.30 Sve slO niSle ,neU 0 lju~avi 13.55 Viii GreIs 14.15 Ali Mekl);1 15.05 DiI. draga 15.55 Diol 16.45 Mensa I Dzoi 17.35 ;Kalm sam upo.znao vaSu majku 18.00 ~apat duhOlla 18.50 ViI i G"'ls 19.40 Da. drag" 20.05 All M.~bil 2 -;I'. t 0 Uvijek je sUJi~ano u Filadeifiji 22.00 Skola za pamve 22.55Kako sam upwn.", "aSu majku 23.15 $vi vole Rejmonda 00.Q5 Sapal duhov" CO.50 'Uvijek je Siuncano u 'Filad"~iii 0~.S6 NepouzdMI agenlj 1.0.46 Dtordan 1.1.29 Rod i <akon 12 ..20 MeUok I 3. 05 Pisac i deleklN 13.5.> Igra sudbln. '1'4,,40 Ne.stali 15.30 Bouns ":I ,6, 1 ¢ Red i zakon 1.7.00 Dzordao 1'7',,45 Fdkovi 16... Bjeksllio I" 30 "9,14 Nepnuzdanl agenU 20.00 Bouns 20.45 ~ ed i <akon 21.30 Zailmnica .vjedo~. 22..20 Z"~li\nica svjedoka 23.10 !<asl 23.55 ldilicnj g'ad 00.40 NePQuzdanJ agenlj 01.26 BjekslVo I" zalvo,a

oo

TVUSK
18.00 Deset 9 odina mladi. dokumentami program (r) 19.45 Gftani film 19.00 Dnevnik 1 19.30 Muzitki pmgram 20.05 spon 20.30 Time out, prog ram mmlade 21.30 Dnevnik 2 21.50 Pmdaj SH,rce, Imska igmna serija 22,40 Sve[;i i. gre~.nici, d:oK program

1. 5.00

1.6..00 Ubisllla
gorjla 17.00 18.00

Ulllia6eni na djelu

Zaloc..ni u Sapla6

~nozemslvu psini8: 19 .. 0 Rii.ke i livol 0 20.00 ISI,ag" ;!,'IIionskih

.""1110.'"

HIT_TV __
19.35 20.00 21.00 21.30 22.00 22.35 Frame Tiana, senja tudo 1ivow Vre Ie gu me Ja sam Noia sudbina, serija
Objekdv II

nesreca.

21 .00 Po"jerljivo: ClA Za!oeenl u Inozems!vu 23,-00 Istrage ijvionskih nesre6a

n.oo

20 ~~1(1,~:m11,Dnevni

av~

UTORAK20. 9. 2011.

BHn
117.00 .Dobro julro Program za dlec u i mlad s, r. 09.111 Be Ha Te bebe 09.15 Mumijevi, a.nimirana serija, 56/71 09.40 Cu~esni svijel, obraaovna serija, 10.00 BHT vijesli 10.15 Pies zivota, igrana serija, 123/125 11.00 Gorko·slalko, igrona serija, 190/229, 11.25 Hod 0 Ijubi j e: He rceg N ovi 12.011 BHT vijesli 12.15 DimenJija vise, program iz kuHure 13.15BH gastro kulak, Kulinarski show, r. 1 a .45BHT vijesti 14.00 Odlican, 5+, edukativna serija 14 ..05 Mumijevi, animirana serija, 57171 14.30 Naucnapostignuca,46/47 14.45lzgubljena casl, igrana serija. 1{77, r. 16.30 Hronika regija: Banja luka 17.00 Gorko·slatko, Igrana serija, 191/221) 17.30 Drustvo znanla, dokumentama serija 18.00 Sve u svemu,. dnevm magazin 18A5 Priticeta laku not, 2/13 19.00 Onevnik 1 19.35 Hetrov.izor ,.m uzitki pro gram 20.DOlzgubljena casl, igrana serlla, 2/77 21.00 e r1a, politi C ki magazin 22 .. 0 Dnevnik 2 0 22.30 Zd ra vIje u Evrop i: Dvis n osl oigla m a, strana dokumentama serija, 1/10 23.15 Bral, Halijans:kiIgrani Ii lrn 00.50 Sve usvemu.cnavnl magazin, r, 01.35 P reg led pro Q rama za sri jed u 06.10 GospodaB3rbara, igrana se~ja 07.00 Dobre jUlIO, jutarnji program 09.00 Vijesli 09,.05 Sve ce bif dohm, igrana serila. 16. Djeeiji program: l' 0.00 Sprema-s retno, tv igra 10.25 Mali seaslocl, crtani lllrn 10.40 tcmiea i.priJaleili, crtani film 10.50 Poko, ~rtani film 11.05 X"Man,crtani film 11.30 Harveytoon 12.00 Dnevnik 1 1.2.t5 Viza za buducnost, igrana .serija l' 3.05 Lari nizbur, iOran a senja, 9. epi'lo d'a 14.1 0 Magazi n LP un ogome1 u 14.40 P.iplinzi" crtana serija 15.00 Vijesti 15.1 0 Nasa mala kl i n ika, igrana serija 1:6.00Sve Oe bin tlobm, igrana senia, 17. n.OO Federacija danas 17.. 5 Ranjenl orao, igrana senia, 11. epizoda 2 l' 8 .25 Lari n izhor ,ig rana senja, 1O. epiwda Finansijs ke novosti 19.30 Dnevnik 2 20.10 Loto, prijenos izvlacenja 20.~0 PcsiJednja lUQcslo~enskareprezenlaci[a, doku rnentarn i program 21.20 S10 mIjena kIll a, igrana se rija, 37. Bpiroda 22.1 0 Dnevnik 3 22.40 E~el, igrana serija /12/ 00.25 H a ~kidnevni k 00.55 Vila za bu tlucnost, igrana se rija 02.05 Onevnik 3, r; 02.35 PregiedprogF3ma 23 srijedu

I:
07.20 Bunnv Maloney, crtani film 07.40 Im n .M an, crtani film 08.00 U.klela Marijana (12).. mes kic ka ts lenovela 09.00 Gorki zivot (12), tUfska serija 10.15 Sial za 4,. ku Iinarski Show 10.45 .Bile jednom u Turskol (16). turska senja 11.55 DBN In 10,..i nfo rmativn I pro 9 ram 12.15 Ludo srce (16), turska serija 13.15 Ljubav·vjera-nada, mrska ssrlla 14..15 .lzQubIJen!(12), \urska serija . 15.10 Nasa m31a kti n ika', humoristitna seMja 16.10 Ulileta Marijana (12) 17.10 Sial za 4, lIulinarski show, nova sezena 17.40 Bilo jednnrn u Turskoj (16), turska serija 18.50 DBN I nro, in!o rmatlvni pro 9 ram 19 .05 OBN Sport, spo risk] pregled 19.15 TV .oo](lor, mediGinski magazi n 20,00 Ljubav·vjera-nada (12), turska tel enovela 21.00 llgubljeni (12), tur,ka senja 22.00 Dolina. vu kova. (16). turska ,kriminalisticka serila Z3.00 Vox pop uli 23.05 U kucl st.raha. (18),. Film 00.45 OSN lntn, inform alivni prog ram 01.05 OBN Sport, spo rts"i pregled 15.15 Va~ar IMtine, senja lS.00 ZdravlJeje lijBk 16.30 Srpska danas 17.05 Lafin izbor, se rila 1B.O 0 Dragulj u carslroj 19.05 Pingu. crtena &erija 19.30 D nevnik 2 20.10 lIa~ar te~tine, senja 21,00 Burdu~,.mm 22.30 Dnevnik 3 22.50 Poslije godill. mRllje, film
palati, ser~a

1V ALfA
Novo jut ra, jutarnji.program Ostrvo kornjaGa, crtani film To,pshop Hella Kitty, ertani lilm 10.25 Amor latlnn, igrana ssnla (r) 11.20 Jukebox,. muzitki program 11.30 lIijes!i 11.35 lnlervjutterna cana (r) 12.00 Zakon ljuba.vi, I grana serija (r) 13.00 Ulo adenl, fi.voti, igrana senia (r) 14.05 CSI New York,.krimi serlla ~r) 15.05 Zakon ljubavi, igrana serila 16.00 Ukra d.eni zivoti,. ig raaa serija 17. 00 IIij esti 17.15 Pledaj se Slce, nirska seIija (r) 18.15 Arnor latino" igrana seriJa 19,00 lIijesti 19.10 Ucesnik i svje~ok, doku m entarnl se fijal autora M. FillpoiiG8 {ri 19.55 Vii esti 20 ..00 a ns ka pri m era liga: At. Osasuna - Sevilla F.C. 21.50 Predaj se me, lurska serija 2.2.00 Th e Game, igrana serija 22. 25'fh e Game, senja serija 23 •.00 D evata vrata, igrani Ii 1m 00.30 Aslrologija 08.00 09.30 09.55 1 0.00

46/52

sp

18.25
SERIJA, FTV

Lara I J,~v su sre\l11 ~~n vj'"~nja i. lIfO'od, P"'U bra~~u "tIC "kuti ZJalilr,skrivilli odo,lalkacibilelji. Oink" iB opsjR<J'mtosvlllom. M."lpu lacfjama sB us· pij'" domocilMl'ic~" u TonCii,vol firml. a i 'klaJ]' paklenl savez s K.lfsom ko~ Ie morna' na J,kllvlje· Vllm billCU. Dok J~~v ~osiet"J:e oca, Laru napada I/elako i'bil .. n"bo~vi'"tania.

AIllonlo iB' 2fi.~odignii mi." rIlt koF raoi ZlI Don ~ugenij". oolilJielog. mafijaik0'l3

07,05 Ostrvo komja~a, 07.35 Maeak M i ka. cna oi film. ep. 8/13 OB.05 Eliza, igrana sefija, ep, 60/68 (r.) 09.05 Zakoollubavi, serija, 66. ep. (r.) 1 0.05 Ukradeol 2ivoli. senja, 58. ep. (r.) 1,4.05 CSI: New York, serija, 3. ep, (r..) 15.05 Za!c.on Ijubavi, seJija, 67. ep. 16.00 Ukradeni livoli, senja, 59. ep. 17.15 Predaj se srcl). serija, 15. ep. (r.) 20.00 Spaflska pnmer.a Iiga: At. Osasuna . Sevilla f. C. 21.50 Pred.] se srce, :;enj., 16. ep. 22.00 19r3.igrnna seJija, 37. ep. 22.25 IQ ra, igrana se liia, 38. ep. 23.30 Daveta vfll.ta, film 01.15 SVjetsk.emuzir:k.e nagrade 201OIWorld Music Awards 2010 07.00 Sarajevsko Mm, Inf.-revilalni program, utivo 1.0.00 Vitaminix, progrnm za djecu (r) 10.02 MaJaplin ceza, 10.15 Medo flupert, 1:o. 25 60 u pokretu, 11.00 Vijesti TVSA 1.1.05 Pansion .Falcnih, i igrana senja. 9{12

!ef~izJul<1ellalije, priialelia
njetl"""g pokoinO'l OGa.
'POS'

lele';iseod"!ili slaillm

le,nom pann eru I ~~jate~u. Don Eugeniaza"olli mla· rfi(;a tla <Hi""".I"ksu"i au· lomobil kao darruskom rna· nia!u na~tanienom u SIO, ktlDlmu. UlD~8: Ignazl~ Oliva,Rotle Serbe<l2lja, PaoIoVilaglo Reilitalj: Dol'll", RobiMO

11 ,35 Porno rska lehoologija, dok. program, 9jl a 13.00 Vljesti TVSA 13.15 Sport maqazln 14.10 Dolascl i ndlascl, igranl film 15.40 lIaSar lasti ns, ig rana serija, 1/6 17.00 Dobra vibracije, rnvijatni program, uzivo 1U5 Tanh. dok. serl]aJ 18.30 Dnevnik 1VS~ 19.00 Vitamioix, program ~a djeGU 19'.02 Mala pIinceza, pf'Ogramta djecu 19.15 Medo Rup ert, program za djecu 19'.25 B 0 u p okretu, program la djecu 20.00 Pansion Falitnih, serila, 10/12 20,30 Pomorka tehnologija. dok. program, 10/18 21.00 ;'ivol i zdra'ilje, uzivo 21.50 Tanh, dok. seriiaJ 22.00 lie OemjeviJesli 22.30 lIasar !astine, dok. program. 2JB 23.20 frn ud, dok. program, 5/6 00.20 Lansky,igrani ~lm 02.,10 Ddjava progr(flla

H1V OSK4R C
16.00 Ukradeni ~ivoti, igrana serija 17.15 Predal se s rce, Igrana serija 16.15 'Kviz 19.00 Dnevnik I-ITV O:;car·C 19.30 Heemitiranie o nevnika HRT-a 20.05 Predal se s fee. Igrona serija 21.1Olgra, sefija 22.35 0 eveta wata, film

ZENICA __
1:5.35 15.55 16.00 16.05 16.45 17.00 17.30 17.50 17.55 1B.OO Muzitki .spotovi' TVlzlog 'Iz dana u dan Zenicka kuhinja. r Za svam bolest trova raste, rnpir111 Discovery, dokumentami program Djeeiji program Ze sport plus TIl izlog Zenica d'anas,

liHit

12.00 Dnevnik 1 12.20 Udama VijBS!,!il m 14.00 Vijesti sa tuma~em gestovnog jezika 14.10 PrisluskiVanje. serija

najava 16.00 Siografije 18.Ul Frei~er. 17,00 Fla.shvijestl 17.05 Pravda, film humoristi ck~ senja 1.8.S0 Svijet tajni, lurska 18.30 Mali oglasi &enja 19.00 Zenica danas 19.00 sraea Koale 19.30 MU2i~kispotovi 19.15 Marl<eMg 19,30 0 nev,nik F1V 19.55 Obavjestenja 20.00 J a sam !Voja 20.00 Vijesti te sudbi na, senja 20.20 Svijet tajn i. Imsk~ senja .20.30 TV illo g, mati 21.45 Marketing oglasi 21.00 Puis . Ze sport plus 20.40 Klinika, igrana 22.00 Mafija. senla 22.45 Marketi,og senja 21,.30 Selu u 23.00 lIijes~ TV Sahar pohade,dokumenta i HEMA program ,r 22.00 TV Liberty, 14.00 Muzitki progrnm + Informativni Promocija magaJin flRE pragrama 22.30 Obavjestenja 15.00 Vijes~, informa.1i1;ni 23.00 Zeniea danas, program r,ep~iza 16.00 Iskre kulture, emisija 0 umjetnosti KISS I kulturnim 18.5U Marketing zbivanjima, r. 1Y.n Dnevnik KJ55 17.00 Svjetlo istine. 1.9.20 Marl<eting religijski program, r. 19.30 Dnevnik HRT 1 18.00 \lijes~, inlormativni .20.0DExtra plus, ;komakt program emisija 19.00 Tv liberty, magazin 21'.00 RepMata Hadiia Stobodna 22.00 Vinoleka, emisija 0 Ewopa vinima 20.00 ReportJfa 22.15 Dnevnik KIS3, r. 21.00 Nasi razgovori, 23.15 Sa .emlje mira, intervju emisija 2.2.00 Hema magazin, 23.45 Dnevnik KISS, r. centro:!na 00.00 Noeni program Inlormati1ma emisija

K4K4NJ

13. na 1.3.3D 14.00 15.00

Djevojke. seriia ,blutba Put isUne Mallja, setija

IGMAN
14.00 Lokalfli info 14.30 The Final Legacy •

UTORAK 20. 9. 2011.

SATELITSKI TV PROGRAM
HRT1
1 ~.OO 1:>;.11 12.13 1: .15 2 1:2.30 Onevni~

HRl2
H20 . sO'iia za miaoe 14.55 ·O.g,as.i liigh, :serija za rruade 15.20 Skolski p'''Il'am 15.55 Navrh j"zike 16,05 Crt.nas.riia 16.20 MaJa TV. -.- TVvrtic. Motjc1 iNlnin kulak. Brodlel magneli -.- Neill Cazer, crtanl film ....... :Daoica ..,., 16.50 Crtana serija 17.05 Saplac pslma 18.00 :FlegionalJili dnevn.ik" 10.20 Zupanijska panorama 18.35 crna ku lija: T'govanle fjudlma 19.05 Crtana "erlia 19.30 Ga""" 19.55 Veceras $to 2;8nl3>vO[I3, film 22.05 ,Be.. t,aga 7. S""]a 22.55 l!c:a 'I: aerfja 23.40 An imatik CO.1: 0 :~etrovizor: Specijalna poauojbe 4, sBriJa ·00.55 Het'QVi2or: 'Prikra6eni a, l"Iumor.isliena serija 01.20 .Retrovj,x,," Skl.diste 13 (1). serlja 02.05 .Notni gliilb~ni p r09,am: Glazben i spotov' 14.30

Nova TV
07040 Tom lea i p'iial.'ji. crtana sellja 07.55 TV iz]og 08.10 Nale 10.00 Sve Mje
1'Q,J{l

soon

Ifnj.me TV kaienoar Go.podarica tv"lla srca, lel"novela 1·3.20 sve ce blu cobro, serila "1: 4 .. 5 Vijest~ uz nroerskl 0 znakovnllezik l' 4.14 Vrijems surra 14.20 Medo nama 114.50 A.lisa, Slusaj svoje

Barkus;
Show T e'""". serile

09.05
11,.OS

t'

Ad Iibitum, mu:ti~ki prc.grem .. 0 Trag: medno seio 0

tivota

TV iz:log

-e-v=e

jutamji program 10,00 Naslijde jedne dame, serua r. 10.40 Kupl.ha, emisija 11.00 Zabranjena Ijubav,leleno· vela 12.00 .I"ID tnp.into.proprarn 12.15 Biomeleroloska progno~a 12.20 City, zabaval program 1'3.00 Br<e pare, kviz 1.4.00Inlo lop, info. program 14.20 sra ndh ilovi, muzicld pro 9 rsm 15.00 Seslte, serija 1'5.45 Kupi.ba, emisija 15.501 n10 to p, inf. program 16.00 Moreljubavi, telenovela 17.00 Trijumlljubav.i, serija (.2 episode) 18.50 Porodlc"i obracun, kviz 19.20 Inlo lop, centralne \lijesti 19.35 Bio mel ere loska plog n0 za 19.36 za zdra.v i lijep osmijeh 19040 Spiderman, ertani film 2(1.00 Naslijeile jeone dame, serija 21.00 Hrahrl Ijudi, emisija 22.00 Mullimilioner, kviz 23.00 Kraljica juga, se~ja 00.00 Djevojke iz sneva, film 02.00 VjelroviU grad, Ii Im igrana serna Intem ezzo lIahije i kaside Crtani Him • djeeiji program Elan za ildndiju namaz lIahije I kaside 1V liberty infarm.tivna emisija Vrijem e je za p~~u Islam channel Auto Shop m agazin emisija 0 aulomobililfTlu Muzitld program !sevdalin ke) Djeeile ilahijedjetiji prog ram tJtenje Ku~ana vj erski progmm Elan za Ak~am nam~ tlahije i kaside The Final!Legacy • igran. serija 22.epizoda lIahiie I kaside Elan la Jaciju t>lamaz(Teravih namaz) Bajram priredba DS EI Mana! IIilila LokaJn inlo I 2,0.05 20.10 20.55 21.00 21.50 22.30 23.00

PINKBH ur.sn Udri muski,

HAYATTV
06.30 DoblO iutro svima, jutarnji program 08.30 Fill, crtani film, 25. epizoda 08.50 Beba Felix, ertani film, 7 eplzoda 09.0 DB u mba, crtan i film, 77. i 78. epizoda 09.10 Garfield, ertani film. 33. eptzoda 09.25 tij eni g ra II, crta n i film. 34. epizoda 09.50 Jagodlca 80bica 10.15 Sirena, ertani film, 49. epizooa 10.45 Bakugan" ertoni Iilm, 59. epiwda 11.10 Wlnx, igrana serua 30. epizoda 11.30 Bestseller 11.32 Bioclinica 11.45 V ij e.sti 12.00 Najbotje godine 13.00 Miljenica, igrana selija, 71. eplzoda 14.00 MUlif.ki. program 14.30 Nema vise leko rek'o 15.00 Top Shop 15.30 .Bioclinic3. 15.35 :8eslseU e r 16.0 OK a0 Uscepada 17.00 Slaklena kuca 18.10 Spert cemar 18.15 Nepobjedivebanzuke 18..45 HIP,P- Temperatura 19.00 Vijes!i u 7, informalivna emisija 19.38 HOli.lonli 20.00 Kad Usee pada 2t.(l0 Hayat plod u eli on show 22.00 Zvijezda moie$ biU I.l 22.20 Sport eentar 22.22 Slaklena kuca 23.20 ,Predsjednikov (:ovjek., igranililm Markllting Kasandm. serija Marklltin g Gmo na bijelo 1V dokum ent Dnevnjk 3 B askervilski pas, film 20 .45 PriDe, dokumentami program 21.15 Marketing btok 21.20 Svijet \_jni. serijski program 22.15 1V liberty, info. Prograrri 22.45 Akluelnos\i, r. 23.00 TV strane

l' 5.,3.5 Znanstvene petlce 16,n5 Zo anstvene vli es tl '!I: 6.1 0 Jezit:ni poueak ., 6.2.5 H rvatska ulivo 17.00 lfijesli 17,15 H"'a.tska ulivo 11.40 HAK· Promet 11110 17,45 8. kat Oivljaci na rnoru, laJk show 1: .30 Capr,j 3, lei enovata 8 19.50 On""ni~ 19.56 Sport 20.01 If'il.me 20.10 Sve u 7, 1M, 21.10· Min. kise na Balkenu. 'TV serlje 22.10 Otvoreno 23.00 Dnevnik 3 23:20 Spoort 23.23 V,ijem" 23.~ ViI"Sii i, kuiture 23.:30 Ciklus eu ropsk<>g filma: 'La mome, r.lm 01.45 ~allI~ga 7, serija 02.90 Zica 1. se~la 03.15 s..plac pslma

srce - terenoveia

11.20· Kad lisl:e paca, s"lila 12.20' ljub811 f 13.2t:l14.00 16.00 17,00 17.25 16.0S

::m,oo

I

IN magazin Terns" .s efila Larin hnor, aerjja Vije.li Nove TV IN meg"'in Kad li~1:e paca, serija 19.15 Onwnik Nove TV 20.00 Ljulxwi kazna, s.erija 21. .00, Lar,jn lzbor, serija 22.00 Veeemje lIijasti 22.20 Navy CIS.

kazna .. ""'Ia

serij,a

00.20' U morsivo u bazi Pre:9idio film 01.55 TV, tarot show 02.55 Zviler. senja 03,45 Modi]. .s erlja

I

11 ,30 Gra~i3.nin, tnrc 1.2.0{l R.mek dlela rusxe muzike 12.46 V]e,ski kalendar 13.00 Trezor: Bez p~oolosti nama buducnostl 14.00 Eoclklop<>dija. za radoznale 15.31 Moravske pril:e t 6.0n Vr1jeme je 2:8 b.b<I 16.35 E~o lall 17... 5 POJodica 0 Soprano. senia 1: 6.00 Garavt sokak 16.30 Mun.i 1. 6.511 Pl:el lea Maja 19.17 Tomas I drugari 1: .,3,4 Vjl3rskt kalandar 9 20 ..00 TV m,wa 20.30 Drugi vile~. em]sija tz kulture 2UHl Porodica Soprano, se.rlja 21 ..50 Op§IMb,,,,ov.ni

Kamenovo

ezo

prog,ram

22 ..20 23.20 23.50 00.25

Odgonelanie Hrunika 45. !6itefa Ind.x! 'rrezor

i1ll1tIB d d j f_ 1HITifj...,1 ~.li.m,""I~_ Universal
06.30 09.30 Fudbal: Eurogolovi Bic;kll,am: Kope:nhr;lgen 07,00 Vij".ti 07,30 Fudbal: Niemacka: Ka.rlsru her SC ·81 Pauli 09.00 Fudbal 1·0.00 T"'jal 11.00 Svi sportovi 11:.30 Ameri&l 12.45 14.30 :Bay.'" TV: Schalk •. Bayern Championship: Ipswicn . Covenlry 16.1'5, Pregred ruske lige 16.45 Pregled belgllske lige 17,45 P'egled tvajcarsl<e I1ge 18.1.5 Ifllelsi 18.45 Premier League 19.00 06.20 Nash Bndqes 09 .. 0 Dilagnoza, Ub"'.tvo 2 ·10:20 Ub;stva u Midsomem 1.2..20 Nash Bridges: : 13 .. 0 TeksaSki 2 renofer 14.2.0 Dijagnoza: Ubistvo 15 :20 utastve u Midsomeru 17,20 Hiln' 18 .. 0 Tek"aSki ,eneller 2 1.9.2.0 N.s~ Bridges ~0.20 liiln. slu;!ba 21.20 Strah proolostl,llIm 23.10 Klup~Q prllevare, r.lm 01~OO TekSaiski rendler 02.00 Bib Erika

t 3.15 Bidkl lzam:
Kopenhag'," 1.4.00 Biciklizam: Kopenha9"" 11.00 Bnuker 19.00 Fudbal: Eu'ogolovi 2D;00 801<5 21.,00 80ks 23.;00 Motorspo'iovi 2:3.15 rcka aUlomobila

15.1'5 15.44 16.00 15.30 16.35 17.00 17 .35 1B.00 18.,50 18.45 19.00 19.53 19.38 20.00 20.45 21.06 21.11 22.00
-I·'

rOOMI
12.30 1.5.30 16;30 19,30 20.00 Krik.1 Krik.1 Vilesti Ausl,aUjski fudbal Am.rlCl<i I·udbal Mje.oov;te bon!aCke vle.lline

SO"".,

TVOSM
11.15 Predaj se sroe. igrana serija 18.30 Dan, infonnativna emisija 19.10 SMS oglasi 19.30 Portal 19'.40 Game lOne 20.05 Predaj se sree, igrana serija 21.1 0 lara. igrana se~ia 21.35 Igra, igrana selila 22..35 Igmni film

n.oo
23.00

TVUSK
16.30 1V ilkala, obr<lzovni' program 17.1 a Prepol1Jtujemo... 17.15 Predilj se srce. lurska igrana ,elij" 18.00 Velik1llli naile pru:}losti. Sjanka i svieUo. Mone 18.45 Grtani nlm 19.00 Onevnik 1 19.30 Mu~icki program 20.05 1V intervju, i nlormatwnl program 20.45 Tragovi sudbina. fnl.-dpk. program 10/11 21. SO Onevnik 2 21.50 Predaj se srce. tursk. igrana serij~ 22.50 R.zmi5ljaj lel6~o, dolt serii31

P,egted Davis Cup 2.0.00 UZIVO: Cerling Cup 20.45 U ZIVO: Carling Cup: Leeds· Manchester Un~od 22,45 Pr·egr.d portugi3ISks IIgo· Portugal ·23.1 5 Pregled belgijske Ilge

News

"uioa

oo

r

1.IIKIH:wl_
Najava progmma Dnevnik Reporta1a Balkandisc. mu~~ka emisija 22.00 Sestri()B,igrana serija 22 .30 Mu.zi~kiprograrn 23.00 Dnevnil\!r 17.00 19.00 20.00 20.30

National G.
10.00 Ubistva gO'il. lUHl An~cke megastrukture 1·200 Rile~e I .. zivot 13,00 ISitrage a"lionskih n9sr:eca 14.00 Rusenje 1,5,(10 UhvacEifli na djl3lu 16.00 Tajne duplle morsi<ih pas. 17.00 Z.!o¢eni u [nozemSt'IIu 18. 00 s..PI"~ p.ima 19.00 Rileke i ti\lOt 20.00 Meg.tvo,oice 21,(}o Pmcjtmj;vanje n epmcjenjivog 22.00 .Zalol:enl u: i noz.emstvu 23.00 Mag.tvomice OO,(}O Pr"ocjenjivanje n eproejenjivo9

f~'~.~,
/" flo'"

----

x

MTV Adria

FOXlile

14.00 14,30 14.50 15.10 16.00 17.00

AMe6

Btand New Disaster ·O.t. 4 When:1 We!J 17 16 ... P'egnant S. Made Randay J.J;ikson

11: .05 Sepal duhova
"'.55 12.40 13.05 010i Svlta Svi gradonal:elniko"'; Ijudi 13.30 Svl vole Reimonda 1:.15 Ali MeklJil 15.05 OiI.Orag" 15.55 Diof 16.45 Skola za pamv. 17.35 ;Kalm sam upo.znao

0~.S6 1.O.4~ 1.1 .~9 12 ..20 13.05 1·~.55 14,,40 15 ... 30
"116.14

VISOKO
14.00 17.00 17.05 17.35 18.10 19.25 19.30 20.10 20.30 TV slmn e Pregled progmma Svijet tajni, r.. Sportske legende. Drug0 poluvriJeme, M~rketing biok Dnevnik FTV Sjet3nja AktIJlenosti, tnl. program

HIT TV
18.30 19.00 19.25 20.00 21.00 Vremeplov Objekliv I Triumph Taina. ~erij<l tJtorkorn unvo, muzi~kaemisiia 22. 00 Objek~v II 22.35 Ja s~m Noja sudbina, ser.!j_

15.00 Dnevnik 1 16.25 Sve za Ijubav, selija . 18. II0 Danas u. Srpskol , 8.25 Marketing 18.30 Monttaring 19.00 Sport Heil 19.30 Dnevnik 2

17.503 From 1 1 00 Brand New 18 .. 0 Jukebox 3 19.00 VfdeaQraphy: Doma,Chrca 1S,30 Just See MTV 19.50 MTV Exp"'ss: Giboonl 20.50 Hip HOp Chart 21.2.0 3 From 1 21 .l!0 The Family C,ews 22.00 Blue Mountaln Stale 2 22.20 Chapelle So ow 22 _40 Reno 911 23.10 S~i"s 00.00 Domaca Zadaca 01.00 3 From 1 01..20 Music Non SlOP

e.

vaSu majku

18.00 18.50 19.1.5 20"05 20.5~

22.00ludoica u

~apat duhOlla Vii i Greis D3. D'''g3 Ali M.~bil Se~s i 9,ad

17 .. 0 0 t"l.iiS 1B.~O

NepouzdMI agen!j Dtordan R.d i zakon MeUok Pisac i deleklW Ig'a sudbine Nestali 80uns RBd i takon Dtordan Zaslilnica svjedo~a BjekS1vo iz

zatvora

Klivlendu 22.55Koko sam upo>oa",

vaSu majku

23.15 00.05 00.50

oua

Svl vol. R.jmonda Sapal duhova Sek. i grad SeM.lgrad

19.14 ~en.ki klan 20.00 PUI oovel .• 20.45 Red i zakon 21 .. 0 N.cujno 3 22.20 Neeujno 23,10 Kasl 23 .. 5 IdiliCnl grad 5 OO~40};sns;ki klan 01.26 Bjekslvo I. ml\lO,,,

22 ~~1(1,~:m11,Dnevni

av~

SRIJEDA 21. 9. 2011.

BHn
117.00 .Dobro jutro Pro gram za d jecu i mlads, r, 09.111 Be Ha Te bebe 09.15 Mumijevi, aflimirana serija. 57/71 09.40 Naucna.postignuca, 46/47 10.00 :BHTvijesti 10.15 Pies zivota, igrana serila, 124/125 1'.. tiorko·slalko, igrana seriia, 00 191/229, 11.25 Hod 0 Ijubi je: Vu kovar 12.011 BHT vijesli 12.15 Clla, politicki magazin, r. 13.15 Zdravlje u EVlOpi: (Msnosl 0 igrama, 14.15BHT vijesti 14.25 Odlican, 5+, edukativna serija 14.311 Mumijevi, animirana serija, sam 14.55 Robot Robi, anlrnlrana serija. 51/52 1.5.10 Vadim na plesnompodiju,doKumenlarnifilm 15.30 lzgubljena cast,. igrana seri la, 2/77. r, 16.311 Hronika. reg Ija: Heree g.ov.ln a, 17.00 Gorko·slatko, igrana senla 192/229 17.30 Eu roi mpul s, magazin 18.0£1 Sve U' svernu, dnevnl magazin 18.45 Pricice l8 la~unot, 3/13 1 9.011 Onevn Ik 1 19.35 RetrOvilor, m uzicki pro gram 20.00 Izgubljena cas!, igrana serlla, 3/77 21.00 Nerije~en sluca), emisija 0 kriminalu 22.00 Dnevni k 2 22.30 Na dnevnom redu, Inf. program 23.00 tile livim~ vise I", igralli li1m 00.40 Sve u svemu, dnevni magazin, r, 111.25 Pregled plagrama za telvrlak 06.10 07.00 09.00 09.05 GospodaBarbara, lqrana serija Dobra julro, jutamji program Vijesti Sve ce biU cobro, igrana serija, 17. epizoda o ietiil program: 10.00 Spretna-s retno, tv igra 10.25 Mali spasioci, crtanl film 10.40 Tnmlca i prijateiji. ertani film 10.50 Poko, ertani film 11.05 X·Man, ertani film 11.30 Harveytoon 1,2,00 Dnevnik 1 12.15 Vila ~ab uducnosl, igrana serija 13.05 Lari n izbor,ig rana serija, 1 0..epizoda 14.00 Pregled LP unccgmelu 15.00 Vijesti 15.10 Nasa mala kl inika, igrana serija 1.6.00 Sve cebiU dobro, igrana senia, 18. epizoaa 17.00 Federacija danas 17.25 Hanjeni orao, igrana senia, 12 eplzoda 1a.2 5 Lari nilbot,i grana seriia, 11 eplzoda Finansijs ke novosn 19.30 Dnevnik 2 20.10 Anlicki Rim, lqrana serlia, 3. epiwda 21.10 Slomljena krita, igrana serija, 3a. ep. 22.00 Dnevnik 3 Finansijs ke novosn .22.30 ~etnja sa cudovistima,. dokumenl1!mi program, 3. d io 23.00 Ezel, igrana seriia /12/ 00.45 Viza za .b uduCnos.I, Igrana sarija 01.55 Dnevnik 3, r. 02.2.5 Pregledprograma za cetvrtak 07.20 Bunnv Mal~ney, crtani film 07.40 Im n .M an, crtani film 0.8.00 Ukleta Marijana (12),. meski.tka telenovela 09.00 Gorki iivol (12), turska serija 10.1.5 Siol za 4, ,kulinarski show 10.45 8ilo jednom u Turskoj (16), turska serija 11.55 DSN InfO,.informati'mi program 12.1.5 Luoo srce (16), lurska seriia 13.15 Ljubav·vjera·nada, torska serila 14 .151zg u b Ijen i (12), turska serija 15.10 .Na~a mala klinika, humoristitna seriia 16.10 Uklela Marijana. (12), mek.sicka talenovela 17.10 SIDI za 4, :ku Iinarski sh DW, nova sezona 17 .40B IIa jed nom u Turskoj (16), lurska seriia 18.50 DBN lofo,. 'infonma.tivni program 19.05 DBN Sport, spo rtski pregled 19.15Feiia Presents, muzic:ki program 20.00 Ljubav.vjera·nada (12), I urska I elen ovel a 21.00 Ilgubljoni (12), turska serija 22.00 Dolin. vukova (16), tUrskll krimina Iisti cka serlla 23.00 Vox populi 23.05 Ojevojkeiz st. Triniana (12), film 00.45 DBN In10, info rmativn i pro 9 ram au 5 DBN Sport., spo rtskl pregled 01.10 Vox populi 01.15 Dievojke lz st. rrintana (12), Igranl film 18.00 Oraguti u carskoj pal.Ji. s€ riia 19.1U Pingu, crtana serija 19.30 Dnevnik2 20.03 Sport 20.10 Va~ar tMtln e, selija 21.05 Mjesto zloeina 8, selija 21.50 IKakodonije~ bolle odluke, naueno:pop ulaml program 22.40 'Dnevnik 3 23.15 Noslalgija. film

TV ALfA
08.00 NOVD jutro, jutarnji program 09.30 Osl rvo karnjac'a, ertanl film 09.55 Top shop 1 0.00 Hello Ki tty, c rtani Ii 1m 1 0.25 Am 0 r Iati 0 0, igrana serija (r) 11.20 Jukebox, muzJtki program 11.30 Vijesti 11.35 Intervill/lema d'ana. (r) 12.00 Zakon Ijuh avi, .igra na sMja (r) 13.00 Ukradeni zivoti, igrana .serija (r) 14.05 The Game, igrana senja 14.30 T'he Game, igrana senla "5.05 Zakon Ijubavi,igrana serija 16.00 Ukradeni livoli,. igrana seJija 17.00 Vij esti 17.15 P~edaj se srce, turska seriJa (r) 18.15 Am~r latlnn, igrana serija 19.00 Vijesti 1 9.10 Calle Azra., zabavni pro gram 19.55 Vij esti 20 ..05 PredaJ turska serila 21.10 The Game, igrana serija 21.30 T:he Game, igrana seri ja 2.2..00 ~p a 0 s ka pri mera Iiga: Valenci a C.F.• f .1:. Barcelona 00.00 !ntervju/tema cana 00.30 Aslrologija 20.20 Svljeltain i, turska senja 20.50 Marketi ng 21..00 Aul0 Shop Magazin .21.30 Putovanja 22.0.0 Malija, seriia 22.45 Marketing· 23.0.0 VijesUTV Sahar 23.30 Glas Amerike

se srce,

20.00
SERIJA, BHT1

MRElA
07.05 07.35 08.05 09.05 OstNO.kOmjaca Macak Mika Eliza Zamn lIubavi, senia, 67. ep. (r.) 1 0 05 Ukradenl tivoli. serija • 59. ep. (r.) 14.05 Igra, serija. 37 ep. 14.30 Igra, serija, 3B.ep. l' 5.05 Zakonljubavi, isMja, 68. ep. 16.00 Ukradeni 1ivoti. seIija, 60. e,p. 17.15 Predaj ~e sme, serija, 16. e,p. (I.) 20. 05 Predaj se sICe, seJija, 17. ep. 21'.10 Igra. serija, 39.ep. 3.0 Ipra. sen.,"ja, 40.ep. 22.00 Spanska pnmera Iiga: Valencia C.F.• F.C..Barcelolla 23.50 Let iznad kukavi~jeg gnijezda, lilm
2. '.•

Izgub.IJena cast.
Kid. je Erlloan sarnac da fa ~ievnll<ll prunadena I da ie u

bolnici,saslalese sa S.l"tesnlcima. Er· dnan I Salim 001· "Cuiuda 5"" plikrll". Pozlirlju' M" nira,
Silr.movog llaldlu ad",,);ala. Fa!m,g[>Ii"" sn,ha Mu',<je· sa, na mjeslu <10' tina pronalaziSil"·

13.15 Zivot I zdmvlje (I) 14.10 Lansky, lilm (') 16.05 vaSar tastine, serila, '2/6 (r) 17 ..D0 Doble vibracije, reviialni prog ram, u!ivo 18.15 Tanh. dok. serijal 18.30 Onevnik TVSA 19.00 Vi!aminfx, program La dje~u 19.02 Mala pnnceza program za djecu 1 9 .15 Medo Rupert, program ~a d jecu 19.25 Bo u poilrelu, program la djecu 20.00 Pansion Falicnih, serila,11/12 20.30 Pomo rska lehnologija, dok. program, 11/1 B 21.00 Javni ag ent 033, revijalni.program 21.30 Sevdah, muziCki program 22.00 Vecemje vijest! 22 .30 Va~ar lasti ne, igrana seJija, W6 2.3.20 Freud. dok. Qrogram, 6/6 00.20 livi svoj 2ivot, igrani film 01.45 Dnevnik TVSA (r) 02.15 Ddiava prog r[f]l a
Igrana

HTV OSKAR C
14.05 .Igra,selija 15.05 Zakon liubavi, igrnna serlja 16.00 UkTadeni!ivol. Igrana senja 17.15 Predaj se srce, igrana selija 18.15 Kviz 19.00 Dnevnik H1V 'Oscar C 19.30 Heemitiranje dnevn ik<J HHT·a 20.05 Predaj se srce. igrana serija 21.00 Igra, seJija 22.35 Let Iznad 'kukaviCijeg gnij~zda, film

ma, "rutnifid
,,"II.

slen Isve odm,h sh·

pr·

18. .0 0 N ajava Zenic e donas 18•.01 Frejle r. humoristi [!ka serija 1 aa a Mali oglasi 19..0 0 Zenca danas 19.3.0 Muzicki spolovi 19.50 Ooavjes\enja 20.n a J a sam tvaja sucbha 20.3.0 TV i,log 20.40 Kllnika, Igrana serija 21.3.0 Zakupljen \frmin Ustavne promjene 21.40 Ljeto u grndu • reviJalni program 22.30 ObavleSten ja 23.0.0 Zeniea danas, repriza lS.30 Hrana i vino, emisija 17.10 Repo~al:a 17.5UExtra plus, r. 19..0.0 Onevnik KJS5 19.20 Marketing 19.30 Dnevnik HRT t .20..0.0 Reportaza KISS 21. a .0 Reportata 22,25 Criss I\ogel Mindtreak, seri]a 23.00 Dnevnik KI5S. r. 23.25 No~ni program

HEMA
14.0.0 Muzicki progrnm + Promocija program 15.0.0 Vijes~, informati",ni program 16.00 NaSi razgovori. r. 11.00 Reportara.r. lB.OO Vij~sli,. j~formativ~i program 19.0.0 Serijski program 20.0.0 Desetka, emisila 0 studentskim temama 21.00 .Izaberizdravlje. emisija 0 zdravstvu 22.00 Hema magazin, centra Ina inlormativna .. emisija

Anderkale oojecala ka joj Site lupa,kalla ie ugl.tl.'a N,natla, oak i" on ~Jeda0 u nj" <lmnjeno 1 razo~arano. Slajao i8. ~ra1en lOOg I"~ dl'lJjslva kllie Ie OJ,. kao. Ma~Ika mu ie pIlZ· nala IIa i.mlslila da I"on

'a-

Igrala, a~nillaloj n~ere·

vidlo S'mI) 'ielnr pro· 1!Od. Nenad prlmaje da Ie ocaran njome, all.

,,,,,s,arol

,oil Ie " nlol

no:laloslnfag01l Ie ui" lalJub~enu AndelkIJ.

07.00 Sarajevs~o jutro. f~f.·revijalni' p rogmm, ulivo 10.00 Waminix 10.02 Mala prin ceza, 10.15 Medo Rupert 10.25 Bo u pokretu 11:.00 Vijesti TVSA 11.0S Pansion Falitnih. igrana serija, 10/12 (R) 11.35 Porn 0 rska Iehnologi]a. dok. program, t 0/1 B (1'1) 13.00 Vijesti TVSA

IGMAN
14.30 The Fin.1 Legacy • igmna serija 15.15 DZamife • vierski program 15.30 Aulo S'hop ma.gazin emisija 0 automobili~mu IS.no ertani film· djdiji program 16.20 D jeca u~ellal1ije • dfetiji program 16.29E,an ,a ikindifu namaz 16.3411ahije i kaSide

RTRS
1a .35 Rezovi. seIija 14.1 0 Prislu!;ldvanje. senj. 15 .05 Va~ar tasUne, serija 15.55 Reportata 15.30 S rpska danas 11.05 Larin izbor,. $,ril.

ZENICA
15.40 15.55 16.00 16.05 17000 MuziGki spotovi TV .illog :Izdana u dan Haz.glednica Dokumenlami program 11.30 Djeei).iprogram 17.50 Ze spo rt pius 17.55 TV izlog

KAKANJ
17..0 0 Flash ",ijesti 17.D5 Pakt. fUm 18.30 Svijet talni. turs~a senja 19..00 Braea Koale 1.9.15 Marketing 19.3 D Onevnik FTV 20..0D Vijesti IG

SRIJEDA 21. 9. 2011.

SATELITSKI TV PROGRAM
HRT1
14.G5 Viiesti uz ~rval.ki znakovnl jezik 1'4.14 Vrijeme sulra 14,20 Rije.': l Hvot, relig Ijski pTOgra_m t 4,50 Alisa, slu~aj ",oie srce ~ te!enove:'la 15.35 Indeks. emisija o sk:olsl'lJu t 6.. 5 HAW p,m,eti 0 l' 6.2,5 H rvatska uffvo 17.00 Vijestl 117.15 Hrvatska UZMJ HAO HAK· Prom.tinlo H ,45 8, kat. Lletne Ijub.vi su t<.in". tark show " 8,2.0 Capr.i 3. tetenoveia 19.15 LOTO 19,30 Onevnik

HRT2
10"00 Prii.o"si;z sabora 13.50 BriJi"oreeo 14.30 H20, .eriia za mlaoe 14.55 O.g, ass i H;gh, se."ia za m la<Je 15,20 Skolsk; proqrarn 15.501'''''","
16.05

Nova TV
07 AO 01.55 08.10 09.115 ; prijalelji, cnena serija TV jz'Jog Nate Berlcu. Show
T omica

Teresa.

Fr,enine cjpeta, cnana ""ila ·10,00 Peel lea Maja, crtanl ~Im 10,28. Neveu, senia za djecu

1M
09.54

j utamji program 10,00 Naslijde jedna dame, serua r. 10.40 Kupl.ha, emisija 11.00 Zabranjena Ijubav, telenovela 12.00 .1010 tnp.into.proprarn 12.15 Biometeroloska progno~a 12.20 City, zabaval program 1'3.00 Br;oepare, kviz 14.001nlo lop, info. program 14.20 sra n dh ilovi, muzitki program 15.00 Seslre, serija 1'5.45 Kupi.ba, emisija 15.501 n10 to p, inf. program 16.00 Moreljubavi, telenovela 17 .00 Trijumlljubav.i, serija (.2 epizode) 18.50 ParodlcDi obracun, kviz 19,20 Info top, centralne \lijesti 19.35 Bio met ere loska prog n 0 za 19.36 za zdra.v i lijep osmijeh 19040 Spiderman, crtani film 2(1.00 Na sllj eile jedne dame, serija 21.00 BraCni sudija, aabaena ernislia 22.00 Show i~ sneva, za bavn i show 23.15 Kraljica. juga, serlla 00.15 Goli pistolj, film. 02.15 Savate, film 17.00 lslamske rome. Prelazak na Islam • vjerski program 17.35 Dtamlje· vje rski pr'ogram 18.00 Lokolni info 18, 30 Ve~e i lahija i kasjda 19,31 Elan za Aksam Hamaz 19.36 IIahije i kaside 20.00 KNavi pies po ~eherIJ• . dok~ mentarni film 22.00 Ilanije i kaside
-I"

PINKBH ur.sn Udri muski,

HAYATTV
06.30 Doblo iutro svima, jutarnji program 08.30 Fill, ertani film, 25. epizoda 08,50Beh Felix, ertani film, 8, eplzoda 09.0 DB u mba, ertan i film, 79, i 8 O. epizoda 09.10 Garfield, ertani film. 34. eptzoda 09.2S tij eni 9 ra II, crta n i film. 35, eplzoda 09.50 Jagodlca 80bica 10.15 Si rene, ertani film, 50, ep zoda 1 0.45 Bakugan" crtani film, 60. epiwda 11.10 Wlnx, igrana serija, 31, epizoda 11.30 BeSlseller 11.32 Bioclinica 11.45 Vii e,sti 12.00 Najbotje godine 13.00 Miljeniea, igrana selija, 72. eplzoda 14.00 Haya! prod u eli on show 14.48 Bestseller 14.50 Bioclinica 15.00 Top Shop 15.15 Vitaton 16.0 OK a d nllcepada 17.00 Siaklena kuca 18.0 8B iomet.eo ro los ka prog" Ola 18.10 Sperl centar 18.15 Nepobjedive .banluke 18.45 HIPP ·Igracke '9.00 V.ijesti u. 7, informativna emisija 19,38 Horiwnti 20.0 OK a 0' Ii see pada 21.0 Die ne s broja 13, serijs ki program 22.00 Zvi[ezda mofesbili Ii 22.30 Spert centar 22.32 Siaklena kuca, igrana seriia, 16. 23.30 Davolji krevet, igrani film igrana 5eriia Predaj se site, Ig rana seliJa 0. n, iniomnalivna emisija SMS Ogl35i Portal Predai sa sree, igrana serija Igra. igrana S6rij~ Igr3" igrana senj. Igrani film Aslro show seni_ Repor1aZesa Z€ mlje mira, Erehine i nieni ptijatelji. dok. program Preporucujemo .., PIMaj sa srce, lursko 'grana se riia TehnoloSka <n.Hja, do k, program 12/13 Gttani film On evnik 1 MUliclGprogram Tunstieki putokaz Kull, kull, kuttura, program iz kulture On evnlk.2 Pilldai se srce, tursk;! igrana serija Tv:liberti, Informativni program 23.25 Reportate sa ,emlje mira, Elehine i njelli priiatelji (r) Film Vre meplDv ObJektiv I Tri urT\ph Toina, se~ia Otvore ni studio ObjekUv II Ja sam Noja sudbina, serij~ Glas Amerike Triumph Frame Tri minuta Film

1,9.5S Sport 20,01 Vriieme

20.10 Slipe u g"stima 4, TV ssrij.a 20.50 Mlsija. Zaied no 21 ,.40 Pererarn 22.15 orvoreno 23.00' Dnavnik 3 Vijesti iz kultu re Drugi format Sapl.e psrna Be, kaga 7, ser'ia Zica 1••• riia Gavln I Sracy, humoristi6na serija. 03.00 Ind·eks. emlsija o .kolsll/o 03.30 Paralar. 23 ..2.5 23.30 00.20 01.10 01.55 02.40

16.20 MaJa TV, -." TV VItic, Zaljubljeni jura - ••- Crtani 111m 16.50 crtsna ser.iJa 17.05 $'1'1>10 pslrna 18.00 He<;lionalni dnavnlk 18.20 tup""iis~a panorama 18.35 4 ztca 19.05 Crtana serlia 19.30 $.ooona 19.55 Ve~e"'5 20.00 Gavin & St.cy, humo~sriena senja
20.25 :Ronin, film

Otana

:ser,ija

SEiriJa 11..05 TV izlog 11..20 Kad lis~ pada, se.rija 12.20 Ljubav i kama, serija 13.20 IN mag",,;n 14,00 Teresa. setija 16,00 Lario

t 1 ,.00

Pod

otvorenlm

necorn 11.05. A", praktika 11,.30 "IV mre'. 1;<,00 Do ~[rur~kog
no:!;:!, naucni

pr<>gram 12,15 Mu,icki program 12..25 Ubela. emf,lia I"
kul1ure

12..30 ,re"o;

ilbor,
serfja

17,OQ

ViiBsti

Ncvs

TV

23.20 Sport 2l.2J VrijemB

22.25 ,Be.. traga 7. S""]a 23.1:0 li~ 1:, aerfja 23,55 Iraeertca 2, seriia
1:10.40 Retrovbor: ZakOn. I

17.25 IN magazin 18.G5 Ked li~~ pade,

113..00' Neveu, SiElrija za djeou 15.00 Datum, dokumentaml 1'7.00 !.ink, dokumentaml program 17"J!I Porodi""

p'<>gJ3m

seriJa
19.1.5 Dnevnlk Nove TV 20.00 Ljuoa" I kazna, serija, se'nja 21.00· larin I'bor. senj" 22.00 vee.,"ie vlies!i 22.20 Zavj.ra, hlm 00,05 !.ice larora, fllm 001:.55 Ezc TV. tarot snow Q2.55 N.")' crs .ee lija 04.25 Dr. HuH" SBrija 05.10 Brable vode. serfja

Soprano,

led: Zlooi n.eke narnjere 4. eerlle 01,25 Hetrovi.or: Hu rnoristlene sarlJ. 01.50 .Retrovizo," $kr.dista 13 (1). serlja 02.35 Nooni gr""booi p rog,am: Glazben i spotov'

senja 1:8, 25 Munl.i 1,9.00 Frenine
cipe!e

19.30 Teams f nruqart 20.05 Datum

21.0<3-

Vjsrski

kaiendat 23.00 U svFjetu 23.15 Beokul\ 23.54 M ozalk

Universal
08:35 T'ka eurcmoblla 09,00 M<>torspoMvi 07,ao Fudbal: Bundestiga: Schalka 09,00 FudMI:
Bundestlqe:

10,00 Fudtrat
Eurogolov.1 1'1,00 BiC1kriZi;im 1.2,30 Bidkli,am; Kpenha.gen 1~7'.OOKrikel 1:9.30 Svi spcrtovt 1.9.40 Konjl~1 skokovi 21.1 0 Konjj~ki skoko'IJi 21.15 Golf 22.16 Golf 22.45 Golf

04· BaJBm Mlncen
Saier

teverkuzen 10,00 Trajal
- Fe Koln '·1.'00 AmerlCl<j ludbal '~ ..30 Kriket 15,30 Svi sportovi 15A5 Aagbi. 17,45 Snuker 1.9,30 Vijesti 1:9.45 Motorsportovi 20,00 Ww. 20,'30 Ww. 21:30 Bo1<s 2c3.00 Krikl3t

17.15 19,30 19.10 19.30 20.05 21.1 0 21.35 22.35 00.30

16.30

17.05 17.15 18.10 18.50 19.00 19.30 20,05 20,45 21.30 21.50 22,50 23,25

14.15 Pregl·ed Cham plonshl p 15.15 'Fudbal monc ijal maqazln 15.45 earea TV: Barcelona • OsaSUM 17.30 U:WO: KHL: Allant • Lev Poprad 19.45 Vij.s~ 20.00 Premier League News 2.0.1·5 UZIVO: eaJ1ing Cup 20,45 UZIVO: e.~ing Cup: Chelsea·

13.'· 5 Pr.gr.d

Davis Cup 06.20 Nash B<i~ges OS .20 O;iagno.a, Ubistvo 10:20 Ubtatva u Mldsome,u 12.~:W Nash Bridges: 13.20 T eksaski rencfer 14.2.0 O;iagnoza: Ubistoro 1520 Ub .. tva u M.dsornem 172.0 H;IO. srul:ba 16.20 TeksaSki rendler 19 .. 0 Nash B'idges 2 20,~O H;lo. slutba
21 ,'20 Porod lee

surnam

22.45

Ga,"ng Cup: Brighlon • ·Llverpool OO.SOV.ii.'~ 00,45 Premie,

le:ague.NflwSi

VISOKO
17,05 5vijet tEini. r. 17,45 TV liberty, i~fo pmgfllm,t, 18.20 Pril')e, r. 19.25 Markeling blok 19.30 Dnevnik FTV 20,10 Sje~~nja 20 .30 Akt~et~osti, 20.45 21,.1.5 2.1,20 22,00 23.00 23.15 14,25 14.30 14.35 15 20 15,35 program Svijet uspjeMih, emisija 0 bizni,u Marketing blok Sviiet taini, seriiski program Biografiie. dokume ntanni program AktlJelnosli, informatlvni program, t. TV strane Preporucujemo .., Vijesti TV intel'lju (I) Pra vi spo] Pod Slfnl)em 51. Tropea, igrana
informativnl

pc>llcalaca 22,20 Hawaii Five 29.20 Hawaii Five 00,'20 ZakOrt ired 01 ..20 Zako~ I red

16.00 DHevnik 1 16.25 Sve za Ijubav, serija . 18.00 Danas u. Srpskol 18.·30 MOHtoMng 19.00 Sport fles 19.30 Dnevnik 2 20.05 Marketing 20.10 Kasandra. serija 21.00 ljetna promenada 22.30 Dnevnik 3 23.00 lietn a prom enada, nastavak 17.00 Nalava programa SMS chat MarkeUng 19.00 Dnevnik 20.30 Nasa realnost 21.00 Uberty TV 22.00 Sestrice. igrana serija 22.30 Muzicki program

National G.
10,00 Tajne duplie m,ofSkth pasa 1'1,00 Anl;cke
megastrukture

MTV Adria
13,10 14.'00 14,~0 14,50 1.5,10 15,40 16,00 l1..00 17,50 16.,00 1 B·,,:m 19,00 Hip Hop Chart Brand New Oisaste, Date 4 Wh,,":1 Was 17 Audrin" Audrioa Re"1 World: L.ru; Vegas. True Lile, I'm Deal .~ .From 1 Brand New Ju'kebO:x Vid.e<>graphy:·Roo!< Riff Just See MTV MTV Expre5s Top 20 Paris Hjllon" British Best Friend My Lire As Liz 2 Awkward C~"pelle Show Aller:nativ9 Nation 3 From 1 Music Non SlOP

FOXlile
11; .OS

HIT TV
16.45 18,30 19.00 19.35 20.,00 21.00 22.00 22.55 23.00 23,35 23,50 00.00 00,05

IlijHljiJ:f~IJ_

1~.I)O Ril.~e; tivo! 1'3,00 M'ega'Nomice 1.4,00 Ru~enie
1'5,00 1'6,{M) UhvaC811i

na djelu

~imanze

$"pat duhova 11'.55 010i 12.40 Svita 13.05 Sv.i gmdonalelniko"'; riud; 13.30 Svi vole Reimonda 13.55 vir; Greis 14.15 Ali Mel<blr 15.05 Da. Drag. 15.S50tol
16.45 'Ll.:Idnica u

TVUSK

17.00 Zatolenl u i'nozemstllu 18,00 Saplac psini8: 19.,00 Rij.ke; livot 20,00 BiblijSki
mister;iji

U,30 20,00
21,10 22,00 22,50 23,10 23-40 00.00

1VOSM
15.35 Teleshop 16.00 Llkradeni ~ivoti,

21.,00 Biblijski mis!eri]1 2~ ,00 Zaloeenj IJ 1 nozemst'rlu Biblii.ki misterii; 00,00 Blblijski

n,oo

01,00
01.10

mi;st~riji

01..00 Alleke I tl\lot

Klivlendu 17.35 Kako sam upo:znao vaSu majku 18.00 Sapat duhova 18.50 Vir I Grejs 19.1:5 D3. Drag" 20.05 AI; Me~1J;1 20.55 Se~. i gmd 22,00 5 •• lmO:;.k; 22.SSKako sam opoznao Vi3_SUmajku 23.15 S"I vole Reimonda 00.05 $ap.t duhev. 00.50 Se1<s I g,ad

~enski klan 1·0.46 Ofurdan 11,29 Red i zakon 12..20 MaUok 13.,05 Pisae I detekIN 13,55 rgra sudbio. f4·,110 Nestall '1'5,'30 flu. osvele 16,14 Redl .. kon "II"7,CO Dzordan 17,44 Ubilacki nagon "11,8,,30 Bjekstvo iz z_8l'vora 19,.14 Zen.ki klan 09,55
20,(]0 21",30 PUI C1sll8le

20A5 ~"d i .a~on
Red

22,20
23,10 23.55 00,110 01 ,.26

i zakOn: Zlocin.~ke narnjere Red; za~on: ZloClM~ke namJere Kasl rdilicnj grad Zenski klan BieksMl

12 :a\vora

24 ~~1(1,~:m11,Dnevni

av~

CETVRTAK 22. 9. 2011.

BHn
117.00 .Dobrojulro Programza djecu:imlade, r. 09.111 BeHaT,ebebe 09.15 Mum ijevi, animirana s erij a, 58171 09.40 RoboIRobi,animiranaserija. 51152 09.55BHTvijesli 10.00 Plesiiivola,igraJl3senja,125/125 11.00 tiorko-slalko,igranaserija,192/229, r. 11.25 Hodoljublje: Piran 12.00 .BHhijesli 12.15 .Dru:llvo zn anj a, doku rnentarna s Stij a, r. 12 .45B H Q astra ku lak, kulinarski, show, r; 13.15 Netijesen.slucaj, emisijaokriminalu,r. 14.15 'BHTv.ijesll 14.30 'Euroimpuls,magazin,'1. 15 ..00 Ddlican, 5+ ,edukali.vnaserija Pro gram za djecu i mlade 15.05 Mumijevi,animiranaserija, 59171 15 .30lzgub Iiena ~a st, ig rana se rija, 3{l7, r. 16.30 Hronika regija: Central"a Bosna 17 ..00 Gorko-slalko"igranaserija, 193/229 17.30 Pulevizdravlja,magazin 18.00 Sve u sve m u, dnevn imagalin 18.45 Priciceza laku noc, 4/13 19.00 Dnevn ik 1 19.35 Relrovizor ,.muzi~ ki;program 20.001zgub Iiena fast, ig rana se rija, 4177 21.00 TIe t:3 stra na, inform ativoi program 22 .. 0 Dnevn i k 2 0 22.30 Fanl i Aleksandar, igrani.lilm 01~ Sve u sve m u, dnevn imagazin, r. .35 02.211 P reg led plOg ra ma za peta k 06.10 07.00 09.00 09.05 1 0.0 a 10.2.5 10.40 10.50 11.0 5 12.00 12..15 13.05 14.00 14.30 15.00 15.10 16.00 17.00 17.25 18.25 19.30 20.10 21.10 22.00 22.40 23.10 00.55 02.05 02.35
11.30

TV ALFA
Gospoila Barbara, igranaserija Dobre jutro, julamji program Vijesti Sve t:e biUdobr~, igrana senia, 1 B. eplzoda Djeeijiprogram: S pretna-s retna, 1\1 i gra Mali spasincl, crtanifilm Tnmlea i prijatelji, crtaniftlrn Poko, Grtanifilm X·M an, crtan i.film Ha Neyloon Dnevnikl' Viza za bud uc nosl,.i 9 ran a seriJa Larinizbor,.igranaser.ija, 11. epiwda Zele nap anoram a, prog ram za ag rar Sedmica, magaziniz.kutture Vijesti Nasa malaklinika,igrana serija Svet:e biti dobro, i9 ra na se nja. 1 9 .epizoda Federacijadanas Ranjeni orao,igranaserija,13. eplzoda Larin izbor,igranaserija, 12. epizoda Finansiis ke novosti Dnevnik2 Odgovor.lle Ijudima,dijalo~kaemisija Slomljena k~ila, i9rana serija, 39. eplzona Dokumenlarni cetvrtak: Sta sa so bem p reko dana, doku m emarn i program Dnevnik 3 Finansijskenovosti Ezel,igranasenja/l2/ Viza za bud ut:nest, igran a senja Dnevnik 3,1. Pregled',pmgrama zapetak 07.00 Melajels,crt;J.nifilm 07 .20 BunnyMaloney,crtani film 07 .4olrllnMan, crtani film 08.00 llkleta Marijana (12), meski I;ka telen ove I a 09.00 GOlkizivDI (12), tarskaserfa 10.15 Stelza 4, kulinarski show 10.45 BiiDjednomuTulskoj (16), turskaserija 11.55 DBN Inlo, informativni program 12.15 tudo srce (16),.lllfskaserija 13.15 Ljubav·vjera·nada (12). lurska ts lenovela. 14..15 .lzgublJenl (1.2),turskaserija 15.10 Nasa mala,Kllnika, h umo nsticna serija 16.10 UKlela Marijana {12}, meksiBka tele novela 17.10 Sio I za 4, kulinarski sh ow, novasezona 17 .40 Bilujednom ululskoj (16), turskaserija 1a.30 OBN-Inlo, infonmativni,program 18.511 DON Sport, sports ki p regled 19.15 Vax.specijal 20.00 Ljubav·vjera·nada (12), turska telenovela 20.55 Izgubljeni (12), turskasenla 21.50 Dolina vukcva (16), turska kriminal isli tka seriia 23.00 Vox populi 23.051mpuls (18),film 00.45lzgubljeni (12). turskaseriia 01.45 Dolinavukova (16), turska krimina'i isli t'ka serija pmgram. 12118 21.00 Sar~jevdisanle, dok. program 21.30 Pusfi mu~i~u, revijal~i program 22.15 Veternje vijesti 22•. 5 Va~ar mAtin e, 4 Igrana serija. 4/6 23.35 PrlhvaUji.vln~ik,. igr;rnifilm 01.05 Sarajevdisanje, dok, program (r) 08.00 Novo iut:ro, jularnjiprogram 09.30 Oslrvo kornjaca, crtanifilm 09.55 Topshop 10.00 Hello Kitty, ertanlfllm 10 ..25 Amorlalino, igrana serija (r) 11.20 J u keb ai, muzicki program 11.30 Vii e sli 11.35 lnlervju/lema dana (r) 12.00 Zakon Ijuhvi, igranaserija (f) 13.00 Ukradeni'l:ivoti, igrana sarij a (r) 14.05 Tile Game, igranaserija (r) 14.30 The Game,igranasenja (I) 15 ..05 Zakon Ijuhavi, igranaserija 16.00 Ukrad'eni zivoll, igranaserija 17.00 Vijesti 17.15 Pledajsesrce,
iurskasena (r)

18.15 AmorlaUnc, igranaserija 19.0n Vijesti 19.10 Exspr,essklub 19.55 Vij esti 20.05 Preda] sssree, lurska senja 21.1'5 GIJI'Ia sn ow, zanavno-mua tki program, 22.35 Glasnik, igrani film 00.30 Aslrologija

novasezona

22.30
FILM, BHT1

07.05 OstNO komlata, crtani film,ep. 07.35 Hello Kitty, crtani lilm, ep.19 07.47 Hello Kitty, crtanl mm. ep. 20 08. 05 EIza, igrana serila, ep. 62168 {r.J 09.05 Zakon .Ijubavi, igrana senja, 68. ep, (r.) 10.05 Ukradeni fivoti. igrana senja, 60. ep. (I.) 14.05 Igra. igrana serila, 39. ep, (r.) 14.30 Igra, igrana serila, 40. ep. (r.) 15.05 Za.lIonl]ubavi. igrana serija. 69. ep. 16.00 Ukradeni livoti, i grana serija, 61. ep. 17.15 Preda] se srce. igrana senja. 17. ep. (r.) 20.05 Predaj S8 srce. Igrana serija, 18. ep. 21.1 0 Igra. igrana serija. 41. ep. 21,.30 Igra, igrana senj., 42. ep. 22.35 Glasnik, igrani film 00,30 Slatkorjecivi, Igrani lilm 07.00 Sarajevsko julro, lnformativno· revijalnj pmgram, ul:ivo

Fanil Aleksandar
D, se lo(JO'dIS"ll AlelIsanear, redllellev ;1· ter-eao, i niego,asesia Falli. do~"l,,,alu emo"""; sires!<adase"ph"va maJka. o.~ora!nja d udoviC<l. uda za h1adnOQ ; d ;.lanclranog minis-

22126

10.00 Vitamiol:<,pro gram za djecu (r) 10.02 Mala pIinceza, program ladj~~u (r) 10.15 Medo Rupeft, program zaceeu (r) 10.25 B 0 u pokretu. program zadaeu [rl 11.00 Vijesti TVSA 11.05 PansIon F.alltnih, ig rana serija, 11.35 Pomorska tehnologija, dok. program, 11/1 a 1a,00 Vijestl TVSA 13.15 Javni agent 033. revijalni progr3m 1a .45 S~vdah,.muzifki program (i) 14.20 Zivi svoj zivot, igrani film (f) 15,50 Vasarlastine, ilJ3Ra serija, 3/6 (r) 17.00 Dobre vibracije, revilalni.pmgram. u!ivo 19.1.5 Tanh, dok. sl)(ijal 18.30 Dnevnik TVSA 19.00 Vitaminix, program za djecu 19.02 Mala princeza, program za djecu 19.15 Medo Rupert, pmgram za dj~cu; 19.25 00 u pokmlu, program za djecu 20.00 Pansion Falicnih, igrana serija, 12/12 20.30 Pommska teh~ologija, dok.
(I) 11M (r)

l:hiJI[1:f!!il ..

22.55 Dnevnik.3 23.30 AmerielQ psiho, lilm

RlRS
10.50 Iomca i prijateljl. crtara seri]a 11.00 Medi djeteUna, ertana senja 11.25 Sviraj nesto 12.00 Dnevnik 1 12.20 Marija Monle so ri " zivj eti zadjecu, mini serlja 14.00 Vijesti sa luma6em gestovnog jezika 14.10 Pl'islu~kivanie, serija 15.10 Vasar til~tin6, senia 16.00 Heponai:a 16.30 Srpska danas 17.05 Larin izbor, serila 16.00 Oragulj u carsKol 'Pilla!i. serija 19.10 Pi'ngu, G rtaoa serija 19.30 Dnevnik 2 20.10 Va~artMtine, senja 21.05 Pecal, pomicki maga,in 22.00lranske nukleame lajne, dokumenlarnl program

na

Ulog~: Pernlla Alvin, BertilGuv Alan :Edval e,

~~::::::::::.....

. • RoOMI):In~m" B,,g,min

naroonc

15.05 Z~kon Ijubalii, senja 16.00 U kradeni livo!, igraJ1asenla 17.15 Preda] S9 srce. iqrana senja 18.15 Kviz 19.00 Dnevnik HTV Oscar·C 19.30 Reemitiranje Onevnika HRt·a 20:05 Predaj se srce, :igra~as\lrija .21'.00 igr3, serila 22.35 Glasnik, film

21.35 ,EummaJ<, emisija 0 stilu tivota 22.05 -Kontraverze·by 'Drago Plecko, emisija 23.00 Dnevnik KJSS.r.

KAKANJ
16.00 17 .00 17.05 18.30 Biogralije Flash vilss!ii Pasja posla, film Svijet tajni. Mskll senja 19.00 Bra.caKoale 19.15 Marlleti ng 19.30 Dnevnik FTV 2D.OD VijesV te 20.20 Svijet tajni, lIIrska &erija 2.0.45 Marketing 21.25 Svijet ospje~nih 21.00 SVijeltajni, turska sen]a 22.00 Malija. senja 22.45 Marketi'ng 23.00 ViJesVTV Sahar

ZENICA
16.00 rz dana u dan 16.05 Lieto u gradu " revijalni program, 17.10 DOKumentami program 1.7.3 0 Djeelji program H.50 Ze sport plus 18.00 FrejZer.serlja 18.30 Mali 0 glasi. obavjeMenja 19.00 Zeniea danas 19.50 ObavjMtenja 20.00 Ja sam tvoja sudbina 20.30 TV izlo g,mali oglasl 20.40 Klinika ·igrana senja 21'.40 Razglednica -repriza 22.30 Dbavjeslenja 23..00 Zenica danas. rBpnza 23.30 VOA Glas Amerike

HEMA
09.00 Serijski program. r. 10.00 Hema magazin, centralna informativna emisija, r. 11.00 Muzicki progra.m + Promocija pmgrama 15.00 Vijesti, informalivni program IS.00 Ilaben zdra'llje, emisija 0 zdravstvu, r. 17.00 Deselka, emisija 0 studentsklm

Vruoe Ii Ijelo godln! 1933. u ILIlI10i Fi'atl.,fill. gdje dvamre,-

klgodiSnji~,""ro Splllkl ~vi S

_,_

.........r

m i[kom Luizom 1dJ.dom Gita· nom. Elenam ;811 SlWpiU25 "e"ti, Iromro u je polrellnuoo m upa.dne Ie. Oll/orenQ kino La U Paloma,lwjedale spetfjaJ~1 po· p"'\ "" ulaznicB. BoleSljivi died. k~~Qsjota da m" S~blili kraj. obet•.o Ieunuku, If3 6emu Irupi1i kartlJ. ali se"' ;,Ii Qd,.Oj n; nQvtiGa prij. ".~" umm. IIlog.: AI P,Cino.Meri EI~al>el MaSlranlo.lc A.diroli: D!ej)TISFcli

CETVRTAK 22. 9. 2011.

SATELITSKI TV PROGRAM
HRT1
1 ~.OO One"nik 1,:>;.11 SPQrt U.1:; Vrijeme 12.15 TV kaienoar 1: ,30 CUando me 2

HRl2
10"00 Prijen".i iz sabora 13.30 FOlOgrafija u ,Hrval.koj 14.00 KS"uIOm"9,",in 14"30 H20 .•• riia '"

Nova TV
07.25 S"mba. crtana , ::;erijs 07.,40' Tomtea ~ pr'i"le(jl. crtana SSirija 07.55 TV I>log 08.10 N'Ue Berkus Show 09.05 T eresa, serij,a 11.05 TV ioJog 11.20' !<ad li~i:e paca, serija 12.20 ljutxw 1 kazna. s.erija 13.20 IN mag,",in 14.DO Teresa. 09.05 Kaweni prosier Vijesli' Sesvirn prtrccno 10.35 SviJel ri'bolova 11,.05 Vrali!e mi mtadost 11.30 M<>zaJ~ '1;::2, 00 Dnavnik 12.30 Evronel 12 ,35 Z!ocin.~ki II.Imo'IJi 13,,20 Suoblne Ma!vejnijevih. film 15.00 ovc Je Srbija '16.00 Porodiono blago. 'selija 11.00 Dnevn ik 17.20 $t. radjte, 10.00 10.05

enamoro,

1: .20 3

rorsnovera

mtaoe

SVe 6e biU dobro,

PINK DH
07.30 10.00 Ud rim u s ki, j utamji program .Naslijellejednedame,

HAYAlTV
09.00 Sumba, crtanl film, 81. i 82. eplzoda 09.10 Garfield, crtanifilm. 35. epizoda 09.25 Ujeni glad, crtanifilm, 36. epiznda 09.50 Jagodica Bobica,JagosHnepusto[ovine, crtani film. 19. eplzoda

serija 14.ItS Vijesti wz hrvals~i znakovnl jezik 14.14 V~Jemo suna 114.20 Trenutak spoznaje 14,50 AI, sas lusaJ svoje srce • telenovela 15,35, Joteno. dokumentaml film 1'6.G5 Fotogralija u Hrvatsko]

14.55D.gr ass i High. seriija za m lade 15.20 $kolski prog ram. aktiYnosti 15.50 Kokloe 16.05 Crtana serfja 16.20 Mala TV -.- T\I' Neoblcnl Ijubimei -.- Crtani fllm -.- tzazovt, Anael. c..~ka

Siobodne

vrtic_

ssnlar. 10.40 Kupi.ba, emisija 11.00 Zabranjena Ijuba.v, t€lenovela 12.001 n10lop ,inlo ..program 12.15 8 iomele lolml ka prognoza 12.20 City, zabavni program l' 3.0 DB rre pare, kviz 14.00lnfotop, info. pro gram 14.20 Grand'hitolli, m uzicki program 15.00 5eslle, telenovela 15.45 Kupi.ba, emisija 15.50 .Infolop, inl.program 16.00 MDmljubavi, relenovela
17.00

16.2.5 HN"J,,~a ulivo

1 0.45 Ba kuga n, c rtani film. 61 . epiwda 11.10 W.inx, i gran a serija, 32. epizoda 11.30 Bestseller 11.32 Bioc Iini c a 11.45 VileslT 12.00 Najboljc godine,igr~naserija. 167. epizoda 13.00 Miljeniea,igranaserija,68. epi'zoda
1.4,00 Maj dom 14.56 15.0 D 15.10 16.0D

10.15

Sirene,crtani

film, 51. eplzoda

11.00 ViJesl' 17.15 Hrvatska tdivo 17.40 flAK· Promo! Inlo H ,45 8. ~a!. Ideiom do novca, lalk show l' 8.,:30 Capri 3, terenoveta 19.30 Onev" Ik 19.56 SPQrt 20.01 Vrijeme 20.10 SVe u 7. 1M> 21 .05 Bilka za Vukovar. dokumentema

drama za djecu 16.50 C~an. serij. 17 .05 .Ilapta~ pslma 4
18.00 ional ni dnevnik 1R20 Zupanijska
-R&g

setija

16.00' Larin lzbor, 17.00 Vijesli Nove TV 17.2.5 IN mag,",in 18.05 Kad lilii:e pada, seriJa
19.1 '5 D:nevnik

serija

panorama

18.35 Tr-a,uma.tologija 19.00 SriVOSItOVO I Ci~ij8va tejne,

bre t 7.45 Becqradska

crtaoa se:nja

serija

19.30 JazZ 19.55 Veeeras 20.00 Pawn Stars.

Nov. TV 20.00 Ljub av 1 serija 21 .00

kazna, serlja.,

14.30 Muzickiprogram
BestseUer .8 ioellnl ea

18.50 Porodicni obracun,kvlz 19.20 Info lop, cenlralnevijesli 1.9,.35 Blometa rn 10i:ka progn nza 19.36 lazdrav ilijep osmijeh 19.40 Menin black, crtani'film 20.00 Naslijeaejednedame, scrija 21.00 Zabranjeniforum, srnlslla 23.00 Kraljic3.juga,serija 00.00 MelisaP.,film 02.00 City, zabavnaemisijar. I€mama, r. infor:malivni
program magillin,

Tr.iJumlljuba.vi, serija (2 epizode)

TopSh~p ,Kadliscepada,lgranaserija, 94.epiwda 17 .00 Sfaklenakuca,serijski program. 16. epimda 18.06 Biometeololoska prognoza 18.10 Sportcental 18.15 Nepobjedivebanzuke,zabavnosports ki TV show 18.45 HIPP· Prvi kOlaci 19.00 Vijestiu 7, informaUvnaemisija 19.3 B HorrzD n Ii 20.0 OK a01 ist epa da, igranaserija. 95. epizoda 21.00 .[spu n im i~eli u, zahavni program 22.00 Zeljaplus .22.20 Sp 0 rt centa I .22.22 SI akle n a .kuca, igralla senja, 17. epizod'~ 23.20 Jednog lijepog dana, igrani film 17A5 Biogm!ij e, r. 1U5 Svijet uspie~nih. r.
19.25 20.1 0 S je~.nj. 20.30 Aktuelnosli, program

21 .50 22.20 23.00 23.20 23.23 23.25 23.90

VriJeme

Pols ure kullure Otvoreno Dne'll'nik 3 SPQrt

Vijesti iz kulture Comaol doku mentarru film

susjeda; Ko !o tame psva, fllm 21.50 Be., traga 7. ser.il" nS5 t;ca 1 . serijo 23.20 Retrovizor: Zakon 1 red

dokumeruama serda 20.25 sumovt nasih

larin i2bor. .serija
l

22.00 VeComje viiestl 22.20 P,ro\o'jereno inforrnativni

magazin

hronlka 18.25 Okc 1: . 00 Siagal lea, 9 kviz 19.30 Onevn ik 20..05 Pcrodlcnc ' blago. serija 21.00 Terminator 2', film 23.20 Vije",i 2S.2E 210<':In"&1

23.20 Vuk, ,igranf film 01:.35 Zaviera. (grani film 03.1 5 Ezo TV, tsrcr show

umovt,

00_25

seriJa E'lJJonel

1

'~1""'_
1930 JAl

i1ll1tIB IiIIif_
06.30 M otcrsportcvs 06.45 KonJI~ke trl<e 09 ..15 Biclkl izarn: KopenhagM 10.15 Snuksr 1,2:00 Biclkllzam: Kopenhage.n 13.15 Bicl~lizam: Kopenhagen '14.30 Sl<i sk<ikovi 1:6.00 Ljatni biaUon 18.00 Sp.cIvej 19.00 Spjclvaj 20.00 Boritae~i sPQrt 23.00 Svi sportovl 23.G5 Ww. 23 ..35 S"I sportovl 07.aO Og.O{I Fudbal: Bundestiga, Fretburg. Stu!lgort Fudbal: Bundesllga, Scnajke 04 .~Bajern Mlnhen T"ajal AmeriCki (udbal Fdubef: Bunde.liga, Boler Leveri<u,en . Fe I<"oln Moto",portovi 10.00 FullTill Poker 11.00 Pregl'ed Premi.er

Universal
league
12.30 C"rling Cup: Chelsea- Fulham 14.15 SWiss league: Beset ~Lausanne 16.00 Carling Cup: Brighton. Liverpool B.r,idges Oij"9nO",,: Ubistvo 10:20 Ubtatva U Mldsomew 1~'20 Nash Bridges 13.20 Tek"~ki 09.20

06.20 Nash

18.00 Vijesti,

emisija 0 aulomobilizmu 20.00 City rights. muziOk]. emisija
21.00 22.00 N~si razg

19.00 Aula shop

ig rana serija 21.45 lIahije i kaside 22.00 Lakal ni i mo
16.00 Dnevnik 1 16.25 Sve za Ijubav,

narnaz 21.00 The Flnaf Legacy -

10.00 1'1;00

1.2.:10

18.00 Premier League
Magazi" 18.30 ViiesU 19.00 Pr,omier Le.gue

rendZ.er

1g.30 Onevn ik F1V informativni

Markelin g btok

i~terviu

ovon,

2U.45 Svijel lajni. serijski
program 21..45 Marketin 9 blo k 21.50 Razg over s povodom, d olWme ntam i program 23.00 Aktuelnoslj, r.

Hema magillin.

cenlralna emisija

senja 18.00 Oanas u Srpskoj

i nro rmativna

18.25 Marketin g 18.30 Man lton ng

1.3.45 l'4 .00 15.15 15.45 1'1,00 18 ..C1O "6.• 0 3 20,,00 20.30 21.00 22.00

S nuker

Fudbal Krik.t Trajal Svt sportovt Obara.nj~ ruke S~okovl sa litlce Sepak takrav Kuglanje

Spidltei

19, " 5 Iside Grand Prix 19.45 U ZIVO: Swiss league: Ston • Grasshopper5 21.45 Barca TV: varanma . Barcelona 23.30 Mobil 1 The Grid 00.00 V,iJestl 00.30 Premier Leaqua

News

Dij8gnoza: Ub,stvo l' 5:20 Ub",tva u Mld.om"", 17,..20 flilna "Iu~ba 16_20 Teks~i!l<i ronel!er
14.:20

19.20 NasIJ

Brldge. 20,:20 Hilna slulba 21.20 Zr.akoplovna 29.10

nesreca, mm Graceranda.

3000 milJ" ad

News

lilm

IGMAN
16.00 16.28 16.38 17.00 lIahije i kaside namill

Ezan .za iklndiju
UOe nje Kur·a.na vj~lski p rogrom

19.00 S pori fle~ 19.30 Onevnik 2 20.10 Kilsandra, seriia 20.55 Puis 22.30 Dnevnik 3 2.3.00 Poljubac u ponoc, igrani film

TVUSK
18.10 "IV riberty, 18.45 CrfiIni fiJm 19.00 Dnevnik t 19.30 Muzi/;I\J program
20;05 21.00 U folWsu, program program i nformativnl progrnm

CrlaIli film - djetijl program 17.20 Zvrk - die~ljl program 17.40 program Sarajevo grad

GORAlDE
19.00 Dnevni~ 21.00 Doku mentllmi
22.00 22.30 program Seshice, ig ran a

National G.
1:0.,.00 Cirnpante t 1.00 ilnlicke megastrukture 12.00 Rii.ke i !lvOI 13.00 Blblij.ki mi'Starl]i 14.00 RuSenj. 15.00 Ulwa6enl na djelu 16.00 Kralilca hjjBna 17.00 Za\oleni u ~nozemslvu 18.00 Sapla6 psini8: 19.00 Rii.~e i fivot 20.00 Op •• ni 5usreti 21 .00 M r.vlii grad 22 ..00 2.\000'01 u
IJ:lo~mS'1vu

MTV Adria
1 1.00 J ukei>o, 12:00·3 From 1 12... Ju.! See MTV 20 1 2.40 MTV Exr>re", 13.00 MTV World Slage 14.00 Brand N.w 14 .30 D[saSle. Da!e 4 14.·50 When 'I W." 11 15.10 16 & Pregnant S.

FOXlile
09.55 Da. Dr3g" 10,.\ 5 Zivot po Ozimu 11: .05 $apa! duhova 11'.550;;.oi 12.40 S\>i!S 13.05 Svi gradonalelniko'll Ijudi 13.30 SVi "ole Roimonda 14.1 5 Ali Mekbil lS.05Da. Draga 15.55 Dzo[ 16.45 :Do Posla i Na2ad 17.35 Kako sam upo:znao 18.00 Sapat duhova 18.50 ViI I Grejs 19.1:5 Da. Drsgs 20.05 Ali Me~bil 20.55 Se~. i grad 22.00 Srelf'li ~\I'rSeci 22.55 Kako ""m upoznao Vi3_SUmajku 23.15 S"I vole fleimonda 00.05 $apa! duhova 00.50 Sel<s I grad 09.56 ~enski
klan:

17.35 ZlatnBr:ijeCi- djeciji budutnosti MSS
Had!ici - djeCiji program Djeca uc,~ i lahije • djeciji program

informaUvni Isli na. lnf.dok.

selija

Mulitki program

1,O.4~ Dtordan 1,1.~9 Rod i ""kon 12.. 0 Medok 2

TVOSM
18.30

21. 30 Dnevnik. 2 21.50 Predaj se srce,.
turska igrana serija 22.,45 Turistf Gki putokaz

13.05 Pi.. c i

17.45

Dan, infonnalivna emisija

16.00 Mad.

18 ..00 Lokafni info 18.30 Fi1m 0 Eliopiji .

doku menta.rni

AMam namaz 19.34 lIahije i kaside 20.00 Amanel- kontakt emisija - Iillk show 20.59 Elan za Jaciju

progrnm 19.29 Ezan li3

2(1.05 Predaj se srce. igrona senia 21.1,0 Igra. igl1lna sellja 21. 35 Igra, igrana seni_
22.35 00.30 Blago damaska 2, igrani [ilm Astro

19.30 Portal

HIT TV
18.30 Vremeplov
19.00 Objektiv I 19.25 Triumph

20.00 Serija 21.00 Razgovor ~
povodom 22.00 Objektiv II 22 35 Ja sam \Voja 23.00

VISOKO
17.00

Svijet laini, r.

su d bina. se riia Slas Am eri ke

23.00 Opasni Siusrati 00.00 Mra"IJI grad

17.00 MTV and' The Movies 1.7 .30 The Family Cr<lWS 11.503 From 1 l' 8..00 Brand New 18.·30 Julrei>ox 19.. 0 Vi<1eog.raphy 0 20.00 Ju.! See MTV 20.50 OFC 21,.20 3 From 1 21,30 Awkward' 22.00 Reno 911 The Hard TImes Of Aj :Serger 2 n.40 Chop."il" Show 23.10 S~i'"

1':3,·§5 14.110 "!l' 5.30 16 ..14 1:7'"CO 11.45
j

vaSu majku

6.30

n.2.o

19" 14 20.00 20.45 21.30 22.. 0 2 23.10 23.55 00.40 01 .26

dete~tW !gra suobina Nestall Put QSvsl.e Rod I ""kan Dzordan Zastilnica svjedoki3. Bjekstvo iz zaNora Zen.ki klan Put osve!e Red i ""kon Mon~ F.rikovi Kasl Idilicnj grad Zenski klan Bjekstvo i, z:atvora

26 ~~1(1,~:m11,Dnevni

av~

PETAK23. 9. 2011.

BHn
117.00 .Dobroiutro 09.10 BeHaTebebe 09.15 Mumiievi,animiranaserlja, 59/71, r. 09.40 Frenderi u~emljama,Evrope 09.50 Sm ij es neb asne, animirani Irlm 10.00BHTviiestl 10.15 Biojednom iedan Dnevnik 10.3G Ism et M ui eZ.inovic,slikaf 11.00 .Hodoljublie: Sarajevo I 11.30 (iorko-slatko, igraJ1aseriia, 19'3/229, 12.0G BHTv.iiesti 12.15 Tre ~a stra na, inform atillni program, r. 13.15 Nadnevnom redu,! nf.,p rogram, r. 13.45 .Putevizdravlja, rnaqazln, r. 14.15B HTvii es1i 14.25 Odliean, 5+ ,edukatiVnaS8rija 14.30 Mumijevi,animiranaserija, 60/71 14.55 S kol a Ii I m a, obrazovna se rija, 22126 15.20 Mis izdajnik, animiranifilm 15.30 Izgubliena cast,igranaseMja, 4n7. r. 16.30 Hronlka reg Ii a: K ra] In a 17.00 Gorko·slalko,igranaseMja. 194/229 17.30 Sve u sve m u, dnevni m agazin 18.45 .PriCiceza laku noc, 5/13 19.0G Dnevn ik 1 19.35 Retrovilor, muzic ki program 20.00 Izgubliena cast, igranaserija, 5n7 2:1.0G Di m e nZiJavise, program Iz kullu re 22.00 Dnevni k2 22:.30 Sedamraldablja rocka, 23.25 S D.n Sunlffi, spans"'; igran ifilm ka, 01'.00 Sve usvemu, dnevni magazin, r. 02:J5 Preg led plOg ra ma za s ubotu 06.10 GospodaBarbara.igranaserija 07.00 Dobrojutro,jutamiiprogram 09.00 Vijesli 09,.05 Sve ce biUdobro, igrana seriia, 19. Djeeiji program: l' 0.00 Spretna-s retno, Illig ra 10.25 Malispasicci,crtani film 10.40 Sportske.igre mladi~. 9.emisija, r.. 10.55 I'oko 11.10 X-Man 11.35 Harveyloo" 12.00 Dnevnik 1 12.1,5 Viza za budu cnos1,.igranaserila 1'3.05 Larinitbor. igranaserija, 12 eplzoda 14.00 Odgova rite Ijud Ima 15.00 Vijesti 15.10 Nasa malaklinika, igrana se~ja 16.00 Sve·cebiti dobra, igranaserija. 20. epizoda 17.00 Federaci j ada n as 17.2.5 Lud,zbunjen, no~malan,lgranaselija/12/ Rnansijskenovosti 1.9.30 Onevnik2 20.10 TV,BingoshDw, d i rslttoo irlli. cenje 21.10 Sloml.lena krila, igrana senia, 40. epizoda 22.00 VecersaEmirom: Goran Bregovic,za· bavn ipro 9 ram 23.00 On evnlk 3 Rnansijskenovosti 23.30 EzeI, ig rana se rija/121 01.15 Vizazll buducnost, igrana senia 02.25 Dnevni k 3 02.55 Pre gl e d pro 9 ramaza suaotu 07.00 Metaiets,crt;J.nifilm 07 .20 BUnnyMaloney,crtani film 07 .40IrllnMan. crtani film 08.00 llkleta Marijana (12), meski I;ka telen ove Ia 09.00 Gorl<ii.ivol (12). turska seMja 10.15 SIDI za 4, kulinarsk.l sh ow 10.45 Bilojednom u'Iursku] (16},turska sertja 11.55 OBNInfo. informativni:p rogram 12.15 Ludo srce (16),turska serija 13.15Lu bav· vjera·" ada (12), turslffi telenovela 14.00Izgubljeni(12)..Iurska ssrlla 15..10 Osvel a (12), lu rska serija 16.10 U lilet a Marij ana (12), meksi~1ffitelenovela 17.10 Slolz:a.4, ku Iinarsk.is~ow, novasezona 17 .40 Bilo [ednnmu'Iuzsjo] (16).,turskaserija i 8.50 OBNI nlo, informatillni program 1au 5 OBNSport. sportski D regled 1g .15 Fe aa Prese nts, m uzick.iprogram 20.• 0 Ljubav,viera-nada (12). mrskaielsnove0 la 21.00 Izgubljeni (12), turskaserlla 22.00 Red Carpet (1 a),showbiz magazin 23.00 Vox populi 23.05 Teranismrti (i.'6). tilm 00.45 OBNInfo. informativniprogram gesto,nog jelika 14.1 0 Prislu~kivanje, £~rija 15.10 Vasar taStine, &e~ja 16.00 ReportilZa 16.30 Srpska dallas 17.05 Patrijarh.u obetbotenom vremeJlu:• dokumentami film, 2. dlo 18.00 DragulJu carskol palaU, serija 19.05 Pingu, crtana serija 19.30 Dnevnik 2 20.02 SpM 20.10 Vasaf ta.Stine. serija 21.00 TV Bingo 21.45 'R alllici • ~Qgun, dokumenta mi program 22.400 nevnik 3

TV ALFA
08.00 Novo jut:ro, jularnjiprogram 09.30 Ostrvo kornja~a, crtanifilm 09.55 Topshop 10.00 Hello Kitty, ertanlfllm 10.25 Amorlalino, igranaserija (r) 11.10 Tops~op 11.20 Jukebox, muzic ki program 11.30 ViJesti 12.0D Zakon Ijubavi, igrana sarij a ~r) 13.00 Ukradenizivoti. igranaser.ija tr) 14.05 The Game, igranaserija 14,30 The Game,igranaserija 15.05 llikon Ijubavi •.lgranaserija 16.00 UkradenizivoU, igranaserija 17.00 Vilesti 17.15 .Predaj se sree, turska seriia (f) 18.15 Amorlatinc, igranaserija 19 ..00 Vii esti 19.10 TV Liberty· infJpol maga~in 19,55 Vijesti 20.05 I'reda] se me, I.urska serija 21.10 CSI Las Vegas, krimi serija 22.1 0 Inte rvl u/le m a da na 22.35 Nepodn os Ii ivala kocap asto ja nja, i9 ran i film 00.30 AstrOIDQija 19.30 Dnevnik ffRT 1 20.0 0 H ep crtatl 21.00 Oob.f, loS. ~ao·talk show .22.00 D.ne\\nikKISS 22.25 Vesna Kljafi6 ui:i.vo, talk snow

22.30
DOKlJMENTARAC, BHT1

07,05 07.35 08. OS 09.05

Ostrvo komlata Macak Mika Eliza. &erija Zalmnljubavi, serija, 69. ep, (r.) 10.05 Ukradeni fivoti, serila,.61. ep. (r.) 1'4.05 Igra. seri)a. 41. ep. 14.30 Igra, senja. 42. ep. 1,5.05;::akon Ijubavi, seriia, 70. ep, 16.00 Ukradeni :livoti, senia, 62. e p. 17.15 Pred~j sssrce, seni., 18. sp, (r.) 20.05 Predaj ss srce, seriia, 19. ep, 21.1 0 CSL Las Vegas, 22.35 Nepodnosljiva lakota poStOj.nja, igrani film 01.15 Najbolje ad Svjetskih muzi~kih nagrad'a

seriia,3. ep.

6rusU glum;fl_kt>g tal, nt>g agema oslaroog p namok
maf~a§rog 00s\l Han! kalal bl' sakupio <IoI@zepmtiY "1,-

U zmajevom gnijezdu

g"-HarlOYipr!]~'i ~l'Ius·

Idjutu~ prlje s~a tfge,loo

nl, Ubertb!klm 'I~am,,Oaniu doomflS1Jira SV<Iju 1Ii'!~fIJ 'no omlii!lD, dok nCPtu lslr;tfujela~ePrl)'laI1· jeHanovlltwdave. Ulege: Brus Li. D!oo Sak·
SO",

oplluroom~IID.-na.li"~I ja'l~ienaHan"" ijOOiSllii IUr-

Kin

Sill, Dlim

Keli,

C,k

I
'

Noris

aedilelj: Robe~Klus

07.00 Saralevslm jUlro, inf.-revilalni p[ogram, uiivo 10.00 Vllaminix 10.02 Mala prim;ela 10.15 Medo RupM 10,25 Bo u. pokretu 11.DO Vilesti TVSA 11. D5 Pansion .Falenjh. i igrana serija. 12/12 (r) 11,35 Pomorska tehnologlja, dok. program. 12/t 8 (r) 13.00 Viiesti TVSA 13.15 Saraievdisanje,

dok. program (r) 1a ,45 Pusti mUliku. reVijaloi.progrom [r) 14.35 Prihvatljivi rilik. igran.!film (r) 15.05 Vasar ta~tine, seria, 4/6 (r) 17.00 Oobre vibraci)e, reViiatni progrom, uzivo 18.15 Tarih, dok, serijaJ 18.30 Onevnik TVSA 19,00 Vitaminrx, program za djecu 19.02 Mala pnnceza program zadeeu 19.15 Medo Rupert, program za djecu 19.25 B0 U Pokrew. program zadjecu 20.00 Mu6ke, humoristicki pro_gram,39,.ep, 20.50 Vijesti TVSA 21.00 Rebos, pollti~ki magalin. u.!ivo 22.30 Vasar tastine, ig[ana seriia, 5/6 23.20 6radjanin X, igrani film 01.00 Mutke, humoristiCki program, 39. BpZ. [r) 01.50 Odiava progr~ a

ZENICA
14.55 Mali oglasi 15.00 Vijesti 15.10 Ja sam !voja sudbina, igrana serija, :r. 15.40 Muzitki spotovi 15.55 TV izfog 16.00 Jzdana u dan 16.05 MBdu nama, repriza 16.35 Putopis. Pasoil Iii Jutnu Ameriku .repriza 17.00 Discovel',' dok. program 17.30 Djeciii program 17.50 Ze sport plus 17.55 TV illo 9 18.00 Naiava Zenice oanas 18.01 Frailer 18.30 Mali p glasi, obavje,Menja 19.,00 Zenica danas .20.00 Jasam tvoja sudbina 20.30 TV izlo9 20.35 Zakuplien IIImlin. Skraceni snim ak sjednice 22.30 OoavjMlenja I lutna slecanJa 23.00 Zaniea danas, mpMza 23.30 VOA GI~s Amerika

KAKANJ
17.00 Rash. "iles!i 17.05 Predmet rnrm je, film 18.30 Svijei tain i, w rska serfja 19.00 Braca Koala 19.15 Marketi fig 19.30 Dnevnik FTV 20.00 Vijesti tc 2.0.20 Hutba 20.45 Mal1<.eting 21.00 Put isUne 2:2.00 Svjetska cuda 2:2.45 Marketiog 23.00 Vijes~ TV Sahar 23.30 GrasArnelike

HlV OSKAR C
15.05 Zakon Ijub<lVi. senja 1S.00 Ukradeni ~ivol, igrana sMja 17.15 Predal se srce, igrana serija 18.15 Kvil 19.00 Dnevnik HTV Oscar·C 19.30 Beemitiranje 'D nevnika HRT"a <l0.05 Predal S6 srce. igrana selija 21.00 CSI. LoS Vegas, selija 22.35 Nepodno~ljiva takaca posto)anja. film

HEMA
14.00 'Muzicki program + Promocija programa 15.00 Vij~s~,inform •.tivni program lS.00 Nasi rnzgovori, inhlrvju, r. 17.00 City lights, mulitka emisila, r. "8.00 Vijes~, InfomlaJivni program 19.00 Seriiski program .20.00 Bosanska donna piramida, dokumeolami program 21.00 Religija u sluibi i.ivota, fel igijski

RTRS
11.00 Med i dJetelina, ()rt~Jlaserija 11.25 Sv.iraj ne~to namdllo 12.00 Onevnlk 1 Mania Monleso rl " lhjeti za dj,ecu,mini sel,ija 14.00 Vijesti sa tuma.Cem

KISS
15.00~iognlfije, seriia 16.00 livot pi~e pJit'e 16.30 Reportal:a 17.50 ffrana i vino. emisija 18.50 Mal1<.eting 19.00 Dnevnik KI5S

PETAK 23. 9. 2011.

SATELITSKI TV PROGRAM
HRT1
13.2.0 Sve ce biU cobeo ~4.14 vrileme sulra
Drugo mi~lj"nje Branitelji domovma, informati'l,l'n.oedukativn i spot 14.50AlIsII, sMal svole sres • tetenovera 15,il5 Em islla pu&e i predajne kulture 16.05 Sklca za portret 1~.25 H rvatska uzoo 6 17.00 Vii"stl l' 7.15 HAK ~ Promel inlo 17.20 Globalno sii~lo ii, 7 .. 5 Pulem europskih 4 toncove 1B.00 I." ekrana 18.30 COlPli 3. telenovela 1. 9,30 Dnevnik 19.56 Sport 20.01 Vrllem. 20.10 Otvcrenje Vara!diMklh barcknih 'rI8ceri. prljsnos 21 A5 Dnavnik 3 22.05 Sport 22.O:B VrijemB 22.10 Vil"sli iz kultu re 22.20 Peti dan, tal k Show 23.15 Rlmski rnaraton . t::iklu5 Jirna .jar14.15 14,45

HRT2
S"OI,"i pr<>g ram: iKako snlmlu lilm? 15.50 Pu nl klug 16.05 Crt!lna serija 16,20 Mal. TV ~.- TV Kru"Ie -.'- :KrHc prika_wje ",.- Crlanl ~1m -.- Tajnl dnavllLk patke Matllde: Sami kC><! kuce 16.50 crtena ser.lja 17.05 Sapt"" psfrna 4 18.00 H"'I]lonalni dnevrtik 18.20 Zupanil.k. panorama 18.35 Sri liantean 19.00 Si IveslrO~ I Cieij.v" lajne. crtena senja 19.30Popg iazbe 19.55 Ve~eras 20.00 Putujmc pOV(]IJno. dokumemama serfja 20.25 OdboJka, ,EP: Ilallla • Hrvatska, pnjan<l. '22.00 Nijern.i svjedok 13. senija 23.35 Na subu znencetl '00.20 Wijeme je za jazz 01: .20 Retrovizor; Zakon i red, Zioeina&e namjere 4, ser'FJa 1n.05 Hetlovi,o~ Mojo' obil"lj 7B. ihumorls;litna sarija ·1n.30 Hetrovi.or. S.nja 15.20

Nova TV
07.~5 Bumba
.crtana setija 07.·40' Tomtca i pr'j"leljl. crtana sSifija 07.55 TV i>log 08.10 Nale B"rkus Show

09.05 Kawe"i

,lIie.

prosier. serlle 1 0.. 0 Ra<gloonica: 0 SejMli 10"30 Na skrlveno le vodim mjasto 11..05 Siagalica

09.05 Teresa,

1:1,::m tema

PINK DH
07.30 Udrim us ki, jutamji program 10.00 NaslijeiJejednedame,selijar. 10.40 Kupi.ba, emisija 11.00 Zabranjena Ijuba.v,telenovela 12.001 n 10lop ,inlo ..program 12.15 Blometa roloil ka prognoza 12.2 0 City, zabavni pIogram 13.00Br:ze pare,lMz 1'4.00 1"lolop, lnto.proqram 14.Z0Gra n d hitovi, muzitki pro. 15.00 Sestre,serija 15.45 Kupi.ba, emisija 15.50 I"folop. inl.program l'6.0 0 More Ij u bavi, tel enovela 17.00 Trijumlljubavi, serija (2epizode) 1 a.5 0 Po [0 di f:o i ob raeu n, k:viz 19'.20 Info top, centralnevijesti 1'9'.35 .Biomeleroloska prognoza 19.36 Zazdravi lijep usrrtijeh 19.40 Men in black, crtanifilm 20.00 Naslijeaejednedame, serija 21.00 Grandshow, m uzicki program 22.30 P aparazzu I ov na paznate, zabacna e m isija 23.30 Kraljica juga,serija 00.30 Sumnjiv, dakle kriv, film 02.20 Zlo1:in izstrasti, lilm program 22.00 Hema magazin, cenlTalna [nforma1i,vn. emisij. 19.00 19.30 2UO 21.00 22.30 17.00 19.00 21.00 22.00

HAYATTV
06.30 DoblO jutrosvima,jutamjiprogram 08.30 Fill, crtanililm, 28. epizoda 08.50 BebaFelix,crtani lilm,! O. epizoda 09.00 sumte.crtam film, 83. i.84. epizona 09.10 Garfield, c rtani film. 36. epilOda 09.25 tij eni gla d, c rtani film, 37. ep1zoda 09.50 Jagodlca.Bobica, 10.15 Slrene, crtanililm, 52. aplzoda 10.45Ba kuga n" c rtani film. 62. epizo do 11.10 Wlnx, i gran a serija, 33. epjzoda 11.30 Bestseller 11.32 Bioclinica 11.45 Vij e.sli 12.00 Najbotjego~ine 13.00 Miljenica,igranaserija, 69. epizoda 14.00lspunlmizelju 14.46 Bestseller 14.50 Bioclinica 15.00 TapShp 15.15 Vitalon 16.00Kadliscepa~a U.OOEkspedicijaNova 6vineja 18.10 Spcrtcentar 18.15 Nepobjediveballzuke 18.45 HIP,P·Govor, prverijeci 19.00 Vijestiu 7, informativnaemisija 19.30 Sport 19.38 Horiwnti 20.0 OKo 10sreee 20.05 Kad.liscepada,.igrana se~ja, 95 21..00 Zvi[ezda motes biti Ii, show uzivo 23.30 Sp 0 rt centa r 23.32 Utmajevom gnijezdu, igranjfilm Sport fles Dnevnik 2 Kasandra, serija Bela la~a, ssnia Orrevnik 3 18.1'5 .Altema~vnma medicina, dok. program 19.45 Grtani lilm 19.00 Dnevnik 1 19.30 Muzi6ki program 20.05 Najvoljenije lene svijela. Loren Bekol 20.40 Najbolje godiJle 2:1.30 Onevnik 2 22.00 Predaj se srce .. i grana senja 22.50 Skrivena palma 23.35 Bonaventurta 00.15 Pregled programa za subOlu

serij,a 11.05 TV ;zJog 11.20' Kad lisee pads, serija 12,20 lIubav i kazna, :sedja 13.20 IN magazin 14.00 Teresa. setija 1S.00 Larin tabor,

S.rbiJena "ezi 1,::2.00 Dnavnik 12.15 Sport plus 1: " .so Beograd 2

u muzickrm

tblvaniima 20_vijeka 1,3.00 trezor 14.00' M edijska
mrezi;!

17 .oc Vij~sti
Nove TV 17.25 IN ma_gazin 18.05 K.d lisCe pada. si3lija 19.15 Dn"""i~ Nove TV 20.00 lIub av i

senJa

14,30 '15.1).'; 15.55 l'7.00 17.20 t 7 AS 18.25 19.00 1:9.,30 20.1).'; 21.15 22.,30 23.00' 23.~O 00_10

kazna,

22.00

muecna, permanent

ak3demila 51 film 23-40 Besmr1no
o,"1ie.lilm 01'.20

serija Policijska

Vacalion. r.lm 00.30 Filmskt marston: Rim. otvorenl grad· film 02.10 Saplac pslma 03.40 Peli dan. tal k show

gzo

TV. tarot show 02.50 VUk. nlm Q4.50 Kuqa, Iilm

5rP5l<e dija:;po'a Mjesto za nas 0"" [e Srbiia Vruc "jelar Dnavnik 1;t3 radite. bre Becqradska l"ironika Okc Srb;ia na "ezi DnB'I,In ik Porodii!:no blago trendsetter Na skrivenc le II'Odlmmje'5l0 I..e-g and". muzi~ki proqrarn Muzicki p'<>g'am EVfonel

..... ~'., -- ~
'.J-'_ ~,
I 23 GO
'1 fGFN[)f

i1ll1tIB d d j f_ 1HITifj...,1 ~.li.m,""I~_ Universal
08.30 Bicikl team: Kopanh"gen

09.30 Bic;k[l"",,,
Kope:nhr;lgen 1:2.00 Bidkl lzam: Kopen~ag,," "3,00 11.15 t 6.15 19.15 Bicikliz.m: Kopen~"gen Spid"ej Spid"el So; sportovt covjek

IGMAN
16.15 lI.hjje i kaside 16.27 Elan za ikindiju namaz 16.32 UCenje Ku~ana vjerski progrom 17.00 Crtmi film. Sindibad • djeciji program 17 .. 0 Razni oblici - djeCiji 2 program 17.:25 Ziaine rijeC:i:-djeciji program 17.30 Had!itko Ilelo 2011. Vete ilahija I diD 18.00 Lokalni info 18.30 !z Arfllva mtv Igmao. Koncer! KUD .Igman Had!ici 19.,2a Elan Aksam namaz 19.33 IIaniie i kaside 20.00 ·Ze'hra"· revijalna emisija 20.5 a Ezanza J. ciju namaz 21.,04 Snlmak Hulbe iz d1amiie 'Kralj Fahd 21.30 Ilahije i kaside 22.00 Lokalni info

GORAlDE

Najava progrnma Onevnik Biografije pOlnatrh Sestrice. Igrana serija 22..30 Mulick1 prugram

19,.45 NajJa~1 20A5 80""
23.00 Hali

09.00 Fudbal: Bundestiga, Hannover 96 ~ DMmund 10.00 Tlaj"l: SVj.tskO prvenstvo lIal;j. t 1.CO Svl spo rtovl 1'1.45 Hagai 1.3.15 Fudbal: Bunde.riga: Frefburg ~ Stuttgart 1.4.00 Kriket 15.30 Fudbal: Bunde.tiga: Schalk.04 . Bajem Minten lB.30 Kriket 1:9.30 Vilesti 20.00 Fudba! 20.30 Fudbal: : Stuttgart. Hamburger SV :?2,30 Mj~vit. I>oril.tke vieMoe

15.00 I.i~. Gr. nd Pli. 15.30 AjaxTV 15.45' Fudb.1 mondij.1 magazln 18.15 . Barcelona Vijes~
NBWS

09.:20 Dilagnoza,

06.20 Na:;11Bridges

16.1' 5, Barca TV: varencle 18.45 p'emier League

Pragrad tvalca",~" li-gB Pragrad arg""tinske lig. 20,40 cramrar Leagu. Magazi" 21 ;1'5 UZIVO: PMugal.ka Ilga: Porto '. Benflca 23.t5 Naiava Premier Leeque 23.45 Champion.hip: Brig hton • Lesds 01.30 V,iJesli Q 1: .45 Prami-Br Leilgul;I 19.00 19.30

TVOSM
15.35 Teleshop 15.00 Ukrndeni fivoti, Igran8 selija 17 .1. Predaj sa srce, 5 igrana senja 18.30 Dan, infonnaUvna emisija 19.30 Portal 20.05 Pmdaj sa srce, igrana,erija 2.1.10 GSt. Las Vegas, Igrana serija 22 .35 Usk! prolai, igran i film 00.30 Astro show

VISOKO
19.25 19.30 20.1 0 20.30 20A5 21.1.5 22.00 22.05 22.45 23.00 18.30 19.00 19.25 19.30 20.00 21.00 22.00 22 35 Marketing blok OnBvnik FTV Sjef:anja AKtuelnosti. Informativnl program U druStvu SL Svijet lajni Mar.ketln9 blok Sevdah u srcu. muzieki program Aktuelnosti. r. TV stron B

,
National G.
10.00 11.00 1'2.00

~')
FOXlile

........ . ...
# I • # • ~ • • •• ••

News

Ub;s!vo 10.:20 UbisWa u Midsomem 12.20 Nash Bridges 13.20 Teks •• ki rond!er 1.4.:20 Dijagnoza: Ubi>1VO 15.20 ubsstve u Mids.om eru t1.20 Hilna slulb. 18.2.0 T"Ksatki rend!el 19.20 Na,h Bridge. 20.:2"0 Hilna, sluiba 21.20 Zakon I red 22.•20 zakon I red ~3.20 PerC><!loa policajac.a 00.20 HawaJi Flv" 01 ;20 Hawaii FivEI'

MTV Adria
14.30

Kmljlca
hijena Spats.ajue; Partenon Rijeke
I

1.

14.50
t5 .. 0 4 16.00

15 .. 0 1

lVUSK
14.25 Preporucujemo ... 14.30 Vijestl 14.35 U folWsu. info progrnm 15.35 Pod suncam 51. Trupea, igrana serija 16.30 Preporuculemo .. 1•. 30 Istina. Inl.dok. pmgrnm 17 .. 5 Preporucujemo ... 0 17.15 Predaj ~e srce, turska igrana senja

HIT TV
Vremeplov Objektiv I Triumph Frame Tajna Seen. Objektiv II Ja sam Noja sudbina. serija 23.00 Slas Amerike

16.00 Onemik. 1 16.25 Greh njene majke, senja 18.00 Oanas u Srpskoj 18.30 MonnorJng'

tl",ot 1'3,00 Opii'iSni :susrali 1.4.00 Rusenj" aksplo4ivom I'S.OO Uhapseni na d,jBIU 16.00 Super 6opor 1:7.00 Zato&mi u: i noz:emstvu 18.00 ~8Plac psima t9.00 Rijeke i !ivot 20.00 Saplac 21.00

16,50 17 ..10 1 1 B,.,:m 1.9.00

a..oo

1.9'.20 1 S.40 20.30 21.00 21 .50 22.20

23.00 ~i~:6 pslma 00.00 $apl.~ p.ima

~~i;:~ 22.40

23.. 0 3
00.20 01.1 0

DlsII>ler D.le 4 Whe'nl Wa:; 17 The Hard Time. 01 Aj Belgal 2 My Life As U, PariSi Hilton 8rilish BaSI Friend Awkwald Randay JacI<.on AIldc6 Brand New Ju'kebO:x Vid.e<>graphy: Today rn. Music MTV Express StOrylel Ie'" , R.E.M MTV Takeove' MTV World Slage The Hard TIm •• Of RI Berge, 2 Blue Mountain Stale 2 Jersey Shore 4 SkiM DFC 3 From 1

11.55 D~ol 12.20 Dioi 12.40 Svlta 13.05 Svi gradonaeelnikovi Ijudi 13.30 Svl vole Reimonda 14.15 Ali Me~IJ;1 1S.05 Oil. Drag" 15.55 .o;;oi 16.45 S,alnl ""","eei 17.35 ;Kalm:Sam upo.znao ",.su majku 18.00 ~apat duhOlla 18.50 Vii i Greis 19.1. 5 Da. Dlaga 19.400 ••. Drago 20.05 Ali Mekbil 20.55 Se~. i grad 22.00 Me.lis.a I Dfoi 22,25 Mell ... i D'oi 22.SSKako sam upoznao Vi3_SU majku 23.15 S"I vole Hejmonda 00.05 Sapat duhov" 00.50 S"M I grad

~enski klan: 1.0.46 Dtordan 1.1.29 Rod i ",kon 12.:20 Mellok 13.05 Pi"," I ~o\ekliv 13.55 Igr. s"dblne 14.. 0 N... ,.li 4 09.56

15... PUI 30

"7.(]0 Dzordan 17.45 Neeuino 1:8.,30 I?JekStvO it z:alvora 19,14 Z.n.ki klan 20.00 Put osvete 20.45 Rod i zakon 21.30 Kosi 22.20 Dojl"". "publika 23'.10 Kasl 23.55 Friko,i 00.4Q kl,n 01.26 Bieks1Vo i",!\rora

16..14 Red i za~on

OSvetB

~,n,ki

r28_ ~~'_'~~ __ '~~~"_~_II._E_~_r_a _
Obra~olliJnje je n.Jjbo1ieosiguranj tel: 036445700·
W't.vw

!~
••• 'lI!i.

--------------------------------------------()~lils·

Postani student!.~:~~;
--_. __ • ---.
III!

ob,&!ovnJ-(ent..Jr

036445
COm

701 . 036 44S 702

I'll bul1l'i'lU CiIiIn HiIfWtIICW~

B!I Zlli<Qn;!" .,-~I<om

'PiJ'IQITI~.~_

SUI ... SrvdrtI ~ IIlo.aII 'priIYlII71 ~ .~ $koIiI<og odborll bIot'aG, II 0112608 201 I.~. ~ MoiIar. '8'III,ul.

I~'

~,
bItIj,

Ob"_"'Jl/I.HaIOlho!'_" 8.W. 404. 6.1)1 I 8.06) I tl.,q 42

____
___

cvn~, ~

,. ~

-.---- _.,._..--'.
'_"'-"_ ....._a;.-..........I 'HltiI,"~ II. "'~.,.

'"

1 __
""

1Ir:>l1'Jj>1>

_

............

' ..

..

1-<fIUll"

od;Ior

Srodn;l auukome &IIo~

1t!!!IrtII""'N!!::!IWIIi'q\~V'lt

ildQ:1dJOlt

!liP*-

v....6iIiiI:I!II

~c.riIt'

__
....

.....

_ilJ.6445002 •

, .. _11l~

.

._'
rlllll ........

..... .._.. __
IIIII ..

NATJECAJ
Du;pil
,~UOQJli'r

pOI:Iv>lkIou~llIrM ..... nJ04ko!oJrog od,llIll hll "(IIakof 20' 1,./2'01. 2;. god lot
ptOglWlli ZlI

Ca~

INII,1Ihrp.n;j

~,kacr,. .~~

I ~,,,,~ ~ iii II,CIQrlII ~

allllllIo-ml

!IVIII ~

~1"·""'*'Ie ~ II'I9.mI po.~
It

~

,_.,""' ...... "'-_1'__ ..
1------+..,1iIlH(l$J<,;
1l __ $l\JDUI! ... l __

NATJEf.AJ
~ u

D, Ifpl' ,rwdOY~IIIIIZq"rac'" ItUcMinm 1.1 .PfYU II) god "1.1 6orI1pIOm~ .b.alTl'lkol2011J;10U. godl,,'

'.Kfl_.

WI'",.,..a.

;EliOl'O""'~ EiIIo.1r010int00>" ·QolojJu 1~

S..".p.~

• PJvhmmbonllOl'rnlt;n • 'PoI~· nf1...eur."pti 1:~~nog QrQmfIII TI;IIntnr ".II ,,,,korTuIi,,,,,*,
T~ ...
Q

.. -

lo<VnIIQlIMw

• HoealrlOl$1ro-tunslib<t ~tlllogIIdwl~

lI~

~1tImGr·

• G~ "M<Id~~ SiuIIWnt Il>hnCp,'S;o...,.". "'hn~ 'F~ loi'Ir1brlF_l$IaIl6h~
~ Trogorll!n~ .tru'_'" ~I ZII ~~

......~ 1aI'Inlew·--koiJIwIl>jII .. M--.kr .ehnb

11l~
"

_'¥II opwna 11I"".tu,*, sInIk""'" p.ogr..n po pcog ......... l>I'Ii<'r"I\!rlIIorc¥ ZlI ~ ~

.,n.rb>o

• ToW'

.......

1) _njU'U",uf1'W:IJ';

.b::I.,

KIIrm ·Frwr< • LIm.·8tiMlt

-.......--,.
D """'''_~_, • ",,",,"c"_
l' ~

--_ .._..-.._ _,_
2. 1
ImJOIJE

-

·orJoto

_,....p;u_
........ IJ_~

JO

ID IP IU 10

,_.--..."" ;IIi~""""""'.~
1~DIOt~"M~

...

20

30

•-....... _ _

"'1!I..I::r_~ --.p-.._,a.,
... "' __ _''',''''_, .. ,

4-i'art

......

___ ______

'M'tIt.~~~....,..,..I"'t.tJ(I!MII.

----

·_oMIo.'IIOIT ·.,.',. .. ..

........ MOU.',

.,.<oJ_

GIDr:Iat

• .EIn.drIit • .I'ULIW IfDrIObm"

J7kpicoa
SPEUJAlISTllKI PROGRAM. EDUKActdE ZA DRZAVNE SlUMNIKE

-.lirv......e
• AI.Uno¢Ir

'~

AuI_ Sl~_

·EW:Ir~
.,~nr;IiII8I '~nIIN'lIII' ...

'FIrJorrr4Ih"nIf;"

~

• 'a.I<!~ta< v"lIIot rrICIlornog .~llr<grll!I<IjJIl~

"'1"'"

Bosne iHercegovine sapravnom stecevinom Evropske unije
OSNOVNI MODUl
Uvod uevropdro pravo
Kankterinike sekundamog 211 onodavslV.a Evropske ullije T\pilni Ia pItn, prami gil EU

Usklac1ivanje zakonodavstva

II ~&ln:.tnoo~~III~J\II~I"_""~VI

anima ...

.I(U',.

• Fit"..
,Br;rm.

1TIiIl"'"
mllj:ll1III' " mIIl_

"~
.~~

.IMjSlQf
~I\ar
~

·VodoI"".~ ~obr~_
~ldr·
• 1IfWI/:.~,
~

INII'Igt ,DoIo:IrQIIIOmor IJI!\II1Of
i6Gl<lrontow
""'1&101

z...,..1( 1

pI1>m

\WJl.rir u mod......odnom u robIo I pulrOloa _j&IcI
U

""'ISIaI

• EWolromohofl_

EJ.IcI''*'~
~ ~"

iElooli.'IIOmCInl:lll"

~.mt·IIh·'

ouot.....

I Opt......

..... ~I$IoaPOS~OI""t'·

~

....IDf

..... I.!.CI
.... jUOr
~ .. upetlllli ...... ~.

OdnoslzmNuptolvM norml II EUI BoH Obavl'!ze bosanskool!(cl!lJova&ih zakonoclavnih i itvrirlh Org~lW premiI medunarodnim ugovomim Ob.JVe'iiWlCl ~~, EU Proces laeiranja r usvajan ja propisa BIH us.kladenih sa,pravnom sr~evinom EU Metode i tehru e to ~.zlr:ljt evropsloh dlrelr:ll"., RadiooIC6: N alillllnaJize evropdlih d IrMliva Ra.alOl"lic.l:Pos~pak ill ade preplsa - smjemic:e IkonJ"etni primjeri "*e~hg~b~ai ul:pje!noltteir.,nih pra" ... h ak.ala Pr 1~3 UpUl11 ., ...
~op ..... obr~
ItecI:Ije

u I"0QI'BtfIe "'-p!.IuIbIl"ll dII"~ ,""""""Ih 15 gochf\ll HoIa. ~. 1
0<1_, progratnrr

adr ......

11'~1nfI.

01'1_
~

LIVj<>!~ ·ra ~lIfIje iIJcoIu ItO prOllfWlT'll :Ill Jl~

11'011'~_

""Zd.mlcep~sl"al1ja

--

idcU51V1

;1

retJije

DtIw·_lu.~

....emudrPlog'_pr~jrll

22. i 23.09. 2011.
SARAJEVO. hotel Holiday
on/nO-584. n().seo.·faks.:
INFOR.MACIJE

Prrja' .. A .... ~""'_'h~atrP~poiIcm ..~--HU: &<!dnJUUU"_ &I<okr .prtn ..... ~~ .000_""otnl4l MOSTAR 8<ke poll. lob 118100 WOSTAil .• Mlnako'rr·PRIJIIVA"ZA um' SWdod4mor 38'1' (!l1'J1I EO_

Inn

.us 'TOO.

"",0.,._* mogy SO _ I'll 0tqrIYe WlII>kWI 038 4115 7111 : 0311 d.Clj. 102 lit ""~!MC~

I PRUAVE:
OD/72()'581

lelefoo:

rr;-,conli'revocon.ln f 0. 1HWW' evicon. irr 10

Extra

,"Ok

.~~,_""",_29

~ OJ5J87("788, iBan~ t.uka 051mJ-350. !SIid .I'Q 055f.15O-46B.BijcJIn;a.G5512-4I~m, BilKa 05")7"-069, BOAIuld l~tI'Vf:K Brtko 049(2 17.385, BI,!~lno03ons]-)J), Bugolno Ol0(2SJ.30I,~lr!l~e O~8I319.096.. DeJ"Vl)tltlIIllS3IJU-09'9. Dobojlnok

O)7188J..J83,.Bl"lbmae

OW<Ito.sn.

Gl~
Sokol"e

OM?l-(9).

GOrddo OJ:all26-64J,Gorddo Poil dor 05l1lJl-6Q7,Priledor

Lukavae·Sl·f]e

035/ 5<49·0ill.Modrll:.Il51IBI2-9.0.

Pala057m4~91.

Ol8lll1·741"GnxiCl 03'/660-1.1. Je~ 03l!663-lSl Kli~ 0371661.93& Kor1iIc 06l/09O-.SB8"KndC'O'O0511591.79), Modrla 05)/811-<46-4. MrkonjlfGl"lld oson 11.308. Nevl!slnle 05"60'2-1119. Novl Grad 0521151-U.5. 05Vll7.616, PriJ dor 0521231-612,'Roptlc:a 0581-415.981, ~avo 0]3I61~ 1~9,Sa~lavo 03]1546.-578. S
l'r;l,,,"lk 0301510·IS3, ViJQko·012l737·U9. ytlI! 8nd' 0581623·165.
ViU!J;

03Si1:22·106,Do'bQ,jOS)}217.79J,

~0W1)~l6. ZCnb 0321+11-201. Z~ 056'2.',,-8.0. tqKe On.soo.ss9, ~ Ol5l1SO--tS6. IUkarIj 032M4-12J,Fojnb03(r83I.m. ~l"Oki BriJer 063/321.]12, .Srbat:: 05 I"44-Ct27, Gralanlca 01SnG4-7.66.KI!U!IJak 0301871.141

OS7(44a.814 .. Srd>l"etliK 035/643-<4'10,

Te.Ut 053/01).)31,

GlOm 1"94) ..

bvIdo-tItl O)2I86)'lS1,

Petak 16.9.
I" , ~ ,I _ '.
4

Subola 17.9.

...

oglasi

Extra """".""""", ....""''' 31

Vog05Ca Josanlcka 12Sa, 113m".rSOOKM/m' sa PDV-omj VogoSta .36m'· 1450 KMj

POSLOVNIPROSTORI

:

A'DMINISTRATIVNI,
PRODA.JNI, SKLADI~NI, PRO IZVODH I: UUCE Manta Marullca 2,

SEmira FrastE br7
CAllpi!Slno po1Je.),.7.1ml

I Ozenala BlJedlca 160.

AKCldA
• Ifl'ildil Z<I. krovnu

konslrukdlu 00 299,KM I kla'lI

Us

CRUEP
J

STAKLENA VUNA

'1rn

• dils·kil JjS, 2:4mm,

225,OOKM/mJ
• ItaRa

Us, Ikla541

• hlMI JjS, I kina

1, KM/m O,KMlm
SS

SS

vec od

O,7sKM/ko.m
BOJA. ZA ZIDOVE • STAPOlEKONOMIK ·unutarnJa bola ita, ddove
• 25 kg

RASPRODAJA 60% P'OPUST
061 !20B - 471
U PONUOIFASAONI SISTEMI

VEUKAAKCUA

:KERAMICKI:H PlOCJCA C J

KUPAONIC:KA • ECONOMIC

GARNITURA

199,90'KM

• JUS • ROFIX

... STAMAL • KEMOCHEM

• Ut kupljene .plo~ce GORENJE graUs I<cramlfko Ijepilo!

RAJFFEISEN SHOP·PINGKARnCA KUPOVlNE NA 12 mined bez kBmali NAJBOLJE USLUGE ;

BESPLA UG

A

I.J

1UJ... NJt.uOSTAVA
,uEY

NUDIMO USlUGE ARHITEI(TE. VODOINSTALATERA. STOL.ARA,KROJ ..... C[CA.

III do Istekazallha

16.9.· 30.".2.011.

AkclJa vriledl od

NAGRADNA

IGRA

DONOSIOCU KUPONA OBEZBIJEOEN SPECUAlAN
I

PO 0+500+24

ROBEIU NEKR.ETNINA:I

POPUST, PRI tI:UPOVIN[;

Moguce au ~tampar.ske groske

r32_ ~_~~,_~~~~_,~~~"_~_"_E_x_tr_a _

----------------------------------------------------()~l~si

~h~1 ~
Hl!I(II'\lt
R A ~l I 1111 fIINlf I

\

+
-

MADE

SWISS

Sva najuspjesnija sredstva za mrsavljenje u samo jednoj tableti
-

EFEKATBEZ PROBLE.MA.:5, 1'0, 15 KG MANJE ..~
P.ni put
IUllh!1' .... hll,\~u
"II1 ....

tlHOo

I.", ,,'~
i

IIlMI1ilI nubp I -..jroj~ apcCilL
!

1... l, h

10..1,11''"JUfr;J

.... '\1'

",hI

, ...

n

+"'F"

1It..~

"r..'

S. •

,t:"h."tl.;' }•.nllltIllJllt"Ud 1il.j.1 ~it!k..;j ..... 11I"",·i.I"JIIi I t\p/.tHI.a n 1....1... r-.lj lit! , .......h ,('f t.nll~lh' u It- tJ,ill • ~II' IL I·
ml"}~:'U~I,j.)'1I.I:JL1.J1

"I ""'" ,, ""'II.m U""IJ> !.,obt 'U"
1""'}4'("II~ ~I\

Z.uma
2 nflllalje tll1lplJr.

,t!IIIJ 'knlf"'}
rfl,."ln.

L.Illj,'1I \ ......,. ...

'1l1li· "I·Ll)lllr,~·

N

11:'1 'nlkn


I till

KlLOOUA.MI

Za 5 minuta bez bora i kesica ispod ociju
iKREMA PROTIV BORA IPODOCNJA'KA

rECE, VRACATrI
'~1"1.l.lIl~'II'·

~.1nn I, I" "U I" • .",.m'l, 1U1''1t.." ~44 ",,'"'It .~~Ih·" jl~ I.h);·I",,'I.Nh"1 '1.1~ 111'lllf-un .~l,,·rll ••• \111~ ..

~IJ'.

1'

IIIr,IU

trA SAt)il2;I.
jhl\JI1

IUIUI.A70,,'
"\l'I.)' 'J""

1'l1l··S At ·tA.~"1 '11· '" 1.,
II bL

.IAB 1Jh-O''O smCrB. ,I,~.1,," ,no
ull.",,,uu~+1 'IU.III P........ ulrl~ti p01lu.
OJ

UI·

I.dcrn u,.

"11

1.11

,,~j.l•• 111

".' .", . .,' III"
tIn M".;
jl,,,,1(1.

!Hl'111:111!"lIhp

~'lAN.AS - t
IIIIIIU'''4 ll utu
l

?J!LEI'o.'1l:AJ I,.tj"",,... '~"'fI.'IJ" " , llr
II'II~L! t"JIIII'llil
h,.fJI

~ ... h '''''U'' "'M".I
,,111,i'III

GREJPFRUT' "1,·.'.;1]0,' ,",""" J.... '" I n"lll'~I.tUIi KIVI • "'Iot.,~lr":td"lU.uhu, .·'lilm kll,jll"'J"i.!IJII"'k,IUI '.un JUt
JAGOD'g,
IlIrltll.nb"

It.,..,

KoiapOS1aJe nJe,j:'nija. pa samim tim i mlacre izgl,eda

'l'fUU'" ,·llm~I"'lt

U.1,..,..

II I U'U'UI

• 1... th., ..... 11,., d,lIrr,l' ~ltl"" U. 1111i.'I!oiH"

'!1It·i!.1111 kr~l

1..A 11II1..1~
I It'

i, .W1I1I •• ttl"'jl~l. t. COl'II' n .. oIu I ,ui~A," 1'... 1.. I r '.lll!

I .~~
UIIII

1111 ""'lI

iI

.111..,.",

Za pravilno drial'lje tijela Magnetna podrska

Beneficije Bioklinikinog balzama od tamjana-Boswellia

I

POnltjlll ~ lelB1oMl:

RASEl BIOCLINICA

III ,-,,1woIa Ii

Fed. lei: 0331614--0Z5,IU-813. 614-246 RS: 0.51/ZOQ279. 065(112 9'74 MGb: 061/243C 1.gg, 061/800·301, 061/S66·848. 061(206·846
E

www.blocllnlca.ba