Blokiranalransa od 750.000 KM • Ovo se desava prvipul od poslojanja Fondacije, !

kaze Sehovic • Grupa boraca je diskriminirana • MinistarslVo fina,nsija upoznalosaproblemom

mjeseca

B

ivsi borci Arrniie RBiH alna vlada, iednostavno, ne zeli ~oij su i~p~~ili sve uvjmispla!iti, ~azn~je HOnev~i avaz". I do b11 IIes en I e za Sta 1 P redsi ednik Fon daciie za pru mbeni kredit vise od dva lla.nieusluga stambenog zbrinjavaeekaju novae koi! Federnja pripadnika boracke populacije

Seno Senovic kaze da se cvc desava prvi. put ?lkako Fond"c.ii' post.oj!. On leu VI eren da novca 1m a, Mmlstar Ante Krajina, pak, kale da Vlada nema raj novae. 3. mana

POLITI CARl nEGE
BIRATI SUDI.JE I TUZloCE ELITnl RAZREDI
ODLAZAK UEUKANA

DIJELE DJECU ~ • SIRom BiH ~

C·I·rkus se se I·U Br'C 0 ~ . .
V

Jus iedan susrel seslorke bez rezu.llala

Umro
'------'

NedZad

Si'9uma nagrada'
Kupovlnom iZnad 30 KM I ~njem ovog kupona, doIJr)8le GRATIS teblos1

Ibrisimovic

zaSofelta)bntl lbtarl

Ukratko
-----

2
Sa saslanka: Sag/as/li da ako ne$IQ mQgu IIradili onda tie 10IIcinili do kraja mjeseca

Dnevniavaz.petak. 16, saptembar/rujan 201 1.'

aktu elno
.. . .. ..

Usvojena il1formaclja sa sas/anka CEFTA·e

Vijece ministara

SaglaSnOSI zaDecate
~""Viiete ministara

us vojilo ie informaci j u Minisrarstva vaniske IX· govi ne i ekcnomski h Q d nosa sa sped j alnog sa"tanka Za jednickog
odbora CEFT A"e 2006, javlia Fena, Vije"e ministara BiM dalo ie seglasaosr dase prihvate cad-

BiH

nski pe('ad dostavljeni iz UNMIK1Kosova "vim porpisnicama CEFT A"e.

OHR Banja luka

"" Visok i predstavn ik Valentin Incko (Inzko) imenovao je am basadora Darijusa Karola Bahuru (Dariusz Bachura) iz Poljske za sefa banjaluckog

IncHo imeOoUao Bahuru

SARAJEVO Sastanak sestorke opet bez rezultata

OHR-a, Ambasador Ba.hum bio jearnbasador Polish u Skoplj u od novembra 2007" go dine. Prije toga bio je na duzno· sti, izmedu 05 ralog, u Zagrebu, Budimpesti i Ljubljani, u vrijeme kada su se ti uredi bavili pitanjirna u vezi s Bosnorn i H,,"
rcegovinorn,

Ima dugogodisnje iskustvo u diplomatskim i centralaoi Evropi,
sigurnosnim

drZaunol las ~I
Posljednja sansa sastanak u Brckom • Desetak posto bliii rjesenju nego sto je to bilo u Mostaru, rekao Covic
prerna kraju razgovora, bez kon kre Ini h rezul to tao Novinarima se prvi 0 bra00 Lagumdzija, domacin sostank a, On je kazao da su Lagum dZij a je Uvjeren da je sva pi tarija moguce ri jes iti u narednih pet do deset dana.

II edlla
uces n ici "u velikoi m jeri" kojih je moguce postici dogevor 0 zakon u 0 popi su s lao 0vnistva, zakon U 0 drza vno] pornoci, vojnoj imovini te slueaju "Seidi" - Find". Iako svi deralii nisu precizirani, priblizili principe na osnovu

_ ....

e

Bosicaua BOrulla
postignut
Zbog ein [en ice cia nij e

dogovor

MIa-

denu Bosicu hilo [e, kako je rekao, nepr ii atno obra-

riti se novinarima - Bvidenruo [e da ova· kvi krugovi sasranaka imaju svcje ograniceno vriie-

me trajanja i da ovdje nikonijesprernan ciaponovimo .siruaciju kada [e pr-

edsjedaisrvo bivse J ugoslaviie odrzavalo u beskonacnosti sastanke i na kraj u znarno kako se zavrsila IU pri ~a - rekao je Bosic,

i iugoistocno]

pitanjima

u

Tuiilastvo BiH

Predsjednici sest polltickih partija, SOP-a, SDA, SNSD-a. SDS-a, BDZ-a BiH

Predao se Dejan JoMie
prijedlog

i HDZ-ilI990,. na ju~eraSnjem sastank u u Sarai e VU~ os im
jtpribliz3v!:mja stavova 0 nekim pitanjima", ka05(0 su po-

- Nismo znacajnije pribliiiJi svcje stavove kada je
u pi Ian j u Vi iece rn inis tara BiH. Takoder, konsratovali srno da je potrebno II ovom

Z bag toga je dogovoren a seriia bilateralnih sas tanaka u narednih desetak dana, nakon
koiih ce lider SDS-a Mbden Bosic ponovo ugostiti ses"

ca - rekao je Lagumdzija.

.""Na osnovu po tiern ice Suda BiH raspisane na

pis stanovnistva iii vojna imo"in a, nis u pos tigli dogovor a
formiranju vlasu.

formatu pokusati napraviti poliriCki dogovor 0 izvrsnoi

torku na novom sastank u, koji ce hi ti organizira Q 26, septembra U Brckom. Basic i. uvjeren da 6~ 10 bili pool iednii
sastanak ave go rni ture, Da '.11 lideri stran aka nakon j ucerasnfeg sasta-

kaudidarski status za EU .. - Treba reci da ova piranja zavise ad formiranja Viieca minis tarn. Ukoliko se forrnira Vijece ministara, ona mogu iei u prcceduru. Ako se ne forrnira, On da pos 10j i problem - reba je Dad ik,

DetalU dogovorenog
Predsjednik HDZ-a BiR Dragan Covic bio je najoptimisticniii, On je uvieren da ne

Tuiilastva BiH osumn i icen i Dei all J okfc iucer se dobrovol [no predao, iavlia Fena. Osumniiceni Iokic pod ism-

Vojna imovina
je U tome da, ako ova gam ilura nesto mOle uraditi, onda ee to ucinili do kraia mjeseca. Ako ne, bi( ce evidelllno d a rihs est partija ne

Vecin a ucesaika saglasna

vlasri, koja ce preuzeti da provede ovo 0 .::emu 5mO razgovarali, do kraja ovcg rnjese-

gom ie Tu~ila!rva BiH i jed • .!!je od os umnjicenib pripadnika oI'ganiziran e krimin alne grope koia j e krala :IU romobile, u okviru. predmela kodnog naziva
Se (ereti da ie poCi.!! i0 kd v icuo djeloorganiziranog I::ri· minala.

DodiHU dobaciUao prolaznlH
Mediji iz RS preniieh su ju;;er cia je Dodika verbalno napaa prolamik rekavsi m u da je "predsjednik mkozvane RS - ge!locidne tliorevin.e", lz Federal.nogMUP-a kafu cia se nikakav im:iderll nije dogodio. - 1edina slvar koja se dogodila j es!e da je i.dan prolaznik pokuSao pric,; Dodiku dok i~ da v.o izjave, ali su On ga U lOme spriie61i sluZbeuici M UP-a. Prol!12""ik se nast:! -

nka ostal i na isrim poziciiarna, pcnovio ie i Milorad

moZe posliCi dogovor

Dodik. Lider SNSD-a takoder je optimista kada je u pilanju rje,s~vanje p;[anja

"Kame!!" .1 oki':

lako je sa.tJnak bio najavljen za 12 sati, lider SNSDa Milorad Dodik u Ceotmlu SDP-a stigao je sal ranije. Tu j e, bko se mogla cu ti, imao bibler'lloi sa.,anak sa Zbrkom LagumdZijom. Sudeti

kon toga udaljio s liea mjekazal a nam je Mer.; illa No,rali':' portparol MUP-iI.

popisa sl~no"ni~!va., sistema dd~vne pomoci i slucaja HSejdic - Finei", ali i vojne imovjne. Ridavanjem ovih pilanja, Dodik ie uvieren do bi BiH do kr~ja go dine magl. z"trazi.li

postoii nii edna prepreka da u narednih pet- .. t dana ucesnici sasranka ne zavrSe jucer dogevorene deralie. Covie je ponovio forIn u..I u: !i~Dok sve ne dogovorirno u pakeru, nisla niie dogovoreno.~' - Moja ie procjena da sma nakon ovog sastanka barem d""etak posta blili rjcleo ju !lege !i1O jela bilo u Mos[ltlll - pollICio je Covic. F. KARALIC

Budzet BiH

ZainuaUde

miliJarda Hm
"" CeDtar za "-,,stupallje

Ranko Krivokapic u dvodnevnoj posjeti BiH

izdvo jen 0 vise 0 d m ilijardu KM za faUle i neratne illv"lide, javlja Fena. Prerna anal iZllms S viesranovnika
rske b Jnke, 12,4 pOSIO BiH dobi"" neki 0 blik s aei jalne pomoei Hi im3 ne.ki oblik

gradanski b inter .. " saopCio je da iz drZavDog bud:ilera go dan ie b ude

Jaca eMonomsMaSaradnJa HiH i Grne Gore
Susreti s Becirovicem, Niksicem, Budimirom, Spiricem ...
c,
dviju zemaIja " P rema s ta riSlick im podacirna, BiH j e u ern u Coru izvezla oka 310 miliona KM,
a i.tovremeno lis<lnje ekonomske s"radnje Krivokapic Denis Betirovi predsjedavaj u ci Predsro Vl1 ickog domaPS B iH, razgovarao ie iucer 5 precisj edn ikorn Sk u-

predsjedoikom

pstine ern e Gore Ra.nkom Krivobpicem, koji je u zVaa icnoj dvodnev no j po. j eli
BiH. B eCiro vi ie 101:010 tazgovo ra akce,", dao llU po bo-

prin. dleznos rio

c

l.iona maraka. N ~s[Qj ~[ c'!mo dl! ova sar.-dnja bude na jas visern nivou - rekao je Betirovic.

uvezla 45 mi"

is FBiH Zivkom Budimirom i premiierom FBiH Nerminom Nik,sii'em. Razgovarao je i s predsj ed lva j u tim Vii eca min iSlara Nikolom Spiritem, kao i s
se ,usre,) Predsjedniilrva

clanovimJ

BiH.

A.Nu.

Prijaieijski I<llgDvori Krivoka~iea, Tadiea i Bef:irovi{;a

(Fo

M:_'

aktuelno

D~evniav,!. peta~.
, 6. seplembaf/rtJlilIl20".

3

Komentar dana
Pile: VlaslimirMIJOVIC

SAZNAJEMO laka su adabrena sredstva za stambene kredite

U ada Fa-H ne da pare b cima
Borci cekaju 7gD.OOO KM • Ovo se desava prvi put ad postolanla Fondacije., kazao Sehovic • Grupa baraca je diskriminirana, tvrdi Sabeta Obustavili isplate
Predsjednik Fondacije za

'Suete' lote Ie
Nakon mcstarskog propalo ie i saraievsko zborovanie liderske SeslOrke. Pro b ace se, ipak, joil jednom, (.ree; pUI. Miesto: Brckc, datum: 26 .. septembar. Tri sestice, a imacemc ih kad se poli ticki sekstet po lreci pur ckupi na kahvi/kafi/kavi, nisu variianta

i dalje vaznlle ad narodnog trbuha .
dnom trbuhu.
bar lakovjernirna, zlog neuspjesnih

Politickim liderima njihove

SU

strainjice
Dosad su
kao ra prego-

Slrazn j lea rna 11 ego 0 narc-

vora, mogli pod vali ivari 8vOjU robozniu brigu za i politieke prcgrarne, Sad osraie samo gala
principe

Biv.i borci Armiie RBiH koi; su ispunili sve uvjete idobili riesen [e za s tam beni kreelil viw od dva mi eseea eekaiu novae koi iFederalna vlada, [ednostavno, ne ZeLi isplati ti, saznai e nDnevni avaz", Borce, kako narn ie receno, posebno boli to :lco im niko nc ~eli pojas 0 iti zasto novae jos nije isplacen, iako je jos prije nekoliko rnieseci V lada dala saglasnost za
isplatu,

uspjeh. Gluho bilo, 6/6/6 [e davolja kom binacija ko jom se p reds kazuj e srnak sviiera, U nasem slucaiu, rnogao bi !O biti zloslurni nagovjesrai kcnacnog kraha ionako j alov Ih pregovora Z. uspieh, naime, trebaiu koji edlikuju porpuno nase druvode,

medutim, za nadu i

nako n il(Q S U nam pren ij eIi da SU u Saraievu gorovo sropostotno utanacil i zaied nicko gledi~ re 0 popis u
stanovnistva, vejno] imevini i drzavno] pomoci te

istina dasu jedini spoticanja usrvari

kamen fotelie,

provedbi odluke

11

slucaju

,)Sejdic - Finci~".

gaeiji karakteri

ad onih

pruzanje usluga srarnbenog zbrinjavanie pripadnika boracke populaci j e Sene Seh· ovic k~ cia se ovo desava prvi pu r otkako Fo n daci ia postoji .. On je uvjeren da novca im a, jer su i place u Vladi
FBiH nedavno isplacene, - Do sa da s u sreds tva uvi-

iek uplacivana

do 16. juna,

vdene. Novae je sada najpo(rebniji. Borci 2-OVU, mi ali

kada ie gradevinska sezona u rok u, a proced ure za-

Krajina: ,namarno dovonno prihOda!
MiDislar Ame Krajina kazoo 0 am.je d"1 u u ve<;iS ovim pitanj.em ispali ne!:i ne-sporazum.i i da su donesene !!eke odluke .koje su protiv ne logic!. - Mi s mo na s c"ialistu dll n.am crebs malo zadrS ke dl! pokusamo neke srvari popruvi .i. AI i, im3. ios s tvari koje su nil ",kaniu u federa!nom prora;;un u, j er nemamo dovoljno prihoda da .Ill oZemo sve iriria vlui pre., rna planu . hire Krajina.

SehQ vic i upaslBnici Fauda sa na$im navinarom: Novac sada najpalrebuiji If""" M. ",.miJ ne znamo ita da im kazemo, Vlada FBiH j05 u aprilu podijelila eke milion KM ier ne znamo s(a se dogada. ie dalasaglasnosi na plan sredstava od povrata prethoMolimo resornog minisrrs rada Fondacije te je za zbridnih kredit a, Za ostalo borci Anru Krajinu da uplari nonjavanje boraca odobrila c.kaju potez Vlade, vac iii d.amakar k.• Ze za.sm 750.000 maraka UposleniBrojne urgencije to ue tin i " kaze Sebov iC. c" N erm i.na Sa bela kaze dll je ministar Kraiina sag la- Na ovai na6n jedna gr· snost Z" isplatu sreds!"v" iz UP" boraea ie diskrimi!!irabudzeta dao jos U maiu. na, jer, za razliku od 0"13lih, on; nisu dobi.1i novae i Navea, me<'iulim, ja'. nems. ne mogu gr.di!.i kuCe. Mi - CuE &mo da ie riellenie Smo duzni Ij:udima ob;asnibilo kod Kraii!!e u utarak, ali da mioisrar nije hrio da (i ~(a se dogada, da nije do ga po cpik Mi smo podi jelili nas, nego da cehnw sre· dstva iz Vlade . tvrdi Sab.·· .vo ia sredstva koj a "mo im.· Ii i jed nosla V nO SmO m ornli (·a i dodaje da nisu dobili obus(avili ispl .•te, taka d. ni;edan odgovor 11." urge· nci je ko; e SU Slali na brojn e vel;ki braj b.oraca jos ceka adre-se u Vhdi FBiH. novae - kaU Sabera. o Ila kaze da su clanov i Food"eija je u poslje. dnjih devet godina, koliko Fondacije ubrnmo rndil.i ka· ko bi borei rokom gradeviposmi'i, bordrna poclijdil" ns.ke sezo ne rnogli gra d iri oko 1.200 kred.il. u visini kuCe, an. U decem bru. Zbog izmedu 10.000 i 15.000 Kmjiua: Pralivna logici toga je Fondaeija bor-<:ima KM. F.KARALIC

Trebaiu sabrani, dobronamierni, cdgovorni, raZUm!!; i nesebicni, ugodni i nagodni ljudi, U Mos(aru i Sarajevu rakvib nije bile, Nije se nadati ni d. ce u narednih deserak dana, do sijela u Brckorn, d06 do nekog velikog preobracenja u drusrvaneeru koie ie apselutno uvjereno da ova zeoni cadi nje. Jucerdnji sastanak u Sarajevu do kra] a j e razgolitio odavno poznaru skloOOSI nasi b pol iticara d" ville raeu na vOde 0 svo ji m
mlja posroji radi niih, a ne

Poliricki dogovor srranacke voce su, dakle, go10VO pa postigle, ali kadrovski . e, tu pomaka nerna. A to ie naivazniie, UI· rvari, jed ino vazno: Ci ja ce strazni ica ufcrelju u kcio] sada siedi Spiric, a ~ija u
on u reze rv j ran u za sefa bh, diplomatiie, smo nasjeli !!2 njihovu

Za uriehu,

barem

oi·
810

pura ponavlianu laz da se lome oko principa i prograrna, No, za daliniubrigu, ni oni nikako da se poslide pred spoznaiom da il(o rade, oni cine same zbog sebe i "svc(ih" foreIja u koje zele da u"uskaju svo je srrazo j ice. To ic n.•sa SlVarnOS{. Sve osta 10 prazne su p r·iceo
javnost dobro zna da, sve

SestorMa DotDuno
iZgUbiia BUmpaS
Pilan/e: Kako ocjenjujete izja'tle leillika sest palililkih s£Tanaka haji 11 mjeseci nakan izbara tvrde da $11 "mala pribliiili SU1:vave "?
A) Kona('no <.'e biti bolje B) PotPU!10 su izgubiJi kompas C) Neznam 9,09% 72,73% 18,18%

Tuzilastvo zahtijeva da S8 ".ispravi greska"

SDee
• Prcdsjednllirvo BiH na jufcrnsoioi sjedoici !"lIzmat!"lllo ie informac:iju o neslanku 11.530 kilograma TNT·ai 7.000S.OOO tromblonskih mina prilikom uoiillavanja viskova !!aorutan ja, munieiie i mimiko-eksplozi" vn ihsreds mva i konstatiralo cia 11. 530 kilogra· rna TNT·a nije uniSteno, ~ (Q je bila Odluka Pre· dsjed!! istva BiH, !!ego je b ila predmet ITansakcije izmedu preduzeea j)P_l;'etis~~-i ,)Vite_l;i(~, javj~ la je Fena. Predsjc-dni~tvo BiH lawazi loje od kon !l"olnih organa da hi tno i krajnje ozbilino isrraZrtc radnie proved\! do krnia.

SredOjU tUMiCU traie POUeCaD)e MazDe
U julu 2009. osuden na 30 godina zatvora
Tuzilaiirvo HaSkog }Iibunola z"h~iieva od Zalbenog vijeca da "ispr.vi gre,ku iz prvos~epene pr-esude koiom ie Sredoie Lukic osuden za "pom'ganje i podrilvanje ubisrva" oko 60 muslimanskih civila spaljen ib u kuCi Adema o merngiea u Viiegracl u ida g.• progl.si krivim za "po· m.g"nie i POdr7.<1V"nje istr· ebljenja" re da mu, shodno lome, poveb zatvorsku Ita7.nu, iavlia agenc;ia Sense. Sredoje Lukic, na.vodi (uiil"c, osigurao ie ,,znaeai!!u
U

Lukic: OSigl!raopomoc rarfaku MilanI! prak ti en u pomoc" Mil an u Lukicu i drugim pociniocirna log "g!!usnog ;1.106n.« i

Znao je da Ce htve biti libijene, kao i dll njegovo ucesc-e "dopri!!osi" ubistvu. Sredoje Lukic u juJ u 2009. OSUdeD je.na 30 godina z:uvoT. zbog ucesCa u "iivoi 10' maC;" u Pionirskoj u1ici i zlosravlianja Bosniaka 7.lIlo&:oih tl voi nom logoru U ZllIIlIlica. Njegov radak Milan Lukic osuden je na kazn.u do~ivOLOOg: z.tvor. zbog zlocina oad viilegradskim Bo~ oi acima. Presuda Z.albenog vijec. bi r ce donesen" u dogledoo vriieme.

Oalduelnim pilanjima u BiH i svijelu moiele glasali svakog da"8 na www.dnevniaval.ba. Na porta/Ii" Onevnog 8va.za"" jU8BF Ie "Goog/e Analylics ,,'zabiljelio 231.890 posjelioca.

4

DnBVlllavaz. petak, 16, sep;embar/ruian 2011,

aktuelno
" . ._ • ..

ZLOCI:NCI Zastn davolji advokat ima zadatak da proces skrene u pocresnom pravcu

KOIe , rHoui'a gOdina a Slili Od81 ibi za r orOliu maliJe
Kako je bilo mocuce da vee nakon prvog iii drugog ubistva, prve dnmske pljacke novca, nije proulaseno stanie uzbune
nad snimkama

Dok so wkiran" j"Vnos\ joS
sablafnjava

uzasa monstruozne

J1llIfijaSke

(SIPA) storine hiljada maraka koristila prateci politicke

grupe sa Zijadorn Zikom Ttlrkovieern nil cd U], posve ra-

zlozno nameee se pitanie iesu Ii 10Sa vlast i korupcija ornegucil e n jegovo dugogodisn je dielovanie i je Ii imao svoje nalogodavce i zastirn ike u sigurnosnim strukrurama, In dikativna je U tom srni-

kriticare priva tizaci jske rnafiie u Sarajevu dok Turkovic i njegov klan uopce nisu hili »prim jeCivani"!

Islarnske zajednice (IZ) u BiH Edhema Bicakcica, bosnjaN;og ~laoa Predsiednistva Bill Bakira Izetbegovica, Fahrudina Radoncica,

Zikin klan
Uostalnm, da sve nile slucaino, pokazuje analiza dogadaja u ne koliko min ulih godina Za "mafioze" su pro
oglasavani mncgi politicari, od potp reds jedni k a Sa bora

slu cinienica da ie Drzavna agenci ja za istrage i zasti tu

Hasana Cengi ca, pa cak i reisu-l-ulerna dr . Mustafa ef Ceric, ali Turkovica, slucajno iIi ne, niko nije spominiao, J oS gore, visoki duznosn ici SIP A..e, prvensrveno kljucni igrac porodice Selimovic, Mirsad Ba jraktarev ie, cal< j e dezinforrnirao i In rerpol na

nacin da su i<Yjclrnj i iz B iH obuh vatali nevine Ijude, al i u njirna za Turkoviea i njegov narka-klan, takoder, nikada nije bilo rnjestal? Isto tako, kako j e moguee da se drzavni milion i bacai u kroz rad Pederalne finansi[ske policije na procese protiv biznismena koji su kasni-

Sia 'SB' najaulJule ZURICU
Dok narko-klan na vrlo oprezan nacm u beogrsdskim rnedijirna pokusava s Turkovieem povezati ime poiedinih politieara koji ga nikada nisu ni vidjeli ni culi, "Slohodno Sosna" objavila je mali tekst, ali s velikom naia vom "J avncst s nestrpljenjern ocekujeobjavlji vanje presrezvolj avaj u do, up rkos pronadenim milionima od pJiai'ki i droge te visesrruki m pri je tn jarna, 50 slo bode ometa proces stolieea, i 10, ni man] e n i. vise, do pokusaiima
podtnetanja nepostojecih kr-

je mahorn uredno oslobadani no sud u, a ui iezaus ta v I iano pranje novca, je njihov

QSnOVIll posao. Takvi !?istraiilClji" IIika da !1isu ob ratil i su se "prale" kupovi nom b rojn ih nekre tninaod B iR. S toga se razlozna dilema j e li korupciiska glava u

"to

mutih razgovora Amira Zuki6a i Ziiada Turkovica". U tom teksru, izrnedu ostalcg, navodi se znakovita reeenica: .Posebno cc bid zaniml jiva podiela i nacin real izaci ie posla koi i su dogovarali (Zukie i Turkovic)
na da n opci h izbora u B iH te ci jen e -i naei n placan j 3. ~~

paznju na vreee prliavih para Z ikinog narko- klana, koie

stoieki podnosi pruiske kao sto je busenie guma na nienom automobilu, On" i tuz;lac Cavka proti v mafiic, N0, mozda i tuzioci nisu dovoli no u poznati s tim do Ii je Turkovic radio sam, potlacivao pojedine polio caice i po jedince u sigurnosnim sluzbama, rnedijirna, iJj predstavljaju drzavu u horbi

ran.

MEDUNARODNI SIMPOZIj
Koristenje bespovratnih sredsrava EU u BiH sa posebnim osvrtom na aspekte ekologiie i komunalnih djetalnosti

cijske i mediiske organizaciia pravila afere drugima i Lime

vidu parapolicijsko-pri

va tiza-

(nejsviesno srvorila drusrveni
rnilje u kojern je Turkovieeva

Hotel Neum, 29. i 30. septembra!
Simpozij koji ce povezati sve kljucne interesne aktere, eksperte i kompanije zainteresovane za razvoj koristenjem bespovratnih sredstavaEvropske unije i Svjetske banke
Po pITipur, na Simpoz.iju fokllsiranom na korisrenje bespovramih sreclsrava, koji se nalazi na lis!! svjetskih desavanja, mozete da sagledale rrenumu poziciju BiH, rrenume finansiiske moguCnos!i i steknete najbolji uvid u pr~ akticne primiere kako iskoristiti raspoloZive frnansijske mogucnosti. Ciljana publika Simpozija: - Vladine i nevladine institucije - Nacelnici OpCina i Pomocnici Nacelnika

pojava (disrribucija enormnih kolicina droge, deserak lcleva, nevi den. bru lalnoot,. pJjoCke aerodroma, b,SU111ka posta) i bila oeevidna Cak iako nije bi10 reko, Turkovic jc 10 mudro koristio kao proSlOr r.. svoie

je imao partnere i nalogodavce u liku pri varizaci iske mafii e. Obj..slljenja tuzilaca do ~1a Nije bez oonova nl pit."nje Turkovic nij. p!"OCeSllirnna jer stoje Ii iz.a TurkoviC. osraci ra" je majka malolielllOg djelem ne SPuS[enib strukrw-a AID·a, jer mogu staja~ maIrnr i2: mQ!"a1n:ih je akred itacii u te rej 0 e sl uibe razloga, ier su njeu suprug i Ilje- Zika godi nama 0 osio, a do bm govi mafiiailki prijarelji djecu je poznato da upravo Ie s rru·

ivicnih diiela drzavnom ruziocu 0 legu Ca vki iii direk toru OSA·e Almiru D:!uv;"!

Haspustene sluibe

lallo AmbasadaSAD niJeZnala ZaTUrMOUiCa
U cijeloj' priCi 0 lOme jesu Ii pojedine sigumoone SITUkture, Z!lhvaljujuCi korurnpi· ranim pojeciincima, slit:ile Turk()viea od prnvde, polieiie, ali imedu!!aI'Odllih a.gend· js za borbu protiv na[ko"ma!lje,indikativna mole bin i depcla ko ju ju je obi avio W ikileaks. U rajnom izvjeSlajll iz Ambasade SAD u Sarajevu od 2 S. j u la 2006. go dine do· slovce se spomiuju svi pre" d vodniei b iv~ih i ak rivnih krim inaln ib gru pa kao SIO su: Darko El.ez, Borde Zdrale, Mohamed A1i Gasi, Ram.izDelalic Celo, Ismet B.jramovie (;elo, MJaden neometallO diel ovan ie, Ako sup rivatizaci j ska iIi politicka ma!ija dobile Turkoviea lelia nepla.n iran; ponaeai, ostaje piwnje mslO ga i sada pokuoavaj,! zasrititi rnko SIO mafijasici Sejli Turkovic doTurkovic i koliCine droge koj u j e pffisirao, Ie j e porp uno iasn 0 da onaj koji je Ziku skri ""0 od dO!!laCihsiguwl.lsnih 81uib i i zakona n ije ucinio oisw da. nj egovo ime i org"nizacija posWnu doompni i poznati Amerikancima, koji su beskompromisni u obrncu n u ~ narkQ-kaneli mao TaI<oner, treb" se upimn kako je mogute cia su domaCi au tori fuvenih Gregorijanovili sh.ema 0 robif.mjoj bosnjackoj maliji vjeiltO i2bjegli pravu Turkovieevu mafiju. To iz cianaSnjeg ugla mac; do je neko sistemski e!ezinformirno one koii su u svijeru lideri u borbi protiv koropciie i kriminal". kmre danas rade za p .ivanz,,cijsku mafiju. Zmo 6e vrijeme koje j e pred nama don ij e li oogovm Ita pitanje ko su slvamO Turkovieevi za'timici.
[strn:ZifJalki tim nD'Jevnog a1:JQZ.a«

- Generalni direktori i Izvrsni direktori
preduzeca - Ostala lica zainteresovana bespovramih sredstava

za koristenje

Ucesnici simpozija ce biti predsravnici driavne vlasti BiH, Delegacije EVropske Unije u BiH, Direkcije za evropske illtegracije, Svje[ske banke, Ekonomskog fakulteta Sarajevo, Vanjskorrgovinske komore BiH, te istaknuti predavaCi iz Slovenije.

Wjkjl~aks: Kn i~sakrjn Turko.ita ad Amerikanaca lliidic, ~lj ko Taoovac, Slavisa Vukajlovit.,. Svi oni su, sana je poove iasno, sitlli zlocinei u 0000su na uiase koje je poei nio vadili iz stomaka sYOjih mava. o (oj djeci draYa se na vrijeroe nijebrinula. S obzirom oa Sve Cinjenioe, od1uena. drzavna. l'll~i[cljica Diana Kajmakovii' zaslu:!uje prizn"nje z. hrabrost, jer

Informacije; Tel: +38761 712001 E-mail: info@brilijanr.eu
www.brilijant.eu

pogledi

o ""\Ill; avaz, petak.

1D_ septemllar/rujan2D11.

5

INTEHVJU Milorad Novkovic, predsjednik VSTV-a

Nema pravne drzave bez nezavisnog pravosuna • VSTV je odgovoran za nezavrsnost, nepristranost, efikasnost i snucnost pravosuda
Razgovartro: Faruk VELE
N edavni prijedlog ministra pravde Republike Sr-

Parlam nta ci n ce irati sudf e i tui~oce!
parlamentarci iz IWfJal$kog; srpskog na roda nis .. zado"olj,,; kada i« U p;ra,zyu rad VSTP·a? Je u u-pilanjrr nszadO'lJOljswo izvjeslajem iii se iza fogO. krije O~bi.lj11iii mow? - U sustini, parlamentarei nisu zadovoljni izvjestaiem VSTV-a i nisu ga primiIi ~ znanju. Od primjedbi koje su davali, osnovana je primjedba da pravosude BiH n ij e efikasno, U Will pravcu uaiimo nacine i partners tvo

ps ke (RS) Dzerarda Selmana do Vi soko su cis ko i ,uzilacko v ijece (VSTV) bude vraceno na enti re tsk i n ivo, N acrt izrnjena Zakona 0 sudovirna RS koji predvida slabljenje uloge te instituciie i, u ko-

noruesMa ce DOmOCi naS8DraUOSUde


Karabeg: Svjelski poznal i priznal hirurg

nacnici, zeslOk napad srpskih i hrvats kih delega ta na niu u Domu aaroda Parla-

- Mi srno potpisali jedan interni memorandum. Rijet je 0 sporazurnu s vladom Kraljevine Norveske, ko ia donira 6,5 miliona e u· ra Z!I projekt efikasuijeg pravosuda u BiH. To je vrlo

VSTV"" i Norveske koji su odobrili Vij ece min istara i Predsjednistvo BiH. U tom projektu bit "., detaIj no an alizirani uzroci nee-

Lii:nost dana

Reuf Karabeg

znacajan

projekr

izrncdu

fikasnosri pravosuda i rokovi u kojima ce se to rijesiti,

VSTV ce funkcionirati u kapacitetu kao to !O cini i sada. hcko vlade j parlarnenu LO rijese na drug; nacin, svakako, oni su ovlasteni, mi cerno se i dal] e zalagat i za osnovne principe pravosud a, Na koji

s

PaSlicni 80Ji DOmJera graniCe
Jedini u B.iHradi subfascijalnu metodu povecanja grudi
Ugledni plasticni hirurg Reuf Karabeg ovih dana ponovo ie u cen rru pain je, S ef Klin ike za rekons aukri vnu i plasticnu hirurgi j u KeUS·a i predsjednik Balkanskog udruzenja pla-

ce nacin b iti organizovan
VSTV, [0 zavisi od Drzavneg par Iamenta,

Osnovniprincipi
niste m; odgouorili ita ie razlog. napada. Ie li " pitanju. upravo fa lei11ja 0 kojoj gO'lJOrireda se pra"oSTtile depolitizirt: ; slav; ;zva" domalqja potiricki}, elita? • Pa, VSTV je vrlo mlada
institucija, Svakako, posroie

o Oprost;te,

sricnih hirurga proreklih dana u Sarajevu je na Se2011" s uglednim svjetskirn imenima predstavio novu subfascijalnu metcdu povecanja grudi, koju jedini radi u BiH. I nace, pripadnice ljepseg spcla i mnoge poznadmorn kongresu "Bapras

te osobe s estrade iz BiR, Srbije, Hrvatske ... redovni su n j egovi pad ien ti, Pozna ri b iru rg roden j e 1959_ godine u Bugojnu, Po zavrserku gimnaziie 1978.. upisuje Medicinski fakulter u Tuzli, a 12 gcdina poslije i postdiplomski studij iz rekcnstruk ti vue hirurgij e II Sarajevu, Sredinom 1996_ zavrsava specijalizaciju iz plasticno-rekreati vue hirurgije i pcstaje prvi speciialista iz ave oblasti u BiH.

odreden e tendenci] e do se piIan [e neza V isnog pravosuda ri jdina drugi naci n, Lien 0 srnatram da nezavisno pravosude jedino moze postojati uz postcjanje VSTV-a, na bile kojem nivou i u bilo koiem

A.Nu.

NovkrJVic:Branil i:ema osna vue prinGipe pta vaswla menta BiH, krajnic su upozoravajuci znaci da ce VSTV u buducnosri biti nova meta

u pckusajima

razbiiania prinstirucij._

eoslalih drz.vnih

s ministarsrvirna pravde u FBiR iRS, pravosudnom komisijom Becko Disrrikta na prevazilazen j U (OS stan ia, Pozva L <5o:mo en ti terskJ i
Drzavno miujs.!arsrVQ pravde da u onim segmenlimJ gdje su oni Ilad1ezni, a rui predvodimo iZmjenu legi· slaIive i u drugim stv.rima, zajedn ioki dovede m 0 pm vo" sude u efikasno s!anje .. J er, svi .mo odgovorni Z:l nedikasnosl pravoslI(h.

sleVi lei,,? StaSloj; iza toga ; ila je konacan <:ilj?
- Fakticki, VSTV je IISpo" stavljen na osnovu sporazuma vJada RS i FBiH Le Vijeia ministam BiR. Na OSllOVU toga donesen je Zakon 0 VSTV·II. Im.roo, dakle, potpun pta vni osnov ZJ funkcioniIll1lje. Po rom osnOl'U VSTV je odgovoran za nezavisnost_) nepristtanosl, efikasnos! i SITIiCnOS[ p ravasu (fa u BiM. - Mi se zalaze_mo za te~ osnoVIle principe pro vosu d:a. Dok posroj i !aj pra vni 05nov,

obliku. Ono ie garaar osnovnih prin cipa pra vosuda.

o S'a '0 kon4.rel11ozmlCi?
• Nema, dakle, povm~ka Da caoije vrijeDle kad" su parl"menlarci biro]; sudije i [Uzioce. VSTV se zaj edna s profesiona.1nom zajedni· corn zalagati z:a ave principe. S iguran Sam d. ueba iOs vr· emena da se reforma dovede do kraja. J er, ponavljam, nema pravne drZave bez ne· zavisnog pra vosuda.

PoUena ce dali ZaSlllU Krehi. ali De zna se u Holem obimu
Nakon zahrieva Regienaln. a.dvoka!sk.e komore cia advokam Senadu Krehi bude pmzena policijska za~!i ra, a koj ije Kan ronalno miilaSivo Sarajevo prosli jedilo MUP-u K:rmona Sara· jevo, ju~er jeovaj M UP lahljev proslijedio Prvoj po!.i· eijsko; upravi. U inJormaciji koju smo dobili od MUP-a kaie se da ce pripadnici te policijske uprave bi!i angal:irani Ill! osiguranju advokarn !e istiCe d~ Tuhla~lVo nije pr· eci~if3loobim i nacin z"iti!e Kr-ehe i nj egove porodice.

Nakon zahtjeva MUP~u KS

Srcga ce, kako

dodaju u

Predsjednik VSTV-a Mi· lorad Novkovio b~e u Inrervjuu lU j)Dnevni avaz" ka~ ko je odlucan u namjeri da brani pr.incipe nezavisnog pr.avosud'a, Jer, j_srite~ nema pravne drl:ave bez ne2avi· snog pra vos u da_

Val napada

ce

o Cime~u

(}snmJi~ dria'l.mi

Kako komem:irate wi Jla· pada na ;nstirucijll na Cijem

o

Ustavni sud BiH donio odluke

Usmvni sud BiR jueer je odrzao 11.7. sj"dnicu Vijeca od pel sudija na kojoj je donio Zit pojedinacnih odlu· ka. U saopcenje koje je po· slana iz Suda kaze se da. je odbjjeua bo neosnovana apelacija Milenka VrJcara koja je podnesena proQv pr· esude Vrhovnog suda RS u pogledu prava na pravicno

UraCar MallUen sa 10.000 HM
slIdenje ..Pobiianim presudama apelam je, kao direkror Nove Ba.nj"lucke banke, proglasen kri vim z. k,ivjtn 0 dj el 0 fa! si ficiTlln j a il i unislavanja sluzbene isprave re mu je iz·reCen3 no vCa.n a kazDa 0 d 10 000 KM. USllvni sud BiH razmatmo je apelaciju koju Sl! iljaviIi Sead Karagic i Haris Rajkic protiv presude Vrhovnog sud~ FBiH. Pobijanim p resu dam a "pelan Ii su proglaseni krivim za zlocin, zbog cega su os u den i na kazn u za Ivora od I3 god ino .. Takoder, Usravni sud BiH naslavil razmarrari ovaj predmel na nared.Doj sjednici koj a te b i ti odr"am a 12_ oktobrn, navodi se u saopcenju ovog suda.

MUP-u, laj zadarak. bili obavljen p.rema vlaSli !im procjenama .arajevsk.e poli· eije. BrU!alni napad II" ugledn og • d voka!a Senada Kre· hu u sarajevskom kaficu "Pravd.", kao ;;to je pozn"to,. TUlila!ltvo KS okvalifi· ciralo ;e kao poku~aj ubistva. InaCe, Krebo narrr je ijuw relefon.om kazao da !!jega niko nij e obavijestio da Ii je U vazen zah rj ev Za prul:an je polkijske z,as Iire n jemu i njegovoj parodic!. Ad. A.

ce

Sta drugi pisu

6

Dnevnl avaz, petak, t 6. septembar/ruja<l , .2011

m'ozaik
.. .. .

PERFORMANSI Enver Hadzlomerspanc, direktor "Ars Aevija"

PrOS- aeerne -z protesta
Prvi tin performansa prosnje "Flauta slika rijeti" bit (:e adrian ad 16. do 30. septembra

Karnp·ku{;ica sarna Z8 plitke vode

Njemacki dizajn

HamD-itUGiCa IIO)amOZBDIOUili
dizajner Daniiel Straub (Daniel Straub)
dizajnirao jekarnp-prikolicu koia plovi na vodi. Plovee" kam Pop rikolica n ij e

Direk IO'r proi ek {a "Am Enver Hadzicmerspallie organizirarce iavni protest zbcg neispunjenja budze tski h 0 ba veza p rema O'VO'j znaeajno] instiruciji savre mene u m j etnos ti. Inforrnac iju 0 P 10 testu H adziom erspahic je 12. septembra dosravio odgovornim licnostima SDP"a i SDA, aaslovivs! ie sa "TriAevi" [urnfili ubisrvo Ars Aevija", - Protest ce biti ispolien kroz oso bni performans "Flauta slika riieei", Ciji ce prvi lOinbi ri odrzan od 16. do svirati nauru i oiSIa drugo. Trazit eu, da tako kazern, milostinju od dobrih liudi, p ri jatel ja, gr. dana S araj eva i drugih zainteresiranih da meni osobno i drugirn ljudikaze Hadziomerspah ic. Isrice da ie "Ars Aevi", za koji je proiekt, kao poklon

Niemacki

Mole se koristi ti za kampiranie i plovi db u, a oprerni t ce je kub iniskim namiestajern i krevetima, Kamp-kucica ima i elektricni motor kojirn odredujete srnjer,

30,. septern bra. J a cu na ul ici

klaustrofobicna Siroka ie 160i v isoka 185 cen ri meta-

lpak,kori.lenjena

ra, a ciiena io] je oko 13.000 funti.

bljevode.

ali dizajner kale da vee radi i na vozilu koje ce moci u du-

vodi ograniceno iesam 0 za pli Ike vcde,

rna "Ars Aevija" pomognu d a ovu kr izu prevazi d em 0 -

DbjaUljUJe sue SMS-uue'
'~

Umjetnica najav.ljuje

gradu Saraievu, napra vio iedan od najvecih svjerskih ar7.0

Londonska urnietnica Trejsi MO'berli (Tracy, 47) sacuvala je sve SMS,ove koie ie dobLla od 1999. god ine, pa ill je odlucila obiaviti u si je skupi la gotovo 100.000 SMS·O'va. MnogeO'd niih je i zap isala na pap ir kada b i me. m ori ia mobilnog bila puna, a do sada [e promijenila se;;t
telefona knjizi "TexlMe Up!»' Trej-

hitekata Renco Pijano (RenPi.•no), proteklih godina donie najvi5e kulrurno-um[etn itke i rnateriialne vri [ednosti Sarajevu idrza vi B iH.

Performans prosn]e, rrazeaia milosti ponavljat ce se na odabranim lokaciiama: Vjecna vatra, Trznica,

park ispred Saborne crkve i

galeri]e

Urniernicke galeriie BiH, rrg ispred Katcdrale, Gazi H usrev- b egov a eesma, prostor ispred M uzei a J evrei a i
"N ovi hrarn" te rrg

isp red Bascarsijske dzarn ije. U slucaju kise, kako jerekao, lokaciiese pomjeraju ka naiblizim natkrivenim prostcrirna.

M.e".

FeJZiCse pouullau
Dosadasnji

Obrazovanje

- Neki liudi misle da sam ops] ed n uta, ali j a zai s ta volim peruke. TO' ie kao da pisete dnevnik. Svi rnoii priiarel]i kazu da bi volieli dasu sacuval i PO'Wke koje s u dobili od ljudi koji su im vazni

Agencije za razvo] visokeg ob razovan j" u BiH Naslavni~a '7ex1.Me Up!" u ZiVOIU.[a sam sretna jer re
peruke mogu procitati kad Nihad Fejzic napustioje

direktor

god P ozel im - izj avi la je.

ovu funkciiu iz privatnib razloga, F ej Ie se,,ui" me, vraca poslu profesora na Veterinarskom kuJlCIU Univerziteta fau

Gaul'iClIomunicira sarno na C-r]iCi
Iz Ureda gradonacelnika Distrikta MirosJava Gavrica ineer ujutro je n jegov im sa radn icirna da ee On komunicirati iskljucivo na CiriIicnol!l pismu i srpskcrn jeziku,sto je

Novi gradonacelnik Brckog obaviiestio uposlenike

USRraCiUaldem seRsa POmirile zaracena sela
~'"
Ze n e iz dva zarace n a sela na Filipinirna no nesvakidaiinji nacin naljerale su SVO'j m uzeve da p resta.n u e rl110Vatl - jednostavnQ su im uskral,iie seks. o ruzana borba m edu selima na oroku MindanaO' (ra je od 70-!i b gO'd;na pro•log smlje6a. Od 2008. godiselieno.
Uprkosnaporima regional De trzll ice.

Zene postavile ultimatum

prosliiedeno obaviestcnic

frapiralo niegove prve saradnike, nisu rrebala svoi na-

ne oko 100.000 otocana je raUN"",

NovoimenO'vanO'm gradonaeelniku

ni 24 sam da skine masku
kojorn [e prikrivao

borbe su se aasravile nakon 1.10 su se staoavnici sela Dado morali pro b iIi kmz d va d ruga sela kakO' bi dO's!J dO' Umorn e od nasi 1j a" zene iz sela Da do don ij ele su "" jednicku 0 dl u.ku i m u;;kllr.:imapostavileullimatum . dana

Sarajevu. Fejzic fUnkciju, ka,J;.O' iaz!!~jemo, D ap~~ ta na· pripremeza akreditaciju visokoskolskih ustanovauBiH. G.M.
kon sto SU zavrsene sve

CiOMI i.Ulm dok je b io PO'SIanik u SkupS\i,ni Dinrik· Gavrjt je izabmn na mjesto gradonaeelnib na" kO'O~to je Dragan Pa j ie PO'dnio neop ozivu os ta v k u zb ag u ('vrdeoog su ko ba in· [eresa. E. R.
tao

PORTAL·komentar

MlIam.,. cf ZlIkorli~ glrroni muftija IZ u S,biji: K"1!uli ,mo prema ;/'IJi1rIlOj auwrwmij.i! ·"AVlIz" ie pagod;O' (emu kOla jejako bi In a za Boso iake kaje Beograd sistema [ski decen ijama u groZav,a. Tam 0 je stanie dramadtno, Dezapo,lenos!, siromaS(Vo, bijeda, infrnstmkmra je 'lara, purev'i 10";, P'red· nOSl U zaposljavanju imaiu Srb;, prilisak i repre';j" polidje su svakodnevoe pod mznim i'.govorima, a naj~eSce zbog n avod nog [crori zm a bapse i premlatu in, Zam je ad zi vOlnevaznosli da so svi ukl ju~e istanjeprom ij"ni. (emko spaid)

M uft.i j srvo ruzlansko 7.<1r:ratilo je i:?;vi jenje od 0 U druzen j u izdav3ca ud:<benih (UiU) F"ederacije BiH zbng u vreda na racun IZ BiH ; PO'rO'dice rahmedi Besi rna ef. Canica. U pismu koje je M Uflij S,vo u putilo

mUlli)SIUOIUZlanSIlO Dri)eli IUZbOm
U dru.lcn ju na VO'di se cia su na kO'l1fereocije za "campu, 03 kajoj su 0 pmblematioi udzbenika II FBiR govorili Simo Esie, Vania Rorie; Zlatan Mujkic,oa raenn IZBiH i Can ica iznesene u vrede i op" ru2he zhog korupcij e. . lzno,enjern neislinitih Cinjenica panijcli Sle slem ugledu LZBiH i rahrnedi ef. Caniea, S10vas /!,ini.krivi.cnO'i gradanski odgovorni m za kJ eVe[u. N a lerneli u navedenog, traZirno od Vas da se javno izvinile LZBiH i parodici

Zbog uvreda Udruzenja izdavaca udzbenika FBiH

Caniea ,bog uvreda, neuremeljenih op,uzbi i l!zpemi· ravanja, U protivnom, proliv vas temO' podnijeti kri.vicnu prijavu i gradan,ku rU1:buzbog kkvelc - ka~e se I! p ism II M uftii .tva ru zlaDskog.

· mu oz·--31·k,
.

On""ni avaz, pelak, 16. ,.plemtlar/ruj,n 2U11.

7

Sta kazu poznati
Ludvig Bauer

- U slobod nom drusrvu poli ILk. bi rrebala biti marginalna stvar, Mi, abien; Ij udi, zapra vo smo zrIve svoicvrsnog rnobinga ! ga to nad nama provodi polirika, A poliricari koji mooinga n ve na na! racun ad propovi] edania onih ili ovih ideja i ideologije velihrn dijelorn pripadaju istom SOjU,CesI.O SU u pi tanju isti Iiudi. (HrfJatski pisac .,,, "Nacion"l ")

POliIlMabllrebala bili marginalna stuar

Vilijam Petersen

nenormalne sluari PI'iMazu)uDuzelinim
telji
SU

- Moje je djetinjstvo bilo savrseno, Rodinas izveli na pravi put, a s obzirom sam rodi tel j, znam koliko je 10 ~eZ"k

i odgovoran posao, pcgotovo u danasnje vr- Petersen: i ieme. Boj im se svi j e 13 u koj em ee rasti mo- Pravi pili ji blizanci i unuci, Nije siguran.a ponajvise me pla;;i irn se nenorrnalne StVaI; pokusavaiu prikazati normalnim, slOvi!e po~elinim. (GI~m"c~" #SIQry'~)

03 10 da

"to

UjeruJemUSusiCeuemOmBe
u Parizu [er jc Francuska preoprirnisricno. Ipak, velesila,

Denijal Pirie

- Ja sam uvijek 0Pl; misra, U svakorn slucaiu, optimisricno ieocekivati pobiedu

IZGRADNJA U Tuzli se gradi atraktivni stambena-poslovni abjekt

Radoulna'A aZ-Robot ce tru'u Dunom Ie u
".Giprom" privodi kraju gradnju betonske konstrukcije, a novi izvodaci ".Mototehna IVHU PUTZ", "Revaus", "Krug" iz Sarajeva i "Ugarak" nastavili radove
cijalizirane kornpaniie, Take je "MOlo,ehna - JVHU PUTZ" iz Tuzle dobila zidarsko-izolaterske radove za ukupan Iznos ad 1.750,000 KM.a "Revaus" iz Lukavca van] ski razvod vodovoda i kanalizacije, vrijedan blizu 350.000 KM .."Ugamk" iz Visokog i "Krug" I;;:Sarajefasade uk upno vriiedne oko !1!.i~O!!KM. Naravno, "A vaz" ie vet raspisao i tendere za elektro,
~a.ban:"Avalli" se vjeruje te van [ski razvod vodovodastolarske ; mnoge druge radove i, kao inves ti [Or kojem se zaista vieruje, posao zavrsava planiranorn dinarnimasinske, va dobili su poslove
D3

Francuska ie
velesila

Pirie:

mi posjedujerno kvalitet za raj korak, a raduie me 10 sm se
u urakmicu prisrup reprezenta-

ali nije

ti vnom dresu valorizira na adekva tan nacin, Vjeru jern u 11 Susicevih rnomaka koj; ce doza "A"Wz"",, Sport")

iz utakmice

biri sansu proriv »Trikolora". (Teh" ilk i direktor N/FSBiH

f':71 S1a kazu u naro d u ~
v v

D' D33/281·393
redakcij3@amb3

POUlicariblolliraJuput u EO
. Obeshrabrujuce su najave zvamcnika Evropske uniie da ce sredstva narnijenjena za BiH iz IFA fondova bi-

Ii preusrnjerena

negdie drugdie u regionu. Zbog neslaga-

nja poli rieara ova zernlja De samo da stoji u mjestu vecjo] ie i pur prema EU blckiran. Ali izgleda da [0 vise nikcga i De brine. «(;iM/I1(; F. S.)

pracenje UlliCreclit banke .,A vaz" na len deru kupio najatraktivniju lokaciju u Tuzli za blizu devet miltona KM te

N akon sto jc uz fiaansiisko

cinjenice, Od llO sranova u obiekm, vee SQ ih s ILtCeraSojim 84 j visemilionski iznos je na raeunu in vesti rora, Isrina, nigdje 113 tako arrsame 1.430 KM s uracunatim rDV -om, Ie se moZe oeek; vati do ee i preostalih 26 stanova b iu rasprodaro priie
svecanog 0 tva fa n ja zgrade predvidencg za rna] iduce godine, U ~ \0, kaze Saban, vee aktivnoi lokaciji kvadratni m e tar s tana nerna ci j en U od danom u pretplati prodata Cak

Vremenska prognoza

16.9.2011,

dobivaniem svih aeophodnih
gradevi nskih d ozvola

pri j e

gcdinu dana poceli su radovi naposlovno-stambenom obiektu ad 32.000 metara kvadrarnih. Prerna rijecima Bajre Sabana, direktora »A vaza" ~ ti m je ruzlanska kornpan ija "G iprom" pri vela kraju betonske radove, "A vat" ie preu>:EO ulogu generalnog izvodaca

dijelu

VRIJEME DA~AS

8ANiJA UlKA

i kao invesritor raspisao tender dio fasadne bravari ie, zidarske i hidroizolaterske radove
Z!!

kanalizaci ie i drenaze. Ovaj posao vriiedan vise od tri miliona KM dobile SU spe-

kom. A koliko se ..Avazu" vjeruje, pokazuju i finansijske

je prodato i vise od 40 posto atrak ri vn ih poslovn ih prostora, S to su, zaista, u ovakvo] ekonomskoi siruaciii impresion iraj u Ci pod aci, T. L.

suncano vrijeme uz rnalu do umjerenu

ZENIGA'"

30

'

oblacnosr,

U iutarniirn

ze

HIOMi-a e Mred- De Marice
Jucer do podneva nije mogla bitt realizirana nikakva transakcija
Mulla m ed Pr Ijaca, cJjre-

Nadagradnja BamCarda u Sarajevuizazvala haas

saiirna po kotlinarna se otckuju magla i niska. naobla k,. Vjeta, slab sj e ve,nog i sjevero istocnog smjer.. N,jni.Za iu lamja Icmpcrawra izmedu 9; 15" n' j,ugu od 16

do 20,3 najvisa d.nev 0 a iZIDe(iu 25 i 30, na jugu do 35 sr.peni.

NEUM 3~

ad

31

velikih problema. S obzirom na 10 da d aSIa IjucJj kanicarn' kupuje, placa racune, diZe novae na bankoma rima, juce:c ujulro nije bilo moguce reaJizir'ti bilo kakvu lransakciju,. Frema naSim inform ,ci jama, ova .gonija craj.la ie d.o podnev,a, a za [0 vrijeme sluibenici banaka koie korisle usluge Bam Card d ionicarskog d ru stva imali su pu ne ru ke posl ,.

Gradlloi koji korisle Badebitoe i kred.ime kartice jucer ujmro ima]i su

mCard

k!Or seklOra BBI banke za poslovanje sa stanovni!ltvom, porvrdi 0 nam je da su kli iemi njihove banke imal.i problema'S dizanjem nOVe:!s ba~
nkomata.

- Prema n.sim inform'ci· u BamCardu su "dene neke popravke i mis.lim da su ima! i n"kill poteskoCa koi e su ciielog jurra olkhujali kazao je Prl jata, Is Ii proble m im ali su i u Wolksband. Ljilja S(upar, s"adn iea z. kanicno poslo-

iama,

v,nje, kazal. je da je bilo problema s procesnim cemrOm. B'nkoma(i i podlcrrni· Dali n isu radi Ii s,m a u pri jepodnevn.imsalima. Iz Ba-, m Carda su na m ka~1I1i d. su mdi Ii una predi van ie opreIII e i nadograd 0 j u sis lema, - Radovi ·su zapOCeti tokom noei i sve ie lrebalo biri gOIOvo do osam sat!. Na~lIIOSI, n ismo sve mogli zavrl iIi U predvidenom roku, pa jc dosla d.o rnanjih pl"Oblem" . rekao nam je Emir S ulejmanovic, sekrelar BamCard.. E. M.

PfTAK
1...... :M11.

SUBOTA
~~_!II. 20"1••rUdlta.~nIItE.

NEDJEUA ..
U.g\~ll. .lIJ,IIpIl'Ji:UlUl.ll11JliE-

.AJTAAA,lEmB'E!!J.*
iIir£IItl1tIili'fWl'llflE

011ll1'C do 21'C

0119'C doNe
IJIIBI1iE iiW'iAArutE

011117C dlIl7'C

oil, 25'Cdo 34'C

011we do il3'C

t;.lE\tlEmPEfrATIfIE

cd 25'C do 34'C

610METEOROL05KA PROGNOZA -------Biometeorutmlke pritik, Illt c" povotjn., "' viS" s"j~;in" tak{)m n roti i nl)$!oni!e temperow.e uaka" jlftamjim satlma. H.oniCni botesnici i metearo,p.JU treball t,] osjemi o]a~anle, all Ipal( ne !reD.aju,preijerlvati s bar· a,kDm na DlVorennm. S ob,1 mm na to d" 08 ""jMnosti UV indaksa i da· tje ~itldosta v'SDk,.

GIll~ Sarajevo ------11>
"",'k 6.28 1.r",aJ:.1B.56 illal,k lalliaJ:.

92011
20.~4 10.:05

Ukratko

8

Dnevniavaz. petak, 16, 5eptembar/rujan 2011.

terne
~" .. .

OTKRIVAMO Porazavalucl podaci 0 stranim ulaqanilma u 2011.

H:afm~n:Svakodn~vna saradnJa

Donacije

.... Komandaru Slaba NATO·a Sarajevo Cieri Hafman (Gary Huffman) urucio i jucer e predsta vaiku sektora za na ba v ku i lcgisriku Mi·

iaci za oetUDzna
MOBIH

Fabrih felg- )edina p_a a -__esticra u
Ulozeni kapital ove godine je mizernih 65 miliona maraka • Dalekoi,spod Hrvatske
<" .,. Bosna

Osnluanle MOmpanija
..... 159
..... 40
novih

drustava upisano u sudske regis rre F.B iH

drustva s minimalnim

firrni, uglavnorn

i Hercegov ina u prvoi polovini ove go dine
privukla je same 65 rniliona KM. stranih investicija, pokazuju podaci Mi nistarsrva vanjske rrgovine i ekonomskih cdnosa BiH do koiih je dosao nail 1is t,

..... 57

kapi talom od 2.000 do 10 ..000 KM

drustava upisano u registar u RS

nistarsrva odbrane (M 0) BiR Zoranu M.iloSevi~u klj uceve pet rnororn ih vozi la, ja vila je Srna, Hafman je rekao novinarirna ill j e prim opredaja
vozila u kampu Butmir zna~aj na zaro sro

..... D 2

novih, sva s minimalnim kapitalom

Sudska rjesenja
Inace, prema nedavnc objavljenim podacima Agenciie za promociju srranlh investicija (FIPA), ulaganja

oznacava zavrsetak sesokviru donaciie,
rornjesecnog precess
II

TIBiH

DlSHUSi)e 0 suMobuinleresa
.... "Tralls~reIlCY Interna tional BiH" organizira danas u Sarajevu 0 krugli SIOna soiem ce bin ra-

u prvom polugodistu iznosila 511 122 m ilion a eu ra, Podaci FIPAo(: zasnivaiu se 113 pr-

ja u BiH odnosi na povecanie kapi (ala, za 33m iliona KM., u kompaniji ~Jajc" Alloy Wheels", koja proizvodi aiuminijske felge, a eiji ie vlasnik firma iz Luksemburga,

Povecanjekapilala
Slraui k~pilal bjeii tid 8iH
ocienama inaja varna
0

zgovarano 0 izmienama zakon a 0 spreca van] u Suo koba in teresa i prob lemirna koji se poiavliuiu u IIjihovo j prim jeni, j avila

Zanimljivo [e da se firma "lata Group" iz Srebrenika, poznatog bh. bizriismena Harnzalije Ibricajate, vodi kao srrana, S obzi rom na to da la" ra ima hrvatsko drzavlja-

Jala stranae

ulaga-

ni U, dok se podaci MinimlrSIVa ternelje !1O sudskirn riesenjirna 0 upisu kapirala,

je objavili d. je u prva rri m ieseca raj iznos bio 2 S milion", dole z.i se do poraiava.
juceg pcdatka a ukupnorn pol ugodisniem ulagan j u" U prvo] polovini godine, dakle, BiH je privlacila

podacirna koie smo dobil i iz M inistarstva, II
drugom ulozeno obzirorn kvartalu II BiH je 40 miliona KM. S na to da smo rani-

Prerna

nsrvo.

[e zanemarljiv iznos za bh. ekonomiju, Primjerice, HrVats ka ie u prva ITi m j eseca ove godine zabiliezila 260 miliona maraka stranih ulaganja, fime niko II susjednoj zemlji nije bio zadovo-

Inace, razlozi za tako mali iznos invesricija II BjH jesu politick. nesrabilnost, kom pli ciran e p roced u re za pokretanje i vodenje biznisa, po di iel j eno [IiisIe ... Iz Minislarsrva napornin jU da j e informaci ja sacin iena na bazi sudskih riesenja, da se rad i 0 pri v rerneno m nacinu informiranja i da je baza za unos ar hivskih podataka sprernna. G. MRKl(;

iedva desetak miltona maraka mjesecno u prosieku, Sto

je Srna, N a skupuce biti predstavljeni nalazi regionalnog isrr3zi vanja i pro egled prakse II procesui ['"-

Iian. [edina krupnija investici-

anju slueaieva sukoba interesa

Vlada RS

BIUSImInIstar na saSIUSanJU
skup§ tine RS za revizi] u najav i0 j e za 26. septe-

maSM"rani striJellali 17
Pripadnici Drzavne agencije za isrrage i zasritu tirna na podruciu opeina Banja Luka i Prjjedor Ie Rrtka (SIPA) jurer u iurarnjim sa"

SIPA uhapsila cetvorku na podrucju Bihaea

Akcija u kojoj su privedeni Jovica i Zoran Tadc, Milorad i Zoran Berga provedena u Banjoj Luci, Prijedoru i Brckorn
Disrrikra
po nalogu TllzilaslVa USK uhapsili su [ovicu Tadica zvanog Kajo, Zorana Tadica, Milorada Be-rgu zvanog Re~an i Zorana Bergu, iz mjesta R.jnovac i Kulen·Yaknf, u opCini Bihac. Poci n ioci su ovaj s rra ~

.... Odbor Narodne

vicni zloi!.in prikrivali uklampletnih rijela ;;erava pronaden je i cksh urn ira.n 2000. godine n a lakal i rew DIILiba.
njanjern leseva, a die neko-

mbar javno saslullanje

b ivSeg m inistra porodice, omladine i sporla RS Pro oke DragosavIjevi&, jer je taj resor Vlade RS do· bio ll"gativno !1) isljenj e revizora, javiJa je Sma. Prekor3eenja i krlenje zakonll uMdeni su u ra" d.u Mini'lanava porodice, omladine i sp<m:a RS u 2010. gadini, dok ga je vodio Dmgosav ljevic.

I'mena zrtaua
Tog 23. sep [em bra prije 19 gad;na ubijeni su: Hase Nasufavic, Bekir i Safija ahinov i Rasai j a Sehic, Isrneta Df.afe:ragic, HlISe i Zejnll Sarii:, Sa deta Mujic, Muho, Meho i Ago Dllpanovit, $ero Ra· kic, Yahida, Fatima, Senl:a ; Aldina Yajie i Sab;ra Kolakovic_

.DNKanalize
DNK analizom identifi· cirano je sedam E;jda, dok ""' tllla jos nisll pronade!la. Najrnlada 2rrva bib je 13·godisnja Aldina Vojie. Ova SU prva hapsenja za zlocine nad Bosnjacima opcine B ihac nakon 19 godi· na od njihovih izvrSenja, J llrer ie osumn jioen e isp ilao kantonalni tuzi.1ac Mesic i KamonaInom sudu Biha':: poslao prijedlog za odled,ivaje pri tvara.

Radna obaveza
Uhapsen i se terete 7-<1 ra· mi zlocin proti v ci vila koji su 23. sep lern b ra 1992. god i ne pocinili bo pripadnici vojske i policije RS. • Oni su u mjeS(U Duljei zaieduo s drugim pripadnici· ma vojske i policije RS oS maskama n2 i naoru7..ani automalskim oruijem ubili 17 civi la jz n"selj" Rip"c i Omsac, u opOini B ihaC, koj i sU bili n3 radnoj obave.zi

S

c,

Seminari

UiecenJe rQelMihbDleSlI
....~DostupnoSI biore" hnoloskih terapija za JiInog sim po~ija Q rijelkim bolestima koj i je, pod pO°
kroviteljstvom min isera zdm vstva Fed~racije BiH Rusmira Mesihovi&,odri-<l!l u Amfi(ea. In! Kli nickog een ID! U niver2in~ra ~uSaraj eVIl, javila je Fens. Simpozij Klin ickog cemra. jecellje rijetki.b bolesti~ nazi v je Drugog regiona.

lieu

DovoliMJe Milof1JGa Berge Resana u Tuiila§I.oUSK
odredenojod ramog predsjedn i,Iva "srpske opiitine Bi· hac" i brat i ,Ij ;vc_ T ijela ubi·

lili . kazao n3m j e I asmin Mesic, IUziJac Tllzila.!rva USK.

jenih .stovljali su na Ilrpu i pa·

n

M.DEDI(;

PODOViC:"isam DrUeliO HalelOViCU
.... BivSi ombudsmen za Ijudska prava BiR YilOmi.r Popovic izjavio jc jucer pred Osnovnim sudom u Banjoj Lllci da nije prijet;o !!OVinarll FTY·a Damiru Kaletovicu 28 ..septembra 2007. godine, vet ill su njego· ve iz.jave. koje su emi.lirll,ne u. polili~kom magazinu ,,60 minul'!" izvuce_n e i7, kon teksta. Na upi! advokata ruZene StrIDe Nikice Grzica je Ii novinaru rekaa da je zbog sa drJ:aj a priJoga koi; ~u e micran i. do(ad II poli (,,,kam m "gaz; nil ,,60 milluta" "zasluzio metak uce!o~, Popovic je kategaricki rekao: ,,Nel" Unakrsno su ispitanisekrerarica Angelina Kos i drugi zaposIenici institucije koj i s II tog dana b i1.in a radno!'!! m jes [11, ho i sni rna (elj FTY.a Re-fik Yej si Iagic. V.S.

Helez: naiDore radililUZlanSlli reu.iZOri
.... Fedemllii ministar za bO!'llcka pilllnja Zukan HeJez jUcer je!la Kupr· esu od clao sa.stanak .s kamollalll im mill istrima i direk rorima U prava za pitan ja boraca ; ill valida, pnmosi Fena. ~ Helez je informiTIlOo p l"isume ill je do sada> p rovedbom Zakona 0 re" viziji korisnika boracko·invalidske la'tite, iz prava izvedeno oko 1.000 ,,",oba", ci me je n apra v 1j cena listed. izmedu 3 i 3,5 m iliona mamka. D odao je d. je poIovicno ladovoljan radom revizorskih (imove i da hi IIsleda U federalnom bu!!~ru sigurno bila veta da. se ~radilo kaka treba" Premalljegovimrijeci.ma. poseboo lose radio je revizorski tim u Tu· zlanskom kanwllu, gdje je SamO 'est osoba pred.1ozeno za izvodenje iz praya ..

5n organizirnli srrucnjaci

teme
Tuzla
U osnovnim skolarna u Tu-

o nevnia'az,

petak, 1B. septembar/lujan 2011.

9
Travnik Mostar 8anja Luka
Formiranie elitnih razreda U Banjo] Luci naiizra!enije j e U banialuckoj
--"'_&L..___:_"

PrOblem S,DrUecen
zlanskom
kantouu

nema IIlaSicnihDrimJera
Klasicnih elitnih

EUlDe SIiOle
U mostarskim skolama negiraiu

OSIUge Da)bOgatl)lma

primiera

,

razr- '

nema rakozvanih elitnih razre-

eda na podrucju Tra- i vnika nema, ...,._ ........_..ali posljednjih godi-

postcjanie __ ..

elitnih raneda, ali saznajemo da imucniii roditelji prili •.....

rakozvanih

d a, saznaiemou Pedagoilkom zavodu TK. Ovaj problem sprijc{\e,nje priie nekoliko gcdina, a inicija!ive za form iran je i klasi ra n j e djece, uglavnom univerzi retskih profesora i doktora,
dolazile su od samih rodirelja. Dieca irnucnijih, tacnije roditelja nu skclovanja,

na sve ie pr- L:__~~ •••• ~""j isu tn i[a pojava da roditel]i insistiraju da djeca pnhadaiu Osnovnu skolu n Travnik", kola je
smjestena u centru grada,

Osnovno]
~keli "Ivo

kom upisa svoje dj ece fa vorizirai uCervrru i Trecu osnovnu skolu, jer slove kao Nezvanicno, CetVrtll pohadaiu dieca uglednih Mostaraca i iz imucnijih porodica, a tako [e i II Treco] osnovnoj skoli, koioj, inaee, pripadaiu naselia oko trga Rondo te Konzulata Republike Hrvatske, M.Sm.
"gradske".

spremni izdvoiiti oko 2.000 eura za godiuglavnom pohadaju Medunarodnu skolu u TU.2Li. A. Mu.

koji su

U Tra vniku ie, takoder, cesro izrnie na po java da grad ani h rvats ke naeionalnos ri djecu upisuju u osnovnu skolu koja radi u sklopu KSC .Petar Barbaric", doli. po iedine skote estaju poluprazne iii cak uopce ne rade, K. K.

AndriC"" koja se nalazi u centru grada, a skoro cijeLa ban ialucks javnost upoznata je s tim koli ke se rodi telii bore i inreresiraiu s kim Ce njihovo dijere pohadati nastavu, -.ImuCni roditelii biraiu skim ce diiete iei u razred, bogari ide da SU u drustvu bogatih, Sastav razreda naj~eSCe se dogovara na neformalnorn sastanku s direkrorom jer niko ne zeli odbiti cia u~ini uslugu n"jbogacijLm ljudirna - isprieala nam je jedna u~teljica. 8. S.

ISTBAZIVANJE ElitnI razredi testa pojava u cIje!oj BiH

leGa 0 ae a Dce R Ie b gat, a RO sir asa
"
Radi se 0 nedopustivoj pojavi, kaze psiholog. Jasna Bajraktarevic • Imucniji roditelji imaju posebne zahtjeve
podi ela medu U eenicima kod nastavnika i~odredenih predmeta i da io~ nije usposravljena ravnopravnost medu drustvenog rasloiavania doveo [e do toga da se tzv, elitna odj eljenja pra ve i u mnogim drugim mjestima u BiH.
djecom. Isrovremeno, proces lorn lIZl1IS1U ne smiie biti .. Za djecu je najbitnije da vrednuju One sto je dobro, a ne
0)10

I •

Basagic" u Sara] evu pet godina posioiao elitni razred u koji su isla di eca irnucnih Ijudi s primaniirna visim od 3.000 maraka, koji nisu zel jel i da se n j inova dieca miiesa]u s
),obiEni.m'~ ueenicima, izazvala je bur" r--:::::-::,.---, nu reakciiu bh. javnosti,

s kol i "SalVe r"beg

Viiesr da je u Osnovno]

J agan iac, pedagog iedne od
osnov nih sko I" u Sarajevu, sma tra cia je podjela djece posl iedica u tieca ia rod itelia.

SIO je bogato, Dieea iz

Pavlastani polozaj
djeca osjecaju se diskriminiranirn, dok druga odnu; [aju u pov las leo om poloz"ju. Psiholag Jasna Bajr" ak rarevic smarr-J da ie vetik i bendikep za djecu ovakva veSta podjeJe u skolama. - Nii edo. skola ne lre ba domoli Ii da se prave elimi rnzredi,jer erikeliranj. d jeee u Neh

irnucniie porodice mogu srvori ri OS j e6lj superiornosri nod onirna koji su slabije si tuiran i i inferiorn iii. Roditelii i direktori moraiuse truditi da 10 medu djecorn

Markirana odjeca
. U skolama sve viie djece iSliCe rnarkiranu odiecu, dok
se druga djeca koia nemaju te uslove povlace u sebe, Gene-

Nekoliko rod; lelia 6j a
djeca idu u

ovu ~kolu obr"(ilo se soj re da· ~:--:.,-----;,---' kciiL ani is t itu d" i Elikeliranja ne dalje posroii smije bili

n"

Uceniei Ii osuovuoj skoli pod velikim priliskom

nihh sloieva,. ier u njima prepozn"jn posEenje, ljudskoSI i iskrenOSl. MiTSada

j edno okru :ienje i izaberu Z" druga nekoga koga simpatisu bez ob .ir2 na imovno s laoi e - rekla je Bajraktarevic. Is lakb je da SI. t is tik e pokazu j u da naj veei bogaUlsi za prijatelje biraju ooe iz

izbrisu i da daci sarni srvo re

ralni problem ie da imucnii i rodirelji zele da irn djeca idu u nekoliko ,kola u ulem cenrro grada. Tu se SIVara veliki prlrisak pri formiranju ra-

zredll, jer ani smatraj U da su neke U';iteljice bolje oct drugih ida trebaiu u6 ri oj ihovu dj e" cu. To su Ii eljmi razredi - reokla je J ag"n jac. A. NUHANOVIG

Klub poznatih

lil8Di i Dam81ni
Licni profil profesionalnog boksera
Adn.an Ime i prezime: Buharalija, 9. avgust Koji je rok: Ima Biste Ii

DanaS SU SUi i

Adnan Buharalija

10

!ln~vnl a,a., petak, 16, s8ptembar/flJian 2011.

t em e
.

PROJEKTI Kada ce biti odblokirano 50 miliona KM

Datum i miesto rodenia:
\980., Fojnica, Vas naiveci poih vise. donirali organe: N aravno, ako bi (0 spas ilo !)eciji:tivOI.

Sta pomislite kada Vam crna maeka pdjede pre~o pula: Vidi,i:ma macka,

d DOC
kornpaniia
Desetak gr. dev ins kilt uputilo ie Federalnom rninistarsrvu prometa i kornunikaciia pismo u kojern (!lIZ" da se hitno prekine blokada projekata

Oradeul cl traze
Vlada co danas nije izas.l.as dokazima 0 prevari, niti je ponistila suspenziju Kraj sezone
)~A.... je az"

OSlO I

Sta svaka dama mora im a ti u ta sni, a muskara c u noveaniku: Darnasminku, a muskarac doknmenteo

Ima Ii istine u izreci "Ko
pjeva, zlo ne rnlsli": Danas vise nema pravila ni u jedno j izreci. Da je sutra srnak svijeta,

kada ie obnova magistralnih cesta u pitanju,

~!a biste danas uradili: Z" h valio B ogu na svako rn

J e Ii belie danas biti

danustosarn

prozivio.

telia: Tocni moraiu reci, le u vaSa slava gorkog ill
sla tkog kog,

lijep iii pametan: Danassu svii Iijepi ipametni, Politika je UI Vas: Srvar bez koje je danas iivol nezamisliv, Jeste Ii ikada izdaIi prija-

F ederalna vlada poeelkom I jet. blo kirala provedbu ovih ugovora vri iednih uk up 11. 0
50 miliona KM, zbog surnn]i u nepravilosti prilikom izbora j zvodaca Novae dolazi od kredita rnedunarodnih fiVlada do dan as 0 ije izaslas dokazima oprevari.rriti ie ponistila suspenziju, ta100 da ovi ugovori i dalie vise u zraku, Na svako] siednici Vlad e oce ku [e se OVo pi ta-

Vee

pisao da je

je nasmijana
Vas hobi: Dugesernje. Sportista koji Vas inspirira: Svaki koji je napravio

nansiiskih

insri ruci] a.

slatkog, a nekada bas gorOtkriite nam jednu rainu:
Onda vise necebiri tajna,

okusa : N ekada

uspjeh.

Cega se na j vi. e sramite:
Svakog trenu cka kada sam seki rao rod i tel je, Najljepsa zena/muska· rae je: On" koja je nasrnijana Kada j e brak doba r beak: Kada netna surnnje i ken[role i kada se v j eru ie, J c H [utro pametnije od veceri: Svako doba danaje parnetno i liiepo ako smo mi pamemi. Nenstvarena zelja: Nernarn ih, Omilieni film: "Cinderella Man".

Sje~ate Ii se prvcgpoliupca: Naravno. Sia j e naiveci strait: SITah od Bcga, Naidraza piesma: "Day Before rhe Day". Kada ste posljednji put bili na izltrlbi iIi u pozoriStu: Nedavno u POZQ· risru. Cita! koji pamtlte: Kada se pen jes srepen icarna, uvijek pozdravliai one koje USPU( sreces, jer ees ill sve ponovo sres ti kada b u-

vas

Odluclt [:8 Ulada
Federalni rninistar trai komunikaciia Enver Bijedic kazao nam
nsporta je da ce konacnu odluku

p enzi j u ugovora. Istakao [e dasu primijecene D"· pravilnosti, a trenumo se
ceka deraljan izvjestaj
0

s tav I e no na dnevni red. j

nje, ali ono nikako

da bude

Rast cijena
U pismu podsiecaiu da se
gradevinska sezona hlizi

posljedice po izvodace.· Ka;ru da je do! 10 d 0 zna~· ajnih prornjena cijena asfal-

ra i samog izvoden ia radova,
Planirani kapaciteti,

Ijudski

doniieri Federslna vlada, ier ie ona i namernula sus-

ciielom prccesu izbora izvodaca.

kraiu re da posliedice ovakvog postupanja instimciia imaiu nesagledi vo 'te to e

i materijalni, ostali su neiskOI is len i,a vriiernegra devinske sezon e nepovra tIIO j e izgublieno, G.MRKlC

"Avaz" otkriva

dessilazio.

Omiljena modna marka: "Exit". Osoba koja Vas :1;i vclra:

Neposroji.

Dneuni auaz
061-142-015
SElLA MONSTRUM " Ako je pola od onoga ~roje '([ra· dio Musinbegovic tacno, I"elta ga U. .zatvor pos· Iali na 30godina, u.z obavezu da vl}lti pare svj. rna..Sejli Turkovi.': lJeba doz.ivomi zat" vor, da se izo Iuje monSlJUl!I velikih razmjera. EKSPRESNI SUD-Ovakve clr'" •.:we n.ema nigdje u svijetu. Akovam bo gra!ian.in u dugu· je d.ria va i "ko se po<:nerc ganjati po sudu, on dlI proces Ir'aje go· r di:nama i rijed<.o kad da ga sudovi rijcle u v..su 100' rist. Ali, aka vi kao grndanin c!ugujete drZa vi, ondll Ce yam ko7..u oderatiekspresno. KARlRANI Do Ii je moguee d. sao bra¢ajn i in.pektor u Bilta.eu zauslavljo vozila u ka· Ali, kada i neko e vahn, svi su(e i p rn ve se do niko po'jma n.ema. SUDSKO UVJERENJEPrije dva mjese-ca p roc; tala sam da kandic!a ri ko· ji se prjj ave !lll koukurs ne tIebaju uvjere,nje od suda cia se peoriv nj ilt ne vodi krivicni posrupak,osim u slu~aju cia ~ondidat buM p rimli en n3 posao. Medu.Lim, to 7:a iustimcije kao ~ro je Ka·

Zeherovic), Rasid Rozajac Bivsi celnik MediIisa IZ Visoko i ~!Centro~r,a.nsove~1 (Rifer Selimovie i Armin
poslovnice Ejub MuSiobe· govici jalaci prevaIili su vise od 900 Iakovfem ih. Sarno u Raiffeisen banei od 3,2 miliona KM podi· gn uri It kred; ta, as talo je n eplaceno vi~e od 2,4 miliona, dok su celva ri ca oplUzeDih .o~girala hi vic u.

KO Je OleO DO 20.000 .M
Stotine kredita
Zolja), Fan fudin Dervisev i c (Mustafa Dervic, Senad Ali· jagi': i Eldin Rizvanovic), Mirza Babic (Armin Zolja i Nihad Rozajac). Tu su i Salem Vehab (SeD ah icl HadZic i J usufV eltab), N edZad M usi.nb cgIlvic eM i.r· sod Nukit, Mimes Provolit i Dieoan Nukic), DeIvi~ Smajll\gjt (Ram.iz Begie i EDes Bajrovic), Mu.hamed Loncar(MuIid Dugalic i Ermin Hulit),ZulfijaRahoveci (MiraJem Kadric i Muris Krivo,,"pa), Faruk MnsHt (Armin Solak i Mimesa Bro· tlija), Ekrem Omanovi.:' (Ekrem Fisek i Sernsudin Burko), Edhem Alic(Dervis Ha· lilovic i Ermin Pulie), Esref Fejzic (Zakira Krpa i Fat. Krpo) i Samir Oma.oovi.c (Sabaltudin Cehajic Fuad Veliei Adem Kadic). Kred.imo su zaduieni j Salilt Sikira (iirami Behaija Zaherovic, D ~enan N u kie i Admir Cucuk), Nermioa Pusculovit (Enver Limo, Mubamecl Lonear i Nez;r Suss), Tifija Muratovic (Zih ni ja Be~ic i Meli b a Krpo),

Ko su korisnici kredita u aferi "Musinbegovic" (III)

Ramiz Begie (Muamera Sa· rae i Hazim Pasalie, Nermi· na Karie (Senahicl Lemeli, Amero Fazli';: i Eldin Rizva. nov;':), Musrafa Dervi"

POLICAjAC-

ri:r.anoj ~o~lIlj i bez prisustva
polieije? Lijepa rekh.ma za n as

turizam.

DUPU ARSlNI· Kado je si:rotiDja u pi· tan ju, 0 nesreei. i c!rugom odmah se oglase iz san· jevske policiie.

menu teatsr iz".

glec!a ne vali. Hoceli oni i sEeni 0 j irna piatili kaznu?

Na spisku kredi,a ad po 20.000 KM nalaze se i Mustafa Spijodic (!iranri S2.1em Veb,ab i Rjfe~ Selimovi¢), Emina Mu"i]]besovi~ (AI· min Krpo, Meliha Krpo i Medina Musinbegavic); Fe" mh Hindija (Fikrer Kovac i Fa[ima Vrnto),Eldjn Ri~va. oovie (Musrafll Dervi':, Rdad D:!afo j Semsudin Burko), Fehimo Buz.a(Emina Mllsinbegovie i Almin Krpo), Muhdim Balta (Am· ir Ihtijar-evic, Emina lhlijarev;'; i Nermina Karie), Ar· min ZOlja (Mirza Babic i Rasid Ro~ajac),DieDilaAli· jagic(Salko Sudiuka i Denis Hamzi':), Halid Halilovi': (Senad K !']l0, Senad Ali j a· gic, Miro S-moljan i Be.haija

MlisinhegQviC: Usl«lro s~denje (Omer Sikira, Sellm Ju£i(' i
Amer Fazlit), Ekrern Smaj· lovie (Mersudin Karavdic i Esad ALie), Alen Z abirovi ¢ (Sabahudin Cehlljio), Mu110 m ed Ha~an it (Has"n Valjevac, Dervi;; Smojlagit i D1evadAlijagic).

Bez ziranata
Tu su i Fehim (Kenan Fllrie i Vrnbae Elmera

Beci revic), Is m ir Ca baravdie (Ibrahim Hac!ii':), Hik· mCI Smajit (Samra Buza ; Ac!m i rD ik ie), N edZad B. Ita (Senad FejzaS.ic,.sabahudi.n Cehajic, Fuad Datic), Al1lra Balm (Ra5id RoZaj.c), Ad· em Kadie Ua.mio Rizic i Hikmem Bajric), Admir DikiC(Hikmem Bajric i Mi· ralem Kadric), Sofel Hasa. novi': (Mahira Sabanovi': i Hajrija Dugalic) j HoJj! Mujagic(Febim Mujagic iSefik Duljit). laka j e veCina kred ita ad po 20.000 KM, neki su izdali na. man j e iznosc_ Sa po 15.000 KM zacluzeni su lbrahi m Zuk ic (,immi Sev. do Zu.ko i Nezir HiDdija), Enver Muratovic (Mirslem Musinovi(' i Ramiz Mu.raw· vic), Osman Imamovic (Ra· miz Zukic i Dam;r Si· Jajd:1;ic), Ob.rao Muharem (Faruk Dervic i Azil Hu· rem), Re.sid £)oz.i¢ (so zimn[ima ko]i oisu navedeDi) i Salib Kaldzija (iirami Sabi[ Manazie i Mirha Sarac), dolo je Sadin Muftie u~eo kredil' od 10_000 KM (lirant mu je bio opmieni Ahmed Ta· bak). A.Di.

Handldalura za nobelouu nagradU
Ibrisirnovic

teme
SARAJEVO

Dnevnavaz. petak, i
16. Sepl&mbarlm;an 2011.

11

no biti upamcen kao iedan od najvecih pisaca BiH. N aZalost, bosanski "SiDovi partije" nisu imall snage da ruu to za zivora javno priznaju, Pokazala je to i
kaadidarura n Vjecnika" za knjizevriu nagrad u "Me:1iaSelimovie", koia ie dijeljena

ce zasigur-

umjesto Ibrisimovicu doanonimnoj beogradsko] spisateljici za njen prvi roman, tijeg se imena, a i n aziva rom ana) vise malo ko sieca, IstovreIDeDO~,Drustvo pisaca

BiH kaudidiralo je N ed:1:ad. I brisi movie" za Nob. Iovu nagrad u..

Dovoljan je bio onaj stih 0 Bosni koja je c:ilimom zasma pa da se uspostavi taj vjecnicki most izmedu Nedzada i njegovog naroda • Sarajevo ga posebno parnli kao osnivaca .Preporoda" na Dobrin], ko] je radio i u vrijeme rata
u 71. godi ill zi vota iznenada umro istaknuti bh. knji,,evn ik, dop isn i clan Akade-

OSOZ"

Ulisa Ie goroslas
i odgovorni vica prevoden a sun acdk i, rursk i, al bans k i, englesk i, francuski, 'panski, njemacki i itali jansk i j ezik. S koro cii eli Fa d n i vijek Ibrisirnov it je proveo kao profesionalui knjizevnrk. Aktivno je ucestvovao U 0db rani BiH, a Sara; evo ga poseb no pam ri kao osn iva ta ".Prep 0 roda" na Dobrinji, koji ie radio i u vriieme najee'le blokade ovog
grada, ' urednik casopis:a knjizevuost "Zivor', D jela N edzada Ibrisimo-

Jucer lznenada umro bh. knjizevnik Nedzad Ibrisimovic

C _Og ide _1~lela

U Sarajevu ie jucer uiurrc

TODme: UUde DODU1ldeaa DODee

ne .ZBsUliIuemo

" Imao sam privilegiju da devet godin a kada je on bio preclsj edn ik,a [a generalni sekretar D mil tva pisaca BiR, saraduiem s Ne&adom IbriilimoviCem. N jegov 0 dlazak do~i "I; ayam kao Iicni gubitak. N v.lIlos I, kao !;to n ~St" je veliko i znacajno u naSoj zeml]: nismo u staniu da valorizujern 0, taka ni gen i. ialno djelo Nedzada Ibrisimovica nij e valorizevan o, Cak se boiim cia Cese (0 skoro i dogoditi Sumnjam d. Ijude poput Nedzada uopee i zaslurujemo - riiecisu knjiZ('vnika

rnija nauka i urniernosti BiR i ie dan od osn ivaea Bos!I;"cke akadernije nauka i umjernosti (BANU) NedZad Ib risi movie, Vijest 0 njegovo] srnrti porresla ie De samo niegove nai b I ae n ego i broin e pos (0vaoce n jegovog dj eta koj i s u ga pozna val i i kao p rij ateli a i kac knjizevnika

"to

Skromanfivet
1940. godine u Saraievu. Osaovnu skolu zavrsio je u Z,epi, u Sarajevu Srednj u skolu za prirnijeniene umietnosti " Odsjek Ibrisrrnovic ie roden

Filozofski fakulter, Cijeli ra-

vajarstvc,

te

Posliednie godine svog fivo(!! Nedzad Ibrisimovic, Sa su prugorn i dvij e kcer ke, proveo j e u. iednom sel u kod Ilijasa, gdje je i zavrsio pissnie svog posliednjeg romana, Saznaiemo, prdi vIjavao je od skrornne penziie i prcdaje

Brulne urijedne nagrada
• S estoaprilska
nagrada Grada Sara jeva

Zlatka Topcica,

:Hllucanln: Dl1aua sa trebacrueldetl Zbognediada
ivecih pisaca u isroriji bh. E (erSlUre, i ,0 u vetill iIi(eTamih funrova. Ono SIO sada moz~mo nazva ti savr .. eme!lom b h. l!lera tllro!!) nastaloie na remeljima d iela N edlada. Ib ri~Lmov;ca. StmSno sam pO[l"ese!l zbog gubilka prija(elia. To je jed. n od o.nih pisaea koji Ie !lisu ,,"IiI;,. !!i5U kukali, a zoam d.3 je imao mizernu penziju I kojom je pre;i;ivljav.o, Mislim da se ovo dru ~fYO m~ crveba njeti zbog te C.iuje!!ice. ri.. je~i su kn iizevn ika Z iIhada KIjuC'anina.
" Otisao je [edan od na-

• Nagrada Bledskog TV festival" • GodiSn ja nagrada "SvjeIills 0« • Godisn j" nagrada , Veselin Maslda" • N agrada Drustva pisaca B iR • N agrada za najbol] i dramski tckst - Zenica • Nagrada "S kender K ulenovic" • Nagrada BZK "Preporild~ • Nagrada Drustva izd,vata BiR
• Kaimiiina nagrada

jne prijatelie i poznanike, M.uamer Spahic, direkior i urednik IK "Vrijeme" iz Ze-

nice, kaZe da se s Ned~adom knjigu.

cuo prije sedam dana, kada mu je poslao na cilllnje jednu

Danas dianaza. MOmamUracua U UIUraM
n amaza u Begovoj dzarniji u Sarajevu, a bn ce ukopan u harem u F erha di ie u Fatmir AI isp.hi", tLLzlanski pisac i publicis(~., s IbrisimoviCern je telefonom ra2goVaIall prije dva dona, k.da mu ie Nedhd [railio da mu posalje neki raniji Ie-ks I., Kaze da j e u po"1 ie" dnj ih desetak godina imao priliku s njim putova(i po Bosni i uvjerili se koliko ga
Dzenaaa Nedzadu Ibrisimovicu bit ce klanjana dsnas nakon dZilma"

Zmo genijalnosti
- Nedzad je ono zrno geniialnosti kakvo se rijetko

dni vijek, kroz fame naCine djelovanja, Ibri.simovic je posvetio pisaoju, Bio je mednik u lislOvima .,Oslobodenje" i "Nasi dan;", clan Udruz.:nja Likovnih umjemika BiH od 1982., od 1993. do 200 J. bio je preclsjednik Drus!va pisaca BiH. Od 1995 do 1998. bio ie glavni

svojih knjiga. Sve do poslie" dnj eg dana pu!Ovao ie sirom Bnsue i H ercegov j ne odazi· vai uCi se tako pozivima "Preporada", ali i raznim. promocijama kujiga koje su upravo njegovim prisus(vllm dohi· vale na jos vec~m ma~ju. Vijes! 0 smni Ibrisimo .. viea 80kirala je njegove bm-

javlia i u svierskoi knjizevnosri, a kamoli knji"evnosti rna malih ddava kakvll. je nasa. Osim SIO smo bili prijalelji, Ibrisimovic je bio i oajzahvalniji Gila': knjiga, koji je s prvim manicama proiOilanog znao prepllznoti pram knjigu. Vijest 0 njegovojsmrti izuzemo me potresla - ka.2ao nam je hatko Spahic.

14,30 sari, Zaiednicka kornemoracija ANUBiH-a, PEN cen tra i Drus tva p isaca B iH bi t ce odrzana 20. septembra u 12.sari, u arnfireatru ANUBiR"8. je !!amd vlli io. - Dovoljan je bio onai stih 0 Bos!!; koja je ':;limom zastrta pa da Ie uspostavi raj vie~ni~ki most izmedu N"dZllda i !!iegovog narodll. B io je jedan od hraSlova bosnia~og idem:i(ela i ponosa - navodi AJispahic. Aim,,.,. HADZI(;

Akademlk Muhamed Filipovi6 zatecen vijes6u

BOgal stuaralaCItI OPUS
• • • • • "Vje~ni.k" "Ugursuz« "Karabeg" !~Braca i veziri~.i "Kniiga Adema KahI· im" na napi.ana N edladom IbrisimoviCem Bosancem"

USUd OdUZima liH na)bOI)e
AbdemikMuhamed FiIipovi c kaZe da je za njega vijesr 0 muti na5eg istakn uwg kn jaevnika Ned;!ada Ibri!imllvic. bil. iwenadna ina neki naC!n ll"llgicna. - JoS iUCer(prekju~r, op. a.) vidio sam ga i nije mi davao nikakve znake da je tako blizu kraj. To je slTa&lnguhi(al: Z" B iH, Za nasu kn jiZevnost, i uo¢e 7.3 naSe bh, druhvo. On je najzna~ajn iji prozlli pisac na ovim pros(orima !!akon Mei\e Selimoviea, i oovjek ulpra" mog oclllllia, iasne Iiuelske i moraine profil"cije -istice Filipovic. Kaze da je za njega avo dem. Studiraofilozofiju, a priie toga je zavrnio Likovnu akademiju.. Bio je svescrano natloren: zanimljiv i talenti" ran .iklupmr, a Bog elsa ili(e.ami (alent - kaZe Filipovic. Premo njegovim riiecima, fbri:'limovic je pro" nasao »zlatf!u rudu u nasoj duhovnoj rradiciji". - Najgor" je Cinjellica da smo izgubili jednu veliku licnost koja je jos dugo m ogla Uljeca (i na na~in m isljellja i osjetanja nasib liudi. Kao da neki usud oduzima BiR uviiek n." jbolje Iju tie - ka~e Filipovic. G.M.

FilipOVi(;; SI'raS81l gulJllalr:

• "Woland u Sarajevu" • "EI-Hidrova knjiga" • ,~Zmai od Bos.ne"

posebno ~alQsno zaw "10 ie Ibrisirnovica pozoavao ios iz s mde mski.h dana. - On je bio kod mene stu-

U povodu preseljenja na ahirct jednog ad n"iw"tajnijih bo5njackih k!!jiZevnika i Uleme1jivata EoS!!jaeke akaderniie naw i umjel110sti(BAND), akademika Ned2acla IbriSimoviea, reisu-l,ulema IZ u BiR dr. Mw;mfiI (.eric upufuje sauC":eOCe u svoj e ime i u imeIZBiH porodici rahmeni Ibrisimoviea, njegovoj rodbini i prijalcljirna, Ie cijelom oosnjaokllm Ila" rodu i svim gradan ima BiH. " Upucuj.mo dom U;:vi· 5eoom Gospodaru cia mhmeili Ned2adu oprosti grijehe i podari mu nag):3du za njegov d ugogocIimjihizmet svojoj vjm ido-

OJelanaSihueliMana nas obauezuiD daih Cuuamo

Saucesce reisa Cerica

movini! SveviSojeg Gospodara takoder mlllimo cia pooodici rahmeili IbriSimovi6t podari S3bur. Iako je sum kapija prema kojoj Cernosvi poCi, ona narD je najbolja pouk.! Ona ruun je i. prilika cia zastanemo i prisietimo se kakll Cemo sa so born oa Bol ji svij~! ponijeti jedi no naSa djela, a djela nasih velikana obavczujll nas cia ih brizno clIvamo i pre:oeserno ih nasiro m ladim generacii ama_ J edall 0 d takvib z.asigurno je b io rahmerli akademi k Ib risimovic kaie se u sauce:1iCu reisu-I-ule. me, javila je Mina.

12
SARAJiEVO Zbog niskih placa, starih uniformi i zastarjelih vnzila

OnBlfl1iavaz,pe13k, 16, .!plembar/rujan 2011.

tem e
. .. _ _

P Ii ale- Izlaz n DrOISle
S nama ce lzac: i nase porodice, nagIasio Dozo
niti za pobolisanje uvieta u kojirna radimo. Sve se svelo na laZII8 obeca Ilia resornog rninistra koji se prema llama ponasa kao zl a maceha, 0
osen ju zakona 0 placarna i nakn adama policijskih sluzbenika ministar Budimlic, ocigledrio, ne razmislia, sto de 1.350 polica<100

Saraievski policaici iedini su sluzbenici koji ios nozastariela vozila i imaj u niske i 0 eredovne place. Zbog ovakve si tuaci je pri moran i smo nasa pra va [raZi ti na ulicam a gl avnog grada, To [e 2..;:3, jjDnevui avaz" kazao N edzib £107.0, precis tavnik Sindikata policiie KS. se S ta re U niform e, koris te

mlica ios n ije formiran ani jed in ica ZS podrsku.

Protest upozorenja
• Bi vSa v Iada j e za ow jekupila vozila, a ova niie sposob na cia nabavi opremu i uniforme. 0 ovim i
dinicu ostali m prob lern irna uadlezn i min istar n e :lel i s nana sve nas Q .ci ne pokusa va zasrrasiri i usutkati, sto mu,

lazna obecanja
- Od formirania Kantonalne vlade ni fen ill ga nism 0 dobili za povecanje placa

jaca koji rade u izuzetno ~eSkirn u vi eumana tiera ti da izadu na ul ice Sarajevo istice Dozo, Prema niegovim riieeima,
zbcg nerada minisrra Budi-

rna razgovarati.

Naproriv,

ocigledno, ne polazi za rukom - dodao je £10.00. On je naglasio da su sar-

PDceD straJll1.200 radnliia ZOR
Okupljaniirnaispred sjedis!D.Ministar.;tvlI. unurrasnjih peslova i svih dvanaest policijskih uprava u Zenitcko-dobojskom kantonu poeeo jeStrajk oko 1.200 pclicajaea, namjestenika i dciavnih sluzbenika zaposlenih u MUP-u ZDK. - Vlada nije ispoiltovala zaklju~ke sporazurna od 4. aprila kojirn je zarnrznu tstraik zapoeet 25. marta. Pregovori nisu potrebni, ier nas zahtiev je posrivanie usvoienih zakona i do noseni e kanton alnog zakonas kc jim kasne rnnogo godina, 3 zakonski, vee 14 mjeseci, Ne rrazimo viSe od drugih, ne rrazimo beneficii e, trazlmo samo ono SlQ nam pdp ad. - kai.e Elvedin Mine, predsjednik Sindibra MOP,a ZDK. A. Dz.

PQllca/ci na saraievskim I//icama
ajevski policaici odlucni da iskoriste svoje pravo koje

1/

starlm unlfQrmama
ste i tada ce s nama

im dozvoljava cia svoj rad bez ikakve naiave mogu obusta-

viti na dva sata, - To vrijerne cemo iskor-

organ lzi rat cemo vece p roteD!1-

ulice

istiri za proteste upozorenja, Ako to ae urodi plodom,

izaci i nase po rodice - naglasio ie Doze. A. Na.

Dife.n®
diklofenak

1% gel.

Poput daha
bl'agog vj.elra_

Smieniuie Ii Ulada i Budimira zalo SiD ie oenziOner?1
Parlamenta FBiH Zija[ Music (SDA) postavio je jueer na siednici tog doma pitan]e Vl3di Federaciie d. Ii njen zakljueak od priie tridaaa 0 otkazima svim uposlenima koii suzamrznuli svoje beneficirane penzije mac; isrnjeuu predsiednika Federaeiie Zivka Budimira?! • VIada je, koliko sam
upoznat, odlueila orpustiti Delegat u Dornu naroda

Delegat Zijat Music ceka odgovor

Snaznog djelovanja protiv upalei boll
-R---.m ,.,._ """". __ ,.",.1 ....... t..;alIiIo~
~, '"

sve umirovliene zaposlenike koii su na budzetu FBiH, a zamrzn uLi su svoje penzije, Ko su li ljudi? D. Ii onikoji su. u procesu reforme 3S do 40 godina i VI.d. FBiH im je rapovol] nirn uvjerima? Ako se ova odl uka odnosi na sve, Q n da ce i nas predsje-

(f.fllD:M.KMfit)

dnik

iu pod

da pon

U dila

da odu u p enzi-

iesen za dcset dana, ier ie P()· nzion isan pod povoljnjrn uvietirna - kazao je Music. On j e poseb ao Itpozori 0

Federacije

biti razri-

d. se u ovoi kategoriji ljudi koi i su se zaposlili i stoga zamrznuli svoje penzije, Ug13. vnorn nalaze dobitnici na[v i~ih ra tnih P riznani a.

. a.a.oo....,.. _..,...,

IgboaYI k.................

JUPle trail rJBillnJB za'KrluaJu'
Adnan]upi6(SBB BiH) zatral1io je jucer hi tan oclgo'VOr od Vlade 0 [Orne ima Ii ikakvog rjcilenja za 1.S 00 ra~ dnika ZJvidovicke "Krivaie", koji su. za danas naja viii pro!eSte, a za posliedni ih pet mieseci pnmili su tek po 300 KM jedJlokrnme pomo6. Ju.pic ie upozorio da ,,[0 113 st" su gladna usta spremna, ne ITeba nikome 0 d nas". ResaID iminislllr Erda! TrhuIj odgovorio je cia ce l1a tIovi rn~un "KIi vaj e iduce sedmice bili prebaceno 400.000 KM za pokremnje proizvodn ie,a 500 rn dnika hi t ce pazvano D3 p osao. D odao je i da Vlada nel!)a nOvca za pomoc: radn kim a~ ali da Ce dio iz spomenu tog i,moss maCi akomalivna biti iBkoris ten U Ie svrhe.
U

z.. ,*",.,'_~~

~Uj~

"""

.

.."..,.-~~. ....

.,...,.,_1 r__ ..... ~ rwblIo
_

,,"~)U

- Njibova penziia ie u visin i od 600 KM i veeill. ih im" po d voje dj ere i od tog iznosa De magu i7.di'oavari svoje porodice. Aka se Vladin zakljutak odnosi II" nj ih, Ollda to zaista rrclla preispita.ti . cijeoi Mu~ic. No, na iu celasnjo j siedoici Doma naroda lIije biJo mi" nima za boracka pimnja Zu· kana Hel=, ni ri mu j e iko od prisu t!lih predstavnib Vlade lnao odgovori[i na ovo, tako cia ce Muilic moran sa~bn da naknadno dob ije traZene lllJarmacije. M.KUKAN

sarajevski kanton

Dn~vni aV3Z, P<llak. 16, .~plembOflrui,n 2011.

GUZ,VE Zbog rekonstrukcije mosta u Bulevaru Mese Selimovita

Grad - J

Zabiljezene velike guzve na alternativnim pravcima • Ulice Dervisa Numica i Put Mladih

ce u MOlagS •
Novi centar u Sarajevu

mu.slimana bile zakrcene • Do sada nije bilo nijedne nezgode na ovim zaobilaznicama

ObleMI'Kuadranl 12' dObiua strolu
N ovosagradeni poslovni obiekt "Kvadrant 12"uStarom Gradu uskoro ce dobiti stru iu, Kako na vode iz Opcine, sv i grad ev in sk i radov i su za vrsen i, a u to k u je procedura ZB. glavni elektroenergetski priklju';ak objekLa na iavnu mrezu, Time ce
U

ta n alazi I ee se hiperm ar ket na 0 ko 500 had ra tn ih m etara ..Na prvom i drugom spratu bir ce poslovni prostori, a
porkrovlju su planirane

proje kt izgradn j e "K vadran ta 12" u porpunosu biti zavrsen. U prizemlju objek-

kancelariie,

N. G.

Ku/aps Ii saubra{;~iuzabili~ie"
Vistafona u ulici Bulevar MeSe Selimovica u vrijerne
spica grad je i jucer zahvatio saobracai ni kolaps. Saobraca j .i z pravca II idie prema gradu potpuno je zatvoren,a al terna ri v ni p ra vci zakrcen i nil iadam a vozi lao Zbog sanacije rnos ta kod nije bilo da su saobracajni-

spec
Za obilieza v an j e ju b ileja U druzenje" Dobra rver" dab i10 j e od Opelne Cen tar 2.000 KM. Novae 6e bi ti iskorlsten za pi san je monografi je 0 rad u U druzen i. u protekli h 20 godina.Bitce snimlien i dokumentarni film. .M. G.

cu koja ide iz grada prema
Hidil pedijelili na dva pra vca da se rasterete alter-

nauvni. Ovako nigdie nisrna prispjeli - kazao nam je Hod:lic. Da bi zaobisli guzve,

mnogi vozaci

S

Dobrinje,

Nervozni vozaci
Ekipa ~Avaza" obisla je to dove .D.' 0 toci, zaob ilazne pravce i Srupsku perlju, T

jucer ie naiveca gu<va zabiljezena u ulici Safer a
Hadfiea, kuda vodi nailaksa zaobilaznica prema gradu. U jutarnjim ivecernjim sarirna eesta ie bila p una a uromobila, zakrcene raskrsnice, na koj im a su p 01ica jci pokusavali odrzavati red u saobracaiu, No, to irn je tesko

Horltlc_ Ova pravca
polazilo nervozni

vozaci kori stili svaku priliku da prerckn u

za rukorn,

ier su

onog ispred sebel N ezadovol] ni vozaci i jucer su govori Ii da se sve moglo jedn osta v ni [e rijesi ti te da ie vrlo upitno to hcce Ii se saobraeaj rnoci cvako od-

Tz Pres-sluzbe KS Saopeeno je da su se Ministars tva sao bracaja KS i fi rma " Hering", izvo <'lac radova, dogovorili da ee
u hrzati{adove da guzve rrai u ilto krace, - Radovi 6. u narednih nekoliko dana bi ri intenzi viran i koll ko god bude mcguce. Prema nasim procienama, 19. septernb ra mozemo ocek ivati da

PriJB rolla

II idze, Hadzic •.. , jucer SU koristili al ternarivni pravac preko Vrac a, No, i ramo ih je zarekao kola psl U lice Dervisa Nurnica i Pur MI.dih muslirnana bile su zakrcene, - Ovo je haosl Kojim god pravcern da krenem, SVe gore od goreg. .P reko Vraca ie jos naibolie, kako je b ilo j u ter na tran zi ru, ni-

Obruiaua se zid u uliciMali braUadZnUH

Opasnost u Starom Gradu

je se mcglo ni napriied ni
nazad, Nadam se da cemo ne ka ko predeve ra Iiovih 15 dan a . i-stakao j e vozac Muhamed Susie.

Jucer bolje
U MUP-u KS rekli su nam da su n aj vece guzve u jutarniim satima i to Sf: ne maze izbieci, ali da ie opca siruaciia jueel bila mnogo

cerno postavljati

zavrsni

sloj asfalta, ta ko da hi se vee surra da n, 20. septembra, sacbraca] rrebao normalno odvijati u svim erakama - Saopcili su iz Pres-sluzb e KS_ viiau 15 dana, koliko je najavljeno da ce rraj oti ob uSta va. - Trebal0 je ra,nijeobavijesd ri v·oz.te da ce saobraeaj oie. bi ri za rvo rena, a nc dan prije ,adava. Nismo sesligli pripremiti ..Osim toga, m islim da bi jedn as ta v-

bolia,
- Micemo tokom svih 15 dana nastaviti rasporedivati policajce du~ svih alternarivnih pravaca da bi se saobracaj odvijao bez inciden"ta. Dosada !lije bilo nijedne nezgode na ovim bilaznicama i nadam se da ce mko i os ra ri - r.,ho !lam je Elvedin MUralspahic, pomocnik ko m and ira Jed;· nieeza saobracaj.

'"0-

Gutve na allernallvnom pavcu preko Vraca

M.GUSIC

U s ~arngradsko j u Iici M.li bra vadzil uk vee d uze vrijeme padaju komadi kamenja s. st.,og zida. Kako su uam kazaJi prol azoici,

posroji opasnos! d. neko bu· de povrijeden, sto potvrduju i mble upozorenja koie je po· Slavila opeinska Civilna zailtila. N.G.

Peti jubilarni polumaramn2011 bitceodrhm u nedjelju povadom Medunarodnog dana b ez au comobil a.

UCeSIUule400 taMmicara iz 20 zemalla
Ulrka je humaniramog karakter.,. a sa v pri Ilo d b i, ¢e donimn Udruzenju "Cenrar za krcativno odrasranje", koje finansira skolovanje djece sirom BiH koja iive u res k im u v je tima. Ocekuj e Se ucesce 400 takm iea.ra iz v iSi;

Peti jubilarni polumaraton 2011

Dijelimo ulaznice 091/310-107

Ollm,DljSIII bazen
Idanas dijcJ.imo ulaztlice Z3 lroSlIiJlO pJiv311je u Olimpijskorn bazenu "Otoka". Prv; Ciralac kofi u iOsali posalje SMS dobir ce jedou ula2olcu. Kliu~na rlje~ je ULAZNLCA, n.kon cega rrebate ulcucati raz!!lak te OB, opel rllZmak Ie ime ipr-ezim e.

od 20 zema.lja. Nagmdni fond za prvih pet u muskoj' i zen sko j ka tegorii i imos i od 50 do 300eura_ E.M.

14

Dnev~1.vaz, pelak. 16. S8ptem~ar/ruian 2011.

sarajevski kanton

Akcija "Ocistimo zernfu za jedan dan"

Na plarou ispred BBI"ja iucer se okupio veliki brei
gradana, ucenika

osnouci iuolonteri
osn ov-

'. r S mece sa H·DDII 1-I
!kola" predsravnika
skolai volonteri, Ova akcija je uiedno nevladinih organirniesnih zajednica i

"Rad" i "Park" srnece su skupliali ucenici osnovnih pocetak kampanie i "CiSlO i

nih
vlasti, zacija,

komunalnih preduzeca kako bi podrzali akciju ".otistjmo zemlju za iedan dan Cisto iIiiepo". (;iSlilo se na pet lokaciia u 0 pCin ama Novo Sara ievo.Srar] Grad.Ceruar, Novi Grad i Ilidza, Na svako] od ovih lokaci [a zaiedno sa zaposlen icima preduzeca

lijepo", koja ima za cilj da podigne sviiest iavnosti 0 znacaju ocuvania iivome sredine i pravilnog odlaga-

oj a otpa d a. N as" d r,za vacc se
prikljuciri zernliama Evro-

pe ipriprern iti za u cdce u finalnoj akciji "Oci5~imo planetu za [edan dan", koia Ce bi ti odrzana 24, mana narednegodine, E.M.

I

I.

~
nevi

SIiOISlli prlbOr i oprema za 80 dlece
Clanovi Ildruzenja po-

Paketi za ilidtanske dakei studente

rodica !lehida i poginulih boraca Opcine Ilidza u saradnj i s Ildruzenjem "Obrazovanie gradi BiH» osigurali su skolski pribor i

sp 0 rtsk u 0 prem u za 80 d jece !chida i poginulih boraod 10.000 E.M.

Ubrzo ce pofuti rekonstrukciia 2,2 kilomerra tramvaiske pruge od BaliCaclije do Marindvora j skremice na Skenderii i kuda vozi "sestica", Vecie uraden projekt.odabrano tehn ieko IjeSe!!jekoje je savremeno idobro se pokazalo u gradovima regiona, kazoo je kantonalni rninistar saobraeajaHaris Lulie.

1310pa mogli tekll 0. Ovo je ~ehllickj naizah tjevn iji dio pruge, jer su na rom diielu ob iesu naibl iit pruzi na cijelo] dionici od oko 20 kilome.tara, Z.bOJ~.'~elikog rrcnia ... I) brusa vajj.i\f,PSi!.kDko1nih objeka ta < pni(!te prolaznicima-kazao iel.ulie.

Kako

Ie israkao,

rjeseniem trenie ce bili znatnosrn an) "no, a pruga ce trajati ad 25 do 30 godina Osim
roga.dodaojedacebinmanji rroskovi odrza van j" vozila, •

- Godisn]e smo ~
rnaraka

sro-

tine hiljada

na kr-

Prijeli prolaznicima
Prema n jegovim rije" ima, zbog osreeene pruge gradani se ne VOZe sighAJ & & Mill Iji ma, uenie sleu obickte pored pruge,s rvara se buka ... Kako je sanacija bila najavljena ios prije nekoliko rnjeseci, ministar je rekao da su ~ekaLi rendersku proceduru i nab. vku s ina idrugeopreme, - Osi m toga, vlasti grada Istanbula bil e su obceale da ce nom pruziti finansijsku pomoe, ali to je do sada izos-

sue ce Mostati OMD
U projektu sanacije navedeno j e da Cc radovi koslali oko 6.000.000 KM,
koliko je firma "Teca" ponudila kao kredit s desetogodisnjim rokorn orplate, U budzeru Minis mrs IVa

ca. Srednjoskulcima j studeririrna urucen i su pokln-

sest miliona KM.

ni u vriiednosri

KM.

U okviru akciie=Dani bez au tomob ila" Opeina eel! rar Ce organizirati turnir u rnalorn nogo metu za di e61ke I 0 osnovn ih Skol.a. Kval ifi hcioni d.io rumira po<'inje su-

TUmir u IUdbalUZa dj8CaM8·
rra u 9.30 sa ti na atlerskorn poligonu stadiona "Kosevo", dokce se finalni die odigrati u fu~vI!ak u FIS-u. Za naibolie eki pe ipojed inee osigu:rani su pehari. liM.

Takmlconlo u opcinl Centar

plienie rupa oko "ina koje ne mogu izdrbti ni dvamieseca To nije riclenje':" ~ada zavrsimo ova] preiekr, votnja rramvaiem bit ce sigurnij a. UZ ugradniu kvali retnih "ina i skretn ~ bit Ce dobra izolacija i Qdvoo.vo~e iz ~lijeba,sina, a sve ce hi ti dobro ukloplieno u kolovoz- istakao je Lulie,

Prijevoz eutohuslma
Radovi ce, kako [e planirano, uaiati aai vise pel sedmica, s malim omeran iem Saobracaja, Za to vrijerne rnLIllvaji nece raditi, a bit ee OIg" nizi ran prijevez auto b P; sima. S.MUHIC

saobracaja za 2012. godinu pi anirar ce novae Z3 eventualne dodatne radove,
strucni nadzor te za troskove alternarivnog prijevoza eutcbusima

~vrSena je gr3dnja kute na Brusuljama u kojoj reZivje. ti deve! in~erno raseijenih porodiC4 iz S!arog Grada. Kako navode iz Opeine, u IOku j e van]sko uredmjeobjekrn, a sve insl;a!ac:ijesuv<iprikljurene. - Bi[ Ce ureden parking pros~o.r iJ>pred0 biekta \C asfailimn. prisrup!!a saobraeajni-

nOUi_dOg] za deu_et TeraDiia maticnim ra'SelJenlh: DOl'OdlCa StaDlCBmaU 'M·OIOIJDlCI -, . -. . . . HI- Siovenska banka maticnih stanica "Biobanka"
C4. Rad~ Cc bili okonClini najkasnije do !:raja ovog mje· seca - kaiu ilOpcine. Izgradnju su sa 595.000 KMfinan.irali M ini,rarslvo za raselje!la lica i izbjegLice FBiH, Minis(arstvo rnda, so· cijaine politike, raseljenih osoba i izbjegl iea KS i Opeioa Stari Grad. N.G.

Zavrsena gradnja kuce na Brusuljama

Pohranjivanje maticnih celija i u BiH

potpisala ugovar

0

saradnji sa bh. poliklinikom

Z avrse.oa je sanacija udarnih ropa i O,[etenja U uJicam" Sedrenik mali, krak Va [["leii dijela uIice S"dreJlik u Sra.rom Gradu. Kako su nam rekli u Slu.:tbi za komunalne poslove i investici-

zauriena sanaCl)a unca na sedrenillu

ie, sani ran e ul; ce Os (eeC<:D e su rokom izgmdnje hidrofleks ,,"nice Grdo nj pa su i.h ponovo asfal tiral i. Izvo dae je bilo pred uzece »Rad", a Opein" je izdvojiJo 70.000 KM.. N.G.

Rado ve (;~ zavrSili du kraja mjeseca

Renomirana slovenska banka maticnih s[aniea. "Biohanka" jurer ie potpisala ugovor 0 zasrupanju i sarad.oji s polikJinikom "Moia k1inika". Sada je i !la! azemlj a dobil" us!aoovu koja ee pad· Jemima pruZali mogucnost terapije maticnim s(aniearna U ,vim njenim aplikacijama. • Potpisivanjem o~og ugovora UMoja klinika" je prva zdrll vstvena us ~anova u Sarajevu iBi H koja nud ip riprem u m a[i~ni h sm.oiea iz masnog [kiva,!ito je naikvalitemija pripr~ma maticnih Slanica ko d ad rusl ih - kazao je prim"rij'us dr. Emir TaLi-

Talirevi{;: NajkvalllelnlJa oprema revic, m ed iei nski d irektor "Mojekli.nike". E.M.

panorama

Dmw~i avaz, pelak, j 6. s.ptemilar/rujan 2011.

__________________

15

ZVORNIK Centri za socijalni rad potpisali sporazum

8mJ. sta- za besll cni e staraCllom domu
nacin moglcpopuniti. nji uskro Ce biti ponuden

Beskucnici i skitnice sa podrucia ville opstina podruei a Bi rca " Scm b er ii e koje nernaj u mogucnosti za drugi smiesta] od sada ce biti

Ugovor

0

buducoj sarodna

pri vrernen 0 zb rl n u ti u Domu za stara lica u Kiseljaku kod Z vorn ika.
To j e rezultat III rad Bijeljine, dogovora Ugljevika,

porpisivanje zainteresovaI) im Centrim a, a kako kaze

direktor Zvornickog dorna Vukasm Nikolic to ce podrazurnjevati rezervaciju jetake da se sva nezbrinuta iIi osobe u skirnji ua teriroriji

OrganSlia hranaZa
Veliki interes gradana za kvalitetne proizvode
U organizaciji Asociiacije Organsko u Federaciji BiH i Asociiaciie organskih
proizvodaca, proizvodaca

Salam zdravlja mladih u Travniku

direktora centara za sociialOsmaka.Milica te Zvornika. Dorn ee na ovai nacin prosiri tl svo je usl uge j er ie u niemu irenutno smiesteno sarno 14 starih osoba koje plaoaiu svoi boravak u njemil, pa ima dosta slobodnog m iesta koj e hi se Ill! ova, Dam 111stara IiclI u IGseljaku kad lvamika: N~ V~ lisluge

dncg broia miesta u Domu

preUenCUUbOleSl1
ishrane jer veliki kod mladih nekvaiitetnu Organsko vezani ishranu,

Birc" i Sernberije u bilo koje doba rnog u bi ti sm iellrena u ovu U Sla __ novu, Beskucnici ce biti fizicki dovoi eni od sadasn iih SlanaDoma koji boravak placaiu vi'eod600 rnarak_3 i~
F"

ill bolesti i promociia zdrave Ijenja koja se danas javljaiu
broj obcsu uz

liekovitog bilia i iagodicas109 voca u Travniku je cdrzan 4.. Sajam zdravlja mlad ih. Svo]e proi avoc e predstav ilo je vise od 30 proizvodaca organske hra-

svog dzcpa,

M.MICIC

Predsi edn ik Awe, j ad ie
u BiB Sead Her-

sliedece ilkolske go dine stu dent i u Banioi Luci debit ce cetvni pavi I jon u S tu den rs kom cenrru "Nikola Tesla",cij'a ee izgradni a k05 tali 10 mitiona mara ka. Ministar prcsvjete

nOUiObl8Mai uri)8dan 10mil-ona KM
Do pocetka rure RS Anton Kasipovic
najavio je da ce pavilion, osi m s m jesta j Dog kapaci tel" cd 850.lez"jeva,im"li ipopratne sadriaje na povrsini

Gradnja studentskog paviliona u Banjoj Luci
ran istudentsko pozorisre. Novi objekat predvida
tri bloka sa jednokrevetnirn

ceg istaknuo ie kako organska proizviodn [a , pored svoiih pozi ti vni b strana za zdravlie covi eta, p ril ika za a, iguranje egzisrencije iotvarsnje Broini Travnicani koii sui uce pas ieti Ii sai am u sred iSlU gra da mogl i su probs Ii i kupiti organski proizvede110 voce i povrce, ali ., b roin e druge orgaaske proizvode, Ijekovito billie i preparare od ljekovitogbilja. K.K.

ne, te udruzen ie obo Iieli h od celiiakije SBK i Centar za
djecu sa posebnim potrebarna "Duga" iz Novog Trav-

novih radnih mj esta.

od oko 20.000 kvadra taih

i kul-

rnetara, a u sklopu kojib ce se nalaziti biblioteka, restc-

kao i so be za osobe sa in v aliditetorn. Neophodnih 10 mitiona KM najvjerovarnrnije ce biri obezbijedeno

,. dvokrevetnim

sobama,

iz kredua, bit Ce pregovara1)0 Sa Evropskorn investicionorn bankorn, dok u re-

so ruo m minis rarstv u is ti~u i mogucnost prirnjene rnodela javncg-privatnog partnerstva.

nib. N a sa, mu S U ueesrvovala i djeca iz Obdaaista Travnik iosnovci iz OS Travnik, Pre ma ri jeci rna idejnog rvorca ovog Sa j rna p ri m, dr, Amire Skaka, cil i Sa] m a
zdravlja rnladihje prevenci-

B.S.

16

Onevni aeaz, petak. 16. s.pt.mllar/ruian 201:1.

bI-Z nI-S
.

.

PRIVREDA Sefkija Botoniic, predsjednik PK ZDK

Megle: Vlasnik prisusl~QvaQQI~aran/U

Meggle oluorio noui cenlar
Objekt vrijedi ova miliana KM
sastavu Zagrebaeke U Posusju j e svecano pusten u rad nov; logistifkc« mljekare

svecanost u Posusju

zaSli iz reaSi-a, al- n -z riz
Rezultati bolji, place slabije ad prosleka u FBiH
kantoaa ave godine

Privreda Ze niCko-dobojskog

irna dvos truko veci ras r nego
FBiH 1I ejelini, II cernu prednjace rudarsrvo, energiia i prerada, ali nivo plada znatno j e slabi j i ad p rosjeka FBiH, ponaivise zbog karaktera industrije i cinjenice da j. ZDK primarno proizvodack ika n Ion. To narn je kazao Selkija B oton j ie, predsjednik Privredne komore (PK) ZDK, nakon je uprava anal izirala poslovanje firmi ovog kantona - Kanto 0 [e zadrzao 1;-

ieste poveeati proizvodne

ka-

distri bu tivni ccntar ko mpanije Meggle,

iznosi dva miliona KM. Novoizgradeni objeki, inace prvi koji j e orvoren u novoj industriiskoi zoni Osrdak, ju-

eii.

vriiednost

jeka i ZlI koje radi oko 3.s00 kooperanara, • NaSa jeielja inastcjanje

pacitete koji se, prema sluzbenim podacima, dnevno krecu oko 100.000 I itara m li-

go; stocno od Posusja, orvorio
je vlasnik kornpaniie Amon Toni Megle(Meggle). Kako je rekla J adranka

na dalj e unapredi vari kvalilew p roizvoda, al i i n ati n poslovan]a, kako bisrno gra-

dil iiiii rili pod uzece na zado-

'to

Penava, direktorica Megglea za BiH, cil] kompanije koja u BiH djeluje joo od 2002. godine kao mljekarski

spec

pogon

u

nib, ali i u svrhu ekonornskog naprerka ciiele regiie poru cila je Pena va, A. K.

volisrvo svih nasih zaposle-

iom razvijenorn speciialno Z" ovai uredaj nudi iedinsrvene funkcije koje predstavljaju spo] nevjerovatnih

Kornpanija LG Electr-onics (LG) predstavir revoIucionarnu tehnologiiu skeniranja na cvogodisnjern IFA sajmu S" svoiim nevjerovarnim LSM·100, kornpjuterskim misern ko] i im a ugradeni skener. S rehnolog iinova-

ce

dersku pozi ciiu u ; zvozu i cini 26,5"2 posto ukupncg izVOZll FBiH, odnosno 17,82 BiB. Pckrivenost uvoza izvozom iznos i 99,9 posto, 58,5 posto - kaze Botonj ic.. U u kupnom b roju zap osdi, a.23 u vanprivredi,
vo zbog toga prosjecna dok je u FBiH 59,3, a u RS

placa IIKantonu II[unu je iz-

Ienih II Kan ron u, 0 d stotin u zaposlenih 77 ih je u privre-

nosila 703,07 KM. - U prvih sesr mieseei 2011. godine dostignut je nivo indusrrijske proizvodnie

cija iposebn ih pogodnos ri Z3. kori snike.

U pranero

o d oko 98 posto u odn osu is ri period 2008., SIO gene-

!I.

toru gradev inarsrva, te ks tilne indusrrije, agroindustrijskarn sektoru i sektoru me' taloprerade, <:iji je plasrnan,

iz krize, pogorovo ne u sek-

fa Ino znaci d a j e prj vreda ZD K izasla iz recesi j e, .1 i ne

odnosno prodaja vezana uz autoindusrriju. U pravilu, firme kojesu izvozno oriienti ran e, odnos no vezane uz

strano ntis te, zna tno se brze
oporavljaju ronjic, • zakljucuje

s.ozosuc

Bo-

Bez uleSCcl Bezjemacal

5,890/0

Flexi Stambeni kredit predstavlja ideolno rjesenje za kupovinu i adaptaciju stana BEZiemacai BEZ ucesca po kamatnoj stopi vee od 5,890/0 (EKS·: 6,17%)1
• Rok otplate do 25 godina
• Srnonjenje rniesecne oboveze nakon

• Dodatni iznos gotovine

odredenog vremeno do 10.000 KM zo koji nije pofrebon

dokoz

0

namjen.i

lta.ifle1san direkl info 033 7S SO 10 _ -fOiffel5ollnbonlt loa

B.AN.K ~su..,.....,.,'

Ra iffei sen,

oglasi

D"evniavaz_'IS,~_21l11

17

DOMA.tl
eRVENI

KRU~KA

DOMAtA

WK

Ie plU] tunjeylfll
~""""'Iuull~

PERUTNI'NA

95&

-15%

SNIZENJE

18,_", __

",".Dnevniavaz

oglasi
tt
lit

Na osnovu clana 8. Zakona 0 rninistarskim, vladinirn i drugim imenovanjirna Federacije Bosne i Hercegovine (S1. novine FBiH br: 34/03), ('lana 157. Zakoria 0 osnovnom i opcem srednjem odgoju i obrazovanju ("SI. glasnik U SK broj: 5/04) te na osnovu clana 112. Pravila JU OS »Sead Cehic~_ u Grahovu i Odluke Skolskog odbora broj: 753/11 od 02..09.2011. godine Skolski odbor na svoioi devetoj redovnoj sjednici raspisuje:

ror
11

unicef
<!_'!k>""" .. ~I'>O<>If'<!_tl_ L~lJon
.,.

"rf)o (:1'>110_:
~

-

ed"qU_II!.ot~f'I ~ ~

C:_~I(.nl

KONKURS/N ATJECAJ
za imenouanje direktora JU
od teliri godine

'UNcrr,......ncII~
, 1'.

~.na

tr.

~

as "Sead Celtic" Grahozo na period

...... ..""",
~

~

....""............1IiI1Q .

·011 If. UNICI:..f

ort~

mtIftI!li:::!f1o"!lQ

u. ,~~

..... ~ Pf"1I+IcIi ~

~ ..., I.".. '\11'1'"

"It'.cbNGAlla.uLtI.canc. OB"P~ ~~II!i'WJ""'_~""~~",~~~~"""",,,. '........ ~ ~oIII9IN ~
~

:~6orI~
liN

OVis p07.iciie direkrora 3) Rukovodi radom skole; b) Zastupa ~kolu i odgovara za zakonitost skcle; c) Stara se 0 ostvarenju Nastavnog plana i program a skole; d) Odlucuje 0 rasporedivaniu radnog osoblia u ~koli i vrsi ocienjivanje niibovog rada, cdlucuje 0 pravima i obavezarna radnika iz radnog odnosa izvjestava Ministarstvo i Pedagoski zavcd; e) Podnosi Skol.skom odboru izvjestaj 0 radu i rezultatima rada; Izvrsava odluke srruenog organa i Skolskog odbora; g.)Odlucuie.o_pravim ..a .i. obaveza. rna. radnik. a iz radnog odnosa, h) Informise Skolski odbor 0 financijskom poslovanju, i) Vdi i druge poslove u skladu sa zakonom i pravilima skcle;

~ ~~mmr.p

2..

.,........-..,
--..
~IID"_

.. ----- ~NGOI.
.................. P'

~,~,,__~~~aI"!IICII~
~SIr.-..n~

-'~a""d~

'~"""rN"""""'eo!~"""~
~ .... ~

~,Ig".~'
c_' __

Ifipi ..

~

~U!'t1M''''~I''~ --_
~~'

~.,~~~,..OIifIIi
1... _: ... Ii4I~~i~'"
............

...

...

.............. ~
iIiI~ ~t.n;IiJ'IIIM'II:II,,,....1IIIIIIt'I..,..,.... ....... ~'~'. ...........

).

'--._ .........
~,~

_.,,__
~~
....

....

~~~

o

~iIIIi"Id~~'ID~~~_
~

.._u"ll.
......

.........
'I~~_~~ ..

~'II!iIIIid.'~

I.

~!WI

".""""""'~,
~_OII:r«~~~~nI ~~,~II!!fId~~
~~1111"1

~

'.........

war"' ...

~k.QII

-.I'll'" ~
....... ~

.... , .............

~~
..."...,'~

~,....".
'.-bCft~

...

~'~~

.,o.~~

~1IiIft~tIOi

..

Imenovanje se vISi na period od 4 (cetiri) godine. Svaki kandidat mora ispunjavati slijedece uvjere: A)OPCE - da je starij i od 18 godina, - da je drzavljanin Bosne i Hercegovine - da niie orpusten iz drzavne sluzbe kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojern nivou u BiR u periodu od tri godine prije dana obavlianja upraznjene poziciie, - da nije pod opruznicorn Medunarodnog suda za fame zlocine (clan IX Ustava BiH), - da nije csudivan za krivicno djelo i za privredni prijes rup nespojiv s cluznoscu u instituciji u kojoj se kandidira, pet godina od -dana pravosnazne presude, iskljucuiuci vrijerne zatvorske kazne - da nije lice kojern [e pravosnaznom presudoru zabranjeno obavljati aktivnosti u nadlezno] instiruciii u koju se kandidira (ne starija ad 6 rnjeseci). - da nije u funkciji u politickoj stranci u smislu clana 5. Zakona 0 ministerskim, vladinim i drugirn irnenovanjima Federaci]e Bosne i Hercegovine, - da niie clan zakonodavne i izvrsne iii sudske vlasti prema cdredbama zakana 0 sukobu in teresa u organima vlasti 1I Federaciji Bosne i Hercegovine ("Slu:i:bene novine Federacije BiH«, br: 70/08.), - da nema privatni i funkcijski interes u instituciji u kojoj se kandidira, B)POSEBNE - da kandidat ima visu ili visoku strucnu spremu, te da ispunjava uvjete za nastavnika odgovarajuce skole, odnosno psihologa iii pedagoga i ima 5 (pet) godiria radnog iskustva u nastavi - sposobnost za savjesno, odlucno i odgovorno rukovodenje upraznjene pozicije - sposobnosr nepristrasnosri dcnosenja odluka Uz prijavu koja treba sadrzavati kracu biografiju adresu ikon rak [ telefcn kandidat treba dostaviti: - uvjerenje da je drzavljanin Bosne i Hercegovine (ne smrije od 6 mjeseci) - izvod iz matiene knjige rodenih - uvjerenje da nije kaz.njavan za pdvredni prijestup (ne slarije od 6 mjeseci, Opcinski sud) - uvjerenje da nije osudivan za krivicno djelo, iskljllCUjuCi vrijeme zatvorske kame (izdalO od nadle2:nog MUP-a) - uvjerenje da nije lice kojem je pravosnaznom presudom zabranjeno obavljanje aktivnosti u nadleZnoj instituciji u kojoj se kandidira (ne starija od 6 mjeseci OpCinski sud) - uvjerenje 0 nekailljavanju (Kantonalni sud) - ovjerenu kopiju diplome 0 zavrsenom obrazovanju - uvjerenje 0 polozenom slrucnom ispi tll. - uvjerenje 0 radnom siazu u nastavi - ovjerenu izjavu kandidata da nije otpuslen iz drzavne sluzbe kao rezultal disciplinske mj.ere na bilo korn nivoll u Bosni i Hercegovini (bilo nanivou drZave iii entiteta) u periodu od tei godine prije dana upraznjene pozicije, da se na njega ne odnosi clan IX. 1. Ustava Bosne i Hercegovine, dane podlijeze odredaba Zakona 0 sukobu interesa u organima vlasti II Federaciji BiH i zakona 0 ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosue i Hercegovine, da nema privami iii financijski imeres u ustanovi u kojoj se kandidira. Konkurs ostaje otvoren 15 dana od dana objavljivanja. N epotpune i neblagovremene prijave. neee se razmatrati. Prijave slali na adresu: JU OS ."Sead Cehic" prijav3 na konkufs Grahovo bb 77235 Mala Kiadusa

.....,......,.~~ifftIiIIM.t
....... IO~ ......

.,~~

IliiiHi'lilrll

It.tI._

ocwr.o, ~'"

""'_"',
~l'II:.illt~

........

11'<. M~~

_ •..m .....~b, ,
'~''''''''_'''',OIII ~J'liOIIIiII~MCf'IoOI~

~
~~

~,~..,~~

..IMd""
lin ~

• .w:J'Itql_',-"_c.: ~11(jir'i,_~~ritM

••

~~p"..o~~~~'''''''''~'''IIIIII!l'Py
~

~
,.11:111' ......... ,~
.......

~~'~~ii"III3~'~-""~IiIIi~ ~~II!!l~~~~~~r~.MIt

...... ~-'___,~
........ ; .........

.M'''~~~''''''''
~~ fIII"aI;II'_""""

iII'd,~

I'\~tIt,

iJ.~,III!IIiJ'IQ_.._~I&CoiII!~ EIIDIt.-ot IlJIr.iII

DPDIlPIIi'P'lj..II"-.t

,-.t1ffi1101 ... ~
.. ~~
I11III'

.....

..-.;~'e.

~

~aIII.._._
~

~.'.~_
~

~f~~~.,.,
.,

~
iii ~ ... y~ ... ~

_alP'llllld ....
~~.II

_"'-, .......
..

.. ~

,..

~

8aI11fi1W11'~ il.NIInOllROC-

.......,I~

~......-.;bIII~iIII';~,IInCI

~_,..,...,._

n__

tQ.,

U"".~~~~"IIii~"~"~"""'"

IZMJE,NE I DOPUN'E. STANO'ARDA . . ..' '. ... - .... . ... ..... - .' ..... -I RACUN'OVO'D,STVO PROIZVO,D'NJE, TRETMA:N '1INT'ERNE.REALIZAC1JE

I:POREZNAPROBlEMATIKA
~ ~
TUlLA SARAJEVO
1".09.2011. 20.09.2011. 21. 09. 20n. 21. 0fJ. 20U. 26.. 0fJ. 20 U. 27.09.201:1. 2I.09.Z011. 29. 0fJ. 20n.

Hottl.TLlZIa Hottl, Horld''11i11'! Hot~1ira HottlunlQ Hottl;Upa HolelP,ut: HotcIP." HottlP",rII

!l MOSlAR !l Z,NICA
!l TIlAVHIK

:> BIHAl :> UVHO

!l SIROIOBRUEG

-~~--..~~~~-~--~~~~-~~~~~~~~-~~.-~-~.~-~~~--~~~--.... DoI_ '........ ' ••• "-III'.Iu.u..... • I

,

OVAJ' SEMINAR se PRIZNAJEKAO 7 BO.DOVA OBAVElNEEOU:KACUE
(UlnOAANIH RAtUNOVGf)A IREVIIORA

crna hronika

Dnevni avaz" psiak,
16. seplembar/rtJiOJ1 2011,

KlEVETA Zdravko Stajnic presavio tabak

dohaziuanju neuinoSli
Ugledni profesor i sportista iz Sarajeva podnio krivicnu prijavu protiv Ajle krasnic koja ga je lazno prijavila za silovanje
IF"IO: GP 81H)

__lr_ an pul u o

ZalraZ8nprilUOr za 14 osumn)iC8nih
nie pri tvora za 14 od 21 uhapsene osobe u akciji pod koie su osurnniiceni zaorgani ziran i krirninal, tim e su drzavi BiB naniieli visemilionsku stem. Kako je na, list vee objavi 0, medu uha psen im a su
tri policijska sluzbenika kodnim nazivorn "Grand" 10 je pri jedlog za odred iva-

llhapseni u a'kciji "Grand"

Svi se terete za krijumcarenje visokoakcizne robe, uglavnom cigareta i kafe
TuZilaslvo BiB dostaviTrebinia i. [osipu [ukicu iz
Pcsusja,

Sv ioniosum n j icen isu za kriiumcarenje visokcakcizne ro be, ugla vnom cigareta i kafe, a kako nezvanieno saznajemo, Kenjic.
kSQ

organizator

grupe oznacen je Dragisa

Zdra vko S'Djnit sa sinDm DenisQm i dr. Ga vr,mkapBlanQvi(;em
Zdravko ni profesor karatea, Stoinic, ugledFakulreta Z3

sport u Saraievu

i rnaistor

rnjesecima

trpi po-

sliedice kojesu narusile niegOY ugled zbog Ia~nih optuzbi -za silovanie koie je protiv niega Tu~ilaslvu Kantona Sarajevo plasirala Aila Krasnic, zaposlenica
suda, koia se predsravila kao zrtva silovan ja,

Osloboden optuzbi
Sroinic koji ie nasu dciavn u najbcljern svjetlu predstavljao lIa cetiIi olimpijade jedaostavno lie moze da nade naein kojim bi ispravio neizmjemu .reru ko-

On je, izmedu cstalog, b ivs u SFRJ preds tav Ijao i na Zimskirn olimpijskim igrama u Saraievu 1984_ u bobu dvosjedu j celverasje. duo U istirn disciplinarna poiavio se i na ZOI·ju u Al· berv il u 1992, kao i u Li lehameru 1994_ gcdine, gdje ie p redvo di 0 rep rezen taci j u BiH,.a bio je iedini clan nase reprezentaci]e ko]i se vrario s Olirnpijade u opkoljeno Sarajevo da bi se boric u ARBiH. Pre m a nj egovim ri ieeima, deset mjeseci cek.ao [e razne rezu Ita te vjeStacen ia cia b idokazao svoju nevinost.

ju mu je nanijela

Krasnic,

- Rezultati DNK tesrova su bili negativni i dokazali
su da nisarn

veze s ti m sl ucaiem _Nako n toga isrraga je obustavljena i ja sam osloboden tih optuzbi. N i dallas nisarn SaZ~ nao koji ie motiv bio d. ja budem optuzen za rako gnusau cin " kazao je Srojnic,

irnao nikakve

S toi n it i niegova pore d ic. svakodnev no se nose s posl icdicama klevete. T a ko je prilikorn vadenia vize za SAD cstao zatecen kada j e sl uzben ik n jihove am basade uk ucao

Posljediceklevete

sam bin podvrgnuz.grcevito dokazu j uti da I!isam kri v, Organizalor grupe odl ucio Sam da moj a advoPrirvor je odreden Dukatica Vasvija Vidovk podsanu Ilicu zvanorn Dule, nese krivicnu prijavu protiv Pred ragu Ilicu zv anc rn SaAile Krasnic zbcg La::1:nog ia, Veljku Ilicu, Gordanu prij avl j ivani a kri v iCl!og dj ela, 5[0 je i uCinjeno, pojasnio je Swjnic nadaiuci se da ce
ona biriprocesuirana,

njegovo ime i na Googleu izasao novinski tekst u kojcrn j e okarakteri zi fan kao si lovarel i. Kas ni ie ie mo rao dokazivari da ie osloboden till optuzbi te da je I.zno prijavljen. - N akon sto sam do b io reo zultate svih restova kciirna

Brojnipretresi
U akcij i "Grand" pretresene su ukupno 23lokaciie na pcdrucju cpcina Bileca, Trebin]e, Foea, Siroki Brijeg, Berkovici i Istocno Sarajevo, au stambenirn i pcslovnim objekrikilograrna eksploziva, re novae za kci i se surnnja da ie zaraden od kriiurncarenja robe, kao i oruzje, mun iciia i cigarer e,
rna koje su koristili osumniiceni nadeno je i eeli ri

Granicne policiie BiH,!e je·
dan policijski sluzbenik Agenciie za istrage i zasritu

BiH (SIP A) i iedan pripadnik Uprave za indirektno oporezivanie BiH (UlO· BiH).

Ad.A.

RaZIOZiza zadrzauanje
viC)lo djdo predvideQa ksz.oa ZRtvOra U trajanj.u. duze od 10 go dina. POStoji opasnoSt da b i born vhm na siobodi osumnjiceni mogli pO!1.0VO poeLni ri kri vic.no djelo i utjecall na svjedoke iii s,uCesnilte i ometa,i mk iSlrnge - kaze se u saopCenju iz Tu1ila! [Va BiH. Akeija ie proveden. po naJogu Tulila!lva BiH i Suda BiH, a izvel i su je pr'i p.d· oiei Grnnii:ne slulbe BiH u sarsdoj; Sa SIPA·om,.Obav. jesta j nO- sigumos nom ageneijom (OSAl, Ie policajcima MUP·a Zapadnohercegovackog kantona, a dom"ce s!Xuk lUre saradi vale su i s policijskim ageneiiama iz CrneGore.. B.S_

Polioiji MUP-. KS jueer je u 10_10 sa!.i dojavljeno da je u zajednickoj ~gradi Moclinske rehnicke skole i Srednje ~ko1e metalskih ~l1nimanj. no M.riudvoru u Sarajevu po stavIiena bo mba. Pol ieija ie u.b rzo i"-'lslana lice m jesta, evak uirala ucen-

dUiie Srednie SIiOle
ikes nasrnve ako IOA5 sui. Ie ilVclila KD Z pregled, na· kon ~eg" se isposmvilo da je dojava bila laZna. Prema ri· jecima u~enika, koji su za to vrij erne biii u d Vor,~[u, ovo je drug" dojava 0 bombi u pos Iiedn jih nekoLiko cia-

Prelfnuta nastaua u
o.. A.J.

lazna d.ojava 0 bambi u Sarajevu

- Odredivan je mjere prl rvora, izrnedu os ralog, pred]ozeao j e zbog OP$· nosti od bijeg. osumnjii!enih, kao j zbog Cinj!)· nice da nekoJjl<o njih po· sjeduje drh.ljanstvo Re· pu blike Hrvalsl<e i Rep u· blike Srbije, Ie iz rnzloga ,to je .za predrnemo kri· Radovanovicu, Ljubiili Sa· mardzicu, Borisi Boliana· v;eu,svi iz BUece. Pri j edl og la pritvo r Sta· vljen je ; Spasoju Mi. lice vi c u iz Stoea, Dragi5; Kenjicu iz Sarajeva, N~· bojsi Brboricu iz Trebinja, Ranku Vukovicu iz Foce, Drdenu Grubisicu .iz Po· susja, Laz"ru Bajevicu iz Bil~e, Dusku. Vujovicu i.z

UCenici u rtvoris/u zrsvrijeme KDZ pregleda

Nuradin Krasnic; (22) i njegov I S·godj~nji pre;>.i· menjak predari su jucer U. nadleznos[ kamonalnog ru;;ioe. zbog su m nie da su

Predloien Priluor OSUmnJiCenimaza ubisluo
prekjueeroko6AO sali u Kolodvorskoj uliei u sarajev. skom naselju Pofalic; dIVen im IeIVama izu d.aral.i do sm rti B" jrama KrasniCi ja (45), radnika KamonaJnog jav'nag komunal.nog predu· lee" uRad". Kako sa.znaiemO iz ruzi las eva, os Urn njicen i su u pri tvoru, " I!a okol uosti

Kantanalna tuzUastvo Sarajevo

Spec
Saraie;:skoj polieiji juter ie dojavljeno d. ie u uli"i Ham dij.e Cemerlica a s.bra ju II u Sataj evu osoba. s ioieijalirna M. E. (60) pokuilaja iz;vriiitj samoubistvo skokom sa zgrade. Kako su nam kazal; iz policije, slucaj je ubrzo riiden," M. E. ie prebac<:na!la Psihijatrijsku kJiniku boln!· ceKoSevo. -

ubistva bit ce s.aslu1.ani da· nas. Po k.renu ta je istraga, • mzilac ce danas odluci ti hoce Ii im odrcdili. jednomjesecni pri<vor, AdA.

OTMICA Razbojnici nisuimali milosti

Predloien prituor Grllu
Ka nto aal no ruzil as rvo Sarajevo dostavilo ie iucer prijedlog Kantonalnorn sudu za odrcdivanie iednomninu Greko Georgiosu K01zafiliosu (40), porvrdila n am ie portp awl T·lIzil as tva 1asmina Omieevic. Protiv turiste iz Greke vodi se istraga za pokusai
jesecnog pritvora drzavlja-

Kantonalno tuzllastvo Sarajevo

Georgiosu Hotzaliliosu
Kotzafilios je u utorak,

ubi srva .sarajev, kog hi rurga Samira Custovica iBakira J elovCica u ugosri tel jskorn obj ekru "Delikaresaa radni a",
na-

kon prepirke, firicki nasrnuo na Custovica koristeci skalpel, Vidjevsi cia je Gustovic bez razloga aapadn u r, u rucu se urn iiesao i J elovCi';' a ubrzo iesrigla ipolicija, A.J.

UIOPIOse OOrde sueDanouu:
Borde Stiepanovic (62) uiopio se prekiucer U Kruseickoi rijeci u Bolianicu kod Doboi a, saopceno je iz Cen Ira
[avne gu

Boljanic kod Doboja

konsta tirao je smrt. Po nalo0 kru znog tuzioca iz Dohoi a, Stiepanovieevo ti ielo
prevezen 0 je na prosek
[U

Niegovo bezivctno riielo mi.stan i. su pw!!asli prek j uoer
ujutro, a ljekar mrreozornik

bezbjednosri

Doboj.

Opce bolnice "Sveti aposto] Luka" u Dobeju, gdje je obavljenaobdukcija,

ru

H_C.

Policaici PS Istocno Sarajevo su u srijedu oko 18 sati uhapsili I. p, i D. C. zbog SU m n je da SU ucestvovali u organizirano] kradi motor" nihvozila.
Pripadnici kriminalis-

UhapSeni ZbOgllradei prepl'OdaJe aulomobila
men uri malolietnik
porodicnom imanju

Akcija policij8 u lstocnorn Saraj8vu

koji ni-

Elvisa Dzanica (40), vlasnika tirrne "Hipomarket", opljackanog i pretucenog razbojnici vozili u gepeku njegovog "audija A6" pa izbacHi na skrovitom mjestu
Surna zvana Dubokovac u Stanic Rijeci u Doboj-Isroku, II blizini rneduenri, retske linije, sve edee je miesto na kcie raznim povcdirna izlazi policija, Tako ie bilo nedavno, kada je u "go If 2~ ko] i j e ukraden u
Gradaccu. njoj zapaljen auromobil

stauleD usmi da uml'8
rona, u tri sa" poslije ponoci ispred ugostiteliskog obiekta "Istanbul" u Devetaku kod Lukavca napala tri mask irana i naoru zana
rnuskarca.oteli da KM mu autornovrijedne

Pr8bileD i S BlaD pa
S rnaji CPOS" 0 gradevi n ski m kolicim a u SLIm po drva, a u Muhamed Dubravac iebio u bl izini u kuci svuga kornsije.
konopca

su dosrupni policiji. Odredeni b ro] vozi la p reproda-

ga oslobc d imo plasticn 010 kozu ru ku i nogu koi e su poplavile. Trazio je vode, Mi smo odmah pozvali pnliciju i Hitnu porno';' nismo mu se smieli priblizavari zbog Iragova, Policajac kojise bio uvukaou

vao je D. C s Pal a, sto ie on i priznao, kao i [0 da je automobile odvozio u garazu na Gorovici, rasklapao ih i prepro davao u di j el ovi m a, pronadeni su odredeni dijelevi aut" te mania kolicina varrenogorufia. Ne~"nicno saznajerno daje Ii jee 0 fiiji Paradi ni, Dragomiru Cicovicu., Mirku C., Stefa!lu D, iPredraguP,
Prerreso m ovog
0 b iek

li~ke poli cii e dosli su do S3.Znanja da se u vezu s izv!'lj. eniern ovih krivicnih diela mcgu dovesti I. P., S. £I_, M. C. i jedan petnaes rogodisnjak. Dvoiica cd niih, L P. i M, C., priznali su da su pro, sle ,edroiee tLkrali "golf2" u is!Qc!)om Sara jevu, a da ,'u U tome Ucestvo vali P. p, i sp 0"

u selu

Jeziv prizor
me culinekoga kakc zapomale. Porn isli s m 0 da se neko od ljudi koji sijeku drva ozliiedio motornom pilorn, pa s m 0 pmrcali Ugledali sm 0 prizor k o] i ni kada necemo zab ora vi ti, Coviek j e b io llCl:Jcetem Sla VlJ" sa v u krvi, Iazbiiene glave na vise m jes la~ s veU II:: 0 m ranom na bUlini iz koje ie curil. krv, svezao rukama un azad Zll noge koie Sl.l bile .avijene prema gla vi. Mol io nas j e da - Oboiica smo u ism vriie-

bil "audi A-6" i sedam hiliastvari, Razbojnici su mu vezali ruke incge i ubacili ga u prtljaznik njegovog au tomobila.
Krenuli su prerna Dobore druge

ta

Up,laseni mjestani
Onosto je u utorak u ovoj ~umi dol!i vic El vis D1anie, 40"gogodi inj'i pod uze tni k i vlasnik firme "HiPOrn3Ikel» iz Dubokog POloh kod Srebr.nika, uzuemirilo. je mjeslaoe. N jega su, prem a izvjd ta' ju MUP-a Tuzlanskog kan-

oslo bodio prereza vs i cakijom konopac, dali smo rnu i vode i hi rno je prevezen u Dam zdravlia Doboi-Istokispricali su narn jucer Srna-

gs je ubrzo

i'u tr3.leCi pogcdno rnjesto da nesre to og D:tan ie" izba. ce,!ito 'u i uradili uiiumi kod S (an it Rij eke, ost"" ivili D:ta oiea svezanog i s res kim slucaino ,es rPronaden jekada ie Refi u ,miu jutro k
tjelesnim ozljedama.

iie iD ubra.vac. Na pronal a7.enju ll"Oj ice svirepih rnzboinika radekan· LOn"ina tu?;itel jiea Alma DZferovic,inspektori MUP,a TK i PU Lukavac re PS Doboi·Islok. H_ {;ALIG

Seona kod Srebrenika

ISla uiMandica

U sarajev"kom nasclju Burrnirsudarilasu se'rri Vozila, od kojih je jedno bilo policijsko. Sudar se naivie" rovamije desio zbog neprilago.dene br,i ne, a lem pri, likorn se prevrnuo kombi u

Pl'eurnUO se IIOmbl

Butmir na llidzi

kojern je lakse povrijeden suvazac, dok u osmlirn automobilim" niko nije povrijeden. Na vozilima je pri~injena veea ma(erijaliu steta, Uvidaj su obavili saraievski policajci, .Ad.A.

Za sada nepozna te oso be opl jackale Sll "iken dicu Zecira Mus Ii!llOvic" iz sre· brenickog naselja Kise!jak koja s nalazi u blizini Soonc ked Srebrenika., Lopovi su ra~aJiJi dvoi'a nlazn a vrara, a POlOrn Sll ukrali sve sto je bilo vrijedno u prostorijama u priz~mlju j !1H spraru vi· kendice.lsiekli su i dio elektwin sta lacion i.h kablova., a

ODllacMana 15
Sve on 0 sto nisu uspjeli 0 d· niieti na vandalski oatin su uoistj]j. Malerijaina .leta, prem. proej en i v Iasn ika, iznos; vise od 4.000 marab,. Ovo je d ruga pIOv.h U ,'IkLmdicu ZeCira M usl imovi ca u po.ljednjih 15 dana, a vrijednoS\ orudenc ro be u dvi je provaloe hade iwosi oko S.OOO mara,kll. O. M. {foro: O. M"iiift}

erna hronika

Dnevni a,az, petak, I 6_ septembarsu jan 201 I _

TeSHDDDUl'lledena dJeUD)CICa
11t1 ....Desetogodisojakioja M. M. tesko je povrijedena Usao ~raeai noi nesreci koia se dogodila u miesru Oskova ked Banovica, saopceno je jz M UP -a Tuzlanskog kan rona, Povriiedenadievoicicaprevezenajena UKCT uzla.gdjeiezadrzana
no lijecenju, Nju je,dok ie isla pjcike, udarioautcrncbil "peugeot 307" koi irn jeupravljao 39-godisnji D. H. iz Banoviea

Uhuaceni u zalijeuaruu marihuane
Na podruciu M. (16), oba jevali marihuanu, rrasnjih poslova viesraeenie, dok ticka 0 b rada, ....

iz Srebrenika,

opcine Srebrenik uhapseni su H. H. (19) i koii SII zateceni doksu zalisaopceno je jucer iz M.iniSlars(Va 1I0U· Tuzlanskog kanrona. Bilike SU poslate 08 ie nad uhapsenirna izvrsena kriminalis-

ZENICA Mjesec ad ubistva rnuza u selu Vrselja

I pored trazenja brace ubijenog da snaha sudenje ceka uz svoju djecu, opuizena prnvela mjesec u pritvoru • Podignuta optuinica ceka na potvrdivanie

euresa izdare U81enana s b

Pripadnici MUP·a Kan· rona Sarajevo uhapsili 3U prekiucer Envera Pa,iea, vo;:aca "golfa 3" koji je ucestvovao u saobracai noj n esreei u ponediel ja k navecer u sarajevskom naselju Ali-

UhaDlen uozae 'gOlla'nUer PaSiC
Suliie

Nakon teskoq udesa u Sarajevu

iz TUlle, dok SU jos eerlri osobe povriiedene. Za

je nakon sudara "golfa" i kornbija zadobivenim povredama pcdlegao Sel mir

pasino Polie, Podsjecamo

da

Pasica se su rnnja d a je skrivio udes ier ie D a ivjerova tnije prcsao k roz crveno svi e tlo urrkuiuci se s drugim automobilom Nakon kriminaIisticke ob rade Pasi" j e, uz sluzbeni izviesta], iucer preda l II nadleznost kantonalnog tuzioca II Sara ievu, A. J-

Pripadni ci Od j el a za isrrage Kantonalnog MUP.a ra'i e s u uz desnu 0 balu rijeke Save, izm edu ho tela "Riviera" u centru grada i stare sl j IIn kate, pronasl! neurvrdenu kolicinu odbacene marin u a 0 e. - Drogu srno p oslal i na

PoliCiJa pronasla odbacenu marihuanu
vie.·

Uz obalu rijeke Save u Orasju

o

drucju drzavne grantee Sa susiednom Republikom Hrportparol [osip Dominko. Ta.B.
vatsko m . kazao je po lici is ki

vi estaeen ie, a paralelao s tim otvorili smo iistragu kcja bi rrebala cdgonetnuti tko [e m ari buan u 0 dbacio u po-

Llesevo kod lIijasa
S privorJenja NBvrese .Dildarevic iz Vrsel ja ko d Zen ice pusteNevresa Dizdarevic (31) proriv podiglo [e opruznicu Dizdarevic, koia je u Kanronal ni sud ZeD ica na potvrdivanje, nako n tega ce b iti 0 dreden i termln za i~jaSnjenje op-

ZD K

selu Vrselje nozem usmrtila

na je nakon 30·dnevnog pritvora, u kojem se nalazila zbog ubistva mui.1, nakon sto nadlezni sud iia Kantonalnog suda u Zenici

upucena

svcga supruga Ahrnedina D izdarevi ca (33).
Ubisrvo se dogcdilo riakon 'to je Ahmedin ualkohctiziranorn stanju rrazi 0 novae od N evrese, a potom je napao u kuhinji, N eposred no na ko 0 ubi stva njegova braca rrazila su od

suds pustanje snahe da se brani sa slobcde kako bi se

mcgla brinuu o niihovci
djeci, Sada pccerak doeekati pustanja ie sigurno da ce sudenja Nevresa na slobodi, uz Zen ice,

niieproduziopritvcr.

ruzenc. Nevresa jc p ri IVO rena
nakon sto je 13. avgusta oko 22 sata u porcdicnoi kuci u

izreeenu mjeru zabrane naA.D.i.

Kako saznaje "Avaz", Kantonalno lU.~'ila~tvo

Duue BOdine zalUora zabrutalno SilouaDiBstal'iC8
osu dio ie na d vi j e godine za t vora Vi ekoslav a Kotarca (41) iz Orguza kod Livna zbng silovania starice u novern b ru p rosie go dine.Prerna inforrnaciji iz ovog suda,

Sramatna presuda u Livnu

Kantonalni

sud u Livnu

sve do iutra nad nemocnorn staricom zvjerski itivljavao. Kazna Kotarcu manja je od naiaize predvidene zakonom za dokazano brutalno

Valrogas~i navrijilme reagirali

silovan]e srarice, izrecena u BiH i Hrvatskoj, Za hi.

presuda ie izrecena bez usmenog 0 b razlo zenia. Kamonalno tuzilasrvo naia vi 10 ie ful bu na avu ne· pr.vosnaZ[lU presudu ier sma tra da je kn-na i~ne· nadu iuee b Iaga. Optuinica n:reti Karar· ca dllje u Poe; sa 12. na 13. novem bar p ro,le godine u Livanjskorn selu Prolog bru· ralno, viseStIuko i na hajoie grub nacinsilovao Anu Yr· selia (73) U oienoi kuei u ko· iu je nas ilno u !ao, 3. zatim se

cavieku koji je vee skoro poJa zivora proveo II zarvorirna vicno dielo si]avanja Kri· vicnim zakonom Federacije BiH predvictena ieoajmanja kazna od tri do 03 ivile 15 go· dina zatvora, Karamc je 14. novembra 2010. godine ubapsen i od lada se 0 IIIazi u p ri rvOIu, a kakoce rnu u iZfeeenu knnu zalVora biti uracunato vrije~ me provede 00 U pri [vO [u, na slobodi b i se mogao oat! za oepunih 15 mjeseci.

oiei jedjnice i~llijasa, Pro· fesional De v"trogasne brio gade Sarajevo, botili su se proti v vatrene stihiie koia je zabvl!rila oko pola hekIa· ra oiskog ras!;nja plt lokali. tetll Jame iznad iliia.kog naselja Lje~evo. Uz pornoe jednog broia mieStaD3 Ljeileva va!roga,selsu us· pie!i sprijeciti "irenie pofara n a visok u borov u ~umu gdje su tokom Tala bi·

Cijelih persari pripad-

sprnecenPDzar sirih razmJera

le borbene lioije i iedan dio iemioirao_ - Tad. bi vierovamobilo ugrolieno i sarno Ljdevo, ali i Vrbovik u ope;!!i Breza. Z bog IOga ce sIi lam Irogas· ci rna koji su, i pored nepris· tupilcno:stl lerena~ br'zo i uspjeSno imerveniral i.• kal:e sumar Saudin Spahic, u tiicm se reionu desio pOl<lr i koii tvrdi da ie uuok naj"jerovamiie paljevina ,rave na obliznjoj nj ivi. S. S.

PRESE
8L 15L 30L 60L

ZA V,O'CE

drvena123,70 KM"-/ drven.a16',65 KM drvenaZ04.85 K~ . drvena 3118,30 KM K L4II ... .

SOL drvena450,10 lOOL drvena485,ZO

motor:.. .... . ..• ... snaga: 12,2 K5 br:z.lne: 4+2 P.C. ALIPA~IN

_o~""TSU"'~'_PI(iCO
_DA~~.I(!; Vail..,. KS

2 /kg
4D
.-

, ..

MOST • aTOKA SREIANA ALEKSltA 20 Tel: 03.3 542 208 OTVOR.ENO RADNIM DANOM I 5UB010M 09-19 NEDJ!EUOM 09-16

~

~

RADNIMDANOM

I SU.BOroM 08-19 N,ED~EUOM

08-1'6

VI 5 PAK. •

c!wfa

olGJUb

IcuhInJ.
liI

Sarlljeuslca corba
'C na ~ojiJc ~lujano. E''U.I,~imo. 111.0 II 'I3I1IJt'hkl ~':Ipi ol.ih dan:r.uF"IVpi post'blllJ' "m""lIlli blllljulutki rm.u ni!t3 m<lnJc na g!~ bu: namimJOC. ISO IJ~dl.i~(o podneb ljc. II'llII'ie iL mirhl i1.110.". r, I ..1'10 I itn.1 tl1'len.1 j \lj~rovnmo,ie milo od ~\"11[",~•. oJl Jeflinlje k\'aliu~niJt jC$ll II lie om od SID...,,;h grndoliJ \rop<: .. lCSko 00 tete kGo II Mkm SamJ' ... BOplo, kVilbtdnO i m\'o . 'U. ",ali u nekoj e\"ItIp\koj mC'ln:lJlOh mmelC Ilko <It' !\JI=MI Ibll so .100 'eum. U Sanjevu 1'IUll ne!reba ~od lOcum. ~ akoQ:leptll\"O. mottLe dobJO rutalll ~ S. S;mrJI!\·o.le JlUITOdtll(I CI Bo-.ansk\ll1Uhinju. 'Ito ne be7l'tl.1logl1, ljudi ~11u S:rrnjt\ll po!>COna IllIdabnuti IO.rub $ hrmla u pllall]U. II j Ilc.kIIlr.o m::uil"lri &. !ill m:rJo Iii duvoljno •.n~_pr;I~O; CUdo. Nt wnanjujufi IjqlCHU. IU1nm'~L i ,ruko§ ost:thh t;.nldo\'lI i re&ija II BosnJ i 1I1:1'!;C!!0, tni. :lr.rJl:'0 jl: io llIko u"ijck bi!o ~ i ndaIlto pO!i4.'boo imlliriWllO kIl4l,·c ~n mij II lliUUlju. (">iHO,'Oda su Sl:gDlopode I h3nume ulrk.\·~le ad tTIIlll;.e. do,l1I:1.h:a,eobF· lie l'upilllij~le ;vojmt uku!llma igo»tim.1!obo'ljc i l'JlJli~ljivijejelo .•lmI!o \' mima 1IInclroliko dda.,1I, a dtt nlsdje invQjih mahala i glM 'lh!>OkiWI rulilJ m.B e. PIma jc jellk,oJoi $\I pl'O>-lft\11~ rnJcvo. lTW.. ~i II S:uuJC\'o. 11 ncprooolJ !olIIlIje:-. oku ~orbu, b ilc bl istu kilo iposjnJu Rim, ~ ne I· idjctl Kolosrum. A,d." '",m ne hi pod,·alih. eve I~. ,\d.i' HIl...uo,·jt ara.Jrn"" ro ron", 50,ob1l: po. rrb no Je JOOII .rlefq!! ml"l" SOg :H ld~ b. m Ue•. 3D g mamlKc, J dI mlItl'lJIUl. 30 ;1: brdml. 'III) g ,po'·rn. (mrk,'c" ]KTiulllIl en'tn·og .ub).,l ~um.IIJl: •• 1$11:011,. S II b'fbIora liDO g IImulIl.Td«r m.cn b.IttI n. kQ(ld~. .. ,'.1'\'10: ro.,n_ u:dllod~!jbjrdtl!Jlopm rfe I mt'W. $"''' d:UPA crIll. tIll. 'Ikon din Dill- dlXl)lIl :br~Jllo Ipl"lIH clea~nlP1tlll.\e.o\o pol om H1il1vrucom .0110111. o<! 1I kullmlu bunlJII. SoD. bLb~r I. olll,'11l dI .lot kulut. d SJI-' ,\~lllI'Ille"'lIl. I ""1I11"J,k •. 1~ dnd.1I ... ~"rb!l kllJl! W ,Ite- oe imljtkub,ll Pril[l!,om I"\I ... ojll. dodd timuo.
MOmlYO ukl:lS3 i Ml!ilLl spl~m.:mJI1Jel.a BosIm_.,lckuhun)c 11posebno ~I'\O

CIAIVI

SARAJEVO

Olamedlc d.o.a.SaraJevo. uVOlnik f distlibulcer vodetrh svJetsltlh kompanl]aiz podrulJa laboratorljske i analitiEke opreme lraii: • yoditelja 'prodaje za program kompanije P·erkinElmer 11lzvr~jte 1j) Uvjetl: - VSS, diplomirani inflnJer kernl]e rada na ra~unaru (MS Office) I spremnost na putav:anja

- od IlenD Ulan):e engleskog jezi!i:;a - odll~no poznavanje -lzrafena - voza~ka dOlVola, 8 kalegorile komunikatlvnost

Kronke biografij.e s konlalet podadma slatl iskljulivo na coman:
hr@dlamedk.bazakljulnospetkom, 30. 09.2011.

Detaljnije Informadle Sf! mogu dobltl na Ie:!.: 033 619 510SVilkim radnlm danom od 15.00 do 16.00 sati.

www.dlamedlc.ba

9
,

25
KM,IIoS

Jun:ece meso 5 kostima
• od :PltdnJtB

7'

--

',. -~u_,, .... Y"l>

2'5

-eijeliluik

Alkoholnl kuhlnjska so

.~
'''..4:"~

ocat

.~

4,95
,.....----....;...__,

teglas poklopcem
• 720 mI

!If!

Sure 60,)
.' sa sla",lnom

)

'8,~

do 33 % Jeftinije!

· kup_~te

Izaberite, izrefl

Srbi postavljali barikade dok su vlasti radile

SrblJa se bunllar Prlillna DreuZlma Jarlnla I BrnlaH
Maze biitiugrozena stabilnost cijelog regiona, kaze Iadlc

24 globus r-------------------------------------------------~
O"",,"i avaz, petak, 16c seplemllarlruj;l" 2011 c

Minis trica za trgovin u i in d ustrii u u VI adi Koscva Mimoza Kusari-Ljilja iziavila ie da ce kosovski carinici i pcgranicna polieija, n aj vjerova tn ij0, da n as preuzeti duznost na prij elazima
[arinje

zernl ie, Ove p ri j daze ie raniie kontrolirao KFOR, a u posl jedn j ib nekol iko dan" na ovim su Iokaciiarna Srbi postavljali barikade. Zbog najave vlasti u
C

; Brnjak

na sjeveru

Pristini. - Ne smiie se ponoviti neovlasteni upad Pristine D 11 sjever Kosova - na vee j e
C

ti [e Vuk Jere mit poslao je pisrn 0 general no m sekretarn UN-a Ban Ki-munu u koj ern je pozvao svietsku Organ izaci iu da pod uzme sve neophodne m jere kako bi se sprijecile iednosrrane akcije Kojima prijete vlasn I!

Jercmicc Kosovska

ministrica

I talijanski prernijer se, sudeci prema iednom snimlienor» razgovoru 0 seksualnim skandalima, izgleda vulgamo izrazioo njema&oj kancelarki Angeli Merkel,."", koju je rekao da je ."masna", pi£e "Bild"c

Miasouiti timoui
sije evropske policije (BULEX) na Kosovu Gzavije de Mam.jak saopcio ie da ee se na prijelazima no s jeveru Kosova naci miesoviti timovi, • Dogovor postignur u
Prisuni predsjednik Srbiie

Ministri finansija EU sastaju se danas i sutra da razmotre shedece korake u cilju stabilizacije
oiacale usljed optirnizma podstak 0 utog urn iru j ucim rijeCima evropskih Iidera da ce se Evrcpa biri u sraniu izboriti sa svojorn duznick(>rn krizom i da Grcka ostaie u
eurozoni. Akcije na svjerskim berlam. jucer su uglavnorn

EuroDsHIIder- umlrlr berm
- U prkos nedavnim glasinama, sve strane su naglasiIe da ce Grcka as ra ti u <on i eura - izjavio je portparol v lade Grcke Ilijas M(>sijal(>s posli j e 2.5 - min u enog telefonskog razgovora izmedu pr-

Prezaduzena Grcka ostale u zoni eura

S druge strane, 'Sef Mi-

diialogu Beograda iPrndne II Briselu 2- septem bra u ,1eZi s carinskim poealom predstavlia vah.l korak naprijed ~ navcdi se u zaje-

dnickom saopceniu EULEX-a i specijalnog predstavnika EU na Kosovu, Kusari-Liilia precizirala ie

Boris Tallie upozorio j. do bi iednostrane akciie Pristin e mogle ozb il j no u grozi ti mir i stabilnost eij elog reg;" ona, Set srbi] a nske dip] 0 rna-

da ce Z' komercijalnu robu Jarinje ostari do daljnjeg

zarvoreno, mada ce na niernu biLi i carinici, ada de priielaz Bmjak biti orvoren Same Z" neakcizn u rob u,

Panevropski indeks FTSEu rofirs t .3 00 u vecan j e Z' 0,8 1'0.5 podstakn u I n ato, dom u uspjeh plana za emi8 ii u euroob vezu ica, p renosi
Reuters,

edsjednika Franeuske Nikole Sarkoziia (Nicolas Sarkozy), niernacke kancelar-

ke An gele Merkel i premii era G reke J orgosa Papan d reus. su ukazale da su uvj ere." e da

Francuska

i Niernacka

Snee
• Najmanje 20 Ijudi poginule je ju~er, a vise od.3S ranieno u napadu bombasa sarnoubice na ukopu pripadnika j ednog tuns kog 1'1 ernena na sjeveroza pad u Paki-

Li deri Grcke, F rancuske iN i emacke razmo tril i suo a relefonskoj konferenciji situsciju u Grckoj i finansijsku k rizu k0 ja pcrresa s vjetska
rrzista,

buducnost

dugom opteu eurozo-

recene Greke ldi

ni, s obzirorn na to da je Ati· na obecala da ce P rovodi li stroge miere stednie neophodne da bi dobila pomoc

Slana, Do napada je do.!lo u oblasti Donji Dir u bJizini afganist.nske granj ce, gd je su taIiban i tokom pro tekl.ih godina izveli viSe samMbilackih napad., prenosi Reulersc

pas

Oitri'Ji bUdZalsll'i pl'Onisi
Evropski parlament i dria ve ~Janke EU postigli
;su kompromis, velan za

EU

poosr:r.avanje bud~etskih propisa, sta se smatla kljucnim z. sprecavanje budu6h duhiii!'kih kriza, saoI' eil i.su izvori iz pa rl amenta. Zemlie s velikim

deficitima ee, prema dogo"oru, momti pololiri novae na blokirane raGune, uz vece auromalske sankcije ho vid kazne .za budlelSke gleSnike Evrope ..K(>rnpro· mis ce bili predsIOvljen na sastanku milli.stara finansija zemalj. EU.

odluena u ispunjavanju svih .voi;h obaveza dogovorenih s m ed" naIO dnim krediIOrirna u za.mje.DI! za kredile Evmpske unije i Meduna,· odnog mOiletarnog fondac Ministri fin~nsija EU saslaju se dan", i sutrs u Vro· cla vu u Poli skoj da razm one sljedei'.e korake u cilju slahi-

Z' spasavanje, Grcka je predocila

da je

bit.i i. ministar Iinansija SAD Timot.i Gajmer (Timothy Gaitn.r)c S ienk U O.asas lanak eVIOpskib min istara finan sija u Vroda.vu baca 8por U njemacko j "lad i u v·ezi 5 lim Ii je bankrol Greke dobar izl az iz dulnicke kr:ize Ie zemlje iJj
nije.

lizacije u eurozoni. Iznenaden ie j e da ce na sarni tu

www.auman.ba

Nekol iko jatih ze!)'llj 0fIesa pogodilo je juter rame dijelove .viie[a - Kubu, h1'3n i Nov i Zelan d, ali hlaVa nile bilo. ZemJ jOlrcs jacine sCSI Sl"p eni prem. Rih terovoj skal i

Tres[ se Kuba, JaDan noul ZeaDd
p(>godio je juil1u Kubu, a do p(>rresa je do~lo i na sjevero· ;'loenaj obali Japana, jaCine 6,2 stepena Rih tera, bo ; na sjevernom 0 toku Novog Zdanda, jaCine sesl s rep en i Rih (erove skal e. A mericb sei;?:moloska sluzba saop6ila je d. je .epicemar POIre"" bio 107 kilometara jugozapadno od Kam p.cueJe, !!lI i uZnoj obali Kub •. U Japanu je epieemar potresa bio na obali lbaraki-

Jaki zemljotresi u svijetu

j., 220 kiJomerara iSlOCIlO od Tbkija, na dub in i od 10 kilo· mectara, a opasnosri ad cunafnlt3. nema. Inaee, ni na Novom Zd.· n du n iie izda LO upozorenje na opan OSI 0 d cun .mi ia.

globus

Dnavni avaz, ,pelak, l' 6. seplembar/ruian 2011 ,

25

Ukratko

TURNEJA Turski premijer kao heroj u zemljama .arapskon prolieca"

noui mandai

... Vij eee sigurnosri UN·. obnovilo je rnasudovima UN-a Serzu
ndar d voi ici tuZibCJ u Bramercu (Serge Brammertz) u Haskom nib u nal 1;1 i Hasanu Bu bakaru Dzalou Il 7-'" Medunarodni krivicni sud za Ruandu .. Nov! mandati Bramerca i Dzalo ua j,ucer S1;l stupili na snagu i traja L CC do

kraia 2014. godine, Prema usvejenim rezoluci-

Erdoa : zrael ne Die radlll Maziell
Tajip Erdoan (Recep Tayyip
Erdogan) posjetio je jucer koliievku ,,arapskog prolieca" Turski prernijer Redzep

iama, rnandati obojice ruzilaca mogu bili prekinu ti ukoli ko bi sudovi zavrsili posao prije kraja

2014. godine,

USDJen TUrsMe
... T urska je u IIi mieseC" zakljudno s j unom, za biljeiila pad stope nezaposlenosti na 9,2 pos to sa 10,5 iz istog kvsrtala Iani, saopcio je zavod za

Islam i demokratija nisu u kontradiktornosti, musliman mote vod'itl drzavu veoma usplesno, istakao je Erdoan
rijom, Erdoan je u Tunisu izi 3 v io da Izrael vise nece moe; radi ri sra hoce u istocnom Medi tera n u j er ce keg rrenutka - porucio je Er-

dean na konfereneiii za smmpu u runiskoi pniestonici, prenosi AFP. On je ponovio zahtiev za izvinjerije Izraela zbog proslogcdisnjih ubistava rurskih drla vIjam na bra du koji je nosio hum a nitarnu porno'; Gazi, oDd nOSi s lzraelom ne mogu se normalizirati ako se

Tunis i upozorio Izrael da m u [e dodijelio status heroja u zeml jam a zah vacen ira revoluciiama naroda.

u lim vcdama u svakorn rr-

Nasa odluka
Poslije boravka p tu, gd j e je docekan u Egise u fo-

enurku bid prisurna rurska ra rna mornarica, - Izrael ne moze radi ti SllI zazeli U istoenom Mediteranu, Oni ce vidieti ta je nasa odluka u OVOmslucaju, N as; ratni brodovi mogu biti ramo sva-

Izraei I!' izvi 0 i zbog napada na flctilu, dok ne isplari cdsretu porodicama ubiienihi dok lie skine blokadu s Gaze - kategoricno je ponevio TUrski premijer,

Velikapopularnosl
On se u Tunisu sastao i s Rasidorn Ranusiiern (Rached Ghannouchi), Mnikom Enahde, um ierene stranke s isla-

mskim korijeriima koja kllZe da inspiraciju vuce iz Erdoanove Partije pravde i razvoja, - Islam i demckrstiia niSU. u kontradikrornosti. Muslim anmoze "0 d iti drzavu veorna usp iesn 0 • istakao je

staustiku

te zemlie, U

is tom periodu broj mladih ijudi bez posh. pan [e

na 18 posro sa 19,1 posto,

Erdoan.
N jego va popu lam os t u svi je tu snazn 0 je porasla nakon pogorsanja odnosa Turske i Izraela,

s

arapskorn

dodaoie zavod, Turska privreda zab iij e:l:ib je izvaaredan oporavak 0'" kon globalne krize, '-IZ rast od 8,9 pos to u 2010. godini, prenosi AFP,

Posjeta Sarkozija i Kamerona

,zrael SlrahU)e Od gnleUa
Najnoviji incidenf izazvali
SlJ

Ambasada evakuirana uoci protesta u Amanu

Pozar na bl'OdU
,.. Dvoie Ijudi poginulo "Nordiis,'(. Zvanicnici
su saopcili ie u pOZa,u koji je izbio na norveskom bro du da [e 106 pu-

zabrinutost u Vasingtonu

Am b asada Izraela iz Aman a
evak ui fa dan rani je D "go sto j e planirano zbog s rraha od nasilnih an tiizrad skih pro· resla POPU[ onih koji su izbiIi u K~ iru p ro~le sedm ice. J edan ZV.D ;cn ik M in is mISrV' "anj skill poslova rekao

lzraels ki prernii er Benj ami n N etanjah u CN etanyah u) i sef diplornatije Avigdor Liberman naredil i su d a se

j e novinarima da j. pi anirani pro res I organ izi ran. pu rem Facebooka i d. je vise ad 3.000 ljudi aajavilo da ce

istoku 1I.!Ha su se posljednjih dana aa udaru demonstranara, sro se dovcdi u veZU S na] novijim izraelsko-ar-

rnika evakuirano s broda na keiem se nalazilo
ukupno 262 ljudi prije nego to je dovezen u

ucestvcvati, Procjena izraelske stran e je da Ce ih b iri nekoliko storina iocekuie se cia ih )0!"dal!ske sigu r'Qosne snage o~eraju prije n.go ,to ,e de· monsu-acije ormu komroli. DiplomalSh predSI.· "uistva IUllela na Bliskom

apskim nesporazumima
(nejpriznavanja

oko

drzave u UN·u, Najnoviji

palesrinske

iugozapadnu Iuku Olesund, oko 375 kilcmetafa s j everozapadn 0 od
Osla, iavio je AP.

s

S8rkOlj; Kameron j OtaJil pos/elm i ran/ene borce

rm)

U naporima da se pomogne HOvim vbsrima u Libi· ji Tripoli je postao cen[ar djplomatskjh aktivnosti, iako se borbe u pojed,inim dijelo· vima ~emlje jos nHS!avIj. j u. S cduicima N.cion.lnog prijeJaz:nog vije& (NTC) jucer su razgov •.raIi francusk i preclsjednik Nikol. Sarkozi (Nicolas Sarkozy) i bri!anski premijer D"jvid Kameron (David Cameron). Dvojicl clrbvnika docekan. su be hemji, iako je sirulcija u Lib ij i ; dal je veom a dellkarna,

PodrsMa nouim ulaslima LibUe

incidenti i2-:lZVaJi U~bril!uS [Ost u V aSing [0 nu, gla vno m savezni.ku vlacle u JerusalemU, PO'to se suahuje da bi se oni mogli prosirirj.

PodriMa SaJialu
opeil" je jucer da pru.Za podrsku ve n ecueb· nskom teroristj pozu.tom pod imenom Karlos Sakal, koj j izdrzava kaznu dol!ivoc!>og za· tvora u Francuskoj. K.dos, ko jem je pravo ime II j ie Ram ire2 San ~ez, sluzi dOZ;VOUlU kaZllu zatvora zbog ubjstva dvojice francnskjh tIlj nih agenma i douii nib 1975. godine, prenosi AP, Kar los je u dob. Hladn.og rala bio poZna r kao glavn i planer born baskih napa da, ubiS La va i uzim an j 3 talae •.

... Vllda Vene.::uele sa-

kako na UII uuasn jem !ako i .na med unJrodno.m plan u. Nova vl.aSl koja jos nije Ilevrs!ila svoje pozicije o~ekuje ad vodeCih Jid.era u svijem, pogO(OVOS"rkozija i Kamerona kao i Turske, d. pomognll Lib;ji kako bi'pr. evazisla egrom.ne fioansijske pro bleme koj i blokiraj u fu Q keion inni e n ave v Il,S[i. U NTC-u k..zu da se ,polO "Odmrzlvaj u" lib ijska see· ds!Va u inozemslvu koja su se .nasla pod b lokadom dok j e MUl1mer Gadafi bio na vlasli

Prije dva dana pra/elf/i adrian; ispred Amliasade SAO

~26 _ ,~ _ ,~_~~~ __ ~"_~_"._D_n_e_vn_,i_a_v_az __

------------------------------------------------------------,()~lils·
Pnlolloljrl.

U ·1l.I.DI1lI~
ubJl'iIJllJmlll

I

J:'II\oItIUo~P.~

11I"_

••

1I1mII \IIjl>lImnIIp;IIm

SEMINAR

J

DRUGI POZIV ZA DODJELU BESPOVRATNtH SREDSTAVA 12 FONDOVAEU
03",i04. 10",2011. MOSTAR
Pr,,,o!6Ia/~

f-'-...........
~"1

"",lft.li\illDl'\Htl.'l1i

II

II D....:1,0 DndI\ G lm:rlped lid ~
M.fabr 101\,.

'Iu" s..,c.o

g

.W ......

I ..

ft

Td bl"'''UM, ~S-\II&:I

J.~'--"'>-,_.
e,M..
'''\.11.1'''''''11'1
I(J\~LltD'I'Iw.... n .. \l'* ..

F~"I).lll>l.ll'9 ." ............

"Ol ..

~ZI

.. tl""~"1IIIl
AJ.g

~ 'Ilk Na<pIIIot

1:,....... _ .....
lamaa F&I-I

..1_.,.. "" ... t""

·1".-..... ,_.,_
~ __
l.'"

\

IIus Jt.l1lV.llJ.l.i~L ..PSIU.l''')'dJllllj
\GT~,RmuldooV....:i.o1 D.ItI- Pq:l.l EletallJl doo

1ll\1

04. i05. 10.2011. SA,R,AJEVO
NIt

~:mI£l!Jn'l.'<ilIOW\IIUW" IDll.

HtIIItMy 1m

:05,.06.10.20.11.

hottl 9I:wloI

BANJA LUKA

.'-_. ~,,,,,,,,,,-,-,,,,,,,
1",,111 \

""".!w...'iIII~j.J

~'I_._.._........
J.r~ .......

"",._""'.
-,1I,\,h'
~I"_

II II II

161U)M IOmU!! I;JlI~1> IIJ,JJ~ 'WIl

,
J

,

INfORMACUEI PRUAVE: il"le'fon: OlJJ72O-S84, faiG: O.s3,l72o-sal r~OI1" '~tl;Oll. nlo. _W.~ In10

no-sao

tll_-.~

.1

F,~... ....... . ··~,
~II'_,....

II II

., III L111
1

n~::'
I

The G'IolHl I Fund
'II~----~

...
_!I ...

0.

).~"~,

.......... ~

~.-g~t

lI!iIIIit.I .. M"""U:_

....,,_
1~,..n.ljtl.MO

...."' .. _~...t.oI1o.<>
t.IIJ

___

.......... ..,..t.-

~,I _T,.....""'~_ ....
~t~~

' .. ""

"""_.
...... ~.

... ~
~

...

- ..... ~,

N~~"'L

""_x .. ~ ...

.....~~

..

1IiM~.~

:;m,IJIICI.i'hI""'.

bhl

~i!I~,p!IIi~

.......

l~,I1:11

.....

ijI!IJntt~
_ _'~

.... "UI

.. 1M~;~'.,,p~itI;hIIia'pI'~I~Uipll

11II"it. ~IIItiU~U. .

...-.unM..-.u.ftL ...,.......... ht-~nItUI"""t!'1I
......

..... 0.... dJ,..u< . "~"'~..rdftlll

_'"

d...... I

..._""""n! ...._ ....._
J.~,,." .....
~OboI"K.u~iI'~LI'~IPO"I~ ~ ~ .. ,~~,N-.v

po ,~

""'.-,._

-"1..0

~~f

~diI!rl,,_,.ifJ"I'tIIIIIt~w,~...,.Ibi!J~ "" ............ _

.....,,'lIII~,_"'~'"
po~: .. ~~

.............. '-

1<91" _

1_111'11...... _ opt!
~~

••

,..,l)tMiU put

n_

1~

ODOO:\I);\1I'l.:.o.II Illno

trnI'J: ~...... '~MiU"'KO!'OSL()\'iI\JE[\11 1

rU'J

iU

~r

1JIft".I • oIjo<IoUo_

"\

.lQ5~,..,,..
,_.

~~!I,irf.iIII!!!:~.ru,.

...

:JI'.., .....

M~,

...............

"'""_ ,~ 1 ......... u_~,,,,,,,,,,,,,,~,,,,,,

1'!"IiIn"~
til Ill. _....

1,I1IIIIQId-dU7u

~ ''''l'_r_:~

.......

v

iII'R.... L.d .........

_,._
iMlri._la,TIIUI

.u .tft'J""
h

71_,-.)0000

.....

.........

lit

~.""'~,~ .... !'..Q:!.IJ.CIOOflaOO"IW"~

III'IriI~

oglasi

Doevni avaz ,...

'IS, _

....

""

21

....,

.... .....
II)

w iii

~ ::)
X

:e w
o

o

:E

Za Frenda salmo naJbo.lje- telefo,nl", bonusll USB modem sa nlzom cljenom neta!
god da lzabere~ izFrend ponude ne mo~e~ pogrijdilil Za lebe su lu Huawel GJSIO. Aleatel 0T20S. Nollie 1616I USB modem Huawei aa mobilnllnlernet, Jo~nlfe-ellene. Ullvajl u bonusu od SOKM.sa poi:elnlh 6 KM na ratunu 144 KM kale motd tro!1tI u slJedeC'lh 11mjesed uz redovne dopune ratuna.

Sta

lelelonl sa super karakterlsUkama:

F'rendovl sma. same utivajl
q,n.
III~

to.wl. l>DVo'to>

no IN ffnI'1 ,,,_ alia .. " 1>t,I'OY

056 \0 1010

I)

-

°Oc

28
pr~vedena je, j~r je prosle godi ~e ,..- nazvala svog momkavise od 65 hil] ada pura. U prosieku ga j e nazvala 178 pu ra dnevno te <lesesada morati succi ti s optuzbama za uhoden]e, Mu,karac (62) je rekao polici]i da ga je Zenaborn bard irala pozi vi m a, porukama i.mailovima Ona tvrdi da su bili u vezi, asvo]a djela ne smar~a pretieranim, Ipak, On negira da su ikad bill zaiedno. Zena ie p u sren a pod u v je torn da m us karca pusti na m iru, ali n ije izdrzala te je nazvala 62'godi!injaka SlImO nekoliko sari kasnije. Zato ie privedena i zadrzana u prirvoru dolo sudiHolandanka [e neodlucestaces njorn, .

16. s,ptembar/rujaJl 2011.

Dnevni a,az, petaK

kl O·Sk

--~~-

.... Jedna

U danu 178 PDZiua

.... Spanska policija saopcila je da je nestali dijarnant, vri,..- iedan I 2.000 eura, pronaden ustomaku muskarca koii je osumnjicen za njegovu kradu, Kradu je prijavio britanski turisra koji iepoliciii ispricao da su mu tasnu sa skupocjeo im kamenom 0 lei a d voi ica li jepo 0 djeven i h mu skaraca prilikorn ulaska u restoran nap laii u I jetoval isru Marbel ja, Policiia ie kasniie zausravila autornobil s cetvoriccrn rnuskaraca s kriminalnim dosieirna Pol icajcima nije promaklo kada je iedan od osurnnjicenih sravio ruku na USIa, Odveden ie u bol!!; cu, gdje [e sn imalo pok azao da m u ie d ijamanrustomaku.

PrOgldaO

doamant

PROCESI Vojnici SADiz Drugog svjetskog rata dolaze u Srbiju
Ju PQSl80lVijelda

du promouira agenCi)U za upoznauanJe
c{)vjek na (II lice iedn e ag~nci je za u poznavasv ij etu postao j e zasti

Najdlakaviji covjek na svijetu

ra sve, od kreme za s k idan je malja do filma "Planera

AmerieBi uete ani suledDee - ·t DrIS_ ovraze m-n·· -I DUlca _al - ,
Srpski liberalni saviet, kao programski nasljednik Srpske liberalne stranke, jedan je ad inieijatora rehabilitaeije Mihailovica
Truman (Harry) izrekao, posmrrno dodieliujuci Legiju casti generalu Mihailovicu: "General Dragoliub Mihailovi'; israkaosekao glavni zapovjedn ik jugoslovenskih oruzanih snaga i. posliie kao m inistar vojni, organiziraj uC'i i vodeci snage otpora
proriv neprijatelja koji je okupirao JUgoslaviju, od dekoji nisu na zeljenom nivou, nesmiiu biti prepreka za saraduju i kontakte dvije zernlje koje veze ratno savezLldruzenje veterans Dru-

Najdlakaviji

mairnuna".

°

nje. [u Zenhuan, kojeg su zvan iCOn Gin isove kn jige ici

rekorda proglasili naidlakavijim eovjekom na planeti, promovira kinesku agenciiu za sk I apan je poznans ta va, Ju (33) iz Hunana postao iezviiezda u Kini i reklami-

" [edino ito mi nedostaie je Iiubav, Irnao Sam dugcgodisn] u dj evoj lou, a IiIII e je ostavila posto se umorila od m og nac ina zi vo ta. Nikada n isarn m is lio da sa m poseb00 pri vlacan, al ilene me opsi edaj u no svakom korak u! Zato Sam cdlueio promovirati agenci j u za u poznavanje- rekao jean,

gog svjetskog rata iz SAD uputi r ce svog prcdsta vaika liracii u generala Draze Mislovenske vojske u oradzbini, zakazano za 27, september. Dolazak precis tavnika am" erickih ratnih veierana 0 a svjedocenj e porvrdio je Srp(SLS) Stiven Kova~,penzioni.an i potpu kovnik arnerieke vojske i sekrerar U druzenja ramih ve,erana SAD, koji je no niihov poziv d0530 uBeograd,
skom lib eralnom savjeru hailovica, kornan dan ta J ugona roeiste u proces
U 7""

n is[YO iz oba svietska ra ta kaze Nedic,

rehabi-

Visoka odlikovanja
On dodaie da ie sluca] Mih ailovica na neki nacin postao in tern acionalan ier ie rijee 0 komandanru JuDraze goslovenske vojske u otadz-

MaCRa iz Kolorada pronadena oa Menhelnu
M"eka koja je prij" pet godina nesraJ a u Ko Iorad u pron"den. je hko IUla Me, nhetnom i uskoro c.: avio" no m bi ti posla ,a vlasn icim a, iziav io je porrparoi druSlVa za zas[jru iivorinja, Radnici u sklonistu za

Nakon pet god.ina

cembra 194 L do decembra
1944, Zahvaljujuci

neus-

~

n apu" rene zivOl.in j e USlanoviii su da macak Vilou (Willow) pripada jednoj porodici u Koloradu zahvaljujuci miloroCipu u VIaru zivo rinje koji s U proCilali S kenerom, Vi]oll p ri P" da poro did Skuirs (Squires) u Kolora· du, od.akle je pobjegao prije pet godina, load. renovi· raiikucu,

Ralno saveznislvo
Aleksa ndar Nedi C, sekrerarSLS-a, kaleda naovaj DJlcjn am.ericki ratrd velera~ ni zel e iskaza Ii ,ohdsmos I s gen~ralom Mihailovicem i

su

Mihailo vic: Rotl§le zakazano za 27, sfplembar amifasistickom borbom sr' pskog nara d.•, N ji.ho,," zelja je, hko je naveo, da ponove Ii jeC'ikoje je predsjednik SAD Hari

rrasi vim naporima n iegovih trupa, mnogi americki avijatiCari bil i su spasen i i sigumo vraCeni na saveznicku stranu. General Mihailovic i njegove.s 0 age, uprkos oedovol jnom snabdijevanju i boreei se po d iZllZelflim teikocam., marerij alno su doprinij eli savezn i"koj vojsci ib iIi ueesnici ·u iZl'ojevanju konacne savezni eke po bjed e," - IstovTemeno, njihova posjela jc i.zn.ak lreJje da se pokaz.. kako trenutni poli" riCk; odnooi o3.!ih dIz3va,

bini, koii je dobio odlikcvan ja Fran cuza i Arnerikanaca Odli kov anj e SAD je jedno od najveeih koje slr.nom driavljaninu mOle dodijeli" Ii njihova v lada i dokaz da je Mihailovic bio na srrani saveznika, To objasnjava velilou zai meres; ranost americke vIade za ova; s 1ucaj " navodi Nedic, Srpski liberaln i savje I, kao program,ki nasljednik Srpske Iibel'Jl ne manke, jedan je od inicijatora rehabi" lille;jeMiha.ilovica.

Bebu ubilalangama i baeila Ie u smece

Strava u Bangkoku

Ketl Pajper zabljesnula na dodjeH TV nagrada

ManaMenMa S8 OPOraUlla Od napada MiSelinOm
Bivsi momak poslao je svog prijatelja da polije KetJkiselinom po lieu
IlUly
Bi ¥sa b ri mnska TV vodilelj;ca j manekenk. Keti Pajper (Katie Piper, 27) zabljes.nul" je o.veeer na dodjdi televirijsk ih nagr.da, tri godi" ne oakan 8m je bivsi momak poslan prijatelja da ju zalije 10 iseli no m i unakazi joj lice. KCli dana.s vodi humanilarou organizaciju dll bi pomogla Ijudima sa slicnim problem irna, a S.D im illlje i inspi I3 ti vni dokumen tarac U kojem je progovorila.o napadu i borbi za norm aJan zi VOl. N ako n bIOjnih operacij a Kel; se polako vrac" svom S!arOm izgledu, a u haljini s olkrivenim ramenomi viso, kim stiklama odllsevi la je b roj ne b ri muske zv ij ezde, - Porpisal" sam ugovor s TVkucom iplaniram pokrenuri vlaslitu liniju kozmcrike za prehi van je oiil jaka " rckJa je neda vno Keli, Onaje u napadu z"dobiJa opekoline lfeceg Slepeu 3, OS ~alaje bez.oeo ih vj ed·a,pola Iijevog uba i veeeg dijela nosa O«i, U5ra, jezik, jednjak,ruke, vrar i prsa su joj, rakoder, bili [e"ko opeeeni, Dvije godiue je oosila plastienu masku do bi povratila .:-nelica, Bivii momak Deni Line (Danny Lynch, 35) silovao je j zlosrnvljao Keti os"m sati, a zatim posho prijalelja da je zalije kiselinom, Poremdeoi Line dobio je dozivolnu kaznu, s lim da mora odld.ti minjmalno 16 godina, Njegov prijalelj Stefun SilvcSlIe (Sylvesrre, 23) l.koller je dobio doiivomi
z.atvOr.

Tije/u "aliena n~ aBrodromu

'b;HoOI

NEWS

CisraCic:eaerodroma ~Suvarnabh u m i" u Bangkoku pronaMe su u sm etu novo" rodenci! .zada.v jeno rangaI !II a, Tijelo djevojCice bilo jeu bijeloj plaslicnoj vre6ci prekrivenoj majicom, navodn.o s posteljicom joS Vezanom za

pu pak i,""gam a 0100 vrata, Drug.i tragov i nasil ian. bebinom ~ijelu nisu nade.!!i,. a policija pretpostavlja da je rod.eoa i ubijeoa dva do rri saw pri je no sto so je proo,,!ili. Polici ja je saopCila da oeckuje da ce illl snimC'!. u.adzoroe bmere pomoCi d. nadu.majku,

Pajper: VDdii humanitarnu org8fliz:;cijlJ

Doevni avaz ,...

'IS, _

....

""

29

".~'.\\\ ~-~.i

-

-

30

P!1ik

16..~j'ftJjIn

21111

Dm:vn1 aVaz

32

P!1ik

16..~j'ftJjIn

21111

Dm:vn1

aVaz

'rINtIl"" ... " ...........
WlIlIIllIJI 1m ..

10:1.~

UIII'II:'"

'" - altU III AlIU DI IU.tuII:IIII m

IU m UI·IW.'ta1 m m NI -CICWI.. t UUIII.I:t - 1m suun. Itt '~.1 1M -IIU' r.I Ul JIII"- Rae. WI nun m m (If -brUW III Ulln IUIIIlI CIJII.m ala.. -~1Il'" r.DI .lU.IIJ III mUlIOQ ,,*ut"'IIlM210 ..

III

kultura

Dna""i a,az, petak,
1'6. septembar/rujan 201 I .

33

CETVRTI. DAN Snimanje filma "Venuto al mondo" u Sarajevu

Has
I-u

Najlonske kese na prozoru Medrese glurnce "stitile" od novinara • Ekipa iz Saraieva uskoro ide na Korculu, a vraca S8 26. oktobra

U Pen

u-c ~ZlaUI

1 p-

lveta Radicova i Igor t.ukslc specijalni gosti
sacu va ti od zabora va 20 11~ bi c ce 0 drzana u N arodnom pozoristu u utorak, 20. seprernbra, u l 9.30 sari, U okviru cell rralnog di j ela prograrna bit Co dodijeljena nagraKulturna manifestacija "Sarajevo kojeg vise nema vacke i Crne Gore, I Vela Radicova i Igor Lu k, it, nom inirani u kategoriii za medu narcd 11 1 dopri nOI razvo] u k ul rure i k ul turne bas tine

Haorada 'ISa-beo IShaMOUiC'u sedam HalegOrila

Kulturna manifestacija u Sarajevu

Predsjednici vlada Slo-

da "Isa-beg Ishakovic" u se-

dam karegorija Ova nagrada je najznaca] nije gradansko priznan je nev ladinog sek tora koi e se dodiel j ui e u Sarai evu cd 2007. godine,

gr. da Saraieva, bit ce specij alni gas ti man ires taci j e, Posebno in teresiran ie iskazano je Z" kategoriju sevdah, a za
koiu su nominirani Vania Muhovic, Damir Imarnovic, Mustafa Sanric, Armin Muzaferi]a iAl'Dino.

Ad.K

Haskovi(;: Uljelovio lik Gojka
Cetvni dan snimania 61· rna "Venuto al rnondo" italiianskog redi lei j a Serda Kasteli ta (S ergio Castell irro) pcceo je u ranirn iurarniim sa rima u sara ievsk oj Med resi. Kao ,to je i bile za ocekire prek ri Ii najlo nski m kesarna. G la v n u gl umicu Penelopu Kru~(Cruz},kojaigra lik Geme, nismo uspjeli vidjeti, jer ic opel usla i napusrila zgradu sp oredn im u lazima, Do iza 14 sari sn imale su se scene daleko od o~iju [avnosri, kada je Iijepa Spankinja

"Dani malih stvari Trebinje .2011"
napravi Ia pa u ZU za ru cak. Radn j a film a se, inace, odviia u dva vrernenska razdoblja - proslosri i sadasnjosri, 0 vi h dana u Sarajevu snimaiu se scene sadasnjeg vrern em, kada Ge m a do laz i P jetru (Pi elm) po k "ie rnjesto u ko jern [e roden i poginuo njegov otac, ciju ulogu tu rnaci am ericki g Iurnac Em.il Hirl (Hirsc h).
u glavni grad BiH da sinu

Honorar

50 Hm

vati, mediiima je prisrup bio a organizatori su iii li do re granice da su prozozabranjen,

Dnevn i h on orar statista u filmu "Venuto 31

'Grela. slranica 89' na)bOI)a predSlaUa

rajevu je boravila Margare r Macanri n i, sup ruga
Serda cijem Kastel j to, prerna rornanu Sf: i snima

Prije

Haslelitoua SUprUga na rueMu s DiuJallom
dva dana u Sa-

mondo" iznosi 50 KM. Kal':u narn, mada to nije mnogo, svakako su nezaposleni pa je"bolj'e zaradi ti i~ta nego nista".

Nagrade su simbolicne, ali ne dolazi se sarno radi naeraoa.kaze Milosevic

Ona ic bila na veceri s [ovanorn Divjakom, a po10m ie napusrila glavni
grad BiH.

film.

J ucer j e u jedn o] cd scena Goiko, kojeg glumi Adnan Haskov i izi avio I j uba v Gemi. U scenama koje s u se do

c,

sada snimale

njih dvoje su

se vracaiu 26. oktobra, gdje ce se snirna ti drugi di 0 fil rna koji ce prikazi va ti scene iz proslosRim, U Sarajevo ti - Sarajevo. u vrijerne Zimskih olirnpijskih igara i ratni period.

N akon Sarajeva ekipa filrna odlazi Da Kor~ ulu [C U

bili 1"0'0 prijarelji,

M. CUSTOVIC

Od umletnosti se ne ZiUi, zaumletnost se fiUil
Na ovogodisnjem simpozi iu kamen a u Os rro!ku, snuam gradu pored rijeke
Un e, uce, t vovao je i kipar Edin Lepir, Predstavio se slihziranom figurom Iika zene II hal j ini pod nazivo m "Kamena ruga". - Djelo n osi tuZao n "zi v bal iz r.azloga :l 10 j e nastal 0 u. leSkim !11omenrima kada je Umjemicka galerija BiH zalvorena. lbog (og Sizifo· vog posla koj im se ba vim, rVldim da se ad umjelnosri ne zi vi, zap ra vo, z" umjetno·

Edin Lepir na simpozlju kamena u Ostroscu

'OrHeslar'
Dokumentarni film "Orkestar" reditelia Pjera Zalite 0 sa raj evsko j gru pi i~PIa v i or kes (a r" doziv] e I ce oVO j u rnedi isku prerpremijeru u Ro· vi n j'u rok om ~ervrtog
Weekend Media Fesli· val" koj i se odn.v. ad 2.2, do 25 ..septembr •. '·OrkcsI3.r·· je dobio nagr"du 7..8 najbolji film 1 eel.iju na nedavno ode· zanom 2. Slarigrad Pe· k!enica Film Feslivalu. Uz redilclja, koau cor fiI· ma jc Salia Losie, koji ee takoder prisustvovati D relprem ijeri u Rov i· nju. Ad.K.

Media Festival

U ROUiDiU

Delali 11pob/edni;;ke predslave Proglaseniern za najbolju predstave "Greta, stranica 89" Luca Hi b nera, u izvoden j u Srpsko g narc d nog pozorista Nov i Sad, preksinoe je spusle:n" zavjesa 6. i!!terdisciplinarnog fesm "Da· lli malih slvari Trcbinic 201!", Drugu nagrad u osvojib ie prcdslava "Kamclljeu njego·

srsezivi- kate Lepir.
Kalonii" ima internacionallli peea r, 0 dna va sc 0 d 1973.godine, a njom IU pm.la mnoga poznata ki· parska imen. dom.eih i stran ih n m j etn i ka .. Lepir je rrenurno na rna· gi 1tarskom slUdi jn na Aka. demi ji likov nib um jemosti u S.rajevu - Odsjek za kipar· sIVo. Dobitnik je pet nagrada, a uspje~llo se pred slavio u aJeji velika"" u imrom gradu Ostmku osravljaju6 oyo remek-dj •.lo. M.en.

Zatvaraiuci 6. inrerdisciplinarn i fes Iiva I "Dani rnalih stvari Trebinie 2011", gl u mac j pozoris n ired j te 1j lei jko M jlosevic rekao j e da sus ve predsrovc visoko 0 ci· jenjem' od rrebinj'ke publ i· ke, §to govori d a je bi! a zado·
voljn" i ovogodisnjim programom. • N agrade su sim b 01 iene, al i pos toj e fes ri vali n a koj e se dolazi nesamo radi nagrada. T rebin j e je 0 tvoreoo, sa· raduje i Iadi s brojnim pozo' ris.tim. i nadam se da cemo i s I jedece god i.ne gledati k va· lileme predsrave .. rckao, je MiloSevic.

vim

di.epovima)'

Meri

Dwuns Oou.nse), koju su iz· vel; Clan ov i N"rodnog pozorism Republike S",ske Banja Lu kll, dok je [[~~plasirana precis ta va ~Z ivol u resrnm ci· pc.lama·' D~ana Kovaceviea u izvodellju Gradskog pOZoIism Valjevo i Malescene.

P.MUGOVlC

~34~.~~,~~~~~~~"~~~".~D~n~e_vn~,i~a~v~az~

----------------------------------------------------------'()~lils·

z
'n'll" I'll

o
,.,.....,-",,,, ..,,"'"
R-....u "P«"'"

"""""",*"",.,.-.,,,

I' 0,11 \' 1IiIIa> .... ~'''Jlf'IIO<'

t"~n

u"""""" ~'"
1"

••... 0 ...

o!J..t ... ni•• ...., .....

"~....jAVN,[ rlll'~
I

...... _'IP<\P<~~I..o"

.. ,.,,i>'TiIrn<1~ ~ ........ I .s...u.Il' J'<CII'bnlo

POZI'"
... ~ .....

~ __ Lnlp;:nk rnln ...r.;a'~
1:1' iI ..

fi'OO~~~

1.f'IT'1 .. r,.rdiigT1l
04"t"'I'1\ ••

7","""Od_,,

N.rnW~nv".1:

illld~"._nJ.i'lild,lJ'li:ll ~,,,, .... I'U.I"J,IJJ,I! 'I' ~KJI.o.

~

~,L».o,.,..,.
,R<>\ .. dOol ..

J.. ,l"',;, .~,,ol«1k I '[M!!!d>ooi <k1!w Ih t. ~'''':OO D ,._ 'n:lt.. '[IOIIIkbe IJdu ._}"'., ".);:"~,,,<k4."""'n_"

n.i..1I"

I~J;I."'~oa.:.

""""I
r'1Jt 11w:..tY~""'''1

do.
II

........
iIfj;u .. R.,t.~

"'"'

I,ll')
.. ~~

II'" ,m d"""'J""l" [lDIllIIh,.. 1 IU !UJI, p><hno. "" 11.'.' "'" t l~lolo J<........... "' • .,..... "0:11.. ",, .~< ..... ol.a~r.4. ...... ~ 1 • ..."..,~na>t"<>fI.1Ia
I,;

,j.onJ.o _""'.

pun...!.>.

,1.:1

"'

"""',..,..,

!I.

KriI.nl .. ,dodj_ "'., ....
..

.IQCdo;x,h """"1,,,,1"
'j<f' ~"",,,,iO< ...

t",.",

obl"""" ~

lido. ooporulo ~ 6.T.-.a,d",,_
1'n>u"""le. ",,.Jo,n "",. kltrulnod.. P'II""IIII!I.t'd.MI~oi.t.l ~0"", poILo.~

_<

.. """".
__

10.........,..

~I

'""lpo;n~lJIu}< _"'"

..

I'"""f..--

I~ >!..om ..... ,'" ~I<>.t W.QOI!S.1I'.<'(1

...I:.clJ.,
_..,.."."" I\IP""'~ ' ...... .Ltd) ..

...

'. P''"''''-io< ....."d.
'< ". .....II, 1-",... ! ~ ........ co

.....""""-.~...-,,""~""""""."''''''''''''.
'~'O
IU

"",.n"""".,
r"""_J< n.>Wo

Pf<'PWIO _"""'" IIoIL

s.u..,... """"'D ~.•
...... """ I....

,jK>IlOOt • "",pMI6._
~,om I bn>j

"".odo po
III litno

.... aolN:'" aho_

"'--Ia1~ -.
I'i~
)<

0111.

""'J' "''''''~, ... &OI_joopond. l ~pm:I

-.,.1"...

""~

",.:1.• ,....." ,,,.,n:.kooa .........

L.7.<rI< _I,

u~

r~

.. ~
"",,00I.I ....

""""""'I" ,"' ,

~", ... ,,,, ... bIM.orm" .... colcoo dol I' 01;._ ponu.b _" "" ... m......o.bl!<.'~

,[0111>""

.1<WdmII.""

r......,.,,,, 'lklll'<ltb!
.... ~ '" &.l... __ ~

Smr<>o.

,,1.l.:oI.QJ<

., p"_" '" !ail",),

t'.O<I.:I., ~'t< t>oUObllll,.."" 1.........1,~aoI Ibn> dWlkop
boro,d.f ..

Q

"",,1_

o:".l ... ,"""" n:lJpinol""JOt

btq,,..' ......,,.,

1

OJJ' 121· .It.I. S.:J...... nJ<>lIllllo.d. ~

\.

..

'WI"

.u

~!"I

P'I' " ..nw n..1.1 L~
I"

I~

W..altI.I

I'
~nQIiiII......,~Y.IiOI'It"~~,.,~"~M:NQ .... IDUJ 1'0 ~I'U

lJiU'(n~t,un

OI'!I

i.P

.It III~n

..

P"ff _ PnI:a

iIi

po .Pau~1Io

("'.~Jt

f

At'

on~

on ....... ~ji!1ftdI10r-

~U'

I.. ;.;L., t 1..

"'"T~~"~"""
;1VfIOJICD1~ct 'tIJiN "~ __

Nao..

................. .,.1.-.. ..". ... __ ........,.rr- ........ 1M'II~ ...... ".._~ -"!11111......
Wf~,_JIII~rttI

I(

--,
r
~
,ttt--.-I

...,...._ rllIolP'M
'IIt' .... _ IIIiiII ... ~'IiII ...

..
_.._-. ,._.,

~'11'11111

""'-"_1 ....
~_ ~

...-~.....__..,

....... "'.

..._ '_"_'"
................

.II:II(wI ~

~

__
..... IHiII •

...

_.~,~;,io~.__..,.. ,~j'"' ~ ,'_....,.411111 ~
...-I~ ~

....r-""I111......._. ........... ""-"'"
__ • '• ...,_..........
.. ~ .... I~,..L.

~

... ____

l1li ~

...-u"" ..II'i'MIt8~

.............

.........

~

............

.............
......

~
!..........

__. TJ.~j

~_..

1411' .... ~

=

~(

...... oioI

.....

u .. ~ JO'II

... ·,...,........_. ...
........

ttd'_
.. ~._.:IIIII

""'""" ~""'Ht ......

..........~IIIIIiaIII~.____
BOSNAIHERCEGO~NA FEDE RACIJA BOSN E I H ERCEGOVINE KANTON SARAJEVO ope INSK I 8 UO U SARAJEVU BROJ: 6501121007071 Sarnjevo. 24. 12. 2010. godlne

... '~_

........ -_._"

........

09, 08.2007.

godine Ima srnatran tuibom.

u ",".~p~
II _

liIilYlEII~'

tmovl .. "'''t'otwl'llk. ,&'4. fItoognd 1>0 .. __ .," •• ""II"MI N .,._

iN"" Y,Of'""'g4iecl' ,i, .. ...,. Y .... v_y '" 1M 5'.... d '. d

og;,....b

_, J~.
..... .., ..

!12 till _ N d 22

... .,.__.... t~._ ..
"-<Y ....)0 _
........ ........

I!O'Il'oCojo

8 ...

aq __ "'''''' AQ<I".., 11Jao9no<I or.%!l" ~ .... ._ do",", PGCoIko. ..
,_

""_"" ~" ..,I'ft(Im,~
~1tI, ..

"_

__

_1_
Kt•.Jnjl
1'f:I!'~w

~1!I"r.
_q
"..._,.

,_

iP"'~ ,1IQ.-..nc.I,I..".u Ii'I4I tI~ :1)Odti~ OOku. 0 potr-.lJ"liIr;.JU U OYOiJi ,UiUlit,..I' , •• U.tl'~.'(.Im .. :po-v,.rtoet .,Ii!' :r.D.ylinpaJn.th .. u n~ bid n .. m .... nl ce lIJiI1m.iu ,1)0_:1.1", .. ,H prtI.w :livu!"'" ,lK!ih1lt.l.,.,.n:JL
:~I 1

"..,.,.._,....,.oo,""'iJ<I'_· __
I'D ~
22,

d.
.. '

~_'a
WiJ.~

10 ~,,,,

P<IJ-'"

,,...._nj.o, .. u.o".2Q'~
ot~""
""

...... ~

,--~'----..
kOtI, """"'"
1IO..w", __ -

'I'.,... I

I~O

__

I

""_N d~

8oGg'''' ,_
I>OjflLl' ......
• ,IIO

""""""'1.*"'1 n... ""'*) ._
'1'",," .........

Nakon prnvomocnostl ovog Ijesenja spis ce se dostavltl parnicnorn odjeljenju Opclnskog suda Saralevo na dalji postu~a~ po tulbi, Izvrsenje odredeno rjesenjem broi 065·0·1·07· 002772 od 13. 02. 2008 godine se odgada i nastavlt t e se na kon pravomc en osn odluke parnl tn 09 odjeljenja ovo 9 suda na prljed 109 irnlloca l~rsMja, aka irntilac l;vrsenja us,pije sa tu!hom. ,Pouka 0 pra"nom lijeku: I'ro!iv ovog ~e~ B nla d01volJen a Ie taiba K ante na· Inom su du SarajBva u roku ad Bdana od dana prile· rna., Zalba SB podnasi avom sudu u dovoljna m b roj u prJmjeraka 1a sud I straIlke SUO!JA AIBl<sandar Oespenlr: Oosla.va se sm.tra ob javljen om prolllkom 15 dana ad dana obja"ljivaIlja rokaod

,..,......

IOOO~

_"'

"">11\1 ,~_ D9I<ou g potra!Iv ...... c,,,",,,, '" ~I I o'_"'u "'.... u,ajn.j" ....... "'•• Do "" a!'<'lflLlN""", .. __ "",

......

....,~.....
,,~ ...

(II

p.MJ"'fvl:.\1]u

..,_ ...I.a.oc.-o,a.UDa
I, .. ~~ IIU

~t;;I

N'

~l-t'.t.'ICJ

..."..__"'_..
2012

_

n.. _

~

_.

,.,.,.., " """"

nj""., nr,. 1I_..... __ '0.....,...". _.,........ .._..._a.. '
_ Cf d

....

1 , ._ ...

a..,..~ II.........

Optln$~i $Ud u Sarajevu, 110 su dija Oespen it Ale· ksandar. U 'pravnoj Slvarllra~io~a IZlIr~enja NLB TU· iLANSKA BANKA DO miLA ul. Ma~ala Tila br. 34, protiv i1vr~enika Kekelovic EMrn i1 Smjeva, ul, He· nde~ hr. 17, Obar~anin Indire 11 Sarajeva, ul. Ku· pm! ka br.B, ~ba rcanin M uhameda 11S araj INa, uL Kupr&S~a br.6 rndi ImSflnj., vsp. 5.BBO,00 KM. na osnovu Clana 348 slav 3. Zakona 0 parnicnam po· stupku fBiH, a u veli sa tlanam 21 Zakana a izvr!nam postupku FBiH rndi izwsenja ob javljuje

OGLAS
USVAJA se prigovor ilvrsenika Keketovit Elvira od 22.02.2008 godine pa se ptijedlog la ;.viSenje ad

CIooom

""

,_

oglasi
r.......
....""..,_.......

............. ,...._ '.HoIJ."UJ".I"~
I!!llllll OptiTll:

~f.....,_. _..._

,__

r~~~~~

...........

lI!I!-...v"'Jlrtl

--....... '_ ......
~iIIJ...~

o
I'C' ) ..

•• [1III'

u ~ 1(lCll1 c ... ~mul1l1)
Iwal su I"in

'k<J,k"? . no lU" in~<d

in oJ<n:"!rBn.~J[JI<'>ll ""d

:>:!I6:lni\: Opt; no: 0"0 0\ I.> S!:!mj.. ... ., N. J '10) I'i)llj~

~e'.'Q. !'I~ 0!'1>!IVV

pn.":'s.I':fI1 ,,"btl

el!tna 50. Sln~ I. J-\I mc-jo' 2. I. Q\'lnll Ki!I\IlOl'l.l • raJ~'" ~. o
Illc

e.,pdktle

hie de'cl(lp!l'1:'!'I1711~"~ }I)II h...... n,) 1'r1:" '1(11;" dUI:Mlon onloclIl ~u:suoJnabl", lk,dopmtTIl'! If)('5,

P ZIV
-~
Q ur:>..~ .... l"~h, ...lu""wtl~k~ rJI"'~JU"'" dll; nK~ O! lfl:l S::r.Ip,,' 2,011.

lI:r&ion~l,
M

I,.., Ironmen~
h'!"n~l;Cl<t1

c~let (II:L

) I~ in~lling)OI.I 10 ~lIcnd .'nd ~oIun:~

·.,-un:<:011 Loal

Su ~alrllol[U I

-.:,"','!

~1\iI'

RlI,piwJc >.C l"l£i. £II h">l'''uJ ...;o.daJ'nJ.C' ~I}j=t pjr.'Jju "e-,d-:.dlPke Qp.:ina Nmo • =JC\O _01 L" Koj; « so:oorl.:rli on 100000ijl Vil<;ooo\O@ ~1fl!.ul 14.10. 20 I, 1. gJXImc.
.Ij FIN;,... I;I je .... UI>llil~Jd,Ir.. " .. 1U Ilj<£u: IllI wmu ue.:· ~ u ;1'\{l"k'l1jU :!I.:'\,d;JjIl'lJd, I~ pril>li,jll ml;Id(>J f.>pI!~ijl undicJoonlnu ~Ohcre~"IeLl\at~u pj~-smu. I'mvo klIndldali ~ Imllju djcc>l ~ (!ohi, do 15 llodin.1. /.ail\lo:n::so\,.mi n::Un1oojc d\ ij<: I!C'I dnlml.c od kC!i111 WUlni liri bini \c¢,:, l'nJ;I\';a 1rcbi.1 tb ~;im(' i DlY/ims "!!"",P. [derail I pw.h kumfl'",lrii. ~1! 'mlim "'£ Tbe

(tl

be hdd, in '!~nlcc

o:mh.slan

'I'IIr""""""

·"'.:IIler. "l..ol"ndn:. Uunll'"II'}'rTPmOCIO""'~ JOU. '" , ",·"""I se r 'I DtlI.2ll-1l

11111,«,<11). V""i(c,

hill)

<lr>d, KEC ...,1'0'

(,,"rth it """lion "flh.. u'l! ..lh..-O n:~1~1"'''''

1)11"",,,'r loc~ I !.usllIill3bi,1;1) ,,",,oJ ~[I("'" bring f i II (Of 11lCII1~"mm~nili_ 0111 1 1I"'·C'lTlmmh lmmi.rn ... i."",

," f .,,",,,, ",,1r'.!O"~""O:Im:C IIJlllm ''-IrI"" irLlftln"m I. ,."",_,d I........ mUlli(ipaliln rql,lOOJ1J~ulhorhlCl, unl'<:rSlllC!l. int.:"I1l!lI_IIlIr[tUJ1I,,,-.;om. .mIth.: bu~ilK5.5 tomlll nit).

'll

"r ..,,,'

or u." '"

1<:0

WId

000. eml !;II lin prip'c jo:dJlU 1i.(>ffip<T,Li~iJu .ra :lirnirlu
""n,Ud Fl"gnding mllen.!!!,

p ,la"l!ulc:no I'~",,'

u~noe<flvnlu, ...... b,h ut,',-"""
..... '11.fl• ...., ).1 U .10 II! veee od"'JlI~C"<;C 5_10. i. 6, 10 .2011. g"di~, rcm<'l1O oh:I.Vjdd<'l1L

L::lndidrnlllll.linnlnp

,1>""""""

,0 l:lfnml

'".:1"'1)"""

,i/u."r vremenu

l~Jiln~-d 10 build ~__p:Ic"Y Qnd ,""III .. 1'1<' p-QB"'mm .. ~".; ..... A 'nrid~ .. Ilkctoollkrs., In~hJdIIl.~nau()l!:l)1 Dlllhorilic<;. klal «'!mln",u~c:.s. 'iOt'I'g(I',<1'fI11laI-1I!1 IlO};IIIllatl_ tiSOI:l.:ui""" "lid LIlc bmrn.c,." _uw. III ArbrulJA.Bl'><ftlll aM 11~'win~. ('m:u1 n, lite (' .r«h R."...hll". Huni"'lo. " ..... ,en .'" <kfi!lCd '1Ill<I« I SCII: 1'-t),lIlc In"""" Y"pL" Rel'ublic <I'(M..:o.c.."r nla, l'ol""ucnevro, .. .[... I.."oJ. S"rbl~ Arid !:>I<J~,""-''-I. j" ..,1',,\Jan "" ,,,....,Inllbk I'In"-nlllg. "-1illL),B"''''''ru ruld In, cS:Lmet1I', If)

"r

" mjQ!ilu !;mdi.!!mj ~ bIll bl~',

'I'rlj3"~ . I:Jli fill. OOR:'<U petna Nrn'1 S:1r:Jje-. 0. . lu1m '~I \ "'~ dJrI:1l11O:ili, dru.;1 /J1\IJj1I: od Bosno: 55 • 71000 -1IfII.ic"·0 sa rwzmlkQffl "7.11 ~-C>tinll dJcm pp-..jll ~,dil.I,nJ.o: Optilli! SarIJ_k:\'\J 201: I. goo,,,,,",

0'"

011 Ille 110.,..,511:.1 1ljl1"1)" P lclDC vls u" \I ~~~I",0.'1" 1. 11'l;1"lhU "r~ vee, "ll">d for m~ de1a1l" .~nd "'''''''''''1) r...m .. l'l'"",-,e, .. me IIw the. DI'PIi.;'ul..... r ""adll"" r", lb~ i;OllIW b . _r,lf.dlbrt JO'· ,. ~OII. ppll~l,_ mould bt: ~JJd Ii' \1j. Olu(" ibu~ u \'U I iMJN~~. d "l't11lrn I " tC'e .... lI. X'''m...,.. .. rl'b''''''' ... t.l. limited.
>b

~pply .oooni

Of

SKI NA

lNrK

ed1lloJ Koldm

UN IONINVEST·HIDRO"IEHNIKAd.d, u 1",,"<!Jerjl' U I. Ve~ka dr.ela I)t 2 Saraievo Broi: 650 L 10087711 L Na OSl1OVutl. 9, Zakl)l1' 0 lik'lidaelonom P'Os,upl<u (Slu~I>Me oolline FBiH br. 2003). Ina ~no" Rj~e.j. OptlOSkO!l sud" u S"ajel'U, be: 65 0 l 190377' 11 l cd 25.04, 2011. god., lIk'lld'!Qr dll)l1i~k(HJd",Stlra .UNIONINVEST.HlDROTEHNI. KA' d.d, u lik'lldaeijl obta',IUI":

Uprava

23

Sosna i Hercegovina indirckmc-ncizravno oporezivaaje

Goel-IH I-f X epnerosn ua Y n pa na ua llJt.JlI [pekT110 en OpeJ-1! nnn-e

JAVNO NADMETANJE

za prod'l" ~kr.tno imovln. kIlja i'" ,'asniStvu .UNION[NVEST·HlOROTEHNIKA· d,d." IlkYidaoiil." pmstol1jam, " "I. v,· ILkadrveta br, 2 " Saraj81'lJza d,n 0 I'. 10. 2011. gOlt (SIJoolll) sa pOG01l>lm " 10.00 san
It

P",dm" lot

p "'dal' OPIS sredstva . maSine i oprem, Idllel agrll1la\ 15 kW. kompresor. vozifa. maSine za ,arenje PfHD eiiH'!i, lIuSilie, .lIrusaiGB aAAral'" va~"l!le i dII Repmmillllillal.1 oprema u skfadlrtSlu Iliveno·;,ljezni faronski ko"",di '" mmenjal 1 oproma" pitlru Vlldu, PEHD cile~1 '" pltkIJ Wldu, drve!la slot,lija • -prozon I "ala. ~rot"" rlilia i dO Sllrlilnvenlarlala\ Ilikas' 1l'il'uSl:as\i kl'ui\B,i . ,0"," boren i dr.1 OIp,dno l~jlWlo {cea 14000 kg: 0.49 KMlkg)
OSllO'lO'

Regiooolni oelltar SarajBvo 8mj: O2J6IlV·O·16·1' 2·1 0905·27/1 0 SarajeVll. 15. oa 2011. (IOdine W,V, Na osnovu tlana 16, SIJII' (1) Zakona Opo5lup'k" prinudne na,plal~ indir~kln;h poreza (,$1. glashik BiH' oroj 89105), ~Iana 7S, i 87. Praviln,ka 0 provodeni" Zakon, 0 l'ijsbJp'~ prin"dn, n'pl,,, Indirek\nihpo",(, (.SI. g lasnik BiH· broj 21106) i clan, 7, Pravilnika 0 izmjenama i dopunama Pral'ilnika 0 pmvodenju' Zakona Q P05IUp~upon~. dne niljllale IMlrekUlih poreza {.SI.glasn[k BiW bwj5&09), rodl namirenia duga pmdajom lap"lenjenl~ mOlOrnlh ,ozi la U prava Z3 I.tli"ktno oporeziva.je, Grupa za prlnudnu naplaln Re~;onaJ'Dg cemra Sarajel'o n.ja,lj uje;

1. 2. 3. 4.

Prema popisnim IISlama Prema popl,nim lislama Prema pop,snim Iisiama 6.660,00
Rb,

'oolJ,

OIREKTNE PRODAJE
I. Koj. 0' se ,,~r1ati dan. 19. 09. 2011 , gooine u pm.t"njama 'RC $'raje,o, "I. Dok, M.lillica IIroj 5, i' sprat, soba brOj 11 ~A, SarajellQ so. potetkom " 12 C<lsova" "di n,.mirefija duga prod.jam zaplijenjenih teretnjh molomih voli· la dulnika MARS a.o.o, ViIIZ, ul. RI]otka br, 6, 10 brej; 236311l320003. tb<>g neuspjele d,ije aukJ:IJe 1to; Kol Godino proizvoo

N'-'II"olie T,relno molDmO I'O~IO,m,rta Wljla VOLKSWAGEN, Tip ,a,ila . 9K VF, dj1ll~ CADDY, Bfi • fURGON, reg, oznak. i\.9 t M4B2, brol !:asi'e WVlm~IaWRS10749 Terelnc molemo vezilc, marka vozila • FlAJ. Up vol~a • GOaW CARGO. direl, fURGON rw Olnal;1i J8J).H36, ,rOj sasij. ZFA223[J1)()D.'i 11576

S"~,
I(W .54)

B. eij"al .,iii. pmd'ie 1. 5il,", "illi,i m,'"ojal" koiOin.1 eil"no PIIi,dlnaGnlh 'IlIvlli I, ,vak(HJ Lvi" nalill. SB U popi,nlm ,Iistama i n"oo,n. 01· jon, U pOpis"im [islam. pmtlstavljaju pot,ln. pro<fajn, ciion. iimovina ,. n. meri, proo ••• ti is~tl" eil,n" 2, Prod,ja imo,in' ,iMM t." u,,"'film j",nlm n,drnotanj,m, 3, IfTIIl~na t, sa p,oo",.ti p(ljl~i""e"o po .st"kam. il ,..kIlg lol·. po i,ooru kupo., 4, Sve elli"e u .popishim iSlamasu IIel POV·a, Kupac je u obi,ezi prailli POV, 5, SlVarna kIl~el",. olpa~nog !elje1a, k~II!1"a za fak\u~sanj., ce se uitano,iU "a~o" mle"nj. n! vagi, Prlka;aneetJeoe '" Oill'ldno !tlle>o S" be< PDV·a. N, la"l<)m nadmelanlu laPlpadno felle," lalnler~simnl Ponuaa~1 se naomelaU '" oll"n" po kg sa I")lIetnom 011""001 ad 0,49 KMlkg, C. U,\ovl prod'ie I ""vI. p,dno!"I'· P.,uda 1. Usm,.o i"'"o .admelanie odl~'~ t.se I akon. "j,m" ut'st,ui' samo iedan Pon"da~. kIlii ispu"java uslo,. pre· o';D.no ,,\lim O~I"om. 2, Pmv" uGeSta"a j,.,nom ",om'I.."l1ju im.jus,. pmvn. i lizitk. Uea :koj.z,l:Ii"Gno s, 29: 1).9, 2011. ~o .. dost". pi~ Ponud, ~OIICI"OmI pOI.oln,onom ell,"om ,. .. akl ~redm.' " slavku IZ pop"nlhllSti ,. kIllu '" z,,""ro,,mnll u~l.te n. ime o,igumpj' '" "'.'C, '" j"no ,nadmel'"j! i,"os od 10% 00 PO'''"'' rnooajn. ,ij.", ,. S"'-"i pre<lml\ • ,Ia· liku i,p~.Disnlh!isti, Pismeni: pnmjerak Po"ude i popisne liSle naJale se u:ptostorijama Prooavu. OSigu"nle '" ut.sce na I-",,"om ",dmetanlu ",illleresirani Pon"03ti su obal'll>'iuplal1li n, rmnsaktijski. ratun prod.vo, W 10205DD00009H69 O1'Iliren kad Union llanke d,d. ill fIOlogom sre<lst.va na hfagajni Prod.vea. 3, Ponud,C·Ku"", koille I")bjednlk na favnom .,dmela"l" za "a\;IJ poi_din" S\3vku ~ ",keg lot·. dtI!an je "plaliU po· SUgnut"el],nu na j,,,"om ,n.om,la"j" "'10k" ad 5d'.na od dan, odriavanja mtlSta "manjenu za uplatono osl~"ranj. i m· kop upl,l, 1Ill.1'II>"" jBnailtasniie " rolor odi 3 dana preuWllruplj"'" pretlm.t rnooaj" ~. Pobjedniku ja'lnog n,dmslanj' t.upl".no osiguranje bill uraG"nato u cijenu, a o.ttlim PDnuoa~im' c. biti I''''.no u mku 00 3 clan. od' clan. oor.la"anja j"oog "'~rnotanl'. 5, RoMte z. i."no .n,dmet,njl odr.l'.t Ge '" d"" -01. 10.2011. god, {,",ol,)" . poCetJwm u 10,00 prooslorij,m, •U"'ont",os\·Hidn)"hnii(a" d,d .. u lik'lida<ili, ul. ve~~a drv,I.lIr. 2 u Sami_VII. S, 'I'ol.u~esa kOlicir>am i P'Oje~in<lenom eije"om .. s"j;j predmel,slavlw iZ popesnih "S1i '" 'koju SU Kupei .ainle,esiJani i

Ridna "p'emi'" em 2896 1910

I'OOllbli cijeno

KM

1.

1997 2003

2.270.00 4.634.50

'e

2,

46

,m,",

sa

2. Koi. ce so odr.lati d,na 20. 09.2011. godin' " prostonjama RC Samj"I'o,"1. Do~, M.,.lica IImj 6,1: spmr. soba broj 113A, Samjeva Sa poW,om u 12 t asol'a, "dl nami renj3 dug, ,prodajDm (apl ijenj.nDg mOlorno g ,01i 13 d~1nika STECAJ( d.o.o. Fojnica, Proko!~1 put bh, 10 broj: 4236002420005, ztlOg ne"spjete dvijuukclje Godino proiz'lad, Snag. KW Radna IOlIIemt" m 1769 l'OOeIrla cijeno
KM

RII.

Naz~ro,e Fuji HEAVY Ind. II.",. pUtni¢ko, l1p lao, ,reg. amahl.500·HM, ",,1"1k ,~" 1Ir, Sosije JflAG5DLOCFB 13178

Kol

,a."

1.

19S7 moMe

00

970,40

7, Pon"d,11 kIlli n,doSi"""

~~~~n~~!;~\'.~l~~~~i~r~~J~: Do 11803·220.

~li~1:grll,

ul. V,III:a dtv't.allr.

2

u Saralevu m IItoo naia,om na lei. D61fl49·845 I n,maiu pra," U[esMlvati na i 061/803,220.

n.omol"'j", B, Plod'ja SOl "s; ,po "atel" ,VIDENO·KUPLJENO· I na!;nadn. ",1:I,m.oij. s. nete uvaiavati. 9. inlo,,"30iiol oll.,j,lt.nj." "zl kupOl'ln, i prlgl.da mOllu s. doMi n. tel",one; 061f149'~45 svalijm rad"im ~,nom od 9.00 do 13,00 sati" periodu 00 19, (19, cia 21, (19, 2011.godlne,

Pon"dill n, upl.", oslil~m"I' '" uC~te Oil 1""0111 ,.dm",nl"

ViSe in[ orm atiia 0 "ajavlie n im direkinim opo,"zlv,~ie WWI'I uino, gov ba.

prodaiama

dobill na web '''ani c i Up rave Zi indlre kIno SEfODSJEKA Edl'ln Alillasic

S,.

Ul O'k' M""'~. oro; 5, 71000 Sami"'.I'1. 03m79·532, I... 03:lI:'79·616 UI.Ook. M... rr,. bmj5, 71000 S,ml"'o. 1.1. 03mI9-632, I.. : 0.J3I219·616

Kolltak telef(:m:
OJ3691294 OJ3 782010 033 7820}l P(1X:OJJ 691 193

- - - - - - -~;.~==.:.=-"- - ~~
p.t!l..caJ..c.D..
~1'KIc-1

.

~l

~_t~J~Jj

,, ,

Veliki. izbor
zensll1h.,

dJenlJ!h patlka

mul1klll,

DevOl

S.irolc e...sorh~r.. _ E.:r<tre.keJitet zeo..s'U'i">er oi.jer..'U' blelccija. jeser..-zir-o.CII • oc:lje6Q • et.u6a. lcozl""Ooehb

Tacno Netacno
sistema SI? AI nnld Svarc en e g er pro g18:laV3 n le najjacim covjekom na planeli? Gvelli i Gibelini su suparnicke Irakcije u njemackoj iitalijanskoj politici u .srednjem vijeku? Konjska naziv Sil starlh 1.mjernin so alia je za snagu.vii.zvan jedinica
Z3

38
Riblie Due neulralizira hemOleraUi)D
...... Masli koie se nalaze u kapsulama riblieg u1ja mogu heme te,..... rapiju uciniti nedjelorvornorn, Zbog toga naucnici iz Velike Britaniicsavietuiu obolielima od raka koii se Iii~ citostaricima
da ne uzimaju dodatak prehrani

2.

3

1. TACNO

kiselineu ri blj em ulju, a ko je proizvode i m aricne eelije u krvi, u tjel'u da rumori postanu imuni na terapiie.
Ljekari u Holandiji su istrazivali kako rurnori postaju rezis-

u vidu ribljeg ulja, Dvije masne

... Novo. am ericko i.SIra"-i vanie pokazu j~ da kne c~ja.p.rehrana obilu je ,..... povrc~m, vocern i mahunarkarna 'm3]U smanjeru rizik od razvoj a raka doike. Zene koie rijetkc konzumiraiu crveno meso, natrii i preradene ugliikohidrate zapravo irnaju nizi rizik cd razvijanja cdredenih rumors doike koj irna nedostai u recep LOri za hermon estrogen, Ti estrogen receptor uegativni rumori Cine oko ce,vninu svih
slucaieva raka doike,

Prehrana Dueee na dObiuarue ralla dOiHe

Konjska snagaje nezakonita jedinica
iediizvan sistema S1. Oznaka KS podra- r"'CUJo_· ... zum ii eva kod nas ken isku snagu pr- '-:----,:-'-:~=-;-c_-' ema njemackom standarda (DIN) koja se definira kao sn agJ! potrebna da so masa od 75 kilcgrarna podigne (dieluiuci silom od 75 kiloponda) na visinu od jeduog metra u vrernen u od j edne sekunde, lake je so nisku snagu nadom j esti I" standardna jedinica vat (W) i niezina izvedenica kilovat (kW), koniska snaga se ini korisu u autcmobilskoj industriji cadi jasnijeg informirania kupaca (zbcg uspo redbc sa s ta ri jim podaci rna ko j i s u bili izrazeni u KS). -Tako snaga autom a b ila sredni e klase od, naprim j er, 74 kW priblimc cdgovara vrijednosti od 10 1 KS. Dakle, jedna KS iznosi 01prilike 0,735 kW. Koniska snaga ie
nica za snagu

ie nazi v za vise sta ~
rih m jernih

Ken iska suaga

tentni na lijekove, Eksperimenti su pokazali da maricne celije u krvi reagira]u ua [edan od najeciee koriscenih citostatika - cistplatin, CeJije su pocele proizvoditi dvije masne kiseline koje se zovu KHT i 16:4(0-3). Onesu zapocele seriiu hemiiskih reakcij",sroz".ci dasu kancerogeneeelijeposrrueimunenaterapiju.

i

Manji rizikodrazvoiaraka doike posebno imaiu 7-enekcjeprovodetzv, DASH (Dietary Approaches to Stop Hypertens ion),plan prehranenarniienien srnanieniu krvnogpririska Ova] nacln prehrane obiluje vccern, povrcern, cjelcvitim zitaricarna i nernasnim mlijecnim proizvodima,

s "Oksfurna"

PogaeiCe
... Za tije sro: 0,5 kg b rasna, 400 g margariaa, 200 g sira, 2 jaja, paketic kvasca, 200 ml ml ijeka, kas ieica sol i. Na ein pripreme: 1. Pie uas to urn uti ri malgarin s j ednim jaj etom i ie d-

Dorucak

S8Sn~m

mora biti izrazena u kilovatima, dok se vrijed nos I u ko n j ski m snagarna p irk u zagradi ; sma LTa sam 0 in format; vnorn.

nezakonira

jedinica,

pa snags

uvijek

Smile
bI
Glasni smiieh ublazava bol zahvaljujuCi tome sto tada tijdo orpu~m enzime endorfine koji izazivaju blagi osjec"j euforije i d jel uju k"o primdni a.nalge ti 0 i. B Ii lanskj na ucn iei s U ni v..:rzitet" "Oksford" su u laboratoIi jU ispi ri vali reakci ju na b 01 dobrovol jaca koj iSl;! gJedali d ijel 0ve izkomicnih serija pOput"Mr. Beana" i "Prija~elja" iii, .kao

2. TACNO

Arnold Svarceneger (Arnold Schwarzenegger) prolasavan je i najjaeim coviekam na s vi [e ru, Poznati je a us IIi i&ko-americki gl umac, poli[lear i bodibilder, a bio je i gu Veroer Kaliiom iie. B i0 ie jedan od n"j populamij ill filmskib gl u.maca, p oseb nO akcijskog ~an ra, u osam dese! im i devedese!i m godi nama d vadeselOg stol jec.. Kao bodibilder osvojio je peL ~i(Ula Mr. Universe i ukupoo sedam Mr. 01ym pi a, od eega :les I uzasrop nih U r"zdoblju od 1970. do 1975., re je bin progJ ..sen za n ajj" ceg covj e ka n" plan ai. UpravQ u.a dauasuji dan, 16. sepcembra 1983. godine, Am i, kako ga joi zovu, dobio je americko ddavljansrvo.

najjaci coviek na

Svarceneger je bio i
svijetu

Ublaia
Cetvrtina sata glasnog smijanja dovoljno je da se toteranciiaza bol poveca za aka 10 posto
kornrasr, ozbiline dokumentarne e m is ije 0 goLfui i;voti n jama. B 0 lim je izazivala h ladnoc. iz posude Z" bl"denje vina iii podvez stegm.ll do granice podnosl j ivos ti. D,ug; res, proved. n je n" p 0zoris DO m festi val u u Edin b urgu Qadobrovoljcima koji su gJedali komediju iii dram sko djelo. Odm.ll n akon preds lave, kako bi vidieli smanjuie Ii smijeh osj ec.j boll!, po;r.van isu da se naslone na zid savijenih koljena kao da siedena nevidljivojslOlici. Cetvnina sata glamog smijeba dovoljno je da se mlerancija za bol povet" z" oko 10POSIO, utvrdenoje u ispitivanju. Suplomo, gledanje "dosadnih'~j emisija iE drama nema nikakavuci.Dak prof;v bola.

2. Sir izrendari pa veci dio pomijesati s margarinom. Dodati ostatak mlijeka i postepeno sipati brasno uz stalno mijeilcnje. 3.. ami j es iri cvrsto tijesto Z iostaviugadastoii 12 sari. 4. Presuti tijesto na pobrasnjenu dasku i rastanjiti
ga oklagijorn
0."

nimiumancem~

pIS! deblji-

S. Premazatl uiesto sniiego m od preosralog b jelan ca, posu ti osta ikom rendanog siraimodlom vadltlpogaee. 6. Poredati ih u podmazan pleh i peCi na no S iepeni do k
De poru mene.

ne.

3. TACNO

Gvelfi i Gibe" .... _ ........---.,...--=-0-.. Iini su su pam ieke frakcije u njemackoj i italijanskoj politici u srednjem vijeku. Telmini Gvelf i Gi- I:: be(i!l prvi pm su dobili Italiji wkQm vladavine eara iz loze Hohenaufe na, F Ii dri ha i Barbarose, koj i je pokuiao da prosiri car:sku vias! ns sieverou baliju, u Cl!mu mu se suprolst"vio pap" Aleks"ndar HI. Razdor izmedu Gvelfa, koj; su srali na SLranu pape, i Gibe.lioa, kojima su bili naklon j"" i carevi Sve tog ri mskog carsrva, doprinio je slalnim sukobima u gradovim"sj"verne halije u 13. i 14. stoljecu (na slici Bitka kod Benev"nra).

Odakle stalni sukobi Gvelfa i Gibelina.

~~r4I~itl!!i!:~.
RAKETA. ~IK. AIlET ZGAADA. 51 HII=!. U ION.

AD'"

ON OTPASTl, IlOMEl'lKANT .~. IAAC.
\(A

Doevni avaz ,...

'IS, _

....

""

39

vidimo scope!
JarnJeh"a

1:6S,EPTEMBAR
Salama :Poll

do

188, ,PTEMBAR

.

svlet~

;0'
"

I'p

J..oIIIU<

11,55

'.
<'II
-

1, 40
",,",,0;,,,

'I~'

2,00 i
J
tete~lzor lCO 3"

699,00
l' 1...&11> It.

- \'clitina: 32- (81,.3 em).

- full HD 1920x I 08Q px
- kontrast :100,000:1
*

garnnciJa: 2godinc

show biz

semira zU-lezda ala uecerNaredne sedmice putuje u Jamajku na svjetski izbor Miss Globallnternationai
shi 0 n \V eeku, odnosno gal" veeeri u presriznorn "PierTe veeeri ad r:funa j e hurnani lama rev iia, gd] e je Semira nosila k read j e svjets ki prosIavlienih dizainera, Svi koji su zel ieli doci nasou morali Nakon SIO je prosf mjesec Semira Hadzimehmeda-

Bh. Ijepotica na New York Fashion Weeku

gic, Miss Global Imernational zaBiH,otpulOval. u Njuj ork kao am b asadorica do bre volje njujorske Fondaeije "U nited Colore of Fashion" (UCOF), uslijedile su pripreme za fin alni izbor koj ice biti odrzannajamaici. Pri j e tog. Sern ira j e uees-

re" hotelu na Petoi aveniii,

kuce i rnodni Brojne li;;nooli

magaziui. izrazile su

zelju dascslikaiu

sniorn.pai

su izdvoji ti 250 dolara, • Sem ira ie, defin ili vno,
bila zvijezda veceri, Interviuirale su ie brcine TV

americka pievacica Kasija (Kassia) te Kimberli Garet (Kimberly Garret), licna stilistica Andeline Doli (Angelina [olie), N a redne sedmice ona putuje za J,..

rvovala na New York Fa-

maiku re se nadamo da ee se vrati Ii kao pob jedn ica - kazu izUCOF·a. Ad.K.

Hajdi Klum otkriva recept za uspiesan brak

JOlsa medan'Om miesec,u
Pjevac u setnji

Iako je Hajdi Klum (Heidi) zauzeta sniman iem soua real nos t i,! Project Runway") u

SUllJiUi
rado pnali stasedesava
govern karijerom, No, Henda, Mugdim Avdic Henda ie od onih pjevaca koji izbjegavaju mediie,a novinari bi ga

kome ima ulogu voditeljice, a nien suprug Sit (S eal) j e posvecen m IIzickoj kari jeri, pa r ipak uspiieva pronaci vremena zasebe i u
sretnorn je hraku vecgcdinama, U inrervjuu "a rnagazin OK! Hajdi je 0(· krila da ie tai na n j ihovog ljubavnog uspjeha U tome ~~ose j po nasaiu kao da su na medenorn rnjesecu, • N e s mi ie te dozvoli Ii due faza medenog rnjeseca ikada zavrsi, Morale konstan rno ti n iti stvari zan imljivim- objasnila jeona.

Henda

os

s nie-

avno ad nieganistanecu]e.

jer se od-

vjerovarno, nemasta 23. reei, ali niie raspolozen n i za slikan j e, p a j e n egodovao kada ga je nas fo-

Nicmacka liepotica ic Zenskorn dijelu publike do"
la joi korisnih savjeta 0 ljubavn i m vezarna, a izmedu os talog je n apemen ula da bi ".en~ trebala nosiu poklon koji je dobil a ad supruga i!'akiako iojsenedopada

roreporrer "uhvauo" lovinom.

u Fer. L.S.R.

hadiji u setnji s ljepsom po-

show biz

Onsvni ,avaz, petak, 16, seplemb,rlrujan 201' 1.

41

Smia:Bez komen/ara

"aida dala
Nakon visesedrnfenog ljetnng odmora Zdravko Colic vraca se svojirn rnuzickim obavezama. U toku su dogovori za nastavak rurneie "Kad pnglcdas me preko ramen.", koja 6e do konca godine uglavnom obuhvarati koncerte po Evropi, pa co lake Cola u Beeu nas rupi ti 26. novernbra u dvorani "Gasometer", Na istorn mjesru [e imao koncert u decembru prosle godine, ali ie zbog velikog interesa pen ova dobio pon udu iz austrii ske prj jcSIO' nice, U toku su i dogovori za gosrovanja II Novom Sadu te Ljupljani. SIO se Bosne i Hercegovine tice, Coline koncerte mozemo o~ekivati tek na proljece naredne godiae, a u planu su Zenica, B ihac idrug; gradovi ..

Naida Srn ja, kako doznaierno, napusta Pink BH. Naida nVUinfermaeiju niiezeljela komentirau. Naida je godinama uredniea i voditeliica "Show Timea", iedne
od najgledanijih ernisija u BiH,kn· ja je postala i jedan od zastitnih

PIOliu IH
L.S.R.

znakcva Pinka BH. Onacena Pinku BH radi ti j os do kraj a mieseca, dakle,jo! d va subotnia izdania
"ShowTimea",

Kako do:majemo,Goh uz koncerre radi i na pjesmarna za nevi album. M.do ova zvi iezda o tome ne leli govori ti, dozna jern 0 da bi novi Col in al bu m 'vi elias t dana trebao ugleda ti naredne gcdine. L. S_R.

Hanka Paldurn uvijek ie sprernna pornoci kolegarna, a mladima ces to daj e koris 0 e savjete, Prva darna bh. estrade neda v no j e predlozi la Semiru Cericu Koketu da snimi pjesme tekstopisca Rade-

HanMa pro nail a Plasma za oMeta

Prva dama bh. estrade po maze kolegi

taKrstica. . Uvijek sam cijenio Hankino. m i,1 ien j e _VeC dugo god; ria ona nerna kon ku ren ciju i svaki susret s njom iskorislim da naucim nesto korisno, S igum 0. j e da ce se barern
dviie od predlozenih piesarna naci na mom nOVQm alburnu - kale Koke, Nov! album snima u neposliednjih dana je u "In Takru" Suadajukica Suleea. - Okupio sam veliku ekipui svaki od njih dat cepose-

koli k 0. saraievski h stu di j a, a

ban smek aovorn CD-u. Naravno, zelia sam da baza budu saraievski autori i rnuzieari muzike,

bze p jevac

narodn e

D.Z.

Koke: OkupiD veliku ekipu

Pa/dum: Pomaze ko/egama

K/um: Godinama u srelnom IIraku

42

'BI" 1~_'DlI

Dnevni avaz

~~.&.

-....~_c~ ~
~fi::r~
I

~pl.lte::l) ~ Pft'I<Id.&:.:.

Tl.RlSll~KA AGENCIJA
<VIVOO) SARAJEVO .AKCfJA SS'TB1BAR.QKTOBAR NA MORU 2011,god. • Apartmanl Mtdtna" - Tro~r •Hetti ~Prfmus "Orvenlk PokJpansion III punl panslun (d 40,00 I<M Za ""', I stain e gostt·dodatnt pogodno:Stl

• pu:Ziw-

ZiJ

.upi:s.i upWtu-1 (prye) bene-f~
~...L~=~:ll..~

p'o!l'tC.Yn

_ri:iip<dniih ~

~ p;;IpIr.;I.

~_
-...
~~~I:IiI~ $ ~~~,,",,~~~~,cr.-z:'_""'a:_-p:ioc;Il

...

.,.0~
__

_ .......__ ~_
~
r~

~.'ifid-_,..,
.,~

'i r

z

f'O!I'ioA .....

gc......._~~-

.oop~""'"

-.~."."..-..-~-:-e.,...,...
'
__ ~,,,,,,,,,,,,,,~ __

~.c

-Bar· Susan]

~~ar."~"""""",..,,,,,~~,-,<.,,,

~~~

~VlVeI>I~ do.o., Vra:vn 4.

INFORM ACIJE.

... ..

GSN:06l1 139-587, 0611S52-9J7

TtUFaJ.: 03:l12S9-205

oglasi

r,.

haloo

mqenjcm teza
Zam.ijenitei vi pastojecurnreiu 'rnreie 5ve do 2020.godi.ne! za haloa,
j

••

nv
rozgavarajte besplatnounu.la.r

Kupi1e iedon holoo bro] i dobteete dvo bro]o po cijeni Jednog, so po 4 KM no rocunu. 1: to nije sve, jer holoo racun mozete dopun.fti vee ad 1 KM, a rodbinu j prijotelje u dijospori zvoti po izuzetno niskim cijenomo:. U svokom slucaju, odoberite holea ml"eZu i plotite monje!'

44 _,'

""""""'''',"''

Dnevni avaz

• Prodajcm pe!,J~1 407 2_0 hdl, lim.u.:ari#,..sl~rtl chml"tl1-175OC1O"km aervisna k.[];j:ig;:!,. ·Ciic=na l;5.9OOKM_ Td_ 001 (H! 167
1

Dijelovi i oprema
• Prodalem dliefcve za Suzukl red. 101, 061 Sl4 l6IJ rna-

• S rudcu timn iadaiem dvfje 5Qb_ cen.gnlno grlio,nic, kabfcvska, Grbcvit;". T<I. tI6 1 863 740 • Izdalem garsoaleru dlevojkama 100 KM. Mj,dOflioo, Tol, 062 008 3S9 • Izdajcm dvoscban nenamjesten Han. 60 m2:, K~~'s.k.o brdc, ul, An tuna Hangija. Tel. 033 442 998,06.2139 035 ''''" lSl

• Prcdajcm trosoban stan 81 m:2. + led a, na C lglanama, ul. Husrcfa Redzica, If sprat, vl. III, ciiena 195.000 KM.. T, I. 066/219·150. ng·lll • Prcdajem [edaolposnbaa s [an 40 m 2, + bul ken na Koscvskom brdu. P01PU no general no adaptiran, vtasrunvo Ill. Cilen a po dcgevcru, Hi teo. Tel. 061 803 71,. 806-!ll • H l tno SI10!l~ ,')9 prodajem s [all u H rnmz, plus: Ioda 12 In t bill ton 6 i'1'I ispretl: zgrade veti- , ki park ing, po\'olj no. KQn 1.9Kt ld. 061471170. W4-lll
j

.l'm<l>j em Audi A61-STo; 2001 V6 J til kw ~50 ks 6 braina ~g, snvcr bol. met, k-oia xc.noo.i Vnk3lice, megleekc,

Automoblli
• Prodaicm Scat ahea XL 1)9 Tdi) 20:09. g., p~liI 42-.000 km, rul op~~in:!_ Tei. 062 .878 649: I 1I6ll5·1 Nclt • Predaiern VW caddy god. pro. zocz, reg. do S. 3. 20] 2"'1 4 novezi mske gu me, drugi vlasnik, cijena ,.,00 KM. Tel. (l(;! Z63 9l!l, (l(;HIH78. l(m,-IN~! • 'r:::!(Jptl,~m rabliena i h!!J,..ansapi:!. v ozila svih vrsta, dclazi r.n ne 00 resu. -[<I- (l(;l 50670,. 3,0-1 ze • Skod,a rabia Vl I 1001. CQd.) I ~9 sd i, kara \1;B.11) crvena, kl irna, ::;cf'ViS_!1lJknj iga tek uvezene, plate nn cari n~ i P DV kac QOvSt 8.600 KM. S~"d, Iabie xr 2000. god.; I/,:J ld i klima i O:S1a,~ 10j cma odHclJQ slanje, place-ria c .. iDa i PDV; 8.600 KM. Td. (l(;! 205098, 1!9!·It.[
l j j l

scr=i ",.,.""" >J:<!cr, cl ""'" oJ. "'"' srak~ grijaei) Jttr, naslcn oaprijcdloo:t'lld iempemm alu felge -4 almske neve gume- f;abriCko scm]c, Ojentl 19..()f)O KM, mulim bea zsmjena, -Th.l.061 2]6 559 • P,OO\<j<m VW Toumn 1.9 'ml, 2003. gcd., alu fclge klima, ru1J opr~mi1,siva me.!aJi}:: bojil,~O 158..000 km, regisrroven, "tH, 061 381 9&2
l

• Prodakm Lavfju Imnd::!:L.L golfh za oJ,. j «ll~n~ fefge sa dOOrtm zimskim gumama za goLf;jj 4. T·c:.1.061 064 873

• -i<rn 4 gn'"","'u fdg,ma u dobrom sranju, cijcna ]X1V1)ltna. T,I.06l6IJ1671
1

I,
m, 03H30
" 01. Skccdceila 00 1.1.1,Td, 061 0&, rna. T.1. 001105 l7J

• Radim dubjj]s.ko~tiCtnje a L.U.8 auto bude ~o no·"')cfjena ).(] ~\t 1'e:1. (161 10) IS, • Prodajern (te"'.lU 1.10 m i grabilicu 2",0 rtt aa li'llkKlT Thmu Vinkovic. Ciiena 1.700 KM. T~I, Cki! 775· 416

• ledalem pcvcfjnc iU kuce. B ~k:I: 8fJ.

namjelle.o
potPIJOIJI

sp r-

• Bo.I<artiia· !zdnjo m eobc d",,,,j;'-

• Alfu GT, zn j ts, lOO-\, gOO" flll.pr-ems, ptdla 77.001\ SC!".7isM ·U vnz i.z Njemaeke. Saraievo. 'JeJ., 06.31li-OS9&"7
1

• Iadaicm mOOlcima sobc u kuci ima sve lOOlltm Bakerevec Pcf ..Ilcl 066 003917 • Pcvclfco lzdajcm smn srudcmlcerna, R.<lnilko ul. T,!. 061416 %$, • KOO. SociiiIlnog lzdaiem sobu SU.lden ..lcl sn upceebcm kuhtnie i kupatil •. Tel. 061 136 277 Vramjku smdcndma e '''"

oprcm!jI;IlYg:;u:SOJ1Ia\J_ Lj~ lok:JCij:l S.I'Iri GO!d- T,I.OJ3213 503 i 061 g!NS$ • Hrasnc, jzdejem lux, namjesten dvoi pcscbun .sUm, ked rrclcbu jskc

• Izdalcm .. ~bOUI

stenice. TeL 06.2 204 208

• ~fI9ult scenic ~.5 del (Joo ks}, 2'{!(N, rul eprema, metal ix erni ~se..~ visiran U SCr'L"iSU Buniu, serviana !-:: nji8:!1!161.QO(I km, .-eg. do 16, 9_ g..., cijena 11•.500 KM. Tel. ()6.1 112186

• B1t;o::u :2:elj.ez!l~ekc:Sla!)kt= :5Qb!: p~ oscbi KM. Tel. (161 135345

zo

zctz.

.!zdoi::lll namio!«n

<II"""*""' 'llIll '"
Tel, 03-3 232477

na 61lm 2, V r~~o v I1 6·21;1)2,Brek. n 6(lm 2 + garoWJ pcvotlno, Aown it

•. Izdajem

~!anO'L'c" i kuce:

l..IIJ~::Ivi-

• P·roclajem pOlP u tlO rene 1li1'~ :.11l LrOSIOba n sra n, 9, spr:l L~ 76 ml,l.l l)of9lJitim:a) t;500_.0Qij KM_ Tel. 06! 377 0!7, 0612,9 ,;0. 879-1" • Pmdajem jednusoban 8!9J'!, 4U m2~CObii:n ija, no .... 'og[1J,dnj ..., ICl3!no griianje, pr .... sprat. Tel, j 062703011. 860-1ll • Prodajem ~\:JIl) Slrug_[ ceruar C:J:linl:4 :q;l1lda u~ rob n u 1- ueu, 'L'el~f:ine
tJ(I m2,. St:3!J, je ncdavne rcncviran.

• Prodajem golf IV, 1,9 TDI, 1993_ ~_ r:nc!ahk aeleni, k-.... !:I_ :S;ibi=:r, mtllti]~ cobraelarm, aI~ fc:·1g,; cd ph~""e:r!cl. proenri i rctrcvlzori, Td. 063

.s]

lzdalcm li;epo namlesten

,!

30:

98. god. d;"o!, m;i.5tr·ov.;rn d'D [anuera, 6.200 km. Tel, 0615lH70 • """,, 100Z. s. TD! ! jO K-S. K.lim;flLrnoj~ 'oor4 kompju [I~TieL Piillket; clJob.rn lIliiiJ'IThm'lll tHok! plll'L'll bojj"j li~ ml.l.tcioc. rqiSlfOViilD,. oolb~oo !!mmjc:. 12.800 KM. Tel. 00 I 507 984
1

::icm

Stanovi

rrcscban u pro kuci. Thl. OB SB 955

~I,

).9

r•

LL_ _ _..::I~ F.'. ~"F.~.~~g~. ~_~
lZDAJEM STANOVE i dvokrevc tTl!£: sobe smdcn li.m iI koli smdirnju na I1id:i.i (S~koto"ic Kotonjja). Sve 0rremtjeoo i n·O"vo, Tel. 061 160 &96. H)426·1NoH
• IznaImlJLlje:sesum u Mo:sm.ru [.hlos:obil11: (.50 m.2), 11reko p LLtB Ze.lje)!niN'.:e' s!.anire, Trg TVBfL!!! Krodelji! 36<1! now 2.grada, A. C Tol.0614\108.o. 191·1"
J

r:;::

• Al.lp-.:l!ino ked Me.rki1UlTa;. dvosobnn ptaean SLa O 50 ml) urednn, izdalem. 101, 061 5ll 190 • lade je m namj enen S:I an na Kokv.s}::om Ilrdu. Ciie.oil ]XI dog1)VQro. 101. tl6Z 1141910 • Ap:a.rrnI:i111Sko -prenocil(c: U oonlru gr.u.da s" eJi:UD Il"premljerum SoObami3 TV, s.<iL C"~ p;nrki:n:g, l.l. KM proo:sob;. Tel, (l6Z '·JO DOl.
1 J

Hangina namieaen. Bonk dvcetaan iI kll.lCa povol lao, V rete Bosnc dvoclalml povctleo. Prodalcre .KIJ.CL.L U L, I! .~hjdinijl3 cile, Dogovee, Tel. GUH59 Jl9 • Cemar; izdale se u bHz.ioi K.uc:d r"' e s tan. 1'01. tl61 480 44S • Izdajcm dvokrc'N!tn IJ.sobu St udendma AI. 'po1j~1 upolreb;a t.uhlere j d.nevni bOTavax., Tel. 063 791. 669 • I:zdajc:m SHm o~ Koo~'If.skom brdu] d'VOSOb.ttn] nam~ei Len., Tlt:l.. 1)61 1610W • [d::lju~VLl~1emj.cimil isJ.a:m. vier. i.:zdajem d'lfOS!lb:lD pOhJ.1lat.llj~teil sp,... 9l pth'iltne kuce, ulaz :POs~biln, grija~ t.lj.t Elc:aJj i dr'l.'iI_ Cij~na 1:5-0 KM. Tel. (16110634, • ~?dajem samru ':Gipcs!~nom lia-

T,!. 062 449 978 • \log.MCa C"et::I [9f oovogradni .. 8[i3n 4S ro2~I.1kI1~~n, oom~l;J I;.!isclji.~', b!l~ 11:00.,I;(~cijen> 14S6 Kmlm2, 1<1.061 ~16208 • Prothljnn n~tJt{liinu 0i'.lJ smliO\'a~ eje iii pos!ovl1i pl"1.l8tor visokc priz:c:mljt= II Ce:Dllm S:iE"!ljl;:V8 vcL 83 m. kil_ T,!, 0611 [14 126
Sl<l;r.,

.Prod~icm Opd ko~u t -4 bcllidrh 1m, gOO., rq;, do ""vcmb", 20II " preS1a l ~o..OCIO km~ I;] oobrom s,mniu, dj'flal.sOO !eM, To!. 061 398 24S

<,SOO KM, Tol. 061 216635

• Prodiljcm

Gol.r2. .tIilJtom,n.ik

19&i

rn.g.

1

• V\VJ piJ5iiL ,2,(1 Ldi lim, O&,g., C'Oofo. crn~ j 1.9 [di kar. 07.g. pezo 307 bdL .ro7 2,0 lldl ko1,il~nI!lV!, 06.g,. mo:lc CY:r.1'(wlasl.iea.leL 061 ]3-3050
1

• l.:t:d..jem U C"e11ln.l KOO OHR .... kucu sa d'r'ot'l!U.nin1 SIaJ'LOJ'[) 3-5 Slud~llat9, Tel. 062 337 92:5.12da;enl 00 ... f.I!lMjetlm jcdnosob:lJt -5191if.I~k(] IllltB RTV dom:a 1e.l.. 061 706m (161 614 011

Moroados 190, 1m. plin ~iroka lai_rogis""""-,, do n 01 . .roll. Tel. tl61 &20 !II

goo.1~o iJrul: ugrndcn

• Prod,jom

l

• Golf 92~ god. diz~1 3900 km. Te.I. (161 1716,6 • .Kupuje.m rasodo"9fl1! i niw~sana j9pilns:ka. vozi:km. Th-l. 061 365 193 • Pn')dmjt=m L2id1J 1971_ ~,i;"jdiQm, old .. imor, I So 07.l0! I. tt-Iljno mowr fJreki.Cll4-.000 ki10metilnl ~v<=jc f2lbri~kQ_ TeL 06IS 70:8 36~

• Hr.t!iflO~.A. Lip3 503 m2! dV05IJI'b.m 12, SPta~ hal kn:n) j:K)1 r~bnil ada~ pmc:jjill~ 81.000 KM~ p-rodiijil. Te:I. ()tj] 145

8,~

• ~ !rodi3 ralJii1 dlu.l ] ,9 SiI.t1 -47 :kWI 2004. proizvodIlj<4 regjs[tOva.l:til 00 01. 2011,].:p~1 .. 165,OOO km rL.lIop .... ~~ ~jetJa 9800 KM .. T~t 00.2 965 242
1,

.-.g;_,,,,,,,,,,,,,

• I :;r_cl9jem dvosoban SHm d vje" ma SlUd~iI'I.lkam 9_ Grb;a ~rtC":il) 'Le-Illr.91no ,grifanje, Ijfl~ re'-.ije uklj L1,~~n~ Ii ci jffiU .. "Thl_ 062 3% 412. S07-]1" • 11idt.a, Bll"Q.gi t:en ,aT, d vo~ob!!!ll, nan1j~~I-c:n~ c:ef.ltmlJlQ~ :::idaFC;"., 400 K M. 'I, I_ 061 999 '1g 1. W7?6" INd, • h:dfi~em n:am re~!en u :s.obL.l :l!!! dvijt' ~tUd~i"i.Lii:-e (po mogu.~nO:Sli tn:ucusi) sa '1,1 p01rebom ku h i n je-Ih~t:i

• PrOOajcm s"ta.n sa b::J..5cWID oa l.og;lr vini! p;llJlirL ure-d,p i. 11=1_ 00 I 46i 5-42 • Cema.r Drvenijil 96.m2, I. ~I3JJi7A1!k~Jl.ccl:!rij("_GlIJ::a.i:;3_Tcl. 0618991(1')
1 I 1

Sfir.iLI

• Audl SOg!, 1.6 di.:sel, £Lno OCti.....n, cijefitEL~ 1.300 KM. lei. fl6l 249 )73 • R·CI'I.aull McgiIl1 l .. 16 V, 200 .. god'] 6 rtgisrnii~illl .00. 1112011. god.., galerijil Z9 krov 95.00 KAt. T~l. 063i 479 34i
1

• Fi;'l Sri!o 1;9 Jld Multi fel 1006,. f1l1 flIllWa OJ:!te.m ..) :p:telao 64.000 KA"\'" T,t 061 543716 • Prodajcm Mjtsubishi space srar~ I) ben2:i~98.. god.L~ 9USrrijske 1fL'b]~ E2 m.o(or, C;j"".l~ KM, Tel. 061 Z61 tl66 • PI'6d"i-l.!'m J..~d.i SA I.C:rrnc. k.i:ngc.m 2000_ god., !TloZc-.;t~mjl:n ... m03.!Jji13.\1lO. ToJ. 061 Ill6)) • Prooajem ]UiSUl 200]. god_I mw.e u z:unicllu ma:nji 03l!to.. TiL06! l.33631 • Prodojem 0&><1 "km< 15>91.'" 1.6 l6 ''i. 1<1 im::.~ el. poOdiJ1!Iti,l. rf:lrovizo... e ri $,'lIgrij::lcim.a m~CIlh.!xc:nori s;vfelli1, [e.k regiuw\,'ilo cijcn.a8500 KM. T,1. 06! l4S 005
j

•. Doh rinj~ I" sum. 6S m2! .P'~jCf[l .s[an~ balkL11"J podtL.lm, ~Qvolj:n!), od:m,h ,,-,,!j;v, T,!. OJHll )9, • PrOOajem $lmiJ 4CI m2 0i9 I~faliClma,4 sp., -c, grij:anie, OOlk.OD, J.ift. Sl~n it= po'·pi-Ill" n=f],(.1Vir:J!1, !"1ala;ci~ porro kampusa preko pkn.a Il'ilm. SL. 85,000 KJ\I. Tel. 061 497451

• ~UE.OOl :z~ bcnzln :2 vr.a~ 19851'. g" te~ iSI~kla tJ ·~o.:i'.:fi!lmsmnjll. Tel. 001 ill IN
l

• J'LJ,go 4~ Zu Li! Iik:sf.lo 300 Km. T~I. tl63700817 • Pt""CldajemGolrrv, l!9 SDJ! 1998. g0.d;...., ~ do <lorembnL llH161 78S 434 • Prud9jem S kodu rdicijt1 1.3 h 2000_ gooi rul. Re;giStrnvflM d.o :!Ipnlf!l 2012. Q;u,. >IDl KM. Tel 0613481>9 • G(]lf21.d! 1987. g., u dobrom n i" 1.200 KAt 'IH 061187 711
$I~-

r.i se u; l.tlici Bisu-ik 2J, kod troltibu,kog ok",,,ji!,", ThUl61 ! 62 ! 73. 03J 446 421, g18·! [(

Is) :!;;i"ija.nje ria

pi i!l~ a

1l;~I:iI.-

• ProdlIic:se 5ti1n U t'Cntru Vf4.'tIS:Cc IlQvogrndnj, f1Jl1 nrnni<>mJ 6Jm2 lsob 9loooKM, Dollrinj, CS 111m2 15!lOIXlKllt ""'" Lu:!:uJi 95m2 + ""'"" + b:l!" !6SOOOKl.t T,!, 06834371

• lzd:;:tjtrn civmgboUilJ n:;unjdi1cn s ranI poscb:m 1.l1:a2: U pri .... ,aflloi ku u HfiI:sno m brdu'll i.zml d res.lQrLm:a !tORu!a~'.li I, Hildi.i M us tare Pcn~vc 13, A vda. Td. 033 522 75l. 839·1n

ci

j

• Seal ro.-dobcL 98., sdi, tli.m.<I:)mull·i ]~)4 vtata"tijeoa 5800 KM, mO!,'"tJ:&
7..3lQjemL

1(:1:.

• Reno Kango 001 958001

00lin 656 100.5,~111!;"""(JTeJll. "TU

• Moro:dos 19C 1., diz<ls- p. 86..regLstrovaJ"i) b ijcli) ~ibe.r, ·da!j, kljuti:J.llje; 5 bn:i £I:J il-dici i;tn.m fI'O dotm·oriJ_ Kak'Gj. Tel. 06! 13<1715 • PrOO<ijem Citroen ~saru 1.9 (di, 1998. goo., rul 5.300 KM. Tel. 001375531

• I:roajem t.roSC!b.a.o.sCJ.1].sruaemlma n~ Alip:thlnom pol;~ pre.ko pmil RTV dom,. T.!. 061 5>0 86'J • ScIJc 51UL1en UCiJ..l.'rul. .i.zda~rni Kod Zcliinctl_1l;.O:;I ,71 ,3,618434 • f.zd::J.jem n~ Grbavid d\"USODan {:S4 ml} pramn s[j}:f.I.~isoko prize.mJje L.I v ,grad;. 101. 00\ 722 93l .12rlaj(:m
~f'

• Ptooaje-m Go] r 1, ~oo.ini!l 19£7" 4 Vt':iU.i!,5 l:rt·zioi3. 1"'ek reg~strov'Ul. -tel. tl6ll60(l')6 • Go!f.lm. gOOiTI3,.I ..9 ,di,limu,"n~ ::.Iarm~ 2 ...rai!]l~ :tq;. do I lnO 12.., 8JOO I<m. '[01. 061611888 • Rca.:J.ull 1\\1ingo 200 i. g,~I.~ reg. do j,pu"", 5000 l<m. To:l.(162 615 gas • P'rodajeTI'lgMf:3 d i2e]) 1996, ~d. u ekslrn :~Hirnju, Thl. 061 71:> 12':) • Ku.p"u jcrn ha'ifarilj.';l!1~ i Q51.31.a ~o.w..i1,,-T<I. (l6ll74 441, 061274 441 • f'rodaje.m pn20S. ~uromat.ik g~"ov'n. Td, 00 I 911 919 • GI)l.f2~i:i;c=I~
8{16, (1'!:i~'iJltjn.Q_

"P""""

• Pov(lljno iz.dajcm $md-cntimLi ~nsklm U.i mu~klm :3 t~Zaja, ;;m~ sebllom kuhlniom kU]Jmilom i z:n'Vmeni.m b::J..lkonom, 100 KM
l

~ber,.s. vml ..~~S.UOl;'afldo o!uob:nl?dje3];l4,,lOO KM.l
SCI"V(1vo]aIl"

1991.,

• Proo;o.~m c.rveni golf Z, gtd, kraj

:ob~.1l1:~r~:lj~~t~i~06~uo3rJ 758, I 075Z·1 NdZ • Dvos:obiln ;S{a.1'1 namj"clLen LI privillnoi kLLC1, blizu klinike K~vo - _poseb:on LlI82':' C"e'J'I uatno gtLjlll1je!. L~O !ZO]i:lelja jOO KM + ~etij~!- p!.WQ1,nQ ~ s;rude.nI~~ Tel. tl6130, 6,8. 8,)-! " • l1.daje se l.fO.'KIb.afi T,!. 061600 ,OIl
SIBil

Kolevo,

crosob ..n 8!1iI!IkOO ooloi500 KM + te:::::ij~, hl 062 T

H4841 • I2d ..jL~mdV{Jsoban Sl .. n nudcn.Licam!!! hli:;m Kaml'u~ 300 K.M. + mije. Tel. 062 S2S 053 • Ccnw Bteh izd:.ajerotrOsol:tan Stilli u Z;~t~ II Sptiil hllliljelle.n M t.!U:fj pen(]d_1e.l. 061 247 174
j

Sarajevo\. TeL 065 745 {l50 • P:rodaje:m Pdo4061,2; HDI].200I. ~ks.tBSlaJ"L[-I;. oj Op-l:'enU, f.l'Iooe ( ~1I1nj~lla...H=.l. 00 I 241 448
~'I

• Prodait,m :,;Uin .56 m2 balkOH, s~nu 3, ul. DZemal i) Bijooiea ""}.3 (Cen.gic Vii;!). Dire:k[J]o ad vl.asoj.. UI. Tol, 061 2190!8, 711,1«

NO'!IOgnuinja na 111raJl.livnaj

Pt·oo.ajecm Yugo GV"L melal i~, prelsD 5S.000 km, p.rva ru~. dehn)t.I:!iiki bklk :til. pa.lje:n.~ kamli1..aI-Of)st'on-O vtIlan_ 1i=1. O~3 524 726 •

KO"\lil~iCi.

lokac-iji, ",soki k"a/i'et {fI'adllje sa obezbjeiUmim ga.raini.tn mje&h:mo..
SUlllovive/ii'.illeod

rek:re-

Ttl

M·t 2.:5·:)

Kamioni
• Kamio3] M~r~ A-ctros lS.lI.J}1 ':)B,g.oo, Prdao 760,000 kmJ Illimiil, im:.atdet, reg;isu"ovilIl.]. u doorom :Hanj\l. Z8.ooo KM. Tel. 061 loHll • Prodaje-m PUUlLtt.i ~ombi JILel."fi">' d ... YolO 1m. !':"'6!le,12.1OO Kl.t 1l;l. 001 Dl 3Vl •~ rt'tgus.on 47 K-S,e.KsU"';d.S!tIf.ij~.,()ritoJ.i:ea k..i petkfi fJlugtlY'i drlj~. Tel. 06.J 9(1') 429 • Protl.ajell.i kom.bL FL9t .auk.a LI) 1 ,9 pu.tni.tki 1 + 8 diRl T:='L 066 802 873

• GrmviC9, Zagl"eb ..~k...) 100m 00 OHR~jedn~Jf!:rvi spTiin,grijaf.I j.e, in.!c.rfot.l, ki!ih1uv.s~ ..00 KJ\1 plus; .-eijje. Tel. 062 %8 388
je.m Ile.n!!llllj~!'al

• bd!!!j~m d;"'ui I>OSCIb:lnkom rotan -Stiln u pri ~'ntlOjku~i u: H.r:I1:!inQtn. lei. 06S 659 989 • bdnjern lliLm~Lent.l manju gjj['SQo. njffiL Gomf,B. Brt:h 39, ~.l.. 0fJ I 213i ,OS, 03) 446 460) • bd:Jj~m s.obu S'Lud~iltu l51} KM" D!:n'-. ;grij.m~-c ul2l!i;i u ltirijut Pofalici_ Tol. 033653606 • h.daj.:;m j~!1n.~I)~n prID!::!1l Slx[i; At::nJdT(lms!i<() IJlfse=Jjel;:ij.t;n.tII!(RlV(l!in._ Tol. 00 I 399 550 . • I~j~ $130 u Doooj:skQj llli.:D!:5:5 m2! lLjc.P'O nam~l.tTIo) cc:ntl"lll:n.!J! 350 KAt. Td. 061 256 381 .lltbicm B;;II~njeru T,t O61l9S 007 m,!lSt:dn::!1ikll_

• Prod:.1jt't.11 0 garsoll it'ru u N e-tI~9f j ~·t a, m novogndnj ..] use!jiVil) 36 1ll2, Cijeniil: 155-0 KMfm2. Kon ",k' ld. 06 1f3; I·

]9 dQ 114 ",2.
KDnUlkl broj 061/257.77]

46;.

N.

• ProJnjcm vw kacli pULnicki 1.9 tdi, !J<d 2001-, '"If do 19 S.10 11_<ii· 5000 E.. Mrm: ~i(!~ ~ '''"1[44](4 purni.cti i j)ilS<ll k:ariJ!...':j]j]~ 1.6!d 1]00 E. toohza. mI, Z[j Ida sporrage. Td. 061 757984 • P.ro(I:ajl!;;rJ] RCI}~uJ l rnl:8'3J]~ I i6.. 2000_ g..1 ful (Iprtma:. res· I'IpriI201:2_ 1<1. 061690 900 • Prodaj~m [Ii mi jt'.rtj.a.m ~ rttiUij~ aulO rOtti e};-plotet, 9'.l., l1::odit.i.1lJ4,Q ugmL1en plij]l dodatni brnnid, fulL ThI.. 001 175746 • Prod::!ie se golr ~ 1.6 OCn?J1l + plLri 0!]JiD>1 l'-omioki, .,1 op"""",lOOl.&.d<:5l.rJ .... ~td: l,.r'.~tek~s.!O'IlaOtstV8~utlik,~~~en''cii_!ci:5Crvi$,,"u~<i,",,,9'J5(l. Td(lS.1Il'J4~38 • ?-.1$a.I 1999. g<idi1l.jf 1-9 ~di~ lim.1Jtl-

..dica) Sat9j~VQ) i::OCIad'l""O-ipCSQb.:Jti S.utJi sa b:lI~C!nc.rn, :!iLl:n~::iIi, :ld.apli mil, (;tn lt~ 2Iln(l ,,'Tijaojr:) ptJ-r(J:(htoim Ijudim:3_ Td. 06! 493 643, (16! 118 'm • Pru1:Jml irutil • rnl:Jjem namjlitu:nu sobuj. kubinjLL 1 kupalilQ {bbl.! TV;. f!l"tlidtr! vd; ma!iiIl2l)~po.Sh:oiQ1 samcim!i. liJ'.3.$.J:!1.) - .1"", ,,,",;bus. Tel. Oj3 ,;~ 315 ; 00\ 005763 • Ild:Jjl:m CI"osOO:;m St03lJ ~ studeolio, ko<l R1V<I- Tel. 061 51815l • I:Wnjcm sl:m "~is!.l<OON.~
2(1

Motoc:ikli
• Prod ..jun motor SU;?J·ki 8sx~.r I 100, gOO, 1996.,';;0",,),000 Kl.l. Tel. 065 f61 %9 • Prodaj, .. Suzuki

m PO~IJ Zi3 b,Tcl06I7]!J;;6

I!>"., 600, pr<!ao

• h:d:l!cm rt~mj~tl:n :5ot::31"l rial Clgll'Inlllll3, 01, Hu,r<fu Rodl:i",. 86 ml, To!. 0.3310g 000 • l~:tjC1Il iedno:sooorli lJrunidtco:

• h:dmicm ;r.JQ\'Q T.!:BJIljdil.cr!,ll _g;3JWnjCT1.!,:Wm2 SA cent:lT + D~.[Iii:;ll O~J~ K ~iIXJ]. g;rija.oic M~m1Je. 400 KM, Td. 06! 210 433

"' _d, ""

, :T~!rOn/~d~ ,
: mnp,b ''''.
.'](uP"" """"IUpo<JItJ ~. ><I, ...... -O" ....... :rt:ll- (~ _I. 7><>'><' s..~.1OSb~).

• l~d~ic,[Q d~'osl,)b:J.o rm'i' 5UUl LI: «"-

:

Dnevni avaz _". __
• Prodaiern 8llii.L S. Grsd, l21ml] 3.81', 30i}_OOOktn~Hrasnc j.~fJj2, 6..sp,_ 108000tm) Logavina 29rn2 631JO:)k.tn] Sr'IJp-Tibrtl 27~49~44'187m2! sve J1(1 rs 50k"" T,t 061 702 8~1
J

ecu

46

rn.nim klijcntima, prednosr GrbavlOrcka, l:.orali~IM!il'i'ifl dvoa Skenderjja. Tel. 062959 12.9
C<L:.

• P~~ll rni K1J za 960

8Wi

ili mijenj:!M kutu 1..1 ZvoL..I Sarsjevu, Tel Il6I .8] 7

• Izdilj~m nil A.ne.tsu pai\lL)ljno iPO~ slcvni i:'.L'OS[Or 40 m:l ooj1 ie pogoud dim ~ '9i~ nammna. Tel. 06,] 13) 449

lank, ttl tepihn, rr:i~d-er1 no, S rotice. 1H 065 l61 HiO • Prodilf~m seeiju za rrpczariju, pro esvueena, u dobrorn stan ju, ~i.}'IIO· Ij"".lH (162

Zamjena
• Banovici (Z'''~~) 72 ,m2 + 2 balkcna za S;3fl3icVQ_ "Icl, 00 I 5S:8 9.32 • Veti luJ irnan]c Dtlbrinjc :K~ Vi:5oQl!:o,sj rn ijcn]m1 Z.:J US K ili p.md:.lI.je:m. Td.061 71.1492. Visoko, • ~'!ijC;:JJJ~m dvcsobnn stan S1:;11r:i Gr.!tl56 m2 i jcdA.tl ledncsoben Ct:nt.~Ij za ledan Tel. 062454 III

• Ptodajf!tn ku6J Hillilbilltlii 11! SLa>ri Grad, Sat1fj't="III1. 061 622 000 Td_ • lzdajem ili prodajem ku-cu 1..1 ckolini Vl$()~ sa pta[~I'tI objelucm korisnog prcstora 2RO 1ti.2 sa 3J}OO m okt!l6, itt', cijena 1SO KM pO metre. Mok i zamjcna za ITI3Inji stan u Sarajcvu. Td_ {l6113(1 634

• Prodajern l121mjd;Le:n stan, :!ii!rogi center Sarajeva, jadraeska ulica, 50 merara 00 Bill CCrHr::1.Sr:J.D jt= \'ditin,= 40 m2_ ra. 002 449 97,8 01_",""
• PtQd:a~ vra ...

• [zdaje.m pes. preator na Dcbrinii 5,40 mZ,ciie.na 300 KM. Ttl. 061147 93i, • Proda·re se rurLslil!:tJ ],::ompleJ::s I[] sul u emo sea na Kn=mesu 3 km, 00 VDg~, apartmaui, sobe, bungalovi, 240.000 Eur, ,K'lJCa rtlIi Kov.al:im::!l 165 ",.2 400.000 KM. 101. []61 314 371 puran, odmali []6Z2<J2I04
• Pmd9jem box

m 90«

• PbVOljlloQ- oredalem polovan ean)j~taj,~] ormare, kilu«: i S,[D.. TeL 0613l5776.

,h<ii$,:Jb:!n stac, Grbotvi~ ',""",,&"I- mOW)4) 117

Masine
.' Prodalern m~inu'~.l(l!II:.[$k~ fib, 1><L. To!. 06 I '1<]5361

• l""ro:>jed ua raz"JI1~c:njl:: mooel ..MCljClt\ skcra nov. TI:]. ()6] 069614.

• Prodajem [.hIQl;I@Ji S.\iin 90 mL! plL1$ 2 bel kon~l.I(.Jd M.li;:~· i tp::L[]:sk~ ambasadc u b!i~p.i VijeCpi!;:~200_OOCI R;M. TeL (161 0,0

m

,·«i.

Zemljista
• S"lIlIl·
nil

pijaca Cr,glane, adau:sdji,~) f,lQ\'Qljno. Td_

rnDb=

Bljd:i3;tchnih • Fliild,e;r stakl, vrata, 300 KM vri rna$t!lc! ~n::I,e auuia- plinj 81)-160 l<M. d05",,, bcsplatna 53l 611
j


TIl>

Trowb:!.!l

• Prcdajem 4{1 m2 atam bc:n1Jl8 i 40m2 ~l"J"vQOJ;j jedna cielina u centru. Tcl. 06! 15,7 9l') • Prud~km u ccruru M~~ dvoivowbii!"! sren uraden stan J'!:'I IT katu. Tel. 036 S7l810 • Sanski MQs'!.~TOd2ljl;m nuv dvop (i;alni ~at'J $3 ~r0..o:m !18 odli~no, toIo\ciji. 061 724 611

oj"

d"ll""""

stan mijen [am ~

dva

Tel. 622188

mog pura Semlzovac
1r.6611 1H,

Ni.Sici~

prodaiem 11.000 rnl tum, 300 mctarn od rcgiona-

- Olovc. T~I. 061

Garaie
• rrod~je.m 06l5477l1 gilJ'azu Grbavlca.

• .Po!jim: 3. dunema zcmlje sa 11::0mpletnom infrastru.km.rom cijena po dogov.ru, T'I. 065 031155
l

• Izdajem pest. prusrcr :5{1 m2 Sket.ld~.nti ulica, [i;lYrdZ&'Tl:I(hi~.2 min. dQ :gl. EU :i!;g:r;alit. Po!'lJ.niimj~!crt! kli ma alarm, alum, portali, cijen:a,:pOvol j na T~I. 06] 426 158 • Grbavi~ s.:sr"oijt~'[\ j~d~j{!m pcslovni p,[l;;r.3!.ur 50m2 pO.-eci Sh.QJl~n,gu~p.-QSWr je (lqg:od::lp 111 kancelarijc, Prl;dSt;3voi$I"9I iti ordin:ilc·i[c_ Td. OOl 714611

• Dejjinski u:prtH"ljilCi a beron pu11 mpt:j kmnove, prese, Mont~ garapcij::3_ 061 131 :5-25't065 S95 '334

rei

ra

• Peodajem p~.-he=lJ:I.r:skumill~i run ;>.3 6:i:U;.uve marke ...Elan" _ Tel 06.2 3:5-2 l5l • Prndtrje.m pumpu za betcn t estris. 2004_ g.od. aa m~s~rus. motomrn tetiri khp.~. 'Icl, 061 l4l292

• Proda [era Stcdn jo!!okp] in-strujs, friiidc:r - lalTln:lvsCt m~.nl.,l za w:krlic boiler Z3. grijan;e i teh, vodu, Svc Ispravno. Tol. t2S Zl3

vesa, pLrn:ski:

ess

• F'rU:ider (161.288939

larlear

prodelem.

Tc:.I.

ra

• [zda[e.rn ga:ra.oj:lJ nn [)(Jbri.ni~ kod nove gi.mnazije, 25 m2, Te.L 061 700 636 • Prodoj,m gm-aZu 14 ml,DOOrinj., pevotlno, NMf~Me r~uovj~ ~n Tel 061 &97959

• fJrodaje.m plae 1];] Crno-gorsl-:il}m p:nrnorju (DenO'yit kod H. No'rog). Tol. Oll sss III • Beograd- Ripanl, ptae 9:ari, 4.500 eora il.i rnijenjam Zil autcrncbil isle vrijednosli. 1bL 0038J 11 39l 93 .221 OOl31 64 225 19 II .1lt:rCin ptodajem plae sa ruseencm iii 'miMfa;rn ZIIIZVOroi.KJoKatakaj. Blirin9 puts M~17, Tel. 061583 7{}8 • Siagilj] prod.aje se pilrce1a 1935 ml, pc.~d e.sfullf.log !:I'll [a. ZIi V:r:anje~ ~'i S.O[) m od v~1 iI Lhlne. Vtace, :!ill.i~ [1,1'0 III _C.ij~ml. 22.000 KM. Fo!0S'r3Ifije J.l.ii; maTkt'l.hR. TI:.L 061 49()

Ostalo
ProdajeiLI barmen ika vrma sa ugJ.Idnjom joonokriLL"'iLli dvckrifna i S:iI dVLjL::lo.d.liC'e' i p~,Om 1..1 boii drveta , i hjje::loj, Tel 033 22:5-21"7 061 SUi 910
J

Ostalo
• :Prodajc.m drvenu smlariiu za jcdan sprar u odl.il:oom sranla, -SW'U dvlj~ godill". 101. 01\2918 a&9 • Vrau tJ.ez~[o.ka ZIJ KL\'1. Ivana !)tCiJ: :s) nLe:s;,llidfu BeI

• N u DOO.ri!"!iipro:;lp~rn :S't2lJ! ) 1I'!2! 6 cjjena sol idnll..;r dva WC-;Jj balken, podru m, udmah usclfiv. Tel- .$43 39.5

A fala ill memam za rnnn ,i_ TeL 061
8i!
571)

• Prodejem troSotm.n

i1AT!

Ali~i!"!~

Kui:e
• l"tOd 9jem t ueu - p ri:t:C'i1iI je i spr:!lt '{4 m2 ~!I Qkl!6lLCOm 1-784 Ul2: IJ .. ~i¢"i Zete.[li art~ij GladllQ poljr.:: kod ~kCl'ljicc. Tel. 061320 618. H1·ltt
j

• Prodaiem kamin Lsctuuar 200 R;M, T,I. 063554 41 I

~[1:dib

• DOO:dnj;3 It Trg Z!:;Iwih !jiti:tnal d"'QSO'l:1G1l stt!,JJ 55 rn2 :jIcb,ptimn.sa kl,lhinlom J'"Jdtnom po fl!Jrudibi. Tel. 001 518 JlS
j

,.000 kama<l:l,

• S rsrl cellep u dobrom SHU'IiU Tol. 061349 >I ~

• Svc nO'v o,.rjirod.aj~lli povoljno kLJ;~ li ifi;Sk1= elernen L~ ulazna vrara, selma i kup:u.i.lo.. "n:1. 062 272 328 • Prodajem ,"~i.sw ~ dnevrri bot:3va}!; i u,gso.ni:5.'tII.tak 1.:.:3 '1"\' cbojc= II 00ji bllk\1't' malo kori~k1iu. Z\"iili ]XIsli~ jt:: t 7 :;ati_ Tel 061 337 533 • Sport:l ny o:r".'iJ sad~'ijt: k:rive i SlJ:· lin2IrtJ.m kao tim' ] 20 KAt 1H_ 061 860 103 • Ptodajem !~ ~pn=~ sa :5;u lunartlm i dvijr= ItT~\"t'.Tel. 002 213 569
• Pr1)(J:ajc=m ci p.c.1.<lr i \'jd3lic-u: OOfH-ut ~"y'ulj['LL\. Td. 06] 497 ()6]
:a:I

• Prodajem dViil poiclo''IUI. pfOZOlii l40 I~O. Tel 061 54! 461 • lZNAJMLJUjEM APART· MANE U DRVENIKU, GORNjA Vil.LA (MALI DR· VENIK) ZA 4, 4, 6 OSOBA, UZ SAMU OIlALU, POGOD· • Proditie.m P[IJztJfe IZOxl4(J drv~ 00\"'1 pogOOn~ m StiilllOVe, Tel. 033 "'51 136 x

• Didln- 0,,,,,,~rodaj'm '"'" 45 m2, I SP"'~ povolj"<>- T<l. 001. 748 iMl • Hij!lli, pr~j'Cm .s103.J.1>jo84n..2,'~llt. r grij,nje, lift 5Al.Ooo c. Tcl. ooll-Ol 549 • Pmdajt:m iii mij,l;=n811'! UI.!1ove i po~ skwne PIOOOfC U G~C:;inicl u :ruugom l>O'oljn.o. T<I. 061 IlJ6ll

,. Prodnjcm k'L!~uuseljL1r'\J.j ncduvriiclJ u S:J Sv j m ]J'iipi ti m::' i prjklju~¢"im1!l" 9JO;t;:7,90~ StU}) II. Tel. 061 901 1 &6. 106.57-INdt ,. RiiK,Qviea! prod.ajem 'o'e-Cl!i "ila:E1dieli T1;;1Sp rSl 80 kva.dnuil :J;1 3. b.illkona i U;'':r.lSom vt~om. S...... i rncQvi /'.:.<:I'·rik:ni i r~:!i:ada} nQVQ~ gradnja, i dVii dulllmll ;y;ml,j..:: po ~:;l S1J m~, PQla I Lvada sa m la~ d.im "oCem, Tel. 062 OW2 J I. I OJoll·I.Ndl • Proo~icm kuclJ 1l:J Pbliin:ama. 001 gIG 179.065249 I~ Tet,

120

"'[lITIl

• Bus, KI"Ll'py.., Donje Kli'Carte, prodiijem 9 parct-la: cd 6JO rn2' dQ 1.030 m2.~ ... . 1/1~ fr.u,ogOlJije i dQRurQent! 1 nii pik_bii) ciieny 50 KA1!ml_ Tc-l 061 156886 • PrQrlajern ::-.emlju u I)(mje:m \I1a..Kt')...u~ pOvoljlllrJ i h.itno_ Td_ 061 700 8] 5

J09

• Prod,jem 2 gol,"d= Tol. [M;I 497061

106-

• PrOO~j(;!md'il!lSOwlJ slAin n~ MarijiQ Dvoru; E Lth:u'il IX sprat. Tel060 159Q.IG
Stall

• SQcii:;dno, L.Ci:i:io.ni¢k3 5, lrosob:[m m2;1o 6_ sprat. CiieDii 133.000 R;M. Td, ool 430 698

n

Poslovni prostori
• Izdajem posio\l'ni prostor u privmnoj: kuci od t2S m2 Ul. uHcLt nil Vojnitko poljc, Ramiza S illcL na l46 RcdZep. Tel. 062 847 330. I 0369~ IN ~
1 l

Nt ZA SnR!lE OSOBE I OlllTEI.JI SAMALClMD/E· COM. C!]ENA APART. ·10. BUR!'! 1'0 05081. TEL. 00385 21 628 136- E·rn, [I: bil<·
loidin.e56®.nc't_nr ptL • NBU,M - LW9jerno povo1jn,CI! flP:!!lr1;.maii~ i So be n:ll UTtJU, p la ~i po naj n ~!i ei jeD 2ImfL m KI irna) TV i park in~_ Tel, 06.33.21 01. 741-1 rno

.F'rodajcrn polOVllil aijep Vin.ko~'ci 1.500 ko.milda, Ctjcna po d.ogovoru. TOI. 061649 918

• Sve nCwO prud.ajt'm povc.ljl1c.~ KLl'~ hl.njskoe eJe:me:Jl [e~ ui.aJ.Jla ""nUa, sobml i hpiiLi!o. Td_ 062 272 328 • Pnxlaj.rnt p;t!vtllj rl.D vttu TEA ,.0<. Tel. 061 ll) 716. • U Tu;ili jt-JliilO p:r-oda.je:m :2 km'il!e· na TV-:a ($l1)Vt'Ii:Il&a)~ njemillckt: i leottjs:ke- proi .._vodl'ije~ Le dj~lje S-'tvanki)li~ htxialice i bic:i.Jd31.12=1.00387 35 260 564. • Puod:Jj~m hta.s'[O~'2I u lti:':tnli! vt1f!a po.tl:Wna~ Lh:nu ~.dlaclu. Hac:f.:i6. T,U'l(ll60 • Prod.ftj~rn TA peti (J i 5 kw12 pl~P$Ke p~i::t;:i:l ,s;r~jll.nie $III ~m:Jo nfdrQ~k j ;,r..llml1'j ..'aCe. Ti:'l Q.33 S15 806

• Prod!ljl:m .smn, AlipiSiIl.{1 S6 m2 ~sol::o prtZ(:mljl:l 78.000 Kr\t Te:l. 061 JlS 14Il
1

"izo,;

.lljdia. p,-oo,;'m ''''" " luZ:u:timIl,
95 ml + ~'rniu, Tcl, 65.2

• Prodnjcm !H!ln u Dob.dn :5-3rn2, ftdapLiran !II; c:i ieJJ.a po dogovoru n!l Ii," mj"""," Tel. 061 ZS4 097 • Prodajcm $1:;'3lJ,. D'".u;:mala BijediC3 54 mlll. Co gri;ilIlje. b,lkoo. Tel. 1)6] Ssg 931 • Prodaiern 061159

n

",5

• Prod.2lj~m KUC'Ilj 11;5 r:lu1u mii 1,(::rolje KO'",'aile...u se[o};:oo -.fuzle. leo]. 06S Zl5109 • Kufu I,Jscljiv.'i~ 200 k ... o,d cLgle:sa veliki.-.-. zernlj:ihein 1J BLJ!(i\'ill:l. 30_000 <Ur.!. Thl, IJ61 176131) • Ku~~6 dulum4:;.:r;mljl:,PQtR~ ren(lv~rtmj:a n21 KU'c:j-mrtSW Brnja(::i I kiloQilJ, od g[ilvne oCeSLe cij~1l.:a 29.000 I<J\t, Tol. 061718 SIS
vas!..

• [zd:tJc.m I'JOvL posll}vnl P.,ros[Or od 4J k""dr:lIa, rolol"illlll CengiC Vi· La,u~ica N~dimm FiLipolliea 12. ZYilU p.osliie 19 s;u~. Tel. 06t 1470S..l

"""a,

• B:!!I~h VOOa - i~~jem a:partmanc 7;iI 2-4 OSQk r~Ir;!Q pc'J~~illQ.. ~;r:iQ~OklQ~.!rlx!:irf.atno.. Td. 003859:3: 918 1868 • Ljc:t~'JIJljc l!I Dr ..'-~ i.k\:lj polup2Insi20 po _bi 0.". TooL OOl85 95 541 1582
on

Kompjuteri
.I'ROPES!ONALNOR]ES" AVA_NJE R;OMPJUTllRSl<IH I'ROBL., POVOLjNO. UGRADNJA I ZAMjI>NA KOM· PONENT!, ANTIVlll.USNA ZA~TITA, INSTAL WIN· DOWSA, UMREZAVANJE. DOLAZAR; N,\ ADRESU, TEL. 061 170 08S. 878·1" • PC ~rV'rSl:r [lud.i u~lURC opravke ri1l~lln:j)rilj jns.taliranle wi~ nd:ow.s.:J iiil'Jlivirusa povoljno. Td, 0623.28 044, 884·"t
1 l

ns

51<lJl

!J

cClUru

11 ml. Tel.

• [:;.:d:!jt':se pnslO' .... i p5"OSlOT n P'Ovr.sirIC 65 m2 "" !lidti • Pci'O", p<lrcd &In~'ne saobrnCa~njce. rrosIOr j~ i3dekwtan ;0"..:3 .s,~ JlUmit::!"!I:_ Tel. 00 I 140 9&6 • t~d .. i~m poMolfni proslOf 4,5. m Kvad..ramtiliu M. D~'orulzg:t'<lliB :r,Vi.2iI ~ bud ...~m;iS"'" Tel. 033 22.) 22:3 • Bltko, iztIajc," poslo'lli. 16 m2~ ul. IveA.Jldti~sIilIllbe.no·jXlCSto'iIli (]b~kal,.Qfl~r'". Tl:1.063 5S9 555 • h:d:Jjem r.'1l:S]01JJl i ~ro~Tor p<!~~i.nc: 200 m:2 u Bugoj [J:U 'pored gl;am-c saob ra:cillin i,,~_ P'rOSlor pOs.lcduioe~'e:lik.i parktng i ad.e-k'lfOlmn je ZlI s ...t tlilInjen~.I'os~bno pogod-'!i:ll za milg<Lcifl:5ik i a uj("C:im i [l'rodaj ~i [)bick::l (_ r PdsUJ.~c:mo nil. olVa.r.mic nuog p'fCo8lavl"IIilt va ;gdje bi n!im ~Upil i M bi~ t!ll plae:,ll'!a u p~nlu pror.l;;ijllc robe_ Pored p'ros.Lor;il :po.skdujemo s.voill ~'l:a.s[it!l dO:5;!:a·iIllR vu:;ojla! vilju{klut: i I«>mor<. Tel. 002646 073

<U~'"

• Prod:Ilcrn :5[2[1 90 rni. 5tI1J.c 4~kuh"l ~ 2 \~"<;.1. bal? ost:l.Va~pood. dienil <Iogov, ,\vd, Sm,jlo. I. Tcl. 061 43] '160 • Pmdajern d~Lln Star.44 rn21' kOO Mu:zie~. !ltole, l<M 11,000, Tel. 03l 441 998. il6Z 139 015 • PrOO;aj~ms[[In u Fcrhildiji1" prvi sprOl. T.1. OJ)212 598 Sl ml

• U R.iptu: kQd Bi h:a6 p~jt=1I'! d~kliCIi i njiw. T~!.-052 2.16 373
j

• Prodajcm ku61 u Gornj tm Ko· W!tj~iTl]:a, l1o,'~dni:J~ 1/1 s:;3 2: ~bl.I:!.R p045 l~ pOdrumom"'5, ml:a,'Li:jaOO m + L~plins}:;1)grija1'lj~:i.'llll~n:aS[f'o ci i= 1>0 dog. T,I. 063 218 022 • Proda~ se Jruea 165 ml sa {tkucni~ com l80 ,rnl. Grode., 99. 800, Mo· gUtrJ.Q.51 dokup:LL susjd. p:l~.e od SOO rnl, Adresa: Z.lm,mO'lica 14 (Sol.<ol· j,), Soraj.,o, T'I. 061210149 • ~;CSol::k\l~ Bj]]j~\'llsa,3.uana 22Qm2, + 1000rn2 pl.a.c Z85000 KM; LJ; RaJ.::ovi I:.i + 1300m2 plac, &6000 KMi ilu-Ca i pl.a:e MOSUlrr ,1.<0 ""~. 5lOllml, 750000 KM. ~IOI. 06BJ4371

='W

• N cu.m - ~p:;linm::m!! s.obc Yl mo~ pri"'gllQ3I pl:Jl~ r!3rkin~ roltili) hlLCTrI .. t hl:Jcorio,,; C Sliper poDvtJljno. Tel. ooH88572
j

• G"n3.d4lc ap.mman.i I~ od rl:aZe; m p:u-kin.g:r if.) Lemet TV&=it:r g' H po O:iObi. Td .... 13591 7629762
j j

:ill.,

.A,~Ql}I,TIC ~sobi: u Nwm~wmah portd olmle;., i1.d:oljem p<)\'olino:s3 parr kiD8"m. Tel 061 II I 3l I. 011541 49) • Izdajcm, iilp:;IrImiU1C i :;oIx: u NC"wm.~ odrnah por<d obak, ..,,,,,[jno SlI.pwki· 1JgQlll. Tel. (JG] 131 331, Ol3 541 493 • M.akard::!J ~ i£du.jcm 50be j itp.arun,ne " blizi"i. pl'k, Tel. OOl85 2 I 61.. 814, OOl~5 98 I 15 7811 • em:] GOJII) DenoviCi" "p:Jrun;;mi bljzu rnOJiI, pw'.ktng. vOO~ n{ln~stol', Tel. 0033.1ll 67f>.<106 • Ncu.m lzrlni'e:rno apiinmiJllC i s0.bel Ltk uz. moI'(". T..J.. 06~ 323 06:31 0.36 884US5.
l

mpju[cr nov·m:tr:ki.l KAt! Ilitm). Td_ 046
J

• ProdalCTIl

tx.[n=mnl

ns. 780
1

pr.bll Zil kol)LG Siilmo 50

Kueni Ijubimci
• Proda~crn ~enc c.me COI'5Q z.cn}:;1.1 ~ rnic:scca.:sa po.plnma 300 .KJ\i.. stene bull~d.IJ~cn}:;Oi:2: mjc:scca 350 KMlI ph I>uU 3 gO<!. 200 1<J\t. T,I. 061 m 9J.O • Prodajc:m posavco krmar:a:iz "rim· IlSkGg legl~. Dille ~mpiQn B iH" Tel. 061 1>9 6S~ • ProdOljcm cis[Ob-vnu sten[!;d njc. m:aekog !.TI'tilTi1 i tornja.lm vis.o}:;og kvali[em sa p:LLpitima. Dl}sm'Ll'a IX! do· 8""""'. T.l. 06llill I 876

.Prod::aju 5C ,3. uscljiva SmDit u I]O~'Ograd oii BH BII U S!UP 5'·60ml, 1700K.;.\i(rnlSiJ PD~ llS1!ljLv.i.SUI.nGvi L.I nll\loOgmdnji TIbr.a I], 36·67mZ. Sa· mir, Tel. 062 334 37 ~ • Prodilic: ~ SI;]f.i Dobnnj<J.lJj.6ml 95000 KM; -oo.mar K.i'll''PlJZ1)'If.il 73m2 2360 KM/m2-j. I:~n. Sa, 9i}m l 4.spr..l t OO.KM/m2.; cell Lilf Ha1:l':ZlIdri:rova 103m2. 1.'S~r2200KJlrVm2. T~l. 062 l34 l71 • Prod.aje:m S[iln u Hl':ilS,i10ttl: too Rc;. OO'LB oO'IJogracit'Ljy 43. m2 oil drugt}m cijenll 19S[} [jb>n~ Stii..1) use.ljiv 00"'"0. 'r<l. 061 701 l87
8i"[':juu,

"'u~

• Sc.rvisinrnjc r<lCu.l1iJl':il,lnSlillilcijc:: ;si.!ilem~ ,B_nti~<:lT1ls:i~~.c::l::l 'Il,i=citki (100 kCl.-:naoo= 10 K1\'11, video nad7.0:r. -Iel. 061700

3.,

1

Potra:inja
• I\) l reline!! \Ii-Se i'J ilrnjdlett ill i pr:a..:.n ih ~ tano ...a '1.1, .... grud i l:J iznajmljiva.nje Hi proda1u za po~na,e kJijelit,e (ageQcija), Tel. 061 14S 8;3. 863·ltt • Tm:irn g:Il>Onjeru uTU2Ii, Tel, 061 193853 • POtfi=bc:l!l1J rulj!lm m;mii 5!8fl u $~ moonoj zgrndi" Diti. Splill U S:o..r:o.Jcv!J jednil ooob1J_ 11=1. ()6] 2.83.:5.99

• brbk:m '!J Sar31ic~'I,! jXls,l{1vni pros:tor 2.0 ml u .. I. F. H~up'lm!Jn:a bb_ Td_ • Swi ,grad, Sar.atevo, s.:;uCani.}\"Ogr· 061 53620) :!dl)jtasa ~rojt1 i vOCr:ija.kom s.oo inl, vL lfll rnDt.e 7Jl.rt1.,enil za 1.Xl.g11'\-,iI~ • l«b.J.r.,::ro ~tl;M1i ~r~lQr 4{1 m2! Hl'35niIJ) 'UJ, A. SOlCirb.."'g(l-,-lc. Tel. 06l mjl.l.Ci SUI.i) U2 dop!.i:LLll!. T~J. 061 210 7SS 1'19008 • Ptod:aje se kuCa u Go:rtlj~m Hmo· • 1zd!Jil: SI; 200 m:r' rmlQvno& 200 m:r :nju s.a dlJ.h..lt.llClf.ll :remlje. Tel. 0fi1 &"91 b:.nlXl~rij:ikog 200 m .sl::I:Elc'ij!nos pr-." 475 ostiJIJa sP"llkillglJo1Il." A roM N. Sara,~ • Pro&r:!~mrikeo,wcu ~Li.6 i_ID<td j",,," Tol. 06 I 247785 rlb Iljaka ZULlovniCll.) S[rujil ,'OOa, te<].1 • bdajClIl 3 posloVJ];jJ prosmrn od 60 cvnta !;.'TiJdnj~ U:5.("lj"L~-;3 p!!Ipiri u"f-OO:nl k"'ild~ta i jcdan 00 13Q k"ildrnm Oil 3ll.000 KM. '101. 061 540 Zll St1l]J"u ILidb, Konm"t mobilc.l: 061 • ?,rQt;b,j<:fl'l kueu y Doboj'!.J! okucni646492 ca 300 m~ vl..as:n~l"lll/l.le:L 032 663 • Izdilicm 'U, ~mru (h a pro5:LiJor:l!: 3.6 Sll i 14, m2 70 m od K:ul!drale pogodni Zi1
l 1

• SeNis: nltutllif":ii j\1iljc. ~ Profesiorul;~na dlj~grwsdb i P'OIlI'ilvID::. raw~ i:ri.!Haliici j 21 .. indQw:5;iii! a.rtliY·itu.~ n ii v ruU[i1, imemct R{lnekdj:a + wi.reles ",'er. T<l. 061143611
;rn

• Pr(KlfLjem 4 crt mt;lll.LIOI;'8~7 in,~ 100 KAt kQ["ijt~!'Ii_ Tct. 062 ~72 708

• Cetve.ro.l~[J,i ilparOIl.an 1.11 40 K.i\i/f.loc, i'arki~g, lerose'. ·Iet, 036 884 676, 063 ~1l>I48i.
• Netlm.~ a:nl:ijrj piJ'>·o,l,FlO

",b,

i

'p:m:rn:uI,.

i4('isjcm Tcl. OI\l l)9 636.

• P.-oda.j:cm nitLl't'J2Ir ~n.L, .Ji1 2.8 do," "'''' j J 2Il'"'f,tka, DVD p","c, l gb ~ffia:;t moniwr-ll"j r,;;!VT.!; e.knn ,t;3,dio:",""o 20 "'tj. Tel. 061 052919
j

• frodal= WUru !,.jcarsloog ",-tara sarod!.l'Yn.i.korn,,1"'e.l.061l4343.3
• rJrod.aj-e-m - ~p:aga~ mlilde ~ tigr· ice, 1'::J2llib oojn. "Ie.L 062435 2.60 • Prodajern vis.oko kva.li(eul{Ig tllJ, lom':tka. smrost bIi mj~. T~I. D62 3.Bl5>3

• Neurn. ]X)'"'Oliru <LprumliIni s. pogledom o.aITl.OI'C;. kuhinjLl;. kuPilUlO;. fV1 ~ ... rk.i.ng. Te:[. 063 4.E8 437 • Or.e-bi~ :iil'lattMlllni i Ulbe sa kliiJati!orn i upO-U"cl!om l;:uhi:nj~. Gnraa. Lrl kuCu u CClJ tru OrddCol blill.l mora, S'L"C jnfoOnmmicc 00 ~I: ()6Z l34 1~9 ill 0lBII59B 11I6l3l7
j 1

Telefoni

m

• Prod;ajem 539

lronc ,4 ItilJez. Th~. OG.l

• Prodajem tile legend ;android sor.",er U eJi:U'il s'l.a:nju s:;a, In!::ml.lry kaTd«lm od 3 GB, 1'1. 062606 060

Ostalo
k:oke .r:!.Ios:itjc~ kom" k$2 "". 12Holb!. Tot. 061349 51< • Ka~
nL

• Prodiljem yikc:ndicu sa. :2 duluma lJ:m]je U Buboti.ni- Ttl. 061 L88846 • UV[so}::om - Po:r:ij:tt;anilP:rod:Jijem (ivije PQ-rodirne kua- !'Ia 2j~ dUnUll]R >=IIi',," ZIl Tol, 061415

svc n:arnf.c;ne, utica r~rakijf.l.a 061701 JIl7

~6. Te1.

Ostalo
• Vidoo .-ehordtr t \'t6lu1)j ;S1:!a_ 11=1001 NS U70_ vic..l1Xlb:-

"til.

S,',

w.ooo.

m

• Traiim jc:dllO'kIe'iC:l[]:1,I :5OOY 53 camuln:irn griianicm, upOlfCoom ku~ ~til21 i kuhinje 1.9 :s.-ednj~~CiiI OlDb - Cengi~ Vil31 ~ Grb~'~i~_ Tcl- 06.2 J3ll43!i • A~l1ci;a Sig~ pcn,n.imo ...:ile Stii:~ m'bcnili icdini~ 6lJ iouiirnljiV:Jf!~ kupulemo n~kremifle IJ Siir.ljcvu iii po;s:r~hirc:mQ LD: pfQVi::tiju Qd 3.%, T~L 033

• Pofuli6 m6a KLJm sa :3 peS. prtIs.:or:a u fun}:;dj i nov{lgr:o.dnjil vl. 111, T,1. 033981 88 J
1

• V'-"lko, prodaj<m Iionn" pilila ka['. 6.000 ~{jm. Oil parcell od ~2. dun urnil Dml]j~ Y'OCnj:I}:: 60(1, kom, mtade ~jjVC1 ne.ZilvUrn Vi.kerJd.tCll, lfOrazna 5.Lnl.~ g,TamdS:Kil ''I'OOm..,gsfIli:L 125.000 E. 101. 061 475 3'B • Ade:rrul Bute br, 1,1 izillIjl1:m poslo.~f.ij procswr 60 lfI2 S3 ~1'i.'I.nom ga_'" :w ml., T'I. O6O!lV3l53 • A~rodroms}::.o [1!tlsc1 i2:daje.m jc) ~mfnl p-roslOf 40 m:2 za dg{'f.ICijcl piedsta\lni~:n'lI, kanoela:ri.je, sa papirirna. Tot 061 &17012 • Izclaj.et.ll 1=10810'\1"1'1 pro:;tQj" I:i II i C:c:ng[t Viti) 37 k"'I'OOt':ilJ.a, ::.;as.ve J'I;!mje.. ""T,I.06116847l • Jaku vrelu "laSlL!e 1:a.Mr.d.LCll'ijsiti is:pilllnt- c.~sle Vool! II :taSlIlVU pc.-s1l1~·nug ol:Jjl!:'k!::l. L')vrli n~ ~.000 J.....12] ti!:J p 17.l::il[)m~lru!)li S:iiIiijc:V.i];.PotodOO -.::a bi:tnis i prooi~nj'i.J_ "Il:1. 001 249

• I:zdilj~m il[).1i.i."c..mara~ umoli. Td_ 063 71:5-:509. c¥I;l

'lJ: CE:l1Irn

Ne~

• Pro&ijl!t1' knr'r'l1.~ Ssr:Ij~'U. Td. 061 916 (161,,063 046 139 • P'n;Klaj~ inkul:Ja.\O'r polua.u t[):rrm;(.ski" ~ r:3lfll! ~r1I.d' dlJl70 iaj:3.:10 pogud:rm lO!I &rn~1]:5U''8~ v!Jli",1PQ5l prd{O' ~~ '!.J}Xitreb,aj~d o.o$t:;,V[l.:t.~ gar'allci~a :5ol:a]n:J 150KM" Mirw. Tel.. []6lg14l91
1

• Pord:a.ca,.. izda~C!1l ,3Ip:!!lnm.9i!"!,4-krni U:i::,[O~rc. Tel 0038,5. 21 '1S99' 174.

• Roikovicn;.. pmdmil!m vike.ndicu mt £p'ra~ + licmR ku~ l:":'Llrii .!In=,.j~no~ pogodno :r.a s:ranovanjl: i do,gradnju, T,1. 061111113
• !{uea rga i' + 2J

• Dvii< gara!:< iz<lli;.rn u I«waIiCimn Bogar.ske lIi"JlbaS;ade. Td. 061 9.3997.
do

• Kupuic.m g;ramofD,ru;kt: p.l:ob::~nri1Vii :5;[rnni i ex-yLl! rock! me!al! bru~ ; i''''- 1'j_ []6J 144190

"<CII"" Makar" .... !<aIn L!.
~pin

• N~urn: !4l1:;11imljuil:m Spu.rtmant' bliz.u mor.a: 54 1cr::lSam:a j f.I(lgtl:dom n, more. 1'1. Ol6i884.'11O i 1161970 364.
1

654793

.

111_Tet 063 '899 9.89

• "rrazim Sl.m j:H)d zal!:;uPI pGgodnn Zil. pritiiZ invil!lids.kLITi ~QliciJii.';)' 1H 061 521 191
L..I

• AgencLii ptlrreban op.~.mlje:n s.tiln zgradi ~y i:majmlFiv:Lirtfe 1..a.str9i1ta "' do,i p<doo. Tel. 061 145 853 .' AEW.lJdii ;f;:I nckretni ['IC S.igCl'];:ri; potrr;bn.o vik SUioova zn~~~[1o~ po-

• Pr-.oditje SoC ku~ modcmlJlg sl.il.a u SE.an)m Gradu 11:Li: Bi.stri kll_ Kori5n~ Dr<lS10r .z10 m21 td :p.o.selmc: elfll~, dvijt' priUe.s 3i mies [a! bas!.a 850 ml. R;",a. "grum" 1/1. Tel: IJ6 I S411l4
a~, Slllii. Grad)

• Grot:lac, iPO'mljno ~:ajl'nljL.iitm:!lQoIx itLpilr1mlJnc_Td. 00385 9] ,8802l34,. • Pm-"'(Iljno Qdmo-ri{t' rU:I H....-.dTli QtQku 5unCil,-mom ~ to,~ idco.J1JO ,~. f~l'm~ijl4 dO<Jj~ Itoo ",,[ Tel. 061 810 398, • G rn~ po"'oljno lzrlgjem sobe sa bal~Onui'l'l~ pr1p;a.d.ajuCim ~·u[liltil.om i WC-O'rn~ tlfH1JJe'bd :kullltlje. Thl. 00385 11 691341l

Namjei!;taj
• Prl)da.ft'.m d "'I)$~ i lTO$i~ nQ.~ m~ sc: n3:i::vla6!4 vrlo PQVO]jnQ j jeftino Td.061 loo 931 • PnXIajl!!11 " !1QV8 .k~:I'IJfu! kQm.Qrdu! spa\'_ k.w.'t~j k!;Il:iipj:J-dn'Th m!l!. ~ ,,-~ • Proda.jcrn knji~ tz grmI;illik~ lIiI· lij.ns~og i .ogl""kog je"lih T.I.061 .!4J Sl6 • Kupu;em filO.lOfifLL .llt .. 101. 06 I 414 &l4 i ii"'iciS.~

• PrOOaje=m bosii.ti~'k'lJ ku'u til) S'porLo.G$\'iTI~ uredni f.lap~ri. 1'1. 061 745 932

ktar

149

46 _,'

"" ........, .." Dnevni avaz "
5i\"~

!'lsil jep5ih k'l,!Ca ~ 165 strunica. CijeD' 18 KM ... ~t'~ 0'. Tel. 070 102 323, 062 180951

sroiu ~i!~la ThL061 069 100

• Pctrebn .. dicvgik:i l.a rad \J bne!.! u centre grad ... Prva smleee 00 7 - 16 b. Td.OOI Vg 917 • Porrcbne dvlic radnice n~ po5,l!.J_.th'iinjc u ~':a5L.icm:li. Saralcvo. TeL 001 m 608 • ~dj 1::1ill kao pomccna u gr.itu b restorceu plceriji LIi m.o-ze i spremanle stnnova na podlllCjU MosI03Jii. Tel

teme, Z va Li svak i dan. Tel. 033240314-. 876·1 LL
• Bu kcvi cu~uc:iJ mlada bukva, bee fc.li. Tel. 061 391 6S,. 10753· I Nd!

• Prodajcm

ru

m

01 ave

k vali ~

• Insuukcijcza nskog, englcskog, horniic i

"",,::=,;1«- ra 001 lJ.9l74

oenovce b: 005ierapskog, flzike,

615901

• 1 nsuckclie [~ hero ije studcndma i uccni('i mal, (kI]az3m na a dfC5.,!,L Tc:I_ • Dalcm ill_5Ul.lkdjc 1:; fr;;mcu5.k.og i itllijllll,kog [czik a. Tel. 001 >15 ~IS

• D.O.O .• POSTENO"
kova drva, speemna

m1·

6()

()(;H16868

KM ..Tol. 001 519981. 1075J·lNd'

za lO~li!

• buI

• Daicm instrukdi-c Rc.spr"odaju stollc.a fou.lja, dvo~iedall·I.o,Iuua., kOlpl j brj

ke,

819700 • ELEKTRICAR i VODO!N· :STAlA TER. pow igaranrovano za v. mmine, peei, sanhaeiie, cesme,
dr, Dolezak besplatan.

srednia

il hcmilc j fbiskcl a i osnovna, 'Icl. 062

• Rupulemlomlknc '"ltaw~ dukne, zlu.rnc: satovc t ostalil od zlata, Tel. 061

szi J91

• Poircboa fr"'or"

mil.

Tel. 061

%5126• Kunulcm lcml leno i zubarskn

nle, Tel. ()(;l 116 618

• Vo.r.ac B i C I laucg. uaii ~P'05le-

zlarc, dusnre, ~o:rv:onc: i O,H;:UO. nil;j",i~ plabm. Tcl. D3365S·59S,061,53640.

• Pceebal s:u'id.nic.i ..... pmdaju knjlga u chavoj niH, I1Joguenooi eedneg cdaosa, Tel. 001 241

mo.

• Sarno bukuvn cijepana drva .,SIO'-:efl.r· sa raenom mjemm, U cijenu UrnlUf.l3l prevoz. Izmjeri!:i - "lilliS. Dostava u dogo\l'ol"U Si k upcem _ Drva ~a ka tn in. Tel. (01)64 660. 10749-! N~! ",ZOO KM,smrgodinu <l>fl.,lobo rjjlC.~1 Pa2;aJ:"L~. T~I. 01501 24201 3

ojnih drugiil' proi~tJdaplercrwg PJamjdlaj'fJ'. Cijena ~iie ~eg{) /JQf}ofj'na. Mob.

.Pmrodim engleekt vcllnc daj<lll instrukeiie.

s 'KM/su. i po-

Tel 643-990.

O6IIZ(}(J.894 i 033152.5·966. 1861Z·1N,
I],.\i

csiguraeei

• ArhLtekmo.:ski proje:t:u za legallzadju vee legradenlh cbjckaiu. TeL. 06Z

Tel.061271 18I. nel perkeia
9l1l • fm;UI,v]j:Jm
1,.1;'::

1117,>·1 @ N
j

649370

ale u sall u Cev.:J.l>dl.iniciu NedZ.1· riclma, 101.OJJ Il5.45.
• Traflm frizerku sa lskusrvem, d.j"", 50 % p""""",, BnC:ll"'wl<.To!. ()(;1~371l • Mladi,f sa aa ~'eeenom S:S S:, po-zna '!'all joe e ngl eskog i ~p.:J.i1s:kC!g) llOl£i ~gO (reeepctla i d.). ·Tel. 061 • ~k.ksl.a
Tel.

• Peuebnc

:2 dj-et'Oj ke aa poslu1iva·

• Prodaicm vhafon zvuk xoii lijeN Ito-

• Prodajc:m profeslomuni ugosthcl iski Icnk, lcdomar I 005 pumpu za BM I'Q 514 TD_ T<I-OOl 59,j llil isr.aClI'l u i p'IJII(I'o'nu odj"" '" bebu (~j""~l "",<>Ijn<>! 1<1. 401 224
• Peadajern

1 mUI KM. Firma.GLANZ". Tol.OOI 350 688. 10163·INd~

vanjc, pranje [ ispiranjc avih vrsta ecpiha, namj cstaia, a u re, prenlc pcnala, generulna Cii&nja stanova i f rml. I LiS{! nt

• ...KIRBY" - Du bi

ko u~ isa-

8;Uandi\l. Tel. 002 938

5\""(:

vrsre laminata

pa-

• Dalem hisrrukcl]e j vrslm prevodoiz"jomaekog i c~jczika,iX>" vcllno. Tol.00 I 4.!l l75.

073 760

• M.QIcr.ike U5]'U:SC.~krc6::oie staneva r-sobnl l20.k~ z-scbnl 200 k:m j-sobnl JOO km. Tel. 031610 JJl,

iskusan profesor, dolazim na adresu. Td. Cli\2691lOZ. TOI.OJ3611 976
• Instruiram duke i studentc iz rnaternatike j Iizike, na Jlidii (,as 6 KM ..
l

• .i\latem.adk:a

i.l1Slrukcijc:

daclma,

06i

• Odk"upljujern rofe 'm~ini~) 7..11 ribotoc, samo Shimano. I prodnjem blinlrer.e melle 'il:r.ad~ aa lov . sruke, ml!lldice i pssumke, bijeli ~:.furl ih mije!ano. Bihilt. "rei. 061772468 • P.,.odnjern scbnu traku aa U"tanje, "",·"ID IlO~gT.,,!~ Tol.Cli\J 7lIO 1104

3S1 SOL

062 461948

sa iskustvcm

.1:tB.2.i: posen

639
Tn-I;

• Pknioa

001"11

I kg 61 L TOI. 70 U9 0

• Servis: V~ maslna (Gcrcnle, EI Ni~ KOIlCar Obodln, Kandl, Zaeusl, Ibema), tporera, ootlera. Doteaak besplatanl Garanci]e!
J

• vodclns r. odrt.a,\I",jl staru i poS"[.iIIIlja novu lnnalaei jU cist:l bellere, eve ltZ gnranci]u. TOI. 61497 eaz, 0
J

Mob. 00 I 171

666.

116·llt

• Ukljutim se eespleme u "rod!!!j'" lvtds.k~ k01.mltli.ke. Spoji U~ugodoo,s.a ~On:!i;nim.1H. 061 :}44 7~4 ~ • Trafim posao. M.ru!-e ru ... njc djt'-a s.'l:atije oc.oDe] !Xl i 5§tenjt'. Tel. 061

D:a

061110 JOO
GIS]

za Ie! tllj~ Illl uljc sa brcnerom snagc 3~ kw. Upor ..cbflavano lcdnu S(:ZtIDU. Te:l.

• Povotino

prcdaiem d Ilj je cistced po 2_000 lit:ILrn i P'l~

sa Da!im iii vesim mmertletom. Tel, 062116 Z68 IN. 061 31243,. 419501

.lskljueivo

radlmo sdropcr

fasede

1.1. , 1J..'l'J8,061 -S6J559.

• Njc.mil~ki jCzl~ instrukcije L prevod, kucanie radc va ee i"ae:lI:Ilani. • 'Debate bilL) k:oju vesre pravne pomoo) S3Vj.::.a, uafuge, jllVi1e se Pi.<LVD.iku. T!I. (l63 I go 722. • Di~L odgajaltljiC2l'tiv9lllol'_ru19 usluge n.~~ t ooguja diecc, KCil.. 0 rdo. 101.062574719. • U8pj~n21 Sltult'.n[LUi. to&!. j~2ika v,p. di:ije i:nSltLllk-t.ije. Td. 061 546,220 • Profesor
mati kc 0':!1 tlS;:t'i.Ovct]

199 782

• Prodt!Jje.m m~i.nL..l zy fI;!JI.~ci'''i!lnje ugU$li!,e-lj$koc: kCtnL Tel 061 135 • Prodnjern .000:::za AG ,za'':IId~jC" sa llau.lirn.a j rruu"lumetri~~ billtt!. 1H.

Tel. 033 211-484, 03l767·'.>95, OO!1,1447_ 42Q-I"

• AI" iolnzino 20 KM/m 2. Tra.~as:!c aa vjese 20 KM/m2. AI u i PVC roleme, rende, plarnenc rc.] el.ne_ Ci j ena sa llgradnjom_

ooIJ~ataom.

• Sve C!_I:ekU"i.Ca.rs.keuslug;;;: (~porcLI cI. OSLgur<J,Ci j.uI.1 povoljoo.
l

• Moler rndl rnrno:rsko·f.utI. rndo'L'e t_tSl~ kvaJiK"LDC i pi}V1}ljrl.!l.. 'Thl 06.1 • i\'illleraj! N0V6l!1 Llredujtm ~_rLE.erije.-e i'lalijallski dizaj L'I:. ReJdirno s:1i~ oa ziclu (mtJ.r:a[-es) I'i[~odn"za -posJoVfle pro:s!I1:I_t1; t'i.0W', L1jeaje:oo~ po ~ kljL!t! Ul 061 322 124 • K V ~·OOoQj.l1S1. radlIn mom.1iu no...ih kUJX1til:a C'iisu.m 00'1,1'001:- Oplii~ ~'k~_ Tel 061 349294
1 1

• N!!jpm"Oljnije i najk ...aliu~lDire !>a ~:lr.Qilc:ijQm radinlO lermo-r ..<ad"_ To!_UO1178 18S, 823-1"

ToI_

061 244 25I

dSlje iI1Slnd::!::ije if'.: m.a!e~ srednj~kcke-.

OOI2l3m
• KUjltJje'i'l1: srn1n'('"rtellM'tf&; srebl"O:., ter..lmel~ ,00 :!ireD["".d.~ p orJtnjt; medi:iI~sahli~ i~. Tel. Otil 13·9761 • Protla~lTI tovat1u.i pu£l1J ~k..a boker:ita.. TeL 06:2 '9-8.2 333 • Kold~Liji!l S03 1_t1p~raf$k:~k:<irLe niH, RaOi:mj~T:3 1 ~25_.OOO_Na.jll(lljc dQ -sada [:qxdtnt= kartt VG'VJNA na jednClm DVD- u_T~I_ 244 417

• Kupuj .... dioCiia 1<0.", clti<co, I'<Il JH=n;g0 i]_i 'U:l.tn Ji!! Jl.i:su s,Lill:ija 00 3- go. din,. To" 06 15"'ll63 • Prodnjc:m ~ro brods.ko sidro j .KoJ'[RiIQ ZQ[rm SUllo za lli:.anje- ptlili-;l· ...a i poe Rosol<- Td_ 061 413191 • Prodoie:m novn invilHdsV;a koli~ ~ ite.l:curi~let.JaJ 300 KAt 06~ 5-12 874

Ostalo
.V~_im p.revoz:se.lidlx: yc.IHdm. t;o.. mtdjem sa radnom slla_gom ill bez, K~ Or<lo ..Tol.06l2.u; 661
l

-rel_

• VODO!NSTM.IITER SA ELEKTRIl:AROM • ""imo

• VK vodoLos:[alalet .j],(ffip.[IlL"::ija kupatila lzrIlda Dovm i.nsmlncilil oprnvka """""'" i _los", pro¢ql~o"ic ""'''" rn..1H_ 001 219914 .l<IOConje igbo",,,,je 1""'!!I;no, i:';". U[omo i profusionn!no. Tel. 0Ci; In I !IS Mt:!la.\t=r Q(i.ri;IIN2I Sla[u i p.oist.:i:I,I'[j::n:'I:OVU l ios1..a.laciju~ bsti bo]le-re, s.w: uzga:r.mciju. Tel. 061497 62Z
• \fQ..dA;Ji

• OJvillii DLh dij~le, imam Wg,oojn~ 'pom~ flri uL.~nj u. Tel.. 062 011: 141
, .. rndol'lL

• Jato brro i pc'L·(loljoo kuCilffi -SYe YrThl. 061 JIll26
l

on

• Kti po

j-em Sl!ltu dei;'i~" U: ~u~dIlju: - r-itrl.1i od~tett!. - Oh~:li'lLDC-

C!i1.l

001 17SZ37.

rlj,(Iniee_ J.spJata i dola::'l(!lJ. ::3dsodrna]} u fBiH ,LRS. Naipo. "'01 ill ije_ Prodarcm. ~rtiIikalc z:a olku P :still] ova, !POvolino. T..::l,

(1a

• l)rOO:aj~m ko:mprcsor OSOlm bari i !IfInL":Ll OOdalllf' DP~nll;' cijer.Ja po doi !l'''oru. Tel. (l63 113 311 • Prodaiem noeD U stolicu: ZOloole· :s:n~ke=-] [illpaci tilna~ :!i.tu;,i'j i :2a hj:l::!n io£;. 0..'1 LockQvim:t! 150 K..i\i _ Tel_ 061

popra vk y j ...gradn j'LI nevin iiiSl::t(acija (i!:'J;:o Fla:s~.ika~ ,s.uniHI,rije) bojle_ra, jndiki3wfa] osiguraea i drngo). Tot 061 132

od,""1}Z

149,061 180120.

I0558-INd*

1<1.Cli\1 378166
O1:J\I1)7. ~Ula,

• AulOpre\'OZ kombilem] sclidbe 'me, Clba. r.ad11<1i s.n!!!g;:Ijeflil'Lo. • .KCJmbi prevc!:i! pmnika stolLdbe dje:n<' ()D'YIlljllil. ·ll~:I.061

668·1"

~Il S74 989 S03

• Pkni(;'d be::io_u~ pe:ttitLcl.adc'""''''' d",gJ>d if";., 5·5 pf , ~&Td_ 062 • KO[\ltj rlt'r lix2 m termL') i~.ulo\t;!lri ..

jem, sci idbe: od mzcll jc sl~rih I5lv;ui,. po PQtrebi o'lJ.czbijed'Cl],j] r.fl~na s.:naga."1(:1.00 I 269 782.
1

• Vr§im j')revoz vecim kombi-

• VQdoill:st;!!:l.l,,-crillMlllj~ &~'i: vodeinStiit[i!tnkt' ush.iseDL~ ci:5.[~.kwli~~5~rWOl;nll. T~I. 061 :Bl74l1 O.B
1

817424 .' V clun pr-evoz plltt'lli};:!!!~ klim.n.i~it3f.1.iitl kom b.j~m! T5 ",v :n:a mo~ i ~r2l!C= dtslinacije_ Tel. 061 200 S46 • futra j:lOiIOljilC.!' Kombi !pmuZ L:ser Iidl:J,t~ 5:10.2.);2m. Td_ 06l t 47 361 • Ktim_tlilizirsnim k'Olttbijima premClte: sa $l'ojetLi!ljetJ'i) sporl.Sk~ I:'kip.t') Sl=m ii'J:ii rit 1:d~li J1'IJ Bi.H Ft=~iO.ou i EU_101.061 899 883 i )! I
\l(]Z J19.

I0718-INd~

• S!()I;iir kuhinj!: i rlabriJo ulID'-P.:l i 8Ob1l1l VI""i!I!a, -po~'oljno i htalitetnCl, "Rt

001 131113
• Radim

., M itarbei te:r g,esu-chL Skyline l''\nrkeliflS d.o,CI. Sarni~vo: . 20
Festgehah '900l_200~ - G LlI,e DetJ [scnke1Unisse e=-rtotderlii:!h fun; lclefotJ iercrl: f'l_¢OIl:ibleAIbei LS%eit - Rl,lfen :silt'
L~j... j

M Lta['bel

• A,gcndja Zi1 kupovinu devlzne stednie mme odStete i diorum flrrni, fonaova. Najbal [-c pla6m, I:iiphua i dol37..ak odm:ah .. Alob. 061lb4-3M. 10617·INdi
l

Tel 00 I ISS784

-

UJiS aJ], tu:Ucr.

066 Q79 023_ P1T

;j],1lu CiSLO«. MoZe j

• Po trcbl].j] rod n ic;]. na odria ...~
i pc [J;ziol]er-

• A kcd;c:iitc pr-OdiH_istanl de~i;mu stcdnj-u1- rntne ~t~ Le i dion ic~ i3.kcije iz: FBiJ-I i RS i odrnah dobi ti nOVi1C - lJ:il:.zovi re:!

• Prod;ajliOm IT:il:ldcc Zil rnjeN:nje ~.-a 1J k:rv1 C;itJ [['Jiu_r TS 51} kQm. 311 KJ,I. Td.0621Il6% • Kupujem smrn o.eviznu I[~dll.iu,. TR~n.ef!e.tJ;di[)nia: i1: FEili i RStPTodOijem, nculo.knc IIXnifd:::;IIC_

• Radi m molc:r.s.ko iii rba rskc pos-Iove po p ri Stu pa~n im djen~ma S!!! i_skuslvom, lisH) i ure"""_ T,L 033412 4.86,062481

101.GlHl9 ·498 • Vmmo PI"CS\J~rlje ipopl"iI\?ku
\T.S:Cl

pos.lo'l,l'oc

S03.

hjJ Li miilSinom.

191.

727·1[[

;(]amj~mja w: gar.I1lcij~ pre\'OZ mdl1je l'tesplaIall. 1'e-l. 061 89"7 475

will
do

Tel. 066 003 691, 061 140521.

061 140 :m, 1166003691 1166 673 7J4

TcJ.
Te'l.

k,. Tel. 062 577 684. I0691-1 Nd;

79fi...lu

• K.l1]Jujem :smru devizril.l! od~l-ctll.l ~ dlClIl i,«;.. lSp'tat~, odm:ah.

rtlll'lli

• POUebo.il dV3 dDSliivJjilCa sa slf'ojim i3utom u a:vabdi.i n Lci Zeljo 2. Kom,kl lei. 033 447 000. Zvalt od.8 do l2 smi. 791-ln • I)Qlr-ebi!l n ozb il jnn tad iii ik u all I oprao 11k'_i i ,ml!c:a i'J i'!e-t"$kc:.j ra d:n.j i_ SI an obe:il:b ijeden, ,pbta po 4ogovoru. 1~1. 061 306 2n

• Rr\SPRODAJ II OGREV A . Bukova dl'Vil u :svirn obl ki mal Ug.dj Kre.ka, ba.novicki LLgalj (.kocka ornht pellzione:dma Iliil S ra"" ll:l. [1616711 06S. ..56·1 Ll
l,

• Kupujtm $1;3n.l dcviO!ntJ stednjl4 rntnUi (iiSt~tU i dklni.ce;. i:sphu.a oorn:m. 1<1. 06J 749 2&4 • Kuptljcrn LOU oo~[euJ
j

• Ka ~j}l i:la tija I'S tJ SA SIC" El-eklTomeb2lr;.itko pro~e-pljetI jc kD Hal i~(ic:ije_ - l:spi ran it:: ,;Jsohim prili:Skorn vQde (VQ,zi1 IJI 1;5.0had). - Prcgl cd i loci nlllje k ...aro ""U (k.1Inill ~kamcra). - Br.l-C intcrvcn eLi l':j PQpra vke odr'ov.nje". Tol. 033122>·%0,
j l

• Z idar a':Ll2i POS;;!o, radl m Kute 00 lemeljiiil dD ~!j~meJ'Li.I. "Iel. 061 242: 117 • P01;'1)I~novrlliIIo tiroy ~je, pereinCi:. 6stLmo, (iUbiLn.sko us:is.a\"':;jjji~ 6.lr i:n~ [E~pih:iI! i[jSi:IlH41.L~6~oj~ !atJ3ci~ i moo& n.a.«i j ~I_ijia~ lca.uGtJo Il'osi~ t ml.ato sa !kirby usisivactmJo pl)~,tl-

491.

on

TQI.OOI321lS9

• Posta~'ljiiIlic :s"i.h vC'Sm: tamiIl.3.tia part'~~ ]XIdO''i'9 kao i b]'~nje beiq1'~i;n.:sklJlm m~in-o-m '!JZ garar!;l;:ii~_
l

Ijno.1OI.OO!1!4 579 .

• Pos.tinljanie, b[,lI~nje- S\~.b vrsLa p:3IIi~el!ll~ pci'dov~ i !aT[l.in:a~:l i5!11 ~ zprnjlILS.k.om maISin.om kvalherno i u:r. g;:Iraneiill "let 062 fi,6 7 51 S_

06 I{I00.078.

771·1 [[

J'I8-lll

Tot_062 552 l2l_

:su Inlk()i'>'i3 dn a_, cij'epan"4 tokovi i meuiCf: od 35 KAt do 65 K.lV., ugalj (d["'\l'~ni 8,5 KM.)~ .k:lllm~:n.i Banoviti ISO KM! buk:Q1,IibrikeIi l30 K M_ [S:PQtuka iSLi dan.
1

• VEL! KA AKClJ I\! U pr",hji

.cIi:=\iLn1J lI:ednju~ T3dioolcc. Te.L002 118 8()3
SI3ru

i>pl". odmoh.

• Kupuicm st!lJ'\l dc:viznll.l stl:dflj U:r Tel. (0) 7ZJ 595

• Pror;:;siona!:::I(: IT!oler - r~diJh p rofcsion a tllO i odgovefII 0 uz gi:lr'.mci ju i h:lli toe!'. Mogucnost pl,e,nj3 2 ",'c. Tel. 061 244 ~63. 106U·1 N d!i

D'

• M_u!t.:r.s'k(l f_j£rbar$ki radovi: mO1~1i:I gl!:lo,,"an ~I:= zidowJo I:dd (1UC J ij~ je p 1j..:=nj.e: ,$1 iropor.lf i na vlac..:=n_j-c= !IlTe:~il;:e! ~'TI[J j)Ov[)lj no l ~:J !:50ku>lV(>". T<1.001671 74.1
j

mih 483

.,IY.J!T!bir~~D:l_ID~iI6.rnI'" djeloj Bill.

iI'''''

Tcl.062 569

• Mo-]erskQ far'OOnlu! usJu~j OO\'t'o'IiiimlJl u;r..polpLmu dtitu

! OO)h-1 Nd!

• Pic m~Is.!.or sa [skus('l,I'om na kru ~ noj peei) d va i :1,\' r~j aca u staJni I'iild:n.i odnos. rl'lrold. Obi 110 54; (00 11 do 15 It).

835-lll

249l88.

• 'Po (reb n i r:adrJ id sa Ls!!.:: u~ SIVO m II S [::I t:n.i ~cl:n.i QdnCls~ I bnke!i'i-La~ 2, - ku~ul.ri(e~ :2 1'0[J10~tie ndt!.ic:~, 2 - piz:,.a (11aiSlO ra~ R;lr,,tPQ v:r; jeme- 8: $:!I ti PI". 00 550 do 700 KM ... 10pli o,rok_ t~k'Ju!o 1\4. ll:1_001

• AKCIJA: Oukov:a d_r'Ya (cije:panil i rLuci}! d.-veni '-l,~!!Ilj K reh ko mild! ka m e [] t ugal ji=! ]3:iIlQviti (or;1ln koch). ls:poruk~ br1.u i la~nO:l n~ :iIId n;:sj. Tel. 00.1 m 4M. 10731·I.Ndt • MjcniI:!!::3 batJ:;!! .BU!kova eijc-pallil~ cull;i i mc~rk·.a 65~ ug;:dj Krcka d [Vcn i 8:)~ B~ novici k:1l,~ mel] i (kocka i enh}16(I~ b !.IIko~ ,i brikCli 18(1.Tel. 001 5469ll.

735261.

• K V mo.! cri :5tl: v i~(.'"god i~1lji m isku!Sl'l,l'om iz.vod,e pe .... oljno k vnl itctno I ,ciSlO sve fsl-c IIIo~ krskQ farbarskih rndoviiI :u.z g.a~ ronei jn. Tcl. 061 08l I gO, 062

,I

kabilSlCtg CIlp:a~ =~=~OO~:~ij~:;i s:n:a!-'llp(i\"OljmJ_ THo 061 T
OOVilZ

We 113li,~:lji-

• KQrnbi pR"'-O_~ n:un j:dtaj:;lj od'L'U~ kah:a.sd..b s('O'ilIi~ P'O'If{ioljno, rndnOl :Sll;jj~ g:a obe:;;:bije.def.l:a... el. IlDZ ] 39 4.53 T • KIJIJ!lb.i ,j?rt~_rtII.lJljc:Sl:aj~sc:lidlx'j obcz. rndrlil 55,2 36<6

609 941

• St.ddar ~ :svc- 'llT51-c stailJars!db Wiluga. Do]:az3m ru1 adrcsu. Tc-l. 061

777·1[[

• T.apaar k'L'Oill Le:mo pft5'lli1¢~m w,r; \-1'51c: tiilp..1CiI'3Ilog IL11Inie5tai;fl.:a 'Ujcdno

• P'r:;!,vim S'Il(" ~t.e il:l.Lb~ih rrot~j l1)mlnc: i p;.lrcijn.Lrtl!. Cijl';:na 1 SO KMI ganane,i,iII ria ,gtll1n' .-ad_ lH 062 72:.5

101

Zanatske
• NAjPOVOl,jN1JE, NArK· VALITETNIJE ALUM1Nl· JSKE 2ALUZINE ZO KM, TRAKilSTE ZAVJESE, VAN· JSKE ROLETNE, HARMONI· Ki\ VRATA,BUNUOVRATA, PVC PROZORI. TEL. 001 SO I "'ll. 10134-1Nd!. • .\UKADO • A.L ZALUZINE, TRAKASTE, PAN"£LNE I DUAL UVJESE, VANJSKE I've I I\L. ROLETNE, .!'LATNENE 1I0LETNE I !'IARMDN!KA VRATI\_ TEL 03310;5-000, 06 I )5 15 15, W\"'~milo"""h,com.l 0582-1Ndi • TErSER S_ O. D - fROPE~IONALNIM MA~rnAMIl C!STlMO, NAMJE5TAj, UNUTRASNJOST AUTA, TEPIHE (RESE), ITiSONE I Kil.MENE PODOVE (ZASn. T A). Tol. 061 524 461, 0)3 200 . 003. 567··1" .

Tel..001 319 189..

• Mole ['5.kl i kcrrun LCki radov[1 poota ~ [jilll je rigLpsll i 101mi.niu.j].

~~~:. ~l~~ T ~~c~~

d~mcDZiji

i

804·1 [l

• G rndev ill:sk.a nrm::3 iZV(Jdi svc "'Isl-c rado'l,l'il ~11gar.onci jem projck[ovii.nf~J g:radnja i Oida P I acHe. Poz{}vi l~! Tel 0.61 740
1

• Mokrski r:><fuvi '" d.gogodi~iID islo:JustvOOl i garaJldiom wOOnosd 1 prof'l'SiorlillnosIi. 'reL '062 473 412 • TV ... tdeo 5:1!r'VLs, Porodjce Ribar · 6)" H rasnlQ~ pop ravka svi.h vrsla ,,, ;JJ.p<I1'ala. Do!:aza.!i: na k.-ucnu OidrCSU. thlj ins~.i u:pr~vlj!!lg za -sve rnark.e TV 91l;JJ[,:!La.. Tht 650867,061 1884 !O poS-L1IIlJljamo brus.im.o. las.::it.ilmll pt)S!a'Vtjamo s.ve v~!1t p::ln~1pat];;etli. pos.j~'Jjjem,o Ij~ lJili!l, r:l.kO"'r'e~aj!in~~ _po3TKt-le. el 062 l T

• ~.Hlgiic!'Di1"' n;]jpo'LfOlj nile dubin$Ko usi~av:lnjrt p.nm jc i i$~ir:a.nj!: .5'1,1'ih vrsta Lcpihn 1 km~m! Ugao 2Q kID] K.aul J 0 k.m! -IN.. Saraje:\io 061

141944

r

867-lll

10716·1Ndi

127.

817·1[[

• Aa:endia Nur~ KUCrliI Djq-a 51i1rih i bor~nil1.ljcall:tJ".-anj~ i rlj'egil pacije!'"!8Ui;.. he!1!: P"OSjclot;,mij,enF,anja:: pdtna., k.ue[~rn, dilvuo.jc Lnjc.keija, U~~~ d~kubilusa~ L!lLTd. 061 839

• Trgo'"'i [loa :au Iod i jclov,(i lrdi md n ik:;l ZOi prod::.j ~ di jclQv~ :S:;l i,ku"vom. Tel. 06 I 190 465_

890·1"

• Kon ,i,~ drvoj gr:, bi b-y k "iii ko od 35 do 64" drV(:l]i ug;:dj.85 bco.l pmsil] C"~ kamell i H.mo\fi.fil6S, brikel.i 170 to na. Riidimo i 1.rt::CUsmjenu! Tid. 063.f469

., PO'l,l'olj n D vanj:s kc rol c t.ne, ,dum i ij:sk-e z.'aluzi_n-C: trilka:s toe Z:il vjese i hi3rmo nika "raUl. Tel.
I] j

10l

• Parl:~l itipotllillnilial

061 214303.

I0763·INd;:

• Pr~m:,im majSLIJI'C:.;;3 tirop!Jr fll,$;iI.~ d!: lu;ta. ...nClm :cid:Jr,i;.. ct. 061 270729 T

356.

10118·1Nd;

r

fil.]

Ol)

• F\n.Teb.rm c~'(I~a?l:L
1~)

005

rnd u.53li Td_
!io!I

• Pi.;a::3J maistOl" i ku_h3J 0.); [X<"O'" ",,~1<L

063 950014

iskU5~

• Io!IAKClJA~ • Ni3'bavil-C: o~rrev Zil zimu dfVO {~uid i cij~pal]o1 ng.ol j (K .. b • kame" i), ,uk. briketi. Tel. 061101 119.

Tol.OOI 156 309. I0760·INd~
vilnja]

• Po'prnvljam svc VI'S Le frizidemshladl] ih ufcda;a sa gamncijo~. Dolilzak bespbu:m.

828106

• Agenei ia j\fek.ol - kucruJ. n~ i pome(; iSl.atLID i l:xJ!esn illl) t:U\':iifijt' i !:eor:Jpija k:1.,!,~ne rosiC'~ej miiCflj:a·llfc pcI~ kaIe'[~lijew!'enj~ L1ekubimsa itd. Td_OO) 2371>11
j

• Po~'o.l'!11;) dl!k:!tL~r QIll1:1.IIIja ~t in$ta!acij~! 1J,\,..-adoje :auL osi,guJ1lCt!

"liC., 1"<l<id-Td_ 00.1 133 829

• J\goC'o.dj::. A.rk:IL~ o.u;di UiSl'U:(;e ku~_nc nfegC! .stari~ boleSl'l.im ~ Ileodll~Ic: injekciill, lcnp.ij1l pl;]si.rnnje kaLel~L"1 ild. Tel. 06269'9668
1

mL)C.nim 'owbam~

m jen,anjt::

pd~lla~

10719·INd!

• Vrsl m
J

,. Usmt1lclj !j.';I 12 &00- radJlO1;; i5}U~h'iI(33 god. stoJrostj) S;J odlicfli IlJ! pozn:Jvarltc.m melD u. ~I i i kub lnji trazi posw: voo,('(J.~ U5mriln~1 sale ill kubini~ iH nl.d ml, mjenu po:slUotiOCB Hi kub:Jrn (ribo, m"",lwhan", j,b [l!I Illv~ prilozi hd.~ 101. UOl n9l69

lliinla I:erffio-fas:ilde, ziimjena
krmlQV9. TeJ" 061 031 781.

us] ugc: z-id.aIlja, ~l 0mil!l;inskog i futllOg m.a-

Intelektualne
• DLI"iL iIlroJesorica [mau.L.Sku~ jt"lilui. dilje inS;l.l'1.JKc_ife. "D-.l. Q.61 2:5-6 96.8 • ~ ...00iJ.'i.'1' d.ip.l{JI-nS;k~ [L'lagismtske t'.t'Lgl-bos: iii C1htiiu[o. ·Iel.. 062 819 700 • D.il.j'1!Jl'l it'IIstru~.cije i::t: ta~lInoOOr dsl\'a S.-edfljCllk,{iI(ilt'l,9 i $!'i.Jdei1[im::!.

• U prodilji su djcpnna bukovOil drva (10 d~eni od 6j. KM, kao i :sve vr.s'[~ dr'lle.no,g i ka menog uglja, dos;!.a'i12 do \'a8 j~ iSli clan. 1<1. 0604l9115. 10773·1Ndl

10769·1 Nd~.

• HliStiit - du.bjns.k_Q usi$SViL!1je=- [ pi)IU5U.hO pr;;mic- t.m.ma, cqJi.bil) CdSo.DiI i s.jedei:ih gl['n i LUra. :n_:aj Kvilli Lemiji m ~!T!p"ni.m::l. K va]j t~t!1Ci i J1"CIV{llinol

• Is kUS-iln: zidar kernmi car, voclo insliil.l.uer Ie.s.ar, i! d,. T;cl.
l

T'I.Il6lII~2()l • Ugrndnfa au [(II fiJolija llu:mar ciic.na
po

061 16938S.

J

869·1 [l

101.061 586471

dog,oV{lru, garancij:a 7 god. Tet 061 984\167

oglasi

Dnevni avaz """" """"",",,,,,,,,.47

Dnevniavaz
Obavijestio smrti,sjecanja, posljednje pozdrave i zahvale mOlete predati u 68 poslovnica BH Poste, U 46 gradova BiH
SPISAK POSTANSKIH PDSLOVNICA
'br~

IN POSTA
Uz minimalnu doplatu smrtotmice, posljednje pozdrave i sjecanja objavit cemo i na portalu "Dnevnog auaza" www.dnevniavaz.ba

'Jp BH PO~A' d.o.o. Sora,evo

Rud.....ka37 U"J_rzll.! ..... bb 0lUot._ttecabb M...... '. - .. ,bb
P.!r:lo~"'.I~.

Borl_

aN.. ""_, e.. ..ovi<!:a'
Kkl"rl& bb
..

1

bb

NIl Ve:hbI

,.$am ... kad_,

Lu .... "1IC
G~ni_

Kull... an. bb HcK G.-..cI.ao."k!:a 23 alJl rm~.. bb M nko".46 KRoIJ.l!l "nka I br 2 Lond.ta 83

SAlb",,"lk G.-..cIaeac BrC:ko

------+-=:

'D7-17

z.nlc.a ZO"k:i!I

48

_'~_""1. nevni O

avaz
POSLJEDNJI SELAM

GALIBU SETI
Od prijatelja: Fadil Mubic, Juko MLlhic, Zijad 0000";<', Refa lOX;, Dzemo Dzanko, Sabahudin Kurspahic (Sale), 0;00 Beidic (Vgt), Ekrern Heco, Nedi;od Juzbaliic (tip-top), Edin Dizdarevic (Geri), Sofel Skulj (Sa]o), Alispahic Em ira, Arifovic Nermin, Nihad Brada, Hare, Sejo J"buo"" Velie Mus,"I., Huric Hedija, Dundo, Me"., Hare D~on"novic, Gal e.;

Dan as , 16. 9. 20 I L navrsava se 7 dana ad smrti naseg dragog

Dana 16. 9. 2011. god ine na vrsa va se sest IUZn ih mj eseci o d smrti D ase drage i nikad prezal] ene .11 pruge, majke, nene i svekrve

lFETA IMAMOVIC
1936 - 2011. Njeni najmiliji

MUHAMEDA . HAME CI~aCA
Ponosn i smo i sretn i :SIG S mo re imali, Zauvijek Dana 16.9. 201l. navrsavaju TUZNO SJECANJE se4 godine od kada je preselila na ahiret nasa drags

ces zivjeti

u nasim srcima,

Tvoji oajmii;ji: supruga Ami,", sin AI'n, kcerka Sanela sa porodicom

D ana 16. 9. 201 L na vrsava se godina od ka ko je na ahire [ preselio moj voljeni brat

IFETA SULJAKOVIC, rod. MACKOVIC
7.7.1948 - 16.9.2007.
Pam ticemo te vjecno ; S iecati te se s Iju b." Iju, jer ti s i bib posebna, j edi nstvena i Neka ri dragi Allah dB podari lijepi Dzennet i viecni rahrnet. Tvoii najmiliji: suprug Refik, sin Mirza, snaha Sonja, unuke Sara i Senka Harma dova ce ee proueiti u petak, 16. 9. 201 J_ godine posliie dzurne namaza u d.iamiji Mislieic; u M;.Sll,-iCima- Magl.j. ,081·,«
nezamjenjiva u nasirn Zivotima.

DZEVAD (LUTVEj ATIC
Sa Iju bav Iju ; tihom sj etom, u v ijek prisutan u m islim a i dragim sjecan ji ma, Neb ti Allah dB. podari Dzennet i viecni rahmet, Sestra 0 levi da
LOOL-1:Iz

TOZNO

SJECANjE

na mo j u dragu

Dana 18.9.2011. godine navrsavaiu se eetiri godine od smni nase drage

Dana 18. 9. 2011. gcdine navrsavaju smni

nase ·druge

se l:etiri

godine

od

POSLJEDNJI

SELAM

nasem dragorn priiatelju uglednom cia n u

i

akademiku NEDZADU IBRISIMOVICU
VIjECE KONGRESA BOSNJACKIH INTELEKTUALACA
p-71L03

MELIHU HADZIC
~10 ie plemen ito, h umano ] ljudsko, imalo je vase srce, Mohrno Allaha d'U. da vam podari lijepi Dzennet:

Sve

BEHKEPLEH, rod, CELJO
nam uvijek nedostajati, N eka ri drag; Allah d.z.s. podari Dzen net i sve dzenetske liepote, Tvoji suprug Abid i sin

BEHKEPLEH, rod. CELJO
ZiVOL nestaje u rrenurku, ali sjetanje na tvoi u plemeni rost i dobeotu oata]e duk tive oni koii re vole. Neka t; dragl Allah dU. podari Dzennet I vjccni rabmcr .. Tvoii: kcerka Nermina, zer Bekir, unucad Emina i Kenzn
6(17-180

S iecan je 0 a tebe je d io naseg iivota u kojem ccl

SJECANJE

POSLJEDNJI

POZDRAV

Dana 16..9. 2011. godine navrsavsju se 2,; godine od smru Jl LI~eg dragog sin a

Iskreni prijarelii MeJiha i Sead
IOitl·Llld;,'j;

Nail

.. ,.,,,,

Dana 17. 9.2011. O.'''''av"

,.7(sedam) godina od kako sa na",.
17.9.2004 ·17. 9.2011.

SJE(;I\NJE

nije n...

ALMA (ENESA i EMINE) MESIC
Kccri, beskrainc nam nedosrajes, Teske [e shvathi da rnl, koil trazimQ utjehu u uspomenama, u SJECANJU na T ESE joo nalazimo snagu Z3 ZlvOl. Sedam naeslOg seprembra 2004_~nlsmo TE rnogl i spesl ti oil SIIUTI" all rnozemo od zaborsva.
naSa ~ IJ srcima i mislima nasim si uviick.

ASIM (HALIMj CIMPO
S ljubavlju koiu srnrt ne prekida, iivi~ i iivjet u Qa~i.m srcim a i mislima. Tvoii: majka Hasija isestra Fa ti ma sa porn d icom

NEDZADU IBRISIMOVICU
ocu naseg ko lege

NERMINA (NENEj MUSANOVICA
Uno,.",
tejak. dan j e veli kn ruga,

domuna

d.",!nji
k30

drug; dan be. rebe [e bolaa j
otac

i svaki

res

J edina

M.j ka ti u~; ; poklania dove, • ios uvi iek neutj dan] kac i b raea i sestre.
Neka ~i vjeei l,i rahmet je

U suboru, 17_9_20 II. 11 17 i 30 h na gradskom Ma.ma Emina i tala Enes

mezarju Humci u B lhaeu, ob lei cemo mezar nase r,. keel'i_
p- 772.:ro

Kolektiv MMCC
89.2-ln

605-1g(ll

Tvoji rod;telj;

S,d.; H ....

dusi.

n

l!89-H

POSLJEDNJI POZDRAV

NEDZAD IBRISIMOVIC
1940 ~2011.
Istaknutom

Nedzadom Ib risimovicern Bosancem" itd. Nedzad Ibrisimovic ie bio clan Udruzenia likovnih umjetnika Bosne i Hercegovine. Takoder, bio je predsiednik Drustva pisaca Bosne i Hercegovine. Nakon izlaska iz srampe remek djela DVjeenikU, Drustvo pisaea Bcsne i Hercegovine ga je kandidiralo za Nobelovu nagradu, Nedzad Ibriilimovic je vrijednosr po koioi se mjeri ljudski i umjernicki duh, a njegova djela su ostavila trajni pecar [er pripadaju bosanskohercegovackoj MINISTARSTVO KULTURE I SPORTA KANTONA SARAJEVO

bosanskohercegovackom

knjizevniku,

autoru niza sjainih diela, kao sto su "Vjecnik~~~"Ugursuz~~~ "Karabeg~~, .Braea i veziri", »Knjiga Adema Kahrirnana

napisana

i svjetsko] koji~:evoosri.

Dana 14.9, 2011. godine navrsilo se sesr mjeseci kako sa nama niie nasa mama i rnajka

Dana 17.9, 2011. navrsava se godina od kada niie sa nama nasa draga

DZEMILA (BEGTASAGH:) HELIC
14.9. 1934· 14.9.2011.
S postovan iern i lj u ba vliu, Tvoii: Vildana, Fernada, Nizarna, Tahi ra , Arrninka, Emina, Adis, Edina, Dzenita, Adem i H.sko

HADZIRA HABUL, rod. KRIjESTARAC
Vrijerne ko]e prolazi ne moZe umanjiri rugu i bol za tobom, Dok zivimo mi, zivje, ce ljubav i sjecanje na tvoj dragi lik, Nek a ri Allah dz.s. podari lijepi Dzennet i vj ecn i rahmet. Tevhid ce se prouciti 1I subotu, 17, 9. 2011. godine 1I 1l.30 sati,
Tvoii: sin, kcerke, snahe, zetovi, unucad i praunucad
U(lI-lrl

SJECANJE
POSLJEDNJI POZDRAV
0.0

voljenu, dragu mamu j nasu nensi

POSLJEDNJ1 SELAM

SULjO SULjEVIC NEDZADU IBRISIMOVICU
j ednom 0 d nasih osni vaea.

HADZIRA (KRIjESTARAC) HABUL
17.9.2010 ·17. 9. 2011.
Tuga i bel u nasim srcima, ali uspornene ljubav niko nom ne moze uzeti, na tebe i rvoju Isabella i Marcus
L101-hz

be i rvo] plemeniti lik ;;ivjeti dok

Dragi nas Sulio, od smrti re nisrno mogli sacuvati, ali ce sjecanje na remi2ivimo.
Molimo dragcg Allaha dz.s, da ri podari lijepi Dzennet ti je vjecn i rah met, ;

nek

S postovaniem

PEN centar Bosne i Hercegovine

Tvoii: Vildesa, Dzeni, Nerma, Morten,

Tvoia familija: ia mala. Ajna

Hamed, Maida, Haris, Adis, Senida i tvol(l7n-l[ldi

SJECANJE
na rahmetli

Dana 14, 9. 20lL navrsila se godina od kada je preselila na ahire t nasa d raga -

EDIN (KADRIjA) CATOVIC
1962·2007.
Vrijeme prolazi i ne urnanjuje prazninu koja ce zauvijek ostati u meni, Vjecno ces biri dio mojih najl iepsih uspornena. N eka ti dragi Allah dB. podari lijepi

MUjESlRA (KASIM) BEGTASAGIC, rod. SIMITOVIC
iivje ti bez tebe. Molimo dragog Allah. d,,", da Ii podati lijepi DOUnner i vjetoi rahmer,
Tvoii: suprug Sakib - Ibrahim, unuci Mahi.r, Melika i Faruk sin D7.eV.d, zet Musmfa,
1,]OO-l~

Dana 16_septembra 2U1L navrsavaju se dviie godine otkako ie preselio na abuet drag; suprug i otac

Da'

DZEMAL (MEHO) SARIC
jepi Dzeonet i "je~ni rahrnet.

Ne postoji zaborav, De poston utieha, jer mi koj i te volirno znamo kako [e

Molimo Allaha d,;:_,_da Ii podari li-

Dzenner i vjecni rahmet, Sup rug" Ifeta

S ljubavliu j postovanjem, Supruga Biserka, kcerka Sanela i sin [asenke
L098:-112

SJECANJE na nasu dragu rnajku

POSWEDNJI

SELAM

ocu naseg prijatelia

SADETU LIMO rod. SARACEVIC
Prosle su eel;!; ruzne go dio e od kako nisi sa nam a. Neka ti Allah dz.s. podari lijepi Dzennet. Tvoia djeca i unuci
8'9'3-n

NEDZADU IBRISIMOVICU
Neka Ti drag; Allah d>',s,po dar; lijepi Dunner S postovaniem, Demirovic Smail, Zukic Fuad i Pavlovic Dario
i vjecni rahmer,

50 _, •.__

",,,.Dnevni avaz
SJECA.NJE

SJEtA.NJE Dana 20. 9. 2011. navrsa va se 18 godina otkako mog iedinog sina nerna med u nama

na naseg

OC3,

svekra i died a

SEADA ~SEJE OMANOVICA
izMostara Dragi sine, vrijeme prolazi, a ruga za robom ne presra]e, niti ce presrari, Dok zivim ostat ce mi suza U oku, rana u srcu j velika rana u dusi, Za mene zaborava nerna, ni uriehe nerna, ali rana koia pece, ier bali pcgled na sviiet u kame tebe nema. Neka ti dragi Allah dl.! lijep] Dzennet da.

RAIF HADZAJLIC
19.9. 2008· 19. 9. 20n. Sve vi~e i vise nail! nedostajes. Tvoji: Izer, Bisera, Arnela i Arnel

Hatma dova cdrza: ce se u perak, 16. 9. 2011. godine prije dzuma nama," u Vucij",kovic. dzamiji, Tvoia neutiesna maika Sadet •. Gara
]36]-1[00

TUZNO
na naSc cijcnjcne, postovane

SJECA.NJE
rodilelje i brata .koji SU prcscliJi: ria ahiret

i volicne i nikad zabor3iJ!jcnc

POSLjEDNjI

POlDRAV

dragom prijatelju

dr, med, sci. rVAN SELAK
FA.TU (MUSTA.FE) c.ERmA.5IC BEGQVA.C, rod. KAMARIC
la IX 1910 • & IX I~' .. i:i.:VisOKog

~

IZETA. (A.VDIjE) C.ERIM5ICA. BE-GOVCA.
lG.

SUA.DA. (IZIlTA.) CERIB,A.SICA BEGOVCA
22. 11'147· S. II 2009.

II 1916·13, IX [9S2. iz K,aJ:;Dja

Zivot nestane u trenutku,

ali postovanie

i uspornene

prerna varna ostaju zauvijek.

S Ijub.vlju i postovan] em Zahvalna porodica SJEUNJE 2011 .. nsvrsava se godina od prerane smrf naseg dragcg bra" i daidze

Vidakovic Cedomir, Brankica, Dragan, Nikolina i Sara
l(l76E:-I[Jdi

Dana 16.9, 2011. navrsava so (I) gcdina od preselienja no
ahirct nasc drage

D.", 16.9,
)8:

Dona 16. 9. 20 II. navrsava se 18 luz>1;h godina kako nas
je herojski napus [;0

SJECANJE

POSLJEDNJI

SELAM

N"o'lil.
prestalo

se godina kako ie
da kuca Sorce niiSe drage

naso j dragoj

MUSTAFA SLATINA
(16. 9. 1993. 16.9.2011)

DALILE HALILOVIC, rod. SRNJA
Vole re rvoii: mama Amlra, si n Alem, bra l Mimes .. snaha Pahrera, bra ric H j daer, suprug Fuad, majka Vahida, daidze Ramo> Hajrudin, Tahir! rerke Hamida, Nermina, Tahira, Sab ira lonO·II;I.;]~

MUSTAFA SLATINA
Osamnaest gcdina prazni ric nasirn srcim a.
Osarrmaes re nagradi
t

M olimo dragog Allah. dl. S, da re nagradi lijepirn Dzennetom. Majka Selveia sa porodicom
loiS:S·IIJ~

(16.9. 1993. 16.9. 2011)
U

DIKI ZAGORICI
Molimo dragog Allah" dz,s. d. ti podari lijepi

JASMINKE RAHIMIC, rod. SABLJIC
S

~uva rna uspo men u na
plemeniti Neka tik i dobrctu. ti dragi Allah

postovaniem

i liubavlju
(YO

i

Mali mQ dragog Allah, di!.s, da Sestra Eniss [ Se"5 (ric Em ~r
liiepira Dfennetom.
lOiSS·I[ldl

godina

bola i tuge.

Dzennet.

i epi D~nnel
Ncru7L27

i vjetn.i rahmet.

pcdari

Ii-

Tvoii: Sena, Selrnir i Veko

Mirsad sa porodicom
lm-lmo

POSIJEDNJI

SELA.M

POSLJEDNJI

SELAM

nasem dragorn

GALIBUSETI

ADNAN (HUSA) lMAMOVIC
a D a ti dragi Allah podari Iii epi Dzenne t, Od [eVoj Mirfan, Senada ih: ; Admir Katana

ADNAN (HUSA) IMAMOVIC
U vi j ek ces ostati u nasim srcirna i pam tit cerno te po do bru, O. ti dragi Allah podari lijepi

GALIBU SETI
Molimo dragog Allah. dU, da ti podari Iijep! Dzennet, a rvojoj plemeniroj hmet,

Molimo dragog Allah. dz". da I; podari lijepi Diennel, rvo]o] plemenito] dos; vjeeni rahmet, Tvoii supruga [asminka i puni ca Muniba

dusi vjecni ra-

Dzenner.

}.f()(J.371N

Almin, Bib", Imran

Tvoii: kcerka Aida, zet M_uamer, unuk Nidal, te prijatelii Avdo, Tima i Muhamed Ca vCic TuZNO SJECANJE
gcdina

"""'713'

SJECANjE

POSIJ'EDNJI

SELl\M

prcselila nas ahiret nasa draga supruga, majka, svckrva

Dana 16. 9, 20! I, godln enav .... va se 10 (deset)

ad kada je
j

ncna

REFIKA CAMPARA, rod, HABUL
iz Gacka eemo ie sa.tu'I;'ari ad zaborn'l,i'.a. Tiho ,i !:ivjel,. ; voliela, kratko ; tiho bolovala i "lID otiSl .. osravila ",,~ku bol i [U,gIl U nasim srcima "Ibkom svog ~\fOl;a svesi nBS ~llzila da
te se siecamo i da te sporninjemo. Sarno mi koji te volfmo mama kako je tesko Zivjeti bee robe. S rugcm koiu vrijeme ne rnoke izliieeiti i a Nismo tc mogli secuvati od prer:me smrti, ali

nasem dragom

GALIBUSETI RAZIjA DZUHO, rod.KALDZQ
2002. lOU.

SULEJMAN DZUHO
200l .20U.
li}i59-lildi

Jjubavlju koia vjecno traie, viecnc 6clllv~ ....---"-----'---"------'"" Molimo dragog Allah. d'.' da ti podari Iijepi Dzennet, IvOjO j plemeni to] d u:lj viecni rahmet. Tvoii: keerka Ozona,. zet Adj" unucad Tajra i Taner, te prija Hasmina Kilit
NC!OO713C1

a

~1~alan~s~_:ss:;~~:si ueinila za nas i neka ic vjeeni rahmet tvcioi plemenito] dusl. N.k. "~I ragi All,h d~l"'nuh" d podari Dzennei ; vi ~ni rahmei. Tv?ji nai~iJiji} ~jet.no olaJo~'cni: ~ljpt~f; S~il~ si_nov~ Adis i
fldl

Sin Kemo, snaha Tim", unuka Fatima

n, ncvjeste Elvira I Sanela, tC unucr San un, 1 l:rml} I Adina Hanna-dove ce se pokloni ti isrog dana u di3m iji nil Schitlucima U MO.!].(iiru pri je dzumc namaza. ] m-I rno

Onevni avaz _"""_""~'''"_
Povodorn smrti naseg dugogodisn ies sara dnika i j ednog od naipoznatijih bosanskohercegovackih knji;:~vnika
Dan. 16_ 9_ 2011_ navrsa va se 6 mieseci oikako
presel ila nasa volicna

51

ie n •• hi re

!

POSLJEDNJI

POZDRA.V

HAjRA (IBRO) TIKVESA
vrileme prolazl, ali bel ~sjecanle na tebe,
i tvoi plemeniri

nasern haveru

NEDZADA IBRISIMOVICA

nee. proci.

rvoiu dobrotu

-

lik nikede i Iii e-

pim uspomenSll)a

Sa nei zmj emom

ljubavliu,

nosimo

ponoaom

rvoi plemeniti

SULjI SULjEVICU
Od raje iz bifea "MIKl" Miki, Mirza, Sena, Amira, Mirna, Salko, Dedo, Faca, Cebo, Anie, Damija, Kise, Loia, Panta, Jei, Besa, Kale, Hike, Idriz, Mufid, Kela, Sale, Hamed, Salem, Fadil, Nusret, Rale, Kene, Seki, Sado, Erko, Pirija, Mujo, Di.DO, Pipica, Cabriie, Fudo, Brundo

Tvoi im odlaskom cdsao ie dio nos, ali dok III i, zivjet ceS i ti u nasim srcima, ier liubav za ieoe ne prestaie rvoiim odlaskom.

lik u nasirn srci rna.

zi vimo
Kolek ti v TKD Sahinpasit ilrala va sau~clce njegovoj porndici i Udruzenju k.ojizevoika, ciji je Tbtisimovic bio ~lan.
lon~·~nQ;;:

d1eneIskim liep~wma i llep. ri je ,.,jetni rahmet.
Tvoii:

N eka UZ\I'iseni All a h

dz..s.

tvoi u plem en ittl dusu

nagradi

sv im

nom

brat Arif, nevjesra Sacira, bratic Bdin sa suprugorn Arzemii d] ecom, braucna Sabina sa suprugom Bl vedinom i diecom
llS7-lmo

ZAHVALA

Dana 14. 9_2011. godine navrsilo se 40 dana. od preselienja na attire!

Sedam je dan" da smo fi,,!cki bez naseg supruga, oca i djeda

prof. dr, IVANA SELAKA
Ali, nismo sarni, Veliku utiehu pruzili su nam dragi ljudi, rodaci, prijatelii i kornsiie. U nemcgucnosti da se svima posebno zahvalimo tocinimo na ovaj D.acio_ Posebnu zanvalnos: upucujemo kelekrivu Medicinskog Iakulteta i kompaniji Bosnalijek.
Svima velika hvala, Ozaloscena porodica
:1181-1n

hadfi RABIJA TRNKA, rod. LEPARA
Molimo dragog Allah. dl.! da joj pcdari Dzenner i yje~!li rahmet.
U petak, 16, 9. 2011. godine prije dzuma namaza proucit ee se hanna dova u Vardacko] dzamiji u Konjicu. Porodica: suprug Zatur, sinovi Fikret i Hikrnet, ostala rcdb ina i prij atel ji kcerka Fikreta, unucad ; praunucad,
ITr

Dana

16. 9. 20 J 1_godine

navrsava

se 6 n.l7.ni h mjeseci otkako

nisi sa nama

Dana 17,9.2011,

godine navrsava sedeset godina od smrti dragog brata

AZIZ (MEHMEDALIJA)
Drago ,~NAN E .ousao uzalud, izgubio

MERDAN
rebl I.NANE~' nlkako .n~prolaal. .
II

Dan za dilnom,_!,~ai ~es[ u~ttlih ~J esecl prcde, all slecanle ~Iiubav p~~a
s] kad
:J.l

nogama svoiirn ne z',najuci tta
si snagu j iskreuii i osmiieh Molimo na svij etu.

H~

dio nae. Kako vrileme prolaz] eve viSe sam uvjerena kako unuka IMAN llepodca NANINA
dragog A llaha

i pade

eeka.. Sekunde su odluclvale, podlgao sl ruke i borlo si se i motto, ali nil kuencm pragu. J~ jeduom ri hvala za svc sro ai nam dao j ~w si sad
lma rvo]
11:3-

bic pun :ih\1"0 ta

1

kad se ru nadao rusr S(a bi mcglo da

se des]. Krcnuo

:)1

RASID - RASO MEDIC
Vrijerne koje prolazi ne rnoze umaniiti

odlaskom.

.

bol niti popuniti

..

prazninu

-

koja je ostala tvojim

dz ..s" da

u podari Jiiepi Dfennet

i vjecn i

ran mel.
Brat Avdija, sestra Mirs"da, zet Enver, snaha Sakiba

S fjubuvlju

Tvoia suprug. Emira, sin Ermin, ke.,k. Adij ara, snaha Irma i dedina unuka Iman

i postovaniern,

Dana 16, 9. 20 II, navrsava se pola godine orkako j e na
ahiret preselio

nas

Dana, 18.9, 2011. godine navrsava se cetrdeset dana
otkako j e na ahiret preselila nasa drag.
r=e=e=e=e=e=e=e=t

dragi prijatelj

TUZNO

SJECANJE

AZIZ (MEHMEDALIjA) MERDAN
sjedanja ostaju zauvijek, N eka ti Allah dz.s. podari vi eci ri rahmet i lij epi Dzennet,

nULA (HAMDIjA) BUREK, rod. TALlC
Tevhid ce se prouciti u ponedjeli ak,
19 9_ 201 J_ godine u 17_00 sari u kuc; lalOSli u nlie; Baruthana br 9_

MUSTAFA· MUSA SLATINA
16.9.1993 -16. 9. 20ll.

Zi 110 t nesraj e u

rren u [k 1..1, ali

Ohlo,ceni: suprug Sabir, sinovi Orner) Muamer, Maris j Amir, braca, snahe, unucad i ostala mnogobrojna rodbina i prijatelii
886-1n 0.37128

Semir sa porodicorn
l255-1[J}Q

Para die" Softie

Dana 21, 9. 2011, godine navrsava se 18 ruznih go din. od smrti aaseg dragog

Dana 16. 9. 2011, navrsava se osam tuznih godina od kako niie sa nama nas dragi

DRAZANA PALIKUCE
Dani prolaze, ali nijedan neee bili bez sje61nj" na lebe, Ne POSlOji .oi jedn" rije'" koja mo~e ubldhi mgu i bol Z" [obom. Pam!i! cemo spom;nja!j,
[e po dobrmi i plemenims.(:i, 3 II srell z3uvjjek nosj(_j is ponosom

AZEM OHRANOVIC
Dok prolaze godine, sjeca.oja plam!e ... Za sve sto je bUo, Z' sve S!O dol.,j - NEDOSTAJES!
S Ijllb.vlju i ponosom nosimo te u srcima, zallviiek ... Neka ti dragi Allan dB. pod.ri lijepi Dzenner i vjecni rahme!.

Tvoji naimiliji
12'9'5-101.0

Tyoj i: su pruga Igbab, keerka Amina, sin Ned iID, snaha Belma i unuk Om.r

52 """ ". __

"'''. Dnevni avaz
U perak, 16. 9. 2iH 1, navrsava se gcdina od prerane smrti moie supruge

Sedamnaestog

seprembra

2011. navrsava se gcdina od preseljenja

na ahiret naseg dragog

MIRSADE

(SALKO) MUSTOVIC,

rod. KARACIC
Bila ai ncsto na-

Prode gcdi lila keko sam bez tebe, Mi rso. Ne mogu iskazati bel i tugu u a rcu. Nisra "j:1e nije kao kad si bila sa mnom. Td:k,o se navikavarn da aivim Ol!'2tebe, iljepse u mom throm. Tvoi lik QS['3[ C€ vj.ecno u mom ercu j misllma. Tvoie sesrre svakodncvnc tc spcminiu sa suzama U ocima i tugom U SrCIJ, Mclimo Allaha dz,~, da ti podari Jiiepi Dfennct
Sa

VEFIKA (BECIRA) KOZARICA
S ljubavlju i posrovaniern viecno te' ;:ivjeli u nasim srcima.
Obavjestavamo rodblnu, prijatelje i komsije da ce se tevhid prouciti (subora) u 13 sari u ulici Bolnicka br, 12. 17. septembra

i tvcici dobroi

dusi vi cen.i: rahmct.

Tvoir nairni I ij i: suprug Enes, sin Mirsad
'Iev hid eel:se prouciti u subc tu, 17. 9.

zenom Chiyoko, sesrre M inka i Suadn se porodicama
S31i

:2.0 11 , godiuc u 15.00

u ulici A vde Srnai lovica l

C/lI.

Tvoii: sin Kemal, kcerka Samra, snaha Alma, zet Ziiad, unuci Haris, Neira, Selma i Tank
6'%-LL

Dana 5. 9.2011. navrsila se godina od smrti naseg volienog

Dana 17.9. 2011. godine navrsava se 6 rnjeseci od preseljenja

na ahiret nase drage maike

MIROSLAVA
Z ivet
a si eeani e na rvoie nasmijan 0 lice, plemen itost ; do brow zau vij ek osia]e una!; m srcima,
nestaie u tren utk u

(RISTE) PANTICA

MUSE SA RAe
Draga majko, s nama si svaki dan u dovama koje upucujemo lijepi DZennel ; viren; rahmer, Tevhid ce se prouciti 17.9.2011. Allahu di.!. da ti podari kuci,

Obavjestavamo rodbinu, kumove, prijatelje i komsije d. ce se u suborn, 17. 9. 2011. go dine odrzati godisnji pornen na groblju Osiek u 11.30, a potom se okupiti u crkvenom dom u u Blazu j u. Ozaloscena porodica
'Q751.1~clJ.

godine u 13.00 sati u porodicno]

Tvoia dieca Hafiza, Ibm, Besima, Besirn.Tasmina

i Asirna
&7Z-LH

SJECA_NJE na naseg dragog

Dana 17.9.2011. nsvrsava se 6 rnjeseci od kada nas ie nap ustila nasa mad

SJECI\NJE na nalu radnu kolegicu

SADETA (tEBO) OMERHODZIC
i postovaniern cuvamo uspomenu na rvoi drag; lik i
S ljubavlju plemen itost. N eka ti dragi A lla h dUo p odari Iii"pi Dzenner i vireni rahmer .. Tvoii najmiliji: sesrra Suhret. Ziiad, Niiaz, Admir, Mirza, Aida, Dine i

MIROSLAVA (RISTE) PANTICA
S velik im POD OSOI1l u n.sim srci ma~u vamo uspo men u na rebe. Sestra Gospava, zet Sreten, sestrici N enad i S inisa Kovacevic
lD751-llld2

JASMINA LUKSIC
Vj,,~no cemo te se siec'li ; po do brom pam ri ti. Kolegice iz SFOR-a: Liilja, Vahida, Salema, Vema, Nada, Atka, Zineta, Milena i Sadeta
l(llJ(1-I[I~

Presto je I) tuznih godina od prerane smrti naseg radnog kolege i istinskog prijatelja

OSMAN (HASANA) BASIC, zvani BASO
30.4. 1952· 29.8.201L
Cuvar cerno te od zaborava u nasirn srcima i mislirna, N eka ti [e viecni rahmet, Kol ege Op tine Gracan ic.

Dana 14 9 2011 navrsilo se 20 tuznih godina cd kada ie preselic na ah iret n al drag!

AUJA (IBRAHIMA) HALILOVIC
S ljubavlju, postovanjem
Neb ti dragi Allah

lfi1l --

Navrsavase
jka i punic.

tuzna godina orkako nije sa nama nasa draga mama, rna-

MELIHA HADZIC, rod. BISCEVIC
Teske je naci utjehu za svaki dan zivota bez rebe i ispuniti prazninu u nasim dusam a. Neb ti dragi Allah dB_ podari lijepi Dzennet 18. seprembra i viecni rahmet, 20 II. u 11.00 sal; u stanu ORB. 12/l1l.

; ponosom siecamo se rvoie dobrote i plemenirosii.
podari lijepi Dzennet i vjecni rahmer ..

dz.s.

Tevhid ce se prouciri u nedjelju, Tvoji najdrazi
]0716-Ir..dt

Tvoia supruga sa diecom

DaDa 18. 9. 201 L navrsava se godina od preseljenja

na ahirei nase drage

SELME KADIC, rod. LUCKIN
Postoji ljubav koj. se ne prekida odlaskem na drugi svijer i ruga ko]u vrijeme ne lij"c;, ali i dove Uzvisenom Srvorirelju kao mjera i ljubavi i mge. [arabi, molimo Te da na Dan odredeni nasu dragu Selmu obaspes Svojorn neizmjernom miloscu i budd joj darezljiv kao sto je ona hila milostiva i darezljiva prema ljudima i svim zivim srvorenjima i nagradis je Iiiepirn Dzennetom, Amin. Hatma dova i tevhid ce se prouciti dana 18. septernbra 2011. godine (nedielja) u dzarniii Bielave, ulica Bielave 109, posliie ikindije namaza, u 16,15 sati, Porodica
618-[1

Dana 16.9.2011.

navrsavaiu

se tri godine kako nas je napustila

POSLJEDNJI

SELAM

nasem daidzi

S"SQaeslog seprembra 20 II. navrsava se rrinaest godina otkako j e presel io na ahiret moj dragi suprug

Daoa 15. 9. 2011. navrslla se godina 0 d preselien ja na ahiret nase drage majke

TAJKO (ABIDA) SARIC

FATIMA SMAJIC, rod. ALIBEGOVIC
Neka joj drag; Allah podari vjecm Dzenner .. Keerka Adila, zer Seiad,

JAVORKA DELIC
S tugom, Ijubavlju i ponosom cuvamo te od zaborava, Tvoii: suprug ~ahin, sin Vedran, snaha Anita i unuka Thara
p- 'i' ~1 0 ~

Neka ti dragi Allah d'U. podari I; iep i Dzennet i vjecni rahmet, Tvoji: Fahrudjn i Raslm sa porodicama
.8.'58-LLL

im ala i sam S tobom di ielila ovai s vij e c.

Ponosaa

'to

sam sto sam te

Sve dok ,;v;m dio si mog zivota. Tvoia supruga Mubera
.871-1u

unuk Vildan sa porodicom ; unuka Mer;ma

TUZNO

SJECA~JE

Dana 16. 9. 2011. navrsava se 7 ruznih dan" kako je presel io na ahiret n as drag;

DURMO (HUSO) MILIC ZILHA SARACEVIC
1992 - 2011. Dobra duso, ostavila si neizbrisiv trag Z' sob om, a vrijeme nije lijek, ono je svjedok nase boli za robom, Tvoii naimiliji
:!m-]n

rvo] Iik, a takvi kae sro si ti bio, pamre se vj"too i ostaju u lijepom sjecanju, M olimo A llaha dz.s. da te nagradi Dzennetom. Tvoii: sup ruga MUNEVERA, sinovi ELMEDIN i HARIS, snaha Sanela i dedino zlato

P Iemeni test i dobrota krasile su

AMAR Tevhidce se prouciri

IBRAHIM KOLDZO
1991- 2011.
Sa beskrajnom ljubav lju i poolovanjem, Kci Diana ~sin Dam j r sa porcdicama

FATIMA KOLDZO
2008 - 2011.

U

suborn, 17. 9. 2011 u kuci rahme.sSa:·IU

I);je ul. ~"jh Juje br. 17 u 11.00 sari,

81)-)11

Dana 16.9. 2011, navrtava Socsest mjcscci kako [e presel j [a na ahiret nab draga ill 8jka

SJECANJE

SJECANJE

ZINETA (OSMANA) N1KSIC, rod. GUJIC
N eka u Allah di..s, podari lijepi

Sa ponosom i Ij IJ bavli u cu vamo uspo men u na rebe. Dzennet i vj'etni rahmei. Tvcji sinovi: Mirhlld, Mirsad i Seed sa POTodicama Tev hid", se proU6li u SUbOlU, 11. 9. 20 II. u 13,30 '''I Gorica (ul. Tepebaf na br. 2.9). U dlJarnij;
8:)4-]

MUHlBA ALIBEGOVIC MUNlRA ALIBEGOVIC
Sin Aladi n - 0; n 0, snaha Edina, un uke Selm. ; Denisa
n

Tvoji najmiliji
1137-IH

~esnaestog septembra nasa draga mama

2011. navrsa va se deset godi na kako je preselila

na ahiret

Danas se navrsa va sesr godina od smrri nose drage

ZANFILA FERIZOVIC, rod. SELMAN
Neka ri dragi Allah dB. S ljubavlju podari lijepi Dzennet i viecni rahmet,

i postovaniern, Sin ovi Husni ia i Amir, keel ke Merima i EIvira sa porcdicarna
741-n

D ana 16. 9. 20 I I. nsvrsava se 40 dana od kako je preselio na ahiret nas dragi

dr. MELIHE IMAMOVIC
16.9.2005 -16.9.2011.
Tog dana u 13.00 sari cemo posietiti njen grub i poloziti cviieee. Parodic.

NEZIR (SULjO) CAUSE VIC
Drsgi Nesko, proti ce dani, mjeseci, godine, ali on; nece umanjiri nasu b 01 zbog rvog preranog odlaska, Bio si hrabar i stoicki si podnosio sve zivotne prepreke, n ikome zlo Disi m is] io. Neka dragi Allah dz.s. da Dzennet tvojoj plemenitoj dusi, Tvoia supruga Aida, sin Ismir i punica Arnica

Dova ee se prouciti u suboui, 17: 9. 20ll

0 15.00 sati u dzarniji Svrakino Selo.

'''''·lo''

54 """ ". __

"'''. Dnevni avaz
SjECAN}E na nase drage roditel]e i bracu

SAFETKURIC
1981· 2011.

SEMSAKURIC
1986 - 2011.
Porodica

SENADKURIC
1984·2011.

SADIKKURIC
2001- 20ll.

Dana 16.9.2011.

navrssva se 18 tumih godina od kada je poginuo nas sin i brat

JASMIN (KASIM) SAKIC
Osrat ce~ vj.{,DO u na!.;rn srcima ; nikad zaboravljen, N eka ti dragi Allah podari Dzennet i vjecni rahme t.
Tvoji: otac Kasim, majka Nafija i sestra Dzenana sa porodicom

Dana 16. 9. 20 II. navrsava nama

se

25 godina otkako nisisa

Dana 20. 9. 2011. navrsava se pet godina otkako nije sa nama nas drag;

TUZNO SJECANjE

MATO (MARKA) BARISIC
Tuga i bel ne mjere se vremenom, nego prazn inom ko] u si ostav io za sob om. Rana u srcu je dozi votna, a ljubav prema tebi viecna. Zaborav jna ljubav onih koji C<:re panniri cijeloga 'iVOla. Same

FERlD (ASIMA) BOROVAC
1932 - 2006. Ne postoji zaborav, Sarno Ijubav ; pcstovanje onih koii te vole i pam te.

ne postoii, same ruga, bol i beskra-

Tvoia dobrota i plemenirosr zauvi-

REFIK (NAZIF) HADZIC
Tvoiim odlaskorn su bila prelijepa, uskraceni srno za vesela druzenia koia

nasa srca zna] u kol iko nam nedosraj es.

Tvoii najrniliji: supruga Finka, kcerke Sanja i Danijela, zet Andreas, unuci Tobias i Kevin

jek ce osra ,j u nalim He! ma i mislirna. Hvala ri 7--" svu ljubav, paznju i razumijevanje koje si nam dao, Dragi babe, neka ti dragi Allah dB. podari lijepi Dzennet, Tvoii: sup ruga Munir., sin Enes i kcerka Enisa
I0]20-I[ldj

Tvoi but Fero sa Taniom ; dieccm

kada je na ahirer preselila moja majka, punica i nena

D ana 16. 9. 20 II. n avrsava se 40 danaod

NAjLAMUSIC
Posroji ljubav, maiko, koiu smrr ne prekida i tuga koiu vrijeme ne liieci, H val. ti za svu Ijubav lito si nam dala, EI·Fal.ih. Tvoia kcerka Fatima, zet Fikrer

--_
jO<l!j9.!tJd::!:

Dana 16. 9. 2011. navrsava se 40 dana od kada je na ahiret preselila moia majka, punica, nena i pranena

Dana 16. sepiembra 201 L navrsava se lUZn' godina od preseljenja na ahiret nase voljene majke, svekrve, punice l nane

NAjLAMUSIC
Tvoia dobrera i ljubav zauvijek ce ostati u nasim srcirna i mislima. Neka ti dragi Allah dB. podari lijepi Dzennet i vi ecn i rahmet, Tvoia kcerka Nurida, zet Ahmet.,

SALIME (SALlHA) ALJOVIC
Hvala ti za svu liubav i paznju koj u si narn pruzala, N eka ti dragi Allah dE. podari lijepi Dzennet i

unuk Nadln ; Mirza

unuka Esvalda, unuk Esvaldin, zet Haris, praunuke Lamija i AHa
104ll7·1[J~

viecni rahmet, Tvoii: SiD Amir Alio"i'; sa porodicom, kcerka AlJ' Zagorac sa PONdlcom i snaha £>en.n" Aljovic Sa porodicom
Proucene harm.

c. se pokloniri

u dzarniji u Rakimici,
ICl746-lnd1

D ana 16. 9. 20 II. n avrsava se 40 danaod kada je na ahiret preselila moia majka, svekrva, nena i pranena

Dana 16. 9. 2011. navrsava se 40 dana od kada je na ahirer preselila moja majka

Dana 16. 9. 2011. navrsava ,.40 dana od kada je na ahiret preseli la m oja rnajka, svekrva, nena j pranena

NAjLAMUSIC
Dobrota, plemenirost, vedrina, ljubav nikada se De mogu zaboraviti,

NAjLAMUSIC
Tvoi odlazak je zauvijek promiienio rnoj zivot, Isp un io me bolom i tugorn. Neka Ii dragi ,Allah podari liiepi Dzennet. Tvo] sin Hasa

NAjLAMUSIC
N eka ti drag; Allah dod. podari lijepi Dzennet i dzenetske ljepote, Tvoi sin IbN, zvani Vabid, snaha Ramiza, uauka Sadina, zet Nijaz, un uk Abd urahman, snaha Selma i pra un uead Almedina, A dis i AI medin
l049-g.!n~

S ljubavlju i postovaniem, Tvoi sin Fahrudin, snaha Dzernila, unuka Berina, praun ucad Selma, Tar; k ; So raja

Dana 16. 9. 20 II. navrsava se 14 najm:i:n.ijih godina od ka ko je na ahi re [ p reselio nas dragi

POSLJEDNJi

J>OWRAV

n.!oj baki

HIMZO (RAHMANA) SUTROVIC
16. 9. 1997 - 16.9.2011.
Godine prolaze, ali ti osrajes zauvijek u nasim srcima. Neka ti Allah dz.s. podari lijepi Dzennet Porcdica
861-]n

JAVORKA BRAJKOVICDELIC
16. IX 2008 - 16. IX

ANTONIjI

DRAGOJEVIC

zon,

i viecni rahmet.

Od njenlh unuka Neso, Ina, Vedra i Nane
.G62,-ln

Navrsavaiu se ruin. 3 godine od kada si nas napusrila ostav ila u t uzi da vj ecno tugui erno za to born.

i

Tvoia sestra Zdravka, zet Stiepan
Misa zadusnica

ie 20. IX 201 f. u 1800 sati

.0.'

Stupu.
lCm(l·I[J~

DaTIa 17.9. 2011. gcdine navrsava se ses: mjeseci od kako niie sa nama

Dana 19. IX 20 II. nav ria va se 40 dana 0 d presel [en j a na ahi re [ nase drage

REFIK (NAZIF) HAD:Zic
tak vog kakav 8; bio. Neb ri Allah dUo po dar; lijepi DZenn",. Tevhid ce se prouciti u kuci rahmetlije

VAHIDE FERHATOVIC, rod. FAZLINOVIC
i pruzili potporu. Zahvaljujemo se prijateljima, kolegama, kornsiiama, pozaanicima i rodbini. Posebnu zahvalnost za dugogodisnie liiecenie ikolegijalnu podrsku izragavamo
osobliu Klinike za bclesri srea, Klinike "a endokrinologiju, Klinike Z" infekrivne bolesti KCUS·a kao i Doma zdravlja Stari grad i Zavoda za hitnu medicinsku pomoc. Tevhid ce se prouciti u SUbOIU, 17.9.2011. godine u 14 sari u Bakijskoi dzamiji, Ozaloscena
S(ll-LLL

V rii erne koi e prolazi je ruga u nasirn srcima, ali ponosni :l to 8mO te imali

Nedostaju nam njena dobrota, radost i toplina koie je nesebicno diielila, U teskim trenucima tuge, bola i nevierice, rnnogi su narn iskazali saosjecanje

17. 9. 2011. gcdine u 15.00 sari.

Porodica

porodica
SN-I[~

Dana 16_9_201 L nav rsa va se 7 dana otka ko ie preselio na ahire t na:!

ZAHVALNICA
Povodom smrti naseg supruga i oca ADNANA MUFTICA zelimo da izrazimo svoiu velik u zahvalnost zdravs tvenorn csob lj u ko ji su dali svoi doprinos kako bi pcboljsali ; olak!ali zdravstveno stan]e naseg Adnana i 10 oso blju Opee bo In ice "~Prj . dr, Ab dulah N akas»: direk IOtU B. N akasu, dr, m
Dozicu, dr. Dujsi, dr. Covicu, dr, Letu dr, Kadinic KCUS ~Ko,"vo": dr, Maii Banjin, dr, &lji, dr, Muflicu, dr. Cami osoblju Arnbulante Porodicne medicine u Kalesiiskoi dr. Meri Pajevic, Paliiativnoi sluzbi i osobliu Hitne pomoci Sarajevo (dr. Karahasanovic), odjeljen]a no koiem [e proveo svoje posljednje trenutke ","Ola_

ADNAN (EDHEM) MUFTIC
Viecno cemo te se siecari i po dobru pamtiti, N eka ti Allah dz.s. podari li jep i Dzenn et i vj ecn i rah met. Supruga Sadeta i kcerka A jJa

Tevhid ce se proueit] u petak 16_ 9 2011. u 16_00 sari u stanu rahmetlije u uJ. Ko Iod vorska 13/1V.

Posebno se zahvaljujemo medicinskorn osobliu Opee hirurgije - Ilrologije,

Dan. 17. 9. 201 J_ godine navrsavaiu se 3 naituzniie godine od kada nije sa nama nasa draga maika supruga nena i punica

U su botu, 17_sep tem bra 2011. godine na vrsava se godina od srn eli nase drag.

navrsilo se 40 dan. od preseljenia

Dan.

12. septernbra

201 J_ god.ine

HATIDZA PIRIC
Svaki trenutak naseg zivota je prazan bez tebe, ali tvoi lik, tvoja plemenirost i dobrota je uvijek uz nas.

na ahiret naseg dragog -supruga, oca i dede

J ako nam nedostaies. N eka I; drag; Allah d", S
rahmer,

MIRJ ANE - MIKlJ A VVJIC, rod. AGBABA
Tog dan. u 11.30 easova posietit cemo njen grob i poloziti cviieee. Porodica

SLjIVO (OERVE) NIJAZA
Harma dova ce se prouciri u perak, 16. septembra 2011. godine u Tecinskoj Kon iicu pri je diu rna- namaza, dzarniji u

D tennet i vjocni

da Iijepi

Tvoii najrniliji: suprug Mustafa, kcerke Ami ra i Jagoda, unuke Sanja, Amila i Almira i zet Alie . Panic Meho
811- ~LL

Supruga Halida, sin Adnan i kcerka Leila sa porodicom
:l!8400

SJECANJE na dragog sina

SJECANjE na n aseg dragoga punca i d jed"

SJECANJE

Dana 16_9_ 2011. godine n avrsava se 40 dana ad presel j en ja na ahire t
mog dragog brata

NADRAGE
RODITE1.jE

0<"3,

SALIH (ISMET) AjDINOVIC
Da mu dragi Allah dB. podari lijepi Dzennet i vj ecn i rahrnet.

Amin!

FATIMA MUJKOVIC, rod.OZAKA
1939 - 28. 1. 1970.
8S6-]u

FE.HIM MUjKOVIC
1937 - 12.9.2006.

HAjRUDIN - NINO jUSUFOVIC
lB. 9.1005 . 18.9.1011.

f)UKlC M. NAIL
13.9.2003 - 13.9.2011.

Sa ljubavlju i postovanjem,
Sesrra h ad'i Izeta i 7.e1 Hasan

Kcerka Fatima, zer Sead i unuka Nur
PTT

S LJUBAVLJU

1 POSTOVANJEM,

Roditelji
'i''!l2-ln

S Iiubavliu i postovanjem, Kcerka Amra i zet Miio

mjeseci od kako je
presclila nasa

Dana 14.9. 2011.. navrtilc
DS,

ahlrer

se 6

TUZNO SJEtA1'IIJE n a nasu dragu maj kU nan u i svekrvu
1

sa djecorn

n.o-I

t~

Navrsilo se 7 dana od kad j e presel ila na ah iret moia rnajka

TUZNO SJECANJE Dana 16.IX 2011. uavrsavaju se dvl] e godine od smrd !lilseg
dragog b rata

TUZNO SJECANJE na naseg bra ta

AZE.M (LUTVO) OHRANOVIC
16. 9.2003 - 16. 9.

SADIKA HOOZIC
lz Prlboja D:H~i prolsze, al i ruga za N; k.d. Dde! ne"" Ii jz DO! h i ~rca, koja :su plJ.n~ bola i luge. Neh d je "jet"; .",hme<. Tvoj;: .kC.,h S.bih",.<
Zaim] Arner) Alma) Mcliba,
L0744-llldl

MAIDA KRNOZIC
S

13.9. 2010 . 13.9. 2011.
ljubavfju i postovanjem
U
;(1:Q

zen.

cuva mo uspomen
pi Dz.ennc t, a

uvijek Cf:~ biri die nas.

rebe i

Sa velikorn Ijubavlju i poslovanjem u v; jek eemo Te se sj eeati i CUva Ii u spomen u na Tebe. Neka Ti dragi Allah di.s. pod.,i lijepi DzenDer i dienetske ijepote jer si to zasiuzio

tobom je Vj0Cn3.

N ek' d All.h dU_ pod." Iii e-vjotni rohm.l_ Tvoji: :sin Ahmed) snana B~ 1m. i un u1:e Aldij .n. i Aj I. Tcvhid Ce se prouci t.i u :s u b o~
cu, 17. 9. 2011_" 13_00 'kuci medl:Urne) 11.1.Sutorinska br_ l - i.roka~,. t"vojo i' d uti

AISA (OM ERA) AZIRAJ, rod.ORINjAK
S Ijubavlju i poslovanjem, Tvoji: sin Sejad, snaba Remzija, un uke N ejra i

NUSRE.T BUKVA
TUI!!:,3.i bel

a tjiJb.av_ i uspomens
Uvijek

za tobom

na rebe je

SU

veliki,

Tvoji: sewa Mula,. b raca Sak ib i Mu 8 ,"fa sa porodicama
)q.i'·~u

Ramel i Ajdin

,_"i,"

-sid, lQbom~ a vjelno ce:mo z-slili s to ~mQ te izgubili, Nek ,j dugi Alloh dU_ pod.,rj lijepi Dzennet i vjecni ra~
Tvo; brat Alija i :s.eslra Zumra
iU2-IH

vjeena.

cemo:Sf: pono~

S

"'·Iot

Zana

hm.,_

863-lu

56 ""'-,~ __

anr.

Dnevnj avaz
BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACijA BOSNE I HERCEGOVINE KANTON SARAJEVO UDRUZENJE BORACA "PATRIOTSKA LIGIt' OPCINA TRNOVO

~~
~.

Povcdom obilj.,.vaoj. 20_ s<>di!nj;~ datum 19_9_1991., moblllzacii e akdvnog i rez ..rvuog "SlOva policiie Stanice javne b ezbiednosti (SJB) Trnovo, U znak .;e6.nja na ·,-6!e.hid.; poginulih pol'oaj.oa i 13 od rata urnrlih i ostale pripadnike ARBiH i. MUP Trnova, koj.i: su branili Trnovo i BiH, pozivamo sve patriote opcine Tmovo da svcjim prjsusrvom uveliceiu (JY.3j dan ~ DAN POLICUE SJB TRNOVO. nm povodom planirane su sljed eee aktivnosti: 16, 9,.2QI1 .• odin. (petak) " U ecn ie J asina prije d2um. nam ... u svim d2amij ama opeine Trnovo
• Ucenje Fatihe, odavanjc pocasti i pclaganie cvijeca na mezaristanima, spomen-obiliefjima teritcrijalno, od srrane delegacija

08,00 sat; aurobus polaai sa llidi!< (0001 zdravlla) . Kilevo. Tmovo _. D'jc.i<';• Igmsn _ _ okuplianje aktivnih i rezervnih pripadnika SJB Trnovo i RSM i U tete 'MLas.ta"'" gradana kod cenrralncg spomen-obiljefia Velika Poljc na Igmanu j 10.20 sat! ui!,e:nje JQsLI1:3 ~odavan]e potasli svlm poginulim i umrllm u proreklom raru j polQganje cviieca fUI spcmen-obiliez]u 10.45 sati U bctelu HAN Bielasnica druzenje uz rueak, prigodan govor, dcdjela priznnnja.
lO.OO sati S jeCanje na pogjnule • ymrk hc[oj c qdbrane Bielica Trnoya • B iH

17 9 201 1 '$11 bala}

Seh,,"it U ze ir, Hodzie Rizo, 'Ierzo Nermiu,
umrli Krupaliia Hamdiia, Iskaaul emo dubcku

Dedic Mirs.ad, Knefevic

Dragoliub,

Spahiia Kasim, Velit Munib, Meb.nit
Mira.tern, MulaosmanQvic borcima

Ibro, Ploco Edib, Bunar

Znhid,

Cosic Sakib, Dnniakovid

10m." Z"II<' Sado, Meh.nic
BiR i M UP RB'iH.

Senad,

Hamzic

Kemo, Leka Ibro, Mizdrak Z'iRe, Meh.n.ii,a Alij., Mulao,m .•novic Ham za , Kijdri<'Zeinil, nakon rata
Safer, Haidarcvic Hasan, Ramie Camil, Hamzic Ismct, Dedic Suno, Zilic Salem

Abid,

Krupaliia

Zutfo, Silcic Dine,

Leka Fikrer,

Zagorac

Suada,

Zagorac

Bdib, ./!r1.alkicHajro,

Kolar Safer, Mulaomer-ovic

Zaim, Bjelica Aljc, Muz.ur Ziba, Katana Armije

N eka im ic ,..jcc:iti rahmct

zahvalnost 'i sjeean [e svim .se hidi rna 'i poginulim I; slava.

TUZNO SJECAN]E
na n~ neimilijc

EMINA (ED HEM) GRANOY, rod. HANJALIC
13. 9. 2002 • B. 9. 2011.
Bili ste nam uzor i pones

SULEJMAN aUSUF) GRANOV
20.9. 1991 - 13. 9. 2011.
Svi smo Allahovi i svi se Allahu vracarno.

MUSTAFA (SULEJMAN) GRANOV
21. 3. 1997· 13.9.2011.

Mol.i.mo Allaha dl..~"da Porodice: Gran 0\1, Omanovlc, M usrafld, Gokovic i Atadlil.

u svemu sto je moralno, plemenitc, lijepo i pojteno. vam podari Jiiepi 'D2ennct i viecni rahmet.

Dana 16. septembra j edinca _ sehi da

2011. godine navrsava se 20 bolnih,

TUZNO SJECANJE dugih i teskih godina od prerane

smrri naseg dragog, voljenog i nikad prezaljenog

sina

NERMIN (ISAKA) SELIMOVIC
Drag; na! vo I[eni sine,

16.9. 1991- 16.9.2011.

Ne posroji ni utieha ni zaborav, ali posroji beskrajna ruga, hoi i praznina u nasim ranjenim srcima 7Jl Tobom, koju vrijeme ne lijeci. N eka Ti Allah dZ.s. podari lijepi Dzenn et ; vj ecni ra h met. Dana 16. septembra 2011. petak u 10 sati posjetit cemo njegov mezar na Barama i poloziti cvijece, Tvoji nairniliji: otac Isak, rnaika [ovanka, sesrra Dzenana, zet Dzevad, sestrici Nermin j Adnan Hadzihalilovic

Dana 16. septembra 2011, navrsava se dvanaesr godina od kako ni]e sa nama nasa draga mama) maikica i punica

lNMIlMORlAM

HATIDZA SISIC, rod. CAPLjIC
Sa ponosom se sjeeamo, sa Ijubavlju sporninjemo i vjecno u srcu nosimo,

VLADIMIR
16. 3.

zen . 16. 9. zen,

PRICA

Sestra Sla vica, ses lriCi Lana, Aron i Mion a
Tvoii naimiliii: Herb Vildana sa porodicom

N a vrsilo se 40 ,u~n ib dana od smrt i D.a!e drage ma] ke, nane i p U0 ice

FADILE BESlROVIC, rod. MESINOVlC
S Ijubavlju i postovaniem j dobrotu, cuvat cemo uspornenu na tvoi plemeniti Iik

Dana 16_ 9_ 2011. godine navrsava se 40 dana od kake s nama njje otac naseg druga Faru ka

Tvoie kcerke Rejhana
Nermin . Kera i Damir

j

Almina, unuci Alisa, Dinno i Neim, zetovi
Drugovi i drugarice

NIJAZ SULjOVIC
Mo!imo Allaha dU. da mu podari Iijepi D:tennel, a Faruku iz skole sa uciteljicorn Sanelom
1w..j11

i njegovo] porodici olaksa,

Tevhid ce se prouciti u nedjelju, 18, 9. 2011. u 15 sari u kuci rahmerli je Sarajevskih gazija 22a.

SJECANJE Devetnaest godina od pogib ije

Dana 17. 9_ 201 L navrsava se 19 gcdina od kada roe je napustio dragi suprug

SJECANJE

SEAD - SEjO MEMISEVIC
lehid Uviiek ces z;vjeli u majcinorn srcu i biti dio uasih najljepsih uspornen a. Neb t.i drag; Allah M.s. pod"ri lijepi Dzennet. Tvoja maj'ka Ajid. i daidza Esad

SALKO (MEHO) MUDZELET
Uz tugu ; ljubav uspomena na tebe vjecna je u srcu, Die mog zivota je sjecanje na tebe, Nek li je vje"ni ,.hmet. Supn\g" Fehma

ASAF jUSUFOVIC
16 ..3. 2011 • 16. 9.2011. S ljubavlju i postovanjern cuvamo uspomenu N eka ti Allah dZ.s. pod.ri Ii jepi Dzen net. Seslra Azra sa porodieom na tebe.

PIT

SELAM 0<1 sa d. pa do vj ecnos ti Vdikom insan u, n asem dragom ptij arel ju

NEDZADU
Hvala Srvoritelju sto nas pocasti prijareljstvorn s velikim sinom BOSNE. Dragi Allahu, podari Dzennet niegovoj dobroj dusil

IBRISIMOVICU

Redakcija "Vesele sveske", "M.lih novina" i "Vesele peelice", d.d, Dieeiia i omladinska stampa Sarajevo
N

POSLJEDNJI POZDRAV oCU naseg are

POSLJEDNJI POZDRAV nasem dragom Sulji

POSLJEDNJI

SELAM.

NEDZADU IBRISIMOVICU
Neka mu dragi Allah podari viecni ra hmer i lijepi Dzennet,

SULjO SULjEVIC
Sarno mi ko] irna sip uno znacio zna ~ mo koliko ces narn nedostai ati, A uedosraiat pUM. Hvala ti za duo gogodilnje iskrona prijareljsrvo.

dragoj majci i punici

N iegova nai boli a raj a, Smajo, Dalija i Emir Demirovic, Fuad, Leila i Salim Zukic, Dorio, [esenka i D aniiel Pavlovic, Nina Nuhanovic, Spomenka Krisrie, SaS. Terzic i Mirela Zero

ee,

S Ijubavlju i postovanjern, Tvoii Adila i Mise Skrb.
1(l7.!1~-I[ldi

POSLJEDNjl SELAM vel ikom covjeku

SEFlKA (REDiO) BASIC
POSLJEDNJI POZDRAV nasern dragom SuI j i

NEDZAD IBRISIMOVIC SULjO SULjEVIC
Neka mu Allah dz.!. podari lijepi Dzennet i vjecni rahmet,

Neka ti drag; Allah d:H. podari liiepi Dzennet i vjecni rahrnet,

n.asih stca, C'uv.t cemo uspomenu Selma sa porodicom
900-1n

S ljubavliu

i pcstovanjern,

u dubini
,0'

tebe.

Tvoji Ibro i Saz"

Tvoji:

Edo, Indira; Dad.

Dana 18. 9. 20 II. navrsa va se godi na od k ad. j e preselio na ani re [ nas dragi

MITHAT IBRAHIMOVIC
Svojcm dobrotom i plemenitoscu si plijenio ova] sviiet, ali "ivot nesraie u trenutku.
Molimo Uzvisenog Allaha da ri oprosri grliehe j prim; 'voja dobra djela, da Ii kabur ucini prosrranlm, ada na dan pw~;vlje"ja bude milosdv prema ",bi te da ti podari dze"e[ske ljepore. Tvoii najrniliji: rnaika Salina, supruga Lejla, sin Rijad, kcerka Hana, braca Harun ; Ismet, sestra Fatka, te bratici, sestrici, porodice Vrazalica, Babovic, Borcak i ostala rodbina i priiatelji Obaviestavamo rodbinu

i priiatelje da ce se hatma dova proueiri u nedielju, 18. 9. 2011. u Male:zij,koj dzamiji na Breci, ul. Isrneta Muiezinovica

iza podne nama" a.

SJECANJE

MUBERA HURIC, rod. JASAREVIC
nA u, o duso smirena
vrati se Gospodaru svome zadovoljna, a ; On tobom zadovolian

16.9.2003 - 16.9.2011.
i udi rnedu robove moie i udi u Dzennet moj."

Molimo Allaha dZ. s. da ri po dari lij epi Dzennet i vjecni rahrnet, Supruga Aliia, kcer ke Elma i Edina, zetov i Edin i Jasmin, un ucad Iman, M ub era, A idin i Irnran
9IH-lu

Dana 17. 9.2011. godine navrsavaiu

se 52 tuzna dana od preselienja

na ahiret

nase drage maike, nane i p unice

ZAHVALNICA
U nernogucnosti da se svima poiedinacno zahvalimo izrazavamo veliku zahvalnost osoblju Doma zdravlia Stari Grad. Medicinskom osobliu Ambulante Bistrik: dr, Fadili Kukavici, dr, Lahiri Kozici, medicinskim sestrama Suadi, Arneli, Seni, Mine.li) Branki, Elrni, Dijani, Elviri, Minki,. LeU i medicinskom rehnicaru Elviru, Dr. Bakiru Serdarevicu, bivsem zaposleniku Doma zdravlja Stari Grad. Zaposlenicima sluzbe Hitne pomoci koji su u svakom trenutku hili uz nas, Velika hvala i svirn ostalirn koii su na bilo koii nacin ucestvovali u naso] bali i ispracaiu na ahiret nase najmilije.

SAMIJE (FADIL) KRATOVlt. rod. DOBRACA
Bib si aaibolia na sviietu majka, nana i punica, zato ceS uvijek biti u nasim srcima. N eka Ii dragi Allah dUo podari Iijep i moenn"" a IVOjoj plemeni to] dusi vj ecni rah mer. Uvijek cemo te voljeti, Tevhid ce se prouciti u subotu, 17. 9. 2011. godine u 13,00 sari u kuci ialosti Za Beglukom 9/1. Tvoja porodica

Zahvalna porodiea

56 """ ,•.__

",,,,,Dnevni avaz

POSLJEDNJI

POZDRA V

ESEF HABIBOVIC
Porodici i prijateljima

v

~

Nasem prijatelju i kolegi iz Zivinica kojeg smo svi postovali i koji nam je bio uzor. zelimo iskreno saucesce, d.d, Sarajevo

ENERGOPETROL

TUZNO SJECANJE Dana 22. 8. 2011. no vrsila se go d ina od kako nas j e napusri la nasa draga na nasu dragu

STOJA MARILOVIC
S p uno Ii ubav i i postovan ia eu va t cemo [VO j dragi li k u nasim srci rna. U subotu, 17. 9. 2011. godine u 12 casova sastat cemo se na vjecnom poeivalistu nam pokoinice, Tvo]i najrnjliji mile

ALIJU - LALU CARKADZI<':, rod. BASIC
2001· 2011.

S Ijubavlju i postovanjem

TVaji Thtik i Nurija

POSLJEDNII

Sf:LAM

oca

SJ£CANj:£ na nase drage

zeta

Dana 16. 9. 20 II. navr!a va So 40 dana od smrti naseg
dragog supruga,

0"",

svekra, dede i pradede

AUJA SARACEVIC MUSTAFA BRANKOVIC
Velikom prijatelju moje porod ice

AUjA (IBRE) HAULOVIC

ztjo (EjUBA)
TORLAK

svakcg dana, svake 006 i svakog trena ti si U D asim SId ma, nasim dusama, pred n .sim o~irna i ima re sve dok smo mi z; vi. Neka j e rahrne r i vjecn i Dunner
tvoioi plemenitoj dusi. TVQji: supruga.sinovi, kcerka, snahe, unucad j praunucad

Dragi aCe, hi u da te nema, ali

Senadeta i Esko Orner basic

Uv ij ek ce te bi ti u nasim mislima. Neka yam je viecni rahme t, FUAD HALlLOVIC sa porodicom

Tevhid ce se prouciti 17_9_2011.
0.' Panjino] Kuli.

U

13.30 sari

U

dzarniii

Dan. 17.9.2011.

godine navrsavase

sesr tuznih rnjeseei od smrti naseg dragog supruga, oca i dede

BUTO (SELMAN) KAPIC
Nepos to ji zabora v, ne postoi i utieha, jer m i koj i te volimo znamo kako je zivjeli bez tebe.

Tvoja dobrota, plemenitost i liubav zauviiek ee biti

U

nasim mislima i srcima.
br, 39/IV.
L07&B-lrtd!

N e ka ti dragi Allah dUo podari 1;jep i Dzen ne t, Tvoji viecno ozalosceni: supruga Envera, kcerka Sanela i Leila, unuci Emir i Amir Tevhid ce se prouciti 17.9.2011. godine u 1500 sari u stanu rahmetlije u ulici Trg dieee Dobrinie

POSLjEDNJI POSLJEDNJI POZDRAV

POZDRAV

nasoj dragoj kolegici

MIRjANA SMAjIC

MIRjANA SMAjIC

Naso] najdrazoj babi od njenih kolega i prijatelja Igora i Sarnera
N

Tvoje kolege i kolegice iz Turisticke agencije Sol Azur Travel
N

POSLJElDNJI

POZDRAV

SJECANJE
na n asu rnaj ku

POSLJEDNJI SELAM

dragom

nasern prijateliu i amid"i

GAUBU
podari D~ennel.

SETI

Molimo dregog Allah. di.!. da mu
Tvoji: Malic, Igbala, Haris i Edis Musovic
907-ln

NAZIFA DOZO, rod. TURCALO

NEDZAD (SABAN) IBRISIMOVIC
20.10. 1940 - 15.9.2011.
Dana 16. 9. 201 L godine

TUZNO SJECANJE na naseg cijenjenog i postovauog

navrliav. se god; na od

clan. kolektiva JU OS "Mcl. Selimovic"

smrri nase majke. Neka ti Allah dragi podari Dzennet.

DZEVADA (M.EHMEDA) ICINDICA
10. 3. 1940. 15. 9.2006. S Ijubavlju i zahvalnoscu,

Verica

Tvoia dieca
P·I'Il66

KOLEKTIV JU OS. »MESA SELIMOVIC"
l(ll&9-I[I~

TUZNO S]ECANJE
n a nase drage

ZAHVALA ALLAHU DZ.S. I PRIJATELJIMA Th.~n.isu dani i noci od kada nas pri vremeno napusti na~ dragi Hasan' i niegov, ashabi Refik i Ensad

SALIMA ALJOVIC
16.9. 2010 - 16.9. 2011.
S beskrelnom Ijuba\'ljut pcsrovaniem, 'l~~ao J~.~j.e~~

MUSAN ALJOVIC
8.4. 1999 - 16.9. 2011.
PQ'QoSQm

AZIR ALJOVIC
28. I. 1998 - 16. 9. 20ll.
usporncrjc

HASANSABAR

REFIKAUC

ENSADSEHIC

~;:r:~~~~~ir:~~~ A ~:sa!~~£j~cJ~~i~~~n~~~l]:'vam
pcdarl
vjc~ni

i aahvalnogcu

cuv:![ ccmc

na va!;: Ijepote i
II)N6-liliJiS

ave daenerske

A_ill~rAljovi,t:sa pcrcdtcom,

eahmct.,

Aaea Zaf;,O,r.ac:sa porocncom

i f)enana

Alicvic sa porcdlcom

Neka im Milosuvi Allah podari uZ\'iSe:no micsto U Dzenneru. Bl-Fanhal :3 oZ:alooeenirnasabun Zahvaljujenio svlrna 'koj t "su bill uz nas minulih i buducih da.na~;9naroCi to Bul bulistan i Bosansko-perziiskom koledsu izJ..jcif:va. Porodice: S,~ Soper,D.llrab",I, H.dro"i<:, H,d!;''', Ciligros, Heco, CUiI, Kevrie, SUR""n, Dumpor, Keskin) Omenka, Mahrn.LC] a.-LC] S Ahmi~ Alic) Schj~ komsije, rcdbma i znani i neznnni priiarelji 151-1 ~~

as

60 "" ••• """""" .., "n. Onevn i avaz
Obaviestavamo rodbinu, prija,.lje i Rom!ije d. je na! dragi

AHMO (ASIM) HADZIMURATOVIC
nastradac Prevcz obezbije_den od

llo~ina~kc rukc 27.9. 1992. godine u 20. godini. 18_ 9_ 2011_" 14 sari na lehids~om mezarju Gradista
terminala II id7..aistog dana u 1 t sari, sestricne Adls, Alen ~Huso, Meliha

exhumacjja

MUSTAFA (NEZIR) POPARIC
- ).1«.
Sejda,

Dzenaza ee se klanjari u nedielju,
sa au rcbuskcg Medina! din, Asim, braricna

30.9.1942·14.9.2011.
preminuo dana 14_9_201 J_ u 69 godini. grobliu

OZALOSCENL maika Munib" brat M ustafa, se SIr. Me. lido, Muniro, Sevliia i Sobi.ha,bratiei Almeam.idzit Ibro sa porodicom, amidiitna Fcrida sa poredicom, Medi.ha i Senada, zerovi Esad, Nurfik i Ramlz, snahe Alma i Aneta)' te porodice Hadzlmuratovid Kurtovic, Me~.a.lh NjUic~Zamelica, Hod:fic, Omcragir, Sulievie, Haskovic, Lonca.ric, Bccircvic, ~alaka, Dziuic, Kundukl.ij_a, Hasanbcgovie~ Sabera, Zcrlakc Palall]a, Sarac! US[o! Ka.,aziC-!Mili,!jC-! Mu_sic! Belko, Corbo> Stji'Vo~ Pervlz, Sei:erovi~ Ajnadlic, Kajevic, Becirovic, Bicc, Pobric, Bibovic, 'Iualak, Bektcvic, Salcin i Abmetcvie Tevhid ce se proudiri isrog dana u 14 sati u dzamiii u jelecu, I07Si-ll'!dt
sestrici t Lejla, arnidzinca

Sahrana te se obaviri u subotu, 17. 9. 2011. godine u 17.00 sari no gradskom Prasnice, Priievoz ie obezbijeden ispred Bosanskog narodnog pozorista u 16.15 sati, OZALOSCENI: Porodica, todbina i mnogobrciui ptijatelji

1>0<),,43

Obav j cl tavamc rodbi nu, prij a relie i kcmsiie

da je

J].Li~i'l;

draga

POSLJEDNJI

SELAM

POSLJEDNJI

SELAM

nasem dragom priiatelju

rnaici, punici i nani

SULjI SULjEVICU
Uviiek ce narn nedostajati tvoja nesebicna dobrota i ljubav kojorn si pli] enio. Molimo dragog AlI.ah. dl ..! cia lvoja dobra djela nagradi d?.e"e,skim ljepoiama. Porcdica Rajkovic
10m-.ridJ.

SEFIKA (REDZO) BASIC
Upitah te tiho: "Majko kad ees se vrariri kuci svojoj?" Ti mi jos rise odgovori: !!Vracam se svome Stvoriteliu", Tada si sklop ila oci i ras tala se s dusorn i umorna zaspala, Tvoi i: Aida, Emir, Vildana i Vedad

na mezarju kod d7.:am~je u Don ji m I "anCicim, jl<>Slijeikiodija namaza u 16.3() sari. ne Tevhid ce se prcuciti

RAMIZA SPAHIC, ~~ rod. DERVISEVIC II. ahiret dana 15_ 9. lOll_ gcdlne . u 71, godini. ' Dzenaza ee so obavi u u petak, 16. 9_ 2011. godipreselila
[sri dan u d7.;amii i u D.

-

ikindija nameza. si n Rasim, brat Mehemed~ unuk Nedien, unuka Medina, snahe Mcdih" N iliad., Muniba i Hasija, b ra u(i M"stafa i Safe~ bradCneM~lihal Me~iha i Zlarka, re porcdice SJ?3hic",) ervis.e_viC,FaD >lie, Devic, fun<llic, K=2, Coho, Sirco, Herie, !(orieni", Helja, Osmanovic Kotak, Ibrahlmovic, Hodtif, K Iico, Sromornjak, Kamber i
OZALOSCEN"I:
l

I"~':ici'1!,>poslije

Sabi6, kao i oseda mnogobroiaa

Prljevoz obezbiieden sa aUIO beske stanlce u_N_ IlijaSu sa sralanjern u SI.llijal, Maldiei, D. Vogo~ Scnuzcvac, Ljubina i Srcdnic, 1<\10 i u povrstku, ooo!~049
I

rodbina, priiarclji i kornfije

Obavjesravamo Dana 18. 9_ 20 I L god ine na vrsava se go dina 0 d kako ie

rodbinu, prijnel]e

i kom~ij. da je pa! dragi

NURIJA (REDZE) SEjDIC
presel io na ahiret, EL·FATIHA Obavjestavarno rodbinu, komsiie i priiatelje da ce se tevhid prouciti u suborn, 17 9_ 2011_ godine u 17_00 easova u ul. Olimpijska 6/I1 Ofulo&oena porodica: supruga Fahrjja - Advij", kcerke Nefisa - Dada i Enisa, unuci Vedad i Omar i zet Mehmed Fejzagic
lOiW.!n':u

BAJRAM KRASNIC
preselio na ahiret 14.9. 2011. godin e. Smrt je i ovog put. birala plemenite i neduzne, ne pitaiuci nas koliko td nam nedosraiad i ostavila DOm ie neizmjernu tugu.

lou vi jek c,,~b i ti u srcima o!i.losceJ[ ih. Nek a ti Allah pcdari dun ets ke Ijepo re i vjeciti rah met, Vole te tvoji: supruga Hediia, sinovi Senad i Emir, braca Redep, Sait i Bljerim, sestre Gierona i Hida, obitelj Vasil], ostala rodbina i kornsije
91l-11L

POSLJEDNJI SELAM n •• em dragorn prijatelju

SULJI SULJEVICU
Coviek srnrcu ne umire, umire onda kada ga zaborave, ali ti

ces

zivjeri sve dok zivimo mi koii te volimo,

S Iiu ba vliu i postovan iem, Tvoia raja iz ~S"rakina: Miki, Sena, Mirza, Kuduz, N uriia, Face, Cebo, Ci;;ija, Bade, Bate, Didi, Cuko, Kliuka, Smaio, Ismir, Nino, Mirso Damija, Semso, Mario, E_ Zlaia, Kasim, Medo, Zlaja, Cno, Aki, Koki, Ajdin, BOo, Elco, Eso, Seki, Iso, Medin, Dodo, Venco, Gomn, DinCe, Pajl, Keda., Sajo, Medan, Da· do, Ceca, Munja, Ner., Min", Spiro, Malic, R.re" Kiklop, Fako, AZem, San," Ed;n, Nijaz, Amel, Add, D,vor, Gow, SeI'm, Vito, Tomo, low, G'fic, MI"do, Samir, Cado, Deba, Tola, Zoka i Sefkija
S)ECAN)E na na~u majku

]079(,"I~M

D.na

16. 9. 2011, n."rSavaju

se dvije gndine 04 smni n"seg dmgog

AZIZ (SERIFA) HASANBEGOVIC
S. poslOvanjem Porodico
895-n

FAHRIJU KRSLAK, rod. PRELO
16.9.2000 - 16.9. 2011. Sa velikim pos!Ov.njem i ijubaviju, N jena d jeca sa porodicama
9lo-hi

i Ijub"vJju

Dan. 16_9_ lO 11. godine novrliava s. 40 "'<nin dan. olk.do j. pres.elio na ahiret nas dragi supru&, tata, punac i dedo

D.na 16_9_ 20 II. gedine n avria va se 40 dana od kada je pr<lselio na ahiret na' dragi omc, punac, dedo, prifatelj

Dan, 16.9.2011. godi.n. na.rl •• , se 40 m::lnihd.n. od k.do je preselio na ahjret na! dra,gi t..ua pLmac dedo t prijat€lj
l I

o Lisao s.i: .iznenada i os ta v.io velik IJ p.razn tn u, b 01 i tugu on.i:rna koi i ;s.uEe mnogo voljel.i~1-;;oj.irna nogo ncdos [,aj~s i koj i 6e m u~ll.,iiek :spominj a d i zall vijek pam [i [i. Nd. Ii dragi Allah dUo podari lij.pi Dze.nne[ i V] efnt raIur1.eL
ue:id 16_ 9. 20 Il.godine I:l pet~k u 12_30 sad prije dzume namaza Cenlralna diamii~ u Sokolovic Koloniii. 9-1:lrln T~vhid
Tvoji voljclli.: £upruga Sah.ha, k~rke Aida t Amin~,~ :z'ewvi Ru'S-mir i Ad.nall> Un IJcad Amar Thri kl A.msal i Faris

SALIH (ISMET) AJDINOVIC

SALIH (IS MET) AjDlNOVIC
N ikad. ])""emo zabo rav ili lvOj lik, plemenitost i dnbroru koju si iman zo sve nos. S Ijubavlju cuvamo uspomene na (ebe, N eka Ii Allah dz.s. poda,i Ii jepi Dzeonet i vj ecni rahm et. Tvoji: kcerka Aida, zet Adnan Lokl'anCic, i. Amsal, pr.ij. Fadi!a, prijalelj Alis unucad Amar

SALIH (ISMET) AjDlNOVIC
Tesko
je pr.i:hv3'Lili: bo.inu iSlinu da si otisao na pur be;r;'pQvratka, al i si ostaviQ S.VIJ voj IJ (lobrum, plemcnilOsl i svoju dos IIru dusu on irna ko.ii [e mnogo vote i koji ~c le Spominjarj i pamtiti dok i:ivimo" Molirno d"gog Allah, dUo d, r; pod,,; S:ve dz<:nc1skc Ijepo te i vjctn i rahmcl.

ee se

J

Tvoja

m·,,,

kcerka Amina, zel Ru:sm~rJ unucad Ibrahim t prija Adila

Tarik i Faris) prijalelj - 9J:Z·1U

Onevni avaz _ "._"".
Duboko 02.looo."i ob.vj" tavamo rodbinu, priiatelje i kom!ij. da j. nasa drag, S rugom obavjestavamo kolege i prijatel]e, poznavaoce i poklonike njegovog knjifevnog uku pnog stvaralackog d iela, da ie IS. 9. 20 II. godine, iznenada, u 71_ godini u Sarajevu preminuo, n~ \lv'zeni ~.Ian

61
i

DlKA ZAGORICA, rod. SMAJLAGIC
.p reselila
OZALOSCENI:

na ahiret

U

cetvnak,

1S_ sep [Ij~mb ra 2Q 1). godi (leou 92_ god in L 2011. godine u 14.3-0 sari us, mesarju Ravne baki]e.
~ Lila, snahe Envera Fehimcvic, i Rabija, unuci Enes, Denis, Kennavner i osrale mnogcbrcjna SC<:Id i

NEDZAD IBRISIMOVIC
(1940 • 2011)
Dzenaza ce se klanjati u petak, 16_ 9 2011. godine u Begovoi dzarniii u Saraievu u 1400
sari, a ukopce se obaviti u harernu Ferhadiia dzami]e u Saraievu u 14,30 sad, Zaiednicka komemoracija Akademije nauka i umjetnosti BiH, Drusrva pisaca BiH i PEN Centra BiH, bice odrzana u utorak, 20. 9. 2011. gcdine u prostorijarna Akademije nauka i umietnosri BiH u Sarajevu, Bistrik 7, sa pocetkom u 12,00 sari.
rodbina,

D7.e!1:3zaf.e!;e obaviri u petak, 16. seprembra ,M.uhamea, praunucad
sin Mehmed, kceka Mtdiha Ustamujic, Mur.ttt.au~) prijarelji i komsije Hota, K.3pidlic, -

AIHa, Erien i Al lna, te porodi ce Zsgorica, Smai lagi c~ Velic~ Mujat)Qvi c,
Ljubaz,

Tevhld ce se proucid lstog dana u 14.30 sari u kuf,i blosri u ulicl Trg Saraievske cllmpllade
hr. 24/prizemlje.
NcrtB?t26

D r\l! tVO pisaca B iH
'Ibfnlm srcem [avljemo da je dana 8_9_20l1. gcdlne u 84. godini
preminuo nas dragi

N

priistelie i kom!ij. d. j. n.•1 d"gi

DIJboko oz..los6.mi)

s tugc m i bofi, obaviestava

rna rodbinu,

Obavjestavamo rodbinu, komsije ; prijatelje da ie n.sa draga

NEDZAD (SABAN) IBRISIMOVIC
preselio na ahiret u celvrtak) godine u 71_ gcdin],
Dzenaza ce se obaviti u petak,

AjKA (ud, SALKE) BOBIC
1930 dan. 15. 9. 2011. nakon krace bolesti u 81. godini preselila na ahiret, Dzenaza ce se klan jar i u harem u D. Dreznica u pe 13k, 16. 9. 20 ll. god ine u 16_30 sati poslije ikindiie namaza, gdje ce se rahmetli ia i pokopari, OZALOSCENI, sin Mustafa, kceri Zein. i Fatima, ncviesia Fatima, zet Ibrahim, unuci Dino, Min ela, Aze, i Haris, p raun ucad, re po rodice Bo bie, Becic, Kunovid, Mez;e, Vrce, Turkie i ostala mncgobrojna rodbina, komsiie i prijatelji , ""-Lmo

-zen.

SLAVOMIR VRSALOVIC
Sahrana

1S. 51.20 u.
16.9. 2011.

u 13_30 '31i na grs d skem grobl iu Bare u
Sajujevu Lana, iz rimokatolidke Ivan kapele,

~ se obaviti

u petak,

16. 9. 20J l.

OtALOSCEN1:
unuci

supruga JusTin., kcerka
i Ana, eeatre Lidija

godine u 14.00 sati u haremu G az i Husrevbegove djami je, a uJ<o;pce se obaviti u 14..30 "'1). u h.~",,, Ferhadiia d",mije u Sarajevu.

Nod" braca Sreeko i lura vko, te porodi-

i

Adij.I., Nafiia i Rabiia, se SIr. Nadira, unuke Ajb, Ad.n, i Alm a, sestricne A mela i A mina sa porpd icama, te porudice Ibrisi movie, M Ufli~, Sulj ie, Men.ie, To~.ca, Sabic, kao i 0'101. bm jno rodbina, Tevhid ee se prO'l.I~iti .LSlOgdana II 14.00 sari u Carevoi (!fum.iji.
Ko memoraci ja biti odrza n a II poetak u Narodnom Saraievusa po<!e tkom u 11.00 sari. komkije i pr.iiilteljt

o ZA LO S C ENI:

supruga N ihada,

a inovi Oro i Zlaran,

kderke

ee Vrsalovic, Klak, lvanovic, Radio, VeIj kovic, ovanovie i os tala mnog« broj 03 rodbina i pri jatef i

J

m

ce

Obaviestavamo rodblnu, prija[elje- i komsije da [e nag drsgi

pozoristu

II

HASAN (SULJO) PIRGO
Obaviestavamo rodbinu, prijatelje l kcmsi]e da je nasa draga

INNII L1LLAHI WE INNA ILEJHI RA.DZI'UN

"I.

Obaviestsvamo

rodbia u, priis telie i J(om!ije d. j. n.l. drag.

ANTONIjA DRAGOjEVIC, rod. KNEZEVIC
preminuls
Sahraua MihoviI4~.

presel io n a ah iret U ee rv rta k, 1,5_ septernbra ZOII. gcdine u 79. godini. Dzenaza ee se obavhi U Sl.1bOlU, 17_ septembra

iskom mezatJ" Fal.elici 2_
Prij evoz

2011,. ~.j)d.ine u 14.00 sati na Bakiobexbii ed en

EMINA BATOVAC, rod. KOVACEVIC
inbra 201 ! godine u 96_ godlni. _ ~ Dzenaza Cf: ~ oba ",.'i li u pe r'~k, 16. ~~p le mb" 2011_ godi". u 14_30 "1.i no g,," <!skorn grobli u Vlakova. P,iievol ob •.•bij.d.n i,pred F.btike du"
r

2011_ godine u 14.30 sari n grobl]u .Sv.

ce:

u 90. godi"i_
se obaviti u petak, J6. 9.

d2.mije"
Amra
j

7.:1rja i nazad ..
A1,.riI,

polaskom

u l3_1 S sari do meunuci Kenan,

ispred

Careve

o ZA LOSCENI:
1 1

su p ruga Ferida, kcerke

preselila

na ahiret

IJ

ce1vrtLlk

l

l:5. septe-

PQCIVALA U MIRU B01.JEM! OZALosCENI: kCi Mirianasin MirostilV, 80S"" fulda, unuci Irena, Vedrana, Neb<>j!a
i N ataSa, prmmuk Fran) s:Qaha S~tlan~
7b

-

,

Ahmed, Alen i Zlatan, ze ~OVi Fikrer i Albin) sesrra Subha, porodice Pirgo, Hadfi hal i.lov ie, Adem i~ Om anovi,c) Talovi c~ Mern eti, uliei Abd.ie. br. S A
Span.ic Naser te osrnla rodbina i prij:a.telji Tevhid ~ se prouciti isto,g dana u 14.00 sati u kuci rahmet.li;e u
JJ ,

sin Meho!

njima

hana Sarajevo
11S

autobuskim

u l3.45 sat.i sa zau:sravliai nazad.

,<>Vi Draiomir, Morijan i ~Iiko, Ie obi relji Drocgojevie,N ovk<>Vit, a.L tie., KiianOVLC,Slomo i .osrala mnogobrojna abitelj! priiat.e.lji t ko.rn.Sije Kye, z.loni: ul_ Rud.er, Bo!kovic. b r. J(J_ J1J H, jd" i H" ,.in,

stajalHljma O{oh i

Stup, do ¥rvblja

keerka Fatima) :snil.be £)uz.ela, Serra) Ziba, Filhrija) Suvada.i Hedi ja} zeta",-i HaSi.m i Haru.il lI,nutad j praunu(!;a.d, bra ric i bnui'!ne, te porodice Barovac] Kovacev ie! Majstori Giban i C':il) M uharem, F.a.zlovi(\ Sirbubal,o} Skorupan) Meh:a.novic::. Hasa.novi,c, MuralOVLC)Karlica, Sehovie:, Befimvic i os.rala m.nogobrojna rodbina) prijatelji i ko,m~ije Tevhid ee se prouc.iti istog dana u 14.:m sati u dZ:ilrniji Bakarev<lcj

o 1.ALO S CEN!;

,i novi SuerQ, J

"'0, H, jro,
c)

Obavjestavamo Duboko oz.lo!&ni da je n.a~ dragi ob.vjeilavamo .rodbinu, p.ij ... lje i kom!iie

drag.

rodbinu,

komsije

i prijatelje

da je nasa

MIDHAT (RAMO) DZANANOVIC
••Jlurn,elj, .. Slor.:;lc. - Rog.t.iea ~.Ini~k. rul<e 8_
trag:icno pr-esclio na ahiret od zlocinac.ke .vgUSl. 199.Z_godin. u.45_ ~[)dini. Du.naz:a te s.e Ob3Vil.i U s'lIb(wJ) 17. seplembril 20.11. godine u 14.00 silti na mezarju Stareici - Rogatica. Prijevoz obezbijeden ispreod teSlOrana »EKI" u BUCll POlOku. u l1.00 sari sa zauSitavljanjtma na autobuskim s.rajaii.stima Otoki! t VijeC;n.i,c~ ~o mezarja i na2ad. OZALOSCENI: suprllga Had~ira! SiinQv·iLutvQ, Mubarem i Meho~ k't.r.k3 Mcdis3, zet Dz,emo} s nahe Zekir':il S a.neJa i Arnel3, u~ u~~~ brae.. ~ u rkQ~ ~~j b i Hasan! ~na be braticlJ i ~m1ti~ne, ~umea N3Z3) ~ure Hasan 1 Ni,az sa pOrodlciUIla, te po.rOO.Lc:e zananoD yi.c! Orner8&"ic, 1 aSilrevic! I?h~ ko, Od~ baS [e~. u~ i!l?vic, .I,sic~Sa~ JI"IC Drnda 1 00'[.31.3 nogobro'j na rodb Ina} pnj'a rel)ll .kom~·IJe m lspracajna dova ee se proucid istogda.na u ]4_00 sati u ku,'~ za.lo.s.l:i11 ul.iei Saraje'vs.ka br. 224 u Zeniei. III
1 J 1

BEGA (ud. HALILA) SALCIN, rod. MARIC
1933 - 201L dana 14. 9.2011. godine, nakon krace bolesti, u 79. godi.ni, preselila no ahirer. DzenaZ3 polazi u petak, 16. 9. 20 II. godine u 17.00 sati ispred dlamiie u Gnoinicam •• Vrba, a klania[ ce Se u 17.30 satl u haremu Babun -Ili.';;, gdje te se ra.bmellijo i ukopati_ OZALOSCENI: sinovi Jusnf, Mustafa i 20;111, kcerka Tim.a) brat Orner) ses.lt;) Emina) nevje:s[e Rabija, En.isa i M i.rsada, zet A hja, djeve, Ismail, zaove A lka i Emi na, unucad Aida, Elmed.ina, Nerina, Anela, Dena.n, Eldin, Jasmin, Leil., Sani i Amna, praunuead Azer, Neira, Sa· njin, Laoa, Emina, Miran, Tarik i Una, Ie porodice S.ICin, Marie, GOSlO, Maksumie, Goloii, Hubana, Soiie, Trbonja, Tikve!a,. Bij.vic.a, Nollie, Kanifu, Bene", Brek,,· 10 i osmla mnogob,ojna rodbina, prijalelji i kom!iie
1303. l trlCi

Pofali!i_

HL

Qbavjettava.mo

rodbim.li! prijatelje

i komsije

da je nils dragi

GALIB (MEHEMED) SETA
pre.se.1i0 na :3 h ire [ u eei:'.... nak, 15_ !j;eple~ mbra 201 L godine u 74. godini. Die:n ala ce s.e ObBVid u pe~ak) 16_ 5eple~ mora 2011. godine u 14.30 :S.tHina gra~ doto", g'9~~" Vl'kovo o ZA LO S CEN!: suprug' J OSm inka, k c-erke Dis ns i Aida) lelOV i Ad.is i M uamer, un u c--dd T~ jra) Nidal i Taner) b rata) ,sn:3be~ br~llic.i t bri!ul:ne, pllnira Mllniba~
porod ice Tev.hid Seti3:

Muwvic, <e ASLkO'.,ac_

6e:Sf:

0".1. mnogobrojn
J

Sejtanic,

Kilic)

prouCit.i

-

iMog dana

•. rodbi"", prij'le.lji. i kom.ije u 14,,30 ~Lili u dzarniji u ulici

Cavtic,

Ibisf:vic.,

CuzO"rl'ic, Obai,lj~mi,!3rnO rodbi.nu, prij=nelje i korn1:ije da je nab draga

lit

•.. Z3 ovai trenutak - pripremajre se-- (hadl.:s) Duboko o:taloA'-eni obavjestav-aI1lo rodbinu, dB je na! dragi

NAFIjA - AlSA SEHIC, rod. DZAFIC
prijatelje i kom~1je pre.s.eti:la na ahiret dana 15.9. 20l1. godine 64. g<>di.ni. Dienal;i]: se oba'Viti II peta~, 16.9. 201). godine n3 rnezarju u Smrom I1ijaiiu posliie i kind tje namaza u J 6. 30 Sii!! ti. Te\l hid Ce se prou~i 1.i: .isLidan udfu!n iii S l. llijas poshje j ki,n di je narn ilza.
U

Oba vi estava mo rodb.i: n U p ri ja tel je i ko m~ i je da ce nasa d ra,ga m,ama,} s'l;"ekrva} majka.} sestra, jer:rva) Slrina i tetka) rahmetli
J

SULJO (HAMID) SULjEVIC
na ahiret u srljedu~ 14.9. 201]. II 72. godini:. O""no .. !e ,e oM"i,i" p<mk, 16.9.2011. god.ine u J43Q :sati;na gradskom mezi!!.rju pres.elio god.ine

c.e

SEFIKA (HASAN) TURALIC, rod. HOCKIC
izDnboja
bit.i e'ghurnirana
I-....;I,-",_....JL.....J

(Hrv,tska).

iz NO\log Vi.ilOdolskog

Vlokovo. OZALOSGENI:

Ame-la, ~in Nedbd,

Fadila, kcerka Arman) unuka Ad.hI, ><1 Nodim, bral Mu,wa, serue Zei"" Morl<a,Fatima i Habiba,!urc A"do i &lin, """,til«; Ad'il. i Maida, bad>!:: MiSo i Hamed, snaha DZemil~ hrntiti, brntiene, :sestriCi!.sesI!riCn~ te pi> rodjce Soljevic, Salful, H,buJ, Arnau ,"vic, Ali§ehovic, funjatic, Pehilh Skrba, Mebinagit, J<ao i os!al. bIOino rodbina, prija<clji i lronrljje
'tiprup unuk

.. 10" ,a pol .. korn u 13.4S ,oli. RAHMETULLAHI ALEJHI RAHMETEN

Prije.,o;r, do Vtakova

t na7,ad obezbijeden

ispred

MZ ..S,,rra.kino

VASIAH

111

i ~ina sa porod.i~.ama~ :s~ekar Zj~~o~ d,jeve.r Nail,_z~ov_e F:dhija ~ Nuheta sa porochcam3) ,eave ZlJada,. En.lsa, KIJa 1 Namuii, nC~ vjes[a Beh.ra, bradc Elmin i bra[jcna Amela.sa porodLcama, sestri.fj:i: scstr.icne sa porod.ieama,djeveri~i i djeveritne sa porodi~ COlma):scri na Muje:s ~ra sa porodi com ~dOlidia :lah i d! daj d2::tCi!, ad j.'dzicnc, amid:iici, ami.d.licne)., tctl6 i. tCr·.itne, tit PO.rod.iee Se~ic, zs,~c, rin~ol, Zukj ~~Delic~ \.,:e-b ~ra~.Ahrn ic~ Redo~ Rahi_c, $lJ1ji(~ Zerdo, COSH~:,Hocl.:t.Ic, Mtklt, Hadzu::, Hurlc, AdemovJc) H;':i;sa~ n,aj, Ze.Co~ Band ic~ kao i OSlala mn ago broj na rodbina, p.rijs'lel j i ~ .kom~ij<: P-illW

RAHMETULLAHI ALEJBI RAHMETEN VASIAH. EL·FIITIHA OZALOSCENl: kc-."k. J "mina, un uJ; Almir, D iko, Scfi ka

'":Sir<,

Dzena.za te se klani31i u Gornjoj dlam.ij i u Doboju!, u snbom, 17.,9.2011_ god.ine iza podnc nama:u. nakon tcg:a ~e se Obii~ g~~t~st~Nt,r;~:~~atiH~~~~. Emir, snahe ~adira, Fet.iia iDi~ nh, u.nue:ad Armin sil_porod.ico.m, AmHa ii!! porodi~om~ Edna!'!, Aj la, Dino j Ada} brat Mus.tafa Hotkic sa s.up.rugom N adirom, je~ r.rve Sade La, Hi!senija i Fik:reu~ 5a djeC1Jm i nj i bov·irn porod iea rna Fa~ima Krdl-alic, bra tjci~ bn.lic:nc djeveri i djeveritnc, tc porodi ~ ce Turalic! HoCkic~_ Tahm[dzjc~ AjBnO.,ic, Be!'ri(~ Zeki¢, S...i~ l II ba~ic, Do b ri Karup) S u joldzic, Kar it) Mcdan.hodii c:} Colakovic! M u jk'UlOV·ic, Kokoru s, K i.kie 'i ostal.a rodbi na> kom~l je ipr.ijaudji E.t-Fs'lihs p.12VO
J

p.

c:~

62 _ "

""_20,,. Dnevni avaz

--~================~ ~==================~
I'_,

..

Osnovnlpodacl

Putem intemet portal. www.dnevniavaz.ba.molete n.ruciti i smrtovnicu za koju ielite da yam Iza4e u Dnevnom avazu i Ino avazu

pglasi
OOSNA 1 HERCEGOVINA, FEDEMClJA, BOSNE I HEKCEOOVINE TUZ LA,NSKI KANTON OrCINSIU SUD U G RA.DA,CGU
Bro]: IS G Mol 007717 OS Mol G radarac, 14. 09. 2m I. gcdine iCTIUm POS! u pku (~Sl uabene 0.\1 j nil: FBi W'" b roj 5y03t '310:5 i J 9"106· - u daljcm tcka tu ZPP1 Opel nakl sud LI GI3Id3lcc~ stTu.tni 5:l_!'Sdnik TiTU,Jl!.5Uili::t.$ic u pm v PQj srcar! Lutitt:~
II;!

Dnevni avaz "'''''' "",,,,,,,,".,,,,,,, 63

J

donesc presudu zbog pro~lJ.!tilDiQ (~I;;m J&2:. ZPf..a}. "tueene [e dugna Un o~j}::iiilsnij~!l roku o-d 30 danaod dana pri tema m!be dcsm v i o v'Om sudu pismeni odgovor na ruzbu IJj dv.[1'P~:imje.l'k:aUI sud i prctivnu stranu (it. 7'0. ZPP·.). S~ ! uU-;[1B p,mt::lv-IIoda mcze b't:!Ci prucesn e Jl"ril!:IJo~'QlJ~ .cl':1i m IJ-~ prlzna ti iti Q5f,1~riti tu~b-c-ni ~31htjcv, Od:COVQr r1::;3 n,!bu mOO[":3L1i razumljlv b i rncra '5:i3dJ"f:liIri OOZIlRI!:.U sud .., lme i predmc, odnosao nnziv pea ... c O!j.Qn be,p,rc:biv:.'lti~tl1: il Lberavlsre, cdacenlo sie<i:i!;.Le srranaka, nl ihovl tLXll.ko.o!'jJ:.i.hZ~S.rLl pnika i pu nemccn lka, iI}::Oill imaiu, predmcr SIXI'm, s.adr~a i iz.java Lpctpis pcdnost teIril (t.[" 71. suv Lu vezi s:a.l!l!mom :334. n!li~ r, ZfP..-.a). U].;;o]ike tuaen a ospcrava lu2.beni zah tie v odgovcr 11 B [1JZDU mom sad d::iviitl i razloge ia k.Dji_b U' LU_~Dch_L ~IIhlfe ...ospora v a, 1i~:;[1,j;::lJi~OR kojim;ll. tu:.'i:c:ni zasniva :!M}j!: n avcdc, dukaxc koii rna sc ...1vrdu i til tc 6 nienicc, re ]1r3vni ~no\' aa nevcde L~l!:!10.s (~I. stav 2. Z;PP-:3). 71_ Ovlm pu rem 5'C ,u:,'l:~Il:J UJ>O~ r;tv:Jo 11::1 pastledtce pmpustacla d.'wanj:apoi!5mc,[J.og odncvoea f.!.l!, rutbu U ostnvllenom eoku, jet ukcfiko tuaeuu OlE" dcsmvi pismcnl odgovm 0;1 m~-bul :su,a ~ doullcn prcsude zbog proJl!l~laniil:, na J.::oju mol:eolll nc.ma pnvo~!JoC'(tl. 182. i 183. UP·.). Obavle~tfllvil:.se [u'..tn:Ei da Sotd!)~av9 (uibe- n:a tl,j~o'VUr s:m:iirn oh:a"ljcn 11[[1pc poro!eh u rtlka Dod , 5 d3ln:a Dod: daM tlbj3l\'~ tlvtlg ~1:3s:a. u dnt=vni [[I IlCl\'in3lm:a~ odost9!~'21 pj'_'m~ n91 Cc r;c Ob,lU"il:i i iM(lvrc=mc-oim Qbj:a .... ljiv::LQjcrn [191 ooglaSRoi ploei SL~diJ. SI.ru¢J.Li.saratin[1o:. Ti [Lil: Jusulb;jlL~ 0\' im purcm

SOSNA,. I HERCEGOVINA, FEDERACljA BOSNE 1 HERCEGOVINE TUZLANSKlKANTON OptlNSKl SUD U GRADAtCU
Broj- 28 0 Mal 007236 08 Mal

esudu ,bog propustanja

(cia" 182. Zpp·,).

TllZcfl.ii [e duzrm da najkasniie u roku od 30 dana od dana p r.ii ema rusbe dostavi ovom :s ud u pisrneni cdgovor nil ruzbu u dva primjerka 7.:1 sud i pro-

rivnu stranu (01. 70. ZPP·,).
Ovim pU[~m se lU7.en;l] pcucava dn moze is t,ilci pr-

N a csnevu

t.[::.n:a348 !i'a'i'
1]

3. 4.

is ..ZaKonll.

I1:UTI

Ii, JZU UNIVERZITETSKI

KLINltKI.

CENTAR
l

TUZLt\J prcdv ttlief.le Nurit.ic SCDlildeiz- Gfiid<'ltciiil Srednia lel in ja, r.o.di Lsp.liii d uga, vsp. Il99'~OO KM 'IPtii [e dossavu \U~b~ od 1.2. ll. 2008. godine [Lltenoj~pa cbja~tljuje slijt'dK:i ~

Gradetac, 14.09. 20! I. godine Na osncvu elena 348 stav 3. 4_ i 5. Zakona 0 par:-nirncm posrupku ("Sluzbeoc' novine FBtH brol 53/03, 73/05 i 19/06 • u daljcm tekstu ZPP), Opcins k; sudu Gradaecu, or" 'Ill saradnl k Tin. Ju,ulb,~ic u pravno] sivari ,y2i1e1j. BH TELE· COM DlREKClJlI TUZLA, prot;" ,uh:n.Cor;~ M.c:'Vc12 Docie Zchnjc, radi isplare duga, \I,S-p. 706,45 KM vdi dostavu udbc od 01.12.2003. godine fuze-noil pa objavliujc slijcdcei. U

ccesne jirigovcre, da mote priznad Hi ospcrhl ruzben i :zah rlev, Od govor ua ru l.'b u mora b iti razumliiv i mora s::HJrZ~ui cznaku suda, ime i prezime, odaosno rl:3:t::i \I' pra vne osobe, preb i va.l.is ie ili boraviste, odnosno Sjed.i~lCsrranaka, njihovih zako n skih zasrupnika i puno moe-nika, ako it. irnaj u, prcdmet spu
1"3,

sadrzaj

iziave i porpis podnosi ~

tclja (el. 71. stav 1. II vcai sa elanom 334. stav l. ZPP·a).
U ko I iko uiaena rufbeni zahtjev
O:!iiPO

OGL.AS
Tuzitdj [e da IlA l2. ]:t 2008. godin l! podnic cvcm sud u t'll~_bll PTl;JolL I uzene N u... k it: Senade 17,G raducca, S rev ~ dnj:a_ Z..f!lil'!flll bob. Tu2ilcij tuzbl nn"'Q(U da .1,Jj':~D:t zu ii:vr~'CJ1U l,!.5J ,s:u: i P'O lsposiavlicnl u m racun lma t'l;lt:il.elj u du.S;u.jc:b:noo od Il9'9~OI) KM., pia k'id::o je- pCUF.l;!:·iv::toil: ItWldjOl dos-pjelo,:J lui:coa Iltie i:mLiriL:!. s~oju obavezu, wz:tteli Lra!i cla sud ooo ...m moT"cmJ 1l.D. i,spllUU gb\~oog d tJ,ili:a II iznG:Su odll5l9,OO KM, s:ij. z;a}::oJ)s}::om ZJ [eZf.l1Q rn knm:uCJIn I=!oe:evCld d.iln:a ] 2. 12. 2008.. gLltlli[le kao dSm.1l podrtCt!;elljll '[:uJ.;o.e} 1':11 ell;) clll.i1:i!l ispl:'HC=] kilo i dill '[uillc.lju nBknfidi [ro-S5.:.(n -t= pam lenoE. p(!lS'[u p'h~ ,II. s .... u mku Q-cl. tI ~ d::lIl:a IJIrl d:amll p rijem,jl PT(SuJ,= pocrd pr.i tl!:!niorn pdnw:(1[1,(1&i7:...r$cnj3l_ Tu~itcli it' prcdlQ;hl;lo d31 :md! 1Jtu)likD lU7.t:na ~~ .d}tl5t3lVtOdS-OV{lT l~itbu tl ~.;I!,l,"ljC:l]iom .-okl.h Pl!!
1] r

OGLAS
j jc dana 01. 12. 2008. godine pcdnio ovcm sudu tufbu protiv rubcnc toric Me~c iz Donie
Thfilcl Zel inje. Tu.z._ileli u rtuibi navodi cia ruxene l3 izvrtenu uslugu i po ispostavljenim raeunima lUzi teli II dugu ie ianos cd 706!4S KM) P,i! ka ko [e pcml~ivanje ru7.ttdja dnspiclo, a rujena nllc izmiril:3 svoiu oba'l,le"Zu~ (Iliitelj lrat,i d~ sud

ra va

[11

'lor na ruabu mora sadrfavati
ospcrava,

ZOE n i zah rjcv 0 d c:oi rezlcge iz koi ih se ~lnjenice na kojlrna

mzenl zasnlva svole navnde, dokaae kollma se uwrduju te C-inje,r.dce~ pravni esnnv za navode te ",unog (,.I. 71. SI'V 2. ZPP·.). Ovlm putem se luien:a upozorava na posljedice propustanja davania pismencg ogovora na ruzbu U osravljcncrn roku, jcr ukclikc luien3 ne dOS[31, r i pia mcui cdgovor n a tujbu, sud 6:: do Il.i jCli prcs'IJ:~
dll zbog pro p us m n jn, nn koju
t ul:cna

obve~e ru2e:nu na lsplaru glavnog dug:a u iZUQSU od 706,45 KM50 zakoo.skom ",,,eznom k.m.IO'" po~ov od d,na 01. 12.2008. goclino k.o d.n, po·
dno~cnia lu1bc* pa do duna ispl3le} kao I da luiitclju naknadi [r{)~kuvt ])ilrnicnog pOstupka, <I .svc u roku od 1 So dana od da.llil prLjcmil prc.sudc pod prijelnjom pr'inudnog izvrSL::"llja. TuliH:;lj j.e: prc:d!o'iio ,d~ sud, u_koliiko llllzen:a nc dos[.a'Vi odco'l/o r na tuzb u u GSLilVI i ~om rokll! dC!ncs~ pr-

nema

prava

",I be (01.-182. i 133. ZPP.a).
Oba'VjeAtilYi! .iC luzena da se aosliilv.jJ tuzbe n.jJ nrlgQvQr sm a lra 0bay] ie nom po pre! eku roka Qd 15 da_ll tI od d.:an 8 objave OVQg ogl aSia u dnevn im

novi nama, do:.; UI.... pi smenn te se ob!!lvi ti i is W\IT'" a em"";", obi,vlj;vani ...n n. ogJasnoj plo~i ,ud •. S tru~tijsaradnu=
Ti.lla

J USUfb3~ic

BOSNA, 1 HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNEI HERCEGOVINE TUZLANSKlRANTON OPCI'NSKJ SUD U GMDAtcU Bmi: 280M,] 001(I6.<J MM,] GTad.ni!::!IIc"~4. 0:9. 2011. sodin.e: ]

(~.I'n 131. ZPl'-.).

00lilV 1jcrtom

roku

1

donese

presudu

z.bog propustimja

Tu~(mi je duzan da fiajbsnije u roktl od 30 daDi! od da itil p r ijem:a I Ld:be dO$l:a vi 1;1 ~'om :s ud 1,1 pis men i oogovor en luzbu u dva primjc:rka Zil sud i prm:ivnu
"",ny

(~I. 70. Z,PP.•).

BOSNA 1 HE.RCEGOVINA FEDERACijA BOSNE] HERCEGOVINE !<ANTON SARAJEVO OPCINSKI SUD U SARAJEVU B,oj: 6S 0 11ll5!i 10 I S.,..j "'0, as. 09. 2011. god;'""
OpCins.ki sud u Sarajevu, slidija Aida Spahic
J

Na QSnOV!.l ,fliliJ,::i 343 SI,:!v 3_ 4. i S. Z.~kona 1) parpostupku (¥.ISluzbcne nO'lfine FBiH'" broi !i3ro3, 731ll!i i 19100· " d,ljem ,,10;10 ZP P), Opcin'~i su d 1J G rlI datcu] S:lrLLcn ~ s.arad'ni k 11 !l_a 1usufbas tl pr.av noj -Solv:;!.L \Ul i~el j:ri J 1) Elet trop.r~v:re<lf!; B i['1 dd Sa.rajevo • Podru_:2:n iC':il "Elek LrtH.I tsui b Ltci lau Tu:da pro ~.i1,i' tu_knos; M itic Ned e i:t.= Gl'a,dili~~j ,6_ batatjona bb, nu:H i_spl1Heduga! \l8PO. .2:32!00 KM 'Vf!i rloo[avu tu.!be od fs. II. 2'004_ godine tuknojl p~ obj:itvli'!Jic sILjedet.i:
nicnom

ic

J

OGLAS
Tu!i1di re dana 15_ 1,1_ 2004_ ,cudi~e PUd!lLO O~'(I,ITI :::iUdu ruzb [j prot i ~ [uo'..enog i\l it.if N cdc i1: Grad aC,c;;]. Tu.!itdi ~ IIJ~bi !l~vod Ld,:;!I[:~L~c:n i ~ j :lvriC,n\l u~ll,lSu i :po is"flCtS[a'Yljenlm fBcunima [Uzi[elju duguje LZIlOS: ad 232)00 KM, pa ksko jc potrdivullic wiitclj;;ll d,Qspjelol:it [ui:eni niie Lzmirio svoju o!Jvezu lutitelj LIilil d!J sud obiJv(..zt Ll.!:h.:nog !Jispbu.1 sla'o'Iwg du~ n u izoostl od 23l,OO KM S:iI za.kons.kom 2a['eznom ka~ rmllom poccv od dana 15. ll. 2004_ gOodinc hI) dan:;]: podnL)~n jg lU~be! p3 do dana Ls,plme, k.ao i d:a ['Il~j !e~ ljl!.! ullkn'lld i froskovc p-arn i~nog :po~n.rpk:.a 8; Svc u r-Q~ kll od: 1 S dana ad d 1!I.i_1:a ~f'm .. ptf::I;I1JoC p~cl pri je-prj d mjom pdlludnog iz.l,Trirenja. Tuz.itcl' ie: pl'cdlozio dOl: $\l d u ko h1:o lufe.n i ne d OSiII!l~ i odgQvo:r ii;!( u~l::ru II
J 1 j

O ...m putcm:o..;e lu!cj;li p~l,J.cl!li,i:;l d~ mok i:switi pi'tl:«i sne prig'OvofC da mo~e prizna d j I_iospori d m~b ~ni z.ah I:jc:v_Odgovor .1:1;\'L ~Llb ~LmOr.(l. biI i ral!:u rn li i v i mora Si!ldrtali Ci,zoakll sud.a ime i pr.e2i .11 f:! 'OdOOSllLl Oam &i". pr~ ~rnc osoboC} preb,~"!31i~u:· j Ii bQrtI'o"~~I-r;) od nCl:sno sj~dl.lle suanmkl!l) ojLho ..... zl!IKons!kih za:srup:ni5-::,a j ~h pU nomo~nj ka} aka ,Lh irnuju prc-dmc t 5pma1o :5;] driaj, izja VB t ))Il\pis 'Podnosi telj i! (C]. 71. SHI. v t. II 'V~7.j a s cl:;mom 334. sliil,1l. ZPPo;iI). Ukoliko lUZtnl ospol1tva mfbe_n t :7.9h [je-v oclSI2IVOI' na ud::bu m Oi"BS:ild rtil"a [.I i rado!;c il koji.b sc: [u;:i;bcni zabtjoCv m;pom~al' cilljenic-e ita kojima ltl~il~ 7.u'n_LV:lI :s\'oje t19vQde dokam: kojimil:Sc:. utvrduju te ci.n iell icc, toe: pra'lfni Qsnl)'If za nav(I.de !,u'..e.t1og (1.1. 71_ ~[:a~' 2. ZPI~-9)_
J J l j

U

iz:vrsnom

po_s,tupku

trnzioca

iz.vrstnja

!~PARTNER
posrupkll

~UKROKREDITNA
iz H iH::lZiCa)Fcrha

FONDACIJA," TUZLA,

15. m.jo bb Tuzl .. prouv i7.Vr>enik" DIM It LJ UBINKA
348. sUW 3. Zakona 0 p.i3rni Cnom

tli je br. 9, r:ildj i7.\"rlien ja nil OOIIOV1l clanil

OBJAVLJUJE
RJESENJE OIZVRSENJU
Do:zvolj-e'oo da.t1a 26. 03._ 20 ~O.,god,ine! 11:3.osnOVl1 vjerodosrojne is;prave mjen,ice broi AB 19397$ XZ od 08. 12_ 2009. god.ine radi naplare llQ.,bnog :poU';Q:~iv,:3."ja~ u ukupoom i::mQSU ad 2.446 Ol KMiti ~9kQIl,ko,"za,eznom ka",.IOOI pocov od 08. l2. 2009. gOdin., do i.pJ.le. Tro!kov; izolinog pom,pka odredeni ,u u ;zno," od ~8,.OO KM.
j

Ovi m pmcm sc m!'Cn i u pozoravil ni1 lloo1jcd.Lce propu~t:lln.j;i!l d:!;l ....~l1j:i!: pL$Htenog Qdgov~;rra na tui:!bu 'I,J os[:j],vljeoom roku, jc.r ukoliko lU~e.lli ne dooI:il'Vi Pl~mel'ij oodgoV'or n:l1 Uj~blll ud (j; dlJlrtjjcli prtS:ud1J ~ zbog propustall ja, [l,il 'koj Lt tUl:cni ncm3 pr:o.vo zalbe. W· 13l. i 183. ZPP·,). Ob:;lvj(:~t:J1o'a :iC tukn i d:a.::i(: d,~t:Jv~ lu!bc na ocgg .... r o SID:;:nfil oba 'VIeeom po pro !.eku. roka od 150 da.o:il od j dall{1 0 biuvc (I VO&; ogJ :ISO'!IJ dnc ~"nirn ,novi n LIma} doSlaw pismellil ~e Sf: Ob:o.vjli i iSlClvr.eme.nLm Dl:ija,,·lji van iem !1;l Ogl:JSllOj ploti.
m

Ovirn, pl.llcm se iZtrr.1.<::ni.kuDi.mi~ Ljubin.ki
3. Zakona 0 p.3rnicr.om pm.~Upkli
J

dosHL''LI'lja r~clenje 0 i:zvr;.c:nju li S"ttI.Lslu odrc:dbc clana a u \{cz.i :So odre.dbom Clans 21. Zr31hmn 0 izvrlnom ponupkLl.
1

348 St3v

Izvr~f:.[lie se provesti pljenjdbcIIJ procj&nam i pr-odajom izvrS.cniko'lfih pokrctnih slvan nil adr~i staIlCivanja izvrienlka HadZic.i, F~.rhatliie br. 9) j nam~fi~nja tTaZior<!. izv..se.nja iz i7...nOs.:a dobivcnog prodaiom 11 skladu sa ElirnQrn 118. ;S.[3'Y 'I. Zakona iiWrl;nom posrup ku.
I,'}

oc

SUDIIA Ald, Sp.hic POUKA: Proliv OVO[1; rje~enja strnnke m,ogu h:ja,viti ptigovor ovnm sudu)!J roku 00 8 dana od ,dana prijeina iSlog. Prigovor St dll:sravlja, u dovo~inolli bruju jjri.mj.eraka za sud i stra.nke." DOS'[3vIj~.lljt rjdcnia ,0
izvrknju i:tVdc-nikll Srn.iilril se i2vrScnim) prortkorn roka od l5 dani."l od dana objavljivanjil.

S lrtl Tinil

~n.

-sa.radn ik J usu(borlic

OOSNA 1 HERCEGOVINA, F~D~RACIl A. nOSNE I HE,RCEGOV!NE T UZLA,NSKI !(ANTON OpCmSKI SUD U G RJI DA,CGU
Eroi' 2S fr M.I 0029m 04 Mol G"d~<, 15.09.<01 I. guO;", N~ OSIlOVU tbn~ 3,48 ;Sl~~' 3_ 4_ i S. Zaloon-a 0 p'iutlicl]Qm ptls:! u poku (.,Sl ulb~Jlc fI 1)\1] n~' P'BiH'"' b roj 53103] ,3105 1 1 g.fOtj ~ u d .. liOCDl tck51u zrJpJ.t, Opr;.':i mJ.J: i :5ud ~L G r::.clOIecu, :s;[rutni ~ar:adJ]ik Tl[1_[], JL1$tifb.aSi~ u pm""IlQj :s1~'31!"iu;lite[ Jja lr Ele].::[f'lJpoM,\'·rclj:[l.SiH ad S!lr:n~e:ViJo· Pood.ru1niea ' .,_Eld.lmd is LribUl:i ,:/" TU:i"JIi, pn;I Li \. Lu_:.!:-tnog DiltdoCl ....l ~ Bqe :iz SrebN:nik;a, nilSl':lje H.f'Vtl.d bl::l., rnd~ ispliillC dugll, v;$p. 639;J1l KM 'o'T$i d(lS-[iiVU lu:~1k- 00 2)_ 03. 2004_ gOOLriC IlJt.e-.!loDm,. o.bj;;:l'lljuje sli i'e{I«l: p<L

prjiem:D. [Il!be dosr.avi o~Om 8udu pismeni oo'gtiVOf Il9 tl.l~l;1ou 11 d'lf:J: primjerJ.::::I:!~ 51.Id i prolJti\'JII'" s;rr:;lf.!U (ct_ 70_ ZPP·.).
OVLm

puLem Sot lu~e-fJi poO'Llb~'9 ,d9 ltLo!e i'_'lfl:~i pl'ilces.ne prigo'llQf("1 Q;a mok p.,d:mmi il i ooplJorili m'-:bc:n t z::Ihljc:.... Odg~\'oo r ['IIalU7_b u mDr:iI b tl'i rfIIzu_[[Iljiv i mo r3 l:i:adrl.:a [i mmaku SUdlll Lm~ i prezimc Od.llOSDO ,naziv priwnc 05()· b~~ prebi val L~L~ ill bt;ir:n~'i..!ill:=~ odnOO!i.noo ~Icrl:i:S;!C" :s.Lr:an3lk3i, njlho'lfi.tL z:akODSkit. zas [U polkiil i pUfiomocll i}::a~iI}:;{Iin [rnaj U'I p~ ml!:l ~poo m~ ~d rhi i7.j:av3I Up(ltpi$ pood_nO:!iii [~J Iii;(~L 71. 'StilV 1. ul,1ezi sa I!I,mom 334 . .stay ~. Z r f.:a).
l l

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACljA BOSNE 1 HERCEGOVINE KANTON SARAJEVO Ol'CINSKI SUD V SARAJEVU Broj: 65 0 Ip 140299 10 lp Sarajevo,OJ. 09.2011. goctine

- Hypo Alpe Adri. Bank d.d. broj 30605 I 00000 12894; . Uniered;1 Bank dd SiR broi 3383202200325505; te prenosom na. trall-sakcij ski raCu.n rruz.ioca i"VIS. IIi. b COj 1610000009380008, o,vo rell kod Rai ffe.;se.n Bon k dd B; Ii. U 'Iucaju da nlje moguce iZl'rseoje II" no vea ni m sreds ry irna jzv rs en j ka~ izv rse 0 ie ce ,e provesli pI jenidbom, p rocj.nom ; pm· dajom pokreme i nepokreme ;movine izv rsenika. ~

Opo;nski sud u Sat.jc,,·u, sudija MUSlafa Susie, u prol'noj .[v"ri ,,"Zioe. ;.zvr!eni" jP
Medunarodni 3erodrom "Sarajevo" d.D.Q. S"raj."o, ul. Kurla Schorka br. 36, prot;v ;ZI'rSellik. Max AUlo d.o.o. Sarajevo, ul. Kr" anjCe'viceva bb.l radi izvrsenia, na OSUOVlJ cl. 348. &1. 3. Zakona. 0 parnicnom poslupku (Sluzbene "ov;ne FBiH, br. 53/03; 73/05 i 19/06), na priiedlog lrazioo" ;~vrSenja od 19. 04. 20 11. godi ne

OGLAS
Tuzitelj jot daIi.ll. 5.01.2004. get.dint JKlodnio (]VDrn :!Iudu 2 tu~bt.l prmi'lf lu.krloGg DjC'dov.i ~ BCGe iz. Srcc.re:oiJita.,. nasc~ ] j~ H rv:ui blJ_ 1h~i [0::: lj jJ I u~bi :n:ii. \'mtL oa I u:ic:ni ZiL izvr.h: LUI nsJ I.lgu l ,poet i:spOOIavljl£ ni rn 'mi!uD imil mzil-c:lj'L! dugujc= izncs 63i9~30 KM p31 !k:ak-o- it:' f'Dlrtlllv,anjL" mlhcHa d(jos:pj~lo, il ruze_IlL oije izmjrio S"'{IjLLob:n~ez!l, 1u.t.i !di [r.a.~i d31 £ ... J o-b.a ....~.;;:e !1lZc:nOo,s n21 iSpot3lll.1gl:a .... 1101;:; dug.;:L LLi7.rtOSU od: 639~3Q KM n Z..s.::ODs].:;omZIUeZIlQm k:am3l.1i;)!11O~~'If (Iii Ojln:i3 2.5_ O~_ 2{J04. G:O'd!lnc k2!gd9l11.u P 1'0d.!looc:n i m m.tbe,l'~ do dilO~ ispla[e k ..o i ail m~_Llc:lju nakn adi LTo$kQve f,I',::Lm ie:tlo,S PQ:;.tu pk:3!,:n Sv~ Il 1'00kuoo.cl 1S d ..DiaGd d:nnm :pl"iiefl1:l.l'fCS"LLdepood prij cmjom pri nll:~ dnog iz:vr1c::njll. Tu.i!:itdi k ~I'"CtIIQzjlJl d!l :5oudj ukoliko m::!:cDi i.ii.: d()SLB~'i(ldgt'lV.Ql"114llI~bu Ll oSliIvljcnom wku, dot!~ D'r~~d ...zbQS propu:U.(l~j:J_{Cl:J.n 182:. ZPP-aJ_

UkQ] il;:oo 1u!c:~i OSPQr1I ...:a tU,lb-I:=Q i ~:Jh! F~V (liI;goovcu' 031 mfbll InOl"il s .. dd,ii!i..... ;ni i ril2loge iz kCioiih u: L11.~b-en~ ZIlhI iell OOSP'OT11 ) ~j Di~[! i ~ o:a 1.;:oji l1l_,ll,tutC.D i ~5{Liv,!JI ....... s'I'ojc fL .. ",Cldt', doka2'e tojimii!i.se ut'lftduju!oe t:iJllje-niote, If: pm~ voi o:sno ... ~ mU'ocic: luzenog W- 71_ StoW 2_ ZPP-;l). Ovi ill P 11 !of'_mse [Il:!en i u po.z'HliiV .. DB pM1 jed iee prop u..!i t:J o.j:a .c_n';:! rIoi:a, pi5mc [Logod;covorOl fl i!; llJzbu U. 00(01'i,11jCI'iClrtl rnku, i~t ukoliko II1~eJ]i n.e dO:5:!.<i.i pismeni ... oodgovm O;jj, mzb u :su.c ¢e .c:kmi i c(i prc:s-udu zbo!!; pro~ pll~Lanj:Ei~ n:Eikoju tu£eni nt-.ma pr.l.~'(1lii.lbot. (c.t 182_ j, IS3. Zpp·.).
l

OBJAVLJUJE
RJESENJE 0 IZVRSENJU
dozvoljeno dan" 16. 06. 2010. godi'le, Q" a,novu vjerodOSlojne i.prove. mjenice broj AF 0877797, radi "aplate novcanog potrazivanja lrazim:a izvTseoja IJ iznosu od 38.844,00 KM ,a lakon,kim zateznim ka" mill.ma od dan •. dospjelosti pOlralivaoj. p"

SUDljA M uscafa S usic, S.f.

-on

j

1

Ob:lvje5il3lvil: ~c luoi;cn i d 91~ dQ$.!:Rva ! u ~b~ n31 QdgQvor smiillfa obavljenom flO p,wte}::ll roX .. ,00 15 dilo:il 0<1: dao.ll obi3l\'C" QV(l1g D,slas::a u dnt=Vnim nQvi n2lrn:a! odQ~191~'ai:!;i!ilep nil tc sc ODil~ ili i iSI.o[I'lfremcni m objalO'1 i i'lfanjem fim {I;IIIinD~ .,IQci iU d3l. SI:r'I!o~ni $:!!r::Ld!1 i'l.;. TI nilJ u:mfb~~[~

PO UKA: Prol; v 0 vog ri .kn i3 SIr. n.ke mogu ;.javili pfigo'Of o.om sudu u roku od 8 (osam) dan. ad dOll" prijemo is 109. Prigo· vor ,e podoo,i u dovoljllom broju primjera· ka za sud i ,[ranke.

do kOnacne ispiale, trO:lkova ;zvclnog poslUpko u iznosu od 1.165,30 KM· IzvrSenje
oe se proves!.i pljenidbom no.~anih .sredSI"V" izvrnenika •• r"cuno banako; 11):

te

Doslavljanje rie,enia 0 izvdenju izvdeniku 'm"lt" se ;.v"en ;m, p.olekom rol<a do 15
dana od dana obi"v]jiv"nja.

U "Sportu od pellla.16. sePlembra
u

64

Dnevniavaz,petlk, 16. seplembarfrujJn 2011. .

sport
..

CELIK Prva odluka novog Upravnog odbora zenickog klaba

AUI

orca naslled ermlna S lea
Elvedin Beganovic ce voditiekipu protiv Kozare

""'

I:::"'::'~~

......... --

U 1I0iem

IJIIIIi~"

cemo ..seslru" bili allo se Plasiramo
u baraZ

Osam dana nakon imenovan]a na Skupstini kluba, nevi Upravni odbor zenickog CeHka zasjedao je i, prerna oeekivan ju, za direktora kluba imenovao Aliju Porcu, Dosadasn ii direktor Kosarkaskog kluba Celik je diplornirani ekcnomista, becki student, a svo[evrerneno je hio i clan

uriaJauiC IDi nlla ragislriran
Z. utakmicu sa Kozarom nece konkurisati Avdija Vrsajevic, za kojeg ie s tigao certifika t iz Slovacke, ali nije nB vrijeme registriran, U kadru nece biti ni Harisa Heee,
zbcg tri ZUta karton a, Ie

Mehmedalile (;oviea, ko1.i je iskljucen pro [IV Zelje.

ornladinskih selekcija nogometnog kluba, - Perea je imenovan za vrsioca duznosti i 10 na period od ses[ mjeseci. Sada nam predstoji snimanie stanja u klubu, sa svih aspekata funkcionirania, kako bismo, onda, mogli preduzeti odredene ko rake. Ne mozemo nista raditi naparne[ - kaze predsjedn ik Senad Sarajlic, sta tusu rrenera Elvedina Beganovica, koji ie kao privremerio rj esen j e preuzeo e kip u od Borisa Gavrana koji je zajedno s dosadasnjirn direktorcm Nerrninom Sabicem pros log mjeseca podnio ostavku, na ovom sastanku nije raspravljano. - Pitanje trenera jos nije doslo na red. Beganovic ce voditi ekipu protiv Kozare u Bosansko] Gradisci - dodaje Sarajlic,

o

Y.B.

na lrln]SHI beZ stopersHOg dUO]ea
Panlila

Osim utakmice, Sloboda u Gradaccu izgubila i kljucne igrace

Hallo Boris igra pourUellen

U narednoj prvenstvenoj utakmici nece igrati Joguneic, Zoletic i Mesanovic

Kada se sve sabere, POI"' RZ od Zviiezde u Gradaecu

od 0; 2 za Slobodu je i podnosljiv, s obzirorn na to da j. domacin imao vise prilika Z" pogo Ike.

Hoce Ii .:BN']I'Di~ Mensur MUjllla E2ift).: ponouo u starlere ~~_~ Hallo je Muhamed subaslc debilirao za Dlnamo Je 1121alan MuslimOUic
RaSao

N. kraju, Tuzlaci mogu biti i zadovolini ier im Zvirnacin je poseb no bio raspoloien za igru u prvcm dijeI u susreta, ka d. je imao n ekoliko kolosalnih prilika, [ezda nije napunila mrezu, a im ala je p rili ku za to. Do"

no njihov trijurnf i prolaz u aaredno kolo Kupa nisu ni doveden] 1I pitanje, U neb belja vrernena K up se u Tuzli 0 ceki vao s nestrpljenjem i vel ikim fe!· j ama, aI i ovoga p u ta ambic i" iama niie bilo miesra. Ono SIO za brinjava strucni stab Slo bode s trenerom Ibrahimom Crnkicem
na celu [esu naredne prve-

ns tvene utakm ice u ko j irna situ ad j a S igrac k im kadrom zde, drugi zuri, cdnosao crveni karton, zaradio je stope, Samir JagunCic, koji j. igrao pod visokom temperarurom i gripcm, a zbog tri zura kanona nece biti Muamera Zole[ica i Jasmina
nije najbclja. Protiv Zviie-

Jakie: Igra lIa vlaslilH vdgDvomoe: Mesanovic, prilike,
- Svih ovih rnieseci situacija se zapravo i nije bitnije promiienila, Opel smo upali u probleme, i 10 pred gostovanje u Mos(l!ru. se

sigurno bi rezultat
Ovako

IIlub

smo eliminisani, ali i ostal i bez vaznog stopera pred nare-

bio drugaciji.

Denis. Mujkic., koji se zali na belove u ledim a i koii je,
j

pored vel iki II bolova, b faSlicn a siru-

nio u Gradaccu,

riee Zvi] ezde, domacin nas ie

Sto

dnu urakmicu - rekao je Crnkic. bodinirn moguee

aciia ie isa VeZD jakom AdnaSti ru

zasluzeno porazio;a da smo kojim slucajern iskoristili

Osim ovog rroica, Sloigracime priieli i
cdsustvc golrnana

nom [ahicern, koji irna hematorn i koj; je igrao ua vla-

odgovornos

I.

E.M.

s~ort

OnBl'Ili avaz, petak, 1,6. septembarfrlJj,n 201 1 .

65

KUP BiH Zeljeznicar uz dosta peripetija savladao Leotar

ZU-Iez e
Zbog, crvenog kartona Elvisa Karita na gal stao nekadasrn reprezentativaci sadasni. trener golmana
Dok traje nedoumica ss[em Susica koga staviti na gol fudbslske reprezentacije BiH, moMa. bi mcgao posegnuti
7.8

GSO
trecirn, kornpromis-

-8 i

-

RanaJdin/a: Panaro
28. seplemtJra

RemIAmenllne
VjeCi ti r:i vali Argentina i Brazil cdigrali su bez golova 0:0 u prvom od d va prija teljska susrera Ukoiirna igraju same igraei iz domacih prvens ta va, N a prep u nom stadionu Maiio Kempe. u Kordob i Brazi lei su bili naibli~pog"Otku U 8LminUl; kada ie Ronaldin jo (Ronal dinho) si aj no izveo
slob udan prilikeu udarac, dok je

I BraZIll

nim riesenjem. Ni Kenan Hasagic ni Asrnir Begovic, se ;srakao u nekoliko navravec Adnan GuSo! Nekadasn]i prvi gol man reprezen tacij e i m,f.lkijednom paradom. sadasn ji trener golrn ana Zelj" • Desil 0 n am se da je treci eznicara ponovo ie, nakon golrnan morae u igru, jer j e dvi je godine, bio prj moran mladi Bukvie povriieden. sta ti medu sta ti ve, Nije mi bile neobicno opet Prvi golman EI.vis Karie braniti, ier sam u proslu sridobio je crveni karton u

Ii smo bolji, imali iniciiativu, aa kra] u kra ieva zabili smo dva gala s igracem rnanje. Leotar.osim resituaciiei dva SUta iz daljin e, nije imao drugih prilika, Morarno bit:i zadovoli n i . kazao je Guso koj i

demac in imao tri so lid ne duo el nekadasnjihsvjetskih prvaka zakazan je za 28. sep (em bar" a domaci II ce u Belem u bi ri B razil, Drugi prijateliski
prvih 15 minuta .

u takrn ici sesnaes tine finala Kupa BiR u kojo] je tim s Grba vice uz dosta peripeti] a d uci da i. drugi go Iman Semir Bukvic povriieden, Gl.lS0(36) je, kao i lani u Kupu, morae u igru, N. koncu je za "Plave" ispalo dobra im je Karic igrao rukom izvan sesnaesterca ier, ko zna sta bib i10 da je Lemar po veo. • Pobjeda [e najbi mija, hisavladao Leotar 2,0, a bu-

[edu branio ua mecu prvog i dru gog tima. I pak, na zvastajao

nic:oim utakmicarna nisarn medu starivama od pretprosle go din e. Ponovo cu braniti i u nedielju proti V Z viiezde, jer ce

nc se nadam se cia ce bi ti kaznien samo iednorn utakrnicom, jer ni je napra vio rezak start, pa dane motam Opel uskakati - nasalio se Gwo tijom su predstavom navijaci bili izuzerno zadovoli nL A. C.

Kane

prenijeti karron, Iskre-

uraca se Erbez?
On Jenas prvi izbor, ali je pitanje hoce Ii rnoci uskladiti sve obaveze, kate direktor Hadonja
Fudbaleri Slavije uspjell su preskociti prvu prepreku u Kupu. DQ zasl uzene po b j ede proriv Modrice(3:0) vodio ih je Aleksandar Simi", koji je privrernene naslijedio svog dnsadasnjeg sefa Dragan a B j elicu, Kako sada s tvari SlOje, Simicu ee to, zbog nedostatka isk liS tva, 2a sada vjerovamo bi ti i jedi ni met 1.l u.lozi prvog lrenera. N ajbl il':i preuzirnanju klupe SJavije je Zorao lirhe;>;, n" jtrofejD iji tr-ener u hiSloriji kl uba. Zdravs[Veoi bilten u Siaviji je na· ro.sen povredom Nedima Oglecevca, koji mora bili podvrgDUI operalivnom zallV3ru men is k usa i z:a n jcga je jcsen ji dio seZOf)e za vden. ISlovremeoo, -Ouko Raca niie vi§e igra';; Slav;j",. On je pred pocelak pro venStva doveden kao zamjena za Boiana Rego ju i I van a S !ankevica, ali nij e i.pu n to oeeki vanja, Nakon poraza 0 d Leomra dobio je ispisnicu i kae slo· b 0 dan igmc moZe pOl:ra~iI; novu Sre· dinu. . Erbez je n as prv i izboI, ..1i treba im_a. 6 na umu da je On selektor U ·15 rop rezen· Ulcjjc .i mmer na~e kaderske selekdje, a im. i privatnj posao, pa j'elogieno da pO'e toji problem !tako ee sve leQbave'ze uskla· diti. Ne krijemo da bismo ga voJjeJi vrali· ti za kllrmilo. Kako god, u pitanju su sati bda cemo ovai' go ru~i pro bJem rij eS; Ii . kaze di cek [OrSIavije Zelj ko Rado nja. Osim Erbezovog,spominjuse i imena Milomir" Seillije, Bori'3 Gavrana, Mila" ns G utovi6a i Vlade J agodi Ceil. G.!.

Promjene u Siaviji

PrIIDorUGiO ga OSim
srupu na klupi Kraj i;nika iz Velike Klad use Denis Sadikovic je proslavio uvierliivu pobjedu, Federalni prvolig's
je
U

Denis Sadikovic debitovao pobjedom
U svorn debitantskorn na-

Bob Bredli (Bradley) imenovan ie novim selektorom Egipta,objavila je ramosnia d&avna novinska agencija MEN 1\. Bredli je u julu dobio OIkaZ s miesta ameriekog selektera nakon pel godina na 10j poziciji, a u borbi za egipatsku foteliu pobijedio ie Kolumbijca. Franeiska Maturanu (Francisco) i Crnogorca Zorana FiIipovica,
reprezenraci]e Porrparol Egi pa tskcg

lndIi seIeIIbI' BJota Bivs; americke
SIDUeg

saveza Azmi Mugahed izis vio je da ('-e Bredli doputovati U Kairo u nedjeliu iii ponedjcliak kako bi porpisao ugovo r;

sesnaestini

finala sav la-

ogleCeuac na oOeracilu, Raca raZdUzen

dao MJ adostiz Zup~e sa 6: 0_ Za angazrnan ovog'Tuzlaka, na vodno, naj veee zasluge pripadaiu menadzeru Zeljez. ni Cara Amaro Osimu, koj i ga je preporu~io Kraj i'niku_ "Lijepo je Srokod Irenera im3 i. lj"d,kc ,olidarnosli. Hval.a Amaru Os;rnu koji me je prepomCio Krajisni· ku. Klub im.a. dobru sarad· nju sa Zeljom i ovdje je ne· koliko njihovib igraea . .510 se lice nove sredine, kJub ie vrlo dobra organizimn ina·

VIle leli u illOZ8lDSlUo
Saaikovic: Ljuaskll sulidarnos, dam se dacernozajedni~kim ,nagamaoslv"rit:i eilj - rebo je nekada~nj i (rener Slobo· de, koji je na k.lup; Krajiini. ka "amijenio hrvatskog sU"u';n j a k a Bozidara M ui j e· vica. E.M.
SlVO.

po i'lekll ugovom s nje· mackim klubo.rn idu"cg ljera zeli otic; u inozem" Dvadeseldevetogodi .. "nji Vile, koji ima pet nastupa za Njemacku, nakon Eura 1012. bit 6e slobodan igrac.

Vize (Wiese) izjavio je da

Gelman Verdera Tim

Apel aciona ko mis ija No· gomcmog saveza B iH djd i· micno je ublazila kaznu T rav'll iku za izgrede 10k0 m prekinUIe UIakmice proliv Barca (3: 0 za Ban ja]ueane, 5.000 KM i dvije u[akmice bezgledaJaca). Sartkcij. je ub!aZen. za je. dn II IItakmicu, !ako cia su "V eziri" me~ bez prisuslva glecialaC3odradili prekjuCer u

PrOliu GOSK-a ored gledaocima

Ublazena kazna Travniku

Kupu proliv VeleZ:!(2: 3). To mac; da co Tr"vni1'ani II sutraSnjem.prvenstvenam due· lu sa GOSK·om moei ra~una· ti na podrilku navij"Ca. Ovaj susret, koji pocinje II 14 s",-i, d irek mo ce pren osi ti BHT. Iz Uprave Travnika napom inju ciaCe zbog radova na iSIOC'Doj tri b ini o-tvorena b ili samo zapadn a. S.P.

FIFA'e Gung Ml.lng·jun objavio jeknjigu u kojoj se testoko obms io ng prvog oovjeka Asocijacije Sepa Bla IFra (Scpp_Blat ler). . Cung je napisao da je Bla fer in leligen Ian c{)vjek ko ji gavori pel jezi ka, ali danijego'podio i dasepo· na~ ho razmaieuo deri~!.e. Cung je prosle godine razmisljao 0 kandidaruri za predsjedni.ka FIFA.·e, ali jeodust"o. (M. T.)

derlSle edni k Bivsi potprcdsj

BlateI' Hao

Dnevni avaz. petak. 16. s.pt,mooriwian2011.

sport

In fer j e zapoeeo ovogodisnju kampanju u Ligi prvaka kao II najgorim snovirna. Trabzonspor

Moratl odbaclo SpeliUlaCI)ie 0 smJenl 'trenera GaSperinlJa
se nasao na udaru kri tika.
Definirivno koji nije ni smo odigrali katastrofalno nisu bili srcani.nisu

Inter se lzblarnirao protv Trabzona

necerno

IT.bao igra ti L igu prvaka, vee ie nastup dobio nakon

poseza ti za bile kakvirn pro m j enama sa mo za La jer pro ri v T ra bzc nspora. Igra~.i
pokaza-

Gal Kavallija: Napolilan~i se pokazali u Iljef/om s'vj~llu

(For.: fI,.lOr.)

Fenerbaheea zbog afere 0 n am j estan j u rezul ra (a, s lavio je pob j ed u ud 1,0 na San Siru,

diskvalifikacije

Ipak,

i pored

toga,

[C

cinjeDice

da su izgubili
0 rvarani

od

Palerm a sa 3:4 na

u

Ii dovoljno kvaliteta za pobjedu, ali ne mozemosvu krivicu prebac iva ti na trenera, J edina sto moze mo ies te da [i tre II eru odred eno vri jerne ?-"I rad, saeeka ti da vi dime hoee
Ii se igra promijeniri nabolje - kazao je Morari sugerira-

LlGA PRVAiKA Roberto Mancini priznao da je njegov tim bio nervozan

italijanskog sampionata, predsi ednik I ntera Masi mo Mora ti odbacio j e spekulaci ie o smj ell i trenera Dan Pi [era

Gasperiniia (Gian Piero) koii

juCi treneru da bi rrebao promijeniti sistem igre iz osporavanog 3-4-3 . (A. C.)

Z,auvijek mlad
Pogotkom za Mancesterjunajted protlv
Benfike (':1) Vel!.anin Rajan Gigs postao jenajstarljl striJelac u hlstorljl Uge prvaka

Ovo nam je btla prva utakmica i svi su htjeli da pobijedimo, svakiigrac je zelio postlci gol, kazao je trener Sitija nakon 1:1 protiv Napolija
Mances ter si ti je u svojoj h istorij skoi u takmi c i u Ligi prvaka rem; zi rao pro ti v N apoliiatl: I lna svorn rerenu,a upravo ie epiter "historijpobi iede, srna ITa trener Rcberro Mancini. (Mancini).
Iako rezultat pritisak nije katastrofaske" k u m ovao rome da ne

it C bO I u Minnenu
[er ih u sljedecern

Ian, igt"c; su stav 1j eni pod kolu ocekuie gostovanje Baiernu koii ieslaviokod Viljareala(2:0), - Bili smo nervozni priie meca, [er narn j e to bila prva utakrnica u Ligi prvaka, Svi igraci su Zelje!ipobi edu, svaki je zelio zabi ti gol, Ako igrarn 0

bro, ovo je prva utakmica, uzivao sam u tome. Igraci su dali 100 pOSIO svoiih megucnosti, ne moZe im se nista zarnjeriti " kazao je ManCini koj i se aada dace naredni met u Minhenu biti mirniji. - Svaka utakmica je birna, mczemo odigrari dobra ramo, jer t<: to b iii nas drug; mec. Mislim da ce sve biti ekipukoja je veoma iaka, ali i mi imamo igrace koji se rna" gu oduprijeti i pobiiediti, Moramo aapredova ri kao tim, imamo dobre fudbalemnogo mirnije, Bajern irna

lagano, [ednos ravno, mozemo biti mnogo bolii, Ali, do-

Macari nazadouolJan uprtlos bodu
Trener Napoliia Vatter Macari (Walter M.zl:lIITi) istakao ie i da su niegovi ignrl;i bili pod p ritiskorn uoci debiran tskog nastupa - Kad smo povell sa 1 :0,
re, ali [e bitno da pccnemo igrati iednostavno,

bio sam presreran. Vidio sam svoj "tim kako srvara
dosta prilika, alisam ipak

nezadovol jan. Zb og zuaoaja urakmice hili srno naperi - kazao ie Macari,
mnogo veznjaka ispred nasezadnje ko]] stoic linije. A,s

Razlikuiemo se od drugih ekipa jer malo koji tim moze primiri golova kao sto mi mozerno. To [e 2>1(0 jer,
kada izgubimo lopru, nerna

druge strane, ne mozemo oceki va ti da nai i na padaci u svakoj urakmici 1.,bij u tri iii cetiri gola - rijec; su Italijana, (A.C.)

NAJSTARut STRIJElCI RajanGigs 5ep
201'1 Nov 2010 Okt 2010 Okl 2002 Man.

god-dana

J•• Senflka

1:.!

37-289 37-086 37-071

Filipa lnzagl Milan - Rea,1 Madr,id 2:2 Havijl!r Zaneti Inter· Totenhem 4:3

Madridaoli OgorCaoi sudao)am
Ronaldo zavrsiu sa savovrna na zglobu,. Marselo (MarcellO)dobio crveni karton
S koliko pOS!O S nage, n ije ni bitno, Real Madrid lip isao je pob j edu na gos tovanj u kodDinama u ios jednaj his10 ri j sko j Ulakmici zagrebackog klu ba. U proteklih nekoliko dana igracima Diuama i [3mosnjim novinarimll oije bilo lako. S ta reCi inapisari, a da se ne ispadne gillp jet", kako god, sve osi m -pobjede Real II bila bi p rvol.zledn. s~DZacija. N ako nUl" k!J1ice kojus klupenijegledaoZo;re Murinjo crose Mourinho), M adrid.ni su fo ~us s tav iIi nasudenje. - Sudjja ni je dobro odeadio svoj zadarak. Sum Leke na Ronaldu z:ahtijevap je barem zuti karron,a nije mu pokazao niha, dok j e Ronaldo z:av!'Siosa s3vovima no zg!obu. Marselo (Marcelo) je bez razloga dobio erveni karton. Cudno je pokazati jednom igrn.cu d iura kanona u Illko kratkom razc!oblju . .A i Dinamo je mogao Zllvdiri utak"1llieu s deserorico m ka~"o ie Anhel di Marija (Angel eli Matia), srrijel.c odlucujuceg gob,. Jerko Leko, koji je iz kopacki izvr!) uo Ronald.:!, zadovoljao je bio lIastupom Dinama. - nagovor!li smo-seprije ulakmioe damoramo biti disciplin.irani os terenu .. To smo ispo~lOvali, a a ,varile su nam se i neke prill ke. Ipak, njihova kombinatorika je na. poc-<! drugog p oLku j U vrem ena urodila pJodom. Mogli sma, mol:da., osvojiti jedan bod, ",Iismo mogE PEOti imnogogore. (A. C.)

Odjeci Realovog gostovanja u Zagrebu

va

Loren Blan 36-338 Man. J•• OlimpiJako5 3:2

tJ Le§con
Basketball
In.. .&1

Kol Spo". W~~."
~on ... ~or~.t~ u r or IIO<rli.a

00

dN:'I!' 4nd d!:.tr ,lh.... tor ~"d 11 erzeqo'flTY

T n..",Y.>

r"'.....10!11111" t n.. h' Il00.

s~ort

OnBl'Ili avaz, petak, 1,6. septembarfrlJj,n 201 1 .

DEJVI,S KUP Reprezentacija pocinje met protiv Danske u Hilerodu

nasi leniseri iele naDisali nou slranicu hislorile
U singlovima ee nastupiti Amer Delle i Aldin Setkie, u dubl.u Gon~ie i Delic

DOSebna DriCa
Za reprezentaciju se dale i vise ad onaga sto mazes
Amer Delic se u pravo vrijeme prikljucio repre(Od ,pecijaillGg izlJj.sr.ac<I ~'Dnf{mog Il'tluza: iz D(1uske)
tl

De-u-s MUD ~e
Drogl Danae napoznanlea
Drugi danski teniser nepoznanica, Prot; v La tvi je j e uastupao Martin Pedersen, koji ne igra
je

Amer Delle, najbolji bh. teniser

Ten iska rep rezernaci [a BiH ce u naredna tri dan a pokusati napraviri iedan ad
najvecih uspjeha ad postanka nM~e drzave i plasirati se u Prvu grupu Evsporrskih

IOU rati prolazak u v isi rang, U isto vrijeme Velika Britanija, predvodena cervrtim teni serorn sv ii eta En di j em Marejom (Andy Murray), borit ~e se u Glazgovu s M" darskorn za isti ci Ij.

l:!allllS (od IS sati): AI· din Sellae - Frederik Nilsen, Amer Delid - Martin Pedersen SUtr3 (od 14 satl): Amer D.lie/hmar Gm"i" . njihov

Nil.en!Tomas Kroman Nedjelja (od 13 satl): Amer Delie· Frederik Nilsen, AId in [jetki,; - M.artin
Frederik Pedersen

zenraciji BiH, drzave u kojoj je roden, Iako je tenisku slavu srekao u SAD, kada je bio i 60. na svijeru, [e bio i cl an lam os n j e reprezentaciie, Deliceva odluka da sa veza B iH p okazal a se odl icnorn zasve, Debi lO,vaoje porazom oel Federika Zil. (Federico Gil) u Portugal u pm51e godi ne, a ove ie bio kljucni igrac za nov; plasrnan D."Se selekcije u prihvari pcziv iz Teniskog

Teske loptice
Amcrom Delicem, AldiOOD) Selkieem, Damirom Dzumhurom iIsmarorn Gorcicem s prem no ceka meceve S Dancima, koi e p redvodi Selektor Daver Vranic s

ro-afri eke zone Dejvis kupa, Nasa ekipa je od pcnedjeljka u Danskoj, u Hilerodu, ispremna ie za mel: s domac; n om koj i dan as p 01'inje, a eiji ce pobjednikosi-

Nilsen (Nielsen), 191_ igracsvijeta. podlogu,
privikavanje

prvireket

Frederik trenutno

. Igraci su se pri vikli na

izaci i Aldin Setkic, koji je prosle godine svoii m pob j edam a doveo reprezemacij u grupu.
na prag rnjeseci nije u formi,~elkic

ko ima samo 24 godine j svojevremeno je bio oko 300. pozic ije. - Pedersena sam malo
gledao na treninzima, so-

protesionalne

rurnire,

ia-

ali malo [e:2e ide

Iako

plasrnana

posljednjih

u Prvu

borbi za "i~i rang, U Maroku
ie ostvario svoi u prvu singl pobjedu, slavic i u dublu, da bi u Tuzli ucestvcvao u sva tri poena protiv Estonije ..

ueliMi bl'O.i nauiiaca
Sarno u Hilerodu, gdie se igra rnec, zivi oko 300 nasih Ijudi,. a U okolini, ukljucujuCi i Kopenhagen, hil jade je Bosanaca i Her· ccgovaca koj i su u Dansk u veCinom dos Ii Za vri ierne agresije na nasu zemlju_ - Oeekujemo vdik_i broj n ailih n avi jao!a n a ITibina· rna, naiavili su dolazak iz Svedske re ci jele Skand ina v ije, uz ekipu koja s liZe iz Saraj eva. Dvorana ie maIa, prim a oko hil jadu gledlIhca,. pa vjeru jemo da cemo im ari fak i vecu podrlku nego doma~in - rek.ao je direk tor Ten iskog saveza BiH Ziatko So.e.

ie svoj maksimum davao u Deivis kupu i.u nasem taboo ru se nadaju da bi upravo on mogao biti prevaga, ~Da se igra na zeml j ani m rna pravitima Dejvis kupa, tako da se ne opterecujemo terenima, m ozda bih se previse, Shvatili.smc daje cicdlucioza Damira Dzu.mhuIj dornacina da anulirs servis fa, kojem ta podloga vise odAm era Delica, no u vjereai govara, ali na ovoi podlozi s rna da na:s 10 neee z:austavi ~i oCej{ujem da Aldin m oie i2na pu ru prema po b jeeli . [e· nenadi tieak i Nilsena. Ulelaho je Daver Vrnni e, selek tor rno se j u poc, lsmar Goreii' i len iSke repr.,,-.<en tacije BiH. Amer Delie su dobili protiv Maroka i £Smnije, a mozda ce odlucifi ee uprnvo taj s"bomji mee Os; m naSeg n.ajb 01j.g odluci Ii - doda.o je Vra nit. Zialko SAmc ig'"c" D die", 0 a te ren ce

na loptice koje su teze nego:l to je uob ieaj eno j usporavaju igru, Rijctko gdje se igra s ovak vi m Iopt icama, al i dozvol j ene su pre-

lidan ie, ali deflni riVD.O n em" iskus tvo pop lit N ilseua. Ne bi nam trebao b iti problem - sma tra Amer, log irnati plasmanorn u visi rang . kaie u razgovoru za nas list nenumo 226. igrac
svijeta.

Dobio ie peed svojim su0 ba singla idu bl s Isrnarom Goreicem sa 3:2 i plasm an u fin ale iakm ii'''n [a
gradan ima u okviru Druge grupe Ev-

Sta

Polufinalni okrsaji Dejvis kupa igraju se u Beogradu i Kordobi

SUi predUidaJU
Nakon k ra&:g od mora Novak Ilokovie; Rafael Na· dal 6e peslije epskog finala US 0 pena predvod iIi svoje reprezenlacije u polufinaJnim okrtaj'imaDejviskupa. NjujorSki pobjednik i osvaia~· IIi gren slem naslova ove sezon-e uzival ce u ,eufo~ ricnoj dob r-odosJici u beogradskoj Areni kada Srbij" ugo.ti Argenrinu. Istovremen.o 6e arena za koridu II Komobi biti ;dealna pozomic:a za Naclala cia u ok· i:Saju ~pana,," sa Francu:zim" pokuSa isprnzniti fruslIllciie.

Srbija domaein Argentini, Spanija ceka Francuze

nou~oHrSa) DOHOU-:Ca·-nadala
ko" ica i N adala, s cimcse,
sasvim sigurno) ne :shtzu Ar-

ro-africke zone Dej vis ku pa - D ejvis ku p [e nesto p 0seb no, zato se ces to i desavaju iznenaderl'ja~ n'ije vaina tren utna fmma, nego "premnes ~ da oSlav is s rc.e na teren u i das viseod sebe za pobied u. N e odgovara, samo;;a sebe, vee ~a ciielu e.kipu, ciielu ddavu, velika je odgovornosl,. al i i posebna .Iast. Presretan sam ,to sam d.io 0 ve divne price, ko ja ce, nad"m se, .voj konacni epi-

Domacini naivise nada u laz" II Federi ka N ilsena (Nielsen), od koieg oeekuiu
cbje pobjedeu singlu,

- Sa Nilsenom nisam nikada igmo, 31.idobro ga poznaj ern. Odl iean je igrac, ima do brll setVu i prilicno je agresi"an. Ova podloga njem u pa!e, naprav Ijena je bas Za lljega, nije pre"ise brza, 10pI" je neiw leill i nisko odskace. Ipak,mislim cia imame mage ikvali teta d" ih dimi oirnmododaieDeLic.. Z.S.

gentinei i Francuz:i. U Kordobi u prvom dana'njem singlu (12 sari) saslal ce se Nadal i Risar Gaskc (Richard Gasquet), nakon eega sliiedi duelDavida Fere.ra (Ferrer) i Zila Simona (Gilles). U Beogradu mee pocinje " 15 sati. Prvo igraju flokovic iDavid N alband i·
ja.n, nakon

Veeina teniskih zaljubljenika "jerovalno se nad.a

finalu Srbije i Spanije, odnosn 0 novom ok rSaj u Il 0-

iZl':; Janko Tipsarevic i Huan Marlin del POlro (DdJuan).

cega

ce na

[el'eQ

N skon ~ro je Rolan d.O Prema Pusnikovoj inicijaPusni.k inicirao humanita.r~i kl'ajem ok !Obmu Gelju &: vi, nu utakm ieu za teiko 0 bol ie- biti odigrana dva susreta izlog lzwka Puca, koj i se nalazi medu akluelnihreprezen tatin" Iijeeenj u u Americi, ueiw vac:aSlovenije i domaCeg kluslicno uradi I ce i dva rukobi! Ie vererana ova elvasastava. m em" velika na S ovih p rosto- Fredlotili smo, " Zo rnn ra, Borse m: !el iZagreb. Gobac bez riieti prihvatio,da u takmi.cu Bome . Zagreb poNairne, u cakrni ell ce C"llOg kola Regionalne SEHA lige svetimo Pucu. J os je to sarno izmedu ova.dvakluba4. ok~o- idcia,sli vjerujem da 6e zadebrn bi l Ce po.verena nj iboseta k dan.a sve bi [; defin.irnno vom nekad~l1j.m prvotimcu - kaze di "oktor Borea Boris koji bol uje od rab plue,," £)ogo. S.x.

oboll81og IZiolia PlIca

BOraC i Zagreb za

Humanost na djelu

68 sport r-----------------------------------------------------o n.l>Ili
avaz.petak,

1'6. 'eplambar/r!Ji3"

201' l' _

KOSARKA Makedonci na trgovima proslavlli polufnale Eurobasketa

Bukva: Srbijanac Anli~ igra kao da je rorJ~fli Makedonac

Sejo Bukva a rezultatlma Makedonaca

DRi s RaDa
Makedonci u priprenisu blistali, b ivsih j ugosla venskih pobjede,

Senzacionalnupobjedu nad comacinom Utvanijom posvetili povrijedenom Todoru Gecevskom
Nevjerovatno, deliri], ekstaza ... Radujte se Makedoncil Predsrava nije zaustavliena ovdje! avo su naslovi u makedonskim novinama, na portalima. N ovinari i urednici craze naibolie izraze da prenesu stanje i dub nacije koja ie u srijedu navecer na gradskim trgovima si rom zeml j e sla v il a, kako pisu, na j veci spor tski uspjeh • plasman u polufinale Ev ropskog prvenstva u kcsarci. Svi redom glorificiraiu 12 h eroia i mud to vod SIVO koji su pred 15.000 litvanskih aaviiaca II <'eMlfi· nalu uspjeli pobijediti domadina turnira (67:65). Prccjene govore da se u srijedu navecer kod nedavno otkrivenog spomenika

Ina us -e a Ie ilO sue rade IZ srea

Imaju pet vrhunskihigraca, jos dvojicu s klupe a ostaf su sretni sto su tu
stora, n] ihovi zemlj aci cijene . Recimo,
periodu
U

pro-

bili su posljedaji i na nedavnom turniru hi v.1 ih jugo·
slavenskih

mnom pericdu

pripremnorn
Itali-

b Ijani, gdje su porazen i od na!e selekciie, erne Gore i Sr-

republika

u Lju-

mi pobijedimo

iu, u Lirvaniji Hrvatsku i Crnil Goru, a uviiek se neko
nade da to prokomenrira na svo j naein. Ma kedon ij a j e mlada reprezenraciia, mlada drb"a, i svi daju svoi maksimum za uspieh, Dobro so selektirani i dobra vodeni, Amerikanac im ie uder,a Srbijanac P= Antic igra kao cia je rodeni Makedonac, Oni nam svakim danom i svakom
DOVQm

bije, Medurirn, rezulrati u p ripremnim u takmicama IIi· su toliko b itni _To is ti~e i.Da~ prosla vljeni kosarkas Sej 0

BukVll_Sra ie, onda, presudno za ovako dobre nastupe Ma-

kedonaca, - Oni su,

kli, klapa. Imai u pel vrhunskih igram, joll dvoj icu S klupe koi i odrade posao, J ostaIisusretni sto so dio reprezen taci j e. J ednosra vno, irna] u dobru atmosferu, uzivaju igrajuCi za 5 voj u zemliu • kale Bukva za nDnevlli avaz". S rna ITa d. za razliku od vecine ljudi u drzavarna

sw bismo

mi

Fe-

pokazuiu kako se bori za dres drzave, iersvaku utakmic[] igraju kao da je finale
SVjetskog

utakmicom

prvensrva,

ZaIO

mi

ie drago ~(o su proilli i dalie cu
navijati za njih " dodaje Bukva V.B.

"TriHo'lori" U DolUlinalU

Evropsko prvenstvo u kosarci

lI.euslit BiD sam siguran da ulazi
PlejmeikerVlado Ilievski do odlllCuj uce rroike Litvanij i, kej u je ubacio 11 sekundi prije kraja, imao je sut za tri samo 1·5, a iz igre 3·11.
ulazi, To

Siavi/e na centra/nom skopskom trgu Aleksandru Velikorn na okupilo 25.000 ljudi koji SII Trgu Makedonijeu Skopliu do duboko u nee slavili "historijski tri j umf" ka pobjeda n akon p rolaska prve grupne faze, prvi PUI pskirn prvenstvima, historijska, " Bili smo mimi, strpljivi, nismo imali sta izgubiti, Ovo je veliki triiumf za nasu
zernlju • porucic je selektor kako ucestvuju na evroA Makedoncima je sva-

/'0."''')
cen far Predrag

uspjeh obiasnio cinjenicom cia sud vanaes torica igraca
bukvalno kao braca.

Sarnardziski

" Bio sam siguran da ie ko' moje karijere, mog .i:i VOla •. kazao le Ilievski, in ace ze r slavnog Perera Vilfan a.

Marin Dokuzovski, dok je

• Svi disemo kao jedan i u lome leii nas uspjeh ... Radimo sve iz srca i s velikirn zadovoljstvorn, Pobiedu posvecujemo povrijedenom Todoru Gecevskom, koji je nasvoda Sarno njegova pro isutnosr na klupi puno nam je znacila . rekao je Sarna" rdziski. V. BEGUNIC

EKSKLUZIVNO

MaMe ODua Ie Od SiDoe Da DOgama
Nas trener Mar.in Dokuzovski, koji i nerna mnogo medunarodnog .iskustva, odlicno se snasao
• eijel i rllmir igramo na vrhunskom nivou, SIO govori i da smo dobro fi" zicki pripremlj eni. Nas [rener Marin Dokuzo" vski, koji i nema mnogo medunarodnog iskusIva, odlicno se snasao_ Poka· zao je da ima rjesen ie za sve protiv!like i da smo porpuno zasluzeno u po·
lufinaIII -

(;uveni kosarkas Petar Naumoski za .Dnevni avaz"

Sa/urn i KajrnakogllJ II borblZ8 lop/II Nakon Spanije i Make· donije, u polufinale Evr-o· pskog prvensIVa u ko~arci koj. se [gr" u Li tva" ij i izb o·

/F.IO:AFPj

toga, Orci su u .va lri peri· o cia igre i mal i predn os I, ali Fnmeu.zi SII U ~elYnini odIu· ke pokazali sa v svoj k val i,e t.

FrancusMa
13: 12, 24: 13)

64:56
Galebale. S dek tor: Vi nse· Kot.. GRCKA: KsantoplIlos, Burnsi, 17, Zisis 6, Vasilei· adis, Kalar", 7, Fctsis 9, Pa· panikolau 4, Mavreidis, Br· amos 2, Kufos 5, !(ajmako· glll 6. Selektor: Ili,jas Zuros.
Dt

o vo ranll Ka u no are.o". RezlIlmr: Fmncusb •
Grcka 64;56 (14:17,13:14,

FRANCUSKA: No.5, Batum IS, Albi.i, Kahl.ldi 2, Parker 18, Traor 6, Pje" nus 2, De Kolo 16, Dio"

rila se i selekcija Franc[]ske .. uTrikoloric;~ su jucer :savlada.li Gr~ku sarno zahva· ljujuc; sjajnom nastup[] u posljedn;ojcervrtini. Prije

Najbo!ji igrac uWkmke bio je Toni Parker (Tony) koji j e, os im 18 poena, zab il jdio i pel skoko"a i tri asiSlenei· je. (M. T.)

Nekad. sjajni ffi.kedo· nski bek surer Pe!ar Nau· moski (43) prenio !lam je dio .a[mosfere koja vlada u !ljegovoj zemlji nakon pia" smana reprezen mcij e u po· lufinale Evropskog pIve· ns tva u kosa rei _ • Slavlje n-aje ciielu noc, nije jos ni prestalo. Vlada praVll e ufori ja. Ovo ie se· amcii a i iw en" den j e, kako za nase igrac-e i s rrufui slab [ako i ~a eijelu kosarka:lku javnost II Evropi • kaze u ekskl uzi vnom lelefo!1skom razgovoru za "Dnevni ava.z biv5i re:prezen rar:i· vae i igrac Ra bo mi c kog, J ugoplas rik e, Efes Pi Isena, BenelOna, Sijene, Milana i U1kern. Is [ice cia stJ drugars tvo [e izoomnllk velikih o,cila· cija U igri, SEa se zna desi· Ii na ovako dugim rumiri· m a, rewl tirali s e.n)'..acion a" lnim us piebom n jegove ze· mlje.
H

Naumoski dok je igrao za Si/en~: Mekejleh je na/holji e~fQP$ki plejmejker

vski i dodaje: • Nasa ekipa pobijedila je Hrvalsku, Greku i, sada, Litvanijll, koje nemaju (a" ko dobar dm kao ranije, ali ni lidera bo ;;[0 ga ro mi imamo II Amerikancu Me· kejlebu. To smo sjaino iskoristili i on ie, s ohzirom na [0 da ima na~ pasos, pro ema meni,. trenumo najbo· Iii evropski plejmejker. NilS sagovornik is lice da ipak nije rea1no ocekiva· Ii jos jedno e[]do" pobjedll protiv Sp:mije u polufina· Iu. V.B.

hie

Nallmo·

s ort

DnevITI avaz, petak, , 6. septemb,r/rUjan 2011.

69
Vljest u brojci

100
-

Z:bOg .. 1::0.
risrenja dopinga, bvatac beizbol je
S3

Izjava dana
jep i odlica" rwgom.· , ral i j(I'1!O mi je da su "oki _"avijac! ljubomOnU

Ofsajd

- Ja sam boga(, li-

ekipe Kolorada Eliezer AI·
fon zo kaznjen 100

IZblagaUaO dODing-liontrolu
Cetverostruki prvak svijeta u

u takrn iCOl neigrani a. krsaj ier je 2008. godine, rako der zbog Venecu elansko m igracu eve ni je prvi pre-

Tt~ner Madridana iiJl~ Murinju pusmalra suste! Oinama i Rea/a s Irlb/na maksimirskog sladiona (f.~:AFP/

slu~io 50 utakmicasuspen-

dopin ga, od-

ziie.

Kristijano Rona/do komen(ira ponasanje tI"viiaca Dinama koj; $" wllom utakmice s Realom ska1ldirali: (~L~oMe$i!1J

dvoranskcm
sionalncg

biciklizmu Danae AIek8 Rasrnusen izbacen ieiz profeizbi ega vanja doping-komrol
ska biciklisticka federaciia tim. HTC Highroad

e. D an-

zbog

ie da je Rasmusen suspendiran aako n sto ie Ian; prop ustio dva res Ill.

saopcila

Brat preuzeo UIOgu oca
- Kada Sam i mao cetiri go din e, p oeeo j e rat ; proveo sam ga sa svoiim starijirn brarom Emirom i mladim Erminom u

naizulastan odlazaB DZamala BOsnlaBa
• Nadaju se pornoci Vlade FBiH
ca boksera, reprezenta tivaca BiH u boksu u Banic] Cetvorica Luci se pripremaju za pred-

Uoci SP u boksu

Vlasti RS podrzale trojicu reprezentativaca
koii su clanov;

Saraievu, CeLi.rl godioe oaken rata preselio
se u Ajovu (SAD), Roditelji

nakon toga r az veli, a Emir ie preuzeo ulogu oca i odgojio brata i rnene, Da nije bile n j ega, nema sansi d. bih usp io, ne mogu mu dovoljno zahvaliti - prisieca se Elvis.

sam

su se

banialueke

Slaviie, sigurno
je

idu u Baku, 110 neizvjesno

stoiece Svietsko prvensrvo u Azerbeidzaau, ali jedanod Za put u Baku, gdje ('e od 23. seprembra do 10, oktobra biti cdrzana svietska 8 m 0 rra, vlasu Repu b like
Srpske su osigurale novae rroi ic i nasi h reprezen ta tjvaca iz rnanjeg entiteta - Dan;" njih nijesiguran da ceotici.

hocerno Ii im se Bosniak i ia
pridruziti. Postoje naiave da nas podrzati Vlada Federaei]e, odnosno Ministarstvo kul-

ce

rure i sporta, sa <:ijim minis-

ielu Topalovicu, Veliboru Vidicu iDamiru Belji. S drug. srra ne, D zernal Bosnjak i selek [0 r A lmed in
Fetahovic srrahuiu da

Ijed finans iiske neimastin e os La ri u Sara jevu, kim znakom pitania Troii-N

ce us-

su u sklcpu

[rom ocekujemo sastanak. Dub oko se nadarn d. de Salsluha i da ce nam pornoci da oderno na ovo veliko takmi cen ie . kaze nom Fetahovic, S v i nasi reprezentat ivci

mir Kaplan imati

zajednickih

as odlazak

je pod veli-

priprema u Banjo] Luci protekla dva dana. sparingovali s bckserima iz Crne Gore, Hrvatske, Srbije i

Sloveniie.

E.M.

... U Kaunasu je na Evropskom prvenstvu premiierno pri kazan fi1 m "Z ucko "vise ad igte", aurora G ordana Marica 0 legendarn Om kosarkasu Radi vo] II Koracu, Film prati ni egov liivotod ranog detinisrva, preko prvih su sreta s kosarkaskorn lop tum i osvojenih rrofeja, pa sve do tragicne pcgibiieu saobracajno] nesreci 1969. godine u bliziniSarajeva. (A. C.)

Fi.lm 0 RadiUoiu HuracU

Spansl::i bicikllsta Karl os Same (Carlos), nekadasnj i liampion "Tour de Francea", obiavio iejucer krai kariiere. - Doslo je vrijemeda se ova] ciklus zarvori. Sliedece gcdine

Saslre zaurSioMarileru
eu
de
113 italijans

Spanski biciklista objavio kraj

Sastre, On je dodao da ie odl

tl-

ku 0 povlacenju denio prosle godine, Tridesersestogodisnji

TISSOT
SWISS WATCH·ES SINCE 1:853

ii~

hie iklista Geoksa, sp eciial lsta
za b rds k u trk u, tokorn kari jere za hil jdio j e dvi je erapn e pobi e-

cu po~eti novu fazu, iako jo~ ne znam iSme se bavi ti . rekao je

korn fl iru i j edn u
(A. C.)

naspansko]

Vuelti.

PETAK 16. 9. 2011 .

.' ~
,
20 10

s

N BINGO SHOW

, , Ak
1851) OBI/INfO
1815

",

'!1II.~.

AMGH !AIINO

TV ALFA
07"00 Oohro 1"110 Program za dje," i ml.d. 09.10 B. Ha T,•. , ,be 09.15 Mumij.vi, animirana .ooj a, 54/71. r. 09.40 Pj.,sma oblaka. dnkumentaml mm 1. 0.00 BHT ,lje,tI 10.15 Pies tlvola. I~ran. serlja. 121/125 BHT ,rMiY ... !1.00 ,J ov,"Blleli'. slik,r 11.25 Hodoll"blle, Oslo 12.00 8HT ,ijesti 12.15 In mamenam, N ,~la"
ibrisi.m(]vit

PINK BH
07.30 Udrl mul'll, i"lamji program 1U,00 Na,lIi_do i,dD. dam., senjar, 1'~4 0 KupLb3. emisija 11 ,00 ,Z" ran] ana Ijuba,. lelenovela 1 ~,OO Inlo topJnlO,program 1 U 5 Biomell!ololka ~ royno,a, l~,:~O Cit'j, l,bavn; pmgram 13.00 BflJ! pare, kl'il 1(,00 Inlo lop.lnlo,prograJll 14.20 Grand ~i10,1. muzi~ki program 15,UO S.str., senj. 15..45 Kupi.ba. amisija 15:50 Inlo top, i"t.program 16,00 More Iju, .. I. 18Iilno,,'a 'H.UO TrljDmlllub.,I, s~riJa ( 2 epilooel lB,.45 Kupi.ba 1'9,DO Porodio.i

13.20 U *nl OaJIII, <eportata N.15 BHT ,ijesti 14.JO G"rko~$I'tko. igr." .,fija. 15.00 Odllean, 5 +. ooukati,n, se"fa Pmgram za ~i_'u I mI,d"
15.05 M1Jmlj-evi
j

ISB/n9.

r.

animirana

.serija,

55/71 15.30 Opera Valkir a, animirani mm 15.45 BH ya,[ro 'kulak, kulimm;ki 16.20 Kolar~a" EP Ulv.,nlla 2011 , Spa'ija -Make,d 0'ila, 1. pclufloole. prije,nos 1,8.25 Gorko,sl,tlo, igran. serll'. 18S/229 18.50 Pim i Pom. animiran, ",,;f., 26/2 6 19.00 Dn_voil! Sp<ln \(rijeme l' 9.30 Eurob.,klll ~Dl' 1. sp.oijalna
emisija

snow

19.50 K~larka. EP Lllv"lla 2011 , Francus!!. ill Grfka • Roslja iii Srbij a, 2, polufin.I', p,;j"" nos 21.45 BHhljesll 22"05 AUelik:a. 0 lam ond L•• g"" M, m,,1.1 Van snlm,l! 00.05 Sli~pota. Igran; mm 01.55 Pre gled pr.grama
zasunntu IJamm
I!

Brussels,

06.15 Go,pod. D.rhara. igrana se fija /12/ OJ ,00 Do~m [utrn, imamji pm~ram 09,00 Ifijestl 09,,1·0 Sve ee blli dobro. igran, "",;ia, t 4. ,p~fl~a Ojetijipr<l'Jram. 10,00 Sprelno· ,remo, tv igra 1D,~5 rcmtea i prijalelji tusn Poko 10,45 SpolU~.e Igre ml.din" B.emisija 11,00 x-man 11.25 Ha""vtoo ns 12..00 One.nlk 1 1l..1 0 Vi'3 '3, udutnoSI. iQrani!~rija 13,1"5 Larin i,tor, igra"a s,';j a, a. epl,od, 14,1 0 Od~o"orile Ijudima. ~ij"mlk' omisiia. r. 15,1'0 Vij"li 1 '5.1 5 N.I, mala ktl"I~. igrana selija 16,05 Sve ,. bili dubIO, iqrana se liia. 15. ep;,o~a 17,00 Federaclla d,,"~, 11.25 Lud, ,bunjen. nermatan .. igrana sofija, 21'. ,p~flda 17.50 Dne.nik, najava 1 U 9 On"'nl~, "ajava 1B,50 H3rvevtoons. cnena serij! H..1 0 rcmtea i prijalelji, crtMiftlm R nansllsle nOI1<lS11 19,30 Dn&.ni~ 20,1D h Bin~o show 21 ,U9 D",.nlk, naiava 21.10 Slomj.na 1«'11., igrana serija. 35. BP"O~' 22:,00 ~,c" sa Emirom. S .. _rl"" 23,00 Dn"vnlt 3 R nansij.klI nOI1<lS1i 23.3D EZOI,igrana s,,;ja /1 '!/ U1,30 Vi23 za ,u~uG""sl, Igraoo se fi)a o :1.,5 On~,nik 3. r. 0,.,5 P,,,gled prugram. "'""'01,

06.40 Aloms,a Be!ly. crtanifilm 01.UOM,taj,ts, en,ni mm 07.20 Bunnj Malone,. crtanifilm 07.40 I ron Ma". crtanililm 08.00 Uklela M.rilana (12). meskioka IMenovela 09.00 O"kl'i.ol (12), jlJrska s,rfj' 10.15 Slot za 4, kulinarski sho ... 10.45 ,Bilo i.dnom " hrs,oj (161, Mska sen]a 11.55 OBN '"Iu. imorm.timi pro~ram 12.15 l"do me (161, Mska serfja 13.15 UEFA'Euro liga. 15.10 'O,v_t" (12). lurska sen]a 1 e.l 0 U'Iela Marilana 112). m,ksiokill.l,nov,l, 17.10 3101za 4,
kUII"ilJSklsho sl1imak utakmice

06.00 N~vG jutro. jutam~ pmgram 09.30 0,1",. c~ani film 09.55 Top shop 1 0.00 M.c, k Mika. crtanililm 10.25 Amor lalino. igr;maserij! ir, 11.10 Top ,hup 11.20 Juk".x, muzitki program 11.30 Vii"l; 12.00 Za~on 11"~'.i, Igranasertl, (r) 13.00 U .rad onl zi~oljl i~ran,serij, (r) 14_05 The Game. igrana serij. t 4.30 Tho Game, i~rana se,;j, 15.05 Za~n i~ran' ,,';j. 16.00 U'"d,ni 11,011. Igranaserija 11.00 Vij.,li 17.15 Preda] so srce, lurska'ser1li (r) 18.15 Amor lalino. i~rana .,';j, t9.00 Vii"li 19.10 TV U'etty· Inl.lpol. m.guln 19.55 Vii.·;li 20.05 Pred.! se
ki:ln1jaca~

lIuba,l.

o~rac:unl
kvl!:

17 .40 Bilu j. dnom u Tursloi (16), Wfska serfj. 18.50 0 DNlnlo. inform3timi pro~raffi 19.05 0 8N Spo~, sp~nsJ<j pregJed 19.15 Fella Pr&se, IS. m"zitki :pro~ram 20.00 ,Lju'av"vjora •• ana (121, Mska telenuvela 21-OD i!Q,bllenl (12). jlJrska s.n]a 22.00 H'~ Carp.1 (181, shDw,i;: 'm,g,lin 23.00 Vo{ populi 23.05 U,pa,.nk. za m,liju(16I,film 00.45 0 BNlnlo, inlormati,-ni prGg ram 01.0508 N Spo~. sportsl;i pre~I'd

nova serena

....

1'9.2:0 Info lOp. cernrane vijosti 19,35 Biom.l.mlo!k. prognOla 19,36 Za uhav i IIj,p ",mij_h 19.40 Tlmmvtime .. Cflanlfilm U00 Naslij.de
jl:!dnl!'dame,

srce,

21.10 22.10 22.35 00.30

IlrrskaSB,;j, CSI L" V,g'$. fJimi s~(rja lol""ju/t.m. dana Film. Us~1 prOia!. i~l1mifilll1 Aslm'logila

21 ,00 Grand show. m",;,ki pmyram i:2,30 PBP''''''O lov na pOlnale, uoama emi.,ija ( nova sezona) 2.3,30 Kra'lj.ica ju~" 00,30 ,1'01111neit~sli'no. lilm U2,,20 Bopha, film

senla

senj.

SATELITSKI PROGRAM
Euros ort
12.15
12.35 Sport

Euros ort 2
11.00 11.30 11.45 Fudba'l; BUl"ldesliga:

S ortklub
11.00
1-1.30 1:2.00 '19,45 Premier

12_30

pmgrarn
Zlocifla[:!f;f

e..... cnet,

ptus

dOkumf:mttiiil'li
umovl, sedja

ClS.30 fia wicc

Dortmund
Surfing Rage;

- H_er1a Berlin

09.00
09.45

Svi spcrtovl Snuker Fudbal

Leepue Magazil1 V,il<",1i

13.<,,0 GaWonomad ra.ao Srblja
14.30

Ov<>"
Tents:

13.15' Su~ing
13,:3<) Roll 14.00 Fudnal: Bundes'l[ga;

u.hvo:

D~

Cup:

S!>""lja . F,.oC"'"

1 s.oo Vrut \,rjela~ lB.55 Epp

Argen!ina

Dejvia

Kup:

Srbfja-

11 ,00 11~tO Snuker 12,00 Spkfve]

19.00 Slag,';""
151.:30 Onevnik
20.05 21.00 22"40 2:.1.05

13..00 Spi"'ej
16.,31)

-Nurarn:berg , ... 5 Fudbal' 6und ••
15.45 BremenFudba'l:

Fe Koln

Proamll8' League Magazi.n

Hamburger

,lg.' V'rOe'

20.16
2tl_4S

Vijes~
Premle' Leaque News

14.00 SJ'Iuker
Ko.nji~ki

Potodlcno blagD. serfja SmriQoosni nhac, film Vijesli Muzj~ki program

23_50 Evtone"
00.25

23.3.5 DnelJJlik. 23.S5 zg.'ena Itava
NClcni :biskop: l..epe

18,00 Fudb.' 18, ,'Q KonlllJ<l
skokovl 19.30 20.00

skokovi: M•.drid

6und'esliga; Dortmund - H,eI1a Berlin 16.45 Surfing
17.00

21.00 22.45

UziVQ: Rugby
Super League

,2030 ~udbal: Bundesliga.:: ..
Fl'eibur.g 21.1 S Fudbal 21.:25 Fudbal~ 22.30 - Stuttgart 8undijSliga:

19.00 FuclD.l

Snu'kar

LigEli samplona; L-B1J8i1<usen

Chel ...

-

00.1!s

Koni;o~"

Naja'l,l'd Premief

League

dj.""jke.

filII"!

""6

Snuk61

Frerbur.g ~ Stut1gart Mie~ovila bor,il~tlo:;e lJi~tine

OD.'S VI]""r; 01.00 Premier L,e.ague News.

22.05
NalioDal G.
13.00 Opasoi 5usreti 14,00 Spa~a'fajl"jc:i Partl;!lnon 115.00 Uhvaeeni na
djS[!J

MTV Adria
16.00' 'F"ru-Is HiHOr:")BritiSh Frnend 16.50 A'W1t:ward 17.00 "'01
11.1!Q Bi3indayJ.;IcksooAbdeS 18.00 Brand New

FUXlile
Be-51
15.,.55 Dloi 16,,,4S Smlni ZaYf~l8lcl 17.1-0 Sf'elni zavr.selc~ 17 ..35 :Kako' sam upoii!:J'lao ,..a~ majku
18,00 18.,50 19,1.5

FUXCRIME
15.30 18.14 8oU(:'iS Rod I

MINI-SERIJA,

HRT2

16.00

NajCudn[)[
dinosauJi

17'.00 ZaloCenl u Ino~s.\I1,I 18.00 Saptat psima
19.00 ffijeft:e 2Q.00 Saptae psima

1a,so
19.0D

JukeOOx

SaPo,

dulm ••

11.00 D!Oldan 17.45 Notu),." 18,:3<) Bjeksrvo I,
zatV(lra 1$I. ~ 4 :20.'5
Nap.ouulanl agenti Rod I Kosi

z:alt:an

VidoogrOllhy: Music

ToOoyln

Do. Drago
Da, Draga

Vr' i Grei'

19,,40
22.00 122..25

t.I;ot

i

19.20 MTV iExPJE~s$;ciborml 19.40 SI0'l'r.II."" G~ D.y 20.:30 MTV Takeover 2
22, ..20BIu.e

;.0.,$5 ,Se~s i 9rad
Me-lisa i Dzoi Melisa i D,~oi majku Svi vole' Fiej[JlQI"Jt::l:a

20,05 Ali M.k~1

20.00 60"0'
za}t;on 21.iKI

21.00 ~Ia!:p'im"
~2.QIl

Zatoeeni

u

21'..00 MTV Wo~d Slag. :2:1' .50 The Ha~d Times Of Rj Bergar
:/2.40 23.30

!!!2..SS Y..;iko sam UPOVl.ao va~
23.1.5

23.00 00,.00 Sapia!: psim.

inOUiffiSlvu ~ta~ p3ima

J.... y Sno'e ,
SkinS"

Mountain

Slate

2

2~,~0 ,23,.10 23.55

Dojlova rep"blll<o Zlocinacki umovi Id ilit."i grad
aganti

~3.4t1 Vi.liGr"ejs

00,05 Sap.1 dullo""

00"40 N.pou,danl

PETAK16. 9. 2011 •
.~~
2332

SAPAT ZVIJEZDA
Priprema; Hedija MEHMEDIG

·lJIII.liZItllllll
2000 ATlfrlM

'"INftflVJU j,y' S VAMP1ROM

HAYATTV
00,30 Oob,O jul,o 'vlma, julamj' program 08.30 fifi. ertan; mm. 3~, i 33, ,~ooa 08.50 if,""V lho 'ha,~, crtam 101m 09.00 Burnha, orrani !lim, &5. i 66. epi20da 09.10 C.rI1,ld, crtlni ~Im, 31'. iIIl~' 09.25 L'i.ni gra" crtani mm, 32. eplNd' 0~.50 Jagodic~ BGDlca, Jagosllne pustnlosme, crtani film, 15. apizoda 10.15 Sirene, Orlanl ~1, 52. epiwda 10-45 Baku g a n, ertani film, 57, epi. 11.10 1 1.30 11,32 lU5 11.58 1 ,00 13.00 14-00 14.48 14,50 15.00 15.15 11),00 11.00 Win',lgrarlil "rija. 27. epi,oda Be$l<elle' Bi,clinica V,il's1' Biom.I,"relo!k,.pmgn." N~lbolle go~ine, igr"ri, sellj;, 1:62. epizoda Mili""i ca, igffill' salii'-, 69, apizoda Ispuni ml !elju Bes Biocltnioa T.pShop V,i,alon K,d 1I"e pad a, ig"ma ,~riia, 90. epiwda Ek~p'dloiJ" Nova Gvin~ja, dokum~llt.lrni p~gram. 3, epi.-

HRT1
12.15 Min"11 ,d,a,lia iz Oielphi,· ma, ,misija fIIld pokmvil.lj,(yom n16 TVk31e ndar 12,32 Go,pod.,in IV'i' srca, tele"ov,Il, (139/14.~)" 13.20 C, P 'i3, se nl' (llJ26) (R)" 14.10 Vijeili"! ""altkl ,,~~0."1 i.,ik 14.19 V';i' me sulra 14.20 eran.lleljl d.mnvloe, informa· livno·i'dukalivni SpM 14,25 Na Vlnko.. okim i"."ima, "mis~, I ,prodajn. kultu," 14.55 Cu,om prdlvlell3. tavlna utasa. d.kumenlama seMja (10110) (R)' 1:5,45 Ito ltu In, ., ,';llna. Malovon 16 00 ZABA ·90 se~u.ndl, emisifa pGd poklovi1eljsivom (R) 10,05 AIi sa, Slus'i svoj, srca " leJ," nov,l. (63/240)' 1650 Vljesll 17,00 HlVals~a' uliv, 18.00 HAK- Pmm.li nrn 18.03 S.e ee blU ~"bro, TV s,ni' (63/100)' 1 B.,1 lza .k,a"a 18;21 Mlnul. zdr •• Iia I, DI.lph.,ma, 'mislja fIIld pokrovileljSlvom(R) H.30 Dne,nik 2 ~.05 .ZABA- 90 ,"~undl, emisira p~d' pokroviteliSlvom 20.12 CaprI. 3. senja (10126)' ,1.03 Minula zd,.,lia i, Oi.lpha,· ma, .mislj" pod pok,oviteli-

HRT2
09.35 Cluini svijet. serfj.!a aje-cu (2/26)' 10.00 tents, DavIs Cup, p"len~s" Hannal1 Montana 2, serija 1<1 mlad. (15/30)' N'lBdnik U "bitel)!. am"riCti f;lm (79') (R)" De1lbie Travis p.. ure~uJe 3 (6/18) (R)' JamBS Martin" BremnQ. doku:menmrna .eoj. ( 7/10) (RI" 1 0.25 Lilva., EP " ko"'"i, ~rij.nos fIIllufin,I," 16.10 5'pl'~ pslrna 4 (30/36j (Al" 19.00 S 1I• ,I",v. I • Citli." I,j,n., enana senja (19/47)" 19.20 Kod Me Ie naili.p·'." 19.30 Galat. (RI" 20.00 Bru .011es, Atle tika • Diiama"lna liga. prijenos' Z2.05 I ... , p",;lo'\i, mtni-seiti' (12) ~2." ,.u5 Te,,! p,.llosti', mtnl-seiti' (12) (m)" 'Terel prollosli', mcni·sorija (12)
(lr.l)*

Nova TV
06.15 Ndil naib 011i dani, "'rii.255/260 07.00 Jurnan]l, enena se~ja4114 ~7.25 Su mba, cnana serija 9-101150 ~7.40 TOmic'l I pfijalelji, cnana s.rija10146 07.55 TV illog OB.10 N,le Be,~u, Show3111J3 09.05 T.... sa, "'rija R 11.05 TV ~Jog 11.20 Ka.d 'I i~ce pada. .. rijaR 12.20 Llubav I k82na, serlja R19/62 13.20 IN mag .. in A 14.00 teresa, "'riia 1 4.15/152 16.00 ta,ln ithor" selija A 11.00 Viias l; Nove TV 17.25 m ma~'lln 18.05 Kad pada, "'rii'69/114 19.15 Dne.,lk Nove TV 20.00 Liuba, i kama, "'rija 21/62 21.00 La,ln It, or" "lija 9/100 22.00 Po Ii,ii,~a, ak<demlia 4. G,,~anl pOlO,:nlcl, r~ranlmm, 23.40 Ktu,~a' 'Om, ,a udaraG igronlfitm 01.15 Ta"k< linijasmrti, igrnnlfitm,(12)' 03.05 Ezo TV, larot show (18)" 04.35 P,elje'i"uila. Os~ela, i~rnni,film, (121' R 06.05 Nale Ber~us ShowR 05.50 K,ai P'o~" ma
1

Ljubav: Voljenoj osobi nije nlrnalo laka do slijedi vaSe zamisli. Puni ste energije, zelite sve, i. to DI:!I:t1 odmah. Posan: lmate dovnllnn snaqa, zelje i sposobnosf ca sve svoie zamisli vodne u l:eljenom pravcu Zdra~lje: Dolazi vrijeme opuslanja.

slabi]i. Pusan: Sve slo radile, radHe poiako, veorna promlSljeno, Pogotovo ako l:elije $10 viSe zaradiU. Zdravlj e: R adite samo slo voiite, · ~Iubav: NiS.e V. jse neUhva.tljiYi, dovoljni saml senl, t Zeljni ste Ijuoavi. spremni da uzwatte nje2nost Posao: Veoma lako cets uvjeritl kolege da je ·vas novj pestovnl potez prilika kola ss ne

Im~D

~[!jJ. Lj~bav: Traje prilicno ugodno razdoblje. Ipak, i ntenzltet vasih I]ubavnih alctivno sti mnogo je

flIJ'' '

zona

propusta. Z~ravlj e: 0 disale zadovoljstvom.

ljuba,v: Prihvafitelaka srea situaeiju u kojoj sa nalazHe, Svjesn) sts da jza zatisja dotazi Ijubavna _ .... oluja Posae: Nailazite na manje. probleme, Ne utbudu~e se zbog loga, ve Q strpljivo ~esavajte je dan pe jedan. Zdralilje: Moguce su prelazne legoM. lj ubay: Zilaie red .slvari. Stilele na proved sa drustvum i na uzbudljive trenulke sa valjenom oso bern .. Posa e: laka ne nailaz.iti na .konkretn e prepreke pli provmlenju svojjh zarnlsli, OVO niie dan velikih dogadaja. Ura~ Ij e: Dobra 0 pee .stanje.

1,.11.,

1I!g;111111!:

H".

!D;i3it&:i:l.

11 ,45 Z'iie,d. m 'Ie! ~;li zabav'I, n~mUlltki :program 18·.103 Bi,mel.eo'oioika. P'Og"Ola 18:15 Sport ,onla, 18.20 Nepohj'div, .',",u~e, zebav"~Sp~".10 TV sh~w 1 BAS HIPP • KM diiele ima p,'oli. 19.00 Yij• .u u 1, inlOlTTl<l1ivna,rmsiia 1B:28 Yrem".ka prognOZa 1:G.36 Ho(l,ontl 20,00 Kolo mee 2U,05 K,1l :ij"e palla. igrao, .. riia, 91,. ,piloda 21.00 Z,lle'dl' mole! blti n, muzi~kl program 23,30 Sp ort ,""Iar 13.32 Inlenrlu S v~mpirom, Igranlr.lm

zed.

o MO
01.00 01.45

1m)'

ZL1 Q 'Vink~va~ke je$enI2011.· p,lie"o, "lvor.nia 2>.05 Dnovnlk 0 2;3.35 P'~leL, emlslja pod 'PQkro"telj.wom 23.42 Vii,.li i, ~ullu,e :l3.52 Fllm,~i ma,alon. Dan poslii', ameri~1<iIi1m (12) (R)" 0'1.55 Films~1 malalon. Lifl ta gu biIlilB, francnski film(Sn9)
(R)"

51.VOffi(l1)

02.05 02-50

.ovem se E.~ 4, hum~{iSli~n'. serija 116!27j' Lati: m i .2, senja (12) (22/22)" Ael,o.ilO'P'ik"',nI3, humOJistic"" serija (12) (1'1/13)" Aal,.viZo,. S klaai!l. 1311), serija (12) (9f13) (R)" Noonl gl"ben.1 p,oQ"m. Giatb I n i
s:jlol(lvi,:III

.1Il~DI Ljubav:
'..

:ramEllti zuma sa partn srom

noMu. Ipak, ne pmu.velitavajte vamost nespora-

Suotavale se sa nima:lo ugodnom stvsr-

POS30: Sauijeva odluka 0 nei'lbje2nim prcmjeproteslnnalnom planu. lzvuelte rnakslmam iz

J

lIIt7Jitllll Ljubav: Rijesil tete nespOrllzum sa voljenom osobom, NajYjelOvatnije, najzad pronalazile zajed" IIIldD" nicki jeli k.
Po.sao: Kako je novae trenutno vasa osnovna p reoku pacija, einite sve da dodele do slo vee eg Iznosa". Zdravlje: OSje(;ale blagi umor.

OH5 5klca la p~~Iel 03,40 J,lovnici ~gubli.noi ',em'"i, PIIl.. i iz povrtno pi"me (R)

05.29 NocnJ glazbonip"gram, Vrljeme Ie 18 Ian·, "3 kraju Ijlla', ,na potetku ",zono, BI.ok Cuff,."

~;W!q

irtJmllll
..
rn-,....,,'IIT.I

I:i1IIIf~:f!1il"
16.00 Ukrad'enl!lvot, I"",. 17.15 P,.. d~i'" "CO, liran,
19.):30 ~eemi_1ip:anj13: Onewika 2'.[J.D5 Predarse

Ljubav: Ovo je jedan od najmimijih.ljubavnih dana. Imali osjecaj praznine, ispitujele svoja Qsjecanja. Po s aD: Oeeku j ela da d ob ijete vij e sl od pre sud" nog znacaja. PODuzmite prav.i korak dapoprav.i-

KISS
Lj u bay: Vis e ni sic 10 Iiko napeti, sto se puvolino odrai'ava i na Ijubavn i zivot Prihvame pozlv ta .1lt:rmE!3l. izlazak. .. Pos ~ 0: Iwzelno sle vrijed ni i aktivni, pa (:ele kraj dana do~ekali. iscrpljeni, ali veoma zadovoljni, Zaravlje: U dooroj stekondiciji.

"n~

13.15 K,I, '~.DO O.. "lk HTVO,cer·G HRT..
sn::e, icrana

"ni.

'Blllij;

fg~ ~~:~~ ~~~ "tlj.

"ri~

13,00 DanIS u Srp$k~1 13,30' MonilOling 19,00.spMfl.! 19,30 On... lk2 10,10' Kasa,""", 21'.00 VoC." I""nom l'iIIJ"l(,m 12.30 On"nlk 3

16.2,5 ~e,zaijubl!V,$erija

""1'

'rlJ:'

· odabratl?! Po sao: Slalol:eni ste·, ielHe p osao dobra obaviti. D09ao je tmnulak da napre dujele, da iskMstite sans e, Zdravlje: Ne pretjerujte sa spavaniem,

~

'.Lmansu. Problem ste raspolol:enja, prizivale koga .iUb. a.v.:. Dobrog ro-. mole biU neodluOnosl,

',:m~!!q ljubav: U vama se skriva velika Ijubavna energija.
'a2ll!lan,ln_"ml",
19.3D I'ortIl 20,05 Pr.edaj se :m;::t" igri!nil serijiil

iEtllbi

~J' Ill,l@

11,10 CSI:La$V""",i~'

22,35 prom, iornnl~Im 00.30 Am ShD" 17,00 Preporu'Itjemo." 17,10 Pn!<I~ Ie sroe, lurnkll 13,15 ~I=~:::~,,",dicl",. ~'kum'"tarnl PfOi!llm

nog imiaja. Zil raw.lje: Zdravlje j e pod zllStitom.
19,30 r...... 10.00 1'lna 11.00 SoMa 12,00 Ob~.itivll .12,,35 J, "m iVlli' SOdtlOr', 13,0081". Am,"".
sodj~

Treba pronaci nacin da je pravilno iskorlstite, Posao: Za mnogo :Ita brine se sretan spiel ukolnosli. Vasa KDmunikativnosl dolazido pu·

lU~~=:' 19.2, Trf\IIIIPh

·~mJ. ~jubav:

Dsjetate se ta,postavljeno. Razmisljale 0 l:ivotu, Ijubavi, partneru " sadasnjem iii bu" '1I:i:I1i:iJ1:I dutem. • POsaD:. Nemale sasvim jasan uv.id u silUaeiju i r.azvoj' dogaGaja, To vas danas najvise zobrinjava . Zdra'ilje: Pobjegnfte loMm raspoloi:enju

DnEWlli avaz

l(lWII! r..: 01_211 _ _,_.,_ ~ .)10. ~~ i'81lC1l 2i!! ,:$' ."1.\1 ,_, "" G ~_~I:J(1l"'" m'21IU1Cm!n. ... ..., .'11l':Y .... let q, ....... i'St-Xt 211-1 I .'414 .." Ue __ DlPIII'oO. ,,,. -.qo 11_ ,. m;dO:I: O'!!I! U1 ;>Ii' 4" l'IlHll~ ill 1 ll~ .. 21' .... , ...... .., 21'-l&! '-:e1. ~ llI~lIIEA:_I>'1'~rrpll_ m~ •• (1....., lIIIlA •
;Ii.

0.:...0_"

• or:r.11W.&.~

moc:._.4:1>-....:J
-fh<Il-~O
""""-'..
.•

'I~f-.2IIHll.-

._Ia

.-_:III

.... 'li."'.....
GIII!oIZOI.

""""ID.". .. W-ItI, ...'a ~JIl '" 'l'Qm..t l'M

o:n,'I~lmnAA"_ _~~~
~,'

o:JS;IS1-Z1'1'1Sl~ ,_

tl'tJO

a_ til

I ...._,_"I'I¢'IO~" 1Utn._,,,.._,,,,.
Oil
~I

5-._'2.111
........

1J.IA.1'._ .... .,. _~_ .'Ifi\'21I'11J,

71 __

I

2II'~II>II"

"·nu~'. 101_ "poIl~~"" h,.trcmg ,..,..,,~

f'llYotIlR~ til I~

TOPVIJESTI

VASINGTON

HUDDnlS DDDustima

- Kuponi za po-

puste u kupovini postal; su neizbjezni u americko m nacin u ;);i vo tao

Prema jednom isrrazivaniu, u prvoj polovini godine u SAD je distribuirano 167 miliiardi kupcna, Najpopularniji dan Z" pronalazak pop usta u novi nama je nedjelja,

FBI istrazuje kako su procurile i fotografije Skarlet Johanson

Glumica pri.kazana kako se sklda, a na nekim snimcima j.e u toplesu
LOS ANDELES - Arnericki FBI istrazuie na koji nacin su fotografije vise holivudskih zvijezda dospjele ua in ternet, ukljucujuci i forografiie polugole glumice Skarler] chanson (Scarlett Johansson), saopcila je ova agencija, Naotkri venim fotografilama Johanson je prikazana kako se skida, Na nekirna irna oko sebe peskir,a na drugima ie u toplesu. Forcgrafije koje je, navcdno, sama glurnica napravila obja-

HAHIRAnESLIUnE ·ICnOSTI
vljene su [13 svirn trai'erskim inrerner-stranicarna, a njen advokat j ucer je zaprijetio ruzbama mediiima koji objave sporne snirnke, . Istovremeno su se pojavili izvjestaii d a su haki ran e fo tografii e Dzastina Tirnberlejka [Justin Timberlake). Timberlejk se vidi bez majice \l krevetu i s roze gacicama na glavi. Portparol FBI-.ia odbila je komentirati na koj i nacin su poGi n icc i upali u kompiutere. SlDNEJ - Naucnici u Australiii
otkrili su da kolonije delfina kcje

v

!Jubilelj dljete "Paleo"

PeCinSlli IjUdi
- Liubitclii diiere vjeruju da njihov nacin ish rane baziran na na vikam a iz 'kamenog doba moz;e rije~i ti pro bleme danasn j ice u prehrani. "Pecinski ljudi", kako sebe Z.oV11> misle da su sirovo meso i mahune u dnevnim obrocima idealn iza b orbu protiv go j aznosri idi iabe tesa,
"Paleo"

NJUJORK

noua ursla dellina
ziteta nisu ai nalik
oblika lobanja, jezerirna pripada siops ausralis, morskuribu,

"Monash",
DNK

poreden j em
ianalizom

zive oko Melburna

fizicki h crta, otkril a da se ovi delfini razlikuju od VIsta koje su utvrdene pocetkom 20. sroljeea.

d rugi m vrs tarna u Svije ru, Ranije

se vjerovalo da oko 1SO del fi na koji zive u zalievu Port Filip i
G ipslan dskirn delfina, ali je Kej! Karlton-Rob (Kate Charlton-Robb) s Ilniver-

Dna. ie ove delfine nazvala TurBurunan delfini. Toje.aboridzinsko ime koie oznacava veliku
iako ce se znati kao

napala sQuarda
JOHANESBURG· [edna ueiteljica nep rikladno je d cdiri val a
stjuarda kompanijet'Virgin Atlan-

Iskosa

iednoi od dviiu priznatih vrsta

ti c" i lain ijevala seks n akon sto j e popila aekoliko viski]a. Ona je, navodno, zaposl e 0 ika dod iri vala u predjel u prepona tokorn leta od 10 hanesb urga do Lon dona. Dvadese EP" togodisn j akinja je op ruzena za seksualno uznem iravan j e iprij evoz
avionom u pijanomstanju,

LAS VEGAS- Krj~ Valton (Chris Walton)je 18gcdinanjegoval a 81'Oj e nokre, sro joj se iispla ti10 ave sed mice, kada j e u vrS rena u
Ginisovu knjigu rekorda kaozena

niduzi nollti na suiletu
ieru, Ncktina nienoi lijevoi ruci
dugacki su 3,1 rnetar,a na desnoj

sasada naiduzimnoktimaaasvi-

2,92 metra. Val ton ierekladasama brine 0 svoiim nokuma idasnjirna mozeradi ti svekucne poslove, iako ioisenokti uvreu.

D~IIi"ikoji iive aka Me/burna

033 546 680
absort@absofl.ba