P. 1
Dnevni avaz [broj 5764, 15.9.2011]

Dnevni avaz [broj 5764, 15.9.2011]

|Views: 1,857|Likes:
Published by Tiskarnica

More info:

Published by: Tiskarnica on Sep 15, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/20/2012

pdf

text

original

Lag,umdzijalokomposljednjihrazgovora u celiri oka sa Covicem i Ljubicem nije uspio poslici bUok.

akavdogovor

-~~~~l
J6.munu

SULJAGIC: DJECA HOCE DA IOU nA ~ UJEROnAUHU ~

Izvurisla oalle jus bez inveslilura

-(f......__''''' ....... .....=WoImo~J

G,RK OSUmnJICEn · ZA POKUSAJ UBISTUA HIRURGA
I

Ukratko

2
PREGOVORI Danas u Sarajevu kljucni susret sestorkn

One,nla,az.tePirtak. 1S. septemilar/rui;ln 2011.

aktuelno
_.. . .... ..

InGko: J~dan QdUC~8nika

Godi.snjice

Tragedua na ProBoiBom
Valentin Incko (Inzko),
predstavnici medunarc... Visoki precis fa V nik

Lagumdzija u cetiri oka sa Covicemi l jubicern nije uspio posfic' btlo kakav dogovor • Blokada najvise odgovara Dodi.ku • Najveci problem za lidere predstavlja sastav Vijeca ministara
Ako se U posljednii i:as

dne zaj edn ice i v Iasti BiH ucestvovat ce u 1'0nedjeljak, 19. seprernbra, na ceremoniji obiliezavania godisnjice belikopters ke nesrece na

ne d ogod i 0 eko cud 0, preds jed IIici ses r po li tick ih partija na danasnjem sastanku u Saraievu nece
postici dogovor 0 b ud ucern sazi I'll

mogla

politicku krizu!

utonu ri

II

joli dubliu

ualiMan lObira za Hruale
inforrnacijama prema

!,Ava2::a.U:~1pricu 0 formi1 ranju vlasti aakon Iobiranja dva HOZ·a !!k!jucio se i Varikan, koj i [e, na 1'0-

Prema

Vijecll minisiara, a BiH Lagumdiija: Saslanci

hi

dno, ked Amerikanaca izlobirac da opceniio

Prokoskcm jezeru u b lizini Fojnice, naiavlieno je i~ OHR-~, [avila [e Fens.

omeksaju stavove dva HDZ·a.

Zbog svega,. proc;jenjuje se da hi eelnici Se;forke dimas u naiboliem slu~iu mogli po~ti6. neku vrstu naoelne saglasnosri 0 popisu stanovaistva, voino] imovlni, komroli ddavlle pomoci, a mozda i p rovedbi cdl uke "Sej die -

Find".

Mostar

nom Covicem i Bozom Ljubi-

uga na posl jednjem

predSlednIStuo HOZ-aBiH
... Sjednica Predsje-

cern nije uspio posrici bilo

.,iskazaLi osobna isrranacka nezadovol jsrva" ideiama 0 rekonstrukciji federalne vlasti, Ta-

sastanku

dnistva i Sredisnjeg
odbora HDZ-.a BiH bit ce odrian2 surra u Domu HDZ-a BiH u MuStatu, '8 po&. rkom u dese ( S. ti,javi I. je Fena, Na dnevnom redu bit ce priprema siednice Sredisojeg odbora BOZ-" BiH~ infcrmaciia 0

kakav dogoVOl" u vezi s b u d u c im iz g le do m Vijeca min is t a r a BiH i raspcdjelom pozicija, S

ko se nista vise od zakovanih stavova i nj ie moglo oeekivan,
otopljavaniu odnosa un u tar sestorke ne moZe se govori ti,

o

Sve ie manie optimista ipo-

gumclZija na sebe preuzeo oba-

tpredsjednik SOP.a Darnir HadZic, koii pcdsieca da je La-

rim u ve-

secuti komentari da ce
danasnji sastanak [ednostavno biri -

zi,moglisu

vezu iniciranja bilateralnih razgovera do saraievskog sastanka kako bi pokusao priblizi usta-

medus tranackim razgovori IIIa i p riprema priiedloga Izbornog zak-ons.

Konsrituirajuca sjednica Sred iso j eg cdbora b i~ ee odrzana uDomu HDZ-a BiH u 12 sari,

Covie ie, saznaiemc, Lagumdziii predlagao cia m aka r bude usvo jen set zakona neophodnih za napredovanje !laSe zemlje prerna EU i NATO·", ali uprkos odobravan j ima, niie dobio cvrste n aznake d. Ce niegov prijedlcg danas biti podrzan.

P"It.

"su-

tome, ocito, nije uspio, . Naiveci ie problem sas tav Vijeca ministara i nisam siguran 8m hi se SUIJ"a C danas, op. a.) moglo desi ti. Velika je mogucnost d. ne bu d. dogovora, [er su sravovi zakovan i .. priznaie Had'::i"

vove

0

hljuCnim piraniima U

Obrazovanje

Coviceva upozorenja
Lagurndzijina strategijai
dal je ie da izazove reakci j u

nouu: putuIe u Briser
... Sastanak ministara zemalja zapadnog Balkana

mcdunarodne

zaiednice, ko-

s komesarkom

Evropske

kom isije za is(rnzi vanje,

inovaciiu i nauku Mari
Gehegan-Kvin (Maire Geoghegan-Quinn), to-

a BiH zahrifevao je da se problem vlasri rije,Si cieloviro na ta] nacin .to bi bila izvrsena rekonstru]Cdj a .i F ederalne vla de.
No, Lagumdzija to, ocekivano) nii.e klio ni c:uri, wrdeei da je »ranije preuzeo 0 drede!le obav"z"~. Celnik SOP·a to je s rnzlo80m spomenuo, jers u U SIJ"ahu od gubilka pozicij. njegovi panneri iz platformaSkog kr-

Takoder Ce1nik HDZ-

[a hi potorn resgirala kao u sl ucaj u federal ne vlas ti i !Ijemu osigurala dominaciju u drzavno j v Ia d i, No, malo ko v jeruj e da ce se to desi ti, kon upozorenja iz SDP", iznesenog u nasem lisru da ':1.'pr-

Takoder, saznaiemo, na-

j em ce prisus rvovari i minis lar d vilnib poslova
BiH Sr1.'doje Novic, bit odrZan danas u Brise11.1, javila ie Fena.

egovori biri obustavljeni ako d'!I;llinj i sastanak ne bude uspjesan, Covie je Lagumdziji kazao da isti rnkav stav zaSIUpa i Dodik [edlllak.vom poli· tikom SlIIIIO maZe naprnviti v.,. liki problem u drZavi. S rim da Dodiku ov.bvscenarii odgo· varn ,bog slabljenja driave.

ce

Seminari

Borbaprotiu terorlZma
Jo.Zaslilllljudskih prava u botb i p rori v terorizma, lema j e trodnevnog seminara koji je poceo iu&.r na lliclZi U organ izacij i Misije 0 SCE·. u BiH i u ~arndnji ~ Uredom za demokrnrnke ins ti tuei je i Ijudska. pra"" pri OSCE-u (ODlHR) i Minisrarstvom sigumoHi BiH, javila je Fena. Ucesnike skupa P07.drn.vio je dUel<. tor OSeE01'08 Odjela za sigurno· sn u sarndIl iu, brigadn.i general (u penziji) ViklOr fun V ilken (V iclor von Wilden).

A.SIS/C-F.

VELE

AdnanJupic, potpredsjednik SBB BiH

DCeBUlemo daulast bu:deiOrmirana
dom dana! IIjeg Sacel.nika SOP-a, SNSDa,. SDA, dva HOZ-a i SOS·a, potprcdsj .d!li.k Sa 1'0711 '" holju budllenOS! BiH Adna.!! Jupif izjavio je jueer da je principijelni stav SBB BiH tao nepromijenjen. - M i od samog pote ~lea porurn vI j arno sve sas tan ke i do8Ovore koj i b i rezultirnli formirllnjem vlasli na drfuPOl'O

Ako to ne mogu da urade, neka kazu da ne znaju, porucuje Jupic
'" poli tick ib ~ub jekala leoji se sasmju. Trazimo od. u~esnika, kao rda[i v ni b izb oro i b
1l0Z b il j e

Slanka

po b ied n ika, cia se konaeno i SIll ve mCku n a.nedOPUSlivo dugolrajall problem fonnirnllja vlasti na drlav nom ni vOu - izi avi 0 je Jupif. - Ou je podsj"tio dll ~u "vi dosad;llinji sasranci zavdavaIi krabom i jo! radikalniiim vnom n ivo u~sio jeste 0 ba ve"'" .(ajaliilti rna politick il1 prego-

0'-

varaca koji zemlju udalja" vaj U od rjesenja. - Z bog IOga se koo"cno nadamo da oe n jihov novi sasanak donijeti kO!lkreran rezu]ra, za d.obrobil i bolju buducnost grndana BiH Ako to ne mogu da urade, on da neka 0 ba vi jestc j avnos, da on i ne 7.n~ju, nece i ne mogu da se dogovo re, pa da onda idemo trnZiIi d ru ga rje!en ja kazoo je J~pic. M. K.

Jlipi{;: Nepramijenjen

sl<lv

aktuelno

Dn~\fIli avaz, teMtak. , 5. septemDilrlrujan 2011 ,

3

Komentar dana
Piie: Ruidija ADiOVIC (ruzdija@l:vaz.ba)

TUZLA Oak vlasti aklijevaju s eksploatacijom resursa

Izuoriern zlalaseSire!
Posljednja ponuda za istrazivanje natte stigla nedavno iz engleske kompanije "OilQuest Holdings Limited" • Izvor se nalazi iza kuce Hajrudina Bilalica
Bllalle: Nafta se uzaludnQ slijeva u rijeku

Vrijeme ce pokazati hoce Ii danski diplomata uspjeti pomiriti nepomirijivo
SefDelegJIcije Evropske unije u BiH j specijalni predstavnik EU Peter So-

Sorensenouo puteseSIUi)e

Bosna ,i Hercegovina sarno s tri lokacije u Tuzlanskorn kantonu, Tinje, Sibosnice i Pozarnice, nafru bi mogla eksploa ti rati narednih 30go dina, a samo s pomilijardi dolara, smarraiu bh.
strucnjaci. dru c ja si everoistocne Bosne od toga steci korisr od cak 80

rensen, ocigledno, ne gubi vrijerne, nego se odmah prihva tio posl a koji m u j e povierio niegov poslodavac u Brisel u. Ako ie sudiri prerna prvim danirna njegovog angaziranja 1I BiH,. Soreasen se, ZlI razliku od s vojih prerhodnika koji su si-

en ti re ra Aleksan dar Dzombic, Dodikov porreko porucio je Sorensenu da treba "izbiegavali nametanja". Zeteci i konkretno dokaza ti tea RS m isli 0 drzavi BiH, Dzornbic ie,
imirirajuci svog parriiskog

Milioni eura
Kako saznajerno, istjeca-

nie nafte u prirodnirn izvorim. u naseli u Bare je in teo
nzivirano.

tuaciju u naso] zemlii posma trali kroz prozor svoje 53.•a j evske kancel ad j e, odlucio za rad na rerenu,
Na putesestviju po

sefa, odbio ukloni ti zastavu RS, koja je b ila pos ravljena uz zastavu EU. Zastave BiH, pogadate,
uopce nije bilo,

Podlala ZbOg lIoncasila
Abdulah B.sic s Rudarskog fakulteta 1I Tuzli, koi i se isrrazivaniem uafte
BiH bavi vee godinama, kaze d. je problem u tom e je podijeljena nadldllOSI za ko neesii e. " Vlada FBiH donosi
1I

BiH i u svoioi ,,!Iemogucoj misiji" koja, prije svega, podrazumiieva dovcdenie nase zernlje u pro edvorje EU, Sorerisena ce, svakako, docekati broj n e opsrrukci j e i podmetarija riogu. A vee je
pocelo, a gdje bi drugo nego u Banjo] Luci,

Vriierne ce pokazati hoce li danski diplornata "prakti car" uspj eti 1I onome u cern u drugi nisu .
pomiriri za sada uepornisup rome nacinnal ne poli rike u BiH, discip Iini ra Ii n ase

rliive i sasvim

zvanicnike, prije svega drcncg i aatibosanski raspolozenog Milorada Dodika, i pomodi BiH cia

"to

odluke

koncesiiarna, ali mora konsultovati i vlade
0

kantona, jer Zakon 0 koncesii ama ioo ni je promijen jen, N a~al OSI, ma le su hose cia se promii en i, jer oeigledllo je cia precis tavnici hrvatskognaroda u Par-

Snagu njegove ,,;nauguralne" peruke da se drzave clanice EU snazno zalazu cia se suvere1I3 i cielovita BiH integrira u EU pokusao je minirnizirati i arnorrizirati
premijer manjeg bh,

uskoci u pcsliednii vagon kompozicije koja nezaustavliivo juri ka Evropskoj uniji, Hi ce i iza njega ostati
aktuelan eu veni stih »panonskog mor nara" Borda Balasevica .Puru], Evropo, nemoj vise eekari 0.8. nas",

lamentu neee prisrati 0 a dodielu knncesiie Vladi FBiH - kde Basic, Za pocetak isrrazivania

pcrrebno je izd voii ti oko 40 miliona enra, a ponude kanadski h, malezijskih, engle" skill i drugih kom pani ia za dna za drugom, nabla." pr· opadaju, Dornace vlasti jos sarno

isrrazivanie crncg blaga, ie- Naftu sam primiierio pro ije pet godi na i iz godine 1I go-

uzaludno se slijeva

1.1

rijeku.

dina

raspravliaiu za koncesiie,

0

nadieznosti

Engleske,

strucnjaci

Kanade,

iz Indije,

N ie-

Posljedn ja pan u da za istrazivanje nafte stigla je neda vno iz engleskekompa!l i· je ..OilQuesr Holdings Limi·

Oolaze strucnjaci

dinu stalno sesiri izvor, J a sam

Izeor koji se nalazi iza Haj rudina Bilali6 vee pet go· d.iruI je nepresuSoo. erno .7laIO

Irnee

je uzirnao, korisuo ZlI preIIll!Z drveta i loren je. Palio Sam jeoisagorijeva sasvim nOrma· Ina. Posl jednjih nekoli.ko go·

macke .., dolazili SlI vise I'll ta i obilazili izvore, Svaki od n j ih smatra da se ispcd Bara nalaze ogromne kolicine nafIe - kaZc Bilalic.

A. M USLIMOVIC

n h- leo _0 _I I S88 d Hreo IDS nr d· ·b- Z Sl -IU
w
W

Nakon zahtjeva Advokatske komore i Tuzilastva KS
.

Iz Tuzilastva najavljuju d'a ce biti izdate naredbe za vjestacenja
(FUP) nije Illdldna za pru tanje .,aSl! (e U ovim ,Iucajevuma, odluka je osla· 13 na MUP-u KS. Portpa.rol sara jevs ke po· licije lrfan Nelle, medutim, j UCef je us,vrdio da n ema informac.iju 0 avon,. ~e cia ce nam tek danas moe; odgovo· ri,i oa pi,anje hoce Ii Krebo dob; Ii zastim. Advokar Krebo, pak, izj avio je za nas list d.a n j ega niko ni iz pol icije n i iz TlLlilailtva nije izvijestio 010· me kaha je sudbina z •.btje, va Ad vo b tsh k 0 more. . Nisam obavijdren ni 0

lako je Regionalna. advo· katsk" komora jos prije tti dana ZllITazila da &arnievski advokat Senad Kreho, koji je prosle sedmice prezivio poku!iaj ubi,t"a od i dolje nepo· zoa,e osobe, dobije polici· j.ku zasli (u, ovom za h (jevu jo'. nije udovoljeno. Kako je jueer ZlI .. D nevn i avaz" porvrdila Jasmina Omice"ic, ponparol TlIzilaStva KanlOn' Sarajevo, ovaj zahtjev gl"vn. kantol'la" Ina miireljica Nives Ka· nevcev pms]i j ed ila je i Federalnom i MUP·u KS. Kako Fede.ralna lIprava policije

cern u~,kao ni

0

rome imal i

pomaka u (raganju za napa· d.cem. No, ako ne dobijem policijsku za!titu, naci eu privalno obezbjedenje, jer mOTam nastav iti radi li i zi vjeri, Ako tre bam radi Ii sarno za Ijllde koje ell placeali da clivaju moj i zivot moje po· rod; ce, ro i uCini fi, ali necu dozvoli(i da mi neko zaslrail iv aDjern zab ran ida bodam gl'adom . h.zao je Kreho, Inace, Omicevic nam je POlvTdila da ie seC Odjela za opei krimin"1 u ovom slucaju ju';er denio odlukll

cu

Kiehn: Spreman j na prj~alno asig~ranj8
o orvaranjll istrage prOliv nepozn a re osobe zb 0 gpo· kllsaja ubistva advokarn Krehe, a dan"s ce ·izd"li i odgovarajuce naredbe Z3 vjeSlaccnja. M. K.

Ukralko
----

4
"Avaz" saznaje Koga je u BiH vijest
0

Dnevnl avaz, oe!vrtak, 15. seplembar/rujan 2011.

aktuelno
c.. . . .....

strijeljanju u Libi] uznemirila

Rat i zl cinci ubiJ81iza Oadalija!
Dobrovoljci regrutirani u loznici • Srebrenicki egzekutori navodno dobHi posao u Gvineji
s tal nih j e dinica koji su J 992. .i 1993. bili unajmljeni za izvrsenje masovnih zlocina u Pcdrinju, saznaje ,)Dnevnj avaz",

Protokol

nillsiceu
'.... Premijer

radnidan
B osne i Hercegovine N~rrnin Nikiiic dallas ce primi ti predsjednika Skupstine Crne Gore Ranka Krivokapica, javila j e Fena, Istcg dana u deset sari prernijer Niksic Federaciie

Medu pia cenicima ko ji se vee nekoliko mieseci u Libiji bore na strani Muamera Gadafiia, a koii su iz Srbije na samom pocetku rata organiziranootisli u Libiju, naj vi,e

je nekadasniih

pripadnika

samo-

Medu tim plaeenicima ima i pripadnika zloglasnog 10 diverzantskog odreda koji su 1995. godi-

Srba, izazvala vidlj iv u nel aged u medu pojedinim Z vemieanima

. COL. lOur _aeua BBL_z zuao r ~h~ ,. m~~
12 srbiianskih
jedan broi Kolumbijac

ne b il i gla v ni egzeku rori srebrenickih zaro bljen ika,

Dvojica brace
- Znam da je nekolicina ljudi iz Zvornika proteklih dana isla u
Loznicu kako bi dobili informaci-

Dal1i rata
U Srbi-

ce u n as tupnu posjeru primi dam basadora Vdike B ritan lie II BiR Najdzela Kej sija (Nigel Casey).

placenika u Libiji, srbijanskim medi iim a po tvrdio j e i iedan 0 d pobun j en ieki h kom an dan" ta iz M isurare, Med u Iik vi dirani rna je

Pcgubljenje

i devet Hrva ta i 11 Ukrajinaca te
a,

; nema nema zvaniene informai ciie 0 identiteru pogubljenih do b rovol jaca, -

"Avazov" izvor iz Zvornika blizak policiiskim krugovirna RS, koj; nam ie joS u prvim danima rata u Libiji posvj edocio da su putem organizatora iz Srbiie i;>; nekoliko pogranicnih zvornickih sela regrdobrovoliaca koj i SU otiSl;u Libiju, jueer nam je porvrdioda je vi" jest 0 ~£rijeljanju dobrovoliaca u Libiji, rnedu kojirna i 12
uti rane deseti ne

Susreti

RadoJIcic s

je 0 identireru striielianih, [avno se priea da ad becgradskih organizators koji su regrutovali dobrovoljce za ra I u Libiji sada 0 em a ni [raga n i glasa. U Zvorniku se vee nekoIiko mjeseci ni ~ta 0 e zna 0 dvoi ici brace za ko je se znalo da su uces tvovali U strijel j a ni u Srebrenicana, a za koje niihovi rodaei rvrde da SU ~do:ibili posao u Gvineji". Na pitanje u kojo] Gvineii, niko ad 11 j.i h odgovoriti - rvrdi nas A. HADiIt

MOlallem

pske Igor futdojicic iziavio je iueer da su predsravnici RS sprernni na proaktivan prisrup budueem pitania popisa, sistema dliavne pomoci i presude u slucaju .,Sejdi 0 - Finci", iavila je Fena. RadojiCic j e 01'0 rekao tokom sastanka s ambasadorom J apana u BiR Futaom Motaiiem, ko ji je ukazao na potrebu za ~(O skoriie formiranje vlasti na nivou BiH.

.... Predsjednik Narodne skupstine Republike Sr-

formiraniu Viieca minisrara BiH i rjesavanju

AkciJe

CiSlOIe mePD

zemlju za j edan dan - Cis-

.... Akcijorn "Ocistimo

to ie Iiiepo", koja ce biti adriana- u nekeliko bh, gradova, BiH prikljucit ce se zemliama Evrope i ciielcg sviieta i pripremiri za uceiiee u tinalno] akciji "Ocistirno planetu ?.3. jedan dan", koia seodrzava naredne godine, ja viJa je Fena, Centralna manif e-

Dca su ml ubi I
tuzilasrva

Hurem Avdic prisustvovao ekshurnaclj na rnezariu Pilakusa

Imao sam 13 godina i vidio sam kada su ocu stavili cijev u usta, nakon cega [e ubijen, kate Avdic
Bijeljina,

Dllm Dc:ma
SU4eme UBuelJini
di daje Spasoievic zlOCinaCko orgij anje samo gledao, ali

Prema naredbi

°

kruznog

a na 7.3.-

smoija "Ocistiroo zerolju za jedan dan - CiSlOje lijepo" bilce odriana danas u Sarajevu, na Trgu djece Sarajeva bb.

SUD BiH

neslloulc UHinuti prnuor
.... Sud Bo.me i Hercegovi ne prih va rioj e priiedlog b ranioca Dragana N eiikoviCa, op tuzenog za ra me zloci nce,. u prei dmetu "Dragan Ne!ikov Ie i drug;" clonjo rjeSenje I:ojim SO! optuzenom Nesl:ov icu uki da pritvor i odredu j u m jere zabra.ne, iavila j e nasa.cRadi se 0 zabrani D.pU' ran ja m jesta bora vista i za broni pUlovHnja vanBiH.

h ti ev Vllieg sud. u Beogradu, Odjeljenje za ratne zlocine, iuter je na bijeliinskom mezariu Pilakusa obavljena ekshumadja Rame Avdiea, ugJednog hiie!jinskog trgovca ubi· jenog 14. juna 1992. godine. Utvrd;vallje cinjenicnog stania bimo ie zbog sudenj. pociniocima ovag zloeina. }'rema informaeijama, trojici p oei nilaca Dragan" J 0-

Okruzni sud u Biieliini
17, decembra 2009. porvrdie je op tuznicu protiv Dacan iisela Hase kod Bijel;i-

nila .spasoj eviea zvanog Da-

ne. On je opluzen da je J 0vica, flurdevita, R;&liea i Zivkoviea odveo do kuce poro dice A vdie. SrlImna. opruZoica Okruwog tuZilaSMt Bijeljina navo-

ruZilac zato navodi sve detalje seksuaLnog izivljavanja nad dvjema '.nama. Takva oplUmica bila je, mimo svih -pravnih i mOralnih nonni, javno i~lakn utana illtemeHtrallici bij ... Ijinskog Okruznog luiila!irva.

°

HI/rem Avdic: Sarno d~ ih stig/Je ruka pravde

Ekshl/rna~iia po /Ja/ogu Tuii/astva (F.ro, G.8Dor'J vitu, Zoranu Durdevicu i salim2 nanio patnju i zauviAlcnu Rist:icu se sudi u Be- jek ostavio boL ogradu, Danilu Spasojevicu - U kontakru san] s Beogr~. Bijeljini, dok je Miodrag adam, jer je sudenje zakazano Zivkovic jos u bijegu. Zll 17, okrobar. Svi. su oni prizn ali z!oCin, s tim da ubica Patnja i bol koji je ubio oca kaie da. j e pucao u samoodbran i. T 0 ~u Obdukeiji je prisustvovao gluposri. Imao sam lada 13 goHurem Avdic, sin ubijenog Ram e, ko ji dallas tivi u Beeu. dilla i vidio sam kada su oro H urem je i svj edok zloc ina stavil i eijev u Wlta, nakon Cega je ubijen. Sarno da ih sve stikoji je rame Z92. u no':nim

gne ruka pra vde - rekllO je 7<1 "Doevui a vat' Hurem Avdic . Na Vi"em sudu u Beogradu pocelkom jul. pocelo je suden je J ovi eu, D urdevicu i Risticu, prip.dnicima dobrovoljackih jediniea SRS iz Srbije. U optuzn.iei ~toji da su u kucu upa!i noeu, oduzeli novae i Slvari~ a potom

zlocinci sa sobom poveli dv; je zene, kee.rku ub ijen og Rame Avdica ; snahu, suprugu Raminog slarijeg sina.

Negiranjepojedinaca
NastaviLi ~u ih silovati i u aUlOffiobilu, a pOlOm su ih ostavil.i lIl1 putu prema BeCkom, u miest\! c:.<iavica. Optu7.en; J ovie primao je ubistvo RIlme Avdlea, braoeei se da je pucao iz maba. KriviCU za silovanje preb3ci.o je na <>stale loCinceko;i nll Sudu sve z negiraju. E. M.

naizmjelljcno silovali dvije zene, od kojih se je,dna nekol iko dana ranij e parodiIa. J ov ie je u bio civi Ia pucaj uei mu u usta, da bi nakon [oga

pogJedi

0""1Ill; avaz, tet'lrtak.
15.

s.~t.mt"'/ruian

2Dl1.

5

INTERVJU Muamer ef. Zukorlic, glavni muftija IZ u Srbi]

Hre uiS DPre a sta n J au D iii.
Narodno vijete sada le jedini legitim an organ ko] predstavlja Sandzak • Nije iskljuceno da ce vrh Srbi]e poduzeti rnjere kao svolevrerneno na Kosovu
Razgooarao:

Faruk VELE
N. ko n posljed n ieg talasa diskrirninacije i represije

nad Bosnjacima u Srbiji, Sandzak je definirivno krenuo putern autonornije. No, kako u interviuu za »D!1evni "vat' govori glavni muftiia Islamske zaiednice (lZ) u Srbiii i generalni sekretar Bosnjacke akadern ije nauka i urnjetnosti (BANU) Mu.amer ef Zukorlic, koii je posljednjih dana ponovo u iizi javnosti IJ regiouu, ona aece hi Ii formal no p roglasen 8, iako u stvarn osti d jeIovati iii vee diel u j e.

o St.. uopee ;!naCj ;;irtie"iG.. da atuonomija Sandiaka praktibw "de bui pro. gialena, ali da ce " sII1I."i fwrkci,mirari? Kaimu reakcij" Beograda ocekrtje;le? . Nasa orijentacija jesre

Izvrsnog vijeca Sandzaka, koie ce imati svoje resorne sekretaniaie koii ope I, lunkcionirsti take da se nece mnogo osvrta ri na 10 sra Beogradc i n i i kakve pont ke salje- ka7.e Zukorlic,

ceo

Predstauniltua

U sUi')etu

.. Don esena je odl uka 0 10 brzo odvijati, a priprerne otvaraniu predsrav nista va su vet potele. To nij e usuSan dzaka u Brisel u, V.s i.. kobu sa zakonirna Srbije, ngton u, Istan bul u i S amj e- jer slicna predstavnistva vu. To ie DeSIO~!O ce se vr- ima i Voivodina, nornije. To bi poslufilo beogradskorn rezimu <II novo nasilje i obraeun s Bosnjacima i Sandzakom. Ne ze· limo im dati taj alibi. Mi znamo da bi u Becgradu hrieli rakav al ibi i. mi to necerno dopustiti, /i se da bi Vol, totezi, ipak, mogli isamxui repr ..

dasnii vrh Srbiie pravi pro ema nama" Milosevicev reo
zi m pravio je na Kosovu,

Zato po novo pozivamo medunarcdn u zaiednicu da upuri medunarodne posmatrace u Sand~a k.

kvalitativno osrvarenie auroriornije I Onog rrenutka kada mi taj kvalitet postignemo, 10 ie vi~e od proglasene autonomije. Zasto? J er na, iresursi, nazalos r, nisu drzava Srbiia. ana se II slucsju Bosnjaka odnosi ne ..

ce:

o Bojite

Nova strategija
ji, jer je, prerna Zukorlicu, obnovom Narodnog vijeca
Sandzaka proteklog vikenda na Drugorn svebosnjackorn saboru vee napravljen "najznac:Jjoiji iskorak kojim gradani Sandzaka Rliee ie a novoi strategi-

~fi'l"'''reakciju ","a Srbije? Call i nevladine OTga1!jzacije
traie do se Vi»olmzdate".

skim neposl ..hom i protest,. ma ako se ne promijeni po-

Gradanski nepnsluh o Zaprijetili sle gradan·

Zatresao mrezu Barcelone nakon 24 sekunde
De s pocetka nove sezone nije tako neumoliiv kao SIO ie bio do sada, Motda su se U u takmici Lige prvaka proti V Milana igraci Peps Gvardiole (Guardiola) narnjeravali doda vari do besvi ics ti vee od samog poeerka, da ih vee u 24. sekondi kao mokrom earnpom po lieu ni ie sokirao pogodak Alehandra Para (Alexandre), Mladi brazilski napadac i jedna od udarnih igala Mil .•" Evropski prvak Barcelona sjurio se ka golu Viktora Val d eza (Victor Valdes) i poen tirao samo SIOie u takmica pocela, a ispostavilc se da je niegov gol peri naibrzi u hisroriji Lige prvaka Aleb.n dre Rodrigez Paro

nalbrZeg gala

UlasnlH pelOg

licnost dana Alehandre Pato

lirik .. beogradskog reiima

(Rodrigues) je roden 2. seprembra 1989. u Pato Branku, a

dobivaiu svoie najvise predstavn icko tiielo koie ce stiriti njihov interes u zemlii i incstransrvu". Slim u vezi, najavljuje zaokret 0 koncepciji nacionalne politike u San dza k u, S obzirom na [0 da se prvi put peruke ne salju Beograd" vee Bo'· njacima i medunarodnoi ja· vnosti. • Sandzak je iscrpio sve mogucnosli u pokusai im" da "pelirn a prema B eogr"do isnoduje promienu smnja. avo ie, zaisLa, hislorijski cin. On predstavlja novi kvalirer, odlucnosl i pre· d~l.vnicki k,pacitel bos· niackog naroda i gr.dana Sandzaka opeenilO. AutoDomija S.ndl'.aka cr· eb. b iri ostnreo a U uaso i sviiesri.i kapacitemm orgaoi· zir"nja. To nije neSto sto ce se' desiri lime ee neko pro j vol ieli Beograd da kaze' Evo varn autonomija. Mogu se ocekivui daljnji koraci kon~tiruj,"nj. organa Nar. odnog viieca,. Prije svega

njegov nadimak Patak uprsvo dolazi od irnena rcdncg grad. koji u priievodu znaci Bijeli Patak.Prije dolaska u Milan igrao je u brazilskom Imernacionalu. A. C.

Za eUrOPSHi pul HiH nedostaie POlniCHa uolia
Ambasador BiH pri EU Osmon Topl'agic ocij'nio je jucer da pol itiCk i ,astoj U BiH pravi debaJans u reo gional n i III 0 d nos! rn." ; d. nije dobro n.i za EU sto BiH IOliko !<asni u procesu evrops k ih in l"graci ja, drhva region. sarno BiH oije podniieJa aplikaciju za clanSlvo u EU, pods jetio ie on, iako je 2007. godine objavlieo plan cia BiH do kraja 2010. godine dobije kandidatski stams. • Jos nij.e kasno da bva· tamo ko llIk s dlia varna u regi j i, Sa da se gradi p ali· Iicka vol ja i stvar. iu u v je li da se ispuni to sto nam je definirano da bisrno do kr·

Ambasador Osman Toptagic za RFE

ad

,10

Sandiallleuaian za
SigUrnost regiOna

prijaleliski. Na.!i resu.rsi je· su i.!ldividualni i kolektivoi kapaci tet saud>!ackog COy· jeka. Zalo ce se oS[varenie .ulonomije desiti u loj for· mi. Kada se aurouornija de· s.i na mj nacin, bil ee i,eleva. nmo prih".t" Ii to ,ezim u Beograd u iii n e. N e smatramo vaz.im 'Sam !:in progla;;enj. au 10·

• B riselu i Vas; ngro u u felimo po j asn iII vdn OS! SandZaRa, lie sarno iz ngla prava Bos.njaka nego i iz ugla sl~bilnosti cijele regi· je .. S"nd~ak je s ITate~ k i bi" tna la~ka n a koj ~ se nasla· njaju Srbija, ema Gora,

BiR, Kosovo i Albanija. On se za to .lie mo~e posma· tra ti kao mala regi ja u ko~ ioj zi "e Boiln jaci. Vjerujem da ce svi fuklori cijeni Ii ad kvali tet i upornost i n" to!!'! osnovu gradi [; svoje stavo· ve.

- Sudefi prern" ,etoriei, a 1m osfera se z.1gri ia va. N a.· iprije su reakciie bile biage, pa iz dana u dan ~ve ostrije. Sada, eyo, imama ru. lukavu srnneg'iju gdje se guraiu f.· k to ri iz nev]a di nog sekwr. koji lr.a.:te reakciju d.dave i b .psenja. To je, ustvari, t",ti· "'dO je javoosti od reiima, gdi e ce on razmotriti neke bnua· Inc mjere. Mi ~rno svjes.ni s kim imamo posb i ni,m ne iskJiui'ujemo. A Ii, o.si eil jevi toli ko "U uzvilieni da ih ne do va dim 0 U pi(.nie bez obz.ir. na 10 :lni ce Beograd poduzeri. Dakako, imamo isku.stva, BiH,. Kosova i drugih mje. Sta gdje je Beograd birurski pokusavao rjdiav.(j sJi~ne probleme. Nije isklj uceno da ce reJ:i m po d uzeri m iere kllO svoievremeno na Koso,· VD. Jer, sve mjere koje sa·

prema

Boilljacima.

Koliko

vzbiljllo Jwjile kod lil prije· IIIjei Ita o"a moie d01lije· ri?
• To ce bili "as poslie· dnji porez ako sve nase por" uke ae urode plodom j ako i dalie Beograd bude tvrdogla v u diskri mina, iji prema Bos!1i"cima i Sandt •.ku op· ceo i to. Kako ca"te "Vijesl gradana Sandzaka,. grad· anski nepos] uh i p ,otesei sa· m Q ce po tvcdi Ii cia Beograd nema uLjecaia Os na-!e gra· dane, d. ovdie nemai u aU 10.. riler i cia gr'adani Sandbka o isu lojalni Beogradu. To maci da odluke Beograda nece v3ziti za gradaoe Sa· nd~aka. Narodno viiece Sa· Ddiaka s.da je iedini .Iegitiman organ koji predstavlja gradane Saadzaka svil:t na· eij. i vjera te ODO rnoze do· oiieti lakvu ad.luku.

aja godine mogJi podnijeri apli kaei iu za ~Iamrvo u EU - izjavio je Topcl\gic za Slobodnu Evropu

POSIIi

tl1alaC retD'lr "DlEiloog avilla"!
<{,1\·3/.h.,.

~1O~alll .:i_i,llllI'" ;rui1!ll"U'll1l pnhLu "OUIIi (illl4~ f<P<'1 t.tI' IIJ.I!iu.hlli<s I najm IC\."lJIA!ltJI hUI II

Dill . -, )1lC'VD"1IiI·nl· S.uiJ~,b SIr odbtuu 10I0Infi11i. rid..-o ill 111llllr IIlfatS;lllUHl .-j~llh l'rUu? Poiahll" nUll! N .... c..mail IlI1ft-.,.I<::

ci lit!;I(··rl'porll·r
b .. 11.11'IIJ it~ ~jI N.. b..,1 ""klnn. Ir: ~~ OlK..... poI.uII""<:".e ~ ... _ ......
undDIU

wbo~.bt'"

{(; ' trmo a,.,II".h 1'1'"01' bu. ~'mI-

ft~·B '!IIII~gJ

8ta drugi pisu

Dnevnl avaz, OBlvrtak, 15. sBplembarfrujan 2011 ,

mozai k
' ,

SUDBINE Najmladi pacijent u BiH kojem je ugraden pejsmejker

Biti: Ima IrojB djeGI!

lzraelac sokirao [ekare

na pregled doiaotrudan muiHarac
~NEWS
Izraelac (24) iesokirao liekare rekavsi im da je rrudan ida ielj da gs pregledaju, Musk","c je, naime, rodeo kao iena, all promijenio jc spot Pi 0 ie horrnonske table. re, pri ie Iii godine je uklonio grudi, al i, ie osra vio reprodukti vne organ e. U braku ie s muskareem i u bolnici je insistirao na LOme da mu se svi obracaju u muskom rodu, pacijent, T ru dni m uskarac j eistog d noea dobro seca. napred u je, Te-

red DZ naidom noua illia za ZiU'I
Uz 12-godisnju olevolcicu i njene roditelje kao i prije deset godina opet ce biti poocrn Muhamed Rikovic

. Svi su se sokirali. Izgledao je kao muskarac u svako m 0 mislu • rekao je iedan

dana pusten iz bclnice, a liekarisu PQIVrdiJi da trurmin porodaia ie za dva mieTomas Bid (Thomas Beatie, 36), PTV; m uilkara c kojj je zatrudnio, lani je rodio svoje trece dijete, Takoder se rod i0 kao zen".

Potraga u Detroitu

AleHSander Poblegao Iz POIiCIISHog aula

~',
~BC
-

Poli ci ja iz Detro; ta u iavnosr i" p usti la sni mak nadzorne kamere iz policii skog
autornobila na kejern se vidi kako uhapseni muskarac skida lisice i bidi iz zakliucanog policij skog au rornobila. Video je snirnlien u julu, na strain [em sjedistu polici-

Prije deset god ina Dzenaida Kadusic (12) iz povraIn;eka g naselja Do ro isl ica kod Maglaj. bila je u ;;i1:ibh. j av nosri, Kako i ne bi, b ila j e tada nairnladi paciient kojeg su operirali Ij ekari Klinickog centra Sarajevo i ugradili joj pejsmejker koji joi je spasio

u peru d ici Kadusi .., d esa vala se drama. N jeno srce irnanego

ndske firme "Vi tatron", koj a proizvodi pejsmejkere, RikoDzenaidu, a u Iiekars kom rimu koji ju j" operirao bio je i holandski inl!injer Heak van Roijen, U posljednjih deset godina Kadusici su s Rikovi6em u stalnom kontaktu . vidaiuse, cuiu telefonom.

10 ie daleko manic crkucaja je to no rrnalno ko d diece, Roditelii Dulsa i Semiz zbog istog oboljenia vee

"to

vic je osigurao pe jsmejker za

Raduje je svaki sus ret s njenim "pooeimom". Pred Dzeja, jer i pejsmeiker

naido m je ic~ jed na operaci-

rrajania, Pred rodireli ima nova strepnj a.
- Vracaju

ima Tok

Snimilk .nadzorne kemere
pelicijskog aurornobila, SLoboda ipak nije dugo IT·

ZiVOf.

su izgubili kcerku Naidu tri go dille prije Dzenaidinog rodenja. Doktorica Senka Mesibovic postavila je dija-

mi se slike od

jskog vozila, K vin si A leks."

nder (Quincy Alexander, 26) iz Detro ita, uhapsen zb og posiedovania heroina i napa" d. nozem na ie nu, sied io je u zakljucanom autornobilu,

Manji olkucaji
Pratio je i "Avaz" sve ono sro se rada desavalo s dievoicicom,

gnozu • hitno ie potrebno
ugraditi pejsmeiker, I pocela je po rraga za don a tori rna.

Nova slrepnja
Dzenaida je sada L2·go·
disnja djevojcica, ucenica osnovne skole, Z ivi zi votom

ajala. N akon trosa me pot jere, u kcju su bili ukljuceni i policiiski psi i helikopteri, On je u hvaeen, Polica jac koiem j e
Aleksander pobjegao prvo je

Od Dzenaidinog rcdenia

bio generalni direktor firme »Vi tarimal" izasrupnik hola-

Mu harned Ri kovic tada je

kao i sve niene vrsnjakinie.

pri] e deset godina • srrah, zebnia, ali uz Boziju porno'; opel ce b iti 'V" do bra " nada se maika Dulsa. Muhamed Rikovic, kako narn ie rekao, i na ovoi operaciii b ieee u z svoju ,.k.:erku" Dzenaidu i niene roditelje, N,BRADARIC

U jednom rrenutku usrima je s desne .ruke'.k; n Uo. lis; cc. U iduCih nekoJiko minuta us" pia je i pobjeCi kroz prowr

na pis men i ukor.

w" mu je nakn"dno ublaien"

suspendiran na Iri dana, a ks·

Mellu prOSlnOIMama
salo da jc rodena 9. 12. 1992., policaici su us koro otkrili da j e iskazn iea lalna i da je 0 na zap,"vo dijele koje su rraZil;. Njemacb policij a upala . N esmnak djevoj6re prija· ie 1I sauna klllb GeI7.enJ<ii-hevlien je prije sedam dana. Suo nu.lmali su doja"" da ie klub zaprnvo bordcl u kojcm se pro mnjorno da 'u je prisilili na pro OStirucijlLDobili ,mo informa" ostiruira i djevojCica koja iina 13 godina. Dievoike koje s.u za· eije kako su je zlasrnvljala dvo" jiea re su je kasnije potela po" rekl; u klubu pokw.,ale ,u;m dokumenre. MedII niima ie bi" dvodi ti mliSrerijama. Jednog sumnj ivea (19) smo ubapsili . la i Gilkan. (G\lJrun). rekli SU u poLieiji. lako joi ie u p"pirima pi.

Racija u bordelu u Njemackoj

I 13-godlinjaHlnla
mmJ
u

D va naes I godi na nakon lim je kardinal Vinko Puliic" nadbiskup vrhbosanski., i,z, dao dek re r pel Casni h sests" fa .,Drinskib mu~enica", ko· ie su za vj erU i dos tojans [Vo zeoe poloiile svoj e Zi VOle, bi I ee p rog laseno blazen ima. "Be:ilifikaeij" ce bi ti oddana u suboru, 24. septembra, \I 11 sari u dvornni ),.Huan A...D ton io Sarna ra n" u Sarajevu, kazano ie na juCer..snioi konferenciji za novinare kojoj ie prisuslvO' vao kardin.l Vinko Pulj;c, Podsjeiamo, sestre J til" I va· niSev:ic, Kri2iruI Bojanc, Am<>nij. Fabian iBemadeEll Banj" bilesuUlI'Oblieneu sallosffiIlu na

PUIJiCnaJaUiO beatilillaCiJu

Katolicka crkva odaje pocast za pet casnih sestara

PORTAl-

komentar

dana

P~lji(; gDvQriD i Q puW ~ SAD

1"01•. ' ~'. Nilit!

Palama, nakon Cega'u ib Cemi· ci odveli u kasamu u Glrnlrlu, dan.as OS •• Husein ce. Dfuzo", grlje su ih pokuSali ,ilOVll~, One su, da b isaeu.vale do· stoianstvo i vjeru, skotile S dIUgOg spra ta u smn, dok ie pera sestra Berhmana La· jdeniks ubiiena na pUIU do Gorazda. N iihova riiela baten a su u Drinu. 0 sim tog", Pulji': ,iegovor!n 0 ,YOm nedavnnm puru u SAD. Torno je;sl.vljena svem mi. sa koju je on predvodio na h," va Iskom jeziku Ie se, izmec:lu ostalog, susreo • brojnim lVa· niCnicima i bin u posjeti vrhbosanskom sve&niku Dubravku Turaliii. N. G.

ieliko KlJInSit kategoribw dtmantira , mafiia-licu: Dzuvo nikada niie {ratia
zaUlIkavanje is/rage!
. lza •.vega SlOscsad deSava sa Seilom J u· go"Turkovic i njezinim spletkama,.wji raj dotiful advokal Karkin. On iCllIi voda mafije il pO<Jl.dinejos odro ta, Pu.nase on nakr"o \I ra· to i oeka mu fmancijska policija proCeSLjabLiZu i daliu familiju ; D eka utvrde SUIje imao jJrije rata, a §w ima sad. Tim Se ljudima treba Stati vee jednol!! ukrai.
(Burek Bure/wviJ;)

U PeruaDima ellshumirani

....... procesu ekshulllilcije, koja je provedena Ul nadzor U ....... TlIZiIaSrva.BiR, na. podrucju Pervani, opeina Brarunac, prona(!eni su posmrtn i osmci Celiri Qsobe za koje so pre(pO' sllIvlia da su ZIwe ramog zloCina ubijene 1993. godine, i"vila je Onasa. Nakao pronalaska, skelemi o,mci transportirani su u pro,ekturu u Tuzl\l cadi daljnjeg viesmeenja te umruVllnja identilem ,:nava IalIIog zloeina p utero DNK analize.

Dosmrtnl ostacl cetlrl osobe

....... Pr"d,jedniirvo BiH trebalo bi danas razmatrali ....... informaciju 0 neslanku 11.530 kilograma eksplozi· V" TNT i od 7.000 do 8.000 lromblol'lskih mina prili· kom uIli!ilavallja viSkova naoruZania, mllnicije i mi· nsko·eksplozivnih sredslava, javila ic Sma. Prod clanovima Predsi"dnii\tva BiH I1aCl ':e s" i informacija 0 mediiskom istupu vojnog rnuf!iie.

PredsiednislUO BiHdanaS o nestanllu 11.530 IIg TIlT-a

· mu oz·--31·. k.
.

On""ni avaz, tetvrt,t. 15. ,.plemtlar/ruj,n 2U11.

7

Sta kazu poznati
Diter Cece

BASllNA Priie 467 godina rcden Hasan Kjafija Pruscak

sule
rcden jc jedan 0 d naiveci h boinjackib rnislilaca, naucnika i a Iirna, eu ven i Hasan
Kjafija Pruscak, Ova] veliki ucen jak u svoje vriieme vaZio j e za jednog od naipoznarijib naucni ka cijelog Osmanskog
can;

osn-ac __ a_-m S__ g glaS O

DuiniCMa MriZa
- Vidimo Iiu vaniskcg Cefe:llidim

pouecauatenziie·

oblake na nebu.i 10 na terneduga, duznieke krize koia po-

oblake riekni" za,tititi

vecava renzije na finansiiskim lrZisrima" Nadamo se da politicari, konacno, mogu pcslari neke signale povjerenia, neb za sve ave izazove. Re,1 uu bi ckonomiju trebalo od postoiecih urieca] a. (Predsj.d1lik "D";,,,,/or"« z" Slobodnu Evmp ..)

Andrej Bitov

Njegova su djela prevodena na arapski jezik i tretirana ravnopravno S dje.lima ucenjaka
1544. godine, nedaleko od Donjeg Vakufa u Pruscu

JeziM Ie
preduje

Prije 467 godina, davne

na)ueci lunall
svoj maternii

- Pisci preuvelicavaju

svoj znaca], Sebe

.I ~ ov. U oga no ~(Q nas razlikuje ad ZiVOlinia. Zato ulo- prsca ga pi sea koi i unapreduje jezik nije mala, Jezik je najveci iunak svih vremena, iezik,

smarraiu prorocima, [edina uloga pisca ie I da bude iskreu, a najveci zadatak da una- 81

J ezik

ie jedi-

(Ruski pisac za "f'el.rnje nooosti")

goskog fakultera u Zeniei Zuhdija Adilovid, koji je posebno proucavao Pruscakovu misao, kaZe da su njegova djela prevodena na arapski iezik i jednako rrerirana s dielima pisaca kojima je arapski jezik bio marernii, sto je U 10 vrijeme bi 10 vel iko pri znanje, . Nirnalo nije izosrajao iza trenda u naukarna koiirna se bavio, Niegovo
0

neizbr isi v 'rag. D eka n I slam skog peda-

tva, a za zi vora je ostavio

Majkl Fasbender

ClganSMI
vidati,

- Ka dsi gl u mac, tesko je imali pri va tn i ii vc t, gl u mack; p osao n udi ciganski nae in "i veta, take da voljen u osobu ne moze te n i posao poveca va se vas ego i onda mozete otici kvragu, a kad odete kvragu, pita te se .zaSIOI'll' vise ne vo le.
(Gluma_c zo. ~Naciona.l«)

naCin iiuota

S glarnurom

koii okruzu]e

glumacki

djelo

t ~ r::::7i S~a kazu u naro d u I.C:::::;,J
Hasa.n.Kjafija je livio i radio u Pruscu Koliko je poznaro, Hasan Kjafija rru,cak objavio ie 17 did. iz razlicitih naucnih oblasri i vjerskih disciplina, a preuku - rekao je Adilovie. dmetniegovogposebnog inte-

"Temelii

mudrosri

ureje

denju svijeta"

no vise [ezika, a drugo die10 .Sviettcsr istinske spoiz koieg sam radio magis Ifski rad, pokazuje da je imac
visok nivo upucenosti u naznaje
Q

prevedeno

remeljima

vjere",

resirania bili su politika.filologiia, pravo, teologiiia i logika Pod ig00 j e n ek 0 J j k 0
dzarnija, medresa, hana me-

kteba i vodovcda, Hasan Kafi urnro je 16J5. iIi 1616. godin e, a ukopan j e u b lizin i
svoje dzarniie u Pruscu. A.NII.

SaraJeuo domaCin mirounog susrela 2012.
Sarajevo je prvi Jerusalem u Evropi i drugi Jerusalem u svijetu, oorucio reis Gerie
II u

Reis Cerie i biskup Sudar zajedno u Njemackoj

. Svake godine ista prica, Epiderniolozi upozoravaiu na povecan brei zarazenih pacijenata bakterijom MRSA u bolnicama u FBiH. A zbog tog. 'to znamo i kakvi su higijenski uvjeti u nasi m bol nicarna, s trah je vel ik i. N ada jmo se sam 0 da ce nas zdrav Ije ,1uzi ti. (Ci'auljio" M. L.)

Ponouo ISla prlea

iii D33/2 B1· 393 redakctja@avaz.b.

Vremenska prognoza

15.9.2011.

prisusrvu vile hiljada vierskih, politickih i drugih mirovn ih ak ti vis ta zavrsen je trod nevn i M ed unato do i sus ret mira U Minhenll je bilo z'p"zeno prisusrvo mu,limanske delegaciie iz Egipla, Tunisa, Sirije, Maroka, Indonczije, Ir•ka, Libiie, Somalije i, naravno, BiH. Svakako najzanimljiviji dewlj zavrsne ceremonije bilo je poi"vljivanie reisu·l-uleme dr. Mustafe Ceriea i pomoeni k' vrh bosanskog o,dbi,kllpa biskllpa Pere Sudar., koji su najavili da ce Sarajevo bili. domaCin sliedeteg mirovnQg su sreta.

alnom trgu u Minhen

JUGer u vecernjirn

satirna na centr-

Obraeajuci se brojnom skupu ". trgu u Minhenu, reisu-l-ulerna je, izmedu OSI" log, rekao:
• Dolazimo iz Sarsjeva, grads ljuba-

vi. Sarajevo ie prvi Jerusalem u Evropi i d rugi Jerusalem u sv ijeru. N eki ,u hljeli da mcinjom i podjelom unis!e Sa· rajevo, ali u lOme nisu uspjeli. Dodite u Sarajevo da Se uvjeri te da je 2012 . poce lak novoga ,vi jeta" Zali.m ie biskup Sud"r procitao kra tk u powk u na ital ijanskom iezik U,. a and. 'u llglas reisu-I-ulem, Gerit ; bisk up S uclar kazal i, "IduCe godine u Sa" rajevu~,.s{O su pri,umi pozdravili gromoglasnim aplauzom.

VRlJEME DA~AS

8ANiJA UlKA

Sedmom kO!lgresu ba" Ikanskog udruZe!lja plasl;cno-rekO!)Slmkli vn ih i eSletskih himrg" "Bapeas 201l~ i lSAPS-a,. odtfanom iucer II S,raievu, prisustvoval i SU ern inen lD i svietski strui'nj"ci iz 1.7dd,v, Evrope. . Na konferenci ji za novinare upri]ieenoj po~odom toga dr. Reuf Karabeg kazao ie da jc ponos' ~ SlOje usp io dovesti n. Kongres u Sarai.,.

I 'olacliDosuMCiJe' u bh. DriJesloniCi
vo velika svjetska imena pIa. sriene Iiirurgii e. - l'oznati pJ'sLieni hiTurg iz Francu·ske Iv Zerord Iluz (Yves Gerard Illouz), ,~omc liposukcije'~ vise od 30 godina,. doho ie da svo· je iskuSlVO i znanje prencse na nas ..On je prvi masno l.ki va koie je izvadio pono· vo ubrizg'o u dielo gdje je bila potrebna neh korekci· ja - rckao ie dr. Reuf Kar.beg. A. N".

Kongres plasticnih i estetsklh hirurga "Bapras 2011"

D,oas u jutarnjim satima oeek uje se vise oblacnosti u siever· !lim podruciima, a na sieveroza pad u zem lje mol:e pasti i malo kik To· kom dana na iugu. suni!:allo, u oSlalim podmcjim" malo do umjereno oblacno. RaZV()· iem 0 b lac!)os,i posl iie podn e se U zapadnim, cemr.lnim i is to~n im po dru ~jim a ocekuju lok.lni pljuskovi. CETVRTAK PETAl(
1~"';M11. .AJTARNJEmB'EItA* ~1tMi'GI.IITmE

TUZLA 32
ZENIGA'"

27

..

S..... AJEVO
26.1..

33

GOfilUbE
26

SUBOTA

...

11l.!!I.2til.L .lITAAN.{'I"EW9I!llllll.

OOl2'C 00ln

od 1D'G dO 21't

n.g\~lI. .lIJ,l,F[QTlUPQIII11JIiE-

IX!!I'C <Io2O'C
ttlEWE1bPEfL',11fIE

1JIIBi1tEi'EW'iAJjrutE

00. 23'Cilo 35'C

od 25'C do 34'C

cd 26'C do 33'C

610METEOROL05KA PROGNOZA -------Biome\eorotoska progoolO j~ povotjna i vecini poputacij~ Ilil ce bO[jeg,ra· spololenja. Tegobe "od hronlCnih bolesnika i mele{lrupatae se umanjl· c ti. u centralnim dijelovima 18mlje postoljm{lD"cno't kralkotrainOiJpljuskll. slo Ili moglo ;lHlloiariti"godaj. ali i diel",ati po,ilivnQ. , oD,imm na Wda te dQ<Jalno QSl'jelrtL Gra~ Sarajevo -----"",'kB.2.I

15 9 2011
I"""k 19.5~

Poiari aktivni u reionu Padena i Hodzica
Po~ar koj i se po novo jonu Bukovice prosirio se prema B ogoi evic SeJu, a 00 p oZaris ta su iza! li pri pado ici varrogasne iedinice Trebinje i sumari, a ponevo su djelovali i helikopteri DSBiH_ Vatra je zahvatila nekoliko hektara niskog rasrinja, a vatrogasci i pripadniaktivirao na Zupcirna u re-

BileeHa sela i dalle ugrozana
se kontroli
pacnorn u selu Kapavica,

U Hercegovini vatra guta sumu

8

15. s,ptemb~rlrujan 2011_ ...

Dn,""; avaz, cellrrtak.

tern e
. .

u nepristu-

ja prema Krsracama, gdie gori m iclovi!a suma - rekao je Radomir Radrnilovic, komandir bileckih va trogasaca, Na fer; toriju opcine Lj u" binje i dali e ie akti van pow
Neste bo-

dijelu od Podgor-

lja sttua<:ij. j. u predjelu sela Zrvanj i prema planin:

U BrCllom 69 pozara
Od pOCetka avgusta do sredine septembra u Breko Distrikru registrirano j e 69 pW,ara, cd (;ega fuk 10 proreklog vikenda, Pozari su naj~eS<:e izbijali na otvorenom prostoru, a uzrok [e nepjZnja gradana prilikom paljenja korova idrugog suhog rastinja, [avlja Fen a. S ju~erasnje sjeduice; Delegati vpllliivall VSTVzs ne/1ism~lwsl

PARLAMENT BiH Burna rasprava u Domu naroda PSBiH

-SrbII

ci cz na pravil i s u prokop od oko 2(j0 kvadrami h metara da se vatra ne siri dali e prerna selima, Na teritoriju opcine B;Ieea, nakcn .10 SU poZari prethodnog don" stavljeni pod kontrolu, opel su aktivni u reionu sela Padeni ; Hodzici, - J edan krak pozara oteo

Radimlji, Na reritoriju Bukovog Potoka i dalje gori, ali je reren neprisrupacan i nemoguce ie galen ie, T okom jucerasnjeg dana U Hercegovini [e izb io ios iedan pofar _Ri] e<' je 0 reri [0. ri j U opcine Gacko, gdje na porezu Faj nice i Gradine goori oko <:eori hektara bjelogoricne sume. P. M.

Osigurati da pravosudem ne upravljaju zlocincl lz politikei izvana, kazao Govic
Del ega ti Dorna narc da Pari "men rarne skupstirie (PS) BiIi na jucerasnjoj siednici nisu prihva til i Izvjdta j Visokog' sudskog i ruli1il.tkog vijeca (VSTV) BiIi za 2010. godinu, Ova tacka dnev nog reda izazvala je ies(oku diskusiju, Pro tiv izvie!:taja glasali su svi del ega ti iz reda hrva tskcg i
s rps kog narc d a,

all
izla-

I •
po-

I

-

Odgodenaraspraua
kona a popisu S tanovnisrva BiH. Delegati su usvojili Izvjesta] 0 f.du i posl 0 vaniu BHRT -a, a jednim ad zakl] uCaka definirano je da [esta] nazvala rendencioznim, a iedan clio i nepisrnen im, sto je, kako j e kazaIa, 0 dr az ci iele instil u ci ie VSTV-a_ Ona ie iznijela zamjerke na slue.j izbora troje sudija U stavnog suda FBiH, kaje je upmvo K.ris\O pred]ozil. dok je bila pre" dsjednica FBiH. Predsje· dnik Kluba Srh. St.sa K osarac bzao je da dio iavnos Ii u S i.H dozivljava VSTV kao poltrona i marianeru diiela me"uuaradne zajed.nict'.
Borjana Kristo, koja je izvizosta v I jen j e Priiedlog

0 POPiSU

S jucerasnje

sjedniee
za-

clanavi Upravnog odbora BHRT-a kojirna je istekao man dar Ire b. j u nas taviti rad U pU.IIOm kapacitetu do irnenovanja - novih clanava, na j kasni j e do 3 L
decembra,

Mehmed Bradaric, koji je kazao da su se u sumarna pocele krasri ..elk i siS.rke" te da ie dobra sto ncovjek s
onakvim kabadahijskim

nasan] em, kao .to j e Barasin, ne radi vise u pravosudu".

Upravlj.aju zlocinci
Diskusiju ie zavrsio DraganCovic, zamjenik predsjeda vajuceg, koji je kazao

Haski sud uputio ci ispitaju, javila je je jucer poziv nevaFeIla. lskoj vladi da u roku Karadiic, op tuZe!l od 14 d an a odgo"or j za genodd u BiH, zat",_j;io je cia mu Se u je Ii sprem n. oslo·bodili bi v,eg "ef~ akviru priprerne adbr· we omoguei r8ZJ;ovor HiS·a M.irosl"va Tudmana cuvanja drZas Tuc1manom~ smatrvne taj lie S 0 bzi rom ajuCi da je on kao Sef n a z al)l jev b ivs eg Tulfmau: Biv$i HIS-" mao za iSPOlllvode bosan. k ih Srb. §et HIS-a ke, OOnosno krijumi"ar· Radovana Karad~ica enje orCllja BoSnjacima cia ga njegovi prov!li s.vjemirokorn rata u BiR.

deste IISpremnl osloboditi TUdlDana od cuuanla talDe?

Haski tribunal dao rok Hrvatskoj

Prislus.kivanje sudija
lake je u uvodnom

Nastavio ie niegov kolega Krstan Simic, koji je ka-

da BiH nije pravaa drzava re
da bh, pravosude nije neovisno, 011 je naveo iedan slueaj dsjedni k drzave, U prkos rom e sto su doh-

ganiu predsjcdnik VSTV·a Milorad Novkovjc pojasnio da je nadlezaosr ave instirueiie da bira sudije i ruzioce, delega ti iz reda hrvarskog i srpskog narad. iskaristili su ovaj izvjeSluj kako bi osuli tdke rijeCi 0 pravosudu BiH, kojim, ka· ko su bzali, upravljaju Hranci iii pojedine politicke slrankc_ Diskusiju je otvorila predsiednica Kluba Hrva!'

zao da u BiH jos irna poliuckih sudenja, a kao primjer naveo je Mladena IvaIIiea i aferu nSrpske sum e",
u kojo] je 12 od H aktera

u koiern ie ucestvovao prezi objavljeni u medijima, ruz,1 as tva je, h ko j e hza 0, OdU5talO od ,eSt od s.dam op tuten; h_ Cov if je zb og toga p orue; 0 da ni preds jednik ddave ne maze imali p.riv; leg; j. Ie da j e "-'Idatak VSTV-a i eiide BiH da osi" gurnjl.l da bh.pravosudem n.e upravljaju zloci!lci iz politike iti izvan., F. KARALIC

0,10 badeno. 0 n je upozorio da je j e da.n Wan i IUlll ac Cak rr~zio prisl uskivan je sudiia US!avnog suda .zbag {Qga SIC SU don ijeJi odluke koje pisu odgovamle srra" ncima, koji s u se fel j eli dakopati ove finne. o dgovorio im je delega t iz reda bosn jackog lIaroda

Realizacija od!uke UIO
Upra va za indlrekmo oporezi v.anie BiH poeel a jei uter S provode!ljem odluka 0 privremenim porn vmllli ima rnspodjele prihoda od indirek mih poreza kaje je usvoj io Upmvni odbor 010, javila je Fena. Poravnania ce biri izvrSen" tako da ce se svakog radnog dana od iznosa S.redsta va s jedi os tvenog racuna koja pripaciaju Federncii i BiH odvojiti 604,213,00 KM i upJau(i u korisl R"publike Srpske.

BUZU34 mUiona HM UDlaceno HS

Poravnanja re bili prove· dena u ,I jedeCih 56 "" d.nih dan", wkljuCllosa ,0. novernb rOm 20 II. godi!le, bda ce RepubJic; SI'pskoj bili pre bacen uk upan izn os 0 d 33,835.934,26 KM, koliko je i predvideno usvoienim odlukam. 0 privrernenim pornvualljiroa z:a 2008. god.i· n u, 2009, godi!l u, pe rio d ja· nUa! - juni 2010_ godioe i pe· riod januar - JUDi 2011. godine, podsje6aju iz UID· BiH.

Visokirn zvaniCnicirna Evropske unije oije proble· maricno isticanje enri[~(skih

MeMga . EUima SUOI) protoMol
Iikom sast" nka sa sp ecijaInim pred.slavnikom EU Pe[eram Sarensenarn premiier RS Aleksandar D:!ornbic odb io uo6 fOlOgrafiranj. pomj eriri zaSUlVl.I manjeg en titeta sa slOla. - Evropskoj uniji uapre nile problemati¢no istic\loje en ti lelskih zastava, ukljucujuci i zaSl3VU RS u odgov"rajuCim p.rilikoma. No, bd" 'u u pitanju sasta" nc-;visokog Ili voa" mi preferirnmo, u skI adu. prato kalorn, adredeni mCin i,timnja zastave EU. S ovim SU "naprijed upoznari i nasi sago· vorn ici na sas can c irna odf'h_uim u Banjaj Luci. Na kraj u, poSli""nje prorokola je pimnje,," dom.cim - obja· sllio je Mekgafi_ Zasto dornac;n, u ovom slucaju premijer RS, nije ispOSlOvao proookol EU pril,kom prve zvaniene poije" Ie ,speei i.1nog preds m vn ika

Dzombic iznervirao Sorensena

las t8 va, alj n a sa_sl~D cim_3

vi&okog nivaa poslOji unapr· ;jed u [vrdell prolOkol koji podr3zurnije;'a odreden nai:i!l is tiean ja zasta ve E U. Ovo jejucer za "Dnevni avai" kazao portparol Dele· gacije EU i EUSR·a u BiH Endi Mekgafi (Andy McGu. ffie) kOrneDlirajuCi diplo· matski skall da! kada je prj·

uismo
B.S.

teme

Dmwni avez, OBtvrtlk, 15, ~Bp!1;mbarlrtJian 2011.

9
0

Ukratko

SKANDAL Brisel razmatra odluku

nai Duaei e s S)edim !
Stefan Filece u narednim danima donijeti odluku, kazao nam [e Endi Mekgafi
padnog Balkana, rekao ie jurer ,,Avazu" Endi Mekga· fi (Andy McGuffie), pertparo I specijalnog predstavnika EU u BiB Pitera Sorensena (Peter). Brise!: PrcusmJeravanje sredslava

IPA fondovima

Halilavi{;; Reinlegracija povralnika

Sporazumi

Evropski kornesar za prosirenje Siefan File (Fuele) razmatra preusmjeravanje novca iz IPA fondova (96 miliona eura), koji su DUmiienieni samo za BiH u 2011. gcdini, u fond koji ce moo koristiti viiie drzava za-

II>- Minisra:r za lj udska rnva i iZbj.oog:Lice Bi.H SaI Balli ov ie i ambasador ~ vicarske u BiH And",

DsMuro drZaUni tranzRni centar

ee danas u Sara] evu spor-

Saler (Schall er) porpisat

Siaba elillasnost
Dodatni problem pre<baav I a slaba efika snost i bh. vlasri u provcdenju
[PAp rograrna po mo 6.

azum 0 realizaciii proi ekra "Usposlava funkcional nog i odrli vag sistema
implernentacije sporazurna 0 readrnisiji", javila ie Fena, Strategijorn BiH za

rein regracij u povramika na osnovu sporazurna 0 readmisii i predvideno ie osni van je dd.vnog Iranzi tnog centra.

Iako su do sada potpisali nekoli ko sporazuma
o u po treb i novca ko j idaje Brisel, bh, insriruciie mo nekoliko

Svecanasti

su iskoristile mali dio, saprocenara

uku pne s urne ko ja iznosi n ekol iko S!O rina milio03

OdbUenica Ulade FBiH
................................... Prvobitno ie u BiH treba10 sti~i 96 miliona eura, ali za neke projekte nije b ilo saglasnosti iz RS. Viieee minisrara porom jepostiglo dogovor ciesetina milio na eura, - Komesar ce moran edluciti u predstoiecim danirna hoce Ii 96 rniliona ellra IP A pomoci, namijenjeD ih B iR, b iti rezerv irano prij e kraj a godine i ulozeno u zaiednicke programe regiona zapadaog Balkana kazao n am je M ekgafi ..
o proiektima vrijednirn 88

eu.ra..

miliona eura, ali ie Vlada FBiH eve sedrnice odbila tai prijedlog i proceduru vratila na poeerak. upoznata da [e Vij""" ministara postiglo dogovor u vezi s reduciranim paketom pro] ekata planiranih za finansiranie iz IPA 20 I L Medurim, Komisija [e, takoder, dobila inforrnacije cia, uprkos znaeajnim naporima ulozenirn tokom proteklih mjeseci, jos nije postignut sporazum medu svim kljucnirn akterima, sto bi moglo dovesti u pitanie potpisivanje ovog finansijskcg ugovora s Komisijorn kao j provodenje
proi ekata - rekao je Mekga-

II>- Focdaciiaza obrazoi sport HIsk:!'3znanja" planira u saradnji s Minlstarstvorn van jske rrgovin e i ekoaomskih odnosa BiR, Ozonskom iedinicom BiR i Organizacijam za industrijski razvoi U jedin [enih naroda (UNIDO)obiljei.iti 16. september ,.Medunarodni dan zastire ozonskog omotac a, iavila ie Fena. Tim povodom sum, ce biti oddan a sveeanost u prostorijama Opcine Novi Grad Sarajevo,
vanje, nauku, kulruru

Dan OZOnSMOg omotaca

Kljucni akteri
On dodaje da EK zali sto ie BiH [edina zernlja u regionu koja nije u mogucnosti finalizirati nacionalni IPA program. - Evropska komisija je

Brcko

p·aUcsmUenjen.
II>- N. jueerasnjoj vanrednoi sjednici Skupstine u B rekom zasvega d vadesetak rninuta duznosti gradonacelnika razrii den je Dragan Paiic, a na niegovo miesto izabran njegov kolega i~SNSD·aMiro· slav G.vric. On je bio [edini kandidar i dobioje dok ie protiv bile osam SD P -ovaca Prvi pu I siednicu je iz publike pratio i supervizor za BItko Roderik Mur (Roderick Mfro ore). E.R.
podrsku 22 poslanika,

iZabran GaUric

fi.

G.fttRR1C

iH 0 DrOdaJe dobiua 15· OSlO
Prava vri.jednost stana bit

U Saralevu ce se riJesiti sudbina stana na Menhetnu

ce poznata 20. septembra

Vrijednost stana na Menhetnu, koji je predmet interesiranja regionalnih medija, za sada su sarno spe.kulacije, potvrdeno ie »D:p-evnom 3vazU(~ iz_MVPBiH. Agencije za procjenu nekretnina jos ni.su uIVrdjIe vri jednosr sraua, a prema informacijama americkog »New York Posw",. on vri-

dolan. Ocekuje se da ce prava vrii ednos I Slana b iti poznaLa 20,. septernbra, kada ce u Saraj evu bi ti 0 drzan 16. Sa" s lanak preds ta vnika zema" Ija nasliednica diplomalSko· konzul arne imov ine b ivii e ddave. - lnformaci j e 0 p rocjc· ni 'Slana iznesene proce-

jedi 20 miliona

Od nillolsona tri millona dolara za BIH
A.ko se jspos!lI vi tac!lim cia ce slavni holivudski glumac Diek Nikolson (Jac:;k Nicholson) kupiti stan na Menhernu, Za koji j ~ !!~vodn 0 lain IC.rs iran, i pl.lit; ga 20 milion. dolara, BiH bi od njegove prodaie u tom slueaju pripala IT; m ilion a. Ageucije jas nisu ulvrdile vrijedufJsl slana na MenhBlnu kLih dana u brajim medijiMi smo na pros]om sastarna c;s\a su spekulaciia. nkll 11 Beogradu dogovor-

njegovu prndaju. Odredene su kuce za procjenu uekretnina koje ios ra de n a analizi slana na MenhelIlu Ie bivSe ambasade J ugosl.avije u Bonu, Izvjdmje 0 vrijednosti ioil nismo dobili, a ocekuiemo da ce do sas lanka u Sarai evu biti pozna to koliko VIiiedc oba objekla - kazao je A eli Had~ikapetano v it, sekrelar MVPBiH i ovlasteni pregovarac iz BiB 7~ po" djelu diplomatsko-konzlIlame imovine. Prema naiav3ma, BiH ce od prodaje slana u Njujorkll, kao i od os!ale podijeljene imovine, dobiti 15 POSIO vriied.nosti,!lto ie definirano na ranijirn sasranci" rna, A.Mu.
iii

Statistika

D FBiH2.195

braMoUa

prirodni prirailraj iznosio 344, podaci su koje je obj.vio Feder.lni zavod za slHtistiku. U istom miesecu sklopljeno ie 2.195 brakova i ob.· vljeno 68 razvodl. N e· ga rivan prirodni p rirastaj' u julu je zabiI iden u cetlri kan ton a Federacije BiH.

.11>- U juJu ie u Feder!!c;ji BiH rodeno 1.855 diece, a umrlo. je 1.511 .m110 vnila, • ro zna,,; da j e

Klub poznatih

Branislav Berjan

DoniNO bih Organa. ali zauiSi homa
Ucni profil bivseg igraca Zelje
Ime i prezime: Branislav Berjan, Datum i mjesto rodenja: 26. maj 1954., Sarajevo. Koji je Vai naiveci porok: N ekadakladionica, Biste Ii donirali organe: Zavisi korne . .Sta pomislite kada Yam crna mach prijede preko puta: Sarno da mi se kak vo zlo ne des i. Sta svaka dama mora imati u rasn], a muskarae u noveaniku: Dama srninku, muskarac - novac, Ima Ii istine uizreci "Ko pi eva, zlo ne mi sli": Ima, Da [e sutra srnak svijeta, sta biste danas uradiIi: N ism, cekao da se dogodL J e li bolje danas biti lijep ili pametan: Teske ie o bojesas ta vi ti. Politika je za Vas: Za meneieonastrana, J este Ii ikada izdali prijatelja: Rijetko, najbolje prijatelje sigurno nika-

10

Dnevni al'3Z, tetv~ak, 15. '''pl.mbar/ruian 2011.

t erne
-

ZENICA Momci u plavom nisu poslusali premijera

lzlazit ce sarno nahitne intervenciie • Ne tra:'i:irnonista mimo zakona, kaze Mioc
U svih 12 0 pciaa Zen ieko-do bois kog kan ton. danas u deset sa ti pocinie strnik uposlenika Karnonalneg MUP-a. Kako je iucer kazao E lvedi n MiaI', predsjedn ik S indi kala pol ici je ZDK,ilrrajk je odmrznut nakon sto SII "Vlada i S k upstin a imale Iq mjeseci i nisu usvojHe zakon, a onda pe I. i po mieseci nakon od l.jula", sporazuma do-

stem

Berisn: Nema razloga za berts ulia) i Ri cardorn Gi.rorn(Richard Gere), Vas hob;: Plivanje, renj s, in [ern er ... Sportista koji Vas inspirira: N ovak£lokov-ic. Sjecate li se prvog poIiupca: Da, ali se 0 niemu lJ.egovori ... Staje Vasnajveci strah: Da ne napravirn kakvu glupcst. Najdrafa piesma: "Ti si mi u krvi" Zdravka Coliea. Kadaste posliednji put bili na izlozbi iIi u powristu: Prosle sedm ice n a izlozbi priiatelja. Citat koji parntite: Samojednom se ljubi.

J e Ii

da,

a

vi.'e ad onega S[O je usvoieno, po zakonima koje su oni usvoiili, Postoi e Zakon 0 radu, kolekrivni ugovor, posroji Zakon 0
ni rnarku policiiskim sluzbenicima,

110 n e, rrazimo

- Oni ramo spominiu mi0 baveze,

a

rni

Qe

ranje 'tcajka za sedam dana, ali ga pol icai ei n isu posl u.~ali. - Novac po treban za prim ien u predizborn ih zakona koi] su usvajani protekle dvije decenije nernamo

a kamoli

povisenu

- smatra

PlevliakPclicajci ce !ltrajk za sada provodi ti U staaicarna, izlaziti same Ill! minimum najhitniiih
intervencija ielje, a nisu narn placene, Neb poslaniei koi i primaju dobre

niti cemo imati za narednih Iektivnom ugovoru res ki h vi,,"odSO miliona KM i akriviranie novih zah tieva dovest ce do kclapsa, pa niko
nece imati ni redovnu placu, deset godinaIrnamo objekrivan problem Imbi po ko-

- .Mi radimo subote i ned-

Vasa slava gorkog Ili slatkog okusa: Slarka bi bilada sam odigrao finale Kupa UEFA-e. Otkrijte nam jednu tajnu: Tajne se ne otkrivajJ.lCega se najvise sramiteo Nernarn razlcga za

dame probile po rpisani rok

Mi samo rrazimo da budemo izjednaceni S ostal irna, n ij e is tina da trazimo vise od drugih - kalaojeMioC. Premijer ZDK Fikrer Plevljak zatrazio je prolongi-

pausale zasucu rukavc j zakon donesu do subote, nedjelje, mi cemo u ponedieliak onda na posao -poruClije Mioi". _ A.DZONUC

sram, Najljepsazena!muskarae ie: Majakna .. Kada [e brak dobar brake Kada sve funkci 0niik Je li jutro pametnije od veeeri: Naravno, uvijek prespavam p a donosim vazne cdluke, Neostvarena zelja: Finale Kupa UEFA-e. Omiljeni film: "Lijepa zena" sa Dzulijom Ro-

Sarno uRai eisenbanci DOignula 163 Hredila
Nastavljama objavljivanje spiska ostecenih u jednoj ad najvecih prevara u BiH
Kadric), Nail Smajic(Wd Alie, Zahid Dervic i Dzenan Limo), Mersudin Karavelic (Adem Kadic,Nermina Kane i Abdulah Dakavac), Muh.m.cd J usi.:: (Senad Feizagic, $abah udi n Cebajic i Enes Bajro-vic),Ismit CahamvdiC (Abm.ed Tabak j Ame! Fazlit), Esad Alie (Mirha Same i Abdulah Dfukovac)_ Tusu i Fuad Velie (Somij. Novokmer, Arnel Fazlit i Mahir MuSinbegovie), Saban Hasanovic(Seniia N ovokmet, Arne! Fazli(' i M.mr Mullinbegovie), Senada Hawn umrJa osoba. (liranri Musmfa Dedic, Ekrem Omanovie i DZernaJ Bajne), Nihad Fe,haIOvic (NedZib Mehm.edovic i Salem Vehab), Seflad A Iijagit (N ermina Karie, Zla tall Becar i Ebem Omanovic), Salko Omerhegovic (Zijad Mubamcda_gic, Sabib Cutuca, Nediad Lusij. i Dzemail Nukic), Lejla Fani': (Adem Kadic, Mirsad Nukic i Nedlad MuSinhegovic), Halid Halilovic (Behai ia Zeherovie, Senad Krpa i Mi '0 Smolian), Muhamed Blaievie (Almir Muslie), Midhal Uzunovic (Adem Kadic i Samit 0 malJovi c),Alen Hodiic
Sudenje u slucaju "Musinbegovic i drugi" u KaDW-

"Avaz" otkriva

Ko su korisnici kredita u aferi "Musinbegovic" (II)

_. ----'_",jIiII!!!II

Omiljena modna macka:"Adidas~. Osoba koia Vas iivcira: Nemaniko.

Dneuni auaz
061-142-015
KONOBAR DlREKTORP roCi roh d. je Dl:emaludin Peljoo direktor "Hidrogmdnie Zna6, biv5i konobar u Opt; ni S rori Gradodlutuje 0 sud bini hi]jada ljudi. Sve ie moguce u ovoj: 1iiepni, n.paeeno i Bosni. SUD I KARKIN·-Pa, Casui 'sude, ako je samo pala isIine od onoga 5to se pise i dokum~muje 0 nawvi.dvokaw
D _

I

KarkiDn,ond3 neb [i je na ~ast ,.VadosadasDja praks. i nepr.istrasnos! sudenta!, . PAZARICANl USTRAHUU Pazaricu vee od.vno neposto j i dehITni policajac! Ovo malo i.nebd davno mimo mjest.sce, sada i:i vi II 8[[llhu od bro jnib kriminalnih c"cinji! PI ia~kaj u se kuee, vik.e:ndi ce, pr-odavnice, a II nedjelju i omz.na pljacka

na bemi nskoj pumpi,] to su dosli pjeS ice?! MUJICA U AKCUI- Slore "Hidrogmdnje". Kren uli su pljacku. Mujica M'ali .Salje nam dicekwm. RASTROSNI TIHIe • Vjerovali iIi lie, Snleimall Tihic za rnjesec po (ro,i za mobilni [ele[on 48 penzija od 310 KM. Koliko Ii sarno lma TihiC? Au, bla,na nam majkat
u zav"rs.nu

nalnom sudu u Zenici razorhi tee, kada poc De .1jedeee s~dmi ce, naCi n na koj i su olako dodjdjjva.ni kred.i[; osobarna Ciji je zadatak bio sarno da porpisu dokumente, a ne kada su kred iri Zl)vdavani ibez toga. BivSi ptedsjedllik Medllisa lZ Vi,ako i rukovodilac]Xl,Iovnice "CenlrotnIDsa u Visokom Ejub MuSinbegovic previllo ie "iM= 274 korisnioct ka I;e viSe od Sesl .totina zi.ranata, uz pomoc koj ih je kod sedam komercijalnih banaka UZfO kredite u izn osu od skoro petmiJiona KM.
H

(Haris Kadric), Senahid Hadzic (Hajrija Dugalic i Zi-

jad Had1ie) i Hasan Valjevac (Vah ida Dakovac, Zu I fer Oh,an iBehaijaZeherovic).

Duga lisla
Kredi [nO su zad uze.n i i SelvediD Besie (ziranti Sa· mra Buza i Farnk Muslic), Z umra Selimovi c (Lc jla Hondiic i Mustafa SpiJie), Emir Sma.ilbeg"ovie (Orner Mehmedagic i Sedina Hubanie), MeJiha Krpo (Medin" Musiobegovic i Tifiia Mtlrntovic), M.hi, MuSil!· begovic (Nermina Puseulovic, Mimes Puse"lie i Midhat Uzunovic),Almina SaIihovic (Dervis Ha]ilovic, Fat. K'Jlo i Anes BreSeie), Zahid Dervic (Ahmed Musinbegovic), Mimes. Brotli ia (J asm in Rizvic), Nasir Buhil' (Adem K.dic), Almir Musli,: (Zakira Krpo i Mu r.d if Osman b egov it'), SeEm Jusi,; (Fehmdin Derviilevic, Ekrem Fi~ek i Hamz" Dedic), Fu"d Velil'(5enija Novokrnet i Amel Fazlie). N 08 ioei kredi la su.iTai ib Aidin (;:iranti Muhamed Loncar, DaniieJa Kared~glija i Mufid Dervisevic), Dakumen/ Iz is/rage Alen Zallirovic (I)>:evad Alijagi C, S. bah udin Cella jie i Musrafa Smaiic), Farim. Raco (Nedim M~inov'ic i Hacis Herceglija), Nedzib Mchmedovic (Scdina Hubon jie, Me rsud 1n K.'fa velie i Es.d Alit), Nehrlldin Mihaljevic (Zahid D(:rvic, Zulfec Obean i V.hida Dakovac), Emin Bekric(Lo:jla K on dzic Bakovi c i Edhem Alit), Halida Sabanovi,; (Mimes ProvaLic, Ism ie Cabara vaie i N ediad Balla),Zahid Dervic(HaHrn KUl!ic, Husejl! Jusic i Dzenana Dakavae), Dl:afer K'Jlo (Medina Musinbegovic i Almilla SaJihovi c), Fata K 'Jl 0 (I)erv is Hal ilov ie), SaIern Veh ab (Senah id Hadz.ic), En vera Rizvo (Armill Solak i Faruk M usli:;).__ , A.DZONLIC

Sedam banaka
"D nev ni avaz" naredn ih ee dana objavljivati spisak prevarenih koji su uzel.i kred ite u Raiffe isen banci Sar'jevo - fili ial. Viso ko. Po dignula su 163 kredila (3.220 ..000 KM), a Dije v'faeeno 2.461.044,97 KM. Nosioci kredirn po 20.000 KM bili su Kernal B.kovic (zirami NedZli.d Lu.ij., Fu.d Diafic i Amel Fazlic), Elmera Befuovic (Murisa Krivok"pa i Mirnlem

I

teme

Dnevni avaz, celvrtlk,

15.seplembarlr!Jjan 2011_

11
iu duznosti

F FF FF FE EE

Vlada FBiH: Rokod dcsel dana

DJeCaZele iCI na uJerOnaUHU

Ministar Emir Suljagic za "Avaz"

sam uradio kako bih ispoiltovao Jjudo koj i neee da njiho-

va dieca idu na te easove - rekao je Suljagic, Premo niegovim rije~ima,

Postoji oko 155 osoba kole su zarnrzle beneficirane penzije, ali joS se ne zna koli.koih je u pnvatno], kollko u driavnoj sluzbi
Premo nezvanicnim inforrnacijarna, uskoro hi otkaze drzavnih OJ1liIl1euprave da poduzmu

moglo dobiti mozda i vise od sluzbenika i narn j estenika u insti ru ci j ama FB iH koi j su zasnovali radni odnosnakon ostvarivania prava na starosn u penzii u po d povoIjnijirn uvjerima, Ta brojka proizlazi iz tr100 zaposlenika,

zakon ske mjere ria razriesavaoj u duznosri, odnosno prestan ku radnog odnosa svih

sve

i Zavcd PIO/MIO,imaju rok ad deset dan. da dosra ve spisak zaposlenika na koje se odnosi zakljucak, a nakon SlO

rrp a ro 1 Za voda
grube procjene

PI 01 MIO,
govore da u

Bez straha ZaiSDlatu Denzila
K vesi cO po jasnio i da je ovo povecanie rashcda za PIO nece prouzrokovari veee pro b Ierne u isplat i penai j a, S 0 bzirorn na to da se zaposlenika koji SU svoie beneficirane penziie stavili u status mirovanja radi ponovnog zasnivani a radnog odncsa, Svi ovi organi, ukljucujuCi korisnika Kojima ee, nakon odmrzavania penziia, one oper m orari biti isplaci van e.. ih 0 tpus te trebai u 0 tome izviiesuti Vladu i Agenciju Z" drzavnu s] uzbu FBiR. Kako ie iucer za list izjavio Tomislav Kvesic, pone radi
0

Federaciji ima oko ISS osoba ko]e S\I zamrzle svo]e penzi je ostvarene po uredbama o povoljniiem penzioniranju, a radi zaposljavanja. - Preciznu brojku imat

velikcm

broju

enutnih pod. taka koiima raspclaze Federal ni zavod PIO/MIO. Vlada FBiR na posliednioi je sjednici zaduzila sva minisrarsrva, upra ve, ustanove i
agencij e te druge federalne

~a,

cern 0 u narednih nekoliko dana, No, treba wad i da u tom broju ne znamo koliko j 0 osoba koj e su zasnovale radni odnos u driavnoj, a koli ko u pri vamoj sJuzbi, U svakorn slncaiu.sve podatke dostavn cemo Vladi FBiH i dalje postupati prerna njenirn uputaTIl" - kazao je Kvesic, M. K.

vieronauke. - Svi oni koji rvrde da sam naknadnu odluku donie nakon lito sam dobio rezul tao te ankemih listiea iz Skala, jer se vecina rodi teli a, kako naoj u za vieronauku, Jam. To
vode, odlucila u velikom br-

anketaim listicima, - Jedino SIO mogu reci na OSnOVUpredarih anketa iz aekoliko skola jeste
da roditelji

oj u ;;eIe da n jih ova d ieca idu na vieronauku . rekao je Suljagic, A. Nil.

u velikorn

br-

Sastali se Millistri obrazovanja

'Rebesa' sla b-Ia Ie DezauSlaurlua
Za sarno cetiri dana oslobndeni Bosanski Petrovac, Kljuc i Bosanska Krupa
0 Cu va

Krajisnici obiliezavalu 16 godina slobode

JedaO UdlbeOiMZa JedaOpredmel .------=-".....,
Sarnojedan udzbeducim raspisanirn dmete, receno

n ik za jedan predme I bit ee odobren na buko-

ukursima za sve preje na

tri i po godine parnie u okruzeniu bihackog d~epa, nadliudskih Nakon nap ora da se

zapadni rag drzave i ne dozvoli "krajiska Srebrenica", legen dam e jedi nice Petog korpusa Arrnije RBiH he· nule su 13. seplembra 1995.

sj evero-

Sla 10 rada
HraiisniCi

- N a~ spek!akulami po. duhvat iwe!ladio je ne samo ¢emilie. Izoenadeni SU bili i \I Sarajevupa nam je lih da· na poslana iDspekeij" GeneraI.laba Almije RBiH da provjeri ,,§ra mi 10 radimo" - pciea Mirsad Se1manovic, daMS brigadir u penz:iji.

u !lezadrii vi juris i u 'peKt"" kularnim borbama za svega

eeri ri dana osJ obod.iJ e rri krllji§ka grada - Bosanski

Petrovac 14, sep tern bra, Kliuc dan kasnije i Bosansku Krupu 17_septembra .. U porn nc pripremanoj operaciii "San" 95" dvadeset dana k asn iie za icdniekirn snagarna Perog i Sedmog korpusa Armiie RBiH te Gardijs~e brigade i jedinice "erni labudovi" osJoboden je i San ski Mos(. TOlalni poraz srpskih s!laga pomogJe su jedi!lice Hrva Iske voj ske osl-ob"dalljem Drv"ra,. Sipova i Jaiea. - Kada jednu veJiku oprugu sabij"! 1.200 dana i kada je naglo puso., o!lda sarnOmoieszmo isIi Ii st" so dogada" .jec. se sJavnih da!la Mirsad Sel.ma.novit, koma!ldam ramog Sub. Petoa korpusa, M.DEDIC

rreooj koordinacionoj siednici ministara obrazovanja i nauke u FBiH. Federalni ministar obrazovanja i nauke Damir Masi" M n M k· d' ko II I' .. na juce.-Mnjoj konfere- a I: st "e ra I "(II e If~la nciii za aovinare kazao je da ordinaciia ministara konacno cOe vaj prisrup osigurati bo- ce je odabrati, U slucaju da se o lji kvalitet i niZe ciiene udZbe· ponove greske u udzbenicima, "ika. ol:\govorni ce biti izdava.ci, " Osim toga, izdava6 ee ad autori i recenzenti, koj i ce sada morat. dosla vljali SIJU.· marerijalno bi Ii kuo jeni . rektum djena \ldibeniko," Kokao je Masi':, A. Nu..

I saraleusMa POliella nalauUUJe proleSle
....._ Upravni odbor Sindih~"

don!)~enie kan!OnaJnog zakona 0 pillearna i naknadama policijskih sluZbe!lib. Sindjkal najavljuje da ce orga!lizira[i razlicite oblike pr-otesra zbog mga.

..... (KS) saopoia je da VI.da KS nije ispunila obaveze za

policije Kantona Sarajevo

....._ OptUZeIl; Radovan K".radii': u naSlavku sud.!!ia pr..... ed TribunaJom u Hagu kaz.o je da su u proljoce i Ijeco 1992 _go d.ine po c in jen i z-Iocini nad Bosn jaeima i Hrva,.ima u Sanskom MOSt\I, On ih je pripisao »paravojskam" koje su se olele kont:ro!i", javila je Fe!la.

HaradZlt: priznao ziocine, ali ih priPiSUJeparauolslfama

U velikoj zajed!lickoj akei ji Granicne polici je BiH i SIPA·e provede.nqj u Trebi!lju, BileCi, Foci, Sirokom Brijegu i Istoi:nom Sarajevu jui'er je uhapse!!a 21 owba i pre treseno vise od 4D loka"i· ja_ U akcij i j e od uzera veta kolitin" eksploziva, or\lzja, municije i !lovea. Medu ubaplienima, nezvan.ic.no sa· z!lajemo, jes\I i lri pr'ip"dni. ka Gmnicne policije, jedan iz SIPA-e i jedan sluibcnik Uprave Z8 indirek!!lo oporezivanje, za koje se sumnja da su oS letil j budze! B.iH z' vi'emilion,ki iznos, - Prema do sada prikupJie·

MedU UhaOSenima i Doncaici

Akcija ."Grand" provedena siram BiH

nim dokazima, osumnjii':eni su se dui<i period bavili krijumcarenjem raznih vlSra visoko tarifne m be, a najvi;;e eigarera, cime je b\ldZet B iH OOleCe.n za viilemiJjonski iwos - na vodi se u s"opce!lju Tuzilastva BiH. Prema !!"lVanienim informacijama, SIPA je U Trebiniu, u jednoj od ulic<t u samom oentru gnuia, obavila pr· erres oko sodam sari i tom prilikom priveJa jednu osobu . Pri padn ici Gran icne po· Iicije BiH ovu akciju pod ope.ralivnim nazi.vom "Grand'" provode po !lalogu Tu~i1a"tva BiH. P. M.

Dn80n;''''I, C8tvrtak, 15, ,,"~I' mll8ffru.i'n~Dl I ,

panorama
... ...

... U IOku ie rekon stru kdj a i sanaci ia djeNjih i spo rtski h saopeeno ie iz Opcine, prenos i PC" a. NakoD ckonraneprve faze kojom su obuhvacena igralista u Zegarskai aleii, Harmanima na vise lokacija isportskog igralista u Boricirna, podela je i drugs [OZ", gdjese vrsi rekonsnukci ia igralista u naselju Harman i.i Ozi mice ll.
igral is ta u Bihacu,

Obnoua dleCiJlh igraUSla u BlhaCD

... Dan Bosanskopodrinjskog kantona i opdine Gorasde [8. septembar bit ee obili ezen n izo m sadrza ia, jav Iia Fena. Programom ie predviden j niz spcrtskih takmicenja, prom oci je kn jig", svecana sjednica ov Gorazde te akademija, dek ce p06m pcginufirn branioeima ovog podru~ja blti od_atil.obila~ko!!!m=rj_a.

Dbiliezauanle Dana BPH i opeine GOralde

PROTESTI Mjestani centra Banje Luke izrevoltirani
Meounarodni sajam meda u Visegradu

ucestuule 25iZlagaCa iz SrlJile HiH i erne Gore
Posjetioci mogJi kupiti razne napitke na bazi meda i propolisa
U Visegradu je poeec ses ti Med unarcdn i sajam rneda i pcelinjih proizvoda Na nvoj pol] opri vrednoi manifestaciji ucesrvu je 25 izlagaca iz Srbije, BiHi CrneGore. Na zvanicnom ctvara n iu sa] rna, predsiedni k u dru~enj. pcelara "Visegrad," R.·
doje Tasic rekao je da je ove

Obustauu ariliDga Da lJestU
Stanari banjaluckog ria-

hi
naselju.

Predali i peticiju sa oko250 potpisa stanara • Iz Gradske uprave isticu da ne odustaju od gradnje

rue lima

god ine ops tina Visegra d za srimuulaciiu proizvodnje rneda, pcelarirna izd vo j ila ILOOOKM.
Posjetiocisu osi m bogate ponude rneda mogli kupiti p rei zvode 0 d su msk ih plodova, zatim pekrnez od se-

Valieva, Kosjeriea, PoZege, o.&.,} agodine, Arilja, Priboj" ,PluJ:in", Rogatice, Rudog , Sokoca, Gorazda iVisegrada, Nastaudu pcelara iz Kosierica bile su suve gliive, lisicar ka, vrgan j i organskc s iree od ja panske gl jive komb uke, koja se koristi kao zacin u jelima. Liekobilje ; razne vrste cajeva ialozio je pozaati rravar iz Priboja Ize tHodl!ic. Sa j m u meda prid ruzile su se i clan ice kucne radinoSI; sokolove sekcije iz Dobruna, koje su izlozile ruene radove sa etno motivima
Gorniodrinskog

sel ja Centar I ponovo SU jueer protesrvovali zbog pocetka radova gradske sl uzbe ua izgradnji parkinga na mjestu igalisra, takozvane "G rad evine", ko ja se nalazi izmedu zgrada u
ovom banjaluckorn Oni su predali i peticiiu sa oko 250- porpisa stanara, uglavnorn mladih osoba, kojise protiveovakvom pla-

zonskog voca, razne napitke na bazi meda ipropol isa, Proizvode na bazi meda danas su izloiili p('elari iz

Ucesnici sajma su poklonili po kilogram meda died
ometenoj

pcdrucja

nu gradskih vl as ti. Posebno su izrazili svoju izrevoltiranost izjavom gradcnaeelnika Banie Luke
Dragoljuba Davidovica ko-

Udur2enja"Zelje".

u

razvoiu

M.A,,_

iz

Sta mi se (ne)svida u Kresevu
U Kresevu mi lie svida sto je istinska oaza netaknu te prirode i kul rurno h iSlorijski h .zoa meni lOS I i. Ne svida mi Se .10 je obrazovanj e u mo me grad u isklju6vo po hrvawkom naSIa vnorn plan u i programu. Ta koder mi se ne s vi da si tu "elj" u opCin sko j vlas!i gdje je SDA zbog vlasrile poli tiN'e naiv!losti ; boche za fOIelje izgubila mjes!O predsj ednika Opfins kog vijeea koje in"c"- prip"d" Bo~njacima. Ne svida mi seni postu· panje vladajueeg HDZ-a koj i od ugoviacenjem pro·

ii je kazao da su upravo roditel j i ins istirali da se na OVOID. mjestu izgradi parking ce da bi "djeca koja sada protes tv u ju 0 tome rreba-

Umjeslo Igrallsla, grad! se (larking Ii pitatisvo]e rcdiielie". . Zbog toga su dieca pocela sa potpisi van jem periciie, pokazuiuei da imaju razviienu sviiest 0 onome gdje i kako iele da iive. Gradske vlasri se godin ama ne brinu 0 o.oj lokaciji, " umjeslO da su napra viii nek u zclenu povrSi n u ili po nudili drugo ahernalivno rjeiienje,

II'oIo:OI,!.rI,.r'J

Daza netaHnute pril1Qde

Gadall ih j8jima
R use!lje ovcg betons kog 0 b jekta, ko] e iegodi llama propadalc i u koi e gra dske vlasti nisu do sad" p olaga]e veliku pa~nj u, izazvalo je bUill US:lav!!om mla.de geneIllc.-ije.
Bagere su prije neko-

liko dana docekali gadaiuei ib [ajima, flabma i petardama, ali Adminisrra ti vna slu~b3 Ban j e Lu· ke jos !Ii je odus lala od s voje namjere.

dovezli su bagere ipoceli kopa ri- negodovali su mi estani ban j aluckog naseli a ern tar, Iz Odjeljenja za parking i garaze banjalucke Gradske
u prave, isticu d a [e parking sa oko 40 mjesta n a ovoi lo-

kaciji planir"D regulado~ nim pI "nom, te da od toga neeeodustati.

B.SPASEN1(;

U Gorazdu svecano otvoren sportski centar
Ellver Fejrogic; o.brtnik cedure imenovanja novog celJlika OV primjenjuje onu. Dafodnu ,),jaCi-tabaci') - kazao je nb rrni k En ver Fej","glc. D.F~

DUOrana"Mirsad HuriC" Zliaia nOuimSliem
U Go raM u je ozvanice~ z"vrSet"k projekla adaplaei· je ioprema,njasponski.b sa]a u okviru Sportske dvorane ..Mir:sad Huric". Podrsku ovom projekru dal i s u slovenacka kom pa nija "Elan Invema", Ie Fondaciji za od.rii vi ra:zvoj (ODRAZ), MinislarStvll Spona FBiH i kompaniji BektoPrecis", . Obnova sponske sale koStal. je oko 150.000 KM, od tega je "EI an Invent." osigurala 70.000 KM" - J" mislim d" je ovo vrlo dobra za slii edcci korak usaradnj; BiH i Slovenije. Goralde j e, kao spo rISk i grad, dobi1o vdo dobru hal.u koja ce sluzili svnioj svr:si. Sarad· nj. bi mogla biti nasravljena
do" sport!;ka sala, u drugoj s u nabavlj ene gim nM tiCke sp· fa ve, cen Inlna sala do b i.laje rukome me golove, koseve, zasu me mre'.oe i oomafor za sve dvoran5 ke sparlove, a opremljene su i svlationice. N a Iribi nama d vor.ne, zahvaljuju6 Bekw Precisi, ugra· deno je L600stolica (:urovic istiee cis jesanacija kwva problem io~ ad vre· mena obDove dVQrallC J '197. godine, te cia bi za ITajnO rjeSavanje Qvogproblema bila neophodno ok060 000 KM. - Srnatmm da je vriieme d.ase!O uradi; d.!O n;jeve[j. k,inovae. Mnoge dvorane su nanovo izg:radene poslije ra· la u BiH,. m i Irebamo jos taj dodami napor - ianee Cum· vic. AI.B.

umro CUUeniDJed Hidzr
U Odlaku je u 77. godini nakon le~ke bolesd p reminllo MLlhamed Jupio Odlac'n;m a poz!!a dji kao Djed Hid;l;r, Muhllmed je pnsljed· nih godi na u 0 dfuk u u sklopu man ifestaei je prosla ve H id;:re [ske godine koja je u ovome kraju postala rrad;c;ja nba vIiao uIngu D jeda Hidzra koji je svojom poiavom obucen u narodou

U Odzaku preminuQ Muhamed Japic

nosniu uz kocije poklonima "azveselj a vao djecu .svih uzrasla di j dec i im pok lone. Rahme!1 i Muhamed J upic roden je 1934. godine i ci jeli svoj vi jek proveo je U Odzaku. Bio je jedna ad ikon:J 'ove ca.rs i je a i redovaQ je bia na svim ul:akmicama i zasigUlno· flajvacreniji nsvijae svih ekipa grada Odzak.a, A. O.

Sve(;a.uoslulje(lSali mladi s(lortisti ; Sa drug; m gradovima, po" renju. pUlPal a . ka7.aO je Igor Prema rijeeima Jirek [Or" Luksi~, minis [2 r 22 ilkols rvo Sports ko·pri vredno·.k u]ruri SPOrl Republike Slovenije, nag· cen Ira Mensura CUfOkoj,i je pris usrvov ao 0 rvo- viea, adaplirana ie iedna ogle·

tuzlanski kanton

o ne""i

15. seplembar/'lJjilll 011. 2

avaz, Celv~ak.

13

STRAJK GLADU Nastavlla se agonija radnika "Koniuha'

za zaradaOUD
Vee drugi dan 14 rad Dika .livini"kog "Koniuha" ,rrajkuje gladu u male] prostoriji p rodai nog salona. Obespravljcni radnici na ova] nacin izrazav a] u nezadovol js tv 0 i pokusa vai u dob iri zaradeni novae i take obezbijediti OSnovne u vjete za iivot svoj im porodicama .. Mcdu onima kojisu se cdlueili na ;;trajk je i Rasim Sal kanovic, ko j ij e j e prije tri mjeseca irnao mozdani udar, No, odlueio ie, I< .1<0 !<aie, bori ti se do kra ja za koru hl jeba.

D · CamDS8dDM

Zivot i zdravlje sam dao za preduzece, a sada nemam nista, kaze Rasim Salkanovic • Vijecnike SDP i SDA uvriierlio transparent strajkaca pa nisu dasH na sjednicu OV

buaba
IzgorlelO DSOSenO rastinJe uMDrilu dale
Vatra izbja najvjerovatnije zbog bacenog opuska
11

Stanare

zgradarna

Po-

Pomoc komsija
-Radim 24 godine u "Konjuhu", ZiVOl i zdrsvlje sam

dao

Z3

!O

preduzece,

a sada

smo dovedeni u siruaciju da nemamo nista, Imam zenu i troie diece, naisrariii sin mi

odcigarete.

zorisne ulice Il centru Tuzle preksinoc je uznemirio gust erni dim koji je zabvatio dobar dio ko ri ta ri jeke Jale. ko 19 sa Ii s ranari SU pozvali p ri pod n ike P ro fesionalne va trogasne brigade Tuzla te prijavili pozllr koji je najvierovatnije izazvan opuskom

o

Pri licno veli ki pozar va-

trogasci SII brzo ugasili, a na kori til ri jeke J ale ostali su vi-

Pomoc mladih eH
i spremnosr obespravlienim radnicirna pokazli SOl mladi CK Zivinice. Grupa akridapomognu
Hurnanosr vista organizovala je clefur· stva ispred prodainog salona, kako bi mogli intervenisari u slueaiu potrebe. ]cdnom od radn ika, koji je hronicni bolesnik, obezbijedili su po-

dni tragovi izgorjelog rastin j a. 0gorceni stanari za pczar kri ve nernarn u ornla ~ dinu, kojoj ie inace ovo mi-

jedno od najorniljenijih oku pl j a.lis ta u grad u, pose bno u ljetnorn periodu, -Vidieli smo dim i odmah pozvali vatrogasce, Bio [e toliko visok i taman da se s prozora n j je vi d iela juzna saobracajnica, Srecom, nije bilo posliedica, ali je nevierovatno iza svaku kritiku to ;;to mladi rade, Okupliaiu se ru, a iza seb e OMa ve toliko smeca da radnicima kornuna 10 e slu ~bc ueba pol. dan. da pociste za "jim. - kaze [edan od S ranara Pozorisne ulice,
eSIO

A.MII.

trebne Iiiekove za koie on nije mao nov-ca.
rrebala biti odrzana u u torak na koioj Sf: trebalo razmatrati 0 izlazu iz trenutnog stanja fir-

i ulja, ne bih imao eime prehraniti porcdieu.
brasil" Moje dvije kcerke nisu kremom im cime platiti brill. Ne mcgu im priusriti IIi adjecu ; obucu Srruju nom iskljucuju, zivimo u mraku. B eli e sam ~ivio Ilraru. Lopovi same hoce d. prodaju ze-

U Mededi obnoUl)eno 840 melara DUla

Radovi

U

cpcini Sapna

nule u skolu u Tuzlu [er ne-

me Konjuh, niie odrzana.

Bez kvoruma
Na sjednicu je doslc osam od 30 vijecnika, nakon cega ie predsjedavai ci 0V Mehmed Klopic konstatovao da n ije postignut kvcrum. Vijecnici SDP i SDA ni su dosl, na s j ednicu j er su se, na vodn o, n a.5]i u vri[edenim zbcg peruke na rransparentu ko j i su straikaci okacili nakapiju preduzefa, a II koj im a j h uazi vajn "grobari ma Konju.ba". ~Tojesle jedan od razlo" ga neod [:lava.n j a sjed nice" Mi smo sve llfadili i isli u (Om pravcu. da. s" pomogne radnicima formir"njem Hrucnih timova i donosenjem reguladonog p Ia na -.kaZ"O je Mehmed Klopic predsjedavaillCiOV.

saSlanaM S premijerom
vicem doneseni
N. sastanku sa I!remiierom TK Seadom CauseSI!

neki za-

klj ueei. Podrzani su program sanaciie krize u "Konjuhu" i koncep t dobi vanja kredita oct Razvojne banke FBiR, a OV creb. izglasad ne radi, a o.talo d voje sko]lljem. Moram izdvojiti 110 KM da im kllPim autobllske kane ier pumju do Zivinica. N aj Ie?:i sam bolesnik ovd je, ali sam od.lllcio israraja ri pa makar.i. umro, oe:k. narod vidi sra nam rnde "k..z. Rasim. D~ema.l DeIic 0 d.roden j~

odlukudase stavljaju kao garant za dobijanje kredi Ill. N eophodno ie Zl'liiti izm ienu staruta Drustva, pos caviti aezavisni nadzorni odbor, nevi menadirnenl i usvoj iii program poslovania za eetiri

rnliu Iirme i zarade na onome stosmo mi izgradilivori ogorcen i Del ie. skog vijeea Zivinice go-

Vanredna sjednica Opeinkoja je

godine.

Pul }e prosiren i nanQVO aslaltlran
UmjesnojzajedlliciMeded.a u op&ini Sapn" ovib dana zavrieni su rekonscrukcij" i asfalciranie lokal.oog pUlll KobiliCi-Mededa, dionica od skretanja za Grabovice do i21aza jz M.edede prema Kob iii c;ma. Radove u dubni od oko 840 me tara izvela jeforma "Izgradnja" izTeoeaka. Ukupna "rijednoslraclova je 92.060 KM, a zajedoiCki su ga filillmirali Proje!::ar upravlle odgovornosr.i GAP, OpCina Sapnai MZ Meded". Projekat rekoDstrukcijc j asfaltiranja pu(a podrazumijevao je ukJanjan j e s!arog asfalu, izgra dn ju tampona Ie polaganje novog asfalrnog sloja i nasipanje b.nkina. M.B.

in va.lid, 30 godina radi II "Konjuhu" i k.ieda je dove· den do pmsj ackog ; tapa. ·Ovo je is pod Hudskog dostoi i!I.nstva~ in i kao zivimo u srednjem vijeku, dol<:na~i p oli ti cari voze "ute od 50.000 KM. Da mi nije kom&ij", koji mi daju VTeeu

S.MUMIC

Ullouna IIOIOnl)a Da Suatoucu
Art Celllar i LICEuLICE
Il okviru projckta "Fest.i.· v31 heali vnog stvara· laStv"~ oddalasu likovo u kQlonij u n" Svatovcu. U cesllici kolon ije Ismet

Art Centar i LlCEuLiCE okupili umjetnike

Lllkavacka

udru~enja

Hod~ie, Mebmed Sis;", Brallislav Luk ie Luka, Alen Mehmedovic, In diTa J aranovie, Fati rna Tbrah i· movie, Illes Suljevic, Em· ir Dedic, Merjm" Ibri.'iimovic, Afan rbrabim."

gie, Emir Nuhanovie, Emir SaIki", Zuhdija Salkic, Berina Bilajac, J usuJ J .ganjac, Nevell Perie, Goran Basara., Zehrina Karie i Sauja Horic svoje radove predstavit ce DO

izloibj 18. .eptem bra u okvi,.u programa obiljdava nja Dan. opCine Lllkavac. Ova u druzen ja okllpljai u sl ihrc, vajare, grafifure j dmgekultumeradnike. M.K

II' U maticnom u!edu Srebrenik Il toku .vguSla ""kljuceno je .!esl brakoV3. IzgovaraDjem sudbonosnog DA u bra.cllu 1uku zaplovili Su: Ad mi r K.vazQvic i Arnela Hodzic,.N ijazMelunedovic iEmina Poljakovic, Almedin Buljuba~iC i Edit •. Plragic, Jasmin Odobasic i Jasmina Hllremovic, Kem.J Sllljie iSenada Kurti;: te Armin BeganoviciAmraMehmedovic. O.M.

SlllODUenOSest bralloua

U SrebreniMU

14

Dnevnl avaz. teMtak, 15. sBpl.mbar!rujao 2011.

sarajevski kanton

KOLAPS Zbog obnove mosta kod Vistafona zatvorena glavna ulica

Podaci Turisticke zajednice

Due gOdineKSpOSJetilo
U prvih osam mieseci eve

1.118.360lurisla
sarno tokom

godine Kamen Sarajevo pesjeri 10 je 148.360 rurista, 510 je

za osam posto viSe ncgo u istom periodu prosle godine, To su podaci Turisrickezaje-

liezena je posjera 17.721 rurista, i \0 najvise iz Hrvatske, Italije, Turske, Sloveni-

avgus [a zabi-

dnice KS, ptema kejirna je registrirano 285.976 nocenja, - Od ianuara do septembra Kanto 0 su pos jetil i ruristi iz 122 dr:<ave sviieta, a

ie i Spanije - ka<u iz Turisticke za jedn ice KS. Premo njihovim podacirna, u nasem grad u na j duze S u se zadrzavali gos U iz K uvai ta, Li tvani je, MakedonijeiSAD. M.G.

Blokirane uliee, kilometerske kolone i. zakrceni alternativn i pravci doeekali su ju&!: uj utro gradane Sarai eva koji su vozi 1ima krenuli na posao iz pravca Ilidze, Alipasiaog Polja, Moj mila, Haliloviea, Otoke ... J u&!:asoji, 11"zaoamceni kolaps na saraievskim ulicarna, prema svemu

da! VeC cijeli sa [ se bezuspj esno pokusavam probi u do Otoke - kazoo je EdO MuSinovic. Dok su Cekalj u dugackirn
kolonama na pl us 30 srepeni,

vosace ie naivise nerviralo

to

sto putokazi za alrernativne pravce nisu hili vidno istaknuti idobro oznaceni,

Smam domace oriurede
Ispred Sportske dvor ••

ne 113 Dobrinji danas se zawar. saiarn dcmace privrede, Organizatori su bili U druzenje "Kupuimo i koristirno domace no proizvedeno

. Ove godine na standovim. izlagali smo samo prirodne i kvaliterno naprav I ene pro izvode - rekao j e j
Adrnir Kapo, predsjednik Udruzenia "Kupujmo i koristimo domace - kvalirerno proizvedeno u Bil-i". M..G.

SQizlagaca

iz BiH.

"emozemo Drue I'D_a
Da bi se radovi sto priie za vrsil i, I vaaa KaraCic, vod iteliica projek ta, isti ~e i tokom aoci,
sudeci, gledar cerno i u naredda ce sena gradilistu • Mommo raditi obustaviti

novogradska

opcina.

- kvalitetu BiH" i

sajrnu

je ucestvovalo

Na oko

napraulenl zidoull aslailiran- lroloar-

Zavrsenl radovi u Jukiccvol ullcl

nih 15 dana, koliko ee rraiau Me5e Selimovica

Bulevaru

sanacija mosta na Miljacki u

bracai n. ica, mostcva, trgova .... Ali, zar se radovi moraju izvodin nakon po&tka nastave,

- Podrzavam

obnovu sao-

Alternaliuni praUCi
Hadzlta
Sporedni pravci za one koj iZi ve aa IIidi.i su: • Bulevar Mcie Selirnovica - Nedfurici -Bimrnenka • Bulevar Mcie Selimovica - Ante Babiea - Safeta • Bulevar Mcic Selimovica /11m Selimoviea - Ive Andrica
- I ve Andries

saobraeai jertrebamo postaviti hidroizolaoi iu i uradi ti asfalt, Na gradilistu smo angafirali sve radnike,
ali radovi se De mogu zamin prije I. oktebra, kako je i p redvideno, Gradane molimo za strpljenje i da

koriste alleman vue pravce koje je Ministarstvo saobraeaia Kanton a Sarajevo
odobrilo - dodala je

Kar:i6e.

. Dzemala
- Safeta

Voza6m. iz Zenice ternati vni pravei:

Hailliea

Bijedica • Bulevar

i Tuzle na raspolaganju
.

su aJ·

oestama gradanimase juCer izvinio kanronalni minisIll!" prometa Hans Lulie,

Zbog nastalog haosa na

nervozne vozaee, ali skoro niko nije postivao njibovu signalizacii u, - A~o se veemora radi 0, zasto se to De radi IIOCU? Izvoda~ bi morae angazirati viSe
radnika d. se one

• Vogostansk. petlia - Railovac - Safeta Zajke - Drinska i Pafalic; Z8 vQ?.ace koji dolaze iz provo. Mostllt3 i Kiseliaka preporucu] e se prav a c: • S tupska petlj a - Aerodromska cesta • Kula " Vmea . DerviSa NllIIlic. - Pur MJadih muslimana koclVistafuna.

• VogoSCarnika petlia - Vogoilca - Kobilja G lava

koji _je u saop&nju za javnos! Sarajlije zamolio za Molim vazate
da korisre aner-

strplienje,

i

Dva potporna zid. napravljena.u Da raskrsn iei Iukiteve i ulice Nusreta Siliica Dede. Radn iei firme "Grakop" wkom radova sallirali su i postojeCi placn ik, a ave radove

7.600KM.
. Prema projekm, na· pravljenasu dva novabetooska zida du7.ine 9 i 9,5 memo !"11. Pos ta v J jella je i lOst; ru. ogrnd., a lIa t,oWare j e nalle· sen novi. sloj asfal ~a· kazu iz OpCioeCeDlar. M.G.

Ope; na Centar

plati la je

milo.,,,; su jucer zakasoil.i na posao, • b,oj ni oS.novci .i sred· njookolci !lisu II. vrijerne sugl.i no.nasm.vu .. - Ne rnogu vjerovati cia zbogrndova najednom mostu mora bi ti hi okirnno pola grn.

Zoog guiive n. cestam.

kada su gume 1I1Icesl3llla puno vee.: nego lje~i? Zasto "". d1eini lIis.u iskoristili vrijeme ocImom i ras]lus~a <la zavrile
000

!ito .u 1I.llIllili - pita se Huze.irOsmanovic. Siruacij u na [erenU nisu

aarivne pravce s rnaksimalnim strpljenjem, jer !"11dovi koji se izvocIe U inreresu su svih !las, a nLi U KanIOllu Cerno uciniti sve cia lIemmovlle saobmc.j.ne gul:ve svedemo na nail""" IIj u rnogueu mjeru . stoji u saop&oju minima .Luliea. Policajci su beZ!lSpjcino pokuSavaJi regulir.lu saobmc.j i usmjemvati
na raskrsnicama.

gradane

Dimaio olak5avale pauole policije koje su bile pos()lvljeoe

rano za 15 uradi za sedam dana • istakla je Vahdeta Selirnovic, N iSUI bolie od vozaea koj i su svojim automobihma krenuf IIHposao nisu prosli ni oni koj i su koristili G RAS-ov prijevoz, - Tolika je guZva cia imam 08jei:aj cia Ijudi jedni druge gao ze. ])a stignem do DoJac,.MaJ· te, rnorala sam propustiti oeko· liko t:ramvaja koji su doill; s llidie jer.u bili prepuni. Valida Ce se direktorGRAS·asam sje· titi cia !reba )Xlveeati broj vow. dok se rndi - pric. Aida tulle. E. MVJC/NOVIC. A.NALO

'to

je plani-

erna hronika usmrrila ga betOnsIIa
vlja Lukavac, Pclicija jeobavila uvidaj.

Dnevnl avaz, tetv~ak, 15. septembl'/IlJjan 2011.

.... D va d esetpe togodis n ii A, H. iz Bab ica kod Lu kavca ........-poginuo je kada se na niega srusila betcnska ploca Da razrusenoi kuci nepoz narog vlasni ka u m j es ru Ba b ice. N esreca se dogodila prek iucer dck je stradal i vadioc igle iz dimniaka, Smn ie konstatirao dezurni ljekar Doma zdra-

DIOea

branskog

.... Na rramvaiskom staialisru Drveniia na Obali Kulina ........-bana u centru Sarajeva prekjucersu se oko 1'l.SS sati u tramvaiu potukli H. A., kcntrolor GRAS-a iz Saraieva, i putnik S. E, iz Saraieva Tom prilikom razbijeno [e vierrostaklo na rramvaiu, Uvidaj
SU

ruca u IramuaJu
M UP-a Ka 11 rona Sarajevo.

obavili sluzbenici

Saobracaina nesreca kod Hadztca

lako je na mjestu udesabio stravicanprizor,vozaci "golfa", kamionai kombija lakse povrijedeni
N a magi stral no m p uru Sarajevo - Koniic, u Dupovci rna kod Hadii'; a, ju cer 0 ko pet sa ri dogcdila se saobracaina nesreea u koioi su tri osobe Iakse povri j edene, B u udesu su ucesrvovala tti
vozila, a ~ 0 se j utvrdu j u razlozi koii SU doveli do sudara, na lieu mjesta mcglose vidjeti da je karnicn "merceU pra

oreurnuo S8MamiOn
ia,

U lanCanOm SUdal'll

v 1jao Mi dhat Hercegl i·

r.

os

-. U prvi moll pomislio sam da se desila eksplozija, pOpUI plina iIi bombe. Probudio sam se i vidio prevrnuri kamion, slupani "golf' m jcilt. na D u povaca ci ia ie
kuca u blizini ; kombi, Bilo je stravicno • kazao narn je j edan od rnagisrralnog

des" mesn e indu srrije "Ova-

put a.

ko" (595. T --469), kojirn je upravljao Mus!afa Ornanovic, probio zasutnu ogradu,

Uvidaj su obavili pripad-

nici MUP-. Kanrona Saraievo, a za to vriierne sao-

Bajrama Krasriciia, radnika KJKP "Rad", na radnom mjestu rnucki sleda drvenim letvama usmrtHi Nuradin Krasnici (22) i 15~godisnji prezimenjak
U sarajevskorn naselju Pofalici u Kolodvorskoi ulici u blizini konrejnera ju~er ujutro eke 6.30 sari dogod ilo se stravicno ubisrvo u kojern je na okrutan nacin, udarcirna drvenim Ietvama po glavi, nasmrt prerucen 45-godisnji Bajrarn Krasnici,

eovjek je u lckvi krvi ostao Idati na miestu dotina, dok su ubice pobjegle, Ubrzo je na mjesto dogadaja srigla ekipa Hime medicinske pomoci
koja ga je nakon pruzanja

davali vodu za pice i cigarete. Poriieklorn je iz Pee; s Kosova, a dugo je ;livio u Sarajevu.

Nesredeni odnosi
Zbog sumnie da su usmrtili Bajrarna, uhapsena
su dvojica ruladica koja se

radnik Kantonalnog iavnog komunalnog preduzeca ('Ra d ",

Miran covjek
Prema rijecima oeevidaca, Baj ramu su sl"da pri1ila dvojica mbdiea. i lervom ga udarala po gJavi dok nije izgubio _vijest:. Nesretni

prve pomoCi prevezla u Klinicki centar Univerzi teta u Sarajevu, gdje je u 10.25 sati podlegao reskim pcvredama glave, Krasnici je gcdin am" cistio Kolodvorsku ulieu, a kako SU nam k.zali radnici S obliznjeg gradi. lism, bio je Qliran i posten covjek. Ces!O je uavracao n" njihovo gradilisle, gdje su mu radnici

prezivalu KrasniCi!!! Sarajevski policajci su nakon kraceg operati vncg rad a usp jeli uci u trag Nuradinu Krasniciju (22) iz Suaieva i malolietnom B. Krasniciju (15), lakoder iz Saraieva, koji su danovi blize porodice ubijenog. On i 5U nakoD haps·

enia odvezeni u Policiisku stanicu Novo Sarajevo, gdje su saslusani i zadrzani do predavania u nadlezuosr kanroualnog tu;'iioca, Motiv ovog monsrruoznog tina su naivjerovatrrije nesredene porodicne pril ike, a Ci njenica da je bezobzirno ubistvo na ulici pocinic 22·godisniak zajedno s maloljetnikorn ie posebno zabri njavajuca,

Sklafljanje aiitecenihvalila sletio s ceste, a potom se prevrnuo, Nedaleko je

od karniona bio ie "golf' 09l· A-411 ) eiii unisten,a
prednji dio potpuno samo z a hvaljujuci aktiviranju zracnih iasruka, nje-

bracai je bio obustavlien i preus m iercn n" pu l kroz cen tar Hadzi ca . Kamion mesne industrije "Ovako" koji je bio pun robe izvucen je dizalicorn, a
ostala dva vozi I. 0 d vezena su vucnim vozilima, Nakon SIO je Sluzba Z>I ceSle kolo-

Na. mjestu dogadaja uv· idaj su obavili sarajevski po 1ieai ci koi; su izuze)i rragove, a. na le,ren ie izasao i dei:umi ruZilac. Ad.A.

gOYvozal' Encin Mabdi uijc reze po vri jedeu. Truce vozilo koje je u&stvovalo u ne<;go di b io je kombi (563-T -446) koj im je

V07.JIU traku Ocislila, sao· bracaj je ponovo uspOSlavlj"n u 1l.25 sad .. R..BAU(;

Razbojnistvo u Devetaku kod Lukavca

S mrt 2 8- godis nieg Em ira Aliiagiea iz Visokog koji je pri je tri dan a um ro u hodni· ku ambulame Klinike urgeDtne med ici ne bolll ice Kos.vo je rasvijetljena. Kako nam je kaza.o Hamza Z ujo, I jekar su d£ ke med ici· ne, !lakon obavljene obdu.kcjje utvrilenoje da je mladic umIO p riro doom Sm rcOu, al i

Emir Alllag]~urnro Drlrodnom srnrCu

Obdukcija u Sarajevu potvrdHa

Edisu OZ. iZ Sl'8breniMa OIell "audi AU" 17.000 ,KM
Troiica naoruhnib razbojnika u su utorak rano ujuIIO u mjcsruDew['.k kod Lukavca, fi",iCki n"paliEdisa D£ iz n.selj. Duboki Po [Ok kod.$rebrenika i 0 ~eJisu ',U [0. mobil "audi A6" i 7.000 KM. Vezanog su go odvezli do Stanie Rijeke u Dobaj !sto· ku kod meduemilelske linije i izbadli iz auwmobil., • Oil cia pobjegl i u nepoznalompravcu. Edi sa Oz. pro DasIi su mjeSlani St • .n.ic Rijeke nakon rri sala i oslobodili, a slutaj je odmah priia.vljen policiii PS Doboj !stok. Uvi d. j SU izvr, il i sl uzbe"iei OKP PU Lukavac i PS Doboj Tsrok, a 0 svemu ie upoznal kan tonal ni [u:<ilac izTuzle. U cilju istrage policija De s.opCav. detal ie razb ojio (cozi vno rraga.

nam n ije saopceno !ita je uZ-Iok Podsie61mo da je mladic u tclkom Stauj u sam do'''o do gJavne Impije KUM.a, odakle se say k_rva upmio u v .mbuLantu, gdie se sru.sio i ;zdahnuo. Ljekarima jeos(E10 s~mo da kon slatimj u smn, Na lijelu !!jsu pro" .de!)'i ~ra· gov; nasil).. Ad.A.

rust va~ a za

rnzb oj n id rna se

H.C.

16
RANJAVANJE Musan Kovac se oporavlla u Sarajevu

..DDZ
PUiMom se braoila Od oaDada oasnoiMa
skom viiecu Osmaci. Mara Rakic ii vi u kuci s rodi rei iirna i sedmogodis-

da sa Ue_ab]a erorisla su da aire
MisHm da je ova atak na povratnike, kate Kovac .inajavljuje tuzbu protiv onih koji iznose klevetei lazi
KovaC: Ralljen hicem u rUku
(f. I.: S. SI1I'lIll'it)

Drvenicekod Osmaka

Mara Rakic (28) iz D rvenica kod Osrnaka prekjucer oko 19 sa ti b ranila se puskorn .M·48 od nap" d.". Zla tana iell zvanog Cal to (46)i Huse RavanCita( 41).

u

niorn kcerkorn Draganom,

Ujedena za prst
• Dosll su pred kucu.sjel! smo za sto i pricali, a cnda [e Zla ta n Iii': p oceo da me provocira, PSQ vao mi je, govori 0 cia sam k u rva U stala sam i

Prilikorn prekjucerasnjeg incidenta i mala Dragan. je izgre bana

Oduzeta puska
- Kada nas je G,,11O (Zlatan Hie, op. a.) potjerao, pcsla sarn cia bjezim i pal. sam. Eva, ovdie sam se ogrebala • pokaaivala narn
[e cgrebctinu na nozi mal" Dragan •. Policija je privela iMam Rakic i Z latana Ilica, boj e
SI!

krenula u kucu, a
nuo za rnnom.

OD

ic kre-

vrata. Nasrnuo ie na mene,

Osterio

je i

; zgrebao me po Sto m aku ; u j. eo za prs t· kaze Mara Rakid, na se nako n toga, kako kaze, docepala pus ke i pucalao Ispal ila j e samo jedan metak, Tom prilikorn niko nije povri ieden,

o

noc proveli u Policiiskoi

a

stanici, Protiv n ji h ce bi ri podnesen izv] eli mj bi j el j inskom Okruznom luiihslVU zbcg izazivanja opce opas-

KldnapouanJe LaZe UldaMoulca
Lazo Vidakovie, clan Nase s rranke, pozna t j e ~iroj iav nosti ier ie pro Me godine bio kidnapovan, Za kidnapovanie je op(uilo nacelnika opeine Osm a c i Bran isla va Bo!kovi.ca_ Vidakovic ie tada rvrdio da je po nalogu Branislav. Boskoviea 12 dana bio zatoeen u ne· kom miesru " oko1ini Boograda,. da fiziCki nije maltreriran, re da ie, iskorisri vsi 0 dsus tVO dvo-

iice otmieara, skoeio s [erase i pobjegao, Tvrdio je da ie niegova otmica imala poli ti~ku pozad in uj cr
nije pristao na ponudu Boskovica da dobiie rniesto potpredsjednih lokal· ne skupsrine·, a da tauz· Vlar p.rislupi skupstinskoj vecOini koja podrzava nacelnika. nos ti i nasiJnickog po· na"ania. Policija je od Mare Rakic 0 duzela p usk u koj u je neJegalno pos jedovala. Nasrojali smo cuti i dru" gu StraD u price, al i juee.r n is· rno uspjeli stupid u kon,akl s. Zlamnom I1icem Caltom.

Musan Kovac, penzionisani pripadnik Speciialne iedini ce Od reda pol ieij e "Bosna" MUP·a RBiH koii ie rani eo I! ned ieli u u Borcu kod Gacka, oporav Ij a se u KIinickorn eenuu Boln ice Kosevo, Kovaca.koji [e pori. jeklorn i z ovog kra ja, nedal eko od ku ce p ogodio j e me tak, n akon cega su ga pronasla ce tvorica kornsi j a, re mu j e prva pornoc pruzena u bolni-

znam ko bi rnogao pucati 0" rnene i ""SIO. Imam 10m ruke i prostreln u ran u, Z nam

ci u FOCi, da bi potom lijeeeD [e n as ta vio u Sarajevu, • Pogoden sam 0 tpril ike kilometer dalje od rnoje kuce na koio] sam radio. Ne

eksperrncg

Kovaceve ranjavanje iskoris Ii 0 je samozvan i clan

n j ihoy insrru k [Of te da u cespov im a vehabi ia.
tvuje u svirn masovnirn skun eS m znam ali cu te kle. Ma 10 su budalasti p rica laj cov iek. Ne za! 10m u 10 rreba, tui"iti sve koji su pisali

rima za borbu

p rotiv rerori Z ma Dzevad Galiiasevic cia hi akruelizi-

rao temu 0 teroristickim akrivnosrirna u BiH. On Ko· vaca opruzuie da je bio pripadnik bosnjacke tajne sluzbe (AID), da je posliie ra ta bio u teroris tickorn kampu Pogorelica, da je die vehab iiskog po kreta i

da u tom kraiu irna dosta 10' vaca koii dolaze u lovcak i iz Srbije. Mislim da je ovo atak D. povratni ke, ali nece nas u pM iti- kaze Kovac.

vehab i iama, N ai stari j i sam "specijalac'vjos od 1982. godin e pa sve do 1998., kada sam penzionisan • objasnjav. Kovac. A.J.

vere i Jaii. Nikad nisam bio u

Nakon napada na himrga u Sarajevu

. Nisam pucala u n j ega, vee u vazduh. Umjesto da ja njih priiavim, oni SlI poslije otisl i u poJici j u i prijav il i mene· rekla nam je Mara, dodajuci dll. joj ZllmD Hit vee godinu prijeti sto se za· bavlj" s Lazom Vidako· viCe.in, vijecnikom u Ope;n-

P. SINANOJlIC

U Sarajevskoj ulici u Ze· oiei iu~er ako 17 sari zapalile su se insmlaeije na au wbusu ~'Zenica~ransa'!!.Desilo se

r AlIIobUS se 10010 na oUIJa·liSIU
~!IIi
--

Pozar u Zenici

v

Dr~vljanin Greke K. G. (40), kaji je prekjucer papod· De fi zi.ck i nasm uo na hi ru rga Opee bolnice "Dr. Abduhih NakM" u Saraj evu Sam ira Gusrovica, z"d!ian je IT pril' vorn i proriv njega ce bili or· vorena iSlraga za pokusaj ubistva, kazala nam je Jasmina OmieeV"ic, ponparol Tuzibstva KS. On ce, prema njenim rijeeima,. dams biti saslusan_ Podsje¢amo da se inci· d em d ogodio u sara] evskom ugoslileljskom objekro "De· Iikate'!la r~dnj,,~ na Obali

PrOtiu OrRa istraga za PO'Ruia) Ubistua.

Kulina banakada je wrista i~ Greke 0 aka n krace prep irke po,egao shipe! na Cu.stovic" Roji je sjedio za susj¢nim slOlom_ Vidjev§i da je CUSIO· vic bez !".zloga napadnut, u rufu -Se umijdao gasE kafi". 1- £_ (48), koj; j e tom prlli· ko m tak oder povri jeden. Gustovi" je zadobio manju posjeko[inu u predjdu vma. - Kako SlIznajemo .• on je iueer bio na poslu, aIi oi i e ielj okomen tira ti dogada j kazav'i da je do bro i da j. to

za nj ega zavr~ena pric~.

A.J.

Incident se desia .u ugaslileljslrom abjeklu

(fill"

~-L"'''J

u trenu.tku k.ad je slao 0." sla· j.liStu d" prim i nove p u Inike' voz{:c; na prigradsko·· gr.dskoj lin iii Ricice - Au. to· b usb stan i ca • Kan tonal na bolnica. Brzom intervenci j 0 m Z{:nickih varmgasaca izbje· gnule su vete posljedice, a pu tn ici su ns vri j erne napusrili autobus, pa nije bilo pg. vrijedenih. A.DZ.

10

de i AndeliiaSuliur
AndeJija Snku.r (S I) iz KneZeVR p ronadenaj. " u to" rak mnva u svoj oj kuCi u uli· ei Banjal u ckog panizan· skog odreda u Knez..vu. N. lieu mjes," urvrcleno je da je su"dala ad vnren og oIuzja., piswljaC3, kalibra 7,62 mm, vlasni~tvo lljenog Slip ruga Rade Sulrn.ra. Pronaden3 je u spa v BCO j sob i p oro d icne k uce, ~ po Ii·

Istraga

0

smrti u Knezevu

biiena?
seu zidu pored krevera_ ·Parafinske ruk"vice izn· zete su 0 d P okoj,ne i n jenog sup ruga, " rezullati obdu.k· eij" trebali bi bili pozn.1i us" koro_ V.S.

cij" Z' sadanezTI" je Ii se ubi·
la iIi ie ubijeo". Utvrdeno je da ie podIegla od metka koji je ispaljell u predjelu us(a, iUl"ao n3 potiliak, prosao kroz dusek lefuja izauslavio

crna hronika

OnB,ni avaz, ~Blvrtak. 15. septembarlrtJj,n 20 u.

17
Gusli dim diz8D SB sllJlinama melam u vi&inu /Folo: H. Colli;)

GRACANICA Veliki pozar na deponiji Grabovac

HI/ID ~Q blalD: (;ija je 18sar1ena Indl{ska kDnoplja

Kantonalno tuzilastvo Mostar

marih uane na podrue] u HUIOvOg Nata, braca Srecko, Nikola, Nikica i Oliver Boskovit' iz Capljine su
13;<a

lake se osurnnjiceni

BraCa BOSIIOUiC puslenaaSIObOdU
jail vod e kao UI uzgo] plan-

ralne upravepolici]e kako bi jos neke stvari bile provj ereDe) a 0- tome vam, radi istrag" zais fa IIe m ogu govori u • kratko nam je kazao Meh"

medbasic,

na slobodi,

Njihovo

pusra-

uie iavnost ieosudila.
Glavni kanronalni tulilac Nijaz Mehmedbasic juter je u izjavi za nail list kazao do nije postoiao nijedan

razlog da se prema braci
Boskovic

Pozer, navodno,izazvali radnici 'Bosna-puteva" koji su zapaHii suhi korov • Gorjele stotlne odbaceruh autoguma
Na gradsko] deponiji Gr"

• Mi cemo dati odredene upu te pri padnici rna F ede-

vora,

cdredi

miera prit-

Nesluzbeno doznajemo da policiia nije ponudila ni[edan dokaz koji bi ukazivao na 10 da su braca Boskovic pocinioci tog diela. . Pripadnici FUP"a su, podsieumo, na pcdruciu Hutovcg blata do sada prona!1i uk upno 13 pl antasa indijske konoplje s vise ad 2.000st.bljika. M.Sm.

abovac, udali cnoi kilometar
o d Gracan ice, prekj ucer oko 15 sari b uknuo je veli k i poz.ar. Pre rna nezvanicnim in ~ formaci] am a, polar su izazvali radnici "Bosaa-pureva" koj isu kosili travu uz bankine pored magis tralnog pu ta M-4Tuzl.-Doboj.

bracai, koii se odviiao usporeno, a povrerneuo je bio i u prekidu, jer se ad crnog

kod Gracanice i no stali u Orahovici Donjoi. Pol ici j a je csigral a illj esto p OZara i regu 1 irala sao"

Bosanski Samac

Osamario ODCinSIlU

Nesnosna v.rucina
Na kraju radnog vrerneau sum korov su zapalili, a varra je zahvatila gurne koje

na ovom miestu godinama

Iika pozara,

odl.zeJP"Komus" kojegazduiedeponijom. Odmah po dojavi na m jesro pozara sus ti gli gral'an i~k i va rrogasci koji su, osi m ovcga, gasili jas d va veU

gus tOg dima koji se u nebo dizao i do srotinu merara n.isla nije vidielo. Varra koje se prosirila na Stotine gurna, usl jed cega je nas tala nes nosna vruci na, zap ri j eLilaie kucama devetorice Roma u kojirna zivi oko osamdeset chnava n j ihov ih porodica. Medu prvima vatra ja zapri ierila kuc i Osm 0na Mehita ko j i imasesrero diece, On je, kao i njegove

sluzbeniCu

sanskog

Celrdese!Ogodisnji A. M. iz Dqmaljevca kod Boodgovarau

Sam ca hi vicno ce

dosao aa nieno radno m j es 10 i udario ioi samar. Policija
nije saopcila detal]e incidenta niri je otkrila identitet 40-godilinjaka.. Nakoo zavrsenog u vi daj a dezutn i is('".liteJj PU Oras]e Marija-

zbog fizickog napada na Marijaou H. (46), s1uzbcn icu 0 pei ne D 0maljevac - Samac, saopceno

ie iz Kantonalnog MUP·a u Orasiu, Op':i ns ka s!uzbeni ca policiji je kazala da je A. M.

nu H. cputio ie na ljekarski

pregled .u Kama naln u bo 1nieu da bi se urvrdilo ie li u napadu povrijedena, Ta.B.

sum i u Ra~ljevi

spasava l:i vu gl avu.

komsiie, vee bio spakovao najnuzniie srvari da bjeii i do

Sprllseene sire.nje
• Etc, 10 je ;jivol aas Rorna, ubi nas smrad s ove de-

Zl'8lazazatuaraDia
stcg orpada, odnosno iznalazenja nove lokaciie, ier POs\ojcca depo!lija na Grabovcu je zrda za zatvaren je" Depon ij" se ! ri i peema magistral!lom pu[U iako nema upotr,ebnll ma su oko 16 sati u porno.:'
prj, ti gli ra dn ici JP "Ko· mils" koji su cisIemama sa sjevernesrIl!nc pozarisra ga· si 1i vatm, ali sui m pomagal i bala 'bi problem

g .., a ,ru

HORMANN
I ~1,nl:NJ'l~;II

'lI-r. t.;. .

Opcina Gracanica tre!ito pri]e rijesiri
odlagania ~vr-

ponije, poiedose nas zohari,
sada

un i Sl i i. ova malo sirotini e. U,...lud se zaliLi, isli smo hiljadu pum u Op':;ou, svi

narn

va IT"

hoee

da

dozovolu, a prije dvi]e godine kantonalni inspekIOf zabrani 0 je dal] n ie odlaganje smeca, Tu su svo ievremeno uko pa van a eu ta nazi !'ana 0 b 0 Ijela krupoa grJa stoke, a 01·

Mehit;

fkola$ka

homba

obocavaju, ali niko nis!a ne radio Nisma mi Romi toliko Iud i., ove stare gu me koj e je neko~ a zn8 :se kn~ god imama odlagao s u ekoloska b omba. One SU OllQV;. znaju to jn~ spek wri, ali !Ii o!li 0 is ta ne rnde - koze M eh ie. GraCaoickim vatrogasci-

padne gu me, kako rekose
Romi, uj,tinu bomba. su ekoloih

i Romi. Pazar je uga'en ju" ~er, ci me je spri je&no n j e· govo !lirenje na romsko naselie ideponiju smeea.

H. CALIC

Kako u Laktasima rjesavaju problem krada

POstauiO bOmbe DOMUCida SDrileCi 10POUe
Policiji u Laktasima M. (52) iz Subotiee u uLOra.k je prijovila da pO'jeduje vi· ke!l dicu u Sla t i0 i kod La.k!a.Sa, ali da u nju n" moie ue; zb og ok ..p 10l; va koj i je po kuci posravio njeo Olae koji

o

je umro u oktobm

Ona je kazalo do u k ueu ni j e ul azila, a ko msi je i b lis. ki prij"lelji njenog oca rekh su ioj d. Se zbog ':estih ral" b oj nis lava olac odlu ~.i.ona

dine.

proslega"

taj' Gin da bi osigurao imovin u?! Po izlasku na lice m j esta, policijo se uvjeriJa u istini lOSt ave pri ce, pa je alarm i(ala i CCIItar ci v;lne zasti Ie Lakmsi i PDZ tehoicare SKP-l BanJa Luh, koji su

deaktivirali IY;melle bombe pos La vIj ene 0 a prozorima kueei V'!"Ilta namjerom dase s ak [iviraj u na porez. U kuCi so pronasl i j ohedam rucnih bombi i jednu au lOmalS ku pusku. V.S.

SAMOUBISTVO Potresan prizor u centru Dervente

Na dicnici autoputa A-I U izgradnji, u RoSCevi.nl kod Kaknia, preksinoc oko 22.40 sari doge dila se reska
saobracajna nesreea u kojoj je j edna osoba pogi nul a.

PaginUO MUZaler Biogradliia iZ Busouace
se auromobil pura, prevrnuo

Roscevina kod Kaknja

dva

PaQ ns belQII .i ns miil/JIII QstaQ, mrlav - (Fol", ", SimI',)

Bicgradliia je zadobiveni rn povreda rna p odlegao na
lieu rnjesta. Odrnab po sazn an j u cia se desila nesreca, Slavko

Slavko Blagojevic (82) u smrt skocio s drugog sprata zgrade u kojoj je zivio
izvrsio jc samoubistvoskokern S d rugog sprata Slambene zgrade u ulici Mariie Blagojevie (82) dravljao

Prema dosrupnim in formaciiarna IZ Policijske SUI-

(51) iz Busovaee kcii ie vo"renau II cI lot) (K-45-E324), usljed velike brzine i slabe vidljivosu, izzio gubio

nice Kakanj, udes se desio kada je Muzafer Bicgradlija

sluzbenici Policiiske staniee Kahn j iosigurali miesro tragicncg dogadaia Oovom udesu obavijesten je i dezu rni kan lonal5U

stigli

uvis, Ocevidac

podizuci

ruku

Uvidaj

su obavili

pripad-

gcstiju
raceni

koji SU ostali
prizororn koji

zaSU

dcgadaia

je I

nici Policiiske stanice Derventa uz prisustvc liezdravlja Dervenra, Na balkonu ie ostala stclics koju je starac iznio iz stana kako bi s nie lakile mogao prekoraei [i ogradu U n eposre dn o] b 1izin i uslazi se iugosriteljski objek t U kojem je bile nekoliko
kara m rtvczorn ika Doma

vidieli, Nakon sto je lesodvezen, stigli su i vatrogasci ko] I su pocistili ostatke kr-

Bursae bb, gdje ie ~i"i() sa SInom Mladelloro. Blagoselili iz Kaknja, Sranari zgrad e kazu d a j e s rarac zivio rnirno i povuceno i da su ga eesto vidali na rerasi Slana, te da Ih je ces!O pozjevici su se u Dervenru do-

kornsinica M. MilniCic (51), koja sranuie u kuci gojevic prije skoka pozdra-

pored zgrade, akoi u ie BI,uvio, S visine od oko 7,5 metara pao ie ispred ulaza u poslovne prostore koji joil n ISU useljerii. Od siline udara odmah je podlegao.

niruzilac,

vipo plccniku, Na stolu u stanu osrao ie ocevog sam oubistava Dervenre,
dio hrane nakon dorucka. Sin Mladen u vrijeme na posl u u Socanici

lorn, udario desnom srranom u bankinu, nakon cega

konrrolu

nad

vozi-

Saobracai nao vo j dionici PUla odvijao se naizmjen icn 0, Istrags je u toku, a vozilo je p reveze no 0 a parki ng PS Kakanj.

bio ie N.S.
ked

Az. S.

VLADA. FE:DERACIJE BOSNEI HERCEGOVINE FSDERALNA UPRAVA. ZA :INSPEKCIJSKE. POSLOVE
PriJavhe zaposlenlkel Uplatite doprlnosel PoltuJleZakon ofiskalnim

Poslodavci

f

slstemima uFBIHI

He dozlloUle da budete anga10vanl u radu nn3 erne" DaJt. 5VOJ doprfnos u postivanJu ukonal Zallit! e svoju budul:nol' IIJudsko doslOjanstvol
Za 'kuplJenu robu IIIIzvr!enu

Uposlenici,

Grada.ni,

uslugu .utra1lte flskalnl raeunl He ut:estvuJte u nezakonilim radnJama nesavjesnlh pos'lod8vacal

POJAeANIINSPE·KCIJSKI NADZ.OR U FEDERACIJI NA SUZBIJANJU RADA uNA CRNO
• FEOERA1.HA UPR,AVA ZA IHSPEI(CIJSKE POSLOVE • POREViA UPRAVA FalERA.CUE 81H KAHTOHAI.NE UPRAVEZA rNSPEKCIJSKEP03LOVE rEDERA1.NO MINISTARSTVO UNUTRA§NU1H POSlOIIA KANTOHALNA MINlStARSTVA UNUTRA!NJIH POSLOVA SlUtBA.lA POSLove STRANeu ",NIST ARs:fVASlG""'''''''~SA .... FEDERA1..H1ZAvaD ZA ZAPOS,UAVANJE

Q

FEOERALNI ZAVOO PIO - MIO

kANTOHALNE s~utaeZA ZAPOOUA:VANJE KANTOHALNI ZAVOOI ZA ZDRAVSTVENQOSIGURANJE ~ UPR.AVA, A _PEK.CLJ_ Z
...,..,: .:)11

$).» SO, .w »51» ~
__ ,_'~

'POII.O"'Ie,Ff:H ... EFJ*ICIiC:A St, __ It 1"""\!dIl4i~..

u

biznis

Dnav"l vaz, t&rv~ak. a I 5. septembarlrujan01 1. 2

INVESTICIJE U Elektroprivredi BiH u Sarajevu potpisan ugovor

ag

Winduws 8 na lriislu ~e se pujavili naredne godine

Ugovor vrijedan 4.295.000 KM za konsolidaciju sedam rudnika
U Di rekci j i j avnog pred uzeca Elek tropri vreda EiR u Saraievu juiOerje porpisan
ugovor 0 isporuci elektro-hidraulicnog bagera za po trebe zav j sno g d rust va RMU Kakanj, koje pcsluje

Windows 8 Pom)Bra graniCB
Dizajniran da se koristi na dod.ir
Kompaniia Microsoft sluzbenc ie predstavilasistern Windows 8 hiljadarna programera softvera okupljenim na godisnjo] konferenciii u sjedistu firme U Anahaimu, u Kaliforniji, javlia Fena.

Microsoft predstavio novi sistem

u sastavu
troprivreda Pens.

koncerna ElekBiH, javils ie

U govor ie vri j e da n 4.295.000 KM radi nastavka programa konsolidacije Sedam rud n ika u sastavu k oncerna Elektroprivreda BiH.

Peti ugovor
zavisnog drustva RMU Ka. kan] Mirsad ]as"rspahie i

Po rp isali su ga di rek ror

!PlanSili reZUllati
Mi rsad J asarspahic, direkror RMU Kakan], zahvallo je EPBiH na podrsci,

Softverski di v naia via je d." so novi Windowsi dizajnirani rako cia "prornijene sviiet rscunarstva" i n imalo n e liCe !I" Windowse na koje su se korisnici na vikli, izvi iesrio je poslovni portal CNNMoney. Windows 8 irna porpuno novo vizua) no succlie, opti-

ima kao Sto su iPad i slieni ta ble r racunari, Rezuhat ie raCIIIla.T koii radi kaovrsra hibrida PC·ja i rnedijskih tableta, Sa svim funkci ja mas lao dardn 0 g PC opera ti vn og sis tema, ali s
korisnickim blera dczivliajem ta-

rn j z iran 0 za "tou chscreen" ekrane na mobilnim uredai-

Microsoft jO" ni je cdredio da tu m karla ec Win dews 8 doci na tdi sre, al i se d. naslutiri da bi prodaia novcg operativnog sistema mcgla poceri20 12.

Mirza Sabliica, direktor firme Teknoxgrup BH iz Saraj eva, kom pani j e koja je gelaraza Bil-I,
neralni zastupn: k Caterpil-

- Siguran sam cia ce no vi boger znatno utj ecari na os tvareni e planskih poslovnih rezulrata na povrsi nskorn kopu Vr· rilisre, ali i na uspjcln u realizaci j U trogodisajeg ill vesticionog cikl UM 1.1
kojern planirarno • nagla-

Americki proIzvod
Generalni direktor EPB iH Elved in Gr. bov ica rekao je da je ovo peri ugovor koii Rudnik Kakani porpisujes dobavljacirna.a izprograma je konsolidaci]e rud-

• Dva ugovora vee SU realizovana, dva su u fazi realizaci]e i S ovim petirn Elekrroprivreda BiH je u rudnik, do sada, uloiila vise od osam miliona KM. Ocekujerno da ce SVeove invesriciie znacajIlO doprinijeri poboljsanju sta ndarda rudara, poveean jU prod ukti vnosti ] finansijskoj kcnsolidaciii rudnika na njihovorn puru kao

Novi elekrro-hidraulieni bager, s utovarnom kubnih rnetara i minimalne snage 600 kilovata, koii ce biti isporucen Rudniku Kakani, proizvod ieamericke kornpanije CAT i u porpunosti zadovcliava sadasnje, ali i buduce pOIrebe rudnika, kasikom kapaciteta desei

Stop preuarama Ziranata!

Udruzenle dijelilo Vodic u Livnu

sic je ]asarspahic.

nih.

samoodrzi vom poslovan iu " rekao je G rabo vic a.

Isporuka bagera, prema ugovoru, Qcekuje se krajern ovegodine,

.. Unija za odrli vi povra rak i jntegracij e u B i.H implemeu lira proiekt pod nazivom HEdukacijao.~iVQmim.vjeilti· nama i klj ucnim kompetencijama.za [rl:i~le u ruralnim il.bjeglickim lokal.ni m zajed· niearna", javila je Fena.

Mladl SDremnl za trilste rada
Ak rivncs ti se realizira j U U okviru Programs <:aposlja· vania izadrzavania mladih u B iEi fi nansiranog s reds tvirna Spanske.v lade. UTl.I2li je u IOku neni!lg na kajem ucesrvuj~ 40 kand.idara koji aklivno traze Tuzli, Sim" kom Briiegu, Istocaom Saraj e.vu, T rebi n j u, Brcko Dislrikm, BaIljoj Luci, Bijeljini, Odzaku, Priiedoru, Dobaju, Zenici, Bihacu,
posao, Projekt se mentira u Sarajevu, Gorazdu, Mostaru, irnple-

Livnu iViIC7.U. Mladi koii ucestvuiu

U Livnuje jucer ucrganizaciji Udruzenia za las tiu
0

10 .velikoin(eresiraojc,
prevarenih mozebiti

jer

zirana ta ima mn ~

rren ingu steci ce znanje ,z_ivotn.im vjestinarna

i kljucnom obrazovaniu 0 kompetencijama i odnosll izmeduobra~ovanja i IT>:iSla rada.

zi.ranala u BiH na nekoliko punktova dijeljen Vodic za prevarene .lirame. Bio ie 10 i tra d ici 0 nal no pazarn i dan iv.asar['NovipazaI~},s.fO je olakblo posao distributerimaVodica. Medugrndanima jevladaIU

ogo, a po tencii alno ih jo~ iuovorn dijelu BiH .. U Vodicu je prezentiran historijat prevare zimn"ra, a predst"vljeni SU i zakonski okv iri za ziran re, kao i n iiho· va pr"Na, te prakticni savjeti dalibiriziramiline. A.K.

Bank uf America najavljlije smanjenje Iroskova

.• Bankdirom.svijerallkiciaju mdna rnjesrn, j"r su se strllZiii propisi i ruski prihodi od rrgovanja u drugom kvarta· lu odrazili, priie svega, na sek.. 10rinvesticionogbankmlVll. Bank of America naja" vljuje cia & OIPIlSlili 30,000 rad.nika i smaojj[i godj~uje troskove la pet milijardi do" lara,prenosi ReureJs. Ove gQdioe je u ame· ric kim i evropskim banka-

Ha Jle uruc _jU 1!I!!~!lrezaC Dd 300.000 KM 100 000 Olleaza
.. . . . .. . ma naja.vlieno urucivanie oko 100.000 otkaza, "neki ad tih radnika bir Ce orpuill.cni I! ok.viru trogodisI!jib iIi cetverogodi5Ilji h programa. Mnoge banke, ukljutujuc; Royal B.nk of Scorland, bankarnke grupacije L10yds iCiryGroup, k"o j Bailk of America, vee sU ukinu1e h,iljade radnih mjesm nakon finaIlSijske krize. ~lrinij;ij;SE~:l~~Sr;i~:~ mcevic p rezemirana s u pos· [wjenja za plinsko sjecenje celicnih ploes do 300 mili· mentra i pila za sjecenje celicnib eJemenara, ingora, dimenzija 800 puta 1.000 milimcta.ra. ZahvaljujuCi ovim pos· rr-ojenjima vrijedilim v,.e od 300.000 KM, uklonjeoo je usko gdo u pmizvodnom procesu meralske i auroi 0o.ustrije U ovom diielu nase zemlje. M. t.

ZbOginiskih prihoda ad trgovanja

Ulaganje u tesanjskoj privredi

S pr"ezentacije pastrojenja u Tefmju

r20_ ~__ '~1S_.~~_~~,~_'_'__D_n_e_~_n_ia_v_a_l _

--------------------------------------------------------------()~l~si
Obr.70'1 nje Je niljbolJ~ osiglJranjel 701 . 036 445 702
IIdgajU I_~ &1QQ, ~IO)I.

.......... ~~'1~.,.~
..,. ICMT"-'

OBRAZOVNICENTAR
obr".aJ'olol..,1 <tint-a,.
fOin

!.011 III "".

Postani student!~~~f= \W .---.-----'P' "'~_IiII"c:::cm
__
~~,..

tel: 036445700·036445
VAVllt

N4lt<N1futl:llll..lZalorlal> ~aw.tm G9

1.--:>'00 18'06) I ~ _ .... Ie

~MY"". ~1OnI' ~ SluIl1l~ s-l"ll"nAouvne~·. ~..~ $koIs~09_~btq 00111OCI 80i2D1 I. ~,~'OCIW~'~~ 2 1,""""",,""'_'.~CIlOIbIr~ ,... pl'''j'

aoIJ.j,.
"2

~:O"no1:Z

----_ ---.~
I
:H1l11lt'i;,'" ••

033~"SOO2

:.:'"';"":':::::::c=-_ ... ,__ .... ...
.... ~",.""o>"'XJ"
~.~

4.,...

~trlltlD)_Q)_,XJI,.,,.,'Gd:MDI.l'ttn

- ,,_..._-,_,._...._
,IJP"'J8oIIp)~I~~'

_

'PII.,.-.a

' •.••
...

..

1 •••

'~""~

g

~"'". ~~

III"'I,~

NATJECAJ
Lip'~;""""IOII<(>IIIt"'ll ocjrttlil\" ihOl4oj 2011.t.l'i)12. g!>llltli
po~"", ~

l41J'I.-dovnlb .J,l&Yan '"ftlhll\lcl.""~ 'II p<W PI godl"" clodIpJomp"ill .tIMIl~ .. ..... nuI«It N,i1m12:.pnl

N!ATJE¢AJ

!IV ) II1IlNI'1lt_~pryk"""'l _val J&za"~lIn~fN'll~za~.
0_ ·6tMIrOIaI'rotIr
.~j~

JIfI.Ifo.oo'ro P'D9'W" ill ~11-~1In.I&'II1PfOI"I

S!~
• Pro;hr PI;II)OIlt

• ~'lIhnItar

IIOI.-..e.r
.." .... I~

,.,...

_·~_I. .... ~_~I~
r c-..nog_,.... .1'111..- U~IOJIO~
.~."tI8Irhn~'Li
.~~II~

...-............
...

--S_
"1i1lUdiil
...... -

•• reTI__,
_",.

~.IIDhnbr~o .0.-.... .. • SlIroIIrnI ~

,..,liIIW u 1oIMDI<" IjpxIlO;lI"

_~A
fl(OI'IOI<UA 3

"~~1'__"'~

SJr,·.ama1ll'>1ill*1IIo

II TIOQDII~ _ ....... ~a 11n>g<IdIInJI~1'"'II'.rnlPO~P'~
(Ilt'l) ~IlUl DlIW!llllju..

.•l~~J-~IPI

..... 1 'JPJ~
I'II.~"..,..

1-_. :1._-","",,,'--~~"'''''P ~~ .. ,_
~ ..

UI1II' - To,"-

.~

.~

• rAMI

K&JhIr

~ .. ----~--!I<~ -........... _._
1"P'IIWm!II_1'IIiI~1iaiii"
!i tne.itl....-a.

--,.......... ,
111111

lIJ

,~~"II..ICII"III
~'I.IIab, ....... ~~lIIIIOt*o:taiI'!II~~""W
~.~~'~

~' ... _..,'aa ................ .. ~ I"_"'_""_l

~~

,a.w.;paiI;II.,l!iDnlllR

..... , ..

"""

.....

41!11!

.'.n114U-"

·BrI.ar G1oda:

--

...__.......·"."1'"
--

·BnIW

• '1>u&Iooo

~ I'I-Qd •• ot .z...'llI_
• AIJI ........ ,

ES1 INTES4 SI*ffi40ID BANKA
Bosna I Hercegovina
INl'ESA SA~PAOLO Ban', d.d. Soon. I H'''''i0vlna, PK_26.06.1011-_36 od 26.08.2011 .bjovliuj'
"' .,"""

·AdaI,,,,.,
·ao~
.~
~-

.~ ~

~a.,,,,,,,,
,~,~~.

OGLAS

Odl,~, tlloj: Me 31.07.200S 6 cd 31.01.2008 -

I br,

ElI>O~ • Vo:mt ..-..og--"" IftotaWer '""""'. J~l" III. ~~~fV/II~n~J--j.II"""",,"'"

I.

P"""'''I"nog .gl'"

l.pol'ln'

.11""
In:

pred""l

prod'i' Ie n' .. .."in. u ,lasn~IVU IlfIESA SANF'AIJU)San" d.d. Sosna i H,,,.goMn.1 ........ "0,-

~

-Kuhar· ......... - F..- -"__' ",.,.:I'"

.:'b:':' .... .. ="06 ""u.........,~ ........ :.:,..-."".-_-..-.,....-7_- .... .m~~ ~~I01""""'~':ro
lilt
1IIIiIQ1'l).IJII U j.

:.'t.Ii

_1IIAj1lltlf -z...p,v -rnI,l-

.......
rnaJ.:o<
maj5to<

U nacedanr l;:irefIU r1ije ID:liu~en perez na 'PrQme-1 ne'kIelnm ~kupiSi::6e snooi1i isll jac v 1i3sni~tva sa Banke na Kupca sao i pGlle6e: trMkn'le .. Ii.P", •.

O-Sliilelro:t};ove nastere pri ptijenlJ$U: ptava

,',lt.
",dm'I<IIII'Imal' sva Pffi"'' Jn,JUll Noa.

Pill'" ,1:<.1(, "I".om
III.

._""'"""' ... ......,._.'I'Ii\jOl
~1lr1M_"" - EII~·

s, "';'1 ~.",d.

~

-..om

1IDIOIT1<IV-"~
flI!ImiII\I_I'

-a.~~ltiIrl" u~ ~

EIIkh"" ..... o6w 1.11 .. ""... I -" ITI!IJSlOI EIIIidIuno>m .. ~ ..... bI! I p<r5IrOjIfIJ" . 1l'I4.jS!l>r

IMP"'''''~

ptsmena ·ponw;la treb!! d3 s;a:dr1i predffiij! ~up()Vintt sa naznakom brojalz og!a:~ sa, ponud'enu r::ijltllll, pune fme iti n.<3;tiv ptJlIUtjaCII sa adresom i ~DI1_laldte~1D· nom. uz ponude petrebnn [e dDSta.viti ,ioclpijure'IJislracije Zit praene osote odnesno litne karle za firitk(J llce. Destavqsne pooude vM:e 150dI.3..n3 d poo ,r""'j'g dan. ",,,,d.oog·,, d"Ia"jan~ ponrnl>. I~. "'lin pla''"I''

..~~~~

"'_~'"
CIIION
P'DgmmII.

Naloo !IO ""obiJ' ob,,;r,;I ,.pM~,"I"lu :pco,,", lrup" I' 00""'''' u rolru od 8 d""a poIpl;an kup,,"od'JIIl "lID'''''' u [Oku od

..._..,~""..wnu ~~
~

OOI1IZo.ifljA odO'1Ial.~ melt. U NV7Ionn I'~ (IQION ;!T",u. ~. w",r. ... ~ __ ~ nejrrw'iI cwo .....' IIl11! .. DI ~e ~

'll!II Ima
IPI-.

"'UP""""
Rok

15 0." 00

.sWa.j.

kUpOjIICd,jo01"1"'"

pl.1iIi kupoJlJOd'jI" cil"'"· U~cl",o 10~up"< re uo.. ,maim' COse ea j, odusm,

...." ........... trt..:n"..,._I:II

or-

__

~

pnJ'io;vDIJ1~1

SrIc!....

BrIaI paiIi.to,M'CCJMOST.tll SYO <lIIlodarno ~
3117 (0)36 40

.. ",*_ -.., p:IIWI .. _i1'l&&>.oI&1 ,",'OI!I....- .~CIt!IW"

~".,'llom""_
'MIJAVA UU~
""-

ra do:s.ta'lljanr'll poruua je 05.1 D,Z[]11. goditiE. bez Obzn na na_~in{jOS!.3vJj3Aja.Pol1ude stdll u 2i1tvorenol t;lWer~ na aeesu JN~ TESASANPAOLOaMlka d.d. Sosna I H''''gom.. ul. OlIrua Kulina nana III. ·9A.Saraj.,o sa n""",""" .01JI" 0 j""""i op'odaJl- HE OlVARAJ·.
~l.Banka

5~

-..OSTAA

>a<t.l,,,,, P''''

"" odbll' till, ~oju po"du m '"

PM'"

be,

d,11lh 011",101001',

~II.II"""I"I .. so PIOO<!jB u ,I."om

'lanju imol. SOp01JIoda, u ""I"'"'U sa ""'nic .... B~".. , memet :Slun!-ci:

mogu .. 001:110 .... 1:IfOjIV'I' ......
700, CQII,",,5 71)·1. CD8 US J'02

VI H, sve dudatne illrCITTI.ac:ije mcgu S~ d_C1biti a leldcln bIoj IJJ3 497 689 13 lotografije mo~'_e P'Og'ed'~'i na n www.iillilsasanpalJro.bilnka:.~.udijelu~OGl.ASI~ • ~NEt;;FI,ETNINfRod rednirn brcem 17. p

~

,......

.. t'" I~ -v. ..

.......

j..'" ~.... ..~
~,iIUL ....

l~

~~

......

...... ~ ... ,'l!A'O b'-..IIj IN 1""".--.:11 ~ ........

_.

...

....

Dnevniavaz _"_""",,,,_.,,,,,21

Sparkasse paketl, Za uposlenlke obrazovnih lnstltuclla.
U 1" do, 1lO"IJOJ0I10 P'(IoM:ld~ kojl u m<lk.'1H""fnO,p"I~~ nl ~Mlm 11011 I>< "'" I lI'IOjutf'.otI.I pajtoalnatnl" Dr.lfl' OW aIo.oja ie 1'IIIfIlget1)eoi1 u_r.en!cIma.Ilr>'IIll'rI: prh-wIlh oIIl'UomIh I~ llromlWt
I'rl'iIBrr
n'IjlI

~";m ..,,., rnJfllo'l1' •

~l1otllI1.1

u~elll""

.e Iroriisnlk ,...rIrlDI 011 5p.)1MsI;,e DiI\<aId IIfDIZ'IOda IlI5Iuill !>. hi lllWlOf\ISUU!poIj)UIHI bKpIltno ~nMtJ 1 KndltIa 010ll'OlklMr OW_ 2. 8cHr1;rtn;gr, ~rd 'P1P4 opoo:;.tI~ I IIO'.a)II~'D<rta NIIntiu """",1:11", knrcIIb>u 'krIrtIcv od 8,9'J'Io, 11 M I!L '~b't _ Mkni>I!, r$D 'krIJ;r ~

kDJe

nUMB .. mo H \ft:

~J'''''

.:IMtiIw. iIYr>Ino artIgt>Mnje ,,1JdQPU 'Pfilkm.I ~'''MIq. ><1mu .......I!U Spar..,
1o.!Mll>r1Ol 0 ,.... '~ p..

lOdlnll

"'.1IIAlimD _,~
flOOOOI~
00

0Dn0.......

F1IlSt1U '....... .,.. '"-,

I Ion ",,1_

111_

_11M

ot,pI8lt< !nil"

1«1"'4
IQ

1Cama.!... ~

OJ naA'llIo11<lMlU

~
~I

... Ibu~

.0.000 60000
150 IXIO

t.xs.
tillS 1.:1
t.rrISIL!!r
4<

OOSJI.I. [1<5,I.

0" ft
0'-

do

10

Hrpr>I-..I

~

oo1D

- E.i\S d.IW

DcIcI.WIe 'pocor:l ~

.~

~'otr<r.~.

~0I<1I

~n"lf. """!.arlll>'-hlllJUjItovl~

u

belli 14' .~~n I'I'QIUtnotllll'Nl jom08C. M,patel<a. pahCQ O.'i"'M)<i 4e1lOl1! I I Uj'i!<>'>r;mm '<OmBflnlSl.l~lhmJel;trl" __ .... ,

www.• parklu..bD
E:mall.In.fcOs~riIasse,ba I~IO e tal" OaJ :UW 800

........ -Eu".-.

Ukralko

22

Dnel'l1ialfllz.tet'lrtall. 15, ~epl~mbarlrlJlan 2011.

globus

BANKROT GRCKE Zemlle eurozone sporo djeloval.e na eskalaciju

Hruoprolica UlraRU
.... Najmanje 17 ljudi je

ubii eno, a 50 ranieno u d va born baska napada u Iraku, saopcile SU vlasti, Pernaestoriea ira~kih voj nika pogin ula su, a 20 ih ie ranieno kada ie eksplona vojni aurobus u bazi u Ha baniii, 85 kilomerara
zapadno od Bagd ad a, U dirale bomba postavljena

napadu u gradiO'u Hamzi
kod Rile, 100 kilometara jliZno od Bagdada, 2S Ijudi j e ranieno u eksplozi ji born be, prenosi Reuters.

'.... Premijer I tali i e Silvio Berluskoni (Berlusconi) optuzio je opozicionu lieprenosi AFP. B erluskoni ie iziavu dao rokom posiete Briselu za kojn kriticari kazu da je predstavliala izguvor da izbjegne

IZBOUor BarlUSRonlJa

vieu da unl~ tava Italiiu,

poi avJj ivan] e pred sudorn
u Rimu. Premijer Italiie i Strazbur evropske
ajegova

vlada ulaze napore d. smanji visok budzerski
deficit koji i. zabrinuo nansi iska lItiS ta,

j~ novinarima dosao u Brisel da hi "u vi eric institucije+da

rekao da je

fi-

Euro a ulazi u hrizu goru Od
Ukoliko se ne poduzmu hitne akci.je, na udaru
traze cia Alina dosliedno ispuni sve obaveze prerna vaniskirn kredirorima da bi do b iI. sljedeeu tra n~u pomoci od Evropske unije (EU) i Mcdu.narodnog monetarneg fonda (MMF). Evropa ie, medutirn, do sada sporo i sa zakasnjenjern
a americko M inistars tva finansija je saopcilo da su SAD "razocarane razvoiem evropske d uzn icke k rize i

ce S8 nac: bankarski
G reb vlada je primora-

sistem cijele Evrope i.kontinent

ce se ponovo

"asraca U IndUi
a povrijedeno

'....U sudaru d va pu tnicka voza na j U,,'\1 In dij e pnginulo je na] m an]e 10 Iiudi, prenose agencije, Nesreea
vi'e od 80, se dogcdila u drzavi Tamil Nadu kada je jedan voz u dario u drug! ko ji [e sraiao na signalno m pun k ru, Indi iska zdjeznica aavodi da prelim; n ami rezultari isrrege pokazuj u da je za udes odgovoran malii novoda voza koi ise krelao, ief je ignomao ogran; eenj e buin e j signaLno svjetlo.

Zemlj e eu rozone su n a ivi ci teil ke fi nansi [ske krize, ldisla su u vj erena u sko,asnj,i bankrot Greke," kinesk i pre m ijer Ven D ibac porucuje da su tJanice BRIK-" (Brazil, Rusija, Kina i Indiia) spremne da pomognu, al i pod u vjeto rn da Evropa, prj j e toga, !i,sn,;:d si tuac ij u u j vlastirom dvorisru"

noua m]ara S1adnJaAlina
stednje kako hi izbiegla bankro r, to ce, kako se vee n.j avl] uje, izazvari nevi talas straikova i prctesta. Vlada ce morati pona poduzeti nove mjere

s

godi u rnnoge gradane, VJada ie u pismu upucenom direktorirna ISO ddavnih pro
eduzeea

Dramalicne
POSUedlCe
izlazak i z eurozone bi imao "drnmaLiCne~ posljedice po lU zemhu.ali i Evrop u i eitav svijei, izja vic j e

26, seprembra bude dosta-

"" lIa~ila da joj do

Bankrot Greke iii nien

reagi rala na eskalaciiu

krize,

lspunienie obaveza
Prerna procjenama nekih srrucniaka, nova kriza u EVTOpi mogla bi bili gora od one iz 2008. godi ne, Na grrevite aapcre VOdeeih evropskih drzava da po ,vaku eijenu sprijeee bankr01 G,i!ke ukazuju i iUCemsnji razgovori francuskog predsjedoika Nikolc Sarkozija (Nicolas Sarkozy), n.jemacke kancelarke Angele Merkel i gr¢kog premijera 10rgoS!! Pa· pan dreua. Sarkozi i Merkel

veeava ti poreze na irnovinu
i olPu'mti visak zaposlenih u javnom sektoru, !1m C:C' po-

vljena lis!" prekobroincg osoblja ko je bi trebalo cin i· u naimanje 10 peste od ukupnog broja zaposlenih u svakoj firmi.

Dua scanarlja
Poljski miaistar finansija J .eek RO~lovski je, korisleci Stati.like svicarskih bankarn i anaiititara, po jasn i0 dva scenari j a. Ako bi eurOwnu napu, S [ila ~iro ma.!na, zad uien a zemlja, njen BDP pao bi u prvej gedini od izlaska iz eurozone za 4S do 50 posto, dok bi u narednim godinarna nastavio pad od 10 do 20 pOSlO.Izlazak iz euTOZoDe za bogatu «lanku .znllcio bi pad nienog BDP"a "" 20 do 25, dok bi u n31·ednim godi nama pad b io rnanj i, oko 10 pos!O godisnje.

d. ocekuiu konkrctne akcije za njeno suzbiianje", aavode analiricari u Njujorku,

EU za ekonomiju Oli Ren (OUi Rehn). On je u Evropskom parlarnenru, takoder, apel irao na tJan ice eurozone da hitno odebre drug! paket finansiiske
pomoci Grekoi, siruacij. ie, meclurim, vee poprimila dramaticne ca" zmjere, jer oko 98 posw "n keli rani 11ucemika poslo'· vanja vjeruje da Grtk. De moze iz,bjeel bankro I,prello· si ~B loombecg". -

iucer u Briselu kornesar

Bankarski sistem
Ukoliko se ne poduzmu hime akcije, na udaruce ,e nati baokarski sisteOI eijele E vrope i kominem ce se ponovo suocit; , finamijskom krizom, smarmju e,konomisli kompanije ING. Na fi.oansij~kjD1 tr;ljsun18

AnliraRalni plan

.... Americka drtav!!a ta· jnica Hilari Klimon (Hillary Climon) potpisala je sporazum o'taeioniranju antirakemih presre· mea u RU!l!upiji, u okviro antirakemog NATO plana. K1imo!! ie izj avila da SAD oce.kuju da razmjesti ti u roku od "eLui godine rakem e presremoe u rum unskoj ZTacnoj bazi Deveselu, n" jugu Rum.u· nije i u pjoj bi crebalo biti slaeionirano izmectu 1S0 i 200 ameriekog vOjDOgi c;vilnog osoblja,

c:e

Kruaui D-r bOleSnODKineza
U b rutaln om napadu sjekirom n. ljude na u1ici dok su vodili. djecu u vnic U C1:ntTllIno j Kin i m uskarac je JUCer ubio [fOje Ijucli i iednu djevojficu,a dvije ooobe ran.io. Mjestani su identificira" li napadai!\a u grad u Gongi i bo 10kall1og ~eJjaka koj i je Iijecen zbog memalnih prob lema, rekao jc p reds!av!} ik grad'kih vIasli, preno,i AP. Portparol v lasd kaza.o j e da je m ed u u hi jenima jedoa djevojcica, dok je druga re!iko raniena. Napad se deslo oko osam .au ujurro, kada je n"" psda~ Vang Hongbin po~oo gao jad Ijude po gJa vnoj u liei Gongiia. Policij. je na lieu

Sjekirom ubio troje Ijudii dijete

Zrtve svecenika pedofila u ICC-u
Porrparol Varikana Fe· deriko Lombardi (Federico) nije ielio komemirari naiave U druzenja znava sve&nika pedofLIa da su podn ijeli [[,,,bu Medllnaro' dnom krivicnam sudu (ICC) pm ti v pa p e Benedikta X VI i drug'i h Zv" ni en ika Ratalicke crkve zbog zloi::i.M proli veov jecnosti.,

TUiba orOIlU paoe nece daleNo

mjesfa uhap,ila Vanga, prck;· ouvsi njegov krvavi pir. Grad Gongj i se nalazi u veorna naselj enoj k ineskoj provinciji Henan~ u centru kinc,kog ;li!!log po jasa. Slieni napsru n07..ev!ma i ,jekirama nlsu rijelki u Kini, gdjeje zabtanjen 0 posjedova· nje V"lTeIlog oruZja.

Zvanienici Va likan. oplUzeni SU da su IOIerirali i omogucili sisretrullSko prikr· ivanje i simko m'prostranje· no si I 0 va n je i. ,eks ua In e zlneine nad diecom u cijeiom svijeru. Neki mectumrrodni prami eks peni iz 0 iie Ii su s vo j e mi~ljenje da ovai proces neee da leko ,tiei,

globus

Dnevni aVilZ, cetv~ak, 15, sep!embar/rula~2011.

23
HarOd ns Odusta]S OdborbS protlUrallma
.... Ville srotina hiljada Ijud.i demonstriralo je jucer ,....- strom jemena zbng posljednjeg pokusaia predsiednika Alija Abdulaha Saleha da odoli pritiscima da se povuce s cela drzave, Saleh je ovlastio porpredsjednika da pregovora s opoziciiom i potpise sporszum 0 priienosu vlasti na njeg a, Predsiednik, rnedutim, istovremeno zeli zadrzati pravo da odbaci sporazum na kraiu, Opozicija tvrdi da ie Salehov perez takticki, s ciliem da zaustavi priienos vlasti, [ernenska srudentska unija i univerzitetski profesori odbacili su poziv Ministarsrva obrazovanja da se vrate na nastavu i porueil i da ce nasrsviti proteste protiv rezima.

I DJaC8u Brazllu llUB

s paMnsrom

.... U Brszilu skoro 43.000 diece mlade od 14 godina ,....- zivi s partnerom uprkos zakonskoi zabrani takvih zajednica Predsjednica brazilskcg udruzenja sudija, ruzilaca i javnih pravobranilaca na sudovima za maloliemike Helen Sancez (Sanchez) rekla ic za list "Eslado de Sao Paolo" da nije neuobicajeno da porodice rraze od

na. Prerna brazilskorn krivicnom zakonu, brak s djetetom mladim od 14 godina definira se kao silovanie, Ova partners tva cesta SU U d ij el OV;!ll a B razi 13 s n aj man jim p rDS j.cn i m prih odorn.

suda dozvolu za udaiu kcerke mlade od 14 godina. ona j e felda da m nogi n isu svjesn ida je to prou v Z~ ko-

Oblavllenl lnterviul omillene prve dame SAD

DieHi Henedl:SUi su mlsllU da sam snob HOII se ne razumlJe UPDllliHU
Iznije;laje i vise ostrih opaski na ~ racun svjetskih lidera
ds jedni ka u Dalasu godine dala opsezan

Inrerviui koje je D:Ieki K.,. nedi (Iaequeline Kennedy) daIa &IIllO nekoliko mjeseci poslije smrti svog supruga, arnenckog

1963. inter-

viu historicaru

Biiele kuce

Jjan uvid u situaciju i !llZ!!liSljao. nja tadasnjih stanovnika Bijele kuce, prenose mediii, mieseea poslije ubistva preDzeki Kenedi [e ceriri

predsjednika DWM Kenediia (101m) pruZaju deta-

Arturu Slezingeru (Arthur Schlesinger), ali pod uvje10m da one SIO ie rekla bude obiavljeno tek vise godina posliie njene smrti.

Historiiski razgllvori 0 ltiVOI1.l

Osmossmi audiosnimci postall su predmet upravo objaV ljeoe knjige ,,iaklina Kenedi:

sa Dzonorn R Kenedijern",

suocitl s finansijskom krizom

SAD i Sov] etski savez bili na

Dzeki ie Slezingeru rekla da su ona isuprug bili nalblili tokorn kubanske raketne krize 1962. godine, kada SU

naJbnzi loll'um Krizl
opcepoznare,

di, mi cemo osrari S (0born. Cak i ako u sklonistu

svom porpredsiedniku Lindonu Dzonsonu (Lyndon Johnson) i cia se salio na raeun prijetn] i atentaeom.
Arnericka prva dama iznijeLa je i vise ostrih opaski na raeun svje tskih Iidem. Francuskog predsjednika Sarla Degola (Charles de Gaulle) ie nazvala negomanijakom"] "zlobnikom", dok je za buducu iadiisku

Dzeki je u inrervjuu, izmed U ostalog, rekla cia pro eds jednik Ken edi n ij e bas imao visoko misljenje 0

s rrasna zena". On a j e, pored
priznala

prerniierku Indiru Gandi (Gandhi) rekla da ie "nezadovoljna~ agresivna i

ostalog,

komisi]e Hoze Manuel Barose CJ cse Barosso) iz] avio ie iucer do ce zvanicni Brisel uskoro predsraviti opciie za uvodenje euroobveznica, Cijoj Se emisiji ohm prOlive Njemacka i druge drzave kreditori sa sjevera Evrope~ Baraso, koj i je u govoru U Evrapskom patJamemu apclirao na veCu ujedinjenoSI, posebno U 17-1'Ianoj euroZoni, is!ak.o je da je dublja in !egracija jedioi nal:in da se I!! ves t;lOr; mogu 0 cekjvati, u slucaju da Arina pro Oglll&i bankrOl (co je stanj e u ko me drZa va pri zn aje da n e

Predsjednik

Haroso: Uuestcemo eurOobuezniCe
Evropske

ivici rata, N eki zvan itnici su

posIa1i svoje supruge na sigurno, ali ona je htjela OS!" d.
- Ako se bile S!ll dogo-

cd bombi u Bijeloj kuei ne bude mj esta, zelim cia ostanem s tobom - rekla mu je tada Dieki Kenedi.

Kenediieve vanbracne veze u 10 vriieme nisu bile

i da nije bilo lako udati se za iednog od Kenedi j evih i da se vj erovalo da njen irnidz moze naskoditi buducem predsiedniku, - Svi su rnislili da sam snob iz N j uporta, S narapiranom kosom i francuskom odjecom koji se ne razurnije 1,1 poliriku ~ navels je Dzeki i dcdala da Sf situacija prcrnijenila kada su dosli u BijeJu kucu,

C-U]i b'"eze iz Bani Ua ida
Borci protiv rezima pomaiu Ubijcima da se izvukuiz posljednjeg Gadafijevog uporista
Baroso; Paziv na jediflshlo
preokrene nega Iivan eiklus na linansijskim mi!itima, prenosi Reu ters~ moi.e viiie ured!!o placali prispj ele dugove), da dobi ju sarno 40 pOcsm od realne vrijednosl{ grckib obvezn iea.

Dok borcl priprernaiu konacn obracun

Opsada diplomata u Kabulu trajala 20 sati
Napad mlibanskih pobunjenika i opsada d.ijela Kabula, u kojern su stram diplomalSka predsra"ni.rva i 'rab ko.hcionih snaga NATOa, okoncani su jucer poslije 20 sail, kada su afgani s mnske s!!age sigurnosti ubile i posljednjeg napadaca. U napadu koji je pocoo kada su ral;bao i, opasani

Talibani UbiUi

eksplozivom i naoruZani aummalskim puskama j ,aketnim baeaCima, z.uzeli ZgTadu u iZgradnji koja se uzdize iznad Anwril'ke ambasade; staba koalicionih snaga (lSAF) i:iVOl j e izgu hi10 najmanje 20 Ijudi, od kojih sestorica ekstremisra, II civila, medu kojima lroje djece, i "rojie. polieajaca.

trois diece

Na srotine Libijaca, "eslO cijek poroci.ice, bjde .iz puslinjskog gTad. Bani Valid, koji joli konrroliraj u Sn age svrgn u~og M uamera G.dafija, .laleci se na teike uvjete l:i VO!a i malIretiran ja, dolo borci novib prijelaz!!ih "lasti priprernaj u opCi n .pad na to mjes[O. Snail" oovog Nacio!lainog p ri jelaw og vi je a (NTC) name su na neocekivano s!!a1!an 0 tpOr !ako OJ pel dan. borbi oko rnjes!a koje se tlalazi na 180 kilom e mIa. jugais\Ol',no od giavnog grada. SlaIlovnici koji napu5taju Bani Valid pri&ju 0 danirn. ieslokih bo{bi i .vionim. NATO-a koji poddavaj u b arce NTC udarima po p07jdjama Gadafijevih Snaga u gradu, Porod.ice koje su bile sedmicama =bljene u kumm" pofeJe su se iskradaLi iz g,rada nakon 5[0 'u Gadafijeve snage napusri.ie De-

c

BQrcipDzdravljaju civile tojl uapuslaju grad
ke kontroil1e punktove na periferiji i vel;ki broj aulO· mob ita p U!!ih civila napusI' 11l obla5\ neprekidno. Da bi ohrabri)i liude cia i.zadu iz grad., predstavnici NTC-a im dijele gorivo i upucuju na sigume purcve, p renos; Re u ters. KomandanLi snaga NTCa kaZu da su slanovnici Bani Valida,koji uglavnom pripad.ju plemenu VarfaJa, glavnom osloncu vladavini Gadati ja, PUlOOI11 md ija obav ijdteni da irnaj u jos d va dana cia napuSIe grad priie nego SIO bude i~veden opCi napad.

24 _""_",,,",,Qnevniavaz

--------------------'oglas·
Adresa: Hivzi Bjelevca 5
telefon: 033/767·995 fax: 033/767-996

b.aV.j.eslavamo nil.secijenjene., kup,ce oa je Efekl Komerc DlzaJn d.o.o otvono novi . poslovni obiekst u ulici Hivzi Bjelavca br 5 nasele Stup, Firma Efekt Komerc Dizajn je osnovana 1990, godine u Sarajevu gdje je pocela sa proizvodniom sistema za zastitu od sunca, preko 15 godina uspjesnog poslovanja dovelo je do otvaranja novogl proizvodnog pogona i dva nova salona u ulicama Hiseta 5 i Branilaca Sarajeva 1 u Sarajsvu, Trenumo brojimo oko 20 zaposlenih sa preko 1000 kvadratn ih metara proizvodn 0 9 i izlol ben 0 9 prostora, kao rezultat pazljive analiza lriisla koriste se najmoderniji materijali i tehnologija, nasi dizajneri mogu ca osmisle svaki diD kao i r,;ijeli slstsrn zahvalijujuci najnovijoj lehnologiji. Siroka mreza nasih saracnlka i izvodaca . ornonucava nam da budemo prisutni na teriloriji cijele BiH, Na taj nacin uvjeravamo nase kupee u kvalitet nash proizvoca i usuqa. Nasa poslovna politika je usmlerena ka triistu Crne Gore i Hrvatske, nas kvalilet potrvduie opremljenot mnogih reprezentanvnoh stambenih i poslovnlh obiekata sirom BiH, Ono sto nas izdvaja ad ostallh je pored proizvo dnje al u zaluzina" trakasf h zavjes a i tendi, je to da smo ponudli triislu nove i vrhunske proizvod,e za zastllu ad sunca alu vanjske ,zaluzine 80 cm kojrna se more upravljati na daljinski pagan i posebnom sernorn programiranja,kao i screen roletne sa mogucnostu rnontaze unutra i van prostora na ruenii 131. pogon sa daljinskim upravljanjem eiji materijali stile od UV zracenla i toplin€ uledno omogu.cavajuti yam dovollno svj8tlosti u vasem prostoru Takoder jedan od noviteta naseg proizvodnog proqrarna je i novi tip unutrasnjih zaluzina ISO eija se rotacija i podizanje vrsi pornccu laneica, one su namijenjene monliranju na ALU i PVC stolariju, Novi proizvod je i nas patent bro] BAP01709 ugradnja zaluzlna 16 mm u termopan staklo koji je nasao primjenu u mnogim reprezentalivnim stambenlrn objeklima, Takoeer proizvodimo mnoge vrste roletnl, austrijskih i markizet zaviesa sa velikim zborom materi.jala i dezena, Pozivamo vas dan as posJetite .iuz nas say iet ocaoerete ono sto ie najbolje za vas com.

A

~Salon Hiseta br 5

033/Z11A84

400.000,00 KM

GARANTOVANI JACK POT ZA 75 KOLO LOTO-a

73.000,00 KM
PRIVREMENIIZVJESTAJ 74, KOLA JOKERA OD 13,09,2011,godine

OCEKIVANI JACK POT ZA 75, KOLO JOKER-a

POLA sKEOi! DIlUGIMA

\.0"-0
DOBITNA KOMBINACIJA 74, KOLA LOTO-a:
UJ4, KOLU ~pLAtEKD JE .,"""""""""",.,' ~KUPNItw;~DNIFONOJEiO~ FD~DOVI OOBITW: ""'"'''''''''''''''''''''''''''''''' fUHD IA DO.~I1AK PRVE iRSTUl\iO (t4,601:~O.. J,P ]61161,6D) m~o IA ooaliAK O~UGE VASIE 1.% " .. "."...... FIlNDIAD08I1AKmECE.

PRIVREMENIIZVJESTAJ 74. KOLA LOTO-a OD 13,.09...2011,godine

"

,.,.,"',.,"',.,'

,118.411,4DKM ,51.105,1DKM

r-------------,' D08Im, LlSTlel U IGRI.lGRA~ • GOST U 13., 71. KO LU :):~~10~J'~lOm; ,,~LAO'~J :7~~U~k$1000U! 01400,!mlO11~61 0, "'SOKO

BROJ~VI PO RHIOSLIJEDU IZVLAC.ENJA:
PRVI DOBITNI BROJ JOKERA' DRUGI DOBITNI BROJ JOKERA,

II'
I 30685 3005 52
.... " .. , ...... .12,194,00 KM , , ,6,391,0 D:KM ,11,g,34,90 'KM , ,5,111,6DKM

""""

",!IU64,t 0 1M ....." .U80,90 KM
""lU41,10KM

FO"O tA 00811A~ CEl\IIITE VAS1HO% BIIOJ OOBITAM IIZ"OSIDO~IIAKA
i PDGODAKA IHlBIT W:

VRm~\iO

""""

'" """'"

""""'"

2U.u',5D KM
U .NAHEUNO KOlO "" :t120,ZD KM "." 1J}OKlol ,!,ODKM

NEMA JAeK POISE ME~MI

:,:~:,~,oo~io

lPOGDOAKA OOBrr 1M: 4" 4POGOTKA ODB~IKk 118" lPOGOTKA. DDBITW:

" , " , " , " '" , " , , " " '" , " , , "" ",.".,,"',.. KOllAtAN

:7~~~~,gJ~:~~~17_ OI400,u..awmc

U 74, KOLU UPUCENO JE , , , .. , .... , ,.. . ... " .. " .. 'NAGRADNI FOND JE 50%" ,...... .., ,.. ..".. ." FOND z.o. DOBITAK PIWE VASTE (1,.219,40 + J,P, 70,655,50) 'fOND ZA OSTALEOOBITKE " .. , .... " .. " .. " .. ,', .. " ..

1.171 """""""""""""""""""""'"

a~OJ DOBIJAIIA IIZNOSI 00811A.KA 6BROJEVA DOBITA'KA, NEMA JACK POT SE P~ENOSI U NAREDNOKOLO
5BROJEVA 3BAOJA DOBITAKA: DDBITAKA: NEMA " .. " .. , ,", ,', .. ,".,', .. ,.... , .. , " .. , ,0,00 KM

LUrnlJA BIH, SARAJEVO 14,09,2011 ,~(Hj

IZilJE~TI.I J2, KOLA LOTO_, 00 OMU011,i.dioe

4IBAOJADOBITAKA: 28AOJA
t BRGJ

2

....

, ....

, .. ,
.. " ,.,',

" .. ,
.. ,"",

" .. " .. ,....

, .. ,
.. ,' '.",

, .. ,342,40KM
.. ,.,' ,51,10'KM

1B",.""",

'DOBITAKA: 232 DO BIT AlIA: 2.375

, ...... ".

, ....

" .. , .. ""

.. " .. " .. " .. , .......

, ......

A,40'KM
.1,OOKM

8ijfU

DflI!U",'iA

IIINDS!

DDRITA"A,

WfRIJA8IH, SARAJEVO 14,09,2011 ,god
!is!. l.w ,_, ...••.•.•• , •• ,' "... ,.. , .•• , , ••.•.•..• , •• , 21,.a~ , .2,1DIW

'o,otAN ~'J!ITI.J !2. ~OlA JO'~" o~ OI.O!C2G' ",,01",
Nil fI!iNOVU PFlMl9.1ENM INJE~TA.iAl2i'tPlSNlKA. 0 .[JSlflWJWM I NEO$wlvANir.l P:RIOO1iCIFlIW!. 1.1J r R I J ill III H 1;I8,WIWI~ KO:NAtAN Il'JMJAJ l/4 j'l,tt:CLIJ JOt:.e_FI.r. O~iVm I NEOSNIJIIANIH I'fUGOVORA NlJE 11&.0

SA~P06OOI1A S45P01il1lWA

[IOOif,IM:

PiBM

JMlrotSE.f~HhIlN~IHl~1l.C •.••.•.•.•• , ,,_JDI.5IDm

~\4f1111iUro!

Il8TMIr

DOiITMt'1

s.\31'1J61JDlAwaT/IKk

OONJ' DA~ 'IA'LA"

OOBlTI<I(AIA '2, KOLOLOTI)..a JE ", '0.20" ,GOO,
GIIItO.flIADDU.1k 5~QT.r.lI... 411/1JJ.JA 008IT1I1'*:

'8RO) DOBIfAKA'
flEW! .mI'tJTSE~UPWIEWl]lmt..O ~ ....... ,_.... ,_,•• ,_, .. ,_... ,_, •. IJ;(J)jQ,j, ItlE1dJ; •• , ., ••• , , ••• Il~~

IZN()SI DQ81TAKA
311inL11 00SIT.ArJt: 2'2 _._ .. _. __ . __ ._ .. .. _._ .. __ .... _._.54.00~ ~BF.rI.JII ooatrlD:A! ~ ,_, •• ,'_, •• ,_ ..... _" •...••••• ,' ._.~ooPlli IIIFUJ 001111~ 23H ,.,. ,., ,.,. ,., ,., tWKloll

OBAVJESmlJE ZA IGRAtE SMS PDAUKE ZA LOTO !GRU IGRAt-GOST SLAT! 00 SRIJEDE DO UTORIIA NA SLlJ EDECE BROJ EVE TElEFONA: SH TELECOM: 091/412,502 Hi MO 81LNE KOMU NIIlAC IJ E: 063/ aa-a J 2 (cllena poruke 0,50 KM .. PDV) Ig'e na sreeu lJJ lrile BIH I P 'o'lero dub!!, ka na www.lut,llablh.b' Rok za p"gDV"" tell" dana Dd p,,"~ Iduoeg nana po ublavlllVonJU p"wem.nog ,,,,]el('I"

lAIlNJI OAA NAJLATE OOOlTI<I(A1.A 12, KOLD JOKER' J! " , O,2~' ',GIlD

GEI<ERAU<IIlf<EJ('IOO

EOHEM PASUKAN

>J,

LUTRljA

BiH SARAJEVO

1409.20ILgodi!!"

()~I~si

,_
f'i)'\O
I',

~D~n~e~vn~i~a~va~z~~~~'~5_~~~~~~ .. ~2~5

l ' 'Itri..t 0'--. Ttt.r,n.W~'~'"

"""""-,,,.0" "\ICi'J

t..... ,br. '160 J
K01\,Kl'RS
lIiII tJ~

\'(j

TdFII\I.u~~.

_I:patillj.., • l!oO! .... ot'l"'""-

alralHmllii

J .. ~

.... _J, 261" I ....

u. 1.....

1

-m'D
'..... ~11Ii

l L_U'_.r.oC.""'IIo".l

..... ~n-

IIV!JP.'O

N _. _ I' ~I!I.IIIUIJ~.~~lIIIILlli !D-(d,~:j ., ",.~ .. i.~Ii:i

t_ .."""'"" f....
.. _ _..s..n.,m. """'_."-'.
~IiTtiI,ti.llII n .h-;L .... ~1.jdI

.,~,.
I!IO

II" ......

1)11""' ,~ .....
i

.. dod.,l. "' •.,._..;j., ...... r... ,' ~ .',.Ofto>LoIlOllIIII. ~ Ii....... ~1!, ... .,.-.1b1nt:lljt :Dqi.,.n~jll' , :K;IiI,T,lIj,Ea it

I<O~Ktln'

O;Iod~
IIlfftdlfiIL '",NOd,
JlUJ~I,.:;

,.

clfJ..~Ib.

I{.
n
II
J.
"'1

~,"'_oIqao._.r.... ,
c;...,U ,
:ur:.J.u_~IimD.lt~.i!!!~

o.....t.:t:c-pnll"rl.....

Ltib

~n ...... ~~. r"uti{tll.aL.

""""."'_......SOO,_
\pPf~ •
IUI'~",

IkuJ,~kto<&J<_
2(JI' 11
...
~'n& ,.I.!.,II

·lOI~~-

~iI

t

a:,lV..;d..aJ,
.....

i,;

~

_~
... ~~

~

MI"'IB~

........

1IIr--.'IU,~

iii

~Ak-ni"I~ ~ i IL~

Iai ..1'!InI~

,11II;I:jj","""1

J~"""",,,
llll~)<
, IIIIJfdldj~

"'_1111,,....11,,, ..,,,._
"1!!I.~1~ ..

.1 ~..

~~_,~-..... J""')O_ "....._~
aJm.,.'.~''',P",,1IinI
1~ .. _"-<,

~""",...J ~"Il __

~~~.\~ ,~ ... ", t_ ....
~~~l. I -L ........
~.uj_i~a1ddl

l~~

...

1I~'5 .s.:t~1III llil~('I'"...T'!IJIi L ItF'go,.. .. I.-..t trllna,.. ~ L,md' ..... bk~

~_'~K

t.a..bmt ~~ ••I pJ--

'" LII~'a..-.~a..

~~~.
·_'U&

'III-..c-d"11

~--"i .. '-.I'l"

'"'t .... ,

~.H"

~

...... I_ .. il<>Iob~:<"III _IO._....._.._...._
_1 1~

............

II

UI ~~

11010 '_lUll

._. ......-....,..""."""D, l..,Lu~ ..
~l""":,,,, ",d«Ip:I.wjp "rM' "' ....... 01.••
III ;Ii,;'tlll

II 'Ill) "",.. <>lOll ,~!ftll

tlf.d" w"~

"n'' '..... '- ~
III

_...., ...._011= 'll!i;IO"-"~ N'5IIiIIIc ~cL-. • .,
010'1
"Iiii'

~'Il ~,",,_Il
L.I

"

1

""' .. -

(I r( lKIU

I .. RUJ, 6J..p. 11.11 ~_ .. ~.

..
_

~ttJ,;.yoO.ql"_

......... "'''''''''''- ....
~6J.
~~i1Ih.lilill~I1iI"~

UJ

o rn .. RITl'R!..II.
..

4rj.. ~.. ~.1Jo.l1

."",,_......s........

e.-.,I"-",,,
IUTI.IlIJ1',

I\A ~

01

~U .. UII .. ,Ml1,.rri.

J*\a.l!.

'l~.-nl

'._~ ..Ci'"hl.tj

~

1... ..IliL_II.U· L

..... ~

·'~.M:t..,d.bJi

-.,...t~,_n..,.J ...
IV
~
pI'Io'lt
~~j •• ~~_.

,PO'! .1\110:
~

"'" "RJTFRtJl. w.lII.':o.k ~ .,o&j<lI..>k, ......... do .....
.,_"

d._,_.....,.t.'"'-""'_ ""'""'""'.~ ...w... .. ~f_,
r.a.td...a.Ult~l'di'lllllUli=r..ad
1Iii.Mcfl~Il.it:l"'~~IIIOi;JQl."'"

.IJt."''-'''_''"''''''''_
....._,_ _01.1 ...... _ .......
IIIIrdd\JiI ~1111

pIOIjd..

C!r.~

q

..... cn.I~.'U(iiI!I

~

d',._ . __
~

.........

"~,

+

",.....

..~-...._JO'_'" ~ ...
..,..,J_.
~'Ii

t..
lDtl ~

""dn._
... ..,..,..
..... u op;iiI

W~"''''''olo,- I' U 1_ .. _

N'1IH1c;\Jlilllpr.I\O" ~ 1Dk;..t;: ... fIt'L""","(III;d6,;~'"

.... od~Lorad. ,..... I'ru. ~ .I"'Ii!Nn"'JiII~ 'IIIi!II~...

_llnI

_ ..
•• _

....ftAL~tJ"I'~:I!I

"'"

, P- _~.U.n"'''l'''' p<opoL "'1""''''1_ ....,",.. ,_ ,........ ..,...., _ _4h_ .. ~_, r dr}o,_" __ '~-.ro "..-..
j ...
!

"'1__

, ... " ...............

~

ri--

.... nnl.a ..r~IU

ttnP

-p<n<I«< d.anjJC'lh~ad4.~fI'I!I ...",,*, ........._".". ~ -'-oj II' ~

",."...-

... IIli;:&'..:Lct.l.ra,IIJll"'CiIJ''''1'''''''\'Io''-,:!,~t-.~,.,~

1<'11 11..... ',
__

~...... " __

">111 .........

-.

..

_.

,.I>d.o<I • ....-.l'" ... .J<moLo, !OIl U .-

0!..10.....
~I \II

_-'<!< •• v

,."',....~.~..-I.,.
..,.,,,]1 ........ ,,"' •. UOUlIOO
r<>41M'

,I I•

...._.u-...,.;do<>
'lj~IiiII~~

L.-.'

........ _,

"' al..

" .. III ",_,,... .............. ..,-, • .-I, ......_..._. __ 0 .. _.,.., :!Jj111:!11'II:Ia6

_do

"

...-m...Joo .......
,._

"0,10". '" <lfdooIo

_

1.a_ ...~IhoIo,.'_I_.doO<J<lU' o

MIIl.''''..........-. .. dJ!,<~
, ...

.... .... ~ ',.._.. ..-.:.
1..-ltoItu ........ ~

II""~'''~,
..... .... ~ I.II,'~ICbII

I_~

~t:t..

iIIlIp.:adIJilQ:' IIIC'!hllu. _,

b.~II,

t,)I:

~1,.['1

u~!>"'.p.oo_.I1.""
...,-tIt r.I.ffl!Ib .....
~1,a~~JilLul1J~ _JI;

""* v '~"-I r~~~.
.......
f't"~.

vr .. '_ ............ ,........ """' .......... __ .
'iLbI;

... -....
... 11¥

bc:dollpoCl4lK'll.~n;:lIiIi

l ... l'JIIII~'"

MJd,.pb ..... ,...~~pD~ilIlII~
!KW~lpt(I~lII!lf"ii',.... .. 1P~I«

... _ _.....,'"

\'U r.-J.... _ ....-,_
~~I.iIIi.. .... ~.:. ... ,nl.ruItrot'lolbr;lIal1

·

....... I>"_.~I"'II<>r "

hrat,b. JO~'" ~""h" b., 1~~'~ h.,~I~~'liIllO.:UJI._,.y:II.

..

'n....

~JIII ..... II)~Jill(l..

Uitfllflitt..6."IOI .. '\IkI~ .... ' ..... h.... I~~1CC;

.. ~1.,...."
.., OIi,J\flLll
.t~

.. ~JIIL~,.u:~ldr

m,f'M,f.~,' OOh;L ~u.'r ... 'JJ Olt,',,-IQ .I~~ .. I:a~lp-mAt:l!~, .. Ii::rEt~,~,dl.ljatl 1I\'C'.._:1'-"',l'III.I"Io'Ibr! ... .,..... .............. :llt l Il IOd '~~tlklf~iJll~ ptd.~trd!."~1

t.1,"'.

.....lan&.:.t

~ .. ~.,d'-~_"'__,'1'
1I"~o.ml"",I'. l...:tI:J I~ h.ld..:.:-. g~~.'1111 ~I" "~1)('rOiJllTJfw J '\", ~ 'Ij g. ..,... do pnl_ ......... ~ _
op.:;lP'II

",_ .... o_"'_'
Ift' .... It

rOIIlt:.'~ lIO'a'''IO',F~('JI~· .r.J"'hI!lii~'~~MIn~~,....,;v~_;""'_I""'.II iP'Jt''''''O~ilDllllII''''&IjI. d ~1I!I1'1111"1!I • .... ,p>Jo._'I"
..,J.LtIIiI~.

~-"'I<"..:'''t.~ .. ~.,d~··

• \.~-

O<lot ."....

..,...._..,~_.
.. ...," ~

,,,tIL<y

10:>

I..,......... ~,_ ••
mc;~~

.. I"IILbL' .. _

.t

..~ ~"'I!
~r""..p

"'_

L.:AIlam tl.ld¥ II!II a\1fR' •.• ~

•• '-'1.,"'- .....
..

t-JP-"I"'~"" "",

J" ..... "'-t~.~"'''''''_~I.
'J.pii:.
'I('

~
....•

dl'lAPJll....,..,.li#Jlj,'l~

19.11J1'f

........

rUAo~

••

~l lML.lItD<aU<ijo "'J .......... n,.~.~bJftIi~.lnu.II~fllidLrll;jj'llluu.:.~lftI~J.:L-.~.IIII~IIJIiId.~. ,~"" •• ..... 1olu ... ~ n. IIJI"~ .... 0. ~ Ih ~ ,m}tUO JqI .. ....,1

.,"'_."""

fnn!ihriJii :"'..)111
.a

hd.,k

.......~"'' ' u,.....,..... ... _
............ ....."....___
..... '1 ....

lwU. ~,
~.~·-

"_"'o<.JnLocn<'1C\IO ~......~!l.ol .,:J". .... .."t, .. ~
, j<dLo
,_.

..-...".Il.DIoI..a

............... ~

.. -..
drI..A,

.... J'."I- ..................
pn.o ~ ~I ~

_uomlooiloo

_

tJiIII~~

~u«"j' •• '
Lk4u ••

..... ~I!II"..".._,.

_""...,.. _ .. ..,.-._
,.._",_
~c ~.,......

......

~1IIIII1f"~U

In~ibilll~ftI
1,j'~mfll.t

-,
I~: ..

"'~II"II "''''~
_
.. lnft )

1' _ .b ulaW. Lh '-..;z rapbJ ~ ~ pm:b.rg. •• .m.IliLa (~ 'b I
nlh~lurUd.alt
pdwduu;prllIIM}J,III.;Ij , ..

~~j<"""""'"
~illa.om
Iill'IIU 61W1 I'i1 ~

.........

.._

.. ~. --....
dr,bL,.. ..
~

.
......

'"*",._,._.{If'}.-I~."..,.I'i-.!I.;J'nlil -...v

IL..b1<; pI.m II! ~
IL~

~

"",W-,'K.;:c:
..... "\W

L~.,

PrO ""110
Lqc
'R

td. _ l..n(d.. IPS

........ ,.,..,,'""lo_.~i .._I0.,....'.... .
~lanq,.",
IpPfI~

.. (jIII~~Fft-"i'JI'iI~1~

4'I1i'41 • .,s( lkBI.... lIh. PJi'I ~III

~c

r

",.,aJ.... -}t .., M+
~.~

a~.

-I"'""

OI~~

~"---":ln'4IIlI~'&~

1O't"..'W'llj:ilII'oI'4..i

u..Jri.I.iI

..

k.< i:IIIJbCIC .. ~o~'OI au ....... ~Clt~ar'"~lii6Ir:t.~uJllo • I1.oIoo .. JO ... I!kt.II "",bt,"'JIJ ~jl'l.

""""',.""'"'-iIr
~,.p(It~IIIp:IfiIilIlllqp.'1ii

...... __ .&I.

........ u4..""IhI.L.~

fllQIiio~"".

-...Y,,_."""""
'Ii~

,.....1"iIIIa~ ~.4mi~', ... "~~",""""""""o~,io:II.
kb~jIdIb IIDdd&.!,II~W. .. ~1t1"

I<L>I' 0011\10. U'IO .. ~ 1)ik1.01lC hi " ... IU I....~ r.:II .I~ .. -,cPJ..-niIJ -ralrq.~. O"~ lew. o.f'IiJI'I.~ut-.J.i 1I,:Pt!L, tOd .. '1 Nil 1

..
...

.aa.u"
~
CIW ......

_.". p> _. laIIq ' ....... _.' ... td,l., tIIIIl\.kJ I U\K)\ ~..1f".'Iodt~ ... ~ .. ~ .• ...,w,D< "lIdeo .. ,l,,\PiII M ~l"""jC •• ,~U'"-~~PIO'DO""IIC' .. ,-nJrl..'l ....... I""'~~'(j..t,,,"""L1Ii(h,~ 1IIm~, ... ~ IILlto ,""......,. ... 0_ beL _ .... __ ...
l.O

u~,

1"""'-f'"'IUO'6,,--.""'""""'" .....
oJ! .... ".,.:: l.iIIIi1I g ,~
,r;:J

f"9'~~

~""Na.d!i

Jl. ....

u.". ~

~tl.~

..-..-1 ...,..
#"j

pO."""."
..... liodli l~

' ..( ..

~

.1w~I1Ji....u:.oJt"-:l~iI~

......

IIIICJ:I.I.I~"...I~~

""JC"I"C3IIII""~iII:p'Iflll'. "-i~llr~~"1 ...... I,.".;n..:,lIItw~~'LoIIIIN1J1,( ..

_

....-,..b<, .......... _.._
~ al"lIIIhIIn ,~~ fin" ~

~I"""'J.\."
~ __

JlE'cNI. ....

~

M'M'l~t-~pI~(I~

.....,G__
~., OO_ .......
}I dN.;uCl~~'.,

.. ~

I"r.I!,.h\::~ d.d

,,'ll""pd..,.4:r"!-. II.I..... ~ • ...: _
P"i'bn.~.I'!.lIdcI,.l &rw.
'lgt'Mrlllliil~c.

<I<l..-.~ ",".n.liiI:IIIIIa fP ..

....

OO......

H

• ...-1",
..
II.I

i.11

od ~
t...r.ptllraL

.-n

I111~

p1I,nt ...~~JC

~LP')J'Ji~'a.PJt

.

U1,~II".."..,. l .... ,

...~!a ...

1I!I"I1"'~IIo,II~I~.li)I;pl,;Jl

...

up'" ..... :1...."* •• I!... .

doII1,j

IIl.,m

.....

IIIII.

_~

penl'4.l.lI!!I~~

_1'

!In,I~'''''

\~U

~'
iIi"WIII!~

...... 6Io"""~

.....

-.-2111

. ..-.

~'l'T

Ik.....u~ "_~~"'"
...~
ill

~~.j.I«"*tJ,

...,_"'_ __ .roI..'"
JIl,.,~~ii'I!!,

::Ol:I.,J:Ild~ \

I"

IUllr.lk,tk

~

7_.od ....

-'l..--.,,_

JC6Ll.Ir

""U!~.

~~

~L..c.I..a.

.. IllrdtO!: ... ;,,~Ja..G~tmbnllllll
'ii,kQf!I'I\fIIIIi~

IX .. ~
1II1111lirll

.. ~~p:-.,~
..... ~d»I~.NRI.11

...

~
...

·,·......o.I._IkJ"'._" .... .

_...... .. "' ....-

-_~,_

v........

_.,...J. "..... _.; ...- '"-'.
'-'J,IIiJrJ.,111
'1I"II_P-'4lh1
1IIdIl'........,.~

f'(J\ilri\" l rr...(I~_ltrnl.Kr"iInI
pmJ~Ok

I."",""", , .""..... 140J,hru
l, L.Iib.!.1n

..... ,I..or<bIIII-.. ,_ ..-b<_"' ~ .wltJ~.~~ __ a..s.li.

~ ... W~

~ ...~.,.."""~n..t~.~~
f~.~ialJ.!Fl
..

.... duIt.a Illcn;pulu

i"".

.. u~",~U"""".u-,_'.IJ"IU"~_~'I~ "" ,.,.w.... I\_oo", J 11,." ........ , mkPt .... _ 1IlM.~ ... ,. ~,~
!!II~ftljN'i •• InI~'IlI!_-=j".. ... ~

d.......

__

'II~

"-"'"

..

~"HI-"I.i,.A.J I f'n"CJI ..... !LntIllIII~'rn.I{II~ .. ~amll'i'. ''''I:I"i"11dJ r..&.uIla.iI~"ru.~III~I~II!IIf_ ! l ..... ...... " . DlOl ...
.. ~.ldlICioQ;,.~'.tVJl.I'qJl; ..... t~:~_JalDlllf ,.,.

,,.._f~.

...

:aItu ..trK'II.I'aUIi.~

u~

bo

__
'"I1_~

..

MllIIIL.1itla

_001

"'".~

• ..,...
J

HIl.i 1...-.[,111 .a.h:i .. ... hum ...........
~~~II ..

kk ~ ol~o_do 'JIIIII.t:IJ ~~1

..
~tll&

I

aa.. d!,m rId ,;ugh .... tt:.riuJlIiC' aIIIIIrIii...., ~ _ "bodao • 1LI......u 1iIa.:~

.. ~IIiI~!IIi~~IIIt.I~~uL.

k.-"'. 1iWIlZ:

...""1

~
.....::iIL.~~IIi~p.lILItl.l.iWaoIY~

.....

""..... liIpdi'"

~"i"iD~

.. kl!lll~

Uku,il!l1"dl.,.

t_~W' .. hII'. ~

.. j(;.

...
PI/(

.. ""'_-.........""'-..,,"_ r.... '_1>0 ..... oIlat ,R<I .. , D_u .. u U

t

1<oiB '~r.:'''''

".h!..... _

rwj.<..; "'lIl'rI'M

,';-'-'Ilt

.t,j"", .. t..~

.Wl. ~14f'N1-

26

Dnll'nl aVill.~elVnak. 15. s.ptBmbar/,ujao 2011.

kl·O·Sk
.

SOKANTNO Majka podrzala odluku desetouocisniaka

)eeaM se s rasDusta ur ~liO~~ao dleuo-eiCa
Majka kaze da vece probleme njenom sinu prave odrasli neqo djeca u skoli koja su promjenu dozivjela na rniran nacin

S~Qm~dukllmenlacija

Q

vlasni{;tvll drevnog grnda

TUl'lle da so ulasniCi
"!iAJIOOf

Peruanska porodica trati pornoc

I

Baity ..· IIkttI ~

maCD PiMeDa
Nt

w~

porodica

J edna peru anska porodica rvrdi d. ima vlasnistvo nad ru sevin am a Macu Pi kCU", rvrdavedrevnognaroda

porodici S aval em, ali bez rusev ina ci tadele iz 15. StOJje6l koje su i dalie u njegoYOmv lasn islYu. n iie preuzela c.i ta v p roster, a nikorne nije plarila nadoknadu, Eoegaraj Abrilse zato
Peruans ka vlad"

k up ila ta j teren 191Q"da bi ga 1944. prodala

Inka, i da narnierava

svoi

ie

kas-

iedokument 0 prodajinakojem [asno pise da ie njegova

sl ucaj ;7-0 j j eli p red U jedin j eni m 11 arodirna, Edgar E&garaj Abril (Echegaray, 70) jos posiedu-

ieS i spor,

cdlueio obratiti

spec

vrseCi pri t isak na peruanskevlasu.

UN-u

da ri-

ganizaciiu pretrage karti vezano za razlicite kriteri]e, cijen u, aviokompan ij u, vrijerne pol; jeta nja ;sli jetanjai ostale. Usluzi se moze pristupi ri purern inrernet-stranice Googlea kao ie-mail adrese www.google cnm/fl igh ts,

,Americki gigam Google u yeo ie ala tk u za onli ne pretragu avionskih karti • Flight Search. Alatka omogucava or-

Desetogodisnji djecak iz Velike Britanije, koji pari od rijetkog poremecaja spclne oriienraciie, novu skolsku godi n u zapoceo je kaodjevojcica. Diecakova majka shvarila je da njen sin niie popu t druge djece vee karla su mu bile dvije ipo g:odine. Radi]e se igrao Barby lutkarna i vise je bio orijentiran ka zenskim stvarima. S godinama ie naucio to skrivati pa je ostalu djecu uvijek lagao sta je dobio za praznike, Majka koja je zelje· Ia ostati anonimna u potpuncsri podrzava sinovlievu odluku da u 1l0VU. skolsku godinu krene obucen kao

lima

ie .i~/jeI8 aslali allonimna

dievojcica. Plan ioi je da do 12. godine njen sin pocne prirnati horrnonsku terapiju, SIO bi bio prvi korak ka operaciji promjene spola, Prvog dana skole "djevcjcicu" SU u ucionicu dopratili direktor koji je ndrzao govor i policajac koji je bio ru da bi sprijecio evenrualno nasilje rnedu djecorn. M aj ka kaze da vece probleme njenorn sinu prave odrasli nego dieca u skoH koia su promjenu dozivjela ria miran nacin. Pobunil i su se ro ditelji kojirna nije iasno zasto nisu prije bili inforrnirani 0 diecakovo] promjeni spola, ali direktor skole tvrdi da su rnorali zastitiri privatnosrdjerera .

Jedan Lelefon - dva broja!
Uz Motorolu EX115koristitie dva nroia lstovrerneno.
N.JCIIf,wlle ~ombInaot.llJ oj" Vilm n.al"LW OICIQo\PoJr1<: lu:f!Ko"" S prlvlllni

prellll.,tll

'1I;kIopun.1l, III u.k bro)evi

$oil

d~ijt

rOU,lotlle mt't'!l!'.

A por~ IOQ~. ur QWERTY ,."ldlun, I MINoru Qtj J rrH!'Q"~~~l!'t;)llO(llieollt(" ~"'j!l ,IQbodu Sol· prll"L u1iVu,11lu murici OIl ~vil~om kor.ku uz IP31 rM \IOf'1l'Or"c1iO I W' l<lbdvltp 1,1.1 YouTub(>,

lilno) na F;JCeI)OOk-u, 1.,,,111':I"l0l i rm<!1Jam, I

CD

M'OTOROi-A

kiosk
~

One,ni avaz, tBtvrl:lk. 15. seplJlmbarlrlijan 201 1

radnje poslala rucno nacrtanog

Nezadovoljni kupacbio jcodusevljen kadamu jeuprava dinosaur a " Bil Bene! (Bill Bennett) razbjesnio se kada 5U mu u prodavnici greskom naplatili tri funtezasendvics lososorn koji kosta 1,90funli, Napis ao jeostro pismo menadzmentu u Tontonu u Same rsetu, a iz ureda Z. odnose sku pcirna suglo m u je izv inienjei obecan]e d. Ce dobiti vaucer vriiedan perfunti,

Dinosaurllao izuinlenJe UubaunaPisma u Hini
.... Postanske
rjesenje za sve vee; broj razvoda brakova

sluzbe

Pekinga

ponudile

su originalno

-Ijubavna pisma kniaparmerima dolazesazakasnieniem od sedam godina Nova usluga ornogucava parovima, jos u zanosu, da

upute Iiubavno pismo svom partneru koie ee ova] primiri tek sed" m godina kasn ije, ka d. se bracn i odn osi cesto pociniu hladiti.

STRAVICNO Uhapsen 69-godisnji Nijemac

snDuaD MCerM· 34
Muskarac (69) iz Bavar-

Muskarac je, navodno, priznao seksualne odnose s kcerkom, ali tvrdi da je ona na to pristala

rod]a u rolleu sinoua
11

Ine,

DramaliCno spaSlIvanje

..

TrOle POginUIO, trole

Taksi sletio u procjep u stijeni

cudom ostaloziuo
da je s dugogcdisnjim
U

ske uhapsen je zbcg sumnje da j e 34 go din e s ilovao v lastitu kcerku (46) i s njorn dobio ITO i e di ece, N avodno j u

Vozac taksija u Boliviji izgubio ie kontrolu nad autornobilom i sletio s autopuna visini od oko 180 metara. Poginulo je troje ljudi.a troie ib ie, ukljucujuci i 24-god isnjeg vozaca, p rezi vjelo,
ta taeno procjep u stijeni

[edan od prezivielih putnih uspio [e pozvati pomoc, Spasavan je je potrajalo nekoliko sati zbog resko dostupnog m j esta Do k tori c. je isprieala cia ioj je vozac kazao teliimaslavio pobjedu na nogomernoi utakmici, nakon eeg" I u kren uli kuci, Navodno su aaletieli na kamen i na
taksiju [epukla gum". prija-

je tukao iprvi putsilovao kada je imala 12 godina, Kcerka rnu j e ro dila tro] icu si nova.ali je jedan preminuo kao beba, drugi nedavno, a treci

se cdselio te je sada ponudio
majciutocisre,

Tuzilac je ispricao da je mons rru rn s tal n Q n adzi rao kcerku, da je s njom odlazio la u auromobil te joj nije dao n is ki m .:Ia se drua Silovao ju je n ekoliko putasedrnicao u kuci u koioi su ~ivjeJi Zen" i drug" djeca, kao i djeca koju je dobio sa svoiorn kcerkom, Nebd bi je tierao da se zajedno odvezu na osamlieno miesto re bi je sil OVl!O aut u, a ptu ien je u p0497 raeaka, Stravicna pnc. otkri vena ie II manu, nakon ~to [e >:rtva osudena zbog ucieniivan jasupruge I jekara kojeg je kri vila za in validiret svog sina, DodijeliU IU joi socii.lnu radnicu
u ku pov in u, "i j esama srnje-

Zagrilauan)a 01l8ana moz8iz,azua,li bOl8Sli
izazvati Zagri javan je okeana rnoze izazvari ozbiline bolesti i
nanijeti milione skova sisternima eura trozdravst-

Strucnlacl upozoravaju

irovanie hranom,

ozbiljne upale gastrointesti D 3.1 nog trak ta, sepsu i koleru.

vene zastite. Povecanje reKuca u ko/al se arMjaa noror koioi se no kraiu pov]eril a Mus karsc je, nave d 0 0, prizriao seksualne oduose s kcerkorn, ali rvrdi d.a je on. na to pri.raJa. I m ..jka ne.· reme zene hila je pod istragam ier vlasti sumniaiu d.
je znala
7.3

mperature

vode u okeani-

su ti zlocini vee u zastari, I mcnstrumu ce sudi u sarno
za zlocine
II

ma izaziva ~irenie bakteriia iz roda Vfbrion koje mogu

Klimatski uvjeri igraju sve zlla&joiju ulogu u. prenosenju tih bolesti. . Naucnici SII izrazili zabrinutosr ne saITIO zbcg obirna prorniena nego i brzine koiern semijeniaiu okeani.

pocetna

silova-

posljednjih

20

nja, ali uisll proli v nie us" pi el i podici op ru:tu ieuje r

godina" jer su OSlali zas(arjeli.

uendi DiMidObiua priJetnJe smreu
Oiki je rekla da kostim nije trebao seksualizirati njenu keerku, vee je bio sarno sala

Zena koja je trogodisnjakinju oblacila kao prostitutku priznala

USDlesno raZdUOjeni siiamSHi blizanci

Operacija trajala 13 sati

·re. ' .. ~BC
Majka koja je oblaCiI. svoj u trogo disn ju kee.rku kao prosritmku za djeCije !ak mi ~en je u Iiep 0ti Ikrila je da prim" prijemje smr':u. Vendi Diki (Welldy Dickey) djevojcici je obukb ko'lim koji ie izgledao POPU! onog Dzuliie Roberts Uulia) u ulozi p cost! lUlke u fiJ rnu "Zgo dna lena". Diki je u ~misiii "Dobro jutro, Ameri ko" rekl. da kosti m nij e (reb ao seksuali zirui IIjen u keer k u, vee je b io s•.ffio'ala. Diki, koi a j e iz Dzordzije, samaje dizaillirah odjeou. S lozi la Se da su

°

pedofili .vuda, ali ne i da su na. mkmitenju u oijoj su publici uglavnom majke i dmgdene. - Nevieruje:m dasu OVllkva takmicellja do za mnozenje pcdofila, Ima ihsvuda podjednako" refl" je. DjevojCic. je izazvala kontroveeze kada je paradirala u 0 dj eei prosli ru tke, noseti pmvidnu biielu majeu, usku pia vu mini suknju i sjajnecmecizmedobu(ina. - P.odizem svoje d.ijete podjednako dobro kao i ostale majke. Vodi.m djecu u crkvu svake nedjelje, barem ih ne ti eram n. sport i uZrok u iem povrede kao neki wditelji - rekla je Diki.

Dj8ca ~paiena kiGmQm mak blizanaca. Zna se sarno dasu djeca izMemfisa. Bolni ca ie pozna I" pooperacijama mozgll i vo(\enju rizicn ih trudn 0.03 .. Sijamski blizanci izuzet· no su rijelki. Rodi Ie jedan par blizanaca na 50.000 do 100.000 djeee. CeilCi su kod ZeDS ke di e<:eoego kod m u!ike ViSe odtrcei n e sija mskib b Iizanaca zivi I am 0 ie" dan dan.

AmeriCki Ijekari uspjesno SU m:dvojili siiamske bl.izance spojene donjim dijdom kicme.i karlioom, Ope" racijakoj. je lI"ajala13s~ri bila je najkomplekinija ikad izvede oa u di e6j 0 j bolnici "Le Bonheur" u Memfisu. Za sada su iz bOlnice sarno objavili rendgeoski sni-

28 _

L5.""'._""'''_ Dnevni avaz

oglasl
& "lSI
I. godine B ro j predmera: Broj akta: Brcko, 02.01·13504111 02.07/l-11.TS-06 14,09.2011.

Zavisne d_ru!IV{l Rudnik mrkog uglja "IIBID LOUe" d.o.o.> Travnik- Bila
No osnovu Odluke Nadzornog odbora 0 ponistenju Konkursa brei: 109811 I od 02.09,201

JP ELEKTROPRIVREDA BiH d.d.• Sarajevo,

2,

imen OVan ie clanova U pra ve D rus tv. - d irek !OI. i iz ",sn ih d irek tor" JP EI ek trop ri VIe d.

PONISTAVA

SE JAVNI KONKURS

BiR d.d. Sarajevo ZD RMU "Abid Lolic" d.c.o. Travnik - Bila, koji j. objavlien u dnevnim glasilima "Avat" "Oslobodenje" ad 17. i 18. 03_ 2010, godine, a iseovremeno: Na osnovu Odluke Nadzornog odbora 0 raspisivanju Kenkursa Z1I imcnovan]e clanova Uprave - direkrora i izvrsnih direktora JP Elekrroprivreda BiH d.d, Sarajevo ZD RMU "Abid Lolie" d.o.o. Travnik . Bila broj: 3099/11 od 02. 09. 2011. godine, JP Elekrroprivreda BiH d.d. Sarajevo ZD RMU "Abid Lolic" d.o.o.Travnik . Bila raspisuie:

Na osnovu .01 .0. 20. stav (2) tacka a) i clan. 27 a. stay (2) ZakOD" 0 iavnim preduzecima u a Brcko disrrikru BiR ("Slu);beui glasnik BICko distrikta Bosne i Hercegovine" broi: 15/06, 5{07,19{07, 1/08 i 24{08) a u vezi c.lan" 5.• rav (1) i chn. 14 tacka a) Pravilnika 0 zapo~1j"v"nju u JP "Komunnloo Bri'ko" d.o.o. Brcko distrih~ BiB broi' 01·58-097744/Wod 27.09.2010. gcdine, Komisija Z" zaposljavanje ra s p i s u [e JAVNIKONKURS za prijem zaposlenlka

Za imencvanjeelancva Uprave- dire ktora i .izvrSlli.h direktora JP Elektropriv d.d, Sarajevo ZD RMU "Abid Lalic" d.o.o, Travn;k·· Bila

KONKURS

re da Bill

INA OD8EQENO YRIIEME·
D.Q.Q. BR!';KQ DISTRIKTABIR I OdjeijeJlic za logisliku

12 MIESECI U IP ,KOMUNALNOBR¢KO"

Imenovanje ~lanov" Ilprave - direktora i izvr<nih direkrora izvrsice se na period ad 4 godilie i to na sl ijedece pozici je, I. Direktor D ru s tva 2. Izvrsni direk tor za tehn icke poslove 3. Izvrsni direktor za ekonomsko-pravne poslove Kandidati [reb. d. ispunjavaiu sliiedece uslove · za Pozici ju pod tedni m broi em 1. Univerziretska diploma VIl stepena strucne spreme, rehnicke, ekonomske iii pravne siruke, - "a poziciju pod rednim brojem 2, Univerzitetska diploma VII stepena srrucne spreme, tehnicke struke, • ZJ poziciju pod rednim brojem 3. Univerzitetska diploma VII stepen a strucne spreme, ekonornske iii pravne srruke. Pored navedenih uslova, kandidati za direktor i izvrsne direktore treba d. ispuniavaiu sli- do su ddavlj a ni BiH, · d. posleduju radno iskusrvo ad 5 (pel) godina na rukovedncm polo~.ju za poaiciju br, I. a Z3 poaiciju br, 2. rudarski fakultet sa polozenim strucnm ispirom (ZOR-u). - do n isu na fun kci ji u poli ticko j stran ci, - d. nisu osudivani 13 krivicno dielo i prekrsa] nespojiv sa duzuoscu direktora 5 (pet) godina od dana pravosnaznosti presude, iskljucuiuci vrijeme zatvorske kazne, · da nisu Iica koiima je pravosnaznom presudorn zabranjeno obavlianje aktivnosti u okviru n.dle1nosli. Uprave, · da au ostvarili ll.spjdne teZUh"IC rckom rod", - d. imaju reference uglednog Strul'oj.ko usvojo] oblasti, · da imaju reference organizacionih i menadzerskih 'POSObOOSEi i - da irnaju program rada 2" period na koji se imenuiu, Kao dokaz 0 ispun iavan ju uslova iz Ko nkursa, kandida ti su uz priia vu n a Konkurs i b iografiiu, duzni u originalu ili ovjerenoi kopiii, priloziti slijedecu dokurnentaciju: · di plom u visoke s rrucne sprem e odgovara j uce s truke, · uvjerenje 0 drzavljanstvu (ne starije od 6 mjeseci),

I, Info sluzbenik L 1.0 pis radnng m j esta: Komunikacija sa korisnicima putem info telefona i info-pulta; Rod DO info pultu sluzbe Z" marketing; Pru~."je inforrnacija 0 djslarnosu i uslugama JP Komunalno Brcko i aktuelnim obavjestenjima; Prikupljan]e i eviden riranje sugesri]a, hlbi, reklamacija kupaea, [avljanje na marketing telefon; Pruzanje pcrnoci i savjera kupcirna pri podnosenju zahijeva, Obaviestavanie 0 promienama u isporuci usluga; Distribucija Infcrmativnih i promotivnih materiiala. -Strucna sprema: SSS - IV stepen drustvenog/rehnickog mjeseci na -islim poslovima ~ 13. Posebni uslovi: -Izrazene vjestine komunikacije, -Poznavanje rada na racunaru, lA.Broi izvriilac,.' 1 (jedan) 1.2_ Min.imalui uslcvi: smjera -Radno iskustvo. 6 (sest)

ied ece uslo ve:

Pravo prijave no Konkurs imaju kandidari koii pored navedenih uslova ispunjavaju op!'" uslove za zas ni van ie rn dnog odn osa: "J da je drzavljanin BiH b) da ie punoljetan c) da je zdravstveno sposoban (sarno kandidati koii budu primljeni dostavljaju uvjeren ie 0 zdra vs rvenoi sposob "'IS til, d) d. se pro tiv IIicga ne vodi krivi cn.i postu pak, Uz prii'vu kandid'l i' duibD dOSlav;li kopij. dokumen.,. opstih, mini ma Inih ; pos eb.n ih uslova, kojim.e dokazuju isp-u!lj~.no-

• po tvrd u 1.J i u vj eren je 0 po treb n Om mdt! om isk us\"vu,

· Oll'jer<'nu i~javu da n. vrne t\Jnkciju u politi~koj Sfunci, - uvjercnje da nisu osudivani z" krivicna djelo oc<pojivo s clu~noscu direk,oro, 5 godina od dana pravosnaznosti presude, iskljucujuci vrijeme ".tvorskc kazlle, izdoto od S[ '"-DCnadlefuog MUP·a (De s,"rije od 3 mies.cal, • uvierenje da nisu osudivani za prekdaj' nespojiv, dU2noilcu direktora, 5 godin. od dllDa pI •.vosn",znosti presude, isklju,;ujuCi vrij.me z.lvorske kalne, izd.to od slrane Dad.leiDog opCinskog sud. (ne storiie od 3 mie.eoa), · "vierenu izi"vu da Dis" Iic,a kojim. ie pr~VnOSD;)ZnOm presudom sud" 7..b"'njeuo ob.vlianje ak~iv'jlosli U okvi.ru n,<ldlt~nos.ti d.ir¢hora i · prog'"-m (.da 13 period no koj; se imenuju. K.ndid"i su dUZDi u biografiji n.ve.,i podatke iIi do,,"vili odgovarajuCe dokaze 0 ispunjavanju uslova koji se ticu ostvarenih re"ohaUi tokom rada, referenci ugl.dnog 'trucnjaka, te orgJlIlizac ionih i men adierskih sposo bnosti. N'.dlomi odbor ce' na pozic;je c!anov. Upr"ve - dir.ktora i izvdnib d.irektora imeDo",ti One k.ndid.le koji po me,n,dfe"kim ollanjim' i i,kustvu, Ie ponudenoffi programu r.da, uojbol je odgov~r~j u lO izvrnen je ope,"-l"i"0 i_hi poslo Vn ih pou-e b. Drus tVa. Rok Z" podno!'"i. pr'iova j~ 1S dana ad d.oa obj."ljivanjo Konkuna. Kandid.u su du~ni dosmvili prijavc sa noznakom pozicijc no koju se pr'ija"ljuju i po"",b n om dok umen tll oijom, Iilno iii p ute m poille, na adresu ,

S!

a) uvjerenje 0 ddavljaustvu; b) diplomu 0 zavrseuoj skolskoj spremi iii drugi dokumeo t (uvjerenje, potvrd., "vje· do;;an.tvo i dr.), Z. diplome koje'.u SleCeDe" inomauslvu n.kon 06.04.1992, god.ine po[rebo. ic oosrrifik •.cija; c) uvjerenje iii pOlv[do 0 ,mlcnom '"-dnom is.kusl:\"u; d) kopiju radne knjizk" e) po,vrde, uvjerenje, sef'ifibrj Vili drugi dokumen,i kao dokaz 0 ispunjavanju posebllib uslova. Konkurs je otvoreD od 14.09,201 L do 2.3.09.2011. godine. Z •.;meresovoni kandid.ti mogu preuzeti Prijavu u. konkurs u pro,wrij'.ma JP "Komunal.nQ Brcko" d_o,o_Brcko distrikt B iH, uL Stud.mska broj, l3. B r~ko, ka.nceiorija broj 1_ iIi D ~ web .odl)lS iw\,'wJWm un.ln9_b. Prijave so moraju dosmv;,i najkasn ije do .23.09.2011. godi.o. clo 15,00 casovo pu ,em po,,!e iii Jicno Da .dresu JP ••Komunalno Brcko" d.o.o. Br~ko dislrikm BiH, 01. SlUdemska bro j 13" Dostavljen. dokumentacija Ileee se vroc. Ii, Dokumeori 0 ispuuj.vanju opSuh uslova ne mogu biti stariji od 6 ('est) mjeseci. Neblagovremene, nerazumliive iIi nepotpu.ne priia· "e !leee se razmalrau_ Sve informacije u "e,.i koukursa mo~ete dob;(; 0 Sluzbi Z, opsle i kodrovske poslove no broj, 217-255, lobi 20_ . PREDSJEDNIK

JP Elektroprivreda

BiB d.d. Sarajevo, Vllil<- Bila, 72 2Bl Hall Bila, Travllik.

"avisno

drustvo

RMU "Abid

Lolie"

d.o.o. Tra.

Sa na~n_akom "Konku_r5 2:<1 imel1ova.nje cbnova Up;raveu • Kom.isija Za imc:novanjeNeporpune i nebla.govre:mene p.rijave"llece Se"ltzi,triau L1razmaln]nj~. BOS NA 'I HERCEGOVI NA FED ERAGIJA BOSNE I HER CEGOVI NE UNSKO·SANSKIKANJON OPCINSKI SUD U S.ANSKOMMOSTU ZemIji sn o-koj izni ured: Broj: 022- 0-0 n+ 11-00 1521 Sanski Most. 06 09_ 201:1. god_ Naasnovu tlana 63. i tlana 67, Zakona a zemlfiMim knjigama FBiH {SI, novine FSiH braj 19/03 i 54/04), Opcinski sud u Sanskom Mostu

KOMISIJE ZA ZAPOSLJAVANJE
Mr Admir N ukovit, dipl. oec

........ ~~,........,...... ..-1IIIiII----'II-io....-.:~IIji_
WIIoM ...

NAJAVlJUJE USPOSTAVLJANJE ZEMLJISNOKNJIZNOG UlOSKA

..... ~~ ........... ~~'' ' ' ' '....,._ ........................ ' ' '11111111.......,_._~ "'-'-

U zemljiilnoknjiznom predmelu DVOg suda pozaMevu Oraganovit Rifern u toku je uspos1avljanje zemljisnoknjiznog ulo~ka. Nekrellline za kale se uspostavlja zemljiMoknji!ni ulo1al upisane su u PI broj 21'2 K.O,Velagiti (42) i oznaeene su kaa: .k.c_broj W zvana Ovorisle.klita i zgrada povrSine 9{l m2 i dvoriSt€ povrSine 2.50m2. Po podacima il katastro posjednici nelcretninasu PaV€licPetroSupan S<l dijelom 5/6 i Draganovi¢ Esada Rrretsa dljelom 5/6. Polivaju se lica koja polai:u pravo na priznavanje vlasniSNa.ili neko drugo pravo na tim nel<retninama da svoje provo prijave u mku ad 60 dana od dana nilj.ve podneskom u d)/a pJimjerka ida podnesu dokaze za 10, u su protnom njihovo provo nece biti Uleta U oblir prili kom uspostave zem IjiilnoknjiulOg uloska, Lica koja polaJ'u pravo na tim nekretn inam a mugu navede ni rok na zahtj ev produzm la najmanje s Ijedet ih 90 dana, kako bi se dala mogutnosi da pribave potrebne dokaze. Ukollko u produienom roku ne uslijedi' prijava, zemlji~ noknjiini uloiak ee se us poslaviti na osn ovu do tada pribavljenih do kala. Zeml/isnokni,im referent ~~liia Suljanovit

~ _..._~-~ ..~_1IIIIIIIIt-.",.",._~.~.~~
........ ...... .._,.~ ,~
l'iioIJI~'_"""""""~

1IIiJIIIIII

__

----~... -"......... eoIIIi .. '....., .... _ ~I101.-0 ~_

-~~----- -~~ ..........

........

.__

...........,~tIIi ........

:~~

~~

,,_.~-

..

...........,fI'dIII~., II!_I....-I_ .... __ ~...

- _.t,""~ ....... ~

--., --fl__
~"""'_....._..--......-

-........ .,.....-.~---JI!IIIIIIII __

.......,~......._._ ... --....... t_. ..__I~""""""~ ........ ........._.........,_-~
...........

IIoIiIMII.....-~
L

.."" ~ ......
---.~~
1 ·~~ .....

_.....

...

~""! ............
WIlllllllflllIioA

1IIII....- .... _.....,_

~r..

_~~

*""- • ..,..._ .. IIIIIIIIiII6-.

i._.-...--IIIIiII!!II .. ..._ .. .....-_'_.

)

;...,.-..~II.,.._ ... .....-..- (IIIl~"'."'"

.-...II.........,. .. .._.

...........

.___-..·,.....-

M

kultura

DnBvni avaz, tetvrtak, 15. seple!Tl~"/fUian 201 \.

29 IllJ18f I Wi V pH t I
Vanesa fbrisimovic
- Uopce nije. lose., za.:. . pravo, smrnanje til• rna ovdje je ~ same jos iedna prcmociia Saraie---.. va, Medulim, nije dovoljno da ljudi ovdje samo dcdu i snime film, treba postoj ati i ne ka povrarna informaciia kako bi se Ijudi zadrzali - kaie Ibrisimovic,

FI.LM Treci dan snimanja "Venuto at mondo"

PH-Iooa Z "zb"egla susre sa Sara-rlama
Jucer snimano u restoranu "Gradske tri:nice
n

ffi
ekipe

Hatidia Nuhic
• avo je'r<O""---odlicna prilika za bh, kinematografiju da bi se jos be- I lie porvrdi[a, Kada se

• Uz Kruz .i.Haskovi.ca na setu i Kastelitov sin
Nakon USpjdDO snimlj en ih scena na J evre iskorn grobJju I Medunarcdnom aerodromu Sarajevo, film "Venuto al mondo" i talijanskog reditelja Serda Kasrelita (Sergio Casrellirto), JUGer [e snirnan u saraievskoi "Gradsko j trzni ci".

mac; gla vn u ulogu, I tal ija nku Gemu (Gemma), na setu
se pojavila u 10 sari, Odjeve-

na u kostim za snimanje, s
rediteljem, njegovim sinorn Pjetrom (Pietro Casrrelliro)

Ispijanjepica

i nasim glum cern Adnanom Haske vicern uzurban im k 0rakorn usla je u trznicu, Scena u ko io j Gem a (Kruz) razgovara s Goikom (Haskcvicem) dok ispijaiu pice i nazdravljaju snimana

[edan ovako veliki redirelj i glumica te asodluee za n a~ grad, nasu dria VU, 0 nda je to praznik za sve nas - kaie
Nuhic. ratak filmske

Mis Lukac
- Dobra

SIVar
ljudi

je sro

je u restcranu koiise nalazi u ovo] zgradi, a pridruzio im se i Gemin sin Pierro (Pietro
Castellirto),

dalje odviiala, rnediiima i ZDal;teljn ima os talo ie n epoznaro,

Kako se radnja

KilslBlila mlarJi

UlasnlHU rastOrana!2.500 KM
VIas riik n res to ra na II kojern ie iucer sniman film "Venuto al morido" producenti su plarili 2.500 KM za cielodnevno koristenje, Vidno razocaran, ponavljao je da ie rrebao vile naplatiti jer se u stranirn zemljarna za ovakvu uslugu dobiva na desetine hiliada
rnaraka.

Pokusali smo razgovarati s rnladim Kastelitorn, kojem je pripala jedna od glavnih uloga ufilmu. Medurim,
poklonio narn je sarno osrni-

jeh i ul':urbanim 0[iS30 ka ocu,

korakorn

jevo doiivljavaju apsolutno inspirarivnim, Kad se p oklopes rvari kao SIO je dobra glumica, zvueno ime i rema, cijeli projekr dobiva na Z'Dacaju. Mozda je ponovo ratna remarika za stanovnike ave zemlje rna10 previse, ali od is tine se ne rnoze pcbieci kaze Lube. .
("".:F. "'10)

Sara-

Strainji ulaz
Dok se ekipa Ii1rna j ucer za vrijerne pauze setala ispred triD Ice, K ruz se skri valaod pogledajavncsri. Nakan &(.0 ie seen" uspjesno snirnljena, iz same nioi poznatih razloga trzni-

I i<'l1 vozac &kao na predi

cu je napusula u 14 sati na straznji ulaz iako ju [e njen

j u j e cekala da izade kako bi j e po zdra vi la ostala j e ra-

n [em ulazu, M asa Ij udi koj a

zccarana.

M_ (;USTOVIC

Poziliuna raz iCilOst PorouiCai mUhOU·Ca Sezonu oluara
Predstavom

lzlozba u "Collegium artisticumu"

Saraievski Kamerni teatar 55

'Radnia na UgIU'
"Radnja

na uglu" Miklos" Lash (Laszlo) 1.1 Teliii gosra iz
francuske

Paravi~ i Muhavi~: Z~jedni~ka illaiba

Brojni posjelioci do je zasigurno poziti vno SID su im stilovi mzli~iti, ier da su slicni, posjetioci bi se morali raspi tivati koja je Cija slika, a ovalw sigumo ne6e pogrijciili. Izlozb u je O!vorio Sena" din Musabegovic i rezimirao d. je ova j dvojiei amara, inace mzliiOitih umjernika, zajedn ;<'ko - crna figura, kao marci"", uspo.rnvljeo" u okvirirna djela snaznim pOleoomkisto. e ie proteklo iu znak u apela S tra je Krsmanovica, direktora Galeriie, za spas Umjetn.i¢ke galeri ic BiH, koja je neda VDOzatva" ren J za po.i e rioce, Ie za ocuvanje sedrun imtitucii. kulltlIeod ddavnog znacBja, m edu koj ;rna je i ova gJllerija. Za sve one koj; poS!uju rad Po rovica i. M uhovica iilozb" ce biti 0 tvoren" do krajamjeseca. M.tu.

Zaiednicka izlozba akademskih sl ikara Mensura Poroviea i Hamzalije M uhica mvorena je preksinoc 1.1 gradskoj galeri ji"Collegi u III artistic:um". Izloleno ie po 4O-3k nj i hoy; h d jda, Porov iCevi b ak-rila na p Ia mu, kao i jedaD brojcnrla, ce Muhicevib ko ,ubin; ranih tehnika. -"Ispod neba" i.z1ozbeni je nazi v moj ih slika koj e su Das!ale u poslj ed njoj godini,

na koiima Sam kistom "izbacio" izscbe emotivnu energij u " kazao je Porovic, HamzaJiia Muhic Dam ie, pak, tekao cia on spada u one koji iskljueivo vjeruiu u rod i samorad. - Nisam Cuvjek ko ji vj emie u inspirac:iju. Kada SlVarom, (ada na pJatno prenosim zivo me si tuBciie koj e su dio m'one - dodao je Mu h i.c. 0", mnjemici miSljenja su

a rvoreni

Fransoa Lunela (Franco is) vece ras ce u Kamernom teatru S5 biti orvoreua nova umjetnickasezona, Rijec ie 0 predstavi koia je prernijeru zabiljezila u aprilu, a 0'1'0 ce biri nieno OSIllO izvodenie. "Radnja na uglu" je romanli/:na ko" medija koja govori oliuhavi na rad_nom :mjestu,. 0 po~tovanj u drugih i druga¢ijih, solidarnasli., rnanirima" VrSilac dUlflOSli direklora KamernQg te"tra S5 Dragan J ovicic na j uc· er.Sn j oj pres- kon ferenci j i

naiavio ie i pocetak rada anlin Dzoela Pomera ta U Del POmmera!) r""irat ce Dina Mus tafic. 0na. is !ra~u je zbo g cega je razbi jena osD ovM "eli ia druslva - porodica. Druga predsrava je ~SumDia» i refi""l ce je Sel" rna. Spahic prema [ekslu DZOQ" 1?atr'ika SenlijaUohn Parrick S banley) - kazao j e Jov;!'i':' M. C".
sarnbla na dvijepredstave, - Prvu "Sla SmO to ucini-

30_e..... ... __

"._-;.__-.;_"_,,_o_n_e_vn_i_a_va_z

"'-~
_1-"'" 1.:iJI'IlJtd!iJi ..... fiI\ii.... _ .,_ ~

-----------------------,0 glasi
......
ra.~Ut~~u:
,;UC[aMo

.. SVlf'5

.. ~

SdIm I!OSM':]

.....,..._

~ ................... J..s.""".~-"'-'•• .......... _"tIIIBII!~ • ...._.......-..... ............................. IIIIIiI!'.II'IIIIImI-~'IIIIIIIMraI

~.,(I""''''''''''''' _.~1.., *"~.-t

._

-,-"'-"-_1 ~,,'j.O
TJt<OU:I, JOU.-, ~brr.,...-.-RI!'IIII

l'INDI. ... CCMU..IfWli'.h<t {e.u. '01

o.t~
'Jill ~:\j-W'''''''''''''''''IIiII~lpt~''',~

",,_,.,

1 'I'MIDIl I: 'l (C~IIIW~

'_"'l>oo,1

~"'jlfM,:r;!IIII!!IIII

TIM............

"

"'J ""' .... l~U»O .

1Ju" .......

Tt_,

ad J~iDNQt

l'Olg •

__

fUOlYi.5>O>O

""""'''''''_~tIIII

~~_... ~

I----

~

.~.,
~
~

........ ~~............
__ M.. .... ~ ~

~

... .....,_ ~

..111"1 _

,.,

~

...

~

__

~
.. !firt"QS ~.... ..... ..__....._

..................... _
... .,. ..........-.

~a.wn.1Pd

..-...-... "..........,.I,...a
n.

-~ --~
.MA ........... ~.,..

tft ..... ~~

--w.

I

1'

,..-..-..-

n......,_._.... ~

~-I~.(..............-. ~.... ..,. ......

........ ~
~.'

1114...... ..............

....... ,....
II1.II' 1III1IiI!~

...
__ .. A.I ........ .., ........

--~,t ~ ~ 1~

I~"""
IIIi.-l

1II11:.i

1IIIIIiII

....

~ .......~ .. __

~DI~ ......... """ ................

.....

........I

...................._---~~~ ....... _~I~_~ _----- ~11~~
~~~ ..:~~;:::=~~~ : ... ........... ........ ....... ~"11~
1"'_,
...
............

.. ...._ __
~ ....

~~'M!II:

".~I""""""_"
k ........

...........

~.

........... • ~~.w....

"

~

aJ~~

... ~'*~I

~

....

f,-.

~

..._._.....,_jd

.........

1c

........

........_.... ..........
t.~ ...

....t. ... ~~

_.___, ....
...
-..JI ........

iIFIIIII&~"'~.n

...

~...

1IIIII!Ie~"

.. I,

~_~~iIII.....,_ .._
...I ~
... ~ ~

......................

~.,.

......

,..,....... .-.,.----.

...............

........ ..... ...,......,~~ ~~
".,....
-.t~ ..

-

...._.~~

~

... .b..,.~tqID

..

.~

.. ,., ....

~

~1...a.J

.....

III..IIIr.I.~I~".,.bt

...................

,.....~..r.i41

~

~

..-=

-

"~t...,.

....

....

q~~~

...............

-.PII'I:iILJI

~.-...!I

.....

y ...

"....~~~

......

~~·!II:i...~
'I!;III!!ri~

~t~

..... W:llli .... ._·~ ...

.........

Ii

1

alnEUll(f

I UIAJnU

Dok.'~_"'
0>1 .U • ..' ..._.tu 1-" .

"""""'''IW!I,_'''

---...~,Iiio

_....-.1""- ~,. I_~_.~"- ....... .._~-b,(I.""7-._ 1.!I:~--.--......,._~C\!.__.--_ .. ,. *-,.-....- ... .--,-.~,~~-~-"",...... It~...... -. __ . -" ............... -,._._. ....... ....
~_I_ .... ,
...... " __ UL __ ............ al.... hoj _II_li_ ...... , ..... ...,....._ .
•-

i
:1_

==:'=:=:=.::~·.:;:;::r...:~
_ ...... ,..... ,_ ....... , ... __

-''11-

__ i-O._~--_, ...... "iIo._----.
.....
-

1, ..

1_

....... _"

-IiIII ...
1 ... ,.,_...

~ -

,,...._.

__

......

.-.

1 _.

on _

'no!o .-;..

~.,.._.~
__

u-'-• ..,_-;.,;.to;1.ao
.....

•_

..-..
~ -,

I....,._~ ..!I-.,_,---.,.._.--.....-.-...-..-~ I
...--,.~ .. .JaIoo.-... .._
__ ........ ''''''''''. '"'~~I ~'''''_'''I,I ............... E,I I.........

. .-

,._,.-!N ....... --.~

II-

_,Ir_Ioi ..

........... _-

.....__
-

-It._-. __ ,:_,_,,~.,_~_
.. ..,_M< ..,""".-_-__

S.--IIIIIlI
~

,.,.... ...........

~

".".._ .."..... •

s....-... __ :--_ ..- ..
......... .,.IUJ....., "'1"'__ .." ",
1IJ __
~~t

---- -........ u.
_ .... _

..-.-

u.-.--JWW-,IojI",-_._-_
-Pt~:1_II1II-

......

........ ... ,_

.._.

---,._,-'".....:~_., r_T ............... .. .-t

~ifh'.I

•• _

..

,I_ ..

......... I~. _oIP'~

II'-'N .. ~ ........... ,...

-..u .............. _"'ili~

__,_

_._.

_ ___,,D'

_r_..

_~F._IIIII• ~_

, ...... .._.,_...~.)

Illoj,

10

n
II
~oQo.Ii>l...., OJ ..,IIu~.q:llII~QI~ ~ '~II

~II"".

• r.. " .. l ........

w.., r_.!l<k./-moI'J'"
b~~ .......

NA KlOSClMA SVAKOG CETVRTKA ZA SAMO 1KM
p .. _011 .....
1"')mI..m.
IH,"t,I,RS ......

<II

:_'1.--.1
M :<Ill

,........_1101)
,. _ . ........
.l,o

..........

:1111
_
•..

r~llIhnn

...

od

IO_~no_

.~IIo,I~

01

... ,," -''''11_ ''''1oh&1< I' 1lI11lJ! , '... :!Iop "'I:,...b~ la_ ..... 'IM._ "" .... ~-""'"' L Ioanluftllo ...... .."""'" .,....., .d.o oU l'_'ftI!~ jI~ =..i~.eI r'lIIi"II'1r1Il P'f'F.~ III .... "'~_ P'~ l. _ .... '1_ l.-J<Ul .. _ """",,I ~

,."""'t_ .""...... ,"""'do ~ Dlp'""~~""""rI.~rM"
""""'n ....
0l:('0i-''' .....,..
.,,/!litt~.1l',..

'DIpI~ d....._.., . ..,...,.. oI<I.~....

J'III<oo

IA._,,",,''''_)'.uI
J"l'n<

_,t.! ..
:<lll p>iIi... l.w- "orodot<1

I' 011 ~Qll

.. 111Ifj_

")0<1' .....

.,.11011
ilono

<1<01........,. I.,....... "' .. _

r""~I"

• "'.-.I"-,,...... wI'-~ L
~1~""1
~v

-,

'I'~'

.~"'fI~'1iI. "'1'''''11 l,..r'J"'"
__ ~

dI""rilt...r"_..yI," __
_

.,.......

-..._tr~

u,JI'j~~J

nl."....J~.~)n;t~

<oJ .. >/

.. __

.,_

.. __

l ... l,,;n-GfI' laUIIda ..~ ........ UI,1:,.I .. ~O .. ~ ....~

JilI.apa .... .[HiIiliiu..lII,,nlr:.fI:' ... lInr ..... 1II'."-I".fbill!!,f"dI!Pi __ J,I''''~~'II~~nI ~"'1~11. " __ 'GI ~"

'.-w-r-

r....J,...- ... _

....._

u..t.l.dI

, 1brmA.""-":'A: L..Ii¥-~,b t,lArt.ll"'~lI"''''.r:U.L.~Tah_ 11'''''''~~ .,... J tl~""1 ItII~Q~"_'i"f~,~uL"''''''''''~'.Jl-~-i''''''''''~V"_.

~ (. r;"ofOo"'....,.,or.\o."""""'"_II.l"
I z.u....u~fYI'

t~",...illAr.l' n.Jw" Z. _iL~ t' _
t"1

IIJl"'ftVl"'L!.P"I:¥hk~~rIrIIi.w

11!lllUi.l.li.L..Jw1:nl..1'111!'111

"'411 'lh~~IJI.L

.. _~v,
__
.'"

-

-.",.

"""nil.

~....... ",.

pn,.., .. U"

IIJ'I..I.!N 13,f'r"NI\~LJ

op6.", ' ' 'Il00 pn,., ... u~_"
0 1\

nq'!li'"

priAO>'"I' _o'_' ,..nq ...
1~'lfL.&"~ ~

Ito.

I"'" ...'" 1<1>101&. ""Jloi .... 1".. ...-.1'''1 10 ... .,.. """

~'111IIt.it

"1I'' ~ ,q""'.... •
~d'w
~n

..

,.,..~D.;'O'IOJ'a" .... ~,... i &1I" ........ iII p<r_~ii~ ..:!I<hIr ~

~dont<
0

rJWN-

1JII'1ff1"'1DJ1'~

i1"'M''''W1l1'l~111'I

,n,.... " Y<I '''I<m"t' " ~ .... -. 7..oLm. .lqo.-J""'pooiooIII

~ (h..&.t u ~ Pl1111W',M."C' i!tIiII ..... ';fl't'lC L 'lYfloh'DIl U,"lC''cIII4i'1I1iJI_...udK s.l.IIi»'ti 1M tm.

.......,.,_

pnlulio • rooIiNot'

0<l000 ....

~J"""'" _..w.~n,."""--.1. nolr"l!
0

t ....."'1. '<lui!>< .. ~"".llf"~ l :fiI"'-A'0 udw_td,...... ,.. N, potuI" lr·11() ..... ,""" Oiok .. "'''' 6.... OSll: Ili.ll w.u...IlmIr>. ,,"..,nb ror<"l'<IL dul:Di ... da

pmDII

....

""

( '"'''' 1< ,'" ,~
. '" ,...... t ... ~.
~Io

... \ U> d<oU.< da IlJ'Wo prt<mII.. ~ «1_ '• .,....
~ p.+we:.u I.t ~l1rra IIC' p.JI\I~' ,"'~"" ......... J

m.1'

~

fIIU

~rd

..

:rr.. o K&!WI&,. o

CIrrcb'1ltlhl

""" .... ,.,.•• ,...w.ooJ __ ,n,Lo. _,b""""'ll. ........ .. J ,,~_L."_"'" i,,....~,,. ""1mi11111;~trulf"11 ~l..J.~.b 'I...... l , n. -110"" ....1.1.oIiI.. aoIiIIiI"'prBlo]!I' .. .. L ow- '-'-rn -..1«, .. daJ.O<I '"*'-Io" .. J.I • ..u 'ltoOlLft .• ,1.-' '_IIOlbl. if'll
1'II.IINI1,4la.fl"ll

~

uft,lodJr;o po '''''_

I .........

, .... ,. ....

I0.,I.0 .. In,,:n),'''' 0

nlp~:lM.b!rw. ~""'* IIiI dJu.tl1'1it \lLttr be.

,nil

,

n. 7 r\ 1

B111iJ1U11t.'~""1I !i"lJ'fU

~~

....

I.d

d.lj(.a!.ILI

f'IIlI

rt:.U;\I{""_',

~t\.O'-"'"
0 tkJ ...... .01: ".ru..

-

l t brq

IoR .. 11)· ....

""'..

lmbn .. I'" l....!o.lllo I.oji ,__ ..."" _ ...... .-",,1 111:" II lid 00:'011 010""

..,.m._ -..uiIo

~

'J1P ..... ,"" ~ "1"'1_ Ouznibr •." _,; lkDIob ~II

l' oIola.lu. 6_ .
....

[I 7....... 0"," ~<
"'''''

t.r.o«1 , _.

'l1li'

IF-OO ~-

!~ J:IOI;I 'Ill I U .. ramnn'Lt JaMU IIiIl'h' L..:"J'J,.f ..-..1.1 ....... " .......... Il~ .. 1'0*>.: "/.lJt. ... 10.0 ~ .r.....~ So '''"' """"" ... 1.<;, ",---",,",
DooiI6'I, .... '"

.. 1"'... _do .......

"I-... = --~

-.

'"

1'"' ..... ~ ~ MI1I1' I pOiI I'ibm. ~m&

,

tI""".
p"W~

"Iiho>,hl"""1'co ...
I~ Ii"
III

,~ ....... ~.,

,

dol
~

it\l

,~I~n:r"

r """"" 1'-"
.... _~

~.,

L.Dl. .... IJid!c
II.mJa..~,,u~\"",,tt.mt16

~''"

'"'1_ J"

....

po~~

rbi""""
,~".... 011-

"__,,CO_,n ,....
;!toI"~~

Kakve je nagrade Koketov otac Jusuf dobijao na festivalima? Kal<o su Halid MuslimoviCi Minno prevarili Jasnu BasiC?

.1_Uc
.......

~
,_""""-

1100

'......."

MioJ •• "

'.-

~

.~P.lj~jL ~

Ko su sarajevski producenti su prevarili menedzera Mevludina Sejfica?

koji ~

.~UJl' ....1HI

"'.

nll_rlll'nt,JL ~~nlltN 11-.,41-:011 ~_

..

1.). "A IPI< ..."lI'\l''I ro'Tllo"Jll IW\l~1

Kal<oje Verena Cerovina jedva izvukla zivu glavu poslije snimanja spota u Beogradu?

,~t.;

.. ·~I.J"!jiIII~

.-.bib." ......

.... ...,

..

-

pJ(dSgrjII

'II

IT

I ...

_

~

...... Iba.l.MJ1II TI"f

iC".~'iI'

ll--!.,r __ ....

www.expressmag.ba

33
NASTAVAK FILMA "Dnevnici" umjeslo "Seksa i grada"

v

Sva(!a u domu Bekamovih ,bog: matke

UllitorlJa
D.!;vid Bilim Ji«!Ui.m)tIc:kh'mJitlct'U ~"'IIrudolllu... (D.Jrid

nula Da Delulda

l'rSt.l1oUi f\.uibilc' zatrrt1'1~~I'''l!ioiliep.<.oi(lllI~l1ii ni:ihov
Ii" ViL111 Hjl,l"'li;llJ! CWtd~· II~)' Itillnli:i~ 'rro.iliI hl i!1r.wlli'll 11i!!!11,1 raifll:l1! \'lkMi:ji CVkLwl.)
&:1111 1I1'~~

rn.au,

.:II

11

~1Jqj:f,;:plKllYl'!;li!!.lJl~di

SciLiIlU.a\lo.illl(-S.JIi;:m.},.d.1!ICitY~~I~~...t'r!!~i.1
1'9j'fi_jll![l'iiru;mcPll~ 4'&c:SYI"~·,L1~I~~ hill 0"11;(111Ra!;

al:rrIlIlukfBu.d~ ,~~~'I1ii ;;It.I~~d ru.w:ifh UlJlI" j~l"I[ ~ ~~I~ ..,.~I,:q
iJallDjm(Jin ~;nk5 a(lMlJ",l,.IJIHJW,IIlIfl~!I> n!['ainll':Jn;in.nllmllj,ku... Sr;1'ftT1.i!I!SU~i9\'ill/3 ·Scks.liljnlbn,lli(JI~JHl.1. L! ri~fJ --U~~lIIlu r..c,i Hmtkru·, ki:J.ii ~:Jl~ ~~11rJ IIJ Jir;:ti!.M~ i jXlUn.lj kdu ji;: p(.t'ub:n:i.l:ku. l:i!~nH~ID!!~~li:g!II,!.~ IjIYIlTold. tCJini~ Ii=b.nIL·;lb:!ju.:jclllbii!x:nIi i flLm.!l:illllUlllnri;rn:J u~· i£IUo'nll~D:N:ii.bI~oIl"k[]" {SJI2!I J~i~);.nq Ie Jlu.,. IIIoldihl~lII!niilIkIljll ileCft!ipu m1l1da. UIII~ij;J loi:oeu&ll.!~ljllD,,~ibt bx>~n~4Ill"u j !!i~~ ~1~II!NjujmklL W~lm f'Oi.,,,,-e" II! [Io'('IIIIIIfllmllhlji~rreLhDili.

....,

~ ..... L3~ ,Lib.;J.n:1.li!l~ioiYndlll'l, \akn (1.1' alili<-'!ilIllltlkl.QiilrdiOl IILll1Lm~ilIlld""r-t\..ok:oi Sk.lflrt, • RLI& I~ lIr.ui~ U:lill1dJ.~.:Iuieill1.a-li. l'~,~i~iiJi!;ilu"h"""~liIIi Ci~I~ i T.libr.;milj!llIl&iu p.riiftlt.;l'H~jcro.liziru.i.. • Oi'.fiilll milbJ, .Ii lIIi Dc:j~lrJ ee ~W'ruI;j.'i;L l"llt!ii ~ iii Ibi lIo:;tnCdiib tn&.'li:l.Jk~,OtIlt~ u ~ m.tlk~ nl:$u II~I IMlrM-I;ili-'I,Ij .. Wrli:;L

plllnd~. VUC[tlrl:l&

i:W

(Qi;Ia.

rm~u

Silvija Vojceh rekl'amira kupacekostime

BUIDa PoliaMinJa U PUSlildi
Grudlmaoomela HOnHUrencilu
Krlfllnl tlffli£f11r.1 ~~:'l1:flII:IJlI

an

Dnauno Dreln':im 20 Rllomatara
l~alllH(~rl ltu['I~r)lII~iedlliL!L{riirm~ Ilriybli p:i1njll !II~i.i;I linlcije

DZerard BaUer saljivo 0 svorn izgledu

~~ n~1,!.

'L"1II!IIlln:ii!JlJ:n.
G[lIm=i~~bIan.I III l'II[li~ ... yftkJxnki-

k!;gJ:mIlILllllobIllJYllio;:lIIl~
s.mi'lo:iy&r...~KdI;CILjLIJI!>I!

Kri sli na He~dril<s

iAUoltji!Jo!L.ljtA.J..ai.!..1IJrutl'llliru
~~j(H1i!tu. -~lt,H'l'iuIWliI«! NOSlOilEm'*'rJllu.l:IDdllo('lM ~c&n :;!!;I ~iILMll~[:Io!. ,'I,1,..:I:J.IIIIIIIL;.I!OI!!If1.:IOI!I'I~~ ~zh["'IIo[el~IZ!. U IInY11IJI fl[mlli!cml!!l 1IIiI~[R. p;i .11m m=un i il;-

t1rildol-~.IIHtr"~
Ia

H~n.Jn.:-

Km(Curie)~~ ~ i-.,ili ,f«IlfII' till, $'!JnlI.II.I; D:rom{Sl:l11iIllllbd(lllftj-.liI

f.»

b)biloJj~I!!.mill1l11k,:ijILllapleDjierifltlTUl 'Dv1'll~1 "fiu.w tw ... Sll!l ~ [~".G1I1o.M.S~

-r

~POiJ@ll"'lIUJ1I11mJIIIp:n.iuM'1.'ojej~buj.
DtIihlLl.l~I:Il!IJ.I~'killuklhk.otI'.ill;a.ljl.tJ~ I elikim dcl:Dtloorri I.t' ~ GJi;mill

=~tr:~~~~~ro ••••
~1,!.'b:l11,lL.:t l'ild DdLJl,cl'i~

J

grN,ui7....ullond:iIll31UJ1lJob•
lPIo.ib'l'~iLmoJlil"l"mjlllJlli

'JiKolltd[kmll:'§k!::I[~

05lgl'iI"

Nijl;:Ldhl:i[jilllr~Llllifo: 1d.l:Uob.i!I!I(>jjli~trJrDlin:i. S;id.l.'l"ILillr.tdlGwll1i: ... I~'iJt'" tJ~IIII'IIjI;!I'ICjlLJi.\~.OIlril.i~ !ifft ~1Q~.;e!j. ~

~I~~:::;:m~~!~

1)k.1)1 f';i!~~r'ls.art.'l III~.li'.rbljl!,lJ ~bi1afDoo\·ul1C"pril'!!il'1ll1u~l~'najdu. ~1u;M'.(.."~.:t'o'linCtIJIII,lic-I~Il:llfirtllil ~ Mftj!;l 1J:mtJ~i1; ~MlILiJ11!11" IlI'1!deo iIk':). ;..II jJtafJl;k-ri iJ,I ~II I oll~l~ 0'1l1li tol.iyill. M'IIlII:n~ fin; IklloUlln (l'i~[D!'''' HIDiIli .u.'b1~(IN.11 CoiI~M),Vlkfl.l'no I':

J~

I'RmijrR

5an

.~l'(IICCIb - ~g.1!.ri11'l1.!d1~~
ll\"QdI!!IL

~~,.m

brojllidruiji.

Biionse UjeSto sltriuaslomalt
n.iiomte{~un~Dli .•1Io

U Njujorku

LJdliC"lln-~J~rf.I!fl·L.I1l!!t"J'Io"
IruillKibJkL;rjlkn~~ ill iibiIi:L!i 1Iru!.ll~11,;I

IP!~"'''' p1 .;o:I[c11!lrnwueru. ~;d\uILI.!Uoiclltdll·D.LlIb.iLaU

Ik!,

Po kazala sel<si n je10

Ircltara PlaZom

olluuamun

\'~~'~~I~~~"L~;

.,.
G!u1IlllL: Dhuill Tft'II Uii:IIILiIll1iliLtUloll:).i'l1."'fi IluN't"~l1iitff;;'l!Ii.!.1iX1a!51·

~Fllb:iu[;lWtd;IIIN""itx-

~1iJ1~"'I..-u9cIlu...~mllil:
P(I4Ji)JeIrl1~~.iIti.llliIdL.JtIjt-liMTV-j~l:i~ Bl1IlIb.kildiri,,'bjil~ilIda~ [nI.i;]lU.. j IIlk~ ~fCL ~11le po ~IIHnI~~jull,..U[jJ

Trvd~II~~"l:IJ1II~

~

IILfd":I.~ii"iH~i!J.li'fIitrit):il1ll1bk;i.da,lIi~n.inuJo

!WIIillmfli';:iXlmt'LI'LIkiII~uIID,.Sninai.::::ll!bl1r~ll!!.;Un t.U;u01d11l1t'tL.l.ntl!GL~1<;;

r"~1~~~~~I:fl~
•lI.iro:llii.illllin~!o.kIJln'J1rom.

~im[l"ooh.Qm.pje1.Et.!!P
l-i..bddLNI'I."i'L"!!.

:?iImlllltillko&id.dll:-."iw-

j,orki.loo.blRlll ie ulLJomlku i~iml:~.:h~I~i,?"y il.l)ol!d ~CL:Ie~ IIjjllll!IC'nIijda •

PIBUala bib S
j naredne tri sedmice ima zakazane svirke u Sloveniii, a
Reb eka Dremel

Planovi Rebeke Dremelj

34

D"evni asaz. tel>rtoJ(. IS. sep!embar/rujan 2011.

· J ett set.
--

prila el-rna
rajevu, planira i nastup
U

N'ASATEMA Kakva nas koncer

Sarajevu, OIm je prosle godine u oktobru promovirala album "Differo" u "Coloseumu", a ne taji da
bi oper rado pjevala u Sa-

potom

- Polako slazem kockice nastupa, U Sarajevu se uvijek lijepo osjecam, ru imam dosra prijatelja, mi se pridruzili na scenikazeDrernelj.
Naravno, neki od njih bi

-

D,Z,

Za "Bombaj stampu", "BH muzicki Oskar", • Pregovori 5 Dordern Balasevicern • Zbog
Koncertna
jevu ~ su deci teci ce uglavnom

jesen u Sarap rerna sau ritrnu na-

dasniem staniu stvari, prorodne ifol k illuzi ke, EP icenceSkenderijai Dom rnladih,
tar illuzicki h desavan j a bi t

Pei ovic, EI vira Rahic, Verena Cerovina ibrojni drugi. Enes Begovic nako n dugogcdisnie muzicke kariiere napokon se odvazio i za 26. novernbar cdlucio rezer-

jiCicTifa, Enes Begovic.Aco

Erna Dzeba na turneji po Americi
Ern a Dzeba nakon promoei [e novog singla "Do bra i lola" 0 tp utovala ie na rumei u vaeica iz Mos lara u dalekoi zeml j i je trebal aosrari dvadesetak dana, ali je na krai u
odlucilaproduzni boravak. po Americi usklopu koje odrza ti sest nastupa, Pie-

ugOdnOSMOrisnim
ee
- U Arneriei imam sestre i dosta rodb iae, take da sam spojila ugodno s korisnim, Kada ne pievam, obilazim

'JinHi', 'DarllwOOd DUb' 'UUnanU'l4.olllobra
Poklon ici u rb an e m uz ieke scene doci ce na svoj e od 14. do 16, okrobra, kad a ee
u mu mladih nastupiti ~Jin-

XiH,

"Darkwood

rodbinu

i odmaram se. Na.de-

kon povratka iz Arnerike

serak dana tu provesti u BiH, a porom pu tu jem za Australiju-kaze Dzeba

D,Z,

festival" u orga~Bh,Festa". Festival se sastoii od dnevnizaciji nog (vorkfopovi, nja i projekcije) preda va-

Domu mladih bid cdrzan prvi ~MuJtirnedi-

ialniart

"Vuneny", Edward EQ te lokalni Dj-evi, a. ova] veliki koncert, porucuju erganizato-

Dub", Basheskia &

ri, traiat

Joslp Ivancic snima u Sarajevu

U nouom spotu OHupil

programs
muziku,

i noenog rezerv iranog za

Tako ce 14, okrobra u Dogdje ce 24. septembra "Bombaj Stamp." cdrzati koucert,

Dan kas ni je u srnfi lea rru Dorna mladih bit ce uprilice)]. pard na kojern ee nasrupiti gosti iz Njemaeke.
virari Skenderiju za prvi 80listicki koncert u Saraievu, I "Mostar Sevdah Reunion" odlucio se na veliki

iurra,

ce do 7 sari iduceg

Folk pjevac josip Ivancic uteSce_m u «Farmi" i arrak ti vnim spo IOV;rna U kojima su glurnile hrvatske m a nekenke stekao ie popularnost u Hercegovilli i u Hrvatskoj, a sada [e uspostavio saradnju i S bo-

CUnmulPSe BosanHe

sanskim kompozitorima, - U SPOlU "Kraljica diskoreka" okupio sam nailjepse Hrvarice, au novorn videozapisu zeliw okupiti najatrakuvniie Bosanke kaz" Ivaneie.

Veliki korak
Dvorana Skenderiia ce
13. oktobra ugostiti velika estradna irnena regiona, T." ko ce na deseroi do d j eli "BH m UZiCKOg Os kar~» nastupiti Halid Beslic, Saban Sail' lie, Hanka Paldum, Dragan. Mirkovie, Mladen Vo-

korak

zvan i Skenderi ia,

gd je ce nasru pili 8, decembra. I to je SVesto je do ovcg

rren U tka sigu rao.

D.Z.

Kako doznaiemo, Serif Konjevic i Osman Had;:i': ceka j u na term in iii, tacn ije, sponzoreza Skenderiju, dok

spec
1JII"'\!"'1
I~

"'~' ' ' '-;'' l'::-~
~"" .

.

~'

.,1..' "
'

Jasna GOSDiCU BIOuradU
jasna Gaspi': veceras te u Beogradu promovirati svo] novi album "Sarajevo
meni putuje",

Promocija novog CD-a

...... .r

.. I

J
0a

Saraievu ee 0 as tupi ti p 0p u Iami becgradsk i b "0 d
"Legende",

N ako n dure vrerne

u

20pularna pievaeica sn im ila s kolegom u klubu "Room" i ocekujese dolazak broinih poznatih licnosri izsrbijanske prijestcnice, Zeljkorn Samardzicem. Promocija te bin uprilicena

s!O [e, ustvari,

duet koji [e

dovolistvo

broinih fanov a,
pjevati u

0 ni

ceo n a za-

u "Coloseumu"

L.S,R.

"Legen de" u S arai evu uzivaju veliku popularnoSI koj a je porasla i sn imanjem due!a "Tarnbura!ii" 8 n m uzickom legen-

subO!u,24, septembra.

domHalidom

",Om

Beslieem,

· J et set
-

One.n; aoa" ~etvrt.J:.
15. s.pteml",/rujan 2011,

35

tna jesen ocekuje u Sarajevu

Enesa Begovica, MSR do sada su rezervirani Dam mladih i Skenderija smrti brata stan dogovori s Oliverom Draqoievlcern na~~--,,~~~~ su u roku pregovori s
£)0

ara - e muzi e zuiJez a
Balasevieem za zviiezda

koncert i projekciju filrna !, Kao ran i mraz", koji bi trebali biti upriliceni u dvorani ZeLTa.

rdem

B iiiSU orvo ren i dogovori i s Oliverorn Dragoievicem, aJ i su stali zbog srn rti brata o vag vel ikog pjevaca.

Trend zaobilazenja
koje urednc O"'(UP"ju u istocnom i zapadnom susjed-

A od inozemnih

stvu n i iraga n i glasa. Kada

Poznata hrvatska novinarka Mirjana Hrga, otkad le preselila u Sareievo zbog angafrnana na televizij i " AI- J azeera Balkans" , veorna rijetko se maze vidjeti u [avnosti. Kolege iz Hrvatske

zamo se MriJeMirJana Hrua
mjesecirna bezuspjesno pokusavaju doci do Hrge, 3 nas fotoreporter priie nekoliko danapronasao [eu basti isred sarajevskog BBl centra. Miriana ie, vierovatno, hila na pauzi zarucak, jer se redakciia "Al-Iazeera Balkans" na-

la;;; u zgradi BBI-ja. Ni tada joj nije bilo nimalo drago ito je fotografiramo, cak je rukama pok usala skri ri lice, pa se namece pita n j e zas to se k ri j e M irjana Hrga,

L. S.R.

u),anCalisa Boris Bilie ,
.

Ljubav novinara BHT 1 i FTV-a

'HraUBUI DOpa.'OIHa II'DH8nrola'
Vladavinu folk nora na Skenderii i 'b i u decembru mogao narusiti koncert pod nazivom "Kralievi pops, folka i rckenrola", - Volio bib da aa rom I>oncequ nastupe felker Saban Saulic i ro ker Mladen VojiCic Tifa, SIO se popa dee, III su najveei D. in.o ~~r.lin,. Hali Yaresanovic ! Zdravko CoLic. Moja zelja hi bila da nas rup i neko ad IIjib tro[ice, pa vidjet cemo - (Itkri va nam pro d uceat koncerta Nazif Gliiva i dcdaje da ce terrnin hi ri I S. iii 11. decembar.

o rganizatorirna

koncerta

postavite eve pitanie.samo
se slatko nasmiju, 5[0 znaci da se trend zaobilazenja Sa-

raieva nastavlia. I rakocebiti
sve dok drzavne institucije ne odluee podrzati proiekre

ove vrsre. Ier i u Beogradu, i u Zagrebu, i u Budvi velike m uz ieke price su m cguce sarno uz maierijalnu podrsku d r7.-3 ve, 3 to im se vises truk 0 vraca U smislu promocije zernlie. L SARAJUC.RAMOV1C

Boris Bilic.sportski novinar Federalne TV, nedavno se vjencao sa svoiom itabran icom M arsel om Cebom, rakoder novinarko In, al iiz reda kcije za II. ulmrunaBHTL . S Marselom sam se upoznao na Federalno] TV, kada je dosla da radi praksu, U vezi srno bili vise vjencanju nam je bio Mario Boroje, a kuma Azalea Vilic - kaze Boris i dodaie da ce naknadno ici na bracno putovanie, a jos nisu cdabrali menu destinaciju, D.Z.
oct dvije godine. Kurn na

- Marsala Cabo

Bilit ICebo: Najsretfliji dan

36

t.t.ruI;

15._,,".1""'''

Dnevni avaz
VI. Nil<ol0 .~Op34I tel: + 3813376 70 2S fax: +387 33 767026
Web: www.VetSlallicaSa.ba E~m3il: )Ie! stan [c:u;a@bih_u¢Lha

oglasi
~1'HERCeGO'Vl'-lA FElJLERACUABOSNE.1
~SKI'KANTON

I(JP ••VETERINARSKA STANICA" d.o.o. SARAJEVO

HERCEGOV:INE

DPt!INSKI SUO U IO$EUNl.tl a.q" 4110 I 0I:l(0013 091 II*IIII<.ZII'0&2O'U ~ Tl'lAZlTEuIZVRS£NJA.~ tz'IIRS9Il!(:" FWlI·~ BI'*Od; .FlIjeII 1kIk. <.!I 'EmttrN 1lI_'b! 1.1I4IlI

Na osnovu tlana 12. Zakcna Q [avnlrn preduzeeima u FBiH (vS1u.tbene novine Federacije BlH~'br. MIS i 81/08), ~I.n" 41. S11I'"" KJP "Vm,;o."k. stanica" dec Sarajevo i Odluke Nedzcrnog odbora br. 24/11 cd 12.09.201 I, g" Nadzoml odbor raspisule

F... ~tl~"-~I;IISUI·bb YIP· 3.21,31 KM

KONKURS
ZA IZBOR IIMENOVANjE IZVRSNOG DIREKTORA I(JKP ..VETERINARSKA STANICA" doo SARAJEVO "Veteri.na:rs_kastaeica'' doo Sarajevo.
I. Objav1juie se [aeni konkurs za izbor i imeuovanier

,oou.s
KJP OptnoId....:l u .KZIooIjP.u 1I1>....soc; Z6orIkIo ...... 1enica "1"V"C'J.tv.t ~ ~ ProCt<odot aar..,~FlllNlidh.uI, ~au... br II, lIIdlA.·prothI~'NJ.oIIF~il~. Il!iIII ~ ¥ lIP 3 ~21 31 1O.t .............. Cbntio ~e,. IUI'o'Ik 3 ~ III zatonall ~ ~ F~BH II y..:j u ~ 21 liP .. F81H. ~

Izvrsncg direkrora, -

Clan.3 Uprave

...~

_"'lib.
_

2. Opis PQ~ici [e ~orgauizujc rad, zastupa i prcdatavfja Preduacce u geanicuma danh cvlastcnia od srrane dircktora Predu~I?C8., ~odgcvara Zi3 zakouitost, pravilnost i uspjcfncst obavlianja pO:slOV3u gramcama datih cvlssrcnia,
~ plan ira, prcgramira i mkovodi dllclom prccesa rada u Preduzedu,

izvrtaoIIltu

,FUE!ENJE 0 llVA.sauu PNcI'_1OIdam ~'~F~IiI~ 15 0Il2OO!l _od ~

je u izradi plan a rada i programa raz ..... Preduzeea, prati i odgovara za nji hovu realizaciiu, oj:a .' prau prop ise iz veteri narske dielatnosri i i nlcrm isc: d irekr ora 0 avi m prom jen ama u cb lasu ve reri narske djelataosti, ~zakliucuie ugovore iz djelokruga poslovnn]a Preduzeca, po ovlasten]u direktcra, u skladu sa Zekonom t Sta unom preduzeca, ~ zamj en juje direk tom u slu{:aj u spriiccenosti obav f an ja funkciie, u a b im 11 u koicm ga ovlasti d..i rek Lor pismenim akrom,
LVIJ

- uees

nIiofIMom BlIID'O'I1 "-10m ~
1rmI.IM~.u SUcI'1iI-"'*' ~ ~Ju. I\qII ~ ]IO"III.ftII;Im, Openkag dooIpjIIl ... ptICiII ....

lrablfllj ~ l!I'pCldlWpnjado; ... ZaroIebllldlbb .... l ~ ..IIP. 3~21.31 KM', A odZ5 011 200II IJII!iIW ~ do ~la, .. g,"", ~ 160!ilK"'. bDlln;llt;OW<MIIIlM'lolOOpoAwp!III

a""""""'.",
nJ~"

(c-edri) godlne. S8 izabranim kandidnrcm sc zakliucuic ugovor, uz prcthodnc cdobrenie Nadzomog se regulisa Li place l druga mererljal nn prava iZ'lrs nog dlrektora. .3. Ka ndhfat rteba da Ispunisva sl lled ece uslcve: 8) op~ti uslovi ~ da je drzavljani n 13 osne i Hercegovi ne,

~ obavlia i druge poslove po nalogu MandaI iZVrSllOg dlrektora rraje 4

dircktora,

U

skladu

sa Statutom

preduzeca.

odboru, kojim crt

Ijo!IIItfo 0 .......... Ie ~ 17 OIl4011!1 GOdIo'II _ "..... 0 wn.IJII ~bf M'11T6!10 ad:z&OJ2007 god.... 1I4It~'" u ~,br '90\1 00M34 011 V ad liJ II 200II. god .. kQja .. d.aria 2. Dnooa ~. I ....u ~ ~ ~ ~Ja u_ ad, 3~27.311Q>1·" ~ DM~ kamllamillIO A::II*N 1IIje .. ~ ... IIme¥I ond:IbI ~ 0 .¥>tIN '!lOpe od 26,092ODa. ]IOdina de'~'" i IZI'IOA 011 1!W1.111 KM"'''''~~, '-.IIO·1rOIIUMo ~ ~~ .. ~~ ..~HtkDIor .. '*<MtIliGM¥'ka.ut~~bb. PUEHID~ PROCJEHONIPROOAJOUPOl<AETNIHSlVARI"", OQ .. Vli!vdIvu~ .

U_ .......... ~
.PO~nt~iJ--"
1l1li M

lII...........,...m_~II.",_..
~.BIr"tI.~r
i da TtoII<o\Ie

.

odllll ... l$oe2OOi·~ u IznoI..I cd

.~~

. d. je siariii od 18 god.in., odnosno d. nij. st ar iii od 65 (Iezcl ese !pe,) godina na dan imellovani., ~ da nije os ud ivan Z3 krivicno dj do i pri vredn i p rij ~1 up ncspoi iv s duznoocu u Upravi preduzeea, OJU presudom suda nije zabrnnieno obavljanle akrivnosu iz nedlemosri Uprsve preduzeca, ~ de n i je [Ill funkc:i ji u pol itiCkoj arran 1:1] " d. je zd ra vsrvenosposoban " obav ljan] e posl 0'" .. koie se prl [avl iuje. b) posebn i uslovl
~ du ima aavrscnu visoku .skolsku sprcmu (V SS) vcrcrin arskcg smiera,

]II1!edIoIIIOjolkIjIIo_""

~

~

IUd ~

12I5M1I(M.

DUait1

011 taltM

no

~c.~ep:...
~
_,...

~da lma najrnanie 5- (pel) gudina radncg lsknstva u strucl, od cega l'I.ajmanje.3 (u'D god i,1'I e na rukovodnim poslov ima,
&

.. ~tk~,F~k{IOMPka.I,I!~~I;Ib.~ ~ jIIOIUkorn rob od 1&~1 od <II ... ~ I'OMIITIIFOO.tIIt Dgltttnej pb!o ..... '''M'~~C. ~1iI1I'IOb;podIt>u'lg<l!4"'"

.udu,~1<u

pdova

-.0-

... ~ <MIll' ~

__ u~ WIptIidIoga

- da irna suucua znania iz oblasti vererinarske Potrebn i dohumen ti: -biografiia
~ diploma ~ uvj enmj
0

da poznaie

proc-es rada Preduzeca,

diei amos ri, PRAVlW\POuKA ~Wog
J

Zd_hWwoa
.~ JIIvtodanogqdlllljll ~1iI.P'ICIIIYO<uIlillwOClII_)ua.Od""

~

sa adresom i kon,.kL tel e roo,
stecenoj strucnoi .spremi,

- uvjeren] e 0 polozencm :SlfU~BO II!, ls p iru :?B di plom lrane vereri nare IZ: 0 rad[] om L:sku5it\lu) ~u.... ierenie 0 drta .... ljan:swl.l-J ~i.zvod il. m.31.iCncknjige rodtnin, ~u .... je.renje- diase proriv kandids['1! ne vodi krivil:l1!i pO&lupa,k, i_ld;O~o d nadle:tnog :suda Q ~uvje.rcnjC- dil kandidil[ n:ijl;;O£ud.i.van za privn:dnL prijcslup) izd3LO ad n,3dleinog :S.uda • izjava 0 lspunja\ranrll u:slow it lacke a} s.Hneja 4_1 oyje_rena od stnme na.d.!e.h1og opeins:kQg - uvjerenj e 0 z-drovs ~venoj sposo bnOSli za kanclidilm koj i bude izab:ran.
j

organa

J

Kandidali koji budu ispu.nj:a .... u.slovc} bit ~ pO'2;'Van.i 1nlcr\"ju U 1"oklJod. 10 (deset) dana od dana ali na isteke TO ka za pc;ldn ese-_n ie ,Drijava. Podnosiiac prija'Vc.s kojim se nc slupi u ko.nrakl u r-oku od 10 (desct) d_ana od danil i:stcka roka Z:il pOr d 001." je pdj.",o, ".ce ,e "rim." u .... mar... " ie u daljom pOSlupku hod; d i.rani" [zoor i imelloviiinje i.zvrlnog -dircktlJfii. vrSi NadlOrni odbor na prijedJog di.rektorn Pn:dUz:t&d. Doku.tl1enrl koji:se pril!!~u U2 p:rljavll~ morajll 'biti U originalu iii Qvjerene kopije~!"le st;;lrije ad 3 (rri) mjcsc<:a.
1

BOSNA I HERCEGOVINA VEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE KANTON SARAJEVO OPCINSKI SUD U SARAIEVU Bn,j: 65 0 P 152658 10 P Su,-aj~vo,05. 09.2011. godi". OpCin,k; ,ud u S..,-ajevu i to ,udija Aid, Babtovic" pravDoj stv.ri tu;:itelj' Behija Mehmedbego· vic iz H.dii';', uL Igma".,k. br. 121, zootup.ua po Dupovac Sen"du, adookatu iz Hadiica, protiv IU.zenog Aleks'Ddar Kov.cel'ic iz H.dZica, u.L19mansk. bb, rodi dug. v'p. 44.200,00 KM, na o.novu clana 343. ,mv 3. Z.kon. 0 parnicnam po,mpku Veder.acije BiH, obiavljuie ,Iiedeei

P rijavt sa frirl:en j ttl dokazlm ill dos [<tvit.i l icno iIi prcporutcllom pO~lOmnil adresu: KJP ".Yelerioarsks stanLCI!~~ doo Si!:raie"o~ u.L NLkole SOPi! 4L Si!raievQ~ sa na"~"ilkom I,Prijava konkurs;;..3 izbo-r i imenoV3nje iz-vrsnog dire.kwra ~ Ne ol"var3'lij~. N epDlpunc i neblacovr~m ~.n ~ pri ia.,e: ncee se razmatrnti. Ja'l,lnikonkll~ !la obj~\Ilijl!ai"lja-

!1i1

ji!vni

ce s.e

objilviri

u dn~YnDm

I.i:stu ,_,Dncvni

avaz""" ~ O;Staj~ olvoren

15 {p~tni!esr} dana od da·

Pred ",.te ""n,

obove.u d,. nakan izv,l,nog i,.borovrob dokumen radj" "" ralim k.1l di d."i", •.

JAVNA USTANOVA "DOMZDRAVLJA" TRAVNlK raspisuie JAVNlOGLAS za p.rij'cm. U radni odnO$ I)a od:redeno '\I"ri· jeme I, Doktor medicine , , ,I (jednog) izvr!ioea Kandidal pored opstill uslo". da i, punj ava i. ,]j jede6e uslove: potrebDo je

4, po!Vrdu

0

",doom

iskusrl'u.

Radn i odnos, 0 za, 0 i va na 0 drodo 0 0 vrijomo u IJ"'ianju od 12 (dvan.est) mje,eei,

N. oglas se mogu prijaviEi i ",rani ddovljar.dnu i .borav;snu dozvolu.
oi koji ispunjavaju uslove ogla,a, aimaiu

Javni ogla, ostaje otvoren 8 (os.m) dana objavljivanja .. Prij.v. ,a dokazima 0 i'punjav.nju ja vnog oglasa dos tav it.i n.a a.dresu:

dan. od

J_ d.a je driavljaoin BiH 2. da ;ma ~"Vr'e,n medic;nski [.kullel 3, d. irna polo,en s~rurni ispil 4, nai man je 6 (sest) m ieseci radnog i, ku.tva po poloienom strucnom i'pitu.

uslova

J avna usta nova
"Dom rotavlja" Travnik UI. V".irska br_ 1. Na SI,,;'bu. pm'llih, k.drov, ki.h .i"I>stih poslova sa munakorn "" kQverli ..NE OTV I\RA TI"

Uz prij.v u na javni ogl .. jos prilo!iti, 2, ovjerenL1 diplomL1
3,

I biografiju,

.dresu i konwkl teJefon, 0 r,av,-senom f.kulte,u, u vj erenj c 0 polozeoo m StrU~no m i.'pi lU,

tuz.'be t uzenom • D.na 5. 72010, godine ru:li,dj je podnio ml:bu proti" ,u!ooog ALEKSANDAR KOVACEVIC, radi dl1ga~ v:s.p" 44.200~OO KM, Tuibom lra2,i da $ud done;se presL1du koioJ]] s'e !,HvrdLlje da je tu:h,di Mehm<:db<:govic (kci Halim'J Bchij. i, Hadl!ic., ulica 19m.u,k. b'''i 121, JMBG 1 I.10954 I 85S70, .• tekla p.ravo \·I",ni'tva n. OSOOVQ knpoprodainog ugovoro zoklju"eDog daoa 20. 07. 1998. godioc u H.diiCim., n. kojem ,u potpi,i ugova •• c. ovicreni pred OpciJlSkim ,udom 11 S.... ievo, dan" 21. 07. 1998. godino, o"iera broi 4734/1998, n. koji. je placen porez na prom., "epakremo,ti pred Kamonalnim po,eznim u.redam Sa.rai.va, Ispos,"v,. Hadliici, broj 10,9/06-413I 12/98 dana n. 07, 1993. go dine, na neketnin am. 0"" "cenim kao k.c. bro j I INn, z".n a S,am beno po,]ovni objeka, i dvori~te; ".mbeno po,lo"ni obiek., povrnine 76 ml, i d.ori!~e povrSinc 2&9 ml, upi,ane u zk.ul. broj 1242 k.o, 2uMvniea, poli,iek. opcina Had~.ici, pa je mZoni du2an [tpiri dil se u 7~iJllii~rti_[1J knjig,ar.n<t) ternljii;norknii_znog ureda Opci:.nskog sud_a u Silrajcvu] 0"0 prava [lao ~u~iu~liauptse,:) S'VC U rokll od 30 dana perl prtjcrnjom izvtSenja. Ob3vjesr,ava se tuicni d<J o:l os.novu clana 10. stav 1. ZPP·'CI liJ.zcni je dui;an r!<ljka:s."[!ij'eU roku od 30 danaQd dana prije.ma tuibe, dos'lavi't.i sudu pismeni_ odgQvor na tuibu. Odgovo:r.r:!<l tu.ibu mora b~ti razumiilv i sadtia\Tati: oz.nflku s.uda, i,me i pre.lime~ odnosf!o n8)ziv prt!.'I,I'ne osobe, prebivaliste iii bo.r.viste,. odno.no 'jediste str.naka, niihovih z.komk; b z.stupnika i puno· mocnika .ko ih im.ju., predme, 'pora, •• drii;.j iziave i porpi, podno,i,elia (cl.o 334. ZPP·.). U odgovoru Ila WZbU'1(u zen i ce istae i moguce 'proc'es Ile prigovore i izj as 0 id se da Ii pr izoaj e :i Ii a'por.va po,,"vljeni m~beDi za]njev (Clan 71, ,Iav I, Zpp·.J. Ako mzcni osporava. m!b-eni zahIjCV] odgovor no m~bu mora. sadclali Lrazloge iz kojib se rulbe~ oi zahrjev o.s:porava] ~inJe:ni(!c na kojimll mzeni zasniY3 s.v-oje navodeio dokaze kojima se ulVrduju [c: ,t:injenic:e le pravni (lSnOv za n_avode llif.eoQg (clan 71, Stav 2:. ZPP~a), Tuz:eni mok LJ Qd_govorll: DOlilZbu., a najkOlSnljc: DOl riprernnom t p ro~jsUl pocinijeLi prorivruzbu (clan 74. ,slav 1, ZPP~a). K ad t"Ulell i~ II! e j e LJed no dOS-lilV J ien a ~l!7.ba u koi oj j eo ~uli ta t:: p red I Ol_LO dono~~ll j ~ p [e~ude ko r .lbog propu!lania~ De dosta .... pi5mel}i od,govor nO!,tuibu u za'kOIUik:om rokLJ~ Sud Ce donijcli' pre· i sudu kojQm SiC U5vaja l'U.lbeni lahtjev (preSLJda lbog propl,il~~anja)~ osim ;jJko je tuibeni latnjcv o<,igledno neosnovan (clan 182. " •.v I. Zpp·.J. Ako .t ... nk. Hi nje" ""stupnik u IOku p,}S[upka iii prije i"eka rok. od ,est mj.,.ei nakoD pravo" mocnog okon~.nja posmpk. promijeni .dre,u n. koiu ,e dosr.va obavli., dllfni 'u 0 [Ome odmah obavije,ti,; ,ud, U ,upr<Hnom, ,ud ce adredili da ,e d.lie dos,.ve u p.rnici abavljaiu abja. vljiv.njem pismen. na ogla,nojploti sud., SV" dok strank. iii njen z.,mpnik no obavij"",e sud 0 'vojoj novoj adresi (cJan 352, ZPP.a), OdgO\10r na ruzbu:sa pri_!ozima sc prcdaje Sudu Ii dovolinom oroju primjcr'Jka za sud i pr-orivnu :Str.3 U pozi V[Un oil b:ro j predm t:::~il_ nk Obavje:srava Se ruz£l1i da:s.e dos,tava piSmCI13 smarril oba ..... JjeJlQm prot'~kom rokil od 15 dilnj~ od dana obj<lvljjvaoja ovog pimel1a u d.nev·nim novina.mo. FBiH i na ogl.asnoj tabh :s.ud:1~te Sf: i5iti ob.a,.,jesta,v<1 d;jJ p,rilage dostayljene LIl tuzbLJ rno;re podici l.t zgr.adi- suda. SVDIJA Aid:. Bahta vic, ,. r.
• dOSt3V3
l J

OGLAS

pglasi
BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACl1 A BOSNE IHERCEGOVlNE PARLAMENT FEDERACl1E BiH PREDSTAVNICKI/ZJ\STUPNICKI DOM DOMNARODA KOMlSI]E ZA lZBOR r IMENOVANJA
N" osnovu Odl u ke N adzornog odbora JP Ellek tropri vreda BiH d.d.· Sarajevo, Zavisaog drustva Rudnik mrkog uglja »lenic."d.o.o.-Zeniea, broj: NO-4/1-1S210fil. od 12.09.2011. godi De, Nadzorni 0 dbor raspis uie Parlamenta

Radna grupa K()misijfi za izbor i imenoeanja Pr:ed$w,vnl_lIwg domfl. i Doma Federacije Brune; Hercegouine

li(lT'OOO

Na osnovu clana 24.; 25. Zakona 0 l.vnom servisu radio-releviziie Federaciie Bosne i Hercegovine (•.Sluzbene nov; ne Pederaci ie B iHu, broi 48/0 8) ; ZaN ona 0 min istarsk im, via d ini m ; drugim ;rnenc vani ima (»Slu zbeae no vi ne Federacije BiH", broi 34/03)Radoa !;fup' objavliu]e:

za Imcncvan j e Clanova Up rave J P Elckrroprivrcda B iH d.d.. Sarajevo, Zavis_no?, drustva R~dnik mrkog uglja t,Zemca d.o.o.-Zenlca

JAVNI KONKURS

PONISTENJE JA VNOG OGLASA
Ponistava so oglas za izbor jednog clan. Upravnog odbora Radlo-relevizije Federacije Bosne i Hercegovine, koii [e obiavljen u: "Dnev'Oom avazu'' dana 21.04.2010. godine i "Vecernjem listuvdana 20.04. 2010.godine reu »Sluzbenim novinarna Federacije BiR", broj 25/10. Radna grupa, zbog isteka mandata clanovima Upravnog odbora izreda bosDjackog i srpskug naroda objavljuje:

Raspisuje se iavni konkurs za imenovaaie clanova Up rave JP Elektroprivreda BiH dd_- Sarajevo, Zavisnog drustva
R udn] k mrkog ugl ja "Zenica" d. o.o.-Z"" ica i to; L D irek tor Oms," a, 2, Izvrsni direktor za tehnicke poslove i 3, Izvrsni direk tor za ekeno msko- pra vne poslove, Mallda t ClaDova U pea ve Drus tva ie ce tiri godi ne. Us] ovi za imen ovan je: a) Op!hi uslovi za imenovanje clanova Uprave DrUSlV. su: I, d. s u dr"avl iani B os De i Hercegovine 2, da posjeduju potrebno radno iskusrvo, 3 d a n isu na funkciji u pol i ricko] stranci,

JAVNlOGLAS ZA IMENOVANJE DVA CLANA UPRAVNOG ODHORA RADIO -TELEVlZljE FEDERACl1E BOSNE I HERCEGOVINE
UpravDi odbor zasrupa i hili inierese [avnosti u pogledu radio-relevizijskog slovanjem kao i koristeniem i raspolaganjem imovinom RTVFBiH. 1. Sastav Upravnog odbora (clan 24. Zakona) programa, vrsi nadzor Dad cielokupnim po-

(l) U pra vni 0 dbor im a cctiri t lana, (2) (;1anovi Up ravnog od bora mogu bi ti same d rfuv 1 jan; Bosne ; Hercegov in e. (3) Upravni cdbor [mn ~edri claQa i to po [ednog iz reda svakog od konstirutivnih naroda Bosne i Hercegovine i lz reda ostalih. (4)Clanovi Upravnog odbora samosralni su u vrsenju svoie funkciie i ne primaju upute od organ. koji ih [e imenovao. (5) Mandat claaova Upravnog odbora je cetiri godine i De moze se obncviti. (6) Clan Upravnog odbora koii je u posliednioj godini svog cervorogodisnieg mandata vrsi duznost predsiedavajuceg Upra vnog cdbora u roi godini. (7) U pra vn i 0 dbor donosi vlasti li Po, Iovn ik 0 radu. 2. N adlein OSI; U pra vnog odbora (01an 28. Zakon) (I) Upravni cdbor nadlezan je: a) donositi SraIUI i druge epee akre; b) odlucivari 0 raspolaganiu imovinom u skladu so Zakonom i Starurorn; e) odlucivati 0 ulaganjima za razvoj RTVFBiH u skladu sa Zakonorn i Statutorn; d) usvajati izviestaie 0 finansiiskom poslovanju; e) odobravari godisni i budzet i finansijski plan; I) usvajati programske planove za radio i releviziiu, u skladu sa dozvolcm sistema, g) i m enc Oat; i roz:rj esa va li gen eral neg direktora, h) davari saglasnost na irnenov a nje nosilaca naivisih prugrarnskih funkcija; i) ndlucivati 0 nazivu i logu radija i ,elevizije; D pralili i konuolirari zakonitosl i uspjesnoSl ,ada RTVFBiH; k) predslavliaLi Parlamentu Federaeije i i"VnOSli godisoie finansijske pJanove i plallove programa i podnositiizvjeslaje 0 realizaeiji till plaoov"; 1) obavljatj druge poslove u. skladu Sa ZakoDom i Sta!u.wm; m) osiguravni uslove iz dozvole sistcma_ (2.) Nezavis!lo od pr.va sv.kog korisnika ili z.i!llen~sirane mane d. podnese prigovor vez',,?a servis, Uprovni odbor ie odgovor.n za nadzor i konuolu i.p,.vnog sprnvodenja progr.mskih nacela u skladu s odredbom clana 38, ZakoQ'. 3. U slovi "" prjj a vu Za prijavu na j,vni oglas kandidali z. clana UpravDog odbora duzni su isptlniaV31i .Iijedece opsle uslove utvrdene Zako· nom 0 miDistarskim, vladinim i d.rugim imenovanjim" Federacije Borne i Heroegovine: • da su dI);.v Iian i Bo.ne i Hercego vi Ile, • da su star;j; od 18 g()dina, • da !lisu otpu~\e!li I?, drliavne slu~be bo rezuha( di,sciplinske mjer·e na bilo kojem. n;vou u Bosni i Hc:reego"ini u periodu od lei godine priie dalla obj"vljivanja upraolniene pozicije, • d. so !la 0 jih ne OdDos i ·cJ IX. I. U, lava Bosn e i Hercegovi ne. an Pored na veden.i h u.s lov. bndi <lal mora ispu 0 iavali i sIij edeee uslove: • zavden VII slepenslrucne spreme iIi zavrsen prvi ciklus boloojskog studija sa oajmanje 240 ECTS bodova, • d. po.jeduje radno isku5tvO u strue.i najm"uje 3 (lri) god.ine nakon st;canja n"v.dene diplome, • p021lavanje ""konske regulalive iz oblasti Radio-leievizijskog sislem. Bosne i Her,egovine i javnog emiliranjo, • dr, se pro Ii" kan did aen n e vod; h j '"~ i postupak, Cil • pOldjoo po.novanj. jednog s~rapog j.zika. 4. 0 gran icenja izbora U skladu sa .ohllom 25. (2). Zakona 0 Javnol!l ,ervi,u radio-relevizije Federacije Bosne i Here.govine za "Ianove Upravllog odbora De mogu bi Ii i meDOV"n i : -nosioei funkeija u zakonodavDoj, izvrSnoj i sudskoj vias Ii, na biJo kom Divou vJas!i, -01. novi organa po Iitick ih Slrao .ka, -7.aposleni u Radio- lelevi.iji Bo,n. i HerC.govine, Ra.dio- teievizij.i Feder.ciie BiH i Radio leleviziji Republike SIpske i Korporaci j i, '''poslen; u drugim firmam.a koje obavljaju djda~DoSI radiiskog iIi rele.i.;;ijskog emi'iranja, ukliui!ujuci i .gendj. koje prikupJjaju RTV lObu, clanovi njihovih uprav. ili nad?.omih odbo,", iIi Hca koj. obavljaju poslove >.bog kojih bi moglo doc'i do sukoba inler",a, Uz prijavu na javni oglas kandidali su du;;ni dostaviti: • 1.Jvjerenje 0 drzavljanstvu, • dohz 0 strucnoj sprem.i, * krac u bio!;fafij u, • u,\'jerenie da se prell'iv k~ndid,,[a DC vodi kriv;c.oi. postupak, • uvjerenie 0 neka2njav.aniu • jzj.vu pod punom mot.lnom i mmerijolOQ!"D odgovornoscu 0 nepoSlojanju bilo bkvih Smetnji pobeojani.h u l.cki 4. l.avni oglas ce bi[i objavljen u !!Sluzbenim novjnama Pede_radje BiHi' j dnevTI'im listo ..... ima: !!Dnevni
aV3Z
U

4. da nisu osudivani za krivicno dielo i privredni priiesrup ncspojiv s dUinoiCu direktora i izvrsnog direktora 5 godina od pravosnaznosti presude, ukljucujuci i vrijeme zarvors ke kazn a, 5, da nisu lica kojima je pravoscaznom presudom suda zabranjeno obavljanie aktivnosti u okviru nadlemosti direk tora i izvrsnog' direk tora i 6. d. imaiu uspjesne rezultare rada osrvarene tokom fa-

dnog isk usrva.

b) Posebni uslovi Z' imenovanje ll a nova Ilprave Drustva: • za irnenovanje Direkiora Drusrva su: 1, d. ima univerznetsku diplomu, VII stepen srrucne sprerne, rehnicke, ekono mske il i pro vue struke i 2, pel (5) godina radnog isk usrva, - za imenovanjeIzvrsnog direktora za tehnicke poslcve: I, do ima univerzitetsku diplcmu, VII stepen strucne sprerne, rudarske struke, 2. najmanje ;OSI (6)godina radnog Sl'"~a u struci od toga najman]e ~ri.(3) godinc na poslovima rehnickog rukovodenjs u iamarna ugrozeuim metanom odnosno cpasnom ugljenom prasinom iii sluabom zasrite na radu i 3, polozeD 'strucoi ;spi t. - za imenovanje Izvrsnog direkwra za ekonomsko-pr.,vne po,love: L do im. uni"eroilelsku diplomu, VlI stepen sIruo;oe spr"me,. ekonomsh iii prolfl1e struke i 2, pel (5) godina rodnog iskustva. lmenovanje d.nova Upr,ve izvrs;[ ce se u skladu sa Sla[Utom Dru!lva i OdlukQm 0 n.cinu i posrupku imenovaoj. "I•.nova uprave rlJ.dnika i rudnika mfkog ug!i'a-zavisnih drusravaJavnog, preduzeCa Eleklroprivreda Bome i Hercegovine, bwj :NO-33-230-9.2./IO od 14m .2010_godi-

oc_

Kandidad

[feb.ju doslavili slijedeCu dokumem:aciju:

I, prijavu na I"vni konku" sa kracom biografijom, 2. oviefenu kopiju univerzitelske diplome, 3, uvjerenje 0 d,za"ljanslvu, Oe .tadje od 6 mjeseci, 4_ u"je.rcDjc da Disu osudivani Z~ hivi<'uo djdo i pri"redni prij.s,up nespojiy s dll7.no'Ctl dir.klora; i.•vrSnog dir"klora 5 godin" od pravosnaznosli presude, uklju~uiuCi i v, i je.me za l vorske kazu e,n e: s (ali je od 3, m jesoc3) 5. uvjerenje da nisu liea kojima je pr.vosn.znom premdom suda zabranjeno ob.vljanje akli vnost; u okviru nad.leinosli direktor,J iii izvrsnog direklOra, ne slarije od 3 mjesec.a) 6_ o"jerenu iljavu bndidala d. nije oa fuokciji u poliIickoj ,Stnln oi, 7, dokaz 0 (acina m isk usl vu, 8. dok.ze 0 ispunjovanju osralih posebnil1 uslova za IzvrnDog direkmra Z. lehnicke poslove .. Rok za pod.noseDje prijava kandidala je 15 dan. od dana posljednjeg obj"vJii.ania javnog kookurs:t u d.lIcvnim li,-

st.Ovi mOl ."D !1(:vni aV!ll.4-'i »Os 10boden joe"

Prijave sa pOlrebnom dokumen!acijom dost.vili preporu~enom posiljkom iii neposrcd.no na Pro[okolu Dru!lv. II z:atvorenoi kove:nj na adresu:

i !,Dnevni lis.t~.

Radll" grupa Komisij" za. i.zbor i im.novonie oba Dom. Pa.rlamenta FBiH ce: • pregl edm.i ,We pri jaye~oj e Sli gIl U u propi ,aD Om rok u, • Da oiuovO pri Il",ipa i2 cl alia 3_ZakoDa 0 mi n iSla rsk im,. v.lad iIl imid", gi m iOICIlOVa jirna Fed erae; je Bosn e i He [cegovine n i krit.6j. u imenovonie sas\'avili .Iis." Sa o;;im izboram najboljih kandidala koji ispunjav"ju uslo\'e z~ imenooaoje, • po~valj na IQlervj,u sve kandida~e sa Ii_see sa l,lzim izborom Qa irue.rvju. Rok za poanosenje prijave ie trideser (30) dana od dana posljednjeg [elefon: 033 2J2 5J9. Prijave dostavili na adresu: ParlameDt Federae.iie Bo.ne i Hereegovi.lle, 3, Saraj evo. objavljivanja. Za sve dodacne informadje obrati[e se no

JP Elektro priv red a HiH d .d. - Sara jevo, Zavisno drult"o Rudnik mrkog uglja "Ze.nica"d.o.o.-Zeuioa Sri epa n. Radica broj 2. 72 000 Zen; oa
- Romisiji za provodenje Dje clanova U pra veUprave - Ne otvar.ati~' Neblagovremene razmatranje. i n"po'punc prijave
0""0

javnog konkursa

za imenova-

Sa Il3:t:uakom :'~Za javnj kon.kurs imenovanja

clanova

se UZim"li tl

Radna gropa komisij,ii za abor.i

imenovanje,

Hamdije

Kre.evljakov;ca

b.r.

VREMEPLOV ~

15. septembar

DOGODllOSE
tenkove napravliene prema proiekru Ernests Svintona (Ernesta Swinrona), 1935. - Adolf Hider ad svoiih poslanika zatraZio i dobio jednoglasno odobrenje za dva zakona pro tiv Zidova, Prvim je 1916. . U bici na Semi II Prvom svjetskom ram Briranci prvi put upotrijebili

38
ZDRAVLJE MedvJeda usluga koju sami sebi clnlmo

oduzeto drzavliansrvo

Niiemcima

zid·

ovskog porij ekla, a drugirn - Zakon om 0 za~riti njemaeke krvi i Casti - zabranieno Lesklapanj e brakova izrnedu N ijemaca i

Zidova i zaposliavanje zidovski h poslcda vaca
1948. - Avion

Nijemaca kod
sabre" po-

asticne , las as tr ~u
Na dnu svake ambalaze potrazite trokut sbrojem [j sredini, On govori koliko le opasna plasticna flasa iz koje pijete vodu
/lase
Pijenje vode u plasli6ne
l8 mnDge

ripa "F-86

sravio svietski rekaord u brzini lerenia - L 080 ki lometara n a Sa r.
1987. - Njernacki hakeri poznan kao "Haos klub" upaf u kompjuterski sistern NASA· e i instal irali program nazvaa "Trojanski konj". 1995. - U Sarajevu pustena u funkciju savremena tehnika lIa filter postro-

Cesto s.•mi sebi, pijenjern vode iz plasricne ambal a le, tinirno medviedu uslugu, Zasto? Zbog hernijskog SaS!HV" plastike, Zaro na dnu svake ambalaze potrazite trnkut S brojem u sredini ..On govori kol; ko ie opasna plastika .. [enjene gucnost

Ie

navikil

ienja

"Miljacka~

i ~MoscaniC'a"

za

proi modo ju pi tke vode,

• I - PET (cesro i PETE) - Flase SU narnijednckratnoj upotrebi, Posto]i rnoda ispustaju teski metal anrirnon i hemiisku rvar EPA,. koia ometa djelovanie hormona.Takveflase rnogu ispustati ikancerogenespojeve . • 2 - HDP (nekad i HDPE) - Radi se 0 "dobroj" plasrici za koju postoji nairnania vi ernva maca isp usran j a hem ikalija u vodu. • 3 - PVC (nekad i 3V) - Plastika ispusta dvi j e 0 trov n e hem ikali]e, a obje ometai u dielokaliie u vodu. Unatoc [Orne, ne koristi se za

vanje hormona u rijelu . • 4- LDPE - Plastika koja ne ispusta herni-

izrad u plasticn ih flasa, nego za plasricne kese, • 5 - PP - Jo.! iedna od "dobrih" plasrika, obicno bijele iii poluprozirne boje, Koristi se - Danas ie MedllDarodni dan demo.krarije, Generalna skupstina UN-a

za flase u koje se paku] u si rupi il i easice za jo-

gun.

.6-

PS - Plastika

koja ispusta

11

vodu kan-

ad! ucila je 8. novembra 2007. godine da 15. september bude Medli!larodni dan demokrarlie, pozivaiuci svoieclanice i ostale regional ne vladi ne i nevladi DC organizaci je d. obiljeze ovaj dan,

cerogenu tvar "stiren".
cal'icHm. ambalazi • 7plastika

Najceiic~ :S~ kor is ri u

za kafu za [ednokratnu upotrebu iIi u brzehrane, PC (iii bez oznake) - To je nailosiia za prehrambene proizvode jer

za dojencad, sportskim spremanje hrane,

izlucuie hernikaliiu BPA. Koristi se u flasama bocama iposudama za

S VAMA. UZ VAS. IA VA.S.

Hypo

sveznadar

D~evni avaz, cell'l1ak, 15. sep1embar/rtJj,n 2011.

39
Led zaDiee sadl'li
...... Strurnjaci britanske Agencijezazastitu zdravlia p~rulli~ su u ledu bakII""'" terue pronadene prethodno na rukama, ukJlUCuJUCl povezanes loSe ione opranirn rukarna nakon odlaska u toalet. T estovi na ledu.ledomauma iposudu koji 8U provedeni u 88 obiekara, pokazali su cia su u 33 posto uzoraka pronadeni nezadovcljavajuci higijenski uvieti, Detal ji su obiavljeninakon nedavnog izvjcltaja cia jebmj ljudi sa stomacrum zdravstvenim tegobama poveean za50 postou odnosu na I99O.godine. Kako jeled zarnrznutavoda, mnogi imajupogreSno milljenjeda niieporrebno dodatno Ci£Cenje tedornata i"hvataliki",ali studija jepokazala da to ipak n ijeslucai,

Tacno Netacno
dor, Gvalemala, Honduras i Nikaragva dobili svojalmena? Klod Mekej jebio prvi i najmilitanlniji glas Harlemske renesanse? Fra.nsoa la Rosluko je bio vodeci predslavnik maksime? Nije cemu su 1me ri cpoznalll p~Kostarika, sredninake dliave EISa Iva·

Ereliliina dislunllcila i'
...... K ineski tim D aucn ika s Un iverzi teta u Suzhou proveo je II""'" analizu niz istrazivanja koja ie pokazala da bi erektilna d isfunkc i;a mogla omaCiti i poveca n U opas nos t 0 d srcan ih obolieniakod muskaracaza ~ak48 pOElO. N aucn ici vee dugo zna] u -za vezu impo ten ci j e, odnosno erektilne disfunkciie i zdravlja srca, Iako jo!. nerna dokaza, vieorgan opskrbljuju krvlju rokom erekcije mogu zacepiti pri]e onih usrcu, ko]e su vecegpromiera, istogaerekrilna disfunkcija rnoze predstavljari upozoravajuci znak mogucih kasnijih prom jena na SICU.
ruju da ie moguce cbiasnjenie da se arteri]e koie muski spolni

Impotencija

Istrazivanje

Droblemisa sreem

balll'erue s rullu

3

1. NETACNO

AKTUELNE fEME Njega preplanule koze

rr- re itatanzalasan
Kako dolaze sve hladniji dani, Ijetnu kremu zamijenite jacorn hidratantnorn koja ce vratifi vlagu lieu i (:uvatiga od vjetra
Oslabodi/e se fleka nasfalih IJd sunc'a
• Prornijenlte kremu, Kako

Zimniea

Rrast8uce

Uhisenle

Ne maze se reei da ,-------------" niie pnznato kako su nasrali nazi vi srednjoameriekih dr7.8v. Kostarika, EI Salvador, Gvatemala, Hondura" i N ikaragva ko] e su aa danasn j i dan, I S. ne, proglasile nezavisnost od Spanije. Kostarika na sp ansko m znac; "Boga ta obala", a EI Salvador "Spasiteljeva republika". Poriieklo znaccnia riieei Gvatema 1a n ije sasvirn PO«!lUIO, prem d. neki isn-azivaci prerpostavliaiu da naziv na ieziko Maja z:naci "Zernlja drveca", Honduras, irna vjs'e znacenja, a najpopularniie ie 00.0 koie na spanskom znaci "dubina", Navodno [u [e izrekao sam Kolumbo kada je ugledao kopno:
"Hvala Bogu septernbra 182\. godi'------,;-.........

Kostarika znaci 'Bogata obala'

Preplanuli ten nakon I j e rnog odmora zah ti jeva posebn II ni egu. Prvi jesenji dani se blile i sada je pravi trenurak da ko~.u pripremite za kisu i hladni vjetar. Evo nekoliko sav] era de rma rologa. .Piljng. Napravi te dob ar pi ling da biste se rijesili neeistoca u porarna od cestcg znoi eni a lica. Nakon pi linga na 1iee nanesi te debl j i slo] bran jive kreme iiimash za lice. dolaze sve IIladn ij idan i,I j em u hemu zamiienite ia~om hidratanmom koja ce vratiti vlagu lieu i ell vati ga od vjetra, • Oslobodlte se fleka, Mrlje koi e SU 0 astale ad S unca ceS k 0 je uklonni, a najbalje rezullale cete imati aka Dab.vile preparnle koji ill ukl •.ojaju i korisrile ih redo".oo. • Nc odustajre od zdtite.lako zaslimim fuklOrom. Neka Vam pred e u oa vi ku da svaka dn evna krema koju kupujele ima u sebi zastirni fakro!: jer eetc jedino .ako
moCi sprije:Ciri prije:vremeno niste na moru .... orislir.e' kremu k :Sa

Dasla~

janjebora. • Vod. za lice. Neka v.m pri ruei wij ek b" de sprej s vodom za lice ka jice porn oc; da se ri jelliIe !lepri jalnog osjeca;. latelanja koZe ina taj oa~in cere olljlakSe vra ti Iilieu vlagu.

:... Petre bno j e: krasta vci, oren, kopar, lovorov list, Secer~so-,biberu zrnu.sirce, Nacinpripreme: 1. Lijepe, mlade i zdra ve krastavce koji imaiu peteljku oprad, a zatim dobra ocijediti. Potom ih popariti kipucorn vodom, ocijedi ri,sloziti na ~isti stolnjak ido b [0 osusiti, 2, Krasla vce sloii ti u do b m optane isulle leg Ie. 3. IltD ed u slav ljs ti ociseen i n2 male pIU lice izreZ<ln hrell, vr hove od koprn i lovorov li~t. 4. Posebno kubali vodu sa sol ju .i seeerom. Na 2 dl vode stavi Ii I veliku kaliiku .soli, 1 kockli secem i nekoliko zrna bibera. Kada voda prokuha, dod3li sirce,pusliti da seohladi izali Iikras[avce. 5. Teglu zatvoriti pergamem papirom i OSIa vi ri na hladnomjesto.

(Gracias a Diqs que hernos salida de esas Honduras)" Sro se Nikaragve ti&, postoji aekotiko reorija, [edna sugerira d. rijet dolazi od imena lokalnog poglavice ko ji se zvao Nika rao (N icarao) i spanske rijeci za vodu "agua", Druga, pak, preferira dva naiveca iezera pitke vade u to] drzavi - Nicaragua i M.nagua. 2. TACNO

sto smo izas)i

iz rih dubina

Klod Mekej ,-------------, (Claude McCay) bio je ame,icki pjesnik i roma.n sijer jamaj kan· skog pori iekJ a. Sob· javljivanjem zbirki poezije "Proljecc u Nju Hempsiru" 1920. godine i "Harlem ske sjenke" 1922. god.ioe L. _j istakao s. kao pI"i i najmiliramniji glas Harl.emske renesanse. Kao pobornik Ijudskib prava i rasne solidarnosri, u s va jim dj elima lTagao je prepoZ!1atljivim crnack.im identitetom medu obicnim Ijudima.. Njegov roman "Ku6 u Harlem" iz 1928. godinc bio je najpopularniji roman medu ameri(,kim erneirna do tog vremeo.a. Rodeo;e IS. septembra 1890., a urnro 22. maja 1948.godine.

'Kuci u Harlem' popularni roman

,:a

3, TACNO

La Rosfuko vodeCi
BLUMICA BHI1NG

pisac eplgrama
Frnllcuski pisac Franso. I. Rosfuko (Duke de Francois VI La Rochefoueauld) bio je vodec; predstavnik roaksime, fraDcuske forme epigram •., ko;a ill se veom .iasno iZIaZava oStm iii paradoksa lila istina. Maksime, pet izdanja od 1665. do 1678. godine, kaje su nje" go"o najvece dosliglluce, s.stoje se od 500 re!leksiia 0 cov;ekovom pOllaS"niu. Fmnsoa pOljeee iz plemicke porodice i kan mladic stupio je u vojsku, gdje je ran; avan Dekoli ko puta. Roden je IS. seprcmbra 1613., a umm 16117. marta 1680. godine.

S~IT

RJESENJEIZ PROSLOG BROJA PAOCVJETATI, RAKEL, GA6EN,IM, MANE, SRS, DIJETA, KAMA, I RAN, PIOLI N, K EJT HADSON, AlA,IOI AMIN
-----2645

PAST.ISA CEGA E.C. ~KW KAlJJ

irrELJ
IRSJ(!'

PREDMET IZtJAVNINE

40 _

L5.""'._""'''. Dnevnj avaz
OO~'''IIIHI('E(;on' '\
f .... nrij. 1lHo. IIl.ft ••", ... :f'~.f'i1l.lt.liln ~.

oglasl
114"'''' IIiUlfH.oI 1'< HDFIlAClJI>. :sm,"I' lllHlcrGiOI If''~I(O OOUOI~"I"""TO' 01'('1 7 '1.\,lD1lI1C 1 ...~ t RI'
r_ijo liII - OP("I"\~

1~'1

,r"',..u,.....

"'.Ijt

1..... l,t "I( C
U

POll> ~-'\ r/.J,\H
" .........,""'..""-"LI

l~lTRI'" ",.-.do IIMjj • __ • ftIIIliiI- -.r.:W:r..,j< ".n)d It! \ ~"1-IK1.\ ~

8.lUJlI~-ll.l-Ill.' Il....

r'.-n,
Qo.'11

""""""'" ""..do.........,.......,. ..... \ 1• .lo &0,.., 1 Ir~,,,,, • h'.k.'" ru-q 1

r:.. ~J~'\ ,_tffC"lOll .... """'if', '" ''I''''

,.......... hl....

rh'~"" ...m.u.... '" .. ,_
D

pmj.1J

l<;'I<

bib

(ko, .. opmmtllw.l .... IJI-.aj. :!001:,><>lJor a...v.,.; 111:,• ."..., .. ,., dobolo bOIL. ud ,~"" ........ ""J<' 11])·\1 ,. p>o.J1""l< U 1'<111"'""')< L<:r.~,.1l..t. """t"' ... "'- ~,.t.i <1,~ "'<6111" " ... ~ II rlocOllj., ""' ..... n ,••• o!~MI .l,l'<fII. obl.,,-, ""' ~ 1<1._01.,. pOoJ",. ~ , .....)'imJ O<!Jru. "',"'" . Pn,oI;u ''"!fI_I'lornl~l.ul" hd<-nl...., rn' rq•• _do

tr.;a 010Il0'l1.1. bI.Im '1 (]d]~ 0 III:-.JO\ ... t IIIIt.aaI d,:ll.iaftjl \.Ii ~ :pc-.I01... h ~Ja "t.t"",4t\", op.:'lftC' .l:k\~-j(:j ~ Ol.ll 'tiol •• ~ 041ZI M :1)1 ~ (l:tT(h1kl ( .. >I~bcftiI Opa.., t... .... '10 brq O~II ~ Opcr __ k lo"J"""';' ~D b I' ,I ,., e

..
1il:'.1LI

<n' ""do..

o

1_
I

S PI "~ Ii lllSl Il!:" ~"'"5-.ot ... ",#" ,,_

,aJ""" .J"~." ukl

U"""Ill

<>I"

,,,,,du ~1u.lJ
IJtJi.Itr

Uja ,~ul1Io(IA _II' \1.0;

~u-.....,"'"
0

~1lJlh....

kT<UnJ"n0, ""
~N'",.~

nn..PIo
oo.1I.<RW!I'~

..... ' '_ pj_~_ ""'
t)ptH'LI' ~~j-c.I

.1 ,Anoo..,

•.:J

I~"

LI

podl><lol

u.L.up .... 1,

u I""'"

atd(n, de1111

kol......

_

~

R.I

Mill.......

~I""
iii

...','f~

... lll1ll(1 1.lb,iIC'lo-\JO!Jull",;,c '\UrIIil.& I
IX tI ..

..... 1..l1 "l.l~,""
Su'll<",P~UI 'fipr.tm~,~

rdo)tl""

l>c«r~"~'

ulJjbIuJ-", ::!.
~n:1

~ni ~
Pf~:In",

brq I

M'IOpa.I1I*-1XI N~

::'!"jllDl. ~l!!I:d

a rJC:w"u,c ..,-!i.'lNc:..a p'n I.oIoCIJ,t.' 11...... Jt J'l1.atiH .. «"ItLllila. '&A ql\l fi lonlfiltli I Ll rwL:mnnc: (lold. .. do Ie ...!!ul ionfIl.'_.n n ~o IJ.I!o • .-._. " .,.,....... c.l ¢.-.'n mJt'I«lI <'OJ d_ pulP''' _<WI """''''~ ... ce ('OIp- .... """' .. <II W",,,,,,,, ,. 1.r1 ........ lj" Pr<ljd.lI c>J< ,,-mil'''' , br." pla<rn J'<' "'~ I min .. .,..... f"l"I~ 11<Wl",ltlJIl <Ie """""; oo?;,,, ""-I rllLII Od \"""" ...... Ihb do "IT)""," fOIl I <o!l_ .. 'Y,WJ.L:U2lil ~dku. W l o~ .. fIT iniIlr.I f1II.l.t

: ..Illu:~nDt--.J

Lrd" •• .w,up ", ....... bp<!Ollldo

nj."

\blNJ.lII II,

'111.I....'II_lO"""'~fIoL'WI'I

""""""'~

"",,'''''1', I" ""'" ,......
III

... ........ ~...

~

"..1' . 11.... .

_,i mj_,,.~,,,~
,,,,,rI,.1I.I

....... _.

l

u fOil ... 1_ •• ru...... " !Old< ....'m ,~ po>tr'" _ ••_"" k __ -e ' n.., d!!.,~ Ir>hab" .c.."b.~a.,... lOP_ . ,I<, ~~ da l ••toliu.."" .. oba,tl'" ... ' ~ uil j~)U n.""", ~.. puol"'o. ,sbI1f1a" oIrCnrm ,_, oJ_I u,.,u,,", I' I",..,., p.""" "'I<' "'JII.,J.",,)Mkl. • '1""''''' .... J<d'>oI:...:I >l.sl><uhJtl .. ~ JJ,H 1<~
£II

J<di-..

,"'~jy

'"""'i- d<_,,~ "'r
,JJO<!u..
llIi.l);"II.!;'''''''''It4,'

""".u. "JII"'""II' • I rqo<do I

...._OSS-unll" Ptww~ I"I\.."AI \UII""" "'Dl pnoiQ'lm ~JIf .lJI'olI\lI~

m' ...... "dtapa

"M, .......

n..r
.. ~ [111,. ....

,,,,,,, ...
~~ta:
I14l\;

'1\

110.
~I""" 1~

iihtru ~ itnllll 'IVl1'I"rliJ1.

'eCI

p.~

P'iJ.l"C'

til

ilfl
tal

100> r.. "ij~ .._. ~ 1-'""' ......... ~"" IItIIIJ ""'S" 6;to11 dQOWrt.o ).OJ' je 4<k .... <donI. Qd porI(d<I,~ dopcrbu """""" oJ 11'1 ( do I~ 00 ;O!Icm.o lfd1'Ju I" <IDou>ll..... . 6>1. lU'.,)_ adrc<u do OJ "b,h .. :toll1 1.;""""1"""'.......,. """" " "., •• "" •• 1.......... p<>i><Kn. cu.-rr ~. ·",tom C<!WI .. r"nn mt ~!~ I) pn.\W .. 1,-.11""", '4 iIopI~1JO.II'rOjcl,,, ",,>ll'WI' ~IIIU

\~I~

....... f ~'" .........• ( n ~~H...dC' twwl.C' ,(~

1""-'-'"' ,,00ab00

1n~I' -.dua1n.h l ... ",Iw. ... l1lj ...
w"'_'I1A'~J
~!tl~iI,.4r

.... j,Jt.lLlT~"..d

\iJo

f'"

l1l'i

nk:<ot

Aunt.

I"tJI

,"'~/t .....

(', fII!I~ ~ '"I~eftn...n''''' 1\ m"W t¥:I.. diU'" I11III pt'ItD:.hU diI..u.., ...... blKa-JiCl p u~}tdI'l.~iW' ':.I'L~ftC' I.... ,,;""'l:IC1(tj oJCItII ~"'IM./~ ~-nI ~ .. ,Nt' • 1.flI(M.,~'" l.U' 'J 'Jr..'' "' .. ,u ;prUl!&iI 'hf", ~ tMIi:II!I Ill! ::IlIMI\.:\'~ L...l1 d.Au o rIC" ~Ok;.jl h':lIiI..Idfllil.' ..... .::~ m. ...:'ull OP.r.;UW.1".:h.WI.~ Kj ':Ii l ~lroll.5J, I~ LO~)~:a:b. 1~IQ'«O:¢l lOS? ,_ ~Io<do nil!! Ilb <rr<i-- IQ! IUu<:oj. "" .. ~_ ~ u~"pai kmiM :ra.b1~.IIC' ,~I .I'ItIIIJUpa"Q_ pD\"D.ll!IpI.KtDf~.H' "'_~bb:91""~ I

'tal ., ~'It,

P*~~

"I.

'ru.~"..m

M'ptJiC~

1'").li1r,~ na.~'IIC'~

r~~."

f'mJl;W'II.

J'II'QiSl;I"'I

'W t~'Y

U

~u

nj":~

iM~hltp:iitruD1Or\Q1L~~lnc

\:, ~. 'l4ur~

S\1lrulkQl"lll yi.n:;o..'1
I ~~

\.(lJll1i11:.M.1J1i1 ~1Jc!

rIiii pn ...~

•• E4olo'~,t,
I

\oI ....
71 no
I

r..,..1S

...

"'''"''''KJtdirr ...

PtWltn,t

,~

Q~II,...O 11"•..,.,.1 ..

1I ~~

...

III

Ui .~

II-ii

J CI •

, ...lup ,,'"

pu.lg'Io

h pi"WfQhJ,IJ

~w,.(

l~. I"-"~

pc:if'vJ1

RoI.i" iQCI

• .t~

I'"'.,;.t.

cia ,"~"..-Ih

p.-s. I"'~J<I" p<ol,"",
I,.m:

I

~'J'j.

r....!a

'''I<

r-I ~

,d • U7 l' ~111~1 r.. )l111 ~16:!

".f.,...~r""'pb.o

,,_'U~'" pI""""J
~.IOl.>IiUJ"'i
(hOj o¥b(,

......

"""10""

.. u.""",t:l

";0«1- """"'"

~bi."" ... '""'_ I~

D~II","""",fit~_ I

\,'10""'., ....

DIU ..... m I•• ,..h .......... , '"

ANJJIHA

io< ....".

J.I;~fIIC_

fUI'nA'rtIW!A~

x._,-..-._
o.nom

, .,.,_ .pnp.~ i,..JlIiI""'JiI' pc....
N;

roil'" .. on~ !j.'I'II 'II1II n: 1'ft"hJf'a 1.11 '#fA.i4'-.

..

"""""'"

__

"'
1.d\1I!nmI..1I:

"
~

U 1k!lOu sa ~ • ., bJo_ 0 PI reguiatoN 101*111"'" .... ltIO'No"~ _,g", ..~I t H"I'OIMIQ'''''' rS1oJtbe11l gla,.,. a.H' bf 7/fSl1 '~I PrilYllnrQ 0 l""""" ....,.. ..... ..,. fSlutberol 1I~ BIH twO) 3IW5) I t!oncm

~p.ine

ii ndiI~.~,

""P'~~
...""

n.JI Mif'IIIU ow;:

""""" u,i<J<>o"", I~. &ZNL~, .... fIt',...-JIl 1-t'1I'ld-t"vii.d ail ~d

ii

z..~~I,j.
~

'ifRd<'
B.I'-'lbgi

II.
Do

711
lD

Prwv~n4oa 0 ~I IU:nIIIU" tlI.,Jel<1I"6Iu

i~

~a.H·

P,"".... pauI.< ...... l"_ilI~_,ph-"

","'J _ (...10 :<111 ~"rMl"...!1
'1:11

r.....n.a(riD J '>I,

"", __

I .. ib ... 00'"",,1"

br'q 381C5)

DrtiloT1iI

'~I.IIa1Q<n11

~I.I

~

0lIl...
U 'POSTUPKU IZOAVANJA UCENCE TRGOVlNU' E1.EKTRlI!HOM

''--.lotI

OBAVIJESTZA JA.VNOST ZA MEDUHARODNU' E.HERGUOM
kOtTl,S, 0 god#II'

proqatll • aU(11

~

loj' ..

u .".... "" I cI.ono M d

,1"',""""'" ""~"

'"'

,~

,'. """"' ... _
"lI'JUIaJl

I """11)1

.. ._

,pMI"'_
th'lC'

...

.......
za djlllatnOllJ
A1o

1.d.1IIIP ru, .... pn~lr

,.,1
.n]III,

r'I~

~d.1I'iH\.ht

M' .,utlll 'UfnO

do .. u...u.I~

~li:'

Sanl,ew :podll.tjlllD re DltavI"lOj rtI9Jl!llOmOj elel:U.tnu _rg~u 10 ERK) UlWjevz:ll kZd!Yanjll lreance za -18f\'!I I'I'III!IJnarDc 1tVOV ... 1Ji!j.,!r1bIom ene<g\PTIR~'!It AauI- do regitltClV._ 10 u C»ilJml<OtTl SI.6.o $allj...... 1 a SllPtamln. 2OJ:I ·Repawer AlIna·
110 0

, ..... p
.!!!IId'!..

_.......

" .. 'II_..l,_,--..,po:oIat.ll"

".
-.;'\

.,.,."._

pr-. ....... 0 1 u,~,

''''

..,oe,_u

SatBiII..-o
per;:!
AG

ll111t.rib."t~1i.n1

~

1'. ',VIII

'fd~l.nfi.'mkl~ I

'1IqI\J'

M.

III.,

".._

till".

10:. I J:l ~pr... I'd.

jItI'YOblflO kOtrtttr'Ofll __
197 2010 Old ." ... Ij.,;)'

~

$~

,!t_

'RE

EtItfI1Irj.~ Prom]
SIItlrjoWO ~

"<II

I'IIUNI Orul"'"
OMIVI!

OpU ... """

_...

J'

JO t:vrI_

ll"'I, .... 2JJ'I" Cll!('1~""'1 '''At:U)ol", I......... .(.,d.pI U(

·R~

110 JlQ'rCr!;1 ''''''"

A

lC1O'11ft-ltWO "1jKM1>on BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BiB KANTONSARAjEVO OPCINSKl SUDU SA.RAjEVU B roj 65 0 Mals 067818 08 Saraj~VQ, 06.12.2010. god.

PIldtlaJI(a: ~. JII oIalll<k potalne OCInoSl'lO priVtflm_ rl...ogoc<illj licenca Ut 1IbIo'~II'" dJot.IflOIU mtd~ trv;rv.".lcql <J.ta. ,. r~ 2012 god ...

sa IMIjm rB!opI'BWI

PaIJ!Un I .ndsn zaI¥o kDjl IdIIZe pIIlrebne t.rIjllCllCll I dakaztI. DEAl( JWII..wr.. Iprq:itSlfll,l l)eia"MI u potWplw tll!Z oddlMllll! ZIwI!~ 11I'lIIIII1TIII([P~' tw .q rem~ DERK.a

I»,

Iom'IU'III

u ~liIIl.r

prOPH DERK ..

~ • .-.. per!..u.t. ~II PiV""01 ~ ~.podo =1010(1011...,.,...,. svo "","_ ..... 010 1 t.l1II"IdrdtI Plop'lllne ZaI<cnam 0 'p!1,_W .1IJ!II.II;iIla' I OI*81oru IlIloml II1b'oe ~1jO 1.1 .B,}lt 'Prl.mlko'll0 r_1 0.. 1IOpr"""" ,Iv ....." .. 1I'fj.t;a, ~ ~ I .kIbadnu trQOYnJ I DtllnJonlnCl R>ObdI'~O ololltno!n;m ~oml!O dtf~ ..... du kv*,"~ a doI:;rGboI ~ a,H I ""I'8!lU 1ddta vJor~..-..rsI'I" DEllK l~ u "'101. tlI ~ .... I"""'_ ~1jutrtJ zsh\i ... ~1l!I1 ;~ .... 1lJIr,o_ IQVfIO 'lft11lM E~ un'l" dQpmoia ~u dl)IVB UIIloIa emr.!,~ I. prwv Iii I

kill."

Opc;nski sud u S3r3jevu ; 10 surlija tam Edhem, u pravDoj' s[vari ruzilelj3 Drustva za izd3vacku i ,{amparsku djelatno't "av.z-rom press" doo S.m.jevo ul, Dzemala Bijedica br. 185 Sarajevo, protiv tuienog ..MAK COMPANY" <1.0.0, uJ. Muhidina Masiea Mu.nje br. 10 .. di dug" v.•. p. 1368,90 KM,. dania je OpCinski sud u Sarajevu i {o sudija Edhem, u pravDaj' stvari luzi{elja Drustvo za izda" vacku. i stamparsku djelatnoSl "avaz-roto pr-e,ss" doo Sarajevo uL Dlema!a Bijedica br. 185 Sar.jevo, protiv tu~enog "MAK COMPANY« &0.0, uJ. Muhidina Mm\iea MWlje br. 10 radi dug.v .•. p. 1.368,90 KM, donia je PRESUDU - zbog pmpu;:;l.njaOb.vezuje se IUzoni do ispl.!.i IUziocu iznos od 1.368,.90 KM n. ime gJa,'oog <Juga sa z.konskom zaH~?.Dom kamamm na iznose Z3 period docnje: "z" r"cun 7853/2008 no iznos od 1.368,90 KM pocev od 30" 07.2008. godine pa do isplate kao i nadoknaditi tuzilelju (foskove p<lstupka u izoosu od 82,00 KM, sve u roku od 15 dana pod prijem jom i,lvrSen ja.

r-

taw

OGLAS

Uea ~1lI._ ~8 ~ WuU umrellata .. po5tupku lzIl,a"W!1I ~ mogu pcOtI~1 ~ ~anlle'o1OERK-u del 30 9 lieu I J:IOIII!e Still", ~ l'IIO.!e boll prizrI;t feu OJD ti.a!. dMII>iI;m 11lI~1 ~ ~~ ¢dI1rIfllD ~ koJ' '" ~I od ~ IIIWIOSI iI1!n",

Razllleoanjo ~_ do JI) 9 201 I goa
prodrnelOm po~ 15000 TIIZlII M

1 d<ugoII fill'

daI\l.mllOlU ~

M

obaY .. u ~ortilma

OEAK ..

II do IlitOV rokl .f1IOIIU 'AI uput,IJ I ~].I!'II om I!fIIlIrI U illiZI U nil IMUW Drt.IIvnIIlt!!ll<JlatClma Dm*ta ZlI eltl!l1ltnI ~I.I Jcrvano..Cll4ll1 faks035l'102-on OHJIU kif9O!Io!tl!l

Caw

SUDlJA

Edh,,,,

pglasi
8O$NA1 H£R'OEGOII11<M FEOEFlACUA.BOSNE II-IERCl;GO'VINE SREmUOOOSANSKlKANTOfl' OPCINS!(ISUD Ut(lSEUAIW BIllj,' 4' 0 I~I S81g I I6taIJ .... 31 oe..m 11 gocIono __ I I'qIkIlcnol iii _po~.w.tu'I>I>.KlsaIIIIk-.!M1IG 2_ !II. JDlIlp. bIol\I ..1111.'1_ 071169591 noos ul'~ 1202!l8AnOlS2 Kui JM.8G· FEOERACIJA6iH
SOSNA I HERCEGOVINA Brnl: &5 0 P 1100~11'fl P

OPCINSKISUD USAAAlEVIJ

KAHlON SARAJEVO

Sarn,ie",c',:n_06_2{ll1_godin8 OpCl"'~1 sud u Sar·'i'''' 110 sudij. "''''"' :Bo!kovlt, u' ""an lu!lUllill I, T''''IIC MI~." 12, r.'a~c I,", 0001' I, Z,,'ce.uI. ZacaMoa br. 6, po MuM.; M'~ re ,iC. ad" .. lu i, Sarajeva. proliv lu!lloog H~M< Mir"da I, S'''j",,'. III, :Kem.H'g""" ~r.
14. rOdi i'pIole

' ' Upan]

p"'' "'1

Po. Go_.

ouoa, vs.p.

3.600,00 KM, OBJAVl,IUJE

.2,

Po~" <0 HII.I RIC M IRSAD I. S".j.va, ul, 14, na za dan UWRAK, 08.1;2. 21l11. !:IMil]~' 1I1D,[Hl aau, sollillHlJj 3101111.

"1,,,

K.",.,-b'n'" .,',

POZIV
PRiPREMN 0 :RO~I~T'E. zaM:a,,,.,,red

,vi., "d,,,,
:;;UOIJA

I,,,", Bo,l;uviC
OOlAS

~tudu,~""IIIII~I~ F_tI$aI .. oe upramGIl'MnQlII"~ ~,Bo""eI ~,F"""'aa...,,' e.........61_br e.'~~""""""",1 Pupit ~. I.iII .IiIH~ _ ~ tIb. lCl.... ja I 2 'PopW; ""'uI ......... IIo1!I'm..lotooOl:a -liD- rEI ........ dueII. v_._ 2.1211.7610.1 nil """""'" lMnI, lola IUY 3 • I~. ZaIIcnI ~~I,.pIqJF.olerllCijllBIH""".dSl._21.zn;> ... fBiH.~~ FUdEH.lEO IZVR$ENJU

.2'.
(I

Ako n21 proremnc mCiStl3!na dod'e tmilac. a bio je uradnc o'biIVijetl):m, smii.lr.:1lte se da [e 1!Jlbi! pccucena. nsfm ako !!Jim ne 121~lr"", ... <0 ro¢~le O<Irtl (01. 84. ,I. 1 ZPP -a ). Ako na prlp"m,. roCllle no dod. ".dno ,b'VlI.II .. IlUtonl. "elll, t. " .drtoll ,.., 'l'g"'1 prl"'Iva·ltL 34.'l2, ZPp·,I.

<Iololz(tI,17.lf'l'·,1. N. pop,.,."orn Ia~~lu to so ""pmYij.U 0 pllanjimal<oj. " o<lll", na ,mOlnj. za d"~ 10. p"'Iupka, 0 pnl,dI",'ma ",.."a~a iIi1n~"'tnlm n..oolma ~ma "mn" obffizlalu '''ill pnjOOlog. (tl. TIl" 80 lPP-.). M,nl mole n~kas'ij. na pop",m ... m mti!tu podnli'U pro~'llflbu It!. N. SI. 1 , 1PP-al.

NAPOMEiNA: S1ranke su dl.j~ne nai~21snift na ;pripremMm ro~i~tu :podnijeti sve tintenice na kojinU usnJvaju svoje zahijeve i predlOffli sve dDki32e Iroje te[e 'iz~~ti u lo!o;upnstepka. te na prtpremno ml!:~le d'Qniie~ S'I'e ISIl'l3.ve i predme1.e~D~ 1ele I,Ipt1tiijebt1iijan

l006Hnd~

PniCI.. _lUdomel_. 051'12.2010, Q!ld.... ~. ~.' ' " iii pccInjD ~'U~II pn:It!v ~I""I ~ ,EIOMa .... ~ bana.,o(oQI bb. ~'" P1!PI6G<>rWm. \II ~ boI.... ~!;If 42. ,1<iHi!I' . W.,.p;rt .... v I, 2 121.76I<l0l u ~:r;u __ qm;Motn poe.. OdZS luooe,(ja<fi ....... di)~ tIl*l._1II!~ mu'l\iId<II<r'IB(!j,lI'OUIMI~ u~ OIl 160.00 IUolkllo 11IOI~ _ ~~ .. Sud II ~Io ~_ ~ (I "....,....,'" 1 ..... gIIolII M __" ~, _ " Sonq-. .sa.. O!I 032OO11Qe1din1. k"fIIl" ~,..,.,o-;,"""don.o 12 02.200!1 gadnB pOd br<:IjIm 40 OV 004012 Q!l 'I_.!:I!dl bpIat. duIIu lma!I.I.I Dd 2.12 1.16 KMluAlta ... ."" za~ _ ~OdI2512..2OOf1 QOditIe IlIII dO ~1\p!U!.1D C8 """ ~ ~ pratealil" 1zirIow0<l' 160,00 iW' I<l1O III'~ _ <r4nog1lQlWpl<lo. ~"'-"'~"'q..".~ 1 PQPIt ~ .... .oIoJIp;J.MnII ~ bb. Kl5oIjDI< I 2 i~~. ul', Jooo.ip;o _ ~ 42. Ki...ap· Pl....tENIOOOM. PROCJENOM, I ,PROOAJOM ~1nIII wan IoojB ... " ~ '~ 10 ....u ......... nz.1B11.tzo<r1OOja!l._'~P1OC1i1,jam.1 PGP'l1eGlOoilU_1Z'<r'hIII.~8ItI cI,eI.s......... f'¥a_,u1'~~1II'.8.S"O"'ODdi_0!iI1,220'O.llOdlN, ~ ~ ~ aueI ~ u ,tm04U 0<1 100.00 IW' , .u M Uil*Od 10_ .... ~1~oi<Yriaoj"."~Dd lDO;ODIW ~1'IIw ..... _~~ ..... poopd8nim.'''''''''''pOd~bmI!not~ _ .... Ot~OPCWII>J loUCI:uKieeljDNu ~_ ... ~~ ~ Gcnn. III -I» loa", _II< 42.KIM!!!Ik ell"'-"8 pIomo ... 0lT\Q'II ~""'" prot ...... _ OIl 15 "od cia ... ~,0"tIg! pb<......,. u

z.

Opclnski ,ud u S'''J''u. 110 sudl), 5"" Vu~ltak, u p","ol ,!;aM lu![IOli' IUJJUNllilC MU NI8A I, Saraj""a, '"Iup''' pn
puncrneermu Feridi HadHmuf3to\lit. pm1iv tutenln OPCIN.A C ENTAR SARAJEVO, ldsIUi)t!niil po Pra\lobr.anil21S~'iu Op~ine Cenlar SarajevoI MISANOVIC laORIVOJ<)I'ESNA I, Sar.J"",. ,I. M. Kanlard!iC.l, mdl uM~"'j' V.S,P.lUOD.DO KM, obja-

SOSNA I H ERCEGCV I~A fEO ER.lCIJA BOSN E I HERCEG OVIN E KAIffil~ SA:RlWEVC GP~I~SKI ,UO U S~RAJEW erel: 65 '0 P 191~1511 P Sa"'Iovo" 07, 09, 201" go<ll••

I"'~~ Itlon 182 . .1Pf·, "BiHI"' "kIladu Im!kova posIupka. O<fllo",r na IUlbu mora bi~ ""'ml[lv I sao'l:!""Ii01na1:u ",d"

IljC:i:pla_lili,ttMM\le .a'toa POSt\J,pIC3 e u r.olCueo 30 dana 'POd s... prije1njomizvffi.efijll. Ukclik:o tu!en.;l MiSanovit veana u lUollski predvKlenom roku no"'''',i od'g",,, .. lUIb" llJ!ila<~'odIo!< do sud "",," presudu Ilmpu!tln~ 'kojrlm " u",~ lUI"'nl " cl-

""'I

"ilIle" "

im e l prezlme. ili!2iv pra.llne MOM, pretJivaJi.Ste:ili tlor'aviMe uenusnc :sjll'di~le :Slran'ke, npht:WiJJzaKonSkih aaslupnga i punomoenna akuJh jmaltl~,predmel spora, :sad'r!a.j~i3'1e i polpis podno'~.li" (Cia" 3~4, IPP'aj. A~o lu'onl.,p.,"", IUltonl utm1ul.u te tinjenk:e te prnvni ruiMv. U ,odGo'l'oru '1131u;tlJutu~enl ~e i~ti mog!Jil~:t prccesre prlgtJvore i: i~j~sni'li ,5,.& 'II saanr sa CI. 71. ,slay 1. .lfIP:·a_ Tuten:i moie U lJOOIJI/.[J1'U Mbu, a lliJlklsnile n:a pnprernnom na roti~1U, pc dnijeli-protivtulbu i skladu sa etanom 'f.4. :slay 1.

'1Iu)."i~""CI

_,_,~

BiH I .... oglafiaj

pIot;j:_.

OGLAS
""SIa~

"hila" tl'I"'co

00g"" na IOtbumo", d, sao'l:!l""'Oll' ",,,,,"'''1'. na ~'jlm. ",.1" "'1' """a_ dokazo ~o)lm. se

I" ...

Ioao_""",...,.,

do priIoge~uz

l'<'IedIoO~~mcobI

podot:I,,:O'~Suoi:It STltiJCHI SARJI,OIfIK !'allmo, ... jd:o....ui

PRAVNA.POI.IKA.P<owno.-q:
_0cI_"..,.""'1t!Og

........

..,...._

mol .. pOd"' ...

~"

...... od BI......... J

'l'or na tu~tlu Ood 01. fi4. 2{il1. GOdine. U;",rd'u-je se ria je nl~'I' u,go'l'or 0 lw,poprOdaj~ S1l1nil nil kofem po:.s'ojl S1anamiiO' PI<3'1'O', z.ak'ljuCen dana 12_ 11_ 200:13_ gQdine i-:zmedu pfV(ltu!enog O,ptine Oentar Sarajevo kilO prod'a'!'ca I dr'L!lQOluten.e MISanO'iit v.s... ~" !;upca , drug. moo, "'~"" od ,Ira .. nola" Na,, .. AlIt pod b"'l.m OPIJ IP 1109 dana 16. 03. 2VOO.godino, 0 kupoprM'~ d,o,obnog ,'ona .. litn, 45 m2, a od tfiriie sotie, kuNnje i po.rnocmlllH'llstorl~, :kOjit:e' nalru:i u Saiil'" . j:e.\lU"u uL Mul:!i:lmeda KlintardfiCll 1/111,TI1}el1i .s.1IdLl~ni Mite--

P,m", " dnJootu!ona MI&ANOVIC {BORIVOJEI VESNA I, SaIa~", ul. M. Konlard!ita 1. da "ro~u od 80 dana odgo-

IPP·a. Qdgovor n.lulb" sa p"to~ma " prod'I' "dU " d"oll"'m broil! prlmjeraka ~d sud i supm1nu slnnku s pozi'lom ni ~TOi
gornjiL. DMla'l'21 :!ie' 5matrn obf.a\lije-nom proteJmm mkil 00 15- dana !;HI d~naobja'llli'l'anj:;L Sudl].

""O~"

S.JljaVulll·k

fe.ilernc:ija l3o~iJle:i HI~Tt:,ego'i'ine

iSli nisu 'imtali krod1 u llg(Wcrellim rokQv1m21,ako da: je o[jam 23_ t ~j~~·og~i==&W~~~~~.'~~~9~~~i,:e~~ rnedummllflU ~ni izmn;. ~ iIbJi u i:znosuoil 5.10[],OO KM i:sIi

BOSNAI HERCeGOVINA 'FEDEAACIJ'ABIH KANTONSARAJEVO OPCINSKI SUD U SARP..IEVU

ri~~~~~r~~~nlU1LA BROJ:32 0 P 01~D~i 09 P "2.00.21]11. gOlline

T"",.

Opt,nski sud u 1",,1. ,"<IIf. Sami" Sill;o. u 1If,,"ol ,",,, 1,lil"ja HYPO A~P,E-ADRIA-BANK U. Kn,,, :6rarum;ra 2b.

Broj; 650 P 082601101" Sal'llJevo.2S.08.2011.godJne

~r~l~l Mikell_1,!16a 149, TUlI,~\'~~I~~aB~f~'~;.1f,~ m~t,~J~~~,~~;?g:'~~:~::t IUallaJusulooit, I Bot. ""mit •• SEll·
KM,

:~~~~il::i,~~m~~~o'\"l'.'~'ci.J1~r";p' 11,625.93 ~~~:~,d~al~:~='POlYrdU'

SUdu t.nlom ~e 5e oDave~ ~ni oa_ ~~: SOlid;no n3 me Z;3r ~iuteoog _ra 0 Kreartu ,ispl'~ ""ltani ImOS OIl5,640.<'1 KId sa ..."Morn PflC"" 0<123. 09. .2006. go<Iino p. do 00. 01. 2009, ~ na ;,nos OIl11,625,9.1 KM, II! ta1""., kamaw. ",,0.. od 00. 01, 2009, OOOi,,", p" dlt MII\;ltno isplal. no IIros OIlS,f>4(),11 KM"'na!mluIl'O!Kn\la~""

predla!J;d"ud""""'p_og·~pOslup~d<rese

pre-

,,1o.lIIS_ """'001

u"""'"

OBJAVLJUJE

Optms . sud u Sal'lljevu I to sudlja ZOl"ilIUlBotkovl~ u pravnoj sivaJi tutI~er,a: !ProCredllBsnlc dd - FIIlJala IIklUa. uI. Emerlka Blume ,til. &. prot"" tuZel'oih 'Bablo! Sand"" I dr. radl do.oga. &p. 10.584,35 KM OBJ'AVUUJE ....

""""' •• 'lilUlb,n..., "hll''', a prll~l," I' ugcwor l:I.dll: brol ,; n4026178 {'1M broJ 16317l6500lod 1~,03, 200~, ~odi"" "~m mi"ica ,arll;~ brol' AFO~81040. Sp""",um i I~"., 011<" ugo""'" 0 IiJodltu, pregl'd uplam od 29. (19, 2008,godioo, Ovlm pule m hde 110 Ve:1l !~ Bllll, ,Set(l'o:s1a~II~'tlJtba Ila m t

°

POZIV

c~ !lllvor U smLs:lu o~red!:te tl. 62_ sl 2. ZPP~:a" ltl;ll J e:tuten:a. dllill<3 t:! .s!kl~II'U sa c.r,r~-dl:ttlm tI. 76 :llldrenf~cm cL 71 U',p.,a, a lIajtaJs:nIIe: It; m~1I o~ :In ~:ana dosla\liU ~Is;melli 'Ilt:i!:j;owr na t[li!ru_ 'Rll-k ~~ I;U:l'gOilO n-a LLiZbupo{:,lnje I~ f;11J.11lrote~u 15 r I ~.an'!lI Oil [1111121 bjSIIlJlll'aJlll21 u 1l1lfll'l1im :ru;nrirUIma, FBiH. U O s:lu~i!jllller:l~s:t21YIJ;allj21 'lId!:JlIllllr_8:rm luibll 'II l)st21ytjell,omrilkll, :SllII mllie II ~mis:1'1I 18'2. ZPP-21,dOlljjeli 'iUI~:S;lJi:l1l iDOl] prolluitaojauklIl.ikosuzlil'!oispll:lljeoiuslo'lli, Oba ...i~S!iiva s.t hi1en[ dii se dosta\la M:be slTiatr:i DbjaIJljeli1Jin protekom rnka od 15 d3Jia Od dal1a Obj-avljivanfa u _Dnevnlm no.\linalil~ fBtH. :a dosta\la 'pism.en3i ~e se oba"iti ist{l'Iremeno ottia'l,ll~vanje-m pismena M Oig'lilsnoi ploti sl,jda.

cl.

s'rII;J~~~i~ ,POliva 58 tldenaBA8IC SANDRA na .pripl'Ilmno rOCi~lepO!Jdov,m $udom ~ d;m I.JTOR.II:K 06. 12.2011. (IOd ntlu09 .. 0sau, sob!I'broj 3101111. 0 Ako tu21loIf,bIIz OClI'D\I(l(Inog'razlog~.ne dOG. r'I:I prlpremno ~o. J»zvan. sma lrat Ou &tI da Ie povUlWo 1utbu'.oolm aka sa hdena upustl u I"IISIl,.. ...jllnjo. l Akonapr;prom(lO
,pOlVlln. rt!spnlve
:I bIojellreclno nil 1,0<11, rOOl~1u

80 S NA !HERCEG OVI N'A fEDEAACIJA80S NE I H ERCEGllV.IN E KANTON SARAJ EV0 opt I NSKI SUO U SARA.) EVU 8mi' ,65 0 Mal. 1263Ei410 M~ls S.<sievQ, 02. 09. 2011. g,dine Or>tinski sud 'u Saralevu, Slrucnl saradnlk M~I~ Karamehmedovic, pravnoj slVa~ Mitelja .Sanitacij." d,Q,o. Sorale'o, ul. Malta Dr, 17. Saraie~o, koga zasllJpa Am". Eterovlc advokat II. Sarajeva, proUv tu!enog .VAKO Export Import" d, 0.0, Saraje,o, u I. Grada Kalgarija tlr, 1 .. Sarajevo. ,adi d uga U [10 os" od 292,50 KM, na nsnovu ~Iana 3~ 8. Slav 3. Zakona 0 parnicnom postu,pku Fed! rac;je BiH

roel~1O 'bel Opmvdanog ~" 1'10 ·~tu1en.i'.a Ou sQ ooriaU bez. njegoyog ,pri5u 5tva. dosla ..l;erum n.r:zenorn,tStelcomroka

ure(l(lO j(I

PwIv

$I!

SlTl8118

ocr 15 d!llls

oddella oll]sva,

OBJAVLJUJE PHESUDU
- zbo 9 propu~ta
nja Tuleni je fl.u,"n Iulit"iu i~plalili iZIlos 00 292,50KM ~a lakllfls~Dm "romom K~mamrn [de. od 27.03.2007. gooille p. sve 110isplate, kao.i nado~fJ8d"i rTlIJ troS~llV' pamicnog ppstupka u izoosu'oo 3IlVO KM, SO"" rOim ad 15 dan •. Oll~vje!lava se tu!eni da~' doslavo ovog ,pismo"" ~matra obavljenom" rok!r do 15 danaod dana obja'lljiv.nja u dnrwnim novinama FBiH i na oglasn~i' labli Sud,_ STRU(:N I SARAON IK Mai_ Kar~ mehmedovlc
POUKA:

SUOIJA

Pruliv ove presude nlie dozvoljena !alba.

42 C'I","'j~_'..,"" Dnevni avaz

• Prodalcm hcnde akcrd m.:J.Zdu ~ rojota il~reg dvu pasats bid Hi n)je,. nlam za opol, 0;";1,_ ToI,OOl~5l93

• Pro<tl;,m ~koou JOOiju 11 bordo
boje

5HI.ul

pr-dil;;l ,5.1_OOO benzinac,
j,

TeL 06 L

.1(""lje, 61m2, ICISOOOKM, Brcka, 4S, 66m2, 2400KM, 1I0poljc, l,l', S9nL!, 9)OOOkm, Kran~iCevo, "1', %ml, l05000kru, TIIOVIl, I sp, 61m2, IOOOOO~m, T,]. 065 119 136

• Prodaiem AUl,J l4ii benzin ].6 g.1 reg, U jU.1l1LMore zamjens za manic auto In doptatu. Tel- 061 87'0 864

zooo..

~
Stanovi Izda anje
dvokrcvcmc
kQji

• Grba"ica, 43 ml. cdap, 99OOOkm, A . polje, 4Jrn21 adap., 65000km Hresuo, A.Lip3,46M2, 46000e, Ul..Pet tIltkijj)::i, 115]'112, 2300kll'L]. m2, M.Sna·
l

jde,",1IM2,_1"1.

001320439

Automoblli
• Prodaicm Seal a! rea XLI ~9 Tdi, 2009, go,pre!1042,000 km, rul oprema, Telo 062 878 6490

zina I 05 ks, ami Itloo.e:lllJi06. ·I(j(l.~p,"",", roetallk 9. 2{t12_, 1l~'O~ iz Belgije' itd., 2 UIOO KJ\t Tcl, 003 ;91 .876

• Pro<tlie sc: vw 1''''''' 1,9 ,<Ii

1'"'''''

lim". godinu
'"1l' 00 cijena

lZPAJEM STANOVE i
:;~l,1djrajl.l

i06.8j·1Ndt

• !'coda;"rn /WU \lQ_ benzin 10020god, Cljcea 1U (6) 190 084

147T5, 1.6 So500KMo

• Pasm tilT.!uzina 3c: modet, 1)9 !cli 10;5.ks novi model, 2006. gcdicu, 5C<rvlsna alu reJ.ge, dig. !din~a, easion pia-

(Sokolovie

mlienc i 00\'0.

Kolcnjla).

sobe srudcmima na rlid!i S ve opre1<1_00) 160 ~%_

• Jzdalem dvesoban stan srudentlcama blfzu Kampusa, 300 KL\1 + rrtijOo T,t 062 528 0)3
0<0""

l sprat, povolluc. Tel. 061 748 943
• P:r~j~') SUu:m 46 ro Grb~,!lVlth Suraicvo. TeI_OOI 739&;0

.l1i."-'"- 0,,,, P""""'"

",,04, ml,
'[!

• l.S3.l'1)jevo~ noveg, Ss-p, 37m2, S500Q1:tn~Aneks, 4$Pj 3gm2~ adap, 6.)OOOltm! kula Nuhorevo, 300m2, 3OOm2ok.u~ 14S000km~ku6:!;Col:!:l!1ij;, 2QOrn1, Z5(IOCO)~",_ Tcl_OOI38llXi4 kl,i6:. Breke,

• Ap;;utmansko JIDil.Io¢Lttc povolinc Starog Grada. Td, 001lI I IlO

IM26·1Ndt

• Suberu • kupujcm d~!O're za Subaru 10;)1l~ 1987. goo1~, 1.800 kub. kupe {lim ualnaj, ~ i od karavenc. N::II~ m se 1:,1 BLh.:dtl_ T-et. 061 771 46B • Pro::Iliic.m Skodu fubiju I 2: benzin bordo bois pf{'Shi. 51.000 km. Ttl. 061

"" m.<r.li~ ed·mp3 160,()oo prcsec, reg, do 90lOll, Cijena je ,1.000 KMo Tclo066 415302
O(k:1 astra g 2004. god., 1'20] DTH silver cl<:gl!.[l>, llO-OOO km ~ 11500, T<1_001200 203 •

cka

.Izdal<m iednosoban 'Inn, Smr:i.

lS, S=jC1'O, Telo 00 I 103 473

Br-

• Prcdejcm san 43 rn2 + ,20 .012 belkoua, cell tar, 120-000 KM. Tc:l. M2

m193
1

1=.,""

• I ZOAJ EM lrO:5:ob!l n nnm jd ten stan, ll j dial 'LUZLIn k] ima" kab1(w~ktL. 11:1. 06] 2,S2 4180 10671·] Nd!

~J

• lzdaiem nn.rnje;lI!DU maniugarsonlcru. Gornj, Brekn 390Td, 001 ZI3 2-1J1l, 033446 460 • lzdajem namiesrenu scbu, ccnrrnlao grlian lc, kuhi:nJ-n, kupatlle u:nskim osobamn. Tel • .52:161.8, 061529

• Predalcm 'Stan m,1 Clglanama 73 m2 ufiea Husrefa Re-dj:i'.ca, kod Peres .. upmv J st, KJ\II Tdo001 723863

• A_f>OljcJ7"'2,gl~" Sokolovil~, 3 -I:tali;; b~~ 2Ida,~ 120000km} Ismeta M-..ie. 78m2! 25OO~[IJ_ Hrasno, T'll hercj a, ~mmooo, Me· i,..,,1 '1'" 52m2l2400_Tel 00] 110254
j

m,cm,

~5000 KM; con", Karpuze va 73m2 l360KM/m2; Isr. S" 90m2 4.'pr, 103m2, Lspr 2100KM/mlo Td, 002 334371 94 mZ, Telo061 834 592
• Breka - prodajem rrclposcoaa stan I HIOKi\iJmlj cce rae Hudzildrizcva

• Prodeie se

5l~1J

Dobri

Di a

,3fi6m2

;191,48

.1'oI1JI;oop""""'" Fcrdcscort lotravan, 1994 . .g(ld.is!e! registrov:3:n~ bemdn1-oCu,vim. Tel. 061 5193.26
• GcMl dizel, 5 brzina.l ~1 VClIM] centralna, ~ibcr1 kuka, auui CD. Reg, do 17.6.2012. Cije:1iLI4.300 K.M. Tht

• lzdajem dvosoban Still] na :sp.mtu: u privnrno] ku.ct, ~ mlnuta do Oseevne ~:kole B. porok. TeL 033 641 189 • Iadaien prazan lednosoban sian peieuma kuca. Trebi"j,ka j 11 1'<1 033 61U 1>4 • Iadaiem lednosoban prazan sian Aerodrcmskc nilSelje cijma povoIj ua , T,t 001 J/}\I 550 .I:zdil~ SOlD Jl:.1BisLriku 28 mz re, nevicm M:mjeiLe.il snrdcan iii mlil.dl brn~ i pat! ciienn po dcgnvoru. Tel.

818

.' Prcdaiem sean ul. Hiscm 1>77'17

Matliin Dcor.
~t:;lll

[[anljdtcil

U"OSObiiJ]

Tel. 062

• 'llxl.i3iem namlesren SGill SG - eksca ked Hcl ide] ina - M. Dvcr, Tel. ObI
897959 1,9
• Izdaiam [ednoscban SIaJl U prlva[noi lrut.[~ cent. grija11 fC, Tel. 0:33 232 • Izdtijetl.'l ni!lmj~retl stan samcinl::l, (:!OS!:b::Ul ulaz he i ~b[\::1 reLija. Zvni od 18 de 19.T~I.21146.';i1
SIilI1J

Ija Tvrr k04 sprat 4! kV:ldrg [1140 cijc'j

• Prodejem

M. Dvor

1,1.1-

Kf:J-

• P ..adejem gol f 4 benzin au temailk, 1999. gcd., dvoja vtam, reg, do 111. WII_, 8,00 km. 1<1.001 71388,

na

0000000Tht 00191l19]5

cod! rq;, do

uprila nlu, fiJI opreraa

• Prodaiem

001853538 • Pr<t<I>j,mOpel ccrau I). 2010, g., alw-m cobra, mul-t-loek, reg. do me[a

Sea, Iron 1.9 TOI 1001 2:0 t 2"'Joodl(m,og. $1x+ aedee zo:I~d[01. Tel.

003418131 iel;, cije", 60800 KJ\t Td, 001 144 16.2 nlu 20100 KM, m,OOl ;87 n2 Ta002690'ltlQ
j

1.1

00191>89,

• Prodajem stan 52 m2 of. podruru Bradini cijena 13.000 KM. 1e1.

• P.rod1l~ d!olosOOilD STan u stnroru m~u )4 mz, preko pu ta nove ~kole, cliena 4,jj()O KM, Tolo 00] st: (169

:HIliL

f.1 ..uuol.3~di:7.el~lOO4.

~)bi-

• Izdejem stan 1I privamoi l::u~i poseban u Iaz. Tel. 061 2£3

Potrainja
• Pctreban LI: naiam manji ~[lln ustambenoj ~g:ntdi! rti~.i SP:i'R! LISaraje\'tJ ea jednu OSQbLJ.T~t 001 283.

sn

• Go.lf 1. td 1987. g-, u dobrom sra-

;W'12-s- i ~koQ~iguraJ]U10 77 74

Tel. 06!

• Prodniem Renault rnegan, IA ZOOO, go, ful oprema, f<!!, ,pr,120 110

061 7l386l

91_T<I_OOI629689

• Pi'Odrljem gol:6I. ~.6 benzin ~rOOililt

• VWI PilS5Ol[ J99'9. godir.a, rdl k.liJl'tIi; ,BIi!lrfi'Lzeder ncwe gum.e reg dQ lI20 12. a;tp ~ mjc mCll.eJcni ab~ ~r ... 4xairba,g d. pJWJri 10lOOlan, T,l 062

• G<J1f 1m. ~odina, 1.9 ,di, li.mu· :ii:irLlI..ll.lcu'ru l Vtatll) reg. dCl1lJ2012~, . cijcna 100ZOO KJ\J..T,t 062 615 888 ,dll"
• Prc.daj(."It\dw pa$J.[::I~ hondd, ni::'l-

.l2Jl.ajmljujem Jla.iUjeS!etI dvo:sobaJt SUin 'jj ul_ LjllbliaiiSk'!I~ lJli7.1tI,.iJ OHR::I.1H 063 '9'I}'1 3.3-4
• Gt1)a· ...it'::i, Z8gr,ebili~k\!I~ 100 ill I)d OffR-=4 jedm):$Ob-an, SV-r.l.'~~ fp"ijaflie~ in t!:rf(l;n~ kabl~V$.I(:a, 400 krn p1U$ .-.iij<- ToI_062 %8 388

617481

• Iadalem namtesren [ednosoban jXI~b311 ulaz - jeaero. Tel. 061

• I11j~ prodakm 5.13n 84 m2, ccr.J r. grijanje, li[, ,0_000 e. TeI_1Xil )0, )49
l

m

• Prcdalem stan &B kvadrarc, prvi .sP.~L Loksueao ndaptlran 00 cxrm to. hr;iii_ ~] 001 214071
S(B.n

.TralLIT! jednokrevernu S(lIb1J9 ~ S !1111ilnLm grijanjem, u,pmr.dJom kupe~i:I i kuoil'!.j~ ~ :Srednj~ko]l;:i. OWklJO:n~i< Vi!. - G<b.,,;c,_ TcI_1Xil3J04J5 • AgaJ,dl~ Sigl:w.:, f.i<'u:eb,~ viti: :S1;3mbc:oio jcdiT.lj,CI ~ i7.n~F.rn~i'l,l~,:njC;.. kupuj!;mo IJcmtrl i nc u SaraIe:vu iii po=luicrno lIZ ~roviriiu 00 3%0 Tclo03,3 65~ 7'13 • Trnz;i,m cimem. mole i 2: u d'ilo.kr~ ,,'Ctnoj ",bi. Hrasno, izn:ui p<:karc As, luI<=n"..., Il5 KM + reZij, pokr>

pm

r,." bro ... T,t

001 365 193

(~~:gt ';i.~):CDi;~k~~~~~;?a:
'nik, Ill, T<I, 001 219018,
(1)-lu

• ProdaJem

56 m2 'ba'lkon]

• Pr,odajem dvns:oti:.1J1 stan nil MarUill Dvoru} F Lcha.rn 1X sprat. Ttl0661,9046

3l; 603

• R-cp;;I\lJt !5Celli~ 2006.. del. 1_9 120 ~ 6- br'ltRil &g. kllma ~on.ia~ Zil. ruh rtn. ...e ~ume :5:ivt m.:=Hi.hlt 4 ~1 pro..:on a'bs, c:5PI :J5I urnden ..... clj.~i :j(";rv.is sen~S;!1::1 knjigll3400 lulL Te.L 062 33'50

,ill!. Tdo 00127~ 441,002214'141 • P",,",i~m golf 3,dizcJ, ] ~6, godo
u e.ks.1rn nanju.
l:!I,gtll)!J lOO7.

• Kljpllj~m

Il!IvatLs:anil. i OSL!lI:aov

Tel. 061 715 l Z9

1'01_001)18~52 • b.dajem srall nii Gr~,':ici "dea"", ToL001 ~5 .193

• Izd;aj-r= ~ !TOOOban Sliin u J;;1J,C[ 1 ~pr:Lt plu:5 ~11!}~. Pitln ir.jb dQUp:l_ s.\'l!de-

riCa, M.. rij en D,,",o T,t 066 783 856 O[ok". Tcl.. 003 791)400
• Pn)dll.jem !ijl::allSO m uk. Drt::in:ilia~

• Prc.l:ia;emSUln

84 m,uI. Vil,l['el':.1..P'e-

• Audi AlSIl, 1006., 1,0 T di, Rooo 1,11P_ Thl. 061 1337j(1
• I?rodajltrti dci~ Ford

603 • Golf 4 1,4 benz. .!OIlI:Io
.k:l't'l.].

s: Ill:!.'1{006.;g., 2

• lzdaJe:m;.. ;.;:j!jCbnu) potpwm oprernlj,nu Lj'-1" iok>cij,. Soari GOld ToI_033 m 5(18i 001812485

[OlI>O""""

• pr(l d:aje!1j.o gar~1::! jeru LI N ed'-:a MC irna] novogri1dnj a, l,I~eljiv;;l~ 36, m2. Cijc:n:n: !550 KMlm20 Ko" ,,1. 00 I1351· 40'0 No

"J"

• Proo..::.ju ~c 3useliivil :sbn" u no.. Vtlgrod11ji BH BAU SU.l1l :l5-60nl2! 1700KJ\Vml :sa PDV, we.ljivi SIilDOvi.u ~ji TIbr.lI, J6.-67ml- 50· miT_ Tel_ 062 33-4 37]

""""0 1'.1. 001 7391l'!
ZIl

001511391 141704

• TrnZim sum 'po<! ~kup~ pogod.m prilu Lnvalidskim 1wHc.ima. Td.

14~087

gOO, 14.lI,~ mc! :?~1e'i1_i) zed~r) al<ltm. TeL 061

8.,700 KM, T,t 061928 (187

sOO- tel:: rq;iStro"3!1j

Gulf 4 ] jJ b~t,I~, 200CL met:l!Lk. C.i rell:;'

novtl, rt<lmjdlC"[J.1,I ~usorn2 SD o::mar + '[)p..1iIlljit cal. griianie"c400 KMoToI,001220433

f.Ijt:n.J 20

• ~icm

• PoucbmJ. .sum S:IfilIlCUi!" Ilnmjd[Cll u cc:mru, o"'II.I~(enLlj .a:g,enciji. Tel. 061

• Skod~ fubiaC{lmbt l .416 \.! clcga~ 11C;C,(ull opu:mtl.] 2004 11:-:0 reg. (}S/12] $Crv:i.$!l:'l, nove: ~YP'lC:t, kv~ciltl, cobra alJml, 9300 KMo Tel, 001 199 580 • ProdajtJngolrr~ d.o[l'J"""'- 101. 003

• Ford fi",,, 1,31l, 2001 goo, >i ", 2. vr.J.m, fill ofirema, rek rqistrovao
l

OOJVlLIl,

369 652

t~9l.djlci;enajXl

die".

Rlon KM.

6O.COO ~~,

'lei. 061

OO.I.iffio

SUlIlj~

• I~jem trol!:.N::VClllU 5Qb'U,:u, SObi1D S:[ilIl~ Kokvo Okre:mljkil h""""ka "10 Tot OGI 5% OOS
l l

tro~I~.

548 408

• PrOOol<m Ford Sie," BEG 16 1987 II l:sflraVnOr.il SI~l.'1.jlli drugtlg u d ii:ctO"o'l m::l i. n.sku (:cr:'3Jdll;.:::! tcr-eLIlO v02:ilo dim ).. lO. x 2,50 :It: 1.50 m. 'let (]I;I 4178~8

• Pr(KI.aj(-'m R¢flQ 4 GT~ ,gOO_ 91_! rce;i$t:njV'.,Lo! pr)Voljn~ I;:i je:n.1,I].000

.lMI:aJe.mo komfo.ran 2 :sob:a.n smn blizu Mod, S.omo i I\rho rillmlo:t.LTdo 061 13099, • bdajcm "~1 nilmjeS[ell smn :.'!:.c.n~im os.obarna ill rnl:adi brncr.i par N(]i'i'l G rod, B.chmana 33, Te.I. (161 566 87g

TeI.OOl717191,Visoko.

• Vdiko iman.je OQbrinje kod Viwko.s~ m ijr:nj:am z.::. US K i1i prOO_njem. • h'liic:Il~'!;rn dvosob;':!In Sron Snu:i Grild 5-6 m2 i. ied.m icdn(ls.ob:m Ccnw,

-can

KMo T<1.002210 U8

Kamioni
1995_ ,g.;Jd_~1-4 d.i :r.e~~strvv, nod "'(lS\ 15 1,.j31. $:3.[!(lti!:.,cijl;n;j 6000 KAi.1U 001.349649 • Ptod!l~em hmio.n V'\'II LT:S 51!

Sa.iiha

.. jct1,n"oeio T<I_1Xil4S<1I3l-

""n;" dogovor, Td.
062 )47 7Jl

• Trosob'lD

~mm, mije:J].iLlm 62Z 788

7.3

dva

• Kupuje:rn i!ij)J1;!.\''f.I:I!! i haV.9,ri~o:J \X>Zi!a mbda gOOi!ra.Tclo(]I;I j(l79&4 • Golf .1 Slt~ll,e table I:d::it.ail! novi bhHObr3ni,plO!gOvi,:.wdj. r.ak.liuC3v;]n~ benzin 1 SE:l guma zima-Ije(o. TeL 00 I

• I"2dujem oo.1l,i S:~ilU brnrnorn pan.J il i s1Ud~i1 [iC-J.ma u S:ffiroJ1l G'i.""J.du.

Garaie
• l)i:"CIdgjem g:a.roZLI! CrbaviC!l. Te.I.

T'l.OO1l1H37

Z,SO"

1(,

godoTel. 061210 018

• Prodl!jcrn

.kombi VW

n, 20050

• r7.da~enl kucL.l nil .H.;oj~!lrtiri! .3. 00be:, .,1 i ns:lro gr[illnje, pcgod.t"LO ~ s:ru~ dltl1 !~! 300 Kp,·1. TeL 061 740 818 • Iruajern tl:ilmj~!~I~ dvosoban :m:Li1 II pti"";i:HIlOjkut.i~ St,l.f: ~tm~. V~!-di[tI drmji kod ,SaQbJ'l!CHj n~ ~k(jl!I!. Tel. 061

061 7~g 860

• Prod:;Jjem Skodu fubil.1, ~n, gOO,. 2oo2;.]>l:.-9 SD1)kw47, boj:acmil ~l 'VnL[a~ 'DeOlru~no klj uhn.ie, k1 ifni:l~ bclrd 'k-OlJ.l piulcr noV(: gurnCj, tek rcgisU'OY:!!lia. Cijcna 8500, Kahnj, TIel.
J l

• Prodiljcm momkul dvamr sa liezom. Marke: furo:ri i mogu s:vi pdikljub::L :kao i pt:lkQJ.Lt9, eijen::a 1250

• lzdnje.m gar.:du nil Dobrinji, kO<l. iJo\1t' ~iinn2l1.iie~ 25 nf2. l1'=t 06J 700 M6 • Procia;",," gam!» 14 ml,lJobrinja, povotjllG N.o:de:M.e Pe:rll)'L"i 611 O. Tel.
J

&4i 483

KAt Td. 062 017 739

• Prodo.jlEm pt!UBOOl :W71 2...0 bdil Iji'fiL1:l.i11.a, !:{m{cfL! C.hrof.il) 175.00(1 s[ krrt,j se:rv:ismt lmj~ga. CijCr!ii 15.900

• Prod.ujcm ,kom bi VW T3~1991_ ~_11.9 diz:d...ci~-C":J ,n.50 KM. TI;I_ 001 >49649

• [;,r,dliiem momei!1l:il SClIJ~ L! iluci! inm ~vt:j 100 Kl\ij B::i..b..r4;=Ii(IC Pr)'f(LIici-

,,1_

QQ6

003 937

• P'wd~jtm lrOSoh;;H'! :s t-an 81 , m2. + l,od:J~ ria CigJall(lJDa ul , H usrt: fa Rc:d lit.a~ 11 ~pr:J l~ ...i.
j

• Prrxbicm lriJ':WIoor! HiJn vetiei n,1; 78 m2 rl:! 10k::aciji Grb:!vLc:a - Vtaea.

061 897959

T,t 061 641,610

Kuee
• Prod.ajem kucu - f! rl7..cm I je i :spmt 74 m 2. 511 ~'kll~n icom 1."784 m2) L.t ultd Ze~e.oi a.-BiL! Hla d [10 pol Ie kod RiI.kovlC(:. Tel. 061 320618. In·]u • KL.Lf.t.ln:Ei:!;elu pc,gO{h1!J :til V"i krn.d~ tutu sa 6 dUh.Lrrui ~1Ije]XI[~bn:!! reon(WLl'1!nja.. "Thl_06~ 71'S, 5,15 • PmdLljem kUCLJS:1I ,3. Spr.l!:) i ...dLJ~ nli ITt::l:?;~m fl rtZil!t c:.iietJ:l pO d.ogotj~~

• Komb; Tlo TO, 8(,. god. "k regi.
S11"Ova.n.. "retOOl 5S9l46

se SlUo u Q:;;i;clu.lj,ccntralr.lI;J brrij,m roe (kmJoVTI ie:.!) I,!; blizi ni. :StIrc
• i:£¢lj~

o>o.ovndkolo, Td_06I. 360 .331
j

1/1, oijon, 19,_000 KAI. Tel, , 0661119-150, 178-lt!

• Luk!iw:no rJ:no ...iran tIM 68 m211 Sp na, ~~-rt:a lok::ieii i. T~L OQ 1 214 071

KMo T<I, 061 041161

• Prodajell1 Ford fiesta l ..iI TDC!] 2(0)- god_ 1",,"01;"00 ToI_ IXil 314 040 • P~od. w'rsu 13iCDn 2004. goo:'t 4 v~lJ4 ~rdiJ~ 49.000 km ~ I'!Ovj_ T<tOO I 158 IS<! • Me.rccdcs ~ 320 cd.i :iI.'Y:!!:nga.rd 25-'))0 km ~Itd C"aT{lJI;.i J _500 km_ 1 Tcl.OOI 911 3&5 • Seal
$lf(lV.lIitlj

Molocikli
• BMW R 1100 S ,004. g. ""I in" Tol OOBoo 400

• l.zdajc;rn tmwb.il1 1l~Jl.ljcl;lif;.stan kaod pckure AoI.! Prcl.ii:cp stom Omit ga..z.), mOOBl~ 165
j

I I

.,10 po-

685228

• 1zdnjem

stan u .BlJtmiru.

Tel. 033

prodajcm jli mijenj:o.m Zil. .j.It:no. Dz.ip frome:r.a porodajem m mjj~njilm. T~I.

• Mo'odJd ,""uki 1100 I ~l, godo

.lz<bjcrn n.1m;dtr.:n d ~"Q5.0ba[l 5.tin U p,dv. k;uci i p:arki.n.g za d'{i~ STUdeJl dce iii pill 'b~ djccc:. Banjil

• Proda.jem Sla i'I 53- rn2 G r'h!l~riegt It At u [e1!~.1ita! pt'Ll"i spnH ~OOO KllAJrn2 i $llltl 8"8 m2 S ke'" nderita~ H. Kre~e'L'IFako,'ic:!! 140_000 KM sa pa_r't.i:ngonl. Tel_ 002611 &12_ ~IG-i\' 82 m2
j

1'00001j"o,ut Brn<'< Krlo bro l/IJ. Telo 001219 ISO 001374464
• Prodajenl SUld 'U OIesu: 58 nll, pa~ piri uredntl cij'ena jKI- dllg:cworu. Ttl. I!~ S[J~54m2~ 75000km, UI.B,Begic, ,I'ml, ,do]>, 110000~m, Kl}v~ciCi, IsPI 54m2, I 08000k~ Grb;;I'..i~j 7] m2! 14s.p'~ 2 n.CQ 'Iif(::I . • Dohri:nja

• Jl"rodajern sum &0 ml u VogoUi -

061018,91

LIlko. Ol>il.i"""o, Tolo061 @2814
.lzdajcrn
""0 SOUl b",
1]

blOilcni
l

• Prod::Ljem 5tan u Fcrhad~pil prvi,proc Tht. OlH 12 ,98

ISSOOOk1'n, 001 007 83 I Tel.

j

"'''"_ Tol. 06, 071 739

C'enlnl f.I;11l]~en

ibiCIII

7.700 K~t T,t 062 375 65;

1.9 u:l.~, 000. g.~:regi1 1.Icx:l1i~.[I,llm s:~~nj1,1) ci j-eo:J

• l?!"I)rlajem l::r(i~ii:I :lfpri1.ij3 d~cn;i ob.L"'~~ .c:ijl!n~ 450 Klrt Tc:l_ Q6J 803 G5l

oj= TeL 061 ]56

luk.stl~ 1'10

• lZlliljrnljuj;:.m [roroOOn smn nl3mid.en, .Rod Narodne ballk,~, pClv{!-

• Prod.::.iem dVOC:t:li:;n i $tJn 9(1' rn2 ilhlS 2, bill tOri!!, too i.~~~ i ~p!!flsk.e ..mbasade u bliziol Vi~~, 200.000 KAI. TH 061 III 030 • Prooajem 40 m2 :stambclJ.QG L 'I-O:ml posloVI.'I;Ilg, jedd::! cj~1 i d:!! u ce~ o'rtJ.. Tolo 061 151 ~.l~ • Proodajem u oemru MOSH!:t"ti dvoipow~.n :sUm ur:Jdcn st:m 0:1 n .k:~~u_ TOI. 036 577 810 • N:J Dobr:iJ].j·iprocbjcm st'aIl6S- m2 cijcn9 SOlLdl'!I~ dw WC-,!l bal.kO.d, PIl"" dru.mi {idrnllh usc] j iv, Tel. ,5.43 395
j J

• Prodajem pas8i!I[iI 4 kill'aV-.1ll] ]997. re&i·stro~J.·h 81 kjllJ\.'~l~ \d i 0",-en:o, mem.lik zet..:.ni1 digiCIlna klim~ mul ~1)1;;~ cl- ~be,!otnIl'nllno h~V-~iilii)-

sOO-j

Dijelovi i oprema

Ijno. 1',10061611 611 Tot 061141,6]

rm, ,l" fclSo, 8100 KM, Tot 1Xil2l3 186
1

"a 200 KM. 1010061 l'i'J

• GUIDI!: M Lc:hc:liD E·nergy 20.515;5.R ] 6 u docrom $laoju! 4 k.Qma,dll.. CiJ~

• l2do;c:m ~dnosobiln nan u blizirli nm'og ,,Av:il::ZOiu, cijernJ: po dogovonL

580

• F~rd KA 2000 . .!:Wd- 1!3 b·t l'::ljrna, l.xairbag .sen?.Q .•,]- U od] it.nom smnju roCg.. do 12_ 2011.~ Z.e-DolI;."BlIQn

• Prodajem dijcJovc za Suzuki mOlrud, T.t 00 I 524 260 • P.rod:aic.m fdge sa gumtlIllii 16 l3 Skodu onglnal, clic.D;l .!Ioo KM. TI!I.

440 0) l, 062>47

• Stan Gr.!Id, rnanji U:sILlVilll scm za dva bru~, po:seb!ln uJ:il2.. Tel. 0303

,46

Toon;o Thl. 061411175 • S~l ibi~ ful Qprem:4 2000. gQd.,.
reg.
D>

00] 18443Z

• Iumjern OIlill~LeD d\'OSC!ban s.mn S:fi!lXl~b.n.im ullllom!po"o'Llljnoipo-. g(I(lli.l) ~ s.-Ildell le. Tel_ 061 8U 933 • I;oc[;ajcmicdJ'1£Ikmi'. sclJIl sruder ...i~ ~i i.li 7.:jpOSl.e['!I;IIj' krti_ MejUll. Te.l 061 WH6.1

6300 K1>\.Td. 063 ,16 203

do 7.

:rnre. 2012. god]

104 b, cije-

• Prod.:ajc:m oSiilrn c~1itnih felgtl 16 colm, n{lvi passaL. Tel. 061 I? I .871

• Dollon.l1jll I, Trg ZlouJ1iJl l,iijaJlil d"",,*,", ,ton 5, ml, ,daptimJ '" kuh.i djem r-ad.enom po .rl.llnuj~.bi. Tel.

, :T~!rOn/~d~ ,
.'litPI'" pmillUpo<J
ItJ ~.

><I, ..... , -O" ....... :rt:ll- (~

061 SJ8 Jl.8

: mnp,b '''',

'j'1<>CI<I

\:0".1-

_I.

OSI>~),

:

Dnevni avaz ~""""
• Pradaie se men fa kUCd $U. bah-om U ceruru GQr::f:!da_ KuCa je 'i,'elici ne ?x,? m 5:1 Qki,lcni.:;ornA:todrQm, od Qb:J 200 m2~ Cijena j:ilkopOl.'{IljQi:!. Td_066 daietu I} purcela: od 630 :rttl d-o I _.O~[) Jiil) v 1, l/lJ fm-ogrufifc= i dokurnerni na pik.be, cij~Q::I 50 KhVm2.. Tl!l 00 I 15~ • Izdaiem poS.lovllt pn;rs'lOJ u Ferl1adji-i ,~4 m kvadratna, ~ do ~!lIIlO.

""""""'''i'''''''' 43

1% 023 m 038 U3 635

386

Td. ()6l.IS9 4,1

• Neum: lxnejm 1f ujem apiIrunan,C= blitl.l ~~ 1~_rn:J i pOgltdom_ na '"0'-'. TOt (Il6IIJ84-7I0 ; 001970364. • Grutiol~ f,IO'o"OljQO ~almljure:m $iJbe- i upanmane. ra. 00385 9'1 8;80

• Kupuiern fD:ml,~hl;l 7.191.0,d.ulc.!:lte, dame i.nLQ1.~ i cstala cd dil:til, Tel. 00 I

%,116.

• Pt(K3aj~1TI k1Jeu tu r;:.ku~!1icorn 400 kv:3dr.lt;3j I..!: b.liitini ~ijl:. Tel.

0611.14011

• U Ri.~ .0<1 B;b'", p."""'i= devasc ku~" ; njivu. 101. 0,1 216 l7l

k>ni· Td. 063llr< 018 06lmm

• Prodsjl:ID viki:ndi.::u

Po.nijcri ~-

• Prodaiem dvije koec se ~Q'L'TI_irn, WQ5-\orim. rod "nl<, G Vclcl;li. Td.

• Opl~inii Tmcvo- Federaci ja, prodajem 4 5 dufuma ~mli~ livada, kr~ifTIl!!liek:Ct ,tOO rn·e:l:s~ riic~ ~ ri riieke 5U 50" m l!{hdjcnt cd imanla, :;aC'-l ~':J.n:p,pri rcda, 5VC" zagmdeno ZlCClm ZcJj.e.7..nil kaplln, 00 glavae ce51.0\: kojalde za Thieve ndalleno 2 km, 0.0 scla Geacnnici asfal [1 00, seta 800 m<t. m,kaiamo, "'" !I]. Ci;.n. po dogovoru, Tel. 1>61 686 09,.
j 1,

• ~"Q]jllO pn;trbjem poSlQvni p_lJ~ esua IIJI~iji za byrc:kd~dnku - grll.

Tel. 061214071

2134.

• K\lJ1I!Ii-crn lomljen.Q i :;a:Iba~ko zlato, dukatc, kln1ilne i cscato, olljvite
pla6m.

249

•. l .. kc 'L'n.::J.Qvlasrite Isbor.n-o.rihki lspl une C1.sI:c: vOOC: U "S~5til'L'U poslovaog oblekta ptlVd;ilJC 1,0(10 Ml, na 17, kilnmeuu nd Saraieva. Poeodnc za biznia . .i: prootavodnlu, Tel. 00 I ,211-9

• [\)1;"(llioo odrnori.:e-n:a 1"iW1\J - Q\(Ii G.lvje~ i~IJlo za fa.milij'l.l~c1odhc koo res! Tel ..061 810
iu..! $UI1G;1-mOrtl

T". 033 6>5-598,061 553640.

398.

'i"ii stun "z dOll]""' Tel.061 210 155 • Prodalem ku~u u JaIC'Ll", dva spr-

• Prodaiu, ku6.i sa kulrlvisanom bnstom, ncvcgradniu, Srari grad, S:aralevo, moguca zarnlena za odgovur-

• Pecdakm ,:remljHI~ 917 m2 u Dcbrinjl, cllena prnmn do.govoru~ see 111.T.I. 061 39 36 11. • Niiict prodalem 11.(00 m2 sume, J.Oo meiara od regtonalnog puia Semjzovac-Otovc. Tel. 061 l66 612.
l

• Isdaiem nil Anck~ pcvclino poslcvni prostoe IJod.:lOml koji [e pogodan zn vi§< uamieea, Tol. 061 Il5 449 • ledalem J1'DS.. prosror na Dobria]i S,40 m2, ciicna 300 KM. Tel. 061 I~7 988. •. Prodalem box pllnea Ciglane, adapdran, odmah uselii~ PO~O_ljDo.

• GtRdli.G. pt.1~'Olino i:i"..:da;!:!1l Qbe:5ll $ balkonom, pripild~iuCim kupatilom j we-om. upotrcba k uh ill je. Td, oo38Sl t 697 l'W

• Rupuiem oCu'i'iln braeni Suraievo. 1'<1.()61~S3 S99

krcvet,
Ol;:lg.

,.,,~. TOl.061 356 589 S411J.'!1

odjotu

.I?.-oo;;lj~m

k'iJmQt:lu 00

pu

dr.Odkl.Lplju~ ~~(mllijllioo):za rio bol.,O\·!s::.moSbirnano.1 prcdalem blu.. 1lM:re rume izroJde Z;i]: IDV - stuke, mludiet- i p:3S!:rm~eJ bijeli i &.i ri ili mi[eseno, Bihnd. TeJ. 061 n24611
• Prodajcm Orbirrek

• Prcdalem 1I~ ni pura tri metra u dobwm staniu, m:ui; belje. 'let O6J Prcdajem

-am oha usclilvu naaovo ueadcna, okucnica 600 m2 ogmdeaa ulJ~om ogradam, gill'3Z:l, IJ bllainl osnovee i

Poslovni prostori
• Izdaie Si: pcslcvu i prcstor pov ~j ne 47 raz ea adm ln i suati vne pos lo... u prizcml iu no'c 172016. I0561-INrlt

101. 062291 104

t,mt j '7je:hlito za ",10 f"""'lioo. 101.{)6]497{)6].
'fi:1_ 061

Bijd:a tehni ka

:mo

KM

j

srednie !.koJ"''''''"lino. T,I. 061342 548 • Prodaie se k""" Bin;u..,,, so 3 SI:Ina llilm.l + looom1 plac, 185000 K1\1j kuCil L.I rw.mltd + I 300m2 pliIC:J
86000.K/IA; ~uCa i :p-lsc J!rfuSt,U's!cor.n.s~,5300m2] 7.s.0000KM. Tel. 06.2.334

Masine
ProdD;je;[1l. m~~i DU !it,ollusku') mmeol><' bq. Tel. (161900 l6l
IIlp1;

,88939 421

• Frifidl!f l:alLbr produiem.

BMX bidk.lo 200 KM. Td. 006

()61 800

Skende.r:piI~inii 16 .. Center, Tel. 06J 416 158 i 06]
• Izdaiem .3 pcslovna prcstota od W kvadratu i iedan od 130 kwdram na Smpu 1lidfu.. Komllia moI:!itel: 061 6464~1 • Prodaje S~ l'Luisu-l_ki kompleks u !i;[ilLli ttn.!) seta na Kt'-t=mes.'u 3 kilt 00 o VI)gOlte! ap.u.rt:rtlarti~ sobe~bungulovi) 240.000 EUT, kl.lt.;] itll. K;;)~ rna 165 ml ~80.000 KM. Td. O61l34 371 • Izd1i.jem posl[) .... i pi"OSl:O"za I'eSIOh nil1 ~ :IN:ITkingcm S2Ir:3jitii'O VQg~C::l. lB. 001 :>18461

vcgradnje.

Osmlo ._ Prodajem kami 0 i S1) lunar l!t'di~a 200 K.I\t. 'R:I. 063 554

• Prodnjc:m uolwe za acnl unis, fhbrie.i upakovanl. 1'<1.06.1 763 742 • Prodaicm sobnu traku itIIltia["lje~ neva do llOkgTu.;d~ 06l90H3G

371

D.cij,..Tel. 001 13] 525, ()65 595 3li
• N E U M - lzdalemo povel] no apartmane i sobc r.":iI. samoi pia''; 1=10 n.aj n B:i m c ij enam 9. J{1;m" TV i porking.1<I. 063

• D.iI iLn5ki IJPr.!,..lj!l~i iaL bcrcn pu. kranovc, prcse. MQJJ.tai~, garap urkctersku

• S:"''C I1,QvO;. prodakm povolill.o kuhirljske elememe, ulama vrara, eobna i kupaulc. 1H, 062 272 ~28
• S:pon:t na drvasa dvije srtve IsuliD.rom knn nQV 120 KM. Tel. 061 860 IO~ • Proooj:e:m ti~spreLI sa sulun.arom i dvi;' krive. 1'01.OOl12J, %9

ta

• Prodsiern dcvnsriranu kucu 8 ok'l1G1LOOm L.daipl1e!JX1\rrt"ine43.s. ml u cemru I~fulL~ Or-.Ka~.k.a 7. 'Rl 1)1:"_ Oll 615 2'J8 • Pt'ooaj~t.Il ku,.Q] u N eu.mu 200 m2 SUUl p:rOSI.C1J.iS oKucnia:Jn.i) ,,"lasn.

zaOO!~","<='""'~". Tol. 06H51 3S2
• P[Q(3t1j~ pumpu za beton iestris 2004. gud. :!i::!I magiru:s ti10l0:i\lm ~etiri klil'a. ThL 061 141.292

• Prcdalem

maslnc

311 434.

741·1 mo
hOlda

111.T,t {)6l 9(]9 717

• Kuca Li BliiOOwti 300 h $i1 'I;~likim 2el~l!ji'!el'n~ li:reljivy) .3(1:000 euraj Zenica_ Ttl. 061 J 76 -4 [ I • Ztple) prndaj~m k ucl1 SiI: d Ii::l 1)dio'oi:en21 ;Slana (mok i Siimo jedlJ_n ~'I;l.In)~ g.::rr:a_:W I1l gos.p.. obj.:: kt:OrtiJ i voeojakom_ Cir~Q:;!I i pl;3c::Illje po (togO,""" Td. 032 596516,06.3199:166
j

:rtoZenh.-:l; IIDvoJjoo
l

• NEUM

- Rod pla~e

i_:majrnliL.lle·

Oslalo
• l>rod;ilj~m pr020re I lOx 140 dna, r10vl pogodnl ~ s-tmove. TeL 033 451 lO9
1

m2 Cij,u. 1-IQ.000KM. 1'01. 061 431 ]50
soobraClJ,_jn[o::, Prti5lOr jc Lldekv:1imL 5o ... c m~mjeo.r;, Tt"l. 00 I l40 915()

Pn)d~jtm pOSlovn.i pro~\Or 80 u crenl,nJ - CigJ5IQt: H_ Kulc;n,(w:i6:i.

mu novc:s.a.g~deIJC: :;.Qbc i .L!p~"Imane (ktl.m_a kuh lnj~ balkon) TV, S"~<,). Td. 036 16; iii 063894 75 I. pn

• Kupuje.m :'srebrene novll~ s.r· obro, ptedmco 00 _..., or<J<njc, m" dilljo, saill;o ; 00d<1.e. 1el Obi 139 76) .l'roo:iJjern hrica. Tol.

ag,

061 98l313

lova~lrupu!lru {elk> iJo.

.NEUM eVIL.A SRSl>N", ~ m
od morn, iznO'limljujem so"bc i ap9:r1trJAt:!Cj Itlirrll:~ "fV,p;:lrh:rt,& 1~2;iIlik~ :!!iU IJ co Dril.n i. Tel. 03:6 a8017. pu • Lj-e!OVRnje 1.1 DtI.'t=nik:u, peh.lpaD:!>.ioh :W eUI"EI pO (]S(lb i· dAn_ Ti!1. ool8~ 9~ ~41 I>a~ '. Nt-urn - yp:llt'l.lll~ni! .robe uOi', Jl](Jor-i; priW!li:i pla;':lJ~JXlrkill-t! r'~Lilj! in [~m.t'!,l:a{klVin~ $up~" pM'Oljn,(}_ n

• 'Prodaj.::m kucLi n.l:li M.nhmu((I.'L'Qlj 1 SlLar!:;Ij po$dJ[I i UJ:jIzl I/lpovoIjno. Tei. 00] 506 7~ • rrOO3l~m kJ.tCu n:;l All-au, ri "t«Ln;. Tol. 061 400 )99 • Pro<l:aj~m i lOUlIlCfI-:J. ~ p:jpi-

65

• iZd:l~:se po$l.ovni pn;~'[fJr povrti_n.e
m2. n:l

• Pmd:Jj!:m pCll~va:n crijep Vink()vci 1.500 konllid1:i., Cijell21 po d_o&O\'o~ ru. 1',1. 06l &49 918

Kueni Ijubimei
• Prtu;lll,iem ~e;!J.k:...S":,Ij':;3ISkQ~ Q\'OJ.rll $a rDdovJl[kOrD_ ThL 061 1<131

• VIi:Lm r.a.sprodaju lOVllt_Kog nO!lQ· ruiill1j3, optem.e 1flr:ibora, 'reI. 061 022 490, Lu 1<a\"9!:, • Pt'tld.lj.tm
b(;te.ti~ pM10[jt:lCl.

rlidli P-cjton"l'JJ'CraJ.g'la~'f.Ie
it'.a

T"L061

Pol.ovao
]1]

6V

cnjep

1.600 kom:nda,

IOV9t:ku 'pLlnal] ruS.lHI. Tel 00 1 195 002

kLLCI.! sa ~1,Qn;L~ mob; ':]'l..Om. Tel. 062 16:5- 566

062147125

:w m2 ~n

• Bjl:~v.c - i;;.il3it::m pO$l.o'L'n.i pros'~w ~ S\'C nam~l:pc_ TeL

• S!.an Gr4d:) ~ns.kn klJc~j Ii [ev$ ~tr:un:l, tranlit_ Tel. 06] 488 2ll 'll"V +

Slarom G~du r!:i! Bindku_ lVJr~:n i l7lJ ml, tti pos<bn< <liIZ<, dvi;C .s:;u~:s 3 mjcsm, ~m .sSO m2.

• J{u6 " k<, K.J.1.al.pspm ]11. Td.063 a9998'l • Pr-Oodnit:: se h6 l.lJ.Oder[l~ $1 i1,9,u

"'"""M.....

• 11.dali-cm potpu.nc oprcm]jaru sm. mmolo~kl.l ordln~cijulJ sl"roBomccmn.! Sarnj~va sa dviJe smliC('!, Tel. ()61 Il8 ISS

Tel. 063 4i1l ,71

100 120 ib::.lkollSkll \'ia!a 70 210 p<;I\lQlj L'I.O, Tel. 061 911234 • I''''''''i<m 2 s<1<ndm 136 K 106. 1'<1.{)6149706.1

2li44J .1)rodaiem pn~rt

• &U::l)T1$b vi1:lmp"""C~:n_Q'L'::i .l'0x9:5 - "]komlld~ pl'OZOri pvc !3Sx 1J 0 • 9 ko"""", 115.110 .,llro",,,da " ill. rolemarnil, uvm; iz. Nicmilcki:·. Tel, 00 I

43l
• P,[{Icliaje:rn ~ JX3~~C mlildc [igr~ Ic:e;.. ~l.1Jih bQjll_ Tel. 062: 43;5. 200
r

• K.o_I~~cija 503 [Opografske kane B~H. RaJ~mjet:EI l:l5.0CI0. N2Ijbcljc dQ "Sada i7.i:':iH..I~ e k~:r[~ VG If]N A f.I;jj ... j~dtlQTti; DVD-l.I. TeI_ Q12 244 417

• Proo9iem visoko .kvali Leu,-og i)h. tornj:J.kill S[iU'05[ 24 mjesec;a. Td, 06l

33lm

Ostalo
061926 ()67, (10, 026139
j

• PrudalclTl

k~\'1I,J, Sa_rajcvQ.

Tel.
• Mimrbcttcr gC:SW;:hL Skylioe M,~_rke:t ins d_Q_Q_ S~nije-",o; - 20 Mi(B.rb~iIerJ - Fe-Slgchnll 901}· 1_200j - G ute De-cUls.t:h ke.[L~r.!isse -crrorderlic.h furs Le_lenm.ie_r~m, FIt.1I;,j b 1e A "Cb-eiszti l! - R ... fef.! t s i~ uns Bn un le.T: 066 079 023.

pr<J<;""

Kuo. ".grun'" !II. Td: 061 543234

• ProdiJiem inkub~lor' po1UiilUIOITI.iLiSki ;i';3 ~IJ pc-rnd do 70 j:iJ,j~ P'DgQr
dQIJ :ta doma~il1SI:\i,~~ va!i'ilflQ3.\ prcl!:o ~ lljKIlreba jedllOO[::'i'Vna! ga.mneii:t ,raI"", I~ lUll. Mi""" lB. Oi\] B54

.' Prodajem k\1-CU n~ ,Po,liinj]m~. Tel. 061 S~ m>,005 249 1~6 • Prodajcm oo503IL:Sku kuell f.I;(l ~pr-at Stll'i Grad, Log;lvi.na I.lr«tni. pavirL Td. 061 745 982
J l

294

• ProruljE"ID iii mijcllj<lm kucli IJ ,Zvtlmiku 7.iI s.tan \J,&ila[C'o'IJ. T·cl 061 811%0

Kompjuteri
• :Servis PC, ins[aitlcijil \\'1indOl"T,o'Sa, u,[Qre-bv~n [i; i i Q5t:aJ::,Idi~ iO!t{:rn."Ct xone:kc-ij'e_, Vrat.a_nie obrisani.h podil· u.ka ~ bw--d d i:5k~_ Dol:uak n~ ad.rc~

• Prndaje:m !ovlj;tp;! Cu{ke-~.e (!!,[U) de:s:e.l kg. po to.m9du. Cii-eng l (I KM "" ldJogrnmu. Tel. 00 I 554 8'l7 • .Proo;tjcm ko;',c llA rnU±u. 200 KM pC KoITI9idu_ Tel, 062481 5:5-0 • Pt'odajeru k,n'e2 Z9 xokotke nosj· Ije. Dobro ,iltuvnn. Kap.o.dl(:l 220 korn:Ml~_ Aul:gm:i3l::ikl: voji liiX- Cijcrnt "" dog,,,",,"". 1'<1. 061 717660

PIT

• Firm i TaKi

• Prod:aicm kruSu. Holilb",iea II, S,ari G",d, Samj",,, Td. 061 &21000

",,,,,- 101. 061 37939l.

p<!

[I~bno

7l4-! "

peL vo-

Zemljista
• ' P rodaj~m zemljj~lc 3

d'ulumil

,u.Tol.06II007l0
Qt=

mo~ j u ~(ilm~ RaJkovtco BisIl"iok; ]Xlook. 101. Ob13% 727

po

• Proi11jem,6clUnumaz~m]je:Zil i:zg. vikendt~ i }::u'-:a, .opC1Jlil Breza) 5.000 dunumu, Tel. 062 077 739

• l>rod.ajern 2]3 dulL.una ~emlje i objek.;:J[ u R.n.kuvic:i too Sam inog g;ajll~ asfilll do ~:U"ce:le, cij~[Ja. 49Q1)ll 1/1) KM) me.&- ,i:iLilomobil iii mOI:or LI riii!:LJn po ~Ogcl\lCln1. 11=1. 061 138 1&Ii:
• Bmn.m~ I:l].ijltnjam 8 clUnlimli ~

• Z~ilica Droda;em poslOVt.l i ~ro.s.lor :!i.u!rtre:n6(l ~v::ldta L::!I -p08tliJSJl 7.a $\i'e mlmjellt'_ 1~1. 06l 795 489 • l~-~je:m lu u U[1;ici, iii i~.dajent slcla_di~lm haTel. 061 143767

ooob L '1',1. + J.B5

p::l.rldo~

• Ornd>c,,parnnani ISm oct pi"",
imemm" TVSiIl 9 91 7619761
J

E po

• Prodajem t'OC:ui"iat intelcote 2 du· 4400 2GH~ tam cld..2t024 .I\c\B HOD 160 GAl 7100 •• " 2 dvd +r\V/rw LG l!':ltc:mi ~it~ehrtial monitor LCD Snmsullg \"(i'S 17 cije:· DO 400 KM. T,I. 066 911 346 • Serv'i.si:r1l.ojr;raa[n;3~ s.iStem9 :a:rnivirusi,.ilrndil
1

• RCSlQraD U uKod, Bec-t"" u Dobri ilj i - Aerod !"Oi'll s:kQ nas;e 1ie pOlrt:bna konobil.rk.aili kono~ bar_ Uslo\"i p.ovolj n i. Mob • 061/143'998. I0729· INdl

• .PARTY • PIZZA" S .. dioD 443.
Grbav.ica~ "ol".rc:hne d'L'iie oz.bj~ Ijne djevojkl1:. rflfo l~l. 061 546

187-]"

i05t:lI:lJ.:jj~

mlje

1I

nlQi'l.

Rep,. Stp$:koj:--.:a S::ir.ajrnki k~Tel LlB 699 ~:5~

.lullli~m poslO'lP'n_t f!:r'OS:W_i" sprru at 5C1rrt2 z:a. bntt:lsTif!: ilL or-di Mcijtl H"m'k>l b, 2. "I<!- {)61310 74~ .1:uillje se IX'_s!O'L"tli prO$!.Ot 5Q m2~ C~n!ar Uid~..:=~ Nili;e Koh.i.mbio6li 4.

49l

• r.zdil~m I3partIllilm~ i sobe IJ Neumu, odnmb pored ooiJl:e, povoljno S;] parltLDgom. Tol.1>61131831, 03l 541

deo n,dzor. 1'.1. 061 700 863

vizilkiJ !,It..

• l'rT)l19~m :?.emlju lliio Otltlim [~i oF-ilina. GradaC:!~ ID.:.asli:Ul i !11:lQj.q! I:kdc. ...rkn:j viken dim! s.... ] It _Td_ 03,) .e 174 389, {)61 677 806 • SU,rti.A~ pn;x.1ajr:=m'21.000 JIJ2 sume "51Ni~icirnaj 300 mltl;a~ od regi(]fl::ll!l~ pUI:l S¢miw\>;;!,C' - OlQ\'Q. Tel. 06J

• Ms}:;iiIf8kil - izdiljem sooo i ilpil .... UrLiln~ u hlizi.ni j:il~:e. T~1. 0038:} 21 616·814, 00385 9li 175 7811 • erQa 'Go~! .Elenovia~ ::l.parl:m2ln i blh.:u mOr:J ]J"3IkilJg~vod;] non -:st{ip. 1'1. 00381 J] 6)6·406
j

"IU061- 4"13503
~_[1,~

• pn)res:L(i-1llI]norj$'i..-:tinje hom.pjl.1te.ts:kih prob.lema flO'voljno, U_gr-ii· dnja i 711mjeD;3, omponr.mul 1m d ....1" k 1 U.$Q:t ~!;ti t;3. I:n.!iU!.lil1l !;}jl:= win dl)i,"~;;IIj wnrob""'je. DoiazaK. 101. 061 170 08, • Prodaji!m 4 ,~IOO Kill

• K'Ll pu iem f.ilmo:liju ~S"iet5k~ kla,;",.1<1. 061414 82~ • ",KI.L~ snow" ·lc.aulog -projeks La oiljljepUh kuCa rut 165 strnnic;], Cije13 KM + po~"'tin'. Tel. 010 202

• Po Ll'ebna d V[J dosta 'IIIjac3 sa :s,,'ojim :1itltQm U ttvabd.iiniti Zc] jo 1. Kom.k, tel. OJ l 447 000_ Z .... (i od g d,{I- 12 ~lni. a

797·lu

m.llo otpildu Husmo,

• HlrnD jJO[idJiln ilLHOmcl:Jimiear

na Tel. 00 I 178 447

• M_ Dw:r - i::ocI.aje:m hrt-tcl:!lrijc fio.';Ii:2IlKIhklin iku" TI::II t n S-:p-n,Jot,'I,.I 50 m~!ara od ~ rI:!Imt-:ri:ltI ]Jil-!. Tel. 00 T ,21

(2xSO

mn

~oru,eni.lB.

er! rnooitOr::;i

l1 in~ 061 571:ro8

n,

al<

166m
j

It:a~~~!~~li~O~_~~~'~i&~~::t~[~ '•. Cel'~·ertl!e--;;..aj:rl~ Ip::u':lrml.rL 2
]0;6 u !i~

• N I;u:rnt ~;/.WjtQl(l :iI:po:!rtrti:::t!1i:: ~$(Ibe, uk "" mot'. Tol. 063 311 063, 036 BS405S.
~:lI 40 ""Id"ll, Tel. 036 SM 67~ 063 684 488, • Neum rental', pO"oljQCI i:-.daje:m :;¢bt i :lparl rnao~_

• Procbjcm r.ilCUOilr pal t. 4, 2.8 dl,1ill I] 1 gnlillta, OVD p,""c.1 gb
rama;, monilOr 171J.1rnvoi ekran, rad10
5<mO

m,0611~09,7

=,

• P.rod:nj. d",ije ~lc K,Qsor kod Bu n-t IlJQ2i;: i pojC<i.inR61(h ;5'L'I!,knpC!

001

200 793

NedimIl

Fi tipgviea

1. ~_

Tet.

KMln.c,

to"",:,

20 ""i. Tel. 061052919

• Prod9jeJlt Knj i,ge Zi!i ,8. t"a:zted 05.'[(]ogo<lli._n;C !ko.le: mme:mad.~~ geogrnfijG, iDfom",ika. Tol.061 303 4l<i • Prodajl!Q"! k.ni iU i':.:l ~kclskti le!;ulru~ DO~V'Jlik A:ne Fr:ai.lk Or]oV± NilO lele M i1H princ D:ruzi na P~r~ Kvr)Jce, B:I!m,lje,""" beic, Ptipo';~!ke-~11,'.0 Artd ..it.. ill 061 303 4%
l l l

• PolIeb.D::3 lctl~za ~u'L'1!.njc pokretnos, ~H~rijc.s~IJI",jeb,. I!'J"OI u u~.1u.~ ~:pl:3l.P_.Q W'iJlU\""r!je plus pl:!!8 pO do~V<lru. "lH 061 219 719

.. I" pia", 400 KM. 1',1. {)6l 611 65l
vi:rnll hootCSC;. prijuve

• P'lt~bna s.p~l1ti_e;ica

za rad u: nl(}O

1.011"' ,. Tel. ()61559 936

l

,eol<. ZduIWlJ" BM<i. Td. 00] 145 361
• Dos. Krupa, DtIf.1je Kr'c,H1ej p:ro-

• PrOOaj.:;,rn :tXm1ju ~k(n'i~

- Z:3-

ndoriji. Te]. 061 214017

• Prodaiel1l

poSlovui

prmtlJl.r u Skt=-

Teleloni
• J>rOOajeJ:'t1. h [c legend nndt(lid sofrwer u earn smnju S;J memory ka.r· ti,om <>d G8. Td. 061606 060

• Po""b"" djovo,h za rod n, ]105Io-

Td. 063 l39 685gJr:d.Qm lis
• Neum, rru;lR;

1',1.{)61398311 • Tl"Ili]rn pos.ao, rndoo i.skus;[vo n:a
:;;'i ... :!!~~m

i:sklI1J.~vo SM S!

05tQT ml Kuli .20 m2~ t S~~jC"V~ Tel. ()6276() 319

• Pr'od~ic!11 - iZ(:i':ujem pct$lG .... 1~ prT

OgiaSavajte se u najvecem malom oglasniku u Bosni i Hercegovini.
Sval~i dan vaSi oglasi izlaze na iri stral1.€,
a utol'/wm u specijalnom pl"ilogu "Dnevnog avaza" na 12 sl~eana.

I"l'king. Tel. 0034SS 431 • Orebic, :ilparullaJ.1i j sobe ku ..J'Ol.tilom i up()"Ut:b(Jm kuJ,j ri;it'_ G:f~ IU
S;j]

j)C!voljoi iIl:pamniini s Jl'CI'" kuhinj~ 1:up;itikJ., t"Lij

a

;s(roiu

1<=IQ;I.iI2l_

TI::I. 061 009

100 • Ptltn::brH!Idj~V(ljk::! ~ mid l..I hrito u c-e.m:ru grndo" Pn'B. sm;cnil 00 , ,. Hi

• PW{19jCr.il Iloxi U 6300 U 5[i]J]Iu crOii. Tel. 002606 06(j

c."J:'[i;L(

'l:'emru Ort:biCil bH;ru mol'iil. S ...e in(orman ire Iel~ 062 334 1]9 ;Ii 0038593 I 86 3337
kU~UI U
I 3];i]:

Ostalo
• Vtd~ n=ko:n!.rr l veti broi v],dl;O kas,,, •. Tel., 061 145 070. • Ku,:plJjcrn ~_mofumke pl06:-~W".ii! Str:3I!-i i -e:'l:- o roc~ memlj bl~t$ y i i=. Tel. ()611~4 100 • Vr1im o[].mp -prazllth LOo~r kasem, ojj"".]Xl dog. (DO odg. no SOlS). T,L

n. T<I. 061:178 917

• POlIdm.a ~nil 0!:iI njeg:u smriie DepOkretnc !c=n,c=.24 :S:JI:3~~I;lIIQ!pbl3" hr'Da. 1'01.061 928 447

umil.

• Izrl.:ljem ilpilnmiimc u «nttu It.l. 063 7] 5 509. ~dattm aflaJtman4-krt--

Nt'-

U'azi ~LiborawdIskog
• Pmwjr;m n()·'t,'i ill'iJUi kv:aO:rI:IICrti! ruCIlj., pozlilCcoi. sat, sa tijepim dj~,. i~IL~lv(lm_Zwli

• F'ti \fatn

•~ ,·ctni lIZ

mor<. Td. oola5 2.1699 IH

..

biolle-mijs_ki la.'i::M)I1Hrfrij te:.ho.itl!.r;a s;[] (ld9-·t 1 :5.'3li Prt."(fn,Q;zVogo!>fu. I<oD .• "I. OlH 34 ISS
i

001913'i97.

• D'7ije ga_raZc i2idii3je m li Ko~':!t[6.m:3 do "B'iJgtmiike ,lIImllllS3tk_ ThL

0655%401

jno:m, k:o:!:iffi[) 80 Kj"~ p:rodajeni g3 40 K~\. Tel. 061 7Wj71 .

Z9

• PoI~ Iii! dvije tad nire ri:!i poslllzh'anj~ u slastieafnL Snrnj~\fO. Tel. 001215668

.' Radil:il bib kac pomccna u grilu restorauu p iceriii j I i mo.le Ispremanje -SUiOO ...e I'l:<i pt)drutju M(]~!!JrL .. T,I. 065 416 gog • Traiim djevcjku (..iIi nltli 1J RaIiru! pint! po dog",,,,,,, j;v.iti eeaa broj 005 8,98: lW iii limo kil(e "Iempc ISUknC! Saraicvo • Polu:bna d~7!lik.a aa rod u sail nil ~hJ:tiv"!liuj picerij;;l Rome. Tel 033 103005 .I'ou<~n' friw .. mil.
k.iueg. 1l;I.

• Miera aa ba ba! B ukcva ci lepan II, dutcl i me rrica 65, u g,dj Kreka drvcn i 85 Banoviei knmcni (lwci'" i crab) 160, buko\Ii briketi tso. Iel. 061 S%931_ 11)736-INd~
j,

10 povchno. Tel. 066 111 2>1 • Peodaem m~iD~ za he.mi;:Skul:istioau l rep. ctilen. Tel. 062 165 566

• I'rodIli<m d;eciji krevet

"",pr:il vt-

• Thpetal" flteS"'IIlat:il"l1.(} sve npove namje1mj:l, a ujedno :i7rddu[tmo novi po ""iI§oj mjeri i model LL "ru ..061 8,19'] (IS: i 061 361 S'n • TV video servts, Paredice Ribar 65, Hrasne, pepravka svi h vrsra TV ~:par.lli!:l_ Dclazak :ns kucn u: adresu. Daljinski up:r.t;"lj:lcl (.1.1 sve marke TV '1"'",1,,- ~I_ 65~l' 367,. 061 138 410 • Parker. li pod laminas ~la¥!jamQ brcsimo la_l;.i~rno pO$r:!~'lwmQ Slott: 1,'1"ate p.:'!ld p.~l'ke\~ posjedujcmn ljepila, 1:;._kQ'L"I=~ ,ffijSJJe!~k;(:(C_ "fcL 002 823 lOO • Radhno sdropor fasnde sa na;;.tm iIi'v.a:fitn materijalorn. 1M.. 062 216268
• j.... io!~r radi rn~~k¢ farbarake radove clsrc kvatltcmo i !PO'LI"Oljno:. 'Iel. 061419,01

(161 5Z)

• Koujickc drvo, grab, bukve od 35 do 64J. drveni ugal j 5 bC2 prafinc, kumcni Banoviti 16S~ btl ket i 110 1(1n:11:. Rat! i me i ! reeu a m len ul Tel. n63/469~ 356. 107)8·1 Nd!

eos

• Pn)Cb!.i~ Sit rsshfadnn ...trina i i shlndni csmar 1000 KJ!.1. Tel. 061 ~8J

[111-

Vas mali oglas danas 6e vidjeti Ijudi

matematike. 771

Sarajevo.

Thl.

D62/00l

r

• Instrukeije ,z,a ~no'L"CC Rl bosanskog, eogJoskog, ""'Prl<og, Ilzike, hemi je i matema like_ T~l- 00 1. 339 314• Insrrukchc iz heml]e studca tlma i urenicima:, dc!]:ai'..l m na udresu, TI:I. 61590JL
• Dajern insrrukci]e jz hemqe j flti~ srednje ik;gl:J i o.SflOVIlD_ Td. 062 g19700

.s

• Rashladn i crruari, v~tri:nt'~ police mesalne, 'LI1IJl:,e, kcmpiurer ImSJ, Te:l, ()619S8001 • PrQdaj~t1I in vemar zn bl,1rq¢1Snicu. TOI. O6l 18')4,) • Extra rnzLd~r 'SUikleml: vrata, veI lkl, 6 pclica, OO!jbm za kali~ i sl.~~ sdeame. 1eL, 06,1 5197:50 • • No! za kmje:n~ I.::k$'[i]:ii - veni ks-lnl, lip Com" iOOi. Td, 0611 05 039

300.000

391 • vw..:ae B j Cl
njc,

• Protesorica mareaanke dsje insrrukc~~ osnoveirna i srednioskolciron. Pevofjno i IlSpjo!Do.l<L 061 Jlll"9O

ra, 062

uazl zsposleradnlk.

156 618

T'!. 033

Atuoprncn tel peeeban )33 ..098-

za ;;:iJJl~ drvc {ClHt:j i (i~cpAI'lQ1 LJgalj (Kreka - kameni), buk. brl <eli. Tel. 062 103 119. 10739·INd!
• Povcljno prodajem dvije cinerne :t::J lot ~lir:od po 2.,000 tita~ [ rx-"c

• ~A KC UA: ~ N aba vi rc ogrcv

• VCldoiIlSllillli!.ef povotieo o-!:,nwJj:a SU!.r1), montira nnvu iTlsw:t:Jl;:illl i rJ;"(IV;. ... kupatiln, Tel, ~ I 215 111 • Imtavlja:nje, bruieuje :!IVln ViSUI. parkers, podcvs i laminate sa bezprn1imko:m maslnom kvallretno i uz ~:!milr;iju Tel. 06l66~ :5-15, • Ri«limS~'1: ml;!,l:~o-fl!lrb:;m.k;::: po.sleve, b ..zo, k'ofalLtcUlO i PCn'1}ljDO, Mob, 061 916 J3j • 'Vod.'QlQ~[:lI:a.t~robavlja $V(' vcdclastalarerske US],JBCI kvalltcrnc i po""Ii""" -lei. 033 4,4 519 • Sve vrste adapmcija KU Cu) S1:!l!"lGva, poslovnlh J)!'OStO~J ugmdula blled vtilW\ s-wlnri,ie, regj~ lilmif.lil[, moI't=n.j i O$t~.lQ_ Tel. 061.542493_ .' M(lk~to r~rb;ir:ski ruclCJ.vi~ gl~ltIWInje, m,{'}lmi'illilje! IlIkin:i.nje S[()13I"ij-t: i radjj:il[Qi .... 'le.l. 0611:62895. • VK V c:lek'[dCar~ clektro-l:e:hnltorr 'o'~i od:roivmjc ]JOslo;.xib I ugrn<ld"", in5UIlocij.. Td. 062 '<'2014_ • MQler tlIdi koetenje! gl-e!Q'lf.ll.njt~ kv.llilel:M i med.nflo. Thl. (:161 235 100. • Laminilt ugr.aduje.m Ino. Tot 00 I 26H95. • Mo!r:r profe5LIlDil
r

• pror~ d::3jeinatrukcjje iz []'lU'U;:matike za osnovce, srednloskolce. T.I. 061 244 151

• ' Pcrrebni earadalcl za prodalu knj ~g<i k.llLI.fi~'o, BiH mogut:n-Mll":iIdnog odnosa, T,l 061 lAS 010.
J

• Porrebne l djevojke za po:slu!iw .. nje L~ :521li ~ ,r-ev~bd~jl'liC'i LI Ned2ariclm,. T.I, Ol3135·145. • Prizer !ltiu~ki (ibrit(:!) potrehan za povrcmen i rud, mlada osoba. Ti:I. [101 2M 181, SaOl;ev<l, .TnW"m fri.zai::u :;a,isk'USr\'O.m!diJ.lem 50 % procenat, Duea lXimk, 1~1. OOI.8637n • Mladie sa 2avtie.nllm SSS! pozri.ilvanJe engleskog i ~p;]J]skO&. [rati po500 (r«<pci~ i ,I.), ToL 061 381 802 • ~lds[i!~ iskw:tvorn ~I_ 062 401 '143 In!1i ~~ .Bi~

Io.~ ulje sa brenercm snage 35 kw. UpO'(I'eblja'Vall,a jedt.Ju ~nLL 1e.L 1)51

[I"

220300
• Kupulem cljeCija kclka cblcco, peg pe~Q ili earn dJj, nisu starija ed 3 godjoc. Tel. 061 ,5<W30) • Prcdaem searo brodskc sldro j kormilo ZIl.rim ,n~n za tkanje pcnjava i Rvsuk. Tel. 001 413 19J

Ii .........
~
Zan;iltske
• NA]l'OVOLJNl.IE,

s

Ostalo
• Kombi pJ"el.'DY. n:nnjei!i[.d:l,oo'J.'o~ kabaauh SIV:!!In-) (lV(I] p radna anaga obezolledena, Tel, 062 139453

• Ker',:lIl'!i,6J.rsk~ usluge kv ..li ~e[!lO. T<I, (l(}1 083369 • ~romlCarsJ.::e usluge, profeslonalno, gar~!1(:i j~ k"ali tere, T~I_ 062 11 i 90S • F'osiaY1ja:m sve vrsre laminura! ])II.' r],~t parkers !,lz. ~~ciiu_ Ta::t. 06:2 9~S 920 • Servis ~'~l1~e.I,,~poreLa jlera. ·1<1. OO! 2,628l
j bo-

r['!~

.....
Nil·

• Kcmbi preeoarazntn srvarl I robe IX) ]:I<Jtrtbi rad nl!! sn;;l.,ga TI:I_ !Xi] JSJ 704 iii 061 205 900 • Kombi o:unj~sclidbo, (Kko:~ k:!bas\Og Ol:p.il$~ ob~_ radnn saaga povcljno. Tel, 001 ,52360 • Aurcprevoz kosn bfjem, sefldbe, Q(l'iW_ rru te, obez, radna Sfia.~ ie-f[inCI_ T,I. 061 378 166 • Vr'Sim prevoz pmnika sa klim;i].u· zir.:llllm ko,mbijitl.Ti.~ TS wv ,!lS mc....:= i <lSlol. dc>,ina"fe, Td. 061 100 546 • Ljj:etlm kOO.nu l>oJc:s1. c.ije:na 40 I<M. T,t 061 ,l5 3J7 • O:r.bll f n:l ic:nm !:h3 hkLL51vom b r fu~'ala s-mriju osobu, lbL 066676091
• adi~\liilil

~=

pee

• Ballronm '7I'i3t:L 70.l1O prodll~m J.iQmpu:sDt i hl~d:n jJlk k.lj me Golf 2. To" 061 m 234, 03H)3 049 • Prodnjem 3 nml:il kauCia, komoou,iI spav, ItIteVe-l, k:LJh[nj:a·di"\'o~ mel. ... ..9 vet, ~k! tri Lcpih~~ frifjdcr~ :st~ "OOic •. Tel. (l65 )61 100 • ~liC;H bez IIPO'l;l'ebe peitlc:ida do""'''' d"O!,"Odi>n;", 5S pf ll;jj. TeI.06l 9SU03 T,1. 061 ! 53 78:4
• KOilte3rlet 4:t2

JKVALlTIITNIJEALUMlNI. jSKE ZALUZINE 20 KM. TRAKIISTE ZAVjESE, VAN·
lSKE ROLE:JNF, I-IIIRMONI· 1<11 VIlIIT<\, BLiNDel \fRAT!\, PVC PROZOIU_ TEl- 061 )01 40 I. 10234-1 N<U

• Et-cktrnillstal:;!ller radim i!l:50L.d;JCi~ [e S I<M lalcz, Tel. 0627lA 172

1.0pOVOljno i sa isk'tl$[\·om.. Ta{162 612 74.1

~i~ stCl(Nanic zido~ cdc.lpU'C; mcpli~ nie sriropor;a i nil~I!lCerJje mre2jce, ,'r· • VK V kernmi~
m:ajSl.Of proresi·
$"\"~

• i\'\l}.lersk1) (ublltsk.i

i':9dovi: f.llfll~-

<In;" """"'

• l\N.teb.1l1l frj~.erkaztI: ml.dknro:; ,erik, T'I. 061lA5 447

Clitfila1::

• Ukljyti~esc: ba'plitlTIQ up,roda;y ~ved.5ke koonttike. SpOji\e ~Jl9 koriSini tn_ ·~1, 06l 5114734 • PoW~bD:il ItorHlbariro T.I. 061 188835

S!J

m

!.ef1'I.tO~ro!Q"a:il.

.' MIKI\DO • AL. 2AL UZINE, TRII KIISTE, rANELNE I DWI.LZAV]ES1l, VANISKE PVC 1 AL, RO·
LETNE. PLATNI3.NIO RO· LIITNEJ HARMONIKII \fRA. HI. TEl. 03J,i1;>5-6OO,001 55·I, I~ ~.mill:atktbh,.eorn. I(l>32·JNdf

pi <><i."" Td_ 06J ISl 913
• VodomsuJiI!.eI" SIl. 30 god. :iskus[V:;l vrft c.pru'Ll',ke in:5i!~l:at:ij'4:mOfLffihJ sa .. oit:uij, ; pro6:pij",,", TeI_ (162 Il9 OJ>! • Po:srovljaml brusim i la.k:iC'illIl svc vt'S[~ patk~lI) i f.ipod.a. lH ..062 006 257

'k\".all

[~L'nO 'Ugt:ad!lje

~'TSI:c=

.. d,o'

",,1m. Td_ 066 529 114
l

bi i a::.T.iJ.aSUi.n.ffi~t;]ilI-

nB SUlpU.

• Tr::!i.i IQ piJs.IlQ_lI-lgic ~"'VUJlil: djelC=ta, $I:nnje owbt; p:.. i Qs6=njl;_ Td_ 1161 199 )82

• Prodiiljem C'akice ~ mj~renil1: ~ra U KN:i Comoor ,'S SO kom • .lO 1<1>\. Td. OOH136% • Kupuje:m sta:ru @:ylz[u.I stednju1" :raine' ~L~~ di!lfLice jz FBiH i RSii .,r~ ocbjt:m :neul[):koc: CCJfL[Lk:ne. Tcl. 0611~0 5ll, 066 003691 • Ku~ujem S[9.TlI: d.e:vlznu, ramu iXUile'~'" i dir.mia;:! is.p'l:u~ I:,'Ichrmh_ Thl_ 066 734 673 • Kupujem Sta:L"U cl.e\CiztuJ :hednju) rnh'] u o.$'I;t~u i clioniC(; i~hll::' odJ_I!l1b_ Tel. 063 749 28~ • Kupujem srn:m deviznu ~tcdnju) nUn Li1;:II:1tr~[U i d:[O[Jice. T~1. 062 t 1:Ii: 803 • Prodiljern momrne ma,"ine Zll m.ljt=,,(:n j ~ j:;ibllh_ T~I_ 003 :tw

"'Il1-5(Jbni 'I2~1km) 2.so1mi 200 kru
3-sob"dOO 073700
u,gnidL"llj~ d tskih O:ii:l:w~ Ion.

• Mo!~.-s.ke Li.$luw;. kr.eb::nje -!i-\3m)T<1.lli3 &lO 332,

m,di mQ](:nJ::IJI-f::.ro_ rad",~ ~'~!~j$'.Q!li:v!l1i teum i povo!jno- 1l:~. 062419501.

l

[101

me 1osmle
391.

• mL:Jvl,ilf.I)
ViSIC

Ian:lin:jl[~, jXLtle.1 par:parkem. Tel, 06] 828

• Agenci'it N ur Irut[J;illljega starin i botf:S:Ilih J.ica) ~uwnje i J1j~ poc.i~ icnsta-Jo kLL,c!1t:: po:5jt::tll;; mijen [:l,Lnjt: ~ Icn~ kille[e~ dil'LftIILj~ injci:.cijil, li· jOCe:nje, dekuhi nJSfI~itd ..Tel. 061 839 103 moe s:E.arlm i bolc:-snim) l:u·vn[J;j~ l [~. rgpij~ jXlslele m.Ljei~j!l.nje peIr=na, kalt1£!"::!1~ijetenjc dci<ubim.!):!1 ild. l TeI_061 m 641

• Ag<ncij, Mw - k""""oj<g:t;

p"

'I,I';)nje') :flr,ilnj~ i ispirnnj~ svih '1,"1"8 Lil [ep ina, nam jestil f iI)ilma pr,m ie porlil[a} gcn cndna ~i~~l'iji.l ~UJ.llo'o'a i firmj, Jti~onj
J

• .,KHtBY" - Dubinsku usi.sa-

• Elcku:itarske uslugc: poPliavkc j .. pe{:i i bojlen4 ::'1I~OIttIl11,JSI:Cr.l: i o~~h h :;IIP;!",,,. Td. 061 048 ,491 • RLgiPSI eJe.klro~iilSIi!13cij~, mol~rn:rl pg\'l:~li:no.. Ti:1. 0{M5 205 2.86

• Moled I, K.J.\tl kreeenjcl i;lc LOVilrlil: 2 KAi! U,n"tino i kv:ditl:tnll:, T(:~_ .. 061349<,7. • KV 1!Q(ioOinsL i.ti.tlim tnl)t'uxzu 1\, kup.n[lg i de:rnoL'Lrn.tLJ s!:ari i iItS1919~l, 061 349l94. • MoIeJrmiiljsmr~

kutne'

J

I mY 1 KAt Firtn.!!! "G LANZ'"'
Tel. 061 3'0688. IOI6j·INcl1

<lje. j

• lz.vOOlm sve '{rue IimiilfSkih

Kreei! gl.c:tuje ril1

• Pliivim svt" 'mote ZI.lbnih prolC'Ztl, romlile i pilJ'Cijaln~ .. CijCl]a 150 K,M, garandjg nil gmffil rod. TeoL 06.l n:s 107
• ~IJj;';j~rut'ngfp(.. woljnijcciuliitlsJc.Q LlsiSY'\!:iitLjefJITInjei jspiranies.viJi vrlepih~ I ktn-m! U,gao 20 km~Kallc 10 kml Td. Sal1ljevo 061141 94<1 • KQ:mbi prevoz ~,narnje:!:itata pO tijdni Bi li~ 0-24 h. Tel. 062 569 433 .. Kipt't kmli iOi1fjln sa lminmn i mini b~T(lJTi rndimL) i$!()wr (Mi~'n:,.: ~Iltt:) is.!topt I'em dj:i! uKd;:nj~ ptI'L"Tii:!J"~d.s~J!:lil:_ Tel. 00 l 158 734
J

• Ku pujem s [aru df:vizD U 'LedQj~ i% Fedet:'B..:-ije i R. Srpskcl L:splat!3 od man, T-cl. 06,"3 723 595. 10498·1 N d~ • Ag:cndjil Zil Itupovinu de vi· 2ne hed n re! ra toe od~lc'(e i di(ln iCii rm i~ fondo1,lu. N ;iJbol je pl aCilm, I spLin8 i dol.1zn.k Q-dm~h_Mob ..06] 264-164_ 106I7-INdf

in

i""

• Prodajern potcrvni. dlJlbro oCu'L';;I.ni vune.ni Cilim ~'-eli(~.ine 3.Bnx36O crD d· ,0 KM. 1<1. 061 104 2l(;
1 1

• S~rvi.s~ v~~ ll1i1si.D:a (Gorenje, EI N i Konear, Oboain Ki3Ildi~ Z:a:m.1si~Ibc,ma}! ~poreHI~ boil eTa,. Dol ~);.IIk hespli:ua il! CoOl"c;j.l Mob. 061 171 666. Jl6-llt

s}

1

:Sl.a

r.

• SI:Jvor.sklJ k~Hu 1,1 odi:iCnlJom smflju proizvoCl:n.~ O!eg,o'fic, Cl~ni.l 1500 KM. Td_ 0611,7 143 • Pr:ud!!.jc:m rrot-obli boj]~r 10 l! malo .korH(en, po\-"O!j D.o. Saraje:yo .. Tel. (161 497 061 • Prod'~cm t"ipoct!tf i ,*s!ilhcu. 1~ odjetu, pol'Oljno, T,I. 061 497 061 • Ptod:ljom pJi",1ro kuhalo l]>lome";~, 10 K.II-I, DO""" TeI_ 061 497 061 • ProdiljC!m leg!} igr[oc: vc;:ct': i m.a· l'Ije 3- klHije] ttDVe 50 % ni.~ i iiil.O 12(1x6(). Td_OOl 00<5 "/68,033 2/7 077 • Prodiljl:m pal.rnu 1)0 cm(ll olijaflder, I<Ilkrus, dud!lve, crve:n.~ bagre.m i or:ijt:tfIU 1!JIll! - omiadC:!li. li;:I. 062 0CI6 76&· Sal'ili~'LI"O • P'ro.dufem k:ilZiln z:n pee;,~nje ra~i~ j~ i (l[jet1)V"e ;:agoUu ~ini~lL Ti=I-06t ).67103 • Kupu;e:m b;",. TOl_061 1361,0
ZiI

lO KM/ml. Tr· (lb\s ~~ :r.:;Ivje~e 2.0 ,K/l.1/m2_ A h,l i PVC rol e ~ile! [etLde p la In e n:e roleU1e. C Liena sal ug:rad f.I iti m, Tel, 033 211·434, 033 767·995,
J

• AI" fulu,inc

G6J III ""7,

420·111

• U$ltl~ oovu!!! PM-'\ll~no :t.idfiO s]ibr.:;.'t'llQ 1'1J'!,1l!,f:lJ~" n::~tW:a!li-johfLt!i! pOsl,ovni rn::tStQn! djeti~ $O~ SUU'l.Ovi._ it;;llij:;llls.b :Slj t. Gnu.i:5 umjctnict::. ,liko, Td_ 061 8.22 124 • Dctalifl:l,~ ~dim i upcrrc:dnel l04nG !i~n\J.I:l hlJloos.ktrp.:.. fub[lv[Ll;., Tel. 062

• Ku pujcm ~ taru dl:v izn tI ~tednIu· ri1mu ocUre:m ·obvc.· 7.f.lice - diOi,iL:e .. ls:'plgLB i dOli!~:J k [J:t attr~'U odmah :u FB ~H i RS" Najpovoljnijc;:, Prodilj~rn eer d nJ.:: ale Zil adnll=l StSnOVB) p'''<>1i 00_ Tel. 061 It, :;,)7_ 6<lB-1U • A'ko klili: prodill.~ 5tiiiru de-V'tZllll :;:l.eclnju! rame :he:le j diGtli("~ ake-iie i~ FBiH t RS i odm~h dobitj nov~c tlillOVltC! Tel. 066003691,061 lAO 521. 796·1u
7

ile.godi ~Ll i I,m is'kUSlVOI'n i.-.vode fjovoljno kvOlI it~ mo, i cis LO S:V~ [.e mo· Ic.rsko filrbmskib rndovil uz g;1. rallciju, Tel, 061 081 180,06l 735161. 711-1Lt • K V n10leri sa
1,i

vr.s

.' Ullilita ....uTID fub!Ut", hi t~ m~~'c, .stic:nicc i miSc:'vr: sa l00%g;;mmcifom. TeI.061 134 1\lG • Vrl-imo u:;.lugcprnnjc lcpib.~,c:ti:SOD~... S~o.j~m~ckjm matinil.milj, n~la.zimo sc u Zenicr. Cijen:a 1,2 Kil-Vm:!, Tol. 062 ()66 493 trnd~iQ$~ih ffit'l(iva Tel 'Il62 1:5.1 468 '"' stulariju. Tel. 061 131 l4), br• Ko.mbi pr-cvoz p-u Dlikil sclidb:e: 00',.,02: ~1U~ cije.n:a povotjll<l. Tel" 061 81HU .'Vr!~m prevozfJlImi.kaSil k]jjjJ,Olrb.:'i· run~m kombiie:mV!:_:in~$""~ l 50_ n:' """"i"",",~ Td061 ~J% • Amo prevo:;! kombijem s~ljdD,e od:~'o.~ 'uI,~ o'bo"_ r21dna $lIaga pQVOIjno 'naga. 101. ~ 1 l7S 166 • Am.o prevoJ: kamjo.DOOII. t:Il2Il.ih t'tIb.rt do 't 0 !I;)[!:J~in)lTI!li.N br:~ i ,pOl.'OIj"o. Td, 001 144670

• K;) n:al.izad ja

OJ

Elck I.romcbanicko proCcpl je· Il jc kilnalb:aci;c .. [spiIilnj~ vi ~QkLm pritiskom vodc (vozjl~ I,S0 bari}_ - P r¢oglc=d i loc-i r~[I jt
h'::Itov!!I (k.ill~al-Klltne:rgl_

S UB A.Sn:u

r

~ ]31i?..e

dSLemu ~'OO1.JS,·6 KU~

in! ~nen dje! ~O:pfilV k~ odrZavanj,." Td. 03312l3·,560,

• Kc:lilmjCar mdi kViilhctllo I;no" Td. 140 OiN

ool

j

]J'iJ~

• Ri.gipS majS!Qr$vl: ~d r~gi·~ ~ i pO'~'Oljfl(l_ Td. ()6.2 94,~ 274_

OOJ./lOO·07S,

711-1

[t

• r:!\'Cldim So'lie VI"SIc lima.t's:kill grnd..--vimJ<ih rndo ... TeI.MlIS 1 46S

• Vodoins[~laler ool""].. . na :5:Iari'i posl;il.\'lj!!l now i ilS:Lld;)cij~ ClSLibllj[~re, S'Ve uz gamndjtl. Ti::I. 06l 497 6ll

dIva u svimoblici.m !l~ tlgillj Kr~k"'J oorloviiki uglllj {Iw!::i:ta! otah}, potiloziCl ne:ri ma na 8 Td. 061 670 068.

n U kova

• RASPROOAJ A OGREVA-

"'to_

• Prodnjcm ~iivu ~ r-J.kiju o.ko 300) kg. Porije.ldo Ulog kill:JjOl] NeTel ve. 1<1. 065,14663

• ELEKT!(.ltAR VODO!NSTIILIITEROM
1

SII

• Zid:t.r IriU-l posa~ rndim :kuee 00 [tmr:=lj~ d.o ~je-m.ep.i:l:. ·ll=l CMi1142] 17
;]1!C

• V~klJum llum]JQ i icdm~ 'kan.~ roslfr9j muz:i t m krnve, profes.:i{J n.o.l i:&i', S,~ic~ prf}datem_ Tel. 061 6'94 070
• M.et.alfl:il garaina 'L"'ro to:., ktJritlCIl~ jake kommmcije, mL podjz:anje. Di~ menzij~ 2~~8' m 'irin~ 2~3im (l,{l5- I'll) vi,;na_ Cijrna 170 KM, Tol. 001 gl2 1,9 • Pn;Jd:ajem ce.-adu 7xS 203031 • f1rodiJjern
II'!_

sve o.'pravke i ugrnd.nja boj1el'iil pc.ei, 5i1o.imrifi1 'kupatilil] di vodo ~n:S1'l o:sl!;urac-i~ itoljc* m< ; ,I. TeI_ 061 112 lIS. l0699-INclOi
J

o••

• B,...,n .. pop-;r.,l\,Ij,am i mu.ntim_1'IJ 1U"~ bri ostale b:rnvar:sk~ usluge. Tc:J. 062 31>611

• Et.cklnw 'lJrM oprnvke i mOo cl, i[l.51;t1!illO:ijill<~pe~i, boilen,'!! 1l,1,.J~(l ~~\u'a~ i dr..Td_ 06,l26t 909.
Duly

• R.i~';rs n'L.aj$'mT~ Svt od ngir$ii~ "'Qljj~o i bl'"J.:Q,1el 061 8] 8 73.1 ..
1 l

pO-

ri su I:!LliKOV:a drva] djel=!ana., coko\'i i me1.ri~c QQ 35 KAt d'!J 65 KAI, ug.lj (drVC" i 85 K M), K:3.mcni llanoviCi 150 KM) bu~ kovi b.-ikeli 180 K M_ l$po t1,l ka i.li dan. Td. 062 552 323. 1061h·INd1
• AKCIJA do 25.09.1011. Bu· kO,"'a d ~va \J Sv itr! obi iei m,::3, L.L~lil'B ilfi(lV iei (kochl orilh)~ drv"ni ug,lj. Tel. 062 922 712. IO,94-1Ndt

• VELiKA AKQJ A! U prod.·

r"

• .i\l,oJer ,ffiIJjS\QI kreci, ~lel.'Ujt i f(is<olariju. Tel, 062 18214J

• N::J.jpovotjnije i najk"alhe· Ln.ije Siil gtu'iiULciiom rad.imo tcr mo·f.",d". T<I.oo I 118 138.

r

• AtllOj3 fim)<l t:wodi zaF:i'ten rndovt LIi m~i!1!1r$I~, pro[ Td. 061843850 • Vo,Lioimrnl.a[eT KV radim s\re (lprHv_l::~ i mO!1~·U: lmp.9:!Jt:J i (lS.I:JIQ. T,l 001 :l49l'14 • B rn·v;m:ke rndove~ dolazim ,d ceo". 1<1. 061233 1)73 Il.a

• MLllc:rs.k:~ rndovi: za V,iI~ dom] kil· m.:elariju ,pool. po.nJS[Qr uredno i (r;;"'I1~ Li"'"o, Td. 061 349 157

iIOim kombijt=1T! 3+ 1 i 1u.kSUZI1im 'v,rltom nii S'.-~ ~bc:ije. TI!I,061 ]87 954
gil Ug:I'!Jdnj::J: patc[;a,

• VrSim prev02 PlImi.ka !dim:aIw ....

Intelektualne
• Profesor diiN iITmu~iic iz. m:ilte· matl ke ?lI osn.o.vee s rednio~kci lee, T<l_0011"-'151 • Instrukcijt: jz hemijc, srudendnm i urerlici.ma, dola7' . im [1:1:adresu. ·Iet 615-901_ • Profes:or n~ema~kog jez] 5o::a u$:pjdi:no daj.e in$Lrukcij,t' u~tniti;rn!:1 i od=lim owIJilJIla, Tol. 061 l44 ,&1

~l. 03~
111

»I-Ill

pen iLa industri js.k::..11;:1.062 lOS 03.9 • Prooiljc:m m.umme;rre svica:rske 50 rom. Uk~LPJ!D cijl:na 't 50 KM_
1

SiVllCU mi1~il]

:lire·

l'UlQ

• Pn.... no ~ gafl:l!1.;:ij'!J r$dimo te"(10,~ f!iS~d~ mo'le~i~ fp::mski 4id. TeL 06127$ 138

• ~ivunjc: o:.ut{ip~vl.d:;!iI prvill druooiill p.resvlLtte~jc neb::! ilUtil ~ivnnje koZe;. mje:njilC:J prl'ptilv,ak :amosj.ediJm H 'o'anje pr· ds.vli.lKe za aumsIedilllcLli. Ttl" 061 liS 65&
1 l

Tel.06.J 812 713 • Prodaj.m

• iEld.!;,t:rlcrlT "til op.ravl;.-J; i JJlOn IUu cl_ inS:I;:Iladj!J1 p«.l~ hoilern, ,u L. ;l!Jlrntli. .. Tel. O6l 261 909

0'

• Po~'()lino i hal LU,.':'tuo mil).10 rno[~rs:ko furbill"Ske rndo ... . Tel. 002, e lIS 163 • Ptl~t:lvlj:!njc= s.vih vrSta 1:J!'flLl'!at;;l,! parkeE.i4 POdOVil kao i bru~je be· z;l-t.i1lii:nskom m~if.Loft'l. uz gHtaf.lci i u. 1',1 oo13l.l ,m • Ce:[Hr.a.lno grijilf.lje;, izrnda instaliJ· c:ija n1ll b-nta i tdn:a guriv:a, '(t pli:nske In''ol,'' fe, Td. 061 sSH97
• [\'100 [iIZa i ugr:adnja rne.nne.ro gr· ani li! i $"~'ill bme1J.ih profda_ Thl. 06,2,84) 850

.' Cu-.rala bi 'i njego\l":ill.o; sr:arijc osobe, T,I. 066 347AlO • Klimaririranim kornoiji.lIL:il. pre\~.Z na ~ sa :srnjeSmttm,SjXlrr:s.ke ekipe.. se:min.ari., iztel.i .PC BiB regi01'l:lI i EU leI. 001 899 3Sl ; 033 511 491.

h~lnl). Tc:t 002 566 5-69

plin$ku

poe [<g80

km

• S\{l-l~f5'kc: l,JslYgC j"mm" Tol. 001336

po

po'r'Q]j l1im ci~ HI el

• AKCU 1\: OlJko\t::i drv:a «("iicpilna j, '~L.LtCi)1 drvcni I.1gillj Kmka komad ,bmcni LLgalfa BailQ~rk:.i (orBit kock:a), l~pOiUka brit t l~.cfl ~ na ad roC.!:ti. Tel. 061855460.
l

• Prodilj~m L'tl~it\u Zil gni.,;,i.i.il;nje Gra'''Ogrnph l.M3 :s;;:]. priborom i sJ.ov.i~ nlli. Ttl 062 ,610 617

• SCr'L'iSLr.;!Im vd m~l1J.c::. ojlcrc) b <pore". Tel. 00 I 256 283

• ProdO!jem rakiju prepoeka 47 SibI""i. I 1- IS KM, ,ij,"o I.k,s ~ 20 f~J'i itl,g:!i! krompit l1:S I KM! dom:Jti. Vi",,- Tel. 066 471 4Sl

"ruz.

• VCII:loiml(thH,e,r ~ bJ;:'Y:St\'om ...Iii OPrlilvk: i[\5ti.l(:lI::ii~j l]lQ[J;ta!u ~~llita ... min un:dl'lj;a j protqJljenj;t. Tel. 061 343717 mo. T.l. 002 Il7 .125

• ,Pn:~'Odim dfp:klm:ilil:.t.lIIO:!br1:st>U"Ske • Povoljno i ~riil.liiemo Ciscim sm· <_o,gl.bo< ubnm 10, Tel, 062 819 700 nlllli: i postovo.-c proslOrc. Tel, 002 401 619_ • Daje.m irlslruh::ije i:-.: r.Jl-u.n'i~'Odst~ $rJ;d[3J(i~ktllcirn;ai studcndrnil, • Ci~(im l;r; 110= i prn;lovll-t= pn»tQR:! -leI. 062 ,go 472 pE"2111je \.erih.a~ 6lim~ i)d~'o.;.:i do'~'o.:,.: ~pla [lin let 061 SgO 063,

m

a:s~e'r~'~n~:~f~,=~ti

oor-

• M.{llc::rskl rnOOvi w:oono k VOLLite-

• Innrukc.ije Z9 OS.MVl.lll i stedOjll ~kQlu iJ.: H:d.kc, hem ijc! englcskog i

• Rul!':no p.ro..Dje l:eplbil k,'i3lj [fmC! -t povoljno dm'[iI\I':Il be:splama. T~I. ()tj 1

309 800

Onevnj avaz ",,"''' 1~_""'1.;"""'- 45 SjECANjE

FADIL (HILMIJE) NUMIC
15.9.2001-15. 9. 20ll.
Zauviiek u nasim srcirna volien i nikad zaboravljen.
Supruga Adila, kcerka

Alica, sin M.aniSa sa porodicarna

srs.iu

SJEtANJE

Danas, IS. 9. 2011. navrsava se 4D dana od preseljenja ahiret naseg dragog

na

Dana IS" 9.2011. lila ease drags

navrsava

se 7 tuznlh

dana od kako [e na ahiret prese-

MEHEMED (MEHMEDA) KALTAK
15.9. 2009· 15.9. 20U.

JASMINA (HAMDIJE) DELALIC, rod. CEROVIC NIJAZ (IFET) SULjOVIC
6.8· IS. 9. 20U.
l..IJZ rebe

j em, Radne kolege iz Sektora za raseljena lica, povratak i repatrijaciiu Kantona Sarajevo: Ranka, Mevlida, Rahima, Safet, Sakib, Micsada, Minka, Edin, Dzenana, Hasan, Zor-

s p ostovan

Tim povodom prou oil ce se halma dova u Begovoj dzamiji dan. 16.9. ove godine poslije dzuma namaza, Porodica
.f!IQ-lu

an) M usenefa i J asrnina .._.

756-] u

koju si ostavila Z3I sobom, Bile SIno marna i iii sa lVQjj m m uzem, n a~i sestrama i m braecm i nismc te mogl.i spasiti, yz. :5":' obe6nja da came d pcmodl, TVQji nnjmiliji: marna Hajra, suprug AdcID sin Nedlm, keerka Naida, [of: porodlce: R~d!ic~ D ul it! Man d!1;Ik ic~ Pi perac, Golubovie, Salic PilSovi~ Besc, Tor lakovic, KlI~ Ide, Kurtovic, Tabakovk, .Morenia~tic] Isakovlc, Rizvic A v 'ram] Plr{,.'U,. Ra.dovQvit,. :S:ab il;)~.i~! H uid"'I~ ibcnik, Vlahovi.t.> Hedbbei tit! te m nogcbroini pellarelil, rodblna i komSijc 'R~hid. 6.:: Soc prcuciri istog dana u 17£10 seti, utica Porodice Foht 37. SJ.z-u
1 l

Dra.sa moi a sestrc, nejzmj C:rn:31 bol i t'i..!;ga ie

S

J

ZAHVALNICA

U ime porodice JASMINE (HAMDIJE) DELALIC, rod. CEROVIC izrazavamo posebnu zahvalnost direktoru MJ:KROKREDITNE FONDACIjE LIDER ZIjADU HASOVICU koji je u ovim teskim trenucima dao svesrdnu pomoc porodici. Zahvalne porodice Delalic i Cerovic
TUZNO SJECA1'IIJE na naseg dragog supruga i cam Dana 15. 9. 201 1. nsvrsava se 7 dana od srnrti nase volj ene maj ke ZAHVALNICA Izrafavamo duboku zahvalnost drago] rodbini, komsijama ; priiateljirna koji su nam pruzili pomoc U ovim teskim danima i dostoianstveno ispra tili nasu dragu Jasmin u,

JASMINE DELALIC REjHAN EDIBA . BENU
iz Donjeg Vakufa Draga m ojka, nasa ruga je vel; ka jer nis i vise sa nama. B ila si naS UZOI) pones i davala s i narn bezgranicn u I j u bay i painj u. Bol ostaje u nasim srcirna gdje ceS osrati zauvijek vorahmer,

Proslo [e 13 teskih godina od kada ie pres talo da k uca tvoie veliko sr-

ce_

ljena i nikad zaboravliena. Neb ti dugi A1lab doH. podari lijepi Dzenuer i vie""i

Posebn u zah valnos I izraza vamo MKF Lider, Avaz rotc-press PI Plasman i distribucija, Inter Clima,
GRAS, Srednja rnedicjnska ~kol.a Sarajevo, OS jjHasan Kaimija". Porodice D elal ie i Cerovic

Tv(}ji Nedo i Ida

iNMEMORlAM

U petak, 16. 9. 201 L na vrsava se 7 dana od dzenaze naseg dragog

SJECANJE

Povodom deset godina od smrti nasem dragom

jAKUB (SULEjMAN) SAHOVIC
Molimo AII.aha dU_ da rnu podari d2-''''"'' ke ljepo te i vje~ni rahmer.
Hatma deva ce se prouciri u petak, 16. 9. 20 JJ. poslije diu me namaza u 13.50 sari, u Gazi Husrev-begovoj

HAZIM TERZIC
Dana 15. 9. 20 II. navrsava se 19 godina,

NIJAZU HASTORU • NIZI

dzarniji.
Hanka, Hinij., Dijana i Ajla

Veliko ti hvala

Z'

'tie

~IO si

ucinio

Z'

me" e.

Ozaloscen]: supruga Kejmeta, 'in Ruzdiia sa porodieorn,
kcer ka Mevlida so porodicom
690)."

N eka ti Allah d'ts. podari lijep i Dzen n et i vj ecni rah met. VoJi te IV(}j brat Fevzija sa porodicorn
"Jlfio-Ln

Danas se navrsavaiu naituznija tri mjeseca u nasirn zivotjma jer Dam je otisao nas voli eni sin, brat, un uk i dai db

Dana IS. 9. 20 I L navrsava se devet godina od smrti nase drage sestre, zaove i tetke

Jed; na sreca i radost nasa 1[0 smo rebe imali i Ij ubav nasa sto smo rebi pripadali, Sad kad te vise nema, nista vise nije isto, ali zauvijek ce ostati upamceni tvoj lik i ime. Nasa slornljena SIca ispuniava tvoj uvijek nasrniiani lik i velicina tvoje duse koiu si poklanjao svima, Sreco nasa, zna] d. smo uvijek sa whom. Tvoji: 1"13, mama, Adin, Adina, Ali i And

TARIK (ALICA) RAHIMIC

DUDIJA·

MAGBULA KOZADRA, rod. SPAHIC
koii

Drago nasa sestro, Bila si i ostala uzor plemenitosti, postenja svima nama i ostalima su te poznavali, Godine prolaze, ali ti ostaies zauvijek u nasim srcima.
Tvoj a b (.60 H useio i Mu S rafa Spahic so p Oro d.i am. c

Navrsilo se 40 ruznih dana kako ie preselio na ahiret nas voljeni brat

EDIS SEBO
Dragi nail Edisel Vrijerne kojeie proslo nije ublazilo nasu rugu i prazninu u srcima, Bio si osoba velikog srca, jer si mao voljeti, davati i oprastati, Malo je vjecnosli ostalo da ti pokazemo koliko si nam znacio. 'Iebe nema, ali postoii nesto stO nikada urnrijeti nece, a to je sjecanje na tebe, brate.
Tvoii [ale i Pani

POSLJElDNJI majci naseg cijenjenog

POZDRAV kclege Zorana Mikulica

Bolno ie saznanje d. nisi 3 godine medu nama. Tiho si livio i tiho OIi... o. Bol i rugu osravlo

BUDIMKA - BUBA MIKULIC
Pore dici M ik uli" u pucu iem 0 izraze iskrenc sue uti.

IBRAHIM (MURAT) AZGANOVIC
0e

N otari N otarske komore Federacii e Bosne i Hercegovi

Tvo] i najdrazi:

supruga Zejneba, sinov i Ed in i Ern ir

Dana 15. 9. 20 II. navrsava se 26 godina ad smrti naseg

volienog

Dana 15. 9. 2011. nsvrsava se pola godine ruge i bola od kada si OIi.1o 0 d nas

Dana 15. 9. 20 11. navrsavaju se 2 tuzne go din e od preseljenja na ahiret nase drage majke, svekrve inane

FADILA (ENESA) MERDANA
Vrijeme prolazi, ali sjecanje n. rebe ne blijedi, Zauvijek c-e! bit] u n"sim
srcrma, S Ijubavlju, Tvoii: supruga Jadmnka, sinovi Narcis i Adis, snaha Sanela, unuci Sandy i Ed}'

SEMRACESIR
Drags Sernra B ila si naibol ia kcerka i sestra, najl iepsih I j udsk ih vri iednos ri, uzor easnog z;vljenj. vrijednog vjecnog postovanja. Rana u nasern SI'1:U [e dozivotna, a ljubav prema tebi viecna. Sve nam Molimo AII.aba dU. d. ,i podari lijepi Dzenneti rahmet. Neizmjerno re vole Tvoia mama j brat

BEHIJA KAZIC, rod. KURAHOVIC
Dok ti"imo mi, zivjel ceil i ti 0 ",.~im srcim a. Neka Ii dragi Allah dUo podari lijepi Dzenner i "je~",i rahmet. Tvoii sinovi Emir i Nedim, snahe Denita i Enisa, un ucad Berina, Emina, Ema i Denis
1(l]4(l·1 [Idi

vise nedostaies,

"je~"i

TUZNO

SJECANJE

Prim. dr, ROMANA PASIC
15.9. 2005 . 15.9.2011.

Danas, 15. 9. 2011. navrsavaiu se 24 go dine ad prerane smrri naseg dragog supruga, oca, punca, dieda ; pradjeda

Dan. IS. 9. 2011. navrsava se ahiret
ruma godina nd preselienj a na

Dana 15. 9. 20 II. navrsava se godi na ad smrti naseg dragog oca

nLijepe uspomene ";oe kao suh Dam
drag". Nedostaju nam nasa prijareljstva. Obitelji Hadziselirnovic i Tinjic
lcm-hz

BA_JRO(MUlE) KUNTO

Zauvijek SJECANJE

cd

biti u n •• im srcima.

NIJAZIJA DZIDIC
15.9. 2007 • 15.9. 2011. Nerna rih riieei kojima Se maze opisaIi sva bol koiu osjecarno, ali znai, sve dok ij\limo) ti 6e~ l:ivjeci u na~im srcima, Neka ti je vjecili rahmet. Porn dica Dzidic
l0742-Ir..df

S ljubavlju i pO!lOvaOjem, Tvoia supruga Najka, kcerke, zerovi, unucad i praunucad
~(I9s,.l,:tZ

badtiJUSUF ZULCIC
Teske je po v jerovati da je proslo toliko vremena, icr u si jQ~ uvijek II nasim srclma i sjccauiu. Nc~a ri Allah dz.il. podar1 liiepi Djenner i sve Tvoll- Siupruga Sem,s;a! slnovi Senahid i Nasuf snabe Fete i un uke AI m a>Bjdine i Al medina
1152-tH

hadfi JUSUFA ZULCICA
Neka ti drag'; Allah

Danas, 1.5. 9. 2011. nsvrsava]u SJEtANJE
ae dvi]e godine

ma nije no!, dr'-l!' tetka

od kada sa na-

podari sve dzenetske liepete i viecni rahmei.

dz.s.

n jcgove Ijepcte.

Tvoji: keerka Mirs"da, zet Ramo, un uka Dzeni Dl~ unuk Alen sa svoiirn poro dicarna 51-71 L20

POSLJEcDNJl Dana IS. 9. 2011. navrsava se godina od kada je preselila na ahiret nasa drags majka, punica i nana

POZDRAV

BEHIJA KAZIC
Vrijeme protaei.; jram ne idemo na Dobriniu ..Nav ihl'L':flnto se da ii 'ii'i.mo b.e~ iebe, rvog osmljeha, lijep.i:h rijeti, optimiemn, AI i~ kad tdrniri m i dal it vidim tvoje tlilIjljep!ie plave o~ii ~uiem umllnl glas. Puce te vel lmc J uvliek cemo te spomiuiati. Nek Lt je ,rje.f:n.i rahmer, dti!lg:a nasa tetka. Tvnii najmiliji: sestra Fatima, ~t

nasern d ugogodisni em clanu i
bivsem predsj edniku

SEVDAGERIN
Zauvijek cd ostati u nasim srcima, puna nam nedosrajes, Tvoii: keerke Esrna i Izera, zetovi Edhem i Edib, unucad Muharned i

Polako ae nnvika vamn de uz Bn-

MUHAMED BASIC
Od brat. M ustafe iz Ausualiie sa familiiom
i;W.olu

ALiCI BILICU

Blrna

N eka ti Allah dU. pod ari lijepi Dzen net.

Ma om I,I~! scstricna Nermina sa S\'oiLma,Diki~Emeli!l iIsmat 716.n

FK ,,vELEZ" MOSTAR
N

Onevni avaz ''''"''' "._"''''''''''.
TUZNO SJECANJE Danas se navrsava sedam tumih na nase drage ZAHVALNICA dana od smrti naseg dragog supruga, oca i dede

47

MIRQSLAVA (AUGUSTA) MARTINCEVICA
Koristimo priliku da se i na ovai nacin zah valimo na izrazima saui;cl6l i podrsci koia nam ie upucena od rodbine ; posrovanih prijatelia, komsija i poznanika povodom smrt! naseg dragog M iroslava, Posebno isricemo zahvalnost uposleriicima Lurrije BiH i generalnom direktoru Edhemu Pasukanu i njegovim prvim ssradnicima, oiia ie susretliivost i podrska u ovakvim trenucima ublazila nasu bol. Zelimo ukazati i na human i profesionalan odnos i Ijubaznosr osoblja Hitne pomoci Sarajevo, institucija Opcine Novo Sarajevo i Zavoda PIO, ua koie SmO bili upuceni 00 im povod om. Supruga Danica i kcerke N ormela i Mari n a

MEHMED (IMSIR) BASIC
14.9. 1985-14. 9. 20ll.

ALIJA-LALA (MEHMED) CARKADZIC
15.9.2001 - 15.9. 20ll.

S ljubavlju i postovaniern cuvarno vas od zaborava, Neka vam Allah dB. podari lijepi Dienne!. Supruga i majka Zeina, kcerke i sestre sa porodieama, Sulejman i Ismeta sa djeeom sos-iu

Danas se navrsilo 6 mjeseci kako nije sa nama nasa draga majka, nana i sestra

NAKON DESET GODINA SJECANJE NA NASEG DRAGOG

HASTOR NIJAZ NIZO FAHIRA .SALAKA, rod. AJANOVIC (kCiILIJAS-bega AJ ANOVICA)
Svaki dan si s nama i uvijek Sin Muris Salab

17.4.1963 -IS. 9. 2001-15. 9. 201L

res

0, nail dragi 0, iedini, uvijek si sa nama ...
Tvoii roditelji, sinovi i sestra sa porodicom
n::;-LH

biti dok postoji bilo ko od nas,

sa porodicorn,

kci Murisa Makarevic sa djecorn, sestra Ziba Aianovic
;fiB-1m

D ana 15. 9. 20 I L na vrsava se 15 godina od kada je umro na! dragi

Dalla 15. 9. 20 II. na vrsava se godina napustio Ila' drag; prijarelj

0 tkako Il.S j e

POSLJE.DNJl

SELAM

sesrri naseg radnog kolege

BORO (RADE) POPOVIC
Vrijerne niie urnanjilo toborn. Hvala ri za beskrajnu nam dao, nasu tugu za ljubav koiu si

MUHAMED BASIC -BAJA-

HADIJI (ASIMA) TAINDZIC, rod. KAHROVIC
N eka joj Allah dB. podari li iepi Dzennet i vj ecni rahmet,

s p onosom

S ljubavlju Esma

i postovaniern

cuvamo

uspomenu

na Tebe.

i postovan iem cu vamo uspomen u na tebe, Tvoia porodica
81)J-ln

; Lale sa d j eco m

Bd;, Mujo, Fad;)., Senad
lc)'n:S·I[J~

Dana 15. 9. 2011. godine navrsavaju na ahi re t nas dragi

se dvije godine kako je preselio

Dana 15. 9. 20 11. godine na vrsava se 7 dana od kada je preselila ahiret nasa

na

MEHEMED

KALTAK

HADIJA (ASIM) TAINDZIC, rod. KAHROVIC
N eka ioi Allah d'!.s. podari li jep i men n et i vj ecn,i rah mel. OZALOSCENI: sup rug Muriz, djeca Mirela i Minela, majka Emina, brat Esad, snaha f)eDana, braticne Irma i Hana i ostala mnogobrojna rodbina i prijatelji Tevhid ce se obaviti u kuci rahrnetli]e u ulici Reisa ef Hadziornerovica U cel"rtak, 15. 9. 201 L godine u !3 sari. hr. 5 u Hrasnici,

Kako vriieme prolazi sve nam vise nedosrajes, Molimo dragog Allaha dz.s. da ri podari Iiiepi Dzennet i viecni rah met.

Tvoi a porodica
lonZ-lodJ

)07,.·1,,.

POSLJEDNJI

POZDRAV

Dana 1S. 9. 20 11. godine navrsava se devet godina od preseljenja ahiret nase drage

na

BOZI MACANOVICU
puncu naseg up oslenika SRECKA 00 UPOSLENlKA JU ZAVODA ZA ZDRA VSTVENU KANTONA SARAJEVO ZASTITU M UP·"
:SOO-l11

MAGBULE . DUDIJE KOZADRA, rod. SPAHU:
I posl ii e devet godina nedos ta iei nam kao i prvog dana. Molimo dragog Allah. d;U. da ti pcdari sve dzenetske ljepote,

Tvoji: suprug Hakija, SiD Sed;", kcerka Aldina, snaha Dina, unuke Iman i Sara

T!.rZNO SJECANJE :na n:f~~ !lsi milljl;:

MUHAREM

JULEVIC

ATIFA • TICA JULEVIC,
S posioveniem,

rod. REDZEPAGIC
likove.

SABRUA NIKOCEVIC,

rod. JULEVIC

15.9.2003 . 15.9. 20ll.

28. 10. 1986· 15.9. 20ll. lJub~v.1j'1J,j zahvalnescu cuvsmo uspomenu na v.de plemenite N eka vam Allah dUo podari sve dzeaerske I lepore. S uf 0 sa porodicom TUZNO SJECANJE na naseg drasog

28. 10. 1982 ·15. 9. 20ll.

L07l-1-1I'id~

POSl,JEDNJI

POZDRAV

POSLJEDNJI

POZDRAV TUZNO SJECANJE

nasoi dragoj ueireljici

STEVO . ZELJO JURI SIC':
15.9. 2007 • 15. 9. 2011.

VLADIMIRU MIRJANICU
suprugu nase 'Bose

Stalno si s nama, u razgovori rna, u sjecan jima, 11 rnislima i uvijek ce ostati
rake, [er re nelzmjerno volimo.

SENADI CIMIC

MEHO (RAGIBA) MASH:
15.9. 1995 . 15. 9. 2011.
koie je proslo, ni vrn erne ko Je ce doci n e m oze Ni"v'rijeme.

N euroloska klinika

aoz-i«

Tvoia mama i sesrre sa porodicorn
W7J"i'-I[ldj

Uviiek cere biti prisurni nasi m srcima

u

H'IaLa ri za nas.
COm

uti ni ri da te za boravlm o.
SvC ~lO

si 1..I.60io

Z3

Razred II A.
1Z9}-Jrno

TVQji: sin Muhidin
i kcerka Mahira

s porodl774-u

D ana IS: 9. 20 II, godine na vrsava se ses: m j eseci me, pumce, nane l pranane

0d

smrti nase rna-

Dana 15. seprembra 2011. godine navrsava se 10 godina kako [e na ahiret preselio nas dragi

HAJRIJA (HILME) TOPIC
15. J. 20ll - 15.9. 20ll. N eka Ti Allah d,;", po dari Iii epi rahmet. Liubimo TeO', Tvoii: Sniesa, Zlatkc, Sand .. , Laura, Sara i Zo ra n

SDLEJMAN

(MUJE) PlKNJAC
1921 - 2001.

Neb ti Allah dlt.s. podari lijepi Dzennet. Porodica

SJECANJE

Dona IS. 9. 2011. D.,vrS'''a se pel godina od srn rti naseg baba

POSLJEDNJI

SELAM.

HAZIM (MUJO) HALILOVIC
15.9. 2002 - 15.9. 20ll.

DZEVAD (MEHMED) ICINDlC
10.3. 1940· 15.9. 2006.
Tesko ie popuniri prazninu koiu osiecarno za toborn, Osrala SU na-

drago j sestricn i i rodici

HADIJI (ASIM) TAINDZIC, rod. KAHROVIC
tOSI

iliepsa siecan ia na tvoj u plemeni
nam mnogo.

i
Daidza lbro, dajdziniea Mukerema, Amela, Mi rela i Haris

Porodica
lO]lSl-iDdJ

dobrotu. Nedosrajes Porodica

Neb ioi d ra gi Allab pcdari liiepi Dknnel.
1CI72I-lridJ. l(l7Ui-I[I~

POSLJEDNJI

SELAM

POSWEDNJI

SELAM

dragom dedi

dragorn dedi

ARIFU (CAMIL) CORICD
1931· 2011.

ARIFU (CAMIL) CORICU
1931·

zon.

Uvijek ce Te se rado sjecati tvoji unuci Haris i Kenan

S velikom ljubavlju i postovaniem

tvoja unucad: Alma, Haris, Sabrina,

Emina i Kenan
007.121

SJECANJE

na naseg dragog

prerane i j znenadne smrri vnljenog

Dana

15.9, 2011. navrsava

se 12 gcdina

od

,..-_-==,.----,

VAHID (ZAlMA) JELESKOVIC
Dana

NEDIM (METKO) KALJACA
se 19 Dalla l5" 9. 2011. navrsava se period velike ruge i bola jer ~voje"34 godlne su proletjele kao ptica a takav si i bio ... Nismo

SJECANJf: Dana 15. sep tern bra 2011. godi ne navrsava se 30 go di na od srnrti naseg drsgog supruga i oca

'" 2nih go dina od kako n isi sa nama. N ase zj vote isp u nio a i a recorn, 1j u bavi i p lemeni[O~(U, Beskraiao smo re voljeli, Iu.Zni '~lO
em

15. 9. 20t I. godine

navrsava

TOSUMA BUDIMLICA
"-'.-" .... __
J!!!O.J

prsznlne,

znal i d. mozemo 2;vj eli bez rebe, ,Ii eto.; demo
imamo uS,pomene
Opel

iz Cazina

Noll:' u dragi Allah podari Iijepi Daennct i viecni rahmet,
Tvoii: supru,ga Sah7..:il] sin Scad, kcerka Indira sa porodicama
lOfi..'BI.Ir..d2

0

te izgubilt.

Rio si duja nasi h livote, to s i i ostao.

zaiedno svi i kao nekad sremi.

i nadu da jednog dana bu-

Teske je zivieti ovako, siecanie, bol, poraznina. Tvoii nairniliji
Neka ti Allah d1~s,podari liiepi Dfennet i vjecni rahmet.
662-1u

Ozaloscena porodica
PTT

Dnevni avaz ""'," ".",,,~,,\ .. ,"It1. 49
Du boko Q7..atoseen j Q baviestava da je naSa draga mo ro d b inu, pri jatelj€ i kom §i joe Duboko ozalo~ceni cbavjestavamc rodbinu, prij3(elje i kom~ije
da j e nas drn,gi: ... za ova] trenutak - pripremaitese(hadis)
••• 7..:3

Duboko ozal()~(eni obaviestavamo
da je nas dragi

ovaj trenutak-.

pripremajte

ae - (badis)

rodbinu,

priiatelje i kom~.ije

MILA (ISMET) HASANBEGOVIC
gcdl ne
preselila
11

SAFET (HASAN) CAN CAR
presello na ahiret
65, gcdiui. Dzcn3Z3
III U

SEMSO (MEHO) HAD ZIB ULIC
preselio na ahiret U utorak, l3. 9. 2011. godine u 75. godlni. Djenaaa 6:: se cbaviu u cetvrtak, 15. 9. 20] 1. godlue U J 6_30 sad na mezar]u OZALOSCENI: suprugs .M er ka, sin Sejo, kcerka Seida, brat Seco, unucad Aldin j Anita, zet Mi"ad, snahe Fara i Dzira, brarici Meho, Harned, Nurko i Me:hmed, braticne Jasmina i Sabina, te pcrodice Hadzibulic, Cesko, Kulovae, Feric, J .hie, Bekio, Ima movi c, Delle, Karaman,
j

56_ god in L

na ahirct

u s ri icdu, 14, 9. 20 II.

srijedu, 14.9.2011. u

Dzenaza (if: se obav iIi u perak, ]6_ 9_ 201 l . godine u 14.30 sari nil grads kom me za riu Vlakovo.
te brojna rodb Tevhid ce

cot sc obaviti IJ c12:1vrt:3k, 1:5.9. 2011. godine u J 7.00 satl n. ",,,,,ju H."
b ina carina ~ Sirokaca, brace Huaein i Meh.med, seatre Mut.:i i Hasnija,

U gorSko.

Vogo" a.

o :tALO

seENI: siu J asm ill, kCor.k. J asmin" unuk Bman, i na, komsiie i pri jatcf i
u 14.30 sati, ul.

OZALOSCENl:

se prouditi i_sto.gdana u stanu mcrbume Hasana Sueeske 12/l!. ALEJHA RAHMETEN

snahe had2i Failma, M~j.ra j Sefika~ brarici, bratiene, seSlriti i seetricne, te pqrodice Ga[Jc:lr, Alispabic, Medic, Nalo, Sejdid, Dzono, Tiro, Ci.mo, Drnda, ZodaE, R...t.iC, Tvrtkovic, Liska, kao
i ostala broina rodbina, komsije
j

kao

ostala broina
J

rodbina,

prijatelji

i kcmsiie

prijatelji

Tevhid ce se prouch] isiog dan. " kuCi rahmetliie
Me:njak 19 VogoSca.

u 16.30 sari, '"

RAHMETULLAHI

VASIAH

'"

RAHMETULLAHI

ALEJHI RAHM.ETEN VASIAH

".I

RAHMETULLAHI

ALEJHI RAHMETEN

VASIAH

Dana IS. 9. 20 II, navrsava se devet go din a od sm rti nase drage

Sa velikorn

tugom obavjestavamo

mdbinu,

priiatelie

i kcmsiie

da je n3~ dragi

NEZIR (BECIR) DILBEROVIC ZEKIJE (ABDULAHA) PASIC, rod. HASANBEGOVIC
preselio na ahiret
Dfen aza se obavi ti u l:e["rtak~ zarj U IJ D ubrovniku,

e.e

'LI

urorak, l3. seprembra 2011. godine

(izGacka)

it

75. godini.
S;:1[j

I S. septem bra 2011_ god ine u 17.00

na

me-

Porndica

OZALOSCEN1: supruga Hasnija, sinovi Ncdib j Becir, brat Auf i snaha Sana, sestre Sadlka i Hika sa pcrodlcom, snahe Lidlja iJasmina, unpcad Alma, Alen i Hana, re porodlce Dilberovic, Sane, Matc~ic, Rudan, Muitovlc, Kalendcr, Me.hic, Cuswvlc, jaganiac, Spabic, Ganbovic, kao i osrala mnogobrojna rodblna, prijau~.lji t kQm,!ije Tevhld ce se prourlti ismg dana u 17.00 sari u [{uti rahmetllje.

SjECANJE no dragog oca

POSLjEDN]1

SELAM

nasem priiatelju i dedi

HAMDO (FEHIM) TUKULIjA
Nema rrenutka kada ne pomislimo na tebe i ne spomenemo te, Tvoia neizmjerna pa"li iva, h u mana, vedra, plemeni ta i b rizn a 1ienost ce os tari ureza n a u n ama dok god zivirno, Nedostajes nam puno, S ljubavlju i postovaniern, Tvoii: supruga Sedika, sin Ismir, kcerka Samra, snaha Sanela i unuka Lajla

ARIF (CAMIL) CORIC
S rugorn u srcu cuva t cerno uspomen u na too j dragi Iik i plemeni ru dusu,

Ramiza Hadzirnesic sa kcerkama i njihovim porodicama Adz.mija, Fazlinovic i Klacar

8.37-n

TUZNO SjEC,\NjE na naseg dragog tetka

Dana nase

1S. 9. 2011, navrsava

se 6 godina

od prerane

smrti

POSLJEDNJI nasem dragorn

SELAM N eku

MEHEMED

KALTAK

15.9. 2009 - 15. 9.2011. Uviickcc nam ncdoaraiati tvoja nesebicna Iiubavi dobroia koiom si plijenio. U srcima
nosimo

RUZE POPOVIC J ed in. nasa, praznina i bel
za robom je prisurna U llama, ali IVOj plerneniti lik ce uvijek ostati ziv II nasem srcu, Sin Arnar, kcerka Sanja, zet Adnan, suaha Aleksandra

na zaiednicke rrenurke.
dgenetsklm

liiepe uspomene,

najliepfa

ajecania

NEZIRU (BECIR) DILBEROVICU
i
;fl3S-[[

Molimo dragcg Allaha dU,
Ijeporama ..

d. ivoja dobra diela uagradi

unuk Danin

Zauvi jek

ces biti

u nasi m srci m a. liiepi Dzennet i vjecni

Neb ti dragi Allah d;;.s. podari rahmet,

Dana

se godina od ka da je presdio

15, 9. 201 I. navrsava

N avrsava se sest (ulnih mieseci od prerane smrti J]:ilSeg drngog

Dan.

scst mieseci od ka da ni je s nama draga sestra, ietka i svastika

1 S. 9. 2011, navrsave se
Dana]

S]ECANjE :2.0 ll. n3vr~;aV3 SOC 11 tuini h god ir!_a o[kako ie pr.esclio n.ii il.biret naS dragi

s.. 9.

Sari" Senad, Manira, Sand, Sanela, Hajrija, Edina, Ami]a,. Semi" i Najdio

,"l·u

Nav,.,ilose <~trdeSel d.ana ad smni mag prij'ateJja

MIGDAD SUVALIJA
Uvijek t. se rado sieeaiu,

MARIO (VINKO) TOLIC TOLA
roden 1968. - preminuo tragic 110m smrcu 2010. god.ine
N e pOStoj i z:abomv, ni u tj.e.hii, sa nio 'b 0 t i lUga. Sm:n je bila t'ren) ali ~jecanje na teb-l;;:je vie~no. S lJu b.,,1 i" i pO!lOV'n jcm U ,",'i je:kcemo se si ee:. ~i ,vog d",gog lik., pJernel1iw"i
.i:

HAJRA TOPIC
15.3. 2011 - 15. 9.2011.
S Ijubavlju ~u.,amo u-SPQrn,enu
.n.3

BEGAN (SULJO) CIBRA
N.ka mu d.ragl Allah jl<ld.. i hjl!pi Dlcnncl i vjetnj ralrm.eL
Tvoji najmHiH ~porodka
t(P43-J"dt

Tvoji prijatelji: Fudo, Fahro, Kiko, Fi';ek, M.irso ~., Ljulji, Ara, Seki, Sa.ngaj, Mufc, Ha.rba

:st kOjll pruZala.

njcnu dobr01U i plcmtn:i:to~

nam

je llesebi~l1o

EDlSA SEBE
Uvi iek cos ost" ti
II 1Il0

Se:s [Ill; Kek3~ 1:e[ I SIll et) Ida i

ji m

III

isIim" i r"do te se sjec.m,
.8,~I-u

dobrote.

J QSlll Lo.a S porodicarna

Porod;" Tolie

"". ,..

Fulg

L(Io7.:1~·lllill

Obavjestavamo rodbinu, prijatelje i poznan ike da je nas dragi

Obaviestavarno

rodbinu, prijatelie.poznanike

i kornsije da je nal dragi

ENVER (rah, HUSEINA) PLOSKO
1943" ZOIl. u srijedu, 14. 9. 2011. go dine u 11 sati tiho i dostojanstveno kako je i zivio u svoioi kuci okruzen porodicorn preselio na ahiret,

ALIJA - ALICA (OSMANA) BILIC
Dzenaza ce se klanjati u petak, 16. 9. 2011. godine u 17 sat; na gradskom groblju .Sutina" gdje ce se rahmetliia i pokopati. Bit ce tesko bez tebe dalje, najdrazi nas, Supruga Devla, sin Harris, kcerka Sejla, neviesra Dubravka, Mak, te mnogobroina rcdbina i prijatelji unucad Danis i preminuo dan. 14. 9. 2011. godine, u 02.00 sari, nakon duze bolesti, u 80. godini, Sahrana ce se obaviti u cetvrtak, 15.9. 201 L godine, U 18.00 sati na gradskom groblju
SUTINA. Prijevoz obezbijeden u 17.00 SOli sa vrha Avenije sa stajalistima: Gimnaziia, Tekija, Luka, Pozoriste, Razvitak, Aurobusna stanica, Zalik i Surina .. Semovac,

'''''·'mo

unuci AD! i DENI, te porod ice BILIC, D:l:AFEROVIC, i ostala rodbina, prijatelii, komsiie i poznanici

OZALO~CENl:

supruga MAIDA, keerka SANJA, sin DAMIR,

RAGUZ, DlZDAR,

neviesta ALMA, MARIC

p.s""

Obaviesravamc

rodbinu,

prijatelje

i komsije da je

nas

dragi

Sa dubokim bolom i zalosen obaviestavamo dragi otac, b ra t, dedo i svekar

rodbinu,

priiatelje

i komsiie da je Das

ARIF (CAMIL) CORIC
iz Foee preselio na ahiret u utorak, 13. sep {em bra 20 II. u 81. godini, Dzen .•za ce se oba vi ti uce tvrtak, 15. sep rem bra 2011. go din e u
14.00 sari na gradskom groblju Vla kovo,

MEHMED (BECIR) SELMANOVIC
preselio 0 a ahl ret u utorak, 13. septemb ra 20 I 1. godine u 73. godini.

Dzenaza ee se cbaviii u Cetvnak, 15. septembra 2011. godine u
Prijevoz obezbiieden ispred kuce zalosti iz ulice Hamdiie skom u 13.15 sati, do groblia i nazad, Cern.rliea br. 25 sa polaGd;ca brdo. OZALOSCENI: kcerka Emina, sin Suvad, snaha Mirsada, unucad Adnan, Belma i Belrnin, snaha Aida, praunuk Ajdin, sestra Semija, brat Rasim, snahe Hadzira i Mujesira, sesrrici Ismet i Fikret sa porodicama, sestricna Muliia sa porcdicorn, bratici Sabahudin i Edin sa suprugorn Selrnom, braticna Elma, te porcdice Selmanovic, Zec, Hubiiar Hadzovic, Dedic, Ophcdas, Kovac, Cougo, Bukva, Prazina, Grelio, ~etic, Ocuz, Kabas, Karle i ostala rodbina, prijatelii i kornsiie Tevhid ee se proucid istog dana u 16.00 sal; u kuci :!alOSli u ulici Trg medunarcdnog prijateljstva br. IIIlI.
N.uOO71:2S

CENI: sinovi Ibrahim, Aziz i Rernzii a, sestre Razii a i Sevala, sna be AZIa, Mensunl, Amra i Zaha, unuead Alma, Haris, Sabrina, Emina i Kenan, bnu.ic~ bra licn a, sesrrici i ses rricne, te poredice Corie, Moeevic, BaSic, H ad:!ime,Sic,.Ded ovic, [amakovie, Karovic, Kazaz, Bavcic, Kumro, Dragolj, Kozo, Focic, Vrero, Vahida, Forte i ostala rodbina, prijatelii i kornsiie Tevhid ce se prouciti br.25/VIIL istog dan" u 14.00 sati u kuei zalosti u ulici Hamdije Cernedic"
No(IJ]I 2_l

o ZALOS

SJECANJE

Mojoj majci DZEMAL SARAtEVIC
2006·2011.

MIDHAT .DZANANOVIC
15.9. 1992 . 15.9. 2011.

MILO] HASANBEGOVIC
Dragi tam, rnnogo nam nedostaj es. Ar; jan" i Azra so porod; cama i m amom N azifom

Uvijek eel biti u nasim mislima, Tvoii: Irfan, ~eila i SeD ada

I'OSL]EDNJI SELAM nase drage
Dana. 15. 9. 20 II. navrsava se tuznih 10 godina

.

0

d smrti

rnajci naseg prijatelja

Majko moja jedina, ia ti zelim lijepi Dzenet i znam da je tebi puno ljepse nego meni. J3 sam ostao bez vel ik og pri j atel j a i !!!0 j e I j uba vi !!lIj vece, Preosta j u mi dove Svemogucem da velikoi dusi poput tvoje lijepi Dzenet da.
Tvoj sin Jasmin

SALIHE (SAFETA) MUHAREMAGIC
Godine prolaze, ali onene mogu izbri.sal; nasa neizmjemu bol, ljubav, postovanje i stalno sjecanje na tebe i
tvoj dragi i plemeniti lik. Neka ti dragi Allah diUl. podari lijepi Dzennet i sve dzenetske Iiepote. Tvoii: sin Mufid i snaha Munevera, kCi Aid. i zet Edib, unuead Elm. i Amar srs-iu

BEHKA (MUjO) MUSIC, rod. sxcrc
POSLJEDNJI SELAM

S postovaniem, Alrnir, jasmina, Ame13, Damir, Alan) Feta, Irma) Dzejna, Ado, Amar, Zlaja, Adnan .w·"

naso] drago] majci l nani

Dana IS. 9. 20 II. n.vrs.v.ju na ahirer

se 2 godine od preseljenja

SJECANJE

MILOj HASANBEGOVIC

HAMDO (HAMO) TUKUUjA
Srnrt uvijek bira plernenite ljude, cdabrala je i tebe, ne pitajuci koliko ces nam nedostaiati i ostavila Dam neizbrj sivu tugu u srcu, Neka ti Allah did. pod.,i lijepi Dl:ennel i vj eeni I.hme!. Tvoji: rnajka ZO!bra, se:srra Jasna, zet Ha2it, sesuicoe Sa.nela, Anida i Aida, Elvir i Lam.ija

MEHEMED

KALTAK

15.9.2009 - IS. 9.2011.

nasrnijani lik.

S postovsnjem i Iiubavliu cuva: cerno vjecno uspomenu lijepo sjecanje na majkinu plemenitu dusu i uvijek

i

S ljubavlju
'94_1ll

i postovaniern

cuvamo uspomenu

na tebe.
p-,]12:10

Dovarna rnolimo Allaha dl. il. da j oj p odari vj ecni rahmet i lijepi Dzenet, OZALO~CENI: sin Jasmin, kCi Jasmina i unuk Ernau
37.2.B-Eib

M.Wvic i Rediovic

Onevni avaz ",,"''' 1~_""'1.;"""'- 51
da je nasa draga
Duboko Q7.atoscrni cba v ieatavamo

rodbinu, prijatelie ~komjije

Duboko

da je n .. dragi

Q7.a,~os~ni obavjearavamo

rodbinu, priiatelje i kcmsiie

SEFlKA (REDZO) .BASIC, rod. SAHACIC

AMIR(HUSO) DIZDAREVIC
presclic na ahirct u poncdjcliak, 12_9_ 2QII_ gcdlne u 60. godln].

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERAClJA BOSNE I HERCEGOVINE KANTONSARAJEVO OPCINSKI SUD U SARAJEVU BIOj: 65 0. Ps 155630 JO Pi Sarajevo, OS. 09. 2011. gcdine Opcinski sud u Sarajevu ito sudiia Aleksandra Vulel~ u pravnoj stvari tuzitelja SLOBODNA ZONA VOGO~CA doo Vogosca, ul, Igmanska br, 36, koga zastupa Sanela Mujaric advokat iz Saraieva, protiv tuzenog KEMEX AUTO 000 BA_NJA LUKA, UL Ramici bb 2akonski zasrupnik Kefelja Zvonimir, ul. Dobrise Cesarica br, 181 Banja Luka, rod; duga, vs.p, 16.426,80 KM, na osnovu clana 348. stav 3. Zakona 0 parnicnorn posrupku Federaci je Bi H, ob ja vli u j e ,I iedeci:

preselila na ahiret u ariiedu, 14.9.201]. sodine u 79_ gcdini.

Dzenaaa ce se ob avi t] II c-e rvnak, I 50_9_ 2011. godine u ] 7,00 sati na gradskom mezarj II Bare. sin Ham di j., kcerka A oni na, ,nab, Sanela, zet Ahmed, unuced Nermin, Sara i Hamza, bratici, bratibne, stnidzici, amid~icl1e, led,i~ reucne, daidZici~ dajd~icl1e, te PO,Ndice Di}darevic., Zimic, Ahrnetagic, ~banovic., Torlak, Pirie] Gusic Cesko, Kulovac, D,I.I, V"" • .I, Cuprile, S" •.~evi.c, Rado, Lilid, Cavcic, Brgulja, Ramie, Feric, Fazlic, kao i ostala broina rodbina, komlije i priiarelii
dtarn iii nil Ko biljoj Gla vi.

o 2A LO SC ENI: kcer ke .Saz., J asna i Ai da zetovi Ibro i Em; r, unucad Dijana sa suprugorn Ahmedom, Blvir, Andrea, Vildana, Tomialav i Vcdad, praunuci Riad i Dine, te pcrodice Basic, Sahac-te, Cause v U~, Remera, Ovelna, Karovlc, Tolid, Skurupan, kao i ostala brcina rodbina, kom:1ije i prijarclji
Tbvhid ee se proueiu istog dana u ]4.30 san u Alipasinoj djamiii. RAHMETULLAHI ALEJHA RAHMETEN VASIAH

~rad_s.kQm l_Jleza:rj

D"en".

te so obaviuu
II

petak, 16. 9_ 2011. godine u 14.30 sari no

o ZA LOSCENl:

Vlakovo.

OGLAS
Dan. 04. 08. 2010. godine tuzitelj [e podnio tuzbu protiv tuzenog KEMEX AUTO 000 BANJA LUKA, radi isplate duga v.sp. 16.426,80 KM_ T"l:boro era;:i da sud donese presudu ko jom Ce oba veza ti lu~.enog da ispl a ti tuzitelju na ime duga iznos od 16.426,80. KM, zajedno so zareznorn kamatom i 10: na iznos od 1.263,60 KM pocev od 16. 05. 2009. godine, na iznos od 1.263,60 KM pocev od 16. 06. 2009. godine, na iznos od 1. 263,60. KM pocev od 16. 07. 2009. godine, na iznos od 1.263,60 KM pocev od 16_ 08_ 2009 godine, na iznos od l.263,60 KM pocev cd 16_ 09_ 2009 god ine, ua iznos od 1263,60 KM pocev od 16_ 10_ 2009 godine, na iznos od l.263,60 KM pocev od 16. 11. 2009. god ine, na iznos od J.263,60 KM pocev od 16. 12. 2009. god ine, na iznos od 1.263,60 KM pocev od 16. 01. 2010. godine, na iznos od 1.263,60 KM, pocev od 16. 02. 20 I o. godine, na iznos od 1. 263,60. KM pocev od 16_ 03. 20 I o, godine, na iznos od 1. 263,60 KM pocev od 16_ 04_ 2010 godine, ua iznos od 1263,60 KM pocev od 16_ 05. 2010. godine, pa do dan. isplate, te da mu nadOknodi tro~.ko"e posrupko, sve u roku od 30 da"a pod prijernjom prinudnog izvrSenja. Oba vj es(a V" se lUzen i d" se dosto V" pism ena sma,," 0 ba· vljenom prolekom roka od 15 dana, od dana objavliivanj" ovog pi,meoa u dnevnim novinama FBiH, i 0" oglasnoj t.bli suda, te se i.ti ob.vje!it.va da priloge dOsIavljene uz Iu.zb u .moze po diCi u zgradi suda. Oba vj dla va se tul"ni da na osnovu cJ _ 70 slav 1. ZPP-l FBiH tu;:en; je duiao najkasnije u roku od 30 dona dOlt.vi Ii su d u pi.m en; 0 dgovor na m~bu. Odg"vor n" mzbu mora bid razumljiv i ,adr2av"ti: ozna· ku suda, ime i prezim~ odnosno naziv pravne osobe] prebivaliSle iii bOnlviSle, odno,no 'jedi!te 'Iranab, ojiho· vi b zakonskih zastupnika i p unomocnika "ko ih imaj u, pred.mel 'pora, s.drhj izj .ve i po tpi, po dno,i te1j a (eL 334 ZPP·a FBiH). .. U odgovotu no ruibu, wzeDi t'e ist.Ci moguce protesoe prigovore i i~jagni I.i se da Ii pri.maje Hi osporava pOSla· vljeui ruzbeni zahrjev (el. 7 L s,"v I. ZPP-" FBiH). Ako mieni o'por"va tozbeni za.hrjev, odgovor na tuzbu mora ,adriati i razloge iz kojih ,e tuzbeni z"hljev osporava) cinienice na kojima tuzeni zasniv3 svoie navode, do~ kaze kojima se utvrduju te Cinjenice, te pra,vui osnov za navode tuienog (e1. 7]_ slaV 2 ZPP·a FBiH)_ TIlzeni mOle U odgovoru na tu2bu, a Ilajkasnije na pripr' emnom roWitu podnijel.; protivtu~bl1 (iOI. 74. SlaV 1_ ZPPa FBiH). Kad tuzeni, kome je uredno dostovljen" (uzba u kojoj je tozilac predlozio dono!enje pre,ude zbog propustonja, ne doS!,"vi pi,meni odg<>vor na tuzbu u zakooskom roku, ,ud ce donijeti pre,udu kojom Se usvaj. !nibeni zahIjev (presuda .bog propu,"anja), "sim ako je tuzbeni zahIjev o6gledno lleOsnOV"n. (cL 182 St.v I. ZPP-o FBiH)_ Odgovor na tuzbu sa prilo2;ima se predaje sudu u dovo· Ijnorn broju primjeraka za ,ud i prodvnu "ranku, pozivom na broj predm eto. SUDIJA Alekgan dra Vuleta

Tevhid ce se pro,,6[i

i"og don. u 17.00 sati u AdiJ.begovoj VASIAH
ru

tl,

RAHMETULLAHI

Al.EJHI RAHMETEN

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERAClJA BOSNE I HERCEGOVINE !(ANTON SARAJEVO OPCINSKI SUD U SARAJEVU Brcj: 65 0 MalJ. 12-5605 10 Mal, S araievc, 02. 09. 20 I J_ god; ne Opcinski su d u Saraievu, i to strucna s ara dnica Bna Bahti] arevic, odlucujuci u pravnoi srvari [UZiIelja "FEROTOM" 000 KI SEW A K, ul, Drszev ici bb, zas tupanog po SI iskov ic Vladi, advokaru lz Kiseljaka, ul, Z-nav. domovinskog rata bb, protiv ruzenog .BLUE LINE" 000 RUDO, PODRUZNICA CVlJETNI TRG SARAJEVO, u1 Trg ,olidarnosri br. 4, radi duga, v.s.p. 1.743,01 KM, n. OSOOvuclana 348. Slav 3. Z.kon.o po rn icnom PO$tUp KU (SI. novin" FBiH" b r. 53/03, 73/05 i 19/06; u dolj em leks,u: ZPP)

OBJAVLJUJE
. DOSTAVU TUZBE NA ODGOVORrodj dug. u ilnoou od 1.743,.01 KM._ U tu;:bi. ,e novodi d. ie tui;teIj !Uzeno.m prod.o i i.porucio propan bUlaD u boca.ma, Ie .mu '" m isposHl. \Iio i rafune. Kako je mzeni preuzeo ra bu i ispu.nio sa~ mo dio obaveze, 10 [Uti[Olj predlaze da sud donese presudu koiom Ce ob.vezari tuZenog da mti [Olju, na ime gl.vnog duga, i,plod iznos od 1.743,01 KM sa ""eznom k.m.!Om prema Z.konu" vi, si ni SlOpe "",erne kamaIe i 10 na ;znos od: 66,;2 KM poCev od 04.. 0.1. 2009. godi.ne; 133.00 KM poe"" od 22. 01. 20.09. godine; 66,49 KM poce" od 23. 01. 2009. godine; 99,00 KM po&:v od 24.0.1. 2009_ god.in.; 99,00 KM po<ev od 1L 01. 2009_ godine; 77,00 KM poCe. od 28. 01. 2009_ godi~e; 77,00 Kjv! po<ev od 31- 01- 2009_ godine 77.00 KM poCev od 0.I 02 _2009 godine; 77,00 K1I1 poCev od 0.4 02. 2009 godine; 99,00 KM potev od 1)4_ 0.2_2009 godine; 168,00 KM potov od 08. 02. 2009 godine; 99,00 KM poCev od 12. 0.2. 2009. godine; 154,00 KM potev od 16. .02. 2009. godine; 154,00 KM pOCe,' od 21. 03. 2009. godioe; 66,00 KM poCev od 25. 02.2009. godine; 154,00 KM po~"" od 26. 02. 2009. godine; 77,.00 KM poeev od 01. 03.2009. godine, p. do i'plale, kao i da nakno· di tr"OOkove parnicnQg POStLipka, a :we u roku oJ ]:) dana, pod prijernjom prinudnQg izvr5enja.

000' 0 I. 02. 2010. godio., ,ui! teli je podnio tu;;bu prot; v lui.nog

Obaviestava se tuzeni da je, na osnovu ~lano 7.0. stav 1. Z-PP.", duzan, najkasniic u roku od 30 dana, dostaviti Sudu pismeni odgovo rna tuzb u. Odgcvor na tuzbu mora biti razumljiv i sadrzavati: oznaku suda, ime i prezime cdnosno naziv pravne osobe, prebivaliste iii boravigte, odnosn 0 sj edigte stranaka, nj ih ovih zakon skib :Z35-lU· pnika i punomocnika aka ih irnaiu, predmet spora, sadrzaj iziave i potpis podnosioca (01a 0 334_ ZPP·a)_ U odgovoru na ruzbu, ,uzeni ce israknuti moguce procesne prigovore j izjasniti se da li priznaie ili osporava pcstavljeni ruzbeni zahtiev (clan 71. Slav I. ZPP·a). Ako ruzen i osporava tuzbeni zah Ij ev, odgovor na ruzbu mora sa drzati i razloge i z koj i h sc n.l zben i zah lj C'\I' ospo ra va, tin jenice na koj ima mze:n,i zasn iva svoje naV'ode, do kaze koj i m a sc Litvrduju te Cinjcnic:c, re pravni OSnov za navode tuze.nog (clan 71 .1'" 2_ ZPP-a)_ TUle:ni mOle ti od.govoru na rui;bu~ a najkasnije na. p:riprem.rwm roci'IU, podnijeti proliv".lltbu (clan 74_ ,tav I. ZPP·a)_ U koliko I"lteDi, kojem je uredno do,ra vIiena luib. u kojo j je [uziIelj predlozio dono,,,nie presude zbog propusIanja, ne do,,"vi pi,meni odgovor na lutbu u zakonskom roku, Sud Ce donijelf presudu kojom se usv.ja mfbeni zahrjev (pre.uda zbog propu,mnja), o,irn ako je tu2beni zahIjev ocigledno neo,oovan (cl"o 182. ,,"v 1. ZPP.a). Ako ",.nka iIi njen za,mpnik u !Oku posmpka iii prije iSlck. roka od mj.,"ci nakon pravomolnog okoncanj. postupk. pr-om.iie.oi ad:resl1 03 koiu $e dOSttiVii obavlja., duini $U 0 rome od.mab 0 bavij eStill $l1d~ u $Liprornom re s.e Qrlred.i ri da Se dtdj e dostave u parni,ci obavljaju objavljival1jem pisrnena na oglasnoj plot.i ,ud., sve dok'traDb iii ojen ,.olupoiJ ~e obavije'te "ud o 'va joj novo i·ad'''i (Cl 352 Z-PP-.). Odgovor na luzbu s. prilozima se pred.je oudu u dovoljnom broin primjerak. z. Sud i protivnu .,ranku, pozivom na broi predme,".

s."

Slrucni ,orad oi k Ena Bahtijarevi6

se tUle:ni da se dostava pismena smatra obavljenom prote.kom rok. od 15 d.n. od d.n, ob j."lj ;vanj., pi,men. u. dnevnim nov inama i n. oglasDo j I.bli Sud., Ie .;., pri.loge do· 0 .. vi jene uz !Uzbu maZe Dod.i.:'i u zgrad.i S uda.
Obav'jestava

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERAClJA BOSNE I HERCEGOVINE KANTON SARAJEVO OPCINSKI SUD U SARA.!EVU Broj: 65 0 108737809 I S araj evo, 08 _ 09_ 2011_ godine Op6nski sud u S".rajevu, sudij" Aid. Spahic, u i.~vr$nom predmem rrdioca izvr!eoj. INTESA SANPAOLO BANKA DO BiH SARAJEVO, ul. Ob.la Kulina bona br. 9a, proliv izvrnenika !BRULJ NERMIN i7. Sarajevo, ul. PehHvanusa br. 26, BILC:EVIC EMAN iz Sarajeva, ul. Soukbunar br. 129, r.di izvrnenja no osnovu cl"na 348. ,Iav 3. Z-akona 0 parnicoom postupku

OBJAVLJUJE
RJESENJE

0 IZVRSENJU

So.SNA I H ERGEGo.VlNA fEDEMC IJA BOSNEI HERCEGOVI NE SREDNJ08 OSA:NS KJ IKANTON o.pt INSKI SUO USU GOJ NU Bmj; 46 0 Ip 010042 09 Ip Sugojno, 13. 09. 2011. godine o.p~in'ki sud u Bugojnu, sudija Hans Jusulha!i~, u iZY!!nom postupku lralioca i,viS,nja ,Part"" M KF" Mia, 15. maj bb, proliv il'lrse"ika 1. Basi~ EMra. Annij, BiHbb Bugoj"o i 2. Basic S,lYor,Armijo BiHbb Bugojn(), !adi izvrS,oja, V_g. 35,26. KM, ollja,ljuj, da je dan, 08_ 06. 2009. 7 gQdin, ~QniQ

Dozvoljeno don" 27. o.S. 2009. god.ine, u. o,novu vjerodosIojne i'prave proreSlirane mjenice broj AF0821557 od 20..05. 2004. god.ine radi naplale noveanog pO!razivanj", u ukupnom iznosu od 1.407,92 KM ,a zokooskolll zaleznom kam"tom pocev od 27. 01. 2009. godioe, do isplale. Troskovi izvrnnog po,mpka odredeni 'u u iznosu od 64,28 KM. Ovim pme.m .. izvrseniku Bileevic Em.n, dOsI.vlja rjesenje 0 izvrSenju u ,.mislu odredbe cl.na 348. ,Iav 3. Zakona 0 pa· mienom poslupku, • u vezi s. odredbom Cl.na 21. Za.kona 0 izvrSnom posrupku Izvrnenje Ce se provesti na no¥canim sredS!vima . pla6 izvdenika Bilc~vic E.man, pljenidbo.m lI2 plaCe do iznosa 1_000,00 KM, odnosno 2/3 pla('" preko iznosa od ).000,00 KM do izmirenj' cjdokupnog duga, koju i"vr>enik Bil(~"i(' Eman OStv",uj" kod poslodavca NacionaJn. i univerzi''''ska bibliOleka BiH Sarajevo, u1. Zmaja od Bosoe bb, Ie prenosom i upla!Om lih noveanih sred"ava n" [raosakcijski ratun [razioc" izvrsenj" iii popi,om, procjeoom i pljenidbom po· kremih "vari izvrsenika koje se nalaze u njegovom mjesm prebivalisla/bo,"viSta u u1. Soukbunar br. 129 Sarajevo, kao i na drugim pokremim 'Ivarima izvrSenika koj. ,e nako"dno mdu na drugim mje,rima i za koje se uslanovi da je on nji· hov vla,nik, te "plalOm nove"nih "ed'lava koja ,e ostvare prod.jo.m pokremih 'Nari na lran,akcijski raeun tra"ioca izvr>enja. SUDlJA Aida Sp".hie POUKA: Pro[iv ovog rjeieoj' s(f'nke mogu izjaviri prigovor ovom sudu, u roku od 8 d".n' od dana prijerna is[og. Prigo· vor se do""vlja u dovoljnom broju primjeraka '" ,ud i stranke. DosI.vljanje rje!ienj" 0 izvr!enju izvr!eniku Slll",ra se izvrsenim, protekom rok" od 15 dona od dana objavljivanj".

RJESENJE 0 IZVRSENJU
Radi n,milenja potraliv;mja tralioc. ilYrSenjau i,nosu o~ 725,86 KM sa lakonskom zalelnom kamalom od 25_ 05. 2008_ gotline do i,pl,te i truskova lIalio~ il'Irsen ja u;j,no,u od, 105,0{I KcM. odred~je se il'lrSenje pljenidbom 1/2 plale koju drugolll'l"~eni~prtma kod, .Nall" d.o .0. Oonl; Vakuf, Ie pljenidllom, procjenom i prodajom ;pokreillihsivari oba i,viSeni:· ka i namimnjBm Iril1iocail'llsenja il iznosa dobrjenng prudajom. OO,lava S, smaka <lloavljBnom Ipmte!rommka od 15 dana od dana obja· vljiv,nja o,og oglasa. Sudija H,Iis Jusulba$;c Pouka 0 pravrom Ujeku:Proliv OV09*senja dopu!t~n je pligovor Ol't)m sudu u lok_uod osam dana o~ d,J1a p'ijema istog_ PIig{l'lor ne 0 tl~ada iZ'lllenje ~esenj,_

52 """"'''

_,"II.

Dnevni avaz

--~================~ ~==================~
I'_,

..

Osnovnlpodacl

Putem intemet portal. www.dnevniavaz.ba.molete

ielite da yam Iza4e u Dnevnom avazu i Ino avazu

n.ruciti i smrtovnicu za koju

oglasi

Dnevniavaz
Obavijestio smrti,sjecanja, posljednje pozdrave i zahvale mOlete predati u 68 poslovnica BH Poste, U 46 gradova BiH
SPISAK POSTANSKIH PDSLOVNICA
'br~

IN POSTA
Uz minimalnu doplatu smrtotmice, posljednje pozdrave i sjecanja objavit cemo i na portalu "Dnevnog auaza" www.dnevniavaz.ba

'Jp BH PO~A' d.o.o. Sora,evo

Rud.....ka37 U"J_rzll.! ..... bb 0lUot._ttecabb M' ...... '. - .. ,bb
P.!r:lo~"'.I~.

bb Borl_ Kkl"rl& bb M Ve:hbI .. ,.$am ... kad_, Kull... an. bb HcK G.-..c:I.ao.vk!:a 23 alJl rm~.. bb M nIcov.46 KRoIJ.!!l vnka I br 2 Lond.ta 83

aN.. ""_, e.. ..ovi<!:a'

1

Lu .... VIlC
G~nl_

SAlb.. "lk G.-..c:Iaeac BrC:ko

------+-=:

'D7-17

z.nlc.a

Z "k:!!I ..

54 _"

""_,")0>"'''. Onevni avaz

'Broj:I2.09.2011'llooina• ~Btoj; 08 .01-$1-&02 '11"&
''U IB!ItI;u t!!InIII. 2Q I Zl lIIJIrr.a' OIll¥UI'UClIIIIU 0IlI1nrIIS .:I1ttYne __ U "~ILH (. S~_ " ...... 8M 'b!cj4!W51 p~ a~ ..... ~ ':ojI " Y1;o(Ii dili' WilIa~ iVIIp1I odIu~ trGrOI·l..QZ.l(l56.4Jlll <Jd 27 a5 2110!1 goiI 1I"iMW P'IIIT"IM1_ KI!r"~~ atp.....

ee_
t...!~o

oglasi
• _ron*", ptIjevol>l ftder_jII BkH I.SI~

j W'a NI, temtlW ~ Z.lZak_ co ,,_ 8H" br 261D6I VIOl lIdte«ll Plr.olt"Ok.ll, 0 kr~~ ~ I llIbrtu U!l<ladlvilflJa. .regstrloCf!! I .C!YjerlI vo1r!le MI AdIUju IlIlIbnu vc&trIjl, regisIrI·I.SII4!IInI! I"IIMM I"~ 81i"t btcj 19roB~ I ~ ~ - k._lI>Dg. ~. ~. veu broj UP/lOS - 00 - 211- Z020 111 lid I~O!I 21111 gOdIII!

"'''''''_11'_

r~

f~'

JAVNI
l.I!,pr(J&mMm}d;len'b
'0

OGLAS
Il1Id:n1 O~M n~ O

o BAVJESTAVA
p..,.-.o""k Poib$ ...

'n&odm,,"° vrlj!!me

't""dIl1em .... ~'~onp F 1166111qlO 8,H ~"1Je"1I sa ,~
kIrUrlnu.oj'~ ~
til

t.lWNml>OOtnjHUI
~,.I;Ylllrele ... rtI YlCV'Iotlle motomC9 "CI4lb "''''"' ,1 Qodanllnrtlr.q

Ddobt_¥1

.. pooru""k pnku~ 'O!I~'edIW.\rOtIIje

oph poslo'fl fRno(j. m)tll :
Sion Ie I......

, vOriI· """(IlY1I 'tOd, ~

c pphO'<q ~

~

_

... d""",

Ch:jobnl""l"¥" rllllOva ~co~
pIII$I~ ~ ... ~

puma.
_,

~b~ """" nab!! .. I<~UJtdt.k00jl ~la .'1110,~ pIlIte ~'~

idNi", ..lntI petrepibN u pOnbe~.
p."!Ig!8Ik1 ,~va

kcp do 1*11 ,nlsu bt~1"II b.I~ ••~~ ..
I~,,,

vrlo otpoemJ ~

poite u Ull"llll;rw ~.,
pe!tel:ifto

""'"" ~

M '0 ~

z. ...cj ~ ~1j,l1

~'~~PO~\I""""'t.I
~,,~

-....U

cdUrMjU,proIIDrbI ~I

OIIiIIIriII,mom,

)e dc$I .... 1b

_~I_
.... ~'"

..... '10·

:Pto;or -[ '~'
~ t.M
......

- MoSIAr .~

II

R;i!!Il<l:m, t,~

,...lM.~

pr.-

1'HIov,,,,. ~

.-o1rt)ei , ,..

"dt¥ Ddr!anoCl2OOoU2OCl5 ~,
~

i;qI III u&kIMin' 'tOk_

port. 1IWIltl-... ....
lfInIWII"IIVa

~pWM;I"'VA"'~

dJuDt~.jlG

nabg~.o~a.
tIankun 2~. Zial!.onl 0 ~.

PDIfiI QtItiI; ""ill;I ~
Fed..,,'
l.lI,~,~

e.c.sne

~II d. oIWt>t .....

~

cWroafen

u orpnmI ~ ... u I HerI>IgowIo Idll~!YO 8oIne, I ~ opQ, tdl#~ ~ r~'IhJI!Q~'!luJJofl ~~ ;e;I.~'1'~'~ U~ 0",," pili!! <Jdd... 0llj:II~!, e;1....... ~ kf~· drbvne 1ftVII1 ~MIoo I:wot nil bib kqo<n ........ "'-ill u F~u 0;1_.-.:> ~ &H I dI "'Ie 0IIrtdIxIm I:IankiI IX . UsIrnI BoInIt I .~ .... ~ ~ ~ I

•• Mew. YCblI t5 p"rn... 15 1I""'l-UII qttICM'"IOI: {po tho Pr;ed!rm._ ~oplO ~j!!I.fIICt""brIoutlllf_ '" ob-flCflM ~ p,,,,*" • 0, ~. ~u i I"\IibtWJ usld..r ........ ftIO'WlIoja i C'<II"t ,edr:MI ¥O~ te Adtl*lU j ~ voder!jl> 11<Q,.tnI (u ~em IIUtu P""'" I ~,.fnJ Ujo t. M <JdrUvltl ~, ~" ~ .. Ie ddln de.WlInII Ugo.ot co ~.o; Mdrb dJOdete eIe~ "etim ~ octrtav ..... ltIIJ" O!I_ kCOj)l!1"........ , ,nobtI ~ I 1'1SPO!IJ!1iI 6cCmI o.zme4u kool*allltl ....e.n qenomIloII Id rIJge ell!menUl
pi...,........

I' ~

_~u....
,.ItII~~""I'

Iu~""

bje ~

ro.mr.".

2 'DOIO.a.Z

0

Je 1ZVr&I!NI.

leg'IUKIJ8

,r_.

YO!t¥I ,(~

lIf!IaU 1IMd_ IIIIkrrad a jIIO'IOISInje pIII$ILflkII ode.btava.... I P<"'1I't8fI llPI_ovJllen 0II1Il81111 tIafIU til po6III O!I kOJ&

upID~

J 'Dokaz. 0 1S1)IJIIj 1nj1.l II'IJILII D' 1IbfiIjM)e ""!JS~OII'~ .... ·osoba U ee5IOVnatn .p1ocne!.U III.&NI 6 PtII_ 011 o;n pnje'tODUO _1'Ij1ljU ·PoMdu 4a ~ .. ~ u pogI&® pIItoaItJa p"n,h ,pnl"IDCIa, I 11m II...... 3108 20n g«l'1"Ie IZo:I8IIU Dd !lnI!Ie _!nO; CIlI-, • ~""" ,.mr~priIIOda sa ""~JlUlO'l'l 0 ,--lzlIwervu ug~
0 MogUllWl)U

_VI!!!!fI 'tzI'IIol_U.~I'ID!.II

J.Uz ~~ nl Innl' ogluklndldaIJ w dlolf:nI'iMla"Onl I 0'i"''_~1I'''1 """". N)nfII 00i-P, J I;tItkom toogl'llrlJOll" • ikMIK 0 .1I\ICnot _tdiplom;l 0 uvrkrq P:oIV.oj
-

lOt&! d'okWMfI" [orig
ill',,",

It II

lriOd' IZ IIWIIIM ~ ro6IrIh I nil ~ <Jd ,.....,) 6 ~ 0 ~_!W:8li I l'1li IIarI]oI! 0;1 6 kCWI"CIi'SocwI ilil:~ - ".,."..." diM prOllv ~Ia n& VOIIo I!l.!ne<II ~jI<II; Itill u.o1¥l<Jd 3 ~ doI:.!lZO~"1'h.I Cl'/)IBt1Ina. Iaa ~ ~. m:lnJII ~ ogocI.ne O!IIIINI 0Ilj1'llJLYillj1 ogli501 rote ~ ~rtme ~ k.ID ~l tIIIIIl.Cjem I'IIY!!!J v!atlJ u fe6!taCJju ~\l8<lt 1I'Ije<8I\!~~·d;!I'\Q~~~.1X I ~~Botnllll:le<~ IDbrlro ktndill .. te bob !lIb".~ I~~ ~ 0 zd..-.s."';!<"IIIj ~ (I(Ilfttmjaoc:l)~'PIlI~dl.l~fIiIYI,Iri1 ill

~.INJI!I"!N

Inl_" ~

k
,osaI!ne )
It 0f5iI'Ii

~ spor_ 0 ~ a6aveU~~, • .,.jeftn~ '"Dpju mkl~ &l~
'''~ m"__l¥0 ,~ II

pilUIIk.l ad ,~I£.I

1'OKf~,

,11'_' t .IUII, ,pYI._lI.IldIe~

till... 6

"!:II.

*llIjerO'ujI!
(ll"garuL

2~o

.

IUomMaJI'ID

• :N.imId .. III, pnbIp. odoIn ...... ' red.I W)bIje .u. 1JY1\j, ~ IMIIu p!WnIUlk ,tt" ... " 1'00 00 IIM,'!Io!ll'" 1IIdadu·"" Od~ ,. If nog .... ..,a 25

.eg"'' ' ctjI!
- '-'lV~

~.WAe""

?,.~~U':iI~~
Ii U 1I<Q~!tOv1lW'l ~~,

~ovaulJ

hIpIrol" ~

''''NtOI\II

!Ottl

I .u. 7

UpI!Ile .u. ~~. ,ed ~ vrtJ $I! III ",&.In UnlC.e<t.1 *u pihoda 722121bo!dJ.,......0I1I1U"Id.adj. 2.0' IX!" (n& I!MljI

:t3SIXIO~

_,

pO,"'p'" OIIobr ......... ...~ kl!<:I

""~

""",,j ~.

......-.u ,Moon
~~

~ i;qJ Od.t1IPIiU ad '''"I'' pct<ItIIII!t po$lIIpkI.

ovov

~. ~

Uok lI'*l.~J' Jty!OOQ011 1 ~:.. ....
P k~",,~.,~ od dina ~

~

J~

~"Je pnj"" •. I:r;It.,-.g.md~ ~~u~'(1(1 ogIiR .~ Dne-.nrn ~ b:mno II jMem poke.~ ULMa ....

1'5
iii

M1n1t't!I"llvo ,ptOfIItaI I ~'ZI 'H.. ~~o ... lllo-n ... t't'.n.'k.HlIlN'nijl AOOOIIIOSJ Aft

n.., ,1N.ill,

&~ saprl)lll$ll!lllm doC~ l'lIlM"' pt1~oo '" dulro doU!!w; u ro u ad 15 die". od clllIII otopYIJi." ~J,~. u cI~ tletnpl • ...:>brIo ... prl)!f!tftl _ ,I p.nem ,~te. , .taI, III ~tI ~ uprIl!Iljer\I ... ~ do 1200 ytj ~Iog, IU ~J~ od ....l1Idnogd_ ~ 0'011 obwv/!l'll~ (l.I:oU,o pa1~ ~n p<Id.- II 'Mn' II.......... ~. '''''''upl .~ .. u, ~ q Ddtedtlgma Ziallona, 0 UJlfI"ll"OT\ I'O'tUP~u (.SlItbene·ncWoe Fedetllo)e BrH', 'br ~ I "Mt9)1 JI_ o!V.~ pm;~ tah~ oIl'....·ee 1MII 1300 utl U p1OSI~m. 2yPM'JlIkog - ..,nllll"lainog m t ''lea .• ~ 4lI.... ~~ ... 'go<e ~eftj Nlbt\, Wi pr_ taknl .. eu .... h P<"~ l~evoU'IIU

SI N:ZAiIltom .·p,ewj!I'II111I\'Ua jN'O'ttdbuJlvno; 0II11n za prilem z ,..mJeiwrlkfo 1.1 >*In 1<Jd~ _ DL'r dj. .. a POVlW~ III .~: "" ..... 0iI~ te Nil:0II ~o uIvnli dll Urdod. ~ ~ ".. ~ ~ti II~ .0 6jem till ~ I·~ "....,.,_, obIvytl.t1!Ml

"'' '1IddiItimI

~'ll.

_

,
boll

""1"5"" ~

~II

~_l.IlIIlpdne.:le

MtHIQ~1!I k""onJ ulllZRll<arTl

Nfpolplnll

~

~

!lKII'HWIItI·~~ Mlnll'IH Bori!I 8.lble cIlj:II.poIltolOg

ZiahilG'olH 1IO!InoA' U 1lI~ ,.N.e OIV~ -lill ocIabIwv"III'~

YOlni~

loll STAR
001'1. 8.bit

BOSNAIHERCEGOVINA FEDERACIJ A BOSNE I HERCEGOVINE KAtHON SARAJEVO OPCJNSKI SUD U SARAJEVU 13roj; 650 P 189972 11 P Sarljevo, 09. 09. 20 II godine OpCinski sud u Saraievu, sudiia Nives Abdagic, u pravnoj .tvari tuZilelja »Uniou B aD klI~ d.d, Saraj evo, UI. Dubrovana bro i 6, Sarajevo, prot;v lUzenih I. MuralOvic Fu" ada iz Saraieva, HI. Safe,. l,ovica broi 26, i Z. Alispahie Mine i2: Sarajeva, Ul, Vejsil. Cur~ica broj 42, radi duga u iznosu od 3.257,35 KM, no osno"u <'Ion. 348. stav 3. Zako"" 0 pamir;oorn postupku ("Sluihene novin" Feder"eije BiH", broj 53/03,73/05 i

Tu2bom ie p,edlokna dasud done,e od1uku kojom co n.loti,i m~,"ni m do ,uzilelju salida.rno i.plale nov~a!1i i'l!1oS od 3.257,35 KM sO zakonskom zaleZOom bIll"lOm pocevod 22" 03" 2011. godine pa do isplare, U" oak o.d U lrosko"l pOstu p b, ,Ve U rok u od 30 dan.. . Ovim putem mzenirn se doslavlia no odgoyor u smisl u odredab. cl ana 62, .fa v 2. i clana 69. ZPP-a,. pa su isri duzn; u skladu sa odredbama I:lana 70. i clana 71. ZPP.a, "'ikasn ije u roku od 30 dana ad dan. prijcIII a l U l be~ dos m v i[ i pi:s men i ,odgovor na IUlbu,. ~ u protivnom Ce se donii.li odluka u smisl u ad redbi Ciana ]82. ZPP·~. Oboyie.lav"ill ,e tuieni da se do.rava pismena .mat.ra obavlienom protekom roka od 15 dana ad dana obiavljivania ovo£ pi· smena u najmaoje: jednim dnevn.i.m novio8:rna koje se di'tribuiraiu u Federaciji niH i ogl.snoj ploei sud •. Suciii' N i ve.>; hdagie A

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA 130SNE IHERCEGOVINE KANTON SARAJEVO OPCINSKI SUD U SARAjEVU Bmi: 650 Ps 12286610 Ps Sarajevo, 09. 06 20 I L go dine Na osnovu cla"a 348, StaV 3. Zakooa 0 parni~nom postupku ("51. nQville FBiH" br. 53/03,73/05 i 19/06), obiavljuje:

. z bog propu~ Ian j a Obavcluje se lUkni ILlDZA VODE 000 ILIDZA. SARAJEVO isplati,i IUzilelju TP ROBNE KUCE D,D. SARAJEVO izoo, ad 18.885,01 sa >.akoDskom zateznom kalll"tom poee v od dana val u te i~ka>.ane u anali" rickoi k3nici. 02. 12. 2009, godine pa do da.na isplate, te u. roku od. 30 dam pod priie· tnjom p[ioud.nog iz,vr!e.nja. . Tu}.i,dj je oslobodeo placaoja suds.ke mkse. Sudijk" Taljana Aropovic Po u ka 0 pra vnom Iijekll: Pro I:iv aVe presude nii. clop usteu" hlha., ali tuzeD i mo .•e po duijet i prii edlog ~ povr.l U prija,nje stanje (cbp 183. St"v L ZPP·a). b. 'Iie~t" va se Iu2C:Q.i da se dOSll",a pis mena ,ma~r. obiavljcnom prOlckom !"Ok. od 15 dana, od dana obj"vljivanja avog pismena tl Dnevuim Dovinarna FBiH, i na OghSDOj ploei sucla.

PRESUDU

mzb.

OGLAS
OPCINSKI SUD U SARAJEVU, sudiika Tarjana MopoY,i.e, u pI,vooi sivari lui;oca TP ROBNE KUC:E D.O. SARAJEVO u $te~aju, ul. Zeleni h berelki 22 (h;v~a ulic. Bran ilaclI grada 50), koga zasmpa stecain.; upravnik Hasie Duljko, prpriv tuzenog ILiDZA VODE 000 ILIDZA"SARAJEVO, ul. Mola aleia 14. kag" ,astup" zakonski z.aslUpnik M.hmutovic Husein, rodi duga, V.'p. 18.885,.01 KM, dana 17.09.2010. god i]le, doo;o ie

19/06)

OBJAVLJUJE
Dana 21. 0.201 L godine IUlileli je ked ovog suda pOdDio lll"bu proti" ,lI,enih, a cadi i'plate dug" u izn08u od 3.257,35 KM na.ta.log po Ugovoru 0 korisleniu BamCard kortieeod 17.04.2007. godine.

o

ort

Drr8111li .V'l, iiellr~ak. 15. septembar/rlJjan 2011,

REPREZENTACIJA Iz Pariza u NSBiH stigao nacelan pristanak

moCi Cese M iii u i

U azn-ce za Franc s

Mlnibas Siobode o Gradatc~_'Jellvti sllgll

Sloboda zamalo zakasnila na

Zelimo izaci ususret mnogobrojnim zainteresiranim za odlazak u Pariz u privatnim aranzrnanirna, kale Jasmin Bakovic

gOriUaa out a GradaCCu
Kakva je situacija U IUzlansko] Slobodi, vjerno odsl ikava n esvak idasn j i iucerasn j i dogadaj za vri j em e pu rovaaia ekipe u SO-ak kina utakrn icu sesnaestin e Iinala Kupa BiH s domacorn Zviiezdom, N aime, vee n a izlazu iz T u zle kod Te rm oelektrane minibus koii ie prevozio igrace cs tao je b ez gori va, Pola sara rrajalo je narezanje
lornetara udaljeni Gradacac, ka dok nije karticu ..

Dsla i bez

mec

Pola sata trajalo natezanje koce platiti stotinjak maraka za dosipanje
ko ce plauu stouniak marapredsiednik Davud Zahirovic i 0 vIastio svog sa radn ika Sefika Sarailica d a pro vUl'e Take se Sloboda ipak niie doda tn 0 obru kala i prop u stila k u p u takrn icu za koj u je, uos ralorn, i rrener Ibrahim Crnkic u najavi reintervenirao

kao da [e, zbog teske siruaci[e, U drugom planu U odQOSU no prvenstvo, E.M.

NavijaU 8iH:' Olak!;ana kupDvlna ,ulaznica
Cim srno u Zenici pobijedili Bjeloruaiju, iz usta mnogobrojnih uavijaca reo prezentacije Bosne i Hercegovine mcgle su se ~u.Li na jave po hod a ria Pariz, gdje ce na~ rim 11. oktobra zakljuciti kvalifikacije Euro 2012., u utakrnici vjerovarno boriti za u racija, svim zain reresiranim

za odlazak u Pariz os ra V ile SU jed in 0 mogucnos I da Grad sv] etlos ri posjete p reko neke od ruristickih agencija, ali aranzman,
sarno ako uplate kornpletan

gent ulaznica koji rnu je po FIFA-inom pravilniku namiienien,a (Q iepel posto kapaciteta stadiona iii nesro manjeod4_000_ - S obzi rom n a nega Iivna iskusta iz raniiih ciklusa, u
ovirn kvalifikacijarna uopce nismo prodavali ulaznice za

on ima kej! u Pariz ide iei u sopsrven im aran i_man irna.

4..000 ulaznica
Na~ ie interes da svima obezbijedimo ulaznice, ali znamo da je porrazn ja provelika ida, vjerova tnc, 0 ecerno moci usp jeti sve zah tjeve ispu n iii- kaze ge neraln i sekretar NSBiH Jasmin Bakovic, Plan [e da NSBiH ad Francuza preuzme 4.000

HarualJU gOd:lna Zabran8· Da81uua za rBurez8DtaCiJu

Otisao bez objasnjenja

Veliki inleres
Izgleda da cese situacijas dn ih nekoliko dan a.ipak popravi Li, jet je Ncgornemi savel BiH odlucio odgovoriti na veliki inreres n avi iaca, te ad Francuske federaciie preuzeri kompletaa kontinkupovinorn ulaznica u nare-

koioi cemo se s Francuzima miestc ugrupi. Medulim, najave da Nogornetni Savel. nece prodavati ulaznice za utakmicu, vee da ce ro rad iti sarno Francuska fudbalska fedeza prvo

nase gostujuce urakmice. Take [e bilo za Luksernburg, Albaniiu, Rumuniiu i B jeloru si j u, N ism 0 m isliJi
ni sada, ali, s obzi ro m na to

d a za ovu U takmi c u za isra vlad. vel iki interes, po k uia t cemo izaCi ususre [ sv ima

u Iazn ica,

0 cern II

ie iz Pari za
od-

dobio naeelan pozitivan

PrOda]a Dutem UGentrotransa"
Kako k..ze Bakovic, ako nam Francuzi predaiu
ulaznice, njihova prcdaja

vierovatno ce iei pu!em "Cent.roU'llflsa". • S obzirom lliI tl) da je III agencija ~ parmer i spon-

zor, povjerit cemo irn prodaju ulazniea, baS kao 1m 10 rude i za WISe domace utakmiee, Ako se to desi, svi zainteresirani moo Ce ih I.;upiti ooV<ljenood turisriClcih am&mana .. rekao je Bakovic.

On [e dodao da cecijene ulaznica zbog agencijskih

znatnoskuplje od onih ko· je prodaje FFF. Kako smo i _objavili, cijene karat" kro-eu se od 15 do 80 eUnI.

provizija

biti

ne-

govor, a hoce li se [Q zaista desi ti, b itee pozna to u poned iel j ak, kada ee clan KoIIIitera za n ormalizaci iu NSBiH Dine Begic i sekretar strucnog sla ba EI m ir Pilav orpu (Ovati u Pari z, Osi m OlIO ce pcgledati raspolofive h Olele ~ sm je:S taj' repreze n·
lacij'e~ ani

K~rvaliQ: OhjaviQ Q~TQslaj

dosovori. ci delal je 0 prodaji ulazniea. M. TANOVIC

ce s Fr.ancuzima

SlOper prijedorskog Rudara Zoran Lu kat orp uJlcn je iz bolnice "akon _!i1Oie zb og srcanih [ego ba osam dana proveo na lijeeenju u banjaluckoj Klinici zakard iovaskuh.rn e b 01es [i. Nakon medieinskih pre" Lragau [V rdeno ie da ga ie p ri·

LuMaceuesrcanetegObe Place uPlacene. nema gouora 0 Stralliu orouzroHDuao Hmeli MarMoSimone lrener Monalla
jedva mjeseca ugri2.3o krpelj i izazva.o ndel ien e po,lj ed i· ce, !ito se i ,.nije dog.da.lo nekim igra~ i.mao"og kl ub a. Ka.k 0 se pre cposra V Ij a, Lu.kac bi se u tren"ini pro· coosmogao u.kljuej[i [ek m· korn pri prems za drugi d i0 sezone. V. v. Uzrok teskog finansij" skog sIan ja u prij ed orskom Rudaru su god! in ji od mori, rvrdi generalni sekretar klubll Zoran Janjetovie i n"vodi cia nema n i govora 0 SLrajku igraca. - Uz"Mi(ral»,imamo jos nekolicinu sponzora kaj; svoje aba vez..eDisu iSpUDiJi budu c i da su odgovorna lica bila na godi~njim od.morirna,. Neki su, medutim, doznake klubu poeeli uplaciv31i pol'etkarn seplcmbra. Tako !.mo igrac irna "eo ispl atil i ugovorene D lace, a usko ro Cemo i premije" bie Janje" tevic koii pobvalio igra"e zb og razurn ;levan ja. V. V.

Stoper otpusten iz bolnice

Sekretar Rudara Zoran Janjetovic

kardo Karvalio (Ricardo Carval h 0) dobio je jednogodisnju zabranu nastupa za reprezen "'ci iu, jer je proSiog mjeseC" bez objasnjenja napuslio m~ning-kampeklpe. Defanziv3cReala je 31. avgusla. uo~i u ralt.mice prol;v Ki pm, be;'; obialinjl.'nia ot:iSaos priprema sel ekcii e Po rnigai.., a

Porrugalski

stoper Ri-

dan kasn ije j e 0 bjav i0 da nap u~ta reprezea taeiiu zbog, ka ko ie rek"o, n e· po!irovan ja. - Za o"akav prekr~"j p,edvidena je dvogodilnjasuspenl;ija,al.i ima· iu';i u vidu Karvaijovu pro;!os" odlllceno je da on bude odslmnj en iz repre· zen£aclje nagodim.l saop§tio je POrLugalski sa· vez. (MT.)

... Bivsi nap"dac Milana Marko Simone (Marco) imenovall je za rrenern Monaka, oija ie Uprav.a u ponedjeljak 01pustih Lorana Ea !!ida (Laurem Sanide). Simene, koji je za Milan igmo od 1989. dp 1997. i oct 2001. do 2002. go dine, Tadit 6e!! tandemu sa Zanom PedtornOean). Monako je pro~le se.zone ispao iz prve francuskelige.

martinoUiC za prolaz zenicana
Stadion E ilino polje u Zenici, Gledalaca: 400. Sudija;
Darke Obradovic

Celik - Podrinje 4:0

56
KUP BIH Zeljeznicar savladao Leotar 2:0

On""ni avaz, tetvrtak, 15. se~t"mll"lrui"" 2D11.

7 (Stelae). Po· moenici: Toni Ba· ndie (Grode) i Da- , LiborM.vrak(Mo· srar), Srrijelci: 1:0· .
Horic (l0), 2:0 ..

Maninovit {I 9), 3:0 - Kapetan (36), 4:0 Bilino po/je: Hadii{; ispred Amaulo vi{;a :< Man:inovic .(82). Arnau rovi c 5 (46. Merie 5), Zu ri karton: Stupar, Horie, D. Arnsutovic 5, Konculic 5 J usiC (O:lik). 19mt ,!!3k.mice: (73. S inanovic-), A. AraauDej~MartiD ovic(Cehk)!,5. tovic?,Jovi~.5:1usuf?vic 5, ...ELIK: Nurkov!c -, Dokic 5, VUC1C Majstoro5, Brkovic 6,5, Isakovic e (46. vic 5 (46. Dekic 5), SairanoBegie 6), Jusie 6,5, Sadikovic. Trener: Borislav Tavie 6,5, Kapetan 7, Marti - n kov ie. novic 7,5,. Ho ri c 7 St upar Celik je lakse nego "!O j e 6,5 (59. Heeo 6),Si.liic 6,5 oeekivao prosao u narednu (46. Dilaver 6), Had,zit 6. [lIZU Kupa EiH preko voTrener: Elvedin Beganovic,

Dornaci ad 44. minute ostali bez iskljucenag golmana karica
S lad ion Grba vica. Gledalaca: 1500. Sudija: Husein Terzic (Travnik) 6,5. Pomocnici: Zikret Kulianinovic (Banovici) i Alrnir Cisie (Mosrar), Delegat: Ivica Galie (Mosl.r). Srrijelci: 1:0 Zeba (39, penal), 2,0 - Svra-

lei

_8

kaQ4).

Zuti karroni: Bogjcevic, [arnak, Selimovic (Zeliez-

nicar), Zecevic, Milosevic
(Leotar),

PODRIN]E:

Sinic5,M.

deceg sastava u Prvoi LigiRS Podrinia iz Ianie, V. B.

IsBra - Rudar (H) 0:1
Gradski sradion J aldie u Bugoj nil. Gledalaea 500. SlIdi ja: Midhat Arnau!Ovic (Tuzla) 7. Pomocnici: Zlatan Becirovic (Mrarnor) i Jasmin Srnajic (Tuzla), Delegat:_Zeljko . I.g:rac IIrakm ice: Salia Pr kic (Ru dar) 7. Perkovic 6, Marisie6, Ojdanie 6, E. Smajie 5,5 (43. ACic 5,5), Medic 5,5 (46. Cosovic 5,5), Zeko 6, Pejic 6, Suei,:; 6, Kmetas 6,5,. Koljenovjc 5,5 (60 .. J usu{bail].·c5.,511. Smajic 6. Trener. :Jusu.fGiZmiC. RUD.AR:Sabic 6,5, Hrustanovic 6, Prki.c 7, A1agi6 6, Celilwvic6,S, Spahic6,5, Duvnjak 6 (82. MUcic .), Maliie 6 (71. Kuruji':: .), Topalovic(87. Kubat .), Kovac. Teener: Ramiz Husic, K B.
ISKRA:

Crven i karroni: El "is Karic (Ze\je",nitar) u 44. rninuti igranie rukom van sesnaesterca,

ReZUliali
Rudar PrijedorUNIS .LO

ni: Pejic, Kmetas (Iskra), Alagic, Celikovic, Spahic, Duvnjak i MoSie (Rudat).·

Kraljevic (Liubuski),

Striielac: 0: 1- Prkic (51). Zuti karto-

Z vijezda - Sloboda 2:0 Travnik- VeleZ 2:3 Bran] leli - Dizdarusa . ,4: 1 Slaviia - Modriea . .3:0 Zrinjski - Sutjeska (F) . .3:0
Iskra - Rudar (K) Celik . Podrinje 0, I

4:0

Mr,amor - RadOili to
Stadion Mramor>!. Gledalaca: 500. Sudija: Vedran Zovko (Mostar) 7. Pornocnici: Dalibor Draskovic (Lukavica) i Dalibor Hrstic (Liubuski). Delegar, ,Hacis Idrizovic (Konjic), Striielac: 1,0 - Beganovie (61). Zuti kartoni: S(:fifovit, Salarnovic, Music, Dzanic, S. Soranjkic (Mramor),
Dardi':, Capanjos, Radulovic, Lazic (Radnik).

Zeliezniear - Leotar 2,0 Siroki B.. Kozara . . .3:0 Borac - Bromic . .3: 1 Olimpic - Mlados; (G) .. 2:0 Vitea- GOSK 0,) Kraiisnik - M1adost (1) .6:0 Sloga - Saraievo ... O:l Mramor . Rad.nik (B) .. 1:0

Sil ulakmi~e na Grbavi~i: Stallii: u ~rodoru Igrac utakmic'9_: jadraTodorovic 5,5, M.iloli~vjc 6, nko Bogicevic (ZeljeznSamb. 5,5, Ratkovica 5, M.lear) 7. _ rkovic 5 (78. Kokic -), Drec ZEljEZNlCAR: Karic5,5, Vukovie 5, Zecevic 5,5 ,B. Colic 6,5, Kvesic 6,5, Ge(89. Cim iTOI -J, A!licic 6. rhard 7, Bogicevic 7, Vasilic Treper: Bogdan Korak, 7, Selimovic 6,5, Zeba 7 (71. Zeljezniear ie do prvog Svraka 7), Jarnak 6,5 (79. pogotka cckao sve do 39. Smajic -), Stanie7, Bcilija6,S minute kada [e Zdravko (44. Guso -). Trener: Amar Saraba u sesnaesrercu Osim. sruslo Vernesa Selimoviea, LEOTAR: Milenkovic a sudija pckazao na bijelu 6, Corlija 6 (56. Souto 5,5), tacku, Zajko Zeba pcgodio

je za 1:0. Prva prilika
zavrsila

Z.

Leotar
karto-

je crvenirn

nom za Elvis. Kariea. Nenad Zecevic iesutirao, a golman
domacih izasao iz kaznenog p ros rora i igrao ruko m. pecario

Sudbinu Trebinjaca zaje Muamer Svraka, Sarno IIi min u re nakon ;;10 je usao u igru nakon Jiiepog pro
odora pogodio je donji desni

ugao gola gosriju,

G. 1.

Igrac utakmice: Enes Begauovic (Mramor) 8. MRAMOR: Delie 7, Serifovie6,5, Ba.liic7, Mehmedovic 7, Salamovic 6 (72. S. Soranjkic-), Fejzi':: 6,5 (31. Beganovic 8), Ordagic 6,.Music 5,5, Saki': 6 (86. M. Soranjkic -), Bdi'; 7, DZlII!ic 6,5. Trener: SUlidJasarevic. RADNIK: Dordic 6,5, Radojicic 6, Sredojevic 6 (29. Jevue 6), Takovac 6, Capanjoli 6,5, Mirkovie 7,. Pavlovic 6 (57. Kojundiic 7), Radulovic 6,5, Vujie 6 (75. Rankic 5,5), Lazic 5,5, Durie 5,5. Trener Darke Nestorovic, T. P.

Uitez - GOSH 0:1
Gradski stadion u Vitezu. Gledalaca: 300. Sudija: Emir AleCk<r viq~araievo) 6 ..Pornoenici: Stevo Peri~ (BUeljina) i Mi~ko GOIIC(Oobol). Deleg1!l: Lazar Man:movlc(Capllma). Strllelac; 0: 1 Zderic (67). Zu ci karto!!i: Helvida, GUJum i Pehar (GOSK) .. urakmise: Amlin HeJyida (GOSK) 7. VITEZ: Zivkovic 6, San,i':: 6 (72. Safrndin), Pranikovic 6, Tabakovic 6, H •.sanovic 5,5, G. Jurie 5,5, Juriievic 5,5, Lovrinovic 6, Grbavac 5,5 (56. Rezdeusek 5,5), Smriko 5,5 (68. !leroyi': .J, I. Jurie 5,5. Trener: Valemin Plav~ic. GOSK: Sre!lg 7,Zde:rie 7,rooLav,>,6,5, KojiS 6,5, Helvida 7, GuJum6,5, Tomic6,5, Zlomislic6,5 (60 ..SiJjak 6,5), Pehar 6,5, Ragul6,5 (73. Hlka~ .), Prskalo 6,6 (64. Karie -J. Trimer: Milomir Odovi6. s. P.

Gradski s tadion u Ban ialuci, Gledalaca: 1.500. Sudi[a: Elrnir Pilav (Sarajevcj-. Pornccnici: Senad Ibrasirnbegovie (Travaik) i Ermin Halilagic (Sarajevo).

Ban)alUCani prama OC8MiUan)U
Hisarn Islambego-

Borac .~. rotnjo 3:1 B

wac

vic (Zenica). Slri jeJci: I: 0 Vi dakovie (7), 2: 0 S !Ojnie (49), 3:0 Vidakav;c (56), 3; I - Bevan da (72). Z u ri kartani: Si. Du jakoviC,R,mi¢, KovaCevic (Borne), PuJii,:, Badalie (Bromjo).

Delegar:

Igrac utakrnice: Nemania Vidakovie (Borae) 7. BORAe: M3rtet.ic 7, Kunic 6 (46. Smiie 6,5), Ma: rkovic 6,5, Kovacevic 6, Runic 6, Si. Dujakovic 7, Ma. ksirnovic, Vidakovic 7 (65. St. Duiakovic -), Sakan 7, Damjanovic, Slojn!e 7. Tre· ner: ZveZ<lan Cvetkovic. BROTNJO: D"ida 7, Pu!jic 6, Se.sar 6, Braikovic, Gilie 6, J uric 6,5, Soldo 6 (61. Bevanda 6,5), Badali,:; 6, Ro-

VirJakovi(;: Dvaslmki striielac zie 6 (83. Milo.-), Vlaho 7, V ladie 6,5. T re.ncr: TihomirMiloil. Kao Se i ocekivalo, fudba.leri Barca obezbijedili su plasma!) n osminu finala Kupa B iH. lako su, sa izuzemom Nemanje Vidakovica i Duska S!ajica, u igri bi.li nr· ezerv is IiHJ' Ban iaJucan i SlI pmtiv nekadaSni<:ll """piona BiH, Bromja i.z Citluka, Sligh do nuinskc pobjede, 3: 1. S.KOTARAS

,to

Zl'lnJSlli- sunesllaa:o
Stadion Pod bijelim brijegom u Mos(arU. Gledalaca: 500. Suclija: Muamer Borekovie (Ze[]ica) 6,5 ..Pomocnici: Rusmir Ba§ic (Saraj evo) i H.aris Bakovic (Sirajevo). Delegar: Radi· slav Kundac:ina (Trebinje). ~rriide-i: 1:0 - Pehar (45),2:0 - Marjanovic (45+ I), 3:0§U!!jiC (51). Zuu kanoni: Marjanovic, Anteie (Zrinjski). Igrae ulakm.ice: Igor Zu,!i!loV (Zrinjski) 6,5 ZRINJSKI: Haeme 6, SunjiC 6,5, midie 6, Bekic 6 (60. DZeksOIJ-), Susie 6 (79. Ardina -), Duro 6, Marj anovi': 6,5 (70. Drd.nj.k), .Zuriinov 6,5, Pemr 6, Lamcli¢ 6, Ani';:;e 6. Trener: Slaven Mus •.. SUTjESKA.: Krnoielac 5,5, Glavonjic 5, S(eva,Dovie 5, FiLipovic 5, D. Drakul 5, N. D!'lI.kul5 (46. Dujkovic 5), V. Radov ie 5, N jegoil 5, Dan ilol1i': 5 (6 O. R. Radovic -), M uminovic 5 (69. R. Drakul), Blagojevic 5. T rener: Milenko Radic. M. P.

Branneu - DlZdarUSa 4.1
SRC Rodo" u Mosta!"tl. Gledalaca: 100. Sudjja: Dl'lIgan Petrovic (Banja Luka) 7. Pomocnici: Rodoljub Topic (Bania Luka), Edin Imamovic (Sarajevo). De1egal: Dubravko MiSkovic (Livno). Striie!ci: 1:0· Behanie (10), 2;.0 - GLavina (12), 3:0 - Be~anic (41), 4:0 - Glavina. (51), 4:1 - Spahic (60). Zud kllrtoni: A. Pinjuh, Delie, .Mari': (Bra!!i(eJi'), Spahie (DizdaruSa). Igrac makmice: Jure Glavina (Branirelj) 7,5. BRANlTELJ: Pandza 6,5, Zlatie 6,5, Marie 6,5, RenaLO 6,5, Margeta 6,5 (46. Zov\<o 6,5), Bebanjt 7 (od 46. Suton 6,5), Eminovic 6,5 (od 53. M. Pinjuh -), GLavina 7,5, A. Pinjuh 6,5, Anlde 6,5,. Delie 6,5. Tren~r: Zoran Bubalo. DlZDARUSA: Medic 6, Jusufovic 5,5 (69. Lelic-), Smajie 5,5, Spabic 5,5, Ibrabimovic - (28. Music 5,5), Bariille 5,5 (58. Preljevic·),Jasarevil' 5,5, Bclic 5,5,. Guso 5,5, KevIie 5,5, Sahmanovi¢ 5,5. Trenet.: Mirsad KevIi.;. M. P.

LE!§con
Football
.A,"'.at

I)
fw_,t

1<01 SPO'"
.:_.r.\"".:"r""
.J; ......

~::,.r.lN Jc.]..("r lI.old -J~.... t..::.JiCr :r I{ ~ l'\r J.l.,Jf"I[J He"~:eq:::-v~,~..l .. H:
I¢'IM"C'"

w~"" 11

00

lrl.111, .... }(.

hI ""'"

s ort

DnBvnl avaz, fetvrtak. 1 5. septemlrn/rujan 201 1.

DUBOJ Lider Premijer HgeBiH slavic minimalnu pobiedu

mir Hadz-c donio iJU Sara-e U
Sloga s oeset igraca stvorila dv:ije dobre priHke za izjednacenje
Comor 7,.Trebiniac 7, Zrnal}and.Zic 7 (57. Sesar 7,5), Scepanovic 8, D:!afic 6,5 (46_ Kojasevic 7,5), H. Handzic 7 (n 0 buea -), HadZic 7,5, Hask iel. Tren er: J irii Plise k. Vodeci lim Premiier lige BiH Sarajevo u porpunosii j e n adigrao po drnladen i sastav Sloge, u koiem su bila Cetvorica igraca iz kade tske u 59.. minuti kada je Vucina Scepa novic uposlio Damira Hadziea koji je iz hlizine marino N ikolu T rogr Iica,
igraca u 65. minuri, Sloga je imala dvi j e pril ike za izi ednacenje, G.S. Tek kad j e ostala S desei ekipe, Trenutak odluke desiose novic 7, Dupovac 7, K.

Vladavic u akciji: Prva ime ulakmicB

(Frno:

s: SaI'I."ii)

S radio n Lu ke u Doboiu Gledalaca 3.000. Sudija: VIa" dimir Dominkovic (Orasie) 7,5. Pornocnici: Arno SuCic (Novi Travnik) i Nikica Tomas CD rinovci). S IIi ielac: 0: I " HadZie (58). lUli kartoni: Vukovic, Ristic, Dobric (Sloga), K. Handzic, Comor
(Sarajevo), Crveni karton : Ristic (65 - drugi zuti), Ignc utakmiee: Vucina Seepano-

'UUHDUI'Drolgrall U drugOm dUBlu
Stadion "Asim Ferhatovic Hase" Kosevo. Gledalaca: 22. Sudiia: Goran Paraddk (Ljubuski). Pornocnici: Goran Dulak (Odlak) i Hrvoie Tu.rudic (Ci!luk). Delegat:
Liuhisa Tripunovic (Doboj),

Olimpic ~ Mladost 2:0

J usufbegovic.

vic{Sarajevo)8_ SLOGA: Trogrlic 7, Duikovic 6,5, D obric 7, P il ipovic - (29. Risric 5), Vukovic 7, K 0 ezevic 6,5, Marie 7 (66_ Jankovic -), Peiic 6,5, Mieanovi e 6 (86. J oks imovie .), Veselinovic 7,. Lukic 6,5. Trener: Zoran 6urguz. SARAJEVO: Adilovic 7,

DDbiedU 'RDden-h'PrellinUI'i
Stadion Pirotau'Travniku Utakmica bez gledalaca Sudija: Dragan Skakic (Bosanska Gradiska) 6. Pornocnici: 0." rio Tepavcevic (Laktasi) i Adnan Alispahic (Zenica), Stri-

Alml-r ZDI)- za·
Travnik ~ Velez 2:3 ... . .. .. .... . ,.... .

Strijelci: 1:0-Duric(72),2 :0Kapic (77), 3:0 - Pljevljak (82). luri karroni: Suljevic (Olimpic), Igra~ uiakmice: AdmirVladavic7,5. OLIMPIK: Feizic 6,5, Suljevic 7 (S4. Brkovic -), Skaljic 6,5, Regoie 6,5, Harba 6,5, Kis06,5,Jugo 6,5 (62_Vidovic -), Durie 7, Vladavic 7,5, Pliska 6,5 (46. Kapic 7,5), Pljevljak 7. Trener: Nedirn

MLADOST, Popovic 5,5, Mrkovic 5,5, Benda 5,5 (65. Susie .), M. Vice 5,5, Ceranic 5,5, Goranovic 5,5 (7S_Radovie·), Vasiljevi':5,5, Cimot S,5,J. Vice 5,5, Dangubic 6 (72. Bis:logrlic -j. Prelo 5,5. Trener: ZeljkoPopovic.
Olimpic [e pogocima u

Siavija - Modriea 3:0

drugorn diielusavladaoekipu Mladosti iz Gael,". Kod prvog gala na povratnu loptu Milo!ia Vidoviea pogodio je Velibor Duric, Na 2:0 povisio [ercaervni igra~Semir Kapic, koji je kod ueceg gala napravio odliean prado, asistiravsi RijaduPljevljaku. A.C .

crnUSerilu

Pogadak Husica: Paslavia kanacnih 2:0

(Fo/o:

luan JaHOUlleulC DOgOdiO iZ gUlUe
Stadicn Banja.llidla. Gledalaca: 500. Sudija: Radosav Vukasovic (Trebinje) 6. Po· mocnici: .Momir Sirko i Ratko Kunic (Banja Luka), Delegal: MedZid Gvozden (Saraievo), Strijelci: 1:0 . Jakovljevic (65),2:0" Husic (85). Zlll:i kartoni: Halilovic, Husic (Zvijezda), [cguncie, Slomic, .Malkic (Sloboda). Crveui karton: J agu!1Cic(SIobada, 67" drugi zuri). Igrac umkmice: Senad Husic(Zviiezda)7 _ ZVlJEZDA: Smaji': 6,5, Nezic 6,5, Mornnjkic 6,5, Jako~ljevie7,Jusic6 (46. Nuhanovic 6), Hasie 6, Deli" 6, MuSic6, Ris~.<' , Gavaric 6 (46. 6

Zvijezda ~ Sloboda 2:0

T.fro/Ski

jelci: 1:0 - Mujakic (38), l:l Okic (43),1:2 - Merzic (56·pe-

VELEZ, Osrrakovic 6, Ivetie 6,. Velagie 6,S (65. Spahic -), Kaitaz 6, Kodro 6, SkaJjic 6,5, Okic 7, Hasanovic 6 (46. Zolj 6,5), Roveanin 6,6, Merzic 6,5,.Ceric 6,5. Trener: Mirza Varesanovic, Travnik i Veld pred praz-

Sradioo SRC Siavija. Igrano bez gledalaca. Sudiia: RlISmir Mrkovie (Sarajevo) 7. Pomocnici: Sinisa Jan jic (Bijeljina), Zoran Taborin (Zvornik). Delegat: Vitnmir ~ [I ic (Sarajevo). Srriielci: J : 0 RaSevit (36), 2:0 - B. Scllij:a (77,penaI),3:0" B. Scllija(83). Zuri kartoni: Lackanovic, Besirevic (Slavija), Komlenovic (Modriea), !grac utakmice: Branko Scllija (Slavija) 7,5. SLAVlJA: Dujkovic -, Mazoli 6,5 Bclirevic -), Radovanovic 6,5, Lacka no-

en.

vic 6,5, Sadikovic 7, Peri iie 6,5 (63. N. Sellija), Sirnic 6,5 (80. Radoni a -), Todorovic 6,5, Zeba 6,5, B. Se&lija 7,5. T rener: Aleksandar Simi". MODRlCA: Nikic 5,5, Acevedo 6, Dakovic 5,5, Komlenovic 5,5, Jolovic 6, Alie 5,5, Tomic 5,5, Savic S,5 (46. Pal iera 5,5), Boroi evic 5,5, Ponjevic 5 (58. -Dordic 5,5), Radie 5,5 (81. Milakovi c -). T rener: Milar Lukic. Slavi ja je nakon rri poraza zaredom napokon prekin ula

crnu seriju,

G.l.

J ahic-), Trener: Dragan Jovic

Husic 7), Halilovic 6,S (88. SLOBODA: Mujkic 6, Milurinovic 5, Civic 5, Jo· Simeunovi6, IQlj i IvesiC:Maslarel vise ieljeli polljedu nal),.2:2 . KOVllrevic(58), 2:3 - nim rribinama stadioaa Pirora Zolj (73). Zuri kartoni: Mujaodigrali SLl slabu utakmicu iako kic, Terzic (Travnik), Merzic, je palo per pogodaka Goon su Cerie (V deli). Igrac utakrrrice: viSe :!cJjeliprolazak u slijedeee Sevko Okic{V eleli)7. kola. Go! odluke je!lll asisrenci" TRA VNIK: Fejzic6, Terzic ju Selke Oki& posravio Amir 5,5, b!l1gic 5, Karadi:! 5,5,KoZolj. vaCevic5,5, Badrov 5,5, Popovic Per minuta prije kraja 5, Curie 5(46.Odic 5),Mujakic6 umk.mice palicija je napustila (56. Simrunovie 6), Doli" 5,5, .mdion Pirota, a delegal Mer" ll.edD!pi 5,5 (65_ IrnSirevic -). sim Mclic ruje zvani~no obaTrener: Ne&adSe1imovic. vije&len0rnzlogu. S. P.

S,5, Jahic 6, Me~novic 6 (80. Ribic- ),Hal.i.lovic6(73_ Alju· kic -), Slomic 5,5, Murselovic 5 (46_ Rahmanovic 5,5). T reo ner: Ibrah im Crnkie, Do 65. min ute Sloboda je odoli jevalaoapadima do· maCina, ali nakon kornera Emira Halilovica u gu""i se najbolje snallao stoper Ivan Jakovljevic. KonaCan rezw· m! pas!avio jc Senad Husi" nakoo solo prodora po lijevoj mani. M. S.

gu nc.ie 5, Zoletic 6, Malkic

siroliDbrileiani zadatall DdradiU rutinslli
Sradian Pecara. Gledalaca: 300. Sudija: Ogn jen Va!j;e (Bani a Lul<a) 7. Pomocnic.i: Damir Knel!evic (Livno) i Zdiko Maric (Do· boil. Deleglli. Davor Ri.ilovic (Lukavica). Str:ijd~i: 1:0 Ivaokovic (18), 2:0 - Misit (35), 3:0 - Yare" (88). lUli karlOni: Malbasic, B~art" (Kozar.). Igrac urnkmice: Jure I vankav it (Siroki Brijeg)J. SIROKI BRIJEG: Bilobrk 7, D iago 7 (46. Serdarusi t 7), ]e,e 7, Dl:idic 7, Corie?, S iliO, IvankoviC7 ,5 (46. Varea 7), Kyes it?, Zakarie 7(76. Ber!oSa· ),Manijano 7, Misi" 7. Trener: Branko Kal<lcie. KOZARA: Kozie 6, Popovic 6,. Kovace~ic 6 (59. Pa· jit 6), Petr{)Vic 6,5, Pilipovic 6,} andric 6,5, Go jaci': 6, MaJbaSic 6,5 (63.. Ujic 6), Topic 6 {4S.Basal<l6),Sr~Co 6, Spaso· jevic 6. Trenerc Vinko Marinovic. D.K.

Siroki Brijeg ~ Kozara 3:0

Prijedor: Minlmll/nll palljeda premijerJiglliill IFlili "_ srojnJt} S ladioo u Prij edoru. Glezovic 6,5), Vejnovic 6,5 (6 I . dalaca: 700. Sudija: llijaZivPaoLi" -), Ramie 6,5, Sadie kovic (Ora.je). Pomocnici: 6,5, Kecman 6,5, Bursae 6, Asmir Budi.mlic(Bihae) i ElM.aksimovic 6,5, Srndovic 6, dis Prosi" (Cazin). Delegal: SUka 6(61. Kaotar-). Trener: Dorde Smrcevic (Gradiilka). D,aganRadovic. Sirije[ac: 1:0 - Maksimovie VNlS: Babovic 6, Kadi': (57). lUli kanoni: Kecman, 6,5, Dizdarevic 6,.KovaCevic BUrs3.C(Rudar), Kadic, S[ri6,5, Srrika 6,5, Krnd~iia 6 ka,. Burina (UNIS). Igmc (46. Dukic6), Smajic6,Buri" ulakmice: Slobodan Maksina 6 (81. Bjelak -), Meha.nomovje(Rudar)6,5. vic 6,5, Muhje 6,5, LeIo 6. RUDAR: Rodie 6, JovaTrener: ReufHerco. novie 6, KO!aran 6,5 (46..KreV. 1/.

'..."
a
B

I\IDI

c

c
D D

PSV~

~ I ~'.,l ....HIO
1;(10

~1bowrI ~·116

ItoO liGO I~GO
fI.,:I

------------------------------------------------------IP'l>

o ne\llliavaz, cel'lrta1<, 15. seplemllar/Oljar2011.

sport

191iC1

~

~
ag

CWo

ItDO
Ii'OO

If'Ji'\'VI.OoII
~u..IIan ....... 5Iou ~r.I_ OtI<1oIo·aiboo s,.i:1!uIg

I~OO
19 DO

5100 ...... ""'""'~
P$

Iial
1900 711&

Co Co Ii 14
I

MAl,,,,,, ~W

-...,....

....,BoiI

-,..

'_IW> lI,Jl1 .ou~ llD~ !.o 01 !IIf>IUO~
'K
t,

~

",,-l,_

-

lUIS liDS lUi
1I~

MIrW Sr.

llJl1

s.....r-

..

r_ lUI~
11m

11,Gl.

)UI~

Pocinie Evropska liga

~~
T_

.....
~

-..

..

Sanel Jahic igrao posljednjih 25 minuta u pobjedi APOEL~a nad Zenitom iz Sankt Peterburga
Barcelona i Milan docekaIi 5U svoj dvoboj na orvaranj u Lige evropskih prvaka prethodno remiziravsi 2;2 protiv Real Sosijedadai Laci ja U domacim sampionalim~ a isti rezultat na semaforu j e stai ao i nakon sinocnje utakmice na Noukampu. Evropski prvak zapoceo je misii
U

eurODS og Druall
odbrane tirule s dva
Paro (Alesoka, Alehandre

a i S-Iua SOlli a i
xandre) vee u 30. sekundi utakmice zadao je prvi udarae timu Pepa Gvardiole
(Guaredio la),

Barcelona remijem zapocela odbranu naslova

.qJC .......

Igraci debi1antaSamrok Roversa nemaju mnogo informacija a prvom protivniku Rubinu
prvaka, dan as ce zapoceti i drugo po kvali tern evropsko bit ee cdigrane 24 utakmice, U isto] SU grupi dva kluba

Fauorili Tolenhem. PSG. AI181iBOmadrid. Udineze ...
Nalma prvog kola
II Ligi

Ranim vodsrvom Milanezi su se povukli, a Barcelona ie golovirna Pedro i Vilj e (V illa) lagano preokrenula rezu-

rakmieenie, Evropska Iiga, a

nece moci rahma ri na usl 11ge fenomenalnog Diiega Forlana (Diego), ali su zato jaei za covieka koii zna sta .mati osvojiri utulu u ovome tak m icen j u, p rvog stri jelca

ri te, U din eze je b ion a pragu Lige prvaka, al i j e ispao 0 d Arsenala, a A tletiko Madrid je prviosvajac Evropske lige, Spanski kl ub ove sezcne

koj i se svrsravaiu medu fa vo-

Liverp ula IIokviru engleskog prvensrva, rako da u Greku necu vodi ti rnnogo igraca iz prve postave koj a j e sav ladala Volverhempron u proslom kolu • k07..aOje Rednap uoci susreta s PAOK-om u Solunu Interesan tno ce biti u
Sjevernoj Irskoj, gdje debi-

Gil1s IGece· Reml Borusj/e i Arsenala ltat.Ipak, kadase ocekivao porenu golorn Ivana Perisica sliednii lViMuk, iz kornera je dvije minute priie kraja ubacio Sedorf'(Seedorf), a ko- izborio bod protiv Arsenanaean rezultat postavio branic la, Iznenadenje je pobjeda

rant Samrok docek uie Rubin iz Kazania. - U prvenstvu smo rernizirali sa Sen! Parrikom I: I, ali ovo ee biti sasvim drug; izazov, Mislim cia imarno snage nosirise s jakim klubovima kao 510 je Rubin. Nemamo mongo informaei ja 0 nj ima, ali do

Tijago Silva(Thiago). Losa viiestza Katalonce je do ce zbog povrede misiea Andres Inijesta (Iniesta) mama pauzirati ~etiri sedmice. U jos jed nom derbiju
Dortmund je na svorne te-

APOEL-a iz Nikozije nad prvakom Rusiie Zeuitorn, a IT ij u m fu od 2: 1 p csl jednjih 25 rninuta doprinio ie i aas Sane! J ahic, koii je zamijeriio M.rsinja (Mar· cinho), (A. C.)

Grupa E
.(:elzi Leverkuzen 2 Genk 0 Valenslja
(Austriia),

Grupa F
0 0 Borusija D... Arsenal 1 Olimpijakos arsej 1 M· 0

BeliRlal DOZUaOnauUaCe dai ne napadaJulzraelce
Geln ici BeSiktaSa pozvali su naviiace da ne prave incidentc i ne napadaj u gostujuce QavijaCe na utakmici protiv Maltabii. iz Tel Aviv •. Mel' je zakazan. USfed tenzija koje su nast.le innedu dvije zemlje nakon sm se mel odbio izvinlri za proSle godinei n.jboljeg go1ge tera E vro ps ke lige i kad Radamela F .lkaa (F aleao). Udin= jeve&msdomJlfu! Renu, a Atletiko Seltiku. TOlenhemov uener Heri Rednap (Harry Redknap) volio bi da njegov tim postigne sliean U spjeh kao lani u Lig; prvaku, ali se vee oa Sa mom stano ,uoCava s pro bl"mima. - Imamo neugodn u si lua,jju. U ovom LTeIlUlk·updQ'rite t JI am je u takmica protiv
smrt csarn Torah i jednog

1

Amerikanca rurskog poriiekl a u napadu na rurski brod koji je prevozio porno'; 51"novniilrvu poj "sa Gaze. Turska polieija. saopolla jed. je pojamla s;gumosne m jere uoci naj avlj enih pro· lell la II. ISlanb 11.1 u. ulakmice 6:mo )XlgIedatineke snim ke pa cemo znati kaka da se posravimo . kazao je simpatifui Irener Samroka Majkl O'Nil (Michael O'Neill). Medu fuvoritima m osvajanje D.a&lovae i PSG koji je j lOkom ovog prijeiaznog rok. ulono veliki novae, 3 doveo je, izmedu osralog, drugog Dajskupljeg igram Ijem Havije' m PaSlO"'" Gavier) iz Palerma za vHiead 40 m.iliona CUrd.
(A.

Meireles (64. Larnpard), Malpda, Maw, Tores, Staridz (64. Anelka). Trener: Manuel Vilja:l-~. LEVERKUZEN: LeD.o, Rejn arc, Toprak, Kadlec, Kastro, Sam (73. De rdijok), Rolfes, Bender (80. Balis), Balak (66. Rena to Augus LO ),1; irl e, Kisl.ing. Trener: Rolbin Dut.

~~ Luiz (75. AJeks), Kol, Simajs, Nadsou, Hubert, Ce~:Bo~~~~·rva. Pudil, novie,
Toiler, Ndabasinze,

cuska), Strijelci: 1:0 - Luiz

Stadion Stemford Bridi sudijs: Stefan Lanoj (Fran-

Stad io n Gen k are na .. Sudijs: Tomas Aj nvaler

GENK: KOleleS,Ngongka,

Obi Mikel,

Vosen (80. Barda), B u fel (85. Karni), Nvanganga (64. Oguniimi), Trener: Pjer Denije. VALENSIjA.: AlveS, Rami,. Rlliz, Merjn,. Miguel, Topal, Feguli (69. Ernaudez), Banega, Pareho (74. Aduriz), Soldado,. Pjati (79. Kanaks). Tre.ner: Unal

Emeri.

Stad ion Vestfalen, Sud ija: Danluka Roki (Italija). Striielci: 0: 1 - Van Persi (43), 1: I - Peri,i" (88). BORUSIjA: Vajdenfeler, Piscek, Subotie, Humels, Smeke.r, Bender, KeJ (68. Bl a,cikovs ki), Gece, Kagava (85. Zidan), Groskrojc (69. Periil i6), Leva,ndo" vski. Trener: Andreas Klop. ARSENAL: Seesni, Sanja, Merlesaker, Ko,ielni, Gibs, AIte,", Song, .Zervin jo, BeI!aj'un, Van Persi (85. Samak), Vol!:ol (77. Frimpong). Tomer: Arsen Venger

S tadiou Kaiskasis u Arini, Sudija: Pedro Proensaff'orrugal). Srriielac: 0: 1 - Luco GO!!7..a1es (51). Crveni karton: Fani (Marsej, 90) OUMPijAKOS: Kostaaco, Teresi dis, Melberg, Papadopulos, Holebas, Abdun, Modesto, Fejsa (67. Ibsgaza), Jeste (56. Di.ebur), Fus!e, (67. Makun), Miralas. Trencr: Emesm Valverde, MARSEeJ: MandaJlda, Azbikuleta, Dijavara, N'Ko· 111., more, Diiara, Morel, T Sejru (82. F'IOi), GOJlzales (77. Kabore), AlIDllfirano, Remi (68. Dfurrdan Aicv). Trener: Didije De:lamp.

Grupa G
----------------Stadion GSP u Nikoziji. Sudija: Ituralde Gonzalez
(Spaoiia). Strijelei: 0: I - Zi" rjanov (65), I: 1 " Manduka (73), 2.1 - Ail[on Almeida (75). Crven; karron: Alvei (Zen;", 73)

APOEL2 Zenit

Porto 1 Sahtjor

2
1

Grupa H
Barcelona Milan 2 Viklorija 2 BATE 1 1
Stadion Karol' Nou. Sudija: Martin Etkinson (Engleska). Slrijelci: 1:0 - Pato (1), 1: 1 Pedro (36), 2: I - ViIja (SO), 2:2 - Silva (90+2). BARCELONA: Valdez, Al veS,.Bu~kets, Maskerano, .iJ.bidal, Kei ta (67. Pujol), Cavi, Inijesrn (39. Fabrega:;), Pedro, Mesi, Viii" (84. Are. laj). Tr"ner: Pep Gvanliola.
MILAN: Abijali, Zambro-

C.)

S,adion D,agao. Sudija; FcIiks B rih (Njematka). So-ij elei: 0:1· LuizAdrijano (12),

APOEL; Almeidu, BOllovenru.ra, KjOlis, Manduka (59. Aleksandru), Marsinjo (65. Jabic), Morni" Oliveira, Pou10 Zorge, Pin to, PUr>milidis (74. Salomou), Trikovski. Tr" ene,.: [om1ovanovic. ZENIT: Alves, Anjukov, Hubokan (90. Buk_rov), Ker~Qv, Lombe:ns, M.alafet:v,Si.okov (Faj;:ulin), Zirjal10v (80. Lazovic). Teener: Lumno Spaleti. Par/ianl s Pasloream imaju velike aml1/cije
KriskilO~ Dani~ Den[sQv~

I: 1 . Hulk (28), 2: I - Kleber (21). Crven i KaI!On i: Raki· t~ki (Sah tior, 40), Ci gri aski (~ahtjor, 80) PORTO: He-

IIOIl,Fucil., Maik.on, Ommeodi, Paeira, Mutiojo, Fernando (61. &Iu!;i), Defo.r, Hulk (78. Varela), Kleber (69. £)alma), Rodnge7_Trener: ViSAHT]OR:
Rat, Cigrimki, \pr Pereira.

Ribka, Sma,
Rakitski,

Mhitarjan, Zad.oJl (64. TeiSeira), FefIlandilljo, ViIijan (81. Hub'man), Eduardo (42. Ku;.r), Luiz Adrijaoo. Troner: M irl""a Lu ~esku.

ta, Silva, N esw, Abate, Sooorf,Van Borne! (78. Akvilani), Prine Boareng (33. Ambrorinj), Noeeri!!o, Pato,. Kasa· nO (62. Emanuelson. Trener: Masimo Alegri.

Swdion u Prallll. Sudija, Loran Duhamel (Francuska.). Strijelci: 1:0 - .Bakos (45),1:1 - Bresan (69). VIKTORlJA: Ceh, Bislrlm, Cisovs.k i, Rimberski (79. Trap), Raj\oral, Petrl;ela (70. Duris),. Kolar, Horvat, Jimeek, Pilar (88. Hora), Bakoi. Trener: Pavel Vrba. BATE: Gurof, Filipenko, Simi'::, Bordacev" A. Volodko, Oleknovic, Bre:la11(72. Koncevoj), Baga, Rudik, Gordejcuk (83. M. Volodko), Kezman (76. Porfir· io). Trener: ViklOr Gooearenko,

s ort

Dnevni a.az, tet'lrt~k,

1,5. seplemborlruf'an 2011.

59

Sanel Jahic slavio protiv Zenita

lIGA PRVAKA Pep Gvardiola nakon remija Barcelone i Milana

Pata n- 801 ne b- Ubuatio
Nije lako napadati na sesnaesterac u kojem je zbijeno osam protivnickihigraca, kate trener evropskog prvaka

24. sekundi utakmice prvog kola Lige prvaka izmedu Barcelone iMilana, To je kazao trener Barce-

Cak niti Usein Bolt (Us" ain) ne bi uhvatio Alehandra Para (Alexandre) u nastojani u cia sprijeci B razilcev gol u

2:2, koji su pokazali mnogo vise ru pa u igri Barcelone nego sro ie to bio slu~aj u rani]tm sezonarna, • Ne bi ga uhvatio nit;

lake napada ri na sesnaesterac u koiern j e zb ijeno osarn proti vnickih igrab kazao je Gvardiola. (M. T.)

Pobieda ne miierna niSla lersmo I dalle aUISalderl
BUiblsrno zadovoljni freclm mjestom, kate nas fudbaler
prije utakmice I. zaslufili

Bolt, Volio bih da u moioi
ekipi im a nogu koje mogu [a" ko !TCa ri . rekao j e Gvardiola N" starru Lige prvaka, a prethodno ina S tartu sp"nske P rimere, Barcelona IIi jc cdusevila ,. Sarno n ekol ike dan.

dak u hisrori j i Lige prvaka, A kako ie pocdo, cake ie i za vrsilo, jer je Milan u poslj edniirn sekundama zabio joll
jedan pogodak za konacni h

lone Pep Gvardiola (Guardiola) nakon 'SIO su "Roseneri" ;oki rali evrops kog prvaks golom iz prve akcii e, kada j e Pato zabio peti najb r~i pogo-

nakou remija sa Real SosijeItalijanskom

dadom od 2: 2, Katalonci su ; s Milanom igrali iden ti coo. Gvardialiflli razut~r~flie glo ie i to 'to je Gvardjola

U
pa k,

milanskom
v lada

carludbala
timu, boda, je i dal ie na svijetu, se desi da s
nerijesno,

1m ali sm 0 srece,

zbog OSV()j encg • Barcelona najbolja ekipa ali ponekad im
nekirn cdigraju

zadovol j srvo

ali car fud bala je U to me StO!leko.

prvaku pornona stopers ke poziciie pas ravio Serhi j a Bus kersa (Sergio Busquets) i Haviiera Maskerana Uavier Masc,llerano).
• MIl ego toga ie bile pro-

kola Lige prvaka proriv Zenita, Sane! J ahic narn je re· kaodanjegov APOELmoze nekoga iznenadi ti u grupnoi fazi, bali zato 'to ce svi misliti cia ce s Kipr:mima lako izac_i no kroj. DVlI dana pool i· j e, Jahica smo pozvsli cia m u fustilamo pobiedu Dad ruskimZenioomod2:1.

Dan

promijeniti .ambicije Kipran a. • Imamo dobru ekipui
smo uti u Ligu pro

•B ilo j e prelijepo. Super
j

je osjeca] proslaviti pobjedu peed 23.000 Iiudi, To

cia gubite i pobieduiete kada (Q ne zasluzuiete- rekao je trener Milana Masimi· Iijane Alegri (Massimili a· no Allegri),

tiv nas, Med1.Jtim, odrani]e
rnogu sumnjati 1I svoje igrace, Ako cemo po zalaganiu i zelji, zaista im niko De more biti niti blizu Nije
De

smo

zaslufili • rekao nam
koji je odigrao pos-

vaka, Nikome nece biri lao so da nas do b ije, narociro De na 0 ~em terenu, I dalje mislim da smo autsajderi iako svi In arno da fa vori ri De prolaze ba~ u v ijek, Mi bism 0 b ili zadovol] ni kada bismo hili rreci, a ova pobiedacenampomoci u (orne. Treba sesmiriri i sada koncenrrirati na prveustvo ier

znarn da

jeJahie,

Ijednjih 25 minuta, N as fu dbaler hz.. da
pob j eda Dad Zen ito m neee

uci u Ligu prvaka • kazao jeIa hie,

imamo ambiciju tirulu i ponovo

odbraniti

M ..T.

!NOVI PEUGEOT
POKAZI KARAKTER

308

2S.490KM
1,6 HOI AC;C:._ ji(Jj,IMA POCII ~LA C:C ..... 3.._.,..."

u_

92 K5 • CIZ£L t:-i'rrR~'" MAG ",u;

Slig~CI Je NcwllOB

""k'rohlbt1dnom
~'b.tuPl"O,~

Al,jlOmobli to], ,ljplolllO l~nla~Q tf!hnolog-liom I Stoll & SlOP SIJlemom

.11_ ,l.1lshkodo.e
O

P~,,;eo{·a

I odlte tchrlCllogljom_ So ,,_"'

o-HOl

Otn01jU(OIfOredub:IJII ,poWln,e

;OIllfO U ;<041 m ~~cMmg I do 15'

M'W1In'j.

NOVI PEUGEOT

~08

PGUoe.OT

GOIl"IIAtJUUVonmc I ,DIS1lIlIUTIR nVGEOT ,P,ROtZVODA u. 'llH, VI.RMOJ>lT UItAJIVO, Oh<MLoBljN,(a 118, tel 055 769 lOS. Ie. 03l 769 0!Hi OYIA~nIO nUC!OT PAR"U 'A 5AItAJEVO,I~O)( 05J 7&9 1M • l'UZu... IUlK on 190 l&l)· I"'~l'" WK.o." VER4Il0 MOIOII$ 051 S80 ~~ -",OnAR, 10 C~""UIO OSI!5., 14~ ""UIHk '~EiPE)(T 055 3SS 020 ° IKIO: ""uTCMN 0019 JUS no ° IoIODRte.., '10VOI>AOM un 8JO 351 ' 0010): I OVClPI!OM OS3 21)'}CA4 ° 'IH~(; DE6OVI~Dn 3111 114

60 ------------------------------------------------------EUROBASKET Odigrane prve utakmice cetvrtfinala
V

DflB'ffli avaz, ,cetvrtak 15. Sllpl"mbar/rujan 20 n.
j

s:Qort

SDanija laM 0 DOlulinala
U drugom poluvremenu "Furija" pregazila Siovence
Tolic: 150dbrana

Ljubusaci u prvom kolu savladali Sutjesku sa 29:27
buskom. Gledalaea 800, Sudije: Goiko Kolevski ; Saso Krkacev (Makedonija), Sedrnerei: Izvidac Mi grupa 4 (2), Sutjeska 10 (8). Iskljueenja: Izvidac Mi grupa 12 rninura, Su tjeska 12. Crven i karton: Nikolic (52 trece iskljueenje), Izvid.c Mi grupa - Surieska 29:27 (18: 13). B. Buric (5 odbrana), Tolic (15 cdbrana), Milicevic 1, Gradska dvorana u Liu-

TijeSnaDObieda IZUidaCa
SUTJESKA: [ocovic, Vuc,kovic,Durcievac, Trifu-

Regionalna liga za rukornetase

Rajkovic (10 odbrana), Nikirovic, Marusie 1, Ble~ic I, Kal u derovic, B ulaj ic, Sobri': 2, Asanin, Maiic 9, Dodic 8, novie I, Nikolic 4, Cizmovic 1. Trener: Zoran Kastrarovic, Vrlo dobru igru i znacajnu prednost iz prvog polu vrernena Izvidac je u prvom kohl SEHA lige zamalo pro kockao u nasrav ku.

lZVIDAC MI GRUPA:

Malinovi,c 2, lei jif 2,.Grbavac 2, S. Buric 4, Mati" 3, Kordic, Boras 3, Vegar, Ilic 3, D~e ba 3, Eres, Tomic 1,Delic 5. Tr·
en er: Zdenko Grbavac,

utakrnicu je odlucio golman Milan Tolle s nekoliko izva-

Pobiedu SU Liubusaci osigurali u posliednjoj minuti, a nrednih odbrana u nizu, M.Kr.

Nakon s u ri jesili sve probleme oko toga hoce li uopce zaigrati u prvenstvu BiH, u KK Borac Nektar za danas s u zakazal i p oeerak
priprema za narednu sezonu, Trener Drago Karalic u 9.30

DragO HaraliCbez lima 'to
1",,"..Ii"1

Pocinju pripremekosarkaska

Barca

Nakon

sari obavit ce prozivku u parku "M laden Stoi anovi c". enutno vise nego oskudan,
Od starih, osral isu tek Sinisa Kovacevic, Nebois Pavloksi rn

izgledalo ja moe; parirati Span ii i, noakruelni prvak Evrcpe "a kraju je uvjerliivo pobijedio,

prve cervrtine [e d. ce Sloven j-

S.DBnijB86:64 Siouenija
Dvorana Kauno arena u Kanuasu. Rezultat: Spanija - Sloveniia 86:64 (16:23, 19;&,36: 14, IS: 19). .SPANIJA: Gasol 19, Fernandez 8, Rubio, Navaro 26, Kaldercn 9, Re jes 3,

i0 Skariolo.

da, Trener: Selektor: Serhi-

" Igraeki kadar nam je tr-

Slovenci su konstantno vcdil i sve do 19. minute, a upravo tada i zavrsili su svo]e nade. Spanija ie dosla
do 30:28, a na pcluvremenu je bilo 35:31. U trecoj ~elVrri ni "Fu-

vic, Srdan BIan usa i Maic te, nada m se, i Nernania Vranies, Ocekujerno i do lazak Miroslava DojCinovi6! iz Servicijuma, dok Ce ostala rnjesta popun iti n a! i omlad inci. U za visn OS!; od fi naris ijske siruaciie u klubu, ra-

S turanov

Klaver, San Emeterio 2, Ljulj 3, Gasol 7, Ibaka9, Sa-

d nik 6, Z. Dragic 2, Begic 10, Lorbek 7., Selektor: Bozidar Maljkovic_

It 6, Smcdis 6, Udrih, Mu" ric 4, G. Drogil' 14, [age-

SLOVENljA: Siokar 4, Lakov;\, 3, Rupnik 2, OZbo-

rija" je pregazila prorivnika, pos tigl i su nevierovarnih 36 poena, vise nego u prvih 20 minuta, Met je zavrsen sa 86:64 za Spani. [u, lake je naivise poena "am uan Carlos Navar" ro), 26, prvo ime utakrnice bio [e Pau Gaso I sa 19 poena i cak 16 sknkova, (Z. So)

posugao Huan Karlos N a-

a

zmi&ljal eemo 0 even rualnorn angafovan iu dvojice iii troj i· ce is k usnih igra';a. Porpuno

Prijateljska utakmica kosarkastca

ie iasno da eemo komplerne

pri prerne odrad iti u Ban ioj L uci - istakao j e rrener Drago Karalie. S. K.

Teniski Celendzer .Bania Luka 2011.,"
Z. iznenadenje drugog kola desetog telend~era "Ballja Luka 201 J." pobrin uo se hrvatski leniser Ante Pavic koii ie sa 2: I savladao Cetvrtog oos.ioca i 106. ;graCa n" ATP lisli Flavij. Cipolu (Cipoll a) iz Italij e.. N•. on ~to je Pav;.c osvok jio prvi set (6:4), Cipola se vralio (6: 3). U trecem sem "indo se da faVOr!1 .nccc imati veCih problema jer ie poveo sa 5.']_ No, onda ie Pavic osvojio §est gem ova uzas lOp no i sligao do za-

Pauie izbacio GIPDIU

51 u zenog sl a v 1ja, Takvih problema nije imao prvi nosilac, Spanac

Velika dvorana Meidan u Tuzli. Gledalaca 100, Sudije: Nermin Sejdinovic, Adi

SlObOda (8n) 58:&5
h manovic 9, Alie,

Jedinstuo OZJ -

Igracke promjene u Mladom Krajisniku

Didnic 10, Kovacevic 6, RaZunic,

Nakon sedam dana pri prem. za nastupaiucu sezonu,

nema LalinOUic i RadenOUiC, dosla Gamblraia
podniiela zahdev za ispisnicu

rvrde de nijedna od njih nije

Selimovic i Dunia Kulovic
(Tuzla), Rezulrat: JediDSlVO BH Telecom - Sloboda Bos._nski Novi 58:65 (l6: 17, 17:10,17:23, S: IS).

Music, Galu!ic, Levie, Alagid, Muj.a~ic. T rener: Azur Sakic_
SLOBODA: Surlan 17, Popovic 2, Gagic 14, Smnkovic 10, Kajraz 9, Rajilic, Kecoievic 6, Gajie 3, lIie 4, Bosan"it. T rener: M.iloo Dupalo_ E.M.

Pere Riba, koii je rutinski osigur.ao Ce tv nfinale, de kiasi I'llv~i S lovaka ivu Kleca u elv. sem (6:2, 6; 2). Mirza Ba'i': je jedini n:lli predstll vn ik u drug-om kolu., oakon sto ie dobio Fran CU7.l1 J onatana Dasnijea onathan D.snieres) sa 6: 1, 6: J_ Tomislav Brkie ie, ~aime, izgu hi 0 od drug-og nosioca iz Slovenije Blafu K.vl'ica sa 6:7 (7:3), 6:4,6: I. S. K.

JEDINSTVO BM TELECOM:

Sci;, 19, C;zmie

14,

a

.poelnJaPLBIH za stonolenlSere
... Premijer liga BiH u sto.nom lenisu mushrce POCCI ce ovog vikenda. Titulu brane stonoteniseri iz Vogosce, a nai"eCi kOnKurent oper im biti sarajevska Aladza_ Novi premijerlig..s! SI! Krch iz Tuzle i Moswr.

z.

ce

Cel ik j e po lPi sao j ed.nogodisnii ugovor sa .ibenskim cemrom Ninom Vlaicem (24g, 208 cm), koii ie bio ne koli ko dan a na prob i" 0 n je ~reCe ovosezo nsko poiacanie, Premll rijeeima direklOra Alije Porce, mozda ce angazirati i ius jednog pie" imej ke ra, ali odl uk U 0 10-

potPisao cenlar nino Ulaic
me dooiieti trener lvico Ma. ric nakon povrarka Sa ~elverodne"nog rurnira u madarskom Z.laegerseguo a koji pumiu 22. seplembra. - Na cumiru Ce ucestvova!,i ukupno osam ekipa iz Madarske, Auslriie i Slo\'llcke, rake da je sigurno da cema odigrali barem "etiri u l.kmi,ce - kale Po r~. 1/_ B.

Celik pred turnir u Madarskoj

klub Mladi Krajisnik sustigli su i prvi problerni. Naime, n a tren in zim a ak ru elnih sampionki BiH u kosarci ne pojavljuiu se u prosloi sczoni sl.ndardn.e pr'Vodmke, Liiljana Lalipovic i Milena Radenovic. Za Radenovic se spekulira da ce kari ieru O"stll viti u Prij edorl.!, ali je nejasno se doga da s Larinovic. U kJu bu

sta

S druge strane, MI.di Kraii!lnik je pojaeala bek 'mer Martina Gambiraza (2.9, 176 em), koja je nekada igrala za sarajevski Zeliezni&r, a do,la je iz euroligasa Gospica. Banjalucan ke ce inace nareelnog vikenda nastllpiti na ru.rniru u Gospicu, III koiem ce uceSlvovali i Pula, Maribor i domac. ekipa,

ce

Ritmicarke KRSG Oli" mpik iz Saraieva plOlek.log v,ikenda su na turn itu u Madarskoi u kon k u re nei i i 230 ucesnica iz 28 zemalja zauzele druga m j eSlO u ekipnoln plasmanu.

lurnlru u madarSHOI

OllmOilldrugl na

Ritmitka gimnastika

S.K.

SeslOgodisnia Esma Mu· ia,;;c je u svoioj konkurenciji osvojila zlarnu medalju. Uz nju, lim Olimpika su !'inile Almed;n. Zaika, Ena Meholiic, Dea Muminovi':, Azra Kadri':; Aisa Muja;;ie.

s ort

DnevITI avaz, tetv~ak, , 5. septembar/rUjan 2011.

61
Vijest
d va mjeseca pri]e kraia (en; ske sezone obori 0 j e j eda n rekord ito u iznosu novca zaradenog cd p ob jeda aa ru rni rima. N akon

10 6
,

u

brojci

Novak f}okovic

Izjava dana
iT nijt! imao puna Ulakm.ca kada smo ga /:1m dQ"(Jeii sa tri miliona fusui; ali ;:"'0 boll uojereni da ",oz. poslari "rlm1lskigolman.
=

Ofsajd

A,S»1

Ulasnilt Birmingema ne moie UBrilani)U
Slid u Hong Kong" odbio ie j IIcer izda ti dozvol u za izlaza k iz zemlie biznismenu Karsonu jangu, vlasniku engleskog drugoligasa
Birmingem sirija, zbog sumnje da ie "prao" novae. Bivsi frizer koit je bo ga ts rvo stekao in yes tiraj u Ci ua berzi op ruzen j e za"'pran jeH 92 m i-

Sro je trijumfom na US Openu uzeo 2,3 miliona eura, ukupan iznos zaradenog novca popeose nalO,6 mi-

tiona. Tako iepretekao Rsfaela N.Ulrka allBIi~aran~ I. 500 .mBt~rona ~IIBlskom memoriJalu "Boris Hant·ekovi(;" u Zagrebu (foIl):
dalai Rodzera (Roger) Federara koji su u jedn o] sezo n i uspj eli zaradi [i nai vise 10,2 miliona.

(Toni P"lis, memuliur Sw"ka,
tepreZitlllaliv1l0fh

no.lolS)

golmaml)

lionaeura,

Sep Blater ne da rnlesto predsjednika

IUnBCiiu Platiniiu
Preds iedn i k Med una ro-

neco DreDustiti
na celu FlFA·e mjesto Platiniju,

cine fudbalske asociiaciie Sep Bla rer (Sepp BIarrer) objavio ie d. nema narnjeru
prepusriti svoju fu nkciju prvorn covjeku Evropske federaciie Miselll Pla[iniju (Michel). - Taj navodni dcgovor izstoj i, !Q je cista gill post. B esrnisleno j e da prekidarn svoi novi ce!verogodisoji mandar prije vremena - porucio ie 7S·godisnji Blater na

svorn Twirrer profilu, Poiedini evropski medi]i objavili,u da Blater razrnislja da nakon i3 godina

prepusri

medu Platinija imene ne po-

rganizaci j u na ci jem je i'e1u Blater u posljednio] godini porresa afera 0 korupciji i kupovini glasova prilikorn dodjele domacinstava

o

svjetski h prve nstava 20 18. i
2022. godine, cdnosno prilikern njegovog reizbora za predsiednika, (M.T.)

,.

Terorisli DiSO DaDali SAD
Napadac rezervnogtima Liverpula Nej tah Eklston (Naje napisaoda teniiebiocin terorizrna.

man Eccleston) je pod isrragom klub a ier je na iednoi dpus tven oj mrei.i napisaoparu ku koia ie jj;ivcirala americke v lasnike "Redsa", 0 remi napada na SAD 11. seprernbra
200Lgodiu.eEklswD

TISSO
SWISS WATCHES SI.NeE

ne

SlonOleniserRama zelie UPilan naslup U HUPU Europe
skog Zeljezn iCam intenziv-

Prazna klupska kasa

naUi)aCiBelHbUrna mariira)U zasmlenu lrenera Sliua Kina
Navijaci Belkburna naiavili su da ce u suborn, ueci utakrnice protiv Arsenala, orga n i.ziran protestn i mars

Iskazuju nezadovoljstvo

Sronoteniserke

sarajev-

no sesprema] u za rurnir 1.1 okvim prvog kruga Kupa Evrope u Belgiji 2. i 3..novembra, ali nisu lIopee sigurne d.a ee i
oticj.

KI ub se, uaime, vee dugo nalazi u tesko] finansijsko] si-

su veoma stroga re bi nedolazak na turnir auromarski znacio suspenzii u iz evropskih takmieenia na dviie godine i novi)anu !<aznu od 5.000eura, SIG bi za bh. predstavnika imalo katastrofalne posljedice,

N av iiati pre mi ier ligasa iznenadeni su dovodenjern skotskog trenera koji je na
klupu Blekburna sjeo u decernbru nakon srnjene Serna Alerdaisa (Sam Allardvce). Pod Kinovim vodstvorn Blek bum je osvoii 0 23 bo da iz 3311lakwice, a klub je ops tanak u Iigi osigurao tek u

ienu trenera Sliva Kinaf'Sreve Kean), prenijeli 'U brio tanski mediii.

nakojern ce zahrijevati srn-

1853

maciji zbog reg" je uprava upurila molbe za podrsku svim relevanrnim dt"tavnirn ijmil1lc:ijama, saopCeno je iz

Zeli=i6lra.

Pm.vila Evrop.federscije

Ma. turniru bi Zeljez· nicar trebaonastupiti s ekipama MineriosASBL (BeIgija), LuI; Vladimir (Rusiia), Dd Tenis Niderkarjeng(LuksemblUg) iValja.-

posljedn iem kol u_ - B itee to mirn a protesrna sernia, Krain]e ie vriie-

Ki~: Osvajiasamajedan bad
Osim marsa, navijaci su poSkota, pod Cijim vodstvom ie Blekburn u dosadasujem dijelu prvens[va osvojio sa·
mO

ske stonoreniske

dolidKolosaTM(Spanija).

me da vlasnici kluba saslu,aju n"viiace. Zelimo da na mjes[O [renen dade neko iskllsniji - r.kao je orgaoizalOr pm [cs ro Glen M ulan.

krenuli i peticiiu za smienu

jedan hod.

A.C.

CETVRTAK 15. 9. 2011 .
.... J_.

.~

JL-'fII.aJ'_~ ,.'

t'"

1651! KOSIlRKA fRAIIGUSKA· GRCKA

TV ALFA
07.00 Oobro 1"1,0 Program za die," i ml.d., r. 09.10 B. Ha T,. 09.15 Mumij •• i, animirana .ooj', 53/71 09.40 Aubol Rubl, animil1ll1.l seriia, 50/52 10.00 BHT ,lje,1I 10.15 Pie. tlvola. I~ran, serlja. 120/125 BHT "MiY ... 11.00 Umjetnosll prtro~a: Vrelo B~sne 1'1.25 Hlldoliublj.,: Tur,u t 2.00 BHT 'ije'ti 12.15 0,""1," znanja, dokumenlar· na se~Ja. r. t 2.45 Liga iampiona u no i.mel", pr.gled, r. 14.00 BH ga,!rokulak. kuli""rs~' sMow. r, 14.30 BHT ,ije'ti 14.45 Gork,·sla!'., Igrana sBrija, la7l229, r. 15.15 Odll~.n, 5 +, OOu1<a~'nasefija P~gram za ajec" I mlade 15.20 M,mjj •• I, animiran. ,oriia,

PINK BH
'06.00 Seslle, serila r, fr1,00 C~anl film 01.30 Udri mu!ki,. jLnarnji pr!l!Jram 1'000 Naslijede ledne dam." senjar, 1U.40 Kupl.ba, emisija 110.00 Za'~,anje"alluba', le!eilOVela l~, O~ Inl. lop, in!o.pro9"m H.15 Biomele''Olollra prognoza 12,20 tHy, zallavni prog"m 13,UO B "e pare, 14.00 10101.Op, Inlo.pmg'am 1UO Grand MI.,i, mLUiCI:i program 15. OD Se~lre, leIeoovela 15,45 Kupi.ba, emisli. 15,50 Inlo lop, inf.pmg ram "o,UO More Iluo .. I, le!eoovela 17.00 Trljuml Ij"~a.i, s.rii. (l ,pi'o~,) lU5 KupLb. 19.00 Porodl.ni o'c ra~un,kYil , B, 30 Inlo I,p, cenlralne ,Ijesli 1~,50 B i0 mele!ololka proQ""a 19,'52Z. ,draY i lljap osml)eh , S:55 C'~anl lilm ~U,UO Na,liied'e )~dn e dame, i<lrija 21,00 Za,'anlenl lorum, emisi]a 23.00 Kraljlo. j.ga, selija 00,00 Diu,.ike i, sneva, mm 02,00 Citl, ZolMvna emisqar.

'"b"

06.15 Gospoda Barta'3, I~'an. senia f121 01 ,00 Do~," [utrn, julamji program 09,00 Vljesti 09,.10 S.e ce bill do,'o, iglOl1aseri· la, 13. epiloda OJ.Giii propram moo S'prl)lno . <lelno,1'I igr. 1025 Mall spaslo~1 10,35 To ml ca i prlialelji tU,.45 Pa~, 11.00 x-man 11.<5 TomlCo I prUalell1 11,30 Harv,yluons 12.,00 Dn•• nit 1 12" 1. 0 V.iza za "uduen nst, igrana sarija -

15.45 Frende rl u ,emUama Evro pe: Oanska 16.00 8io i., nem i_da" Dn.,nik t 6.15 601k,>.1 atkn, ig"na serija, ISIl/l29 16.50 K~!ar~.~:<P Lilyan;j.a 201 t: Franousla • G roka." 3. celvrtfi" prijenos 18.45 Plm I Pom, a"'miro.na serl)a, 25/2S l' 9.00 O"e,"i~

54171

",1"

Sport

19.30 19.50 21.45 22.05

21.15
ZABAVA, TV ALFA

22-40 00.30

Vrileme Eurobaskel 2011, speeljalna e.misiia Kn;.rka: ,E.P Lilv' nij' 2m. t: Rusll a • Sibil., 4. ceNrtlinale, prijenos 8HT ,ij.,ti Kala sa ." CharloHe Ram· pIIng, (Ilumica Prlnceze., tp,nsld igrani r.lm Pr.gled pr.grama ra p,t,k

13.1 5 La r] n I,bor, I~ra~a serija, 7. spizoda, r. 14, G5 Z, Iana pan, ra ma, pm~rann <a agrar 14.35 S edmiea, maga2rn iz kolture ":;,00 V.ij"ti 15,10 Na;a mala kllnika, igrana serija 1 U5 sveee blli do, '0, Igram senja, 1~. ,p~o~a H.OO F,d,,,"cii" danas 17.Z5 Ranlenl orao,lg"n, senla 1J.50 D!le.'nl~ naja.a ts.sn L.rini.b.r, igrana sarija, 8. apizoda 1 B.5 0 Dn"'nl~, n.java Rnansiiske nOl'llsti H.30 Dn•• ni~ 2 2U, 10 O~g ovor~e Ijmllm., dij~I"'ka emisi]a 2 t ,09 Dne"nll najava 2.1.1 0 Slomljena ktila, ;grana sa rij" 34. ep~"~a "-',00 Do~umenlarol eelvrtalL Sial· Ii dan 22.,30 Dn•• nit s Rnansiisle novo"1i 23.00 Danas u Parlarnentu 23.1' 5 [lei, Ig raJ1' serii, /12/ 01,10 Vila budu~M.sI:, igrana seriia 02,0, Dnovnik 3, r. 02,35 P"gled prog a m a, za pelak

06.40 Moms'a Belly" ertanl r.lm 07.00 M staists, crtanl lllrn 01.208un.I M,]on"I. crtam Iilm 07.40 Iron Man, crtsm 111m 0800 Ullela Marll,na (12), me-so kicka leleoo,ala 09.00 Gorki 1.i.ol (12),l<rrska ",riia 10.15 SIDI za 4, kulinarskl sMow 10.46Bllo lednom u 1'I[I$ko) (16), Mska serija 11.56 CSN Inlo, inlormativni p'ogram 12.15 "udu s rce (j 6), lurska serija 1J.15 Ljuba.·viera·.a'a, tlJrska senia 14.151!!l,bllenl (12), turSka senja 15.10 Nala mala ijinika, ~umoris~~"a serii' 16.10 U klela Marl).na (12). meksieka wlenovala 17.1U Sial za 4, ~uli"arski show. 17.40Bllo i,d"um u TIlrskoi (16), MskaseJij. 1B.30 09 N Inlo, iniom1a1wnl program 18.5008 N: Spo,I., spo~~1<1pregled 18.55 UEFAE,u ,oliga: Pao k So· run- Tolt!lnhEl.mt prenos ulaknuce, IlIOlnvrij,"", 20.00 U EFHmollga: P30~ So Iu n- TOlenh~m, prsnos ulal:mi<>l, II polul'Iij,m, 21.00 UEFAE ~rollga: Club B rii·N K Mar,ibor, ~r"n"s ulal:mi,,", 'Ipolu'rii,m" 22-05 tlEFA eu rollga: CI"b 0 rll·NK Ma',"o', prenos Ulalmtioe, II pOlul'lijeme 23.00 VOl populi 23.05 N'puslenl (18), lilm 01.00 UEFAEurollya, ,preglMkoJa

06.00 09.30 09.55 1 D.OO 1D.25

11.20 11.30 11.35 12.00 13.00

14.05 14.30

nova serena

15.05 , 5.00

17.00 17.15 Prada]

N~v~ jutro, IUlaml1 program Ostrvo ko rnj~c., ertani film Top ,hop Hello KitlV, c~ani 111m Amor lalino, i~rana serilam J uke,o~, m"zioki program Vllesll I nte ",iull.ma dana I,) Z~kon Ilubavl, I~ranasenl, Ir] U.rad enl zi~oljl igrana senja (r) The Gamel igrana seriia Ir] The Game, Igrana serija (r) Za~on Iluba,I, L.grnflas8riji! Uk", !Ivoll, ig{anaserija Vii.·,li

,.i,

,"I

za

I<rrSkaSBrija Irl 18.15 Amor lallno, Igranaserlla j 9.00 VI.I~sU 19.10 Elspr." ~I 19.55 Vij as li 2D.05 Pr~d'al sesree, lurskasenj, 21.15 Gljl",

se me,

u,

Sh.[]W ~latJ.avnl)-

mu<ie~ program, nova sezena 22.35 8lag, O,masi.a 2, !<.lrari ftlm ~0.30 A'I"I"gii~

SATELITSKI PROGRAM
Euros ort
12.00 Snovl, muzi&i' program '2.28 BeOi<llil 1i 3.00 Tte_zor
14.00
"'Ii

Euros ort 2
10.00 Ame<icki fudbal 11.00 Amen.J~i f>JdbaJ 1M,!; Surfing
13.00 Motorspol1OYi

S ortklub
12.45 Najbclja ulakrnka Prernler t.eaglole 1'4.~O Premier

08.30

Zmaje-\l,'3:

blb4io'teka 15.14 Veltkani
Pcnodlca

16.0-5

senj::.

Soprano,

' •. 55 KoSo"'a: ~P 19.00 1g.~Q MWopolls 19.55 KoS.",.: EP oe'tvrtfinale 21.45 Porodica SopraJloQ,SElfija 22.35 Art zona 23.05 Bardovl
I.8Ua cetvrtfinale Korltekst

SIt;Okovi; RO\efdam 09..30 P[kad-o 11,30 Fudbal 11.40 S,'IIi sporrovl 12,,00 Spitfvej 13,00 Spi"'.j: Vollka Ragrada g,edsl<e 14,.00 Konji~~i .I«>kovl: Madrid 15,&0 Fudbal 16,,00 Konji5ki skok(iyi 17.45 Fudb.1

Konji6~i

13.15 SIOlX<!nl mctekrcs 14.00 Ekanernni .pooovi 15.3(1 Surfing
15.45 Tfajal:

We" Ham - wcwea 1:tOO Funny ;Premiar league , 15.30 Mobil 1 The GOd
16.00 Fu.dboJ

Leapue

Classic:

Sl'jel,M
PNenSM>

17.00 18.30 19.30 ::! 1_00 21.30 22.00 2~.00

PoIjska ilmeli¢ki fudb.1

moodll.' mag,,'n 16..30 Premier League Ctassic: LivefpoOI • ArSenal 17.00 TWS 11 .00 Premier league 9
Magazln -

17.55 Konjiilki
.kokovl
19,40

00.0.5 Latin pasio:n

20,.00 Borilaeki .poo 21 ..00 51'1 uk.el

Konlitklskokovl

Snouoord Snu'ker Obar'anje ruke SI,oni fudbal Slobodni motokro.s

Kuglanjo

19.15 2:0_,45 21.15 23.00 00'.00

t 8.:30 Vijesl! 'Ii g,.oo Prgmil8f League News.
U .susret Da~s,Cup Atletl~ ~vjetsk~Uga ~Soh Fuimtl Poker Vij-eslj

NalioDal G.
15.00 Ekipa
otl!3vJd gr-abezljlvaca 16.00 igra 17',,00 ZatoCel"'li,u inOz.errl:SMJ 1",00 Sapta¢ ps£ma 19.00 Skriven 20..00 Opasni 5LJsreti 21.00 Uspon cmD9'IJuka 22.00 ZErtoceni u InozerTistvu ::!!3,_OO O,pasnl susteti
"

..

MTV Adria
Mad. 16.30 #1124 17,00 MTV and
16.20 17.30 17.,50 The F"miry 3 From 1 Tho Movies Crews

FOXlile
15.05 .D., Drag. 15,30 ea, e",9" 16.45 :Do posla i 'rlat!3d 11,,3S I~ko, sam UpClZilaQ \laru majku 1 6,00 ~.p'1 du'hO.a 1a.50 VlJIGroj'
19.1:5

FOXCRIME
15.30 8oU(:'iS 18,14 Rod I z:alt:an 11,00 O!ordan 1a .30 19'.'14 20.00 20•.45 21.:10 !!!2:.:2Q 23.10 ,23.5.5

15,55 eiei

Soo9'

18.00 Brand New 1• .s0 JukeOOx 19,QO Vldoography: So' 90 20,00 Just See MTV 20.50 DFe AwI<ward 2UiO #101 ~2_00 'Rano 911 22.20 The Hard "fima::s Of Rj Berger 2 <'lAO C~•.,"'I. Show 23.10 SkinS"
21,40

""101

~'_2:0 3 From 1

20,05 ;.0,55
22 ..00

Ali M.k~1 ,Se~. i grad
Slelni zavr.selci

Da, Draga

122.. 5 IKaIt;osam upozJlao Vi:I:ru 5 majku 23. t 5 8'111 vole: H&Jmondii3 23,40 Vrl I Groj' 00,05 ~.p •• duhova 00,50 Seks j grad

Bjekswo !iz. zatvma NSpOutdani agenli Bouns Fled i za'imfl MOnk F,rikQ'lti ZIOCinae:ki umovi Idilimi grad 00_40 Nepcu:«lanl agen!i 01.2.0 Bjekstvo iz zatvma 02.05 Rod 1""00 0•. 50 Zl<x;na~k; umovi

17.45 Zal.nnlca

"Iodoka

CETVRTAK15. 9. 2011.

SAPAT ZVIJEZDA
Priprema; Hedija MEHMEDIG

.!II.li1It~

DI:!I:t:i
HAYATTV
program o S,30 FiIi, e!tlnl lllrn, 3D. i 31. OS.SO Kenoy!he sh"~, e!tlnl film DUO Bumb" e!tlni film, 63,; 64, 08,10 Ga,field, crtanl Iilm. 30. D9.Z5 Lii.ni grad, en,ni !lim,31. 08.50 J3godic~ 60~ica, 10,15 SI"n., ertlni IUm,51. .pi, n1 M5 B ,ku 9 an, e~anl film,56, 1LtD WI'I, igrana serlia, 26, 06.30 DODro lul,O !vlma,lul,mii

Ljubav; Ne ig rajte se s 0 sis canjima volje ne csobe. Veoma lako partn er vam m o~e 0 kren uti le~a. PosaD: Izbjegava"e diskusije sa kolegama. Ako treba, p riIn ajte ca sie p ogrijesili. I varna ce !Jili

HRl1
14 .20 Pi!~ p,i,.~e K.pa!1d rll, "a '~rij. (4/4) 1 4.50 Cudom p,etl"ltl i 3. S mrlOno· !H13 metaviI, dnkum entarna ,efiia (9/10) (R)"

HR12
07.00 Go,podaric; IVOi; srca, tel&",,,,,[a {137114~) {A)" ~7.45 Elnstein"iOi, cnana selija
(2l{2.8) [A)' OS.OS Z'I.~liu"a" D,l,zi beb,'

Nova TV
07.00 Jurnan]l, soriia3/14 07.25 Bumba. ""rii.7/150 07.40 Tomisa
i crtana

e,mliia i, sa ni, doirume"lar-

Im~~··[e.
. ..

~[!jJ. Lj~bav: Ako ste bjezali od Ijubavi, uvidate da joj je nemog uce po b jeti. Prihvatile sHuaciju Mkva ies-

na

s'etl b,ad' 1 :;:55 Viias li i, ~ullu,o (R)

lS,40 Kult"n ,','Iina.

Gajela -

Bioclinioa Vllesll Biomeleotololka. prognoza "alb.li. i.OIn., ,.ofiia. 161. Milieniea, ig""" selii_, 68. Mol dom Mu.ieki program B.Sl,.II., Biocliniea TopShop Kadl;"" pada, iseriia. 89. 5Iailen.k"'a .s Blijskiprogram. 6. 'P0Jda 11 ,45 Z,lle!da mo.,. tilli Ii, ,.b,."o-mu~Ckl program 1S.l'3 B10meleorololka' piogno!;, 1B.1S Sp,rt ,.nl ar 1S:lO "ep,bi';;ve ',"'Uie. zabavne- gp~~ski TVstl~w 1US "I PP • U~ld3nie,,0tnog 0, '0, 18,UO liiiosli U1. inlorm,livna ,misi' ia 19.26V'emens~a p,ognoza 19,30 Sport , 9,37 SI.ni'" pulevim. 1s .'38 "o,lzooII 20.00 Kid HUe pads, igmila seriia. 90. ,pilllda 21,00 I'puni ml ;ellu. ",bami pm· gram 2<,00 Z,.lil,plus 22:20 Sport ,.nlar n;22 Sta~le"a kuta. igrana serija, 12, epi!oda 23.20 Maie,li '. ig""i film

11,32 1145 11.56 12.00 13.00 1400 14.30 14,58 15,00 1510 16,00 11.00

11 ,3D B ,Sl,.U.,

16,00 ZI'.BA,'90 ,"kun~i, "misij' p~d pokrovlteljslvom (R) 16.05 Ansa. slusai svoje sree • I.e'e" novela 162/240)' 16,50 Vii"li 17.DD Hnralskau!l.o 1S 05 HAK· Promel info 1S. 08 S•• ,. b;U ~.bro, TV",;i,
(62118l1)"

08.35 1,I,ag" MladogMi""oa, S,nia" dje," (6113)' 09.03 Iznad crte, Hanln s,iiel' ~9.1'6 K,ki,"" 09.31 Dluini svijat, '"Iii" za ~iecu '10.37 Pun, ~u,a

cnana

Pvsuo: Ako bolje zaradujele, nemojte nek'ontrOlira· no troSiti. Pog.Dlovo, ne razmecile se pred drugima, Zdravlje: Kon1roiirajle kfllnu sliku, • LI u bav: lzme au vas i partnerav(ada prilie n a . napelDst Ka.oda niti ledno ni drugo ne zelida popusti ... • Pes a 0: Pokazrte vise jote resovanla za poslove ko je obavllate, pa Ce i malerijalna slluaclia biti bolja. Z~ravlie: Krecite se vi~e.

p,ii.lolli.
cnana

{ln6)' 09.55 Ansa, slus,1 svoie srce - lele· nov,[. (61/240) IR)'

~7 .55 TV illog

l1'';i·9/46

11.20 Punl ~uca Ralle'a 2. serila 12.05 Ztl"'"ia 2.• crtaaa s"iia [1'l/20) IR)' 12.30 Zulo~liunac, Dolizi b,b, (27')" 12.55 Pi P i '0 ug a,~arnpa, cnana seni, (9/26)' t 3.20 Hannah Monl.na 2, soriia za mla~, (14/30)" 1,3.45 "e,tal" 17 go~ina - "'na~skl 15.15 Debbi.T".i, p,"m.aui' 3 15/lBI IR)O 15.00 James Mo~ln u B"tonil. dokumenlama serJra (6110) (R)" 15.25 City Fcl~21)11. Z'ire' IR)' lli.50 ~oj'k 3, '"riia (2,:?/24)" 1'7.40 sapta Cpsima 4 (29/35) (R)" 16.30 Kod 'ueeie "ailje,pie' 1UO ".gom.I, EL• em;siia' 18.55 "ogomel, EL PAOK- Tortsnnam, prilenos" 21.00 "ogomel, EL U~lne&e• Ron,
l,2.55 Hogomel, EL- ,mi'ii"' (R)"
ns, prijerHls'"
[1m

(1m2) [A)' (18/22) (RJ'

R.II". 2., seliia

~

l'S,53 Mola domovlna • 20 godlna pGsliie, glazbeno·~okumenlam[ mm 30' 1B.2t Minul~ znr•• 11' lz melph.,· ma, emlslia »00 pOkJo"-ilell· stvom(~) 19.30 Dn.,nik 19.56 Sport 20.02 Vrlieme 20.05 <ABA· 90 sekundl, emil.iia pml pokrO'litelisl'iom 2U.12 Capri.3. serija (9/26)" ,1.03 Mlnula 'd,.~lla I, Dielpha'· ma, emisiia»Od pOkrovil.lj· '1'~m(A) ,1.10 Boi,tori,ma 22 05 Reporterl • [t'or. T3jol rnl p,oli. I,.rorizma, dokumentami lilm 12.difl)" 21:55 Pre d.la,11,ma vam..., emls[Ja pod pokrO'lltelisl'ooom 23. 05 Dne,nik:l 23,30 Sport 2;3,33 Vr[Jeme 23A 0 Vijesli iz ~ullure 23,50 Klasi'i hnra1,k'g ~okum.n· lan,ma. ZI.lko Su~"vlO OD.25 Hollvwoodland'.am~n~kI!IIm (12)' {)l:25 KOi'~ 3.. ,ofii. (2.2I24J(R)" U3.15 Ski~a za po~rel 03.25 Mola domo"ina • 20 godlna p.sliie, nlazheno • dokumen· lamililm (RI

08.10 N,I" Berku, S~"wa0f113 09.05 teresa, s''';i' R ".05 TV ~Iog t 1.20 Kad' lilt. pad., ""riia R 12.20 Lluba,
i

(88') (R)'

I1'riiaR 13.20 Wmagalln R 14.00 teresa, "'riia 12-131152 16.00 Larin 11bo' . ""iaR 11.00 Vii,sli Nove TV 17.25 I~ 1B.05 Kad, IIlce P' 0'., sefll.68/1 74 19.15 On"" I~ ~~,e TV 20.00 Liuba, i ~",n., ,orii' 20r02 2LOO Larin nnnr ",lii'M'60 22.00 Vee",nl" ,lles!1 22.20 P,o'ie,.no. inlormalivnimao gilL,n '23.15 P,.ljerana 'ila. Osvela, igrani r.lm (12)" 01.00 O~tuIn. namie,. 2. igrani lilm 02.35 E," TV, laml show (1at 03.35 D, Hull,mila (12)"9113 04.20 D.I.kti, I dama, i~,,"ifilm R
{IS)" R magatrn

kaZDa,

1I!g;111111!:

Ljubav: QsjeGate zadovoljslvo, jer ispunjavaju se Ijubavni snovi. Opuslite se, naslavite kako os~itEi:l:.Jecale. .. 'Pone: Ponuda kaje dobijale, ispunjavaju vas srecom podflu elan. I malenjalna siluaeija nije losa. Urav Ije: UgIavno m, sve Ie debro. .

:1Il~DI Llubav:

.r.z;mmi

Volrte partnera. ali i;: 'kaprica pokazujete ravn 0du snost, Oprez, j er tako se veza ne uCvIscuje. .. POS30: Sa viSe epfmlzma gledajte u buducnost, Vrijeme je na vaSoj strani, sNari se krecu u .!:e(jenom pravcu. Zdravlje: Moguce su prolazne legobe.

23.10 Latl ml 2. seMla(12) (21/22) ll.55 Zo.om .. Earl 4" IlUmOriS' Utna s,rija{15/27) 00.1.7 Relr•• lzoroSpeclj.lna pos· I,ajba 4, 5e,ijII12) (19m)' OLD2 RollOvi,oro,P,ikiaG"ni 3. humonstitna s'lija (121
0

01.22 Rel,•• iZoroSkladiit. j 3(1), sefii' (12) (B/13) (RI"
22:.00

(10m)'

09.[]:5lakon~avi,tgrani

01.0, 0'11\'0~'mi'"' 01.'. ~olI, Kjl\Y 01.47 HollO KIIiJ' OB.D. Eli"..... ia. <R, 57jfjB

IldilU

1D.05 ~~d.nI ii~~~7gmn' "nia, 55. '~p.(~ 14.05 Igra.I'i." 33,
~p.

lillf~:f!1il" tS:OS ZIKMIlubilvi. "nla 16:00 Ukrad,nl;ll"tll,illf'1l' l s~rifa 1.7.1.5Pre.dil''' ,,, •• llra", senra 13.16 K,;, 19.0'0 O... ",! ffiV O,m·e 19.:m Reemi1iranle: One'lfli~ ,0.0'5 f>rMII" ,,,,e. igmna
seri[a

I:i

~ ~:;~~l~~RT ~:i~ 1 10,00 R,pIIIWaKISS
22,05 23,00 13,25

1~:~~ ~~e~r:t,ss

,~=~;:rffiau".na
lmli5iija

10.10 SiilC<nja

lUi ~;,~i~~Ok

21.35 E!JmrniiX.erilisi~O:S1ih.J

20.3q Aldueln~i. rnl.J:ll'DIJram 20.45 Svijel13jnt, sefijSk]

Ljubav:. U vezi je potrebno puoo ra<umjev~nja. Za polpuno srecu ii<vjesni uslupci. vi~e lolefanci'je, .. PosaD: Nije povolian trenutak ita znatajne odluk.c. Energiju usmjeme u drug.om pravcu, Zavr~ite poslove. Zdravlje: POlite na ish ran u.

lrtJilIlIi

~~m.
~
!
L.

lIIt7Jitllll Ljubav: lskreno razqovarajte sa partnerom. Ovos· misienosl ne vodi rjesenlu problema, Ne ko m piici· Imdil. rajle
Posao: Prilitn 0 ste umorn i, pab i bilo doblOda p redahnete i' ostavrte ob aveze za neki drugi dan. Zdravlje: pazite Sta ikoliko jedete.

1!:i~s'rija, ...~J~:", ~g~ ~,~;'F ' :r.ci':~~~I!>ka 2, 1m 16.0'0'tJkradeni11",U, li"'-" "rIti,~.'P. tBijjij:
11_15 Pred'ajse srca,:igrafH "rll'l, IQ."~po

'P'j'l

HRT·,

I 17,.05 N. na!ktldiU, lm n ~g~,,~~urs~,sMJ'

21lJ15 ~dalsesrte.,ll:lrafll!l

~J

~!:~ ~.l1.'~'~~ ,f.ilm
Ai

,erija'IL"g, 21.10 igrn. 5, ,po 2UD ~m, II. 3S, 'f'

:li" '

16.0'5 1.1010 u urn,u ·re;jJalnl t7.10 B::'~~mlprogr ... ~;~~~.;:m

HtDO

m~

1U~ l::~i':'~k'1w ~ l~:~~ ~~:;I~!'mlia 10,A, M'r1<'lit1lt

:':!:':!1~

fiyOI3 Konlril''''''''t, DIOgo Plo6In,em~ , O","I~ KISS.,. N~ P"'Ilmm

16.26 Sve Zi3 ijuball, sen-jai 18,00 Danas u $rpslCo,j 18,Z, MOIk<ling

18,3D'MonilOling 19,00"SpM II'~ IUD OnoWllk 2 20,10 Kos<lrulra, "Ill' 21.00,Zav~rn !2,30 On".'k 3 !3.00 l'anika" ZllIIru, IlDnl OIm

21.45'~=gbJOk 21,50 ROlg<Ml!' p"oaOOl, ,okumentamlprogram 13,00 A!!Iuelnos~. r. 13,15 TV."... I'llli.bi: 17,10 ~"""" 18.10'il'J'j'~el\'i.
IUS 19.00 Dne'l.nlk 1

.lI:1latll!:i

mentalni livo! se .$recJuje. Otekulu vas prijatni susreli, • Pvs a 0: Ako ie lite da uspijete, morale d a. poka2ele vise inicijative i samoslalnosli u radu, IzMile s idejama, Zd ravlj e: Mozste biti p otpu no zadovoli ni. JU.b. Susrel S osobom koja vam je draga, unosi av: vedrinu u vaSu sva.kodnevnicu. Nesto se mi· jenja... . POS30: Ne gub~e nadu. Sve ce se dobfO okoncati. Sto je vaZ110, nagrada slljedi i u malelijaln om v.idu, Zdrav.lje: OstavHe eigarete. realnijim oeima. Ovako, i:ivrte pomalo U obla.ci·

.... ,..."..,.,. Li~bav: OV{)je izuzetllo sretan dan. Vas senti·

.~.

13_:m

lili;P 15.10 Kene:lt,'l, ,"oj' 16.00 Kloos· ,Iaob,l, ropoflll1a 16.30 S""~~ don" 17.0S Larin 1<1>0" "';i' 18.au O",~ulju caroJr<>l ~',", 19.JO 1In0\'l\ill2
19_10 Pinw,Ci\al1.3.senfiJ!

1'9.00 Zenica [Janas 26.'D9Ja

~~:i't:ld
sam :NOlasu~in21
OOIO~

Frel~:er, sc:rija.

li:~~~':~~ ~

21,OUSViJI!I 13/01, lurs,,,.rijl ,2,00 Grad!lna~elnik, "1Ij'

21:.O(] Dc~umenlaml p.f-ogram 'nOD- 5osIM 'i.... "rIti ...

Icl;jil:f~;j 17,00 N'i'" program, 19.00 OneY"ik 22.30 M",~~ P«li",m
""',

~~TI:"

'20,05 l:iI rOkllS:lJ"il'l!o['JlUlliyni

19,30 M"!iI~iP'I>Ilrnm

19.50 Ob~~la'ja

2013 ifn1S. 'l'"'"'rap:' "n" 21.10 AazgIOdn~" 2:2:30011"",11001' ~.OO IORi" don", ~J"O Am.ok<

2.a.30 TVtmJ,mili

liHM: 15.00 ViIMIi, llorm'llvnI k 16,00 r:m.d",YII" 'ml'l~ o Zliravstw, I, 17.00 Oesetl< emi~j. 0 •.
19.0[] Autl;l-$hop~!ilin;

Illllb"311 17.1, l'IW'j" "';i'
19,3[]~~a

21,OO'r,'~V'hIthGUnlta 11.30 Dne 2 21.50 1'retIo]" SM, ,",,1m 2145 !3.2O' Nii_, I:lilll 16.45 F!m
'~JO!)Iam (I)

I!JIiOO

~';~Ml~1okaz) (, zabaonl'

.,:m~!!q Ljubav: U vasem je inleresu daljubav posmatrale

1R.30 Dan, Inlonna11\lna

lE:t'Ebi

:senR

...........",mI".;j" 22.55 1lII0\'I\ilI3 23.30 lIa I~(U' IMIta. nlm

~l:~~ m'Q",ln I:fkfi &;~ I\?~e~

21l.10 Kenedije\lir setija

~8~~",

S'I,'UoIje:ms!l:Im.lem~miJ,f_ 1S.on Vijew, inf.ormi3tivnl prQiJram

,0,05 f>rOd.j"..,., i1l"OO stilil ,21,,10Ig",-r_,.~,

~oasao: Ratuna~e na sporost, zbog vase Irenulne rasijanosti. Ne brinHe, sve ce se rijesiU na najbolji nacin. Zcrav.lje: Smanjite unos so'l1 U organizam.

17.10 R.poflll1a 17.50 ~':':/,]ij'poIe, emi"iao

20,OGCi~liglll<,muzlllM
e~lIslja 21,OGNali razo<l"",

3lJtoOmolll1hmu

emi$ijao

n:l; Am ~~i=,:' t nlm 00,30

Im.IVlu

llIb"3II:(1 17A5 ~rafijB." 16,~5 usplolllll, f.

19.2, Trf!f!llJlh 10,00 Seiij' '11,on R",_r, p"odom ,1.,00 Objel;livll ,2,30 Ja sam MIll '"~t>lna, sMJl 23,00 G~, Am,rIko 23,35 TnOOl)lh

1;g~~=:'

·~mJ.' Lj~bav: Niste' zadovoljnlilubavnim slatusom. 511· jedi sus ret ko ji more imali ve'liko g uti ecaja u '1I:i:I1i:iJ~ buOuCnosti.
• Pono:. Plihvatlli kritiku, jer je, vJerovatno, oprav· dana. ShvatHe dobronamjew{)sl onog ko vam je upucuje Zd ravlj e: Sve jed obro.

Dnevniavaz

LONDON

Mardoll na iSPiliuanJu
- Briranski (james

parlament Murdo-

na svjedccen]e ce ponovo pozvati ch), sina rnediis kog mog ula, IIvezi sa 5 kan dalorn prisl u ski van j a u tabloidu «News of'the World". Mladi Dzejms vrsi duzlIos{ predsjedavajuceg medunarodne rnediiske korporacije. Dzejrnsa Mardob

Jadne tivotinje ubijaju na okrutne naclne, kate bivsa djevojka DZordza Klunija
LOS ANDELES - Elizabeta Kanalis (Elisabetta Canalis), bivsa djevojka holivudskog zavodnika D"or<:llia Klunija (George Clooney), svoie ie golo riielo odlu61a posuditi

tiv nosen j a krzna,
Italijanska

PETA-iooj

kampanji

pro-

je to najbolji razlog zbog ko ieg se ikada skinula Kampania pod merom

ljepotica otkrila je da

"Radije cu biti gola nego nositi krzno" predstavliena je IILos Andelesu. - Odl uCila sam pozira ti gola je, golorinja uvijek izazove veliku reakcii u, a to ie '0110 ,10 j C potrebno

kako bise ljudskapaznjazadrzala na neeemu toliko okrutnom kao sto je ubijanje zivo,inja zbcg mode - rekla je Kanalis te dodala da j adne zi vo tinj e ub ij aiu naokru rn e naei n e.

Nova zgrada "Der ,Spiegela"

HONG "Acker

Uina za 10 miliona dolara
KONG Merrall . Kompanija and Condits

Comapnies", koia se bavi disrribucijorn skupih, starih vina, odlucila ie prcdari jednu .lid

svoiih vriiednosri . nekoliko pakera "Romance Conti" iz 1990. go dine. Vi~e od 10 miliona dolara vrijedno je 959 boca

HAMBURG

selidba nouinara

- Niemacki mag-a-

ovog vina,

zin "Der Spiegel" dobio je novu zgradu, Noviuari i urednici sedmicnika, nicgovog internet-izdania, ali i osoblja koje radi i za

"Spiegef'I'V"

preselit CBse U DO·
VeHafensiri,

ve prostoriie

leliepna zgrada ie u novom disrrikrunazvanom

ovog mjeseca.

U~d~ EI~ I· _118a ulsa
VALENSijA bu

Iskosa

Gerike (Gerique) rvrdi da ie na neElvisa Prislija Mail" . • Oblak na nebu mi je privukao pafriju jer je sunce sijalo iza njega i imao je zaista neobican oblik. Nisam odrnah uoeila slicnosr, ali ka-

- $panjolka

Marta

(Presley ),pi,e"Daily

fotcgrafirala

MOSKVA. Aukcijska kuea"Ch· cis tie's" pokazala j e medii ima vecinu nakita iz kolekcije hoI ivudske Jegende Eliza bel Tej lor (Elizabetb. Taylor) koji ce biti poauden na prodai u u decem bru u N jujo rku.

"aMil Uz TB.IIor na auMcili
N. izlozbama
L1

ko sam proucavala
Mana,
I ""1

fotografiiu

na

svorn "b lack berry] u" > sh vatila sam

sirom sviiera do sada su pokazani odabrani prim jerci iz bogate 1<0· lekcije koja. broji 269 kornada VIhunskog naki ta, Medu nj irna je i
bHlSvrijedan300.000dolara.

osam metropola

da sam uslikala Elvis. - isprieala ie

~ 111.1 [ J111.111

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->