P. 1
strategija

strategija

|Views: 288|Likes:

More info:

Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

03/07/2014

pdf

text

original

Opština Kuršumlija

Delegacija Evropske unije

STRATEGIJA ODRŽIVOG RAZVOJA OPŠTINE KURŠUMLIJA
2010 – 2020. GODINE

SO Kuršumlija u saradnji sa projektom Exchange 2- Zajedni ka podrška lokalnim samoupravama

Strategija održivog razvoja opštine Kuršumlija

oktobar 2009.

Strategija održivog razvoja Opštine Kuršumlija 2010 – 2020. godina

Autor: Opština Kuršumlija

Izdavač: Stalna konferencija gradova i opština Ova publikacija je izrađena uz pomoć Evropske unije. Sadržaj ove publikacije je isključivo odgovornost opštine Kuršumlija, i ni na jedan način ne oslikava stavove Evropske unije.

Grafički dizajn i štampa: Kotur i ostali o.d.

Tiraž: 75 primeraka

Program EXCHANGE2 Projekat finansira Evropska unija
2

LSDS – SAŽETAK O METODOLOGIJI Metodologija za izradu STRATEGIJE ODRŽIVOG RAZVOJA LOKALNE ZAJEDNICE je nastala kao rezultat aktivnosti Projekta Exchange 2 Zajedni ka podrška lokalnim samoupravama u cilju metodološke standardizacije procesa strateškog planiranja za potrebe Stalne konferencije gradova i opština i lokalnih samouprava u Srbiji. Na nacionionalnom nivou uskla ena je sa Nacionalnom Strategijom održivog razvoja Republike Srbije i drugim nacionalnim strategijama koje se ti u održivog razvoja lokalnih zajednica. Strategija održivog razvoja lokalne zajednice obuhvata sve smernice. Na kraju. Bez participativnog pristupa esto se lokalnim zajednicama name u obaveze da sprovedu odre ene aktivnosti. iako sama zajednica nije bila uklju ena u taj projekat. godina 0. Participativni pristup u izradi Strategije se ne odnosi samo na zajedni ku izradu strateškog dokumenta i akcionog plana. Razlog za uvo enje participativne metode je pre svega prakti ne prirode. poštuju i smernice zadate vizijom. STRATEGIJA ODRŽIVOG RAZVOJA LOKALNE ZAJEDNICE je zasnovana na PARTICIPATIVNOM PRISTUPU. ciljeve i mere relevantne za sve sektore. participativni pristup poboljšava kvalitet donetih odluka tako što omogu ava: 3 . koji podrazumeva direktnu uklju enost svih javnih i privatnih zainteresovanih strana u toku trajanja celokupnog procesa. u okviru svojih oblasti. Detaljniji sektorski planovi i strategije na lokalnom nivou se moraju razvijati i implementirati u punoj saglasnosti i integraciji sa Strategijom održivog razvoja lokalne zajednice. STRATEGIJA ODRŽIVOG RAZVOJA LOKALNE ZAJEDNICE naslanja se na okvirni plan „Milenijumskih razvojnih ciljeva“ UN. Svi drugi sektorski planovi na lokalnom nivou imaju za cilj da. aktiviranju i koordinaciji partnerstava za implementaciju pojedinih aktivnosti i projekata. Održivost zahteva od ljudi da koriste prirodne resurse u onoj meri koja im dozvoljava da se ti resursi prirodno obnove. STRATEGIJA ODRŽIVOG RAZVOJA LOKALNE ZAJEDNICE ima za cilj uvo enje integisanog sistema planiranja koji obuhvata sva bitna pitanja lokalne zajednice uklju uju i i socijalnu inkluziju. opštu društvenu informisanost i zaštitu životne sredine. STRATEGIJA ODRŽIVOG RAZVOJA LOKALNE ZAJEDNICE je OPŠTI STRATEŠKI PLAN RAZVOJA GRADA/OPŠTINE koji daje smernice i podsticaje za budu i razvoj grada/opštine.Strategija održivog razvoja Opštine Kuršumlija 2010 – 2020. stvaraju i uslove za realizaciju ili razvoj drugih planova na lokalnom nivou. ve omogu ava šire u eš e zajednice u identifikaciji. ispune i razviju mogu nosti šire definisane Strategijom razvoja lokalne zajednice. Kao najvažnija strategija. ciljevima i prioritetima i pružaju i operativnu podršku projektima i aktivnostima predvi enim Akcionim planom.

Kako bismo postigli odre ene rezultate implementacija projekata treba da bude podržana razvijenim UPRAVLJA KIM I MONITORING SISTEMOM. koji je dopunjen i podržan PARTNERSKIM SPORAZUMIMA. uklju uju i prostorne dijagrame. Sve javne i privatne zainteresovane strane koji žive i rade na teritoriji opštine/grada okupljene u Partnerski Forum bile su zadužene je za opštu elaboraciju STRATEGIJE ODRŽIVOG RAZVOJA LOKALNE ZAJEDNICE. Kao slede i korak usledilo je definisanje vizije. Razli iti subjekti. dok su stru ne strane okupljene u TEMATSKE RADNE GRUPE i KOORDINACIONI TIM u estvovale u izradi Strategije. Definisanje prioriteta. U opštini Kuršumlija Partnerski Forum je okupio 37 lanova. 4 . lanovi Partnerskog foruma su identifikovali slede e tematske radne grupe: Ekologija Društvene delatnosti Privreda Turizam Proces izrade STRATEGIJE ODRŽIVOG RAZVOJA LOKALNE ZAJEDNICE se sastojao od 5 glavnih faza koje se ponavljaju u desetogodišnjem ciklusu: Faze 0. Na prvom sastanku.Strategija održivog razvoja Opštine Kuršumlija 2010 – 2020. sa razli itim ulogama i funkcijama su bili uklju eni u proces izrade STRATEGIJE ODRŽIVOG RAZVOJA LOKALNE ZAJEDNICE po ev od faze planiranja pa do faze definisanja realizacije projekata i upravlja kih aktivnosti. vizije i ciljeva 3. Analiza teku eg stanja – Profilisanje zajednice 2. Projekti i aktivnosti za odre ene rezultate 4. gde je to bilo mogu e. Marketing i komunikacija Dokumenta Organizaciona struktura – regulativa Izvestaj o održivosti Strateški dokument Akcioni plan Upravlja ki sistem Plan marketinga i plan komunikacije Ciklus izrade STRATEGIJE ODRŽIVOG RAZVOJA LOKALNE ZAJEDNICE po eo je izradom ANALIZE TEKU EG STANJA – PROFILISANJEM ZAJEDNICE u kome su teku e stanje i faktori održivosti u zajednici identifikovani i procenjeni. Pokretanje procesa strateškog planiranja 1. Implementacija. pra enje 5. Nakon ove faze. godina Bazu znanja za odgovoran proces donošenja odluka zasnovanih na injenicama Široku bazu podrške za donesene odluke Kolektivno vlasništvo nad problemima i rešenjima problema Ja anje lokalnih kapaciteta za implementaciju projekata Povratne informacije za rukovodstvo. definisane su aktivnosti i projekti u okviru lokalnog AKCIONOG PLANA. upravljanje. ciljeva i prioriteta u okviru STRATEŠKOG DOKUMENTA na lokalnom nivou.

Ka a Gaši – Ekonomska škola 19. Svetlana MIlutinovi – Centar za socijalni rad 20. Ljiljana Arsenijevi – Dom zdravlja 15. Dragan Miljevi – Institut « EKOMAN » 28. Rodoljub Stoj i – Direkcija za izgradnju 11. Vi entijevi – SPC Kuršumlija 6. Milomir Nikoli – Crveni krst 5. Dobrica Živan evi – « VLADIVA » doo 18. Dejan or evi – « STUDIOARH » 27. Dragan Milenkovi – Opštinska uprava 24. Radivoje Panti – Književni klub « Milutin Uskokovi » 30. Mijodrag Jovanovi – « JUROFUNGO » 10. Protojerej J. Dejan ur i – SUR « Prolom » 36.Opštinska uprava 2. Mijodrag Ili . Slaviša Puniši – Nacionalna služba za zapošljavanje 13. Snežana Deljanin – PU « Sunce » 29. savetnica za strateško planiranje FORUM PARTNERA : 1.Udruženje penzionera 16. Dragan Jezdimirovi – OOSR « Toplica » 8. Života Vuksanovi – OŠ « Miloje Zaki » 33. Svetlana Sokovi – Gimnazija 34. godina U ESNICI U PROCESU IZRADE STRATEGIJE PREDSTAVNICI PROGRAMA EXCHANGE 2: Mark Barrett. Jugoslav Savi – Turisti ki biro 37. Darko Lazarevi – JKP »Toplica » 14. Sonja Jankovi – ZZ « Budu nost » 21. Ruža Spalovi . Saša Petrovi – koordinator za romska pitanja. Vladimir Jakovljevi – Udruženje penzionera 17. Emilija Savi – Opštinska uprava 3. Milan Nikoli – Biblioteka 31. Dragan Lazarevi – LU « Soko » 9. šef projektnog tima Jasmina Kruni . 5 . Saša Stevanovi – Direkcija za izgradnju 12. Dejan Živkovi – TK « KORIO » 7. Milan ur evi – ED Kuršumlija 22. Milan Simovi – SUR « Božji Raj » 25. Snežana Radovi – Opštinska uprava 4. Darko Orbovi – « Metalaccompany » 26. Dobrivoje avi – ŽFK « Kolibri » 32.Strategija održivog razvoja Opštine Kuršumlija 2010 – 2020. Dragan Gaši – Opštinska uprava 35. Slobodan Obradovi – « Obradovi -inženjering »DOO 23.

Miroljub Jovanovi .PU "Sunce". Dragana Ivkovi Kancelarija za mlade.Opštinska uprava. Facilitator: Emilija Savi Radna grupa 2: DRUŠTVENE DELATNOSTI Dejan Živkovi – TK "KORIO" ."METALAC COMPANY". Slavko Ili – Turisti ka organizacija Kuršumlija. Boban Cvetkovi – restoran "KUM". Dragan Milenkovi – Opštinska uprava."Garetov konak".Ekonomska škola. Facilitator: Dejan Jovanovi Radna grupa 4 : TURIZAM Dejan ur i . Ljubisav Veselinovi . Jovana Nestorovi 6. Snežana Radovi – Opštinska uprava. Goran Djordjevi . Dragan Mijajlovi .Radivoje Panti .STR "NEON".Opštinska uprava 3.OOSR "Toplica" ."JUROFUNGO". Sun ica Nestorovi – Opštinska uprava 2. Emilija Savi Radna grupa 1: EKOLOGIJA Ruža Spalovi – Opštinska uprava. Facilitator: Emilija Savi ". godina Koordinacioni tim : 1. Ruža Spalovi .Dom zdravlja.Književni klub "Milutin Uskokovi Snežana Deljanin . Dragan Gaši . Snežana Radovi – Opštinska uprava 4.LU "Soko" .Strategija održivog razvoja Opštine Kuršumlija 2010 – 2020.Opština Kuršumlija.Nacionalna služba za zapošljavanje."STUDIO ARH". Dejan Jovanovi 5. Milomir Nikoli Crveni krst. Darko Lazarevi JKP "Toplica". za – Radna grupa 3 : PRIVREDA I POLJOPRIVREDA Sun ica Nestorovi – Opštinska uprava. Darko Orbovi . Jasmina Deljanin – Gimnazija. Dragan Laki evi . Nadica Deljanin . Milijana Rilak . Dejan or evi .Centar socijalni rad. Ka a Gaši . Slaviša Puniši . Facilitator: Jovana Nestorovi 6 . Dragan Miljevi – Opštinska uprava.

izvori finansiranja. akcije.1 Indikatori životne sredine 2. rokovi 5. Akcioni plan 5.3 Socijalna pitanja/ kvalitet života 3. aktivnosti.1 Administrativni i geografski položaj 1.1 Ciljevi. godina SADRŽAJ Uvodna re Predsednika opštine 0. Monitoring sistem indikatori 2.2 RG 2: Društvene delatnosti 3.2 Istorijat 1. Opšti podaci 1. Presek stanja / trenutna situacija 3.4 RG 4: Turizam 4. prioriteti i ciljevi: velika. Strategija održivog razvoja lokalne zajednice – sažetak o metodologiji U esnici u procesu izrade strategije 1.2 Indikatori ekonomskog razvoja 2.1 Vizije.3 RG 3: Privreda i poljoprivreda 3. partneri.4 Opštinska organizacija 2.3 Stanovništvo 1.2 Faza implementacije: sistem upravljanja i partnerski sporazumi 7 .Strategija održivog razvoja Opštine Kuršumlija 2010 – 2020. generalna slika 4.1 RG 1: Ekologija 3.2 Prioriteti za razvoj u narednih 10 godina 5. Strateški dokument 4.

Opština Kuršumlija je u saradnji sa Stalnom konferencijom gradova i opština. Smatramo da usvajanjem STRATEGIJE ODRŽIVOG RAZVOJA možemo doprineti da gra ani mogu uskoro o ekivati visok kvalitet života. ali sa svojim potencijalima u razvoju pre svega turizma. u okviru Programa Exchange 2. odnosno smanjenje velike stope nezaposlenosti uz izgradnju infrastrukturnih objekata. poljoprivrede (vo arstva i sto arstva). PREDSEDNIK OPŠTINE KURŠUMLIJA dr Zoran Vu kovi 8 .Strategija održivog razvoja Opštine Kuršumlija 2010 – 2020. odnosno u iskoriš avanju obnovljivih izvora za proizvodnju elektri ne energije. godina Poštovani sugra ani. Osnovni zadatak opštine Kuršumlija iskazan u ovoj strategiji je stvaranje uslova za zapošljavanje gra ana uz uvažavanje standarda za o uvanje životne sredine. izradila i usvojila STRATEGIJU ODRŽIVOG RAZVOJA OPŠTINE KURŠUMLIJA. Opština Kuršumlija spada u red najnerazvijenijih opština u Srbiji. kao i drvne industrije. smatramo da opština Kuršumlija veoma brzo može da iza e iz kruga najnerazvijenijih opština.

dali naziv Ad Fines što zna i na kraju. Grani i se sa opštinama: Brus. Regionalnim putnim pravcem. opština Kuršumlija je povezana sa Brusom. ali i uticao na njegov dalji razvoj. 9 . Medve a. Ovaj naziv je današnja Kuršumlija zadržala sve do po etka stvaranja države Nemanji a. Kruševcem i dalje Beogradom. Geografsko-saobra ajni položaj opštine je izrazito tranzitnog karaktera. Naselje je dugo zadržalo ovo ime. Blace. Teritorijom opštine prolazi strategijski važan putni pravac Niš-Priština-Pe . Na teritoriji opštine živi 21608 stanovnika (prema popisu iz 2002. da bi kasnije dobilo ime Toplice.Strategija održivog razvoja Opštine Kuršumlija 2010 – 2020. Karta opštine Kuršumlija Slika br. Panorama Kuršumlije 1. preko Blaca. Slika broj 1. Zauzima površinu od 952 km² i administrativno pripada Topli kom okrugu. Svaki od njih je ostavio trag na ovom tlu i upisao se u viševekovnu istoriju ovog kraja. Jugozapadna granica u dužini od 105 km poklapa se sa prirodnom i politi koadministrativnom granicom Kosova i Metohije.2 Istorijat Preko teritorije današnje opštine Kuršumlija prošli su brojni osvaja i još od praistorijskog doba. Turci ovaj kraj nazivaju Kuršumlija što je prema istraživanjima istori ara prevod naziva Bele Crkve (Kuršunlu klise ). godina 1. Podujevo i Leposavi . na jugoisto nim padinama Kopaonika i severozapadnim padinama Radan planine. Po osvajanju. verovatno po toplim izvorima Lukovske. Kuršumlijske i Prolom banje.1 Administrativni i geografski položaj Opština Kuršumlija nalazi se na jugu Srbije. sa dva glavna prevoja: Merdare i Prepolac. Rimljani su tadašnjem naselju na mestu današnje Kuršumlije. OPŠTI PODACI 1. Prokuplje. kada dobija naziv Bele Crkve po manastirima koje su bili pokriveni olovnim plo ama koje su blještale i videle se nadaleko. Dolinom Toplice i Kosanice prolazi železni ka pruga Niš-Prokiplje-Kuršumlija-Kosovo Polje. godine). u gornjem slivu reke Toplice i njenih pritoka Kosanice i Banjske.2 .

Neobjašnjivu prirodnu retkost predstavljaju šest uvijenih stabala šljiva u dvorištu crkve.maja i o drugim praznicima okuplja narod. manastira Sv. Veliki srpski župan Stevan Nemanja je svoju istorijsku misiju upravo po eo u današnjoj Kuršumliji. Kasnije su ga dogra ivali Stevan Prvoven ani i kralj Milutin. nicala su nova i uvijala se. Ostaci manastira Sv. Ovi manasturi su najstariji svedoci po etka jednog od najsjajnijih perioda srpske države. predmeti. Njega je Nemanja posvetio svom sinu Savi i to je bio muški manastir. Ovde se na "Markov dan" 8. Stara stabla su nestala. rimska i gr ka groblja u okolini Prolom banje i dr. a od osnivanja Srpske Patrijaršije. sedište arhiepiskopije. Na ulazu u grad. odolevaju i zubu vremena stoji druga zadužbina Stevana Nemanje manastir Sv. 10 . Na uš u Kosanice u Toplicu nalaze se ostaci bazilike iz ranovizantijskog perioda (VI-VII vek). opeke i novac na eni u Kuršumlijskoj banji kao i nadgrobni spomenik koji je podigla jedna svešteni ka porodica iz Rima boginji Nimfi.Strategija održivog razvoja Opštine Kuršumlija 2010 – 2020. Manastir Sv. Nikole Crkva Lazarica nalazi se 2. i u njemu se zamonašila Nemanjina žena Ana kao Anastazija. pa su se šljiva uvijale u smeru u kome se vojska okretala. Bogorodice Slika 4. koja je bila njegova prva prestonica.5 km od centra Prolom banje. zaštitnici lekovitih voda u znak zahvalnosti za izle enje u ovoj banji. Slika 3. godine). sagra ena je oko 1980. Nikole (gra en od 1165. ostaci vodovoda u Kuršumlijskoj i Lukovskoj banji. Na brdu iznad grada. godine i to je jedina crkva brvnara u Toplici. Objekat ima veliki zna aj za prou avanje tradicije i kontinuiteta vizantijskog i srednjevekovnog graditeljstva. ali ih je uvek bilo samo šest. Po predanju u njoj se pri estio deo srpske vojske iz okolnih krajeva pred odlazak u Kosovsku bitku. Legenda kaže da su vojnici posle pri eš a šest puta obilazili crkvu mole i se za pobedu na Kosovu. godina Arheološka nalazišta u okolini Kuršumlije iz rimskog i vizantijskog doba su: rimske terme u Bacu iz III veka. do 1168. Bogorodice. Sagra en je 1159. vladavine dinastije Nemanji a. i ovde sagradio svoje prve zadužbine. Bazilika je u narodu poznata kao "Markova crkva". mogu se videti ostaci prve zadužbine župana Stevana Nemanje. godine. sa leve strane. Od uspostavljanja autokefalnosti Srpske Pravoslavne Crkve na teritoriji opštine je bilo sedište Belocrkvanske episkopije.

godine. kada su sobe pretvorene u kancelarije i magacinski prostor. NAZIV I TIP NASELJA Kuršumlija Babica Barlovo Ba oglava Belo Polje Bogujevac Vasiljevac Veliko Pupavce Visoka Vlahinja Vrelo Vrševac Vukojevac Gornja Mikuljana Gornje To ane Grabovnica Dabinovac Dankovi e Degrmen Dedinac Dešiška Dobri Do Donja Mikuljana Donje To ane 1948 37284 396 265 443 464 332 254 501 742 494 257 428 229 284 157 547 394 794 310 685 324 836 182 960 1953 39772 393 268 469 448 335 290 525 795 502 267 445 260 296 139 562 427 816 338 677 349 891 215 927 BROJ STANOVNIKA 1961 1971 1981 36896 31672 27629 394 317 203 235 175 163 439 413 460 393 289 225 248 195 151 264 189 115 456 296 153 620 421 303 498 327 194 243 157 114 421 309 232 191 99 6 270 181 168 110 57 36 442 329 238 404 247 151 682 540 345 302 255 172 552 394 304 303 182 86 709 432 271 185 145 103 753 475 308 1991 23368 138 129 310 150 118 29 81 224 121 57 118 140 30 163 77 265 120 161 62 158 87 203 2002 21608 90 166 263 151 84 18 79 158 88 40 82 117 18 118 64 232 88 124 38 109 83 122 11 . godine kao hotel sa 8 soba. Crkva Sv. 6 prigradskih i 7 gradskih mesnih zajednica. Mine.5 km zapadno od Lukovske banje. Petke udaljena je 1. 1. Crkva je jednobrodna gra evina. 20 kreveta. Restoran "Evropa" nalazi se u centru grada. 170 sedišta u restoranu i 40 na terasi. živopisom su ukrašene sve unutrašnje zidne površine. Kao hotel radio je do polovine šezdesetih. Ima 16 seoskih. što je svrstava u retko naseljene opštine. nalazi se u selu Štavi 5.Strategija održivog razvoja Opštine Kuršumlija 2010 – 2020. godina Crkva Sv.5 km od Prolom banje. U njemu je smeštena zbirka arheoloških. Prose na gustina naseljenosti opštine Kuršumlija je 23 stanovnika na km² . dobro od velikog zna aja. Sagra en je 1892.3 Stanovništvo Opština Kuršumlija ima 21 608 stanovnika (preme popisu iz 2002. godine) raspore enih u 90 naseljenih mesta. Sagra ena je u vreme Patrijarha Pajsija u periodu 1614-1647. i to je rekonstruisana crkva iz nemanji kog perioda gra ena od kamena i pokrivena kamenim plo ama. etnoloških i istorijskih eksponata ovog kraja. U njemu je esto boravio naš poznati pisac Branislav Nuši i pretpostavlja se da je ovde pisana komedija "Sumljivo lice". U restoranu je podrum zidan ciglom sa plafonom u polukružnim svodovima.

Strategija održivog razvoja Opštine Kuršumlija 2010 – 2020. godina NAZIV I TIP NASELJA Dubrava ake Žalica Žegrova Žu Zagra e Zebica Ivan Kula Igrište Kastrat Konjuva Kosma a Krtok Kr mare Kupinovo Kuršumlija Kuršumlijska Banja Kutlovo Lukovo Ljutova Ljuša Magovo Mala Kosanica Mari i e Markovi e Matarova Ma ja Stena Ma kovac Merdare Mer ez Mehane Mirnica Mr e Nevada Novo Selo Orlovac Parada Pa ara a Pevaštica Pepeljevac Perunika Pljakovo Prevetica Prekora e Prolom Ravni Šort Rastelica Ra a Sagonjevo Samokovo Svinjište Sekira a Selište Selova 1948 305 552 92 285 479 149 246 373 457 568 709 828 407 705 191 2382 415 256 554 191 724 103 472 267 172 227 208 619 438 115 421 548 242 162 347 211 140 213 152 430 389 330 166 161 172 48 82 1016 580 297 244 199 208 424 1953 324 583 119 317 452 139 278 399 519 620 933 895 406 697 331 2649 485 276 601 208 768 98 474 248 196 247 247 650 474 144 475 579 276 167 351 229 149 245 174 436 420 304 141 166 248 473 88 1000 622 331 308 229 205 447 BROJ STANOVNIKA 1961 1971 1981 249 137 97 525 368 223 120 73 38 288 186 118 484 362 248 129 98 52 257 181 82 340 205 118 460 279 160 523 366 475 787 551 355 783 509 262 409 297 155 599 414 343 285 211 114 3391 7185 10550 457 333 198 247 147 81 680 621 395 220 177 92 740 471 345 103 65 43 431 284 233 182 129 109 231 383 472 252 194 172 283 211 136 594 587 554 460 370 318 174 85 52 446 296 143 552 385 207 266 236 167 149 123 83 265 206 160 197 152 72 159 131 47 248 179 132 173 147 90 357 326 318 310 185 139 239 171 148 152 130 70 148 102 69 225 180 200 418 264 184 76 45 23 1013 722 562 586 458 264 254 194 162 323 214 117 178 127 83 145 90 58 428 338 208 1991 58 112 19 79 205 32 61 85 89 285 226 160 73 207 84 12371 185 37 320 53 158 29 190 72 416 118 49 392 222 33 58 100 117 39 126 45 28 78 59 239 90 81 41 31 92 103 13 300 174 93 64 52 42 132 2002 45 83 12 49 172 19 35 39 42 267 169 108 39 150 67 13639 151 37 366 37 109 24 130 54 52 83 29 298 139 26 54 60 93 30 75 17 16 41 35 15 64 78 21 22 111 51 247 118 61 41 29 24 180 12 .

odnosno starijeg tipa stanovništva budu i da se smanjuju fertilni i omladinski kontigent stanovništva. godina NAZIV I TIP NASELJA Seoce Spance Ta evac Tijovac Tmava rebinje Tre ak Trmka Trn Šatra Štava 1948 375 1054 192 246 948 369 237 259 189 408 505 413 1953 419 1062 204 257 974 409 280 265 197 473 497 441 BROJ STANOVNIKA 1961 1971 1981 474 468 356 924 664 395 171 76 33 220 169 142 875 674 463 418 318 214 275 213 156 230 178 104 112 61 44 455 355 118 455 250 120 464 468 320 1991 181 255 21 96 293 105 110 59 26 73 75 207 2002 115 222 77 199 74 62 36 30 53 33 176 Tabela broj 1: Uporedni pregled broja stanovnika 1948.41 16 0. pre svega...51 Crnogorci Makedonci 82 0. godine Kretanje stanovništva.5%). 1971. Najve i broj stanovnika opštine Kuršumlija ine Srbi (96%). Sam opštinski centar beleži prirast stanovništva što je posledica.Strategija održivog razvoja Opštine Kuršumlija 2010 – 2020. Kastrat sa 267 stanovnika.04 Ostali 428 2. Nacija Broj % Srbi 19 085 95. unutrašnjih migracija iz sela u grad. 1961. U periodima 1981 – 1991. sa veoma malim u eš em Roma (1. godine opština Kuršumlija ima smanjenje negativne stope porasta ukupnog stanovništva ( -15. 1953.76 Romi 300 1. Crnogoraca (0. Etni ka struktura. Ipak najve i broj stanovnika je nastanjen u samom gradu Kuršumlija. Ra a sa 247 stanovnika.85 i -7 na 1 000 stanovnika ).5%) i ostalih (2%).05 Bugari 8 0. zatim Ma kovac sa 298 stanovnika.08 Hrvati 10 0. godine Može se videti da su najve a naselja u opštini: Lukovo sa 366 stanovnika. 1991. i 2002.15 Ukupno 19 930 100 Tabela broj 2: Etni ki sastav stanovništva prema popisu iz 2007. Kretanje stanovništva u opštini Kuršumlija karakterišu tri osnovne determinante: nizak natalitet pove ane stope mortaliteta migracioni procesi. 1981. 13 . oko 13 639 što ini oko 63 % ukupnog stanovništva. Starosna struktura stanovništva Kuršumlije sve više ima karakteristike „regresivnog“. i 1991 – 2002.

Prirodni priraštaj.5 2005 -149 -7. ukoliko se ovakav trend nastavi u narednim godinama. ne samo smanjenje ukupnog broja stanovnika. a da je 1998. Godina Prose an godišnji priraštaj Pros. odnosno emigracije u inostranstvo.3 2002 -139 -6 2003 -127 -6 2004 -158 -7.1 1998 -168 -7. i 2004. Za opštinu Kuršumlija karakteristi ne su kako dnevne migracije (njihov broj obuhvata angažovano. 14 . Na osnovu kretanja stanovnika mogu e je izvu i i bilans priraštaja stanovništva. zaposleno stanovništvo kao i decu i omladinu koja svakodnevno putuju do škole ili posla) tako i spoljne migracije.godine Iz ove tabele se uo ava negativno kretanje broja stanovnika iz godine u godinu.7 Tabela broj 4: Prirodni priraštaj opštine Kuršumlija Na osnovu tabele se može zaklju iti da je prirodni priraštaj u svim posmatranim godinama bio negativan. godina Godine 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 Muško 10 10 10 10 10 10 10 913 935 838 720 601 451 238 Žensko 10 649 10 627 10 470 10 316 10 129 9 910 9 692 Ukupno 21 807 21 608 21 308 21 036 20 730 20 361 19 930 Smanjenje broja -245 -254 -272 -306 -369 -431 Tabela broj 3: Kretanje stanovnika opštine Kuršumlija u periodu od 2002.prir. koje se javljaju isklju ivo iz ekonomskih razloga. do 2027. godine došlo je do smanjenja za ak 1 877 stanovnika. Broj živoro enih po godinama pokazuje tendenciju smanjenja.Strategija održivog razvoja Opštine Kuršumlija 2010 – 2020. U periodu od 2001-2007. na 1000 stanocnika 1997 -96 -4.do2007. a od 2005. godine bio najnepovoljniji.2 2006 -137 -6. godine po inje da raste stopa smanjivanja stanovnistva tako da. ve i nepovoljna kretanja broja sklopljenih brakova koji je samo u poslednjih deset godnina opao za 20%. Na to uti e. godine taj broj bi se prepolovio.

15 . uz manje izmene. zakonom i Statutom opštine. kao i povereni poslovi iz okvira prava i dužnosti Republike. obrazuje se i Opštinska uprava u okviru koje funkcionišu tri odeljenja: Odeljenje za privredu i finansije. godina 1.4 Opštinska organizacija Opština kao jedinica lokalne samouprave ima 104 zaposlenih i u opštini se vrše poslovi iz njenog izvornog delokruga. raspolaže kvalitetnim ljudskim resursima. kao polazna osnova razvoja institucija. Odeljenje za neprivrednu delatnost i Odeljenje lokalne poreske administracije. pored organa opštine (Skupština opštine. mogla još efektnije da funkcioniše u pružanju usluga stanovništvu i podršci razvoju ostalih institucija i organizacija koje mogu doprineti poboljšanju opšteg stanja u opštini. predsednik opštine i Opštinsko ve e). Opštinska uprava. i organizacijom kapaciteta koja bi.Strategija održivog razvoja Opštine Kuršumlija 2010 – 2020. utvr eni Ustavom. Radi ostvarivanje poslova iz nadležnosti opštine. zadovoljavaju im brojem ra unara.

Indikator br.Strategija održivog razvoja Opštine Kuršumlija 2010 – 2020. Sada se zaga enje vazduha jedino može javiti usled izduvnih gasova automobila.001 Od 107 ha zašti enih oblasti na teritoriji opštine. restauracije i zaštite zemljišta i lokacija na teritoriji opštine. tako da i ne postoje podaci koji bi ukazivali na eventualni rizik od zaga enja vazduha. avoljoj varoši pripada 67 ha. putnickom saobracaju Ekspres Lasta Ukupno 2005 115273 1400 116673 2006 99914 1750 101664 2007 94573 1500 96073 16 . Otpadne vode se ulivaju bez preciscavanja u reku Toplicu. Najve i potencijalni zaga iva je bio ŠIK “Kopaonik” koji je 2009. godina 2. kotlarnica i ložišta u doma instvima. a ostalo Indikator br. 3 – Broj dana sa lošim kvalitetom vazduha Indikator pokazuje koliko je puta (u koliko slu ajeva) pove ana grani na vrednost odre enog zaga iva a u odnosu na dozvoljenu koncentraciju. 2 . 2007 III/IV III/IV Vrednosti EBI indeksa su grupisane u pet kvalitativnih klasa od kojih je svaka ozna ena razli itom bojom. 1 .Upravljanje otpadnim vodama u gradskim sredinama U opštini Kuršumlija ne postoji ni jedan kolektor za pre iš avanje otpadnih voda. 2006 III IV EBI indeks.19 0. tako da se sve otpadne vode sa njene teritorije bez ikakve obrade ulivaju u reku Toplicu. Zašti ene oblasti Republika Srbija Opština Kuršumlija Ha 547176 107 % 6. godine prestao sa radom. kao i stepen njegove zaga enosti. U opštini nije vršeno merenje kvaliteta vazduha. drugim kulturno-istorijskim spomenicima.Kvalitet površinskih voda Kvalitet površinskih voda EBI indeks Toplica Banjska EBI indeks. 5 – Napušteno i zaga eno zemljište Ne postoje podaci o zaga enom i napuštenom zemljištu na teritoriji opštine. 4 – Zašti ene oblasti Ovaj indikator se ti e održivog razvoja. Indikator br. Indikator br.1 Indikatori životne sredine Indikator br. Indikator br. MONITORING SISTEM I INDIKATORI 2. 6 – Javni prevoz Javni prevoz Broj putnika u lok. 2005 III III EBI indeks.

% 50 40 30 20 10 0 Bez upravljanja. t i % Procena kolicine otpada koja zavrsava bez ikakvog upravljanja. % Otpad po vrsti odlaganja. što ini oko 70% ukupnog otpada na teritoriji opštine. Ura en je projekat sanacije ove deponije koji bi uskoro trebalo da se realizuje Indikator br. Ne postoje podaci o spaljenom ili recikliranom otpadu. Deponija “Lakovski bregovi” se nalazi u selu Ba oglava. i kod oba prevoznika je prime eno smanjivanje broja putnika poslednjih godina. 7 – Opštinski otpad po vrsti odlaganja Opštinski otpad po vrsti odlaganja Republika Srbija 2007 Opština 2005 Opština 2006 Opština 2007 20 000t – 60% 22 000t – 70% 24 000t – 70% / / / / / / 40% 30% 30% Deponija. 40 Bez upravljanja. i na njoj e se vršiti selekcija i reciklaža otpada. 2005. t i % Spaljen otpad. 17 . a odlaganje opštinskog otpada na njoj se vrši ve 12 godina. 30 2005 2006 2007 Po poslednjim podacima na opštinskoj deponiji se nalazi oko 24 000 t otpada. 8 – Reciklirani otpad Na teritoriji opštine Kuršumlija se ne vrši selekcija i reciklaža otpada. 30 Bez upravljanja.Strategija održivog razvoja Opštine Kuršumlija 2010 – 2020. godine ih je bilo ukupno 116 673. godina Broj putnika u lokalnom saobracaju 150000 100000 50000 0 2005 2006 2007 U tabeli su dati približni podaci AS “NIŠ-EKSPRES” I AS “LASTA”. Opština Kuršumlija je jedan od potpisnika sporazuma za izgradnju regionalne deponije koja e biti smeštena na teritoriji opštine Prokuplje. t i % Recikliran. a dve godine kasnije. 2007 – 96 073 putnika Indikator br.

vetrenjace. Kcal 2. 10 – Potrošnja obnovljive energije po izvorima Ukupna potrošnja energije podeljena po vrsti goriva Republika Srbija 2007 Opština 2005 Opština 2006 Opština 2007 Hidro energija. t 500 400 300 200 100 0 2005 2006 2007 U tabelama su dati okvirni podaci. t 800 600 50 0 2005 2006 2007 400 200 0 2005 2006 2007 500 0 2005 2006 2007 1500 1000 Benzin. godina Indikator br. lokalne benzinske stanice.64mil t god. m3 nema nema nema nema Nafta. KWh 0. Indikator br.82mw 140. ED”Jugoistok”.t god.Strategija održivog razvoja Opštine Kuršumlija 2010 – 2020. KW 34950gwh 120. t 745000 600 600 600 Gas. m3 nema 75823 62037 68930 nafta.6mil t god. / / / 18 . GWh 100 drvo.Niš-Pogon Prokuplje. / / / Geotermalna energija 0. KWh 1300000 / / / Biomasa.22mw 126. Izvori podataka: JKP “Toplica”.77mw benzin. t nema 300 300 300 struja.4-2. 9 – Ukupna potrošnja energije podeljena po vrsti goriva Ukupna potrošnja energije podeljena po vrsti goriva Republika Srbija 2007 Opština 2005 Opština 2006 Opština 2007 Struja. KWh 10037x106 / / / Solarna energija. KWh 36523x106 / / 4500000 Termo solarna energija. t 848000 1200 1200 1200 Drvo. t Ugalj. m3 80000 60000 40000 20000 0 2005 2006 2007 ugalj.2mil. / / / Snaga vetra.

2 Socijalna pitanja / kvalitet života Indikator br. Stanovnika po 1 km 100 50 0 Kursumlija Republika Srbija Stanovnika/1km2 Prose na gustina naseljenosti opštine Kuršumlija je 23 stanovnika na km² . Najve a naseljenost je u gradu.br.br.76 16.93 15.55 3441 3897 66 18 19 . Tako e je prisutna i spoljašnja migracije stanovnika ka ve im centrima u Srbiji. što je mnogo manje od proseka u Republici Srbiji koji iznosi 85 st/ km2.popis 2002. 11 – Gustina naseljenosti Opis Republika Srbija Kuršumlija broj stanovnika . 2.69 67. usled unutrašnje migracije koja se odvija poslednjih decenija. . Indikator br. Opština Kuršumlija spada u retko naseljene opštine. KWh 5000000 4000000 3000000 2000000 1000000 0 2005 2006 2007 U opštini Kuršumlija se od svih vidova energije koristi samo hidroenergija. . Stanovnika po 1 km² 85 23 Gustina naseljenosti u 2002. godina hidroenergija. dok se ka seoskim naseljima izrazito smanjuje. 7498001 21608 Površina u km² 88361 950 Gustina naseljenosti u 2002. 12 – Stanovništvo prema starosti God Stanovništvo do 14 godina starosti Stanovništv o od 15 do 65 godina starosti Opš RS 5080726 Stanovništv o preko 65 godina starosti Opš RS 1240505 Ucesce stanovništva do 14 godina starosti (%) Opš RS Ucesce stanovništva od 15 do 65 godina starosti (%) Opš RS Ucesce stanovništv a preko 65 godina starosti (%) Opš RS Ukupno stanovništvo Opš Po popis u 2002. sedištu opštine. Podaci su uzeti od hidrocentrale HIDROENERGIJA RAŠKA. RS 7498001 Opš RS 117670 21608 14270 15.Strategija održivog razvoja Opštine Kuršumlija 2010 – 2020.

76 Kursumlija Republika Srbija Iz tabele se može primetiti da je najbrojniji udeo stanovništva starosti od 15 do 65 godina (66%).42 2.79 34. a da je najmani broj stanovnika do 14 godina (15.59%).8 2. Iz tabele se vidi da je procenat ove kategorije stanovništva manji.69 do 14 god od 15 do 65 18 16.5%).63 visoka Prema podacima iz tabele najve i je broj onih stanovnika sa srednjim obrazovanjem i to oko 25. ali i da je blizak republi kom proseku. smatra se da je stanovništvo staro i da ne obezbe uje uslove za normalnu demografsku reprodukciju.59 523 559 3.8 Procenat ucesca stanovnistva prema strucnoj spremi 40 30 20 10 0 srednja Kursumlija 2.93%).65 preko 65 god 66 67.42 visa Republika Srbija 3.5 . Sve ove vrednosti su mnogo manje od republi kog proseka. Ako je u eš e stanovnika mla ih od 15 godina u ukupnom broju stanovnika manje od 20%. Obrazovna struktura stanovništva opštine Kuršumlija je na niskom nivou i to predstavlja veliki problem kojem treba posvetiti veliku pažnju. 20 5. Ona uti e na razvoj ukupnog stanovništva. dok se najve a razlika javlja kod stanovnika sa visokom školom iji je procenat duplo manji od republi kog (5. Indikator br. a samim tim i radne snage koja je jedna od glavnih determinanti razvoja.63 5573 2.Strategija održivog razvoja Opštine Kuršumlija 2010 – 2020. zatim slede stanovnici sa visokim obrazovanjem ( 2.79%. godina Procenat ucesca stanovnistva prema starosti 80 60 40 20 0 15. tako da se sa ovim problemom starenja stanovništva ne susre e samo opština Kuršumlija ve i cela Srbija.9315. višom i visokom školom God Stanovništvo sa srednjom skolom Stanovništvo sa visom skolom Stanovništvo sa visokom skolom Ucesce stanovništva sa srednjom skolom (%) Opš RS Ucesce stanovništva sa visom skolom (%) Opš RS Ucesce stanovništva sa visokom skolom (%) Opš RS Ukupno stanovništvo Opš Po popisu 2002 RS 7498001 Opš RS 2596348 Opš RS Opš RS 285056 411944 21608 25.5 25.79 34.42 %). dok je broj stanovnika sa višom (2. Sve vrednosti se kre u oko republi kog proseka.59 5. 13 – Udeo stanovnika sa završenom srednjom.

od kojih je 119 km sa savremenim kolovozom. ali se podatak odnosi samo na sedište opštine i vodovod kojim upravlja javno komunalno preduze e. blagostanje stanovništva opštine. Kod lokalnih puteva.44 0.45 38436 429 Ukupna dužina puteva na teritoriji opštine iznosi 429 km. Ra a. Opis Republika Srbija Kuršumlija Dužina puteva u km Površina km2 Dužina puteva u km po km² 88361 950 0. godina Indikator br.5% je sa savremenim kolovozom. U seoskim sredinama stanovnici ostvaruju pristup vodi za pi e preko internih i seoskih vodovoda. ali oni još nisu realizovani. Mari i e. Pupovce. Prolom. Rudare. Lokalnih puteva ima 284 km. odnosno. 15 – Procenat doma instava sa sigurnim pristupom vodi za pi e Opština Republika Srbija uršumlija Ukupan broj doma instava 2521190 7693 Broj doma instava priklju enih na vodovod 1986259 4000 Procenat doma instava sa sigurnim pristupom vodi za pi e 78 52 procenat doma instva sa sigurnim pristupom vodi za pi e 90 80 70 Opstina Republika Srbija Ukupan broj doma instava priklju enih na vodovod je 4000 što ini oko 52 % ukupnog stanovništva. Pojedina sela kao što su Lukovo. Žu . ali je njen kvalitet mnogo lošiji s obzirom na samo 28% puteva sa savremenim kolovozom. Donja i Gornja Mikuljana. Ovaj procenat je mnogo manji od republi kog proseka – 78%. 21 . Indikator br. Gustina putne mreže na teritoriji opštine Kuršumlija je u nivou proseka RS.Strategija održivog razvoja Opštine Kuršumlija 2010 – 2020. svega 8. Projekti za ovakvo vodosnabdevanje postoji za sela Tijovac. Ba oglava i Kušrumlijska banja imaju ure ene vodovode kojima upravljaju Odbori za vodu. 14 – Dužina puteva u km po km2 Ova kategorija indikatora pokazuje uticaj saobra aja na ukupni socio-ekonomski razvoj. regionalnih 109 km i magistralnih 36 km.

Ima ih ukupno 10. što je oko 50 % prose ne zarade u RS. i iznosi 43%. 16 – Broj stanovnika na jedan objekat drušvtenih. Indikator br.000 Din. godina Indikator br. a najmanje u prera iva koj industriji.000 Din. one su i dalje me u najnižim u SrbIji. Broj drustvenih objekata / Broj kulturnih objekata 1 Broj objekata za rekreaciju 9 Broj stanovnika na jedan drustveni objekat / Broj stanovnika na jedan objekat kulture 21608 Broj stanovnika na jedan rekreativni objekat 2401 Opština Ukupan broj stanovnika 21608 25000 20000 15000 10000 5000 0 Kupšumlija Broj stanovnika na jedan objekat Drustveni Kulturni Rekreativni Svi kulturni i sportsko-rekreativni objekti su smešteni u širem centru grada. Najve e zarade se ostvaruju u zdravstvu i obrazovanju.2007.Strategija održivog razvoja Opštine Kuršumlija 2010 – 2020. 7. 22 . godine kre e od 5831 – 15920 dinara. Najve i rast zarade je u periodu 2006 . Prose na zarada u opštini se u periodu od 2003-2007. 17 – Prose na bruto zarada Prose na bruto zarada u RSD Republika Srbija Opština 2003. 19. Objekti za sport i rekreaciju su: Fudbalski teren „Kosanica”. 23. 21707 11122 2007. 15.000 Din. 9.000 Din. 2003 Republicki prosek Opstina 2004 2005 2006 2007 Vrednosti u tabeli se odnose na zarade bez poreza i doprinosa po zaposlenom. 27759 15920 Prosecna bruto zarada 27. 14108 7379 2005. 17443 8309 2006. 11. 5.000 Din. Društvenih objekata nema. 11500 5831 2004. 13. rekreativnih aktivnosti Ovaj indikator predstavlja element ocene razvoja a ne rasta opštine i predstavlja osnovnu pretpostavku za izgradnju efikasne politike ukupnog socio-ekonomskog razvoja.000 Din. dok je jedini objekat kulture Biblioteka. 21.000 Din. Sportska hala i Gradski bazen.000 Din.000 Din. 17.000 Din. Opština Kuršumlija spada u red nerazvijenih opština. 25. kulturnih.000 Din.000 Din. U rekreativne svrhe se koriste i sportski tereni u osnovnim i srednjim školama. Iako je zabeležen ve i rast zarada u opštini u ovih pet godina nego na nacionalnom nivou.

Broj korisnika socijalne zaštite se u periodu 2003 . 19 – Broj stanovnika na jednog lekara Ova kategorija indikatora ukazuje na nivo zdravstvene bezbednosti i kvalitet pružanja zdravstvenih usluga kao jedan od najzna ajnijih faktora života i rada stanovništva opštine. Indikator br.94%.13%. Ostvareno u eš e je 2003. usled sve ve e nezaposlenosti.53 4.31 3.94 Ukupan broj korisnika socijalne zaštite 2003.3 4. a prema podacima Centra za socijalni rad. da bi se posle 5 godina taj procenat izjedna io sa prosekom RS – 4.13 4.2007 godine pove ao za 40%.94 Opština 3. a do 2007. godine bio je 705. bilo je 3.84 3. godine pove ao se na 984. 7480591 7463157 7440469 7411569 7381579 Opština 21308 21036 20730 20361 19930 Broj korisnika socijalne zaštite RS 309123 320281 329530 335746 364750 Opština 705 809 778 905 984 Ostvareno u eš e (%) RS 4.44 4.43 4. god. 2005. Godina 2003 2004 2005 2006 2007 Ukupan broj stanovnika RS 7480591 7463157 7440469 7411569 7381579 Opština 21308 21036 20730 20361 19930 Ukupan broj lekara RS 20039 20211 19685 19644 20066 Opština 35 35 35 36 35 Broj stanovnika na jednog lekara RS Opština 373 609 369 601 377 592 377 566 368 569 23 . godina Indikator br.75 4. taj broj nastavlja ubrzano da raste. 2004. 2007.Strategija održivog razvoja Opštine Kuršumlija 2010 – 2020. 18 – U eš e korisnika socijalne zaštite u ukupnom stanovništvu (%) Godina Ukupan broj stanovnika RS 2003. 2006.31% i manje od republi kog proseka 4.

53 0.Strategija održivog razvoja Opštine Kuršumlija 2010 – 2020. punoletnih i maloletnih. U eš e pravosnažno osu enih lica prema mestu izvršenja krivi nog dela u ukupnom stanovništvu u opštini se kre e od 0.58 0. a na teritoriji RS od 0.16 1. Iako se u tabeli ovaj broj smanjuje poslednjih godina.49 0. na nivou RS. ali da je u eš e osu enih punoletnih lica dvostruko ve e od osu enih lica. Broj stanovnika na jednog lekara na teritoriji opštine je za 50% ve i u odnosu na celu Republiku Srbiju što ukazuje na veoma nepovoljnu zdravstvenu zaštitu gra ana Kušumlije.47 0.55. godina Broj stanovnika na jednog lekara Ukupan broj lekara u 2007.05 Godina Ukupan broj stanovnika RS Opština 21308 21036 20730 20361 19930 2003 2004 2005 2006 2007 7480591 7463157 7440469 7411569 7381579 U eš e pravosnažno osudjenih lica prema mestu izvršenja krivi nog dela u ukupnom stanovništvu U posmatranom periodu.06 1.73 – 1. Karakteristi no za opštinu je da ne postoji nijedno osu eno maloletno lice.92 1. godine kad dolazi do smanjenja od 11%. Indikator br. 24 .73 0. to se javlja usled smanjenja ukupnog broja stanovnika.47. podaci u tabeli pokazuju pove anje broja osu enih lica na teritoriji RS i u opštini do 2007.0. a broj stanovnika na jednog lekara je 569.05. što ini 200 stanovnika više u odnosu na prosek RS od 368 stanovnika na jednog lekara. 20 – U eš e pravosnažno osu enih lica prema mestu izvršenja krivi nog dela u ukupnom stanovništvu Broj osudjenih lica prema mestu izvršenja krivi nog dela (punoletna i maloletna deca) RS 35097 36222 39135 42988 46690 Opština 156 194 220 236 209 U eš e pravosnažno osudjenih lica prema mestu izvršenja krivi nog dela u ukupnom stanovništvu RS Opština 0. a ne pove anja broja lekara koji skoro da se nije ni u ovom periodu.55 0. godini je 35.

0 Saobracaj. 22 – Udeo nacionalnog dohotka Udeo nacionalnog dohotka prikazije deo nacionalnog dohotka koji stvara odre eni sektor. Ovako nizak nacionalni dohodak po glavi stanovnika je osnovni pokazatelj da opstina Kursumlija spada u red najnerazvijenijih opstina u Srbiji.9 Opština 4.3 Opština 22. skladistenje I veze RS 10. Indikator br.7 Opština 12. local economy national average 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 2004 43.3 Proizvodnja elektricne energije RS 1.3 Godina 25 .8 Trgovina RS 24. Prikazuje strukturu privrede na lokalnom i doprinos klju nih sektora.3 Indikatori ekonomskog razvoja Indikator br. 17 Opština 28.Strategija održivog razvoja Opštine Kuršumlija 2010 – 2020. Nacionalni dohodak po glavi stanovnika izražen u RSD Republika Srbija Opština 2005. 21 – Nacionalni dohodak po glavi stanovnika Ovaj indikator ukazuje na stepen ekonomske razvijenosti opštine. 2007.6% 2005 2006 Nacionalni dohodak po glavi stanovnika je u opstini Kursumlija iznosi 53 878 dinara sto je dva puta manje nego na republickom nivou. godina 2.3 Gradjevinarstvo RS 7. 123473 53878 2006. Udeo poljoprivrede u % u nacionalnom dohotku RS 2005.4 Opština 6.

Strategija održivog razvoja Opštine Kuršumlija 2010 – 2020.108 Gradjevinarstvo RS 0.041 Poljoprivreda RS 0. kao druga delatnost.061 Opština 0. godine udeo poljoprivrede u ukupnom nacionalnom dohotku bio najve i – 28.068 0.134 0.038 0.052 0.041 0.057 0. Godina 2003.8 %.3% beleži stalan porast poslednjih godina.03 0.127 0.132 0.137 Opština 0.031 Opština 0.047 0. Indikator br.052 0.05 0 Po ljo pr ivr ed a 2003 2004 2005 2006 2007 Tr go vin a G ra dj ev in ar st vo Sa ob ra ca j.3 0.skladi stenje i veze Saobracaj.043 0.022 0.15 0.059 0.035 0.075 0.2 0.022 0. Lokacijski kvocijent zapošljavanja za 2007.076 Opština 0. Pokazatelj iz 2005 godine koji nam pokazuje da je udeo poljoprivrede u nacionalnom dohotku najve i u odnosu na ostale grane pokazuje i da je najveca mogucnost u razvoju opstine u razvoju poljoprivrede. godina 100% 80% 60% 40% 20% 0% Gradjevinarstvo Saobracaj.036 0.045 0.033 0.021 0.053 0.075 0.041 0. sa 22.078 0.s kla di st en je 26 Pr oi zv od nj a el . 23 – Lokacijski koeficijent zapošljavanja Lokacijski koeficijent (LQ) je indeks kojim se vrši pore enje udela neke aktivnosti date oblasti sa udelom osnovne aktivnosti ili udruženih aktivnosti date oblasti.energije Trgovina Proizvodnja el. Gra evinarstvo.e ne rg ije Iv ez e .076 0.02 0.skladi stenje i veze RS Gradjevinarstvo RS Poljoprivred Rs Trgovina RS Proizvodnja el.06 Proizvodnja elektricne energije RS 0.119 0. Saobracaj.1 0.029 0.05 0. 2007. skladistenje i veze RS 0. 2005.056 0.038 Opština 0.036 0.029 0.132 0.058 0.069 Trgovina RS 0.energije RS Poljoprivreda Sagledavanjem kretanja nacionalnog dohotka po delatnostima može se uo iti da je 2005.075 0.062 0.25 0.034 0.024 0. 2004. 2006.048 0.04 0.

dugoro no stanje balansa u neto broju novih preduze a može da ukaže na opadanje/rast socio-ekonomskog razvoja regiona. Zaposlenost i stopa aktivnosti ukazuju na veli inu regionalne ekonomije u smislu dostupne radne snage i pokazuju intenzitet kojim lokalno stanovništvo u estvuje u ekonomiji. 25 – Obim unutrašnjih SDI po glavi stanovnika Strane direktne investicije (SDI) se definišu kao kompanije poreklom iz jedne države koje prave fizi ke investicije u izgradnju fabrika u drugoj državi. Indikator br. godina Lokacijski koeficijent na nivou opstine Kuršumlije je viši od republi kog lokacijskog koeficijenta u oblasti poljoprivrede i proizvodnje elektri ne energije. 12. Obim SDI po glavi stanovnika pokazuje intenzitet aktivnosti transnacionalnih kompanija u regionu. trgovine i gra evinarstva. ali trenutno ne postoje podaci o broju registrovanih privrednih subjekata na teritoriji opštine. a znatno manji od republi kog lokacijskog koeficijenta u oblasti saobra aja. Drugo.35 2007. Stopa nezaposlenosti Republika Srbija Kuršumlija 2003. 12. 10. Indikator br.36 14. Ne postoji podatak o broju novih preduze a na teritoriji opštine Kuršumilja. stopa zaposlenosti i nezaposlenosti Ove indikatore bi trebalo zajedno tuma iti kako bi se dobila opšta makroekonomska slika o uslovima tržišta radne snage na regionalnom nivou.Strategija održivog razvoja Opštine Kuršumlija 2010 – 2020.04 13. a intenzitet jednog ili drugog procesa može da ukaže ili na dinami no ili na rigidno poslovno okruženje.63 9. 13 10.2 2006. Indikator br.5 27 . 12. Trenutno u opštini nema direktnih stranih investicija.12 2005.75 2004. Indikator br. Indikator br. Tendencija pove anja lokacijskog koeficijenta u oblasti poljoprivredne proizvodnje predstavlja osnovni pokazatelj kojim se poljoprivreda odre uje kao mogu i nosilac razvoja opštine. 27 – Neto broj novih preduze a na 1000 stanovnika Ovaj indikator može dati precizne podatke u vezi sa lokalnim ciklusom ekonomije. 28 – Ukupna aktivnost.64 15. 24 – Površina poslovnog prostora na 1000 stanovnika izgra ena prethodne godine Indikator pokazuje rast intenziteta poslovnih aktivnosti. Površina poslovnog prostora završenog date godine na 1000 stanovnika Republika Srbija Kuršumlija 8937 2007. 26 – Broj registrovanih privrednih subjekata na 1000 stanovnika Broj registrovanih privrednih subjekata je važan faktor koji ukazuje na ekonomsku snagu regiona/opštine.

Linija kretanja zaposlenih je opadaju a. Tabela pokazuje da je u eš e aktivnog stanovništva (stanovništva koje svojim aktivnostima obezbe uje prihode) prema popisu iz 2002.5 Kursumlija Republicki prosek Stopa zaposlenosti Republika Srbija Opština 30 27.63 9.04 12.48 22.08 22.24 23. dok je u 2007.08 2004 27. tako da 2007.75%. a od tada se stopa nezaposlenosti pove ala za 5.74 17.48 25 20 15 10 5 0 2003 24.63 2005 27.63 2003 24.16 17. Ovde je potrebno ista i da statisti ki podaci pokazuju da se nezaposlenost pove ava do 2007 godine. godina 18 16 14 12 10 8 6 4 2 0 2003 2004 2005 2006 2007 12. 28 .81 27.35 13 10.24 23.32.57 2006 27.16 20.33 27. Indikator br.Strategija održivog razvoja Opštine Kuršumlija 2010 – 2020.33 18.64 15.82. Fiskalni kapacitet zavisi od dostignutog stepena materijalnog bogatstva opštine ili grada.5 %.82 27. juli.81 20. godini je iznosila 23. 29 – Fiskalni kapacitet opštine – Ostvarenje izvornih prihoda (fiskalnih oblika) po glavi stanovnika Fiskalni kapacitet predstavlja sposobnost da se upotrebom razli itih instrumenata poreske politike ostvari odre en iznos budžetskih prihoda nekog javno-pravnog entiteta.32 41.57 18. Ukupna stopa zaposlenost opštine Kuršumlija u 2003.12 13. odnosno od obima i strukture poreske osnovice na koju se može propisivati odre ena poreska obaveza i ostvarivati javni prihodi.82 2004 2005 2006 2007 Kursumlija Republicki prosek Stopa aktivnosti Republika Srbija Kuršumlija Prema popisu iz 2002 45. godine. nekoliko procenata manja od proseka u Republici Srbiji – 45.74 2007 27.36 10.2 12.54 Iz tabele se vidi da je najmanje nezaposlenih bilo 2003. godine iznosi 15.54%. me utim od 2007 do 2009 godine (preciznih podataka nema) došlo do drasti nog pove anja nezaposlenosti jer je došlo do raskida ugovora o privatizaciji preduzeca SIK Kopaonik I konfekcije 7.08.75 14. i ukazuje na to da se ona iz godine u godinu smanjuje. godini taj broj smanjen na 17. godine 41.

Ovakav trend povecanja fiskalnog kapaciteta po glavi stanovnika je. godina 2003.1 – 2.70 19930 1188.4 3.83 2007.54 2006. Indikator br. 20057180.42 20730 967. 2009. 1 2 3 Ukupno ostvarenje fiskalnih oblika izvornih prihoda Broj stanovnika Prihod po glavi stanovnika (1/2) 1400 1200 1000 800 600 400 200 0 2003 2004. doslo je do smanjenja broja stanovnika tako da se taj fiskalni kapacijtet po glavi stanovnika kao indicator konstantno pove ava. 22296124.3 2.1 – 3.1 2.07 2004 2005 2006 2007 Prihod po glavi stanovnika Fiskalni kapacitet se iz godine u godinu pove ava.3 3. 29 .04 21308 525. sa jedne strane.00 46 950 000 / 46 950 000 15 156 500 000 2011.2 2.Strategija održivog razvoja Opštine Kuršumlija 2010 – 2020.2) RASPOLOŽIVA SREDSTVA U RELATIVNOM IZNOSU % UKUPNIH TEKU IH PRIHODA BUDŽETA (2.3 / 1 X 100 ) 50% ostvarenja ili procene ostvarenja teku ih prihoda budžeta za posmatranu budžetsku godinu (1 X 50 / 100) Ukupan iznos neizmirenog dugoro nog zaduženja budžeta opštine ili grada za kapitalne investicione rashode RASPOLOŽIVA SREDSTVA U APSOLUTNOM IZNOSU (3.39 11188131. 1 2.69 21036 1059. 21986467.9 2005. 313 000 000. 23684534. 326 000 000. pa se u odnosu na 2003 u 2007 pove ao skoro dva puta. rezultat ukupnog povecanja izvornih prihoda.00 17720287 132279713 44 156 500 000 50 163 000 000 50 2010. 30 – Stepen zaduženosti opštine Stepen zaduženosti budžeta jedinice lokalne samouprave ukazuje na to koliko nosioci politike imaju «prostora» za uzimanje dodatnih sredstava kojim se mogu realizovati odre eni kapitalni projekti koji e biti u funkciji ostvarenja strateških ili razvojnih ciljeva opštine/grada.1 3.2) RASPOLOŽIVA SREDSTVA U RELATIVNOM IZNOSU % UKUPNIH TEKU IH PRIHODA BUDŽETA (3.00 48 900 000 / 48 900 000 15 163 000 000 Opština Kuršumlija ima dugoro ni kredit za izgradnju sportske hale i u narednom periodu ne e biti dodatnih zaduživanja ve samo otplata dospelih anuiteta.00 45 000 000 / 45 000 000 15 150 000 000.3 / 1 X 100 ) 300 000 000.35 20361 1079. ali sa druge.2 3.4 Ostvarenje ili procena ostvarenja TEKU IH prihoda budžeta za posmatranu budžetsku godinu 15% ostvarenja ili procene ostvarenja teku ih prihoda budžeta za posmatranu budžetsku godinu (1 X 15 / 100) Iznos glavnice i kamate koji dospeva u posmatranoj godini RASPOLOŽIVA SREDSTVA U APSOLUTNOM IZNOSU (2.

Izvorište «Toplica» je locirano na desnoj obali reke Toplice kapaciteta 50 l/sek. Vodovod je sagra en 1933 godine. Otpadne vode imaju nisku pH vrednost. Celokupna gradska kanalizaciona mreža uklju ena je u reku Toplicu. U gradu postoji delimi no izgra ena kanalizaciona mreža. a pove anu koncentarciju amonijaka. nažalost. godina 3. BPK. a jedan deo u reku Banjsku – bez ure aja za pre iš avanje. Grad se snabdeva vodom sa 2 izvorišta. HPK i suspendovanih materija. a po vrednostima fenola u III klasu. Postrojenje je locirano u samom krugu fabrike. Iz tehnoloških procesa Kopaonika formiraju se otpadne vode od oko 150 m3. veoma zaga ena jer se u nju uliva reka Banjska koja sadrži tehnološke otpadne vode koje poti u iz ŠIK «Kopaonika». najve a od njih.5 . Banjska i Toplica. na levoj obali reke Banjske i trenutno je u funkciji. ali. PRESEK STANJA / TRENUTNA SITUACIJA 3. Turisti ka banjska mesta nemaju rešeno pitanje vodosnabdevanja. Nizvodno od Kuršumlije Toplica je nešto mirnija i te e širom dolinom. Bakteriološki nalazi pokazuju visok stepen biološke kontaminacije. tako da je neophodna izradnja gradskog kolektora. ŠIK “Kopaonik” je uradio postrojenje za pre iš avanje industrijskih otpadnih voda. Uklanjanje te nih i vrstih materija u opštini nije adekvatno rešeno. Jedan deo grada se snabdeva vodom iz individualnih vodovoda ili lokalnih. Dužina glavnog toka reke Tolice iznosi 130 km . a zatim je u nekoliko navrata rekonstruisan. Prema vrednostima BPK i HPK Banjska spada u IV klasu. Analizu higijenske ispravnosti vode za pi e vrši zavod za zaštitu zdravlja iz Niša. koja predstavlja levu pritoku Južne Morave i nastaje ispod ogranaka planine Kopaonika od Lukovske i erekarske reke. U svom gornjem toku Toplica je ista. koje sa sobom nose velike koli ine drvnog mulja. 30 . Pija e vode. ali rezultate ispitivanja još nemamo. živopisna reka bogata vodom iji je kvalitet II klase. Postoje i vodovodi su nedovoljni i neuslovni. a od toga kroz Opštinu Kuršumliju proti e u dužini od 50 km. fenola.1 RG1: Ekologija STANjE ŽIVOTNE SREDINE NA PODRU JU OPŠTINE KURŠUMLIJA ZAGA ENJE VODA Kroz teritoriju naše opštine proti u 3 reke: Kosanica. Drugo izvorište je Sokolovica iji je kapacitet 4.6 l/sek koje snabdeva vodom neka prigradska naselja. dok se u prigradskim naseljima uklanjanje te nih materija vrši preko septi kih jama.Strategija održivog razvoja Opštine Kuršumlija 2010 – 2020. Na izvorištu postoji sedam bunara koji su povezani sa infiltracionim bazenom i crpnom stanicom sa rezervoarom za gasno hlorisanje vode.

azotnih oksida. Regionalni eko-centar. jer najviše oksida azota. što nalaže i nacionalna strategija upravljanja otpadom. Banje nemaju organizovanu službu za iznošenje sme a. ugljen monoksida. Opštinsko ve e je donelo zaklju ak o uklanjanju RAG sa zgrade solitera nakon ega je on ubrzo i uklonjen.1 ha. a razlog toga je nepotpuno sagorevanje goriva u ložnom ure aju I neadekvatan na in doziranja goriva. Nova zajedni ka deponija e biti u skladu sa svim zakonskim i podzakonskim propisima i ispunjava e standarde EU. mada se povremeno angažuje JKP. U zimskim mesecima tu su i ložišta doma instava koja kao ogrev koriste drvo i ugalj. praškastih materija i gasovitih neorganskih jedinjenja fluora i hlora sa grani nim vrednostima emisije može se zaklju iti da kotlarnice na mazut i kotlarnica RJ “Pilana” ne dovode do prekora enja grani nih vrednosti emisije navedenih zaga uju ih materija. Grad Niš i Opštine u esnici ovog Sporazuma opredelile su se za zajedni ku regionalnu deponiju. Dana 16. ugljovodonika i jedinjenja olova izbacuju se u atmosferu iz automobila . Sagorevanjem ovih materija konstantno se osloba a gusti dim.Strategija održivog razvoja Opštine Kuršumlija 2010 – 2020. Kotlarnica RJ “Šperana“ dovodi do prekora enja grani nih vrednosti emisije ugljen monoksida i praškastih materija. Zaga iva i vazduha su i izduvni gasovi automobila. a lokacija se nalazi na sporednom putu u širokoj jaruzi. a samim tim do i e do smanjenja aerozaga enja.05. 31 . a izgra en je novi sistem gromobranske zaštite. RADIOAKTIVNI GROMOBRANI Na teritoriji opštine Kuršumlija postojala su dva radioaktivna gromobrana: na soliteru u centru grada i zgradi zavoda “Žubor” u Kuršumlijskoj banji. AEROZAGA ENjE Za ovaj životni prostor najve i problem predstavlja zaga enje koje poti e iz proizvodnih pogona ŠIK «Kopaonika» pošto oni za zagrevanje radnih prostorija i za potrebe parnih kotlova u procesu proizvodnje koriste mazut i otpad od drveta.5 km. Projektom su predvi ene i transfer stanice – do kojih treba da se dopremi otpad gde e biti smešteni kontejneri i iz njih e da se transportuje sme e na regionalnu deponiju sa reciklažom. sa velikom koli inom inertne prašine. površine je 2. donet je nacrt Sporazuma o zajedni kom rešavanju problema komunalnog otpada u opštinama Jablani kog. Upore uju i izmerene vrednosti emisije (ugljen monoksida. Pored ŠIK “Kopaonika” kao aerozaga iva i u gradu se javljaju i kotlarnice drugih radnih organizacija i ustanova. Svi u esnici ovog sporazuma (18 opština) utvrdili su zajedni ki interes za rešavanje problema komunalnog otpada i upravljanje njime. Izgradnjom nove kotlarnice na vrsto gorivo smanji e se potrošnja mazuta za 30 – 40 %.2005. sumpor-dioksida. godina DEPONIJE vrste otpadne materije iz grada se odnose na privremenu deponiju “Lakovski bregovi” koja se nalazi iznad grada na udaljenosti od 4. pa je u letnjim mesecima ovaj problem veoma izražen. Topli kog i Nišavskog Okruga. zatim 2 pekare locirane u samom centru grada.

pogodan geografski položaj .klizišta .nekontrolisana upotreba vešta kih ubriva i preparata u polj. SWOT analiza SNAGE SLABOSTI .niska svest gra ana o o uvanju životne sredine ..nedostatak odgovaraju e pravne regulative .3 banje .donacije ( nevladine organizacije.opština sa najve im brojem sun anih dana u Srbiji .nepostojanje propisno izgra ene deponije -nepostojanje gradskog sistema za pre iš avanje otpadnih voda . proizvodnji .izgradnja regionalne deponije .velika koli ina izduvnih gasova .centralizacija 32 .spomenik prirode.donošenje novih zakona -primena zakona i strožije sankcionisanje gra ana . Izgradnja nove sto ne pijace je zapo eta 2005.edukacija gra ana . izvršilo njeno potpuno izmeštanje i po etak rada na novoj adekvatnoj lokaciji.. Fond za zaštitu životne sredine. poplave) .buka u ugostiteljskim objektima u centru grada PRETNJE MOGU NOSTI .avolja varoš ( I kategorija zaštite ) . godine u prigradskom naselju Ma kovac.Strategija održivog razvoja Opštine Kuršumlija 2010 – 2020.nepostojanje LEAP . godina STO NA PIJACA Sto na pijaca se godinama nalazila u užoj centralnoj zoni grada.nedostatak mehanizacije u JKP-u .) . u kolektivnom stambenom naselju “Rasadnik I “. i kao takva nije zadovoljavala propisane uslove za ovaj tip objekta.nekontrolisana se a šuma .nestabilna politi ka situacija .elementarne nepogode ( grad.3 iste reke . da bi se naredne godine 2006.postojanje velikog broja smetlišta .postojanje projekata .nedostatak finansijskih sredstava .

godine ponovo je samostalna medicinska ustanova sa svojim organima upravljanja. Porodilište radi od 1946-1978. Bolnica je završena u jesen 1912. U tom delokrugu sledi još aktivnosti.Fizikalna medicina Epidemiologija . godine izgradnjom Grudnog odeljenja (danas Upravne zgrade). a osim toga bilo je neisplativo imati dva porodilišta na samo tridesetak kilometara rastojanja (imalo je Prokuplje). novih fasada. a patronožna služba 1972. od toga su 21 specijalista. Zdravstvene stanice su u Lukovskoj banji. Grabovnici. Dom zdravlja u Kuršumliji je dobio vrednu medicinsku opremu. Dešava se ak i da pacijenti iz Blaca i Prokuplja dolaze na specijalisti ke preglede.Opšta medicina sa internim odeljenjem Interno odeljenje . Stacionar je izgra en 1961-1962. jer za sada u potpunosti taj ambijent ne održava pravi lik namene ustanove ove vrste. Ginekološke i rentgen službe. godine kada je zatvoreno zbog slova Zakona. a zgrada De jeg dispanzera. 6 specijalista-stomatologa. 1978. Posleratna izgradnja po ela je 1957. godine.Strategija održivog razvoja Opštine Kuršumlija 2010 – 2020. Nije bilo ni ginekologa. Poslednjih godina. Ra i. Sredstvima Nacionalnog investicionog plana obnovljene su sve zgrade Doma zdravlja. godina 3. 10 lekara opšte prakse. kuhinje. uglavnom zahvaljuju i sredstvima donatora.. epidemiološka služba 1966. 33 . Dom zdravlja u Kuršumliji je bio u sastavu Zdravstvenog centra „Toplica“ – Prokuplje. dispanzerske službe: Ginekologija . U to. sanitarija. jer nije ispunjavalo potrebne uslove: nije imalo operacionu salu i transfuziju. a od aprila 1998.2 RG2: Društvene delatnosti ZDRAVSTVO Dom zdravlja.Hitna služba Laboratorija Ambulante Doma zdravlja u Kuršumliji se nalaze u slede im mestima: Žu . kao i 77 radnika srednjemedicinskog kadra. godine. 5 stomatologa.Socijalna medicina Patronožna služba . spada i upadljivo zapuštena fontana dr Vilijema Melgarda. po ev od krovne konstrukcije. Dobri Do. godine. godine (današnja zgrada stomatologije). Pora anje su vršile babice uz pomo lekara opšte prakse. Rudare. Kuršumlijska banja. i spada u red razvijenijih medicinskih ustanova ove vrste u Republici. izme u ostalog. kao i drugog medicinskog osoblja. godine. Trenutno zapošljava 166 radnika. a pogotovu na boljem i estetskijem ure enju samog kruga. koja ve odavno ne vrši svoju dekorativnu i smiruju u psihološku funkciju. Dom zdravlja u Kuršumliji ima uglavnom sve službe predvi ene Zakonom o zdravstvenoj zaštiti. Prolom banji.RO kabinet ATD .. Biohemijska laboratorija je po ela sa radom 1951. Izgradnjom ovih objekata pove ava se i broj lekara. godine. Prva zgrada je izgra ena 1907.Pedijatrija Radni ka ambulanta . godine. i ostale tehni ke.

godina KULTURA Biblioteka. i „Svetosavskom poveljom“ – najvišim priznanjem Topli kog okruga za doprinos kulturi i prosveti. povelja. godine. avgusta 1977. Srednje obrazovanje. Tokom svog postojanja promenila je ve i broj lokacija. Gimnazija i Tehni ka. Ekonomsku školu i Gimnaziju. a odobrenje od Ministarstva prosvete dobilo je Kolo srpskih sestara. Za svoja postignu a i ukupni rad Narodna biblioteka Kuršumlije je do sada nagra ena sa dva prestižna priznanja: Republi kom nagradom „Infotekar“ – za unapre enje informati ke kulture i poslovne komunikacije u bibliote koj delatnosti. O B R A Z O V A Nj E Predškolsko vaspitanje. putem interneta. godine preselila u nove prostorije. Biblioteka je tokom itavog svog postojanja vršila funkciju svojevrsnog kulturnog centra opštine i organizovala je preko stotinu najraznorodnijih kulturnih manifestacija – promocija knjiga. Biblioteka raspolaže knjižnim fondom od blizu 30. da bi se u prole e 2007. godine na zemljištu na kojem se ranije nalazio garnizon JNA. Sada je Biblioteka smeštena u novoj zgradi koja se nalazi u Kara or evoj ulici. me u prvima u Srbiji. koje je akademik Šulovi dobijao tokom svoje bogate karijere. uglavnom u neuslovnim prostorijama. pozorišnih predstava i drugih programa. U sklopu biblioteke je oformljen i Legat akademika Vojina Šulovi a. Biblioteka je uklju ena u bibliote ki informacioni sistem COBBIS. Osnovno obrazovanje. koncerata. godine i radile su i u doba Turaka. OŠ “Miloje Zaki “ i dislocirana OŠ „Kosta Vojinovi “ iz Podujeva. Od 2005. pretraživanje kataloga kuršumlijske biblioteke. italijanske Opštine Pontedera.De ji vrti „Sunce“ kapaciteta 126 mesta. i raspolaže sa oko 220 m2 površine. Narodna biblioteka je osnovana 1948. U oganizaciji Biblioteke.000 knjiga iz svih oblasti stvaralaštva. Kuršumlija ima dve srednje škole. Izgradnja je otpo ela 28. 34 . u Kuršumliji su gostovale sve zna ajnije li nosti srpske kulture i umetnosti. uslovili su izgradnju novog objekta. avgusta 1979.Strategija održivog razvoja Opštine Kuršumlija 2010 – 2020. za sada. godine sve ano je otvoren novoizgra eni kombinovani de ji objekat . kao i kolekcijom brojnih priznanja (diploma. Legat. sa krajnje oskudnim finansijsko-tehni kim sredstvima. Prvo obdanište je otvoreno 1934. U Kuršumliji postoje dve osnovne škole OŠ „Drinka Pavlovi “. koje su izgra ene sredstvima Opštine Kuršumlija. i dislocirane škole iz Podujeva. a u Mer ezu i Lukovu 1873. godine u selu Babica. Na Dan Oslobo enja Kuršumlije 28. Ministarstva za lokalnu samoupravu i Ministarstva kulture. izložbi. ne samo za radom vaspita a nego i zbrinjavanje dece. svetski priznatog medicinskog stru njaka. godine. odlikovanja) iz celog sveta. godine i jedina je kulturna ustanova u gradu. Prva osnovna škola na teritoriji Kuršumlije je otvorena 1872. koji je rodom iz Kuršumlije. Uprkos ograni avaju im uslovima neadekvatnog prostornog smeštaja. ali su rastu e potrebe deca i porodica. kao i ve ine biblioteka Srbije. raspolaže sa oko 400 knjiga iz medicine i iz drugih oblasti. koji svim zainteresovanom omogu ava. Za tu priliku je bio zakupljen mali prostor u zgradi.

do 1987. godine i takmi i se u me uokružnoj ligi.12. škola je prešla na centralno grejenje. i hemiju. postoje e osvetljenje zamenjeno je neonskim. Gimnazija je od osnivanja pratila jedan trend koji je i danas vrlo aktuelan. Godine 1978. godine na zahtev Narodnog odbora Kosani kog sreza. Ovom rekonstruk ijom itava gra evina dobila je savremeniji. koji je oformljen tek 1977. pa se može re i da je spoj mladosti i iskustva prava formula za produktivnu školu. Te prve godine radio je prvi razred u koji je upisano 180 u enika iz itave Toplice. Izgradnja nove škole otpo ela je na lokaciji Kara or eve ulice. Svih 40 godina ova ustanova neprestano investira i ulaže u ljude i u nove naraštaje. godine pod imenom „Ka uša“. po prostoru najve e opštine Topli kog Okruga sa oko 90 naselja. Od 1986. Fudbalski klub „Kosanica“ – osnovan je 1928. Kolektiv danas ine profesori koji su postavili temelje kuršumlijske gimnazije ali i mladi profesori. urbanisti ki ne baš najbolje rešenje. 2001. godine.1973. Tekvondo klub “Korio“ – osnovan 1994. Karate klub „ Toplice“ – osnovan 26. septembra1954. rang takmi enja I liga. godine. a to je investiranje i ulaganje.04. je škola po ela sa radom u sadašnjoj zgradi ali samo u desnom krilu zgrade. 2003. godine. Godine 1962. . jer ove dve skole koriste iste prostorije od useljavanja i dalje. godina Ekonomska škola je osnovana 20. škola nova ulazna vrata i pregradni zid u prizemlju donacijom MERCY CORPS. fiskulturna sala je dobila nove reflektore. Trenutni rang je me uopštinska liga. fiziku. Gimnazija je prihvatala u enike sa teritorije Opštine Kuršumlija. moderniji izgled kako u eksterijeru tako i u novim prostorijama potkrovlja gde su smešteni i opremljeni kabineti za informatiku. Košarkaški klub „Kuršumlija“ – osnovan 27. 35 . godine.Strategija održivog razvoja Opštine Kuršumlija 2010 – 2020. a zatev za njenim otvaranjem se pokazao opravdanim jer je time bilo rešeno pitanje školovanja mladih ne samo sa teritorije opštine Kuršumlija. To. i to: Ženski fudbalski klub „Kolibri“. Takmi e se na republi kom nivou ( II rang takmi enja). ve dotrajali školski krov je skinut i dogra eno je potkrovlje. Godine 1964. bivšeg Sreza Kosani kog.06. Nastavni ka zbornica. Svi klubovi rade pod okriljem Sportskog saveza koji obuhvata 8 registrovanih klubova sa teritorije opštine Kuršumlija.2002. školska zgrada je u potpunosti dovršena i u prili noj meri opremljena za izvo enje nastave kako Gimnazije. Odbojkaški klub „Topli ki vitezovi“ – osnovan je 1997. rešenjem Ministarstva prosvete Republike Srbije Gimnazija je po ela sa radom u prostorijama OŠ "Drinka Pavlovi ".osnovan 01. ura ena je kompletna adaptacije mokrog vora. a ura en je sportski teren sa svla ionicama i reflektorima. estetski uobli ava dobro odgajeni park raznovrsne flore endemskih i drugih biljaka.2004. godine i takmi i se u II srpskoj ligi. Godine 1968. sala za fizi ko vaspitanje sa svla ionicama dora eni su 1978. tako i Ekonomske skole.1976. godine. SPORT Sportski klubovi.

u estvovala u organizovanju otvorenog kadetskog Balkanskog prvenstva u šahu u Prolom banji.zapošljavanja mladih. Danas se rad Crvenog krsta sastoji u pružanju pomo i u vidu hrane. godine.Plan ja anja kapaciteta Kancelarije za mlade u Kuršumlji i razvoj institucionalnog okvira i omladinskih klubova u narednom periodu predvi a dalje aktivnosti u cilju: . godine i takmi i se Super ligi.. godine kada su stradala mnogobrojna potkopaoni ka sela na teritoriji Kuršumlije. program povodom dana obeležavanja Dana Roma. gde se nalazi i danas. Ženski odbojkaški klub „Meteor“ – osnovan 2000.Prvi korak predstavljalo je rešavanje pitanja zvani nog otvaranja Kancelarije za mlade. manifestaciju farbanja jaja uo i Uskrsa.stop diskriminaciji . kojih još uvek ima u velikom broju u ovoj opštini.. Prvobitno je uloga ove organizacije bila samo simboli na. godine iz male kancelarije u centru grada seli se u svoje prostorije u zgradi u Topli koj ulici.Strategija održivog razvoja Opštine Kuršumlija 2010 – 2020.marta 2009. Za ovih par meseci rada Kancelarija je osnovala i tehni ki opremila Info centar. samozapošljavanja . Inicijative i Topli ki upravni okrug inicirali su formiranje Kancelarija u opštinama Topli kog okruga..1994. godina Rukometni klub „Planinka“ – osnovan je 02. Osnovna svrha otvaranja mreža Kancelarija za mlade na regionalnom i lokalnom nivou jeste podrška mladima i uspostavljanje partnerstva sa mladima. Opština Kuršumlija je aplicirala kod Ministarstva omladine i sporta sa projektom “Glas mladih Kuršumlije”.osnaživanja omladinskih grupa ..brige o zdravlju . kao i imenovanja koordinatora. U okviru nje je prisutan princip decentralizacije što olakšava realizaciju ciljeva i odgovaranje na specifi ne potrebe mladih u svakoj lokalnoj zajednici. KANCELARIJA ZA MLADE Izrada Nacionalne strategija za mlade u Srbiji je prvi korak ka sistemskom rešavanju položaja mladih i jedan od prioriteta Vlade Republike Srbije i Ministarstva omladine i sporta. kako bi se obezbedilo da mladi ljudi budu nosioci aktivnosti podizanja svesti o problemima mladih i aktivnom u estvovanju u njihovom rešavanju. organizovala izložbu nagra enih grafika. Osvaja je dva Kupa Srbije. 1984.afirmisanja kulture .godine i takmi i se II srpskoj ligi. Preko Crvenog krsta su mnogobrojne humanitarne oganizacije u estvovale u pružanju pomo i stanovništvu pogo enom ovom katastrofom. Komesarijat za 36 . koji je prihva en i kojim je predvi eno osnivanje Kancelarije za mlade u Kuršumliji. godine i smeštena je u zgradi JKP “Toplica”.informisanosti CRVENI KRST KURŠUMLIJE Ova organizacija je osnovana 1903.09. Kancelarija za mlade u Kušumliji je zvani no otvorena 30. obu e. dok svoj pravi zna aj dobija posle velikog zemljotresa na Kopaoniku 1984. ode e i sredstava li ne higijene ugroženom stanovništvu i raseljenim licima iz Hrvatske i Kosova i Metohije.

Strategija održivog razvoja Opštine Kuršumlija 2010 – 2020. Kod organizacije rada preovladava teritorijalna podela koja radi po teritorijalnom principu iz razloga što se u našim uslovima ova podela pokazala kao svrsishodna. Prava koja gra ani ostvaruju u sistemu socijalne zaštite preko Centra su: zaštita dece. Raspolaže dovoljnim brojem stambenog prostora. odraslih i starih lica. pravo na pomo za osposobljavanje za rad. godine formira kao samostalana institucija. 1983. dva socijalna radnika. Dodatne izvore prihoda dobija od od izdavanja svojih prostorija u komercijalne svrhe. Centar je osnovan 1995. dok se od 1990. materijalno obezbe enje. vozilima i stru nim i opremljenim kadrom koji omogu avaju njeno pravilno funkcionisanje. kuhinjom. Narodnu kuhinju Crveni krst Kuršumlija finansira iz sopstvenih sredstava. restoranom. pogrebni troškovi i druge pomo i u naturi. godine je po eo da radi u okviru SIZ-a i Službe za zaštitu dece. SOCIJALNA ZAŠTITA Centar za socijalni rad «Borovnjak» u Kuršumliji osnovan je Odlukom Skupštine opštine Kuršumlija 26.01. U restoranu je mogu e ru avanje i uzimanje hrane. 37 . Prema Odluci SO-e u proširena prava spadaju: jednokratne nov ane pomo i. Strukturu zaposlenih ine: direktor. a vrši se i njeno distribuiranje u centru u Barlovu. dodatak za pomo i negu drugog lica. Danas ova organizacija zapošljava 45 stalnih radnika. jedan psiholog.1981. Radi uspešnog obavljanja predvi enih aktivnosti u Centru su formirana dva tima i to: Tim za zaštitu dece i omladine i Tim za zaštitu odraslih i starih lica.Centar poseduje šest prostorija u zgradi u kojoj je smešten i Crveni krst. a sada ih ima 80 i to uglavnom starih i radno nesposobnih. Ukupan broj zaposlenih radnika u Centru je 13. voza -blagajnik i jedan radnik na tehni kim poslovima. godine. pravo na smeštaj u drugu socijalnu ustanovu ili porodicu. Jedan vid pomo i Crvenog krsta u narednom periodu bi e kupovina i snabdevanje seoskog stanovništva u zaba enim selima osnovnim životnim namirnicama. Poslednjih pet godina u zgradi Crvenog krsta radi Narodna kuhinja. pomo za nabavku opreme za smeštaj u ustanovu socijalne zaštite. jedan diplomirani pravnik i jedan pravnik (obavlja poslove iz nadležnosti SO Kuršumlija). omladine. Izdavanjem restorana za slavlja i iznajmljivanjem tri lokala koje poseduje delimi no se pokrivaju ovi materijalni troškovi. jedan diplomirani socijalni radnik. godine i u njemu je u po etku boravilo oko 400 ljudi. jedan pedagog. godina izbeglice Republike Srbije preko ove organizacije zbrinjava raseljena lica iz Bosne i Hrvatske u Kolektivnom centru „Selova“. šef ra unovodstva. kao i kupovina školskog pribora i organizovanje izleta za decu koja žive i školuju se u seoskim podru jima.

U našoj opštini ne postoji dnevni boravak za stare. Kretanje ukupnog broja korisnika po starosnim grupama Starosna grupa Deca i omladina Odrasla lica Ostarela lica UKUPAN BROJ KORISNIKA 2007. niti bilo koja sli na organizacija koja bi se bavila njihovim potrebama i problemima. godini u odnosu na 2007. Radi se o starim i hroni no obolelim licima.Kragujevac. Broj korisnika je mnogo ve i sa kojima centar radi. Posebni problem Centru predstavlja nedostatak slobodnih mesta u specijalnim domovima za smeštaj duševno obolelih lica ("P elice" . U 2008. Centar se susre e sa velikim problemom starih ljudi koji žive na ivici siromaštva i koji jedva uspevaju da prežive. "Jelenac" . 458 663 180 1301 2008. Stari Lec Veternik i sl. 453 610 269 1332 Iz tabele se vidi da je došlo do izvesnog pove anja broja korisnika u 2008.godini bilo je ukupno 1.Tešice. nedostatak dnevnog boravka u gradu za stara lica i decu sa posebnim potrebama i nagli porast lica koja su stanju socijalne potrebe i svakodnevno se obra aju za jednokratnu pomo .332 korisnika. Kulina. 38 .Strategija održivog razvoja Opštine Kuršumlija 2010 – 2020. Broj korisnika i njihova struktura.). godinu. koja su naj eš e prepuštena sama sebi i kojima je pomo i te kako potrebna. godina Klju ni problemi u radu centra je nedostatak organizovane službe pomo i u ku i za stara i nepokretna lica na terenu. ali se pojedine usluge ne evidentiraju kroz kartone.

nedovoljna ( me usobna ) saradnja lokalnih institucija . -saradnja sa drugim gradovima i državama.nestabilna politi ka situacija. godina SWOT analiza SNAGE SLABOSTI . . . . -dobra saradnja sa humanitarnim organizacijama .veliki broj talentovanih u enika.veliki broj raseljenih lica. .zainteresovanost dece i mladih za sport. .velika nezaposlenost.8 sportskih klubova.Strategija održivog razvoja Opštine Kuršumlija 2010 – 2020. .promovisanje zajednice putem medija. . .loša ekonomska situacija 39 . .postojanje opremljenih sportskih objekata. . . . . . .loša tehni ka opremljenost škola. .bogato kulturno nasle e.slaba propra enost medija.odliv obrazovane mlade snage.postojanja projekata.poreme en sistem vrednosti.postojanje Lokalnog akcionog plana za raseljena lica MOGU NOSTI .nedovoljno prostora u predškolskim ustanovama. . .nedovoljan broj kulturnih manifestacija. . . .decentralizacija.odlazak mladih sportista.bogata sportska tradicija.nedovoljan broj profesionalnih kadrova u kulturi.edukacija gra ana.veliki broj mladih stvaralaca. PRETNJE -bolja saradnja sa nadležnim Ministarstvima. .Dovoljan broj prosvetnih radnika.porast delinkvencije i socijalno neprihvatljivog ponašanja.dobra kadrovska i tehni ka opremljenost u Crvenom krstu. .nedostatak finansijskih sredstava. . .veliki broj socijalno ugroženih porodica. .veliki broj volontera u Crvenom krstu. .

Ovaj proces je nepovoljno uticao na stanje u privredi opštine Kuršumlija.3 RG3: Privreda i poljoprivreda U Kuršumliji je postajalo nekoliko društvenih preduze a koja su do 90-ih uspešno poslovala i to ŠIK „KOPAONIK“. MI „Metalac“. lekovitog bilja i divljeg vo a .veliki odliv stanovništva. AD „PLANINKA“ i zapošljavala oko 5. Trenutno u opštini Kuršumlija prema zvani nim podacima Nacionalne službe za zapošljavanje ima oko 3.bogatstvo šumskih plodova.nedostatak razvojnih projekata .svetska ekonomska kriza .mogu nost pristupa i niska kamatna stopa (1% na godišnjem nivou) izvorima finansiranja Republike Srbije (Fond za razvoj RS) .razu enost teritorije Opštine Kuršumlija .povoljan geopoliti ki položaj Opštine Kuršumlija .postojanje obnovljivih prirodnih resursa pogodnih za proizvodnju elektri ne energije . a nezvani no i do 6. godine došlo je do privatizacije pomenutih preduze a.postojanje kvalifikovane radne snage MOGU NOSTI . SWOT analiza SNAGE SLABOSTI . koja su ujedno i zapošljavala najve i broj ljudi .500 nezaposlenih. pre svega u Beograd.velike površine ekološki o uvanog poljoprivrednog zemljišta . juli”. jer su ugovori o privatizaciji raskinuti sa vlasnicima SŠK „KOPAONIK“ i MK „7. godina 3.nerešen status AP Kosovo i Metohija 40 .velika nezaposlenost (posebno ženske populacije) . Velika nezaposlenost je i razlog što veliki broj ljudi iz godine u godinu masovno odlazi iz Kuršumlije. kao i u inostranstvo.Strategija održivog razvoja Opštine Kuršumlija 2010 – 2020. juli“.komplikovane procedure i otežan pristup ozvorima finansiranja Republike Srbije (Fond za Razvoj RS) . što je i glavni problem od koga zavisi opstanak ljudi.zapostavljenost razvoja Opštine Kuršumlija od strane Republike Srbije .proizvodnja zdrave hrane . Niš. posebno visokokvalifikovane radne snage . MK „7.proizvodnja elektri ne energije koriš enjem obnovljivih prirodnih resursa .blizina tržišta AP Kosovo i Metohija .000 ljudi.nedostatak zemljišta u svojini opštine PRETNJE . Me utim po ev od 2000.000.loša saobra ajna infrastruktura . a time i na zaposlenost.

Likovna kolonija "Bele Crkve" i Foto kolonija " avolja varoš". na južnim padinama planine Sokolovice (550-668 m nadmorske visine). stoni tenis.536 ležaja. visokoalkalne (pH 8. Zlatna frula Prolom Banje. temperature (28-29 °C). kafi a i drugih ugostiteljskih objekata. Vode Prolom Banje su azotne. blatna terapija.U svim sobama je lekovita Prolom voda. Hotel "Radan" sa dva depandansa kategorisan je sa 3 zvezdice. ima 440 ležajeva (jednokrevetne. Danas na teritoriji opštine postoji 766 soba i 1. vanzglobnog reumatizma. Radan planine. natrijumhidrokarbonatne.4 RG4: Turizam Opština Kuršumlija raspolaže brojnim prirodnim resursima za razvoj i intenziviranje razli itih vidova turizma. 41 . bolesti perifernih krvnih sudova. silicijumske hipoterme. Hotel poseduje zatvoreni bazen sa lekovitom vodom. terene za male sportove. niskomineralizovane (175 mg/l). Sve sobe imaju TV sa kablovskim sistemom. U opštini postoji ukupno 47 kafana. teretanu. bilijar. Prolom Banja je poznata i po lekovitom blatu koje se koristi za le enje kožnih bolesti. Primenjuju se za le enje bolesti bubrega i mokra nih puteva. Godine AD „Planinka“ pakuje i distribuira Prolom vodu na tržištu u zemlji i inostranstvu. ru na masaža. Majdan. Hotel svake godine organizuje slede e manifestacije: Mis Prolom Banje. Najzna ajniji turisti ki potencijal predstavljaju tri banje: Prolom. Od 1989. U Prolom Banji postoje dva razbijena izvorišta prirodnih termomineralnih voda i pet bušotina u njihovoj blizini: isto no ili glavni izvorište u dolini Banjskog potoka i zapadno izvorište ili "Pupavci" u dolini Dubo kog potoka. povoljnim klimatskim uslovima i o uvanom životnom sredinom. reumatskih oboljenja i nekih oboljenja prostate. Gostima se pružaju slede i tretmani: pitke kure lekovite vode. saunu.Strategija održivog razvoja Opštine Kuršumlija 2010 – 2020. šah. godine. U narednim decenijama broj turista se polako pove avao. kapaciteta 950 sedišta i 3. Prolom Banja Prolom Banja se nalazi 23 km jugoisto no od Kuršumlije. Vidovdanski dani Prolom Banje. bolesti perifernih krvnih sudova. hidroterapija. planinski pojasevi Kopaonika. jedinstven prirodni fenomen ne samo u našoj zemlji nego i u svetu. ru na masaža celog tela. dvokrevetne sobe i apartmani). bolesti kože.258 sedišta. akuzi. Klima je umereno kontinentalna. Turisti ku ponudu upotpunjuju avolja varoš. bifea. godina 3. Od smeštajno-ugostiteljski objekata van banja izdvajaju se Motel "Rudare" (kapaciteta 30 soba i 60 ležaja) i Motel "Rado" (kapaciteta 8 soba i 17 ležaja). kompleksna terapija celulita. elektroterapija. laseroterapija. terapija bioptron lampom. i imaju prirodno diureti ko i baktericidno svojstvo. Kuršumlijska i Lukovska sa izuzetnim vrednostima termomineralnih voda. koji su nedovoljno valorizovani i iskoriš eni. frižidere i telefone. masaža toplim kamenjem. Sokolovice i Pilatovice i raznovrsna lovna divlja . kineziterapija. bolesti organa za varenje. Intenzivan razvoj Prolom Banje po inje 1961. Zlatni glas Prolom Banje.4).

ginekoloških oboljenja i kožnih bolesti. 60 ležaja. 240 ležajeva i 250 mesta u restoranu. veka. Me utim. Najvažnije su termomineralna sumporovita voda "Žubor" (temperature 67°C. elektroterapije i kinezi terapije. alkalna voda "Alkal" (temperature 14°C. kao i restoranom (150 sedišta) i terasom (50 mesta). Od ostalih smeštajnih kapaciteta u Banji se nalazi Vila "Milica" (26 soba. Smeštajni deo Zavoda je B kategorije. god. magnezijumska. magnezijsko-kalcijumskog tipa i mogu se koristiti u sklopu medicinske rehabilitacije. na nadmorskoj visini od 681 m. Depandans "Mladost" je ure en 2003. On raspolaže sa 26 soba. 25 ležaja. godine kada je izgra en hotel "Kopaonik". 55 ležaja). Poznata je po najve em broju izvora termomineralnih voda (37). ugljokisela voda "Mamurluk" (temperature 25°C. Od kako je 2006. Prolom HBH pivo i Prolom sokovi. Restoran "Prepolac" (150 mesta). godina U doma oj radinosti postoji 1. slabo kaptirani i gotovo neiskoriš eni. ali tek sa izgradnjom Zavoda za specijalizovanu rehabilitaciju "Žubor" (1989). Doma a radinost raspolaže sa 30 soba i 76 ležaja. "Etno kr ma" se nalazi 200 m od hotela "Radan". koristi se za le enje povreda). pomaže kod le enja psorijaze i gastritisa). godine. gvož evita voda "Devoja ka voda za o i". izvori su nedovoljno istraženi. natrijumske. Kuršumlijska Banja Kuršumlijska Banja se nalazi na jugoisto nim padinama Kopaonika. U njoj se nalazi postavka seoskog doma instva sa po etka 20. Lukovska Banja Lukovska Banja se nalazi 36 km zapadno od Kuršumlije. i deo u kom se pripremaju specijaliteti kuršumlijskog kraja i služe doma a rakija od divlje kruške. Vode Lukovske Banje su prema mikrosastavu hidrokarbonatne. Intenzivan razvoj banje po inje 1999. blatne terapije. Od privatnog sektora u ponudu je uklju en i "Garetov konak" koji posluje od 1963. Banja je specijalizovna za le enje povreda i oboljenja lokomotornog sistema.700 ležaja. na obali Prolomske reke. tako da banja danas ima 180 ležaja u 42 . na 442 m nadmorske visine. 2 apartmana. U zavodu za specijalizovanu rehabilitaciju "Žubor" terapijski blok se sastoji od hidroterapije. postaje moderna banja. na isto nim padinama Kopaonika. godine prestao sa radom. koji su preure eni u otvorene bazene. Na podru ju Kuršumlijske Banje prona eno je više vrsta plemenitih voda. objekti Crvenog krsta (10 soba. za bolesti lokomotornog aparata. u kotlini Banjske reke. karstna izdanska plemenita voda "Prepolac" i karstna voda za pi e "Bunjac". idealna za pi e). U Gornjoj Banji postoje dva blatna termalna izvora. po kojima se svrstava u najatraktivnija banjska mesta u Evropi. restoran 80 sedišta). Lekovite vode Kuršumlijske Banje koriš ene su još za vreme Rimljna. Zavod je 2006. reumatskih i ginekoloških oboljenja.Strategija održivog razvoja Opštine Kuršumlija 2010 – 2020. godine Zavod "Žubor" prestao sa radom Banja je potpuno zamrla.

ru nu masažu i peloido-terapiju i zatvorene bazene sa lekovitom vodom za rekreaciju i rehabilitaciju. Na osnovu stru ne dokumentacije Zavoda za zaštitu prirode Srbije.964 ha) i "Sokolovica" (7. kao prirodno dobro posebnih vrednosti od svetskog zna aja.975 ha). temelji bogomolje. ali se nije plasirala u finale. predložena je za upis u Listu svetske baštine pri UNESCO. Ušla je u uži krug izbora za " Sedam svetskih uda prirode". avolja varoš predstavlja skupinu vretenastih stubova sa kamenim kapama. jarebica i zec. elektroterapiju. avolja varoš avolja varoš se nalazi 27 km jugoisto no od Kuršumlije. kamp (50 ležaja) i doma a radinost (32 sobe. odeljenjima za hidroterapiju.207 ha). U okviru lovišta "Sokolovica" 1987. po tre oj to su avoli kojih su se ljudi oslobodili. Ako bilo koji kandidat od 28 finalista bude suspendovan. U septembru 2009. Me utim nastanak piramida jednostavno se objašnjava razornim delovanjem vodne erozije. Ovde postoje i dva izvora jako kisele vode sa visokom mineralizacijom ( avolja voda i avolje/crveno vrelo). udnovato pore ane figure. New7Woders e izabrati nekog od 7 prvoplasiranih sa Rezervne liste. Na teritoriji opštine ustanovljena su tri lovišta: "Kosanica" (68. ski lift i obeležene "staze zdravlja". Po jednoj. Lovna osnova Opština Kuršumlija raspolaže pogodnim uslovima za život razli itih vrsta divlja i i razvoj lovstva. koja je zbog sadašnjeg lovnog stanja zašti ena. godina hotelskom smeštaju. godine otvoren je hotel "Jelak". Banja poseduje sportsko-rekreativne sadržaje: sportsku halu za rukomet. zatvoreni bazen. ostaci srednjovekovnih rudnika. Hotel "Kopaonik" i depandans "Mladost" imaju svoja medicinskoterapijska odeljenja sa ordinacijom lekara. "Šumata" (18. dva otvorena sportska terena za male sportove. a zatim i eliminisan iz kampanje. odbojku i košarku. Trenutno je na Rezervnoj listi. teren u pesku. 81 ležaj). ski stazu sa ži arom. Na površini od preko 4. koje se nazivaju zemljane piramide.Strategija održivog razvoja Opštine Kuršumlija 2010 – 2020. Glavne lovne divlja i u lovištima su divlja svinja. kule ili glavutci. U okviru sva tri lovišta postoje rezervati za divlja . Od otvaranja hotela "Kopaonik". po drugoj to su okamenjeni avoli koje su aci nadmudrili u opkladi. avolja varoš. figure predstavljaju okamenjene svatove koji su hteli da ven aju brata i sestru. Uredbom Vlade Republike Srbije proglašena je za spomenik prirode od izuzetnog zna aja i stavljena u prvu kategoriju zaštite. doprineli su tome da narod o ovom fenomenu ispri a brojne legende. koji ima 62 sobe i bi e kategorisan sa etiri zvezdice. razli itih visina. godine oformljeno je prihvatilište za 43 . Banja po inje da belaži zna ajan porast broja gostiju.300 m² nalazi se preko 200 stubova. Ostali smeštajni kapaciteti ine Vila "Treska" (20 ležaja). Ranije se lovila i srne a divlja . voda koja zbog oksidacije na prostoru gde se izliva menja boju tla.

raspore enih u nekoliko sekcija. godina muflonsku divlja . Lovištem "Kosanica" gazduje lova ko udruženje "Soko". LU "Soko" poznato je po tradicionalnoj lova koturisti koj manifestaciji "hajka na vukove" koja se održava u februaru. u kom se gaje obi an jelen i divlja svinja. LU "Soko" poseduje visoke eke za lov divlja i i lova ki dom u centru Kuršumlije.Strategija održivog razvoja Opštine Kuršumlija 2010 – 2020. 44 . godine ustanovljeno je uzgajalište krupne divlja i "Mileševa voda" na površini od 466 ha. a 1997. koje broji izme u 500 i 600 lanova.

a fasade zgrada iz savremenog perioda se uništavaju i ne obnavljaju .niska cena turisti ko – ugostiteljskih usluga . godina SWOT analiza SNAGE SLABOSTI .u banjama ima mnogo bespravno sagra enih objeketa.saradnja sa Zavodom za zaštitu spomenika iz Niša veoma je loša .spomenici kulture se ne obnavljaju.nedostatak finansijskih sredstava .loša signalizacija . nije regulisana kanalizacija i teku a voda .nedostatak preduzetni kog duha . Prolom i Kuršumlijska banja nemaju urbanisti ki plan . manastiri iz doba Nemanji a.veliki potencijali za razvoj planinskog turizma (Lukovska banja) . suvenire.loša saradnja izme u glavnih nosilaca turisti ke ponude i TO Kuršumlije .nepostojanje promotivne strategije 45 .Strategija održivog razvoja Opštine Kuršumlija 2010 – 2020. Banjska) i tri banje (Kuršumlijska. radnju za prodaju suvenira .neizgra ena putna infrastruktura . Bogorodice) . Sv.na teritoriji opštine postoje tri reke (Kosanica. Bogorodice .manastiri Sv.veliki potencijali za razvoj seoskog.teritorija banja nije zakonski definisana.veliki broj izvora mineralnih voda .nepostojanje turisti ke strategije i banjskih strategija .loša saradnja sa drugim opštinama .povoljan geostrateški položaj .potencijali za razvoj jezerskog turizma .prirodni fenomen " avolja varoš" . niti osvetljeni.o uvana prirodna sredina .Kuršumlija nema razglednice. i gotovo da nema nikakvih sadržaja mimo hotela .zdrava hrana i bogata tradicija (arheološka nalazišta iz rimskog i vizantijskog perioda.bogato kulturno – istorijsko nasle e . lovnog i ribolovnog turizma .nedovoljan broj doma instava ima ra unare i pristup internetu .nedovoljni smeštajni kapaciteta. Lukovska) . Toplica. i ne postoji odgovaraju i put do manastira Sv.iz banja se ne organizuju izletni ke ture (osim do avolje varoši) .nedostatak kadrova odgovaraju e kvalifikacije . Nikole i Sv.nizak nivo ekološke svesti gra ana postoji veliki broj divljih deponija.nedostatak kulturnih dešavanja . Prolom. Nikole i Sv. Bogorodice nisu obeleženi. XII vek. u banjama ne postoji organizovano odnošenje sme a .

saradnja sa nevladinim organizacijama.blizina administrativne granice .Strategija održivog razvoja Opštine Kuršumlija 2010 – 2020. visokoškolskim institucijama i udruženjima gra ana .podrška TOS i Udruženja banjskih i klimatskih mesta .me uopštinska i me uregionalna saradnja .nestabilna politi ka situacija .nizak socio – ekonomski standard stanovništva .zaštita i konzervacija spomenika prirode od strane UNESCO .loša regionalna putna mreža . stranim donatorima.podrška nadležnih ministarstava .unapre enje saradnje sa Zavodom za zaštitu spomenika iz Niša .zakonsko definisanje banja . godina MOGU NOSTI PRETNJE .izrada urbanisti kih planova Prolom i Kuršumlijske banje .nepostojanje direktnih autobuskih linija iz ve ih centara do banja (Lukovske i Kuršumlijske) 46 .velika migracija stanovništva .

1 Vizije. prioriteti i ciljevi: Generalna slika Ekologija Vizija: 2019. godine Kuršumlija je održiva i komunalno opremljena zajednica. Opština e postati prava oaza za lovce i ribolovce iz svih krajeva. rehabilitacije. bogata zelenim. sa unapre enim i održivim uslovima za razvoj privrede i poljoprivrede. edukaciju gra ana i aktivnu primenu promotivne strategije. godine pove ati ulaganje finansijskih sredstava u izgradnju smeštajnih kapaciteta i prate ih 47 . Problem1 Veliki broj socijalno ugroženih porodica Prioritet Smanjenje velike nezaposlenosti Strateški cilj 2019. banjama (Kuršumlijska. istim i ure enim površinima. odmora i rekreacije. STRATEŠKI DOKUMENT 4. godine opština Kuršumlija pripada krugu srednje razvijenih opština u Srbiji. Naša sela pruža e turistima idealne uslove za odmor. sa o uvanom i ekološki zdravom životnom sredinom i odgovornim ponašanjem svojih gra ana prema njoj. godine Kuršumlija je moderna opšina sa dobrom zdravstvenom i socijalnom zaštitom. Prioritet 1 Nedovoljno ulaganje finansijskih sredstava u turisti ku infrastrukturu Strateški ciljevi 1. uživanje u o uvanoj životnoj sredini i prirodnim lepotama. Vizija: 2019. prepoznatljiva po: geomorfološkom fenomenu i udu prirode avoljoj varoši. koja kroz edukaciju i bogate sportske i kulturne sadržaje podjednako pruža podršku mla im i starijim generacijama u razvijanju njihovih duhovnih i materijalnih vrednosti.4. godine zapošljeno 80% radno sposobnog stanovništva Opštine Kuršumlija sa zaradama na nivou Strategija održivog razvoja Opštine Kuršumlija 2010 – 2020. Vizija: Do 2019. unapre enje turisti ke ponude. godina Problem 1 Nepostojanje kolektora za otpadne vode Strateški cilj Do 2019. godine Kuršumlija e u potpunosti spre iti ispuštanje nepre iš enih otpadnih voda i kroz Strateški cilj Do 2019. Društvene delatnosti Privreda i poljoprivreda Turizam Vizija: 2019. Do 2019. godine poboljšati uslove života socijalno ugroženim porodicama i smanjiti njihov broj za 50 %. godine naša opština e postati jedna od najpoznatijih i najpose enijih turisti kih destinacija u Srbiji i na Balkanu. Prolom. Lukovska) koje pružaju vrhunske usluge le enja. Svoju poziciju na turisti koj mapi opština e izgraditi kroz permanentno ulaganje u turisti ku infrastrukturu. ali i mogu nosti obilaska bogatog kulturno – istorijskog nasle a ovog kraja.

godine pove ati ulaganje finansijskih sredstava u obnovu fasada i kulturno-istorijskih spomenika za 70%. Do 2019. godine smanjiti broj divljih deponija za 70% uvo enjem kvalitetnog sistema za upravljanje komunalnim otpadom. njihov predtretman i bolji kvalitet o istiti svoje re ne tokove. godine pove ati ulaganje finansijskih sredstava u ure enje zelenih površina za 100%. godine pove ati broj poseta turista 10 puta. 2. godine unaprediti zdravstvenu zaštitu u oblasti Službe ku nog le enja. godine urediti i ozeleniti sve javne površine u gradu. godine pove ati ulaganje finansijskih sredstava u komunalnu infrastrukturu za 200%. godina Problem 2 Veliki broj divljih deponija i nepostojanje sanitarne deponije Strateški cilj Do 2019.48 proseka u privredi republike Srbije turisti kih sadržaja za 80%. Problem 3 Niska svest gra ana o o uvanju životne sredine Strateški cilj Do 2019. godine pove ati pokrivenost lokalnih puteva i ulica asfaltnom podlogom sa postoje ih 10% na 40%. 3. godine pove ati stepen informisanosti u svim sferama društvenog razvoja i poboljšati njihovu me usobnu saradnju. a broj no enja turista pove ati 5 puta. Do 2011. Prioritet 4 Koriš enje obnovljivih izvora energije Problem 4 Nedovoljna informisanost i edukacija gra ana i nedostatak komunikacije izme u institucija Strateški cilj Do 2019. nabaviti neophodnu dijagnosti ku opremu i terenska vozila neophodna za ujedna eno ostvarivanje zdravstvene zaštite. Prioritet 2 Poboljšanje kulturnih i sportskih sadržaja Strateški cilj Do 2019. 2. Prioritet 4 Nedovoljan broj poseta i no enja turista na teritoriji opštine Strateški cilj Do 2019. Prioritet 5 Poboljšanje uslova za ostvarivanje zdravstvene zaštite Strateški cilj Do 2019. Strategija održivog razvoja Opštine Kuršumlija 2010 – 2020. . Strateški cilj Do 2019. Do 2019. godine omasoviti i obogatiti sportski i kulturni sadržaj u opštini. godine izgraditi nove. adaptirati postoje e i tehni ki opremiti predškolske i školske ustanove. godine obezbediti 100% pokrivenost opštine i glavnih putnih pravaca turisti kom signalizacijom. godine pove ati koriš enje obnovljivih izvora energije za 80%. Prioritet 3 Poboljšanje uslova obrazovanja Strateški cilj Do 2019. Prioritet 2 Unapre enje kvaliteta komunalne infrastrukture Strateški cilj Do 2019. Do 2019. Prioritet 3 Podizanje kvaliteta putne infrastrukture Strateški ciljevi 1.

4.2 Prioriteti za razvoj u narednih 10 godina

OBLAST: EKOLOGIJA

Problem 1: Nepostojanje kolektora za otpadne vode
Indikatori
1. Kvalitet površinskih voda 2. Upravljanje otpadnim vodama u gradskim sredinama

Ciljevi
Izrada projektne dokumentacije za izgradnju gradskog kolektora Izgradnja gradskog kolektora

Programi

Zna aj, obrazloženje

Do 2019. godine Kuršumlija e u potpunosti spre iti ispuštanje nepre iš enih otpadnih voda i kroz njihov predtretman i bolji kvalitet o istiti svoje re ne tokove.
2. Upravljanje otpadnim vodama u gradskim sredinama

Izrada projektne dokumentacije za sanaciju gradske kanalizacione mreže Sanacija gradske kanalizacione mreže Izrada projektne dokumentacije za izgradnju kanalizacione mreže u prigradskim naseljima Izgradnja kanalizacione mreže u prigradskim naseljima 2. Upravljanje otpadnim vodama u gradskim sredinama

Sve otpadne vode sa teritorije grada se direktno bez pre iš avanja ispuštaju u dve reke. Kolektorom bi se ove vode sakupile, pre istile a njihovo ispuštanje ne bi dovelo do ve ih promena kvaliteta vode u rekama. Na pojedinim delovima stare, dotrajale kanalizacione mreže dolazi do estog izlivanja koja mogu da izazovu epidemiju širih razmera, tako da je u cilju zaštite zdravlja gra ana i poboljšanja njihovih osnovnih uslova života potrebna njena sanacija. Proširenjem kanalizacone mreže u prigradskim naseljima omogu io bi se priklju ak i ostalih 30% stanovnika na gradski sistem.

Strategija održivog razvoja Opštine Kuršumlija 2010 – 2020. godina

49

50

Problem 2: Veliki broj divljih deponija i nepostojanje sanitarne deponije
Programi
Sanacija deponije komunalnog otpada opštine Kuršumlija Odabir lokacije i izgradnja prijemne stanice za sme e (transfer-stanica) Edukacija stanovništva u oblasti upravljanja otpadom Nabavka i postavljanje kontejnera za selektovan otpad Akcije sezonskog iš enja grada i re nih korita „Zelena policija“ 7. Opštinski otpad po vrsti odlaganja 8. Reciklirani otpad

Ciljevi

Indikatori

Zna aj, obrazloženje
Ura en projekat za sanaciju postoje e deponije „Lakovski bregovi“ bi trebalo uskoro da se realizuje, a problemi odlaganja otpada reši e se izgradnjom regionalne deponije u Prokuplju. Postepena edukacija gra ana o selekciji otpada i nabavka posebnih kontejnera e omogu iti lakše skladištenje otpada i njegovu reciklažu. Sve zainteresovane gra ane i organizacije treba uklju iti u velike akcije iš enja grada koje bi se održavale sezonski, ili mese no, a kroz koje bi se informisanjem i prakti nim radom uticalo na podizanje svesti gra ana o o uvanju životnog prostora. „Zelena policija“ je samo još jedna mera kontrole i spre avanja ugrožavanja životne sredine.

Strategija održivog razvoja Opštine Kuršumlija 2010 – 2020. godina

Do 2019. godine smanjiti broj divljih deponija za 70% uvo enjem kvalitetnog sistema za upravljanje komunalnim otpadom.

Problem 3: Niska svest gra ana o o uvanju životne sredine
Programi
Zaštita i ure enje reke Kosanice

Ciljevi

Indikatori

Zna aj, obrazloženje

Do 2019. godine urediti i ozeleniti sve javne površine u gradu.

Ure ivanje javnih i zelenih površina u gradu

Briga o ribljem fondu u rekama podrazumeva i njegovu zaštitu tokom letnjeg sušnog perioda kad je nizak nivo vode i kad je potrebno na takvim mestima graditi ustave. Pored iš enja re nih obala postoji i potreba za dodatnim ure enjem ve postoje ih kupališta. isto, zdravo i lepo okruženje za gra ane Kuršumlije. Okolna brda, nedaleko od centra grada pružaju mogu nost ure enja izletišta, parkova i rekreativnih površina. Nova urbana oprema, gradske esme i fontane, obnovljeni drvoredi, o iš eno re no korito i izgra en kej kao vid oplemenjivanja gradskog prostora i njegove estetizacije. Osnivanje ovakvog preduze a bi obezbedilo kontinuiranu i stru nu brigu o zelenim i javnim površinama. Izgradnja rasadnika bi se smatrala funkcionalnim i ekonomi ni rešenjem s obzirom da se celokupan rasad kupuje iz rasadnika drugih opština.

Strategija održivog razvoja Opštine Kuršumlija 2010 – 2020. godina

Osnivanje Gradskog zelenila za održavanje javnih i zelenih površina Rasadnik u Kuršumlijskoj banji

51

obrazloženje Do 2019. Izgradnjom e se stvoriti bolji uslovi rada za vatrogasce tako da e njihove intervencije biti brže. Tri reke i ogromni hidropotencijal u njima. . Potrošnja obnovljive energije po izvorima Ciljevi Indikatori Zna aj. Ukupna potrošnja energije podeljena po vrsti goriva 10.52 Problem 4: Koriš enje obnovljivih izvora energije Programi Koriš enje postoje e otpadne mase 9. godina Izgradnja vatrogasne stanice Velika pokrivenost teritorije opštine šumama uslovila je da pošumljavanje. Koriš enje hidropotencijala Koriš enje solarne energije 9. obnovljivih izvora energije. Potrošnja obnovljive energije po izvorima Strategija održivog razvoja Opštine Kuršumlija 2010 – 2020. godine pove ati koriš enje obnovljivih izvora energije za 80%. se a i prerada drveta postane jedna od glavnih delatnosti stanovništva. i veliki broj sun anih dana (opština sa najve im brojem sun anih dana u Srbiji) su svakako dobra osnova za dobijanje novih. Ukupna potrošnja energije podeljena po vrsti goriva 10. Dalji razvitak bi se ogledao u što potpunijem iskoriš enju drvne mase kao dodatnog izvora energije. a gra ani bezbedniji.

OBLAST: DRUŠTVENE DELATNOSTI

Problem 1: Veliki broj socijalno ugroženih porodica
Programi
Poboljšanje uslova života starih lica 12. Stanovništvo prema starosti 18. U eš e korisnika socijalne zaštite u ukupnom stanovništvu

Ciljevi

Indikatori

Zna aj, obrazloženje
Tendencija starenja stanovništva u opštini ukazuje na to da bi se ovoj starosnoj grupi morala ukazati ve a pažnja i briga u budu nosti. U okviru ovoga je poželjno i kreiranje programa za pove anje aktivizma i participacije mladih.

Do 2019. godine poboljšati uslove života socijalno ugroženim porodicama i smanjiti njihov broj za 50 %.

Prioritet 2: Poboljšanje kulturnih i sportskih sadržaja
Programi
Popularizacija sporta i kulture 16. Broj stanovnika na jedan objekat društvenih, kulturnih, rekreativnih aktivnosti

Ciljevi

Indikatori

Zna aj, obrazloženje

Do 2019. godine omasoviti i obogatiti sportski i kulturni sadržaj u opštini.

Strategija održivog razvoja Opštine Kuršumlija 2010 – 2020. godina

Izrada Lokalnog akcionog plana za mlade

U narednom periodu je neophodno ulaganje u sportska i kulturna dešavanja kroz organizovanje muzi kih festivala, takmi enja, izložba i drugih manifestacija koje bi kvalitet slobodnog vremena gra ana podigle na viši nivo. Pronalaženje adekvatnih prostora za sprovo enje aktivnosti, izgradnja odjekata za kulturnu delatnost i osnivanje Kulturnog centra bi objedinio sva ova dešavanja i stvorio uslove za njihov dalji razvitak. U Opštini je tokom 2008. godine pokrenuta inicijativa za sistematskom brigom o mladima što je rezultiralo osnivanjem Kancelarije za mlade u Kušumliji. LAP bi dodatno poboljšao položaj mladih od 15-30 godina i pružio im podršku u razli itim oblastima društvenog života.

53

54

Prioritet 3: Poboljšanje uslova obrazovanja
Programi
Dogradnja PU“ arolija“ ( II faza izgradnje) Inovirati opremu i nastavni materijal u školama i adaptirati postoje e prostorije 16. Broj stanovnika na jedan objekat društvenih, kulturnih, rekreativnih aktivnosti

Ciljevi

Indikatori

Zna aj, obrazloženje
Izgradnja I faze objekta još jedne predškolske ustanove je delimi no rešio problem nedostatka prostora za smeštaj predškolske dece, ali je radi poboljšanja samog uslova smeštaja potrebno dograditi još dve prostorije u okviru II faze izgradnje za koju ve postoji projekat. Srednje i osnovne škole su poslednjih godina sredstvima Ministarstva osavremenile neke kabinete i u ionice i potrebno je nastaviti dalje ulaganje u njihovo potpuno opremanje, adaptaciju i nabavku školskog materijala.

Do 2019. godine izgraditi nove, adaptirati postoje e i tehni ki opremiti predškolske i školske ustanove.

Problem 4: Nedovoljna informisanost i edukacija gra ana i nedostatak komunikacije izme u institucija
Programi
Adekvatno informisanje i edukacija gra ana Organizovanje obuka za pisanje i vo enje projekata iz raznih oblastii

Strategija održivog razvoja Opštine Kuršumlija 2010 – 2020. godina

Ciljevi

Indikatori

Zna aj, obrazloženje
Pored formalnog obrazovanja, gra ani retko imaju priliku za sticanje dodatnih edukativnih sadržaja jer ne postoji njihova adekvatna ponuda. Kreiranje i realizacija ovakvih programa bi doprinela boljoj obaveštenosti o aktualnim društvenim temama, zdravstvenim problemima, problemima roditelja i njihove dece, a lokalnim medijima bi se pokrila sva važnija dešavanja u gradu i blagovremeno najavila nova. Dodatno stru no osposobljavanje e pove ati broj osoba spremnih da pišu i upravljaju projektima. Razvijanje jakog partnerskog odnosa izme u privatnog i javnog sektora stvori e pozitivnu poslovnu klimu u kojoj e privrednici prepoznati svoj interes da žive i rade u Kuršumliji.

Do 2019. godine pove ati stepen informisanosti u svim sferama društvenog razvoja i poboljšati njihovu me usobnu saradnju.

Ja anje saradnje izme u privatnog i javnog sektora

Prioritet 5 : Poboljšanje uslova za ostvarivanje zdravstvene zaštite
Programi
Poboljšanje zdravstvene zaštite 19. Broj stanovnika na jednog lekara

Ciljevi

Indikatori

Zna aj, obrazloženje
Da bi kvalitet zdravstvene zaštite bio na odgovaraju em nivou neophodno je nastaviti sa ulaganjima u renoviranje objekata DZ, nabavku vozila za potrebe rada u terenskim ambulantama i nabavku nove savremene medicinske opreme za ranu dijagnostiku i rad na prevenciji razli itih vrsta oboljenja, kao i proširivanje kapaciteta za pružanje osnovnih usluga iz oblasti primarne zdravstvene zaštite.

Do 2019. godine unaprediti zdravstvenu zaštitu u oblasti Službe ku nog le enja, nabaviti neophodnu dijagnosti ku opremu i terenska vozila neophodna za ujedna eno ostvarivanje zdravstvene zaštite.

OBLAST: PRIVREDA I POLJOPRIVREDA

Prioritet : Smanjenje velike nezaposlenosti
Programi
Podrška razvoju malih i srednjih preduze a (MSP)

Cilj

Indikatori
23. Lokacijski koeficijent zapošljavanja 25. Obim unutrašnjih SDI po glavi stanovnika 26.Broj registrovanih privrednih subjekata na 1000 stanovnika 27. Neto broj novih preduze a na 1000 preduze a 28. Ukupna aktivnost, stopa zaposlenosti i nezaposlenosti 29. Fiskalni kapacitet opštine – Ostvarenje izvornih prihoda (fiskalnih oblika) po glavi stanovnika

Zna aj, obrazloženje
Trenutno na teritoriji Opštine Kuršumlija mali broj preduze a posluje tako da setom raznih podsticajnih mera treba pokrenuti ubrzani razvoj postoje ih MSP, tako i olaksati i podsta i osnivanje novih MSP u cilju pove avanja zaposlenosti. Ovom procesu bi naro ito pogodovalo ukoliko bi se sistemskim zakonima RS podsticajno delovalo (snižavanjem poreza) na sve potencijalne investitorie koji bi ulagali. Potrebno je iskoristiti sve kapacitete koji trenutno nisu u funkciji kao i podsticati otvaranje novih proizvodnih kapaciteta

Strategija održivog razvoja Opštine Kuršumlija 2010 – 2020. godina

2019. godine zapošljeno 80% radno sposobnog stanovništva Opštine Kuršumlija sa zaradama na nivou proseka u privredi republike Srbije

55

skladištenje i plasman robe. godina . Iskoriš avanje obnovljivih prirodnih resursa pogodnih za proizvodnju elektri ne energije Razvoj poljoprivrede Sa površinom od 952 km uglavnom brdsko planinskog karaktera Opština Kuršumlija ima ogromne mogu nosti u proizvodnji zdrave hrane. Tako e treba osnivanjem carinskog terminala i uvodjenjem posebne lokalne takse u okviru postupka carinjenja sve vrste robe koja se transportuje na ovo tržišta pove a e se i fiskalni kapacitet opštine Opština Kuršumlija poseduje potencijale za iskoriš avanje obnovljivih prirodnih resursa za proizvodnju svih vidova elektri ne energije koje treba ponuditi potencijalnim ulaga ima i tako pove ati zaposlenost. Potrebno je pre svega iskoristiti blizinu tržišta ove pokrajine privla enjem novih investitora za proizvodnju. naro ito u oblasti sto arstva i vo arstva. Strategija održivog razvoja Opštine Kuršumlija 2010 – 2020.56 Realizacija prednosti koje pruža blizina trzišta AP Kosovo i Metohije Opština Kuršumlija sa naslanja na AP Kosovo i Metohija dužinom od 105km.

Ukupni prihod doma instva 21. Broj stanovnika na jedan objekat društvenih. pa bi ovo trebalo ispraviti kako bi opština postala prijatnije mesto za život svojih gra ana. Ovom pitanju je zato potrebno posvetiti ve u pažnju kako svi oni koji borave u opštini ne bi stekli utisak da ljudi iz ovog kraja ne vode ra una o svojoj bogatoj istoriji i tradiciji. kulturnih. Ukupna aktivnost. rekreativnih aktivnosti Strategija održivog razvoja Opštine Kuršumlija 2010 – 2020. godine pove ati ulaganje finansijskih sredstava u obnovu fasada i kulturnoistorijskih spomenika za 70%. Nacionalno dohodak po glavi stanovnika 22. Do 2019. kulturnih. i kako bi izgled same opštine bio još lepši. Obnova fasada i kulturnoistorijskih spomenika U poslednjem periodu nedovoljno pažnje je bilo posve eno ure enju zelenih površina. Fasade u gradu su ruinirane.OBLAST: TURIZAM Problem 1: Nedovoljno ulaganje finansijskih sredstava u turisti ku infrastrukturu Programi Izrada urbanisti kih planova Proširenje smeštajnih kapaciteta na teritoriji opštine Unapre enje prate ih turisti kih sadržaja na teritoriji opštine Ciljevi Indikatori Zna aj. a o kulturno-istorijskim spomenicima se ne vodi odgovaraju a briga. Lokacijski koeficijent zapošljavanja 24. Zašti ene oblasti 16. Broj stanovnika na jedan objekat društvenih. godina Do 2012. stopa zaposlenosti i nezaposlenosti 16. obrazložnje Pošto se u budu em periodu o ekuje pove anje priliva turista neophodno je izgraditi dodatne smeštajne kapacitete. i unaprediti ponudu prate ih turisti kih sadržaja kako bi turistima boravak bio što ugodniji. godine pove ati ulaganje finansijskih sredstava u izgradnju smeštajnih kapaciteta i prate ih turisti kih sadržaja za 80%. rekreativnih aktivnosti 17. ali i boravak gostiju opštine. Ure enje zelenih površina 4.Udeo nacionalnog dohotka 23. 57 . godine pove ati ulaganje finansijskih sredstava u ure enje zelenih površina za 100%. izgra ena prethodne godine 28. Površina poslovnog prostora na 1000 st. Do 2019.

Strategija održivog razvoja Opštine Kuršumlija 2010 – 2020. Kako bi se opština dobro pozicionirala na turisti koj mapi i pove ala broj turista potrebno je najpre doneti promotivnu strategiju i niz prate ih dokumenata. ali i zna ajne snage usmeriti na promotivne aktivnosti i pove anje atraktivnosti opštine kao turisti ke destinacije. Do 2011. a broj no enja turista pove ati 5 puta. Opštinski otpad po vrsti odlaganja 15. Upravljanje otpadnim vodama u gradskim sredinama 7. obrazložnje Kvalitet putne mreže bi trebalo poboljšati kako bi se olakšao život gra ana. godine pove ati pokrivenost lokalnih puteva i ulica asfaltnom podlogom sa postoje ih 10% na 40%. Do 2019. godine pove ati broj poseta turista 10 puta. Prioritet 4: Nedovoljan broj poseta i no enja turista na teritoriji opštine Programi Razvoj turisti kih destinacija i promocija Manifestacije Ciljevi Indikatori Zna aj. Proširenje kapaciteta vodovodne mreže Proširenje kapaciteta kanalizacione mreže i izgradnja sistema za pre iš avanje Regulisanje odnošenja sme a sa teritorije banja i avolje varoši Ure enje gradskog groblja Prioritet 3: Podizanje kvaliteta putne infrastrukture Programi Lokalni putevi i mostovi Asfaltiranje ulica u gradu Turisti ka signalizacija 14. Dužina puteva u km po km2 Ciljevi Indikatori Zna aj. godine obezbediti 100% pokrivenost opštine i glavnih putnih pravaca turisti kom signalizacijom. Procenat doma instava sa sigurnim pristupom vode za pi e Ciljevi Programi Zna aj. iste ulice…) za život i rad njenih gra ana i boravak turista. kanalizacija. Do 2019. i omogu ilo turistima da udobno i bezbedno stignu do željenog mesta. Nepostojanje turisti ke signalizacije je jedan od glavnih problema sa kojima se turisti suo avaju još pri samom ulasku u opštinu. godina Do 2019. godine pove ati ulaganje finansijskih sredstava u komunalnu infrastrukturu za 200%.58 Prioritet 2: Unapre enje kvaliteta komunalne infrastrukture Indikatori 2. . obrazložnje Da bi opština uopšte mogla da bude u konkurenciji da postane jedan od zna ajnih inilaca na turisti koj mapi Srbije. Postavljanje turisti ke signalizacije e turistima olakšati snalaženje i omogu iti im da obi u sve znamenitosti i lepote ovog kraja. neophodno je da se obezbede ili poboljšaju elementarni uslovi (uredno snabdevanje pija om vodom. obrazložnje Nedovoljno ulaganje u promociju dovelo je do toga da je šira javnost slabo upoznata sa turisti kom ponudom opštine.

1.2011. planiranja -NIP.1. (visok/srednij/niski) Stepen prioriteta 1. godine 1. Broj Projekat PARTNERI Vreme Iznos i izvor INDIKATORI finansiranja Opština 2010 .5. sred. sa o uvanom i ekološki zdravom životnom sredinom i odgovornim ponašanjem svojih gra ana prema njoj. godine Kuršumlija e u potpunosti spre iti ispuštanje nepre iš enih otpadnih voda i kroz njihov predtretman i bolji kvalitet o istiti svoje re ne tokove. životne sredine -Ministarstvo živ. godine Strategija održivog razvoja Opštine Kuršumlija 2010 – 2020. Izrada projektne dokumentacije za izgradnju gradskog kolektora 1. i pr. izvori finansiranja.00 -Fond za zašt. bogata zelenim. partneri.1. istim i ure enim površinima. godina -Fond za zašt. sred. -Opština 4 800 000.2013.1. životne sredine -Ministarstvo živ. godine Kuršumlija je održiva i komunalno opremljena zajednica.00 1. 59 . PROBLEM / PRIORITET: Nepostojanje kolektora za otpadne vode 1.2. Strateški cilj : Do 2019. rokovi Opština LSDS 2010 – 2019 Strategija održivog razvoja PARTNERSKI FORUM – RADNA GRUPA EKOLOGIJA KURŠUMLIJA VIZIJA : 2019. planiranja -NIP -Opština 240 000 000. aktivnosti. 2. akcije. i pr.1 Ciljevi. AKCIONI PLAN 5. Izgradnja gradskog kolektora Opština 2011 . 1. 2.

1. Izrada projektne dokumentacije za izgradnju kanalizacione mreže u prigradskim naseljima Izgradnja kanalizacione mreže u prigradskim naseljima 2.1.2. Sanacija deponije komunalnog otpada opštine Kuršumlija -Opština -Ministarstvo životne sredine i prostornog planiranja -Fond za zašt. životne sredine 7.00 Direkcija za izgradnju -NIP -Nevladine org. Izrada projektne dokumentacije za sanaciju gradske kanalizacione mreže Opština 2011 .00 Direkcija za izgradnju 2. Odabir lokacije i izgradnja prijemne stanice za sme e (transfer-stanica) Opština -Opština -Ministarstvo životne sredine i prostornog planiranja -Fond za zašt. . 3 600 000. godine Opština 2010 .6. Opština 2011 .3.1.1.1.00 Direkcija za izgradnju 50 000 000.1. 90 000 000.2011.2013. životne sredine 2010 . 2 000 000. 1. godine 7. godine Direkcija za izgradnju -NIP -Nevladine org.2013. godine Opština 2010 . godine smanjiti broj divljih deponija za 70% uvo enjem kvalitetnog sistema za upravljanje komunalnim otpadom.1.60 1. 8. PROBLEM / PRIORITET: Veliki broj divljih deponija i nepostojanje sanitarne deponije (visok/srednij/niski) Stepen prioriteta 2. godine 1.2011. Sanacija gradske kanalizacione mreže 2. Strateški cilj : Do 2019. 2. 2. 1. godine Strategija održivog razvoja Opštine Kuršumlija 2010 – 2020.1. Broj Projekat PARTNERI Vreme Iznos i izvor INDIKATORI finansiranja Opština 2010 .00 2. godina 2. 8.2011.4.5.2011.

godine kontinuirano od 2010.1. 8.2. 3. 2011 – 2012.1. 8. Izgradnja fontane u parku Direkcija za izgradnju -„Srbija vode” 30 000 000.4.1. godine urediti i ozeleniti sve javne površine u gradu.2011.00 Direkcija za izgradnju Udruženje gra ana“Prijatelji parka“ 200 000.1. PROBLEM / PRIORITET: Niska svest gra ana o o uvanju životne sredine (visok/srednij/niski) Stepen prioriteta 3.1. Izgradnja ustave 3. 2.godine 2011 – 2012. 3.1.1.godine 3.godine 2010 – 2011.00 -Opština 2 000 000. Strateški cilj : Do 2019.godine Direkcija za izgradnju 1 500 000. 7.2.1.3.1. 3. Program: Zaštita i ure enje reke Kosanice Vreme Iznos i izvor finansiranja -Opština 3 000 000. Program: Ure ivanje javnih i zelenih površina u gradu kontinuirano 2011 – 2012.00 -Opština 1 000 000. Akcije sezonskog iš enja grada i re nih korita „Zelena policija“ -Opština 200 000.2.2.1.00 7.1. godine kontinuirano Opština 2010 .2.godine 2.00 61 . 3.2.1. 8.godine 2012 – 2013.00 Broj Projekat INDIKATORI 1. godina 3.1. Edukacija stanovništva u oblasti upravljanja otpadom Nabavka i postavljanje kontejnera za selektovan otpad 2.6.1.1.4.1. Ure enje i održavanje zelenih površina i Udruženje izletišta gra ana“Prijatelji parka“ Regulacija re nog korita reke Toplice u užem centru grada i priprema projektne dokumentacije za ure enje keja Ure enje keja reke Toplice Strategija održivog razvoja Opštine Kuršumlija 2010 – 2020.1.1. Ure enje ve ih kupališta duž obale 3.3.00 3.00 -Opština 500 000.2.2. 8.00 Direkcija za izgradnju -JKP 1 200 000. PARTNERI OOSR“Toplica“ OOSR“Toplica“ 2012 – 2013. 7.5.

godine kontinuirano 2010 – 2011.1.godine 2010 – 2013. Program: Koriš enje postoje e otpadne mase Vreme 2010 – 2011.2.godine 3.1. 2010 – 2011.1. Mapa pilana 4.00 Direkcija za izgradnju -JKP 200 000. 4.10.3. godine pove ati koriš enje obnovljivih izvora energije za 80%.00 -Opština -JKP 3 000 000. 9.00 Direkcija za izgradnju -JKP 2 500 000.2.5.1. zna aju njene zaštite i održivosti Osnivanje Gradskog zelenila za održavanje javnih i zelenih površina 200 000. godina 4. -Dom zdravlja 80 000. Ponovno aktiviranje fontane u dvorištu Doma zdravlja Sanacija gradskih esama Udruženje gra ana“Prijatelji parka“ Udruženje gra ana“Prijatelji parka 2010 – 2011. 10.2. Obnavljanje drvoreda u centru grada i formiranje novih duž puteva i reka 3. Edukacija gra ana i informisanje o stanju životne sredine.1.62 3.godine 2010 – 2013. Proizvodnja ekoloških briketa . PARTNERI Privatni sektor 4.2. 10.9.1.00 -Privatni sektor 19 000 000.1.6.1.1.00 -Opština -JKP 3.00 -Privatni sektor INDIKATORI 9.godine od 2011.godine 2011 – 2013.godine 3. PROBLEM / PRIORITET: Koriš enje obnovljivih izvora energije (visok/srednij/niski) Stepen prioriteta Strategija održivog razvoja Opštine Kuršumlija 2010 – 2020. Izgradnja pogona za preradu drvne mase 4.2.2.1.1.7.8. Rasadnik u Kuršumlijskoj banji 4. Strateški cilj : Do 2019.1.1.1.2. godine kontinuirano Broj Projekat Iznos i izvor finansiranja -Lokalni ekološki fond 50 000.00 -Opština 3. 9.godine od 2010.1. 10.1.

Program: Koriš enje solarne energije SO Kuršumlija Direkcija za izgradnju 4.4.4 Projekat izgradnje vatrogasne stanice Juni . Program: Koriš enje hidropotencijala 4.SO Kuršumlija . Strategija održivog razvoja Opštine Kuršumlija 2010 – 2020.1.2.1.000.000.Ministarstvo za zaštitu životne sredine i prostorno planiranje . godina 63 .1.00 15.3.Donatori 15. oktobar 2010 .JP "Srbijavode" .

1. Program: Poboljšanje uslova života starih lica PARTNERI 2010 – 2011.2. 18. 1.1. 18. PROBLEM / PRIORITET: Veliki broj socijalno ugroženih porodica 1. godine Kuršumlija je moderna opšina sa dobrom zdravstvenom i socijalnom zaštitom.1.1. godine poboljšati uslove života socijalno ugroženim porodicama i smanjiti njihov broj za 50 %.godine kontinuirano Broj Projekat Vreme Iznos i izvor finansiranja INDIKATORI 12.godine Od 2010.1.3. 500 000.64 Opština KURŠUMLIJA LSDS 2010 – 2019 Strategija održivog razvoja PARTNERSKI FORUM – RADNA GRUPA DRUŠTVENE DELATNOSTI VIZIJA : 2019.1. godina 1.godine kontinuiran rad Od 2010.00 -Opština -NVO 1000 000. 1. 18. (visok/srednij/niski) Stepen prioriteta 1.00 12. 12. Strateški cilj : Do 2019.1.1. Uklju ivanje mladih u program pružanja pomo i starim licima .1. Edukacija geronto-doma ica Strategija održivog razvoja Opštine Kuršumlija 2010 – 2020.1.00 -Opština -NV 1. Osnivanje i po etak rada servisa geronto-doma ica -srednje škole -Kancelarija za mlade -Nacionalna služba za zapošljavanje -Centar za socijalni rad -Centar za socijalni rad -Crveni krst -Opština -NVO 200 000. koja kroz edukaciju i bogate sportske i kulturne sadržaje podjednako pruža podršku mla im i starijim generacijama u razvijanju njihovih duhovnih i materijalnih vrednosti.

1.5. Strateški cilj : Do 2019.2. godine -Opština 16. godine od 2010. godine kontinuirano 5 000 000.1.1. 80 000 000. Kulturno-sportski dani 2.00 2. Gitarijada 2. Osnivanje Kulturnog centra 2. (visok/srednij/niski) Stepen prioriteta 2.1. godine Kancelarija za mlade od 2010. godina 2.1. godine omasoviti i obogatiti sportski i kulturni sadržaj u opštini. 2 000 000.00 -Opština 16.00 -Opština 2010 .1.1. Izložbene prostorije 1 000 000.1.1. PROBLEM / PRIORITET: Poboljšanje kulturnih i sportskih sadržaja.1.1. Program: Popularizacija sporta i kulture.2011. PARTNERI -Biblioteka -Opština -Sportski klubovi -Književni klub“Milutin Uskokovi -Kancelarija za mlade 2010 . De iji muzi ki festival 65 .00 1 000 000.1.3. godine jednom godišnje 1 000 000.1.4.6. 2. -Predškolske ustanove -Osnovne škole Nastavak izgradnje Doma kulture od 2010.00 -Opština 16.1. godine jednom godišnje 2010 -2014.2011.2. Broj Projekat Vreme Iznos i izvor finansiranja INDIKATORI 2.00 Strategija održivog razvoja Opštine Kuršumlija 2010 – 2020.1.1.

Dogradnja PU“ arolija“ ( II faza izgradnje).1. Strateški cilj : Do 2019.1. Strategija održivog razvoja Opštine Kuršumlija 2010 – 2020.1.7. PARTNERI Iznos i izvor finansiranja -Opština 16. godine kontinuirano -Opština Izgradnja de ijih igrališta u naseljima opštine Kancelarija za mlade 2010 .Ministarstvo za omladinu i sport . Sajamske manifestacije 2.1.1.Ministarstvo za NIP 20. 20 000 000.2. 15 000 000. 16.8.1. godine izgraditi nove.00 -Opština .1. PROBLEM / PRIORITET: Poboljšanje uslova obrazovanja (visok/srednij/niski) Vreme 2013 .2.00 16.00 Stepen prioriteta 3. na osnovu projekta 3. godina 2.SO Kursumlija . godine 2010 .2012. 000 000. adaptirati postoje e i tehni ki opremiti predškolske i školske ustanove. godine kontinuirano do 2011 godine -Opština od 2010.00 od 2010.9. godine -Direkcija za izgradnju 2. godine 3 000 000. Inovirati opremu i nastavni materijal u školama i adaptirati postoje e prostorije .8.00 Broj Projekat INDIKATORI 3.Direkcija za izgradnju grada 1 000 000.1.Direkcija za izgradnju .2011.1.66 2. Zavrsetak izgradnje sportske hale u Kursumliji -„Kolo srpskih sestara“ -Kancelarija za mlade .1.1.1.1.00 -„Kolo srpskih sestara“ -Kancelarija za mlade 1 000 000.2015. Sajamske manifestacije 2. Program: Izrada Lokalnog akcionog plana za mlade 3.

1.3.1.4.2011.RTV Kursumlija -TV „Most“.00 -Opština -NVO 2010 ..00 -Dom zdravlja 350 000.2.Kancelarija za mlade 2010 ..2011. godine -Opština -NVO 2010 . Program: Organizovanje obuka za pisanje i vo enje projekata iz raznih oblasti -Nacionalna služba za zapošljavanje -Opština .2011.00 -Opština -NVO 300 000.1. 4.1.00 67 . radija. Poja ano informisanje javnosti putem lokalnih televizija.1.1.3.2.1.2011.2.1. godine 250 000.1. Odre ivanje projekt tima 4. Strateški cilj : Do 2019. Organizovanje seminara i radionica 20 000. oglasnih tabli. novina.1. godine 200 000. Program: Adekvatno informisanje i edukacija gra ana PARTNERI kontinuirano kontinuirano 300 000. -Radio „Mini “ -Centar za socijalni rad -Crveni krst .2012. PROBLEM / PRIORITET: Nedovoljna informisanost i edukacija gra ana. Savetovalište za dijabeti are 4.00 -Opština -NVO 80 000. godine pove ati stepen informisanosti u svim sferama društvenog razvoja i poboljšati njihovu me usobnu saradnju.2.2.1.00 -Opština -NVO -Opština Broj Projekat Vreme Iznos i izvor finansiranja INDIKATORI 4. godina 4. i nedostatak Stepen prioriteta (visok/srednij/niski) komunikacije izme u institucija 4. Izrada priru nika Strategija održivog razvoja Opštine Kuršumlija 2010 – 2020.1.4.1.00 4.1. 4.Osnovne i srednje škole 2010 . godine 2011 . Organizovanje tribina i predavanja radi dodatne edukacije gra ana 4.1. Savetovalište za roditelje .1.Osnovne i srednje škole -Dom zdravlja -Centar za socijalni rad . godine 4.1.2.

1.3. Program: Poboljšanje zdravstvene zaštite -Opština 2010 .NVO 2010 . Strateški cilj : Do 2019. godine 5. .2013.4. Izgradnja i opremanje objekta centralne labaratorije -Opština -Ministarstvo zdravlja .1. 5. godine unaprediti zdravstvenu zaštitu u oblasti Službe ku nog le enja. Razvoj službe ku nog le enja i -Ministarstvo zdravlja -Ministarstvo zdravlja unapre enje rada terenskih 19.NVO 19.1. godine -Opština 5.1. Dogradnja prostora za Službu Hitne medicinske pomo i -Opština -Ministarstvo zdravlja .1. godina 5.NVO 19.2013. PROBLEM / PRIORITET: Poboljšanje uslova za ostvarivanje zdravstvene zaštite (visok/srednij/niski) Stepen prioriteta 5.2013.NVO .68 4. Strategija održivog razvoja Opštine Kuršumlija 2010 – 2020. 5.NVO -Opština -Ministarstvo zdravlja .1. .1.1. Program: Ja anje saradnje privatnog i javnog sektora 5.2.NVO ambulanti 2010 .3.1.NVO 2010 . godine -Opština -Ministarstvo zdravlja . Nabavka dijagnosti ke opreme -Opština -Ministarstvo zdravlja .NVO 19. nabaviti neophodnu dijagnosti ku opremu i terenska vozila neophodna za ujedna eno ostvarivanje zdravstvene zaštite. godine -Opština -Ministarstvo zdravlja .1.1.1.2013.1.

1. 29.Ministarsvo za ekonomiju i regionalni razvoj . 26.00 .Opština LSDS 2010 – 2019 Strategija održivog razvoja PARTNERSKI FORUM – RADNA GRUPA PRIVREDA I POLJOPRIVREDA KURŠUMLIJA VIZIJA : 2019.Budžet Opštine Kuršumlija .Opština Kuršumlija .1. godine Broj Projekat Vreme Iznos i izvor finansiranja INDIKATORI 23. Kupovina gra evinskog zemljišta koje e se besplatno ponuditi investitorima Strategija održivog razvoja Opštine Kuršumlija 2010 – 2020.JKP „TOPLICA“ Kuršumlija . godina .1. 28.1.2. godine 2010 -2011. godine opština Kuršumlija pripada krugu srednje razvijenih opština u Srbiji. Formiranje biznis inkubatora 1.Opština Kuršumlija . 29.USAID 2010 -2012. godine zapošljeno 80% radno sposobnog stanovništva Opštine Kuršumlija sa zaradama na nivou proseka u privredi republike Srbije. Strateški cilj : 2019.1. 26.1.Ministarsvo za ekonomiju i regionalni razvoj . 25. Program: Podrška razvoju malih i srednjih preduze a (MSP) PARTNERI . 28.Direkcija za izgradnju Opštine Kuršumlija . 27. 1.USAID 1 000 000.1. sa unapre enim i održivim uslovima za razvoj privrede i poljoprivrede. 1. PROBLEM / PRIORITET: Smanjenje velike nezaposlenosti (visok/srednij/niski) Stepen prioriteta 1.1.1.Budžet Opštine Kuršumlija 23.00 69 . 3 000 000. 27.

00 god. 29. . 25.1.00 god.Budžet Opštine Kuršumlija 1 000 000. godine 2010 -2015. godine 2010 -2015.1. 28.Opština Kuršumlija .Opština Kuršumlija . godine . 28. godine 2010 -2015. 26. 27. 28.Opština Kuršumlija .00 god.Agencija za podršku razvoju malih i srednjih preduze a .Budžet Opštine Kuršumlija 4 000 000.4.1. Formiranje opštinskog garancijskog fonda za MSP . 25.1. 28. 27. 27. .8. 26.3.1. Osnivanje kancelarije za lokalni ekonomski razvoj 1. 26.1.1.1.Opština Kuršumlija . 27.00 god.00 1. 29.70 1. Osnivanje kancelarije za razvoj MSP .USAID 1 000 000.Opština Kuršumlija 2010 -2011. godine 1. 23. 29. Izrada studije o bogatstvu i rasporedu svih vodnih potencijala na teritoriji cele Opštine Kuršumlije pogodnih za osnivanje novih fabrika za proizvodnju negaziranih i gaziranih voda -Ministarstvo za rudarstvo i energetiku . 26.Budžet Opštine Kuršumlija 2 000 000. 1 000 000.1. godina 1. 28. .Agencija za podršku razvoju malih i srednjih preduze a RS .00 god.7. .Ministarstvo za rudarstvo i energetiku . Formiranje opštinskog fonda za razvoj ženskog preduzetništva Strategija održivog razvoja Opštine Kuršumlija 2010 – 2020.Ministarstvo ekonomije i regionalnog razvoja 1. 26.5. 27. godine 2010 -2015. . Formiranje opštinskog fonda za osnivanje MSP (START UP) 25.1.1.Budžet Opština Kuršumlija 1 000 000.Opština Kuršumlija 2010 -2015.Budžet Opštine Kuršumlija .1. 28. 26. 27.6.USAID .Ministarstvo ekonomije i regionalnog razvoja . 29.

9.RHMZ Srbije . 29. Strategija održivog razvoja Opštine Kuršumlija 2010 – 2020.Opština Kuršumlija . Otvaranje carinskog terminala 28. 27. 28.Ministarstvo ekonomije i regionalnog razvoja RS .Ministarstvo finansija RS .Uprava Carina . godine 200 000 .Ministarstvo Finansija RS . 27. 1.Sopstvena 23.1. godina 1.1.00 .Budžet Opštine Kuršumlija 25. 29.Ministarstvo poljoprivrede. godine 1.3 Uspostavljanje privredne saradnje sa opštinama na teritorije AP Kosovo . 29.2.00 .Ministarstvo poljoprivrede.2. godine . Program: Realizacija prednosti koje pruza blizina trzišta AP Kosovo i Metohije 2010 -2011. 26.Opština Kuršumlija . 25.1. Program Iskoriš avanje obnovljivih prirodnih resursa pogodnih za proizvodnju elektri ne energije 2010 -2011. 29.00 god. godine 1. Marketinške aktivnosti na prezentaciji potencijalnim investitorima o mogu nostima za ulaganje u Opštini Kuršumlija 300 000. 27.3.2.1.1. 26. 25.Budžet Opštine Kuršumlija 1. godine .Uprava Carina .2.1.1. .2. šumarstva i vodoprivrede . 27.Ministarstvo finansija RS .Ministarstvo finansija RS -Budžet opštine Kuršumlija 2 000 000.Opština Kuršumlija 2010 -2011.Ministarstvo za rudarstvo i energetiku .Opština Kuršumlija 2010 -2011.1.Ministarstvo za rudarstvo i energetiku . 28.1.1.3.Ministarstvo ekonomije i regionalnog razvoja RS . 29. šumarstva i vodoprivrede . 26. Formiranje bezcarinske zone 2010 -2015. 28. Izrada studije o bogatstvu i rasporedu obnovljivih prirodnih resursa pogodnih za proizvodnju elektri ne energije na celoj teritorije Opštine Kuršumlija 71 . 28.Budžet Opštine Kuršumlija 40 000 000. 1.1. 26.

1. 26.00 .Budžet Opštine Kuršumlija 100 000. 28.2. 28.3.Budžet opštine Kuršumlija 1.Sopstvena sredstva privatnih investitora 95 000.Privatni investitori 10 000 000. Program: Razvoj poljoprivrede.Budžet opštine Kuršumlija 2010 -2012.00 po ha 23. godine 23.2 Pokretanje poljoprivredne proizvodnje na svim neiskoriš enim površinama poljoprivrednog zemljišta koje je u vlistništvu opštine .4. 1. 25. godine Strategija održivog razvoja Opštine Kuršumlija 2010 – 2020. 27.1. 29. . godine .Agencija za energetsku efikasnost .1. 1.72 sredstva privatnih investitora .Institut Jaroslav erni . 26.Privatni Investitori .Agencija za Energetiku . kao i prezentacija potencijalnim investitorima 2010 -2015. 2010 -2014. 27.00 .4.Opština Kuršumlija .4. 28.Sopstvena sredstva privatnih investitora .Ministarstvo poljoprivrede.Privatni investitori . Pove avanje sertifikovanih površina za proizvodnju ekološki zdrave hrane . godina 1. Posete sajmovima koji se bave iskoriš avanjem obnovljivih prirodnih resursa pogodnih za proizvodnju elektri ne energije. šumarstva i vodoprivrede .1.00 god.1.Opština Kuršumlija Opština Kuršumlija 1 000 000.

1.00 god.Ministarstvo poljoprivrede.Opština Kuršumlija . 26.Privatni investitori .4.Opština Kuršumlija .2011.000 dinara -Ministarstvo poljoprivrede.Budžet opštine Kuršumlija 1 000 000. 25. 27.1. godine -Ministarstvo poljoprivrede. povr a i cve a 1.1.Opština Kuršumlija 2010 .4. 28. 27.2011. 28. šumarstva i vodoprivrede .4 Izrada studije o bogatstvu i rasporedu izvora tople vode na teritoriji cele opštine Kuršumlije pogodnih za gajenje vo a.00 .6 Formiranje opštinskog garancijskog fonda za razvoj poljoprivrede . 73 . 26.00 100.Budžet opštine Kuršumlija 100 000. 23. 28.Privatni investitori 2010 .Budžet Opštine Kuršumlija 2 000 000.2014. divljeg vo a i lekovitog bilja na teritoriji cele opštine Kuršumlije 2010 . .5 Izrada studije o bogatstvu i rasporedu šumskih plodova. godine Strategija održivog razvoja Opštine Kuršumlija 2010 – 2020. šumarstva i vodoprivrede . 27. šumarstva i vodoprivrede . godine Sopstvena sredstva privatnih investitora 1.4. 29. 25.NVO . godina 1. 29. 29.3 Proizvodnja ekološki zdrave hrane na ve postoje em poljoprivrednom zemljištu 2010 . 29.2015. šumarstva i vodoprivrede . 28. 26.4. godine 23.Ministarstvo poljoprivrede.1. 23.1.

1. PROBLEM / PRIORITET: Nedovoljno ulaganje finansijskih sredstava u turisti ku infrastrukturu 1.1.SO Kuršumlija .Ministarstvo za zaštitu životne sredine i prostorno planiranje 8 024 000.1.1.SO Kuršumlija . banjama (Kuršumlijska. uživanje u o uvanoj životnoj sredini i prirodnim lepotama. 1. (visok/srednij/niski) Stepen prioriteta Strategija održivog razvoja Opštine Kuršumlija 2010 – 2020. godina 1. Naša sela pruža e turistima idealne uslove za odmor. god.Ministarstvo za zaštitu životne sredine i prostorno planiranje Do 11. Svoju poziciju na turisti koj mapi opština e izgraditi kroz permanentno ulaganje u turisti ku infrastrukturu. Strateški cilj : Do 2019.1.1.2011.00 .2011.00 . rehabilitacije.09. god. ali i mogu nosti obilaska bogatog kulturno – istorijskog nasle a ovog kraja.03. 1.2. Opština e postati prava oaza za lovce i ribolovce iz svih krajeva. .1. Izrada prostornog plana opštine Kuršumlija 1.SO Kuršumlija . Izrada plana generalne regualacije Do 11. edukaciju gra ana i aktivnu primenu promotivne strategije. Program : Izrada urbanisti kih planova Broj Projekat PARTNERI Vreme Iznos i izvor INDIKATORI finansiranja .Ministarstvo za zaštitu životne sredine i prostorno planiranje 11 800 000. godine naša opština e postati jedna od najpoznatijih i najpose enijih turisti kih destinacija u Srbiji i na Balkanu. unapre enje turisti ke ponude. prepoznatljiva po: geomorfološkom fenomenu i udu prirode avoljoj varoši.Ministarstvo za zaštitu životne sredine i prostorno planiranje . Godine pove ati ulaganje finansijskih sredstava u izgradnju smeštajnih kapaciteta i prate ih turisti kih sadržaja za 70%. odmora i rekreacije.1. Prolom.74 Opština LSDS 2010 – 2019 Strategija održivog razvoja PARTNERSKI FORUM – RADNA GRUPA TURIZAM KURŠUMLIJA VIZIJA : Do 2019.SO Kuršumlija . Lukovska) koje pružaju vrhunske usluge le enja.

Izrada plana detaljne regulacije Kuršumlijske banje .SO Kuršumlija .01.1.2013.4. 01.1. .2012.11.Ministarstvo za zaštitu životne sredine i prostorno planiranje 1 500 000.Direkcija za izgradnju 01.SO Kuršumlija .00 . 01.2010. god. god. 28. godina 100 000.2012. 2010 – 2012.1.Ministarstvo za zaštitu životne sredine i prostorno planiranje 1.00 16.TO Kuršumlije Strategija održivog razvoja Opštine Kuršumlija 2010 – 2020.3. god.Direkcija za izgradnju . 21.2010. 23. god . Izrada projektne dokumentacije za izgradnju izvi a kog kampa u Zebicama .1.2012. 17.31. . god.SO Kuršumlija .08.Direkcija za izgradnju .1.1.1.1.SO Kuršumlija . god.SO Kuršumlija .2010.SO Kuršumlija .10.00 75 .00 1. .12.SO Kuršumlija . Izrada plana detaljne regulacije Prolom banje sa elementima generalnog projekta vodosnabdevanja i odvo enja otpadnih voda .Direkcija za izgradnju 01. .10.SO Kuršumlija .2.SO Kuršumlija 1.Ministarstvo ekonomije i regionalnog razvoja 7 350 000.Ministarstvo za zaštitu životne sredine i prostorno planiranje .03.08.2.04. GIS .00 .3. 1. . 22. Izgradnja lova kog sela u Kosma i . Izrada projektne dokumentacije za izgradnju lova kog sela u Kosma i 1.07.2. 11.01.5.1. Program : Proširenje smeštajnih kapaciteta na teritoriji opštine 01.Ministarstvo za zaštitu životne sredine i prostorno planiranje 3 500 000.SO Kuršumlija .TO Kuršumlije .1.SO Kuršumlija 1.TO Kuršumlije 147 000.2.Direkcija za izgradnju .09.1. 01.1.2.

04.Privatni preduzetnici . 21. 01.2.Privatni preduzetnici . 22.Direkcija za izgradnju . 22. god.01. 21.SO Kuršumlija . Izrada projektne dokumentacije za izgradnju hotela i kompleksa apartmana u Zebicama Izgradnja hotela i kompleksa apartmana u Zebicama 35 000 000. 24.31.7.Kancelarija za mlade 01. .SO Kuršumlija .6.Privatni preduzetnici 1. godina 1.2011.00 17. 12.Ministarstvo za sport i omladinu .8. god. 23. 17.01. 23. 1. Strategija održivog razvoja Opštine Kuršumlija 2010 – 2020.Privatni preduzetnici .2010.2.2.Privatni preduzetnici .01. .2010.1.Donatori 5 000 000. 16.1.2.04. 21.02.Ministarstvo ekonomije i regionalnog razvoja .Privatni preduzetnici .01. Izgradnja izvi a kog kampa u Zebicama -SO Kuršumlija .1. god. 22. 875 000.2013.Privatni preduzetnici . 1.1. god. 01.03. 28.00 .2011. 23.2013.Privatni preduzetnici . god.00 . . Izrada projektne dokumentacije za izgradnju soba za smeštaj u gradu Izgradnja soba za smeštaj u gradu 14 250 000.12. 28.4.10.2. 24.02. 17.SO Kuršumlija 10.01.1.76 1. 28.SO Kuršumlija 01.5.00 . . . 01.2014.

god.00 4. Izrada projektne dokumentacije za izgradnju fiksne etvorosedne ži are u Lukovskoj banji 4 800 000. 21.1.3.5. "Planinka" 1. .01.1. god.SO Kuršumlija 01.A.03. god 01.1.2013. 22.D. 01.D.Privatni preduzetnici 16.Privatni preduzetnici .A. 28. 1. 17.Direkcija za izgradnju . 77 . . "Planinka" . Izrada projektne dokumentacije za izgradnju ži are u Prolom banji -SO Kuršumlija .01. god. 17. "Planinka" 3 200 000.00 . .02. 21.A.Direkcija za izgradnju .D.3.3.1.2001.6.10.Ministarstvo ekonomije i regionalnog razvoja . god.Privatni preduzetnici 1.Ministarstvo ekonomije i regionalnog razvoja .SO Kuršumlija . 01.A. 01. . Izrada projektne dokumentacije za izgradnju wellness centra u Prolom banji Izgradnja wellness centra u Prolom banji 1.3.02. "Planinka" -SO Kuršumlija .A. 144 000.08.1. god.3. "Planinka" 01. 22.D.1. 23. Izgradnja gondole u avoljoj varoši 01.2012. .2010. "Planinka" 4 200 000.2011. .A.2.00 .07.Ministarstvo ekonomije i regionalnog razvoja . 1.1. 16.SO Kuršumlija .02.3.Privatni preduzetnici .12. Program : Unapre enje prate ih turisti kih sadržaja na teritoriji opštine. godina 160 000 000.1.D.A.Direkcija za izgradnju .D.00 .2013.01. "Planinka" 01.03.2014.00 .04. "Planinka" Strategija održivog razvoja Opštine Kuršumlija 2010 – 2020. 1. 28.Direkcija za izgradnju .Ministarstvo ekonomije i regionalnog razvoja .2012. 23. 24.SO Kuršumlija .D.A. Izrada projektne dokumentacije za izgradnju gondole u avoljoj varoši .1.4.3.3.2011.12.D. 10.02.

01. 22.00 .SO Kuršumlija .Norveška vlada 3 500 000. 24. . "Planinka" 16.SO Kuršumlija .12. 16.3. 17.3. 23. 01. 01.2010.Direkcija za izgradnju .1.Ministarstvo za sport i omladinu . šetališta i vidikovca na Samokovu.2012.Direkcija za izgradnju .SO Kuršumlija . godine pove ati ulaganje finansijskih sredstava u ure enje zelenih površina za 100%.2.06.06.05.78 .SO Kuršumlija . godina 1. 22.Direkcija za izgradnju 01.Ministarstvo za zaštitu životne sredine i prostorno planiranje 396 000.Privatni preduzetnici 35 000 000.Direkcija za izgradnju . 21. god.Ministarstvo za zaštitu životne sredine i prostorno planiranje .1.1. 28. Program : Ure enje zelenih površina.D.3.00 .Privatni preduzetnici 01. 24. god. Rekonstrukcija restorana "Evropa" (etno restoran sa sobama za izdavanje) 1.2010.JKP " Toplica " . .9.god.2.1. Strateški cilj : Do 2019. Broj Projekat PARTNERI Vreme Iznos i izvor INDIKATORI finansiranja 1. 1.SO Kuršumlija . 17.2010.2013.D.04.Ministarstvo ekonomije i regionalnog razvoja 14 200 000. . . 21.JKP " Toplica " 01. god. .Kancelarija za mlade 16.00 16.7.2011. god.2.11.2.2011.08.Direkcija za izgradnju . i rekonstrukcija asfaltnog puta . 01.2. Izrada projekta za ure enje zelenih površina na teritoriji opštine 1. Ure enje trim staze. 23. 1. 01.1.3.2014.2011.2. .00 . 01.SO Kuršumlija .1.09. 28.02.1.A. 01. Izgradnja balon hale Strategija održivog razvoja Opštine Kuršumlija 2010 – 2020. 16.1. Izgradnja pi terena kod sportske hale 1.1.2010. "Planinka" .04.Ministarstvo ekonomije i regionalnog razvoja 4 400 000.00 -A.03.8.01. god. 01.2011. Ure enje parkova 1.

1. 1.3. Rekonstrukcija manastirskog kompleksa Sv.12.01. .2.00 .Ministarstvo kulture 800 000.Direkcija za izgradnju 01. avoljoj varoši i gradskom parku Obeležavanje planinarskih staza i staza zdravlja oko banjskih mesta . .6.08.01. godina 1.JKP " Toplica " . god. 16.Direkcija za izgradnju Broj Projekat Vreme 01. god.3.00 1.Ministarstvo kulture 01. 01.SO Kuršumlija .Zavod za zaštitu spomenika. god.Direkcija za izgradnju .3. .SO Kuršumlija .Zavod za zaštitu spomenika.Niš .07.1.03. 1.Niš .2.SO Kuršumlija .01.1.SO Kuršumlija INDIKATORI 1.06.05. god.Direkcija za izgradnju .3.Niš .1.SO Kuršumlija . 01.31.Ministarstvo za zaštitu životne sredine i prostorno planiranje 16. .5.1.00 .31.05.05.2010. god.1.1. Izrada projekta za obnovu fasada i kulturno-istorijskih spomenika na teritoriji opštine Osvetljavanje manastira i crkava na teritoriji opštini 135 000.1. 1.2.SO Kuršumlija . 01.Direkcija za izgradnju . godine pove ati ulaganje finansijskih sredstava u obnovu fasada i kulturno-istorijskih spomenika za 70%.Donatori 120 000.Zavod za zaštitu spomenika. Postavljanje wireless mreža u banjama. 01.SO Kuršumlija . god.4.1. .3.Ministarstvo kulture 1.2011. Izgradnja vidikovaca .Zavod za zaštitu spomenika.2014.2011.06.Niš 79 .4.3.3. Program : Obnova fasada i kulturno-istorijskih spomenika PARTNERI .05.2010.31. Bogorodice Strategija održivog razvoja Opštine Kuršumlija 2010 – 2020.02.SO Kuršumlija .07.00 .2010. 1 000 000.Ministarstvo za zaštitu životne sredine i prostorno planiranje 80 000. god. Rekonstrukcija manastirskog kompleksa Sv.12.12. Nikole .2014. . .2010.00 .Direkcija za izgradnju . Iznos i izvor finansiranja . 1.Direkcija za izgradnju . 01. Strateški cilj : Do 2012.2.1.

godine pove ati ulaganje finansijskih sredstava u komunalnu infrastrukturu za 200%.01.Ministarstvo kulture . Rekonstrukcija fasada u gradu .01.1. 01.Niš -SO Kuršumlija . 01.7. . . .2011.11.00 01. god.Zavod za zaštitu spomenika.1.2011.2013.1.Zavod za zaštitu spomenika.Ministarstvo kulture . 1.SO Kuršumlija .SO Kuršumlija .00 .Direkcija za izgradnju Broj Projekat Vreme 01.Direkcija za izgradnju 2. god.JP "Srbijavode" 1 040 000.Niš .Ministarstvo ekonomije i regionalnog razvoja 5 350 000.3.SO Kuršumlija . . 2. Iznos i izvor finansiranja -SO Kuršumlija .3.2014.Direkcija za izgradnju .SO Kuršumlija .1. god.Direkcija za izgradnju . Izrada projektne dokumentacije za izgradnju sekundarnih vodovodnih mreža u Prolom i Kuršumlijskoj banji 2.2013.Direkcija za izgradnju .2011.02.2.01. god. god.09.11.3.3.JKP " Toplica " .JKP " Toplica " . 600 000. . PROBLEM / PRIORITET : Unapre enje kvaliteta komunalne infrastrukture (visok/srednij/niski) Stepen prioriteta Strategija održivog razvoja Opštine Kuršumlija 2010 – 2020.1.03.Ministarstvo kulture 1.10.1.Zavod za zaštitu spomenika. Obnova crkve Sv. Izgradnja sekundarne vodovodne mreže u Prolom banji 01. Mine u Štavi 01.Zavod za zaštitu spomenika.SO Kuršumlija .09. Strateški cilj : Do 2019.2015.Direkcija za izgradnju .04.1.SO Kuršumlija .1.00 INDIKATORI 2. 1.1.01.11.5.02.08.JP "Srbijavode" .Niš . godina 2.SO Kuršumlija .Donatori 36 000 000.6.05. . .1. Rekonstukcija srpskog srednjevekovnog sela Lubnica 01. Program: Proširenje kapaciteta vodovodne mreže PARTNERI .00 15.80 1. Ure enje i osvetljavanje platoa oko Ivan kule 01.1.2014. god.Ministarstvo za zaštitu životne sredine i prostorno planiranje .8.1.Niš .

Donatori 15.2010 .00 .Direkcija za izgradnju 01.SO Kuršumlija . i biorola u Prolom banji 2. 2.SO Kuršumlija .Direkcija za izgradnju .JKP " Toplica " .03. godina .Ministarstvo za zaštitu životne sredine i prostorno planiranje .4 Projekat završetka izgradnje rezervoara za vodu na Borovnjaku .1.SO Kuršumlija .07.3.1.2010. 01.2.1.Ministarstvo za zaštitu životne sredine i prostorno planiranje 11 000 000.SO Kuršumlija .Ministarstvo za zaštitu životne sredine i prostorno planiranje 18 965 000.000.Ministarstvo za zaštitu životne sredine i prostorno planiranje .1. . god 2.JP "Srbijavode" .SO Kuršumlija . Izgradnja sekundarne vodovodne mreže u Kuršumlijskoj banji .MUP RS PS Kursumlija .3.01. Program : Proširenje kapaciteta kanalizacione mreže i izgradnja sistema za pre iš avanje otpadnih voda.JKP " Toplica " .Direkcija za izgradnju . 81 . Izrada projektne dokumentacije za izgradnju kolektora u Lukovskoj i Kuršumlijskoj banji.06. 01. . god.00 2.2011.2014. god.2.2.000.1.Donatori 16 000 000. .2.2.Direkcija za izgradnju 01.Direkcija za izgradnju 01.12.03.2015.SO Kuršumlija 746 300.MUP RS . .01.00 2.2011.SO Kuršumlija .2. 15. god.1.07.10.SO Kuršumlija . Izgradnja kolektora u Lukovskoj banji . 01. Izgradnja kolektora u Kuršumlijskoj banji Strategija održivog razvoja Opštine Kuršumlija 2010 – 2020.02.1.1.00 .10.01.2011.Ministarstvo NIP . 2.00 01.JKP " Toplica " .10.1. 2.

01.JKP " Toplica " . .12.2. 2. .3. .1.JKP " Toplica " . Program : Regulisanje odnošenja sme a sa teritorije banja i avolje varoši.1.8.04.SO Kuršumlija .JKP " Toplica " .Direkcija za izgradnju .05. 5 000. .JP "Srbijavode" 500 000.3.00 01.00 .1. god. Sv.7.4.07.1. 01.2011. god. 2. Izrada projektne dokumentacije za izgradnju kanalizacione mreže u Prolom i Kuršumlijskoj banji Izgradnja kanalizacione mreže u Kuršumlijskoj banji .1.Ministarstvo za zaštitu životne sredine i prostorno planiranje 7 350 000.Direkcija za izgradnju Strategija održivog razvoja Opštine Kuršumlija 2010 – 2020. 01.00 .Direkcija za izgradnju . 2.00 7.00 2.3.SO Kuršumlija 590 000.09.JKP " Toplica " .01.04. Nabavka i postavljanje kontejnera i kanti .SO Kuršumlija .00 . 2. god.Bogorodice i u banjama .03.1.2015.JP "Srbijavode" .2.2010.Direkcija za izgradnju .01.1. god 01.07. 7. godina 2.SO Kuršumlija .1.Nikole. .2.3.2.2010.01.JKP " Toplica " .Direkcija za izgradnju 2.Ministarstvo za zaštitu životne sredine i prostorno planiranje .2.5. 2.SO Kuršumlija 7.SO Kuršumlija .2014.04.Direkcija za izgradnju 01.2010.Donatori 10 000 000. god.04. Utvr ivanje plana odnošenja sme a .2. 2.SO Kuršumlija . Izgradnja javnih toaleta kod manastira Sv.03.01.SO Kuršumlija .03.Direkcija za izgradnju .SO Kuršumlija 5 000.SO Kuršumlija .3. .SO Kuršumlija .2014. Izrada plana za lociranje kontejnera i kanti u banjama 2. god.SO Kuršumlija .1. . 01. Izgradnja biorola u Prolom banji 82 .JKP " Toplica " .01.

Rekonstukcija i asfaltiranje lokalnog puta R-222 Spance – Tmava – Kaludra (opština Prokuplje) Rekonstrukcija i asfaltiranje lokalnog puta M-25 Zebice – Dobri Do – Sekira a – Stubla (opština Medve a) Rekonstrukcija i asfaltiranje lokalnog puta R-218b Dankovi e – Konjuva – Višeselo (opština Blace) 24 464 000.SO Kuršumlija 7.3.Ministarstvo za infrastrukturu 220 000 000.30.4.00 . PARTNERI . god.2015. 01.Direkcija za izgradnju . 01.2014. 3. PROBLEM / PRIORITET : Podizanje kvaliteta putne infrastrukture. Izrada projektne dokumentacije neophodne za izgradnju i rekonstrukciju planiranih lokalnih puteva i mostova Put M-25 – Pepeljevac – Grabovnica – Tovrljane (opština Prokuplje) . 3.2014.2. 14.1.JKP " Toplica " . god.1.1. 3.SO Kuršumlija .1. Izgradnja gradske kapele i prilaznih saobracajnica na novom gradskom groblju u Dankovicu 3. Program: Ure enje gradskog groblja 01. 01.Direkcija za izgradnju .Ministarstvo za infrastrukturu INDIKATORI 3.06.1.SO Kuršumlija . 14. 12.00 .07. 01.00 .1.01. (visok/srednij/niski) Stepen prioriteta 3.03.1.2014.1.2014. Broj Projekat Vreme Iznos i izvor finansiranja .2010. 14.07. 14.Ministarstvo za infrastrukturu 91 000 000.00 83 .SO Kuršumlija . 01.Direkcija za izgradnju 01.4. Program : Lokalni putevi i mostovi.000.Direkcija za izgradnju 2.00 .5.06.1.03. Strateški cilj : Do 2019.1.1.01.1.04.1.SO Kuršumlija . godine pove ati pokrivenost lokalnih puteva i ulica asfaltnom podlogom sa postoje ih 10% na 40%. 01.1.10.god. 01.SO Kuršumlija .2. 3.Ministarstvo za infrastrukturu 40 200 000.10.Ministarstvo za infrastrukturu 56 000 000. god.08.000.2015. Strategija održivog razvoja Opštine Kuršumlija 2010 – 2020.Direkcija za izgradnju 01.2010 . . godina 3.1.4.2015.05.1.00 .Direkcija za izgradnju . . god.1.SO Kuršumlija .

1.Ministarstvo za infrastrukturu .9. 3.8.Direkcija za izgradnju 14.09.01. .2013. Put Lukovo – Šatra – Kuršumlijska banja .05. 01.04.Ministarstvo za infrastrukturu .11.2017.6. god.SO Kuršumlija . 01.2017.1.00 . 3.1.08.1.SO Kuršumlija . god.Ministarstvo za infrastrukturu 40 000 000. Put Prolom banja – Pupavce – Sokolovica – Rudare 3. Izgradnja mosta na reci Toplici u selu Tre ak . . 3.Direkcija za izgradnju 01. Strategija održivog razvoja Opštine Kuršumlija 2010 – 2020.11.Ministarstvo ekonomije i regionalnog razvoja 380 000 000.1. 14.1.01.Ministarstvo ekonomije i regionalnog razvoja 85 000 000.Ministarstvo za infrastrukturu . Put Rudare – Ljuša – Krtok – Kuršumlijska banja .1.Direkcija za izgradnju 01.1. god.Direkcija za izgradnju 01.7. 3.05. 14. god.11.2015.Ministarstvo za infrastrukturu .Ministarstvo ekonomije i regionalnog razvoja 65 000 000.Direkcija za izgradnju 01. Put Prolom banja – ake – avolja varoš . 01.Ministarstvo ekonomije i regionalnog razvoja 130 000 000. godina 14.SO Kuršumlija .SO Kuršumlija .11.2013. 01.00 .00 14. .00 .2014.Direkcija za izgradnju 01. .1. god.Ministarstvo za infrastrukturu .84 3.10.1.2014. 01.09.SO Kuršumlija . .2014.05.SO Kuršumlija . 14.1.10. Put Prolom banja – Tovrljane .00 .Ministarstvo ekonomije i regionalnog razvoja 85 000 000. god.00 .2016.1.2014.08.

.Direkcija za izgradnju 01.12.01. 3.Ministarstvo za infrastrukturu .08. 14. . Knez Mihajlova i Dr.1.1.1.2. Kraljevi a Marka i Nikodija Stojanovi a Tatka i Stevana Prvovencanog .1.00 3. Program : Asfaltiranje ulica u gradu.SO Kuršumlija .SO Kuršumlija 4 000 000. Bogorodice i izgadnja parking prostora 3.1.1.07.09. Put Kuršumlija – Dobri Do – Ivan kula .Ministarstvo za infrastrukturu .SO Kuršumlija .2011.Ministarstvo za infrastrukturu 14. god.SO Kuršumlija 13 248 995. .2011.2. Izrada projektne dokumentacije za asfaltiranje i rekonstrukciju planiranih ulica -SO Kuršumlija .00 Strategija održivog razvoja Opštine Kuršumlija 2010 – 2020.3.000. god.Direkcija za izgradnju . 14. 01. 01.00 3.00 . Izgradnja ulice u zoni male privrede u naselju Kastrat 01.2010 .SO Kuršumlija .god -Ministarstvo za infrastrukturu 1 184 980. 3. 01. Kara or eva.12.07.06.SO Kuršumlija .SO Kuršumlija .2. god.1.15.SO Kuršumlija . 85 .2.Ministarstvo za infrastrukturu .Direkcija za izgradnju .04.09.2. Rekonstrukcija gradskih ulica Palih boraca.Ministarstvo ekonomije i regionalnog razvoja 31 000 000.000. Asfaltiranje ulice do manastira Sv.09.Direkcija za izgradnju 01.Direkcija za izgradnju 01.1.2015.08.00 14. 01. probijanje Banjske ulice.06.2010. 01. god. Završetak radova na rekonstrukciji i asfaltiranju ulica u naselju "Rasadnik 2" (ulice Branka Radi evi a.2010. .2.2.00 14. . godina 14.4.5.03.2014.SO Kuršumlija 42 000 000.2011. 01.2010.Direkcija za izgradnju 3.Hadži a) .1.3.

Direkcija za izgradnju .3. 4. a broj no enja turista pove ati 5 puta.01. .03. Program : Turisti ka signalizacija.10. godina 3.1.02.SO Kuršumlija 3.00 4.02. Nabavka i postavljanje signalizacionih tabli na teritoriji opštine Strategija održivog razvoja Opštine Kuršumlija 2010 – 2020.2011.TO Kuršumlije .05.86 3. 01. Izrada banjskih strategija .2010. .TO Kuršumlije .SO Kuršumlija .SO Kuršumlija 01.1.SO Kuršumlija .1.2010.1.1.1. 3. PROBLEM / PRIORITET : Nedovoljan broj poseta i no enja turista na teritoriji opštine (visok/srednij/niski) Stepen prioriteta 4. god.02.Direkcija za izgradnju .1.1. god.2.1.SO Kuršumlija .01. godine obezbediti 100% pokrivenost opštine i glavnih putnih pravaca turisti kom signalizacijom.. Strateški cilj : Do 2019.01.02. PARTNERI .TO Kuršumlije 01. 01. god.Direkcija za izgradnju .2010.01 .01. INDIKATORI Broj Projekat 4.00 .1.2011.1. Vreme INDIKATORI Broj Projekat 3.3.2.2010.Ministarstvo za infrastrukturu . god.2.SO Kuršumlija .TOS 4. Strateški cilj : Do 2011.SO Kuršumlija .3.SO Kuršumlija .01. godine pove ati broj poseta turista 10 puta.TO Kuršumlije . 20 000.TOS .TOS .TO Kuršumlije .TOS . Izrada promotivne strategije opštine Iznos i izvor finansiranja . Program : Razvoj turisti kih destinacija i promocija PARTNERI Vreme 01. . Nabavka i postavljanje signalizacionih tabli na putnim pravcima 250 000.03.3. Izrada plana signalizacije Iznos i izvor finansiranja .00 .1.SO Kuršumlija . 01.Ministarstvo ekonomije i regionalnog razvoja 400 000.1.2. god.

god.TO Kuršumlije .03.TO Kuršumlije .1.1. Dizajniranje suvenira i razglednica .D. Planinka .2. Organizovanje izložbe pasa 4.4. SO Kuršumlija TO Kuršumlije A.09.2011. 01. Izrada baze podataka nosilaca turisti ke ponude na nivou opštine 4.TO Kuršumlije 286 000. Otvaranje prodavnice suvenira u Kuršumliji svake godine svake godine svake godine svake godine 4.1. god.06.2.TO Kuršumlije .1.1.1.Sportski klubovi .1. godina 4.1.8. Planinka TOS 01.4. 01.SO Kuršumlija .Kancelarija za mlade .1.1.3. .1. god.Privatni preduzetnici 4.SO Kuršumlija .1. 2011.TOS .6.1.5.01.TO Kuršumlije .OŠ "Drinka Pavlovi " .SO Kuršumlija .1.A.Kancelarija za mlade .1. Izrada komunikacionih planova za banje 01.TO Kuršumlije .1.1.2010.SO Kuršumlija .TO Kuršumlije .OŠ "Miloje Zaki " .3.12. Rok festival " Gitarijada " Strategija održivog razvoja Opštine Kuršumlija 2010 – 2020. god.09 .De iji vrti " arolija" SO Kuršumlija 87 .SO Kuršumlija .2.1.2010.TO Kuršumlije Privatni preduzetnici 4. god. Štampanje i distribucija promotivnog materijala 4.De iji vrti "Sunce" .SO Kuršumlija .TO Kuršumlije 500 000.1.2010.31.TOS .9.7.1.2010.. svake godine svake godine 01. Organizovanje sportskih turnira 4.SO Kuršumlija . .TOS 4.4. SO Kuršumlija SO Kuršumlija 4.2. De iji festival " Prole na pesma " .SO Kuršumlija .04.2. U estvovanje na sajmovima turizma 4.SO Kuršumlija .2.01.SO Kuršumlija . . Izrada master plana za avolju varoš .06. Program : Manifestacije.SO Kuršumlija .Kancelarija za mlade .SO Kuršumlija .SO Kuršumlija .01.D.00 .00 .

Nakon 10 godina bi trebalo razvijati novu Strategiju održivog razvoja lokalne zajednice. Strateški dokument sa dijagramima + 1 4. Upravljanje u svim profitnim i javnim organizacijama je akt zajedni nog delovanja ljudi u svrhu postizanja zajedni kih ciljeva.tako da planovi mogu biti realizovani efikasno definisati set merljivih ciljeva . itd. rukovo enja i kontrole. jednogodišnje ažuriranje indikatora Godina 2 -3 -4 Godina 5 1. pra enje implementacije Lokalnog akcionog plana b. pra enje implementacije Lokalnog akcionog plana b. Kao garancija ovakvog aktivnog pristupa. finansijskih. ažuriranje svih indikatora 4. Ocena održivosti 2. jednogodišnje ažuriranje indikatora Godina 10 1. proces strateškog planiranja je iznad svega dinami an proces i finalni dokumenti se posmatraju kao dinami ni odnosno promenljivi alati. ostvaruju i razli ite veze u okviru i van organizacije. celokupan proces planiranja treba da bude odre en kao desetogošnji ciklus: analize – planiranja – programiranja – implementacije – realizacije – pra enja – procene – i ponovne analize. Izveštaj o održivosti 2/3. Izveštaj o održivosti a. Lokalni akcioni plan 5.2. organizacije. Prakti no. Klju ni akteri moraju biti svesni svojih uloga i odgovornosti. uklju uju i i angažovanje ljudskih. Kako bi se faza implementacije Strategije održivog razvoja lokalne zajednice uspešno realizovala proces strateškog planiranja uklju uje i aktivnosti na sistemu upravljanja i pra enja. tehnoloških i prirodnih resursa. Lokalni akcioni plan Godina 6-7–8-9 1. Lokalni akcioni plan + 1 5. usmeravanja.kako bi se pratio napredak. Izveštaj o održivosti a. Ocena održivosti + 1 88 . Na in na koji se ovaj proces razmatranja i kontinuiranog preistitivanja realizuje daje živost sistemu upravljanja i pra enja. Izveštaj o održivosti a. Proces je kompletno prikazan na slede em dijagramu: Ciklus Strategije održivog razvoja lokalne zajednice Godina 1 1. SISTEM UPRAVLJANJA I PRA ENJA Proces implementacije strategije mora biti definisan kako bi se osigurao njen nastavak. kompletno preispitan svakih 10 godina. a izvršna vlast mora: dodeliti odgovornosti . Upravljanje sadrži faze planiranja. Implementacija politika i strategija za postizanje zadatih ciljeva mora biti razmatrana i preispitivana od strane svih osoba uklju enih u proces. godina 5. Izveštaj o održivosti + 1 2/3.Strategija održivog razvoja Opštine Kuršumlija 2010 – 2020. izbora ljudi. Strateški dokument sa dijagramima 4.

Poželjno je da je ovaj Tim za koordinaciju postavljen u okviru administracije tako da može da koordinira celokupnim sistemom upravljanja i pra enja. prvenstveno u tri pravca: Direktno povezivanje Akcionog plana sa izradom i aktima opštinskog/gradskog budžeta. Tim za koordinaciju je odgovoran za integraciju Strateškog dokumenta i Lokalnog akcionog plana. itd. Direktno povezivanje sa svim opštinskim/gradskim operativnim planovima i odeljenjima.Strategija održivog razvoja Opštine Kuršumlija 2010 – 2020. Njihova potpuna uklju enost u implementaciju detaljnog Lokalnog akcionog plana je od vitalnog zna aja za održivost i razvoj. izvori finansiranja. godina Faza implementacije Strategije održivog razvoja lokalne zajednice je bazirana na kombinaciji akcionog plana. 89 . Veliki broj svakodnevnih upravlja kih aktivnosti se odvija u oblasti urbanisti kog sisitema i teritorijalne podele. po evši od razli itih institucija i organa javne uprave. projektima i aktivnostima svih javnih i privatnih institucija koje su uklju ene kao glavni nosioci implementacije Akcionog plana. Koordinacioni tim je imenovan od strane Predsednika opštine Zorana Vu kovi a. Proces strategije održivog razvoja lokalne zajednice je inkorporiran i koristi postoje u strukturu u lokalnoj administraciji. javnih komunalnih preduze a. organizacione strukture i uklju ivanju zainteresovanih aktera. a pod ingerencijom razli itih gradskih/opštinskih institucija i organa. bar. SKUPŠTINA OPŠTINE obavezuje Koordinacioni tim da sprovede implementaciju VIŠE-SEKTORSKI KOORDINACIONI TIM je odgovoran za punu integraciju Strategije u sredstva planiranja i upravljanja TELO ZA RAZVOJ STRATEGIJE eksterno koordinira i prati implementaciju akcionog plana Finansijsko integrisanje sa opštinskim budžetom Kros integracija sa opštinskim sektorima i upravama Tehni ka integracija sa JKP. Strateški dokument i Lokalni akcioni plan moraju u potpunosti biti integrisani sa opštinskim/gradskim svakodnevnim radnim procedurama. Sistem upravljanja treba precizno da identifikuje nosioce odgovorne za implementaciju pojedinih aktivnosti i da pruži precizno definisana ovlaš enja i odgovornosti svih na elnika odeljenja/uprava za sprovo enje tog integrisanog procesa u razumnom vremenskom roku (do usvajanja narednog gradskog/opštinskog budžeta) Integraciju Akcionog plana i Strateškog dokumenta sa planovima. Za svaku aktivnost u okviru Akcionog plana moraju se obezbediti finansijska sredstva ili. Glavni deo organizacione strukture je Koordinacioni tim koji uklju uje razna odeljenja. itd.

Strategija održivog razvoja Opštine Kuršumlija 2010 – 2020. Indikatori pružaju osnovne informacije i znanja vezana za napredak procesa implementacije strategije i dinamiku usaglašavanja. godina Ispunjenje i status implementacije Strategije održivog razvoja lokalne zajednice mora biti konstantno pra en i procenjivan preko godišnjih ciklusa evaluacije koriš enjem Indikatora održivosti (odnosi se na Strateški dokument i na kompletnu zajednicu) i Indikatora u inka (odnosi si se na status implementacije Lokalnog akcionog plana). 90 . Svi ti indikatori su osnova za kompletan sistem pra enja implementacije strategije. Sve promene indikatora i svi rezultati godišnje evaluacije moraju biti dostupni svim gra anima putem jednostavnog i itkog izveštaja. kao osnovnog dela Sistema upravljanja.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->