Opština Kuršumlija

Delegacija Evropske unije

STRATEGIJA ODRŽIVOG RAZVOJA OPŠTINE KURŠUMLIJA
2010 – 2020. GODINE

SO Kuršumlija u saradnji sa projektom Exchange 2- Zajedni ka podrška lokalnim samoupravama

Strategija održivog razvoja opštine Kuršumlija

oktobar 2009.

Strategija održivog razvoja Opštine Kuršumlija 2010 – 2020. godina

Autor: Opština Kuršumlija

Izdavač: Stalna konferencija gradova i opština Ova publikacija je izrađena uz pomoć Evropske unije. Sadržaj ove publikacije je isključivo odgovornost opštine Kuršumlija, i ni na jedan način ne oslikava stavove Evropske unije.

Grafički dizajn i štampa: Kotur i ostali o.d.

Tiraž: 75 primeraka

Program EXCHANGE2 Projekat finansira Evropska unija
2

Na nacionionalnom nivou uskla ena je sa Nacionalnom Strategijom održivog razvoja Republike Srbije i drugim nacionalnim strategijama koje se ti u održivog razvoja lokalnih zajednica. STRATEGIJA ODRŽIVOG RAZVOJA LOKALNE ZAJEDNICE naslanja se na okvirni plan „Milenijumskih razvojnih ciljeva“ UN. STRATEGIJA ODRŽIVOG RAZVOJA LOKALNE ZAJEDNICE ima za cilj uvo enje integisanog sistema planiranja koji obuhvata sva bitna pitanja lokalne zajednice uklju uju i i socijalnu inkluziju. iako sama zajednica nije bila uklju ena u taj projekat. u okviru svojih oblasti. ciljeve i mere relevantne za sve sektore. STRATEGIJA ODRŽIVOG RAZVOJA LOKALNE ZAJEDNICE je OPŠTI STRATEŠKI PLAN RAZVOJA GRADA/OPŠTINE koji daje smernice i podsticaje za budu i razvoj grada/opštine. koji podrazumeva direktnu uklju enost svih javnih i privatnih zainteresovanih strana u toku trajanja celokupnog procesa. godina 0. ispune i razviju mogu nosti šire definisane Strategijom razvoja lokalne zajednice. Održivost zahteva od ljudi da koriste prirodne resurse u onoj meri koja im dozvoljava da se ti resursi prirodno obnove. opštu društvenu informisanost i zaštitu životne sredine. Strategija održivog razvoja lokalne zajednice obuhvata sve smernice. ciljevima i prioritetima i pružaju i operativnu podršku projektima i aktivnostima predvi enim Akcionim planom. aktiviranju i koordinaciji partnerstava za implementaciju pojedinih aktivnosti i projekata. ve omogu ava šire u eš e zajednice u identifikaciji. Razlog za uvo enje participativne metode je pre svega prakti ne prirode. Svi drugi sektorski planovi na lokalnom nivou imaju za cilj da. poštuju i smernice zadate vizijom. STRATEGIJA ODRŽIVOG RAZVOJA LOKALNE ZAJEDNICE je zasnovana na PARTICIPATIVNOM PRISTUPU. participativni pristup poboljšava kvalitet donetih odluka tako što omogu ava: 3 .Strategija održivog razvoja Opštine Kuršumlija 2010 – 2020. Bez participativnog pristupa esto se lokalnim zajednicama name u obaveze da sprovedu odre ene aktivnosti. Kao najvažnija strategija. Detaljniji sektorski planovi i strategije na lokalnom nivou se moraju razvijati i implementirati u punoj saglasnosti i integraciji sa Strategijom održivog razvoja lokalne zajednice. Participativni pristup u izradi Strategije se ne odnosi samo na zajedni ku izradu strateškog dokumenta i akcionog plana. LSDS – SAŽETAK O METODOLOGIJI Metodologija za izradu STRATEGIJE ODRŽIVOG RAZVOJA LOKALNE ZAJEDNICE je nastala kao rezultat aktivnosti Projekta Exchange 2 Zajedni ka podrška lokalnim samoupravama u cilju metodološke standardizacije procesa strateškog planiranja za potrebe Stalne konferencije gradova i opština i lokalnih samouprava u Srbiji. Na kraju. stvaraju i uslove za realizaciju ili razvoj drugih planova na lokalnom nivou.

Na prvom sastanku. U opštini Kuršumlija Partnerski Forum je okupio 37 lanova. dok su stru ne strane okupljene u TEMATSKE RADNE GRUPE i KOORDINACIONI TIM u estvovale u izradi Strategije. Projekti i aktivnosti za odre ene rezultate 4.Strategija održivog razvoja Opštine Kuršumlija 2010 – 2020. upravljanje. Definisanje prioriteta. ciljeva i prioriteta u okviru STRATEŠKOG DOKUMENTA na lokalnom nivou. gde je to bilo mogu e. definisane su aktivnosti i projekti u okviru lokalnog AKCIONOG PLANA. uklju uju i prostorne dijagrame. 4 . Marketing i komunikacija Dokumenta Organizaciona struktura – regulativa Izvestaj o održivosti Strateški dokument Akcioni plan Upravlja ki sistem Plan marketinga i plan komunikacije Ciklus izrade STRATEGIJE ODRŽIVOG RAZVOJA LOKALNE ZAJEDNICE po eo je izradom ANALIZE TEKU EG STANJA – PROFILISANJEM ZAJEDNICE u kome su teku e stanje i faktori održivosti u zajednici identifikovani i procenjeni. lanovi Partnerskog foruma su identifikovali slede e tematske radne grupe: Ekologija Društvene delatnosti Privreda Turizam Proces izrade STRATEGIJE ODRŽIVOG RAZVOJA LOKALNE ZAJEDNICE se sastojao od 5 glavnih faza koje se ponavljaju u desetogodišnjem ciklusu: Faze 0. Implementacija. Kao slede i korak usledilo je definisanje vizije. sa razli itim ulogama i funkcijama su bili uklju eni u proces izrade STRATEGIJE ODRŽIVOG RAZVOJA LOKALNE ZAJEDNICE po ev od faze planiranja pa do faze definisanja realizacije projekata i upravlja kih aktivnosti. Sve javne i privatne zainteresovane strane koji žive i rade na teritoriji opštine/grada okupljene u Partnerski Forum bile su zadužene je za opštu elaboraciju STRATEGIJE ODRŽIVOG RAZVOJA LOKALNE ZAJEDNICE. Pokretanje procesa strateškog planiranja 1. pra enje 5. godina Bazu znanja za odgovoran proces donošenja odluka zasnovanih na injenicama Široku bazu podrške za donesene odluke Kolektivno vlasništvo nad problemima i rešenjima problema Ja anje lokalnih kapaciteta za implementaciju projekata Povratne informacije za rukovodstvo. Analiza teku eg stanja – Profilisanje zajednice 2. Razli iti subjekti. Nakon ove faze. koji je dopunjen i podržan PARTNERSKIM SPORAZUMIMA. Kako bismo postigli odre ene rezultate implementacija projekata treba da bude podržana razvijenim UPRAVLJA KIM I MONITORING SISTEMOM. vizije i ciljeva 3.

savetnica za strateško planiranje FORUM PARTNERA : 1. Slobodan Obradovi – « Obradovi -inženjering »DOO 23. Vladimir Jakovljevi – Udruženje penzionera 17. Rodoljub Stoj i – Direkcija za izgradnju 11. Darko Lazarevi – JKP »Toplica » 14.Udruženje penzionera 16. Svetlana MIlutinovi – Centar za socijalni rad 20. Milan Nikoli – Biblioteka 31. šef projektnog tima Jasmina Kruni . Dobrica Živan evi – « VLADIVA » doo 18. Vi entijevi – SPC Kuršumlija 6. Snežana Deljanin – PU « Sunce » 29. Dragan Milenkovi – Opštinska uprava 24. Dejan ur i – SUR « Prolom » 36. 5 . Milan Simovi – SUR « Božji Raj » 25. Snežana Radovi – Opštinska uprava 4.Strategija održivog razvoja Opštine Kuršumlija 2010 – 2020. Ljiljana Arsenijevi – Dom zdravlja 15. Dragan Lazarevi – LU « Soko » 9. godina U ESNICI U PROCESU IZRADE STRATEGIJE PREDSTAVNICI PROGRAMA EXCHANGE 2: Mark Barrett. Saša Petrovi – koordinator za romska pitanja. Milan ur evi – ED Kuršumlija 22. Slaviša Puniši – Nacionalna služba za zapošljavanje 13. Dejan or evi – « STUDIOARH » 27. Radivoje Panti – Književni klub « Milutin Uskokovi » 30. Dobrivoje avi – ŽFK « Kolibri » 32. Protojerej J. Saša Stevanovi – Direkcija za izgradnju 12. Dragan Gaši – Opštinska uprava 35. Ka a Gaši – Ekonomska škola 19. Mijodrag Jovanovi – « JUROFUNGO » 10. Emilija Savi – Opštinska uprava 3. Života Vuksanovi – OŠ « Miloje Zaki » 33. Darko Orbovi – « Metalaccompany » 26. Milomir Nikoli – Crveni krst 5. Dragan Jezdimirovi – OOSR « Toplica » 8. Dragan Miljevi – Institut « EKOMAN » 28. Mijodrag Ili . Jugoslav Savi – Turisti ki biro 37. Svetlana Sokovi – Gimnazija 34. Sonja Jankovi – ZZ « Budu nost » 21.Opštinska uprava 2. Dejan Živkovi – TK « KORIO » 7. Ruža Spalovi .

STR "NEON".Opštinska uprava.Opštinska uprava 3. Dragan Miljevi – Opštinska uprava.Centar socijalni rad.Nacionalna služba za zapošljavanje. Ruža Spalovi .Dom zdravlja. godina Koordinacioni tim : 1.Ekonomska škola. Snežana Radovi – Opštinska uprava. Jovana Nestorovi 6."Garetov konak". Facilitator: Jovana Nestorovi 6 .Strategija održivog razvoja Opštine Kuršumlija 2010 – 2020."METALAC COMPANY". Darko Lazarevi JKP "Toplica". Milomir Nikoli Crveni krst.PU "Sunce". Dragana Ivkovi Kancelarija za mlade. Emilija Savi Radna grupa 1: EKOLOGIJA Ruža Spalovi – Opštinska uprava.Radivoje Panti . Snežana Radovi – Opštinska uprava 4. Slaviša Puniši . Slavko Ili – Turisti ka organizacija Kuršumlija. Dejan Jovanovi 5. za – Radna grupa 3 : PRIVREDA I POLJOPRIVREDA Sun ica Nestorovi – Opštinska uprava. Ljubisav Veselinovi . Facilitator: Dejan Jovanovi Radna grupa 4 : TURIZAM Dejan ur i . Dragan Mijajlovi . Darko Orbovi . Boban Cvetkovi – restoran "KUM". Dragan Milenkovi – Opštinska uprava.Književni klub "Milutin Uskokovi Snežana Deljanin . Dejan or evi .Opština Kuršumlija. Goran Djordjevi ."STUDIO ARH". Jasmina Deljanin – Gimnazija. Facilitator: Emilija Savi ". Miroljub Jovanovi ."JUROFUNGO".LU "Soko" . Dragan Gaši . Nadica Deljanin . Milijana Rilak . Dragan Laki evi .OOSR "Toplica" . Facilitator: Emilija Savi Radna grupa 2: DRUŠTVENE DELATNOSTI Dejan Živkovi – TK "KORIO" . Ka a Gaši . Sun ica Nestorovi – Opštinska uprava 2.

3 Socijalna pitanja/ kvalitet života 3. godina SADRŽAJ Uvodna re Predsednika opštine 0. Akcioni plan 5. Strateški dokument 4.1 Indikatori životne sredine 2.1 Vizije. rokovi 5.1 Ciljevi.3 Stanovništvo 1. izvori finansiranja.2 RG 2: Društvene delatnosti 3. Opšti podaci 1. akcije.1 Administrativni i geografski položaj 1. partneri. generalna slika 4.4 Opštinska organizacija 2.2 Indikatori ekonomskog razvoja 2.Strategija održivog razvoja Opštine Kuršumlija 2010 – 2020.3 RG 3: Privreda i poljoprivreda 3.2 Faza implementacije: sistem upravljanja i partnerski sporazumi 7 . Presek stanja / trenutna situacija 3. prioriteti i ciljevi: velika. aktivnosti.2 Istorijat 1. Strategija održivog razvoja lokalne zajednice – sažetak o metodologiji U esnici u procesu izrade strategije 1. Monitoring sistem indikatori 2.4 RG 4: Turizam 4.2 Prioriteti za razvoj u narednih 10 godina 5.1 RG 1: Ekologija 3.

Opština Kuršumlija spada u red najnerazvijenijih opština u Srbiji. godina Poštovani sugra ani. PREDSEDNIK OPŠTINE KURŠUMLIJA dr Zoran Vu kovi 8 . smatramo da opština Kuršumlija veoma brzo može da iza e iz kruga najnerazvijenijih opština. odnosno smanjenje velike stope nezaposlenosti uz izgradnju infrastrukturnih objekata.Strategija održivog razvoja Opštine Kuršumlija 2010 – 2020. izradila i usvojila STRATEGIJU ODRŽIVOG RAZVOJA OPŠTINE KURŠUMLIJA. poljoprivrede (vo arstva i sto arstva). u okviru Programa Exchange 2. Osnovni zadatak opštine Kuršumlija iskazan u ovoj strategiji je stvaranje uslova za zapošljavanje gra ana uz uvažavanje standarda za o uvanje životne sredine. Opština Kuršumlija je u saradnji sa Stalnom konferencijom gradova i opština. Smatramo da usvajanjem STRATEGIJE ODRŽIVOG RAZVOJA možemo doprineti da gra ani mogu uskoro o ekivati visok kvalitet života. ali sa svojim potencijalima u razvoju pre svega turizma. kao i drvne industrije. odnosno u iskoriš avanju obnovljivih izvora za proizvodnju elektri ne energije.

Ovaj naziv je današnja Kuršumlija zadržala sve do po etka stvaranja države Nemanji a. Geografsko-saobra ajni položaj opštine je izrazito tranzitnog karaktera. preko Blaca.2 Istorijat Preko teritorije današnje opštine Kuršumlija prošli su brojni osvaja i još od praistorijskog doba. Jugozapadna granica u dužini od 105 km poklapa se sa prirodnom i politi koadministrativnom granicom Kosova i Metohije. opština Kuršumlija je povezana sa Brusom. Dolinom Toplice i Kosanice prolazi železni ka pruga Niš-Prokiplje-Kuršumlija-Kosovo Polje. da bi kasnije dobilo ime Toplice. Slika broj 1. godine).2 . Podujevo i Leposavi . verovatno po toplim izvorima Lukovske. Turci ovaj kraj nazivaju Kuršumlija što je prema istraživanjima istori ara prevod naziva Bele Crkve (Kuršunlu klise ). ali i uticao na njegov dalji razvoj. Karta opštine Kuršumlija Slika br. Svaki od njih je ostavio trag na ovom tlu i upisao se u viševekovnu istoriju ovog kraja. OPŠTI PODACI 1. 9 . Grani i se sa opštinama: Brus. kada dobija naziv Bele Crkve po manastirima koje su bili pokriveni olovnim plo ama koje su blještale i videle se nadaleko. Kruševcem i dalje Beogradom. Po osvajanju. na jugoisto nim padinama Kopaonika i severozapadnim padinama Radan planine. Rimljani su tadašnjem naselju na mestu današnje Kuršumlije. Zauzima površinu od 952 km² i administrativno pripada Topli kom okrugu. Blace. Kuršumlijske i Prolom banje. Medve a. godina 1. Na teritoriji opštine živi 21608 stanovnika (prema popisu iz 2002.Strategija održivog razvoja Opštine Kuršumlija 2010 – 2020. dali naziv Ad Fines što zna i na kraju. Prokuplje. Panorama Kuršumlije 1.1 Administrativni i geografski položaj Opština Kuršumlija nalazi se na jugu Srbije. Naselje je dugo zadržalo ovo ime. Regionalnim putnim pravcem. sa dva glavna prevoja: Merdare i Prepolac. Teritorijom opštine prolazi strategijski važan putni pravac Niš-Priština-Pe . u gornjem slivu reke Toplice i njenih pritoka Kosanice i Banjske.

Od uspostavljanja autokefalnosti Srpske Pravoslavne Crkve na teritoriji opštine je bilo sedište Belocrkvanske episkopije. Bogorodice. i ovde sagradio svoje prve zadužbine. Po predanju u njoj se pri estio deo srpske vojske iz okolnih krajeva pred odlazak u Kosovsku bitku. Njega je Nemanja posvetio svom sinu Savi i to je bio muški manastir. Bazilika je u narodu poznata kao "Markova crkva". ostaci vodovoda u Kuršumlijskoj i Lukovskoj banji. Kasnije su ga dogra ivali Stevan Prvoven ani i kralj Milutin. odolevaju i zubu vremena stoji druga zadužbina Stevana Nemanje manastir Sv. zaštitnici lekovitih voda u znak zahvalnosti za izle enje u ovoj banji. koja je bila njegova prva prestonica. godine i to je jedina crkva brvnara u Toplici. godine. a od osnivanja Srpske Patrijaršije. vladavine dinastije Nemanji a. godine). Veliki srpski župan Stevan Nemanja je svoju istorijsku misiju upravo po eo u današnjoj Kuršumliji.5 km od centra Prolom banje. Ostaci manastira Sv. Nikole (gra en od 1165. Bogorodice Slika 4. i u njemu se zamonašila Nemanjina žena Ana kao Anastazija. Na brdu iznad grada.Strategija održivog razvoja Opštine Kuršumlija 2010 – 2020. Nikole Crkva Lazarica nalazi se 2. Slika 3. mogu se videti ostaci prve zadužbine župana Stevana Nemanje. Objekat ima veliki zna aj za prou avanje tradicije i kontinuiteta vizantijskog i srednjevekovnog graditeljstva. Na uš u Kosanice u Toplicu nalaze se ostaci bazilike iz ranovizantijskog perioda (VI-VII vek). sa leve strane. opeke i novac na eni u Kuršumlijskoj banji kao i nadgrobni spomenik koji je podigla jedna svešteni ka porodica iz Rima boginji Nimfi. Legenda kaže da su vojnici posle pri eš a šest puta obilazili crkvu mole i se za pobedu na Kosovu. Sagra en je 1159. godina Arheološka nalazišta u okolini Kuršumlije iz rimskog i vizantijskog doba su: rimske terme u Bacu iz III veka. rimska i gr ka groblja u okolini Prolom banje i dr. manastira Sv. sagra ena je oko 1980. Neobjašnjivu prirodnu retkost predstavljaju šest uvijenih stabala šljiva u dvorištu crkve. predmeti. Ovde se na "Markov dan" 8.maja i o drugim praznicima okuplja narod. Na ulazu u grad. Stara stabla su nestala. 10 . nicala su nova i uvijala se. do 1168. Manastir Sv. pa su se šljiva uvijale u smeru u kome se vojska okretala. Ovi manasturi su najstariji svedoci po etka jednog od najsjajnijih perioda srpske države. sedište arhiepiskopije. ali ih je uvek bilo samo šest.

Sagra en je 1892.5 km od Prolom banje. U njemu je esto boravio naš poznati pisac Branislav Nuši i pretpostavlja se da je ovde pisana komedija "Sumljivo lice". U njemu je smeštena zbirka arheoloških. nalazi se u selu Štavi 5. dobro od velikog zna aja. 170 sedišta u restoranu i 40 na terasi. Crkva je jednobrodna gra evina. Crkva Sv. Restoran "Evropa" nalazi se u centru grada. godine kao hotel sa 8 soba. godine. Kao hotel radio je do polovine šezdesetih. Prose na gustina naseljenosti opštine Kuršumlija je 23 stanovnika na km² . Sagra ena je u vreme Patrijarha Pajsija u periodu 1614-1647. NAZIV I TIP NASELJA Kuršumlija Babica Barlovo Ba oglava Belo Polje Bogujevac Vasiljevac Veliko Pupavce Visoka Vlahinja Vrelo Vrševac Vukojevac Gornja Mikuljana Gornje To ane Grabovnica Dabinovac Dankovi e Degrmen Dedinac Dešiška Dobri Do Donja Mikuljana Donje To ane 1948 37284 396 265 443 464 332 254 501 742 494 257 428 229 284 157 547 394 794 310 685 324 836 182 960 1953 39772 393 268 469 448 335 290 525 795 502 267 445 260 296 139 562 427 816 338 677 349 891 215 927 BROJ STANOVNIKA 1961 1971 1981 36896 31672 27629 394 317 203 235 175 163 439 413 460 393 289 225 248 195 151 264 189 115 456 296 153 620 421 303 498 327 194 243 157 114 421 309 232 191 99 6 270 181 168 110 57 36 442 329 238 404 247 151 682 540 345 302 255 172 552 394 304 303 182 86 709 432 271 185 145 103 753 475 308 1991 23368 138 129 310 150 118 29 81 224 121 57 118 140 30 163 77 265 120 161 62 158 87 203 2002 21608 90 166 263 151 84 18 79 158 88 40 82 117 18 118 64 232 88 124 38 109 83 122 11 . 20 kreveta. U restoranu je podrum zidan ciglom sa plafonom u polukružnim svodovima. Ima 16 seoskih. živopisom su ukrašene sve unutrašnje zidne površine. Petke udaljena je 1. 6 prigradskih i 7 gradskih mesnih zajednica. što je svrstava u retko naseljene opštine.Strategija održivog razvoja Opštine Kuršumlija 2010 – 2020. 1. etnoloških i istorijskih eksponata ovog kraja. kada su sobe pretvorene u kancelarije i magacinski prostor. i to je rekonstruisana crkva iz nemanji kog perioda gra ena od kamena i pokrivena kamenim plo ama.3 Stanovništvo Opština Kuršumlija ima 21 608 stanovnika (preme popisu iz 2002. godine) raspore enih u 90 naseljenih mesta.5 km zapadno od Lukovske banje. Mine. godina Crkva Sv.

godina NAZIV I TIP NASELJA Dubrava ake Žalica Žegrova Žu Zagra e Zebica Ivan Kula Igrište Kastrat Konjuva Kosma a Krtok Kr mare Kupinovo Kuršumlija Kuršumlijska Banja Kutlovo Lukovo Ljutova Ljuša Magovo Mala Kosanica Mari i e Markovi e Matarova Ma ja Stena Ma kovac Merdare Mer ez Mehane Mirnica Mr e Nevada Novo Selo Orlovac Parada Pa ara a Pevaštica Pepeljevac Perunika Pljakovo Prevetica Prekora e Prolom Ravni Šort Rastelica Ra a Sagonjevo Samokovo Svinjište Sekira a Selište Selova 1948 305 552 92 285 479 149 246 373 457 568 709 828 407 705 191 2382 415 256 554 191 724 103 472 267 172 227 208 619 438 115 421 548 242 162 347 211 140 213 152 430 389 330 166 161 172 48 82 1016 580 297 244 199 208 424 1953 324 583 119 317 452 139 278 399 519 620 933 895 406 697 331 2649 485 276 601 208 768 98 474 248 196 247 247 650 474 144 475 579 276 167 351 229 149 245 174 436 420 304 141 166 248 473 88 1000 622 331 308 229 205 447 BROJ STANOVNIKA 1961 1971 1981 249 137 97 525 368 223 120 73 38 288 186 118 484 362 248 129 98 52 257 181 82 340 205 118 460 279 160 523 366 475 787 551 355 783 509 262 409 297 155 599 414 343 285 211 114 3391 7185 10550 457 333 198 247 147 81 680 621 395 220 177 92 740 471 345 103 65 43 431 284 233 182 129 109 231 383 472 252 194 172 283 211 136 594 587 554 460 370 318 174 85 52 446 296 143 552 385 207 266 236 167 149 123 83 265 206 160 197 152 72 159 131 47 248 179 132 173 147 90 357 326 318 310 185 139 239 171 148 152 130 70 148 102 69 225 180 200 418 264 184 76 45 23 1013 722 562 586 458 264 254 194 162 323 214 117 178 127 83 145 90 58 428 338 208 1991 58 112 19 79 205 32 61 85 89 285 226 160 73 207 84 12371 185 37 320 53 158 29 190 72 416 118 49 392 222 33 58 100 117 39 126 45 28 78 59 239 90 81 41 31 92 103 13 300 174 93 64 52 42 132 2002 45 83 12 49 172 19 35 39 42 267 169 108 39 150 67 13639 151 37 366 37 109 24 130 54 52 83 29 298 139 26 54 60 93 30 75 17 16 41 35 15 64 78 21 22 111 51 247 118 61 41 29 24 180 12 .Strategija održivog razvoja Opštine Kuršumlija 2010 – 2020.

Ra a sa 247 stanovnika. 1981. Kastrat sa 267 stanovnika.04 Ostali 428 2. 13 . 1971. U periodima 1981 – 1991.41 16 0.Strategija održivog razvoja Opštine Kuršumlija 2010 – 2020.05 Bugari 8 0. odnosno starijeg tipa stanovništva budu i da se smanjuju fertilni i omladinski kontigent stanovništva. oko 13 639 što ini oko 63 % ukupnog stanovništva. sa veoma malim u eš em Roma (1.. i 2002. godine opština Kuršumlija ima smanjenje negativne stope porasta ukupnog stanovništva ( -15.5%) i ostalih (2%).51 Crnogorci Makedonci 82 0. Etni ka struktura.76 Romi 300 1. godine Može se videti da su najve a naselja u opštini: Lukovo sa 366 stanovnika.. pre svega. i 1991 – 2002.15 Ukupno 19 930 100 Tabela broj 2: Etni ki sastav stanovništva prema popisu iz 2007. 1991. Nacija Broj % Srbi 19 085 95. godina NAZIV I TIP NASELJA Seoce Spance Ta evac Tijovac Tmava rebinje Tre ak Trmka Trn Šatra Štava 1948 375 1054 192 246 948 369 237 259 189 408 505 413 1953 419 1062 204 257 974 409 280 265 197 473 497 441 BROJ STANOVNIKA 1961 1971 1981 474 468 356 924 664 395 171 76 33 220 169 142 875 674 463 418 318 214 275 213 156 230 178 104 112 61 44 455 355 118 455 250 120 464 468 320 1991 181 255 21 96 293 105 110 59 26 73 75 207 2002 115 222 77 199 74 62 36 30 53 33 176 Tabela broj 1: Uporedni pregled broja stanovnika 1948. Sam opštinski centar beleži prirast stanovništva što je posledica. 1961. Ipak najve i broj stanovnika je nastanjen u samom gradu Kuršumlija. Crnogoraca (0. 1953.5%).08 Hrvati 10 0. godine Kretanje stanovništva.85 i -7 na 1 000 stanovnika ). Najve i broj stanovnika opštine Kuršumlija ine Srbi (96%). zatim Ma kovac sa 298 stanovnika. Starosna struktura stanovništva Kuršumlije sve više ima karakteristike „regresivnog“. unutrašnjih migracija iz sela u grad. Kretanje stanovništva u opštini Kuršumlija karakterišu tri osnovne determinante: nizak natalitet pove ane stope mortaliteta migracioni procesi.

koje se javljaju isklju ivo iz ekonomskih razloga. godine po inje da raste stopa smanjivanja stanovnistva tako da. ne samo smanjenje ukupnog broja stanovnika. do 2027.2 2006 -137 -6. zaposleno stanovništvo kao i decu i omladinu koja svakodnevno putuju do škole ili posla) tako i spoljne migracije. na 1000 stanocnika 1997 -96 -4.godine Iz ove tabele se uo ava negativno kretanje broja stanovnika iz godine u godinu. ukoliko se ovakav trend nastavi u narednim godinama. Godina Prose an godišnji priraštaj Pros. a da je 1998. Na to uti e. Za opštinu Kuršumlija karakteristi ne su kako dnevne migracije (njihov broj obuhvata angažovano.do2007.1 1998 -168 -7. Na osnovu kretanja stanovnika mogu e je izvu i i bilans priraštaja stanovništva. godine došlo je do smanjenja za ak 1 877 stanovnika. 14 . U periodu od 2001-2007.7 Tabela broj 4: Prirodni priraštaj opštine Kuršumlija Na osnovu tabele se može zaklju iti da je prirodni priraštaj u svim posmatranim godinama bio negativan.5 2005 -149 -7. Prirodni priraštaj. godina Godine 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 Muško 10 10 10 10 10 10 10 913 935 838 720 601 451 238 Žensko 10 649 10 627 10 470 10 316 10 129 9 910 9 692 Ukupno 21 807 21 608 21 308 21 036 20 730 20 361 19 930 Smanjenje broja -245 -254 -272 -306 -369 -431 Tabela broj 3: Kretanje stanovnika opštine Kuršumlija u periodu od 2002. i 2004. godine taj broj bi se prepolovio. odnosno emigracije u inostranstvo.prir.Strategija održivog razvoja Opštine Kuršumlija 2010 – 2020. ve i nepovoljna kretanja broja sklopljenih brakova koji je samo u poslednjih deset godnina opao za 20%.3 2002 -139 -6 2003 -127 -6 2004 -158 -7. a od 2005. godine bio najnepovoljniji. Broj živoro enih po godinama pokazuje tendenciju smanjenja.

zadovoljavaju im brojem ra unara. utvr eni Ustavom. Opštinska uprava. uz manje izmene. pored organa opštine (Skupština opštine.Strategija održivog razvoja Opštine Kuršumlija 2010 – 2020. mogla još efektnije da funkcioniše u pružanju usluga stanovništvu i podršci razvoju ostalih institucija i organizacija koje mogu doprineti poboljšanju opšteg stanja u opštini. 15 . godina 1. obrazuje se i Opštinska uprava u okviru koje funkcionišu tri odeljenja: Odeljenje za privredu i finansije. zakonom i Statutom opštine. i organizacijom kapaciteta koja bi. kao i povereni poslovi iz okvira prava i dužnosti Republike. predsednik opštine i Opštinsko ve e). kao polazna osnova razvoja institucija. Radi ostvarivanje poslova iz nadležnosti opštine. Odeljenje za neprivrednu delatnost i Odeljenje lokalne poreske administracije.4 Opštinska organizacija Opština kao jedinica lokalne samouprave ima 104 zaposlenih i u opštini se vrše poslovi iz njenog izvornog delokruga. raspolaže kvalitetnim ljudskim resursima.

drugim kulturno-istorijskim spomenicima. Indikator br. avoljoj varoši pripada 67 ha. kao i stepen njegove zaga enosti. Sada se zaga enje vazduha jedino može javiti usled izduvnih gasova automobila. MONITORING SISTEM I INDIKATORI 2.001 Od 107 ha zašti enih oblasti na teritoriji opštine. godina 2.Strategija održivog razvoja Opštine Kuršumlija 2010 – 2020. Otpadne vode se ulivaju bez preciscavanja u reku Toplicu. Najve i potencijalni zaga iva je bio ŠIK “Kopaonik” koji je 2009. tako da i ne postoje podaci koji bi ukazivali na eventualni rizik od zaga enja vazduha.19 0. a ostalo Indikator br. godine prestao sa radom. 5 – Napušteno i zaga eno zemljište Ne postoje podaci o zaga enom i napuštenom zemljištu na teritoriji opštine. 2007 III/IV III/IV Vrednosti EBI indeksa su grupisane u pet kvalitativnih klasa od kojih je svaka ozna ena razli itom bojom. Zašti ene oblasti Republika Srbija Opština Kuršumlija Ha 547176 107 % 6. 1 . 2005 III III EBI indeks. 2 . U opštini nije vršeno merenje kvaliteta vazduha. 3 – Broj dana sa lošim kvalitetom vazduha Indikator pokazuje koliko je puta (u koliko slu ajeva) pove ana grani na vrednost odre enog zaga iva a u odnosu na dozvoljenu koncentraciju.Upravljanje otpadnim vodama u gradskim sredinama U opštini Kuršumlija ne postoji ni jedan kolektor za pre iš avanje otpadnih voda. tako da se sve otpadne vode sa njene teritorije bez ikakve obrade ulivaju u reku Toplicu. 6 – Javni prevoz Javni prevoz Broj putnika u lok. Indikator br. putnickom saobracaju Ekspres Lasta Ukupno 2005 115273 1400 116673 2006 99914 1750 101664 2007 94573 1500 96073 16 . Indikator br.1 Indikatori životne sredine Indikator br. restauracije i zaštite zemljišta i lokacija na teritoriji opštine. 4 – Zašti ene oblasti Ovaj indikator se ti e održivog razvoja.Kvalitet površinskih voda Kvalitet površinskih voda EBI indeks Toplica Banjska EBI indeks. Indikator br. kotlarnica i ložišta u doma instvima. 2006 III IV EBI indeks.

a odlaganje opštinskog otpada na njoj se vrši ve 12 godina. i kod oba prevoznika je prime eno smanjivanje broja putnika poslednjih godina. t i % Recikliran. godine ih je bilo ukupno 116 673. godina Broj putnika u lokalnom saobracaju 150000 100000 50000 0 2005 2006 2007 U tabeli su dati približni podaci AS “NIŠ-EKSPRES” I AS “LASTA”. Ne postoje podaci o spaljenom ili recikliranom otpadu. 8 – Reciklirani otpad Na teritoriji opštine Kuršumlija se ne vrši selekcija i reciklaža otpada. što ini oko 70% ukupnog otpada na teritoriji opštine. 30 2005 2006 2007 Po poslednjim podacima na opštinskoj deponiji se nalazi oko 24 000 t otpada. 7 – Opštinski otpad po vrsti odlaganja Opštinski otpad po vrsti odlaganja Republika Srbija 2007 Opština 2005 Opština 2006 Opština 2007 20 000t – 60% 22 000t – 70% 24 000t – 70% / / / / / / 40% 30% 30% Deponija. 17 . t i % Spaljen otpad. Ura en je projekat sanacije ove deponije koji bi uskoro trebalo da se realizuje Indikator br. t i % Procena kolicine otpada koja zavrsava bez ikakvog upravljanja. 2007 – 96 073 putnika Indikator br. i na njoj e se vršiti selekcija i reciklaža otpada. % 50 40 30 20 10 0 Bez upravljanja. Opština Kuršumlija je jedan od potpisnika sporazuma za izgradnju regionalne deponije koja e biti smeštena na teritoriji opštine Prokuplje. 2005. 40 Bez upravljanja.Strategija održivog razvoja Opštine Kuršumlija 2010 – 2020. 30 Bez upravljanja. % Otpad po vrsti odlaganja. a dve godine kasnije. Deponija “Lakovski bregovi” se nalazi u selu Ba oglava.

t Ugalj. lokalne benzinske stanice. t 848000 1200 1200 1200 Drvo. KWh 36523x106 / / 4500000 Termo solarna energija.22mw 126. ED”Jugoistok”. godina Indikator br. Izvori podataka: JKP “Toplica”.6mil t god. Kcal 2. KW 34950gwh 120. t 800 600 50 0 2005 2006 2007 400 200 0 2005 2006 2007 500 0 2005 2006 2007 1500 1000 Benzin. t nema 300 300 300 struja. Indikator br.77mw benzin. m3 nema nema nema nema Nafta. KWh 0. t 745000 600 600 600 Gas. 10 – Potrošnja obnovljive energije po izvorima Ukupna potrošnja energije podeljena po vrsti goriva Republika Srbija 2007 Opština 2005 Opština 2006 Opština 2007 Hidro energija. m3 nema 75823 62037 68930 nafta. KWh 1300000 / / / Biomasa.64mil t god. t 500 400 300 200 100 0 2005 2006 2007 U tabelama su dati okvirni podaci. vetrenjace.2mil.4-2. m3 80000 60000 40000 20000 0 2005 2006 2007 ugalj. GWh 100 drvo. KWh 10037x106 / / / Solarna energija. / / / Geotermalna energija 0.Strategija održivog razvoja Opštine Kuršumlija 2010 – 2020.t god. / / / 18 .Niš-Pogon Prokuplje. / / / Snaga vetra. 9 – Ukupna potrošnja energije podeljena po vrsti goriva Ukupna potrošnja energije podeljena po vrsti goriva Republika Srbija 2007 Opština 2005 Opština 2006 Opština 2007 Struja.82mw 140.

br. Stanovnika po 1 km² 85 23 Gustina naseljenosti u 2002. sedištu opštine. Najve a naseljenost je u gradu. 11 – Gustina naseljenosti Opis Republika Srbija Kuršumlija broj stanovnika . dok se ka seoskim naseljima izrazito smanjuje. Stanovnika po 1 km 100 50 0 Kursumlija Republika Srbija Stanovnika/1km2 Prose na gustina naseljenosti opštine Kuršumlija je 23 stanovnika na km² . .93 15. godina hidroenergija. 2. 12 – Stanovništvo prema starosti God Stanovništvo do 14 godina starosti Stanovništv o od 15 do 65 godina starosti Opš RS 5080726 Stanovništv o preko 65 godina starosti Opš RS 1240505 Ucesce stanovništva do 14 godina starosti (%) Opš RS Ucesce stanovništva od 15 do 65 godina starosti (%) Opš RS Ucesce stanovništv a preko 65 godina starosti (%) Opš RS Ukupno stanovništvo Opš Po popis u 2002.br. Podaci su uzeti od hidrocentrale HIDROENERGIJA RAŠKA.76 16. Opština Kuršumlija spada u retko naseljene opštine.2 Socijalna pitanja / kvalitet života Indikator br. Indikator br.55 3441 3897 66 18 19 .Strategija održivog razvoja Opštine Kuršumlija 2010 – 2020.69 67. KWh 5000000 4000000 3000000 2000000 1000000 0 2005 2006 2007 U opštini Kuršumlija se od svih vidova energije koristi samo hidroenergija. .popis 2002. što je mnogo manje od proseka u Republici Srbiji koji iznosi 85 st/ km2. 7498001 21608 Površina u km² 88361 950 Gustina naseljenosti u 2002. usled unutrašnje migracije koja se odvija poslednjih decenija. RS 7498001 Opš RS 117670 21608 14270 15. Tako e je prisutna i spoljašnja migracije stanovnika ka ve im centrima u Srbiji.

godina Procenat ucesca stanovnistva prema starosti 80 60 40 20 0 15.59 5.69 do 14 god od 15 do 65 18 16.Strategija održivog razvoja Opštine Kuršumlija 2010 – 2020. višom i visokom školom God Stanovništvo sa srednjom skolom Stanovništvo sa visom skolom Stanovništvo sa visokom skolom Ucesce stanovništva sa srednjom skolom (%) Opš RS Ucesce stanovništva sa visom skolom (%) Opš RS Ucesce stanovništva sa visokom skolom (%) Opš RS Ukupno stanovništvo Opš Po popisu 2002 RS 7498001 Opš RS 2596348 Opš RS Opš RS 285056 411944 21608 25.9315.8 2.63 visoka Prema podacima iz tabele najve i je broj onih stanovnika sa srednjim obrazovanjem i to oko 25. Indikator br.42 visa Republika Srbija 3.63 5573 2. a da je najmani broj stanovnika do 14 godina (15. 20 5. dok je broj stanovnika sa višom (2.59 523 559 3. smatra se da je stanovništvo staro i da ne obezbe uje uslove za normalnu demografsku reprodukciju.8 Procenat ucesca stanovnistva prema strucnoj spremi 40 30 20 10 0 srednja Kursumlija 2. Iz tabele se vidi da je procenat ove kategorije stanovništva manji. Sve ove vrednosti su mnogo manje od republi kog proseka.79%. dok se najve a razlika javlja kod stanovnika sa visokom školom iji je procenat duplo manji od republi kog (5.5 .5%).79 34. Sve vrednosti se kre u oko republi kog proseka.65 preko 65 god 66 67. Obrazovna struktura stanovništva opštine Kuršumlija je na niskom nivou i to predstavlja veliki problem kojem treba posvetiti veliku pažnju.59%).42 2.5 25. Ona uti e na razvoj ukupnog stanovništva.79 34. Ako je u eš e stanovnika mla ih od 15 godina u ukupnom broju stanovnika manje od 20%. tako da se sa ovim problemom starenja stanovništva ne susre e samo opština Kuršumlija ve i cela Srbija.42 %).76 Kursumlija Republika Srbija Iz tabele se može primetiti da je najbrojniji udeo stanovništva starosti od 15 do 65 godina (66%). a samim tim i radne snage koja je jedna od glavnih determinanti razvoja.93%). 13 – Udeo stanovnika sa završenom srednjom. zatim slede stanovnici sa visokim obrazovanjem ( 2. ali i da je blizak republi kom proseku.

Mari i e.44 0. Opis Republika Srbija Kuršumlija Dužina puteva u km Površina km2 Dužina puteva u km po km² 88361 950 0. Rudare. ali je njen kvalitet mnogo lošiji s obzirom na samo 28% puteva sa savremenim kolovozom. Kod lokalnih puteva. ali se podatak odnosi samo na sedište opštine i vodovod kojim upravlja javno komunalno preduze e. od kojih je 119 km sa savremenim kolovozom. odnosno. svega 8. godina Indikator br. regionalnih 109 km i magistralnih 36 km.45 38436 429 Ukupna dužina puteva na teritoriji opštine iznosi 429 km. Prolom. 14 – Dužina puteva u km po km2 Ova kategorija indikatora pokazuje uticaj saobra aja na ukupni socio-ekonomski razvoj. Pojedina sela kao što su Lukovo.5% je sa savremenim kolovozom. blagostanje stanovništva opštine. Gustina putne mreže na teritoriji opštine Kuršumlija je u nivou proseka RS. Pupovce.Strategija održivog razvoja Opštine Kuršumlija 2010 – 2020. Lokalnih puteva ima 284 km. 21 . 15 – Procenat doma instava sa sigurnim pristupom vodi za pi e Opština Republika Srbija uršumlija Ukupan broj doma instava 2521190 7693 Broj doma instava priklju enih na vodovod 1986259 4000 Procenat doma instava sa sigurnim pristupom vodi za pi e 78 52 procenat doma instva sa sigurnim pristupom vodi za pi e 90 80 70 Opstina Republika Srbija Ukupan broj doma instava priklju enih na vodovod je 4000 što ini oko 52 % ukupnog stanovništva. Indikator br. Projekti za ovakvo vodosnabdevanje postoji za sela Tijovac. Ovaj procenat je mnogo manji od republi kog proseka – 78%. U seoskim sredinama stanovnici ostvaruju pristup vodi za pi e preko internih i seoskih vodovoda. Ba oglava i Kušrumlijska banja imaju ure ene vodovode kojima upravljaju Odbori za vodu. ali oni još nisu realizovani. Ra a. Donja i Gornja Mikuljana. Žu .

000 Din. 9. 17443 8309 2006. one su i dalje me u najnižim u SrbIji.000 Din. 15.000 Din. Opština Kuršumlija spada u red nerazvijenih opština.000 Din. kulturnih. Sportska hala i Gradski bazen.000 Din. 16 – Broj stanovnika na jedan objekat drušvtenih. U rekreativne svrhe se koriste i sportski tereni u osnovnim i srednjim školama. i iznosi 43%. 11. godina Indikator br. 17 – Prose na bruto zarada Prose na bruto zarada u RSD Republika Srbija Opština 2003. dok je jedini objekat kulture Biblioteka. 17.000 Din.2007. 14108 7379 2005.000 Din. 13. Ima ih ukupno 10. Indikator br. a najmanje u prera iva koj industriji.000 Din. rekreativnih aktivnosti Ovaj indikator predstavlja element ocene razvoja a ne rasta opštine i predstavlja osnovnu pretpostavku za izgradnju efikasne politike ukupnog socio-ekonomskog razvoja. 21707 11122 2007. Najve i rast zarade je u periodu 2006 . Najve e zarade se ostvaruju u zdravstvu i obrazovanju. 23. 19. 27759 15920 Prosecna bruto zarada 27.000 Din. 2003 Republicki prosek Opstina 2004 2005 2006 2007 Vrednosti u tabeli se odnose na zarade bez poreza i doprinosa po zaposlenom. 5. 21. 22 .000 Din.Strategija održivog razvoja Opštine Kuršumlija 2010 – 2020. Broj drustvenih objekata / Broj kulturnih objekata 1 Broj objekata za rekreaciju 9 Broj stanovnika na jedan drustveni objekat / Broj stanovnika na jedan objekat kulture 21608 Broj stanovnika na jedan rekreativni objekat 2401 Opština Ukupan broj stanovnika 21608 25000 20000 15000 10000 5000 0 Kupšumlija Broj stanovnika na jedan objekat Drustveni Kulturni Rekreativni Svi kulturni i sportsko-rekreativni objekti su smešteni u širem centru grada. Društvenih objekata nema.000 Din. godine kre e od 5831 – 15920 dinara.000 Din. Prose na zarada u opštini se u periodu od 2003-2007. 25. 7. što je oko 50 % prose ne zarade u RS. Objekti za sport i rekreaciju su: Fudbalski teren „Kosanica”. 11500 5831 2004. Iako je zabeležen ve i rast zarada u opštini u ovih pet godina nego na nacionalnom nivou.

13 4. Broj korisnika socijalne zaštite se u periodu 2003 . 19 – Broj stanovnika na jednog lekara Ova kategorija indikatora ukazuje na nivo zdravstvene bezbednosti i kvalitet pružanja zdravstvenih usluga kao jedan od najzna ajnijih faktora života i rada stanovništva opštine.2007 godine pove ao za 40%.13%. bilo je 3.94%. Ostvareno u eš e je 2003. godine bio je 705. 2004. 7480591 7463157 7440469 7411569 7381579 Opština 21308 21036 20730 20361 19930 Broj korisnika socijalne zaštite RS 309123 320281 329530 335746 364750 Opština 705 809 778 905 984 Ostvareno u eš e (%) RS 4. 18 – U eš e korisnika socijalne zaštite u ukupnom stanovništvu (%) Godina Ukupan broj stanovnika RS 2003. godine pove ao se na 984. usled sve ve e nezaposlenosti.31% i manje od republi kog proseka 4. a prema podacima Centra za socijalni rad. Godina 2003 2004 2005 2006 2007 Ukupan broj stanovnika RS 7480591 7463157 7440469 7411569 7381579 Opština 21308 21036 20730 20361 19930 Ukupan broj lekara RS 20039 20211 19685 19644 20066 Opština 35 35 35 36 35 Broj stanovnika na jednog lekara RS Opština 373 609 369 601 377 592 377 566 368 569 23 . da bi se posle 5 godina taj procenat izjedna io sa prosekom RS – 4.84 3. a do 2007.94 Ukupan broj korisnika socijalne zaštite 2003.43 4.3 4. god. 2007. 2006.53 4. godina Indikator br.94 Opština 3. taj broj nastavlja ubrzano da raste. Indikator br. 2005.44 4.Strategija održivog razvoja Opštine Kuršumlija 2010 – 2020.75 4.31 3.

a na teritoriji RS od 0. 20 – U eš e pravosnažno osu enih lica prema mestu izvršenja krivi nog dela u ukupnom stanovništvu Broj osudjenih lica prema mestu izvršenja krivi nog dela (punoletna i maloletna deca) RS 35097 36222 39135 42988 46690 Opština 156 194 220 236 209 U eš e pravosnažno osudjenih lica prema mestu izvršenja krivi nog dela u ukupnom stanovništvu RS Opština 0.55 0.73 – 1.05 Godina Ukupan broj stanovnika RS Opština 21308 21036 20730 20361 19930 2003 2004 2005 2006 2007 7480591 7463157 7440469 7411569 7381579 U eš e pravosnažno osudjenih lica prema mestu izvršenja krivi nog dela u ukupnom stanovništvu U posmatranom periodu. Iako se u tabeli ovaj broj smanjuje poslednjih godina. godina Broj stanovnika na jednog lekara Ukupan broj lekara u 2007.Strategija održivog razvoja Opštine Kuršumlija 2010 – 2020. godine kad dolazi do smanjenja od 11%.47.0.47 0. podaci u tabeli pokazuju pove anje broja osu enih lica na teritoriji RS i u opštini do 2007. Karakteristi no za opštinu je da ne postoji nijedno osu eno maloletno lice. ali da je u eš e osu enih punoletnih lica dvostruko ve e od osu enih lica. godini je 35. Broj stanovnika na jednog lekara na teritoriji opštine je za 50% ve i u odnosu na celu Republiku Srbiju što ukazuje na veoma nepovoljnu zdravstvenu zaštitu gra ana Kušumlije.73 0.55.06 1.16 1. to se javlja usled smanjenja ukupnog broja stanovnika. na nivou RS.53 0. Indikator br. što ini 200 stanovnika više u odnosu na prosek RS od 368 stanovnika na jednog lekara. U eš e pravosnažno osu enih lica prema mestu izvršenja krivi nog dela u ukupnom stanovništvu u opštini se kre e od 0. 24 .49 0. a broj stanovnika na jednog lekara je 569.58 0.92 1. a ne pove anja broja lekara koji skoro da se nije ni u ovom periodu. punoletnih i maloletnih.05.

local economy national average 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 2004 43. 22 – Udeo nacionalnog dohotka Udeo nacionalnog dohotka prikazije deo nacionalnog dohotka koji stvara odre eni sektor. 123473 53878 2006. godina 2. 2007. 17 Opština 28. 21 – Nacionalni dohodak po glavi stanovnika Ovaj indikator ukazuje na stepen ekonomske razvijenosti opštine.3 Godina 25 .0 Saobracaj.4 Opština 6.6% 2005 2006 Nacionalni dohodak po glavi stanovnika je u opstini Kursumlija iznosi 53 878 dinara sto je dva puta manje nego na republickom nivou. Nacionalni dohodak po glavi stanovnika izražen u RSD Republika Srbija Opština 2005. skladistenje I veze RS 10.3 Proizvodnja elektricne energije RS 1.Strategija održivog razvoja Opštine Kuršumlija 2010 – 2020. Indikator br. Prikazuje strukturu privrede na lokalnom i doprinos klju nih sektora.7 Opština 12.3 Gradjevinarstvo RS 7.9 Opština 4.8 Trgovina RS 24. Udeo poljoprivrede u % u nacionalnom dohotku RS 2005. Ovako nizak nacionalni dohodak po glavi stanovnika je osnovni pokazatelj da opstina Kursumlija spada u red najnerazvijenijih opstina u Srbiji.3 Opština 22.3 Indikatori ekonomskog razvoja Indikator br.

Indikator br.035 0.137 Opština 0.04 0. Gra evinarstvo. 2004.05 0 Po ljo pr ivr ed a 2003 2004 2005 2006 2007 Tr go vin a G ra dj ev in ar st vo Sa ob ra ca j.132 0. kao druga delatnost.056 0.059 0.045 0.134 0.043 0.076 Opština 0.021 0.069 Trgovina RS 0.15 0.041 Poljoprivreda RS 0.2 0. 2005.061 Opština 0. 23 – Lokacijski koeficijent zapošljavanja Lokacijski koeficijent (LQ) je indeks kojim se vrši pore enje udela neke aktivnosti date oblasti sa udelom osnovne aktivnosti ili udruženih aktivnosti date oblasti.8 %. skladistenje i veze RS 0. sa 22.075 0.058 0.068 0.energije RS Poljoprivreda Sagledavanjem kretanja nacionalnog dohotka po delatnostima može se uo iti da je 2005.033 0.057 0. Lokacijski kvocijent zapošljavanja za 2007.03 0.029 0.031 Opština 0.e ne rg ije Iv ez e .078 0. Godina 2003. godina 100% 80% 60% 40% 20% 0% Gradjevinarstvo Saobracaj.108 Gradjevinarstvo RS 0.029 0. godine udeo poljoprivrede u ukupnom nacionalnom dohotku bio najve i – 28.127 0.038 Opština 0.036 0.05 0.052 0.02 0.024 0. 2007. 2006.047 0.Strategija održivog razvoja Opštine Kuršumlija 2010 – 2020.06 Proizvodnja elektricne energije RS 0.132 0.022 0.038 0.skladi stenje i veze Saobracaj.048 0.075 0.076 0.062 0.041 0. Saobracaj.s kla di st en je 26 Pr oi zv od nj a el .075 0.036 0.022 0.119 0.skladi stenje i veze RS Gradjevinarstvo RS Poljoprivred Rs Trgovina RS Proizvodnja el.3 0. Pokazatelj iz 2005 godine koji nam pokazuje da je udeo poljoprivrede u nacionalnom dohotku najve i u odnosu na ostale grane pokazuje i da je najveca mogucnost u razvoju opstine u razvoju poljoprivrede.energije Trgovina Proizvodnja el.052 0.3% beleži stalan porast poslednjih godina.053 0.034 0.1 0.041 0.25 0.

13 10. stopa zaposlenosti i nezaposlenosti Ove indikatore bi trebalo zajedno tuma iti kako bi se dobila opšta makroekonomska slika o uslovima tržišta radne snage na regionalnom nivou. Indikator br.64 15.35 2007. Indikator br.5 27 .36 14.2 2006. Ne postoji podatak o broju novih preduze a na teritoriji opštine Kuršumilja. 12. 28 – Ukupna aktivnost. Trenutno u opštini nema direktnih stranih investicija. 10. 12. 27 – Neto broj novih preduze a na 1000 stanovnika Ovaj indikator može dati precizne podatke u vezi sa lokalnim ciklusom ekonomije. 25 – Obim unutrašnjih SDI po glavi stanovnika Strane direktne investicije (SDI) se definišu kao kompanije poreklom iz jedne države koje prave fizi ke investicije u izgradnju fabrika u drugoj državi. a intenzitet jednog ili drugog procesa može da ukaže ili na dinami no ili na rigidno poslovno okruženje. Indikator br.12 2005. ali trenutno ne postoje podaci o broju registrovanih privrednih subjekata na teritoriji opštine. a znatno manji od republi kog lokacijskog koeficijenta u oblasti saobra aja. Obim SDI po glavi stanovnika pokazuje intenzitet aktivnosti transnacionalnih kompanija u regionu. 24 – Površina poslovnog prostora na 1000 stanovnika izgra ena prethodne godine Indikator pokazuje rast intenziteta poslovnih aktivnosti. Tendencija pove anja lokacijskog koeficijenta u oblasti poljoprivredne proizvodnje predstavlja osnovni pokazatelj kojim se poljoprivreda odre uje kao mogu i nosilac razvoja opštine. Stopa nezaposlenosti Republika Srbija Kuršumlija 2003. Površina poslovnog prostora završenog date godine na 1000 stanovnika Republika Srbija Kuršumlija 8937 2007. Indikator br. 12.63 9. Zaposlenost i stopa aktivnosti ukazuju na veli inu regionalne ekonomije u smislu dostupne radne snage i pokazuju intenzitet kojim lokalno stanovništvo u estvuje u ekonomiji.04 13. dugoro no stanje balansa u neto broju novih preduze a može da ukaže na opadanje/rast socio-ekonomskog razvoja regiona.75 2004. trgovine i gra evinarstva. Drugo. Indikator br. 26 – Broj registrovanih privrednih subjekata na 1000 stanovnika Broj registrovanih privrednih subjekata je važan faktor koji ukazuje na ekonomsku snagu regiona/opštine. godina Lokacijski koeficijent na nivou opstine Kuršumlije je viši od republi kog lokacijskog koeficijenta u oblasti poljoprivrede i proizvodnje elektri ne energije.Strategija održivog razvoja Opštine Kuršumlija 2010 – 2020.

godini taj broj smanjen na 17.08 2004 27.82 27.63 2003 24.Strategija održivog razvoja Opštine Kuršumlija 2010 – 2020. me utim od 2007 do 2009 godine (preciznih podataka nema) došlo do drasti nog pove anja nezaposlenosti jer je došlo do raskida ugovora o privatizaciji preduzeca SIK Kopaonik I konfekcije 7.54%.16 17.08 22. nekoliko procenata manja od proseka u Republici Srbiji – 45.57 2006 27.64 15.57 18.82.75%.82 2004 2005 2006 2007 Kursumlija Republicki prosek Stopa aktivnosti Republika Srbija Kuršumlija Prema popisu iz 2002 45.24 23.5 %.08. juli.48 25 20 15 10 5 0 2003 24.36 10. godini je iznosila 23.74 17. odnosno od obima i strukture poreske osnovice na koju se može propisivati odre ena poreska obaveza i ostvarivati javni prihodi. Linija kretanja zaposlenih je opadaju a.33 18.04 12. Tabela pokazuje da je u eš e aktivnog stanovništva (stanovništva koje svojim aktivnostima obezbe uje prihode) prema popisu iz 2002.35 13 10. a od tada se stopa nezaposlenosti pove ala za 5. godine iznosi 15. Ovde je potrebno ista i da statisti ki podaci pokazuju da se nezaposlenost pove ava do 2007 godine. 29 – Fiskalni kapacitet opštine – Ostvarenje izvornih prihoda (fiskalnih oblika) po glavi stanovnika Fiskalni kapacitet predstavlja sposobnost da se upotrebom razli itih instrumenata poreske politike ostvari odre en iznos budžetskih prihoda nekog javno-pravnog entiteta.12 13.63 2005 27.32.75 14.63 9. dok je u 2007.54 Iz tabele se vidi da je najmanje nezaposlenih bilo 2003.81 20. i ukazuje na to da se ona iz godine u godinu smanjuje.81 27. godine 41.5 Kursumlija Republicki prosek Stopa zaposlenosti Republika Srbija Opština 30 27.32 41.74 2007 27. Indikator br.33 27. Ukupna stopa zaposlenost opštine Kuršumlija u 2003.48 22. 28 .2 12. Fiskalni kapacitet zavisi od dostignutog stepena materijalnog bogatstva opštine ili grada. godine.16 20. godina 18 16 14 12 10 8 6 4 2 0 2003 2004 2005 2006 2007 12.24 23. tako da 2007.

313 000 000.Strategija održivog razvoja Opštine Kuršumlija 2010 – 2020. pa se u odnosu na 2003 u 2007 pove ao skoro dva puta. 20057180.1 2.69 21036 1059.3 2.2) RASPOLOŽIVA SREDSTVA U RELATIVNOM IZNOSU % UKUPNIH TEKU IH PRIHODA BUDŽETA (3.35 20361 1079.3 3.2 2. doslo je do smanjenja broja stanovnika tako da se taj fiskalni kapacijtet po glavi stanovnika kao indicator konstantno pove ava. godina 2003.83 2007.4 3.3 / 1 X 100 ) 300 000 000. 23684534.70 19930 1188.1 – 2.4 Ostvarenje ili procena ostvarenja TEKU IH prihoda budžeta za posmatranu budžetsku godinu 15% ostvarenja ili procene ostvarenja teku ih prihoda budžeta za posmatranu budžetsku godinu (1 X 15 / 100) Iznos glavnice i kamate koji dospeva u posmatranoj godini RASPOLOŽIVA SREDSTVA U APSOLUTNOM IZNOSU (2. rezultat ukupnog povecanja izvornih prihoda.00 45 000 000 / 45 000 000 15 150 000 000.54 2006. ali sa druge. 1 2.00 46 950 000 / 46 950 000 15 156 500 000 2011.04 21308 525.1 – 3. 21986467. 22296124.00 17720287 132279713 44 156 500 000 50 163 000 000 50 2010.07 2004 2005 2006 2007 Prihod po glavi stanovnika Fiskalni kapacitet se iz godine u godinu pove ava. 1 2 3 Ukupno ostvarenje fiskalnih oblika izvornih prihoda Broj stanovnika Prihod po glavi stanovnika (1/2) 1400 1200 1000 800 600 400 200 0 2003 2004.00 48 900 000 / 48 900 000 15 163 000 000 Opština Kuršumlija ima dugoro ni kredit za izgradnju sportske hale i u narednom periodu ne e biti dodatnih zaduživanja ve samo otplata dospelih anuiteta. sa jedne strane.39 11188131. 326 000 000. Indikator br.2) RASPOLOŽIVA SREDSTVA U RELATIVNOM IZNOSU % UKUPNIH TEKU IH PRIHODA BUDŽETA (2. Ovakav trend povecanja fiskalnog kapaciteta po glavi stanovnika je.9 2005. 29 . 2009.1 3. 30 – Stepen zaduženosti opštine Stepen zaduženosti budžeta jedinice lokalne samouprave ukazuje na to koliko nosioci politike imaju «prostora» za uzimanje dodatnih sredstava kojim se mogu realizovati odre eni kapitalni projekti koji e biti u funkciji ostvarenja strateških ili razvojnih ciljeva opštine/grada.42 20730 967.3 / 1 X 100 ) 50% ostvarenja ili procene ostvarenja teku ih prihoda budžeta za posmatranu budžetsku godinu (1 X 50 / 100) Ukupan iznos neizmirenog dugoro nog zaduženja budžeta opštine ili grada za kapitalne investicione rashode RASPOLOŽIVA SREDSTVA U APSOLUTNOM IZNOSU (3.2 3.

ŠIK “Kopaonik” je uradio postrojenje za pre iš avanje industrijskih otpadnih voda. Dužina glavnog toka reke Tolice iznosi 130 km . Bakteriološki nalazi pokazuju visok stepen biološke kontaminacije. HPK i suspendovanih materija. ali. koja predstavlja levu pritoku Južne Morave i nastaje ispod ogranaka planine Kopaonika od Lukovske i erekarske reke. tako da je neophodna izradnja gradskog kolektora. dok se u prigradskim naseljima uklanjanje te nih materija vrši preko septi kih jama. Banjska i Toplica.Strategija održivog razvoja Opštine Kuršumlija 2010 – 2020. PRESEK STANJA / TRENUTNA SITUACIJA 3.1 RG1: Ekologija STANjE ŽIVOTNE SREDINE NA PODRU JU OPŠTINE KURŠUMLIJA ZAGA ENJE VODA Kroz teritoriju naše opštine proti u 3 reke: Kosanica. a jedan deo u reku Banjsku – bez ure aja za pre iš avanje. koje sa sobom nose velike koli ine drvnog mulja. na levoj obali reke Banjske i trenutno je u funkciji. a od toga kroz Opštinu Kuršumliju proti e u dužini od 50 km. živopisna reka bogata vodom iji je kvalitet II klase. veoma zaga ena jer se u nju uliva reka Banjska koja sadrži tehnološke otpadne vode koje poti u iz ŠIK «Kopaonika». Nizvodno od Kuršumlije Toplica je nešto mirnija i te e širom dolinom. Jedan deo grada se snabdeva vodom iz individualnih vodovoda ili lokalnih. U svom gornjem toku Toplica je ista. ali rezultate ispitivanja još nemamo. godina 3. a pove anu koncentarciju amonijaka. 30 . Otpadne vode imaju nisku pH vrednost. Na izvorištu postoji sedam bunara koji su povezani sa infiltracionim bazenom i crpnom stanicom sa rezervoarom za gasno hlorisanje vode. najve a od njih. Prema vrednostima BPK i HPK Banjska spada u IV klasu.6 l/sek koje snabdeva vodom neka prigradska naselja. Pija e vode. a zatim je u nekoliko navrata rekonstruisan. Iz tehnoloških procesa Kopaonika formiraju se otpadne vode od oko 150 m3. Postoje i vodovodi su nedovoljni i neuslovni. Izvorište «Toplica» je locirano na desnoj obali reke Toplice kapaciteta 50 l/sek. Analizu higijenske ispravnosti vode za pi e vrši zavod za zaštitu zdravlja iz Niša. a po vrednostima fenola u III klasu. Uklanjanje te nih i vrstih materija u opštini nije adekvatno rešeno. Drugo izvorište je Sokolovica iji je kapacitet 4. Grad se snabdeva vodom sa 2 izvorišta. fenola. U gradu postoji delimi no izgra ena kanalizaciona mreža. Turisti ka banjska mesta nemaju rešeno pitanje vodosnabdevanja. Celokupna gradska kanalizaciona mreža uklju ena je u reku Toplicu.5 . BPK. Vodovod je sagra en 1933 godine. nažalost. Postrojenje je locirano u samom krugu fabrike.

Dana 16. RADIOAKTIVNI GROMOBRANI Na teritoriji opštine Kuršumlija postojala su dva radioaktivna gromobrana: na soliteru u centru grada i zgradi zavoda “Žubor” u Kuršumlijskoj banji. Izgradnjom nove kotlarnice na vrsto gorivo smanji e se potrošnja mazuta za 30 – 40 %. mada se povremeno angažuje JKP. godina DEPONIJE vrste otpadne materije iz grada se odnose na privremenu deponiju “Lakovski bregovi” koja se nalazi iznad grada na udaljenosti od 4. ugljen monoksida. Topli kog i Nišavskog Okruga. Banje nemaju organizovanu službu za iznošenje sme a. Opštinsko ve e je donelo zaklju ak o uklanjanju RAG sa zgrade solitera nakon ega je on ubrzo i uklonjen. AEROZAGA ENjE Za ovaj životni prostor najve i problem predstavlja zaga enje koje poti e iz proizvodnih pogona ŠIK «Kopaonika» pošto oni za zagrevanje radnih prostorija i za potrebe parnih kotlova u procesu proizvodnje koriste mazut i otpad od drveta. Regionalni eko-centar. površine je 2. sa velikom koli inom inertne prašine. 31 . a samim tim do i e do smanjenja aerozaga enja. praškastih materija i gasovitih neorganskih jedinjenja fluora i hlora sa grani nim vrednostima emisije može se zaklju iti da kotlarnice na mazut i kotlarnica RJ “Pilana” ne dovode do prekora enja grani nih vrednosti emisije navedenih zaga uju ih materija. sumpor-dioksida. U zimskim mesecima tu su i ložišta doma instava koja kao ogrev koriste drvo i ugalj. Pored ŠIK “Kopaonika” kao aerozaga iva i u gradu se javljaju i kotlarnice drugih radnih organizacija i ustanova. pa je u letnjim mesecima ovaj problem veoma izražen. a razlog toga je nepotpuno sagorevanje goriva u ložnom ure aju I neadekvatan na in doziranja goriva. Projektom su predvi ene i transfer stanice – do kojih treba da se dopremi otpad gde e biti smešteni kontejneri i iz njih e da se transportuje sme e na regionalnu deponiju sa reciklažom.5 km. Sagorevanjem ovih materija konstantno se osloba a gusti dim. što nalaže i nacionalna strategija upravljanja otpadom. Zaga iva i vazduha su i izduvni gasovi automobila. a lokacija se nalazi na sporednom putu u širokoj jaruzi. Upore uju i izmerene vrednosti emisije (ugljen monoksida.1 ha.Strategija održivog razvoja Opštine Kuršumlija 2010 – 2020. ugljovodonika i jedinjenja olova izbacuju se u atmosferu iz automobila . Grad Niš i Opštine u esnici ovog Sporazuma opredelile su se za zajedni ku regionalnu deponiju. jer najviše oksida azota. azotnih oksida. a izgra en je novi sistem gromobranske zaštite. zatim 2 pekare locirane u samom centru grada. Kotlarnica RJ “Šperana“ dovodi do prekora enja grani nih vrednosti emisije ugljen monoksida i praškastih materija. Svi u esnici ovog sporazuma (18 opština) utvrdili su zajedni ki interes za rešavanje problema komunalnog otpada i upravljanje njime. donet je nacrt Sporazuma o zajedni kom rešavanju problema komunalnog otpada u opštinama Jablani kog. Nova zajedni ka deponija e biti u skladu sa svim zakonskim i podzakonskim propisima i ispunjava e standarde EU.2005.05.

donacije ( nevladine organizacije.avolja varoš ( I kategorija zaštite ) .postojanje projekata .buka u ugostiteljskim objektima u centru grada PRETNJE MOGU NOSTI . godine u prigradskom naselju Ma kovac.donošenje novih zakona -primena zakona i strožije sankcionisanje gra ana ..elementarne nepogode ( grad.postojanje velikog broja smetlišta .opština sa najve im brojem sun anih dana u Srbiji .velika koli ina izduvnih gasova .izgradnja regionalne deponije .nepostojanje LEAP .nedostatak odgovaraju e pravne regulative . u kolektivnom stambenom naselju “Rasadnik I “.nepostojanje propisno izgra ene deponije -nepostojanje gradskog sistema za pre iš avanje otpadnih voda .) . godina STO NA PIJACA Sto na pijaca se godinama nalazila u užoj centralnoj zoni grada.spomenik prirode.klizišta .3 banje . SWOT analiza SNAGE SLABOSTI . proizvodnji .edukacija gra ana .niska svest gra ana o o uvanju životne sredine .pogodan geografski položaj .centralizacija 32 .nekontrolisana upotreba vešta kih ubriva i preparata u polj..nedostatak finansijskih sredstava . Fond za zaštitu životne sredine.3 iste reke .Strategija održivog razvoja Opštine Kuršumlija 2010 – 2020. poplave) .nestabilna politi ka situacija . izvršilo njeno potpuno izmeštanje i po etak rada na novoj adekvatnoj lokaciji.nekontrolisana se a šuma . Izgradnja nove sto ne pijace je zapo eta 2005. da bi se naredne godine 2006.nedostatak mehanizacije u JKP-u . i kao takva nije zadovoljavala propisane uslove za ovaj tip objekta.

1978. Ginekološke i rentgen službe. Posleratna izgradnja po ela je 1957. godine. Prolom banji. a od aprila 1998. Kuršumlijska banja. U to. godine izgradnjom Grudnog odeljenja (danas Upravne zgrade).Strategija održivog razvoja Opštine Kuršumlija 2010 – 2020. Dom zdravlja u Kuršumliji je dobio vrednu medicinsku opremu. od toga su 21 specijalista. spada i upadljivo zapuštena fontana dr Vilijema Melgarda. a zgrada De jeg dispanzera. Porodilište radi od 1946-1978. a osim toga bilo je neisplativo imati dva porodilišta na samo tridesetak kilometara rastojanja (imalo je Prokuplje). sanitarija. 33 . godine. godine. godine. godine kada je zatvoreno zbog slova Zakona. Dešava se ak i da pacijenti iz Blaca i Prokuplja dolaze na specijalisti ke preglede.Pedijatrija Radni ka ambulanta . godine (današnja zgrada stomatologije). Grabovnici.Socijalna medicina Patronožna služba . U tom delokrugu sledi još aktivnosti. Prva zgrada je izgra ena 1907. godine ponovo je samostalna medicinska ustanova sa svojim organima upravljanja.2 RG2: Društvene delatnosti ZDRAVSTVO Dom zdravlja.Opšta medicina sa internim odeljenjem Interno odeljenje . uglavnom zahvaljuju i sredstvima donatora.Hitna služba Laboratorija Ambulante Doma zdravlja u Kuršumliji se nalaze u slede im mestima: Žu . koja ve odavno ne vrši svoju dekorativnu i smiruju u psihološku funkciju. Biohemijska laboratorija je po ela sa radom 1951. godine.. Poslednjih godina. Sredstvima Nacionalnog investicionog plana obnovljene su sve zgrade Doma zdravlja. kuhinje. Pora anje su vršile babice uz pomo lekara opšte prakse. Stacionar je izgra en 1961-1962. i spada u red razvijenijih medicinskih ustanova ove vrste u Republici. godina 3. a pogotovu na boljem i estetskijem ure enju samog kruga.Fizikalna medicina Epidemiologija . Rudare. kao i drugog medicinskog osoblja. 10 lekara opšte prakse. 5 stomatologa. dispanzerske službe: Ginekologija . 6 specijalista-stomatologa. jer za sada u potpunosti taj ambijent ne održava pravi lik namene ustanove ove vrste.RO kabinet ATD . Dobri Do. a patronožna služba 1972. jer nije ispunjavalo potrebne uslove: nije imalo operacionu salu i transfuziju. Trenutno zapošljava 166 radnika. izme u ostalog. Dom zdravlja u Kuršumliji ima uglavnom sve službe predvi ene Zakonom o zdravstvenoj zaštiti. Dom zdravlja u Kuršumliji je bio u sastavu Zdravstvenog centra „Toplica“ – Prokuplje. Bolnica je završena u jesen 1912. novih fasada. kao i 77 radnika srednjemedicinskog kadra. i ostale tehni ke. epidemiološka služba 1966. Ra i. po ev od krovne konstrukcije. godine. Zdravstvene stanice su u Lukovskoj banji. Izgradnjom ovih objekata pove ava se i broj lekara. Nije bilo ni ginekologa..

koje su izgra ene sredstvima Opštine Kuršumlija. Sada je Biblioteka smeštena u novoj zgradi koja se nalazi u Kara or evoj ulici. avgusta 1977. Na Dan Oslobo enja Kuršumlije 28. i raspolaže sa oko 220 m2 površine. Ministarstva za lokalnu samoupravu i Ministarstva kulture. izložbi. Narodna biblioteka je osnovana 1948. Gimnazija i Tehni ka. kao i kolekcijom brojnih priznanja (diploma. uglavnom u neuslovnim prostorijama. u Kuršumliji su gostovale sve zna ajnije li nosti srpske kulture i umetnosti. koncerata. Za tu priliku je bio zakupljen mali prostor u zgradi. godina KULTURA Biblioteka. Osnovno obrazovanje. sa krajnje oskudnim finansijsko-tehni kim sredstvima. pretraživanje kataloga kuršumlijske biblioteke. Prvo obdanište je otvoreno 1934. koji svim zainteresovanom omogu ava. putem interneta. 34 . godine. koje je akademik Šulovi dobijao tokom svoje bogate karijere. a odobrenje od Ministarstva prosvete dobilo je Kolo srpskih sestara. godine preselila u nove prostorije. Tokom svog postojanja promenila je ve i broj lokacija. U sklopu biblioteke je oformljen i Legat akademika Vojina Šulovi a. godine na zemljištu na kojem se ranije nalazio garnizon JNA. svetski priznatog medicinskog stru njaka. za sada. godine i radile su i u doba Turaka. Biblioteka raspolaže knjižnim fondom od blizu 30. godine i jedina je kulturna ustanova u gradu. me u prvima u Srbiji. ne samo za radom vaspita a nego i zbrinjavanje dece. godine. Izgradnja je otpo ela 28. U Kuršumliji postoje dve osnovne škole OŠ „Drinka Pavlovi “. Uprkos ograni avaju im uslovima neadekvatnog prostornog smeštaja. uslovili su izgradnju novog objekta. kao i ve ine biblioteka Srbije.Strategija održivog razvoja Opštine Kuršumlija 2010 – 2020. Kuršumlija ima dve srednje škole. a u Mer ezu i Lukovu 1873. koji je rodom iz Kuršumlije. godine u selu Babica. povelja. avgusta 1979. Za svoja postignu a i ukupni rad Narodna biblioteka Kuršumlije je do sada nagra ena sa dva prestižna priznanja: Republi kom nagradom „Infotekar“ – za unapre enje informati ke kulture i poslovne komunikacije u bibliote koj delatnosti. raspolaže sa oko 400 knjiga iz medicine i iz drugih oblasti. odlikovanja) iz celog sveta. Biblioteka je uklju ena u bibliote ki informacioni sistem COBBIS.000 knjiga iz svih oblasti stvaralaštva. OŠ “Miloje Zaki “ i dislocirana OŠ „Kosta Vojinovi “ iz Podujeva. Biblioteka je tokom itavog svog postojanja vršila funkciju svojevrsnog kulturnog centra opštine i organizovala je preko stotinu najraznorodnijih kulturnih manifestacija – promocija knjiga.De ji vrti „Sunce“ kapaciteta 126 mesta. pozorišnih predstava i drugih programa. Srednje obrazovanje. i „Svetosavskom poveljom“ – najvišim priznanjem Topli kog okruga za doprinos kulturi i prosveti. Ekonomsku školu i Gimnaziju. ali su rastu e potrebe deca i porodica. Od 2005. italijanske Opštine Pontedera. godine sve ano je otvoren novoizgra eni kombinovani de ji objekat . O B R A Z O V A Nj E Predškolsko vaspitanje. Prva osnovna škola na teritoriji Kuršumlije je otvorena 1872. Legat. i dislocirane škole iz Podujeva. U oganizaciji Biblioteke. da bi se u prole e 2007.

rang takmi enja I liga. 2003. Košarkaški klub „Kuršumlija“ – osnovan 27. godine. septembra1954. SPORT Sportski klubovi. godina Ekonomska škola je osnovana 20. Godine 1968. godine i takmi i se u II srpskoj ligi. a ura en je sportski teren sa svla ionicama i reflektorima. tako i Ekonomske skole. godine. urbanisti ki ne baš najbolje rešenje. i hemiju.04.1976. estetski uobli ava dobro odgajeni park raznovrsne flore endemskih i drugih biljaka. je škola po ela sa radom u sadašnjoj zgradi ali samo u desnom krilu zgrade. pa se može re i da je spoj mladosti i iskustva prava formula za produktivnu školu. Gimnazija je prihvatala u enike sa teritorije Opštine Kuršumlija. Trenutni rang je me uopštinska liga. fiziku. Godine 1978.2004. sala za fizi ko vaspitanje sa svla ionicama dora eni su 1978. Ovom rekonstruk ijom itava gra evina dobila je savremeniji. škola je prešla na centralno grejenje. ve dotrajali školski krov je skinut i dogra eno je potkrovlje. Odbojkaški klub „Topli ki vitezovi“ – osnovan je 1997. moderniji izgled kako u eksterijeru tako i u novim prostorijama potkrovlja gde su smešteni i opremljeni kabineti za informatiku. godine. 2001. postoje e osvetljenje zamenjeno je neonskim. 35 . Od 1986. godine. Izgradnja nove škole otpo ela je na lokaciji Kara or eve ulice. Kolektiv danas ine profesori koji su postavili temelje kuršumlijske gimnazije ali i mladi profesori. po prostoru najve e opštine Topli kog Okruga sa oko 90 naselja. fiskulturna sala je dobila nove reflektore. To.1973.2002. godine. godine i takmi i se u me uokružnoj ligi. i to: Ženski fudbalski klub „Kolibri“. Godine 1962. Gimnazija je od osnivanja pratila jedan trend koji je i danas vrlo aktuelan. do 1987. Tekvondo klub “Korio“ – osnovan 1994. rešenjem Ministarstva prosvete Republike Srbije Gimnazija je po ela sa radom u prostorijama OŠ "Drinka Pavlovi ".Strategija održivog razvoja Opštine Kuršumlija 2010 – 2020. Nastavni ka zbornica.osnovan 01. godine pod imenom „Ka uša“. . jer ove dve skole koriste iste prostorije od useljavanja i dalje. Fudbalski klub „Kosanica“ – osnovan je 1928.06. Svi klubovi rade pod okriljem Sportskog saveza koji obuhvata 8 registrovanih klubova sa teritorije opštine Kuršumlija. bivšeg Sreza Kosani kog. a zatev za njenim otvaranjem se pokazao opravdanim jer je time bilo rešeno pitanje školovanja mladih ne samo sa teritorije opštine Kuršumlija. koji je oformljen tek 1977. škola nova ulazna vrata i pregradni zid u prizemlju donacijom MERCY CORPS.12. Takmi e se na republi kom nivou ( II rang takmi enja). Karate klub „ Toplice“ – osnovan 26. a to je investiranje i ulaganje. školska zgrada je u potpunosti dovršena i u prili noj meri opremljena za izvo enje nastave kako Gimnazije. Svih 40 godina ova ustanova neprestano investira i ulaže u ljude i u nove naraštaje. ura ena je kompletna adaptacije mokrog vora. Te prve godine radio je prvi razred u koji je upisano 180 u enika iz itave Toplice. godine na zahtev Narodnog odbora Kosani kog sreza. Godine 1964.

gde se nalazi i danas..marta 2009.Strategija održivog razvoja Opštine Kuršumlija 2010 – 2020.zapošljavanja mladih. godine. kao i imenovanja koordinatora.stop diskriminaciji . manifestaciju farbanja jaja uo i Uskrsa. godine iz male kancelarije u centru grada seli se u svoje prostorije u zgradi u Topli koj ulici. godine i smeštena je u zgradi JKP “Toplica”. godina Rukometni klub „Planinka“ – osnovan je 02. Osvaja je dva Kupa Srbije.. godine kada su stradala mnogobrojna potkopaoni ka sela na teritoriji Kuršumlije. kako bi se obezbedilo da mladi ljudi budu nosioci aktivnosti podizanja svesti o problemima mladih i aktivnom u estvovanju u njihovom rešavanju.godine i takmi i se II srpskoj ligi. Kancelarija za mlade u Kušumliji je zvani no otvorena 30. Preko Crvenog krsta su mnogobrojne humanitarne oganizacije u estvovale u pružanju pomo i stanovništvu pogo enom ovom katastrofom. samozapošljavanja . Za ovih par meseci rada Kancelarija je osnovala i tehni ki opremila Info centar. KANCELARIJA ZA MLADE Izrada Nacionalne strategija za mlade u Srbiji je prvi korak ka sistemskom rešavanju položaja mladih i jedan od prioriteta Vlade Republike Srbije i Ministarstva omladine i sporta. U okviru nje je prisutan princip decentralizacije što olakšava realizaciju ciljeva i odgovaranje na specifi ne potrebe mladih u svakoj lokalnoj zajednici. koji je prihva en i kojim je predvi eno osnivanje Kancelarije za mlade u Kuršumliji. Prvobitno je uloga ove organizacije bila samo simboli na. Ženski odbojkaški klub „Meteor“ – osnovan 2000. organizovala izložbu nagra enih grafika.osnaživanja omladinskih grupa . dok svoj pravi zna aj dobija posle velikog zemljotresa na Kopaoniku 1984. Inicijative i Topli ki upravni okrug inicirali su formiranje Kancelarija u opštinama Topli kog okruga.1994.Plan ja anja kapaciteta Kancelarije za mlade u Kuršumlji i razvoj institucionalnog okvira i omladinskih klubova u narednom periodu predvi a dalje aktivnosti u cilju: . ode e i sredstava li ne higijene ugroženom stanovništvu i raseljenim licima iz Hrvatske i Kosova i Metohije. u estvovala u organizovanju otvorenog kadetskog Balkanskog prvenstva u šahu u Prolom banji. kojih još uvek ima u velikom broju u ovoj opštini.informisanosti CRVENI KRST KURŠUMLIJE Ova organizacija je osnovana 1903. program povodom dana obeležavanja Dana Roma. Osnovna svrha otvaranja mreža Kancelarija za mlade na regionalnom i lokalnom nivou jeste podrška mladima i uspostavljanje partnerstva sa mladima. godine i takmi i se Super ligi. 1984. obu e. Danas se rad Crvenog krsta sastoji u pružanju pomo i u vidu hrane.Prvi korak predstavljalo je rešavanje pitanja zvani nog otvaranja Kancelarije za mlade.09. Opština Kuršumlija je aplicirala kod Ministarstva omladine i sporta sa projektom “Glas mladih Kuršumlije”...brige o zdravlju .afirmisanja kulture . Komesarijat za 36 .

godine formira kao samostalana institucija. Poslednjih pet godina u zgradi Crvenog krsta radi Narodna kuhinja. godina izbeglice Republike Srbije preko ove organizacije zbrinjava raseljena lica iz Bosne i Hrvatske u Kolektivnom centru „Selova“. a sada ih ima 80 i to uglavnom starih i radno nesposobnih. dok se od 1990. jedan diplomirani pravnik i jedan pravnik (obavlja poslove iz nadležnosti SO Kuršumlija). odraslih i starih lica. šef ra unovodstva. pravo na smeštaj u drugu socijalnu ustanovu ili porodicu. Ukupan broj zaposlenih radnika u Centru je 13. Raspolaže dovoljnim brojem stambenog prostora.01. SOCIJALNA ZAŠTITA Centar za socijalni rad «Borovnjak» u Kuršumliji osnovan je Odlukom Skupštine opštine Kuršumlija 26. jedan psiholog. Izdavanjem restorana za slavlja i iznajmljivanjem tri lokala koje poseduje delimi no se pokrivaju ovi materijalni troškovi. Jedan vid pomo i Crvenog krsta u narednom periodu bi e kupovina i snabdevanje seoskog stanovništva u zaba enim selima osnovnim životnim namirnicama. materijalno obezbe enje. Danas ova organizacija zapošljava 45 stalnih radnika. Dodatne izvore prihoda dobija od od izdavanja svojih prostorija u komercijalne svrhe. kao i kupovina školskog pribora i organizovanje izleta za decu koja žive i školuju se u seoskim podru jima. voza -blagajnik i jedan radnik na tehni kim poslovima. vozilima i stru nim i opremljenim kadrom koji omogu avaju njeno pravilno funkcionisanje. Prava koja gra ani ostvaruju u sistemu socijalne zaštite preko Centra su: zaštita dece. a vrši se i njeno distribuiranje u centru u Barlovu. jedan diplomirani socijalni radnik. Centar je osnovan 1995. pravo na pomo za osposobljavanje za rad. pogrebni troškovi i druge pomo i u naturi. jedan pedagog. 37 .Strategija održivog razvoja Opštine Kuršumlija 2010 – 2020. omladine. 1983. godine. godine je po eo da radi u okviru SIZ-a i Službe za zaštitu dece. dva socijalna radnika. Prema Odluci SO-e u proširena prava spadaju: jednokratne nov ane pomo i. Narodnu kuhinju Crveni krst Kuršumlija finansira iz sopstvenih sredstava. U restoranu je mogu e ru avanje i uzimanje hrane. restoranom.1981.Centar poseduje šest prostorija u zgradi u kojoj je smešten i Crveni krst. Kod organizacije rada preovladava teritorijalna podela koja radi po teritorijalnom principu iz razloga što se u našim uslovima ova podela pokazala kao svrsishodna. kuhinjom. dodatak za pomo i negu drugog lica. pomo za nabavku opreme za smeštaj u ustanovu socijalne zaštite. godine i u njemu je u po etku boravilo oko 400 ljudi. Radi uspešnog obavljanja predvi enih aktivnosti u Centru su formirana dva tima i to: Tim za zaštitu dece i omladine i Tim za zaštitu odraslih i starih lica. Strukturu zaposlenih ine: direktor.

godina Klju ni problemi u radu centra je nedostatak organizovane službe pomo i u ku i za stara i nepokretna lica na terenu. Kretanje ukupnog broja korisnika po starosnim grupama Starosna grupa Deca i omladina Odrasla lica Ostarela lica UKUPAN BROJ KORISNIKA 2007. "Jelenac" .332 korisnika.Kragujevac. Centar se susre e sa velikim problemom starih ljudi koji žive na ivici siromaštva i koji jedva uspevaju da prežive. U našoj opštini ne postoji dnevni boravak za stare. ali se pojedine usluge ne evidentiraju kroz kartone. godini u odnosu na 2007.godini bilo je ukupno 1.Strategija održivog razvoja Opštine Kuršumlija 2010 – 2020. nedostatak dnevnog boravka u gradu za stara lica i decu sa posebnim potrebama i nagli porast lica koja su stanju socijalne potrebe i svakodnevno se obra aju za jednokratnu pomo . Kulina. niti bilo koja sli na organizacija koja bi se bavila njihovim potrebama i problemima. koja su naj eš e prepuštena sama sebi i kojima je pomo i te kako potrebna.). 458 663 180 1301 2008. 38 . U 2008. Broj korisnika i njihova struktura. Broj korisnika je mnogo ve i sa kojima centar radi. Stari Lec Veternik i sl.Tešice. Posebni problem Centru predstavlja nedostatak slobodnih mesta u specijalnim domovima za smeštaj duševno obolelih lica ("P elice" . godinu. Radi se o starim i hroni no obolelim licima. 453 610 269 1332 Iz tabele se vidi da je došlo do izvesnog pove anja broja korisnika u 2008.

veliki broj mladih stvaralaca. . . PRETNJE -bolja saradnja sa nadležnim Ministarstvima.bogata sportska tradicija.zainteresovanost dece i mladih za sport. .nedovoljan broj kulturnih manifestacija. . . .postojanja projekata. -dobra saradnja sa humanitarnim organizacijama . -saradnja sa drugim gradovima i državama.promovisanje zajednice putem medija.veliki broj volontera u Crvenom krstu.nestabilna politi ka situacija. .poreme en sistem vrednosti.veliki broj raseljenih lica.veliki broj talentovanih u enika.nedovoljna ( me usobna ) saradnja lokalnih institucija . .slaba propra enost medija.odlazak mladih sportista.Dovoljan broj prosvetnih radnika.8 sportskih klubova. .nedostatak finansijskih sredstava.odliv obrazovane mlade snage. godina SWOT analiza SNAGE SLABOSTI .Strategija održivog razvoja Opštine Kuršumlija 2010 – 2020.postojanje opremljenih sportskih objekata.postojanje Lokalnog akcionog plana za raseljena lica MOGU NOSTI .velika nezaposlenost.loša tehni ka opremljenost škola.dobra kadrovska i tehni ka opremljenost u Crvenom krstu. .porast delinkvencije i socijalno neprihvatljivog ponašanja. .decentralizacija. . . .bogato kulturno nasle e. . . . . .veliki broj socijalno ugroženih porodica.loša ekonomska situacija 39 . . . .nedovoljan broj profesionalnih kadrova u kulturi. . .nedovoljno prostora u predškolskim ustanovama. . . .edukacija gra ana.

posebno visokokvalifikovane radne snage . MI „Metalac“. SWOT analiza SNAGE SLABOSTI .velike površine ekološki o uvanog poljoprivrednog zemljišta .nedostatak zemljišta u svojini opštine PRETNJE .razu enost teritorije Opštine Kuršumlija .svetska ekonomska kriza .velika nezaposlenost (posebno ženske populacije) .blizina tržišta AP Kosovo i Metohija . kao i u inostranstvo. Me utim po ev od 2000.Strategija održivog razvoja Opštine Kuršumlija 2010 – 2020.bogatstvo šumskih plodova. koja su ujedno i zapošljavala najve i broj ljudi . a time i na zaposlenost. Velika nezaposlenost je i razlog što veliki broj ljudi iz godine u godinu masovno odlazi iz Kuršumlije.000 ljudi.proizvodnja elektri ne energije koriš enjem obnovljivih prirodnih resursa . Trenutno u opštini Kuršumlija prema zvani nim podacima Nacionalne službe za zapošljavanje ima oko 3. juli”. Niš.mogu nost pristupa i niska kamatna stopa (1% na godišnjem nivou) izvorima finansiranja Republike Srbije (Fond za razvoj RS) . jer su ugovori o privatizaciji raskinuti sa vlasnicima SŠK „KOPAONIK“ i MK „7.000.loša saobra ajna infrastruktura . AD „PLANINKA“ i zapošljavala oko 5.proizvodnja zdrave hrane .3 RG3: Privreda i poljoprivreda U Kuršumliji je postajalo nekoliko društvenih preduze a koja su do 90-ih uspešno poslovala i to ŠIK „KOPAONIK“. godine došlo je do privatizacije pomenutih preduze a. pre svega u Beograd.povoljan geopoliti ki položaj Opštine Kuršumlija .nedostatak razvojnih projekata .postojanje obnovljivih prirodnih resursa pogodnih za proizvodnju elektri ne energije . godina 3. juli“.veliki odliv stanovništva.postojanje kvalifikovane radne snage MOGU NOSTI . Ovaj proces je nepovoljno uticao na stanje u privredi opštine Kuršumlija. što je i glavni problem od koga zavisi opstanak ljudi.zapostavljenost razvoja Opštine Kuršumlija od strane Republike Srbije . a nezvani no i do 6.komplikovane procedure i otežan pristup ozvorima finansiranja Republike Srbije (Fond za Razvoj RS) .500 nezaposlenih. lekovitog bilja i divljeg vo a .nerešen status AP Kosovo i Metohija 40 . MK „7.

laseroterapija. Zlatna frula Prolom Banje. kineziterapija. elektroterapija. U narednim decenijama broj turista se polako pove avao. hidroterapija. ru na masaža.U svim sobama je lekovita Prolom voda. Klima je umereno kontinentalna. Od 1989. Prolom Banja Prolom Banja se nalazi 23 km jugoisto no od Kuršumlije. Godine AD „Planinka“ pakuje i distribuira Prolom vodu na tržištu u zemlji i inostranstvu. godina 3. temperature (28-29 °C). Od smeštajno-ugostiteljski objekata van banja izdvajaju se Motel "Rudare" (kapaciteta 30 soba i 60 ležaja) i Motel "Rado" (kapaciteta 8 soba i 17 ležaja). 41 . bolesti perifernih krvnih sudova. na južnim padinama planine Sokolovice (550-668 m nadmorske visine).258 sedišta. teretanu. godine. visokoalkalne (pH 8. U opštini postoji ukupno 47 kafana. šah. niskomineralizovane (175 mg/l). Majdan. planinski pojasevi Kopaonika. bifea. povoljnim klimatskim uslovima i o uvanom životnom sredinom. Najzna ajniji turisti ki potencijal predstavljaju tri banje: Prolom. U Prolom Banji postoje dva razbijena izvorišta prirodnih termomineralnih voda i pet bušotina u njihovoj blizini: isto no ili glavni izvorište u dolini Banjskog potoka i zapadno izvorište ili "Pupavci" u dolini Dubo kog potoka. jedinstven prirodni fenomen ne samo u našoj zemlji nego i u svetu. Radan planine. dvokrevetne sobe i apartmani). kompleksna terapija celulita. frižidere i telefone. bolesti perifernih krvnih sudova. Sokolovice i Pilatovice i raznovrsna lovna divlja . Vidovdanski dani Prolom Banje. Primenjuju se za le enje bolesti bubrega i mokra nih puteva. Hotel svake godine organizuje slede e manifestacije: Mis Prolom Banje. bolesti organa za varenje. bilijar. koji su nedovoljno valorizovani i iskoriš eni. Hotel "Radan" sa dva depandansa kategorisan je sa 3 zvezdice. vanzglobnog reumatizma. kafi a i drugih ugostiteljskih objekata. terene za male sportove. Vode Prolom Banje su azotne.536 ležaja. kapaciteta 950 sedišta i 3. Gostima se pružaju slede i tretmani: pitke kure lekovite vode. Turisti ku ponudu upotpunjuju avolja varoš. stoni tenis. Sve sobe imaju TV sa kablovskim sistemom. akuzi. natrijumhidrokarbonatne. blatna terapija. i imaju prirodno diureti ko i baktericidno svojstvo.4). Zlatni glas Prolom Banje. ima 440 ležajeva (jednokrevetne. terapija bioptron lampom. Kuršumlijska i Lukovska sa izuzetnim vrednostima termomineralnih voda. masaža toplim kamenjem. Hotel poseduje zatvoreni bazen sa lekovitom vodom. Intenzivan razvoj Prolom Banje po inje 1961. saunu.Strategija održivog razvoja Opštine Kuršumlija 2010 – 2020. reumatskih oboljenja i nekih oboljenja prostate. silicijumske hipoterme. ru na masaža celog tela. Danas na teritoriji opštine postoji 766 soba i 1. bolesti kože.4 RG4: Turizam Opština Kuršumlija raspolaže brojnim prirodnim resursima za razvoj i intenziviranje razli itih vidova turizma. Likovna kolonija "Bele Crkve" i Foto kolonija " avolja varoš". Prolom Banja je poznata i po lekovitom blatu koje se koristi za le enje kožnih bolesti.

Lekovite vode Kuršumlijske Banje koriš ene su još za vreme Rimljna. Banja je specijalizovna za le enje povreda i oboljenja lokomotornog sistema. koristi se za le enje povreda). Kuršumlijska Banja Kuršumlijska Banja se nalazi na jugoisto nim padinama Kopaonika. godine kada je izgra en hotel "Kopaonik". Me utim. "Etno kr ma" se nalazi 200 m od hotela "Radan". Smeštajni deo Zavoda je B kategorije. ugljokisela voda "Mamurluk" (temperature 25°C. godina U doma oj radinosti postoji 1. ali tek sa izgradnjom Zavoda za specijalizovanu rehabilitaciju "Žubor" (1989). Na podru ju Kuršumlijske Banje prona eno je više vrsta plemenitih voda. koji su preure eni u otvorene bazene. 60 ležaja. Intenzivan razvoj banje po inje 1999. elektroterapije i kinezi terapije. U zavodu za specijalizovanu rehabilitaciju "Žubor" terapijski blok se sastoji od hidroterapije. restoran 80 sedišta). za bolesti lokomotornog aparata. godine. godine prestao sa radom. Vode Lukovske Banje su prema mikrosastavu hidrokarbonatne. izvori su nedovoljno istraženi. 2 apartmana. objekti Crvenog krsta (10 soba. karstna izdanska plemenita voda "Prepolac" i karstna voda za pi e "Bunjac". Od ostalih smeštajnih kapaciteta u Banji se nalazi Vila "Milica" (26 soba. u kotlini Banjske reke. kao i restoranom (150 sedišta) i terasom (50 mesta). magnezijumska. po kojima se svrstava u najatraktivnija banjska mesta u Evropi. 55 ležaja). veka. U njoj se nalazi postavka seoskog doma instva sa po etka 20.Strategija održivog razvoja Opštine Kuršumlija 2010 – 2020. gvož evita voda "Devoja ka voda za o i". god. Zavod je 2006. Prolom HBH pivo i Prolom sokovi. reumatskih i ginekoloških oboljenja. magnezijsko-kalcijumskog tipa i mogu se koristiti u sklopu medicinske rehabilitacije. slabo kaptirani i gotovo neiskoriš eni. na 442 m nadmorske visine. On raspolaže sa 26 soba. godine Zavod "Žubor" prestao sa radom Banja je potpuno zamrla. tako da banja danas ima 180 ležaja u 42 . 25 ležaja. blatne terapije. Od privatnog sektora u ponudu je uklju en i "Garetov konak" koji posluje od 1963. Restoran "Prepolac" (150 mesta). U Gornjoj Banji postoje dva blatna termalna izvora. natrijumske.700 ležaja. alkalna voda "Alkal" (temperature 14°C. ginekoloških oboljenja i kožnih bolesti. na nadmorskoj visini od 681 m. na isto nim padinama Kopaonika. na obali Prolomske reke. pomaže kod le enja psorijaze i gastritisa). Depandans "Mladost" je ure en 2003. Doma a radinost raspolaže sa 30 soba i 76 ležaja. Najvažnije su termomineralna sumporovita voda "Žubor" (temperature 67°C. Poznata je po najve em broju izvora termomineralnih voda (37). postaje moderna banja. i deo u kom se pripremaju specijaliteti kuršumlijskog kraja i služe doma a rakija od divlje kruške. 240 ležajeva i 250 mesta u restoranu. Od kako je 2006. idealna za pi e). Lukovska Banja Lukovska Banja se nalazi 36 km zapadno od Kuršumlije.

koje se nazivaju zemljane piramide. odeljenjima za hidroterapiju. figure predstavljaju okamenjene svatove koji su hteli da ven aju brata i sestru. zatvoreni bazen. godine otvoren je hotel "Jelak". elektroterapiju. kule ili glavutci. Ostali smeštajni kapaciteti ine Vila "Treska" (20 ležaja). Na osnovu stru ne dokumentacije Zavoda za zaštitu prirode Srbije. Uredbom Vlade Republike Srbije proglašena je za spomenik prirode od izuzetnog zna aja i stavljena u prvu kategoriju zaštite. Od otvaranja hotela "Kopaonik". avolja varoš avolja varoš se nalazi 27 km jugoisto no od Kuršumlije. U okviru lovišta "Sokolovica" 1987. ski stazu sa ži arom. Trenutno je na Rezervnoj listi. predložena je za upis u Listu svetske baštine pri UNESCO. 81 ležaj). dva otvorena sportska terena za male sportove. avolja varoš. koji ima 62 sobe i bi e kategorisan sa etiri zvezdice. Banja poseduje sportsko-rekreativne sadržaje: sportsku halu za rukomet. razli itih visina. Po jednoj. odbojku i košarku. Ako bilo koji kandidat od 28 finalista bude suspendovan.207 ha). temelji bogomolje. Hotel "Kopaonik" i depandans "Mladost" imaju svoja medicinskoterapijska odeljenja sa ordinacijom lekara. Banja po inje da belaži zna ajan porast broja gostiju. ru nu masažu i peloido-terapiju i zatvorene bazene sa lekovitom vodom za rekreaciju i rehabilitaciju. Ranije se lovila i srne a divlja . New7Woders e izabrati nekog od 7 prvoplasiranih sa Rezervne liste. Ušla je u uži krug izbora za " Sedam svetskih uda prirode". po tre oj to su avoli kojih su se ljudi oslobodili. Lovna osnova Opština Kuršumlija raspolaže pogodnim uslovima za život razli itih vrsta divlja i i razvoj lovstva.975 ha). Na površini od preko 4.300 m² nalazi se preko 200 stubova. doprineli su tome da narod o ovom fenomenu ispri a brojne legende. Me utim nastanak piramida jednostavno se objašnjava razornim delovanjem vodne erozije.Strategija održivog razvoja Opštine Kuršumlija 2010 – 2020. voda koja zbog oksidacije na prostoru gde se izliva menja boju tla. kao prirodno dobro posebnih vrednosti od svetskog zna aja. Ovde postoje i dva izvora jako kisele vode sa visokom mineralizacijom ( avolja voda i avolje/crveno vrelo). kamp (50 ležaja) i doma a radinost (32 sobe. U septembru 2009. Glavne lovne divlja i u lovištima su divlja svinja. U okviru sva tri lovišta postoje rezervati za divlja . udnovato pore ane figure. avolja varoš predstavlja skupinu vretenastih stubova sa kamenim kapama. koja je zbog sadašnjeg lovnog stanja zašti ena. Na teritoriji opštine ustanovljena su tri lovišta: "Kosanica" (68. ski lift i obeležene "staze zdravlja". jarebica i zec. ali se nije plasirala u finale. "Šumata" (18.964 ha) i "Sokolovica" (7. a zatim i eliminisan iz kampanje. teren u pesku. po drugoj to su okamenjeni avoli koje su aci nadmudrili u opkladi. ostaci srednjovekovnih rudnika. godine oformljeno je prihvatilište za 43 . godina hotelskom smeštaju.

godina muflonsku divlja . raspore enih u nekoliko sekcija. LU "Soko" poznato je po tradicionalnoj lova koturisti koj manifestaciji "hajka na vukove" koja se održava u februaru. godine ustanovljeno je uzgajalište krupne divlja i "Mileševa voda" na površini od 466 ha. koje broji izme u 500 i 600 lanova.Strategija održivog razvoja Opštine Kuršumlija 2010 – 2020. a 1997. 44 . Lovištem "Kosanica" gazduje lova ko udruženje "Soko". LU "Soko" poseduje visoke eke za lov divlja i i lova ki dom u centru Kuršumlije. u kom se gaje obi an jelen i divlja svinja.

prirodni fenomen " avolja varoš" .povoljan geostrateški položaj .nedostatak kadrova odgovaraju e kvalifikacije . u banjama ne postoji organizovano odnošenje sme a .zdrava hrana i bogata tradicija (arheološka nalazišta iz rimskog i vizantijskog perioda.nedostatak kulturnih dešavanja .nedovoljan broj doma instava ima ra unare i pristup internetu . Bogorodice nisu obeleženi. i gotovo da nema nikakvih sadržaja mimo hotela . Banjska) i tri banje (Kuršumlijska. Prolom i Kuršumlijska banja nemaju urbanisti ki plan .teritorija banja nije zakonski definisana.nedostatak preduzetni kog duha .saradnja sa Zavodom za zaštitu spomenika iz Niša veoma je loša .veliki potencijali za razvoj planinskog turizma (Lukovska banja) . Nikole i Sv. i ne postoji odgovaraju i put do manastira Sv.o uvana prirodna sredina .na teritoriji opštine postoje tri reke (Kosanica.Strategija održivog razvoja Opštine Kuršumlija 2010 – 2020.niska cena turisti ko – ugostiteljskih usluga .Kuršumlija nema razglednice. Nikole i Sv. Bogorodice .veliki broj izvora mineralnih voda . Toplica. niti osvetljeni. Bogorodice) .neizgra ena putna infrastruktura . a fasade zgrada iz savremenog perioda se uništavaju i ne obnavljaju .loša saradnja izme u glavnih nosilaca turisti ke ponude i TO Kuršumlije . nije regulisana kanalizacija i teku a voda .bogato kulturno – istorijsko nasle e .veliki potencijali za razvoj seoskog.manastiri Sv. lovnog i ribolovnog turizma .nedovoljni smeštajni kapaciteta.nepostojanje turisti ke strategije i banjskih strategija .nizak nivo ekološke svesti gra ana postoji veliki broj divljih deponija. radnju za prodaju suvenira . Lukovska) . Prolom.nedostatak finansijskih sredstava . suvenire. XII vek.loša saradnja sa drugim opštinama . manastiri iz doba Nemanji a.loša signalizacija .potencijali za razvoj jezerskog turizma .iz banja se ne organizuju izletni ke ture (osim do avolje varoši) .spomenici kulture se ne obnavljaju. godina SWOT analiza SNAGE SLABOSTI . Sv.nepostojanje promotivne strategije 45 .u banjama ima mnogo bespravno sagra enih objeketa.

izrada urbanisti kih planova Prolom i Kuršumlijske banje . visokoškolskim institucijama i udruženjima gra ana .unapre enje saradnje sa Zavodom za zaštitu spomenika iz Niša .blizina administrativne granice .me uopštinska i me uregionalna saradnja .zakonsko definisanje banja .nestabilna politi ka situacija .podrška nadležnih ministarstava .podrška TOS i Udruženja banjskih i klimatskih mesta .zaštita i konzervacija spomenika prirode od strane UNESCO .nizak socio – ekonomski standard stanovništva . godina MOGU NOSTI PRETNJE .saradnja sa nevladinim organizacijama. stranim donatorima.loša regionalna putna mreža .nepostojanje direktnih autobuskih linija iz ve ih centara do banja (Lukovske i Kuršumlijske) 46 .velika migracija stanovništva .Strategija održivog razvoja Opštine Kuršumlija 2010 – 2020.

Društvene delatnosti Privreda i poljoprivreda Turizam Vizija: 2019. bogata zelenim. godine zapošljeno 80% radno sposobnog stanovništva Opštine Kuršumlija sa zaradama na nivou Strategija održivog razvoja Opštine Kuršumlija 2010 – 2020. godina Problem 1 Nepostojanje kolektora za otpadne vode Strateški cilj Do 2019. Problem1 Veliki broj socijalno ugroženih porodica Prioritet Smanjenje velike nezaposlenosti Strateški cilj 2019. istim i ure enim površinima. godine Kuršumlija je održiva i komunalno opremljena zajednica. Lukovska) koje pružaju vrhunske usluge le enja. odmora i rekreacije. Svoju poziciju na turisti koj mapi opština e izgraditi kroz permanentno ulaganje u turisti ku infrastrukturu. edukaciju gra ana i aktivnu primenu promotivne strategije. Prioritet 1 Nedovoljno ulaganje finansijskih sredstava u turisti ku infrastrukturu Strateški ciljevi 1. STRATEŠKI DOKUMENT 4. sa unapre enim i održivim uslovima za razvoj privrede i poljoprivrede. prepoznatljiva po: geomorfološkom fenomenu i udu prirode avoljoj varoši. prioriteti i ciljevi: Generalna slika Ekologija Vizija: 2019. Do 2019. uživanje u o uvanoj životnoj sredini i prirodnim lepotama. rehabilitacije. godine naša opština e postati jedna od najpoznatijih i najpose enijih turisti kih destinacija u Srbiji i na Balkanu.4. Vizija: Do 2019. unapre enje turisti ke ponude.1 Vizije. ali i mogu nosti obilaska bogatog kulturno – istorijskog nasle a ovog kraja. godine Kuršumlija e u potpunosti spre iti ispuštanje nepre iš enih otpadnih voda i kroz Strateški cilj Do 2019. banjama (Kuršumlijska. Vizija: 2019. godine pove ati ulaganje finansijskih sredstava u izgradnju smeštajnih kapaciteta i prate ih 47 . Naša sela pruža e turistima idealne uslove za odmor. godine opština Kuršumlija pripada krugu srednje razvijenih opština u Srbiji. godine poboljšati uslove života socijalno ugroženim porodicama i smanjiti njihov broj za 50 %. godine Kuršumlija je moderna opšina sa dobrom zdravstvenom i socijalnom zaštitom. Prolom. sa o uvanom i ekološki zdravom životnom sredinom i odgovornim ponašanjem svojih gra ana prema njoj. koja kroz edukaciju i bogate sportske i kulturne sadržaje podjednako pruža podršku mla im i starijim generacijama u razvijanju njihovih duhovnih i materijalnih vrednosti. Opština e postati prava oaza za lovce i ribolovce iz svih krajeva.

Strategija održivog razvoja Opštine Kuršumlija 2010 – 2020. Prioritet 2 Unapre enje kvaliteta komunalne infrastrukture Strateški cilj Do 2019. godine pove ati koriš enje obnovljivih izvora energije za 80%. godine urediti i ozeleniti sve javne površine u gradu. Prioritet 5 Poboljšanje uslova za ostvarivanje zdravstvene zaštite Strateški cilj Do 2019. Prioritet 2 Poboljšanje kulturnih i sportskih sadržaja Strateški cilj Do 2019. Prioritet 3 Poboljšanje uslova obrazovanja Strateški cilj Do 2019. godine pove ati ulaganje finansijskih sredstava u obnovu fasada i kulturno-istorijskih spomenika za 70%. godine izgraditi nove. godine pove ati ulaganje finansijskih sredstava u ure enje zelenih površina za 100%. 2. Prioritet 3 Podizanje kvaliteta putne infrastrukture Strateški ciljevi 1. nabaviti neophodnu dijagnosti ku opremu i terenska vozila neophodna za ujedna eno ostvarivanje zdravstvene zaštite. godine pove ati broj poseta turista 10 puta. Do 2019.48 proseka u privredi republike Srbije turisti kih sadržaja za 80%. Prioritet 4 Koriš enje obnovljivih izvora energije Problem 4 Nedovoljna informisanost i edukacija gra ana i nedostatak komunikacije izme u institucija Strateški cilj Do 2019. Prioritet 4 Nedovoljan broj poseta i no enja turista na teritoriji opštine Strateški cilj Do 2019. godine pove ati stepen informisanosti u svim sferama društvenog razvoja i poboljšati njihovu me usobnu saradnju. Do 2019. 2. . godine pove ati ulaganje finansijskih sredstava u komunalnu infrastrukturu za 200%. godine pove ati pokrivenost lokalnih puteva i ulica asfaltnom podlogom sa postoje ih 10% na 40%. Strateški cilj Do 2019. Do 2011. njihov predtretman i bolji kvalitet o istiti svoje re ne tokove. godine omasoviti i obogatiti sportski i kulturni sadržaj u opštini. godine obezbediti 100% pokrivenost opštine i glavnih putnih pravaca turisti kom signalizacijom. Problem 3 Niska svest gra ana o o uvanju životne sredine Strateški cilj Do 2019. godine smanjiti broj divljih deponija za 70% uvo enjem kvalitetnog sistema za upravljanje komunalnim otpadom. 3. adaptirati postoje e i tehni ki opremiti predškolske i školske ustanove. godina Problem 2 Veliki broj divljih deponija i nepostojanje sanitarne deponije Strateški cilj Do 2019. godine unaprediti zdravstvenu zaštitu u oblasti Službe ku nog le enja. Do 2019. a broj no enja turista pove ati 5 puta.

4.2 Prioriteti za razvoj u narednih 10 godina

OBLAST: EKOLOGIJA

Problem 1: Nepostojanje kolektora za otpadne vode
Indikatori
1. Kvalitet površinskih voda 2. Upravljanje otpadnim vodama u gradskim sredinama

Ciljevi
Izrada projektne dokumentacije za izgradnju gradskog kolektora Izgradnja gradskog kolektora

Programi

Zna aj, obrazloženje

Do 2019. godine Kuršumlija e u potpunosti spre iti ispuštanje nepre iš enih otpadnih voda i kroz njihov predtretman i bolji kvalitet o istiti svoje re ne tokove.
2. Upravljanje otpadnim vodama u gradskim sredinama

Izrada projektne dokumentacije za sanaciju gradske kanalizacione mreže Sanacija gradske kanalizacione mreže Izrada projektne dokumentacije za izgradnju kanalizacione mreže u prigradskim naseljima Izgradnja kanalizacione mreže u prigradskim naseljima 2. Upravljanje otpadnim vodama u gradskim sredinama

Sve otpadne vode sa teritorije grada se direktno bez pre iš avanja ispuštaju u dve reke. Kolektorom bi se ove vode sakupile, pre istile a njihovo ispuštanje ne bi dovelo do ve ih promena kvaliteta vode u rekama. Na pojedinim delovima stare, dotrajale kanalizacione mreže dolazi do estog izlivanja koja mogu da izazovu epidemiju širih razmera, tako da je u cilju zaštite zdravlja gra ana i poboljšanja njihovih osnovnih uslova života potrebna njena sanacija. Proširenjem kanalizacone mreže u prigradskim naseljima omogu io bi se priklju ak i ostalih 30% stanovnika na gradski sistem.

Strategija održivog razvoja Opštine Kuršumlija 2010 – 2020. godina

49

50

Problem 2: Veliki broj divljih deponija i nepostojanje sanitarne deponije
Programi
Sanacija deponije komunalnog otpada opštine Kuršumlija Odabir lokacije i izgradnja prijemne stanice za sme e (transfer-stanica) Edukacija stanovništva u oblasti upravljanja otpadom Nabavka i postavljanje kontejnera za selektovan otpad Akcije sezonskog iš enja grada i re nih korita „Zelena policija“ 7. Opštinski otpad po vrsti odlaganja 8. Reciklirani otpad

Ciljevi

Indikatori

Zna aj, obrazloženje
Ura en projekat za sanaciju postoje e deponije „Lakovski bregovi“ bi trebalo uskoro da se realizuje, a problemi odlaganja otpada reši e se izgradnjom regionalne deponije u Prokuplju. Postepena edukacija gra ana o selekciji otpada i nabavka posebnih kontejnera e omogu iti lakše skladištenje otpada i njegovu reciklažu. Sve zainteresovane gra ane i organizacije treba uklju iti u velike akcije iš enja grada koje bi se održavale sezonski, ili mese no, a kroz koje bi se informisanjem i prakti nim radom uticalo na podizanje svesti gra ana o o uvanju životnog prostora. „Zelena policija“ je samo još jedna mera kontrole i spre avanja ugrožavanja životne sredine.

Strategija održivog razvoja Opštine Kuršumlija 2010 – 2020. godina

Do 2019. godine smanjiti broj divljih deponija za 70% uvo enjem kvalitetnog sistema za upravljanje komunalnim otpadom.

Problem 3: Niska svest gra ana o o uvanju životne sredine
Programi
Zaštita i ure enje reke Kosanice

Ciljevi

Indikatori

Zna aj, obrazloženje

Do 2019. godine urediti i ozeleniti sve javne površine u gradu.

Ure ivanje javnih i zelenih površina u gradu

Briga o ribljem fondu u rekama podrazumeva i njegovu zaštitu tokom letnjeg sušnog perioda kad je nizak nivo vode i kad je potrebno na takvim mestima graditi ustave. Pored iš enja re nih obala postoji i potreba za dodatnim ure enjem ve postoje ih kupališta. isto, zdravo i lepo okruženje za gra ane Kuršumlije. Okolna brda, nedaleko od centra grada pružaju mogu nost ure enja izletišta, parkova i rekreativnih površina. Nova urbana oprema, gradske esme i fontane, obnovljeni drvoredi, o iš eno re no korito i izgra en kej kao vid oplemenjivanja gradskog prostora i njegove estetizacije. Osnivanje ovakvog preduze a bi obezbedilo kontinuiranu i stru nu brigu o zelenim i javnim površinama. Izgradnja rasadnika bi se smatrala funkcionalnim i ekonomi ni rešenjem s obzirom da se celokupan rasad kupuje iz rasadnika drugih opština.

Strategija održivog razvoja Opštine Kuršumlija 2010 – 2020. godina

Osnivanje Gradskog zelenila za održavanje javnih i zelenih površina Rasadnik u Kuršumlijskoj banji

51

godine pove ati koriš enje obnovljivih izvora energije za 80%. Ukupna potrošnja energije podeljena po vrsti goriva 10. Tri reke i ogromni hidropotencijal u njima. . Dalji razvitak bi se ogledao u što potpunijem iskoriš enju drvne mase kao dodatnog izvora energije. Koriš enje hidropotencijala Koriš enje solarne energije 9. godina Izgradnja vatrogasne stanice Velika pokrivenost teritorije opštine šumama uslovila je da pošumljavanje. Ukupna potrošnja energije podeljena po vrsti goriva 10. i veliki broj sun anih dana (opština sa najve im brojem sun anih dana u Srbiji) su svakako dobra osnova za dobijanje novih. Potrošnja obnovljive energije po izvorima Strategija održivog razvoja Opštine Kuršumlija 2010 – 2020. obrazloženje Do 2019. Izgradnjom e se stvoriti bolji uslovi rada za vatrogasce tako da e njihove intervencije biti brže. Potrošnja obnovljive energije po izvorima Ciljevi Indikatori Zna aj.52 Problem 4: Koriš enje obnovljivih izvora energije Programi Koriš enje postoje e otpadne mase 9. a gra ani bezbedniji. se a i prerada drveta postane jedna od glavnih delatnosti stanovništva. obnovljivih izvora energije.

OBLAST: DRUŠTVENE DELATNOSTI

Problem 1: Veliki broj socijalno ugroženih porodica
Programi
Poboljšanje uslova života starih lica 12. Stanovništvo prema starosti 18. U eš e korisnika socijalne zaštite u ukupnom stanovništvu

Ciljevi

Indikatori

Zna aj, obrazloženje
Tendencija starenja stanovništva u opštini ukazuje na to da bi se ovoj starosnoj grupi morala ukazati ve a pažnja i briga u budu nosti. U okviru ovoga je poželjno i kreiranje programa za pove anje aktivizma i participacije mladih.

Do 2019. godine poboljšati uslove života socijalno ugroženim porodicama i smanjiti njihov broj za 50 %.

Prioritet 2: Poboljšanje kulturnih i sportskih sadržaja
Programi
Popularizacija sporta i kulture 16. Broj stanovnika na jedan objekat društvenih, kulturnih, rekreativnih aktivnosti

Ciljevi

Indikatori

Zna aj, obrazloženje

Do 2019. godine omasoviti i obogatiti sportski i kulturni sadržaj u opštini.

Strategija održivog razvoja Opštine Kuršumlija 2010 – 2020. godina

Izrada Lokalnog akcionog plana za mlade

U narednom periodu je neophodno ulaganje u sportska i kulturna dešavanja kroz organizovanje muzi kih festivala, takmi enja, izložba i drugih manifestacija koje bi kvalitet slobodnog vremena gra ana podigle na viši nivo. Pronalaženje adekvatnih prostora za sprovo enje aktivnosti, izgradnja odjekata za kulturnu delatnost i osnivanje Kulturnog centra bi objedinio sva ova dešavanja i stvorio uslove za njihov dalji razvitak. U Opštini je tokom 2008. godine pokrenuta inicijativa za sistematskom brigom o mladima što je rezultiralo osnivanjem Kancelarije za mlade u Kušumliji. LAP bi dodatno poboljšao položaj mladih od 15-30 godina i pružio im podršku u razli itim oblastima društvenog života.

53

54

Prioritet 3: Poboljšanje uslova obrazovanja
Programi
Dogradnja PU“ arolija“ ( II faza izgradnje) Inovirati opremu i nastavni materijal u školama i adaptirati postoje e prostorije 16. Broj stanovnika na jedan objekat društvenih, kulturnih, rekreativnih aktivnosti

Ciljevi

Indikatori

Zna aj, obrazloženje
Izgradnja I faze objekta još jedne predškolske ustanove je delimi no rešio problem nedostatka prostora za smeštaj predškolske dece, ali je radi poboljšanja samog uslova smeštaja potrebno dograditi još dve prostorije u okviru II faze izgradnje za koju ve postoji projekat. Srednje i osnovne škole su poslednjih godina sredstvima Ministarstva osavremenile neke kabinete i u ionice i potrebno je nastaviti dalje ulaganje u njihovo potpuno opremanje, adaptaciju i nabavku školskog materijala.

Do 2019. godine izgraditi nove, adaptirati postoje e i tehni ki opremiti predškolske i školske ustanove.

Problem 4: Nedovoljna informisanost i edukacija gra ana i nedostatak komunikacije izme u institucija
Programi
Adekvatno informisanje i edukacija gra ana Organizovanje obuka za pisanje i vo enje projekata iz raznih oblastii

Strategija održivog razvoja Opštine Kuršumlija 2010 – 2020. godina

Ciljevi

Indikatori

Zna aj, obrazloženje
Pored formalnog obrazovanja, gra ani retko imaju priliku za sticanje dodatnih edukativnih sadržaja jer ne postoji njihova adekvatna ponuda. Kreiranje i realizacija ovakvih programa bi doprinela boljoj obaveštenosti o aktualnim društvenim temama, zdravstvenim problemima, problemima roditelja i njihove dece, a lokalnim medijima bi se pokrila sva važnija dešavanja u gradu i blagovremeno najavila nova. Dodatno stru no osposobljavanje e pove ati broj osoba spremnih da pišu i upravljaju projektima. Razvijanje jakog partnerskog odnosa izme u privatnog i javnog sektora stvori e pozitivnu poslovnu klimu u kojoj e privrednici prepoznati svoj interes da žive i rade u Kuršumliji.

Do 2019. godine pove ati stepen informisanosti u svim sferama društvenog razvoja i poboljšati njihovu me usobnu saradnju.

Ja anje saradnje izme u privatnog i javnog sektora

Prioritet 5 : Poboljšanje uslova za ostvarivanje zdravstvene zaštite
Programi
Poboljšanje zdravstvene zaštite 19. Broj stanovnika na jednog lekara

Ciljevi

Indikatori

Zna aj, obrazloženje
Da bi kvalitet zdravstvene zaštite bio na odgovaraju em nivou neophodno je nastaviti sa ulaganjima u renoviranje objekata DZ, nabavku vozila za potrebe rada u terenskim ambulantama i nabavku nove savremene medicinske opreme za ranu dijagnostiku i rad na prevenciji razli itih vrsta oboljenja, kao i proširivanje kapaciteta za pružanje osnovnih usluga iz oblasti primarne zdravstvene zaštite.

Do 2019. godine unaprediti zdravstvenu zaštitu u oblasti Službe ku nog le enja, nabaviti neophodnu dijagnosti ku opremu i terenska vozila neophodna za ujedna eno ostvarivanje zdravstvene zaštite.

OBLAST: PRIVREDA I POLJOPRIVREDA

Prioritet : Smanjenje velike nezaposlenosti
Programi
Podrška razvoju malih i srednjih preduze a (MSP)

Cilj

Indikatori
23. Lokacijski koeficijent zapošljavanja 25. Obim unutrašnjih SDI po glavi stanovnika 26.Broj registrovanih privrednih subjekata na 1000 stanovnika 27. Neto broj novih preduze a na 1000 preduze a 28. Ukupna aktivnost, stopa zaposlenosti i nezaposlenosti 29. Fiskalni kapacitet opštine – Ostvarenje izvornih prihoda (fiskalnih oblika) po glavi stanovnika

Zna aj, obrazloženje
Trenutno na teritoriji Opštine Kuršumlija mali broj preduze a posluje tako da setom raznih podsticajnih mera treba pokrenuti ubrzani razvoj postoje ih MSP, tako i olaksati i podsta i osnivanje novih MSP u cilju pove avanja zaposlenosti. Ovom procesu bi naro ito pogodovalo ukoliko bi se sistemskim zakonima RS podsticajno delovalo (snižavanjem poreza) na sve potencijalne investitorie koji bi ulagali. Potrebno je iskoristiti sve kapacitete koji trenutno nisu u funkciji kao i podsticati otvaranje novih proizvodnih kapaciteta

Strategija održivog razvoja Opštine Kuršumlija 2010 – 2020. godina

2019. godine zapošljeno 80% radno sposobnog stanovništva Opštine Kuršumlija sa zaradama na nivou proseka u privredi republike Srbije

55

naro ito u oblasti sto arstva i vo arstva. Strategija održivog razvoja Opštine Kuršumlija 2010 – 2020. Iskoriš avanje obnovljivih prirodnih resursa pogodnih za proizvodnju elektri ne energije Razvoj poljoprivrede Sa površinom od 952 km uglavnom brdsko planinskog karaktera Opština Kuršumlija ima ogromne mogu nosti u proizvodnji zdrave hrane.56 Realizacija prednosti koje pruža blizina trzišta AP Kosovo i Metohije Opština Kuršumlija sa naslanja na AP Kosovo i Metohija dužinom od 105km. Potrebno je pre svega iskoristiti blizinu tržišta ove pokrajine privla enjem novih investitora za proizvodnju. Tako e treba osnivanjem carinskog terminala i uvodjenjem posebne lokalne takse u okviru postupka carinjenja sve vrste robe koja se transportuje na ovo tržišta pove a e se i fiskalni kapacitet opštine Opština Kuršumlija poseduje potencijale za iskoriš avanje obnovljivih prirodnih resursa za proizvodnju svih vidova elektri ne energije koje treba ponuditi potencijalnim ulaga ima i tako pove ati zaposlenost. godina . skladištenje i plasman robe.

Do 2019. kulturnih. pa bi ovo trebalo ispraviti kako bi opština postala prijatnije mesto za život svojih gra ana. Ure enje zelenih površina 4. ali i boravak gostiju opštine. a o kulturno-istorijskim spomenicima se ne vodi odgovaraju a briga. kulturnih. i unaprediti ponudu prate ih turisti kih sadržaja kako bi turistima boravak bio što ugodniji. obrazložnje Pošto se u budu em periodu o ekuje pove anje priliva turista neophodno je izgraditi dodatne smeštajne kapacitete. Do 2019. godine pove ati ulaganje finansijskih sredstava u ure enje zelenih površina za 100%. rekreativnih aktivnosti Strategija održivog razvoja Opštine Kuršumlija 2010 – 2020. izgra ena prethodne godine 28. i kako bi izgled same opštine bio još lepši. Obnova fasada i kulturnoistorijskih spomenika U poslednjem periodu nedovoljno pažnje je bilo posve eno ure enju zelenih površina. Ovom pitanju je zato potrebno posvetiti ve u pažnju kako svi oni koji borave u opštini ne bi stekli utisak da ljudi iz ovog kraja ne vode ra una o svojoj bogatoj istoriji i tradiciji.Udeo nacionalnog dohotka 23. stopa zaposlenosti i nezaposlenosti 16. 57 . Zašti ene oblasti 16. godine pove ati ulaganje finansijskih sredstava u izgradnju smeštajnih kapaciteta i prate ih turisti kih sadržaja za 80%.OBLAST: TURIZAM Problem 1: Nedovoljno ulaganje finansijskih sredstava u turisti ku infrastrukturu Programi Izrada urbanisti kih planova Proširenje smeštajnih kapaciteta na teritoriji opštine Unapre enje prate ih turisti kih sadržaja na teritoriji opštine Ciljevi Indikatori Zna aj. godina Do 2012. rekreativnih aktivnosti 17. Površina poslovnog prostora na 1000 st. Fasade u gradu su ruinirane. Ukupna aktivnost. Broj stanovnika na jedan objekat društvenih. Lokacijski koeficijent zapošljavanja 24. Nacionalno dohodak po glavi stanovnika 22. Broj stanovnika na jedan objekat društvenih. godine pove ati ulaganje finansijskih sredstava u obnovu fasada i kulturnoistorijskih spomenika za 70%. Ukupni prihod doma instva 21.

ali i zna ajne snage usmeriti na promotivne aktivnosti i pove anje atraktivnosti opštine kao turisti ke destinacije. Do 2011. Do 2019. Procenat doma instava sa sigurnim pristupom vode za pi e Ciljevi Programi Zna aj. Strategija održivog razvoja Opštine Kuršumlija 2010 – 2020. godine pove ati pokrivenost lokalnih puteva i ulica asfaltnom podlogom sa postoje ih 10% na 40%. kanalizacija. obrazložnje Da bi opština uopšte mogla da bude u konkurenciji da postane jedan od zna ajnih inilaca na turisti koj mapi Srbije. . i omogu ilo turistima da udobno i bezbedno stignu do željenog mesta.58 Prioritet 2: Unapre enje kvaliteta komunalne infrastrukture Indikatori 2. Kako bi se opština dobro pozicionirala na turisti koj mapi i pove ala broj turista potrebno je najpre doneti promotivnu strategiju i niz prate ih dokumenata. Opštinski otpad po vrsti odlaganja 15. Upravljanje otpadnim vodama u gradskim sredinama 7. godine pove ati broj poseta turista 10 puta. Nepostojanje turisti ke signalizacije je jedan od glavnih problema sa kojima se turisti suo avaju još pri samom ulasku u opštinu. neophodno je da se obezbede ili poboljšaju elementarni uslovi (uredno snabdevanje pija om vodom. godina Do 2019. godine pove ati ulaganje finansijskih sredstava u komunalnu infrastrukturu za 200%. godine obezbediti 100% pokrivenost opštine i glavnih putnih pravaca turisti kom signalizacijom. iste ulice…) za život i rad njenih gra ana i boravak turista. Proširenje kapaciteta vodovodne mreže Proširenje kapaciteta kanalizacione mreže i izgradnja sistema za pre iš avanje Regulisanje odnošenja sme a sa teritorije banja i avolje varoši Ure enje gradskog groblja Prioritet 3: Podizanje kvaliteta putne infrastrukture Programi Lokalni putevi i mostovi Asfaltiranje ulica u gradu Turisti ka signalizacija 14. a broj no enja turista pove ati 5 puta. Prioritet 4: Nedovoljan broj poseta i no enja turista na teritoriji opštine Programi Razvoj turisti kih destinacija i promocija Manifestacije Ciljevi Indikatori Zna aj. obrazložnje Kvalitet putne mreže bi trebalo poboljšati kako bi se olakšao život gra ana. obrazložnje Nedovoljno ulaganje u promociju dovelo je do toga da je šira javnost slabo upoznata sa turisti kom ponudom opštine. Do 2019. Dužina puteva u km po km2 Ciljevi Indikatori Zna aj. Postavljanje turisti ke signalizacije e turistima olakšati snalaženje i omogu iti im da obi u sve znamenitosti i lepote ovog kraja.

Strateški cilj : Do 2019. 59 .00 -Fond za zašt.1.1. 1. bogata zelenim. životne sredine -Ministarstvo živ. i pr. aktivnosti.1 Ciljevi. rokovi Opština LSDS 2010 – 2019 Strategija održivog razvoja PARTNERSKI FORUM – RADNA GRUPA EKOLOGIJA KURŠUMLIJA VIZIJA : 2019. partneri. godine Kuršumlija je održiva i komunalno opremljena zajednica.1. sa o uvanom i ekološki zdravom životnom sredinom i odgovornim ponašanjem svojih gra ana prema njoj. godine 1. životne sredine -Ministarstvo živ. godine Kuršumlija e u potpunosti spre iti ispuštanje nepre iš enih otpadnih voda i kroz njihov predtretman i bolji kvalitet o istiti svoje re ne tokove. planiranja -NIP -Opština 240 000 000. Izrada projektne dokumentacije za izgradnju gradskog kolektora 1. godina -Fond za zašt. sred. PROBLEM / PRIORITET: Nepostojanje kolektora za otpadne vode 1. -Opština 4 800 000. planiranja -NIP.2013. sred. istim i ure enim površinima. izvori finansiranja.2011. i pr.00 1.2.1.5. akcije. Broj Projekat PARTNERI Vreme Iznos i izvor INDIKATORI finansiranja Opština 2010 . godine Strategija održivog razvoja Opštine Kuršumlija 2010 – 2020. 2. Izgradnja gradskog kolektora Opština 2011 . AKCIONI PLAN 5. (visok/srednij/niski) Stepen prioriteta 1. 2.

Odabir lokacije i izgradnja prijemne stanice za sme e (transfer-stanica) Opština -Opština -Ministarstvo životne sredine i prostornog planiranja -Fond za zašt. 2.00 Direkcija za izgradnju 50 000 000. godine Opština 2010 . 2 000 000. 1. 1.4.1.1.1.3. 8.1.00 2.00 Direkcija za izgradnju 2.5. godine Direkcija za izgradnju -NIP -Nevladine org. godine smanjiti broj divljih deponija za 70% uvo enjem kvalitetnog sistema za upravljanje komunalnim otpadom.1. godine Opština 2010 .1. godine 1. Sanacija deponije komunalnog otpada opštine Kuršumlija -Opština -Ministarstvo životne sredine i prostornog planiranja -Fond za zašt.2011. Sanacija gradske kanalizacione mreže 2.1.00 Direkcija za izgradnju -NIP -Nevladine org. 90 000 000. godine 7.1.2013. Broj Projekat PARTNERI Vreme Iznos i izvor INDIKATORI finansiranja Opština 2010 .2011.2011. 8. 2.2011. Izrada projektne dokumentacije za izgradnju kanalizacione mreže u prigradskim naseljima Izgradnja kanalizacione mreže u prigradskim naseljima 2. Opština 2011 . životne sredine 7.6.60 1. Izrada projektne dokumentacije za sanaciju gradske kanalizacione mreže Opština 2011 . godine Strategija održivog razvoja Opštine Kuršumlija 2010 – 2020. 3 600 000. Strateški cilj : Do 2019. godina 2. životne sredine 2010 . PROBLEM / PRIORITET: Veliki broj divljih deponija i nepostojanje sanitarne deponije (visok/srednij/niski) Stepen prioriteta 2.2. .2013.

00 Broj Projekat INDIKATORI 1.1.godine 2.2. 8.godine kontinuirano od 2010. godine kontinuirano Opština 2010 .00 Direkcija za izgradnju -JKP 1 200 000.4.2.1.1.2.00 -Opština 1 000 000.1.00 -Opština 2 000 000. 3.3.5.godine 2010 – 2011. Program: Ure ivanje javnih i zelenih površina u gradu kontinuirano 2011 – 2012.1.1. 2.4.1.3.godine 3.2. Akcije sezonskog iš enja grada i re nih korita „Zelena policija“ -Opština 200 000.1.2011.godine 2012 – 2013. 3. PROBLEM / PRIORITET: Niska svest gra ana o o uvanju životne sredine (visok/srednij/niski) Stepen prioriteta 3.00 -Opština 500 000.00 3. 8.2.00 61 .1. Edukacija stanovništva u oblasti upravljanja otpadom Nabavka i postavljanje kontejnera za selektovan otpad 2.godine Direkcija za izgradnju 1 500 000. 7. godina 3.1.2. Program: Zaštita i ure enje reke Kosanice Vreme Iznos i izvor finansiranja -Opština 3 000 000.1. Ure enje i održavanje zelenih površina i Udruženje izletišta gra ana“Prijatelji parka“ Regulacija re nog korita reke Toplice u užem centru grada i priprema projektne dokumentacije za ure enje keja Ure enje keja reke Toplice Strategija održivog razvoja Opštine Kuršumlija 2010 – 2020. 3.2. Izgradnja fontane u parku Direkcija za izgradnju -„Srbija vode” 30 000 000.2. Ure enje ve ih kupališta duž obale 3.00 Direkcija za izgradnju Udruženje gra ana“Prijatelji parka“ 200 000. 2011 – 2012.1. 7. Izgradnja ustave 3.6.00 7.1.1.1. 8.1.1.godine 2011 – 2012. 8. Strateški cilj : Do 2019. godine urediti i ozeleniti sve javne površine u gradu. 3.1. PARTNERI OOSR“Toplica“ OOSR“Toplica“ 2012 – 2013.

1. 10.godine od 2010.1.2. Obnavljanje drvoreda u centru grada i formiranje novih duž puteva i reka 3.00 -Privatni sektor INDIKATORI 9.godine 2010 – 2013. Izgradnja pogona za preradu drvne mase 4.1.2.9.1.6.62 3. Proizvodnja ekoloških briketa . PARTNERI Privatni sektor 4. zna aju njene zaštite i održivosti Osnivanje Gradskog zelenila za održavanje javnih i zelenih površina 200 000.1. godine kontinuirano 2010 – 2011. Rasadnik u Kuršumlijskoj banji 4.godine 3.8. Edukacija gra ana i informisanje o stanju životne sredine. 9. godine kontinuirano Broj Projekat Iznos i izvor finansiranja -Lokalni ekološki fond 50 000. 10.2.godine 2010 – 2013.00 -Opština 3.00 -Opština -JKP 3 000 000.00 Direkcija za izgradnju -JKP 200 000. Strateški cilj : Do 2019.2.00 -Privatni sektor 19 000 000.1.00 -Opština -JKP 3.1. PROBLEM / PRIORITET: Koriš enje obnovljivih izvora energije (visok/srednij/niski) Stepen prioriteta Strategija održivog razvoja Opštine Kuršumlija 2010 – 2020. Program: Koriš enje postoje e otpadne mase Vreme 2010 – 2011.1.1. 2010 – 2011.1. 10.godine 3.7.1.1. Mapa pilana 4.10.godine od 2011. godina 4. Ponovno aktiviranje fontane u dvorištu Doma zdravlja Sanacija gradskih esama Udruženje gra ana“Prijatelji parka“ Udruženje gra ana“Prijatelji parka 2010 – 2011.1.1.3.godine 2011 – 2013.2.2. 4.1. godine pove ati koriš enje obnovljivih izvora energije za 80%.00 Direkcija za izgradnju -JKP 2 500 000.5.2. -Dom zdravlja 80 000. 9.1.

Donatori 15.1.4.JP "Srbijavode" .SO Kuršumlija .1.00 15.4 Projekat izgradnje vatrogasne stanice Juni .3. Program: Koriš enje hidropotencijala 4.Ministarstvo za zaštitu životne sredine i prostorno planiranje . Program: Koriš enje solarne energije SO Kuršumlija Direkcija za izgradnju 4.1.000.2.000. Strategija održivog razvoja Opštine Kuršumlija 2010 – 2020. oktobar 2010 . godina 63 .

Strateški cilj : Do 2019.1.1. (visok/srednij/niski) Stepen prioriteta 1. 500 000. 18.00 -Opština -NVO 1000 000. koja kroz edukaciju i bogate sportske i kulturne sadržaje podjednako pruža podršku mla im i starijim generacijama u razvijanju njihovih duhovnih i materijalnih vrednosti. 1. 18.00 12.64 Opština KURŠUMLIJA LSDS 2010 – 2019 Strategija održivog razvoja PARTNERSKI FORUM – RADNA GRUPA DRUŠTVENE DELATNOSTI VIZIJA : 2019.1.2. 12. Osnivanje i po etak rada servisa geronto-doma ica -srednje škole -Kancelarija za mlade -Nacionalna služba za zapošljavanje -Centar za socijalni rad -Centar za socijalni rad -Crveni krst -Opština -NVO 200 000.1.3. 1.1.1. godine poboljšati uslove života socijalno ugroženim porodicama i smanjiti njihov broj za 50 %.godine kontinuiran rad Od 2010.1.godine kontinuirano Broj Projekat Vreme Iznos i izvor finansiranja INDIKATORI 12. Edukacija geronto-doma ica Strategija održivog razvoja Opštine Kuršumlija 2010 – 2020.00 -Opština -NV 1.godine Od 2010. godina 1. PROBLEM / PRIORITET: Veliki broj socijalno ugroženih porodica 1. Program: Poboljšanje uslova života starih lica PARTNERI 2010 – 2011.1. Uklju ivanje mladih u program pružanja pomo i starim licima . 18.1.1. godine Kuršumlija je moderna opšina sa dobrom zdravstvenom i socijalnom zaštitom.

2011. (visok/srednij/niski) Stepen prioriteta 2. godine jednom godišnje 2010 -2014. Broj Projekat Vreme Iznos i izvor finansiranja INDIKATORI 2.1.6.1.00 1 000 000. -Predškolske ustanove -Osnovne škole Nastavak izgradnje Doma kulture od 2010.1. 2.4.00 -Opština 16. godine od 2010.1.2.1. Osnivanje Kulturnog centra 2. 2 000 000. godine kontinuirano 5 000 000.2011.1.1.1.1. Izložbene prostorije 1 000 000.00 2. godine Kancelarija za mlade od 2010.5.1. Strateški cilj : Do 2019.00 Strategija održivog razvoja Opštine Kuršumlija 2010 – 2020. godina 2.1. Gitarijada 2. Kulturno-sportski dani 2.1. De iji muzi ki festival 65 .3. godine -Opština 16.1.00 -Opština 2010 . PROBLEM / PRIORITET: Poboljšanje kulturnih i sportskih sadržaja. godine jednom godišnje 1 000 000.1.1.1.00 -Opština 16. godine omasoviti i obogatiti sportski i kulturni sadržaj u opštini. Program: Popularizacija sporta i kulture. PARTNERI -Biblioteka -Opština -Sportski klubovi -Književni klub“Milutin Uskokovi -Kancelarija za mlade 2010 .2. 80 000 000.

00 od 2010.1. Inovirati opremu i nastavni materijal u školama i adaptirati postoje e prostorije .1.1.1. godine kontinuirano -Opština Izgradnja de ijih igrališta u naseljima opštine Kancelarija za mlade 2010 . 000 000.00 -„Kolo srpskih sestara“ -Kancelarija za mlade 1 000 000.8. Dogradnja PU“ arolija“ ( II faza izgradnje). godine izgraditi nove.2. godine 3 000 000.1.1. 20 000 000. godine kontinuirano do 2011 godine -Opština od 2010.1. godine -Direkcija za izgradnju 2.1.7.9.1. 16.2012. na osnovu projekta 3.00 -Opština .2015.Ministarstvo za omladinu i sport . Program: Izrada Lokalnog akcionog plana za mlade 3.00 Broj Projekat INDIKATORI 3. godina 2.66 2. Zavrsetak izgradnje sportske hale u Kursumliji -„Kolo srpskih sestara“ -Kancelarija za mlade .8.1.2011. Strateški cilj : Do 2019. PROBLEM / PRIORITET: Poboljšanje uslova obrazovanja (visok/srednij/niski) Vreme 2013 . Sajamske manifestacije 2. godine 2010 .Direkcija za izgradnju .1.00 Stepen prioriteta 3.2. Strategija održivog razvoja Opštine Kuršumlija 2010 – 2020.1.Direkcija za izgradnju grada 1 000 000. Sajamske manifestacije 2.SO Kursumlija . adaptirati postoje e i tehni ki opremiti predškolske i školske ustanove.1. PARTNERI Iznos i izvor finansiranja -Opština 16.00 16. 15 000 000.Ministarstvo za NIP 20.

radija.2. -Radio „Mini “ -Centar za socijalni rad -Crveni krst ..1. Savetovalište za roditelje . 4.00 -Opština -NVO 80 000.Osnovne i srednje škole -Dom zdravlja -Centar za socijalni rad . oglasnih tabli.2011.4.1.1.1.2011.3.4.2.1.2011.1.2.Kancelarija za mlade 2010 . godine 2011 .00 4. Program: Organizovanje obuka za pisanje i vo enje projekata iz raznih oblasti -Nacionalna služba za zapošljavanje -Opština . 4.1.1. godine 4. Program: Adekvatno informisanje i edukacija gra ana PARTNERI kontinuirano kontinuirano 300 000.2.1.1.00 67 . PROBLEM / PRIORITET: Nedovoljna informisanost i edukacija gra ana. novina. Odre ivanje projekt tima 4.00 -Opština -NVO 300 000. godine pove ati stepen informisanosti u svim sferama društvenog razvoja i poboljšati njihovu me usobnu saradnju.1..1.1. Savetovalište za dijabeti are 4. Izrada priru nika Strategija održivog razvoja Opštine Kuršumlija 2010 – 2020.1. godine 200 000. Organizovanje tribina i predavanja radi dodatne edukacije gra ana 4. Strateški cilj : Do 2019.2.00 -Opština -NVO -Opština Broj Projekat Vreme Iznos i izvor finansiranja INDIKATORI 4.2011. godine 250 000.1.1. Organizovanje seminara i radionica 20 000. i nedostatak Stepen prioriteta (visok/srednij/niski) komunikacije izme u institucija 4.RTV Kursumlija -TV „Most“.3.00 -Dom zdravlja 350 000.2012.1.2. godina 4.00 -Opština -NVO 2010 . godine -Opština -NVO 2010 . Poja ano informisanje javnosti putem lokalnih televizija.Osnovne i srednje škole 2010 .

2013.2.NVO .1.NVO 19. 5.2013.1. Izgradnja i opremanje objekta centralne labaratorije -Opština -Ministarstvo zdravlja .1.1. .1. PROBLEM / PRIORITET: Poboljšanje uslova za ostvarivanje zdravstvene zaštite (visok/srednij/niski) Stepen prioriteta 5. Dogradnja prostora za Službu Hitne medicinske pomo i -Opština -Ministarstvo zdravlja .2013.NVO 2010 . Program: Ja anje saradnje privatnog i javnog sektora 5.1.NVO 19. godine -Opština -Ministarstvo zdravlja . godine 5. 5.1.3. Strategija održivog razvoja Opštine Kuršumlija 2010 – 2020.2013.NVO -Opština -Ministarstvo zdravlja .1. godine -Opština -Ministarstvo zdravlja .1.NVO 19.1. godine unaprediti zdravstvenu zaštitu u oblasti Službe ku nog le enja.1.1. Program: Poboljšanje zdravstvene zaštite -Opština 2010 . Nabavka dijagnosti ke opreme -Opština -Ministarstvo zdravlja . godine -Opština 5. godina 5. nabaviti neophodnu dijagnosti ku opremu i terenska vozila neophodna za ujedna eno ostvarivanje zdravstvene zaštite.3. Strateški cilj : Do 2019.NVO ambulanti 2010 . Razvoj službe ku nog le enja i -Ministarstvo zdravlja -Ministarstvo zdravlja unapre enje rada terenskih 19.NVO 2010 .68 4.1. .4.

29. godine zapošljeno 80% radno sposobnog stanovništva Opštine Kuršumlija sa zaradama na nivou proseka u privredi republike Srbije. Formiranje biznis inkubatora 1.1.1. 27. 1.1.Budžet Opštine Kuršumlija . 26. 1. PROBLEM / PRIORITET: Smanjenje velike nezaposlenosti (visok/srednij/niski) Stepen prioriteta 1.JKP „TOPLICA“ Kuršumlija .00 .Budžet Opštine Kuršumlija 23.Opština Kuršumlija . 1. 26.1.1. godine Broj Projekat Vreme Iznos i izvor finansiranja INDIKATORI 23.USAID 2010 -2012.1. 29. Kupovina gra evinskog zemljišta koje e se besplatno ponuditi investitorima Strategija održivog razvoja Opštine Kuršumlija 2010 – 2020.Direkcija za izgradnju Opštine Kuršumlija .1.Ministarsvo za ekonomiju i regionalni razvoj . 27.2. 3 000 000. godine 2010 -2011. sa unapre enim i održivim uslovima za razvoj privrede i poljoprivrede.Opština LSDS 2010 – 2019 Strategija održivog razvoja PARTNERSKI FORUM – RADNA GRUPA PRIVREDA I POLJOPRIVREDA KURŠUMLIJA VIZIJA : 2019. Strateški cilj : 2019.1.Ministarsvo za ekonomiju i regionalni razvoj . Program: Podrška razvoju malih i srednjih preduze a (MSP) PARTNERI .USAID 1 000 000. godina . 28. godine opština Kuršumlija pripada krugu srednje razvijenih opština u Srbiji. 28.Opština Kuršumlija . 25.00 69 .

Budžet Opština Kuršumlija 1 000 000. godine 1.5.Opština Kuršumlija 2010 -2015. . . godina 1.70 1. .8.Agencija za podršku razvoju malih i srednjih preduze a .USAID . 29. 26.Ministarstvo ekonomije i regionalnog razvoja . 27.Budžet Opštine Kuršumlija 4 000 000.1. godine 2010 -2015.Opština Kuršumlija .1. Formiranje opštinskog garancijskog fonda za MSP .1. godine 2010 -2015.00 god.Opština Kuršumlija .1. 27.00 god.Budžet Opštine Kuršumlija . .1. 26. 26.Budžet Opštine Kuršumlija 2 000 000.00 god. 28. 26. 28. Formiranje opštinskog fonda za osnivanje MSP (START UP) 25.00 1. 27.1.Opština Kuršumlija . Osnivanje kancelarije za lokalni ekonomski razvoj 1. 28. 27.00 god.4.Agencija za podršku razvoju malih i srednjih preduze a RS . 26.1. 23. 25.6. 27. Izrada studije o bogatstvu i rasporedu svih vodnih potencijala na teritoriji cele Opštine Kuršumlije pogodnih za osnivanje novih fabrika za proizvodnju negaziranih i gaziranih voda -Ministarstvo za rudarstvo i energetiku . 25. Osnivanje kancelarije za razvoj MSP .Opština Kuršumlija 2010 -2011. Formiranje opštinskog fonda za razvoj ženskog preduzetništva Strategija održivog razvoja Opštine Kuršumlija 2010 – 2020. godine 2010 -2015. godine 2010 -2015.Budžet Opštine Kuršumlija 1 000 000.1.00 god.7. 28. . 29. 26.Ministarstvo za rudarstvo i energetiku . 27. godine .Opština Kuršumlija . 28. 29.USAID 1 000 000.3. 1 000 000.1.Ministarstvo ekonomije i regionalnog razvoja 1.1.1.1. 29. 28.

Marketinške aktivnosti na prezentaciji potencijalnim investitorima o mogu nostima za ulaganje u Opštini Kuršumlija 300 000. 1.1.00 god. godine . godine 1. 28. godine . 25. godina 1. 29. šumarstva i vodoprivrede .2. godine 200 000 . 28.Sopstvena 23. 26.Ministarstvo Finansija RS . .Ministarstvo poljoprivrede.Ministarstvo finansija RS -Budžet opštine Kuršumlija 2 000 000. Izrada studije o bogatstvu i rasporedu obnovljivih prirodnih resursa pogodnih za proizvodnju elektri ne energije na celoj teritorije Opštine Kuršumlija 71 .9.Ministarstvo finansija RS .3. 25.Ministarstvo finansija RS .1.1.Opština Kuršumlija 2010 -2011.Ministarstvo ekonomije i regionalnog razvoja RS . 29.Budžet Opštine Kuršumlija 40 000 000. 29.Budžet Opštine Kuršumlija 1. šumarstva i vodoprivrede .3 Uspostavljanje privredne saradnje sa opštinama na teritorije AP Kosovo .1.Opština Kuršumlija .00 .2.1. 29.Budžet Opštine Kuršumlija 25.RHMZ Srbije .1. 27. Program Iskoriš avanje obnovljivih prirodnih resursa pogodnih za proizvodnju elektri ne energije 2010 -2011. Otvaranje carinskog terminala 28.1.Ministarstvo za rudarstvo i energetiku . 26. 26. 29. 27.1.2.Ministarstvo poljoprivrede. 26.1. 1.Ministarstvo za rudarstvo i energetiku .1. 27.3. Strategija održivog razvoja Opštine Kuršumlija 2010 – 2020.2.Opština Kuršumlija 2010 -2011.Uprava Carina . 28.2.1. 27.00 .Uprava Carina . Program: Realizacija prednosti koje pruza blizina trzišta AP Kosovo i Metohije 2010 -2011. Formiranje bezcarinske zone 2010 -2015. godine 1.Opština Kuršumlija .Ministarstvo ekonomije i regionalnog razvoja RS . 28.

2010 -2014. Pove avanje sertifikovanih površina za proizvodnju ekološki zdrave hrane . 28. 26.Opština Kuršumlija .Sopstvena sredstva privatnih investitora .Budžet opštine Kuršumlija 1. 25. Posete sajmovima koji se bave iskoriš avanjem obnovljivih prirodnih resursa pogodnih za proizvodnju elektri ne energije.Budžet Opštine Kuršumlija 100 000.1. .4. godina 1. 1.00 .1.Agencija za energetsku efikasnost . Program: Razvoj poljoprivrede.Privatni Investitori .1.00 god.00 . 27.Privatni investitori 10 000 000.72 sredstva privatnih investitora .Institut Jaroslav erni .Sopstvena sredstva privatnih investitora 95 000.Agencija za Energetiku . godine .4. 28.2.00 po ha 23. godine Strategija održivog razvoja Opštine Kuršumlija 2010 – 2020.1.Budžet opštine Kuršumlija 2010 -2012.Ministarstvo poljoprivrede. 26. godine 23.2 Pokretanje poljoprivredne proizvodnje na svim neiskoriš enim površinama poljoprivrednog zemljišta koje je u vlistništvu opštine . 29.3. šumarstva i vodoprivrede . 28.Opština Kuršumlija Opština Kuršumlija 1 000 000.1. kao i prezentacija potencijalnim investitorima 2010 -2015. 1. 27.Privatni investitori .4.

3 Proizvodnja ekološki zdrave hrane na ve postoje em poljoprivrednom zemljištu 2010 . šumarstva i vodoprivrede . 28.2014. 28.1. 28.5 Izrada studije o bogatstvu i rasporedu šumskih plodova. godine 23. divljeg vo a i lekovitog bilja na teritoriji cele opštine Kuršumlije 2010 .00 god. .00 . povr a i cve a 1. 26. godine -Ministarstvo poljoprivrede. 23.Ministarstvo poljoprivrede. 29.00 100.Budžet Opštine Kuršumlija 2 000 000.Opština Kuršumlija .Privatni investitori . 29.4.1.1.Privatni investitori 2010 .6 Formiranje opštinskog garancijskog fonda za razvoj poljoprivrede . 73 . godine Strategija održivog razvoja Opštine Kuršumlija 2010 – 2020.2011.Opština Kuršumlija .4.1. 27.4 Izrada studije o bogatstvu i rasporedu izvora tople vode na teritoriji cele opštine Kuršumlije pogodnih za gajenje vo a. godina 1. 25. 27.Ministarstvo poljoprivrede.Opština Kuršumlija 2010 .4. godine Sopstvena sredstva privatnih investitora 1.Budžet opštine Kuršumlija 1 000 000.2011. 23. 29. 26. 28. šumarstva i vodoprivrede . 29.1.2015.000 dinara -Ministarstvo poljoprivrede. 25. šumarstva i vodoprivrede . 26.Budžet opštine Kuršumlija 100 000.NVO . 27.4. šumarstva i vodoprivrede .

1. god. 1.1.SO Kuršumlija .1. banjama (Kuršumlijska.SO Kuršumlija .1.00 . . rehabilitacije.SO Kuršumlija . Svoju poziciju na turisti koj mapi opština e izgraditi kroz permanentno ulaganje u turisti ku infrastrukturu. Opština e postati prava oaza za lovce i ribolovce iz svih krajeva.74 Opština LSDS 2010 – 2019 Strategija održivog razvoja PARTNERSKI FORUM – RADNA GRUPA TURIZAM KURŠUMLIJA VIZIJA : Do 2019.1. god. Izrada plana generalne regualacije Do 11.Ministarstvo za zaštitu životne sredine i prostorno planiranje . prepoznatljiva po: geomorfološkom fenomenu i udu prirode avoljoj varoši. Strateški cilj : Do 2019. Izrada prostornog plana opštine Kuršumlija 1. uživanje u o uvanoj životnoj sredini i prirodnim lepotama. godine naša opština e postati jedna od najpoznatijih i najpose enijih turisti kih destinacija u Srbiji i na Balkanu.1.Ministarstvo za zaštitu životne sredine i prostorno planiranje 8 024 000. unapre enje turisti ke ponude.Ministarstvo za zaštitu životne sredine i prostorno planiranje 11 800 000. ali i mogu nosti obilaska bogatog kulturno – istorijskog nasle a ovog kraja.03.2011.1.2011.1. PROBLEM / PRIORITET: Nedovoljno ulaganje finansijskih sredstava u turisti ku infrastrukturu 1.09.SO Kuršumlija . godina 1. Prolom. odmora i rekreacije.00 . edukaciju gra ana i aktivnu primenu promotivne strategije. (visok/srednij/niski) Stepen prioriteta Strategija održivog razvoja Opštine Kuršumlija 2010 – 2020.2. Lukovska) koje pružaju vrhunske usluge le enja.Ministarstvo za zaštitu životne sredine i prostorno planiranje Do 11. Godine pove ati ulaganje finansijskih sredstava u izgradnju smeštajnih kapaciteta i prate ih turisti kih sadržaja za 70%. Program : Izrada urbanisti kih planova Broj Projekat PARTNERI Vreme Iznos i izvor INDIKATORI finansiranja . 1. Naša sela pruža e turistima idealne uslove za odmor.

12.00 16.04. . god . god.31.10.Ministarstvo za zaštitu životne sredine i prostorno planiranje . god.2010.01.Direkcija za izgradnju .1.2010. god.03. GIS .1.Direkcija za izgradnju 01.2012.SO Kuršumlija 1. 22.3.1.08.2.1. Izrada projektne dokumentacije za izgradnju lova kog sela u Kosma i 1. god.3. .2012.1.2013.2.00 .1. 23.2. Izgradnja lova kog sela u Kosma i . 1.TO Kuršumlije 147 000. 17. 01.2012.SO Kuršumlija .Ministarstvo za zaštitu životne sredine i prostorno planiranje 1 500 000.Direkcija za izgradnju .10.2010.SO Kuršumlija .Ministarstvo ekonomije i regionalnog razvoja 7 350 000.1. 21. Izrada plana detaljne regulacije Kuršumlijske banje . 28. godina 100 000.SO Kuršumlija .Direkcija za izgradnju 01.SO Kuršumlija .4.2. 01. Program : Proširenje smeštajnih kapaciteta na teritoriji opštine 01. . Izrada plana detaljne regulacije Prolom banje sa elementima generalnog projekta vodosnabdevanja i odvo enja otpadnih voda .1.Ministarstvo za zaštitu životne sredine i prostorno planiranje 3 500 000.Direkcija za izgradnju . 11.SO Kuršumlija . Izrada projektne dokumentacije za izgradnju izvi a kog kampa u Zebicama .TO Kuršumlije . 2010 – 2012.SO Kuršumlija .Ministarstvo za zaštitu životne sredine i prostorno planiranje 1.1. .SO Kuršumlija .00 1.11.09.1.2. 01. god.08.00 .TO Kuršumlije Strategija održivog razvoja Opštine Kuršumlija 2010 – 2020.1. .SO Kuršumlija 1.1.SO Kuršumlija .00 75 .07.SO Kuršumlija .5.01.

02. 23. 21. 24.1.Privatni preduzetnici .12. 28.1.5.2011.2. 24. 21.Privatni preduzetnici . 22. 875 000.Ministarstvo ekonomije i regionalnog razvoja . .Direkcija za izgradnju .00 .01. god.SO Kuršumlija 01.2. . 22.01. godina 1.76 1. Izrada projektne dokumentacije za izgradnju soba za smeštaj u gradu Izgradnja soba za smeštaj u gradu 14 250 000. 21.Privatni preduzetnici 1. god. .SO Kuršumlija . 23.2011.2013.SO Kuršumlija 10.2013. 17.00 . 28.2010. Izgradnja izvi a kog kampa u Zebicama -SO Kuršumlija .Privatni preduzetnici .Ministarstvo za sport i omladinu .4.6.01. 01. 28.04. 17.Donatori 5 000 000. .7.2. Izrada projektne dokumentacije za izgradnju hotela i kompleksa apartmana u Zebicama Izgradnja hotela i kompleksa apartmana u Zebicama 35 000 000.1. 1.2.Privatni preduzetnici . 16.01.2014.2010.Kancelarija za mlade 01. god.1.02. Strategija održivog razvoja Opštine Kuršumlija 2010 – 2020.10.Privatni preduzetnici .04. 23. god.Privatni preduzetnici . god. 01.1.00 17.Privatni preduzetnici .2. 12.8.03.SO Kuršumlija .31.01.00 . 1. . 22. 01.

Direkcija za izgradnju . 77 . Program : Unapre enje prate ih turisti kih sadržaja na teritoriji opštine.5.2010.03. .SO Kuršumlija 01.Privatni preduzetnici 1.A.SO Kuršumlija .A. "Planinka" 01. 1. 17. 01. Izgradnja gondole u avoljoj varoši 01.00 4. 23.2012.3.03. "Planinka" -SO Kuršumlija .3.02. .3.3. god. 22.00 .6. "Planinka" 4 200 000. 10. Izrada projektne dokumentacije za izgradnju ži are u Prolom banji -SO Kuršumlija . "Planinka" 01.02. "Planinka" 1. .00 . . 22.00 .1. god.Ministarstvo ekonomije i regionalnog razvoja .4.Ministarstvo ekonomije i regionalnog razvoja .SO Kuršumlija . god. god 01.1.1.2.D. 01.3.2011. god. .1.A.3.2014.10.2001. "Planinka" .1. 1.A.Ministarstvo ekonomije i regionalnog razvoja .01. 21.Ministarstvo ekonomije i regionalnog razvoja . Izrada projektne dokumentacije za izgradnju fiksne etvorosedne ži are u Lukovskoj banji 4 800 000.04.1.A.D.A.A.1. 28.2013. .SO Kuršumlija .A.01.1. Izrada projektne dokumentacije za izgradnju gondole u avoljoj varoši .02. 16.D.Privatni preduzetnici .2013.08. Izrada projektne dokumentacije za izgradnju wellness centra u Prolom banji Izgradnja wellness centra u Prolom banji 1.D.D. godina 160 000 000.Privatni preduzetnici .12. "Planinka" 3 200 000.07.D.3. 144 000.3.12.00 .2012.1.D. "Planinka" Strategija održivog razvoja Opštine Kuršumlija 2010 – 2020.2011.02.D.01.Privatni preduzetnici 16. 28. 17. 24. god.Direkcija za izgradnju . 21. 01. 23.Direkcija za izgradnju .Direkcija za izgradnju . 1.

22.04.00 .god.Direkcija za izgradnju .05. .1. 1. .2.2. 17.Direkcija za izgradnju .09.1.2. 01. 01.3. .8.2.00 .Privatni preduzetnici 01.1. 01. 24. 16.D.9.3.02. 22. godine pove ati ulaganje finansijskih sredstava u ure enje zelenih površina za 100%.Kancelarija za mlade 16.2011.Privatni preduzetnici 35 000 000.Ministarstvo ekonomije i regionalnog razvoja 14 200 000.2010.78 .03.SO Kuršumlija . 23. god.Direkcija za izgradnju .06. god. Ure enje parkova 1.2010.D.1. god.SO Kuršumlija .Direkcija za izgradnju 01.JKP " Toplica " 01. "Planinka" 16. .1.11.2010. 28. Strateški cilj : Do 2019.2011.00 . 24. 1.JKP " Toplica " .A. Izgradnja pi terena kod sportske hale 1.Ministarstvo za zaštitu životne sredine i prostorno planiranje 396 000. god. 01.2013.2014.Norveška vlada 3 500 000. 16.06. 28.3.7.2.Ministarstvo za zaštitu životne sredine i prostorno planiranje .08.Direkcija za izgradnju . šetališta i vidikovca na Samokovu. Ure enje trim staze. 01. 21. 01.SO Kuršumlija .SO Kuršumlija . i rekonstrukcija asfaltnog puta . 01. god. 01. Rekonstrukcija restorana "Evropa" (etno restoran sa sobama za izdavanje) 1.01.Ministarstvo za sport i omladinu .2010. Izgradnja balon hale Strategija održivog razvoja Opštine Kuršumlija 2010 – 2020. Broj Projekat PARTNERI Vreme Iznos i izvor INDIKATORI finansiranja 1. Program : Ure enje zelenih površina.2012. "Planinka" . . . 23. 17.SO Kuršumlija .1.3.00 16.1.SO Kuršumlija . godina 1.2011. 21. Izrada projekta za ure enje zelenih površina na teritoriji opštine 1.00 -A.2011.2.12.1.04.Ministarstvo ekonomije i regionalnog razvoja 4 400 000.1.

Zavod za zaštitu spomenika.2011.SO Kuršumlija .1.31.Direkcija za izgradnju Broj Projekat Vreme 01.1.12.Direkcija za izgradnju 01.3.05. Izrada projekta za obnovu fasada i kulturno-istorijskih spomenika na teritoriji opštine Osvetljavanje manastira i crkava na teritoriji opštini 135 000. Izgradnja vidikovaca .02.4. Strateški cilj : Do 2012.Zavod za zaštitu spomenika.SO Kuršumlija .2010. 1.06. godina 1.Direkcija za izgradnju . . avoljoj varoši i gradskom parku Obeležavanje planinarskih staza i staza zdravlja oko banjskih mesta .6.2.2010.2014. Rekonstrukcija manastirskog kompleksa Sv. god. 01.3.SO Kuršumlija . 01.2010.05.3. .1. god.01.2. 1. 01.5. god.00 1. Program : Obnova fasada i kulturno-istorijskih spomenika PARTNERI . . 01.06.07. 16. Rekonstrukcija manastirskog kompleksa Sv.Direkcija za izgradnju .Ministarstvo za zaštitu životne sredine i prostorno planiranje 80 000.Ministarstvo kulture 1. god.Niš .01.1. Postavljanje wireless mreža u banjama.3.Direkcija za izgradnju .01.00 . 1. god.05.Ministarstvo za zaštitu životne sredine i prostorno planiranje 16.JKP " Toplica " . .4.SO Kuršumlija .Direkcija za izgradnju .SO Kuršumlija .Donatori 120 000.05. .SO Kuršumlija .1.Ministarstvo kulture 01.2011. Iznos i izvor finansiranja .1.12. 1.Niš .Niš .1. .31.00 .2.07. god.Zavod za zaštitu spomenika.1.3. godine pove ati ulaganje finansijskih sredstava u obnovu fasada i kulturno-istorijskih spomenika za 70%.Ministarstvo kulture 800 000.SO Kuršumlija . Nikole .00 .00 .31. Bogorodice Strategija održivog razvoja Opštine Kuršumlija 2010 – 2020. . 1 000 000.Direkcija za izgradnju .2014.08.3.2010.03.3.SO Kuršumlija INDIKATORI 1.Niš 79 . god.1.Zavod za zaštitu spomenika.12.1.2. 01.

Zavod za zaštitu spomenika.Direkcija za izgradnju . god.Zavod za zaštitu spomenika.SO Kuršumlija .Direkcija za izgradnju .Zavod za zaštitu spomenika.Ministarstvo ekonomije i regionalnog razvoja 5 350 000.8.2.2014.10. Iznos i izvor finansiranja -SO Kuršumlija .80 1. Program: Proširenje kapaciteta vodovodne mreže PARTNERI .02.SO Kuršumlija .Ministarstvo kulture .1.SO Kuršumlija .JKP " Toplica " .11.SO Kuršumlija . god.Direkcija za izgradnju 2.JP "Srbijavode" .SO Kuršumlija .01.1. god.1.1.00 .Direkcija za izgradnju Broj Projekat Vreme 01. . Izgradnja sekundarne vodovodne mreže u Prolom banji 01. PROBLEM / PRIORITET : Unapre enje kvaliteta komunalne infrastrukture (visok/srednij/niski) Stepen prioriteta Strategija održivog razvoja Opštine Kuršumlija 2010 – 2020.3.1.Direkcija za izgradnju . god.Ministarstvo kulture .00 15.1.2015.SO Kuršumlija . Strateški cilj : Do 2019.SO Kuršumlija . 1.JKP " Toplica " . .1.Niš .5.09. godine pove ati ulaganje finansijskih sredstava u komunalnu infrastrukturu za 200%.1.11. . Rekonstrukcija fasada u gradu . Ure enje i osvetljavanje platoa oko Ivan kule 01.1. godina 2.Donatori 36 000 000.Niš .02.03.01.11.08.3. 01.2011.2014.JP "Srbijavode" 1 040 000.3.2011. 01.2011.05. . god.Direkcija za izgradnju .7. 600 000.1.01.6.Niš .1. .09.1.3. . Rekonstukcija srpskog srednjevekovnog sela Lubnica 01.2013.Ministarstvo kulture 1.Niš -SO Kuršumlija . 2.00 INDIKATORI 2.00 01. 1.01. Obnova crkve Sv.04.2013.Ministarstvo za zaštitu životne sredine i prostorno planiranje .Zavod za zaštitu spomenika. Izrada projektne dokumentacije za izgradnju sekundarnih vodovodnih mreža u Prolom i Kuršumlijskoj banji 2. Mine u Štavi 01. god. .

12.000.03.10.3.SO Kuršumlija .000.00 2. .01. 2.MUP RS PS Kursumlija .2.1.JKP " Toplica " .Donatori 15. 01. .1.2015.10. godina . Izgradnja kolektora u Lukovskoj banji .00 .1.00 .2011.Direkcija za izgradnju 01.2011. Izgradnja sekundarne vodovodne mreže u Kuršumlijskoj banji .Ministarstvo za zaštitu životne sredine i prostorno planiranje 11 000 000.SO Kuršumlija .1. god. . Izrada projektne dokumentacije za izgradnju kolektora u Lukovskoj i Kuršumlijskoj banji.SO Kuršumlija .SO Kuršumlija .2014.Ministarstvo za zaštitu životne sredine i prostorno planiranje . i biorola u Prolom banji 2.SO Kuršumlija .1.4 Projekat završetka izgradnje rezervoara za vodu na Borovnjaku .Ministarstvo NIP .2. god 2. 01.03.Direkcija za izgradnju 01.SO Kuršumlija 746 300.Donatori 16 000 000. god.2.1. Izgradnja kolektora u Kuršumlijskoj banji Strategija održivog razvoja Opštine Kuršumlija 2010 – 2020.10.Ministarstvo za zaštitu životne sredine i prostorno planiranje 18 965 000.2011.Direkcija za izgradnju .01.02.07.2. Program : Proširenje kapaciteta kanalizacione mreže i izgradnja sistema za pre iš avanje otpadnih voda.1.00 2.SO Kuršumlija . 2.2.2010.JKP " Toplica " .JKP " Toplica " .Direkcija za izgradnju .07. .SO Kuršumlija . 15. god.01.00 01.3. 2. 01.1. 81 .2010 .2.MUP RS .1.06.Ministarstvo za zaštitu životne sredine i prostorno planiranje .JP "Srbijavode" .Direkcija za izgradnju 01.

1. 01.04.Direkcija za izgradnju Strategija održivog razvoja Opštine Kuršumlija 2010 – 2020.2014. god.03.1.2014.2.Direkcija za izgradnju .Ministarstvo za zaštitu životne sredine i prostorno planiranje 7 350 000.SO Kuršumlija .2015.2.Direkcija za izgradnju .2011.01.JKP " Toplica " .SO Kuršumlija .3.SO Kuršumlija .2010.Direkcija za izgradnju 01.01.03.2. 7.SO Kuršumlija 590 000. 01.1.04.03.JKP " Toplica " .01. Izrada plana za lociranje kontejnera i kanti u banjama 2. god 01.SO Kuršumlija 5 000. 01. . god.00 .09.3.3.1.JKP " Toplica " . Izgradnja biorola u Prolom banji 82 .7. 2. Nabavka i postavljanje kontejnera i kanti .00 .Direkcija za izgradnju .2010.JP "Srbijavode" 500 000. god.8. Utvr ivanje plana odnošenja sme a . 2.Nikole. 2.SO Kuršumlija .JKP " Toplica " .05.2010. Izrada projektne dokumentacije za izgradnju kanalizacione mreže u Prolom i Kuršumlijskoj banji Izgradnja kanalizacione mreže u Kuršumlijskoj banji .04.1. 5 000.4. Izgradnja javnih toaleta kod manastira Sv. 2.1.Donatori 10 000 000.2.2.SO Kuršumlija . . god.1.3.JP "Srbijavode" .SO Kuršumlija . .1. 2.Ministarstvo za zaštitu životne sredine i prostorno planiranje . 2. .07.1.00 2. 01.01.SO Kuršumlija 7.SO Kuršumlija . godina 2.JKP " Toplica " .2.Bogorodice i u banjama . .SO Kuršumlija .Direkcija za izgradnju .00 01.SO Kuršumlija .5.07.3. Program : Regulisanje odnošenja sme a sa teritorije banja i avolje varoši.01.12.JKP " Toplica " . . Sv.Direkcija za izgradnju 2. god.04. .00 7.00 .

14.Ministarstvo za infrastrukturu 220 000 000.4.1.Direkcija za izgradnju . PROBLEM / PRIORITET : Podizanje kvaliteta putne infrastrukture.1.06. 14.00 .Ministarstvo za infrastrukturu 56 000 000. Program : Lokalni putevi i mostovi.2014.1.1.06.1. Izrada projektne dokumentacije neophodne za izgradnju i rekonstrukciju planiranih lokalnih puteva i mostova Put M-25 – Pepeljevac – Grabovnica – Tovrljane (opština Prokuplje) .Direkcija za izgradnju 01. 3.08. 14.1. 12.00 .Direkcija za izgradnju .1. 14.1.1. 01.SO Kuršumlija . godine pove ati pokrivenost lokalnih puteva i ulica asfaltnom podlogom sa postoje ih 10% na 40%. 01. (visok/srednij/niski) Stepen prioriteta 3. godina 3.SO Kuršumlija . god.03. 3.2014.05.1.1.2014.4.00 83 . .Direkcija za izgradnju .2015.3. 3.2010 .Ministarstvo za infrastrukturu 40 200 000. 01. Strateški cilj : Do 2019.Direkcija za izgradnju 01.2.00 .04.Ministarstvo za infrastrukturu 91 000 000. god. god.00 .2015.1. Izgradnja gradske kapele i prilaznih saobracajnica na novom gradskom groblju u Dankovicu 3. . 01. Broj Projekat Vreme Iznos i izvor finansiranja .JKP " Toplica " .Direkcija za izgradnju 2.2. 01.2014.Ministarstvo za infrastrukturu INDIKATORI 3. 3.god.000.1.5.2010.000.10.1.SO Kuršumlija 7.1.1.SO Kuršumlija .30.10.4.01. Strategija održivog razvoja Opštine Kuršumlija 2010 – 2020.07. god.SO Kuršumlija .SO Kuršumlija .2015. 01.00 .03. Rekonstukcija i asfaltiranje lokalnog puta R-222 Spance – Tmava – Kaludra (opština Prokuplje) Rekonstrukcija i asfaltiranje lokalnog puta M-25 Zebice – Dobri Do – Sekira a – Stubla (opština Medve a) Rekonstrukcija i asfaltiranje lokalnog puta R-218b Dankovi e – Konjuva – Višeselo (opština Blace) 24 464 000.01.07. 01.SO Kuršumlija . PARTNERI .1. Program: Ure enje gradskog groblja 01.

01.SO Kuršumlija .2017.Direkcija za izgradnju 01.2017. . 14.7.1.11. 01.SO Kuršumlija .11.11.00 .Direkcija za izgradnju 01.08.SO Kuršumlija .2014. . 3.Ministarstvo ekonomije i regionalnog razvoja 85 000 000.1.08.2015. 01. .00 14.1.8. 01.1. Put Lukovo – Šatra – Kuršumlijska banja .1. 3. god.2013.2014.10. 3.2014.Direkcija za izgradnju 14.1. Izgradnja mosta na reci Toplici u selu Tre ak .Ministarstvo za infrastrukturu .6.Direkcija za izgradnju 01. god. Put Rudare – Ljuša – Krtok – Kuršumlijska banja .00 .SO Kuršumlija . 14.10.Ministarstvo za infrastrukturu .00 .04.01.9.09.84 3.Ministarstvo za infrastrukturu .Ministarstvo ekonomije i regionalnog razvoja 380 000 000.1.05. Strategija održivog razvoja Opštine Kuršumlija 2010 – 2020.SO Kuršumlija . god. Put Prolom banja – Pupavce – Sokolovica – Rudare 3.00 .Direkcija za izgradnju 01.Ministarstvo za infrastrukturu .1.1.Ministarstvo ekonomije i regionalnog razvoja 65 000 000. god.Direkcija za izgradnju 01.11. Put Prolom banja – ake – avolja varoš .2016.00 . . 14. .1.09.2014.05. 3. 01. god.Ministarstvo za infrastrukturu 40 000 000. Put Prolom banja – Tovrljane .1.05.2013.1. 01.Ministarstvo ekonomije i regionalnog razvoja 130 000 000. godina 14.Ministarstvo za infrastrukturu . god.SO Kuršumlija .Ministarstvo ekonomije i regionalnog razvoja 85 000 000.

1.3.SO Kuršumlija .2.SO Kuršumlija 42 000 000. god. Izrada projektne dokumentacije za asfaltiranje i rekonstrukciju planiranih ulica -SO Kuršumlija . .Ministarstvo za infrastrukturu . god.SO Kuršumlija .2010.Ministarstvo za infrastrukturu .god -Ministarstvo za infrastrukturu 1 184 980.Direkcija za izgradnju 3. Završetak radova na rekonstrukciji i asfaltiranju ulica u naselju "Rasadnik 2" (ulice Branka Radi evi a.2.00 3.2014.SO Kuršumlija .Ministarstvo ekonomije i regionalnog razvoja 31 000 000.1.2.Direkcija za izgradnju 01.2.08.Ministarstvo za infrastrukturu 14.Direkcija za izgradnju . 3. 01.Ministarstvo za infrastrukturu .1. Kraljevi a Marka i Nikodija Stojanovi a Tatka i Stevana Prvovencanog .12.00 3. .1.03.06. Bogorodice i izgadnja parking prostora 3.2015. 01.Direkcija za izgradnju .07. Kara or eva.3.04.SO Kuršumlija . 01.1. 3. 01. 85 . 14.Direkcija za izgradnju 01.2.00 . Put Kuršumlija – Dobri Do – Ivan kula .2011.Hadži a) . .2011. Izgradnja ulice u zoni male privrede u naselju Kastrat 01.2010. probijanje Banjske ulice.000.00 14.15.00 Strategija održivog razvoja Opštine Kuršumlija 2010 – 2020.2011.SO Kuršumlija 13 248 995.000. .1.09. .5.4.08. 14.06. Knez Mihajlova i Dr.09.1.2010. godina 14.09.Direkcija za izgradnju 01.1.1. 01.SO Kuršumlija .12.SO Kuršumlija . Rekonstrukcija gradskih ulica Palih boraca. Asfaltiranje ulice do manastira Sv.2. god.01.00 14.SO Kuršumlija 4 000 000.2010 . 01. god.07. Program : Asfaltiranje ulica u gradu.2.

86 3.2. god. INDIKATORI Broj Projekat 4.05.03.3.2.1.1. 01.TO Kuršumlije 01.TOS .3.3. Nabavka i postavljanje signalizacionih tabli na putnim pravcima 250 000.SO Kuršumlija .2010. . Izrada plana signalizacije Iznos i izvor finansiranja .00 4.01 .02.SO Kuršumlija 3. Nabavka i postavljanje signalizacionih tabli na teritoriji opštine Strategija održivog razvoja Opštine Kuršumlija 2010 – 2020.SO Kuršumlija . Izrada promotivne strategije opštine Iznos i izvor finansiranja .SO Kuršumlija .1.1.1.SO Kuršumlija 01.TO Kuršumlije .00 . PROBLEM / PRIORITET : Nedovoljan broj poseta i no enja turista na teritoriji opštine (visok/srednij/niski) Stepen prioriteta 4.TOS 4. god.1.01.Direkcija za izgradnju . god.TOS . 4.SO Kuršumlija . Vreme INDIKATORI Broj Projekat 3. god.1. god.01. .2.SO Kuršumlija .01. Strateški cilj : Do 2011.2010.00 . a broj no enja turista pove ati 5 puta. 20 000. PARTNERI .1.. 3.01.Ministarstvo za infrastrukturu .TO Kuršumlije .Direkcija za izgradnju .Ministarstvo ekonomije i regionalnog razvoja 400 000.1.TO Kuršumlije . Izrada banjskih strategija .SO Kuršumlija .2010. .1.TO Kuršumlije .1.1.01.3.1.2010. godine obezbediti 100% pokrivenost opštine i glavnih putnih pravaca turisti kom signalizacijom.2011. Program : Turisti ka signalizacija.SO Kuršumlija .02. 01.10. Program : Razvoj turisti kih destinacija i promocija PARTNERI Vreme 01.03.02. godina 3. Strateški cilj : Do 2019. godine pove ati broj poseta turista 10 puta. 01.02.Direkcija za izgradnju .TOS .2.2011.

.06.TO Kuršumlije .TO Kuršumlije .2010.TOS .09 . U estvovanje na sajmovima turizma 4..2.1. 01.7.1.1.3. Organizovanje izložbe pasa 4. god.TOS . De iji festival " Prole na pesma " .SO Kuršumlija . Planinka .1.1.9.Kancelarija za mlade .3.Privatni preduzetnici 4. Dizajniranje suvenira i razglednica .1.1.1.1. Izrada baze podataka nosilaca turisti ke ponude na nivou opštine 4. Izrada komunikacionih planova za banje 01.SO Kuršumlija .Sportski klubovi .09.TOS 4.SO Kuršumlija .1. SO Kuršumlija SO Kuršumlija 4.SO Kuršumlija .OŠ "Drinka Pavlovi " .31. Otvaranje prodavnice suvenira u Kuršumliji svake godine svake godine svake godine svake godine 4.TO Kuršumlije .1.TO Kuršumlije 286 000.TO Kuršumlije Privatni preduzetnici 4. god.TO Kuršumlije .2011.TO Kuršumlije .SO Kuršumlija .00 .1.8.SO Kuršumlija .2010.01.SO Kuršumlija . godina 4. god.1.1.00 .2010.1.5.1. 2011.Kancelarija za mlade .SO Kuršumlija .TO Kuršumlije .1.01.1.2. . .03. Program : Manifestacije.OŠ "Miloje Zaki " .1. Rok festival " Gitarijada " Strategija održivog razvoja Opštine Kuršumlija 2010 – 2020. Izrada master plana za avolju varoš .12.04. Štampanje i distribucija promotivnog materijala 4.6.Kancelarija za mlade .06.2.4. SO Kuršumlija TO Kuršumlije A.2. Planinka TOS 01.De iji vrti "Sunce" .SO Kuršumlija . god.2.01.TO Kuršumlije 500 000.D.4.2. 01.SO Kuršumlija . svake godine svake godine 01.SO Kuršumlija . Organizovanje sportskih turnira 4.De iji vrti " arolija" SO Kuršumlija 87 .2010. god.SO Kuršumlija .1.A.D.4.SO Kuršumlija .

Izveštaj o održivosti a. Izveštaj o održivosti a.2. jednogodišnje ažuriranje indikatora Godina 2 -3 -4 Godina 5 1. Ocena održivosti + 1 88 . Strateški dokument sa dijagramima + 1 4.Strategija održivog razvoja Opštine Kuršumlija 2010 – 2020. celokupan proces planiranja treba da bude odre en kao desetogošnji ciklus: analize – planiranja – programiranja – implementacije – realizacije – pra enja – procene – i ponovne analize. Upravljanje u svim profitnim i javnim organizacijama je akt zajedni nog delovanja ljudi u svrhu postizanja zajedni kih ciljeva. Lokalni akcioni plan Godina 6-7–8-9 1. Upravljanje sadrži faze planiranja. finansijskih. kompletno preispitan svakih 10 godina. Lokalni akcioni plan + 1 5. rukovo enja i kontrole. jednogodišnje ažuriranje indikatora Godina 10 1. Izveštaj o održivosti a. izbora ljudi. SISTEM UPRAVLJANJA I PRA ENJA Proces implementacije strategije mora biti definisan kako bi se osigurao njen nastavak. Izveštaj o održivosti 2/3. Proces je kompletno prikazan na slede em dijagramu: Ciklus Strategije održivog razvoja lokalne zajednice Godina 1 1. Klju ni akteri moraju biti svesni svojih uloga i odgovornosti. usmeravanja. uklju uju i i angažovanje ljudskih. Na in na koji se ovaj proces razmatranja i kontinuiranog preistitivanja realizuje daje živost sistemu upravljanja i pra enja. proces strateškog planiranja je iznad svega dinami an proces i finalni dokumenti se posmatraju kao dinami ni odnosno promenljivi alati. organizacije. pra enje implementacije Lokalnog akcionog plana b.kako bi se pratio napredak. itd. Ocena održivosti 2. Kao garancija ovakvog aktivnog pristupa. Strateški dokument sa dijagramima 4. ostvaruju i razli ite veze u okviru i van organizacije.tako da planovi mogu biti realizovani efikasno definisati set merljivih ciljeva . Kako bi se faza implementacije Strategije održivog razvoja lokalne zajednice uspešno realizovala proces strateškog planiranja uklju uje i aktivnosti na sistemu upravljanja i pra enja. Nakon 10 godina bi trebalo razvijati novu Strategiju održivog razvoja lokalne zajednice. a izvršna vlast mora: dodeliti odgovornosti . Prakti no. Lokalni akcioni plan 5. ažuriranje svih indikatora 4. Implementacija politika i strategija za postizanje zadatih ciljeva mora biti razmatrana i preispitivana od strane svih osoba uklju enih u proces. godina 5. pra enje implementacije Lokalnog akcionog plana b. tehnoloških i prirodnih resursa. Izveštaj o održivosti + 1 2/3.

a pod ingerencijom razli itih gradskih/opštinskih institucija i organa. Glavni deo organizacione strukture je Koordinacioni tim koji uklju uje razna odeljenja. Sistem upravljanja treba precizno da identifikuje nosioce odgovorne za implementaciju pojedinih aktivnosti i da pruži precizno definisana ovlaš enja i odgovornosti svih na elnika odeljenja/uprava za sprovo enje tog integrisanog procesa u razumnom vremenskom roku (do usvajanja narednog gradskog/opštinskog budžeta) Integraciju Akcionog plana i Strateškog dokumenta sa planovima.Strategija održivog razvoja Opštine Kuršumlija 2010 – 2020. Njihova potpuna uklju enost u implementaciju detaljnog Lokalnog akcionog plana je od vitalnog zna aja za održivost i razvoj. po evši od razli itih institucija i organa javne uprave. organizacione strukture i uklju ivanju zainteresovanih aktera. Tim za koordinaciju je odgovoran za integraciju Strateškog dokumenta i Lokalnog akcionog plana. Proces strategije održivog razvoja lokalne zajednice je inkorporiran i koristi postoje u strukturu u lokalnoj administraciji. Strateški dokument i Lokalni akcioni plan moraju u potpunosti biti integrisani sa opštinskim/gradskim svakodnevnim radnim procedurama. izvori finansiranja. prvenstveno u tri pravca: Direktno povezivanje Akcionog plana sa izradom i aktima opštinskog/gradskog budžeta. Za svaku aktivnost u okviru Akcionog plana moraju se obezbediti finansijska sredstva ili. Koordinacioni tim je imenovan od strane Predsednika opštine Zorana Vu kovi a. javnih komunalnih preduze a. Direktno povezivanje sa svim opštinskim/gradskim operativnim planovima i odeljenjima. projektima i aktivnostima svih javnih i privatnih institucija koje su uklju ene kao glavni nosioci implementacije Akcionog plana. itd. bar. itd. SKUPŠTINA OPŠTINE obavezuje Koordinacioni tim da sprovede implementaciju VIŠE-SEKTORSKI KOORDINACIONI TIM je odgovoran za punu integraciju Strategije u sredstva planiranja i upravljanja TELO ZA RAZVOJ STRATEGIJE eksterno koordinira i prati implementaciju akcionog plana Finansijsko integrisanje sa opštinskim budžetom Kros integracija sa opštinskim sektorima i upravama Tehni ka integracija sa JKP. Poželjno je da je ovaj Tim za koordinaciju postavljen u okviru administracije tako da može da koordinira celokupnim sistemom upravljanja i pra enja. godina Faza implementacije Strategije održivog razvoja lokalne zajednice je bazirana na kombinaciji akcionog plana. Veliki broj svakodnevnih upravlja kih aktivnosti se odvija u oblasti urbanisti kog sisitema i teritorijalne podele. 89 .

Sve promene indikatora i svi rezultati godišnje evaluacije moraju biti dostupni svim gra anima putem jednostavnog i itkog izveštaja. 90 . Indikatori pružaju osnovne informacije i znanja vezana za napredak procesa implementacije strategije i dinamiku usaglašavanja. kao osnovnog dela Sistema upravljanja. Svi ti indikatori su osnova za kompletan sistem pra enja implementacije strategije.Strategija održivog razvoja Opštine Kuršumlija 2010 – 2020. godina Ispunjenje i status implementacije Strategije održivog razvoja lokalne zajednice mora biti konstantno pra en i procenjivan preko godišnjih ciklusa evaluacije koriš enjem Indikatora održivosti (odnosi se na Strateški dokument i na kompletnu zajednicu) i Indikatora u inka (odnosi si se na status implementacije Lokalnog akcionog plana).