Opština Kuršumlija

Delegacija Evropske unije

STRATEGIJA ODRŽIVOG RAZVOJA OPŠTINE KURŠUMLIJA
2010 – 2020. GODINE

SO Kuršumlija u saradnji sa projektom Exchange 2- Zajedni ka podrška lokalnim samoupravama

Strategija održivog razvoja opštine Kuršumlija

oktobar 2009.

Strategija održivog razvoja Opštine Kuršumlija 2010 – 2020. godina

Autor: Opština Kuršumlija

Izdavač: Stalna konferencija gradova i opština Ova publikacija je izrađena uz pomoć Evropske unije. Sadržaj ove publikacije je isključivo odgovornost opštine Kuršumlija, i ni na jedan način ne oslikava stavove Evropske unije.

Grafički dizajn i štampa: Kotur i ostali o.d.

Tiraž: 75 primeraka

Program EXCHANGE2 Projekat finansira Evropska unija
2

STRATEGIJA ODRŽIVOG RAZVOJA LOKALNE ZAJEDNICE naslanja se na okvirni plan „Milenijumskih razvojnih ciljeva“ UN. Razlog za uvo enje participativne metode je pre svega prakti ne prirode. ve omogu ava šire u eš e zajednice u identifikaciji. poštuju i smernice zadate vizijom. Strategija održivog razvoja lokalne zajednice obuhvata sve smernice. stvaraju i uslove za realizaciju ili razvoj drugih planova na lokalnom nivou. iako sama zajednica nije bila uklju ena u taj projekat. ciljeve i mere relevantne za sve sektore. koji podrazumeva direktnu uklju enost svih javnih i privatnih zainteresovanih strana u toku trajanja celokupnog procesa.Strategija održivog razvoja Opštine Kuršumlija 2010 – 2020. participativni pristup poboljšava kvalitet donetih odluka tako što omogu ava: 3 . Svi drugi sektorski planovi na lokalnom nivou imaju za cilj da. ispune i razviju mogu nosti šire definisane Strategijom razvoja lokalne zajednice. Participativni pristup u izradi Strategije se ne odnosi samo na zajedni ku izradu strateškog dokumenta i akcionog plana. opštu društvenu informisanost i zaštitu životne sredine. Bez participativnog pristupa esto se lokalnim zajednicama name u obaveze da sprovedu odre ene aktivnosti. aktiviranju i koordinaciji partnerstava za implementaciju pojedinih aktivnosti i projekata. u okviru svojih oblasti. Na kraju. ciljevima i prioritetima i pružaju i operativnu podršku projektima i aktivnostima predvi enim Akcionim planom. Održivost zahteva od ljudi da koriste prirodne resurse u onoj meri koja im dozvoljava da se ti resursi prirodno obnove. STRATEGIJA ODRŽIVOG RAZVOJA LOKALNE ZAJEDNICE je OPŠTI STRATEŠKI PLAN RAZVOJA GRADA/OPŠTINE koji daje smernice i podsticaje za budu i razvoj grada/opštine. Na nacionionalnom nivou uskla ena je sa Nacionalnom Strategijom održivog razvoja Republike Srbije i drugim nacionalnim strategijama koje se ti u održivog razvoja lokalnih zajednica. Detaljniji sektorski planovi i strategije na lokalnom nivou se moraju razvijati i implementirati u punoj saglasnosti i integraciji sa Strategijom održivog razvoja lokalne zajednice. godina 0. Kao najvažnija strategija. STRATEGIJA ODRŽIVOG RAZVOJA LOKALNE ZAJEDNICE ima za cilj uvo enje integisanog sistema planiranja koji obuhvata sva bitna pitanja lokalne zajednice uklju uju i i socijalnu inkluziju. STRATEGIJA ODRŽIVOG RAZVOJA LOKALNE ZAJEDNICE je zasnovana na PARTICIPATIVNOM PRISTUPU. LSDS – SAŽETAK O METODOLOGIJI Metodologija za izradu STRATEGIJE ODRŽIVOG RAZVOJA LOKALNE ZAJEDNICE je nastala kao rezultat aktivnosti Projekta Exchange 2 Zajedni ka podrška lokalnim samoupravama u cilju metodološke standardizacije procesa strateškog planiranja za potrebe Stalne konferencije gradova i opština i lokalnih samouprava u Srbiji.

Pokretanje procesa strateškog planiranja 1. Definisanje prioriteta. Analiza teku eg stanja – Profilisanje zajednice 2. sa razli itim ulogama i funkcijama su bili uklju eni u proces izrade STRATEGIJE ODRŽIVOG RAZVOJA LOKALNE ZAJEDNICE po ev od faze planiranja pa do faze definisanja realizacije projekata i upravlja kih aktivnosti. upravljanje. lanovi Partnerskog foruma su identifikovali slede e tematske radne grupe: Ekologija Društvene delatnosti Privreda Turizam Proces izrade STRATEGIJE ODRŽIVOG RAZVOJA LOKALNE ZAJEDNICE se sastojao od 5 glavnih faza koje se ponavljaju u desetogodišnjem ciklusu: Faze 0. Marketing i komunikacija Dokumenta Organizaciona struktura – regulativa Izvestaj o održivosti Strateški dokument Akcioni plan Upravlja ki sistem Plan marketinga i plan komunikacije Ciklus izrade STRATEGIJE ODRŽIVOG RAZVOJA LOKALNE ZAJEDNICE po eo je izradom ANALIZE TEKU EG STANJA – PROFILISANJEM ZAJEDNICE u kome su teku e stanje i faktori održivosti u zajednici identifikovani i procenjeni. gde je to bilo mogu e. Razli iti subjekti. dok su stru ne strane okupljene u TEMATSKE RADNE GRUPE i KOORDINACIONI TIM u estvovale u izradi Strategije. Kako bismo postigli odre ene rezultate implementacija projekata treba da bude podržana razvijenim UPRAVLJA KIM I MONITORING SISTEMOM. definisane su aktivnosti i projekti u okviru lokalnog AKCIONOG PLANA.Strategija održivog razvoja Opštine Kuršumlija 2010 – 2020. Projekti i aktivnosti za odre ene rezultate 4. 4 . U opštini Kuršumlija Partnerski Forum je okupio 37 lanova. Nakon ove faze. uklju uju i prostorne dijagrame. vizije i ciljeva 3. koji je dopunjen i podržan PARTNERSKIM SPORAZUMIMA. Na prvom sastanku. Sve javne i privatne zainteresovane strane koji žive i rade na teritoriji opštine/grada okupljene u Partnerski Forum bile su zadužene je za opštu elaboraciju STRATEGIJE ODRŽIVOG RAZVOJA LOKALNE ZAJEDNICE. Kao slede i korak usledilo je definisanje vizije. godina Bazu znanja za odgovoran proces donošenja odluka zasnovanih na injenicama Široku bazu podrške za donesene odluke Kolektivno vlasništvo nad problemima i rešenjima problema Ja anje lokalnih kapaciteta za implementaciju projekata Povratne informacije za rukovodstvo. pra enje 5. Implementacija. ciljeva i prioriteta u okviru STRATEŠKOG DOKUMENTA na lokalnom nivou.

Ka a Gaši – Ekonomska škola 19. Saša Petrovi – koordinator za romska pitanja. Dragan Miljevi – Institut « EKOMAN » 28. godina U ESNICI U PROCESU IZRADE STRATEGIJE PREDSTAVNICI PROGRAMA EXCHANGE 2: Mark Barrett. Milomir Nikoli – Crveni krst 5. Darko Lazarevi – JKP »Toplica » 14.Strategija održivog razvoja Opštine Kuršumlija 2010 – 2020. Snežana Deljanin – PU « Sunce » 29. Saša Stevanovi – Direkcija za izgradnju 12.Opštinska uprava 2. 5 . Vladimir Jakovljevi – Udruženje penzionera 17. Slobodan Obradovi – « Obradovi -inženjering »DOO 23.Udruženje penzionera 16. Snežana Radovi – Opštinska uprava 4. Mijodrag Ili . Dobrivoje avi – ŽFK « Kolibri » 32. Dejan Živkovi – TK « KORIO » 7. Sonja Jankovi – ZZ « Budu nost » 21. Dobrica Živan evi – « VLADIVA » doo 18. Ruža Spalovi . Milan Nikoli – Biblioteka 31. Milan Simovi – SUR « Božji Raj » 25. Svetlana MIlutinovi – Centar za socijalni rad 20. Milan ur evi – ED Kuršumlija 22. Dragan Lazarevi – LU « Soko » 9. Dejan or evi – « STUDIOARH » 27. Dejan ur i – SUR « Prolom » 36. Dragan Milenkovi – Opštinska uprava 24. Darko Orbovi – « Metalaccompany » 26. Života Vuksanovi – OŠ « Miloje Zaki » 33. Protojerej J. Emilija Savi – Opštinska uprava 3. šef projektnog tima Jasmina Kruni . Slaviša Puniši – Nacionalna služba za zapošljavanje 13. Vi entijevi – SPC Kuršumlija 6. Jugoslav Savi – Turisti ki biro 37. Dragan Gaši – Opštinska uprava 35. Rodoljub Stoj i – Direkcija za izgradnju 11. Radivoje Panti – Književni klub « Milutin Uskokovi » 30. Dragan Jezdimirovi – OOSR « Toplica » 8. Mijodrag Jovanovi – « JUROFUNGO » 10. Svetlana Sokovi – Gimnazija 34. Ljiljana Arsenijevi – Dom zdravlja 15. savetnica za strateško planiranje FORUM PARTNERA : 1.

PU "Sunce". Facilitator: Emilija Savi ".Centar socijalni rad. Milijana Rilak . Dragana Ivkovi Kancelarija za mlade. Ka a Gaši . Dragan Mijajlovi .Opštinska uprava 3.Radivoje Panti . Dragan Gaši . Facilitator: Dejan Jovanovi Radna grupa 4 : TURIZAM Dejan ur i . Facilitator: Jovana Nestorovi 6 . Sun ica Nestorovi – Opštinska uprava 2.Ekonomska škola.LU "Soko" .Nacionalna služba za zapošljavanje. Slaviša Puniši . Facilitator: Emilija Savi Radna grupa 2: DRUŠTVENE DELATNOSTI Dejan Živkovi – TK "KORIO" . Boban Cvetkovi – restoran "KUM". Goran Djordjevi . Dragan Miljevi – Opštinska uprava. Snežana Radovi – Opštinska uprava. Ljubisav Veselinovi . Darko Orbovi .Opštinska uprava. Nadica Deljanin .Opština Kuršumlija. Jasmina Deljanin – Gimnazija."Garetov konak".Književni klub "Milutin Uskokovi Snežana Deljanin . Jovana Nestorovi 6. Emilija Savi Radna grupa 1: EKOLOGIJA Ruža Spalovi – Opštinska uprava. Milomir Nikoli Crveni krst.OOSR "Toplica" .Dom zdravlja. godina Koordinacioni tim : 1."JUROFUNGO". Dragan Laki evi . za – Radna grupa 3 : PRIVREDA I POLJOPRIVREDA Sun ica Nestorovi – Opštinska uprava.Strategija održivog razvoja Opštine Kuršumlija 2010 – 2020. Dejan Jovanovi 5."METALAC COMPANY". Miroljub Jovanovi . Ruža Spalovi . Snežana Radovi – Opštinska uprava 4. Darko Lazarevi JKP "Toplica". Dragan Milenkovi – Opštinska uprava. Slavko Ili – Turisti ka organizacija Kuršumlija."STUDIO ARH". Dejan or evi .STR "NEON".

Opšti podaci 1.2 Faza implementacije: sistem upravljanja i partnerski sporazumi 7 .1 RG 1: Ekologija 3.4 RG 4: Turizam 4. akcije.3 RG 3: Privreda i poljoprivreda 3. Strategija održivog razvoja lokalne zajednice – sažetak o metodologiji U esnici u procesu izrade strategije 1.3 Socijalna pitanja/ kvalitet života 3.1 Vizije.1 Administrativni i geografski položaj 1. godina SADRŽAJ Uvodna re Predsednika opštine 0. generalna slika 4. Akcioni plan 5. izvori finansiranja.1 Indikatori životne sredine 2.2 Prioriteti za razvoj u narednih 10 godina 5. Presek stanja / trenutna situacija 3. rokovi 5.2 Indikatori ekonomskog razvoja 2.Strategija održivog razvoja Opštine Kuršumlija 2010 – 2020.2 RG 2: Društvene delatnosti 3.2 Istorijat 1. prioriteti i ciljevi: velika.1 Ciljevi.3 Stanovništvo 1.4 Opštinska organizacija 2. Strateški dokument 4. aktivnosti. partneri. Monitoring sistem indikatori 2.

godina Poštovani sugra ani.Strategija održivog razvoja Opštine Kuršumlija 2010 – 2020. Smatramo da usvajanjem STRATEGIJE ODRŽIVOG RAZVOJA možemo doprineti da gra ani mogu uskoro o ekivati visok kvalitet života. Opština Kuršumlija spada u red najnerazvijenijih opština u Srbiji. u okviru Programa Exchange 2. Osnovni zadatak opštine Kuršumlija iskazan u ovoj strategiji je stvaranje uslova za zapošljavanje gra ana uz uvažavanje standarda za o uvanje životne sredine. odnosno smanjenje velike stope nezaposlenosti uz izgradnju infrastrukturnih objekata. izradila i usvojila STRATEGIJU ODRŽIVOG RAZVOJA OPŠTINE KURŠUMLIJA. Opština Kuršumlija je u saradnji sa Stalnom konferencijom gradova i opština. PREDSEDNIK OPŠTINE KURŠUMLIJA dr Zoran Vu kovi 8 . kao i drvne industrije. odnosno u iskoriš avanju obnovljivih izvora za proizvodnju elektri ne energije. poljoprivrede (vo arstva i sto arstva). smatramo da opština Kuršumlija veoma brzo može da iza e iz kruga najnerazvijenijih opština. ali sa svojim potencijalima u razvoju pre svega turizma.

Strategija održivog razvoja Opštine Kuršumlija 2010 – 2020. ali i uticao na njegov dalji razvoj. Regionalnim putnim pravcem. opština Kuršumlija je povezana sa Brusom. Zauzima površinu od 952 km² i administrativno pripada Topli kom okrugu. verovatno po toplim izvorima Lukovske. dali naziv Ad Fines što zna i na kraju. u gornjem slivu reke Toplice i njenih pritoka Kosanice i Banjske. Podujevo i Leposavi . godine). 9 . Naselje je dugo zadržalo ovo ime. Jugozapadna granica u dužini od 105 km poklapa se sa prirodnom i politi koadministrativnom granicom Kosova i Metohije. Turci ovaj kraj nazivaju Kuršumlija što je prema istraživanjima istori ara prevod naziva Bele Crkve (Kuršunlu klise ). preko Blaca. Na teritoriji opštine živi 21608 stanovnika (prema popisu iz 2002. Svaki od njih je ostavio trag na ovom tlu i upisao se u viševekovnu istoriju ovog kraja.1 Administrativni i geografski položaj Opština Kuršumlija nalazi se na jugu Srbije. na jugoisto nim padinama Kopaonika i severozapadnim padinama Radan planine. Dolinom Toplice i Kosanice prolazi železni ka pruga Niš-Prokiplje-Kuršumlija-Kosovo Polje. godina 1. Geografsko-saobra ajni položaj opštine je izrazito tranzitnog karaktera. Ovaj naziv je današnja Kuršumlija zadržala sve do po etka stvaranja države Nemanji a. OPŠTI PODACI 1. Panorama Kuršumlije 1. Kuršumlijske i Prolom banje.2 Istorijat Preko teritorije današnje opštine Kuršumlija prošli su brojni osvaja i još od praistorijskog doba. Karta opštine Kuršumlija Slika br. Rimljani su tadašnjem naselju na mestu današnje Kuršumlije. da bi kasnije dobilo ime Toplice. Prokuplje. Medve a. Po osvajanju. kada dobija naziv Bele Crkve po manastirima koje su bili pokriveni olovnim plo ama koje su blještale i videle se nadaleko. Grani i se sa opštinama: Brus. Slika broj 1. sa dva glavna prevoja: Merdare i Prepolac. Blace. Kruševcem i dalje Beogradom.2 . Teritorijom opštine prolazi strategijski važan putni pravac Niš-Priština-Pe .

Slika 3. i u njemu se zamonašila Nemanjina žena Ana kao Anastazija. Objekat ima veliki zna aj za prou avanje tradicije i kontinuiteta vizantijskog i srednjevekovnog graditeljstva. nicala su nova i uvijala se. sedište arhiepiskopije. pa su se šljiva uvijale u smeru u kome se vojska okretala.Strategija održivog razvoja Opštine Kuršumlija 2010 – 2020. Manastir Sv. ali ih je uvek bilo samo šest. godine. mogu se videti ostaci prve zadužbine župana Stevana Nemanje.maja i o drugim praznicima okuplja narod. ostaci vodovoda u Kuršumlijskoj i Lukovskoj banji. Legenda kaže da su vojnici posle pri eš a šest puta obilazili crkvu mole i se za pobedu na Kosovu. godina Arheološka nalazišta u okolini Kuršumlije iz rimskog i vizantijskog doba su: rimske terme u Bacu iz III veka. Kasnije su ga dogra ivali Stevan Prvoven ani i kralj Milutin. Bazilika je u narodu poznata kao "Markova crkva". Ovde se na "Markov dan" 8. opeke i novac na eni u Kuršumlijskoj banji kao i nadgrobni spomenik koji je podigla jedna svešteni ka porodica iz Rima boginji Nimfi. Po predanju u njoj se pri estio deo srpske vojske iz okolnih krajeva pred odlazak u Kosovsku bitku. sagra ena je oko 1980. Bogorodice. Na ulazu u grad. do 1168. Nikole Crkva Lazarica nalazi se 2. 10 . zaštitnici lekovitih voda u znak zahvalnosti za izle enje u ovoj banji. sa leve strane. manastira Sv. Stara stabla su nestala. koja je bila njegova prva prestonica. vladavine dinastije Nemanji a. godine). Nikole (gra en od 1165. a od osnivanja Srpske Patrijaršije. i ovde sagradio svoje prve zadužbine. Na uš u Kosanice u Toplicu nalaze se ostaci bazilike iz ranovizantijskog perioda (VI-VII vek). godine i to je jedina crkva brvnara u Toplici. Bogorodice Slika 4. odolevaju i zubu vremena stoji druga zadužbina Stevana Nemanje manastir Sv. rimska i gr ka groblja u okolini Prolom banje i dr. Njega je Nemanja posvetio svom sinu Savi i to je bio muški manastir. Veliki srpski župan Stevan Nemanja je svoju istorijsku misiju upravo po eo u današnjoj Kuršumliji. Sagra en je 1159. Ostaci manastira Sv. Neobjašnjivu prirodnu retkost predstavljaju šest uvijenih stabala šljiva u dvorištu crkve. Od uspostavljanja autokefalnosti Srpske Pravoslavne Crkve na teritoriji opštine je bilo sedište Belocrkvanske episkopije. Na brdu iznad grada.5 km od centra Prolom banje. predmeti. Ovi manasturi su najstariji svedoci po etka jednog od najsjajnijih perioda srpske države.

1. godine) raspore enih u 90 naseljenih mesta.Strategija održivog razvoja Opštine Kuršumlija 2010 – 2020. godina Crkva Sv. Restoran "Evropa" nalazi se u centru grada. Sagra en je 1892. godine kao hotel sa 8 soba. Sagra ena je u vreme Patrijarha Pajsija u periodu 1614-1647. dobro od velikog zna aja.3 Stanovništvo Opština Kuršumlija ima 21 608 stanovnika (preme popisu iz 2002.5 km zapadno od Lukovske banje. 20 kreveta. što je svrstava u retko naseljene opštine. i to je rekonstruisana crkva iz nemanji kog perioda gra ena od kamena i pokrivena kamenim plo ama. Petke udaljena je 1. 6 prigradskih i 7 gradskih mesnih zajednica. NAZIV I TIP NASELJA Kuršumlija Babica Barlovo Ba oglava Belo Polje Bogujevac Vasiljevac Veliko Pupavce Visoka Vlahinja Vrelo Vrševac Vukojevac Gornja Mikuljana Gornje To ane Grabovnica Dabinovac Dankovi e Degrmen Dedinac Dešiška Dobri Do Donja Mikuljana Donje To ane 1948 37284 396 265 443 464 332 254 501 742 494 257 428 229 284 157 547 394 794 310 685 324 836 182 960 1953 39772 393 268 469 448 335 290 525 795 502 267 445 260 296 139 562 427 816 338 677 349 891 215 927 BROJ STANOVNIKA 1961 1971 1981 36896 31672 27629 394 317 203 235 175 163 439 413 460 393 289 225 248 195 151 264 189 115 456 296 153 620 421 303 498 327 194 243 157 114 421 309 232 191 99 6 270 181 168 110 57 36 442 329 238 404 247 151 682 540 345 302 255 172 552 394 304 303 182 86 709 432 271 185 145 103 753 475 308 1991 23368 138 129 310 150 118 29 81 224 121 57 118 140 30 163 77 265 120 161 62 158 87 203 2002 21608 90 166 263 151 84 18 79 158 88 40 82 117 18 118 64 232 88 124 38 109 83 122 11 . nalazi se u selu Štavi 5. Prose na gustina naseljenosti opštine Kuršumlija je 23 stanovnika na km² . Crkva je jednobrodna gra evina. kada su sobe pretvorene u kancelarije i magacinski prostor. 170 sedišta u restoranu i 40 na terasi.5 km od Prolom banje. U restoranu je podrum zidan ciglom sa plafonom u polukružnim svodovima. živopisom su ukrašene sve unutrašnje zidne površine. Crkva Sv. Kao hotel radio je do polovine šezdesetih. U njemu je smeštena zbirka arheoloških. etnoloških i istorijskih eksponata ovog kraja. U njemu je esto boravio naš poznati pisac Branislav Nuši i pretpostavlja se da je ovde pisana komedija "Sumljivo lice". Ima 16 seoskih. godine. Mine.

godina NAZIV I TIP NASELJA Dubrava ake Žalica Žegrova Žu Zagra e Zebica Ivan Kula Igrište Kastrat Konjuva Kosma a Krtok Kr mare Kupinovo Kuršumlija Kuršumlijska Banja Kutlovo Lukovo Ljutova Ljuša Magovo Mala Kosanica Mari i e Markovi e Matarova Ma ja Stena Ma kovac Merdare Mer ez Mehane Mirnica Mr e Nevada Novo Selo Orlovac Parada Pa ara a Pevaštica Pepeljevac Perunika Pljakovo Prevetica Prekora e Prolom Ravni Šort Rastelica Ra a Sagonjevo Samokovo Svinjište Sekira a Selište Selova 1948 305 552 92 285 479 149 246 373 457 568 709 828 407 705 191 2382 415 256 554 191 724 103 472 267 172 227 208 619 438 115 421 548 242 162 347 211 140 213 152 430 389 330 166 161 172 48 82 1016 580 297 244 199 208 424 1953 324 583 119 317 452 139 278 399 519 620 933 895 406 697 331 2649 485 276 601 208 768 98 474 248 196 247 247 650 474 144 475 579 276 167 351 229 149 245 174 436 420 304 141 166 248 473 88 1000 622 331 308 229 205 447 BROJ STANOVNIKA 1961 1971 1981 249 137 97 525 368 223 120 73 38 288 186 118 484 362 248 129 98 52 257 181 82 340 205 118 460 279 160 523 366 475 787 551 355 783 509 262 409 297 155 599 414 343 285 211 114 3391 7185 10550 457 333 198 247 147 81 680 621 395 220 177 92 740 471 345 103 65 43 431 284 233 182 129 109 231 383 472 252 194 172 283 211 136 594 587 554 460 370 318 174 85 52 446 296 143 552 385 207 266 236 167 149 123 83 265 206 160 197 152 72 159 131 47 248 179 132 173 147 90 357 326 318 310 185 139 239 171 148 152 130 70 148 102 69 225 180 200 418 264 184 76 45 23 1013 722 562 586 458 264 254 194 162 323 214 117 178 127 83 145 90 58 428 338 208 1991 58 112 19 79 205 32 61 85 89 285 226 160 73 207 84 12371 185 37 320 53 158 29 190 72 416 118 49 392 222 33 58 100 117 39 126 45 28 78 59 239 90 81 41 31 92 103 13 300 174 93 64 52 42 132 2002 45 83 12 49 172 19 35 39 42 267 169 108 39 150 67 13639 151 37 366 37 109 24 130 54 52 83 29 298 139 26 54 60 93 30 75 17 16 41 35 15 64 78 21 22 111 51 247 118 61 41 29 24 180 12 .Strategija održivog razvoja Opštine Kuršumlija 2010 – 2020.

.15 Ukupno 19 930 100 Tabela broj 2: Etni ki sastav stanovništva prema popisu iz 2007.51 Crnogorci Makedonci 82 0.05 Bugari 8 0. Sam opštinski centar beleži prirast stanovništva što je posledica. 1961. Ra a sa 247 stanovnika.76 Romi 300 1. U periodima 1981 – 1991. Etni ka struktura. pre svega.Strategija održivog razvoja Opštine Kuršumlija 2010 – 2020. 13 . 1981. godine Kretanje stanovništva.08 Hrvati 10 0..04 Ostali 428 2. 1971. i 1991 – 2002.41 16 0. Ipak najve i broj stanovnika je nastanjen u samom gradu Kuršumlija. 1991.85 i -7 na 1 000 stanovnika ). Crnogoraca (0. oko 13 639 što ini oko 63 % ukupnog stanovništva. unutrašnjih migracija iz sela u grad. Kretanje stanovništva u opštini Kuršumlija karakterišu tri osnovne determinante: nizak natalitet pove ane stope mortaliteta migracioni procesi. zatim Ma kovac sa 298 stanovnika. godina NAZIV I TIP NASELJA Seoce Spance Ta evac Tijovac Tmava rebinje Tre ak Trmka Trn Šatra Štava 1948 375 1054 192 246 948 369 237 259 189 408 505 413 1953 419 1062 204 257 974 409 280 265 197 473 497 441 BROJ STANOVNIKA 1961 1971 1981 474 468 356 924 664 395 171 76 33 220 169 142 875 674 463 418 318 214 275 213 156 230 178 104 112 61 44 455 355 118 455 250 120 464 468 320 1991 181 255 21 96 293 105 110 59 26 73 75 207 2002 115 222 77 199 74 62 36 30 53 33 176 Tabela broj 1: Uporedni pregled broja stanovnika 1948. 1953. Najve i broj stanovnika opštine Kuršumlija ine Srbi (96%). odnosno starijeg tipa stanovništva budu i da se smanjuju fertilni i omladinski kontigent stanovništva. Nacija Broj % Srbi 19 085 95. i 2002. sa veoma malim u eš em Roma (1. Starosna struktura stanovništva Kuršumlije sve više ima karakteristike „regresivnog“.5%). Kastrat sa 267 stanovnika.5%) i ostalih (2%). godine Može se videti da su najve a naselja u opštini: Lukovo sa 366 stanovnika. godine opština Kuršumlija ima smanjenje negativne stope porasta ukupnog stanovništva ( -15.

a od 2005.2 2006 -137 -6. ve i nepovoljna kretanja broja sklopljenih brakova koji je samo u poslednjih deset godnina opao za 20%.7 Tabela broj 4: Prirodni priraštaj opštine Kuršumlija Na osnovu tabele se može zaklju iti da je prirodni priraštaj u svim posmatranim godinama bio negativan.prir. U periodu od 2001-2007. i 2004. godine došlo je do smanjenja za ak 1 877 stanovnika. zaposleno stanovništvo kao i decu i omladinu koja svakodnevno putuju do škole ili posla) tako i spoljne migracije. na 1000 stanocnika 1997 -96 -4. godine po inje da raste stopa smanjivanja stanovnistva tako da. Na to uti e.do2007. a da je 1998. odnosno emigracije u inostranstvo.1 1998 -168 -7. ne samo smanjenje ukupnog broja stanovnika. Broj živoro enih po godinama pokazuje tendenciju smanjenja.Strategija održivog razvoja Opštine Kuršumlija 2010 – 2020. godina Godine 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 Muško 10 10 10 10 10 10 10 913 935 838 720 601 451 238 Žensko 10 649 10 627 10 470 10 316 10 129 9 910 9 692 Ukupno 21 807 21 608 21 308 21 036 20 730 20 361 19 930 Smanjenje broja -245 -254 -272 -306 -369 -431 Tabela broj 3: Kretanje stanovnika opštine Kuršumlija u periodu od 2002. do 2027. Prirodni priraštaj.3 2002 -139 -6 2003 -127 -6 2004 -158 -7. Godina Prose an godišnji priraštaj Pros. godine taj broj bi se prepolovio.godine Iz ove tabele se uo ava negativno kretanje broja stanovnika iz godine u godinu.5 2005 -149 -7. 14 . godine bio najnepovoljniji. ukoliko se ovakav trend nastavi u narednim godinama. Na osnovu kretanja stanovnika mogu e je izvu i i bilans priraštaja stanovništva. koje se javljaju isklju ivo iz ekonomskih razloga. Za opštinu Kuršumlija karakteristi ne su kako dnevne migracije (njihov broj obuhvata angažovano.

predsednik opštine i Opštinsko ve e). raspolaže kvalitetnim ljudskim resursima.4 Opštinska organizacija Opština kao jedinica lokalne samouprave ima 104 zaposlenih i u opštini se vrše poslovi iz njenog izvornog delokruga. uz manje izmene.Strategija održivog razvoja Opštine Kuršumlija 2010 – 2020. zadovoljavaju im brojem ra unara. pored organa opštine (Skupština opštine. kao polazna osnova razvoja institucija. utvr eni Ustavom. zakonom i Statutom opštine. Radi ostvarivanje poslova iz nadležnosti opštine. i organizacijom kapaciteta koja bi. 15 . mogla još efektnije da funkcioniše u pružanju usluga stanovništvu i podršci razvoju ostalih institucija i organizacija koje mogu doprineti poboljšanju opšteg stanja u opštini. godina 1. Opštinska uprava. obrazuje se i Opštinska uprava u okviru koje funkcionišu tri odeljenja: Odeljenje za privredu i finansije. Odeljenje za neprivrednu delatnost i Odeljenje lokalne poreske administracije. kao i povereni poslovi iz okvira prava i dužnosti Republike.

2005 III III EBI indeks. a ostalo Indikator br. Indikator br. drugim kulturno-istorijskim spomenicima. godine prestao sa radom. 4 – Zašti ene oblasti Ovaj indikator se ti e održivog razvoja. Najve i potencijalni zaga iva je bio ŠIK “Kopaonik” koji je 2009.Upravljanje otpadnim vodama u gradskim sredinama U opštini Kuršumlija ne postoji ni jedan kolektor za pre iš avanje otpadnih voda. 5 – Napušteno i zaga eno zemljište Ne postoje podaci o zaga enom i napuštenom zemljištu na teritoriji opštine. 6 – Javni prevoz Javni prevoz Broj putnika u lok. 2006 III IV EBI indeks.Strategija održivog razvoja Opštine Kuršumlija 2010 – 2020. kao i stepen njegove zaga enosti. Indikator br. Zašti ene oblasti Republika Srbija Opština Kuršumlija Ha 547176 107 % 6. U opštini nije vršeno merenje kvaliteta vazduha.19 0. Sada se zaga enje vazduha jedino može javiti usled izduvnih gasova automobila. 3 – Broj dana sa lošim kvalitetom vazduha Indikator pokazuje koliko je puta (u koliko slu ajeva) pove ana grani na vrednost odre enog zaga iva a u odnosu na dozvoljenu koncentraciju.Kvalitet površinskih voda Kvalitet površinskih voda EBI indeks Toplica Banjska EBI indeks. tako da se sve otpadne vode sa njene teritorije bez ikakve obrade ulivaju u reku Toplicu. MONITORING SISTEM I INDIKATORI 2. Indikator br. godina 2. tako da i ne postoje podaci koji bi ukazivali na eventualni rizik od zaga enja vazduha. 2 . 1 . kotlarnica i ložišta u doma instvima.1 Indikatori životne sredine Indikator br. Otpadne vode se ulivaju bez preciscavanja u reku Toplicu.001 Od 107 ha zašti enih oblasti na teritoriji opštine. 2007 III/IV III/IV Vrednosti EBI indeksa su grupisane u pet kvalitativnih klasa od kojih je svaka ozna ena razli itom bojom. Indikator br. putnickom saobracaju Ekspres Lasta Ukupno 2005 115273 1400 116673 2006 99914 1750 101664 2007 94573 1500 96073 16 . avoljoj varoši pripada 67 ha. restauracije i zaštite zemljišta i lokacija na teritoriji opštine.

Opština Kuršumlija je jedan od potpisnika sporazuma za izgradnju regionalne deponije koja e biti smeštena na teritoriji opštine Prokuplje. t i % Recikliran. godina Broj putnika u lokalnom saobracaju 150000 100000 50000 0 2005 2006 2007 U tabeli su dati približni podaci AS “NIŠ-EKSPRES” I AS “LASTA”. 30 Bez upravljanja. 17 . % 50 40 30 20 10 0 Bez upravljanja. 40 Bez upravljanja. 8 – Reciklirani otpad Na teritoriji opštine Kuršumlija se ne vrši selekcija i reciklaža otpada. 7 – Opštinski otpad po vrsti odlaganja Opštinski otpad po vrsti odlaganja Republika Srbija 2007 Opština 2005 Opština 2006 Opština 2007 20 000t – 60% 22 000t – 70% 24 000t – 70% / / / / / / 40% 30% 30% Deponija. 2007 – 96 073 putnika Indikator br. a dve godine kasnije. i na njoj e se vršiti selekcija i reciklaža otpada. Ura en je projekat sanacije ove deponije koji bi uskoro trebalo da se realizuje Indikator br. t i % Spaljen otpad. i kod oba prevoznika je prime eno smanjivanje broja putnika poslednjih godina. godine ih je bilo ukupno 116 673. Ne postoje podaci o spaljenom ili recikliranom otpadu. Deponija “Lakovski bregovi” se nalazi u selu Ba oglava. što ini oko 70% ukupnog otpada na teritoriji opštine. a odlaganje opštinskog otpada na njoj se vrši ve 12 godina. % Otpad po vrsti odlaganja. 30 2005 2006 2007 Po poslednjim podacima na opštinskoj deponiji se nalazi oko 24 000 t otpada. 2005.Strategija održivog razvoja Opštine Kuršumlija 2010 – 2020. t i % Procena kolicine otpada koja zavrsava bez ikakvog upravljanja.

t 848000 1200 1200 1200 Drvo. t 800 600 50 0 2005 2006 2007 400 200 0 2005 2006 2007 500 0 2005 2006 2007 1500 1000 Benzin. m3 nema 75823 62037 68930 nafta. godina Indikator br. KWh 36523x106 / / 4500000 Termo solarna energija.64mil t god. KWh 10037x106 / / / Solarna energija.22mw 126. 10 – Potrošnja obnovljive energije po izvorima Ukupna potrošnja energije podeljena po vrsti goriva Republika Srbija 2007 Opština 2005 Opština 2006 Opština 2007 Hidro energija.2mil. KW 34950gwh 120. t nema 300 300 300 struja.Niš-Pogon Prokuplje. t Ugalj. m3 nema nema nema nema Nafta. KWh 0. lokalne benzinske stanice.t god.4-2.82mw 140. m3 80000 60000 40000 20000 0 2005 2006 2007 ugalj.6mil t god. GWh 100 drvo. / / / Snaga vetra.77mw benzin. / / / Geotermalna energija 0. 9 – Ukupna potrošnja energije podeljena po vrsti goriva Ukupna potrošnja energije podeljena po vrsti goriva Republika Srbija 2007 Opština 2005 Opština 2006 Opština 2007 Struja. KWh 1300000 / / / Biomasa. ED”Jugoistok”. vetrenjace. t 500 400 300 200 100 0 2005 2006 2007 U tabelama su dati okvirni podaci. Indikator br. Izvori podataka: JKP “Toplica”.Strategija održivog razvoja Opštine Kuršumlija 2010 – 2020. Kcal 2. / / / 18 . t 745000 600 600 600 Gas.

godina hidroenergija.76 16. Indikator br.popis 2002.br.br.2 Socijalna pitanja / kvalitet života Indikator br.Strategija održivog razvoja Opštine Kuršumlija 2010 – 2020.69 67. Stanovnika po 1 km² 85 23 Gustina naseljenosti u 2002. Podaci su uzeti od hidrocentrale HIDROENERGIJA RAŠKA. Opština Kuršumlija spada u retko naseljene opštine. što je mnogo manje od proseka u Republici Srbiji koji iznosi 85 st/ km2. 11 – Gustina naseljenosti Opis Republika Srbija Kuršumlija broj stanovnika . usled unutrašnje migracije koja se odvija poslednjih decenija. dok se ka seoskim naseljima izrazito smanjuje. 2. Najve a naseljenost je u gradu. . 12 – Stanovništvo prema starosti God Stanovništvo do 14 godina starosti Stanovništv o od 15 do 65 godina starosti Opš RS 5080726 Stanovništv o preko 65 godina starosti Opš RS 1240505 Ucesce stanovništva do 14 godina starosti (%) Opš RS Ucesce stanovništva od 15 do 65 godina starosti (%) Opš RS Ucesce stanovništv a preko 65 godina starosti (%) Opš RS Ukupno stanovništvo Opš Po popis u 2002. sedištu opštine. KWh 5000000 4000000 3000000 2000000 1000000 0 2005 2006 2007 U opštini Kuršumlija se od svih vidova energije koristi samo hidroenergija.55 3441 3897 66 18 19 . 7498001 21608 Površina u km² 88361 950 Gustina naseljenosti u 2002.93 15. Stanovnika po 1 km 100 50 0 Kursumlija Republika Srbija Stanovnika/1km2 Prose na gustina naseljenosti opštine Kuršumlija je 23 stanovnika na km² . Tako e je prisutna i spoljašnja migracije stanovnika ka ve im centrima u Srbiji. RS 7498001 Opš RS 117670 21608 14270 15. .

a samim tim i radne snage koja je jedna od glavnih determinanti razvoja.63 visoka Prema podacima iz tabele najve i je broj onih stanovnika sa srednjim obrazovanjem i to oko 25.5%). tako da se sa ovim problemom starenja stanovništva ne susre e samo opština Kuršumlija ve i cela Srbija.79 34.69 do 14 god od 15 do 65 18 16.5 25. a da je najmani broj stanovnika do 14 godina (15. Sve ove vrednosti su mnogo manje od republi kog proseka. Sve vrednosti se kre u oko republi kog proseka. Ona uti e na razvoj ukupnog stanovništva.59%). smatra se da je stanovništvo staro i da ne obezbe uje uslove za normalnu demografsku reprodukciju.Strategija održivog razvoja Opštine Kuršumlija 2010 – 2020.8 2.42 %).63 5573 2.42 visa Republika Srbija 3. višom i visokom školom God Stanovništvo sa srednjom skolom Stanovništvo sa visom skolom Stanovništvo sa visokom skolom Ucesce stanovništva sa srednjom skolom (%) Opš RS Ucesce stanovništva sa visom skolom (%) Opš RS Ucesce stanovništva sa visokom skolom (%) Opš RS Ukupno stanovništvo Opš Po popisu 2002 RS 7498001 Opš RS 2596348 Opš RS Opš RS 285056 411944 21608 25. Obrazovna struktura stanovništva opštine Kuršumlija je na niskom nivou i to predstavlja veliki problem kojem treba posvetiti veliku pažnju.93%).5 . 20 5. ali i da je blizak republi kom proseku.59 523 559 3.76 Kursumlija Republika Srbija Iz tabele se može primetiti da je najbrojniji udeo stanovništva starosti od 15 do 65 godina (66%). godina Procenat ucesca stanovnistva prema starosti 80 60 40 20 0 15.79 34. Iz tabele se vidi da je procenat ove kategorije stanovništva manji. zatim slede stanovnici sa visokim obrazovanjem ( 2.79%.8 Procenat ucesca stanovnistva prema strucnoj spremi 40 30 20 10 0 srednja Kursumlija 2.59 5. Indikator br. dok je broj stanovnika sa višom (2. 13 – Udeo stanovnika sa završenom srednjom. Ako je u eš e stanovnika mla ih od 15 godina u ukupnom broju stanovnika manje od 20%. dok se najve a razlika javlja kod stanovnika sa visokom školom iji je procenat duplo manji od republi kog (5.42 2.9315.65 preko 65 god 66 67.

Opis Republika Srbija Kuršumlija Dužina puteva u km Površina km2 Dužina puteva u km po km² 88361 950 0. Gustina putne mreže na teritoriji opštine Kuršumlija je u nivou proseka RS. odnosno. 21 . Prolom.44 0.Strategija održivog razvoja Opštine Kuršumlija 2010 – 2020. regionalnih 109 km i magistralnih 36 km. ali se podatak odnosi samo na sedište opštine i vodovod kojim upravlja javno komunalno preduze e.45 38436 429 Ukupna dužina puteva na teritoriji opštine iznosi 429 km. godina Indikator br. Mari i e. Žu . U seoskim sredinama stanovnici ostvaruju pristup vodi za pi e preko internih i seoskih vodovoda. Rudare. Ba oglava i Kušrumlijska banja imaju ure ene vodovode kojima upravljaju Odbori za vodu. 15 – Procenat doma instava sa sigurnim pristupom vodi za pi e Opština Republika Srbija uršumlija Ukupan broj doma instava 2521190 7693 Broj doma instava priklju enih na vodovod 1986259 4000 Procenat doma instava sa sigurnim pristupom vodi za pi e 78 52 procenat doma instva sa sigurnim pristupom vodi za pi e 90 80 70 Opstina Republika Srbija Ukupan broj doma instava priklju enih na vodovod je 4000 što ini oko 52 % ukupnog stanovništva. Kod lokalnih puteva. Projekti za ovakvo vodosnabdevanje postoji za sela Tijovac. Donja i Gornja Mikuljana. ali oni još nisu realizovani. Ovaj procenat je mnogo manji od republi kog proseka – 78%. Pupovce. od kojih je 119 km sa savremenim kolovozom. 14 – Dužina puteva u km po km2 Ova kategorija indikatora pokazuje uticaj saobra aja na ukupni socio-ekonomski razvoj. svega 8.5% je sa savremenim kolovozom. Indikator br. Ra a. ali je njen kvalitet mnogo lošiji s obzirom na samo 28% puteva sa savremenim kolovozom. blagostanje stanovništva opštine. Pojedina sela kao što su Lukovo. Lokalnih puteva ima 284 km.

000 Din. one su i dalje me u najnižim u SrbIji. 7. Najve i rast zarade je u periodu 2006 . kulturnih. 9. a najmanje u prera iva koj industriji. 14108 7379 2005. Prose na zarada u opštini se u periodu od 2003-2007. 25. Opština Kuršumlija spada u red nerazvijenih opština. Objekti za sport i rekreaciju su: Fudbalski teren „Kosanica”. 27759 15920 Prosecna bruto zarada 27. dok je jedini objekat kulture Biblioteka. rekreativnih aktivnosti Ovaj indikator predstavlja element ocene razvoja a ne rasta opštine i predstavlja osnovnu pretpostavku za izgradnju efikasne politike ukupnog socio-ekonomskog razvoja. godina Indikator br. godine kre e od 5831 – 15920 dinara. Sportska hala i Gradski bazen.000 Din.000 Din.000 Din. 17 – Prose na bruto zarada Prose na bruto zarada u RSD Republika Srbija Opština 2003. 21707 11122 2007. 13. Iako je zabeležen ve i rast zarada u opštini u ovih pet godina nego na nacionalnom nivou.000 Din. 17. što je oko 50 % prose ne zarade u RS. 5. 15.000 Din.000 Din.2007. Indikator br. 16 – Broj stanovnika na jedan objekat drušvtenih. Broj drustvenih objekata / Broj kulturnih objekata 1 Broj objekata za rekreaciju 9 Broj stanovnika na jedan drustveni objekat / Broj stanovnika na jedan objekat kulture 21608 Broj stanovnika na jedan rekreativni objekat 2401 Opština Ukupan broj stanovnika 21608 25000 20000 15000 10000 5000 0 Kupšumlija Broj stanovnika na jedan objekat Drustveni Kulturni Rekreativni Svi kulturni i sportsko-rekreativni objekti su smešteni u širem centru grada.000 Din. Društvenih objekata nema. 17443 8309 2006. 19.Strategija održivog razvoja Opštine Kuršumlija 2010 – 2020. Najve e zarade se ostvaruju u zdravstvu i obrazovanju.000 Din. 21. 22 . U rekreativne svrhe se koriste i sportski tereni u osnovnim i srednjim školama.000 Din. 23. 11. i iznosi 43%.000 Din. 2003 Republicki prosek Opstina 2004 2005 2006 2007 Vrednosti u tabeli se odnose na zarade bez poreza i doprinosa po zaposlenom. Ima ih ukupno 10.000 Din. 11500 5831 2004.

a prema podacima Centra za socijalni rad. Broj korisnika socijalne zaštite se u periodu 2003 . 7480591 7463157 7440469 7411569 7381579 Opština 21308 21036 20730 20361 19930 Broj korisnika socijalne zaštite RS 309123 320281 329530 335746 364750 Opština 705 809 778 905 984 Ostvareno u eš e (%) RS 4. a do 2007.13%.3 4.94 Ukupan broj korisnika socijalne zaštite 2003. 2007.13 4. godina Indikator br. 18 – U eš e korisnika socijalne zaštite u ukupnom stanovništvu (%) Godina Ukupan broj stanovnika RS 2003.43 4. da bi se posle 5 godina taj procenat izjedna io sa prosekom RS – 4.2007 godine pove ao za 40%. Ostvareno u eš e je 2003.94 Opština 3. godine pove ao se na 984. god.Strategija održivog razvoja Opštine Kuršumlija 2010 – 2020. 2004. 2006. godine bio je 705.31 3.53 4. usled sve ve e nezaposlenosti.94%. Godina 2003 2004 2005 2006 2007 Ukupan broj stanovnika RS 7480591 7463157 7440469 7411569 7381579 Opština 21308 21036 20730 20361 19930 Ukupan broj lekara RS 20039 20211 19685 19644 20066 Opština 35 35 35 36 35 Broj stanovnika na jednog lekara RS Opština 373 609 369 601 377 592 377 566 368 569 23 . taj broj nastavlja ubrzano da raste. Indikator br. bilo je 3.84 3. 19 – Broj stanovnika na jednog lekara Ova kategorija indikatora ukazuje na nivo zdravstvene bezbednosti i kvalitet pružanja zdravstvenih usluga kao jedan od najzna ajnijih faktora života i rada stanovništva opštine.75 4.31% i manje od republi kog proseka 4.44 4. 2005.

godini je 35. Broj stanovnika na jednog lekara na teritoriji opštine je za 50% ve i u odnosu na celu Republiku Srbiju što ukazuje na veoma nepovoljnu zdravstvenu zaštitu gra ana Kušumlije.16 1. U eš e pravosnažno osu enih lica prema mestu izvršenja krivi nog dela u ukupnom stanovništvu u opštini se kre e od 0.05. godine kad dolazi do smanjenja od 11%. Indikator br.0.58 0. punoletnih i maloletnih. to se javlja usled smanjenja ukupnog broja stanovnika.53 0. podaci u tabeli pokazuju pove anje broja osu enih lica na teritoriji RS i u opštini do 2007.55 0. što ini 200 stanovnika više u odnosu na prosek RS od 368 stanovnika na jednog lekara. a ne pove anja broja lekara koji skoro da se nije ni u ovom periodu. 24 . Karakteristi no za opštinu je da ne postoji nijedno osu eno maloletno lice.06 1. Iako se u tabeli ovaj broj smanjuje poslednjih godina.73 0.47 0. 20 – U eš e pravosnažno osu enih lica prema mestu izvršenja krivi nog dela u ukupnom stanovništvu Broj osudjenih lica prema mestu izvršenja krivi nog dela (punoletna i maloletna deca) RS 35097 36222 39135 42988 46690 Opština 156 194 220 236 209 U eš e pravosnažno osudjenih lica prema mestu izvršenja krivi nog dela u ukupnom stanovništvu RS Opština 0.49 0. a broj stanovnika na jednog lekara je 569.Strategija održivog razvoja Opštine Kuršumlija 2010 – 2020.73 – 1. na nivou RS.47. ali da je u eš e osu enih punoletnih lica dvostruko ve e od osu enih lica.92 1. a na teritoriji RS od 0.55. godina Broj stanovnika na jednog lekara Ukupan broj lekara u 2007.05 Godina Ukupan broj stanovnika RS Opština 21308 21036 20730 20361 19930 2003 2004 2005 2006 2007 7480591 7463157 7440469 7411569 7381579 U eš e pravosnažno osudjenih lica prema mestu izvršenja krivi nog dela u ukupnom stanovništvu U posmatranom periodu.

Nacionalni dohodak po glavi stanovnika izražen u RSD Republika Srbija Opština 2005. 22 – Udeo nacionalnog dohotka Udeo nacionalnog dohotka prikazije deo nacionalnog dohotka koji stvara odre eni sektor.8 Trgovina RS 24. Udeo poljoprivrede u % u nacionalnom dohotku RS 2005. Indikator br. local economy national average 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 2004 43.3 Indikatori ekonomskog razvoja Indikator br.9 Opština 4. 2007. skladistenje I veze RS 10.4 Opština 6.3 Opština 22.Strategija održivog razvoja Opštine Kuršumlija 2010 – 2020.6% 2005 2006 Nacionalni dohodak po glavi stanovnika je u opstini Kursumlija iznosi 53 878 dinara sto je dva puta manje nego na republickom nivou. Ovako nizak nacionalni dohodak po glavi stanovnika je osnovni pokazatelj da opstina Kursumlija spada u red najnerazvijenijih opstina u Srbiji. 17 Opština 28.3 Gradjevinarstvo RS 7. 21 – Nacionalni dohodak po glavi stanovnika Ovaj indikator ukazuje na stepen ekonomske razvijenosti opštine.3 Godina 25 .0 Saobracaj. 123473 53878 2006. Prikazuje strukturu privrede na lokalnom i doprinos klju nih sektora.3 Proizvodnja elektricne energije RS 1.7 Opština 12. godina 2.

041 0. Saobracaj.058 0.061 Opština 0.energije RS Poljoprivreda Sagledavanjem kretanja nacionalnog dohotka po delatnostima može se uo iti da je 2005.e ne rg ije Iv ez e .02 0.022 0.2 0. Godina 2003.045 0.062 0. Lokacijski kvocijent zapošljavanja za 2007.15 0.029 0.075 0.076 Opština 0. Pokazatelj iz 2005 godine koji nam pokazuje da je udeo poljoprivrede u nacionalnom dohotku najve i u odnosu na ostale grane pokazuje i da je najveca mogucnost u razvoju opstine u razvoju poljoprivrede. godina 100% 80% 60% 40% 20% 0% Gradjevinarstvo Saobracaj. godine udeo poljoprivrede u ukupnom nacionalnom dohotku bio najve i – 28.038 0. Gra evinarstvo.021 0.068 0.s kla di st en je 26 Pr oi zv od nj a el . Indikator br.036 0. skladistenje i veze RS 0.036 0. 2004.035 0.06 Proizvodnja elektricne energije RS 0.05 0.056 0.05 0 Po ljo pr ivr ed a 2003 2004 2005 2006 2007 Tr go vin a G ra dj ev in ar st vo Sa ob ra ca j.022 0.03 0.033 0.04 0.052 0.076 0.137 Opština 0.029 0.skladi stenje i veze RS Gradjevinarstvo RS Poljoprivred Rs Trgovina RS Proizvodnja el.25 0.075 0.052 0.119 0. 2007. sa 22.041 0.053 0.038 Opština 0.108 Gradjevinarstvo RS 0.8 %.Strategija održivog razvoja Opštine Kuršumlija 2010 – 2020.127 0.3 0.1 0.132 0.3% beleži stalan porast poslednjih godina.skladi stenje i veze Saobracaj.059 0.057 0.134 0. kao druga delatnost.024 0.047 0.041 Poljoprivreda RS 0.031 Opština 0. 2005.energije Trgovina Proizvodnja el.069 Trgovina RS 0.048 0.034 0.043 0.132 0.075 0.078 0. 2006. 23 – Lokacijski koeficijent zapošljavanja Lokacijski koeficijent (LQ) je indeks kojim se vrši pore enje udela neke aktivnosti date oblasti sa udelom osnovne aktivnosti ili udruženih aktivnosti date oblasti.

35 2007. stopa zaposlenosti i nezaposlenosti Ove indikatore bi trebalo zajedno tuma iti kako bi se dobila opšta makroekonomska slika o uslovima tržišta radne snage na regionalnom nivou.5 27 . Drugo. Stopa nezaposlenosti Republika Srbija Kuršumlija 2003. Obim SDI po glavi stanovnika pokazuje intenzitet aktivnosti transnacionalnih kompanija u regionu. Površina poslovnog prostora završenog date godine na 1000 stanovnika Republika Srbija Kuršumlija 8937 2007. Zaposlenost i stopa aktivnosti ukazuju na veli inu regionalne ekonomije u smislu dostupne radne snage i pokazuju intenzitet kojim lokalno stanovništvo u estvuje u ekonomiji. 26 – Broj registrovanih privrednih subjekata na 1000 stanovnika Broj registrovanih privrednih subjekata je važan faktor koji ukazuje na ekonomsku snagu regiona/opštine. 12. Tendencija pove anja lokacijskog koeficijenta u oblasti poljoprivredne proizvodnje predstavlja osnovni pokazatelj kojim se poljoprivreda odre uje kao mogu i nosilac razvoja opštine. 25 – Obim unutrašnjih SDI po glavi stanovnika Strane direktne investicije (SDI) se definišu kao kompanije poreklom iz jedne države koje prave fizi ke investicije u izgradnju fabrika u drugoj državi. ali trenutno ne postoje podaci o broju registrovanih privrednih subjekata na teritoriji opštine. 24 – Površina poslovnog prostora na 1000 stanovnika izgra ena prethodne godine Indikator pokazuje rast intenziteta poslovnih aktivnosti.63 9. a znatno manji od republi kog lokacijskog koeficijenta u oblasti saobra aja. trgovine i gra evinarstva. a intenzitet jednog ili drugog procesa može da ukaže ili na dinami no ili na rigidno poslovno okruženje.64 15. 13 10. 12.36 14. Indikator br. 12. 27 – Neto broj novih preduze a na 1000 stanovnika Ovaj indikator može dati precizne podatke u vezi sa lokalnim ciklusom ekonomije. godina Lokacijski koeficijent na nivou opstine Kuršumlije je viši od republi kog lokacijskog koeficijenta u oblasti poljoprivrede i proizvodnje elektri ne energije. Indikator br. 28 – Ukupna aktivnost. Indikator br.75 2004. Indikator br. dugoro no stanje balansa u neto broju novih preduze a može da ukaže na opadanje/rast socio-ekonomskog razvoja regiona.04 13.2 2006. Trenutno u opštini nema direktnih stranih investicija.12 2005.Strategija održivog razvoja Opštine Kuršumlija 2010 – 2020. 10. Indikator br. Ne postoji podatak o broju novih preduze a na teritoriji opštine Kuršumilja.

75 14. 29 – Fiskalni kapacitet opštine – Ostvarenje izvornih prihoda (fiskalnih oblika) po glavi stanovnika Fiskalni kapacitet predstavlja sposobnost da se upotrebom razli itih instrumenata poreske politike ostvari odre en iznos budžetskih prihoda nekog javno-pravnog entiteta. godini taj broj smanjen na 17.04 12. godini je iznosila 23.5 %. Indikator br. godine.81 27.24 23.24 23.08 2004 27.48 22. Ukupna stopa zaposlenost opštine Kuršumlija u 2003.08.57 2006 27.54%.12 13. godina 18 16 14 12 10 8 6 4 2 0 2003 2004 2005 2006 2007 12. nekoliko procenata manja od proseka u Republici Srbiji – 45. 28 . i ukazuje na to da se ona iz godine u godinu smanjuje.74 2007 27.63 9.57 18.63 2003 24.32 41. a od tada se stopa nezaposlenosti pove ala za 5.2 12. Ovde je potrebno ista i da statisti ki podaci pokazuju da se nezaposlenost pove ava do 2007 godine.75%. me utim od 2007 do 2009 godine (preciznih podataka nema) došlo do drasti nog pove anja nezaposlenosti jer je došlo do raskida ugovora o privatizaciji preduzeca SIK Kopaonik I konfekcije 7. tako da 2007.64 15.5 Kursumlija Republicki prosek Stopa zaposlenosti Republika Srbija Opština 30 27.33 27.82.63 2005 27.54 Iz tabele se vidi da je najmanje nezaposlenih bilo 2003. Tabela pokazuje da je u eš e aktivnog stanovništva (stanovništva koje svojim aktivnostima obezbe uje prihode) prema popisu iz 2002.81 20. odnosno od obima i strukture poreske osnovice na koju se može propisivati odre ena poreska obaveza i ostvarivati javni prihodi. godine iznosi 15.16 17. Fiskalni kapacitet zavisi od dostignutog stepena materijalnog bogatstva opštine ili grada.Strategija održivog razvoja Opštine Kuršumlija 2010 – 2020.33 18.48 25 20 15 10 5 0 2003 24. godine 41.36 10. juli.82 2004 2005 2006 2007 Kursumlija Republicki prosek Stopa aktivnosti Republika Srbija Kuršumlija Prema popisu iz 2002 45.74 17.35 13 10. Linija kretanja zaposlenih je opadaju a.32.82 27.08 22. dok je u 2007.16 20.

rezultat ukupnog povecanja izvornih prihoda.35 20361 1079. 23684534.2) RASPOLOŽIVA SREDSTVA U RELATIVNOM IZNOSU % UKUPNIH TEKU IH PRIHODA BUDŽETA (2.54 2006.69 21036 1059. pa se u odnosu na 2003 u 2007 pove ao skoro dva puta.00 45 000 000 / 45 000 000 15 150 000 000.3 3.1 2.4 Ostvarenje ili procena ostvarenja TEKU IH prihoda budžeta za posmatranu budžetsku godinu 15% ostvarenja ili procene ostvarenja teku ih prihoda budžeta za posmatranu budžetsku godinu (1 X 15 / 100) Iznos glavnice i kamate koji dospeva u posmatranoj godini RASPOLOŽIVA SREDSTVA U APSOLUTNOM IZNOSU (2.2 2.Strategija održivog razvoja Opštine Kuršumlija 2010 – 2020. Ovakav trend povecanja fiskalnog kapaciteta po glavi stanovnika je. 1 2 3 Ukupno ostvarenje fiskalnih oblika izvornih prihoda Broj stanovnika Prihod po glavi stanovnika (1/2) 1400 1200 1000 800 600 400 200 0 2003 2004. Indikator br. 21986467. 313 000 000.1 3. 1 2. 22296124.3 / 1 X 100 ) 300 000 000.9 2005.04 21308 525.3 2. sa jedne strane.2) RASPOLOŽIVA SREDSTVA U RELATIVNOM IZNOSU % UKUPNIH TEKU IH PRIHODA BUDŽETA (3.07 2004 2005 2006 2007 Prihod po glavi stanovnika Fiskalni kapacitet se iz godine u godinu pove ava.70 19930 1188.1 – 2. 326 000 000. 2009.00 48 900 000 / 48 900 000 15 163 000 000 Opština Kuršumlija ima dugoro ni kredit za izgradnju sportske hale i u narednom periodu ne e biti dodatnih zaduživanja ve samo otplata dospelih anuiteta. 29 .83 2007. ali sa druge.4 3.00 46 950 000 / 46 950 000 15 156 500 000 2011.00 17720287 132279713 44 156 500 000 50 163 000 000 50 2010. 20057180.42 20730 967.2 3.1 – 3. 30 – Stepen zaduženosti opštine Stepen zaduženosti budžeta jedinice lokalne samouprave ukazuje na to koliko nosioci politike imaju «prostora» za uzimanje dodatnih sredstava kojim se mogu realizovati odre eni kapitalni projekti koji e biti u funkciji ostvarenja strateških ili razvojnih ciljeva opštine/grada.3 / 1 X 100 ) 50% ostvarenja ili procene ostvarenja teku ih prihoda budžeta za posmatranu budžetsku godinu (1 X 50 / 100) Ukupan iznos neizmirenog dugoro nog zaduženja budžeta opštine ili grada za kapitalne investicione rashode RASPOLOŽIVA SREDSTVA U APSOLUTNOM IZNOSU (3. godina 2003.39 11188131. doslo je do smanjenja broja stanovnika tako da se taj fiskalni kapacijtet po glavi stanovnika kao indicator konstantno pove ava.

6 l/sek koje snabdeva vodom neka prigradska naselja. veoma zaga ena jer se u nju uliva reka Banjska koja sadrži tehnološke otpadne vode koje poti u iz ŠIK «Kopaonika». Vodovod je sagra en 1933 godine. Prema vrednostima BPK i HPK Banjska spada u IV klasu. Postoje i vodovodi su nedovoljni i neuslovni. Iz tehnoloških procesa Kopaonika formiraju se otpadne vode od oko 150 m3. Banjska i Toplica.1 RG1: Ekologija STANjE ŽIVOTNE SREDINE NA PODRU JU OPŠTINE KURŠUMLIJA ZAGA ENJE VODA Kroz teritoriju naše opštine proti u 3 reke: Kosanica. Nizvodno od Kuršumlije Toplica je nešto mirnija i te e širom dolinom. a zatim je u nekoliko navrata rekonstruisan. a od toga kroz Opštinu Kuršumliju proti e u dužini od 50 km. a po vrednostima fenola u III klasu. U svom gornjem toku Toplica je ista. 30 . BPK. PRESEK STANJA / TRENUTNA SITUACIJA 3. ali rezultate ispitivanja još nemamo. najve a od njih. Na izvorištu postoji sedam bunara koji su povezani sa infiltracionim bazenom i crpnom stanicom sa rezervoarom za gasno hlorisanje vode. Grad se snabdeva vodom sa 2 izvorišta. Turisti ka banjska mesta nemaju rešeno pitanje vodosnabdevanja. dok se u prigradskim naseljima uklanjanje te nih materija vrši preko septi kih jama. Bakteriološki nalazi pokazuju visok stepen biološke kontaminacije. U gradu postoji delimi no izgra ena kanalizaciona mreža. Postrojenje je locirano u samom krugu fabrike. fenola. Celokupna gradska kanalizaciona mreža uklju ena je u reku Toplicu. ali. živopisna reka bogata vodom iji je kvalitet II klase. tako da je neophodna izradnja gradskog kolektora. Dužina glavnog toka reke Tolice iznosi 130 km . na levoj obali reke Banjske i trenutno je u funkciji. koje sa sobom nose velike koli ine drvnog mulja. Analizu higijenske ispravnosti vode za pi e vrši zavod za zaštitu zdravlja iz Niša. HPK i suspendovanih materija.5 . Pija e vode. ŠIK “Kopaonik” je uradio postrojenje za pre iš avanje industrijskih otpadnih voda. Izvorište «Toplica» je locirano na desnoj obali reke Toplice kapaciteta 50 l/sek. koja predstavlja levu pritoku Južne Morave i nastaje ispod ogranaka planine Kopaonika od Lukovske i erekarske reke. nažalost. Otpadne vode imaju nisku pH vrednost. Jedan deo grada se snabdeva vodom iz individualnih vodovoda ili lokalnih. a pove anu koncentarciju amonijaka. Uklanjanje te nih i vrstih materija u opštini nije adekvatno rešeno. a jedan deo u reku Banjsku – bez ure aja za pre iš avanje. Drugo izvorište je Sokolovica iji je kapacitet 4. godina 3.Strategija održivog razvoja Opštine Kuršumlija 2010 – 2020.

Dana 16. sumpor-dioksida. a izgra en je novi sistem gromobranske zaštite. što nalaže i nacionalna strategija upravljanja otpadom. Nova zajedni ka deponija e biti u skladu sa svim zakonskim i podzakonskim propisima i ispunjava e standarde EU. a razlog toga je nepotpuno sagorevanje goriva u ložnom ure aju I neadekvatan na in doziranja goriva.05. AEROZAGA ENjE Za ovaj životni prostor najve i problem predstavlja zaga enje koje poti e iz proizvodnih pogona ŠIK «Kopaonika» pošto oni za zagrevanje radnih prostorija i za potrebe parnih kotlova u procesu proizvodnje koriste mazut i otpad od drveta. mada se povremeno angažuje JKP. Projektom su predvi ene i transfer stanice – do kojih treba da se dopremi otpad gde e biti smešteni kontejneri i iz njih e da se transportuje sme e na regionalnu deponiju sa reciklažom. a lokacija se nalazi na sporednom putu u širokoj jaruzi. zatim 2 pekare locirane u samom centru grada. Sagorevanjem ovih materija konstantno se osloba a gusti dim. azotnih oksida. ugljovodonika i jedinjenja olova izbacuju se u atmosferu iz automobila . a samim tim do i e do smanjenja aerozaga enja. RADIOAKTIVNI GROMOBRANI Na teritoriji opštine Kuršumlija postojala su dva radioaktivna gromobrana: na soliteru u centru grada i zgradi zavoda “Žubor” u Kuršumlijskoj banji. Izgradnjom nove kotlarnice na vrsto gorivo smanji e se potrošnja mazuta za 30 – 40 %. Zaga iva i vazduha su i izduvni gasovi automobila. 31 . donet je nacrt Sporazuma o zajedni kom rešavanju problema komunalnog otpada u opštinama Jablani kog. Banje nemaju organizovanu službu za iznošenje sme a. Grad Niš i Opštine u esnici ovog Sporazuma opredelile su se za zajedni ku regionalnu deponiju. Kotlarnica RJ “Šperana“ dovodi do prekora enja grani nih vrednosti emisije ugljen monoksida i praškastih materija.Strategija održivog razvoja Opštine Kuršumlija 2010 – 2020. Upore uju i izmerene vrednosti emisije (ugljen monoksida. površine je 2. sa velikom koli inom inertne prašine. Opštinsko ve e je donelo zaklju ak o uklanjanju RAG sa zgrade solitera nakon ega je on ubrzo i uklonjen. godina DEPONIJE vrste otpadne materije iz grada se odnose na privremenu deponiju “Lakovski bregovi” koja se nalazi iznad grada na udaljenosti od 4. U zimskim mesecima tu su i ložišta doma instava koja kao ogrev koriste drvo i ugalj.2005. Regionalni eko-centar. pa je u letnjim mesecima ovaj problem veoma izražen. Pored ŠIK “Kopaonika” kao aerozaga iva i u gradu se javljaju i kotlarnice drugih radnih organizacija i ustanova.1 ha. ugljen monoksida. jer najviše oksida azota. Svi u esnici ovog sporazuma (18 opština) utvrdili su zajedni ki interes za rešavanje problema komunalnog otpada i upravljanje njime. praškastih materija i gasovitih neorganskih jedinjenja fluora i hlora sa grani nim vrednostima emisije može se zaklju iti da kotlarnice na mazut i kotlarnica RJ “Pilana” ne dovode do prekora enja grani nih vrednosti emisije navedenih zaga uju ih materija. Topli kog i Nišavskog Okruga.5 km.

Fond za zaštitu životne sredine..nekontrolisana upotreba vešta kih ubriva i preparata u polj.nepostojanje propisno izgra ene deponije -nepostojanje gradskog sistema za pre iš avanje otpadnih voda .avolja varoš ( I kategorija zaštite ) .nedostatak mehanizacije u JKP-u . i kao takva nije zadovoljavala propisane uslove za ovaj tip objekta.) .nestabilna politi ka situacija .nepostojanje LEAP .pogodan geografski položaj .centralizacija 32 . SWOT analiza SNAGE SLABOSTI .postojanje velikog broja smetlišta .opština sa najve im brojem sun anih dana u Srbiji . godine u prigradskom naselju Ma kovac.Strategija održivog razvoja Opštine Kuršumlija 2010 – 2020.edukacija gra ana . poplave) . izvršilo njeno potpuno izmeštanje i po etak rada na novoj adekvatnoj lokaciji.niska svest gra ana o o uvanju životne sredine .klizišta . da bi se naredne godine 2006. u kolektivnom stambenom naselju “Rasadnik I “.donošenje novih zakona -primena zakona i strožije sankcionisanje gra ana .nekontrolisana se a šuma .nedostatak finansijskih sredstava .postojanje projekata .elementarne nepogode ( grad.3 iste reke .nedostatak odgovaraju e pravne regulative .buka u ugostiteljskim objektima u centru grada PRETNJE MOGU NOSTI .3 banje .donacije ( nevladine organizacije. godina STO NA PIJACA Sto na pijaca se godinama nalazila u užoj centralnoj zoni grada.velika koli ina izduvnih gasova .. Izgradnja nove sto ne pijace je zapo eta 2005.izgradnja regionalne deponije . proizvodnji .spomenik prirode.

kao i 77 radnika srednjemedicinskog kadra. Ra i. a od aprila 1998. godine kada je zatvoreno zbog slova Zakona. 1978. novih fasada. i spada u red razvijenijih medicinskih ustanova ove vrste u Republici. godina 3. 5 stomatologa. izme u ostalog. godine. 10 lekara opšte prakse. godine. Trenutno zapošljava 166 radnika. godine. godine ponovo je samostalna medicinska ustanova sa svojim organima upravljanja.Fizikalna medicina Epidemiologija . godine (današnja zgrada stomatologije). kao i drugog medicinskog osoblja. Porodilište radi od 1946-1978. Bolnica je završena u jesen 1912. godine. 6 specijalista-stomatologa. Pora anje su vršile babice uz pomo lekara opšte prakse.Opšta medicina sa internim odeljenjem Interno odeljenje . Nije bilo ni ginekologa. godine. a zgrada De jeg dispanzera. po ev od krovne konstrukcije. U tom delokrugu sledi još aktivnosti. uglavnom zahvaljuju i sredstvima donatora. jer za sada u potpunosti taj ambijent ne održava pravi lik namene ustanove ove vrste. Posleratna izgradnja po ela je 1957. Dom zdravlja u Kuršumliji ima uglavnom sve službe predvi ene Zakonom o zdravstvenoj zaštiti. dispanzerske službe: Ginekologija .Pedijatrija Radni ka ambulanta . 33 . Prolom banji. Biohemijska laboratorija je po ela sa radom 1951. Kuršumlijska banja. Grabovnici. sanitarija. i ostale tehni ke.2 RG2: Društvene delatnosti ZDRAVSTVO Dom zdravlja. Sredstvima Nacionalnog investicionog plana obnovljene su sve zgrade Doma zdravlja.Hitna služba Laboratorija Ambulante Doma zdravlja u Kuršumliji se nalaze u slede im mestima: Žu .Strategija održivog razvoja Opštine Kuršumlija 2010 – 2020. U to.. a pogotovu na boljem i estetskijem ure enju samog kruga. koja ve odavno ne vrši svoju dekorativnu i smiruju u psihološku funkciju. a patronožna služba 1972. Prva zgrada je izgra ena 1907. Dešava se ak i da pacijenti iz Blaca i Prokuplja dolaze na specijalisti ke preglede. Rudare. Izgradnjom ovih objekata pove ava se i broj lekara. Dobri Do.. godine. a osim toga bilo je neisplativo imati dva porodilišta na samo tridesetak kilometara rastojanja (imalo je Prokuplje).RO kabinet ATD . Ginekološke i rentgen službe. Dom zdravlja u Kuršumliji je dobio vrednu medicinsku opremu. godine izgradnjom Grudnog odeljenja (danas Upravne zgrade). epidemiološka služba 1966. od toga su 21 specijalista. jer nije ispunjavalo potrebne uslove: nije imalo operacionu salu i transfuziju. Poslednjih godina. spada i upadljivo zapuštena fontana dr Vilijema Melgarda. kuhinje. Stacionar je izgra en 1961-1962.Socijalna medicina Patronožna služba . Zdravstvene stanice su u Lukovskoj banji. Dom zdravlja u Kuršumliji je bio u sastavu Zdravstvenog centra „Toplica“ – Prokuplje.

Strategija održivog razvoja Opštine Kuršumlija 2010 – 2020. a u Mer ezu i Lukovu 1873. Prvo obdanište je otvoreno 1934. uslovili su izgradnju novog objekta. koji svim zainteresovanom omogu ava. sa krajnje oskudnim finansijsko-tehni kim sredstvima. Od 2005.000 knjiga iz svih oblasti stvaralaštva. Tokom svog postojanja promenila je ve i broj lokacija. italijanske Opštine Pontedera. pretraživanje kataloga kuršumlijske biblioteke. godine na zemljištu na kojem se ranije nalazio garnizon JNA. Izgradnja je otpo ela 28. avgusta 1979. pozorišnih predstava i drugih programa. putem interneta. godine i jedina je kulturna ustanova u gradu. ali su rastu e potrebe deca i porodica. godine preselila u nove prostorije. Osnovno obrazovanje. za sada. Legat. Za svoja postignu a i ukupni rad Narodna biblioteka Kuršumlije je do sada nagra ena sa dva prestižna priznanja: Republi kom nagradom „Infotekar“ – za unapre enje informati ke kulture i poslovne komunikacije u bibliote koj delatnosti. godine. raspolaže sa oko 400 knjiga iz medicine i iz drugih oblasti. me u prvima u Srbiji. koncerata. OŠ “Miloje Zaki “ i dislocirana OŠ „Kosta Vojinovi “ iz Podujeva. Kuršumlija ima dve srednje škole. koje su izgra ene sredstvima Opštine Kuršumlija.De ji vrti „Sunce“ kapaciteta 126 mesta. ne samo za radom vaspita a nego i zbrinjavanje dece. 34 . koje je akademik Šulovi dobijao tokom svoje bogate karijere. Gimnazija i Tehni ka. O B R A Z O V A Nj E Predškolsko vaspitanje. Ekonomsku školu i Gimnaziju. godine i radile su i u doba Turaka. U sklopu biblioteke je oformljen i Legat akademika Vojina Šulovi a. U Kuršumliji postoje dve osnovne škole OŠ „Drinka Pavlovi “. kao i ve ine biblioteka Srbije. godina KULTURA Biblioteka. Ministarstva za lokalnu samoupravu i Ministarstva kulture. Prva osnovna škola na teritoriji Kuršumlije je otvorena 1872. povelja. Sada je Biblioteka smeštena u novoj zgradi koja se nalazi u Kara or evoj ulici. godine sve ano je otvoren novoizgra eni kombinovani de ji objekat . i raspolaže sa oko 220 m2 površine. Za tu priliku je bio zakupljen mali prostor u zgradi. da bi se u prole e 2007. godine. godine u selu Babica. Biblioteka je uklju ena u bibliote ki informacioni sistem COBBIS. svetski priznatog medicinskog stru njaka. i „Svetosavskom poveljom“ – najvišim priznanjem Topli kog okruga za doprinos kulturi i prosveti. koji je rodom iz Kuršumlije. u Kuršumliji su gostovale sve zna ajnije li nosti srpske kulture i umetnosti. i dislocirane škole iz Podujeva. Biblioteka je tokom itavog svog postojanja vršila funkciju svojevrsnog kulturnog centra opštine i organizovala je preko stotinu najraznorodnijih kulturnih manifestacija – promocija knjiga. Uprkos ograni avaju im uslovima neadekvatnog prostornog smeštaja. Na Dan Oslobo enja Kuršumlije 28. uglavnom u neuslovnim prostorijama. Srednje obrazovanje. a odobrenje od Ministarstva prosvete dobilo je Kolo srpskih sestara. U oganizaciji Biblioteke. izložbi. odlikovanja) iz celog sveta. kao i kolekcijom brojnih priznanja (diploma. Narodna biblioteka je osnovana 1948. Biblioteka raspolaže knjižnim fondom od blizu 30. avgusta 1977.

Godine 1978.04.osnovan 01. Odbojkaški klub „Topli ki vitezovi“ – osnovan je 1997. 2001. Trenutni rang je me uopštinska liga. Ovom rekonstruk ijom itava gra evina dobila je savremeniji. i hemiju. fiziku. Nastavni ka zbornica. škola je prešla na centralno grejenje. i to: Ženski fudbalski klub „Kolibri“. godine. Svi klubovi rade pod okriljem Sportskog saveza koji obuhvata 8 registrovanih klubova sa teritorije opštine Kuršumlija. Godine 1964. Godine 1962. SPORT Sportski klubovi. septembra1954. Izgradnja nove škole otpo ela je na lokaciji Kara or eve ulice. a zatev za njenim otvaranjem se pokazao opravdanim jer je time bilo rešeno pitanje školovanja mladih ne samo sa teritorije opštine Kuršumlija. Kolektiv danas ine profesori koji su postavili temelje kuršumlijske gimnazije ali i mladi profesori. do 1987. školska zgrada je u potpunosti dovršena i u prili noj meri opremljena za izvo enje nastave kako Gimnazije.Strategija održivog razvoja Opštine Kuršumlija 2010 – 2020. godine pod imenom „Ka uša“. godine. Tekvondo klub “Korio“ – osnovan 1994.2004. 2003. godina Ekonomska škola je osnovana 20. godine. sala za fizi ko vaspitanje sa svla ionicama dora eni su 1978. . urbanisti ki ne baš najbolje rešenje. po prostoru najve e opštine Topli kog Okruga sa oko 90 naselja. godine na zahtev Narodnog odbora Kosani kog sreza. Gimnazija je prihvatala u enike sa teritorije Opštine Kuršumlija. Od 1986.12.1973. rešenjem Ministarstva prosvete Republike Srbije Gimnazija je po ela sa radom u prostorijama OŠ "Drinka Pavlovi ". Takmi e se na republi kom nivou ( II rang takmi enja). koji je oformljen tek 1977.2002. škola nova ulazna vrata i pregradni zid u prizemlju donacijom MERCY CORPS. a to je investiranje i ulaganje. je škola po ela sa radom u sadašnjoj zgradi ali samo u desnom krilu zgrade. Godine 1968. tako i Ekonomske skole. bivšeg Sreza Kosani kog. To.06. jer ove dve skole koriste iste prostorije od useljavanja i dalje. 35 . estetski uobli ava dobro odgajeni park raznovrsne flore endemskih i drugih biljaka. ura ena je kompletna adaptacije mokrog vora. godine i takmi i se u me uokružnoj ligi.1976. fiskulturna sala je dobila nove reflektore. moderniji izgled kako u eksterijeru tako i u novim prostorijama potkrovlja gde su smešteni i opremljeni kabineti za informatiku. godine. Košarkaški klub „Kuršumlija“ – osnovan 27. a ura en je sportski teren sa svla ionicama i reflektorima. Karate klub „ Toplice“ – osnovan 26. ve dotrajali školski krov je skinut i dogra eno je potkrovlje. Svih 40 godina ova ustanova neprestano investira i ulaže u ljude i u nove naraštaje. Te prve godine radio je prvi razred u koji je upisano 180 u enika iz itave Toplice. rang takmi enja I liga. Fudbalski klub „Kosanica“ – osnovan je 1928. godine. godine i takmi i se u II srpskoj ligi. postoje e osvetljenje zamenjeno je neonskim. pa se može re i da je spoj mladosti i iskustva prava formula za produktivnu školu. Gimnazija je od osnivanja pratila jedan trend koji je i danas vrlo aktuelan.

Kancelarija za mlade u Kušumliji je zvani no otvorena 30.09.. Opština Kuršumlija je aplicirala kod Ministarstva omladine i sporta sa projektom “Glas mladih Kuršumlije”. u estvovala u organizovanju otvorenog kadetskog Balkanskog prvenstva u šahu u Prolom banji. U okviru nje je prisutan princip decentralizacije što olakšava realizaciju ciljeva i odgovaranje na specifi ne potrebe mladih u svakoj lokalnoj zajednici.brige o zdravlju .. Komesarijat za 36 .afirmisanja kulture .1994. samozapošljavanja . godine i takmi i se Super ligi. Ženski odbojkaški klub „Meteor“ – osnovan 2000. godine iz male kancelarije u centru grada seli se u svoje prostorije u zgradi u Topli koj ulici. kao i imenovanja koordinatora. kako bi se obezbedilo da mladi ljudi budu nosioci aktivnosti podizanja svesti o problemima mladih i aktivnom u estvovanju u njihovom rešavanju. Preko Crvenog krsta su mnogobrojne humanitarne oganizacije u estvovale u pružanju pomo i stanovništvu pogo enom ovom katastrofom.osnaživanja omladinskih grupa . godine. organizovala izložbu nagra enih grafika. Za ovih par meseci rada Kancelarija je osnovala i tehni ki opremila Info centar.marta 2009. godine kada su stradala mnogobrojna potkopaoni ka sela na teritoriji Kuršumlije. kojih još uvek ima u velikom broju u ovoj opštini. Osnovna svrha otvaranja mreža Kancelarija za mlade na regionalnom i lokalnom nivou jeste podrška mladima i uspostavljanje partnerstva sa mladima. ode e i sredstava li ne higijene ugroženom stanovništvu i raseljenim licima iz Hrvatske i Kosova i Metohije. godine i smeštena je u zgradi JKP “Toplica”.Strategija održivog razvoja Opštine Kuršumlija 2010 – 2020.zapošljavanja mladih. dok svoj pravi zna aj dobija posle velikog zemljotresa na Kopaoniku 1984.Plan ja anja kapaciteta Kancelarije za mlade u Kuršumlji i razvoj institucionalnog okvira i omladinskih klubova u narednom periodu predvi a dalje aktivnosti u cilju: . manifestaciju farbanja jaja uo i Uskrsa.godine i takmi i se II srpskoj ligi. Danas se rad Crvenog krsta sastoji u pružanju pomo i u vidu hrane. KANCELARIJA ZA MLADE Izrada Nacionalne strategija za mlade u Srbiji je prvi korak ka sistemskom rešavanju položaja mladih i jedan od prioriteta Vlade Republike Srbije i Ministarstva omladine i sporta. godina Rukometni klub „Planinka“ – osnovan je 02. Osvaja je dva Kupa Srbije. Inicijative i Topli ki upravni okrug inicirali su formiranje Kancelarija u opštinama Topli kog okruga.Prvi korak predstavljalo je rešavanje pitanja zvani nog otvaranja Kancelarije za mlade. obu e.informisanosti CRVENI KRST KURŠUMLIJE Ova organizacija je osnovana 1903. gde se nalazi i danas.stop diskriminaciji . koji je prihva en i kojim je predvi eno osnivanje Kancelarije za mlade u Kuršumliji. 1984. program povodom dana obeležavanja Dana Roma.. Prvobitno je uloga ove organizacije bila samo simboli na..

Izdavanjem restorana za slavlja i iznajmljivanjem tri lokala koje poseduje delimi no se pokrivaju ovi materijalni troškovi. Danas ova organizacija zapošljava 45 stalnih radnika. Raspolaže dovoljnim brojem stambenog prostora.Strategija održivog razvoja Opštine Kuršumlija 2010 – 2020. pravo na pomo za osposobljavanje za rad. jedan pedagog. SOCIJALNA ZAŠTITA Centar za socijalni rad «Borovnjak» u Kuršumliji osnovan je Odlukom Skupštine opštine Kuršumlija 26. šef ra unovodstva. voza -blagajnik i jedan radnik na tehni kim poslovima. 37 . Radi uspešnog obavljanja predvi enih aktivnosti u Centru su formirana dva tima i to: Tim za zaštitu dece i omladine i Tim za zaštitu odraslih i starih lica. Dodatne izvore prihoda dobija od od izdavanja svojih prostorija u komercijalne svrhe. dva socijalna radnika. U restoranu je mogu e ru avanje i uzimanje hrane. Poslednjih pet godina u zgradi Crvenog krsta radi Narodna kuhinja. Ukupan broj zaposlenih radnika u Centru je 13. pomo za nabavku opreme za smeštaj u ustanovu socijalne zaštite. Prema Odluci SO-e u proširena prava spadaju: jednokratne nov ane pomo i. a vrši se i njeno distribuiranje u centru u Barlovu. pravo na smeštaj u drugu socijalnu ustanovu ili porodicu. godine. Kod organizacije rada preovladava teritorijalna podela koja radi po teritorijalnom principu iz razloga što se u našim uslovima ova podela pokazala kao svrsishodna. a sada ih ima 80 i to uglavnom starih i radno nesposobnih.01.1981. jedan psiholog. dok se od 1990. pogrebni troškovi i druge pomo i u naturi. Prava koja gra ani ostvaruju u sistemu socijalne zaštite preko Centra su: zaštita dece. vozilima i stru nim i opremljenim kadrom koji omogu avaju njeno pravilno funkcionisanje. jedan diplomirani pravnik i jedan pravnik (obavlja poslove iz nadležnosti SO Kuršumlija). dodatak za pomo i negu drugog lica. materijalno obezbe enje. jedan diplomirani socijalni radnik. kao i kupovina školskog pribora i organizovanje izleta za decu koja žive i školuju se u seoskim podru jima. kuhinjom. restoranom. Strukturu zaposlenih ine: direktor. odraslih i starih lica. omladine. godine formira kao samostalana institucija. godina izbeglice Republike Srbije preko ove organizacije zbrinjava raseljena lica iz Bosne i Hrvatske u Kolektivnom centru „Selova“. Centar je osnovan 1995. Narodnu kuhinju Crveni krst Kuršumlija finansira iz sopstvenih sredstava.Centar poseduje šest prostorija u zgradi u kojoj je smešten i Crveni krst. Jedan vid pomo i Crvenog krsta u narednom periodu bi e kupovina i snabdevanje seoskog stanovništva u zaba enim selima osnovnim životnim namirnicama. godine je po eo da radi u okviru SIZ-a i Službe za zaštitu dece. godine i u njemu je u po etku boravilo oko 400 ljudi. 1983.

koja su naj eš e prepuštena sama sebi i kojima je pomo i te kako potrebna.Strategija održivog razvoja Opštine Kuršumlija 2010 – 2020. Broj korisnika je mnogo ve i sa kojima centar radi. U našoj opštini ne postoji dnevni boravak za stare.Kragujevac. U 2008.). Stari Lec Veternik i sl. Broj korisnika i njihova struktura. Kretanje ukupnog broja korisnika po starosnim grupama Starosna grupa Deca i omladina Odrasla lica Ostarela lica UKUPAN BROJ KORISNIKA 2007.godini bilo je ukupno 1. "Jelenac" . 38 . godina Klju ni problemi u radu centra je nedostatak organizovane službe pomo i u ku i za stara i nepokretna lica na terenu. Radi se o starim i hroni no obolelim licima.Tešice. nedostatak dnevnog boravka u gradu za stara lica i decu sa posebnim potrebama i nagli porast lica koja su stanju socijalne potrebe i svakodnevno se obra aju za jednokratnu pomo . ali se pojedine usluge ne evidentiraju kroz kartone. godinu. Centar se susre e sa velikim problemom starih ljudi koji žive na ivici siromaštva i koji jedva uspevaju da prežive. Kulina. niti bilo koja sli na organizacija koja bi se bavila njihovim potrebama i problemima.332 korisnika. godini u odnosu na 2007. 458 663 180 1301 2008. 453 610 269 1332 Iz tabele se vidi da je došlo do izvesnog pove anja broja korisnika u 2008. Posebni problem Centru predstavlja nedostatak slobodnih mesta u specijalnim domovima za smeštaj duševno obolelih lica ("P elice" .

.velika nezaposlenost. .postojanje opremljenih sportskih objekata.promovisanje zajednice putem medija.veliki broj talentovanih u enika.nedovoljno prostora u predškolskim ustanovama. . .porast delinkvencije i socijalno neprihvatljivog ponašanja. . .nedovoljan broj profesionalnih kadrova u kulturi.nedostatak finansijskih sredstava.8 sportskih klubova.veliki broj socijalno ugroženih porodica.dobra kadrovska i tehni ka opremljenost u Crvenom krstu. .nedovoljna ( me usobna ) saradnja lokalnih institucija . . . . .veliki broj mladih stvaralaca. -dobra saradnja sa humanitarnim organizacijama . .bogata sportska tradicija. . .edukacija gra ana.decentralizacija. .Strategija održivog razvoja Opštine Kuršumlija 2010 – 2020. . .postojanja projekata. -saradnja sa drugim gradovima i državama.Dovoljan broj prosvetnih radnika. godina SWOT analiza SNAGE SLABOSTI . . PRETNJE -bolja saradnja sa nadležnim Ministarstvima. .nedovoljan broj kulturnih manifestacija.veliki broj volontera u Crvenom krstu.odliv obrazovane mlade snage.veliki broj raseljenih lica. . . .postojanje Lokalnog akcionog plana za raseljena lica MOGU NOSTI .nestabilna politi ka situacija.odlazak mladih sportista. .loša tehni ka opremljenost škola. . .bogato kulturno nasle e. .zainteresovanost dece i mladih za sport.poreme en sistem vrednosti.slaba propra enost medija.loša ekonomska situacija 39 . .

MK „7.zapostavljenost razvoja Opštine Kuršumlija od strane Republike Srbije . juli“. koja su ujedno i zapošljavala najve i broj ljudi .velike površine ekološki o uvanog poljoprivrednog zemljišta . Niš.mogu nost pristupa i niska kamatna stopa (1% na godišnjem nivou) izvorima finansiranja Republike Srbije (Fond za razvoj RS) . što je i glavni problem od koga zavisi opstanak ljudi. jer su ugovori o privatizaciji raskinuti sa vlasnicima SŠK „KOPAONIK“ i MK „7.nedostatak razvojnih projekata . posebno visokokvalifikovane radne snage . godina 3.3 RG3: Privreda i poljoprivreda U Kuršumliji je postajalo nekoliko društvenih preduze a koja su do 90-ih uspešno poslovala i to ŠIK „KOPAONIK“. AD „PLANINKA“ i zapošljavala oko 5. Velika nezaposlenost je i razlog što veliki broj ljudi iz godine u godinu masovno odlazi iz Kuršumlije.razu enost teritorije Opštine Kuršumlija . Ovaj proces je nepovoljno uticao na stanje u privredi opštine Kuršumlija.proizvodnja zdrave hrane .veliki odliv stanovništva.000 ljudi. pre svega u Beograd.nedostatak zemljišta u svojini opštine PRETNJE . godine došlo je do privatizacije pomenutih preduze a. a time i na zaposlenost.nerešen status AP Kosovo i Metohija 40 .svetska ekonomska kriza .500 nezaposlenih. MI „Metalac“. lekovitog bilja i divljeg vo a .000. a nezvani no i do 6.blizina tržišta AP Kosovo i Metohija .postojanje obnovljivih prirodnih resursa pogodnih za proizvodnju elektri ne energije .Strategija održivog razvoja Opštine Kuršumlija 2010 – 2020. SWOT analiza SNAGE SLABOSTI .loša saobra ajna infrastruktura . Trenutno u opštini Kuršumlija prema zvani nim podacima Nacionalne službe za zapošljavanje ima oko 3.povoljan geopoliti ki položaj Opštine Kuršumlija .velika nezaposlenost (posebno ženske populacije) .postojanje kvalifikovane radne snage MOGU NOSTI .proizvodnja elektri ne energije koriš enjem obnovljivih prirodnih resursa . juli”. kao i u inostranstvo.komplikovane procedure i otežan pristup ozvorima finansiranja Republike Srbije (Fond za Razvoj RS) .bogatstvo šumskih plodova. Me utim po ev od 2000.

U Prolom Banji postoje dva razbijena izvorišta prirodnih termomineralnih voda i pet bušotina u njihovoj blizini: isto no ili glavni izvorište u dolini Banjskog potoka i zapadno izvorište ili "Pupavci" u dolini Dubo kog potoka. bolesti perifernih krvnih sudova. vanzglobnog reumatizma. bifea. elektroterapija. terapija bioptron lampom. kapaciteta 950 sedišta i 3. temperature (28-29 °C).536 ležaja. natrijumhidrokarbonatne. na južnim padinama planine Sokolovice (550-668 m nadmorske visine). Godine AD „Planinka“ pakuje i distribuira Prolom vodu na tržištu u zemlji i inostranstvu. Turisti ku ponudu upotpunjuju avolja varoš. teretanu. Zlatni glas Prolom Banje. ru na masaža. Vode Prolom Banje su azotne.258 sedišta. Klima je umereno kontinentalna. bolesti kože. šah. hidroterapija. Kuršumlijska i Lukovska sa izuzetnim vrednostima termomineralnih voda. Hotel poseduje zatvoreni bazen sa lekovitom vodom. bilijar. blatna terapija. dvokrevetne sobe i apartmani).U svim sobama je lekovita Prolom voda. planinski pojasevi Kopaonika. bolesti organa za varenje. i imaju prirodno diureti ko i baktericidno svojstvo.Strategija održivog razvoja Opštine Kuršumlija 2010 – 2020. Sve sobe imaju TV sa kablovskim sistemom. Radan planine. ima 440 ležajeva (jednokrevetne. Likovna kolonija "Bele Crkve" i Foto kolonija " avolja varoš". 41 . godina 3. ru na masaža celog tela. Majdan. Od 1989. U narednim decenijama broj turista se polako pove avao. Zlatna frula Prolom Banje. kineziterapija.4).4 RG4: Turizam Opština Kuršumlija raspolaže brojnim prirodnim resursima za razvoj i intenziviranje razli itih vidova turizma. bolesti perifernih krvnih sudova. Vidovdanski dani Prolom Banje. Hotel "Radan" sa dva depandansa kategorisan je sa 3 zvezdice. Prolom Banja je poznata i po lekovitom blatu koje se koristi za le enje kožnih bolesti. Gostima se pružaju slede i tretmani: pitke kure lekovite vode. Od smeštajno-ugostiteljski objekata van banja izdvajaju se Motel "Rudare" (kapaciteta 30 soba i 60 ležaja) i Motel "Rado" (kapaciteta 8 soba i 17 ležaja). reumatskih oboljenja i nekih oboljenja prostate. Prolom Banja Prolom Banja se nalazi 23 km jugoisto no od Kuršumlije. laseroterapija. povoljnim klimatskim uslovima i o uvanom životnom sredinom. kafi a i drugih ugostiteljskih objekata. Danas na teritoriji opštine postoji 766 soba i 1. silicijumske hipoterme. masaža toplim kamenjem. Sokolovice i Pilatovice i raznovrsna lovna divlja . koji su nedovoljno valorizovani i iskoriš eni. frižidere i telefone. godine. akuzi. Primenjuju se za le enje bolesti bubrega i mokra nih puteva. saunu. Intenzivan razvoj Prolom Banje po inje 1961. visokoalkalne (pH 8. Najzna ajniji turisti ki potencijal predstavljaju tri banje: Prolom. kompleksna terapija celulita. niskomineralizovane (175 mg/l). U opštini postoji ukupno 47 kafana. Hotel svake godine organizuje slede e manifestacije: Mis Prolom Banje. jedinstven prirodni fenomen ne samo u našoj zemlji nego i u svetu. terene za male sportove. stoni tenis.

alkalna voda "Alkal" (temperature 14°C. Intenzivan razvoj banje po inje 1999. Poznata je po najve em broju izvora termomineralnih voda (37). veka. Vode Lukovske Banje su prema mikrosastavu hidrokarbonatne. idealna za pi e). Depandans "Mladost" je ure en 2003. objekti Crvenog krsta (10 soba. godine Zavod "Žubor" prestao sa radom Banja je potpuno zamrla. Banja je specijalizovna za le enje povreda i oboljenja lokomotornog sistema. 2 apartmana. karstna izdanska plemenita voda "Prepolac" i karstna voda za pi e "Bunjac". godine prestao sa radom. na nadmorskoj visini od 681 m. kao i restoranom (150 sedišta) i terasom (50 mesta). Prolom HBH pivo i Prolom sokovi. Kuršumlijska Banja Kuršumlijska Banja se nalazi na jugoisto nim padinama Kopaonika. Lekovite vode Kuršumlijske Banje koriš ene su još za vreme Rimljna. 60 ležaja. u kotlini Banjske reke. "Etno kr ma" se nalazi 200 m od hotela "Radan". Na podru ju Kuršumlijske Banje prona eno je više vrsta plemenitih voda. ugljokisela voda "Mamurluk" (temperature 25°C. Od ostalih smeštajnih kapaciteta u Banji se nalazi Vila "Milica" (26 soba. postaje moderna banja. za bolesti lokomotornog aparata. godine kada je izgra en hotel "Kopaonik". na obali Prolomske reke. Lukovska Banja Lukovska Banja se nalazi 36 km zapadno od Kuršumlije. tako da banja danas ima 180 ležaja u 42 . koji su preure eni u otvorene bazene. 55 ležaja). pomaže kod le enja psorijaze i gastritisa). izvori su nedovoljno istraženi. 25 ležaja. On raspolaže sa 26 soba. Zavod je 2006. 240 ležajeva i 250 mesta u restoranu. Doma a radinost raspolaže sa 30 soba i 76 ležaja. reumatskih i ginekoloških oboljenja. koristi se za le enje povreda). Od privatnog sektora u ponudu je uklju en i "Garetov konak" koji posluje od 1963. U Gornjoj Banji postoje dva blatna termalna izvora. elektroterapije i kinezi terapije. magnezijumska. godina U doma oj radinosti postoji 1. godine. U njoj se nalazi postavka seoskog doma instva sa po etka 20. Smeštajni deo Zavoda je B kategorije. ali tek sa izgradnjom Zavoda za specijalizovanu rehabilitaciju "Žubor" (1989).700 ležaja.Strategija održivog razvoja Opštine Kuršumlija 2010 – 2020. natrijumske. gvož evita voda "Devoja ka voda za o i". na isto nim padinama Kopaonika. slabo kaptirani i gotovo neiskoriš eni. Najvažnije su termomineralna sumporovita voda "Žubor" (temperature 67°C. Od kako je 2006. blatne terapije. Restoran "Prepolac" (150 mesta). ginekoloških oboljenja i kožnih bolesti. i deo u kom se pripremaju specijaliteti kuršumlijskog kraja i služe doma a rakija od divlje kruške. magnezijsko-kalcijumskog tipa i mogu se koristiti u sklopu medicinske rehabilitacije. Me utim. god. restoran 80 sedišta). na 442 m nadmorske visine. U zavodu za specijalizovanu rehabilitaciju "Žubor" terapijski blok se sastoji od hidroterapije. po kojima se svrstava u najatraktivnija banjska mesta u Evropi.

Uredbom Vlade Republike Srbije proglašena je za spomenik prirode od izuzetnog zna aja i stavljena u prvu kategoriju zaštite. teren u pesku. predložena je za upis u Listu svetske baštine pri UNESCO. a zatim i eliminisan iz kampanje. Ako bilo koji kandidat od 28 finalista bude suspendovan. U septembru 2009. koji ima 62 sobe i bi e kategorisan sa etiri zvezdice. Ranije se lovila i srne a divlja . Ušla je u uži krug izbora za " Sedam svetskih uda prirode". kamp (50 ležaja) i doma a radinost (32 sobe. Lovna osnova Opština Kuršumlija raspolaže pogodnim uslovima za život razli itih vrsta divlja i i razvoj lovstva. razli itih visina. ski lift i obeležene "staze zdravlja". koje se nazivaju zemljane piramide. voda koja zbog oksidacije na prostoru gde se izliva menja boju tla. Glavne lovne divlja i u lovištima su divlja svinja. odbojku i košarku. Banja po inje da belaži zna ajan porast broja gostiju. ali se nije plasirala u finale. avolja varoš. odeljenjima za hidroterapiju. Trenutno je na Rezervnoj listi. ru nu masažu i peloido-terapiju i zatvorene bazene sa lekovitom vodom za rekreaciju i rehabilitaciju. temelji bogomolje. kao prirodno dobro posebnih vrednosti od svetskog zna aja.964 ha) i "Sokolovica" (7.975 ha). ski stazu sa ži arom. U okviru lovišta "Sokolovica" 1987. Banja poseduje sportsko-rekreativne sadržaje: sportsku halu za rukomet. 81 ležaj).Strategija održivog razvoja Opštine Kuršumlija 2010 – 2020. kule ili glavutci. godine oformljeno je prihvatilište za 43 . avolja varoš avolja varoš se nalazi 27 km jugoisto no od Kuršumlije. dva otvorena sportska terena za male sportove. figure predstavljaju okamenjene svatove koji su hteli da ven aju brata i sestru. zatvoreni bazen. koja je zbog sadašnjeg lovnog stanja zašti ena. godina hotelskom smeštaju. ostaci srednjovekovnih rudnika. Na teritoriji opštine ustanovljena su tri lovišta: "Kosanica" (68. Po jednoj. Na osnovu stru ne dokumentacije Zavoda za zaštitu prirode Srbije.207 ha). Ovde postoje i dva izvora jako kisele vode sa visokom mineralizacijom ( avolja voda i avolje/crveno vrelo).300 m² nalazi se preko 200 stubova. po drugoj to su okamenjeni avoli koje su aci nadmudrili u opkladi. Na površini od preko 4. Od otvaranja hotela "Kopaonik". elektroterapiju. Hotel "Kopaonik" i depandans "Mladost" imaju svoja medicinskoterapijska odeljenja sa ordinacijom lekara. Ostali smeštajni kapaciteti ine Vila "Treska" (20 ležaja). avolja varoš predstavlja skupinu vretenastih stubova sa kamenim kapama. jarebica i zec. U okviru sva tri lovišta postoje rezervati za divlja . New7Woders e izabrati nekog od 7 prvoplasiranih sa Rezervne liste. doprineli su tome da narod o ovom fenomenu ispri a brojne legende. Me utim nastanak piramida jednostavno se objašnjava razornim delovanjem vodne erozije. "Šumata" (18. po tre oj to su avoli kojih su se ljudi oslobodili. udnovato pore ane figure. godine otvoren je hotel "Jelak".

a 1997. 44 . koje broji izme u 500 i 600 lanova.Strategija održivog razvoja Opštine Kuršumlija 2010 – 2020. u kom se gaje obi an jelen i divlja svinja. Lovištem "Kosanica" gazduje lova ko udruženje "Soko". raspore enih u nekoliko sekcija. godine ustanovljeno je uzgajalište krupne divlja i "Mileševa voda" na površini od 466 ha. LU "Soko" poznato je po tradicionalnoj lova koturisti koj manifestaciji "hajka na vukove" koja se održava u februaru. godina muflonsku divlja . LU "Soko" poseduje visoke eke za lov divlja i i lova ki dom u centru Kuršumlije.

niska cena turisti ko – ugostiteljskih usluga . Nikole i Sv.nedovoljan broj doma instava ima ra unare i pristup internetu .na teritoriji opštine postoje tri reke (Kosanica. Bogorodice . Bogorodice) .manastiri Sv.Strategija održivog razvoja Opštine Kuršumlija 2010 – 2020.nedostatak finansijskih sredstava .saradnja sa Zavodom za zaštitu spomenika iz Niša veoma je loša .u banjama ima mnogo bespravno sagra enih objeketa.loša saradnja izme u glavnih nosilaca turisti ke ponude i TO Kuršumlije .veliki potencijali za razvoj planinskog turizma (Lukovska banja) . i gotovo da nema nikakvih sadržaja mimo hotela .nedostatak kadrova odgovaraju e kvalifikacije .zdrava hrana i bogata tradicija (arheološka nalazišta iz rimskog i vizantijskog perioda.prirodni fenomen " avolja varoš" . Bogorodice nisu obeleženi.nedostatak kulturnih dešavanja .Kuršumlija nema razglednice.nepostojanje turisti ke strategije i banjskih strategija .iz banja se ne organizuju izletni ke ture (osim do avolje varoši) .loša signalizacija . i ne postoji odgovaraju i put do manastira Sv. a fasade zgrada iz savremenog perioda se uništavaju i ne obnavljaju . suvenire.nepostojanje promotivne strategije 45 .nizak nivo ekološke svesti gra ana postoji veliki broj divljih deponija. XII vek. Prolom i Kuršumlijska banja nemaju urbanisti ki plan .bogato kulturno – istorijsko nasle e .spomenici kulture se ne obnavljaju.veliki potencijali za razvoj seoskog.povoljan geostrateški položaj . Lukovska) . nije regulisana kanalizacija i teku a voda .veliki broj izvora mineralnih voda . Banjska) i tri banje (Kuršumlijska.loša saradnja sa drugim opštinama . Sv. Toplica.neizgra ena putna infrastruktura . niti osvetljeni. Prolom. manastiri iz doba Nemanji a.potencijali za razvoj jezerskog turizma . u banjama ne postoji organizovano odnošenje sme a . godina SWOT analiza SNAGE SLABOSTI . Nikole i Sv. radnju za prodaju suvenira .nedovoljni smeštajni kapaciteta.o uvana prirodna sredina . lovnog i ribolovnog turizma .teritorija banja nije zakonski definisana.nedostatak preduzetni kog duha .

izrada urbanisti kih planova Prolom i Kuršumlijske banje .nestabilna politi ka situacija .podrška nadležnih ministarstava .podrška TOS i Udruženja banjskih i klimatskih mesta .me uopštinska i me uregionalna saradnja .blizina administrativne granice .nepostojanje direktnih autobuskih linija iz ve ih centara do banja (Lukovske i Kuršumlijske) 46 . godina MOGU NOSTI PRETNJE .zaštita i konzervacija spomenika prirode od strane UNESCO .unapre enje saradnje sa Zavodom za zaštitu spomenika iz Niša .zakonsko definisanje banja .loša regionalna putna mreža . stranim donatorima.saradnja sa nevladinim organizacijama.nizak socio – ekonomski standard stanovništva . visokoškolskim institucijama i udruženjima gra ana .velika migracija stanovništva .Strategija održivog razvoja Opštine Kuršumlija 2010 – 2020.

bogata zelenim. istim i ure enim površinima. prioriteti i ciljevi: Generalna slika Ekologija Vizija: 2019. Prolom. Svoju poziciju na turisti koj mapi opština e izgraditi kroz permanentno ulaganje u turisti ku infrastrukturu. godina Problem 1 Nepostojanje kolektora za otpadne vode Strateški cilj Do 2019. Prioritet 1 Nedovoljno ulaganje finansijskih sredstava u turisti ku infrastrukturu Strateški ciljevi 1. STRATEŠKI DOKUMENT 4. ali i mogu nosti obilaska bogatog kulturno – istorijskog nasle a ovog kraja. prepoznatljiva po: geomorfološkom fenomenu i udu prirode avoljoj varoši. banjama (Kuršumlijska. Naša sela pruža e turistima idealne uslove za odmor. Društvene delatnosti Privreda i poljoprivreda Turizam Vizija: 2019. Vizija: 2019. godine Kuršumlija je održiva i komunalno opremljena zajednica. uživanje u o uvanoj životnoj sredini i prirodnim lepotama. godine Kuršumlija e u potpunosti spre iti ispuštanje nepre iš enih otpadnih voda i kroz Strateški cilj Do 2019. odmora i rekreacije.1 Vizije.4. godine poboljšati uslove života socijalno ugroženim porodicama i smanjiti njihov broj za 50 %. Do 2019. sa o uvanom i ekološki zdravom životnom sredinom i odgovornim ponašanjem svojih gra ana prema njoj. Vizija: Do 2019. unapre enje turisti ke ponude. Opština e postati prava oaza za lovce i ribolovce iz svih krajeva. edukaciju gra ana i aktivnu primenu promotivne strategije. godine naša opština e postati jedna od najpoznatijih i najpose enijih turisti kih destinacija u Srbiji i na Balkanu. Lukovska) koje pružaju vrhunske usluge le enja. godine opština Kuršumlija pripada krugu srednje razvijenih opština u Srbiji. sa unapre enim i održivim uslovima za razvoj privrede i poljoprivrede. rehabilitacije. godine zapošljeno 80% radno sposobnog stanovništva Opštine Kuršumlija sa zaradama na nivou Strategija održivog razvoja Opštine Kuršumlija 2010 – 2020. godine pove ati ulaganje finansijskih sredstava u izgradnju smeštajnih kapaciteta i prate ih 47 . Problem1 Veliki broj socijalno ugroženih porodica Prioritet Smanjenje velike nezaposlenosti Strateški cilj 2019. koja kroz edukaciju i bogate sportske i kulturne sadržaje podjednako pruža podršku mla im i starijim generacijama u razvijanju njihovih duhovnih i materijalnih vrednosti. godine Kuršumlija je moderna opšina sa dobrom zdravstvenom i socijalnom zaštitom.

godine izgraditi nove. Problem 3 Niska svest gra ana o o uvanju životne sredine Strateški cilj Do 2019. Do 2019. Do 2019. godine pove ati ulaganje finansijskih sredstava u komunalnu infrastrukturu za 200%. godine omasoviti i obogatiti sportski i kulturni sadržaj u opštini. 2. Strategija održivog razvoja Opštine Kuršumlija 2010 – 2020. a broj no enja turista pove ati 5 puta.48 proseka u privredi republike Srbije turisti kih sadržaja za 80%. Do 2019. adaptirati postoje e i tehni ki opremiti predškolske i školske ustanove. godine pove ati stepen informisanosti u svim sferama društvenog razvoja i poboljšati njihovu me usobnu saradnju. godine pove ati koriš enje obnovljivih izvora energije za 80%. Prioritet 4 Koriš enje obnovljivih izvora energije Problem 4 Nedovoljna informisanost i edukacija gra ana i nedostatak komunikacije izme u institucija Strateški cilj Do 2019. . 3. Strateški cilj Do 2019. njihov predtretman i bolji kvalitet o istiti svoje re ne tokove. 2. godine pove ati broj poseta turista 10 puta. godine urediti i ozeleniti sve javne površine u gradu. Prioritet 3 Poboljšanje uslova obrazovanja Strateški cilj Do 2019. godine unaprediti zdravstvenu zaštitu u oblasti Službe ku nog le enja. nabaviti neophodnu dijagnosti ku opremu i terenska vozila neophodna za ujedna eno ostvarivanje zdravstvene zaštite. godine smanjiti broj divljih deponija za 70% uvo enjem kvalitetnog sistema za upravljanje komunalnim otpadom. godine pove ati ulaganje finansijskih sredstava u ure enje zelenih površina za 100%. Prioritet 2 Poboljšanje kulturnih i sportskih sadržaja Strateški cilj Do 2019. Prioritet 3 Podizanje kvaliteta putne infrastrukture Strateški ciljevi 1. Do 2011. Prioritet 5 Poboljšanje uslova za ostvarivanje zdravstvene zaštite Strateški cilj Do 2019. godine pove ati ulaganje finansijskih sredstava u obnovu fasada i kulturno-istorijskih spomenika za 70%. Prioritet 2 Unapre enje kvaliteta komunalne infrastrukture Strateški cilj Do 2019. godina Problem 2 Veliki broj divljih deponija i nepostojanje sanitarne deponije Strateški cilj Do 2019. godine obezbediti 100% pokrivenost opštine i glavnih putnih pravaca turisti kom signalizacijom. Prioritet 4 Nedovoljan broj poseta i no enja turista na teritoriji opštine Strateški cilj Do 2019. godine pove ati pokrivenost lokalnih puteva i ulica asfaltnom podlogom sa postoje ih 10% na 40%.

4.2 Prioriteti za razvoj u narednih 10 godina

OBLAST: EKOLOGIJA

Problem 1: Nepostojanje kolektora za otpadne vode
Indikatori
1. Kvalitet površinskih voda 2. Upravljanje otpadnim vodama u gradskim sredinama

Ciljevi
Izrada projektne dokumentacije za izgradnju gradskog kolektora Izgradnja gradskog kolektora

Programi

Zna aj, obrazloženje

Do 2019. godine Kuršumlija e u potpunosti spre iti ispuštanje nepre iš enih otpadnih voda i kroz njihov predtretman i bolji kvalitet o istiti svoje re ne tokove.
2. Upravljanje otpadnim vodama u gradskim sredinama

Izrada projektne dokumentacije za sanaciju gradske kanalizacione mreže Sanacija gradske kanalizacione mreže Izrada projektne dokumentacije za izgradnju kanalizacione mreže u prigradskim naseljima Izgradnja kanalizacione mreže u prigradskim naseljima 2. Upravljanje otpadnim vodama u gradskim sredinama

Sve otpadne vode sa teritorije grada se direktno bez pre iš avanja ispuštaju u dve reke. Kolektorom bi se ove vode sakupile, pre istile a njihovo ispuštanje ne bi dovelo do ve ih promena kvaliteta vode u rekama. Na pojedinim delovima stare, dotrajale kanalizacione mreže dolazi do estog izlivanja koja mogu da izazovu epidemiju širih razmera, tako da je u cilju zaštite zdravlja gra ana i poboljšanja njihovih osnovnih uslova života potrebna njena sanacija. Proširenjem kanalizacone mreže u prigradskim naseljima omogu io bi se priklju ak i ostalih 30% stanovnika na gradski sistem.

Strategija održivog razvoja Opštine Kuršumlija 2010 – 2020. godina

49

50

Problem 2: Veliki broj divljih deponija i nepostojanje sanitarne deponije
Programi
Sanacija deponije komunalnog otpada opštine Kuršumlija Odabir lokacije i izgradnja prijemne stanice za sme e (transfer-stanica) Edukacija stanovništva u oblasti upravljanja otpadom Nabavka i postavljanje kontejnera za selektovan otpad Akcije sezonskog iš enja grada i re nih korita „Zelena policija“ 7. Opštinski otpad po vrsti odlaganja 8. Reciklirani otpad

Ciljevi

Indikatori

Zna aj, obrazloženje
Ura en projekat za sanaciju postoje e deponije „Lakovski bregovi“ bi trebalo uskoro da se realizuje, a problemi odlaganja otpada reši e se izgradnjom regionalne deponije u Prokuplju. Postepena edukacija gra ana o selekciji otpada i nabavka posebnih kontejnera e omogu iti lakše skladištenje otpada i njegovu reciklažu. Sve zainteresovane gra ane i organizacije treba uklju iti u velike akcije iš enja grada koje bi se održavale sezonski, ili mese no, a kroz koje bi se informisanjem i prakti nim radom uticalo na podizanje svesti gra ana o o uvanju životnog prostora. „Zelena policija“ je samo još jedna mera kontrole i spre avanja ugrožavanja životne sredine.

Strategija održivog razvoja Opštine Kuršumlija 2010 – 2020. godina

Do 2019. godine smanjiti broj divljih deponija za 70% uvo enjem kvalitetnog sistema za upravljanje komunalnim otpadom.

Problem 3: Niska svest gra ana o o uvanju životne sredine
Programi
Zaštita i ure enje reke Kosanice

Ciljevi

Indikatori

Zna aj, obrazloženje

Do 2019. godine urediti i ozeleniti sve javne površine u gradu.

Ure ivanje javnih i zelenih površina u gradu

Briga o ribljem fondu u rekama podrazumeva i njegovu zaštitu tokom letnjeg sušnog perioda kad je nizak nivo vode i kad je potrebno na takvim mestima graditi ustave. Pored iš enja re nih obala postoji i potreba za dodatnim ure enjem ve postoje ih kupališta. isto, zdravo i lepo okruženje za gra ane Kuršumlije. Okolna brda, nedaleko od centra grada pružaju mogu nost ure enja izletišta, parkova i rekreativnih površina. Nova urbana oprema, gradske esme i fontane, obnovljeni drvoredi, o iš eno re no korito i izgra en kej kao vid oplemenjivanja gradskog prostora i njegove estetizacije. Osnivanje ovakvog preduze a bi obezbedilo kontinuiranu i stru nu brigu o zelenim i javnim površinama. Izgradnja rasadnika bi se smatrala funkcionalnim i ekonomi ni rešenjem s obzirom da se celokupan rasad kupuje iz rasadnika drugih opština.

Strategija održivog razvoja Opštine Kuršumlija 2010 – 2020. godina

Osnivanje Gradskog zelenila za održavanje javnih i zelenih površina Rasadnik u Kuršumlijskoj banji

51

se a i prerada drveta postane jedna od glavnih delatnosti stanovništva.52 Problem 4: Koriš enje obnovljivih izvora energije Programi Koriš enje postoje e otpadne mase 9. . obnovljivih izvora energije. Potrošnja obnovljive energije po izvorima Ciljevi Indikatori Zna aj. Dalji razvitak bi se ogledao u što potpunijem iskoriš enju drvne mase kao dodatnog izvora energije. Koriš enje hidropotencijala Koriš enje solarne energije 9. Tri reke i ogromni hidropotencijal u njima. i veliki broj sun anih dana (opština sa najve im brojem sun anih dana u Srbiji) su svakako dobra osnova za dobijanje novih. a gra ani bezbedniji. godine pove ati koriš enje obnovljivih izvora energije za 80%. Ukupna potrošnja energije podeljena po vrsti goriva 10. Ukupna potrošnja energije podeljena po vrsti goriva 10. obrazloženje Do 2019. Izgradnjom e se stvoriti bolji uslovi rada za vatrogasce tako da e njihove intervencije biti brže. godina Izgradnja vatrogasne stanice Velika pokrivenost teritorije opštine šumama uslovila je da pošumljavanje. Potrošnja obnovljive energije po izvorima Strategija održivog razvoja Opštine Kuršumlija 2010 – 2020.

OBLAST: DRUŠTVENE DELATNOSTI

Problem 1: Veliki broj socijalno ugroženih porodica
Programi
Poboljšanje uslova života starih lica 12. Stanovništvo prema starosti 18. U eš e korisnika socijalne zaštite u ukupnom stanovništvu

Ciljevi

Indikatori

Zna aj, obrazloženje
Tendencija starenja stanovništva u opštini ukazuje na to da bi se ovoj starosnoj grupi morala ukazati ve a pažnja i briga u budu nosti. U okviru ovoga je poželjno i kreiranje programa za pove anje aktivizma i participacije mladih.

Do 2019. godine poboljšati uslove života socijalno ugroženim porodicama i smanjiti njihov broj za 50 %.

Prioritet 2: Poboljšanje kulturnih i sportskih sadržaja
Programi
Popularizacija sporta i kulture 16. Broj stanovnika na jedan objekat društvenih, kulturnih, rekreativnih aktivnosti

Ciljevi

Indikatori

Zna aj, obrazloženje

Do 2019. godine omasoviti i obogatiti sportski i kulturni sadržaj u opštini.

Strategija održivog razvoja Opštine Kuršumlija 2010 – 2020. godina

Izrada Lokalnog akcionog plana za mlade

U narednom periodu je neophodno ulaganje u sportska i kulturna dešavanja kroz organizovanje muzi kih festivala, takmi enja, izložba i drugih manifestacija koje bi kvalitet slobodnog vremena gra ana podigle na viši nivo. Pronalaženje adekvatnih prostora za sprovo enje aktivnosti, izgradnja odjekata za kulturnu delatnost i osnivanje Kulturnog centra bi objedinio sva ova dešavanja i stvorio uslove za njihov dalji razvitak. U Opštini je tokom 2008. godine pokrenuta inicijativa za sistematskom brigom o mladima što je rezultiralo osnivanjem Kancelarije za mlade u Kušumliji. LAP bi dodatno poboljšao položaj mladih od 15-30 godina i pružio im podršku u razli itim oblastima društvenog života.

53

54

Prioritet 3: Poboljšanje uslova obrazovanja
Programi
Dogradnja PU“ arolija“ ( II faza izgradnje) Inovirati opremu i nastavni materijal u školama i adaptirati postoje e prostorije 16. Broj stanovnika na jedan objekat društvenih, kulturnih, rekreativnih aktivnosti

Ciljevi

Indikatori

Zna aj, obrazloženje
Izgradnja I faze objekta još jedne predškolske ustanove je delimi no rešio problem nedostatka prostora za smeštaj predškolske dece, ali je radi poboljšanja samog uslova smeštaja potrebno dograditi još dve prostorije u okviru II faze izgradnje za koju ve postoji projekat. Srednje i osnovne škole su poslednjih godina sredstvima Ministarstva osavremenile neke kabinete i u ionice i potrebno je nastaviti dalje ulaganje u njihovo potpuno opremanje, adaptaciju i nabavku školskog materijala.

Do 2019. godine izgraditi nove, adaptirati postoje e i tehni ki opremiti predškolske i školske ustanove.

Problem 4: Nedovoljna informisanost i edukacija gra ana i nedostatak komunikacije izme u institucija
Programi
Adekvatno informisanje i edukacija gra ana Organizovanje obuka za pisanje i vo enje projekata iz raznih oblastii

Strategija održivog razvoja Opštine Kuršumlija 2010 – 2020. godina

Ciljevi

Indikatori

Zna aj, obrazloženje
Pored formalnog obrazovanja, gra ani retko imaju priliku za sticanje dodatnih edukativnih sadržaja jer ne postoji njihova adekvatna ponuda. Kreiranje i realizacija ovakvih programa bi doprinela boljoj obaveštenosti o aktualnim društvenim temama, zdravstvenim problemima, problemima roditelja i njihove dece, a lokalnim medijima bi se pokrila sva važnija dešavanja u gradu i blagovremeno najavila nova. Dodatno stru no osposobljavanje e pove ati broj osoba spremnih da pišu i upravljaju projektima. Razvijanje jakog partnerskog odnosa izme u privatnog i javnog sektora stvori e pozitivnu poslovnu klimu u kojoj e privrednici prepoznati svoj interes da žive i rade u Kuršumliji.

Do 2019. godine pove ati stepen informisanosti u svim sferama društvenog razvoja i poboljšati njihovu me usobnu saradnju.

Ja anje saradnje izme u privatnog i javnog sektora

Prioritet 5 : Poboljšanje uslova za ostvarivanje zdravstvene zaštite
Programi
Poboljšanje zdravstvene zaštite 19. Broj stanovnika na jednog lekara

Ciljevi

Indikatori

Zna aj, obrazloženje
Da bi kvalitet zdravstvene zaštite bio na odgovaraju em nivou neophodno je nastaviti sa ulaganjima u renoviranje objekata DZ, nabavku vozila za potrebe rada u terenskim ambulantama i nabavku nove savremene medicinske opreme za ranu dijagnostiku i rad na prevenciji razli itih vrsta oboljenja, kao i proširivanje kapaciteta za pružanje osnovnih usluga iz oblasti primarne zdravstvene zaštite.

Do 2019. godine unaprediti zdravstvenu zaštitu u oblasti Službe ku nog le enja, nabaviti neophodnu dijagnosti ku opremu i terenska vozila neophodna za ujedna eno ostvarivanje zdravstvene zaštite.

OBLAST: PRIVREDA I POLJOPRIVREDA

Prioritet : Smanjenje velike nezaposlenosti
Programi
Podrška razvoju malih i srednjih preduze a (MSP)

Cilj

Indikatori
23. Lokacijski koeficijent zapošljavanja 25. Obim unutrašnjih SDI po glavi stanovnika 26.Broj registrovanih privrednih subjekata na 1000 stanovnika 27. Neto broj novih preduze a na 1000 preduze a 28. Ukupna aktivnost, stopa zaposlenosti i nezaposlenosti 29. Fiskalni kapacitet opštine – Ostvarenje izvornih prihoda (fiskalnih oblika) po glavi stanovnika

Zna aj, obrazloženje
Trenutno na teritoriji Opštine Kuršumlija mali broj preduze a posluje tako da setom raznih podsticajnih mera treba pokrenuti ubrzani razvoj postoje ih MSP, tako i olaksati i podsta i osnivanje novih MSP u cilju pove avanja zaposlenosti. Ovom procesu bi naro ito pogodovalo ukoliko bi se sistemskim zakonima RS podsticajno delovalo (snižavanjem poreza) na sve potencijalne investitorie koji bi ulagali. Potrebno je iskoristiti sve kapacitete koji trenutno nisu u funkciji kao i podsticati otvaranje novih proizvodnih kapaciteta

Strategija održivog razvoja Opštine Kuršumlija 2010 – 2020. godina

2019. godine zapošljeno 80% radno sposobnog stanovništva Opštine Kuršumlija sa zaradama na nivou proseka u privredi republike Srbije

55

skladištenje i plasman robe. Iskoriš avanje obnovljivih prirodnih resursa pogodnih za proizvodnju elektri ne energije Razvoj poljoprivrede Sa površinom od 952 km uglavnom brdsko planinskog karaktera Opština Kuršumlija ima ogromne mogu nosti u proizvodnji zdrave hrane. Tako e treba osnivanjem carinskog terminala i uvodjenjem posebne lokalne takse u okviru postupka carinjenja sve vrste robe koja se transportuje na ovo tržišta pove a e se i fiskalni kapacitet opštine Opština Kuršumlija poseduje potencijale za iskoriš avanje obnovljivih prirodnih resursa za proizvodnju svih vidova elektri ne energije koje treba ponuditi potencijalnim ulaga ima i tako pove ati zaposlenost.56 Realizacija prednosti koje pruža blizina trzišta AP Kosovo i Metohije Opština Kuršumlija sa naslanja na AP Kosovo i Metohija dužinom od 105km. naro ito u oblasti sto arstva i vo arstva. Strategija održivog razvoja Opštine Kuršumlija 2010 – 2020. godina . Potrebno je pre svega iskoristiti blizinu tržišta ove pokrajine privla enjem novih investitora za proizvodnju.

godine pove ati ulaganje finansijskih sredstava u obnovu fasada i kulturnoistorijskih spomenika za 70%. Fasade u gradu su ruinirane. pa bi ovo trebalo ispraviti kako bi opština postala prijatnije mesto za život svojih gra ana. a o kulturno-istorijskim spomenicima se ne vodi odgovaraju a briga. Broj stanovnika na jedan objekat društvenih. kulturnih. i kako bi izgled same opštine bio još lepši. 57 . stopa zaposlenosti i nezaposlenosti 16. godine pove ati ulaganje finansijskih sredstava u izgradnju smeštajnih kapaciteta i prate ih turisti kih sadržaja za 80%.Udeo nacionalnog dohotka 23. Nacionalno dohodak po glavi stanovnika 22. Ure enje zelenih površina 4. godina Do 2012. rekreativnih aktivnosti Strategija održivog razvoja Opštine Kuršumlija 2010 – 2020. Ukupna aktivnost. Ukupni prihod doma instva 21. godine pove ati ulaganje finansijskih sredstava u ure enje zelenih površina za 100%.OBLAST: TURIZAM Problem 1: Nedovoljno ulaganje finansijskih sredstava u turisti ku infrastrukturu Programi Izrada urbanisti kih planova Proširenje smeštajnih kapaciteta na teritoriji opštine Unapre enje prate ih turisti kih sadržaja na teritoriji opštine Ciljevi Indikatori Zna aj. Broj stanovnika na jedan objekat društvenih. izgra ena prethodne godine 28. Do 2019. Zašti ene oblasti 16. Ovom pitanju je zato potrebno posvetiti ve u pažnju kako svi oni koji borave u opštini ne bi stekli utisak da ljudi iz ovog kraja ne vode ra una o svojoj bogatoj istoriji i tradiciji. Površina poslovnog prostora na 1000 st. i unaprediti ponudu prate ih turisti kih sadržaja kako bi turistima boravak bio što ugodniji. kulturnih. rekreativnih aktivnosti 17. obrazložnje Pošto se u budu em periodu o ekuje pove anje priliva turista neophodno je izgraditi dodatne smeštajne kapacitete. Lokacijski koeficijent zapošljavanja 24. Do 2019. ali i boravak gostiju opštine. Obnova fasada i kulturnoistorijskih spomenika U poslednjem periodu nedovoljno pažnje je bilo posve eno ure enju zelenih površina.

godine pove ati broj poseta turista 10 puta. Procenat doma instava sa sigurnim pristupom vode za pi e Ciljevi Programi Zna aj. Opštinski otpad po vrsti odlaganja 15. kanalizacija. Proširenje kapaciteta vodovodne mreže Proširenje kapaciteta kanalizacione mreže i izgradnja sistema za pre iš avanje Regulisanje odnošenja sme a sa teritorije banja i avolje varoši Ure enje gradskog groblja Prioritet 3: Podizanje kvaliteta putne infrastrukture Programi Lokalni putevi i mostovi Asfaltiranje ulica u gradu Turisti ka signalizacija 14. obrazložnje Nedovoljno ulaganje u promociju dovelo je do toga da je šira javnost slabo upoznata sa turisti kom ponudom opštine. godine pove ati ulaganje finansijskih sredstava u komunalnu infrastrukturu za 200%. neophodno je da se obezbede ili poboljšaju elementarni uslovi (uredno snabdevanje pija om vodom. i omogu ilo turistima da udobno i bezbedno stignu do željenog mesta. Do 2019. godina Do 2019. . Prioritet 4: Nedovoljan broj poseta i no enja turista na teritoriji opštine Programi Razvoj turisti kih destinacija i promocija Manifestacije Ciljevi Indikatori Zna aj. Nepostojanje turisti ke signalizacije je jedan od glavnih problema sa kojima se turisti suo avaju još pri samom ulasku u opštinu. Strategija održivog razvoja Opštine Kuršumlija 2010 – 2020. Do 2011. a broj no enja turista pove ati 5 puta. Dužina puteva u km po km2 Ciljevi Indikatori Zna aj. Kako bi se opština dobro pozicionirala na turisti koj mapi i pove ala broj turista potrebno je najpre doneti promotivnu strategiju i niz prate ih dokumenata. obrazložnje Da bi opština uopšte mogla da bude u konkurenciji da postane jedan od zna ajnih inilaca na turisti koj mapi Srbije. Do 2019. ali i zna ajne snage usmeriti na promotivne aktivnosti i pove anje atraktivnosti opštine kao turisti ke destinacije. iste ulice…) za život i rad njenih gra ana i boravak turista. godine pove ati pokrivenost lokalnih puteva i ulica asfaltnom podlogom sa postoje ih 10% na 40%.58 Prioritet 2: Unapre enje kvaliteta komunalne infrastrukture Indikatori 2. Upravljanje otpadnim vodama u gradskim sredinama 7. Postavljanje turisti ke signalizacije e turistima olakšati snalaženje i omogu iti im da obi u sve znamenitosti i lepote ovog kraja. godine obezbediti 100% pokrivenost opštine i glavnih putnih pravaca turisti kom signalizacijom. obrazložnje Kvalitet putne mreže bi trebalo poboljšati kako bi se olakšao život gra ana.

2011.1. izvori finansiranja.00 -Fond za zašt. sred. planiranja -NIP -Opština 240 000 000. 59 .00 1. godine Strategija održivog razvoja Opštine Kuršumlija 2010 – 2020. 1.1.1. AKCIONI PLAN 5. Strateški cilj : Do 2019. planiranja -NIP. Izgradnja gradskog kolektora Opština 2011 . Izrada projektne dokumentacije za izgradnju gradskog kolektora 1. životne sredine -Ministarstvo živ. sred. Broj Projekat PARTNERI Vreme Iznos i izvor INDIKATORI finansiranja Opština 2010 .1. (visok/srednij/niski) Stepen prioriteta 1.2013. i pr. PROBLEM / PRIORITET: Nepostojanje kolektora za otpadne vode 1. akcije. -Opština 4 800 000.1 Ciljevi. partneri. rokovi Opština LSDS 2010 – 2019 Strategija održivog razvoja PARTNERSKI FORUM – RADNA GRUPA EKOLOGIJA KURŠUMLIJA VIZIJA : 2019. sa o uvanom i ekološki zdravom životnom sredinom i odgovornim ponašanjem svojih gra ana prema njoj. aktivnosti. godine Kuršumlija e u potpunosti spre iti ispuštanje nepre iš enih otpadnih voda i kroz njihov predtretman i bolji kvalitet o istiti svoje re ne tokove. životne sredine -Ministarstvo živ. istim i ure enim površinima. godine 1.5. 2. 2. i pr. bogata zelenim. godina -Fond za zašt. godine Kuršumlija je održiva i komunalno opremljena zajednica.2.

2011.1. 3 600 000. 2 000 000.5. godine Opština 2010 .2011. 8. životne sredine 7. 2. 8.1. 2. godine Direkcija za izgradnju -NIP -Nevladine org.1.4.00 Direkcija za izgradnju 50 000 000. .00 Direkcija za izgradnju 2. 1. godine 1.1.2011. Izrada projektne dokumentacije za izgradnju kanalizacione mreže u prigradskim naseljima Izgradnja kanalizacione mreže u prigradskim naseljima 2. godine Opština 2010 . 1.2013. PROBLEM / PRIORITET: Veliki broj divljih deponija i nepostojanje sanitarne deponije (visok/srednij/niski) Stepen prioriteta 2.00 2. Sanacija deponije komunalnog otpada opštine Kuršumlija -Opština -Ministarstvo životne sredine i prostornog planiranja -Fond za zašt.1.2013.1. Strateški cilj : Do 2019.60 1. Opština 2011 .2.3. Sanacija gradske kanalizacione mreže 2. godina 2. godine 7. godine smanjiti broj divljih deponija za 70% uvo enjem kvalitetnog sistema za upravljanje komunalnim otpadom. Odabir lokacije i izgradnja prijemne stanice za sme e (transfer-stanica) Opština -Opština -Ministarstvo životne sredine i prostornog planiranja -Fond za zašt.6.00 Direkcija za izgradnju -NIP -Nevladine org. životne sredine 2010 . godine Strategija održivog razvoja Opštine Kuršumlija 2010 – 2020. Broj Projekat PARTNERI Vreme Iznos i izvor INDIKATORI finansiranja Opština 2010 . Izrada projektne dokumentacije za sanaciju gradske kanalizacione mreže Opština 2011 .1.1. 90 000 000.2011.

7.00 -Opština 2 000 000. 2011 – 2012.3.00 -Opština 1 000 000.godine Direkcija za izgradnju 1 500 000.6. Ure enje ve ih kupališta duž obale 3. 3. Program: Zaštita i ure enje reke Kosanice Vreme Iznos i izvor finansiranja -Opština 3 000 000.00 Direkcija za izgradnju -JKP 1 200 000.2. PROBLEM / PRIORITET: Niska svest gra ana o o uvanju životne sredine (visok/srednij/niski) Stepen prioriteta 3. PARTNERI OOSR“Toplica“ OOSR“Toplica“ 2012 – 2013.1.00 61 .00 7.00 Direkcija za izgradnju Udruženje gra ana“Prijatelji parka“ 200 000. godine urediti i ozeleniti sve javne površine u gradu.1.godine 2011 – 2012. Strateški cilj : Do 2019.2.2.godine 2. Edukacija stanovništva u oblasti upravljanja otpadom Nabavka i postavljanje kontejnera za selektovan otpad 2.2. Izgradnja fontane u parku Direkcija za izgradnju -„Srbija vode” 30 000 000.4.00 -Opština 500 000. 7.1.godine kontinuirano od 2010.1.1.1.1.1. 3.godine 3.00 Broj Projekat INDIKATORI 1.2.1. Program: Ure ivanje javnih i zelenih površina u gradu kontinuirano 2011 – 2012. 8. Ure enje i održavanje zelenih površina i Udruženje izletišta gra ana“Prijatelji parka“ Regulacija re nog korita reke Toplice u užem centru grada i priprema projektne dokumentacije za ure enje keja Ure enje keja reke Toplice Strategija održivog razvoja Opštine Kuršumlija 2010 – 2020.3.1.1.godine 2012 – 2013.2011.1.1. Izgradnja ustave 3.2. 8. 8.godine 2010 – 2011.00 3. Akcije sezonskog iš enja grada i re nih korita „Zelena policija“ -Opština 200 000.1.5. godina 3.1.1. 2.1.2.4. 3. 8.2.1. godine kontinuirano Opština 2010 . 3.

1.2.1. 9. Program: Koriš enje postoje e otpadne mase Vreme 2010 – 2011.1.godine 2011 – 2013. Edukacija gra ana i informisanje o stanju životne sredine.3.1. Obnavljanje drvoreda u centru grada i formiranje novih duž puteva i reka 3. Proizvodnja ekoloških briketa . 2010 – 2011.godine od 2011.7.1.godine 2010 – 2013.1. 10.1.1.00 -Opština 3.1.00 -Opština -JKP 3. godine pove ati koriš enje obnovljivih izvora energije za 80%.5.00 -Privatni sektor 19 000 000. Izgradnja pogona za preradu drvne mase 4.00 Direkcija za izgradnju -JKP 2 500 000.1. Mapa pilana 4.godine 2010 – 2013. 9.1. 4. 10.2.1.1.2. godina 4.00 -Opština -JKP 3 000 000.62 3. 10.godine 3.00 -Privatni sektor INDIKATORI 9.1.10. Strateški cilj : Do 2019.1.2.2. PARTNERI Privatni sektor 4.6.godine od 2010. PROBLEM / PRIORITET: Koriš enje obnovljivih izvora energije (visok/srednij/niski) Stepen prioriteta Strategija održivog razvoja Opštine Kuršumlija 2010 – 2020. godine kontinuirano Broj Projekat Iznos i izvor finansiranja -Lokalni ekološki fond 50 000.2. -Dom zdravlja 80 000. Ponovno aktiviranje fontane u dvorištu Doma zdravlja Sanacija gradskih esama Udruženje gra ana“Prijatelji parka“ Udruženje gra ana“Prijatelji parka 2010 – 2011.2. Rasadnik u Kuršumlijskoj banji 4.9.00 Direkcija za izgradnju -JKP 200 000. godine kontinuirano 2010 – 2011.1.8. zna aju njene zaštite i održivosti Osnivanje Gradskog zelenila za održavanje javnih i zelenih površina 200 000.godine 3.

Strategija održivog razvoja Opštine Kuršumlija 2010 – 2020.Ministarstvo za zaštitu životne sredine i prostorno planiranje .000.Donatori 15. Program: Koriš enje hidropotencijala 4.2.1.00 15.SO Kuršumlija .000. godina 63 . oktobar 2010 .1.JP "Srbijavode" .4.4 Projekat izgradnje vatrogasne stanice Juni . Program: Koriš enje solarne energije SO Kuršumlija Direkcija za izgradnju 4.3.1.

1.godine Od 2010.1.3.godine kontinuirano Broj Projekat Vreme Iznos i izvor finansiranja INDIKATORI 12. godina 1.00 12. 12. Program: Poboljšanje uslova života starih lica PARTNERI 2010 – 2011. PROBLEM / PRIORITET: Veliki broj socijalno ugroženih porodica 1. Strateški cilj : Do 2019. 500 000. koja kroz edukaciju i bogate sportske i kulturne sadržaje podjednako pruža podršku mla im i starijim generacijama u razvijanju njihovih duhovnih i materijalnih vrednosti. 1.1.1.1. 18.64 Opština KURŠUMLIJA LSDS 2010 – 2019 Strategija održivog razvoja PARTNERSKI FORUM – RADNA GRUPA DRUŠTVENE DELATNOSTI VIZIJA : 2019.1.1.00 -Opština -NV 1.1. godine Kuršumlija je moderna opšina sa dobrom zdravstvenom i socijalnom zaštitom. Osnivanje i po etak rada servisa geronto-doma ica -srednje škole -Kancelarija za mlade -Nacionalna služba za zapošljavanje -Centar za socijalni rad -Centar za socijalni rad -Crveni krst -Opština -NVO 200 000. (visok/srednij/niski) Stepen prioriteta 1. 18. Edukacija geronto-doma ica Strategija održivog razvoja Opštine Kuršumlija 2010 – 2020. Uklju ivanje mladih u program pružanja pomo i starim licima . godine poboljšati uslove života socijalno ugroženim porodicama i smanjiti njihov broj za 50 %. 1.godine kontinuiran rad Od 2010. 18.1.2.00 -Opština -NVO 1000 000.1.

Izložbene prostorije 1 000 000.1. godine Kancelarija za mlade od 2010. godina 2.1. Osnivanje Kulturnog centra 2. 2 000 000.00 1 000 000.2011. 80 000 000. Strateški cilj : Do 2019.00 2. PARTNERI -Biblioteka -Opština -Sportski klubovi -Književni klub“Milutin Uskokovi -Kancelarija za mlade 2010 .1.2. PROBLEM / PRIORITET: Poboljšanje kulturnih i sportskih sadržaja.1. godine kontinuirano 5 000 000. godine -Opština 16.4.1. godine jednom godišnje 1 000 000. -Predškolske ustanove -Osnovne škole Nastavak izgradnje Doma kulture od 2010.1. Broj Projekat Vreme Iznos i izvor finansiranja INDIKATORI 2.2011.1.2.1.1. godine od 2010.1.6.00 Strategija održivog razvoja Opštine Kuršumlija 2010 – 2020. Kulturno-sportski dani 2. 2.00 -Opština 16.1.1. (visok/srednij/niski) Stepen prioriteta 2.00 -Opština 16.3.00 -Opština 2010 . Program: Popularizacija sporta i kulture.1.1.1. godine jednom godišnje 2010 -2014. De iji muzi ki festival 65 .5.1. godine omasoviti i obogatiti sportski i kulturni sadržaj u opštini. Gitarijada 2.

1.1.00 -„Kolo srpskih sestara“ -Kancelarija za mlade 1 000 000. 000 000. Inovirati opremu i nastavni materijal u školama i adaptirati postoje e prostorije . Dogradnja PU“ arolija“ ( II faza izgradnje). godine kontinuirano do 2011 godine -Opština od 2010. godine izgraditi nove.1.1.8. 15 000 000. 16.1. Strategija održivog razvoja Opštine Kuršumlija 2010 – 2020.2012.Direkcija za izgradnju grada 1 000 000.1.1. godine -Direkcija za izgradnju 2. Strateški cilj : Do 2019.2. PROBLEM / PRIORITET: Poboljšanje uslova obrazovanja (visok/srednij/niski) Vreme 2013 .1.1.9.00 -Opština .2011.2. PARTNERI Iznos i izvor finansiranja -Opština 16. godine 2010 .1. Sajamske manifestacije 2.SO Kursumlija . Program: Izrada Lokalnog akcionog plana za mlade 3. 20 000 000. Zavrsetak izgradnje sportske hale u Kursumliji -„Kolo srpskih sestara“ -Kancelarija za mlade . godine 3 000 000. godina 2. adaptirati postoje e i tehni ki opremiti predškolske i školske ustanove.1.00 Stepen prioriteta 3.1.2015.00 od 2010.8.1.00 Broj Projekat INDIKATORI 3. Sajamske manifestacije 2.Ministarstvo za NIP 20.Direkcija za izgradnju . na osnovu projekta 3.00 16.7.66 2.Ministarstvo za omladinu i sport . godine kontinuirano -Opština Izgradnja de ijih igrališta u naseljima opštine Kancelarija za mlade 2010 .

Program: Adekvatno informisanje i edukacija gra ana PARTNERI kontinuirano kontinuirano 300 000.1. radija.1.4. godine 2011 . godine 250 000.2011.. godine 200 000.00 -Dom zdravlja 350 000.00 -Opština -NVO 80 000.1.1.2.00 -Opština -NVO 300 000. -Radio „Mini “ -Centar za socijalni rad -Crveni krst . godine 4.Osnovne i srednje škole 2010 .1. Strateški cilj : Do 2019.3.00 -Opština -NVO -Opština Broj Projekat Vreme Iznos i izvor finansiranja INDIKATORI 4.2.2.2012.2.1. i nedostatak Stepen prioriteta (visok/srednij/niski) komunikacije izme u institucija 4. Organizovanje seminara i radionica 20 000. novina. PROBLEM / PRIORITET: Nedovoljna informisanost i edukacija gra ana.1. Savetovalište za dijabeti are 4.Osnovne i srednje škole -Dom zdravlja -Centar za socijalni rad . 4. godine pove ati stepen informisanosti u svim sferama društvenog razvoja i poboljšati njihovu me usobnu saradnju. Odre ivanje projekt tima 4.1.1.2011.1.1.1.1. Savetovalište za roditelje .00 67 .2.00 4.2011. 4. oglasnih tabli. godina 4.RTV Kursumlija -TV „Most“.1. godine -Opština -NVO 2010 . Izrada priru nika Strategija održivog razvoja Opštine Kuršumlija 2010 – 2020.Kancelarija za mlade 2010 . Program: Organizovanje obuka za pisanje i vo enje projekata iz raznih oblasti -Nacionalna služba za zapošljavanje -Opština .4.00 -Opština -NVO 2010 .2011. Poja ano informisanje javnosti putem lokalnih televizija.2.1.1..1. Organizovanje tribina i predavanja radi dodatne edukacije gra ana 4.3.

1.2013. godine unaprediti zdravstvenu zaštitu u oblasti Službe ku nog le enja.2013.4.1. godine -Opština -Ministarstvo zdravlja .1. godine -Opština 5. godine -Opština -Ministarstvo zdravlja . Izgradnja i opremanje objekta centralne labaratorije -Opština -Ministarstvo zdravlja .2013. 5. Strateški cilj : Do 2019. nabaviti neophodnu dijagnosti ku opremu i terenska vozila neophodna za ujedna eno ostvarivanje zdravstvene zaštite. Dogradnja prostora za Službu Hitne medicinske pomo i -Opština -Ministarstvo zdravlja .NVO -Opština -Ministarstvo zdravlja .NVO 19.2.1.1. .NVO 2010 . PROBLEM / PRIORITET: Poboljšanje uslova za ostvarivanje zdravstvene zaštite (visok/srednij/niski) Stepen prioriteta 5.1.1.3. Razvoj službe ku nog le enja i -Ministarstvo zdravlja -Ministarstvo zdravlja unapre enje rada terenskih 19. 5. Nabavka dijagnosti ke opreme -Opština -Ministarstvo zdravlja .NVO 19. godine 5.NVO 19. Program: Poboljšanje zdravstvene zaštite -Opština 2010 .68 4. godina 5.NVO 2010 .1.NVO .1.1. Program: Ja anje saradnje privatnog i javnog sektora 5. . Strategija održivog razvoja Opštine Kuršumlija 2010 – 2020.NVO ambulanti 2010 .1.2013.1.3.1.

Ministarsvo za ekonomiju i regionalni razvoj .1. 26.Budžet Opštine Kuršumlija .1.Direkcija za izgradnju Opštine Kuršumlija .00 .00 69 . godine opština Kuršumlija pripada krugu srednje razvijenih opština u Srbiji. 28. 29. godine zapošljeno 80% radno sposobnog stanovništva Opštine Kuršumlija sa zaradama na nivou proseka u privredi republike Srbije.USAID 1 000 000. PROBLEM / PRIORITET: Smanjenje velike nezaposlenosti (visok/srednij/niski) Stepen prioriteta 1.JKP „TOPLICA“ Kuršumlija .2.1. Formiranje biznis inkubatora 1.Budžet Opštine Kuršumlija 23. Strateški cilj : 2019.Ministarsvo za ekonomiju i regionalni razvoj .1. Kupovina gra evinskog zemljišta koje e se besplatno ponuditi investitorima Strategija održivog razvoja Opštine Kuršumlija 2010 – 2020. 27. 27. 28. Program: Podrška razvoju malih i srednjih preduze a (MSP) PARTNERI . sa unapre enim i održivim uslovima za razvoj privrede i poljoprivrede. godina . 29. godine Broj Projekat Vreme Iznos i izvor finansiranja INDIKATORI 23. 3 000 000.USAID 2010 -2012.Opština Kuršumlija .Opština Kuršumlija . 1. 26. 1. 25. 1.Opština LSDS 2010 – 2019 Strategija održivog razvoja PARTNERSKI FORUM – RADNA GRUPA PRIVREDA I POLJOPRIVREDA KURŠUMLIJA VIZIJA : 2019.1. godine 2010 -2011.1.1.1.

29.USAID .1. Formiranje opštinskog fonda za osnivanje MSP (START UP) 25.00 god. 28.Budžet Opštine Kuršumlija 2 000 000. godine 2010 -2015. 25.5.00 1. Formiranje opštinskog fonda za razvoj ženskog preduzetništva Strategija održivog razvoja Opštine Kuršumlija 2010 – 2020.Budžet Opštine Kuršumlija 4 000 000. 25.00 god. 28. . Izrada studije o bogatstvu i rasporedu svih vodnih potencijala na teritoriji cele Opštine Kuršumlije pogodnih za osnivanje novih fabrika za proizvodnju negaziranih i gaziranih voda -Ministarstvo za rudarstvo i energetiku . godina 1. godine 2010 -2015.1.Opština Kuršumlija 2010 -2015.Budžet Opštine Kuršumlija . 26.Opština Kuršumlija .00 god. 1 000 000.Budžet Opštine Kuršumlija 1 000 000.Agencija za podršku razvoju malih i srednjih preduze a RS . 26.Opština Kuršumlija .8. .Opština Kuršumlija .Opština Kuršumlija . 27. 23. 29.1.Ministarstvo ekonomije i regionalnog razvoja . 28. godine 2010 -2015. godine 2010 -2015.Budžet Opština Kuršumlija 1 000 000.Agencija za podršku razvoju malih i srednjih preduze a .1. 27.1. 26.1. Osnivanje kancelarije za lokalni ekonomski razvoj 1.4.00 god.70 1.3.Ministarstvo ekonomije i regionalnog razvoja 1. 28.1.1.00 god. 27.Opština Kuršumlija 2010 -2011. 29. 26. 28.1. 27.1. godine 1. 26. 27. 27. 26. . .1.7. godine . 28.1. 29.Ministarstvo za rudarstvo i energetiku .USAID 1 000 000. .6. Osnivanje kancelarije za razvoj MSP . Formiranje opštinskog garancijskog fonda za MSP .

Sopstvena 23.2.00 god. 27. godine 200 000 .1. 1.1.1.Opština Kuršumlija 2010 -2011.1.Ministarstvo finansija RS -Budžet opštine Kuršumlija 2 000 000. šumarstva i vodoprivrede .3.1. godine 1.1.Uprava Carina . Program Iskoriš avanje obnovljivih prirodnih resursa pogodnih za proizvodnju elektri ne energije 2010 -2011.Ministarstvo ekonomije i regionalnog razvoja RS .3.9.Ministarstvo za rudarstvo i energetiku . 27. 28. 27.3 Uspostavljanje privredne saradnje sa opštinama na teritorije AP Kosovo . godine . 26. Otvaranje carinskog terminala 28. Program: Realizacija prednosti koje pruza blizina trzišta AP Kosovo i Metohije 2010 -2011.1. godine 1. 26.2. Izrada studije o bogatstvu i rasporedu obnovljivih prirodnih resursa pogodnih za proizvodnju elektri ne energije na celoj teritorije Opštine Kuršumlija 71 .Opština Kuršumlija . šumarstva i vodoprivrede . 29.Ministarstvo finansija RS . 28.2.1.RHMZ Srbije . .Ministarstvo za rudarstvo i energetiku .1. 26.Budžet Opštine Kuršumlija 25.2. godine .Ministarstvo ekonomije i regionalnog razvoja RS .Opština Kuršumlija 2010 -2011.2.Ministarstvo finansija RS .00 . 25. 29.1. 29. 29.Ministarstvo poljoprivrede.Ministarstvo poljoprivrede. Marketinške aktivnosti na prezentaciji potencijalnim investitorima o mogu nostima za ulaganje u Opštini Kuršumlija 300 000.Ministarstvo Finansija RS .00 . Strategija održivog razvoja Opštine Kuršumlija 2010 – 2020.Opština Kuršumlija .Budžet Opštine Kuršumlija 40 000 000. 28.1. 25. 26.Uprava Carina . 27.Budžet Opštine Kuršumlija 1. Formiranje bezcarinske zone 2010 -2015. godina 1. 1. 28. 29.

27.Institut Jaroslav erni . 1.Budžet opštine Kuršumlija 1.00 .Agencija za Energetiku .4. 25.1.Agencija za energetsku efikasnost . 2010 -2014.Sopstvena sredstva privatnih investitora 95 000.Privatni Investitori .Budžet Opštine Kuršumlija 100 000.00 .72 sredstva privatnih investitora . Program: Razvoj poljoprivrede.Privatni investitori 10 000 000.Budžet opštine Kuršumlija 2010 -2012.4. godine Strategija održivog razvoja Opštine Kuršumlija 2010 – 2020.2 Pokretanje poljoprivredne proizvodnje na svim neiskoriš enim površinama poljoprivrednog zemljišta koje je u vlistništvu opštine .1.2. 1. godine 23. 28. godine . Pove avanje sertifikovanih površina za proizvodnju ekološki zdrave hrane . šumarstva i vodoprivrede .4. . 29.3. kao i prezentacija potencijalnim investitorima 2010 -2015.Ministarstvo poljoprivrede. 28.1.Privatni investitori . 27. 26.1.Opština Kuršumlija .Sopstvena sredstva privatnih investitora . Posete sajmovima koji se bave iskoriš avanjem obnovljivih prirodnih resursa pogodnih za proizvodnju elektri ne energije. 28.1. godina 1.00 god.Opština Kuršumlija Opština Kuršumlija 1 000 000.00 po ha 23. 26.

1. 26.4. šumarstva i vodoprivrede . godine Strategija održivog razvoja Opštine Kuršumlija 2010 – 2020. 27. 29.1.00 god. 27.3 Proizvodnja ekološki zdrave hrane na ve postoje em poljoprivrednom zemljištu 2010 .000 dinara -Ministarstvo poljoprivrede.00 100. šumarstva i vodoprivrede . 28.5 Izrada studije o bogatstvu i rasporedu šumskih plodova. 28. 26. 73 . 28.Budžet Opštine Kuršumlija 2 000 000.1.Ministarstvo poljoprivrede.1.2011.Ministarstvo poljoprivrede. divljeg vo a i lekovitog bilja na teritoriji cele opštine Kuršumlije 2010 .2015.Opština Kuršumlija 2010 . godine -Ministarstvo poljoprivrede. 27. 29. povr a i cve a 1.Opština Kuršumlija . 29. 26. 29. šumarstva i vodoprivrede .Budžet opštine Kuršumlija 100 000. godine 23.2014. 23. šumarstva i vodoprivrede .Privatni investitori .Privatni investitori 2010 . godina 1.4.1.6 Formiranje opštinskog garancijskog fonda za razvoj poljoprivrede .2011. godine Sopstvena sredstva privatnih investitora 1.4.4.NVO . . 28.00 .Budžet opštine Kuršumlija 1 000 000. 25. 23. 25.Opština Kuršumlija .4 Izrada studije o bogatstvu i rasporedu izvora tople vode na teritoriji cele opštine Kuršumlije pogodnih za gajenje vo a.

godina 1. godine naša opština e postati jedna od najpoznatijih i najpose enijih turisti kih destinacija u Srbiji i na Balkanu.SO Kuršumlija . edukaciju gra ana i aktivnu primenu promotivne strategije. (visok/srednij/niski) Stepen prioriteta Strategija održivog razvoja Opštine Kuršumlija 2010 – 2020.00 .Ministarstvo za zaštitu životne sredine i prostorno planiranje Do 11. uživanje u o uvanoj životnoj sredini i prirodnim lepotama.09.Ministarstvo za zaštitu životne sredine i prostorno planiranje 8 024 000. Izrada plana generalne regualacije Do 11.1.1.SO Kuršumlija . banjama (Kuršumlijska. Prolom. prepoznatljiva po: geomorfološkom fenomenu i udu prirode avoljoj varoši. Opština e postati prava oaza za lovce i ribolovce iz svih krajeva. Izrada prostornog plana opštine Kuršumlija 1. odmora i rekreacije.00 . Program : Izrada urbanisti kih planova Broj Projekat PARTNERI Vreme Iznos i izvor INDIKATORI finansiranja . god.1. .2011. Lukovska) koje pružaju vrhunske usluge le enja.SO Kuršumlija .1. PROBLEM / PRIORITET: Nedovoljno ulaganje finansijskih sredstava u turisti ku infrastrukturu 1. Svoju poziciju na turisti koj mapi opština e izgraditi kroz permanentno ulaganje u turisti ku infrastrukturu.74 Opština LSDS 2010 – 2019 Strategija održivog razvoja PARTNERSKI FORUM – RADNA GRUPA TURIZAM KURŠUMLIJA VIZIJA : Do 2019. unapre enje turisti ke ponude. Godine pove ati ulaganje finansijskih sredstava u izgradnju smeštajnih kapaciteta i prate ih turisti kih sadržaja za 70%. ali i mogu nosti obilaska bogatog kulturno – istorijskog nasle a ovog kraja.1. god.2011.03. Strateški cilj : Do 2019.Ministarstvo za zaštitu životne sredine i prostorno planiranje 11 800 000.1.SO Kuršumlija .Ministarstvo za zaštitu životne sredine i prostorno planiranje . Naša sela pruža e turistima idealne uslove za odmor.2. rehabilitacije. 1. 1.1.1.

Izrada plana detaljne regulacije Prolom banje sa elementima generalnog projekta vodosnabdevanja i odvo enja otpadnih voda .SO Kuršumlija .Ministarstvo za zaštitu životne sredine i prostorno planiranje 1.1.1. Program : Proširenje smeštajnih kapaciteta na teritoriji opštine 01.2010.01.3.Ministarstvo za zaštitu životne sredine i prostorno planiranje .1.TO Kuršumlije .03.SO Kuršumlija . Izrada plana detaljne regulacije Kuršumlijske banje . .1.Direkcija za izgradnju 01.31.SO Kuršumlija 1.00 16.01.00 1.07.2013.1. god.Direkcija za izgradnju .1. god. god .10. .Direkcija za izgradnju . .04. god.2010.11.3.1.Ministarstvo ekonomije i regionalnog razvoja 7 350 000.TO Kuršumlije 147 000.SO Kuršumlija . 2010 – 2012.2. . 01.1. GIS .1.08.Ministarstvo za zaštitu životne sredine i prostorno planiranje 1 500 000.2010.SO Kuršumlija .Direkcija za izgradnju .00 .2012.2012.1. god. godina 100 000. 22. 11.SO Kuršumlija 1. 28.Direkcija za izgradnju 01.2.Ministarstvo za zaštitu životne sredine i prostorno planiranje 3 500 000.SO Kuršumlija .2. Izrada projektne dokumentacije za izgradnju lova kog sela u Kosma i 1. 23.00 .2.09.4. 21. Izgradnja lova kog sela u Kosma i . 01.2. 17. .SO Kuršumlija .2012.1.TO Kuršumlije Strategija održivog razvoja Opštine Kuršumlija 2010 – 2020.SO Kuršumlija .SO Kuršumlija .5. 1. Izrada projektne dokumentacije za izgradnju izvi a kog kampa u Zebicama .00 75 .SO Kuršumlija .1.12.08. 01.10. god.

01. .2.1. godina 1. 1.2011.02. god. 28.2.Kancelarija za mlade 01.2014. god.1.01. 24.2010.01. . .SO Kuršumlija 01. 21.Privatni preduzetnici . 28. 22.2011.76 1.Privatni preduzetnici . Strategija održivog razvoja Opštine Kuršumlija 2010 – 2020.SO Kuršumlija .1.12.5.SO Kuršumlija .Direkcija za izgradnju .4. 22.Privatni preduzetnici . 21.Privatni preduzetnici . god. Izgradnja izvi a kog kampa u Zebicama -SO Kuršumlija .01.00 .Privatni preduzetnici 1.1.2.00 .10.01.Donatori 5 000 000.02.31. 12.SO Kuršumlija 10.2010. 01.8.2013.01. god. god. Izrada projektne dokumentacije za izgradnju soba za smeštaj u gradu Izgradnja soba za smeštaj u gradu 14 250 000.00 .Ministarstvo za sport i omladinu . 875 000. 24.Privatni preduzetnici .7.Ministarstvo ekonomije i regionalnog razvoja . Izrada projektne dokumentacije za izgradnju hotela i kompleksa apartmana u Zebicama Izgradnja hotela i kompleksa apartmana u Zebicama 35 000 000.00 17. 17. 23.6.2.2013.2.1. 1. 23. 21.Privatni preduzetnici .Privatni preduzetnici .04. 17. 16. 23. . 22.04. 28.03. . 01.

03. . god 01.2013.2.SO Kuršumlija . 23. 17. "Planinka" 01.D.2011.Ministarstvo ekonomije i regionalnog razvoja .Ministarstvo ekonomije i regionalnog razvoja .Privatni preduzetnici .1.A.04.Direkcija za izgradnju .01.Direkcija za izgradnju .1.D.1.D.SO Kuršumlija . "Planinka" 3 200 000.Direkcija za izgradnju .A. .A.2010.12. 01.1. .00 .10.4.2014. "Planinka" 01.2012. Izrada projektne dokumentacije za izgradnju fiksne etvorosedne ži are u Lukovskoj banji 4 800 000. 24.00 4. "Planinka" -SO Kuršumlija .07.3. 01.Privatni preduzetnici 16. .08.D. 21. Izrada projektne dokumentacije za izgradnju ži are u Prolom banji -SO Kuršumlija .6.02.Privatni preduzetnici 1. 23. godina 160 000 000. god.3. god.1. 1.00 .Ministarstvo ekonomije i regionalnog razvoja .A. Izrada projektne dokumentacije za izgradnju wellness centra u Prolom banji Izgradnja wellness centra u Prolom banji 1.1.02.00 . god.3. 22. 10.D.Privatni preduzetnici .Ministarstvo ekonomije i regionalnog razvoja .2011. god.02.1.00 . "Planinka" 1. 1. Izgradnja gondole u avoljoj varoši 01.A.2001. .A. 21.2012. 16.3.1. god. .01. "Planinka" 4 200 000.01. 28.3.D.3.3. Izrada projektne dokumentacije za izgradnju gondole u avoljoj varoši .5. 28.SO Kuršumlija 01.02.D.12.D. 77 . 17. Program : Unapre enje prate ih turisti kih sadržaja na teritoriji opštine. 01. 144 000.03.A. "Planinka" Strategija održivog razvoja Opštine Kuršumlija 2010 – 2020.A. 1.SO Kuršumlija .Direkcija za izgradnju . "Planinka" .3.2013.1. 22.

god.SO Kuršumlija . šetališta i vidikovca na Samokovu.2011. 16.god. godine pove ati ulaganje finansijskih sredstava u ure enje zelenih površina za 100%. godina 1. 21. 22.SO Kuršumlija .SO Kuršumlija . 23.2.Ministarstvo ekonomije i regionalnog razvoja 14 200 000. 1.Kancelarija za mlade 16.1. god.3.D.1.2010.2. Ure enje trim staze. god.2013.1. .Direkcija za izgradnju . 28.2.1.SO Kuršumlija . Program : Ure enje zelenih površina. 01.8.00 16.12.A.3.00 . Strateški cilj : Do 2019. 24.2011.JKP " Toplica " 01. Izgradnja balon hale Strategija održivog razvoja Opštine Kuršumlija 2010 – 2020. Ure enje parkova 1.Ministarstvo ekonomije i regionalnog razvoja 4 400 000. 17. 01.1. "Planinka" 16.1.Direkcija za izgradnju .Norveška vlada 3 500 000.04. 01.2010. 17. 16. Izrada projekta za ure enje zelenih površina na teritoriji opštine 1. 01.03. god.11.2010. . 01.Direkcija za izgradnju 01.00 .2.04.3. 24.06.3.D. 23. Broj Projekat PARTNERI Vreme Iznos i izvor INDIKATORI finansiranja 1.06.9. god. 21.SO Kuršumlija . 1.7.2011.Privatni preduzetnici 01.Privatni preduzetnici 35 000 000.00 .09. .2014.Ministarstvo za zaštitu životne sredine i prostorno planiranje 396 000. 22. 01.Ministarstvo za zaštitu životne sredine i prostorno planiranje . 01.1.Direkcija za izgradnju .2010.1.05. i rekonstrukcija asfaltnog puta . .2012. .78 .2.Direkcija za izgradnju . "Planinka" .1. 28.02. 01.Ministarstvo za sport i omladinu . Izgradnja pi terena kod sportske hale 1.JKP " Toplica " .SO Kuršumlija . .01. Rekonstrukcija restorana "Evropa" (etno restoran sa sobama za izdavanje) 1.2011.08.2.00 -A.

3.Zavod za zaštitu spomenika.12.2010. god. 1 000 000.2014.Direkcija za izgradnju .SO Kuršumlija .2011. god.Ministarstvo kulture 1.Niš 79 .Niš .SO Kuršumlija .Ministarstvo za zaštitu životne sredine i prostorno planiranje 16.12.00 . .1. Program : Obnova fasada i kulturno-istorijskih spomenika PARTNERI . 01. 01.SO Kuršumlija .3.1.01.00 1.1.SO Kuršumlija .Zavod za zaštitu spomenika.2.1. 1. .SO Kuršumlija INDIKATORI 1.Niš .2.SO Kuršumlija .Zavod za zaštitu spomenika.JKP " Toplica " . Nikole .Direkcija za izgradnju .06. Strateški cilj : Do 2012.12. 1.Direkcija za izgradnju Broj Projekat Vreme 01. . 01.03.Direkcija za izgradnju .Ministarstvo kulture 800 000.1. godina 1.1.1.00 . god.2010.2011. 1.05.1. Izrada projekta za obnovu fasada i kulturno-istorijskih spomenika na teritoriji opštine Osvetljavanje manastira i crkava na teritoriji opštini 135 000.1. Iznos i izvor finansiranja . . . 01.31.2014.3.Zavod za zaštitu spomenika.3.4. avoljoj varoši i gradskom parku Obeležavanje planinarskih staza i staza zdravlja oko banjskih mesta .1. Rekonstrukcija manastirskog kompleksa Sv.5.31.07. 16.2.01. .Direkcija za izgradnju . god.08.31.05.6.Ministarstvo kulture 01.05.SO Kuršumlija .2010.Ministarstvo za zaštitu životne sredine i prostorno planiranje 80 000.3.2. Postavljanje wireless mreža u banjama.2010. god. 1. Bogorodice Strategija održivog razvoja Opštine Kuršumlija 2010 – 2020.Donatori 120 000.3. Rekonstrukcija manastirskog kompleksa Sv.07.Direkcija za izgradnju 01.02.05. . god.4. 01. god.00 .3.00 .Niš .SO Kuršumlija . godine pove ati ulaganje finansijskih sredstava u obnovu fasada i kulturno-istorijskih spomenika za 70%.06. Izgradnja vidikovaca .Direkcija za izgradnju .01.

1. Izgradnja sekundarne vodovodne mreže u Prolom banji 01.3.2014.Zavod za zaštitu spomenika. godine pove ati ulaganje finansijskih sredstava u komunalnu infrastrukturu za 200%.09.Ministarstvo ekonomije i regionalnog razvoja 5 350 000.2014.11.1.3.3.80 1.2011. 600 000.Direkcija za izgradnju .00 01.5.JP "Srbijavode" .00 15. 2. .SO Kuršumlija .SO Kuršumlija .Niš -SO Kuršumlija . .1.Niš .08. 1. god.Ministarstvo kulture . .05. Rekonstrukcija fasada u gradu .Niš .Direkcija za izgradnju 2.6. 1.JKP " Toplica " .Ministarstvo za zaštitu životne sredine i prostorno planiranje . 01. PROBLEM / PRIORITET : Unapre enje kvaliteta komunalne infrastrukture (visok/srednij/niski) Stepen prioriteta Strategija održivog razvoja Opštine Kuršumlija 2010 – 2020. .Donatori 36 000 000.3.02.1.SO Kuršumlija . god.Niš .1.02.Ministarstvo kulture 1.00 INDIKATORI 2. . god.1.1.JKP " Toplica " .11. 01.03.01. .00 .Direkcija za izgradnju .04.01.Ministarstvo kulture .10.SO Kuršumlija .2011. god. godina 2.Direkcija za izgradnju .1. god.1. .SO Kuršumlija .SO Kuršumlija .2011.11. god. Obnova crkve Sv.7. Rekonstukcija srpskog srednjevekovnog sela Lubnica 01.1. Program: Proširenje kapaciteta vodovodne mreže PARTNERI .8.2013. Iznos i izvor finansiranja -SO Kuršumlija .JP "Srbijavode" 1 040 000.01.Zavod za zaštitu spomenika. Izrada projektne dokumentacije za izgradnju sekundarnih vodovodnih mreža u Prolom i Kuršumlijskoj banji 2.2.2013.SO Kuršumlija .Zavod za zaštitu spomenika.Direkcija za izgradnju .01. Mine u Štavi 01.Zavod za zaštitu spomenika.1.09.2015.Direkcija za izgradnju Broj Projekat Vreme 01. Ure enje i osvetljavanje platoa oko Ivan kule 01.1. Strateški cilj : Do 2019.

15.2011.MUP RS . Program : Proširenje kapaciteta kanalizacione mreže i izgradnja sistema za pre iš avanje otpadnih voda.06.2011. god.Ministarstvo za zaštitu životne sredine i prostorno planiranje . godina .Ministarstvo za zaštitu životne sredine i prostorno planiranje . 01.1. .01. god. god 2. 81 .JKP " Toplica " .1.Direkcija za izgradnju 01.SO Kuršumlija .2011.Direkcija za izgradnju .1.MUP RS PS Kursumlija . .3.2.1. god.JP "Srbijavode" . 2. 2. Izrada projektne dokumentacije za izgradnju kolektora u Lukovskoj i Kuršumlijskoj banji.2.SO Kuršumlija . i biorola u Prolom banji 2.1.1.2.10.2.2010.Donatori 16 000 000. 2.1. 01.JKP " Toplica " .07. .Direkcija za izgradnju .Ministarstvo NIP .2.SO Kuršumlija .12.Direkcija za izgradnju 01.Direkcija za izgradnju 01. Izgradnja kolektora u Lukovskoj banji .1.00 01.JKP " Toplica " .SO Kuršumlija .07.SO Kuršumlija . .2014.10.SO Kuršumlija 746 300.SO Kuršumlija .01. 01.000.2015.03.1.SO Kuršumlija .4 Projekat završetka izgradnje rezervoara za vodu na Borovnjaku .00 2.Ministarstvo za zaštitu životne sredine i prostorno planiranje 11 000 000. Izgradnja sekundarne vodovodne mreže u Kuršumlijskoj banji .10.02.01.2010 .3.03.Donatori 15.Ministarstvo za zaštitu životne sredine i prostorno planiranje 18 965 000.000. Izgradnja kolektora u Kuršumlijskoj banji Strategija održivog razvoja Opštine Kuršumlija 2010 – 2020.2.00 .00 2.00 .

2015.03.07. .SO Kuršumlija .1.2014.04. 01.SO Kuršumlija . .01.SO Kuršumlija .SO Kuršumlija 590 000.2010.SO Kuršumlija .01.Ministarstvo za zaštitu životne sredine i prostorno planiranje 7 350 000. .00 .00 7.Direkcija za izgradnju .1. Nabavka i postavljanje kontejnera i kanti . 2. god.00 .JKP " Toplica " .Direkcija za izgradnju .SO Kuršumlija .3.00 01.2.07. god.Nikole. Izgradnja biorola u Prolom banji 82 .JP "Srbijavode" 500 000.JP "Srbijavode" .4. Sv.Bogorodice i u banjama . .2010. god 01.1. god. 01. .SO Kuršumlija 7.2.Direkcija za izgradnju 2. godina 2.JKP " Toplica " . 2.Donatori 10 000 000.04.Direkcija za izgradnju Strategija održivog razvoja Opštine Kuršumlija 2010 – 2020.JKP " Toplica " . Izgradnja javnih toaleta kod manastira Sv. 2.1. 2.12.2.SO Kuršumlija 5 000.7.SO Kuršumlija . Utvr ivanje plana odnošenja sme a .SO Kuršumlija .01.01.5.JKP " Toplica " .2010.JKP " Toplica " .04.3.1. 01. 5 000. god.JKP " Toplica " .00 2. 2. Izrada plana za lociranje kontejnera i kanti u banjama 2.09.2014.Direkcija za izgradnju 01.SO Kuršumlija .Direkcija za izgradnju .8.3.04.00 .1. 2.1.SO Kuršumlija .1. god.2. .05.Ministarstvo za zaštitu životne sredine i prostorno planiranje .2.3.Direkcija za izgradnju .2. 7. Program : Regulisanje odnošenja sme a sa teritorije banja i avolje varoši.03. 01.01.3.1. .03. Izrada projektne dokumentacije za izgradnju kanalizacione mreže u Prolom i Kuršumlijskoj banji Izgradnja kanalizacione mreže u Kuršumlijskoj banji .2011.

Ministarstvo za infrastrukturu 220 000 000.Direkcija za izgradnju 2. 14. Rekonstukcija i asfaltiranje lokalnog puta R-222 Spance – Tmava – Kaludra (opština Prokuplje) Rekonstrukcija i asfaltiranje lokalnog puta M-25 Zebice – Dobri Do – Sekira a – Stubla (opština Medve a) Rekonstrukcija i asfaltiranje lokalnog puta R-218b Dankovi e – Konjuva – Višeselo (opština Blace) 24 464 000.2014. Izrada projektne dokumentacije neophodne za izgradnju i rekonstrukciju planiranih lokalnih puteva i mostova Put M-25 – Pepeljevac – Grabovnica – Tovrljane (opština Prokuplje) . (visok/srednij/niski) Stepen prioriteta 3.1.1.2.1.god.1. 12.06. . 01.SO Kuršumlija .1.5. 14.30. god.SO Kuršumlija 7.Direkcija za izgradnju 01. 14.01.10.2015.00 .Ministarstvo za infrastrukturu 91 000 000.000.2015.1. PARTNERI .07.Direkcija za izgradnju . Program : Lokalni putevi i mostovi.00 .1. 3.1.04. Strategija održivog razvoja Opštine Kuršumlija 2010 – 2020.000.06. Izgradnja gradske kapele i prilaznih saobracajnica na novom gradskom groblju u Dankovicu 3.00 . 3.2014. 3.1.03.2.1. 01.Ministarstvo za infrastrukturu 40 200 000.03.SO Kuršumlija . godine pove ati pokrivenost lokalnih puteva i ulica asfaltnom podlogom sa postoje ih 10% na 40%.4. god. 01.SO Kuršumlija .01.2010.Ministarstvo za infrastrukturu INDIKATORI 3. 14.JKP " Toplica " . Program: Ure enje gradskog groblja 01.Direkcija za izgradnju .SO Kuršumlija . Broj Projekat Vreme Iznos i izvor finansiranja .00 .SO Kuršumlija .SO Kuršumlija .00 83 . god.2014. 01.Ministarstvo za infrastrukturu 56 000 000.2014. PROBLEM / PRIORITET : Podizanje kvaliteta putne infrastrukture. god.3. .10.1. Strateški cilj : Do 2019.1.07.08.1.1.1. 3.4. 01.00 .1.Direkcija za izgradnju .2015. 01.2010 .1.4. 01. godina 3.05.Direkcija za izgradnju 01.

Ministarstvo za infrastrukturu . Put Prolom banja – Pupavce – Sokolovica – Rudare 3.Direkcija za izgradnju 01. 01.00 . 14.Ministarstvo ekonomije i regionalnog razvoja 65 000 000.SO Kuršumlija .1. 01.8. god. 14.11.2014. . .Direkcija za izgradnju 14.SO Kuršumlija .1.00 .Direkcija za izgradnju 01. Strategija održivog razvoja Opštine Kuršumlija 2010 – 2020. god.11.SO Kuršumlija .11. .Ministarstvo za infrastrukturu 40 000 000. Put Prolom banja – Tovrljane .00 .Ministarstvo ekonomije i regionalnog razvoja 130 000 000.09. 14.09.2013.00 . 01.08. god.Ministarstvo ekonomije i regionalnog razvoja 380 000 000.2015.05.04.SO Kuršumlija .1.05. godina 14.Ministarstvo ekonomije i regionalnog razvoja 85 000 000.00 .11. .SO Kuršumlija . 3.Ministarstvo za infrastrukturu . 3.1.Ministarstvo za infrastrukturu .10. Put Prolom banja – ake – avolja varoš . 01. Put Rudare – Ljuša – Krtok – Kuršumlijska banja .1.2014.2014.10.08. Put Lukovo – Šatra – Kuršumlijska banja .2017.7.1.Ministarstvo ekonomije i regionalnog razvoja 85 000 000.Direkcija za izgradnju 01. god.Ministarstvo za infrastrukturu .00 14. Izgradnja mosta na reci Toplici u selu Tre ak .2014. 01.6. god. .1.2013.1.2016.01.1.1.05.Direkcija za izgradnju 01.01.Ministarstvo za infrastrukturu .9.Direkcija za izgradnju 01.2017.1. 3.1. god. 3.84 3.SO Kuršumlija .

000.04.2014. god.1.06. Bogorodice i izgadnja parking prostora 3. 01. 85 .Ministarstvo za infrastrukturu .1.00 14.2.12.Direkcija za izgradnju 01.00 3.08.SO Kuršumlija .Ministarstvo za infrastrukturu .2.12.2. . 01.2011.1.god -Ministarstvo za infrastrukturu 1 184 980.00 Strategija održivog razvoja Opštine Kuršumlija 2010 – 2020.1. Završetak radova na rekonstrukciji i asfaltiranju ulica u naselju "Rasadnik 2" (ulice Branka Radi evi a. Izrada projektne dokumentacije za asfaltiranje i rekonstrukciju planiranih ulica -SO Kuršumlija .2015. 3.4. 01.09.Direkcija za izgradnju .SO Kuršumlija .06. god. Izgradnja ulice u zoni male privrede u naselju Kastrat 01. 01.Ministarstvo za infrastrukturu 14.1.2010.SO Kuršumlija .07.Direkcija za izgradnju . 01. 14.Direkcija za izgradnju 01.2. Kara or eva.Ministarstvo ekonomije i regionalnog razvoja 31 000 000.1. god. Kraljevi a Marka i Nikodija Stojanovi a Tatka i Stevana Prvovencanog .1.2011.SO Kuršumlija .SO Kuršumlija . godina 14. .5. Program : Asfaltiranje ulica u gradu.SO Kuršumlija .2.SO Kuršumlija 42 000 000.1.09. .00 3. probijanje Banjske ulice.2010. Knez Mihajlova i Dr.15. Asfaltiranje ulice do manastira Sv.2011.Direkcija za izgradnju 3.08. . Put Kuršumlija – Dobri Do – Ivan kula .SO Kuršumlija 4 000 000.03.2010 . Rekonstrukcija gradskih ulica Palih boraca.000.09. 01.2.2.2010. .SO Kuršumlija 13 248 995.3.00 . 14.01.Direkcija za izgradnju 01.07.00 14.Ministarstvo za infrastrukturu . 3.3.1. god.Hadži a) .

TOS .2011.01.1.SO Kuršumlija .2010.Ministarstvo ekonomije i regionalnog razvoja 400 000. godina 3. Izrada plana signalizacije Iznos i izvor finansiranja .2.SO Kuršumlija 01.02. a broj no enja turista pove ati 5 puta.10. god.SO Kuršumlija .2010. Program : Turisti ka signalizacija. Izrada promotivne strategije opštine Iznos i izvor finansiranja . . god. 01.SO Kuršumlija .1.SO Kuršumlija .1.1.Direkcija za izgradnju . PARTNERI .Ministarstvo za infrastrukturu .1.3.2010. Vreme INDIKATORI Broj Projekat 3.SO Kuršumlija 3.1.00 .05.1. 01.3. Izrada banjskih strategija . god. INDIKATORI Broj Projekat 4.TOS . Nabavka i postavljanje signalizacionih tabli na teritoriji opštine Strategija održivog razvoja Opštine Kuršumlija 2010 – 2020. . Nabavka i postavljanje signalizacionih tabli na putnim pravcima 250 000.SO Kuršumlija . godine pove ati broj poseta turista 10 puta. god. god.1.03.86 3. 20 000. .00 . Program : Razvoj turisti kih destinacija i promocija PARTNERI Vreme 01.2.TO Kuršumlije .SO Kuršumlija . 3.3. 01.02.TO Kuršumlije .02. PROBLEM / PRIORITET : Nedovoljan broj poseta i no enja turista na teritoriji opštine (visok/srednij/niski) Stepen prioriteta 4.TO Kuršumlije .2011.Direkcija za izgradnju .2.1.TO Kuršumlije 01. Strateški cilj : Do 2019..TOS .1.3.1.2. godine obezbediti 100% pokrivenost opštine i glavnih putnih pravaca turisti kom signalizacijom.01. Strateški cilj : Do 2011.02.1. 4.SO Kuršumlija .TOS 4.00 4.01.01.TO Kuršumlije .01 .Direkcija za izgradnju .1.01.03.2010.

TO Kuršumlije .De iji vrti "Sunce" .SO Kuršumlija .2010. SO Kuršumlija TO Kuršumlije A. god. svake godine svake godine 01. Organizovanje izložbe pasa 4.1.TOS 4.00 . De iji festival " Prole na pesma " . . 01.De iji vrti " arolija" SO Kuršumlija 87 .2011. .Kancelarija za mlade .TO Kuršumlije .1. 01.TO Kuršumlije .1.2. Rok festival " Gitarijada " Strategija održivog razvoja Opštine Kuršumlija 2010 – 2020.SO Kuršumlija .SO Kuršumlija .01..SO Kuršumlija .1.1.1.06. god.06.2.Kancelarija za mlade .SO Kuršumlija .2010.OŠ "Drinka Pavlovi " .2.4.7.2.2010.A.TO Kuršumlije Privatni preduzetnici 4.1.1. Planinka . Izrada komunikacionih planova za banje 01.TO Kuršumlije 286 000.3. Otvaranje prodavnice suvenira u Kuršumliji svake godine svake godine svake godine svake godine 4.SO Kuršumlija .1.01. .12.D.09 .1.1.TO Kuršumlije .TO Kuršumlije . Izrada master plana za avolju varoš .TOS .6.4.2.SO Kuršumlija . Program : Manifestacije.1.4. godina 4. Planinka TOS 01.TOS .SO Kuršumlija .1. Štampanje i distribucija promotivnog materijala 4.1. Izrada baze podataka nosilaca turisti ke ponude na nivou opštine 4.SO Kuršumlija .D.OŠ "Miloje Zaki " .SO Kuršumlija .Privatni preduzetnici 4. Organizovanje sportskih turnira 4.1.SO Kuršumlija .3.01.9.TO Kuršumlije .03. god.8.09.SO Kuršumlija .2010.Kancelarija za mlade .1.04. god.TO Kuršumlije 500 000.5.00 .1. SO Kuršumlija SO Kuršumlija 4. U estvovanje na sajmovima turizma 4.2.1.SO Kuršumlija . 2011. Dizajniranje suvenira i razglednica .1.Sportski klubovi . god.31.1.

Lokalni akcioni plan + 1 5. pra enje implementacije Lokalnog akcionog plana b.kako bi se pratio napredak. jednogodišnje ažuriranje indikatora Godina 10 1. Izveštaj o održivosti 2/3. celokupan proces planiranja treba da bude odre en kao desetogošnji ciklus: analize – planiranja – programiranja – implementacije – realizacije – pra enja – procene – i ponovne analize. SISTEM UPRAVLJANJA I PRA ENJA Proces implementacije strategije mora biti definisan kako bi se osigurao njen nastavak. Izveštaj o održivosti a.2. ažuriranje svih indikatora 4.tako da planovi mogu biti realizovani efikasno definisati set merljivih ciljeva . Strateški dokument sa dijagramima 4. Ocena održivosti + 1 88 . jednogodišnje ažuriranje indikatora Godina 2 -3 -4 Godina 5 1. Izveštaj o održivosti a. Kao garancija ovakvog aktivnog pristupa. Proces je kompletno prikazan na slede em dijagramu: Ciklus Strategije održivog razvoja lokalne zajednice Godina 1 1. Klju ni akteri moraju biti svesni svojih uloga i odgovornosti. Na in na koji se ovaj proces razmatranja i kontinuiranog preistitivanja realizuje daje živost sistemu upravljanja i pra enja. kompletno preispitan svakih 10 godina. a izvršna vlast mora: dodeliti odgovornosti . usmeravanja. Izveštaj o održivosti a. finansijskih. izbora ljudi.Strategija održivog razvoja Opštine Kuršumlija 2010 – 2020. Prakti no. Izveštaj o održivosti + 1 2/3. Ocena održivosti 2. Upravljanje sadrži faze planiranja. godina 5. proces strateškog planiranja je iznad svega dinami an proces i finalni dokumenti se posmatraju kao dinami ni odnosno promenljivi alati. rukovo enja i kontrole. ostvaruju i razli ite veze u okviru i van organizacije. Implementacija politika i strategija za postizanje zadatih ciljeva mora biti razmatrana i preispitivana od strane svih osoba uklju enih u proces. Strateški dokument sa dijagramima + 1 4. Lokalni akcioni plan Godina 6-7–8-9 1. Lokalni akcioni plan 5. organizacije. Upravljanje u svim profitnim i javnim organizacijama je akt zajedni nog delovanja ljudi u svrhu postizanja zajedni kih ciljeva. Kako bi se faza implementacije Strategije održivog razvoja lokalne zajednice uspešno realizovala proces strateškog planiranja uklju uje i aktivnosti na sistemu upravljanja i pra enja. tehnoloških i prirodnih resursa. uklju uju i i angažovanje ljudskih. pra enje implementacije Lokalnog akcionog plana b. Nakon 10 godina bi trebalo razvijati novu Strategiju održivog razvoja lokalne zajednice. itd.

organizacione strukture i uklju ivanju zainteresovanih aktera. po evši od razli itih institucija i organa javne uprave. itd. projektima i aktivnostima svih javnih i privatnih institucija koje su uklju ene kao glavni nosioci implementacije Akcionog plana. Poželjno je da je ovaj Tim za koordinaciju postavljen u okviru administracije tako da može da koordinira celokupnim sistemom upravljanja i pra enja. prvenstveno u tri pravca: Direktno povezivanje Akcionog plana sa izradom i aktima opštinskog/gradskog budžeta. javnih komunalnih preduze a. Tim za koordinaciju je odgovoran za integraciju Strateškog dokumenta i Lokalnog akcionog plana. Direktno povezivanje sa svim opštinskim/gradskim operativnim planovima i odeljenjima. bar. Njihova potpuna uklju enost u implementaciju detaljnog Lokalnog akcionog plana je od vitalnog zna aja za održivost i razvoj. Veliki broj svakodnevnih upravlja kih aktivnosti se odvija u oblasti urbanisti kog sisitema i teritorijalne podele. Glavni deo organizacione strukture je Koordinacioni tim koji uklju uje razna odeljenja. Za svaku aktivnost u okviru Akcionog plana moraju se obezbediti finansijska sredstva ili. 89 . Koordinacioni tim je imenovan od strane Predsednika opštine Zorana Vu kovi a. itd. Proces strategije održivog razvoja lokalne zajednice je inkorporiran i koristi postoje u strukturu u lokalnoj administraciji. izvori finansiranja. Sistem upravljanja treba precizno da identifikuje nosioce odgovorne za implementaciju pojedinih aktivnosti i da pruži precizno definisana ovlaš enja i odgovornosti svih na elnika odeljenja/uprava za sprovo enje tog integrisanog procesa u razumnom vremenskom roku (do usvajanja narednog gradskog/opštinskog budžeta) Integraciju Akcionog plana i Strateškog dokumenta sa planovima. godina Faza implementacije Strategije održivog razvoja lokalne zajednice je bazirana na kombinaciji akcionog plana. Strateški dokument i Lokalni akcioni plan moraju u potpunosti biti integrisani sa opštinskim/gradskim svakodnevnim radnim procedurama. a pod ingerencijom razli itih gradskih/opštinskih institucija i organa. SKUPŠTINA OPŠTINE obavezuje Koordinacioni tim da sprovede implementaciju VIŠE-SEKTORSKI KOORDINACIONI TIM je odgovoran za punu integraciju Strategije u sredstva planiranja i upravljanja TELO ZA RAZVOJ STRATEGIJE eksterno koordinira i prati implementaciju akcionog plana Finansijsko integrisanje sa opštinskim budžetom Kros integracija sa opštinskim sektorima i upravama Tehni ka integracija sa JKP.Strategija održivog razvoja Opštine Kuršumlija 2010 – 2020.

kao osnovnog dela Sistema upravljanja. Sve promene indikatora i svi rezultati godišnje evaluacije moraju biti dostupni svim gra anima putem jednostavnog i itkog izveštaja. Indikatori pružaju osnovne informacije i znanja vezana za napredak procesa implementacije strategije i dinamiku usaglašavanja. Svi ti indikatori su osnova za kompletan sistem pra enja implementacije strategije. godina Ispunjenje i status implementacije Strategije održivog razvoja lokalne zajednice mora biti konstantno pra en i procenjivan preko godišnjih ciklusa evaluacije koriš enjem Indikatora održivosti (odnosi se na Strateški dokument i na kompletnu zajednicu) i Indikatora u inka (odnosi si se na status implementacije Lokalnog akcionog plana).Strategija održivog razvoja Opštine Kuršumlija 2010 – 2020. 90 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful