Opština Kuršumlija

Delegacija Evropske unije

STRATEGIJA ODRŽIVOG RAZVOJA OPŠTINE KURŠUMLIJA
2010 – 2020. GODINE

SO Kuršumlija u saradnji sa projektom Exchange 2- Zajedni ka podrška lokalnim samoupravama

Strategija održivog razvoja opštine Kuršumlija

oktobar 2009.

Strategija održivog razvoja Opštine Kuršumlija 2010 – 2020. godina

Autor: Opština Kuršumlija

Izdavač: Stalna konferencija gradova i opština Ova publikacija je izrađena uz pomoć Evropske unije. Sadržaj ove publikacije je isključivo odgovornost opštine Kuršumlija, i ni na jedan način ne oslikava stavove Evropske unije.

Grafički dizajn i štampa: Kotur i ostali o.d.

Tiraž: 75 primeraka

Program EXCHANGE2 Projekat finansira Evropska unija
2

STRATEGIJA ODRŽIVOG RAZVOJA LOKALNE ZAJEDNICE je zasnovana na PARTICIPATIVNOM PRISTUPU. iako sama zajednica nije bila uklju ena u taj projekat. Kao najvažnija strategija. Na nacionionalnom nivou uskla ena je sa Nacionalnom Strategijom održivog razvoja Republike Srbije i drugim nacionalnim strategijama koje se ti u održivog razvoja lokalnih zajednica. STRATEGIJA ODRŽIVOG RAZVOJA LOKALNE ZAJEDNICE ima za cilj uvo enje integisanog sistema planiranja koji obuhvata sva bitna pitanja lokalne zajednice uklju uju i i socijalnu inkluziju. ispune i razviju mogu nosti šire definisane Strategijom razvoja lokalne zajednice. stvaraju i uslove za realizaciju ili razvoj drugih planova na lokalnom nivou. participativni pristup poboljšava kvalitet donetih odluka tako što omogu ava: 3 . STRATEGIJA ODRŽIVOG RAZVOJA LOKALNE ZAJEDNICE je OPŠTI STRATEŠKI PLAN RAZVOJA GRADA/OPŠTINE koji daje smernice i podsticaje za budu i razvoj grada/opštine. Strategija održivog razvoja lokalne zajednice obuhvata sve smernice. Održivost zahteva od ljudi da koriste prirodne resurse u onoj meri koja im dozvoljava da se ti resursi prirodno obnove. ciljevima i prioritetima i pružaju i operativnu podršku projektima i aktivnostima predvi enim Akcionim planom. koji podrazumeva direktnu uklju enost svih javnih i privatnih zainteresovanih strana u toku trajanja celokupnog procesa. Na kraju. Svi drugi sektorski planovi na lokalnom nivou imaju za cilj da. opštu društvenu informisanost i zaštitu životne sredine. ve omogu ava šire u eš e zajednice u identifikaciji. u okviru svojih oblasti.Strategija održivog razvoja Opštine Kuršumlija 2010 – 2020. Bez participativnog pristupa esto se lokalnim zajednicama name u obaveze da sprovedu odre ene aktivnosti. Razlog za uvo enje participativne metode je pre svega prakti ne prirode. Participativni pristup u izradi Strategije se ne odnosi samo na zajedni ku izradu strateškog dokumenta i akcionog plana. ciljeve i mere relevantne za sve sektore. LSDS – SAŽETAK O METODOLOGIJI Metodologija za izradu STRATEGIJE ODRŽIVOG RAZVOJA LOKALNE ZAJEDNICE je nastala kao rezultat aktivnosti Projekta Exchange 2 Zajedni ka podrška lokalnim samoupravama u cilju metodološke standardizacije procesa strateškog planiranja za potrebe Stalne konferencije gradova i opština i lokalnih samouprava u Srbiji. godina 0. STRATEGIJA ODRŽIVOG RAZVOJA LOKALNE ZAJEDNICE naslanja se na okvirni plan „Milenijumskih razvojnih ciljeva“ UN. poštuju i smernice zadate vizijom. Detaljniji sektorski planovi i strategije na lokalnom nivou se moraju razvijati i implementirati u punoj saglasnosti i integraciji sa Strategijom održivog razvoja lokalne zajednice. aktiviranju i koordinaciji partnerstava za implementaciju pojedinih aktivnosti i projekata.

dok su stru ne strane okupljene u TEMATSKE RADNE GRUPE i KOORDINACIONI TIM u estvovale u izradi Strategije. lanovi Partnerskog foruma su identifikovali slede e tematske radne grupe: Ekologija Društvene delatnosti Privreda Turizam Proces izrade STRATEGIJE ODRŽIVOG RAZVOJA LOKALNE ZAJEDNICE se sastojao od 5 glavnih faza koje se ponavljaju u desetogodišnjem ciklusu: Faze 0. Analiza teku eg stanja – Profilisanje zajednice 2. pra enje 5. gde je to bilo mogu e. Pokretanje procesa strateškog planiranja 1. definisane su aktivnosti i projekti u okviru lokalnog AKCIONOG PLANA. Razli iti subjekti. koji je dopunjen i podržan PARTNERSKIM SPORAZUMIMA. Kako bismo postigli odre ene rezultate implementacija projekata treba da bude podržana razvijenim UPRAVLJA KIM I MONITORING SISTEMOM. ciljeva i prioriteta u okviru STRATEŠKOG DOKUMENTA na lokalnom nivou. Definisanje prioriteta. Implementacija. Sve javne i privatne zainteresovane strane koji žive i rade na teritoriji opštine/grada okupljene u Partnerski Forum bile su zadužene je za opštu elaboraciju STRATEGIJE ODRŽIVOG RAZVOJA LOKALNE ZAJEDNICE. Marketing i komunikacija Dokumenta Organizaciona struktura – regulativa Izvestaj o održivosti Strateški dokument Akcioni plan Upravlja ki sistem Plan marketinga i plan komunikacije Ciklus izrade STRATEGIJE ODRŽIVOG RAZVOJA LOKALNE ZAJEDNICE po eo je izradom ANALIZE TEKU EG STANJA – PROFILISANJEM ZAJEDNICE u kome su teku e stanje i faktori održivosti u zajednici identifikovani i procenjeni. 4 . Nakon ove faze.Strategija održivog razvoja Opštine Kuršumlija 2010 – 2020. vizije i ciljeva 3. U opštini Kuršumlija Partnerski Forum je okupio 37 lanova. Projekti i aktivnosti za odre ene rezultate 4. upravljanje. sa razli itim ulogama i funkcijama su bili uklju eni u proces izrade STRATEGIJE ODRŽIVOG RAZVOJA LOKALNE ZAJEDNICE po ev od faze planiranja pa do faze definisanja realizacije projekata i upravlja kih aktivnosti. Na prvom sastanku. godina Bazu znanja za odgovoran proces donošenja odluka zasnovanih na injenicama Široku bazu podrške za donesene odluke Kolektivno vlasništvo nad problemima i rešenjima problema Ja anje lokalnih kapaciteta za implementaciju projekata Povratne informacije za rukovodstvo. uklju uju i prostorne dijagrame. Kao slede i korak usledilo je definisanje vizije.

Dragan Milenkovi – Opštinska uprava 24. Ljiljana Arsenijevi – Dom zdravlja 15. Slobodan Obradovi – « Obradovi -inženjering »DOO 23. Dobrica Živan evi – « VLADIVA » doo 18. Snežana Deljanin – PU « Sunce » 29. Dragan Lazarevi – LU « Soko » 9. Dejan or evi – « STUDIOARH » 27. Protojerej J. Emilija Savi – Opštinska uprava 3. Milan Simovi – SUR « Božji Raj » 25. 5 . Jugoslav Savi – Turisti ki biro 37. Darko Orbovi – « Metalaccompany » 26. Saša Petrovi – koordinator za romska pitanja. Mijodrag Ili . Života Vuksanovi – OŠ « Miloje Zaki » 33. Darko Lazarevi – JKP »Toplica » 14. savetnica za strateško planiranje FORUM PARTNERA : 1. Ka a Gaši – Ekonomska škola 19. Sonja Jankovi – ZZ « Budu nost » 21. Milan ur evi – ED Kuršumlija 22. Dobrivoje avi – ŽFK « Kolibri » 32. šef projektnog tima Jasmina Kruni . Dejan ur i – SUR « Prolom » 36. Milan Nikoli – Biblioteka 31. Rodoljub Stoj i – Direkcija za izgradnju 11. Snežana Radovi – Opštinska uprava 4. Dragan Gaši – Opštinska uprava 35. Milomir Nikoli – Crveni krst 5. Radivoje Panti – Književni klub « Milutin Uskokovi » 30. Vi entijevi – SPC Kuršumlija 6.Udruženje penzionera 16.Strategija održivog razvoja Opštine Kuršumlija 2010 – 2020. Vladimir Jakovljevi – Udruženje penzionera 17. Dragan Jezdimirovi – OOSR « Toplica » 8. Saša Stevanovi – Direkcija za izgradnju 12. Svetlana MIlutinovi – Centar za socijalni rad 20. Svetlana Sokovi – Gimnazija 34. Mijodrag Jovanovi – « JUROFUNGO » 10.Opštinska uprava 2. godina U ESNICI U PROCESU IZRADE STRATEGIJE PREDSTAVNICI PROGRAMA EXCHANGE 2: Mark Barrett. Slaviša Puniši – Nacionalna služba za zapošljavanje 13. Dragan Miljevi – Institut « EKOMAN » 28. Ruža Spalovi . Dejan Živkovi – TK « KORIO » 7.

"JUROFUNGO". za – Radna grupa 3 : PRIVREDA I POLJOPRIVREDA Sun ica Nestorovi – Opštinska uprava. Boban Cvetkovi – restoran "KUM". Snežana Radovi – Opštinska uprava 4. Ljubisav Veselinovi . Ka a Gaši . Dragana Ivkovi Kancelarija za mlade. Emilija Savi Radna grupa 1: EKOLOGIJA Ruža Spalovi – Opštinska uprava.Dom zdravlja. Dejan Jovanovi 5. Jovana Nestorovi 6.Radivoje Panti . Slavko Ili – Turisti ka organizacija Kuršumlija.OOSR "Toplica" ."STUDIO ARH".STR "NEON". Facilitator: Emilija Savi "."METALAC COMPANY". Dragan Gaši . Snežana Radovi – Opštinska uprava. Darko Lazarevi JKP "Toplica". Dragan Milenkovi – Opštinska uprava. Dragan Miljevi – Opštinska uprava. Milomir Nikoli Crveni krst. Sun ica Nestorovi – Opštinska uprava 2.Ekonomska škola.Strategija održivog razvoja Opštine Kuršumlija 2010 – 2020.PU "Sunce". Milijana Rilak . Ruža Spalovi .Književni klub "Milutin Uskokovi Snežana Deljanin . Goran Djordjevi .Opštinska uprava 3. Dragan Mijajlovi . Dragan Laki evi . Miroljub Jovanovi . Darko Orbovi . Dejan or evi .Opštinska uprava."Garetov konak". Facilitator: Jovana Nestorovi 6 . Facilitator: Dejan Jovanovi Radna grupa 4 : TURIZAM Dejan ur i .Nacionalna služba za zapošljavanje. Jasmina Deljanin – Gimnazija. godina Koordinacioni tim : 1.Centar socijalni rad. Nadica Deljanin .Opština Kuršumlija. Slaviša Puniši .LU "Soko" . Facilitator: Emilija Savi Radna grupa 2: DRUŠTVENE DELATNOSTI Dejan Živkovi – TK "KORIO" .

1 Indikatori životne sredine 2. akcije. rokovi 5. partneri.1 Ciljevi.4 Opštinska organizacija 2.1 Vizije. izvori finansiranja.2 RG 2: Društvene delatnosti 3. Presek stanja / trenutna situacija 3. prioriteti i ciljevi: velika.2 Istorijat 1. Akcioni plan 5. Strategija održivog razvoja lokalne zajednice – sažetak o metodologiji U esnici u procesu izrade strategije 1. Strateški dokument 4.1 RG 1: Ekologija 3.1 Administrativni i geografski položaj 1.Strategija održivog razvoja Opštine Kuršumlija 2010 – 2020.4 RG 4: Turizam 4.2 Indikatori ekonomskog razvoja 2. aktivnosti.2 Faza implementacije: sistem upravljanja i partnerski sporazumi 7 . godina SADRŽAJ Uvodna re Predsednika opštine 0. generalna slika 4.3 Stanovništvo 1. Monitoring sistem indikatori 2. Opšti podaci 1.2 Prioriteti za razvoj u narednih 10 godina 5.3 RG 3: Privreda i poljoprivreda 3.3 Socijalna pitanja/ kvalitet života 3.

izradila i usvojila STRATEGIJU ODRŽIVOG RAZVOJA OPŠTINE KURŠUMLIJA. ali sa svojim potencijalima u razvoju pre svega turizma. Smatramo da usvajanjem STRATEGIJE ODRŽIVOG RAZVOJA možemo doprineti da gra ani mogu uskoro o ekivati visok kvalitet života. godina Poštovani sugra ani. kao i drvne industrije. odnosno smanjenje velike stope nezaposlenosti uz izgradnju infrastrukturnih objekata. poljoprivrede (vo arstva i sto arstva). Osnovni zadatak opštine Kuršumlija iskazan u ovoj strategiji je stvaranje uslova za zapošljavanje gra ana uz uvažavanje standarda za o uvanje životne sredine.Strategija održivog razvoja Opštine Kuršumlija 2010 – 2020. odnosno u iskoriš avanju obnovljivih izvora za proizvodnju elektri ne energije. smatramo da opština Kuršumlija veoma brzo može da iza e iz kruga najnerazvijenijih opština. Opština Kuršumlija spada u red najnerazvijenijih opština u Srbiji. Opština Kuršumlija je u saradnji sa Stalnom konferencijom gradova i opština. u okviru Programa Exchange 2. PREDSEDNIK OPŠTINE KURŠUMLIJA dr Zoran Vu kovi 8 .

Strategija održivog razvoja Opštine Kuršumlija 2010 – 2020. Prokuplje. u gornjem slivu reke Toplice i njenih pritoka Kosanice i Banjske. Karta opštine Kuršumlija Slika br. kada dobija naziv Bele Crkve po manastirima koje su bili pokriveni olovnim plo ama koje su blještale i videle se nadaleko. Slika broj 1. Turci ovaj kraj nazivaju Kuršumlija što je prema istraživanjima istori ara prevod naziva Bele Crkve (Kuršunlu klise ). godina 1. Zauzima površinu od 952 km² i administrativno pripada Topli kom okrugu. sa dva glavna prevoja: Merdare i Prepolac. Rimljani su tadašnjem naselju na mestu današnje Kuršumlije. preko Blaca. Ovaj naziv je današnja Kuršumlija zadržala sve do po etka stvaranja države Nemanji a. Medve a. 9 . Regionalnim putnim pravcem. Grani i se sa opštinama: Brus. Dolinom Toplice i Kosanice prolazi železni ka pruga Niš-Prokiplje-Kuršumlija-Kosovo Polje. Blace. OPŠTI PODACI 1. Jugozapadna granica u dužini od 105 km poklapa se sa prirodnom i politi koadministrativnom granicom Kosova i Metohije.2 . Podujevo i Leposavi . Kuršumlijske i Prolom banje. Naselje je dugo zadržalo ovo ime. Geografsko-saobra ajni položaj opštine je izrazito tranzitnog karaktera. da bi kasnije dobilo ime Toplice. verovatno po toplim izvorima Lukovske. Kruševcem i dalje Beogradom. dali naziv Ad Fines što zna i na kraju. Teritorijom opštine prolazi strategijski važan putni pravac Niš-Priština-Pe . na jugoisto nim padinama Kopaonika i severozapadnim padinama Radan planine. Na teritoriji opštine živi 21608 stanovnika (prema popisu iz 2002. godine). Svaki od njih je ostavio trag na ovom tlu i upisao se u viševekovnu istoriju ovog kraja.2 Istorijat Preko teritorije današnje opštine Kuršumlija prošli su brojni osvaja i još od praistorijskog doba. Po osvajanju. opština Kuršumlija je povezana sa Brusom.1 Administrativni i geografski položaj Opština Kuršumlija nalazi se na jugu Srbije. Panorama Kuršumlije 1. ali i uticao na njegov dalji razvoj.

Ovde se na "Markov dan" 8. Legenda kaže da su vojnici posle pri eš a šest puta obilazili crkvu mole i se za pobedu na Kosovu. Neobjašnjivu prirodnu retkost predstavljaju šest uvijenih stabala šljiva u dvorištu crkve.maja i o drugim praznicima okuplja narod. manastira Sv. godine. Manastir Sv. Od uspostavljanja autokefalnosti Srpske Pravoslavne Crkve na teritoriji opštine je bilo sedište Belocrkvanske episkopije. vladavine dinastije Nemanji a. Na uš u Kosanice u Toplicu nalaze se ostaci bazilike iz ranovizantijskog perioda (VI-VII vek). Kasnije su ga dogra ivali Stevan Prvoven ani i kralj Milutin. godine i to je jedina crkva brvnara u Toplici. Na ulazu u grad. Stara stabla su nestala. ali ih je uvek bilo samo šest. Bogorodice. Sagra en je 1159. godine). Po predanju u njoj se pri estio deo srpske vojske iz okolnih krajeva pred odlazak u Kosovsku bitku. nicala su nova i uvijala se. rimska i gr ka groblja u okolini Prolom banje i dr. pa su se šljiva uvijale u smeru u kome se vojska okretala. Nikole Crkva Lazarica nalazi se 2. zaštitnici lekovitih voda u znak zahvalnosti za izle enje u ovoj banji. Bazilika je u narodu poznata kao "Markova crkva". koja je bila njegova prva prestonica. i u njemu se zamonašila Nemanjina žena Ana kao Anastazija. Veliki srpski župan Stevan Nemanja je svoju istorijsku misiju upravo po eo u današnjoj Kuršumliji. Njega je Nemanja posvetio svom sinu Savi i to je bio muški manastir. sedište arhiepiskopije. opeke i novac na eni u Kuršumlijskoj banji kao i nadgrobni spomenik koji je podigla jedna svešteni ka porodica iz Rima boginji Nimfi. Bogorodice Slika 4. Na brdu iznad grada. 10 . i ovde sagradio svoje prve zadužbine. Nikole (gra en od 1165. a od osnivanja Srpske Patrijaršije. odolevaju i zubu vremena stoji druga zadužbina Stevana Nemanje manastir Sv. ostaci vodovoda u Kuršumlijskoj i Lukovskoj banji. mogu se videti ostaci prve zadužbine župana Stevana Nemanje. predmeti.5 km od centra Prolom banje. sagra ena je oko 1980. do 1168. Ostaci manastira Sv. godina Arheološka nalazišta u okolini Kuršumlije iz rimskog i vizantijskog doba su: rimske terme u Bacu iz III veka. Ovi manasturi su najstariji svedoci po etka jednog od najsjajnijih perioda srpske države. Objekat ima veliki zna aj za prou avanje tradicije i kontinuiteta vizantijskog i srednjevekovnog graditeljstva. Slika 3.Strategija održivog razvoja Opštine Kuršumlija 2010 – 2020. sa leve strane.

Prose na gustina naseljenosti opštine Kuršumlija je 23 stanovnika na km² . Sagra ena je u vreme Patrijarha Pajsija u periodu 1614-1647. 170 sedišta u restoranu i 40 na terasi. 6 prigradskih i 7 gradskih mesnih zajednica. Ima 16 seoskih. Crkva je jednobrodna gra evina. U njemu je smeštena zbirka arheoloških. Restoran "Evropa" nalazi se u centru grada. 20 kreveta. godine) raspore enih u 90 naseljenih mesta. U restoranu je podrum zidan ciglom sa plafonom u polukružnim svodovima. Kao hotel radio je do polovine šezdesetih. godine kao hotel sa 8 soba. Mine. godine. NAZIV I TIP NASELJA Kuršumlija Babica Barlovo Ba oglava Belo Polje Bogujevac Vasiljevac Veliko Pupavce Visoka Vlahinja Vrelo Vrševac Vukojevac Gornja Mikuljana Gornje To ane Grabovnica Dabinovac Dankovi e Degrmen Dedinac Dešiška Dobri Do Donja Mikuljana Donje To ane 1948 37284 396 265 443 464 332 254 501 742 494 257 428 229 284 157 547 394 794 310 685 324 836 182 960 1953 39772 393 268 469 448 335 290 525 795 502 267 445 260 296 139 562 427 816 338 677 349 891 215 927 BROJ STANOVNIKA 1961 1971 1981 36896 31672 27629 394 317 203 235 175 163 439 413 460 393 289 225 248 195 151 264 189 115 456 296 153 620 421 303 498 327 194 243 157 114 421 309 232 191 99 6 270 181 168 110 57 36 442 329 238 404 247 151 682 540 345 302 255 172 552 394 304 303 182 86 709 432 271 185 145 103 753 475 308 1991 23368 138 129 310 150 118 29 81 224 121 57 118 140 30 163 77 265 120 161 62 158 87 203 2002 21608 90 166 263 151 84 18 79 158 88 40 82 117 18 118 64 232 88 124 38 109 83 122 11 . U njemu je esto boravio naš poznati pisac Branislav Nuši i pretpostavlja se da je ovde pisana komedija "Sumljivo lice". nalazi se u selu Štavi 5.3 Stanovništvo Opština Kuršumlija ima 21 608 stanovnika (preme popisu iz 2002. Petke udaljena je 1. i to je rekonstruisana crkva iz nemanji kog perioda gra ena od kamena i pokrivena kamenim plo ama. kada su sobe pretvorene u kancelarije i magacinski prostor. 1.Strategija održivog razvoja Opštine Kuršumlija 2010 – 2020. Crkva Sv. što je svrstava u retko naseljene opštine. godina Crkva Sv. Sagra en je 1892.5 km zapadno od Lukovske banje. živopisom su ukrašene sve unutrašnje zidne površine. dobro od velikog zna aja. etnoloških i istorijskih eksponata ovog kraja.5 km od Prolom banje.

Strategija održivog razvoja Opštine Kuršumlija 2010 – 2020. godina NAZIV I TIP NASELJA Dubrava ake Žalica Žegrova Žu Zagra e Zebica Ivan Kula Igrište Kastrat Konjuva Kosma a Krtok Kr mare Kupinovo Kuršumlija Kuršumlijska Banja Kutlovo Lukovo Ljutova Ljuša Magovo Mala Kosanica Mari i e Markovi e Matarova Ma ja Stena Ma kovac Merdare Mer ez Mehane Mirnica Mr e Nevada Novo Selo Orlovac Parada Pa ara a Pevaštica Pepeljevac Perunika Pljakovo Prevetica Prekora e Prolom Ravni Šort Rastelica Ra a Sagonjevo Samokovo Svinjište Sekira a Selište Selova 1948 305 552 92 285 479 149 246 373 457 568 709 828 407 705 191 2382 415 256 554 191 724 103 472 267 172 227 208 619 438 115 421 548 242 162 347 211 140 213 152 430 389 330 166 161 172 48 82 1016 580 297 244 199 208 424 1953 324 583 119 317 452 139 278 399 519 620 933 895 406 697 331 2649 485 276 601 208 768 98 474 248 196 247 247 650 474 144 475 579 276 167 351 229 149 245 174 436 420 304 141 166 248 473 88 1000 622 331 308 229 205 447 BROJ STANOVNIKA 1961 1971 1981 249 137 97 525 368 223 120 73 38 288 186 118 484 362 248 129 98 52 257 181 82 340 205 118 460 279 160 523 366 475 787 551 355 783 509 262 409 297 155 599 414 343 285 211 114 3391 7185 10550 457 333 198 247 147 81 680 621 395 220 177 92 740 471 345 103 65 43 431 284 233 182 129 109 231 383 472 252 194 172 283 211 136 594 587 554 460 370 318 174 85 52 446 296 143 552 385 207 266 236 167 149 123 83 265 206 160 197 152 72 159 131 47 248 179 132 173 147 90 357 326 318 310 185 139 239 171 148 152 130 70 148 102 69 225 180 200 418 264 184 76 45 23 1013 722 562 586 458 264 254 194 162 323 214 117 178 127 83 145 90 58 428 338 208 1991 58 112 19 79 205 32 61 85 89 285 226 160 73 207 84 12371 185 37 320 53 158 29 190 72 416 118 49 392 222 33 58 100 117 39 126 45 28 78 59 239 90 81 41 31 92 103 13 300 174 93 64 52 42 132 2002 45 83 12 49 172 19 35 39 42 267 169 108 39 150 67 13639 151 37 366 37 109 24 130 54 52 83 29 298 139 26 54 60 93 30 75 17 16 41 35 15 64 78 21 22 111 51 247 118 61 41 29 24 180 12 .

Strategija održivog razvoja Opštine Kuršumlija 2010 – 2020. 1981. 1961.5%). Najve i broj stanovnika opštine Kuršumlija ine Srbi (96%). sa veoma malim u eš em Roma (1. oko 13 639 što ini oko 63 % ukupnog stanovništva. 13 . U periodima 1981 – 1991. Sam opštinski centar beleži prirast stanovništva što je posledica. pre svega. Ipak najve i broj stanovnika je nastanjen u samom gradu Kuršumlija. Kastrat sa 267 stanovnika. 1971. i 1991 – 2002..41 16 0. i 2002.76 Romi 300 1.04 Ostali 428 2. unutrašnjih migracija iz sela u grad. Ra a sa 247 stanovnika. Crnogoraca (0. godina NAZIV I TIP NASELJA Seoce Spance Ta evac Tijovac Tmava rebinje Tre ak Trmka Trn Šatra Štava 1948 375 1054 192 246 948 369 237 259 189 408 505 413 1953 419 1062 204 257 974 409 280 265 197 473 497 441 BROJ STANOVNIKA 1961 1971 1981 474 468 356 924 664 395 171 76 33 220 169 142 875 674 463 418 318 214 275 213 156 230 178 104 112 61 44 455 355 118 455 250 120 464 468 320 1991 181 255 21 96 293 105 110 59 26 73 75 207 2002 115 222 77 199 74 62 36 30 53 33 176 Tabela broj 1: Uporedni pregled broja stanovnika 1948.05 Bugari 8 0.15 Ukupno 19 930 100 Tabela broj 2: Etni ki sastav stanovništva prema popisu iz 2007. odnosno starijeg tipa stanovništva budu i da se smanjuju fertilni i omladinski kontigent stanovništva. zatim Ma kovac sa 298 stanovnika. 1991.51 Crnogorci Makedonci 82 0.5%) i ostalih (2%). godine Kretanje stanovništva. Starosna struktura stanovništva Kuršumlije sve više ima karakteristike „regresivnog“. Kretanje stanovništva u opštini Kuršumlija karakterišu tri osnovne determinante: nizak natalitet pove ane stope mortaliteta migracioni procesi. Nacija Broj % Srbi 19 085 95. 1953. Etni ka struktura.08 Hrvati 10 0. godine Može se videti da su najve a naselja u opštini: Lukovo sa 366 stanovnika. godine opština Kuršumlija ima smanjenje negativne stope porasta ukupnog stanovništva ( -15..85 i -7 na 1 000 stanovnika ).

ve i nepovoljna kretanja broja sklopljenih brakova koji je samo u poslednjih deset godnina opao za 20%. Godina Prose an godišnji priraštaj Pros. ne samo smanjenje ukupnog broja stanovnika. zaposleno stanovništvo kao i decu i omladinu koja svakodnevno putuju do škole ili posla) tako i spoljne migracije. U periodu od 2001-2007. Broj živoro enih po godinama pokazuje tendenciju smanjenja. Na osnovu kretanja stanovnika mogu e je izvu i i bilans priraštaja stanovništva. Prirodni priraštaj. ukoliko se ovakav trend nastavi u narednim godinama. na 1000 stanocnika 1997 -96 -4. godina Godine 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 Muško 10 10 10 10 10 10 10 913 935 838 720 601 451 238 Žensko 10 649 10 627 10 470 10 316 10 129 9 910 9 692 Ukupno 21 807 21 608 21 308 21 036 20 730 20 361 19 930 Smanjenje broja -245 -254 -272 -306 -369 -431 Tabela broj 3: Kretanje stanovnika opštine Kuršumlija u periodu od 2002. godine po inje da raste stopa smanjivanja stanovnistva tako da. koje se javljaju isklju ivo iz ekonomskih razloga.2 2006 -137 -6.5 2005 -149 -7.Strategija održivog razvoja Opštine Kuršumlija 2010 – 2020. godine taj broj bi se prepolovio.do2007.prir. i 2004.godine Iz ove tabele se uo ava negativno kretanje broja stanovnika iz godine u godinu. a od 2005. godine bio najnepovoljniji. a da je 1998.1 1998 -168 -7.7 Tabela broj 4: Prirodni priraštaj opštine Kuršumlija Na osnovu tabele se može zaklju iti da je prirodni priraštaj u svim posmatranim godinama bio negativan. 14 . godine došlo je do smanjenja za ak 1 877 stanovnika. odnosno emigracije u inostranstvo. Za opštinu Kuršumlija karakteristi ne su kako dnevne migracije (njihov broj obuhvata angažovano. Na to uti e. do 2027.3 2002 -139 -6 2003 -127 -6 2004 -158 -7.

Opštinska uprava. mogla još efektnije da funkcioniše u pružanju usluga stanovništvu i podršci razvoju ostalih institucija i organizacija koje mogu doprineti poboljšanju opšteg stanja u opštini. predsednik opštine i Opštinsko ve e). pored organa opštine (Skupština opštine. uz manje izmene. Radi ostvarivanje poslova iz nadležnosti opštine. utvr eni Ustavom. obrazuje se i Opštinska uprava u okviru koje funkcionišu tri odeljenja: Odeljenje za privredu i finansije. Odeljenje za neprivrednu delatnost i Odeljenje lokalne poreske administracije. kao polazna osnova razvoja institucija.4 Opštinska organizacija Opština kao jedinica lokalne samouprave ima 104 zaposlenih i u opštini se vrše poslovi iz njenog izvornog delokruga. zakonom i Statutom opštine.Strategija održivog razvoja Opštine Kuršumlija 2010 – 2020. raspolaže kvalitetnim ljudskim resursima. kao i povereni poslovi iz okvira prava i dužnosti Republike. godina 1. zadovoljavaju im brojem ra unara. i organizacijom kapaciteta koja bi. 15 .

putnickom saobracaju Ekspres Lasta Ukupno 2005 115273 1400 116673 2006 99914 1750 101664 2007 94573 1500 96073 16 . avoljoj varoši pripada 67 ha.001 Od 107 ha zašti enih oblasti na teritoriji opštine. Sada se zaga enje vazduha jedino može javiti usled izduvnih gasova automobila. 2005 III III EBI indeks. restauracije i zaštite zemljišta i lokacija na teritoriji opštine. Indikator br. a ostalo Indikator br. Zašti ene oblasti Republika Srbija Opština Kuršumlija Ha 547176 107 % 6. godina 2. Indikator br. Indikator br. Indikator br.1 Indikatori životne sredine Indikator br. U opštini nije vršeno merenje kvaliteta vazduha. Otpadne vode se ulivaju bez preciscavanja u reku Toplicu.Upravljanje otpadnim vodama u gradskim sredinama U opštini Kuršumlija ne postoji ni jedan kolektor za pre iš avanje otpadnih voda. Najve i potencijalni zaga iva je bio ŠIK “Kopaonik” koji je 2009. 3 – Broj dana sa lošim kvalitetom vazduha Indikator pokazuje koliko je puta (u koliko slu ajeva) pove ana grani na vrednost odre enog zaga iva a u odnosu na dozvoljenu koncentraciju.19 0. kao i stepen njegove zaga enosti.Kvalitet površinskih voda Kvalitet površinskih voda EBI indeks Toplica Banjska EBI indeks. drugim kulturno-istorijskim spomenicima.Strategija održivog razvoja Opštine Kuršumlija 2010 – 2020. 2 . tako da se sve otpadne vode sa njene teritorije bez ikakve obrade ulivaju u reku Toplicu. godine prestao sa radom. kotlarnica i ložišta u doma instvima. 4 – Zašti ene oblasti Ovaj indikator se ti e održivog razvoja. 2006 III IV EBI indeks. 6 – Javni prevoz Javni prevoz Broj putnika u lok. MONITORING SISTEM I INDIKATORI 2. 5 – Napušteno i zaga eno zemljište Ne postoje podaci o zaga enom i napuštenom zemljištu na teritoriji opštine. 1 . tako da i ne postoje podaci koji bi ukazivali na eventualni rizik od zaga enja vazduha. 2007 III/IV III/IV Vrednosti EBI indeksa su grupisane u pet kvalitativnih klasa od kojih je svaka ozna ena razli itom bojom.

i na njoj e se vršiti selekcija i reciklaža otpada. Opština Kuršumlija je jedan od potpisnika sporazuma za izgradnju regionalne deponije koja e biti smeštena na teritoriji opštine Prokuplje. 30 2005 2006 2007 Po poslednjim podacima na opštinskoj deponiji se nalazi oko 24 000 t otpada. % Otpad po vrsti odlaganja. 40 Bez upravljanja.Strategija održivog razvoja Opštine Kuršumlija 2010 – 2020. 30 Bez upravljanja. Ne postoje podaci o spaljenom ili recikliranom otpadu. 2005. što ini oko 70% ukupnog otpada na teritoriji opštine. 7 – Opštinski otpad po vrsti odlaganja Opštinski otpad po vrsti odlaganja Republika Srbija 2007 Opština 2005 Opština 2006 Opština 2007 20 000t – 60% 22 000t – 70% 24 000t – 70% / / / / / / 40% 30% 30% Deponija. Deponija “Lakovski bregovi” se nalazi u selu Ba oglava. Ura en je projekat sanacije ove deponije koji bi uskoro trebalo da se realizuje Indikator br. t i % Procena kolicine otpada koja zavrsava bez ikakvog upravljanja. 17 . a dve godine kasnije. 8 – Reciklirani otpad Na teritoriji opštine Kuršumlija se ne vrši selekcija i reciklaža otpada. t i % Recikliran. % 50 40 30 20 10 0 Bez upravljanja. a odlaganje opštinskog otpada na njoj se vrši ve 12 godina. i kod oba prevoznika je prime eno smanjivanje broja putnika poslednjih godina. godina Broj putnika u lokalnom saobracaju 150000 100000 50000 0 2005 2006 2007 U tabeli su dati približni podaci AS “NIŠ-EKSPRES” I AS “LASTA”. godine ih je bilo ukupno 116 673. t i % Spaljen otpad. 2007 – 96 073 putnika Indikator br.

m3 nema nema nema nema Nafta. KWh 1300000 / / / Biomasa. ED”Jugoistok”. KWh 10037x106 / / / Solarna energija. KWh 36523x106 / / 4500000 Termo solarna energija. m3 80000 60000 40000 20000 0 2005 2006 2007 ugalj.22mw 126. 10 – Potrošnja obnovljive energije po izvorima Ukupna potrošnja energije podeljena po vrsti goriva Republika Srbija 2007 Opština 2005 Opština 2006 Opština 2007 Hidro energija. t 800 600 50 0 2005 2006 2007 400 200 0 2005 2006 2007 500 0 2005 2006 2007 1500 1000 Benzin.82mw 140. Kcal 2. Izvori podataka: JKP “Toplica”. / / / 18 . t 848000 1200 1200 1200 Drvo. Indikator br. GWh 100 drvo.4-2. KW 34950gwh 120.77mw benzin. / / / Snaga vetra. vetrenjace. godina Indikator br.2mil. / / / Geotermalna energija 0. m3 nema 75823 62037 68930 nafta.t god. t Ugalj.64mil t god.Strategija održivog razvoja Opštine Kuršumlija 2010 – 2020. t 745000 600 600 600 Gas. lokalne benzinske stanice.Niš-Pogon Prokuplje.6mil t god. 9 – Ukupna potrošnja energije podeljena po vrsti goriva Ukupna potrošnja energije podeljena po vrsti goriva Republika Srbija 2007 Opština 2005 Opština 2006 Opština 2007 Struja. t 500 400 300 200 100 0 2005 2006 2007 U tabelama su dati okvirni podaci. t nema 300 300 300 struja. KWh 0.

76 16. Tako e je prisutna i spoljašnja migracije stanovnika ka ve im centrima u Srbiji. 12 – Stanovništvo prema starosti God Stanovništvo do 14 godina starosti Stanovništv o od 15 do 65 godina starosti Opš RS 5080726 Stanovništv o preko 65 godina starosti Opš RS 1240505 Ucesce stanovništva do 14 godina starosti (%) Opš RS Ucesce stanovništva od 15 do 65 godina starosti (%) Opš RS Ucesce stanovništv a preko 65 godina starosti (%) Opš RS Ukupno stanovništvo Opš Po popis u 2002.2 Socijalna pitanja / kvalitet života Indikator br. dok se ka seoskim naseljima izrazito smanjuje. Indikator br. Stanovnika po 1 km² 85 23 Gustina naseljenosti u 2002.popis 2002. .55 3441 3897 66 18 19 . Najve a naseljenost je u gradu. 7498001 21608 Površina u km² 88361 950 Gustina naseljenosti u 2002.93 15. 2. što je mnogo manje od proseka u Republici Srbiji koji iznosi 85 st/ km2. 11 – Gustina naseljenosti Opis Republika Srbija Kuršumlija broj stanovnika . RS 7498001 Opš RS 117670 21608 14270 15.br.Strategija održivog razvoja Opštine Kuršumlija 2010 – 2020. Stanovnika po 1 km 100 50 0 Kursumlija Republika Srbija Stanovnika/1km2 Prose na gustina naseljenosti opštine Kuršumlija je 23 stanovnika na km² . . godina hidroenergija. sedištu opštine. Podaci su uzeti od hidrocentrale HIDROENERGIJA RAŠKA.69 67.br. Opština Kuršumlija spada u retko naseljene opštine. KWh 5000000 4000000 3000000 2000000 1000000 0 2005 2006 2007 U opštini Kuršumlija se od svih vidova energije koristi samo hidroenergija. usled unutrašnje migracije koja se odvija poslednjih decenija.

93%).42 %).79%.5 . 13 – Udeo stanovnika sa završenom srednjom. višom i visokom školom God Stanovništvo sa srednjom skolom Stanovništvo sa visom skolom Stanovništvo sa visokom skolom Ucesce stanovništva sa srednjom skolom (%) Opš RS Ucesce stanovništva sa visom skolom (%) Opš RS Ucesce stanovništva sa visokom skolom (%) Opš RS Ukupno stanovništvo Opš Po popisu 2002 RS 7498001 Opš RS 2596348 Opš RS Opš RS 285056 411944 21608 25.5%). Ako je u eš e stanovnika mla ih od 15 godina u ukupnom broju stanovnika manje od 20%.79 34.5 25. smatra se da je stanovništvo staro i da ne obezbe uje uslove za normalnu demografsku reprodukciju.9315. Iz tabele se vidi da je procenat ove kategorije stanovništva manji.59%). Sve ove vrednosti su mnogo manje od republi kog proseka. dok se najve a razlika javlja kod stanovnika sa visokom školom iji je procenat duplo manji od republi kog (5. a samim tim i radne snage koja je jedna od glavnih determinanti razvoja.79 34.63 5573 2.8 2.65 preko 65 god 66 67.59 523 559 3.8 Procenat ucesca stanovnistva prema strucnoj spremi 40 30 20 10 0 srednja Kursumlija 2. dok je broj stanovnika sa višom (2.Strategija održivog razvoja Opštine Kuršumlija 2010 – 2020. godina Procenat ucesca stanovnistva prema starosti 80 60 40 20 0 15. ali i da je blizak republi kom proseku. 20 5.42 2.69 do 14 god od 15 do 65 18 16.59 5.63 visoka Prema podacima iz tabele najve i je broj onih stanovnika sa srednjim obrazovanjem i to oko 25. tako da se sa ovim problemom starenja stanovništva ne susre e samo opština Kuršumlija ve i cela Srbija. Indikator br. Sve vrednosti se kre u oko republi kog proseka. a da je najmani broj stanovnika do 14 godina (15. zatim slede stanovnici sa visokim obrazovanjem ( 2. Obrazovna struktura stanovništva opštine Kuršumlija je na niskom nivou i to predstavlja veliki problem kojem treba posvetiti veliku pažnju. Ona uti e na razvoj ukupnog stanovništva.42 visa Republika Srbija 3.76 Kursumlija Republika Srbija Iz tabele se može primetiti da je najbrojniji udeo stanovništva starosti od 15 do 65 godina (66%).

Ba oglava i Kušrumlijska banja imaju ure ene vodovode kojima upravljaju Odbori za vodu. Lokalnih puteva ima 284 km.Strategija održivog razvoja Opštine Kuršumlija 2010 – 2020. blagostanje stanovništva opštine. Ovaj procenat je mnogo manji od republi kog proseka – 78%. Pupovce. Ra a. Rudare. od kojih je 119 km sa savremenim kolovozom. 21 . odnosno. regionalnih 109 km i magistralnih 36 km. Pojedina sela kao što su Lukovo. Kod lokalnih puteva. Opis Republika Srbija Kuršumlija Dužina puteva u km Površina km2 Dužina puteva u km po km² 88361 950 0. Indikator br. Gustina putne mreže na teritoriji opštine Kuršumlija je u nivou proseka RS. 14 – Dužina puteva u km po km2 Ova kategorija indikatora pokazuje uticaj saobra aja na ukupni socio-ekonomski razvoj.44 0. Prolom. ali oni još nisu realizovani. Žu . godina Indikator br.45 38436 429 Ukupna dužina puteva na teritoriji opštine iznosi 429 km. Donja i Gornja Mikuljana. Mari i e. Projekti za ovakvo vodosnabdevanje postoji za sela Tijovac. U seoskim sredinama stanovnici ostvaruju pristup vodi za pi e preko internih i seoskih vodovoda. ali je njen kvalitet mnogo lošiji s obzirom na samo 28% puteva sa savremenim kolovozom.5% je sa savremenim kolovozom. svega 8. 15 – Procenat doma instava sa sigurnim pristupom vodi za pi e Opština Republika Srbija uršumlija Ukupan broj doma instava 2521190 7693 Broj doma instava priklju enih na vodovod 1986259 4000 Procenat doma instava sa sigurnim pristupom vodi za pi e 78 52 procenat doma instva sa sigurnim pristupom vodi za pi e 90 80 70 Opstina Republika Srbija Ukupan broj doma instava priklju enih na vodovod je 4000 što ini oko 52 % ukupnog stanovništva. ali se podatak odnosi samo na sedište opštine i vodovod kojim upravlja javno komunalno preduze e.

27759 15920 Prosecna bruto zarada 27.000 Din. 2003 Republicki prosek Opstina 2004 2005 2006 2007 Vrednosti u tabeli se odnose na zarade bez poreza i doprinosa po zaposlenom.000 Din. 13.2007.000 Din. 17. Iako je zabeležen ve i rast zarada u opštini u ovih pet godina nego na nacionalnom nivou. U rekreativne svrhe se koriste i sportski tereni u osnovnim i srednjim školama.000 Din. Prose na zarada u opštini se u periodu od 2003-2007. godina Indikator br. Indikator br. 11.000 Din. Broj drustvenih objekata / Broj kulturnih objekata 1 Broj objekata za rekreaciju 9 Broj stanovnika na jedan drustveni objekat / Broj stanovnika na jedan objekat kulture 21608 Broj stanovnika na jedan rekreativni objekat 2401 Opština Ukupan broj stanovnika 21608 25000 20000 15000 10000 5000 0 Kupšumlija Broj stanovnika na jedan objekat Drustveni Kulturni Rekreativni Svi kulturni i sportsko-rekreativni objekti su smešteni u širem centru grada. Opština Kuršumlija spada u red nerazvijenih opština. 25. 22 . dok je jedini objekat kulture Biblioteka.000 Din. rekreativnih aktivnosti Ovaj indikator predstavlja element ocene razvoja a ne rasta opštine i predstavlja osnovnu pretpostavku za izgradnju efikasne politike ukupnog socio-ekonomskog razvoja. godine kre e od 5831 – 15920 dinara. 21. 19. 15.000 Din.000 Din. 7. Objekti za sport i rekreaciju su: Fudbalski teren „Kosanica”. 16 – Broj stanovnika na jedan objekat drušvtenih.000 Din.000 Din. Najve e zarade se ostvaruju u zdravstvu i obrazovanju.Strategija održivog razvoja Opštine Kuršumlija 2010 – 2020. 17443 8309 2006. Ima ih ukupno 10. 14108 7379 2005. što je oko 50 % prose ne zarade u RS. 5. 21707 11122 2007. a najmanje u prera iva koj industriji. i iznosi 43%.000 Din. 11500 5831 2004. Društvenih objekata nema. kulturnih. Sportska hala i Gradski bazen. 9. one su i dalje me u najnižim u SrbIji. Najve i rast zarade je u periodu 2006 . 23.000 Din. 17 – Prose na bruto zarada Prose na bruto zarada u RSD Republika Srbija Opština 2003.

taj broj nastavlja ubrzano da raste.31 3.2007 godine pove ao za 40%. bilo je 3. godine bio je 705.94 Ukupan broj korisnika socijalne zaštite 2003. godina Indikator br. god.3 4.53 4. 2005.75 4. 18 – U eš e korisnika socijalne zaštite u ukupnom stanovništvu (%) Godina Ukupan broj stanovnika RS 2003. godine pove ao se na 984.Strategija održivog razvoja Opštine Kuršumlija 2010 – 2020.94 Opština 3.84 3. da bi se posle 5 godina taj procenat izjedna io sa prosekom RS – 4. Godina 2003 2004 2005 2006 2007 Ukupan broj stanovnika RS 7480591 7463157 7440469 7411569 7381579 Opština 21308 21036 20730 20361 19930 Ukupan broj lekara RS 20039 20211 19685 19644 20066 Opština 35 35 35 36 35 Broj stanovnika na jednog lekara RS Opština 373 609 369 601 377 592 377 566 368 569 23 .31% i manje od republi kog proseka 4. Broj korisnika socijalne zaštite se u periodu 2003 . 19 – Broj stanovnika na jednog lekara Ova kategorija indikatora ukazuje na nivo zdravstvene bezbednosti i kvalitet pružanja zdravstvenih usluga kao jedan od najzna ajnijih faktora života i rada stanovništva opštine. 2007.94%. 2004. a prema podacima Centra za socijalni rad.13%. 7480591 7463157 7440469 7411569 7381579 Opština 21308 21036 20730 20361 19930 Broj korisnika socijalne zaštite RS 309123 320281 329530 335746 364750 Opština 705 809 778 905 984 Ostvareno u eš e (%) RS 4. a do 2007. 2006. Indikator br.13 4. usled sve ve e nezaposlenosti.44 4. Ostvareno u eš e je 2003.43 4.

godina Broj stanovnika na jednog lekara Ukupan broj lekara u 2007. podaci u tabeli pokazuju pove anje broja osu enih lica na teritoriji RS i u opštini do 2007. Karakteristi no za opštinu je da ne postoji nijedno osu eno maloletno lice. na nivou RS.73 0.58 0.47. 24 . a ne pove anja broja lekara koji skoro da se nije ni u ovom periodu. godini je 35. to se javlja usled smanjenja ukupnog broja stanovnika. U eš e pravosnažno osu enih lica prema mestu izvršenja krivi nog dela u ukupnom stanovništvu u opštini se kre e od 0. godine kad dolazi do smanjenja od 11%.47 0.55.Strategija održivog razvoja Opštine Kuršumlija 2010 – 2020. a broj stanovnika na jednog lekara je 569.06 1. punoletnih i maloletnih. Broj stanovnika na jednog lekara na teritoriji opštine je za 50% ve i u odnosu na celu Republiku Srbiju što ukazuje na veoma nepovoljnu zdravstvenu zaštitu gra ana Kušumlije.05. Iako se u tabeli ovaj broj smanjuje poslednjih godina.05 Godina Ukupan broj stanovnika RS Opština 21308 21036 20730 20361 19930 2003 2004 2005 2006 2007 7480591 7463157 7440469 7411569 7381579 U eš e pravosnažno osudjenih lica prema mestu izvršenja krivi nog dela u ukupnom stanovništvu U posmatranom periodu. ali da je u eš e osu enih punoletnih lica dvostruko ve e od osu enih lica. što ini 200 stanovnika više u odnosu na prosek RS od 368 stanovnika na jednog lekara. Indikator br.92 1. 20 – U eš e pravosnažno osu enih lica prema mestu izvršenja krivi nog dela u ukupnom stanovništvu Broj osudjenih lica prema mestu izvršenja krivi nog dela (punoletna i maloletna deca) RS 35097 36222 39135 42988 46690 Opština 156 194 220 236 209 U eš e pravosnažno osudjenih lica prema mestu izvršenja krivi nog dela u ukupnom stanovništvu RS Opština 0.49 0.0.53 0.16 1.73 – 1. a na teritoriji RS od 0.55 0.

17 Opština 28.8 Trgovina RS 24.3 Indikatori ekonomskog razvoja Indikator br.3 Proizvodnja elektricne energije RS 1. 2007.7 Opština 12.3 Gradjevinarstvo RS 7.4 Opština 6.3 Opština 22. Indikator br. godina 2. Nacionalni dohodak po glavi stanovnika izražen u RSD Republika Srbija Opština 2005. Udeo poljoprivrede u % u nacionalnom dohotku RS 2005. 21 – Nacionalni dohodak po glavi stanovnika Ovaj indikator ukazuje na stepen ekonomske razvijenosti opštine.3 Godina 25 .Strategija održivog razvoja Opštine Kuršumlija 2010 – 2020. Ovako nizak nacionalni dohodak po glavi stanovnika je osnovni pokazatelj da opstina Kursumlija spada u red najnerazvijenijih opstina u Srbiji.6% 2005 2006 Nacionalni dohodak po glavi stanovnika je u opstini Kursumlija iznosi 53 878 dinara sto je dva puta manje nego na republickom nivou. 123473 53878 2006. 22 – Udeo nacionalnog dohotka Udeo nacionalnog dohotka prikazije deo nacionalnog dohotka koji stvara odre eni sektor. local economy national average 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 2004 43.9 Opština 4.0 Saobracaj. Prikazuje strukturu privrede na lokalnom i doprinos klju nih sektora. skladistenje I veze RS 10.

3 0.021 0. skladistenje i veze RS 0.2 0.047 0.8 %.031 Opština 0.029 0. Lokacijski kvocijent zapošljavanja za 2007. Saobracaj.041 Poljoprivreda RS 0.132 0.036 0.045 0.3% beleži stalan porast poslednjih godina.119 0.041 0.02 0.036 0.034 0.05 0. 23 – Lokacijski koeficijent zapošljavanja Lokacijski koeficijent (LQ) je indeks kojim se vrši pore enje udela neke aktivnosti date oblasti sa udelom osnovne aktivnosti ili udruženih aktivnosti date oblasti.137 Opština 0.skladi stenje i veze Saobracaj.04 0.022 0.1 0.127 0.132 0. godine udeo poljoprivrede u ukupnom nacionalnom dohotku bio najve i – 28. 2007.057 0.029 0.052 0.e ne rg ije Iv ez e .061 Opština 0. 2004.06 Proizvodnja elektricne energije RS 0.076 Opština 0.108 Gradjevinarstvo RS 0. Gra evinarstvo.25 0.038 Opština 0.energije RS Poljoprivreda Sagledavanjem kretanja nacionalnog dohotka po delatnostima može se uo iti da je 2005.056 0.076 0. kao druga delatnost.05 0 Po ljo pr ivr ed a 2003 2004 2005 2006 2007 Tr go vin a G ra dj ev in ar st vo Sa ob ra ca j. 2005. Godina 2003. godina 100% 80% 60% 40% 20% 0% Gradjevinarstvo Saobracaj. Indikator br.035 0.052 0.043 0.075 0.024 0.075 0.058 0.03 0.069 Trgovina RS 0.s kla di st en je 26 Pr oi zv od nj a el .048 0. Pokazatelj iz 2005 godine koji nam pokazuje da je udeo poljoprivrede u nacionalnom dohotku najve i u odnosu na ostale grane pokazuje i da je najveca mogucnost u razvoju opstine u razvoju poljoprivrede. sa 22.15 0.053 0.038 0.energije Trgovina Proizvodnja el.022 0.134 0.062 0.059 0. 2006.068 0.skladi stenje i veze RS Gradjevinarstvo RS Poljoprivred Rs Trgovina RS Proizvodnja el.033 0.075 0.078 0.Strategija održivog razvoja Opštine Kuršumlija 2010 – 2020.041 0.

35 2007. Ne postoji podatak o broju novih preduze a na teritoriji opštine Kuršumilja. Trenutno u opštini nema direktnih stranih investicija. 12. 25 – Obim unutrašnjih SDI po glavi stanovnika Strane direktne investicije (SDI) se definišu kao kompanije poreklom iz jedne države koje prave fizi ke investicije u izgradnju fabrika u drugoj državi. 28 – Ukupna aktivnost. ali trenutno ne postoje podaci o broju registrovanih privrednih subjekata na teritoriji opštine.04 13. godina Lokacijski koeficijent na nivou opstine Kuršumlije je viši od republi kog lokacijskog koeficijenta u oblasti poljoprivrede i proizvodnje elektri ne energije.63 9.75 2004. Zaposlenost i stopa aktivnosti ukazuju na veli inu regionalne ekonomije u smislu dostupne radne snage i pokazuju intenzitet kojim lokalno stanovništvo u estvuje u ekonomiji. 12.36 14. 10. a znatno manji od republi kog lokacijskog koeficijenta u oblasti saobra aja. Indikator br. Indikator br. Drugo. Indikator br. Indikator br. 13 10. 24 – Površina poslovnog prostora na 1000 stanovnika izgra ena prethodne godine Indikator pokazuje rast intenziteta poslovnih aktivnosti. Stopa nezaposlenosti Republika Srbija Kuršumlija 2003. stopa zaposlenosti i nezaposlenosti Ove indikatore bi trebalo zajedno tuma iti kako bi se dobila opšta makroekonomska slika o uslovima tržišta radne snage na regionalnom nivou.5 27 . dugoro no stanje balansa u neto broju novih preduze a može da ukaže na opadanje/rast socio-ekonomskog razvoja regiona. Obim SDI po glavi stanovnika pokazuje intenzitet aktivnosti transnacionalnih kompanija u regionu.2 2006. trgovine i gra evinarstva.Strategija održivog razvoja Opštine Kuršumlija 2010 – 2020. Tendencija pove anja lokacijskog koeficijenta u oblasti poljoprivredne proizvodnje predstavlja osnovni pokazatelj kojim se poljoprivreda odre uje kao mogu i nosilac razvoja opštine. Indikator br.64 15.12 2005. 12. Površina poslovnog prostora završenog date godine na 1000 stanovnika Republika Srbija Kuršumlija 8937 2007. a intenzitet jednog ili drugog procesa može da ukaže ili na dinami no ili na rigidno poslovno okruženje. 27 – Neto broj novih preduze a na 1000 stanovnika Ovaj indikator može dati precizne podatke u vezi sa lokalnim ciklusom ekonomije. 26 – Broj registrovanih privrednih subjekata na 1000 stanovnika Broj registrovanih privrednih subjekata je važan faktor koji ukazuje na ekonomsku snagu regiona/opštine.

12 13. godini taj broj smanjen na 17. Fiskalni kapacitet zavisi od dostignutog stepena materijalnog bogatstva opštine ili grada.54 Iz tabele se vidi da je najmanje nezaposlenih bilo 2003.Strategija održivog razvoja Opštine Kuršumlija 2010 – 2020.82 2004 2005 2006 2007 Kursumlija Republicki prosek Stopa aktivnosti Republika Srbija Kuršumlija Prema popisu iz 2002 45.57 2006 27.2 12.24 23. tako da 2007.75%.32 41.08 2004 27. Ukupna stopa zaposlenost opštine Kuršumlija u 2003. dok je u 2007. Indikator br.5 %.63 9. Linija kretanja zaposlenih je opadaju a.81 20.36 10.16 20.08 22.74 17. Ovde je potrebno ista i da statisti ki podaci pokazuju da se nezaposlenost pove ava do 2007 godine. 29 – Fiskalni kapacitet opštine – Ostvarenje izvornih prihoda (fiskalnih oblika) po glavi stanovnika Fiskalni kapacitet predstavlja sposobnost da se upotrebom razli itih instrumenata poreske politike ostvari odre en iznos budžetskih prihoda nekog javno-pravnog entiteta.5 Kursumlija Republicki prosek Stopa zaposlenosti Republika Srbija Opština 30 27.16 17. godini je iznosila 23.63 2003 24.35 13 10. nekoliko procenata manja od proseka u Republici Srbiji – 45. 28 .75 14. godina 18 16 14 12 10 8 6 4 2 0 2003 2004 2005 2006 2007 12. i ukazuje na to da se ona iz godine u godinu smanjuje.82 27. juli. godine 41. a od tada se stopa nezaposlenosti pove ala za 5.74 2007 27.33 27.81 27.04 12.48 22.54%.08. godine. odnosno od obima i strukture poreske osnovice na koju se može propisivati odre ena poreska obaveza i ostvarivati javni prihodi.64 15. me utim od 2007 do 2009 godine (preciznih podataka nema) došlo do drasti nog pove anja nezaposlenosti jer je došlo do raskida ugovora o privatizaciji preduzeca SIK Kopaonik I konfekcije 7.32.33 18.82.63 2005 27.57 18.24 23. Tabela pokazuje da je u eš e aktivnog stanovništva (stanovništva koje svojim aktivnostima obezbe uje prihode) prema popisu iz 2002.48 25 20 15 10 5 0 2003 24. godine iznosi 15.

30 – Stepen zaduženosti opštine Stepen zaduženosti budžeta jedinice lokalne samouprave ukazuje na to koliko nosioci politike imaju «prostora» za uzimanje dodatnih sredstava kojim se mogu realizovati odre eni kapitalni projekti koji e biti u funkciji ostvarenja strateških ili razvojnih ciljeva opštine/grada.04 21308 525. doslo je do smanjenja broja stanovnika tako da se taj fiskalni kapacijtet po glavi stanovnika kao indicator konstantno pove ava.4 3.1 2.69 21036 1059. 313 000 000.2) RASPOLOŽIVA SREDSTVA U RELATIVNOM IZNOSU % UKUPNIH TEKU IH PRIHODA BUDŽETA (2. sa jedne strane.1 – 2. rezultat ukupnog povecanja izvornih prihoda. 20057180. 22296124.3 / 1 X 100 ) 300 000 000.07 2004 2005 2006 2007 Prihod po glavi stanovnika Fiskalni kapacitet se iz godine u godinu pove ava.4 Ostvarenje ili procena ostvarenja TEKU IH prihoda budžeta za posmatranu budžetsku godinu 15% ostvarenja ili procene ostvarenja teku ih prihoda budžeta za posmatranu budžetsku godinu (1 X 15 / 100) Iznos glavnice i kamate koji dospeva u posmatranoj godini RASPOLOŽIVA SREDSTVA U APSOLUTNOM IZNOSU (2.1 – 3. 21986467.2 3.83 2007.2) RASPOLOŽIVA SREDSTVA U RELATIVNOM IZNOSU % UKUPNIH TEKU IH PRIHODA BUDŽETA (3.Strategija održivog razvoja Opštine Kuršumlija 2010 – 2020.70 19930 1188.3 / 1 X 100 ) 50% ostvarenja ili procene ostvarenja teku ih prihoda budžeta za posmatranu budžetsku godinu (1 X 50 / 100) Ukupan iznos neizmirenog dugoro nog zaduženja budžeta opštine ili grada za kapitalne investicione rashode RASPOLOŽIVA SREDSTVA U APSOLUTNOM IZNOSU (3. pa se u odnosu na 2003 u 2007 pove ao skoro dva puta.00 45 000 000 / 45 000 000 15 150 000 000. 326 000 000.00 17720287 132279713 44 156 500 000 50 163 000 000 50 2010. 23684534.3 2. ali sa druge.00 46 950 000 / 46 950 000 15 156 500 000 2011.3 3. godina 2003. Indikator br.42 20730 967.2 2. 2009.54 2006.1 3.39 11188131. 1 2. 29 .00 48 900 000 / 48 900 000 15 163 000 000 Opština Kuršumlija ima dugoro ni kredit za izgradnju sportske hale i u narednom periodu ne e biti dodatnih zaduživanja ve samo otplata dospelih anuiteta. 1 2 3 Ukupno ostvarenje fiskalnih oblika izvornih prihoda Broj stanovnika Prihod po glavi stanovnika (1/2) 1400 1200 1000 800 600 400 200 0 2003 2004. Ovakav trend povecanja fiskalnog kapaciteta po glavi stanovnika je.9 2005.35 20361 1079.

tako da je neophodna izradnja gradskog kolektora. Banjska i Toplica. fenola. dok se u prigradskim naseljima uklanjanje te nih materija vrši preko septi kih jama. koje sa sobom nose velike koli ine drvnog mulja. Izvorište «Toplica» je locirano na desnoj obali reke Toplice kapaciteta 50 l/sek. U gradu postoji delimi no izgra ena kanalizaciona mreža. Pija e vode. a od toga kroz Opštinu Kuršumliju proti e u dužini od 50 km.5 . a jedan deo u reku Banjsku – bez ure aja za pre iš avanje. veoma zaga ena jer se u nju uliva reka Banjska koja sadrži tehnološke otpadne vode koje poti u iz ŠIK «Kopaonika». Prema vrednostima BPK i HPK Banjska spada u IV klasu. godina 3. Postoje i vodovodi su nedovoljni i neuslovni. Uklanjanje te nih i vrstih materija u opštini nije adekvatno rešeno. Otpadne vode imaju nisku pH vrednost. živopisna reka bogata vodom iji je kvalitet II klase. a pove anu koncentarciju amonijaka. Analizu higijenske ispravnosti vode za pi e vrši zavod za zaštitu zdravlja iz Niša. nažalost.1 RG1: Ekologija STANjE ŽIVOTNE SREDINE NA PODRU JU OPŠTINE KURŠUMLIJA ZAGA ENJE VODA Kroz teritoriju naše opštine proti u 3 reke: Kosanica. najve a od njih. Jedan deo grada se snabdeva vodom iz individualnih vodovoda ili lokalnih. 30 . na levoj obali reke Banjske i trenutno je u funkciji. Dužina glavnog toka reke Tolice iznosi 130 km . PRESEK STANJA / TRENUTNA SITUACIJA 3. HPK i suspendovanih materija. Vodovod je sagra en 1933 godine. Grad se snabdeva vodom sa 2 izvorišta.Strategija održivog razvoja Opštine Kuršumlija 2010 – 2020. BPK. Bakteriološki nalazi pokazuju visok stepen biološke kontaminacije. ŠIK “Kopaonik” je uradio postrojenje za pre iš avanje industrijskih otpadnih voda. Iz tehnoloških procesa Kopaonika formiraju se otpadne vode od oko 150 m3. Na izvorištu postoji sedam bunara koji su povezani sa infiltracionim bazenom i crpnom stanicom sa rezervoarom za gasno hlorisanje vode. U svom gornjem toku Toplica je ista. koja predstavlja levu pritoku Južne Morave i nastaje ispod ogranaka planine Kopaonika od Lukovske i erekarske reke. a zatim je u nekoliko navrata rekonstruisan. Nizvodno od Kuršumlije Toplica je nešto mirnija i te e širom dolinom. ali. Celokupna gradska kanalizaciona mreža uklju ena je u reku Toplicu. Turisti ka banjska mesta nemaju rešeno pitanje vodosnabdevanja. Postrojenje je locirano u samom krugu fabrike. ali rezultate ispitivanja još nemamo.6 l/sek koje snabdeva vodom neka prigradska naselja. Drugo izvorište je Sokolovica iji je kapacitet 4. a po vrednostima fenola u III klasu.

mada se povremeno angažuje JKP.Strategija održivog razvoja Opštine Kuršumlija 2010 – 2020. Banje nemaju organizovanu službu za iznošenje sme a. azotnih oksida. a razlog toga je nepotpuno sagorevanje goriva u ložnom ure aju I neadekvatan na in doziranja goriva. sa velikom koli inom inertne prašine. Regionalni eko-centar.05. Topli kog i Nišavskog Okruga. RADIOAKTIVNI GROMOBRANI Na teritoriji opštine Kuršumlija postojala su dva radioaktivna gromobrana: na soliteru u centru grada i zgradi zavoda “Žubor” u Kuršumlijskoj banji. Svi u esnici ovog sporazuma (18 opština) utvrdili su zajedni ki interes za rešavanje problema komunalnog otpada i upravljanje njime. a lokacija se nalazi na sporednom putu u širokoj jaruzi. Upore uju i izmerene vrednosti emisije (ugljen monoksida. a samim tim do i e do smanjenja aerozaga enja. Izgradnjom nove kotlarnice na vrsto gorivo smanji e se potrošnja mazuta za 30 – 40 %.2005. Dana 16.5 km. AEROZAGA ENjE Za ovaj životni prostor najve i problem predstavlja zaga enje koje poti e iz proizvodnih pogona ŠIK «Kopaonika» pošto oni za zagrevanje radnih prostorija i za potrebe parnih kotlova u procesu proizvodnje koriste mazut i otpad od drveta. Pored ŠIK “Kopaonika” kao aerozaga iva i u gradu se javljaju i kotlarnice drugih radnih organizacija i ustanova. zatim 2 pekare locirane u samom centru grada. Opštinsko ve e je donelo zaklju ak o uklanjanju RAG sa zgrade solitera nakon ega je on ubrzo i uklonjen. Nova zajedni ka deponija e biti u skladu sa svim zakonskim i podzakonskim propisima i ispunjava e standarde EU. ugljovodonika i jedinjenja olova izbacuju se u atmosferu iz automobila . ugljen monoksida. Projektom su predvi ene i transfer stanice – do kojih treba da se dopremi otpad gde e biti smešteni kontejneri i iz njih e da se transportuje sme e na regionalnu deponiju sa reciklažom.1 ha. Kotlarnica RJ “Šperana“ dovodi do prekora enja grani nih vrednosti emisije ugljen monoksida i praškastih materija. a izgra en je novi sistem gromobranske zaštite. površine je 2. pa je u letnjim mesecima ovaj problem veoma izražen. Sagorevanjem ovih materija konstantno se osloba a gusti dim. Zaga iva i vazduha su i izduvni gasovi automobila. godina DEPONIJE vrste otpadne materije iz grada se odnose na privremenu deponiju “Lakovski bregovi” koja se nalazi iznad grada na udaljenosti od 4. Grad Niš i Opštine u esnici ovog Sporazuma opredelile su se za zajedni ku regionalnu deponiju. jer najviše oksida azota. 31 . U zimskim mesecima tu su i ložišta doma instava koja kao ogrev koriste drvo i ugalj. donet je nacrt Sporazuma o zajedni kom rešavanju problema komunalnog otpada u opštinama Jablani kog. praškastih materija i gasovitih neorganskih jedinjenja fluora i hlora sa grani nim vrednostima emisije može se zaklju iti da kotlarnice na mazut i kotlarnica RJ “Pilana” ne dovode do prekora enja grani nih vrednosti emisije navedenih zaga uju ih materija. sumpor-dioksida. što nalaže i nacionalna strategija upravljanja otpadom.

nestabilna politi ka situacija .edukacija gra ana . poplave) .donošenje novih zakona -primena zakona i strožije sankcionisanje gra ana .3 iste reke . izvršilo njeno potpuno izmeštanje i po etak rada na novoj adekvatnoj lokaciji.izgradnja regionalne deponije .klizišta .spomenik prirode.nekontrolisana se a šuma .postojanje projekata .3 banje . i kao takva nije zadovoljavala propisane uslove za ovaj tip objekta. godine u prigradskom naselju Ma kovac.buka u ugostiteljskim objektima u centru grada PRETNJE MOGU NOSTI .nepostojanje LEAP .opština sa najve im brojem sun anih dana u Srbiji ...nedostatak mehanizacije u JKP-u . proizvodnji . godina STO NA PIJACA Sto na pijaca se godinama nalazila u užoj centralnoj zoni grada.nedostatak odgovaraju e pravne regulative . Izgradnja nove sto ne pijace je zapo eta 2005.) .niska svest gra ana o o uvanju životne sredine .nedostatak finansijskih sredstava .centralizacija 32 .postojanje velikog broja smetlišta .avolja varoš ( I kategorija zaštite ) .velika koli ina izduvnih gasova .donacije ( nevladine organizacije. SWOT analiza SNAGE SLABOSTI . Fond za zaštitu životne sredine. da bi se naredne godine 2006.Strategija održivog razvoja Opštine Kuršumlija 2010 – 2020.pogodan geografski položaj .nekontrolisana upotreba vešta kih ubriva i preparata u polj.nepostojanje propisno izgra ene deponije -nepostojanje gradskog sistema za pre iš avanje otpadnih voda . u kolektivnom stambenom naselju “Rasadnik I “.elementarne nepogode ( grad.

Kuršumlijska banja. kuhinje. 6 specijalista-stomatologa.Hitna služba Laboratorija Ambulante Doma zdravlja u Kuršumliji se nalaze u slede im mestima: Žu . koja ve odavno ne vrši svoju dekorativnu i smiruju u psihološku funkciju. Prolom banji. godine. a zgrada De jeg dispanzera. kao i drugog medicinskog osoblja. U to. izme u ostalog.Strategija održivog razvoja Opštine Kuršumlija 2010 – 2020. godine izgradnjom Grudnog odeljenja (danas Upravne zgrade). a pogotovu na boljem i estetskijem ure enju samog kruga. novih fasada.Socijalna medicina Patronožna služba . a osim toga bilo je neisplativo imati dva porodilišta na samo tridesetak kilometara rastojanja (imalo je Prokuplje). i spada u red razvijenijih medicinskih ustanova ove vrste u Republici. Grabovnici. Pora anje su vršile babice uz pomo lekara opšte prakse. Dešava se ak i da pacijenti iz Blaca i Prokuplja dolaze na specijalisti ke preglede. godine. godine.Pedijatrija Radni ka ambulanta . 1978. godine (današnja zgrada stomatologije). godine kada je zatvoreno zbog slova Zakona. Prva zgrada je izgra ena 1907. Porodilište radi od 1946-1978. Stacionar je izgra en 1961-1962. Dom zdravlja u Kuršumliji je dobio vrednu medicinsku opremu. U tom delokrugu sledi još aktivnosti. 5 stomatologa. Biohemijska laboratorija je po ela sa radom 1951.Opšta medicina sa internim odeljenjem Interno odeljenje . Posleratna izgradnja po ela je 1957.RO kabinet ATD . Ra i. Nije bilo ni ginekologa. uglavnom zahvaljuju i sredstvima donatora.. Ginekološke i rentgen službe. Bolnica je završena u jesen 1912. spada i upadljivo zapuštena fontana dr Vilijema Melgarda. 10 lekara opšte prakse. Dom zdravlja u Kuršumliji ima uglavnom sve službe predvi ene Zakonom o zdravstvenoj zaštiti. Trenutno zapošljava 166 radnika. i ostale tehni ke. 33 . Sredstvima Nacionalnog investicionog plana obnovljene su sve zgrade Doma zdravlja. Izgradnjom ovih objekata pove ava se i broj lekara. a patronožna služba 1972. godine. godina 3. godine.2 RG2: Društvene delatnosti ZDRAVSTVO Dom zdravlja. dispanzerske službe: Ginekologija . po ev od krovne konstrukcije.. godine ponovo je samostalna medicinska ustanova sa svojim organima upravljanja. godine. od toga su 21 specijalista. Dobri Do. sanitarija. Dom zdravlja u Kuršumliji je bio u sastavu Zdravstvenog centra „Toplica“ – Prokuplje. a od aprila 1998. kao i 77 radnika srednjemedicinskog kadra. Rudare. Zdravstvene stanice su u Lukovskoj banji. jer za sada u potpunosti taj ambijent ne održava pravi lik namene ustanove ove vrste. epidemiološka služba 1966. Poslednjih godina.Fizikalna medicina Epidemiologija . jer nije ispunjavalo potrebne uslove: nije imalo operacionu salu i transfuziju.

godine i radile su i u doba Turaka. godine. godine preselila u nove prostorije. Sada je Biblioteka smeštena u novoj zgradi koja se nalazi u Kara or evoj ulici. Za svoja postignu a i ukupni rad Narodna biblioteka Kuršumlije je do sada nagra ena sa dva prestižna priznanja: Republi kom nagradom „Infotekar“ – za unapre enje informati ke kulture i poslovne komunikacije u bibliote koj delatnosti. godine u selu Babica. Srednje obrazovanje. Izgradnja je otpo ela 28. ali su rastu e potrebe deca i porodica. Biblioteka je tokom itavog svog postojanja vršila funkciju svojevrsnog kulturnog centra opštine i organizovala je preko stotinu najraznorodnijih kulturnih manifestacija – promocija knjiga. Legat. Tokom svog postojanja promenila je ve i broj lokacija. raspolaže sa oko 400 knjiga iz medicine i iz drugih oblasti. za sada. Uprkos ograni avaju im uslovima neadekvatnog prostornog smeštaja. Ekonomsku školu i Gimnaziju. koji je rodom iz Kuršumlije. pretraživanje kataloga kuršumlijske biblioteke. i raspolaže sa oko 220 m2 površine. putem interneta. Osnovno obrazovanje. U oganizaciji Biblioteke. izložbi. U sklopu biblioteke je oformljen i Legat akademika Vojina Šulovi a. pozorišnih predstava i drugih programa. svetski priznatog medicinskog stru njaka. povelja. kao i ve ine biblioteka Srbije. Gimnazija i Tehni ka. godine na zemljištu na kojem se ranije nalazio garnizon JNA. a u Mer ezu i Lukovu 1873. Od 2005.Strategija održivog razvoja Opštine Kuršumlija 2010 – 2020. a odobrenje od Ministarstva prosvete dobilo je Kolo srpskih sestara. italijanske Opštine Pontedera. Kuršumlija ima dve srednje škole. da bi se u prole e 2007. odlikovanja) iz celog sveta. godine sve ano je otvoren novoizgra eni kombinovani de ji objekat . Ministarstva za lokalnu samoupravu i Ministarstva kulture. u Kuršumliji su gostovale sve zna ajnije li nosti srpske kulture i umetnosti. uslovili su izgradnju novog objekta. O B R A Z O V A Nj E Predškolsko vaspitanje. avgusta 1979. Na Dan Oslobo enja Kuršumlije 28. ne samo za radom vaspita a nego i zbrinjavanje dece. koncerata. Za tu priliku je bio zakupljen mali prostor u zgradi. godina KULTURA Biblioteka. U Kuršumliji postoje dve osnovne škole OŠ „Drinka Pavlovi “. Biblioteka raspolaže knjižnim fondom od blizu 30. godine i jedina je kulturna ustanova u gradu. me u prvima u Srbiji. kao i kolekcijom brojnih priznanja (diploma.000 knjiga iz svih oblasti stvaralaštva. Prva osnovna škola na teritoriji Kuršumlije je otvorena 1872. OŠ “Miloje Zaki “ i dislocirana OŠ „Kosta Vojinovi “ iz Podujeva. 34 . koje je akademik Šulovi dobijao tokom svoje bogate karijere. i „Svetosavskom poveljom“ – najvišim priznanjem Topli kog okruga za doprinos kulturi i prosveti. i dislocirane škole iz Podujeva. uglavnom u neuslovnim prostorijama.De ji vrti „Sunce“ kapaciteta 126 mesta. Biblioteka je uklju ena u bibliote ki informacioni sistem COBBIS. sa krajnje oskudnim finansijsko-tehni kim sredstvima. koji svim zainteresovanom omogu ava. koje su izgra ene sredstvima Opštine Kuršumlija. Prvo obdanište je otvoreno 1934. godine. Narodna biblioteka je osnovana 1948. avgusta 1977.

i to: Ženski fudbalski klub „Kolibri“. godine na zahtev Narodnog odbora Kosani kog sreza. po prostoru najve e opštine Topli kog Okruga sa oko 90 naselja. Trenutni rang je me uopštinska liga. ve dotrajali školski krov je skinut i dogra eno je potkrovlje. . Nastavni ka zbornica. Svi klubovi rade pod okriljem Sportskog saveza koji obuhvata 8 registrovanih klubova sa teritorije opštine Kuršumlija.1973. urbanisti ki ne baš najbolje rešenje. godine. škola nova ulazna vrata i pregradni zid u prizemlju donacijom MERCY CORPS. fiskulturna sala je dobila nove reflektore. Fudbalski klub „Kosanica“ – osnovan je 1928. Kolektiv danas ine profesori koji su postavili temelje kuršumlijske gimnazije ali i mladi profesori. Gimnazija je od osnivanja pratila jedan trend koji je i danas vrlo aktuelan. godina Ekonomska škola je osnovana 20. ura ena je kompletna adaptacije mokrog vora. Od 1986.2004.06. pa se može re i da je spoj mladosti i iskustva prava formula za produktivnu školu. godine. To. a to je investiranje i ulaganje.2002. fiziku.04. koji je oformljen tek 1977. septembra1954. rang takmi enja I liga.12. godine i takmi i se u II srpskoj ligi. 2003. 35 .Strategija održivog razvoja Opštine Kuršumlija 2010 – 2020. godine. godine. Te prve godine radio je prvi razred u koji je upisano 180 u enika iz itave Toplice. i hemiju. Izgradnja nove škole otpo ela je na lokaciji Kara or eve ulice. 2001.osnovan 01. Godine 1968. Takmi e se na republi kom nivou ( II rang takmi enja). bivšeg Sreza Kosani kog. godine. Godine 1964. moderniji izgled kako u eksterijeru tako i u novim prostorijama potkrovlja gde su smešteni i opremljeni kabineti za informatiku. Karate klub „ Toplice“ – osnovan 26. tako i Ekonomske skole. Ovom rekonstruk ijom itava gra evina dobila je savremeniji. Košarkaški klub „Kuršumlija“ – osnovan 27. Godine 1978. do 1987. godine i takmi i se u me uokružnoj ligi. Gimnazija je prihvatala u enike sa teritorije Opštine Kuršumlija. Svih 40 godina ova ustanova neprestano investira i ulaže u ljude i u nove naraštaje. estetski uobli ava dobro odgajeni park raznovrsne flore endemskih i drugih biljaka. školska zgrada je u potpunosti dovršena i u prili noj meri opremljena za izvo enje nastave kako Gimnazije. SPORT Sportski klubovi. a zatev za njenim otvaranjem se pokazao opravdanim jer je time bilo rešeno pitanje školovanja mladih ne samo sa teritorije opštine Kuršumlija.1976. Odbojkaški klub „Topli ki vitezovi“ – osnovan je 1997. godine pod imenom „Ka uša“. rešenjem Ministarstva prosvete Republike Srbije Gimnazija je po ela sa radom u prostorijama OŠ "Drinka Pavlovi ". Godine 1962. postoje e osvetljenje zamenjeno je neonskim. sala za fizi ko vaspitanje sa svla ionicama dora eni su 1978. je škola po ela sa radom u sadašnjoj zgradi ali samo u desnom krilu zgrade. jer ove dve skole koriste iste prostorije od useljavanja i dalje. Tekvondo klub “Korio“ – osnovan 1994. a ura en je sportski teren sa svla ionicama i reflektorima. škola je prešla na centralno grejenje.

09. manifestaciju farbanja jaja uo i Uskrsa.informisanosti CRVENI KRST KURŠUMLIJE Ova organizacija je osnovana 1903.stop diskriminaciji .marta 2009.Plan ja anja kapaciteta Kancelarije za mlade u Kuršumlji i razvoj institucionalnog okvira i omladinskih klubova u narednom periodu predvi a dalje aktivnosti u cilju: . Danas se rad Crvenog krsta sastoji u pružanju pomo i u vidu hrane. Inicijative i Topli ki upravni okrug inicirali su formiranje Kancelarija u opštinama Topli kog okruga.zapošljavanja mladih.Strategija održivog razvoja Opštine Kuršumlija 2010 – 2020. Za ovih par meseci rada Kancelarija je osnovala i tehni ki opremila Info centar. u estvovala u organizovanju otvorenog kadetskog Balkanskog prvenstva u šahu u Prolom banji. kako bi se obezbedilo da mladi ljudi budu nosioci aktivnosti podizanja svesti o problemima mladih i aktivnom u estvovanju u njihovom rešavanju. godine.1994. Kancelarija za mlade u Kušumliji je zvani no otvorena 30. godine iz male kancelarije u centru grada seli se u svoje prostorije u zgradi u Topli koj ulici. Prvobitno je uloga ove organizacije bila samo simboli na. U okviru nje je prisutan princip decentralizacije što olakšava realizaciju ciljeva i odgovaranje na specifi ne potrebe mladih u svakoj lokalnoj zajednici. godine i takmi i se Super ligi. 1984. koji je prihva en i kojim je predvi eno osnivanje Kancelarije za mlade u Kuršumliji. obu e. kojih još uvek ima u velikom broju u ovoj opštini. Opština Kuršumlija je aplicirala kod Ministarstva omladine i sporta sa projektom “Glas mladih Kuršumlije”. samozapošljavanja . Osnovna svrha otvaranja mreža Kancelarija za mlade na regionalnom i lokalnom nivou jeste podrška mladima i uspostavljanje partnerstva sa mladima.Prvi korak predstavljalo je rešavanje pitanja zvani nog otvaranja Kancelarije za mlade..afirmisanja kulture . organizovala izložbu nagra enih grafika. godine i smeštena je u zgradi JKP “Toplica”. dok svoj pravi zna aj dobija posle velikog zemljotresa na Kopaoniku 1984. Komesarijat za 36 . godine kada su stradala mnogobrojna potkopaoni ka sela na teritoriji Kuršumlije. godina Rukometni klub „Planinka“ – osnovan je 02. ode e i sredstava li ne higijene ugroženom stanovništvu i raseljenim licima iz Hrvatske i Kosova i Metohije. Ženski odbojkaški klub „Meteor“ – osnovan 2000. kao i imenovanja koordinatora. KANCELARIJA ZA MLADE Izrada Nacionalne strategija za mlade u Srbiji je prvi korak ka sistemskom rešavanju položaja mladih i jedan od prioriteta Vlade Republike Srbije i Ministarstva omladine i sporta. program povodom dana obeležavanja Dana Roma.. gde se nalazi i danas.brige o zdravlju .. Preko Crvenog krsta su mnogobrojne humanitarne oganizacije u estvovale u pružanju pomo i stanovništvu pogo enom ovom katastrofom.godine i takmi i se II srpskoj ligi.. Osvaja je dva Kupa Srbije.osnaživanja omladinskih grupa .

dodatak za pomo i negu drugog lica. jedan diplomirani socijalni radnik. godina izbeglice Republike Srbije preko ove organizacije zbrinjava raseljena lica iz Bosne i Hrvatske u Kolektivnom centru „Selova“. Narodnu kuhinju Crveni krst Kuršumlija finansira iz sopstvenih sredstava. odraslih i starih lica. kao i kupovina školskog pribora i organizovanje izleta za decu koja žive i školuju se u seoskim podru jima.1981. Ukupan broj zaposlenih radnika u Centru je 13. jedan pedagog. godine.01. U restoranu je mogu e ru avanje i uzimanje hrane. SOCIJALNA ZAŠTITA Centar za socijalni rad «Borovnjak» u Kuršumliji osnovan je Odlukom Skupštine opštine Kuršumlija 26. 1983. Centar je osnovan 1995. Poslednjih pet godina u zgradi Crvenog krsta radi Narodna kuhinja. pogrebni troškovi i druge pomo i u naturi. 37 . restoranom. jedan diplomirani pravnik i jedan pravnik (obavlja poslove iz nadležnosti SO Kuršumlija). Dodatne izvore prihoda dobija od od izdavanja svojih prostorija u komercijalne svrhe. pravo na pomo za osposobljavanje za rad. omladine. Raspolaže dovoljnim brojem stambenog prostora. materijalno obezbe enje. šef ra unovodstva. Jedan vid pomo i Crvenog krsta u narednom periodu bi e kupovina i snabdevanje seoskog stanovništva u zaba enim selima osnovnim životnim namirnicama. Prava koja gra ani ostvaruju u sistemu socijalne zaštite preko Centra su: zaštita dece. godine je po eo da radi u okviru SIZ-a i Službe za zaštitu dece. godine formira kao samostalana institucija.Strategija održivog razvoja Opštine Kuršumlija 2010 – 2020. godine i u njemu je u po etku boravilo oko 400 ljudi. Danas ova organizacija zapošljava 45 stalnih radnika. jedan psiholog. voza -blagajnik i jedan radnik na tehni kim poslovima. pravo na smeštaj u drugu socijalnu ustanovu ili porodicu. kuhinjom. dok se od 1990. dva socijalna radnika. Radi uspešnog obavljanja predvi enih aktivnosti u Centru su formirana dva tima i to: Tim za zaštitu dece i omladine i Tim za zaštitu odraslih i starih lica. Strukturu zaposlenih ine: direktor. a sada ih ima 80 i to uglavnom starih i radno nesposobnih. Prema Odluci SO-e u proširena prava spadaju: jednokratne nov ane pomo i. Kod organizacije rada preovladava teritorijalna podela koja radi po teritorijalnom principu iz razloga što se u našim uslovima ova podela pokazala kao svrsishodna. a vrši se i njeno distribuiranje u centru u Barlovu. Izdavanjem restorana za slavlja i iznajmljivanjem tri lokala koje poseduje delimi no se pokrivaju ovi materijalni troškovi. pomo za nabavku opreme za smeštaj u ustanovu socijalne zaštite.Centar poseduje šest prostorija u zgradi u kojoj je smešten i Crveni krst. vozilima i stru nim i opremljenim kadrom koji omogu avaju njeno pravilno funkcionisanje.

U našoj opštini ne postoji dnevni boravak za stare.godini bilo je ukupno 1. ali se pojedine usluge ne evidentiraju kroz kartone.). Kulina. Centar se susre e sa velikim problemom starih ljudi koji žive na ivici siromaštva i koji jedva uspevaju da prežive. 458 663 180 1301 2008. Radi se o starim i hroni no obolelim licima. godini u odnosu na 2007.Strategija održivog razvoja Opštine Kuršumlija 2010 – 2020. Broj korisnika je mnogo ve i sa kojima centar radi. nedostatak dnevnog boravka u gradu za stara lica i decu sa posebnim potrebama i nagli porast lica koja su stanju socijalne potrebe i svakodnevno se obra aju za jednokratnu pomo .332 korisnika. godinu. "Jelenac" . niti bilo koja sli na organizacija koja bi se bavila njihovim potrebama i problemima.Kragujevac.Tešice. 38 . U 2008. Kretanje ukupnog broja korisnika po starosnim grupama Starosna grupa Deca i omladina Odrasla lica Ostarela lica UKUPAN BROJ KORISNIKA 2007. Stari Lec Veternik i sl. Posebni problem Centru predstavlja nedostatak slobodnih mesta u specijalnim domovima za smeštaj duševno obolelih lica ("P elice" . koja su naj eš e prepuštena sama sebi i kojima je pomo i te kako potrebna. Broj korisnika i njihova struktura. godina Klju ni problemi u radu centra je nedostatak organizovane službe pomo i u ku i za stara i nepokretna lica na terenu. 453 610 269 1332 Iz tabele se vidi da je došlo do izvesnog pove anja broja korisnika u 2008.

.nedovoljna ( me usobna ) saradnja lokalnih institucija .nedostatak finansijskih sredstava.porast delinkvencije i socijalno neprihvatljivog ponašanja.odlazak mladih sportista.postojanje Lokalnog akcionog plana za raseljena lica MOGU NOSTI . . godina SWOT analiza SNAGE SLABOSTI .loša tehni ka opremljenost škola. .bogato kulturno nasle e. .velika nezaposlenost. .promovisanje zajednice putem medija.veliki broj raseljenih lica. -dobra saradnja sa humanitarnim organizacijama . .odliv obrazovane mlade snage.veliki broj volontera u Crvenom krstu. . -saradnja sa drugim gradovima i državama. .Strategija održivog razvoja Opštine Kuršumlija 2010 – 2020. . . . .postojanja projekata. . .decentralizacija.nedovoljno prostora u predškolskim ustanovama.postojanje opremljenih sportskih objekata.bogata sportska tradicija. .Dovoljan broj prosvetnih radnika. .8 sportskih klubova. PRETNJE -bolja saradnja sa nadležnim Ministarstvima. .veliki broj socijalno ugroženih porodica.edukacija gra ana.slaba propra enost medija.nedovoljan broj profesionalnih kadrova u kulturi.nestabilna politi ka situacija.veliki broj mladih stvaralaca. . . .loša ekonomska situacija 39 . .poreme en sistem vrednosti.zainteresovanost dece i mladih za sport. . . .veliki broj talentovanih u enika. . .nedovoljan broj kulturnih manifestacija.dobra kadrovska i tehni ka opremljenost u Crvenom krstu. .

MI „Metalac“. godina 3.nerešen status AP Kosovo i Metohija 40 .Strategija održivog razvoja Opštine Kuršumlija 2010 – 2020.000 ljudi.3 RG3: Privreda i poljoprivreda U Kuršumliji je postajalo nekoliko društvenih preduze a koja su do 90-ih uspešno poslovala i to ŠIK „KOPAONIK“.komplikovane procedure i otežan pristup ozvorima finansiranja Republike Srbije (Fond za Razvoj RS) . Me utim po ev od 2000. što je i glavni problem od koga zavisi opstanak ljudi.veliki odliv stanovništva.svetska ekonomska kriza .zapostavljenost razvoja Opštine Kuršumlija od strane Republike Srbije .000. koja su ujedno i zapošljavala najve i broj ljudi . a time i na zaposlenost. kao i u inostranstvo.loša saobra ajna infrastruktura . jer su ugovori o privatizaciji raskinuti sa vlasnicima SŠK „KOPAONIK“ i MK „7.500 nezaposlenih.velike površine ekološki o uvanog poljoprivrednog zemljišta .nedostatak razvojnih projekata . posebno visokokvalifikovane radne snage . SWOT analiza SNAGE SLABOSTI .postojanje obnovljivih prirodnih resursa pogodnih za proizvodnju elektri ne energije .razu enost teritorije Opštine Kuršumlija . MK „7.mogu nost pristupa i niska kamatna stopa (1% na godišnjem nivou) izvorima finansiranja Republike Srbije (Fond za razvoj RS) .bogatstvo šumskih plodova. juli”. Trenutno u opštini Kuršumlija prema zvani nim podacima Nacionalne službe za zapošljavanje ima oko 3.velika nezaposlenost (posebno ženske populacije) . AD „PLANINKA“ i zapošljavala oko 5.povoljan geopoliti ki položaj Opštine Kuršumlija . Ovaj proces je nepovoljno uticao na stanje u privredi opštine Kuršumlija.nedostatak zemljišta u svojini opštine PRETNJE . lekovitog bilja i divljeg vo a .proizvodnja elektri ne energije koriš enjem obnovljivih prirodnih resursa . Velika nezaposlenost je i razlog što veliki broj ljudi iz godine u godinu masovno odlazi iz Kuršumlije.postojanje kvalifikovane radne snage MOGU NOSTI . godine došlo je do privatizacije pomenutih preduze a. juli“. Niš. pre svega u Beograd.proizvodnja zdrave hrane . a nezvani no i do 6.blizina tržišta AP Kosovo i Metohija .

Sve sobe imaju TV sa kablovskim sistemom.258 sedišta. masaža toplim kamenjem. Zlatna frula Prolom Banje. kineziterapija. blatna terapija. bolesti perifernih krvnih sudova. Likovna kolonija "Bele Crkve" i Foto kolonija " avolja varoš". ima 440 ležajeva (jednokrevetne. bolesti perifernih krvnih sudova. silicijumske hipoterme. Klima je umereno kontinentalna. temperature (28-29 °C). Gostima se pružaju slede i tretmani: pitke kure lekovite vode. Intenzivan razvoj Prolom Banje po inje 1961. Prolom Banja je poznata i po lekovitom blatu koje se koristi za le enje kožnih bolesti. visokoalkalne (pH 8. dvokrevetne sobe i apartmani). kapaciteta 950 sedišta i 3.536 ležaja. laseroterapija. Turisti ku ponudu upotpunjuju avolja varoš. terene za male sportove. Primenjuju se za le enje bolesti bubrega i mokra nih puteva. Najzna ajniji turisti ki potencijal predstavljaju tri banje: Prolom. stoni tenis. saunu.4).4 RG4: Turizam Opština Kuršumlija raspolaže brojnim prirodnim resursima za razvoj i intenziviranje razli itih vidova turizma.Strategija održivog razvoja Opštine Kuršumlija 2010 – 2020.U svim sobama je lekovita Prolom voda. godina 3. elektroterapija. Radan planine. Zlatni glas Prolom Banje. koji su nedovoljno valorizovani i iskoriš eni. niskomineralizovane (175 mg/l). Hotel svake godine organizuje slede e manifestacije: Mis Prolom Banje. reumatskih oboljenja i nekih oboljenja prostate. Od smeštajno-ugostiteljski objekata van banja izdvajaju se Motel "Rudare" (kapaciteta 30 soba i 60 ležaja) i Motel "Rado" (kapaciteta 8 soba i 17 ležaja). frižidere i telefone. kompleksna terapija celulita. bolesti organa za varenje. godine. Vidovdanski dani Prolom Banje. akuzi. Od 1989. Hotel poseduje zatvoreni bazen sa lekovitom vodom. i imaju prirodno diureti ko i baktericidno svojstvo. vanzglobnog reumatizma. planinski pojasevi Kopaonika. Danas na teritoriji opštine postoji 766 soba i 1. kafi a i drugih ugostiteljskih objekata. povoljnim klimatskim uslovima i o uvanom životnom sredinom. Hotel "Radan" sa dva depandansa kategorisan je sa 3 zvezdice. teretanu. ru na masaža celog tela. bolesti kože. bifea. U opštini postoji ukupno 47 kafana. terapija bioptron lampom. šah. Vode Prolom Banje su azotne. Kuršumlijska i Lukovska sa izuzetnim vrednostima termomineralnih voda. Godine AD „Planinka“ pakuje i distribuira Prolom vodu na tržištu u zemlji i inostranstvu. ru na masaža. na južnim padinama planine Sokolovice (550-668 m nadmorske visine). Prolom Banja Prolom Banja se nalazi 23 km jugoisto no od Kuršumlije. jedinstven prirodni fenomen ne samo u našoj zemlji nego i u svetu. U narednim decenijama broj turista se polako pove avao. Majdan. natrijumhidrokarbonatne. U Prolom Banji postoje dva razbijena izvorišta prirodnih termomineralnih voda i pet bušotina u njihovoj blizini: isto no ili glavni izvorište u dolini Banjskog potoka i zapadno izvorište ili "Pupavci" u dolini Dubo kog potoka. bilijar. hidroterapija. 41 . Sokolovice i Pilatovice i raznovrsna lovna divlja .

na obali Prolomske reke. alkalna voda "Alkal" (temperature 14°C. Lekovite vode Kuršumlijske Banje koriš ene su još za vreme Rimljna. reumatskih i ginekoloških oboljenja. Depandans "Mladost" je ure en 2003. Vode Lukovske Banje su prema mikrosastavu hidrokarbonatne. On raspolaže sa 26 soba. na isto nim padinama Kopaonika. Doma a radinost raspolaže sa 30 soba i 76 ležaja. na 442 m nadmorske visine. Restoran "Prepolac" (150 mesta). kao i restoranom (150 sedišta) i terasom (50 mesta). na nadmorskoj visini od 681 m. izvori su nedovoljno istraženi. po kojima se svrstava u najatraktivnija banjska mesta u Evropi. U Gornjoj Banji postoje dva blatna termalna izvora.700 ležaja. karstna izdanska plemenita voda "Prepolac" i karstna voda za pi e "Bunjac". Od kako je 2006. postaje moderna banja. godine kada je izgra en hotel "Kopaonik". god. ali tek sa izgradnjom Zavoda za specijalizovanu rehabilitaciju "Žubor" (1989). Kuršumlijska Banja Kuršumlijska Banja se nalazi na jugoisto nim padinama Kopaonika. za bolesti lokomotornog aparata. idealna za pi e). ugljokisela voda "Mamurluk" (temperature 25°C. gvož evita voda "Devoja ka voda za o i". magnezijsko-kalcijumskog tipa i mogu se koristiti u sklopu medicinske rehabilitacije. tako da banja danas ima 180 ležaja u 42 . restoran 80 sedišta). 60 ležaja. veka. 2 apartmana. U njoj se nalazi postavka seoskog doma instva sa po etka 20. godina U doma oj radinosti postoji 1. Na podru ju Kuršumlijske Banje prona eno je više vrsta plemenitih voda. blatne terapije. pomaže kod le enja psorijaze i gastritisa). Poznata je po najve em broju izvora termomineralnih voda (37). u kotlini Banjske reke. 25 ležaja. magnezijumska. Smeštajni deo Zavoda je B kategorije. Banja je specijalizovna za le enje povreda i oboljenja lokomotornog sistema. slabo kaptirani i gotovo neiskoriš eni. Lukovska Banja Lukovska Banja se nalazi 36 km zapadno od Kuršumlije. 55 ležaja). Prolom HBH pivo i Prolom sokovi. Intenzivan razvoj banje po inje 1999. Me utim. Od ostalih smeštajnih kapaciteta u Banji se nalazi Vila "Milica" (26 soba. Od privatnog sektora u ponudu je uklju en i "Garetov konak" koji posluje od 1963. godine prestao sa radom. Zavod je 2006. Najvažnije su termomineralna sumporovita voda "Žubor" (temperature 67°C. "Etno kr ma" se nalazi 200 m od hotela "Radan". 240 ležajeva i 250 mesta u restoranu. U zavodu za specijalizovanu rehabilitaciju "Žubor" terapijski blok se sastoji od hidroterapije. objekti Crvenog krsta (10 soba. natrijumske.Strategija održivog razvoja Opštine Kuršumlija 2010 – 2020. i deo u kom se pripremaju specijaliteti kuršumlijskog kraja i služe doma a rakija od divlje kruške. godine. godine Zavod "Žubor" prestao sa radom Banja je potpuno zamrla. elektroterapije i kinezi terapije. koristi se za le enje povreda). ginekoloških oboljenja i kožnih bolesti. koji su preure eni u otvorene bazene.

razli itih visina. temelji bogomolje.Strategija održivog razvoja Opštine Kuršumlija 2010 – 2020. po drugoj to su okamenjeni avoli koje su aci nadmudrili u opkladi. jarebica i zec. odeljenjima za hidroterapiju. avolja varoš. Ako bilo koji kandidat od 28 finalista bude suspendovan. udnovato pore ane figure. koji ima 62 sobe i bi e kategorisan sa etiri zvezdice. Od otvaranja hotela "Kopaonik". Ostali smeštajni kapaciteti ine Vila "Treska" (20 ležaja). kule ili glavutci. po tre oj to su avoli kojih su se ljudi oslobodili. godina hotelskom smeštaju. 81 ležaj). Me utim nastanak piramida jednostavno se objašnjava razornim delovanjem vodne erozije. avolja varoš predstavlja skupinu vretenastih stubova sa kamenim kapama. Na osnovu stru ne dokumentacije Zavoda za zaštitu prirode Srbije. elektroterapiju. kamp (50 ležaja) i doma a radinost (32 sobe. Banja po inje da belaži zna ajan porast broja gostiju. a zatim i eliminisan iz kampanje. New7Woders e izabrati nekog od 7 prvoplasiranih sa Rezervne liste. koje se nazivaju zemljane piramide.300 m² nalazi se preko 200 stubova. Ovde postoje i dva izvora jako kisele vode sa visokom mineralizacijom ( avolja voda i avolje/crveno vrelo). Ušla je u uži krug izbora za " Sedam svetskih uda prirode". Banja poseduje sportsko-rekreativne sadržaje: sportsku halu za rukomet. Ranije se lovila i srne a divlja . kao prirodno dobro posebnih vrednosti od svetskog zna aja.207 ha). avolja varoš avolja varoš se nalazi 27 km jugoisto no od Kuršumlije. Lovna osnova Opština Kuršumlija raspolaže pogodnim uslovima za život razli itih vrsta divlja i i razvoj lovstva. ostaci srednjovekovnih rudnika. U okviru sva tri lovišta postoje rezervati za divlja . Na površini od preko 4. ali se nije plasirala u finale.964 ha) i "Sokolovica" (7. "Šumata" (18. koja je zbog sadašnjeg lovnog stanja zašti ena. teren u pesku. figure predstavljaju okamenjene svatove koji su hteli da ven aju brata i sestru. Glavne lovne divlja i u lovištima su divlja svinja. ski lift i obeležene "staze zdravlja". dva otvorena sportska terena za male sportove. doprineli su tome da narod o ovom fenomenu ispri a brojne legende. godine otvoren je hotel "Jelak".975 ha). voda koja zbog oksidacije na prostoru gde se izliva menja boju tla. odbojku i košarku. zatvoreni bazen. Trenutno je na Rezervnoj listi. U septembru 2009. U okviru lovišta "Sokolovica" 1987. Na teritoriji opštine ustanovljena su tri lovišta: "Kosanica" (68. predložena je za upis u Listu svetske baštine pri UNESCO. Po jednoj. ski stazu sa ži arom. godine oformljeno je prihvatilište za 43 . Uredbom Vlade Republike Srbije proglašena je za spomenik prirode od izuzetnog zna aja i stavljena u prvu kategoriju zaštite. Hotel "Kopaonik" i depandans "Mladost" imaju svoja medicinskoterapijska odeljenja sa ordinacijom lekara. ru nu masažu i peloido-terapiju i zatvorene bazene sa lekovitom vodom za rekreaciju i rehabilitaciju.

u kom se gaje obi an jelen i divlja svinja. a 1997. LU "Soko" poseduje visoke eke za lov divlja i i lova ki dom u centru Kuršumlije. 44 . raspore enih u nekoliko sekcija.Strategija održivog razvoja Opštine Kuršumlija 2010 – 2020. LU "Soko" poznato je po tradicionalnoj lova koturisti koj manifestaciji "hajka na vukove" koja se održava u februaru. Lovištem "Kosanica" gazduje lova ko udruženje "Soko". koje broji izme u 500 i 600 lanova. godine ustanovljeno je uzgajalište krupne divlja i "Mileševa voda" na površini od 466 ha. godina muflonsku divlja .

Kuršumlija nema razglednice. Nikole i Sv.veliki broj izvora mineralnih voda . godina SWOT analiza SNAGE SLABOSTI .niska cena turisti ko – ugostiteljskih usluga .loša saradnja izme u glavnih nosilaca turisti ke ponude i TO Kuršumlije .spomenici kulture se ne obnavljaju.nedostatak kadrova odgovaraju e kvalifikacije .nepostojanje turisti ke strategije i banjskih strategija .potencijali za razvoj jezerskog turizma .nedostatak finansijskih sredstava . lovnog i ribolovnog turizma .Strategija održivog razvoja Opštine Kuršumlija 2010 – 2020.nedostatak kulturnih dešavanja .iz banja se ne organizuju izletni ke ture (osim do avolje varoši) . Bogorodice nisu obeleženi. Toplica.nizak nivo ekološke svesti gra ana postoji veliki broj divljih deponija. Lukovska) .nedovoljni smeštajni kapaciteta.loša saradnja sa drugim opštinama . Bogorodice) . Nikole i Sv.neizgra ena putna infrastruktura .saradnja sa Zavodom za zaštitu spomenika iz Niša veoma je loša .manastiri Sv. Bogorodice . u banjama ne postoji organizovano odnošenje sme a .zdrava hrana i bogata tradicija (arheološka nalazišta iz rimskog i vizantijskog perioda.o uvana prirodna sredina . i gotovo da nema nikakvih sadržaja mimo hotela . niti osvetljeni. nije regulisana kanalizacija i teku a voda .veliki potencijali za razvoj seoskog. Sv.loša signalizacija . XII vek.teritorija banja nije zakonski definisana.u banjama ima mnogo bespravno sagra enih objeketa. Prolom.na teritoriji opštine postoje tri reke (Kosanica. suvenire. i ne postoji odgovaraju i put do manastira Sv.veliki potencijali za razvoj planinskog turizma (Lukovska banja) .bogato kulturno – istorijsko nasle e .nepostojanje promotivne strategije 45 .nedostatak preduzetni kog duha . Prolom i Kuršumlijska banja nemaju urbanisti ki plan . manastiri iz doba Nemanji a.prirodni fenomen " avolja varoš" . radnju za prodaju suvenira .nedovoljan broj doma instava ima ra unare i pristup internetu .povoljan geostrateški položaj . Banjska) i tri banje (Kuršumlijska. a fasade zgrada iz savremenog perioda se uništavaju i ne obnavljaju .

nizak socio – ekonomski standard stanovništva . visokoškolskim institucijama i udruženjima gra ana .zakonsko definisanje banja .zaštita i konzervacija spomenika prirode od strane UNESCO .nestabilna politi ka situacija .podrška nadležnih ministarstava .Strategija održivog razvoja Opštine Kuršumlija 2010 – 2020.saradnja sa nevladinim organizacijama.me uopštinska i me uregionalna saradnja .podrška TOS i Udruženja banjskih i klimatskih mesta .nepostojanje direktnih autobuskih linija iz ve ih centara do banja (Lukovske i Kuršumlijske) 46 .izrada urbanisti kih planova Prolom i Kuršumlijske banje .velika migracija stanovništva .loša regionalna putna mreža . stranim donatorima.blizina administrativne granice . godina MOGU NOSTI PRETNJE .unapre enje saradnje sa Zavodom za zaštitu spomenika iz Niša .

Lukovska) koje pružaju vrhunske usluge le enja. odmora i rekreacije. Problem1 Veliki broj socijalno ugroženih porodica Prioritet Smanjenje velike nezaposlenosti Strateški cilj 2019. edukaciju gra ana i aktivnu primenu promotivne strategije.1 Vizije. Naša sela pruža e turistima idealne uslove za odmor. Prolom. Vizija: 2019. godine Kuršumlija je moderna opšina sa dobrom zdravstvenom i socijalnom zaštitom. banjama (Kuršumlijska. Do 2019. Svoju poziciju na turisti koj mapi opština e izgraditi kroz permanentno ulaganje u turisti ku infrastrukturu.4. prepoznatljiva po: geomorfološkom fenomenu i udu prirode avoljoj varoši. godine pove ati ulaganje finansijskih sredstava u izgradnju smeštajnih kapaciteta i prate ih 47 . godine naša opština e postati jedna od najpoznatijih i najpose enijih turisti kih destinacija u Srbiji i na Balkanu. ali i mogu nosti obilaska bogatog kulturno – istorijskog nasle a ovog kraja. Prioritet 1 Nedovoljno ulaganje finansijskih sredstava u turisti ku infrastrukturu Strateški ciljevi 1. sa unapre enim i održivim uslovima za razvoj privrede i poljoprivrede. STRATEŠKI DOKUMENT 4. Opština e postati prava oaza za lovce i ribolovce iz svih krajeva. godine Kuršumlija e u potpunosti spre iti ispuštanje nepre iš enih otpadnih voda i kroz Strateški cilj Do 2019. godine poboljšati uslove života socijalno ugroženim porodicama i smanjiti njihov broj za 50 %. koja kroz edukaciju i bogate sportske i kulturne sadržaje podjednako pruža podršku mla im i starijim generacijama u razvijanju njihovih duhovnih i materijalnih vrednosti. godina Problem 1 Nepostojanje kolektora za otpadne vode Strateški cilj Do 2019. Društvene delatnosti Privreda i poljoprivreda Turizam Vizija: 2019. godine zapošljeno 80% radno sposobnog stanovništva Opštine Kuršumlija sa zaradama na nivou Strategija održivog razvoja Opštine Kuršumlija 2010 – 2020. uživanje u o uvanoj životnoj sredini i prirodnim lepotama. bogata zelenim. godine opština Kuršumlija pripada krugu srednje razvijenih opština u Srbiji. rehabilitacije. unapre enje turisti ke ponude. godine Kuršumlija je održiva i komunalno opremljena zajednica. Vizija: Do 2019. istim i ure enim površinima. prioriteti i ciljevi: Generalna slika Ekologija Vizija: 2019. sa o uvanom i ekološki zdravom životnom sredinom i odgovornim ponašanjem svojih gra ana prema njoj.

adaptirati postoje e i tehni ki opremiti predškolske i školske ustanove. godine izgraditi nove. Do 2019. nabaviti neophodnu dijagnosti ku opremu i terenska vozila neophodna za ujedna eno ostvarivanje zdravstvene zaštite. 2. godine urediti i ozeleniti sve javne površine u gradu. godine pove ati koriš enje obnovljivih izvora energije za 80%. godine pove ati stepen informisanosti u svim sferama društvenog razvoja i poboljšati njihovu me usobnu saradnju. Strateški cilj Do 2019. Prioritet 5 Poboljšanje uslova za ostvarivanje zdravstvene zaštite Strateški cilj Do 2019. Prioritet 3 Poboljšanje uslova obrazovanja Strateški cilj Do 2019. a broj no enja turista pove ati 5 puta. Do 2011. Strategija održivog razvoja Opštine Kuršumlija 2010 – 2020.48 proseka u privredi republike Srbije turisti kih sadržaja za 80%. Problem 3 Niska svest gra ana o o uvanju životne sredine Strateški cilj Do 2019. godine pove ati ulaganje finansijskih sredstava u obnovu fasada i kulturno-istorijskih spomenika za 70%. godine pove ati broj poseta turista 10 puta. godine omasoviti i obogatiti sportski i kulturni sadržaj u opštini. godine pove ati pokrivenost lokalnih puteva i ulica asfaltnom podlogom sa postoje ih 10% na 40%. Prioritet 4 Nedovoljan broj poseta i no enja turista na teritoriji opštine Strateški cilj Do 2019. godina Problem 2 Veliki broj divljih deponija i nepostojanje sanitarne deponije Strateški cilj Do 2019. Prioritet 4 Koriš enje obnovljivih izvora energije Problem 4 Nedovoljna informisanost i edukacija gra ana i nedostatak komunikacije izme u institucija Strateški cilj Do 2019. godine unaprediti zdravstvenu zaštitu u oblasti Službe ku nog le enja. Do 2019. Prioritet 2 Poboljšanje kulturnih i sportskih sadržaja Strateški cilj Do 2019. njihov predtretman i bolji kvalitet o istiti svoje re ne tokove. . godine pove ati ulaganje finansijskih sredstava u komunalnu infrastrukturu za 200%. Prioritet 3 Podizanje kvaliteta putne infrastrukture Strateški ciljevi 1. Prioritet 2 Unapre enje kvaliteta komunalne infrastrukture Strateški cilj Do 2019. godine smanjiti broj divljih deponija za 70% uvo enjem kvalitetnog sistema za upravljanje komunalnim otpadom. 2. godine obezbediti 100% pokrivenost opštine i glavnih putnih pravaca turisti kom signalizacijom. godine pove ati ulaganje finansijskih sredstava u ure enje zelenih površina za 100%. 3. Do 2019.

4.2 Prioriteti za razvoj u narednih 10 godina

OBLAST: EKOLOGIJA

Problem 1: Nepostojanje kolektora za otpadne vode
Indikatori
1. Kvalitet površinskih voda 2. Upravljanje otpadnim vodama u gradskim sredinama

Ciljevi
Izrada projektne dokumentacije za izgradnju gradskog kolektora Izgradnja gradskog kolektora

Programi

Zna aj, obrazloženje

Do 2019. godine Kuršumlija e u potpunosti spre iti ispuštanje nepre iš enih otpadnih voda i kroz njihov predtretman i bolji kvalitet o istiti svoje re ne tokove.
2. Upravljanje otpadnim vodama u gradskim sredinama

Izrada projektne dokumentacije za sanaciju gradske kanalizacione mreže Sanacija gradske kanalizacione mreže Izrada projektne dokumentacije za izgradnju kanalizacione mreže u prigradskim naseljima Izgradnja kanalizacione mreže u prigradskim naseljima 2. Upravljanje otpadnim vodama u gradskim sredinama

Sve otpadne vode sa teritorije grada se direktno bez pre iš avanja ispuštaju u dve reke. Kolektorom bi se ove vode sakupile, pre istile a njihovo ispuštanje ne bi dovelo do ve ih promena kvaliteta vode u rekama. Na pojedinim delovima stare, dotrajale kanalizacione mreže dolazi do estog izlivanja koja mogu da izazovu epidemiju širih razmera, tako da je u cilju zaštite zdravlja gra ana i poboljšanja njihovih osnovnih uslova života potrebna njena sanacija. Proširenjem kanalizacone mreže u prigradskim naseljima omogu io bi se priklju ak i ostalih 30% stanovnika na gradski sistem.

Strategija održivog razvoja Opštine Kuršumlija 2010 – 2020. godina

49

50

Problem 2: Veliki broj divljih deponija i nepostojanje sanitarne deponije
Programi
Sanacija deponije komunalnog otpada opštine Kuršumlija Odabir lokacije i izgradnja prijemne stanice za sme e (transfer-stanica) Edukacija stanovništva u oblasti upravljanja otpadom Nabavka i postavljanje kontejnera za selektovan otpad Akcije sezonskog iš enja grada i re nih korita „Zelena policija“ 7. Opštinski otpad po vrsti odlaganja 8. Reciklirani otpad

Ciljevi

Indikatori

Zna aj, obrazloženje
Ura en projekat za sanaciju postoje e deponije „Lakovski bregovi“ bi trebalo uskoro da se realizuje, a problemi odlaganja otpada reši e se izgradnjom regionalne deponije u Prokuplju. Postepena edukacija gra ana o selekciji otpada i nabavka posebnih kontejnera e omogu iti lakše skladištenje otpada i njegovu reciklažu. Sve zainteresovane gra ane i organizacije treba uklju iti u velike akcije iš enja grada koje bi se održavale sezonski, ili mese no, a kroz koje bi se informisanjem i prakti nim radom uticalo na podizanje svesti gra ana o o uvanju životnog prostora. „Zelena policija“ je samo još jedna mera kontrole i spre avanja ugrožavanja životne sredine.

Strategija održivog razvoja Opštine Kuršumlija 2010 – 2020. godina

Do 2019. godine smanjiti broj divljih deponija za 70% uvo enjem kvalitetnog sistema za upravljanje komunalnim otpadom.

Problem 3: Niska svest gra ana o o uvanju životne sredine
Programi
Zaštita i ure enje reke Kosanice

Ciljevi

Indikatori

Zna aj, obrazloženje

Do 2019. godine urediti i ozeleniti sve javne površine u gradu.

Ure ivanje javnih i zelenih površina u gradu

Briga o ribljem fondu u rekama podrazumeva i njegovu zaštitu tokom letnjeg sušnog perioda kad je nizak nivo vode i kad je potrebno na takvim mestima graditi ustave. Pored iš enja re nih obala postoji i potreba za dodatnim ure enjem ve postoje ih kupališta. isto, zdravo i lepo okruženje za gra ane Kuršumlije. Okolna brda, nedaleko od centra grada pružaju mogu nost ure enja izletišta, parkova i rekreativnih površina. Nova urbana oprema, gradske esme i fontane, obnovljeni drvoredi, o iš eno re no korito i izgra en kej kao vid oplemenjivanja gradskog prostora i njegove estetizacije. Osnivanje ovakvog preduze a bi obezbedilo kontinuiranu i stru nu brigu o zelenim i javnim površinama. Izgradnja rasadnika bi se smatrala funkcionalnim i ekonomi ni rešenjem s obzirom da se celokupan rasad kupuje iz rasadnika drugih opština.

Strategija održivog razvoja Opštine Kuršumlija 2010 – 2020. godina

Osnivanje Gradskog zelenila za održavanje javnih i zelenih površina Rasadnik u Kuršumlijskoj banji

51

Potrošnja obnovljive energije po izvorima Ciljevi Indikatori Zna aj. se a i prerada drveta postane jedna od glavnih delatnosti stanovništva. godine pove ati koriš enje obnovljivih izvora energije za 80%. Tri reke i ogromni hidropotencijal u njima. a gra ani bezbedniji. i veliki broj sun anih dana (opština sa najve im brojem sun anih dana u Srbiji) su svakako dobra osnova za dobijanje novih. obrazloženje Do 2019.52 Problem 4: Koriš enje obnovljivih izvora energije Programi Koriš enje postoje e otpadne mase 9. Ukupna potrošnja energije podeljena po vrsti goriva 10. Potrošnja obnovljive energije po izvorima Strategija održivog razvoja Opštine Kuršumlija 2010 – 2020. Dalji razvitak bi se ogledao u što potpunijem iskoriš enju drvne mase kao dodatnog izvora energije. Ukupna potrošnja energije podeljena po vrsti goriva 10. . Izgradnjom e se stvoriti bolji uslovi rada za vatrogasce tako da e njihove intervencije biti brže. godina Izgradnja vatrogasne stanice Velika pokrivenost teritorije opštine šumama uslovila je da pošumljavanje. Koriš enje hidropotencijala Koriš enje solarne energije 9. obnovljivih izvora energije.

OBLAST: DRUŠTVENE DELATNOSTI

Problem 1: Veliki broj socijalno ugroženih porodica
Programi
Poboljšanje uslova života starih lica 12. Stanovništvo prema starosti 18. U eš e korisnika socijalne zaštite u ukupnom stanovništvu

Ciljevi

Indikatori

Zna aj, obrazloženje
Tendencija starenja stanovništva u opštini ukazuje na to da bi se ovoj starosnoj grupi morala ukazati ve a pažnja i briga u budu nosti. U okviru ovoga je poželjno i kreiranje programa za pove anje aktivizma i participacije mladih.

Do 2019. godine poboljšati uslove života socijalno ugroženim porodicama i smanjiti njihov broj za 50 %.

Prioritet 2: Poboljšanje kulturnih i sportskih sadržaja
Programi
Popularizacija sporta i kulture 16. Broj stanovnika na jedan objekat društvenih, kulturnih, rekreativnih aktivnosti

Ciljevi

Indikatori

Zna aj, obrazloženje

Do 2019. godine omasoviti i obogatiti sportski i kulturni sadržaj u opštini.

Strategija održivog razvoja Opštine Kuršumlija 2010 – 2020. godina

Izrada Lokalnog akcionog plana za mlade

U narednom periodu je neophodno ulaganje u sportska i kulturna dešavanja kroz organizovanje muzi kih festivala, takmi enja, izložba i drugih manifestacija koje bi kvalitet slobodnog vremena gra ana podigle na viši nivo. Pronalaženje adekvatnih prostora za sprovo enje aktivnosti, izgradnja odjekata za kulturnu delatnost i osnivanje Kulturnog centra bi objedinio sva ova dešavanja i stvorio uslove za njihov dalji razvitak. U Opštini je tokom 2008. godine pokrenuta inicijativa za sistematskom brigom o mladima što je rezultiralo osnivanjem Kancelarije za mlade u Kušumliji. LAP bi dodatno poboljšao položaj mladih od 15-30 godina i pružio im podršku u razli itim oblastima društvenog života.

53

54

Prioritet 3: Poboljšanje uslova obrazovanja
Programi
Dogradnja PU“ arolija“ ( II faza izgradnje) Inovirati opremu i nastavni materijal u školama i adaptirati postoje e prostorije 16. Broj stanovnika na jedan objekat društvenih, kulturnih, rekreativnih aktivnosti

Ciljevi

Indikatori

Zna aj, obrazloženje
Izgradnja I faze objekta još jedne predškolske ustanove je delimi no rešio problem nedostatka prostora za smeštaj predškolske dece, ali je radi poboljšanja samog uslova smeštaja potrebno dograditi još dve prostorije u okviru II faze izgradnje za koju ve postoji projekat. Srednje i osnovne škole su poslednjih godina sredstvima Ministarstva osavremenile neke kabinete i u ionice i potrebno je nastaviti dalje ulaganje u njihovo potpuno opremanje, adaptaciju i nabavku školskog materijala.

Do 2019. godine izgraditi nove, adaptirati postoje e i tehni ki opremiti predškolske i školske ustanove.

Problem 4: Nedovoljna informisanost i edukacija gra ana i nedostatak komunikacije izme u institucija
Programi
Adekvatno informisanje i edukacija gra ana Organizovanje obuka za pisanje i vo enje projekata iz raznih oblastii

Strategija održivog razvoja Opštine Kuršumlija 2010 – 2020. godina

Ciljevi

Indikatori

Zna aj, obrazloženje
Pored formalnog obrazovanja, gra ani retko imaju priliku za sticanje dodatnih edukativnih sadržaja jer ne postoji njihova adekvatna ponuda. Kreiranje i realizacija ovakvih programa bi doprinela boljoj obaveštenosti o aktualnim društvenim temama, zdravstvenim problemima, problemima roditelja i njihove dece, a lokalnim medijima bi se pokrila sva važnija dešavanja u gradu i blagovremeno najavila nova. Dodatno stru no osposobljavanje e pove ati broj osoba spremnih da pišu i upravljaju projektima. Razvijanje jakog partnerskog odnosa izme u privatnog i javnog sektora stvori e pozitivnu poslovnu klimu u kojoj e privrednici prepoznati svoj interes da žive i rade u Kuršumliji.

Do 2019. godine pove ati stepen informisanosti u svim sferama društvenog razvoja i poboljšati njihovu me usobnu saradnju.

Ja anje saradnje izme u privatnog i javnog sektora

Prioritet 5 : Poboljšanje uslova za ostvarivanje zdravstvene zaštite
Programi
Poboljšanje zdravstvene zaštite 19. Broj stanovnika na jednog lekara

Ciljevi

Indikatori

Zna aj, obrazloženje
Da bi kvalitet zdravstvene zaštite bio na odgovaraju em nivou neophodno je nastaviti sa ulaganjima u renoviranje objekata DZ, nabavku vozila za potrebe rada u terenskim ambulantama i nabavku nove savremene medicinske opreme za ranu dijagnostiku i rad na prevenciji razli itih vrsta oboljenja, kao i proširivanje kapaciteta za pružanje osnovnih usluga iz oblasti primarne zdravstvene zaštite.

Do 2019. godine unaprediti zdravstvenu zaštitu u oblasti Službe ku nog le enja, nabaviti neophodnu dijagnosti ku opremu i terenska vozila neophodna za ujedna eno ostvarivanje zdravstvene zaštite.

OBLAST: PRIVREDA I POLJOPRIVREDA

Prioritet : Smanjenje velike nezaposlenosti
Programi
Podrška razvoju malih i srednjih preduze a (MSP)

Cilj

Indikatori
23. Lokacijski koeficijent zapošljavanja 25. Obim unutrašnjih SDI po glavi stanovnika 26.Broj registrovanih privrednih subjekata na 1000 stanovnika 27. Neto broj novih preduze a na 1000 preduze a 28. Ukupna aktivnost, stopa zaposlenosti i nezaposlenosti 29. Fiskalni kapacitet opštine – Ostvarenje izvornih prihoda (fiskalnih oblika) po glavi stanovnika

Zna aj, obrazloženje
Trenutno na teritoriji Opštine Kuršumlija mali broj preduze a posluje tako da setom raznih podsticajnih mera treba pokrenuti ubrzani razvoj postoje ih MSP, tako i olaksati i podsta i osnivanje novih MSP u cilju pove avanja zaposlenosti. Ovom procesu bi naro ito pogodovalo ukoliko bi se sistemskim zakonima RS podsticajno delovalo (snižavanjem poreza) na sve potencijalne investitorie koji bi ulagali. Potrebno je iskoristiti sve kapacitete koji trenutno nisu u funkciji kao i podsticati otvaranje novih proizvodnih kapaciteta

Strategija održivog razvoja Opštine Kuršumlija 2010 – 2020. godina

2019. godine zapošljeno 80% radno sposobnog stanovništva Opštine Kuršumlija sa zaradama na nivou proseka u privredi republike Srbije

55

56 Realizacija prednosti koje pruža blizina trzišta AP Kosovo i Metohije Opština Kuršumlija sa naslanja na AP Kosovo i Metohija dužinom od 105km. Strategija održivog razvoja Opštine Kuršumlija 2010 – 2020. Potrebno je pre svega iskoristiti blizinu tržišta ove pokrajine privla enjem novih investitora za proizvodnju. skladištenje i plasman robe. Tako e treba osnivanjem carinskog terminala i uvodjenjem posebne lokalne takse u okviru postupka carinjenja sve vrste robe koja se transportuje na ovo tržišta pove a e se i fiskalni kapacitet opštine Opština Kuršumlija poseduje potencijale za iskoriš avanje obnovljivih prirodnih resursa za proizvodnju svih vidova elektri ne energije koje treba ponuditi potencijalnim ulaga ima i tako pove ati zaposlenost. Iskoriš avanje obnovljivih prirodnih resursa pogodnih za proizvodnju elektri ne energije Razvoj poljoprivrede Sa površinom od 952 km uglavnom brdsko planinskog karaktera Opština Kuršumlija ima ogromne mogu nosti u proizvodnji zdrave hrane. godina . naro ito u oblasti sto arstva i vo arstva.

kulturnih. i kako bi izgled same opštine bio još lepši.Udeo nacionalnog dohotka 23. Do 2019. ali i boravak gostiju opštine. godine pove ati ulaganje finansijskih sredstava u obnovu fasada i kulturnoistorijskih spomenika za 70%. Ovom pitanju je zato potrebno posvetiti ve u pažnju kako svi oni koji borave u opštini ne bi stekli utisak da ljudi iz ovog kraja ne vode ra una o svojoj bogatoj istoriji i tradiciji. godine pove ati ulaganje finansijskih sredstava u izgradnju smeštajnih kapaciteta i prate ih turisti kih sadržaja za 80%. Broj stanovnika na jedan objekat društvenih. izgra ena prethodne godine 28. i unaprediti ponudu prate ih turisti kih sadržaja kako bi turistima boravak bio što ugodniji. godine pove ati ulaganje finansijskih sredstava u ure enje zelenih površina za 100%. Ukupni prihod doma instva 21. kulturnih. 57 . Broj stanovnika na jedan objekat društvenih. rekreativnih aktivnosti Strategija održivog razvoja Opštine Kuršumlija 2010 – 2020. Obnova fasada i kulturnoistorijskih spomenika U poslednjem periodu nedovoljno pažnje je bilo posve eno ure enju zelenih površina. a o kulturno-istorijskim spomenicima se ne vodi odgovaraju a briga. Ure enje zelenih površina 4. Ukupna aktivnost. pa bi ovo trebalo ispraviti kako bi opština postala prijatnije mesto za život svojih gra ana. stopa zaposlenosti i nezaposlenosti 16. Lokacijski koeficijent zapošljavanja 24. Fasade u gradu su ruinirane. Zašti ene oblasti 16. Nacionalno dohodak po glavi stanovnika 22.OBLAST: TURIZAM Problem 1: Nedovoljno ulaganje finansijskih sredstava u turisti ku infrastrukturu Programi Izrada urbanisti kih planova Proširenje smeštajnih kapaciteta na teritoriji opštine Unapre enje prate ih turisti kih sadržaja na teritoriji opštine Ciljevi Indikatori Zna aj. Do 2019. Površina poslovnog prostora na 1000 st. obrazložnje Pošto se u budu em periodu o ekuje pove anje priliva turista neophodno je izgraditi dodatne smeštajne kapacitete. rekreativnih aktivnosti 17. godina Do 2012.

godine obezbediti 100% pokrivenost opštine i glavnih putnih pravaca turisti kom signalizacijom. kanalizacija. Dužina puteva u km po km2 Ciljevi Indikatori Zna aj. Strategija održivog razvoja Opštine Kuršumlija 2010 – 2020. Nepostojanje turisti ke signalizacije je jedan od glavnih problema sa kojima se turisti suo avaju još pri samom ulasku u opštinu. i omogu ilo turistima da udobno i bezbedno stignu do željenog mesta. Proširenje kapaciteta vodovodne mreže Proširenje kapaciteta kanalizacione mreže i izgradnja sistema za pre iš avanje Regulisanje odnošenja sme a sa teritorije banja i avolje varoši Ure enje gradskog groblja Prioritet 3: Podizanje kvaliteta putne infrastrukture Programi Lokalni putevi i mostovi Asfaltiranje ulica u gradu Turisti ka signalizacija 14. ali i zna ajne snage usmeriti na promotivne aktivnosti i pove anje atraktivnosti opštine kao turisti ke destinacije. . godine pove ati pokrivenost lokalnih puteva i ulica asfaltnom podlogom sa postoje ih 10% na 40%. iste ulice…) za život i rad njenih gra ana i boravak turista. godine pove ati ulaganje finansijskih sredstava u komunalnu infrastrukturu za 200%. godine pove ati broj poseta turista 10 puta. a broj no enja turista pove ati 5 puta. Prioritet 4: Nedovoljan broj poseta i no enja turista na teritoriji opštine Programi Razvoj turisti kih destinacija i promocija Manifestacije Ciljevi Indikatori Zna aj. Procenat doma instava sa sigurnim pristupom vode za pi e Ciljevi Programi Zna aj. Do 2019. Postavljanje turisti ke signalizacije e turistima olakšati snalaženje i omogu iti im da obi u sve znamenitosti i lepote ovog kraja. godina Do 2019.58 Prioritet 2: Unapre enje kvaliteta komunalne infrastrukture Indikatori 2. Do 2019. neophodno je da se obezbede ili poboljšaju elementarni uslovi (uredno snabdevanje pija om vodom. obrazložnje Nedovoljno ulaganje u promociju dovelo je do toga da je šira javnost slabo upoznata sa turisti kom ponudom opštine. Kako bi se opština dobro pozicionirala na turisti koj mapi i pove ala broj turista potrebno je najpre doneti promotivnu strategiju i niz prate ih dokumenata. Opštinski otpad po vrsti odlaganja 15. obrazložnje Kvalitet putne mreže bi trebalo poboljšati kako bi se olakšao život gra ana. Upravljanje otpadnim vodama u gradskim sredinama 7. obrazložnje Da bi opština uopšte mogla da bude u konkurenciji da postane jedan od zna ajnih inilaca na turisti koj mapi Srbije. Do 2011.

2. izvori finansiranja. akcije. godina -Fond za zašt.1. godine Kuršumlija je održiva i komunalno opremljena zajednica. i pr. životne sredine -Ministarstvo živ.00 1. Izgradnja gradskog kolektora Opština 2011 . partneri. (visok/srednij/niski) Stepen prioriteta 1. sa o uvanom i ekološki zdravom životnom sredinom i odgovornim ponašanjem svojih gra ana prema njoj.1.1. planiranja -NIP. rokovi Opština LSDS 2010 – 2019 Strategija održivog razvoja PARTNERSKI FORUM – RADNA GRUPA EKOLOGIJA KURŠUMLIJA VIZIJA : 2019. PROBLEM / PRIORITET: Nepostojanje kolektora za otpadne vode 1. bogata zelenim. istim i ure enim površinima. Strateški cilj : Do 2019. 1. životne sredine -Ministarstvo živ.2. AKCIONI PLAN 5.5. Broj Projekat PARTNERI Vreme Iznos i izvor INDIKATORI finansiranja Opština 2010 . 2.1 Ciljevi. i pr. -Opština 4 800 000.2011.2013. godine Strategija održivog razvoja Opštine Kuršumlija 2010 – 2020.1. godine Kuršumlija e u potpunosti spre iti ispuštanje nepre iš enih otpadnih voda i kroz njihov predtretman i bolji kvalitet o istiti svoje re ne tokove.00 -Fond za zašt. planiranja -NIP -Opština 240 000 000. godine 1. 59 . sred. sred. Izrada projektne dokumentacije za izgradnju gradskog kolektora 1. aktivnosti.

1.1.2011.1. Broj Projekat PARTNERI Vreme Iznos i izvor INDIKATORI finansiranja Opština 2010 . godine Opština 2010 .5. 1.00 Direkcija za izgradnju 50 000 000. 2.1. Odabir lokacije i izgradnja prijemne stanice za sme e (transfer-stanica) Opština -Opština -Ministarstvo životne sredine i prostornog planiranja -Fond za zašt. godine Opština 2010 .2013. Opština 2011 .60 1. PROBLEM / PRIORITET: Veliki broj divljih deponija i nepostojanje sanitarne deponije (visok/srednij/niski) Stepen prioriteta 2.1. životne sredine 7.6.00 Direkcija za izgradnju 2.1. 90 000 000. godine Direkcija za izgradnju -NIP -Nevladine org. godina 2. 8. Izrada projektne dokumentacije za sanaciju gradske kanalizacione mreže Opština 2011 .2013.2011. Sanacija gradske kanalizacione mreže 2. 1. .1. 3 600 000. 2.00 Direkcija za izgradnju -NIP -Nevladine org. Strateški cilj : Do 2019.00 2. godine 1. 8.2011. 2 000 000. Izrada projektne dokumentacije za izgradnju kanalizacione mreže u prigradskim naseljima Izgradnja kanalizacione mreže u prigradskim naseljima 2.2. životne sredine 2010 .4. godine smanjiti broj divljih deponija za 70% uvo enjem kvalitetnog sistema za upravljanje komunalnim otpadom. godine Strategija održivog razvoja Opštine Kuršumlija 2010 – 2020. godine 7. Sanacija deponije komunalnog otpada opštine Kuršumlija -Opština -Ministarstvo životne sredine i prostornog planiranja -Fond za zašt.3.1.2011.

00 Direkcija za izgradnju Udruženje gra ana“Prijatelji parka“ 200 000.3.1. 3.godine 2010 – 2011.2. 8.2.5.godine Direkcija za izgradnju 1 500 000.1.godine 2. 7.godine kontinuirano od 2010.1.00 -Opština 1 000 000.godine 2011 – 2012. 8.1. godine kontinuirano Opština 2010 . 3.godine 3.1.1.1.1.3.1. Ure enje ve ih kupališta duž obale 3.2. Program: Ure ivanje javnih i zelenih površina u gradu kontinuirano 2011 – 2012.00 -Opština 2 000 000. Akcije sezonskog iš enja grada i re nih korita „Zelena policija“ -Opština 200 000. godina 3. Ure enje i održavanje zelenih površina i Udruženje izletišta gra ana“Prijatelji parka“ Regulacija re nog korita reke Toplice u užem centru grada i priprema projektne dokumentacije za ure enje keja Ure enje keja reke Toplice Strategija održivog razvoja Opštine Kuršumlija 2010 – 2020.6.2.1.4. 3. Strateški cilj : Do 2019.00 Direkcija za izgradnju -JKP 1 200 000.1.2011.00 7.1. 2.1.00 3. godine urediti i ozeleniti sve javne površine u gradu.1.2.00 -Opština 500 000. 2011 – 2012. PROBLEM / PRIORITET: Niska svest gra ana o o uvanju životne sredine (visok/srednij/niski) Stepen prioriteta 3. PARTNERI OOSR“Toplica“ OOSR“Toplica“ 2012 – 2013.2.1.1.2.1.00 Broj Projekat INDIKATORI 1. Program: Zaštita i ure enje reke Kosanice Vreme Iznos i izvor finansiranja -Opština 3 000 000. Edukacija stanovništva u oblasti upravljanja otpadom Nabavka i postavljanje kontejnera za selektovan otpad 2.godine 2012 – 2013.4. 8. 3. 7. Izgradnja fontane u parku Direkcija za izgradnju -„Srbija vode” 30 000 000.1.00 61 . 8. Izgradnja ustave 3.2.

PROBLEM / PRIORITET: Koriš enje obnovljivih izvora energije (visok/srednij/niski) Stepen prioriteta Strategija održivog razvoja Opštine Kuršumlija 2010 – 2020. Rasadnik u Kuršumlijskoj banji 4. Mapa pilana 4.godine 3.1.godine od 2011. godine pove ati koriš enje obnovljivih izvora energije za 80%. 10. Obnavljanje drvoreda u centru grada i formiranje novih duž puteva i reka 3.7. Strateški cilj : Do 2019.9.5.00 -Opština -JKP 3.10.godine od 2010.8. Proizvodnja ekoloških briketa .2.godine 2010 – 2013. 4.2.2. godina 4.2. godine kontinuirano 2010 – 2011. godine kontinuirano Broj Projekat Iznos i izvor finansiranja -Lokalni ekološki fond 50 000. 9. 2010 – 2011.2.godine 3. 10.2. PARTNERI Privatni sektor 4.00 -Privatni sektor 19 000 000. Program: Koriš enje postoje e otpadne mase Vreme 2010 – 2011.6.00 -Privatni sektor INDIKATORI 9.00 Direkcija za izgradnju -JKP 200 000.1. Ponovno aktiviranje fontane u dvorištu Doma zdravlja Sanacija gradskih esama Udruženje gra ana“Prijatelji parka“ Udruženje gra ana“Prijatelji parka 2010 – 2011.1.3.1.1.godine 2011 – 2013. Izgradnja pogona za preradu drvne mase 4.1.1. 9.1.00 -Opština -JKP 3 000 000.00 -Opština 3. zna aju njene zaštite i održivosti Osnivanje Gradskog zelenila za održavanje javnih i zelenih površina 200 000.godine 2010 – 2013.1.62 3.1.1.1.1.00 Direkcija za izgradnju -JKP 2 500 000. -Dom zdravlja 80 000.1.2.1.1. 10. Edukacija gra ana i informisanje o stanju životne sredine.

Program: Koriš enje hidropotencijala 4. Program: Koriš enje solarne energije SO Kuršumlija Direkcija za izgradnju 4.Donatori 15.4 Projekat izgradnje vatrogasne stanice Juni .Ministarstvo za zaštitu životne sredine i prostorno planiranje .SO Kuršumlija . oktobar 2010 . Strategija održivog razvoja Opštine Kuršumlija 2010 – 2020.000.1.3.1.000.1.2. godina 63 .4.JP "Srbijavode" .00 15.

godine Kuršumlija je moderna opšina sa dobrom zdravstvenom i socijalnom zaštitom. Strateški cilj : Do 2019.1.00 -Opština -NV 1.00 -Opština -NVO 1000 000.1.1.3. Program: Poboljšanje uslova života starih lica PARTNERI 2010 – 2011. godina 1. 18.1. Osnivanje i po etak rada servisa geronto-doma ica -srednje škole -Kancelarija za mlade -Nacionalna služba za zapošljavanje -Centar za socijalni rad -Centar za socijalni rad -Crveni krst -Opština -NVO 200 000. 18.1. 12.godine Od 2010.1.00 12.1. Uklju ivanje mladih u program pružanja pomo i starim licima .godine kontinuiran rad Od 2010. 18. godine poboljšati uslove života socijalno ugroženim porodicama i smanjiti njihov broj za 50 %.2.godine kontinuirano Broj Projekat Vreme Iznos i izvor finansiranja INDIKATORI 12.1.1.1.64 Opština KURŠUMLIJA LSDS 2010 – 2019 Strategija održivog razvoja PARTNERSKI FORUM – RADNA GRUPA DRUŠTVENE DELATNOSTI VIZIJA : 2019. Edukacija geronto-doma ica Strategija održivog razvoja Opštine Kuršumlija 2010 – 2020. 500 000. PROBLEM / PRIORITET: Veliki broj socijalno ugroženih porodica 1. 1. (visok/srednij/niski) Stepen prioriteta 1. koja kroz edukaciju i bogate sportske i kulturne sadržaje podjednako pruža podršku mla im i starijim generacijama u razvijanju njihovih duhovnih i materijalnih vrednosti. 1.

4.2.00 Strategija održivog razvoja Opštine Kuršumlija 2010 – 2020.5.1.1.1.1. 2.1.1. godine kontinuirano 5 000 000.6. -Predškolske ustanove -Osnovne škole Nastavak izgradnje Doma kulture od 2010.00 -Opština 2010 . godine Kancelarija za mlade od 2010. godine -Opština 16.1. godine omasoviti i obogatiti sportski i kulturni sadržaj u opštini.1.1. Strateški cilj : Do 2019.1. godine od 2010. Osnivanje Kulturnog centra 2. 2 000 000.00 -Opština 16.00 -Opština 16.1.1.1. Izložbene prostorije 1 000 000. godina 2. De iji muzi ki festival 65 .00 1 000 000. PARTNERI -Biblioteka -Opština -Sportski klubovi -Književni klub“Milutin Uskokovi -Kancelarija za mlade 2010 . Broj Projekat Vreme Iznos i izvor finansiranja INDIKATORI 2.1. Gitarijada 2. Program: Popularizacija sporta i kulture.00 2. godine jednom godišnje 2010 -2014.2.1.1. godine jednom godišnje 1 000 000. 80 000 000.2011. Kulturno-sportski dani 2.3. PROBLEM / PRIORITET: Poboljšanje kulturnih i sportskih sadržaja. (visok/srednij/niski) Stepen prioriteta 2.2011.

1.1.8. 15 000 000. godine izgraditi nove.2012. godine kontinuirano -Opština Izgradnja de ijih igrališta u naseljima opštine Kancelarija za mlade 2010 .SO Kursumlija .00 -„Kolo srpskih sestara“ -Kancelarija za mlade 1 000 000.Direkcija za izgradnju .1. 16.00 -Opština .Direkcija za izgradnju grada 1 000 000. Strateški cilj : Do 2019.1.1. Sajamske manifestacije 2.1.Ministarstvo za omladinu i sport . Sajamske manifestacije 2.2011. Dogradnja PU“ arolija“ ( II faza izgradnje).2. godine kontinuirano do 2011 godine -Opština od 2010. PROBLEM / PRIORITET: Poboljšanje uslova obrazovanja (visok/srednij/niski) Vreme 2013 .1.00 Broj Projekat INDIKATORI 3. na osnovu projekta 3.1.1.1. adaptirati postoje e i tehni ki opremiti predškolske i školske ustanove.Ministarstvo za NIP 20. PARTNERI Iznos i izvor finansiranja -Opština 16.8. 000 000. 20 000 000.9.2015.1. godine 3 000 000. godina 2. Inovirati opremu i nastavni materijal u školama i adaptirati postoje e prostorije .66 2. Zavrsetak izgradnje sportske hale u Kursumliji -„Kolo srpskih sestara“ -Kancelarija za mlade .1.7.00 16.2. godine -Direkcija za izgradnju 2. godine 2010 .00 od 2010.1. Strategija održivog razvoja Opštine Kuršumlija 2010 – 2020.00 Stepen prioriteta 3. Program: Izrada Lokalnog akcionog plana za mlade 3.

Organizovanje tribina i predavanja radi dodatne edukacije gra ana 4.00 -Opština -NVO 300 000.1. Organizovanje seminara i radionica 20 000.1. oglasnih tabli..00 4.1.1. Program: Organizovanje obuka za pisanje i vo enje projekata iz raznih oblasti -Nacionalna služba za zapošljavanje -Opština . godine -Opština -NVO 2010 . 4. Izrada priru nika Strategija održivog razvoja Opštine Kuršumlija 2010 – 2020. godine 250 000. godine 200 000.1.RTV Kursumlija -TV „Most“.Osnovne i srednje škole 2010 .00 -Dom zdravlja 350 000.2. -Radio „Mini “ -Centar za socijalni rad -Crveni krst .1. godine 2011 . 4.Kancelarija za mlade 2010 .1.4.1.1.00 -Opština -NVO 2010 . Poja ano informisanje javnosti putem lokalnih televizija.2.2. i nedostatak Stepen prioriteta (visok/srednij/niski) komunikacije izme u institucija 4.1.Osnovne i srednje škole -Dom zdravlja -Centar za socijalni rad .. godine pove ati stepen informisanosti u svim sferama društvenog razvoja i poboljšati njihovu me usobnu saradnju.1.2.2012. godine 4.2011.00 -Opština -NVO -Opština Broj Projekat Vreme Iznos i izvor finansiranja INDIKATORI 4.2.3. Strateški cilj : Do 2019.1. Odre ivanje projekt tima 4. Savetovalište za roditelje .4. Savetovalište za dijabeti are 4.00 -Opština -NVO 80 000.1.2.2011. PROBLEM / PRIORITET: Nedovoljna informisanost i edukacija gra ana. Program: Adekvatno informisanje i edukacija gra ana PARTNERI kontinuirano kontinuirano 300 000. novina. radija.1.1.00 67 .3.1.1. godina 4.2011.2011.

1.NVO 19.1.2013. godine -Opština 5. godine 5. Program: Poboljšanje zdravstvene zaštite -Opština 2010 .2013.3.NVO 19. godine -Opština -Ministarstvo zdravlja . Strategija održivog razvoja Opštine Kuršumlija 2010 – 2020. Izgradnja i opremanje objekta centralne labaratorije -Opština -Ministarstvo zdravlja .1.1.4.NVO 19.68 4.1.2013.NVO 2010 .2013. godina 5. Nabavka dijagnosti ke opreme -Opština -Ministarstvo zdravlja . . Strateški cilj : Do 2019. 5. godine unaprediti zdravstvenu zaštitu u oblasti Službe ku nog le enja.1.1.NVO 2010 .NVO .1. PROBLEM / PRIORITET: Poboljšanje uslova za ostvarivanje zdravstvene zaštite (visok/srednij/niski) Stepen prioriteta 5. Dogradnja prostora za Službu Hitne medicinske pomo i -Opština -Ministarstvo zdravlja .1. Razvoj službe ku nog le enja i -Ministarstvo zdravlja -Ministarstvo zdravlja unapre enje rada terenskih 19. godine -Opština -Ministarstvo zdravlja .3. 5.2. Program: Ja anje saradnje privatnog i javnog sektora 5.1.1. nabaviti neophodnu dijagnosti ku opremu i terenska vozila neophodna za ujedna eno ostvarivanje zdravstvene zaštite.NVO -Opština -Ministarstvo zdravlja .NVO ambulanti 2010 . .1.1.

godine 2010 -2011. 28. PROBLEM / PRIORITET: Smanjenje velike nezaposlenosti (visok/srednij/niski) Stepen prioriteta 1.Budžet Opštine Kuršumlija 23. 29. 1.1. Program: Podrška razvoju malih i srednjih preduze a (MSP) PARTNERI .Direkcija za izgradnju Opštine Kuršumlija . Kupovina gra evinskog zemljišta koje e se besplatno ponuditi investitorima Strategija održivog razvoja Opštine Kuršumlija 2010 – 2020.Budžet Opštine Kuršumlija . 26. 1. 1. godine zapošljeno 80% radno sposobnog stanovništva Opštine Kuršumlija sa zaradama na nivou proseka u privredi republike Srbije.Opština Kuršumlija . 25. sa unapre enim i održivim uslovima za razvoj privrede i poljoprivrede. 3 000 000. godine Broj Projekat Vreme Iznos i izvor finansiranja INDIKATORI 23.1.USAID 2010 -2012.Opština LSDS 2010 – 2019 Strategija održivog razvoja PARTNERSKI FORUM – RADNA GRUPA PRIVREDA I POLJOPRIVREDA KURŠUMLIJA VIZIJA : 2019. 27.1. godine opština Kuršumlija pripada krugu srednje razvijenih opština u Srbiji.Ministarsvo za ekonomiju i regionalni razvoj .JKP „TOPLICA“ Kuršumlija . 26. godina . 28.Ministarsvo za ekonomiju i regionalni razvoj .00 69 .2. Formiranje biznis inkubatora 1.1.Opština Kuršumlija .1. 29. Strateški cilj : 2019.USAID 1 000 000. 27.1.00 .1.1.

26. 29. 28.Budžet Opštine Kuršumlija .Budžet Opštine Kuršumlija 2 000 000.Ministarstvo za rudarstvo i energetiku .1.1.1. .00 1.Agencija za podršku razvoju malih i srednjih preduze a RS .Opština Kuršumlija .Budžet Opština Kuršumlija 1 000 000.1.Opština Kuršumlija . 25.1.00 god. godine 2010 -2015. Formiranje opštinskog fonda za razvoj ženskog preduzetništva Strategija održivog razvoja Opštine Kuršumlija 2010 – 2020.Ministarstvo ekonomije i regionalnog razvoja 1. 29. 27. 29.70 1. 27. 29. 28. 27. 26.1. 27. 28.1.USAID 1 000 000. 27. . 26. Osnivanje kancelarije za lokalni ekonomski razvoj 1. godine 2010 -2015. 28. godine 1. 26. Formiranje opštinskog garancijskog fonda za MSP .Opština Kuršumlija 2010 -2011. 25.Opština Kuršumlija .6. 28.1.00 god.Budžet Opštine Kuršumlija 4 000 000. godine .USAID .00 god. 1 000 000. 26.00 god.00 god. .3. godine 2010 -2015. . godina 1.Opština Kuršumlija .4.Budžet Opštine Kuršumlija 1 000 000. Osnivanje kancelarije za razvoj MSP .8. Formiranje opštinskog fonda za osnivanje MSP (START UP) 25.1.7. 28. 23. godine 2010 -2015.1. Izrada studije o bogatstvu i rasporedu svih vodnih potencijala na teritoriji cele Opštine Kuršumlije pogodnih za osnivanje novih fabrika za proizvodnju negaziranih i gaziranih voda -Ministarstvo za rudarstvo i energetiku .5. 27.Ministarstvo ekonomije i regionalnog razvoja .1.Opština Kuršumlija 2010 -2015. .Agencija za podršku razvoju malih i srednjih preduze a .1. 26.

Ministarstvo ekonomije i regionalnog razvoja RS . šumarstva i vodoprivrede . 29. Otvaranje carinskog terminala 28.Ministarstvo za rudarstvo i energetiku . 26. šumarstva i vodoprivrede .Ministarstvo finansija RS . 25. godina 1.2.1.1.2.2.Ministarstvo finansija RS -Budžet opštine Kuršumlija 2 000 000.1.1. Marketinške aktivnosti na prezentaciji potencijalnim investitorima o mogu nostima za ulaganje u Opštini Kuršumlija 300 000.1.Ministarstvo poljoprivrede.Ministarstvo ekonomije i regionalnog razvoja RS .Budžet Opštine Kuršumlija 1.00 . 29. 26. 27. .3.3 Uspostavljanje privredne saradnje sa opštinama na teritorije AP Kosovo . 28.1. 29.Ministarstvo Finansija RS . 25. 28. Izrada studije o bogatstvu i rasporedu obnovljivih prirodnih resursa pogodnih za proizvodnju elektri ne energije na celoj teritorije Opštine Kuršumlija 71 .3.00 god. 26. 28. 28.1.Budžet Opštine Kuršumlija 40 000 000.RHMZ Srbije . 26.1.1. 29.Ministarstvo za rudarstvo i energetiku . godine .Opština Kuršumlija 2010 -2011.Opština Kuršumlija . 29. 1. godine 1. Program: Realizacija prednosti koje pruza blizina trzišta AP Kosovo i Metohije 2010 -2011.2.Ministarstvo finansija RS .2.9.Uprava Carina . Strategija održivog razvoja Opštine Kuršumlija 2010 – 2020. 27. 1.Ministarstvo poljoprivrede.Uprava Carina .1. Program Iskoriš avanje obnovljivih prirodnih resursa pogodnih za proizvodnju elektri ne energije 2010 -2011. godine 1. godine 200 000 .00 .Opština Kuršumlija . Formiranje bezcarinske zone 2010 -2015.Opština Kuršumlija 2010 -2011. godine .1. 27.Sopstvena 23.Budžet Opštine Kuršumlija 25. 27.

1.Agencija za Energetiku . Program: Razvoj poljoprivrede.Privatni investitori . šumarstva i vodoprivrede .4. godine Strategija održivog razvoja Opštine Kuršumlija 2010 – 2020.1. 28. godine .00 god. 28. 1.4.Institut Jaroslav erni .Budžet opštine Kuršumlija 2010 -2012.Budžet Opštine Kuršumlija 100 000.2.1. Pove avanje sertifikovanih površina za proizvodnju ekološki zdrave hrane . 26. 26.Agencija za energetsku efikasnost .Privatni investitori 10 000 000.00 po ha 23.4.Opština Kuršumlija Opština Kuršumlija 1 000 000. 25. 27. 27. Posete sajmovima koji se bave iskoriš avanjem obnovljivih prirodnih resursa pogodnih za proizvodnju elektri ne energije.Sopstvena sredstva privatnih investitora . kao i prezentacija potencijalnim investitorima 2010 -2015. 1. 29.Budžet opštine Kuršumlija 1.2 Pokretanje poljoprivredne proizvodnje na svim neiskoriš enim površinama poljoprivrednog zemljišta koje je u vlistništvu opštine .1.Privatni Investitori .72 sredstva privatnih investitora .Sopstvena sredstva privatnih investitora 95 000. 2010 -2014.3. godine 23. . 28.00 .00 .Ministarstvo poljoprivrede. godina 1.1.Opština Kuršumlija .

2014.00 god.2011.1. 29.Opština Kuršumlija .Privatni investitori 2010 . šumarstva i vodoprivrede .Ministarstvo poljoprivrede. 26.4. 25. 23.1.Privatni investitori .6 Formiranje opštinskog garancijskog fonda za razvoj poljoprivrede . godine 23.Opština Kuršumlija . šumarstva i vodoprivrede . 26. 29.4. 73 .Budžet Opštine Kuršumlija 2 000 000.2015. godine Sopstvena sredstva privatnih investitora 1. 26.1. godine -Ministarstvo poljoprivrede. 28. povr a i cve a 1. 27. 27.000 dinara -Ministarstvo poljoprivrede. 29. šumarstva i vodoprivrede . šumarstva i vodoprivrede .5 Izrada studije o bogatstvu i rasporedu šumskih plodova. 28.Opština Kuršumlija 2010 .4. 29. . 27. godine Strategija održivog razvoja Opštine Kuršumlija 2010 – 2020.1.1.Budžet opštine Kuršumlija 100 000.4 Izrada studije o bogatstvu i rasporedu izvora tople vode na teritoriji cele opštine Kuršumlije pogodnih za gajenje vo a.Budžet opštine Kuršumlija 1 000 000. divljeg vo a i lekovitog bilja na teritoriji cele opštine Kuršumlije 2010 . 23.00 100.4.3 Proizvodnja ekološki zdrave hrane na ve postoje em poljoprivrednom zemljištu 2010 . 28.00 .2011. 25.Ministarstvo poljoprivrede. 28. godina 1.NVO .

Ministarstvo za zaštitu životne sredine i prostorno planiranje 11 800 000. god. unapre enje turisti ke ponude. Izrada prostornog plana opštine Kuršumlija 1.2011.1. odmora i rekreacije. Godine pove ati ulaganje finansijskih sredstava u izgradnju smeštajnih kapaciteta i prate ih turisti kih sadržaja za 70%.2. 1. Lukovska) koje pružaju vrhunske usluge le enja. Opština e postati prava oaza za lovce i ribolovce iz svih krajeva. Program : Izrada urbanisti kih planova Broj Projekat PARTNERI Vreme Iznos i izvor INDIKATORI finansiranja . edukaciju gra ana i aktivnu primenu promotivne strategije.00 . rehabilitacije.1.09.74 Opština LSDS 2010 – 2019 Strategija održivog razvoja PARTNERSKI FORUM – RADNA GRUPA TURIZAM KURŠUMLIJA VIZIJA : Do 2019.SO Kuršumlija .SO Kuršumlija . banjama (Kuršumlijska.00 . godina 1. prepoznatljiva po: geomorfološkom fenomenu i udu prirode avoljoj varoši.2011.1. god. godine naša opština e postati jedna od najpoznatijih i najpose enijih turisti kih destinacija u Srbiji i na Balkanu. (visok/srednij/niski) Stepen prioriteta Strategija održivog razvoja Opštine Kuršumlija 2010 – 2020.1.1.SO Kuršumlija . uživanje u o uvanoj životnoj sredini i prirodnim lepotama.1. Izrada plana generalne regualacije Do 11. Naša sela pruža e turistima idealne uslove za odmor.Ministarstvo za zaštitu životne sredine i prostorno planiranje Do 11. ali i mogu nosti obilaska bogatog kulturno – istorijskog nasle a ovog kraja. .Ministarstvo za zaštitu životne sredine i prostorno planiranje 8 024 000.Ministarstvo za zaštitu životne sredine i prostorno planiranje .03. Strateški cilj : Do 2019. Prolom. 1.SO Kuršumlija . Svoju poziciju na turisti koj mapi opština e izgraditi kroz permanentno ulaganje u turisti ku infrastrukturu.1.1. PROBLEM / PRIORITET: Nedovoljno ulaganje finansijskih sredstava u turisti ku infrastrukturu 1.

TO Kuršumlije 147 000. Izgradnja lova kog sela u Kosma i .1. 01.4.00 . Izrada plana detaljne regulacije Kuršumlijske banje .1. 1.10. . . 23.TO Kuršumlije .SO Kuršumlija .Ministarstvo za zaštitu životne sredine i prostorno planiranje 1.1.1.1. god.00 16.04. . god.09.01.1.10.Ministarstvo za zaštitu životne sredine i prostorno planiranje 3 500 000.1.31. 28. 22.03.2010. 2010 – 2012.3.SO Kuršumlija . god .2012. 01. .1.Direkcija za izgradnju .2. 11.SO Kuršumlija .00 1.Ministarstvo za zaštitu životne sredine i prostorno planiranje 1 500 000.Direkcija za izgradnju 01.2013.SO Kuršumlija .SO Kuršumlija 1.Direkcija za izgradnju 01.11.SO Kuršumlija . GIS .12.1. god.2012. 17.SO Kuršumlija . Izrada projektne dokumentacije za izgradnju lova kog sela u Kosma i 1. god. Izrada projektne dokumentacije za izgradnju izvi a kog kampa u Zebicama .07.2.2.2010.2.3. godina 100 000.08.SO Kuršumlija . Izrada plana detaljne regulacije Prolom banje sa elementima generalnog projekta vodosnabdevanja i odvo enja otpadnih voda .00 .08.TO Kuršumlije Strategija održivog razvoja Opštine Kuršumlija 2010 – 2020.SO Kuršumlija .1.00 75 .Direkcija za izgradnju .5. 21.2010.1.SO Kuršumlija . Program : Proširenje smeštajnih kapaciteta na teritoriji opštine 01.1.Direkcija za izgradnju .SO Kuršumlija 1. 01.2012. god.2.01. .Ministarstvo ekonomije i regionalnog razvoja 7 350 000.Ministarstvo za zaštitu životne sredine i prostorno planiranje .

31.2011. godina 1. 22.Privatni preduzetnici . 17. 12. . 23. 16.2010.00 .1.8.02. god. 1.1. .2013. 23. god.Ministarstvo ekonomije i regionalnog razvoja . 21.2. .7.00 17. 1.01.1.Privatni preduzetnici .5. . 28. Izgradnja izvi a kog kampa u Zebicama -SO Kuršumlija .6.76 1.Privatni preduzetnici 1. 24.04.12.SO Kuršumlija .4. 01. 22.01.Privatni preduzetnici .03. god. 875 000. 28.2010.00 . Izrada projektne dokumentacije za izgradnju hotela i kompleksa apartmana u Zebicama Izgradnja hotela i kompleksa apartmana u Zebicama 35 000 000. 21. 24.Privatni preduzetnici .10.SO Kuršumlija 10.2014.04.SO Kuršumlija 01. 21.Privatni preduzetnici .Privatni preduzetnici . 28.00 .2. 01. Strategija održivog razvoja Opštine Kuršumlija 2010 – 2020.2.Donatori 5 000 000.1. 22.02. god.2. . Izrada projektne dokumentacije za izgradnju soba za smeštaj u gradu Izgradnja soba za smeštaj u gradu 14 250 000.2013.Direkcija za izgradnju .2011.2.01.01.Kancelarija za mlade 01.SO Kuršumlija . 01.Privatni preduzetnici .Ministarstvo za sport i omladinu . 17.01.1. god. 23.

"Planinka" 01. Izrada projektne dokumentacije za izgradnju fiksne etvorosedne ži are u Lukovskoj banji 4 800 000.D.2012.00 4. 1.D.SO Kuršumlija 01. . 77 .1.D.01.A.Privatni preduzetnici .2010.1.D.02.12.02.1. .1. god.3. 01. Program : Unapre enje prate ih turisti kih sadržaja na teritoriji opštine.3.07. "Planinka" 01.03.1. Izgradnja gondole u avoljoj varoši 01.A.01.A.00 . 23. Izrada projektne dokumentacije za izgradnju ži are u Prolom banji -SO Kuršumlija . "Planinka" . "Planinka" 1.D. Izrada projektne dokumentacije za izgradnju wellness centra u Prolom banji Izgradnja wellness centra u Prolom banji 1.08. 23. 1. 144 000.04. .00 .1. "Planinka" 4 200 000. 22.Direkcija za izgradnju .A.1.5. "Planinka" Strategija održivog razvoja Opštine Kuršumlija 2010 – 2020.4.1. 17. . 28.2.Privatni preduzetnici 16. . 01.2012. god.A. "Planinka" -SO Kuršumlija .6. 28.Direkcija za izgradnju . 16.Ministarstvo ekonomije i regionalnog razvoja .Direkcija za izgradnju .2013.A. 21.02.Privatni preduzetnici .3.Ministarstvo ekonomije i regionalnog razvoja .A.3.SO Kuršumlija .00 . god. 24.03. 17.SO Kuršumlija . .2014. 10.Direkcija za izgradnju .Ministarstvo ekonomije i regionalnog razvoja . 01. "Planinka" 3 200 000.2013.3.1.2011. Izrada projektne dokumentacije za izgradnju gondole u avoljoj varoši .00 .Ministarstvo ekonomije i regionalnog razvoja .3. god.D.3.3. god.SO Kuršumlija .2011.Privatni preduzetnici 1.A.01.2001.D. 22.10. 1. godina 160 000 000. 21. god 01.02.D.12.

28.3.2011. god.Direkcija za izgradnju . 01.2012.3.Privatni preduzetnici 35 000 000. šetališta i vidikovca na Samokovu.2011. .06.06. Ure enje trim staze.A.1.1.01. god.Kancelarija za mlade 16. 01. 24. 01.04.00 .1. godina 1. god.1.1. "Planinka" 16.2.1.SO Kuršumlija .2011.02.SO Kuršumlija . Izgradnja pi terena kod sportske hale 1. Strateški cilj : Do 2019. .Ministarstvo za zaštitu životne sredine i prostorno planiranje 396 000.Ministarstvo za zaštitu životne sredine i prostorno planiranje .2. 17.SO Kuršumlija .00 -A.Privatni preduzetnici 01.09. Program : Ure enje zelenih površina.D.god.1.SO Kuršumlija .7.Ministarstvo za sport i omladinu .3. 22.03.00 . .D.05. godine pove ati ulaganje finansijskih sredstava u ure enje zelenih površina za 100%. 21. 23. Izrada projekta za ure enje zelenih površina na teritoriji opštine 1.2. god. .SO Kuršumlija . 28. 16.2. 1.Direkcija za izgradnju .00 16.Ministarstvo ekonomije i regionalnog razvoja 4 400 000.Direkcija za izgradnju . "Planinka" . 24.12. 01. 01. god. 17.2010. 1.2. Rekonstrukcija restorana "Evropa" (etno restoran sa sobama za izdavanje) 1.2010.SO Kuršumlija . 21.JKP " Toplica " 01.1.11. .JKP " Toplica " .Direkcija za izgradnju .2010. .Norveška vlada 3 500 000. 22.2. Ure enje parkova 1. 01.04.2013.08. 16.78 .9.Direkcija za izgradnju 01.00 .2011.2010.3.8.2014.1. 01. i rekonstrukcija asfaltnog puta . Izgradnja balon hale Strategija održivog razvoja Opštine Kuršumlija 2010 – 2020. Broj Projekat PARTNERI Vreme Iznos i izvor INDIKATORI finansiranja 1.Ministarstvo ekonomije i regionalnog razvoja 14 200 000. 23. 01.

SO Kuršumlija .1.07.31.2010. Rekonstrukcija manastirskog kompleksa Sv.12.2014. avoljoj varoši i gradskom parku Obeležavanje planinarskih staza i staza zdravlja oko banjskih mesta .SO Kuršumlija .Ministarstvo kulture 01.3.31.3.1. Iznos i izvor finansiranja . 01.SO Kuršumlija . 16.1.3.2014. 01. Izrada projekta za obnovu fasada i kulturno-istorijskih spomenika na teritoriji opštine Osvetljavanje manastira i crkava na teritoriji opštini 135 000.Niš 79 .Niš .Direkcija za izgradnju 01.00 1.2011. 01. . Strateški cilj : Do 2012. . 1.Direkcija za izgradnju . 1.2010. god.3.1.12.1.Niš .1.00 .12. god.JKP " Toplica " .01.Ministarstvo kulture 800 000.Zavod za zaštitu spomenika. Postavljanje wireless mreža u banjama.2.06.1.2.2010. .4.5. Izgradnja vidikovaca .SO Kuršumlija .1.Ministarstvo za zaštitu životne sredine i prostorno planiranje 16. .2.2011.Direkcija za izgradnju . god.00 . god. Program : Obnova fasada i kulturno-istorijskih spomenika PARTNERI .3.SO Kuršumlija INDIKATORI 1. god.02.01.4. 1 000 000. . godina 1.00 .31.2010. 01. 1. god.Direkcija za izgradnju .Direkcija za izgradnju . .08. 1. Bogorodice Strategija održivog razvoja Opštine Kuršumlija 2010 – 2020.05.Direkcija za izgradnju Broj Projekat Vreme 01.SO Kuršumlija .05.Ministarstvo za zaštitu životne sredine i prostorno planiranje 80 000.06.Niš .01. Nikole . godine pove ati ulaganje finansijskih sredstava u obnovu fasada i kulturno-istorijskih spomenika za 70%. god.SO Kuršumlija .SO Kuršumlija . Rekonstrukcija manastirskog kompleksa Sv.Ministarstvo kulture 1.1.Zavod za zaštitu spomenika. 01.3.Donatori 120 000.Zavod za zaštitu spomenika.3.Direkcija za izgradnju .2.05.1.05.6. .07.00 .Zavod za zaštitu spomenika.03.

03.SO Kuršumlija . Mine u Štavi 01.JP "Srbijavode" 1 040 000.01.09.Direkcija za izgradnju .2011.SO Kuršumlija .Ministarstvo kulture 1.2013.00 01. .1.SO Kuršumlija . Rekonstukcija srpskog srednjevekovnog sela Lubnica 01. . god.Ministarstvo za zaštitu životne sredine i prostorno planiranje . godina 2.2014.11.01. godine pove ati ulaganje finansijskih sredstava u komunalnu infrastrukturu za 200%. god.Ministarstvo ekonomije i regionalnog razvoja 5 350 000.2.1.Niš . .1. Ure enje i osvetljavanje platoa oko Ivan kule 01.SO Kuršumlija . Iznos i izvor finansiranja -SO Kuršumlija .Direkcija za izgradnju .2015.Direkcija za izgradnju Broj Projekat Vreme 01.SO Kuršumlija .01.Zavod za zaštitu spomenika.Zavod za zaštitu spomenika.1. Izgradnja sekundarne vodovodne mreže u Prolom banji 01. Obnova crkve Sv. god.JKP " Toplica " .Niš .Direkcija za izgradnju .04.Ministarstvo kulture .5.2013. 01.09. PROBLEM / PRIORITET : Unapre enje kvaliteta komunalne infrastrukture (visok/srednij/niski) Stepen prioriteta Strategija održivog razvoja Opštine Kuršumlija 2010 – 2020. 2.Niš -SO Kuršumlija .SO Kuršumlija .8.1.3.Zavod za zaštitu spomenika.10. .00 INDIKATORI 2. Izrada projektne dokumentacije za izgradnju sekundarnih vodovodnih mreža u Prolom i Kuršumlijskoj banji 2. god.00 . Strateški cilj : Do 2019.1. .11. Rekonstrukcija fasada u gradu .02.2011.SO Kuršumlija . 600 000.Direkcija za izgradnju .3. 1.02. 01.2011.Niš . god.08.3. 1.Zavod za zaštitu spomenika. Program: Proširenje kapaciteta vodovodne mreže PARTNERI .2014.JP "Srbijavode" .80 1.Ministarstvo kulture .00 15.01.Donatori 36 000 000.1.6.1.1. .1.1.Direkcija za izgradnju 2.JKP " Toplica " .05. god.7.1. .11.3.

3. .1.000.2. 01.07.2011.Direkcija za izgradnju .SO Kuršumlija 746 300.MUP RS PS Kursumlija .2014.Direkcija za izgradnju 01.000.3.Direkcija za izgradnju 01. Izrada projektne dokumentacije za izgradnju kolektora u Lukovskoj i Kuršumlijskoj banji.01.00 2.10. 01.1. . 2.JKP " Toplica " .00 01. i biorola u Prolom banji 2. 2.03.00 .Ministarstvo za zaštitu životne sredine i prostorno planiranje 18 965 000.1.2.2011.03.2010 .07.4 Projekat završetka izgradnje rezervoara za vodu na Borovnjaku . 81 .MUP RS . 01.JP "Srbijavode" . .JKP " Toplica " .SO Kuršumlija .SO Kuršumlija .2. godina . god 2.Ministarstvo za zaštitu životne sredine i prostorno planiranje .2010.Donatori 15.1. god.2011.SO Kuršumlija . Program : Proširenje kapaciteta kanalizacione mreže i izgradnja sistema za pre iš avanje otpadnih voda.1. 15. Izgradnja kolektora u Kuršumlijskoj banji Strategija održivog razvoja Opštine Kuršumlija 2010 – 2020.2.1.Donatori 16 000 000.2.10. . god.12. Izgradnja sekundarne vodovodne mreže u Kuršumlijskoj banji .SO Kuršumlija .01.SO Kuršumlija .2.00 2. 2.00 . god.01.JKP " Toplica " .Direkcija za izgradnju 01.SO Kuršumlija .1.Ministarstvo za zaštitu životne sredine i prostorno planiranje 11 000 000.Ministarstvo NIP .1.SO Kuršumlija .06.Direkcija za izgradnju .Ministarstvo za zaštitu životne sredine i prostorno planiranje .2015.1. Izgradnja kolektora u Lukovskoj banji .02.10.

03. godina 2.Direkcija za izgradnju Strategija održivog razvoja Opštine Kuršumlija 2010 – 2020. Utvr ivanje plana odnošenja sme a .Bogorodice i u banjama . .JKP " Toplica " . Izrada plana za lociranje kontejnera i kanti u banjama 2.3. 7.1.7.SO Kuršumlija . god.1.1.2.2011.JKP " Toplica " .03.2010.5.05.1.SO Kuršumlija .JP "Srbijavode" . 01.JKP " Toplica " .Direkcija za izgradnju .Direkcija za izgradnju 2. 5 000. .2.2010.2.JP "Srbijavode" 500 000. 01.SO Kuršumlija 5 000.2015.04.2.01.Direkcija za izgradnju . .3.1. god. Izgradnja javnih toaleta kod manastira Sv.SO Kuršumlija .JKP " Toplica " .1. Program : Regulisanje odnošenja sme a sa teritorije banja i avolje varoši.01.01. Izrada projektne dokumentacije za izgradnju kanalizacione mreže u Prolom i Kuršumlijskoj banji Izgradnja kanalizacione mreže u Kuršumlijskoj banji .07.SO Kuršumlija 590 000.SO Kuršumlija .2014. Sv.00 .2. god 01. 2. god.03. god.SO Kuršumlija .12. god.04. .Direkcija za izgradnju .1.00 . .Ministarstvo za zaštitu životne sredine i prostorno planiranje 7 350 000.3.00 2. Izgradnja biorola u Prolom banji 82 .01.Nikole.SO Kuršumlija 7. Nabavka i postavljanje kontejnera i kanti .00 7.SO Kuršumlija .Direkcija za izgradnju .Ministarstvo za zaštitu životne sredine i prostorno planiranje . . .Donatori 10 000 000.SO Kuršumlija .JKP " Toplica " .2010.3.2014. 2.JKP " Toplica " . 2. 01.8.00 01. 2.SO Kuršumlija .2.04.3.Direkcija za izgradnju 01.00 .SO Kuršumlija .04.1.1.07. 2.09.4. 01. 2.01.

Ministarstvo za infrastrukturu 220 000 000.1.2015.2014.06.4. 3.05. PROBLEM / PRIORITET : Podizanje kvaliteta putne infrastrukture.1.SO Kuršumlija .07.Direkcija za izgradnju .01.2. 01. PARTNERI .SO Kuršumlija .00 . 14. Program: Ure enje gradskog groblja 01.1.Direkcija za izgradnju 01.JKP " Toplica " .1.01. godine pove ati pokrivenost lokalnih puteva i ulica asfaltnom podlogom sa postoje ih 10% na 40%.00 .Ministarstvo za infrastrukturu 91 000 000.00 .Direkcija za izgradnju 2. Broj Projekat Vreme Iznos i izvor finansiranja .Direkcija za izgradnju .Ministarstvo za infrastrukturu 40 200 000. Rekonstukcija i asfaltiranje lokalnog puta R-222 Spance – Tmava – Kaludra (opština Prokuplje) Rekonstrukcija i asfaltiranje lokalnog puta M-25 Zebice – Dobri Do – Sekira a – Stubla (opština Medve a) Rekonstrukcija i asfaltiranje lokalnog puta R-218b Dankovi e – Konjuva – Višeselo (opština Blace) 24 464 000.00 .SO Kuršumlija .30. 3.08.5.04. god.Direkcija za izgradnju .2010 .SO Kuršumlija .1.2010.2014. 01. 01.Ministarstvo za infrastrukturu INDIKATORI 3.2015. god.1. . Strateški cilj : Do 2019.1. god.2014. (visok/srednij/niski) Stepen prioriteta 3.1.2014.1.03.2015.1. 01.god.00 83 . 14.SO Kuršumlija . god. 14. Program : Lokalni putevi i mostovi.3.2.SO Kuršumlija .000. Izrada projektne dokumentacije neophodne za izgradnju i rekonstrukciju planiranih lokalnih puteva i mostova Put M-25 – Pepeljevac – Grabovnica – Tovrljane (opština Prokuplje) .07.4. 01.1.10. godina 3.1.4. Strategija održivog razvoja Opštine Kuršumlija 2010 – 2020. 3.1. 01.1.1.10. 3. Izgradnja gradske kapele i prilaznih saobracajnica na novom gradskom groblju u Dankovicu 3. .Ministarstvo za infrastrukturu 56 000 000.Direkcija za izgradnju 01.1.1. 12. 14. 01.SO Kuršumlija 7.03.06.000.00 .

SO Kuršumlija .Ministarstvo ekonomije i regionalnog razvoja 85 000 000.1. 14.SO Kuršumlija .Ministarstvo za infrastrukturu .1.08.04. 3.10.05.SO Kuršumlija . Put Prolom banja – ake – avolja varoš .2014.Direkcija za izgradnju 01.Ministarstvo ekonomije i regionalnog razvoja 380 000 000. . Strategija održivog razvoja Opštine Kuršumlija 2010 – 2020.11.08. 14.Direkcija za izgradnju 01.Direkcija za izgradnju 01.00 . Put Rudare – Ljuša – Krtok – Kuršumlijska banja .2017. 01.2014. 3.Direkcija za izgradnju 14.Ministarstvo ekonomije i regionalnog razvoja 65 000 000. 01.00 .2017.2014. Izgradnja mosta na reci Toplici u selu Tre ak .Ministarstvo za infrastrukturu 40 000 000. 01.1.1.1.1.09.00 .Ministarstvo za infrastrukturu .SO Kuršumlija . Put Lukovo – Šatra – Kuršumlijska banja .01.2015.1.Ministarstvo za infrastrukturu .1.Ministarstvo ekonomije i regionalnog razvoja 130 000 000.6.11.2016. . god.11.2014.1.1.SO Kuršumlija . 01.00 . 01. 3.2013.9.Direkcija za izgradnju 01.84 3. .Direkcija za izgradnju 01. god. . god.01.Ministarstvo ekonomije i regionalnog razvoja 85 000 000. Put Prolom banja – Pupavce – Sokolovica – Rudare 3.2013. .7.10.11. god. godina 14.1.09.Ministarstvo za infrastrukturu . god.00 14. god.05.05. 14.1.Ministarstvo za infrastrukturu . 3. Put Prolom banja – Tovrljane .SO Kuršumlija .8.00 .

06.SO Kuršumlija 42 000 000. Kara or eva.5.1.2010.08. Rekonstrukcija gradskih ulica Palih boraca.00 3.00 3.00 14. god.1.Ministarstvo za infrastrukturu 14.Ministarstvo za infrastrukturu .2010 . Izrada projektne dokumentacije za asfaltiranje i rekonstrukciju planiranih ulica -SO Kuršumlija . god.SO Kuršumlija . 3.000. Asfaltiranje ulice do manastira Sv. 01. god.07.08. Bogorodice i izgadnja parking prostora 3.1.2011.1.00 14. .15.2014.1.00 .Direkcija za izgradnju .07.2011. godina 14.2.Direkcija za izgradnju 01.06.1.12.01.00 Strategija održivog razvoja Opštine Kuršumlija 2010 – 2020. 01.2010.2.09. 01.1.Direkcija za izgradnju .SO Kuršumlija .12.03.09.2. Program : Asfaltiranje ulica u gradu.2010. god.2.Direkcija za izgradnju 01.1. . 14.Direkcija za izgradnju 3. .2.SO Kuršumlija .Hadži a) .Ministarstvo ekonomije i regionalnog razvoja 31 000 000. 14.2. 85 .3. 01. . 01.Ministarstvo za infrastrukturu . Knez Mihajlova i Dr.Direkcija za izgradnju 01.SO Kuršumlija 4 000 000. Izgradnja ulice u zoni male privrede u naselju Kastrat 01.000.SO Kuršumlija .SO Kuršumlija 13 248 995.1. Put Kuršumlija – Dobri Do – Ivan kula . probijanje Banjske ulice.4.SO Kuršumlija .SO Kuršumlija . Završetak radova na rekonstrukciji i asfaltiranju ulica u naselju "Rasadnik 2" (ulice Branka Radi evi a.2011.2. 3.2015.04. Kraljevi a Marka i Nikodija Stojanovi a Tatka i Stevana Prvovencanog .god -Ministarstvo za infrastrukturu 1 184 980.3. .Ministarstvo za infrastrukturu . 01.09.

03.2.01. 01.02. a broj no enja turista pove ati 5 puta.SO Kuršumlija 01.3. 3.Direkcija za izgradnju . Izrada banjskih strategija .2010.1.1.TOS .2. god.SO Kuršumlija .01.1. Program : Turisti ka signalizacija.1.SO Kuršumlija .10.TOS .SO Kuršumlija .TO Kuršumlije . god. Program : Razvoj turisti kih destinacija i promocija PARTNERI Vreme 01.Ministarstvo za infrastrukturu .SO Kuršumlija . god.2010.Direkcija za izgradnju .3.1. Strateški cilj : Do 2019. 20 000.TO Kuršumlije .2010.01. god.1.1. 01. .00 .Direkcija za izgradnju .02.TO Kuršumlije 01.TOS .2.02. Vreme INDIKATORI Broj Projekat 3.03.SO Kuršumlija .2.TOS 4. Izrada promotivne strategije opštine Iznos i izvor finansiranja .2011.SO Kuršumlija .1. godina 3.02..TO Kuršumlije .1.2011. Strateški cilj : Do 2011.2010.SO Kuršumlija 3.01. god.TO Kuršumlije . godine pove ati broj poseta turista 10 puta. .00 .1.1. godine obezbediti 100% pokrivenost opštine i glavnih putnih pravaca turisti kom signalizacijom.SO Kuršumlija . . Nabavka i postavljanje signalizacionih tabli na putnim pravcima 250 000. Izrada plana signalizacije Iznos i izvor finansiranja .3.86 3. 4.01.1. INDIKATORI Broj Projekat 4. Nabavka i postavljanje signalizacionih tabli na teritoriji opštine Strategija održivog razvoja Opštine Kuršumlija 2010 – 2020. PROBLEM / PRIORITET : Nedovoljan broj poseta i no enja turista na teritoriji opštine (visok/srednij/niski) Stepen prioriteta 4.01 . 01. PARTNERI .1.Ministarstvo ekonomije i regionalnog razvoja 400 000.05.00 4.3.

00 .TO Kuršumlije . god.01.1.OŠ "Drinka Pavlovi " .TOS .01.Privatni preduzetnici 4. De iji festival " Prole na pesma " . .2.SO Kuršumlija .Kancelarija za mlade . god.01.TO Kuršumlije .7. Izrada komunikacionih planova za banje 01.SO Kuršumlija .31.2.1.1.1.TO Kuršumlije .4. Izrada master plana za avolju varoš .2010.5.2010. 01.SO Kuršumlija .1.1.1.3.. . SO Kuršumlija SO Kuršumlija 4.4.TO Kuršumlije .06.03.A.SO Kuršumlija .SO Kuršumlija .SO Kuršumlija . Planinka . Izrada baze podataka nosilaca turisti ke ponude na nivou opštine 4.4. Organizovanje izložbe pasa 4. god.SO Kuršumlija . Rok festival " Gitarijada " Strategija održivog razvoja Opštine Kuršumlija 2010 – 2020. god.2.04.1. Štampanje i distribucija promotivnog materijala 4.D.2010.TO Kuršumlije .TO Kuršumlije 286 000.1. Planinka TOS 01. Organizovanje sportskih turnira 4.SO Kuršumlija .TO Kuršumlije Privatni preduzetnici 4.8. svake godine svake godine 01. godina 4.SO Kuršumlija .1.TOS 4.00 .09 .2.Kancelarija za mlade .09.De iji vrti "Sunce" . SO Kuršumlija TO Kuršumlije A.2.OŠ "Miloje Zaki " .TO Kuršumlije 500 000.De iji vrti " arolija" SO Kuršumlija 87 .9. Dizajniranje suvenira i razglednica .Kancelarija za mlade .TOS .06.3.SO Kuršumlija .1.SO Kuršumlija .SO Kuršumlija .1.TO Kuršumlije .1. Otvaranje prodavnice suvenira u Kuršumliji svake godine svake godine svake godine svake godine 4.2010. 2011.1.1.2011.1. U estvovanje na sajmovima turizma 4.SO Kuršumlija . .1.1.2.1.D.6.1.Sportski klubovi . Program : Manifestacije. 01.12. god.

Strateški dokument sa dijagramima 4. pra enje implementacije Lokalnog akcionog plana b. Kako bi se faza implementacije Strategije održivog razvoja lokalne zajednice uspešno realizovala proces strateškog planiranja uklju uje i aktivnosti na sistemu upravljanja i pra enja. itd. Upravljanje sadrži faze planiranja. Klju ni akteri moraju biti svesni svojih uloga i odgovornosti. rukovo enja i kontrole. proces strateškog planiranja je iznad svega dinami an proces i finalni dokumenti se posmatraju kao dinami ni odnosno promenljivi alati. Lokalni akcioni plan Godina 6-7–8-9 1. izbora ljudi. Ocena održivosti + 1 88 .kako bi se pratio napredak. a izvršna vlast mora: dodeliti odgovornosti . Nakon 10 godina bi trebalo razvijati novu Strategiju održivog razvoja lokalne zajednice. Kao garancija ovakvog aktivnog pristupa. finansijskih. uklju uju i i angažovanje ljudskih. ažuriranje svih indikatora 4. SISTEM UPRAVLJANJA I PRA ENJA Proces implementacije strategije mora biti definisan kako bi se osigurao njen nastavak. Strateški dokument sa dijagramima + 1 4. kompletno preispitan svakih 10 godina. Lokalni akcioni plan 5. Na in na koji se ovaj proces razmatranja i kontinuiranog preistitivanja realizuje daje živost sistemu upravljanja i pra enja.tako da planovi mogu biti realizovani efikasno definisati set merljivih ciljeva . Izveštaj o održivosti a. Izveštaj o održivosti a. Prakti no. ostvaruju i razli ite veze u okviru i van organizacije. Upravljanje u svim profitnim i javnim organizacijama je akt zajedni nog delovanja ljudi u svrhu postizanja zajedni kih ciljeva. Proces je kompletno prikazan na slede em dijagramu: Ciklus Strategije održivog razvoja lokalne zajednice Godina 1 1. usmeravanja. celokupan proces planiranja treba da bude odre en kao desetogošnji ciklus: analize – planiranja – programiranja – implementacije – realizacije – pra enja – procene – i ponovne analize. godina 5. pra enje implementacije Lokalnog akcionog plana b. Implementacija politika i strategija za postizanje zadatih ciljeva mora biti razmatrana i preispitivana od strane svih osoba uklju enih u proces. Ocena održivosti 2. Izveštaj o održivosti + 1 2/3. jednogodišnje ažuriranje indikatora Godina 10 1.Strategija održivog razvoja Opštine Kuršumlija 2010 – 2020. Lokalni akcioni plan + 1 5. organizacije. Izveštaj o održivosti 2/3.2. tehnoloških i prirodnih resursa. Izveštaj o održivosti a. jednogodišnje ažuriranje indikatora Godina 2 -3 -4 Godina 5 1.

Koordinacioni tim je imenovan od strane Predsednika opštine Zorana Vu kovi a. po evši od razli itih institucija i organa javne uprave. Veliki broj svakodnevnih upravlja kih aktivnosti se odvija u oblasti urbanisti kog sisitema i teritorijalne podele. Za svaku aktivnost u okviru Akcionog plana moraju se obezbediti finansijska sredstva ili. prvenstveno u tri pravca: Direktno povezivanje Akcionog plana sa izradom i aktima opštinskog/gradskog budžeta. bar. a pod ingerencijom razli itih gradskih/opštinskih institucija i organa. Njihova potpuna uklju enost u implementaciju detaljnog Lokalnog akcionog plana je od vitalnog zna aja za održivost i razvoj. javnih komunalnih preduze a. SKUPŠTINA OPŠTINE obavezuje Koordinacioni tim da sprovede implementaciju VIŠE-SEKTORSKI KOORDINACIONI TIM je odgovoran za punu integraciju Strategije u sredstva planiranja i upravljanja TELO ZA RAZVOJ STRATEGIJE eksterno koordinira i prati implementaciju akcionog plana Finansijsko integrisanje sa opštinskim budžetom Kros integracija sa opštinskim sektorima i upravama Tehni ka integracija sa JKP. godina Faza implementacije Strategije održivog razvoja lokalne zajednice je bazirana na kombinaciji akcionog plana. itd. Tim za koordinaciju je odgovoran za integraciju Strateškog dokumenta i Lokalnog akcionog plana. izvori finansiranja. Sistem upravljanja treba precizno da identifikuje nosioce odgovorne za implementaciju pojedinih aktivnosti i da pruži precizno definisana ovlaš enja i odgovornosti svih na elnika odeljenja/uprava za sprovo enje tog integrisanog procesa u razumnom vremenskom roku (do usvajanja narednog gradskog/opštinskog budžeta) Integraciju Akcionog plana i Strateškog dokumenta sa planovima.Strategija održivog razvoja Opštine Kuršumlija 2010 – 2020. Glavni deo organizacione strukture je Koordinacioni tim koji uklju uje razna odeljenja. Strateški dokument i Lokalni akcioni plan moraju u potpunosti biti integrisani sa opštinskim/gradskim svakodnevnim radnim procedurama. Proces strategije održivog razvoja lokalne zajednice je inkorporiran i koristi postoje u strukturu u lokalnoj administraciji. 89 . projektima i aktivnostima svih javnih i privatnih institucija koje su uklju ene kao glavni nosioci implementacije Akcionog plana. Poželjno je da je ovaj Tim za koordinaciju postavljen u okviru administracije tako da može da koordinira celokupnim sistemom upravljanja i pra enja. itd. Direktno povezivanje sa svim opštinskim/gradskim operativnim planovima i odeljenjima. organizacione strukture i uklju ivanju zainteresovanih aktera.

90 . kao osnovnog dela Sistema upravljanja. Indikatori pružaju osnovne informacije i znanja vezana za napredak procesa implementacije strategije i dinamiku usaglašavanja. Svi ti indikatori su osnova za kompletan sistem pra enja implementacije strategije.Strategija održivog razvoja Opštine Kuršumlija 2010 – 2020. Sve promene indikatora i svi rezultati godišnje evaluacije moraju biti dostupni svim gra anima putem jednostavnog i itkog izveštaja. godina Ispunjenje i status implementacije Strategije održivog razvoja lokalne zajednice mora biti konstantno pra en i procenjivan preko godišnjih ciklusa evaluacije koriš enjem Indikatora održivosti (odnosi se na Strateški dokument i na kompletnu zajednicu) i Indikatora u inka (odnosi si se na status implementacije Lokalnog akcionog plana).

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful