Opština Kuršumlija

Delegacija Evropske unije

STRATEGIJA ODRŽIVOG RAZVOJA OPŠTINE KURŠUMLIJA
2010 – 2020. GODINE

SO Kuršumlija u saradnji sa projektom Exchange 2- Zajedni ka podrška lokalnim samoupravama

Strategija održivog razvoja opštine Kuršumlija

oktobar 2009.

Strategija održivog razvoja Opštine Kuršumlija 2010 – 2020. godina

Autor: Opština Kuršumlija

Izdavač: Stalna konferencija gradova i opština Ova publikacija je izrađena uz pomoć Evropske unije. Sadržaj ove publikacije je isključivo odgovornost opštine Kuršumlija, i ni na jedan način ne oslikava stavove Evropske unije.

Grafički dizajn i štampa: Kotur i ostali o.d.

Tiraž: 75 primeraka

Program EXCHANGE2 Projekat finansira Evropska unija
2

ciljevima i prioritetima i pružaju i operativnu podršku projektima i aktivnostima predvi enim Akcionim planom. stvaraju i uslove za realizaciju ili razvoj drugih planova na lokalnom nivou. ispune i razviju mogu nosti šire definisane Strategijom razvoja lokalne zajednice. Participativni pristup u izradi Strategije se ne odnosi samo na zajedni ku izradu strateškog dokumenta i akcionog plana. STRATEGIJA ODRŽIVOG RAZVOJA LOKALNE ZAJEDNICE naslanja se na okvirni plan „Milenijumskih razvojnih ciljeva“ UN. u okviru svojih oblasti. iako sama zajednica nije bila uklju ena u taj projekat.Strategija održivog razvoja Opštine Kuršumlija 2010 – 2020. Održivost zahteva od ljudi da koriste prirodne resurse u onoj meri koja im dozvoljava da se ti resursi prirodno obnove. participativni pristup poboljšava kvalitet donetih odluka tako što omogu ava: 3 . opštu društvenu informisanost i zaštitu životne sredine. Bez participativnog pristupa esto se lokalnim zajednicama name u obaveze da sprovedu odre ene aktivnosti. STRATEGIJA ODRŽIVOG RAZVOJA LOKALNE ZAJEDNICE je OPŠTI STRATEŠKI PLAN RAZVOJA GRADA/OPŠTINE koji daje smernice i podsticaje za budu i razvoj grada/opštine. LSDS – SAŽETAK O METODOLOGIJI Metodologija za izradu STRATEGIJE ODRŽIVOG RAZVOJA LOKALNE ZAJEDNICE je nastala kao rezultat aktivnosti Projekta Exchange 2 Zajedni ka podrška lokalnim samoupravama u cilju metodološke standardizacije procesa strateškog planiranja za potrebe Stalne konferencije gradova i opština i lokalnih samouprava u Srbiji. Kao najvažnija strategija. Na nacionionalnom nivou uskla ena je sa Nacionalnom Strategijom održivog razvoja Republike Srbije i drugim nacionalnim strategijama koje se ti u održivog razvoja lokalnih zajednica. aktiviranju i koordinaciji partnerstava za implementaciju pojedinih aktivnosti i projekata. STRATEGIJA ODRŽIVOG RAZVOJA LOKALNE ZAJEDNICE ima za cilj uvo enje integisanog sistema planiranja koji obuhvata sva bitna pitanja lokalne zajednice uklju uju i i socijalnu inkluziju. STRATEGIJA ODRŽIVOG RAZVOJA LOKALNE ZAJEDNICE je zasnovana na PARTICIPATIVNOM PRISTUPU. Detaljniji sektorski planovi i strategije na lokalnom nivou se moraju razvijati i implementirati u punoj saglasnosti i integraciji sa Strategijom održivog razvoja lokalne zajednice. koji podrazumeva direktnu uklju enost svih javnih i privatnih zainteresovanih strana u toku trajanja celokupnog procesa. poštuju i smernice zadate vizijom. ve omogu ava šire u eš e zajednice u identifikaciji. godina 0. ciljeve i mere relevantne za sve sektore. Strategija održivog razvoja lokalne zajednice obuhvata sve smernice. Razlog za uvo enje participativne metode je pre svega prakti ne prirode. Na kraju. Svi drugi sektorski planovi na lokalnom nivou imaju za cilj da.

sa razli itim ulogama i funkcijama su bili uklju eni u proces izrade STRATEGIJE ODRŽIVOG RAZVOJA LOKALNE ZAJEDNICE po ev od faze planiranja pa do faze definisanja realizacije projekata i upravlja kih aktivnosti. dok su stru ne strane okupljene u TEMATSKE RADNE GRUPE i KOORDINACIONI TIM u estvovale u izradi Strategije. Nakon ove faze. Pokretanje procesa strateškog planiranja 1. Definisanje prioriteta. Marketing i komunikacija Dokumenta Organizaciona struktura – regulativa Izvestaj o održivosti Strateški dokument Akcioni plan Upravlja ki sistem Plan marketinga i plan komunikacije Ciklus izrade STRATEGIJE ODRŽIVOG RAZVOJA LOKALNE ZAJEDNICE po eo je izradom ANALIZE TEKU EG STANJA – PROFILISANJEM ZAJEDNICE u kome su teku e stanje i faktori održivosti u zajednici identifikovani i procenjeni. Razli iti subjekti. Projekti i aktivnosti za odre ene rezultate 4. vizije i ciljeva 3. pra enje 5. 4 . gde je to bilo mogu e. Implementacija. Kako bismo postigli odre ene rezultate implementacija projekata treba da bude podržana razvijenim UPRAVLJA KIM I MONITORING SISTEMOM. upravljanje. Sve javne i privatne zainteresovane strane koji žive i rade na teritoriji opštine/grada okupljene u Partnerski Forum bile su zadužene je za opštu elaboraciju STRATEGIJE ODRŽIVOG RAZVOJA LOKALNE ZAJEDNICE.Strategija održivog razvoja Opštine Kuršumlija 2010 – 2020. U opštini Kuršumlija Partnerski Forum je okupio 37 lanova. definisane su aktivnosti i projekti u okviru lokalnog AKCIONOG PLANA. godina Bazu znanja za odgovoran proces donošenja odluka zasnovanih na injenicama Široku bazu podrške za donesene odluke Kolektivno vlasništvo nad problemima i rešenjima problema Ja anje lokalnih kapaciteta za implementaciju projekata Povratne informacije za rukovodstvo. ciljeva i prioriteta u okviru STRATEŠKOG DOKUMENTA na lokalnom nivou. koji je dopunjen i podržan PARTNERSKIM SPORAZUMIMA. Analiza teku eg stanja – Profilisanje zajednice 2. lanovi Partnerskog foruma su identifikovali slede e tematske radne grupe: Ekologija Društvene delatnosti Privreda Turizam Proces izrade STRATEGIJE ODRŽIVOG RAZVOJA LOKALNE ZAJEDNICE se sastojao od 5 glavnih faza koje se ponavljaju u desetogodišnjem ciklusu: Faze 0. Kao slede i korak usledilo je definisanje vizije. uklju uju i prostorne dijagrame. Na prvom sastanku.

Dragan Milenkovi – Opštinska uprava 24. Sonja Jankovi – ZZ « Budu nost » 21. Snežana Radovi – Opštinska uprava 4. Dejan ur i – SUR « Prolom » 36. Vladimir Jakovljevi – Udruženje penzionera 17. Protojerej J. Radivoje Panti – Književni klub « Milutin Uskokovi » 30. Mijodrag Jovanovi – « JUROFUNGO » 10. Rodoljub Stoj i – Direkcija za izgradnju 11. Dobrivoje avi – ŽFK « Kolibri » 32. Ka a Gaši – Ekonomska škola 19. Saša Stevanovi – Direkcija za izgradnju 12. Milomir Nikoli – Crveni krst 5. Slaviša Puniši – Nacionalna služba za zapošljavanje 13. Milan Simovi – SUR « Božji Raj » 25. Vi entijevi – SPC Kuršumlija 6. Dobrica Živan evi – « VLADIVA » doo 18. šef projektnog tima Jasmina Kruni . Darko Lazarevi – JKP »Toplica » 14. Ruža Spalovi .Opštinska uprava 2. Snežana Deljanin – PU « Sunce » 29.Udruženje penzionera 16. Emilija Savi – Opštinska uprava 3. Saša Petrovi – koordinator za romska pitanja. godina U ESNICI U PROCESU IZRADE STRATEGIJE PREDSTAVNICI PROGRAMA EXCHANGE 2: Mark Barrett. Svetlana MIlutinovi – Centar za socijalni rad 20.Strategija održivog razvoja Opštine Kuršumlija 2010 – 2020. Jugoslav Savi – Turisti ki biro 37. Dragan Miljevi – Institut « EKOMAN » 28. 5 . Dejan Živkovi – TK « KORIO » 7. Milan Nikoli – Biblioteka 31. Života Vuksanovi – OŠ « Miloje Zaki » 33. Darko Orbovi – « Metalaccompany » 26. Mijodrag Ili . Milan ur evi – ED Kuršumlija 22. Ljiljana Arsenijevi – Dom zdravlja 15. Dragan Jezdimirovi – OOSR « Toplica » 8. Dejan or evi – « STUDIOARH » 27. Slobodan Obradovi – « Obradovi -inženjering »DOO 23. Dragan Lazarevi – LU « Soko » 9. Svetlana Sokovi – Gimnazija 34. Dragan Gaši – Opštinska uprava 35. savetnica za strateško planiranje FORUM PARTNERA : 1.

"STUDIO ARH". Darko Orbovi .OOSR "Toplica" . Ljubisav Veselinovi ."Garetov konak". Dejan Jovanovi 5.PU "Sunce".Dom zdravlja. Milomir Nikoli Crveni krst.Opština Kuršumlija.Centar socijalni rad.Književni klub "Milutin Uskokovi Snežana Deljanin ."METALAC COMPANY".LU "Soko" . Emilija Savi Radna grupa 1: EKOLOGIJA Ruža Spalovi – Opštinska uprava. Boban Cvetkovi – restoran "KUM". Snežana Radovi – Opštinska uprava. Nadica Deljanin . Facilitator: Emilija Savi Radna grupa 2: DRUŠTVENE DELATNOSTI Dejan Živkovi – TK "KORIO" . Dragan Milenkovi – Opštinska uprava. Miroljub Jovanovi . Milijana Rilak . za – Radna grupa 3 : PRIVREDA I POLJOPRIVREDA Sun ica Nestorovi – Opštinska uprava. Dragan Miljevi – Opštinska uprava. Slaviša Puniši . Facilitator: Emilija Savi ". Jovana Nestorovi 6.Nacionalna služba za zapošljavanje.Ekonomska škola. Dejan or evi . Dragana Ivkovi Kancelarija za mlade. Dragan Laki evi .STR "NEON". Facilitator: Dejan Jovanovi Radna grupa 4 : TURIZAM Dejan ur i . Sun ica Nestorovi – Opštinska uprava 2.Opštinska uprava 3. godina Koordinacioni tim : 1. Dragan Gaši . Ruža Spalovi . Facilitator: Jovana Nestorovi 6 . Jasmina Deljanin – Gimnazija. Darko Lazarevi JKP "Toplica". Snežana Radovi – Opštinska uprava 4.Opštinska uprava.Radivoje Panti .Strategija održivog razvoja Opštine Kuršumlija 2010 – 2020. Ka a Gaši . Slavko Ili – Turisti ka organizacija Kuršumlija."JUROFUNGO". Dragan Mijajlovi . Goran Djordjevi .

2 RG 2: Društvene delatnosti 3.3 RG 3: Privreda i poljoprivreda 3. prioriteti i ciljevi: velika.Strategija održivog razvoja Opštine Kuršumlija 2010 – 2020.1 Vizije. Akcioni plan 5. godina SADRŽAJ Uvodna re Predsednika opštine 0.2 Prioriteti za razvoj u narednih 10 godina 5. generalna slika 4.2 Faza implementacije: sistem upravljanja i partnerski sporazumi 7 . Opšti podaci 1.3 Stanovništvo 1. Strategija održivog razvoja lokalne zajednice – sažetak o metodologiji U esnici u procesu izrade strategije 1. izvori finansiranja.1 RG 1: Ekologija 3.2 Indikatori ekonomskog razvoja 2.3 Socijalna pitanja/ kvalitet života 3.4 Opštinska organizacija 2. akcije.1 Administrativni i geografski položaj 1. Strateški dokument 4.1 Indikatori životne sredine 2. aktivnosti. Presek stanja / trenutna situacija 3. rokovi 5. partneri.1 Ciljevi. Monitoring sistem indikatori 2.2 Istorijat 1.4 RG 4: Turizam 4.

Smatramo da usvajanjem STRATEGIJE ODRŽIVOG RAZVOJA možemo doprineti da gra ani mogu uskoro o ekivati visok kvalitet života. kao i drvne industrije. odnosno u iskoriš avanju obnovljivih izvora za proizvodnju elektri ne energije. Opština Kuršumlija je u saradnji sa Stalnom konferencijom gradova i opština. PREDSEDNIK OPŠTINE KURŠUMLIJA dr Zoran Vu kovi 8 . poljoprivrede (vo arstva i sto arstva). u okviru Programa Exchange 2.Strategija održivog razvoja Opštine Kuršumlija 2010 – 2020. smatramo da opština Kuršumlija veoma brzo može da iza e iz kruga najnerazvijenijih opština. Opština Kuršumlija spada u red najnerazvijenijih opština u Srbiji. ali sa svojim potencijalima u razvoju pre svega turizma. odnosno smanjenje velike stope nezaposlenosti uz izgradnju infrastrukturnih objekata. godina Poštovani sugra ani. izradila i usvojila STRATEGIJU ODRŽIVOG RAZVOJA OPŠTINE KURŠUMLIJA. Osnovni zadatak opštine Kuršumlija iskazan u ovoj strategiji je stvaranje uslova za zapošljavanje gra ana uz uvažavanje standarda za o uvanje životne sredine.

Panorama Kuršumlije 1. preko Blaca. Slika broj 1. godine).2 . verovatno po toplim izvorima Lukovske. Na teritoriji opštine živi 21608 stanovnika (prema popisu iz 2002. 9 . Kruševcem i dalje Beogradom. Svaki od njih je ostavio trag na ovom tlu i upisao se u viševekovnu istoriju ovog kraja. Naselje je dugo zadržalo ovo ime. Karta opštine Kuršumlija Slika br. Prokuplje.2 Istorijat Preko teritorije današnje opštine Kuršumlija prošli su brojni osvaja i još od praistorijskog doba. Rimljani su tadašnjem naselju na mestu današnje Kuršumlije. Teritorijom opštine prolazi strategijski važan putni pravac Niš-Priština-Pe .1 Administrativni i geografski položaj Opština Kuršumlija nalazi se na jugu Srbije. Medve a. na jugoisto nim padinama Kopaonika i severozapadnim padinama Radan planine. sa dva glavna prevoja: Merdare i Prepolac. dali naziv Ad Fines što zna i na kraju. ali i uticao na njegov dalji razvoj. Geografsko-saobra ajni položaj opštine je izrazito tranzitnog karaktera. Zauzima površinu od 952 km² i administrativno pripada Topli kom okrugu. Podujevo i Leposavi . Kuršumlijske i Prolom banje. Dolinom Toplice i Kosanice prolazi železni ka pruga Niš-Prokiplje-Kuršumlija-Kosovo Polje. Jugozapadna granica u dužini od 105 km poklapa se sa prirodnom i politi koadministrativnom granicom Kosova i Metohije. u gornjem slivu reke Toplice i njenih pritoka Kosanice i Banjske. kada dobija naziv Bele Crkve po manastirima koje su bili pokriveni olovnim plo ama koje su blještale i videle se nadaleko. Grani i se sa opštinama: Brus. Po osvajanju. Regionalnim putnim pravcem. godina 1. Turci ovaj kraj nazivaju Kuršumlija što je prema istraživanjima istori ara prevod naziva Bele Crkve (Kuršunlu klise ). Blace. opština Kuršumlija je povezana sa Brusom. da bi kasnije dobilo ime Toplice. Ovaj naziv je današnja Kuršumlija zadržala sve do po etka stvaranja države Nemanji a. OPŠTI PODACI 1.Strategija održivog razvoja Opštine Kuršumlija 2010 – 2020.

godine). Njega je Nemanja posvetio svom sinu Savi i to je bio muški manastir. Veliki srpski župan Stevan Nemanja je svoju istorijsku misiju upravo po eo u današnjoj Kuršumliji. Na brdu iznad grada. mogu se videti ostaci prve zadužbine župana Stevana Nemanje. Od uspostavljanja autokefalnosti Srpske Pravoslavne Crkve na teritoriji opštine je bilo sedište Belocrkvanske episkopije. Po predanju u njoj se pri estio deo srpske vojske iz okolnih krajeva pred odlazak u Kosovsku bitku. Bazilika je u narodu poznata kao "Markova crkva". Manastir Sv. Na ulazu u grad. godina Arheološka nalazišta u okolini Kuršumlije iz rimskog i vizantijskog doba su: rimske terme u Bacu iz III veka. Sagra en je 1159.5 km od centra Prolom banje. koja je bila njegova prva prestonica. opeke i novac na eni u Kuršumlijskoj banji kao i nadgrobni spomenik koji je podigla jedna svešteni ka porodica iz Rima boginji Nimfi. zaštitnici lekovitih voda u znak zahvalnosti za izle enje u ovoj banji. pa su se šljiva uvijale u smeru u kome se vojska okretala. predmeti. Neobjašnjivu prirodnu retkost predstavljaju šest uvijenih stabala šljiva u dvorištu crkve. sedište arhiepiskopije. 10 . Nikole Crkva Lazarica nalazi se 2. odolevaju i zubu vremena stoji druga zadužbina Stevana Nemanje manastir Sv. i ovde sagradio svoje prve zadužbine. sagra ena je oko 1980. Legenda kaže da su vojnici posle pri eš a šest puta obilazili crkvu mole i se za pobedu na Kosovu.Strategija održivog razvoja Opštine Kuršumlija 2010 – 2020. do 1168. Nikole (gra en od 1165. Na uš u Kosanice u Toplicu nalaze se ostaci bazilike iz ranovizantijskog perioda (VI-VII vek). Bogorodice Slika 4. Bogorodice. godine i to je jedina crkva brvnara u Toplici.maja i o drugim praznicima okuplja narod. Ostaci manastira Sv. Kasnije su ga dogra ivali Stevan Prvoven ani i kralj Milutin. ali ih je uvek bilo samo šest. vladavine dinastije Nemanji a. Stara stabla su nestala. a od osnivanja Srpske Patrijaršije. sa leve strane. Ovde se na "Markov dan" 8. Ovi manasturi su najstariji svedoci po etka jednog od najsjajnijih perioda srpske države. Objekat ima veliki zna aj za prou avanje tradicije i kontinuiteta vizantijskog i srednjevekovnog graditeljstva. i u njemu se zamonašila Nemanjina žena Ana kao Anastazija. godine. Slika 3. nicala su nova i uvijala se. ostaci vodovoda u Kuršumlijskoj i Lukovskoj banji. manastira Sv. rimska i gr ka groblja u okolini Prolom banje i dr.

U restoranu je podrum zidan ciglom sa plafonom u polukružnim svodovima. živopisom su ukrašene sve unutrašnje zidne površine. U njemu je esto boravio naš poznati pisac Branislav Nuši i pretpostavlja se da je ovde pisana komedija "Sumljivo lice".Strategija održivog razvoja Opštine Kuršumlija 2010 – 2020. 1. godine.5 km zapadno od Lukovske banje. 6 prigradskih i 7 gradskih mesnih zajednica. godine kao hotel sa 8 soba. Crkva je jednobrodna gra evina. Sagra en je 1892. Mine.5 km od Prolom banje. Sagra ena je u vreme Patrijarha Pajsija u periodu 1614-1647. U njemu je smeštena zbirka arheoloških. 170 sedišta u restoranu i 40 na terasi. etnoloških i istorijskih eksponata ovog kraja. Ima 16 seoskih.3 Stanovništvo Opština Kuršumlija ima 21 608 stanovnika (preme popisu iz 2002. Kao hotel radio je do polovine šezdesetih. godina Crkva Sv. kada su sobe pretvorene u kancelarije i magacinski prostor. dobro od velikog zna aja. nalazi se u selu Štavi 5. Prose na gustina naseljenosti opštine Kuršumlija je 23 stanovnika na km² . Crkva Sv. Petke udaljena je 1. Restoran "Evropa" nalazi se u centru grada. i to je rekonstruisana crkva iz nemanji kog perioda gra ena od kamena i pokrivena kamenim plo ama. što je svrstava u retko naseljene opštine. 20 kreveta. godine) raspore enih u 90 naseljenih mesta. NAZIV I TIP NASELJA Kuršumlija Babica Barlovo Ba oglava Belo Polje Bogujevac Vasiljevac Veliko Pupavce Visoka Vlahinja Vrelo Vrševac Vukojevac Gornja Mikuljana Gornje To ane Grabovnica Dabinovac Dankovi e Degrmen Dedinac Dešiška Dobri Do Donja Mikuljana Donje To ane 1948 37284 396 265 443 464 332 254 501 742 494 257 428 229 284 157 547 394 794 310 685 324 836 182 960 1953 39772 393 268 469 448 335 290 525 795 502 267 445 260 296 139 562 427 816 338 677 349 891 215 927 BROJ STANOVNIKA 1961 1971 1981 36896 31672 27629 394 317 203 235 175 163 439 413 460 393 289 225 248 195 151 264 189 115 456 296 153 620 421 303 498 327 194 243 157 114 421 309 232 191 99 6 270 181 168 110 57 36 442 329 238 404 247 151 682 540 345 302 255 172 552 394 304 303 182 86 709 432 271 185 145 103 753 475 308 1991 23368 138 129 310 150 118 29 81 224 121 57 118 140 30 163 77 265 120 161 62 158 87 203 2002 21608 90 166 263 151 84 18 79 158 88 40 82 117 18 118 64 232 88 124 38 109 83 122 11 .

godina NAZIV I TIP NASELJA Dubrava ake Žalica Žegrova Žu Zagra e Zebica Ivan Kula Igrište Kastrat Konjuva Kosma a Krtok Kr mare Kupinovo Kuršumlija Kuršumlijska Banja Kutlovo Lukovo Ljutova Ljuša Magovo Mala Kosanica Mari i e Markovi e Matarova Ma ja Stena Ma kovac Merdare Mer ez Mehane Mirnica Mr e Nevada Novo Selo Orlovac Parada Pa ara a Pevaštica Pepeljevac Perunika Pljakovo Prevetica Prekora e Prolom Ravni Šort Rastelica Ra a Sagonjevo Samokovo Svinjište Sekira a Selište Selova 1948 305 552 92 285 479 149 246 373 457 568 709 828 407 705 191 2382 415 256 554 191 724 103 472 267 172 227 208 619 438 115 421 548 242 162 347 211 140 213 152 430 389 330 166 161 172 48 82 1016 580 297 244 199 208 424 1953 324 583 119 317 452 139 278 399 519 620 933 895 406 697 331 2649 485 276 601 208 768 98 474 248 196 247 247 650 474 144 475 579 276 167 351 229 149 245 174 436 420 304 141 166 248 473 88 1000 622 331 308 229 205 447 BROJ STANOVNIKA 1961 1971 1981 249 137 97 525 368 223 120 73 38 288 186 118 484 362 248 129 98 52 257 181 82 340 205 118 460 279 160 523 366 475 787 551 355 783 509 262 409 297 155 599 414 343 285 211 114 3391 7185 10550 457 333 198 247 147 81 680 621 395 220 177 92 740 471 345 103 65 43 431 284 233 182 129 109 231 383 472 252 194 172 283 211 136 594 587 554 460 370 318 174 85 52 446 296 143 552 385 207 266 236 167 149 123 83 265 206 160 197 152 72 159 131 47 248 179 132 173 147 90 357 326 318 310 185 139 239 171 148 152 130 70 148 102 69 225 180 200 418 264 184 76 45 23 1013 722 562 586 458 264 254 194 162 323 214 117 178 127 83 145 90 58 428 338 208 1991 58 112 19 79 205 32 61 85 89 285 226 160 73 207 84 12371 185 37 320 53 158 29 190 72 416 118 49 392 222 33 58 100 117 39 126 45 28 78 59 239 90 81 41 31 92 103 13 300 174 93 64 52 42 132 2002 45 83 12 49 172 19 35 39 42 267 169 108 39 150 67 13639 151 37 366 37 109 24 130 54 52 83 29 298 139 26 54 60 93 30 75 17 16 41 35 15 64 78 21 22 111 51 247 118 61 41 29 24 180 12 .Strategija održivog razvoja Opštine Kuršumlija 2010 – 2020.

U periodima 1981 – 1991. 13 .5%) i ostalih (2%). godine Može se videti da su najve a naselja u opštini: Lukovo sa 366 stanovnika.85 i -7 na 1 000 stanovnika ). 1971. Crnogoraca (0. 1953. i 2002. godina NAZIV I TIP NASELJA Seoce Spance Ta evac Tijovac Tmava rebinje Tre ak Trmka Trn Šatra Štava 1948 375 1054 192 246 948 369 237 259 189 408 505 413 1953 419 1062 204 257 974 409 280 265 197 473 497 441 BROJ STANOVNIKA 1961 1971 1981 474 468 356 924 664 395 171 76 33 220 169 142 875 674 463 418 318 214 275 213 156 230 178 104 112 61 44 455 355 118 455 250 120 464 468 320 1991 181 255 21 96 293 105 110 59 26 73 75 207 2002 115 222 77 199 74 62 36 30 53 33 176 Tabela broj 1: Uporedni pregled broja stanovnika 1948. Kretanje stanovništva u opštini Kuršumlija karakterišu tri osnovne determinante: nizak natalitet pove ane stope mortaliteta migracioni procesi. Ipak najve i broj stanovnika je nastanjen u samom gradu Kuršumlija.. godine opština Kuršumlija ima smanjenje negativne stope porasta ukupnog stanovništva ( -15. odnosno starijeg tipa stanovništva budu i da se smanjuju fertilni i omladinski kontigent stanovništva. Ra a sa 247 stanovnika.05 Bugari 8 0.76 Romi 300 1..51 Crnogorci Makedonci 82 0. Starosna struktura stanovništva Kuršumlije sve više ima karakteristike „regresivnog“. Nacija Broj % Srbi 19 085 95.41 16 0.5%). unutrašnjih migracija iz sela u grad.04 Ostali 428 2. pre svega.08 Hrvati 10 0. 1981. Najve i broj stanovnika opštine Kuršumlija ine Srbi (96%). 1991.15 Ukupno 19 930 100 Tabela broj 2: Etni ki sastav stanovništva prema popisu iz 2007. Sam opštinski centar beleži prirast stanovništva što je posledica. Kastrat sa 267 stanovnika. godine Kretanje stanovništva. 1961. sa veoma malim u eš em Roma (1.Strategija održivog razvoja Opštine Kuršumlija 2010 – 2020. zatim Ma kovac sa 298 stanovnika. oko 13 639 što ini oko 63 % ukupnog stanovništva. i 1991 – 2002. Etni ka struktura.

koje se javljaju isklju ivo iz ekonomskih razloga. odnosno emigracije u inostranstvo. Za opštinu Kuršumlija karakteristi ne su kako dnevne migracije (njihov broj obuhvata angažovano.3 2002 -139 -6 2003 -127 -6 2004 -158 -7. Broj živoro enih po godinama pokazuje tendenciju smanjenja. a od 2005. Na osnovu kretanja stanovnika mogu e je izvu i i bilans priraštaja stanovništva. Godina Prose an godišnji priraštaj Pros. na 1000 stanocnika 1997 -96 -4. ukoliko se ovakav trend nastavi u narednim godinama.prir. Prirodni priraštaj. 14 . a da je 1998. Na to uti e.do2007.5 2005 -149 -7.Strategija održivog razvoja Opštine Kuršumlija 2010 – 2020.godine Iz ove tabele se uo ava negativno kretanje broja stanovnika iz godine u godinu. do 2027.1 1998 -168 -7. godine bio najnepovoljniji. godina Godine 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 Muško 10 10 10 10 10 10 10 913 935 838 720 601 451 238 Žensko 10 649 10 627 10 470 10 316 10 129 9 910 9 692 Ukupno 21 807 21 608 21 308 21 036 20 730 20 361 19 930 Smanjenje broja -245 -254 -272 -306 -369 -431 Tabela broj 3: Kretanje stanovnika opštine Kuršumlija u periodu od 2002. godine došlo je do smanjenja za ak 1 877 stanovnika. zaposleno stanovništvo kao i decu i omladinu koja svakodnevno putuju do škole ili posla) tako i spoljne migracije. U periodu od 2001-2007. i 2004. godine taj broj bi se prepolovio. ne samo smanjenje ukupnog broja stanovnika. ve i nepovoljna kretanja broja sklopljenih brakova koji je samo u poslednjih deset godnina opao za 20%. godine po inje da raste stopa smanjivanja stanovnistva tako da.7 Tabela broj 4: Prirodni priraštaj opštine Kuršumlija Na osnovu tabele se može zaklju iti da je prirodni priraštaj u svim posmatranim godinama bio negativan.2 2006 -137 -6.

Radi ostvarivanje poslova iz nadležnosti opštine. pored organa opštine (Skupština opštine. godina 1. mogla još efektnije da funkcioniše u pružanju usluga stanovništvu i podršci razvoju ostalih institucija i organizacija koje mogu doprineti poboljšanju opšteg stanja u opštini.4 Opštinska organizacija Opština kao jedinica lokalne samouprave ima 104 zaposlenih i u opštini se vrše poslovi iz njenog izvornog delokruga. Odeljenje za neprivrednu delatnost i Odeljenje lokalne poreske administracije. kao i povereni poslovi iz okvira prava i dužnosti Republike. obrazuje se i Opštinska uprava u okviru koje funkcionišu tri odeljenja: Odeljenje za privredu i finansije. i organizacijom kapaciteta koja bi. Opštinska uprava. raspolaže kvalitetnim ljudskim resursima.Strategija održivog razvoja Opštine Kuršumlija 2010 – 2020. predsednik opštine i Opštinsko ve e). zadovoljavaju im brojem ra unara. kao polazna osnova razvoja institucija. 15 . uz manje izmene. utvr eni Ustavom. zakonom i Statutom opštine.

Indikator br. U opštini nije vršeno merenje kvaliteta vazduha.Kvalitet površinskih voda Kvalitet površinskih voda EBI indeks Toplica Banjska EBI indeks. Najve i potencijalni zaga iva je bio ŠIK “Kopaonik” koji je 2009.Strategija održivog razvoja Opštine Kuršumlija 2010 – 2020. tako da se sve otpadne vode sa njene teritorije bez ikakve obrade ulivaju u reku Toplicu. Otpadne vode se ulivaju bez preciscavanja u reku Toplicu. 2007 III/IV III/IV Vrednosti EBI indeksa su grupisane u pet kvalitativnih klasa od kojih je svaka ozna ena razli itom bojom. 6 – Javni prevoz Javni prevoz Broj putnika u lok. Indikator br. 2 .001 Od 107 ha zašti enih oblasti na teritoriji opštine. godina 2. 5 – Napušteno i zaga eno zemljište Ne postoje podaci o zaga enom i napuštenom zemljištu na teritoriji opštine. a ostalo Indikator br. kotlarnica i ložišta u doma instvima.Upravljanje otpadnim vodama u gradskim sredinama U opštini Kuršumlija ne postoji ni jedan kolektor za pre iš avanje otpadnih voda. Indikator br.19 0. tako da i ne postoje podaci koji bi ukazivali na eventualni rizik od zaga enja vazduha. Indikator br. avoljoj varoši pripada 67 ha. 2006 III IV EBI indeks. restauracije i zaštite zemljišta i lokacija na teritoriji opštine. 1 . MONITORING SISTEM I INDIKATORI 2. Sada se zaga enje vazduha jedino može javiti usled izduvnih gasova automobila. 3 – Broj dana sa lošim kvalitetom vazduha Indikator pokazuje koliko je puta (u koliko slu ajeva) pove ana grani na vrednost odre enog zaga iva a u odnosu na dozvoljenu koncentraciju. 2005 III III EBI indeks. Zašti ene oblasti Republika Srbija Opština Kuršumlija Ha 547176 107 % 6. putnickom saobracaju Ekspres Lasta Ukupno 2005 115273 1400 116673 2006 99914 1750 101664 2007 94573 1500 96073 16 . godine prestao sa radom. kao i stepen njegove zaga enosti. drugim kulturno-istorijskim spomenicima. 4 – Zašti ene oblasti Ovaj indikator se ti e održivog razvoja.1 Indikatori životne sredine Indikator br.

% Otpad po vrsti odlaganja. i kod oba prevoznika je prime eno smanjivanje broja putnika poslednjih godina. Ne postoje podaci o spaljenom ili recikliranom otpadu. 40 Bez upravljanja. Deponija “Lakovski bregovi” se nalazi u selu Ba oglava. 17 . 8 – Reciklirani otpad Na teritoriji opštine Kuršumlija se ne vrši selekcija i reciklaža otpada. 30 Bez upravljanja.Strategija održivog razvoja Opštine Kuršumlija 2010 – 2020. 30 2005 2006 2007 Po poslednjim podacima na opštinskoj deponiji se nalazi oko 24 000 t otpada. t i % Procena kolicine otpada koja zavrsava bez ikakvog upravljanja. 2005. t i % Spaljen otpad. što ini oko 70% ukupnog otpada na teritoriji opštine. i na njoj e se vršiti selekcija i reciklaža otpada. % 50 40 30 20 10 0 Bez upravljanja. godina Broj putnika u lokalnom saobracaju 150000 100000 50000 0 2005 2006 2007 U tabeli su dati približni podaci AS “NIŠ-EKSPRES” I AS “LASTA”. a odlaganje opštinskog otpada na njoj se vrši ve 12 godina. 7 – Opštinski otpad po vrsti odlaganja Opštinski otpad po vrsti odlaganja Republika Srbija 2007 Opština 2005 Opština 2006 Opština 2007 20 000t – 60% 22 000t – 70% 24 000t – 70% / / / / / / 40% 30% 30% Deponija. t i % Recikliran. godine ih je bilo ukupno 116 673. a dve godine kasnije. 2007 – 96 073 putnika Indikator br. Ura en je projekat sanacije ove deponije koji bi uskoro trebalo da se realizuje Indikator br. Opština Kuršumlija je jedan od potpisnika sporazuma za izgradnju regionalne deponije koja e biti smeštena na teritoriji opštine Prokuplje.

Indikator br. godina Indikator br.Strategija održivog razvoja Opštine Kuršumlija 2010 – 2020.82mw 140.Niš-Pogon Prokuplje. KWh 0.64mil t god. 10 – Potrošnja obnovljive energije po izvorima Ukupna potrošnja energije podeljena po vrsti goriva Republika Srbija 2007 Opština 2005 Opština 2006 Opština 2007 Hidro energija. t 800 600 50 0 2005 2006 2007 400 200 0 2005 2006 2007 500 0 2005 2006 2007 1500 1000 Benzin. / / / Geotermalna energija 0. Izvori podataka: JKP “Toplica”. KWh 1300000 / / / Biomasa. lokalne benzinske stanice. t Ugalj. t 745000 600 600 600 Gas. 9 – Ukupna potrošnja energije podeljena po vrsti goriva Ukupna potrošnja energije podeljena po vrsti goriva Republika Srbija 2007 Opština 2005 Opština 2006 Opština 2007 Struja.4-2. / / / Snaga vetra. KW 34950gwh 120. m3 nema 75823 62037 68930 nafta. KWh 36523x106 / / 4500000 Termo solarna energija. KWh 10037x106 / / / Solarna energija. m3 nema nema nema nema Nafta. t 848000 1200 1200 1200 Drvo.6mil t god. GWh 100 drvo. / / / 18 . vetrenjace.22mw 126. ED”Jugoistok”.t god. m3 80000 60000 40000 20000 0 2005 2006 2007 ugalj.77mw benzin. Kcal 2.2mil. t nema 300 300 300 struja. t 500 400 300 200 100 0 2005 2006 2007 U tabelama su dati okvirni podaci.

dok se ka seoskim naseljima izrazito smanjuje. Indikator br. 11 – Gustina naseljenosti Opis Republika Srbija Kuršumlija broj stanovnika . 7498001 21608 Površina u km² 88361 950 Gustina naseljenosti u 2002. 12 – Stanovništvo prema starosti God Stanovništvo do 14 godina starosti Stanovništv o od 15 do 65 godina starosti Opš RS 5080726 Stanovništv o preko 65 godina starosti Opš RS 1240505 Ucesce stanovništva do 14 godina starosti (%) Opš RS Ucesce stanovništva od 15 do 65 godina starosti (%) Opš RS Ucesce stanovništv a preko 65 godina starosti (%) Opš RS Ukupno stanovništvo Opš Po popis u 2002. Tako e je prisutna i spoljašnja migracije stanovnika ka ve im centrima u Srbiji.93 15. 2. usled unutrašnje migracije koja se odvija poslednjih decenija. Najve a naseljenost je u gradu.55 3441 3897 66 18 19 . RS 7498001 Opš RS 117670 21608 14270 15.popis 2002. KWh 5000000 4000000 3000000 2000000 1000000 0 2005 2006 2007 U opštini Kuršumlija se od svih vidova energije koristi samo hidroenergija.br. Stanovnika po 1 km 100 50 0 Kursumlija Republika Srbija Stanovnika/1km2 Prose na gustina naseljenosti opštine Kuršumlija je 23 stanovnika na km² . godina hidroenergija. .Strategija održivog razvoja Opštine Kuršumlija 2010 – 2020. Stanovnika po 1 km² 85 23 Gustina naseljenosti u 2002. . Podaci su uzeti od hidrocentrale HIDROENERGIJA RAŠKA. sedištu opštine.2 Socijalna pitanja / kvalitet života Indikator br. Opština Kuršumlija spada u retko naseljene opštine.br.76 16. što je mnogo manje od proseka u Republici Srbiji koji iznosi 85 st/ km2.69 67.

smatra se da je stanovništvo staro i da ne obezbe uje uslove za normalnu demografsku reprodukciju.42 2.Strategija održivog razvoja Opštine Kuršumlija 2010 – 2020. Sve vrednosti se kre u oko republi kog proseka.8 Procenat ucesca stanovnistva prema strucnoj spremi 40 30 20 10 0 srednja Kursumlija 2.59%).5 . Obrazovna struktura stanovništva opštine Kuršumlija je na niskom nivou i to predstavlja veliki problem kojem treba posvetiti veliku pažnju.79 34.79 34.76 Kursumlija Republika Srbija Iz tabele se može primetiti da je najbrojniji udeo stanovništva starosti od 15 do 65 godina (66%). ali i da je blizak republi kom proseku.42 visa Republika Srbija 3. tako da se sa ovim problemom starenja stanovništva ne susre e samo opština Kuršumlija ve i cela Srbija. dok se najve a razlika javlja kod stanovnika sa visokom školom iji je procenat duplo manji od republi kog (5. Ona uti e na razvoj ukupnog stanovništva.8 2. Sve ove vrednosti su mnogo manje od republi kog proseka.79%. zatim slede stanovnici sa visokim obrazovanjem ( 2.5 25.59 523 559 3.93%).63 visoka Prema podacima iz tabele najve i je broj onih stanovnika sa srednjim obrazovanjem i to oko 25.9315. a da je najmani broj stanovnika do 14 godina (15. Indikator br. a samim tim i radne snage koja je jedna od glavnih determinanti razvoja. višom i visokom školom God Stanovništvo sa srednjom skolom Stanovništvo sa visom skolom Stanovništvo sa visokom skolom Ucesce stanovništva sa srednjom skolom (%) Opš RS Ucesce stanovništva sa visom skolom (%) Opš RS Ucesce stanovništva sa visokom skolom (%) Opš RS Ukupno stanovništvo Opš Po popisu 2002 RS 7498001 Opš RS 2596348 Opš RS Opš RS 285056 411944 21608 25.59 5.65 preko 65 god 66 67. 13 – Udeo stanovnika sa završenom srednjom. 20 5.63 5573 2.42 %).69 do 14 god od 15 do 65 18 16. godina Procenat ucesca stanovnistva prema starosti 80 60 40 20 0 15.5%). Iz tabele se vidi da je procenat ove kategorije stanovništva manji. Ako je u eš e stanovnika mla ih od 15 godina u ukupnom broju stanovnika manje od 20%. dok je broj stanovnika sa višom (2.

Opis Republika Srbija Kuršumlija Dužina puteva u km Površina km2 Dužina puteva u km po km² 88361 950 0. 21 . odnosno.5% je sa savremenim kolovozom. godina Indikator br. U seoskim sredinama stanovnici ostvaruju pristup vodi za pi e preko internih i seoskih vodovoda. Indikator br. regionalnih 109 km i magistralnih 36 km. Ba oglava i Kušrumlijska banja imaju ure ene vodovode kojima upravljaju Odbori za vodu. svega 8. Lokalnih puteva ima 284 km. ali se podatak odnosi samo na sedište opštine i vodovod kojim upravlja javno komunalno preduze e. 15 – Procenat doma instava sa sigurnim pristupom vodi za pi e Opština Republika Srbija uršumlija Ukupan broj doma instava 2521190 7693 Broj doma instava priklju enih na vodovod 1986259 4000 Procenat doma instava sa sigurnim pristupom vodi za pi e 78 52 procenat doma instva sa sigurnim pristupom vodi za pi e 90 80 70 Opstina Republika Srbija Ukupan broj doma instava priklju enih na vodovod je 4000 što ini oko 52 % ukupnog stanovništva. Pupovce. Žu . Projekti za ovakvo vodosnabdevanje postoji za sela Tijovac. ali oni još nisu realizovani. ali je njen kvalitet mnogo lošiji s obzirom na samo 28% puteva sa savremenim kolovozom. od kojih je 119 km sa savremenim kolovozom. Kod lokalnih puteva. Donja i Gornja Mikuljana. Rudare.45 38436 429 Ukupna dužina puteva na teritoriji opštine iznosi 429 km. Prolom. Gustina putne mreže na teritoriji opštine Kuršumlija je u nivou proseka RS. Mari i e.Strategija održivog razvoja Opštine Kuršumlija 2010 – 2020. Pojedina sela kao što su Lukovo. blagostanje stanovništva opštine. 14 – Dužina puteva u km po km2 Ova kategorija indikatora pokazuje uticaj saobra aja na ukupni socio-ekonomski razvoj.44 0. Ovaj procenat je mnogo manji od republi kog proseka – 78%. Ra a.

2003 Republicki prosek Opstina 2004 2005 2006 2007 Vrednosti u tabeli se odnose na zarade bez poreza i doprinosa po zaposlenom. 13. godina Indikator br. 21707 11122 2007. Objekti za sport i rekreaciju su: Fudbalski teren „Kosanica”. one su i dalje me u najnižim u SrbIji. 7. 27759 15920 Prosecna bruto zarada 27. godine kre e od 5831 – 15920 dinara.000 Din. 23. Prose na zarada u opštini se u periodu od 2003-2007.000 Din.000 Din.000 Din. Društvenih objekata nema. Najve i rast zarade je u periodu 2006 . 9.000 Din.2007. 21. Iako je zabeležen ve i rast zarada u opštini u ovih pet godina nego na nacionalnom nivou. 11.000 Din. Opština Kuršumlija spada u red nerazvijenih opština.000 Din. Sportska hala i Gradski bazen.000 Din. 5. 19. rekreativnih aktivnosti Ovaj indikator predstavlja element ocene razvoja a ne rasta opštine i predstavlja osnovnu pretpostavku za izgradnju efikasne politike ukupnog socio-ekonomskog razvoja. 16 – Broj stanovnika na jedan objekat drušvtenih. U rekreativne svrhe se koriste i sportski tereni u osnovnim i srednjim školama.Strategija održivog razvoja Opštine Kuršumlija 2010 – 2020. i iznosi 43%. Ima ih ukupno 10. 15. Indikator br. 25. kulturnih. 17 – Prose na bruto zarada Prose na bruto zarada u RSD Republika Srbija Opština 2003. što je oko 50 % prose ne zarade u RS. a najmanje u prera iva koj industriji. Najve e zarade se ostvaruju u zdravstvu i obrazovanju. 22 . 17443 8309 2006. Broj drustvenih objekata / Broj kulturnih objekata 1 Broj objekata za rekreaciju 9 Broj stanovnika na jedan drustveni objekat / Broj stanovnika na jedan objekat kulture 21608 Broj stanovnika na jedan rekreativni objekat 2401 Opština Ukupan broj stanovnika 21608 25000 20000 15000 10000 5000 0 Kupšumlija Broj stanovnika na jedan objekat Drustveni Kulturni Rekreativni Svi kulturni i sportsko-rekreativni objekti su smešteni u širem centru grada.000 Din.000 Din.000 Din. 11500 5831 2004. 14108 7379 2005. dok je jedini objekat kulture Biblioteka. 17.000 Din.

2007 godine pove ao za 40%.75 4. 7480591 7463157 7440469 7411569 7381579 Opština 21308 21036 20730 20361 19930 Broj korisnika socijalne zaštite RS 309123 320281 329530 335746 364750 Opština 705 809 778 905 984 Ostvareno u eš e (%) RS 4.3 4. 18 – U eš e korisnika socijalne zaštite u ukupnom stanovništvu (%) Godina Ukupan broj stanovnika RS 2003.94 Ukupan broj korisnika socijalne zaštite 2003. taj broj nastavlja ubrzano da raste.84 3. da bi se posle 5 godina taj procenat izjedna io sa prosekom RS – 4. god. a do 2007. Godina 2003 2004 2005 2006 2007 Ukupan broj stanovnika RS 7480591 7463157 7440469 7411569 7381579 Opština 21308 21036 20730 20361 19930 Ukupan broj lekara RS 20039 20211 19685 19644 20066 Opština 35 35 35 36 35 Broj stanovnika na jednog lekara RS Opština 373 609 369 601 377 592 377 566 368 569 23 . godine bio je 705. 2004.94%. 2007. 2005.31% i manje od republi kog proseka 4.43 4.31 3. usled sve ve e nezaposlenosti. a prema podacima Centra za socijalni rad. godina Indikator br.94 Opština 3. Ostvareno u eš e je 2003.53 4.44 4. Indikator br.13 4. 19 – Broj stanovnika na jednog lekara Ova kategorija indikatora ukazuje na nivo zdravstvene bezbednosti i kvalitet pružanja zdravstvenih usluga kao jedan od najzna ajnijih faktora života i rada stanovništva opštine. 2006.Strategija održivog razvoja Opštine Kuršumlija 2010 – 2020. bilo je 3. Broj korisnika socijalne zaštite se u periodu 2003 .13%. godine pove ao se na 984.

Strategija održivog razvoja Opštine Kuršumlija 2010 – 2020. Broj stanovnika na jednog lekara na teritoriji opštine je za 50% ve i u odnosu na celu Republiku Srbiju što ukazuje na veoma nepovoljnu zdravstvenu zaštitu gra ana Kušumlije.47 0.55. ali da je u eš e osu enih punoletnih lica dvostruko ve e od osu enih lica.49 0. a na teritoriji RS od 0. Karakteristi no za opštinu je da ne postoji nijedno osu eno maloletno lice.73 – 1.06 1.0. na nivou RS. godine kad dolazi do smanjenja od 11%.73 0.92 1. Indikator br.47. a broj stanovnika na jednog lekara je 569.16 1.05.58 0.55 0. godini je 35. U eš e pravosnažno osu enih lica prema mestu izvršenja krivi nog dela u ukupnom stanovništvu u opštini se kre e od 0. 24 .05 Godina Ukupan broj stanovnika RS Opština 21308 21036 20730 20361 19930 2003 2004 2005 2006 2007 7480591 7463157 7440469 7411569 7381579 U eš e pravosnažno osudjenih lica prema mestu izvršenja krivi nog dela u ukupnom stanovništvu U posmatranom periodu.53 0. to se javlja usled smanjenja ukupnog broja stanovnika. podaci u tabeli pokazuju pove anje broja osu enih lica na teritoriji RS i u opštini do 2007. a ne pove anja broja lekara koji skoro da se nije ni u ovom periodu. 20 – U eš e pravosnažno osu enih lica prema mestu izvršenja krivi nog dela u ukupnom stanovništvu Broj osudjenih lica prema mestu izvršenja krivi nog dela (punoletna i maloletna deca) RS 35097 36222 39135 42988 46690 Opština 156 194 220 236 209 U eš e pravosnažno osudjenih lica prema mestu izvršenja krivi nog dela u ukupnom stanovništvu RS Opština 0. što ini 200 stanovnika više u odnosu na prosek RS od 368 stanovnika na jednog lekara. punoletnih i maloletnih. Iako se u tabeli ovaj broj smanjuje poslednjih godina. godina Broj stanovnika na jednog lekara Ukupan broj lekara u 2007.

Ovako nizak nacionalni dohodak po glavi stanovnika je osnovni pokazatelj da opstina Kursumlija spada u red najnerazvijenijih opstina u Srbiji. 2007.Strategija održivog razvoja Opštine Kuršumlija 2010 – 2020.6% 2005 2006 Nacionalni dohodak po glavi stanovnika je u opstini Kursumlija iznosi 53 878 dinara sto je dva puta manje nego na republickom nivou. local economy national average 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 2004 43. Indikator br.3 Godina 25 .7 Opština 12.4 Opština 6.0 Saobracaj. Nacionalni dohodak po glavi stanovnika izražen u RSD Republika Srbija Opština 2005.3 Proizvodnja elektricne energije RS 1.3 Opština 22. 21 – Nacionalni dohodak po glavi stanovnika Ovaj indikator ukazuje na stepen ekonomske razvijenosti opštine. 17 Opština 28.3 Gradjevinarstvo RS 7. 22 – Udeo nacionalnog dohotka Udeo nacionalnog dohotka prikazije deo nacionalnog dohotka koji stvara odre eni sektor. Udeo poljoprivrede u % u nacionalnom dohotku RS 2005. skladistenje I veze RS 10.8 Trgovina RS 24. godina 2.9 Opština 4. 123473 53878 2006. Prikazuje strukturu privrede na lokalnom i doprinos klju nih sektora.3 Indikatori ekonomskog razvoja Indikator br.

036 0.078 0. 23 – Lokacijski koeficijent zapošljavanja Lokacijski koeficijent (LQ) je indeks kojim se vrši pore enje udela neke aktivnosti date oblasti sa udelom osnovne aktivnosti ili udruženih aktivnosti date oblasti.Strategija održivog razvoja Opštine Kuršumlija 2010 – 2020.2 0.skladi stenje i veze RS Gradjevinarstvo RS Poljoprivred Rs Trgovina RS Proizvodnja el.075 0.022 0. Saobracaj.134 0. 2006.036 0.076 0.05 0.132 0. 2004.034 0.061 Opština 0.04 0.056 0. skladistenje i veze RS 0.048 0. Lokacijski kvocijent zapošljavanja za 2007.052 0.075 0.132 0.031 Opština 0.062 0.057 0. Godina 2003.068 0.038 Opština 0.02 0.127 0. 2007. Indikator br.041 0.3 0.05 0 Po ljo pr ivr ed a 2003 2004 2005 2006 2007 Tr go vin a G ra dj ev in ar st vo Sa ob ra ca j.25 0. godina 100% 80% 60% 40% 20% 0% Gradjevinarstvo Saobracaj.03 0.069 Trgovina RS 0.119 0. Pokazatelj iz 2005 godine koji nam pokazuje da je udeo poljoprivrede u nacionalnom dohotku najve i u odnosu na ostale grane pokazuje i da je najveca mogucnost u razvoju opstine u razvoju poljoprivrede. 2005.022 0.043 0.076 Opština 0.075 0.3% beleži stalan porast poslednjih godina.024 0.108 Gradjevinarstvo RS 0.052 0.energije RS Poljoprivreda Sagledavanjem kretanja nacionalnog dohotka po delatnostima može se uo iti da je 2005.035 0.038 0. Gra evinarstvo.058 0.059 0.029 0.047 0.029 0.skladi stenje i veze Saobracaj.045 0.s kla di st en je 26 Pr oi zv od nj a el .e ne rg ije Iv ez e .021 0.06 Proizvodnja elektricne energije RS 0.15 0.041 0.137 Opština 0.033 0.053 0.8 %. godine udeo poljoprivrede u ukupnom nacionalnom dohotku bio najve i – 28.041 Poljoprivreda RS 0.1 0. kao druga delatnost.energije Trgovina Proizvodnja el. sa 22.

trgovine i gra evinarstva. Indikator br. 26 – Broj registrovanih privrednih subjekata na 1000 stanovnika Broj registrovanih privrednih subjekata je važan faktor koji ukazuje na ekonomsku snagu regiona/opštine.5 27 . 25 – Obim unutrašnjih SDI po glavi stanovnika Strane direktne investicije (SDI) se definišu kao kompanije poreklom iz jedne države koje prave fizi ke investicije u izgradnju fabrika u drugoj državi. 12.75 2004. 27 – Neto broj novih preduze a na 1000 stanovnika Ovaj indikator može dati precizne podatke u vezi sa lokalnim ciklusom ekonomije. Tendencija pove anja lokacijskog koeficijenta u oblasti poljoprivredne proizvodnje predstavlja osnovni pokazatelj kojim se poljoprivreda odre uje kao mogu i nosilac razvoja opštine. Zaposlenost i stopa aktivnosti ukazuju na veli inu regionalne ekonomije u smislu dostupne radne snage i pokazuju intenzitet kojim lokalno stanovništvo u estvuje u ekonomiji. a znatno manji od republi kog lokacijskog koeficijenta u oblasti saobra aja. Indikator br.63 9. 12.2 2006.Strategija održivog razvoja Opštine Kuršumlija 2010 – 2020.36 14. Indikator br. 10. ali trenutno ne postoje podaci o broju registrovanih privrednih subjekata na teritoriji opštine. stopa zaposlenosti i nezaposlenosti Ove indikatore bi trebalo zajedno tuma iti kako bi se dobila opšta makroekonomska slika o uslovima tržišta radne snage na regionalnom nivou. a intenzitet jednog ili drugog procesa može da ukaže ili na dinami no ili na rigidno poslovno okruženje. 24 – Površina poslovnog prostora na 1000 stanovnika izgra ena prethodne godine Indikator pokazuje rast intenziteta poslovnih aktivnosti.64 15. Drugo. 12.12 2005. godina Lokacijski koeficijent na nivou opstine Kuršumlije je viši od republi kog lokacijskog koeficijenta u oblasti poljoprivrede i proizvodnje elektri ne energije. 13 10. 28 – Ukupna aktivnost. dugoro no stanje balansa u neto broju novih preduze a može da ukaže na opadanje/rast socio-ekonomskog razvoja regiona. Obim SDI po glavi stanovnika pokazuje intenzitet aktivnosti transnacionalnih kompanija u regionu. Stopa nezaposlenosti Republika Srbija Kuršumlija 2003. Ne postoji podatak o broju novih preduze a na teritoriji opštine Kuršumilja.35 2007. Trenutno u opštini nema direktnih stranih investicija. Indikator br. Površina poslovnog prostora završenog date godine na 1000 stanovnika Republika Srbija Kuršumlija 8937 2007.04 13. Indikator br.

godini je iznosila 23. nekoliko procenata manja od proseka u Republici Srbiji – 45.36 10.12 13.81 27. odnosno od obima i strukture poreske osnovice na koju se može propisivati odre ena poreska obaveza i ostvarivati javni prihodi. Ovde je potrebno ista i da statisti ki podaci pokazuju da se nezaposlenost pove ava do 2007 godine.33 18.08 2004 27.35 13 10.16 20.48 22.82. Linija kretanja zaposlenih je opadaju a. me utim od 2007 do 2009 godine (preciznih podataka nema) došlo do drasti nog pove anja nezaposlenosti jer je došlo do raskida ugovora o privatizaciji preduzeca SIK Kopaonik I konfekcije 7. 28 . godine 41.08 22. dok je u 2007.82 27. Tabela pokazuje da je u eš e aktivnog stanovništva (stanovništva koje svojim aktivnostima obezbe uje prihode) prema popisu iz 2002.54%.08.2 12. 29 – Fiskalni kapacitet opštine – Ostvarenje izvornih prihoda (fiskalnih oblika) po glavi stanovnika Fiskalni kapacitet predstavlja sposobnost da se upotrebom razli itih instrumenata poreske politike ostvari odre en iznos budžetskih prihoda nekog javno-pravnog entiteta. godina 18 16 14 12 10 8 6 4 2 0 2003 2004 2005 2006 2007 12.24 23.57 2006 27.75%.5 %.75 14.Strategija održivog razvoja Opštine Kuršumlija 2010 – 2020.48 25 20 15 10 5 0 2003 24. Indikator br.81 20.32. a od tada se stopa nezaposlenosti pove ala za 5.33 27.63 2003 24. Ukupna stopa zaposlenost opštine Kuršumlija u 2003. i ukazuje na to da se ona iz godine u godinu smanjuje. juli.04 12.5 Kursumlija Republicki prosek Stopa zaposlenosti Republika Srbija Opština 30 27.74 2007 27.82 2004 2005 2006 2007 Kursumlija Republicki prosek Stopa aktivnosti Republika Srbija Kuršumlija Prema popisu iz 2002 45. tako da 2007.64 15. Fiskalni kapacitet zavisi od dostignutog stepena materijalnog bogatstva opštine ili grada. godine iznosi 15.63 2005 27. godini taj broj smanjen na 17.74 17.16 17.57 18.54 Iz tabele se vidi da je najmanje nezaposlenih bilo 2003.63 9.24 23. godine.32 41.

69 21036 1059.9 2005.35 20361 1079.3 3.4 3. 29 . Indikator br.1 2. 30 – Stepen zaduženosti opštine Stepen zaduženosti budžeta jedinice lokalne samouprave ukazuje na to koliko nosioci politike imaju «prostora» za uzimanje dodatnih sredstava kojim se mogu realizovati odre eni kapitalni projekti koji e biti u funkciji ostvarenja strateških ili razvojnih ciljeva opštine/grada. 1 2 3 Ukupno ostvarenje fiskalnih oblika izvornih prihoda Broj stanovnika Prihod po glavi stanovnika (1/2) 1400 1200 1000 800 600 400 200 0 2003 2004. 313 000 000. 326 000 000.3 2.39 11188131.3 / 1 X 100 ) 50% ostvarenja ili procene ostvarenja teku ih prihoda budžeta za posmatranu budžetsku godinu (1 X 50 / 100) Ukupan iznos neizmirenog dugoro nog zaduženja budžeta opštine ili grada za kapitalne investicione rashode RASPOLOŽIVA SREDSTVA U APSOLUTNOM IZNOSU (3. 2009.1 – 3.42 20730 967.2 2. rezultat ukupnog povecanja izvornih prihoda.83 2007.1 – 2. 21986467.70 19930 1188.00 46 950 000 / 46 950 000 15 156 500 000 2011.54 2006.4 Ostvarenje ili procena ostvarenja TEKU IH prihoda budžeta za posmatranu budžetsku godinu 15% ostvarenja ili procene ostvarenja teku ih prihoda budžeta za posmatranu budžetsku godinu (1 X 15 / 100) Iznos glavnice i kamate koji dospeva u posmatranoj godini RASPOLOŽIVA SREDSTVA U APSOLUTNOM IZNOSU (2.00 48 900 000 / 48 900 000 15 163 000 000 Opština Kuršumlija ima dugoro ni kredit za izgradnju sportske hale i u narednom periodu ne e biti dodatnih zaduživanja ve samo otplata dospelih anuiteta. doslo je do smanjenja broja stanovnika tako da se taj fiskalni kapacijtet po glavi stanovnika kao indicator konstantno pove ava.2) RASPOLOŽIVA SREDSTVA U RELATIVNOM IZNOSU % UKUPNIH TEKU IH PRIHODA BUDŽETA (2.00 17720287 132279713 44 156 500 000 50 163 000 000 50 2010. 1 2. 23684534. Ovakav trend povecanja fiskalnog kapaciteta po glavi stanovnika je.2 3. ali sa druge. sa jedne strane.07 2004 2005 2006 2007 Prihod po glavi stanovnika Fiskalni kapacitet se iz godine u godinu pove ava.1 3.2) RASPOLOŽIVA SREDSTVA U RELATIVNOM IZNOSU % UKUPNIH TEKU IH PRIHODA BUDŽETA (3.Strategija održivog razvoja Opštine Kuršumlija 2010 – 2020. godina 2003. 20057180.3 / 1 X 100 ) 300 000 000.04 21308 525. pa se u odnosu na 2003 u 2007 pove ao skoro dva puta. 22296124.00 45 000 000 / 45 000 000 15 150 000 000.

5 . a jedan deo u reku Banjsku – bez ure aja za pre iš avanje. a zatim je u nekoliko navrata rekonstruisan. koja predstavlja levu pritoku Južne Morave i nastaje ispod ogranaka planine Kopaonika od Lukovske i erekarske reke. najve a od njih. Vodovod je sagra en 1933 godine. Drugo izvorište je Sokolovica iji je kapacitet 4. nažalost. U svom gornjem toku Toplica je ista.Strategija održivog razvoja Opštine Kuršumlija 2010 – 2020. Prema vrednostima BPK i HPK Banjska spada u IV klasu. Celokupna gradska kanalizaciona mreža uklju ena je u reku Toplicu. Iz tehnoloških procesa Kopaonika formiraju se otpadne vode od oko 150 m3. BPK. Bakteriološki nalazi pokazuju visok stepen biološke kontaminacije. HPK i suspendovanih materija. Izvorište «Toplica» je locirano na desnoj obali reke Toplice kapaciteta 50 l/sek. tako da je neophodna izradnja gradskog kolektora. Nizvodno od Kuršumlije Toplica je nešto mirnija i te e širom dolinom. Pija e vode. U gradu postoji delimi no izgra ena kanalizaciona mreža. ali rezultate ispitivanja još nemamo. Grad se snabdeva vodom sa 2 izvorišta. koje sa sobom nose velike koli ine drvnog mulja. Postoje i vodovodi su nedovoljni i neuslovni. fenola. Turisti ka banjska mesta nemaju rešeno pitanje vodosnabdevanja. Dužina glavnog toka reke Tolice iznosi 130 km . ali. Uklanjanje te nih i vrstih materija u opštini nije adekvatno rešeno. na levoj obali reke Banjske i trenutno je u funkciji.6 l/sek koje snabdeva vodom neka prigradska naselja. Postrojenje je locirano u samom krugu fabrike. godina 3. dok se u prigradskim naseljima uklanjanje te nih materija vrši preko septi kih jama. Jedan deo grada se snabdeva vodom iz individualnih vodovoda ili lokalnih. ŠIK “Kopaonik” je uradio postrojenje za pre iš avanje industrijskih otpadnih voda. PRESEK STANJA / TRENUTNA SITUACIJA 3. a pove anu koncentarciju amonijaka. a od toga kroz Opštinu Kuršumliju proti e u dužini od 50 km. a po vrednostima fenola u III klasu. Analizu higijenske ispravnosti vode za pi e vrši zavod za zaštitu zdravlja iz Niša.1 RG1: Ekologija STANjE ŽIVOTNE SREDINE NA PODRU JU OPŠTINE KURŠUMLIJA ZAGA ENJE VODA Kroz teritoriju naše opštine proti u 3 reke: Kosanica. 30 . Banjska i Toplica. živopisna reka bogata vodom iji je kvalitet II klase. Otpadne vode imaju nisku pH vrednost. Na izvorištu postoji sedam bunara koji su povezani sa infiltracionim bazenom i crpnom stanicom sa rezervoarom za gasno hlorisanje vode. veoma zaga ena jer se u nju uliva reka Banjska koja sadrži tehnološke otpadne vode koje poti u iz ŠIK «Kopaonika».

2005. 31 . Sagorevanjem ovih materija konstantno se osloba a gusti dim. Banje nemaju organizovanu službu za iznošenje sme a. što nalaže i nacionalna strategija upravljanja otpadom. sa velikom koli inom inertne prašine. godina DEPONIJE vrste otpadne materije iz grada se odnose na privremenu deponiju “Lakovski bregovi” koja se nalazi iznad grada na udaljenosti od 4. donet je nacrt Sporazuma o zajedni kom rešavanju problema komunalnog otpada u opštinama Jablani kog. Opštinsko ve e je donelo zaklju ak o uklanjanju RAG sa zgrade solitera nakon ega je on ubrzo i uklonjen. Pored ŠIK “Kopaonika” kao aerozaga iva i u gradu se javljaju i kotlarnice drugih radnih organizacija i ustanova. sumpor-dioksida. a razlog toga je nepotpuno sagorevanje goriva u ložnom ure aju I neadekvatan na in doziranja goriva.Strategija održivog razvoja Opštine Kuršumlija 2010 – 2020. Kotlarnica RJ “Šperana“ dovodi do prekora enja grani nih vrednosti emisije ugljen monoksida i praškastih materija. a izgra en je novi sistem gromobranske zaštite. Nova zajedni ka deponija e biti u skladu sa svim zakonskim i podzakonskim propisima i ispunjava e standarde EU. Upore uju i izmerene vrednosti emisije (ugljen monoksida. jer najviše oksida azota.1 ha. Izgradnjom nove kotlarnice na vrsto gorivo smanji e se potrošnja mazuta za 30 – 40 %. Dana 16. Zaga iva i vazduha su i izduvni gasovi automobila. a samim tim do i e do smanjenja aerozaga enja. ugljovodonika i jedinjenja olova izbacuju se u atmosferu iz automobila . površine je 2. RADIOAKTIVNI GROMOBRANI Na teritoriji opštine Kuršumlija postojala su dva radioaktivna gromobrana: na soliteru u centru grada i zgradi zavoda “Žubor” u Kuršumlijskoj banji. Topli kog i Nišavskog Okruga. pa je u letnjim mesecima ovaj problem veoma izražen. Projektom su predvi ene i transfer stanice – do kojih treba da se dopremi otpad gde e biti smešteni kontejneri i iz njih e da se transportuje sme e na regionalnu deponiju sa reciklažom. praškastih materija i gasovitih neorganskih jedinjenja fluora i hlora sa grani nim vrednostima emisije može se zaklju iti da kotlarnice na mazut i kotlarnica RJ “Pilana” ne dovode do prekora enja grani nih vrednosti emisije navedenih zaga uju ih materija. U zimskim mesecima tu su i ložišta doma instava koja kao ogrev koriste drvo i ugalj. AEROZAGA ENjE Za ovaj životni prostor najve i problem predstavlja zaga enje koje poti e iz proizvodnih pogona ŠIK «Kopaonika» pošto oni za zagrevanje radnih prostorija i za potrebe parnih kotlova u procesu proizvodnje koriste mazut i otpad od drveta. ugljen monoksida. azotnih oksida. Grad Niš i Opštine u esnici ovog Sporazuma opredelile su se za zajedni ku regionalnu deponiju. zatim 2 pekare locirane u samom centru grada. Svi u esnici ovog sporazuma (18 opština) utvrdili su zajedni ki interes za rešavanje problema komunalnog otpada i upravljanje njime. a lokacija se nalazi na sporednom putu u širokoj jaruzi.5 km.05. mada se povremeno angažuje JKP. Regionalni eko-centar.

Strategija održivog razvoja Opštine Kuršumlija 2010 – 2020.opština sa najve im brojem sun anih dana u Srbiji .velika koli ina izduvnih gasova .3 iste reke . Fond za zaštitu životne sredine.avolja varoš ( I kategorija zaštite ) .centralizacija 32 .3 banje .donošenje novih zakona -primena zakona i strožije sankcionisanje gra ana .buka u ugostiteljskim objektima u centru grada PRETNJE MOGU NOSTI . godina STO NA PIJACA Sto na pijaca se godinama nalazila u užoj centralnoj zoni grada.nestabilna politi ka situacija . i kao takva nije zadovoljavala propisane uslove za ovaj tip objekta.nekontrolisana upotreba vešta kih ubriva i preparata u polj. Izgradnja nove sto ne pijace je zapo eta 2005.spomenik prirode.edukacija gra ana .izgradnja regionalne deponije . proizvodnji . u kolektivnom stambenom naselju “Rasadnik I “.nepostojanje propisno izgra ene deponije -nepostojanje gradskog sistema za pre iš avanje otpadnih voda .nedostatak finansijskih sredstava .klizišta .nekontrolisana se a šuma .) .pogodan geografski položaj .nepostojanje LEAP ..elementarne nepogode ( grad.. da bi se naredne godine 2006. godine u prigradskom naselju Ma kovac.nedostatak mehanizacije u JKP-u .donacije ( nevladine organizacije.postojanje projekata .postojanje velikog broja smetlišta .nedostatak odgovaraju e pravne regulative . poplave) . izvršilo njeno potpuno izmeštanje i po etak rada na novoj adekvatnoj lokaciji. SWOT analiza SNAGE SLABOSTI .niska svest gra ana o o uvanju životne sredine .

spada i upadljivo zapuštena fontana dr Vilijema Melgarda. a zgrada De jeg dispanzera. Bolnica je završena u jesen 1912. 1978. i ostale tehni ke. Ra i. Poslednjih godina. uglavnom zahvaljuju i sredstvima donatora. godine izgradnjom Grudnog odeljenja (danas Upravne zgrade). Kuršumlijska banja. kao i drugog medicinskog osoblja.Pedijatrija Radni ka ambulanta .Opšta medicina sa internim odeljenjem Interno odeljenje . godine. Prolom banji. koja ve odavno ne vrši svoju dekorativnu i smiruju u psihološku funkciju. kao i 77 radnika srednjemedicinskog kadra. Dom zdravlja u Kuršumliji je dobio vrednu medicinsku opremu. 33 . Porodilište radi od 1946-1978. po ev od krovne konstrukcije. godine. jer nije ispunjavalo potrebne uslove: nije imalo operacionu salu i transfuziju. godine. godina 3. godine. U tom delokrugu sledi još aktivnosti. izme u ostalog. Rudare. Prva zgrada je izgra ena 1907. Ginekološke i rentgen službe. dispanzerske službe: Ginekologija .Fizikalna medicina Epidemiologija .Hitna služba Laboratorija Ambulante Doma zdravlja u Kuršumliji se nalaze u slede im mestima: Žu . od toga su 21 specijalista. godine. godine. Sredstvima Nacionalnog investicionog plana obnovljene su sve zgrade Doma zdravlja. kuhinje. Grabovnici. Dom zdravlja u Kuršumliji je bio u sastavu Zdravstvenog centra „Toplica“ – Prokuplje. Posleratna izgradnja po ela je 1957. Stacionar je izgra en 1961-1962.. 6 specijalista-stomatologa. godine ponovo je samostalna medicinska ustanova sa svojim organima upravljanja. a osim toga bilo je neisplativo imati dva porodilišta na samo tridesetak kilometara rastojanja (imalo je Prokuplje). 5 stomatologa. Zdravstvene stanice su u Lukovskoj banji. novih fasada. Biohemijska laboratorija je po ela sa radom 1951. Trenutno zapošljava 166 radnika. Dom zdravlja u Kuršumliji ima uglavnom sve službe predvi ene Zakonom o zdravstvenoj zaštiti.Socijalna medicina Patronožna služba . Dešava se ak i da pacijenti iz Blaca i Prokuplja dolaze na specijalisti ke preglede. 10 lekara opšte prakse. epidemiološka služba 1966.Strategija održivog razvoja Opštine Kuršumlija 2010 – 2020. Nije bilo ni ginekologa. godine kada je zatvoreno zbog slova Zakona. sanitarija. Dobri Do. a od aprila 1998. a pogotovu na boljem i estetskijem ure enju samog kruga. jer za sada u potpunosti taj ambijent ne održava pravi lik namene ustanove ove vrste. i spada u red razvijenijih medicinskih ustanova ove vrste u Republici. a patronožna služba 1972.. Pora anje su vršile babice uz pomo lekara opšte prakse.RO kabinet ATD . godine (današnja zgrada stomatologije). Izgradnjom ovih objekata pove ava se i broj lekara. U to.2 RG2: Društvene delatnosti ZDRAVSTVO Dom zdravlja.

godine i jedina je kulturna ustanova u gradu. Uprkos ograni avaju im uslovima neadekvatnog prostornog smeštaja. Narodna biblioteka je osnovana 1948. godine. Na Dan Oslobo enja Kuršumlije 28. uslovili su izgradnju novog objekta. izložbi. za sada. Sada je Biblioteka smeštena u novoj zgradi koja se nalazi u Kara or evoj ulici. Izgradnja je otpo ela 28. povelja. avgusta 1977. Prvo obdanište je otvoreno 1934.000 knjiga iz svih oblasti stvaralaštva. sa krajnje oskudnim finansijsko-tehni kim sredstvima. U Kuršumliji postoje dve osnovne škole OŠ „Drinka Pavlovi “.Strategija održivog razvoja Opštine Kuršumlija 2010 – 2020. pozorišnih predstava i drugih programa. me u prvima u Srbiji. godina KULTURA Biblioteka. Ministarstva za lokalnu samoupravu i Ministarstva kulture. koje je akademik Šulovi dobijao tokom svoje bogate karijere. kao i kolekcijom brojnih priznanja (diploma. U sklopu biblioteke je oformljen i Legat akademika Vojina Šulovi a. a odobrenje od Ministarstva prosvete dobilo je Kolo srpskih sestara. Kuršumlija ima dve srednje škole. Srednje obrazovanje. Gimnazija i Tehni ka. u Kuršumliji su gostovale sve zna ajnije li nosti srpske kulture i umetnosti. Prva osnovna škola na teritoriji Kuršumlije je otvorena 1872. 34 . koncerata. avgusta 1979. i raspolaže sa oko 220 m2 površine. Za tu priliku je bio zakupljen mali prostor u zgradi.De ji vrti „Sunce“ kapaciteta 126 mesta. godine i radile su i u doba Turaka. ali su rastu e potrebe deca i porodica. Biblioteka je tokom itavog svog postojanja vršila funkciju svojevrsnog kulturnog centra opštine i organizovala je preko stotinu najraznorodnijih kulturnih manifestacija – promocija knjiga. uglavnom u neuslovnim prostorijama. pretraživanje kataloga kuršumlijske biblioteke. Ekonomsku školu i Gimnaziju. OŠ “Miloje Zaki “ i dislocirana OŠ „Kosta Vojinovi “ iz Podujeva. Biblioteka je uklju ena u bibliote ki informacioni sistem COBBIS. ne samo za radom vaspita a nego i zbrinjavanje dece. U oganizaciji Biblioteke. O B R A Z O V A Nj E Predškolsko vaspitanje. Biblioteka raspolaže knjižnim fondom od blizu 30. godine preselila u nove prostorije. odlikovanja) iz celog sveta. Legat. putem interneta. godine sve ano je otvoren novoizgra eni kombinovani de ji objekat . a u Mer ezu i Lukovu 1873. Od 2005. kao i ve ine biblioteka Srbije. godine. Za svoja postignu a i ukupni rad Narodna biblioteka Kuršumlije je do sada nagra ena sa dva prestižna priznanja: Republi kom nagradom „Infotekar“ – za unapre enje informati ke kulture i poslovne komunikacije u bibliote koj delatnosti. koji je rodom iz Kuršumlije. raspolaže sa oko 400 knjiga iz medicine i iz drugih oblasti. godine u selu Babica. godine na zemljištu na kojem se ranije nalazio garnizon JNA. i „Svetosavskom poveljom“ – najvišim priznanjem Topli kog okruga za doprinos kulturi i prosveti. i dislocirane škole iz Podujeva. Tokom svog postojanja promenila je ve i broj lokacija. svetski priznatog medicinskog stru njaka. Osnovno obrazovanje. italijanske Opštine Pontedera. koje su izgra ene sredstvima Opštine Kuršumlija. koji svim zainteresovanom omogu ava. da bi se u prole e 2007.

Odbojkaški klub „Topli ki vitezovi“ – osnovan je 1997. godine. Kolektiv danas ine profesori koji su postavili temelje kuršumlijske gimnazije ali i mladi profesori. Gimnazija je prihvatala u enike sa teritorije Opštine Kuršumlija. godina Ekonomska škola je osnovana 20. do 1987. Tekvondo klub “Korio“ – osnovan 1994. Godine 1978. ve dotrajali školski krov je skinut i dogra eno je potkrovlje. Takmi e se na republi kom nivou ( II rang takmi enja). Nastavni ka zbornica. fiziku. Godine 1968.1976. estetski uobli ava dobro odgajeni park raznovrsne flore endemskih i drugih biljaka.12. školska zgrada je u potpunosti dovršena i u prili noj meri opremljena za izvo enje nastave kako Gimnazije. postoje e osvetljenje zamenjeno je neonskim. godine. Izgradnja nove škole otpo ela je na lokaciji Kara or eve ulice. rešenjem Ministarstva prosvete Republike Srbije Gimnazija je po ela sa radom u prostorijama OŠ "Drinka Pavlovi ". tako i Ekonomske skole. pa se može re i da je spoj mladosti i iskustva prava formula za produktivnu školu. godine. godine na zahtev Narodnog odbora Kosani kog sreza. SPORT Sportski klubovi. Ovom rekonstruk ijom itava gra evina dobila je savremeniji. jer ove dve skole koriste iste prostorije od useljavanja i dalje. Te prve godine radio je prvi razred u koji je upisano 180 u enika iz itave Toplice. To. po prostoru najve e opštine Topli kog Okruga sa oko 90 naselja. i hemiju. a to je investiranje i ulaganje. Košarkaški klub „Kuršumlija“ – osnovan 27. godine. Karate klub „ Toplice“ – osnovan 26. bivšeg Sreza Kosani kog. je škola po ela sa radom u sadašnjoj zgradi ali samo u desnom krilu zgrade. godine pod imenom „Ka uša“. škola nova ulazna vrata i pregradni zid u prizemlju donacijom MERCY CORPS. 2003. urbanisti ki ne baš najbolje rešenje. 35 .osnovan 01. godine i takmi i se u me uokružnoj ligi. a zatev za njenim otvaranjem se pokazao opravdanim jer je time bilo rešeno pitanje školovanja mladih ne samo sa teritorije opštine Kuršumlija. Svi klubovi rade pod okriljem Sportskog saveza koji obuhvata 8 registrovanih klubova sa teritorije opštine Kuršumlija. moderniji izgled kako u eksterijeru tako i u novim prostorijama potkrovlja gde su smešteni i opremljeni kabineti za informatiku. Trenutni rang je me uopštinska liga. septembra1954. 2001. Godine 1964.1973. koji je oformljen tek 1977.04. Godine 1962. godine. sala za fizi ko vaspitanje sa svla ionicama dora eni su 1978. rang takmi enja I liga.06. i to: Ženski fudbalski klub „Kolibri“.Strategija održivog razvoja Opštine Kuršumlija 2010 – 2020.2002. a ura en je sportski teren sa svla ionicama i reflektorima. Fudbalski klub „Kosanica“ – osnovan je 1928. ura ena je kompletna adaptacije mokrog vora. godine i takmi i se u II srpskoj ligi. fiskulturna sala je dobila nove reflektore. Svih 40 godina ova ustanova neprestano investira i ulaže u ljude i u nove naraštaje. Gimnazija je od osnivanja pratila jedan trend koji je i danas vrlo aktuelan. Od 1986.2004. škola je prešla na centralno grejenje. .

. godine kada su stradala mnogobrojna potkopaoni ka sela na teritoriji Kuršumlije. godina Rukometni klub „Planinka“ – osnovan je 02. kako bi se obezbedilo da mladi ljudi budu nosioci aktivnosti podizanja svesti o problemima mladih i aktivnom u estvovanju u njihovom rešavanju.09. Opština Kuršumlija je aplicirala kod Ministarstva omladine i sporta sa projektom “Glas mladih Kuršumlije”. Ženski odbojkaški klub „Meteor“ – osnovan 2000.brige o zdravlju . koji je prihva en i kojim je predvi eno osnivanje Kancelarije za mlade u Kuršumliji. Inicijative i Topli ki upravni okrug inicirali su formiranje Kancelarija u opštinama Topli kog okruga. organizovala izložbu nagra enih grafika. u estvovala u organizovanju otvorenog kadetskog Balkanskog prvenstva u šahu u Prolom banji. KANCELARIJA ZA MLADE Izrada Nacionalne strategija za mlade u Srbiji je prvi korak ka sistemskom rešavanju položaja mladih i jedan od prioriteta Vlade Republike Srbije i Ministarstva omladine i sporta. Komesarijat za 36 .Plan ja anja kapaciteta Kancelarije za mlade u Kuršumlji i razvoj institucionalnog okvira i omladinskih klubova u narednom periodu predvi a dalje aktivnosti u cilju: . obu e.Strategija održivog razvoja Opštine Kuršumlija 2010 – 2020. godine i takmi i se Super ligi. kao i imenovanja koordinatora. Osnovna svrha otvaranja mreža Kancelarija za mlade na regionalnom i lokalnom nivou jeste podrška mladima i uspostavljanje partnerstva sa mladima.zapošljavanja mladih. program povodom dana obeležavanja Dana Roma.. Prvobitno je uloga ove organizacije bila samo simboli na.marta 2009.godine i takmi i se II srpskoj ligi. Danas se rad Crvenog krsta sastoji u pružanju pomo i u vidu hrane.1994. 1984.afirmisanja kulture . dok svoj pravi zna aj dobija posle velikog zemljotresa na Kopaoniku 1984..osnaživanja omladinskih grupa . godine i smeštena je u zgradi JKP “Toplica”.stop diskriminaciji . Za ovih par meseci rada Kancelarija je osnovala i tehni ki opremila Info centar. samozapošljavanja .informisanosti CRVENI KRST KURŠUMLIJE Ova organizacija je osnovana 1903. U okviru nje je prisutan princip decentralizacije što olakšava realizaciju ciljeva i odgovaranje na specifi ne potrebe mladih u svakoj lokalnoj zajednici.Prvi korak predstavljalo je rešavanje pitanja zvani nog otvaranja Kancelarije za mlade. Kancelarija za mlade u Kušumliji je zvani no otvorena 30. gde se nalazi i danas. Osvaja je dva Kupa Srbije. ode e i sredstava li ne higijene ugroženom stanovništvu i raseljenim licima iz Hrvatske i Kosova i Metohije. godine iz male kancelarije u centru grada seli se u svoje prostorije u zgradi u Topli koj ulici. kojih još uvek ima u velikom broju u ovoj opštini.. godine. Preko Crvenog krsta su mnogobrojne humanitarne oganizacije u estvovale u pružanju pomo i stanovništvu pogo enom ovom katastrofom. manifestaciju farbanja jaja uo i Uskrsa.

odraslih i starih lica. Prava koja gra ani ostvaruju u sistemu socijalne zaštite preko Centra su: zaštita dece. pogrebni troškovi i druge pomo i u naturi. jedan psiholog. Raspolaže dovoljnim brojem stambenog prostora. dodatak za pomo i negu drugog lica. godine. a vrši se i njeno distribuiranje u centru u Barlovu. Narodnu kuhinju Crveni krst Kuršumlija finansira iz sopstvenih sredstava. materijalno obezbe enje. godine i u njemu je u po etku boravilo oko 400 ljudi.Strategija održivog razvoja Opštine Kuršumlija 2010 – 2020. godine formira kao samostalana institucija. 37 . Ukupan broj zaposlenih radnika u Centru je 13. omladine. Centar je osnovan 1995. Danas ova organizacija zapošljava 45 stalnih radnika. jedan pedagog. pravo na pomo za osposobljavanje za rad.Centar poseduje šest prostorija u zgradi u kojoj je smešten i Crveni krst. 1983. Kod organizacije rada preovladava teritorijalna podela koja radi po teritorijalnom principu iz razloga što se u našim uslovima ova podela pokazala kao svrsishodna.1981. restoranom. Jedan vid pomo i Crvenog krsta u narednom periodu bi e kupovina i snabdevanje seoskog stanovništva u zaba enim selima osnovnim životnim namirnicama. Poslednjih pet godina u zgradi Crvenog krsta radi Narodna kuhinja. dok se od 1990. Prema Odluci SO-e u proširena prava spadaju: jednokratne nov ane pomo i. kao i kupovina školskog pribora i organizovanje izleta za decu koja žive i školuju se u seoskim podru jima. šef ra unovodstva. voza -blagajnik i jedan radnik na tehni kim poslovima. a sada ih ima 80 i to uglavnom starih i radno nesposobnih. Radi uspešnog obavljanja predvi enih aktivnosti u Centru su formirana dva tima i to: Tim za zaštitu dece i omladine i Tim za zaštitu odraslih i starih lica. Strukturu zaposlenih ine: direktor. dva socijalna radnika. Dodatne izvore prihoda dobija od od izdavanja svojih prostorija u komercijalne svrhe. Izdavanjem restorana za slavlja i iznajmljivanjem tri lokala koje poseduje delimi no se pokrivaju ovi materijalni troškovi. SOCIJALNA ZAŠTITA Centar za socijalni rad «Borovnjak» u Kuršumliji osnovan je Odlukom Skupštine opštine Kuršumlija 26. kuhinjom. pomo za nabavku opreme za smeštaj u ustanovu socijalne zaštite. godina izbeglice Republike Srbije preko ove organizacije zbrinjava raseljena lica iz Bosne i Hrvatske u Kolektivnom centru „Selova“. vozilima i stru nim i opremljenim kadrom koji omogu avaju njeno pravilno funkcionisanje.01. jedan diplomirani pravnik i jedan pravnik (obavlja poslove iz nadležnosti SO Kuršumlija). pravo na smeštaj u drugu socijalnu ustanovu ili porodicu. jedan diplomirani socijalni radnik. godine je po eo da radi u okviru SIZ-a i Službe za zaštitu dece. U restoranu je mogu e ru avanje i uzimanje hrane.

Broj korisnika je mnogo ve i sa kojima centar radi.Strategija održivog razvoja Opštine Kuršumlija 2010 – 2020. Stari Lec Veternik i sl. godina Klju ni problemi u radu centra je nedostatak organizovane službe pomo i u ku i za stara i nepokretna lica na terenu. U 2008. godini u odnosu na 2007. niti bilo koja sli na organizacija koja bi se bavila njihovim potrebama i problemima. U našoj opštini ne postoji dnevni boravak za stare. Radi se o starim i hroni no obolelim licima. 453 610 269 1332 Iz tabele se vidi da je došlo do izvesnog pove anja broja korisnika u 2008. 38 . nedostatak dnevnog boravka u gradu za stara lica i decu sa posebnim potrebama i nagli porast lica koja su stanju socijalne potrebe i svakodnevno se obra aju za jednokratnu pomo .332 korisnika. 458 663 180 1301 2008.Tešice. Posebni problem Centru predstavlja nedostatak slobodnih mesta u specijalnim domovima za smeštaj duševno obolelih lica ("P elice" . Centar se susre e sa velikim problemom starih ljudi koji žive na ivici siromaštva i koji jedva uspevaju da prežive. Broj korisnika i njihova struktura. godinu. ali se pojedine usluge ne evidentiraju kroz kartone.Kragujevac.). Kulina. koja su naj eš e prepuštena sama sebi i kojima je pomo i te kako potrebna.godini bilo je ukupno 1. "Jelenac" . Kretanje ukupnog broja korisnika po starosnim grupama Starosna grupa Deca i omladina Odrasla lica Ostarela lica UKUPAN BROJ KORISNIKA 2007.

veliki broj talentovanih u enika.promovisanje zajednice putem medija. . -saradnja sa drugim gradovima i državama.bogato kulturno nasle e.loša tehni ka opremljenost škola. .odlazak mladih sportista.loša ekonomska situacija 39 .bogata sportska tradicija.veliki broj raseljenih lica. . .postojanja projekata.zainteresovanost dece i mladih za sport.postojanje Lokalnog akcionog plana za raseljena lica MOGU NOSTI . .decentralizacija.poreme en sistem vrednosti.Dovoljan broj prosvetnih radnika.veliki broj volontera u Crvenom krstu. . .nedovoljno prostora u predškolskim ustanovama.velika nezaposlenost. . -dobra saradnja sa humanitarnim organizacijama .8 sportskih klubova.postojanje opremljenih sportskih objekata. . . . . PRETNJE -bolja saradnja sa nadležnim Ministarstvima.nedovoljna ( me usobna ) saradnja lokalnih institucija . godina SWOT analiza SNAGE SLABOSTI .dobra kadrovska i tehni ka opremljenost u Crvenom krstu.veliki broj mladih stvaralaca.slaba propra enost medija. . . .nedovoljan broj kulturnih manifestacija. . . . . .nedostatak finansijskih sredstava. .nestabilna politi ka situacija.nedovoljan broj profesionalnih kadrova u kulturi. . .odliv obrazovane mlade snage. . .Strategija održivog razvoja Opštine Kuršumlija 2010 – 2020.veliki broj socijalno ugroženih porodica.porast delinkvencije i socijalno neprihvatljivog ponašanja. .edukacija gra ana. .

mogu nost pristupa i niska kamatna stopa (1% na godišnjem nivou) izvorima finansiranja Republike Srbije (Fond za razvoj RS) . lekovitog bilja i divljeg vo a . AD „PLANINKA“ i zapošljavala oko 5. juli“.velika nezaposlenost (posebno ženske populacije) .Strategija održivog razvoja Opštine Kuršumlija 2010 – 2020.zapostavljenost razvoja Opštine Kuršumlija od strane Republike Srbije . Me utim po ev od 2000.nedostatak razvojnih projekata .postojanje kvalifikovane radne snage MOGU NOSTI . kao i u inostranstvo.000.velike površine ekološki o uvanog poljoprivrednog zemljišta .svetska ekonomska kriza .loša saobra ajna infrastruktura .povoljan geopoliti ki položaj Opštine Kuršumlija . Niš. Ovaj proces je nepovoljno uticao na stanje u privredi opštine Kuršumlija.komplikovane procedure i otežan pristup ozvorima finansiranja Republike Srbije (Fond za Razvoj RS) . Trenutno u opštini Kuršumlija prema zvani nim podacima Nacionalne službe za zapošljavanje ima oko 3.proizvodnja zdrave hrane . MK „7.500 nezaposlenih.000 ljudi. jer su ugovori o privatizaciji raskinuti sa vlasnicima SŠK „KOPAONIK“ i MK „7. koja su ujedno i zapošljavala najve i broj ljudi . SWOT analiza SNAGE SLABOSTI .proizvodnja elektri ne energije koriš enjem obnovljivih prirodnih resursa . MI „Metalac“. posebno visokokvalifikovane radne snage . godine došlo je do privatizacije pomenutih preduze a.postojanje obnovljivih prirodnih resursa pogodnih za proizvodnju elektri ne energije .blizina tržišta AP Kosovo i Metohija . a time i na zaposlenost.bogatstvo šumskih plodova.razu enost teritorije Opštine Kuršumlija . godina 3. što je i glavni problem od koga zavisi opstanak ljudi. a nezvani no i do 6.nerešen status AP Kosovo i Metohija 40 . Velika nezaposlenost je i razlog što veliki broj ljudi iz godine u godinu masovno odlazi iz Kuršumlije.nedostatak zemljišta u svojini opštine PRETNJE .veliki odliv stanovništva.3 RG3: Privreda i poljoprivreda U Kuršumliji je postajalo nekoliko društvenih preduze a koja su do 90-ih uspešno poslovala i to ŠIK „KOPAONIK“. juli”. pre svega u Beograd.

Gostima se pružaju slede i tretmani: pitke kure lekovite vode. masaža toplim kamenjem. niskomineralizovane (175 mg/l). 41 . povoljnim klimatskim uslovima i o uvanom životnom sredinom. koji su nedovoljno valorizovani i iskoriš eni. bilijar. planinski pojasevi Kopaonika. Zlatni glas Prolom Banje. Prolom Banja Prolom Banja se nalazi 23 km jugoisto no od Kuršumlije. terapija bioptron lampom.536 ležaja. Vode Prolom Banje su azotne. hidroterapija. kapaciteta 950 sedišta i 3. Zlatna frula Prolom Banje. Godine AD „Planinka“ pakuje i distribuira Prolom vodu na tržištu u zemlji i inostranstvu. godine. Primenjuju se za le enje bolesti bubrega i mokra nih puteva. natrijumhidrokarbonatne. Prolom Banja je poznata i po lekovitom blatu koje se koristi za le enje kožnih bolesti.Strategija održivog razvoja Opštine Kuršumlija 2010 – 2020. kafi a i drugih ugostiteljskih objekata. ru na masaža celog tela. laseroterapija. akuzi. Radan planine. U opštini postoji ukupno 47 kafana. Hotel poseduje zatvoreni bazen sa lekovitom vodom. na južnim padinama planine Sokolovice (550-668 m nadmorske visine).258 sedišta. blatna terapija. Majdan. ru na masaža. Danas na teritoriji opštine postoji 766 soba i 1. U narednim decenijama broj turista se polako pove avao. Klima je umereno kontinentalna. kineziterapija. godina 3. U Prolom Banji postoje dva razbijena izvorišta prirodnih termomineralnih voda i pet bušotina u njihovoj blizini: isto no ili glavni izvorište u dolini Banjskog potoka i zapadno izvorište ili "Pupavci" u dolini Dubo kog potoka. reumatskih oboljenja i nekih oboljenja prostate.4). i imaju prirodno diureti ko i baktericidno svojstvo. Sve sobe imaju TV sa kablovskim sistemom. Od smeštajno-ugostiteljski objekata van banja izdvajaju se Motel "Rudare" (kapaciteta 30 soba i 60 ležaja) i Motel "Rado" (kapaciteta 8 soba i 17 ležaja). bolesti perifernih krvnih sudova. jedinstven prirodni fenomen ne samo u našoj zemlji nego i u svetu. Turisti ku ponudu upotpunjuju avolja varoš. silicijumske hipoterme. bifea. kompleksna terapija celulita. visokoalkalne (pH 8. šah. vanzglobnog reumatizma. temperature (28-29 °C). bolesti organa za varenje. Kuršumlijska i Lukovska sa izuzetnim vrednostima termomineralnih voda. Likovna kolonija "Bele Crkve" i Foto kolonija " avolja varoš". Intenzivan razvoj Prolom Banje po inje 1961. Od 1989.4 RG4: Turizam Opština Kuršumlija raspolaže brojnim prirodnim resursima za razvoj i intenziviranje razli itih vidova turizma. Najzna ajniji turisti ki potencijal predstavljaju tri banje: Prolom. bolesti kože. ima 440 ležajeva (jednokrevetne. Sokolovice i Pilatovice i raznovrsna lovna divlja . stoni tenis.U svim sobama je lekovita Prolom voda. Vidovdanski dani Prolom Banje. dvokrevetne sobe i apartmani). bolesti perifernih krvnih sudova. saunu. teretanu. terene za male sportove. elektroterapija. frižidere i telefone. Hotel svake godine organizuje slede e manifestacije: Mis Prolom Banje. Hotel "Radan" sa dva depandansa kategorisan je sa 3 zvezdice.

pomaže kod le enja psorijaze i gastritisa). 55 ležaja). reumatskih i ginekoloških oboljenja.700 ležaja. kao i restoranom (150 sedišta) i terasom (50 mesta). 60 ležaja. za bolesti lokomotornog aparata. Poznata je po najve em broju izvora termomineralnih voda (37). godine Zavod "Žubor" prestao sa radom Banja je potpuno zamrla. godina U doma oj radinosti postoji 1. elektroterapije i kinezi terapije. "Etno kr ma" se nalazi 200 m od hotela "Radan". god. idealna za pi e).Strategija održivog razvoja Opštine Kuršumlija 2010 – 2020. i deo u kom se pripremaju specijaliteti kuršumlijskog kraja i služe doma a rakija od divlje kruške. Me utim. Od kako je 2006. koristi se za le enje povreda). ugljokisela voda "Mamurluk" (temperature 25°C. gvož evita voda "Devoja ka voda za o i". Zavod je 2006. Prolom HBH pivo i Prolom sokovi. U zavodu za specijalizovanu rehabilitaciju "Žubor" terapijski blok se sastoji od hidroterapije. po kojima se svrstava u najatraktivnija banjska mesta u Evropi. Najvažnije su termomineralna sumporovita voda "Žubor" (temperature 67°C. godine prestao sa radom. Intenzivan razvoj banje po inje 1999. slabo kaptirani i gotovo neiskoriš eni. karstna izdanska plemenita voda "Prepolac" i karstna voda za pi e "Bunjac". magnezijsko-kalcijumskog tipa i mogu se koristiti u sklopu medicinske rehabilitacije. Doma a radinost raspolaže sa 30 soba i 76 ležaja. Lekovite vode Kuršumlijske Banje koriš ene su još za vreme Rimljna. tako da banja danas ima 180 ležaja u 42 . blatne terapije. na isto nim padinama Kopaonika. na obali Prolomske reke. Od ostalih smeštajnih kapaciteta u Banji se nalazi Vila "Milica" (26 soba. On raspolaže sa 26 soba. na 442 m nadmorske visine. Banja je specijalizovna za le enje povreda i oboljenja lokomotornog sistema. restoran 80 sedišta). Lukovska Banja Lukovska Banja se nalazi 36 km zapadno od Kuršumlije. Smeštajni deo Zavoda je B kategorije. Vode Lukovske Banje su prema mikrosastavu hidrokarbonatne. 25 ležaja. alkalna voda "Alkal" (temperature 14°C. godine kada je izgra en hotel "Kopaonik". ali tek sa izgradnjom Zavoda za specijalizovanu rehabilitaciju "Žubor" (1989). objekti Crvenog krsta (10 soba. u kotlini Banjske reke. godine. Od privatnog sektora u ponudu je uklju en i "Garetov konak" koji posluje od 1963. 240 ležajeva i 250 mesta u restoranu. na nadmorskoj visini od 681 m. Na podru ju Kuršumlijske Banje prona eno je više vrsta plemenitih voda. izvori su nedovoljno istraženi. natrijumske. Kuršumlijska Banja Kuršumlijska Banja se nalazi na jugoisto nim padinama Kopaonika. U njoj se nalazi postavka seoskog doma instva sa po etka 20. 2 apartmana. veka. magnezijumska. Restoran "Prepolac" (150 mesta). Depandans "Mladost" je ure en 2003. U Gornjoj Banji postoje dva blatna termalna izvora. ginekoloških oboljenja i kožnih bolesti. koji su preure eni u otvorene bazene. postaje moderna banja.

kule ili glavutci. 81 ležaj). Banja poseduje sportsko-rekreativne sadržaje: sportsku halu za rukomet. Na osnovu stru ne dokumentacije Zavoda za zaštitu prirode Srbije. kamp (50 ležaja) i doma a radinost (32 sobe. Po jednoj. godina hotelskom smeštaju. Ranije se lovila i srne a divlja . ski stazu sa ži arom. ru nu masažu i peloido-terapiju i zatvorene bazene sa lekovitom vodom za rekreaciju i rehabilitaciju. Hotel "Kopaonik" i depandans "Mladost" imaju svoja medicinskoterapijska odeljenja sa ordinacijom lekara. godine oformljeno je prihvatilište za 43 . voda koja zbog oksidacije na prostoru gde se izliva menja boju tla. Lovna osnova Opština Kuršumlija raspolaže pogodnim uslovima za život razli itih vrsta divlja i i razvoj lovstva. odeljenjima za hidroterapiju. avolja varoš avolja varoš se nalazi 27 km jugoisto no od Kuršumlije. New7Woders e izabrati nekog od 7 prvoplasiranih sa Rezervne liste. temelji bogomolje. udnovato pore ane figure. zatvoreni bazen. a zatim i eliminisan iz kampanje. U okviru sva tri lovišta postoje rezervati za divlja . jarebica i zec.207 ha). ski lift i obeležene "staze zdravlja". po drugoj to su okamenjeni avoli koje su aci nadmudrili u opkladi. avolja varoš. koje se nazivaju zemljane piramide. Me utim nastanak piramida jednostavno se objašnjava razornim delovanjem vodne erozije. U okviru lovišta "Sokolovica" 1987. Glavne lovne divlja i u lovištima su divlja svinja. ali se nije plasirala u finale.300 m² nalazi se preko 200 stubova.Strategija održivog razvoja Opštine Kuršumlija 2010 – 2020. koji ima 62 sobe i bi e kategorisan sa etiri zvezdice. Banja po inje da belaži zna ajan porast broja gostiju. U septembru 2009. teren u pesku. Trenutno je na Rezervnoj listi. po tre oj to su avoli kojih su se ljudi oslobodili. Ostali smeštajni kapaciteti ine Vila "Treska" (20 ležaja). odbojku i košarku. kao prirodno dobro posebnih vrednosti od svetskog zna aja. avolja varoš predstavlja skupinu vretenastih stubova sa kamenim kapama. "Šumata" (18.975 ha). Na teritoriji opštine ustanovljena su tri lovišta: "Kosanica" (68. elektroterapiju. koja je zbog sadašnjeg lovnog stanja zašti ena. predložena je za upis u Listu svetske baštine pri UNESCO. Ako bilo koji kandidat od 28 finalista bude suspendovan. figure predstavljaju okamenjene svatove koji su hteli da ven aju brata i sestru. dva otvorena sportska terena za male sportove. doprineli su tome da narod o ovom fenomenu ispri a brojne legende. Ovde postoje i dva izvora jako kisele vode sa visokom mineralizacijom ( avolja voda i avolje/crveno vrelo). razli itih visina. Uredbom Vlade Republike Srbije proglašena je za spomenik prirode od izuzetnog zna aja i stavljena u prvu kategoriju zaštite. ostaci srednjovekovnih rudnika. Ušla je u uži krug izbora za " Sedam svetskih uda prirode".964 ha) i "Sokolovica" (7. Od otvaranja hotela "Kopaonik". godine otvoren je hotel "Jelak". Na površini od preko 4.

Lovištem "Kosanica" gazduje lova ko udruženje "Soko". koje broji izme u 500 i 600 lanova.Strategija održivog razvoja Opštine Kuršumlija 2010 – 2020. godina muflonsku divlja . LU "Soko" poseduje visoke eke za lov divlja i i lova ki dom u centru Kuršumlije. a 1997. godine ustanovljeno je uzgajalište krupne divlja i "Mileševa voda" na površini od 466 ha. raspore enih u nekoliko sekcija. u kom se gaje obi an jelen i divlja svinja. 44 . LU "Soko" poznato je po tradicionalnoj lova koturisti koj manifestaciji "hajka na vukove" koja se održava u februaru.

nedostatak kadrova odgovaraju e kvalifikacije . i ne postoji odgovaraju i put do manastira Sv. Toplica.spomenici kulture se ne obnavljaju. Bogorodice) .nepostojanje turisti ke strategije i banjskih strategija . Bogorodice . a fasade zgrada iz savremenog perioda se uništavaju i ne obnavljaju .nedostatak preduzetni kog duha .veliki potencijali za razvoj planinskog turizma (Lukovska banja) .povoljan geostrateški položaj .saradnja sa Zavodom za zaštitu spomenika iz Niša veoma je loša . Bogorodice nisu obeleženi. suvenire.loša saradnja izme u glavnih nosilaca turisti ke ponude i TO Kuršumlije . Lukovska) .veliki potencijali za razvoj seoskog. Nikole i Sv. manastiri iz doba Nemanji a.veliki broj izvora mineralnih voda .niska cena turisti ko – ugostiteljskih usluga .nedostatak finansijskih sredstava .nizak nivo ekološke svesti gra ana postoji veliki broj divljih deponija.Kuršumlija nema razglednice.na teritoriji opštine postoje tri reke (Kosanica.loša saradnja sa drugim opštinama . Nikole i Sv.teritorija banja nije zakonski definisana.bogato kulturno – istorijsko nasle e .u banjama ima mnogo bespravno sagra enih objeketa. u banjama ne postoji organizovano odnošenje sme a . niti osvetljeni.manastiri Sv.o uvana prirodna sredina .nedovoljan broj doma instava ima ra unare i pristup internetu . lovnog i ribolovnog turizma . nije regulisana kanalizacija i teku a voda .nepostojanje promotivne strategije 45 . Banjska) i tri banje (Kuršumlijska.potencijali za razvoj jezerskog turizma .neizgra ena putna infrastruktura . radnju za prodaju suvenira .nedovoljni smeštajni kapaciteta.nedostatak kulturnih dešavanja . godina SWOT analiza SNAGE SLABOSTI . Sv. i gotovo da nema nikakvih sadržaja mimo hotela . Prolom. Prolom i Kuršumlijska banja nemaju urbanisti ki plan .prirodni fenomen " avolja varoš" .zdrava hrana i bogata tradicija (arheološka nalazišta iz rimskog i vizantijskog perioda.iz banja se ne organizuju izletni ke ture (osim do avolje varoši) .Strategija održivog razvoja Opštine Kuršumlija 2010 – 2020.loša signalizacija . XII vek.

podrška nadležnih ministarstava .zaštita i konzervacija spomenika prirode od strane UNESCO .Strategija održivog razvoja Opštine Kuršumlija 2010 – 2020.loša regionalna putna mreža .blizina administrativne granice .velika migracija stanovništva . godina MOGU NOSTI PRETNJE . stranim donatorima.nestabilna politi ka situacija .izrada urbanisti kih planova Prolom i Kuršumlijske banje .unapre enje saradnje sa Zavodom za zaštitu spomenika iz Niša .nepostojanje direktnih autobuskih linija iz ve ih centara do banja (Lukovske i Kuršumlijske) 46 .me uopštinska i me uregionalna saradnja .saradnja sa nevladinim organizacijama.nizak socio – ekonomski standard stanovništva .podrška TOS i Udruženja banjskih i klimatskih mesta . visokoškolskim institucijama i udruženjima gra ana .zakonsko definisanje banja .

sa o uvanom i ekološki zdravom životnom sredinom i odgovornim ponašanjem svojih gra ana prema njoj.4. banjama (Kuršumlijska. Vizija: 2019. Lukovska) koje pružaju vrhunske usluge le enja. Opština e postati prava oaza za lovce i ribolovce iz svih krajeva. Problem1 Veliki broj socijalno ugroženih porodica Prioritet Smanjenje velike nezaposlenosti Strateški cilj 2019. sa unapre enim i održivim uslovima za razvoj privrede i poljoprivrede. godine pove ati ulaganje finansijskih sredstava u izgradnju smeštajnih kapaciteta i prate ih 47 . rehabilitacije. Vizija: Do 2019. Svoju poziciju na turisti koj mapi opština e izgraditi kroz permanentno ulaganje u turisti ku infrastrukturu. prepoznatljiva po: geomorfološkom fenomenu i udu prirode avoljoj varoši. godine Kuršumlija je održiva i komunalno opremljena zajednica. bogata zelenim. godina Problem 1 Nepostojanje kolektora za otpadne vode Strateški cilj Do 2019. godine Kuršumlija e u potpunosti spre iti ispuštanje nepre iš enih otpadnih voda i kroz Strateški cilj Do 2019. ali i mogu nosti obilaska bogatog kulturno – istorijskog nasle a ovog kraja. prioriteti i ciljevi: Generalna slika Ekologija Vizija: 2019. godine Kuršumlija je moderna opšina sa dobrom zdravstvenom i socijalnom zaštitom. Prolom. godine naša opština e postati jedna od najpoznatijih i najpose enijih turisti kih destinacija u Srbiji i na Balkanu. istim i ure enim površinima. Do 2019. koja kroz edukaciju i bogate sportske i kulturne sadržaje podjednako pruža podršku mla im i starijim generacijama u razvijanju njihovih duhovnih i materijalnih vrednosti. godine zapošljeno 80% radno sposobnog stanovništva Opštine Kuršumlija sa zaradama na nivou Strategija održivog razvoja Opštine Kuršumlija 2010 – 2020. godine opština Kuršumlija pripada krugu srednje razvijenih opština u Srbiji. odmora i rekreacije. Prioritet 1 Nedovoljno ulaganje finansijskih sredstava u turisti ku infrastrukturu Strateški ciljevi 1. unapre enje turisti ke ponude. uživanje u o uvanoj životnoj sredini i prirodnim lepotama. godine poboljšati uslove života socijalno ugroženim porodicama i smanjiti njihov broj za 50 %. edukaciju gra ana i aktivnu primenu promotivne strategije. Naša sela pruža e turistima idealne uslove za odmor. Društvene delatnosti Privreda i poljoprivreda Turizam Vizija: 2019. STRATEŠKI DOKUMENT 4.1 Vizije.

godine pove ati ulaganje finansijskih sredstava u komunalnu infrastrukturu za 200%. . godine obezbediti 100% pokrivenost opštine i glavnih putnih pravaca turisti kom signalizacijom. Prioritet 4 Nedovoljan broj poseta i no enja turista na teritoriji opštine Strateški cilj Do 2019. godine omasoviti i obogatiti sportski i kulturni sadržaj u opštini. godina Problem 2 Veliki broj divljih deponija i nepostojanje sanitarne deponije Strateški cilj Do 2019. godine pove ati stepen informisanosti u svim sferama društvenog razvoja i poboljšati njihovu me usobnu saradnju. 3. Prioritet 3 Podizanje kvaliteta putne infrastrukture Strateški ciljevi 1. Prioritet 3 Poboljšanje uslova obrazovanja Strateški cilj Do 2019. Do 2019. godine urediti i ozeleniti sve javne površine u gradu. Problem 3 Niska svest gra ana o o uvanju životne sredine Strateški cilj Do 2019. adaptirati postoje e i tehni ki opremiti predškolske i školske ustanove. godine unaprediti zdravstvenu zaštitu u oblasti Službe ku nog le enja. Strateški cilj Do 2019. 2. nabaviti neophodnu dijagnosti ku opremu i terenska vozila neophodna za ujedna eno ostvarivanje zdravstvene zaštite. godine smanjiti broj divljih deponija za 70% uvo enjem kvalitetnog sistema za upravljanje komunalnim otpadom.48 proseka u privredi republike Srbije turisti kih sadržaja za 80%. Prioritet 4 Koriš enje obnovljivih izvora energije Problem 4 Nedovoljna informisanost i edukacija gra ana i nedostatak komunikacije izme u institucija Strateški cilj Do 2019. Do 2011. godine pove ati ulaganje finansijskih sredstava u obnovu fasada i kulturno-istorijskih spomenika za 70%. Prioritet 2 Unapre enje kvaliteta komunalne infrastrukture Strateški cilj Do 2019. godine pove ati broj poseta turista 10 puta. njihov predtretman i bolji kvalitet o istiti svoje re ne tokove. godine pove ati pokrivenost lokalnih puteva i ulica asfaltnom podlogom sa postoje ih 10% na 40%. godine pove ati koriš enje obnovljivih izvora energije za 80%. a broj no enja turista pove ati 5 puta. godine izgraditi nove. Strategija održivog razvoja Opštine Kuršumlija 2010 – 2020. Prioritet 2 Poboljšanje kulturnih i sportskih sadržaja Strateški cilj Do 2019. 2. Do 2019. godine pove ati ulaganje finansijskih sredstava u ure enje zelenih površina za 100%. Do 2019. Prioritet 5 Poboljšanje uslova za ostvarivanje zdravstvene zaštite Strateški cilj Do 2019.

4.2 Prioriteti za razvoj u narednih 10 godina

OBLAST: EKOLOGIJA

Problem 1: Nepostojanje kolektora za otpadne vode
Indikatori
1. Kvalitet površinskih voda 2. Upravljanje otpadnim vodama u gradskim sredinama

Ciljevi
Izrada projektne dokumentacije za izgradnju gradskog kolektora Izgradnja gradskog kolektora

Programi

Zna aj, obrazloženje

Do 2019. godine Kuršumlija e u potpunosti spre iti ispuštanje nepre iš enih otpadnih voda i kroz njihov predtretman i bolji kvalitet o istiti svoje re ne tokove.
2. Upravljanje otpadnim vodama u gradskim sredinama

Izrada projektne dokumentacije za sanaciju gradske kanalizacione mreže Sanacija gradske kanalizacione mreže Izrada projektne dokumentacije za izgradnju kanalizacione mreže u prigradskim naseljima Izgradnja kanalizacione mreže u prigradskim naseljima 2. Upravljanje otpadnim vodama u gradskim sredinama

Sve otpadne vode sa teritorije grada se direktno bez pre iš avanja ispuštaju u dve reke. Kolektorom bi se ove vode sakupile, pre istile a njihovo ispuštanje ne bi dovelo do ve ih promena kvaliteta vode u rekama. Na pojedinim delovima stare, dotrajale kanalizacione mreže dolazi do estog izlivanja koja mogu da izazovu epidemiju širih razmera, tako da je u cilju zaštite zdravlja gra ana i poboljšanja njihovih osnovnih uslova života potrebna njena sanacija. Proširenjem kanalizacone mreže u prigradskim naseljima omogu io bi se priklju ak i ostalih 30% stanovnika na gradski sistem.

Strategija održivog razvoja Opštine Kuršumlija 2010 – 2020. godina

49

50

Problem 2: Veliki broj divljih deponija i nepostojanje sanitarne deponije
Programi
Sanacija deponije komunalnog otpada opštine Kuršumlija Odabir lokacije i izgradnja prijemne stanice za sme e (transfer-stanica) Edukacija stanovništva u oblasti upravljanja otpadom Nabavka i postavljanje kontejnera za selektovan otpad Akcije sezonskog iš enja grada i re nih korita „Zelena policija“ 7. Opštinski otpad po vrsti odlaganja 8. Reciklirani otpad

Ciljevi

Indikatori

Zna aj, obrazloženje
Ura en projekat za sanaciju postoje e deponije „Lakovski bregovi“ bi trebalo uskoro da se realizuje, a problemi odlaganja otpada reši e se izgradnjom regionalne deponije u Prokuplju. Postepena edukacija gra ana o selekciji otpada i nabavka posebnih kontejnera e omogu iti lakše skladištenje otpada i njegovu reciklažu. Sve zainteresovane gra ane i organizacije treba uklju iti u velike akcije iš enja grada koje bi se održavale sezonski, ili mese no, a kroz koje bi se informisanjem i prakti nim radom uticalo na podizanje svesti gra ana o o uvanju životnog prostora. „Zelena policija“ je samo još jedna mera kontrole i spre avanja ugrožavanja životne sredine.

Strategija održivog razvoja Opštine Kuršumlija 2010 – 2020. godina

Do 2019. godine smanjiti broj divljih deponija za 70% uvo enjem kvalitetnog sistema za upravljanje komunalnim otpadom.

Problem 3: Niska svest gra ana o o uvanju životne sredine
Programi
Zaštita i ure enje reke Kosanice

Ciljevi

Indikatori

Zna aj, obrazloženje

Do 2019. godine urediti i ozeleniti sve javne površine u gradu.

Ure ivanje javnih i zelenih površina u gradu

Briga o ribljem fondu u rekama podrazumeva i njegovu zaštitu tokom letnjeg sušnog perioda kad je nizak nivo vode i kad je potrebno na takvim mestima graditi ustave. Pored iš enja re nih obala postoji i potreba za dodatnim ure enjem ve postoje ih kupališta. isto, zdravo i lepo okruženje za gra ane Kuršumlije. Okolna brda, nedaleko od centra grada pružaju mogu nost ure enja izletišta, parkova i rekreativnih površina. Nova urbana oprema, gradske esme i fontane, obnovljeni drvoredi, o iš eno re no korito i izgra en kej kao vid oplemenjivanja gradskog prostora i njegove estetizacije. Osnivanje ovakvog preduze a bi obezbedilo kontinuiranu i stru nu brigu o zelenim i javnim površinama. Izgradnja rasadnika bi se smatrala funkcionalnim i ekonomi ni rešenjem s obzirom da se celokupan rasad kupuje iz rasadnika drugih opština.

Strategija održivog razvoja Opštine Kuršumlija 2010 – 2020. godina

Osnivanje Gradskog zelenila za održavanje javnih i zelenih površina Rasadnik u Kuršumlijskoj banji

51

a gra ani bezbedniji. se a i prerada drveta postane jedna od glavnih delatnosti stanovništva. obrazloženje Do 2019. Ukupna potrošnja energije podeljena po vrsti goriva 10. Potrošnja obnovljive energije po izvorima Ciljevi Indikatori Zna aj. Izgradnjom e se stvoriti bolji uslovi rada za vatrogasce tako da e njihove intervencije biti brže.52 Problem 4: Koriš enje obnovljivih izvora energije Programi Koriš enje postoje e otpadne mase 9. godina Izgradnja vatrogasne stanice Velika pokrivenost teritorije opštine šumama uslovila je da pošumljavanje. i veliki broj sun anih dana (opština sa najve im brojem sun anih dana u Srbiji) su svakako dobra osnova za dobijanje novih. Potrošnja obnovljive energije po izvorima Strategija održivog razvoja Opštine Kuršumlija 2010 – 2020. Koriš enje hidropotencijala Koriš enje solarne energije 9. godine pove ati koriš enje obnovljivih izvora energije za 80%. Dalji razvitak bi se ogledao u što potpunijem iskoriš enju drvne mase kao dodatnog izvora energije. Ukupna potrošnja energije podeljena po vrsti goriva 10. obnovljivih izvora energije. . Tri reke i ogromni hidropotencijal u njima.

OBLAST: DRUŠTVENE DELATNOSTI

Problem 1: Veliki broj socijalno ugroženih porodica
Programi
Poboljšanje uslova života starih lica 12. Stanovništvo prema starosti 18. U eš e korisnika socijalne zaštite u ukupnom stanovništvu

Ciljevi

Indikatori

Zna aj, obrazloženje
Tendencija starenja stanovništva u opštini ukazuje na to da bi se ovoj starosnoj grupi morala ukazati ve a pažnja i briga u budu nosti. U okviru ovoga je poželjno i kreiranje programa za pove anje aktivizma i participacije mladih.

Do 2019. godine poboljšati uslove života socijalno ugroženim porodicama i smanjiti njihov broj za 50 %.

Prioritet 2: Poboljšanje kulturnih i sportskih sadržaja
Programi
Popularizacija sporta i kulture 16. Broj stanovnika na jedan objekat društvenih, kulturnih, rekreativnih aktivnosti

Ciljevi

Indikatori

Zna aj, obrazloženje

Do 2019. godine omasoviti i obogatiti sportski i kulturni sadržaj u opštini.

Strategija održivog razvoja Opštine Kuršumlija 2010 – 2020. godina

Izrada Lokalnog akcionog plana za mlade

U narednom periodu je neophodno ulaganje u sportska i kulturna dešavanja kroz organizovanje muzi kih festivala, takmi enja, izložba i drugih manifestacija koje bi kvalitet slobodnog vremena gra ana podigle na viši nivo. Pronalaženje adekvatnih prostora za sprovo enje aktivnosti, izgradnja odjekata za kulturnu delatnost i osnivanje Kulturnog centra bi objedinio sva ova dešavanja i stvorio uslove za njihov dalji razvitak. U Opštini je tokom 2008. godine pokrenuta inicijativa za sistematskom brigom o mladima što je rezultiralo osnivanjem Kancelarije za mlade u Kušumliji. LAP bi dodatno poboljšao položaj mladih od 15-30 godina i pružio im podršku u razli itim oblastima društvenog života.

53

54

Prioritet 3: Poboljšanje uslova obrazovanja
Programi
Dogradnja PU“ arolija“ ( II faza izgradnje) Inovirati opremu i nastavni materijal u školama i adaptirati postoje e prostorije 16. Broj stanovnika na jedan objekat društvenih, kulturnih, rekreativnih aktivnosti

Ciljevi

Indikatori

Zna aj, obrazloženje
Izgradnja I faze objekta još jedne predškolske ustanove je delimi no rešio problem nedostatka prostora za smeštaj predškolske dece, ali je radi poboljšanja samog uslova smeštaja potrebno dograditi još dve prostorije u okviru II faze izgradnje za koju ve postoji projekat. Srednje i osnovne škole su poslednjih godina sredstvima Ministarstva osavremenile neke kabinete i u ionice i potrebno je nastaviti dalje ulaganje u njihovo potpuno opremanje, adaptaciju i nabavku školskog materijala.

Do 2019. godine izgraditi nove, adaptirati postoje e i tehni ki opremiti predškolske i školske ustanove.

Problem 4: Nedovoljna informisanost i edukacija gra ana i nedostatak komunikacije izme u institucija
Programi
Adekvatno informisanje i edukacija gra ana Organizovanje obuka za pisanje i vo enje projekata iz raznih oblastii

Strategija održivog razvoja Opštine Kuršumlija 2010 – 2020. godina

Ciljevi

Indikatori

Zna aj, obrazloženje
Pored formalnog obrazovanja, gra ani retko imaju priliku za sticanje dodatnih edukativnih sadržaja jer ne postoji njihova adekvatna ponuda. Kreiranje i realizacija ovakvih programa bi doprinela boljoj obaveštenosti o aktualnim društvenim temama, zdravstvenim problemima, problemima roditelja i njihove dece, a lokalnim medijima bi se pokrila sva važnija dešavanja u gradu i blagovremeno najavila nova. Dodatno stru no osposobljavanje e pove ati broj osoba spremnih da pišu i upravljaju projektima. Razvijanje jakog partnerskog odnosa izme u privatnog i javnog sektora stvori e pozitivnu poslovnu klimu u kojoj e privrednici prepoznati svoj interes da žive i rade u Kuršumliji.

Do 2019. godine pove ati stepen informisanosti u svim sferama društvenog razvoja i poboljšati njihovu me usobnu saradnju.

Ja anje saradnje izme u privatnog i javnog sektora

Prioritet 5 : Poboljšanje uslova za ostvarivanje zdravstvene zaštite
Programi
Poboljšanje zdravstvene zaštite 19. Broj stanovnika na jednog lekara

Ciljevi

Indikatori

Zna aj, obrazloženje
Da bi kvalitet zdravstvene zaštite bio na odgovaraju em nivou neophodno je nastaviti sa ulaganjima u renoviranje objekata DZ, nabavku vozila za potrebe rada u terenskim ambulantama i nabavku nove savremene medicinske opreme za ranu dijagnostiku i rad na prevenciji razli itih vrsta oboljenja, kao i proširivanje kapaciteta za pružanje osnovnih usluga iz oblasti primarne zdravstvene zaštite.

Do 2019. godine unaprediti zdravstvenu zaštitu u oblasti Službe ku nog le enja, nabaviti neophodnu dijagnosti ku opremu i terenska vozila neophodna za ujedna eno ostvarivanje zdravstvene zaštite.

OBLAST: PRIVREDA I POLJOPRIVREDA

Prioritet : Smanjenje velike nezaposlenosti
Programi
Podrška razvoju malih i srednjih preduze a (MSP)

Cilj

Indikatori
23. Lokacijski koeficijent zapošljavanja 25. Obim unutrašnjih SDI po glavi stanovnika 26.Broj registrovanih privrednih subjekata na 1000 stanovnika 27. Neto broj novih preduze a na 1000 preduze a 28. Ukupna aktivnost, stopa zaposlenosti i nezaposlenosti 29. Fiskalni kapacitet opštine – Ostvarenje izvornih prihoda (fiskalnih oblika) po glavi stanovnika

Zna aj, obrazloženje
Trenutno na teritoriji Opštine Kuršumlija mali broj preduze a posluje tako da setom raznih podsticajnih mera treba pokrenuti ubrzani razvoj postoje ih MSP, tako i olaksati i podsta i osnivanje novih MSP u cilju pove avanja zaposlenosti. Ovom procesu bi naro ito pogodovalo ukoliko bi se sistemskim zakonima RS podsticajno delovalo (snižavanjem poreza) na sve potencijalne investitorie koji bi ulagali. Potrebno je iskoristiti sve kapacitete koji trenutno nisu u funkciji kao i podsticati otvaranje novih proizvodnih kapaciteta

Strategija održivog razvoja Opštine Kuršumlija 2010 – 2020. godina

2019. godine zapošljeno 80% radno sposobnog stanovništva Opštine Kuršumlija sa zaradama na nivou proseka u privredi republike Srbije

55

Potrebno je pre svega iskoristiti blizinu tržišta ove pokrajine privla enjem novih investitora za proizvodnju.56 Realizacija prednosti koje pruža blizina trzišta AP Kosovo i Metohije Opština Kuršumlija sa naslanja na AP Kosovo i Metohija dužinom od 105km. skladištenje i plasman robe. Strategija održivog razvoja Opštine Kuršumlija 2010 – 2020. naro ito u oblasti sto arstva i vo arstva. Iskoriš avanje obnovljivih prirodnih resursa pogodnih za proizvodnju elektri ne energije Razvoj poljoprivrede Sa površinom od 952 km uglavnom brdsko planinskog karaktera Opština Kuršumlija ima ogromne mogu nosti u proizvodnji zdrave hrane. Tako e treba osnivanjem carinskog terminala i uvodjenjem posebne lokalne takse u okviru postupka carinjenja sve vrste robe koja se transportuje na ovo tržišta pove a e se i fiskalni kapacitet opštine Opština Kuršumlija poseduje potencijale za iskoriš avanje obnovljivih prirodnih resursa za proizvodnju svih vidova elektri ne energije koje treba ponuditi potencijalnim ulaga ima i tako pove ati zaposlenost. godina .

Nacionalno dohodak po glavi stanovnika 22. Ukupni prihod doma instva 21. 57 . Fasade u gradu su ruinirane. a o kulturno-istorijskim spomenicima se ne vodi odgovaraju a briga. rekreativnih aktivnosti 17. Ukupna aktivnost. Lokacijski koeficijent zapošljavanja 24. stopa zaposlenosti i nezaposlenosti 16. i kako bi izgled same opštine bio još lepši. Ure enje zelenih površina 4. i unaprediti ponudu prate ih turisti kih sadržaja kako bi turistima boravak bio što ugodniji. Broj stanovnika na jedan objekat društvenih. kulturnih. obrazložnje Pošto se u budu em periodu o ekuje pove anje priliva turista neophodno je izgraditi dodatne smeštajne kapacitete. Zašti ene oblasti 16. Ovom pitanju je zato potrebno posvetiti ve u pažnju kako svi oni koji borave u opštini ne bi stekli utisak da ljudi iz ovog kraja ne vode ra una o svojoj bogatoj istoriji i tradiciji. pa bi ovo trebalo ispraviti kako bi opština postala prijatnije mesto za život svojih gra ana.OBLAST: TURIZAM Problem 1: Nedovoljno ulaganje finansijskih sredstava u turisti ku infrastrukturu Programi Izrada urbanisti kih planova Proširenje smeštajnih kapaciteta na teritoriji opštine Unapre enje prate ih turisti kih sadržaja na teritoriji opštine Ciljevi Indikatori Zna aj. Površina poslovnog prostora na 1000 st. Do 2019. izgra ena prethodne godine 28. godine pove ati ulaganje finansijskih sredstava u izgradnju smeštajnih kapaciteta i prate ih turisti kih sadržaja za 80%. godine pove ati ulaganje finansijskih sredstava u obnovu fasada i kulturnoistorijskih spomenika za 70%. Broj stanovnika na jedan objekat društvenih. godina Do 2012. ali i boravak gostiju opštine. Do 2019.Udeo nacionalnog dohotka 23. kulturnih. Obnova fasada i kulturnoistorijskih spomenika U poslednjem periodu nedovoljno pažnje je bilo posve eno ure enju zelenih površina. godine pove ati ulaganje finansijskih sredstava u ure enje zelenih površina za 100%. rekreativnih aktivnosti Strategija održivog razvoja Opštine Kuršumlija 2010 – 2020.

Dužina puteva u km po km2 Ciljevi Indikatori Zna aj. ali i zna ajne snage usmeriti na promotivne aktivnosti i pove anje atraktivnosti opštine kao turisti ke destinacije. obrazložnje Nedovoljno ulaganje u promociju dovelo je do toga da je šira javnost slabo upoznata sa turisti kom ponudom opštine.58 Prioritet 2: Unapre enje kvaliteta komunalne infrastrukture Indikatori 2. neophodno je da se obezbede ili poboljšaju elementarni uslovi (uredno snabdevanje pija om vodom. godine pove ati pokrivenost lokalnih puteva i ulica asfaltnom podlogom sa postoje ih 10% na 40%. a broj no enja turista pove ati 5 puta. Opštinski otpad po vrsti odlaganja 15. Kako bi se opština dobro pozicionirala na turisti koj mapi i pove ala broj turista potrebno je najpre doneti promotivnu strategiju i niz prate ih dokumenata. obrazložnje Kvalitet putne mreže bi trebalo poboljšati kako bi se olakšao život gra ana. Prioritet 4: Nedovoljan broj poseta i no enja turista na teritoriji opštine Programi Razvoj turisti kih destinacija i promocija Manifestacije Ciljevi Indikatori Zna aj. Strategija održivog razvoja Opštine Kuršumlija 2010 – 2020. Do 2011. Proširenje kapaciteta vodovodne mreže Proširenje kapaciteta kanalizacione mreže i izgradnja sistema za pre iš avanje Regulisanje odnošenja sme a sa teritorije banja i avolje varoši Ure enje gradskog groblja Prioritet 3: Podizanje kvaliteta putne infrastrukture Programi Lokalni putevi i mostovi Asfaltiranje ulica u gradu Turisti ka signalizacija 14. Nepostojanje turisti ke signalizacije je jedan od glavnih problema sa kojima se turisti suo avaju još pri samom ulasku u opštinu. kanalizacija. . i omogu ilo turistima da udobno i bezbedno stignu do željenog mesta. Procenat doma instava sa sigurnim pristupom vode za pi e Ciljevi Programi Zna aj. godina Do 2019. Do 2019. Postavljanje turisti ke signalizacije e turistima olakšati snalaženje i omogu iti im da obi u sve znamenitosti i lepote ovog kraja. godine pove ati ulaganje finansijskih sredstava u komunalnu infrastrukturu za 200%. Upravljanje otpadnim vodama u gradskim sredinama 7. Do 2019. godine pove ati broj poseta turista 10 puta. godine obezbediti 100% pokrivenost opštine i glavnih putnih pravaca turisti kom signalizacijom. iste ulice…) za život i rad njenih gra ana i boravak turista. obrazložnje Da bi opština uopšte mogla da bude u konkurenciji da postane jedan od zna ajnih inilaca na turisti koj mapi Srbije.

akcije.00 -Fond za zašt.1 Ciljevi. izvori finansiranja. -Opština 4 800 000. planiranja -NIP.1.1. 1. Izgradnja gradskog kolektora Opština 2011 . (visok/srednij/niski) Stepen prioriteta 1.2.00 1. AKCIONI PLAN 5. godine Strategija održivog razvoja Opštine Kuršumlija 2010 – 2020. Strateški cilj : Do 2019. aktivnosti.1. godine Kuršumlija e u potpunosti spre iti ispuštanje nepre iš enih otpadnih voda i kroz njihov predtretman i bolji kvalitet o istiti svoje re ne tokove. godine 1. i pr. istim i ure enim površinima. bogata zelenim. 2. 59 . Broj Projekat PARTNERI Vreme Iznos i izvor INDIKATORI finansiranja Opština 2010 .2013. životne sredine -Ministarstvo živ.1. planiranja -NIP -Opština 240 000 000. godina -Fond za zašt. rokovi Opština LSDS 2010 – 2019 Strategija održivog razvoja PARTNERSKI FORUM – RADNA GRUPA EKOLOGIJA KURŠUMLIJA VIZIJA : 2019. partneri. životne sredine -Ministarstvo živ. godine Kuršumlija je održiva i komunalno opremljena zajednica. sred. sa o uvanom i ekološki zdravom životnom sredinom i odgovornim ponašanjem svojih gra ana prema njoj. 2.5. PROBLEM / PRIORITET: Nepostojanje kolektora za otpadne vode 1. i pr.2011. Izrada projektne dokumentacije za izgradnju gradskog kolektora 1. sred.

00 Direkcija za izgradnju 2. godine Direkcija za izgradnju -NIP -Nevladine org.1. godina 2.3. životne sredine 7.1.00 2. 2. Broj Projekat PARTNERI Vreme Iznos i izvor INDIKATORI finansiranja Opština 2010 . Sanacija deponije komunalnog otpada opštine Kuršumlija -Opština -Ministarstvo životne sredine i prostornog planiranja -Fond za zašt.2011.1. životne sredine 2010 .1. Opština 2011 .2011. 8.00 Direkcija za izgradnju 50 000 000. 90 000 000. 1. PROBLEM / PRIORITET: Veliki broj divljih deponija i nepostojanje sanitarne deponije (visok/srednij/niski) Stepen prioriteta 2. 8.2013. 2. godine Opština 2010 . 2 000 000.2011. Izrada projektne dokumentacije za sanaciju gradske kanalizacione mreže Opština 2011 .6.1. godine 1. Strateški cilj : Do 2019. Izrada projektne dokumentacije za izgradnju kanalizacione mreže u prigradskim naseljima Izgradnja kanalizacione mreže u prigradskim naseljima 2. godine Opština 2010 . godine Strategija održivog razvoja Opštine Kuršumlija 2010 – 2020.1. godine smanjiti broj divljih deponija za 70% uvo enjem kvalitetnog sistema za upravljanje komunalnim otpadom.4. godine 7. 3 600 000.00 Direkcija za izgradnju -NIP -Nevladine org. 1.1. .1.60 1.5.2011.2. Odabir lokacije i izgradnja prijemne stanice za sme e (transfer-stanica) Opština -Opština -Ministarstvo životne sredine i prostornog planiranja -Fond za zašt.2013. Sanacija gradske kanalizacione mreže 2.

2.godine kontinuirano od 2010.1.1.1.1. 8. Ure enje i održavanje zelenih površina i Udruženje izletišta gra ana“Prijatelji parka“ Regulacija re nog korita reke Toplice u užem centru grada i priprema projektne dokumentacije za ure enje keja Ure enje keja reke Toplice Strategija održivog razvoja Opštine Kuršumlija 2010 – 2020.4.2.00 7.00 61 . godine kontinuirano Opština 2010 .1.00 Broj Projekat INDIKATORI 1.godine 2012 – 2013.1. 2011 – 2012.3. Izgradnja fontane u parku Direkcija za izgradnju -„Srbija vode” 30 000 000.1.00 -Opština 500 000.2. 8. Izgradnja ustave 3.1.1.godine Direkcija za izgradnju 1 500 000.1.00 -Opština 2 000 000.00 -Opština 1 000 000. 7.2.2.2.1.1.1. 3. Strateški cilj : Do 2019.5.1. 3.00 Direkcija za izgradnju -JKP 1 200 000. Ure enje ve ih kupališta duž obale 3. PROBLEM / PRIORITET: Niska svest gra ana o o uvanju životne sredine (visok/srednij/niski) Stepen prioriteta 3.godine 2010 – 2011.1. Program: Ure ivanje javnih i zelenih površina u gradu kontinuirano 2011 – 2012.4.1.6. 8.3.godine 2.godine 2011 – 2012. godina 3.2. 3.2. godine urediti i ozeleniti sve javne površine u gradu.2011. 8. 7.00 3.godine 3. Edukacija stanovništva u oblasti upravljanja otpadom Nabavka i postavljanje kontejnera za selektovan otpad 2. PARTNERI OOSR“Toplica“ OOSR“Toplica“ 2012 – 2013. Program: Zaštita i ure enje reke Kosanice Vreme Iznos i izvor finansiranja -Opština 3 000 000.1.1. Akcije sezonskog iš enja grada i re nih korita „Zelena policija“ -Opština 200 000. 3.00 Direkcija za izgradnju Udruženje gra ana“Prijatelji parka“ 200 000. 2.

Strateški cilj : Do 2019.00 -Opština 3. Edukacija gra ana i informisanje o stanju životne sredine.1.1.1.1.2. Proizvodnja ekoloških briketa .1. godine pove ati koriš enje obnovljivih izvora energije za 80%. Program: Koriš enje postoje e otpadne mase Vreme 2010 – 2011.00 -Privatni sektor 19 000 000. PARTNERI Privatni sektor 4. 10.1.9. 9. godina 4.1.62 3.00 Direkcija za izgradnju -JKP 2 500 000.8.1.1. 10.2.2.00 -Privatni sektor INDIKATORI 9. Izgradnja pogona za preradu drvne mase 4. godine kontinuirano Broj Projekat Iznos i izvor finansiranja -Lokalni ekološki fond 50 000.godine 3.5.godine od 2011.godine 3. PROBLEM / PRIORITET: Koriš enje obnovljivih izvora energije (visok/srednij/niski) Stepen prioriteta Strategija održivog razvoja Opštine Kuršumlija 2010 – 2020.1.1. zna aju njene zaštite i održivosti Osnivanje Gradskog zelenila za održavanje javnih i zelenih površina 200 000. godine kontinuirano 2010 – 2011. 4.00 -Opština -JKP 3. Rasadnik u Kuršumlijskoj banji 4. Mapa pilana 4.godine od 2010.1.6. -Dom zdravlja 80 000.godine 2010 – 2013.2.1.1.7. 2010 – 2011. 10.godine 2011 – 2013.2. 9. Ponovno aktiviranje fontane u dvorištu Doma zdravlja Sanacija gradskih esama Udruženje gra ana“Prijatelji parka“ Udruženje gra ana“Prijatelji parka 2010 – 2011.3.00 Direkcija za izgradnju -JKP 200 000. Obnavljanje drvoreda u centru grada i formiranje novih duž puteva i reka 3.1.00 -Opština -JKP 3 000 000.2.godine 2010 – 2013.1.2.10.

SO Kuršumlija .000.1.Donatori 15. Strategija održivog razvoja Opštine Kuršumlija 2010 – 2020.000.1.4.4 Projekat izgradnje vatrogasne stanice Juni .Ministarstvo za zaštitu životne sredine i prostorno planiranje . oktobar 2010 .JP "Srbijavode" . Program: Koriš enje solarne energije SO Kuršumlija Direkcija za izgradnju 4.2. Program: Koriš enje hidropotencijala 4.3.00 15.1. godina 63 .

1. godina 1.1.1.2. Program: Poboljšanje uslova života starih lica PARTNERI 2010 – 2011. 1.1.1. koja kroz edukaciju i bogate sportske i kulturne sadržaje podjednako pruža podršku mla im i starijim generacijama u razvijanju njihovih duhovnih i materijalnih vrednosti. 18. Osnivanje i po etak rada servisa geronto-doma ica -srednje škole -Kancelarija za mlade -Nacionalna služba za zapošljavanje -Centar za socijalni rad -Centar za socijalni rad -Crveni krst -Opština -NVO 200 000.1. PROBLEM / PRIORITET: Veliki broj socijalno ugroženih porodica 1. 18. 12. (visok/srednij/niski) Stepen prioriteta 1.1.00 -Opština -NVO 1000 000.godine kontinuirano Broj Projekat Vreme Iznos i izvor finansiranja INDIKATORI 12.godine kontinuiran rad Od 2010.64 Opština KURŠUMLIJA LSDS 2010 – 2019 Strategija održivog razvoja PARTNERSKI FORUM – RADNA GRUPA DRUŠTVENE DELATNOSTI VIZIJA : 2019.1. Strateški cilj : Do 2019. Edukacija geronto-doma ica Strategija održivog razvoja Opštine Kuršumlija 2010 – 2020.00 12. 1. Uklju ivanje mladih u program pružanja pomo i starim licima .godine Od 2010. 500 000.00 -Opština -NV 1.3.1. godine Kuršumlija je moderna opšina sa dobrom zdravstvenom i socijalnom zaštitom. godine poboljšati uslove života socijalno ugroženim porodicama i smanjiti njihov broj za 50 %.1. 18.

Broj Projekat Vreme Iznos i izvor finansiranja INDIKATORI 2.1. PARTNERI -Biblioteka -Opština -Sportski klubovi -Književni klub“Milutin Uskokovi -Kancelarija za mlade 2010 .1.00 2.1. 2 000 000. godine od 2010.3.1.1.00 Strategija održivog razvoja Opštine Kuršumlija 2010 – 2020. godina 2.00 1 000 000. godine omasoviti i obogatiti sportski i kulturni sadržaj u opštini. Gitarijada 2.1. 80 000 000. Osnivanje Kulturnog centra 2. godine jednom godišnje 1 000 000.1.1. (visok/srednij/niski) Stepen prioriteta 2.00 -Opština 16.1.2011. Strateški cilj : Do 2019.2.1. De iji muzi ki festival 65 .00 -Opština 16.1.2011.1. godine jednom godišnje 2010 -2014. Izložbene prostorije 1 000 000.00 -Opština 2010 .1. PROBLEM / PRIORITET: Poboljšanje kulturnih i sportskih sadržaja.1. godine -Opština 16. -Predškolske ustanove -Osnovne škole Nastavak izgradnje Doma kulture od 2010.1.2. 2.4. Kulturno-sportski dani 2. godine Kancelarija za mlade od 2010.5. Program: Popularizacija sporta i kulture. godine kontinuirano 5 000 000.1.6.

SO Kursumlija . Program: Izrada Lokalnog akcionog plana za mlade 3.00 od 2010.1. godina 2. godine 3 000 000. Sajamske manifestacije 2.2.00 -Opština .2. Inovirati opremu i nastavni materijal u školama i adaptirati postoje e prostorije .2015.2011.Ministarstvo za NIP 20.1.1.1. Strategija održivog razvoja Opštine Kuršumlija 2010 – 2020.1.Direkcija za izgradnju . godine 2010 .1. Dogradnja PU“ arolija“ ( II faza izgradnje). godine -Direkcija za izgradnju 2. godine kontinuirano -Opština Izgradnja de ijih igrališta u naseljima opštine Kancelarija za mlade 2010 .1.00 Stepen prioriteta 3. na osnovu projekta 3.8.9. Zavrsetak izgradnje sportske hale u Kursumliji -„Kolo srpskih sestara“ -Kancelarija za mlade .8. godine izgraditi nove.66 2.Ministarstvo za omladinu i sport .1. 16.1. adaptirati postoje e i tehni ki opremiti predškolske i školske ustanove. 000 000.1.2012. PROBLEM / PRIORITET: Poboljšanje uslova obrazovanja (visok/srednij/niski) Vreme 2013 .1.7.00 16. 20 000 000. Strateški cilj : Do 2019. 15 000 000.00 -„Kolo srpskih sestara“ -Kancelarija za mlade 1 000 000.Direkcija za izgradnju grada 1 000 000.00 Broj Projekat INDIKATORI 3. PARTNERI Iznos i izvor finansiranja -Opština 16.1. godine kontinuirano do 2011 godine -Opština od 2010. Sajamske manifestacije 2.1.

1.1.1.1.1.2. godine 4.. Poja ano informisanje javnosti putem lokalnih televizija. oglasnih tabli. Program: Adekvatno informisanje i edukacija gra ana PARTNERI kontinuirano kontinuirano 300 000.3. Savetovalište za roditelje .2011.1.4. PROBLEM / PRIORITET: Nedovoljna informisanost i edukacija gra ana.00 -Opština -NVO 300 000. Odre ivanje projekt tima 4.1. -Radio „Mini “ -Centar za socijalni rad -Crveni krst . Organizovanje tribina i predavanja radi dodatne edukacije gra ana 4.Osnovne i srednje škole 2010 .1. 4.2.2012. radija.1. novina. Strateški cilj : Do 2019.3.2. 4..1.2. godine 250 000.1.00 4. godine 200 000.2.4. Izrada priru nika Strategija održivog razvoja Opštine Kuršumlija 2010 – 2020.00 -Opština -NVO -Opština Broj Projekat Vreme Iznos i izvor finansiranja INDIKATORI 4. godine -Opština -NVO 2010 .2011.1.1.Kancelarija za mlade 2010 .1.2011.Osnovne i srednje škole -Dom zdravlja -Centar za socijalni rad .1.00 67 .00 -Opština -NVO 80 000.RTV Kursumlija -TV „Most“.00 -Opština -NVO 2010 .1. godina 4.00 -Dom zdravlja 350 000. Program: Organizovanje obuka za pisanje i vo enje projekata iz raznih oblasti -Nacionalna služba za zapošljavanje -Opština . Savetovalište za dijabeti are 4.1. godine pove ati stepen informisanosti u svim sferama društvenog razvoja i poboljšati njihovu me usobnu saradnju. Organizovanje seminara i radionica 20 000. godine 2011 .2. i nedostatak Stepen prioriteta (visok/srednij/niski) komunikacije izme u institucija 4.2011.

1. .NVO 19.2013. godine 5. godina 5.1.NVO -Opština -Ministarstvo zdravlja . 5.4. nabaviti neophodnu dijagnosti ku opremu i terenska vozila neophodna za ujedna eno ostvarivanje zdravstvene zaštite.NVO 2010 .1.1. godine -Opština -Ministarstvo zdravlja . Program: Ja anje saradnje privatnog i javnog sektora 5.NVO 19.1. PROBLEM / PRIORITET: Poboljšanje uslova za ostvarivanje zdravstvene zaštite (visok/srednij/niski) Stepen prioriteta 5. godine -Opština 5.68 4. Strateški cilj : Do 2019.NVO .3.NVO ambulanti 2010 .NVO 2010 . Izgradnja i opremanje objekta centralne labaratorije -Opština -Ministarstvo zdravlja .1. godine -Opština -Ministarstvo zdravlja . .NVO 19.1. godine unaprediti zdravstvenu zaštitu u oblasti Službe ku nog le enja. Nabavka dijagnosti ke opreme -Opština -Ministarstvo zdravlja . 5.2.2013.1.2013. Razvoj službe ku nog le enja i -Ministarstvo zdravlja -Ministarstvo zdravlja unapre enje rada terenskih 19.3.1. Dogradnja prostora za Službu Hitne medicinske pomo i -Opština -Ministarstvo zdravlja .1.1.2013.1.1. Program: Poboljšanje zdravstvene zaštite -Opština 2010 . Strategija održivog razvoja Opštine Kuršumlija 2010 – 2020.

1. 26.USAID 2010 -2012. 1.Opština Kuršumlija . 28.1. 26.Ministarsvo za ekonomiju i regionalni razvoj . sa unapre enim i održivim uslovima za razvoj privrede i poljoprivrede. PROBLEM / PRIORITET: Smanjenje velike nezaposlenosti (visok/srednij/niski) Stepen prioriteta 1. 27. godine opština Kuršumlija pripada krugu srednje razvijenih opština u Srbiji. 28. Formiranje biznis inkubatora 1.Opština LSDS 2010 – 2019 Strategija održivog razvoja PARTNERSKI FORUM – RADNA GRUPA PRIVREDA I POLJOPRIVREDA KURŠUMLIJA VIZIJA : 2019. 25. 1.Opština Kuršumlija .Budžet Opštine Kuršumlija 23. 3 000 000. godine zapošljeno 80% radno sposobnog stanovništva Opštine Kuršumlija sa zaradama na nivou proseka u privredi republike Srbije.1. Kupovina gra evinskog zemljišta koje e se besplatno ponuditi investitorima Strategija održivog razvoja Opštine Kuršumlija 2010 – 2020.Budžet Opštine Kuršumlija . 29.2.00 69 . godine Broj Projekat Vreme Iznos i izvor finansiranja INDIKATORI 23.00 . 1.1.1.1.Direkcija za izgradnju Opštine Kuršumlija . 27. Strateški cilj : 2019.JKP „TOPLICA“ Kuršumlija . godine 2010 -2011.1. Program: Podrška razvoju malih i srednjih preduze a (MSP) PARTNERI . 29.1.Ministarsvo za ekonomiju i regionalni razvoj . godina .USAID 1 000 000.

27. Formiranje opštinskog garancijskog fonda za MSP .Budžet Opština Kuršumlija 1 000 000. Osnivanje kancelarije za lokalni ekonomski razvoj 1.00 god. 28. godine 2010 -2015.USAID 1 000 000. . 27.00 god. 27.1.1. 26.00 god. 28.Opština Kuršumlija . .00 god.1.1.00 1.1. . .Budžet Opštine Kuršumlija 1 000 000.1. 26. godine 2010 -2015.Ministarstvo za rudarstvo i energetiku .1.Agencija za podršku razvoju malih i srednjih preduze a .Budžet Opštine Kuršumlija 4 000 000. Izrada studije o bogatstvu i rasporedu svih vodnih potencijala na teritoriji cele Opštine Kuršumlije pogodnih za osnivanje novih fabrika za proizvodnju negaziranih i gaziranih voda -Ministarstvo za rudarstvo i energetiku . 1 000 000. Formiranje opštinskog fonda za osnivanje MSP (START UP) 25.Ministarstvo ekonomije i regionalnog razvoja 1.1. Osnivanje kancelarije za razvoj MSP .Agencija za podršku razvoju malih i srednjih preduze a RS . godine 2010 -2015. 27.1.7. . 29.Budžet Opštine Kuršumlija 2 000 000. 26.Opština Kuršumlija .1. 26. 23.Ministarstvo ekonomije i regionalnog razvoja . 25. 27.1.6. 26. 29.1.70 1.Opština Kuršumlija 2010 -2015. 29.Opština Kuršumlija .00 god. 28. godine .3. 27. godine 2010 -2015.8.4. 25.Opština Kuršumlija 2010 -2011. godina 1.Opština Kuršumlija .5.USAID . 29. Formiranje opštinskog fonda za razvoj ženskog preduzetništva Strategija održivog razvoja Opštine Kuršumlija 2010 – 2020. 28. 28. 28.Budžet Opštine Kuršumlija . godine 1. 26.

28.Opština Kuršumlija 2010 -2011.2.1.2. 26. 1. 28.Budžet Opštine Kuršumlija 1.1.1.1. 26.00 god.2.Ministarstvo ekonomije i regionalnog razvoja RS .3 Uspostavljanje privredne saradnje sa opštinama na teritorije AP Kosovo . 29.9. Strategija održivog razvoja Opštine Kuršumlija 2010 – 2020. 26.Sopstvena 23. godine 200 000 . 25.Ministarstvo finansija RS -Budžet opštine Kuršumlija 2 000 000.Ministarstvo poljoprivrede.1.1. 28. godine 1. 29. 27. šumarstva i vodoprivrede .Ministarstvo finansija RS . 25.3.Ministarstvo finansija RS . godine 1. šumarstva i vodoprivrede .Ministarstvo ekonomije i regionalnog razvoja RS . 27. 26.00 . godina 1. Marketinške aktivnosti na prezentaciji potencijalnim investitorima o mogu nostima za ulaganje u Opštini Kuršumlija 300 000.Ministarstvo Finansija RS . Program Iskoriš avanje obnovljivih prirodnih resursa pogodnih za proizvodnju elektri ne energije 2010 -2011. 28. 29.1.Budžet Opštine Kuršumlija 25.Opština Kuršumlija .1. Otvaranje carinskog terminala 28. godine . Formiranje bezcarinske zone 2010 -2015.1. 27. 29.Opština Kuršumlija .Ministarstvo za rudarstvo i energetiku . 1.Budžet Opštine Kuršumlija 40 000 000.Ministarstvo poljoprivrede.2.RHMZ Srbije .00 . 29.2. .1.Opština Kuršumlija 2010 -2011. 27.1.Ministarstvo za rudarstvo i energetiku .3. godine .Uprava Carina . Program: Realizacija prednosti koje pruza blizina trzišta AP Kosovo i Metohije 2010 -2011.Uprava Carina . Izrada studije o bogatstvu i rasporedu obnovljivih prirodnih resursa pogodnih za proizvodnju elektri ne energije na celoj teritorije Opštine Kuršumlija 71 .

Opština Kuršumlija Opština Kuršumlija 1 000 000.00 . . 27.Sopstvena sredstva privatnih investitora . Posete sajmovima koji se bave iskoriš avanjem obnovljivih prirodnih resursa pogodnih za proizvodnju elektri ne energije.Agencija za Energetiku . godine 23.Budžet opštine Kuršumlija 2010 -2012.2 Pokretanje poljoprivredne proizvodnje na svim neiskoriš enim površinama poljoprivrednog zemljišta koje je u vlistništvu opštine . godine . šumarstva i vodoprivrede . 26.4. Program: Razvoj poljoprivrede.4.1.1.Budžet opštine Kuršumlija 1. 25.00 god. Pove avanje sertifikovanih površina za proizvodnju ekološki zdrave hrane . 28. godina 1.Privatni investitori 10 000 000.Agencija za energetsku efikasnost .Ministarstvo poljoprivrede. godine Strategija održivog razvoja Opštine Kuršumlija 2010 – 2020. 2010 -2014. 1.00 .3. 1.1.00 po ha 23.1.Sopstvena sredstva privatnih investitora 95 000.Budžet Opštine Kuršumlija 100 000. 29.72 sredstva privatnih investitora . 28.Institut Jaroslav erni . 26.4. 27.Privatni Investitori .Opština Kuršumlija .1. 28. kao i prezentacija potencijalnim investitorima 2010 -2015.2.Privatni investitori .

godine -Ministarstvo poljoprivrede.4.1.Ministarstvo poljoprivrede.Opština Kuršumlija . 28.Budžet Opštine Kuršumlija 2 000 000.4 Izrada studije o bogatstvu i rasporedu izvora tople vode na teritoriji cele opštine Kuršumlije pogodnih za gajenje vo a.Opština Kuršumlija 2010 . 28. . 26.NVO .Budžet opštine Kuršumlija 1 000 000. 27. godine Sopstvena sredstva privatnih investitora 1. godina 1.1.Opština Kuršumlija . 27. šumarstva i vodoprivrede .2011. 25.6 Formiranje opštinskog garancijskog fonda za razvoj poljoprivrede . 23. 28. šumarstva i vodoprivrede . 27.1.000 dinara -Ministarstvo poljoprivrede. 23. godine Strategija održivog razvoja Opštine Kuršumlija 2010 – 2020. godine 23. 26.4.2014.Privatni investitori .5 Izrada studije o bogatstvu i rasporedu šumskih plodova. 29. 29.4.Privatni investitori 2010 .4. 25. 73 . povr a i cve a 1.2015. 29.1.1.00 god.3 Proizvodnja ekološki zdrave hrane na ve postoje em poljoprivrednom zemljištu 2010 .Budžet opštine Kuršumlija 100 000.00 100. 28.00 .2011. šumarstva i vodoprivrede . 29. 26. divljeg vo a i lekovitog bilja na teritoriji cele opštine Kuršumlije 2010 . šumarstva i vodoprivrede .Ministarstvo poljoprivrede.

09.2011. uživanje u o uvanoj životnoj sredini i prirodnim lepotama. ali i mogu nosti obilaska bogatog kulturno – istorijskog nasle a ovog kraja.1.1.1. edukaciju gra ana i aktivnu primenu promotivne strategije. god.00 . (visok/srednij/niski) Stepen prioriteta Strategija održivog razvoja Opštine Kuršumlija 2010 – 2020. prepoznatljiva po: geomorfološkom fenomenu i udu prirode avoljoj varoši.1. rehabilitacije.2. godina 1.Ministarstvo za zaštitu životne sredine i prostorno planiranje 11 800 000. Lukovska) koje pružaju vrhunske usluge le enja. Naša sela pruža e turistima idealne uslove za odmor.1.Ministarstvo za zaštitu životne sredine i prostorno planiranje Do 11.1. 1.Ministarstvo za zaštitu životne sredine i prostorno planiranje . Godine pove ati ulaganje finansijskih sredstava u izgradnju smeštajnih kapaciteta i prate ih turisti kih sadržaja za 70%. banjama (Kuršumlijska.03. Prolom.1. unapre enje turisti ke ponude.74 Opština LSDS 2010 – 2019 Strategija održivog razvoja PARTNERSKI FORUM – RADNA GRUPA TURIZAM KURŠUMLIJA VIZIJA : Do 2019. Svoju poziciju na turisti koj mapi opština e izgraditi kroz permanentno ulaganje u turisti ku infrastrukturu. .1.SO Kuršumlija . Izrada prostornog plana opštine Kuršumlija 1. god. odmora i rekreacije.2011. 1.SO Kuršumlija . Opština e postati prava oaza za lovce i ribolovce iz svih krajeva.00 .SO Kuršumlija .Ministarstvo za zaštitu životne sredine i prostorno planiranje 8 024 000. Izrada plana generalne regualacije Do 11.SO Kuršumlija . Program : Izrada urbanisti kih planova Broj Projekat PARTNERI Vreme Iznos i izvor INDIKATORI finansiranja . PROBLEM / PRIORITET: Nedovoljno ulaganje finansijskih sredstava u turisti ku infrastrukturu 1. Strateški cilj : Do 2019. godine naša opština e postati jedna od najpoznatijih i najpose enijih turisti kih destinacija u Srbiji i na Balkanu.

. 23.1.07.00 1. .00 .3. 11. Izrada projektne dokumentacije za izgradnju lova kog sela u Kosma i 1. . Program : Proširenje smeštajnih kapaciteta na teritoriji opštine 01. god.1.01.2012.00 .Direkcija za izgradnju 01.12. godina 100 000.1.Ministarstvo ekonomije i regionalnog razvoja 7 350 000.2012.1.2. .08.2013.31.2012.Ministarstvo za zaštitu životne sredine i prostorno planiranje 1 500 000.Direkcija za izgradnju .SO Kuršumlija . 28.2010. GIS .SO Kuršumlija .Direkcija za izgradnju .TO Kuršumlije Strategija održivog razvoja Opštine Kuršumlija 2010 – 2020. 01.SO Kuršumlija .SO Kuršumlija 1.Ministarstvo za zaštitu životne sredine i prostorno planiranje 3 500 000. Izrada plana detaljne regulacije Prolom banje sa elementima generalnog projekta vodosnabdevanja i odvo enja otpadnih voda .04.TO Kuršumlije . 01.5.01.SO Kuršumlija .00 16. .Ministarstvo za zaštitu životne sredine i prostorno planiranje 1.2010. 1.1. Izrada plana detaljne regulacije Kuršumlijske banje .1.03. god .SO Kuršumlija .08.SO Kuršumlija 1.SO Kuršumlija .10.1.2.09.4. god.2.SO Kuršumlija .00 75 . 21. Izrada projektne dokumentacije za izgradnju izvi a kog kampa u Zebicama .1.1. Izgradnja lova kog sela u Kosma i .Ministarstvo za zaštitu životne sredine i prostorno planiranje .SO Kuršumlija . god. 17.1.Direkcija za izgradnju . god.1. 2010 – 2012.10.2010.1.2. 22.TO Kuršumlije 147 000.SO Kuršumlija .11.3. god. 01.Direkcija za izgradnju 01.2.

.5.4. Strategija održivog razvoja Opštine Kuršumlija 2010 – 2020.Privatni preduzetnici .2010. 23. god. 21.02.2. 28.00 .1.01. god. 16. 01.Privatni preduzetnici .Privatni preduzetnici . 1. god. 23. 12. godina 1.8. god.Ministarstvo ekonomije i regionalnog razvoja . 28.Kancelarija za mlade 01.Ministarstvo za sport i omladinu .7.2011. 22.Privatni preduzetnici .01. 01.12.2.04.01.02.01. . Izgradnja izvi a kog kampa u Zebicama -SO Kuršumlija .SO Kuršumlija .2014.1.Privatni preduzetnici . 01. 28. Izrada projektne dokumentacije za izgradnju hotela i kompleksa apartmana u Zebicama Izgradnja hotela i kompleksa apartmana u Zebicama 35 000 000. 24.01.Privatni preduzetnici .1.SO Kuršumlija .Privatni preduzetnici 1.Donatori 5 000 000.2. 24. 23.2013.31. 22.1. 17.76 1.00 17. .Direkcija za izgradnju .2013.Privatni preduzetnici .2011.10. 21.1. 22.6. 875 000. 1.2. Izrada projektne dokumentacije za izgradnju soba za smeštaj u gradu Izgradnja soba za smeštaj u gradu 14 250 000. . god.04.00 .2010.03.SO Kuršumlija 10. 17.SO Kuršumlija 01. . 21.2.00 .

4. god.02.3.07.SO Kuršumlija 01.2001.6.Privatni preduzetnici 16. 24.3.SO Kuršumlija .Ministarstvo ekonomije i regionalnog razvoja .Privatni preduzetnici .01.D.Direkcija za izgradnju .02.1.1.Direkcija za izgradnju . god.2014. "Planinka" 01.01. 1.04.A.00 . 01.2013.A. 144 000. 28.SO Kuršumlija . "Planinka" Strategija održivog razvoja Opštine Kuršumlija 2010 – 2020. 01. . Izrada projektne dokumentacije za izgradnju ži are u Prolom banji -SO Kuršumlija .Privatni preduzetnici .1. 1.3.1.03. 01. Izrada projektne dokumentacije za izgradnju wellness centra u Prolom banji Izgradnja wellness centra u Prolom banji 1. .02.D. Izrada projektne dokumentacije za izgradnju fiksne etvorosedne ži are u Lukovskoj banji 4 800 000.2.1. . "Planinka" -SO Kuršumlija .D.A. .1.3.D.A.A. "Planinka" 1. god. .1.03. Program : Unapre enje prate ih turisti kih sadržaja na teritoriji opštine.2012.D.Ministarstvo ekonomije i regionalnog razvoja . 77 .01.00 .12. godina 160 000 000. god.10.2012. 28. god.12.A.A.00 4.D. 17.2013.Direkcija za izgradnju .3. 10.Privatni preduzetnici 1.00 .Direkcija za izgradnju .D. 17.1.3. "Planinka" 3 200 000.A. 21. 22. 23.08.SO Kuršumlija . 1. Izrada projektne dokumentacije za izgradnju gondole u avoljoj varoši . Izgradnja gondole u avoljoj varoši 01.00 .3.3.D.2011. 16. .2010.1.2011. "Planinka" . "Planinka" 01. god 01. 21. 23. 22. "Planinka" 4 200 000.Ministarstvo ekonomije i regionalnog razvoja .5.Ministarstvo ekonomije i regionalnog razvoja .02.

D.1.03.05.2. Izgradnja pi terena kod sportske hale 1. godina 1.2013. 16. 01. . 16.SO Kuršumlija . god.1.2014.78 .04.3. 1. 17.1.2012.Norveška vlada 3 500 000.8. 01. . 01.1.2011. Ure enje parkova 1.SO Kuršumlija . "Planinka" 16.2010.2.2.2.06.7.1.Privatni preduzetnici 35 000 000. .1.1. Izgradnja balon hale Strategija održivog razvoja Opštine Kuršumlija 2010 – 2020.Ministarstvo ekonomije i regionalnog razvoja 14 200 000. Izrada projekta za ure enje zelenih površina na teritoriji opštine 1. 01.Direkcija za izgradnju 01. 01. Strateški cilj : Do 2019. . i rekonstrukcija asfaltnog puta . Broj Projekat PARTNERI Vreme Iznos i izvor INDIKATORI finansiranja 1. 28.god.2.06. 24. 01. godine pove ati ulaganje finansijskih sredstava u ure enje zelenih površina za 100%. 22.1.JKP " Toplica " 01.02. 21.SO Kuršumlija .2.Ministarstvo za sport i omladinu .01. 01. 24.1.09. Rekonstrukcija restorana "Evropa" (etno restoran sa sobama za izdavanje) 1.11.Direkcija za izgradnju .00 .00 .2010. Program : Ure enje zelenih površina. 1.12. god. šetališta i vidikovca na Samokovu. god.08.SO Kuršumlija .3.Direkcija za izgradnju .2011.Kancelarija za mlade 16. 21. god.2011.A. 23.2010. 28.SO Kuršumlija .Direkcija za izgradnju .00 16. 01.00 .00 -A. god. .2010.SO Kuršumlija .JKP " Toplica " . "Planinka" .Privatni preduzetnici 01. Ure enje trim staze.Ministarstvo za zaštitu životne sredine i prostorno planiranje . 23.9. .04.3. 22.Direkcija za izgradnju .Ministarstvo za zaštitu životne sredine i prostorno planiranje 396 000.3.Ministarstvo ekonomije i regionalnog razvoja 4 400 000. 17.2011.D.

31.31.3.Direkcija za izgradnju 01. .02.08. 01. godina 1. .2010.01. 01.1. god. Izgradnja vidikovaca .2.Zavod za zaštitu spomenika.Ministarstvo kulture 1.07.SO Kuršumlija . . god.1.1.2014.1. Strateški cilj : Do 2012.Zavod za zaštitu spomenika.1. 1.1.3. godine pove ati ulaganje finansijskih sredstava u obnovu fasada i kulturno-istorijskih spomenika za 70%. Iznos i izvor finansiranja .00 .4. .SO Kuršumlija . god.00 .SO Kuršumlija .1.3.12.Ministarstvo za zaštitu životne sredine i prostorno planiranje 80 000. avoljoj varoši i gradskom parku Obeležavanje planinarskih staza i staza zdravlja oko banjskih mesta . god.05. god.Ministarstvo kulture 800 000. 01.05. god.07.01.4. Rekonstrukcija manastirskog kompleksa Sv.05.03.12. 1.Direkcija za izgradnju .6.00 1.Niš .3.Direkcija za izgradnju . Program : Obnova fasada i kulturno-istorijskih spomenika PARTNERI .Direkcija za izgradnju .Direkcija za izgradnju . Postavljanje wireless mreža u banjama. 1 000 000. Bogorodice Strategija održivog razvoja Opštine Kuršumlija 2010 – 2020.Donatori 120 000.Niš 79 . 01.Niš . god.Ministarstvo za zaštitu životne sredine i prostorno planiranje 16.JKP " Toplica " .2. 16.2010.2011.2010.05.2.2014.Zavod za zaštitu spomenika.Zavod za zaštitu spomenika. 01.SO Kuršumlija INDIKATORI 1.2010. Rekonstrukcija manastirskog kompleksa Sv.5.Niš . Izrada projekta za obnovu fasada i kulturno-istorijskih spomenika na teritoriji opštine Osvetljavanje manastira i crkava na teritoriji opštini 135 000.12. 1.1.2011. . .3.00 . 1.3.SO Kuršumlija .SO Kuršumlija .01.2.SO Kuršumlija .1.Ministarstvo kulture 01.Direkcija za izgradnju .SO Kuršumlija .31.00 .Direkcija za izgradnju Broj Projekat Vreme 01.06. Nikole . .1.06.3.

3. 01.Zavod za zaštitu spomenika.2014.Donatori 36 000 000.Direkcija za izgradnju .1.00 INDIKATORI 2.11. Iznos i izvor finansiranja -SO Kuršumlija .1.Ministarstvo kulture .5. 01. Ure enje i osvetljavanje platoa oko Ivan kule 01. . 1. godina 2.Ministarstvo ekonomije i regionalnog razvoja 5 350 000.09.Zavod za zaštitu spomenika.Direkcija za izgradnju Broj Projekat Vreme 01.2013.01.SO Kuršumlija . Obnova crkve Sv.SO Kuršumlija .SO Kuršumlija .Ministarstvo za zaštitu životne sredine i prostorno planiranje . PROBLEM / PRIORITET : Unapre enje kvaliteta komunalne infrastrukture (visok/srednij/niski) Stepen prioriteta Strategija održivog razvoja Opštine Kuršumlija 2010 – 2020.2015.SO Kuršumlija . Mine u Štavi 01.3.JP "Srbijavode" .1.3.2013.02. Rekonstukcija srpskog srednjevekovnog sela Lubnica 01.JKP " Toplica " . . .80 1.1. god.SO Kuršumlija . god.8. Rekonstrukcija fasada u gradu .Direkcija za izgradnju .Niš .SO Kuršumlija . Izgradnja sekundarne vodovodne mreže u Prolom banji 01.11.1. Strateški cilj : Do 2019.6.Direkcija za izgradnju 2.1.2011.3.Direkcija za izgradnju . 600 000.1.01.2014.03.01.1.Zavod za zaštitu spomenika. Program: Proširenje kapaciteta vodovodne mreže PARTNERI .00 .01.1.2011.1. god.00 15.Direkcija za izgradnju . 1.2. god.2011.1.05.11.7.Ministarstvo kulture 1.Niš .04. 2.09.Ministarstvo kulture . god. . god. godine pove ati ulaganje finansijskih sredstava u komunalnu infrastrukturu za 200%. .10.JKP " Toplica " .02. . .SO Kuršumlija .JP "Srbijavode" 1 040 000.1.08.Zavod za zaštitu spomenika. Izrada projektne dokumentacije za izgradnju sekundarnih vodovodnih mreža u Prolom i Kuršumlijskoj banji 2.Niš -SO Kuršumlija .Niš .00 01.

SO Kuršumlija .2.00 01. 15. god.06. 01.01.00 2. . i biorola u Prolom banji 2. godina . Program : Proširenje kapaciteta kanalizacione mreže i izgradnja sistema za pre iš avanje otpadnih voda. 81 . Izgradnja kolektora u Lukovskoj banji .3.00 2.2.00 . 2.03. 2.1.1.Ministarstvo za zaštitu životne sredine i prostorno planiranje 11 000 000.2011.1.1.2011. Izrada projektne dokumentacije za izgradnju kolektora u Lukovskoj i Kuršumlijskoj banji.MUP RS .SO Kuršumlija . god 2. Izgradnja kolektora u Kuršumlijskoj banji Strategija održivog razvoja Opštine Kuršumlija 2010 – 2020.1.SO Kuršumlija .2.Direkcija za izgradnju 01. god.2.SO Kuršumlija .01.07.2010 .SO Kuršumlija 746 300.03.2015.Direkcija za izgradnju .Direkcija za izgradnju 01.SO Kuršumlija .JKP " Toplica " . 2. .SO Kuršumlija .2.2011.1.Ministarstvo za zaštitu životne sredine i prostorno planiranje .JKP " Toplica " .2014.2.00 .1.07.Direkcija za izgradnju 01.Ministarstvo za zaštitu životne sredine i prostorno planiranje . Izgradnja sekundarne vodovodne mreže u Kuršumlijskoj banji .Ministarstvo NIP .000.02.01.000.10. .SO Kuršumlija .Donatori 15.JP "Srbijavode" .1.Direkcija za izgradnju .3.10.10.Ministarstvo za zaštitu životne sredine i prostorno planiranje 18 965 000. god. 01.JKP " Toplica " .MUP RS PS Kursumlija .1.4 Projekat završetka izgradnje rezervoara za vodu na Borovnjaku .2010.12.Donatori 16 000 000. . 01.

Direkcija za izgradnju .00 2.1.SO Kuršumlija . Izgradnja javnih toaleta kod manastira Sv. Sv.04.Nikole.2015.03. 2.2. 2. 2.04. .Ministarstvo za zaštitu životne sredine i prostorno planiranje 7 350 000.JP "Srbijavode" 500 000.JKP " Toplica " .2014.5.Direkcija za izgradnju Strategija održivog razvoja Opštine Kuršumlija 2010 – 2020.2010.8. 2.1. Nabavka i postavljanje kontejnera i kanti . god.09.1. Utvr ivanje plana odnošenja sme a .Bogorodice i u banjama .Donatori 10 000 000. 7.12.1.3.SO Kuršumlija 5 000.03.JKP " Toplica " . .05.04.03. 2. Izgradnja biorola u Prolom banji 82 .Direkcija za izgradnju .Direkcija za izgradnju . god. god. god.1.00 7. god.SO Kuršumlija .2.2.SO Kuršumlija 590 000.07.SO Kuršumlija .SO Kuršumlija 7.SO Kuršumlija . godina 2.7.1. .JKP " Toplica " .JKP " Toplica " . 01.SO Kuršumlija .01.JKP " Toplica " .JP "Srbijavode" .01.1. 2.2010.4.2014.04.Direkcija za izgradnju 2. Izrada projektne dokumentacije za izgradnju kanalizacione mreže u Prolom i Kuršumlijskoj banji Izgradnja kanalizacione mreže u Kuršumlijskoj banji .3.SO Kuršumlija .SO Kuršumlija .Ministarstvo za zaštitu životne sredine i prostorno planiranje . .SO Kuršumlija . Program : Regulisanje odnošenja sme a sa teritorije banja i avolje varoši. . god 01.3. Izrada plana za lociranje kontejnera i kanti u banjama 2.07.2. 5 000.Direkcija za izgradnju .00 .3.01.Direkcija za izgradnju 01.00 . 01.01.2.2. 01.SO Kuršumlija .00 .JKP " Toplica " . .2010.3.1.1.01. . 01.00 01.2011.

(visok/srednij/niski) Stepen prioriteta 3.01.SO Kuršumlija .2015. Strategija održivog razvoja Opštine Kuršumlija 2010 – 2020. 01.10.01. Rekonstukcija i asfaltiranje lokalnog puta R-222 Spance – Tmava – Kaludra (opština Prokuplje) Rekonstrukcija i asfaltiranje lokalnog puta M-25 Zebice – Dobri Do – Sekira a – Stubla (opština Medve a) Rekonstrukcija i asfaltiranje lokalnog puta R-218b Dankovi e – Konjuva – Višeselo (opština Blace) 24 464 000.Direkcija za izgradnju .2. PROBLEM / PRIORITET : Podizanje kvaliteta putne infrastrukture. Izgradnja gradske kapele i prilaznih saobracajnica na novom gradskom groblju u Dankovicu 3.1.2014.god.SO Kuršumlija .08.1.03.4. 01.Ministarstvo za infrastrukturu 40 200 000. Program : Lokalni putevi i mostovi.1.10. 14.000.Ministarstvo za infrastrukturu 91 000 000.4. 14.00 .07.30.Direkcija za izgradnju . 01.1.04.00 .1. PARTNERI .06.2014.SO Kuršumlija . .07.Direkcija za izgradnju 2. 3. .Direkcija za izgradnju 01.00 .00 . Program: Ure enje gradskog groblja 01.3.1. 01. 14.Ministarstvo za infrastrukturu 220 000 000.2.1.00 83 . 3. god.06.4. 12.05. 01.Ministarstvo za infrastrukturu 56 000 000.1.00 . god.Direkcija za izgradnju 01.SO Kuršumlija . godina 3.2015.2015.03. Strateški cilj : Do 2019.1. godine pove ati pokrivenost lokalnih puteva i ulica asfaltnom podlogom sa postoje ih 10% na 40%.5.2014.1. 14.000.1. Broj Projekat Vreme Iznos i izvor finansiranja .SO Kuršumlija 7.Direkcija za izgradnju .JKP " Toplica " .SO Kuršumlija .1. god. 01.1.1.2010 .SO Kuršumlija . god. Izrada projektne dokumentacije neophodne za izgradnju i rekonstrukciju planiranih lokalnih puteva i mostova Put M-25 – Pepeljevac – Grabovnica – Tovrljane (opština Prokuplje) .1.2014.Ministarstvo za infrastrukturu INDIKATORI 3. 3.2010. 3.1. 01.1.

1.11.9.1. .1. 01.10.00 .1.09.6.Ministarstvo za infrastrukturu .01. god.11.11. 01.2014.00 .10.Direkcija za izgradnju 01.01.Ministarstvo ekonomije i regionalnog razvoja 85 000 000.1.1.2014.Ministarstvo za infrastrukturu .08.2014.1. Strategija održivog razvoja Opštine Kuršumlija 2010 – 2020.05.Direkcija za izgradnju 01.Ministarstvo za infrastrukturu 40 000 000. 01. god. Put Prolom banja – Tovrljane .1. 01. . 3.2015.Direkcija za izgradnju 01.05.08.05.Direkcija za izgradnju 14. Put Prolom banja – ake – avolja varoš . Put Lukovo – Šatra – Kuršumlijska banja . 14.SO Kuršumlija .11.Ministarstvo ekonomije i regionalnog razvoja 65 000 000. Izgradnja mosta na reci Toplici u selu Tre ak . 14.00 .2013. 3.Ministarstvo za infrastrukturu .2013.8.04.Direkcija za izgradnju 01.1.SO Kuršumlija .SO Kuršumlija .2014.Ministarstvo ekonomije i regionalnog razvoja 130 000 000.1. 3. .Ministarstvo za infrastrukturu .SO Kuršumlija .1. Put Rudare – Ljuša – Krtok – Kuršumlijska banja .1. god. god. 14.Direkcija za izgradnju 01. .Ministarstvo ekonomije i regionalnog razvoja 380 000 000.SO Kuršumlija . . 01. godina 14.Ministarstvo za infrastrukturu . Put Prolom banja – Pupavce – Sokolovica – Rudare 3. 3.09.00 .2017.84 3.SO Kuršumlija .00 .2016.2017. god.7.00 14. god.Ministarstvo ekonomije i regionalnog razvoja 85 000 000.

2011.2011.06.2011.1. 01. .2.SO Kuršumlija .1.00 3.1.00 Strategija održivog razvoja Opštine Kuršumlija 2010 – 2020.3. god.07. 01.2.09.1. probijanje Banjske ulice.Direkcija za izgradnju .Hadži a) .2010.00 14. god.12.2014.08.SO Kuršumlija . Završetak radova na rekonstrukciji i asfaltiranju ulica u naselju "Rasadnik 2" (ulice Branka Radi evi a.Direkcija za izgradnju 3.SO Kuršumlija 4 000 000. 01. Put Kuršumlija – Dobri Do – Ivan kula . Kraljevi a Marka i Nikodija Stojanovi a Tatka i Stevana Prvovencanog .4.09.06. Rekonstrukcija gradskih ulica Palih boraca.Ministarstvo za infrastrukturu .2.08.2. 3.04.Ministarstvo za infrastrukturu 14.SO Kuršumlija . god.000.Direkcija za izgradnju .1.1.2.Ministarstvo za infrastrukturu .00 .SO Kuršumlija 42 000 000. .00 14.2010. god. . 01. Program : Asfaltiranje ulica u gradu. godina 14.03.000.2010 .15. 14.Direkcija za izgradnju 01.2.SO Kuršumlija . .2010. 85 . Izgradnja ulice u zoni male privrede u naselju Kastrat 01.Ministarstvo ekonomije i regionalnog razvoja 31 000 000.00 3.SO Kuršumlija .2. 14.god -Ministarstvo za infrastrukturu 1 184 980. Izrada projektne dokumentacije za asfaltiranje i rekonstrukciju planiranih ulica -SO Kuršumlija .1. . Knez Mihajlova i Dr. Asfaltiranje ulice do manastira Sv.SO Kuršumlija 13 248 995.01.09.1.2015.1. 3. 01.Direkcija za izgradnju 01.12. 01.07.Direkcija za izgradnju 01.5. Kara or eva.3.SO Kuršumlija .Ministarstvo za infrastrukturu . Bogorodice i izgadnja parking prostora 3.

03.05.SO Kuršumlija .01.TO Kuršumlije .01.2.2.TOS . . Program : Turisti ka signalizacija.SO Kuršumlija .1. 4.00 .Ministarstvo ekonomije i regionalnog razvoja 400 000. 01.02.TO Kuršumlije 01. Izrada plana signalizacije Iznos i izvor finansiranja . Vreme INDIKATORI Broj Projekat 3.2011.02. Program : Razvoj turisti kih destinacija i promocija PARTNERI Vreme 01. .TOS 4.1. PROBLEM / PRIORITET : Nedovoljan broj poseta i no enja turista na teritoriji opštine (visok/srednij/niski) Stepen prioriteta 4.01.2010.1.Direkcija za izgradnju .1. 01.TO Kuršumlije .2010.SO Kuršumlija .02.2011.1.1.TOS .01 .1. god.Direkcija za izgradnju .SO Kuršumlija 01. 20 000.3.SO Kuršumlija . 01.3. INDIKATORI Broj Projekat 4. godine pove ati broj poseta turista 10 puta. Nabavka i postavljanje signalizacionih tabli na teritoriji opštine Strategija održivog razvoja Opštine Kuršumlija 2010 – 2020. . 3.00 4.TO Kuršumlije . godina 3.03.86 3.Ministarstvo za infrastrukturu .00 . godine obezbediti 100% pokrivenost opštine i glavnih putnih pravaca turisti kom signalizacijom.. PARTNERI . Izrada banjskih strategija .SO Kuršumlija .Direkcija za izgradnju . Strateški cilj : Do 2011.SO Kuršumlija 3.1.1. Strateški cilj : Do 2019. Izrada promotivne strategije opštine Iznos i izvor finansiranja . Nabavka i postavljanje signalizacionih tabli na putnim pravcima 250 000. god.02.SO Kuršumlija . god.2.3.1.01. god.1. a broj no enja turista pove ati 5 puta.01.10.TOS .1.2010.2. god.1.TO Kuršumlije .2010.3.SO Kuršumlija .

god.TO Kuršumlije .06.2.2.2010.04.3.TO Kuršumlije Privatni preduzetnici 4.SO Kuršumlija . .09.4.1.1.2010.1.SO Kuršumlija .01.De iji vrti "Sunce" . SO Kuršumlija SO Kuršumlija 4.01.TO Kuršumlije . god. Organizovanje izložbe pasa 4.TO Kuršumlije .1. .TOS .9.8.OŠ "Miloje Zaki " .TO Kuršumlije .1.09 . 01.1.1.2.1.3.Kancelarija za mlade .4.TO Kuršumlije 500 000..SO Kuršumlija .D.1. Izrada komunikacionih planova za banje 01.1.00 . Štampanje i distribucija promotivnog materijala 4.SO Kuršumlija .1.Kancelarija za mlade .Privatni preduzetnici 4.SO Kuršumlija .1.Sportski klubovi .De iji vrti " arolija" SO Kuršumlija 87 .SO Kuršumlija .2.TOS 4. Planinka TOS 01.1. Otvaranje prodavnice suvenira u Kuršumliji svake godine svake godine svake godine svake godine 4. Izrada baze podataka nosilaca turisti ke ponude na nivou opštine 4.1.03.4.TO Kuršumlije 286 000.06.SO Kuršumlija .1. god.00 .A.31. godina 4.6.SO Kuršumlija .SO Kuršumlija .TO Kuršumlije .OŠ "Drinka Pavlovi " .12.5.D. 01.2010. SO Kuršumlija TO Kuršumlije A.SO Kuršumlija . De iji festival " Prole na pesma " . Izrada master plana za avolju varoš .SO Kuršumlija . 2011. .1. Dizajniranje suvenira i razglednica .Kancelarija za mlade . Planinka .1.7.SO Kuršumlija . god.1.2011.TOS . Organizovanje sportskih turnira 4.2.1.2010.01. Rok festival " Gitarijada " Strategija održivog razvoja Opštine Kuršumlija 2010 – 2020.1.2.SO Kuršumlija . U estvovanje na sajmovima turizma 4. Program : Manifestacije.TO Kuršumlije . god. svake godine svake godine 01.

Ocena održivosti + 1 88 . Upravljanje u svim profitnim i javnim organizacijama je akt zajedni nog delovanja ljudi u svrhu postizanja zajedni kih ciljeva. finansijskih. ostvaruju i razli ite veze u okviru i van organizacije. Kako bi se faza implementacije Strategije održivog razvoja lokalne zajednice uspešno realizovala proces strateškog planiranja uklju uje i aktivnosti na sistemu upravljanja i pra enja. Proces je kompletno prikazan na slede em dijagramu: Ciklus Strategije održivog razvoja lokalne zajednice Godina 1 1. Izveštaj o održivosti + 1 2/3.2.Strategija održivog razvoja Opštine Kuršumlija 2010 – 2020. Lokalni akcioni plan Godina 6-7–8-9 1. Lokalni akcioni plan 5. proces strateškog planiranja je iznad svega dinami an proces i finalni dokumenti se posmatraju kao dinami ni odnosno promenljivi alati. Izveštaj o održivosti 2/3. Izveštaj o održivosti a. Upravljanje sadrži faze planiranja. Implementacija politika i strategija za postizanje zadatih ciljeva mora biti razmatrana i preispitivana od strane svih osoba uklju enih u proces. celokupan proces planiranja treba da bude odre en kao desetogošnji ciklus: analize – planiranja – programiranja – implementacije – realizacije – pra enja – procene – i ponovne analize. Izveštaj o održivosti a. Na in na koji se ovaj proces razmatranja i kontinuiranog preistitivanja realizuje daje živost sistemu upravljanja i pra enja.tako da planovi mogu biti realizovani efikasno definisati set merljivih ciljeva . a izvršna vlast mora: dodeliti odgovornosti . godina 5. ažuriranje svih indikatora 4. Kao garancija ovakvog aktivnog pristupa. Lokalni akcioni plan + 1 5. Prakti no. Ocena održivosti 2. tehnoloških i prirodnih resursa. rukovo enja i kontrole. Klju ni akteri moraju biti svesni svojih uloga i odgovornosti. organizacije. Strateški dokument sa dijagramima 4. uklju uju i i angažovanje ljudskih. jednogodišnje ažuriranje indikatora Godina 2 -3 -4 Godina 5 1. usmeravanja. itd. izbora ljudi.kako bi se pratio napredak. jednogodišnje ažuriranje indikatora Godina 10 1. pra enje implementacije Lokalnog akcionog plana b. Nakon 10 godina bi trebalo razvijati novu Strategiju održivog razvoja lokalne zajednice. SISTEM UPRAVLJANJA I PRA ENJA Proces implementacije strategije mora biti definisan kako bi se osigurao njen nastavak. pra enje implementacije Lokalnog akcionog plana b. Izveštaj o održivosti a. kompletno preispitan svakih 10 godina. Strateški dokument sa dijagramima + 1 4.

SKUPŠTINA OPŠTINE obavezuje Koordinacioni tim da sprovede implementaciju VIŠE-SEKTORSKI KOORDINACIONI TIM je odgovoran za punu integraciju Strategije u sredstva planiranja i upravljanja TELO ZA RAZVOJ STRATEGIJE eksterno koordinira i prati implementaciju akcionog plana Finansijsko integrisanje sa opštinskim budžetom Kros integracija sa opštinskim sektorima i upravama Tehni ka integracija sa JKP. a pod ingerencijom razli itih gradskih/opštinskih institucija i organa. Poželjno je da je ovaj Tim za koordinaciju postavljen u okviru administracije tako da može da koordinira celokupnim sistemom upravljanja i pra enja. Sistem upravljanja treba precizno da identifikuje nosioce odgovorne za implementaciju pojedinih aktivnosti i da pruži precizno definisana ovlaš enja i odgovornosti svih na elnika odeljenja/uprava za sprovo enje tog integrisanog procesa u razumnom vremenskom roku (do usvajanja narednog gradskog/opštinskog budžeta) Integraciju Akcionog plana i Strateškog dokumenta sa planovima. Njihova potpuna uklju enost u implementaciju detaljnog Lokalnog akcionog plana je od vitalnog zna aja za održivost i razvoj. 89 . Glavni deo organizacione strukture je Koordinacioni tim koji uklju uje razna odeljenja. Tim za koordinaciju je odgovoran za integraciju Strateškog dokumenta i Lokalnog akcionog plana. Direktno povezivanje sa svim opštinskim/gradskim operativnim planovima i odeljenjima. Veliki broj svakodnevnih upravlja kih aktivnosti se odvija u oblasti urbanisti kog sisitema i teritorijalne podele. Koordinacioni tim je imenovan od strane Predsednika opštine Zorana Vu kovi a. prvenstveno u tri pravca: Direktno povezivanje Akcionog plana sa izradom i aktima opštinskog/gradskog budžeta. Za svaku aktivnost u okviru Akcionog plana moraju se obezbediti finansijska sredstva ili. organizacione strukture i uklju ivanju zainteresovanih aktera. izvori finansiranja. javnih komunalnih preduze a. godina Faza implementacije Strategije održivog razvoja lokalne zajednice je bazirana na kombinaciji akcionog plana. Proces strategije održivog razvoja lokalne zajednice je inkorporiran i koristi postoje u strukturu u lokalnoj administraciji.Strategija održivog razvoja Opštine Kuršumlija 2010 – 2020. itd. po evši od razli itih institucija i organa javne uprave. bar. projektima i aktivnostima svih javnih i privatnih institucija koje su uklju ene kao glavni nosioci implementacije Akcionog plana. itd. Strateški dokument i Lokalni akcioni plan moraju u potpunosti biti integrisani sa opštinskim/gradskim svakodnevnim radnim procedurama.

Svi ti indikatori su osnova za kompletan sistem pra enja implementacije strategije. Indikatori pružaju osnovne informacije i znanja vezana za napredak procesa implementacije strategije i dinamiku usaglašavanja. Sve promene indikatora i svi rezultati godišnje evaluacije moraju biti dostupni svim gra anima putem jednostavnog i itkog izveštaja. godina Ispunjenje i status implementacije Strategije održivog razvoja lokalne zajednice mora biti konstantno pra en i procenjivan preko godišnjih ciklusa evaluacije koriš enjem Indikatora održivosti (odnosi se na Strateški dokument i na kompletnu zajednicu) i Indikatora u inka (odnosi si se na status implementacije Lokalnog akcionog plana). 90 . kao osnovnog dela Sistema upravljanja.Strategija održivog razvoja Opštine Kuršumlija 2010 – 2020.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful