Opština Kuršumlija

Delegacija Evropske unije

STRATEGIJA ODRŽIVOG RAZVOJA OPŠTINE KURŠUMLIJA
2010 – 2020. GODINE

SO Kuršumlija u saradnji sa projektom Exchange 2- Zajedni ka podrška lokalnim samoupravama

Strategija održivog razvoja opštine Kuršumlija

oktobar 2009.

Strategija održivog razvoja Opštine Kuršumlija 2010 – 2020. godina

Autor: Opština Kuršumlija

Izdavač: Stalna konferencija gradova i opština Ova publikacija je izrađena uz pomoć Evropske unije. Sadržaj ove publikacije je isključivo odgovornost opštine Kuršumlija, i ni na jedan način ne oslikava stavove Evropske unije.

Grafički dizajn i štampa: Kotur i ostali o.d.

Tiraž: 75 primeraka

Program EXCHANGE2 Projekat finansira Evropska unija
2

u okviru svojih oblasti. godina 0. STRATEGIJA ODRŽIVOG RAZVOJA LOKALNE ZAJEDNICE ima za cilj uvo enje integisanog sistema planiranja koji obuhvata sva bitna pitanja lokalne zajednice uklju uju i i socijalnu inkluziju. LSDS – SAŽETAK O METODOLOGIJI Metodologija za izradu STRATEGIJE ODRŽIVOG RAZVOJA LOKALNE ZAJEDNICE je nastala kao rezultat aktivnosti Projekta Exchange 2 Zajedni ka podrška lokalnim samoupravama u cilju metodološke standardizacije procesa strateškog planiranja za potrebe Stalne konferencije gradova i opština i lokalnih samouprava u Srbiji. STRATEGIJA ODRŽIVOG RAZVOJA LOKALNE ZAJEDNICE je OPŠTI STRATEŠKI PLAN RAZVOJA GRADA/OPŠTINE koji daje smernice i podsticaje za budu i razvoj grada/opštine.Strategija održivog razvoja Opštine Kuršumlija 2010 – 2020. ispune i razviju mogu nosti šire definisane Strategijom razvoja lokalne zajednice. STRATEGIJA ODRŽIVOG RAZVOJA LOKALNE ZAJEDNICE naslanja se na okvirni plan „Milenijumskih razvojnih ciljeva“ UN. ciljevima i prioritetima i pružaju i operativnu podršku projektima i aktivnostima predvi enim Akcionim planom. Razlog za uvo enje participativne metode je pre svega prakti ne prirode. aktiviranju i koordinaciji partnerstava za implementaciju pojedinih aktivnosti i projekata. Svi drugi sektorski planovi na lokalnom nivou imaju za cilj da. Održivost zahteva od ljudi da koriste prirodne resurse u onoj meri koja im dozvoljava da se ti resursi prirodno obnove. poštuju i smernice zadate vizijom. ciljeve i mere relevantne za sve sektore. Kao najvažnija strategija. opštu društvenu informisanost i zaštitu životne sredine. koji podrazumeva direktnu uklju enost svih javnih i privatnih zainteresovanih strana u toku trajanja celokupnog procesa. iako sama zajednica nije bila uklju ena u taj projekat. Participativni pristup u izradi Strategije se ne odnosi samo na zajedni ku izradu strateškog dokumenta i akcionog plana. Strategija održivog razvoja lokalne zajednice obuhvata sve smernice. participativni pristup poboljšava kvalitet donetih odluka tako što omogu ava: 3 . Na nacionionalnom nivou uskla ena je sa Nacionalnom Strategijom održivog razvoja Republike Srbije i drugim nacionalnim strategijama koje se ti u održivog razvoja lokalnih zajednica. Na kraju. Detaljniji sektorski planovi i strategije na lokalnom nivou se moraju razvijati i implementirati u punoj saglasnosti i integraciji sa Strategijom održivog razvoja lokalne zajednice. ve omogu ava šire u eš e zajednice u identifikaciji. Bez participativnog pristupa esto se lokalnim zajednicama name u obaveze da sprovedu odre ene aktivnosti. STRATEGIJA ODRŽIVOG RAZVOJA LOKALNE ZAJEDNICE je zasnovana na PARTICIPATIVNOM PRISTUPU. stvaraju i uslove za realizaciju ili razvoj drugih planova na lokalnom nivou.

godina Bazu znanja za odgovoran proces donošenja odluka zasnovanih na injenicama Široku bazu podrške za donesene odluke Kolektivno vlasništvo nad problemima i rešenjima problema Ja anje lokalnih kapaciteta za implementaciju projekata Povratne informacije za rukovodstvo. lanovi Partnerskog foruma su identifikovali slede e tematske radne grupe: Ekologija Društvene delatnosti Privreda Turizam Proces izrade STRATEGIJE ODRŽIVOG RAZVOJA LOKALNE ZAJEDNICE se sastojao od 5 glavnih faza koje se ponavljaju u desetogodišnjem ciklusu: Faze 0. Na prvom sastanku. upravljanje. Nakon ove faze. Kako bismo postigli odre ene rezultate implementacija projekata treba da bude podržana razvijenim UPRAVLJA KIM I MONITORING SISTEMOM. koji je dopunjen i podržan PARTNERSKIM SPORAZUMIMA. Sve javne i privatne zainteresovane strane koji žive i rade na teritoriji opštine/grada okupljene u Partnerski Forum bile su zadužene je za opštu elaboraciju STRATEGIJE ODRŽIVOG RAZVOJA LOKALNE ZAJEDNICE. sa razli itim ulogama i funkcijama su bili uklju eni u proces izrade STRATEGIJE ODRŽIVOG RAZVOJA LOKALNE ZAJEDNICE po ev od faze planiranja pa do faze definisanja realizacije projekata i upravlja kih aktivnosti. Marketing i komunikacija Dokumenta Organizaciona struktura – regulativa Izvestaj o održivosti Strateški dokument Akcioni plan Upravlja ki sistem Plan marketinga i plan komunikacije Ciklus izrade STRATEGIJE ODRŽIVOG RAZVOJA LOKALNE ZAJEDNICE po eo je izradom ANALIZE TEKU EG STANJA – PROFILISANJEM ZAJEDNICE u kome su teku e stanje i faktori održivosti u zajednici identifikovani i procenjeni. Pokretanje procesa strateškog planiranja 1. pra enje 5. dok su stru ne strane okupljene u TEMATSKE RADNE GRUPE i KOORDINACIONI TIM u estvovale u izradi Strategije. Definisanje prioriteta. Projekti i aktivnosti za odre ene rezultate 4. Implementacija. Razli iti subjekti. Analiza teku eg stanja – Profilisanje zajednice 2.Strategija održivog razvoja Opštine Kuršumlija 2010 – 2020. gde je to bilo mogu e. definisane su aktivnosti i projekti u okviru lokalnog AKCIONOG PLANA. uklju uju i prostorne dijagrame. U opštini Kuršumlija Partnerski Forum je okupio 37 lanova. 4 . ciljeva i prioriteta u okviru STRATEŠKOG DOKUMENTA na lokalnom nivou. Kao slede i korak usledilo je definisanje vizije. vizije i ciljeva 3.

Svetlana MIlutinovi – Centar za socijalni rad 20. Dobrivoje avi – ŽFK « Kolibri » 32.Udruženje penzionera 16. Vladimir Jakovljevi – Udruženje penzionera 17. Dragan Lazarevi – LU « Soko » 9. Slobodan Obradovi – « Obradovi -inženjering »DOO 23. Mijodrag Jovanovi – « JUROFUNGO » 10. Milan ur evi – ED Kuršumlija 22. Sonja Jankovi – ZZ « Budu nost » 21. šef projektnog tima Jasmina Kruni . Ljiljana Arsenijevi – Dom zdravlja 15. Slaviša Puniši – Nacionalna služba za zapošljavanje 13. Milan Nikoli – Biblioteka 31. Dobrica Živan evi – « VLADIVA » doo 18. Milomir Nikoli – Crveni krst 5. Saša Petrovi – koordinator za romska pitanja. Protojerej J. Mijodrag Ili . Milan Simovi – SUR « Božji Raj » 25. Dragan Jezdimirovi – OOSR « Toplica » 8.Opštinska uprava 2. Dragan Miljevi – Institut « EKOMAN » 28. Vi entijevi – SPC Kuršumlija 6. Snežana Deljanin – PU « Sunce » 29. Snežana Radovi – Opštinska uprava 4. Ka a Gaši – Ekonomska škola 19. Radivoje Panti – Književni klub « Milutin Uskokovi » 30. savetnica za strateško planiranje FORUM PARTNERA : 1. Darko Orbovi – « Metalaccompany » 26. Svetlana Sokovi – Gimnazija 34. Dejan or evi – « STUDIOARH » 27. Dragan Milenkovi – Opštinska uprava 24. Saša Stevanovi – Direkcija za izgradnju 12. Jugoslav Savi – Turisti ki biro 37.Strategija održivog razvoja Opštine Kuršumlija 2010 – 2020. Dejan Živkovi – TK « KORIO » 7. Emilija Savi – Opštinska uprava 3. Rodoljub Stoj i – Direkcija za izgradnju 11. Ruža Spalovi . Života Vuksanovi – OŠ « Miloje Zaki » 33. Dragan Gaši – Opštinska uprava 35. godina U ESNICI U PROCESU IZRADE STRATEGIJE PREDSTAVNICI PROGRAMA EXCHANGE 2: Mark Barrett. Dejan ur i – SUR « Prolom » 36. 5 . Darko Lazarevi – JKP »Toplica » 14.

"METALAC COMPANY". Sun ica Nestorovi – Opštinska uprava 2. Facilitator: Dejan Jovanovi Radna grupa 4 : TURIZAM Dejan ur i . Darko Orbovi . Dejan Jovanovi 5. Facilitator: Emilija Savi ". Dragan Mijajlovi .Opštinska uprava. Dragan Milenkovi – Opštinska uprava. Ka a Gaši . Milijana Rilak .Strategija održivog razvoja Opštine Kuršumlija 2010 – 2020. godina Koordinacioni tim : 1. Boban Cvetkovi – restoran "KUM". Darko Lazarevi JKP "Toplica". Ruža Spalovi . Slavko Ili – Turisti ka organizacija Kuršumlija. za – Radna grupa 3 : PRIVREDA I POLJOPRIVREDA Sun ica Nestorovi – Opštinska uprava. Nadica Deljanin . Dragan Gaši . Dragan Miljevi – Opštinska uprava. Slaviša Puniši ."Garetov konak".Centar socijalni rad. Facilitator: Jovana Nestorovi 6 . Facilitator: Emilija Savi Radna grupa 2: DRUŠTVENE DELATNOSTI Dejan Živkovi – TK "KORIO" . Ljubisav Veselinovi .Ekonomska škola. Snežana Radovi – Opštinska uprava 4. Emilija Savi Radna grupa 1: EKOLOGIJA Ruža Spalovi – Opštinska uprava. Goran Djordjevi .Opštinska uprava 3."JUROFUNGO". Miroljub Jovanovi .Opština Kuršumlija. Jasmina Deljanin – Gimnazija. Dejan or evi .Književni klub "Milutin Uskokovi Snežana Deljanin .Dom zdravlja.STR "NEON". Dragana Ivkovi Kancelarija za mlade. Jovana Nestorovi 6.Nacionalna služba za zapošljavanje.OOSR "Toplica" . Snežana Radovi – Opštinska uprava."STUDIO ARH". Milomir Nikoli Crveni krst.Radivoje Panti . Dragan Laki evi .LU "Soko" .PU "Sunce".

Monitoring sistem indikatori 2.Strategija održivog razvoja Opštine Kuršumlija 2010 – 2020. Presek stanja / trenutna situacija 3. rokovi 5. Strategija održivog razvoja lokalne zajednice – sažetak o metodologiji U esnici u procesu izrade strategije 1. Akcioni plan 5. aktivnosti.1 Indikatori životne sredine 2.2 Faza implementacije: sistem upravljanja i partnerski sporazumi 7 .4 Opštinska organizacija 2.4 RG 4: Turizam 4.2 Prioriteti za razvoj u narednih 10 godina 5. partneri. generalna slika 4. godina SADRŽAJ Uvodna re Predsednika opštine 0.2 Istorijat 1. prioriteti i ciljevi: velika. izvori finansiranja.2 Indikatori ekonomskog razvoja 2.1 Ciljevi.1 Administrativni i geografski položaj 1.3 RG 3: Privreda i poljoprivreda 3. Strateški dokument 4.1 Vizije. Opšti podaci 1.3 Socijalna pitanja/ kvalitet života 3.3 Stanovništvo 1.1 RG 1: Ekologija 3.2 RG 2: Društvene delatnosti 3. akcije.

smatramo da opština Kuršumlija veoma brzo može da iza e iz kruga najnerazvijenijih opština. u okviru Programa Exchange 2. ali sa svojim potencijalima u razvoju pre svega turizma.Strategija održivog razvoja Opštine Kuršumlija 2010 – 2020. PREDSEDNIK OPŠTINE KURŠUMLIJA dr Zoran Vu kovi 8 . kao i drvne industrije. Smatramo da usvajanjem STRATEGIJE ODRŽIVOG RAZVOJA možemo doprineti da gra ani mogu uskoro o ekivati visok kvalitet života. Opština Kuršumlija je u saradnji sa Stalnom konferencijom gradova i opština. Opština Kuršumlija spada u red najnerazvijenijih opština u Srbiji. Osnovni zadatak opštine Kuršumlija iskazan u ovoj strategiji je stvaranje uslova za zapošljavanje gra ana uz uvažavanje standarda za o uvanje životne sredine. godina Poštovani sugra ani. izradila i usvojila STRATEGIJU ODRŽIVOG RAZVOJA OPŠTINE KURŠUMLIJA. poljoprivrede (vo arstva i sto arstva). odnosno u iskoriš avanju obnovljivih izvora za proizvodnju elektri ne energije. odnosno smanjenje velike stope nezaposlenosti uz izgradnju infrastrukturnih objekata.

Slika broj 1.2 . verovatno po toplim izvorima Lukovske. godine). Dolinom Toplice i Kosanice prolazi železni ka pruga Niš-Prokiplje-Kuršumlija-Kosovo Polje. Kruševcem i dalje Beogradom. Naselje je dugo zadržalo ovo ime. 9 . dali naziv Ad Fines što zna i na kraju. kada dobija naziv Bele Crkve po manastirima koje su bili pokriveni olovnim plo ama koje su blještale i videle se nadaleko. Svaki od njih je ostavio trag na ovom tlu i upisao se u viševekovnu istoriju ovog kraja. Po osvajanju. da bi kasnije dobilo ime Toplice. Turci ovaj kraj nazivaju Kuršumlija što je prema istraživanjima istori ara prevod naziva Bele Crkve (Kuršunlu klise ). Geografsko-saobra ajni položaj opštine je izrazito tranzitnog karaktera. Grani i se sa opštinama: Brus. ali i uticao na njegov dalji razvoj. Na teritoriji opštine živi 21608 stanovnika (prema popisu iz 2002. Regionalnim putnim pravcem. u gornjem slivu reke Toplice i njenih pritoka Kosanice i Banjske. Podujevo i Leposavi . Panorama Kuršumlije 1.Strategija održivog razvoja Opštine Kuršumlija 2010 – 2020. sa dva glavna prevoja: Merdare i Prepolac. na jugoisto nim padinama Kopaonika i severozapadnim padinama Radan planine. godina 1. Zauzima površinu od 952 km² i administrativno pripada Topli kom okrugu. Jugozapadna granica u dužini od 105 km poklapa se sa prirodnom i politi koadministrativnom granicom Kosova i Metohije. Teritorijom opštine prolazi strategijski važan putni pravac Niš-Priština-Pe .1 Administrativni i geografski položaj Opština Kuršumlija nalazi se na jugu Srbije.2 Istorijat Preko teritorije današnje opštine Kuršumlija prošli su brojni osvaja i još od praistorijskog doba. Ovaj naziv je današnja Kuršumlija zadržala sve do po etka stvaranja države Nemanji a. Medve a. OPŠTI PODACI 1. Prokuplje. Karta opštine Kuršumlija Slika br. opština Kuršumlija je povezana sa Brusom. preko Blaca. Rimljani su tadašnjem naselju na mestu današnje Kuršumlije. Kuršumlijske i Prolom banje. Blace.

Na uš u Kosanice u Toplicu nalaze se ostaci bazilike iz ranovizantijskog perioda (VI-VII vek). do 1168. opeke i novac na eni u Kuršumlijskoj banji kao i nadgrobni spomenik koji je podigla jedna svešteni ka porodica iz Rima boginji Nimfi. Nikole Crkva Lazarica nalazi se 2. 10 .5 km od centra Prolom banje. Bogorodice Slika 4. ostaci vodovoda u Kuršumlijskoj i Lukovskoj banji. Veliki srpski župan Stevan Nemanja je svoju istorijsku misiju upravo po eo u današnjoj Kuršumliji. godine. godine). Kasnije su ga dogra ivali Stevan Prvoven ani i kralj Milutin. godine i to je jedina crkva brvnara u Toplici. predmeti. Bazilika je u narodu poznata kao "Markova crkva". i u njemu se zamonašila Nemanjina žena Ana kao Anastazija. Legenda kaže da su vojnici posle pri eš a šest puta obilazili crkvu mole i se za pobedu na Kosovu. Manastir Sv.Strategija održivog razvoja Opštine Kuršumlija 2010 – 2020. Slika 3. a od osnivanja Srpske Patrijaršije. Njega je Nemanja posvetio svom sinu Savi i to je bio muški manastir. zaštitnici lekovitih voda u znak zahvalnosti za izle enje u ovoj banji. manastira Sv. sa leve strane. i ovde sagradio svoje prve zadužbine. Objekat ima veliki zna aj za prou avanje tradicije i kontinuiteta vizantijskog i srednjevekovnog graditeljstva. koja je bila njegova prva prestonica. Nikole (gra en od 1165. sagra ena je oko 1980.maja i o drugim praznicima okuplja narod. rimska i gr ka groblja u okolini Prolom banje i dr. Na brdu iznad grada. pa su se šljiva uvijale u smeru u kome se vojska okretala. Po predanju u njoj se pri estio deo srpske vojske iz okolnih krajeva pred odlazak u Kosovsku bitku. nicala su nova i uvijala se. Ovde se na "Markov dan" 8. Ostaci manastira Sv. Neobjašnjivu prirodnu retkost predstavljaju šest uvijenih stabala šljiva u dvorištu crkve. Stara stabla su nestala. mogu se videti ostaci prve zadužbine župana Stevana Nemanje. ali ih je uvek bilo samo šest. Ovi manasturi su najstariji svedoci po etka jednog od najsjajnijih perioda srpske države. sedište arhiepiskopije. Od uspostavljanja autokefalnosti Srpske Pravoslavne Crkve na teritoriji opštine je bilo sedište Belocrkvanske episkopije. vladavine dinastije Nemanji a. Bogorodice. godina Arheološka nalazišta u okolini Kuršumlije iz rimskog i vizantijskog doba su: rimske terme u Bacu iz III veka. Sagra en je 1159. Na ulazu u grad. odolevaju i zubu vremena stoji druga zadužbina Stevana Nemanje manastir Sv.

Sagra en je 1892. Crkva je jednobrodna gra evina. živopisom su ukrašene sve unutrašnje zidne površine. godine. dobro od velikog zna aja. etnoloških i istorijskih eksponata ovog kraja. NAZIV I TIP NASELJA Kuršumlija Babica Barlovo Ba oglava Belo Polje Bogujevac Vasiljevac Veliko Pupavce Visoka Vlahinja Vrelo Vrševac Vukojevac Gornja Mikuljana Gornje To ane Grabovnica Dabinovac Dankovi e Degrmen Dedinac Dešiška Dobri Do Donja Mikuljana Donje To ane 1948 37284 396 265 443 464 332 254 501 742 494 257 428 229 284 157 547 394 794 310 685 324 836 182 960 1953 39772 393 268 469 448 335 290 525 795 502 267 445 260 296 139 562 427 816 338 677 349 891 215 927 BROJ STANOVNIKA 1961 1971 1981 36896 31672 27629 394 317 203 235 175 163 439 413 460 393 289 225 248 195 151 264 189 115 456 296 153 620 421 303 498 327 194 243 157 114 421 309 232 191 99 6 270 181 168 110 57 36 442 329 238 404 247 151 682 540 345 302 255 172 552 394 304 303 182 86 709 432 271 185 145 103 753 475 308 1991 23368 138 129 310 150 118 29 81 224 121 57 118 140 30 163 77 265 120 161 62 158 87 203 2002 21608 90 166 263 151 84 18 79 158 88 40 82 117 18 118 64 232 88 124 38 109 83 122 11 . 20 kreveta. Mine. Petke udaljena je 1.5 km zapadno od Lukovske banje.5 km od Prolom banje. i to je rekonstruisana crkva iz nemanji kog perioda gra ena od kamena i pokrivena kamenim plo ama. godine kao hotel sa 8 soba. U njemu je esto boravio naš poznati pisac Branislav Nuši i pretpostavlja se da je ovde pisana komedija "Sumljivo lice". Prose na gustina naseljenosti opštine Kuršumlija je 23 stanovnika na km² . Crkva Sv. nalazi se u selu Štavi 5. 6 prigradskih i 7 gradskih mesnih zajednica. što je svrstava u retko naseljene opštine. Kao hotel radio je do polovine šezdesetih. 170 sedišta u restoranu i 40 na terasi. Restoran "Evropa" nalazi se u centru grada. U restoranu je podrum zidan ciglom sa plafonom u polukružnim svodovima. godine) raspore enih u 90 naseljenih mesta. U njemu je smeštena zbirka arheoloških.3 Stanovništvo Opština Kuršumlija ima 21 608 stanovnika (preme popisu iz 2002.Strategija održivog razvoja Opštine Kuršumlija 2010 – 2020. kada su sobe pretvorene u kancelarije i magacinski prostor. Sagra ena je u vreme Patrijarha Pajsija u periodu 1614-1647. godina Crkva Sv. 1. Ima 16 seoskih.

Strategija održivog razvoja Opštine Kuršumlija 2010 – 2020. godina NAZIV I TIP NASELJA Dubrava ake Žalica Žegrova Žu Zagra e Zebica Ivan Kula Igrište Kastrat Konjuva Kosma a Krtok Kr mare Kupinovo Kuršumlija Kuršumlijska Banja Kutlovo Lukovo Ljutova Ljuša Magovo Mala Kosanica Mari i e Markovi e Matarova Ma ja Stena Ma kovac Merdare Mer ez Mehane Mirnica Mr e Nevada Novo Selo Orlovac Parada Pa ara a Pevaštica Pepeljevac Perunika Pljakovo Prevetica Prekora e Prolom Ravni Šort Rastelica Ra a Sagonjevo Samokovo Svinjište Sekira a Selište Selova 1948 305 552 92 285 479 149 246 373 457 568 709 828 407 705 191 2382 415 256 554 191 724 103 472 267 172 227 208 619 438 115 421 548 242 162 347 211 140 213 152 430 389 330 166 161 172 48 82 1016 580 297 244 199 208 424 1953 324 583 119 317 452 139 278 399 519 620 933 895 406 697 331 2649 485 276 601 208 768 98 474 248 196 247 247 650 474 144 475 579 276 167 351 229 149 245 174 436 420 304 141 166 248 473 88 1000 622 331 308 229 205 447 BROJ STANOVNIKA 1961 1971 1981 249 137 97 525 368 223 120 73 38 288 186 118 484 362 248 129 98 52 257 181 82 340 205 118 460 279 160 523 366 475 787 551 355 783 509 262 409 297 155 599 414 343 285 211 114 3391 7185 10550 457 333 198 247 147 81 680 621 395 220 177 92 740 471 345 103 65 43 431 284 233 182 129 109 231 383 472 252 194 172 283 211 136 594 587 554 460 370 318 174 85 52 446 296 143 552 385 207 266 236 167 149 123 83 265 206 160 197 152 72 159 131 47 248 179 132 173 147 90 357 326 318 310 185 139 239 171 148 152 130 70 148 102 69 225 180 200 418 264 184 76 45 23 1013 722 562 586 458 264 254 194 162 323 214 117 178 127 83 145 90 58 428 338 208 1991 58 112 19 79 205 32 61 85 89 285 226 160 73 207 84 12371 185 37 320 53 158 29 190 72 416 118 49 392 222 33 58 100 117 39 126 45 28 78 59 239 90 81 41 31 92 103 13 300 174 93 64 52 42 132 2002 45 83 12 49 172 19 35 39 42 267 169 108 39 150 67 13639 151 37 366 37 109 24 130 54 52 83 29 298 139 26 54 60 93 30 75 17 16 41 35 15 64 78 21 22 111 51 247 118 61 41 29 24 180 12 .

zatim Ma kovac sa 298 stanovnika. godine opština Kuršumlija ima smanjenje negativne stope porasta ukupnog stanovništva ( -15. pre svega. 1971. odnosno starijeg tipa stanovništva budu i da se smanjuju fertilni i omladinski kontigent stanovništva. Crnogoraca (0.5%).08 Hrvati 10 0. i 2002. i 1991 – 2002.04 Ostali 428 2. oko 13 639 što ini oko 63 % ukupnog stanovništva. unutrašnjih migracija iz sela u grad. Starosna struktura stanovništva Kuršumlije sve više ima karakteristike „regresivnog“.41 16 0. Najve i broj stanovnika opštine Kuršumlija ine Srbi (96%). Sam opštinski centar beleži prirast stanovništva što je posledica. Ipak najve i broj stanovnika je nastanjen u samom gradu Kuršumlija. 13 . 1981. 1991. 1961.76 Romi 300 1. sa veoma malim u eš em Roma (1. godine Može se videti da su najve a naselja u opštini: Lukovo sa 366 stanovnika. godine Kretanje stanovništva.. godina NAZIV I TIP NASELJA Seoce Spance Ta evac Tijovac Tmava rebinje Tre ak Trmka Trn Šatra Štava 1948 375 1054 192 246 948 369 237 259 189 408 505 413 1953 419 1062 204 257 974 409 280 265 197 473 497 441 BROJ STANOVNIKA 1961 1971 1981 474 468 356 924 664 395 171 76 33 220 169 142 875 674 463 418 318 214 275 213 156 230 178 104 112 61 44 455 355 118 455 250 120 464 468 320 1991 181 255 21 96 293 105 110 59 26 73 75 207 2002 115 222 77 199 74 62 36 30 53 33 176 Tabela broj 1: Uporedni pregled broja stanovnika 1948.51 Crnogorci Makedonci 82 0. Kastrat sa 267 stanovnika. Ra a sa 247 stanovnika. Kretanje stanovništva u opštini Kuršumlija karakterišu tri osnovne determinante: nizak natalitet pove ane stope mortaliteta migracioni procesi. Nacija Broj % Srbi 19 085 95.05 Bugari 8 0. Etni ka struktura. U periodima 1981 – 1991..85 i -7 na 1 000 stanovnika ). 1953.15 Ukupno 19 930 100 Tabela broj 2: Etni ki sastav stanovništva prema popisu iz 2007.Strategija održivog razvoja Opštine Kuršumlija 2010 – 2020.5%) i ostalih (2%).

prir. Godina Prose an godišnji priraštaj Pros. Na osnovu kretanja stanovnika mogu e je izvu i i bilans priraštaja stanovništva. U periodu od 2001-2007.3 2002 -139 -6 2003 -127 -6 2004 -158 -7. godina Godine 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 Muško 10 10 10 10 10 10 10 913 935 838 720 601 451 238 Žensko 10 649 10 627 10 470 10 316 10 129 9 910 9 692 Ukupno 21 807 21 608 21 308 21 036 20 730 20 361 19 930 Smanjenje broja -245 -254 -272 -306 -369 -431 Tabela broj 3: Kretanje stanovnika opštine Kuršumlija u periodu od 2002. a da je 1998. Na to uti e. zaposleno stanovništvo kao i decu i omladinu koja svakodnevno putuju do škole ili posla) tako i spoljne migracije. i 2004. godine po inje da raste stopa smanjivanja stanovnistva tako da.7 Tabela broj 4: Prirodni priraštaj opštine Kuršumlija Na osnovu tabele se može zaklju iti da je prirodni priraštaj u svim posmatranim godinama bio negativan. ne samo smanjenje ukupnog broja stanovnika.godine Iz ove tabele se uo ava negativno kretanje broja stanovnika iz godine u godinu. Prirodni priraštaj. Broj živoro enih po godinama pokazuje tendenciju smanjenja.1 1998 -168 -7. na 1000 stanocnika 1997 -96 -4. Za opštinu Kuršumlija karakteristi ne su kako dnevne migracije (njihov broj obuhvata angažovano. godine bio najnepovoljniji. koje se javljaju isklju ivo iz ekonomskih razloga.do2007.Strategija održivog razvoja Opštine Kuršumlija 2010 – 2020. a od 2005. ukoliko se ovakav trend nastavi u narednim godinama. godine taj broj bi se prepolovio.5 2005 -149 -7. do 2027. godine došlo je do smanjenja za ak 1 877 stanovnika. ve i nepovoljna kretanja broja sklopljenih brakova koji je samo u poslednjih deset godnina opao za 20%. odnosno emigracije u inostranstvo. 14 .2 2006 -137 -6.

godina 1. Radi ostvarivanje poslova iz nadležnosti opštine. pored organa opštine (Skupština opštine. mogla još efektnije da funkcioniše u pružanju usluga stanovništvu i podršci razvoju ostalih institucija i organizacija koje mogu doprineti poboljšanju opšteg stanja u opštini. raspolaže kvalitetnim ljudskim resursima. obrazuje se i Opštinska uprava u okviru koje funkcionišu tri odeljenja: Odeljenje za privredu i finansije. 15 . utvr eni Ustavom. zakonom i Statutom opštine. Odeljenje za neprivrednu delatnost i Odeljenje lokalne poreske administracije. Opštinska uprava.4 Opštinska organizacija Opština kao jedinica lokalne samouprave ima 104 zaposlenih i u opštini se vrše poslovi iz njenog izvornog delokruga. uz manje izmene. predsednik opštine i Opštinsko ve e). zadovoljavaju im brojem ra unara. i organizacijom kapaciteta koja bi. kao i povereni poslovi iz okvira prava i dužnosti Republike. kao polazna osnova razvoja institucija.Strategija održivog razvoja Opštine Kuršumlija 2010 – 2020.

Indikator br. U opštini nije vršeno merenje kvaliteta vazduha. godine prestao sa radom.Upravljanje otpadnim vodama u gradskim sredinama U opštini Kuršumlija ne postoji ni jedan kolektor za pre iš avanje otpadnih voda. 6 – Javni prevoz Javni prevoz Broj putnika u lok. 2007 III/IV III/IV Vrednosti EBI indeksa su grupisane u pet kvalitativnih klasa od kojih je svaka ozna ena razli itom bojom. 1 .19 0. godina 2. Najve i potencijalni zaga iva je bio ŠIK “Kopaonik” koji je 2009. Zašti ene oblasti Republika Srbija Opština Kuršumlija Ha 547176 107 % 6.Kvalitet površinskih voda Kvalitet površinskih voda EBI indeks Toplica Banjska EBI indeks. Indikator br. 2005 III III EBI indeks. kotlarnica i ložišta u doma instvima. MONITORING SISTEM I INDIKATORI 2. putnickom saobracaju Ekspres Lasta Ukupno 2005 115273 1400 116673 2006 99914 1750 101664 2007 94573 1500 96073 16 .Strategija održivog razvoja Opštine Kuršumlija 2010 – 2020.1 Indikatori životne sredine Indikator br. drugim kulturno-istorijskim spomenicima. 2006 III IV EBI indeks. kao i stepen njegove zaga enosti. Sada se zaga enje vazduha jedino može javiti usled izduvnih gasova automobila. avoljoj varoši pripada 67 ha. Indikator br. restauracije i zaštite zemljišta i lokacija na teritoriji opštine. 4 – Zašti ene oblasti Ovaj indikator se ti e održivog razvoja. 5 – Napušteno i zaga eno zemljište Ne postoje podaci o zaga enom i napuštenom zemljištu na teritoriji opštine. Indikator br. a ostalo Indikator br. Otpadne vode se ulivaju bez preciscavanja u reku Toplicu.001 Od 107 ha zašti enih oblasti na teritoriji opštine. 3 – Broj dana sa lošim kvalitetom vazduha Indikator pokazuje koliko je puta (u koliko slu ajeva) pove ana grani na vrednost odre enog zaga iva a u odnosu na dozvoljenu koncentraciju. tako da se sve otpadne vode sa njene teritorije bez ikakve obrade ulivaju u reku Toplicu. 2 . tako da i ne postoje podaci koji bi ukazivali na eventualni rizik od zaga enja vazduha.

% 50 40 30 20 10 0 Bez upravljanja. i kod oba prevoznika je prime eno smanjivanje broja putnika poslednjih godina. godine ih je bilo ukupno 116 673. 2007 – 96 073 putnika Indikator br. 30 2005 2006 2007 Po poslednjim podacima na opštinskoj deponiji se nalazi oko 24 000 t otpada. što ini oko 70% ukupnog otpada na teritoriji opštine.Strategija održivog razvoja Opštine Kuršumlija 2010 – 2020. 7 – Opštinski otpad po vrsti odlaganja Opštinski otpad po vrsti odlaganja Republika Srbija 2007 Opština 2005 Opština 2006 Opština 2007 20 000t – 60% 22 000t – 70% 24 000t – 70% / / / / / / 40% 30% 30% Deponija. 2005. % Otpad po vrsti odlaganja. Opština Kuršumlija je jedan od potpisnika sporazuma za izgradnju regionalne deponije koja e biti smeštena na teritoriji opštine Prokuplje. 17 . a odlaganje opštinskog otpada na njoj se vrši ve 12 godina. t i % Spaljen otpad. Deponija “Lakovski bregovi” se nalazi u selu Ba oglava. 8 – Reciklirani otpad Na teritoriji opštine Kuršumlija se ne vrši selekcija i reciklaža otpada. i na njoj e se vršiti selekcija i reciklaža otpada. Ura en je projekat sanacije ove deponije koji bi uskoro trebalo da se realizuje Indikator br. t i % Recikliran. Ne postoje podaci o spaljenom ili recikliranom otpadu. t i % Procena kolicine otpada koja zavrsava bez ikakvog upravljanja. 40 Bez upravljanja. 30 Bez upravljanja. a dve godine kasnije. godina Broj putnika u lokalnom saobracaju 150000 100000 50000 0 2005 2006 2007 U tabeli su dati približni podaci AS “NIŠ-EKSPRES” I AS “LASTA”.

Kcal 2.64mil t god. Izvori podataka: JKP “Toplica”.2mil. / / / Geotermalna energija 0.22mw 126. Indikator br. vetrenjace. m3 nema nema nema nema Nafta. GWh 100 drvo. m3 80000 60000 40000 20000 0 2005 2006 2007 ugalj.Niš-Pogon Prokuplje. t 745000 600 600 600 Gas.77mw benzin. KWh 36523x106 / / 4500000 Termo solarna energija. KW 34950gwh 120. lokalne benzinske stanice. KWh 0.t god.6mil t god.Strategija održivog razvoja Opštine Kuršumlija 2010 – 2020. / / / Snaga vetra.4-2. t 800 600 50 0 2005 2006 2007 400 200 0 2005 2006 2007 500 0 2005 2006 2007 1500 1000 Benzin. godina Indikator br. 9 – Ukupna potrošnja energije podeljena po vrsti goriva Ukupna potrošnja energije podeljena po vrsti goriva Republika Srbija 2007 Opština 2005 Opština 2006 Opština 2007 Struja. m3 nema 75823 62037 68930 nafta. t 500 400 300 200 100 0 2005 2006 2007 U tabelama su dati okvirni podaci. t nema 300 300 300 struja. t Ugalj. 10 – Potrošnja obnovljive energije po izvorima Ukupna potrošnja energije podeljena po vrsti goriva Republika Srbija 2007 Opština 2005 Opština 2006 Opština 2007 Hidro energija. KWh 1300000 / / / Biomasa.82mw 140. t 848000 1200 1200 1200 Drvo. ED”Jugoistok”. / / / 18 . KWh 10037x106 / / / Solarna energija.

. Indikator br. 7498001 21608 Površina u km² 88361 950 Gustina naseljenosti u 2002. dok se ka seoskim naseljima izrazito smanjuje. Stanovnika po 1 km 100 50 0 Kursumlija Republika Srbija Stanovnika/1km2 Prose na gustina naseljenosti opštine Kuršumlija je 23 stanovnika na km² . 11 – Gustina naseljenosti Opis Republika Srbija Kuršumlija broj stanovnika . usled unutrašnje migracije koja se odvija poslednjih decenija.2 Socijalna pitanja / kvalitet života Indikator br.popis 2002.br.69 67.55 3441 3897 66 18 19 . 12 – Stanovništvo prema starosti God Stanovništvo do 14 godina starosti Stanovništv o od 15 do 65 godina starosti Opš RS 5080726 Stanovništv o preko 65 godina starosti Opš RS 1240505 Ucesce stanovništva do 14 godina starosti (%) Opš RS Ucesce stanovništva od 15 do 65 godina starosti (%) Opš RS Ucesce stanovništv a preko 65 godina starosti (%) Opš RS Ukupno stanovništvo Opš Po popis u 2002. Podaci su uzeti od hidrocentrale HIDROENERGIJA RAŠKA.br. RS 7498001 Opš RS 117670 21608 14270 15.93 15. KWh 5000000 4000000 3000000 2000000 1000000 0 2005 2006 2007 U opštini Kuršumlija se od svih vidova energije koristi samo hidroenergija. Stanovnika po 1 km² 85 23 Gustina naseljenosti u 2002. Tako e je prisutna i spoljašnja migracije stanovnika ka ve im centrima u Srbiji. što je mnogo manje od proseka u Republici Srbiji koji iznosi 85 st/ km2. godina hidroenergija. sedištu opštine. Najve a naseljenost je u gradu. 2. Opština Kuršumlija spada u retko naseljene opštine. .Strategija održivog razvoja Opštine Kuršumlija 2010 – 2020.76 16.

59%).79 34.42 visa Republika Srbija 3. tako da se sa ovim problemom starenja stanovništva ne susre e samo opština Kuršumlija ve i cela Srbija.69 do 14 god od 15 do 65 18 16. Obrazovna struktura stanovništva opštine Kuršumlija je na niskom nivou i to predstavlja veliki problem kojem treba posvetiti veliku pažnju.9315. smatra se da je stanovništvo staro i da ne obezbe uje uslove za normalnu demografsku reprodukciju.42 %). Ona uti e na razvoj ukupnog stanovništva. ali i da je blizak republi kom proseku.93%).42 2.5 .65 preko 65 god 66 67.79 34.79%. višom i visokom školom God Stanovništvo sa srednjom skolom Stanovništvo sa visom skolom Stanovništvo sa visokom skolom Ucesce stanovništva sa srednjom skolom (%) Opš RS Ucesce stanovništva sa visom skolom (%) Opš RS Ucesce stanovništva sa visokom skolom (%) Opš RS Ukupno stanovništvo Opš Po popisu 2002 RS 7498001 Opš RS 2596348 Opš RS Opš RS 285056 411944 21608 25. Sve ove vrednosti su mnogo manje od republi kog proseka.76 Kursumlija Republika Srbija Iz tabele se može primetiti da je najbrojniji udeo stanovništva starosti od 15 do 65 godina (66%).5%). dok je broj stanovnika sa višom (2. a samim tim i radne snage koja je jedna od glavnih determinanti razvoja.5 25.59 523 559 3. dok se najve a razlika javlja kod stanovnika sa visokom školom iji je procenat duplo manji od republi kog (5.63 visoka Prema podacima iz tabele najve i je broj onih stanovnika sa srednjim obrazovanjem i to oko 25.Strategija održivog razvoja Opštine Kuršumlija 2010 – 2020.8 2. zatim slede stanovnici sa visokim obrazovanjem ( 2. 13 – Udeo stanovnika sa završenom srednjom. Indikator br. Sve vrednosti se kre u oko republi kog proseka.8 Procenat ucesca stanovnistva prema strucnoj spremi 40 30 20 10 0 srednja Kursumlija 2. 20 5. Iz tabele se vidi da je procenat ove kategorije stanovništva manji.63 5573 2. a da je najmani broj stanovnika do 14 godina (15.59 5. godina Procenat ucesca stanovnistva prema starosti 80 60 40 20 0 15. Ako je u eš e stanovnika mla ih od 15 godina u ukupnom broju stanovnika manje od 20%.

svega 8. Ovaj procenat je mnogo manji od republi kog proseka – 78%. Kod lokalnih puteva. ali oni još nisu realizovani. od kojih je 119 km sa savremenim kolovozom. Pojedina sela kao što su Lukovo. odnosno. U seoskim sredinama stanovnici ostvaruju pristup vodi za pi e preko internih i seoskih vodovoda. Rudare. 21 . 15 – Procenat doma instava sa sigurnim pristupom vodi za pi e Opština Republika Srbija uršumlija Ukupan broj doma instava 2521190 7693 Broj doma instava priklju enih na vodovod 1986259 4000 Procenat doma instava sa sigurnim pristupom vodi za pi e 78 52 procenat doma instva sa sigurnim pristupom vodi za pi e 90 80 70 Opstina Republika Srbija Ukupan broj doma instava priklju enih na vodovod je 4000 što ini oko 52 % ukupnog stanovništva. Mari i e.45 38436 429 Ukupna dužina puteva na teritoriji opštine iznosi 429 km. Gustina putne mreže na teritoriji opštine Kuršumlija je u nivou proseka RS. 14 – Dužina puteva u km po km2 Ova kategorija indikatora pokazuje uticaj saobra aja na ukupni socio-ekonomski razvoj. Projekti za ovakvo vodosnabdevanje postoji za sela Tijovac.44 0. ali je njen kvalitet mnogo lošiji s obzirom na samo 28% puteva sa savremenim kolovozom. Ra a. Žu . godina Indikator br. Donja i Gornja Mikuljana. Prolom.5% je sa savremenim kolovozom. Pupovce. regionalnih 109 km i magistralnih 36 km. Lokalnih puteva ima 284 km. blagostanje stanovništva opštine. ali se podatak odnosi samo na sedište opštine i vodovod kojim upravlja javno komunalno preduze e. Indikator br.Strategija održivog razvoja Opštine Kuršumlija 2010 – 2020. Opis Republika Srbija Kuršumlija Dužina puteva u km Površina km2 Dužina puteva u km po km² 88361 950 0. Ba oglava i Kušrumlijska banja imaju ure ene vodovode kojima upravljaju Odbori za vodu.

Ima ih ukupno 10.000 Din. 27759 15920 Prosecna bruto zarada 27. Opština Kuršumlija spada u red nerazvijenih opština. 7. 17. 17443 8309 2006. 21. što je oko 50 % prose ne zarade u RS. rekreativnih aktivnosti Ovaj indikator predstavlja element ocene razvoja a ne rasta opštine i predstavlja osnovnu pretpostavku za izgradnju efikasne politike ukupnog socio-ekonomskog razvoja. U rekreativne svrhe se koriste i sportski tereni u osnovnim i srednjim školama. 23. 13. one su i dalje me u najnižim u SrbIji. Društvenih objekata nema. i iznosi 43%. 17 – Prose na bruto zarada Prose na bruto zarada u RSD Republika Srbija Opština 2003.000 Din. a najmanje u prera iva koj industriji. Objekti za sport i rekreaciju su: Fudbalski teren „Kosanica”. 14108 7379 2005.Strategija održivog razvoja Opštine Kuršumlija 2010 – 2020. Broj drustvenih objekata / Broj kulturnih objekata 1 Broj objekata za rekreaciju 9 Broj stanovnika na jedan drustveni objekat / Broj stanovnika na jedan objekat kulture 21608 Broj stanovnika na jedan rekreativni objekat 2401 Opština Ukupan broj stanovnika 21608 25000 20000 15000 10000 5000 0 Kupšumlija Broj stanovnika na jedan objekat Drustveni Kulturni Rekreativni Svi kulturni i sportsko-rekreativni objekti su smešteni u širem centru grada. Sportska hala i Gradski bazen.000 Din. 25. 21707 11122 2007. 11.000 Din.000 Din. 2003 Republicki prosek Opstina 2004 2005 2006 2007 Vrednosti u tabeli se odnose na zarade bez poreza i doprinosa po zaposlenom. 19. 22 . Iako je zabeležen ve i rast zarada u opštini u ovih pet godina nego na nacionalnom nivou.2007. kulturnih. Najve i rast zarade je u periodu 2006 . godina Indikator br. 9. Najve e zarade se ostvaruju u zdravstvu i obrazovanju. 15.000 Din. Indikator br.000 Din. 16 – Broj stanovnika na jedan objekat drušvtenih.000 Din. dok je jedini objekat kulture Biblioteka. Prose na zarada u opštini se u periodu od 2003-2007.000 Din.000 Din. 11500 5831 2004. 5. godine kre e od 5831 – 15920 dinara.000 Din.000 Din.

Strategija održivog razvoja Opštine Kuršumlija 2010 – 2020. a do 2007. usled sve ve e nezaposlenosti. 7480591 7463157 7440469 7411569 7381579 Opština 21308 21036 20730 20361 19930 Broj korisnika socijalne zaštite RS 309123 320281 329530 335746 364750 Opština 705 809 778 905 984 Ostvareno u eš e (%) RS 4. 2004. 19 – Broj stanovnika na jednog lekara Ova kategorija indikatora ukazuje na nivo zdravstvene bezbednosti i kvalitet pružanja zdravstvenih usluga kao jedan od najzna ajnijih faktora života i rada stanovništva opštine. 2006.31 3. Indikator br. god. taj broj nastavlja ubrzano da raste.94 Ukupan broj korisnika socijalne zaštite 2003. godine bio je 705. a prema podacima Centra za socijalni rad.84 3.31% i manje od republi kog proseka 4. Godina 2003 2004 2005 2006 2007 Ukupan broj stanovnika RS 7480591 7463157 7440469 7411569 7381579 Opština 21308 21036 20730 20361 19930 Ukupan broj lekara RS 20039 20211 19685 19644 20066 Opština 35 35 35 36 35 Broj stanovnika na jednog lekara RS Opština 373 609 369 601 377 592 377 566 368 569 23 .53 4.13%. bilo je 3.43 4.2007 godine pove ao za 40%. 18 – U eš e korisnika socijalne zaštite u ukupnom stanovništvu (%) Godina Ukupan broj stanovnika RS 2003. Ostvareno u eš e je 2003. godine pove ao se na 984.13 4. 2005.3 4. godina Indikator br.75 4. da bi se posle 5 godina taj procenat izjedna io sa prosekom RS – 4.44 4. Broj korisnika socijalne zaštite se u periodu 2003 .94%. 2007.94 Opština 3.

godina Broj stanovnika na jednog lekara Ukupan broj lekara u 2007.49 0. što ini 200 stanovnika više u odnosu na prosek RS od 368 stanovnika na jednog lekara. 24 .55. na nivou RS.06 1.47 0.73 0. 20 – U eš e pravosnažno osu enih lica prema mestu izvršenja krivi nog dela u ukupnom stanovništvu Broj osudjenih lica prema mestu izvršenja krivi nog dela (punoletna i maloletna deca) RS 35097 36222 39135 42988 46690 Opština 156 194 220 236 209 U eš e pravosnažno osudjenih lica prema mestu izvršenja krivi nog dela u ukupnom stanovništvu RS Opština 0.16 1.58 0.05. Indikator br.47. a broj stanovnika na jednog lekara je 569. a ne pove anja broja lekara koji skoro da se nije ni u ovom periodu. a na teritoriji RS od 0. Karakteristi no za opštinu je da ne postoji nijedno osu eno maloletno lice.92 1. U eš e pravosnažno osu enih lica prema mestu izvršenja krivi nog dela u ukupnom stanovništvu u opštini se kre e od 0. godine kad dolazi do smanjenja od 11%. Broj stanovnika na jednog lekara na teritoriji opštine je za 50% ve i u odnosu na celu Republiku Srbiju što ukazuje na veoma nepovoljnu zdravstvenu zaštitu gra ana Kušumlije.0. podaci u tabeli pokazuju pove anje broja osu enih lica na teritoriji RS i u opštini do 2007.05 Godina Ukupan broj stanovnika RS Opština 21308 21036 20730 20361 19930 2003 2004 2005 2006 2007 7480591 7463157 7440469 7411569 7381579 U eš e pravosnažno osudjenih lica prema mestu izvršenja krivi nog dela u ukupnom stanovništvu U posmatranom periodu. godini je 35.55 0. to se javlja usled smanjenja ukupnog broja stanovnika. Iako se u tabeli ovaj broj smanjuje poslednjih godina.73 – 1.Strategija održivog razvoja Opštine Kuršumlija 2010 – 2020. punoletnih i maloletnih. ali da je u eš e osu enih punoletnih lica dvostruko ve e od osu enih lica.53 0.

7 Opština 12.3 Godina 25 .3 Opština 22. 21 – Nacionalni dohodak po glavi stanovnika Ovaj indikator ukazuje na stepen ekonomske razvijenosti opštine.3 Proizvodnja elektricne energije RS 1. Indikator br.3 Gradjevinarstvo RS 7. 17 Opština 28.8 Trgovina RS 24. godina 2. Ovako nizak nacionalni dohodak po glavi stanovnika je osnovni pokazatelj da opstina Kursumlija spada u red najnerazvijenijih opstina u Srbiji. Nacionalni dohodak po glavi stanovnika izražen u RSD Republika Srbija Opština 2005.Strategija održivog razvoja Opštine Kuršumlija 2010 – 2020.6% 2005 2006 Nacionalni dohodak po glavi stanovnika je u opstini Kursumlija iznosi 53 878 dinara sto je dva puta manje nego na republickom nivou. 123473 53878 2006. Udeo poljoprivrede u % u nacionalnom dohotku RS 2005. skladistenje I veze RS 10.9 Opština 4. local economy national average 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 2004 43. Prikazuje strukturu privrede na lokalnom i doprinos klju nih sektora.3 Indikatori ekonomskog razvoja Indikator br.4 Opština 6.0 Saobracaj. 2007. 22 – Udeo nacionalnog dohotka Udeo nacionalnog dohotka prikazije deo nacionalnog dohotka koji stvara odre eni sektor.

038 0.052 0.059 0.031 Opština 0.8 %.119 0.069 Trgovina RS 0. Saobracaj.05 0. 2006.057 0.041 Poljoprivreda RS 0.127 0.04 0.047 0. Gra evinarstvo.03 0.Strategija održivog razvoja Opštine Kuršumlija 2010 – 2020.2 0.3% beleži stalan porast poslednjih godina. kao druga delatnost.061 Opština 0.029 0.036 0.048 0.1 0.033 0.075 0.skladi stenje i veze Saobracaj.s kla di st en je 26 Pr oi zv od nj a el . 2007.05 0 Po ljo pr ivr ed a 2003 2004 2005 2006 2007 Tr go vin a G ra dj ev in ar st vo Sa ob ra ca j.076 0. godine udeo poljoprivrede u ukupnom nacionalnom dohotku bio najve i – 28.132 0.035 0.062 0. Lokacijski kvocijent zapošljavanja za 2007.022 0.076 Opština 0.021 0.056 0. Godina 2003.02 0.06 Proizvodnja elektricne energije RS 0.137 Opština 0.25 0. sa 22. skladistenje i veze RS 0.skladi stenje i veze RS Gradjevinarstvo RS Poljoprivred Rs Trgovina RS Proizvodnja el.134 0.022 0.078 0.036 0.energije Trgovina Proizvodnja el.075 0. 2004.075 0. Indikator br.034 0. Pokazatelj iz 2005 godine koji nam pokazuje da je udeo poljoprivrede u nacionalnom dohotku najve i u odnosu na ostale grane pokazuje i da je najveca mogucnost u razvoju opstine u razvoju poljoprivrede.041 0.041 0. 2005.108 Gradjevinarstvo RS 0.15 0.053 0.024 0.e ne rg ije Iv ez e .029 0. 23 – Lokacijski koeficijent zapošljavanja Lokacijski koeficijent (LQ) je indeks kojim se vrši pore enje udela neke aktivnosti date oblasti sa udelom osnovne aktivnosti ili udruženih aktivnosti date oblasti.045 0.038 Opština 0.energije RS Poljoprivreda Sagledavanjem kretanja nacionalnog dohotka po delatnostima može se uo iti da je 2005.132 0.3 0.052 0.058 0. godina 100% 80% 60% 40% 20% 0% Gradjevinarstvo Saobracaj.043 0.068 0.

12. Indikator br. a znatno manji od republi kog lokacijskog koeficijenta u oblasti saobra aja. Indikator br.Strategija održivog razvoja Opštine Kuršumlija 2010 – 2020. Zaposlenost i stopa aktivnosti ukazuju na veli inu regionalne ekonomije u smislu dostupne radne snage i pokazuju intenzitet kojim lokalno stanovništvo u estvuje u ekonomiji.63 9. 24 – Površina poslovnog prostora na 1000 stanovnika izgra ena prethodne godine Indikator pokazuje rast intenziteta poslovnih aktivnosti.12 2005.2 2006. 10. ali trenutno ne postoje podaci o broju registrovanih privrednih subjekata na teritoriji opštine. godina Lokacijski koeficijent na nivou opstine Kuršumlije je viši od republi kog lokacijskog koeficijenta u oblasti poljoprivrede i proizvodnje elektri ne energije. Indikator br. dugoro no stanje balansa u neto broju novih preduze a može da ukaže na opadanje/rast socio-ekonomskog razvoja regiona.75 2004. Indikator br. 28 – Ukupna aktivnost. Trenutno u opštini nema direktnih stranih investicija. Površina poslovnog prostora završenog date godine na 1000 stanovnika Republika Srbija Kuršumlija 8937 2007.64 15. 12.04 13. 26 – Broj registrovanih privrednih subjekata na 1000 stanovnika Broj registrovanih privrednih subjekata je važan faktor koji ukazuje na ekonomsku snagu regiona/opštine. Drugo. Obim SDI po glavi stanovnika pokazuje intenzitet aktivnosti transnacionalnih kompanija u regionu. Tendencija pove anja lokacijskog koeficijenta u oblasti poljoprivredne proizvodnje predstavlja osnovni pokazatelj kojim se poljoprivreda odre uje kao mogu i nosilac razvoja opštine. Stopa nezaposlenosti Republika Srbija Kuršumlija 2003.35 2007. 25 – Obim unutrašnjih SDI po glavi stanovnika Strane direktne investicije (SDI) se definišu kao kompanije poreklom iz jedne države koje prave fizi ke investicije u izgradnju fabrika u drugoj državi.36 14. Indikator br. Ne postoji podatak o broju novih preduze a na teritoriji opštine Kuršumilja. stopa zaposlenosti i nezaposlenosti Ove indikatore bi trebalo zajedno tuma iti kako bi se dobila opšta makroekonomska slika o uslovima tržišta radne snage na regionalnom nivou. 12. trgovine i gra evinarstva.5 27 . a intenzitet jednog ili drugog procesa može da ukaže ili na dinami no ili na rigidno poslovno okruženje. 13 10. 27 – Neto broj novih preduze a na 1000 stanovnika Ovaj indikator može dati precizne podatke u vezi sa lokalnim ciklusom ekonomije.

Indikator br.63 2003 24.57 2006 27. dok je u 2007.82 2004 2005 2006 2007 Kursumlija Republicki prosek Stopa aktivnosti Republika Srbija Kuršumlija Prema popisu iz 2002 45.57 18. Ovde je potrebno ista i da statisti ki podaci pokazuju da se nezaposlenost pove ava do 2007 godine.54%.08.81 27.63 2005 27.5 Kursumlija Republicki prosek Stopa zaposlenosti Republika Srbija Opština 30 27.08 2004 27. godine iznosi 15. 29 – Fiskalni kapacitet opštine – Ostvarenje izvornih prihoda (fiskalnih oblika) po glavi stanovnika Fiskalni kapacitet predstavlja sposobnost da se upotrebom razli itih instrumenata poreske politike ostvari odre en iznos budžetskih prihoda nekog javno-pravnog entiteta. me utim od 2007 do 2009 godine (preciznih podataka nema) došlo do drasti nog pove anja nezaposlenosti jer je došlo do raskida ugovora o privatizaciji preduzeca SIK Kopaonik I konfekcije 7. odnosno od obima i strukture poreske osnovice na koju se može propisivati odre ena poreska obaveza i ostvarivati javni prihodi.75%.24 23. godini taj broj smanjen na 17.2 12.48 25 20 15 10 5 0 2003 24. godini je iznosila 23.82.08 22.81 20. nekoliko procenata manja od proseka u Republici Srbiji – 45.24 23. Fiskalni kapacitet zavisi od dostignutog stepena materijalnog bogatstva opštine ili grada.16 20.16 17.04 12.82 27.63 9. godine.35 13 10.32 41.48 22. 28 . a od tada se stopa nezaposlenosti pove ala za 5. Linija kretanja zaposlenih je opadaju a.74 2007 27. godine 41.32. tako da 2007.5 %.36 10.Strategija održivog razvoja Opštine Kuršumlija 2010 – 2020.74 17. Ukupna stopa zaposlenost opštine Kuršumlija u 2003. Tabela pokazuje da je u eš e aktivnog stanovništva (stanovništva koje svojim aktivnostima obezbe uje prihode) prema popisu iz 2002.64 15.75 14. godina 18 16 14 12 10 8 6 4 2 0 2003 2004 2005 2006 2007 12.33 27.12 13.33 18. i ukazuje na to da se ona iz godine u godinu smanjuje.54 Iz tabele se vidi da je najmanje nezaposlenih bilo 2003. juli.

godina 2003.9 2005. 30 – Stepen zaduženosti opštine Stepen zaduženosti budžeta jedinice lokalne samouprave ukazuje na to koliko nosioci politike imaju «prostora» za uzimanje dodatnih sredstava kojim se mogu realizovati odre eni kapitalni projekti koji e biti u funkciji ostvarenja strateških ili razvojnih ciljeva opštine/grada.83 2007. 23684534.4 Ostvarenje ili procena ostvarenja TEKU IH prihoda budžeta za posmatranu budžetsku godinu 15% ostvarenja ili procene ostvarenja teku ih prihoda budžeta za posmatranu budžetsku godinu (1 X 15 / 100) Iznos glavnice i kamate koji dospeva u posmatranoj godini RASPOLOŽIVA SREDSTVA U APSOLUTNOM IZNOSU (2.3 3.00 46 950 000 / 46 950 000 15 156 500 000 2011.Strategija održivog razvoja Opštine Kuršumlija 2010 – 2020.2 3.39 11188131.07 2004 2005 2006 2007 Prihod po glavi stanovnika Fiskalni kapacitet se iz godine u godinu pove ava. pa se u odnosu na 2003 u 2007 pove ao skoro dva puta.2 2.1 3. 1 2 3 Ukupno ostvarenje fiskalnih oblika izvornih prihoda Broj stanovnika Prihod po glavi stanovnika (1/2) 1400 1200 1000 800 600 400 200 0 2003 2004. 326 000 000.00 45 000 000 / 45 000 000 15 150 000 000.3 2.69 21036 1059. doslo je do smanjenja broja stanovnika tako da se taj fiskalni kapacijtet po glavi stanovnika kao indicator konstantno pove ava.1 2. 29 . 313 000 000. Indikator br.1 – 3. sa jedne strane.1 – 2.00 17720287 132279713 44 156 500 000 50 163 000 000 50 2010.42 20730 967. 22296124.70 19930 1188.3 / 1 X 100 ) 50% ostvarenja ili procene ostvarenja teku ih prihoda budžeta za posmatranu budžetsku godinu (1 X 50 / 100) Ukupan iznos neizmirenog dugoro nog zaduženja budžeta opštine ili grada za kapitalne investicione rashode RASPOLOŽIVA SREDSTVA U APSOLUTNOM IZNOSU (3.2) RASPOLOŽIVA SREDSTVA U RELATIVNOM IZNOSU % UKUPNIH TEKU IH PRIHODA BUDŽETA (2. rezultat ukupnog povecanja izvornih prihoda. 2009. 1 2.04 21308 525.3 / 1 X 100 ) 300 000 000.4 3. Ovakav trend povecanja fiskalnog kapaciteta po glavi stanovnika je. 21986467. ali sa druge.54 2006. 20057180.35 20361 1079.2) RASPOLOŽIVA SREDSTVA U RELATIVNOM IZNOSU % UKUPNIH TEKU IH PRIHODA BUDŽETA (3.00 48 900 000 / 48 900 000 15 163 000 000 Opština Kuršumlija ima dugoro ni kredit za izgradnju sportske hale i u narednom periodu ne e biti dodatnih zaduživanja ve samo otplata dospelih anuiteta.

1 RG1: Ekologija STANjE ŽIVOTNE SREDINE NA PODRU JU OPŠTINE KURŠUMLIJA ZAGA ENJE VODA Kroz teritoriju naše opštine proti u 3 reke: Kosanica. Grad se snabdeva vodom sa 2 izvorišta. HPK i suspendovanih materija. a po vrednostima fenola u III klasu. živopisna reka bogata vodom iji je kvalitet II klase. Postrojenje je locirano u samom krugu fabrike. a zatim je u nekoliko navrata rekonstruisan. Otpadne vode imaju nisku pH vrednost.5 . Izvorište «Toplica» je locirano na desnoj obali reke Toplice kapaciteta 50 l/sek. veoma zaga ena jer se u nju uliva reka Banjska koja sadrži tehnološke otpadne vode koje poti u iz ŠIK «Kopaonika». Dužina glavnog toka reke Tolice iznosi 130 km . Na izvorištu postoji sedam bunara koji su povezani sa infiltracionim bazenom i crpnom stanicom sa rezervoarom za gasno hlorisanje vode. Nizvodno od Kuršumlije Toplica je nešto mirnija i te e širom dolinom. fenola. 30 . ali. Postoje i vodovodi su nedovoljni i neuslovni. Bakteriološki nalazi pokazuju visok stepen biološke kontaminacije. Celokupna gradska kanalizaciona mreža uklju ena je u reku Toplicu. Jedan deo grada se snabdeva vodom iz individualnih vodovoda ili lokalnih. tako da je neophodna izradnja gradskog kolektora. a jedan deo u reku Banjsku – bez ure aja za pre iš avanje. ali rezultate ispitivanja još nemamo. a pove anu koncentarciju amonijaka.6 l/sek koje snabdeva vodom neka prigradska naselja. Banjska i Toplica. a od toga kroz Opštinu Kuršumliju proti e u dužini od 50 km. najve a od njih. BPK. dok se u prigradskim naseljima uklanjanje te nih materija vrši preko septi kih jama. Iz tehnoloških procesa Kopaonika formiraju se otpadne vode od oko 150 m3.Strategija održivog razvoja Opštine Kuršumlija 2010 – 2020. Uklanjanje te nih i vrstih materija u opštini nije adekvatno rešeno. Drugo izvorište je Sokolovica iji je kapacitet 4. godina 3. U svom gornjem toku Toplica je ista. na levoj obali reke Banjske i trenutno je u funkciji. ŠIK “Kopaonik” je uradio postrojenje za pre iš avanje industrijskih otpadnih voda. Pija e vode. PRESEK STANJA / TRENUTNA SITUACIJA 3. nažalost. Turisti ka banjska mesta nemaju rešeno pitanje vodosnabdevanja. Analizu higijenske ispravnosti vode za pi e vrši zavod za zaštitu zdravlja iz Niša. Prema vrednostima BPK i HPK Banjska spada u IV klasu. U gradu postoji delimi no izgra ena kanalizaciona mreža. koja predstavlja levu pritoku Južne Morave i nastaje ispod ogranaka planine Kopaonika od Lukovske i erekarske reke. Vodovod je sagra en 1933 godine. koje sa sobom nose velike koli ine drvnog mulja.

Svi u esnici ovog sporazuma (18 opština) utvrdili su zajedni ki interes za rešavanje problema komunalnog otpada i upravljanje njime. a razlog toga je nepotpuno sagorevanje goriva u ložnom ure aju I neadekvatan na in doziranja goriva. pa je u letnjim mesecima ovaj problem veoma izražen. Nova zajedni ka deponija e biti u skladu sa svim zakonskim i podzakonskim propisima i ispunjava e standarde EU. Topli kog i Nišavskog Okruga. jer najviše oksida azota. zatim 2 pekare locirane u samom centru grada. Sagorevanjem ovih materija konstantno se osloba a gusti dim. U zimskim mesecima tu su i ložišta doma instava koja kao ogrev koriste drvo i ugalj. sa velikom koli inom inertne prašine. što nalaže i nacionalna strategija upravljanja otpadom. sumpor-dioksida. 31 . a samim tim do i e do smanjenja aerozaga enja. a lokacija se nalazi na sporednom putu u širokoj jaruzi.1 ha. RADIOAKTIVNI GROMOBRANI Na teritoriji opštine Kuršumlija postojala su dva radioaktivna gromobrana: na soliteru u centru grada i zgradi zavoda “Žubor” u Kuršumlijskoj banji. godina DEPONIJE vrste otpadne materije iz grada se odnose na privremenu deponiju “Lakovski bregovi” koja se nalazi iznad grada na udaljenosti od 4. Dana 16. Grad Niš i Opštine u esnici ovog Sporazuma opredelile su se za zajedni ku regionalnu deponiju. azotnih oksida. donet je nacrt Sporazuma o zajedni kom rešavanju problema komunalnog otpada u opštinama Jablani kog. ugljen monoksida. Upore uju i izmerene vrednosti emisije (ugljen monoksida. a izgra en je novi sistem gromobranske zaštite. Banje nemaju organizovanu službu za iznošenje sme a. praškastih materija i gasovitih neorganskih jedinjenja fluora i hlora sa grani nim vrednostima emisije može se zaklju iti da kotlarnice na mazut i kotlarnica RJ “Pilana” ne dovode do prekora enja grani nih vrednosti emisije navedenih zaga uju ih materija. mada se povremeno angažuje JKP. Kotlarnica RJ “Šperana“ dovodi do prekora enja grani nih vrednosti emisije ugljen monoksida i praškastih materija. Regionalni eko-centar. Opštinsko ve e je donelo zaklju ak o uklanjanju RAG sa zgrade solitera nakon ega je on ubrzo i uklonjen. Izgradnjom nove kotlarnice na vrsto gorivo smanji e se potrošnja mazuta za 30 – 40 %.05. ugljovodonika i jedinjenja olova izbacuju se u atmosferu iz automobila . AEROZAGA ENjE Za ovaj životni prostor najve i problem predstavlja zaga enje koje poti e iz proizvodnih pogona ŠIK «Kopaonika» pošto oni za zagrevanje radnih prostorija i za potrebe parnih kotlova u procesu proizvodnje koriste mazut i otpad od drveta. površine je 2. Projektom su predvi ene i transfer stanice – do kojih treba da se dopremi otpad gde e biti smešteni kontejneri i iz njih e da se transportuje sme e na regionalnu deponiju sa reciklažom.2005. Zaga iva i vazduha su i izduvni gasovi automobila.5 km.Strategija održivog razvoja Opštine Kuršumlija 2010 – 2020. Pored ŠIK “Kopaonika” kao aerozaga iva i u gradu se javljaju i kotlarnice drugih radnih organizacija i ustanova.

velika koli ina izduvnih gasova .3 iste reke .donošenje novih zakona -primena zakona i strožije sankcionisanje gra ana .buka u ugostiteljskim objektima u centru grada PRETNJE MOGU NOSTI . proizvodnji .3 banje .donacije ( nevladine organizacije.nedostatak mehanizacije u JKP-u . godina STO NA PIJACA Sto na pijaca se godinama nalazila u užoj centralnoj zoni grada. i kao takva nije zadovoljavala propisane uslove za ovaj tip objekta.centralizacija 32 . Izgradnja nove sto ne pijace je zapo eta 2005. da bi se naredne godine 2006.pogodan geografski položaj . Fond za zaštitu životne sredine.izgradnja regionalne deponije .nepostojanje propisno izgra ene deponije -nepostojanje gradskog sistema za pre iš avanje otpadnih voda .nestabilna politi ka situacija . poplave) ..spomenik prirode.postojanje velikog broja smetlišta .nedostatak finansijskih sredstava . u kolektivnom stambenom naselju “Rasadnik I “.. izvršilo njeno potpuno izmeštanje i po etak rada na novoj adekvatnoj lokaciji.nekontrolisana se a šuma .edukacija gra ana .avolja varoš ( I kategorija zaštite ) .opština sa najve im brojem sun anih dana u Srbiji .nepostojanje LEAP .Strategija održivog razvoja Opštine Kuršumlija 2010 – 2020. godine u prigradskom naselju Ma kovac.niska svest gra ana o o uvanju životne sredine .nedostatak odgovaraju e pravne regulative . SWOT analiza SNAGE SLABOSTI .) .elementarne nepogode ( grad.postojanje projekata .nekontrolisana upotreba vešta kih ubriva i preparata u polj.klizišta .

dispanzerske službe: Ginekologija . godine. 6 specijalista-stomatologa. Rudare. godine. Prolom banji. spada i upadljivo zapuštena fontana dr Vilijema Melgarda. 5 stomatologa. godine ponovo je samostalna medicinska ustanova sa svojim organima upravljanja. godine kada je zatvoreno zbog slova Zakona. 1978. godine (današnja zgrada stomatologije). Ra i. novih fasada. Ginekološke i rentgen službe. Zdravstvene stanice su u Lukovskoj banji.RO kabinet ATD .Pedijatrija Radni ka ambulanta . a od aprila 1998. godine. sanitarija. Nije bilo ni ginekologa.Strategija održivog razvoja Opštine Kuršumlija 2010 – 2020. godine. kuhinje.. od toga su 21 specijalista. jer za sada u potpunosti taj ambijent ne održava pravi lik namene ustanove ove vrste. Poslednjih godina. kao i 77 radnika srednjemedicinskog kadra. 10 lekara opšte prakse. jer nije ispunjavalo potrebne uslove: nije imalo operacionu salu i transfuziju. Grabovnici.Fizikalna medicina Epidemiologija . uglavnom zahvaljuju i sredstvima donatora. Posleratna izgradnja po ela je 1957. a zgrada De jeg dispanzera. Bolnica je završena u jesen 1912. Sredstvima Nacionalnog investicionog plana obnovljene su sve zgrade Doma zdravlja. godine izgradnjom Grudnog odeljenja (danas Upravne zgrade).2 RG2: Društvene delatnosti ZDRAVSTVO Dom zdravlja. Dobri Do. Izgradnjom ovih objekata pove ava se i broj lekara.Opšta medicina sa internim odeljenjem Interno odeljenje . godine. i ostale tehni ke. 33 . kao i drugog medicinskog osoblja. epidemiološka služba 1966. godina 3.Hitna služba Laboratorija Ambulante Doma zdravlja u Kuršumliji se nalaze u slede im mestima: Žu . Pora anje su vršile babice uz pomo lekara opšte prakse. Dešava se ak i da pacijenti iz Blaca i Prokuplja dolaze na specijalisti ke preglede. a pogotovu na boljem i estetskijem ure enju samog kruga. Dom zdravlja u Kuršumliji je bio u sastavu Zdravstvenog centra „Toplica“ – Prokuplje.Socijalna medicina Patronožna služba . a osim toga bilo je neisplativo imati dva porodilišta na samo tridesetak kilometara rastojanja (imalo je Prokuplje). po ev od krovne konstrukcije. Trenutno zapošljava 166 radnika. Dom zdravlja u Kuršumliji je dobio vrednu medicinsku opremu. a patronožna služba 1972. Porodilište radi od 1946-1978. Prva zgrada je izgra ena 1907. Kuršumlijska banja. Dom zdravlja u Kuršumliji ima uglavnom sve službe predvi ene Zakonom o zdravstvenoj zaštiti. Stacionar je izgra en 1961-1962. i spada u red razvijenijih medicinskih ustanova ove vrste u Republici. Biohemijska laboratorija je po ela sa radom 1951. U tom delokrugu sledi još aktivnosti.. izme u ostalog. godine. koja ve odavno ne vrši svoju dekorativnu i smiruju u psihološku funkciju. U to.

Srednje obrazovanje. godina KULTURA Biblioteka. povelja. u Kuršumliji su gostovale sve zna ajnije li nosti srpske kulture i umetnosti. Osnovno obrazovanje. godine i jedina je kulturna ustanova u gradu. Prvo obdanište je otvoreno 1934.Strategija održivog razvoja Opštine Kuršumlija 2010 – 2020. Izgradnja je otpo ela 28. ne samo za radom vaspita a nego i zbrinjavanje dece. Biblioteka raspolaže knjižnim fondom od blizu 30. i dislocirane škole iz Podujeva. Od 2005. Prva osnovna škola na teritoriji Kuršumlije je otvorena 1872. i „Svetosavskom poveljom“ – najvišim priznanjem Topli kog okruga za doprinos kulturi i prosveti. avgusta 1979.De ji vrti „Sunce“ kapaciteta 126 mesta. Tokom svog postojanja promenila je ve i broj lokacija. uslovili su izgradnju novog objekta. a u Mer ezu i Lukovu 1873. koji je rodom iz Kuršumlije. U Kuršumliji postoje dve osnovne škole OŠ „Drinka Pavlovi “. Biblioteka je uklju ena u bibliote ki informacioni sistem COBBIS. Ministarstva za lokalnu samoupravu i Ministarstva kulture. godine. koje je akademik Šulovi dobijao tokom svoje bogate karijere. U oganizaciji Biblioteke. pretraživanje kataloga kuršumlijske biblioteke. italijanske Opštine Pontedera. ali su rastu e potrebe deca i porodica. a odobrenje od Ministarstva prosvete dobilo je Kolo srpskih sestara. Na Dan Oslobo enja Kuršumlije 28. Narodna biblioteka je osnovana 1948. godine. Legat. Uprkos ograni avaju im uslovima neadekvatnog prostornog smeštaja. Ekonomsku školu i Gimnaziju. avgusta 1977. pozorišnih predstava i drugih programa. koncerata. da bi se u prole e 2007. kao i kolekcijom brojnih priznanja (diploma. za sada. 34 . uglavnom u neuslovnim prostorijama. godine sve ano je otvoren novoizgra eni kombinovani de ji objekat . svetski priznatog medicinskog stru njaka. Biblioteka je tokom itavog svog postojanja vršila funkciju svojevrsnog kulturnog centra opštine i organizovala je preko stotinu najraznorodnijih kulturnih manifestacija – promocija knjiga. godine i radile su i u doba Turaka.000 knjiga iz svih oblasti stvaralaštva. Za svoja postignu a i ukupni rad Narodna biblioteka Kuršumlije je do sada nagra ena sa dva prestižna priznanja: Republi kom nagradom „Infotekar“ – za unapre enje informati ke kulture i poslovne komunikacije u bibliote koj delatnosti. godine u selu Babica. godine preselila u nove prostorije. O B R A Z O V A Nj E Predškolsko vaspitanje. Sada je Biblioteka smeštena u novoj zgradi koja se nalazi u Kara or evoj ulici. odlikovanja) iz celog sveta. godine na zemljištu na kojem se ranije nalazio garnizon JNA. putem interneta. Gimnazija i Tehni ka. sa krajnje oskudnim finansijsko-tehni kim sredstvima. Za tu priliku je bio zakupljen mali prostor u zgradi. OŠ “Miloje Zaki “ i dislocirana OŠ „Kosta Vojinovi “ iz Podujeva. i raspolaže sa oko 220 m2 površine. me u prvima u Srbiji. Kuršumlija ima dve srednje škole. koji svim zainteresovanom omogu ava. izložbi. koje su izgra ene sredstvima Opštine Kuršumlija. U sklopu biblioteke je oformljen i Legat akademika Vojina Šulovi a. raspolaže sa oko 400 knjiga iz medicine i iz drugih oblasti. kao i ve ine biblioteka Srbije.

Godine 1968. godine.04. rang takmi enja I liga. Fudbalski klub „Kosanica“ – osnovan je 1928. Tekvondo klub “Korio“ – osnovan 1994. jer ove dve skole koriste iste prostorije od useljavanja i dalje.06. godine. Nastavni ka zbornica. pa se može re i da je spoj mladosti i iskustva prava formula za produktivnu školu. koji je oformljen tek 1977. Odbojkaški klub „Topli ki vitezovi“ – osnovan je 1997. godine. i to: Ženski fudbalski klub „Kolibri“. Godine 1964. Takmi e se na republi kom nivou ( II rang takmi enja). fiziku.osnovan 01. 2001. moderniji izgled kako u eksterijeru tako i u novim prostorijama potkrovlja gde su smešteni i opremljeni kabineti za informatiku.Strategija održivog razvoja Opštine Kuršumlija 2010 – 2020. 35 . estetski uobli ava dobro odgajeni park raznovrsne flore endemskih i drugih biljaka. škola nova ulazna vrata i pregradni zid u prizemlju donacijom MERCY CORPS.2004. a ura en je sportski teren sa svla ionicama i reflektorima. ura ena je kompletna adaptacije mokrog vora. a to je investiranje i ulaganje. Trenutni rang je me uopštinska liga. školska zgrada je u potpunosti dovršena i u prili noj meri opremljena za izvo enje nastave kako Gimnazije. To. Kolektiv danas ine profesori koji su postavili temelje kuršumlijske gimnazije ali i mladi profesori. a zatev za njenim otvaranjem se pokazao opravdanim jer je time bilo rešeno pitanje školovanja mladih ne samo sa teritorije opštine Kuršumlija. Gimnazija je od osnivanja pratila jedan trend koji je i danas vrlo aktuelan.2002.1973. septembra1954. godine. Košarkaški klub „Kuršumlija“ – osnovan 27. godine i takmi i se u II srpskoj ligi. Ovom rekonstruk ijom itava gra evina dobila je savremeniji. tako i Ekonomske skole. je škola po ela sa radom u sadašnjoj zgradi ali samo u desnom krilu zgrade. sala za fizi ko vaspitanje sa svla ionicama dora eni su 1978. Godine 1962. rešenjem Ministarstva prosvete Republike Srbije Gimnazija je po ela sa radom u prostorijama OŠ "Drinka Pavlovi ". godine. urbanisti ki ne baš najbolje rešenje. škola je prešla na centralno grejenje. godina Ekonomska škola je osnovana 20. godine na zahtev Narodnog odbora Kosani kog sreza. fiskulturna sala je dobila nove reflektore. godine pod imenom „Ka uša“. do 1987. bivšeg Sreza Kosani kog. Svi klubovi rade pod okriljem Sportskog saveza koji obuhvata 8 registrovanih klubova sa teritorije opštine Kuršumlija. Gimnazija je prihvatala u enike sa teritorije Opštine Kuršumlija. Karate klub „ Toplice“ – osnovan 26. SPORT Sportski klubovi. Svih 40 godina ova ustanova neprestano investira i ulaže u ljude i u nove naraštaje.12. . godine i takmi i se u me uokružnoj ligi. Godine 1978. Te prve godine radio je prvi razred u koji je upisano 180 u enika iz itave Toplice. 2003. ve dotrajali školski krov je skinut i dogra eno je potkrovlje. postoje e osvetljenje zamenjeno je neonskim. Od 1986. i hemiju.1976. po prostoru najve e opštine Topli kog Okruga sa oko 90 naselja. Izgradnja nove škole otpo ela je na lokaciji Kara or eve ulice.

Preko Crvenog krsta su mnogobrojne humanitarne oganizacije u estvovale u pružanju pomo i stanovništvu pogo enom ovom katastrofom.stop diskriminaciji . KANCELARIJA ZA MLADE Izrada Nacionalne strategija za mlade u Srbiji je prvi korak ka sistemskom rešavanju položaja mladih i jedan od prioriteta Vlade Republike Srbije i Ministarstva omladine i sporta. kao i imenovanja koordinatora.godine i takmi i se II srpskoj ligi. dok svoj pravi zna aj dobija posle velikog zemljotresa na Kopaoniku 1984. godine i takmi i se Super ligi.Prvi korak predstavljalo je rešavanje pitanja zvani nog otvaranja Kancelarije za mlade.marta 2009.brige o zdravlju . obu e.1994. ode e i sredstava li ne higijene ugroženom stanovništvu i raseljenim licima iz Hrvatske i Kosova i Metohije. godina Rukometni klub „Planinka“ – osnovan je 02. Opština Kuršumlija je aplicirala kod Ministarstva omladine i sporta sa projektom “Glas mladih Kuršumlije”.afirmisanja kulture .. gde se nalazi i danas. godine kada su stradala mnogobrojna potkopaoni ka sela na teritoriji Kuršumlije.09. Kancelarija za mlade u Kušumliji je zvani no otvorena 30..Strategija održivog razvoja Opštine Kuršumlija 2010 – 2020.Plan ja anja kapaciteta Kancelarije za mlade u Kuršumlji i razvoj institucionalnog okvira i omladinskih klubova u narednom periodu predvi a dalje aktivnosti u cilju: . program povodom dana obeležavanja Dana Roma. Danas se rad Crvenog krsta sastoji u pružanju pomo i u vidu hrane. Prvobitno je uloga ove organizacije bila samo simboli na.informisanosti CRVENI KRST KURŠUMLIJE Ova organizacija je osnovana 1903.zapošljavanja mladih. koji je prihva en i kojim je predvi eno osnivanje Kancelarije za mlade u Kuršumliji. 1984. u estvovala u organizovanju otvorenog kadetskog Balkanskog prvenstva u šahu u Prolom banji. godine i smeštena je u zgradi JKP “Toplica”. Osvaja je dva Kupa Srbije. godine iz male kancelarije u centru grada seli se u svoje prostorije u zgradi u Topli koj ulici. samozapošljavanja . kako bi se obezbedilo da mladi ljudi budu nosioci aktivnosti podizanja svesti o problemima mladih i aktivnom u estvovanju u njihovom rešavanju.. kojih još uvek ima u velikom broju u ovoj opštini. Ženski odbojkaški klub „Meteor“ – osnovan 2000. manifestaciju farbanja jaja uo i Uskrsa. U okviru nje je prisutan princip decentralizacije što olakšava realizaciju ciljeva i odgovaranje na specifi ne potrebe mladih u svakoj lokalnoj zajednici. Inicijative i Topli ki upravni okrug inicirali su formiranje Kancelarija u opštinama Topli kog okruga. Za ovih par meseci rada Kancelarija je osnovala i tehni ki opremila Info centar.osnaživanja omladinskih grupa .. godine. organizovala izložbu nagra enih grafika. Osnovna svrha otvaranja mreža Kancelarija za mlade na regionalnom i lokalnom nivou jeste podrška mladima i uspostavljanje partnerstva sa mladima. Komesarijat za 36 .

Dodatne izvore prihoda dobija od od izdavanja svojih prostorija u komercijalne svrhe. pomo za nabavku opreme za smeštaj u ustanovu socijalne zaštite. Poslednjih pet godina u zgradi Crvenog krsta radi Narodna kuhinja. Prava koja gra ani ostvaruju u sistemu socijalne zaštite preko Centra su: zaštita dece. 37 . 1983. šef ra unovodstva. pravo na pomo za osposobljavanje za rad. pogrebni troškovi i druge pomo i u naturi. godine je po eo da radi u okviru SIZ-a i Službe za zaštitu dece. U restoranu je mogu e ru avanje i uzimanje hrane. vozilima i stru nim i opremljenim kadrom koji omogu avaju njeno pravilno funkcionisanje. Raspolaže dovoljnim brojem stambenog prostora. omladine. pravo na smeštaj u drugu socijalnu ustanovu ili porodicu.Strategija održivog razvoja Opštine Kuršumlija 2010 – 2020. Centar je osnovan 1995. Prema Odluci SO-e u proširena prava spadaju: jednokratne nov ane pomo i. odraslih i starih lica.01. Narodnu kuhinju Crveni krst Kuršumlija finansira iz sopstvenih sredstava. SOCIJALNA ZAŠTITA Centar za socijalni rad «Borovnjak» u Kuršumliji osnovan je Odlukom Skupštine opštine Kuršumlija 26.Centar poseduje šest prostorija u zgradi u kojoj je smešten i Crveni krst. kuhinjom. restoranom. kao i kupovina školskog pribora i organizovanje izleta za decu koja žive i školuju se u seoskim podru jima. dva socijalna radnika. Strukturu zaposlenih ine: direktor. godine formira kao samostalana institucija. jedan psiholog. Jedan vid pomo i Crvenog krsta u narednom periodu bi e kupovina i snabdevanje seoskog stanovništva u zaba enim selima osnovnim životnim namirnicama. godina izbeglice Republike Srbije preko ove organizacije zbrinjava raseljena lica iz Bosne i Hrvatske u Kolektivnom centru „Selova“. jedan diplomirani socijalni radnik. a vrši se i njeno distribuiranje u centru u Barlovu. Kod organizacije rada preovladava teritorijalna podela koja radi po teritorijalnom principu iz razloga što se u našim uslovima ova podela pokazala kao svrsishodna. jedan pedagog. Radi uspešnog obavljanja predvi enih aktivnosti u Centru su formirana dva tima i to: Tim za zaštitu dece i omladine i Tim za zaštitu odraslih i starih lica. Ukupan broj zaposlenih radnika u Centru je 13. dodatak za pomo i negu drugog lica. materijalno obezbe enje. Danas ova organizacija zapošljava 45 stalnih radnika. voza -blagajnik i jedan radnik na tehni kim poslovima. dok se od 1990.1981. a sada ih ima 80 i to uglavnom starih i radno nesposobnih. jedan diplomirani pravnik i jedan pravnik (obavlja poslove iz nadležnosti SO Kuršumlija). godine. Izdavanjem restorana za slavlja i iznajmljivanjem tri lokala koje poseduje delimi no se pokrivaju ovi materijalni troškovi. godine i u njemu je u po etku boravilo oko 400 ljudi.

nedostatak dnevnog boravka u gradu za stara lica i decu sa posebnim potrebama i nagli porast lica koja su stanju socijalne potrebe i svakodnevno se obra aju za jednokratnu pomo . Posebni problem Centru predstavlja nedostatak slobodnih mesta u specijalnim domovima za smeštaj duševno obolelih lica ("P elice" . godinu. niti bilo koja sli na organizacija koja bi se bavila njihovim potrebama i problemima. "Jelenac" . godina Klju ni problemi u radu centra je nedostatak organizovane službe pomo i u ku i za stara i nepokretna lica na terenu. Stari Lec Veternik i sl. koja su naj eš e prepuštena sama sebi i kojima je pomo i te kako potrebna. Centar se susre e sa velikim problemom starih ljudi koji žive na ivici siromaštva i koji jedva uspevaju da prežive. godini u odnosu na 2007. Radi se o starim i hroni no obolelim licima. 38 .Kragujevac.godini bilo je ukupno 1. U 2008. Broj korisnika je mnogo ve i sa kojima centar radi. U našoj opštini ne postoji dnevni boravak za stare. 453 610 269 1332 Iz tabele se vidi da je došlo do izvesnog pove anja broja korisnika u 2008. 458 663 180 1301 2008.Strategija održivog razvoja Opštine Kuršumlija 2010 – 2020.Tešice. Broj korisnika i njihova struktura. Kulina. Kretanje ukupnog broja korisnika po starosnim grupama Starosna grupa Deca i omladina Odrasla lica Ostarela lica UKUPAN BROJ KORISNIKA 2007.).332 korisnika. ali se pojedine usluge ne evidentiraju kroz kartone.

odlazak mladih sportista. PRETNJE -bolja saradnja sa nadležnim Ministarstvima.postojanje Lokalnog akcionog plana za raseljena lica MOGU NOSTI .velika nezaposlenost. .edukacija gra ana.postojanja projekata. . -saradnja sa drugim gradovima i državama.zainteresovanost dece i mladih za sport.nedovoljan broj kulturnih manifestacija. .loša ekonomska situacija 39 . -dobra saradnja sa humanitarnim organizacijama . .Dovoljan broj prosvetnih radnika.nedovoljno prostora u predškolskim ustanovama. .dobra kadrovska i tehni ka opremljenost u Crvenom krstu. . . . .veliki broj volontera u Crvenom krstu.odliv obrazovane mlade snage. . .nedostatak finansijskih sredstava.nedovoljna ( me usobna ) saradnja lokalnih institucija . .slaba propra enost medija.porast delinkvencije i socijalno neprihvatljivog ponašanja. . . . godina SWOT analiza SNAGE SLABOSTI .nedovoljan broj profesionalnih kadrova u kulturi. .decentralizacija.bogato kulturno nasle e.promovisanje zajednice putem medija. . . . .bogata sportska tradicija. .veliki broj talentovanih u enika. .veliki broj raseljenih lica.poreme en sistem vrednosti. .postojanje opremljenih sportskih objekata.8 sportskih klubova.veliki broj mladih stvaralaca.nestabilna politi ka situacija. .Strategija održivog razvoja Opštine Kuršumlija 2010 – 2020.veliki broj socijalno ugroženih porodica. .loša tehni ka opremljenost škola. . .

velike površine ekološki o uvanog poljoprivrednog zemljišta . godina 3.nedostatak razvojnih projekata . koja su ujedno i zapošljavala najve i broj ljudi . a nezvani no i do 6.veliki odliv stanovništva.500 nezaposlenih.nedostatak zemljišta u svojini opštine PRETNJE .mogu nost pristupa i niska kamatna stopa (1% na godišnjem nivou) izvorima finansiranja Republike Srbije (Fond za razvoj RS) . SWOT analiza SNAGE SLABOSTI . jer su ugovori o privatizaciji raskinuti sa vlasnicima SŠK „KOPAONIK“ i MK „7. Trenutno u opštini Kuršumlija prema zvani nim podacima Nacionalne službe za zapošljavanje ima oko 3. lekovitog bilja i divljeg vo a .postojanje kvalifikovane radne snage MOGU NOSTI . AD „PLANINKA“ i zapošljavala oko 5. Ovaj proces je nepovoljno uticao na stanje u privredi opštine Kuršumlija.zapostavljenost razvoja Opštine Kuršumlija od strane Republike Srbije .velika nezaposlenost (posebno ženske populacije) .bogatstvo šumskih plodova. Niš.blizina tržišta AP Kosovo i Metohija .Strategija održivog razvoja Opštine Kuršumlija 2010 – 2020.razu enost teritorije Opštine Kuršumlija . pre svega u Beograd.proizvodnja zdrave hrane . Velika nezaposlenost je i razlog što veliki broj ljudi iz godine u godinu masovno odlazi iz Kuršumlije. a time i na zaposlenost.000. kao i u inostranstvo. što je i glavni problem od koga zavisi opstanak ljudi. godine došlo je do privatizacije pomenutih preduze a.svetska ekonomska kriza .komplikovane procedure i otežan pristup ozvorima finansiranja Republike Srbije (Fond za Razvoj RS) .proizvodnja elektri ne energije koriš enjem obnovljivih prirodnih resursa . juli“.loša saobra ajna infrastruktura .postojanje obnovljivih prirodnih resursa pogodnih za proizvodnju elektri ne energije . posebno visokokvalifikovane radne snage .nerešen status AP Kosovo i Metohija 40 .3 RG3: Privreda i poljoprivreda U Kuršumliji je postajalo nekoliko društvenih preduze a koja su do 90-ih uspešno poslovala i to ŠIK „KOPAONIK“. Me utim po ev od 2000.povoljan geopoliti ki položaj Opštine Kuršumlija . MI „Metalac“. juli”. MK „7.000 ljudi.

ru na masaža. bolesti kože. Likovna kolonija "Bele Crkve" i Foto kolonija " avolja varoš". U opštini postoji ukupno 47 kafana. natrijumhidrokarbonatne. Primenjuju se za le enje bolesti bubrega i mokra nih puteva. bolesti organa za varenje. U narednim decenijama broj turista se polako pove avao. ru na masaža celog tela. Vidovdanski dani Prolom Banje. Zlatni glas Prolom Banje.4 RG4: Turizam Opština Kuršumlija raspolaže brojnim prirodnim resursima za razvoj i intenziviranje razli itih vidova turizma. kafi a i drugih ugostiteljskih objekata. saunu. silicijumske hipoterme. Od 1989. Prolom Banja Prolom Banja se nalazi 23 km jugoisto no od Kuršumlije. 41 . šah. Intenzivan razvoj Prolom Banje po inje 1961. povoljnim klimatskim uslovima i o uvanom životnom sredinom. Sokolovice i Pilatovice i raznovrsna lovna divlja . vanzglobnog reumatizma. i imaju prirodno diureti ko i baktericidno svojstvo. Gostima se pružaju slede i tretmani: pitke kure lekovite vode. masaža toplim kamenjem. hidroterapija. kineziterapija.Strategija održivog razvoja Opštine Kuršumlija 2010 – 2020. bolesti perifernih krvnih sudova. bifea. U Prolom Banji postoje dva razbijena izvorišta prirodnih termomineralnih voda i pet bušotina u njihovoj blizini: isto no ili glavni izvorište u dolini Banjskog potoka i zapadno izvorište ili "Pupavci" u dolini Dubo kog potoka. kompleksna terapija celulita. godine. godina 3. Hotel svake godine organizuje slede e manifestacije: Mis Prolom Banje. visokoalkalne (pH 8. elektroterapija. Danas na teritoriji opštine postoji 766 soba i 1. frižidere i telefone. Klima je umereno kontinentalna. jedinstven prirodni fenomen ne samo u našoj zemlji nego i u svetu. reumatskih oboljenja i nekih oboljenja prostate. Kuršumlijska i Lukovska sa izuzetnim vrednostima termomineralnih voda. Najzna ajniji turisti ki potencijal predstavljaju tri banje: Prolom. terapija bioptron lampom. terene za male sportove. planinski pojasevi Kopaonika. ima 440 ležajeva (jednokrevetne. Turisti ku ponudu upotpunjuju avolja varoš.U svim sobama je lekovita Prolom voda. akuzi. Majdan. kapaciteta 950 sedišta i 3. bilijar.536 ležaja. Hotel poseduje zatvoreni bazen sa lekovitom vodom. Vode Prolom Banje su azotne. bolesti perifernih krvnih sudova. Prolom Banja je poznata i po lekovitom blatu koje se koristi za le enje kožnih bolesti. Sve sobe imaju TV sa kablovskim sistemom. Zlatna frula Prolom Banje. Radan planine. stoni tenis. laseroterapija. Godine AD „Planinka“ pakuje i distribuira Prolom vodu na tržištu u zemlji i inostranstvu. dvokrevetne sobe i apartmani). na južnim padinama planine Sokolovice (550-668 m nadmorske visine).258 sedišta. niskomineralizovane (175 mg/l).4). koji su nedovoljno valorizovani i iskoriš eni. Hotel "Radan" sa dva depandansa kategorisan je sa 3 zvezdice. blatna terapija. temperature (28-29 °C). Od smeštajno-ugostiteljski objekata van banja izdvajaju se Motel "Rudare" (kapaciteta 30 soba i 60 ležaja) i Motel "Rado" (kapaciteta 8 soba i 17 ležaja). teretanu.

na 442 m nadmorske visine. ali tek sa izgradnjom Zavoda za specijalizovanu rehabilitaciju "Žubor" (1989). 240 ležajeva i 250 mesta u restoranu. koristi se za le enje povreda). U zavodu za specijalizovanu rehabilitaciju "Žubor" terapijski blok se sastoji od hidroterapije. godine Zavod "Žubor" prestao sa radom Banja je potpuno zamrla. ginekoloških oboljenja i kožnih bolesti. Prolom HBH pivo i Prolom sokovi.Strategija održivog razvoja Opštine Kuršumlija 2010 – 2020. reumatskih i ginekoloških oboljenja. Od kako je 2006. Na podru ju Kuršumlijske Banje prona eno je više vrsta plemenitih voda. magnezijsko-kalcijumskog tipa i mogu se koristiti u sklopu medicinske rehabilitacije. kao i restoranom (150 sedišta) i terasom (50 mesta). za bolesti lokomotornog aparata. elektroterapije i kinezi terapije. god. na obali Prolomske reke. Najvažnije su termomineralna sumporovita voda "Žubor" (temperature 67°C. 2 apartmana. Smeštajni deo Zavoda je B kategorije. izvori su nedovoljno istraženi. objekti Crvenog krsta (10 soba. Lukovska Banja Lukovska Banja se nalazi 36 km zapadno od Kuršumlije. Restoran "Prepolac" (150 mesta). u kotlini Banjske reke. tako da banja danas ima 180 ležaja u 42 . godine. karstna izdanska plemenita voda "Prepolac" i karstna voda za pi e "Bunjac". pomaže kod le enja psorijaze i gastritisa). na isto nim padinama Kopaonika. na nadmorskoj visini od 681 m. slabo kaptirani i gotovo neiskoriš eni. postaje moderna banja. Doma a radinost raspolaže sa 30 soba i 76 ležaja. godina U doma oj radinosti postoji 1. U Gornjoj Banji postoje dva blatna termalna izvora. blatne terapije. Depandans "Mladost" je ure en 2003. Intenzivan razvoj banje po inje 1999. Od privatnog sektora u ponudu je uklju en i "Garetov konak" koji posluje od 1963. 25 ležaja. veka. Od ostalih smeštajnih kapaciteta u Banji se nalazi Vila "Milica" (26 soba. "Etno kr ma" se nalazi 200 m od hotela "Radan". ugljokisela voda "Mamurluk" (temperature 25°C. natrijumske. Zavod je 2006. Poznata je po najve em broju izvora termomineralnih voda (37). U njoj se nalazi postavka seoskog doma instva sa po etka 20. On raspolaže sa 26 soba. Lekovite vode Kuršumlijske Banje koriš ene su još za vreme Rimljna. i deo u kom se pripremaju specijaliteti kuršumlijskog kraja i služe doma a rakija od divlje kruške. restoran 80 sedišta). Banja je specijalizovna za le enje povreda i oboljenja lokomotornog sistema. godine prestao sa radom. Kuršumlijska Banja Kuršumlijska Banja se nalazi na jugoisto nim padinama Kopaonika. koji su preure eni u otvorene bazene. alkalna voda "Alkal" (temperature 14°C. 60 ležaja. po kojima se svrstava u najatraktivnija banjska mesta u Evropi. Me utim. godine kada je izgra en hotel "Kopaonik". Vode Lukovske Banje su prema mikrosastavu hidrokarbonatne.700 ležaja. idealna za pi e). gvož evita voda "Devoja ka voda za o i". magnezijumska. 55 ležaja).

voda koja zbog oksidacije na prostoru gde se izliva menja boju tla. odbojku i košarku. odeljenjima za hidroterapiju. Glavne lovne divlja i u lovištima su divlja svinja.975 ha). koja je zbog sadašnjeg lovnog stanja zašti ena. Banja po inje da belaži zna ajan porast broja gostiju. New7Woders e izabrati nekog od 7 prvoplasiranih sa Rezervne liste. ski stazu sa ži arom. ali se nije plasirala u finale. kule ili glavutci. Lovna osnova Opština Kuršumlija raspolaže pogodnim uslovima za život razli itih vrsta divlja i i razvoj lovstva. "Šumata" (18. avolja varoš. temelji bogomolje.207 ha). Hotel "Kopaonik" i depandans "Mladost" imaju svoja medicinskoterapijska odeljenja sa ordinacijom lekara. Trenutno je na Rezervnoj listi. godine otvoren je hotel "Jelak". a zatim i eliminisan iz kampanje. figure predstavljaju okamenjene svatove koji su hteli da ven aju brata i sestru. doprineli su tome da narod o ovom fenomenu ispri a brojne legende. udnovato pore ane figure. Uredbom Vlade Republike Srbije proglašena je za spomenik prirode od izuzetnog zna aja i stavljena u prvu kategoriju zaštite. Me utim nastanak piramida jednostavno se objašnjava razornim delovanjem vodne erozije. po tre oj to su avoli kojih su se ljudi oslobodili.Strategija održivog razvoja Opštine Kuršumlija 2010 – 2020. koji ima 62 sobe i bi e kategorisan sa etiri zvezdice. ru nu masažu i peloido-terapiju i zatvorene bazene sa lekovitom vodom za rekreaciju i rehabilitaciju. Ranije se lovila i srne a divlja . Na površini od preko 4. Banja poseduje sportsko-rekreativne sadržaje: sportsku halu za rukomet. Ušla je u uži krug izbora za " Sedam svetskih uda prirode". avolja varoš avolja varoš se nalazi 27 km jugoisto no od Kuršumlije. elektroterapiju. U okviru lovišta "Sokolovica" 1987.300 m² nalazi se preko 200 stubova. U okviru sva tri lovišta postoje rezervati za divlja . ostaci srednjovekovnih rudnika. teren u pesku.964 ha) i "Sokolovica" (7. jarebica i zec. razli itih visina. godine oformljeno je prihvatilište za 43 . Na osnovu stru ne dokumentacije Zavoda za zaštitu prirode Srbije. dva otvorena sportska terena za male sportove. ski lift i obeležene "staze zdravlja". Po jednoj. Od otvaranja hotela "Kopaonik". U septembru 2009. po drugoj to su okamenjeni avoli koje su aci nadmudrili u opkladi. predložena je za upis u Listu svetske baštine pri UNESCO. avolja varoš predstavlja skupinu vretenastih stubova sa kamenim kapama. kao prirodno dobro posebnih vrednosti od svetskog zna aja. kamp (50 ležaja) i doma a radinost (32 sobe. Ostali smeštajni kapaciteti ine Vila "Treska" (20 ležaja). Ako bilo koji kandidat od 28 finalista bude suspendovan. Ovde postoje i dva izvora jako kisele vode sa visokom mineralizacijom ( avolja voda i avolje/crveno vrelo). 81 ležaj). koje se nazivaju zemljane piramide. zatvoreni bazen. Na teritoriji opštine ustanovljena su tri lovišta: "Kosanica" (68. godina hotelskom smeštaju.

Strategija održivog razvoja Opštine Kuršumlija 2010 – 2020. raspore enih u nekoliko sekcija. Lovištem "Kosanica" gazduje lova ko udruženje "Soko". koje broji izme u 500 i 600 lanova. u kom se gaje obi an jelen i divlja svinja. a 1997. 44 . godina muflonsku divlja . LU "Soko" poznato je po tradicionalnoj lova koturisti koj manifestaciji "hajka na vukove" koja se održava u februaru. LU "Soko" poseduje visoke eke za lov divlja i i lova ki dom u centru Kuršumlije. godine ustanovljeno je uzgajalište krupne divlja i "Mileševa voda" na površini od 466 ha.

nije regulisana kanalizacija i teku a voda .loša signalizacija .veliki potencijali za razvoj planinskog turizma (Lukovska banja) .nepostojanje promotivne strategije 45 .neizgra ena putna infrastruktura . XII vek.na teritoriji opštine postoje tri reke (Kosanica. a fasade zgrada iz savremenog perioda se uništavaju i ne obnavljaju . u banjama ne postoji organizovano odnošenje sme a .nedostatak kulturnih dešavanja .bogato kulturno – istorijsko nasle e .nedovoljni smeštajni kapaciteta. Prolom i Kuršumlijska banja nemaju urbanisti ki plan . Sv. godina SWOT analiza SNAGE SLABOSTI .zdrava hrana i bogata tradicija (arheološka nalazišta iz rimskog i vizantijskog perioda. Bogorodice) .potencijali za razvoj jezerskog turizma .veliki potencijali za razvoj seoskog. Banjska) i tri banje (Kuršumlijska.veliki broj izvora mineralnih voda . manastiri iz doba Nemanji a.teritorija banja nije zakonski definisana. radnju za prodaju suvenira . Nikole i Sv.nedostatak preduzetni kog duha . i ne postoji odgovaraju i put do manastira Sv.Kuršumlija nema razglednice.nedostatak finansijskih sredstava .nedovoljan broj doma instava ima ra unare i pristup internetu .loša saradnja izme u glavnih nosilaca turisti ke ponude i TO Kuršumlije .nizak nivo ekološke svesti gra ana postoji veliki broj divljih deponija. Bogorodice nisu obeleženi.saradnja sa Zavodom za zaštitu spomenika iz Niša veoma je loša .prirodni fenomen " avolja varoš" .iz banja se ne organizuju izletni ke ture (osim do avolje varoši) .manastiri Sv. i gotovo da nema nikakvih sadržaja mimo hotela .nepostojanje turisti ke strategije i banjskih strategija . Prolom.povoljan geostrateški položaj .Strategija održivog razvoja Opštine Kuršumlija 2010 – 2020. lovnog i ribolovnog turizma .u banjama ima mnogo bespravno sagra enih objeketa. Bogorodice .loša saradnja sa drugim opštinama .o uvana prirodna sredina .niska cena turisti ko – ugostiteljskih usluga . niti osvetljeni. Toplica.spomenici kulture se ne obnavljaju.nedostatak kadrova odgovaraju e kvalifikacije . suvenire. Lukovska) . Nikole i Sv.

zaštita i konzervacija spomenika prirode od strane UNESCO .unapre enje saradnje sa Zavodom za zaštitu spomenika iz Niša .blizina administrativne granice .podrška nadležnih ministarstava . stranim donatorima.Strategija održivog razvoja Opštine Kuršumlija 2010 – 2020.saradnja sa nevladinim organizacijama.nizak socio – ekonomski standard stanovništva .velika migracija stanovništva . visokoškolskim institucijama i udruženjima gra ana .nepostojanje direktnih autobuskih linija iz ve ih centara do banja (Lukovske i Kuršumlijske) 46 . godina MOGU NOSTI PRETNJE .podrška TOS i Udruženja banjskih i klimatskih mesta .zakonsko definisanje banja .loša regionalna putna mreža .me uopštinska i me uregionalna saradnja .nestabilna politi ka situacija .izrada urbanisti kih planova Prolom i Kuršumlijske banje .

Vizija: 2019. Naša sela pruža e turistima idealne uslove za odmor. godina Problem 1 Nepostojanje kolektora za otpadne vode Strateški cilj Do 2019. godine pove ati ulaganje finansijskih sredstava u izgradnju smeštajnih kapaciteta i prate ih 47 . godine Kuršumlija je održiva i komunalno opremljena zajednica. Vizija: Do 2019. sa o uvanom i ekološki zdravom životnom sredinom i odgovornim ponašanjem svojih gra ana prema njoj. Društvene delatnosti Privreda i poljoprivreda Turizam Vizija: 2019. Lukovska) koje pružaju vrhunske usluge le enja. godine poboljšati uslove života socijalno ugroženim porodicama i smanjiti njihov broj za 50 %. prioriteti i ciljevi: Generalna slika Ekologija Vizija: 2019. godine Kuršumlija je moderna opšina sa dobrom zdravstvenom i socijalnom zaštitom. odmora i rekreacije. Do 2019. ali i mogu nosti obilaska bogatog kulturno – istorijskog nasle a ovog kraja. STRATEŠKI DOKUMENT 4. unapre enje turisti ke ponude. prepoznatljiva po: geomorfološkom fenomenu i udu prirode avoljoj varoši. rehabilitacije. Prolom. banjama (Kuršumlijska.1 Vizije. bogata zelenim. godine naša opština e postati jedna od najpoznatijih i najpose enijih turisti kih destinacija u Srbiji i na Balkanu.4. sa unapre enim i održivim uslovima za razvoj privrede i poljoprivrede. Svoju poziciju na turisti koj mapi opština e izgraditi kroz permanentno ulaganje u turisti ku infrastrukturu. uživanje u o uvanoj životnoj sredini i prirodnim lepotama. istim i ure enim površinima. godine zapošljeno 80% radno sposobnog stanovništva Opštine Kuršumlija sa zaradama na nivou Strategija održivog razvoja Opštine Kuršumlija 2010 – 2020. Prioritet 1 Nedovoljno ulaganje finansijskih sredstava u turisti ku infrastrukturu Strateški ciljevi 1. godine Kuršumlija e u potpunosti spre iti ispuštanje nepre iš enih otpadnih voda i kroz Strateški cilj Do 2019. koja kroz edukaciju i bogate sportske i kulturne sadržaje podjednako pruža podršku mla im i starijim generacijama u razvijanju njihovih duhovnih i materijalnih vrednosti. edukaciju gra ana i aktivnu primenu promotivne strategije. godine opština Kuršumlija pripada krugu srednje razvijenih opština u Srbiji. Opština e postati prava oaza za lovce i ribolovce iz svih krajeva. Problem1 Veliki broj socijalno ugroženih porodica Prioritet Smanjenje velike nezaposlenosti Strateški cilj 2019.

godine obezbediti 100% pokrivenost opštine i glavnih putnih pravaca turisti kom signalizacijom. Do 2011. Prioritet 2 Poboljšanje kulturnih i sportskih sadržaja Strateški cilj Do 2019. Do 2019. . a broj no enja turista pove ati 5 puta. 3. godine pove ati koriš enje obnovljivih izvora energije za 80%.48 proseka u privredi republike Srbije turisti kih sadržaja za 80%. Prioritet 4 Nedovoljan broj poseta i no enja turista na teritoriji opštine Strateški cilj Do 2019. godine pove ati ulaganje finansijskih sredstava u obnovu fasada i kulturno-istorijskih spomenika za 70%. njihov predtretman i bolji kvalitet o istiti svoje re ne tokove. godine pove ati stepen informisanosti u svim sferama društvenog razvoja i poboljšati njihovu me usobnu saradnju. Prioritet 4 Koriš enje obnovljivih izvora energije Problem 4 Nedovoljna informisanost i edukacija gra ana i nedostatak komunikacije izme u institucija Strateški cilj Do 2019. godine urediti i ozeleniti sve javne površine u gradu. Problem 3 Niska svest gra ana o o uvanju životne sredine Strateški cilj Do 2019. Prioritet 5 Poboljšanje uslova za ostvarivanje zdravstvene zaštite Strateški cilj Do 2019. 2. adaptirati postoje e i tehni ki opremiti predškolske i školske ustanove. Do 2019. godine omasoviti i obogatiti sportski i kulturni sadržaj u opštini. Prioritet 3 Poboljšanje uslova obrazovanja Strateški cilj Do 2019. Strategija održivog razvoja Opštine Kuršumlija 2010 – 2020. godine izgraditi nove. Do 2019. nabaviti neophodnu dijagnosti ku opremu i terenska vozila neophodna za ujedna eno ostvarivanje zdravstvene zaštite. Strateški cilj Do 2019. 2. Prioritet 2 Unapre enje kvaliteta komunalne infrastrukture Strateški cilj Do 2019. Prioritet 3 Podizanje kvaliteta putne infrastrukture Strateški ciljevi 1. godine pove ati ulaganje finansijskih sredstava u ure enje zelenih površina za 100%. godine pove ati ulaganje finansijskih sredstava u komunalnu infrastrukturu za 200%. godine smanjiti broj divljih deponija za 70% uvo enjem kvalitetnog sistema za upravljanje komunalnim otpadom. godine unaprediti zdravstvenu zaštitu u oblasti Službe ku nog le enja. godine pove ati pokrivenost lokalnih puteva i ulica asfaltnom podlogom sa postoje ih 10% na 40%. godine pove ati broj poseta turista 10 puta. godina Problem 2 Veliki broj divljih deponija i nepostojanje sanitarne deponije Strateški cilj Do 2019.

4.2 Prioriteti za razvoj u narednih 10 godina

OBLAST: EKOLOGIJA

Problem 1: Nepostojanje kolektora za otpadne vode
Indikatori
1. Kvalitet površinskih voda 2. Upravljanje otpadnim vodama u gradskim sredinama

Ciljevi
Izrada projektne dokumentacije za izgradnju gradskog kolektora Izgradnja gradskog kolektora

Programi

Zna aj, obrazloženje

Do 2019. godine Kuršumlija e u potpunosti spre iti ispuštanje nepre iš enih otpadnih voda i kroz njihov predtretman i bolji kvalitet o istiti svoje re ne tokove.
2. Upravljanje otpadnim vodama u gradskim sredinama

Izrada projektne dokumentacije za sanaciju gradske kanalizacione mreže Sanacija gradske kanalizacione mreže Izrada projektne dokumentacije za izgradnju kanalizacione mreže u prigradskim naseljima Izgradnja kanalizacione mreže u prigradskim naseljima 2. Upravljanje otpadnim vodama u gradskim sredinama

Sve otpadne vode sa teritorije grada se direktno bez pre iš avanja ispuštaju u dve reke. Kolektorom bi se ove vode sakupile, pre istile a njihovo ispuštanje ne bi dovelo do ve ih promena kvaliteta vode u rekama. Na pojedinim delovima stare, dotrajale kanalizacione mreže dolazi do estog izlivanja koja mogu da izazovu epidemiju širih razmera, tako da je u cilju zaštite zdravlja gra ana i poboljšanja njihovih osnovnih uslova života potrebna njena sanacija. Proširenjem kanalizacone mreže u prigradskim naseljima omogu io bi se priklju ak i ostalih 30% stanovnika na gradski sistem.

Strategija održivog razvoja Opštine Kuršumlija 2010 – 2020. godina

49

50

Problem 2: Veliki broj divljih deponija i nepostojanje sanitarne deponije
Programi
Sanacija deponije komunalnog otpada opštine Kuršumlija Odabir lokacije i izgradnja prijemne stanice za sme e (transfer-stanica) Edukacija stanovništva u oblasti upravljanja otpadom Nabavka i postavljanje kontejnera za selektovan otpad Akcije sezonskog iš enja grada i re nih korita „Zelena policija“ 7. Opštinski otpad po vrsti odlaganja 8. Reciklirani otpad

Ciljevi

Indikatori

Zna aj, obrazloženje
Ura en projekat za sanaciju postoje e deponije „Lakovski bregovi“ bi trebalo uskoro da se realizuje, a problemi odlaganja otpada reši e se izgradnjom regionalne deponije u Prokuplju. Postepena edukacija gra ana o selekciji otpada i nabavka posebnih kontejnera e omogu iti lakše skladištenje otpada i njegovu reciklažu. Sve zainteresovane gra ane i organizacije treba uklju iti u velike akcije iš enja grada koje bi se održavale sezonski, ili mese no, a kroz koje bi se informisanjem i prakti nim radom uticalo na podizanje svesti gra ana o o uvanju životnog prostora. „Zelena policija“ je samo još jedna mera kontrole i spre avanja ugrožavanja životne sredine.

Strategija održivog razvoja Opštine Kuršumlija 2010 – 2020. godina

Do 2019. godine smanjiti broj divljih deponija za 70% uvo enjem kvalitetnog sistema za upravljanje komunalnim otpadom.

Problem 3: Niska svest gra ana o o uvanju životne sredine
Programi
Zaštita i ure enje reke Kosanice

Ciljevi

Indikatori

Zna aj, obrazloženje

Do 2019. godine urediti i ozeleniti sve javne površine u gradu.

Ure ivanje javnih i zelenih površina u gradu

Briga o ribljem fondu u rekama podrazumeva i njegovu zaštitu tokom letnjeg sušnog perioda kad je nizak nivo vode i kad je potrebno na takvim mestima graditi ustave. Pored iš enja re nih obala postoji i potreba za dodatnim ure enjem ve postoje ih kupališta. isto, zdravo i lepo okruženje za gra ane Kuršumlije. Okolna brda, nedaleko od centra grada pružaju mogu nost ure enja izletišta, parkova i rekreativnih površina. Nova urbana oprema, gradske esme i fontane, obnovljeni drvoredi, o iš eno re no korito i izgra en kej kao vid oplemenjivanja gradskog prostora i njegove estetizacije. Osnivanje ovakvog preduze a bi obezbedilo kontinuiranu i stru nu brigu o zelenim i javnim površinama. Izgradnja rasadnika bi se smatrala funkcionalnim i ekonomi ni rešenjem s obzirom da se celokupan rasad kupuje iz rasadnika drugih opština.

Strategija održivog razvoja Opštine Kuršumlija 2010 – 2020. godina

Osnivanje Gradskog zelenila za održavanje javnih i zelenih površina Rasadnik u Kuršumlijskoj banji

51

Potrošnja obnovljive energije po izvorima Strategija održivog razvoja Opštine Kuršumlija 2010 – 2020. Potrošnja obnovljive energije po izvorima Ciljevi Indikatori Zna aj. obnovljivih izvora energije.52 Problem 4: Koriš enje obnovljivih izvora energije Programi Koriš enje postoje e otpadne mase 9. Izgradnjom e se stvoriti bolji uslovi rada za vatrogasce tako da e njihove intervencije biti brže. obrazloženje Do 2019. . godina Izgradnja vatrogasne stanice Velika pokrivenost teritorije opštine šumama uslovila je da pošumljavanje. i veliki broj sun anih dana (opština sa najve im brojem sun anih dana u Srbiji) su svakako dobra osnova za dobijanje novih. Dalji razvitak bi se ogledao u što potpunijem iskoriš enju drvne mase kao dodatnog izvora energije. Ukupna potrošnja energije podeljena po vrsti goriva 10. Koriš enje hidropotencijala Koriš enje solarne energije 9. se a i prerada drveta postane jedna od glavnih delatnosti stanovništva. Tri reke i ogromni hidropotencijal u njima. a gra ani bezbedniji. godine pove ati koriš enje obnovljivih izvora energije za 80%. Ukupna potrošnja energije podeljena po vrsti goriva 10.

OBLAST: DRUŠTVENE DELATNOSTI

Problem 1: Veliki broj socijalno ugroženih porodica
Programi
Poboljšanje uslova života starih lica 12. Stanovništvo prema starosti 18. U eš e korisnika socijalne zaštite u ukupnom stanovništvu

Ciljevi

Indikatori

Zna aj, obrazloženje
Tendencija starenja stanovništva u opštini ukazuje na to da bi se ovoj starosnoj grupi morala ukazati ve a pažnja i briga u budu nosti. U okviru ovoga je poželjno i kreiranje programa za pove anje aktivizma i participacije mladih.

Do 2019. godine poboljšati uslove života socijalno ugroženim porodicama i smanjiti njihov broj za 50 %.

Prioritet 2: Poboljšanje kulturnih i sportskih sadržaja
Programi
Popularizacija sporta i kulture 16. Broj stanovnika na jedan objekat društvenih, kulturnih, rekreativnih aktivnosti

Ciljevi

Indikatori

Zna aj, obrazloženje

Do 2019. godine omasoviti i obogatiti sportski i kulturni sadržaj u opštini.

Strategija održivog razvoja Opštine Kuršumlija 2010 – 2020. godina

Izrada Lokalnog akcionog plana za mlade

U narednom periodu je neophodno ulaganje u sportska i kulturna dešavanja kroz organizovanje muzi kih festivala, takmi enja, izložba i drugih manifestacija koje bi kvalitet slobodnog vremena gra ana podigle na viši nivo. Pronalaženje adekvatnih prostora za sprovo enje aktivnosti, izgradnja odjekata za kulturnu delatnost i osnivanje Kulturnog centra bi objedinio sva ova dešavanja i stvorio uslove za njihov dalji razvitak. U Opštini je tokom 2008. godine pokrenuta inicijativa za sistematskom brigom o mladima što je rezultiralo osnivanjem Kancelarije za mlade u Kušumliji. LAP bi dodatno poboljšao položaj mladih od 15-30 godina i pružio im podršku u razli itim oblastima društvenog života.

53

54

Prioritet 3: Poboljšanje uslova obrazovanja
Programi
Dogradnja PU“ arolija“ ( II faza izgradnje) Inovirati opremu i nastavni materijal u školama i adaptirati postoje e prostorije 16. Broj stanovnika na jedan objekat društvenih, kulturnih, rekreativnih aktivnosti

Ciljevi

Indikatori

Zna aj, obrazloženje
Izgradnja I faze objekta još jedne predškolske ustanove je delimi no rešio problem nedostatka prostora za smeštaj predškolske dece, ali je radi poboljšanja samog uslova smeštaja potrebno dograditi još dve prostorije u okviru II faze izgradnje za koju ve postoji projekat. Srednje i osnovne škole su poslednjih godina sredstvima Ministarstva osavremenile neke kabinete i u ionice i potrebno je nastaviti dalje ulaganje u njihovo potpuno opremanje, adaptaciju i nabavku školskog materijala.

Do 2019. godine izgraditi nove, adaptirati postoje e i tehni ki opremiti predškolske i školske ustanove.

Problem 4: Nedovoljna informisanost i edukacija gra ana i nedostatak komunikacije izme u institucija
Programi
Adekvatno informisanje i edukacija gra ana Organizovanje obuka za pisanje i vo enje projekata iz raznih oblastii

Strategija održivog razvoja Opštine Kuršumlija 2010 – 2020. godina

Ciljevi

Indikatori

Zna aj, obrazloženje
Pored formalnog obrazovanja, gra ani retko imaju priliku za sticanje dodatnih edukativnih sadržaja jer ne postoji njihova adekvatna ponuda. Kreiranje i realizacija ovakvih programa bi doprinela boljoj obaveštenosti o aktualnim društvenim temama, zdravstvenim problemima, problemima roditelja i njihove dece, a lokalnim medijima bi se pokrila sva važnija dešavanja u gradu i blagovremeno najavila nova. Dodatno stru no osposobljavanje e pove ati broj osoba spremnih da pišu i upravljaju projektima. Razvijanje jakog partnerskog odnosa izme u privatnog i javnog sektora stvori e pozitivnu poslovnu klimu u kojoj e privrednici prepoznati svoj interes da žive i rade u Kuršumliji.

Do 2019. godine pove ati stepen informisanosti u svim sferama društvenog razvoja i poboljšati njihovu me usobnu saradnju.

Ja anje saradnje izme u privatnog i javnog sektora

Prioritet 5 : Poboljšanje uslova za ostvarivanje zdravstvene zaštite
Programi
Poboljšanje zdravstvene zaštite 19. Broj stanovnika na jednog lekara

Ciljevi

Indikatori

Zna aj, obrazloženje
Da bi kvalitet zdravstvene zaštite bio na odgovaraju em nivou neophodno je nastaviti sa ulaganjima u renoviranje objekata DZ, nabavku vozila za potrebe rada u terenskim ambulantama i nabavku nove savremene medicinske opreme za ranu dijagnostiku i rad na prevenciji razli itih vrsta oboljenja, kao i proširivanje kapaciteta za pružanje osnovnih usluga iz oblasti primarne zdravstvene zaštite.

Do 2019. godine unaprediti zdravstvenu zaštitu u oblasti Službe ku nog le enja, nabaviti neophodnu dijagnosti ku opremu i terenska vozila neophodna za ujedna eno ostvarivanje zdravstvene zaštite.

OBLAST: PRIVREDA I POLJOPRIVREDA

Prioritet : Smanjenje velike nezaposlenosti
Programi
Podrška razvoju malih i srednjih preduze a (MSP)

Cilj

Indikatori
23. Lokacijski koeficijent zapošljavanja 25. Obim unutrašnjih SDI po glavi stanovnika 26.Broj registrovanih privrednih subjekata na 1000 stanovnika 27. Neto broj novih preduze a na 1000 preduze a 28. Ukupna aktivnost, stopa zaposlenosti i nezaposlenosti 29. Fiskalni kapacitet opštine – Ostvarenje izvornih prihoda (fiskalnih oblika) po glavi stanovnika

Zna aj, obrazloženje
Trenutno na teritoriji Opštine Kuršumlija mali broj preduze a posluje tako da setom raznih podsticajnih mera treba pokrenuti ubrzani razvoj postoje ih MSP, tako i olaksati i podsta i osnivanje novih MSP u cilju pove avanja zaposlenosti. Ovom procesu bi naro ito pogodovalo ukoliko bi se sistemskim zakonima RS podsticajno delovalo (snižavanjem poreza) na sve potencijalne investitorie koji bi ulagali. Potrebno je iskoristiti sve kapacitete koji trenutno nisu u funkciji kao i podsticati otvaranje novih proizvodnih kapaciteta

Strategija održivog razvoja Opštine Kuršumlija 2010 – 2020. godina

2019. godine zapošljeno 80% radno sposobnog stanovništva Opštine Kuršumlija sa zaradama na nivou proseka u privredi republike Srbije

55

naro ito u oblasti sto arstva i vo arstva.56 Realizacija prednosti koje pruža blizina trzišta AP Kosovo i Metohije Opština Kuršumlija sa naslanja na AP Kosovo i Metohija dužinom od 105km. skladištenje i plasman robe. Strategija održivog razvoja Opštine Kuršumlija 2010 – 2020. Iskoriš avanje obnovljivih prirodnih resursa pogodnih za proizvodnju elektri ne energije Razvoj poljoprivrede Sa površinom od 952 km uglavnom brdsko planinskog karaktera Opština Kuršumlija ima ogromne mogu nosti u proizvodnji zdrave hrane. Potrebno je pre svega iskoristiti blizinu tržišta ove pokrajine privla enjem novih investitora za proizvodnju. godina . Tako e treba osnivanjem carinskog terminala i uvodjenjem posebne lokalne takse u okviru postupka carinjenja sve vrste robe koja se transportuje na ovo tržišta pove a e se i fiskalni kapacitet opštine Opština Kuršumlija poseduje potencijale za iskoriš avanje obnovljivih prirodnih resursa za proizvodnju svih vidova elektri ne energije koje treba ponuditi potencijalnim ulaga ima i tako pove ati zaposlenost.

i kako bi izgled same opštine bio još lepši. Površina poslovnog prostora na 1000 st. Ukupni prihod doma instva 21. Broj stanovnika na jedan objekat društvenih. Ure enje zelenih površina 4. pa bi ovo trebalo ispraviti kako bi opština postala prijatnije mesto za život svojih gra ana. kulturnih. Ukupna aktivnost. kulturnih. rekreativnih aktivnosti Strategija održivog razvoja Opštine Kuršumlija 2010 – 2020. i unaprediti ponudu prate ih turisti kih sadržaja kako bi turistima boravak bio što ugodniji. Do 2019.OBLAST: TURIZAM Problem 1: Nedovoljno ulaganje finansijskih sredstava u turisti ku infrastrukturu Programi Izrada urbanisti kih planova Proširenje smeštajnih kapaciteta na teritoriji opštine Unapre enje prate ih turisti kih sadržaja na teritoriji opštine Ciljevi Indikatori Zna aj. Ovom pitanju je zato potrebno posvetiti ve u pažnju kako svi oni koji borave u opštini ne bi stekli utisak da ljudi iz ovog kraja ne vode ra una o svojoj bogatoj istoriji i tradiciji.Udeo nacionalnog dohotka 23. Do 2019. godine pove ati ulaganje finansijskih sredstava u izgradnju smeštajnih kapaciteta i prate ih turisti kih sadržaja za 80%. Obnova fasada i kulturnoistorijskih spomenika U poslednjem periodu nedovoljno pažnje je bilo posve eno ure enju zelenih površina. obrazložnje Pošto se u budu em periodu o ekuje pove anje priliva turista neophodno je izgraditi dodatne smeštajne kapacitete. stopa zaposlenosti i nezaposlenosti 16. izgra ena prethodne godine 28. Lokacijski koeficijent zapošljavanja 24. godine pove ati ulaganje finansijskih sredstava u obnovu fasada i kulturnoistorijskih spomenika za 70%. rekreativnih aktivnosti 17. Broj stanovnika na jedan objekat društvenih. Zašti ene oblasti 16. Fasade u gradu su ruinirane. ali i boravak gostiju opštine. Nacionalno dohodak po glavi stanovnika 22. godina Do 2012. 57 . godine pove ati ulaganje finansijskih sredstava u ure enje zelenih površina za 100%. a o kulturno-istorijskim spomenicima se ne vodi odgovaraju a briga.

Dužina puteva u km po km2 Ciljevi Indikatori Zna aj.58 Prioritet 2: Unapre enje kvaliteta komunalne infrastrukture Indikatori 2. Opštinski otpad po vrsti odlaganja 15. . godine pove ati broj poseta turista 10 puta. ali i zna ajne snage usmeriti na promotivne aktivnosti i pove anje atraktivnosti opštine kao turisti ke destinacije. godine pove ati pokrivenost lokalnih puteva i ulica asfaltnom podlogom sa postoje ih 10% na 40%. godine obezbediti 100% pokrivenost opštine i glavnih putnih pravaca turisti kom signalizacijom. Prioritet 4: Nedovoljan broj poseta i no enja turista na teritoriji opštine Programi Razvoj turisti kih destinacija i promocija Manifestacije Ciljevi Indikatori Zna aj. kanalizacija. neophodno je da se obezbede ili poboljšaju elementarni uslovi (uredno snabdevanje pija om vodom. Proširenje kapaciteta vodovodne mreže Proširenje kapaciteta kanalizacione mreže i izgradnja sistema za pre iš avanje Regulisanje odnošenja sme a sa teritorije banja i avolje varoši Ure enje gradskog groblja Prioritet 3: Podizanje kvaliteta putne infrastrukture Programi Lokalni putevi i mostovi Asfaltiranje ulica u gradu Turisti ka signalizacija 14. godine pove ati ulaganje finansijskih sredstava u komunalnu infrastrukturu za 200%. obrazložnje Kvalitet putne mreže bi trebalo poboljšati kako bi se olakšao život gra ana. Strategija održivog razvoja Opštine Kuršumlija 2010 – 2020. Do 2019. i omogu ilo turistima da udobno i bezbedno stignu do željenog mesta. Upravljanje otpadnim vodama u gradskim sredinama 7. obrazložnje Nedovoljno ulaganje u promociju dovelo je do toga da je šira javnost slabo upoznata sa turisti kom ponudom opštine. Do 2011. Postavljanje turisti ke signalizacije e turistima olakšati snalaženje i omogu iti im da obi u sve znamenitosti i lepote ovog kraja. a broj no enja turista pove ati 5 puta. Procenat doma instava sa sigurnim pristupom vode za pi e Ciljevi Programi Zna aj. Kako bi se opština dobro pozicionirala na turisti koj mapi i pove ala broj turista potrebno je najpre doneti promotivnu strategiju i niz prate ih dokumenata. godina Do 2019. iste ulice…) za život i rad njenih gra ana i boravak turista. obrazložnje Da bi opština uopšte mogla da bude u konkurenciji da postane jedan od zna ajnih inilaca na turisti koj mapi Srbije. Nepostojanje turisti ke signalizacije je jedan od glavnih problema sa kojima se turisti suo avaju još pri samom ulasku u opštinu. Do 2019.

životne sredine -Ministarstvo živ.00 -Fond za zašt.2011. 59 . godine Kuršumlija je održiva i komunalno opremljena zajednica. i pr. -Opština 4 800 000. sred. sa o uvanom i ekološki zdravom životnom sredinom i odgovornim ponašanjem svojih gra ana prema njoj. istim i ure enim površinima. sred. Strateški cilj : Do 2019. 2. planiranja -NIP -Opština 240 000 000.00 1.1. Broj Projekat PARTNERI Vreme Iznos i izvor INDIKATORI finansiranja Opština 2010 .1. rokovi Opština LSDS 2010 – 2019 Strategija održivog razvoja PARTNERSKI FORUM – RADNA GRUPA EKOLOGIJA KURŠUMLIJA VIZIJA : 2019.5. akcije.1. godine Kuršumlija e u potpunosti spre iti ispuštanje nepre iš enih otpadnih voda i kroz njihov predtretman i bolji kvalitet o istiti svoje re ne tokove. Izrada projektne dokumentacije za izgradnju gradskog kolektora 1. 2. AKCIONI PLAN 5. PROBLEM / PRIORITET: Nepostojanje kolektora za otpadne vode 1.1 Ciljevi. godina -Fond za zašt. i pr. 1. partneri. životne sredine -Ministarstvo živ. aktivnosti. planiranja -NIP. bogata zelenim. izvori finansiranja. godine 1.2013. godine Strategija održivog razvoja Opštine Kuršumlija 2010 – 2020. Izgradnja gradskog kolektora Opština 2011 .1. (visok/srednij/niski) Stepen prioriteta 1.2.

Izrada projektne dokumentacije za izgradnju kanalizacione mreže u prigradskim naseljima Izgradnja kanalizacione mreže u prigradskim naseljima 2. Odabir lokacije i izgradnja prijemne stanice za sme e (transfer-stanica) Opština -Opština -Ministarstvo životne sredine i prostornog planiranja -Fond za zašt. Izrada projektne dokumentacije za sanaciju gradske kanalizacione mreže Opština 2011 . životne sredine 7. 1.1. Broj Projekat PARTNERI Vreme Iznos i izvor INDIKATORI finansiranja Opština 2010 . Sanacija deponije komunalnog otpada opštine Kuršumlija -Opština -Ministarstvo životne sredine i prostornog planiranja -Fond za zašt.1.2013.2011.2011.1. 2. godine Direkcija za izgradnju -NIP -Nevladine org. godine Opština 2010 .2011.00 Direkcija za izgradnju 50 000 000. 3 600 000. godine 1.4. Opština 2011 .2011. godina 2. 90 000 000.1.60 1.00 Direkcija za izgradnju 2. godine smanjiti broj divljih deponija za 70% uvo enjem kvalitetnog sistema za upravljanje komunalnim otpadom.1.6. 2. godine Opština 2010 . 2 000 000. .00 2.1.2.3.2013. 1. godine 7. PROBLEM / PRIORITET: Veliki broj divljih deponija i nepostojanje sanitarne deponije (visok/srednij/niski) Stepen prioriteta 2. 8. Strateški cilj : Do 2019. 8. Sanacija gradske kanalizacione mreže 2.1. godine Strategija održivog razvoja Opštine Kuršumlija 2010 – 2020.5.1. životne sredine 2010 .00 Direkcija za izgradnju -NIP -Nevladine org.

1.2011. Ure enje ve ih kupališta duž obale 3. godine urediti i ozeleniti sve javne površine u gradu. PARTNERI OOSR“Toplica“ OOSR“Toplica“ 2012 – 2013.1. Program: Zaštita i ure enje reke Kosanice Vreme Iznos i izvor finansiranja -Opština 3 000 000. 7.5.1. PROBLEM / PRIORITET: Niska svest gra ana o o uvanju životne sredine (visok/srednij/niski) Stepen prioriteta 3.1. godine kontinuirano Opština 2010 .00 Broj Projekat INDIKATORI 1. 2011 – 2012.godine 3. Program: Ure ivanje javnih i zelenih površina u gradu kontinuirano 2011 – 2012.1. 3. 3.1. 8.2. Strateški cilj : Do 2019. 8.1.6.4. Izgradnja fontane u parku Direkcija za izgradnju -„Srbija vode” 30 000 000. Edukacija stanovništva u oblasti upravljanja otpadom Nabavka i postavljanje kontejnera za selektovan otpad 2.godine 2010 – 2011.2.godine 2011 – 2012.00 Direkcija za izgradnju Udruženje gra ana“Prijatelji parka“ 200 000.1. 7. 8.2.godine 2012 – 2013.00 61 . Ure enje i održavanje zelenih površina i Udruženje izletišta gra ana“Prijatelji parka“ Regulacija re nog korita reke Toplice u užem centru grada i priprema projektne dokumentacije za ure enje keja Ure enje keja reke Toplice Strategija održivog razvoja Opštine Kuršumlija 2010 – 2020.1.1.2. 2.1.1.00 -Opština 2 000 000.2.1.4.godine kontinuirano od 2010.godine 2. godina 3. Izgradnja ustave 3.2. 3. 8.3.1.2.1.00 -Opština 1 000 000.1.00 Direkcija za izgradnju -JKP 1 200 000.00 7. 3.00 -Opština 500 000.3.2.godine Direkcija za izgradnju 1 500 000.1.1. Akcije sezonskog iš enja grada i re nih korita „Zelena policija“ -Opština 200 000.00 3.

godine 2011 – 2013.1.godine od 2010.2. 10. Edukacija gra ana i informisanje o stanju životne sredine. Mapa pilana 4. Rasadnik u Kuršumlijskoj banji 4. 9.1. 10.2. Obnavljanje drvoreda u centru grada i formiranje novih duž puteva i reka 3.1.1.godine od 2011.6.godine 3. Ponovno aktiviranje fontane u dvorištu Doma zdravlja Sanacija gradskih esama Udruženje gra ana“Prijatelji parka“ Udruženje gra ana“Prijatelji parka 2010 – 2011.1.1. 2010 – 2011.1. PROBLEM / PRIORITET: Koriš enje obnovljivih izvora energije (visok/srednij/niski) Stepen prioriteta Strategija održivog razvoja Opštine Kuršumlija 2010 – 2020. PARTNERI Privatni sektor 4.8.00 Direkcija za izgradnju -JKP 200 000. Izgradnja pogona za preradu drvne mase 4.godine 3.2. godine kontinuirano 2010 – 2011. 4.1.00 -Opština -JKP 3.7.godine 2010 – 2013.62 3. Program: Koriš enje postoje e otpadne mase Vreme 2010 – 2011.3.10.1.1.2.1.5. 9.9.2. -Dom zdravlja 80 000.1.00 -Privatni sektor INDIKATORI 9. Strateški cilj : Do 2019.00 -Opština 3. godine kontinuirano Broj Projekat Iznos i izvor finansiranja -Lokalni ekološki fond 50 000.00 Direkcija za izgradnju -JKP 2 500 000.1. Proizvodnja ekoloških briketa .1. zna aju njene zaštite i održivosti Osnivanje Gradskog zelenila za održavanje javnih i zelenih površina 200 000.00 -Opština -JKP 3 000 000.godine 2010 – 2013. 10.2. godine pove ati koriš enje obnovljivih izvora energije za 80%.2.1.00 -Privatni sektor 19 000 000. godina 4.1.

oktobar 2010 . Program: Koriš enje hidropotencijala 4.1. Program: Koriš enje solarne energije SO Kuršumlija Direkcija za izgradnju 4.000.1.SO Kuršumlija . godina 63 .4 Projekat izgradnje vatrogasne stanice Juni .Donatori 15.Ministarstvo za zaštitu životne sredine i prostorno planiranje . Strategija održivog razvoja Opštine Kuršumlija 2010 – 2020.000.3.2.JP "Srbijavode" .00 15.1.4.

1.1. Strateški cilj : Do 2019.1.3.1.1. 18. godine poboljšati uslove života socijalno ugroženim porodicama i smanjiti njihov broj za 50 %.00 -Opština -NV 1.1.godine kontinuirano Broj Projekat Vreme Iznos i izvor finansiranja INDIKATORI 12. godina 1.1.godine kontinuiran rad Od 2010. Edukacija geronto-doma ica Strategija održivog razvoja Opštine Kuršumlija 2010 – 2020. 18.1. PROBLEM / PRIORITET: Veliki broj socijalno ugroženih porodica 1. Uklju ivanje mladih u program pružanja pomo i starim licima . (visok/srednij/niski) Stepen prioriteta 1. godine Kuršumlija je moderna opšina sa dobrom zdravstvenom i socijalnom zaštitom.2. Program: Poboljšanje uslova života starih lica PARTNERI 2010 – 2011.64 Opština KURŠUMLIJA LSDS 2010 – 2019 Strategija održivog razvoja PARTNERSKI FORUM – RADNA GRUPA DRUŠTVENE DELATNOSTI VIZIJA : 2019.00 -Opština -NVO 1000 000.00 12. 12.1.godine Od 2010. 18. 500 000. koja kroz edukaciju i bogate sportske i kulturne sadržaje podjednako pruža podršku mla im i starijim generacijama u razvijanju njihovih duhovnih i materijalnih vrednosti.1.1. 1. Osnivanje i po etak rada servisa geronto-doma ica -srednje škole -Kancelarija za mlade -Nacionalna služba za zapošljavanje -Centar za socijalni rad -Centar za socijalni rad -Crveni krst -Opština -NVO 200 000.

3.1. Kulturno-sportski dani 2.1.1.1. Osnivanje Kulturnog centra 2. 80 000 000.2. Program: Popularizacija sporta i kulture.00 -Opština 16. godine od 2010.2.1.5.2011.6. godine jednom godišnje 1 000 000. godine -Opština 16.4.00 2.00 1 000 000.1. 2 000 000. De iji muzi ki festival 65 .00 -Opština 2010 .1. -Predškolske ustanove -Osnovne škole Nastavak izgradnje Doma kulture od 2010.1.1. PROBLEM / PRIORITET: Poboljšanje kulturnih i sportskih sadržaja. godina 2. (visok/srednij/niski) Stepen prioriteta 2.00 Strategija održivog razvoja Opštine Kuršumlija 2010 – 2020. godine Kancelarija za mlade od 2010. Broj Projekat Vreme Iznos i izvor finansiranja INDIKATORI 2.1. Izložbene prostorije 1 000 000.1.1. godine omasoviti i obogatiti sportski i kulturni sadržaj u opštini. godine jednom godišnje 2010 -2014. PARTNERI -Biblioteka -Opština -Sportski klubovi -Književni klub“Milutin Uskokovi -Kancelarija za mlade 2010 . Gitarijada 2. 2.1.1.1.2011.1. godine kontinuirano 5 000 000.00 -Opština 16. Strateški cilj : Do 2019.

Inovirati opremu i nastavni materijal u školama i adaptirati postoje e prostorije .1. godine kontinuirano do 2011 godine -Opština od 2010. adaptirati postoje e i tehni ki opremiti predškolske i školske ustanove.00 16. PARTNERI Iznos i izvor finansiranja -Opština 16.2012.1. godine kontinuirano -Opština Izgradnja de ijih igrališta u naseljima opštine Kancelarija za mlade 2010 . 16. Strateški cilj : Do 2019.2011.00 -Opština .2. godine -Direkcija za izgradnju 2. 15 000 000.1.Direkcija za izgradnju . Zavrsetak izgradnje sportske hale u Kursumliji -„Kolo srpskih sestara“ -Kancelarija za mlade .8.1.9.66 2. godine izgraditi nove.1.1.00 Broj Projekat INDIKATORI 3.1. godine 3 000 000.1.Ministarstvo za omladinu i sport . na osnovu projekta 3. Strategija održivog razvoja Opštine Kuršumlija 2010 – 2020. Dogradnja PU“ arolija“ ( II faza izgradnje).7.00 od 2010.SO Kursumlija .Ministarstvo za NIP 20.1.2. 20 000 000.1. Sajamske manifestacije 2. PROBLEM / PRIORITET: Poboljšanje uslova obrazovanja (visok/srednij/niski) Vreme 2013 .2015. Sajamske manifestacije 2.1.00 -„Kolo srpskih sestara“ -Kancelarija za mlade 1 000 000.Direkcija za izgradnju grada 1 000 000.1.8. 000 000.1. Program: Izrada Lokalnog akcionog plana za mlade 3. godina 2. godine 2010 .00 Stepen prioriteta 3.

2..1.00 -Opština -NVO -Opština Broj Projekat Vreme Iznos i izvor finansiranja INDIKATORI 4. Izrada priru nika Strategija održivog razvoja Opštine Kuršumlija 2010 – 2020. -Radio „Mini “ -Centar za socijalni rad -Crveni krst .1.Kancelarija za mlade 2010 .1. 4.Osnovne i srednje škole -Dom zdravlja -Centar za socijalni rad . PROBLEM / PRIORITET: Nedovoljna informisanost i edukacija gra ana. Odre ivanje projekt tima 4.2. Organizovanje tribina i predavanja radi dodatne edukacije gra ana 4. Savetovalište za roditelje .1.2. Program: Organizovanje obuka za pisanje i vo enje projekata iz raznih oblasti -Nacionalna služba za zapošljavanje -Opština .Osnovne i srednje škole 2010 . godine -Opština -NVO 2010 . oglasnih tabli.2011.1.2.00 -Opština -NVO 2010 .3. Strateški cilj : Do 2019.1.1.2012.00 67 . godine pove ati stepen informisanosti u svim sferama društvenog razvoja i poboljšati njihovu me usobnu saradnju.1. godine 200 000. i nedostatak Stepen prioriteta (visok/srednij/niski) komunikacije izme u institucija 4. 4.1.4. godine 2011 .1.2011.00 -Opština -NVO 80 000. radija.1. Organizovanje seminara i radionica 20 000.1.2. godina 4.00 4.00 -Opština -NVO 300 000.1. godine 250 000. godine 4. Poja ano informisanje javnosti putem lokalnih televizija.2011.4.2011.2. novina.1.1.RTV Kursumlija -TV „Most“.1.. Program: Adekvatno informisanje i edukacija gra ana PARTNERI kontinuirano kontinuirano 300 000.1. Savetovalište za dijabeti are 4.00 -Dom zdravlja 350 000.3.

4. godine unaprediti zdravstvenu zaštitu u oblasti Službe ku nog le enja. .2013. Izgradnja i opremanje objekta centralne labaratorije -Opština -Ministarstvo zdravlja .NVO 2010 .2013. nabaviti neophodnu dijagnosti ku opremu i terenska vozila neophodna za ujedna eno ostvarivanje zdravstvene zaštite.2013. Dogradnja prostora za Službu Hitne medicinske pomo i -Opština -Ministarstvo zdravlja .3.2013. Strategija održivog razvoja Opštine Kuršumlija 2010 – 2020.1.NVO 2010 .1.NVO ambulanti 2010 . . godina 5.NVO 19.1. PROBLEM / PRIORITET: Poboljšanje uslova za ostvarivanje zdravstvene zaštite (visok/srednij/niski) Stepen prioriteta 5.1.NVO 19.3.2.1.1. Razvoj službe ku nog le enja i -Ministarstvo zdravlja -Ministarstvo zdravlja unapre enje rada terenskih 19. godine 5. Program: Ja anje saradnje privatnog i javnog sektora 5.NVO .NVO -Opština -Ministarstvo zdravlja . 5.1. Nabavka dijagnosti ke opreme -Opština -Ministarstvo zdravlja .1. godine -Opština -Ministarstvo zdravlja . godine -Opština -Ministarstvo zdravlja .68 4.NVO 19.1.1. 5.1.1. Program: Poboljšanje zdravstvene zaštite -Opština 2010 .1. Strateški cilj : Do 2019. godine -Opština 5.

00 69 . Program: Podrška razvoju malih i srednjih preduze a (MSP) PARTNERI . 27. 28. 1.1.00 .Opština Kuršumlija .1.1.1. sa unapre enim i održivim uslovima za razvoj privrede i poljoprivrede.Direkcija za izgradnju Opštine Kuršumlija . 29. Kupovina gra evinskog zemljišta koje e se besplatno ponuditi investitorima Strategija održivog razvoja Opštine Kuršumlija 2010 – 2020.Budžet Opštine Kuršumlija .Budžet Opštine Kuršumlija 23.1. PROBLEM / PRIORITET: Smanjenje velike nezaposlenosti (visok/srednij/niski) Stepen prioriteta 1.Ministarsvo za ekonomiju i regionalni razvoj .1. godine zapošljeno 80% radno sposobnog stanovništva Opštine Kuršumlija sa zaradama na nivou proseka u privredi republike Srbije. Formiranje biznis inkubatora 1. 3 000 000.2.USAID 1 000 000.JKP „TOPLICA“ Kuršumlija . godine Broj Projekat Vreme Iznos i izvor finansiranja INDIKATORI 23. 25.1. 28. godine 2010 -2011. 26. Strateški cilj : 2019.Opština Kuršumlija .Ministarsvo za ekonomiju i regionalni razvoj .USAID 2010 -2012. godine opština Kuršumlija pripada krugu srednje razvijenih opština u Srbiji. godina . 1. 29.1. 1. 26.Opština LSDS 2010 – 2019 Strategija održivog razvoja PARTNERSKI FORUM – RADNA GRUPA PRIVREDA I POLJOPRIVREDA KURŠUMLIJA VIZIJA : 2019. 27.

28.1.70 1. Osnivanje kancelarije za razvoj MSP . .USAID . 27. 27. godine . Formiranje opštinskog fonda za osnivanje MSP (START UP) 25.00 1. 29.Budžet Opštine Kuršumlija 1 000 000. Formiranje opštinskog fonda za razvoj ženskog preduzetništva Strategija održivog razvoja Opštine Kuršumlija 2010 – 2020.Opština Kuršumlija .1.1. 25. godine 2010 -2015. 27.00 god.1.Budžet Opština Kuršumlija 1 000 000. 28.1. Formiranje opštinskog garancijskog fonda za MSP . 27.8.Opština Kuršumlija .Ministarstvo za rudarstvo i energetiku . 29. 29.1.6. godina 1. 23. godine 1.Opština Kuršumlija .1. 26.Budžet Opštine Kuršumlija 4 000 000.4. Osnivanje kancelarije za lokalni ekonomski razvoj 1. 29.7.USAID 1 000 000.Ministarstvo ekonomije i regionalnog razvoja 1.1.1. 26. 26.00 god. .Opština Kuršumlija 2010 -2011.Opština Kuršumlija .Budžet Opštine Kuršumlija .1.Budžet Opštine Kuršumlija 2 000 000. . Izrada studije o bogatstvu i rasporedu svih vodnih potencijala na teritoriji cele Opštine Kuršumlije pogodnih za osnivanje novih fabrika za proizvodnju negaziranih i gaziranih voda -Ministarstvo za rudarstvo i energetiku . 27. godine 2010 -2015. 26. 28. 27. godine 2010 -2015. 1 000 000.00 god.00 god.Agencija za podršku razvoju malih i srednjih preduze a RS .Agencija za podršku razvoju malih i srednjih preduze a .3. .Opština Kuršumlija 2010 -2015. 28. . 25.00 god. 28.5.1. godine 2010 -2015. 28.Ministarstvo ekonomije i regionalnog razvoja .1. 26. 26.

1.1. 26. 28. 27. 25.Opština Kuršumlija 2010 -2011. 29.Uprava Carina .Ministarstvo ekonomije i regionalnog razvoja RS . 28. 29.1.RHMZ Srbije . 26.1. 29. 27. 28. 26.3 Uspostavljanje privredne saradnje sa opštinama na teritorije AP Kosovo .2.Ministarstvo poljoprivrede. 29.Ministarstvo za rudarstvo i energetiku . 26. Izrada studije o bogatstvu i rasporedu obnovljivih prirodnih resursa pogodnih za proizvodnju elektri ne energije na celoj teritorije Opštine Kuršumlija 71 . 1.2. godine 200 000 .Ministarstvo finansija RS .Ministarstvo za rudarstvo i energetiku . Strategija održivog razvoja Opštine Kuršumlija 2010 – 2020. godine . godine 1. 28. Otvaranje carinskog terminala 28.Ministarstvo finansija RS .2. šumarstva i vodoprivrede . .1.Budžet Opštine Kuršumlija 1. Program: Realizacija prednosti koje pruza blizina trzišta AP Kosovo i Metohije 2010 -2011.1. 27. Marketinške aktivnosti na prezentaciji potencijalnim investitorima o mogu nostima za ulaganje u Opštini Kuršumlija 300 000.00 .1.1.Ministarstvo Finansija RS .3.Ministarstvo ekonomije i regionalnog razvoja RS . godine . Formiranje bezcarinske zone 2010 -2015.Opština Kuršumlija .Ministarstvo poljoprivrede.1.00 . godina 1.1. 29.Sopstvena 23. 25.Opština Kuršumlija .Uprava Carina . Program Iskoriš avanje obnovljivih prirodnih resursa pogodnih za proizvodnju elektri ne energije 2010 -2011. šumarstva i vodoprivrede .00 god. 27. godine 1.Ministarstvo finansija RS -Budžet opštine Kuršumlija 2 000 000.2.3.Opština Kuršumlija 2010 -2011.2.Budžet Opštine Kuršumlija 25.Budžet Opštine Kuršumlija 40 000 000. 1.1.9.

godine . 28.4.Opština Kuršumlija Opština Kuršumlija 1 000 000.Budžet opštine Kuršumlija 1. 1.4.00 po ha 23.Sopstvena sredstva privatnih investitora 95 000.Agencija za Energetiku . .Privatni investitori 10 000 000. 28.Ministarstvo poljoprivrede.Institut Jaroslav erni . 28.3.1.00 . 27.Opština Kuršumlija . Posete sajmovima koji se bave iskoriš avanjem obnovljivih prirodnih resursa pogodnih za proizvodnju elektri ne energije. 25. 29.00 .1. Pove avanje sertifikovanih površina za proizvodnju ekološki zdrave hrane .1. 1. Program: Razvoj poljoprivrede.Privatni investitori .2.72 sredstva privatnih investitora .Budžet Opštine Kuršumlija 100 000. godine Strategija održivog razvoja Opštine Kuršumlija 2010 – 2020. 27.2 Pokretanje poljoprivredne proizvodnje na svim neiskoriš enim površinama poljoprivrednog zemljišta koje je u vlistništvu opštine .Sopstvena sredstva privatnih investitora .00 god.1.4.Budžet opštine Kuršumlija 2010 -2012. šumarstva i vodoprivrede .Agencija za energetsku efikasnost . kao i prezentacija potencijalnim investitorima 2010 -2015. godine 23.Privatni Investitori . 26. godina 1. 26. 2010 -2014.1.

šumarstva i vodoprivrede . godine Sopstvena sredstva privatnih investitora 1. 29.4 Izrada studije o bogatstvu i rasporedu izvora tople vode na teritoriji cele opštine Kuršumlije pogodnih za gajenje vo a. 26.Opština Kuršumlija . 73 .Privatni investitori 2010 . 23.1. 28. godine -Ministarstvo poljoprivrede.4. 25. 23. povr a i cve a 1.4.Budžet Opštine Kuršumlija 2 000 000.5 Izrada studije o bogatstvu i rasporedu šumskih plodova. . 29.3 Proizvodnja ekološki zdrave hrane na ve postoje em poljoprivrednom zemljištu 2010 .Ministarstvo poljoprivrede. godine 23. 27.2014.6 Formiranje opštinskog garancijskog fonda za razvoj poljoprivrede . 27. 27.1. godine Strategija održivog razvoja Opštine Kuršumlija 2010 – 2020.00 . 29.4. 26. 29. divljeg vo a i lekovitog bilja na teritoriji cele opštine Kuršumlije 2010 .Opština Kuršumlija 2010 . 28. 26.1.000 dinara -Ministarstvo poljoprivrede.1. godina 1.NVO .Opština Kuršumlija .2011.Budžet opštine Kuršumlija 100 000. 28.00 god.Budžet opštine Kuršumlija 1 000 000.1.2011.2015.00 100. 25.4. šumarstva i vodoprivrede . šumarstva i vodoprivrede .Privatni investitori .Ministarstvo poljoprivrede. šumarstva i vodoprivrede . 28.

2011. uživanje u o uvanoj životnoj sredini i prirodnim lepotama. Naša sela pruža e turistima idealne uslove za odmor. unapre enje turisti ke ponude. Izrada prostornog plana opštine Kuršumlija 1. god. . Lukovska) koje pružaju vrhunske usluge le enja.SO Kuršumlija .Ministarstvo za zaštitu životne sredine i prostorno planiranje 11 800 000. Program : Izrada urbanisti kih planova Broj Projekat PARTNERI Vreme Iznos i izvor INDIKATORI finansiranja .1. prepoznatljiva po: geomorfološkom fenomenu i udu prirode avoljoj varoši.00 . Svoju poziciju na turisti koj mapi opština e izgraditi kroz permanentno ulaganje u turisti ku infrastrukturu.Ministarstvo za zaštitu životne sredine i prostorno planiranje 8 024 000. godina 1. god. rehabilitacije.1.1. Izrada plana generalne regualacije Do 11. 1.1. Strateški cilj : Do 2019.Ministarstvo za zaštitu životne sredine i prostorno planiranje . Godine pove ati ulaganje finansijskih sredstava u izgradnju smeštajnih kapaciteta i prate ih turisti kih sadržaja za 70%. PROBLEM / PRIORITET: Nedovoljno ulaganje finansijskih sredstava u turisti ku infrastrukturu 1.03.SO Kuršumlija .1.1. godine naša opština e postati jedna od najpoznatijih i najpose enijih turisti kih destinacija u Srbiji i na Balkanu. banjama (Kuršumlijska.2011. 1. ali i mogu nosti obilaska bogatog kulturno – istorijskog nasle a ovog kraja.1. Opština e postati prava oaza za lovce i ribolovce iz svih krajeva.00 . odmora i rekreacije.Ministarstvo za zaštitu životne sredine i prostorno planiranje Do 11. edukaciju gra ana i aktivnu primenu promotivne strategije.SO Kuršumlija .09. (visok/srednij/niski) Stepen prioriteta Strategija održivog razvoja Opštine Kuršumlija 2010 – 2020.74 Opština LSDS 2010 – 2019 Strategija održivog razvoja PARTNERSKI FORUM – RADNA GRUPA TURIZAM KURŠUMLIJA VIZIJA : Do 2019. Prolom.SO Kuršumlija .1.2.

SO Kuršumlija .08. GIS . Program : Proširenje smeštajnih kapaciteta na teritoriji opštine 01.00 .10.2.SO Kuršumlija 1.2.Direkcija za izgradnju 01. god.SO Kuršumlija .2.07. 01.2010.1. Izgradnja lova kog sela u Kosma i . 1. god.3. god.4.1.SO Kuršumlija 1.12.1. 01. Izrada projektne dokumentacije za izgradnju izvi a kog kampa u Zebicama .2010. god. .10.2013.11.Direkcija za izgradnju . Izrada projektne dokumentacije za izgradnju lova kog sela u Kosma i 1.2012.1.Ministarstvo za zaštitu životne sredine i prostorno planiranje 1.2012.09.04.SO Kuršumlija .5.Direkcija za izgradnju .1.Ministarstvo za zaštitu životne sredine i prostorno planiranje .00 75 .SO Kuršumlija .Ministarstvo za zaštitu životne sredine i prostorno planiranje 1 500 000.1. . god . 21.SO Kuršumlija .Direkcija za izgradnju 01. 28.1.TO Kuršumlije Strategija održivog razvoja Opštine Kuršumlija 2010 – 2020.00 16. 17.31.08.00 .3. Izrada plana detaljne regulacije Prolom banje sa elementima generalnog projekta vodosnabdevanja i odvo enja otpadnih voda .00 1. .SO Kuršumlija .1. 01.SO Kuršumlija .1.2. godina 100 000.01. god.2.2010.01. 2010 – 2012. Izrada plana detaljne regulacije Kuršumlijske banje .1.03.Ministarstvo za zaštitu životne sredine i prostorno planiranje 3 500 000.1. . .TO Kuršumlije . 11.1.Direkcija za izgradnju . 23.SO Kuršumlija .Ministarstvo ekonomije i regionalnog razvoja 7 350 000. 22.2012.TO Kuršumlije 147 000.SO Kuršumlija .

22.00 .04.Direkcija za izgradnju .2014.1.10.2. 17. . 23.1. . 1.01.8.6.1.2010.2013.SO Kuršumlija .02.76 1.Privatni preduzetnici 1. 23. 21. 01.SO Kuršumlija . 28.Kancelarija za mlade 01.Privatni preduzetnici .Privatni preduzetnici . godina 1.Privatni preduzetnici . god. 22. 12. god. Strategija održivog razvoja Opštine Kuršumlija 2010 – 2020.01. 1. Izrada projektne dokumentacije za izgradnju soba za smeštaj u gradu Izgradnja soba za smeštaj u gradu 14 250 000.03. Izgradnja izvi a kog kampa u Zebicama -SO Kuršumlija . 01.00 17.00 . god.7.31.Privatni preduzetnici .01. 24. 21. 28.04. 01.Ministarstvo ekonomije i regionalnog razvoja .SO Kuršumlija 10.Privatni preduzetnici .Ministarstvo za sport i omladinu . 22.SO Kuršumlija 01.1. 23. Izrada projektne dokumentacije za izgradnju hotela i kompleksa apartmana u Zebicama Izgradnja hotela i kompleksa apartmana u Zebicama 35 000 000.01. 24. 875 000. .Donatori 5 000 000.00 .4.12.2013. god.Privatni preduzetnici . god. .1.02. 17. .2011.2.2011. 21.2. 28.Privatni preduzetnici .5.2.2. 16.01.2010.

01. .2010.D. . "Planinka" -SO Kuršumlija .SO Kuršumlija 01. god. "Planinka" .01.D.A. 21.1.A.4.3. "Planinka" Strategija održivog razvoja Opštine Kuršumlija 2010 – 2020.D.5. Izrada projektne dokumentacije za izgradnju gondole u avoljoj varoši . 21.02. 10. 1.2.A.00 4.00 . 22.3. Izgradnja gondole u avoljoj varoši 01.3. Izrada projektne dokumentacije za izgradnju fiksne etvorosedne ži are u Lukovskoj banji 4 800 000. .Privatni preduzetnici 1.3.Privatni preduzetnici . 1.Direkcija za izgradnju . "Planinka" 1.A.08. god 01. "Planinka" 01.2011.10.D.00 .02. "Planinka" 01. .Privatni preduzetnici 16.1.SO Kuršumlija . 22.1.SO Kuršumlija . "Planinka" 4 200 000.12. 77 .1. "Planinka" 3 200 000. 144 000. 24.Ministarstvo ekonomije i regionalnog razvoja . 17.Direkcija za izgradnju .D. 23.Ministarstvo ekonomije i regionalnog razvoja . 23.A.02.2012. godina 160 000 000.3.03. 28.1.D.3.A.07. Izrada projektne dokumentacije za izgradnju ži are u Prolom banji -SO Kuršumlija .1. god.00 .2014. 01.D. god. 16.SO Kuršumlija .00 . 1.2013.2011. 01.6.1.Ministarstvo ekonomije i regionalnog razvoja .A.2001.Direkcija za izgradnju .2012.3.04.01.3.D.A.Ministarstvo ekonomije i regionalnog razvoja . 17. god. 01. Program : Unapre enje prate ih turisti kih sadržaja na teritoriji opštine.Direkcija za izgradnju .03. Izrada projektne dokumentacije za izgradnju wellness centra u Prolom banji Izgradnja wellness centra u Prolom banji 1.Privatni preduzetnici . god.1.2013. .1. 28.12. .02.

2.2. 24.2010.2011.2011.12. Strateški cilj : Do 2019.JKP " Toplica " 01.8.3. .1.2. 01.JKP " Toplica " .3.2010.06. šetališta i vidikovca na Samokovu.Privatni preduzetnici 35 000 000.Kancelarija za mlade 16.2011. god.00 . 01. 22. Ure enje parkova 1.Direkcija za izgradnju 01.02.1. godina 1. godine pove ati ulaganje finansijskih sredstava u ure enje zelenih površina za 100%.3. 01.Ministarstvo za zaštitu životne sredine i prostorno planiranje 396 000.1.2010. 23. 28. Izrada projekta za ure enje zelenih površina na teritoriji opštine 1.00 .Ministarstvo ekonomije i regionalnog razvoja 14 200 000.Direkcija za izgradnju . 21. "Planinka" 16.Norveška vlada 3 500 000.2010.09.Ministarstvo za sport i omladinu .1.A. 01.00 .00 -A. 17. 16.2012. god. 21.Privatni preduzetnici 01. .SO Kuršumlija .SO Kuršumlija .7. 24. 16. 17. 28. Ure enje trim staze. . 01.Direkcija za izgradnju .11.9. "Planinka" . 01. god.1.Ministarstvo za zaštitu životne sredine i prostorno planiranje . .2.04. Izgradnja pi terena kod sportske hale 1.06.god. Program : Ure enje zelenih površina. 1.1.SO Kuršumlija .SO Kuršumlija .3. Broj Projekat PARTNERI Vreme Iznos i izvor INDIKATORI finansiranja 1.1. .D.00 16.Direkcija za izgradnju .Ministarstvo ekonomije i regionalnog razvoja 4 400 000. 22. 1.04. Izgradnja balon hale Strategija održivog razvoja Opštine Kuršumlija 2010 – 2020.2014.1. god.Direkcija za izgradnju . i rekonstrukcija asfaltnog puta .1.SO Kuršumlija .05.2013. . 23.2.78 .2011.08.D.SO Kuršumlija .03. 01. Rekonstrukcija restorana "Evropa" (etno restoran sa sobama za izdavanje) 1. 01.01. god.2.

01.00 . Bogorodice Strategija održivog razvoja Opštine Kuršumlija 2010 – 2020.3. Rekonstrukcija manastirskog kompleksa Sv.07. Izgradnja vidikovaca .SO Kuršumlija . .31.3. god. .SO Kuršumlija .Zavod za zaštitu spomenika.06.Niš .2. 01.1.00 . 01.08.Direkcija za izgradnju .12. Iznos i izvor finansiranja . 1.2.3.1.31.07.3.1.1. god.12. Nikole .2011.JKP " Toplica " . god.Niš .Ministarstvo kulture 1.05.2.Direkcija za izgradnju . Strateški cilj : Do 2012. avoljoj varoši i gradskom parku Obeležavanje planinarskih staza i staza zdravlja oko banjskih mesta .2010.SO Kuršumlija .Direkcija za izgradnju .03. Rekonstrukcija manastirskog kompleksa Sv.2014.Direkcija za izgradnju .3.Direkcija za izgradnju Broj Projekat Vreme 01. 1.6.02.1. 01. 01.05. 1. Postavljanje wireless mreža u banjama.2010.Ministarstvo za zaštitu životne sredine i prostorno planiranje 16.1.06. 16. godina 1.00 .12.2010.3.2011.2010.Ministarstvo za zaštitu životne sredine i prostorno planiranje 80 000. .Zavod za zaštitu spomenika.Ministarstvo kulture 01.2.3. god.5. god.00 1. .05.00 . 1.1.2014.Ministarstvo kulture 800 000.SO Kuršumlija . .1. 1 000 000. .Niš 79 . .Direkcija za izgradnju . Program : Obnova fasada i kulturno-istorijskih spomenika PARTNERI .4.31.Direkcija za izgradnju 01.Niš .01.05.1.Zavod za zaštitu spomenika. god.SO Kuršumlija .1. Izrada projekta za obnovu fasada i kulturno-istorijskih spomenika na teritoriji opštine Osvetljavanje manastira i crkava na teritoriji opštini 135 000.SO Kuršumlija INDIKATORI 1. godine pove ati ulaganje finansijskih sredstava u obnovu fasada i kulturno-istorijskih spomenika za 70%.4.01.SO Kuršumlija . god. 01.Zavod za zaštitu spomenika.SO Kuršumlija .Donatori 120 000.

03. . 1.Direkcija za izgradnju .05. Rekonstrukcija fasada u gradu .1.Zavod za zaštitu spomenika. .2011.1.3. .10. Iznos i izvor finansiranja -SO Kuršumlija .01. Rekonstukcija srpskog srednjevekovnog sela Lubnica 01.2.3.SO Kuršumlija .Direkcija za izgradnju . Izrada projektne dokumentacije za izgradnju sekundarnih vodovodnih mreža u Prolom i Kuršumlijskoj banji 2. 1.Niš -SO Kuršumlija . god.SO Kuršumlija .1.1.1.Direkcija za izgradnju Broj Projekat Vreme 01.7.00 15.JP "Srbijavode" 1 040 000.09. 2. .Direkcija za izgradnju . 600 000. god.01.SO Kuršumlija . Program: Proširenje kapaciteta vodovodne mreže PARTNERI .2015. Strateški cilj : Do 2019. PROBLEM / PRIORITET : Unapre enje kvaliteta komunalne infrastrukture (visok/srednij/niski) Stepen prioriteta Strategija održivog razvoja Opštine Kuršumlija 2010 – 2020.80 1.SO Kuršumlija .11.02.Niš .1. .00 INDIKATORI 2.Niš .1. god. god.JKP " Toplica " .8.01. Mine u Štavi 01.SO Kuršumlija .00 01.11. 01.5.2011.1.2013.1.00 .Zavod za zaštitu spomenika.Direkcija za izgradnju 2.09.08. god. Ure enje i osvetljavanje platoa oko Ivan kule 01.1.Ministarstvo kulture 1.1.Zavod za zaštitu spomenika.11.01.Niš . .JKP " Toplica " .JP "Srbijavode" .2013.2014.Donatori 36 000 000. godine pove ati ulaganje finansijskih sredstava u komunalnu infrastrukturu za 200%. godina 2.02.3.1.2014. 01.3.2011. god.Direkcija za izgradnju .Ministarstvo ekonomije i regionalnog razvoja 5 350 000.SO Kuršumlija .04. . Izgradnja sekundarne vodovodne mreže u Prolom banji 01.Ministarstvo kulture .Ministarstvo za zaštitu životne sredine i prostorno planiranje .SO Kuršumlija .6.Ministarstvo kulture .Zavod za zaštitu spomenika. Obnova crkve Sv.

SO Kuršumlija . 01.SO Kuršumlija .JKP " Toplica " .01.10.1.2.Ministarstvo za zaštitu životne sredine i prostorno planiranje .1.2015.2010.2011.Direkcija za izgradnju 01.000. god 2. 81 .2.SO Kuršumlija 746 300. 15. .Direkcija za izgradnju 01. .Ministarstvo za zaštitu životne sredine i prostorno planiranje 18 965 000.07.06.10.SO Kuršumlija .2014.Direkcija za izgradnju .10.00 2.2010 .JKP " Toplica " . Izrada projektne dokumentacije za izgradnju kolektora u Lukovskoj i Kuršumlijskoj banji.4 Projekat završetka izgradnje rezervoara za vodu na Borovnjaku .01.00 2. god. 01. god.1.Ministarstvo za zaštitu životne sredine i prostorno planiranje .2011.3. Izgradnja kolektora u Lukovskoj banji .JKP " Toplica " .Donatori 15.1.2. . 01.1. Program : Proširenje kapaciteta kanalizacione mreže i izgradnja sistema za pre iš avanje otpadnih voda.01. Izgradnja sekundarne vodovodne mreže u Kuršumlijskoj banji .Ministarstvo za zaštitu životne sredine i prostorno planiranje 11 000 000. god.1.Donatori 16 000 000.3.2011.SO Kuršumlija .SO Kuršumlija . 2.2.2.SO Kuršumlija .00 . godina .1.JP "Srbijavode" .12.00 01. i biorola u Prolom banji 2.SO Kuršumlija . .MUP RS PS Kursumlija .Direkcija za izgradnju 01.00 .02.03.Direkcija za izgradnju . Izgradnja kolektora u Kuršumlijskoj banji Strategija održivog razvoja Opštine Kuršumlija 2010 – 2020.000.03.2.1.Ministarstvo NIP .07.1.MUP RS . 2. 2.

07. god.JKP " Toplica " .01.2010.2011.3.SO Kuršumlija .2015. .SO Kuršumlija .Direkcija za izgradnju .2010. Program : Regulisanje odnošenja sme a sa teritorije banja i avolje varoši.2.SO Kuršumlija .3.JKP " Toplica " .4.Ministarstvo za zaštitu životne sredine i prostorno planiranje 7 350 000.2. 01. Izrada plana za lociranje kontejnera i kanti u banjama 2.03. 2.Direkcija za izgradnju .JKP " Toplica " . god. 2.1.1.00 2.07.Nikole.2.04. Izrada projektne dokumentacije za izgradnju kanalizacione mreže u Prolom i Kuršumlijskoj banji Izgradnja kanalizacione mreže u Kuršumlijskoj banji .04.Direkcija za izgradnju Strategija održivog razvoja Opštine Kuršumlija 2010 – 2020.1.SO Kuršumlija .05.JP "Srbijavode" 500 000.7. godina 2. 01.JKP " Toplica " .00 . Sv. Nabavka i postavljanje kontejnera i kanti .Direkcija za izgradnju . 2.03.01.Direkcija za izgradnju .00 .2014.1.09. .Bogorodice i u banjama .00 7.01.2010.00 01.2.1.JKP " Toplica " .2.SO Kuršumlija .Donatori 10 000 000.00 .SO Kuršumlija . 2.1. .1.2. 2.03. 7.SO Kuršumlija .01.SO Kuršumlija 7.04.Direkcija za izgradnju 01.SO Kuršumlija 5 000. god.3.JP "Srbijavode" .SO Kuršumlija 590 000.3.2014.04.8.5. .1.12.1. . 01.SO Kuršumlija .01. Utvr ivanje plana odnošenja sme a .Direkcija za izgradnju 2.SO Kuršumlija . 2. god 01. . 5 000. . Izgradnja biorola u Prolom banji 82 .3. god. Izgradnja javnih toaleta kod manastira Sv.Ministarstvo za zaštitu životne sredine i prostorno planiranje . 01.JKP " Toplica " . god.

1.3.1.2.2014.1. 14.Direkcija za izgradnju 01.JKP " Toplica " .1.4.SO Kuršumlija .1.5.2014.SO Kuršumlija .2.1.00 .Ministarstvo za infrastrukturu INDIKATORI 3.1.2015.03.2014.god.Ministarstvo za infrastrukturu 40 200 000. Strategija održivog razvoja Opštine Kuršumlija 2010 – 2020.00 . 01.01.2010 .Ministarstvo za infrastrukturu 56 000 000.Direkcija za izgradnju 01.00 . god.SO Kuršumlija .06.1. 14.SO Kuršumlija 7. god. 01. 01. god.2015.30. godine pove ati pokrivenost lokalnih puteva i ulica asfaltnom podlogom sa postoje ih 10% na 40%.4.10.1.1.03.1. 3. 14. 3.10. Program: Ure enje gradskog groblja 01.2015.06. .000. 01.1.05. 01. PARTNERI .SO Kuršumlija .1.Ministarstvo za infrastrukturu 220 000 000.01.00 .1. Rekonstukcija i asfaltiranje lokalnog puta R-222 Spance – Tmava – Kaludra (opština Prokuplje) Rekonstrukcija i asfaltiranje lokalnog puta M-25 Zebice – Dobri Do – Sekira a – Stubla (opština Medve a) Rekonstrukcija i asfaltiranje lokalnog puta R-218b Dankovi e – Konjuva – Višeselo (opština Blace) 24 464 000.07. (visok/srednij/niski) Stepen prioriteta 3.4.00 83 .07. 3. 01.SO Kuršumlija .Direkcija za izgradnju .Direkcija za izgradnju 2.2014.1. godina 3.1. 14.00 . 3.04.000. Broj Projekat Vreme Iznos i izvor finansiranja . Program : Lokalni putevi i mostovi. 12.Direkcija za izgradnju . Izgradnja gradske kapele i prilaznih saobracajnica na novom gradskom groblju u Dankovicu 3.08.Ministarstvo za infrastrukturu 91 000 000. .Direkcija za izgradnju . PROBLEM / PRIORITET : Podizanje kvaliteta putne infrastrukture.SO Kuršumlija . 01. Izrada projektne dokumentacije neophodne za izgradnju i rekonstrukciju planiranih lokalnih puteva i mostova Put M-25 – Pepeljevac – Grabovnica – Tovrljane (opština Prokuplje) .2010. Strateški cilj : Do 2019. god.1.

Strategija održivog razvoja Opštine Kuršumlija 2010 – 2020.10.SO Kuršumlija .7.2014.11. Put Prolom banja – ake – avolja varoš .2014.2016.00 . . god.04.Ministarstvo ekonomije i regionalnog razvoja 130 000 000.2017.1. 01.Ministarstvo za infrastrukturu .Direkcija za izgradnju 01.2014.Ministarstvo za infrastrukturu .11. Put Prolom banja – Tovrljane .1.Ministarstvo ekonomije i regionalnog razvoja 85 000 000. .6. 3.SO Kuršumlija .11.00 .2017. 3. god.1. 01.1.Direkcija za izgradnju 01.1.Ministarstvo za infrastrukturu .1. god.1.00 . 3. Izgradnja mosta na reci Toplici u selu Tre ak . .00 .00 .05. godina 14.08. 01.1.Direkcija za izgradnju 14. 14.1.8.Direkcija za izgradnju 01.09.01. Put Prolom banja – Pupavce – Sokolovica – Rudare 3. .Ministarstvo za infrastrukturu 40 000 000.SO Kuršumlija .11.1.01. 3. Put Rudare – Ljuša – Krtok – Kuršumlijska banja . god.1.2015. . god.2014.Ministarstvo ekonomije i regionalnog razvoja 85 000 000.05. 01.9. 14.Ministarstvo ekonomije i regionalnog razvoja 65 000 000.Ministarstvo ekonomije i regionalnog razvoja 380 000 000.05.09.Direkcija za izgradnju 01.84 3. 01.2013.Direkcija za izgradnju 01.Ministarstvo za infrastrukturu .00 14.10. Put Lukovo – Šatra – Kuršumlijska banja .Ministarstvo za infrastrukturu .2013.SO Kuršumlija . 14.SO Kuršumlija .SO Kuršumlija .1.08. god.

1. 01.2. godina 14.1.03.3.3.09.08.5.1. Asfaltiranje ulice do manastira Sv.00 14. Rekonstrukcija gradskih ulica Palih boraca.SO Kuršumlija .15. Kara or eva.07.Ministarstvo za infrastrukturu 14.Direkcija za izgradnju 3. Program : Asfaltiranje ulica u gradu.2010.2.04. god.00 3.Direkcija za izgradnju . 01.000.2010.00 3.00 14.Ministarstvo za infrastrukturu .SO Kuršumlija 42 000 000.1. Put Kuršumlija – Dobri Do – Ivan kula . Kraljevi a Marka i Nikodija Stojanovi a Tatka i Stevana Prvovencanog . 01.2011.2010 . 01.00 . god. Knez Mihajlova i Dr.09.Ministarstvo za infrastrukturu . . 3.Direkcija za izgradnju 01. Završetak radova na rekonstrukciji i asfaltiranju ulica u naselju "Rasadnik 2" (ulice Branka Radi evi a.2015.2011.07.Direkcija za izgradnju .1. 85 . god.god -Ministarstvo za infrastrukturu 1 184 980.1.2.2. 14. 14.2.2.SO Kuršumlija .2014. Izgradnja ulice u zoni male privrede u naselju Kastrat 01. Izrada projektne dokumentacije za asfaltiranje i rekonstrukciju planiranih ulica -SO Kuršumlija . Bogorodice i izgadnja parking prostora 3.SO Kuršumlija 4 000 000.01. probijanje Banjske ulice. . 3.12.Direkcija za izgradnju 01.000.2011.08.Direkcija za izgradnju 01.Ministarstvo za infrastrukturu .1. .SO Kuršumlija 13 248 995. .SO Kuršumlija . god.4.1.06.Ministarstvo ekonomije i regionalnog razvoja 31 000 000.12. 01.2. .SO Kuršumlija .09.2010.00 Strategija održivog razvoja Opštine Kuršumlija 2010 – 2020.Hadži a) .1.SO Kuršumlija .06. 01.SO Kuršumlija .

Izrada plana signalizacije Iznos i izvor finansiranja .03. INDIKATORI Broj Projekat 4.SO Kuršumlija .TO Kuršumlije . .05. Nabavka i postavljanje signalizacionih tabli na teritoriji opštine Strategija održivog razvoja Opštine Kuršumlija 2010 – 2020.03.1.10.1. godine obezbediti 100% pokrivenost opštine i glavnih putnih pravaca turisti kom signalizacijom.TO Kuršumlije 01.TOS . god.00 .01 .TO Kuršumlije .01.1.2010.02. Izrada banjskih strategija .2011. Strateški cilj : Do 2011. 01. .3.01.Direkcija za izgradnju . godine pove ati broj poseta turista 10 puta.TO Kuršumlije .SO Kuršumlija . Strateški cilj : Do 2019.Direkcija za izgradnju .2.1.2010.SO Kuršumlija .01.Direkcija za izgradnju . god. 01. 01.SO Kuršumlija 01. . god.2. Vreme INDIKATORI Broj Projekat 3.1. 20 000.SO Kuršumlija 3.2010.2010..00 4.1.1.3.1.02. Izrada promotivne strategije opštine Iznos i izvor finansiranja .TO Kuršumlije .SO Kuršumlija . Program : Razvoj turisti kih destinacija i promocija PARTNERI Vreme 01. godina 3.TOS .86 3.1. Nabavka i postavljanje signalizacionih tabli na putnim pravcima 250 000.2. 3.1.02.TOS .00 . Program : Turisti ka signalizacija. PARTNERI .3.Ministarstvo ekonomije i regionalnog razvoja 400 000.2.02. PROBLEM / PRIORITET : Nedovoljan broj poseta i no enja turista na teritoriji opštine (visok/srednij/niski) Stepen prioriteta 4.1.3.2011.Ministarstvo za infrastrukturu .1.SO Kuršumlija .1.SO Kuršumlija .TOS 4.01. god. a broj no enja turista pove ati 5 puta.SO Kuršumlija . 4.01. god.

TO Kuršumlije .TOS 4.2010.1.Kancelarija za mlade .TO Kuršumlije Privatni preduzetnici 4.1.D.TOS .Privatni preduzetnici 4. god.06.2.31. .SO Kuršumlija . svake godine svake godine 01.TO Kuršumlije 286 000.SO Kuršumlija .1.SO Kuršumlija .1.SO Kuršumlija .09.OŠ "Miloje Zaki " .Sportski klubovi .04.D.SO Kuršumlija .2.2010.OŠ "Drinka Pavlovi " .2. 01.2010.09 .01. Rok festival " Gitarijada " Strategija održivog razvoja Opštine Kuršumlija 2010 – 2020. Izrada baze podataka nosilaca turisti ke ponude na nivou opštine 4.4.SO Kuršumlija . Dizajniranje suvenira i razglednica . SO Kuršumlija TO Kuršumlije A.1.A. god.1.1.1.1.1.12.2. Planinka TOS 01.TO Kuršumlije . De iji festival " Prole na pesma " .SO Kuršumlija .06.7. Štampanje i distribucija promotivnog materijala 4.TO Kuršumlije 500 000. god.De iji vrti " arolija" SO Kuršumlija 87 .TO Kuršumlije .1.SO Kuršumlija .00 .9. 2011.4.6.1. Izrada komunikacionih planova za banje 01.1. U estvovanje na sajmovima turizma 4. 01.2.SO Kuršumlija .03.TOS .2. Izrada master plana za avolju varoš .SO Kuršumlija .1.1.3.2010. god. Program : Manifestacije.4.1.3.1. . Planinka .1.5.De iji vrti "Sunce" .TO Kuršumlije .2011. SO Kuršumlija SO Kuršumlija 4.01.SO Kuršumlija . Organizovanje izložbe pasa 4.TO Kuršumlije .1.TO Kuršumlije ..Kancelarija za mlade . godina 4. Otvaranje prodavnice suvenira u Kuršumliji svake godine svake godine svake godine svake godine 4.Kancelarija za mlade .01.1. god.SO Kuršumlija . Organizovanje sportskih turnira 4.8. .SO Kuršumlija .00 .

rukovo enja i kontrole. Izveštaj o održivosti + 1 2/3. Prakti no. Izveštaj o održivosti a. Implementacija politika i strategija za postizanje zadatih ciljeva mora biti razmatrana i preispitivana od strane svih osoba uklju enih u proces. kompletno preispitan svakih 10 godina.Strategija održivog razvoja Opštine Kuršumlija 2010 – 2020. SISTEM UPRAVLJANJA I PRA ENJA Proces implementacije strategije mora biti definisan kako bi se osigurao njen nastavak.kako bi se pratio napredak.tako da planovi mogu biti realizovani efikasno definisati set merljivih ciljeva . organizacije. ažuriranje svih indikatora 4. finansijskih. Lokalni akcioni plan Godina 6-7–8-9 1. Lokalni akcioni plan 5. Nakon 10 godina bi trebalo razvijati novu Strategiju održivog razvoja lokalne zajednice. Izveštaj o održivosti a. uklju uju i i angažovanje ljudskih. a izvršna vlast mora: dodeliti odgovornosti . jednogodišnje ažuriranje indikatora Godina 10 1. jednogodišnje ažuriranje indikatora Godina 2 -3 -4 Godina 5 1. tehnoloških i prirodnih resursa. Strateški dokument sa dijagramima + 1 4. Izveštaj o održivosti a. proces strateškog planiranja je iznad svega dinami an proces i finalni dokumenti se posmatraju kao dinami ni odnosno promenljivi alati. ostvaruju i razli ite veze u okviru i van organizacije. Strateški dokument sa dijagramima 4. Upravljanje u svim profitnim i javnim organizacijama je akt zajedni nog delovanja ljudi u svrhu postizanja zajedni kih ciljeva. Na in na koji se ovaj proces razmatranja i kontinuiranog preistitivanja realizuje daje živost sistemu upravljanja i pra enja. Proces je kompletno prikazan na slede em dijagramu: Ciklus Strategije održivog razvoja lokalne zajednice Godina 1 1. izbora ljudi. Izveštaj o održivosti 2/3. Upravljanje sadrži faze planiranja. itd. pra enje implementacije Lokalnog akcionog plana b. Kao garancija ovakvog aktivnog pristupa.2. Klju ni akteri moraju biti svesni svojih uloga i odgovornosti. pra enje implementacije Lokalnog akcionog plana b. Ocena održivosti + 1 88 . celokupan proces planiranja treba da bude odre en kao desetogošnji ciklus: analize – planiranja – programiranja – implementacije – realizacije – pra enja – procene – i ponovne analize. Lokalni akcioni plan + 1 5. Ocena održivosti 2. Kako bi se faza implementacije Strategije održivog razvoja lokalne zajednice uspešno realizovala proces strateškog planiranja uklju uje i aktivnosti na sistemu upravljanja i pra enja. usmeravanja. godina 5.

itd. Veliki broj svakodnevnih upravlja kih aktivnosti se odvija u oblasti urbanisti kog sisitema i teritorijalne podele. godina Faza implementacije Strategije održivog razvoja lokalne zajednice je bazirana na kombinaciji akcionog plana. itd. Sistem upravljanja treba precizno da identifikuje nosioce odgovorne za implementaciju pojedinih aktivnosti i da pruži precizno definisana ovlaš enja i odgovornosti svih na elnika odeljenja/uprava za sprovo enje tog integrisanog procesa u razumnom vremenskom roku (do usvajanja narednog gradskog/opštinskog budžeta) Integraciju Akcionog plana i Strateškog dokumenta sa planovima. organizacione strukture i uklju ivanju zainteresovanih aktera. 89 . javnih komunalnih preduze a. Koordinacioni tim je imenovan od strane Predsednika opštine Zorana Vu kovi a. SKUPŠTINA OPŠTINE obavezuje Koordinacioni tim da sprovede implementaciju VIŠE-SEKTORSKI KOORDINACIONI TIM je odgovoran za punu integraciju Strategije u sredstva planiranja i upravljanja TELO ZA RAZVOJ STRATEGIJE eksterno koordinira i prati implementaciju akcionog plana Finansijsko integrisanje sa opštinskim budžetom Kros integracija sa opštinskim sektorima i upravama Tehni ka integracija sa JKP. Direktno povezivanje sa svim opštinskim/gradskim operativnim planovima i odeljenjima. Glavni deo organizacione strukture je Koordinacioni tim koji uklju uje razna odeljenja. Proces strategije održivog razvoja lokalne zajednice je inkorporiran i koristi postoje u strukturu u lokalnoj administraciji. Za svaku aktivnost u okviru Akcionog plana moraju se obezbediti finansijska sredstva ili. Strateški dokument i Lokalni akcioni plan moraju u potpunosti biti integrisani sa opštinskim/gradskim svakodnevnim radnim procedurama. bar. prvenstveno u tri pravca: Direktno povezivanje Akcionog plana sa izradom i aktima opštinskog/gradskog budžeta. a pod ingerencijom razli itih gradskih/opštinskih institucija i organa. Tim za koordinaciju je odgovoran za integraciju Strateškog dokumenta i Lokalnog akcionog plana. projektima i aktivnostima svih javnih i privatnih institucija koje su uklju ene kao glavni nosioci implementacije Akcionog plana. izvori finansiranja.Strategija održivog razvoja Opštine Kuršumlija 2010 – 2020. po evši od razli itih institucija i organa javne uprave. Poželjno je da je ovaj Tim za koordinaciju postavljen u okviru administracije tako da može da koordinira celokupnim sistemom upravljanja i pra enja. Njihova potpuna uklju enost u implementaciju detaljnog Lokalnog akcionog plana je od vitalnog zna aja za održivost i razvoj.

Strategija održivog razvoja Opštine Kuršumlija 2010 – 2020. Indikatori pružaju osnovne informacije i znanja vezana za napredak procesa implementacije strategije i dinamiku usaglašavanja. godina Ispunjenje i status implementacije Strategije održivog razvoja lokalne zajednice mora biti konstantno pra en i procenjivan preko godišnjih ciklusa evaluacije koriš enjem Indikatora održivosti (odnosi se na Strateški dokument i na kompletnu zajednicu) i Indikatora u inka (odnosi si se na status implementacije Lokalnog akcionog plana). Svi ti indikatori su osnova za kompletan sistem pra enja implementacije strategije. Sve promene indikatora i svi rezultati godišnje evaluacije moraju biti dostupni svim gra anima putem jednostavnog i itkog izveštaja. 90 . kao osnovnog dela Sistema upravljanja.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful