Opština Kuršumlija

Delegacija Evropske unije

STRATEGIJA ODRŽIVOG RAZVOJA OPŠTINE KURŠUMLIJA
2010 – 2020. GODINE

SO Kuršumlija u saradnji sa projektom Exchange 2- Zajedni ka podrška lokalnim samoupravama

Strategija održivog razvoja opštine Kuršumlija

oktobar 2009.

Strategija održivog razvoja Opštine Kuršumlija 2010 – 2020. godina

Autor: Opština Kuršumlija

Izdavač: Stalna konferencija gradova i opština Ova publikacija je izrađena uz pomoć Evropske unije. Sadržaj ove publikacije je isključivo odgovornost opštine Kuršumlija, i ni na jedan način ne oslikava stavove Evropske unije.

Grafički dizajn i štampa: Kotur i ostali o.d.

Tiraž: 75 primeraka

Program EXCHANGE2 Projekat finansira Evropska unija
2

ciljevima i prioritetima i pružaju i operativnu podršku projektima i aktivnostima predvi enim Akcionim planom. Održivost zahteva od ljudi da koriste prirodne resurse u onoj meri koja im dozvoljava da se ti resursi prirodno obnove. ve omogu ava šire u eš e zajednice u identifikaciji. Na nacionionalnom nivou uskla ena je sa Nacionalnom Strategijom održivog razvoja Republike Srbije i drugim nacionalnim strategijama koje se ti u održivog razvoja lokalnih zajednica. STRATEGIJA ODRŽIVOG RAZVOJA LOKALNE ZAJEDNICE naslanja se na okvirni plan „Milenijumskih razvojnih ciljeva“ UN. Kao najvažnija strategija. ciljeve i mere relevantne za sve sektore. iako sama zajednica nije bila uklju ena u taj projekat. LSDS – SAŽETAK O METODOLOGIJI Metodologija za izradu STRATEGIJE ODRŽIVOG RAZVOJA LOKALNE ZAJEDNICE je nastala kao rezultat aktivnosti Projekta Exchange 2 Zajedni ka podrška lokalnim samoupravama u cilju metodološke standardizacije procesa strateškog planiranja za potrebe Stalne konferencije gradova i opština i lokalnih samouprava u Srbiji. Na kraju. poštuju i smernice zadate vizijom. Svi drugi sektorski planovi na lokalnom nivou imaju za cilj da. STRATEGIJA ODRŽIVOG RAZVOJA LOKALNE ZAJEDNICE ima za cilj uvo enje integisanog sistema planiranja koji obuhvata sva bitna pitanja lokalne zajednice uklju uju i i socijalnu inkluziju.Strategija održivog razvoja Opštine Kuršumlija 2010 – 2020. opštu društvenu informisanost i zaštitu životne sredine. STRATEGIJA ODRŽIVOG RAZVOJA LOKALNE ZAJEDNICE je zasnovana na PARTICIPATIVNOM PRISTUPU. koji podrazumeva direktnu uklju enost svih javnih i privatnih zainteresovanih strana u toku trajanja celokupnog procesa. STRATEGIJA ODRŽIVOG RAZVOJA LOKALNE ZAJEDNICE je OPŠTI STRATEŠKI PLAN RAZVOJA GRADA/OPŠTINE koji daje smernice i podsticaje za budu i razvoj grada/opštine. Bez participativnog pristupa esto se lokalnim zajednicama name u obaveze da sprovedu odre ene aktivnosti. ispune i razviju mogu nosti šire definisane Strategijom razvoja lokalne zajednice. u okviru svojih oblasti. godina 0. participativni pristup poboljšava kvalitet donetih odluka tako što omogu ava: 3 . Detaljniji sektorski planovi i strategije na lokalnom nivou se moraju razvijati i implementirati u punoj saglasnosti i integraciji sa Strategijom održivog razvoja lokalne zajednice. Strategija održivog razvoja lokalne zajednice obuhvata sve smernice. stvaraju i uslove za realizaciju ili razvoj drugih planova na lokalnom nivou. Participativni pristup u izradi Strategije se ne odnosi samo na zajedni ku izradu strateškog dokumenta i akcionog plana. Razlog za uvo enje participativne metode je pre svega prakti ne prirode. aktiviranju i koordinaciji partnerstava za implementaciju pojedinih aktivnosti i projekata.

Strategija održivog razvoja Opštine Kuršumlija 2010 – 2020. U opštini Kuršumlija Partnerski Forum je okupio 37 lanova. vizije i ciljeva 3. dok su stru ne strane okupljene u TEMATSKE RADNE GRUPE i KOORDINACIONI TIM u estvovale u izradi Strategije. Kao slede i korak usledilo je definisanje vizije. ciljeva i prioriteta u okviru STRATEŠKOG DOKUMENTA na lokalnom nivou. pra enje 5. Pokretanje procesa strateškog planiranja 1. Nakon ove faze. definisane su aktivnosti i projekti u okviru lokalnog AKCIONOG PLANA. upravljanje. Analiza teku eg stanja – Profilisanje zajednice 2. 4 . godina Bazu znanja za odgovoran proces donošenja odluka zasnovanih na injenicama Široku bazu podrške za donesene odluke Kolektivno vlasništvo nad problemima i rešenjima problema Ja anje lokalnih kapaciteta za implementaciju projekata Povratne informacije za rukovodstvo. sa razli itim ulogama i funkcijama su bili uklju eni u proces izrade STRATEGIJE ODRŽIVOG RAZVOJA LOKALNE ZAJEDNICE po ev od faze planiranja pa do faze definisanja realizacije projekata i upravlja kih aktivnosti. lanovi Partnerskog foruma su identifikovali slede e tematske radne grupe: Ekologija Društvene delatnosti Privreda Turizam Proces izrade STRATEGIJE ODRŽIVOG RAZVOJA LOKALNE ZAJEDNICE se sastojao od 5 glavnih faza koje se ponavljaju u desetogodišnjem ciklusu: Faze 0. gde je to bilo mogu e. Na prvom sastanku. Sve javne i privatne zainteresovane strane koji žive i rade na teritoriji opštine/grada okupljene u Partnerski Forum bile su zadužene je za opštu elaboraciju STRATEGIJE ODRŽIVOG RAZVOJA LOKALNE ZAJEDNICE. Marketing i komunikacija Dokumenta Organizaciona struktura – regulativa Izvestaj o održivosti Strateški dokument Akcioni plan Upravlja ki sistem Plan marketinga i plan komunikacije Ciklus izrade STRATEGIJE ODRŽIVOG RAZVOJA LOKALNE ZAJEDNICE po eo je izradom ANALIZE TEKU EG STANJA – PROFILISANJEM ZAJEDNICE u kome su teku e stanje i faktori održivosti u zajednici identifikovani i procenjeni. Kako bismo postigli odre ene rezultate implementacija projekata treba da bude podržana razvijenim UPRAVLJA KIM I MONITORING SISTEMOM. koji je dopunjen i podržan PARTNERSKIM SPORAZUMIMA. Projekti i aktivnosti za odre ene rezultate 4. uklju uju i prostorne dijagrame. Definisanje prioriteta. Implementacija. Razli iti subjekti.

Milomir Nikoli – Crveni krst 5. Radivoje Panti – Književni klub « Milutin Uskokovi » 30. Dragan Lazarevi – LU « Soko » 9. Dejan Živkovi – TK « KORIO » 7. savetnica za strateško planiranje FORUM PARTNERA : 1. Rodoljub Stoj i – Direkcija za izgradnju 11. Snežana Deljanin – PU « Sunce » 29. Ljiljana Arsenijevi – Dom zdravlja 15. Ka a Gaši – Ekonomska škola 19. Dragan Jezdimirovi – OOSR « Toplica » 8. Dragan Milenkovi – Opštinska uprava 24. Dobrivoje avi – ŽFK « Kolibri » 32. Dejan or evi – « STUDIOARH » 27. Dragan Gaši – Opštinska uprava 35. Saša Petrovi – koordinator za romska pitanja. Vladimir Jakovljevi – Udruženje penzionera 17. Protojerej J. Slaviša Puniši – Nacionalna služba za zapošljavanje 13. Darko Lazarevi – JKP »Toplica » 14. Dobrica Živan evi – « VLADIVA » doo 18. Darko Orbovi – « Metalaccompany » 26. 5 . Života Vuksanovi – OŠ « Miloje Zaki » 33. Slobodan Obradovi – « Obradovi -inženjering »DOO 23. Dragan Miljevi – Institut « EKOMAN » 28. Dejan ur i – SUR « Prolom » 36. Vi entijevi – SPC Kuršumlija 6.Opštinska uprava 2. Ruža Spalovi . godina U ESNICI U PROCESU IZRADE STRATEGIJE PREDSTAVNICI PROGRAMA EXCHANGE 2: Mark Barrett. Saša Stevanovi – Direkcija za izgradnju 12. Snežana Radovi – Opštinska uprava 4. Emilija Savi – Opštinska uprava 3. Svetlana MIlutinovi – Centar za socijalni rad 20. Milan Nikoli – Biblioteka 31. Mijodrag Jovanovi – « JUROFUNGO » 10. Jugoslav Savi – Turisti ki biro 37. Milan Simovi – SUR « Božji Raj » 25. šef projektnog tima Jasmina Kruni .Strategija održivog razvoja Opštine Kuršumlija 2010 – 2020.Udruženje penzionera 16. Sonja Jankovi – ZZ « Budu nost » 21. Mijodrag Ili . Svetlana Sokovi – Gimnazija 34. Milan ur evi – ED Kuršumlija 22.

Centar socijalni rad.PU "Sunce". Emilija Savi Radna grupa 1: EKOLOGIJA Ruža Spalovi – Opštinska uprava. Jovana Nestorovi 6. Nadica Deljanin .Radivoje Panti .STR "NEON". Dejan or evi . Darko Orbovi . Jasmina Deljanin – Gimnazija. Ljubisav Veselinovi . Milomir Nikoli Crveni krst. Dragan Miljevi – Opštinska uprava.Dom zdravlja. Facilitator: Jovana Nestorovi 6 . Sun ica Nestorovi – Opštinska uprava 2. Boban Cvetkovi – restoran "KUM"."Garetov konak".LU "Soko" . Snežana Radovi – Opštinska uprava 4."STUDIO ARH". Dragana Ivkovi Kancelarija za mlade. za – Radna grupa 3 : PRIVREDA I POLJOPRIVREDA Sun ica Nestorovi – Opštinska uprava."JUROFUNGO".Književni klub "Milutin Uskokovi Snežana Deljanin .Strategija održivog razvoja Opštine Kuršumlija 2010 – 2020. Darko Lazarevi JKP "Toplica".Opština Kuršumlija.Nacionalna služba za zapošljavanje. Facilitator: Dejan Jovanovi Radna grupa 4 : TURIZAM Dejan ur i . Dejan Jovanovi 5. Milijana Rilak .Opštinska uprava 3. Slaviša Puniši . Dragan Gaši . Facilitator: Emilija Savi ". Dragan Milenkovi – Opštinska uprava. Snežana Radovi – Opštinska uprava. Miroljub Jovanovi . Goran Djordjevi . Slavko Ili – Turisti ka organizacija Kuršumlija.OOSR "Toplica" . Dragan Laki evi .Ekonomska škola.Opštinska uprava. Facilitator: Emilija Savi Radna grupa 2: DRUŠTVENE DELATNOSTI Dejan Živkovi – TK "KORIO" . Ruža Spalovi . godina Koordinacioni tim : 1."METALAC COMPANY". Dragan Mijajlovi . Ka a Gaši .

godina SADRŽAJ Uvodna re Predsednika opštine 0.2 Faza implementacije: sistem upravljanja i partnerski sporazumi 7 . generalna slika 4.4 Opštinska organizacija 2. Opšti podaci 1.3 Socijalna pitanja/ kvalitet života 3. izvori finansiranja.2 Prioriteti za razvoj u narednih 10 godina 5. Presek stanja / trenutna situacija 3. Strateški dokument 4.3 RG 3: Privreda i poljoprivreda 3.3 Stanovništvo 1.2 RG 2: Društvene delatnosti 3. aktivnosti.1 Vizije.4 RG 4: Turizam 4.1 Administrativni i geografski položaj 1.1 Ciljevi.1 RG 1: Ekologija 3. rokovi 5.2 Istorijat 1. prioriteti i ciljevi: velika. partneri.1 Indikatori životne sredine 2. akcije.2 Indikatori ekonomskog razvoja 2.Strategija održivog razvoja Opštine Kuršumlija 2010 – 2020. Monitoring sistem indikatori 2. Strategija održivog razvoja lokalne zajednice – sažetak o metodologiji U esnici u procesu izrade strategije 1. Akcioni plan 5.

odnosno u iskoriš avanju obnovljivih izvora za proizvodnju elektri ne energije. smatramo da opština Kuršumlija veoma brzo može da iza e iz kruga najnerazvijenijih opština. poljoprivrede (vo arstva i sto arstva). Opština Kuršumlija spada u red najnerazvijenijih opština u Srbiji. odnosno smanjenje velike stope nezaposlenosti uz izgradnju infrastrukturnih objekata. Opština Kuršumlija je u saradnji sa Stalnom konferencijom gradova i opština. ali sa svojim potencijalima u razvoju pre svega turizma. kao i drvne industrije.Strategija održivog razvoja Opštine Kuršumlija 2010 – 2020. u okviru Programa Exchange 2. izradila i usvojila STRATEGIJU ODRŽIVOG RAZVOJA OPŠTINE KURŠUMLIJA. PREDSEDNIK OPŠTINE KURŠUMLIJA dr Zoran Vu kovi 8 . Smatramo da usvajanjem STRATEGIJE ODRŽIVOG RAZVOJA možemo doprineti da gra ani mogu uskoro o ekivati visok kvalitet života. godina Poštovani sugra ani. Osnovni zadatak opštine Kuršumlija iskazan u ovoj strategiji je stvaranje uslova za zapošljavanje gra ana uz uvažavanje standarda za o uvanje životne sredine.

Na teritoriji opštine živi 21608 stanovnika (prema popisu iz 2002. Geografsko-saobra ajni položaj opštine je izrazito tranzitnog karaktera. opština Kuršumlija je povezana sa Brusom. Prokuplje. verovatno po toplim izvorima Lukovske. Po osvajanju. Panorama Kuršumlije 1.Strategija održivog razvoja Opštine Kuršumlija 2010 – 2020. na jugoisto nim padinama Kopaonika i severozapadnim padinama Radan planine. Rimljani su tadašnjem naselju na mestu današnje Kuršumlije. OPŠTI PODACI 1. Ovaj naziv je današnja Kuršumlija zadržala sve do po etka stvaranja države Nemanji a. godine). Dolinom Toplice i Kosanice prolazi železni ka pruga Niš-Prokiplje-Kuršumlija-Kosovo Polje. kada dobija naziv Bele Crkve po manastirima koje su bili pokriveni olovnim plo ama koje su blještale i videle se nadaleko. Karta opštine Kuršumlija Slika br. Medve a. Jugozapadna granica u dužini od 105 km poklapa se sa prirodnom i politi koadministrativnom granicom Kosova i Metohije. Podujevo i Leposavi .2 Istorijat Preko teritorije današnje opštine Kuršumlija prošli su brojni osvaja i još od praistorijskog doba. Blace. dali naziv Ad Fines što zna i na kraju. 9 . Zauzima površinu od 952 km² i administrativno pripada Topli kom okrugu. da bi kasnije dobilo ime Toplice. u gornjem slivu reke Toplice i njenih pritoka Kosanice i Banjske. Teritorijom opštine prolazi strategijski važan putni pravac Niš-Priština-Pe . Svaki od njih je ostavio trag na ovom tlu i upisao se u viševekovnu istoriju ovog kraja. Kruševcem i dalje Beogradom. Regionalnim putnim pravcem.2 . Slika broj 1.1 Administrativni i geografski položaj Opština Kuršumlija nalazi se na jugu Srbije. Naselje je dugo zadržalo ovo ime. godina 1. Turci ovaj kraj nazivaju Kuršumlija što je prema istraživanjima istori ara prevod naziva Bele Crkve (Kuršunlu klise ). sa dva glavna prevoja: Merdare i Prepolac. preko Blaca. Grani i se sa opštinama: Brus. ali i uticao na njegov dalji razvoj. Kuršumlijske i Prolom banje.

ali ih je uvek bilo samo šest. sagra ena je oko 1980. do 1168. Ostaci manastira Sv. zaštitnici lekovitih voda u znak zahvalnosti za izle enje u ovoj banji. a od osnivanja Srpske Patrijaršije.Strategija održivog razvoja Opštine Kuršumlija 2010 – 2020. Nikole Crkva Lazarica nalazi se 2. Kasnije su ga dogra ivali Stevan Prvoven ani i kralj Milutin. Nikole (gra en od 1165. nicala su nova i uvijala se. Bogorodice. Po predanju u njoj se pri estio deo srpske vojske iz okolnih krajeva pred odlazak u Kosovsku bitku. Bogorodice Slika 4. pa su se šljiva uvijale u smeru u kome se vojska okretala. sa leve strane. mogu se videti ostaci prve zadužbine župana Stevana Nemanje. Na brdu iznad grada. sedište arhiepiskopije. Manastir Sv. manastira Sv. Legenda kaže da su vojnici posle pri eš a šest puta obilazili crkvu mole i se za pobedu na Kosovu. ostaci vodovoda u Kuršumlijskoj i Lukovskoj banji. Stara stabla su nestala. Ovde se na "Markov dan" 8. 10 . Bazilika je u narodu poznata kao "Markova crkva". Njega je Nemanja posvetio svom sinu Savi i to je bio muški manastir. godine. Objekat ima veliki zna aj za prou avanje tradicije i kontinuiteta vizantijskog i srednjevekovnog graditeljstva. vladavine dinastije Nemanji a. i u njemu se zamonašila Nemanjina žena Ana kao Anastazija. koja je bila njegova prva prestonica.maja i o drugim praznicima okuplja narod. godine i to je jedina crkva brvnara u Toplici. Od uspostavljanja autokefalnosti Srpske Pravoslavne Crkve na teritoriji opštine je bilo sedište Belocrkvanske episkopije.5 km od centra Prolom banje. Veliki srpski župan Stevan Nemanja je svoju istorijsku misiju upravo po eo u današnjoj Kuršumliji. godine). Ovi manasturi su najstariji svedoci po etka jednog od najsjajnijih perioda srpske države. Na uš u Kosanice u Toplicu nalaze se ostaci bazilike iz ranovizantijskog perioda (VI-VII vek). Neobjašnjivu prirodnu retkost predstavljaju šest uvijenih stabala šljiva u dvorištu crkve. godina Arheološka nalazišta u okolini Kuršumlije iz rimskog i vizantijskog doba su: rimske terme u Bacu iz III veka. predmeti. Slika 3. opeke i novac na eni u Kuršumlijskoj banji kao i nadgrobni spomenik koji je podigla jedna svešteni ka porodica iz Rima boginji Nimfi. Sagra en je 1159. i ovde sagradio svoje prve zadužbine. rimska i gr ka groblja u okolini Prolom banje i dr. odolevaju i zubu vremena stoji druga zadužbina Stevana Nemanje manastir Sv. Na ulazu u grad.

5 km zapadno od Lukovske banje. Mine. Kao hotel radio je do polovine šezdesetih. Sagra en je 1892. i to je rekonstruisana crkva iz nemanji kog perioda gra ena od kamena i pokrivena kamenim plo ama. U restoranu je podrum zidan ciglom sa plafonom u polukružnim svodovima. godine. Petke udaljena je 1. godine kao hotel sa 8 soba. etnoloških i istorijskih eksponata ovog kraja.5 km od Prolom banje. kada su sobe pretvorene u kancelarije i magacinski prostor. 1. Restoran "Evropa" nalazi se u centru grada. dobro od velikog zna aja. 6 prigradskih i 7 gradskih mesnih zajednica.3 Stanovništvo Opština Kuršumlija ima 21 608 stanovnika (preme popisu iz 2002. nalazi se u selu Štavi 5. godine) raspore enih u 90 naseljenih mesta. Crkva je jednobrodna gra evina. Sagra ena je u vreme Patrijarha Pajsija u periodu 1614-1647. U njemu je esto boravio naš poznati pisac Branislav Nuši i pretpostavlja se da je ovde pisana komedija "Sumljivo lice". 170 sedišta u restoranu i 40 na terasi.Strategija održivog razvoja Opštine Kuršumlija 2010 – 2020. Prose na gustina naseljenosti opštine Kuršumlija je 23 stanovnika na km² . U njemu je smeštena zbirka arheoloških. živopisom su ukrašene sve unutrašnje zidne površine. Crkva Sv. što je svrstava u retko naseljene opštine. NAZIV I TIP NASELJA Kuršumlija Babica Barlovo Ba oglava Belo Polje Bogujevac Vasiljevac Veliko Pupavce Visoka Vlahinja Vrelo Vrševac Vukojevac Gornja Mikuljana Gornje To ane Grabovnica Dabinovac Dankovi e Degrmen Dedinac Dešiška Dobri Do Donja Mikuljana Donje To ane 1948 37284 396 265 443 464 332 254 501 742 494 257 428 229 284 157 547 394 794 310 685 324 836 182 960 1953 39772 393 268 469 448 335 290 525 795 502 267 445 260 296 139 562 427 816 338 677 349 891 215 927 BROJ STANOVNIKA 1961 1971 1981 36896 31672 27629 394 317 203 235 175 163 439 413 460 393 289 225 248 195 151 264 189 115 456 296 153 620 421 303 498 327 194 243 157 114 421 309 232 191 99 6 270 181 168 110 57 36 442 329 238 404 247 151 682 540 345 302 255 172 552 394 304 303 182 86 709 432 271 185 145 103 753 475 308 1991 23368 138 129 310 150 118 29 81 224 121 57 118 140 30 163 77 265 120 161 62 158 87 203 2002 21608 90 166 263 151 84 18 79 158 88 40 82 117 18 118 64 232 88 124 38 109 83 122 11 . Ima 16 seoskih. 20 kreveta. godina Crkva Sv.

godina NAZIV I TIP NASELJA Dubrava ake Žalica Žegrova Žu Zagra e Zebica Ivan Kula Igrište Kastrat Konjuva Kosma a Krtok Kr mare Kupinovo Kuršumlija Kuršumlijska Banja Kutlovo Lukovo Ljutova Ljuša Magovo Mala Kosanica Mari i e Markovi e Matarova Ma ja Stena Ma kovac Merdare Mer ez Mehane Mirnica Mr e Nevada Novo Selo Orlovac Parada Pa ara a Pevaštica Pepeljevac Perunika Pljakovo Prevetica Prekora e Prolom Ravni Šort Rastelica Ra a Sagonjevo Samokovo Svinjište Sekira a Selište Selova 1948 305 552 92 285 479 149 246 373 457 568 709 828 407 705 191 2382 415 256 554 191 724 103 472 267 172 227 208 619 438 115 421 548 242 162 347 211 140 213 152 430 389 330 166 161 172 48 82 1016 580 297 244 199 208 424 1953 324 583 119 317 452 139 278 399 519 620 933 895 406 697 331 2649 485 276 601 208 768 98 474 248 196 247 247 650 474 144 475 579 276 167 351 229 149 245 174 436 420 304 141 166 248 473 88 1000 622 331 308 229 205 447 BROJ STANOVNIKA 1961 1971 1981 249 137 97 525 368 223 120 73 38 288 186 118 484 362 248 129 98 52 257 181 82 340 205 118 460 279 160 523 366 475 787 551 355 783 509 262 409 297 155 599 414 343 285 211 114 3391 7185 10550 457 333 198 247 147 81 680 621 395 220 177 92 740 471 345 103 65 43 431 284 233 182 129 109 231 383 472 252 194 172 283 211 136 594 587 554 460 370 318 174 85 52 446 296 143 552 385 207 266 236 167 149 123 83 265 206 160 197 152 72 159 131 47 248 179 132 173 147 90 357 326 318 310 185 139 239 171 148 152 130 70 148 102 69 225 180 200 418 264 184 76 45 23 1013 722 562 586 458 264 254 194 162 323 214 117 178 127 83 145 90 58 428 338 208 1991 58 112 19 79 205 32 61 85 89 285 226 160 73 207 84 12371 185 37 320 53 158 29 190 72 416 118 49 392 222 33 58 100 117 39 126 45 28 78 59 239 90 81 41 31 92 103 13 300 174 93 64 52 42 132 2002 45 83 12 49 172 19 35 39 42 267 169 108 39 150 67 13639 151 37 366 37 109 24 130 54 52 83 29 298 139 26 54 60 93 30 75 17 16 41 35 15 64 78 21 22 111 51 247 118 61 41 29 24 180 12 .Strategija održivog razvoja Opštine Kuršumlija 2010 – 2020.

i 1991 – 2002. Najve i broj stanovnika opštine Kuršumlija ine Srbi (96%). godine Može se videti da su najve a naselja u opštini: Lukovo sa 366 stanovnika. zatim Ma kovac sa 298 stanovnika. Starosna struktura stanovništva Kuršumlije sve više ima karakteristike „regresivnog“.Strategija održivog razvoja Opštine Kuršumlija 2010 – 2020. Ipak najve i broj stanovnika je nastanjen u samom gradu Kuršumlija.41 16 0. i 2002. 1991.15 Ukupno 19 930 100 Tabela broj 2: Etni ki sastav stanovništva prema popisu iz 2007.51 Crnogorci Makedonci 82 0.76 Romi 300 1. godina NAZIV I TIP NASELJA Seoce Spance Ta evac Tijovac Tmava rebinje Tre ak Trmka Trn Šatra Štava 1948 375 1054 192 246 948 369 237 259 189 408 505 413 1953 419 1062 204 257 974 409 280 265 197 473 497 441 BROJ STANOVNIKA 1961 1971 1981 474 468 356 924 664 395 171 76 33 220 169 142 875 674 463 418 318 214 275 213 156 230 178 104 112 61 44 455 355 118 455 250 120 464 468 320 1991 181 255 21 96 293 105 110 59 26 73 75 207 2002 115 222 77 199 74 62 36 30 53 33 176 Tabela broj 1: Uporedni pregled broja stanovnika 1948.. sa veoma malim u eš em Roma (1. unutrašnjih migracija iz sela u grad. odnosno starijeg tipa stanovništva budu i da se smanjuju fertilni i omladinski kontigent stanovništva. 1971.85 i -7 na 1 000 stanovnika ). Crnogoraca (0. 1953. Kretanje stanovništva u opštini Kuršumlija karakterišu tri osnovne determinante: nizak natalitet pove ane stope mortaliteta migracioni procesi. Sam opštinski centar beleži prirast stanovništva što je posledica. Ra a sa 247 stanovnika. 13 . pre svega.08 Hrvati 10 0. godine opština Kuršumlija ima smanjenje negativne stope porasta ukupnog stanovništva ( -15.5%) i ostalih (2%).04 Ostali 428 2.05 Bugari 8 0. 1981. oko 13 639 što ini oko 63 % ukupnog stanovništva. Nacija Broj % Srbi 19 085 95. Kastrat sa 267 stanovnika. U periodima 1981 – 1991. godine Kretanje stanovništva.5%). 1961.. Etni ka struktura.

ve i nepovoljna kretanja broja sklopljenih brakova koji je samo u poslednjih deset godnina opao za 20%. Prirodni priraštaj. a da je 1998. godine taj broj bi se prepolovio. 14 . zaposleno stanovništvo kao i decu i omladinu koja svakodnevno putuju do škole ili posla) tako i spoljne migracije.3 2002 -139 -6 2003 -127 -6 2004 -158 -7. koje se javljaju isklju ivo iz ekonomskih razloga. Na osnovu kretanja stanovnika mogu e je izvu i i bilans priraštaja stanovništva. godine po inje da raste stopa smanjivanja stanovnistva tako da. U periodu od 2001-2007.godine Iz ove tabele se uo ava negativno kretanje broja stanovnika iz godine u godinu. godine bio najnepovoljniji.do2007. godina Godine 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 Muško 10 10 10 10 10 10 10 913 935 838 720 601 451 238 Žensko 10 649 10 627 10 470 10 316 10 129 9 910 9 692 Ukupno 21 807 21 608 21 308 21 036 20 730 20 361 19 930 Smanjenje broja -245 -254 -272 -306 -369 -431 Tabela broj 3: Kretanje stanovnika opštine Kuršumlija u periodu od 2002.7 Tabela broj 4: Prirodni priraštaj opštine Kuršumlija Na osnovu tabele se može zaklju iti da je prirodni priraštaj u svim posmatranim godinama bio negativan.2 2006 -137 -6. Broj živoro enih po godinama pokazuje tendenciju smanjenja.Strategija održivog razvoja Opštine Kuršumlija 2010 – 2020. i 2004. odnosno emigracije u inostranstvo. do 2027. ukoliko se ovakav trend nastavi u narednim godinama. godine došlo je do smanjenja za ak 1 877 stanovnika. Za opštinu Kuršumlija karakteristi ne su kako dnevne migracije (njihov broj obuhvata angažovano. Na to uti e.5 2005 -149 -7.1 1998 -168 -7. Godina Prose an godišnji priraštaj Pros. ne samo smanjenje ukupnog broja stanovnika.prir. a od 2005. na 1000 stanocnika 1997 -96 -4.

4 Opštinska organizacija Opština kao jedinica lokalne samouprave ima 104 zaposlenih i u opštini se vrše poslovi iz njenog izvornog delokruga. kao i povereni poslovi iz okvira prava i dužnosti Republike. Opštinska uprava. godina 1. predsednik opštine i Opštinsko ve e). obrazuje se i Opštinska uprava u okviru koje funkcionišu tri odeljenja: Odeljenje za privredu i finansije. raspolaže kvalitetnim ljudskim resursima.Strategija održivog razvoja Opštine Kuršumlija 2010 – 2020. mogla još efektnije da funkcioniše u pružanju usluga stanovništvu i podršci razvoju ostalih institucija i organizacija koje mogu doprineti poboljšanju opšteg stanja u opštini. zakonom i Statutom opštine. Radi ostvarivanje poslova iz nadležnosti opštine. kao polazna osnova razvoja institucija. zadovoljavaju im brojem ra unara. Odeljenje za neprivrednu delatnost i Odeljenje lokalne poreske administracije. pored organa opštine (Skupština opštine. utvr eni Ustavom. uz manje izmene. 15 . i organizacijom kapaciteta koja bi.

putnickom saobracaju Ekspres Lasta Ukupno 2005 115273 1400 116673 2006 99914 1750 101664 2007 94573 1500 96073 16 . tako da i ne postoje podaci koji bi ukazivali na eventualni rizik od zaga enja vazduha.1 Indikatori životne sredine Indikator br. 3 – Broj dana sa lošim kvalitetom vazduha Indikator pokazuje koliko je puta (u koliko slu ajeva) pove ana grani na vrednost odre enog zaga iva a u odnosu na dozvoljenu koncentraciju. Indikator br. 5 – Napušteno i zaga eno zemljište Ne postoje podaci o zaga enom i napuštenom zemljištu na teritoriji opštine. 4 – Zašti ene oblasti Ovaj indikator se ti e održivog razvoja. drugim kulturno-istorijskim spomenicima. Zašti ene oblasti Republika Srbija Opština Kuršumlija Ha 547176 107 % 6. Indikator br. U opštini nije vršeno merenje kvaliteta vazduha. Indikator br. Indikator br. godina 2. avoljoj varoši pripada 67 ha. 2006 III IV EBI indeks. godine prestao sa radom. restauracije i zaštite zemljišta i lokacija na teritoriji opštine. a ostalo Indikator br. kao i stepen njegove zaga enosti. MONITORING SISTEM I INDIKATORI 2. 6 – Javni prevoz Javni prevoz Broj putnika u lok. Otpadne vode se ulivaju bez preciscavanja u reku Toplicu. 1 .Strategija održivog razvoja Opštine Kuršumlija 2010 – 2020. tako da se sve otpadne vode sa njene teritorije bez ikakve obrade ulivaju u reku Toplicu. kotlarnica i ložišta u doma instvima. 2 .Kvalitet površinskih voda Kvalitet površinskih voda EBI indeks Toplica Banjska EBI indeks.19 0. Najve i potencijalni zaga iva je bio ŠIK “Kopaonik” koji je 2009. Sada se zaga enje vazduha jedino može javiti usled izduvnih gasova automobila. 2007 III/IV III/IV Vrednosti EBI indeksa su grupisane u pet kvalitativnih klasa od kojih je svaka ozna ena razli itom bojom. 2005 III III EBI indeks.Upravljanje otpadnim vodama u gradskim sredinama U opštini Kuršumlija ne postoji ni jedan kolektor za pre iš avanje otpadnih voda.001 Od 107 ha zašti enih oblasti na teritoriji opštine.

30 2005 2006 2007 Po poslednjim podacima na opštinskoj deponiji se nalazi oko 24 000 t otpada. Opština Kuršumlija je jedan od potpisnika sporazuma za izgradnju regionalne deponije koja e biti smeštena na teritoriji opštine Prokuplje. t i % Recikliran. t i % Procena kolicine otpada koja zavrsava bez ikakvog upravljanja. % Otpad po vrsti odlaganja.Strategija održivog razvoja Opštine Kuršumlija 2010 – 2020. 30 Bez upravljanja. Deponija “Lakovski bregovi” se nalazi u selu Ba oglava. % 50 40 30 20 10 0 Bez upravljanja. godina Broj putnika u lokalnom saobracaju 150000 100000 50000 0 2005 2006 2007 U tabeli su dati približni podaci AS “NIŠ-EKSPRES” I AS “LASTA”. t i % Spaljen otpad. 2007 – 96 073 putnika Indikator br. 2005. 8 – Reciklirani otpad Na teritoriji opštine Kuršumlija se ne vrši selekcija i reciklaža otpada. 17 . Ne postoje podaci o spaljenom ili recikliranom otpadu. a dve godine kasnije. godine ih je bilo ukupno 116 673. 40 Bez upravljanja. a odlaganje opštinskog otpada na njoj se vrši ve 12 godina. što ini oko 70% ukupnog otpada na teritoriji opštine. Ura en je projekat sanacije ove deponije koji bi uskoro trebalo da se realizuje Indikator br. i na njoj e se vršiti selekcija i reciklaža otpada. i kod oba prevoznika je prime eno smanjivanje broja putnika poslednjih godina. 7 – Opštinski otpad po vrsti odlaganja Opštinski otpad po vrsti odlaganja Republika Srbija 2007 Opština 2005 Opština 2006 Opština 2007 20 000t – 60% 22 000t – 70% 24 000t – 70% / / / / / / 40% 30% 30% Deponija.

Kcal 2. KW 34950gwh 120. m3 nema nema nema nema Nafta. KWh 0. vetrenjace.Strategija održivog razvoja Opštine Kuršumlija 2010 – 2020.4-2. t 848000 1200 1200 1200 Drvo. KWh 1300000 / / / Biomasa. m3 nema 75823 62037 68930 nafta. t 745000 600 600 600 Gas. t 800 600 50 0 2005 2006 2007 400 200 0 2005 2006 2007 500 0 2005 2006 2007 1500 1000 Benzin. m3 80000 60000 40000 20000 0 2005 2006 2007 ugalj. KWh 10037x106 / / / Solarna energija. Izvori podataka: JKP “Toplica”. / / / Snaga vetra.64mil t god.Niš-Pogon Prokuplje. t nema 300 300 300 struja. KWh 36523x106 / / 4500000 Termo solarna energija. / / / Geotermalna energija 0.77mw benzin. 10 – Potrošnja obnovljive energije po izvorima Ukupna potrošnja energije podeljena po vrsti goriva Republika Srbija 2007 Opština 2005 Opština 2006 Opština 2007 Hidro energija. / / / 18 .6mil t god. GWh 100 drvo.82mw 140.2mil. Indikator br. t Ugalj.t god. ED”Jugoistok”. 9 – Ukupna potrošnja energije podeljena po vrsti goriva Ukupna potrošnja energije podeljena po vrsti goriva Republika Srbija 2007 Opština 2005 Opština 2006 Opština 2007 Struja.22mw 126. godina Indikator br. lokalne benzinske stanice. t 500 400 300 200 100 0 2005 2006 2007 U tabelama su dati okvirni podaci.

RS 7498001 Opš RS 117670 21608 14270 15. što je mnogo manje od proseka u Republici Srbiji koji iznosi 85 st/ km2. Opština Kuršumlija spada u retko naseljene opštine. Najve a naseljenost je u gradu.br.55 3441 3897 66 18 19 .Strategija održivog razvoja Opštine Kuršumlija 2010 – 2020. . Stanovnika po 1 km 100 50 0 Kursumlija Republika Srbija Stanovnika/1km2 Prose na gustina naseljenosti opštine Kuršumlija je 23 stanovnika na km² . Indikator br. . Stanovnika po 1 km² 85 23 Gustina naseljenosti u 2002. 2. 12 – Stanovništvo prema starosti God Stanovništvo do 14 godina starosti Stanovništv o od 15 do 65 godina starosti Opš RS 5080726 Stanovništv o preko 65 godina starosti Opš RS 1240505 Ucesce stanovništva do 14 godina starosti (%) Opš RS Ucesce stanovništva od 15 do 65 godina starosti (%) Opš RS Ucesce stanovništv a preko 65 godina starosti (%) Opš RS Ukupno stanovništvo Opš Po popis u 2002. KWh 5000000 4000000 3000000 2000000 1000000 0 2005 2006 2007 U opštini Kuršumlija se od svih vidova energije koristi samo hidroenergija. Podaci su uzeti od hidrocentrale HIDROENERGIJA RAŠKA.popis 2002.br. dok se ka seoskim naseljima izrazito smanjuje. 11 – Gustina naseljenosti Opis Republika Srbija Kuršumlija broj stanovnika . Tako e je prisutna i spoljašnja migracije stanovnika ka ve im centrima u Srbiji. usled unutrašnje migracije koja se odvija poslednjih decenija. sedištu opštine.2 Socijalna pitanja / kvalitet života Indikator br.76 16.93 15.69 67. godina hidroenergija. 7498001 21608 Površina u km² 88361 950 Gustina naseljenosti u 2002.

a samim tim i radne snage koja je jedna od glavnih determinanti razvoja. Indikator br. godina Procenat ucesca stanovnistva prema starosti 80 60 40 20 0 15. višom i visokom školom God Stanovništvo sa srednjom skolom Stanovništvo sa visom skolom Stanovništvo sa visokom skolom Ucesce stanovništva sa srednjom skolom (%) Opš RS Ucesce stanovništva sa visom skolom (%) Opš RS Ucesce stanovništva sa visokom skolom (%) Opš RS Ukupno stanovništvo Opš Po popisu 2002 RS 7498001 Opš RS 2596348 Opš RS Opš RS 285056 411944 21608 25.Strategija održivog razvoja Opštine Kuršumlija 2010 – 2020. 20 5.79%.5%). Sve ove vrednosti su mnogo manje od republi kog proseka. ali i da je blizak republi kom proseku. zatim slede stanovnici sa visokim obrazovanjem ( 2.5 25. Ona uti e na razvoj ukupnog stanovništva.79 34. Obrazovna struktura stanovništva opštine Kuršumlija je na niskom nivou i to predstavlja veliki problem kojem treba posvetiti veliku pažnju.5 .63 visoka Prema podacima iz tabele najve i je broj onih stanovnika sa srednjim obrazovanjem i to oko 25. Ako je u eš e stanovnika mla ih od 15 godina u ukupnom broju stanovnika manje od 20%. smatra se da je stanovništvo staro i da ne obezbe uje uslove za normalnu demografsku reprodukciju.42 visa Republika Srbija 3.8 Procenat ucesca stanovnistva prema strucnoj spremi 40 30 20 10 0 srednja Kursumlija 2. tako da se sa ovim problemom starenja stanovništva ne susre e samo opština Kuršumlija ve i cela Srbija. dok je broj stanovnika sa višom (2.79 34.42 2.9315. 13 – Udeo stanovnika sa završenom srednjom. dok se najve a razlika javlja kod stanovnika sa visokom školom iji je procenat duplo manji od republi kog (5. Iz tabele se vidi da je procenat ove kategorije stanovništva manji. Sve vrednosti se kre u oko republi kog proseka. a da je najmani broj stanovnika do 14 godina (15.59 5.76 Kursumlija Republika Srbija Iz tabele se može primetiti da je najbrojniji udeo stanovništva starosti od 15 do 65 godina (66%).93%).63 5573 2.42 %).59%).8 2.69 do 14 god od 15 do 65 18 16.65 preko 65 god 66 67.59 523 559 3.

Ra a. 14 – Dužina puteva u km po km2 Ova kategorija indikatora pokazuje uticaj saobra aja na ukupni socio-ekonomski razvoj. ali oni još nisu realizovani. Lokalnih puteva ima 284 km. Prolom. Projekti za ovakvo vodosnabdevanje postoji za sela Tijovac. od kojih je 119 km sa savremenim kolovozom. Pupovce.44 0. U seoskim sredinama stanovnici ostvaruju pristup vodi za pi e preko internih i seoskih vodovoda. blagostanje stanovništva opštine. svega 8. Indikator br. Gustina putne mreže na teritoriji opštine Kuršumlija je u nivou proseka RS. ali se podatak odnosi samo na sedište opštine i vodovod kojim upravlja javno komunalno preduze e. Ba oglava i Kušrumlijska banja imaju ure ene vodovode kojima upravljaju Odbori za vodu. 15 – Procenat doma instava sa sigurnim pristupom vodi za pi e Opština Republika Srbija uršumlija Ukupan broj doma instava 2521190 7693 Broj doma instava priklju enih na vodovod 1986259 4000 Procenat doma instava sa sigurnim pristupom vodi za pi e 78 52 procenat doma instva sa sigurnim pristupom vodi za pi e 90 80 70 Opstina Republika Srbija Ukupan broj doma instava priklju enih na vodovod je 4000 što ini oko 52 % ukupnog stanovništva. odnosno. Mari i e. regionalnih 109 km i magistralnih 36 km. godina Indikator br. Opis Republika Srbija Kuršumlija Dužina puteva u km Površina km2 Dužina puteva u km po km² 88361 950 0. Kod lokalnih puteva. Rudare. ali je njen kvalitet mnogo lošiji s obzirom na samo 28% puteva sa savremenim kolovozom. Žu .45 38436 429 Ukupna dužina puteva na teritoriji opštine iznosi 429 km. Donja i Gornja Mikuljana.Strategija održivog razvoja Opštine Kuršumlija 2010 – 2020. Pojedina sela kao što su Lukovo. Ovaj procenat je mnogo manji od republi kog proseka – 78%. 21 .5% je sa savremenim kolovozom.

14108 7379 2005.Strategija održivog razvoja Opštine Kuršumlija 2010 – 2020. Opština Kuršumlija spada u red nerazvijenih opština.000 Din. godina Indikator br.000 Din. 17443 8309 2006. 7. 27759 15920 Prosecna bruto zarada 27. Objekti za sport i rekreaciju su: Fudbalski teren „Kosanica”. Najve e zarade se ostvaruju u zdravstvu i obrazovanju.000 Din.000 Din. kulturnih. Društvenih objekata nema. što je oko 50 % prose ne zarade u RS. 5. godine kre e od 5831 – 15920 dinara.2007. Iako je zabeležen ve i rast zarada u opštini u ovih pet godina nego na nacionalnom nivou.000 Din. 13.000 Din.000 Din.000 Din. Ima ih ukupno 10. 25. Najve i rast zarade je u periodu 2006 .000 Din. Prose na zarada u opštini se u periodu od 2003-2007. 16 – Broj stanovnika na jedan objekat drušvtenih. 11. Indikator br. Sportska hala i Gradski bazen. 23. 17.000 Din. 21. 22 . one su i dalje me u najnižim u SrbIji. 11500 5831 2004. 2003 Republicki prosek Opstina 2004 2005 2006 2007 Vrednosti u tabeli se odnose na zarade bez poreza i doprinosa po zaposlenom.000 Din. dok je jedini objekat kulture Biblioteka. Broj drustvenih objekata / Broj kulturnih objekata 1 Broj objekata za rekreaciju 9 Broj stanovnika na jedan drustveni objekat / Broj stanovnika na jedan objekat kulture 21608 Broj stanovnika na jedan rekreativni objekat 2401 Opština Ukupan broj stanovnika 21608 25000 20000 15000 10000 5000 0 Kupšumlija Broj stanovnika na jedan objekat Drustveni Kulturni Rekreativni Svi kulturni i sportsko-rekreativni objekti su smešteni u širem centru grada. rekreativnih aktivnosti Ovaj indikator predstavlja element ocene razvoja a ne rasta opštine i predstavlja osnovnu pretpostavku za izgradnju efikasne politike ukupnog socio-ekonomskog razvoja.000 Din. i iznosi 43%. 21707 11122 2007. 17 – Prose na bruto zarada Prose na bruto zarada u RSD Republika Srbija Opština 2003. 19. a najmanje u prera iva koj industriji. 15. U rekreativne svrhe se koriste i sportski tereni u osnovnim i srednjim školama. 9.

usled sve ve e nezaposlenosti. 18 – U eš e korisnika socijalne zaštite u ukupnom stanovništvu (%) Godina Ukupan broj stanovnika RS 2003. Ostvareno u eš e je 2003.84 3.75 4. godine pove ao se na 984. 2005.31% i manje od republi kog proseka 4.44 4.3 4. 2004.94 Opština 3. Broj korisnika socijalne zaštite se u periodu 2003 .Strategija održivog razvoja Opštine Kuršumlija 2010 – 2020. a do 2007. 19 – Broj stanovnika na jednog lekara Ova kategorija indikatora ukazuje na nivo zdravstvene bezbednosti i kvalitet pružanja zdravstvenih usluga kao jedan od najzna ajnijih faktora života i rada stanovništva opštine. 7480591 7463157 7440469 7411569 7381579 Opština 21308 21036 20730 20361 19930 Broj korisnika socijalne zaštite RS 309123 320281 329530 335746 364750 Opština 705 809 778 905 984 Ostvareno u eš e (%) RS 4. godine bio je 705.2007 godine pove ao za 40%.94 Ukupan broj korisnika socijalne zaštite 2003. bilo je 3. taj broj nastavlja ubrzano da raste. Indikator br. a prema podacima Centra za socijalni rad.13 4.31 3. Godina 2003 2004 2005 2006 2007 Ukupan broj stanovnika RS 7480591 7463157 7440469 7411569 7381579 Opština 21308 21036 20730 20361 19930 Ukupan broj lekara RS 20039 20211 19685 19644 20066 Opština 35 35 35 36 35 Broj stanovnika na jednog lekara RS Opština 373 609 369 601 377 592 377 566 368 569 23 . godina Indikator br. 2006.13%.43 4.53 4. da bi se posle 5 godina taj procenat izjedna io sa prosekom RS – 4. 2007.94%. god.

55.16 1.92 1.47. Broj stanovnika na jednog lekara na teritoriji opštine je za 50% ve i u odnosu na celu Republiku Srbiju što ukazuje na veoma nepovoljnu zdravstvenu zaštitu gra ana Kušumlije. podaci u tabeli pokazuju pove anje broja osu enih lica na teritoriji RS i u opštini do 2007.73 0.05. Iako se u tabeli ovaj broj smanjuje poslednjih godina.0. ali da je u eš e osu enih punoletnih lica dvostruko ve e od osu enih lica.06 1.58 0. godini je 35.47 0. godina Broj stanovnika na jednog lekara Ukupan broj lekara u 2007.55 0.Strategija održivog razvoja Opštine Kuršumlija 2010 – 2020. a broj stanovnika na jednog lekara je 569.05 Godina Ukupan broj stanovnika RS Opština 21308 21036 20730 20361 19930 2003 2004 2005 2006 2007 7480591 7463157 7440469 7411569 7381579 U eš e pravosnažno osudjenih lica prema mestu izvršenja krivi nog dela u ukupnom stanovništvu U posmatranom periodu. a ne pove anja broja lekara koji skoro da se nije ni u ovom periodu. Karakteristi no za opštinu je da ne postoji nijedno osu eno maloletno lice.73 – 1. što ini 200 stanovnika više u odnosu na prosek RS od 368 stanovnika na jednog lekara. to se javlja usled smanjenja ukupnog broja stanovnika. Indikator br. na nivou RS. a na teritoriji RS od 0. godine kad dolazi do smanjenja od 11%. punoletnih i maloletnih. U eš e pravosnažno osu enih lica prema mestu izvršenja krivi nog dela u ukupnom stanovništvu u opštini se kre e od 0.49 0. 20 – U eš e pravosnažno osu enih lica prema mestu izvršenja krivi nog dela u ukupnom stanovništvu Broj osudjenih lica prema mestu izvršenja krivi nog dela (punoletna i maloletna deca) RS 35097 36222 39135 42988 46690 Opština 156 194 220 236 209 U eš e pravosnažno osudjenih lica prema mestu izvršenja krivi nog dela u ukupnom stanovništvu RS Opština 0. 24 .53 0.

17 Opština 28. Ovako nizak nacionalni dohodak po glavi stanovnika je osnovni pokazatelj da opstina Kursumlija spada u red najnerazvijenijih opstina u Srbiji. 21 – Nacionalni dohodak po glavi stanovnika Ovaj indikator ukazuje na stepen ekonomske razvijenosti opštine.0 Saobracaj. Indikator br.3 Proizvodnja elektricne energije RS 1. 2007. 123473 53878 2006. Prikazuje strukturu privrede na lokalnom i doprinos klju nih sektora. skladistenje I veze RS 10.3 Opština 22. Nacionalni dohodak po glavi stanovnika izražen u RSD Republika Srbija Opština 2005. godina 2.8 Trgovina RS 24.7 Opština 12. Udeo poljoprivrede u % u nacionalnom dohotku RS 2005.3 Godina 25 .3 Gradjevinarstvo RS 7.4 Opština 6.Strategija održivog razvoja Opštine Kuršumlija 2010 – 2020.9 Opština 4.3 Indikatori ekonomskog razvoja Indikator br. 22 – Udeo nacionalnog dohotka Udeo nacionalnog dohotka prikazije deo nacionalnog dohotka koji stvara odre eni sektor.6% 2005 2006 Nacionalni dohodak po glavi stanovnika je u opstini Kursumlija iznosi 53 878 dinara sto je dva puta manje nego na republickom nivou. local economy national average 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 2004 43.

02 0.2 0.062 0.8 %.035 0.061 Opština 0.041 0. 2006.skladi stenje i veze RS Gradjevinarstvo RS Poljoprivred Rs Trgovina RS Proizvodnja el.076 0.029 0.06 Proizvodnja elektricne energije RS 0.132 0.e ne rg ije Iv ez e .036 0. 2007.075 0.078 0.031 Opština 0.3 0.047 0. 23 – Lokacijski koeficijent zapošljavanja Lokacijski koeficijent (LQ) je indeks kojim se vrši pore enje udela neke aktivnosti date oblasti sa udelom osnovne aktivnosti ili udruženih aktivnosti date oblasti.03 0. Lokacijski kvocijent zapošljavanja za 2007.127 0.132 0. Indikator br. Saobracaj. kao druga delatnost.052 0. Pokazatelj iz 2005 godine koji nam pokazuje da je udeo poljoprivrede u nacionalnom dohotku najve i u odnosu na ostale grane pokazuje i da je najveca mogucnost u razvoju opstine u razvoju poljoprivrede.076 Opština 0.038 Opština 0. Gra evinarstvo.029 0.058 0.036 0.068 0.022 0.033 0.043 0.059 0.056 0.05 0.119 0.069 Trgovina RS 0.137 Opština 0.s kla di st en je 26 Pr oi zv od nj a el .05 0 Po ljo pr ivr ed a 2003 2004 2005 2006 2007 Tr go vin a G ra dj ev in ar st vo Sa ob ra ca j.022 0.energije RS Poljoprivreda Sagledavanjem kretanja nacionalnog dohotka po delatnostima može se uo iti da je 2005.04 0.108 Gradjevinarstvo RS 0.25 0.075 0. godina 100% 80% 60% 40% 20% 0% Gradjevinarstvo Saobracaj. godine udeo poljoprivrede u ukupnom nacionalnom dohotku bio najve i – 28.Strategija održivog razvoja Opštine Kuršumlija 2010 – 2020. Godina 2003.skladi stenje i veze Saobracaj.1 0.021 0. skladistenje i veze RS 0.075 0.048 0.energije Trgovina Proizvodnja el.3% beleži stalan porast poslednjih godina.057 0.034 0. 2005.038 0. sa 22.134 0.045 0.15 0.041 0.052 0.024 0.053 0.041 Poljoprivreda RS 0. 2004.

Drugo. godina Lokacijski koeficijent na nivou opstine Kuršumlije je viši od republi kog lokacijskog koeficijenta u oblasti poljoprivrede i proizvodnje elektri ne energije. Indikator br. 12. Trenutno u opštini nema direktnih stranih investicija. 25 – Obim unutrašnjih SDI po glavi stanovnika Strane direktne investicije (SDI) se definišu kao kompanije poreklom iz jedne države koje prave fizi ke investicije u izgradnju fabrika u drugoj državi. 12. Površina poslovnog prostora završenog date godine na 1000 stanovnika Republika Srbija Kuršumlija 8937 2007.64 15. Indikator br. ali trenutno ne postoje podaci o broju registrovanih privrednih subjekata na teritoriji opštine.5 27 .75 2004. 24 – Površina poslovnog prostora na 1000 stanovnika izgra ena prethodne godine Indikator pokazuje rast intenziteta poslovnih aktivnosti. 13 10.36 14. a znatno manji od republi kog lokacijskog koeficijenta u oblasti saobra aja. 27 – Neto broj novih preduze a na 1000 stanovnika Ovaj indikator može dati precizne podatke u vezi sa lokalnim ciklusom ekonomije. dugoro no stanje balansa u neto broju novih preduze a može da ukaže na opadanje/rast socio-ekonomskog razvoja regiona.12 2005. a intenzitet jednog ili drugog procesa može da ukaže ili na dinami no ili na rigidno poslovno okruženje.2 2006. Indikator br. Tendencija pove anja lokacijskog koeficijenta u oblasti poljoprivredne proizvodnje predstavlja osnovni pokazatelj kojim se poljoprivreda odre uje kao mogu i nosilac razvoja opštine. stopa zaposlenosti i nezaposlenosti Ove indikatore bi trebalo zajedno tuma iti kako bi se dobila opšta makroekonomska slika o uslovima tržišta radne snage na regionalnom nivou. Obim SDI po glavi stanovnika pokazuje intenzitet aktivnosti transnacionalnih kompanija u regionu. Zaposlenost i stopa aktivnosti ukazuju na veli inu regionalne ekonomije u smislu dostupne radne snage i pokazuju intenzitet kojim lokalno stanovništvo u estvuje u ekonomiji. Indikator br. 28 – Ukupna aktivnost. Indikator br. Stopa nezaposlenosti Republika Srbija Kuršumlija 2003. 10.35 2007.63 9. trgovine i gra evinarstva. Ne postoji podatak o broju novih preduze a na teritoriji opštine Kuršumilja.04 13. 26 – Broj registrovanih privrednih subjekata na 1000 stanovnika Broj registrovanih privrednih subjekata je važan faktor koji ukazuje na ekonomsku snagu regiona/opštine.Strategija održivog razvoja Opštine Kuršumlija 2010 – 2020. 12.

81 20.16 17. godini je iznosila 23.81 27.74 2007 27.33 27. Indikator br.04 12. godine iznosi 15. Fiskalni kapacitet zavisi od dostignutog stepena materijalnog bogatstva opštine ili grada.64 15. a od tada se stopa nezaposlenosti pove ala za 5.Strategija održivog razvoja Opštine Kuršumlija 2010 – 2020.75 14. Ukupna stopa zaposlenost opštine Kuršumlija u 2003. nekoliko procenata manja od proseka u Republici Srbiji – 45. tako da 2007.82 2004 2005 2006 2007 Kursumlija Republicki prosek Stopa aktivnosti Republika Srbija Kuršumlija Prema popisu iz 2002 45.75%. godini taj broj smanjen na 17. godine 41. 29 – Fiskalni kapacitet opštine – Ostvarenje izvornih prihoda (fiskalnih oblika) po glavi stanovnika Fiskalni kapacitet predstavlja sposobnost da se upotrebom razli itih instrumenata poreske politike ostvari odre en iznos budžetskih prihoda nekog javno-pravnog entiteta.35 13 10. godine. i ukazuje na to da se ona iz godine u godinu smanjuje.57 18.24 23.16 20.63 2005 27.08 2004 27. me utim od 2007 do 2009 godine (preciznih podataka nema) došlo do drasti nog pove anja nezaposlenosti jer je došlo do raskida ugovora o privatizaciji preduzeca SIK Kopaonik I konfekcije 7.63 9.2 12.48 25 20 15 10 5 0 2003 24.63 2003 24.54%. Linija kretanja zaposlenih je opadaju a.24 23. Ovde je potrebno ista i da statisti ki podaci pokazuju da se nezaposlenost pove ava do 2007 godine.48 22. dok je u 2007.5 %.5 Kursumlija Republicki prosek Stopa zaposlenosti Republika Srbija Opština 30 27.12 13. juli.82 27.82.57 2006 27.32 41. 28 .32. odnosno od obima i strukture poreske osnovice na koju se može propisivati odre ena poreska obaveza i ostvarivati javni prihodi. Tabela pokazuje da je u eš e aktivnog stanovništva (stanovništva koje svojim aktivnostima obezbe uje prihode) prema popisu iz 2002. godina 18 16 14 12 10 8 6 4 2 0 2003 2004 2005 2006 2007 12.08.54 Iz tabele se vidi da je najmanje nezaposlenih bilo 2003.33 18.36 10.08 22.74 17.

4 3. 326 000 000. 23684534.Strategija održivog razvoja Opštine Kuršumlija 2010 – 2020.4 Ostvarenje ili procena ostvarenja TEKU IH prihoda budžeta za posmatranu budžetsku godinu 15% ostvarenja ili procene ostvarenja teku ih prihoda budžeta za posmatranu budžetsku godinu (1 X 15 / 100) Iznos glavnice i kamate koji dospeva u posmatranoj godini RASPOLOŽIVA SREDSTVA U APSOLUTNOM IZNOSU (2.83 2007. 22296124. 29 .00 46 950 000 / 46 950 000 15 156 500 000 2011. pa se u odnosu na 2003 u 2007 pove ao skoro dva puta.1 – 2. 21986467. 313 000 000.54 2006.3 / 1 X 100 ) 50% ostvarenja ili procene ostvarenja teku ih prihoda budžeta za posmatranu budžetsku godinu (1 X 50 / 100) Ukupan iznos neizmirenog dugoro nog zaduženja budžeta opštine ili grada za kapitalne investicione rashode RASPOLOŽIVA SREDSTVA U APSOLUTNOM IZNOSU (3.04 21308 525. 2009. Indikator br.39 11188131.70 19930 1188.3 2. 30 – Stepen zaduženosti opštine Stepen zaduženosti budžeta jedinice lokalne samouprave ukazuje na to koliko nosioci politike imaju «prostora» za uzimanje dodatnih sredstava kojim se mogu realizovati odre eni kapitalni projekti koji e biti u funkciji ostvarenja strateških ili razvojnih ciljeva opštine/grada. 1 2 3 Ukupno ostvarenje fiskalnih oblika izvornih prihoda Broj stanovnika Prihod po glavi stanovnika (1/2) 1400 1200 1000 800 600 400 200 0 2003 2004.2 2.3 / 1 X 100 ) 300 000 000.00 17720287 132279713 44 156 500 000 50 163 000 000 50 2010.2) RASPOLOŽIVA SREDSTVA U RELATIVNOM IZNOSU % UKUPNIH TEKU IH PRIHODA BUDŽETA (3. rezultat ukupnog povecanja izvornih prihoda. Ovakav trend povecanja fiskalnog kapaciteta po glavi stanovnika je.9 2005.00 48 900 000 / 48 900 000 15 163 000 000 Opština Kuršumlija ima dugoro ni kredit za izgradnju sportske hale i u narednom periodu ne e biti dodatnih zaduživanja ve samo otplata dospelih anuiteta. 20057180.35 20361 1079. godina 2003.2 3.2) RASPOLOŽIVA SREDSTVA U RELATIVNOM IZNOSU % UKUPNIH TEKU IH PRIHODA BUDŽETA (2.1 2.1 – 3.3 3. doslo je do smanjenja broja stanovnika tako da se taj fiskalni kapacijtet po glavi stanovnika kao indicator konstantno pove ava.69 21036 1059.1 3.00 45 000 000 / 45 000 000 15 150 000 000.42 20730 967. sa jedne strane. ali sa druge.07 2004 2005 2006 2007 Prihod po glavi stanovnika Fiskalni kapacitet se iz godine u godinu pove ava. 1 2.

na levoj obali reke Banjske i trenutno je u funkciji. Otpadne vode imaju nisku pH vrednost. a po vrednostima fenola u III klasu. Dužina glavnog toka reke Tolice iznosi 130 km . a zatim je u nekoliko navrata rekonstruisan. HPK i suspendovanih materija. ali rezultate ispitivanja još nemamo.6 l/sek koje snabdeva vodom neka prigradska naselja. Na izvorištu postoji sedam bunara koji su povezani sa infiltracionim bazenom i crpnom stanicom sa rezervoarom za gasno hlorisanje vode. najve a od njih. a pove anu koncentarciju amonijaka. Prema vrednostima BPK i HPK Banjska spada u IV klasu. Vodovod je sagra en 1933 godine. veoma zaga ena jer se u nju uliva reka Banjska koja sadrži tehnološke otpadne vode koje poti u iz ŠIK «Kopaonika». koja predstavlja levu pritoku Južne Morave i nastaje ispod ogranaka planine Kopaonika od Lukovske i erekarske reke. a od toga kroz Opštinu Kuršumliju proti e u dužini od 50 km. Nizvodno od Kuršumlije Toplica je nešto mirnija i te e širom dolinom. Banjska i Toplica. fenola. a jedan deo u reku Banjsku – bez ure aja za pre iš avanje. Jedan deo grada se snabdeva vodom iz individualnih vodovoda ili lokalnih.5 . U svom gornjem toku Toplica je ista. Izvorište «Toplica» je locirano na desnoj obali reke Toplice kapaciteta 50 l/sek. Turisti ka banjska mesta nemaju rešeno pitanje vodosnabdevanja. Grad se snabdeva vodom sa 2 izvorišta. Iz tehnoloških procesa Kopaonika formiraju se otpadne vode od oko 150 m3.1 RG1: Ekologija STANjE ŽIVOTNE SREDINE NA PODRU JU OPŠTINE KURŠUMLIJA ZAGA ENJE VODA Kroz teritoriju naše opštine proti u 3 reke: Kosanica. Celokupna gradska kanalizaciona mreža uklju ena je u reku Toplicu. godina 3. tako da je neophodna izradnja gradskog kolektora. ali. Pija e vode. dok se u prigradskim naseljima uklanjanje te nih materija vrši preko septi kih jama. 30 . živopisna reka bogata vodom iji je kvalitet II klase. koje sa sobom nose velike koli ine drvnog mulja. Postoje i vodovodi su nedovoljni i neuslovni. nažalost. BPK. ŠIK “Kopaonik” je uradio postrojenje za pre iš avanje industrijskih otpadnih voda. U gradu postoji delimi no izgra ena kanalizaciona mreža. Uklanjanje te nih i vrstih materija u opštini nije adekvatno rešeno. Analizu higijenske ispravnosti vode za pi e vrši zavod za zaštitu zdravlja iz Niša.Strategija održivog razvoja Opštine Kuršumlija 2010 – 2020. Bakteriološki nalazi pokazuju visok stepen biološke kontaminacije. PRESEK STANJA / TRENUTNA SITUACIJA 3. Postrojenje je locirano u samom krugu fabrike. Drugo izvorište je Sokolovica iji je kapacitet 4.

Sagorevanjem ovih materija konstantno se osloba a gusti dim. Pored ŠIK “Kopaonika” kao aerozaga iva i u gradu se javljaju i kotlarnice drugih radnih organizacija i ustanova. azotnih oksida. Dana 16.05. AEROZAGA ENjE Za ovaj životni prostor najve i problem predstavlja zaga enje koje poti e iz proizvodnih pogona ŠIK «Kopaonika» pošto oni za zagrevanje radnih prostorija i za potrebe parnih kotlova u procesu proizvodnje koriste mazut i otpad od drveta. praškastih materija i gasovitih neorganskih jedinjenja fluora i hlora sa grani nim vrednostima emisije može se zaklju iti da kotlarnice na mazut i kotlarnica RJ “Pilana” ne dovode do prekora enja grani nih vrednosti emisije navedenih zaga uju ih materija. Grad Niš i Opštine u esnici ovog Sporazuma opredelile su se za zajedni ku regionalnu deponiju. a razlog toga je nepotpuno sagorevanje goriva u ložnom ure aju I neadekvatan na in doziranja goriva. godina DEPONIJE vrste otpadne materije iz grada se odnose na privremenu deponiju “Lakovski bregovi” koja se nalazi iznad grada na udaljenosti od 4. a izgra en je novi sistem gromobranske zaštite. Opštinsko ve e je donelo zaklju ak o uklanjanju RAG sa zgrade solitera nakon ega je on ubrzo i uklonjen. Banje nemaju organizovanu službu za iznošenje sme a. mada se povremeno angažuje JKP. što nalaže i nacionalna strategija upravljanja otpadom. sa velikom koli inom inertne prašine. a lokacija se nalazi na sporednom putu u širokoj jaruzi. Projektom su predvi ene i transfer stanice – do kojih treba da se dopremi otpad gde e biti smešteni kontejneri i iz njih e da se transportuje sme e na regionalnu deponiju sa reciklažom.1 ha. ugljen monoksida. Zaga iva i vazduha su i izduvni gasovi automobila. Topli kog i Nišavskog Okruga. Kotlarnica RJ “Šperana“ dovodi do prekora enja grani nih vrednosti emisije ugljen monoksida i praškastih materija. Svi u esnici ovog sporazuma (18 opština) utvrdili su zajedni ki interes za rešavanje problema komunalnog otpada i upravljanje njime. pa je u letnjim mesecima ovaj problem veoma izražen.5 km. Nova zajedni ka deponija e biti u skladu sa svim zakonskim i podzakonskim propisima i ispunjava e standarde EU. sumpor-dioksida. Izgradnjom nove kotlarnice na vrsto gorivo smanji e se potrošnja mazuta za 30 – 40 %. ugljovodonika i jedinjenja olova izbacuju se u atmosferu iz automobila . Regionalni eko-centar. U zimskim mesecima tu su i ložišta doma instava koja kao ogrev koriste drvo i ugalj. donet je nacrt Sporazuma o zajedni kom rešavanju problema komunalnog otpada u opštinama Jablani kog. Upore uju i izmerene vrednosti emisije (ugljen monoksida.Strategija održivog razvoja Opštine Kuršumlija 2010 – 2020. 31 . jer najviše oksida azota. RADIOAKTIVNI GROMOBRANI Na teritoriji opštine Kuršumlija postojala su dva radioaktivna gromobrana: na soliteru u centru grada i zgradi zavoda “Žubor” u Kuršumlijskoj banji. površine je 2. zatim 2 pekare locirane u samom centru grada.2005. a samim tim do i e do smanjenja aerozaga enja.

Izgradnja nove sto ne pijace je zapo eta 2005.nedostatak odgovaraju e pravne regulative .centralizacija 32 . Fond za zaštitu životne sredine. proizvodnji .nepostojanje LEAP . da bi se naredne godine 2006..3 banje . godine u prigradskom naselju Ma kovac.postojanje velikog broja smetlišta .donošenje novih zakona -primena zakona i strožije sankcionisanje gra ana .elementarne nepogode ( grad.nedostatak finansijskih sredstava .nedostatak mehanizacije u JKP-u .3 iste reke . godina STO NA PIJACA Sto na pijaca se godinama nalazila u užoj centralnoj zoni grada.spomenik prirode.Strategija održivog razvoja Opštine Kuršumlija 2010 – 2020..opština sa najve im brojem sun anih dana u Srbiji .buka u ugostiteljskim objektima u centru grada PRETNJE MOGU NOSTI . poplave) .velika koli ina izduvnih gasova . SWOT analiza SNAGE SLABOSTI .) .postojanje projekata .pogodan geografski položaj .edukacija gra ana . izvršilo njeno potpuno izmeštanje i po etak rada na novoj adekvatnoj lokaciji.nekontrolisana upotreba vešta kih ubriva i preparata u polj.nestabilna politi ka situacija .nekontrolisana se a šuma .niska svest gra ana o o uvanju životne sredine .klizišta .nepostojanje propisno izgra ene deponije -nepostojanje gradskog sistema za pre iš avanje otpadnih voda .izgradnja regionalne deponije . i kao takva nije zadovoljavala propisane uslove za ovaj tip objekta.avolja varoš ( I kategorija zaštite ) . u kolektivnom stambenom naselju “Rasadnik I “.donacije ( nevladine organizacije.

a pogotovu na boljem i estetskijem ure enju samog kruga. Stacionar je izgra en 1961-1962. godina 3. Ra i. jer za sada u potpunosti taj ambijent ne održava pravi lik namene ustanove ove vrste. Porodilište radi od 1946-1978. godine izgradnjom Grudnog odeljenja (danas Upravne zgrade). a osim toga bilo je neisplativo imati dva porodilišta na samo tridesetak kilometara rastojanja (imalo je Prokuplje). U tom delokrugu sledi još aktivnosti. Izgradnjom ovih objekata pove ava se i broj lekara. godine ponovo je samostalna medicinska ustanova sa svojim organima upravljanja. i spada u red razvijenijih medicinskih ustanova ove vrste u Republici. Sredstvima Nacionalnog investicionog plana obnovljene su sve zgrade Doma zdravlja. Prolom banji. 6 specijalista-stomatologa. Zdravstvene stanice su u Lukovskoj banji. spada i upadljivo zapuštena fontana dr Vilijema Melgarda. i ostale tehni ke.Strategija održivog razvoja Opštine Kuršumlija 2010 – 2020. jer nije ispunjavalo potrebne uslove: nije imalo operacionu salu i transfuziju. godine. godine (današnja zgrada stomatologije). koja ve odavno ne vrši svoju dekorativnu i smiruju u psihološku funkciju. uglavnom zahvaljuju i sredstvima donatora.RO kabinet ATD . Trenutno zapošljava 166 radnika. Prva zgrada je izgra ena 1907. U to. Nije bilo ni ginekologa. a zgrada De jeg dispanzera.2 RG2: Društvene delatnosti ZDRAVSTVO Dom zdravlja. godine kada je zatvoreno zbog slova Zakona. godine. 10 lekara opšte prakse.. sanitarija. Posleratna izgradnja po ela je 1957.Fizikalna medicina Epidemiologija . Pora anje su vršile babice uz pomo lekara opšte prakse.Pedijatrija Radni ka ambulanta . 33 . epidemiološka služba 1966. 5 stomatologa. Dobri Do. kao i drugog medicinskog osoblja. kuhinje. po ev od krovne konstrukcije. godine. Dom zdravlja u Kuršumliji je dobio vrednu medicinsku opremu. novih fasada. Kuršumlijska banja. Dešava se ak i da pacijenti iz Blaca i Prokuplja dolaze na specijalisti ke preglede.. Dom zdravlja u Kuršumliji ima uglavnom sve službe predvi ene Zakonom o zdravstvenoj zaštiti. godine. godine. od toga su 21 specijalista. Bolnica je završena u jesen 1912. dispanzerske službe: Ginekologija . Biohemijska laboratorija je po ela sa radom 1951. Poslednjih godina.Socijalna medicina Patronožna služba . kao i 77 radnika srednjemedicinskog kadra. izme u ostalog. a od aprila 1998.Hitna služba Laboratorija Ambulante Doma zdravlja u Kuršumliji se nalaze u slede im mestima: Žu . 1978.Opšta medicina sa internim odeljenjem Interno odeljenje . Grabovnici. a patronožna služba 1972. Dom zdravlja u Kuršumliji je bio u sastavu Zdravstvenog centra „Toplica“ – Prokuplje. Rudare. godine. Ginekološke i rentgen službe.

U sklopu biblioteke je oformljen i Legat akademika Vojina Šulovi a. Sada je Biblioteka smeštena u novoj zgradi koja se nalazi u Kara or evoj ulici. Na Dan Oslobo enja Kuršumlije 28. koji je rodom iz Kuršumlije. Prvo obdanište je otvoreno 1934. pozorišnih predstava i drugih programa. Za tu priliku je bio zakupljen mali prostor u zgradi. Za svoja postignu a i ukupni rad Narodna biblioteka Kuršumlije je do sada nagra ena sa dva prestižna priznanja: Republi kom nagradom „Infotekar“ – za unapre enje informati ke kulture i poslovne komunikacije u bibliote koj delatnosti. italijanske Opštine Pontedera. u Kuršumliji su gostovale sve zna ajnije li nosti srpske kulture i umetnosti.Strategija održivog razvoja Opštine Kuršumlija 2010 – 2020. Tokom svog postojanja promenila je ve i broj lokacija. svetski priznatog medicinskog stru njaka. i raspolaže sa oko 220 m2 površine. a u Mer ezu i Lukovu 1873. koji svim zainteresovanom omogu ava. U oganizaciji Biblioteke. Biblioteka je tokom itavog svog postojanja vršila funkciju svojevrsnog kulturnog centra opštine i organizovala je preko stotinu najraznorodnijih kulturnih manifestacija – promocija knjiga. koncerata. Biblioteka je uklju ena u bibliote ki informacioni sistem COBBIS. povelja. sa krajnje oskudnim finansijsko-tehni kim sredstvima. raspolaže sa oko 400 knjiga iz medicine i iz drugih oblasti. Uprkos ograni avaju im uslovima neadekvatnog prostornog smeštaja. kao i ve ine biblioteka Srbije. U Kuršumliji postoje dve osnovne škole OŠ „Drinka Pavlovi “. kao i kolekcijom brojnih priznanja (diploma. koje je akademik Šulovi dobijao tokom svoje bogate karijere. Biblioteka raspolaže knjižnim fondom od blizu 30. Srednje obrazovanje. i „Svetosavskom poveljom“ – najvišim priznanjem Topli kog okruga za doprinos kulturi i prosveti. godina KULTURA Biblioteka. avgusta 1977. pretraživanje kataloga kuršumlijske biblioteke. avgusta 1979. a odobrenje od Ministarstva prosvete dobilo je Kolo srpskih sestara. godine i jedina je kulturna ustanova u gradu. Gimnazija i Tehni ka.De ji vrti „Sunce“ kapaciteta 126 mesta. godine. uglavnom u neuslovnim prostorijama. godine. me u prvima u Srbiji. putem interneta. za sada. da bi se u prole e 2007. O B R A Z O V A Nj E Predškolsko vaspitanje. Kuršumlija ima dve srednje škole. odlikovanja) iz celog sveta. 34 . Od 2005. Izgradnja je otpo ela 28. Osnovno obrazovanje. ne samo za radom vaspita a nego i zbrinjavanje dece. Legat. Ekonomsku školu i Gimnaziju.000 knjiga iz svih oblasti stvaralaštva. Prva osnovna škola na teritoriji Kuršumlije je otvorena 1872. izložbi. godine i radile su i u doba Turaka. Narodna biblioteka je osnovana 1948. godine sve ano je otvoren novoizgra eni kombinovani de ji objekat . i dislocirane škole iz Podujeva. godine preselila u nove prostorije. ali su rastu e potrebe deca i porodica. godine na zemljištu na kojem se ranije nalazio garnizon JNA. uslovili su izgradnju novog objekta. koje su izgra ene sredstvima Opštine Kuršumlija. godine u selu Babica. Ministarstva za lokalnu samoupravu i Ministarstva kulture. OŠ “Miloje Zaki “ i dislocirana OŠ „Kosta Vojinovi “ iz Podujeva.

škola je prešla na centralno grejenje. bivšeg Sreza Kosani kog. Karate klub „ Toplice“ – osnovan 26. Godine 1962. do 1987. godine. Svi klubovi rade pod okriljem Sportskog saveza koji obuhvata 8 registrovanih klubova sa teritorije opštine Kuršumlija. godine i takmi i se u II srpskoj ligi. ura ena je kompletna adaptacije mokrog vora.Strategija održivog razvoja Opštine Kuršumlija 2010 – 2020. školska zgrada je u potpunosti dovršena i u prili noj meri opremljena za izvo enje nastave kako Gimnazije. godine. fiziku. To. godine. Te prve godine radio je prvi razred u koji je upisano 180 u enika iz itave Toplice. sala za fizi ko vaspitanje sa svla ionicama dora eni su 1978. septembra1954.06. a zatev za njenim otvaranjem se pokazao opravdanim jer je time bilo rešeno pitanje školovanja mladih ne samo sa teritorije opštine Kuršumlija.osnovan 01. koji je oformljen tek 1977. 35 . Nastavni ka zbornica. godine i takmi i se u me uokružnoj ligi.2004. Godine 1978. Trenutni rang je me uopštinska liga. estetski uobli ava dobro odgajeni park raznovrsne flore endemskih i drugih biljaka. škola nova ulazna vrata i pregradni zid u prizemlju donacijom MERCY CORPS. a to je investiranje i ulaganje. a ura en je sportski teren sa svla ionicama i reflektorima. Tekvondo klub “Korio“ – osnovan 1994. . tako i Ekonomske skole.2002. Ovom rekonstruk ijom itava gra evina dobila je savremeniji. urbanisti ki ne baš najbolje rešenje. fiskulturna sala je dobila nove reflektore.04.1976. je škola po ela sa radom u sadašnjoj zgradi ali samo u desnom krilu zgrade. ve dotrajali školski krov je skinut i dogra eno je potkrovlje. Izgradnja nove škole otpo ela je na lokaciji Kara or eve ulice. Gimnazija je od osnivanja pratila jedan trend koji je i danas vrlo aktuelan. po prostoru najve e opštine Topli kog Okruga sa oko 90 naselja. 2003. rešenjem Ministarstva prosvete Republike Srbije Gimnazija je po ela sa radom u prostorijama OŠ "Drinka Pavlovi ". Godine 1968. Takmi e se na republi kom nivou ( II rang takmi enja). godine. SPORT Sportski klubovi.1973. Košarkaški klub „Kuršumlija“ – osnovan 27. moderniji izgled kako u eksterijeru tako i u novim prostorijama potkrovlja gde su smešteni i opremljeni kabineti za informatiku. i hemiju. i to: Ženski fudbalski klub „Kolibri“. 2001. pa se može re i da je spoj mladosti i iskustva prava formula za produktivnu školu. rang takmi enja I liga. godine.12. Godine 1964. Fudbalski klub „Kosanica“ – osnovan je 1928. postoje e osvetljenje zamenjeno je neonskim. Svih 40 godina ova ustanova neprestano investira i ulaže u ljude i u nove naraštaje. godine na zahtev Narodnog odbora Kosani kog sreza. jer ove dve skole koriste iste prostorije od useljavanja i dalje. Odbojkaški klub „Topli ki vitezovi“ – osnovan je 1997. Gimnazija je prihvatala u enike sa teritorije Opštine Kuršumlija. Od 1986. godina Ekonomska škola je osnovana 20. Kolektiv danas ine profesori koji su postavili temelje kuršumlijske gimnazije ali i mladi profesori. godine pod imenom „Ka uša“.

Ženski odbojkaški klub „Meteor“ – osnovan 2000.. Komesarijat za 36 . program povodom dana obeležavanja Dana Roma.. kojih još uvek ima u velikom broju u ovoj opštini. ode e i sredstava li ne higijene ugroženom stanovništvu i raseljenim licima iz Hrvatske i Kosova i Metohije. Preko Crvenog krsta su mnogobrojne humanitarne oganizacije u estvovale u pružanju pomo i stanovništvu pogo enom ovom katastrofom.brige o zdravlju . Kancelarija za mlade u Kušumliji je zvani no otvorena 30.marta 2009. kao i imenovanja koordinatora.1994. Osnovna svrha otvaranja mreža Kancelarija za mlade na regionalnom i lokalnom nivou jeste podrška mladima i uspostavljanje partnerstva sa mladima.godine i takmi i se II srpskoj ligi. u estvovala u organizovanju otvorenog kadetskog Balkanskog prvenstva u šahu u Prolom banji.. Osvaja je dva Kupa Srbije. Za ovih par meseci rada Kancelarija je osnovala i tehni ki opremila Info centar. gde se nalazi i danas.Plan ja anja kapaciteta Kancelarije za mlade u Kuršumlji i razvoj institucionalnog okvira i omladinskih klubova u narednom periodu predvi a dalje aktivnosti u cilju: .. Danas se rad Crvenog krsta sastoji u pružanju pomo i u vidu hrane. godine i smeštena je u zgradi JKP “Toplica”. samozapošljavanja . godine iz male kancelarije u centru grada seli se u svoje prostorije u zgradi u Topli koj ulici. 1984. U okviru nje je prisutan princip decentralizacije što olakšava realizaciju ciljeva i odgovaranje na specifi ne potrebe mladih u svakoj lokalnoj zajednici.Prvi korak predstavljalo je rešavanje pitanja zvani nog otvaranja Kancelarije za mlade.Strategija održivog razvoja Opštine Kuršumlija 2010 – 2020.zapošljavanja mladih. obu e. manifestaciju farbanja jaja uo i Uskrsa. godina Rukometni klub „Planinka“ – osnovan je 02. Prvobitno je uloga ove organizacije bila samo simboli na. dok svoj pravi zna aj dobija posle velikog zemljotresa na Kopaoniku 1984. koji je prihva en i kojim je predvi eno osnivanje Kancelarije za mlade u Kuršumliji.stop diskriminaciji . Opština Kuršumlija je aplicirala kod Ministarstva omladine i sporta sa projektom “Glas mladih Kuršumlije”.afirmisanja kulture . KANCELARIJA ZA MLADE Izrada Nacionalne strategija za mlade u Srbiji je prvi korak ka sistemskom rešavanju položaja mladih i jedan od prioriteta Vlade Republike Srbije i Ministarstva omladine i sporta. organizovala izložbu nagra enih grafika.osnaživanja omladinskih grupa .informisanosti CRVENI KRST KURŠUMLIJE Ova organizacija je osnovana 1903. Inicijative i Topli ki upravni okrug inicirali su formiranje Kancelarija u opštinama Topli kog okruga. godine i takmi i se Super ligi.09. kako bi se obezbedilo da mladi ljudi budu nosioci aktivnosti podizanja svesti o problemima mladih i aktivnom u estvovanju u njihovom rešavanju. godine. godine kada su stradala mnogobrojna potkopaoni ka sela na teritoriji Kuršumlije.

a sada ih ima 80 i to uglavnom starih i radno nesposobnih. kao i kupovina školskog pribora i organizovanje izleta za decu koja žive i školuju se u seoskim podru jima. jedan psiholog. Radi uspešnog obavljanja predvi enih aktivnosti u Centru su formirana dva tima i to: Tim za zaštitu dece i omladine i Tim za zaštitu odraslih i starih lica. dodatak za pomo i negu drugog lica. 37 . godine je po eo da radi u okviru SIZ-a i Službe za zaštitu dece. pogrebni troškovi i druge pomo i u naturi. omladine. dok se od 1990. Centar je osnovan 1995. godina izbeglice Republike Srbije preko ove organizacije zbrinjava raseljena lica iz Bosne i Hrvatske u Kolektivnom centru „Selova“. jedan diplomirani pravnik i jedan pravnik (obavlja poslove iz nadležnosti SO Kuršumlija). pravo na pomo za osposobljavanje za rad. jedan diplomirani socijalni radnik. Jedan vid pomo i Crvenog krsta u narednom periodu bi e kupovina i snabdevanje seoskog stanovništva u zaba enim selima osnovnim životnim namirnicama. pomo za nabavku opreme za smeštaj u ustanovu socijalne zaštite. pravo na smeštaj u drugu socijalnu ustanovu ili porodicu. Danas ova organizacija zapošljava 45 stalnih radnika. godine i u njemu je u po etku boravilo oko 400 ljudi. restoranom.1981. SOCIJALNA ZAŠTITA Centar za socijalni rad «Borovnjak» u Kuršumliji osnovan je Odlukom Skupštine opštine Kuršumlija 26. Ukupan broj zaposlenih radnika u Centru je 13.01. U restoranu je mogu e ru avanje i uzimanje hrane. Prava koja gra ani ostvaruju u sistemu socijalne zaštite preko Centra su: zaštita dece. Strukturu zaposlenih ine: direktor. Poslednjih pet godina u zgradi Crvenog krsta radi Narodna kuhinja. jedan pedagog. šef ra unovodstva. odraslih i starih lica. Dodatne izvore prihoda dobija od od izdavanja svojih prostorija u komercijalne svrhe. godine. vozilima i stru nim i opremljenim kadrom koji omogu avaju njeno pravilno funkcionisanje.Strategija održivog razvoja Opštine Kuršumlija 2010 – 2020. godine formira kao samostalana institucija. Prema Odluci SO-e u proširena prava spadaju: jednokratne nov ane pomo i.Centar poseduje šest prostorija u zgradi u kojoj je smešten i Crveni krst. Kod organizacije rada preovladava teritorijalna podela koja radi po teritorijalnom principu iz razloga što se u našim uslovima ova podela pokazala kao svrsishodna. kuhinjom. Narodnu kuhinju Crveni krst Kuršumlija finansira iz sopstvenih sredstava. materijalno obezbe enje. voza -blagajnik i jedan radnik na tehni kim poslovima. dva socijalna radnika. Izdavanjem restorana za slavlja i iznajmljivanjem tri lokala koje poseduje delimi no se pokrivaju ovi materijalni troškovi. Raspolaže dovoljnim brojem stambenog prostora. a vrši se i njeno distribuiranje u centru u Barlovu. 1983.

Centar se susre e sa velikim problemom starih ljudi koji žive na ivici siromaštva i koji jedva uspevaju da prežive.Tešice. 458 663 180 1301 2008. U našoj opštini ne postoji dnevni boravak za stare. koja su naj eš e prepuštena sama sebi i kojima je pomo i te kako potrebna. godini u odnosu na 2007.godini bilo je ukupno 1. "Jelenac" . U 2008. Posebni problem Centru predstavlja nedostatak slobodnih mesta u specijalnim domovima za smeštaj duševno obolelih lica ("P elice" . 38 .Strategija održivog razvoja Opštine Kuršumlija 2010 – 2020. godina Klju ni problemi u radu centra je nedostatak organizovane službe pomo i u ku i za stara i nepokretna lica na terenu. Broj korisnika je mnogo ve i sa kojima centar radi. niti bilo koja sli na organizacija koja bi se bavila njihovim potrebama i problemima. Kulina.). Radi se o starim i hroni no obolelim licima. godinu. nedostatak dnevnog boravka u gradu za stara lica i decu sa posebnim potrebama i nagli porast lica koja su stanju socijalne potrebe i svakodnevno se obra aju za jednokratnu pomo . Stari Lec Veternik i sl. Broj korisnika i njihova struktura.Kragujevac. ali se pojedine usluge ne evidentiraju kroz kartone. Kretanje ukupnog broja korisnika po starosnim grupama Starosna grupa Deca i omladina Odrasla lica Ostarela lica UKUPAN BROJ KORISNIKA 2007. 453 610 269 1332 Iz tabele se vidi da je došlo do izvesnog pove anja broja korisnika u 2008.332 korisnika.

zainteresovanost dece i mladih za sport.Dovoljan broj prosvetnih radnika.bogata sportska tradicija.postojanja projekata.bogato kulturno nasle e. . .odlazak mladih sportista.postojanje opremljenih sportskih objekata.nedovoljan broj profesionalnih kadrova u kulturi.nedostatak finansijskih sredstava. . -saradnja sa drugim gradovima i državama.loša tehni ka opremljenost škola. .nestabilna politi ka situacija. . . -dobra saradnja sa humanitarnim organizacijama . . .velika nezaposlenost.porast delinkvencije i socijalno neprihvatljivog ponašanja.veliki broj raseljenih lica. . . .promovisanje zajednice putem medija.postojanje Lokalnog akcionog plana za raseljena lica MOGU NOSTI .odliv obrazovane mlade snage.dobra kadrovska i tehni ka opremljenost u Crvenom krstu. .loša ekonomska situacija 39 . .decentralizacija.edukacija gra ana. . . . godina SWOT analiza SNAGE SLABOSTI .veliki broj talentovanih u enika.8 sportskih klubova. .nedovoljan broj kulturnih manifestacija. .poreme en sistem vrednosti.nedovoljna ( me usobna ) saradnja lokalnih institucija .slaba propra enost medija.veliki broj volontera u Crvenom krstu.nedovoljno prostora u predškolskim ustanovama. . . . PRETNJE -bolja saradnja sa nadležnim Ministarstvima.veliki broj socijalno ugroženih porodica. . . .Strategija održivog razvoja Opštine Kuršumlija 2010 – 2020.veliki broj mladih stvaralaca. . . .

a time i na zaposlenost.povoljan geopoliti ki položaj Opštine Kuršumlija .Strategija održivog razvoja Opštine Kuršumlija 2010 – 2020. MI „Metalac“. a nezvani no i do 6.nerešen status AP Kosovo i Metohija 40 . što je i glavni problem od koga zavisi opstanak ljudi.000 ljudi. koja su ujedno i zapošljavala najve i broj ljudi . juli“.mogu nost pristupa i niska kamatna stopa (1% na godišnjem nivou) izvorima finansiranja Republike Srbije (Fond za razvoj RS) .blizina tržišta AP Kosovo i Metohija .nedostatak zemljišta u svojini opštine PRETNJE . juli”. posebno visokokvalifikovane radne snage .razu enost teritorije Opštine Kuršumlija . Trenutno u opštini Kuršumlija prema zvani nim podacima Nacionalne službe za zapošljavanje ima oko 3.velike površine ekološki o uvanog poljoprivrednog zemljišta . pre svega u Beograd.500 nezaposlenih. godine došlo je do privatizacije pomenutih preduze a.veliki odliv stanovništva. MK „7. SWOT analiza SNAGE SLABOSTI . godina 3.postojanje obnovljivih prirodnih resursa pogodnih za proizvodnju elektri ne energije .proizvodnja zdrave hrane . lekovitog bilja i divljeg vo a . Me utim po ev od 2000. AD „PLANINKA“ i zapošljavala oko 5. jer su ugovori o privatizaciji raskinuti sa vlasnicima SŠK „KOPAONIK“ i MK „7. kao i u inostranstvo. Ovaj proces je nepovoljno uticao na stanje u privredi opštine Kuršumlija.komplikovane procedure i otežan pristup ozvorima finansiranja Republike Srbije (Fond za Razvoj RS) .proizvodnja elektri ne energije koriš enjem obnovljivih prirodnih resursa .zapostavljenost razvoja Opštine Kuršumlija od strane Republike Srbije .bogatstvo šumskih plodova.3 RG3: Privreda i poljoprivreda U Kuršumliji je postajalo nekoliko društvenih preduze a koja su do 90-ih uspešno poslovala i to ŠIK „KOPAONIK“.svetska ekonomska kriza .nedostatak razvojnih projekata .loša saobra ajna infrastruktura .velika nezaposlenost (posebno ženske populacije) .postojanje kvalifikovane radne snage MOGU NOSTI .000. Niš. Velika nezaposlenost je i razlog što veliki broj ljudi iz godine u godinu masovno odlazi iz Kuršumlije.

U narednim decenijama broj turista se polako pove avao. bolesti organa za varenje. Hotel poseduje zatvoreni bazen sa lekovitom vodom. Klima je umereno kontinentalna. Likovna kolonija "Bele Crkve" i Foto kolonija " avolja varoš". Prolom Banja Prolom Banja se nalazi 23 km jugoisto no od Kuršumlije. laseroterapija. kapaciteta 950 sedišta i 3. bifea. blatna terapija.U svim sobama je lekovita Prolom voda. masaža toplim kamenjem. frižidere i telefone. kafi a i drugih ugostiteljskih objekata. U Prolom Banji postoje dva razbijena izvorišta prirodnih termomineralnih voda i pet bušotina u njihovoj blizini: isto no ili glavni izvorište u dolini Banjskog potoka i zapadno izvorište ili "Pupavci" u dolini Dubo kog potoka. Intenzivan razvoj Prolom Banje po inje 1961. Kuršumlijska i Lukovska sa izuzetnim vrednostima termomineralnih voda. temperature (28-29 °C). Primenjuju se za le enje bolesti bubrega i mokra nih puteva. Sokolovice i Pilatovice i raznovrsna lovna divlja . jedinstven prirodni fenomen ne samo u našoj zemlji nego i u svetu. U opštini postoji ukupno 47 kafana. Najzna ajniji turisti ki potencijal predstavljaju tri banje: Prolom. Turisti ku ponudu upotpunjuju avolja varoš. Zlatna frula Prolom Banje. vanzglobnog reumatizma. stoni tenis. Zlatni glas Prolom Banje. bolesti perifernih krvnih sudova. Od smeštajno-ugostiteljski objekata van banja izdvajaju se Motel "Rudare" (kapaciteta 30 soba i 60 ležaja) i Motel "Rado" (kapaciteta 8 soba i 17 ležaja). Radan planine. bolesti kože.4 RG4: Turizam Opština Kuršumlija raspolaže brojnim prirodnim resursima za razvoj i intenziviranje razli itih vidova turizma. terene za male sportove. terapija bioptron lampom. godina 3. kineziterapija. Danas na teritoriji opštine postoji 766 soba i 1. hidroterapija.536 ležaja. i imaju prirodno diureti ko i baktericidno svojstvo. Majdan. Hotel "Radan" sa dva depandansa kategorisan je sa 3 zvezdice.258 sedišta. bolesti perifernih krvnih sudova. Od 1989. na južnim padinama planine Sokolovice (550-668 m nadmorske visine).4). dvokrevetne sobe i apartmani).Strategija održivog razvoja Opštine Kuršumlija 2010 – 2020. Godine AD „Planinka“ pakuje i distribuira Prolom vodu na tržištu u zemlji i inostranstvu. ru na masaža. ru na masaža celog tela. natrijumhidrokarbonatne. teretanu. Hotel svake godine organizuje slede e manifestacije: Mis Prolom Banje. bilijar. reumatskih oboljenja i nekih oboljenja prostate. akuzi. Prolom Banja je poznata i po lekovitom blatu koje se koristi za le enje kožnih bolesti. elektroterapija. Vode Prolom Banje su azotne. silicijumske hipoterme. saunu. godine. Vidovdanski dani Prolom Banje. planinski pojasevi Kopaonika. niskomineralizovane (175 mg/l). kompleksna terapija celulita. 41 . Gostima se pružaju slede i tretmani: pitke kure lekovite vode. povoljnim klimatskim uslovima i o uvanom životnom sredinom. šah. ima 440 ležajeva (jednokrevetne. Sve sobe imaju TV sa kablovskim sistemom. visokoalkalne (pH 8. koji su nedovoljno valorizovani i iskoriš eni.

Na podru ju Kuršumlijske Banje prona eno je više vrsta plemenitih voda. 25 ležaja. u kotlini Banjske reke. U Gornjoj Banji postoje dva blatna termalna izvora. U njoj se nalazi postavka seoskog doma instva sa po etka 20. Od privatnog sektora u ponudu je uklju en i "Garetov konak" koji posluje od 1963. izvori su nedovoljno istraženi. "Etno kr ma" se nalazi 200 m od hotela "Radan". Lukovska Banja Lukovska Banja se nalazi 36 km zapadno od Kuršumlije. na 442 m nadmorske visine. godine kada je izgra en hotel "Kopaonik". Doma a radinost raspolaže sa 30 soba i 76 ležaja. pomaže kod le enja psorijaze i gastritisa). magnezijumska. 240 ležajeva i 250 mesta u restoranu. Lekovite vode Kuršumlijske Banje koriš ene su još za vreme Rimljna. Restoran "Prepolac" (150 mesta). ali tek sa izgradnjom Zavoda za specijalizovanu rehabilitaciju "Žubor" (1989). god. Depandans "Mladost" je ure en 2003. natrijumske. 2 apartmana. elektroterapije i kinezi terapije. i deo u kom se pripremaju specijaliteti kuršumlijskog kraja i služe doma a rakija od divlje kruške. Me utim. karstna izdanska plemenita voda "Prepolac" i karstna voda za pi e "Bunjac". reumatskih i ginekoloških oboljenja. na nadmorskoj visini od 681 m. godine. postaje moderna banja. 55 ležaja). Vode Lukovske Banje su prema mikrosastavu hidrokarbonatne. idealna za pi e). Od ostalih smeštajnih kapaciteta u Banji se nalazi Vila "Milica" (26 soba.700 ležaja. gvož evita voda "Devoja ka voda za o i". kao i restoranom (150 sedišta) i terasom (50 mesta). Prolom HBH pivo i Prolom sokovi. ginekoloških oboljenja i kožnih bolesti. koji su preure eni u otvorene bazene. Intenzivan razvoj banje po inje 1999. po kojima se svrstava u najatraktivnija banjska mesta u Evropi. koristi se za le enje povreda). objekti Crvenog krsta (10 soba. Smeštajni deo Zavoda je B kategorije. godine Zavod "Žubor" prestao sa radom Banja je potpuno zamrla. Najvažnije su termomineralna sumporovita voda "Žubor" (temperature 67°C. U zavodu za specijalizovanu rehabilitaciju "Žubor" terapijski blok se sastoji od hidroterapije. Zavod je 2006. On raspolaže sa 26 soba. za bolesti lokomotornog aparata. magnezijsko-kalcijumskog tipa i mogu se koristiti u sklopu medicinske rehabilitacije. ugljokisela voda "Mamurluk" (temperature 25°C. Od kako je 2006. veka. 60 ležaja. Kuršumlijska Banja Kuršumlijska Banja se nalazi na jugoisto nim padinama Kopaonika. restoran 80 sedišta). Banja je specijalizovna za le enje povreda i oboljenja lokomotornog sistema. godina U doma oj radinosti postoji 1. alkalna voda "Alkal" (temperature 14°C. na obali Prolomske reke. blatne terapije. na isto nim padinama Kopaonika. godine prestao sa radom. Poznata je po najve em broju izvora termomineralnih voda (37).Strategija održivog razvoja Opštine Kuršumlija 2010 – 2020. tako da banja danas ima 180 ležaja u 42 . slabo kaptirani i gotovo neiskoriš eni.

ru nu masažu i peloido-terapiju i zatvorene bazene sa lekovitom vodom za rekreaciju i rehabilitaciju. Po jednoj. Ostali smeštajni kapaciteti ine Vila "Treska" (20 ležaja). U okviru lovišta "Sokolovica" 1987. po drugoj to su okamenjeni avoli koje su aci nadmudrili u opkladi. Me utim nastanak piramida jednostavno se objašnjava razornim delovanjem vodne erozije. Glavne lovne divlja i u lovištima su divlja svinja. avolja varoš predstavlja skupinu vretenastih stubova sa kamenim kapama. Banja poseduje sportsko-rekreativne sadržaje: sportsku halu za rukomet. po tre oj to su avoli kojih su se ljudi oslobodili. Trenutno je na Rezervnoj listi. dva otvorena sportska terena za male sportove. kule ili glavutci. Lovna osnova Opština Kuršumlija raspolaže pogodnim uslovima za život razli itih vrsta divlja i i razvoj lovstva. figure predstavljaju okamenjene svatove koji su hteli da ven aju brata i sestru. koje se nazivaju zemljane piramide. "Šumata" (18. koji ima 62 sobe i bi e kategorisan sa etiri zvezdice. predložena je za upis u Listu svetske baštine pri UNESCO. ski stazu sa ži arom. ostaci srednjovekovnih rudnika. kamp (50 ležaja) i doma a radinost (32 sobe.964 ha) i "Sokolovica" (7. 81 ležaj). elektroterapiju. Na površini od preko 4. New7Woders e izabrati nekog od 7 prvoplasiranih sa Rezervne liste. razli itih visina. Na osnovu stru ne dokumentacije Zavoda za zaštitu prirode Srbije. Ranije se lovila i srne a divlja .300 m² nalazi se preko 200 stubova. Na teritoriji opštine ustanovljena su tri lovišta: "Kosanica" (68. Uredbom Vlade Republike Srbije proglašena je za spomenik prirode od izuzetnog zna aja i stavljena u prvu kategoriju zaštite. U okviru sva tri lovišta postoje rezervati za divlja . ski lift i obeležene "staze zdravlja". godine otvoren je hotel "Jelak". U septembru 2009. jarebica i zec. odeljenjima za hidroterapiju. zatvoreni bazen. ali se nije plasirala u finale. Od otvaranja hotela "Kopaonik". avolja varoš avolja varoš se nalazi 27 km jugoisto no od Kuršumlije. udnovato pore ane figure.Strategija održivog razvoja Opštine Kuršumlija 2010 – 2020. Banja po inje da belaži zna ajan porast broja gostiju. odbojku i košarku.975 ha). Ako bilo koji kandidat od 28 finalista bude suspendovan. kao prirodno dobro posebnih vrednosti od svetskog zna aja. Ušla je u uži krug izbora za " Sedam svetskih uda prirode". koja je zbog sadašnjeg lovnog stanja zašti ena. Hotel "Kopaonik" i depandans "Mladost" imaju svoja medicinskoterapijska odeljenja sa ordinacijom lekara. godine oformljeno je prihvatilište za 43 . avolja varoš. temelji bogomolje. doprineli su tome da narod o ovom fenomenu ispri a brojne legende. godina hotelskom smeštaju. a zatim i eliminisan iz kampanje.207 ha). Ovde postoje i dva izvora jako kisele vode sa visokom mineralizacijom ( avolja voda i avolje/crveno vrelo). teren u pesku. voda koja zbog oksidacije na prostoru gde se izliva menja boju tla.

Strategija održivog razvoja Opštine Kuršumlija 2010 – 2020. a 1997. u kom se gaje obi an jelen i divlja svinja. 44 . Lovištem "Kosanica" gazduje lova ko udruženje "Soko". godina muflonsku divlja . LU "Soko" poznato je po tradicionalnoj lova koturisti koj manifestaciji "hajka na vukove" koja se održava u februaru. LU "Soko" poseduje visoke eke za lov divlja i i lova ki dom u centru Kuršumlije. godine ustanovljeno je uzgajalište krupne divlja i "Mileševa voda" na površini od 466 ha. koje broji izme u 500 i 600 lanova. raspore enih u nekoliko sekcija.

povoljan geostrateški položaj .bogato kulturno – istorijsko nasle e .na teritoriji opštine postoje tri reke (Kosanica.Kuršumlija nema razglednice.neizgra ena putna infrastruktura .nedovoljan broj doma instava ima ra unare i pristup internetu . Lukovska) .veliki potencijali za razvoj planinskog turizma (Lukovska banja) . radnju za prodaju suvenira . Nikole i Sv. suvenire.manastiri Sv.nedostatak kulturnih dešavanja .spomenici kulture se ne obnavljaju. Toplica.nedovoljni smeštajni kapaciteta.loša signalizacija .niska cena turisti ko – ugostiteljskih usluga .loša saradnja izme u glavnih nosilaca turisti ke ponude i TO Kuršumlije .zdrava hrana i bogata tradicija (arheološka nalazišta iz rimskog i vizantijskog perioda.o uvana prirodna sredina . Sv. godina SWOT analiza SNAGE SLABOSTI . Banjska) i tri banje (Kuršumlijska.Strategija održivog razvoja Opštine Kuršumlija 2010 – 2020.teritorija banja nije zakonski definisana.nepostojanje turisti ke strategije i banjskih strategija .iz banja se ne organizuju izletni ke ture (osim do avolje varoši) .nedostatak preduzetni kog duha . Nikole i Sv. Prolom i Kuršumlijska banja nemaju urbanisti ki plan .prirodni fenomen " avolja varoš" .potencijali za razvoj jezerskog turizma . Prolom. niti osvetljeni.u banjama ima mnogo bespravno sagra enih objeketa.saradnja sa Zavodom za zaštitu spomenika iz Niša veoma je loša . nije regulisana kanalizacija i teku a voda .veliki broj izvora mineralnih voda .nepostojanje promotivne strategije 45 .nedostatak finansijskih sredstava .nedostatak kadrova odgovaraju e kvalifikacije . manastiri iz doba Nemanji a. Bogorodice .nizak nivo ekološke svesti gra ana postoji veliki broj divljih deponija. a fasade zgrada iz savremenog perioda se uništavaju i ne obnavljaju .veliki potencijali za razvoj seoskog. XII vek. i ne postoji odgovaraju i put do manastira Sv. lovnog i ribolovnog turizma . Bogorodice) . i gotovo da nema nikakvih sadržaja mimo hotela .loša saradnja sa drugim opštinama . Bogorodice nisu obeleženi. u banjama ne postoji organizovano odnošenje sme a .

blizina administrativne granice .unapre enje saradnje sa Zavodom za zaštitu spomenika iz Niša .zaštita i konzervacija spomenika prirode od strane UNESCO . godina MOGU NOSTI PRETNJE .podrška nadležnih ministarstava . visokoškolskim institucijama i udruženjima gra ana . stranim donatorima.me uopštinska i me uregionalna saradnja .podrška TOS i Udruženja banjskih i klimatskih mesta .nizak socio – ekonomski standard stanovništva .saradnja sa nevladinim organizacijama.velika migracija stanovništva .nestabilna politi ka situacija .izrada urbanisti kih planova Prolom i Kuršumlijske banje .Strategija održivog razvoja Opštine Kuršumlija 2010 – 2020.zakonsko definisanje banja .nepostojanje direktnih autobuskih linija iz ve ih centara do banja (Lukovske i Kuršumlijske) 46 .loša regionalna putna mreža .

1 Vizije. istim i ure enim površinima. Društvene delatnosti Privreda i poljoprivreda Turizam Vizija: 2019. rehabilitacije. Problem1 Veliki broj socijalno ugroženih porodica Prioritet Smanjenje velike nezaposlenosti Strateški cilj 2019. Prolom. bogata zelenim. prioriteti i ciljevi: Generalna slika Ekologija Vizija: 2019. godine Kuršumlija e u potpunosti spre iti ispuštanje nepre iš enih otpadnih voda i kroz Strateški cilj Do 2019. banjama (Kuršumlijska. godine pove ati ulaganje finansijskih sredstava u izgradnju smeštajnih kapaciteta i prate ih 47 . godina Problem 1 Nepostojanje kolektora za otpadne vode Strateški cilj Do 2019. godine naša opština e postati jedna od najpoznatijih i najpose enijih turisti kih destinacija u Srbiji i na Balkanu. Vizija: 2019. godine poboljšati uslove života socijalno ugroženim porodicama i smanjiti njihov broj za 50 %. Do 2019. godine Kuršumlija je moderna opšina sa dobrom zdravstvenom i socijalnom zaštitom. Lukovska) koje pružaju vrhunske usluge le enja. koja kroz edukaciju i bogate sportske i kulturne sadržaje podjednako pruža podršku mla im i starijim generacijama u razvijanju njihovih duhovnih i materijalnih vrednosti. Opština e postati prava oaza za lovce i ribolovce iz svih krajeva. uživanje u o uvanoj životnoj sredini i prirodnim lepotama. sa unapre enim i održivim uslovima za razvoj privrede i poljoprivrede. sa o uvanom i ekološki zdravom životnom sredinom i odgovornim ponašanjem svojih gra ana prema njoj. STRATEŠKI DOKUMENT 4. ali i mogu nosti obilaska bogatog kulturno – istorijskog nasle a ovog kraja. godine Kuršumlija je održiva i komunalno opremljena zajednica. odmora i rekreacije. godine opština Kuršumlija pripada krugu srednje razvijenih opština u Srbiji.4. Prioritet 1 Nedovoljno ulaganje finansijskih sredstava u turisti ku infrastrukturu Strateški ciljevi 1. edukaciju gra ana i aktivnu primenu promotivne strategije. unapre enje turisti ke ponude. godine zapošljeno 80% radno sposobnog stanovništva Opštine Kuršumlija sa zaradama na nivou Strategija održivog razvoja Opštine Kuršumlija 2010 – 2020. Vizija: Do 2019. Svoju poziciju na turisti koj mapi opština e izgraditi kroz permanentno ulaganje u turisti ku infrastrukturu. prepoznatljiva po: geomorfološkom fenomenu i udu prirode avoljoj varoši. Naša sela pruža e turistima idealne uslove za odmor.

godina Problem 2 Veliki broj divljih deponija i nepostojanje sanitarne deponije Strateški cilj Do 2019. Do 2011. 2. godine izgraditi nove. Strateški cilj Do 2019. Prioritet 3 Podizanje kvaliteta putne infrastrukture Strateški ciljevi 1. Problem 3 Niska svest gra ana o o uvanju životne sredine Strateški cilj Do 2019. godine pove ati broj poseta turista 10 puta. godine urediti i ozeleniti sve javne površine u gradu. . godine omasoviti i obogatiti sportski i kulturni sadržaj u opštini. adaptirati postoje e i tehni ki opremiti predškolske i školske ustanove. godine obezbediti 100% pokrivenost opštine i glavnih putnih pravaca turisti kom signalizacijom. Do 2019. Prioritet 2 Poboljšanje kulturnih i sportskih sadržaja Strateški cilj Do 2019. Do 2019. godine pove ati koriš enje obnovljivih izvora energije za 80%. Prioritet 2 Unapre enje kvaliteta komunalne infrastrukture Strateški cilj Do 2019. Prioritet 5 Poboljšanje uslova za ostvarivanje zdravstvene zaštite Strateški cilj Do 2019. Do 2019. godine pove ati stepen informisanosti u svim sferama društvenog razvoja i poboljšati njihovu me usobnu saradnju. Prioritet 3 Poboljšanje uslova obrazovanja Strateški cilj Do 2019. Prioritet 4 Nedovoljan broj poseta i no enja turista na teritoriji opštine Strateški cilj Do 2019. 3. Strategija održivog razvoja Opštine Kuršumlija 2010 – 2020. Prioritet 4 Koriš enje obnovljivih izvora energije Problem 4 Nedovoljna informisanost i edukacija gra ana i nedostatak komunikacije izme u institucija Strateški cilj Do 2019. godine pove ati ulaganje finansijskih sredstava u komunalnu infrastrukturu za 200%. a broj no enja turista pove ati 5 puta. godine unaprediti zdravstvenu zaštitu u oblasti Službe ku nog le enja. godine pove ati ulaganje finansijskih sredstava u ure enje zelenih površina za 100%. godine pove ati ulaganje finansijskih sredstava u obnovu fasada i kulturno-istorijskih spomenika za 70%.48 proseka u privredi republike Srbije turisti kih sadržaja za 80%. njihov predtretman i bolji kvalitet o istiti svoje re ne tokove. godine pove ati pokrivenost lokalnih puteva i ulica asfaltnom podlogom sa postoje ih 10% na 40%. 2. godine smanjiti broj divljih deponija za 70% uvo enjem kvalitetnog sistema za upravljanje komunalnim otpadom. nabaviti neophodnu dijagnosti ku opremu i terenska vozila neophodna za ujedna eno ostvarivanje zdravstvene zaštite.

4.2 Prioriteti za razvoj u narednih 10 godina

OBLAST: EKOLOGIJA

Problem 1: Nepostojanje kolektora za otpadne vode
Indikatori
1. Kvalitet površinskih voda 2. Upravljanje otpadnim vodama u gradskim sredinama

Ciljevi
Izrada projektne dokumentacije za izgradnju gradskog kolektora Izgradnja gradskog kolektora

Programi

Zna aj, obrazloženje

Do 2019. godine Kuršumlija e u potpunosti spre iti ispuštanje nepre iš enih otpadnih voda i kroz njihov predtretman i bolji kvalitet o istiti svoje re ne tokove.
2. Upravljanje otpadnim vodama u gradskim sredinama

Izrada projektne dokumentacije za sanaciju gradske kanalizacione mreže Sanacija gradske kanalizacione mreže Izrada projektne dokumentacije za izgradnju kanalizacione mreže u prigradskim naseljima Izgradnja kanalizacione mreže u prigradskim naseljima 2. Upravljanje otpadnim vodama u gradskim sredinama

Sve otpadne vode sa teritorije grada se direktno bez pre iš avanja ispuštaju u dve reke. Kolektorom bi se ove vode sakupile, pre istile a njihovo ispuštanje ne bi dovelo do ve ih promena kvaliteta vode u rekama. Na pojedinim delovima stare, dotrajale kanalizacione mreže dolazi do estog izlivanja koja mogu da izazovu epidemiju širih razmera, tako da je u cilju zaštite zdravlja gra ana i poboljšanja njihovih osnovnih uslova života potrebna njena sanacija. Proširenjem kanalizacone mreže u prigradskim naseljima omogu io bi se priklju ak i ostalih 30% stanovnika na gradski sistem.

Strategija održivog razvoja Opštine Kuršumlija 2010 – 2020. godina

49

50

Problem 2: Veliki broj divljih deponija i nepostojanje sanitarne deponije
Programi
Sanacija deponije komunalnog otpada opštine Kuršumlija Odabir lokacije i izgradnja prijemne stanice za sme e (transfer-stanica) Edukacija stanovništva u oblasti upravljanja otpadom Nabavka i postavljanje kontejnera za selektovan otpad Akcije sezonskog iš enja grada i re nih korita „Zelena policija“ 7. Opštinski otpad po vrsti odlaganja 8. Reciklirani otpad

Ciljevi

Indikatori

Zna aj, obrazloženje
Ura en projekat za sanaciju postoje e deponije „Lakovski bregovi“ bi trebalo uskoro da se realizuje, a problemi odlaganja otpada reši e se izgradnjom regionalne deponije u Prokuplju. Postepena edukacija gra ana o selekciji otpada i nabavka posebnih kontejnera e omogu iti lakše skladištenje otpada i njegovu reciklažu. Sve zainteresovane gra ane i organizacije treba uklju iti u velike akcije iš enja grada koje bi se održavale sezonski, ili mese no, a kroz koje bi se informisanjem i prakti nim radom uticalo na podizanje svesti gra ana o o uvanju životnog prostora. „Zelena policija“ je samo još jedna mera kontrole i spre avanja ugrožavanja životne sredine.

Strategija održivog razvoja Opštine Kuršumlija 2010 – 2020. godina

Do 2019. godine smanjiti broj divljih deponija za 70% uvo enjem kvalitetnog sistema za upravljanje komunalnim otpadom.

Problem 3: Niska svest gra ana o o uvanju životne sredine
Programi
Zaštita i ure enje reke Kosanice

Ciljevi

Indikatori

Zna aj, obrazloženje

Do 2019. godine urediti i ozeleniti sve javne površine u gradu.

Ure ivanje javnih i zelenih površina u gradu

Briga o ribljem fondu u rekama podrazumeva i njegovu zaštitu tokom letnjeg sušnog perioda kad je nizak nivo vode i kad je potrebno na takvim mestima graditi ustave. Pored iš enja re nih obala postoji i potreba za dodatnim ure enjem ve postoje ih kupališta. isto, zdravo i lepo okruženje za gra ane Kuršumlije. Okolna brda, nedaleko od centra grada pružaju mogu nost ure enja izletišta, parkova i rekreativnih površina. Nova urbana oprema, gradske esme i fontane, obnovljeni drvoredi, o iš eno re no korito i izgra en kej kao vid oplemenjivanja gradskog prostora i njegove estetizacije. Osnivanje ovakvog preduze a bi obezbedilo kontinuiranu i stru nu brigu o zelenim i javnim površinama. Izgradnja rasadnika bi se smatrala funkcionalnim i ekonomi ni rešenjem s obzirom da se celokupan rasad kupuje iz rasadnika drugih opština.

Strategija održivog razvoja Opštine Kuršumlija 2010 – 2020. godina

Osnivanje Gradskog zelenila za održavanje javnih i zelenih površina Rasadnik u Kuršumlijskoj banji

51

Koriš enje hidropotencijala Koriš enje solarne energije 9. a gra ani bezbedniji. godine pove ati koriš enje obnovljivih izvora energije za 80%. obrazloženje Do 2019. Ukupna potrošnja energije podeljena po vrsti goriva 10. i veliki broj sun anih dana (opština sa najve im brojem sun anih dana u Srbiji) su svakako dobra osnova za dobijanje novih. Potrošnja obnovljive energije po izvorima Strategija održivog razvoja Opštine Kuršumlija 2010 – 2020. . Dalji razvitak bi se ogledao u što potpunijem iskoriš enju drvne mase kao dodatnog izvora energije. Izgradnjom e se stvoriti bolji uslovi rada za vatrogasce tako da e njihove intervencije biti brže. obnovljivih izvora energije. se a i prerada drveta postane jedna od glavnih delatnosti stanovništva. godina Izgradnja vatrogasne stanice Velika pokrivenost teritorije opštine šumama uslovila je da pošumljavanje. Tri reke i ogromni hidropotencijal u njima.52 Problem 4: Koriš enje obnovljivih izvora energije Programi Koriš enje postoje e otpadne mase 9. Potrošnja obnovljive energije po izvorima Ciljevi Indikatori Zna aj. Ukupna potrošnja energije podeljena po vrsti goriva 10.

OBLAST: DRUŠTVENE DELATNOSTI

Problem 1: Veliki broj socijalno ugroženih porodica
Programi
Poboljšanje uslova života starih lica 12. Stanovništvo prema starosti 18. U eš e korisnika socijalne zaštite u ukupnom stanovništvu

Ciljevi

Indikatori

Zna aj, obrazloženje
Tendencija starenja stanovništva u opštini ukazuje na to da bi se ovoj starosnoj grupi morala ukazati ve a pažnja i briga u budu nosti. U okviru ovoga je poželjno i kreiranje programa za pove anje aktivizma i participacije mladih.

Do 2019. godine poboljšati uslove života socijalno ugroženim porodicama i smanjiti njihov broj za 50 %.

Prioritet 2: Poboljšanje kulturnih i sportskih sadržaja
Programi
Popularizacija sporta i kulture 16. Broj stanovnika na jedan objekat društvenih, kulturnih, rekreativnih aktivnosti

Ciljevi

Indikatori

Zna aj, obrazloženje

Do 2019. godine omasoviti i obogatiti sportski i kulturni sadržaj u opštini.

Strategija održivog razvoja Opštine Kuršumlija 2010 – 2020. godina

Izrada Lokalnog akcionog plana za mlade

U narednom periodu je neophodno ulaganje u sportska i kulturna dešavanja kroz organizovanje muzi kih festivala, takmi enja, izložba i drugih manifestacija koje bi kvalitet slobodnog vremena gra ana podigle na viši nivo. Pronalaženje adekvatnih prostora za sprovo enje aktivnosti, izgradnja odjekata za kulturnu delatnost i osnivanje Kulturnog centra bi objedinio sva ova dešavanja i stvorio uslove za njihov dalji razvitak. U Opštini je tokom 2008. godine pokrenuta inicijativa za sistematskom brigom o mladima što je rezultiralo osnivanjem Kancelarije za mlade u Kušumliji. LAP bi dodatno poboljšao položaj mladih od 15-30 godina i pružio im podršku u razli itim oblastima društvenog života.

53

54

Prioritet 3: Poboljšanje uslova obrazovanja
Programi
Dogradnja PU“ arolija“ ( II faza izgradnje) Inovirati opremu i nastavni materijal u školama i adaptirati postoje e prostorije 16. Broj stanovnika na jedan objekat društvenih, kulturnih, rekreativnih aktivnosti

Ciljevi

Indikatori

Zna aj, obrazloženje
Izgradnja I faze objekta još jedne predškolske ustanove je delimi no rešio problem nedostatka prostora za smeštaj predškolske dece, ali je radi poboljšanja samog uslova smeštaja potrebno dograditi još dve prostorije u okviru II faze izgradnje za koju ve postoji projekat. Srednje i osnovne škole su poslednjih godina sredstvima Ministarstva osavremenile neke kabinete i u ionice i potrebno je nastaviti dalje ulaganje u njihovo potpuno opremanje, adaptaciju i nabavku školskog materijala.

Do 2019. godine izgraditi nove, adaptirati postoje e i tehni ki opremiti predškolske i školske ustanove.

Problem 4: Nedovoljna informisanost i edukacija gra ana i nedostatak komunikacije izme u institucija
Programi
Adekvatno informisanje i edukacija gra ana Organizovanje obuka za pisanje i vo enje projekata iz raznih oblastii

Strategija održivog razvoja Opštine Kuršumlija 2010 – 2020. godina

Ciljevi

Indikatori

Zna aj, obrazloženje
Pored formalnog obrazovanja, gra ani retko imaju priliku za sticanje dodatnih edukativnih sadržaja jer ne postoji njihova adekvatna ponuda. Kreiranje i realizacija ovakvih programa bi doprinela boljoj obaveštenosti o aktualnim društvenim temama, zdravstvenim problemima, problemima roditelja i njihove dece, a lokalnim medijima bi se pokrila sva važnija dešavanja u gradu i blagovremeno najavila nova. Dodatno stru no osposobljavanje e pove ati broj osoba spremnih da pišu i upravljaju projektima. Razvijanje jakog partnerskog odnosa izme u privatnog i javnog sektora stvori e pozitivnu poslovnu klimu u kojoj e privrednici prepoznati svoj interes da žive i rade u Kuršumliji.

Do 2019. godine pove ati stepen informisanosti u svim sferama društvenog razvoja i poboljšati njihovu me usobnu saradnju.

Ja anje saradnje izme u privatnog i javnog sektora

Prioritet 5 : Poboljšanje uslova za ostvarivanje zdravstvene zaštite
Programi
Poboljšanje zdravstvene zaštite 19. Broj stanovnika na jednog lekara

Ciljevi

Indikatori

Zna aj, obrazloženje
Da bi kvalitet zdravstvene zaštite bio na odgovaraju em nivou neophodno je nastaviti sa ulaganjima u renoviranje objekata DZ, nabavku vozila za potrebe rada u terenskim ambulantama i nabavku nove savremene medicinske opreme za ranu dijagnostiku i rad na prevenciji razli itih vrsta oboljenja, kao i proširivanje kapaciteta za pružanje osnovnih usluga iz oblasti primarne zdravstvene zaštite.

Do 2019. godine unaprediti zdravstvenu zaštitu u oblasti Službe ku nog le enja, nabaviti neophodnu dijagnosti ku opremu i terenska vozila neophodna za ujedna eno ostvarivanje zdravstvene zaštite.

OBLAST: PRIVREDA I POLJOPRIVREDA

Prioritet : Smanjenje velike nezaposlenosti
Programi
Podrška razvoju malih i srednjih preduze a (MSP)

Cilj

Indikatori
23. Lokacijski koeficijent zapošljavanja 25. Obim unutrašnjih SDI po glavi stanovnika 26.Broj registrovanih privrednih subjekata na 1000 stanovnika 27. Neto broj novih preduze a na 1000 preduze a 28. Ukupna aktivnost, stopa zaposlenosti i nezaposlenosti 29. Fiskalni kapacitet opštine – Ostvarenje izvornih prihoda (fiskalnih oblika) po glavi stanovnika

Zna aj, obrazloženje
Trenutno na teritoriji Opštine Kuršumlija mali broj preduze a posluje tako da setom raznih podsticajnih mera treba pokrenuti ubrzani razvoj postoje ih MSP, tako i olaksati i podsta i osnivanje novih MSP u cilju pove avanja zaposlenosti. Ovom procesu bi naro ito pogodovalo ukoliko bi se sistemskim zakonima RS podsticajno delovalo (snižavanjem poreza) na sve potencijalne investitorie koji bi ulagali. Potrebno je iskoristiti sve kapacitete koji trenutno nisu u funkciji kao i podsticati otvaranje novih proizvodnih kapaciteta

Strategija održivog razvoja Opštine Kuršumlija 2010 – 2020. godina

2019. godine zapošljeno 80% radno sposobnog stanovništva Opštine Kuršumlija sa zaradama na nivou proseka u privredi republike Srbije

55

Strategija održivog razvoja Opštine Kuršumlija 2010 – 2020. Potrebno je pre svega iskoristiti blizinu tržišta ove pokrajine privla enjem novih investitora za proizvodnju. Tako e treba osnivanjem carinskog terminala i uvodjenjem posebne lokalne takse u okviru postupka carinjenja sve vrste robe koja se transportuje na ovo tržišta pove a e se i fiskalni kapacitet opštine Opština Kuršumlija poseduje potencijale za iskoriš avanje obnovljivih prirodnih resursa za proizvodnju svih vidova elektri ne energije koje treba ponuditi potencijalnim ulaga ima i tako pove ati zaposlenost. skladištenje i plasman robe. naro ito u oblasti sto arstva i vo arstva. Iskoriš avanje obnovljivih prirodnih resursa pogodnih za proizvodnju elektri ne energije Razvoj poljoprivrede Sa površinom od 952 km uglavnom brdsko planinskog karaktera Opština Kuršumlija ima ogromne mogu nosti u proizvodnji zdrave hrane.56 Realizacija prednosti koje pruža blizina trzišta AP Kosovo i Metohije Opština Kuršumlija sa naslanja na AP Kosovo i Metohija dužinom od 105km. godina .

Ukupni prihod doma instva 21. godine pove ati ulaganje finansijskih sredstava u ure enje zelenih površina za 100%. rekreativnih aktivnosti 17. kulturnih. Do 2019. godine pove ati ulaganje finansijskih sredstava u izgradnju smeštajnih kapaciteta i prate ih turisti kih sadržaja za 80%. Zašti ene oblasti 16. Do 2019. i kako bi izgled same opštine bio još lepši. Broj stanovnika na jedan objekat društvenih. Broj stanovnika na jedan objekat društvenih. Fasade u gradu su ruinirane. izgra ena prethodne godine 28. Lokacijski koeficijent zapošljavanja 24. stopa zaposlenosti i nezaposlenosti 16. Obnova fasada i kulturnoistorijskih spomenika U poslednjem periodu nedovoljno pažnje je bilo posve eno ure enju zelenih površina. 57 .OBLAST: TURIZAM Problem 1: Nedovoljno ulaganje finansijskih sredstava u turisti ku infrastrukturu Programi Izrada urbanisti kih planova Proširenje smeštajnih kapaciteta na teritoriji opštine Unapre enje prate ih turisti kih sadržaja na teritoriji opštine Ciljevi Indikatori Zna aj. Ukupna aktivnost. i unaprediti ponudu prate ih turisti kih sadržaja kako bi turistima boravak bio što ugodniji. Ovom pitanju je zato potrebno posvetiti ve u pažnju kako svi oni koji borave u opštini ne bi stekli utisak da ljudi iz ovog kraja ne vode ra una o svojoj bogatoj istoriji i tradiciji. Ure enje zelenih površina 4. kulturnih. ali i boravak gostiju opštine. godine pove ati ulaganje finansijskih sredstava u obnovu fasada i kulturnoistorijskih spomenika za 70%.Udeo nacionalnog dohotka 23. pa bi ovo trebalo ispraviti kako bi opština postala prijatnije mesto za život svojih gra ana. rekreativnih aktivnosti Strategija održivog razvoja Opštine Kuršumlija 2010 – 2020. a o kulturno-istorijskim spomenicima se ne vodi odgovaraju a briga. godina Do 2012. Nacionalno dohodak po glavi stanovnika 22. obrazložnje Pošto se u budu em periodu o ekuje pove anje priliva turista neophodno je izgraditi dodatne smeštajne kapacitete. Površina poslovnog prostora na 1000 st.

Kako bi se opština dobro pozicionirala na turisti koj mapi i pove ala broj turista potrebno je najpre doneti promotivnu strategiju i niz prate ih dokumenata. Dužina puteva u km po km2 Ciljevi Indikatori Zna aj. . Proširenje kapaciteta vodovodne mreže Proširenje kapaciteta kanalizacione mreže i izgradnja sistema za pre iš avanje Regulisanje odnošenja sme a sa teritorije banja i avolje varoši Ure enje gradskog groblja Prioritet 3: Podizanje kvaliteta putne infrastrukture Programi Lokalni putevi i mostovi Asfaltiranje ulica u gradu Turisti ka signalizacija 14. obrazložnje Da bi opština uopšte mogla da bude u konkurenciji da postane jedan od zna ajnih inilaca na turisti koj mapi Srbije. Nepostojanje turisti ke signalizacije je jedan od glavnih problema sa kojima se turisti suo avaju još pri samom ulasku u opštinu. godina Do 2019. Opštinski otpad po vrsti odlaganja 15. Upravljanje otpadnim vodama u gradskim sredinama 7. Procenat doma instava sa sigurnim pristupom vode za pi e Ciljevi Programi Zna aj. iste ulice…) za život i rad njenih gra ana i boravak turista. Do 2019. godine pove ati ulaganje finansijskih sredstava u komunalnu infrastrukturu za 200%. kanalizacija. Strategija održivog razvoja Opštine Kuršumlija 2010 – 2020. obrazložnje Kvalitet putne mreže bi trebalo poboljšati kako bi se olakšao život gra ana. godine pove ati broj poseta turista 10 puta. godine pove ati pokrivenost lokalnih puteva i ulica asfaltnom podlogom sa postoje ih 10% na 40%. godine obezbediti 100% pokrivenost opštine i glavnih putnih pravaca turisti kom signalizacijom. ali i zna ajne snage usmeriti na promotivne aktivnosti i pove anje atraktivnosti opštine kao turisti ke destinacije. Prioritet 4: Nedovoljan broj poseta i no enja turista na teritoriji opštine Programi Razvoj turisti kih destinacija i promocija Manifestacije Ciljevi Indikatori Zna aj.58 Prioritet 2: Unapre enje kvaliteta komunalne infrastrukture Indikatori 2. Do 2019. obrazložnje Nedovoljno ulaganje u promociju dovelo je do toga da je šira javnost slabo upoznata sa turisti kom ponudom opštine. i omogu ilo turistima da udobno i bezbedno stignu do željenog mesta. neophodno je da se obezbede ili poboljšaju elementarni uslovi (uredno snabdevanje pija om vodom. Do 2011. a broj no enja turista pove ati 5 puta. Postavljanje turisti ke signalizacije e turistima olakšati snalaženje i omogu iti im da obi u sve znamenitosti i lepote ovog kraja.

bogata zelenim. godine Kuršumlija e u potpunosti spre iti ispuštanje nepre iš enih otpadnih voda i kroz njihov predtretman i bolji kvalitet o istiti svoje re ne tokove. istim i ure enim površinima.1.1.2. (visok/srednij/niski) Stepen prioriteta 1. godine Strategija održivog razvoja Opštine Kuršumlija 2010 – 2020. godina -Fond za zašt. životne sredine -Ministarstvo živ. životne sredine -Ministarstvo živ. 2.1. -Opština 4 800 000. Broj Projekat PARTNERI Vreme Iznos i izvor INDIKATORI finansiranja Opština 2010 . 59 . izvori finansiranja.2011. 2.00 1. Izgradnja gradskog kolektora Opština 2011 . planiranja -NIP. PROBLEM / PRIORITET: Nepostojanje kolektora za otpadne vode 1. rokovi Opština LSDS 2010 – 2019 Strategija održivog razvoja PARTNERSKI FORUM – RADNA GRUPA EKOLOGIJA KURŠUMLIJA VIZIJA : 2019. i pr. sred. Izrada projektne dokumentacije za izgradnju gradskog kolektora 1.00 -Fond za zašt. planiranja -NIP -Opština 240 000 000. 1. sred. aktivnosti. AKCIONI PLAN 5.2013. godine 1.5. i pr. sa o uvanom i ekološki zdravom životnom sredinom i odgovornim ponašanjem svojih gra ana prema njoj. godine Kuršumlija je održiva i komunalno opremljena zajednica.1. partneri. Strateški cilj : Do 2019.1 Ciljevi. akcije.

godine smanjiti broj divljih deponija za 70% uvo enjem kvalitetnog sistema za upravljanje komunalnim otpadom.1.2.00 Direkcija za izgradnju 2. PROBLEM / PRIORITET: Veliki broj divljih deponija i nepostojanje sanitarne deponije (visok/srednij/niski) Stepen prioriteta 2. godine Opština 2010 .2013. Izrada projektne dokumentacije za izgradnju kanalizacione mreže u prigradskim naseljima Izgradnja kanalizacione mreže u prigradskim naseljima 2.1. Sanacija deponije komunalnog otpada opštine Kuršumlija -Opština -Ministarstvo životne sredine i prostornog planiranja -Fond za zašt. 2.1. Strateški cilj : Do 2019.1.00 Direkcija za izgradnju 50 000 000. Broj Projekat PARTNERI Vreme Iznos i izvor INDIKATORI finansiranja Opština 2010 . 3 600 000.00 Direkcija za izgradnju -NIP -Nevladine org. 1.1. 8. godine 7. godine 1.2013. godine Strategija održivog razvoja Opštine Kuršumlija 2010 – 2020. životne sredine 7.2011. 8. godina 2. Sanacija gradske kanalizacione mreže 2.2011.00 2.6. godine Direkcija za izgradnju -NIP -Nevladine org. 1.2011.4. 90 000 000. godine Opština 2010 .5.3. .1. 2 000 000. životne sredine 2010 . 2.60 1.2011. Odabir lokacije i izgradnja prijemne stanice za sme e (transfer-stanica) Opština -Opština -Ministarstvo životne sredine i prostornog planiranja -Fond za zašt.1. Opština 2011 . Izrada projektne dokumentacije za sanaciju gradske kanalizacione mreže Opština 2011 .1.

1.1.1. 8. Izgradnja fontane u parku Direkcija za izgradnju -„Srbija vode” 30 000 000. Ure enje i održavanje zelenih površina i Udruženje izletišta gra ana“Prijatelji parka“ Regulacija re nog korita reke Toplice u užem centru grada i priprema projektne dokumentacije za ure enje keja Ure enje keja reke Toplice Strategija održivog razvoja Opštine Kuršumlija 2010 – 2020. godina 3. godine urediti i ozeleniti sve javne površine u gradu.2.1.2.1.1. 3.4.godine 2.1.1. Strateški cilj : Do 2019. Izgradnja ustave 3.1. Akcije sezonskog iš enja grada i re nih korita „Zelena policija“ -Opština 200 000.2. 7.godine 2011 – 2012.00 7. Ure enje ve ih kupališta duž obale 3.godine kontinuirano od 2010.godine Direkcija za izgradnju 1 500 000.1.1. PROBLEM / PRIORITET: Niska svest gra ana o o uvanju životne sredine (visok/srednij/niski) Stepen prioriteta 3. 2011 – 2012.2. 2. 3.2.3. Program: Ure ivanje javnih i zelenih površina u gradu kontinuirano 2011 – 2012.2.1.00 -Opština 2 000 000.3.00 Direkcija za izgradnju Udruženje gra ana“Prijatelji parka“ 200 000. 8.1.00 3.00 61 . Program: Zaštita i ure enje reke Kosanice Vreme Iznos i izvor finansiranja -Opština 3 000 000. 3.1.00 Direkcija za izgradnju -JKP 1 200 000.godine 2010 – 2011.godine 2012 – 2013.5.2.00 -Opština 1 000 000.6.1.4. 3. 8.2011.00 -Opština 500 000.1. PARTNERI OOSR“Toplica“ OOSR“Toplica“ 2012 – 2013. Edukacija stanovništva u oblasti upravljanja otpadom Nabavka i postavljanje kontejnera za selektovan otpad 2.2.00 Broj Projekat INDIKATORI 1. 8. 7.1.godine 3.1. godine kontinuirano Opština 2010 .

godine pove ati koriš enje obnovljivih izvora energije za 80%.1.00 -Opština 3. godine kontinuirano 2010 – 2011.1.1. 10.00 Direkcija za izgradnju -JKP 200 000. PROBLEM / PRIORITET: Koriš enje obnovljivih izvora energije (visok/srednij/niski) Stepen prioriteta Strategija održivog razvoja Opštine Kuršumlija 2010 – 2020. 4.00 -Opština -JKP 3.godine 3.2. Ponovno aktiviranje fontane u dvorištu Doma zdravlja Sanacija gradskih esama Udruženje gra ana“Prijatelji parka“ Udruženje gra ana“Prijatelji parka 2010 – 2011. -Dom zdravlja 80 000. Rasadnik u Kuršumlijskoj banji 4.godine 2010 – 2013.godine 3.7. Mapa pilana 4. 10. 2010 – 2011.1.2. zna aju njene zaštite i održivosti Osnivanje Gradskog zelenila za održavanje javnih i zelenih površina 200 000.5. 9.1.2.3. Program: Koriš enje postoje e otpadne mase Vreme 2010 – 2011. godine kontinuirano Broj Projekat Iznos i izvor finansiranja -Lokalni ekološki fond 50 000. Edukacija gra ana i informisanje o stanju životne sredine.8.1.1.00 -Privatni sektor 19 000 000.godine 2011 – 2013. Izgradnja pogona za preradu drvne mase 4.2.godine od 2010. godina 4.1. Strateški cilj : Do 2019.1. 9.1. Proizvodnja ekoloških briketa .9.1.62 3.10.godine od 2011.1.1.00 Direkcija za izgradnju -JKP 2 500 000.godine 2010 – 2013.2.1. 10.2.00 -Opština -JKP 3 000 000.00 -Privatni sektor INDIKATORI 9. Obnavljanje drvoreda u centru grada i formiranje novih duž puteva i reka 3.1. PARTNERI Privatni sektor 4.1.6.2.

3.4. godina 63 .1. Program: Koriš enje hidropotencijala 4.JP "Srbijavode" .00 15.Ministarstvo za zaštitu životne sredine i prostorno planiranje .Donatori 15.000.SO Kuršumlija . Program: Koriš enje solarne energije SO Kuršumlija Direkcija za izgradnju 4.000. Strategija održivog razvoja Opštine Kuršumlija 2010 – 2020.2.1. oktobar 2010 .4 Projekat izgradnje vatrogasne stanice Juni .1.

00 -Opština -NVO 1000 000.1. Uklju ivanje mladih u program pružanja pomo i starim licima .3.64 Opština KURŠUMLIJA LSDS 2010 – 2019 Strategija održivog razvoja PARTNERSKI FORUM – RADNA GRUPA DRUŠTVENE DELATNOSTI VIZIJA : 2019.2.1. 1. Edukacija geronto-doma ica Strategija održivog razvoja Opštine Kuršumlija 2010 – 2020.godine kontinuirano Broj Projekat Vreme Iznos i izvor finansiranja INDIKATORI 12. 18. godine poboljšati uslove života socijalno ugroženim porodicama i smanjiti njihov broj za 50 %.godine kontinuiran rad Od 2010. Osnivanje i po etak rada servisa geronto-doma ica -srednje škole -Kancelarija za mlade -Nacionalna služba za zapošljavanje -Centar za socijalni rad -Centar za socijalni rad -Crveni krst -Opština -NVO 200 000.1.1. Program: Poboljšanje uslova života starih lica PARTNERI 2010 – 2011. godina 1.1. 1. 18.1. Strateški cilj : Do 2019.godine Od 2010. (visok/srednij/niski) Stepen prioriteta 1. 500 000.00 -Opština -NV 1. 12. 18.00 12. godine Kuršumlija je moderna opšina sa dobrom zdravstvenom i socijalnom zaštitom.1.1.1.1. koja kroz edukaciju i bogate sportske i kulturne sadržaje podjednako pruža podršku mla im i starijim generacijama u razvijanju njihovih duhovnih i materijalnih vrednosti. PROBLEM / PRIORITET: Veliki broj socijalno ugroženih porodica 1.

godine jednom godišnje 2010 -2014.2011.00 -Opština 2010 . godine Kancelarija za mlade od 2010. godine -Opština 16.1.1.5. godine omasoviti i obogatiti sportski i kulturni sadržaj u opštini. Osnivanje Kulturnog centra 2.1.1. godina 2. PROBLEM / PRIORITET: Poboljšanje kulturnih i sportskih sadržaja.1. Izložbene prostorije 1 000 000.00 2. Program: Popularizacija sporta i kulture. Kulturno-sportski dani 2.6. (visok/srednij/niski) Stepen prioriteta 2.1.2011. -Predškolske ustanove -Osnovne škole Nastavak izgradnje Doma kulture od 2010. Broj Projekat Vreme Iznos i izvor finansiranja INDIKATORI 2.00 -Opština 16. Strateški cilj : Do 2019. 2. 2 000 000.1.1. 80 000 000.00 -Opština 16.1.1.4. PARTNERI -Biblioteka -Opština -Sportski klubovi -Književni klub“Milutin Uskokovi -Kancelarija za mlade 2010 . De iji muzi ki festival 65 .1. Gitarijada 2. godine od 2010.1.1.00 1 000 000.1.2.3. godine kontinuirano 5 000 000. godine jednom godišnje 1 000 000.00 Strategija održivog razvoja Opštine Kuršumlija 2010 – 2020.1.2.1.

godine 2010 . PARTNERI Iznos i izvor finansiranja -Opština 16.8. Dogradnja PU“ arolija“ ( II faza izgradnje).Ministarstvo za omladinu i sport . na osnovu projekta 3.7. 16.1.1.00 -Opština .66 2.1.SO Kursumlija . godina 2.00 Broj Projekat INDIKATORI 3.Direkcija za izgradnju .Direkcija za izgradnju grada 1 000 000.00 -„Kolo srpskih sestara“ -Kancelarija za mlade 1 000 000.1.Ministarstvo za NIP 20. Inovirati opremu i nastavni materijal u školama i adaptirati postoje e prostorije . godine 3 000 000.1.00 Stepen prioriteta 3. Sajamske manifestacije 2.1. 20 000 000. 15 000 000.1. godine kontinuirano -Opština Izgradnja de ijih igrališta u naseljima opštine Kancelarija za mlade 2010 .1.9. Strateški cilj : Do 2019.2011.1.2015. Zavrsetak izgradnje sportske hale u Kursumliji -„Kolo srpskih sestara“ -Kancelarija za mlade .8.1.2012. godine -Direkcija za izgradnju 2.1. adaptirati postoje e i tehni ki opremiti predškolske i školske ustanove. 000 000. godine izgraditi nove. godine kontinuirano do 2011 godine -Opština od 2010. Sajamske manifestacije 2.2.2. Strategija održivog razvoja Opštine Kuršumlija 2010 – 2020.1. PROBLEM / PRIORITET: Poboljšanje uslova obrazovanja (visok/srednij/niski) Vreme 2013 .00 od 2010.00 16.1. Program: Izrada Lokalnog akcionog plana za mlade 3.

1. godine 4..2011.2.00 -Opština -NVO 300 000. novina. 4.00 67 .1. Odre ivanje projekt tima 4.Osnovne i srednje škole -Dom zdravlja -Centar za socijalni rad .2.3. Program: Organizovanje obuka za pisanje i vo enje projekata iz raznih oblasti -Nacionalna služba za zapošljavanje -Opština . radija. godine 2011 .Kancelarija za mlade 2010 .2011. -Radio „Mini “ -Centar za socijalni rad -Crveni krst .1. PROBLEM / PRIORITET: Nedovoljna informisanost i edukacija gra ana. godine -Opština -NVO 2010 .1. Organizovanje tribina i predavanja radi dodatne edukacije gra ana 4.00 -Dom zdravlja 350 000.4.1.1..00 4. Program: Adekvatno informisanje i edukacija gra ana PARTNERI kontinuirano kontinuirano 300 000. i nedostatak Stepen prioriteta (visok/srednij/niski) komunikacije izme u institucija 4. 4.00 -Opština -NVO 2010 . godine 250 000.1. Organizovanje seminara i radionica 20 000.2.2.2. Savetovalište za roditelje . Poja ano informisanje javnosti putem lokalnih televizija.1.1.2011. Izrada priru nika Strategija održivog razvoja Opštine Kuršumlija 2010 – 2020. godine pove ati stepen informisanosti u svim sferama društvenog razvoja i poboljšati njihovu me usobnu saradnju. godine 200 000.1.00 -Opština -NVO 80 000.Osnovne i srednje škole 2010 .00 -Opština -NVO -Opština Broj Projekat Vreme Iznos i izvor finansiranja INDIKATORI 4. Savetovalište za dijabeti are 4.4. Strateški cilj : Do 2019. godina 4.RTV Kursumlija -TV „Most“. oglasnih tabli.1.1.3.1.1.1.2011.2012.2.1.1.

nabaviti neophodnu dijagnosti ku opremu i terenska vozila neophodna za ujedna eno ostvarivanje zdravstvene zaštite. 5.NVO 19.1.NVO 19.3.68 4. godina 5.1.NVO 2010 . .2013.NVO ambulanti 2010 . PROBLEM / PRIORITET: Poboljšanje uslova za ostvarivanje zdravstvene zaštite (visok/srednij/niski) Stepen prioriteta 5.NVO . Strategija održivog razvoja Opštine Kuršumlija 2010 – 2020.2013. .1. Izgradnja i opremanje objekta centralne labaratorije -Opština -Ministarstvo zdravlja .2013.2013. Dogradnja prostora za Službu Hitne medicinske pomo i -Opština -Ministarstvo zdravlja .1. godine -Opština 5.NVO 2010 .1.1.1. Program: Ja anje saradnje privatnog i javnog sektora 5. Razvoj službe ku nog le enja i -Ministarstvo zdravlja -Ministarstvo zdravlja unapre enje rada terenskih 19. Nabavka dijagnosti ke opreme -Opština -Ministarstvo zdravlja .1.NVO 19. 5.1.4.1.1.NVO -Opština -Ministarstvo zdravlja . godine unaprediti zdravstvenu zaštitu u oblasti Službe ku nog le enja.1. godine 5. godine -Opština -Ministarstvo zdravlja . Strateški cilj : Do 2019.2.3. godine -Opština -Ministarstvo zdravlja .1. Program: Poboljšanje zdravstvene zaštite -Opština 2010 .

Ministarsvo za ekonomiju i regionalni razvoj .USAID 2010 -2012. PROBLEM / PRIORITET: Smanjenje velike nezaposlenosti (visok/srednij/niski) Stepen prioriteta 1.USAID 1 000 000.1. 27. godine 2010 -2011.1. 27. Program: Podrška razvoju malih i srednjih preduze a (MSP) PARTNERI .Opština Kuršumlija .1.1.Opština LSDS 2010 – 2019 Strategija održivog razvoja PARTNERSKI FORUM – RADNA GRUPA PRIVREDA I POLJOPRIVREDA KURŠUMLIJA VIZIJA : 2019.Budžet Opštine Kuršumlija 23. Formiranje biznis inkubatora 1.Direkcija za izgradnju Opštine Kuršumlija . 26. godina . 25.JKP „TOPLICA“ Kuršumlija .1.1.Budžet Opštine Kuršumlija . godine Broj Projekat Vreme Iznos i izvor finansiranja INDIKATORI 23.00 . 29. 28. godine opština Kuršumlija pripada krugu srednje razvijenih opština u Srbiji.00 69 . 1. 1. 1. 29. 26. Strateški cilj : 2019.2. 3 000 000.Opština Kuršumlija . sa unapre enim i održivim uslovima za razvoj privrede i poljoprivrede.1. Kupovina gra evinskog zemljišta koje e se besplatno ponuditi investitorima Strategija održivog razvoja Opštine Kuršumlija 2010 – 2020.1. godine zapošljeno 80% radno sposobnog stanovništva Opštine Kuršumlija sa zaradama na nivou proseka u privredi republike Srbije. 28.Ministarsvo za ekonomiju i regionalni razvoj .

Izrada studije o bogatstvu i rasporedu svih vodnih potencijala na teritoriji cele Opštine Kuršumlije pogodnih za osnivanje novih fabrika za proizvodnju negaziranih i gaziranih voda -Ministarstvo za rudarstvo i energetiku . 27. Formiranje opštinskog garancijskog fonda za MSP . 26.1. godine 2010 -2015. 28. 27.00 god.Opština Kuršumlija . .Ministarstvo ekonomije i regionalnog razvoja 1. 27.1.Ministarstvo ekonomije i regionalnog razvoja . 29. Osnivanje kancelarije za razvoj MSP .Budžet Opštine Kuršumlija 1 000 000. 28. godina 1.Ministarstvo za rudarstvo i energetiku . 26.1. 29. 25.00 god.70 1.Budžet Opštine Kuršumlija 2 000 000.Budžet Opštine Kuršumlija 4 000 000.1. . 1 000 000.USAID . 26. .6.1. godine 2010 -2015. Formiranje opštinskog fonda za osnivanje MSP (START UP) 25.1.00 god.Opština Kuršumlija 2010 -2015.Opština Kuršumlija .Opština Kuršumlija .1. godine . godine 1. 28.Budžet Opštine Kuršumlija .00 god. 26.1.5. Formiranje opštinskog fonda za razvoj ženskog preduzetništva Strategija održivog razvoja Opštine Kuršumlija 2010 – 2020.1.00 1.USAID 1 000 000.Opština Kuršumlija 2010 -2011.Opština Kuršumlija .Agencija za podršku razvoju malih i srednjih preduze a .1. 27. 28.8. Osnivanje kancelarije za lokalni ekonomski razvoj 1.00 god.Budžet Opština Kuršumlija 1 000 000. 29. 26. 29. godine 2010 -2015. 27.1. . 25.7. 28. 23.Agencija za podršku razvoju malih i srednjih preduze a RS .4. 28. 26.1. 27. godine 2010 -2015. .3.

28. godine 1.Ministarstvo ekonomije i regionalnog razvoja RS .Ministarstvo za rudarstvo i energetiku . 27.Opština Kuršumlija . godine . Otvaranje carinskog terminala 28. 26. 27. 26.Budžet Opštine Kuršumlija 1.1.2.Sopstvena 23.Ministarstvo finansija RS -Budžet opštine Kuršumlija 2 000 000.3. 1.1. 29.1. godina 1.Ministarstvo poljoprivrede.Uprava Carina . 29. Izrada studije o bogatstvu i rasporedu obnovljivih prirodnih resursa pogodnih za proizvodnju elektri ne energije na celoj teritorije Opštine Kuršumlija 71 .1.Opština Kuršumlija 2010 -2011.1. 26. 29. šumarstva i vodoprivrede .Ministarstvo finansija RS .1.00 god. Program Iskoriš avanje obnovljivih prirodnih resursa pogodnih za proizvodnju elektri ne energije 2010 -2011.1.2.1.1.00 .1.Ministarstvo Finansija RS . 28.Ministarstvo poljoprivrede. 28. 1. Strategija održivog razvoja Opštine Kuršumlija 2010 – 2020. 25.2.2.Ministarstvo finansija RS . 26. .00 .Opština Kuršumlija . 29.RHMZ Srbije .1.Uprava Carina .Ministarstvo za rudarstvo i energetiku . godine 200 000 .3. Formiranje bezcarinske zone 2010 -2015. 27.Budžet Opštine Kuršumlija 40 000 000.2. šumarstva i vodoprivrede . 25. godine . 27. 28. 29. godine 1.Ministarstvo ekonomije i regionalnog razvoja RS . Program: Realizacija prednosti koje pruza blizina trzišta AP Kosovo i Metohije 2010 -2011.9.Opština Kuršumlija 2010 -2011. Marketinške aktivnosti na prezentaciji potencijalnim investitorima o mogu nostima za ulaganje u Opštini Kuršumlija 300 000.Budžet Opštine Kuršumlija 25.3 Uspostavljanje privredne saradnje sa opštinama na teritorije AP Kosovo .

. Posete sajmovima koji se bave iskoriš avanjem obnovljivih prirodnih resursa pogodnih za proizvodnju elektri ne energije.1. Pove avanje sertifikovanih površina za proizvodnju ekološki zdrave hrane .Budžet opštine Kuršumlija 1.1. godine 23. kao i prezentacija potencijalnim investitorima 2010 -2015.Institut Jaroslav erni .00 po ha 23. 28. 1.Budžet opštine Kuršumlija 2010 -2012. 1.Sopstvena sredstva privatnih investitora 95 000. 29.3.Opština Kuršumlija .Budžet Opštine Kuršumlija 100 000.1.1. 26. godine Strategija održivog razvoja Opštine Kuršumlija 2010 – 2020. 25.Privatni investitori 10 000 000.00 god. 27.Sopstvena sredstva privatnih investitora . 2010 -2014.Opština Kuršumlija Opština Kuršumlija 1 000 000.Agencija za energetsku efikasnost .4.72 sredstva privatnih investitora . 27. godina 1. 28.Agencija za Energetiku .Ministarstvo poljoprivrede.00 .00 . 28. 26. godine . Program: Razvoj poljoprivrede.4.1.2 Pokretanje poljoprivredne proizvodnje na svim neiskoriš enim površinama poljoprivrednog zemljišta koje je u vlistništvu opštine . šumarstva i vodoprivrede .Privatni Investitori .4.2.Privatni investitori .

godine 23.4.2014.Ministarstvo poljoprivrede.00 .00 god. šumarstva i vodoprivrede . 25. 28.4. šumarstva i vodoprivrede . 29.Budžet opštine Kuršumlija 100 000. 27.1.000 dinara -Ministarstvo poljoprivrede.1.2011. 26. divljeg vo a i lekovitog bilja na teritoriji cele opštine Kuršumlije 2010 .5 Izrada studije o bogatstvu i rasporedu šumskih plodova.1. godina 1. 29. 26.Opština Kuršumlija . godine Sopstvena sredstva privatnih investitora 1.00 100. 73 . šumarstva i vodoprivrede . 29. 27.1. povr a i cve a 1.Ministarstvo poljoprivrede. godine Strategija održivog razvoja Opštine Kuršumlija 2010 – 2020.Budžet opštine Kuršumlija 1 000 000. .3 Proizvodnja ekološki zdrave hrane na ve postoje em poljoprivrednom zemljištu 2010 . 23. 27. 28.2011. 23.Privatni investitori .4. godine -Ministarstvo poljoprivrede.1. 26. 25.Privatni investitori 2010 .4.Opština Kuršumlija 2010 .Budžet Opštine Kuršumlija 2 000 000.4 Izrada studije o bogatstvu i rasporedu izvora tople vode na teritoriji cele opštine Kuršumlije pogodnih za gajenje vo a. 29.NVO . 28.Opština Kuršumlija . 28. šumarstva i vodoprivrede .2015.6 Formiranje opštinskog garancijskog fonda za razvoj poljoprivrede .

1.SO Kuršumlija . Program : Izrada urbanisti kih planova Broj Projekat PARTNERI Vreme Iznos i izvor INDIKATORI finansiranja .Ministarstvo za zaštitu životne sredine i prostorno planiranje 11 800 000. godine naša opština e postati jedna od najpoznatijih i najpose enijih turisti kih destinacija u Srbiji i na Balkanu. Opština e postati prava oaza za lovce i ribolovce iz svih krajeva. god. Naša sela pruža e turistima idealne uslove za odmor.09.Ministarstvo za zaštitu životne sredine i prostorno planiranje Do 11.SO Kuršumlija .1. prepoznatljiva po: geomorfološkom fenomenu i udu prirode avoljoj varoši.2011. 1. Strateški cilj : Do 2019.Ministarstvo za zaštitu životne sredine i prostorno planiranje 8 024 000. PROBLEM / PRIORITET: Nedovoljno ulaganje finansijskih sredstava u turisti ku infrastrukturu 1. (visok/srednij/niski) Stepen prioriteta Strategija održivog razvoja Opštine Kuršumlija 2010 – 2020.SO Kuršumlija . godina 1. unapre enje turisti ke ponude.Ministarstvo za zaštitu životne sredine i prostorno planiranje .SO Kuršumlija . edukaciju gra ana i aktivnu primenu promotivne strategije.1. Izrada plana generalne regualacije Do 11. 1.2011.1.00 .2.1. odmora i rekreacije.1. god.1. uživanje u o uvanoj životnoj sredini i prirodnim lepotama. banjama (Kuršumlijska.03.1. Lukovska) koje pružaju vrhunske usluge le enja. . rehabilitacije. Svoju poziciju na turisti koj mapi opština e izgraditi kroz permanentno ulaganje u turisti ku infrastrukturu. Izrada prostornog plana opštine Kuršumlija 1.00 .74 Opština LSDS 2010 – 2019 Strategija održivog razvoja PARTNERSKI FORUM – RADNA GRUPA TURIZAM KURŠUMLIJA VIZIJA : Do 2019. ali i mogu nosti obilaska bogatog kulturno – istorijskog nasle a ovog kraja. Godine pove ati ulaganje finansijskih sredstava u izgradnju smeštajnih kapaciteta i prate ih turisti kih sadržaja za 70%. Prolom.

21.09.10.Direkcija za izgradnju . .Direkcija za izgradnju .1.SO Kuršumlija . Program : Proširenje smeštajnih kapaciteta na teritoriji opštine 01.Ministarstvo za zaštitu životne sredine i prostorno planiranje 1.2010. 22.00 .SO Kuršumlija . 01.01.SO Kuršumlija . god.SO Kuršumlija .00 .Ministarstvo za zaštitu životne sredine i prostorno planiranje .04. god. GIS .1.SO Kuršumlija .12.00 75 . Izrada projektne dokumentacije za izgradnju lova kog sela u Kosma i 1. Izrada projektne dokumentacije za izgradnju izvi a kog kampa u Zebicama .SO Kuršumlija . god.3. 01.1. 11. 17. godina 100 000.10.SO Kuršumlija 1.Direkcija za izgradnju 01.1.1.00 16.Ministarstvo za zaštitu životne sredine i prostorno planiranje 1 500 000.4.5.00 1.2.2. 01. Izrada plana detaljne regulacije Kuršumlijske banje . .03.2010.2012. Izrada plana detaljne regulacije Prolom banje sa elementima generalnog projekta vodosnabdevanja i odvo enja otpadnih voda .SO Kuršumlija 1. 23.1.SO Kuršumlija .Ministarstvo ekonomije i regionalnog razvoja 7 350 000.3.01.2013. god. 1.2.1.2012. god .31.TO Kuršumlije 147 000.Ministarstvo za zaštitu životne sredine i prostorno planiranje 3 500 000.Direkcija za izgradnju 01.08.Direkcija za izgradnju . god.2010. Izgradnja lova kog sela u Kosma i .11.1.2.1. 28.1.TO Kuršumlije . . .SO Kuršumlija .08.SO Kuršumlija .TO Kuršumlije Strategija održivog razvoja Opštine Kuršumlija 2010 – 2020.2.1.07.2012. 2010 – 2012.1. .

00 .SO Kuršumlija 10.1.2011. 21. .SO Kuršumlija .1. 22. 12.Privatni preduzetnici . 28. 28. 01.6.76 1.12. 01. 1. 23. 22.Privatni preduzetnici .03. 21. 23.2010. 22. 24.04.Ministarstvo za sport i omladinu . .2.8.00 . 16.Privatni preduzetnici . 875 000. god.2.31.5. god.Kancelarija za mlade 01.2. Strategija održivog razvoja Opštine Kuršumlija 2010 – 2020. Izrada projektne dokumentacije za izgradnju hotela i kompleksa apartmana u Zebicama Izgradnja hotela i kompleksa apartmana u Zebicama 35 000 000.02. 17.04. . godina 1.00 17.2011. god.SO Kuršumlija 01. 1.01.Direkcija za izgradnju . god.2013.4. 01.2. 23.01.2010.Privatni preduzetnici . Izgradnja izvi a kog kampa u Zebicama -SO Kuršumlija . 21. . 28.2013.10.01.2014.2.01.Privatni preduzetnici .02.01.1. 17.00 .1.Privatni preduzetnici 1.Privatni preduzetnici . 24.Donatori 5 000 000.SO Kuršumlija .Privatni preduzetnici . god.7. Izrada projektne dokumentacije za izgradnju soba za smeštaj u gradu Izgradnja soba za smeštaj u gradu 14 250 000.Ministarstvo ekonomije i regionalnog razvoja .1. .

Direkcija za izgradnju .D.3. "Planinka" 1.4.1.03.2013.04. 01. "Planinka" . "Planinka" -SO Kuršumlija . 21.3.5.Privatni preduzetnici .D.12.A.A.02.2011. . 10.2011.SO Kuršumlija .1.D. god. 144 000. .Ministarstvo ekonomije i regionalnog razvoja .D. Izrada projektne dokumentacije za izgradnju ži are u Prolom banji -SO Kuršumlija .00 4.Ministarstvo ekonomije i regionalnog razvoja . 01.Direkcija za izgradnju . "Planinka" 4 200 000.07.A. 21.02.D. . god.3. "Planinka" 01.2012.12.1.6. 01.01.D. 24.3.02.00 . 1. Izrada projektne dokumentacije za izgradnju gondole u avoljoj varoši . "Planinka" Strategija održivog razvoja Opštine Kuršumlija 2010 – 2020. godina 160 000 000. 17. 22.3.3.SO Kuršumlija . 23. .00 . 16. "Planinka" 01.01.1.1.SO Kuršumlija 01.2013.Privatni preduzetnici 16.Privatni preduzetnici 1.A.2010.02. Izrada projektne dokumentacije za izgradnju fiksne etvorosedne ži are u Lukovskoj banji 4 800 000.3. 77 . Izrada projektne dokumentacije za izgradnju wellness centra u Prolom banji Izgradnja wellness centra u Prolom banji 1.Ministarstvo ekonomije i regionalnog razvoja .2012.A. god. 28.1. 23.2014. "Planinka" 3 200 000.00 . 22.00 . 28.2.1. god 01. 1. .Ministarstvo ekonomije i regionalnog razvoja .3.10.D.A.A. Program : Unapre enje prate ih turisti kih sadržaja na teritoriji opštine.Direkcija za izgradnju . god. . 17.01.SO Kuršumlija . Izgradnja gondole u avoljoj varoši 01.A.1.Privatni preduzetnici .03.1.D.2001.Direkcija za izgradnju . god.08. 1.

. . 1. 24. 1. . god.2.04.Direkcija za izgradnju .11.3. Izgradnja balon hale Strategija održivog razvoja Opštine Kuršumlija 2010 – 2020. 01.Direkcija za izgradnju .1.2.00 .9. 01. godina 1. god.2011.08.SO Kuršumlija .2.2012.Kancelarija za mlade 16.Ministarstvo ekonomije i regionalnog razvoja 14 200 000.2011. Broj Projekat PARTNERI Vreme Iznos i izvor INDIKATORI finansiranja 1.Norveška vlada 3 500 000.D.JKP " Toplica " . 01. 01. .Ministarstvo ekonomije i regionalnog razvoja 4 400 000.04. 01.09. Izgradnja pi terena kod sportske hale 1.JKP " Toplica " 01. Izrada projekta za ure enje zelenih površina na teritoriji opštine 1.03.00 .2011.SO Kuršumlija .2011. 24.SO Kuršumlija .78 .SO Kuršumlija .1.Ministarstvo za sport i omladinu .2. 17.2010. 21.02. 28.1.2. 22.2. 28.Ministarstvo za zaštitu životne sredine i prostorno planiranje 396 000.2014. "Planinka" 16. 17. Program : Ure enje zelenih površina.3.A.01. 22.Direkcija za izgradnju 01.SO Kuršumlija .D.3.Privatni preduzetnici 35 000 000. 23. god.06.00 .06. god.2013.8.2010.00 16. 21.Privatni preduzetnici 01.7.2010.1.Direkcija za izgradnju .3.2010. Ure enje parkova 1.00 -A. 16. . Rekonstrukcija restorana "Evropa" (etno restoran sa sobama za izdavanje) 1.Ministarstvo za zaštitu životne sredine i prostorno planiranje . . Strateški cilj : Do 2019.05. godine pove ati ulaganje finansijskih sredstava u ure enje zelenih površina za 100%. 16. 01.1. 01. 23.1. Ure enje trim staze.1. "Planinka" .12.Direkcija za izgradnju .god. i rekonstrukcija asfaltnog puta .1. god. šetališta i vidikovca na Samokovu. 01.1.SO Kuršumlija .

Niš 79 . .2014.3.Zavod za zaštitu spomenika. god. god. .Ministarstvo za zaštitu životne sredine i prostorno planiranje 16. Izgradnja vidikovaca . Rekonstrukcija manastirskog kompleksa Sv.2011.2.06. god. 01.4.Zavod za zaštitu spomenika. Rekonstrukcija manastirskog kompleksa Sv. Postavljanje wireless mreža u banjama.2011.2010.Niš . 01.Direkcija za izgradnju .3.2010.31. god.1.Ministarstvo kulture 800 000. Bogorodice Strategija održivog razvoja Opštine Kuršumlija 2010 – 2020.Ministarstvo kulture 1.1.SO Kuršumlija .3. Izrada projekta za obnovu fasada i kulturno-istorijskih spomenika na teritoriji opštine Osvetljavanje manastira i crkava na teritoriji opštini 135 000.2.05.1.31. .2.SO Kuršumlija .05. .12. 1. 1. 01.6.Niš . 16. god.02.Direkcija za izgradnju .JKP " Toplica " .00 .1.00 1.12.4.SO Kuršumlija . Program : Obnova fasada i kulturno-istorijskih spomenika PARTNERI . .06.05.1. god.12.SO Kuršumlija .1. god.Zavod za zaštitu spomenika.00 .07.3.08.Ministarstvo kulture 01. .Direkcija za izgradnju .Direkcija za izgradnju .05.Direkcija za izgradnju 01.1.01.2014.Direkcija za izgradnju . 1.1. 01.3.SO Kuršumlija .2.SO Kuršumlija .2010. Iznos i izvor finansiranja .3.01.SO Kuršumlija .01. Strateški cilj : Do 2012. avoljoj varoši i gradskom parku Obeležavanje planinarskih staza i staza zdravlja oko banjskih mesta . godina 1.2010.00 . godine pove ati ulaganje finansijskih sredstava u obnovu fasada i kulturno-istorijskih spomenika za 70%. Nikole .31.Direkcija za izgradnju Broj Projekat Vreme 01.5.1.Donatori 120 000.1. .Ministarstvo za zaštitu životne sredine i prostorno planiranje 80 000.SO Kuršumlija INDIKATORI 1.00 .3. 1.Niš .07.03. 01.Zavod za zaštitu spomenika. 1 000 000.

00 01.Niš .1.2015.09.3.1.7.03.Direkcija za izgradnju .2.01. Rekonstrukcija fasada u gradu . Izgradnja sekundarne vodovodne mreže u Prolom banji 01.Zavod za zaštitu spomenika. godine pove ati ulaganje finansijskih sredstava u komunalnu infrastrukturu za 200%.Niš .1. . 01.2011. PROBLEM / PRIORITET : Unapre enje kvaliteta komunalne infrastrukture (visok/srednij/niski) Stepen prioriteta Strategija održivog razvoja Opštine Kuršumlija 2010 – 2020.08. Izrada projektne dokumentacije za izgradnju sekundarnih vodovodnih mreža u Prolom i Kuršumlijskoj banji 2.80 1.01. god. 01.Ministarstvo ekonomije i regionalnog razvoja 5 350 000.1.Direkcija za izgradnju .2011. .JP "Srbijavode" 1 040 000.5. 600 000.Zavod za zaštitu spomenika.2014. .Zavod za zaštitu spomenika.04.Direkcija za izgradnju .SO Kuršumlija .Direkcija za izgradnju 2.1.00 INDIKATORI 2. 2.3.Donatori 36 000 000.11.02. .00 15.3. Ure enje i osvetljavanje platoa oko Ivan kule 01.3.1.Direkcija za izgradnju .1. .Niš .SO Kuršumlija .SO Kuršumlija . Iznos i izvor finansiranja -SO Kuršumlija . Mine u Štavi 01.Direkcija za izgradnju Broj Projekat Vreme 01.1.10.Ministarstvo kulture . god.11.Zavod za zaštitu spomenika.2014.1. godina 2.SO Kuršumlija . .11. . 1. Rekonstukcija srpskog srednjevekovnog sela Lubnica 01.Ministarstvo kulture 1.JP "Srbijavode" .SO Kuršumlija . god.01. Program: Proširenje kapaciteta vodovodne mreže PARTNERI .1.8. 1.SO Kuršumlija .2013.Niš -SO Kuršumlija .05.09. Obnova crkve Sv. Strateški cilj : Do 2019.Ministarstvo za zaštitu životne sredine i prostorno planiranje .00 .Ministarstvo kulture .JKP " Toplica " .1. god. god.6.2013. god.01.JKP " Toplica " .2011.1.SO Kuršumlija .02.

SO Kuršumlija 746 300.07.2010. 01.3. 2. god.Donatori 16 000 000.00 .Ministarstvo NIP .1.MUP RS PS Kursumlija . Izgradnja kolektora u Kuršumlijskoj banji Strategija održivog razvoja Opštine Kuršumlija 2010 – 2020. .2011.SO Kuršumlija .00 .Donatori 15. god.1.2.Ministarstvo za zaštitu životne sredine i prostorno planiranje 18 965 000. 01. Program : Proširenje kapaciteta kanalizacione mreže i izgradnja sistema za pre iš avanje otpadnih voda.Ministarstvo za zaštitu životne sredine i prostorno planiranje 11 000 000. Izgradnja kolektora u Lukovskoj banji . godina .Direkcija za izgradnju 01.MUP RS .10.2015.03.07.SO Kuršumlija .12.Direkcija za izgradnju 01.1.Ministarstvo za zaštitu životne sredine i prostorno planiranje .JP "Srbijavode" .00 2.Direkcija za izgradnju . Izgradnja sekundarne vodovodne mreže u Kuršumlijskoj banji .2.03. 01.06.10.1.10.2.Direkcija za izgradnju .2011.JKP " Toplica " . . .2011.00 2. 15.SO Kuršumlija .02.SO Kuršumlija . Izrada projektne dokumentacije za izgradnju kolektora u Lukovskoj i Kuršumlijskoj banji.01.SO Kuršumlija .000.3.JKP " Toplica " .01. 2.SO Kuršumlija .4 Projekat završetka izgradnje rezervoara za vodu na Borovnjaku .JKP " Toplica " .1.2014.1. .1. 2.000.1.2.1.2010 . 81 .SO Kuršumlija . god.Ministarstvo za zaštitu životne sredine i prostorno planiranje .2.00 01. i biorola u Prolom banji 2.Direkcija za izgradnju 01.2. god 2.01.

3. 2.SO Kuršumlija .2015.00 .04.Ministarstvo za zaštitu životne sredine i prostorno planiranje 7 350 000. .2.01.JKP " Toplica " .2010.2010.07.2. .2014. .SO Kuršumlija .Direkcija za izgradnju 2. 01. Izgradnja biorola u Prolom banji 82 .Direkcija za izgradnju . .5.2. Izrada plana za lociranje kontejnera i kanti u banjama 2. god.JKP " Toplica " .00 .1.SO Kuršumlija .JKP " Toplica " .1. 01.03.09.01. 01. god 01.1.2.00 . god.SO Kuršumlija .8.1. .Nikole.07.SO Kuršumlija . godina 2.SO Kuršumlija 7.7.04. 2.JKP " Toplica " .SO Kuršumlija .Donatori 10 000 000.Direkcija za izgradnju .01.3. god.SO Kuršumlija .2010. .SO Kuršumlija .4. god.01.Ministarstvo za zaštitu životne sredine i prostorno planiranje . Izrada projektne dokumentacije za izgradnju kanalizacione mreže u Prolom i Kuršumlijskoj banji Izgradnja kanalizacione mreže u Kuršumlijskoj banji .1.1.JKP " Toplica " .2.1.Direkcija za izgradnju 01.JKP " Toplica " .Direkcija za izgradnju .04. 2.05.00 2.00 7.JP "Srbijavode" .00 01.SO Kuršumlija .1. 2. Utvr ivanje plana odnošenja sme a . . 2.Direkcija za izgradnju Strategija održivog razvoja Opštine Kuršumlija 2010 – 2020.Bogorodice i u banjama .03.3. Nabavka i postavljanje kontejnera i kanti . 2. Izgradnja javnih toaleta kod manastira Sv.03.3.01. 5 000. Sv.04.12. 7.SO Kuršumlija 5 000.2014. god.Direkcija za izgradnju .1. Program : Regulisanje odnošenja sme a sa teritorije banja i avolje varoši.JP "Srbijavode" 500 000. 01.3.SO Kuršumlija 590 000.2.2011.

06.2015.2014.SO Kuršumlija .SO Kuršumlija . 01.Direkcija za izgradnju 01.Ministarstvo za infrastrukturu INDIKATORI 3.1. godine pove ati pokrivenost lokalnih puteva i ulica asfaltnom podlogom sa postoje ih 10% na 40%.Direkcija za izgradnju 2.10.07.2014.04.1. (visok/srednij/niski) Stepen prioriteta 3.03.1.2014.Direkcija za izgradnju .00 . 14. Program : Lokalni putevi i mostovi.1.4.JKP " Toplica " .4. 3.3.2015.1.Ministarstvo za infrastrukturu 40 200 000. Program: Ure enje gradskog groblja 01.2010.1.SO Kuršumlija 7. .SO Kuršumlija . Broj Projekat Vreme Iznos i izvor finansiranja .1.2.00 .08.05.1.07.00 .1. Strategija održivog razvoja Opštine Kuršumlija 2010 – 2020.00 83 .4. 01.30. 3. 14.SO Kuršumlija .10.000.1. 01.01.Direkcija za izgradnju 01. godina 3. 14. 01. god. Izgradnja gradske kapele i prilaznih saobracajnica na novom gradskom groblju u Dankovicu 3. god.god.00 .2015.1. god.Ministarstvo za infrastrukturu 56 000 000.Ministarstvo za infrastrukturu 91 000 000. 3. 01. Rekonstukcija i asfaltiranje lokalnog puta R-222 Spance – Tmava – Kaludra (opština Prokuplje) Rekonstrukcija i asfaltiranje lokalnog puta M-25 Zebice – Dobri Do – Sekira a – Stubla (opština Medve a) Rekonstrukcija i asfaltiranje lokalnog puta R-218b Dankovi e – Konjuva – Višeselo (opština Blace) 24 464 000. god. Strateški cilj : Do 2019.03.Direkcija za izgradnju .1.2. PARTNERI .2010 .00 . 3.1.2014.1. Izrada projektne dokumentacije neophodne za izgradnju i rekonstrukciju planiranih lokalnih puteva i mostova Put M-25 – Pepeljevac – Grabovnica – Tovrljane (opština Prokuplje) . PROBLEM / PRIORITET : Podizanje kvaliteta putne infrastrukture.SO Kuršumlija .1.SO Kuršumlija .Ministarstvo za infrastrukturu 220 000 000.06. 01. 14.1.000.Direkcija za izgradnju . .01. 01.5.1. 12.

.SO Kuršumlija .1. 14.1.Direkcija za izgradnju 01. Strategija održivog razvoja Opštine Kuršumlija 2010 – 2020.2017.01.Direkcija za izgradnju 14.Ministarstvo za infrastrukturu 40 000 000.05.08.2013. 01. god.1.2015.Ministarstvo za infrastrukturu . 01. Put Prolom banja – ake – avolja varoš . Put Prolom banja – Tovrljane .8.09.00 . 14.Ministarstvo za infrastrukturu . 3. 3.SO Kuršumlija . god.2014.Ministarstvo ekonomije i regionalnog razvoja 130 000 000.SO Kuršumlija .11. 01.10.Ministarstvo za infrastrukturu .09.Ministarstvo za infrastrukturu . 3.2017. 3. godina 14.05.Direkcija za izgradnju 01.SO Kuršumlija .08.84 3. 01. . 01.00 .00 .7. Izgradnja mosta na reci Toplici u selu Tre ak .2014.1.2014.Direkcija za izgradnju 01. .1. god.Ministarstvo ekonomije i regionalnog razvoja 65 000 000.SO Kuršumlija .Direkcija za izgradnju 01.1. Put Prolom banja – Pupavce – Sokolovica – Rudare 3.Ministarstvo za infrastrukturu . god. Put Rudare – Ljuša – Krtok – Kuršumlijska banja .6.01.1.11.00 .1. .05.00 .Ministarstvo ekonomije i regionalnog razvoja 380 000 000.11.Ministarstvo ekonomije i regionalnog razvoja 85 000 000.04.00 14.Ministarstvo ekonomije i regionalnog razvoja 85 000 000. .1.Direkcija za izgradnju 01. god. god. Put Lukovo – Šatra – Kuršumlijska banja .SO Kuršumlija .11.9.1.2016.1.10.2014.2013. 14.1.

01.Direkcija za izgradnju .SO Kuršumlija . Put Kuršumlija – Dobri Do – Ivan kula .07. 3. Završetak radova na rekonstrukciji i asfaltiranju ulica u naselju "Rasadnik 2" (ulice Branka Radi evi a. godina 14. 01.1.000. Bogorodice i izgadnja parking prostora 3.SO Kuršumlija 13 248 995.15.07. 01.2011.Direkcija za izgradnju 3.09.4.09.2010 .000.1.00 3.08.00 3.2010.3. god.2.Ministarstvo za infrastrukturu .2015.12.2. 14. Izrada projektne dokumentacije za asfaltiranje i rekonstrukciju planiranih ulica -SO Kuršumlija . Rekonstrukcija gradskih ulica Palih boraca.1.2.01.2. Knez Mihajlova i Dr.1.2010.03.3.2. god. god. 3.00 14.08.1.Hadži a) .5. god.1.00 14. 01. .SO Kuršumlija . Program : Asfaltiranje ulica u gradu. 01.god -Ministarstvo za infrastrukturu 1 184 980.SO Kuršumlija . probijanje Banjske ulice.2010.2011.Direkcija za izgradnju .06.12. 14.Ministarstvo ekonomije i regionalnog razvoja 31 000 000. .SO Kuršumlija . Izgradnja ulice u zoni male privrede u naselju Kastrat 01.1. Kara or eva. Kraljevi a Marka i Nikodija Stojanovi a Tatka i Stevana Prvovencanog .2011.Direkcija za izgradnju 01.00 Strategija održivog razvoja Opštine Kuršumlija 2010 – 2020.SO Kuršumlija .Ministarstvo za infrastrukturu .Direkcija za izgradnju 01.SO Kuršumlija 4 000 000. .06. .09.Ministarstvo za infrastrukturu 14.1.SO Kuršumlija 42 000 000. 01.1.2014.00 .2. .2.SO Kuršumlija . 85 .04.Direkcija za izgradnju 01. Asfaltiranje ulice do manastira Sv.Ministarstvo za infrastrukturu .

Direkcija za izgradnju . 3.1.TOS . 01. a broj no enja turista pove ati 5 puta.2011.00 .TO Kuršumlije .1. Izrada plana signalizacije Iznos i izvor finansiranja .2010.02.2010.05.02.1.1.Ministarstvo za infrastrukturu . godina 3.3. god. godine pove ati broj poseta turista 10 puta.TOS . PROBLEM / PRIORITET : Nedovoljan broj poseta i no enja turista na teritoriji opštine (visok/srednij/niski) Stepen prioriteta 4.02.2. 01.1. Program : Turisti ka signalizacija.2010.3.TO Kuršumlije .03.Direkcija za izgradnju . godine obezbediti 100% pokrivenost opštine i glavnih putnih pravaca turisti kom signalizacijom. 20 000.00 4. Nabavka i postavljanje signalizacionih tabli na teritoriji opštine Strategija održivog razvoja Opštine Kuršumlija 2010 – 2020. Nabavka i postavljanje signalizacionih tabli na putnim pravcima 250 000.SO Kuršumlija . Izrada promotivne strategije opštine Iznos i izvor finansiranja . Strateški cilj : Do 2011. god.SO Kuršumlija .01.3.Ministarstvo ekonomije i regionalnog razvoja 400 000.2011.SO Kuršumlija .TOS 4. Program : Razvoj turisti kih destinacija i promocija PARTNERI Vreme 01. Strateški cilj : Do 2019. Izrada banjskih strategija .01.2010.00 .TOS .2.1. .1.1.01. INDIKATORI Broj Projekat 4.Direkcija za izgradnju . 4. Vreme INDIKATORI Broj Projekat 3.SO Kuršumlija .3.SO Kuršumlija .01.10.TO Kuršumlije . .01 .TO Kuršumlije 01.2.01.86 3.03.1..SO Kuršumlija 3. god.1.02.SO Kuršumlija 01.1. god.TO Kuršumlije .SO Kuršumlija .1. 01. god. . PARTNERI .SO Kuršumlija .2.1.

2.2.03.06.9.1.5.2.1..TO Kuršumlije .1.2.TOS . svake godine svake godine 01.SO Kuršumlija . U estvovanje na sajmovima turizma 4.01.SO Kuršumlija .00 .4.D.2010.SO Kuršumlija .1.SO Kuršumlija .09 . Otvaranje prodavnice suvenira u Kuršumliji svake godine svake godine svake godine svake godine 4.2.TO Kuršumlije Privatni preduzetnici 4.1.Sportski klubovi .1.1.3.SO Kuršumlija .09.12.1.6. De iji festival " Prole na pesma " . Organizovanje izložbe pasa 4.SO Kuršumlija .1. SO Kuršumlija TO Kuršumlije A. god. .OŠ "Miloje Zaki " . Izrada master plana za avolju varoš . Izrada komunikacionih planova za banje 01.01. god.TO Kuršumlije 500 000.00 .SO Kuršumlija .2010.SO Kuršumlija .1.SO Kuršumlija . Izrada baze podataka nosilaca turisti ke ponude na nivou opštine 4.2010. Štampanje i distribucija promotivnog materijala 4.2010.Privatni preduzetnici 4.01. Planinka . god.D.2. Rok festival " Gitarijada " Strategija održivog razvoja Opštine Kuršumlija 2010 – 2020. 01.TO Kuršumlije .1.TO Kuršumlije .SO Kuršumlija .1.04.1.1.De iji vrti "Sunce" .4.A. .SO Kuršumlija . SO Kuršumlija SO Kuršumlija 4.TO Kuršumlije . Dizajniranje suvenira i razglednica .TOS . godina 4.1.De iji vrti " arolija" SO Kuršumlija 87 .Kancelarija za mlade .TO Kuršumlije .OŠ "Drinka Pavlovi " .Kancelarija za mlade . Planinka TOS 01.06. 01.Kancelarija za mlade . god.2011. 2011.TO Kuršumlije .SO Kuršumlija .1. god.8.1. Organizovanje sportskih turnira 4. .1.TO Kuršumlije 286 000.3.TOS 4.7.SO Kuršumlija . Program : Manifestacije.4.31.1.1.

jednogodišnje ažuriranje indikatora Godina 2 -3 -4 Godina 5 1. pra enje implementacije Lokalnog akcionog plana b.Strategija održivog razvoja Opštine Kuršumlija 2010 – 2020. organizacije. finansijskih. ostvaruju i razli ite veze u okviru i van organizacije. itd. Prakti no. usmeravanja. godina 5. uklju uju i i angažovanje ljudskih. tehnoloških i prirodnih resursa. Izveštaj o održivosti a. Strateški dokument sa dijagramima + 1 4. Ocena održivosti 2. SISTEM UPRAVLJANJA I PRA ENJA Proces implementacije strategije mora biti definisan kako bi se osigurao njen nastavak. Izveštaj o održivosti a. Implementacija politika i strategija za postizanje zadatih ciljeva mora biti razmatrana i preispitivana od strane svih osoba uklju enih u proces. Nakon 10 godina bi trebalo razvijati novu Strategiju održivog razvoja lokalne zajednice. a izvršna vlast mora: dodeliti odgovornosti . Strateški dokument sa dijagramima 4. Klju ni akteri moraju biti svesni svojih uloga i odgovornosti. Lokalni akcioni plan Godina 6-7–8-9 1. Izveštaj o održivosti 2/3. celokupan proces planiranja treba da bude odre en kao desetogošnji ciklus: analize – planiranja – programiranja – implementacije – realizacije – pra enja – procene – i ponovne analize.kako bi se pratio napredak. Kako bi se faza implementacije Strategije održivog razvoja lokalne zajednice uspešno realizovala proces strateškog planiranja uklju uje i aktivnosti na sistemu upravljanja i pra enja.2. Proces je kompletno prikazan na slede em dijagramu: Ciklus Strategije održivog razvoja lokalne zajednice Godina 1 1.tako da planovi mogu biti realizovani efikasno definisati set merljivih ciljeva . ažuriranje svih indikatora 4. Upravljanje u svim profitnim i javnim organizacijama je akt zajedni nog delovanja ljudi u svrhu postizanja zajedni kih ciljeva. Na in na koji se ovaj proces razmatranja i kontinuiranog preistitivanja realizuje daje živost sistemu upravljanja i pra enja. izbora ljudi. Kao garancija ovakvog aktivnog pristupa. Izveštaj o održivosti + 1 2/3. jednogodišnje ažuriranje indikatora Godina 10 1. Lokalni akcioni plan 5. Izveštaj o održivosti a. Lokalni akcioni plan + 1 5. rukovo enja i kontrole. Ocena održivosti + 1 88 . Upravljanje sadrži faze planiranja. proces strateškog planiranja je iznad svega dinami an proces i finalni dokumenti se posmatraju kao dinami ni odnosno promenljivi alati. kompletno preispitan svakih 10 godina. pra enje implementacije Lokalnog akcionog plana b.

Strategija održivog razvoja Opštine Kuršumlija 2010 – 2020. Strateški dokument i Lokalni akcioni plan moraju u potpunosti biti integrisani sa opštinskim/gradskim svakodnevnim radnim procedurama. po evši od razli itih institucija i organa javne uprave. Poželjno je da je ovaj Tim za koordinaciju postavljen u okviru administracije tako da može da koordinira celokupnim sistemom upravljanja i pra enja. izvori finansiranja. organizacione strukture i uklju ivanju zainteresovanih aktera. 89 . Direktno povezivanje sa svim opštinskim/gradskim operativnim planovima i odeljenjima. bar. Koordinacioni tim je imenovan od strane Predsednika opštine Zorana Vu kovi a. SKUPŠTINA OPŠTINE obavezuje Koordinacioni tim da sprovede implementaciju VIŠE-SEKTORSKI KOORDINACIONI TIM je odgovoran za punu integraciju Strategije u sredstva planiranja i upravljanja TELO ZA RAZVOJ STRATEGIJE eksterno koordinira i prati implementaciju akcionog plana Finansijsko integrisanje sa opštinskim budžetom Kros integracija sa opštinskim sektorima i upravama Tehni ka integracija sa JKP. Sistem upravljanja treba precizno da identifikuje nosioce odgovorne za implementaciju pojedinih aktivnosti i da pruži precizno definisana ovlaš enja i odgovornosti svih na elnika odeljenja/uprava za sprovo enje tog integrisanog procesa u razumnom vremenskom roku (do usvajanja narednog gradskog/opštinskog budžeta) Integraciju Akcionog plana i Strateškog dokumenta sa planovima. Proces strategije održivog razvoja lokalne zajednice je inkorporiran i koristi postoje u strukturu u lokalnoj administraciji. itd. prvenstveno u tri pravca: Direktno povezivanje Akcionog plana sa izradom i aktima opštinskog/gradskog budžeta. projektima i aktivnostima svih javnih i privatnih institucija koje su uklju ene kao glavni nosioci implementacije Akcionog plana. godina Faza implementacije Strategije održivog razvoja lokalne zajednice je bazirana na kombinaciji akcionog plana. Njihova potpuna uklju enost u implementaciju detaljnog Lokalnog akcionog plana je od vitalnog zna aja za održivost i razvoj. itd. Za svaku aktivnost u okviru Akcionog plana moraju se obezbediti finansijska sredstva ili. Glavni deo organizacione strukture je Koordinacioni tim koji uklju uje razna odeljenja. javnih komunalnih preduze a. Veliki broj svakodnevnih upravlja kih aktivnosti se odvija u oblasti urbanisti kog sisitema i teritorijalne podele. a pod ingerencijom razli itih gradskih/opštinskih institucija i organa. Tim za koordinaciju je odgovoran za integraciju Strateškog dokumenta i Lokalnog akcionog plana.

90 . Indikatori pružaju osnovne informacije i znanja vezana za napredak procesa implementacije strategije i dinamiku usaglašavanja. kao osnovnog dela Sistema upravljanja. godina Ispunjenje i status implementacije Strategije održivog razvoja lokalne zajednice mora biti konstantno pra en i procenjivan preko godišnjih ciklusa evaluacije koriš enjem Indikatora održivosti (odnosi se na Strateški dokument i na kompletnu zajednicu) i Indikatora u inka (odnosi si se na status implementacije Lokalnog akcionog plana). Sve promene indikatora i svi rezultati godišnje evaluacije moraju biti dostupni svim gra anima putem jednostavnog i itkog izveštaja.Strategija održivog razvoja Opštine Kuršumlija 2010 – 2020. Svi ti indikatori su osnova za kompletan sistem pra enja implementacije strategije.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful