P. 1
bankar.

bankar.

|Views: 334|Likes:
Published by Dusan Misic

More info:

Published by: Dusan Misic on Sep 13, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

12/16/2013

pdf

text

original

1.1.

Razvoj bankarskih poslova  reditni, menjački i založni poslovi - najstariji bankarski poslovi K Sumerci, Asirci, Vavilon, Grčka, Egipat, Rim Rani srednji vek – menjački poslovi , “kvarenje” novca Kreditni posao - naturalni kredit,državni zajmovi i medjunarodni kredit Pojava prvih banaka – Banca di Genova 1320. –poslovna, Sverigen Riksbank 1668.emisiona Osnove savremenog bankarstva – XIX vek

1.2. Predmet nauke o bankarstvu Banka – novčano preduzeće i kreditna ustanova – depozitni, kreditni, novčani poslovi Primenjena ekonomska disciplina Makroekonomski i mikroekonomski aspekt Specifičnost nacionalnog predznaka Banka se definiše: 1) ekonomska funkcija 2) usluge klijentima i 3) pravne osnove postojanja Nauka o bankarstvu: 1)Funkcija, uloga i organizacija 2)Bankarski poslovi i načela poslovanja 3)Monetarna, devizna i kamatna politika 4)Privredni i monetarni uticaj

1

1.3. Bankarski poslovi i organizacija banke Sadržaj bankarskog sistema - odredjen vrstom i sadržinom poslova i institucija Oblici i specifičnosti proizvodnje opredeljuju organizaciju i funkciju banaka Osnovni bankarski poslovi: –Prikupljanje depozita –Kreiranje (sekundarnog) novca i odobravanje kredita –Poslovi platnog prometa Organizacija banke –Funkcionalno: direkcije, sektori, odeljenja –Teritorijalno – hijerarhijski: centrala, filijale, ekspoziture, šalteri

1.4. Banka kao novčano preduzeće Banke - akcionarska društva – tržišno okruženje Ciljna funkcija banaka ad – maksimiranje dobiti i uvećanje kapitala Mere državne intervencije – ograničavaju stihijnost inicijative Liberlaizacija poslovanja, globalizacija, kontrola Načela (principi) poslovanja banaka: –Likvidnosti –Poslovnosti i efikasnosti –Sigurnosti plasmana –Rentabilnosti i ekonomičnosti poslovanja –Solventnosti –Ažurnosti

2

1.5. Finansijski sistem i institucije Finansijski sistem:monetarni i fiskalni sistem – institucije i instrumenti Koreliranost razvijenosti finansijskog sistema i realnog sektora Tokovi kreiranja i povlačenja novca: 1) tekuće finansiranje 2) razvojno finansiranje a) samofinasiranje b) direktno finansiranje c) indirektno Osnovni modeli finansijskg sistema: a) nemačko - japanski b) anglosaksonski Finansijske institucije: –1) kreditne institucije (finansijske kompanije i depozitne – banke, štedionice,) –2) institucionani investitori (penzioni fondovi, osiguravajuća društva i investicioni fondovi) –3) berzanski posrednici

1.6. Klasifikacija banaka i bankarskih institucija Klasifikacija: sadržaj poslova, ročnost, pravna forma, regionalni raspored Sadržinski: –centralne ili emisione banke –depozitne –univerzalne –poslovne –specijalizovane i granske –ŠKO –konzorcijumi –ustanove za podršku izvoza

3

–Ostale: osiguranje, reosiguranje, fondovi socijalnog i penzionog osiguranja, novčane i robne berze, faktoring i forfeting institucije, lizing institucije, finansijske holding kompanije i konglomerati

1.7. Bankarstvo u savremenoj privredi Osnovno odredjenje banke: posrednička, monetarna, kreditna funkcija i PP Razlike banaka i drugih fin institucija:kredit, sekundarna emisija, raspored Ak i Š, ročna transformacija, utiče na razvojnu i ekonomsku politiku, utiče na brzinu opticaja novca Konkurencija nebankarskih finansijskih institucija, liberalizacija finansijskog sektora Kreditna funkcija – kreiranje novca i posredovanje izmedju sektora preusmeravajući viškove novca Povratno delovanje na realnu ekonomiju Kredit donekle prekida vlasnički odnos Specifičnosti banaka u ZUT pre i tokom tranzicije

1.8. Istorijat i struktura domaćeg bankarstva Zavisnost bankarstva od društvenih promena Prvi novčani zavod - Uprava fondova 1862. – poprimila karakter banke 1898. Emisiona banka – Prva privilegovana banka Kraljevine Srbije - 1883. Periodizacija razvoja domaćeg bankarstva : 1) Od osnivanja prve banke do 1945. – tržišna ek. 2) Nakon II svetskog rata – plansko - tržišna 3) Tranzicioni period

4

Dominantnost društveno - političkog i ekononomskog ambijenta nad finansijskim sistemom Sruktura bankarskog sistema: Narodna banaka Srbije, banke opšteg tipa – univerzalne, banke i posebni oblici (JUBMES, EXIM banka, Agro banka)

Rezime poglavlja Preteče bankarskih poslova – depozitnog i kreditnog -javile su se u starom veku Osnove savremenog tržišnog bankarstva položene su u XIX veku Bankarstvo je primenjena ekonomska nauka Bankarstvo se bavi funkcijom, ulogom banaka, organizacijom, poslovima i načelima poslovanja, monetarno – kreditnom politikom i uticajem banaka na realni sektor Paralelno sa procesom industrijalizacije Srbije nakon sticanja nezavisnosti, krajem XIX veka, stvoreni su temelji srpskog bankarstva

Cilj poglavlja

♦ Ukazivanje na najvažnije savremene tendencije u bankarstvu ♦ Bankarski sistem se ubrzano transformiše, naročito sa stanovišta upravljanja i korišćenja IT ♦ Posebno je važna tendenciji globalizacije bankarskog poslovanja koja neposredno vodi formiranju banaka koje posluju bez prostornog ograničenja ♦ Upoznavanje sa procesom deregulacije bankarskog zakonodavstva, koja se mahom odvija u anglosaksonskim državama ♦ Upoznavanje sa procesom uvodjenja medjunarodnih standarda bankarskog poslovanja kroz sporazume Bazel I i II ♦ Upoznavanje sa osnovnim karakteristikama investicionog bankarstva ♦ Ukazivanje na uzroke i posledice svetske ekonomske krize, kao i mere koje se preduzimaju za izlazak

5

2.SAVREMENE TENDENCIJE U BANKARSTVU

♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦

2.1. Transformacija bankarskog sistema 2.2. Savremene tendencije u bankarskom menadžmentu 2.3. Globalizacija i medjunarodno bankarstvo 2.4. Transnacionalna banka 2.5. Deregulacija bankarskog poslovanja 2.6. Medjunarodna standardizacija 2.7. Elektronsko bankarstvo 2.8. Investiciono bankarstvo 2.9. Svetska ekonomska kriza

2.1. Trasformacija bankarskog sistema

♦ Faze razvoja bankarstva: 1) 1860-1960 tradicionalno – konzervativno 2) 196090 – industrijsko 3) 1990- medjunarodno ♦ Usmerenje: 1) rast kapitala 2) rast efikasnosti 3) struktura izvora i plasmana 4) bez stroge podele 5) poboljšanje solventnosti 6) čišćenje od neprofitnosnih oblika 7) sužavanje prava po osnovu osiguranja 8) jača kontrola CB 9) čišćenje bilansa ♦ Razvijeni (SAD) – konkurencija nebankarskih institucija, disperzija proizvoda banaka, zaobilaženje banaka od realnog sektora, gradjani se okreću HOV ♦ Modeli banaka u SAD 1) korporativno finansiranje 2) banka okrenuta fin. trž. ♦ Transformacija anglosaksonskih banaka u pravcu kontinentalnih – univerzalizacija ♦ Koncentracija banaka – omogućena deregulacijom i globalizacijom – 40 internacionalnih igrača ♦ Globalizacija tržišta – razudjena bankarska mreža – bankarska industrija ♦ Tendencija stvaranja bankarskih holdinga (investicione banke kupuju gradjevinsku operativu, a komercijalne fin. institucije) ♦ Rast stepena konkurencije medju bankama i izmedju banaka i drugih fin. inst.rast značaja marketinga ♦ Tendecija univerzalizacije banaka (nove usluge: konsalting, upravljanje gotovinom, lizing, start – up, venture, osiguranje, PNZ) ♦ Evolucija državne intervencije – deregulacija na nacionalnom nivou uz medjunarodnu standardizaciju ♦ ZUT – transformacija fin. sistema: mon. restrikcija, samostalnost CB, čvrsto budžetsko ograničenje, sanacija, otvaranje 6

smanjenje rizika 2) Globalizacija fin trž – Intelektualni rad – Digitalni oblik komunikacije – Minimalizacija posredovanja 7 .3.2.bankarstva: – Koncentracija banaka – praćenje privrednog rasta. Globalizacija i medjunarodno bankarstvo ♦ ♦ ♦ ♦ Globalizacija započela 1960tih. a maximum dostignut 1990tih godina Globalizacija – tendecija širenja poslova na čitav svet Bankarski poslovi bez vremenskog i prostornog ograničenja Interni faktori razvoja medj.2. stvaranje EMU – Formiranje univerzalnih banaka – širenje na SAD – Deregulacija – transfer kapitala bez ograničenja – Informatizacija bankarskih aktivnosti ♦ Eksterni faktori internacionalizacije: 1)Regulacija na medj. Savremene tendencije u bankarskom menadžmentu ♦ Promene: 1) deregulacija bankarskog poslovanja 2) razvoj informacione tehnologije 3) globalizacija fin tržišta 4) rast vrednosti pojedinačnih transakcija 5) nestabilnost i rizik 6) porast zahteva klijenata ♦ Promene u bankarskom menadžmentu: 1) marketing 2) promenljiva kamata 3) projektno finansiranje 4) sekjuritizacija 5) e – bankarstvo 6) supervizija i monitoring ♦ Efiakasnost upravljanja bankama – meandžment ♦ Menadžment tim ♦ Liderstvo: 1) unapredjenje performansi zaposlenih 2) razvoj proizvoda i usluga 3) razvoj organizacije 4) produktivnost 5) kvalitet 6) razvoj prodajne kulture ♦ Liderstvo – menadžer ♦ Osobine lidera: 1) jasna vizija razvoja i poslovanja 2) jasno ekspliciranje 3) preduzetnički duh 4) perfekcionizam ♦ Poznavanje procesa bankarske tehnike i tehnologije ♦ Dodatna znanja iz menadžmenta ♦ Povećanje stepena rizika i ubrzanje promena ♦ Problemi na nivou top menadžmenta: 1) sposobnost upravljanja promenama 2) strateško planiranje 3) fleksibilna organizacija 4) snažan marketing 2. nivou – harmonizacija.

kreacija serijskih proizvoda. Transnacionalna banka ♦ Transacionalna – medjunarodna banka ♦ Savremeno bankarstvo od 1960tih ♦ Medjunarodna banka – osnovno – medjunarodni kapital i medjunarodni menadžment ♦ Elektronsko automatizovan proces i sofisticirana celovita delatnost na globalnom nivou – predjen dug put ♦ Karakteristike: bankarstvo na daljinu. strategije. 2) regionalna tržišta. nacionalni + internacionalni sadržaj ♦ Organizacija medj banke: 1) menadžment. komparativne prednosti ponuda i cena. kontrolabilnost rizika.♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ – Premanentno obrazovanje Karakteristike svetskog fin tržišta Kapital i eksperti .medjunarodni Trgovina bez granica vremena i prostora Obrazovanje eksperata – medjunarodno Dominacija etike Organizacija i funkcionalnost globalnog tržišta Megafuzije banaka Krajem 1990tih Azija . poslovne strategije. pozadinske službe 8 . dilersko – brokerske službe . medj bankarstvo. sopstveno bankarstvo. tržišna logistika.4. internacionalna tržišta. oslonac na tražnju ♦ Inostrani nastup: 1) korespodentski odnosi 2) osnivanje filijala i ogranaka 3) osnovanje medjunarodne banke ♦ Funkcije medj banke: ♦ Finansiranje spoljne trgovine ♦ Trgovina devizama ♦ Finansiranje dugova i akcijskog akpitala ♦ Menadžment internacionalne trgovine ♦ Finansijski inženjering ♦ Konsalting ♦ Bazelski komitet – nadziranje najvećih medjunarodnih igrača + harmonizacija ♦ Statut multinacionalne banke – deo statuta banke osnivača. 3) disponibiltet.ZUT 2.

ukinuto plafoniranje kamatnih stopa Deregulacija kao politika Postupno uvodjenje deregulacije Otvorena pitanja deregulacije: 1) dozvola za nove usluge 2) bezbednost 3) jedno umesto više regulatornih tela 4) kontrola medjunarodnih konglomerata 9 .♦ Funkcije medj banke: – Finansiranje spoljne trgovine – Trgovina devizama – Finansiranje dugova i akcijskog akpitala – Menadžment internacionalne trgovine – Finansijski inženjering – Konsalting ♦ Bazelski komitet – nadziranje najvećih medjunarodnih igrača + harmonizacija ♦ Statut multinacionalne banke – deo statuta banke osnivača. internacionalna tržišta. Deregulacija bankarskog poslovanja ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ Deregulacija – postupna liberalizacija na nacionalnom i globalnom nivou 1980tih Do 1980-tih neformalna deregulacija – mahom vezana za anglosaksonsko bankarstvo Formalna dergulacija 1980. nacionalni + internacionalni sadržaj ♦ Organizacija medj banke: 1) menadžment. .Zakon o deregulaciji depozitnih institucija u SAD – brisanje podele komercijalne i investicione banke. tržišna logistika. poslovne strategije. dilersko – brokerske službe . pozadinske službe 2. 2) regionalna tržišta.5. 3) disponibiltet.

osnovni kapitala (tier 1) – Sekundarni – dodatni kapital (tier 2) – Vanbilansne stavke – Fokus kreditni rizik – Isti standard za sve banke – Minimalni nivoi kapila: min kofeicijent 4% primarnog kapitala / rizična aktiva – Minimalni koeficijent 8% prim + sek kapitala / ukupno ponderisana rizična aktiva – Razvrstavanje aktive u 4 kategorije: 0%.2. 20%. 2) očuvanje poverenja u banku.6. 50% i 100% pokrića rezervom – Promene u poslovnim bankama: uvodjenje menadžmenta rizika. sa primenom 2006. 3) limitiranje gubitaka države ♦ Bazelski sporazum o kapitalu – Bazel I 1988. umanjenje aktive – Modifikacija pravila – Bazel II – 2002. – Primarni . Medjunarodna standardizacija ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ Bazelski komitet Prvo pitanje stnadardizacije – adekvatnost kapitala Ko treba da postavi standarde? Kapitalni cenzus – minimalni iznos novčanog dela kapitala Svrha kontrole veličine kapitala: 1) ograničavanje rizika neuspeha. godine i dalje: – Veća osetljivost na arbitražne poslove – Prepoznavane različite izloženosti riziku – Proširenje vrsta rizika – Zahtev za razvojem sopstvenih modela – Zahtev za sopstvenom merom adekvatnosti kapitala – Uvodjenje javnosti – Bazel II je proces otvara pitanja: – Tehnologija merenja rizika nije definisana – Pitanje rizika kupovine HOV – Poslovni ciklus – Kompetencija kontrole nadležnih institucija 10 .

– dostupnost 24 časa. – smanjenje troškova. internet bankarstvo. – nezavisnost vremena i mesta. prenos sredstava. – veći broj korisnika .bankinga: upravljanje gotovinom. – Kartice sa unetim podacima i smart kartice – Bankomati umesto šaltera – Kućno bankarstvo i bankarstvo iz kancelarije – Internet bankarstvo – Elektronska gotovina. – jačanje konkurentnosti – Tipični savremeni poslovi e . telefonsko bankarstvo – (Ne)sigurnost poslovanja na mreži: – neovlašćeni ulazak . digitalni čekovi 11 . Elektronsko bankarstvo ♦ Sredina 1960-tih – prvo uvodjenj IT u banke ♦ Automatizacija transakcija – automatske klirinške banke i veliki nacionalni elektronski platni sistemi ♦ SWIFT 1970-tih – medjubankarski platni sitem na veliko ♦ Karakteristike e-bankinga: – individualnost. – bolji kvalitet.2.ozbiljne posledice. izveštavanje o stanju računa. – fleksibilnost i – interaktivan rad ♦ Prednosti e –bankinga: – manje zaposlenih. kućno bankarstvo.6. – mogućnost identifikacije i autorizacije – Elektronsko plaćanje malih vrednosti – problem velikih fiksnih troškova i malih vrednosti palaćanja (pos terminali) – Elektronske platne kartice – nastanak 1960-tih (hoteli i naftne kompanije). – problem interneta bez globalne i nacionalne kontrole. – mobilnost. – debitne i kreditne kartice.

. uključivanje institucionalnih investitora iz sveta u kupovinu ovih HOV dalo je krizi globalnu dimenziju i uticalo na brzo širenje krize ♦ Kulminacija krize oktobar 2008. – krah svetskih berzi i obustava medjubankarskog kreditiranja.8. kontrolne i regulatorne institucije ♦ Okidač finansijske krize: jeftin novac. pritisak na rast po svaku cenu (patriotska potrošnja).. ♦ Globalizacija je povećala učestalost i disperziju kriza ♦ Zajedničko je ostalo da je glavni motiv i okidač bila neograničena pohlepa aktera ♦ Svaki put su podbacile nadzorne.com slom 2000. Nagli rast nakon liberalizacije propisa od 1980-tih Izazivači SEKE Od velikih 5 opstale Morgan Stanley i Goldman Sachs 2.2. SAD do 1929. bankrot Leeman Brothers ♦ Svetska finansijska kriza je usled nepoverenja. azijska 1997/98. sekjuritizacija kredita kroz plasman HOV sa visokim kamatnim stopama. nelikvidnosti bankarskog sektora i propasti banaka prerasla u ekonomsku krizu ♦ Preduzete mere na globalnom nivou: 12 . latino američka 1982.dilerke aktivnosti Počeci inv bankarstva XIX vek Evropa.9. Investiciono bankarstvo ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ Tradicionalno shvatanje: bavljenje HOV Preuzimanje i plasiraje HOV na primarnom tržištu Pružanje posredničkih finansijskih usluga na sek fin trž Investicione banke i univerzalne banke Ključni učesnici na trž kapitala 1) pomažu emitentima 2) brokersko . dot. odobravanje hipotekarnih kredita kreditno nesposobnim dužnicima. Svetska ekonomska kriza ♦ Pojavni oblici kriza su se menjali: recesija 1929-32.

Nemačka -5. Ukrajina i zapadni Balkan ♦ Sredinom 2009. Japan -6.Britanija -1%.3%GDP. naročito pogodjene Baltičke zemlje. SAD i Velikoj Britaniji.(procena MMF): ♦ Svet -1.8%. opadanje SDI.6%. ♦ Medju najvažnije tokove spada proces globalizacije. ali je istovremeno stvoren nukleus aktuelne svetske ekonomske krize 13 . koji podrazumeva stvaranje medjunarodnih – transacionalnih banaka koje posluju bez prostornog ograničenja ♦ U anglosaksonskim privredema. kao odgovor na jačanje konkurencije nebankarskih finansijskih organizacija i potiskivanja banaka država je preduzela deregulaciju zakonodavstva ♦ Da bi se obezbedilo i kontrolisalo medjunarodno poslovanje banaka.4%. blagi oporavak tokom 2010. organizacije i menadžmenta ♦ Uvodjenje informatičkih tehnologija najviše je uticalo na izmene bankarskog poslovanja i bankarskog menadžmenta. zapaženo je zaustavjanje pada konjunkture i blagi oporavak prvenstveno Nemačka. Francuska i SAD Rezime poglavlja: ♦ Poslednjih decenija došlo je do velikih promena koje se odvijaju sa stanovišta bankarskog poslovanja. (1% globalnog rasta) ♦ SAD-2. svetska trgovina -11%. Italija -4.implementacije internacionalnih standarda u nacionalnu bankarsku regulativu ♦ Nakon liberalizacije propisa došlo je do nagle ekspanzije investicionog bankarstva koje je dobilo ogromne razmere.♦ Povećanje likvidnosti bankarskog sektora ♦ Spašavanje pojedinih banaka (upumpavanjem svežeg novca i nacionalizacija) ♦ Mere stimulisanja rasta ponude i tražnje ♦ Mere pojačavanja kontrole fin institucija i izmene nadzorne funkcije ♦ Usporavanje i pad u 2009. Francuska -3%. Evrozona -4. rast nezaposlenosti. Madjarska. došlo je do procesa medjunarodne standardizacije .V.2% ♦ ZUT nakon visokih stopa rasta duboki pad.2%.

bogata struktura bankarskog sistema i disperzirana ponuda usluga sa elementima E – bankinga ♦ Privreda u razvoju. Praksa i komparacija bankarskih sistema 3.2. Modeli savremenog organizovanja banaka 3.1.bankinga ♦ Centralna banka: način organizovanja. Bankarstvo zemalja u tranziciji 3. Modeli savremenog organizovanja banaka ♦ Kriterijumi: univerzalna ili specijalizovana. razvijen finansijski sistem. banka sa ili bez mreže. uloga.2.KOMPARATIVNI BANKARSKI SISTEMI 3.4.1. Bankarstvo razvijenih zemalja 3. nedovoljna disperzija bankarskih proizvoda i prisustvo e .3. plitak i nedovoljno produbljen finansijski sistem. inokosna ili akcionarska ♦ Za period industrijskog bankarstva 1960-80te karakteritsični su modeli: – Anglosaksonski – investiciono – komercijalne banke sa ritejl i korporativnom bankom – Kontinetalni – evropski model – univerzalne banke i štedionice. tranziciji. medjunarodni stanadardi i IT ♦ Primarni značaj u medjunarodnom bankarstvu imaju poslovi. Islamsko bankarstvo 3. bez striktnog razgraničenja komercijalne i investicione banke ♦ U periodu 1990tih – deregulacija. a sekundarni značaj organizacija 3. srednja ili mala banaka.kreditne politike ♦ Karakteristike poslovnih banaka 14 .3. nepotpuno restruktuiran bankarski sektor. funkcije.5. stepen autonomnosti u vodjenju monetarno . Praksa i komparacija bankarskih sistema ♦ Razvijenost finansijskog sistema i povezanost sa realnom ekonomijom ♦ Razvijena privreda.

kapital kapitala članica. jedinstvena.Britanije  Bank of England 1694. žiro centrala i nacionalna centrala)  Kreditne zadruge – sve vrste usluga za SME. zamenik i Odbor od 7 članova. sistem 12 banaka. plasmani u privredu  Trust banke.. Odbor 15 . od nacionalizacije  Poslovno bankarstvo:  Komercijalne banke – ne mogu biti članovi berze niti špekulisati na berzi  Eskontne banke – emituju uglavnom menice i državne vrednosne papire  Efektne banke – specijalizovane za spekulativne poslove sa HOV  Akceptne banke – medjunarodni PP. kapital 45% privatni. guvernera i zamenika postavlja Ministarstvo finansija. monopol 1884. guverner i zamenik na 5 godina.oko 200  Štedionice – na nivou komuna i udruženja komuna. Odbor 16 članova. 3 nivoa organizovanja  Instituti za imobilisani kredit – zajmovi za nekretnine.. jedinstvena do 1948.3.000. Drezdner Deutche Discont (Kommerz) 2) državne regionalne i lokalne 3) privatne – stare..  EXIM banka  Bankarski sistem V. tri nivoa (štedionica. ima ogranke  Poslovne banke:  Privatne i javne 1) 3 “D”Deutche. Bankarstvo razvijenih zemalja ♦ Bankarski sistem SAD ♦ FED . sistem do 1957. u vidu štedionica i zadruga za stambenu izgradnju  Bankarski sistem Japana  Centralna banka Japana 1882. jedinstvena. guverner. 1945. Komitet za OOT 12 članova guvernera centralnih banaka..1913. nacionalizovana.5. deklarativno veliki stepen autonomije ♦ Poslovno bankarstvo:  Komercijalne banke – 13.čuvanje i upravljanje tudjom imovinom. dugoročne plasmane  Efektne banke – prikupljaju sredstva emisijom HOV. ulaganje u obveznice. privatna do 1966. ima ogranke. guverner i zamenik – mandata 8 godina. trgovina devizama i investiono posredovanje  Korporacije za dugoročno finansiranje – potencijal sopstveni i državni. Odbor direktora 21 član. hipotekarne fondove i dr.. veliki stepen autonomije. nacionalne i državne  Udružene štedne banke – mobilizacija oročenih depozita... finansiranje privrede  Bankarski sistem Nemačke  Bundesbank 1875. autonomija umanjena od 1966..

socijalni fondovi i osiguranje. vlasnici kreditne institucije. autonomija je velika polazeći od vlasništva i načina izbora. ali je u praksi ima.kao zadruge Štedionice – na celoj teritoriji Italije Banke za kreditiranje .srednjeročno i dugoročno 3. Odbor direktora. jedinstvena institucija. nacionalne i privatne Poslovne banke – finansiranje privrede direktnim učešćem. nacionalizovana. od 6 privatnih banaka. preko 30 ogranaka Poslovno bankarstvo: City banke – potencijal štednja gradjana. kratkoročno kreditiranje. plasmani u HOV Bankarski sistem Francuske Centralna banka 1800. Bankarstvo ZUT ♦ Proces tranzicije i izgradnje snažnog bankarskog sistema je dugoročan i težak zadatak ♦ Tri linije aktivnosti u traziciji : 1) konsolidacija postojećih banaka 2) otvaranje za ino banke 3) razvoj finansijskog tržišta ♦ Nezavisna CB 16 . postala deo ECB Poslovno bankarstvo: Depozitne banke – potencijal depoziti. specijalan status.. jer su od posebnog javnog interesa Bankarski sistem Italije Centralna banka 1893. monopol od 1926.                    direktora 7 članova. kreditiranjem i emisijom HOV Kreditne banke – srednjeročno i dugoročno kreditiranje.. guverner i zamenik na 5-7 godina. a monopol od 1848.4.. Odbor direktora. PTT. normativno bez velike autonomije. pridružila se ECB Poslovno bankarstvo: Banke javnog prava – univerzalne i specijalizovane za privredne grane Banke nacionanog interesa – velike depozitne banke orijentisane na pojedine privredne grane Banke običnog kredita – privatne banke Narodne banke . mešovito vlasništvo do 1945. zavisna od vladine politike. jedinstvena.. guverner i zamenik bez ograničenja mandata.plasman krupnim korporacijama Regionalne banke – finansiraju SME Banke za dugoročni kredit Trust banke – brzorazvijajuće.

Islamsko bankarstvo ♦ Relativno skorijeg datuma 1975. Madjarska 58-52% 5. uključujići i finansijske su dati od Boga i moraju se koristiti za dobro čovečanstva.kamata kao cena novca zabranjena kao kategorija ♦ “Resursi. kapital preko 10 mlrd $.♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ Dilema rehabilitacija postojećih banaka ili otvoriti prostor za ino banke Privatizacija banaka Razvoj finansijskog tržišta zahteva veliko nagažovanje i kontrolu države ZUT su napravile veliki korak u integraciji u medj privredu: deset je primljeno u EU maja 2005. jer je tržište malog obima i plitko Nisko učešće plasmana banaka u GDP oko 13%. dok je u EU 90%.000Eur dok je u EU 17. šema mikrokreditiranja najsiromašnijih za samozapošljavanje – osnivač nobelovac Muhamed Junus 17 .5. – Medjudržavna islamska banka – finansiranje socijalnih i privrednih projekata ♦ Prva komericijalna banka u Dubaiu ♦ Finansijski potencijal petrodolari nakon prvog naftnog šoka ♦ Brzi razvoj – preko 200 banaka.c. oko 3. ali i podelu rizika u slučaju gubitka ♦ Gramen banka. a ne u svrhu sopstvenog bogaćenja” ♦ Tehnički umesto kamate se koristi termin “efikasnost kapitala” ♦ Direktno učešće u kapitalu kompanija obezbedjuje učešće u profitu. Poljska 53-44%. visokoprofitabilne ♦ Banke su deo islamskog ekonomskog modela ♦ Osnovna karakteristika . bilansna suma preko 100 mlrd $. Poljska 82-77 Smanjenje stepena koncentracije – prve tri Češka 72-70%. Slovačka) Ključni elementi nove finansijske arhitekture: 1) jačanje transparentnosti i uloge MRS 2) primena medj standarda za bankarsko poslovanje 3) jačanje domaćeg finansijskog sistema Bankarski sektor ima primat u finansiranju realnog sektora u odnosu na finansijsko tržište. Bangladeš. Madjarskas 42-39.000 Eur Preveliki broj banaka na tržištu Češka 55-42. a dve u EMU (Slovenija. a plasmani p.

2. karakteristično je približavanje anlosaksonskog bankarstva modelu univerzalne banke ♦ Za bankarstvo razvijenih evropskih zemalja najbitnija skorija promena vezana je za stvaranje Evropske monetarne unije i Evropske centralne banke. TRANZICIJA BANKARSKOG SEKTORA SRBIJE ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ 4. dok je kod evropskog prisutan model univerzalne banke ♦ U periodu internacionalnog bankarstva.3. Rezultati tranzicije i dalji koraci 4.privatizacija banaka 4. industrijskog bankarstva (1960-1980-te) karakteristični su bili modeli anglosaksonskog i evropskog bankarstva ♦ U anglosaksonskom bankarstvu je bilo naglašeno razlikovanje komercijalnih i investicionih banaka.4. pri čemu nacionalne centralne banke gube najveći deo autonomije ♦ U zemljama istočne i centralne Evrope na delu je proces tržišne transformacije poslovnog bankarstva i povećavanja stepena samostalnosti centralnih baanaka ♦ Za islamsko bankarstvo.1. Iskustvo ZUT ♦ Razvojna strategija ZUT: a) Tranzicija – zakoodavstvo i institucije. od 1990-tih godina. koje se snažno razvija od 1960-tih godina. Mere za konsolidaciju bankarskog sistema 4. b) Strukturno prilagodjavanje – makro nivo 18 .Rezime poglavlja: ♦ U periodu razvoja tzv. Re .4. Iskustvo ZUT 4. 4. 1. osnovna karakteristika je nepoznavanje kamate kao cene novca. Dijagnoza stanja i pristup tranziciji 4.

godine: Beogradske. Investbanke i Jugobanke 19 . 20 ispunjava 5 mil Eur. 36 B.uslov razvoja realnog sektora ♦ Tranzicija bankarstva dugoročni zadatak: teškoće.4 mlrd $ uz 2/3 otpisa – Stara štednja 3. 22 D – Rehabilitacija zahteva 21 mlrd $ ili 92% BDP – Gašenje 4 najveće početkom 2002. 6 C. pa ni tranzicije bankarstva – Selekcija banaka – rehabilitacija ili likvidacija – Nalaz E&Y.3 mlrd $ – Gubitak aktive 92/93 .i restrukturiranje – mikro nivo c) Otvaranje prema svetskoj privredi ♦ Razvoj bankarstva . slabosti kontrole . ♦ Dualna struktura banaka: a) velike državne i b) male privatne ♦ Najčešće jednostrana dijagnoza stanja ♦ Generalno – stanje krajnje nepovoljno ♦ ”Golgota srpskog bankarstva ”(Boško Živković): – Krediti 14% vrednosti iz 1980-tih – Ino dugovi 3.2. KPMG: potencijalni gubici velikih 50% aktive. veliki troškovi. niti strategije tranzicije.9A. Beobanke.8-10 mlrd$ – Pojačani problemima S-CG i stagnacijom realnog sektora – Slaba pozicija NBS – bez samostalnosti – Neophodno hitno delovanje – Iskustvo ZUT: težak zadatak koji se ostvaruje na dugi rok i korak po korak – Mere: – a) rehabilitacija – b) otvaranje – c) razvoj fin trž – Problem: nepostojanje strategije razvoja zemlje.Dijagnoza stanja i pristup tranziciji ♦ Početna godina tranzicije srpskog bankarstva Srbije 2000. korak po korak ♦ Zadaci: a) konsolidacija postojećih banaka b) otvaranje prema inostranstvu c) razvoj finansijskog tržišta ♦ Početni korak .nezavisna CB 4.

3.6 mlrd 2008.8. 21. (pad 10%).6 mlrd u 2008. EUR 12. rast 10%) 20 . rast 20%) ♦ Ukupna aktiva (EUR 21.9mlrd u 200. 11. Rezultati tranzicije ♦ Smanjenje broja banaka 108 – 34 (2009.) ♦ Izmena svojinske strukture: početak 65% državno. rast 31%. računovodstvenih standarda (MRS) ♦ Nedostac tranzicije: neki koraci i mere nedostaju.– 4. rast 38%. 4.. ♦ Jačanje prudencijalnih normi i medj standarda ♦ Sprovedeno restrukturiranje ♦ Obnova kreditne funkcije (EUR 10.4 mlrd u 2007 rast 52%.1mlrd u 2007 rast 44%.6mlrdEUR u 2008. 21% privatno i 4% ino. ne postoji adekvatna tajming i koordinacija sa drugim razvojnim i ekonomskim politikama 4. 20011.5.4 mlrd u 2007. Mere za konsolidaciju bankarskog sistema ♦ Mere konsolidacije: – Selekcija – Prinudno pripajanje – Sanacija velikih banaka – Otvaranje za ino banke – Jačanje kontrole NB – Rešavanje stare štednje – Rešavanje problema spoljnog duga – PP se prebacuje u banke – Uvodjenje medj. 3/4 inostrano ♦ Vraćeno poverenje u bankarski sistem ♦ Obnova depozita EUR 12.1 mlrd u 2007. rast 2%) ♦ Kapital banaka (EUR 4.

5%.. uvodjenje striktne finansijske discipline i kontrole bankarskog poslovanja ♦ Prvi korak tranzicije poslovnog bankarstva predstavljala je konsolidacija postojećih banaka. aktive i kredita. kao i da se mora sprovoditi korak po korak. jer je skopčan sa ne malim teškoćama i otporima ♦ Srbija je uoči procesa tranzicije bila suočena sa veoma teškim polažajem bankarstva ♦ Sam proces transformacije bankarstva u tržišno uključio je kao pretpostavke uvodjenje samostalnije uloge NBS. rast 41% ) Dalji koraci ♦ Restrukturiranje postojećih banaka – merdžovanje ♦ Otvaranje – jasna pravila igre i redosled poteza ♦ Razvoj finansijskih tržišta – ubrzanje dovršetka privatizacije. rasta depozita.3 hiljade u 2007.♦ Broj zaposlenih (29. koja se svela na gašenje 4 najveće i nekoliko desetina drugih banaka ♦ Drugi korak je bilo rešavanje problema spoljnog i unutrašnjeg duga i treći proces (re)privatizacije domaćih banaka i otvaranje prema inostranstvu ♦ Postignuti su respektabilni rezultati u pogledu vraćanja poverenja u banke. donošenje preostalih zakona ♦ Mere korišćene u drugim ZUT se moraju kombinovati sa specifičnim merama adekvatnim domaćoj situaciji i problemima ♦ Nema jedinstvenog puta u tranziciji Rezime poglavlja: ♦ Iskustvo zemalja centralne i istočne Evrope pokazuje da proces tranzicije finansijskog sistema i bankarstva zahteva dug rok. ali ima još dosta posla na unapredjenju poslovanja 21 . rast 34%.4 hilj u 2008 rast 7.3%) ♦ Unapredjenje efikasnosti poslovanja (EUR 280 mil Pf u 2007. velika sredstva.rast 8. 31. EUR 396 mil u 2008.

IT.5. vrednost kvota 327 mlrd $. Evropska investiciona banka .3. – podsticanje spoljne trg.1. odlučili za povećanje budžeta od 500 mil USD i raspodelu oko 250 mil USD SPV članicama ♦ Upravljačka struktura: Bord guvernera. Medjunarodni monetarni fond MMF ♦ Medjunarodna konferencija u Breton Vudsu 1944.EIB 5. – uspostavljanje multirataralnog sistema plaćanja. uz smanjene troškova od 100 mil USD i otkaz za 380 zaposlenih ♦ G20 u 2009. Izvršni bord i direktori (regiolana odeljenja.700 zaposlenih. 1 godišnje 22 . stabilnost dev kursa.. Svetska banka – SB (WB) 5. – stand by rezerve i pomoć u prevazilaženju PB teškoća ♦ Nadzor nad medj monetarnim sistemom ♦ 184 zemalja članica. Evropska banka za obnovu i razvoj -EBRD 6. MEDJUNARODNE BANKE I FINANSIJSKE INSTITUCIJE 5. EMU i ECB 5. funkcionalna odeljenja. Medjunarodni monetarni fond – MMF (IMF) 5.5. ♦ Za pomoć u svetskoj ek krizi deficit od 400 mil USD do 2011. pozajmice 90 mlrd $ (82 zemlje) i tehnička pomoć 367 eksperta u 2004.4. – eliminisanje dev restrikcija. – osnove budućeg medjunarodnog finansijskog sistema ♦ Osnovan MMF (IMF) i MBOR (IBRD) ♦ Zadatak .1. 2.2. servisi i podrška) ♦ Bord guvernera – 1 predstavnik svake zemlje. – promocija dev stabilnosti.organizavanje svetske privrede kroz medjunarodnu monetarnu aktivnost ♦ Ciljevi MMF: – unapredjenje mon saradnje.

za kompenzaciono finansiranje. od kojih 5 zemlje sa najvećim kvotama Izvršni direktor rukovodi poslovima preko godine Dominik Štros Kan . 176 članica. pomoć za povećanje produktivnosti. podsticanje održivog razvoja kroz pozajmice. članstvo 184 zemlje. za 158 projekta u 62 zemlje). dodatne finansijske olakšice koje su zamenjenen politikom uvećanog pristupa 5.. za finansiranje tampon zaliha.5 mlrd USD ♦ MIGA – Agencija za medjunarodne finansijske garancije ♦ Osnovana 1988. ♦ pomoć stranim direktnim investicijama kroz garancije 23 . unapredjenje strategije smanjenja zaduženosti. pozajmice ukupno 151 mlrd $ (9 mlrd$ u 2004. unapredjenje investicione klime ♦ IFC – Medjunarodna finansijska korporacija ♦ Osnovana 1956.000spv Specijalna prva vučenja – obračunska jedinica Kratkoročni i srednjeročni krediti Direktno viučenje ili stand . ♦ iznos garancija 13. ♦ pozajmice 23. kroz lakši pristup kreditorima. garancije i savetodavne usluge ♦ IDA: osnovana 1960.by aranžman (uslovi) Povlačenje sredstava: olakšice za strukturno prilagodjavanje...predsednik Borda ♦ IBRD: osnovana 1945. ♦ cilj – unapredjenje razvoja kroz pomoć privatnom sektoru.. pozajmice 349 mlrd $ ( 11 mlrd$ u 2004 za 87 projekata u 33 zemlje).♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ Izvršni odbor – 24 člana. obezbedjuje koncesiono finansiranje za najsiromašnije. članstvo 165 zemalja. ♦ 164 člana.5 mlrd USD.Svetska banaka SB ♦ Grupa Svetske banke: 1) Medjunarodna banka za rekonstrukciju i razvoj IBRD 2) Medjunarodno udruženje za razvoj IDA 3) Medjunarodna finansijska korporacija IFC 4) Agencija za medjunarodne finansijske garancije MIGA ♦ Zemlje članice imaju isključivo pravo upravljanja ♦ Robert Zelik .Izvršni direktor Broj glasova je usaglašen sa kvotom zemlje – 250+1 glas na 100.2.

otvaranja biznisa i pružanja usluga ♦ Bela knjiga 1985.zajedničko tržište: sloboda kretanja kapitala.5. EMU i Sistem ECB ♦ Geneza EU i EMU ♦ EU dobija sve više politički karakter ♦ Začetak Rimski ugovor 1957. 4) Češka 5)Estonija 6) Litvanija 7) Latvija 8)Madjarska 9) Poljska 10) Bugarska 11) Rumunija ♦ ECB 1998.3. uslovi konvergencije 2) 1999 fiksiranje kurseva i žiralni novac 3) 2002 kovanice i banknote ♦ Članice EMU: 1)Belgija 2)Španija 3)Nemačka 4)Francuska 5)Grčka 6)Irska 7)Italija 8)Luksemburg 9)Holandija 10)Austrija 11)Portugal 12)Finska 13)Slovenija 14) Malta 15) Kipar 16) Slovačka ♦ Članovi EU kandidati za EMU:1) Danska 2) Švedska 3) V.5% 2) budž def 3% GDP 3) javni dug 60% GDP 4) K' 2 procentna poena 5) stabilnost kursa ♦ Etape EMU I 1990 jedinstveno fin trž II 97/99 EMI III EVRO ♦ EVRO 1) 1998.– EU+EMU ♦ Uslovi konvergencije: 1) stabinost cena 1. ESCB ♦ Zadaci ESCB ♦ 1) mon pol ♦ 2) devizni poslovi ♦ 3) dev rezereve ♦ 4) PP ♦ 5) prudencijalna kontrola ♦ ECB neazvisna u izvršavanju zadataka ♦ Organi: ♦ Savet guvernera (članovi IO + 16 nacionalnih guvernera) i ♦ Izvršni odbor (P.Britanija. PP i 4 člana) ♦ Generalni savet ♦ Uloga nacionalnih CB ♦ Početni kapital 5 mlrd EVRA 24 . dovršavanje regulative jedinstvenog tržišta ♦ Sporazum iz Mastrihta 1992..

ekologija. Osnovana Rimskim ugovorom 1957.trž. telekomunikacije.5. – privatni sektor. – razvoj infrastrukture.EBRD ♦ ♦ ♦ ♦ EBRD – London 1991. Obuhvata 60 članova: članice EU. energetika. SMEs. ♦ Cilj: finansiranje investicija za jačanje integracije – uravnotežen i skladan razvoj EU ♦ Pretežno finansiranje infrastrukture i manje razvijenih područja ♦ Projekti: manje razvijeni. ♦ Finansiranje investicija za jačanje integracije – uravnotežen i skladan razvoj EU ♦ Autonomna institucija za podršku ekonomskim politikama ♦ Autonomnost se obezbedjuje finansiranjem koje se oslanja pretežno na pozajmice na fin. – jačanje fin. institucija.Evropska investiciona banka -EIB ♦ EIB – Luksemburg. saobraćaj. zemlje u tranziciji i druge zemlje Početni kapital: 10 mlrd ECU Cilj: jačanje procesa tranzicije i promocija privatne i prduzetničke inicijative ♦ Projekti: – strukturne reforme. Evropska banka za obnovu i razvoj .4. zajednički projekti 5. – jačanje pravne države 25 .5.

kamatne i devizne politike je zadatak Evropske centralne banke.Centralne banke razvijenih zemalja 6.Karakter i uloga centralne banke 6. koja u novije vreme predstavlja primer nezavisne centralne banke.4. čiji je cilj unapredjenje potencijala razvoja ovih zemalja ♦ Evropska monetarna unija koja je nastala u više koraka u veoma složenom procesu predstavlja vrhunac koordinacije i harmonizacije evropskih ekonomskih integracija ♦ Kreiranje i sprovodjenje jedinstvene monetarne. Organizacija centralne banke 6.6. 6.5. kao i pomoć koju pružaju zemljama članicama ♦ Posebno važan za Srbiju i ostale zemlje u razvoju je sistem Svetske banke. CENTRALNA BANKA 6.2.3. status i delokrug NBS 26 .Osnovne funkcije centralne banke 6.Koncept.Centralne banke ZUT 6.1.Rezime poglavlja: ♦ Medjunarodni monetarni fond i Svetska banka nastali su na temelju medjunarodnog dogovora koji je postignut krajem Drugog svetskog rata u cilju uspostavljanja novog medjunarodnog monetarnog poretka i obnove ratom razrušene privrede ♦ Najveći broj zemalja medjunarodne zajednice učlanjene su u ove finansijske institucije čiji su ciljevi postali kompleksni.

7. Nema jedinstvenog koncepta CB Glavna uloga u organizovanju. usmeravanju i regulisanju monetarnih kretanja ♦ Monetaristička kritika monopola CB 6.10. Osnovne funkcije CB ♦ Privilegovan.ekonomska funkcija 7) Organizovanje funkcije PP ♦ Poslovna saradnja IMF.6. WB.Monetarna funkcija i intervencija NBS 6. BIS ♦ Specifična (razvojna) uloga ♦ Neprofitni karakter CB 27 .Vrste poslova NBS 6.2.Organi i organizacija NBS 6. monopolski status (novčana emisija) ♦ Osnovne funkcije CB: 1) Emisiona funkcija 2) Funkcija monetarnog regulisanja 3) Bankar države 4) Regulisanje likvidnosti banaka i privrede 5) Kontrolna funkcija 6) Spoljno .Kontrola NB 6.1. valutni i devizni sistem Nadnacionalni nivo – CB EU Nezavisnost CB: a) zavisne b) nezavisne Ciljna funkcija CB: stabilnost valute Istorijski razvoj CB – centralizacija emisije novca Centralna banka Švedske 1668. EBRD.8. Karakter i uloga CB ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ Ekonomska i monetarna suverenost Monetarna: monetarni.9.

razvijenosti i strukture ekonomskog i finansijskog sistema ♦ Vlasništvo:a) državno b) privatno c) mešovito ♦ Modeli: a) Jedinstvena CB b) Sistem CB – FED c) Nadnacionalna CB – CB EU ♦ Pitanje kriterijuma za izbor optimalnog rešenja ♦ Uspešnost – organizacija (izbor cilja) ♦ Primeri transformacije: Nemačka.nezavisna Bank of England -jedinstvena.4.bez monopola. nezavisna) ♦ CB Japana – jedinstvena.Centralne banke razvijenih ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ Upravljanje CB – faktor uspešnosti Guverner. nacionalaizovana 45. zavisna od politike Vlade ♦ CB Italije – Jedinstvena.Veće 21. menjala model 194557.♦ (Ne)zavisnost CB 6.. MF. Odbor 16. SFRJ ♦ Nezavisnost CB – stepen autonomije se meri stepenom slobode odlučivanja o kreditno – monetranoj politici ♦ Visok stepen korelacije izmedju nezavisnosti i uspešnosti 6. nema veliku autonomiju normativno ♦ CB Francuske – jedinstvena.banka NY OOT. odbor direktora – menadžment tim FED – sistem 12 banaka. Organizacija centralne banke ♦ Uticaj političkog. nacionalizovana. privatna (45%).3. zavisna od MF Bundesbank . vlasništvo fondova i kompanija. državna. mandat guvernera neograničen 28 . administrativnog.

preuzete funkcije Gosbanke.6. ostala emisiona za ZND. jedna CB.pol.6.NBS Jedinstvena CB – jedan novac. instrumenata i stručnih kadrova Osnivanje sopstvene CB članica ZND Valute vezane za rublju – bez emisije CB Rusije -1990. status i delokrug NBS ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ Značaj sopstvenog i tudjeg iskustva Loše iskutvo sistema banaka 1971-92. Koncept. UŽ i Zavod za izradu novčanica 6. banka savezne države) Instrumenti mon-kr regulisanja Predlaganje zakona Filijale: NS.. RS .7. KG. jedinstveno finansijsko tržište – jedinstveno tržište Osnovni ciljevi: stabilnost.5. BG. NI.. kontrola. likvidnost. novčanice. mon-kr i dev. SRJ – NBJ. jedinstvena monetarna i devizna politika. Organi i organizacija NBS 29 . razvoj i zaposlenost Funkcije (emisiona. liberalizacija bankarskog sistema 6. SFRJ-NBJ. Centralne banke ZUT ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ Problem uspostavljanja i organizovanja Nedostatak mehanizama.

izuzetno krediti budžetu. M4.pol. filijale i specijalizovane organizacije ♦ Poslovi: 1)monetarnog sistema i politike. M3.♦ Organi NBS: – Monetarni odbor (guverner i viceguverneri . devize. Deflacija.mon. Monetarna funkcija intervencija ♦ Funkcije novca: 1)mera vrednosti 2)merilo cena 3)prometno sredstvo 4) platežno sredstvo 5)blago 6) svetski novac ♦ Oblici novca: metalni. 2)devizni.8. 5)istraživanje. 6)zakonodavno-pravni. tokovi kreiranja (krediti. kreditni ♦ Potreban količina novca u opticaju ♦ Monetaristički i Kenzijanski koncept ♦ Faktori Kn=Src-(k)+dp-Pr(k)/BrO ♦ Inflacija. 8)trezor. M5 ♦ Instrumenti: a)kvantitativni b) kvalitativni 6. M2.osnovi organizacije i poslovanja ♦ Sektori. 11)opšti 12) osiguranje 6. promena strukture depozita) 30 . Revalvacija ♦ M1xV=PxT ♦ Monetarna politika. Devalvacija. papirni.9)novčanice. M1. 4)unutrašnja kontrola i revizija.) – Guverner – Viceguverneri – Savet guvernera ♦ Ograničenja ♦ Statut NBS . 7)računovodstveni. ciljevi ♦ Monetarni agregati: M0.9. 3)kontrola. Vrste poslova NBS ♦ Vrste poslova NBS: 1) Stvaranje i poništavanje novca – M u pravilu raste. 10)PP.

a 31 . a razlike potiču od stepena razvijenosti finansijskog sistema. organizacije i ciljeva ♦ Kod zemalja u tranziciji se najviše naglašava transformacija centralnih banaka u pravcu nezavisne uloge u vodjenju monetarne politike ♦ Narodna banka Srbije je vrhovni monetarni autoritet. vrste depozita.2) OOT – izdavanje HOV. koji je u velikoj meri transformisan u sklopu tranzicije finansijskog i bankarskog sistema Srbije. kulturoloških i drugih karateristika ♦ Kod centralnog bankarstva razvijenih zemalja pružaju se karakteristični primeri centralnih banaka. ECB kao sistem centralne banke zemalja Evropske monetarne unije. Kontrola NBS ♦ Izdavanje i oduzimanje dozvole. koje može biti državno. kontrola boniteta i zakonitosti. mešovito i privatno. praćenje rada i preduzimanje mera ♦ Pravo uvida u knjige banaka i drugih preduzeća ♦ Dnevno praćenje poslovanja ♦ Obaveza oditovanja finansijskih izveštaja ♦ Bazelski standardi 1)Kontrola boniteta i zakonitosti 2)Neposredni uvid u poslovne knjige 3) Pokazatelji poslovanja u skladu sa bazelskim standardima Rezime poglavlja: ♦ Centralne banke su nastajale najčešće udruživanjem nekoliko poslovnih banaka kojima je država dodeljivala monopol na izdavanje novca ♦ Centralne banke se razlikuju po tipu vlasništva. superioran mehanizam 3) Diskontni poslovi – kupovina HOV i prodaja pre roka 4) Odobravanje kredita – do 1 god uz 30-70% reeskonta za posebne namene 5) Regulisanje OR – stope OR. rigidan i netržišni mehanizam regulisanja 6.10. sa njihovim karaklteristiklama u pogledu uloge. kao što su FED kao sistem centralne banke. diferencirana stopa. a potom po organizacionim karakteristikama ♦ Organizacija CB je u velikoj meri slična. istorijiskih.

Osnivanje banke i gubitak dozvole za rad 7. sredstva) Zakon o bankama Zakon o PP Zakon o trgovanju HOV Zakon o deviznom poslovanju Zakon o vraćanju obaveza po osnovu stare devizne štednje Zakon o NBS Banka – pravno lice.Osiguranje depozita i revizija banke 7.4.9.Osnivanje banke i statusna pitanja 7. uvodjenja čvrste finansijke duiscipline u banaksrki sistrem i jačanja kontrolne funkcije 7.2.naročito u pogledu stepena nezavisnosti u vodjenju monetrno kreditne politike.(ugovor.Vrste i obim bankarskih poslova 7.1.d.3. Propisi o bankama ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ Banka se osniva kao a. osnivanje banke Bankarski poslovi Akcionari banke 7. dobiti i likvidnost 7.7.Propisi o bankama 7.Osnivanje banke i gubitak dozvole za rad 32 .Spajanje i pripajanje banaka 7.2.Organizacija banke 7.8.5. Akcionarski kapital banke 7.6.1.Utvrdjivanje prihoda.Harmonizacija sa zakonodavstvom EU 7.

3.d.fuzije banaka Ciljevi mega fuzija Ograničenja mega fuzija Restrukturiranje domaćeg bankarstva Merdžovanje domaćih banaka – prevazilaženje problema cenzusa Prvih godina izostalo je pripajanje od strane inostranih Nakon podržavljenja 2005.♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ Osnivačka akta banke Podnošenje zahteva za osnivanje NBS – dvofazni postupak Osnivanje banke kao a.Akcionarski kapital banke ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ Kapitalni cenzus 10 miliona EUR Funkcije kapitala banke Bazelski sporazum – standardi adekvatnosti Nivo jedan kapitala – jezgro Nivo dva kapitala – dodatni kapital Nivo kapitala tri 33 . prodato više domaćih banaka Pozitivni rezultati pripajanja Dozvola NB za rad pripojenim bankama 7. Spajanje i pripajanje banaka ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ Globalizacija i mega . 4. – ukinuta odrednica o min 2 osnivača Dvofazni postupak osnivanja: I preliminarno odobrenje. II izdavanje dozvole za rad Osnivačka skupština Prijava za upis u regostar privrednih subjekata Ugovor o osnivanju banke Statut banke Razlozi za oduzimanje dozvole za rad 7.

devizno valutne. a akcionari akcija Klauzula saglasnosti na sticanje 5% kapitala (ranije 15%) Povećanje akcionarskog kapitala Smanjenje akcionarskog kapitala 7. Osiguranje depozita i revizija banke ♦ Obaveza . vlasništvo. menjačke Poslovna tajna – podaci o depozitima Uskladjivanje obima bankarskih poslova Bankarska tajna – podaci o klijentu. kreditni i drugi Netradicionalni bankarski poslovi Poslovi koje obavlja banka – nabrajanje + saglasnost NBS – novi poslovi: prodaja i naplata potraživanja. 6. i posredoanje u osiguranju Ovlašćenje za poslove sa inostranstvom: PP. podaci i promet na računima Podaci o urednosti izmirivanja obaveza nisu poslovna tajna – dostavljaju se telima koja prikupljaju podatke o urednosti servisiranja obaveza – Udruženje banaka – bonitet Obaveze banke prema klijentu: opšti uslovi poslovnja i promene. Vrste i obim bankarskih poslova ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ Domaće banke – univerzalnog opšteg tipa Tradicionalni bankarski poslovi: depozitni. finansijsko stanje i transakcije. uz pravo na dopunske informacije i objašenjenje Uvodjenje prava prigovora klijenta Ozakonjena je prakasa objavljivanja obračuna ukupnih troškova klijenta 7. poslovne veze klijenta.♦ ♦ ♦ ♦ ♦ Osnivački kapitala banke Vlasnik kapitala banka. kreditne.osiguranje depozita i plaćanje premije osiguranja ♦ Agencija za osiguranje depozita i sanaciju i likvidaciju banaka garantuje naknadu do 3000 EUR u dinarskoj protivrednosti ili valuti ♦ Osiguranje kod osiguravajućih kuća ♦ Nemogućnost osiguranja kod osiguravača povezanog lica 34 .5.

– samo reviziju. ne iz kapitala Gubitak – pokrivanje iz rezerve. kapital Posebna rezerva – za obezbedjenje gubitaka 35 . Odbor za upravljanje aktivom i pasivom 7. a nema NO i direktora Skupština – akcionari sa preko 1% neposredno pravo upravljanja – novina strategija banke i izmene i dopune osnivačkog akta UO – formuisanje strategije i poslovne politike + sistem upravljanja rizicima Izvršni odbor – novo – kolektivni organ upravljanja . Upravni odbor. novina izvršini odbor.d.min 2 člana. dobiti i likvidnost banke ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ Dobit = Prihodi – (rashodi+zakonske obaveze) Dobit – rezerve. Utvrdjivanje prihoda. UO i direktor) Prvi put je na celovit i potpun način defnisana organizacija prilagodjena korporativnon načinu upravljnja uskaldjenom sa principima OECD i preporukama EU Organi upravljanja bankom: skupština. – skraćeni izvod u jednim dnevnim novinama Dostavljanje UO ♦ Obaveza objavljivanja izveštaja revizora 7. osnivači. supotpisivanje za preduzimanje pravnih radnji Obavezni odbori banke: Odbor za praćenje poslovanja banke. Upravljanje srazmerno učešću u kapitalu Udruživanje akcionara – ugovor Poverioci banke – upravljanje Organi banke: skupština. – max tri puta uzastopno.8. 7. rashoda. a ne i druge usluge . izvršni odbor (ranije NO. Organizacija i organi banke ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ Statut banke – organizacija banke Delovi banke ovlašćenja u PP – poseban račun u okviru žiro računa banke Pravila upravljanja = pravila a. ostalo Dividende – samo iz dobiti.Kreditni odbor.♦ Osiguravač – posebni fond min 20% depozita ♦ Revizija godišnjeg obračuna – obaveza ♦ Novi Zakon o banakama spoljna revizija – celovito rešena – pravilo obezbedjenja saglasnosti NBS – ne sme umnogome zavisiti od revizije jedne banke (preko ½ godišnjih prihoda). upravni odbor.

opremu i ljudske resurse i izvršiti postupak odobravanja osnivanja kod NBS ♦ Kapital banke se sastoji od akcionarskog kapitala i rezervi. Zakon o bankama ♦ Pri osnivanju banke neophodno je obezbediti novčani i nenovčani deo kapitala. lizing ♦ Izmenama Zakona o bankama omogućeno je zastupanje osiguravajućih kuća i kupoprodaja potraživanja ♦ Osiguranje depozita kod nas se vrši kod Agencije za osiguranje depozita. uključujući i matični. Harmonizacija sa EU ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ Zaostajanje u periodu 1990-2000. pri čemu je novčani deo kapitala najmanje 10 miliona evra u dinarskoj vrednosti svo vreme bančinog funkcionisanja ♦ U tradicionalne bankarske poslove spadaju kreditni.9. dok u nove bankarske poslove spada poslovanje sa hartijama od vrednosti.♦ Nelikvidnost – nedovoljnost sredstava za izmirenje dospelih obaveza u utvrdjenim rokovima 7. Domaći bankarski sistem = pravni okvir EU Uslovi za dobijanje dozvole u EU Kod osiguranja u EU zaštita. sanaciju i likvidaciju banaka i kod osiguravajućih kuća 36 . faktoring. forfeting. depozitni i poslovi platnog prometa. a kod nas osiguranje depozita Harmonizacija nadzora A) upravni nadzor B) nadzor nad savesnošću poslovanja Medjunarodni standardi Obaveza revizije Rezime poglavlja: ♦ U sklopu procesa harmonizacije domaćeg zakonodavstva sa propisima EU brojni zakoni koji su relevatni za poslovanje banaka pretrpeli su izmene u pravcu liberalizacije poslovanja.

upravni i izvršni odbor. propast Herstat banke.5.  Za upravljanje rizicima. udruženja dilera – konsenzus i koordinacija + jačanje konkurencije ♦ Kriza poverenja 1970-tih – Slom Bretonvudskog sistema.Korporativno upravljanje bankom 8.hijerarhiji 8. Organizovanje i poslovanje banke u skladu sa ISO standardima 8.poslovima 8. Organizaovanje banke po teritoriji .3.1.2. Upravljačka struktura banke 8. Korporativno upravljanje bankom ♦ Konkurencija nebankarskih institucija ♦ Reforme bankarskih sistema – veća fleksibilnost u upravljanju resursima ♦ CB – težište kontrole se prebacuje sa mikro na makro nivo i uvode se prudencijalni standardi ♦ Upravljanje – Bord direktora ♦ Komiteti:  Za upravljanje.  Za reviziju. Organizovanje banke po funkcijama . dužnička kriza ♦ Kriza poverenja 2000.  Za upravljanje aktivom i pasivom ♦ Rastući značaj samoregulišućih organizacija – udruženja banaka.4.♦ Izmenama zakona kao najvažniji upravljački organi poslovne banke definisani su skupština akcionara. a banaka je u obnavezi da osnuije najmanje odbore za praćenje poslovanja.1. kreditni odbor i odbor za reviziju 8. – Enron ♦ Poverenje u kontrolu banaka i reviziju ♦ Neravnoteža u informacijama akcionara i menadžmenta 37 . ORGANIZACIJA I UPRAVLJANJE BANKOM 8.

Kreditni odbor. jakom prudencijalnom regulativom i efektivnom tržišnom disciplinom 8.♦ Veza bankarskog i realnog sektora ♦ Pariranje rastu rizika – zakonski+regulatorni okviri + statistika + eksterna kontrola + monitoring ♦ Transparentnost vodjenja poslovanja + medjunarodni računovodstveni standardi + posebne mere zabrane kreditiranja ♦ Stabilnost se obezbedjuje: zdravim upravljanjem bankom.min 2 člana. Upravljačka struktura banke ♦ Novi Zakon . a nema NO i direktora ♦ Skupština – akcionari sa preko 1% neposredno pravo upravljanja – novina strategija banke i izmene i dopune osnivačkog akta ♦ Upravni odbor – formulisanje strategije i poslovne politike + sistem upravljanja rizicima ♦ Izvršni odbor – novo – kolektivni organ upravljanja . supotpisivanje za preduzimanje pravnih radnji ♦ Obavezni odbori banke: Odbor za praćenje poslovanja banke(odbor za reviziju). Organizovanje banke po funkcijama . novina izvršni odbor.3. upravni odbor. Odbor za upravljanje aktivom i pasivom 8. univerzalnog tipa ♦ Zakon o bankama definiše poslove ♦ Tradicionalni bankarski poslovi: 38 .2.prvi put je na celovit i potpun način definisana organizacija prilagodjena korporativnon načinu upravljanja i uskladjena sa principima OECD i preporukama EU ♦ Organi upravljanja bankom: skupština.poslovima ♦ Domaće banke su pretežno opšteg.

ino. trezor Na čelu direktor ili izvršni direktor Direkcije – org jednice u okviru sektora Najčešće: krediti. arhiva. e banking Kod nas se direkcije pojavljuju sa dolaskom ino banaka Odeljenja – glavne org jednice formiraju se po užoj specijalnosti Odeljenja: centralna. istraživanja. ekspedicija. poslovna i administrativna Centralna – za banku kao celinu – pravni poslovi. izvršni aparat se deli na sektore Nema istovetne organizacije banke Sektori – org jedinice po najvažnijim poslovnim grupama Najčešće sektori: stanovništvo. stepen razvijenosti fin trž Zajedničke karakteritsike: odvajanje izvršnog od upravnog aparata. privreda. devizno – valutni i menjački  Emisioni – HOV i kartice  Depo poslovi  Garancijski poslovi Netradicionalni poslovi:  Brokerski i brokersko – dilerski poslovi  Kupovina i naplata potraživanja  Pružanje drugih finansijskih usluga Ovlašćenje za poslovanje sa inostranstvom: Organizacija banke – unutrašnja organizacija banke ili ustrojstvo – org šema. devizno valutni poslovi. platne kartice. Organizacija banke po teritoriji .♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦  Depozitni poslovi  Kreditni poslovi  Devizni.  vrste klijenata. orga rada i način upravljanja Organizaciju banke definišu Zakon i Statut banke Faktori organizacije:  obim i vrsta poslova. HS Poslovna – dolaze u direktan dodir sa klijentom Administrativna – ekonomat.hijerarhiji ♦ Velike banke sa raznovrsnom delatnosti ili aktivne na široj teritoriji imaju poslovne jedinice 39 .  bankarski običaji.  razvijenost mreže i stepen racionalizacije. organizacija.4. statistika 8.

Filijale. Ekspoziture.5.International Organization for Standardization ♦ ISO 9000 standardi o upravljanju i obezbedjenju kvaliteta – obezbedjuju medjunarodno jedinstven standard ♦ ISS .♦ ♦ ♦ ♦ ♦ Delovi banke . Osnivanje i organizacija banke po ISO standardima ♦ ISO . region.manje poslovno područje – Filijala – osnovni oblik poslovne jedinice. pokrajina.Srpski standardi – prevodjenje + specifični ♦ Nadležna institucija – Institut za standardizaciju Srbije ♦ ISO 9000 za sve bankarske poslove i ISO 15000 za HOV ♦ Uvodjenje standarda u skladu sa težnjom za pružanjem vrhunskog kvaliteta usluga i marketinškom orijentacijom ♦ Poseban projekat za uvodjenje ISO standarda u banku Rezime poglavlja: ♦ Upravljanje bankom zasnovano je na pravilima korporatvnog upravljanja prema direktivama EU i preporukama OECD 40 .teritorijalno : – Centrala.podračun u okviru žiro računa banke Delovi banke nisu pravna lica Delovi banke ne izdaju garancije i ne odobravaju kredite Sve poslovne jedinice čine mrežu poslovnih jedinica Smisao organizacije je specijalizacija poslovnih jedinica za vrste delatnosti i neposredniji kontakt sa klijentima ♦ Organizacioni delovi. svrha je širenje poslova na nova područja – Afilijacija – posebna org jedinica banke u inostranstvu – Ekspozitura – poslovna jednica bez većeg potencijala – Platna ispostava – poslovna jedinica koja služi samo za uplatu i isplatu u većem mestu – Depozitna kasa – poslovna jedinica radi stalno i ima stalno osoblje 8. priprema i odobrava plan poslovanja – Centrala – obim samostalnosti i odnos prema glavnoj centrali je različit. grad – Glavna filijala – slična centrali . Šalteri – Glavna centrala – na najvišem mestu. Glavne filijale. uprava banke.

) ♦ Nenovčani deo kapitala procenjuje ovlašćeni procenjivač ♦ Novčani deo kapitala – min (cenzus) 10 mil Eur u dinarskoj protvrednosti na dan uplate – u svakom trenutku 41 . Adekvatnost kapitala 9.3.Struktura kapitala 9.. do odeljenja ♦ U hijerarhijskom pogledu.pravno ogranizovane kao akcionarska društva i matični Zakon o bankama ♦ Upravljačka struktura banke se sastoji od ključnih upravljačkih tela: skupštine.4. jer pasiva predstavlja aktivnost banke ♦ Osnivački kapitala banke – novčani i nenovčani ♦ Nenovčani deo osnivačkog kapitala se procenjuje i služi za poslovanje banke (oprema.1. odnosno teritorijalno organizacione jedinice banke su centrala. KAPITAL BANKE 9. upravnog i izvršnog odbora i većeg broja obaveznih odbora ♦ Banke se po poslovima organizuje u organizacione jedinice počev od sektora.2..1. Akcionarski kapital banke ♦ Korporativne finansije su teško primenjive na banke. glavna filijala. eskpozitura. Akcionarski kapital 9. nekretnine. šalter ♦ Niže organizacione jedinice nemaju svojstvo pravnog lica niti sopstveni žiro račun ♦ Uskladjivanje sa zahtevima ISO standarda ima za cilj uvodjenje najviših standarda u pravila i procedure poslovanja kako bi se maksimiziralo zadovoljstvo kupaca uslugama banke 9. filijala. Funkcije kapitala 9.5.♦ Zemlje u tranziciji postupno prilagodjavaju svoje zakonodavstvo i praksu upravljanja bankama ovim zahtevima ♦ Zakonski osnov za upravljanje bankama predstavljaju Zakon o privrednim društvima. Fondovi i rezerve 9 . jer su banke formalno . preko direkcija.

konvertibilni zajam.min 8% kapitala u odnosu na aktivu banke Zakon o bankama RS . višak iznad nominalne vrednosti akcija.3.2. rezervacije za pokriće gubitaka. subordinirani zajam. učešće u subsidijarima ♦ Nivo dva kapitala – dodatni kapital: konvertibilne prioritetne akcije. drugi instrumenti duga ♦ Nivo tri kapitala – fiksni rok min 2 godine. kumulativne trajne prioritetne akcije.I Bazelski sporazum Standard adekvatnosti kapitala . Funkcije kapitala banke 42 . nerasporedjeni profit. Struktura kapitala ♦ ♦ ♦ ♦ Bazelski sporazum iz 1988. ali ih mora otudjiti u roku do najduže 1 godine ♦ Za sticanje 5% i više akcija mora se tražiti saglasnost NBS ♦ NBS procenjuje bonitet kupca (težnja NBS da na tržištu budu samo prvoklasne ino banke) ♦ Povećanje akcionarskog kapitala: ♦ Izdavanje akcija novih emsija ♦ Rasporedom nerasporedjene dobiti ♦ Konverzijom duga u akcije banke ♦ Revalorizacija – prioritetne akcije do 30% ♦ Smanjenje akcionarskig kapitala: ♦ Povlačenje i poništavanje akcija ♦ Amortuiztacija akcija usled oštećenja ili uništenja ♦ Pokriće gubitka (iz rezervi) i na teret kapitala 9.jezgro: obične akcije. . trajne priopritetne akcije. klauzula o uslovnom zadržavanju do isplate – max 250% kapitala 1 9.♦ 1)Potkapitalizovana banka 2) znatno potkapitalizovana –za 1/3 manji kapital 3) Kritično potkapitalizovana – za ½ manji kapital od cenzusa ♦ Kapital = Ukupna aktiva – obaveze ♦ Banka je vlasnik kapitala ♦ Osnivači su vlasnici akcija. ne i imovine banke ♦ Banka može sticati sopstvene akcije.min 12% kapitala u odnosu na aktivu Nivo jedan kapitala .

. avali i akcepti menica 9. Adekvatnost kapitala ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ Pokazatelj adekvatnosti na zahtevanom nivou Pokazatelj adekvatnosti – odnos izmedju kapitala i rizične aktive Zakon o bankama – min 12% Prvi bazelski sporazum – min 8% Ukoliko je banka sklonija rizičnim plasmanima NBS može propisati i viši pokazatetlj Rizična aktiva – rizična aktiva+vanbilansne stavke-rezerve Ponderi rizika bilansne aktive: 0% gotovina.4. Fondovi i rezerve 43 .5..ostalo Ponderi vanbilansnih stavki: 0% neiskorišćeni okvirni krediti 20% dokumentarni akreditivi 50% činidbene garancije 100% plative garancije. 20%potraživanja od medjunarodnih banaka 50%sredstva na računima banaka i potraživanja obezbedjena hipotekom 100% .1) Štiti od rizika apsorpcijom gubitaka 2) Kroz uplaćen novčani kapital obezbedjuje se dozvola i organizovanje pre obezbedjenja depozita 3) Doprinosi ostvarivanj poverenja deponenata i kreditora 4) Predstavlja izvor obezbedjenja rasta banke 5) Regulator rasta banke 9.

ljude i nekretnine ♦ Banka može povećati kapital na nekoliko načina. izdavanjem akcija nove emisije. ponderisane odgovarajućim koeficijentom rizičnosti plasmana ♦ Za naše uslove Zakon propisuje 12% kao minimum adekvatnosti kapitala ♦ Rezerve bankama služe za pokrivanje gubitaka i kao zaštita od fluktuacija na tržištu 10. – Revalorizacione rezerve – Nerasporedjena dobit iz ranijih godina – Rezerevisanja za potencijalne gubitke ♦ Gubici se pokrivaju iz tekućih prihoda. DEPOZITNI POTENCIJAL BANKE 10.1.♦ Rezerve služe za pokrivanje gubitakla i kao zaštita od fluktuacija na tržištu ili udara od promena monetarne politike ♦ Vrste rezervi: – Iz dobiti. Pojam i vrste depozita 44 . koji predstavlja odnos veličine kapitala banke i ukupne aktive. koji je u našim uslovima postavljen na 10 miliona evra u dinarskoj protivvrednosti novčanog dela kapitala. novčarska akcionarska društva pa za njih važe opšta i posebna pravila u pogledu kapitala ♦ Za osnivanje banke zahteva se kapitalni cenzus. a najvažniji su: iz profita. a ako nisu dovoljni na teret kapitala ♦ Ključno je preduzimanje mera za sanaciju ♦ Jedini garant da banka neće doći u zonu gubitaka je stalno poboljšanje performansi poslovanja Rezime poglavlja: ♦ Banke se osnivaju kao specifična. kojim banka mora raspolagati u svakom trenutku postojanja ♦ Osim novčanog dela kapitala prilikom osnivanja banka mora raspolagati i nenovčanim delom kapitala koji se ulaže u opremu. konverzijom duga u ulog poverilaca i revalorizacijoim ♦ Bazelskim sporazumom o adekvatnosti kapitala uveden je medjunarodni standard za banke koji je ugradjen u bankarsko zakonodavstvo.

4.8. D po vidjenju.6. Pojam i vrste depozita ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ Depozitum – nešto što je dato na čuvanje Prikupljanje depozita – osnovni bankarski posao Pasivan bankarski posao – sa stanovišta bilansa Ugovor o novčanom depozitu Obaveze deponenta i depozitara Po ročnosti: kratkoročni i dugoročni Kratkoročni: depoziti novac.1. Oročeni depoziti 10. Zaštita depozita 10.3. i preko 1 god. Poslovi štednje i namenske štednje 10. žiralni. Kreiranje depozitnog potencijala 10. Depoziti HOV 10. za stambenu izgradnju 10. Štedni i specijalni depoziti 10. Depoziti po vidjenju 10. dnevni ili novac po pozivu) ♦ Direktno učestvuju u procesu multiplikacije 45 . u devizama..7. ♦ Dugoročni: u dinarima. ograničeni D. dev.5.10.2 Depoziti po vidjenju ♦ Instrument bezgotovinskog plaćanja(knjig.2. oročeni do 1 god.

4.1.polažu se na odredjeni rok ♦ Transakcioni i oročeni ♦ Mogu se povući bez ograničenja 46 . transakcioni trošak banke ♦ Strategija banke mora da počiva ne na a vista D.vista D za banke ♦ Nezainteresovanost nebankarskog sektora ♦ Kontrola banaka: stopa OR.kr. limit kr. prinos na plasmane u HOV. Oročeni depoziti ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ Dugoročna potraživanja nebank. Štedni depoziti ♦ Srednjeročni D . depozitni certifikati i D na otvorenom računu Značaj u formiranju kreditnog potencijala banke + realna K i limitirana K – rast oročenih D 10.vista D Uslov interesa realno pozitivna kamatana stopa Interes banaka – sigurnost. stopa spec. Sektora od banaka Nose znatno veću K od a . manja stopa OR Rast oročenih D – rast sigurnosti banke Oblici: štedni D. rezervi.. ročna transformacija ♦ Kamata na depozite po vidjenju ♦ Kamatna marža ♦ Faktori nivoa K: K na kr. već sopstvenim dugoročnim izvorima 10. stopa OR.3.♦ Značaj a .

5. vraćanje. potencijal banke i za garancije Ukoliko se koriste za EOI vode se kod CB Ne kamate se Mogu biti devizni 10.4. Specijalni depoziti ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ Specijalni D – D po vidjenju uz razliku formiranja i korišćenja Formiraju se zakonskim putem – ek.♦ ♦ ♦ ♦ ♦ Tipovi: a) Š knjižica b ) štedni račun Bez gubitka se ne mogu transformisati u gotovinu Stabilan izvor sredstava za banku Posebna strategija banke u privlačenju štednje U SAD max 150. u EU ograničenja u raspolaganju 10. upravljanje HOV 47 .000USD. pol.2. Depoziti HOV ♦ D otvorenog tipa ♦ Specijalna vrsta nenovčanog D ♦ Čuvanje. zemlje Promenljiva stopa obračuna i namena korišćenja Ne mogu se koristiti za kr.

neograničeno plaćanje ♦ Izuzeti iz osnovice za OR 10. potencijla banke Premijska Š – polaganje D u obrocima Rentna Š – jednokratno ili višekratno polaganje D radi ipslate rente Š za školovanje 48 . ♦ Max 6 transfera mesečno .♦ ♦ ♦ ♦ Očuvanje individualnosti Na t.6. račun bez očuvanja individualnosti Ugovorom se može utvrditii prenos HOV na banku – cesijom Obaveze banke: 1) čuvanje.kr. 2) ostvarivanje prava 3) raspolaganje naplaćenim 4) povraćaj HOV ili plaćanje 5) izveštavanje o zahtevu trećih lica ♦ Račun novčanog tržišta MMDA . Poslovi štednje i nameske štednje ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ Štednja – odložena potrošnja Štednja uslov stvaranja kr.pol.SAD 1982. Kreiranje depozitnog potecijla ♦ A) poslovno bankarstvo b) poslovna banka ♦ Faktori potencijala bankarstva: 1) agregatna Š 2) razvijenost BS3) mon.7. 4) inflacija 5) EOI ♦ Faktori potencijal banke:1) snaga 2) Pf 3)lokacija 4)startna pozicija 5) kadrovi ♦ Zavsinost depozita od faze privrednog ciklusa ♦ Prosperitetna faza privrednog ciklusa – rast kredita – rast D ♦ Diversifikacija usluga i prozvoda banke ♦ Strategija – strateška poruka klijentima ♦ Celovito posmatranje depozitnog potencijala 10.

8. ♦ Osiguranje života ♦ Zlatni štedni račun 10.♦ Š za penziju. godine – Rokovi isplate garantovang uloga 3 meseca nakon prijave Rezime poglavlja: 49 . Srbija osiguranje D ♦ Evropska unija – osnovno kontrola poslovanja banaka – Zaštita D – Posredna i neposredna zaštita D – Osporavanje zaštite D – odustajanje od tržiišta i moralni hazard – Odbrana zaštite D: 1) zaštita interesa štediša2) stabilnost B sistema – ograničenje zaštite – Raznosvrsnost sistema zaštite D – Kategorija zaštite D – Obaveznost zaštite D – Pravna priroda institucija zaštite D – Kreditne ustanove sa obaveznom zaštitom – Domašaj zaštite D – garantovani ulog 100 hilj € – Rokovi isplate naknade – 3 meseca – Srbija – Osiguranje depozita – obavezno – Agencija za osiguranje depozita – Osiguravajuće kuće – fakultativno – Garantovani ulog 50 hilj € od 2009. Zaštita depozita ♦ Obezbedjenje isplate naknade za slučaj bankrota banke – depozitara ♦ EU zaštita D.

1.kreditne politike koju vodi centralna banka i inflacije ♦ Depoziti se u EU štite prvenstveno prudencionom kontrolom banaka. Struktura finansijskog potencijala 11. Formiranje finansijskog potencijala 11.3. 11. Krediti drugih banaka i drugih finansijskih institucija 11. lokacija. fakultativno.5.2.1.2.4.4. njena mreža. monetarno . dok se kod nas štite obaveznim osiguranjem kod Agencije za osiguranje depozita i kod osiguravajućih kuća.♦ Depoziti i depozitni posao predstavljajuu najstarije poslove kojima se banke bave i ujedno spadaju u osnovne bankarske poslove ♦ Depozit je zapravo ulog klijenta u banku i istovremeno obaveza banke prema klijentu ♦ Dok depoziti po vidjenju u pravilu ne nose kamatu dotle oročeni depoziti predstavljaju osnovu kreditnog potenciajala banke i klijentu donose kamatu ♦ Različite su vrste depozita i sličnih proizvoda koje banke nude da bi privukla klijente ♦ Depozitni potencijal banke zavisi od niza faktora medju kojima su najvažniji: snaga banke. Transformacija ročne strukture 11.4. Krediti Centralne banke 11. FINANSIJSKI POTENCIJAL BANKE 11. Formiranje finansijskog potencijala 50 .1.Nedepozitna bankarska sredstva 11. startna pozicija i kadrovi ♦ Depozitni potencijal nacionalnog bankarstva zavisi od agregatne štednje.4. Investicioni potencijal 11.3. Nedepozitni izvori sredstava 11. razvijenosti bankarskog sistema.

– Ip .Investicioni potencijal ♦ Raspoloživi deo finansijskog potencijala za plasmane ♦ Faktori formiranja investicionog potencijala: ♦ Promene pasive bilansa (promene stanja kapitala i rezervi. kreditna zaduženja ♦ Kapital banke ♦ Depozitna sredstva ♦ Depoziti po vidjenju ♦ Oročeni ograničeni depoziti ♦ Nedepozitna sredstva ♦ Sredstva iz kreditnih izvora ♦ Sredstva pribavljena od parabankarskih institucija 11. a da banka nije ugrožena ♦ Ip=Fp-(Ro+R2) – Fp.max iznos plasmana.3. multiplikovana sopstvena sredstva. – Ro .fin.2. – R2 . Struktura finansijskog potencijala ♦ Finansijski potencijal izražava izvore sredstava ♦ Struktura pasive:kapital banke. promene odnosa depoziti: gotovina) ♦ Promene izdvojenih sredstava obavezne rezerve ♦ Struktura investicionog potencijala: 51 .potencijal.kreditni potencijal.obavezna rezerva. nedepozitni izvori sredstava. depozitna sredstva. promene depozita EOI. promene tokova CB – poslovne.rezerve likvidnosti 11. promene OR.♦ Finansijski potencijal: depozitna sredstva. kreditna sredstva i sopstveni kapital ♦ Zbir izvora sredstava iskazanih u pasivi bilansa ♦ Plasmani su vezani za izvore ♦ Investicioni potencijal – rasploživi deo finansijskog potencijala . promene nivoa kredita CB.

. pozajmice na fin.– Kratkoročni ili obrtni potencijal – Dugoročni ili investiocni potencijal ♦ Strukturna neravnoteža – ročna transformacija: – Kratkoročni izvori → dugoročni plasmani – Dugoročni izvori → kratkoročni plasmani 11. kamatne stope. odnos depozita: nedepozitnih izvora. 52 .1.trž. Nedepozitna bankarska sredstva ♦ ♦ ♦ ♦ Izvori: krediti CB.-kr. pol. privredna situacija i mon. odnos priliv:odliv.Nedepozitni izvori sredstava ♦ Nedepozitna bankarska sredstva – dopunska sredstva formirana institucionalnim putem ♦ Trend rasta nedepozitnih u strukturi – dostižu 10-20% finansijskog potencijala ♦ Vrste: – Kreditni bankarski izvori – Ostali tržišni izvori – Fondovi banaka 11. rizik zaduživanja. izdavanje HOV Tržišna kamatna stopa Fleksibilnost nedepozitnih izvora Faktori: tražnje nebankarskog sektora.4.4.

Krediti banaka i drugih finansijskih institucija ♦ Kratkoročni i dugoročni ♦ Izvori: domaće i ino banke.3. krediti CB ♦ Faktori medjubankarskih kredita:zajedničko finansiranje.5. usmeravanje kreditiranja odredjene delatnosti.11. dinamika priliva i odliva.Ročna transformacija strukture sredstava banaka 53 . Krediti centralne banke ♦ Osnova – primarna emisija novca – kreditna multiplikacija – sekundarna novčna emisija ♦ CB kreditira isključivo poslovne banke ♦ Krediti poslovnim bankama ♦ Pristup: linearan i selektivan ♦ Namene kredita CB: – Krediti za likvidnost – Krediti na osnovu raspoloživih HOV – Selektivni krediti iz primarne emisije.prevazidjeno – Krediti CB državi .4.4. plasman preko trž. sigurnost ♦ Zaduživanje u inostranstvu ♦ Razvoj SMEs 11.ograničeno 11. namensko kreditiranje radi namirenja obaveza klijenata. davanje radi prevazilaženja teškoća.2. novca i HOV ♦ Faktori za plasman slobodnih sredstava banke: obim raspoloživih sredstava. finansijsko tržište.

♦ Jedna od osnovnih funkcija poslovnih banka ♦ Ciljevi ročne transformacije: – Veća elastičnost sredstava i plasmana. oročeni i drugi depoziti ♦ U nedepozitne izvore finansijskog potencijala spadaju: kreditni bankarski izvori. krediti crentralne banke i ostali tržišni izvori ♦ Ukoliko banka pribegava dugoročnom plasiranju kratkoročih izvora sredstava ili kratkoročnom plasiranju dugoročnih izvora finansiranja reč je o ročnoj transformaciji ♦ Ročna transformacija pruža fleksibilnost banci u poslovanju. banaka i ino banaka ♦ Faktori transformacije: struktura deponenata. – Slobodnija politika kredita – Operativnija kreditna politika – Veća elastičnost u poslovnoj politici ♦ Operativnija i efikasnija politika kamata i troškova poslovanja ♦ Dugoročna sredstva u kratkoročne plasmane – bez ograničenja ♦ Kratkoročna sredstva u dugoročne plasmane – problem -Preporuka do 20% ♦ Ne može se vršiti ročna transformacija pozajmica CB. kao izvor investionog potencijala. multiplikovana sopstvena sredstva i kreditna sredstva ♦ Investicioni potencijal poslovne banke predstavlja raspoloživi deo finansijskog potencijala – maksimalni iznos plasmana koji ne ugrožava solventnost i likvidnost banke ♦ U prikupljena depozitna sredstva. ali ima ograničenja.1. UNUTRAŠNJI PLATNI PROMET 12. struktura korisnika kredita. finansijska snaga banke i sopstveni kapital Rezime poglavlja: ♦ Finansijski potencijal banke sačinjavaju: depoziti. pogotovo ako je reč o dugoročnom plasiranju kratkorčnih izvora sredstava 12. Pravna regulativa unutrašnjeg platnog prometa 54 . spadaju: depoziti po vidjenju.

Glasnik RS 3/02 i 3/03 Poslovi platnog prometa su 2003.Računi za obavljanje PP i transakcija plaćanja 12. obaveze banaka i klijenta Dinari i strana valuta PP – sva plaćanja koja se vrše u novcu izmedju domaćih i domaćih i inostranih lica Plaćanja – posredno i neoposredno Osnovne karakteristike PP: dobra organizacija. ZOP. prava. ali u neskladu sa tržišnim principima Zakon o PP Sl.3.4.6. 1. uskadjivanje sa uprednom bankarskom pravnom regulativom Poslovi PP. SPP Sistem je bio veoma efikasan.5. Agent i izvršavanje plaćanja 12.Organizacija platnog prometa 55 . neutralni bankarski posao 12. godine prebačeni u banke Razlozi: objedinjavanje usluga. Sistem velikih plaćanja RTGS 12.2. efikasnost i ekonomičnost PP – osnovni. PP u sistemu SDK.2. Pravna regulativa unutrašnjeg PP ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ Do 2003.12. Jedinstveni instrumenti PP 12. dodatni prihod. Organizacija poslova unutrašnjeg platnog prometa 12.

dinarski i devizni račun ♦ Transfer odobrenja . elektronski. po zakonu ♦ Otkazivanje i povlačenje naloga za plaćanje ♦ Medjubankarski obračun 12. Računi za obavljanje PP i transakcija plaćanja ♦ Ugovor o otvaranju i vodjenju računa ♦ Svako fizičko i pravno lice može imati više računa. Agent i izvršavanje plaćanja 56 . u više banaka.inicira ga dužnik ♦ Transfer zaduženja – inicira ga poverilac ♦ Interni transfer – trasfer sa računa na račun u okviru iste banke ♦ Medjubankarski transfer – transfer sa računa na račun u različitim bankama ♦ Transakcija plaćanja ♦ Nalog za plaćanje – pismeno. usmeno ♦ Redosled izvršenja naloga za plaćanje: po redosledu dospelosti. posebna služba ili sektor ♦ Uslov: tehnička i personalana osposobljenost ♦ Tehnička pretpostavka – elektronska povezanost poslovnih jedinica banke. sada za sve ♦ Nosioci PP: NBS. sa NB i drugim bankama ♦ Mogućnost e-bankinga – ranije za veće klijente.♦ Posebno odeljenje u okviru sektora za poslove sa privredom/stanovništvom. – Plaćanja sa jednog na drugi račun – Evidentiranje prometa na računima – Praćenje likvidnosti učesnika i nosilaca PP 12. 3.4. ovlašćeni agenti i preduzeće PTT ♦ Poslovi PP: – Otvaranje i zatvaranje računa. banke.

kliring. razvoj PP. računi članica. dnevni promet. SMP ili KLIRING SVP ili RTGS – sva plaćanje preko 250 hilj RSD pojedinačno U Srbiji zajedno pod kontrolom NB Principi i preporuke Bazelskog komiteta plaćanja RTGS – bazna infrastruktura i info podrška 57 . propisi o PP. kašnjenje i izvršenje Plaćanje sa računa PP – uslov da na računu ima pokriće. Sistem velikih plaćanja ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ SVP ili RTGS. objedinjuje podatke. uplate. devizni i oročeni ♦ Uloga NB u PP: vodi račune. 4. kliring. mreža. gotovinska plaćanja. naplata čekova. odbračun čekova. ako nema koriste se drugi računi. usluge bankama. Jedinsveni instrumenti PP ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ Nalog za uplatu Nalog za isplatu Nalog za prenos Nalog za naplatu Ček Platna kartica Akreditiv 12. gotovina. likvidnost. blagajničko – trezorski poslovi.6.♦ ♦ ♦ ♦ ♦ Agent – procesor – treća strana Transfer odobrenja i zaduženja Plaćanje primaocu i nalogodavcu Odgovornost za gubitak. sistemi kliringa. platne kartice 11. nalog za plaćanje. kontrola PP ♦ Uloga banaka u PP: računi.

kao što je to uobičajeno u tržišnim privredama ♦ Platni promet spada u osnovne bankarske poslove. godine bio prebačen u poslovne banke. a NBS je uključena posredno. za prenos i za naplatu ♦ Sistem velikih plaćanja. 58 . koji je neposredno organizovan od strane NBS. koristi se za sva plaćanaj koja pojedinačno prelaze iznos od 200 hiljada dinara ♦ Sistem malih plaćanja je organizovan od strane samih poslovnih banaka. poruka MT 910 odobrenje Poruka MT 900 Nb banci A izveštaj o zaduženju i odobrenju banci B MT 910 Rezime poglavlja: ♦ Platni promet u zemlji se odvijao više decenija kroz Službu društvenog knjigovodstva. za isplatu. odnosno službe. a klijentima se nudi veći broj usluga vezanih za platni promet ♦ Ukoliko na nekoj teritoriji nema organizacionih jedinica banka klijentima za obavljanje poslova platnog prometa nudi uslugu agenta ili se kroz elektronsko poslovanje omogućavaju ove vrste usluga ♦ Kao jedinstveni instrumenti platnog prometa se koriste: nalog za uplatu.♦ ♦ ♦ ♦ ♦ Mreža NB ili SWIFT mreža alternativno Uloga NB dvostruka – banka S sender – NB – banka R receiver SMP ili KLIRING – mala plaćanja su do 250 hiljada pojedinačno Poruka MT 103 zaduženje. da bi od 2003. pri čemu je reč o neutralnom poslu ♦ Uobičajeno je da se poslovi platnog prometa u zemlji u bankama organizuju u okviru posebnog sektora.

depozitne organizacije ♦ Kredit – najvažniji bankarski posao . Organizacija kreditnih poslova 13. vreme naplate. kontrola kroz selekciju 13.4.2. Procedure u postupku kreditiranja 13.osnovni bankarski posao .Kreditni posao. visokostandardizovan.5.8. Funkcije kamate i uticaj na privrednu aktivnost 13. garancija ♦ Karakteristika kredita . a danas isključivo finansijski ♦ Funkcije kredita: mobilizatorska. stimulisanje EOI. sa velikim brojem namena 59 . Vrste bankarskih kredita 13. KREDIT I KAMATA 13. značaj i funkcije 13. poreklo i opravdanost kamate 13.7. Politika kamatnih stopa banke 13.1.poverilački posao u kojem se odredjena suma stavlja na raspolaganje klijentu. Pojam.2. Vrste kredita ♦ Kredit je opstao kao osnovni bankarski posao ♦ Masovan proizvod.povratnost ♦ Medjusobno poverenje banaka i klijenta – credo.10.kontinuitet reprodukcije. Principi kreditne politike 13. način otplate.aktivan bankarski posao ♦ Kredit – dužničko . Uslovi odobravanja kredita 13.1. uz obavezu da je vrati uz kamatu ♦ Uslovi: kamata.9. značaj i funkcije ♦ Osnovni zadatak banaka . regulisanje ponude i tražnje.3.6. relativizacija regionalnih razlika. Faktori i vrste kamatnih stopa 13.prukupljanje viškova i plasiranje transaktorima kojima su sredstva neophodna ♦ Banke – kreditno .13. likvidnost i stabilnost.Kreditni posao. credere ♦ Geneza kredita – robni.

2. beskamatni – Prema povlačenju kredita: jednokratni. za zalihe ili za robni promet ♦ Faktori: sigurnost plasmana.2. državni – Prema obezbedjenju: lični. Krediti za obrtna sredstva ♦ Obrtna sredstva – sredstva koja menjaju oblik i ponovo se vraćaju na kraju ciklusa u novčani ♦ Obrtna sredstva: novac. domaći. proizvodjački – Prema ročnosti: kratkoročni. zanatski. sukcesivni 13. sezonskih. komunalni.novčani. bankarski. inostrani – Prema korisniku: industrijski. dugoročni – Prema poveriocu: privatni. obim zaliha. priprema proizvodnje. javni. pokriveni – Prema kamaćenju: kamatni. materijal. srednjeročni.♦ Razvrstavanje: – Prema obliku: naturalni.stalno vezana za prozvodnju i promet i obrtna sredstva u užem smislu ♦ Krediti za trajna obrtna sredstva – dugoročni investicioni krediti (na početku proizvodnje ili ako su obrtna utrošena za investicije) ♦ Krediti za obrtna sredstva dopunski izvori za prevazilaženje tekućih. zalihe. proizvodnja u toku. sezona. potraživanja ♦ Trajna obrtna sredstva .izvoz 13. robno . novčani – Prema nameni: potrošački.uslov dinamike rasta 60 . povremenih problema ♦ Za proizvodnju. sirovine.2.1. Krediti za investicije ♦ Investicije .

kredita moraju biti trajnog karaktera ♦ Namena: početno investiranje. faktura. radna snaga. bela tenika. admnistrativna zabrana ♦ U vreme razvoja e –bankinga javljaju se i e .♦ Izvori: sopstvena sredstva i bankarska sredstva ♦ Izvori invest.4. zahtev.3. tehnološki razvoj. obezbedjenje trajnih obrtnih sredstava ♦ Bankarska procedura rigoroznija i komplikovanija – uslov investicioni program ♦ Investicioni program : projekat. overa podataka žiranta. asortiman.krediti 13.isplativost poduhvata – rentabilnost ♦ Odluka organa banke ♦ Ugovor o kreditiranju ♦ Jemstvo 13. cene. energija. nameštaj ♦ U tranzicionom periodu najtraženiji su bili gotovinski krediti ♦ Tehnlogija odobrenja: uslovi. ekonomska opravdanost. avala i garancije Kreditiranje izvoza 61 . menica. ugovor. trasport. obrtna sredstva. rentabilnost ♦ Najvažnije .2. Ostali krediti ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ Eskontni Hipotekarniu Lombardni Rambursni Kredit po tekućem računu Kredit po osnovi akcepta. sirovine.2. Potrošački krediti ♦ Rasprostranjen je oblik – trajna potrošna dobra: auta. založnica.

do 1 godine. monitoring kredita 62 . namene. uslovi poslovanja. uslovi obezbedjenja.3. Principi kreditne politike ♦ A) Osnovni principi bankarskog poslovanja ♦ B) Osnovna pravila kreditne politike: – Izbegavanja visoke koncentracije – Sopstveno učešće – Formalizovana procedura – Finansijski izveštaj – Amortizacioni izveštaj ♦ Krediti za likvidnost ♦ Nadzor i kontrola korišćenja ♦ Specifična pravila: do 90 dana. Procedura ♦ Pravne i ekonomske radnje koje vrše tražilac i banka prilikom pripreme. odobravanja i vraćanja ♦ Visoko standardizovan postupak naročito kod banaka sa usvojenim ISO standardima ♦ Razlikovanje od banke do banke zavisno od organizacije i kreditne politike ♦ Postupak zavisi od ročnosti. korišćenje kredita. ♦ Faze postupka: podnošenje zahteva. posebna ograničenja 13. zaključivanje ugovora.4. restriktivnost za dugorčne kredite.5. rešenje banke o zahtevu. vraćanje kredita 13. analiza prihoda i troškova ♦ Posebni uslovi: namena sredstava.visoskostandardizovan proizvod ♦ Opštih uslovi: pravna sposobnost. Uslovi odobravanja kredita ♦ Kredit . veličina kapitala. polaganje depozita. instrumenti obezbedjenja. vraćanje kredita. max vrednost. razmatranje i obrada zahteva. sopstveno učešće. sposobnost plaćanja. kreditna sposobnost (karakteristike zajmotražioca.13.

Faktori i vrste K' ♦ K‘ .6.13.7.ekonomskog sistema je od značaja za funkcije i oblik kamate Zajam je medju najstarijim transakcijama Rodovska zajednica je razlikovala kamatni i beskamatni zajam Naturalna privreda antikamatni stav Srednji vek .cena pozajmljenog kapitala ♦ Faktori koji opredeljuju K‘: – Visina Pf‘ – Ponuda/tražnja zajmovnog kapitala – Rizik kapitala 63 .8.negativan stav prema novčanim transakcijama i prema kamati Kapitalizam kamata legitimna –oportunitetni trošak kapitala – cena upotrebe zajmovnog kapitala ♦ Realna k'=nominalna k' -stopa inflacije 13.Teorije kamate u robnoj privredi ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ Brojne teorije Teorija raspodele dohotka – K' kao naknada za upotrebu kapitala Teorija produktivnosti kapitala Teorija apstinencije – naknada za odricanje Teorija K' kao ažije – procena budućnosti i sadašnjih interesa Teorija o tendenciji pada K‘ – uzrok je porast ponude kapitala Klasična teorija K' – osnovni faktor povećanja Š Kejnzijanska teorija K‘ Monetraistička teorija K' – K je cena novca 13. poreklo i opravdanost kamate Najsloženije i najspornije pitanje u monetarnoj teoriji Karakter društveno . Pojam.

mon. regulativa ♦ Specifični fakori T(ulaganje. sistema. kretanja ♦ Najznačajnije fje: mobilizatorska. pasivne. distributivna. alokativna i racionalnost ♦ Makro nivo . uspešnog funkcionisanja fin. formiranja Tr. funcionisanja bank.9. medj. dugoročne. realna i nominalna) 13.-kr. Funkcije kamate i uticaj na privrednu aktivnost ♦ Funkcije K‘ u savremenoj privredi: faktor formiranja Š. 13. regulacije.-kr.. ukupna ponuda kapitala) ♦ K‘ je zapravo sistem K‘ (aktivne. racionalne upotrebe sr.trž. očekiani Pf) P(stepen rizika.mikro nivo ♦ Dejstvo K‘ na proizvodnju ♦ Dejstvo K‘ na akumulaciju ♦ Uticaj K‘ na I ♦ Desjtvo na Pr ♦ Dejstvo na C i infl. Politika K‘ poslovnih banaka ♦ Razlika tržišta roba i usluga i kredita – racionisanje kredita zbog moralnog hazarda i negativne selekcije i Višak T ♦ K‘jedan od parametara ugovora ♦ Karakter ugovora o kreditu 64 .– Troškovi zajmodavca – Ekonomska politika – mon. politika ♦ Netržišni faktori: uticaj države. efikasne alokacije.10.. kratokoročne. rok otplate. prema vrsti poslova.

SAVREMENI BANKARSKI POSLOVI . namene. a faze su: podnošenje zahteva.PROIZVODI 14. koji još uvek donosi najviše prihoda bankama ♦ U kreditnom poslu banka je poverilac klijenata i otuda zaračuvana i naplaćuje aktivnu kamatu na pozajmice ♦ Medju brojnim funkcijama kredita najvažnije su: mobilizatorska. sopstveno učešće klijenta.5.3. povlačenje kredita. formalna procedura. ponuda kapitala.1. troškovi zajmodavca ♦ U principu kamata je za pojedinačnu poslovnu banku data veličina i na nju minimalno može uticati. načina kamaćenja i ročnosti ♦ Najvažnije vrste kredita koje poslovne banke odobravaju prema vrsti su: za obrtne i investicione potrebe i potrošački krediti ♦ Medju najvažnije principe kreditne politike spadaju: izbegavanje koncentracije. stabilnost i likvidnosti. Konsalting poslovi 65 . ali je dugo bilo dilema i različitih teorija o njenoj prirodi i opravdanosti kamate ♦ U faktore koji opredeljujuće utiču na kamatu spadaju: visina profitne stope.♦ ♦ ♦ ♦ Moralni hazard Opt K‘ Klasifikacija korisnika prema stepenu rizičnosti Prima rate K‘ Rezime poglavlja: ♦ Kredit spada u grupu najstarijih i osnovnih bankarskih poslova. 14. regulisanje ponude i tražnje. Plasmani u HOV 14. davanje predloga i odlučivanje o kreditu. poverilaca. rizik.Poslovi finansijskog lizinga 14.2. korisnika.4. Poslovi forfetinga 14. obezbedjenje kontinuiteta reprodukcije.6. uskladjivanje regionalnog razvoja ♦ Krediti se razvrstavaju prema različitim kriterijumima od oblika. Poslovi akceptiranja i avaliranja 14. inflacija. vraćanje i monitoring ♦ Kamata predstavlja cenu kapitala. nadzor i kontrola trošenja ♦ Poštovanje procedure odobravanja i korišćenja kredita veoma je važno. razmatranje. Poslovi faktoringa 14.

Hedžing i inovativni bankarski poslovi 14.ubrzava se obrt kapitala i smanjuju angažovana sredstva Korist banci – naplata komsiona za uloženi rad i mogući rizik Sekundarno tržište HOV (akceptirane menice od strane uvoznika) Reč je o dugoročnim poslovima veće vrednosti u odnosu na poslove faktoringa Češće ga obavljaju banke Problem – nije doneta zakonska regulativa u Srbiji 14. tehnika i kadrovi. varanti.7.Poslovi faktoringa 66 .3. Plasmani u HOV ♦ Dilersko – brokerski poslovi banka obavlja uz saglasnost Komisije za HOV i NBS ♦ Uslovi: poseban organzacioni deo. evidencija ♦ Zahtev Komisiji i NBS ♦ Posebna pravila poslovanja ♦ Centralni registar HOV ♦ Vrste HOV: akcije.14.banke 14. Poslovi forfetinga ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ Sporedni bankarski poslovi – oblik finansiranja izvoznih kredita Prodaja izvoznog potraživanja banci ili specijalizovanoj instituciji Obavezan je dokaz o garanciji otplate duga od strane uvoznika Sličan je eskontu Korist korisniku .2. dužničke.1. depozitne potvrde ♦ Javna ponuda HOV ♦ Prospekt ♦ Brokerski poslovi – za tudji račun ♦ Dilerski poslovi – za svoj račun ♦ Alternativno dilersko brokerski poslovi se obavljaju preko dilersko brokerske kuće koja je firma ćerka . Franšizing poslovi 14.8.

Poslovi lizinga ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ Banke direktno obavljaju ili indirektno preko lizing kuća Češći je slučaj osnivanja lizing kompanija koje su ćerke banke Obezbedjuje plasman proizvoda velike vrednosti kroz zakup Oprema ili trasportna sredstva. – otplata zakupom – Mogućnost povremenog korišćenja – angažovanja opreme 14. – priodaja na kredit.4. – naplaćuje potraživanje odmah. – rizik prebacije na agenciju ♦ Korist za za korisnika: – promptno korišćenje. odnosno cesija potraživanja izvoznika na posrednika Ubrzava obrt kapitala Pogodan za manje kompanije Problem – nije doneta zakonska regulativa u Srbiji 14. a iznosi manji u odnosu na poslove foreftinga Prenos. Poslovi akceptiranja i avaliranja ♦ Vrsta plasmana gde se banka pojavljuje kao poverilac 67 . trajna dobra U roku otplate vlasnik proizvoda je lizing kuća Zakonska regulativa o finansijskom lizingu je doneta u Srbiji Kredit ili lizing: kredit je jeftiniji ali komplikovaniji Korist za proizvodjača: – finansijska podrška.5.♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ Sporedni bankarski poslovi – oblik finansiranja izvoznih kredita Prodaja izvoznog potraživanja banci ili specijalizovanoj instituciji Banke direktno ili specijalizovane institucije (češće) Slični poslovima forfetinga Rokovi su kraći.

jer je banka dužna da plati na prvi poziv ♦ Kod avala obavezu plaćanaj ima izdavalac 14.7.♦ Oblici jemstva koje banka daje kao garant po osnovi izdatih menica koje je emitovao klijent banke ♦ Akcept ima jaču obavezu za banku. Konsalting poslovi ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ Osnov – visokoprofesionalni kadrovi Veliki broj savetodavnih usluga se mogu obavljati samostalno Kompletiraju paletu ponude usluga banke Značajan izvor prihoda banke Najširi obuhvat: – spoljnotrgovinski poslovi.1990-tih u bankarstvu SAD ♦ Primer najšireg korišćenja franšize u finansijskom sektoru – platne i kreditne kartice 68 . – carinski. – Proviziju/učešće u Pf ♦ Korisnik ostaje samostalna kompanija i ne menja vlasništvo ♦ Početak korišćenja franšize u banakrstvu . – registracija 14. – reklamu.Franšizing poslovi ♦ ♦ ♦ ♦ Banka prodaje ime i poslovne metode malim. – opremu. – marketing. – kontrolu. nezavisnim preduzećima Franšizing je kao metod prenet iz realnog sektora Naknada ili poseban angažman Davalac franšize: – obezbedjuje obuku.6.

vrsta bankarskih prozvoda koji se pružaju klijentima. a banke ga i same koriste radi zaštite stavki u bilansu koje su osetljive na oscilacije K' i kurs ♦ Hedžing – alat za upravljanje rizikom ♦ Cilj je neutralisanje ili minimiziranje rizika od gubitka ♦ Odgovor na oscilacije K. tehnologije i znanja manjim firmama.8. vrši otkup potraživanja. odnosno posebna finansijska institucija. cena roba. a lizing predstavlja dugoročni zakup opreme ili transportnih sredstava veće vrednosti koje pružaju višestruke koristi kako proizvodjačima. zaštitnog znaka. uglavnom vezanih za poslovne banke. a važni su i korisni u poslovanju kompanija sa inostranstvom. varanti i – svopovi Rezime poglavlja: ♦ Sporedni ili savremeni bankarski poslovi poslednjih decenija zauzimaju sve važnije mesto u ukupnim bankarskim poslovima i prihodima ♦ Ovi poslovi su nastali kao odgovor banaka na konkurenciju nebankarskih finansijskih institucija ♦ Poslove sa hartijama od vrednosti pored dilersko . kurseva ♦ Instrumenti hedžinga: – terminski ugovori. Hedžing i inovativni bankarski poslovi ♦ Hedžing poslovi .brokerskih kuća mogu da obavljaju banke uz dozvolu centralne banke i Komisije za hartije od vrednosti ♦ Poslovi forfetinga i faktoringa predstavljaju savremene bankarske poslove kod kojih banka. tako i korisnicima ♦ Konsalting poslovi kao sporedni poslovi razvili su se kod banaka da bi popunili česte potrebe klijenata za dodatnim savetima ♦ Franšizing poslovi su prekopirani iz realnog sektora i predstavljaju ustupanje imena. koje zadržavaju samostalnost i vlasništvo u bankarskim poslovima 69 .14. jer nisu definisani zakonskom regulativom ♦ Poslovi lizinga su poslednjih godina imali trend naglog razvoja kod nas i veći broj kompanija nastupio je na domaćem tržištu. – opcije. a kod nas se nisu u tolikoj meri razvili. – fjučersi.

pod odredjenim uslovima ♦ Značaj garancije u 2/2 XX veka u spoljnoj trgovini u cilju zaštite od rizika 70 .najčešće se izjednačava sa jemstvom gradjanskog prava ♦ Nema oformljeno značenje u uporednom pravu.3. SREDSTVA OBEZBEDJENJA 15. 15.to ne učini. Zaloga 15. Pariz ♦ Definicija garancije.već se izjednačava sa obezbedjenjem ♦ Naše zakonodavstvo je superiornije u odnosu na druge.2. ako treće lice – dužnik . Bankarske garancije ♦ Pojam garancije – vrsta ugovornog obezbedjenja . a mogu se ponuditi i klijentima.3. jer u Zakonu o obligacionim odnosima definiše garanciju ♦ Za ugovaranje garancija koriste se pravila Medjunarodne trgovinske komore.1. Jemstvo 15.2. Hipoteka 15. koji omogućavaju bankama smanjivanje rizika.Stvarnopravna obezbedjenja 15.1. Zakon o obligacionim odnosima – obaveza banke da ispuni obavezu.♦ Hedžing poslovi su inovativni bankarski poslovi vezani za HOV. Bankarske garancije 15.1.3.

rok.prenos prava iz garancije je moguć (cediranje) trećem licu samo u slučaju ustupanja potraživanja koje je obezbedjeno garancijom ♦ Vrste garancija: ♦ Licitaciona – garancija kojom se banka obavezuje da isplati korisniku za slučaj neispunjenja obaveza ♦ Za dobro izvršenje posla – obaveza banke da isplati garantovani iznos za slučaj da dužnik osnovnog posla ne ispuni svoje obeveze valjano ♦ Za vraćanje avansa – banka preuzima obavezu da isplati garantovani iznos da isporučilac radova – prodavac ne ispuni obaveze za koje je položen avans ♦ Uslovna garancija –garancija gde je naveden uslov koji mora biti ispunjen da bi se korisnik obratio banci ♦ Bezuslovna garancija – kod ove garancije se ne traži podnošenje dokaza – – – – – Supergarancija – poverilac iz osnovnog ugovora može da traži supergaranciju od neke treće banke –obično prvoklasne banke (nekad je kao garant obavezna domaća ili ino banka.banka ♦ Ugovori: ♦ a) Osnovni ugovor ♦ b) ugovor dužnika sa bankom o davanju garancije ♦ c) banka daje garanciju trećem licu ♦ Bitni elementi garancije . sedište primaoca.♦ Garancije je istovremeno instrument naplate i obezbedjenja ♦ Prednosti: 1) zaštita od rizika 2) trgovina sa nepoznatim partnerom 3) sredstvo obezbedjenja 4) mogućnost realizacije brzo i bez spora ♦ Učesnici 3 lica: poverilac. posao. kao kod učešća u privatizaciji) Kontragarancija – garancija u slučaju da propisi nalažu da banka garant ima sedište u zemlji korisnika Akcesorna garancija – obezbedjenje kod kojeg banka može da ističe sve prigovore koje može da ističe jemac prema glavnom dužniku Pokrivena i nepokrivena – garancije kod kojih nalogodavca polaže (ili ne polaže) pokriće kod banke iz kojeg se isplaćuje garantni iznos (razlika u naknadi) Posredna i neposredna – uz učešće i drugih banaka ili bez toga 71 . dužnik i banka (banke) ♦ 3 pravna odnosa ♦ 1) Poverilac – dužnik ♦ 2) banka – nalogodavac (dužnik) ♦ 3) banka . novčani iznos.odredjeni prirodom posla: obavezna pismena forma. sedište davaoca. ovlašćenje ♦ Nebitni elementi : klauzula o vraćanju garancije po isteku roka ♦ Prenos prava iz garancije . firma. datum i mesto. firma.

1. Hipoteka 72 . solidarno. zakonsko.2.3.org. Zaloga ♦ Zaloga je stvarnopravno obezbedjenje.15. sajemstvo. pravna i fizička lica Lično obezbedjenje – kod njega treće lice odgovara poveriocu celom imovinom Izjavom o jemstvu jemac pristupa dugu Akcesorni. zavisni ili sporedni pravni posao Vremenski ograničeno dejstvo Jemstvo je supsidijarno obezbedjenje Obično jemstvo.3.3. fin. za gubitke. Jemstvo ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ Jemstvo – vrsta ličnog obezbedjenja Sredstvo obezbedjenja plaćanja Jemstvo daju banke. Stvarnopravna obezbedjenja 15.2. za naknadu štete Nadležno pravo – ugovorom ili sedište glavnog dužnika 15. gde je predmet obezbedjenja pokretna stvar ♦ U pravilu obezbedjuju se dugovanja manjeg obima i kraćih rokova ♦ Poverilac ima pravo da unovči predmet zaloge i da se naplati pre ostalih poverilaca ♦ Založno pravo je stvarno pravo ♦ Ručna zaloga – pravo da se iz stvari namiri ♦ Predmet zaloge: svaka pokretna stvar ♦ Dejstvo ♦ Ugovor o zalozi dvostrano obavezan ugovor ♦ Zakon o založnom pravu ♦ Upis u registar zaloge (pri Agenciji za privredne registre) ♦ Posebni registri za vazduhoplove i brodove ♦ Namirenje (javnom prodajom) 15.

posredna i neposredna ♦ Jemstvo spada u grupu ličnih obezbedjenja kod kojeg jemac svojom imovinom odgovara poveriocu ♦ Stvarno . odnosno nepokretnosti ♦ Kod zaloge je reč o obezbedjenju kod kojeg je predmet zaloge pokretna stvar.pravna obezbedjenja služe za pojačanje obaveze. kao što su: licitaciona.registre nepokretnosti. za dobro izvršenje posla. odnosno obezbedjenje banci (ili drugom poveriocu) za slučaj nevraćanja duga i to putem prodaje založene robe. uslovna. odnosno od drugog lica koje jemči za dužnika ♦ Bankarska garancija je pri tom sredstvo obezbedjenja u kojem se banka obavezuje da ispuni obavezu dužnika ukoliko on to ne učini ♦ Pri tom je garancija posao od sekundarnog značaja koji prati osnovni posao – pozajmicu ♦ Različite vrste garancija se koriste za razne svrhe.♦ Stvarnopravno obezbedjenje kod koga je predmet obezbedjenja nepoketnost ♦ U pravilu reč je o većoj vrednosti dugovanja i dužim rokovima ♦ Stvarno pravo koje ovlašćuje titulara da se može naplatiti iz opterećene nepokretnosti ♦ Upis u javne knjige (zemljišne knjige – katastar) uz ostanak u državini dužnika ♦ Identitet poverioca i hipotekara ♦ Predmet hipoteke – nepokretnost sa svim pravima i plodovima ♦ Obično je reč o srednjem ili dugom roku ♦ Praksa uključuje vinkuliranje polise osiguranja koja štiti od propasti predmeta hipoteke Rezime poglavlja: ♦ Sredstva obezbedjenja služe poslovnim bankama za pojačanje obaveze dužnika u slučaju pozajmica i kao osiguranje za slučaj da dužnik delimično ili u celosti ne vrati pozajmicu i to putem prodaje založene robe ili nepokretnosti. supergarancija. a kod hipoteke nepokretnost ♦ U oba slučaja neophodan je upis u odgovarajuće državne knjige . 73 . kontragarancija.

16. Obaveštavanje i kontrola deviznog poslovanja 16.4. kupovni i prodajni 16. 2) plaćanja na ime kamate na kredite 3) plaćanje dela glavnice kredita i neto dobiti 4) plaćanje i prenos na ime troškova izdržavanja porodice ♦ Plaćanje na ime dobiti i dela glavnice kredite vrši se slobodno i bez odlaganja ♦ Direktne investicije se slobodno unose bez ograničenja ♦ Sredstva plaćanja – dinar. čija namena nije prenos kapitala ♦ Obuhvataju bez ograničenja: 1) plaćanje po osnovu spoljnotrgovinskih poslova uključujući usluge.5. valutna klauzula 16.6. Kapitalni poslovi i poslovi sa HOV 74 . Kurs dinara. Obavljanje menjačkih poslova 16. efektivni strani novac i strane HOV) ♦ Instrumenti plaćanja – akreditivi.7. Kapitalni poslovi i poslovanje sa HOV 16.1. HOV i strana sredstva plaćanja (devize. doznake.2. platne kartice. čekovi ♦ Devizno tržište – elektronski organizovano – neposredno ili MDT ♦ Kurs dinara – srednji.1.3. Tekuće devizno poslovanje ♦ Tekući devizni poslovi su poslovi zaključeni izmedju rezidenata i nerezidenata. DEVIZNO POSLOVANJE ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ 16. naplate i prenos 16. menice. Plaćanje.2. Tekuće devizno poslovanje 16. Fizički prenos sredstava plaćanja i sprečavanje pranja novca 16.

državne organe i organizacije ♦ Slobodno plaćanje po tekućim poslovima ♦ Rezident koji je ostvario devize u inostranstvu i onaj koji je devize preneo u inostranstvo. nasledstvo. pomoć. NB ili ino banke 75 . Plaćanje. a preko NB za državu. otplata duga ♦ Fizički prenos – svaki prenos iz zemje i u zemlju 16. koji nisu direktna ulaganja ♦ Kreditni poslovi sa inostranstvom – pravni poslovi zaključeni u devizama. sem izuzetaka ♦ Izuzetno i u devizama: 1) prodaja i zakup nepokretnosti 2) otplata deviznog kredita 3) naplata premija i prenos osiguranja 4) kupoprodaja HOV koje glase na stranu valutu 5) uplate u garantni fond CR ♦ U efektivi: 1) isplata s devizne knjižice 2) kuporodaja s konsignacije ili u slobodnim carinskim prodavnicama ♦ Plaćanje.♦ Direktne investicije – sva ulaganja rezidenta u inostranstvu i nerezidenata u zemlji uz nameru uspostavljanja trajnih ekonomskih odnosa i ostvarivanja znatnog uticaja na upravljanje privrednim subjektom ♦ Poslovi sa HOV – poslovi na tržištu novca.3. renta. tržištu kapitala i poslovi sa investicionim fondovima. naplata i prenos ♦ U zemlji plaćanje isključivo u dinarima. a nije ih upotrebi dužan je da ih unese u zemlju ♦ Rok za unos deviza u zemlju – po osnovu izvoza i dobiti 8 radnih dana od završetka roka ili investicionih radova ♦ Posao sa rokom naplate dužim od 180 dana je kreditni posao ♦ Po kapitalnim poslovima – posebna kontrola NB ♦ Banka može devize držati kod banke. gde je jedan od subjekata sa predznakom inostranosti ♦ Jednosmerni prenos sredstava – lični ili fizički prenos sredstava plaćanja u inostranstvo ili obratno ♦ Lični prenos – pokloni. naplata i prenos se vrše preko ovlašćene banke.

prema vrednosti valuta ili korpi ♦ Kurs dinara – na MDT – formira se slobodno.račun u banci u devizama ili dinarima. a ograničenje u pogledu transfera u inostranstvo je prethodno plaćanje poreskih. carinske i statističke svrhe ♦ Dozvoljeno je ugovaranje u devizama. nerezidenta ili banke ♦ Obaveza prijave iznosa efektive.000 EUR. godine – deo procesa harmonizacije propisa xsa medjunarodnim ♦ Pranje novca – poreklo novca nezakonite radnje ♦ Nezakonite delatnosti: ♦ Siva ekonomija ♦ Trgovina oružjem 76 . čekova ili HOV preko limita ♦ Zakon o sprečavanju pranja novca donet je 2001.4. a preko banke i pod posebnim uslovima i preko 10. a za efektivu do 10.♦ Nerezident .odobravanje kredita u devizama. Fizički prenos i sprečavanje pranja novca ♦ Slobodno unošenje efektive. pri čemu NB interveniše u cilju stabilizovanja ♦ Srednji kurs je za knjigovodstvene. na trećeg ili osiguranjem putem deviznih terminskih poslova 16.5. Kurs dinara. ali je plaćanje u dinarima ♦ Izuzetak .000 EUR ♦ NB propisuje iznos dinara koji se može izneti i uneti u zemlju od strane rezidenta. – Plivajući – odredjuje se na osnovu P-T deviza – Ograničeno fluktuirajući – odstupanja u zonama 1-3% ♦ Prema statutu MMF aranžmani za odredjivanje kurseva mogu biti prema SDR. kada je reč o kreditiranju uvoza ♦ Zaštita od valutnog rizika – valutna klauzula ♦ Rizik se može prevaliti na nekog od partnera. kartica i čekova koji glase na stranu valutu ♦ Iznošenje je slobodno za platne kartice. carinskih i drugih obaveza 16. valutna kaluzula ♦ Vrste kurseva: – Fiksni – odredjuje se administrativno.

za investicione radove tromesečni pregled ♦ Po kompenzacionim poslovima – obračun o izvršenom poslu i dokumentacija obračuna ♦ Po poslovima posredovanja – obračun i dokumentacija ♦ Za usluge u spoljnotrgovinskom prometu – overene fakture o usluzi ♦ Kontrola unošenja dobiti po poslovima – dokaz da je dobit uneta u zemlju uz dokumentaciju ♦ NB obezbedjuje u cilju devizne kontrole: carinske isprave od uprave carina. od banaka dokumente o naplati 77 . Obaveštavanje i kontrola deviznog poslovanja ♦ Obaveza izveštavanja o plaćanju. Inspektorat. Prikrivanje namene Zamena i prenos imovine i Prikrivanej kod privatizacije Podizanje gotovine sa računa i knjižice se ne smatra nezakonitim sa stanovišta Zakona ♦ Obavezna evidencija svih transakcija preko 15 hiljada EUR ili dinarska portivvrednost 16. naplati. izvod iz registra preduzeća. Dev. Carina i nadležna ministarstva ♦ Kontrola spoljnotrrgovinskog posla – rešenje o upisu u registar i nastale promene. kao i uslovima i načinu izveštavanja od strane rezidenata nerezidenata ♦ Dužnost obezbedjenja uvida u poslovne knjige i druge dokumentacije i čuvanje iste najmanje 5 godina ♦ NB projekcija PB zemlje kao analitička podloga za utvrdjivanje monetarno – kreditne i devizne politike i njeno sprovodjenje ♦ Deviznu kontrolu vrše: NB. kupoprodaji. prenosu.♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ Trgovina opijatima Trgovina belim robljem Postupci koji omogućavaju pranje novca Prikrivanje i utaja porekla novca Prikrivanje mesta ulaganja. od ministarstva kopiju rešenja.6.

iznošenje dinara. 2) NB . menjača. rezidenata i nerezidenata ♦ Kontrola carine i deviznog inspektorata ♦ NB može doneti zaštitne mere ukoliko se ne ostvaruju ciljevi monetarno – kreditne i devizne politike.1.. – uvesti polaganje deviznog depozita kod NB.7. – propisati uslove držanja deviza kod banaka.♦ NB vrši deviznu kontrolu banaka. deviza. – ograničiti ili zabraniti unošenje.rezidenti (pravna lica i preduzetnici) koji imaju ovlašćenje NB – u svoje ime a za račun banke ♦ Ovlašćenje – pismeno ovlašćenje za obavljanje menjačkog posla 78 . ♦ Odlukom su propisani uslovi i način obavljanja menjačkih poslova ♦ Menjački posao: poslovi kupoprodaje efektive i čekova koji glase na stranu valutu ♦ Subjekti menjačkog posla: 1) ovlašćene banke – u svoje ime i za svoj račun. drugih finansijskih organizacija. – uvesti obavezu prodaje deviza sa računa.u svoje ime i za svoj račun. uz uslov konsultacija sa MMF: – ograničiti tekuća ili kapitalna plaćanja. – ograničit ili zabranti terminsku kupoprodaju deviza ♦ Kaznene mere: krivične i prekršajne 16. Propisi o menjačkim poslovima ♦ Odluka o uslovima i načinu obavljanja menjačkih poslova i postupku kontrole ♦ Odluka o vrstama deviza i efektivnog stranog novca koji NB kupuje i prodaje na deviznom tržištu ♦ Odluka o vrstama deviza i efektivnog stranog novca koji se prodaju i kupuju na deviznom tržištu ♦ Odluka o otkupu efektivnog stranog novca zemalja članica EMU ♦ Odluka o merama koje se privremeno primenjuju u postupku kontrole obavljanja menjačkih poslova ♦ Uputstvo o sprovodjenju Odluke.. HOV. – ograničiti ili zabraniti kupoprodaju deviza. 3) Ovlašćenji menjači .

isticanje kursne liste i primena. svakodnevno i dekadno ♦ Postupak kontrole – Devizni inspektorat NB 16. ♦ Opis novčanica – Zbirka novčanica (novčanica ne sme biti falsifikat. osiguranje od štete.7. datum i mesto. oštećena ili da joj nedostaje deo) ♦ Postupanje sa falsifikatima – ako menjač nije siguran upućuje na banku ili NB. samo sa jednom bankom ♦ Zahtev za ovlašćenje: nacrt ugovora. Uputstvo o menjačkim poslovima ♦ Sadržina ugovora: naziv i sedište.1 godina rok. oznaka valute. oznaka posla. rešenje iz registra. račun. medjusobni odnosi ♦ Oprema za detekciju falsifikata i druga oprema ♦ Rukovanje gotovinom i džeparac menjača (ne veći od 100 EUR) ♦ Dostavljanje kursnih lista ♦ Dokumentacija menjača: kopija ovlašćenja. izdavanje potvrde. ime i prezime. u kasi drži efektivu i dinare namenjene isključivo menjaču ♦ Izveštavanje NB – elektronski. provizija. ako sumnja zadržava klijenta. način pakovanja i predaje. potpis ♦ Dnevnik blagajne 79 . sačinjava zapisnik i zove policiju ♦ Postupanje s čekovima – drugi potpis pred menjačem ♦ Primena kursa ♦ Izdavanje potvrde – obavezno ♦ Sadržaj potvrde: naziv. vrste poslova. mesto. potvrda o plaćenom postupku ♦ Obaveze menjača: odvajanje knjigovodstva. kopija ugovora. potvrda.♦ Menjačko mesto – prostorna ili organizaciona jedinica u kojoj se obavljaju menjački poslovi sa blagajničkim mestom i/ili bankomatom ♦ Blagajničko mesto – deo menjačkog mesta za menjač ♦ Privremeno menjačko mesto ♦ Putujući menjač u prevoznom sredstvu ♦ Kurs koji se koristi – kursnu listu formira menajč u okviru kursne liste banaka i šalje je NB – Kupovni – za otkup efektive i čekova – Prodajni – za za prodaju efektive i čekova ♦ Ugovor o menjačkim poslovima . potvrde o otkupu 6 mes. šifra. isticanje visine provizije. kopija rešenja. predaja banci efektive i dinara.2.

SWIFT 80 . Elektronsko plaćanje .3.2. dokumentacije. Platni promet sa inostranstvom 17. pri čemu su pod kontrolom zadržani samo kapitalni poslovi ♦ Tekući devizni poslovi su poslovi izmedju rezidenata i nerezidenata čija namena nije prenos kapitala i obuhvataju plaćanja po osnovu spoljnotrgovinskih psolova. naplatu i plaćanje kredita i kamata i dobiti. izveštaja.1. Medjunarodni dokumentarni akreditiv 17. Medjunarodni dokumentarni inkaso 17. nalog o otklanjanju nepravilnosti Rezime poglavlja: ♦ Poslednjih godina izvršena je značajna liberaizacija poslovanja sa inostranstvom. poslovne banke i preduzetnici sa ovlašćenjem i ugovorom sa nekom od poslovnih banaka. 17. Instrumenti bezgotovinskog plaćanja 17. a ograničenja postoje kod iznošenja efektive ♦ Banke su u obavezi da prate devizna plaćanja vezano za mogućnost pranja novca i to sve transakcije koje prevazilaze vrednost od 15 hiljada evra ♦ Menjačkim posloviima kojima se vrši zamena valute i drugih sredstava plaćanja mogu se baviti NBS. Jednoobrazna pravila za tumačenje trgovinskih termina 17.5. kao i plaćanja na ime izdržavanaj porodice ♦ U zemlji se plaćanja vrše u dinarima.1. neposredna kontrola. uz mogućnost korišćenja devizne klauzule ♦ Iznošenje deviza je slobodno za platne kartice.SWIFT 17. plaćanja po osnovu kredita i osiguranja i po osnovu poslova sa HoV ♦ U skladu sa statutom MMF Srbija vodi politiku slobodnog formiranja kursa dinara sa dozvoljenim ugovaranjem u devizama.♦ Kontrola: podataka.4. izuzev u devizama prodaja i zakup nepokretnosti. Elektronska plaćanja . zapisnik.

banka korisnika. banku primaoca. liste specimena potpisa ovlašćenih lica. valuta i datum valute ♦ Svi elementi su neophodni u realizaciji naloga ♦ Sadržaj SWIFT poruke mora da odgovara sadržaju naloga ♦ Zaštita u prenosu podataka SWIFT je elektronska ♦ Uključuje takodje banku sendera.potrošač ♦ Plaćanje – preko banaka putem: bezgotovinskog plaćanja.u cilju izbegavanja problema i snižavanja rizika ♦ Kretanje robe: proizvođač – izvoznik – uvoznik . SWIFT ♦ Korespodentski odnosi banaka . kombinacijom ♦ Kretanje plaćanja uvoznik .banka – banka – izvoznik ♦ Komunikacija medju bankama: poštom. telex. razmenjene SWIFT i telefaks ključeve) ♦ Kontokorentni odnosi banaka – uz ostala razmenjena dokumenta imaju otvorene račune preko kojih se mogu vršiti plaćanja ♦ SWIFT – Medjunarodna organizacija za elektronsko plaćanje ♦ Visoko standardizovane i zaštićene poruke u elektronskom formatu ♦ Organizacija mreže: prvi sloj. instrument plaćanja. tarife naknada.licence. korespodentske oznake i sl.♦ Komercijalni ugovor koji sklapaju uvoznik – izvoznik sadrži finansijsku klauzulu – uslove i način plaćanja i instrument likvidacije – plaćanje ♦ Neophodno je prethodno konsultovanje sa bankom . korisnik plaćanja. banka. dokumentarnog inkasa/akreditiva. čeka. izveštaji o radu. spisak korespodenta i kontokorenata.saradnja (razmenjeni . drugi sloj i treći sloj ♦ Nalog kupca – kontrola naloga – obrada – autorizacija – SWIFT poruka ♦ Uskladjenost sa zahtevima standarda – u suprotnom plaćanje penala ♦ Referenciranje poruka – mehanizam kontrole ♦ Redosled koraka: ♦ 1) porudžbina 2) faktura 3) nalog banci 4) odgovor banke 5) slanje SWIFT poruke 6) pokrivanje preko banke korespodenta 7) instrukcija za plaćanje 8) zaduženje kupčevog računa 9) odobrenje prodavčevog računa 10) obaveštenje o prilivu 11) izvod kupcu 12) izvod prodavcu ♦ Elementi: nalogodavac. doznake. ♦ Pravila za sve kategorije poruka ♦ Razmena ključeva je obavezna ♦ Razmena poruka ne znači i razmenu ključeva ♦ Ključevi se koriste za identifikaciju poruka ♦ Ključevi moraju biti isti i kod banke sendera i kod banke primaoca 81 . iznos.

17. ' 74. (revizije 1951. i 2007. već se iznos vraća na prvobitni 82 .) ♦ Inovirana Pravila MTK 600 uz korišćenje Procedura za ramburs po dokumentarnom akreditivu ♦ Učesnici u akreditivnom poslu: prodavac.naplata ako prodavac podnese sva predvidjena dokumenta ♦ Vrste Dokumentarnog akreditiva DA: ♦ 1)Uvozni(nostro) i izvozni (loro) DA ♦ 2)Opozivi i neopozivi – mogućnost opoziva ili čvrsta obaveza ♦ 3)Nepotrvrdjeni i potvrdjeni – posrednička banka saopštava uslove bez daljih obaveza/potvrdjivanje akreditivne banke posredničkoj banci ♦ 4)Pokriveni – pokriće se doznačuje u ino u momentu otvaranja DA ♦ 5) Prenosivi – samo ako je izričito označen kao takav ♦ 6)Rotativni (revolving ) – po iskorišćenju prvog iznosa se ne gasi. da se pridržava samo predvidjenih uslova) ♦ Avizirajuća – banka koja obaveštava korisnika o otvaranju akreditiva ♦ Isplatna – banka navedena u akreditivu ♦ Konfirmirajuća – banka koja otkupljuje menicu korisnika ♦ Rambursna banka – banka ovlašćena da izvrši ramburs ♦ Kupac preferira plaćanje posle otpreme – plaćanje je osigurano posle podnošenja svih dokumenata ♦ Prodavac preferira plaćanje unapred . banka..2.g.. banka. kupac ♦ Sigurnost prodavca – garancija banke ♦ Sigurnost kupca – podnošenje svih dokumenata ♦ DA – uslovna obaveza banke da plati ♦ Učesnici: Nalogodavac. da dokumenta dostavi kupcu. ' 83.banka – korisnik ♦ Akreditivna – kupčeva banka (obaveze prema kupcu – da blagovremeno otvori DA./ '62.Medjunarodni dokumentarni akreditiv ♦ Dokumentarni akreditiv DA – uslovna obaveza banke da plati – pismena obaveza data prodavcu na zahtev i prema instrukcijama kupca da plati po vidjenju ili na utvrdjeni rok iznos koji ne prelazi iznos akreditiva uz dokumenta ♦ Najčešći i najsigurniji platni instrument MT ♦ Akreditivu prethodi kupoprodajni ugovor sa finansijskom klauzulom – plaćanjem dokumentarnim akreditivom ♦ Jednoobrazna pravila i običaji MTK .. da otvori tačno.1933. '93. da ispita dokumenta. obaveze prema prodavcu – da izvrši plaćanje.

revizija 1996. datum i mesto isteka.Medjunarodni dokumentarni inkaso-MDI ♦ MDI – bankarski posao gde se banka obavezuje da po nalogu i za račun prodavca. plaćanje. način otvaranja. a za uzvrat naplaćuje proviziju i troškove ♦ Jednoobrazna pravila za MDI MTK iz 1956. nalogodavca uplati potraživanje koje ovaj ima prema trećem licu. ♦ Rok važenja akreditiva – rok teče od datuma otvaranja. uz predaju odredjenih dokumenata. korisnik. delimične isporuke i dr. rok za utovar. iznos. valuta.♦ 7) Stand by – nastao u SAD zbog nepoznavanja izdavanja garancija. ♦ Najčešće korišćen instrument (sa DA i bankarskom doznakom) ♦ Rok plaćanja cene – ♦ 1) unapred – priliko zaključenja ugovora ili pre isporuke robe ♦ 2) istovremeno uz isporuku robe i predaju dokumenata. banka. pregled robe i reklamacija može odložiti plaćanje ♦ Obično se koristi plaćanje uz predaju dokumenata ♦ Prednosti MDI: – jeftiniji. 83 . sličan je garanciji za dobro izvršenje posla – banka se obavezuje da će isplatiti novac korisniku pod uslovom da korisnik podnese izjavu da dužnik nije izvršio svoju obavezu ♦ 8)Sa avansnim plaćanjem – avans sa obezbedjenejm i avans bez obezbedjenja ♦ Podaci u akreditivu: vrsta. a ukoliko rok nije naznačen 21 dan nakon datuma otpreme banka će dobiti dokumenta ♦ Isplatne klauzule – zavisno gde banka ima račun ♦ Nedostaci akreditiva: – nema mogućnosti pregleda robe pre plaćanja..3. a podrazumeva se pregled robe pre plaćanja ♦ 3) posle isporuke – plćanje u ugovorenom roku. – plaćanje moguće samo ako je kupac unapred poznat i – plaćanje je povezano sa formalnostima 17.

datum. najstariji instrument .licu na odredjeni iznos na odredjeni datum ♦ Učesnici u poslu: nalogodavac.pismo 84 . potpis. predaja dokumenata uz akcept. dostavna – inkaso banka.– – kupac nije unapred poznat. banka upućenik. rok. trgovačko k. banka korespodent i korisnik ♦ Naročito prisutna kod nerobnih plaćanja. ček) – dokumentarni(robni) – naplata HOV zajedno sa robnim dokumentima. banka. suma. korisnik.banka nalogodavca daje nalog korespodentu u inostranstvu za isplatu pravnom ili fiz. inkaso banka (banka koja je dužna da prezentira dokumenta i da od trasata traži napaltu potraživanja). pečat ♦ Način izdavanja: izdaje banka na osnovu ranije položenog pokrića ♦ Vrste: obično. korisnik ♦ Poseban oblik MDA. kao i naplaata robnih dokumenta – loro – naplata strranog potraživanja u domaćoj zemlčji od domećeg dužnika – nostro – naplata domaćeg potraživanja od strane dužnika preko domaće banke ♦ Učesnici MDI: nalogodavac. mogućnost više banaka ili jednostavno ista banka ♦ Ugovor o MDI – nalogodavac izdaje nalog dostavnoj banci. a ova ga prihvata ćutanjem ♦ Nalogodavac – dostavna banka. predaja dokumenata uz druge uslove 17. Instrumenti bezgotovinskog plaćanja ♦ Bankarska doznaka – klasičan. naplata može sukcesivno ♦ Elementi: izdavalac. nalogodavac – trasat ♦ Trasat nije neposredan učesnik u poslu – on je u pravnom poslu sa poveriocem po osnovu ugovora o kupoprodaji robe ♦ Inkaso banaka . dostavna banka (remitent. poslovna banka.4.prezentacija dokumenata ♦ Plaćanje:predaja dokumenata uz plaćanje. kada se proizvodi za tržište pored funkcije sredstva plaćanja predstavlja sredstvo obezbedjenja ♦ Vrste – prema vrsti dokumenta uz koju se dokazuje potraživanje: – čisti(nerobni) – naplata potraživanja u obliku HOV (menica. cirkularno. banka kojoj je nalogodavac poverio naplatu potraživanja). kod plaćanja avansa i kod robnog plaćanja gde je izraženo poverenje ♦ Vrste doznaka: – Nostro – doznaka u inostranstvo (uvozni posao) – Loro – doznaka iz inostranstva u korist domaćeg lica (izvozni posao) ♦ Medjunarodno kreditno pismo – nalog banke ino banci da izvrši isplatu korisniku isprave ♦ Učesnici: banka izdavalac. neprenosivo.

CPT. tehnologije ♦ MTK je kreirala veliki broj normativnih modela i pravila medj. DDP Rezime poglavlja: 85 . vremena i načina prelaska svojine sa prodavca na kupca ♦ RAFTD 1941 . CIP. FAS. Jednoobrazna pravila za tumačenje trgovinskih termina ♦ Medjunarodna trgovinska komora (MTK ili ICC).5. mogućnost sukcesivne isplate 17. FOB. mesto i način prelaska svojine. koji definiše vreme. trroškove rizika na robi sa prodavca na kupca ♦ INCOTERMS 2000 . CIF. DAF.važeća pravila za tumačenje termina u MT – definicije mesta.♦ Značaj: vrše se gotovinska i bezgotovinska plaćanja. FCA. u Parizu status savetodavnog organa UN A kategorije ♦ Osnovna delatnost – razvoj medjunarodne trgovine proizvoda. CFR. osnovana 1919.zbirka medjunarodnih trgovinskih pravila u cilju što preciznijeg tumačenja prava i obaveza prodavaca i kupaca u medjunarodnim trgovinskim transakcijama ♦ Trasportna klauzula – trgovački termin. smanjuje rizik gubitka novca. trgovinskog prava koja se široko primenjuju ♦ INCOTERM – jednoobrazna pravila . DDU. DEQ. usluga.definicijeTrgovinske komore SAD ♦ EXW. DES.

Kreditni poslovi sa inostranstvom 86 . a razvio se u drugoj polovini prošlog veka sa naglim razvojem spoljnotrgovinske razmene i koriste se pravila Medjunarodne trgovinske komore sa sedištem u Parizu ♦ Takodje veoma rasprostranjen instrument je medjunarodni dokumentarni inkaso ♦ Bankarska doznaka predstavlja klasičan isntrument kod kojeg banka daje svojoj korespodentskoj banci nalog za isplatu pravnom ili fizičkom licu ♦ Medjunarodno kreditno pismo je nalog banci u inostranstvu da izvrši isplatu korisniku isprave. Registrovanje i otplata kredita 18.1.♦ Plaćanja prema instranstvu i iz inostranstva se obavljaju putem bezgotovisnskih instrumenta plaćanja. doznakom. odnosno akreditiva ♦ Elektronsko plaćanje se razvilo tokom 1960-tih godina. Kapitalne transakcije sa inostranstvom 18.4. 18. Obavljanje privrednih delatnosti u inostranstvu 18. Kreditni poslovi sa inostranstvom 18. kada su obim i broj transakcija u medjunarodnom plaćanju prevazišli mogućnosti manuelne obrade ♦ Uskoro se razvio i SWIFT kao medjunarodna asocijacija za medjubankarska elektronska plaćanja ♦ SWIFT ima posebnu tehnologiju i zahteva tehniku i obučenost kadrova da bi se banka mogla služiti ovim sistemom za plaćanja sa inostratsvom. čekom i korišćenjem inkasa.1. Strana ulaganja 18.3. pri čemu medju najvažnije podsisteme spadaju i sistem zaštite prenosa podataka ♦ Medjunarodni dokumentarni akreditiv je najstariji i najsigurniji platni instrument u medjunarodnim plaćanjima i predstavlja uslovnu obavezu banke da plati prema instrukcijama kupca. Subjekti kreditnih poslova 18.2.5.

do 12 m ♦ Krediti medj. oročeni bankarski depozit .♦ Zakon o deviznom poslovanju (Sl. Subjekti kreditnih poslova ♦ Kreditne poslove mogu zaključiti lica koja ispunjavaju zakonske uslove ♦ NB zaključuje kreditne poslove u okvirima svojih prava i dužnosti ♦ Okvir za zaključivanje kreditnih poslova predstavlja projekcija Platnog bilansa (PB) zemlje ♦ Kreditni posao se zaključuje pismenim ugovorom ♦ Pravna lica (uslov . fin. lični i fizički prenos sredstava plaćanja ♦ Kreditni poslovi a) kreditni poslovi u RS (rezidentima u devizama i nerezidentima u dinarima) b) kreditni poslovi sa ino (zaključeni u devizama izmedju rezidenata i nerezidenata) ♦ Komercijalni kredit – prodavac = kreditor ♦ Robni kredit – korišćenje isključivo za nabavku robe ♦ Finansijski kredit – bez ulaženja u svrhu kredita ♦ Kratk.glasnik 62/06) ♦ Kapitalni poslovi sa ino: direktne investicije. organizacija – garancija države 18.ovlašćenje) ♦ Država se može zadužii u inostranstvu uz donošenje posebnog zakona za svaki kredit ♦ Preduzeće se zadužuje u inostranstvu.2. odobrava kredite i garancije u okviru delatnosti kojom se bavi ♦ Fizičko lice – preduzetnik – se može zaduživati u svoje ime i za svoj račun 87 . poslovi sa HOV. poslovi sa investicionim i dobrovoljnim pnz fondovima. ulaganje u nekretnine. poslovi osiguranja. depozitni poslovi. kr. kreditni poslovi.za registrovanu delatnost) i banke (uslov .

3.4. prodati i naplatiti ♦ Kad država preuzme obavezu kao garant i supergarant po refinansiranom kr. banku ♦ za ustupanje prava korišćenja turističkog objekta ♦ u nove obaveze prema inostranstvu ♦ za potraživanje u inostranstvu ♦ Konverzija se obavlja preko banke ♦ NB propisuje način i daje saglasnost (20dana) ♦ NB može konvertovati svoje dugove u svoje ime i za svoj račun prema projekciji PB ♦ NB to može i za račun države 18.18. – promene i raskid (KZ3-5). ne može se vršiti prevremena otplata. Strana ulaganja ♦ Čl. korišćenje i – otplata kredita (KZ3) ♦ Obaveštavanja NB pre zaključenja ugovora ♦ Mogućnost otplate pre roka ♦ Potraživanje se može založiti. – ugovor (KZ2). Registrovanje i otplata kredita ♦ Krediti i garancije se obavezno registruju kod NBS ♦ Registracija: – namera (KZ1).VIII Statuta MMF – članice ne smeju uvoditi ograničenja za tekuća plaćanja 88 . već se obaveza može izmiriti u dinarima u zemlji ♦ Izuzetno refinansirani kredit se može otplatiti prevremeno konverzijom u ulog: ♦ u preduzeće.

prava i obaveze kao i domaća ♦ Uživa pravnu sigurnost i pravnu zaštitu . smanjenja kapitala.♦ Članice MMF vode samostalno politiku obavljanja kapitalnih transakcija ♦ Zakon o stranim ulaganjima Sl.5. Zakon o deviznom poslovanju. imovinska prava i dinari ♦ Jednak položaj . 5/03. ♦ Ulaganje u nerazvijena područja i ♦ Ulaganja u mala preduzeća 18. oblike radi sticanja dobiti ♦ Ulaganje u banke i osiguranje . naknade ♦ Medjunarodni ili bilateranalni sporazum ♦ Uvoz stvari za ulog je slobodan ♦ Izuzeci: motorna vozila i automati za kocku ♦ Carinsko oslobadjanje uvoza stvari 2 god. stvari. HOV. od prodaje akcija.matični zakoni ♦ Strani ulagač – strano pravno i fizičko lice i naš državljanin sa boravkom dužim od 1 god u ino ♦ Strano ulaganje – ulaganje kojim strani ulagač stiče udeo ili akcije i 2) sticanje svakog drugog imovinskog prava ♦ Posebni oblici – koncesija i BOT ♦ Vrste stranih ulaganja ♦ Novo preduzeće . prava intelektualne svojine.prava u trenutku upisa u registar ne mogu biti sužena ♦ Prava ne mogu biti predmet eksproprijacije ♦ Slobodno je konvertovanje dinara u valutu ♦ Slobodno je držanje i korišćenje deviza ♦ Vodjenje knjiga i finansijskih izveštaja ♦ Pravo na transfer dobiti i imovine: dobit. dopunske uplate. ♦ Poreska oslobadjanja: ♦ Koncesiona ulaganja ♦ Zapošljavanje delično sposobnih i ♦ Neprofitne organizacije ♦ Poreske olakšice (1-50% poreza na pf i na plate): ♦ Ubrzana amortizacija.list 3/02. Obavljanje privredne delatnosti u inostranstvu 89 . Zakon o koncesijama i Zakon o spoljnotrgovinskom poslovanju ♦ Uredjuju se strana ulaganja u preduzeća i dr. imovinu nakon gašenja preduzeća.green field ♦ Postojeće preduzeće ♦ Koncesija ♦ Ulog: valuta.

banke. za šta je banci neophodna tehnika i ljudi obučeni za ove poslove ♦ Subjekti kreditnih poslova sa inostranstvom mogu biti domaća pravna lica i preduzetnici. – kupovina udela ili akcija.♦ Zakon o spoljnotrgovinskom poslovanju ♦ Direktno ulaganje u ino: – osnivanje preduzeća. a što u prvom redu znači da se sve faze kreditiranja moraju prijaviti NBS koja je zadužena za platno . kao i NBS ♦ Pod kreditnim poslovima sa inostranstvom podrazumevaju se poslovi kreditiranja kod kojih je jedan od učesnika sa elementom inostranosti ili je ugovaranje u devizama ♦ Procedura realizacije kredita sa elementom inostranosti je veoma formalna i rigorozn. – dokapitalizacija ♦ Investicioni radovi u ino ♦ Osnivanje preduzeća ćerke u inostranstvu ♦ Obaveza izveštavanja o upisu u sudski registar ♦ Osnivanje holding preduzeća ♦ Korišćenje dobiti ostvarene u ino ♦ Mirovanje preduzeća u ino ♦ Ulaganje u strana preduzeća Rezime poglavlja: ♦ Uslov za obavljanje kapitalnih poslova sa inostranstvom od strane banke je ovlašćenje NBS za obavljanje poslova sa inostranstvom.bilansnu poziciju zemlje ♦ Strana ulganja su regulisana osnovnim zakonom i Zakonom o deviznom poslovanju. predstavništva ili subsidijara. pri čemu strani ulagači imaju zakonske stimulanse u cilju postizanja 90 .

19. Princip poslovnosti 19.2.3.6. Princip likvidnosti 19. To su poreska oslobadjanja i poreske olakšice ♦ Domaća pravna lica.5.1. pri čemu je neophodno da o tome izveste nadležne organe.većeg priliva deviza iz inostranstva i otuda ubrzanja razvoja.Obaveza banke da u svakom trenutku odgovori blagovremeno obavezama ♦ Ključni princip uspešnog poslovanja banaka ♦ Zavisi od poverenja u banku na tržištu ♦ Poštovanje principa likvidnosti vezano je za iskustvo u velikim finasijskim krizama ♦ Likvidnost se obezbedjuje uskladjivanjem priliva i odliva sredstava po dinamici i ročnoj strukturi ♦ Diferenciranje likvidnosti:  Primarna likvidnost – gotovina. Princip likvidnosti ♦ Likvidnost . uključujući banke. račun i žiralni novac  Tercijarna likvidnost – oročeni plasmani ♦ Stopa likvidnosti – gotovina+ž.žiro račun  Sekundarna likvidnost – gotovina.4.1. Princip rentabilnosti 19. Princip ažurnosti 19. mogu obavljati poslovanje u inostranstvu. Princip sigurnosti i efikasnosti ulaganja 19.računi/kratkoročni izvori sredstava 91 . Princip solventnosti 19. PRINCIPI BANKARSKOG POSLOVANJA 19. blagajna.

2.načelo da se max rezultati postižu sa min korišćenjem sredstava ♦ Efikasnost poslovanja nije vezana isključivo za banke.načelo koje označva neophodnost obezbedjenja da klijenti u odredjenom roku uredno izvršavaju obaveze ♦ Posebno je važan za obezbedjenje urednog izvršavanja plasmana ♦ Neophodnost praćenja klijenta sa obavezama vraćanja plasmana i reagovanja na prve znake nesigurnosti ♦ Nepoštovanje principa ugrožava najppre rast plasmana i u krajnjem slučaju likvidnost banke ♦ Obezbedjenje banke predstavljaju rezerve. već je univerzalnog karaktera za sve privredne subjekte na tržištu ♦ Pravila: samostalnost i objektivnost u donošenju odluka. prvenstveno za sunmnjiva i nenaplativa potraživanja 92 . stalna cirkulacija novca i poslovno predvidjanje ♦ Razboritost i objektivnost u donošenju odluka ♦ Dinamičnost sredstava kojima banka raspolaže ♦ Banka mora predvidjati dogadjanja i unapred reagovati ♦ Jedinstvo sa principom likvidnosti 19.19.3. Princip sigurnosti ♦ Sigurnost . Princip poslovnosti i efikasnosti ♦ Efiklasnost .

sposobnost banke da odgovori svojim obavezama u celini – Solventnost je dugoročna sposobnost. Princip solventnosti ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ Solventnost . likvidnost kratkoročna Solventnost se obezbedjuje uskladjivanjem aktive i pasive Primat dugoročnoj uskladjenosti aktive i pasive Nesolventnost kada obaveze prevazidju nivo aktive Sposobnost banke da podnese rizik Sigurnost deponentima Realizuje se makroekonomska funkcija banaka da mobilišu i koncentrišu nacionalnu štednju ♦ Obezbedjuje dugoročnu održivost bančinog poslovanja i razvoja 93 .osnovni motiv poslovanja banke kao novčarskog preduzeća ♦ Ciljna funkcija banke kao preduzeća – max Pf ♦ max Pf = naplaćena aktivna k – plaćena pasivna k ♦ Prvenstveno motiviše vlasnike da oplode svoj kapital kroz bančino poslovanje ♦ Ekonomičnost podrazumeva da se sredstva pribavljaju po što nižim stopama i na taj način utiču na snižavanje opštih k` 19.4. Princip rentabilnosti ♦ Rentabilnost (profitabilnost) .5.19.

knjigovodstveno ♦ Prvi nivo ažurnosti odnosi se na poslovanje s klijentima i poštovanje rokova koje je banka preuzela na sebe ♦ Ažurnost utiče na reputaciju banke ♦ Drugi nivo ažurnosti se odnosi na obaveze prema NBS. prvensvteno izveštavanja – može uticati na preduzeimanje mera prema banci ♦ Banka svakodnevno dostavlja NBS preko deset izveštaja u elektronskoj formi Rezime poglavlja: ♦ U oblasti ekonomije deluju zakonitosti. a delom su specifični za poslovne banke ♦ Specifični su prvenstveno principi likvidnosti i solventnosti. Princip ažurnosti ♦ Ažurnost .6. pri čemu je ova obaveza stepenovana prema prirodi sredstava na koja se odnosi ♦ U praktičnom smislu jedina odbrana likvidnosti banke je raspoloživost novca na računima banke i u blagajni 94 .obaveza banke da 1) u odredjenom roku obavlja poslove i 2) ažurno vodi poslovne promene . koji se ujedno smatraju i osnovnim principima ♦ Princip likvidnosti znači obavezu banke da u svakom trenutku može odgovoriti obavezama. koje se moraju poštovati ukoliko se želi uspešno poslovanje ♦ Principi bankarskog poslovanja delom su generalni principi poslovanja privrednih subjekata u tržišnim uslovima privredjivanja.19.

Kreditni rizik 20. Vrste rizika 20. Devizni (valutni) rizik 20.2.Kamatni rizik 20.2.2. Upravljanje rizicima u bankama 20. Rizik likvidnosti 20.3. što u slučaju banke znači maksimiranje razlike izmedju aktivne i pasivne kamate ♦ Princip solventnosti je pandan principu likvidnosti i znači da banka mora biti sposobna da odgovori svim svojim obavezama u celini ♦ Princip ažurnosti znači obavljanje poslova o roku i ažurno vodjenje poslovnih promena ♦ Treba imati u vidu da postoji uzajamna povezenost svih principa bankarskog poslovanja.2. 20.4. Pojam bankarskog rizika 20.2.1. Upravljanje rizicima 20. 3.♦ Princip poslovnosti ukazuje na načelo da se maksimalni rezultati postižu minimalno korišćenim sredstvima ♦ Princip sigurnosti se prvenstveno odnosi na kreditne poslove banke i znači da je neophodno obezbediti maksimalno povraćaj pozajmljenih sredstava ♦ Princip rentabilnosti govori o maksimizaciji profita.4.1. Operacionalizacija upravljanja rizicima 95 .2.

klijentu ili poslu Nematerijalni rizik – mogućnost da može doći do narušavanja ugleda banke Različite definicije rizika Faktori od uticaja na rizik poslovanja(TRICK): T-rizik tehnologije.1. C-rizik korisnika.Vrste rizika ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ Rizik plaćanja Rizik zemlje Operativni rizik Garancijski rizik Terminski rizik Tržišni rizik Zakonski rizik Fiskalni rizik 96 . koji dovode u pitanje poslove. I-rizik kamatnih stopa. naplatu ili promenu Rizik se povećava sa globalizacijom i razvojem investicionog bankarstva Materijalni rizik – mogućnost gubitka na transakciji. R-rizik promene propisa. K-rizik adekvatnosti kapitala 20.20. Pojam rizika ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ Sve više su prisutni rizici.3.

povećanje K‘ pod kojima je klijent spreman da se zaduži i smanjenje rejtinga kod rejting agencije ♦ Monitoring kreditnog rizika: selekcija pri odobrenju klredita. kvalitetno obezbedjenje 20. Kamatni rizik ♦ Kamatni rizik – rizik smanjenja Pf zbog promena u visini K‘ ♦ Bazični kamatonosni rizik. Kreditni rizik ♦ Kreditni rizik – rizik da otplata odobrenog kredita i pripadajuće kamata bude dovedena u pitanje ♦ Kreditni rizik je najvažniji ♦ Pokazatelji povećanja kreditnog rizika klijenta: pad cena akcija.20.3. diversifikacija plasmana. limit zaduživanja.pravilo ♦ Upravljanje K‘rizikom – smanjenje učešća stavki osetljivih na oscilacije K‘.koeficijent izmedju stavki bilansa osetljivih na kretanja K‘ ♦ U slučaju ugovaranja varijabilnih K‘ – manja osetljivost banke na oscijlacije K‘.2.1. uravnoteženje stavki bilansa osetljivih na oscilacije K‘ ♦ Inidirektni kamatni rizik – implicitan izbor klijenta za odredjene akcije 97 .3.

3. Devizni (valutni ) rizik ♦ Devizni rizik – rizik smanjenja Pf ili gubitka po osnovu negativnih promena u deviznim kursevima ♦ Osetljivost banke zavisi od stavki u bilansu u različitim valutama osetljivih na kretanje kursa ♦ Kratka devizna pozicija u odredjenoj valuti – obaveze veće u odnosu na deviznu aktivu ♦ Duga devizna pozicija – devizna aktiva veća u odnosu na devizne obaveze ♦ Upravljanje deviznim rizikom – uravnotežavanje aktive i pasive po valutama ♦ Efikasna je i politika kompenziranja 20. Rizik likvidnosti ♦ Likvidnosi rizik – rizik da banka ne poseduje dovoljno sredstava za izmirenje dospelih obaveza u odredjenom trenutku ♦ Uži i širi pojam rizika likvidnosti – ♦ Uži pojam nedostatak sopstvenih sredstava ♦ Širi pojam .3.4.3.3. Upravljanje rizicima 98 .20.nemogućnost zaduženja na finansijskom tržištu ♦ Mere i aktivnosti za upravljanje rizikom likvidnosti – raspolaganje adekvatnim iznosom sredstava u svakom trenutku i uskladjivanje ročne strukture izvora i plasmana 20.

a 0.8 jedan dan max ♦ Kreditni rizik – procena kreditne sposobnosti dužnika.9 tri uzastopna dana max. ♦ povezanom licu do 5% kapitala. ♦ do 60% ulaganje u OS i lica van finansijskog sektora 99 . V. posebne politike i procedure za identifikaciju loše aktive i upravljanje ♦ Klasifikacija aktive i vanbilasnih stavki: kategorije A. a 0. uravnoteženost deviznih pozicija (do 20% razlike) ♦ Rizici izloženosti banke – ♦ 1 lice 25 % kapitala. B. a promene ekstremno ubrzane – rizik se vremenom povećava ♦ Rizik se ne može izbeći ♦ Rizici moraju biti procenjeni. 2) zaštita potencijalnog profita ♦ Proces upravljanja rizikom: – Procena i identifikacija izloženosti riziku – Merenje i vrednovanja identifikovane izloženosti – Kontrola izloženosti – Finansiranje ostataka izloženosti 20. G. ukupna do 20% kapitala i ♦ zbir svih velikih izloženosti 400-800% kapitala ♦ Rizici ulaganja ♦ učešće do 10% u licu van finansijskog sektora. procedure kontrole. izdvajanje rezervi .♦ U savremenim uslovima stepen neizvesnosti je povećan. procedure za identifikaciju. D ♦ Upravljanje kamatnim i deviznim rizikom – efikasno upravljanje tržišnim rizicima.4. politike u procedure za identifikaciju i upravljanje. procedure izveštavanja i nosioce ♦ Rizik likvidosti – da se održava na proseku. merenje i procenu. urednost i obezbedjenje. Operacionalizacija upravljanja rizicima ♦ Posebna organizaciona jedinica za upravljanje rizicima – Novi Zakono o bankama ♦ Banka propisuje akte koji definišu: odvajanje funkcije upravljanja rizicima od redovnih aktivinosti. kontrolisani i neutralisani ♦ Upravljanje rizikom – bančina fja kupovine osiguranja – procena. kontrola i neutralisanje rizika ♦ Relativno nova funkcija koja se razvila iz poslova osiguranja ♦ Cilj upravljanja rizikom: 1) očuvanje sredstava i fondova. procedure za upravljanje.

promene u poslovanju klijenata ♦ Generalno. rizik se sastoji u izostanku profita ili u materijalnom gubitku ♦ Kreditni rizik kao najvažniji predstavlja rizik od izostanka povraćaja pozajmljenih sredstava ♦ Rizik se ne može izbeći. pa banka u procesu upravljanja nastoji da očuva sredstva i profit putem procene i identifikacije izloženosti riziku. a sama banka propisuje procedure upravljanja rizicima i izveštavanja ♦ Upravljanje predstavlja funkciju u kojoj je odgovornost upravnog odbora. merenjem i vrednovanjem izloženosti. kao i odbora za upravljanje aktivom i pasivom i odbora za reviziju banke od centralnog značaja.♦ ♦ ♦ ♦ Rizici zemlje porekla – Upravljanje operativnim rizikom – fin rezultat i kapital Odgovornost UO i IO Odgovornost Odbora za upravljanje aktivom i pasivom i Odbora za praćenje poslovanja banke – odbor za reviziju Rezime poglavlja: ♦ Rizici predstavljauju mogućnost gubitka na transakciji. Analiza uspešnosti poslovanja 21. brzinom promena i povećanom stepenu medjuzavisnosti ♦ Faktori koji utiču na rizike su: tehnologija. 21. promena kurseva. kao i rizik da banka naruši ugled koji ima na tržištu ♦ Rizik i mogućnost njegovog javljanja se poslednjih decenija povećava uslovljeno procesom globalizacije. kontrolom izloženosti i finansiranjem ostatka izloženosti ♦ Zakon o bankama nalaže bankama da organizuju posebnu organizacionu jedinicu koja se bavi upravljanjem rizicima.Pristup merenju prinosa 100 .1. već samo minimizirati. klijentu ili poslu. promena propisa. promena kamatnih stopa.

Ključni pokazatelji prinosa ♦ Medjunarodna bankarska praksa koristi najčešće sledeće pokazatelje prinosa – profitabinosti: 1) ROE (Return on Equity) . prvenstveno za akcionare  Pokazuje koliko akcionari mogu očekivati prinos u odnosu na uloženo u vrednost akcija  Poredjenje sa ostalim bankama ukazuje kolika se može očekivati atraktivnost kod novih emisija akcija 2) ROA (Return on Assets) – prinos na aktivu ROA=neto Pf posle oporezivanja/ukupna aktiva  Pokazuje efikasnost upravljanja aktivom banke 101 .21.prinos na akcionarski kapital ROE=neto Pf posle oporezivanja/akcionarski kapital  Najvažniji pokazatelj.2.Ključni pokazatelji prinosa 21.4.zatvorena AD kod razvijenih ♦ Kod analiziranja koeficijenta profitabilnosti do izražaja dolazi ekspertska procena 21. Pristup merenju prinosa ♦ Merenje uspešnosti poslovanja banke polazi od istih pokazatelja kao i kod svakog drugog preduzeća ♦ Specifičnosti pokazatelja su vezane za banku kao novčarsko preduzeće ♦ Osnovni pokazatelj je ROE – prinos na akcionarski kapital ♦ Najbolji pokazatelj uspešnosti poslovanja bi bila tržišna cena koja se postiže na finansijkom tržištu ♦ Problemi vezani za tržišnu cenu banaka – Nerazvijeno tržište kod zemalja u razvoju i – Kotiranje na berzi manjih banaka kod razvjenih privreda – Banke . Unutrašnja kontrola i uskladjenost poslovanja 20.2.5. Unutrašnja i spoljna revizija 21. 3. Opcioni odnos izmedju prinosa i rizika 20.1.

3. zaduženost banke. odnosno CB  Preporučuje se korišćenje prosečnog iznosa aktive tokom godine. ali su još uvek sa negativnim predznakom 5) Operativni profit = ukupni operativni prihod – rashodi / ukupna aktiva  Ukazuje na uspešnost menadžmenta da prihodi rastu brže od rashoda 6) EPS (Earnings per share) . planiranje ♦ ROE = ROA x Ukupna aktiva/ukupni akcionarski kapital ♦ Ako se dalje raščlani pokazuje da je visina profita koju akcionari prisvajaju u visokoj meri osetljiva na kompoziciju izvora banke na strani aktive – veza ROA i ROE izražava odnos prinosa i rizika 102 . jer se time izbegavaju sezonske oscilacije 3) Kamatna marža (razlika prihoda od aktivnih i rashoda pasivnih kamatnih stopa) Kamatna marža=Prihodi-rashodi po osnovu kamata/ukupna aktiva  Merenje prihoda i rashoda po osnovu kamata  Sklonost min spredu – koriste se plasmani u HOV 4) Nekamatna proviziona marža Nekamatna marža=Prihodi nekamatni -rashodi nekamatni/ukupna aktiva  Marža=Nekamatni prihodi – nekamatni rashodi  (Provizije i prihodi) – (plate i drugi troškovi)  Tendencija rasta učešća ovih prihoda. Opcioni odnos izmedju prinosa i rizika ♦ Konflikt izmedju pojedinih principa banaksrkog poslovanja ♦ Za menadžment banke je uvek važno sameravanje prinosa i rizika ♦ Za to sagledavanje neophodno je dekomponovanje pokazatelja prinosa banke – analiza pojedinih poslova ♦ ROE prikazuje: sposobnost da se stvori prihod. operativnu efikasnost banke.Prihodi po običnoj akciji EPS=neto Pf posle oporezivanja /broj akcija  Analitičari koji se bave akcijama favorizuju ovaj pokazatelj ♦ Dopunski pokazatelji: ♦ Odnos prinosne aktive i ukupne aktive ♦ Profit po zaposlenom ♦ Odnos nekamatnih prihoda i prosečnog iznosa aktive ♦ Odnos rezervi i operativnih prihoda ♦ Odnos izdataka za zaposlene i operativnog prihoda ♦ Odnos profita pre oporezivanja i neto profita nakon oporezivanja 21. Najviše poverenje od strane regulatornih tela.

♦ Ukoliko opada efikasnost poslovanja u pogledu generisanja prihoda na plasirana sredstva banka mora da preduzme veći rizik zaduživanja

21. 4. Unutrašnja kontrola i uskladjenost poslovanja

♦ Novi Zakon o bankama - celovito unutrašnja kontrola, kontrola uskladjenosti poslovanja i unutrašnja i spoljna revizija ♦ IO je odgovoran za vršenje unutrašnje kontrole ♦ Banka je u obavezi da formira Odbor za praćenje poslovanja banke, Organizacionu jedinicu za uskladjenost poslovanja banke i Organizacionu jedinicu za unutrašnju reviziju ♦ Org. jedinica za uskladjenost poslovanja banke -complain unit ♦ Rizik uskladjenosti poslovanja uključuje naročito: – Rizik od sankcija regulatornog tela – Rizik od finansijskog gubitka i – Reputacioni rizik

21.5. Unutrašnja i spoljna revizija

♦ IO banke odgovoran je za unutrašnju kontrolu ♦ Uskladjenost poslovanja banke sa regulativom – obaveze Odbora za poslovanje banke(Odbora za reviziju) i Odeljenja unutrašnje revizije ♦ Unutrašnja revizija – nezavisno i objektivno mišljenje UO – Zaposleni mogu obavljati jedino ove poslove – Ostali zaposleni moraju im izaći u susret sa informacijama i dokumentima – Dužni su da informišu UO i IO, naročito o slabostima 103

♦ Spoljna revizija – Spoljni revizor banke – revizorksa kuća – Pravilo obezbedjenja saglasnosti NBS – lista NBS (4 strane i 1 domaća) – Rrevizor ne sme umnogome zavisiti od revizije jedne banke (preko ½ godišnjih prihoda), – Max tri puta uzastopno, – Samo reviziju, a ne i druge usluge , – Objavljivanje skraćenog izvoda u jednim dnevnim novinama

Rezime poglavlja:

♦ Merenje uspešnosti poslovanja banke vezano za banku kao novčarsko preduzeće i otuda specifičnosti merenja rezultata poslovanja ♦ Prinos na akcionarski kapital se smatra najboljim pokazateljem uspešnosti poslovanja ♦ Tržišna cena koja bi se postigla prilikom prodaje banke je takodje važan pokazatelj, ali je više teorijskog karaktera, jer do prodaje retko dolazi ♦ Najvažniji pokazatelj prinosa za banke su: prinos na akcionarski kapital, prinos na aktviu, kamatna marža, kao razlika naplaćene aktivne kamate i plaćene pasivne kamate, nekamatna proviziona marža, operativni profit i na kraju prihodi po običnoj akciji. Pri tom centralne banke preferiraju prinos na aktivu, a brokeri prinos po akciji kao pokazetelje uspešnosti poslovanja banaka ♦ Izmedju prinosa i rizika postoji veza u tom smislu da u principu veći rizik podrazumeva i veći prinos, pri čemu banka mora voditi računa o principima bankarskog poslovanja i ne sme ulaziti neograničeno u rizične poduhvate, kao i zakonskoj reguluitivi koja ograničava sklonost rizičnom poslovanju ♦ Zakon o bankama nametnuo je obavezu formiranja posebne organizacione jedinice kaoja se bavi unutrašnjom kontrolom, koja ima velika ovlašćenja i istovremeno odgovornost za uskladjenost poslovanja banke sa zakonom i principima bankarskog psolovanja i medjunarodnim standardima ♦ Spoljna revizija banke je obavezna i vrši je revizor sa liste NBS. Revizija godišnjih izveštaja je obavezna i mora biti dostupna javnosti.

104

22. UPRAVLJANJE KAPITALOM BANKE

22.1. Merenje veličine kapitala 22.2. Regulatorni pristup potrebi za kapitalom 22.3. Planiranje kapitala u bankama 22.3.1. Interno povećanje kapitala 22.3.2. Eksterno povećanje kapitala

22.1. Merenje veličine kapitala

♦ Načini merenja kapitala: ♦ Knjigovodstvena vrednost – nominalna vrednost GAAP general accounting principle (primedba-tržišno kolebanje HOV ili kredita) ♦ Regulatorni način – regulatorni kapital RAP regulatory accounting principle (primedba – mala odstupanja od knjihgovodstvene vrednosti) ♦ Tržišna vrednost – tržišni kapital MVC market value capital – najrealniji – cena po kojoj su investitori spremni da banku kupe (primedba – relevantna je samo u slučaju trgovanja na berzi, što nije slučaj kod srednjih i malih banaka kao i u emerging markets) 22.2. Regulatorni pristup potrebi za kapitalom

♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦

Adekvatnost kapitala – koeficijent CAR = raspoloživi kapital / rizična aktiva x 100 Bazelski sporazum – kapital min 8% rizične aktive Zakon o bankama zahteva min 12% koeficijent adekvatnosti kapitala Rejting agencije 6% min za dužnički rejting “A+” ili “Aa” Ponderi rizika - 0% bez rizika - gotovina, potraživanja od Vlada ili banaka iz OECD zemalja ♦ Ponder rizika -100% - standardni rizik – zajmovi privatnom nebankarskom sektoru, potraživanja od banaka iz OECD zemalja preko 1 godine i stalna sredstva

105

interes akcionara. Planiranje kapitala u bankama ♦ Faze planiranja kapitala: 1) izrada opšteg finansijskog plana banke (obim poslovanja.5%) 3) odredjivanje kapitala koji može biti generisan iz profita – raspodela izmedju dividendi i dela Pf za razvoj i rezerve 4) ocena izbora izvora povećanja kapitala – zavisno od interesa akcionara i stanja na tržištu – eksterni i/ili interni izvori 22. diversifikacija. Interno povećanje kapitala ♦ Oslanja se na rast profita i deobu Pf ♦ Retencioni koeficijent – koeficijent sopstvenih rezervi ♦ Optimalni koeficijent je teško i složeno pitanje – onaj koji maksimizira vrednost investicija akcionara ♦ Ključno pitanje je tempo rasta banke interno generisanog 22.1. Nivo 1 kapitala 6-6.♦ Izmenama Bazela uneti su dopunski zahtevi ♦ NBS 22. Pf) 2) odredjivanje iznosa kapitala adekvatnog za banku (interes CB VS.2.3.3. Eksterno povećanje kapitala 106 .

konvertibilni zajam. koji zapravo predstavlja korigovanu knjigovodstvenu vrednost i tržišnog pristupa. ali je teško primenljiv ♦ Regulatorni pristup merenju veličine kapitala zapravo poziva na medjunarodne strandarde bankarskog poslovanja uspostavljene Bazelskim sporazmom koji je banke uputio da moraju imati najmanje 8% kapitala u odnosu na aktivu ponderisanu odgovarajućim koeficijentima rizika ♦ Naša zemlja je u zakon unela čak oštriju odredbu od 12% ♦ Veličina kapitala u bankama se planira na osnovu izrade opšteg finansijskog plana čija osnova je strategija razvoja banke i njen biznis plana za naredni period ♦ Na osnovu toga se izradjuje plan aktivnosti banke u cilju povećanja kapitala ♦ Na raspolaganju su dva pristupa za povećanje kapitala interni. 107 . koji se u prvom redu oslanja na profit koji je banka ostvarila i njegovo adekvatno rasporedjivanje ♦ Eksterni izvori povećanja kapitala. kada banka izlazi na finansijsko tržište. prioritetne akcije sa prilagodljivom kamatnom stopom. su mnogobrojni. konvertibilne prioritetne akcije. tržištem: obveznice. prioritetne akcije.earnig per share ♦ Sekundanog značaja: relativni trošak. a banka ocenjuje koji je najadekvatniji. zajam sa varijabilnom kamatom. dejstvo regulative Rezime poglavlja: ♦ Merenje veličine kapitala moguće je korišćenjem knjighovodstvene vrednosti. obične akcije ♦ Osnovni faktor – uticaj forme na prinose akcionara ♦ Pokazatelj EPS . uticaj na vlasničku strukturu. obligacije. koji je najbolji. dinamika cena. zajam sa pravom na izbor kamatne stope. izloženost banke riziku.♦ Veliki broj eksternih izvora u zemljama sa razvijenim fin. regulatornog načina.

108 .

109 .

110 .

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->