Cijena: 1 KM/6 KN

OSLOBO\ENJE
BH NEZAVISNI DNEVNIK • Sarajevo • www.oslobodjenje.ba

UTORAK, 13. 9. 2011.

Godina LXVIII • Broj 23.251

Bo`o Ljubi}, predsjednik HDZ-a 1990

Nu`na je nova teritorijalna organizacija BiH
Ju~er na Jevrejskom groblju u Sarajevu

5. strana

Depe{e iz Beograda

TURCI NE VJERUJU CERI]U I ZUKORLI]U
14-15. strana

DANAS PRILOG

Pala prva klapa filma “Dvaput ro|en”
Foto: Amer KAJMOVI]

PENELOPE CRUZ tuma~i ulogu Gemme, sarajevske udovice [esta godi{njica formiranja Specijalne jedinice SIPA
28. strana

STVARANJE BEZBJEDNIJE BOSNE I HERCEGOVINE

6. str.

U @I@I
Peter Sorensen s Budimirom i Pudari}em

2 Ususret sastanku {estorke u Sarajevu

utorak, 13. septembar 2011. godine

OSLOBO\ENJE

Rje{enje ili
dublja kriza?

Adil Osmanovi} ka`e da se odugovla~enjem uspostave dr`avne vlasti u BiH sve vi{e udaljavaju politi~ki subjekti iz Sarajeva i Banje Luke
Naredni sastanak lidera {est vode}ih stranaka u BiH zakazan je za ~etvrtak, a na njemu se o~ekuje bar usagla{avanje odre|enih stavova.

Odre|eni pomak

Br`e ka ~lanstvu u EU
Specijalni predstavnik EU i {ef Delegacije EU u BiH Peter Sorensen prilikom ju~era{njih razgovora sa @ivkom Budimirom, predsjednikom FBiH, i dopredsjednikom SvetozaromPudari}emnaglasio je da se EU potpuno zala`e za evropske integracije BiH kao suverene i jedinstvene zemlje.

Foto: D. TORCHE

Prvi kratkoro~ni cilj je obezbijediti kona~no stupanje na snagu Sporazuma o stabilizaciji i pridru`ivanju
Finci, kazao je Sorensen. Podsjetio je da je EU Bosni i Hercegovinidodijelilavi{e od 660 miliona eurapretpristupnepomo}i za period od 2007. do 2013. godine, zbog ~ega bi hitno trebalo uspostaviti efikasan mehanizam koordinacije u BiH koji bi uspostaviopravila i doveo do uspje{nog programiranja upotrebe IPA sredstava. Sorensen je ju~ernaglasio i da je od velikog zna~aja da dr`avne i entitetskeinstitucijeuspostavebliskusaradnju o svimpitanjimakoja se ti~ukoordinacijeposlovavezanih za EU, ali i oko uskla|ivanja zakona BiH sa zakonima EU. - Ponavljam da smo mi spremni da radimo u partnerstvu sa institucijama BiH, unaprijed se radujem sastancima sa svim liderima dr`avnih, entitetskih i lokalnih nivoa, kazao je on.

Bliska saradnja
On je pojasnio da se zajedni~ki radni plan predstavnika vlasti BiH i Delegacije EU zasniva na zaklju~cima EU iz marta ove godine. - Prvi kratkoro~ni cilj je fokusirati sve svoje napore da bismo obezbijedili kona~no stupanje na snagu Sporazuma o stabilizaciji i pridru`ivanju. Da bismo do{li do toga, prije svega moramo do}i do potpune i ispravne implementacije prelaznog sporazuma, a to konkretno zna~i usvajanje zakona o dr`avnoj pomo}i koji }e biti uskla|en sa zakonima EU i konkretne aktivnosti u provo|enju presude Sejdi} i

- Za nadati se da na sastanku, zakazanom za 15. septembar, mo`e do}i do odre|enog pomaka i u smislu programskih okvira, kao i u strukturi i sastavu Vije}a ministara, ka`e Damir Had`i}, potpredsjednik SDP-a BiH. On ka`e da je od sastanka {estorke u Mostaru5. septembra bilo previ{e o~ekivanja, ali da su svi akteri znali da nema ni teoretske {anse da se tamo potvrdi bilo kakav dogovor. - Osam godina prethodne vlasti ne smije se ponoviti u naredne ~etiri godine na na~in da se formira vlast, da postoje objektivno velika o~ekivanja, a da takva vlast ne uradi ni{ta jer postoje realne opstrukcije, smatra Had`i}. Had`i}ka`e da ideja SDP-a ne ide u pravcu kako retroaktivno vratiti na entitete nadle`nosti koji su preba~ene na nivo BiH. - Na{a ideja nije centralizacija BiH, ali jeste stvaranje potrebnih kapaciteta dr`avi BiH potrebnih za njen evropski put, poja{njava Had`i}. Potpredsjednik SDA Adil Osmanovi} ka`e da se odugovla~enjem uspostave dr`avne vlasti u BiH sve vi{e udaljavaju politi~ki subjekti sa

Bosi}: Sve }e se uskoro znati

Osmanovi}: Uozbiljiti odgovorne

sjedi{tem u Sarajevu od onih sa sjedi{tem u Banjoj Luci.

Vra}anje u ‘96.
- Sada iz RS-a tra`e ~etiri ministarstva, da predsjedavaju}i bude iz HDZ-a BiH, te da ministar vanjskih poslova bude iz RS-a. Sve je to udaljavanje od mogu}eg postizanja dogovora. Za nadati se da }e sve te`a ekonomska situacija dodatno uozbiljiti odgovorne da se do|e do do go vo ra, ka`e Osmanovi}. Zahtjevi iz RS-a da se prethodno potpisuju sporazumi izme|u entiteta o svemu vezanom za dr`avni nivo za Osmanovi}a zna~e vra}anje na vrijeme iz ‘96. godine. Marinko ^avara, dopredsjednik HDZ-a BiH, vjeruje da }e sastanak 15. septembra donijeti odre|eni napredak i da je klju~no pitanje gdje na-

praviti kompromis: u HDZ-u BiH smatraju da je kompromis napravio sam Ustav BiH. - Da je odmah nakon izbora prihva}eno ustavno rje{enje da tri konstititutivna naroda imaju predstavnike u Vije}u ministara i da svaki izborni pobjednik u okviru svog konstitutivnog naroda predlo`i predstavnike, ve} godinu bismo imali Vije}e ministara, ocjenjuje ^avara. Mladen Bosi}, predsjednik SDS-a, ka`e da je optimisti~an i da }e se brzo znati da li se oko formiranja dr`avne vlasti ide ka rje{enju ili se tone u dublju krizu. Ka`e da je svakome u interesu stabilizacija situacije i okretanje ekonomiji. SNSD ostaje pri svojim ranijim stavovima da se Ustav BiH ne smije prekr{iti i da predstavnici RS-a trebajuimati~etriripozicije u ViM. \. R. je}u ministara.

Savjetodavna pomo}
Sorensen je istakao da je EU spremna savjetima svojih eksperata pomo}i oko izrade zakona o popisu stanovni{tva, ali i drugih zakona kako bi bili {to vi{e uskla|eni sa pravnom tekovinom EU. - Mi dajemo prijedlog, ali vlasti BiH su te koje kona~no defini{u zakone, istakao je on. Budimir je konstatovao da je Sorensenovo i prisustvo njegovog tima u BiH znak iskrene opredijeljenosti EU da pomogne BiH da prebrodi sve te{ko}e. On je specijalnom predstavniku EU prenio stavove svih stranaka izvr{ne federalne vlasti da je jedan od temeljnih uvjeta pri njenom fomriranju bila opredijeljenost prema EU i otklanjanju svih zapreka koje se na tom putu nalaze. Pudari} je rekao da poja~ano prisustvo EU u BiH sa Sorensenom na ~elu ukazuje na odlu~nosti i opredijeljenost EU da podr`i i pokrene dosad zamrznute procese u BiH. - Pristup EU koji je iznio Sorensen predstavlja zna~ajnu kvalitativnu promjenu, kazao je Pudari}. Peter Sorensen }e danas boraviM. \. R. ti u Banjoj Luci.

Posjet Vladi FBiH
Premijer FBiH Nermin Nik{i} susreo se tako|er s novim {efom Delegacije EU u BiH Peterom Sorensenom. Nik{i} je ovom prilikom izrazio uvjerenje kako }e Sorensenov anga`man doprinijeti stabiliziranju prilika u BiH, te ubrzati njen put ka kandidaturi za ~lanstvo u EU. - Vlada FBiH potpuno je otvorena za svaki vid partnerstva. Stajat }emo iza onoga {to dogovorimo s Vama i Va{im timom i dogovoreno provoditi. Do`ivljavamo vas kao prijatelje i na toj osnovi i `elimo s vama raditi, kazao je Nik{i}, upoznav{i Sorensena s nastojanjima Vlade da svi propisi koje donosi budu usugla{eni s najvi{im me|unarodnim standardima, saop}eno je iz Vlade.

V I J E S T I

Izetbegovi}evo pismo Obami

Na{e su misli i osje}anja s narodom Amerike
^lan Predsjedni{tva Bosne i Hercegovine Bakir Izetbegovi} uputio je pismo ameri~kom predsjedniku Baracku Obami, povodom 10. godi{njice teroristi~kih napada na SAD, 11. septembra 2011. U pismu se, izme|u ostalog, ka`e: „Danas su na{e misli i osje}anja s narodom Amerike. Posebno saosje}amo s porodicama `rtava teroristi~kih napada na SAD, 11. septembra 2001. Mi u Bosni i Hercegovini dobro znamo {ta zna~i biti izlo`en teroru, ubijanju, etni~kom ~i{}enju i genocidu. Ali znamo cijeniti one koji su nam pomogli da se odbranimo od agresije i da na ru{evinama gradimo slobodnu i demokratsku zemlju. Prijateljstvo Bosne i Hercegovine i SAD-a potvr|eno je u najte`im godinama za moj narod i zemlju. To je neizbrisiva historijska ~injenica. Principijelno, ali i s bolnim iskustvom `rtve, uvijek smo, zajedno sa slobodnim i demokratskim svijetom, jasni u osudi nasilja i ubijanja nevinih ljudi. Terorizam je zastra{uju}a pojava i ne mo`e biti put do ostvarenja politi~kih ciljeva“.

utorak, 13. septembar 2011. godine

OSLOBO\ENJE

U @I@I

3

I dalje velike politi~ke podjele oko popisa stanovni{tva u BiH

Zakon pada zbog
po~etka primjene?!
Ako iz Republike Srpske budu insistirali na amandmanu da se rezultati popisa za formiranje vlasti po~nu primjenjivati od 2015, male su {anse da prijedlog zakona o popisu stanovni{tva, doma}instava i stanova u Bosni i Hercegovini dobije podr{ku na dana{njoj sjednici Zajedni~ke komisije za ekonomske reforme i razvoj Parlamentarne skup{tine BiH. Na prijedlog zakona ~iji je predlaga~ Predstavni~ki dom Parlamentarne skup{tine BiH, naime, dostavljeno je vi{e amandmana. Oni koje je ulo`ilo Vije}e ministara BiH smatraju se kako nisu sporni, ve} logi~ni, te su svrstani u kategoriju tehni~kih popravki. A Vije}e ministara BiH zatra`ilo je da se u zakonskom prijedlogu kao ciljna godina popisa, umjesto 2011. (trebao biti proveden od 1. do 15. aprila), odredi 2012.

Iz Republike Srpske dostavili amandman kojim tra`e da se rezultati popisa za uspostavu vlasti po~nu primjenjivati od 2015, ~emu se protivi SDP i tra`i da va`e od momenta sticanja kandidatskog statusa ili ulaska u Europsku uniju
aneksa VII (proces povratka) Dejtonskog mirovnog sporazuma. Dakle, u svakom slu~aju, ostaje ustavna odredba kada su u pitanju entiteti, bez obzira na to kako stajalo u zakonu i to bi se moglo odnositi samo na nivo BiH. Stoga je najlogi~nije da se ta odredba bri{e iz prijedloga zakona, smatra Genjac. Za Mladena Ivani}a (PDP), ~lana Zajedni~ke komisije za ekonomske reforme i razvoj PSBiH, prihvatljivo je svako rje{enje o kojem se dogovori ve}ina. - Va`no je donijeti zakon i li~no }u podr`ati bilo {ta o ~emu postoji dogovor, ocijenio je Ivani}, koji ne}e prisustvovati dana{njoj sjednici tog parlamentarnog tijela zbog sastanaka zakazanih u BanjojLuci sa specijalnimpredstavnikom i {efom Delegacije EU u BiH Peterom Sorensenom.
Almir TERZI]

Danijela Martinovi}: Smiriti nacionalne strasti

Halid Genjac: Potpuno brisati ~lan o primjeni

Mladen Ivani}: Podr`ava svako rje{enje ve}ine

Su{tinske izmjene
No, spornim amandmanima se cijene oni koje je dostavio delegat iz reda srpskog naroda Sta{a Ko{arac (SNSD), a kojim se upravoinsistira da se u ~lan48. prijedloga zakona o popisu stanovni{tva, doma}instava i stanova u BiH ugradi da }e 2015. biti godina od kada }e se za formiranje vlasti u BiH primjenjivati rezultati popisa, odnosno nakon op}ih izbora 2014. Osim ovog, spornim se cijeni i amandman Sta{e Ko{arca kojim se „poja~avaju ingerencije entitet-

skih zakona za statistiku“ . Kako se navedenim amandmanima ulazi u „su{tinsku“ izmjenu predlo`enog zakona o popisu stanovni{tva, doma}instava i stanova u BiH, cijeni i Danijela Martinovi}, predsjedavaju}a Zajedni~ke komisije za ekonomske reforme i razvoj Parlamentarne Skup{tine BiH. - Stav SDP-a je da se rezultatipopisastanovni{tva ne moguprimjenjivati dok BiH ne u|e u EU ili dr`ava bar ne dobije status kandidata. Na taj na~in smatramo kako }e se smiriti nacionalne strasti, te, u svakom slu~aju, izbje}i svaka mogu}a manipulacija i zloupotreba rezultatima u politi~ke svrhe, navela je Martinovi} stav stranke kojoj pripada. Ona kao predsjedavaju}a nadle`nog parlamentarnog tijela nije mogla prognozirati ishod rezultata glasanja o zakonu, ali je ista-

kla kako je o~ito da jo{ nema politi~ke saglasnosti. Potcrtala je kako je obaveza nje kao predsjedavaju}e da zaka`e sjednicu te da se Zajedni~ka komisija za ekonomske reforme i razvoj izjasni o podnesenim amandmanima.

ENTITETI I STATISTIKA Spornim se cijeni i amandman Sta{e Ko{arca kojim se „poja~avaju ingerencije entitetskih zakona za statistiku“
- Kolegij Doma naroda PSBiH u prethodnom sazivu produ`io je amandmansku fazu i na nama je da se sada u drugom ~itanju izjasnimo o dostavljenim prijedlozima popravke zakonskog akta te

zauzmemo stav kao komisija koji }e biti dostavljen tom domu, naglasila je Martinovi}. A Dom naroda PSBiH za sjednicu u srijedu, 14. septembra, planirao je izja{njenje u drugom ~itanju o prijedlogu zakona o popisu stanovni{tva, doma}instava i stanova u BiH.

Kompromisni prijedlog
I ~lan Zajedni~ke komisije za ekonomskereforme i razvojPSBiH Halid Genjac (SDA) smatra kako nije prihvatljiv amandman da se sa primjenom rezultata popisa otpo~ne od 2015. Kao jednu od kompromisnih varijanti, navodi i mogu}nost da se sporni ~lan 48. potpuno bri{e (izbaci iz prijedloga zakona). - U Ustavu je jasno navedeno da }e se rezultati popisa iz 1991. za formiranje vlasti na razini entiteta primjenjivati do provedbe

Nakon Vu~urevi}evog bjekstva u Trebinje

Unsko-sanski kanton

Su|enje samo u BiH
Ministarstvo pravde BiH potvrdilo je u ponedjeljak da, prema Zakonu o me|unarodnoj pravnoj pomo}i, Bo`idar Vu~urevi} ne mo`e biti izru~en drugoj zemlji, jer je dr`avljanin BiH. - Tokom boravka u ekstradicionom pritvoru, Vu~urevi} je bio obavezan da se dva puta sedmi~no javlja pravosudnim organima Srbije. S druge strane, mi nemamo pravo da ga izru~imo, jer je na{ dr`avljanin, navela je portparol Ministarstva Marina Baki} za Srnu. Nekada{nji predsjednik Skup{tine op{tine Trebinje Bo`idar Vu~urevi} u Srbiji je bio od 4. aprila, kada je uhap{en u Malom Zvorniku na osnovu potjernice koju je za njim raspisala Hrvatska zbog navodnih ratnih zlo~ina po~injenih tokom granatiranja Dubrovnika. Sedmicu kasnije zahtjev za njegovo izru~enje podnijela je i BiH zbog zlo~ina u Trebinju. Vu~urevi}u je 17. juna ukinut pritvor u Beogradu i pu{ten je da se brani sa slobode. - Iz Srbije nisam pobjegao, nego sam oti{ao ku}i, kazao je Vu~urevi} i istakao

Doktori u generalnom {trajku
Ju~er su u svim zdravstvenim ustanovama Unsko-sanskog kantona doktori stupili u generalni {trajk. Pacijente je na vratima do~ekala obavijest: primaju se samo hitni slu~ajevi, tako stoji i u sporazumu ljekara sa poslodavcem, izuzev u Domu zdravlja Cazin, gdje dogovor nije ni potpisan. - Tra`imo da se vrednuje rad ljekara, jer ovo sada je sramotno. Ljekari op}e prakse imaju po osamsto-devetsto maraka plate, specijalisti dvjesta-trista maraka vi{e. Moja plata je 1.170 maraka. Odlu~ni smo da istrajemo, kazao je dr. Nedim Kurtagi}, predsjednik kantonalnog Sindikata ljekara. U kantonalnoj bolnici u Biha}u zatekli smo i direktora Hajrudina Havi}a, donedavno je radio u hitnoj slu`bi, a i ju~er je bio u crvenoj urgentnoj uniformi te mobitelom davao savjete nekom od pacijenata. “Iskreno, ovaj {trajk nije trebao, mnogi su zahtjevi iracionalni. [to se ti~e kolektivnog ugovora, i to }e biti, ali kada Sindikat bude registrovan na federalnom nivou“, kazao je Havi}. Od pro{le godine doktori nisu mogli svoja prava ostvariti unutar postoje}eg sindikata zdravstvenih radnika te su osnovali sindikat ljekara, a primjer USK-a slijedile su i kolege iz Tuzlanskog, Ze-do i Sarajevskog kantona. Ostali zdravstveni radnici sa simpatijama gledaju na borbu ljekara. Kriza u zdravstvu USK-a traje od pro{logodi{njih izbora, kada su ljekari tako|er {trajkovali, pa su {trajk zamrznuli daju}i {ansu novoj vlasti. Me|utim, ju~er su dali rok od 8 dana Ministarstvu zdravstva USKa da defini{e primanja: tra`e da osnovna pla}a ljekara op}e prakse iznosi dvije prosje~ne pla}e u Federaciji, a specijaliste tri, za de`urstva dodatno 10 posto, de`urstva vikendom 12 posto, praznikom 15 posto te za pripravnost 3 posto na osnovnu platu. Naknade za edukaciju ljekara `ele minimalno 1.000 maraka godi{nje, regres u visini od 70 posto osnovne pla}e i da se potpi{e kolektivni granski ugovor sa Sindikatom ljekara. Kantonalni odbor A-sda odr`ao je preskonferenciju u Biha}u, na kojoj su iskazali podr{ku ljekarima. F. Be.

da je njegova dr`ava BiH, te da, ako je i bilo zlo~ina, `eli da mu se tu sudi. Me|utim, ratni na~elnik Trebinja ju~er ujutro nije primljen u Okru`ni sud u Trebinju, u koji je htio da se prijavi. Vu~urevi} je za Srnu potvrdio da su mu na portirnici rekli da ne mo`e biti primljen, da su mu zakazali drugi termin u ~etvrtak, 15. septembra. Ministar bezbjednosti BiH Sadik Ahmetovi} smatra da je Srbija, na odre|eni na~in, progledala kroz prste kako bi Vu~urevi} do{ao u BiH, umjesto da bude izru~en Hrvatskoj. Tu`ila{tvo BiH saop{tilo je da je Vu~urevi} pod istragom Posebnog odjeljenja za ratne zlo~ine i da ima status osumnji~enog, ali da nije bilo prijedloga da mu se odredi pritvor po{to je uvijek bio dostupan Tu`ila{tvu.

4

DOGA\AJI

utorak, 13. septembar 2011. godine

OSLOBO\ENJE

IZJAVA DANA
Nije lako biti Srbin. Lak{e bi bilo da sam izabrao da budem Francuz

U Cazinu, usred mraka

Delo`irani patriote i petokraka

U nedjelju, u ~etiri sata, s Trga Alije Izetbegovi}a u Cazinu delo`irani spomenici antifa{istima i Patriotskoj ligi Ni dopis federalnog ministra kulture ih nije mogao spasiti
revi} nije vidio! Spomenike je, pisali smo, trebalo da ukloni firma Elektrometal d.o.o Cazin, ~iji je vlasnik Ismet Hrle, biv{i predsjednik Udru`enja “Josip Broz Tito“. No, on je o~ito odustao od toga te je Op}ina anga`ovala firmu Dolo, ~iji je vlasnik, saznajemo, ugledan ~lan A-SDA, stranke koja je na vlasti u Cazinu.

Cazin, nedjelja, ~etiri sata ujutro

Foto: cazin.net

Emir Kusturica, filmski re`iser

DOBAR

LO[
VLADA FBiH

ZAO

Radnici preduze}a Dolo u ne dje lju su, pod okri ljem mraka (~etiri sata ujutro), iz centra Cazina delo`irali dva spomenika: onaj koji je podignut antifa{istima poginulim u Drugom svjetskom ratu i spomenik Patriotske lige. Prvi je bio postavljen na mjestu s kojeg se Josip Broz Tito, decembra 1942, obratio Cazinjanima, odao im svoje pravo ime, rekao da je metalac, sekretar KPJ i da je ro|en u Hrvatskoj.

Ukupan dug Federacije BiH, zaklju~no sa posljednjim danom 2010, iznosi pet milijardi 325 miliona i 400 maraka, ka`e se u informaciji Ministarstva finansija koja }e se uskoro na}i pred Parlamentom FBiH. Zabrinjava alarmantan rast vanjskog duga, ~ija otplata po~inje u skorije vrijeme.

Kaplan&Op}ina
Drugi je spomenik pomaknut s mjesta na kojem je nekoliko hiljada boraca Armije RBiH krenulo ru{iti autonomiju Fikreta Babe Abdi}a. Oba su spomenika ometala rekonstrukciju centra grada, a namjera da ih se ukloni izazvala je, s po~etka, gorljivo protivljenje bora~kih udru`enja u Cazinu. Sad, Ibrahim Tatarevi}, direktor Javne ustanove Komunalno-stambeni fond, ustanove koja se stara o rekonstrukci ji u`eg jez gra Ca zi na, obja{njava kako nije bitno to {to su spomenici uklonjeni u neuobi~ajeno vrijeme. - Bitno je da su dislocirani prema projektu i da }e danas (ponedjeljak), u prisustvu konzervatora koji prati demonta`u i monta`u, biti pos-

NELA HASI]
^etvrta {etnja za ozdravljenje bi}e odr`ana 24. septembra u Sarajevu pod pokroviteljstvom predsjedavaju}eg Predsjedni{tva BiH @eljka Kom{i}a. Direktorica WHEP projekta u BiH Nela Hasi} o~ekuje da }e u ovogodi{njoj {etnji u~estvovati oko 5.000 ljudi iz 22 grada u BiH. Cilj nije samo prikupljanje novca za `ene oboljele od raka dojke nego i razbijanje tabua o bolesti.

RADIVOJE KRULJ
Paroh mostarski Radivoje Krulj u intervjuu za Oslobo|enje rekao je da su odnosi u Me|ureligijskom vije}u u Mostaru i cijeloj Hercegovini odli~ni. Me|utim, i danas je najve}i problem {to je konstitutivnost Srba u Mostaru tek pusto slovo na papiru, na {ta Krulj upozorava navode}i konkretne primjere.

tavljeni na nove lokacije, ka`e Tatarevi}. Obja{njava kako u micanju spomenika s njihovog mjesta nema ni{ta nezakonito, upu}uje na dopis koji je Zavod za za{titu kulturnog na slje|a Un sko-san skog kantona poslao Nerminu Ogre{evi}u, na~elniku Op}ine. U tom dopisu pi{e kako je vlasnik spomenutih spomenika Op}ina Cazin, kako je provedena javna ras pra va ika ko je bi lo sa svim jasno da }e se spomenici micati. No, na zahtjev Udru`enja antifa{ista i boraca NOR-a op}ine Cazin (ABNOAR), 1. septembra ove godine oglasili su se Semir Kaplan, federalni ministar kulture i sporta, i Lidija Mi~i}, direktorica Zavoda za za{titu spomenika. - Predmetni spomenik (antifa{istima, op.a.) je evidentiran i za{ti}en pod nazivom: Spomen-obilje`je Trga Cazina i prvog govora druga Tita 1942. godine u Cazinu je memorijalno mjesto obilje`avanja va`nog doga|aja u toku NOB-a. Iz navedenog, spomen-obilje`je nije dozvoljeno izmje{tati s postoje}e lokacije jer se time ugro`avaju prirodne za{tite kulturno-historijskog naslije|a, pi{u Kaplan i Mi~i}. Ovaj dopis direktor Tata-

Hajdu~ija
- Ovo {to su op}inske vlasti uradile, ni{ta je drugo do hajdu~ija, kriminal! U ~etiri ujutro, kada su sru{ili spomenike koje imaju gra|evinske dozvole, rade se samo kriminalne radnje. Pozivam institucije sistema da reaguju kako bi nam pokazale da `ivimo u pravnoj dr`avi, ljuti se profe sor Ala ga To pi}, ~lan Udru`enja Klub patriota. I Salih Ro{i}, predsjednik Udru`enja ABNOAR-a, uvrije|en je potezom cazinskih vlasti. To {to su napravili u rano jutro, nazvao je drug Salih kukavi~kim ~inom. - Dva sata nakon {to su sru{ili spomenik, oti{ao sam u policiju tra`iti zapisnik koji su na pra vi li, jer je ne ko od gra|ana prijavio kako se naru{avaju javni red i mir. Lo{e su me do~ekali, pet puta sam im obja{njavao ko sam, jada se drug Ro{i}.
A. BE^IROVI]

VKTBiH
Desetak kompanija iz Bosne i Hercegovine predstavi}e svoju ponudu na najve}em sajmu hrane na svijetu — Angua 2011, koji }e biti odr`an od 8. do 12. oktobra u Kölnu. Nastup na zajedni~kom {tandu organizovali su Vanjskotrgovinska komora BiH, Agencija za promociju izvoza BiH i USAID-Sida FARMA projekat.

VIJEST U OBJEKTIVU Poslovno aktuarstvo
U okviruDanaotvorenihvrata za programe I i II ciklusa studija EkonomskogfakultetaUniverziteta u Sarajevu, ju~er je prezentiran program master-studija - poslovno aktuarstvo. Ekonomski fakultet u Sarajevuprvi je i jedinifakultet u BiH koji je uveo stru~no obrazovanje iz oblasti Poslovno aktuarstvo. Studij moguupisatistudentikoji su zavr{ilipredbolonjski~etverogodi{njistudij u novoj akademskoj 2011/2012, a nakon zavr{enog studija, polaznici sti~u zvanje magistar iz oblasti poslovnog aktuarstva.

Foto: D`enan KRIJE[TORAC

VIJEST U

BROJU

miliona maraka iznose ukupna dugovanja bolnica u Republici Srpskoj.

8

OSLOBO\ENJE godine utorak, 13. septembar 2011.

INTERVJU

5

Bo`o Ljubi}, predsjednik HDZ-a 1990

Nu`na je nova teritorijalna

organizacija BiH
Svatko tko misli da su bolje ili pravednije rje{enje dva entiteta, od kojih jedan sa srpskom, a drugi sa bo{nja~kom ve}inom, nego tri ili vi{e entiteta, on uop}e ne misli ili misli lo{e, tvrdi Ljubi}
Razgovarao: Jurica GUDELJ

• Kako gledate na proces uspostave Vije}a ministara? Je li mogu}e pomiriti suprotstavljene me|ustrana~ke stavove kada je o rije~ o na~inu uspostave dr`avne vlasti? - Mogu}e je i nu`no je. Me|utim, tra`i od svih odgovornost na razini problema i politi~kog trenutka. Bosna i Hercegovina se nakon zadnjihizborasuo~ava s najdubljom politi~kom krizom od zavr{etka rata. Neke politi~ke paradigme i matrice su vrlo sli~ne onima kojima smo svjedo~ilikasnih 80-ih i ranih 90-ih godina u predve~erje krvavograspadabiv{edr`ave. Neki ljudi s kojima razgovaram isti~u i sli~an osje}aj.

Produbljivanje konflikta
Mogu}e je i nu`no je pomiritirazli~ite stavove. Me|utim, tra`i od svih me|usobno po{tovanje i uva`avanje. Neophodno je da se me|usobno priznamo, da priznamo i realnost i na toj osnovi gradimo tra`imo rje{enja. • Kada naposljetku i dobijemo no vo Vi je}e mi nis ta ra, ho}e li uop}e biti mogu}e provesti potrebne reforme kako bi BiH napokon postala funkcionalna dr`ava? - Mogu}e je samo pod uvjetom da postoji zajedni~ki motiv, interes i cilj da dr`ava postane funkcionalna. Ne vidimrazloga pa ~ak niti stajali{ta koja bi bila u opreci s ovim ciljem. Ono {to nas prije~i da postignemokonsenzus su razli~ita gledi{takako do istogcilja. Ono {to nas prije~i do konsenzusa su realna ili pretpostavljenatendencija za dominacijom, realni ili iracional-

nistrah od dominacije. Istinaosloba|a. Istina je da u Bosni i Hercegovini `ive tri ustavna naroda. Svako stajali{te koje iznose legitimni politi~ki predstavnici jednog naroda je legitimno, bez obzira na to koliko bilo u opreci sa stajali{timadrugog ili tre}eg. Kao takvo ono mora biti s du`nim uva`avanjem raspravljeno kao put do dogovora koji }e razli~ita stajali{ta u~initi kompatibilnim i po mogu}nosti komplementarnima. Svaki poku{aj nametanja vodi nas ka produbljivanju konflikta. Na`alost, toga smo svjedoci od razine`upanije pa sve do dr`avne. • Ho}e li dva HDZ-a, nakon {to se formira Vije}e ministara, nastaviti insistirati na nelegalnosti Vlade FBiH i kako }e se du`nosnici dviju stranaka u Vije}u ministara odnositi prema Vladi FBiH? - Nije Vlada Federacije nelegalna zato {to to tvrde HDZ 1990 i HDZBiH, ve} zato {to je predlo`ena i izabrana na nelegalan na~in, {to je svojim rje{enjem potvrdila i jedina institucija zadu`ena za provedbu izbora, kako izravnih, tako i neizravnih, a to je Sredi{nje izborno povjerenstvo. ^ak ni visoki predstavnik se nije usudio niti je mogao ovu izvr{nu vlast u Federaciji, ne radi se samo o vladi ve} i o predsjedniku Federacije, legalizirati. On je samo, koriste}i svoje ovlasti, po mome mi{ljenju na pogre{an na~in privremeno suspendirao odluku SIPa. O~ekujem da ova privremenost prestane, da odluku stavi van snage i dopusti da se izvr{na vlast u Federaciji izabere na ustavan i zakonit na~in. Produ`avanje ovakvog stanja uvodi nas u sve du-

blju i dublju krizu, posebice imaju}i u vidu na koji na~in ova vlast u Federaciji poima i prakticira svoje ovlasti. • Ho}e li u ovom mandatu biti mogu}e provesti reforme Ustava BiH na na~in kako to zagovaraju dva HDZ-a? - Jedino takva reforma ima smisla i jedino takva je mogu}a, s obzirom na to da HDZ 1990 i HDZBiH, za je dno s os ta lim strankama okupljenim u okviru Hrvatskog narodnog sabora BiH, predstavljaju izrazitu ve}inu hrvatskog naroda kao jednog od tri ustavna naroda u Bosni i Hercegovini. Kako bi bila mogu}a ustavna reforma bez sudje-

IZBORNI ZAKON Promjene Izbornog zakona su sa hrvatskog stajali{ta neophodne da bi ubudu}e izlazak na op}e izbore uop}e imao smisla
lovanja ili suprotno volji jednog od ustavnih naroda? • Namjeravate li insistirati na izmjenama Izbornoga zakona BiH i kakve izmjene predla`ete? - Promjene Izbornog zakona su sa hrvatskog stajali{ta neophodne da bi ubudu}e izlazak na op}e izbore uop}e imao smisla. Me|utim, zna~ajnije promjene ne}ebitimogu}e bez promjenaUstava koja je nu`na, ne samo sa stajali{ta hrvatskih zahtjeva ve} i zbogobvezapremapresudiEuropskogsuda za ljudskaprava. I jedno i drugo se primarno odnosi na

izbor ~lanova Predsjedni{tva BiH i izbor Doma naroda. Naime, nu`no je osigurati manjinama da se mogu kandidirati, a hrvatskom narodu da mo`e izabrati svoje legitimne politi~ke predstavnike u Predsjedni{tvo i Dom naroda. Stoga }e biti neophodno u paketu mijenjati i entitetske ustave, s obzirom na to da se Dom naroda PSBiH bira posredno iz Doma narodaParlamentaFederacije. Paradoks je, kojega je svjesno vrlo malo i politi~kih predstavnika, da `upanije s bo{nja~kom ve}inom delegiraju vi{e hrvatskih izaslanika u Dom naroda Federacije nego `upanije s hrvatskom ve}inom. S druge strane, `upanije s bo{nja~kom ve}inom delegiraju dvijetre}inebo{nja~kihdelegata. S obzirom na to da ovi delegati biraju Dom naroda BiH i predla`u predsjednikaFederacije, jasno je da i tu mora do}i do promjena u Ustavu entiteta i Izbornom zakonu. • Je li tre}i entitet izlaz iz svojevrsne politi~ke pat-pozicije u kojoj se na{a zemlja nalazi ili, kako tvrdi politi~ko Sarajevo, put ka raspadu BiH? - Ustavno rje{enje za BiH mora biti pravedno i jednako za sva tri konstitutivna naroda. Svatko tko misli da je bolje ili pravednije rje{enje dva entiteta, od kojih jedan sa srpskom, a drugi bo{nja~kom ve}inom, nego tri ili vi{e entiteta, on uop}e ne misli ili misli lo{e.

Briselska faza
Smatram, a to nas i relevantno politi~koiskustvo u~i, da je istinska ravnopravnost naroda i gra|ana, u BiH na ovomstupnjupovijesnog i demokratskog razvoja, mogu}a samo u kombinaciji dva pristupa

institucionalne ravnopravnosti koja treba imati i svoje teritorijalno utemeljenje. Nikada nisam tvrdio da je rje{enje u isklju~ivoj etni~koj teritorijalizaciji. Nova teritorijalna organizacija je nu`na i to ne samo zbog etni~kih razloga, a kad do nje do|e, normalno je da jedna ili vi{e federalnih jedinica ima hrvatsku ve}inu. • Kako gledate na dolazak danskog diplomata Petera Soren se na, ko ji }e obav lja ti du`nost specijalnog izaslanika EU za BiH? - O~ekujem da BiH istinski, a ne samo retori~ki, iz dejtonske krene u briselsku fazu. To, me|utim, samo dijelom i to manjim, ovisi o osobnosti Petera Sorensena, a vi{e o nama ovdje i o {irem politi~kom kontekstu. O~ekujem da netko, tko dolazi u ime Bruxellesa i tko bolje poznaje probleme, ali i rje{enja multietni~kih dr`ava i podijeljenihdru{tava, pomogne u rje{avanju recentne politi~ke krize u BiH. O~ekujem kona~no da kao Danac nama ovdje pribli`i ne{to od danske i op}enitoskandinavske politi~ke paradigme koju karakterizira tolerancija, uva`avanje drugog, dru{tvena solidarnost i socijalna pravda.

TAKORE]I... SAU^ESNIK
Udru`enje demokratskih pravnika BiH smatra da je izgradnja pravoslavne crkve u dvori{tu Fate Orlovi} u Konjevi}-Polju ozbiljno pravno, vjersko i moralno pitanje. Smatraju da je crkvu bes pra vno iz gra di la Srpska pravoslavna crkva na kojoj je ostala odgovornost. - To je razlog {to se obra}amo Me|ureligijskom vije}u jer ako Me|ureligijsko vije}e ne ~ini ni{ta da se efikasno rije{i ovaj slu~aj, onda ono ~ini krivi~no djelo pomaganja, stoji u saop}enju.

6

DOGA\AJI

VIJESTI

[esta godi{njica formiranja Specijalne jedinice SIPA

utorak, 13. septembar 2011. godine

OSLOBO\ENJE

Stvaranje
Foto: D. ]UMUROVI] i D. PAVLOVI]

bezbjednije BiH
Saradnja u UN-u
Predsjedavaju}i Predsjedni{tva BiH @eljko Kom{i} primio je ju~er Andreja Grassellija, ambasadora Republike Slovenije u na{oj zemlji. Tom prilikom, slovena~ki ambasador uru~io je Kom{i}u pismo predsjednika Slovenije dr. Danila Türka, ko je se odno si na sa ra dnju dvi je ze mlje u Organiza ci ji ujedi njenih nacija. U srda~nom razgovoru elaborirane su teme aktuelne politi~ke situacije u dvije zemlje, u vezi sa formiranjem vlasti na dr`avnom nivou u BiH i parlamentarnom provjerom povjerenja sada{njoj slovena~koj vladi premijera Pahora.
Kajmakovi} i Kujund`ija me|u dobitnicima priznanja Elitna policijska jedinica

Specijalci SIPA gotovo sa 100-postotnim u~inkom izvr{ili su sve zadatke
Pripadnici Jedinice za specijalnu podr{ku Dr`avne agencije za istrage i za{titu (SIPA) najbolji su primjer kako se trudom i profesionalnim odnosom prema poslu mo`e napraviti najrespektabilnija policijska jedinica u BiH pa i u regionu, rekao je ju~er ministar sigurnosti BiH Sadik Ahmetovi}, na sve~anosti povodom {estog ro|endana ove elitne policijske jedinice. BiH u kojima se susre}ete s li{enjima slobode osoba koje su optu`ene za najte`a krivi~na djela ratnog zlo~ina, terorizma, trgovine drogom...” kazao je , ministar Ahmetovi}. A, operativnih anga`ovanja specijalaca SIPA u proteklih {est godina zaista nije manjkalo. Izvedeno je ukupno 1.006 operacija, 2005. - 11, 2006. 33, 2007. - 55, 2008. - 222, 2009. - 237, 2010. - 268, i ove godine 178. U tim operacijamauhap{eno je ukupno 485 osoba. ^estitke u povodu Dana Jedinice za specijalnu podr{ku, 12. septembra, uputio je i direktor SIPA Mirko Luji}, naglasiv{i da su specijalci SIPA gotovo 100postotnim u~inkom izvr{ili sve svoje zadatke, a to je u ote`anim bud`etskim i kadrovskim uslovima izuzetan rezultat. “Jedinica je i nama i sebi postavila jako visoke standarde i ciljeve. Gospodo specijalci, nema nedodirljivih, ~eka nas jo{ mnogo posla. Sutra }emo hapsiti na{e, va{e i njihove, i to sve u skladu sa zakonom i na osnovu naredbe. Ovo je testna godina, ako i ove godine budemo uspjeli da unaprijedimo rezultate, to }e biti va{ i na{ uspjeh“ rekao je Luji} , napominju}i da se nada da }e uspjeti zavr{iti trajni smje{taj i opremanje njihove baze. On je dodao da je dogovoreno geofizi~ko testiranje jednog prostora koji im je ponu|en za izgradnju baze za specijalce. [to se ti~e opremanja jedinice, Luji} je naglasio da je neusvajanje bud`eta na nivou dr`ave klju~ni problem. Mirsad Vili}, komandant specijalne jedinice SIPA, naveo je da je njihov cilj uvijek bio stvaranje bezbjednijeg okru`enja za sve gra|ane u BiH. “Kada li{ite tako mnogo osumnji~enih osoba koje se dovode u vezu sa najte`im krivi~nim djelima, a pritom ne upotrijebite prekomjernu silu i ne iza|ete iz zakonskih okvira, onda sa sigurno{}u mo`emo re}i da smo ulo`ili puno truda, znanja i odricanja na putu ka na{em cilju“ rekao je Vili}. ,

Usvojiti evropske standarde
Mi nis tar vanj skih po slo va BiH Sven Alkalaj primio je ju~er u nastupnu posjetu ambasadoricu Kraljevine Norve{ke u BiH Anne Vibeke Lilloe. Alkalaj je ocijenio da su odnosi izme|u dvije zemlje dobri te je Lilloe upoznao o uslovima koje BiH mora ispuniti na svom putu prema NATO-u i EU. Alkalaj je naglasio da su u ovom trenutku strane investicije u na{oj zemlji dobrodo{le te upoznao Lilloe o mogu}nostima investiranja u razli~ite sektore. Norve{ka ambasadorica je rekla da }e njena zemlja nastaviti davati podr{ku BiH na njenom putu prema euroatlantskim integracijama i jako je va`no da BiH usvo ji evrop ske standarde.

Priznanja zaslu`nima
Na sve~anosti je podijeljeno nekoliko priznanja. Me|u prvima - ministru sigurnosti Sadiku Ahmetovi}u, potom direktoru Grani~ne policije Vinku Duman~i}u, na~elniku Zajedni~kog {taba OSBiH general-pukovniku Miladinu Miloj~i}u, uposleniku Ambasade SAD-a Tomislavu Cvitanu{i}u i glavnom savjetniku EUPM-a Davidu Smithu, uposlenicima SIPA Ismiru Jusku i Vahidinu [ahinpa{i}u (zaslu`an za ras krin ka va nje zlo~ina~ke organizacije Zijada Turkovi}a i jedan od svjedo ka op tu`be), tu`ite lji ci Dr`avnog tu`ila{tva Diani Kajmakovi}, novinaru Veldinu ^ustovi}u i portparolki SIPA @eljki Kujund`ija.
D. PAVLOVI]

Povjerenje gra|ana
Dodao je da su specijalci SIPA u relativno kratkom roku zadobili povjerenje institucija i gra|ana u BiH, postali zna~ajan segment sigurnosti BiH, te da su brojnimprimjerimademonstrirali najvi{i nivo profesionalnosti, umije}a i odlu~nosti u izvr{avanju najslo`enijih i u bezbjednosnom pogledu najosjetljivijih zadataka. “Siguran sam da kao kruna svih va{ih napornih obuka i treninga stoje operativna anga`ovanja na cijeloj teritoriji

Uo~i sjednice Skup{tine distrikta Br~ko

Dragan Paji} taktizira
Podr{ka mirovnom procesu u BiH
Ministar odbrane BiH Selmo Cikoti} primio je ju~er novoimenovanog nerezidentnog vojnog izaslanika Kraljevine [vedske u na{oj zemlji pu ko vni ka Tho ma sa Kle men tsso na. Cikoti} je Klementssonu izrazio dobrodo{licu u BiH i na novo radno mjesto vojnog izaslanika, po`eljev{i mu us pje {an rad u no vom ra dnom okru`enju. Tako|er, ministar i pukovnik su razgovarali i o podr{ci koju [vedska kao partner pru`a Trening-centru za operacije podr{ke miru i programu NATO Perspektiva, o doprinosu mirovnom procesu u BiH, te podr{ci koju [vedska pru`a BiH na njenom putu ka NATO-u i EU.

Izvjesno je da }e blok okupljen oko SDS-a i SNSD-a dati svog kandidata, dok }e drugi blok u kojem su tri srpska poslanika najvjerovatnije za gradona~elnika predlo`iti Radoslava Bogi~evi}a
^elnici br~anske Skup{tine danas bi trebali razgovarati sa supervizorom me|unarodne zajednice Roderickom Mooreom, nakon ~ega }e biti poznat ta~an datum sjednice na kojoj bi gradona~elnik Dragan Paji} trebao podnijeti ostavku. “Sjednica bi trebala biti do kraja sedmice“, ju~er nam je kazao Esad Ati}, predsjednik Skup{tine distrikta Br~ko, isti~u}i da je Paji}, kadar SNSDa, u izjavama za medije iz RSa kazao da ima “kovertiranu ostavku“. Ipak, kako saznajemo, iz Ureda gradona~elnika ju~er je objavljen demanti te informacije, {to je, pak, ocijenjeno taktiziranjem. “Ima istine u tome. Sa Paji}em se nikad ne zna”, smatra predsjednik Ati}, najavljuju}i da }e SDP, na ~ijem je ~elu upravo on, biti protiv da se nasljednik Dragana Paji}a izabere iz SNSD-a. Esdepeovci, kojih je najvi{e u lokalnom parlamentu, u dosada{njim javnim nastupima nisu pokazali simpatije prema nekom od kandidata koji bi mogli sjesti u fotelju gradona~elnika. U Br~kom se po~elo spekulisati o nasljedniku Dragana Paji}a, koji ve} deset mjeseci radi uprkos dokazanom sukobu interesa, ~ime kr{i zakone BiH i distrikta. Ranije je postignut dogovor da i novi gradona~elnik, s obzirom na izbor iz 2008, bude iz reda srpskih poslanika u Skup{tini. Izvjesno je da }e blok okupljen oko SDS-a i SNSD-a, koji broji sedam poslanika, dati svog kandidata, dok }e drugi blok, u kojem su tri srpska poslanika, najvjerovatnije predlo`iti nezavisnog poslanika Radoslava Bogi~evi}a na mjesto budu}eg gradona~elnika distrikta Br~ko.
A. [e. Dragan Paji}: U sukobu interesa

OSLOBO\ENJE godine utorak, 13. septembar 2011.

DOGA\AJI

7

Upravni odbor BHRT-a ponovo odgodio raspravu o smjeni

Mehmed Agovi} i dalje

VIJESTI

generalni direktor
Agovi} je ju~er otvorio bolovanje, a direktoricu BH radija 1 ovlastio da ga mijenja Niz naloga UO Senadi ]umurovi}, me|u kojima i raspisivanje konkursa za izbor urednika
Upravni odbor BHRT-a ju~er je, po drugi put, odgodioraspravu o smjenigeneralnogdirektora te medijske ku}e Mehmeda Agovi}a. Kao razlog za odgodu navedeno je {to se Agovi} nije pojavio na sjednici. Agovi} je, kako se moglo ~uti, ju~er otvorio bolovanje i direktoricu BH radija 1 Senadu ]umurovi} ovlastio da ga mijenja do njegovog povratka na posao. na posao, imalo bi sve elemente mobinga, zbog ~ega bih ja, ako se ovo sve nastavi, bez odga|anja tra`io sudsku za{titu, naveo je, uz ostalo, generalni direktor u pismu. Upravni odbor je ju~er donio i zaklju~ak kojim se Agovi}u zabranjuje da donosi bilo kakve odluke dok je na bolovanju.

Nastavak saradnje
Zamjenik predsjedavaju}eg Vije}a ministara i ministar sigurnosti BiH Sadik Ahmetovi} primio je ju~er u Sarajevu novog {efa misije OSCE-a u BiH Fletchera M. Burtona gdje su razgovarali o borbi protiv terorizma i o efikasnoj borbi protiv trgovine ljudima u BiH. Ahmetovi} i Burton razmatrali su i oblasti u kojima }e se budu}a saradnja odvijati, zaklju~iv{i da }e zlo~ini iz mr`nje biti jedna od prioritetnih oblasti, odnosno prikupljanje podataka i otkrivanje po~inilaca takvih djela, prenosi Fena. Ambasadora Burtona ju~er je u odvojenoj posjeti primio i ministar za ljudska prava i izbjeglice BiH Safet Halilovi}.

Zakon i zaklju~ak
Upravni odbor BHRT-a: Agovi} kr{i zakon, Statut i Poslovnik o radu BHRT-a Foto: D. ]UMUROVI]

Evidencija ulazaka
Upravni odbor je, stoga, iskoristio situaciju gdje, prema rije~ima predsjedavaju}eg UO Ahmeda @ili}a, „hendikep postaje preimu}stvo“ te donio , nekoliko zaklju~aka i naloga za direktoricu ]umurovi}. - UO donosi zaklju~ak da se nalo`i Senadi ]umurovi} da raspi{e javni konkurs za izbor urednika, da vidimo kako }e to ispasti. UO donosi zaklju~ak da se Senadi ]umurovi} nalo`i da do naredne sjednice Upravnom odboru dostavi zapisnike sa svih sjednica Poslovodnog odbora i sve op{te akte BHRT-a, kazao je ju~er @ili}, daju}i prijedloge na glasanje, koje su podr`ali ~lanovi UO Marija Putica, Nikola Dereti} i Mirko Vukovi}.

Od Senade ]umurovi} UO }e, tako|er ju~er usvojenim zaklju~kom, tra`iti i da nadle`nim slu`bama nalo`i da evidentiraju svaki dolazak i odlazak Mehmeda Agovi}a iz zgrade BHRT-a dok je on na bolovanju. Od Senade ]umurovi} }e biti zatra`eno i da sa~ini i dostavi plan o naplati potra`ivanja od Federalne televizije. - UO je zaklju~io da Agovi}, svojim stajali{tima iznesenim u pismu u kojem je rekao da ne}e prisustvovati dana{njoj sjednici, prekr{io Zakon, Statut i Poslovnik o radu BHRTa, istakao je @ili}. U tom pismu, ~iji je primjerak ju~er podijeljen prisutnim

novinarima, Agovi} navodi da sjednici ne}e prisustvovati, jer se iz njezinog dnevnog reda vidi da je odluka o njegovoj smjeni unaprijed donesena. - Moje eventualno prisustvovanje sjednici i poku{aj izja{njavanja na bezbrojne zahtjeve UO predstavljali bi samo besmislen i uzaludan poku{aj da se izmijeni unaprijed donesena odluka o mojoj smjeni. Ja sam uvjeren da ne postoje nikakvi razlozi koji bi opravdali ponovno posezanje za mojom smjenom jer ne postoji niti jedno pitanje koje se ne bi moglo rije{iti dogovorom. Dalje insistiranje na mojoj smjeni, svega nekoliko mjeseci nakon {to sam vra}en

Na pitanje Putice je li to zakonski regulisano, @ili} je odgovorio da „takav zaklju~ak ne}e {koditi“ i da je Senada (]umurovi} op. a.) sada odgovorna i da sada nju gledaju. Dereti} je ju~er, kako je sam rekao, iskoristio prisustvo novinara kako bi objasnio da se Upravni odbor susre}e sa opstrukcijama menad`era i opstrukcijama sudova kada tog menad`era smijene. Dereti} je kazao da Agovi} nije dostavio plan finansijske konsolidacije i sanacije BHRT-a. - Mi treba da opravdamo za{to 3,5 godina nismo donijeli plan, rekao je Dereti}. Ju~era{njoj sjednici UO prisustvovala je i predstavnica Helsin{kog odbora za ljudska prava Branka Ini}.
J. FETAHOVI]

VSTV o nacrtu zakona o sudovima RS-a
Visoko sudsko i tu`ila~ko vije}e BiH uputilo je dopis Ministarstvu pravde RS-a u kojem sugeri{e da bi, u duhu strukturalnog dijaloga izme|u EU i BiH, zajedno trebalo razmotriti mogu}e izmjene Zakona o sudovima RS-a koje bi bile prihvatljive za obje strane, kao i pravosu|e RS-a. U mi{ljenju koje je VSTV uputio na nacrt zakona o sudovima RSa navodi se da je uo~eno da se na nekoliko mjesta slabi uloga VSTV-a, {to je ocijenjeno kao pogubno i podrivanje nezavisnosti pravosu|a RS-a, prenosi Srna. VSTV smatra da su odre|eni ~lanovi nacrta zakona u direktnoj suprotnosti sa va`e}im Zakonom o VSTV-u, te da oni moraju biti brisani ili izmijenjeni tako da me|u njima nema nesaglasnosti. VSTV napominje da }e ukoliko takve izmjene izostanu, Zakon o VSTV-uimatiprednost.

Ekonom Vrhbosanske nadbiskupije Kesed`i} u Gora`du

Poziv Ramovi}u na ceremoniju beatifikacije
U Zetri }e 24. septembra pet ubijenih ~asnih sestara tokom Drugog svjetskog rata biti progla{eno bla`enim, a dan kasnije u Gora`du otkrivena spomen-plo~a
Op}inu Gora`de posjetio je sve}enik Luka Kesed`i}, ekonom Vrhbosanske nadbiskupije. On se zajedno sa `upnikom @upnog ureda Gora`de @eljkom ]uturi}em i Vesnom Nemec - Klisura susreo s na~elnikom Op}ine Muhamedom Ramovi}em i uputio mu poziv da prisustvuje ceremoniji beatifikacije, progla{enja bla`enima pet ~asnih sestara K}eri Bo`ije ljubavi, a po odluci koju je zvani~no donio Vatikan. Beatifikacija }e se odr`ati u olimpijskoj dvorani Zetra 24. septembra i o~ekuje se dolazak oko 20.000 vjernika. Rije~ je o sestrama koje su ~etnici 11. decembra 1941. sa Pala odveli u pravcu Gora`da, a samostan oplja~kali i zapalili. Njihov ~etverodnevni put po hladno}i i snijegu, uz preslu{avanja, prijetnje i vrije|anja vodio ih je najprije do Sjetline, gdje je 76-godi{nja sestra Berchmana, iznemogla od puta, odvojena od ostalih sestara i zadr`ana. Ostale sestre odve de ne su u Go ra`de i smje {te ne u vo jar nu. Is te ve~eri, 15. decembra 1941, ~etnici su provalili sestrama u sobu i nasrnuli na njih. U od-

Karad`i} se poziva na Lojdovu tu`bu
Odbrana nekada{njeg predsjednika RS-aRadovanaKarad`i}akoristi}e~injenicu da je velika osiguravaju}a ku}a Lojd tu`ila Saudijsku Arabiju, izme|u ostalog, zbogd`ihada na Balkanu, u BiH, a mo`da }e je kontaktirati i ako se ispostavi da ima neke nove dokaze, rekao je za Srnu Karad`i}ev beogradski advokat Goran Petronijevi}. - U svakom slu~aju, ta stvar je dobra za nas. Koristi}emo ~injenicu da je Lojd krenuo u taj proces. A ako Lojd bude imao podataka i dokaza koji nama do sada nisu bili dostupni ili poznati, onda }emo ih kontaktirati i zatra`iti da nam daju dokumente za odbranu, a mo`da ~ak i pozvati nekog od njihovih eksperata da o tome svjedo~i, naveo je Petronijevi}.

Predstavnici Katoli~ke crkve i Op}ine Gora`de

brani svog dostojanstva sestre su sko~ile kroz prozor nakon ~ega su no`evima usmr}ene i ba~ene u rijeku Drinu. Be ati fi ka ci ja je, ka ko je re~eno, trebala da bude u Gora`du, no s obzirom na to da

se o~ekuje veliki broj gostiju, ovaj doga|aj odr`at }e se u Sarajevu, dok }e dan poslije u Gora`du biti otkrivena spomen-plo~a u znak sje}anja na ~asne sestre.
A. H.

8

DOGA\AJI

utorak, 13. septembar 2011. godine

OSLOBO\ENJE

VIJESTI

Izmjene na ~elu federalnog [taba Civilne za{tite

KO SDA: [tetna Suljagi}eva odluka
Povjereni{tvo KO SDA Sarajevo posljednju odluku ministra u Vladi KSa Emira Suljagi}a, u kojoj se u pogledu mogu}nosti izbora izme|u vjeronauke i kulture religija, odnosno historije religija, u~enicima sada nudi i tre}a mogu}nost da ne izaberu nijedan ponu|eni predmet, ocjenjuje ishitrenom, {tetnom i neprihvatljivom. Za SDA kao partnersku stranku u Vladi KS-a nije prihvatljiv neozbiljan i avanturisti~ki odnos ministra prema {kolama, |acima i roditeljima u kojem se Suljagi} poigrava sa rezultatima ankete o izboru u~enika i roditelja izme|u dva predmeta kao i sa organizacijom nastave.

Lijanovi} umjesto Bevande
Nakon gotovo pola godine [tab CZ-a }e dobiti komandanta Od naknade za za{titu od prirodnih i drugih nesre}a planiran prihod oko 3,7 miliona KM
Na ~elo federalnog [taba Civilne za{tite Vlada FBiH namjerava imenovati federalnog dopremijera i ministra poljoprivrede, vodoprivrede i {umarstva Jerka Ivankovi}a Li ja no vi}a, sa zna je Oslo bo|enje. Federalni [tab Civilne za{tite prakti~no nema komandanta od marta ove godine, kad je formiran novi saziv Vlade. Do tada, a sve od oktobra 2007. kad je tada{nji premijer FBiH Ned`ad Brankovi} potpisao rje{enje o postavljenju komandanta, na~elnika i ~lanova federalnog [taba Civilne za{tite, glavnokomanduju}i je bio Vjekoslav Bevanda, federalni dopremijer i ministar finansija u pro{lom mandatu Vlade FBiH. Tako je u rje{avanju kadrovske kri`aljke u FBiH nakon gotovo {est mjeseci na red do{la ~elna pozicija u ovoj va`noj federalnoj instituciji. mandanta obavlja jedan od federalnih dopremijera. Formiranjem novog saziva Vlade do{lo je do izmjene nacionalnog rasporeda na ~elu pojedinih ministarstava, a mjesta dopremijera iz reda Hrvata i Srba pripala ministrima poljoprivrede, Lijanovi}, i prostornog ure|enja, Desnica Radivojevi}. Vlada bi na dana{njoj sjednici trebala utvrditi izmjene uredbe o federalnom [tabu Civilne za{tite i donijeti novo rje{enje o postavljanju komandanta federalnog [taba CZ-a, a bit }e to dopremijer FBiH i ministar poljoprivrede Jerko Ivankovi} Lijanovi}. Izmjenom uredbe, broj predstavnika Ministarstva poljoprivrede se smanjuje sa dva na jednog, a kao novi ~lan [taba uvodi se predstavnik Ministarstva finansija, s obzirom na to da ministar finansija po funkciji vi{e nije komandant [taba. Uz to, Vlada bi trebala donijeti rje{enje o imenovanju na~elnika [taba. Na ovoj poziIvankovi} Lijanovi}: Kandidat Alija Tihi}: Ostaje na~elnik

Sankcionisani policajci
Disciplinska komisija MUP-a Hercegbosanske `upanije sankcionirala je dvojicu policajaca iz PU Tomislav-Grad zbog te`e povrede radne discipline u slu~aju ubistva potpredsjednika HSS NHI-ja Ante Mali}a, potvr|eno je iz Ureda glasnogovornika `upanijskog MUPa. Internom istragom bilo je obuhva}eno osam policajaca iz nadle`ne policijske uprave, od kojih je {est oslobo|eno odgovornosti jer, kako stoji u saop}enju policije, tokom istrage nije utvr|en njihov nesavjestan rad u slu`bi i nano{enje {tete ugledu Uprave policije `upanijskog MUP-a. Odluka disciplinske komisije nije pravosna`na te da sudionici postupka imaju pravo podnijeti `albe.

ciji ponovo }e se na}i direktor Federalne uprave CZ-a Alija Tihi}, kojem ta funkcija pripada i po Zakonu o spa{avanju ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesre}a, po kojem komandant i na~elnik [taba ne mogu biti iz istog konstitutivnog naroda. Federalni {tab CZ-a ~ini 19 ~lanova iz federalnih ministarstava i ureda kao i Uprave Civilne za{tite koji }e danas tako|er biti imenovani.

Finansijska sredstva
Iako se za rukovo|enje i ~lanstvo u federalnom [tabu CZ-a ne prima materijalna naknada, ova funkcija, posebno kad je rije~ o komandantu i na~elniku, nije neva`na s

Direktor i na~elnik
Ina~e, uredbom o federalnom [tabu Civilne za{tite propisano je da funkciju ko-

finansijskog aspekta. Uredbom o federalnom [tabu CZ-a predvi|eno je da je naredbodavac za finansijska sred stva ko man dant, a u slu~aju njegove sprije~enosti, na~elnik [taba. ^lanovi [taba u~estvuju i u dono{enju odluka o raspodjeli sredsta va pri ku plje nih na po dra~un bud`eta FBiH od posebne naknade za za{titu od prirodnih i drugih nesre}a koju pla}aju privredni subjekti i gra|ani u iznosu 0,5 posto ispla}ene neto pla}e po zaposleniku. Ovogodi{njim bud`etom planiran je prihod od naknade u iznosu 3.777.698 KM, od ~ega 20 posto pripada FBiH.
S. [e.

Banja Luka

Ko se boji rasprave o korupciji?
Smanjiti rizik od katastrofa
Kako bi zemlje jugoisto~ne Evrope mogle sinhronizovano djelovati u kriznim situacijama i u oblasti smanjenja rizika od katastrofa, potrebno je da uspostave dobru saradnju i da djeluju po istim standardima, re~eno je ju~er u Sarajevu na regionalnoj konferenciji o upravljanju kriznim situacijama. Rezidentni predstavnik UNDP-a u BiH Juri Afanasijev istakao je da zemljama jugoisto~ne Evrope najvi{e prijete poplave, su{e i zemljotresi te da se o~ekuje da }e klima u ovom regionu u narednom vremenu postati suvlja i toplija, {to }e ostaviti traga u mnogim oblastima `ivota. - U posljednjih 10 godina prirodne nesre}e u svijetu odnijele su pola miliona `ivota i pri~inile gubitke koji se procjenjuju na sedam milijardi dolara, istakao je Afanasijev. Pred sta vni ci Udru`enja gra|ana Tender optu`ili su predsjedavaju}eg Predstavni~kog doma Parlamentarne skup{tine BiH Denisa Be}irovi}a da im je onemogu}io odr`avanje konferencije o stanju korupcije u javnim nabavkama u zgradi dr`avnog Parlamenta. rene su i dodatne mogu}nosti za nove izvore korupcije. Govore}i o izmjenama u nacrtu zakona, Vukajlovi} je rekao da Udru`enje predla`e da se visina nov~anih kazni, za kr{enje tenderskih procedura, sa sada{njih 15 hiljada KM deseterostruko pove}a.

Nova odluka
Predstavnici Udru`enja Tender

Novi izvori korupcije
Na konferenciji za novinare, odr`anoj ju~er u Banjoj Luci, predstavnik ovog udru`enja Igor Vukajlovi} rekao je da je Tender pripremio konferenciju 12. septembra na kojoj bi u~estvovali predstavnici zakonodavne i izvr{ne vlasti, Agencije za javne nabavke, Ombudsmena i nevladinog sektora, ali da predsjedavaju}i Be}irovi} nije odgovorio na pisani zahtjev za odr`avanje skupa. “Razlozi i motivi predsjedavaju}eg da sprije~i javnu raspravu o pripremi najzna~ajnijeg reformskog zakona u prostoru Parlamentarne skup{tine nisu nam poznati - da li je to samo njegov hir ili dogovoreni stav vode}ih politi~kih partija pobjednika na izborima“ istakao , je Vukajlovi}. Cilj konferencije, pojasnili su predstavnici Tendera, jeste nacrt zakona o javnim nabavkama koji bi se tokom jeseni trebao na}i u parlamentarnoj proceduri. Vukajlovi} je podsjetio da je Tender na planu borbe protiv korupcije u javnim nabavkama i ranije konstantno upozoravao na nedostatke postoje}e zakonske regulative. “Osim toga, Agencija za javne nabavke, kao predlaga~ normativnih izmjena, u posljednje dvije godine pod pritiskom koruptivnog lobija iz privatnog i javnog sektora najvi{e doprinosi pove}anju korupcije podizanjem nov~anih cenzusa za robu i usluge sa 30 na 50.000, odnosno za radove na 80.000 KM” naglasio je Vukajlovi}. , Prema njegovim rije~ima, u nacrtu novog zakona, osim zadr`avanja postoje}ih, otvo-

U slu`bi za odnose s javno{}u Parlamentarne skup{tine BiH odbacili su Vukajlovi}eve optu`be o namjernom spre~avanju odr`avanja konferencije u nekoj od sala dr`avnog Parlamenta. Prema njihovim navodima, odluka o kori{tenju sala PSBiH iz 2008. pokazala je niz nedostataka, pa je na sjednici kolegija oba doma dr`avnog Parlamenta ini ci ra no do no {e nje no ve odluke o uvjetima kori{tenja sala za potrebe civilnog sektora i to je i razlog zbog kojeg se nije moglo iza}i ususret zahtjevima Udru`enja gra|ana Tender. G. KATANA

OSLOBO\ENJE godine utorak, 13. septembar 2011.

DOGA\AJI

9

Be~ki dnevnik Jovana Divjaka (XXXlX)

VIJESTI

Generalska ~ast
Kako je i obe}ao, general Jovan Divjak je svakoga dana - od ~asa kada je zaustavljen na aerodromu u Be~u - vodio Dnevnik za ~itatelje na{e novine: dakle, subota je, 16. april 2011.
Pi{e: Jovan DIVJAK

Veoma sam svestan da su mnogobrojni gra|ani `eleli da kontaktiraju sa mnom, tra`ili su kontakt sa mnom preko Udru`enja, a jedan deo njih se i sna{ao, pa imam mnoge kontakte putem mobilnog, putem interneta i skypa. Svaki poziv, svaki glas, svako slovo poslato elektronskom ili pisanom po{tom je meni zlata vredan. Daleko u svetu, tako se ose}am kao da sam na Ferhadiji, u Dobojskoj, u Logavinoj.

Moji prijatelji
Svako jutro, oko devet sati, primam raport iz Udru`enja, putem skypa i redovno me foliraju kako dobro izgledam! Partizan Veljko Droca, ~lan Upravnog odbora i jedan od osniva~a Udru`enja, sokoli me dva, tri puta nedeljno; Florence Hartmann, biv{a novinarka Le Monda, proterana iz Beograda u vreme Milo{evi}evog re`ima, portparol Me|unarodnog suda u Hagu u vreme Carle del Ponte - filuje me novostima i elektronskim Danima i Slobodnom Bosnom; zove ~esto kum~e Muhammed kumu Veru, interesuje se za kuma; u zadnje vreme Suada Kapi}, ratna i mirnodopska prijateljica; Slavko [anti}, radi na korekciji mog ratnog dnevnika “Ne pucaj“ koji pi{em devetna, est godina; Bakira Hase~i}, predsednica Udru`enja silovanih `ena u agresiji na BiH 1992-1995; Avdo, poznat pod nadimkom ]eso, [vabo i njegovi prijatelji; Amela iz italijanske ambasade (mu` joj je onaj neuspeli (!) politi~ar, ha, ha, ha!); Du{ka Juri{i}; pitaju za mene Kom{i}, Izetbegovi}, Tihi}, Ahmetovi}, Maria i Viliar iz [vedske; Claude Fischer, predsednica Confrontation Europe; Julie Biro, jedna od direktorica CCFD, Pariz (Katoli~ki komitet za borbu protiv gladi i za razvoj), organizacija koja dugih devet godina podr`ava projekat Udru`enja “Prevazila`enje posttraumatskih posljedica kroz

psihosocijalnu rehabililitaciju, rekreaciju i edukaciju za djecu /mlade i roditelje/staratelje“... U vezi sam sa Nevenom Kazazovi}em, sa Farukom Emirhafizbegovi}em, okorelim esdepeovcem iz Starog Grada, ina~e, me|u prvima mi je poslao SMS poruku kada sam pu{ten na “slobodu“!; sa Lejlom Cokoja, Zijadom Dadom i Omerom Bori}em iz Konjica; javljaju se kom{inice iz Dobojske, gde je sme{teno Udru`enje, Tarik Ku{tri}, majke i deca ~lanovi Udru`enja, Keka i raja iz Iskre, Mad`ida Pavlovi}, brigadir Vahid Boguni}, Rasim Meki}, Muriz Ha{imovi}, Josip Svoboda, Atif Kujund`i}, Mirsad i Dinko La`eta i jo{ desetine ljudi koji putem Udru`enja i supruge Vere pozdravljaju i pitaju za moje zdravlje, psihi~ku i moralnu situaciju. Izvinjavam se svima koji su mi uputili podr{ku a da ih nisam spomenuo. Nemam informacije da su me se setili visoko rangirani oficiri ARBiH koji nose najvi{e ~inove bosanskohercegova~ke armije. Ina~e, s mnogim stranim novinarima dugi niz godina vodim neprekidno borbu - redovno pi{u o “muslimanskoj vojsci“, a ja poentiram “Armija RBiH“. A, mo`da je to i bilo tako ako vas, ~itaoce, podsetim na pledoaje Fatmira Alispahi}a. Prijatelj nije potro{na roba; prijatelj je onaj koji ima isto odre|enje i u dobru i u zlu. Zato lako i s mirom ~ekam dan D, kada budem pro{etao ulicama Sarajeva, va{eg i mog grada. Za danas u feljtonu dovoljan je ovaj dio ~lanka iz Le Monda, meni na ponos, a vama, dragi ~itaoci, na radost!

^ast jednog generala
(Tekst pi{u Maguy Marin, Antoine Garapon, Louis Joinet, Ariane Mnouchkine, Olivier Py, François Tanguy, Emmanuel Wallon) (...) Me|unarodni sud u Hagu se izjasnio o ovom slu~aju ve} 2003. i proglasio ga neosnovanim. U novembru je Interpol odlu~io prekinuti {irenje tjera-

lica izdatih od zemalja ~lanica, za ovaj tip zlo~ina, a bez pristanka dr`ava ~iji su gra|ani osumnji~eni. Sporazum izme|u zemalja biv{e Jugoslavije utvr|uje da takva gonjenja su obaveze zemalja ~ijih su oni dr`avljani. Razlog za{to Sud u Sarajevu je izdao nalog za izru~enje 23. marta. U Srbiji, organizacije gra|ana su osudile tzv. politiku relativizacije odgovornosti u ratu vo|enoj od Vlade. [esnaest godina poslije Dejtonskog sporazuma, bosanska konfederacija ostaje duboko podijeljena i prava manjina su kr{ena, posebno u srpskom dijelu gdje vlasti, ohrabrivane ideologijom s Akademije iz Beograda, i dalje svom snagom se trude da odr`e napetosti. Odgovornost za{tite civilnog stanovni{tva, dana{nji primjer u Bengaziju, nije oduvijek bila vodilja u Parizu. Alain Juppé je bio neustra{iv u Matignonu u julu 1995. Kada je izme|u 7.000 i 8.000 muslimana masakrirano u Srebrenici, “sigurnosnoj zoni“ Ujedinjenih nacija. Po povratku u Quai d’Orsay - vanjske poslove, tra`io je pu{tanje Jovana Divjaka i pozdravio njegovu borbu za gra|ansku republiku. Ipak, Francuska mo`e u~initi bolje. Potrebno je da odagna svaku sumnju poma`u}i policiji u traganju za Ratkom Mladi}em i ostalim osumnji~enim za ratne zlo~ine od strane Tribunala. U poku{ajima da ponovo napi{e istoriju, Francuska mora opomenuti Srbiju da njeno zbli`avanje sa Evropom zavisi o njenoj saradnji sa me|unarodnom pravdom. Pariz i Brisel, zajedno, moraju se usprotiviti frakcijama koje te`e razdjeli Bosne i Hercegovine. Mir ostaje i dalje ne si gu ran na Bal ka nu. Nje go vo odr`avanje le`i na oslobo|enju Jovana Divjaka, simbolu otpora netoleranciji. Un accord conclu entre les Etats de l’ex-Yougoslavie stipulait déjà que de telles poursuites incombaient aux pays dont ils ont la nationalité. (Monde 12/4/2011)

Izuzetna saradnja Mostara i Japana
Gradona~elnik Mostara Ljubo Be{li} primio je ju~er u Gradskoj upravi Mostara u opro{tajnu posjetu ambasadora Japana u BiH Futaoa Motaija, koji je kazao kako se zavr{ava njegov mandat koji je trajao {est godina i dva mjeseca te da je do{ao kod gradona~elnika Mostara da mu zahvali na izuzetnoj saradnji koju su imali. Be{li} je istakao kako je vlada Japana pomogla mnoga mostarska poduze}a i organizacije, {kole, izgradnjuinfrastrukture, poljoprivrednike i mnoge druge projekte. Tako|er, i predsjednik HDZa BiH Dragan ^ovi} primio je veleposlanika Motaija i zahvalio mu na saradnji.

Smrt na bolni~koj kapiji
Dvadesetosmogodi{nji A. E. iz Visokog preminuo je ju~er ne{to prije 13 sati u prostorijama Klinike za urgentnu medicinu Klini~kog centra Univerziteta u Sarajevu iz za sada nepoznatih razloga. A. E. je, kako nam je potvr|eno u KCUS-u i MUP-u Kantona Sarajevo, u 12.35 sati do{ao na glavni ulaz KCUS-a obliven krvlju, me|utim, malo nakon {to su mu ljekari poku{ali ukazati pomo}, mladi} je preminuo. Iako na tijelu nisu uo~eni tragovi nasilja, Kantonalno tu`ila{tvo Sarajevo je nalo`ilo obdukciju kojom }e biti utvr|en ta~an uzrok smrti. Glasnogovornica KCUS-a Biljana Jandri} nam je rekla da je mladi} povra}ao krv, te da samo na osnovu toga nije mogu}e re}i koji je ta~an uzrok smrti. Dk. O.

Sutra...

...Napokon, predat zahtjev Vlada FBiH: Izmjena na ~elu Hidrogradnje

Peljto umjesto Ma{i}a
D`emaludin Peljto, diplomirani ekonomista, zamijenit }e dosada{njeg direktora Hidrogradnje d.d. Sarajevo Semina Ma{i}a, saznaje Oslobo|enje. Federalna Vlada bi na dana{njoj sjednici u Sarajevu trebala utvrditi prijedlog Nadzornog odbora Hidrogradnje za razrje{enje dosada{njeg direktora te kompanije Semina Ma{i}a. Nakon toga, Vlada bi trebaladonijetirje{enje o nominovanju za privremeno imenovanje (na {est mjeseci) na mjesto direktora Hidrogradnje D`emaludina Peljte. Vladina Administrativna komisija predlo`ila je da se za direktora Slu`be za zajedni~ke posloveorgana i tijelaFBiHimenujeDavorinKora}, prvorangirani na listi najuspje{nijih kandidata za direktora te Vladine slu`be, koja, uz ostalo, upravlja kompletnom dr`avnom imovinom u FBiH. Kako saznaje Oslobo|enje, mada je Kora} prvi na listi kandidata nakon konkursne procedure koju je provela Agencija za dr`avnu slu`bu u FBiH, prijenego{to budeimenovan, Vlada}e od ADSa zatra`iti mi{ljenje o tome. Pred Vladom }e se na}i privremeno imenovanje novog direktora za ekonomske i pravne poslove u JP Ceste FBiH Dragana Trebovi}a, kao i direktora za tehni~ke poslove Senada Had`iselimovi}a. Vlada bi trebala donijeti i odluke o prodaji dr`avnog kapitala u preduze}ima Hidrogradnja, [ipad export import, Energopetrol i Unis. Privatizacija dr`avnog udjela u tim kompanijama predvi|ena je ovogodi{njim planom rada Agencije za privatizaciju FBiH koja je u skladu s tim dostavila Vladi i prijedloge odluka o prodaji. S. [e.

Konferencija o reviziji javnog sektora
Delegacija Ureda za reviziju BiH, predvo|ena glavnim revizorom Milenkom [egom, u~estvuje na dvodnevnoj regionalnoj konferenciji dr`avnih institucija za reviziju u Beogradu, u ~ijem fokusu su regionalna iskustva i perspektive u ovoj oblasti, prenosi Srna. Ovaj skup je jo{ jedna prilika da zemlje u regiji koje se suo~avaju sa sli~nim izazovima u procesu evropskih integracija, posebno u smislu transparentnog i odgovornog tro{enja javnog novca, razmjene iskustva u oblasti revizije javnog sektora. Na skupu }e, izme|u ostalog, biti razmatrane teme od zna~aja za reviziju javnog sektora u regiji, poput odnosa vrhovnih revizorskih institucija i parlamenata, kontrole kvaliteta u reviziji, revizorskih u~inaka i zna~aja usvajanja strategija za razvoj vrhovnih revizorskih institucija.

D`emaludin Peljto

10

KOMENTARI

utorak, 13. septembar 2011. godine

OSLOBO\ENJE

Ku}a na Osami
D
FOKUS
Pi{e: Muharem BAZDULJ
muharem.bazdulj@oslobodjenje.ba

Interesantno je i indikativno da se u proteklim danima, u povodu desete godi{njice teroristi~kih napada od jedanaestog septembra, u medijima dosta govorilo i o – knji`evnosti. Kontekst je u pravilu bio isti: kako to da jo{ uvijek nema “velikog romana“ o jedanaestom septembru

eset je godina pro{lo od jedanaestog septembra 2001. godine, teroristi~kih napada na New York i Washington, doga|aja koji je, kako bi re kli te ore ti~ari sve ga i sva~ega, zapravo bio Doga|aj (s velikim po~etnim “D“) i koji predstavlja drugi kraj i drugu smrt dvadesetog vijeka (ako se slo`imo sa ~uvenom Hobsbawmovom definicijom prema kojoj je “kratki dvadeseti vijek“ po~eo sa Sarajevskim atentatom, a zavr{io padom Berlinskog zida) te pra vi po~etak dva de set prvog. Nema valjda nijednih novina ni u svijetu ni u takozvanoj regiji koje ovoj godi{nji ci ni su po sve ti le ve li ki prostor, a dosta njih je napravilo i cijele temate. Komentatori i analiti~ari iznose cijelo mno{tvo sudova: da je u ratu izme|u Al-Kaide i Sjedinjenih Ameri~kih Dr`ava pravi pobjednik - Narodna Republika Kina, da su se i Amerika i svijet tog jedanaestog septembra nepovratno promijenili, da pravi poraz radikalnog islamizma nije ni ru{enje talibanske vlasti u Afganistanu ni smrt Osame bin Ladena, nego tzv. arapsko prolje}e i jo{ mnogo toga u sli~nom tonu i stilu. Interesantno je, me|utim, i indikativno da se u proteklim danima, u povodu desete godi{njice teroristi~kih napada od jedanaestog septembra, u medijima dosta govorilo i o – knji`evnosti. Kontekst je u pravilu bio isti: kako to da jo{

A

uvijek nema “velikog romana“ o jedanaestom septembru. Pisalo se o tome i u globalno najpoznatnijim listovima, ali i kod nas: od Jutarnjeg lista (subota, 10. 9) do Blica (nedjelja 11. 9). Nije da su i ponajbolji ameri~ki pisci bje`ali od ove teme (prisutna je ona, na razli~ite na~ine, i kod Paula Austera i kod Dona DeLilla i kod Johna Updikea, primjerice), ali, eto, neki preovla|uju}i sud jest da “velikog romana“ ({ta god to zna~ilo) o ovoj temi jo{ uvijek nema. Zanimljivo je zapravo koliko to koincidira sa dominantnim mi{ljenjem o knji`evnom uobli~avanju tematike rata u Bosni, ali i ratnog raspada Jugoslavije generalno. I kod nas se ~esto mo`e ~uti da “velikog romana“ o ovoj temi jo{ uvijek nema, pa se razglabaju stare pri~e i stereotipi o istorijskoj distanci i razvijaju analogije sa Drugim svjetskim ratom. ko prihvatimo tezu o dosada{njem neuspjehu knji`evnosti kad je rije~ o opisivanju jedanaestog septembra i nje go vih po slje di ca, nu`no se postavlja pitanje: Za{to je to tako? U poku{aju odgovora korisnim bi se mogao pokazati jedan fragment Ive Andri}a objavljen poslije smrti njegove u “Znakovima pored puta“; evo kako zvu~i taj fragment: “Pisac koji poka`e izvesnu ve{tinu i ubedljivost u opisivanju ljudi, njihovih postupaka i du{evnih stanja, po~inje s vremenom sam

N

sebi da postavlja nove i sve te`e i slo`enije zadatke. Pri tome on mo`e da vidi kako je to te`ak, gotovo bezizgledan posao, i kako je mali broj ljudskih misli i ose}anja koja se mogu shvatiti i obuhvatiti, izraziti i prikazati. [ta ose}aju i {ta misle ljudi u izuzetnim i sudbonosnim trenucima. Kako se pona{aju, ~ime se brane ili te{e. a primer, mladi} koji je oti{ao sa devojkom koju voli u planinu, hteo je da uzabere cvet i da joj ga pokloni (a i da poka`e svoju spretnost, snagu i odanost), otisnuo se niz liticu i sad pada pravo i nezaustavno u duboki ponor. (…) Ili: ~ovek sa trideset saputnika u avionu koji gori i pada sopstvenom te`inom sa visine od tri hiljade metara. To bi trebalo opisati, maj~in sine!“ [ta nam mo`e sugerisati citirani Andri}ev fragment? Izme|u ostalog, on govori i o tome da je u knji`evnosti (i pisanju uop{te) ~esto najte`e ono {to se teoreti~arsko-pomodarski poku{ava proglasiti najlak{im. Te`e je pisati o nekoj ku}i na osami, nego geopoliti~ki razglabati o teroristi~koj ku}i utemeljenoj na Osami, koliko se god ovo potonje ~inilo kulerskije i vi{e seksi. Knji`evnost tra`i “izvesnu ve{tinu i ubedljivost u opisivanju ljudi, njihovih postupaka i du{evnih stanja“ i podrazumijeva svijest o te`ini i skoro pa bezizglednosti takvog posla, naro~ito kad se ra-

I

di o “izuzetnim i sudbonosnim trenucima“. U slu~aju jedanaestog septembra 2001. godine okolnosti i kontekst “izuzetnih i sudbonosnih trenutaka“ kod mnogih su nadvla da li nji ho vu ljud sku te`inu i zna~aj; drugim rije~ima: zanemarene su konkretne ljudske sudbine. Najamblemati~niji artefakti o jedanaestom septembru, barem dosad, valjda zato i jesu fotografije. Na fotografijama je koncentracija upravo na konkretne ljude, konkretne ljudske sudbine, da ba{ ne ka`em – konkretne `rtve. Fotografi se ne tro{e u hipertrofiranim analizama, u kontekstualizovanju, u paralelama i politizaciji u ta~kama, onim metafizi~kim, gdje ovoj nema mjesta. na kraju, ali nikako ne najmanje va`no, na fotografijama nema relativizacije i opravdavanja. U analizama i samog jedanaestog septembra i njegovih posljedica, nerijetko se zaboravlja vrijednost onog Ki{ovog nauka: “Svaki poku{aj, makar i najzaobilazniji, makar i u zametku, bilo kakvog ideolo{kog opravdanja tog fenomena - logora - u ime takozvane ‘istorijske nu`nosti’, ‘klasne borbe’, ‘rasne ~istote’, ‘novog ~oveka’ i sli~no, diskreditova}e svako delo, svakog pisca, jednom zauvek i nemilosrdno.“ Isto va`i i za masovna ubijanja civila, bila ona sponzorirana od neformalne teroristi~ke mre`e ili formalnih vojnih asocijacija.

OSVRT

Roberte, tr~i po selotejp!
@enska glavo, ispara mi pedeset maraka!, vrisnuh tra`e}i od nje polovinu misle}i ih zalijepiti, a ona mi pokaza da ono pola sa dlakom okrenem tri puta oko koljena. Ja istresoh dlaku na zemlju, ne pristaju}i na gatku, utom mi ona uze i tu polovicu
Pi{e: Fahrudin BENDER

Kako gatare vje{to varaju za novac, stara je pri~a, ali ponovo pre`ivljena. Sa tri-~etiri poprili~no skupa kombija iz Beograda stigli neki novi prosjaci i dali se po Biha}u, izmije{av{i se sa onim doma}im. Ma koliko godina da imate i ma koliko nau~ili iz `ivota, prosje~an ~ovjek je najobi~nija naiv~ina kada su u pitanju trikovi koji se hiljadama godina prenose sa jednog nara{taja na sljede}i. Izlaze}i na parking, do~eka me gatara sa dojen~em u rukama i ispru`enom rukom. Izvadih ne{to si}e i dadoh joj. “Kad si tako dobar, moram ti re}i!“ Oprez, psiholo{ki ide na to da pohvalama prona|e ego i kamo sre}e da je mene imao neko upozoriti kao {to ja to

~inim vama, jer nije ona zahvalna za marku i 70 feninga, nego `eli i onih posljednjih 50 maraka {to ste sami od sebe sakrili negdje u nov~aniku. Poku{avaju}i da je izbjegnem, ona je ve} pogodila da sam umalo imao nezgodu sa autom, ali to je bilo lako, ko nije? “Neko ti se u porodice ispod no`a nalazio“, veli, a opet, ako vam u Bosni nekoga nije klalo, sigurno je negdje u porodici neko operaciju imao. Otvaram vrata, sjedam u auto, a ona sve tako za mnom. I{~upa sisu djetetu iz usta i povika “Gon’ se tamo, Roberte“, a on otr~a k‘o da je veliki. Uporno mi vra}a onu si}u u ruku, opet caka, jer tako mi okrenu dlan i kao za~udi se. “Jelde da te ne{to pritiska dok spava{? Ti si tri kapi ma~je krvi popio, neka

`ena ni stara ni mlada misli ti o glavi!“ E tu zastadoh, ~uj, neko mi podvalio tri kapi ma~je krvi?! “De, izvadi tu papirnu paru, pa }e{ vidjeti, ne boj se, ne}u ti je uzeti“ veli ona. , Mislim se i ne}e{, jer ti ne}u dozvoliti. “Eto, vidi{ na tih 50 maraka sve, puhni u njih i dr`i ih u svojoj ruci“, ona meni, sad kad se sjetim, uh! I }opnu mi dlaku sa ruke i stavi na njih. Ja joj govorim da mi se mi~e jer ne vjerujem u gatke, a ona uporno: “De, sad poparaj malo te pare po sredini“, k‘o biva, bi}e mi odmah lak{e. Hajd, ja malo ih poparam, da je se rije{im, a ona povu~e i otkinu pola pedesetke. Tek tad mi je sinulo da }e me nadmudriti. - @enska glavo, ispara mi pedeset maraka!, vrisnuh tra`e}i od nje polovinu misle}i

ih zalijepiti, a ona mi pokaza da ono pola sa dlakom okrenem tri puta oko koljena. Ja istresoh dlaku na zemlju, ne pristaju}i na gatku, u tom mi ona uze i tu polovicu. Nisam ni stigao reagovati, a ona ih jo{ jednom ispara, sve k‘o biva za moje dobro. Opet zamka, jer ve}ina ljudi isprovociranih zbog isparanog novca ovdje odustane. Ali ni sekunde ona ne prekida laprdati o mom boljitku, a moli Boga da odem, pa da Robert dotr~i sa selotejpom. Daj ovamo, proba}u zalijepiti, govorim, a ona jo{ pljunu na njih, zgu`va ih i zametnu negdje za u~kure. I {ta mo`e ~ovjek nego onako pokisao upaliti auto i oti}i dalje. Dok sam je gledao u retrovizoru, sjetih se da mi je govorila: “Bi}e{ lak{i odmah?“ Lak{i, aha, za velikih pedeset maraka.

utorak, 13. septembar 2011. godine

OSLOBO\ENJE

OGLASI

11

12

CRNA HRONIKA
Prnjavorska policija uhapsila je u nedjelju @eljka (33) i Gocu (35) \uri}, koji su falsifikovanim kovanicama od po dvije KM platili ru~ak u ugostiteljskom objektu u prnjavorskoj Ulici svetog Jovana. Prilikom privo|enja kod njih je prona|eno jo{ 57 falsifikovanih kovanica u istim apoenima. Nakon krim-obrade \uri}i su pu{teni su na slobodu, a protiv njih }e biti podnesena prijava zbog krivotvorenja novca. L. S.

utorak, 13. septembar 2011. godine

OSLOBO\ENJE

Falsifikovanim kovanicama platili ru~ak

Mostarci priznali kra|u bakra

Pripadnici PU Mostar uhapsili su na zahtjev PU [irokiBrijegRahmanaBegluka (24) i FadilaPozdera (25) iz Vrap~i}a kod Mostara zbog sumnje da su kra|om bakarne`ice sa transformatora iz preduze}a Katran u mjestu Provo ovoj firmi nanijeli {tetu od oko 200.000 maraka. Begluk i Pozder su priznalida su u no}i sa 7. na 8. septembaru{li u krug ove firme te transformatorizgurali i s njegaskinulipoklopac i namotaje `ice. Dk. O.

KALESIJA Nesre}a ili skok pred automobil?

Ubistvo u Skugri}u kod Modri~e

Djevojka povrije|ena, mladi} napao policajce
Dvadesetjednogodi{nja Arnela Pjani} iz Gornjih Rainaca kod Kalesije zadobila je te{ke povrede u no}i sa subote na nedjelju kada ju je na magistralnom putu Tuzla - Zvornik golfom 2 udario Muamer H. Povrije|ena djevojka je kolima Hitne pomo}i prevezena u kalesijski Dom zdravlja, a potom na UKC Tuzla odakle je, nakon saniranja povreda, pu{tena na ku}no lije~enje. Prema informacijama iz MUP-a TK-a, nakon nesre}e Muamer H. nije zaustavio auto, ve} je produ`io do Kalesije, gdje je slu~aj prijavio policiji. Jo{ nije poznato da li se Arnela Pjani} bacila pod automobil ili je povrije|ena u poku{aju da pre|e magistralni put. Kako se moglo nezvani~no ~uti, Arnela je prije nesre}e prekinula vezu sa mladi}em Edisom M, koji je pola sata nakon njenog povre|ivanja izazvao incident na benzinskoj pumpi Polo u kalesijskom naselju Prnjavor. Nakon intervencije policije Edis M. je {akom udario jednog policajca, a drugog nogom. Po{to je savladan, priveden je u policijske prostorije gdje je saslu{an, a potom pu{ten. O cijelom doga|aju je obavije{ten de`urni kantonalni tu`ilac. Ina~e, incident koji je napravio Edis M, koji je napao i policajce, iznenadio je one koji ga poznaju i koji ga opisuju kao mirnog mladi}a.
S. K.

Usmrtio punca, pa zapalio ku}u
@eljko Niki}, koji je osumnji~en da je tvrdim predmetom ubio Nikolu Mi{i}a, zbog povreda zadobijenih u po`aru na lije~enje preba~en u Klini~ki centar Banja Luka
Nikola Mi{i} (77) ubijen je ju~er ispred porodi~ne ku}e u mjestu Skugri} kod Modri~e, a prema prvim informacijama, usmrtio ga je njegov zet @eljko Niki} (41).

Skok kroz prozor
Iako }e istragom biti utvr|eno {ta se dogodilo, prema nezvani~nim informacijama, Niki} je Mi{i}a ubio tvrdim predmetom, nakon ~ega je podmetnuo po`ar u ku}i, tokom kojeg je zadobio te{ke povrede zbog kojih je prevezen u bolnicu Sveti apostol Luka u Doboju, te poslije u Klini~ki centar Banja Luka. Nedi}u su konstatovane opekotine, te povreda noge koju je zadobio ska~u}i kroz prozor zapaljene ku}e. “Pacijent je hospitalizovan u Klinici za traumatologiju zbog preloma kuka i opekotina i prema rije~ima na~elnika Klinike za traumatologiju dr. Nikole Boji}a i glavnog de`urnog ljekara na hirurgiji dr. Jovana ]uluma, Niki} je stabilan. U toku su dijagnosti~ke procedure, a bi}e operativno zbrinut“, saop}eno je iz banjalu~kog Klini~kog centra. Glasnogovornica CJB-a Doboj Ljerka Stanimirovi} je rekla da je istraga o ovom do-

Policija i vatrogasci ispred ku}e Mi{i}a

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BiH KANTON SARAJEVO OP]INSKI SUD U SARAJEVU Broj: 65 0 124919 10 P Sarajevo, 15. 7. 2011. godine Op}inski sud u Sarajevu, i to sudija Emina Kurtovi} — Sabljica, u pravnoj stvari tu`itelja Mikrokreditna fondacija "EKI" Sarajevo, ul. D`emala Bijedi}a do br. 133, zastupani po Buzurovi} Adini, advokatu iz Sarajeva, protiv tu`enika Peri} Slavi{e iz Kiseljaka, ul. Duke bb i Fazliba{i} Elvisa iz Kre{eva, ul. Sotnica br. 2, radi duga, vsp. 5.247,60 KM, van ro~i{ta 15. 7. 2011. godine je donio presudu koju objavljuje u smislu odredbe ~lana 348. stav 3. Zakona o parni~nom postupku FBiH

PRESUDU
zbog propu{tanja Tu`enik Peri} Slavi{a i Fazliba{i} Elvis se obavezuju solidarno isplatiti tu`itelju iznos od 5.247,60 KM sa zakonskom zateznom kamatom po~ev od 31. 12. 2008. godine do dana isplate, uz naknadu tro{kova parni~nog postupka u iznosu od 235,50 KM, a sve u roku od 30 dana, pod prijetnjom prinudnog izvr{enja. SUDIJA Emina Kurtovi} - Sabljica POUKA: Protiv ove presude nije dopu{tena `alba (~l. 183. ZPP-a).

PRIZNANJE I PRIJETNJE Jedan od kom{ija je u{ao u ku}u koja je bila u plamenu, te vidio Niki}a i ~uo ga kako vi~e da je ubio punca, te da }e sve pobiti
ga|aju pokrenuta po nalogu de`urnog tu`ioca Okru`nog tu`ila{tva, a u istragu se, osim policije, uklju~io i vje{tak protivpo`arne za{tite, koji }e utvr|ivati na koji na~in je do{lo do po`ara.

Dim i galama
Mi{i} je preminuo na mjestu, a kako se moglo ~uti, u ku}i je `ivio sam, dok je Niki} u

BiH do{ao nedavno iz Njema~ke, gdje je sa suprugom bio na privremenom radu. Kom{ije su ispri~ale da su negdje oko 6.30 sati u blizini Mi{i}eve ku}e primijetile Niki}ev automobil sa otvorenim gepekom, te da su vidjele dim i ~ule galamu iz ku}e. Nakon toga, o svemu su obavijestile Mi{i}evu k}erku koja `ivi u Modri~i. Jedan od kom{ija je u{ao u ku}u koja je bila u plamenu, te vidio Niki}a kako vi~e da je ubio punca, te da }e sve pobiti. U ga{enju po`ara su u~estvovala tri vatrogasna vozila iz Modri~e. Niki} se, navodno, nedavno vratio iz Njema~ke, a zbog odre|enih problema u braku, supruga Mira ga je ostavila.
Dk. OMERAGI]

Osnovna {kola "Turbe" Turbe

Ispravka konkursa
objavljenog 11. 9. 2011. godine Pod ta~kom 3. treba da stoji: Nastavnik engleskog jezika i knji`evnosti 1 izvr{ilac na odre|eno vrijeme do povratka nastavnika sa bolovanja.

Na platou Skenderije

Mu{karac izboden no`em
Na platou Skenderije u Sarajevu sino} je K.M. (1980) iz Sa ra je va, na nio po vre de no`em 25-godi{njem mu{karcu, potvr|eno je u MUP-u KS-a. Napad se dogodio u 18 sati. Povrije|eni H.S. (1986) iz Sarajeva je preba~en u bolnicu Ko{evo, gdje su ljekari konstatovali te{ke tjelesne povrede. On je zadobio ubodne rane na podru~ju lijeve strane grudnog ko {a. Ope ri san je i zadr`an na Klinici za torakalnu hirurgiju KCUS-a. Rade}i na rasvjetljavanju ovog krivi~nog djela, policajci su, zbog osnovane sumnje da je po~inio poku{aj ubistva, uhapsili K. M. Nezvani~no saznajemo da je napadu prethodila tu~a u kojoj je u~estvovalo vi{e osoba.

OSLOBO\ENJE godine utorak, 13. septembar 2011.

CRNA HRONIKA
Pripadnici MUP-a KS-a uhapsili su Ismira Osmanovi}a (25) iz Tuzle zbog sumnje da je u nedjelju iz kladionice Premier, koja se nalazi u Ulici Milana Preloga, prijete}iplasti~nimpi{toljem, oteo nekoliko stotina maraka. Osmanovi} je uhap{en pola sata nakon razbojni{tva u Ulici kraljice Jelene (kod Suda BiH), a kod njega je prona|en i ukradeni novac. O doga|aju je obavije{teno i Kantonalno tu`ila{tvo Sarajevo. Dk. O.

13

Uhva}en plja~ka{ s plasti~nim pi{toljem

Eksplozija u Husinu kod Tuzle

U ek splo zi ji ru~ne bombe, koju je preksino} akti vi ra la za sa da nepoznata osoba u dvori{tu porodi~ne ku}e u vlasni{tvu D. P. u Husinu kod Tuzle, o{te}ena je fasada i razbijeno prozorsko staklo. Povrije|enih, kako je saop}eno iz Ministarstva unutra{njih poslova TK-a, nije bilo, a policija radi na identifikaciji i pronalasku osobe koja je aktivirala bombu.

Ju~er u Vogo{}i

SUD BiH Danas razmatranje nagodbi Planin~i}a i Deli}a

Danijel Planin~i}

Foto: Arhiv Suda BiH

Ermin Deli}

Nove presude u predmetu Turkovi}
Sudar forda i fiata se dogodio u Igmanskoj ulici
Foto: Sarajevo-x.com

^etvoro povrije|enih u sudaru fiata i forda
Trinaestogodi{nji Dalibor P. zadobio povrede grudnog ko{a, Adi Mehmedba{i} i [evko Ambe{kovi} nakon pregleda otpu{teni, dok je Dra`en Dovbenko zadr`an na Ortopediji
^etiri osobe su povrije|ene u saobra}ajnoj nesre}i koja se dogodila ju~er ujutro u Vogo{}i. U Igmanskoj ulici, kod fabrike Farmavita, prilikom sudara fiata pande (O29-M-820) i forda eskorta (J29-O-089) ozlije|eni su Dalibor P. (13), Adi Me hme dba {i} (41), Dra`en Dovbenko (19) i [evko Ambe{kovi} (34). Glasnogovornica Klini~kog centra Univerziteta u Sarajevu Biljana Jandri} je rekla kako je Dalibor P. dovezen sa povredama grudnog ko{a. Ura|en mu je CT glave, te }e biti pu{ten na ku}no lije~enje. Dovbenko je zadobio lom lijeve natkoljenice, te povrede na glavi, rukama i nogama, pa je zbog toga zbrinut na Klinici za ortopediju. Ambe{kovi} je u KCUS primljen sa trzajnom povredom vrata i lomom nosne kosti, a nakon pregleda na Klinici za ortopediju pu{ten je ku}i, kao i Mehmedba{i}, koji je imao kontuziju grudnog ko{a. Uvi|ajem koji su obavili pripadnici MUP-a KS-a }e biti utvr|en uzrok sudara, a do sada je poznato da je eskortom upravljao Mehmedba{i}, a pandom Dovbenko. Dalibor P. se nalazio kao putnik u pandi, a Ambe{kovi} u eskortu. Zbog siline sudara u pomo} su stigli i pripadnici Profesionalne vatrogasne brigade Sarajevo, koji su rezali lim pande kako bi iz vozila izvukli Dovbenka. Povrije|enima su prvu pomo} ukazali ljekari Zavoda za hitnu medicinsku pomo} Kantona Sarajevo, a potom su prevezeni u KCUS. Dk. O - Mr. B.

Danijel Planin~i} pristao na kaznu od pet do sedam godina, a Ermin Deli} na 12 mjeseci, zbog pomaganja u prikrivanju ubistava, odnosno nabavke zolja
Razmatranje nagodbi, koje su sa Tu`ila{tvom BiH sklopiliDanijelPlanin~i} i Ermin Deli}, optu`eni za pripadnost zlo~ina~koj organizaciji Zijada Turkovi}a, u Sudu BiH zakazano je za danas. Ukoliko Vije}e prihvati ove sporazume, postoji mogu}nost da Planin~i}u i Deli}uisti dan budu izre~ene presude. Planin~i} je, kako smo objavili, pristao da mu se za krivi~na djela po~injena u okviru ove organizacije izrekne kazna od pet do sedam godina zatvora, a Deli} 12 mjeseci. Obojica }e, u slu~aju da predsjedavaju}iSudskogvije}asudija Izo Tanki} sporazume prihvati, biti svjedoci Tu`ila{tva BiH na su|enju Turkovi}u i ostalim, koje je ~itanjem optu`nice i uvodnim rije~ima optu`be po~elo 7. septembra. Planin~i} je priznao da je sa osu|enim ~lanom zlo~ina~ke organizacijeDragi{omRajakompomagao Milenku Laki}u, ~lanu ove grupe, u zakopavanju ubijenih Marija Toli}a i Wernera Ajdarija, za ~iju likvidaciju se terete Turkovi} i Laki}. Planin~i} je, tako|e, optu`en i za pomo} u prikrivanju tragova nakon ubistva Rajka Milovanovi}a. Deli} je priznaoda je Turkovi}unabavio tri ru~na raketna baca~a kalibra 64 milimetra (zolje), koje mu je isporu~io u Visokom, a kojisutrebali poslu`iti za likvidaciju Anesa Kurbegovi}a. Ipak, likvidacijanijeuspjela jer je Milovanovi}1. maja2009. raketuispalio u stan u kojem u tom trenutku Kurbegovi} nije bio. Su|enje Turkovi}u, Laki}u, FadiluAljovi}u, Sa{iStjepanovi}u, Hajrudinu Memovi}u, Hilmiji Ma{ovi}u, Nijazu Zubanu i Muameru Zahitovi}u, optu`enim za pet svirepihubistava, poku{ajeubistava, plja~kunovca iz Cargo-centra Me|unarodnog aerodroma Sarajevo, {verc droge, neovla{teniprometoru`jem i eksplozivnim sredstvima, pranje novca i iznudu}e bitinastavljeno21. septembra. O~ekuje se da taj dan odbrana iznese uvodne rije~i, te da se saslu{ajuVahidin[ahinpa{i} i Nermin[ehovi}.
Dk. O.

Citroen UniCredit banke na|en zapaljen

Te{anj

K1 borci pritvoreni zbog iznude
bara Titanium u Jelahu i vlasnika restorana Dallas u op}ini Doboj-Jug iznudili 30.000 KM. Vlasnik Dallasa u svojoj izjavi je naveo da su mu nasilnici napravili {tetu od oko 50.000 KM. Pojasnio je da je Tuki} do{ao u restoran i raspitivao se gdje je on. Sjede}i u restoranu, Tuki} je, prema njegovoj izjavi, uposlenicima ispri~ao da mu vlasnik duguje 1.000 KM za usluge obezbje|enja. Premarije~imavlasnikaDallasa, dok su mu Tuki} i [aboti} razbijali restoran, dvojica policajaca su zaustavila saobra}aj tom ulicom i mirno stajala sa strane ~ekaju}i da K-1 borci “obave posao“ . D. P.

Plja~ka{i upali preko krova
Citroen C4, u vlasni{tvu banjalu~ke UniCredit banke, kojim su plja~ka{i u petak kasno nave~er pobjegli nakon plja~ke poslovice u banjalu~koj Ulici Marije Bursa}, prona|en je u nedjelju zapaljen u mjestu [ibovi. Na mjestu pronalaska vozila izvr{en je uvi|aj, a policija i dalje traga za razbojnicima koji su, kako se ispostavilo, odnijeli oko 3.000 KM. Plja~ka se, podsje}amo, odigrala nekoliko sati nakon zatvaranja poslovnice za klijente. Naoru`ani i maskirani razbojnici su, kako saznajemo, u poslovnicu upali preko krova te razoru`ali dvojicu radnika obezbje|enja. Potom su ih svezali, a onda pokupili dvije manje kase sa novcem i klju~eve citroena te se tim vozilom odvezli.
L. S.

Bh. K-1 borcima, 43-godi{njem Elvedinu Tuki}u, zvanom A{lama, i 32-godi{njem Adisu [aboti}u, zvanom [teka, te{anjski Op}inski sud, po prijedlogu Tu`ila{tva ZDKa, odredio je jednomjese~ni pritvor. Naime, njih dvojica se terete da su tokom pro{le i ove godine, upotrebom sile i prijetnjama od suvlasnika kafe-

14

REGION

utorak, 13. septembar 2011. godine

OSLOBO\ENJE

VIJESTI

Depe{e iz Beograda

Turci ne vjeruju
Iako ju~era{nje deklaracije Svebo{nja~kog sabora govore o “dr`avnom teroru“ i “re`imskoj agresiji“, objavljene depe{e ameri~ke ambasade u Beogradu ilustruju druga~ije politi~ke i finansijske motive sukoba u Sand`aku

Simovi} zna pozadinu ubistva \in|i}a
^lan zemunskog klana Milo{ Simovi} priznao je da je u~estvovao u ubistvu premijera Srbije Zorana \in|i}a u martu 2003. godine i naveo da mu je poznata i politi~ka pozadina ubistva, ali je odbio da o tome govori. - O tome }u govoriti u posebnom postupku, rekao je Simovi} na po~etku ponovljenog su|enja, dodav{i da se boji za svoju sigurnost. On je rekao da je politi~ka pozadina ubistva premijera poznata samo njemu, njegovom bratu Aleksandru i Miloradu Ulemeku Legiji, a da je bila poznata i vo|ama klana Du{anu Spasojevi}u i Miletu Lukovi}u, ubijenim u sukobu sa policijom. Zbog u~e{}a u atentatu, Simovi} i Sretko Kalini} su u odsustvu osu|eni na po 30 godina zatvora.

Pi{e: Esad HE]IMOVI]

Srbi odlu~ni da se odupru
EULEX je obavijestio Beograd da }e kosovski carinici i policija biti raspore|eni na administrativne prelaze na Kosovu 16. septembra, potvrdio je ju~er ministar unutra{njih poslova Srbije Ivica Da~i}. - I {ta sada treba da radi Srbija? Da li zbog `elje da u|e u EU treba da za`miri na jedno oko kada su u pitanju administrativni prelazi, a da drugim gleda ka Bruxellesu? Pa, ne}e mo}i, rekao je Da~i}. Istovremeno, Srbi na sjeveru Kosova odlu~ili su da barikadama du` magistralnog puta Kosovska Mitrovica - Ra{ka i Kosovska Mitrovica - Jarinje i mirnim protestima poru~e vlastima u Pri{tini i me|unarodnoj zajednici da ne}e dozvoliti uspostavljanje albanskih institucija.

Svebo{nja~kisaborSand`aka, na poziv i pod kontrolom muftijeMuameraZukorli}a, objavio je ju~e dvije deklaracije (O diskriminaciji u Sand`aku i O Narodnomvije}uSand`aka) u kojima se navodi da je “diskriminacija u Sand`aku prisutna u svim sferama `ivota u formi dr`avnog terora“ Deklaracije . navode da je “re`imska agresija na Islamsku zajednicu organizirana sa ciljem uru{avanja osnovnog sto`era opstanka Bo{njaka u Sand`aku“ te se na, javljuje da je nu`no, “ukoliko re`imhitno ne promijenipona{anje, pripremiti gra|ane na op}u gra|ansku neposlu{nost i masovne proteste“ Od Bo{. nja~keakademijenauka i umjetnosti, nedavno formirane u Novom Pazaru, zatra`eno je da “pristupi izradi programa nacionalnog opstanka bo{-

Pitanje Sand`aka je, prema objavljenim depe{ama, bilo pomenuto tokom konsultacija o zapadnom Balkanu izme|u EU i SAD u Bruxellesu jo{ u oktobru 2007, kada je rumunski ambasador u Bruxellesu Ardeleanu prenio Chrisu Hohu i drugim ameri~kim diplomatama kako Srbija strahuje da se “disolucija Jugoslavije ne}e zavr{iti na Kosovu, nego }e se nastaviti sa zahtjevima drugih dijelova Srbije za nezavisno{}u, kao {to su Vojvodina i Sand`ak“ . nja~kog naroda“ . Sabor je drugom deklaracijom preimenovan u Narodno vije}eSand`aka, koje}e “poduzeti sve potrebneradnje za otvaranjepredstavni{tavaSand`aka u Bruxellesu, Washingtonu, Istanbulu i Sarajevu“ . ske, iranske i diplomate niza evropskihzemaljaveomapa`ljivo prate razvoj krize na Sand`aku, ali da ne ocjenjuju doga|aje kao muftija Muamer Zukorli} i reis Mustafa Ceri}. U serijiobjavljenihdepe{a (oko 85 depe{a o Sand`aku i 22 depe{e u kojima se pominje muftija Muamer Zukorli}), ameri~ke diplomate detaljno izvje{tavaju o stanju na Sand`aku, ekonomskom i drugom zapostavljanju ovog regiona Srbije od

Strahovi Srbije

“Tajne“ veze
Depe{eameri~kihambasada iz Beograda, objavljene po~etkomseptembra na Wikileaksu, pokazuju da ameri~ke, ali i tur-

centralnih vlasti, ali i o sukobimame|umuslimanimaSrbije, odnosima dvije islamske zajednice, o odnosimaNovogPazara i Sarajeva, ali o drugim vidovima sprege vjere, politike, nacije pa ~ak i kriminala. Depe{e otkrivaju da se muftija Zukorli} ranije hvalio da ima podr{ku predsjednika Tadi}a, ministra odbrane i Vojske Srbije. Navodi se da je muftija Zukorli} predao tajno pismo reisa Ceri}a za predsjednika Srbije Borisa Tadi}a, u kome je tra`io da predsjednikTadi}prizna Zukorli}a za glavnog muftiju Srbije. Na direktno pitanje ameri~kog diplomate, “Zukorli} je rekao da Tadi} nikada nije odgovorio Ceri}u, ali da je tihopodr`aoZukorli}a, posjetiv{i ga tokom izborne kampanje. Tadi} je tra`io da novinari ne buduprisutniposjeti. Tokom posjeteTutinu, na~elnikKu~evi} je tako|enaveo‘tajni’sastanak

Hadezeovci di`u tu`be protiv biv{e blagajnice HDZ-a

Ho}e li USKOK ispitati

i premijerku Kosor?
(Od na{e stalne dopisnice iz Zagreba)

Crni fond vladaju}eg HDZ-a podi`e gomilu pra{ine i puni hrvatske naslovnice. Istovremeno, plju{te demantiji, reakcije i tu`be. ^ak dvojica istaknutih ~lanova HDZ-a najavila su podizanje sudskih tu`bi protiv biv{e blagajnice HDZ-a Branke Pavo{evi} koja je navodno USKOK-u propjevala sve o crnom fondu HDZ-a.

Jarnjakova presica

Brammertz u Beogradu
Glavni tu`ilac Ha{kog tribunala Serge Brammertz doputovao je ju~er u Beograd. Predsjednik Nacionalnog savjeta za saradnju sa Tribunalom Rasim Ljaji} ka`e da je Srbija prema Haagu ispunila sve obaveze i u tom pogledu nema nikakvih novih uslova. - Razgovara}emo o drugim aspektima saradnje koji se ti~u dostave dokumentacije, pristupa arhivima i svjedocima, precizirao je Ljaji} u izjavi za Tanjug. Kako je ranije re~eno, glavni tu`ilac }e, me|utim, ponoviti da o~ekuje informacije o tome kako je bilo mogu}e da su se Mladi} i Had`i} toliko dugo krili i ko im je u tome pomagao.

Zbog njezinih navodnih tvrdnji koje su objavili zagreba~ki Jutarnji i Ve~ernji list, trenutno najrazvikaniju eks-{eficu ra~unovodstva u dr`avi, biv{u blagajnicu HDZ-a namjeravaju tu`iti biv{i glavni tajnik vladaju}eg HDZ-a, a danas potpredsjednik Sabora Ivan Jarnjak, kao i nekada{nji glasnogovornik Vlade i HDZ-a Ratko Ma~ek. Dok je bio desna ruka biv{eg premijera Ive Sanadera, Ma~ek je odnio u torbi ~ak 10 milijuna kuna iz crne blagajne HDZ-a i to samo za potrebe financiranja kampanje Jadranke Kosor, navodno tvrdi biv{a blagajnica HDZ-a Pavo{evi}. Ma~eka se dosadspominjalo i u vezi saaferama HEP, Podravka te navodnogpotkupljivanja lokalnih medija poput Slavonske televizije iz Osijeka. Biv{egglasnogovornikavladaju}e stranke tako|er se povezuje i s marketin{kom agencijom Massol, ~iji je, navo-

skih javnih tvrtki i dr`avnih institucija. Biv{iglavnitajnik HDZ-a Jarnjak, koji je ju~ersazvaopres-konferenciju inazvaola`ima i neistinama navode objavljene ju~er i u nedjelju u nekim medijima. O svim okolnostima namjerava dati iskaz Dr`avnom odvjetni{tvu, zbog~ega je ju~erujutro, potvrdio je, osobno nazvao dr`avnog odvjetnika Mladena Baji}a. Mediji su pisali ovih dana da je Pavo{evi} isplatila 25 milijuna kuna iz crnog fonda za tri kampanje HDZ-a, te da je kazala: „IvanJarnjakdonio mi je dva milijunakuna u paketu“ itd.

Hitna sjednica HDZ-a
Pitanje koje se u javnosti sve glasnije otvara glasi: treba li Ured za suzbijanje korupcije i organiziranogkriminala(USKOK) ispitati o strana~kim crnim fondovima i premijerkuJadrankuKosor? Ovo pitanjepostavljeno je ju~er i predsjedniku IviJosipovi}u. No, Josipovi} je, koji je ujedno i vrhunskipravnistru~njak, lijepozamoliopredstavnikesedmesile da ni njega,a ni drugepoliti~are ne uvla~e u teku}e kaznene postupke. SastanakPredsjedni{tva HDZ-a odr`an je ju~er prije podne u zagreba~koj sredi{njici ove stranke. Spekulira se da je sastanak hitnosazvanzbognapisa o crnimfondovima, te da sve informacije iz istraga protiv Ive Sanadera u medije navodno cure iz odvjeJadranka DIZDAR tni~kih krugova.

Premijerka nije htjela odgovoriti ko joj podme}e oko crnih fondova

dno, stvarni vlasnik, iako kao vlasnik figurira, druga osoba. Kako se tvrdi, ova marketin{ka agencija procvjetala je u vrijeme vladavine HDZ-a. S godi{njim prihodom od 700.000 kuna, nakon 2003. i pobjede HDZa na izborima, Massol je odmah uprihodovao21 milijunkuna, a dok je na funkcijipremijera bio Ivo Sanader, agencija je zaradila oko 100 milijuna kuna, i to uglavnom dobivaju}i poslove od HDZ-a, ali i raznih hrvat-

utorak, 13. septembar 2011. godine

OSLOBO\ENJE

REGION

15

u Ceri}u i Zukorli}u
sa Tadi}em, kao i naknadni sastanak sa ministrom odbrane [utanovcem kao ‘dokaz’ da Zukorli} ima podr{ku Demokratske stranke i VojskeSrbije“ pi{e u depe{i od , 24. marta 2008. U depe{ama se posebno govori o istorijatusukobame|uislamskimvo|ama u Srbiji, koji je doveo do postojanjadvijeislamskezajednice u Srbiji, ali se taj sukob ne opisuje kao vjerski nego kao borba za kontrolu imovine Islamske zajednice u Srbiji, koja }e biti vra}ena ovoj vjerskoj zajednici na osnovuZakona o restituciji iz 2008. te podjelazbogpolitike, povezana i sa raskolomizme|upredsjednikaSrbijeBorisaTadi}a i biv{egpremijera Vojislava Ko{tunice, ali i odnosa Rasima Ljalji}a i Sulejmana Ugljanina, koji su sada ministri u Vladi Srbije. Obje strane muftijaZukorli} i reisAdemZilki} - nastojale su da dobiju ameri~ku podr{ku za svoje stavove. “Obje strane su spremne da urade sve kako bi dobile ameri~ku podr{ku u ovomsukobu. Nitijednastrana ne govori o religiji, nego samo o politici i zemlji“ pi{e u jednoj depe, {i iz novembra 2007. Zilki} je optu`ioZukorli}a da je “etni~kiAlbaMuamer Zukorli}: Podr`ava me Vojska Srbije Mustafa Ceri}: Tajno pismo Borisu Tadi}u Ahmet Davutolu: Ceri}ev uticaj nije pozitivan

nac i vehabija“ dok je Zukorli} , svoje oponente opisivao kao “la`ove i kriminalce“ Vjeruju}i da . su ga SAD “podr`ale u ranijim sporovima sa vladom“ Zukorli} je , tvrdio da mu Iranci zamjeraju {to je previ{e blizak Amerikancima. Zukorli} je rekao da su ga posjetileiranskediplomate, nakonjedne posjete zvani~nika Ambasade SAD-a i da su ponudile posredovanje u sporu. Amerikanci su odgovorili da oni nemaju interesa u ovomunutarnjemreligijskomsporu,ali da su vrlozabrinuti da bi ova

sva|amogla da vodidaljnjemnasilju i destabilizaciji Srbije.

Nepovjerenje
Depe{a ameri~ke ambasade iz Beograda od 15. septembra 2009. o rezultatimaDavutoluoveposjete Srbiji i Sand`aku 23. i 24. jula 2009. pokazuje da reis Mustafa Ceri} i muftija Muamer Zukorli} nemaju tursku podr{ku za “politi~ke igre“ u Sand`aku. “Turski ambasador u Srbiji Suha Umar izrazio je optimizam prema mogu}oj realizaciji vizije

strate{kogpartnerstva. Umar je rekao da su Jeremi} i Davutolu razgovarali o na~inima saradnje po pitanju BiH i da zajedni~ki promoviraju regionalnu saradnju. Diskutiraju}i ranije srbijansko nepovjerenje prema turskom anga`manu u Srbiji i na Sand`aku, Umar je rekao da je Beograd sada raspolo`eniji da tra`i tursku asistenciju u umirivanju rivalskih islamskih zajednica u Sand`aku. Umar je primijetio da je Davutolu shvatio poslije posjete osjetljivost dinamike izme|u

Zukorli}a i Zilki}a; tako|e je shvatio da on ne mo`e dalje ra~unati na reisa Mustafu Ceri}a u Sarajevu (kao nadre|enogZukorli}u) da vr{i pozitivan uticaj na Zukorli}a, jer Ceri} i Zukorli} “igraju istu igru“ agitiranja Bo{njaka za politi~ke ciljeve. Ameri~ke diplomate, u depe{i koordiniranoj izme|u ambasada u Beogradu i Ankari, ocjenjuju da je otopljavanje srpsko-turskih odnosa u posljednje vrijeme dobrodo{ao korak ka prevazila`enju razlika po pitanju Kosova i osjetljivog historijskog naslije|a otomanskog i turskog uticaja, koje su ~esto koristili srpski nacionalisti tokom ratova devedesetih godina. Gledaju}iprekopredrasudapro{losti, Beograd se ~inispremnim da prihvati tursku saradnju u potrebnim projektima ekonomske pomo}i i konstruktivnogpoliti~koguticajame|upartijama na Sand`aku i u BiH. Posljednji u seriji od Beograda razgla{enih “strate{kih partnerstva“ bli`a saradnja izme|u , Turske i Srbijemogla bi zaista da vodi opipljivim pozitivnim rezultatimakoji}e imatidobaruticaj na budu}u regionalnu saradnju.

16

SVIJET

utorak, 13. septembar 2011. godine

OSLOBO\ENJE

VIJESTI

Eksplozija naftovoda u Nairobiju

Izgorjelo vi{e OD 100 LJUDI
Vi{e od sto ljudi poginulo je ju~er u eksploziji naftovoda u siroma{nom dijelu kenijskog glavnog grada Nairobija, prenosi agencija AFP. Kako javlja BBC, vi{e od stotinu izgorjelih tijela izvu~eno je iz ru{evina, a po`ar prijeti obli`njem sirotinjskom naselju. Policija navodi da je te{ko utvrditi ta~an broj poginulih. “Broj je sigurno ve}i od sto, ~ekamo vre}e kako bismo mogli staviti tijela stradalih“, izjavio je {ef lokalne policije Thomas Atuti, prenosi Index.hr. Mje{tani ka`u da se gorivo izlilo iz lokalnog skladi{ta u vlasni{tvu dr`avnog naftovoda. Gorivo je u{lo u kanalizacioni odvod ispod naselja, a potom se zapalilo. Prvi policijski izvje{taji sugeriraju kako je eksplozija vjerovatno izazvana opu{kom cigarete koji je neko bacio u odvod u kojem je tekla nafta. Eksplozija se dogodila u in-

Eksplozija vjerovatno izazvana opu{kom cigarete Mnogi ljudi poginuli su kada su poku{ali da sakupe gorivo iz probijene cijevi
uhva}eni su u po`aru, a stravi~nim scenama svjedo~io je i reporter agencije AFP. Navodno su dijelovi raznesenih ljudi mogu na}i ~ak 300 metara od mjesta eksplozije. U obli`njoj rijeci je tako|er bilo puno tijela, jer su ljudi zapaljeni ljudi tr~ali prema njoj kako bi se ugasili. Vatrogasci su raspr{ivali hemijsku pjenu kako bi sprije~ili {irenje vatre, dok su policija i vojska blokirali podru~je oko mjesta eksplozije. Premijer Raila Odinga obi{ao je mjesto po`ara i obe}ao pomo} `rtvama. Curenje nafte i nesre}e s tankerima za naftu u Africi ~esto privuku gomile ljudi koji `ele pokupiti nafte, {to ~esto rezultira mno gim gu bi ci ma `ivo ta zbog slu~ajnih izbijanja vatre, prenosi Fena. Nakon {to je 2009. izbila vatra ispod prevrnutog tankera za naftu u zapadnoj Keniji stradale su 122 osobe.

Smrtonosne poplave u Indiji i Pakistanu
U poplavama u Pakistanu, izazvanim monsunskim ki{ama koje padaju ve} nekoliko sedmica, poginulo je vi{e od 150 ljudi, prenosi Srna. Prema Nacionalnoj direkciji za borbu protiv prirodnih katastrofa, poplave su pogodile provinciju Sind na jugu Pakistana. U poplavama je poginulo vi{e od 150 osoba, dok je oko pet miliona ljudi ugro`eno. Monsunske ki{e koje su po~ele sredinom augusta prouzrokovale su velike poplave u regionu. Uni{teno je 270.000 ku}a, a oko 700.000 je o{te}eno. Poplave koje su pogodile isto~nu indijsku dr`avu Orisu odnijele su najmanje 16 `ivota, a vi{e od milion bilo je primorano da napusti domove, prenosi Fena.

Mnogi ljudi iz baraka uhva}eni su u po`aru

Reuters

Cameron u Moskvi
Ruski predsjednik Dmitrij Medvedev i britanski premijer David Cameron potpisali su ju~er u Moskvi deklaraciju o modernizaciji i razmjeni znanja, {to bi trebalo da doprinese pobolj{anju poslovne klime i uslova za investiranje, prenosiFena. Britanskipremijergovorio je prethodno na Moskovskom dr`avnom univerzitetu gdje je u obra}anju studentima istakao da i dalje postoji neslaganje u vezi sa smr}ubiv{egruskogagentaAleksandra Litvinjenka koji je preminuo 2006. u Londonu od posljedica trovanja, a Rusija nije izru~ila Britaniji osobu koja je osumnji~ena za njegovu smrt. Iako je spomenuta afera pomutila odnose zvani~ne Moskve i Londona, Cameron i Medvedev su ocijenili da nije potrebno “resetovanje“ odnosa, kao {to je bio slu~aj sa odnosima Moskve i Washingtona, ve} su se odmah okrenuli saradnji.

dustrijskoj zoni Lunga Lunga, koja je okru`ena naseljem sa barakama u kojem `ive najsiroma{niji `itelji kenijske prijestolnice. Policija navodi da su mnogi ljudi poginuli kada su poku{ali da sakupe gorivo iz probijene cijevi i kanalizacionog odvoda, prenosi Srna.

“Do{lo je do curenja nafte iz pumpi, ljudi su krenuli skupljati gorivo. Nakon toga je do{lo do jakog udara, velike eksplozije, svugdje je bilo vatre i dima“ ispri~ao je novina, rima stanar siroma{nog naselja Joseph Mwego. Mno gi lju di iz ba ra ka

LIBIJA Borbe za Bani Valid i Sirt

Duboke podjele me|u pobunjenicima
Libijski pobunjenici nai{li su na `estok otpor snaga lojalnih Gadafiju u Bani Validu, a neki sumnjaju da su za slabo napredovanje odgovorne izdajice iz pobunjeni~kih redova. Pobunjenici su na frontove oko Bani Valida i Sirta dovukli poja~anja iz ~itave Libije, nadaju}i se da }e, pritom, igrom brojki zbrisati preostale Gadafijeve pristalice, ali je situacija, na veliku `alost njihovih planera, krenula u sasvim drugom pravcu. Su{tinski, na tom rati{tu u prvi plan izbile su duboke podjele koje vladaju unutar pobunjenika, pa lokalni borci jednostavno ne slu{aju nare|enja komandanata koji su do{li iz Bengazija ili Misrate, dok problemi postoje i me|u pripadnicima razli~itih plemena. U me|uvremenu, snage lojalne Muameru Gadafiju napale su u ponedjeljak glavni

Sadi Gadafi u Nigeru
Vlasti Nigera odobrile su status izbjeglice Sadiju Gadafiju, jednom od sinova libijskog lidera Muamera Gadafija, objavio je ju~er BBC pozivaju}i se na izjavu ministra pravde Marua Amadua, prenosi Srna. Ministar je rekao da do sada nije bila izdata Interpolova potjernica za Sadijem te da je dobio status izbjeglice u Nigeru iz humanitarnih razloga. snaga lojalnih biv{em libijskom vo|i Gadafiju, izjavio je u ponedjeljak. Mandat koji je NATO dobio od UN-a isti~e 27. septembra.

UN: Vi{e od 2.600 poginulih u Siriji
Najmanje 2.600 osoba poginulo je u Siriji od izbijanja protesta u martu, rekla je visoka povjerenica UN-a za ljudska prava Navi Pillay u ponedjeljak, prenosi Fena. Broj `rtava, koje je Pillay navela u govoru u Vije}u za ljudska prava, ve}i je za 400 osoba od posljednjeg izvje{taja UN-a, prenio je Reuters. “S obzirom na Siriju, imajte na umu, da pouzdani izvori tvrde da je broj poginulih od po~etka nemira u martu 2011. sada dosegao cifru od 2.600 osoba“ rekla je ona. ,

Pobunjenici suo~eni sa `estokim otporom Gadafijevih snaga

ulaz naftne rafinerije u blizini grada Ras Lanufa i ubile 15, a ranile dvojicu ~uvara. Rafinerija za proizvodnju nafte i gasa, koja se nalazi na 20 kilometara od Ras Lanufa, nije bila u potpunosti operativna, a u trenutku napada u postrojenju se nalazilo oko 60 ljudi, prenosi Srna. Rafineriju kontroli{e libijsko Nacionalno prelazno vije}e, koje upravlja zemljom poslije {estomje-

se~nog ustanka i svrgavanja Gadafija. Libijske privremene vlasti u nedjelju su objavile da je proizvodnja nafte pokrenuta, ali nisu `eljele da objave koja su naftna postrojenja ponovo u pogonu. Generalni sekretar NATOa Anders Fogh Rasmussen izjavio je da }e NATO nastaviti da interveni{e u Libiji dok god civilima bude prijetila opasnost od preostalih

Napadi PKK-a u blizini turske granice sa Irakom

Kurdski pobunjenici ubili tri civila
Kurdski pobunjenici izvr{ili su dva istovremena napada na dvije policijske stanice u blizini turske granice sa Irakom u kojima su ubijena tri civila, saop{tio je ju~er guverner Muamer Turker, prenosi Blic. Guverner je kazao da je u ovom napadu, izvedenom kasno u provinciji Hakari, naseljenoj prete`no Kurdima, koja se prostire du` granice sa Irakom, ranjeno i deset vojnika. Vojska je odmah pokrenula operaciju, potpomognutu borbenim helikopterima, kako bi zarobila pobunjenike, odnosno pripadnike Radni~ke partije Kurdistana (PKK).

utorak, 13. septembar 2011. godine

OSLOBO\ENJE

OGLASI

17

18

OGLASI

utorak, 13. septembar 2011. godine

OSLOBO\ENJE

SKRA]ENI GODI[NJI IZVJE[TAJ O POSLOVANJU JAVNO PREDUZE]E ZA KOMUNALNE DJELATNOSTI "KOMUNALNO BR^KO" DOO BR^KO DISTRIKT BiH ZA 2010. GODINU Na osnovu Statuta JP "Komunalno Br~ko" d.o.o. Br~ko distrikt BiH, JP "Komunalno Br~ko" d.o.o. Br~ko distrikt BiH podnosi skra}ene finansijske izvje{taje o poslovanju za 2010. godinu:
U KM Skra}eni finansijski izvje{taji o poslovanju 2010. g. Sadr`aj 1.Kompanija JP "Komunalno Br~ko" d.o.o. JP "Komunalno Br~ko" d.o.o. Br~ko distrikt BiH 2.Sjedi{te kompanije JP "Komunalno Br~ko" d.o.o. Br~ko distrikt BiH, Studentska 13 3.Broj rje{enja o upisu u registar pravnih lica Osnovni sud Br~ko distrikt BiH, broj: 096-0-Reg-07-000889; 28. 12. 2007. godine; Br~ko distrikt 4.Ime i prezime predsjednika Upravnog odbora Petar Domi} 5.Ime i prezime direktora kompanije Admir Nukovi} Skra}eni bilans stanja kompanije AKTIVA 2010 2009 a)Dugotrajna imovina 4.370.816 4.269.921 b)Kratkotrajna imovina 19.779.430 15.595.381 c)Ukupna aktiva 24.150.246 19.865.302 PASIVA a)Kapital 10.329.826 9.911.774 b)Dugoro~ne obaveze i razgrani~enja 366.601 497.677 c)Kratkoro~ne obaveze i razgrani~enja 13.453.819 9.455.851 d)Ukupna pasiva 24.150.246 19.865.302 Skra}eni bilans uspjeha kompanije a)Prihodi 38.978.249 34.098.564 b)Rashodi 38.560.197 31.476.318 c)Dobit perioda 418.052 2.622.246 Nezavisno mi{ljenje revizora Mi{ljenje s rezervom

Sarajevo, juli 2011. g. Direktor Admir Nukovi} Predsjednik Upravnog odbora Petar Domi} Vanjski revizor ZUKO d.o.o. Sarajevo

OSLOBO\ENJE godine utorak, 13. septembar 2011.
Zbog straha od bankrota Gr~ke

SVIJET FINANSIJA

19

Berze tonu sve ni`e
BNP Paribas, Societe Generale i Credit Agricole oslabile su 11,1 do 12 posto, a STOCKS 600 4,7 posto
Akcije na evropskim berzama oslabile su u ponedjeljak na najni`i nivo u posljednjih 26 mjeseci, pod utjecajem bojazni da zvani~nici ne mogu da na|u stalno rje{enje za du`ni~ku krizu u eurozoni i poja~anog straha od bankrota Gr~ke. Francuske banke, koje su veoma izlo`ene dugovima perifernih zemalja eurozone, naro~ito su te{ko pogo|ene zbog bojazni da bi im agencija Moody’s mogla umanjiti kreditni rejting poslije tromjese~ne analize. BNP Paribas, Societe Generale i Credit Agricole oslabile su 11,1 do 12 posto. Evropski bankarski indeks STOCKS 600 oslabio je 4,7 posto i trenutno

BiH

EU

Program saradnje Srbija - BiH
je najmanji od marta 2009. godine. Investitori osje}aju nesigurnost jer na sastanku finansijskih zvani~nika Grupe sedam najrazvijenijih zemalja nije usvojen detaljan plan o ja~anju evropskih ekonomija, dok njema~ki politi~ari sve ~e{}e go vo re o mo gu}em bankrotu Gr~ke. - Jasno je da ovo nisu dobre vijesti za tr`i{te. To su lo{e vijesti za banke i tr`i{ta dionicama. Sve ovo poja~ava pritisak na njih, izjavio je glavni strateg Brewin Dolphina. Panevropski indeks najskupljih dionica FTSE Eurofist 300 oslabio je u ponedjeljak 3,3 posto, na 885,15 poena. Ovaj indeks u petak je izgubio 2,2 posto, poslije povla~enja njema~kog stru~njaka Jürgena Starka sa polo`aja ~la na upra vnog odbo ra Evropske centralne banke, zbog ne sla ga nja s nje nim programom kupovine dr`avnih obveznica ugro`enih zemalja. Delegacije Evropske unije u Srbiji i BiH, u saradnji s Kancelarijom za evropske integracije Vlade Srbije i Direkcijom za evropske integracije BiH, raspisale su drugipoziv za dostavljanje prijedloga projekata u okviruProgramaprekograni~ne saradnje Srbija - BiH, koji je otvoren od 5. septembra do 5. decembra. Potencijalnim aplikantima iz Srbije i BiH na raspolaganju je iznos od 4.680.000 do 2.790.000 eura za Srbiju i 1.890.000 eura za BiH, saop}eno je iz DEIBiH. Program je otvoren za aplikante iz ~etiri okruga iz Srbije (Zlatiborski, Ma~vanski, Kolubarski i Sremski) i 67 op{tina/op}ina u BiH. Aplikantimogubitineprofitna pravna lica registrirana na teritoriji Srbije, odnosno BiH. Finansijski mogu biti podr`ani projekti iz oblasti ekonomskog razvoja, za{tite `ivotne sredine, socijalne kohezije te projekti razmjene ljudi i ideja s ciljem unapre|enjaprofesionalnesaradnje i saradnjecivilnogdru{tva. Minimalni i maksimalni iznosi grant-sredstava EU po ugovoru, odnosno po dr`avi, kre}u se od 20.000 do 100.000 eura, odnosno od 100.000 do 400.000 eura, u zavisnosti od programskih mjera. U ciljuinformiranja i upoznavanja s dokumentacijompotencijalnih aplikanata, bit }e organiziraneinformativnesesije u [apcu, U`icu, Lukavcu i Isto~nom Novom Sarajevu. Program prekograni~ne saradnje Srbija - BiH realizira se u okviru Instrumenta pretpristupne pomo}i, Komponenta II - Prekograni~na saradnja. Ciljevi ove komponente IPA su, izme|u ostalog, razvijati saradnju u regiji i pripremiti zemlje kandidate i zemlje potencijalne kandidate za budu}e kori{tenje i upravljanje strukturnim fondovima EU.

Euro na najni`em nivou
Vrijednost eura od ju~er je na najni`em nivou za sedam mjeseci, jer su investitori zapla{eni mogu}no{}u da Gr~ka bankrotira te novim znacima podijeljenosti evropskih zvani~nika oko rje{enja pitanja gr~ke krize. Zajedni~ka evropska valuta je na evropskom tr`i{tu oslabila prema ameri~koj 0,3 posto, na 1,3573 dolara za euro. Prije toga se ~ak spustila na 1,3495 dolara za euro, {to je najni`a vrijednost od sredine februara. Ju~era{nje slabljenje eura zna~i pad sa kursa od 1,43 dolara za euro, oko kojeg se trgovalo od po~etka mjeseca.

Velika Britanija: Reforma

BANKARSKOG SEKTORA
Britanska vlada podr`ala je zavr{ni izvje{taj nezavisne komisije u kojem je predlo`ena reforma bankarskog sektora, uz ocje nu da }e ta kve mjere popraviti ekonomsko stanje i za{tititi poreske obveznike u slu~aju novih Bank of England kriza. Ministar finansija smatra da je to impresivan izvje{taj i va`an korak naprijed ka novom bankarskom sistemu, koji podr`ava pozajmljivanje preduze}ima i porodicama, ekonomiju i radna mjesta, ali ne ko{ta poreske obveznike milijarde funti kada ne{to po|e po zlu, saop}eno je iz vladinog kabineta. Udru`enje britanske industrije smatra da plan o ograni~avanju poslovanja banaka mo`e nanijeti {tetu ekonomiji. Prijedlog nezavisne komi si je da ban ke dr`e vi{e kapitala nije u skladu s mjerama dogovorenim na me|unarodnom nivou. Komisija je preporu~ila da banke za{tite poslovanje od rizi~nih ulaganja i da im osnovni kapital bude na nivou od najmanje 10 posto doma}ih poslovnih operacija. Udru`enje smatra da }e Velika Britanija preduzimanjem mjera koje nisu uskla|ene s dogovorom na globalnom planu dovesti doma}e banke u nepovoljan polo`aj u odnosu na konkurenciju iz inostranstva.

Pahor za sjedinjene evropske dr`ave
Predsjednik slovenske Vlade Borut Pahor izjavio je da Evropska unija nema perspektive bez jake zajedni~ke valute te se zauzeo za promi{ljanje o novom ustavu integracije, u smislu stvaranja sjedinjenih evropskih dr`ava. - Ne budemo li djelovali u sada{njoj krizi, do}i }e do sutona evropske ideje, zato treba razmi{ljati o novom evropskom ustavu, rekao je on. Osvr}u}i se na pitanje sada{njekrize u eurozoni i dilemu je li EU potrebanve}istepenpoliti~ke integracije ili manje Evrope u kojoj }e nastati EU s vi{e brzina, Pahor je istaknuo da je u eurozonipotrebnove}euskla|ivanjefiskalnihpolitika i stabilizacijaeura. - Bez jake valute EU ne mo`e pre`ivjeti, a da bismo imali jak euro, potreban nam je ve}i politi~ki i socijalni stepen integracije u EU nego{to ga imamo

Borut Pahor

Rusija: Inflacija 7,5 posto
Inflacija u Rusiji je usporena i do kraja godine ne}e biti ve}a od prognoziranih 7,5 posto, izjavio je vicepremijer Igor [uvalov. On je istakao da su u zemlji usvojeni veliki federalni programi, usmjereni na otvaranje novih radnih mjesta, razvoj socijalne i ekonomske infrastrukture i pobolj{avanje ekologije, te dodao da je potrebno da se razvija nova proizvodnja - temeljna prerada nafte, gasa i {ume.

Igor [uvalov

sada, rekao je on i dodao da bi koncept sjedinjenih evropskih dr`ava bio prava vizija za rje{enje sada{njih problema i budu}ih izazova. S Pahorom se slo`io i slovenski predsjednik Danilo Türk, rekav{i da su promjene u Evropi neophodne, ali da ideje za promjene moraju do}i iz baze, odnosno od ljudi, kako se to dogodilo tokom nedavnog arapskog prolje}a u nekim zemljama Sjeverne Afrike.

20

BIZNIS I EKONOMIJA

utorak, 13. septembar 2011. godine

OSLOBO\ENJE

Rudnik mrkog uglja Breza

CEFTA 2006. o uvozu na Kosovo

Mogu}e ukidanje
carina na bh. robu
Predstavnici UMNIK/Kosovo su prepoznali potrebu rje{avanja problema i izrazili spremnost da ukinu odluku koja se odnosi na robu porijeklom iz BiH
Specijalni sastanak Zajedni~kog odbora CEFTA 2006, kojem je prisustvovala i delegacija Ministarstva vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH, odr`an je pro{le sedmice u Bruxellesu, a tema je bio izvje{taj Srbije o relevantnim informacijama u vezi sa zahtjevima za konsultacije unutar Zajedni~kog odbora CEFTA i o rezultatima u procesu dijaloga. U okviru ostalih pitanja, raspravljalo se i o rje{avanju problema tretmana bh. robe na tr`i{tu Kosova. Prisutni su obavije{teni o postignutom dogovoru o izgledu carinskih pe~ata izme|u Srbije i Kosova, koji }e biti prihva}eni i kori{teni u bilateralnoj trgovini dviju zemalja. Predstavnici BiH i drugih zemalja potpisnica Sporazuma CEFTA pozdravili su postignuto rje{enje, ali i zahtijevali rje{avanje problema carinskog tretmana bh. robe na tr`i{tu Kosova. Stav u~esnika sastanka je da se taj problem rije{i bilateralnim pregovorima, a

Projekt je ko{tao 600.000 KM

Foto: M. TUNOVI]

Digitalno mjerenje Pu{tena u rad savremena metana metanometrijska centrala
U Rudniku Breza ju~er je pu{tena u rad savremena digitalna metanometrijska centrala. U svih deset kilometara dviju jama brezanskog ugljenokopa Kamenica i Sretno postavljeni su senzori koji }e u svakom trenutku identifikovati parametre zraka, plinova i temperature u jami. Projekt je ko{tao 600.000 maraka, a novac je obezbije|en iz bud`etskih sredstava Federacije BiH – 400.000 KM, te pomo}i Vlade Slovenije – 200.000 KM, dok su radove obavili stru~njaci RMU Breza. i energijom u dr`avi, gdje se moraju stvoriti predispozicije prvo da za{titimo rudare, pa potom krenemo u otvaranje novih revira” ka`e ]amil Zaimovi}, general, ni direktor RMU Breza. On je kazao i kako je po prvi put poslije rata Rudnik poslovao pozitivno. U prvih pola godine ostvarili su dobit od dva-tri miliona maraka.

PE^AT BiH treba prihvatiti pe~ate dostavljene od UMNIK/Kosovo svim potpisnicama CEFTA sporazuma, a koji su istovjetni izgledu pe~ata koji je dogovoren na bilateralnim pregovorima srbijanskih i kosovskih vlasti
predstavnici UMNIK/Kosovo su prepoznali potrebu rje{avanja ovog problema i izrazili spremnost da ukinu odluku koja se odnosi na robu porijeklom iz BiH ukoliko na{a zemlja prihvati pe~ate dostavljene od UMNIK/Kosovo svim potpisnicama CEFTA sporazuma, a koji su istovjetni izgledu pe~ata koji je dogovoren na bilateralnim pregovorima srbijanskih i kosovskih vlasti odr`anim u Bruxellesu 2. septembra. Postupaju}i prema zaklju~ku sa sastanka u Bruxellesu, Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH sa~inilo je informaciju i proslijedilo je Vije}u ministara BiH radi izja{njavanja i dono{enja stava o tom pitanju. O svemu }e biti upoznato i Predsjedni{tvo BiH, u ~ijoj nadle`nosti je vo|enje vanjske politike zemlje i koje }e se kona~no izjasniti o prihvatanju carinskih pe~ata na istovjetan na~in kako je to dogovoreno na bilateralnim pregovorima srbijanskih i kosovskih vlasti u Bruxellesu. Po okon~anju navedene procedure, o svemu }e biti obavije{teni predstavnici UMNIK/Kosovo, koji bi, u skladu s donesenim zaklju~kom, trebali ukinuti odluku o naplati carina za robu bh. porijekla, saop}eno je iz Ministarstva vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH.

Briga o rudarima
“Rudari koji rade u otkopima su prepoznali brigu menad`menta i posti`u dobre rezultate. Plate su solidne i nemamo zamjerke od rudara. Isplatili smo, osim svih redovnih, i jednu zaostalu platu od prije pet godina, regres, topli obrok” istakao je Zaimovi} , do dav {i ka ko se na da da }e po~etkom naredne godine biti implementiran projekt vrijedan 25 miliona KM – samohodne hidrauli~ne podgrade, odnosno mehanizovanog kompleksa. Sli~an sistem slovena~ka firma TEVEL teve varnost elektronika d.o.o. je instalirala ranije u rudnicima Bila i Kakanj. Breza je ~ekala na ovaj projekt vi{e godina, a sada je izvjesno da }e 1.250 zaposlenih u ovom rudniku ulaziti u jame sa mnogo vi{e sigurnosti.
M. DAJI]

Visokoopasne jame
^ast da simboli~nim pritiskom dugmeta zvani~no pusti u rad mjerno-nadzorni sistem za kontrolu gasnih i ventilacijskih parametara u dvije jame RMU Breza, pripala je Huseinu Su{i, penzionisanom rudaru koji je jedan od komorata koji je pre`ivio nesre}u 14. marta 1970, kada je poginulo 50 brezanskih rudara. Tragedija bi bila izbjegnuta da je brezanski rudnik tada imao ovakvu centralu za pra}enje plinova i zraka. “Jame Rudnika Breza su visokoopasne. Ovaj projekt je do{ao u pravo vrijeme, u vrijeme otvaranja razrade i potrebe za ugljem

NLB Tuzlanska banka

Novi stambeni i nenamjenski krediti
Za stambene kredite iznos je do 200.000 KM, a za nenamjenske do 50.000 KM
NLB Tuzlanska banka po~ela je s odobravanjem kredita fizi~kim licima po akcijskim uslovima koji }e va`iti do 31. decembra. U ponudi su stambeni i nenamjenski krediti uz ni`e kamatne stope i niz drugih pogodnosti. Stambeni krediti se odobravaju uz kamatne stope ve} od 6,29 posto (EKS 6,68 posto) na iznose kredita do 200.000 KM, s rokom otplate do 20 godina. Krediti su namijenjeni za kupovinu, adaptaciju ili izgradnju stambenog, odnosno poslovnog objekta, kao i za refinansiranje postoje}ih obaveza po stambenom kreditu u drugim bankama. U skladu s potrebama klijenta, kod ovih kredita je mogu}e ugovaranje grace perioda do {est mjeseci, u kojem klijent pla}a samo mjese~nu kamatu. Dodatna pogodnost za korisnike stambenih kredita je i gratis kreditna revolving kartica (bez tro{kova upisnine i ~lanarine za prvu godinu), kao i ni`a naknada za obradu kreditnog zahtjeva. Maksimalni iznos nenamjenskih kredita je 50.000 KM, uz kamatnu stopu od 6,99 do 8,29 posto (EKS od 9,12 do 11,36 posto), s veoma fleksibilnim instrumentima obezbje|enja. Posebna pogodnost su krediti bez jemaca do 20.000 KM.

CENTRALNA BANKA BOSNE I HERCEGOVINE
Kursna - te~ajna lista - broj 178 - 13. 9. 2011. godine.
Kursevi u konvertibilnim markama /BAM/
Zemlja [ifra valute Oznaka valute Jedinica valute Kupovni za devize i efek.valutu Srednji za devize Prodajni za devize

EMU Australija Kanada Hrvatska ^e{ka R Danska Ma|arska Japan Litvanija Norve{ka [vedska [vicarska Turska V.Britanija SAD Rusija Srbija

978 036 124 191 203 208 348 392 440 578 752 756 949 826 840 643 941

EUR AUD CAD HRK CZK DKK HUF JPY LTL NOK SEK CHF TRY GBP USD RUB RSD

1 1 1 100 1 1 100 100 1 1 1 1 1 1 1 1 100

1.955830 1.475191 1.427379 26.043791 0.079559 0.261969 0.690476 1.852393 0.565032 0.257024 0.217000 1.618366 0.796790 2.268139 1.428632 0.047181 1.926228

1.955830 1.478888 1.430956 26.109064 0.079758 0.262626 0.692207 1.857036 0.566448 0.257668 0.217544 1.622422 0.798787 2.273824 1.432213 0.047299 1.931056 USD1.57668 BAM2.231817

1.955830 1.482585 1.434533 26.174337 0.079957 0.263283 0.693938 1.861679 0.567864 0.258312 0.218088 1.626478 0.800784 2.279509 1.435794 0.047417 1.935884

SDR (Special Drawing Rights) na dan 09. 09. 2011 = SDR (Special Drawing Rights) na dan 09. 09. 2011 =

- Ova akcijska ponuda predstavlja realizaciju nastojanja banke da, uva`avaju}i tr`i{ne okolnosti, prati potrebe klijenata i unapre|uje ponudu finansijskih proizvoda i usluga. Mladim ljudima smo za rje{avanje stambenih potreba obezbijedili vrlo povoljne uslove kreditiranja uz ni`e kamatne stope i naknade za obradu kreditnog zahtjeva, kazao je direktor NLB Tuzlanske banke Almir [ahinpa{i} i naglasio da su u ovom periodu u ponudi tako|er krediti za mala i srednja preduze}a po ni`im kamatnim stopama, kao doprinos banke pobolj{anju uslova poslovanja pravnih lica u vremenu recesije.

utorak, 13. septembar 2011. godine

OSLOBO\ENJE

BIZNIS/BERZE
1.613,07 948,01
BIRS BIFX

21
1.028,73 994,60
ERS10 SASX-30

Sabit Suba{i}, ministar-savjetnik u Ambasadi BiH u Ankari

949,33 1.853,55
FIRS

SASX-10

SASE: Novo uvr{tenje vrijednosnih papira
Na slobodno berzansko tr`i{te Sarajevske berze 9. septembra uvr{teni su vrijednosni papiri slijede}ih dioni~kih dru{tava: Feroelektro d.d. Sarajevo simbol FRESR (1.461.737 emitovanih vrijednosnih papira, nominalne vrijednosti 20,00 KM), Natron d.d. Maglaj, simbol NTRNRK3 (1.635.786 emitovanih vrijednosnih papira, nominalne vrijednosti 10,00 KM), Sodaso-holding d.d. Tuzla u ste~aju, simbol SDHTRK1 (200.646 emitovanih vrijednosnih papira, nominalnevrijednosti 44,00 KM), PivaraTuzla d.d. Tuzla, simbol PITZRK1 (1.400.376 emitovanih vrijednosnih papira, nominalne vrijednosti 10,45 KM), te Zve~evo-Lasta d.d. ^apljina.

Banjalu~ka berza Kursna lista za 12. septembar 2011.
Sabit Suba{i}
Dioni~ko dru{tvo Srednji kurs (KM) Promj. kursa (%) Max. cijena Min. cijena Koli~ina (dionice) Vrijednost (KM)

BIZNISMENI
bh. porijekla `ele investirati u BiH
To da Turska postaje ekonomski sve sna`nija, pokazuje ~injenica da je ona 8. ekonomija u Evropi, a 17. u svijetu i ima ambicije da bude 10. u svijetu do 2025. godine
Jedna velika gra|evinska kompanija iz Turske ve} je u procesu finaliziranja ugovora s jednom bh. kompanijom oko izgradnje autoputa na koridoru 5c, jedan turski biznismen `eli u BiH napraviti fabriku medijapan-plo~a, najve}i proizvo|a~ vode iz Turske `eli kupiti fabriku vode u BiH i ve} je stupio u kontakt s bh. proizvo|a~ima, a turski biznismen bh. korijena Muzaffer Cilek je investirao u proizvodnju zdrave hrane u BiH. Sve ovo su konkretni rezultati Centra za ja~anje veza izme|u BiH i Turske (Bigmev), koji je osnovan prije {est mjeseci. Centar su osnovali ministar-savjetnik u Ambasadi BiH u Ankari Sabit Suba{i} i vlasnik kompanije za proizvodnju dje~ijeg namje{taja iz Turske Muzaffer Cilek.

BERZANSKA KOTACIJA - KOTACIJA Banjalu~ka pivara a.d. Banja Luka Hemijska industrija destilacija a.d. Tesli} Elektro - Bijeljina a.d. Bijeljina Hidroelektrane na Trebi{njici a.d. Trebinje RiTE Ugljevik a.d. Ugljevik Telekom Srpske a.d. Banja Luka Tr`nica a.d. Banja Luka 0,472 0,5 0,418 0,57 0,293 1,58 0,753(A) -2,88 4,17 -0,48 0 4,64 -0,63 0 0,472 0,5 0,42 0,571 0,293 1,6 0,753 0,472 0,5 0,415 0,57 0,293 1,57 0,753 233 1.000 1.708 6.900 20.000 11.917 1.000 109,98 500,00 713,09 3.936,30 5.860,00 18.837,00 753,00

BERZANSKA KOTACIJA - KOTACIJA PIF-ova ZIF BLB - profit a.d. Banja Luka ZIF Euroinvestment fond a.d. Banja Luka ZIF Invest nova fond a.d. Bijeljina ZIF Kristal invest fond a.d. Banja Luka ZIF VB fond a.d. Banja Luka ZIF Zepter fond a.d. Banja Luka 3,66 8,13 0,051 5,7 3,82 5,99 6,09 0,87 0 1,6 0 10,72 4,01 8,13 0,051 5,7 3,82 6 3,45 8,13 0,051 5,7 3,81 5,68 946 32 8.804 100 92 8.395 3.466,23 260,16 449,00 570,00 351,24 50.271,39

SLOBODNO BERZANSKO TR@I[TE - TR@I[TE AKCIJA Borac a.d. Trebinje ^ajavec mega a.d. Banja Luka Krajinalijek a.d. Banja Luka Po{te Srpske a.d. Banja Luka Rudnik kre~njaka Integral Carmeuse a.d. Doboj Rafinerija nafte a.d. Brod Fabrika kre~a Carmeuse Integral a.d. Doboj Op{tina Zvornik- javna ponuda obveznica Republika Srpska - izmirenje ratne {tete 1 Republika Srpska - izmirenje ratne {tete 2 Republika Srpska - izmirenje ratne {tete 3 Republika Srpska - izmirenje ratne {tete 4 Republika Srpska - izmirenje ratne {tete 5 0,18 0,55 0,56 0,25 0,28 0,12 0,28 100(A) 40,06 37,92 38,2 36,44 35,75 0 0 59,54 0 0 0 0 -0,12 -0,21 0,08 0,69 0,82 0,18 0,55 0,56 0,25 0,28 0,12 0,28 100 40,2 38 38,3 36,6 36 0,18 50.000 0,55 100.000 0,56 16.500 0,25 42.000 0,28 1.465 0,12 4.000 0,28 1.423 100 10 40 16.956 37,85 14.949 38,03 48.000 36,24 46.266 35,21 126.742 9.000,00 55.000,00 9.240,00 10.500,00 410,20 480,00 398,44 1.000,00 6.793,41 5.668,33 18.335,22 16.860,23 45.315,26

SEDAM MILIONA Prema odre|enim procjenama, oko sedam miliona gra|ana Turske se izja{njava kao Bo{njaci, oni su vrlo dobro organizirani, dobro sara|uju i sve vi{e su zainteresirani za BiH
- Nakon toga smo anga`irali eksperta za brain storming, odnosno kreiranje vizije i misije grupacije, imali smo taj proces u Istanbulu i Sarajevu. Rezultat toga je Bigmev, ~iji je zadatak promocija izvoza iz BiH u Tursku i promocija investicija u BiH. Za ovajcentar su ve} ~uli~elniljudiTurske i BiH i ovaj na~in organiziranja u Turskoj se smatra primjerom kako se treba organizirati da se ne{to uradi u pogledu investicija, rekao je Suba{i}.

Sarajevska berza/burza Kursna lista za 12. septembar/rujan 2011.
Dioni~ko dru{tvo Zvani~ni Promj. slu`beni kursa kurs (KM) (%) Max. cijena Min. cijena Koli~ina (dionice) Vrijednost (KM) Broj transakcija

Brain storming
Ja~anje privrednih veza izme|u BiH i Turske va`no je zbog ~injenice da Turska ostvaruje fantasti~an privredni i politi~ki rast. To da Turska postaje ekonomski sve sna`nija pokazuje ~injenica da je ona 8. ekonomija u Evropi, a 17. u svijetu i ima ambicije da bude 10. u svijetu do 2025. godine. - Istovremeno, imamo jake historijske veze, dugo smo `ivjeli u zajedni~koj imperiji i u Turskoj `ivi mnogo ljudi porijeklom iz BiH. Premaodre|enimprocjenama,oko sedam miliona gra|ana Turske se izja{njava kao Bo{njaci, oni su vrlo dobro organizirani, dobro sara|uju i sve vi{e su zainteresirani za BiH, ka`e Suba{i} za Oslobo|enje. Pri~a o osnivanju Centra, kako Suba{i} pri~a, po~ela je tako {to je on zajedno s Cilekom prikupio informacije o biznismenima u Turskoj, porijeklom iz BiH, s kojima su kasnije razgovarali i napravili listu od oko 60 ljudi koji su odu{evljeni ~injenicom da bi mogli napraviti neki posao u zemlji svog porijekla.

KOTACIJA FONDOVA ZIF BIG INVESTICIONA GRUPA DD SARAJEVO ZIF BONUS DD SARAJEVO ZIF MI GROUP DD SARAJEVO ZIF PROF PLUS DD SARAJEVO ZIF PREVENT INVEST DD SARAJEVO KOTACIJA OBVEZNICA FBiH FBIH OBVEZNICE RATNA POTRA@IVANJA SER. A FBIH OBVEZNICE RATNA POTRA@IVANJA SER. B FBIH OBVEZNICE RATNA POTRA@IVANJA SER. C FBIH OBVEZNICE RATNA POTRA@IVANJA SER. E FBIH STARA DEVIZNA [TEDNJA SERIJA M FBIH STARA DEVIZNA [TEDNJA SERIJA N FBIH STARA DEVIZNA [TEDNJA SERIJA O FBIH STARA DEVIZNA [TEDNJA SERIJA P FBIH STARA DEVIZNA [TEDNJA SERIJA R PRIMARNO SLOBODNO TR@I[TE FABRIKA DUHANA SARAJEVO DD SARAJEVO IK BANKA DD ZENICA RMU BANOVICI DD BANOVICI SEKUNDARNO SLOBODNO TR@I[TE PBS DD SARAJEVO 100,00 11,11 100,00 100,00 10.000 1.000.000,00 4 62,77 69,00 30,00 1,21 6,15 0,00 63,50 69,00 30,00 62,03 69,00 30,00 342 50 100 21.513,51 3.450,00 3.000,00 4 1 2 41,50 40,50 36,00 31,20 94,56 81,36 70,54 64,69 61,00 3,75 0,00 0,00 0,58 -0,05 0,06 0,41 -0,46 0,00 41,50 40,50 36,00 31,20 94,60 81,41 73,00 65,00 61,00 41,50 599 40,50 522 36,00 459 31,20 461 94,38 10.500 81,35 18.750 70,25 19.982 64,00 46.675 61,00 119.800 248,58 211,41 165,24 143,83 9.928,38 15.255,36 14.094,32 30.193,60 73.078,00 1 1 1 1 5 6 5 3 2 4,31 3,86 4,00 3,61 6,20 0,70 9,97 2,30 -5,00 0,00 4,31 3,86 4,00 3,61 6,20 4,31 3,86 4,00 3,61 6,20 927 2.453 633 106 39 3.995,37 9.468,58 2.532,00 382,66 241,80 3 3 2 2 1

Popraviti imid`
On je naglasio kako je jedna od aktivnosti Bigmeva posjeta op}inama u srednjoj Bosni, gdje su predstavnicimaprezentiraniprojekti za investiranje. - Kada se vratimo u Tursku, projekte}emo predstavitibiznismenima, nakon~ega}e zainteresiranibiznismenistupiti u kontakt s bh. kompanijama. To ne zna~i da }emo dovesti50 investitora, u Turskoj}emona}ijednog koji `eli investirati u taj projekt i koji odmah mo`e po~eti posao, poja{njava on. Suba{i} napominje kako je jedna od va`nih aktivnosti u Turskoj promocija BiH, jer ona ima mnogo lo{iji imid` nego {to je stvarna situacija, tako da su biznismeni ~esto pozitivno iznena|eni, jer je stanje bolje nego {to su mislili. J. Sa.

NAFTA

PLIN

ZLATO

SREBRO

ALUMINIJ

P[ENICA

KUKURUZ

111,33

$ 1,28 %

3,86

$ 1,40 %

1.838,70

$ 1,12 %

40,92

$ 1,68 %

2,380 $
0,00 %

725,75

$ 0,55 %

730,00

$ 0,88 %

22

OGLASI

utorak, 13. septembar 2011. godine BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE KANTON SREDI[NJA BOSNA/SREDNJOBOSANSKI KANTON OP]INA TRAVNIK Slu`ba za obnovu, izbjeglice, raseljene osobe/lica i stambene poslove Broj: 07-23-10-165/11 Datum: 12.9.2011. godine

OSLOBO\ENJE

Na osnovu ~lana 135. i 155. Zakona o osnovnom i op}em srednjem odgoju i obrazovanju (Slu`beni glasnik USK-a, broj 5 /04) i ~lana 84. i 137. Pravila JU O[ Bu`im, [kolski odbor JU O[ Bu`im na svojoj (XXX) sjednici odr`anoj 5.9.2011. godine, na osnovu saglasnosti Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta broj: 10-49-2-23/11. a na prijedlog direktora {kole donio je odluku da se raspi{e slijede}i

za popunu upra`njenih radnih mjesta 1. Razredna nastava.............3 izvr{ioca na neodre|eno radno vrijeme 1 izvr{ilac do povratka radnika sa bolovanja 2. Engleski jezik..................4 izvr{ioca na neodre|eno radno vrijeme puna norma 2 izvr{ioca na odre|eno radno vrijeme puna norma do kraja {kolske godine 1 izvr{ilac na 14 ~asova sedmi~no redovne nastave na odre|eno radno vrijeme do kraja {kolske godine 3. Njema~ki jezik.................1 izvr{ilac na 8 ~asova sedmi~no redovne nastave na neodre|eno radno vrijeme 4. Informatika......................1 izvr{ilac na neodre|eno radno vrijeme puna norma 1 izvr{ilac do povratka direktora sa funkcije puna norma 1 izvr{ilac na 13 ~asova sedmi~no redovne nastave na odre|eno radno vrijeme do kraja {kolske godine 5. Tehni~ki odgoj................1 izvr{ilac na neodre|eno radno vrijeme puna norma 1 izvr{ilac na 16 ~asova sedmi~no redovne nastave na odre|eno radno vrijeme do kraja {kolske godine 1 izvr{ilac na 6 ~asova sedmi~no redovne nastave na odre|eno radno vrijeme do kraja {kolske godine 6. Demokratija.....................1 izvr{ilac na 8 ~asova sedmi~no redovne nastave na odre|eno radno vrijeme do kraja {kolske godine 7. Bosanski jezik.................1 izvr{ilac puna norma do povratka radnika sa bolovanja 8. Biologija......................... 1 izvr{ilac na 4 ~asa sedmi~no redovne nasatve na odre|eno radno vrijeme do kraja {kolske godine 9. Pedagog...........................1 izvr{ilac na neodre|eno radno vrijeme 10. Islamska vjeronauka......1 izvr{ilac puna norma do povratka radnika sa bolovanja 11. Pom. tehni~ki radnik...... izvr{ilac do povratka radnika sa bolovanja 1 Op}i uslovi konkursa: • Da je dr`avljanin Bosne i Hercegovine • Da je stariji od 18 godina Posebni uvjeti: • Kandidat pod rednim brojem 1 ..................................................profesor ili nastavnik razredne nastave, • Kandidat pod rednim brojem 2 ..................................................profesor ili nastavnik engleskog jezika, • Kandidat pod rednim brojem 3 .................................................profesor ili nastavnik njema~kog jezika, • Kandidat pod rednim brojem 4 ..........................................................profesor ili nastavnik informatike, • Kandidat pod rednim brojem 5 .................................................profesor ili nastavnik tehni~kog odgoja, • Kandidat pod rednim brojem 6..................nastavnik sa odgovaraju}im certifikatom osposobljenosti za izvo|enje nastave u predmetu demokratija, • Kandidat pod rednim brojem 7..................................................profesor ili nastavnik bosanskog jezika, • Kandidat pod rednim brojem 8...............................................................profesor ili nastavnik biologije, • Kandidat po rednim brojem 9.................................................................................diplomirani pedagog, • Kandidat pod rednim brojem 10 ..........................................profesor ili nastavnik islamske vjeronauke, • Kandidat pod rednim brojem 11 ........................................................................zavr{ena osnovna {kola. Uz prijavu, kandidati su du`ni dostaviti slijede}u dokumentaciju: - kra}a biografija, adresa i kontakt-telefon, - uvjerenje da je dr`avljanin Bosne i Hercegovine, - izvod iz mati~ne knjige ro|enih, - ovjerenu kopiju diplome, - uvjerenje o polo`enom stru~nom ispitu - ukoliko kandidat posjeduje uvjerenje. * Konkurs ostaje otvoren 15 dana od dana objavljivanja, a za kandidate pod rednim brojem (11), 8 dana od dana objavljivanja. * Nepotpune i neblagovremene prijave ne}e se razmatrati. * Kandidati koji budu ispunjavali uslove bit }e pozvani na intervju (izuzev kandidata po red. br. 11). * Kandidati }e biti obavije{teni pisanim putem u roku od 3 dana od dana prijema po konkursu. * Prijave sa potrebnom dokumentacijom podnose se preporu~enom po{tom na adresu ( JU O[ Bu`im Ul. generala Izeta Nani}a br. 35, tel/fax: 037/410-114, sa naznakom „za konkursnu komisiju“), a mogu se predati li~no u prostorijama Osnovne {kole Bu`im iz Bu`ima. Predsjednik [kolskog odbora

KONKURS

OBAVJE[TENJE O OBJAVI OGLASA ZA DOSTAVLJANJE PRIJAVA ZA IZBOR UPRAVITELJA STAMBENIH ZGRADA
I. PODACI O OGLA[IVA^U Organizacija: Op}ina Travnik Kontakt-osoba: Mara I{tvani} Adresa: Konatur bb Po{tanski broj: 72270 Grad: Travnik Identifikacioni broj: 4236179780001 Telefon: 030/511-277 i 030/501-917 Faks: 030/511-825 Internet-adresa (web) http://www.opcinatravnik.com.ba II. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI DODATNE INFORMACIJE Kao pod I. III. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU ZAHTJEVI Kao pod I. IV. VRSTA POSLOVA Obavljanje poslova upravitelja stambenih zgrada V. OP]I UVJETI ZA U^E[]E — OBAVLJANJE POSLOVA UPRAVITELJA Da je pravna osoba - gospodarsko dru{tvo registrirano kod mjerodavnog suda prema Standardnoj klasifikaciji djelatnosti Bosne i Hercegovine (“Slu`beni glasnik Bosne i Hercegovine”, broj: 84/06) za slijede}e djelatnosti: odr`avanje objekata visokogradnje, niskogradnje i njihovih dijelova i upravljanje nekretninama preko posrednika. Da je obrtnik registriran kod mjerodavnog organa uprave za obavljanje poslova odr`avanja objekata visokogradnje, niskogradnje i njihovih dijelova u vidu osnovnog zanimanja. VI. POSEBNI UVJETI ZA U^E[]E — OBAVLJANJE POSLOVA UPRAVITELJA Posebni uvjeti koje moraju ispunjavati obrtnici i gospodarska dru{tva za obavljanje poslova upravitelja su tehni~ki uvjeti i ostali uvjeti. VII. ROK ZA PRIJEM ZAHTJEVA Rok za prijem zahtjeva je 14.10.2011. godine do 13.00. VIII. DATUM I MJESTO OTVARANJA ZAHTJEVA Javno otvaranje ponuda }e se odr`ati 14.10.2011. godine u 14.00 sati, u prostorijama Op}ine Travnik, Konatur bb, mala sala. Kandidati ili njihovi predstavnici mogu pris ustvovati otvaranju ponuda. IX. DODATNE INFORMACIJE Ovaj oglas objavljen je na oglasnoj plo~i Op}ine Travnik, web stranici Op}ine Travnik, Radiju TNT Travnik i u dnevnom glasilu „Oslobo|enje“. Za dodatne informacije mo`ete kontaktirati osobu: Mara I{tvani}, na telefon broj: 030/511-277. POMO]NIK NA^ELNIKA Mato Jozak, dipl. ing.

BOSNA I HERCEGOVINA AGENCIJA ZA STATISTIKU BOSNE I HERCEGOVINE

Босна и Херцеговина АГЕНЦИЈА ЗА СТАТИСТИКУ БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ Broj: 65 0 P 103035 09 P Sarajevo, 29. 3. 2011. godine BOSNIA AND HERZEGOVINA AGENCY FOR STATISTICS OF BOSNIA AND HERZEGOVINA

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE KANTON SARAJEVO OP]INSKI SUD U SARAJEVU

Na osnovu odredbe ~lana 348. stav 3, 4 i 5 Zakona o parni~nom postupku (Slu`bene novine FBiH, broj 53/03), Op}inski sud u Sarajevu, i to sudija Amela Mahi}, u pravnoj stvari tu`itelja Mikrokreditna organizacija "EKI" Sarajevo, zastupana po punomo}niku Buzurovi} Adini, advokatu iz Sarajeva, protiv tu`enih HRVAT RAHIMA, CIKOTI] \ULBIJA, POD@O IRFAN i IBRAHIMI AZIZ, radi duga, OBJAVLJUJE

Broj: 11-34-2-1278-4-1/11 Datum: 12. 9. 2011. godine

NA RO^I[TE ZA GLAVNU RASPRAVU HRVAT RAHIMA i IBRAHIMI AZIZ pozivate se u svojstvu I i IV-tu`enih na ro~i{te za glavnu raspravu za dan ^ETVRTAK, 13. 10. 2011. god., sa po~etkom u 10.30 sati u sobu broj 326/III. Na ro~i{tu za glavnu raspravu }e se raspravljati o osnovanosti tu`benog zahtjeva te izvesti slijede}i dokazi: - Ugovor o kreditu od 14. 3. 2008. god., sa otplatnim planom - Izvod sa ra~una - analiti~ka kartica od 23. 6. 2009. i 22. 10. 2010. god., - Ugovor o jemstvu zaklju~en sa II, III i IV-tu`enim, - Administrativne zabrane na primanje II, III i IV-tu`enog od 22. 2. 2008. god., - Saglasnost za obustavu penzije potpisane od II, III i IV-tu`enog od 22. 2. 2008.g. - Opomene pred tu`bu upu}ene svim tu`enim Ujedno se dostavlja i precizirani tu`beni zahtjev: Tu`eni su du`ni na ime duga solidarno isplatiti iznos od 13.933,73 KM sa zakonskom zateznom kamatom na iznos od 13.330,40 KM, po~ev od 30. 6. 2009. god., kao dana podno{enja tu`be, pa do isplate, uz naknadu tro{kova postupka, sve u roku od 30 dana pod prijetnjom prinudnog izvr{enja. NAPOMENA: Ako tu`ilac bez opravdanog razloga ne do|e na ro~i{te za glavnu raspravu, a bio je uredno pozvan, smatrat }e se da je povukao tu`bu, osim ako se tu`eni na tom ro~i{tu upusti u raspravljanje (~lan 97. stav 3. ZPP-a). Ako na ro~i{te za glavnu raspravu bez opravdanog razloga ne do|e tu`eni, a bio je uredno pozvan, rasprava }e se odr`ati bez njegovog prisustva (~lan 97. stav 4. ZPP-a). Sud }e shodno odredbama ~lanova 406. i 407. ZPP-a kazniti nov~anom kaznom od 100 do 1.000 KM: - Stranku, zakonskog zastupnika, punomo}nika ili umje{a~a koji svojim parni~nim radnjama te`e zloupotrijebe prava priznata odredbama ZPP-a, - Osobu koja u podnesku vrije|a sud, stranku ili drugog sudionika u postupku, - Osobu koja je kao slu{atelj prisutna raspravi, a vrije|a sud ili druge sudionike u postupku, ometa rad ili se ne pokorava naredbama suda za odr`avanje reda, a mo`e ga i udaljiti. Dostavljanje se smatra izvr{enim protekom roka od 15 dana od dana objavljivanja. SUDIJA Amela Mahi}

POZIV

O B AV J E [ T E N J E
Obavje{tavamo zainteresovane kandidate da je Agencija za dr`avnu slu`bu Bosne i Hercegovine u ime Agencije za statistiku Bosne i Hercegovine 13. 9. 2011. godine na slu`benoj stranici www.ads.gov.ba objavila javni oglas za popunjavanje slijede}eg radnog mjesta dr`avnog slu`benika: 1. Stru~ni saradnik za nacionalne ra~une i agregate Sve ostale informacije za ovaj javni oglas mo`ete na}i na navedenoj slu`benoj internet-stranici. Prijavni obrazac se mo`e preuzeti sa slu`bene internet-stranice Agencije za dr`avnu slu`bu BiH. Direktor Zdenko Milinovi}
Zelenih beretki 26, 71000 Sarajevo Tel/Phone: +387 33 22 06 26, Fax: +387 22 06 22

utorak, 13. septembar 2011. godine

SARAJEVSKA HRONIKA 23 Osnovne {kole pove}ale cijene termina u sportskim salama Svi u Skenderiju

OSLOBO\ENJE

Bez sluha za
Umjesto 30, sat i po proveden sa loptom sada ko{ta i do 50 maraka • Rje{enje nije u poskupljenju ~lanarina budu}im ko{arka{ima, odbojka{ima...
Nekoliko roditelja pozvalo je na{u redakciju i uputilo `albe na odluku ve}ine {kola u Kantonu Sarajevo, u vezi sa podizanjem cijena iznajmljivanja {kolskih dvorana sportskim {kolama. Cijene termina do sada su u prosjeku iznosile tridesetak maraka, a sada jedan i po sat u ve}ini osnovnih {kola ko{ta 45 KM, {to je otprilike ista cijena termina u mnogo ve}im dvoranama, Skenderiji ili Zetri. Naime, ovakav potez direktni je udar na d`epove roditelja ~ija djeca treniraju u klubovima koji iznajmljuju dvorane, s obzirom na to da su i klubovi zbog ve}ih cijena morali pove}ati ~lanarine za djecu. Toliko o sklanjanju djece sa ulica. - Na{ klub radi u mnogo {kola i ve}ina njih je, sigurno 80 posto, podigla cijene. Neshvatljivo je da sada termin u malim {kolskim dvoranama ko{ta kao, recimo, u Skenderiji. Prosje~na cijena je 45 maraka i zbog toga smo mi morali poskupiti ~lanarine da bismo mogli izdr`ati, kazao je Mirza Trnka, tehni~ki se kre tar Ko {ar ka {kog klu ba Spars.

svoje u~enike

Direktor KSC-a Skenderija Alija Isovi} ka`e kako bi menad`ment ove ustanove uspio na}i jo{ slobodnih termina, ako se neka od sportskih {kola opredijeli za treniranje djece u njihovim dvoranama. - PremaodluciNadzornog odbora, svaka dvorana ima svoje cijene termina, ali u manjima ona sigurno ne prelazi 50 KM. Zainteresovani neka nam se jave, pa da se poku{amo dogovoriti u zavisnosti koji bi im termini odgovarali, dodaje Isovi}.

gli dogovor. Nije rje{enje da na{e cijene prilago|avamo cijenama termina jer bi onda mnoga djeca prestala da se bave sportom. Pored toga, imamo nekoliko direktora koji imaju sluha i razumijevanja i koji su ostavili prihvatljive cijene za termine, pojasnio je D`emi}.

Taekwondo besplatno
No svijetlih primjera ima. Direktor O[ “Isak Samokovlija“ Kenan Vu~ijak ka`e kako cijenu termina u sali od 1,5 sati nisu mijenjali ve} deset godina, te da to ne}e uraditi ni u ovoj {kolskoj godini. Klubovi za djecu za sat i po vremena trebaju izdvojiti 30 KM, a rekreativci za isti period deset maraka vi{e. - Imamo ~etiri ko{arka{ke, te po jednu {kolu odbojke i taekwondoa. ^ak su u {koli taekwondoa osigurali neku donaciju, pa je sva djeca besplatno poha|aju. U {koli smo spremni dati besplatno salu na kori{tenje svakome ko ponudi besplatno sadr`aje za djecu, isti~e Vu~ijak. Kako je ovdje rije~ isklju~ivo o direktnim prihodima {kola, roditeljima nije preostalo ni to da se `ale nadle`nom ministarstvu, ve} da u skladu s finansijskim mogu}nostima dijete upi{u u jednu od sportskih {kola.
S. HUREMOVI] - J. MILANOVI]

Odluku o pove}anju cijena termina u salama u kojima djeca treniraju donijeli {kolski odbori

Odluke odbora
Prema Trnkinim rije~ima, klubovi ni{ta ne mogu u~initi da bi promijenili situaciju, ve} samo apelovati na roditelje koji se nalaze u {kolskim odborima da

probaju sniziti cijene termina. - Svi govore da `ele {to vi{e djece u sportu. Ali, na ovaj na~in oni dje cu sa mo odbi ja ju od sporta, jer ve}ina roditelja ne mo`e da priu{ti pla}anje ~lanarina koje su sad poskupjele, pojasnio je Trnka. Almina ]orovi}, direktorica O[ Kova~i}i, naglasila je kako je u ovoj {koli cijena termina od 20 minuta sa 45 sko~ila na 50 KM isklju~ivo odlukom [kolskog

odbora. - Na{ odbor je donio odluku da cijena termina bude ve}a za pet maraka. Termini u {koli nisu popunjeni, ali blizu smo toga. Cijena je porasla isklju~ivo zbog odr`avanja dvorane, istakla je ]orovi}. I direktor KK Realway Nedim D`emi} je naglasio kako su ovo zaista veliki problemi. - Cijene su, prije svega, podignute u {kolama koje su prepu-

{tene na upravljanje pojedincima. Takve {kole nemaju sluha da li se radi o rekreativcima ili o djeci koja su dobrim dijelom njihovi u~enici. Imamo neke dvorane koje su neuslovne za igranje pa se tako ko{arka ne mo`e igrati pet na pet, ali uprkos tome, oni su podigli cijene. Na{e trenutno rje{enje je to {to imamo svoja vozila i prevozimo na{e ~lanove do najbli`ih sala u kojima treniramo i gdje smo posti-

Uz kredite Evropske banke za obnovu i razvoj

Polo`en temeljac na [ipu

Eksproprijacija ka Vrbanji
Delegacija Kantona Sarajevo, predvo|ena premijerom Fikretom Musi}em, sa predstavnicima dr`avnog i federalnog ministarstva finansija, boravila je u Londonu, gdje je s predstavnicima Evropske banke za obnovu i razvoj usaglasila finalne verzije dokumenata koji su prijedlog ugovora za kreditiranje iz gra dnje Stup ske pe tlje i ju`ne longitudinale. Izgradnja ju`ne longitudinale obuhvatila bi dionicu od mosta na Vrbanji do spoja sa Ulicom Azize [a}irbegovi}. Kako nam je ju~er kazao na~elnik Op}ine Novo Sarajevo Ned`ad Kold`o, na~elno je postignut dogovor sa svim vlasnicima zemlji{ta preko kojeg }e prolaziti trasa nove ceste. - Uz dogovor sa stanarima zgrade u Grbavi~koj koja }e se sru{iti, radimo dio eksproprijacije prema Vrbanji, jer ima dijelova zemlji{ta koji su vla sni{ tvo pri va tnih fir mi. Me|utim, dok Kanton osigura sredstva, mi }emo svoj posao zavr{iti, napomenuo je Kold`o. Ve}i problemi u vezi sa izuzimanjem zemlji{ta o~ekuju se na Stupu, gdje je, izme|u ostalih, sporan objekat firme Dalas.
J. M.

Hyundai gradi prodajni centar
Ju~er su iza benzinske pumpe OMV na [i pu na~el nik Op}ine Centar D`evad Be}irevi} i premi jer KS-a Fi kret Musi} polo`ili kamen temeljac za izgra dnju ve li kog objekta prodajnoser vi snog cen tra Hyundai Auto BiH. Polaganju temeljca prisustvova li su mi nis tar pros tor nog ure|enja i za{tite okoli{a Abid Jusi} i predstavnici investitora - firme Hyundai Auto BiH i izvo|a~a radova - firme Ans Drive. Budu}i centar Hyundaija ima}e povr{inu od oko 5.000 kvadrata, a ukupna vrijednost projekta iznosi}e

Izgled Stupske petlje prema projektu

devet miliona KM. U prvoj fazi gradi}e se tri eta`e, a u narednoj jo{ dva sprata. U suterenu }e biti glavno skladi{te i parking sa 120 mjesta. U prizemlju }e se nalaziti prodajni salon, pomo}no skladi{te, uredi i ser vis, a na ga le ri ji ure di za administraciju.

24 SARAJEVSKA HRONIKA
Nagrade najvrednijim gra|anima Ilid`e

utorak, 13. septembar 2011. godine

OSLOBO\ENJE

Sje}anje na dvoje djece stradale u biv{oj Dobrovolja~koj

Svake godine

SVE JE TE@E
Najljep{e dvori{te nalazi se u Hrasnici

Polaganju cvije}a Aidi i Eldinu prisustvovali i u~enici O[ Grbavica I
U Ulici Hamdije Kre{evljakovi}a, biv{oj Dobrovolja~koj, ju~er je uprili~eno polaganje cvije}a poginulim mali{anima Aidi Grozdani} (10) i Eldinu Gvo`|aru (9). Predsjednik Udru`enja roditelja ubijene djece Sarajeva Fikret Grabovica kazao je da je ovo jo{ jedan od dokaza da je Dobrovolja~ka samo jo{ jedna od brojnih sarajevskih ulica u kojima se desio nemilosrdan zlo~in nad najmla|om populacijom. - Na dana{nji dan 1992. zlo~inci su ubili dvoje nedu`ne djece, na{u Aidu i Eldina. Ovdje su danas do{la i djeca iz O[ Grbavica 1 i veoma je va`no da upravo oni znaju {ta se desilo prethodnim generacijama, naglasio je Grabovica. U~iteljica ~etvrtog razreda Osnovne {kole Grbavica 1 Dina Br~i} ka`e da svakog 5. februara sa u~enicima svoga razreda obilje`ava taj dan posje}uju}i spomenik ubijenoj djeci Sarajeva u Velikom parku. - Polo`imo cvije}e i na taj

O~uvane cvjetne ba{~e
Sabaheti Pa{agi} i Alenu Hajdarevi}u pripale prve nagrade
Izbor najljep{eg dvori{ta i balkona na Ilid`izavr{en je ju~eruru~ivanjem nagrada najboljima. Projekt je realizovala Op}ina Ilid`a tokom juna i jula i u njemu je u~estvovao 31 kandidat, a cilj je bio da se na ovom prostoru sa~uva tradicija ilid`anskih cvjetnih ba{~i i parkova i podigne svijest gra|ana o zna~aju o~uvanja `ivotne sredine. Me|u najljep{im dvori{tima, prva nagrada od 500 KM pripala je Sabaheti Pa{agi} iz Ulice Mejdan u Hrasnici, druga od 400 KM Red`i Ja{arevi}u iz AerodromskeuButmiru i tre}a od 300 KM Stanojki [taka sa Vrela Bosne. Za najljep{i balkon sa cvjetnim aran`manom prvu nagradu od 300 KM osvojio je Alen Hajdarevi} iz Ulice Nasihe Kapid`i} - Had`i} u Pejtonu, drugu od 200 KM Izeta Kapid`i} iz Ulice Huseina \oze u Sokolovi}-Koloniji, a tre}a od 100 KM pripala je Hasanu Muli}u iz Ulice Prve samostalne brigade u Pejtonu. Dvori{te Sabahete Pa{agi} na 700 kvadrata plijeni ljepotom i svakim bri`ljivo odabranim detaljem. Fontana sa kamenim vodopadima, mozaicima, zelenilom i cvije}em

Pomen za desetogodi{nju Aidu i godinu mla|eg Eldina

Balkon Alena Hajdarevi}a

pravo je umjetni~ko djelo i ugo|aj za o~i i du{u. - Ova ku}a i dvori{te su mi ostali od roditelja i nakon rata sve je bilo devastirano. Trebale su mi godine da uredim detalj po detalj, a jo{ nije sve zavr{eno. Po{to volim cvije}e i prirodu, nastavit }u dotjerivat svaki kutak ba{te, a ova nagrada mi je priznaje i satisfakcija za dalji rad, kazala je Pa{agi}. I Alenu Hajdarevi}u ure|ivanje balkona predstavlja relaksaciju i zadovoljstvo. - Trud nije bitan, ve} ugo|aj. Iako radim, svaki dan se na|e vremena za sre|ivanje balkona, ali i za sticanje znanja o gajenju cvije}a, istakao je Hajdarevi}.
Z. T.

na~in u~imo nove generacije koliko je va`no pamtiti na{u historiju. Ju~er smo dobili poziv da prisustvujemo ovom izuzetno tu`nom doga|aju. Koliko god je godina pro{lo, uvijek se povrate tu`ne emocije i razo~arenje da se ovo zlo de{avalo djeci. Mi smo, ina~e, {kola koja zaista vodi ra~una o ovakvim doga|ajima, kazala je Br~i}. Me|u prisutnima smo zate-

kli i majku desetogodi{nje Aide koja nam je kazala da rije~i ne mogu iskazati bol koju osje}a... - Izgubila sam k}erku i ovaj dan je meni svake godine sve te`i i te`i. Jedino {to je pozitivno jeste to da se zna prava istina o Dobrovolja~koj. Drago mi je i {to postoji ovaj spomenik. Neka se zna gdje su na{a djeca poginula, kazala je majka Jasmina Gvozdani}.
E. G.

Raspisan drugi konkurs za direktora KJKP Gras

Nesebi~no zalaganje
Kroz nagrade najboljim ba{tovanima, kako je ovom prilikom istakao na~elnik Senaid Memi}, Op}ina je pokazala da cijeni njihov rad i zalaganje. - Za ovako lijepa dvori{ta i balkone potrebna je plemenita du{a i nesebi~no zalaganje. Bilo bi dobro da ima vi{e ljudi koji ovo rade, jer se malo vodi ra~una o ~uvanju i ure|enju okoline, kazao je Memi}, najavljuju}i vi{e podsticaja i akcija u oblasti poljoprivrede na Ilid`i.

Manjak vozila u autobuskom i minibuskom saobra}aju

Potro{eno 90 posto bud`eta
Nakon {to je prvi konkurs za direktora KJKP Gradski saobra}aj, objavljen 22. aprila ove godine, poni{ten jer u njemu nije bilo uslova o neka`njavanju kandidata, ju~er je raspisan novi poziv. U ovom pozivu su istaknuta oba uvjerenja, o neka`njavanju i o tome da se protiv kandidata ne vodi krivi~ni postupak. Od kandidata }e se tra`iti i da dostavi program rada preduze}a, koje je dosad nakupilo dug od 70 miliona maraka. Prema zvani~nim procjenama, ra|enim u poslovanjima KJKP Gras, kada se cijelu godinu ne bi ispla}ivale plate za 2.000 uposlenih, te tro{ila sredstva za teku}e po tre be (go ri vo, re`ije), uspio bi se podmiriti dug preduze}a. Kako saznajemo u Grasu, od 17. jula radnici nemaju ni zdravstveno osiguranje, a u prometu je samo 50 autobusa i deset minibuskih vozila. Kada je u pitanju ovogodi{nji bud`et namijenjen ovom preduze}u, oko 90 posto sredstava je ve} potro{eno, tako da je isplata primanja za posljednja tri mjeseca ove godine, najbla`e re~eno, upitna. Uz poziv za izbor generalnog direktora, raspisani su i konkursi za izvr{ne direktore i sekretara preduze}a. Odluku }e donijeti ~lanovi Nadzornog odbora Grasa uz saglasnost Ministarstva prometa i komunikacija.
J. M.

Isklju~enja struje i vode
Odr`avanje postrojenja moglo bi dovesti do prekida u napajanju strujom trafopodru~ja: od 9 do 10.30 sati ^etojevi}i i Ljubina 4, od 9 do 15 Crkvine, Tre{evine, Vlakovo groblje, Vlakovo selo, Vlakovo 2, 3 i 4, od 9 do 16 sati Mandrina, a od 9 do 17 Rijeka, Delija{i, Durakovi}i, Boljanovi}i i STS Govedovi}i. Od 8.30 do 15 sati bez struje }e biti Kasindolska 3 i 4, Podlugovi 5, Tome Me|e i Rakovica ciglane, od 10.30 do 12 repetitor Ljubina i Vladojevi}i, od 12 do 13.30 Solakovi}i 1 i Spahin han, a od 13.30 do 15 sati Dragoradi i Udrabi. Opravke kvarova na mre`i mogle bi od 9 do 16 sati dovesti do poreme}aja u vodosnabdijevanju ulica: Zelenih beretki, Nahorevska, Posavska, Ru|era Bo{kovi}a, Toromanova i Adema Bu~e.

utorak, 13. septembar 2011. godine

OSLOBO\ENJE

SARAJEVSKA HRONIKA 25
DE@URNI TELEFON

NAHOREVSKA 5 Op}ina Centar poslala zahtjev Sudu

Ru{i}emo mi,

276-982

VA@NIJI TELEFONI
MUP 122, 206-666, 207-777 Vatrogasci 123, 664-115 Hitna pomo} 124, 611-111 NARKO NE 223-333 Pomo} ovisnicima 062/127-751 Porodi~no savjetovali{te 209-112 Nasilje u porodici 222- 000 033/ 223-366, 1209 Klini~ki centar 297-000 Op}a bolnica 285-100 Bolnica Podhrastovi 297-281 Veterinarska stanica 767-025 Prijava tel. kvarova 1272 Telefonski brojevi 1182 Elektrodistribucija 080 02 01 33 Vodovod 210-707, 220-435 Kanalizacija 203-059,668-259 Toplane 650-979, 650-956 Sarajevostan 276-690 KJKP Rad 658-038 Eko telefon 660-000 Ta~no vrijeme 125 [tab CZ KS 472-636, 443-720 Operativni centar Civilne za{tite 121 Prijava kvarova na javnoj rasvjeti 713-100 Dimnja~ar 616-105 Sarajevogas 272-980, 272-981 Gras 293-333 Velepekara 648-505 Bakije 533-763 Pokop 551-370 Pogrebno dru{tvo Jedileri 712-800 Uprava za inspekcijske poslove KS 770-156, od 8 do 14 sati, 061/252-252, od 14 do 22 sata Autobuska stanica 213-100 @eljezni~ka stanica 655-330 Aerodrom Sarajevo 289-100 Izgubljeni prtljag 289-105 Turisti~ki centar 220-724 BIHAMK, pomo} na cesti 1282 Informacije o stanju na putevima 1282 BH Telecom-podr{ka korisnicima 1444 Me|unarodni telefonski brojevi 1183 CENTROTRANS - Pozivni centar 090 292 100

a ne BH Bau
Tra`ili smo od Suda novu zabranu pristupa gradili{tu i obavezu da mi uklonimo objekat, ka`e na~elnik Centra
Iako je vlasnik firme BH Bau Bedro Hasanovi}, koja je po~ela gradnju velikog objekta u Nahorevskoj ulici 5, nakon reakcije nadle`nih sam najavio uklanjanje temelja, do toga ipak ne}e do}i. Podsje}amo, sutkinja Op}inskog suda Lejla Konji} donijela je 12. avgusta rje{enje u kojem je istaknuto da se prema osumnji~enima odre|uju mjere zabrane pristupagradili{tu, a svakom ko se odlu~i da posjeti lice mjesta, mo`e se odrediti mjera pritvora. Nakon toga, Hasanovi}u je odobreno da uradi projekat ru{enja i zemlji{te vrati u prvobitno stanje. Direktor za razvoj Sarajevogasa Mehmedalija Sijari} isti~e kako ekipe ovog preduze}a i dalje obilaze lokaciju zbog spleta gasnih instalacija, te kako bi u preduze}u najsretniji bili da Op}ina ukloni temelje gra|evine. Na~elnik Op}ine Centar D`evad Be}irevi} za Oslobo|enje ka`e kako projekat koji je Hasanovi} dostavio ne li~i ni na {ta, te da nije ura|en u skladu sa dogovorom koji je postignut sa inspekcijskom slu`bom. - Ponovo ho}e da nas pravi budalama. Zatra`ili smo u petak da Sud poni{ti odluku kojom mu je odobreno uklanjanje i da
Be}irevi}: Projekat ura|en mimo dogovora

Temelji zgrade koji }e biti uklonjeni

taj posao na sebepreuzmeOp}ina. Na{ zahtjev ponovo uklju~uje i zabranu pristupa gradili{tu investitoru, isti~e Be}irevi}. Na~elnik Centra napominje kako je BH Bau u projektu uklanjanja predvidio da se, umjesto ru{enja temelja objekta sa tri podzemne eta`e parkinga, zadr`i sada{nje stanje. - Ostavili smo, prema zakonu, rok da in-

vestitor sam ukloni objekat, ali to nije ispo{tovano, dodaje Be}irevi}. Direktor firme BH Bau Bedro Hasanovi} u razgovoru za na{ list, isticao je kako je zemlji{te u Nahorevskoj 5 platio 660.000 KM, te da se nadao kako }e tokom gradnje osigurati gra|evinsku dozvolu, bez koje je po~eo radove u Pionirskoj dolini.
J. M.

Park Atmejdan

Konzervacija zidova
Konzervacija zidova u parku Atmejdan po~et }e uskoro s obzirom na to da je projekat zavr{en. Arhitekta Mufid Garibija podsjetio je kako je u toku ovjera projekta konzervacije arheolo{kog parka, {to je pre du slov za po~etak konzervacije zidova. U ovom parku prona|eni su ostaci Bakr-babine d`amije i medrese iz 1544. godine. Garibija poja{njava kako je zavr{eno asfaltiranje pje{a~ke staze kod zgrade papagajke u parku, a s ciljem nesmetanog kretanja pje{aka. Ure|enje staze je sastavni dio projekta izgradnje potpornog zida u parku. Potporni zid je izgra|en prema Ulici Hamdije Kre{evljakovi}a. U zavr{noj fazi je i postavljanje levhi unutar Bakrbabine d`amije, te oblaganje njenog zida kamenom. Sastavni dio enterijera Bakr-babine d`amije ~init }e jedna od najve}ih levhi u svijetu klesanih u kamenu.

Besplatno u svijet filma ce po dvije Ove sedmi
ula zni ce za pro je kci je multiplexa Cinema City dobili su na{i ~itaoci: Haris Ali}, Damir Zukaj i Vedran Radenovi}. Svi koji `ele do}i do besplatnih karti za najnovija ostvarenja iz svijeta filma trebaju popuniti kupon sa na{ih strana i predati ga u oglasne slu`be ili na recepciju Oslobo|enja.

DE@URNE APOTEKE
BA[^AR[IJA MARINDVOR NOVO SARAJEVO ^ENGI]-VILA ILID@A DOBRINJA ILIJA[ HAD@I]I VOGO[]A INFORMACIJE O LIJEKOVIMA

272-300 714-280 713-831 721-620 762-180 766-380 428-810 428-220 424-250 223-399

PORODILI[TA

- Levha }e biti klesana u kamenu, duga 40 metara, te }e stajati na sva ~etiri zida u unutra{njosti d`amije, istakao je Garibija.

5 7

DJEVOJ^ICA DJE^AKA
13. 5 sati, Tuzla svaki dan u 5, 6.30, 8.30, 10.30, 1 11.30, 12.30, 13.30, 14, 15, 15.35, 16, 17 i 18 sati, Tuzla radnim danima u 9.30, Travnik svaki dan u 7.30, 9. 5, 10, 13, 13.30, 14, 15.30, 17.30, 1 19 i 22 sata, Velika Kladu{a svaki dan osim subotom i nedjeljom u 15.30, Visoko svaki dan osim nedjelje i praznika u 5.45, 7, 10.30, 10.45, 12, 12.45, 14.30, 16, 18 i 20 sati, Visoko svaki dan osim subote u 8.15, 8.45, 13.45, 15.15 i 16.30 sati, Kakanj svaki dan osim nedjelje i praznika u 5.45, 7, 10.30, 12, 14.30, 16, 18 i 20 sati, Kakanj svaki dan osim subote, nedjelje i praznika u 13.45 i 16.30 sati, Zenica svaki dan u 21 sat via Visoko i Kakanj, Zenica ponedjeljkom, utorkom, srijedom, ~etvrtkom i petkom u 7.30, 9.30, 1 13.30, 15.30, 17.30 i 19.30 sati auto1.30, putem, Zenica svaki dan osim subotom, nedjeljom i praznikom u 5.30 sati, Zenica svakim danom u 6.30, 8.30, 10.30, 12.30, 14.30, 16.30 i 18.30 sati.

VOZOVI
Polasci iz Sarajeva:
Zagreb 10.42 i 21.27, Budimpe{ta 6.55, Beograd 11.35, Plo~e 7.05 i 18.18, Zenica 4.36, 7.12, 11.52 i 19.30, Konjic 7.15, 15.40 i 19.10, Kakanj 15.37. Biha} 13.53 (u okviru ove linije; Zenica 15.13, Doboj 17.00, Banja Luka 18.57, Novi Grad 20.30)

AVIONI Polasci:
Beograd 6.30 i 16.35, Zagreb 6.30 i 16.15, Cirih 7.30, Be~ 7.35 i 14.55, Amsterdam 9.50, Minhen 12.55, Budimpe{ta 14.50, Ljubljana 14.35, Keln 13.45, Ankona 17.55, [tutgart 18, Istanbul 19

Dolasci:
Istanbul 8.50, Ankona 10.25, Beograd 11.25 i 21.55, Minhen 12.15, Cirih 12.45, Keln 13.15, Istanbul 13.25, Ljubljana 14.05, Be~ 14.10 i 21.35, Budimpe{ta 14.20, Amsterdam 15.30, Zagreb 15.45 i 22, [tutgart 17.30

Dolasci u Sarajevo iz:
Zagreb 6.39 i 18.05, Budimpe{ta 21.16, Beograd 17.35, Plo~e 10.22 i 20.59, Zenica 6.28, 9.23, 13.19 i 20.58, Konjic 6.40, 12.50 i 18.52, Kakanj 18.45.Biha} 07.28 (u okviru ove linije; Zenica 05.50, Doboj 04.15, Banja Luka 02.18, Novi Grad 00.40)

AUTOBUSI
Antwerpen, Bruxselles, Liege, Breda i Mastriht utorkom i subotom u 8 sati, Rotterdam ~etvrtkom u 16 sati, Amsterdam iz Mostara utorkom u 8 sati, Amsterdam-via Biha} su-

botom u 8 sati, Amsterdam - preko Ora{ja srijedom i subotom u 8 sati, Amsterdam preko Bosanskog Broda utorkom u 8 sati, Den Hag utorkom u 8 sati, Utrecht subotom u 8 sati, Pariz petkom u 9 sati, Berlin ~etvrtkom u 8 i subotom u 17 sati, Dortmund, Essen i Dusseldorf ponedjeljkom, utorkom, srijedom, ~etvrtkom, subotom i nedjeljom u 8 sati, Frankfurt, Karlsruhe i Stuttgart svaki dan u 8 sati, Hamburg, Hanover i Kassel subotom u 17 sati, Ingolstadt i Nurnberg ~etvrtkom u 8 i subotom u 17 sati, Be~ i Graz svaki dan u 8 sati, Beograd svaki dan u 6 sati, Ljubljana utorkom, ~etvrtkom i nedjeljom u 20.40 sati, Dubrovnik svaki dan u 7. 5, 14.30, 22.30, Vela Luka utorkom, 1 srijedom, petkom i subotom u 11 sati, Pula ponedjeljkom, utorkom, srijedom, ~etvrtkom, subotom i nedjeljom u 6 sati, a petkom i subotom u 18 sati, Rijeka petkom i nedjeljom u 6 sati, Split svaki dan u 7.10 i 21 sat, Makarska sva-

ki dan u 7.45 i 22.15 sati, Zagreb svakim danom u 6.30, 12.30 i 22 sata, Herceg-Novi svaki dan u 1 sati, Ulcinj svaki dan u 19 sati, Br~ko 1 svakim danom u 6.30, 14 i 15.35 sati, Banja Luka svaki dan u 9.15, 14.30 i 15.30 sati, Bijeljina svaki dan u 5 i 15 sati, Bosanski Brod svaki dan u 12. 5 sati, Bosanska Dubica svaki dan 1 u 14.30 sati, Hrenovica svaki dan u 6.30, kao i svaki dan osim nedjelje u 16.30 sati, Pale svaki dan u 6.30, 8, 10, 14 i 15 sati i svaki dan osim nedjelje u 6.30 sati, Zvornik svaki dan u 15.30 sati, Srebrenica svaki dan u 7. 0 sati, Biha} sva1 ki dan u 7.30, 13.30 i 22 sata, Bugojno svaki dan u 10, 14 i 19 sati, Gora`de svaki dan u 8, Grada~ac svaki dan u 8.30 i 17 sati, Novi Travnik svaki dan u 13 sati, Ora{je svaki dan u 6.30 sati (preko Tuzle), Olovo svaki dan u 5, 6.30, 7.10, 8.30, 9.30, 10.30, 11.30, 12.30, 13.30, 14, 15, 15.30, 15.35, 16, 17, 18 i 20 sati, Sanski Most svaki dan u 15.30 sati, Te{anj svaki dan u 7 i

26

KULTURA

utorak, 13. septembar 2011. godine

OSLOBO\ENJE

45 filmova u selekciji EFA

Za 51. MESS

Odabrane bh. p
“Radni~ka hronika” iz Banje Luke i „Arapska no}” iz Zenice/Tuzle u zvani~noj selekciji
U konkurenciji 12 predstava iz cijele Bosne i Hercegovine, selektor Hrvoje Ivankovi} odabrao je dvije koje }e predstavljati na{u zemlju u zvani~noj selekciji 51. internacionalnog teatarskog festivala MESS. Prema njegovoj ocjeni, razinom izvedbe, inventivno{}u redateljske postave i tematskom aktualno{}u posebno su se istakle predstave “Radni~ka hronika“ Petra Mihajlovi}a, u re`iji Ane \or|evi} i izvedbi Narodnog pozori{ta Republike Srpske iz Banje Luke, te “Arapska no}“ Rolanda Schimmelpfenniga, u re`iji Filipa Grinvalda i izvedbi Bosanskog narodnog pozori{ta Zenica i Narodnog pozori{ta Tuzla. Rije~ je o predstavama izrazito modernog teatarskog senzibiliteta, nastalim prema problemski fokusiranim suvremenim tekstovima, nekonvencionalne dramatur{ke strukture.
Propitivanje stanja otu|enosti i izoliranosti pojedinca

Dru{tvena anga`iranost
- “Radni~ka hronika“ izrazito je dru{tveno anga`irana predstava, u kojoj se jedan od najneuralgi~nijih problema ovih prostora – odnos prema radnicima i ostvarivanje elementarnog prava na rad – pretvara u povod za punokrvnu kazali{nu igru, stoji u zvani~nom izvje{taju selektora Ivankovi}a, koji isti~e da stal no kon tra pun kti ra nje ozbiljnog i (crno)humornog, stvar nog i ire al nog, po dvu~eno vje{to izbalansiranim odnosom mase i pojedinca, daje sna`nu unutarnju tenziju ovoj predstavi, iznesenoj na igri vrlo ujedna~enog i kvalitetnog gluma~kog ansambla. Tako|er, ujedna~enost i posvema{nja gluma~ka skon-

“Cirkus Columbia“ za evropski oskar
Evrop ska fil mska aka de mi ja objavila je spisak filmova nominovanih za European Film Awards 2011. Me|u 45 ostvarenja iz 32 zemlje je “Cirkus Columbia“ Danisa Tanovi}a, a u utrci za EFA su i dva srbijanska “Beli, beli svet“ Olega Novkovi}a i “Tilva Ro{“ Nikole Le`ai}a. U 20 zemalja sa najvi{e ~lanova EFA izabran je po jedan nacionalni film direktno u selekcionu listu. Kako bi kompletirali listu, Selekciona komisija, koja se sastoji od ~lanova odbora EFA i pozvanih stru~njaka Pierre-Henrija Deleaua (Francuska), Marite Kaple ([vedska), Stefana Kitanova (Bugarska), Dereka Malcolma (Velika Britanija) i Elme Tataragi} (Bosna i Hercegovina) je uklju~ila dodatne filmove. Osnovana 1988. godine, EFA trenutno okuplja oko 2.000 filmskih profesionalaca u Evropi, ~iji je zajedni~ki cilj promocija evropske kinematografije.

Na zavr{etku Srebrene trake

Do vi|enja na 6. festivalu
U kategoriji dokumentarnog filma prvu nagradu odnio je film „Escarbajo“ autora Guillerma Garcie Vejara
Film „Open doors“ indijskog autora Ashisa Pandeya, odlukom `irija, najbolji je igrani film na ovogodi{njem Petom festivalu kratkog filma Srebrena traka, koji je u organizaciji Udru`enja Prijatelji Srebrenice odr`an u Srebrenici. Festival je sve~ano zatvoren progla{enjem najboljih filmova u ~etiri kategorije, te dodjelom zahvalnica donatorima, partnerima i zaslu`nim pojedincima. O tome je odlu~ivao `iri u sastavu: glumac Zenit \ozi}, animator Berin Tuzli} i dekan sarajevske Akademije filma Nenad Dizdarevi}. U kategoriji dokumentarnog filma prvu nagradu odnio je film „Escarbajo“ autora Guillerma Garcie Vejara, a koji je ra|en u produkciji BiH i Meksika, dok je specijalnu nagradu `irija za dokumentarni film odnio Tuzlak Emir Sulejmanovi} za film „Ja sam mi“. Najbolji animirani film je „Kiyamet“ reditelja Ivana Ramadana. Ove godine prvi put su prikazani i studentski filmovi, u ~ijoj kategoriji je za najbolji film progla{eno ostvarenje Maxa Zaechlea „Raju“ njema~ko-indijske produ, kcije, a specijalnu nagradu za studentski film dobio je Du{ko Stanivuk za film „Prekidi stvarnosti“. Odlukom `irija specijalna nagrada dodijeljena je i filmu „Prtljag“ reditelja Danisa Tanovi}a, filmu koji je i otvorio ovogodi{nju Srebrenu traku. Dragana Jovanovi}, predsjednica Udru`enja Prijatelji Srebrenice, izrazila je zadovoljstvo uspje{no organizovanim Festivalom i pozvala sve mlade umjetnike da slijede}e godine do|u u Srebrenicu i festival u~ine {to bogatijim. Podr{ku Udru`enju Prijatelji Srebrenice u organizovanju Festivala pru`ila je Ambasada Kraljevine Holandije u BiH.

Prilika za kolekcionare suvremene umjetnosti

Slikarski duet
Zajedni~kom izlo`bom ve~eras }e se u 19 sati u Gradskoj galeriji Collegium Artisticum sarajevskoj publici predstaviti Mensur Porovi} i Hamzalija Muhi}. Nije uobi~ajeno da umjetnici pripremaju zajedni~ke izlo`be, a Porovi} u {ali ka`e kako su u modi muzi~ki dueti, pa su njih dvojica po`eljela napraviti - umjetni~ki duet, {to je zbog organizacije lak{e i bolje kada dva umjetnika rade zajedni~ku izlo`bu. I Porovi} i Muhi} su pedagozi, direktor i profesor Srednje {kole primijenjenih umjetnosti u Sarajevu. Ipak su, {to se slikarstva ti~e, potpuno razli~iti. U Collegiumu Artisticumu izlo`it }e po ~etrdesetak djela. Dok se Porovi}ev ciklus zove “Ispod neba...” Muhi} ne voli davati na, zive svojim izlo`bama. - Moje su slike apstraktne, ura|ene {irokim i brzim potezima, kako me ne{to vu~e u tom trenutku. To je moj do`ivljaj pejza`a, ka`e Porovi} o svojim djelima, a Muhi} dodaje da je njegova tehnika crtanja kombinirana. Mr. S.

Polaroidi Neboj{e [eri}a [obe
Prva izlo`ba kojom je otvoren novi ciklus u radu galerije Java je sarajevsko-njujor{kog konceptualnog umjetnika Neboj{e [eri}a [obe. Naime, sarajevska publika sino} je imala priliku vidjeti fo to gra fi je obje di nje ne izlo`bom pod na zi vom FP3000B. Radi se o crno-bijelim polaroidima koji }e biti dostupni javnosti do 3. oktobra. Misija galerije Java je da se u centru grada, u Titovoj uli ci, for mi ra ko le kci ja i uspostavi tr`i{te suvremene umjetnosti, koju potpisuju, kako isti~u, na{i najve}i auto ri da na{ nji ce. Ovim se doma}im i inostranim ljubiteljima, te kolekci ona ri ma su vre me ne umjetnosti omogu}ilo da u samom Sarajevu jednostavno i brzo do|u do certifi ci ra nih ura da ka na {ih me|una ro dno pri zna tih umjetni~kih imena.
Mr. S.

utorak, 13. septembar 2011. godine

OSLOBO\ENJE

KULTURA

27

Posva|ani izdava~i ud`benika

predstave
kroz go to vo ne pre ki dno prisustvo svih glumaca na sceni, osnovna je zna~ajka re`ije Filipa Grinvalda, pri ~emu je, una to~ fra gmen tarnosti Schimmelpfennigove drama turgije, postignu ta tran spa ren tnost pri~e i biografska puno}a svakog pojedinog lika, {to dr`im ve li kim pos ti gnu}em ove izu ze tno po eti~ne pred sta ve, ko ja u pojedinim prizorima ima i izra zi to oni ri~ki ugo|aj, zaklju~io je Ivankovi}. Navedene predstave }e na 51. MESS-u biti prikazane u okvi ru pro gra ma Mit tel Europe, zajedno sa ostalim predstavama iz regiona srednje i isto~ne Evrope. Ovogodi{nji, 51. MESS, odr`at }e se od 30. septembra do 9. oktobra, podsje}a se u informaciji koju smo dobili iz MESS-a.

centriranost karakteriziraju i predstavu “Arapska no}“ ko, ja svoju aktualnost ostvaruje kroz scenski izazovno propitivanje stanja otu|enosti i izoliranosti pojedinca te na{eg odnosa prema drugom.

Sa ju~era{nje konferencije za novinare organizovane u Media centru u Sarajevu

Foto: D. TORCHE

10 top kleveta i la`i
[imo E{i} i Ivica Vanja Rori} nedavno su optu`ili kolege po profesiji za malverzacije, korupciju, a prona{li su i gre{ke u njihovim ud`benicima • Evo {ta o tome ka`u u IK NAM iz Tuzle i partnerskoj ku}i Vrijeme iz Zenice
Nekako sa prvim septembarskim {kolskim zvonom ponavlja se ve} godinama nezadovoljstvo roditelja ud`beni~kom politikom, a onda se oglase i izdava~i koji optu`uju kolege po profesiji za malverzacije, korupciju, pronalaze gre{ke u odre|enim ud`benicima. Prije nekoliko dana su [imo E{i}, direktor Bosanske rije~i iz Tuzle i Ivica Vanja Rori}, direktor IK Bosanska rije~ i Dje~ija knjiga iz Sarajeva, prozvali vlasnika IK NAM iz Tuzle i partnerske ku}e Vrijeme iz Zenice. - Do sada nije bila praksa da se ud`benici u Ministarstvu detaljno pregledaju. A za{to, pitajte moje prethodnike, sada }e se pregledati, a ne}e ih biti ovako mnogo. Birat }e se dva najbolja za isti predmet i isti razred, konkretno za ~etvrti i deveti. I to je ono za {to ja ho}u da odgovaram. Do sada je bila praksa da se odobrava {est, osam ili 10 ud`benika za isti razred i predmet, ka`e ministar Ma{i}, dodaju}i da su u Ministarstvu odlu~ili ovaj put pregledati odobrene ud`benike, a njih je oko 200 samo za prvi, drugi, tre}i i osmi razred. kazali drugu stranu pri~e. Dostavili su 10 top kleveta, la`i i podmetanja Bosanska rije~ iz Tuzle i IK Bosanska rije~ i Dje~ija knjiga iz Sarajeva. - Svaki put me iznenadi ljudska bezo~nost koja mo`e oti}i tako daleko u laganju i podmetanju. Optu`ili su za korupciju ~ak i Islamsku zajednicu, politi~ke stranke, a kao predvodnika korupcije imenovali su Besima ef. ^ani}a, zamjenika muftije tuzlanskog. Prila`emo smrtovnicu u kojoj se vidi da je ef. ^ami} umro prije {est godina. Oni koriste medijski lin~ da bi ostvarili svoj nik za muzi~ku kulturu opremljen je ne samo tekstom ve} i notnim zapisom i CD-om sa 50 muzi~kih numera.

Transparentnost pri~e
- Inzistiranje na simultani te tu igre os tva re nom

Ministarstvo presu|uje

Ostvarivanje elementarnog prava na rad

Ne~asno
A evo kako oni odgovaraju: - Suo~avamo se s ne~asnom kampanjom, zapravo pravim medijskim lin~om pojedinih kolega izdava~a, koji u nedostatku argumenata koriste razne opskurne metode, ucjene i medijski pritisak kako bi nagovorili nastavnike da koriste ba{ njihove ud`benike. Pri tome druge izdava~e optu`uju za korupciju. I ovaj put kampanju predvodi Rori}, koji se predstavlja kao predsjednik Udru`enja izdava~a ud`benika u BiH. A da stvar bude

Sudski spor
Selvir Kurti}, direktor IK NAM, kazao je da svaki njihov ud`benik ima celofan i hologram i da se lako mo`e ustanoviti da li u Mojoj okolini za prvi razred - ovca daje med. - U svakom slu~aju podi}i }emo sudski spor da oni {to su nas optu`ili doka`u gdje su na{li tu gre{ku. Po{to Damir Ma{i}, federalni ministar za obrazovanje i nauku, uvijek isti~e kako ima jednak tretman prema svim izdava~ima, ~ak njih 16 u FBiH (!?), prisustvovao je i ovoj konferenciji za novinare, kao i prethodnoj, i istakao: - Ono u {ta ne}u ulaziti, to su me|usobna prepucavanja i optu`ivanja koja nisu argumentovana. Sve {to se doka`e, bit }e predmet rasprave na Koordinaciji Ministarstva obrazovanja u Federaciji. Prekosutra imamo tre}u sjednicu Koordinacije, na kojoj mijenjamo kompletnu izdava~ku proceduru kad je u pitanju ud`beni~ka politika. Na drugoj sjednici, jo{ u julu, donijeli smo odluku da pravimo reviziju. Ne{to ne {tima ako mi svake godine imamo problema, ako svake godine pronalazimo “vuka na grani“ i “ma~ku koja se trlja o }ilim da bi se proizveo elektricitet“ .
Mr. SEKULI]

SARTR gostovao u Makedoniji

Predstava Sarajevskog ratnog teatra postigla izuzetan uspjeh

Uspjeh “Jednog Pikasa“
SARTR se vratio sa gostovanja u Makedoniji gdje je predstavljao na{u zemlju na najdostojanstveniji umjetni~ki na~in. Pred prepunim pozori{nim salama na Festivalu u Strumici i u Teatru “J. H. K. D`inot“ u Velesu, glumac Meto Jovanovski i prvakinja SARTR-a Selma Alispahi} izvo|enjem “Jednog Pikasa“ odu{evili su prisutnu publiku, kao i kritiku. O uspjehu na XIX festivalu kamernog teatra “Risto [i{kov“ svjedo~i i poziv za u~e{}e na pozori{nim susretima “Joakim Vuji}“ u Kragujevcu. Izvo|enju predstave u Velesu prisustvovali su ambasador BiH u Makedoniji Milan Balaban, kao i Stojan Andov, jedan od najistaknutijih makedonskih politi~ara, te mnogobrojni predstavnici javnog i kulturnog `ivota Makedonije, ka`e se u informaciji koju smo dobili iz SARTR-a.

VUK NA GRANI Na drugoj sjednici, jo{ u julu donijeli smo odluku da pravimo reviziju. Ne{to ne {tima ako mi svake godine imamo problema, ako svake godine pronalazimo “vuka na grani“ i “ma~ku koja se trlja o }ilim da bi se proizveo elektricitet“
potpuno apsurdna, rije~ je o udru`enju koje okuplja nekoliko izdava~kih ku}a u vlasni{tvu ili pod kontrolom dvojice ljudi: E{i}a i Rori}a, rekao je Muamer Spahi} iz IK Vrijeme. Kako sve ne bi bilo pristrasno, obojeno unaprijed definiranom istinom uz izno{enje stavova samo jedne strane, ju~er su u Media centru organizirali konferenciju za novinare kako bi potr`i{ni probitak, istakao je Spahi} U ime autora, govorio je prof. Refik Hod`i}, jedan od prozvanih da je njegov ud`benik plagiran: - Moj ud`benik prolazi ve} osam godina uzastopno sa najvi{om ocjenom recenzenata. Pri~a se o kritikama i plagijatima, ako ne{to ima, valjda postoji institucija koja bi to mogla dokazati. Stvara se negativna slika u javnosti i niko ne govori o dobrim ud`benicima. Recimo, ud`be-

28

SCENA

utorak, 13. septembar 2011. godine

OSLOBO\ENJE

Ju~er u Sarajevu na Jevrejskom groblju

Penelope Cruz dolazi na snimanje filma

Jedva prepoznatljiva

Foto: A. KAJMOVI]

Pala prva klapa filma “Dvaput ro|en”
Po~elo snimanje filma ~ija se radnja de{ava u sada{njem i pro{lom vremenu, vremenu tijekom rata u BiH • Penelope Cruz tuma~i ulogu Gemme, sarajevske udovice
Ju~er se na Jevrejskom groblju, nakon {to je godinama nije bilo u Sarajevu, na{la Gemmea, Talijanka, sarajevska udovica. Kosu su joj ve} dotakle mjese~eve zrake, pa glumicu, koja je tuma~i, Penelopu Cruz, uhva}enu iz daljine kad je iz automobila izlazila, na display kamera fotoreportera bilo je te{ko prepoznati. „To je toliko {to mogu da ka`em. Sce na rij je ve lik, kad sam ga pro~itala, rekla sam: ovdje ima materijala za dva filma najmanje“, kazala je Minka Mufti}, te dodala da je radnja filma „vrlo za ni mlji va, slo je vi ta je, ra di se po romanu..., ekipa je velika, radi se vrlo studiozno, a jedan veliki rad ekipa je ulo`ila u pripreme.“ ka za la je Mufti}eva, a scene }e snimati na na{em i engleskom jeziku, pa }e i Penelope Cruz snimati nekoliko scena na na{em jeziku. Za susrete s redateljem Sergiom Castellitom, bh. glumica Minka Mufti} }e kazati da su bili kratki, ali vrlo ugodni. Na{em fotoreporteru uspjelo je da ga snimi pred hotelom Holiday Inn. Gemminog sina glumi talijanski glumac, a pred Minkom Mufti} jo{ je nekoliko dana snimanja. Snimanje filma „Dvaput ro|en“ (roman „Venuto al mondo“ po objavljivanju je postao bestseler, nagra|en je uglednom talijanskom knji`evnom na gra d om Campiello), ju~er je ~ekalo u dvori{tu ku}e Alije \erzeleza, kraj Muzi~ke akademije i Careve d`amije, a jutros }e ekipa nastaviti snimanje na lokacijama koje se ve`u za Sarajevski An. [IMI] aerodrom...

Pozdrav redatelja Sergia Castellitta
Foto: D. ]UMUROVI]

Vrijeme sada{nje i pro{lo
Naime, ju~er je na Jevrejskom groblju u Sarajevu pala prva klapa filma „Venuto al mondo“ talijanskog redatelja Sergia Castellitta u kojemu glavnu ulogu igra oskarovka Penelope Cruz. Zbog nje, ali i filma {to se snima prema istoimenom romanu talijanske spisateljice Margaret Mazzantini, redateljeve supruge, a radnja mu se ve`e za na{e ratne i poslijeratne godine, dolazak filmske ekipe izazvao je veliko zanimanje javnosti. No, ve}ina stvari se odigrava izvan dometa fotoaparata i skriveno od pogleda znati`eljnika, pa i medija. Samo je nakon izvjesnog vremena bh. glumica Minka Mufti} pri{la novinarima kako bi dala kratku izjavu, pa se od nje saznalo da }e se film snimati ovdje i u Italiji, da lik koji tuma~i je Anela, `ena koja je uklju~ena u potragu za jednim novinarom, i pri tome je navela da se radnja filma de{ava i u sada{njem i pro{lom vremenu, dakle, tijekom rata u BiH.

Uz du`no po{tovanje
Penelope Cruz jo{ nije bila srela, ali dok ~eka svoj red na snimanje, Minka Mufti} ka`e: „Ja svakog ~ovjeka po{tujem, bilo ko bio, i tako nemam ono hodaju}ih bogova, jedan je bog, najvjerovatnije. To je kolegica s kojom sad ~ekam da snimim scenu, zaista, uz du`no po{tovanje {to mi je draga kao glumica i {to mi djeluje simpati~no“,

Bilo bi lijepo

„Mi smo navikli na ne{to skromnije uslove kad se radi o BiH, ali ovo je za koprodukcije normalno. Za nas je to na nivou, grani~i sa nekim luksuzom, ali je to normalno. Za na{e uslove je ovo, naravno, ne{to bogatija produkcija i bilo bi lijepo da mi sve to imamo {to oni imaju“, kazala je Minka Mufti}.

IZDAJEM trosoban stan, privatna ku}a, H. Pozderca 11. Mob. 061/219-168. IZDAJEM sobu studentici, Grbavi~ka 127/a, kod Doma zdravlja. Tel. 812-084. IZ DA JEM ma nji na mje {ten stan, u ku}i, `enskim osobama. Mob. 061/374-473. IZDAJEM dvosoban namje{ten stan, B. Begi} 26. Mob. 062/610NAMJE[TENE jednokrevetne i dvokrevetna soba za studente, Ul. Olovska. Mob. 062/878-502. IZDAJEMO dvosoban stan u naselju "Park"; dvije sobe, kuhinja, kupatilo, centralno grijanje, telefon,TV-internet. Preferiramo studentice, blizina Arhitektonsko - gradjevinskog, Medicinskog i Stomatolo{kog fakulteta. Tel. 061/130 995. IZDAJEM frizerski salon opremljen u Sokolovi} Koloniji. Tel. 062/723-249. IZDAJEM luksuzno namje{ten trosoban stan u centru sa gara`om. Tel. 061/812-046. IZDAJEM tri poslovna prostora 20 m2, Papagajka. Tel: 535-165 i 061/141-676. IZDAJEM stan 110 m2, M.M. Ba{eskije br. 9. Mob. 061/826-550. IZDAJEM jednokrevetnu namje{tenu sobu, blizina studentskog Kampusa, cen. grij. kab. TV. Tel. 652-293. IZDAJEM namje{ten stan 50 m2, Ferhadija. Mob. 061/375-168. IZDAJEM tri poslovna propstora u Papagajci po 20 m2. Tel. 535-165. IZDAJEM garsonjeru namje{tenu, ima plin, Ohridska br. 3 A Novo Sarajevo. Tel. 033/443-620. IZDAJEM dvosoban namje{ten stan u centru. Mob. 061/812-084. IZDAJEM namje{tenu garsonjeru povoljno na Ko{evskom. Tel. 061/145-361. IZDAJEM poslovni kancelarijski prostor 106 m2, I sprat u centru Sarajeva, kod BBI centra. Mob. 061/555-051. IZDAJEM sobu studentici, ul. Grbavi~ka 127 a. tel. 812-084 od 8 do 10 i od 12 do 19 sati. IZDAJEM dvosoban namje{ten stan u centru. Tel. 061/812-084. IZDAJEM namje{ten stan studenticama - u~enicama na Bjelavama-[ekerova. Tel. 062/220-516. IZDAJEM namje{ten stan u ul. Ispod Budakovi}a 5 A, studenticama. Mob. 061/161-333. IZDAJEM luksuzno namje{ten trosoban stan sa gara`om. tel. 061/812-046.

IZDAJEM namje{ten ~etvorosoban stan, ul. Kranj~evi}eva, kod Holiday Inna. Tel. 445-371 posliej 15 sati. IZDAJEM jednokrevetnu sobu stu den ti ca ma, po se ban ulaz. Mob. 061/348-658. IZDAJEM stan u privatnoj ku}i na Vracama, poseban ulaz. Tel. 033/972-299 i Mob. 061/610-906. IZDAJEM povoljno pos. prostor 32 m2, u Pa pa gaj ci. Mob. 063/639-691. STARI Grad, jednoiposoban stan, poseban ulaz, privatna ku}a, 150 KM, na du`i period. Mob. 061/206-345. IZDAJEM jednosoban namje{ten stan, studentici, cen. grij. Tel. 615-582. IZDAJEM samcima trosoban komforan stan, cen. grij. plin, TV, kod FDS, Pofali}i. Tel. 657-979. IZDAJEM namje{ten dvosoban stan kod Vje~nice, povoljno. Mob. 061/160-439. IZDAJEM namje{tenu garsonjeru, privatna ku}a, Marindvor, ci je na 250 KM. Mob. 061/933-401. TROSOBAN stan, privatna ku}a, Marindvor, namje{ten, cijena 500 KM. Mob. 061/933-401. IZDAJEM pos. prostor 38 m2, pogodan za kancelariju ili servis, Grbavica-Radni~ka. Mob. 061/ 140-525. GRBAVICA, Kova~i}i, 40 m2, jednosoban, namje{ten stan, plinsko grijanje, 300 KM. Mob. 061/899-209. DONJI Vele{i}i, izdajem namje{tenu garsonjeru za jednu osobu, poseban ulaz, eta`no grijanje. Tel. 033/200-455. IZDAJEM ku}u u Centru. Mob. 062/337-925. IZDAJEM namje{ten stan u [vrakinom kod trolebuske stanice. Mob. 061/508-404. IZDAJEM namje{en dvosoban stan, ul. Bra}e Begi} — ko{evsko brdo. Mob. 062/330-610. IZDAJEM jednoiposoban stan 5 sprat st. zgrada Breka. Mob: 061/906-914. IZDAJEM namje{ten stan djevojkama ili bra~nom paru, Pofali~ka br. 9. Tel. 033/649-638. IZDAJEM dvosoban namje{ten stan, strogo poseban ulaz, studentima. Terl. 452-982. JEDNOSOBAN stan sa centralnim grijanjem, stambena zgrada, studentima. Mob. 062/869-174. IZDAJEM jednosoban namje{ten stan u centru, studenticama. Tel. 209-670. Hamza

NEKRETNINE ZAMJENA
MIJENJAM vikend ku}u sa 2 dunuma zemlje, okolica Sarajeva za Hrvatsko primorje. Tel. 062/849-606. MI JE NJAM vi kend ku}u, gra|evinska i upotrebna dozvola, 5 dunuma zemlje, pola pod vo}em, okolina Sarajeva za Novi grad RS. Tel. 065/674-417, 052/753-292. U CENTRU mijenjam ku}u sa ba{tom iza F.P.N. za stan, dva stana i sl. uz doplatu. Mob. 061/019-360. MIJENJAM ku}u u Janji za ku}u u Sarajevu i oko Sarajeva, sve ostalo po dogovoru, vlasnik 1/1. Mob. 063/466-356. DOBRINJA IV, mijenjam stan 89 m2 I sprat za manji u Sarajevu, ku}u/stan u Novom Travniku ili prodajem. Mob. 061/381-918. MIJENJAM stan 120 m2 + pp 60 m2 + gara`a + 200 m2 ba{~a Sarajevo Kova~i}i za Beograd. Tel: 061-866-143 i 033-646-812. MIJENJAM dvosoban stan 52 m2, Ul. Grbavi~ka, V sprat, lift, balkon za dvoiposoban u centru uz doplatu. Tel. 061/482-999. MIJENJAM - prodajem stan 43 m2, potkrovlje, na Dobrinji V, do 60 m2. Mob. 061/818-075. MI JE NJAM sta ru bo san sku ku}u na sprat, Ba{~ar{ija, Telali 15, kod Vije}nice, za odgovaraju}i stan, mo`e i prodaja. Mob. 062/656-270. MIJENJAM jednosoban stan na Dobrinji II za garsonjeru uz doplatu. Tel. 033/451-000. MIJENJAM u centru stan 70 m2, II kat za dva odgovaraju}a. Tel. 070210971. NOVA ku}a 10 x 8m, dvije gara`e, 2 dunuma vo~njaka — ba{te mijenjam za apartamn na moru ili dvosoban stan u Sarajevu. Mob. 061/352-112 ili 061/157-718. MIJENJAM ku}u u Kne`ici kod Prijedora za ku}u u Zenici. Tel. 061/892-323. MIJENJAM poslovno kancelarijski prostor 85 m2 kod ambulante i pijace u Sokolovi} Koloniji za manji stan. Tel. 061/223-119.

AGENCIJI potrebno vi{e stanova u zgradi, opremljenih i praznih za iznajmljivanje za poznate klijente. Tel. 062/677-488. POTREBNO vi{e stanova za izdavanje poznatim klijentima, agenciji Sigenx. Mob. 062/959-129. AGENICIJI potrebno vi{e stanova u zgradi praznih i namje{tenih. Tel: 062/200-777. POTREBNO vi{e manjih stanova za prodaju i izdavanje. Tel: 033/203-127 i 061/214-306. STUDENTU potrebna jednokrevetna namje{tena soba. Tel. 061/969-491. STUDENT tra`i cimera (zasebna soba) kod Islamskog fakulteta. 061/ 958-368. AGENCIJI potrebno vi{e stanova za prodaju i iznajmljivanje. Mob. 061/516-713.

IZDAJEM Dobrinja trosoban stan odli~na studenticama ili mla dom bra~nom pa ru. Tel. 066/836-661 i 033/460-064. IZDAJEM jednosoban stan Centar, internet, tv, centrlanog rijanje, plin. Tel: 061/100-474 i 033/663-381. IZDAJEM dvosoban stan za studente na Kova~ima. Tel: 061/ 701-006. IZDAJEM namje{tenu garsonjeru privatna ku}a poseban ulaz Centar. Tel: 442-219. IZDAJEM 60 m2 poslovnog protosra pogodnog za razne namjene izme|u Pionirske i Klini~kog s parkingom. Tel. 061/606-406. IZNAJMLJUJEM ve}i br. stanova, ku}a i poslovnih prostora u Sarajevu. Tel: 061/370-207. IZDAJEM namje{ten stan 95 m2 Grbavica ul. Radni~ka drugi sprat dva balkona, tri spava}e sobe na du`i period zaposlenima 900 KM mjese~no. Tel: 062/649-370. IZDAJEM dvokrevetnu i jednokrevetnu sobu cent. grijanje Ciglane. Tel: 062/253-440. IZDAJEM kod kampusa ulica Kolodvorska br. 3 izdajem sobe studentima mu{karcima. Tel: 066/144-110. IZDAJEM trosoban stan namj{eten zaseban ulaz u ul. Porodice Faht 68. Tel: 061/538-905 pogodan za studente. IZDAJEM stan jednosoban. Tel: 033/541-071. IZDAJEM namje{tene stanove, studentima, ^. Vila, trosoban, Grbavica, Vraca-trosoban. Mob. 065/294-840. IZDAJEM namje{tenu garsonjeru. Tel. 033/204-706. IZDAJEM dvosoban komforan stan, studenticama, Ul. bolni~ka. Tel. 214-785. IZDAJEM namje{ten dvosoban renoviran stan, Hrasno, na du`i period. Tel. 655-264, 062/366-076. IZDAJEM dvosoban namje{ten stan, centar. Mob. 061/517-468. IZDAJEM stan 40 m2 + balkon, garsonjera 30 m2, Ko{evsko brdo. Mob. 062/226-665. IZDAJEM sobu studentici, strogi centar, odli~ni uslovi. Tel. 222-615. IZDAJEM jednosoban stan, grijanje. Tel. 203-761. JEDNOKREVETNA soba studentu (mu{karcu), blizina med. i gra|. fakulteta, nova Breka. Tel. 443-282, 062/147-525. POSLOVNI prostor 18 m2 u Papagajci, izdajem-prodajem. Mob. 062/139-054. IZDAJEM jednosoban stan, studenticama, iznad Muzi~ke {kole. Mob. 061/390-826. SOBA u centru, cen. grij. mogu i dvije djevojke. Tel. 200-564.

IZDAJEM garsonjeru namje{tenu Alifakovac. Tel: 033/238142 i 061/809-763. IZDAJEM sobu zaposlenom mu{karcu, Socijalno. Mob. 062/943021, 659.-895. GRBAVI^KA, kod [umarskog fak. namje{tena soba, cen. grij. kabl. studentima, sve uklju~eno u cijenu 150 KM. Mob. 062/436-603. IZDAJEM sobu blizu med. i gra|. fakulteta. Tel. 205-396. IZDAJEM gara`u na Grbavici kod Doma zdravlja. tel. 061/158507. IZDAJEM ~etverosoban i dva ve}a dvosobna stana na Vratniku sve namje{teno. Tel. 061/016-605. IZDAJEM studentima sobu sa upotrebom kuhinje, kupatila, stogi centar grada. Tel. 207-232. IZDAJEM namje{ten trosoban stan, blizu med. fakulteta. Mob. 061/100-437. IZDAJEM dvosoban stan, Hrasno, studenticama. Tel. 643-515. TROSOBAN stan, studentima, kod FDS. Tel. 654-385. IZDAJEM dvosoban stan, studenticama. Tel. 643-515. IZDAJEM garsonjeru studentici kod Doma Ljubica Ivezi}, Bjelave. Tel. 212-814. IZDAJEM namje{tenu garsonjeru, privatna ku}a, poseban ulaz, centar. Tel. 442-219. BJELAVE, izdajem pos. prostor 80 m2, pogodan za sve namjene. Mob. 062/747-725. IZDAJEM pos. prostor 32 m2, Grbavica. Tel. 810-047, 0617865158. IZDAJEM prazan stan u ku}i, Alifakovac, 70 m2. tel. 810-047, 061/865-158. IZDAJEM trosoban stan u Bu}a potoku ozbiljnoj porodici na du`i vremenski period, cijena po dogovoru. Tel. 062/251-589, 033/213-309.

NEKRETNINE PONUDA
IZDAJEM dvosoban stan, novo i namje{teno, internet, familiji ili 2 studenta, Pionirska dolina. Mob. 062/812-845. IZDAJEM namje{ten dvosoban stan bra~nom paru, Mojmilo. Mob. 061/390-645. U NAJ^ISTIJEM i mirnijem dijelu Sarajeva izdajem stan. Dvije jednokrevetne i soba dnevni boravak, TV, kuhinja, centralno grijanje, zaseban ulaz. pogodno za studente medicine i gra|evine. Mob. 061/252-782. IZDAJEM apartman 50 m2 u blizini novog „Avaza“ kod ambasada Saudijske Arabije, cijena po dogovoru. Mob: 061/242-261. KOMFORNA garsonjera, za jednu ili dvije osobe, namje{tena, plin, telef. dvori{te, parking prostor. Mob. 061/869-396. IZDAJEM jednosoban namje{ten stan, dvijema studenticama, Vogo{}a. Mob. 061/724-574. IZDAJEM dvosoban konforan, namje{ten stan na Marin Dvoru, eta`no grijaanje. Tel. 033/200902, 033/208-471. IZDAJEM ili prodajem, povoljno dvosoban konforan stan na du`i rok, namje{ten, II sprat, Hrasno. Tel. 061/ 55 00 48. NA BA[^AR[IJI kod taxi {tanda povoljno izdajem poslovni prostor 30 m2. Tel: 061/745-525. IZDAJEM jednosoban stan namje{ten zaposlenoj djevojki ili za dvije studentice.Ul. Jabu~ice Avde. Tel. 066/822-310 IZNAJMLJUJEM jednosoban lijepo namje{ten stan parno grijanje Dobrinja 2 kod Merkatora. Tel: 061/538-545. IZDAJEM trosoban stan namje{ten zaseban ulza u ul. Porodice Foht 68. Tel: 061/538-905, na Soukbunaru povoljno.

NEKRETNINE POTRA@NJA
POTREBAN poslovni prostor za ugostiteljstvo, mo`e i polunamje{ten. Tel. 062/619-179. AGENCIJI potrebno vi{e nekretnina u Sarajevu, kupujemo ili posredujemo uz proviziju 3%. Tel. 033/654-793. POTREBNO vi{e stanova i ku}a za prodaju i iznajmljivanje. Mob. 061/573-640.

30 maliOglasi
KO[EVSKO brdo, jednosoban ili dvosoban stan namje{ten, studenticama i zaposlenim `enama, kablovska, internet. Mob. 061/253-382. IZDAJEM poslovni prostor u Osijeku kod Ilid`e 150 m2. Tel. 062/223-710. IZDAJEM jednosoban stan 40 m2, povoljno, Aerodromsko naselje, ul. Akifa [eremeta. mob. 061/897-959. IZDAJEM pos. prostor 17,5 m2, Stari Grad, Austrijski trg, pogodan za sve na mje ne. Mob. 061/906-914. IZDAJEM poslovni prostor 47 m2 plus galerija, pogodan za vi{e namjena, u Hrasnom, ul. Azize [a}irbegovi} bb (blizu Robota). Tel. 033/202-590 i Mob. 061/157-677. IZDAJEM 2,4,6 krvetne apartmane u Podgori. Tel. 00385 21 625-065. IZDAJEM gara`u iznad dr`avne bolnice. Mob. 061/565-074. CIGLANE, dvije sobe + dnevnia, ba{tica, najam, 500 KM. Mob. 061/146-298. IZDAJEM dvoiposoban namje{ten stan, Alipa{ino polje A faza kod ASA auta. Mob. 061/191-061. IZDAJEM stan jednosoban namje{ten, zaposlenoj djevojci ili dvjema studenticama, ul. Avde Jabu~ice, centar. Mob. 066/822-310. IZDAJEM sobu studentici ili u~e ni ci. Mob. 061/745-954 i 033/532-042. IZDAJEM namje{tenu garsonjeru, centar, ul. Branilaca Sarajeva, 300 KM. Tel. 033/212-022 i 061/502-773. IZDAJEM apartman namje{ten, strogi centar, extra sre|en za jednu oso bu, 500 KM. Mob. 061/205-235. IZDAJEM namje{ten stan 96 m2, strogi centar, veliki balkon, lift, kli ma, 850 KM. Mob. 061/205-235. IZDAJEM poslovni kancelarijski prostor 106 m2 na I spratu u centru Sarajeva, kod BBI centra. Mob. 061/555-051. IZDAJEM jednokrevetnu sobu studentu mu{karcu u blizini medicinskog i gra|evinskog fakulteta, naselje Nova Breka. tel. 033/443-282 ili 062/147-525. IZDAJEM poslovni prostor, plato Skenderija, 8,50 m2. Mob. 061/480-207. IZDAJEM jednosoban namje{ten stan, ul. Antuna Hangija br. 96. Mob. 061/337-457. IZDAJEM dvosoban namje{ten stan na du`i period u Hrasnom. Tel. 033/655-264 i Mob. 062/366076. IZDAJEM zasebnu sobu zaposlenoj `eni, kod hotela Europa. Mob. 061/226-049. IZDAJEM poslovni propstor namje{ten ili prazan, kancelarija, u Sarajevu, 26 m2, II sprat, alarm, video nadzor. Mob. 062/570-826. IZDAJEM novoizgra|en prostor 85 m2, Dobrinja, za ljekarsku ordinaciju ili office. Mob. 061/ 494-279. IZDAJEM lijepo namje{ten stan 65 m2, poseban ulaz, pristup internetu i mou~nost kori{tenja gara`e. Mob. 062/527-254. IZDAJEM namje{tenu garsonjeru na Ko{evskom brdu. Cijena sa uklju~enim re`ijama 350 KM. Mob. 061/373-949 i 061/223-941. ZDAJEM namje{ten dvosoban stan 60 m2, centralno grijanje, II sprat, Ali pa {i no Po lje. Tel. 062/633-248. IZDAJEM dvosoban stan na Grbavici i dvoiposoban u centru. Mob. 061/812-046. IZDAJEM ure|an poslovni prostor radi}eva (strogi centar) pogodan za advokaturu, notara, ambulantu, zubarsku ordinaciju, predstavni{tva. Zasebno grijanje, priklju~ak za telefon, internet i kablovsku TV. Mob. 061/190-012. IZDAJEM stan u ku}i zaseban ulaz. Mob: 061/410-723. IZDAJEM dvosoban stan Novo Sarajevo kvadrant dugoro~no ozbiljnoj osobi. Mogu}a prodaja. Mob: 061/701-128. IZDAJEM stan Dobrinja I kod Ferex pumpe jednosoban. Mob: 061-410-723. IZDAJEM jednoiposoban polunamje{ten stan, privatna ku}a, zaseban ulaz, na Bistriku. Mob. 061/928-632. IZDAJEM poslovni prostor pogodan za kancelarije ili za ordinacije. Tel. 033/466-341, 062/823-739. IZDAJEM gara`u iza [umarskog fakulteta, preko puta kafi}a „Capuccino“. Tel. 061/145-122. JEDNOSOBAN, renoviran stan, Hrasno, par. grijanje, na 10 mjeseci. Tel. 655-264, 062/366-076. IZDAJEM dvosoban stan, Ko{ev sko brdo, cen tar, use ljiv odmah. Mob. 061/387-571. IZDAJEM trosoban namje{ten stan kod pozori{ta Sarajevo, zasebno grijanje, kablovska, satelitska, klima, blind vrata, mjesto za parkiranje. Mob. 061/133-191. IZDAJEM ~etverosoban namje{ten stan, Kranj~evi}eva, kod Holidejina. Tel. 445-371, iza 15 sati. IZDAJEM sobe za spavanje, no}enje 15 KM na Ba{~ar{iji. Tel. 061/192-059. IZDAJEM gara`u na Marijin Dvoru, Te{anjska. tel. 061/273-995. IZDAJEM ili prodajem gara`u na Pofali}ima. Tel. 061/497-592. TROSOBAN namje{ten stan, cen. internet, 400 KM, stadion Ko{evo. Tel. 202-437, 061/226-493. IZDAJEM poslovni prostor 150 m2 Alipa{ino polje na „B“ fazi ul. Trg Zavnobiha br. 21. IZDAJEM opremljen kancelarijski prostor blizu stanice sa antreom i ~ajnom kuhinjom, 30 m2, ventilacija, cen. grij, cijena 600 KM. Mob. 061/170-461. IZDAJEM povoljno pos. prostor 11 m2 Tr`ni centar Dolac Malta. tel. 062/789-206. IZDAJEM na Ba{~ar{iji dvosoban stan namje{ten, Ul. Safvet bega Ba{agi}a 21 kod po{te, kablovska, satelitska, internet. tel. 062/055-305. IZDAJEM studentu jednokrevetnu sobu, upotreba kupatila i kuhinje. Mob. 061/746-389. IZDAJEM poslovno-kancelarijski prostor u Centru Sarajeva kdo BBI Centra 106 m2 I sprat. Tel. 061/555-051. MANJA, lijepo namje{tena soba, kupatilo, strogi centar, zaseban ulaz, samcu, studentu. Mob. 061/217-897. IZDAJEM dvokrevetnu sobu, studenticama-studentima, Stari Grad, kod hotela Evropa, poseban ulaz. Mob. 061/530-598. SOBE kod hotela Holyday Inna, studenticama I god. mu{karce ne primam. Tel. 0038733214595, 0038762279428. NAMJE[TEN stan 50 m2, Ferhadija. Tel. 204-086. IZDAJEM jednosobni stan u Vele{i}ima. Tel. 033/666-492. IZDAJEM poslovni prostor 52 m2 na Ba{~ar{iji. tel. 236-936. IZDAJEM gara`u na Marin Dvoru. Tel. 062/383-040, 445-515. IZDAJEM namje{ten stan 50 m2 na Dobrinji V. Tel. 00385 98 416-553. IZDAJEM sobu sa upotrebom kuhinje, Gornji Kova~i}i, ul. Trebevi~ka. Mob. 062/712-991. IZDAJEM gara`u, MarindvorCentar. Mob. 062/253-712. IZDAJEM sobu sa 2 le`aja studentici ili radnici poseban ulaz, Hrasno. Tel. 654-883. VLA[I], nova godina, ku}a za 10 osoba, 300 KM na dan, parking, centralno. Mob. 061/214-868. STRANIM dr`avljanima izdajem namje{tene stanove, Sarajevo — Ned`ari}i. Mob. 061/221-706. IZDAJEM dvosoban namje{ten stan sa gara`om i parkingom, Sedrenik. Tel. 033/236-661, 063/284933. IZDAJEM gara`u na Marijin Dvoru. tel. 445-515. IZDAJEM dva polunamje{tena sta na u na se lju Bre ka. Tel. 061/145-744. DVOSOBAN namje{ten stan, Hrasno, bra~nom paru ili studenticama. Mob. 061/420-208. IZDAJEM stan 60 m2, Skenderija, p. ku}a, 2 sprat, stan na Breci 59 m2, 2 sprat. Mob. 061/573-640. IZDAJEM pos. prostor Centar125 m2, 76 m2 i 100 m2. Mob. 061/573-640. IZDAJEM pos. prostor 190 m2, kod Porodili{ta, sa vi{e parking mjesta. Mob. 062/959-129. IZ DA JEM dvo so ban stan, 4 sprat, H. Orlovi}, namje{ten. Mob. 062/959-129. NA novoj Breci, S. Pa{ali}a, luksuzno opremljen dvosoban stan. Mob. 062/959-129. DOBRINJA, M. Krle`e, luksuzno opre mljen stan. Mob. 062/959-129. IZDAJEM stan 59 m2, Vrazova, namje{ten. Mob. 062/959-129. IZDAJEM stan 55 m2, namje{ten, D. Malta, Bugojanska. Mob. 062/959-129. IZDAJEM luksuzno opremljen stan, K. Boraha, dvoeta`ni, 100 m2. Mob. 062/959-129. IZDAJEM dvosoban stan, S. Grad, Logavina, do policijske stanice. Mob. 062/959-129. IZDAJEM ku}u, ul. Borak-Kova~i}i, dvoeta`ni, 120 m2, povoljno. Mob. 062/959-129. IZNAJMLJUJEM jednosoban stan Branilaca Sarajeva kod pijace Sirano 250,00 KM + re`ije. Tel: 061/902-146. IZDAJEM ku}u na Vrelu bosne, dvoeta`na 160 m2 + dvori{te + dje~ije igrali{te. Mob. 062/959-129. IZDAJEM ku}u, A. Hangija, dvoeta`na, 120 m2, dvori{te + gara`a. Mob. 062/959-129. IZDAJEM pos. prostor 100 m2, Pejton, pogodno za ordinacije, kan ce la ri je, trgo vi nu. Mob. 062/959-129. IZDAJEM pos. prostor 33 m2, B. \ur|eva, VP, 650 KM. Mob. 062/959-129. IZDAJEM jednosoban namje{ten stan, Dobrinja II, kod Merkatora. Mob. 061/538-545. DVOSOBAN stan, studenticama, Grbavica 1, cen. grija. Mob. 062/896-412. IZDAJEM namje{ten dvije sobe, studenticama, Grbavi~ka kod [umarskog fak. Mob. 061/863740, 066/321-163. IZDAJEM pos. prostor na ciglanam, Merhemi}a trg, od 55 m2 + 25 m2. Mob. 061/370-207. IZDAJEM namje{ten dvosoban stan, parking, kod stadiona Ko{evo. Tel. 223-957 i 061/360-278.

utorak, 13. septembar 2011. godine
DOBRINJA II, izdajem pos. prostor pogodan za advokaturu, ordinaciju, kan. itd. 32 m2. Mob. 062/153-020. IZDAJEM dvosoban namje{ten stan, na Vratniku, studentima. Tel. 232-477. IZDAJEM dvosoban namje{ten stan, cen. grij. Pod Hridom 29A. Tel. 537-240 i 233-114. IZDAJEM namje{ten stan studentima Ko{evsko Brdo. Tel. 061/304-400. IZDAJEM sobu u Centru uptreba kuhinje i kupatila centralno grijanje mogu i dvije djevojke.Tel. 200-564. IZ DA JEM pra zan dvo so ban stan 1 sprat Ko{. brdo ul A. Han gi ja. Tel: 033/442-998 i 062/139-085. IZDAJEM sobu blizu Medicinskog i gra|evinskog fakulteta. Tel: 033/205-396. DVOSOBAN lijepo opremljen komforan stan, E. [ehovi}a, 2 sprat, 400 KM. Mob. 062/122-197. IZ DA JEM je dno kre ve tnu ili dvokrevetnu sobu, centar, cen. grij. inter. Mob. 062/168-866. IZDAJEM namje{ten stan u ku}i, studenticama ili zaposlenim, Ba{~ar{ija. Mob. 062/857389 i 534-667. BISTRIK, Bakari}eva, prizemlje, novija gradnja, namje{ten, 500 KM. Mob. 061/247-777. IZDAJEM manji namje{ten stan u ku}i, `enskim osobama. Mob. 061/374-473. IZDAJEM pos. prostor 32 m2, Grbavica. Tel. 810-047. IZDAJEM prazan stan u ku}i 70 m2, alifakovac. Tel. 810-047. IZDAJEM studenticama namje{ten jednosoban stan, Hrasno, od 1. oktobra. Mob. 062/435-542. DVOSOBAN namje{ten stan, plinsko grijanje, samcima, studentima, Pofali}i. Tel. 648-788, 061/487-303. NAMJE[TEN dvosoban stan, plinsko grijanje, samcima, studentima, Pofali}i. Tel. 648-788, 061/487-303. IZ DA JEM kro ja~ku ra dnju, komplet ma{ine, pribor i ostalo. Tel. 446-046. IZDAJEM poslovni prostor, 32 m2 na Grbavici. Mob. 061/865158. IZ DA JEM ga ra`u, Ul. Grada~a}ka 70, ^engi} Vila 2. Tel. 647-564. IZDAJEM jednokrevetnu sobu, Novo Sarajevo. Tel. 033/657-092. IZDAJEM namje{ten dvosoban stan u zgradi, Alipa{ino Polje. Tel. 532-800. IZDAJEM poslovni prostor, 40 m2, Sarajevo. Tel. 062/760-139. IZDAJEM poslovni prostor 42 m2, Dolina sunca, Mostar. Mob. 061/522-815. IZDAJEM namje{ten jednosoban stan, ^engi} Vila. Mob. 061/547-716. IZDAJEM dvosoban stan 74 m2 luksuzno namje{ten, s.B.Ba{agi}a 500 KM. Tel. 061/177-610. IZDAJEM adaptiran i opremljen stan, 65 m2, kod hotela "Bristol". Tel. 061/200-864. IZDAJEM jednokrevetnu sobu, cen. grij. Ciglane. Mob. 062/253440.

OSLOBO\ENJE

IZDAJEM namje{ten dvosoban stan, samcima, studentima, Pofali}i. Tel. 648-788. POVOLJNO izdajem dvosoban namje{ten stan, poseban ulaz, cen. grij. Tel. 537-240, 233-114. GARSONIJERA - centar, zaseban ulaz, kompletno opremljena. Tel. 061/150-362. IZDAJEM jednosoban namje{ten blizu centra, privatna ku}a. Tel. 212-563 od 16 do 20 sati. IZDAJEM prazan stan, 85 m2, I sprat, centar. Tel. 611-882 od 19 do 21 sati. IZ DA JE se pros tor na Voj ni~kom Polju, 60 m2 pogodan za sve namjene. Tel. 061/864-248. IZDAJEM namje{ten trosoban stan, Vratnik, I kat u privatnoj ku}i, 650 KM. Tel. 061/526-343. NA MJE [TE NA gar so nje ra, mo`e i bra~nom paru. Mob. 061/358-772. CIGLANE, poslovni prostor, 46 m2, na dvije eta`e. Tel. 061/905498. IZDAJEM sobu, isklju~ivo djevojkama, na Ciglanama. Tel. 666-506. IZDAJEM namje{tenu garsonjeru u blizini Kampusa. Tel. 615-544.

NEKRETNINE PRODAJA
HITNO, prodajem eta`no stan, u Papagajci, 100 m2, cijena povoljna. Tel. 033/202-955, zvati od 18-21 sat. PRODAJEM-izdajem prostor 50 m2, u zgradi, prizemlje, uz cestu, ZK uredan, cijena povoljna, po dolasku u prostor dogovor, gornje Ciglane. Mob. 061/357-786. PRODAJEM hitno ku}u, prizemlje + sprat + potkrovlje + 450 m2 ba{te, urbanis. saglasnost, gra|. dozvola, Ul. Abdurahmana Muharemije, Bare, 70.000 KM. Mob. 061/552-163. PRODAJEM poslovni prostor — apartman, Sutomore, 100m od mora. Mo`e i zamjena za stan — poslovni prostor u Sarajevu. Tel. 0038761 202-213. GRA\EVINSKO zemlji{te 1066 m2, Gunjani, Tar~in-Kre{evo, uz potok pitke vode. Tel. 453-607. POVOLJNO prodajem stan u Hrasnici, 54 m2. Mob. 062/229677. PRODAJEM trosoban stan 76 m2, Ciglane, Trg Merhemi}a, vl. Mob. 0627681-989. DVA placa za vikendice 1000 + 600 m2, Paljevo, Rje~ica, 171, povoljno. Mob. 0617106-540. PRODAJEM poslovni prostor 20 m2, na Kuli-I. Sarajevo. Mob. 062/760-319. PRODAJEM zemlji{te u Faleti}ima, 2.100 m2 sa priklju~cima, pored glavnog puta. Tel. 033/200829. TITOVA 120 m2, 4 sprat, lift. Mob. 061/148-810. JAHORINA, vikendica, 80 m2, naselje [ator. Mob. 061/148-810. AVDE J. 87 m2, 2 kat, renoviran, trosoban. Mob. 061/148-810. GRBAVICA, Grbavi~ka, 94 m2, 1 kat, renoviran, 3,5 soban. Mob. 061/148-810.

utorak, 13. septembar 2011. godine
CENTAR, D. Ozme, 150 m2, 2 kat. Mob. 061/148-810. CENTAR, 57 m2, 1 kat, 2 balkona, dvosoban. Mob. 061/148-810. PRODAJEM vi{e placeva zemlje povoljno 1/1 Adema Bu}e 423.Tel. 033/453-507. PRODAJEM ku}u i 1000 m2 zemlje povoljno 1/1 Adema Bu}e 423. Tel. 033/453-507. CENTAR, Alipa{ina, 80 m2, 1 kat, 2.050 KM/m2. Mob. 061/148-810. TITOVA, salonski 147 m2, 3 kat, 2.500 KM/m2. Mob. 061/148-810. TITOVA, 80 m2, 3 soban, 2.250 KM/m2. Mob. 061/148-810. UL. KO[EVO, centar, 14 m2, kancelarija, pos. prostor. Mob. 061/148-810. PRO DA JEM stan Cen tar 121/2500 KM visoko prizemlje mogu}a kombinacija stambeno poslovna. Tel. 033/221-533. PRODAJEM dvosoban stan 44 m2 kod muzi~ke {kole 82.000. Tel. 033/442-998 i 0627139-085. CENTAR, prodajem ku}u kod F.P.N. sa ba{tom i gaa`om, podrum i dvije eta`e, grijanje, plin, struja. Mob. 061/019-360. BREKA 101 m2, 2 eta`ni, 2 balkona, 4 kat. Mob. 061/148-810. PRODAJEM-mijenjam za more ku}u u Pazari}u, pored magistalnog puta, 1200 m2 zemlje. Mob. 061/223-208. STAN 108 m2, Merhemi}a trg, 1 kat. Mob. 062/609-893. STROGI centar, M. Tita, 1 sprat, troiposoban, pogodan za kancelarije i ordinacije, 2.000 KM/m2. Mob. 061/899-209. D. MALTA, M. Maruli}a, p.p. prizemlje, 25 m2-stvarnih 45 m2, 77.000 KM. Mob. 061/526-243. LIVNO, 56 m2, 1 kat, dvosoban, cen. et`. grijanje, balkon, velika {upa. Mob. 063/886-403, 034/202150. D. MALTA, 82 m2, Zmaja od Bosne, 3 sprat, trosoban, balkon, lift, dvoeta`ni. Mob. 061/899-209. M. DVOR, 80 m2, K. Tvrtka, 1 sprat, troiposoban, plinsko et`. dvos tran, 2 bal ko na. Mob. 061/899-209. CENTAR, 73 m2, VP, Josipa Van ca {a, tro so ban, 2.050 KM/m2. Mob. 061/899-209. GARA@A 12 m2, Kranj~evi}eva, preko puta Holiday Inna, novogradnja, vl. 1/1, cijena po dogovoru. Mob. 061/869-396. PRODAJEM stan u centru 89 m2, I sprat, ul. Mehmeda Spahe 8. Tel. 061/229-086. PRODAJEM stan u Ul. Branila ca Sa ra je va i stan u Ul. Kranj~evi}a. Mob. 066/201-411. PRODAJEM stan u Pofali}ima, blizu tramvajske, I sprat, 60 m2. Mob. 061/201-411. STARI Grad, Gazin han, ku}a 80 m2, ba{ta 1300 m2, sve 1/1, cijena 70.000 eura. Tel. 00336 70 235267, e-ma il: ner mi na.fa zlic@hotmail.fr PRODAJEM trosoban stan 72 m2, Bjelave - [ekerova 36, email. bjelave36@hotmail.com Tel. 208471. KU]E: Vasin han, Vratnik kod Hen dek d`ami je, Po dlu go vi, Ilid`a, Mostarsko raskr{}e, vikend ku}e: Pale: Potoci, G. Pribanj, Kriva}e. Mob. 061/375-787. PRODAJEM gara`u 14 m2 Nade`de Petrovi}a 10. Tel: 061/897959. PRODAJEM nekretninu u Bijeljini ku}a sa oku}nicom 630 m2, cijena 70.000 KM. Tel. 061/160312. VELE[I]I, novogradnja, 66 m25 sprat i ^. Vila 54 m2, VP. Mob. 061/079-751. MULAMUSTAFE Ba{eskije 109 m2, 3 sprat, 2.000 KM/m2. Mob. 061/079-751. GRBAVICA 53 m2, 3 sprat, 47 m2 na VP. Mob. 062/156-882. ALIPA[IANA ul. 66 m2, 2 sprat, plin u stanu, sa samom po~etku ulice. Mob. 062/156-882. AZIZE [. 50 m2, 15 sprat i Trg heroja 36 m2, 9 sprat. Mob. 061/079-751. PRODAJEM stan 100 m2, u Papagajci, Penthaus. Mob. 061/558932. PRODAJEM stan u op{tini Centar, stara gradnja, visoki plafoni, plin, balkon 10 m2, potrebno renovirati, 87 m2, I sprat, parking prostor, cijena po dogovoru. Mob. 065/170-445. PRODAJEM stan 54 m2, ^engi} vila. Mob. 061/558-932. BOLNI^KA ul. 48 m2/I eta`no grijanje odli~an za ordinacije. Tel. 0617558-032. KU]A u Armanganu{i rezidencijalnog tipa. Tel. 061/558-932. BANOVI]I (Zvjezdara) 72 m2/V 2 balkona. Tel. 0617558-932. PRODAJEM zemlji{te u Vogo{}i Gornja Jo{anica III. asfaltni put ostali priklju~ci, dozvoljena gradnja. Tel. 062/385-924. i 033/430-607. PRODAJEM stan Centar Skenderija od 120 cm tre}i sprat austrougarska gradnja balkon i stan od 43 cm, 4 sprat velik balkon dvosoban. Tel:062/649-370. PRODAJEM stan u Envera [ehovi}a 8, 76 m2. Tel: 061/504-408. PRODAJEM stan od 90 m2 dvije spava}e sobe centar ul. ^ekalu{a uz stan dolazi i gara`a 220 000 KM i stan od 74 m2 u istoj ulici. tre}i sprat. veliki balkoni po gled. Tel. 062/649-370 i 061/072-849. PRODAJEM stan 58 m2 sa dva balkona u op}ini Centar Ko{evsko brdo drugi sprat. cijean pristu pa~na. Tel. 061/072-845 i 063/556-886. PRODAJA Alipa{ino polje C faza ulica Bosanska 56 m2 + balkon, renoviran i stan od 77 m2 dva balkona 2 spava}e soba oba stana su u ulici Bojanska u neposrednoj blizini Merkator. 061/072-845. HRASNO: 29, 38 m2, Pofali}i 40 m2, Dobrinja 53, 64, 88 m2, N. Sarajevo 32 m2, Ko{evsko brdo 28 m2, Alipa{ino polje 53, 64 m2, Grbavica 73, 131 m2, Isto~no Sarajevo 47 m2. Mob. 0661/488-818. PRODAJEM zemlji{te za vikendice Osenik Pazari}. Tel: 417-089. PRODAJEM dvosoban stan 55 m2 na Ko{evskom brdu kod {kole, cijena 1.650,00 KM po m2. Tel. 061/571-129. ILID@A-Plandi{te, objekat P + 1 + P 150 m2, ba{ta 150 m2, kod nove d`amije, uredni papiri, 1/1. Mob. 062/319-563. TROSOBAN stan 74 m2, na Grbavici kod mosta ARS Evi, 14 sprat, 1.800 KM/m2. Mob. 061/080-257, od 18-20 sati.

OSLOBO\ENJE

mali
PRODAJEM 8 + 2 dunuma zemlje pogodne za gradnju na Poljinama. Tel. 066/669-696. TROSOBAN renoviran stan 72 m2, kod So ci jal nog. Mob. 063/327-456. BOSANSKA ku}a, Stari Grad, Logavina, sa urednim papirima. Mob. 061/745-982. ALIPA[INO p. 70 m2, Trg me|. prijat. trosoban, 8 sprat, balkon, 1.350 KM/m2. Mob. 061/526-243. CENTAR, ul. Ko{evo, 67 m2, 2 sprat, veliki, dvosoban stan. Mob. 061/899-209. ALIPA[INO p. 67 m2, N. Smailagi}a, 8 sprat, trosoban, balkon, 2 lif ta, 1.450 KM/m2. Mob. 062/295-919. PRODAJEM stan 130 m2 u strogom centru kod BBI centra. Tel: 033/217-158 i 066/898-703. STUP „TIBRA 2“ novogradnja stanovi od 26 m2 90 m2 stanovi de lux sa klimom extra povoljno. Tel: 061/504-425. GRBAVI CA, 66 m2, Za gre ba~ka, 1 sprat, ve}i dvosoban, 2 mok. ~vora, 122.000 KM. Mob. 061/247-777. N. VOGO[]A, novogradnja, 1 sprat, dvoiposoban, pl. eta`no, lift, 1.600 KM/m2. Mob. 0617247-777. GRBAVICA, 60 m2, D. Numi}a, 4 sprat, dvoiposoban, cen. grij. balkon, renoviran, 119.000 KM. Mob. 061/526-243. HRASNO, 57 m2, M. Preloga, 8 sprat, dvosoban, balkon + lo|a, 1.900 KM/m2. Mob. 062/295-919. STAN na ^engi} Vili od 54 m2 + ostava na V spratu. Tel: 061/370-207.

Oglasi

31

D. MALTA, 56 m2, E. [ehovi}a, 9 sprat, dvosoban, balkon, renoviran. Mob. 062/295-919. D. MALTA 54 m2, M. Maruli}a, 8 sprat, dvosoban, balkon, cen.g rij. 97.000 KM. Mob. 061/899-209. ^. VILA, 53 m2, D`. Bijedi}a, dvosoban, balkon, 5 sprat, bez lifta, 1.450 KM/m2. Mob. 061/899-209. N. VOGO[]A, novogradnja, 48 m2, jednoiposoban, 3 sprat, lift, 1.550 KM/m2. Mob. 061/247-777. SKENDERIJA - novogradnja, jednosoban stan 42 m2 plus 6 m2 ogra|enog balkona, eta`no grijanje. Mob. 062/788-975 i 061/ 213-052. NOVA ku}a 10 x 8m, dvije gara`e, 2 dunuma vo~njaka — ba{te, mogu}a prodaja i druge opcije. Mob. 061/352-112 i 061/157-718. PRODAJEM zemlji{te 2.500 m2, sa infrastrukturom, cijena 50.000 KM, Rakovica. Mob. 061/482-212. U RAKOVICI, vikend ku}a na sprat + ljetna ku}a, pogodno za stanovanje i novogradnju. Mob. 061/213-278. PRODAJEM pos. prostor 14 m2, opremljen Ciglane, p. prostor 86 m2, Skenderija, 1 sprat, opremljen. Mob. 061/573-640. PRODAJEM vikend ku}u Jablani~ko jezero 330 m2, opremljena, cijena povoljna, ku}a ^elebi}i 476 m2, opre mlje na. Mob. 061/573-640. PRODAJEM vikend plac 870 m2, Igman-U{ivak-Had`i}i, voda, struja, gra|. dozvola. Tel: 061/274-189. PRODAJEM gra|. zemlji{te u Rakovici pored puta 9.970 m2, voda, struja na zemlji, 1/1. Mob. 061/573-640.

32 maliOglasi
PRODAJEM apartman u Neumu 44 m2, eta`irano, na samoj pla`i apartman 46 m2, II zona, opremljen, 120 m od mora, mo`e zamjena za Sarajevo, uz doplatu. Mob. 061/573-640. PRODAJEM parcelu na Vla{i}u, uz put, sa dozvolom za stam. pos. objekat, stan u N. Travniku 92 m2 i pos. prostor u N. Travniku 47 m2, centar. Mob. 061/573-640. PRODAJEM stan 50 m2, Vogo{}a, centar, ku}u u Otesu pored d`amije 450 m2 + 300 m2 oku}nice, 1/1, povoljno. Mob. 061/573-640. PRODAJEM trosoban stan u Starom gradu 88 m2 ul. Franjeva~ka. Tel: 033/532-865. POVOLJNO devast. ku}a odli~na lokacija i njiva Rip~a kod Biha}a. Tel. 052/216-373. ILID@A Samira ]atovi}a trosobn stan 78 m2 sprat 4 bez ulaganja vl. 1/1 cijena po dogovoru hitno. Tel: 061/139-592. PRODAJEM nekretninu u Bijeljini, ku}a sa oku}nicom 630 m2 za 70.000,00 Km vlasnik Zuhdo Jusufovi}. Tel: 061/150-312. BOLNI^KA- neboder stan od 77 m2 + balkon na XIII spratu. Tel: 061/370-207. STAN u Centru Branilaca grada od 84 m2 na II spratu renoviran. Tel: 061/370-207. DVA dunuma vo}njaka uz sami put, Sar. Ilija{, Male{i}i, prilaz, voda, struja, doz. gradnja. Mob. 061/217-897. CIGLANE 80 m2, 60 m2, 73 m2 vi{e informacija. Tel: 061/370-207. STAN kod Vojne bolnice A.Jabu~ice od 86 m2 2.200 Km/m2 i 061/370-207. STAN na Grbavici od 94 m2 na I spratu renoviran. Tel:061/370-207. PRODAJEM gara`u u nizu 14 m2 na ^. Vili i vikendica sa 4800 m2 zemlje i {ume. Tel: 061/223-119. DVA stana u Alipa{inoj ulici od 75 i 80 m2. Tel: 061/370-207. PRODAJEM zemlju na Ni{i}koj visoravni 25 duluma 1/1 {uma Jelik.Tel: 061/483-262. PRODAJEM stambeno poslovni objekat dim.12x8 m2 oku}nice 422 m2 novagradnja Ilija{. Mob: 061/552-547. GRBAVICA-[OPING, troiposoban stan 85 m2/2000 KM (renoviran) sa gara`om. Tel. 033/617742, 061/964-797.STARI GRAD kod Op}ine 72 m2/I i 40 m2 na istom spratu adaptirano po 3.000 KM. gornje ciglane dvoeta`ni 73 m2 trosoban sre|en 2.300 KM.ko{evsko ul. Nusreta Si{i}a 69 m2/p + balkon, trosoban stanje odli~no po 1.800 KM/m2. Tel: 061/269-835. PRODAJEM na Poljinama 3 dunuma zemlje sa kompletnom infrastrukturom i gra|evinskom dozvolom. Tel. 00387 63 611-856. MARIJIN dvor, ul. V. Peri}a 2/3, trosoban sa trpezariom i dva mokra ~vora, dvostrano orjentisan, cijena po dogovoru. Mob. 062/254859. PRODAJEM vikend - ku}u u Resniku kod Pazari}a, Ul. Resnik 50, struja, voda, oku}nica, pored glavnog puta. Tel. 061/224-704. CRNA GORA \enovi}i stanovi od 20-60 m2, 100 metara od mora, uknji`eni, cijena od 1000 eura/m2. Tel. 061/205-235. PRODAJEM stan 86 m2, usseljen pred rat, obnovljen, naselje Kova~i}i. Tel. 810-132. PRODAJEM stan povoljno 60 m2 2 balkona Centar 066/843-158. CENTAR strogi 72 m2, II sprat, trosoban, Ul. Buka. tel. 061/205-235. CENTAR strogi Kemal begova 96 m2, I sprat, luksuzno adaptiran, 2 kupatila, balkon, sve novo. Tel. 061/205-235. CENTAR — Dalmatinska, stan 121 m2/2.500 KM, VP, mogu}a kombinacija stambeno — poslovna. Tel. 033/221-533. CENTAR strogi 40 m2, jednoiposoban exstra sre|en, Ul. Tina Ujevi}a. tel. 061/205-235. MARIJIN Dvor 100 m2, Ul. Valtera Peri}a, potkrovlje useljivo, IV sprat, 75.000 eura. tel. 061/205-235. CENTAR kod Lovca, Petrakijina 106 m2, II sprat, odli~an. Tel. 061/205-235. [OPING `uti neboderi 80 m2 + gara`a 8000 eura. Tel. 061/205-235. MARIJIN DVOR, Ul. Kotromani~eva 116 m2, II sprat + 2 parking mjesta, 230.000 KM. Tel. 061/205235. LUKAVICA — Tilava vikendica 70 m2 + 1400 m2 oku}nice, struja, voda, asfalt, 35.000 KM. Tel. 061/205-235. KISELJAK Lepenica vikendica 70 m2 + 1400 m2 oku}nice + bazen + ljetnikovac exstra stanje, 30.000 eura. Tel. 061/205-235. ALEJA LIPA Hrasno 53 m2 reno vi ran 106.000 KM. Tel. 061/205-235. BJELA[NICA adaptiran 40 m2, I sprat, odli~an, povoljno. Tel. 061/205-235. PRODAJEM ku}u sa 2,5 dunuma zemlje u Doglodima. Tel. 627-095. ^ENGI] VILA Grada~a~ka 34 m2, IV sprat, 30.000 eura. tel. 061/205-235. PRODAJEM na Vracama Avde Smajlovi}a 67 m2 I sprat trosoban, odli~no stanje + gara`a. Mob: 061/205-235. PRODAJEM Ko{evsko Brdo, 54 m2 dvoiposoban prizemlje, novija 26 zgrada. Tel: 061-205-235. PRODAJEM poslovni prostor od 400 m2 i 190 m2 na Dobrinji. Mob: 061/968-986. STAN centar, ul. Marcela [najdera, 76 m2, dvoeta`ni. Mob. 061/299-911. PRODAJEM vikend imanje, 2 dunuma vo}njaka i ba{te, nova ku}a 10x8, 2 gara`e zidane, cijena po vi|enju i dogovoru. Tel. 061/352-112. PRODAJEM stan 50 m2 95.000 KM, V sprat, lift ul. D`emala Bijedi}a. Tel.0337624-655. PELJE[AC, prodajem zemlji{te 196 m2 neporedno uz asfaltni put za sreser. Tel. 0337523-080. TILAVA, Toplin prodajem zemlji{te 1492 m2 cca 500 m od filtera, asfalt, javna rasvjeta. Tel. 033/523-080. ^. VILA dvosoban stan 54 m2/I u odli~nom stanju. Tel. 061/558-932. PRODAJEM poslovna zgrada u ulici Ferhadija. Tel. 061/558-932. POSLOVNI PROSTOR 122 m2 idealna za ordinacije. Tel: 061/558932. PRODAJEM pos. prostor 65 m2, pogodan za stoma. ljekars. ordinacije, kancelarije, stogi centar. Mob. 061/344-365. DVOIPOSOBAN stan 74 m2, B. Sarajeva, kod Doma armije. Tel. 445-371, iza 15 sati. ZEMLJA u Rajlovcu ulaz u Zabr|e, 3.000 m2 + tri devastirane ku}e, Kobilja~a, 1.560 m2 kod {kole. Mob. 061/460-150. KU]E: Avde Jabu~ice, Sepetarevac, Alifakovac, Pofali}i, kasindolska, ku}a u Tuzli, vikendice u Ilovici, Ni{i}ka visoravan — ~evljanovi}i. Mob. 061/460-150.

utorak, 13. septembar 2011. godine
STANOVI: 154 m2, 117 m2, 106 m2, 105 m2, 100 m2, 90 m2, 87 m2, 80 m2, 75 m2, 70 m2, 65 m2, 66 m2, 40 m2, 39 m2. Mob. 061/460-150. PRODAJEM jednosoban stan 34 m2, ul. Toromanova kod Logavine {kole. Mob. 062/596-790 i 061/570-887. HRASNO, Trg heroja, prodajem astan 36 m2. Mob. 061/347-685. TRG Heroja, prodajem stan 36 m2, potpuno adaptiran. Mob. 063/200-393. PRODAJEM ili mijenjam stan, 47 m2 na Ko{evskom brdu. Mob. 062/256-203. PRODAJEM trosoban stan 101 m2 u centru kod Doma armije, III sprat. Mob. 061/365-990. PRODAJEM stan 65 m2, dnevni boravak, dvije sobe, kuhinja, trpezarija, wc, ostava, balkon, lokacija Stari grad, ul. Glo|ina, cijena 180.000 KM. Mob. 061/825-679. PRODAJEM dvosoban stan u centru, 52 m2, II sprat u blizini muzi~ke akademije, ul. Curak, cijena 95.000 KM. Mob. 061/825-679. PRODAJEM kamenu ku}u p + s 80 m2 sa oku}nicom 200 m2 na Pelje{cu — Sreser, 700m od mora. Tel. 035/275-165 i 061/896-355. PRODAJEM vikendicu u Rakovici — Kakrinje, mo`e i zamjena za stan. Mob. 061/169-900. PRODAJEM jednosoban stan, 38 m2. Mob. 063/798-768. PRODAJEM 1.380 m2 placa (16.000 KM) Dra`evi}i — Kiseljak, asfalt, voda, struja. Tel. 200-449. PRODAJEM 200 m2 placa, 1 m2/110 eura, u centru Sresera — pelje{ac, mogu}e dokupiti. Tel. 200-449. HRASNO, Aleja lipa, 53 m2, adaptiran, ugradbena kuhinja, ameri~ki plakari, 106.000 KM. Mob. 061/205-235. PRODAJEM ku}u, ul. Abdeshana 23 — Kova~i, pogledati od 10 do 17 sati. PRODAJEM ku}u ul. Halilba{i}a 11, Stari grad Sarajevo. Mob. 061/622-000.

OSLOBO\ENJE

PRODAJEM stan, 47 m2, kod studentskih domova na Bjelavama. Mob. 062/264-203. DOBRINJA I, ul. Miroslava Krle`e, 92 m2, II kat, odli~an. Mob. 061/214-856. PRODAJEM ku}u u Ulcinju 12 x 7m, prizemlje i sprat sa dvori{tem. Mob. 063/961-099. MOJMILO, ul. Olimpijska, 79 m2 + 2. terase, prizemlje, povoljno. Mob. 061/214-856. PRODAJEM trosoban stan na Marijin Dvoru dva kupatila, dva balkona drugi sprat. Mob: 061/968-986. CIGLANE, ul. husrefa Red`i}a, 71 m2 + 2. terase, 37 m2, II kat, povoljno. Mob. 061/214-856. ^ENGI] vila, Grada~a~ka, dvosoban stan, 54 m2 sa centralnim grijanjem, cijena po dogovoru. Mob. 061/893-105. PRODAJEM stan na Ciglanama. Tel. 667-471PRODAJEM staru ku}u sa oku~nicom, 630 m2. tel. 472-399 i 455-812. PRODAJEM stan na Dolac Malti, 72 m2, lift, III sprat, velika terasa. Tel. 521-362. PRODAJEM ili mijenjam ~etvorosoban konforan stan u centru kod vje~ne vatre. Mob. 061/252-663. POSLOVNI prostor, centar, 150 m2, 180 m2, 40 m2. Mob. 061/299911. GRA\EVINSKO zemlji{te od 1.800 m2 do 5.000 m2. Mob. 061/299-911. STAN, Ko{evsko brdo, 53 m2, VI kat. Mob. 061/299-911. STANOVI, ul. Mar{ala Tita, 121 m2, 147 m2 i 123 m2. Mob. 061/299-911. STAN, centar, ul. Patriotske lige, 66 m2, IV kat. Mob. 061/299-911. KU]A, Stari grad, Kova~i, 150 m2, gara`a na 300 m2 placa. Mob. 061/299-911. STAN centar, 57 m2, I kat. Mob. 061/299-911. STAN, centar, 76 m2, II kat, Alipa{ina ulica. Mob. 061/299-911. KU]U duplex s oku}nicom, centar. Mob. 062/994-613. STAN Grbavica, 96 m2, troiposoban, I kat. Mob. 061/299-911. STAN centar, ^obanija, 84 m2, I kat. Mob. 061/299-911. STAN, Ciglane, 60 m2, I kat. Mob. 061/299-911. STAN, Ciglane, 79 m2. Mob. 061/299-911. PRODAJEM stan 54 m2 kod pivare, ul. Franjeva~ka 15, cijena 140.000 KM. Mob. 061/986-629. PRODAJEM poslovni prostori od 400 m2 i 190 m2 na Dobrinji iza pijace. Tel: 061/968-986. PRODAJEM dvosoban stan 51 + 6 m2 lo|a, centar, Zvjezda B — IV sprat, lift, centralno grijanje, parking, povoljno. Mob. 061/745-508. PRODAJEM trosoban stan na Donjim Ciglanama, 106 m2, cijena 270.000 KM. Tel. 033/665-256. PRODAJEM stan na Marijin Dvoru 69 m2 prvi sprat, plin, 2750 KM/m2 mo`e zamjena za Vi{njik Bjelave. Tel: 061-211-303.¸ PRODAJEM vikendicu u Rakovici — Kakrinje, dunum i 700 m2, mo`e i zamjena za stan. Mob. 061/169-900.

utorak, 13. septembar 2011. godine
STAN 65 m2, (dnevni boravak, dvije sobe, kuhinja, trpezarija, WC, ostava, balkon, Stari Grad, Ul. Glo|ina. PRODAJEM staru bosansku ku}u na sprat, sa dvori{tem, kod Vije}nice, Ul. Telali 15, 95.000 KM, mo`e i zamjena za stan. Mob. 062/656-270. PRODAJEM stan u ul. Kralja Tvrtka br. 14/3, 77 m2, cijena 200.000 KM. Tel. 058/483-561. PRODAJEM adaptiran jednosoban stan, 40 m2, ul. Pofali}ka (kod FDS). Tel. 065/294-840. PRODAJEM poslovni prostor 70 m2 kod studentskih domova na Bjelavama. tel. 061/911-324. PRODAJEM ku}u sa prate}im objektima, Sedrenik, sa ukupno 2.500 m2 oku}nice, ba{te, vo}njaka, ju`na strana, cijena povoljna. Zvati petkom, 061/144-607. PRODAJEM zemlji{te 2100 m2 sa svim prikju~cima pored ceste Faleti}i. Tel: 033/200-829. PRODAJEM dunum zemlje, Rakovica — Kobilja~a, cijena povoljna. Tel. 677-300. PRODAJEM ku}u na Ba{~ar{iji. tel. 061/199-845, 665-845. PRODAJEM na Ni{i}ima dvije parcele u crnogori~noj {umi idealno za odmor dobar prilaz, struja, voda. Tel. 061/169-863. PRODAJEM dvosoban konforan stan u Ul. Grbavi~ka 56/4, 54 m2, cijena 2000 KM/m2. Tel. 061/528169, 646-281. PRODAJEM trosoban stan 90 m2, strogi centar, kod alipa{ine d`amije. Mob. 061/183-171. PRODAJEM dvosoban komforan stan u centru Vogo{}e, cijena povoljna, bez posrednika. Mob. 061/101-969. PRODAJEM u~uvan i funkcionalan trosoban stan, 67 m2, na II katu sa {upom u podrumu, u kvalitetno gra|enoj zgradi, na vrlo povoljnoj lokaciji u Jajcu, cijena 900 KM/m2. Tel. 061/851-964 od 8 do 18 sati. PRODAJEM dvosoban stan, 59 m2, Alipa{ino B faza. tel. 033/468326 i 063/974-824. PRODAJEM apartmane u nizu Neum od 60 m2 kao cjelovit objekat sa pos. prostorom, pogodno za ugostiteljstvo ili polikliniku. Mob. 061/188-846. LUKSUZNO adaptiran stan, Centar, Ko{evo, 1 sprat, ~etverosoban, ba{ta, klima, 3 mok. ~vora, 95 m2. Mob. 061/188-846. PRODAJEM gara`u na Grbavici kod ambulante u nizu, 1/1, 18.000 KM. Mob. 061/188-846. PRODAJEM vi{e stanova u centru: titova 111 m2, 115 m2, Petrakijina 106 m2, M. dvor 117 m2, P. lige 117 m2, sepetarevac 154 m2. Mob. 061/188-846. STAN u centru M. dvor, ~etverosoban, 2 kat, plin, dva gara`na mjesta, 117 m2, potrebna adaptacija, 2.200 KM/m2. Mob. 061/188-846. PLAC 3000 m2 sa tri devastirane ku}e, Rajlovac kod hotela Ekskluziv, Zabr|e ulaz. Mob. 061/188-846. VIKENDICA u Buhotini sa 2000 m2 oku}nice, gara`a i vikendicu u ^evljanovi}ima-Mi{i}i 100 m2 sa gara`om i 500 m2 oku}nice. Mob. 061/188-846. PRODAJEM dvoiposoban stan 74 m2 kod Doma armije, ul. Branilaca grada. Tel. 445-371 poslije 15 sati. [UMA u Crnoj Gori, K.O. Brijestovo, Danilograd put za Ostrog, 33 hektara, mo`e i manje. Mob. 061/188-846. LIJEPA ku}a u centru, J. Avde, sa dva stana od 70 m2, potkrovlje, pos. prostor, terasa, ba{ta, podrum, gara`a. Mob. 061/188-846. ALIPA[INOV-C faza: 77 m2 sa dvije spava}e sobe i 2 balkona, jednom spava}om sobom, balkon, povoljno. Mob. 061/072-845, 063/556-886. LIJEPA ku}a na Alfakovcu sa gara`om i 250 m2 oku}nice, okuka prva do [panske ambasade. Mob. 061/188-846. TROSOBAN stan, centar, Kaptol, 1 sprat, 73 m2. Tel. 209-708, 061/494-009. ZEMLJA na Ni{i~koj Visoravni, 1/1, 25 dunuma, {uma Jelik. Mob. 061/483-262. POVOLJNO dunum zemlje u Han plo~i, put Sarajevo-Kiseljak. Tel. 205-846. PRODAJEM ku}u, Halilba{i}a 22. Mob. 061/622-000. ZEMLJI[TE za gradnju ku}a i vikendica, povoljno, Binje`evo. Mob. 061/345-983. STAN 106 m2, Grbavica, prodajem-mijenjam za dva. Tel. 810-047, 061/865-158. PRODAJEM ku}u 250 m2, Alifakovac, Megara. Tel. 810-047. PRODAJEM dvosoban komforan stan 49 m2, Mejta{. Mob. 063/661-949. PRODAJEM ku}u sa 2,5 dunuma zemlje u Podlugovima. Tel. 627095. DUNUM zemlje za vikendicu na putu Sarajevo-Kiseljak, povoljno. Tel. 205-846. PRODAJEM zemlji{te u Neumu 300 m2, uredni papiri. Tel. 066/377-407. PRODAJEM zidanu vikendicu sa gara`om, namje{tenu sa 750 m2 zemlji{ta, podvitez Pale, uknji`eno vlasni{tvo 1/1. tel. 033/465-844 i 066/174-765. PRODAJEM dvosoban stan 54 m2, Obala Kulina bana br. 21/II. Mob. 062/920-191. GRBAVICA — [oping, trosoban stan 85 m2/2.000 KM, renoviran, sa gara`om. Mob. 061/964-797 i 033/617-742. KU]A, eta`no, vodovod, ure|ena oku}nica 700 m2, Pazari} — [inici. Tel. 417-219. KU]A sa 4 dunuma zemlje, ima sve, ~vrsta i novija, Skradno Busova~a. Mob. 061/154-540. [UMA 2,5 dunuma, ~etinar, put, voda, struja, potok, za vikendicu, 9 dunuma mje{ovito, Busova~a. Mob. 061/154-540. CENTAR Skenderija ku}a oku}nica ekstra lokacija 120.00 KM. Tel. 065/361/160 DVOIPOSOBAN stan 72 m2 na Dobrinji. Tel: 061/501-417. STAN 55 m2, Dolac malta, M. Maruli}a, dvosoban, VP, pa. grij. balkon, 103.000 KM. Mob. 066/230-748. PRODAJEM gara`u povoljno na Dobrinji, Ul. Rudija Alva|a 10. Tel. 061/897-459. KU]A, P + S, Vrbanju{a 106, 130.000 eura. Mob. 062/139-054. VI KEND ku}a de vas ti ra na, Trnovo, 1000 m2 zemlje. Mob. 061/200-699. PRODAJEM devastiranu ku}u ili mijenjam za Beograd ili Banja Luku. Mob. 065/185-108. STAN 71 m2 na Mejta{u, centar. Mob. 061/251-367. DVOSOBAN stan 58 m2, I sprat, Ul. Dobrinjske bolnice 7 prodajem ili mijenjam uz doplatu za stan na relaciji Grbavica — OHR. Tel. 061/145-122. PRODAJEM stan 60 m2, povoljno, dva balkona. Mob. 066/843158. KU]A useljiva, 200 m2 u Busova}i, sa zemlji{tem, 30.000 eura. Mob. 061/176-730. PRODAJEM na atraktivnoj lokaciji kod hotela Bristol 65 m2 adaptiran, povoljno. Tel. 061/214-852. POVOLJNO, bez posrednika, prodajem u strogom centru stan 90 m2 + terasa 30 m2, 5 sprat, bez lifta. Mob. 061/908-575. STAMBENO - poslovni objekat, 900 m2 oku}nice, kod banjskohotelskog kompleksa na Ilid`i, dokumentacija uredna. Mob. 066/321-760. STAN 80 m2, S. Grad, gara`a, pogodan za kancelarije, stara austrijska gradnja. Tel. 441-879, od 16 sati. PRODAJEM dvosoban stan u Hrasnom, 50 m2, dva balkona, blindirana vrata, pogled na panoramu Sarajeva. Tel. 649-629. PRODAJEM ku}u u Janji - Bijeljinja, 500 m2 oku}nice, 1/1, ili mijenjam. Tel. 033/447-095. PRODAJEM dvosoban stan 49 m2 Centar-Mejta{. Tel. 063/661-949. TROSOBAN stan za dva manja ili prodaja, pisa}u ma{inu. Tel. 622-788. OSIJEK — ILID@A ku}a sa svim priklju~cima 1000 m2 oku}nice, zemlje 1900 m2. Mob: 065/342-258 i 033/677-189. PRODAJEM 320 m2 poslovnog prostora u strogom centru Lendave, Slovenija. Trenutno je u prostorima ugostiteljski lokal, a mo`e se preurediti u 7 kancelarija sa malim tro{kovima. Cijena je vrlo povoljna odnosno po dogovoru. Informacije: GSM 00386 — 41 — 413 — 643. e-mail: satriz@siol.net PRODAJEM manju ku~u, 150 m2 oku~nice, blizu centra. Mob. 061/358-772. RAKOVICA prodajem 2470 m2 zemlji{ta mo`e za sve namjene, struja, voda uz ogradu sve ogra|eno. tel. 033/534-179. PRODAJEM u centru Ba{~ar{ije ku}u 100 m2, 220 m2 dvori{ta. Tel. 447-940. PRODAJEM dvoiposoban stan 74 m2, Doma armije, ul. Branilaca Sarajeva i dvoiposoban stan 67 m2, Dolac Malt. Tel. 445371, iza 15 sati PRODAJEM ~etverosoban stan u Titovoj ulici. Tel: 061/548-278. BJELAVE, ul. Pehlivanu{a br. 59, prodajem ku}u s dvori{tem, cijena 130.000 KM, pogledati od 15 do 17 sati. Tel. 033/537-549. HRASNO, jednosoban stan 41 m2, I sprat, adaptiran, 85.000 KM. Tel. 033/233-654 i 061/224896. PRODAJEM trosoban stan 76 m2, Grbavica I, ul. Dervi{a Numi}a br. 1. Mob. 062/227-192. PRODAJEM stan 52 m2, V sprat, lift, balkon, 115.000 KM, Ul. Grbavi~ka (kod ambulante). Tel. 061/482-999. BEOGRAD, naselje Ripanj, ku}a sa 4 Ha i 8 ari placa, svi priklju~ci. Tel. 00381113919322, 00381 64 2257932. PRODAJEM ili mijenjam za Sarajevo stan u centru Dervente, III sprat sa 3 balkona, 93 m2. Tel. 062/633-248, 00387 011 2546 339. KISELJAK — Pale{ka }uprija, vikendica sa 2.200 m2 oku}nice pod vo}em. Tel. 033/647-851 i 061/501-515. TROSOBAN stan 79 m2, na Ilid`i kod Pejtona, useljiv. Mob. 061/101950. PRODAJEM ku}u na Ba{~ar{iji. Tel. 665-966 i 061/199-845. STAN 38 m2 + balkon, cen. grij. A. Lipa, Hrasno. Mob. 061/838-055. PRODAJEM ili mijenjam za manji, dvosoban stan u Sarajevu lokacija odli~na. Tel. 033/643-099, 062/375-733. PRODAJEM stan 69 m2 Marijin Dvor, I sprat, adaptiran, 100.000 eura. Tel. 061/211-303. STAN 125 m2, 1 sprat, Stari Grad, pored Miljacke, potrebna adaptacija. Mob. 061/312-075. PRODAJEM stan 69 m2 na Marijin Dvoru, I sprat, adaptiran, 100.000 eura. Tel. 061/211-303. PRODAJEM dunum zemlje u Vogo{}i-Ugorsko, iznad d`amije. Mob. 061/505-624. PRODAJEM trosoban stan 101 m2, i sprat, centar, ul. \oke Mazali}a. Mob. 061/243-923. PRODAJEM vikendicu 41 m2 na Jablani~kom jezeru. Mob. 061/243-923. TROSOBAN stan, Stari Grad, 88 m2, cijena 900 eura/m2. tel. 532-865. NI[I]I, prodajem 21.000 m2 {ume, 300m od regionalnog puta Semizovac-Olovo. Mob. 061/ 166-612. PRODAJEM stan 130 m2, u strogom centru, kod BBI centra. 217158, 066/898-703. LIJEPA ku}a na Mihrivodama 130 m2, gara`a 28 m2, ba{ta 400 m2, cijena po dogovoru. Mob. 061/262-336. PRODAJEM u Rakovici vikend ku}u na sprat + ljetna ku}a, pogodno za stanovanje i novogradnju. Mob. 061/213-273. POSLOVNI prostor-hala u Vogo{}i, 2 mok. ~vora, kuhinja, 2 kancelarije. Mob. 062/649-370. PRODAJEM ku}u u Donjem Hotonju na glavnoj cesti. Mob. 061/243-923. PRODAJEM zemlji{te uz samu obalu Jablani~kog jezera. Mob. 061/243-923. U CENTRU Prijedora, kod robne ku}e hitno prodajem useljiv poslovni prostor 31 m2, po cijeni od 2.800 KM/m2. Mob. 066/777-998. PRODAJEM motel na Jablani~kom jezeru. Mob. 061/243-923. PRODAJEM dvije devasirane ku}e na 1.100 m2 na Gazinom hanu. Mob. 061/243-923. PRODAJEM ku}u u centru, ul. Patriotske lige. Mob. 061/243-923. PRODAJEM ku}u u Starom gradu, 250 m2 + 200 m2 parking. Mob. 061/243-923. PRODAJEM ku}u s ba{tom 1764 m2 jezgro Starog grada — Sarajevo, pogodno za rezidencijalnu gradnju. Tel. 061/224-269.

OSLOBO\ENJE

mali
PRODAJEM 2.500 m2, (2,5 dunuma) kvalitetnog zemlji{ta na Kobilja~i — Rakovica. Tel. 033/616-787. PRODAJEM idealnu lokaciju za vikendicu, 650 m2 u Miljevi}ima, sva infrastruktura, papiri uredni, cijena po dogovoru. Tel. 066/616597 ili 057/343-015. STAN centar, Marindvor, 50 m2, 1 sprat. Mob. 061/209-930. DEVASTIRANA ku}a i 2000 m2 zemlje pod vo}em, naselje Dvor-Perivoj, N. Grad. Mob. 062/855-544. PRODAJEM dvosoban stan 48 m2 s drvenom gara`om + podrum kod Tuzle — [i}ki Brod. Tel. 00385 20 715-478. PRODAJEM placeve za ku}e, Zabr|e-Rajlovac. Tel. 061/813-250. PRODAJEM vikendicu u Kijevu, 2 dunuma zemlje, 1/1, struja, voda, useljiva. Mob. 062/214-895 i 033/639-431. PRODAJEM dvosoban stan, Grbavica, 53,40 m2, III sprat kod klinike Sanasa. tel. 0038763191201. PRODAJEM troiposoban stan 94 m2, V sprat, Envera [ehovi}a. Tel. 061/065-953. PRODAJEM stan 42 m2 u N. Sarajevu, I sprat, cen. grijanje, povoljno. Tel. 062/469-946. PRODAJEM jednosoban stan sa balkonom iza Vetrinarskog fakulteta, V sprat, lift. Mob. 066/848-420. STAN 33 m2, Grbavica I - Nevesinjska, kod OHR-a, jednosoban, renoviran, suteren, plinsko eta`no, 62.000 KM. Mob. 061/715-519. GARA@A u centru, grada „Karingtonka“, cijena 15.000 eura. Mob. 061/139-731. PRODAJEM dva poslovna prostora od 200 i 400 m2 na Dobrinji. Tel. 061/134-954. PRODAJEM jednosoban stan, 39 m2, K. Brdo, M. Had`ijahi}a. Tel. 061/835-890. PRODAJEM dvosoban stan, 54 m2, c.g., I sprat, ^. Vila - 110.000 KM. Tel. 618-725. ANEKS - dvosoban stan, poseban ulaz - povoljno. Tel. 611-795, 061/262-599. PRODAJEM jednosoban stan, 35 m2, I sprat, Igmanska 50, Vogo{}a. Tel. 061/533-658. PRODAJEM stan, 34 m2 sa ustakljenim balkonom, II sprat, Marindvor, 2.800 KM/m2 fiksno. Tel. 062/56 99 90, 243-554. VARE[, Seli{te, prodajem dvosoban stan, 64 m2, sun~an, II kat. Tel. 063/525-257. PRODAJEM devastiranu vikendicu, Trnovo kod Sarajeva, parcela 200 m2, struja, voda. Tel. 202-410. PRODAJEM dvosoban stan, vrlo povoljna cijena, u Sarajevu, odli~na lokacija. Tel. 643-099, 062/375-733. DEVASTIRANU vikendicu 8x5m, dvije eta`e i {est dunuma zemlje, Granice kod Busova~e. Tel. 061/175-196. DOBRINJA II, prodajem-mijenjam za manji, uz doplatu, troiposoban 91 m2, 4 kat, 140.000 KM. Tel. 450-976, 062/606-831. PRODAJEM luksuzni apartman na Bjela{nici, zgrada “OKI”, useljen prije godinu dana, lift, III sprat, apartman je dvosoban, 51 m2, lo|a 8 m2, gara`no mjesto u podzemnoj gara`i 15 m2, kuhinja, ormari i spava}a soba po mjeri ra|ena. Tel. 033/556-545.

Oglasi

33

STAN u Centru, 62 m2 + balkon, I sprat, prodajem ili mijenjam za manji. Tel. 061/828-794. PRODAJEM trosoban stan na Ilid`i. Tel. 066/114-204. PRODAJEM dunum zemlje u gornjem Vlakovu. Tel. 624-560. PRODAJEM ku}u u Rumi. Tel. 00381 22 617-556. PRODAJEM ku}u na Pelje{cu, 30.000 eura, naselje Mili}i. Tel. 033/513-781. PRODAJEM ku}u, Isto~no Sarajevo, Lukavica, 1.000 m2, povoljno. Tel.033/513-781. PRODAJEM nov poslovni prostor na Ilid`i, Mala Aleja, ul. Emira Boguni}a ^arlija br. 39. Tel. 032/405805. PRODAJEM stan, 50 m2 + 2 balkona, ul. A. [a}irbegovi}, Hrasno. Tel. 063/190-727. PRODAJEM dvosoban stan 58,40 m2, Dobrinja V, povoljno. Tel. 061/382-031 i 469-311. PRODAJEM stan, 41 m2 - Bistrik, 78 m2 i 58 m2 - Ciglane, 31 m2/prizemlje, Odoba{ina. Tel. 061/117-203. PRODAJEM stan, 120 m2, Dobrinja V. Tel. 460-064. POSLOVNI prostor, Donje Ciglane, 69 m2, potpuno renoviran, pogodan za sve namjene, cijena 258.000 KM. Tel. 061/140-071, Alipa{ina br. 47. PRODAJEM novu ku}u na Drveniji sa dva trosobna stana + pos. prostor, 225 m2, cijena 325.000 eura. Tel. 061/211-782. OREBI], hitno prodajem ku}u na sprat sa oku}nicom. Tel. 00385 95 5271783, 00385 20 714072. HLADIVODE, prodajem plac 431 m2, 15.000 KM. Tel. 062/554-772, 033/469-697. VRATNIK, Nevjestina, ku}a 3 eta`e, namje{tena, ekstra sre|ena, 200.000 KM. Tel. 233-654, 061/224-896. PRODAJEM poslovni prostor, ul. Masarikova u Zenici. Tel. 062/916-662. PRODAJEM u Klju~u, podru~je Bebi}i, {est dunuma zemlje. Tel. 062/346-214. PRODAJEM stan 60 m2, VIII sprat, E. [ehovi}a, uknji`en, 125.000 KM. Tel. 061/926-059. PRODAJEM petosoban stan na Ko{evu, Had`i Idriza 8. Tel. 200688. STAN, S. B. Ba{agi}a, novija gradnja, vl. plin, lo|a, 3 sprat. Tel. 447825, 061/335-327. PLAC u Gladnom polju, 2000 m2 + ku}a pri. + spr., 50.000 KM. Mob. 066/801-711. CENTAR, Pru{~akova, 1 sprat, adaptiran, 85 m2, 208.000 KM. Mob. 066/801-711. PLAC 3500 m2 sa ru{evnom ku}om u Ivan~i}ima, 17.000 KM. Mob. 066/801-711. KO[EVSKO brdo, 2 sprat, 44 m2, 80.000 KM. Mob. 066/801-711. ILID@A-Pejton, novogradnja, sve novo, 51 m2, 84.000 KM. Mob. 066/801-711. CENTAR, ul. Ko{evo, 1 sprat, 123 m2 + gara`a, adaptiran, 330.000 KM. Mob. 066/801-711. HRASNICA, E. Sarajki}a, 3 sprat, 77 m2/1.200 KM. Mob. 066/801711. ISTO^NO Sarajevo, 90 m2, trosoban, 1100 KM/m2.

34 maliOglasi
CENTAR, Kranj~evi}eva, 85 m2, 1 sprat, 220.000 KM. Mob. 066/801-711. TROSOBAN, preko puta Parlamenta, 2 kat, 81 m2, cen. grij, 210.000 KM. Mob. 066/801-737. TROIPOSOBAN, Alipa{ino-B faza, 2 kat, 77 m2, 115.000. Mob. 066/801-737. DVOSOBAN, Aleja lipa, 52 m2, 8 kat, djelimi~no adaptiran, 106.000 KM. Mob. 066/801-737. KO[EVSKO brdo, B. Begi}, VP, 58 m2, adaptiran, 120.000 KM. Mob. 062/907-831. DVOETA@NI stan, Vogo{}a, 4 sprat, 112 m2, adaptiran, 1.160 KM/m2. Mob. 062/907-831. VRACA, A. Smailovi}a, 1 sprat, 92 m2, 1.500 KM/m2. Mob. 062/907-831. VOGO[]A, B. Kr{o, 1 sprat, 77 m2, 115.000 KM. Mob. 062/907831. KU]A, Vraca, 3 eta`e + gara`a + ba{ta, 280.000 KM. Mob. 062/907831. KU]A, Blagovac 1, 2 eta`e, 79 m2 + 980 m2 oku}nice, 100.000 KM. Mob. 062/907-831. DOBRINJA, V. Maglajli}, 3 sprat, 54 m2, balkon, 1.450 KM/m2. Mob. 062/907-831. MICE Todorovi}, prizemlje, 31 m2, adaptiran i namje{ten, 85.000 KM. Mob. 062/907-831. BOLNI^KA, prizemlje, 61 m2, potrebna adaptacija, pogodno za pos. prostor, 150.000 KM. Mob. 062/907-831. MARIJINDVOR, K. Tvrtka, suteren, 52 m2, pogodan za kancelarije, 125.000 KM. Mob. 062/907831. KOVA^I]I, Splitska, 1 sprat, 54 m2, balkon, useljiv, 108.000 KM. Mob. 062/907-831. POSLOVNI prostor, ul. Ko{evo, VP, 47 m2, adaptiran, 160.000 KM. Mob. 062/907-831. KU]A, ul. Borak, 3 eta`e + pomo}ni objekti + 2 gara`e, useljiva, 450.000 KM. Mob. 062/907-831. POSLOVNI prostor, E. Ademovi}a, 136 m2, 2 eta`e, veliki magacin, mo`e iznajmljivanje. Mob. 062/907-831. GRBAVI^KA ul. 14 sprat, adaptiran, 71 m2, trosoban, 155.000 KM. Mob. 062/907-831. ODOBA[INA, 1 sprat, 65 m2, use ljiv, 1900 KM/m2. Mob. 062/907-831. DOBRINJA, K. Prohi}a, 74 m2, VP, 115.000 KM. Mob. 062/334371. ZEMLJA u Blagovcu, 3 parcele od 2-4 dunuma, od 40.000-70.000 KM po dunumu. Mob. 062/334371. DOBRINJA kod Kupa, 3 sprat, 66 m2, 98.000 KM. Mob. 062/334371. DOBRINJA C5, 3 sprat, 112 m2, nadogradnja, plinsko cen. grij. 150.000 KM. Mob. 062/334-371. KARPUZOVA, 72 m2, 3 sprat, novogradnja, sve adaptirano, 170.000 KM. Mob. 062/334-371. TURISTI^KI kompleks u stilu etno sela, na parceli 2000 m2, adaptirani, sobe, podno grij. 240000 KM. Mob. 062/334-371. VIKEND ku}a u Rje~ici iza Rajlovca, 83 m2 + 1600 m2 zemlje, sa prate}im objektima, 108.000 KM. Mob. 062/334-371. ^ENGI] vila, I. Engela, 5 sprat, 34 m2, 65.000 KM. Mob. 066/801737. CENTAR vogo{}e, novogradnja, 4 sprat, 63 m2, namje{ten, 98.000 KM. Mob. 062/334-371. ZEMLJA kod Mostarskog raskr{}a 5250 m2, svi papiri 1/1, 75.000 KM. Mob. 062/334-371. ZEMLJA 2370 m2 i ku}a na Mostarskom raskr{}u, Rakovi~ka cesta, ku}a sa 3 stana, 450 m2, 650.000 KM. Mob. 062/334-371. LOGAVINA, 29 m2, 1 sprat, 2.300 KM/m2. Mob: 061/170-254. KU]A u Mi{evi}ima 410 m2 + 500 m2 ba{te, na tri eta`e + 2 duple gara`e, 220.000 KM. Mob. 062/334-371. KU]A u binje`evu sa 3 stana po 80 m2, sve novo, plac 1000 m2, 285.000 KM. Mob. 062/334-371. USELJIVA 3 stana u BH od 56 do 60 m2, dvosobni i trosobni, 2-6 sprata, 1.700 KM/m2, sa PDV-om. Mob. 062/334-371. MOJMILO, 38 m2, veliki balkon, nova stolarija, 68.000 KM. Mob. 062/334-371. KU]A na Bojniku, amari~ki stil, papiri 1/1, 200 m2 i plac 1000 m2, 250.000 KM. Mob. 062/334-371. STANOVI u izgradnji Tibra 2 Stup, od 27-65 m2, 1.600 KM, sa PDV-om, useljivi u 2/2012. Mob. 062/334-371. KU]A na Kova~ima, 165 m2, sve novo, adaptirano, 480.000 KM. Mob. 062/334-371. KU]A u Ned`ari}ima, 200 m2 kod Penija, na parceli 1000 m2, 410.000 KM. Mob. 062/334-371. CENTAR, K. Tvrtka, 5 sprat, bez lifta, 110 m2, u dobrom stanju, 250.000 KM. Mob. 062/334-371. STARI GRAD, Prijepolj~eva, 38 m2, dvosoban, adaptiran, 98.800 KM. Mob. 062/334-371. JEDNOSOBAN 45 m2, 1/1, useljiv, 1 kat, razvedeno plinsko, PVC stolarija u Sokolovi}ima. Mob. 061/709-430. TITOVA, 1 sprat, pogodno za kancelarije, 62 m2, 200.000 KM. Mob. 065/819-136. ADAPTIRAN, dvoeta`ni kod hotela Evrope, 3 sprat, adaptiran, 67 m2, 210.000 KM. Mob. 065/819-136. TITOVA, 5 sprat, potkrovni, lift, 68 m2, uknji`en, fizi~ki ima 100 m2, 180.000 KM. Mob. 065/819-136. POSLOVNI prostor, Dobrinja, N. Pozderca, 20 m2, adaptiran, 50.000 KM. Mob. 062/334-371. DOBRINJA V, S. Filipovi}a, 7 sprat, 77 m2/1.500 KM. Mob. 065/819-136. OTES, Trg ote{. batalj. 6 sprat, 77 m2 + gara`a 17 m2, 110.000 KM. Mob. 065/819-136. GRBAVICA, Radni~ka, VP, potrebna adaptacija, 46 m2, 85.000 KM. Mob. 065/819-136. DVA pos. prostora, Stup, 139 m2 i 64 m2, 1.300 KM/m2. Mob. 062/334-371. KOVA^I]I, Ljubljanska, 2 sprat, 39 m2 + 2 balkona, 78.000 KM. Mob. 065/819-136. GRBAVICA, ul. Grbavi~ka, 14 sprat, useljiv + 2 lifta, 72 m2, 145.000 KM. Mob. 065/819-136. ZEMLJE 11.000 m2 + ku}a, Osjek, mo`e u parcelama, svi priklju~ci, 1/1, 35 KM/m2. Mob. 062/334-371. VOJNI^KO Polje, H. Su}eske, 6 sprat, 61 m2, 110.000 KM. Mob. 065/819-136. USELJIVI stanovi u Tibri Pacipik 1, Stup, Ned`ari}i, od 36-67 m2. Mob. 062/334-371. CENTAR, ^obanija, stan 48 m2, dvosoban sa gara`om, 150.000 KM. Mob. 062/051-541. DVOSOBAN renoviran stan u Zenici, Lond`a 92/XI, 64 m2. Mob. 063/972-432. MARINDVOR, titova, pos. prostor 165 m2/1 sprat, 7 kancelarija, et`. pogodan za ordinacije, 500.000 KM. Mob. 061/269-835. NI[I]I-Jelik, ku}a na sprat, parcela 2,5 dunuma, sa prate}im objektima, sve kultivisano, 99.000 KM. Mob. 061/269-835. VOGO[]A, 56 m2/II, centar, pored autobuske, sre|en, eta`no GRIJANJE, sa novom ugradbenom kuhinjom, 76.000 KM. Mob. 061/269-835. STARI Grad, ekskluzivna ku}a na dobroj lokaciji, 2 sprata, ba{ta, 2 gara`e, 400.000 eura. Mob. 061/269-835. PRODAJEM stan 84 m2, V. Peri}a, Marindvor. Mob. 066/783-856. DVOSOBAN stan 54 m2, Mejta{. Mob. 063/661-949. PRODAJEM ku}u sa 2,5 dunuma zemlje u Doglodima. Tel. 627-095. PRODAJEM parcelu sa ku}om i svim priklju~cima, 4 dunuma, Ilid`a. Mob. 061/208-414. PRODAJEM stan 60 m2, 2 balkona, povoljno. Mob. 066/843-158. TUZLA, ku}a, 2 stana, dvije garsonjere, 4 gara`e, oku}nice 560 m2, 500.000 KM. Tel. 033/410-632, 070/232-507. BR^KO, stan 56 m2, renoviran, hitno i povoljno. Mob. 062/465-390. PRODAJEM gara`u, Grbavica I. Tel. 472-518. PRODAJEM ku}u 250 m2, Alifakovac, Megara. Tel. 810-047. PRODAJEM-mijenjam stan 106 m2, Grbavica. Tel. 810-047. PRODAJEM 950 m2 u Rakovici-Kakrinjski put do br. 53. Mob. 062/215-030, 456-045. STAN 54 m2, ^. Vila I, VP, balkon, cen. grijanje, 90.000 KM. Tel. 677-779. PRODAJEM pos. prostor na Kuli, I Sarajevo, 20 m2. Mob. 062/760-319. PRODAJEM stariju ku}u u Dra~evu-^apljina, blizu granice Doljani, 150.000 KM. Tel. 621-724. PRODAJEM pos. prostor 84 m2, Dobrinja, suteren. Mob. 061/605-851. VIKEND ku}a u Rakovici, 120 m2, 1300 m2 plac, gara`a, 86.000 KM nije fiksno. Mob. 062/334-371. KU]A na Ilid`i, Lu`ani, na sprat, 95 m2, gara`a, 100 m2 ba{te, 160.000 KM. Mob. 062/334-371. MALTA, A. Benca, VP, 54 m2/ 1.800 KM. Mob. 065/819-136. KU]A na 4 eta`e u Butmiru, 622 m2 + 650 m2 dvori{ta, 3 zasebna sta na, 320.000 KM. Mob. 062/334-371. HAD@I Idrizova, 103 m2, 1 sprat, 2.200 KM/m2. Mob. 062/334-371. BREKA, H. Polovine, 4 sprat, 66 m2/2.400 KM. Mob. 065/819-136. CENTAR, ul. Vrazova, 2 sprat, 59 m2/2.800 KM. Mob. 061/320-439. MARINDVOR, Kranj~evi}eva, 3 sprat, useljiv, 96 m2 + 2 balkona, 308.000 KM. Mob. 065/819-136. KU]A, Stari Grad, iznad Katedrale, M. Had`i}a, 2 eta`e + oku}n. + gara`a, 280.000 KM. Mob. 065/819-136. ALIPA[INO polje, Trg nezavisnosti, 2 sprat, adaptiran, 59 m2, 95.000 KM. Mob. 065/819-136. BOSANSKA ku}a na Sedreniku sa 900 m2 placa, 130.000 KM. Mob. 065/819-136. STAN iznad Katedrale, ^adord`ina, 57 m2, useljiv, 100.000 KM. Mob. 065/819-136. ^ENGI] vila, D`. bijedi}a, 5 sprat, 54 m2, 85.000 KM. Mob. 061/320-439. CENTAR, H. Idrizova, potkrovlje, 32 m2, 95.000 KM. Mob. 061/320439. HRASNO, A. lipa, 3 sprat, 46 m2, 46.000 KM. Mob. 061/320-439. KO[EVO, ul. M. [najdera, 3 sprat, 21 m2, 60.000 KM. Mob. 061/320-439. GRBAVICA, B. Muteveli}a, 1 sprat, 53 m2/2.100 KM. Mob. 061/320-439. ^ENGI] V. 2 sprat, 82 m2, 1.900 KM/m2. Mob. 061/320-439. DVOSOBAN, L. Pastera, preko puta Merkatora, Dobrinja, 68 m2, 103.000 KM. Mob. 061/320-439. ALIPA[INO polje, 2 sprat, Trg zavnobiha, 77 m2/1.600 KM. Mob. 061/320-439. PETEROSOBAN stan, V. Peri}a, 1 kat, 138 m2, funkcioni{e kao dva stana, 380.000 KM. Mob. 061/320-439. ALIPA[INO polje, Bosanska, 6 sprat, 53 m2, 80.000 KM. Mob. 061/320-439. JEDNOIPOSOBAN, Grbavica, VP, 43 m2, preko puta hotela Bristol, 100.000 KM. Mob. 061/320-439. HRASNO, A. B. [imi}a, VP, 77 m2/2.200 KM. Mob. 061/320-439. ILID@A-Pejton, VP, 52 m2 + 20 m2 podrum, 60.000 KM. Mob. 061/320-439. KOVA^I]I, Ljubljanska, VP, 55 m2, 100.000 KM. Mob. 061/320-439. GRBAVICA, Topal Osman pa{e, adaptiran, 53 m2/2.100 KM. Mob. 061/702-881. MARINDVOR, 3 sprat, 48 m2/2.300 KM. Mob. 061/702-881. CENTAR, ul. La Benovalencije, 2 sprat, 83 m2/2.800 KM. Mob. 061/702-881. LOGAVINA, 1 sprat, useljiv, 29 m2, 65.000 KM. Mob. 061/702-881. CENTAR, ul. Ko{evo, 4 sprat, adaptiran, 80 m2, 190.000 KM. Mob. 061/702-881. KRALJA T, 89 m2, 2 sprat. Mob. 061/177-556. JOSIPA V. 84 m2, VP, 2.800 KM/m2. Mob. 061/177-556. TOROMANOVA, VP, 45 m2. Mob. 061/177-556. MEJ TA[, M.P.So ko lo vi}a, 1 sprat, 52 m2/2.900 KM. Mob. 061/177-556. BRAKA, I. Mujezinovi}a, 78 m2/2.500 KM. Mob. 061/177-556. ^ENGI] V. D`. Bijedi}a, 15 sprat, 73 m2. Mob. 061/177-556. TRG heroja, 36 m2, 14 sprat. Mob. 061/177-556.

utorak, 13. septembar 2011. godine
ALIPA[INO polje, N. Smajlagi}a, 77 m2/82.000 KM. Mob. 061/177-556. ILID@A-Lu`ani, 57 m2, 3 sprat. Mob. 061/177-556.

OSLOBO\ENJE

PRODAJEM Opel 1990, godina, registrovan do VIII.2011. cijena po dogovoru. Mob. 061/892-969. PRODAJEM Alfa Romeo 146 Twinspark 2000 godina, srebreni metalik, neregistrovan. Mob. 061/210-700. PRODAJEM [kodu feliciju 1.6, 1997. god, pre{la 90.000 km, cijena 3.500 KM. Tel. 061/190-255. PRODAJEM za Golfa alnaser, alternator 2,3,4 i za ostala vozila, mo`e i monta`a. Tel. 033/531-996 i 062/693-470. D@ETA 1,6B, 1986. godina, kao nova, registrovana do 23.6.2012 godine, samo 47.000 KM, nove ljetne i zimske gume, akumulator, auspuh, zup~asti remen, 3.200 KM. Mob. 062/254-859. PRODAJEM Reno 4, Gtl, 1991. godina, registrovan, cijena 1.000 KM, ispravan. Mob. 062/210-128. ALFA ROMEO 146 registrovana do 07.2012. Tel: 033/456-045. [KODA superb. 2,5 TDI 2003. g. 180000 KM prvi vlasnik 4 orig. klju~. Tel: 065/936-546. PRODAJEM RENAULT megane couch 1999.g. izuzetno o~uvan. uredno servisiran. Tel. 061/165-195. MERCEDES C klasa CDE 200 godine 2002. pre{ao 65000 KM. cijena 18.500 KM. tek registrovan Tel: 061/505-035. PRODAJEM JUGO 60 1990 povoljno. Tel. 062/215-119. OPEL Corsa essentia 2006. godina. Mob. 061/208-414. PRODAJEM Renault Clio, 2006. god, dizel, klima, metalik sivi, dvoja vrata, registrovan do 6/2011. god, pre{ao 160.000 km, servisiran kod ovla{tenog servisera. Tel. 063/317-923. PRODAJEM Passat 1.9 TDI, 2006. godina 11 mjesec, u odli~nom stanju, tek registrovan, cijena 11.000 eura. Mob. 061/161-333. PRODAJEM Pe`o 405 GLI, 91. god, plavi, registrovan do 12. 2010. god, 3000 KM. Tel. 061/702-801. PRODAJEM Jugo Skala 55, 1990 godina, registrovan do IV 2011. godine, gara`iran, cijena po dogovoru. Mob. 061/374-716. PRODAJEM Renault Megan 1,6 2000 godina, ful oprema, registrovan do aprila 2012. godine. Mob. 062/690-900. PRODAJEM Audi 80, 1989. god, 1.6 benzin 2.800 KM. Tel. 033/537949. RENO CLIO 1,2 16 V 2003 god. 75000 KM registrovan do 5. 2012 klima, radio multilock. Tel. 061/269-213. MIJENJAM putni~ko vozilo SAAB TIP 93 pre{ao 750000 KM za kombi. Tel. 061/ 223-119. PRODAJEM Reno 5, 1986. godina u voznom stanju, registrovan do 27.10.2011. cijena 1.100 KM. Mob. 062/921-796. PRODAJEM dijelove za Golf 2. Tel. 062/139-019. PRODAJEM {kodu pikap, 2001. godina, cijena 3.500 KM. Tel. 062/877-008. PRODAJEM 214 benzin 1998, dvoja vrata o~uvan 3.600 KM. Tel. 061/229-714. PRODAJEM prikolicu i djelove golfa jedinica. Tel. 061/367-103. PRODAJEM Golf II benzinac 1,8 1985. god. registrovan do marta 2011. god u izvanrednom stanju, cijena 1.800 KM. Tel. 061/257-934.

NAMJE[TAJ
PRODAJEM trosjed sa 2 fotelje stilski namje{taj, pisa}i sto i ormar za knige-spise. Tel. 033/207-484, 066/285-076. PRODAJEM trosjed, dvosjed i fotelju (crna eko ko`a u kombinaciji sa drvetom). Tel. 061/159-875. PRODAJEM skoro novu o~uvanu sobnu ugaonu garnituru od plavog fibera, salonsku + 2 taburea. Tel. 033/534-087 i 062/682-690. PRODAJEM novu sobnu salonsku garnituru od fibera, trosjed, dvosjed i fotelju. Tel. 033/534-087 i 062/682-690. PRODAJEM nove i o~uvane vise}e zidne kuhinjske elemente, nov drveni prozor sa {tokom 60 x 60 cm. Tel. 033/534-087 i 062/682-690. HITNO prodajem komplet namje{taj dvosobnog stana, dnevni boravak, spava}u sobu, kuhinju, mo`e se pogledati od 18 do 20 sati. Tel. 033/521-187. PRODAJEM kvalitetan crni trpezarijski sto. Tel. 062/577-638. PRODAJEM trosjed, dvosjed i fotelju (crna eko ko`a u kombinaciji sa drvetom). Tel. 061/159-875. DVOKRILNI ormar boja oraha, visina 1,65, {irina 1,20 i dubina 0,60. Mob. 061/213-270. PRODAJEM stolicu radnu/tehni~ku sa to~kovima povoljno. Tel. 061/926-041. PRODAJEM bra~ni krevet. Tel. 624-560.

TEHNIKA
PRODAJA mobitela, novih i kori{tenih, najjeftinije cijene, www.pacomoby.ba, nokia, samsung, soni, ericsson, lg.htc. apple inphone. Mob. 062/695-695. PRODAJEM zvu~nike „Fi{er“ 2 kom, crni 50/70W, orginal, 60 KM. Tel. 061/702-801. TV LG monitor 19 in~a CT DVD plejer, videorekorder printer HP sve za 200 KM. Mob. 062/577-638. PRODAJEM TA pe} 4,5 kw, 200 KM i uljni radijator 30 KM. Mob. 062/257-466. GRIJA^ i relej, zub~asti i ilinasti remen, filter goriva i dr. originalni dijelovi Golf I/D. Tel. 619-184, 061/449-822. PRODAJEM ma{inu za su|e Gorenje, 150 KM. Mob. 061/080-257. PRODAJEM zamrziva~ ladi~ar i ve{ ma{inu Gorenje, upotrebljavana, ispravna. Mob. 061/ 350-156. PRODAJEM foto aparat Nikon FG uz dodatke. Tel. 033/646-281.

VOZILA
LANDROVER,dugi benzinac u odli~nom stanju, 1973. godina, gara`iran, cijena 15.000 KM, sa re zer vnim di je lo vi ma. Tel. 058/483-561. PRODAJEM Fiat punto grande 1,4, 2010. goddina, full oprema. Tel. 061/158-507.

utorak, 13. septembar 2011. godine
PRODAJEM Passat 2,5 TDI, 4 motion, 2002. god, zlatna boja, BiH table, 6 brzina. Tel. 00385 99 8304357. AUDI A4, 1,8 T quattro, 2003. godina, extra stanje. Tel. 062/505-111. OPEL corsa 1,2, 2006. god. u odli~nom stanju, bordo metalik. Mob. 061/208-414. MERCEDES 813 kiper i grajfer. Mob. 061/208-414. CITROEN ZX 1,4-1995. benzin, 140.000 km, registrovan 3/2012, povoljno. Mob. 063/978-744. PRODAJEM za Golfa alnaser, altenator 2,3,4 i za ostala vozila, mo`e i monta`a. Tel. 531-996, 062/693-470. GOLF 2 benzin, 1986. registrovan, 2.600 KM. Mob. 061/130-348. RENO 5, 86. god. u voznom stanju, registrovan do 10/2011, 1.300 KM. Mob. 062/921-796. KAMION korpa 12m, Iveco 35-10, god. pr. 99. plava. Tel. 553-865, 0617895-017. PEUGEOT 406, HDI 20/90 ks, 2000 god. limuzina. Mob. 0617817690. PRODAJEM za Golfa alnaser, alternator 2,3,4 i za ostala vozila, mo`e i monta`a. Tel. 033/531-996 i 062/693-470. VOLVO S40, 2002. godina, automatik, benzinac, ko`a, vrlo povoljno. Tel. 062/600 -111. PRODAJEM motocikl 125 ccm CHOPPER 15 KS nov, marke Hyosung, uvezen iz Austrije, ocarinjen pla}en 3000 Eura prodaje se povoljno za samo 3.500 KM. Mob. 061/956 845. TRAKTOR IMT 558 u odli~nom stanju sa svim priklju~cima, gara`iran. Mob. 062/223-700. PRODAJEM mercedes M 201— 190 D, 1985. godina, bijeli, 53 kw, 4 brzine, registracija do XI 2009. Tel. 033/677- 080. PRODAJEM peugeot 607, 2003. god, 2.2 benzin, cijena 23.000 KM. Tel. 062/907-122. PRODAJEM du{ek antidekubitus. Cijena 200 Km. Tel. 061/933-401. PRODAJEM grobno mjesto na katoli~koj parceli u Barama. tel. 204-086. PRODAJEM 100% efikasno sredstvo za trajno uni{tenje `ohara i `utih mrava u va{em stambenom ili poslovniom prostoru. Mob. 061/243-891. OVOGODI[NJE kvalitetno pitomo sijeno, presovano u bale po 20 kg, za{ti}eno pod krovom, cijena povoljna. Mob. 057/482-150. PRODAJEM stajsko |ubrivo. Mob. 061/515-235. PRODAJEM glava, to~ak, papu~a, {ipka stare {iva}e ma{ine kao starina, 70 KM. Tel. 061/702-801. PRODAJEM ma{inu za pletenje `i~ane ograde. Tel. 061/145-843. PRODAJEM neura|en Vilerov goblen. Tel. 061/603-115. PRODAJEM pe} na plin za grijanje na dimnjak. Tel. 061/603-115. PRODAJEM ljekovita jaja Japanske prepelice i doma}a koko{ija jaja, besplatna ku}na dostava. Tel. 062/138-855. PRODAJEM crnu ko`nu jaknu br. 42, exstra model za mlade, role profesionalne, veli~ina 44-46. Mob. 061/906-914. PRODAJEM crne ko`ne hla~e za vo`nju motora, br. 44. Mob. 061/906-914. PRODAJEM polovan slu{ni aparat ispravan. Tel. 061/603-115. PRODAJEM bijelu ko`nu garnituru Dalas, 1.200 KM. Tel. 0038763191201. PRODAJEM ormane, vitrine, razhladne police, metalne, vage, kase Oliveti, reno. Mob. 061/958-001. TRPEZARIJSKI sto sa 4 stolice u odli~nom stanju povoljno. Tel. 062/967-026 i 033/660-752. PRODAJEM {krinju Gorenje 250 l. Tel: 446-046. VE[ ma{inu Beko potpuno novu Tip 5054 cijena 260.00 KM. Tel. 062/967-026. BOJLER proto~ni nadplutni sa kvalitetnom slavinom sve odli~no povoljno uz garanciju. Tel: 062/967-026 i 033/660-752. PRODAJEM polovnu {krinju Gorenje 310 l. Tel: 061/350-000. PRODAJEM Komokron liniju sa sa zvu~nicima gramofonom nova, luster kristalni. Tel: 033/665-230. PRODAJEM bojler Mebo{ skoro nov 50 litara ormari} za cipl o~uvan. Tel: 033/665-230. PRODAJEM ser|adu unikat staru 70 god. povoljno. Tel: 062/ 127-128. PRODAJEM plinsku pe} na dimnjak „Emina 7“. Tel:062/126-358. PRODAJEM nov m{ki kvadratni pozla}en satkupljen za 80 Km dajem ga za 40 K. jako finog dizajna. Tel.061/709-772. SEZONSKA rasprodaja pletenog namje{taja, stolica, dvosjeda, stolova, korpi i drugo. Cijene izrazito povoljne. Mob: 061/200-894. i 033/525-966. PRODAJEM kazan za pe~enje rakije i djelove Golfa jedinica. Tel. 061/367-106 i 033/444-590. PRODAJEM bukov. parket I A kl. du`ina 50 cm 40 m. Tel. 541-488. PRODAJEM kompeltnu stomatolo{ku ordinaciju. Tel: 062/658254. PRODAJEM kolica za kupovinu pijacu 4 to~ka, korpa, ko~nice. Tel. 446-046. KOMPLET pribori posu|e „Solingen“ za ugostiteljstvo i doma}instvo. Tel: 546-456. PRODAJEM dje~iji bicikl sa pomo}nim to~kovima za 4-8 god. u odli~nom stanju cijena 50 Km. Tel. 061/436-080. PRODAJEM {iva}e ma{ine Singer Bagat i RFAFF ko`a u koferu na 2 rate + garancija. Tel: 061/145-504. LIM rosfraj za sudoper desni 80 cm. Tel: 062/967-026. PRODAJEM boce plin kisik {laufi, ru~ka, manometar, reza~ i ostalo. Tel. 537-240 i 233-114. PRODAJEM vuneni }ilim 25x3,5 m 150,00 KM {iva}u ma{inu Bagata Jadranka. Tel: 033/621-724. KARNI@E mesingatne 2 kom du`ina 3,20 m i 2,20 m. komplet sa dr`a~ima i halkama te `abicama povoljno. Tel. 062/967-026 i 033/660-752. PRODAJEM kvalitetan original usisiva~ za automobile priklju~ak na izvolti., kupljen 50 Km, prodajem za 20 KM. Tel. 061/709-772. PRODAJEM zamrziva~ Gorenje ladi~ar i ve{ ma{inu sve upotrebljavano i ispravno. Tel: 061/350156. PRODAJEM ma{inu pisa}u elektri~nu, 80 KM. Tel. 651-556. PRODAJEM nove mre`ice i no`eve za elek. aparate Panasonik. Tel. 651-556. PRODAJEM asimil engleskog jezika, komplet, nov, 90 KM. Tel. 651-556. CIRKULAR (`eljezne nogare-bicikl (mu{ki i `enski rog). Mob. 061/337-782. PRODAJEM dje~iji motor na akumulator, veoma malo kori{ten, pla}en 400 KM za 150 KM. Mob. 061/243-891. RADIJATORE aluminiske po rebru, 10 KM. Mob. 062/458-313. PRODAJEM Chicco set — kolica, nosiljku, sjedalicu za auto sa raznom opremom i kreveti}. Mob. 062/570-826. PRODAJEM plinsku bocu butan 10kg i 30kg ve}u. tel. 033/641-362. PRODAJEM nove strojeve za {iva nje mar ke Brot her. Tel. 063/347-852. PRINT ma{ina rodin Solvent 6184 A {irina {tampe 180 cm. Tel. 553865, 061/895-017. PRODAJEM radnu/tehni~ku stolicu, povoljno. Mob. 061/926-041. PRODAJEM set ameri~kih kofera (manjih) jeftino. Tel. 219-260, 062/296-347. PRODAJEM Braunove mre`ice za brijanje i el. aparate Braun. Mob. 061/323-906. PRODAJEM pelene za odrasle, velike br. 3. Mob. 061/364-663. SOBNA vrata 3 kom, prozori s vakumiranim (termo) staklom 5 kom, cijena po dogovoru. Mob. 061/869-396. PRODAJEM svje`a ljekovita jaja japanskih prepelica, 30 kom/9 KM. Tel. 061/245-901. PRODAJEM dje~ija kolica, Talijanska nova, Peg-Perego. Tel. 660939, 063/876-419. PRODAJEM 2 orginal vilerova goblena zima i prolje}e. Tel. 660939, 063/876-419. PRODAJEM crijep, jeftino. Mob. 065/696-132. TENDA 5m du`ine Suman, skoro nova, povoljno. Mob. 061/106-540. PRODAJEM 36 ugostiteljskih stolica, 700 KM. Mob. 061/200-841. OKO 1.500 CD -ova kvalitetnih evergrin muzike i ostale, vrlo povoljno. Tel. 447-825, 061/335-327. VEOMA povoljno prodajem o~uvanu i novu garderobu: 1 KM, 2 KM, 5 KM, 10 KM i 20 KM (novo - sa{iveno), br. 46 - 44. Mob. 061/233-913. POLOVNI prozori 80 x 140, grile, ulazna i unutra{nja vrata, 30 KM komad, Stolac. Mob. 062/810-754. SPECIJALNI tanjir za rezanje sira sa no`em, sobna antena. Tel. 062/104-951. PRODAJEM filandendron, {efleru, palma, fikus, pogodno za poslovne prostore. Tel. 033/657-914. PRODAJEM drva bukova cijepana - 65 KM, drveni ugalj Kreka 110 KM. Tel. 061/159-904.

OSLOBO\ENJE

mali
KUPUJEM deviznu {tednju, ratnu od{tetu i dionice firmi, fondova FBiH i RS najbolje pla}am, ispla ta i do la zak odmah. Tel. 062/788-739. KUPUJEM deviznu {tednju obveznice dionice ratna od{teta ispalta i dolazak na adresu odmah u FBiH i RS. Mob: 063/351-572. KUPUJEM umjetni~ke slike, filateliju, stari nakit, satove zidne, |epne, ru~ne, ordenje, zna~ke i ostalo. Tel. 033/456-505 i 061/214-405. KUPUJEM umjetni~ke slike starih slikara, ulje, akvarel, pastel. Mob. 062/969-693. AGENCIJA za nekretnine Sigenx kupuje stanove u Sarajevu, uz pro vi zi ju od 3%. Mob. 061/170-254. KUPUJEM staru deviznu {tednju, obveznice, dionice, isplata i dolazak na adresu odmah, u FBiH i RS. Mob. 061/517-897. KUPUJEM lomljeno zlato, dukate, {orvane i ostale predmete od zlata. Tel. 061/553-640, 033/655-530. KUPUJEM lomljeno i zubarsko zlato, dukate, zlatene satove i ostalo. Tel. 061/965-126. KUPUJEM staru deviznu {tednju, ratnu od{tetu, dionice, obveznice, certifikate iz FBiH i RS, isplata odmah. Mob. 061/375-634. KUPUJEM akcije - obveznice devizne {tednje i ratne {tete, isplata odmah. Mob. 065/027-864. KUPUJEM i prodajem neulo`ene certifikate. Tel: 061/338-893. KUPUJEM umjetni~ke slike, starinski namje{taj, sablje, satove, ordenje, bos. }ilime i ostalo. tel. 061/553-640. KUPUJEM polovni dobro o~uvani rakijski kazan do 3000 KM. Tel: 0617223-119. KUPUJEM trakice contour Bayer. Tel. 461-002. KUPUJEM }ilime, pirot serd`ade, bakar savatli, demirliju, zidne satove, vez. Tel. 061/159-507. KUPUJEM stan u Sarajevu manje kvadrature. Tel. 211-914.

Oglasi

35

POTREBAN stolar penzioner za povremene radove sa ili bez alata. Mob. 062/577-638. POTREBNO vi{e saradnika za rad u internacionalnoj kompaniji. Mob. 061/170-143. POTREBNA frizerka za rad u salonu. Mob. 061/314-815, od 9 do 20 sati. OZBILJAN sredovje~an mu{karac zdrav radio bi kao no}i ~uvar ili bi pazio stariju oboljelu osobu. Op}ina Centar ili N. Sarajevo. Tel. 033/208-175.

USLUGE
„VITALIS“, ku}na njega i lije~enje starih i bolesnih osoba, kupanje, hranjenje, infuzije, injekcije, mijenjanje katetera, laboratorij, pregled ljekara (internist). Mob. 061/172-948. SANITETSKI PREVOZ nepokretnih i te{ko pokretnih osoba, uz pratnju. Mob. 061/482-882. „DOM VITALIS“, smje{taj za starije i nemo}ne osobe. Mob. 061/172-948. ALU @ALUZINE 20 KM/m2, trakaste zavjese 20 KM/m2, ALU i PVC roletne, platnene roletne, tende, cijena sa ugradnjom. Tel. 033/211-484, 033/767-995 i 061/131-447. MAXIVITA, ku}na njega i ~uvanje starih i bolesnih lica, davanje injekcija, infuzija, inzulina, itd. Mob. 061/319-604. „MIKADO„ d.o.o. Najpovoljnije, najkvalitetnije, aluminijske `aluzine, trakaste zavjese, BLINDO harmonika vrata i vanjske roletne. Tel/fax 033/655-600 i 061/551-515. POVOLJNO vanjske roletne, trakaste zavjese, aluminijske `aluzine, harmonika vrata i pvc-stolarija. Tel: 061/214-303. VR[IMO molerske radove: gletovanje, farbanje, stolarije i rigips, kvalitetni radovi, povoljna cijena, obezbje|ujemo `ene za ~i{}enje. Mob. 062/373-186. OBAVLJAM sve molerske poslove i ostalo po potrebi. Tel: 061/382-219. IZRADA i monta`a namje{taja kuhinja, plakara, stolova, polica prema katalogu i zahtjevu. Tel: 061/466-093. KERAMI^ARSKE usluge moleraj, postavljanje elektro instalacije i laminata. Tel. 062/466-093. RADIM POVOLJNO zidarske radove, kre~enje i sve ostalo po potrebi. Tel: 061/382-219. PRU@AM usluge manuelne terapeutske i{ijacu masa`e u svom stanu i dolazim na adresu. Tel: 061/299-230. BRAVARSKI radovi, dolazim na adresu, ugradnja i popravka brava, gara`nih vrata i blindiranih. Mob. 061/233-078. TV VIDEO servis, Porodice Ribar 65, Hrasno, popravka svih vrsta TV aparata, dolazak na ku}nu adresu, original daljinski za sve TV aparate. Tel. 650-867, 061/188-410. TEPSER S.O.D. savremenim ma{inama ~istimo namje{taj, tepihe (rese), itisone, unutra{njost auta, tvde podove (za{tita9. Tel. 033/200003 i Mob. 061/524-461. NJEMA^KI JEZIK instrukcije osnovcima i sredno{kolcima. Tel: 061/181-542.

KUPOVINA
KUPUJEM suvenire sarajevske olimpijade, razglednice, nov~anice i ostalo. Tel. 033/456-505. KUPUJEM malu tu~enu {amotiranu pe}icu na drvo i }umur. Tel. 061/719-714, 066/169-570. KUPUJEM deviznu {tednju Jugo i Privrednu banku obaveznice ratne od{tete. Mob: 061/526-918. KUPUJEM {kolske ud`benike za osnovne (devetogodi{nje) {kole i srednje {kole. Mob. 061/533-792. KUPUJEM dionice, obveznice, staru deviznu {tednju, certifikate, ratnu od{tetu iz FBiH, isplata odmah. Mob. 066/969-370. KUPUJEM dionice, obveznice, staru deviznu {tednju, certifikate, ratnu od{tetu iz FBiH i RS, isplata odmah. Mob. 061/279-971. KUPUJEM malu tu~anu {amotiranu polovnu pe}icu. Mob. 061/719-714, 066/169-570. KUPUJEM polovnu harmoniku od 70 — 80 basova ja~ine. Mob. 061/093-163. KUPUJEM stare njema~ke marke i austrijske {ilinge. Mob. 061/323-906. KUPUJEMO 100% najbolje pla}amo staru deviznu {tednju, ratnu od{tetu, obveznice, dionice svih firmi, fondova isplata i dolazak na adresu odmah. Tel. 063/595-640. KUPUJEM staru deviznu {tednju i ratne {tete iz Federacije i RS. Tel. 061/140-521, 066/003-691. KUPUJEM i prodajem certifikate, dionice, strau deviznu {tednju i obveznice ratne od{tete iz FBiH i RS, isplata odmah. Tel. 062/358-344. KUPUJEM mjenja~ kombija T2 Folcvagena. Tel: 061/367-103. KUPUJEM sve vrste dionica sa Saraj i Bajl. berze Big. bonus. Tel. 061/188-488 ili 061/974-799. POTREBNI stanovi za prodaju i iznajmljivanje za poznate klijente. Tel: 061/269-835. KUPUJEM manji stan kanton Sarajevo. Tel: 0617269-835. KUPUJEM dva grobna mjesta na Barama, ateisti~ko, jedno uz drugo. Tel. 033/200-343.

OSTALO
PRODAJEM ugostiteljski {ank (kafi}, restoran). Mob. 061/173-835. PRODAJEM pe} Beko pod garancijom pola plin, pola struja, rerna sa ventilatorom. Tel. 061/224-704. PRODAJEM u pola cijene Bajerove trakice za mjerenje {e}era u krvi. Mob. 063/190-935. PRODAJEM nove rekete za stoni tenis, od boljeg kvaliteta Safta{i. Mob. 061/159-507. PRODAJEM dugu crnu bundu od zeca, duga dlaka, br. 40-42. Mob. 061/159-507. PRODAJEM pe} na dimnjak cijena po dogovoru. Tel: 220-696 i Mob: 0627482-526. PRODAJEM radijatore Brugman 6 kom. povoljno. Tel: 061/187-952. PRODAJEM kozmetiku Gilete, Nivea, Sensodin, {amponi [ulder. Tel. 061/323-906. PRODAJEM certifikate za otkup stanova isplata odmah. Tel. 061/140-521, 066/003-691. PRODAJEM 200 m2 hrastovog drveta, mo`e za ogrev ili izrada hrastovog kolja, cijena na panju 30 KM, lokacija Reljevo. Tel. 057/343015 ili 066/616-597.

ZAPOSLENJE
SALONU namje{taja „Udobnost“ doo u Tuzli, potreban poslovo|a sa radnim iskustvom. Prijave slati na email: noviposao@udobnost.ba ili na adresu Hasana Brki}a 14, 71000 Sarajevo. POTREBNA djevojka za rad u caffe slasti~arnoj uslovi rada i plata pristojni. Tel. 033/618-855, 062/445-037. POTREBNA djevojka za rad u kaffe slasti~arni, uslovi rada i plata pristojni. Tel. 033/618-855, 062/445-037. ZIDAR tesar i armira~ tra`i posao. Mob. 063/466-356. POTREBNI saradnici iz cijele BiH, za prodaju kozmetike, zarada minimalno 30% + kreditiranje + stimulacija. Tel. 644-178, 061/225-424. POTREBNA pomo}na radnica za rad u restoranu, kod Op{tine Stari grad. Mob. 061/173-835. POTREBNA uslu`na radnica i kuharica ili kuhar u restoranu, op}ina Centar. Mob. 061/497-138. POTREBAN penzioner sajd`ija za povremene usluge {timovanja i opravku starih satova. Mob. 062/577-638.

36 maliOglasi
MOLERSKO farbarske usluge vr{imo povoljno i kvalitetno pla}anje po dogovoru u 2 i vi{e rata. Tel: 0627328-163. VODOINSTALATER — elektri~ar, popravka i ugradnja instalacija, sanitarija, bojlera, el. pe}i. Mob. 061/180-120. INSTRUIRAM |ake i studente iz matematike i fizike na Ilid`i, ~as 6 KM. Tel. 033/621-976. KLESARSKA radnja obavlja sve vrste radova na ni{anima i ostalo, povoljno. Mob. 061/171-860 i 033/416-133. POVOLJNO vr{im selidbe, prevoz robe kombi mercedesom. Radna snaga po dogovoru. Mob. 061/563292 i 063/121-524. BRAVAR radi blindirana vrata po narud`bi, gitere, ograde, portale itd. tel. 061/221-668. IZNAJMLJUJEM stolice za razne namjene cijena do 20 kom - 1,5 KM, a 20 stolica i vi{e — 1 KM po komadu, (ku}na dostava). Mob. 061/563-292. EXPERT za hidro-termo izolaciju krovova, podova, zidova i gara`a. Tel. 061/098-579, 033/653-396. KLIMATIZIRANIM kombijem vr{im prevoz putnika na svim destinacijama. Mob. 062/214-690, 220-402. MOLER Dino, jednosoban stan 200 KM sa pripremom zidova, bijelo ili u bojama, stolarija po dogovoru. Mob. 061/529-608. Popust za {ehidsku porodicu. ENGLESKI za u~enike i odrasle instruktor provjereno uspje{an dolazim ku}i. Tel.615-732. KNJIGOVODSTVO za str. sur. szr i usluge. Cijena oko 130 KM. Tel. 615/732. MOLERSKO farbarske usluge vr{imo povoljno i kvalitetno pla}anje po dogovoru u 2 i vi{e rata. Tel: 062/328-163. INSTRUIRAM matematiku za sve {kole i fakultete. Mob. 061/800259. SERVIS Zdravlja, uni{tavamo `ohare, moljce, mrave, muhe, stjenice, komarce i mi{eve. Mob. 062/136-248 i Tel. 033/219-761. TELEFONIKO popravlja stare, nove, be`i~ne telefoni i izrada telefonskih instalacija. Tel. 033/233880 i 061/141-676. INSTRUKCIJE iz matematike, za sve {kole, fakultete, dolazak na adresu. Mob. 062/916-472, 062/391-715. PARKETAR, postavlja, brusi, lakira parkete, {ipod, postavlja laminat. Mob. 062/177-796. VODOINSTALATER sa 30 godina iskustva vr{i opravke sanitarnih ure|aja, instalacija i pro~epljenja. Tel. 033/535-659 i 062/139-034. MOLERI profesionalci, nude usluge gletovanja, stolarija, tapete. Ozbiljni pozivi 061/219-768, 456-979. MAJSTOR povoljno opravlja stari i montira novi namje{taj kuhinje, radi selidbe. Tel. 061/202-840. RADIM sve vrste molersko farbarske i druge poslove. Tel: 061382-219. UGRA\UJEMO sve vrste kerami~kih plo~ica i skidamo staru keramiku. Tel. 033/240-163 i 061/460-606. SERVISIRANJE i umre`avanje ra~unara, instalacija, windowsa, ~i{}enje od virusa. Tel. 062/654-140. INSTRUIRAM matematiku, prvi ~as besplatan, dipl. ing. elektrotehnike. Mob. 061/571-361. BRU[ENJE, lakiranje parketa i podova bezpra{inskom ma{inom uz garanciju. Tel. 510-228 i Mob. 061/359-500. KRE]IM, farbam, ugra|ujem radijatore i adaptiram stanove, ~isto i uredno. Mob. 062/688-855. PREVOZ putnika za Neum, Makarsku i druge relacije, sa klimatiziranim autom do 6 osoba. Mob. 063/943-445. INSTRUKCIJE iz matematike za osnovce i srednjo{kolce, 30. god. iskustva. Garantujem uspjeh. primam u~enike za popravni ispit, 20 KM dvo~as, za grupe do 5 u~enika dvo~as 8 KM. Tel. 070/207-261, 061/511-149. DAJEM instrukcije matematike i fizike, dolazim ku}i. Mob. 061/914014, 204-453. MATEMATIKA, instrukcije |acima, iskusan profesor dolazi va{oj ku}i. Mob. 062/691-202. ZIDARSKO-tesarski radovi, zidanje, maltanje i {alovanje, povoljno. Tel. 241-465, 0627134-827. INSTRUIRAM matematiku i fiziku, dobar sam instruktor, prvi ~as besplatan. dipl. ing. el. Tel. 061/571-361. VKV stolar ve{i opravke stolarije, plakara, roletni, tapaciranog namje{taja. Mob. 061/863-740. INSTRUKCIJE iz matematike i fizike. Tel. 457-066. KNJIGOVODSTVO za STR, SUR, SZR i usluge, cijena oko 130 KM. Tel. 615-732. ENGLESKI za u~enike i odrasle, instruktor provjereno uspje{an, dolazim ku}i. Tel. 615-732. ELEKTRI^AR popravlja el. pe}i, TEA pe}i, bojlere, zamjena indikatora, itd. Mob. 061/048-497. INSTRUKCIJE iz matematike. Mob. 062/916-472 i 062/391-715. INSTRUKCIJEiz englerskog i bosanskog za sve uzraste, prevodi. Mob. 065/572-966. INSTRUKCIJE iz njema~kog jezika, dolazim ku}i. Tel. 033/ 214-346. KOMBIJEM povoljno vr{im prevoz razne robe, selidbe. Ispomo} radne snage po dogovoru. Mob. 061/513-948. KOMBIJEM ve}im povoljno vr{im prevoz kabastog otpada, selidbe, {ute i dr. Mob. 061/268-847. PREKUCAVAM sve vrste radova na kompjuteru brzo i ta~no. Mob. 062/141-611, 062/807-514. MOLERSKO farbarski radove radim sve i druge poslove. Tel: 061/382-219. NJEGOVALA bih stariju osobu (`ensku) polupokretnu, 8 sati dnevno. Mob. 061/374-458. SERVISIRANJE i umno`avanje ra~unara, instalacija windowsa ~i{}enje od virusa, antivirusa. Tel. 0627654-140. MOLERSKE USLUGE kre~enje stanova jednosobni 120 KM 2- sobni 200 KM 3- sobni 300 KM. Tel. 033/630-332 i 062/073-760. PREKUCAVAM sve vrste materijala, brzo, kvalitetno, povoljno, kompjuterska obrada. Tel. 061/533-326. MATEMATIKA, instrukcije |acima iskusan profesor dolazi va{oj ku}i. Tel: 062/691-202. IZRA\UJEMO izvedbene projekte za potrebe legalizacije ve} izgra|enih objekata ovjereni od stra ne sa svim fa za ma. Tel. 062/649-370. ^ASOVI i instrukcije iz engleskog jezika vikendom. Dvo~as 90 min. 10 Km. Tel: 062/809-399. ^UVALA bih i opslu`ivala starije osobe. Mob. 062/569-444. UGRADNJA, remont i prodaja alnasera, alternatora i ostalih el. ure|aja na vozilima, servis Karameho. Mob. 061/365-193. POVOLJNO i kvalitetno radim grijanje, vr{im ispriranje i farbanje radijatora i ostale popravke. Mob. 061/922-476. VR[IM usluge prevoza svih vrsta roba, kao i selidbe iz Europe i BiH. Tel. 033/232-162, 061/266-764 i 061/108-779. SERVIS kompjutera sistemi, nadogradnja, programi. Mob. 061/902-688. OZBILJNA `ena pazila bi stariju `enu 4 sata dnevno, Alipa{ino polje — Mojmilo. Mob. 061/949-447. ODR@AVAM ba{te i mezare, kosim trimerom, re`em drva. Mob. 062/332-230. TAPETAR radi sve poslove tapetarske struke, dolazi na adresu besplatno. Tel. 240-895 i Mob. 062/909-306. HARMONIKA vrata, sa ugradnjom dvije vodilice i pragam jednokrilna i dvokrilna, u boji drveta. Mob. 061/516-910. BRAVAR izra|uje kapije, gelendere, ograde i ostale bravarske radove. Mob. 062/607-453. ^UVALA bih stariju `enu ~etiri sata dnevno Alipa{ino polje, zvati iza 12h. Tel. 061/949-447. MOLERSKI radovi uz potpunu za{titu ljepljivom trakom podnim najlonom. Tel. 061/606-441. INSTRUIRAM |ake i studente iz matematike na Alipa{inom polju 6 KM/~as. tel. 061/157-991. ADAPTIRAMO ku}e, stanove, radimo: struju, vodu, estrih, parket, keramiku, rigips, moleraj...Mob. 063/155-868. LIJE^IM hemeroide vanjske i unutra{nje. Mob. 061/533-146. ZIDARSKO tesarski radovi, zidanje, maltanje i {alovanje povoljno. Tel. 033/241-465 i 062/134-827. KOMBI prijevoz selidbe, klavire, kabaste stvari, radna snaga po dogovoru. Mob. 061/841-309. BRAVAR i varilac, profesionalna izrada i monta`a svih vrsta bravarskih radova. Mob. 061/141-659. BRAVARSKI radovi, povoljno i kvalitetno, dolazak na adresu besplatan. Mob. 062/828-257. MATEMATIKA, instrukcije |acima, iskusan profesor dolazi va{oj ku}i. Mob. 062/691-202. MOLERSKE usluge: kre~enje stanova, jednosoban 120 KM, dvosoban 200 KM, trosoban 300 KM. Mob. 062/073-760. ELEKTRI^AR popravlja TEA pe}i, el. pe}i, bojlere, postavlja indikatore, instalacije, itd. Mob. 061/048-497. BIOSA, lije~enjem bioenergijom do boljeg zdravlja. Mob. 062/522-683. RADIM kompletnu adaptaciju stana: rigips, prezide, moleraj, keramiku, laminat, ugradnju stolarije, kvalitetno. Mob. 062/226-904. MOLERSKE usluge kre~enje stanova jednosobni 120 KM, dvosobni 200 KM i trosobni 300 KM. Mob. 062/073-760. MATEMATIKA, instrukcije |acima, iskusan profesor, dolazi va{oj ku}i. Mob. 062/691-202. KERAMI^AR. Mob. 061/811-793. INSTRUKCIJE iz njema~kog jezika, dolazim ku}i. Tel. 214-346. KOMBIJEM ve}im povoljno vr{im prevoz selidbe kabastog otpada, {ute i drugo. Mob. 061/268847. MOLERSKO-farbarski poslovi, povoljno, kvalitetno i ~isto. Mob. 0617262-973. NAJJETINIJE u gradu vr{im prevoz robe. Tel. 063/121-524. INSTRUKCIJE iz njema~kog jezika, dolazim ku}i. Tel. 214-346. @OHARE, stjenice, `ute mrave i mi{eve, uni{tavamo sa 100% garancijom. tel. 234-805. STARIJI majstor uredno i po terminu, izvodi molerske radove, penzionerima besplatna dostava materijala. Mob. 062/918-201. MATEMTIKA, instrukcije |acima, iskusan profesor, dolazi va{oj ku}i. Mob. 062/691-202. PREVOZ stvari i ostalo, ve}im kombijem, radna snaga. Mob. 061/227-189.` SPASITE uspomene od propadanja. presnimavamo sa video kaseta na DVD — Sarajevo. Mob. 062/824-523. OBAVLJAM molersko farbarske usluge, {panske zidove, termo fasade, povoljno. Mob. 061/351-558. KOSIM trimerom, odr`avam ba{te, re`em drva i odr`avam mezarove. Mob. 062/332-230. MAJSTOR povoljno opravlja stari i montira novi namje{taj, kuhinje, radi selidbe. Mob. 061/202-840. TAPETAR-dekorater, povoljno presvla~i namje{taj kod vas ili u radioni. Tel. 718-405, 0617156-728. MOLERSKI radovi, uz potpunu za{titu lijepljivim trakama i podnim najlonima. Mob. 061/606-441. ZAPO^NICE biznis idejama knjige Vodi} malih biznisa, sa 2.500 ideja, isporuka na CD-u. Tel. 032/244-417. ODR@AVALA bih stan kod porodice, (~i{}enje stana, peglanje), ~istila bih va{ poslovni prostor. Tel. 061/374-458. VR[IM selidbe, prevoz robe, kombijem, obezbije|ena radna snaga, uz godogov. Mob. 063/872-529. PREVOZ stvari i ostalo, ve}im kombijem, radna snaga. Mob. 061/227-189. STUDENTICA daje instrukcije iz engleskog jezika za u~enike osnovne {kole. Tel. 469-805. VKV BRAVAR, popravljam brave, pravim gelendere i kovane ograde. Mob. 062/907-356. POVOLJNO po dogovoru instrukcije iz engleskog jezika za osnovne {kole. tel. 061/515-803. MIKADO — `aluzine, trakaste, dual, plise i rolo zavjese, harmonika vrata i vanjske roletne. www.mikadoba.com Tel-fax, 033/613-584 i 062/170-248. ODR@AVALA bih stan kod ozbiljne porodice. Mob. 063/-916. PREVOZ putnika prema moru kombi sa 8 sjedi{ta. Tel. 061/243873. POSTAVLJAM povoljno rigips. Tel. 061/545-888.

utorak, 13. septembar 2011. godine
VR[IM prevoz selidbe, veliki kombi, sa radnom snagom ili bez, Ko{evsko brdo. Mob. 062/226-665. OSTVARITE biznis proizvodnjom nekih od 50-tak alkoholnih pi}a, prva doma}a bro{ura! Mob. 032/244-417. IZRA\UJEMO izvedbene projekte za legalizaciju objekata, u roku, sa svim potpisima i ovjereno od strane arh. biroa. Mob. 062/649-370. VODOINSTALATER opravlja i postavlja ~esme, vodokotli}e, ventile, sifone, penzionerima jeftinije. Mob. 061/205-803, 066/973-793. NAJJEFTINIJE u gradu iznajmljujem stolice za sve prigode. Mob. 063/121-524. INSTRUIRAM |ake i studente iz matematike na A. Polju, 6 KM/~as. Tel. 061/157-991. KERAMI^AR ~isto i kvalitetno uz garanciju vr{i sve vrste kerami~kih radova. Mob. 061/ 930-315. MOLER radi sve uredno, kvalitetno i veoma povoljno. Mob. 061/274-872. STAKLARSKA radnja Edo izvodi sve staklarske radove te uramljivanje slika, Papagajka od 8 do 19h. Tel. 061/130-034, 221-902. DAJEM instrukcije iz francuskog jezika, za sve nivoe znanja i prevodim sve vrste tekstova. Mob. 061/365-677. PREVODIM sa njema~kog na bosanski jezik - tehni~ku dokumentaciju, uputstva, itd. Mob. 061/357-232. SPECIJALISTI^KI pregledi, rad medicinskih sestara. Tel. 061/319-604. ^UVALA bih dijete u svom stanu, imam iskustvo, Saraj Polje. Tel. 466-920. PREVODIM sa slovena~kog na bosanski. Tel. 061/282-134. ELEKTRI^AR vr{i opravke {porets, bojlera, TA pe}i, ve{ ma{ina, instalacija osigura~a. Mob. 063/155-868. ELEKTROSERVIS, vr{i opravku bu{ilica, usisiva~a i ma{ina. Tel. 061/803-255, 066/889-246, 033/213-040. MATEMATIKU instruira dipl. ing. elektrotehnike, na kvalitetan i razuman na~in. Mob. 061/571-361. ^UVAM i odr`avam vile i vikendice na moru. Tel. 061/516-375. PRU@AMO usluge bh. dijaspori. www-rodoslov.ba Tel. 061/109-970. KOMBI vozilom vr{imo sve vrste prevoza stvari. Tel. 061/033-475.

OSLOBO\ENJE

DUBOKA, izdajem apartmane. Tel. 00385 20 691493 i 00385 98 9974826. IZNAJMLJUJEM apartman u Neumu, 82 m2, 10m od mora, Kemo. Mob. 063/219-027. PODACA, izdajem apartmane i sobe, 50m od mora. Tel. 00385921473119. ULCINJ - apartmani, polupansion, pun pansion, balkon, klima, tv, parking najpovoljnije. Tel: 00387(0)-62-559-303. NEUM, povoljno izdajem apartmane smje{tene uz more. Mob. 063/327-098 i 036/884-169. NEUM apartman petkrevetni, blizu mora parking klima terasa 50 KM/ no}. Tel: 036884676 i 063/684-488. IZDAJEM izuzetno povoljno praznu vikendicu u Bristu na moru. Mob. 065/367-128 i 033/614-604. PODGORA izdajem apartman za 2 osobe. Tel: 00385992349220. MAKARSKA apartmani, blizina pla`e strogi centar, klima, kuhinja, poseban ulaz. Tel: 0038531280295 i 00385919379506. ATRAKTIVNO! Prilika! Makarska rivijera. Prekrasan pansion na obali mora, 45 le`aja, dajem u zakup. Tel. 00385 98 453-433. SUPER prilika! Drvenik, Makarska, restoran na izuzetno atraktivnoj i prometnoj lokaciji uz more dajem u zakup. Tel. 00385 98 453-433. NEUM, izdajemo sobe i apartmane uz more, povoljno. Mob. 063/322-271 i 036/884-711. MAKARSKA rivjera, Podaca, iznajmljujem dva trokrevetna apartmana sa posebnim ulazom, 200m do pla`e. Tel. 00385 21 699-170. IZDAJEM sobe i apartmane u Makarskoj - centar. Tel. 00385 91 798-4396. HRVATSKA, ku}a na u{}u Neretve uz more, 200 m od pla`e, 70 mandarina, vez za brodice, jahte. Tel. 0038520671943, 00385995769874. IZDAJEM luksuzno opremljene apartmane u Neumu. Tel. 063/350149 i 036/880-320. PODACI — Makarska rivijera,, izdajem dvokrevetni apartman sa posebnim ulazom 200 metara od pla`e. Tel. 00385 21 699-170. GRADAC povoljno izdajem sobe sa balkonom, pripadaju}im kupatilom i wc-om i upotreba kuhinje. Tel. 00385 21 697-340. IZDAJEM komforne apartmane uz more, cijena vansezonska, po vo ljno. Tel. 036/880-719, 062/788-933. IZDAJEM sobe za ljetovanje sa upotrebom kuhinje, Zelenika. Tel. 0038231678850. NEUM, centar, prodajem ku}u sa poslovnim prostorom i 20 le`aja, jeftino. Tel. 036/880-631. NEUM apartmani konforni klimatizirani blizu mora parking. Tel. 036/884-493, 061/141-752, 061/183-981. APARTMANI i sobe na Crnogorskom primorju pla`a veliki pijesak, Bar, www. apartmanifit.com Tel. 065/879-433. APARTMANI po cijeni 40-50 eura u Sreseru na Pelje{cu. Tel. 0038520741246. SOBE sa kupatilom, kuhinjom u Srebrenom. Tel. 0038520486160 www.srebreno.com IGRANE, Makarska rivijera, izdajem povoljno sobe, apartmane, manju ku}u. Tel. 00385 21 627738, mob. 00385 91 5583218.

APARTMANI
U NEUMU udobni apartmani — tri zvjezdice. www.neum-bih.com; www.villa-bianca-neum.com, email: villa-bianca@hotmail.com; info@villa-bianca-neum.com Telefon. 387 (0)36 884-125, Fax. 387(0)36 884-128. U PRELIJEPOM Orebi}u, izdajem apartmane i sobe. Blizu glavne pla`e. Iskoristite ljepote Orebi}a i na{e ku}e. Ugodno se odmorite. Tel. 00385 20 713-884 i Mob. 061/252-782. U MAKARSKOJ, soba ili apartman, za vikend i du`e, blizu pla`e. Tel. 00385 21 611523, 00385 91 5406089. BRIST izdajem apartman za 5 osoba. Tel: 0038520220261.

utorak, 13. septembar 2011. godine
"USORA" IGM d.d. JELAH Nadzorni odbor "Usora" IGM d.d. Jelah objavljuje:

OSLOBO\ENJE

OGLASI
Bosna i Hercegovina Federacija Bosne i Hercegovine Tuzlanski kanton OP]INSKI SUD U GRA^ANICI Broj: 027-0-Su-11-000303 Gra~anica, 6. 9. 2011. godine.

37

O B AV J E [ T E N J E
o sazivanju dvanaeste Skup{tine dioni~ara "Usora" IGM d.d. Jelah Na osnovu ~lanova 52. i 53. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o privrednim dru{tvima ("Slu`bene novine FBiH", broj 29/03) i ~lana 30. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o privrednim dru{tvima ("Slu`bene novine FBiH", broj 84/08) i ~lana 60. Statuta, Nadzorni odbor "Usora" IGM d.d. Jelah donio je odluku o sazivanju dvanaeste (XII) skup{tine dioni~ara Dru{tva. Skup{tina dioni~ara "Usora" IGM d.d. Jelah saziva se za 4. 10. 2011. godine. Skup{tina }e se odr`ati u prostorijama "Usora" IGM d.d. u Jelahu, Ulica Husein-kapetana Grada{~evi}a bb. Skup{tina po~inje sa radom u 14 sati. Za Skup{tinu se predla`e slijede}i dnevni red: 1. Izbor radnih tijela Skup{tine: a) Izbor predsjednika Skup{tine, b) Izbor dva ovjeriva~a zapisnika. 2. Razrje{enje ~lana Nadzornog odbora "Usora" IGM d.d. Jelah, 3. Izbor ~lana Nadzornog odbora "Usora" IGM d.d. Jelah, 4. Dono{enje odluke o prodaji nekretnina, 5. Dono{enje odluke o zalaganju nekretnina. U Odbor za glasanje imenuju se: 1.) Sanel Hrvi}, predsjednik 2.) Enes Omahi}, ~lan 3.) Fetija Muji}, ~lan Skup{tinom do izbora predsjednika Skup{tine predsjedavat }e prisutni dioni~ar ili punomo}nik dioni~ara sa najve}im brojem dionica sa pravom glasa. Pravo u~e{}a o radu i odlu~ivanju u Skup{tini ima dioni~ar koji je na listi dioni~ara kod Registra vrijednosnih papira FBiH 30 dana prije datuma odr`avanja Skup{tine. Dioni~ar ili grupa dioni~ara sa najmanje 5% ukupnog broja dionica sa pravom glasa ima pravo pismeno predlo`iti izmjenu i dopunu dnevnog reda i prijedloga odluka Skup{tine najkasnije osam dana od dana objavljivanja obavje{tenja. Skup{tini Dru{tva mogu prisustvovati dioni~ari ili punomo}nici dioni~ara koji moraju imati pismeno ovla{}enje za zastupanje, potpisano od dioni~ara - fizi~kog lica, odnosno ovla{}enog za zastupanje - pravnog lica, a koji su se prijavili Odboru za glasanja najkasnije tri dana prije dana odre|enog za odr`avanje Skup{tine. Prijava se podnosi u pismenom obliku, a uz prijavu se obavezno prila`e fotokopija isprave za identifikaciju (li~na karta ili paso{) podnosioca prijave. Podnosiocu uredne prijave ovla{}ena osoba }e izdati potvrdu o prijavi za u~e{}e na Skup{tini koja je obavezna isprava za utvr|ivanje ovla{}enog prisustva i zastupljenosti dioni~ara na Skup{tini. Dioni~ar ili punomo}nik dioni~ara du`an je potvrdu uz predo~enje isprave za identifikaciju predati ovla{}enoj osobi u prostorijama odre|enim za odr`avanje Skup{tine, najkasnije 30 minuta prije vremena odre|enog za po~etak Skup{tine. Uvid u materijale za Skup{tinu dioni~ar ima pravo od dana objavljivanja obavje{tenja o sazivanju Skup{tine, u prostorijama Pravne slu`be Dru{tva, svakim radnim danom od 8 do 15 sati.

Na osnovu ~lana 30. Zakona o namje{tenicima u organima dr`avne slu`be u Federaciji Bosne i Hercegovine, a u vezi sa ~lanom 23, 24 i 28. istog zakona, (Sl. novine FBiH broj 49/05), a u skladu sa Pravilnikom o unutra{njoj organizaciji Op}inskog suda u Gra~anici, predsjednik Op}inskog suda u Gra~anici raspisuje

za prijem namje{tenika u radni odnos na neodre|eno vrijeme 1) VI[I REFERENT ZA OPERATIVNO-TEHNI^KE POSLOVE (DAKTILOGRAF), 2) VI[I REFERENT ZA ADMINISTRATIVNO-TEHNI^KE POSLOVE (IZVR[ITELJ), 2 (dva) izvr{ioca 1 (jedan) izvr{ilac.

JAVNI OGLAS

Kandidati za naprijed navedene radne pozicije moraju ispunjavati op}e uslove propisane Zakonom o namje{tenicima u organima dr`avne slu`be u Federaciji Bosne i Hercegovine i posebne uslove utvr|ene Pravilnikom o unutra{njoj organizaciji Op}inskog suda u Gra~anici, kako slijedi: Op}i uslovi: - Da je dr`avljanin Bosne i Hercegovine - Da je punoljetan - Da ima op}u zdravstvenu sposobnost za vr{enje poslova radnog mjesta - Da ima vrstu i stepen {kolske spreme potrebnu za obavljanje poslova radnog mjesta prema Pravilniku o unutra{njoj organizaciji organa dr`avne slu`be - Uvjerenje da se ne vodi krivi~ni postupak - Da u posljednje dvije godine od dana objavljivanja internog oglasa nije otpu{ten iz organa dr`avne slu`be kao rezultat disciplinske kazne na bilo kojem nivou vlasti u Federaciji BiH, odnosno u Bosni i Hercegovini - Da nije obuhva}en odredbom ~l. IX ta~ka 1 Ustava BiH Posebni uslovi: za radno mjesto pod brojem 1. srednja stru~na sprema (zavr{ena srednja {kola IV stepena - upravna, birotehni~ka, gimnazija, ekonomska ili druga {kola dru{tvenog smjera), najmanje 10 mjeseci radnog iskustva, poznavanje daktilografije i rada na ra~unaru. Obavezno daktilo-testiranje. Za radno mjesto pod brojem 2. zavr{ena srednja {kola (zavr{ena srednja {kola IV stepena - gimnazija, ekonomska, upravna), polo`en stru~ni upravni ispit, arhivski ispit, poznavanje rada na ra~unaru i najmanje 10 mjeseci radnog sta`a. Uz prijavu na javni oglas kandidat mora dostaviti slijede}e dokumente (original ili ovjerene kopije): - Prijava na oglas - Uvjerenje o dr`avljanstvu (ne starije od 3 mjeseca) ili ovjerenu kopiju CIPS-ove li~ne karte - Uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova radnog mjesta, - Izvod iz mati~ne knjige ro|enih, ne stariji od tri mjeseca, - Svjedo~anstvo ili diplomu o vrsti i stepenu {kolske spreme, - Dokaz o poznavanju daktilografije i rada na ra~unaru, - Uvjerenje o polo`enom stru~nom ispitu, - Uvjerenje o polo`enom arhivskom ispitu, - Uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi krivi~ni postupak (ne starije od 3 mjeseca), - Akt nadle`nog organa kojim se utvr|uje da u posljednje dvije godine od dana objavljivanja oglasa nije otpu{ten iz organa dr`avne slu`be, kao rezultat disciplinske kazne na bilo kojem nivou vlasti u Federaciji, odnosno u Bosni i Hercegovini, - Izjavu ovjerenu od nadle`nog organa da nije obuhva}en odredbom ~l. IX ta~ka 1. Ustava BiH, - Uvjerenje o radnom sta`u u struci. Radni odnos zasniva se na neodre|eno vrijeme.

NADZORNI ODBOR

Sve tra`ene dokumente treba dostaviti u roku od 15 dana, od dana objavljivanja, putem po{te, preporu~eno, na adresu: Op}inski sud u Gra~anici, Ul. Armije BiH, sa naznakom "JAVNI OGLAS" za popunu radnih mjesta namje{tenika na neodre|eno vrijeme u Op}inskom sudu u Gra~anici. Nepotpune i neblagovremene prijave ne}e se razmatrati.

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE KANTON SARAJEVO OP]INSKI SUD U SARAJEVU Broj: 65 0 P 132753 10 P Sarajevo, 5. 9. 2011. godine Na osnovu odredbe ~lana 348. stav 3, 4 i 5 Zakona o parni~nom postupku (Slu`bene novine FBiH broj 53/03) Op}inski sud u Sarajevu, i to sudija Dubravka Kraji{nik, u pravnoj stvari tu`itelja, protiv tu`enih Alati} Zehrudin, ul. Botun bb, Fojnica, Smolo Suvad, Ka}uni bb, Busova~a, Kozica Senada, Nezirevi}i bb, Busova~a, Buljina Eldina, vl. STR "AZRA", ul. Ka}uni bb, Busova~a, Dedi} Esad, ul. Zara}e bb, Busova~a, Hod`i} Huso, vl. ZD "PROIZVODNJA I PROMET DRVENOG UGLJA I PROIZVODNJA BREZOVIH METALA", ul. Podstijena bb, Busova~a, radi isplate duga, OBJAVLJUJE

NA RO^I[TE ZA GLAVNU RASPRAVU ESAD DEDI] pozivate se na ro~i{te za glavnu raspravu za dan 17. 11. 2011. god. sa po~etkom u 9 sati u sobu broj 320/III. NAPOMENA: Ako tu`ilac bez opravdanog razloga ne do|e na ro~i{te za glavnu raspravu, a bio je uredno pozvan, smatrat }e se da je povukao tu`bu, osim ako se tu`eni na tom ro~i{tu upusti u raspravljanje (~lan 97. stav 3. ZPP-a). Ako na ro~i{te za glavnu raspravu bez opravdanog razloga ne do|e tu`eni, a bio je uredno pozvan, rasprava }e se odr`ati bez njegovog prisustva (~lan 97. stav 4. ZPP-a). Sud }e shodno odredbama ~lana 406. i 407. ZPP-a kazniti nov~anom kaznom od 100 do 1.000 KM: - Stranku, zakonskog zastupnika, punomo}nika ili umje{a~a koji svojim parni~nim radnjama te`e zloupotrijebe prava priznata odredbama ZPP-a. - Osobu koja u podnesku vrije|a sud, stranku ili drugog sudionika u postupku. - Osobu koja je kao slu{atelj prisutna raspravi, a vrije|a sud ili druge sudionike u postupku, ometa rad ili se ne pokorava naredbama suda za odr`avanje reda, a mo`e ga i udaljiti. Dostavljanje se smatra izvr{enim protekom roka od 15 dana od dana objavljivanja. SUDIJA Dubravka Kraji{nik

PO Z I V

U svrhu edukacije doktora medicine i medicinskih sestara-tehni~ara, iz proksimalne gastrointestinalne endoskopije, Javna zdravstvena ustanova Univerzitetski klini~ki centar Tuzla objavljuje

O G LAS
o odr`avanju III [kole proksimalne gastrointestinalne endoskopije Tre}a [kola proksimalne gastrointestinalne endoskopije }e se odr`ati u periodu od 1. do 30. oktobra 2011. godine, u prostorijama Javne zdravstvene ustanove Univerzitetski klini~ki centar Tuzla. Voditelj III [kole proksimalne gastrointestinalne endoskopije je Smaji} dr. Midhat, mr. med. sci. Zainteresovani kandidati prijavu na oglas mogu poslati na slijede}u adresu: Javna zdravstvena ustanova Univerzitetski klini~ki centar Tuzla Ul. Trnovac bb 75 000 Tuzla sa naznakom: „Prijava na Oglas o odr`avanju III [kole proksimalne gastrointestinalne endoskopije“ U prijavi obavezno je nazna~iti adresu i kontakt-telefon. Nepotpune i neblagovremene prijave ne}e se razmatrati. Napomena: Broj kandidata koji mogu prisustvovati III [koli proksimalne gastrointestinalne endoskopije je ograni~en. Za dodatne informacije mo`ete se obratiti Javnoj zdravstvenoj ustanovi Univerzitetski klini~ki centar Tuzla, ulica Trnovac bb, kontakt-osobi Aidi Mujki} na telefon broj 035 303 666 ili na fax broj 035 250 474.

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE UNSKO-SANSKI KANTON OP]INA CAZIN JU O[ "STIJENA" STIJENA Na osnovu ~lana 64. Zakona o osnovnoj {koli i ~lana 84. Pravila JU O[ "Stijena" u Stijeni, [kolski odbor na sjednici od 9. 9. 2011. godine donio je odluku o raspisivanju za popunu upra`njenog radnog mjesta 1. NASTAVNIK - PROF. RAZREDNE NASTAVE ...............................................................................5 izvr{ilaca na neodre|eno vrijeme 2. NASTAVNIK - PROF. RAZREDNE NASTAVE ............2 izvr{ioca do 30. 6. 2012. god., a najkasnije do kraja {kolske 2011/12. god. 3. NASTAVNIK - PROF. RAZREDNE NASTAVE.......................................................1 izvr{ilac do povratka sa porodiljskog bolovanja 4. NASTAVNIK - PROF. INFORMATIKE ..................................................................................1 izvr{ilac na neodre|eno radno vrijeme 5. NASTAVNIK - PROF. INFORMATIKE 1 izvr{ilac na 15 sati nast. norme do 30. 6. 2012. god., a najkasnije do kraja {kol. 2011/12. 6. NASTAVNIK - PROF. NJEMA^KOG JEZIKA................................................1 izvr{ilac na 10 sati nast. norme do 30. 6. 2012. god., a najkasnije do kraja {kol. 2011/12. 7. NASTAVNIK - PROF. ENGLESKOG JEZIKA .................................................................................1 izvr{ilac na neodre|eno vrijeme 8. NASTAVNIK - PROF. ENGLESKOG JEZIKA .................................................1 izvr{ilac na 16 sati nast. norme do 30. 6. 2012. god. a najkasnije do kraja {kol. 2011/12. 9. NASTAVNIK - PROF. TEHNI^KOG ODGOJA ..............................................1 izvr{ilac na 15 sati nast. norme do 30. 6. 2012. god., a najkasnije do kraja {kol. 2011/12. 10. BIBLIOTEKAR ...........................................................................1 izvr{ilac do 30. 6. 2012. god., a najkasnije do kraja {kol. 2011/12. Za navedena radna mjesta potrebna je odgovaraju}a {kolska sprema predvi|ena Zakonom o osnovnoj {koli, Nastavnim planom i programom i Pedago{kim standardima. UZ PRIJAVU JE POTREBNO PRILO@ITI: - Kra}u biografiju, adresa i kontakt-telefon - Diplomu o stru~noj spremi (original ili ovjerena kopija) - Izvod iz mati~ne knjige ro|enih - Uvjerenje o dr`avljanstvu - Uvjerenje o neka`njavanju - Nakon izbora kandidata ljekarsko uvjerenje Prijave sa potrebnom dokumentacijom slati na adresu: JU Osnovna {kola "Stijena" u Stijeni br. po{te 77 224. Konkurs ostaje otvoren 15 dana od dana objavljivanja. Nepotpune i neblagovremene prijave ne}e se razmatrati.

KONKURSA

38

OGLASI

utorak, 13. septembar 2011. godine

OSLOBO\ENJE

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE UNSKO-SANSKI KANTON OP]INSKI SUD U SANSKOM MOSTU Zemlji{noknji`ni ured Broj: 022-0-Dn-z-11-00 1521 Sanski Most, 6. 9. 2011. god. Na osnovu ~lana 63. i ~lana 67. Zakona o zemlji{nim knjigama FBiH (Sl. novine FBiH, broj 19/03 i 54/04), Op}inski sud u Sanskom Mostu

Bosna i Hercegovina Federacija Bosne i Hercegovine KANTON SARAJEVO OP]INA HAD@I]I - Op}inski na~elnik — Na osnovu ~lana 20. i 23. Zakona o namje{tenicima u organima dr`avne slu`be u Federaciji Bosne i Hercegovine («Slu`bene novine Federacije Bosne i Hercegovine», broj: 49/05) i ~lana 38. Statuta Op}ine Had`i}i („Slu`bene novine Kantona Sarajevo“, broj: 15/09), op}inski na~elnik raspisuje

NAJAVLJUJE USPOSTAVLJANJE ZEMLJI[NOKNJI@NOG ULO[KA
U zemlji{noknji`nom predmetu ovog suda po zahtjevu Draganovi} Rifeta u toku je uspostavljanje zemlji{noknji`nog ulo{ka. Nekretnine za koje se uspostavlja zemlji{noknji`ni ulo`ak upisane su u PI broj 212 K.O. Velagi}i (42) i ozna~ene su kao: k.~. broj 2/37 zvana Dvori{te, ku}a i zgrada povr{ine 90 m2 i dvori{te povr{ine 250 m2. Po podacima iz katastra, posjednici nekretnina su Paveli} Petra Stipan sa dijelom 5/6 i Draganovi} Esada Rifet sa dijelom 5/6. Pozivaju se lica koja pola`u pravo na priznavanje vlasni{tva ili neko drugo pravo na tim nekretninama da svoje pravo prijave u roku od 60 dana od dana najave podneskom u dva primjerka i da podnesu dokaze za to, u suprotnom njihovo pravo ne}e biti uzeto u obzir prilikom uspostave zemlji{noknji`nog ulo{ka. Lica koja pola`u pravo na tim nekretninama mogu navedeni rok na zahtjev produ`iti za najmanje sljede}ih 90 dana, kako bi se dala mogu}nost da pribave potrebne dokaze. Ukoliko u produ`enom roku ne uslijedi prijava, zemlji{noknji`ni ulo`ak }e se uspostaviti na osnovu do tada pribavljenih dokaza. Zemlji{noknji`ni referent Fevzija Suljanovi}

za prijem u radni odnos na neodre|eno vrijeme 1. Vi{i referent za vo|enje mati~nih knjiga...............................................................................................jedan (1) izvr{ilac Opis poslova i radnih zadataka: - Vr{i prijem zahtjeva sa kompletiranom dokumentacijom i daje potrebna uputstva u vezi sa podnesenim zahtjevima; - Vr{i redovne i naknadne upise u mati~ne knjige (ro|enih, umrlih i KD), te izdaje izvode iz istih; - Izdaje uvjerenja o ~injenicama o kojima se vodi slu`bena evidencija; - Na osnovu pravosna`nih rje{enja nadle`nih organa vr{i izmjene i dopune upisa izvr{enih u mati~nim knjigama; - Vr{i prijepis mati~nih knjiga i dostavlja ih nadle`nom organu; - Vr{i cjelokupan unos i kompjutersku obradu podataka iz mati~nih evidencija; - Izdaje izvode iz mati~nih knjiga; - Daje potrebna uputstva i poma`e strankama u sastavljanju smrtovnica; - Vr{i poslove provjere i vjerodostojnosti upisa u mati~nim knjigama ro|enih i dostavlja ih nadle`nom organu; - Vr{i arhivske poslove u arhivu mati~nog ureda; - Stara se i odgovoran je za odr`avanje i pobolj{avanje kvaliteta upravljanja ISO 9001:2008; - Obavlja i druge poslove po nalogu neposrednog rukovodioca. Pored op}ih uvjeta predvi|enih ~lanom 24. Zakona o namje{tenicima u organima dr`avne slu`be u Federaciji Bosne i Hercegovine (punoljetnost, op}a zdravstvena sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta, dr`avljanstvo BiH, da se protiv lica ne vodi krivi~ni postupak, odnosno da nije osu|ivano za krivi~no djelo koje po Zakonu predstavljaju smetnju za zasnivanje radnog odnosa u organu uprave i slu`bi za upravu, da nije obuhva}eno odredbom ~lana IX 1. Ustava BiH i da u posljednje dvije godine od dana objavljivanja javnog oglasa nije otpu{tan iz organa dr`avne slu`be kao rezultat disciplinske kazne na bilo kojem nivou vlasti u Federaciji, odnosno u Bosni i Hercegovini), kandidati trebaju ispunjavati i slijede}e posebne uvjete i to: 1. SSS/ IV-srednja {kola dru{tvenog ili tehni~kog smjera 2. Najmanje 10 (deset) mjeseci radnog sta`a u struci 3. Polo`en stru~ni ispit 4. Poznavanje rada na ra~unaru Potrebni dokumenti (originali ili ovjerene kopije): - svjedo~anstvo o zavr{enoj {koli, - uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi krivi~ni postupak (ne starije od tri mjeseca), - uvjerenje o dr`avljanstvu (ne starije od {est mjeseci), - uvjerenje o polo`enom stru~nom ispitu, - izvod iz mati~ne knjige ro|enih, - potvrda o radnom sta`u, - certifikat o poznavanju rada na ra~unaru, - potvrda ili izjava da u posljednje dvije godine nije otpu{ten iz dr`avne slu`be kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou vlasti u BiH, - izjava da nije obuhva}en ~lanom IX 1. Ustava BiH. Nakon odabira kandidata izabrani kandidat }e biti du`an dostaviti uvjerenje o op}oj zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova radnog mjesta. Uz prijavu na javni oglas, kandidati trebaju prilo`iti kra}u biografiju i druge dokaze o ispunjavanju tra`enih uslova. Nepotpune i neblagovremene prijave ne}e se razmatrati. Prijave na javni oglas sa potrebnom dokumentacijom dostaviti na adresu: OP]INA HAD@I]I 71240 Had`i}i Ul. Had`eli br. 114 s naznakom "Za javni oglas". Oglas ostaje otvoren petnaest (15) dana od dana objavljivanja.

JAVNI OGLAS

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE UNSKO-SANSKI KANTON OP]INSKI SUD U SANSKOM MOSTU Zemlji{noknji`ni ured Broj: 022-0-Dn-z-11-00 1563 Sanski Most, 6. 9. 2011. god. Na osnovu ~lana 63. i ~lana 67. Zakona o zemlji{nim knjigama FBiH (Sl. novine FBiH, broj 19/03 i 54/04), Op}inski sud u Sanskom Mostu

NAJ AVL J UJ E U S P O S TAV L J A N J E Z E M L J I[NO K NJI@NO G ULO [K A
U zemlji{noknji`nom predmetu ovog suda po zahtjevu Malko~ Asmira u toku je uspostavljanje zemlji{noknji`nog ulo{ka. Nekretnine za koje se uspostavlja zemlji{noknji`ni ulo`ak upisane su u PI broj 1770 K.O. Klju~ I (14) i ozna~ene su kao: k.~. broj 1026 zvana Grad, privredna zgrada povr{ine 28 m2. Po podacima iz katastra, posjednik nekretnina je Malko~ Ferida Asmir sa dijelom 1/1. Pozivaju se lica koja pola`u pravo na priznavanje vlasni{tva ili neko drugo pravo na tim nekretninama da svoje pravo prijave u roku od 60 dana od dana najave podneskom u dva primjerka i da podnesu dokaze za to, u suprotnom njihovo pravo ne}e biti uzeto u obzir prilikom uspostave zemlji{noknji`nog ulo{ka. Lica koja pola`u pravo na tim nekretninama mogu navedeni rok na zahtjev produ`iti za najmanje sljede}ih 90 dana, kako bi se dala mogu}nost da pribave potrebne dokaze. Ukoliko u produ`enom roku ne uslijedi prijava, zemlji{noknji`ni ulo`ak }e se uspostaviti na osnovu do tada pribavljenih dokaza. Zemlji{noknji`ni referent Fevzija Suljanovi}

utorak, 13. septembar 2011. godine

OSLOBO\ENJE

[TAMPA•TISAK•PRES 39

Most Radija Slobodna Evropa

Hrvatska bi
prema njoj nepromenjivi. Interni procesi u Evropskojuniji, ~ak i kad je Hrvatska u pitanju, mogudovesti do nekihnepredvi|enihokolnosti, ali mislim da je preovla|uju}aklima u Bruxellesu da Crna Gora ima najbolje {anse. Pitanje je da li }e u narednom periodu Evropska unija primati jednu po jednu zemlju ili }e se regiontretirati kao paket, naravno, imaju}i u vidu konkretne rezultate koje svaka zemlja bude postigla u procesu pregovaranja. Ali, nekamojasada{njaprognozabude da je to u ovomtrenutkuCrnaGora, jer se ~ini da ona ima najmanjeproblema - i unutra{njih i onih sa susedima. sko ~lanstvo i da su politi~ki faktori prevladali prilikom dono{enje odluke o njihovom uklju~ivanju u Evropsku uniju.

morala pomo}i susjedima
U najnovijem Mostu razgovaralo se o tome kako }e se ulazak Hrvatske u Evropsku uniju odraziti na region zapadnog Balkana. Sagovornici su bili Jelica Mini}, zamjenica generalnog sekretara Vije}a za regionalnu saradnju, i Tonino Picula, potpredsjednik Parlamentarne skup{tine OSCE-a i biv{i ministar inostranih poslova Hrvatske
Omer Karabeg: Mo`e li se re}i da }e Hrvatska, samim tim {to }e biti prva zemlja zapadnog Balkana koja je u{la u Evropsku uniji, biti i neka vrsta lidera u regionu? Jelica Mini}: U izvesnom smislu da. Ona je pro{la putanju, koju ostale zemlje zapadnog Balkana tek treba da pro|u. Kao {to je Hrvatskoj bilo dragoceno iskustvo Slovenije, tako }e i njeno iskustvo biti dragoceno ostalim zemljama zapadnog Balkana. Tu Hrvatska mo`e da odigra vrlo va`nu ulogu. Tonino Picula: Mislim da je isticati lidersku poziciju pomalo provincijalno. To nije na~in kako Bruxelles komunicira sa onima koji jo{ nisu ~lanovi Europske unije. Potrebno je poticati se Europom. Jednom sam rekao svom kolegi, ministru vanjskih poslova zemlje koja je susjed Hrvatskoj, u trenutku kada je bilo o~ito da nam njegova zemlja pravi prepreke na putu prema Bruxellesu, da se mi Europom moramo poticati, a ne ucjenjivati. Doista bih volio da mi budemo u situaciji da ostalima pomognemo da se sutra priklju~e europskom klubu, {to ne}e biti nimalo jednostavan zadatak, jer se Europa sa`ima i ne}e tako lako otvoriti prostor za idu}e, osmo pro{irenje. Hrvatska bi morala pomo}i Srbiji, Bosni i Hercegovini, Makedoniji, Crnoj Gori, Albaniji i Kosovu, da, kada za to do|e vrijeme, i njihova stvar u Bruxelles dobije na te`ini. To treba da bude na{ zadatak, a ne da podsje}amo druge da Hrvatska ima, mo`da, neki povla{teni polo`aj ili da je ~ak lider u regiji. To samo mo`e biti kontraproduktivno. rje{ava tako da ne ugrozi europski put svoga susjeda. Omer Karabeg: Da li }e Hrvatska, kao ~lan Evropske unije, mo}i vi{e nego do sada da pomogne u stabilizaciji prilika u Bosni i Hercegovini? Koliko znam, hrvatska premijerka Kosor je nedavno rekla da }e, nakon zavr{etka pregovora za ulazak u Evropsku uniju, Hrvatska dobiti novu poziciju u odnosu na Bosnu i Hercegovinu. Jelica Mini}: Mislim da }e ~lanstvo u Evropskoj uniji veoma obavezivati Hrvatsku da igra konstruktivnu ulogu u Bosni i Hercegovini, jer to spada u kopenhagenske kriterije koji se moraju ispunjava~ini mi se da ve} nekolikoputaponu|ena europska perspektiva toj zemljinije u stanjurije{itinagomilane probleme njenog politi~kog poretka. Volio bih vjerovati da }e ~lanstvoHrvatske u Europskojunijipozitivnoutjecati na pobolj{anje prilika u Bosni i Hercegovini, ali ~ini mi se da }e ona mojadefinicija - da je Bosna i Hercegovina puno vi{e procesnegostanje- bitirelevantna jo{ nekolikogodina. Pa, evo vidimo da se i sama Europska unija gotovogodinu i po dananijemogladogovoriti koga da po{alje u Sarajevo kao svogdiplomatskogpredstavnika. [to se Zagreba ti~e, osobito mi je drago da sam bio ~lan vlade

Novi svijet
Tonino Picula: Doista bih volio vjerovati da }e se u idu}ih devet godina dogoditi pro{irenje i obrana vizije onakve Europske unije kakva je bila po~etkom 50-tih godina, kada je postalo jasno da se na zgari{tima starog kontinenta mora oformiti neki novi svijet koji }e sprije~iti ratne u`ase {to su se cikli~ki doga|ali u Europi nekoliko stolje}a unazad. Ta je vizija sada unekoliko

Jelica Mini}: Dragocjeno iskustvo

Tonino Picula: Odnosi BiH i Hrvatske osciliraju

[TAFETA ^LANSTVA @elio bih da Hrvatska {to kra}e bude vanjska granica Europske unije prema preostalim zemljama regiona i da {tafetu ~lanstva {to prije preda zemljama sa kojima grani~i - Crnoj Gori, Srbiji ili Bosni i Hercegovini, ka`e Picula
ugro`ena, {to nam onemogu}ava da sa sigurno{}u tvrdimo da je 2020. realna ciljna crta za prijem preostalih zemalja zapadnog Balkana. Kada govorimo o budu}nosti Europske unije, tu vidim dvije mogu}nosti - ili }e ona na sada{nju krizu odgovoriti nekom novom vizijom, koja uklju~uje novo pro{irenje i novo zajedni{tvo, ili }e se dogoditi ne{to {to osobito ne pri`eljkujem, ali vidim da je mogu}e - da se ona sa`me na jednu limitiranu zajednicu asimetri~nog partnerstva, u kojoj }e njen uticaj biti podijeljen na sredi{nje i periferne zone. Takva Europska unija ne}e imati ni kapaciteta, ni politi~ke volje da se pro{iri na Balkan. Ja ipak vjerujem u prvu mogu}nost. Uostalom, bilo je politi~ara koji su predlagali da 2014, na 100. godi{njicu izbijanja Prvog svjetskog rata, Europa u~ini gest dobre volje prema preostalim zemljama kandidatkinjama sa ovog podru~ja. Mada je to ocijenjeno kao preuranjeno, to je na razini simbolike dobro funkcioniralo. U tom smislu `elio bih da Hrvatska {to kra}e bude vanjska granica Europske unije prema preostalim zemljama regiona i da {tafetu ~lanstva {to prije preda zemljama sa kojima grani~i - Crnoj Gori, Srbiji ili Bosni i Hercegovini.

ti, pogotovo kada je neka zemlja ~lanica Evropske unije. Verujem da }e to doprineti konstruktivnijem stavu predstavnika hrvatske etni~ke zajednice u Bosni i Hercegovini. Postoje optu`be da i Hrvatska i Srbija destabilizuju Bosnu i Hercegovinu, da joj vi{e odma`u,

koja je odustala od onogdejtonskog prerogativa po kojemBeograd i Zagreb mogu uspostavljati posebne odnose sa entitetima. Ra~anova vlada u kojoj sam bio ministar vanjskih poslova se toga odrekla. Kolikovidim, Beograd jo{ nije, a to bi mo`da bilo dobro napraviti, ka-

[anse rastu
Omer Karabeg: Hrvatska ima nerije{ene sporove sa nekim zemljama regiona, posebno sa Srbijom. Da li bi se moglo desiti da ona, kao ~lanica Evropske unije, postavlja uslove Srbiji, kao {to je to Slovenija radila Hrvatskoj? Jelica Mini}: Mislim da }e Hrvatska, nakon ulaska u Evropsku uniju, imati relaksiraniji odnos prema regionu. Sa ulaskom u Evropsku uniju rastu {anse da se broj me|usobnih bilateralnih problema smanji. Mnogo je ve}a spremnost na saradnju i na povezivanje u saobra}aju, trgovini, kulturi, obrazovanju, ako ne postoji nikakva pretnja od obnavljanja ranijih nesuglasica, ako nema nastojanja da se uspostavljaju hegemonisti~ki odnosi. Tonino Picula: Vjerujem da Hrvatska, ako se pojavi takav problem, a pou~ena vlastitim iskustvom sa Slovenijom, ne}e pribje}i ucjeni nego }e poku{ati da ga

KONSTRUKTIVNA ULOGA Mislim da }e ~lanstvo u Evropskoj uniji veoma obavezivati Hrvatsku da igra konstruktivnu ulogu u Bosni i Hercegovini, jer to spada u kopenhagenske kriterije koji se moraju ispunjavati, pogotovo kada je neka zemlja ~lanica Evropske unije, veli Mini}
nego {to joj poma`u. Pretpostavka je da }e sa sticanjem punopravnog ~lanstva u Evropskoj uniji Hrvatska dobiti neke vrlo konkretne obaveze u tom smislu. Tonino Picula: Odnos izme|u Hrvatske i Bosne i Hercegovine u proteklih 20 godina izuzetno oscilira - od ratnih trauma do ne~ega {to bih mogaonazvatistagnacijom. To mi se ne svi|a. U odgovoru na va{e pitanje mogao bih iznijeti niz lijepih `elja o tome kako }e se ulazak Hrvatske u Europsku uniju pozitivno odraziti na Bosnu i Hercegovinu, ali dopustite mi da izrazim izvjesnu skepsu. Analiziraju}i krozdu`ivremenskiperiod ono {to se doga|a u Bosni i Hercegovini ko bi se na pravi na~in signaliziralo da Bosna i Hercegovinaprijesvegamorabitiokrenutasebi. Mora se prona}ina~inkako da pozitivnipoliti~ki pomak do|e iz same zemlje. Ra~unica da }e netko izvana pomaknuti ne{to u Bosni i Hercegovini- mislim da ne vodinikamo.

Crna Gora sljede}a
Omer Karabeg: Koja }e zemlja zapadnog Balkan prva poslije Hrvatske u}i u Evropsku uniju? Ko ima najvi{e {ansi? JelicaMini}: To je domenspekulacija. Mislim da trenutno najbolji rejting ima Crna Gora, ali ne mo`emo smatrati da su trenutni imid` zemlje i odnos Bruxellesa

Tonino Picula: Slo`io bih sa kolegicom Mini}, tim prije {to Crna Gora ne ulazi u onaj prostor koji se zove Dejtonski trokut, a koji obuhva}a Hrvatsku, Bosnu i Hercegovinu i Srbiju. Crna Gora i zbog svoje veli~ine i zbog na~ina na koji se nosi sa tranzicijskim problemima, doista ima poziciju s koje se pru`a dobar pogled na Evropu, nakon {to bude pro{irena s Hrvatskom. Omer Karabeg: Vjerujete li da bi do 2020. cijeli zapadni Balkan mogao da bude u Evropskoj uniji, ili je to previ{e optimisti~an datum? Jelica Mini}: Ne mora biti previ{e optimisti~an. Deset godina je pred nama. Mnogo }e zavisiti od polo`aja same Evropske unije na globalnoj politi~koj areni. Veoma je va`no kako }e se razvijati Turska, kakav }e biti njen uticaj u regionu, kako }e se razvijati Rusija, {ta }e se de{avati sa Ukrajinom, kao i sa nekim mnogo udaljenijim centrima ekonomske i politi~ke mo}i kao {to su Kina, Indija i Brazil. Uklju~ivanje mo`e biti ubrzanoukolikoporasturizici u regionu, pa politi~ki faktori prevladaju nad onim drugim. Treba imati u vidu da ni Gr~ka, ni Portugal, ni [panija, ni Rumunija, ni Bugarska nisu bile u potpunosti ekonomski i institucionalno spremne za evrop-

40

POMO] U KU]I
Njega i zdravlje biljaka u domu

utorak, 13. septembar 2011. godine

OSLOBO\ENJE

NOVOSTI I PREPORUKE

Jako dobar razlog za dojenje

Za dobar rast vi{e

SVJETLOSTI
Ukoliko u prostoru borave djeca, treba odabrati one biljke koje za njih ne mogu biti opasne
Samo zdrave i njegovane biljke zdrave su i za okolinu u kojoj se nalaze. Njihovo odr`avanje je posao koji zahtijeva pa`nju i najbolje je kada se u vezi s ispravnom njegom konsultiraju stru~njaci. Kod odabira biljaka, po`eljno je analizirati uslove prostora u koji }e se biljke postaviti, svjetla, vla`nosti, temperature i ventilacije. Ukoliko u prostoru borave djeca, potrebno je odabrati one biljke koO dojenju se u posljednje vrijeme mnogo pri~a i vode brojne rasprave. Iako svi znaju da je dojenje iznimno zdravo za majku i za dijete, nau~nici svako malo otkriju jo{ jedan razlog za{to bi dojenju trebalo dati {ansu. Istra`iva~i obja{njavaju da dojenje `enama daje dodatnu hrabrost. "Dojenje mo`e pru`iti dodatnu odbranu protiv stresa s kojim se nove mame susre}u, a istodobno im daje dodatnu dozu hrabrosti ako im je potrebna da bi branile sebe i svoje dijete", izjavili su ameri~ki nau~nici. Ova pojava je me|u sisavcima poznata i kao "laktacijska agresija" ili "maj~inska odbrana". Uz to, me|u dojiljama je registriran i prosje~no ni`i krvni pritisak nego u drugih `ena. "Dojenje ima mnoge prednosti za bebino zdravlje i imunitet, ali i koristi za majku", isti~u istra`iva~i. slu~aju da se koristi umjetno svjetlo, od osvjetljenja obi~nim `aruljama, po`eljnija je fluorescentna rasvjeta. Zimi je dobro biljke dr`ati bli`e prozoru, a ljeti dalje od njega. Ku}ne biljke uglavnom su tropske vrste kojima odgovara uobi~ajena temperatura u stanu, od 15 do 25 stepeni, koja mo`e biti ne{to ni`a tokom no}i. Tako|er je potrebno osigurati odgovaraju}u vla`nost zraka, jer je ona u stanu ~esto ni`a od one koja je optimalna za rast biljaka. Dobrim ventiliranjem ili klimatizacijom, ljeti se mogu posti}i povoljni uvjeti, ali ne treba zaboraviti da biljke ne bi trebalo smjestiti na propuh ili struju hladnog zraka u blizini klimaure|aja. Tako|er je potrebno provjeriti da se klima- ure|ajem pretjerano ne smanji vla`nost zraka u prostoriji.

je za njih ne mogu biti opasne. Biljkama je za dobar rast izuzetno va`no pru`iti dovoljno svjetlosti. Stoga treba napraviti dobar izbor mjesta na koje }e se biljka postaviti i uzeti u obzir sve aspekte svjetlosnih uslova. Uglavnom je po`eljno biljkama osigurati kontinuirano prirodno osvjetljenje, a u

MODA, STIL, TRENDOVI

LJEPOTA, KOZMETIKA

Ove zime u narand`astom
Zaboravite na dosadne crne kapute, ove jeseni i zime prava fora je narand`asta! "Izgledala je malo ~udno u kaputu `utom krojenom bez veze", pjevalo nam je Bregino Bijelo dugme prije ta~no 35 godina. Sada, nakon skoro ~etiri desetlje}a, u sezoni koja nam je svakim danom sve bli`e i bli`e, kaputi vi{e nisu `uti, a pogotovo nisu bezveze! Modni stratezi {to vladaju pistama New Yorka, Milana, Pariza i Londona slo`ili su se da }e u sezoni jesen/zima 2011/2012. prava fora biti kaputi u malo smjelijim bo ja ma, po se bno onoj na rand`astoj (ili jo{ bolje narand`astoj na granici crvene; narand`as to crve noj). Presti`ne modne ku}e Burberry Pror sum i Celine po nu di le su sjajna rje{enja, a njihovim su stopama krenuli i Dries Van Noten, Yigal Azrouël i Moncler Gamme Rouge.

Savr{ene trepavice poput svile
Za razliku od obi~nih vje{ta~kih trepavica, svilene trepavice omogu}avaju da imate duge, lijepe, guste trepavice, a da pri tome izgledaju prirodno. Razlikuju se i po metodi nadogra|ivanja, sa njima mo`ete da se sun~ate, plivate i ronite bez bojazni da }ete ostati bez njih, a kada nanesete maskaru, ona se ne razmazuje. Svaka nit se pojedina~no nadogra|uje specijalnim ljepkom na jednu prirodnu trepavicu, pa djeluje savr{eno prirodno. Trepavice su dostupne u vi{e boja i du`ina, kako bi se sasvim stopile sa va{im prirodnim. Tretman je bezbolan i traje izme|u sat i dva, zavisno od broja trepavica koje se nadogra|uju. Na nadogradnju treba da do|ete bez ikakve {minke, jer {minka ote`ava nano{enje vlakana, ba{ kao i bilo kakva krema koja se nanosi na o~nu zonu i trepavice. Va{e prirodne trepavice ne}e biti o{te}ene. Na ove trepavice mo`ete staviti maskaru, ali ne}ete imati potrebe za tim, jer one izgledaju vrlo upe~atljivo.

]ufte sa limunom
Potrebno:
300 g mljevenog mesa 1 ka{ika bra{na sok od 1 limuna cijelo jaje ka{i~ica mu{katnog ora{~i}a pola veze per{una 20 g maslaca so i biber

Priprema:
U odgovaraju}oj posudi pomije{ajte mljeveno meso, sitno sjeckani per{un, jaje i malo struganog mu{katnog ora{~i}a. Dodajte soli po ukusu i obilato pobiberite. Mije{ajte drvenom ka{ikom dok ne dobijete homogenu masu. Navla`ite ruke i formirajte kuglice veli~ine oraha. Svaku kuglicu uvaljajte u bra{no. U vatrostalnu posudu za mikrotalasne pe}nice, sipajte 1 dl vode i limunov sok i kuhajte dva minuta na 750 vati (maksimalna ja~ina). Dodajte }uftice, poklopite i kuhajte jo{ 10 minuta na 750 vati. Isklju~ite mikrotalasnu pe}nicu, ali neka }ufte u njoj ostanu jo{ tri minuta. Ovako pripremljene }ufte preru~ite na zagrijan tanjir, prelijte sokom u kojem su se kuhale i servirajte uz bareni krompir.

utorak, 13. septembar 2011. godine

OSLOBO\ENJE

OGLASI

41

HBRD "Hoteli Ilid`a" d.d. Ilid`a

Prilog broj 1.

U skladu sa ~lanom 4. Pravilnika o objavljivanju informacija i izvje{tavanju na tr`i{tu vrijednosnih papira, objavljujemo

POLUGODI[NJI IZVJE[TAJ O POSLOVANJU EMITENTA ZA PERIOD OD 1. 1. DO 30. 6. 2011. GODINE
I - OP]I PODACI O EMITENTU - puna i skra}ena firma Hotelsko banjsko rekreativno dru{tvo "Hoteli Ilid`a" dioni~arsko dru{tvo Ilid`a, HBRD "Hoteli Ilid`a" d.d. Ilid`a - adresa sjedi{ta Hrasni~ka cesta br. 14 Ilid`a - broj telefona i telefaksa, e-mail i web stranica Tel. +387 33 772 000; Fax. 772 001, info@hoteliilidza.ba, www.hoteliilidza.ba - predsjednik i ~lanovi Nadzornog odbora Alija Budnjo - predsjednik, Almedina ^engi} - ~lan, Emir Mulahasanovi} - ~lan - ~lanovi uprave Muamer Budnjo - direktor II - PODACI O VRIJEDNOSNIM PAPIRIMA I VLASNICIMA EMITENTA - broj emitovanih vrijednosnih papira Broj dionica 394.138, po 85,00 KM i nominalna cijena - vlasnici sa vi{e od 5% vrijednosnih papira 76,8566% "Kuvet" d.o.o. Sarajevo; dionica emitenta s pravom glasa 14,2585% IF "Big-Investiciona grupa" d.d. Sarajevo - vlasnici ~lanovi uprave i Nadzornog odbora i postotak vlasni{tva u emitentu III - PODACI O FINANSIJSKOM POSLOVANJU EMITENTA Podaci iz bilansa stanja: AKTIVA a) Upisani a neupla}eni kapital b) Stalna sredstva 34.477.896 c) Teku}a sredstva 2.477.628 d) Gubitak iznad visine kapitala e) Ukupna aktiva 36.955.524 PASIVA a) Kapital 33.760.544 b) Upisani osnovni kapital 33.501.730 c) Dugoro~ne obaveze 1.507.815 d) Kratkoro~ne obaveze 1.687.165 e) Ukupno pasiva 36.955.524 Podaci iz bilansa uspjeha emitenta: a) Prihodi 1.918.519 b) Rashodi 1.740.331 c) Dobit/gubitak prije poreza 178.188 d) Porez na dobit e) Neto dobit razdoblja/gubitak razdoblja 178.188 Direktor Muamer Budnjo

42

OGLASI

utorak, 13. septembar 2011. godine
UNIVERZITET U SARAJEVU MEDICINSKI FAKULTET UPRAVNI ODBOR Na osnovu Odluke Upravnog odbora broj 29-3158/11 od 5. 9. 2011. god., Medicinski fakultet Univerziteta u Sarajevu

OSLOBO\ENJE

OBJAVLJUJE
KONKURS ZA IZBOR U AKADEMSKA ZVANJA NASTAVNICI ZA U@E NAU^NE OBLASTI 1. Anatomija ~ovjeka, nastavnik u sva zvanja...............................................................................1 izvr{ilac 2. Medicinska biohemija, nastavnik u sva zvanja .........................................................................1 izvr{ilac 3. Medicinska mikrobiologija, nastavnik u sva zvanja .................................................................1 izvr{ilac 4. Farmakologija i toksikologija, nastavnik u sva zvanja..............................................................1 izvr{ilac 5. Dermatovenerologija, nastavnik u sva zvanja...........................................................................1 izvr{ilac 6. Fizijatrija i rehabilitacija, nastavnik u sva zvanja......................................................................1 izvr{ilac 7. Infektivne bolesti, nastavnik u sva zvanja.................................................................................1 izvr{ilac 8. Psihijatrija i medicinska psihologija, nastavnik u sva zvanja...................................................2 izvr{ioca 9. Pedijatrija, nastavnik u sva zvanja ............................................................................................1 izvr{ilac 10. Metodologija nau~nog istra`ivanja u medicini, nastavnik u sva zvanja..................................1 izvr{ilac NASTAVNICI ZA PREDMETE 11. Interna medicina, predmet klini~ka propedeutika, nastavnik u sva zvanja .............................1 izvr{ilac 12. Interna medicina, predmet angiologija, nastavnik u sva zvanja ..............................................1 izvr{ilac 13. Interna medicina, predmet endokrinologija, nastavnik u sva zvanja.......................................1 izvr{ilac ASISTENTI ZA U@U NAU^NU OBLAST 1. Higijena, asistent, sa nepunim radnim vremenom do pola radnog vremena dnevno ................1 izvr{ilac 2. Infektivne bolesti, asistent.........................................................................................................1 izvr{ilac USLOVI: Minimalni uslovi za izbor akademskog osoblja u nau~nonastavna zvanja su: 1. Asistent: doktor medicine sa najni`om prosje~nom ocjenom 8 ili 3,5 2. Vi{i asistent: nau~ni stepen magistra medicinskih nauka 3. Docent: nau~ni stepen doktora medicinskih nauka, najmanje tri nau~na rada objavljena u priznatim publikacijama, pokazane nastavni~ke sposobnosti, 4. Vanredni profesor: nau~ni stepen doktora medicinskih nauka, proveden najmanje jedan izborni period u zvanju docenta, najmanje pet nau~nih radova objavljenih u priznatim publikacijama, objavljena knjiga i originalni stru~ni uspjeh, kao {to je projekt, patent ili originalni metod, sve nakon izbora u zvanje docent, te mentorstvo najmanje jednog kandidata za stepen drugog ciklusa studija. 5. Redovni profesor: nau~ni stepen doktora medicinskih nauka, proveden najmanje jedan izborni period u zvanju vanredni profesor, najmanje osam nau~nih radova objavljenih u priznatim publikacijama, najmanje dvije objavljene knjige, sve nakon stjecanja zvanja vanredni profesor, te mentorstvo najmanje po jednog kandidata za stepen drugog i tre}eg ciklusa studija. Kandidati treba da ispunjavaju uslove propisane Zakonom o visokom obrazovanju Kantona Sarajevo, Pravilima Univerziteta u Sarajevu i Pravilima Medicinskog fakulteta u Sarajevu. Obrazac prijave na konkurs, sa uslovima za izbor u nastavna i asistentska zvanja, kandidati mogu dobiti na protokolu Fakulteta. Uz prijavu kandidati su obavezni prilo`iti: 1. Kra}u biografiju (CV), 2. Objavljene nau~ne i stru~ne radove, objavljene knjige, 3. Diplome o ste~enim stepenima odgovaraju}ih zvanja koji su uvjetima konkursa predvi|eni, 4. Za asistente: Potvrda o poznavanju stranog jezika, prepis ocjena i prosjek ocjena u toku studija, te ostalim uslovima koje posjeduju. Nepotpune i neblagovremene prijave ne}e biti razmatrane. Konkurs ostaje otvoren 7 dana od dana objavljivanja. Prijave slati na adresu: Medicinski fakultet u Sarajevu, Ul. ^ekalu{a 90, sa naznakom za KONKURS.

NASTAVNO-NAU^NO VIJE]E PRIRODNO-MATEMATI^KOG FAKULTETA UNIVERZITETA U SARAJEVU

OBJAVLJUJE
LEJLA MAHMUTOVI], student postdiplomskog studija Odsjeka za biologiju Prirodno-matemati~kog fakulteta Univerziteta u Sarajevu, brani}e svoj magistarski rad pod naslovom:

“Odre|ivanje koncentracije glukoze i hemograma pacova Rattus norvegicus (soja Wistar) u uslovima hipertermije”
dana 13. 10. 2011. godine (~etvrtak) na Prirodno-matemati~kom fakultetu Sarajevo, sala 805/VIII, Ulica Zmaja od Bosne 33, sa po~etkom u 15 sati. Odbrana je javna, a rad se mo`e pogledati u Sekretarijatu Fakulteta. SEKRETARIJAT FAKULTETA

utorak, 13. septembar 2011. godine

OSLOBO\ENJE

KORAK NAPRIJED
Adobe }e dodati podr{ku za iOS 5 Newsstand karakteristiku za digitalnu publikaciju za svoj Digital Publishing paket, {to bi moglo da obezbijedi vi{e od 600 novih naslova na Newsstand digitalnom tr`i{tu. DPS }e obuhvatati potpunu podr{ku za Newsstand pretplate i eliminisa}e dugo vrijeme preuzimanja koje mo`e biti velika prepreka za ~itaoce. Usljed ~injenice da je u pitanju kombinovana platforma, izdava~i }e tako|er biti u mogu}nosti da razvijaju publikacije za Android tablet-ure|aje i BlackBerry Playbook, kao i za iOS ure|aje. Update za Digital Publishing Suite bi}e objavljen nakon dolaska iOS 5 i Newsstand aplikacije koji se o~ekuju u toku jeseni.

43

Maxthon Internet Browser softver je mo}an tabovani pretra`iva~ koji karakteri{e visoko prilagodljivi interfejs. On je baziran na Internet Explorer browser engineu, {to zna~i da ono {to radi na IE pretra`iva~u, radit }e i na Maxthon tabovanom pretra`iva~u, ali sa mno{tvom dodatnih karakteristika. Ovaj softver nudi lako}u kori{tenja i karakteristike koje su trenutno dostupne bez ikakvog pode{avanja. Korisnicima ovog pretra`iva~a je na raspolaganju preko 1.400 razli~itih plug-in-ova koji }e im omogu}iti da maksimalno iskoriste sve njegove opcije. Nova verzija, izme|u ostalog, donosi podr{ku za HTML 5 karakteristike.

Maxthon 3.1.7.1000

Podr{ka za DPS

Kompanija Intel je objelodanila plan prema kojem }e standardizovati, popularizovati i pro{iriti opseg ra~unara ultramobilne forme. Ono {to su se mnogi upitali je da li }e Ultrabook ra~unari zamijeniti netbook modele. Va`no je napomenuti da Ultrabook ra~unari nude ve}e du`ine dijagonale od netbook ra~unara, napredniji hardver, du`e trajanje baterije i sve ono zbog ~ega bi se kupci odlu~ili da kupe ove modele. Jedina stvar zbog koje bi netbook ra~unari mogli da budu primamljiviji pojedinim kupcima jeste njihova povoljnija cijena.

Da li }e ultrabook zamijeniti netbook

Electronic Arts i Activision }e se suo~iti na tr`i{tu puca~ina iz prvog lica kasnije ove godine s obzirom na to da ove dvije kompanije treba da u bliskoj budu}nosti predstave naslove koji pretenduju da budu veoma dobro prodavani. Govore}i na Citi 2011. tehnolo{koj konferenciji, jedan od rukovodilaca kompanije EA Eric Brown je rekao da je Battlefield 3 ve} prodata u vi{e od milion primjeraka uprkos tome {to se jo{ nije pojavila. On je rekao da je ova kompanija trenutno primila preko 1,25 miliona prednarud`bina za pomenutu igru.

1,25 miliona prednarud`bina

Panasonic lansira dva nova Lumix G objektiva

Sna`an zum i visoke

PERFORMANSE
Panasonic je najavio dva nova izmjenjiva objektiva sa sna`nim zumom i visokim performansama za fotoaparate Lumix G sistema; Lumix G X H-PS14042 i X H-PS45175. Novi, iznimno kompaktni superelektronski zum objektivi su prvi iz prvoklasne robne marke objektiva X za LUMIX G. Lumix G X objektivi su nova generacija zum objektiva najboljeg kvaliteta, baziranih na standardu Mikro 4/3. Njiho va `ari {na du`ina se me|usobno savr{eno nadopunjuje za kvalitetne {irokougaone, portretne i pejza`ne slike. Nova LUMIX premium marka X ima vode}e mjesto u sljede}oj generaciji objektiva za fotoaparate i koristi najbolje napredne osobine optike. Novi objektivi su opremljeni jedinstvenom tehnologijom povr{inskog nanopremaza, opti~kom stabilizacijom slike (POWER O.I.S.) i asferi~nim i elementima ED stakla za postizanje vrhunskog kvaliteta slike, jo{ uvijek u kompaktnom i laganom dizajnu. Oba objektiva koriste Pana-

Google ukida
oko 10 aplikacija
Google je na svom zvani~nom blogu objavio da }e ukinuti oko 10 aplikacija kako bi jo{ pojednostavio paletu usluga, uz oboga}enje glavnih proizvoda, prenijeli su francuski elektronski mediji. Tako }e Google, na primjer, 14. septembra prekinuti razvoj lokalnog pretra`iva~a Google desktop search i ukinuti pretra`iva~ koji funkcioni{e po principu pitanja-odgovori Ardvark, Web navigator za pru`anje uvida u aktuelne informacije Fast flip, kao i ostale aplikacije. Microsoft je, istovremeno, odbacio optu`be pred ameri~kim sudom vezane za nedozvoljeno prikupljanje podataka preko operativnog sistema Vindouz fon 7. U Microsoftu su istakli da fotografska aplikacija u okviru Vindouz fona 7 ne prikuplja informacije vezane za geolokalizaciju bez saglasnosti korisnika.

sonicov povr{inski nanopremaz za zna~ajno smanjenje odsjaja u ~itavom vizuelnom polju svjetlosti. Rezultati daju nevjerovatno jasne slike i dramati~no smanjeno odbijanje svjetlosti. Ru~ka za zum na ku}i {tu objektiva, prva u industriji za izmjenjive objektive, kori-

sniku omogu}ava brzo, precizno i tiho zumiranje, osobito kod snimanja HD videozapisa. Ru~no fokusiranje je tako|er mogu}e, sa ru~kom za ru~no fokusiranje za korisnike koji `ele precizniju kontrolu. Novi POWER O.I.S. (opti~ki stabilizator slike), koji je sada

integriran u oba LUMIX G objektiva, pojednostavit }e fotografiranje izuzetne jasno}e ~ak i pri slabom osvjetljenju. Uz pobolj{anu osjetljivost `iro-sen zo ra, no vi POWER O.I.S. dramati~no pobolj{ava sposobnost ispravljanja podrhtavanja - {to daje bitno ve}u o{trinu.

Nova verzija Androida sti`e u oktobru ili novembru
Nova verzija operativnog sistema Android, koja se naziva Ice Cream Sandwich, na tr`i{tu }e se pojaviti u oktobru ili novembru ove godine. Informacije o nadolaze}oj verziji Androida potvrdio je direktor kompanije Google Eric Schmidt tokom konferencije Dreamforce odr`ane u San Franciscu. “Spremili smo novi operativni sis tem ko ji se zo ve Ice Cre am Sandwich. Imamo dobar razlog zbog kojeg }emo ga na tr`i{te plasirati u oktobru ili novembru. Svi smo veoma uzbu|eni zbog toga“, izjavio je Schmidt. Nova verzija Appleovog iOS-a, iOS 5, na tr`i{tu }e se tako|er pojavi ti ove je se ni, naj vje ro va tni je po~etkom oktobra.

SE Xperia Ray u prodaji
Xperia Ray pametni telefoni kompanije Sony Ericsson su dostupni za kupovinu online. Online prodavac Clove.co.uk je objavio prodaju Xperia Ray pametnog telefona po cijeni od 300 funti, a ure|aja tako|er ima i na Amazonu po cijeni od 313 funti. Online prodavnica Clove je izdala i zvani~no saop}enje u kojem ka`e: “Sony Ericsson Xperia Ray je od danas na zalihama. Radi se o Android pametnom telefonu koji nije dobio pa`nju kakvu zaslu`uje jer ima dobre specifikacije sa dobrom ci je nom“. Xpe ria Ray pametni telefon pokre}e Android 2.3 Gingerbread operativni sistem, ima 1 GHz procesor i 3,3-in~ni ekran osjetljiv na dodir rezolucije 480x854. Tako|er, ure|aj ima i kameru od 8,1 megapiksel, 512 MB RAM memorije a svega je 9,4 mm debljine.

44

FELJTON

nedjelja, 31. juli utorak, 13. septembar 2011. godine

OSLOBO\ENJE

Sje}anja na te{ke i lijepe dane (19)

Egzekucije u “trinaest
[utim, {ta da ka`em? Voljeli smo Antu obojica, toliko koliko se mo`e voljeti najdra`i drug. Husi je bio bli`i, s njim je i{ao u isti razred, s njim sjedio u istoj klupi, dijelili doru~ak, dobre ocjene godinama. Zato {utim, po{tujem njegovu suzu, koju on poku{ava sakriti
Pi{e: Ferid BUTUROVI]

Vidim - oko mene su draga lica drugova provjerenih u desetinama bitaka, ozarena pobjedni~kom euforijom, koja se uve}avasvakom novom bitkom. Grmljavinu topova, eksplozije bombi, {tektanje mitraljeza i pikavaca nadja~avaju borbene pjesme pobjedni~kog stroja - ~ujem im eho svakog ~asa: ... Legla orla, vu~je staze, silna brda uske klance, Partizanske ~ete gaze, fa{isti~ke lome}' lance... Uvjeravam se po ko zna po koji put da pripadam stroju pobjednika, koji se na najbolji na~in odu`io `ivotu. Saznanje koje me grije godinama i hrabri u svakoj prilici puni samopouzdanjem razgoni nespokojstvo, razo~arenje, strah i neizvjesnost. Pa ta sje}anja ustupe mjesto novim... Evo me na cesti ispred Kiseljaka. Presjekli smo odstupnicu njema~koj jedinici koja obezbje|uje

izvla~enje neprijateljskog garnizona iz Sarajeva. Bitka je jenjala, Nijemci su razbijeni. Na putu i oko njega kamioni, kola bez zaprege, dvoja-troja bez prednjih to~kova polegla na rudu. Neka u plamenu. Oprema razbacana okolo. Razoru`ane vojnike u njema~kim uniformama s rukama na zatiljku odvode u grupama u pozadinu, ~ujem - u „trinaesti bataljon“ .

Pramen plave kose
- Trinaesti, koji je to? - pitam komesara Cviju Zori}a, druga iz Mostara. - Iz nedo|ije, zna{ gdje je to? smije se mom neznanju. - Ako ne zna{, bolje da ne zna{ - dodaje. Trenutak potom dovikuje mi: - Eno ti jednog putnika - pokazuje mi rukom - ode kraticom, pravac „trinaesti“ … Pratim mu pogledom pokret ruke. Zaprepastih se... Komesar prvog bataljona Radovan, s parabelumom u ruci, nadnio se nad jednog ranjenog Nijemca. Ni{ani mu u glavu... - [ta'{ to!? - vi~em iz sveg glasa.

Autor je ro|en 1926. godine u Mostaru, gdje je zavr{io osnovnu i srednju {kolu te obuku ilegalca - skojevca. Kraj Drugog svjetskog rata proslavio je sa saborcima na granici s Austrijom. Nosilac je Spomenice 1941. i vi{e ratnih odlikovanja - tri za hrabrost. Demobilizirao se iz JNA kada je „prestala biti i moja“ doktorirao na Pravnom fakultetu u Sarajevu, vrijedno sku, pljao dnevni~ke zapise, ali ih do sada nije objavljivao. Nije (mada je predlagan) biran za ministra (hvala D`emalu Bijedi}u!), ni za profesora na Pravnom i Fakultetu politi~kih nauka (hvala profesoru ^emerli}u!), ni za ~lana Glavnog odbora antifa{ista, ni za sudiju Vrhovnog suda BiH, mada je ispunjavao sve formalne uslove za izbor. Bio je „nepodoban i nepogodan za saradnju“, takav je i ostao. Zavr{io je karijeru pravnika i pomogao da Unis postane vrhunska evropska ma{inoprera|iva~ka firma. @ivi u Sarajevu, o`enjen je, otac dva sina i dedo troje unu~adi. Ovi zapisi i feljton u Oslobo|enju su poziv zainteresiranim izdava~ima da publiciraju ovo izuzetno zanimljivo i emotivno svjedo~enje. Ferid Rido Buturovi} se nada da }e neko pro~itati njegove zapise, kojima se odu`uje palim drugovima, a posve}uje ih mladima. - [ta'{!? - ponavljam tr~e}i prema njemu. Vidimprestravljenolicedje~aka, pramen plave kose ispod kape, krv koja lopti iz desnog ramena, boji bluzu u crveno. I cijev koja mu se prijete}i primi~e licu. - Hospitale, hospitale, bitte... grca. Odjeknu hitac. Potom drugi. U`asnut sam. - Prijavit }u te, ubico, pred stroj

}e{! - vi~em, psujem. Nadnosim se nad ubijenog. Hvatam Radovana za jaknu, htio bih za vrat... On mi grubo skida ruku sa okovratnika. Odguruje me. - Jebo te cijeli stroj, i ti njega! vi~e na mene, otr~a za jedinicom ~ije za~elje nestaje iza okuke… Nikad ne}u zaboraviti i nisam do danas zaboravio lice tog dje~aka. Gr~ bola. U`as neminivnog susreta sa smr}u. I njegov glas ~ujem: molba u vrisku o~ajnika… Ostavio mi je o`iljak, potresnu uspomenu na pobjedni~ki mar{ brigade... Te`i o`iljak nosim poslije susreta s dragim saborcem i predratnim drugom Husom Karabegom. Sa~ekao me po izlazu iz mostarskog Hrvoja, odmah po zavr{etku Prve konferencije omladine Hercegovine. Primio sam, uz ovacije, na kraju jednodnevne manifestacije u prepunoj dvorani odu{evljenih delegata, prelaznu zastavu, priznanje 10. brigadi, mati~noj jedinici 29. divizije, koja je tih dana krvarila na Ivanu u dano-

Vidi, vidi: Kako je ]i}o gledao televiziju (12)

Semestar iz popravljanja vrata
Umra je Jozo Mato{i}. A televizija mu objavi sliku i ispod napi{u Jozo Mate{i}. I to su falili! Koliko ignorancije, koliko {lampavosti, koliko nebrige. Mi smo njima priko one stvari. Ma {ta oni znaju {ta je Hajduk, {ta je Split, {ta su korijeni
Pi{e: \ermano SENJANOVI]

@iva istina
Srijeda, 24. 2. U moje none Tonke na Vrh Lu~ca uvik se u ku}u mogla na} Arena. None bi to pomalo ~itala i gu{tala. Okad mi je none umrla, Arenu nisan vidija, ali zato pogledan @ivu istinu i odma me vrati u ditinjstvo. Ja ovu emisiju zoven @iva i stina. Ovi put su doveli niku curu, koja je, u sami re|ipet i rastvorenu suknjicu, skakutala uz discoglazbu. Mala je pupasta, pa dok se trese, tresu joj se i guzice, a meni nika nelagoda i sitin se Formanovog filma Gori, moja gospo|ice i onoga izbora za Miss u vatrogasnom domu. Ne znam {ta je `alosnije. Cura, voditelj, scena il ja? Posli male, doveli su Dina. Govoru da je on striper. Po~ela muzika, Dino ple{e, uvija se, po~inje se skidat, odri{ije kaji{, skida postole, ko{uju, majicu, pari Apolon, dlakave prsi, mi{i}i, skida ga}e, os-

taje u boksericama, ple{e... Da san `ensko, odma bi mu dala. Jer, grijota je imat a ne dat. Lipo je govorila beogradska glumica Ljubinka Bobi}: „Kad sam bila mlada, ko mi pito - ja mu dala. A sad mi `ao {to nisam i nudila.“

Tragovi
Srijeda, 24. 2. @ena s Ivanom u~i u ku`ini, a Frane vi~e da zatvoru vrata, da ne mo`e pratit program. Vrata su na {iber i ima deset dan da su pala. @ena se snervala i vi~e mu: - Ne mogu se zatvorit! [ta ih ne popravi{!? - Ne znan ja to. - A ti, ]i}o, {ta ne sredi{ ovo? - Na fakultetu smo imali samo jedan semestar iz popravljanja vrata, pa nisan ba{ siguran. Ona se di`e, vu~e Ivana i idu u~it u sobu, a mi gledamo kako su u Zagorju u tvornici Eicon stavili na spisak tehnolo{kog vi{ka 42 trudnice i matere s malon dicon. Razgovaraju s jednom od

giji. Mili} govori da je njegov dida bija nostalgi~an za AustroUgarskom i citira ga: „Fjorin obe}o, fjorin do, do{la kraljevina - bo`e sa~uvaj, onda usta{e - ubi bo`e, do{li partizani - katastrofa!“ Zabe{tima san, ugasija televizor i sitija se Ivre, koji mi je pri~a: „Kad bi `ena i ja i{li ve~erat, obavezno bi palili televizor i onda bi po~ele one reklame o pelenama i di~je guzice, ili one o ulo{cima i pokusi s vla`enjem. Vi{e ga ne palimo dok ne izimo.“ Oni su bar naletili na pelene.

Sanremo
Piranski zaljev

njih i ona govori: „Prije smo imali neka prava, a {ta danas?“ Punica uzdi{e i govori: - Bidan svit - a ja joj tuma~in da tako mora bit, da smo u tranziciji, da je to kapitalizam, da sindikati jo{ nisu oja~ali, ali da }e za izvjesno vrime sve do} na svoje. Ona me gleda, krsti se i govori: - Zete, ol si rebambija?

- Nisan, bako, nego san i{a vidit znan li se pona{at dr`avotvorno.

Dobar dan
^etvrtak, 25. 2. Malo kasnije obidvajen, nosin pjat u tinel, palin televizor i naletin na Gorana Mili}a i Ljubomira Anti}a. Razgovaraju o nostal-

Subota 27. 2. Iako imamo kabelsku televiziju, pa bi, ka i svi susidi, tribali imat RAI UNO, mi ne mo`emo gledat ni to, ni CNN, jer imamo niki stari televizor, koji nema tako {iroku skalu. Zato su mi se `ena i punica spustile doli kod `enine sestre, a kako su se i dica razbi`ala, osta san sam doma. A to je {ok za organizam. Tako se

OSLOBO\ENJE godine utorak, 13. septembar 2011.

FELJTON
NA DANA[NJI DAN
Umro italijanski slikar i graver Andrea Mantenja, najzna~ajniji predstavnik visoke renesanse u Padovi i Mantovi, autor ~uvenih fresaka u crkvi Eremitani u Padovi, uni{tenih u Drugom svjetskom ratu. Umro francuski pisac i filozof Mi{el Ejkem de Montenj, obnovitelj intelektualnog skepticizma i vjesnik slobodne misli u 17. i 18. vijeku (tri knjige "Eseja", "Dnevnik putovanja"). Umro Filip II, napuljski kralj (1554), gospodar Holandije (1555), a nakon povla~enja svog oca Karla V (1556), kralj [panije, Sicilije i Sardinije. Apsolutista i fanati~ni katolik svojom politikom izazvao je ustanak u Holandiji, koji je doveo do nezavisnosti sjeverne pokrajine (1581). Pobijedio tursku flotu kod Lepanta 1571, ali je pohod njegove "nepobjedive armade" (1588) na Englesku zavr{io katastrofalnim porazom. Britanci u presudnoj bici u blizini Kvebeka pobijedili Francuze i osigurali britansku supremaciju u Kanadi. Njujork progla{en prvom federalnom prijestonicom SAD-a. Grad su 1626. osnovali holandski doseljenici i nazvali ga Novi Amsterdam, a dvadesetak godina kasnije zauzeli su ga Englezi i dali mu naziv Njujork u ~ast vojvode od Jorka, kasnije engleskog kralja. Ro|ena njema~ka pijanistkinja Klara [uman, koja je koncertnu karijeru po~ela u devetoj godini i postala jedan od najve}ih klavirskih majstora 19. vijeka. Narodna skup{tina kne`evine Srbije, u kojoj su ustavobranitelji imali ve}inu, proglasila je za kneza Aleksandra Kara|or|evi}a, sina vo|e Prvog srpskog ustanka Kara|or|a. Ustavobranitelji su prethodno zbacili kneza Mihajla Obrenovi}a, koji je potom izbjegao u Austriju. Ro|en austrijski kompozitor Arnold [enberg. Kao za~etnik Be~ke atonalne {kole, pobornik ekspresionizma u muzici i tvorac novog na~ina komponovanja - dodekafonije, bitno je uticao na razvoj muzike 20. vijeka (opera "Mojsije i Aron", simfonijska poema "Peleas i Melisandra", kantate "Gurelider" i "Pre`ivjeli iz Var{ave"). Tokom Egipatskog ustanka britanske trupe porazile egipatsku vojsku kod Tel el-Kebira i nastavile osvajanje Egipta i Sudana. Probnom vo`njom od Virpazara do Bara, Crnom Gorom je pro{ao prvi voz. Redovni `eljezni~ki saobra}aj uspostavljen je 2. novembra. U Al-Aziziji u Libiji izmjerena najvi{a temperatura vazduha u hladu, 58 stepeni Celzijusa. General Migel Primo de Rivera izvr{io je, uz odobrenje kralja Alfonsa XIII, dr`avni udar u [paniji i zaveo vojnu diktaturu. SSSR i Zapadna Njema~ka uspostavili diplomatske odnose. U njujor{kom zatvoru Atika poginuli su 31 zatvorenik i 11 zatvorskih ~uvara, kada su pripadnici ameri~ke policije i Nacionalne garde intervenisali da smire petodnevnu pobunu. U Kejptaunu odr`ane do tada najve}e demonstracije protiv aparthejda u Ju`noj Africi. Demonstrante koji su uz pjesmu i igru prolazili kroz centar grada predvodio je nadbiskup Dezmond Tutu. SSSR i SAD se sporazumjeli da obustave snabdijevanje oru`jem zara}enih strana u Afganistanu. Izrael i Palestinska oslobodila~ka organizacija (PLO) potpisali u Va{ingtonu mirovni sporazum kojim je predvi|ena palestinska samouprava na okupiranim teritorijama. Na drugim poslijeratnim op{tim izborima u Bosni i Hercegovini ponovo su pobijedile nacionalne politi~ke partije Bo{njaka, Srba i Hrvata. Trogodi{nji rat, koji su vodili lideri nacionalnih grupa, zavr{en je u decembru 1995. potpisivanjem mirovnog ugovora u Dejtonu, u SAD-u, a prvi poslijeratni izbori odr`ani su 1996. U Beogradu umrli doajen srpskog novinarstva Predrag Milojevi} i istaknuti filmski reditelj Vladimir Poga~i}. U ~etvrtoj velikoj, od serije eksplozija koje su dvije sedmice potresale Moskvu, sru{ena je stambena zgrada, a poginulo 118 ljudi. Naturalizovani Amerikanac tajvanskog porijekla Ven Ho Li, istra`iva~ u vladi SAD-a, pu{ten je iz zatvora uz izvinjenje sudije. On je u samici proveo devet mjeseci, zbog optu`bi ameri~ke vlade da predstavlja prijetnju za nacionalnu bezbjednost. Bomba{ samoubica usmrtio je u Bagdadu 114 osoba, uletjev{i svojim kombijem u gomilu {iitskih Muslimana.

45

tom bataljonu”
minutabore i govore 'mi znamo za{to umiremo i za{to smo se borili', s pozdravom 'Smrt fa{izmu!' Me|u petericom koji su ranjeni uhva}eni je i Ante Zuani}, sin Antin, nastanjen u Mostaru... Razjarena policija, kada je vidjela svoje poginule, toliko ih je lin~ovala da nijedan nije bio sposoban putovati, pa su na dan 10. travnjastrijeljani... “ [utim, {ta da ka`em? Voljeli smo Antu obojica, toliko koliko se mo`e voljeti najdra`i drug. Husi je bio bli`i, s njim je i{ao u isti razred, s njim sjedio u istoj klupi, dijelili doru~ak, dobre ocjene godinama. Zato {utim, po{tujemnjegovusuzu, koju on poku{ava sakriti. - Bo`e- mrmljam- definitivno znam da te nema. Kad bi postojao, ne bi uzimao, najokrutnijom smr}uka`njavaonajljep{e, najbolje, najdra`eme|unama. Za{to ne ka`njava{ nas koji su to zaslu`ili? Nas gre{nike... Umjesto s pjesmom razdraganih delegata, koji se sa konferencije vra}aju na krvave polo`aje Ivan-Sedla, ja, kao desetinu puta tokom ovog rata, uzdi{em u tuzi. I proklinjem rat, svaki rat u kojem nestaju najbolji...
(Sutra: Svi su bje`ali od “crvene kadinice”)

1506. 1592. 1598.

Leopold Stokovski

1759. 1788. 1819. 1842. 1874. 1882. 1908. 1922. 1923. 1955. 1971. 1989. 1991. 1993. 1998. 1999. 1999. 2000. 2006.

Ante Zuani}

no}nim borbama za oslobo|enje Sarajeva. ^estita mi, grli me, a ja ne znam {ta ima meni da ~estita. Zamuckivao sam gore na bini, prvi put sam se na{ao pred takvim i tolikim mno{tvom, sve~ano obe}ao ispred boraca da }emo uskoro u posljednje bojeve za kona~no oslobo|enje zemlje... - Do{ao sam da te vidim, godinama s nismo sreli, ni na oslobo|enoj teritoriji... Pri~a o drugovima, zape na

Anti Zuani}u. - Ubijen, strijeljan... - govori mi. Pri oslobo|enju Konjica prona|eno je u Zapovjedni{tvu usta{kog sto`era „Izvje{~e o vo|enoj borbi u Seljanima br. 202 od 10. travnja 1942. godine".

1977. Umro ameri~ki dirigent poljskog porijekla Leopold Stokovski. Vodio je Njujor{ku filharmoniju od 1946. do 1950, a 1962. osnovao je Ameri~ki simfonijski orkestar. Napisao je knjigu "Muzika za sve nas", koja je prevedena na skoro sve svjetske jezike.

Nestaju najbolji
Pokazuje mi taj papir, ~ita: "... Borba koja se vodila u Janjini bila je jedna od najogor~enijih... jer se partizani po cijenu `ivota do posljednjeg

Entoni Perkins

\ermano]i}oSenjanovi}, pisac, novinar, humorist, satiri~ar, najduhovitijifakovac i jedinidostojannasljednikMiljenkaSmoje, ro|en je 1949. u Splitu, gdje i danas `ivi. Bio je jedan od stubova Ferala, pisao za Slobodnu Dalmaciju, a posljednjih godina radi za rije~ki Novi list. Prijateljica Nada Ga{i} predstavlja ga ovako: „Lud je i nasilan, nje`an i sentimentalan, ra{~upan i izmeandriran... Onoga tko se neoprezno upusti u Senjanovi}ev smijeh po vlastitoj sposobnosti asocijacija, umjesto olak{anja, zasko~it }e ~isti destilat nostalgi~nih emocija”. U izdanju zagreba~kog Durieuxa Senjanovi} je do sada objavio ~etiri knjige: apsurdisti~ku montipajtov{tinu na splitski na~in u kultnom „Dorinu dnevniku“; „US&A“ romansirani , putopisno-humoristi~ki prikaz dvomjese~nih pute{estvija po SAD-u, u imaginarnomdru{tvuvelikogame{tra, mentora i prijateljaMiljenkaSmoje; zbirkudnevni~kihzapisa o vlastitojobiteljskoj, ali i kulturnoj, politi~koj i dru{tvenoj svakodnevici gradaSplita, zakamufliranih u `anr TV kolumne, koje, nimaloslu~ajno, tvore hroniku zadnjih 365 dana desetogodi{nje HDZ-ove vlasti, od 5. januara 1999. do istog dana 2000, „Vidi, vidi - Teletina '99“; te posljednji uradak “Evo me u posteju”. Nada Ga{i} je od 12 kilogramaSenjanovi}evihtekstovaobjavljenih u raznim medijima sastavila svojevrsnu best of kompilaciju. ]i}ini uraci se ili vole, ili ne vole; nema sredine. A ko ih voli (i ~ita), zasigurno ne ostaje emocionalno ravnodu{an. Za ~itaoce Oslobo|enja evo izbora iz “Teletine”, neka je probaju i sami prosude njen kvalitet. zna dogodit da liti po misec dan svi odu u puni~inu vikendicu i mene ostavu samoga. A kako san ja osjetljiv, priko no}i cili ku{in natopin suzama, pa ga ujutro moran stavljat su{it. U dilemi san {ta gledat. Na prvi program ameri~ki triler, na drugi Triler i na tre}i ko{arka. Uzeja san Cvjetni trg Danijela Dragojevi}a, gu{ta kako ~ovik pi{e, a kad mi je do{a san na o~i, napipa san prekida~ i zaspa. U nika doba u{la je `ena. Ol to ima obzira. U`gala je svitlo i razbudila me. Pitan je kakvi je Sanremo, a ona govori da su ga mogli odr`at bez piva~i, jer da im je sve va`nije od njih. Da se sve vrti oko voditeljice

i gostiju, a da im piva~i slu`u samo za za~epit bu`e. Ja san uzdanija i reka: - Jo, da mi je bit piva~.

Sport nedjeljom
Nedjelja, 28. 2. Umra je Jozo Mato{i}. A televizija mu objavi sliku i ispod napi{u Jozo Mate{i}. I to su falili! Koliko ignorancije, koliko {lampavosti, koliko nebrige. Mi smo njima priko one stvari. Ma {ta oni znaju {ta je Hajduk, {ta je Split, {ta su korijeni. Nikad nisan gleda Jozu Mato{i}a, nikad ni{an s njin be si du pro go vo ri ja, a sve znam o njemu. I dica mi u sobu na zidu dr`u slike i {alove Hajduka. I dva grba. Oni sa crveno-bilin kockama i oni sa zvizdon petokrakon. Mi znamo ko smo, a Ivica Vrki} neka falije slova.

1992. Umro ameri~ki filmski glumac Entoni Perkins, dobitnik Oskara za film "Prijateljsko ubje|ivanje".

Osama bin Laden

TV dnevnik
Ponedjeljak, 1. 3. Zakuvalo se sa Slovencima. Vidimo slike iz Piranskog zaljeva. Spiker cilo vrime tuma~i: „Plovilo ovde, plovilo onde, plovilo ovamo, plovilo onamo...“, a Mile me pita: - ]i~o, {ta se to dogodilo? - Ni{ta. Slovenac se pi{a u Piranski zaljev, pa mu je na na{u stranu pre{lo spolovilo.
(Sutra: Pimperlin i moda)

2001. Ameri~ki dr`avni sekretar Kolin Pauel potvrdio da je vo|a Al-Kaide Osama bin Laden, za koga se vjerovalo da se krije u Afganistanu, glavni osumnji~eni za teroristi~ke napade u SAD-u 11. septembra.

46

SPORT
olman bh. reprezentaci je Asmir Be go vi} vjerovatno i dva dana nakon utakmice protiv Liverpoola hladi svoje dlanove u ledu. Na{ internacionalac, naime, morao je otrpjeti ~ak 24 udarca na njegov gol i iz svih duela sa napada~ima Liverpoola iza{ao je kao pobjednik. Stoke je na kraju slavio sa 1:0, a najimpresivniji trenutak utakmice bio je kada je Begovi} u samo 10 sekundi uspio ~ak tri puta zaustaviti udarce tima iz Liverpoola. Najprije je Henderson iza{ao sam pred njega, ali je Begovi} odbranio, a onda je na odbijenu loptu natr~ao i Adam, ali je i ovaj put na{ golman odbranio, da bi na kraju lopta ponovo do{la do Hendersona, ali - poga|ate, Begovi} je bio nesavladiv.

utorak, 13. septembar 2011. godine

OSLOBO\ENJE

Bh. internacionalci tokom vikenda

G

Ibi{evi} po~eo lagano trenirati
Napada~ fudbalske reprezentacije BiH i njema~kog Hoffenheima Vedad Ibi{evi} postepeno se oporavlja od povrede. On je putem fan-pagea na dru{tvenoj mre`i Facebook pozdravio sve prijatelje i fanove, te ih obavijestio o napretku. “Zdravo prijatelji, polako po~injem s treninzima i pove}avam intenzitet u saradnji sa trenerima i doktorima. Ipak, te{ko je prognozirati kada }u opet zaigrati sa saigra~ima u Bundesligi“, napisao je Ibi{evi}. Ova povreda sprije~ila je transfer na{eg napada~a u redove engleskog Blackburna. @elimo brz oporavak Ibi{evi}u i povratak u dobru formu.

Begovi} je bio nesavladiv protiv Liverpoola

D`eki klupa
Za svoju predstavu golman Stokea nagra|en je idealnom postavom Premiershipa. Dodajmo i to da je Begovi} u dosada{nje ~etiri utakmice Premier lige primio samo jedan gol i po tome je najuspje{niji golman u Engleskoj. Da na{a zemlja ima dva sjajna golmana, pokazao je i Kenan Hasagi} u dresu Istanbula, koji je rezultatom 2:0 savladao Galatasaray. Hasagi} je bio nepremostiva prepreka napada~ima Galate, te je na kraju bio me|u najbolje ocijenjenim igra~ima svog tima, za koje je zvani~ni de bi upi sao i Edin Vi{}a. Za razliuku od na{ih golmana, igra~i se ne mogu pohvaliti nekim blistavim nastupima, a rijetki su oni koji su nakon reprezentativne sedmice uop{te zaigrali za svoje timove. Tako je Edin D`eko u Engleskoj presjedio na klupi pobjedu svog Citya nad Wiganom (3:0), ~ime ga je Man ci ni vje ro va tno `elio sa~uvati za me~ Lige prvaka protiv Napolija. BiH u Rusiji ima ~etiri internacionalca, ali nijedan od njih nije skupio ni minute u igri. Elvir Rahimi} (CSKA) i Zvjezdan Misimovi} (Dinamo Moskva) gledali su se sa klupa u duelu svojih timova u kojem je Dinamo kao gost slavio sa 4:0, dok je Senijad Ibri~i} bio na tribinama u pobjedi svog Lokomotiva nad Zenitom od 4:2. Mladi Adnan Zahirovi} nije bio u sastavu Spartaka protiv Rostova, koji je slavio sa 1:0 i tako tim iz Nalchika gurnuo u drugu rusku ligu. Zahirovi} je poraz svog tima odgledao sa klupe za rezerve. U Njema~koj Ibi{evi} i Salihovi} nisu nastupali zbog povreda za svoj Hoffenheim, dok je Men su ru Mujd`i mo`da bilo bolje da nije ni

Begovi} na

u Engles

Hasagi} u Tu

Golman Stokea zaustavio napada~e Liverp Galatasaraya • ^etiri na{a igra~a u Rusiji minute, a Mujd`i bi bilo bolje da nije ni igr pora`en 7:0) Pjani} debitovo za Romu u

Arles zauzima osmo mjesto: Faruk Had`ibegi}

Arles iz Avignona, koji predvodi na{ stru~njak Faruk Had`ibegi}, remizirao je na gostovanju kod Boulognea 1:1 u 6. kolu Druge lige Francuske. Ekipa nekada{njeg selektora fudbalske reprezentacije BiH zauzima osmo mjesto u konkurenciji 20 timova sa devet bodova, uz bilans od dvije pobjede, tri remija i jednog poraza sa pozitivnom gol-razlikom 5:4. U 7. kolu, 16. septembra Arles je doma}in Clermont Footu. Z. R.

Remi Arlesa

Zbog neuspjeha Bugarske u kvalifikacijama za EP

Matthaus pred otkazom
Dopredsjednik Bugarskog fudbalskog saveza Jordan Le~kov smatra kako bi selektor bugarske reprezentacije Nijemac Lothar Matthaus trebao dobiti otkaz zbog neuspjeha u kvalifikacijama za EP 2012. godine. Kao mogu}i nasljednik njema~ke legende spominje se trener Hajduka Krasimir Balakov, ali i njegov biv{i saigra~ iz reprezentacije Ljuboslav Penev. “Moramo srediti ovaj haos u re pre zen ta ci ji. Tre ba mo iza brati kvalitetnog stru~njaka koji bi u miru mogao raditi ~etiri godine“, kazao je Le~kov. Matthaus je nedavno produ`io ugovor do 2013. godine, no Bugarska je izgubila sve izglede za plasman na EP, pa se tra`i njegov odlazak. Dio ~elnika saveza predla`e Peneva, dok dio podr`ava Balakova. U posljednje dvije utakmice kvalifikacija za EP Bugarska je izgubila od Engleske (0:3) i [vicarske (1:3) i nalazi se na ~etvrtom mjestu grupe G sa pet bodova. U vodstvu je Engleska (17) ispred Crne Gore (11) i [vicarske (8), dok je na za~elju Vels (3).

Pjani} nije imao uspje{an debi u dresu Rome

u{ao u igru po~etkom drugog dijela protiv Bayerna.

Spahi} bolestan
Freiburg je u prvom dijelu imao za os ta tak od 3:0, a Mujd`a je u igru u{ao na po~etku drugog poluvremena, a na kraju je rezultat glasio 7:0 u korist Bavaraca. U [paniji, Emir Spahi} je propustio duel svoje Seville

protiv Villarreala zbog stoma~nih problema, dok je u Seriji A Miralem Pjani} debitovao u dresu Rome protiv Cagliarija. Ipak, vu~ica je u Rimu pora`ena rezultatom 2:1, a Pjani} je odigrao svih 90 minuta. Iako je imao jedan dobar poku{aj ka golu Cagliarija, Pjani} je od portala Goal.com dobio lo{u ocjenu 4.5, a lo{iji od njega, su-

utorak, 13. septembar 2011. godine

OSLOBO\ENJE

SPORT
Asmir Sulji} postigao tri gola za FK Sarajevo

47

Cijela ekipa zaslu`na

za veliku efikasnost
Imali smo dobar raspored i ostvarili u~inak od pet pobjeda i jednog nerije{enog rezultata. Zaslu`eno smo na prvoj poziciji, rekao je mladi veznjak vode}e ekipe Premijer lige
Mladi veznjak Sarajeva Asmir Sulji} postigao je gol u sigurnoj pobjedi nad Kozarom sa 4:0. Iskoristio je kardinalnu gre{ku golmana ekipe iz Bosanske Gradi{ke Dalibora Kozi}a i pogodio protivni~ku mre`u, pove}av{i prednost na dva gola razlike sredinom drugog poluvremena, ~ime je po bje dnik ovog me~a bio odlu~en. Sulji} je postigao tri gola u prvih {est kola Premijer lige BiH, u kojima se upisao u strijelce i u me~evima sa GO[Kom i Vele`om. Kako se prvenstvo zahuktava, tako Sulji} igra sve kvalitetnije i pokazuje svoj rasko{an talenat. „Nakon prvenstvene pauze znali smo da nas o~ekuje te{ka utakmica sa Kozarom. Dobro smo se spremili za subotnji duel u kojem smo igrali koncentrisano svih 90 minuta i zabilje`ili visoku pobjedu. Nadam se da }u nastaviti postizati golove“ rekao , je Sulji}, koji je pro{le nedjelje navr{io 20 godina. On je opravdao povjerenje stratega vode}e ekipe Premijer lige Jir`ija Pli{eka kvalitetnim igrama u po~etnoj formaciji koje su obilje`ene sa tri gola, zavidnom tehnikom i majstorskim driblinzima. „[ef mi daje dovoljnu minuta`u. Mislim da sam se dosad odu`io Pli{eku na najbolji na~in. Svjestan sam da mogu igrati i jo{ puno bolje.“ Tim sa Ko{eva se nalazi na

ajbolji

skoj,

OPREZ PROTIV SLOGE (D) Ne}e biti jednostavno savladati Slogu jer }e ona imati dodatni motiv protiv nas. Uvjeren sam da }emo odigrati kvalitetno i zabilje`iti pobjedu, istakao je Sulji}
Mogu igrati jo{ bolje: Asmir Sulji}
Foto: D`. KRIJE[TORAC

urskoj

poola, a Hasagi} nisu skupila ni rao (Freiburg u porazu od Cagliarija

prvom mjestu premijerliga{ke tabele nakon {est kola. „Imali smo dobar raspored i ostvarili u~inak od pet pobjeda i jednog nerije{enog rezultata. Zaslu`eno smo na vode}oj poziciji.“ Naredni ispit za bordo sastav je sutra{nje gostovanje (16 sati) kod Sloge u Doboju, u {esnaestini finala Kupa BiH. „Svi igra~i odradili su ju~era{nji trening i bi}emo kompletni protiv Sloge. Kao jedan od na{ih

najve}ih klubova, Sarajevo ima velike ambicije u oba doma}a takmi~enja, pa tako i u Kupu BiH, gdje `elimo do}i do finala. Ne}e biti jednostavno savladati Slogu jer }e ona imati dodatni motiv protiv nas. Uvjeren sam da }emo odigrati kvalitetno i zabilje`iti pobjedu.“ Sarajevo je iskazalo izuzetnu efikasnost postigav{i 19 golova u {est susreta i najefikasnija je ekipa u dosada{njem toku prvenstva.

„Osim dobre igre navalnog reda, za postizanje velikog broja pogodaka zaslu`na je cijela ekipa koja pru`a kvalitetne partije“ , istakao je Sulji}. Tim sa Ko{eva do{ao je do punog plijena protiv Kozare bez mnogo pote{ko}a i tako sa~uvao snagu za naredna dva uzastopna gostovanja kod Sloge u najmasovnijem takmi~enju i Leotara, u 7. kolu.
Z. RA[IDOVI]

Dragan Bjelica podnio ostavku

Najodgovorniji sam za lo{e rezultate
Moralo se ne{to promijeniti da se prekine taj negativni niz, a najbezbolnije je da ja odem jer ne mo`ete zamijeniti 15 igra~a, kazao je biv{i strateg Lukavi~ana
Nakon {to su u nedjelju izgubili od Leotara u Isto~nom Sarajevu (2:3), trener Slavije Dragan Bjelica ju~er je podnio ostavku. To je bio tre}i uzastopni poraz Lukavi~ana ove sezone, a poslije {est odigranih kola Slavija se nalazi na 13. mjestu na tabeli. “Lo{i rezultati su jedini razlog {to sam dao ostavku. Ipak sam ja najodgovorniji za rezultate ekipe. Moralo se ne{to promijeniti da se prekine taj negativni niz, a najbezbolnije je da ja odem jer ne mo`etezamijeniti 15 igra~a. Nadam se da }e trenerkojido|e na mojemjestouspjeti malo razdrmati ovaj tim” ka, zao je Bjelica i kratko se osvrnuo na posljednji me~. “Protiv Leotara smo dva puta vodili, da bismo na kraju izgubili utakmicu. Dogodio se totalni pad koncentracije, ali nismo imali ni sre}e. Ipak, sre}u treba i zaslu`iti“, kazao je Bjelica. Kako sada stvari stoje, treninge }e voditi pomo}ni trener Aleksandar Simi}, koji }e, najvjerovatnije, biti na klupi Slavije i u utakmici Kupa BiH u srijedu protiv Modri~e. Do me~a sa [irokim Brijegom u 7. kolu Premijer lige BiH Uprava kluba bi trebala anga`ovati novog trenera. A. K.
Bjelica odstupio nakon poraza od Leotara

de}i pre ma no vi na ri ma ovog portala, bio je samo Bojan Krki} sa ocjenom 4. Pomenimo i to da je Haris Medunjanin u pobjedi svog Maccabija nad Ironijem od 2:0 u igru u{ao u 63. minuti, dok je Sa{a Papac presko~io duel svog Glasgowa koji je u gostima pobijedio Dundee sa 1:0.
J. LIGATA

SIMI] NOVI TRENER Treninge }e voditi pomo}ni trener Aleksandar Simi}, koji }e, najvjerovatnije, biti na klupi Slavije i u utakmici Kupa BiH u srijedu protiv Modri~e

48

SPORT

utorak, 13. septembar 2011. godine

OSLOBO\ENJE

Prva liga Federacije BiH

Bratstvo pobijedilo Jedinstvo
Fudbaleri Rudara iz Kaknja nadigrali su Famos SA[K u Hrasnici golovima Neimarlije i ^elikovi}a
Kraji{nik Iskra 1 1
Gradski stadion u Velikoj Kladu{i. Sudija: Mirza Ti~i}. Strijelci: 0:1 - I. Smaji} (6), 1:1 - Ru`i} (80). @uti kartoni: [abi}, ]ori}, Pu{kar (Kraji{nik), I. Smaji}, Peji}, Kmeta{ (Iskra). KRAJI[NIK: F. Hod`i}, Bajri}, Lazi}, Ru`i}, Ra~i} (od 66. Pu{kar), Halilovi}, ]ori}, Ed. [abi} (od 58. Ljubijanki}), Er. [abi}, Pehilj (od 70. Ajdinovi}), Sarajlija. Trener: Mirsad Mid`i}. ISKRA: Perkovi}, Mati{i}, Ojdani}, E. Smaji}, Su~i}, Zeko, Peji}, Koljenovi} (od 81. Behi}), Kmeta{, Medi} (od 84. Fuka), I. Smaji} (od 90. A~i}). Trener: Jusuf ^izmi}. (Cazin), Barbari}, Pulji}, Ragu` (^apljina). KRAJINA: Abdihod`i}, Pali}, Muzgonja, Hu{i}, [ahinovi}, ^ahtarevi}, Dizdari}, Selimovi} (od 46. Ra~i}), Nuhanovi} (od 63. Kaukovi}), Mirvi} (od 72. Hu{idi}), [i{i}. Trener: Muhamed Berberovi}. ^APLJINA: Ba~ak, Mio~evi}, Beni}, Pulji}, Raji}, Be}irovi}, Barbari} (od 46. D. Zubac), Markovi}, Kuki}, Vila (od 46. Ragu`), Salihovi}. Trener: Zlatko Kri`anovi}. BU DU]NOST: Hu si}, ^a mrko vi}, ^oli}, ^er gi}, Ko va~evi}, Sli{ko, Imamovi} (od 86. Smaji}), Muji}, Kavazovi} (od 76. Mustafi}), Muminhod`i} (od 59. Deli}), Ikanovi}. Trener: Nijaz [ahbazovi}.

Branitelj Omladinac M.

3 0

Bratstvo Jedinstvo

4 1

Famos SA[K Rudar K.

0 2

Sportski centar u Hrasnici. Sudija: Kenan Bajraktarevi}. Strijelci: 0:1 - Neimarlija (31), 0:2 - ^elikovi} (60). @uti kartoni: Sarajki}, Kurto, Kadi} (Famos S.), Neimarlija, Kubat, Topalovi}, ^elikovi} (Rudar). Crveni karton: Gafurovi} (Rudar). FAMOS: Kadi}, Halilovi} (od 61. Salkovi}), Kozica, [aboti}, Terzi}, Pleh (od 46. Vladavi}), Mirvi}, Mahovi} (od 55. Orta{), Hero, Kurto, Sarajki}. Trener: Damir Be}a. RUDAR: [abi}, ^elikovi}, Imamovi}, A. Kubat, Matovi}, Prkovi}, S. Kubat, Topalovi} (od 86. Duvnjak), Neimarlija (od 57. Sadikovi}), Kova~ (od 73. Gafurovi}), Muri}. Trener: Slavi{a Bo`i~i}.

Stadion Luke u Gra~anici. Sudija: Danijel Zrni}. Strijelci: 1:0 Muslimovi} (26), 2:0 - Mujki} (58), 3:0 - Huseinba{i} (65), 3:1 - Galin (82pen), 4:1 - Lobato (90ag). @uti kartoni: Timkov, Muslimovi}, Kadi} (Bratstvo), Sejdi}, Kova~evi}, [alamon, Keranovi} (Jedinstvo). Crveni karton: Panti} (Bratstvo). BRATSTVO: Nikitovi}, Moussa (od 77. Dedi}), Panti}, Kadi}, Timkov, Terzi} (od 61. Kari}), Mevki}, Kadri}, Huseinba{i} (od 80. Bekti}), Mujki}, Muslimovi}. Trener: Nusret Muslimovi}. JEDINSTVO: Keranovi}, Kova~evi}, Sejdi}, [u{njar, Batini}, D`aferovi}, Mi{i}, [ari} (od 79. Haramba{i}), [alamon (od 59. Lobato), Abdi} (od 46. Hod`i}), Galin. Trener: Senad Smaji}.

Gora`de bolje od Budu}nosti BOSNA I HERCEGOVINA
Prva liga FBiH uta pob ner por d:p-g 5. kolo bod

Vitez Gradina

3 1

1. Rudar 2. Branitelj 3. Krajina 4. Gradina 5. Budu}nost 6. Bratstvo 7. Famos SA[K 8. Omladinac 9. ^apljina 10. Ora{je 11. Gora`de 12. Vitez 13. Jedinstvo 14. Iskra 15. Kraji{nik 16. UNIS

5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5

4 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1

1 1 1 0 0 1 1 1 1 0 0 2 2 2 1 0

0 1 1 2 2 2 2 2 2 3 3 2 2 2 3 4

10:4 8:3 6:4 10:7 5:4 8:6 7:8 6:8 5:7 7:8 4:8 7:7 9:10 6:7 4:7 3:7

13 10 10 9 9 7 7 7 7 6 6 5 5 5 4 3

Pranjkovi}, Tabakovi}, Hasanovi}, G. Juri}, Jur~evi} (od 63. Rezdeu{ek), Safradin, Dedi}, I. Juri} (od 86. Bojo), Smriko (od 90. Vidovi}). Trener: Valentin Plav~i}. GRADINA: D. Zuki}, Ali}, D`ananovi}, D. Smajlovi}, Turbi}, Salihba{i} (od 71. A. Smajlovi}), Huseinba{i}, Muminovi}, Hod`i} (od 80. Popara), A. Zuki}, Turudija. Trener: Samir Adanali}.

Stadion Rodo~ u Mostaru. Sudija: Admir [ehovi}. Strijelci: 1:0 Eminovi} (10), 2:0 - Eminovi} (42), 3:0 - Glavina (70). @uti kartoni: Deli}, Alves, Margeta (Branitelj), Luki} (Omladinac). BRANITELJ: Pand`a, Zlati}, Gagro, Alves, Margeta, Bebani} (od 75. Petrovi}), Eminovi} (od 67. Ferenc), Glavina, Pinjuh (od 71. Mari}), Ani~i}, Deli}. Trener: Zoran Bubalo. OMLADINAC: Bilajac, Ka{etovi} (od 63. Bratanovi}), [kahi}, Sulji} (od 75. Huseinba{i}), Radulovi}, Luki}, Br~kali}, [iranovi}, \onli}, Omeragi} (od 46. He}imovi}), ^ejvanovi}. Trener: Smail Kari}.

Ora{je UNIS

1 0

Gora`de Budu}nost

2 0

Krajina ^apljina

1 0

Gradski stadion u Cazinu. Sudija: Irfan Peljto. Strijelac: 1:0 - Mirvi} (20). @uti kartoni: Dizdari}
BOSNA I HERCEGOVINA
Druga liga - Centar uta pob ner por 5. kolo d:p-g bod

Gradski stadion u Vitezu. Sudija: Oliver Ko`ul. Strijelci: 1:0 Smriko (21), 1:1 - Huseinba{i} (30), 2:1 - Smriko (41), 3:1 - Safradin (87). @uti kartoni: Juri} (Vitez), Turbi}, Zuki}, Saliba{i}, D`ananovi} (Gradina). Crveni kartoni: Dedi} (Vitez), Turudija (Gradina). VITEZ: @ivkovi}, Lovrinovi},

IDU]E KOLO (17. I 18. SEPTEMBAR) Jedinstvo - Gradina Budu}nost - Vitez ^apljina - Gora`de UNIS - Krajina Iskra - Ora{je Rudar - Kraji{nik Omladinac - Famos SA[K Bratstvo - Branitelj

Stadion “Midhat Drljevi}” u Gora`du. Sudija: Ermin Sivac. Strijelci: 1:0 - Zejnilhod`i} (65), 2:0 - Mazi} (75). @uti kartoni: Omanovi} (Gora`de), Muji}, ^ergi}, Kavazovi}, Kova~evi} (Budu}nost). GORA@DE: Matovi}, Kamenica, Halilovi} (od 38. ]ehaja), Omanovi}, Isakovi}, Korda, M. ]ehaja (od 65. Drljevi}), Ferhatovi}, Ramovi}, Mazi}, D`ebo (od 32. Zejnilhod`i}). Trener: D`evad Od`ak.

Stadion Goal u Ora{ju. Sudija: Vedad D`aferagi}. Strijelac: 1:0 Miki}. @uti kartoni: Prgi} (Ora{je), Strika, Babovi} (UNIS). ORA[JE: Ili{kovi}, Mi{kovi}, Gosto, Maskaljevi}, Peji}, Ristani}, @ivkovi} (od 59. Leti}), Prgi}, Gaj~evi} (od 52. Koba{), Krpi} (od 89. Svitlica), Miki}. Trener: Stamenko ]o{kovi}. UNIS: Babovi}, Kadi}, Dizdarevi}, Kova~evi} (od 72. Hadrovi}), Strika, Be~irevi}, Smaji} (od 81. Bjelak), Burina, \uki}, Haznadar, Lelo (od 53. Mehanovi}). Trener: Reuf Herco.
Pripremila: A. KRVAVAC

DRUGA LIGA CENTAR: Ilija{ - Radnik (H) 3:1 (3:1)

PREMIJER OMLADINSKE LIGE BiH
BOSNA I HERCEGOVINA
Kadeti uta pob ner por 7. kolo d:p-g bod

5 4 1 0 15:1 13 5 3 1 1 11:5 10 5 3 1 1 11:6 10 5 3 1 1 5:3 10 5 2 3 0 12:6 9 5 2 2 1 6:8 8 5 2 1 2 10:9 7 5 2 1 2 5:9 7 5 2 0 3 7:9 6 5 2 0 3 4:6 6 5 2 0 3 6:9 6 5 1 2 2 4:6 5 4 1 1 2 5:6 4 5 1 1 3 5:8 4 4 0 1 3 3:10 1 3 0 0 3 1:8 0 REZULTATI OLOVO: Stup~anica - Rudar 1:1 DOBOJ/KAKANJ: Mladost - Natron 2:0 VITKOVI]I: Azot - Mladost (@) 3:1 @ABLJAK: Usora - Borac 2:3 TE[ANJ: TO[K - Ozren 2:0 VISOKO: Bosna - Vratnik 3:0 SARAJEVO: Bosna - Biser odgo|eno ILIJA[: Ilija{ - Radnik 3:1 IDU]E KOLO BREZA: Rudar - Radnik HAD@I]I: Biser - Ilija{ BUTMIR: Vratnik - Bosna (S) SEMIZOVAC: Ozren - Bosna (V) JELAH: Borac - TO[K @UP^A: Mladost (@) - Usora MAGLAJ: Natron - Azot OLOVO: Stup~anica - Mladost (DK)

1. Bosna (V) 2. TO[K 3. Ozren 4. Rudar 5. Borac 6. Stup~anica 7. Azot 8. Vratnik 9. Usora 10. Mladost (@) 11. Ilija{ 12. Mladost (DK) 13. Biser 14. Natron 15. Radnik 16. Bosna (S)

Sva uzbu|enja u prvom poluvremenu
Gradski stadion u Ilija{u. Gledalaca 350. Vrijeme sparno. Teren pogodan za igru. Sudija: Mirza ^ehaja (Gora`de) 7. Pomo}nici: Nermin Gabela i Nervil Kova~evi}. Strijelci: 1:0 - ^eho (22), 2:0 - Hela~ (24), 3:0 - Jusi} (27), 3:1 - ^ibo (41). @uti kartoni: Jusi} i ^eho (Ilija{), Fejzi} (Radnik). ILIJA[: Kozi} 7,5, E. Be{lija 7, Ma{i} 7,5, Bajramovi} 7, A. Be{lija 7 (od 73. Sulejmanovi} -), Hela} 7,5, Jusi} 7,5, ^eho 8, Smajlovi} 7,5 (od 67. Pa{ali} 7), Odovi} 7,5, Ad`i} 7,5. Trener: Namir Solak. RADNIK (HAD@I]I): Mud`elet 6,5, Muhi} 5 (od 46. Ra~i} 6), A. Fejzi} 6,5, Jahi} 6, Ne. Bajraktarevi} 6, Ni. Bajraktarevi} 6,5, Mehmedspahi} 5 (od 35. Me{i} 6,5), Nik{i} 6, ^ibo 7, F. Fejzi} 7, Neradin 5,5,. Trener: Nijaz Dupovac. Uspje{an debi Namira Solaka u utakmici protiv solidne ekipe Radnika iz Had`i}a, u utakmici koja je za prvih 45 minuta dobila odli~nu ocjenu, ne samo zbog postignuta ~etiri pogotka vi{e zbog dobrih akcija koje su rezultirale velikom broju stvorenih {ansi i pored dosta sparnog vremena. Najbolji pojedinac utakmice Erdin ^eho je preciznim {utom glavom sa 7,8 metara pogodio nebranjeni dio gola golmana Had`i}ana, da bi ve} za dva minuta Ilija{ani postigli jo{ jedan gol preko vrlo dobrog Kenana Hela}a. Igrao se 27. minut utakmice, kada je poslije solo prodora Esmir Jusi} postigao efektan gol. Kona~an rezultat utakmice postignut je u samoj zavr{nici prvog poluvremena, kada je Belmir ^ibo savladao jednog od najboljih golmana Druge lige Amela Kozi}a. Sudijska trojka je dosta dobro obavila svoj zadatak.
N. BAJRAMOVI]

BOSNA I HERCEGOVINA
Juniori uta pob ner por 5. kolo d:p-g bod

1. Sarajevo 2. Zrinjski 3. @eljezni~ar 4. [iroki Brijeg 5. Kozara 6. Olimpic 7. Sloboda 8. Leotar 9. ^elik 10. Slavija 11. Rudar 12. Travnik 13. Vele` 14. Borac 15. Zvijezda 16. GO[K

7 6 1 0 19:2 7 6 0 1 17:6 7 6 0 1 19:9 7 4 2 1 18:7 7 4 0 3 11:9 7 3 2 2 16:14 7 3 2 2 9:7 7 3 1 3 16:13 7 3 1 3 15:18 7 3 0 4 8:12 7 2 1 4 7:9 7 2 1 4 10:13 7 2 0 5 10:18 7 1 2 4 10:17 7 1 0 6 9:17 7 0 1 6 4:27 REZULTATI ZENICA: ^elik - Kozara SARAJEVO: Sarajevo - Leotar I. SARAJEVO: Slavija - [iroki Brijeg GABELA: GO[K - Travnik MOSTAR: Vele` - Rudar TUZLA: Sloboda - Zrinjski BANJA LUKA: Borac - Olimpic GRADA^AC: Zvijezda - @eljezni~ar UTAKMICE 4. KOLA MOSTAR: Zrinjski - @eljezni~ar [IROKI BRIJEG: [iroki Brijeg - Sloboda SARAJEVO: Sarajevo - Sloboda

19 18 18 14 12 11 11 10 10 9 7 7 6 5 3 1 1:0 4:0 0:4 0:0 1:0 1:2 1:3 0:2 2;0 1:1 2:0.

7 6 0 1 20:8 7 5 2 0 30:14 7 5 0 2 18:9 7 4 1 2 22:13 7 4 1 2 19:13 7 4 1 2 13:7 7 3 3 1 8:4 7 3 1 3 9:6 7 2 2 3 9:11 7 2 2 3 9:12 7 2 1 4 10:11 7 2 1 4 11:17 7 2 0 5 6:15 7 1 2 4 7:15 7 0 3 4 5:18 7 0 2 5 5:28 REZULTATI ZENICA: ^elik - Kozara SARAJEVO: Sarajevo - Leotar I. SARAJEVO: Slavija - [iroki Brijeg GABELA: GO[K - Travnik MOSTAR: Vele` - Rudar TUZLA: Sloboda - Zrinjski BANJA LUKA: Borac - Olimpic GRADA^AC: Zvijezda - @eljezni~ar UTAKMICE 4. KOLA MOSTAR: Zrinjski - @eljezni~ar [IROKI BRIJEG: [iroki Brijeg - Sloboda SARAJEVO: Sarajevo - Sloboda

1. Olimpic 2. @eljezni~ar 3. [iroki Brijeg 4. ^elik 5. Sarajevo 6. Borac 7. Sloboda 8. Kozara 9. Zrinjski 10. Zvijezda 11. GO[K 12. Slavija 13. Rudar 14. Leotar 15. Travnik 16. Vele`

18 17 15 13 13 13 12 10 8 8 7 7 6 5 3 2 0:0 4:0 1:3 2:2 0:2 1:0 0:1 4:4 1:1 2:0 2:1

utorak, 13. septembar 2011. godine

OSLOBO\ENJE

P

SPORT

49

ro{la sezona za Barcelonu bila je kao iz snova. Osvojili su Primeru, te naslov u Ligi prvaka, gdje su do finala izbacili najve}eg suparnika - Real Madrid, a onda u finalu slavili protiv Manchester Uniteda. Ove sezone }e Katalonci poku{ati dokazati da su u stanju odbraniti naslov u najelitnijem takmi~enju, a prva prepreka bi}e im AC Milan, koji tako|er pretenduje na sami vrh.

LIGA PRVAKA Barca odbranu naslova po~inje protiv Milana

Boateng optimista
I Barcelona i Milan su proteklog vikenda odigrali 2:2 protiv svojih suparnika, te u me|usobni duel ulaze sa istim problemima, s tim {to }e Katalonci biti oslabljeni za neigranje Alexisa Sancheza. Sa druge strane, pun motiva pred ve~era{nji duel svakako je Zlatan Ibrahimovi}, koji se nije proslavio na Nou Campu i sada je napokon prilika da se doka`e u Barceloni, ali ovaj put u dresu Milana. Nakon odlaska iz Katalonije Ibrahimovi} se kroz medije nekoliko puta sukobio sa trenerom Barce Pepom Guardilom, s kojim je, kako je priznao, izgladio odnose, ili pak nije!? Barcelonin teret u ovom susretu je breme favorita, dok u Milanu smatraju da Katalonci nisu nepobjedivi... “Kada bih mislio da je neku ekipu nemogu}e pobijediti, ne bih se bavio nogometom. Svakog se mo`e pobijediti pa tako i Barcelonu na Camp Nou. Mi prvenstveno moramo biti ~vrsti u odbrani i zaustaviti Xavija i Ini-

Ibrahimovi} se sveti Guardioli
Sanel Jahi} sa APOEL-om do~ekuje Zenit • Ballack se vra}a na Stamford Bridge: Radujem se povratku u Englesku • Dortmund igra protiv Arsenala
estu, a na{i napada~i su vrhunski i sigurno }emo posti}i barem jedan gol. Moja je prognoza da }e utakmica zavr{iti 1:1” kazao , je Kevin-Prince Boateng uo~i gostovanja na Nou Campu. Jedan od duela koji tako|er privla~i veliku pa`nju jeste onaj Dortmunda i Arsenala. Borussija je u Bundesligi poklekla protiv Herthe (1:2), dok su topnici te{kom mukom savladali Swansea (1:0). Jedan od onih koji dobro poznaju Nijemce je brani~ Arsenala Per Mertesacker, koji je svojevremeno nosio dres Werdera. “Borussija je lani bila uvjerljivo najbolja u Bundesligi. Imaju izuzetno kvalitetne igra~e koji igraju moderan nogomet bazi-

Parovi
E E F F G G H H

Chelsea - Leverkusen Genk - Valencia Dortmund - Arsenal Olympiacos - Marseille Porto - Shakhtar Donetsk APOEL - Zenit Barcelona - Milan Plzen - BATE

ran na preciznoj pas-igri. Oni su na{ najopasniji protivnik u grupi, no bez obzira na sve mislim da imamo dovoljno dobar tim kako bismo ostvarili pozitivan rezultat u utorak“ izjavio je Mer, tesacker. Osim Ibrahimovi}a, povratak na nekada{nje ognji{te ima}e i Michael Ballack, koji sa Bayer Le ver ku se nom gos tu je kod

Barcelona bez Sancheza osam sedmica
^ileanac Alexis Sanchez propusti}e najmanje 13 nadolaze}ih utakmica Barcelone. ^ileanac se, naime, povrijedio tokom prvog poluvremena Barcina subotnjeg gostovanja u San Sebastianu. Sanchez se nezgodno do~ekao na noge nakon klize}eg starta suparni~kog nogometa{a u 31. minuti, te je morao napustiti igru pri vodstvu Guardioline mom~adi od 2:0, a na kraju je zavr{ilo 2:2. “Ispitivanja su potvrdila da je Sanchez zaradio puknu}e femoralnog bicepsa u desnoj nozi. Bi}e izvan pogona otprilike osam sedmica. O~ekujemo da bi se mogao vratiti za dvoboj 13. kola Primere protiv Zaragoze 19. novembra“ saop{tili su iz Barcelonine li, je~ni~ke slu`be.
Ibrahimovi} je nekad ljubio grb Barce

Chelsea, ~iji je dres nosio dugi niz godina. Ballack je ve} pomenuo kako je povratak na Stamford Bridge za njega ne{to posebno, te je siguran da }e ga navija~i do~ekati aplauzom. “Sretan sam jer nam je `rijeb dodijelio Chelsea. Radujem se povratku u Englesku, gdje sam proveo neke od najljep{ih trenutaka u svojoj karijeri“ priznao je , Ballack, te napomenuo da se apotekari ne dolaze braniti protiv Chelsea.

Jahi} protiv Zenita
“Ne ma mo is kus tva u Li gi prvaka kao Chelsea, ali uvjeren

sam da mo`emo iznenaditi. U London dolazimo bez pritiska i imperativa i mo`da je ba{ to na{a {ansa“, smatra Ballack. I Bosna i Hercegovina ve~eras }e imati svog predstavnika u Ligi prvaka. Naime, Sanel Jahi} sa svo jim APO EL-om do~eku je ruski Zenit. Jahi} je pro{le sezone u dresu gr~kog AEK-a oba puta pora`en od Zenita u Evropa ligi, a sada je mnogo optimisti~niji uo~i ove utakmice, s obzirom na to da Rusi nisu vi{e tako sna`ni, {to dokazuje i poraz u posljednjem kolu od moskovskog Lokomotiva od 4:2.
J. LIGATA

Tema - Pravila i procedure prilikom saobra}ajnog udesa

Zakon je na strani o{te}enog
Novitet - Opel Zafira III

Skrojena za porodicu
Ku}ni tuning - BMW M5

Najja~a „petica“ ikada

50
Broj: 2244/2011. Datum: 12. 9. 2011. godine

SPORT
JU MJE[OVITA SREDNJA [KOLA TE[ANJ

utorak, 13. septembar 2011. godine

OSLOBO\ENJE

Pripreme rukometa{a Borca iz Travnika

Na osnovu Odluke [kolskog odbora {kole, broj 2048/2011 od 25. 8. 2011. godine, Javna ustanova Mje{ovita srednja {kola Te{anj raspisuje za popunjavnje radnih mjesta u {kolskoj 2011/2012. godini

KONKURS

1. Bosanski jezik i knji`evnost ...................................................................................................puna norma 2. Engleski jezik .........................................................................................................................puna norma 3. Engleski jezik ............................................................................................................................16 ~asova 4. Informatika .............................................................................................................................puna norma 5. Tjelesni i zdravstveni odgoj.............................................................................................................4 ~asa 6. Pravo................................................................................................................................................4 ~asa 7. Stru~ni predmeti za zanimanje prehrambeni tehni~ar - Kontrola kvaliteta..........................................................................................................................2 ~asa 8. Stru~ni predmeti za zanimanje frizer - Tehnologija zanimanja ..................................................................................................................4 ~asa - Tehnologija materijala...................................................................................................................2 ~asa 9. Stru~ni saradnik — pedagog {kole..............................................................................................1/2 norme
Za sva radna mjesta prijem se vr{i do 15. 8. 2012. godine. Kandidati koji se jave na konkurs treba da ispunjavaju op{te uslove, uslove propisane Zakonom o srednjoj {koli i uslove priopisane Nastavnim planom i programom {kole. Za radno mjesto pod rednim brojem 4. uslov za prijem u radni odnos je zavr{en Fakultet odgovaraju}eg studija u trajanju od najmanje 4 godine ili prvi ciklus odgovaraju}eg studija visokog obrazovanja u trajanju od najmanje ~etiri godine (240 ECTS bodova). Uz prijavu na konkurs, kandidati su du`ni dostaviti (original ili ovjerenu kopiju): 1. Dokaz o {kolskoj spremi 2. Izvod iz mati~ne knjige ro|enih 3. Uvjerenje o dr`avljanstvu, ne starije od 6 mjeseci 4. Uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi krivi~ni postupak ne starije od 6 mjeseci 5. Uvjerenje o polo`enom stru~nom ispitu 6. Uvjerenje o du`ini radnog sta`a u obrazovanju nakon sticanja odgovaraju}e stru~ne spreme ili kopiju radne knji`ice 7. Uvjerenje Slu`be za zapo{ljavanje ZDK-a o du`ini ~ekanja na posao nakon sticanja odgovaraju}e {kolske spreme 8. Dokaz o progla{enju tehnolo{kim vi{kom 9. Kopiju va`e}eg ugovora o radu 10. Ljekarsko uvjerenje, ne starije od {est mjeseci i radnu knji`icu po prijemu u radni odnos Na osnovu ~lana 15. Zakona o dopunskim pravima branilaca i ~lanova njihovih porodica („Slu`bene novine Zeni~kodobojskog kantona“, broj 6/06), pod istim uslovima prednost imaju RVI, demobilizirani branioci i ~lanovi porodice {ehida, poginulog, umrlog i nestalog branioca. Kandidati koji ostvaruju pravo po osnovu ovog zakona uz prijavu su du`ni dostaviti i: - Rje{enje nadle`ne op}inske slu`be o priznavanju svojstva ratnog vojnog invalida - Rje{enje nadle`ne op}inske slu`be o priznavanju svojstva ~lana porodice {ehida, poginulog, umrlog, nestalog branioca - Rje{enje nadle`ne op}inske slu`be o priznavanju svojstva demobilisanog borca - Uvjerenje Slu`be za zapo{ljavanje ZDK-a da se nalazi na evidenciji za nezaposlene osobe - Uvjerenje o prebivali{tu na podru~ju Zeni~ko-dobojskog kantona - Rje{enje o prestanku radnog odnosa i dokaz da isti nije prestao njihovom krivicom ili da nije nakon prestanka radnog odnosa ispla}ena otpremnina Prioritet u zapo{ljavnju ostvaruju i osobe sa utvr|enim statusom civilne `rtve rata sa prebivali{tem na podru~ju Zeni~ko-dobojskog kantona. Kandidati koji ostvaruju pravo po ovom osnovu uz prijavu su du`ni dostaviti i: - Uvjerenje resorne slu`be sa podru~ja ZDK-a kojim se potvr|uje status civilne `rtve rata - Uvjerenje o prebivali{tu na podru~ju ZDK-a. Ukoliko se na konkurs ne jave kandidati koji ispunjavaju uslove propisane stru~ne spreme, vr{it }e se prijem u skladu sa Uputstvom za anga`ovanje nestru~nih nastavnika u redovnoj i instruktivnoj nastavi {kolske 2011/2012. godine, broj 1034-15125/11 od 8. 6. 2011. godine. Kandidati koji ne ispunjavaju uslove propisane stru~ne spreme uz prijavu na konkurs su du`ni dostaviti: - Uvjerenje visoko{kolske ustanove o godini studija - Uvjerenje o prosjeku ocjena ostvarenih na visoko{kolskoj ustanovi Sa kandidatima koji ispunjavaju uslove konkursa intervju }e se obaviti 26. 9. 2011. godine u 8 sati u JU Mje{ovita srednja {kola Te{anj. Ukoliko kandidat ne pristupi intervju, smatrat }e se da je odustao od konkursa. Prijave sa dokumentima slati isklju~ivo po{tom na adresu: JU Mje{ovita srednja {kola Te{anj, Ul. Patriotske lige bb, 74 260 Te{anj. Konkurs ostaje otvoren 8 dana od dana objavljivanja. Nepotpune i neblagovremene prijave ne}e biti razmatrane. Prilo`ena dokumentacija se ne}e vra}ati kandidatima. DIREKTOR Muharem Sara~evi}, prof.

Podmla|ena ekipa Borca pred start Prve lige

Cilj je sredina tabele
Prvoliga{ka rukometna sezona u okviru grupe Jug starta 24. septembra. Rukometa{i travni~kog Borca do~ekuju ekipu Vele`a u Turbetu. Ekipu sa~injavaju ve}inom mla|i igra~i koji }e uz nekoliko starijih probati ostvariti klupske ciljeve. Generalku pred po~etak liga{kog takmi~enja Borac }e imati danas protiv RK Jajce u Turbetu sa po~etkom u 18.30 sati. “Osim iskusnih Boste i Balti}a, igra}e uglavnom dvadesetogodi{njaci. Cilj nam je ostvariti plasman u sredinu tabele te ste}i novo iskustvo koje }e nam dobro do}i u narednim sezonama, kada klub `eli ponovo u najbolji BiH rukometni razred“, istakao je Davor Kova~evi}, trener RK Borac. Za Borac }e u ovoj sezoni nastupati: ^au{, Kova~, Kos, Su~i}, Abazovi}, Bevrnja, Bosto, [ari}, [ibi}, Vrebac, ^ovi}, Gani}, Kazazi}, Balti} i Fulan.
ENI news

In line slalom u Jajcu

Marija Bakula

neuhvatljiva

Najbolji juniori: Ivan Krajnovi}, Franjo i Andrija Bo{njak, Ivan Gale{i}

NASTAVNO-NAU^NO VIJE]E PRIRODNO-MATEMATI^KOG FAKULTETA UNIVERZITETA U SARAJEVU

O B J AVL J U J E
ANISA RAHMANOVI], student postdiplomskog studija Odsjeka za biologiju Prirodno-matemati~kog fakulteta Univerziteta u Sarajevu, brani}e svoj magistarski rad pod naslovom:

“Komplementarnost citogeneti~kih testova u analizi genotoksi~nih efekata joniziraju}eg zra~enja”
13. 10. 2011. godine (~etvrtak) na Prirodno-matemati~kom fakultetu Sarajevo, sala 102/I, Ulica Zmaja od Bosne 33, sa po~etkom u 13 sati. Odbrana je javna, a rad se mo`e pogledati u Sekretarijatu Fakulteta. SEKRETARIJAT FAKULTETA

Desilo se ono {to se i o~ekivalo od takmi~enja in line slaloma u Jajcu. Ponovo je pobijedila Marija Bakula, starija djevoj~ica iz Ski-kluba Stri`. Nadma{ila je svog starijeg kolegu Ivana Krajnovi}a iz Ski-kluba Blidinje-^vrsnica za dvije stotinke i tako dokazala kako pobjeda u Prozor-Rami nije bila slu~ajna. Marija je vozila 29,28 stotinki i u klasistarijihdjevoj~icaostvarilanajbolje vrijeme, dok je Ivan Krajnovi} u kategoriji juniora bio prvi sa vremenom 19,30 stotinki. Potrebno je naglasiti kako su bra}a Franjo i Andrija Bo{njak bili drugi i tre}i, dok je Ivan Gale{i} iz Ski-kluba Livno bio ~etvrti. Pred trku u Sarajevu, koja }e se odr`ati

1, odnosno 2. oktobra na stadionu Ko{evo, recimo kako je dogovoreno pravljenje aplikacije za u~e{}e na Europskom prvenstvu rolera u Sarajevu. Za tu utrku najavljen je veliki broj rollera veterana koje bi trebao predvoditi Sead No`i}. Rezultati trke u Jajcu - mla|i cicibani: Andra Vrgo~ (Ski-klub Sto`er), Dominik \uri{i} (Ski-klub Blidinje-^vrsnica); stariji cicibani: Paola Begi} (Idovac ProzorRama), Dominik Bagari} (Stri`): mla|a djeca: Stela E}imovi} (Stri`), Ivan ^amber (Stri`); starija djeca: Marija Bakula (Stri`), Josip Krajina (Stri`); juniori: Sara Ravan~i} (Sto`er), Ivan Krajnovi} (Blidinje^vrsnica). S. K.

Preminuo Aleksandar Galimov
Jedan od dvojice pre`ivjelih u padu aviona Yak-42 u blizini Jaroslavlja - hokeja{ Lokomotive Aleksandar Galimov preminuo je u bolnici od zadobijenih povreda, saop{teno je ju~er iz bolnice u Moskvi. “Uprkosprimjenisvihnajsavremenijih na~ina lije~enja, Aleksandar Galimov je preminuo od posljedica zadobijenih opekotina“ navodi se u saop{te, nju bolnice. U putni~kom avionu Yak-42 koji se sru{io7. septembranedaleko od ruskog grada Jaroslavlja poginulo je 43 ljudi. Avion je zaka~io antenu prilikom polijetanja, sru{io se i zapalio na 500 metara od aerodroma. Me|u `rtvama su ~lanovi lokalnog hokeja{kog tima Lokomotiva, koji je krenuo na utakmicu u bjeloruskoj prijestonici Minsku. Nesre}u su jedino pre`ivjeli, ali sa te{kim povredama, pilot Aleksandar Sizov i hokeja{ Aleksandar Galimov.

OSLOBO\ENJE godine utorak, 13. septembar 2011.
EUROBASKET Rusija savladala Makedoniju za prvo mjesto u grupi F

SPORT

51

Slovenija pro{la me|u osam najboljih
U ~etvrtfinalnim utakmicama }e igrati: [panija - Slovenija, Francuska - Gr~ka, Rusija - Srbija i Litvanija - Makedonija
Ko{arka{i Slovenije pobijedili su Finsku sa 67:60 (42:28) u susretu 3. kola drugog kruga grupe F i tako se plasirali u ~etvrtfinale Evropskog prvenstva u Litvaniji. Bio je to me~ ko ji je po bje dni ka vo dio me|u osam najboljih, a pora`enog ku}i. Iako su Slovenci krajem druge ~etvrtine poveli sa 16 poena prednosti, na kraju su morali pomalo strahovati, jer su Finci 31 sekundu prije kraja smanjili na samo ~etiri poena zaostatka. Ipak, ve}ih stresova za slovensku selekciju koju vodi Bo`idar Maljkovi} nije bilo. Erazem Lorbek je bio najefikasniji u Sloveniji sa 14 poena uz 6 skokova, dok je Uro{ Slokar dodao 13 ko{eva i 8 skokova. Kod Finaca je prvi strijelac bio Petteri Koponen sa 14 poena. U me~u za presti` reprezentacija Gr~ke je savladala Gruziju rezultatom 73:60. Naime, i prije ovog duela bilo je jasno da }e Grci zauzeti tre}e mjesto u grupi F, a da Gruzijci i ako pobijede ne mogu prepustiti fenjer Fincima. Selektor Gr~ke Ilias Zouros uvodio je u igru svih 12 igra~a, odnosno nije odmarao nikoga uo~i ~etvrtfinalnog duela u GRUPA
1. Rusija 2. Makedonija 3. Gr~ka 4. Slovenija 5. Finska 6. Gruzija

Ko{arka{ko prvenstvo Amerika

Scola i Splitter u borbi za loptu

F
355:310 338:313 348:336 337:337 338:372 329:377 10 9 8 7 6 5 67:60 73:60 63:61
Reuters

Slovenija - Finska Gr~ka - Gruzija Rusija - Makedonija

5 5 0 5 4 1 5 3 2 5 2 3 5 1 4 5 0 5 Rezultati

Argentini naslov protiv Brazilanim Luisom ScoPredvo|ena sjaj
lom, ko{arka{ka reprezentacija Argentine osvojila je prvenstvo Amerika pobjedom u finalu u Mar del Plati protiv Brazilom 80:75. Krilni centar Houston Rocketsa ubacio je 32 ko{a potvrdiv{i time naslov nakorisnijeg igra~a turnira. Izvrsno ga je pratio Carlos Delfino sa 16 ko{eva i devet skokova. Marcus Vinicius za Brazilce je ubacio 17 ko{eva. U borbi za tre}e mjesto Dominikanska Republika pobijedila je Portoriko 103:89 prvenstveno vrlo dobrom igrom centra Atlanta Hawksa Ala Horforda, koji je ubacio 23 ko{a uz 11 skokova i sedam asistencija, ali i 12 izgubljenih lopti. Uz Sco lu i Hor for da, u eki pi prvenstva jo{ su Argentinac Emanuel Ginobili, Brazilac Marcelinho Huertas i Portorikanac Carlos Arroyo. Nastup na Olimpijskim igrama polufinalnim su pobjedama izborili finalisti. Na predolimpijski turnir }e Dominikanci, Portorikanci i petoplasirani Venecuelci.

Aleksey Shved postigao 14 poena u pobjedi nad Makedonijom

kojem }e njegov tim odmjeriti snage sa Francuskom. Selekcija Gruzije je ~ak i vodila u prvom poluvremenu, ali je u nastavku presudio kvalitet koji je na strani Grka. Najefikasniji u redovima pobjednika bio je Kon stan ti nos Va si leiadis sa 15, a kod pora`enih bolji od ostalih bili su Torni-

ke Shen ge lia i Marquez Haynes sa po 11 poena. Rusija je savladala Makedoniju sa 63:61 (37:34) u dramati~noj zavr{nici i osvojila prvo mjesto u grupi F. Rusi su vodili ve}im tokom me~a i zabilje`ili pobjedu nad Makedoncima trojkom koju je pogodio Sergey Monya sa zvukom si-

rene. Najzapa`eniji u redovima Ru si je bio je Ale ksey Shved sa 14, dok se kod Makedonije istakao Bo McCalebb sa 16 poena. U ~etvrtfinalnim utakmicama }e igrati: [panija - Slovenija, Francuska - Gr~ka, Rusija - Srbija i Litvanija Makedonija. Z. R.

US OPEN Samantha Stosur osvojila titulu

Samu sebe iznenadila
U finalu Stosur savladala Serenu Williams 6:2, 6:3 i postala prva Australijanka nakon 31 godine koja je ponijela titulu Grand Slam pobjednice
Aus tral ska te ni ser ka Sa mantha Stosur pobijedila je Amerikanku Serenu Williams sa 6:2, 6:3 u setovima i osvojila US Open. Time je Stosur postala prva Australijanka nakon 31 godine i Evonne Goolagong, osvaja~ice Wimbledona 1980. godine, koja je ponijela titulu Grand Slam pobjednice. Dvije sedmice tenisa iz snova Stosur je zaokru`ila svojim najve}im rezultatom u karijeri. Osvojila je svoj prvi Grand Slam naslov pobjedom protiv favorizirane Serene, ali je od po~etka me~ bio jednosmjerna ulica u kojoj je Australka kontrolirala svaki gem. Me~ je trajao svega 73 minute, a za to vrijeme Stosur je ispustila tek 14 poena na svom servisu, dok je Williams izgubila 24. Amerikanka je od pet break lopti iskoristila tek jednu, dok je Stosur od {est ponu|enih realizirala ~ak ~etiri. Williams je napravila 23 neforsirane gre{ke u 17 odigranih gemova {to je apsolutno previ{e za nekoga ko `eli do Grand Slam naslova. “Nisam mislila da mogu

Nowitzkom nedostajala 22 poena za rekord
Ko{arka{ Njema~ke Dirk Nowitzki ima dva razloga za tugovanje nakon {to je njegova reprezentacija ispala sa Eurobasketa 2011. Osim {to ih je poraz od Litvanije (75:84) eliminisao sa Eurobasketa, sjajni Nijemac je na tom me~u postigao 16 poena, {to mu nije bilo dovoljno da postane najefikasniji igra~ u historiji evropskih prvenstava. Nowitzki je stigao do brojke od 983 ko{a, dok je apsolutni rekorder legen dar ni gr~ki {u ter Ni kos Ga lis. Nowitzkom su tako nedostajala 22 poena da prestigne Grka, koji je na evropskim prvenstvima u karijeri ubacio 1.004 ko{a.

Samantha Stosur sa peharom: Ostvarila rezultat karijere

Reuters

pobijediti Serenu, a posebno ne 6:2, 6:3. Iznenadila sam samu sebe na~inom na koji sam uspjela ostati fokusirana na me~ i uspjela prebroditi sva njegova isku{enja, posebno pri vodstvu Serene od 3:2 u drugom setu“, kazala je

Stosur, dodav{i kako joj je velika {kola bio poraz u finalu Roland Garrosa pro{le godine od Francesce Schiavone, u kojem je imala ulogu favorita: “Ovaj put sam se osje}ala totalnom autsajdericom. To me u~inilo opu{tenijom nego

{to sam bila pri svom posljednjem i prvom Grand Slam finalu. Mislim da sam jako puno nau~ila od poraza u pari{kom finalu. Nadam se da je ovo prvi dan mog novog teniskog po~etka“.
M. I.

52

OGLASI

utorak, 13. septembar 2011. godine

OSLOBO\ENJE

Naziv po{te

Adresa

Radno vrijeme
pon-pet. 07-19 08-16,30 07-19 07-19 07-19 07-16 07-19 07-16 07-20 08-15 08-15 08-18 08-20 08-18 08-18 08-18 07-20 08-16 07-20 08-16 08-16 08-15 07-20 07-20 09-16 08-16 08-16 08-16 09-16 08-15 08-16 07-20 07-20 07-20 08-15 08-18 08-15 08-19 08-15 08-19 08-15 08-16 08-18 07-20 08-15 08-16 08-15 08-16 08-16 07-17 08-16 08-16 07-17 07-17 07-17 07-17 08-17 07-20 07-20 08-20 07:30-19 07:30-19 07:30-19 07:30-19 07:30-19 08-16 08-16 07:30-16 subota 07,30-15,30 07,30-15,30 07,30-15,30 07,30-15,30 07-14 07,30-15,30 07-14 07-20 08-15 08-15 08-18 08-18 08-18 08-15 08-15 07-20 07-20 08-15 07-20 07-20 09-16 09-16 08-15 07-20 07-20 07-20 08-15 08-15 08-15 08-15 08-15 08-15 08-15 08-15 08-15 07-15 08-15 08-15 08-15 08-15 08-15 08-15 08-15 08-15 08-15 08-15 08-15 08-15 08-15 08-15 08-15 08-15 08-15 08-15 08-15 08-15 08-15 08-15 08-15 08-15 nedjelja 09-19 09-20 -

Biha} Bosanska 3 Biha} Bosanskih Kraljeva Cazin Trg zlatnih ljiljana Velika Kladuša Ibrahima Mržljaka bb Bosanska Krupa Trg oslobo|enja 1 Bosanski Petrovac Bosanska 115 Sanski Most Banjalu~ka 2 Klju~ Kulina bana 11 Goražde Ferida Dizdarevi}a 3 Ustikolina Ustikolina Pra~a Trg Kemala Hrve bb Mostar Tekija bb Mostar Bra}e Feji}a bb Mostar Mar{ala Tita 51a (Sj. logor) Konjic Maršala Tita bb Jablanica Pere Bili}a 24 Sarajevo Obala Kulina bana 8 Sarajevo Maršala Tita 12 Sarajevo ^emaluša bb Sarajevo Patriotske lige 40 Sarajevo Livanjska 1 Sarajevo Višnjik 40 Sarajevo Zmaja od Bosne 88 Sarajevo Put života bb Sarajevo Grbavi~ka 1 Sarajevo Behdžeta Muteveli}a bb Sarajevo Džemala Bijedi}a 37 Sarajevo Safet bega Bašagi}a bb Sarajevo Zelene beretke 15 Sarajevo Trg solidarnosti 37 Sarajevo Safeta Hadži}a 107 Sarajevo Trg ZAVNOBIH-a 17 Sarajevo Bul. branilaca Dobrinje bb Ilidža Rustempašina 13 Hadži}i Hadželi 116 Vogoš}a Jošani~ka 32 Ilijaš 29. februara 4 Travnik Prnjavor 11 Novi Travnik Trg Zlatnih ljiljana bb Bugojno Nugle II Gornji Vakuf Javi} bb Fojnica Doktora Raljevi}a bb Donji Vakuf Ul. 14. Septembra Tuzla Aleja bosan. vladara 29 Tuzla Musala 2 Tuzla A. Herljevi}a 10 Tuzla Rudarska 37 Tuzla Bosne Srebrne bb Kalesija Oslobodilaca bb Živinice Maršala Tita bb Kladanj Patriotske lige 1 Banovi}i Banovi}i Lukavac Borisa Kidri}a bb Gra~anica M. Vehbi ef. Šemsekadi}a Srebrenik Kulina bana bb Grada~ac H. kapet. Gradaš~evi}a 23 Br~ko Bulevar mira bb Zenica Masarikova 46 Zenica Kralja Tvrtka I br. 2 Zenica Londža 83 Zavidovi}i Patriotske lige bb Kakanj Zgo{}anska 44 Maglaj S. Omerovi}a 8 Tešanj Trg Alije Izetbegovi}a Visoko ^aršijska 75 Vareš Put mira 15 Olovo H. kapet. Gradaš~evi}a bb Breza Hasana Kjafije 6

utorak, 13. septembar 2011. godine
PRODAJEM trosjed, dvosjed i fotelju (crna eko ko`a u kombinaciji sa drvetom). Tel. 061/159-875. PRODAJEM kvalitetan crni trpezarijski sto. Tel. 062/577-638.

OSLOBO\ENJE

SJE]ANJA I SMRTOVNICE 53
IN MEMORIAM
...za ovaj trenutak - pripremajte se - (hadis)

NEKRETNINE ZAMJENA
MIJENJAM vikend ku}u sa 2 dunuma zemlje, okolica Sarajeva za Hrvatsko primorje. Tel. 062/849-606. NOVA ku}a 10 x 8m, dvije gara`e, 2 dunuma vo~njaka — ba{te mijenjam za apartamn na moru ili dvosoban stan u Sarajevu. Mob. 061/352-112 ili 061/157-718. U CENTRU mijenjam ku}u sa ba{tom iza F.P.N. za stan, dva stana i sl. uz doplatu. Mob. 061/019-360. DOBRINJA IV, mijenjam stan 89m2 I sprat za manji u Sarajevu, ku}u/stan u Novom Travniku ili prodajem. Mob. 061/381-918. MI JE NJAM stan 120m2+ pp 60m2+gara`a+200m2 ba{~a Sarajevo Kova~i}i za Beograd. Tel: 061-866143 i 033-646-812.

Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{a draga

VOZILA
LAN DRO VER,du gi ben zi nac u odli~nom stanju, 1973. godina, gara`iran, cijena 15.000 KM, sa rezervnim dijelovima. Tel. 058/483-561. PRODAJEM Opel 1990, godina, registrovan do VIII.2011. cijena po dogovoru. Mob. 061/892-969. PRODAJEM za Golfa alnaser, alternator 2,3,4 i za ostala vozila, mo`e i monta`a. Tel. 033/531-996 i 062/693470. PRODAJEM Alfa Romeo 146 Twinspark 2000 godina, srebreni metalik, neregistrovan. Mob. 061/210-700.

MUSTAFA IBRULJ
likovni umjetnik 13. 9. 1995 — 13. 9. 2011.

BEHARA (RAME) MULAOSMANOVI], ro|. SARA^

^uvamo Te u ljubavi. Porodica
5670

preselila na ahiret u ponedjeljak, 12. septembra 2011, u 55. godini. D`enaza }e se obaviti u utorak, 13. septembra 2011. godine, u 14 sati na gradskom mezarju Vlakovo. O`alo{}eni: suprug Omer, sinovi Amel, Alen i Salmin, k}erke Samela i Samra, brat Zijad, sestre Suvada i Senija, snaha Saida, zet Senad, svaci D`emo i Ra{id, unu~ad ]amila, Amila i Lejla, djeveri Ra{id, Asim i Ahmet, jetrve Begajeta i Zineta, zaove Fatima, Zahida i Had`ira, brati} Almin, brati~na Amela, sestri}i Eldin i Suvad, sestri~na Elvedina, te porodice Mulaosmanovi}, Sara~, Jakupovi}, Pribi{i}, Kuka, Tabak, Zul~i}, Ahmetagi}, Sofovi}, Omerovi}, Kahriman, Hurem, Juki}, Hasipi, Haskovi}, Bublin, kao i ostala brojna rodbina, kom{ije i prijatelji. Tevhid }e se prou~iti istog dana u ku}i merhume u 14 sati, Ul. mihaljevska do 38, Dobro{evi}i. RAHMETULLAHI ALEJHA RAHMETEN VASIAH
000

POTRA@NJA
POTREBAN poslovni prostor za ugostiteljstvo, mo`e i polunamje{ten. Tel. 062/619-179. AGENCIJI potrebno vi{e nekretnina u Sarajevu, kupujemo ili posredujemo uz proviziju 3%. Tel. 033/654-793. AGENCIJI potrebno vi{e stanova u zgradi, opremljenih i praznih za iznajmljivanje za poznate klijente. Tel. 062/677-488. STUDENT tra`i cimera (zasebna soba) kod Islamskog fakulteta. 061/ 958-368. AGENCIJI potrebno vi{e stanova za prodaju i iznajmljivanje. Mob. 061/516-713.

OSTALO
PRODAJEM pe} Beko pod garancijom pola plin, pola struja, rerna sa ventilatorom. Tel. 061/224-704. PRODAJEM u pola cijene Bajerove trakice za mjerenje {e}era u krvi. Mob. 063/190-935. PRODAJEM nove rekete za stoni tenis, od boljeg kvaliteta Safta{i. Mob. 061/159-507. POLOVNI prozori 80 x 140, grile, ulazna i unutra{nja vrata, 30KM komad, Stolac. Mob. 062/810-754. PRODAJEM dugu crnu bundu od zeca, du ga dla ka, br. 40-42. Mob. 061/159-507. PRODAJEM kozmetiku Gilete, Nivea, Sensodin, {amponi [ulder. Tel. 061/323-906.

USLUGE
„VITALIS“, ku}na njega i lije~enje starih i bolesnih osoba, kupanje, hranjenje, infuzije, injekcije, mijenjanje katetera, laboratorij, pregled ljekara (internist). Mob. 061/172-948.

BRU[ENJE, lakiranje parketa i podova bezpra{inskom ma{inom uz garanciju. Tel. 510-228 i Mob. 061/359500. KRE]IM, farbam, ugra|ujem radijatore i adaptiram stanove, ~isto i uredno. Mob. 062/688-855. PREVOZ putnika za Neum, Makarsku i druge relacije, sa klimatiziranim autom do 6 osoba. Mob. 063/943-445. RADIM kompletnu adaptaciju stana: rigips, prezide, moleraj, keramiku, laminat, ugradnju stolarije, kvalitetno. Mob. 062/226-904. MOLERSKE usluge kre~enje stanova jednosobni 120KM, dvosobni 200KM i trosobni 300KM. Mob. 062/073-760. INSTRUKCIJE iz matematike za osnovce i srednjo{kolce, 30. god. iskustva. Garantujem uspjeh. primam u~enike za popravni ispit, 20 KM dvo~as, za grupe do 5 u~enika dvo~as 8 KM. Tel. 070/207-261, 061/511-149. DAJEM instrukcije matematike i fizike, dolazim ku}i. Mob. 061/914-014, 204-453. PREKUCAVAM sve vrste radova na kom pju te ru brzo i ta~no. Mob. 062/141-611, 062/807-514. MOLERSKO farbarski radove radim sve i druge poslove. Tel: 061/382-219. NJEGOVALA bih stariju osobu (`ensku) polupokretnu, 8 sati dnevno. Mob. 061/374-458. UGRADNJA, remont i prodaja alnasera, alternatora i ostalih el. ure|aja na vozilima, servis Karameho. Mob. 061/365-193. POVOLJNO i kvalitetno radim grijanje, vr{im ispriranje i farbanje radijatora i ostale popravke. Mob. 061/922-476.

SANITETSKI PREVOZ nepokretnih i te{ko pokretnih osoba, uz pratnju. Mob. 061/482-882.

POSLJEDNJI POZDRAV

„DOM VITALIS“, smje{taj za starije i nemo}ne osobe. Mob. 061/172-948.

na{em ~lanu Dru{tva

PONUDA
U NAJ^ISTIJEM i mirnijem dijelu Sarajeva izdajem stan. Dvije jednokrevetne i soba dnevni boravak, TV, kuhinja, centralno grijanje, zaseban ulaz. pogodno za studente medicine i gra|evine. Mob. 061/252-782. IZDAJEM namje{en dvosoban stan, ul. Bra}e Begi} — Ko{evsko brdo. Mob. 062/330-610. IZDAJEM gara`u iznad dr`avne bolnice. Mob. 061/565-074. CIGLANE, dvije sobe + dnevnia, ba {ti ca, na jam, 500KM. Mob. 061/146-298. IZDAJEM sobu studentici ili u~enici. Mob. 061/745-954 i 033/532-042. IZNAJMLJUJEM jednosoban stan Branilaca Sarajeva kod pijace Sirano 250,00 KM + re`ije. Tel: 061/902146.

KUPOVINA
KUPUJEM suvenire sarajevske olimpijade, razglednice, nov~anice i ostalo. Tel. 033/456-505. KUPUJEM malu tu~enu {amotiranu pe}icu na drvo i }umur. Tel. 061/719714, 066/169-570. KUPUJEM deviznu {tednju Jugo i Privrednu banku obaveznice ratne od{tete. Mob: 061/526-918. KUPUJEM {kolske ud`benike za osnovne (devetogodi{nje) {kole i srednje {kole. Mob. 061/533-792. KUPUJEM malu tu~anu {amotiranu polovnu pe}icu. Mob. 061/719-714, 066/169-570. KUPUJEM stare njema~ke marke i austrijske {ilinge. Mob. 061/323-906.

MIKADO — `aluzine, trakaste, dual, plise i rolo zavjese, harmonika vrata i vanjske roletne.www.mikadoba.com Telfax, 033/613-584 i 062/170-248.

ALU @ALUZINE 20KM/m2, trakaste zavjese 20KM/m2, ALU i PVC roletne, platnene roletne, tende, cijena sa ugradnjom. Tel. 033/211-484, 033/767995 i 061/131-447. TV VIDEO servis, Porodice Ribar 65, Hrasno, popravka svih vrsta TV aparata, dolazak na ku}nu adresu, original daljinski za sve TV aparate. Tel. 650-867, 061/188-410. MAXIVITA, ku}na njega i ~uvanje starih i bolesnih lica, davanje injekcija, infuzija, inzulina, itd. Mob. 061/319-604. VR[IMO molerske radove: gletovanje, farbanje, stolarije i rigips, kvalitetni radovi, povoljna cijena, obezbje|ujemo `ene za ~i{}enje. Mob. 062/373-186. ^ASOVI i instrukcije iz engleskog jezika vikendom. Dvo~as 90 min. 10 Km. Tel: 062/809-399. POVOLJNO vanjske roletne, trakaste zavjese, aluminijske `aluzine, harmonika vrata i pvc-stolarija. Tel: 061/214-303. KOMBI prijevoz selidbe, klavire, kabaste stvari, radna snaga po dogovoru. Mob. 061/841-309. RADIM POVOLJNO zidarske radove, kre~enje i sve ostalo po potrebi. Tel: 061/382-219. PRU@AM usluge manuelne terapeutske i{ijacu masa`e u svom stanu i dolazim na adresu. Tel: 061/299-230. BRAVARSKI radovi, dolazim na adresu, ugradnja i popravka brava, gara`nih vrata i blindiranih. Mob. 061/233-078. NJEMA^KI JEZIK instrukcije osnov ci ma i sre dno {kol ci ma. Tel: 061/181-542. UGRA\UJE MO sve vrste ke ra mi~kih plo~ica i skidamo staru keramiku. Tel. 033/240-163 i 061/460606.

dr. med. sci. IVANU SELAKU

od Hrvatskog dru{tva za znanost i umjetnost
5658

PODGORA izdajem apartman za 2 osobe. Tel: 00385992349220. BRIST izdajem apartman za 5 osoba. Tel: 0038520220261. MA KAR SKA apar tma ni, bli zi na pla`e strogi centar, klima, kuhinja, poseban ulaz. Tel: 0038531280295 i 00385919379506. ATRAKTIVNO! Prilika! Makarska rivijera. Prekrasan pansion na obali mora, 45 le`aja, dajem u zakup. Tel. 00385 98 453-433. SUPER prilika! Drvanik, Makarska, restoran na izuzetno atraktivnoj i prometnoj lokaciji uz more dajem u zakup. Tel. 00385 98 453-433. NEUM, izdajemo sobe i apartmane uz more, povoljno. Mob. 063/322-271 i 036/884-711. IZDAJEM sobe i apartmane u Makarskoj — centar. Tel. 00385 91 7984396. MAKARSKA rivjera, Podaca, iznajmljujem dva trokrevetna apartmana sa posebnim ulazom, 200m do pla`e. Tel. 00385 21 699-170. HRVATSKA, ku}a na u{}u Neretve uz more, 200 m od pla`e, 70 mandari na, vez za bro di ce, ja hte. Tel. 0038520671943, 00385995769874. IZ DA JEM lu ksu zno opre mlje ne apartmane u Neumu. Tel. 063/350-149 i 036/880-320.

POSLJEDNJI POZDRAV

PRODAJA
HITNO, prodajem eta`no stan, u Papagajci, 100m2, cijena povoljna. Tel. 033/202-955, zvati od 18-21 sat. ODAJEM vikend plac 870 m2, Igman-U{ivak-Had`i}i, voda, struja, gra|. dozvola. Tel: 061/274-189. PRO DA JEM hi tno ku}u, pri ze mlje+sprat+potkrovlje+450m2 ba{te, urbanis. saglasnost, gra|. dozvola, Ul. Abdurahmana Muharemije, Bare, 70.000 KM. Mob. 061/552163. PRODAJEM trosoban stan 72m2, Bjelave - [ekerova 36, emil. bjelave36@hotmail.com Tel. 208-471. PRODAJEM zemlji{te u Faleti}ima, 2.100m2 sa priklju~cima, pored glavnog puta. Tel. 033/200-829.

APARTMANI
U NEUMU udobni apartmani — tri zvjezdice. www.neumbih.com;www.villa-bianca-neum.com, e-mail: villa-bianca@hotmail.com; info@villa-bianca-neum.com Telefon. 387(0)36 884-125, Fax. 387(0)36 884-128.

Mikiju

ZAPOSLENJE
POTREBNA djevojka za rad u caffe slasti~arnoj uslovi rada i plata pristojni. Tel. 033/618-855, 062/445037. POTREBNA uslu`na radnica i kuharica ili kuhar u restoranu, op}ina Centar. Mob. 061/497-138. POTREBAN penzioner sajd`ija za povremene usluge {timovanja i opravku starih satova. Mob. 062/577-638. POTREBAN stolar penzioner za povremene radove sa ili bez alata. Mob. 062/577-638. POTREBNI saradnici iz cijele BiH, za prodaju kozmetike, zarada minimalno 30%+kreditiranje+stimulacija. Tel. 644-178, 061/225-424. POTREBNA djevojka za rad u kaffe slasti~arni, uslovi rada i plata pristojni. Tel. 033/618-855, 062/445-037. POTREBNO vi{e saradnika za rad u internacionalnoj kompaniji. Mob. 061/170-143.

U MAKARSKOJ, soba ili apartman, za vikend i du`e, blizu pla`e. Tel. 0038521611523, 00385915406089. DUBOKA, izdajem apartmane. Tel. 0038520691493 i 00385989974826. IZNAJMLJUJEM apartman u Neumu, 82m2, 10m od mora, Kemo. Mob. 063/219-027. PODACA, izdajem apartmane i sobe, 50m od mora. Tel. 00385921473119. ULCINJ - apartmani, polupansion, pun pansion, balkon, klima, tv, parking najpovoljnije. Tel: 00387-(0)-62559-303. NEUM, povoljno izdajem apartmane smje{tene uz more. Mob. 063/327098 i 036/884-169.

MILANKU MALOVI]U

NAMJE[TAJ
PRODAJEM trosjed sa 2 fotelje - stilski namje{taj, pisa}i sto i ormar za knige-spise. Tel. 033/207-484, 066/285076.

@eljko i Buba Jovi~i} sa porodicama
5665

54 SJE]ANJA I SMRTOVNICE
POSLJEDNJI POZDRAV POSLJEDNJI POZDRAV POSLJEDNJI POZDRAV

utorak, 13. septembar 2011. godine

OSLOBO\ENJE

na{em dugogodi{njem ~lanu i aktivisti

dragom kolegi

ZORANU MAJSTOROVI]U
DU[KU BRANKOVI]U

MUHAMEDU ^I[I]U
od Dragice i Daniele Krneta i Vere i Danijele Damjanovi}
5662

Porodici Majstorovi} izra`avamo na{u iskrenu i duboku su}ut. S ljubavlju i po{tovanjem,

OP]INSKI ODBOR SDPBiH STARI GRAD SARAJEVO
001

KOLEKTIV BH TELECOMA DIREKCIJA SARAJEVO
001

POSLJEDNJI POZDRAV

ocu na{eg kolege Slobodana

S neizmjernim tugom i bolom u srcu i du{i obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i poznanike da je 11. septembra 2011. u 87. godini zauvijek prestalo da kuca plemenito srce na{e voljene mame, tetke, bake, svekrve i prije

DU[ANU BRANKOVI]U

MIRJANE ZIROJEVI], ro|. ZONI]

Sahrana }e biti obavljena u [vedskoj. Duboko o`alo{}eni: k}erka Biljana, sin Zoran, snaha Aleksandra, prija Dana, porodice Zoni}, Luki}, Zelji}, @ivkovi}, Kosmajac, Bartula, Vasi}, Bjelakovi}, te ostala rodbina i prijatelji
5652

Zaposlenici JP Me|unarodni aerodrom “SARAJEVO” d.o.o. Sarajevo
001

POSLJEDNJI POZDRAV

POSLJEDNJI POZDRAV

POSLJEDNJI POZDRAV

na{em dragom

na{em dragom

prof. dr. IVANU SELAKU
Dragi profesore Selak, bili ste veliki ~ovjek, nau~nik, istra`iva~. Hvala Vam na pa`nji. Va{a prof. dr. Zora Vukobrat - Bijedi}
5667

~ika HAMI

~ika HAMI

Emir i Tanja
5669

Neno, Andrea i Na|a
5669

Danas, 13. septembra 2011, navr{avaju se 3 godine otkako je preselio na ahiret na{ dragi
POSLJEDNJI POZDRAV

OSLOBO\ENJE
AGENCIJA ZA EKONOMSKU PROPAGANDU I MARKETING

dragom prijatelju i dobrom ~ovjeku

MEHMED (MUHAMEDA) U@I^ANIN
DU[KU BRANKOVI]U
Da mu Allah d`.{. podari lijepi d`ennet i vje~ni rahmet.
Ostaje sje}anje na divne trenutke zajedni~kog dru`enja. Olga i Puni{a Popovi} s djecom i njihovim porodicama
5664

S ljubavlju i po{tovanjem, supruga Arifa, k}i Amra, unuka Emina i zet Amir
26030

D`emala Bijedi}a 185 Tel/fax: 472-899 i 472-901

utorak, 13. septembar 2011. godine

OSLOBO\ENJE

SJE]ANJA I SMRTOVNICE 55
POSLJEDNJI POZDRAV

na{em dragom i voljenom dedi

Obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je 10. septembra preminuo na{ voljeni suprug, otac i deda

DU[AN (IGNJE) BRANKOVI]
1922 - 2011. u~esnik NOR-a

DU[ANU BRANKOVI]U
partizanskom komandantu

Posljednji ispra}aj }e se obaviti u utorak, 13. septembra 2011. godine, u 14.30 sati na gradskom groblju Lav. O`alo{}eni: supruga Nadja, sin Slobodan, k}erke Jasminka i Ljiljana, unu~ad Maja, Jasenka, Dina, Ma{a, Filip i Marko, snaha D`enana, zet Sini{a, te porodice Brankovi}, Had`ismajlovi}, Krasni}, Sulejmani, Mari}, Baji}, Abaza, Dujkovi}, Ivi}, [tekovi}, Muji~i}, [e{um, Pavkovi}, Popovi}, te ostala rodbina, kumovi, prijatelji i kom{ije. Ku}a `alosti: Ul. Trampina br. 6/IV.
5649 5648

Bio si na{ dragi deda i `ivjet }e{ u nama dok mi budemo `ivjeli. S ljubavlju, tvoji unuci Filip i Marko

Obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{ dragi

Tu`nim srcem obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{ dragi

POSLJEDNJI POZDRAV

dragom bratu i ujaku

ALIJA (ALIJE) [URKOVI]
preselio na ahiret u nedjelju, 11. septembra 2011, u 86. godini. D`enaza }e se obaviti u utorak, 13. septembra 2011. godine, u 14 sati na gradskom groblju Vlakovo. O`alo{}eni: k}erke Fatima, Almasa i Hajra, zetovi Hasib i Fikret, unu~ad D`ejna, Lejla, Haris i Hana, praunuk Irhad, porodice [urkovi}, [abani}, Luka~, Mari} Miralem sa porodicom, te porodice Ja`i}, Mehremi}, Trnka, Baralija, Mari}, Maksumi}, [unje, Omanovi}, Efendi}, Kurti}, te ostala rodbina, prijatelji i kom{ije. Tevhid }e se prou~iti istog dana u 14 sati u ku}i `alosti u Ulici grada Kalgarija br. 6/IV -Dobrinja 3.
000

NESIB TIBA (HASIBA) OMI^EVI]
preselio na ahiret u nedjelju, 11. septembra 2011, u 62. godini. D`enaza }e se obaviti u utorak, 13. septembra 2011. godine, u 14 sati na gradskom groblju Vlakovo. O`alo{}eni: djeca Senad, Senada i Samra sa mamom Zlatkom, unu~ad Dea, Ela, Ayla, Amar, njegova Bode, snaha An|elka, brati~ne Suzana i Sanja sa porodicama, zetovi Muhamed i Hadis, prijatelji Rajko i Vera, Hasan i Lejla, Mehmed i [emsa, {ura Meho sa porodicom, svastike Fethija i Hikmeta sa porodicama, te porodice Omi~evi}, ^e{ljar, Dudi}, Cernica, Kora}, Kajtaranovi}, Lju{a, Talanga, Red`o, Bu~o, Hujdur, Smaji}, Ku~evi}, te ostala rodbina, prijatelji i kom{ije. Tevhid }e se prou~iti istog dana u 14 sati u ku}i `alosti u Ulici gazi Mehmed-pa{e Fidahi}a br. 24.
000

SLAVOMIRU VRSALOVI]U
S ljubavlju, sestra Lidija, Vlasta i Vesna sa obiteljima
5654

EUGEN CIKOVI]
13. 9. 2001 - 13. 9. 2011.

IN MEMORIAM POSLJEDNJI POZDRAV SJE]ANJE

Deset je godina otkako nas je zauvijek napustio na{ dobri suprug i otac. Egone, vje~no ostaje{ u na{im srcima. Supruga Borika, sinovi Davorin i Igor, punica Bibijana
5650

dragom prijatelju

SMAJO ^ELEBI]
13. 9. 2004 - 13. 9. 2011.

Trinaestog septembra 2011. navr{ava se pet godina od kada nije sa nama na{a draga

S ljubavlju, obitelj
5578

DU[ANU BRANKOVI]U

BO@IDAR BOJI]
13. 9. 1998 - 13. 9. 2011.

OSLOBO\ENJE
OGLASNA SLU@BA
Zelenih beretki 14 Tel. 205-938
Njegov prijatelj Nazim
5653

AI[A SERDAREVI], ro|. IMAMOVI]
S ljubavlju i po{tovanjem, brat i sestre sa porodicama
72240

S ljubavlju i po{tovanjem, sin Jadranko s porodicom i supruga Azemina Aska
5579

56 SJE]ANJA I SMRTOVNICE
Trinaestog septembra navr{ava se osam godina od tragi~ne smrti na{e drage djece i bra}e

utorak, 13. septembar 2011. godine

OSLOBO\ENJE

DAMIR (MILJENKA) RA[I]

NEVEN (JUSUFA) ALAJBEGOVI]
Neutje{ne porodice Ra{i}, Alajbegovi} i Paleka

VEDRAN (MOMIRA) PALEKA

Obavje{tavamo rodbinu i prijatelje da }emo u utorak, 13. septembra 2011. godine, u 16 i 30 sati posjetiti grobove na{e drage djece i polo`iti cvije}e.
5643

Trinaestog septembra navr{ava se osam godina od tragi~ne smrti na{eg voljenog sina i brata

SJE]ANJE

NEVENA (JUSUFA) ALAJBEGOVI]A

DAMIR DADO RA[I]
13. 9. 2003 - 13. 9. 2011.

Osam godina je od na{eg rastanka. O~ekujem da se odnekud vrati{, ali Ti samo ponekad u moje snove svrati{. Te`e od rastanka je `ivjeti bez Tebe, voljeno na{e. Neutje{na mama i voljeni brat Vedran U utorak, 13. septembra, u 16 i 30 sati sastat }emo se na groblju Lav.
5643

Sa puno ljubavi i tugom, mama i tata
5643

TU@NO SJE]ANJE

POSLJEDNJI POZDRAV

SJE]ANJE

na na{e drage roditelje

dragom drugu, dobrom kom{iji i prijatelju

na na{u dragu

DU[KU BRANKOVI]U
TIMA AVDAGI], ro|. [AHBEGOVI]
13. 9. 1992 - 13. 9. 2011.

KATARINU KAJU BATINI]
13. 9. 2010 - 13. 9. 2011.

MUSTAFA AVDAGI]
28. 3. 1990 - 13. 9. 2011.

Milan A}i}
5644

^uvamo te u mislima, tu`ni zbog odlaska, sretni zbog prijateljstva. Dino, Ranka, Maja i Nina
26028

TU@NO SJE]ANJE

S ljubavlju i ponosom ~uvamo uspomenu na va{u dobrotu i plemenitost. Va{a djeca sa porodicama, rodbina i prijatelji
26025

na na{eg voljenog

OSMRTNICE, OGLASE, NATJE^AJE MO@ETE PREDATI U VA[EM GRADU

IN MEMORIAM

JOVU STANI[I]A
2007 - 2011.

OSLOBO\ENJE
DOO NOVOTEKS KISELJAK

AI[A SERDAREVI], ro|. IMAMOVI]
1935 - 2006.

Sa ljubavlju, po{tovanjem, zahvalno{}u, za sve {to si nam pru`io.
K}erka Engin, unuk Ale{, zet Ivan
5646

Tvoji najmiliji
5642

Tel: 387/30/879-438

utorak, 13. septembar 2011. godine

OSLOBO\ENJE

SJE]ANJA I SMRTOVNICE 57
IN MEMORIAM

Tu`nim srcem javljamo rodbini i prijateljima da je na{a draga

ZUHRA (SALIHA) DERVI[EVI], ro|. D@UMHUR

PREDRAG PE\A HAD@I]
preselila na ahiret u nedjelju, 11. septembra 2011, u 72. godini. D`enaza }e se obaviti u utorak, 13. septembra 2011. godine, u 14 sati na gradskom groblju Vlakovo. Prevoz obezbije|en ispred Careve d`amije sa polaskom u 13.15 sati, do groblja i nazad. O`alo{}eni: sinovi Fahrudin Dino i Fikret Pike, brat Sulejman, sestre [emsa, Muniba, Hasena i Sadeta, snahe Saliha i Amra, unu~ad Irma, Armin, Hanan i Iman, sestri}i i sestri~ne, djever Ned`ad sa porodicom, te porodice Dervi{evi}, D`umhur, D`ankovi}, [ehovi}, Kreso, Mikanovi}, Beganovi}, te ostala rodbina, kom{ije, prijateljice i prijatelji. Tevhid }e se prou~iti istog dana u 14 sati u ku}i `alosti u Ulici Had`isulejmanova br. 37.
002

13. 8. 2010 - 13. 9. 2011.

Svakog trena mi sve vi{e nedostaje{, draga Du{o du{e moje. Mama
5641

Obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{a draga

TU@NO SJE]ANJE

na na{eg voljenog brata, daid`u i {ogora

na na{u voljenu sestru, tetku i {ogoricu

DINA ZINETA (MURATA) [ABETA

preselila na ahiret u nedjelju, 11. septembra 2011, u 55. godini. D`enaza }e se obaviti u utorak, 13. septembra 2011. godine, u 14 sati na gradskom groblju Vlakovo. O`alo{}eni: majka Latifa, suprug Edhem, djeca Nijaz i Lejla, brat Jakup, sestra Jasmina, unuci Nedim i D`anan, svekrva Rukija, snahe Emina i Salkuna, zetovi Avdo i Hamdija, djeveri Be}ir i Mu{an sa porodicama, zaova Vahida sa porodicom, te porodice [abeta, Meki}, Kova~evi}, Hod`i}, Durakovi}, Efendi}, Baru~ija, Ke~o, Mujezin, Golo, Kraj~in, Be{irevi}, Hubijar, Borovina, Gr~i}, Musi}, Serdarevi}, [kamo, Tur~alo, Had`iahmetovi}, Radu{i}, Beganovi}, Karad`a, te ostala rodbina, prijatelji i kom{ije. Tevhid }e se prou~iti istog dana u 14 sati u ku}i merhume u Ulici Bostari}i br. 55a.
000

dipl. ing. SMAJU ^ELEBI]A
13. 9. 2004 - 13. 9. 2011.

i

prof. SAFIJU \ONLAGI], ro|. ^ELEBI]
20. 10. 2000 - 20. 10. 2011.

Zauvijek ste u na{im srcima i mislima. Va{i: sestre Hajrija, Fatima i Zilha sa porodicama, te obitelj ^elebi}
5620

Obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{ dragi

...za ovaj trenutak - pripremajte se - (hadis) Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{ dragi

SJE]ANJE

HUSEIN (JAKUBA) HAJRI]

VEJSIL (SAFETA) TRGO
preselio na ahiret 29. augusta 2011. u Austriji u 34. godini. D`enaza }e se obaviti u utorak, 13. septembra 2011. godine, u 14 sati na gradskom mezarju Vlakovo. O`alo{}eni: majka Ziba, sin Tarik, sestra Azra, zet Adnan, sestri~ne Melisa i Lejla, nana Adila, amid`e ]amil, Esad i Ismet sa porodicama, daid`e Hamdo, Izet i Ismet sa porodicama, tetke Zahida, Hajrija i Advija sa porodicama, strine Vera, Bahra i Mejra, amid`i}i Enver, Emir i Haris, amid`i~ne Hanka i Alma sa djecom, teti}i Azur i Elvir, teti~ne [emsa, Enida i Najla, zetovi Mirsad, Adnan, Fiko i Alen, te porodice Trgo, Maslan, Mirvi}, ]oso, ]erimovi}, Sejdi}, Hod`i}, Mujezinovi}, ^ulov, Mujki}, Pintol, Ibrahimovi}, Arnautovi}, \edovi}, Kli~i}, Dizdarevi}, Juki}, Gad`o, kao i ostala brojna rodbina, kom{ije i prijatelji. Tevhid }e se prou~iti istog dana u ku}i `alosti u 14 sati, Ul. Ramiza Sal~ina 122. Prevoz do Vlakova i nazad obezbije|en ispred d`amije Kralj Fahd sa polaskom u 13.20 sati. RAHMETULLAHI ALEJHI RAHMETEN VASIAH
000

preselio na ahiret u ponedjeljak, 12. septembra 2011, u 71. godini. D`enaza }e se obaviti u utorak, 13. septembra 2011. godine, u 17 sati na mezarju Hambina carina - [iroka~a.

ADILA HUJDUR, ro|. DIZDAREVI]
13. 9. 2006 - 13. 9. 2011.

VESNA MORANKI], ro|. KAPETANOVI]
8. 8. 2004 - 13. 9. 2011.

S ljubavlju i tugom sje}amo se na{ih najmilijih. O`alo{}eni sin i brat Ismet Kapetanovi} sa suprugom i djecom
26023

O`alo{}eni: supruga Devla, sinovi Enes i Emir, k}erke Suvada i Senada, snaha Ermina, zetovi Munib i Admir, unu~ad Mirela, Enisa, Zerin, Eman i Emin, brat Mustafa i sestra Umija sa porodicama, te porodice Hajri}, Durmi{evi}, ]ato, Brkovi}, Halimanovi}, Red`epovi}, Hand`i}, Hod`i}, Habibovi}, Kulovac, Hasanovi}, Bala{, te ostala brojna rodbina, prijatelji i kom{ije. Tevhid }e se prou~iti istog dana u 17 sati u d`amiji Soukbunar.
000

58

PREDAH

utorak, 13. septembar 2011. godine

OSLOBO\ENJE

HOROSKOP DANAS
OVAN
Obratite pa`nju na ne~iju poruku ili upozorenje. Nemojte dozvoliti da u vama preovlada potreba za dominacijom u susretu sa saradnicima. Ukoliko imate `elju da diktirate razli~ita pravila pona{anja, indirektno ugro`avate svoje poslovne interese i veze. Prati vas emotivni nemir, voljena osoba vam neprekidno zadaje dodatne dileme ili nove ljubavne rebuse. Susret sa jednom osobom na vas djeluje intrigantno, zbog toga ne uspijevate da prikrijete svoje neraspolo`enje i zabrinutost. Ukoliko vam je potrebna ne~ija podr{ka ili razumijevanje, nemojte oklijevati. U ljubavnom dijalogu partner ne `eli lako da se odrekne planova koje ima. Ali, neko mora prvi da popusti. Budite mudri. Prija}e vam psihofizi~ka relaksacija. Ukoliko se zadesite u pravom trenutku i na dobrom mjestu, o~ekuje vas poslovno-finansijski dobitak ili javno priznanje. Poslovni uspjeh proizlazi iz dobrih priprema, neophodne su vam provjerene informacije. Va`no je da djelujete o~aravaju}e na svog partnera. Potrudite se da potvrdite svoj dobar ukus i pravu mjeru vrijednosti prilikom izbora. Sa~uvajte dobro raspolo`enje, relaksirajte se. Neko poku{ava da vam nametne stroga poslovna pravila, ali vi imate razli~ite zamjerke. Ne dopada vam se ni zapovjedni~ki ton na koji vam se obra}a jedna starija osoba. Ne budite brzopleti, ve} sa~ekajte da istina iza|e na vidjelo. Vje{to prikrivate svoja osje}anja i `elite da ostavite odre|eni utisak na blisku osobu, ipak, ne pronalazite spokoj koji vam je potreban. Ponu|ene su vam nove ideje u poslovno-finansijskoj saradnji. Djelimi~no ste suzdr`ani, jer va{ izbor proizlazi iz dogovora sa jednom starijom osobom. Preispitujete uzajamno povjerenje i svoje profesionalne sposobnosti. Nemojte uskra}ivati svojoj porodici ili partneru mogu}nost za zabavu. Poka`ite vi{e sluha za ne~ija emotivna interesovanja. Podsti~ite kod sebe vedar duh, kao uslov za dobro raspolo`enje. Rije~i jedne osobe za vas predstavljaju veliko ohrabrenje ili podr{ku u poslu kojim se bavite. Potrudite se da ostvarite svoje poslovne namjere u razli~itim pravcima. Novi dogovor vodi ka zajedni~kom poslovnom uspjehu. Poka`ite da posjedujete prefinjene manire i {arm, va`no je da ostavite pozitivan utisak na osobu koja vam se dopada. Planirajte izlazak ili {etnju, prija}e vam relaksacija. Va`no je da sa~uvate samokontrolu pred osobom koja ima negativan uticaj na va{e raspolo`enje ili pona{anje. Morate imati dovoljno mudrosti da se suprotstavite ne~ijoj samovolji i poslovnom autoritetu. Novi izlivi ljubomore ili emotivne posesivnosti djeluju iritiraju}e na voljenu osobu. Promijenite svoje neprikladno pona{anje. Izbjegavajte konfliktne situacije i opustite se. Imate dobar predosje}aj u poslovnim procjenama, stoga sa velikim nestrpljenjem i{~ekujete susret ili razgovor sa jednom uticajnom osobom. Va`no je da pravilno isti~ete svoje profesionalne sposobnosti i da djelujete dobronamjerno. Podsti~ite kod sebe emotivnu inspiraciju i smisao za dobar ukus. Prepustite se svojim osje}anjima i strastima. Nalazite se u sjajnoj psihofizi~koj formi. Potrudite se da budete takti~ni pred osobom koja ignori{e va{e prisustvo ili profesionalne sposobnosti. Ako postoji poslovni nesporazum, va`no je da sa~uvate prisebnost duha. Postupite u skladu sa lijepim vaspitanjem. Nema razloga da se suvi{e isti~ete u ne~ijem dru{tvu. Voljena osoba ne `eli da joj name}ete svoja pravila ili stavove. Prija}e vam vedri sadr`aji, kao efikasan recept za dobro raspolo`enje. Ne~ija podr{ka djeluje korisno u razli~itim situacijama. Obratite pa`nju na nove informacije koje ukazuju na dobre mogu}nosti u poslovnoj saradnji. Va`no je da formirate nove kriterije vrijednosti. Nemojte dozvoliti da neko sputava va{u volju ili pravo na izbor. Zaslu`ujete bolji ljubavni tretman, nego {to neko poku{ava da vam nametne. Prija}e vam relaksacija ili boravak u prirodi, opustite se. Susret sa jednom osobom otkriva va`ne detalje, a zajedni~ki dogovor predstavlja dobar predznak u poslovno-finansijskoj saradnji. Potrebno je da provedete odlu~nu akciju. Ukoliko vam je stalo da obradujete porodicu ili voljenu osobu, promijenite svoje ustaljene navike. Budite dovoljno ma{toviti i inspirativni u svakom pogledu. Nalazite se u sjajnoj psihofizi~koj formi. Intuitivni signali vas upozoravaju na potencijalnu opasnost, stoga budite pa`ljiviji u dru{tvu nepoznatih saradnika. Distancirajte se od osobe koja nema previ{e obzira za va{e poslovne interese. Uljep{ajte svoje raspolo`enje u odgovaraju}em dru{tvu ili u krugu porodice. Nema potrebe da odgovarate na ne~iju emotivnu provokaciju. Sa~uvajte optimizam i pozitivnu orijentaciju.
21. 3. - 20. 4.

BIK

21. 4. - 22. 5.

BLIZANCI

23. 5. - 22. 6.

RAK

23. 6. - 22. 7.

LAV

23. 7. - 22. 8.

DJEVICA

23. 8. - 22. 9.

VAGA

23. 9. - 22. 10.

[KORPIJA

OSLOBO\ENJE
Nezavisni BH dnevnik Web site: www.oslobodjenje.ba e-mail: redaction@oslobodjenje.ba GLAVNA I ODGOVORNA UREDNICA: Vildana SELIMBEGOVI] PREDSJEDNIK NADZORNOG ODBORA: Vahid PA[OVI] DIREKTOR: Ned`ad [ADI] UREDNI[TVO: Branko MAJSTOROVI], Jelena MILANOVI], Daniel OMERAGI], Nada SALOM, Lejla SOFRAD@IJA i Josip VRI^KO PRODAJA: Fax: 465-727, Tel: 276-967, 455-558 e-mail: prodaja@oslobodjenje.ba MARKETING: Meliha Hod`i} Fax: 472-901 Tel: 472-899, 468-161, 276-968, 276-988 e-mail: marketing@oslobodjenje.ba ID broj: 4200492600001 ADRESA: D`emala Bijedi}a 185, Sarajevo Po{tanski pregradak 686 TELEFONI: Centrala: 276-900, 467-723 Redakcija: Desk i no}ni urednik: 276902, fax: 468-090, modem: 468-018;

23. 10. - 22. 11.

STRIJELAC

23. 11. - 22. 12.

JARAC

23. 12. - 21. 1.

VODOLIJA

22. 1. - 19. 2.

RIBE

20. 2. - 20. 3.

RJE[ENJE: dakota, unato~, {ala, e, ilica, cit, de, azimut, sa, starinar, a, otimati se, vika, inatan, ilu, enak, no, }ilim, ra`a, rtnici, ica, k, igre, gril, voz, inka, ob, adam, tarani, samari}anin.

Oslobo|enje je u Velikoj Britaniji progla{eno za list godine u svijetu. Oslobo|enje je od 1992. dobilo Nagradu slobode (u Skandinaviji), nagradu "za izuzetnu odanost istini i slobodi" Oskar Romero (Teksas), nagradu "za odr`avanje u `ivotu tradicije nezavisnosti, objektivnosti i hrabrosti u OGLASNA SLU@BA: izvje{tavanju pod najte`im uslovima" Tel/fax: 205-938 agencije Inter Press i Service, nagradu e-mail: oglasnosg@oslobodjenje.ba "za zajedni~ki rad novinara razli~itih UNICREDIT BANK DD, nacionalnosti u slu`bi slobode i mira" transakcijski ra~un broj: fondacije Alfons Komin (Barselona), 3383202250044019, nagradu "za borbu protiv ksenofobije" SPARKASSE BANK DD Sarajevo, Kluba evropskih rektora, nagradu za transakcijski ra~un broj: ljudska prava "Saharov" Evropskog 1990490005630121, parlamenta, "Me|unarodnu nagradu za slobodu {tampe" Udru`enja turskih VAKUFSKA BANKA DD Sarajevo, novinara, Medalju ~asti Fakulteta za transakcijski ra~un broj: novinarstvo Univerziteta Mizuri (SAD), 1602000000317116, POSTBANK BH DD Sarajevo, transakcijski Nagradu Asocijacije IPRA, "Zlatno pero slobode" Me|unarodnog udru`enja ra~un broj: 1872000000045887, KOMERCIJALNA BANKA AD Banja Luka, novina (FIEJ), Nagradu “Premio Giornalistico Paolo Borsellino” koju filijala Sarajevo, transakcijski ra~un listovima koji se bore za istinu broj: 5715000000017279 dodjeljuje Slobodno sveu~ili{te “Maria Kompjuterska obrada: RC “Oslobo|enje” ss Assuanta” u saradnji sa Asocijacijom Zorica Pand`i}, {ef DTP-a “Paolo Borsellino” sa sjedi{tem u Rimu i “Zlatni trofej za kvalitetu” (SAD). [tampa: Unioninvestplastika dd, Semizovac bb Vije}e za {tampu Prvi broj Oslobo|enja {tampan je u Bosni i Hercegovini 30. avgusta 1943. u Donjoj Trnovi, Oslobo|enje je punopravni ~lan Vije}a Oslobo|enje je 1963. godine Ukazom za {tampu u BiH www.vzs.ba predsjednika Tita odlikovano Ordenom bratstva i jedinstva sa zlatnim vijencem, a Za sve eventualne primjedbe na pisanje lista, obratite se VZ[ u BiH 1976. godine dodijeljena mu je Nagrada ZAVNOBiH-a. Oslobo|enje je 1989. godine e-mail: info@vzs.ba, tel: +387 33 272 270 progla{eno za najbolji dnevni list u tada{njoj Jugoslaviji. U ratnoj 1992. godini tel/fax: +387 33 272 271 Uprava 234-718, fax: 461-007; Unutra{njopoliti~ka rubrika: 276-903, Spoljnopoliti~ka rubrika: 276 937, Sarajevska hronika: 276-901, fax: 468-054, Kultura: 276-906, Sportska rubrika 276-908, Prilozi: 468-142

Danas sun~ano i toplo. Vjetar slab, isto~ni, na jugu promjenljivog pravca. Minimalna temperatura od 13 do 20, maksimalna dnevna od 28 do 33, na jugu do 36°C. Narednih dana prete`no sun~ano i toplo. U Sarajevu sun~ano. Puha}e slab, isto~ni vjetar. Minimalna temperatura 15, maksimalna dnevna 30° C.

Danas se ki{a o~ekuje u sjevernoj Evropi, kao i na sjeveru Francuske i istoku Ukrajine. Jak vjetar puha}e na Britanskim ostrvima i Skandinavskom poluostrvu, a u oblasti Sjevernog mora o~ekuju se udari do 100 km/h. U centralnim i isto~nim predjelima kontinenta umjereno obla~no, a u ju`nim sun~ano i toplo. Najhladniji glavni grad bi}e Oslo sa 16, a najtopliji Madrid sa 35°C. Danas na Balkanu sun~ano i toplo sa maksimalnom temperaturom od 28 do 35°C.

60
SARAJEVO

KULTURNI VODI^
PIRATI S KARIBA: NEPOZNATE PLIME

utorak, 13. septembar 2011. godine ne

OSLOBO\ENJE

NOVI HRAM
Izlo`ba dokumentarne fotografije i projekcija dokumentarnog filma Edwarda Serot te "Pre`ivjeti u Sarajevu: prijateljstvo u vrijeme rata", za posjete je otvorena do 25. septembra. Izlo`ba je otvorena povodom Evropskog dana jevrejske kulture 2011.

ZENICA

DJEVERU[E
komedija, re`ija: Paul Feig, uloge: Kristen Wiig, Terry Crews, Jessica St. Clair, Maya Rudolph po~etak u 18.30 i 20.30 sat.

BANJA LUKA KINA
MULTIPLEX EKRAN
AUTI 2
animirana komedija, re`ija: John Lasseter, Brad Lewis, glasovi: Owen Wilson, Larry the Cable Guy, Michael Caine, Emily Mor timer... po~etak u 14 sati.

BLACKBOX
Izlo`ba fotografija WELCOME TO THE MACHINE, autora Daniela Premeca, za posjete je otvorena do 17. septembra.

KINA
CINEMA CITY
PUT BEZ POVRATKA 5

MUZEJI
akcija, avantura, re`ija: Rob Marshall, uloge: Johnny Depp, Geof frey Rush, Penelope Cruz, Ian McShane, Judi Dench, Gemma Ward, Keith Richards... po~etak u 14, 17.20 i 20 sati.

ZEMALJSKI
Muzej je otvoren za posjete u sljede}im terminima: utorkom, srijedom, ~etvrtkom i petkom od 10 do 17 sati; subotom od 9 do 13 sati; nedjeljom od 10 do 14 sati.

KINA
MULTIPLEX PALAS
PLANET MAJMUNA: POSTANAK

ZVIJER

OLIMPIJSKI
Stalna postavka “Organizacija XIV Zimskih olimpijskih igara“. Otvorena za posjete od ponedjeljka do petka, od 9 do 15 sati, dok vikendom muzej ne radi.

PRVI OSVETNIK: KAPETAN AMERIKA
akcija, ratni, re`ija: Joe Johnston, uloge: Chris Evans, Hugo Weaving, Stanley Tucci, Tommy Lee Jones... po~etak u 19 i 21.30 sati.

HISTORIJSKI
Muzej je otvoren za posjete radnim danima od 9 do 16, a vikendom od 9 do 13 sati.

CONAN BARBARIN
avantura, re`ija: Marcus Nispel, uloge: Jason Momoa, Ron Perlman, Rose McGowan, Rachel Nichols, glasovi: Joe Gat ta, Avi Lerner, Danny Lerner, po~etak u 16 sati.

horor, re`ija: Steven Quale, uloge: Nicholas D'Agosto, Emma Bell, Arlen Escarpeta, Miles Fisher... po~etak u 19 i 21 sati.

ART-KU]A SEVDAHA
fantazija, romansa, re`ija: Daniel Barnz, uloge: Vanessa Hudgens, Mary Kate Olsen, Neil Patrick Harris, Alex Pettyfer, Kyle Kingson, LisaGay Hamilton, Peter Krause... po~etak u 16.20, 18.20 i 20.20 sati. Otvorena je za sve posjetioce svakim danom osim ponedjeljka od 10 do 18 sati.

AUTI 2

SARAJEVO
Brusa bezistan, Svrzina ku}a, Muzej 1878-1918, Muzej “Alije Izetbegovi}a“ i Despi}a ku}a otvoreni su svakim radnim danom od deset do 16 sati, subotom od deset do 15 sati, dok su nedjeljom ovi objekti zatvoreni za posjete. Muzej Jevreja otvoren je za posjete svakim radnim danom od 10 do 16 sati, subotom ne radi, dok je nedjeljom otvoren od 10 do 13 sati.

ZLO^ESTA U^ITELJICA
crna komedija, satira, re`ija: Jake Kasdan, uloge: Cameron Diaz, Jason Segel, Justin Timberlake, Lucy Punch... po~etak u 13, 15 i 17 sati.

akcija, avantura, nau~na fantastika, re`ija: Rupert Wyatt, uloge: James Franco, Andy Serkis, Freida Pinto... po~etak u 18, 20 i 22.15 sati.

KAUBOJI I VANZEMALJCI
SF, akcija, triler, re`ija: Jon Favreau, uloge: Daniel Craig, Harrison Ford, Olivia Wilde... po~etak u 19.45 i 22 sata.

PONO] U PARIZU
romanti~na komedija, re`ija: Woody Allen, uloge: Owen Wilson, Rachel McAdams, Kathy Bates, Kurt Fuller, Michael Sheen, Carla Bruni... po~etak u 16.30, 18.30 i 20.30 sati.

PLANET MAJMUNA
akcija, triler, re`ija: Rupert Wyatt, uloge: James Franco, Andy Serkis, Freida Pinto... po~etak u 14.30,16.30,18.30 i 20.30 sati.

PUT BEZ POVRATKA 3D
horor, re`ija: Steven Quale, uloge: Emma Bell, Nicholas D’Agosto, Miles Fisher, Arlen Escarpeta... po~etak u 22.30 sati.

BO[NJA^KI
Stalna postavka galerije i obilazak Instututa svakim danom osim nedjelje i ponedjeljka od devet do 16 sati. Najava grupa putem telefona 033/279-800.

animirana komedija, re`ija: John Lasseter, Brad Lewis, glasovi: Owen Wilson, Larry the Cable Guy, Michael Caine, Emily Mor timer... po~etak u 14.40 sati.

PUT BEZ POVRATKA 5
horor, re`ija: Steven Quale, uloge: Nicholas D'Agosto, Emma Bell, Arlen Escarpeta, Miles Fisher... po~etak u 18 i 22.30 sati.

KRITERION
KRITERION
NEGDJE drama, re`ija: Sofia Coppola, uloge: Stephen Dor ff, Elle Fanning, Chris Pontius... po~etak u 20.20 sati.

NO] MORSKIH PASA 3D
horor, re`ija: David R. Ellis, uloge: Sara Paxton, Dustin Milligan, Chris Carmack, Katharine Mcphee, Chris Zylka, Alyssa Diaz, Joel David Moore, Sinqua Walls... po~etak u 20.30 sati..

SPY KIDS: U VRTLOGU VREMENA

TUZLA

MUZEJI
GRADA ZENICE
Na raspolaganju posjetiocima su stalne postavke, etnolo{ka, arheolo{ka i historijska. U tvr|avi Vranduk postavljena je stalna historijska zbirka o ranom srednjem vijeku u Bosni. Muzej je otvoren za posjetioce radnim danima od 9 do 17 sati, a subotom po dogovoru (tokom ljeta). Tvr|ava Vranduk otvorena je za posjetioce tokom cijele sedmice, od 9 do 17 sati. Islamic Art - izlo`ba levhi Osmana Moranki}a za posjete je otvorena do 30. septembra.

GALERIJE
COLLEGIUM ARTISTICUM
Izlo`ba PERGAMENT SRBIJA (Me|unarodni autorski projekat mr. Leposave Milo{evic Sibinovi}), za posjete je otvorena do 24. septembra.

SPY KIDS: U VRTLOGU VREMENA
akcija, komedija, re`ija: Robert Rodriguez, uloge: Jessica Alba, Jeremy Piven, Joel McHale, Rowan Blanchard... po~etak u 16.30 sati.

RAIFFEISEN GALERIJA
akcija, komedija, re`ija: Robert Rodriguez, uloge: Jessica Alba, Jeremy Piven, Joel McHale, Rowan Blanchard... po~etak u 17.00 sati. Izlo`ba radova Nerimane-Narde Nik{i}, studentice Akademije likovnih umjetnosti Sarajevo, odsjek Produkt dizajn. Galerija je otvorena za posjetioce, radnim danima u zgradi Centrale Banke, u ul. Zmaja od Bosne bb, od 8 do 16 sati.

BRENDAN I TAJNA KELTA
animirani, akcija, re`ija: Tomm Moore, glasovi: Brendan Gleeson, Evan McGuire, Mick Lally, Christen Mooney... po~etak u 16.30 sati.

POZORI[TA
NARODNO
JE@EVA KU]ICA
predstava za djecu, autor: Branko ]opi}, re`ija: Adnan Omerovi}, igraju: Nedim Malko~evi}, Elvis Jahi}, Sini{a Udovi~i}, Elvira Aljuki}, Adnan Omerovi}, Sini{a Udovi~i}, po~etak u 12 sati.

KAKO SE RIJE[ITI [EFA

ATELJE ZEC
Stalna postavka djela slikara Safeta Zeca. Galerija je otvorena od ponedjeljka do petka od 10 do 18, subotom od 10 do 14 sati ili uz najavu na telefon 061/338-186.

BIHA]

[TRUMFOVI
avantura, animirani, re`ija: Raja Gosnell, glasovi: Hank Azaria, Katy Perry, Jonathan Winters, Neil Patrick Harris... po~etak u 14.30 i 18.30 sati.

GABRIJEL
Stalna postavka izlo`be “Pozori{ni plakat Kamernog teatra 55”. Otvorena svakim radnim danom od 10 do 18 sati.

MUZEJI
SAVREMENE UMJETNOSTI

GALERIJE
ME\UNARODNA GALERIJA PORTRETA TUZLA
Stalna postavka crte`a, skica, akvarela Ismeta Mujezinovi}a, stalna postavka Legata “Haim James Pinto“. Galerija je otvorena radnim danima od 8 do 15 i 18 do 20 sati, subotom od 8 do 13 sati.

KINA
UNA
SUPER 8
avantura, triler, re`ija: J.J. Abrams, uloge: Joel Cour tney, Jessica Tuck, Joel McKinnon Miller, Elle Fanning, Amanda Michalka, Kyle Chandler... po~etak u 19 i 21 sat.

MAK
komedija, re`ija: Seth Gordon, uloge: Jason Bateman, Charlie Day, Jason Sudeikis, P.J. Byrn, Kevin Spacey, Jennifer Aniston, Jamie Foxx... po~etak u 16.35, 18.40 i 20.45 sati. Opro{tajna izlo`ba fotografija autora Franka Levasseuera, prodajnog je karaktera, a sav prihod namijenjen je Udru`enju Obrazovanje gradi BiH. Izlo`ba je za posjete otvorena do 10. septembra, a mo`e se pogledati svakog dana od 10 do 19 sati.

Izlo`be “Multioriginali“ (djela iz fundusa Muzeja) i “The Big Machine Art” autora Miroslava Staki}a, za posjete su otvorene do kraja septembra.

Repertoare i program de{avanja u va{oj kulturnoj ustanovi mo`ete slati na mail: jelena.milanovic@ oslobodjenje.ba ili na broj faxa 033/ 468-054.

OSLOBO\ENJE godine utorak, 13. septembar 2011.

TV PROGRAM

61

FILMOVI
Put u divljinu
AVANTURISTI^KI
Re`ija: Sean Penn Uloge: Emile Hirsch, Marcia Gay Harden, William Hurt, Jena Malone

HIT
DANA
21.15
HRT 1

23.00
PINK

Ovo je pri~a o Christopheru McCandlessu, studentu koji poha|a sveu~ili{te Emory. Uz izvrsne ocjene, Christopher se isti~e i u sportskim aktivnostima. Nakon diplomiranja on odlu~i dati svoju cijelu u{te|evinu, 24 hiljade dolara, u dobrotvorne svrhe. Kada se rije{i novca u banci, on uni{ti sve svoje dokumente i novac u nov~aniku. Christopher se odlu~io udaljiti od civilizacije i provesti neko vrijeme putuju}i zemljom kako bi se pripremio za kona~ni test izdr`ljivosti, `ivot na Aljasci...

Sramota
DRAMA
Re`ija: Steve Jacobs Uloge: John Malkovich, Natalie Becker, Antoinette Engel, Antonio Fisher

DRAMA
Re`ija: Andrew Davis Uloge: Sigourney Weaver, Jon Voight, Patricia Arquette, Tim Blake Nelson, Dule Hill

20.00
BHT

Stanley Yelnats IV je tinejd`er kojega, poput nekoliko nara{taja njegove neobi~ne obitelji, jednostavno prati zla sre}a. Nakon {to ga doslovno s neba pogodi par ukradenih tenisica, zavr{ava u taboru za maloljetne prestupnike Green Lake. Ravnateljica je zla `ena koja dr`i u pokornosti svoje {ti}enike, ali i mu{ki dio osoblja - stra`ara mr. Sira i psihologa Pendanskog. Jedini oblik preodgoja koji se primjenjuje na dnu presahloga jezera jeste cjelodnevno kopanje rupa u pijesku pod pustinjskim suncem. Slamanje prkosnih mladi}a nema samo pedago{ku svrhu, naime, ravnateljica se `eli dokopati davno zakopanoga tajanstvenoga kov~ega...

Nakon {to je imao impulsivnu vezu s jednom od svojih studentica, `ivot profesora Lurieja se raspada. Prisiljen dati otkaz na Univerzitetu Cape Town, on bje`i na farmu svoje k}erke. Njihov odnos stavljen je na ku{nju kad oboje postanu `rtve napada. Kako ne bi izgubio ljubav svoje k}erke, David je uz nju dok ona prihva}a svoje tragi~ne okolnosti....

SERIJE

U potrazi za Gracelandom
DRAMA
Re`ija: David Winkler Uloge: Harvey Keitel, Bridget Fonda, Johnathon Schaech, Gretchen Mol, John Aylward, Susan Traylor

Savana
22.20 BHT
Nakon {to je na povr{inu isplivala njegova pro{lost, Sam je na provjeri. Reese se pretvara da je nespretna supruga, ~ime Tomu `eli bar malo zagor~ati `ivot.

Slomljena krila
22.40 FTV
Nazli je u zatvoru. Iako joj je oduzeta sloboda, ona je jo{ sigurna da radi ono {to je ispravno. Svoje obrazovne aktivnosti prenosi u krug zatvora. Od vijesti koje se o~ekuju iz Ankare jo{ ni{ta nema. Za Nazli je jo{ dodatni udarac saznanje da je Aj{e oteta. Tahir, pripadnik tajne organizacije koji je ina~e predstavljen kao na~elnikov teti}, ponovo je u kasabi...

Predaj se, srce
20.05 TV1/MRE@A
Bahar i Fikret se sva|aju, te Fikret na kraju o{amari Bahar. Bahar je sigurna u svoju odluku. Napu{ta ku}u i odlazi kod voljenog ~ovjeka. Ne mogav{i odvratiti svoju k}er od njene namjere, Fikret je odlu~an da Salihu zagor~a `ivot. Iako je odrasla u bogatstvu i rasko{i, Bahar po prvi osje}a da je zaista sretna. Ona i Salih prave planove za vjen~anje...

00.30
TV1

Nakon {to mu je `ena poginula u prometnoj nesre}i, Byron pada u te{ku depresiju poslije ~ega uska~e u svoju krntiju od automobila i kre}e na put u Memphis. Na cesti pokupi stopera koji je uvjeren da je Elvis Presley te se `eli vratiti ku}i u Graceland. ^ovjek tvrdi da ve} dugi niz godina putuje i poma`e ljudima. Iz Byrona nastoji izvu}i koju rije~ na {to ovaj govori kako je ubio vlastitu `enu. Iako je u po~etku uvjeren da je lu|ak, s vremenom provedenim s njim, Byron uvi|a kako u njemu zaista `ivi ne{to Elvisovo...

SPORT

Ludi grad
DRAMA/TRILER
Re`ija: Costa - Gavras Uloge: Dustin Hoffman, John Travolta

23.20
HAYAT

TV novinar Max Brackett nije zadovoljan svojom karijerom. Sve se svodi na rutinske izvje{taje. Sa svojom kolegicom Laurie po~inje raditi na pri~i o jednom lokalnom muzeju. Naoko dosadna pri~a pretvara se u veliku. U svega nekoliko sati, pri~a postaje od dr`avnog interesa, jer povla~i jedan skandal za drugim.

Barcelona - Milan
Liga {ampiona Nogomet

Borussia Dortmund - Arsenal
Liga {ampiona

20.25 FTV Nogomet

23.05 BHT

62
BHT

TV PROGRAM
FTV
06.15 Gospo|a Barbara, igrana serija 07.00 Dobro jutro, jutarnji program 09.00 Vijesti 09.05 Sve }e biti dobro, igrana serija, 11. epizoda 10.00 Spretno - sretno, kviz 10.25 Mali spasioci 10.35 Artur 11.00 X-man 11.25 Tomica i prijatelji 11.30 Harveytoons 12.00 Dnevnik 1 12.15 Viza za budu}nost, igrana serija 13.20 Larin izbor, igrana serija, 5. epizoda (r) 14.15 Stadionska groznica 15.05 Vijesti 15.15 Na{a mala klinika, igrana serija 16.05 Sve }e biti dobro, igrana serija, 12. epizoda 17.00 Federacija danas 17.25 Ranjeni orao, igrana serija 17.50 Dnevnik, najava

utorak, 13. septembar 2011. godine

OSLOBO\ENJE

RTRS
06.01 07.00 09.00 09.10 10.05 10.35 10.50 11.00 11.25 12.00 12.20 14.00 14.10 15.05 15.55 16.24 16.30 17.05 18.00 Muzi~ki program Jutarnji program Vijesti Larin izbor, serija Mala TV U no}noj ba{ti, crtana serija An|elina balerina, crtana serija Tomica i prijatelji, crtana serija Med i djetelina, crtana serija Sviraj ne{to narodno Dnevnik 1 Bunker, film Vijesti, sa tuma~em gestovnog jezika Prislu{kivanje, serija Kenedijevi, serija Zdravlje je lijek Izvje{taj sa Banjalu~ke berze Srpska danas Larin izbor, serija Otvaranje sajma knjige u Banjaluci, direktan prenos

HAYAT
06.30 Dobro jutro svima, jutarnji program 08.30 Fifi, crtani film 08.50 Kenny the shark, crtani film 09.00 Bumba, crtani film 09.10 Garfield, crtani film 09.25 Lijeni grad, crtani film 09.50 Jagodica Bobica, Jagositne pustolovine, crtani film, 12. ep. 10.15 Sirene, crtani film 10.45 Bakugan, crtani film 11.10 Winx, serija, 24. ep. 11.30 Bestseller 11.32 Bioclinica 11.45 Vijesti 11.58 Biometeorolo{ka prognoza 12.00 Najbolje godine, serija 13.00 Miljenica, serija, 67. ep. 14.00 Muzi~ki program 14.30 Nema vi{e zeko rek’o 15.00 Top Shop 15.30 Bioclinica 15.35 Bestseller 16.00 Kad li{}e pada, 87. ep. 17.00 Staklena ku}a, 10. ep.

TV1
06.00 Nijemi svjedok, serija 07.00 Jutarnje vijesti TV1 07.05 Ostrvo kornja~a, crtani film 07.35 Ma~ak Mika, crtani film 08.00 Vijesti 08.05 Eliza, serija (r) 09.00 Vijesti 09.05 Zakon ljubavi, serija (r) 10.00 Flash News 10.05 Ukradeni `ivoti, serija (r) 11.05 Biznis vijesti 11.15 Superstars, dokumentarni program, 34/52 12.00 Vijesti plus 12.20 Historija odje}e, dokumentarni serijal 13.00 Flash biznis-sport 13.05 Ostrvo kornja~a, crtani film 14.00 Flash News 14.05 CSI: New York, serija (r) 15.00 Flash News

PINK
06.00 Sestre, serija (r) 07.00 Crtani film 07.30 Udri mu{ki, jutarnji program 10.00 Naslije|e jedne dame, serija (r) 10.40 Kupi.ba, emisija 11.00 Zabranjena ljubav, telenovela 12.00 Info top, info-program 12.15 Biometerolo{ka prognoza 12.20 City, zabavni program 13.00 Brze pare, kviz 14.00 Info top, info-program 14.20 Grand hitovi, muzi~ki program 15.00 Sestre, serija 15.45 Kupi.ba,

07.00 Dobro jutro Program za djecu i mlade 09.10 Be Ha Te bebe 09.15 Mumijevi, animirana serija, 51/71 09.40 ^udesni svijet, obrazovna serija, 45/52 10.00 BHT vijesti 10.15 Ples `ivota, igrana serija, 118/125 11.00 Otpad je hrana, strani dok. program (r) 12.00 BHT vijesti 12.15 Dimenzija vi{e, program iz kulture 13.15 Majstori brzine: Banjaluka 2011, reporta`a (r) 13.45 BH gastro kutak, kulinarski show (r) 14.15 BHT vijesti 14.30 Gorko-slatko, igrana serija, 185/229 (r) 15.00 Odli~an, 5+, edukativna serija Program za djecu i mlade 15.05 Mumijevi, animirana serija, 52/71 15.30 Lov na patke, animirani film 15.35 Ogledalo, drama 15.50 Japanske pri~e, animirana serija, 23/43 16.00 Nau~na postignu}a, 45/47 16.30 Gorko-slatko, igrana serija, 186/229 17.00 Dru{tvo znanja, dokumentarna serija BHT arhiv … 17.30 Bio jednom jedan Dnevnik 17.45 Ovaj dio svijeta, dokumentarni program 18.15 Hodoljublje: Bergen 18.45 Pim i Pom, animirana serija, 23/26 19.00 Dnevnik Sport Vrijeme 19.35 Retrovizor, muzi~ki program 20.00 Sramota, australsko-ju`noafri~ki igrani film 22.00 BHT vijesti 22.20 Savana, igrana serija, 32/33 23.05 Nogomet, Liga {ampiona: Borussia Dortmund Arsenal, snimak 00.55 Sramota, australsko-ju`noafri~ki igrani film (r) 02.50 Pregled programa za srijedu

Na{a mala klinika
SERIJA

Larin izbor
SERIJA

Kad li{}e pada
SERIJA

Eliza
SERIJA

Trijumf ljubavi
08.05
SERIJA

15.15

17.05

16.00

17.00

18.20 Larin izbor, igrana serija, 6. epizoda 18.50 Dnevnik, najava Finansijske novosti 19.30 Dnevnik 2 20.10 Loto, prijenos izvla~enja 20.25 Nogomet, Liga prvaka: Barcelona - Milan, prijenos 22.39 Dnevnik, najava 22.40 Slomljena krila, igrana serija, 32. epizoda 23.30 Pregled LP u nogometu 00.45 Dnevnik 3 Finansijske novosti 01.00 Ha{ki dnevnik 01.30 Viza za budu}nost, igrana serija 02.25 Dnevnik 3 (r) 02.40 Pregled programa za srijedu

18.30 Ameri~ki film - klasi~ni Holivud danas, dokumentarni program 19.10 Tomica i prijatelji, crtana serija Finansijske novost 19.30 Dnevnik 2 20.03 Sport 20.10 Fudbal - liga {ampiona, sportski program 20.35 Fudbal - liga {ampiona, direktan prenos RTRS preporu~uje 22.50 Dnevnik 3 23.12 Sport 23.17 Finansijske novosti RTRS preporu~uje 23.30 Fudbal - liga {ampiona, pregled 00.40 Varljivo ljeto, film 02.10 Prislu{kivanje, serija 03.05 Dnevnik 2 03.30 Bunker, film 05.00 Ameri~ki film - klasi~ni holivud danas, dokumentarni program 05.30 Zdravlje je lijek

17.45 Zvijezda mo`e{ biti ti, zabavno-muzi~ki program 18.13 Biometeorolo{ka prognoza 18.15 Sport centar 18.20 Nepobjedive banzuke, TV show 18.48 HIPP - Prilago|avanje vanjskoj sredini, vremenskim uvjetima, za{tita od sunca 19.00 Vijesti u 7, informativna emisija 19.30 Sport 19.37 Stanje na putevima 19.38 Horizonti 20.00 Kad li{}e pada, 88. ep. 21.00 Hayat production show, zabavno-muzi~ki program 22.20 Sport centar 22.22 Staklena ku}a, 11. ep. 23.20 Ludi grad, igrani film Reprizni program Hayat TV-a 01.30 Zvijezda mo`e{ biti ti 02.00 Vijesti u 7 03.00 Hayat production show

15.05 Zakon ljubavi, serija 16.00 Ukradeni `ivoti, serija 17.00 Vijesti plus 17.15 Predaj se srce, serija (r) 18.15 Biznis vijesti 18.20 Superstars, dokumentarni program 18.50 Igra, serija (r) 19.00 Najava Dnevnika 019.10 Hello Kitty, crtani film 19.30 Dnevnik TV1 20.05 Predaj se srce, serija 21.10 Igra, serija 22.00 Dnevnik u 22 22.35 @ivot paparaca 2, film 00.15 Pono}ne vijesti plus 00.30 U potrazi za Gracelandom, film 01.58 No}ni program

emisija 15.50 Info top, info-program 16.00 More ljubavi, telenovela 17.00 Trijumf ljubavi, serija 18.45 Kupi.ba 19.30 Info top, centralne vijesti 19.50 Biometerolo{ka prognoza 19.52 Za zdrav i lijep osmijeh 19.55 Crtani film 20.00 Naslije|e jedne dame, serija 21.00 Hrabri ljudi, emisija 22.00 Kraljica juga, serija 23.00 Put u divljinu, film 01.00 Tajfun smrti, film

RTS
11.26 Srbija na vezi, program za dijasporu (r) 12.00 Dnevnik 12.14 For{pan 12.15 Sport plus 12.25 Vrijeme 12.30 Kad zazvoni: Ekskurzije 13.00 Trezor 14.00 Novi tabloid, zabavni program 15.10 Ovo je Srbija 16.00 Porodi~no blago, 4/62 17.00 Dnevnik RT Vojvodina 17.20 [ta radite, bre, info 17.45 Beogradska hronika 18.24 Najava Dnevnika 2 18.25 Oko magazin, info 19.00 Srbija na vezi 19.17 Vrijeme 19.30 Dnevnik 20.10 Pozori{te u ku}i: Mrlja mladosti, serija (r) 20.45 Novi tabloid (r) 21.40 Pjevam i tugujem: Lepa Luki} 23.05 Ekskluzivno: Nikada nije kasno za Kilimand`aro 23.40 TV mre`a 00.09 Evronet 00.15 Dnevnik 00.30 Japanske pravoslavne crkve, 4/4 (r)

RTCG
12.00 12.05 13.35 13.40 14.00 14.05 14.35 15.00 15.05 15.20 15.30 15.45 17.00 17.15 18.00 18.05 18.30 19.00 19.20 19.30 20.00 21.30 22.05 22.30 23.00 23.30 00.00 01 00 01.30 02.00 Vijesti Dokumentarna emisija Aktuelno Sat tv Vijesti Cg. Sport Etno Aktuelno Fle{ sport (r) Kalendar Dnevnik 1 Otvoreno (r) Lajmet Crna Gora - u`ivo Vijesti Poetika Montenegrina Sat tv Program za djecu Kalendar Dnevnik 2 Drama Sat tv Argument: @ivjeti sa karcinomom Muzika tambura{i Dnevnik 3 Pjesmom da ti ka`em Sportske aktuelnosti Natura viva Dnevnik 2 Turisti~ka razglednica

FOX LIFE
06.40 Ali Mekbil, serija 07.30 Svita, serija 07.55 Svi gradona~elnikovi ljudi, serija 08.40 Vill i Grejs, serija 09.05 Kako sam upoznao va{u majku, serija 09.30 Da, draga, serija 10.15 @ivot po D`imu, serija 11.05 [apat duhova, serija 11.55 D`oi, serija 12.40 Svita, serija 13.30 Svi vole Rejmonda, serija 13.55 Vill i Grejs, serija 14.15 Ali Mekbil, serija 15.05 Da, draga, serija 15.55 D`oi, serija 16.45 [kola za parove, serija 18.00 [apat duhova, serija 18.50 Vill i Grejs, serija 19.15 Da, draga, serija 20.05 Ali Mekbil, serija 20.55 Seks i grad, serija 22.25 Ludnica u Klivlendu, serija 23.15 Svi vole Rejmonda, serija 23.40 Vill i Grejs, serija 00.05 [apat duhova, serija 00.50 Seks i grad, serija 01.40 Ali Mekbil, serija 02.25 @ivot po D`imu, serija

UNIVERSAL
09.20 10.20 12.20 13.20 14.20 15.20 17.20 18.20 Dijagnoza: Ubistvo, serija Fojlov rat, serija Ne{ Brid`iz, serija Voker, teksa{ki rend`er, serija Dijagnoza: Ubistvo, serija Fojlov rat, serija Urgentni centar, serija Voker, teksa{ki rend`er, serija

TV1000
04.00 Striptiz klub, film 06.00 Duga no}, film 08.00 Zava|ene strane, film 10.00 Dohvati stijenu, film 12.00 Ameri~ki leta~i, film 14.00 Flert, film 16.00 Ulice Malibua, film

EUROSPORT
08.30 08.45 09.45 10.15 11.00 12.00 13.30 14.00 14.15 15.15 16.30 17.30 19.00 19.30 19.45 20.30 21.30 Watts Eurogoals Football Cracks Watts Mountain bike Tenis, US Open, finale (m) Tenis, Mats Point Watts Biciklizam, Tour of Spain Biciklizam Eurogoals Tenis, US Open, finale (m) Tenis, Mats Point Watts Biciklizam, Tour of Spain Boks Boks, World WBO Title Cruiserweight: Huck (Njema~ka) - H. Garay (Argentina) Autotrke, GT Racers Reli, Ma|arska Motorsports weekend magazin Snuker, Shanghai, Kina, finale Watts

Voker, teksa{ki rend`er
SERIJA

Bili Medison
FILM

18.20

18.00

19.20 20.20 21.20 23.10 01.00

Ne{ Brid`iz, serija Urgentni centar, serija @ivot s neprijateljem, film Skriveni zlo~ini, film Voker, teksa{ki rend`er, serija 02.00 Erika, serija 03.00 Doma}ice iz okruga Orind`, serija

18.00 Bili Medison, film 20.00 Pi Vijeva velika avantura, film 22.00 Striptiz klub, film 00.00 Problem sa klinkama, film 02.00 Race 2, film

23.00 23.15 23.45 00.00 01.15

utorak, 13. septembar 2011. godine

OSLOBO\ENJE
HRT1
07.05 07.10 07.35 07.40 08.35 08.40 09.07 09.53 10.00 10.09 10.11

TV PROGRAM
NOVA
06.15 07.00 07.25 07.40 07.55 08.10 09.05 11.05 11.20 12.20 13.20 14.00 16.00 17.00 17.25 18.05 19.15 20.00 20.40 22.45 23.00 23.30 00.00 01.45 02.45 03.35 Na{i najbolji dani, serija Jumanji, crtana serija Bumba, crtana serija Tomica i prijatelji, crtana serija TV izlog Nate Berkus Show Teresa, serija (r) TV izlog Kad li{}e pada, serija (r) Ljubav i kazna, serija (r) IN magazin (r) Teresa, serija Larin izbor, serija (r) Vijesti Nove TV IN magazin Kad li{}e pada, serija Dnevnik Nove TV Ljubav i kazna, serija Liga prvaka: Barcelona Milan, prijenos Ve~ernje vijesti Mr. Bean, serija Sa`eci Lige prvaka Pritajena vatra, film, (r) Ezo TV, tarot show Zvijer, serija Medij, serija

63

HRT2
Vijesti Dobro jutro, Hrvatska Vijesti Dobro jutro, Hrvatska Vijesti Dobro jutro, Hrvatska Hotel dvorac Orth 8, serija Vijesti iz kulture (r) Vijesti Vrijeme danas Obale: Zaljev Mont-Saint-Michel: Ravnote`a u pokretu, dokumentarna serija (r) Kod Ane (r) Oprah show (r) Dnevnik Sport Vrijeme TV kalendar (r) Gospodarica tvoga srca, serija Capri 3, serija (r) Vijesti uz hrvatski znakovni jezik Vrijeme sutra Park prirode Kopa~ki rit: Rasko{ prolje}a, dokumentarna serija (r) ^udom pre`ivjeli 3: Izgubljen u divljini, dokumentarna serija (r) Kulturna ba{tina: Kastav (r) ZABA - 90 sekundi (r) Alisa, slu{aj svoje srce serija Pastel Vijesti Hrvatska u`ivo HAK - Promet info Sve }e biti dobro, serija (r) Ljetna slagalica: [to o~ekujemo od politi~ara? Dnevnik Sport Vrijeme ZABA - 90 sekundi Capri 3, serija Minuta zdravlja iz Dietpharma (r) Ciklus komedija: Rupe, ameri~ki film (r) Predstavljamo vam... Dnevnik 3 Sport Vrijeme Vijesti iz kulture Kratki susreti Tajne svjetskih muzeja: Muzej Metropolitan u New Yorku, dokumentarna serija Za{to ste me osudili na `ivot?, ameri~ki film Kojak 3., serija (r) Skica za portret (r) Kratki susreti (r) Hotel dvorac Orth 8, serija (r) Ljetna slagalica: [to o~ekujemo od politi~ara? (r) 06.47 Kod ku}e je najljep{e: Sveti Martin (r) 07.01 Gospodarica tvoga srca, serija (r) 07.46 Einstein~i}i, crtana serija (r) 08.10 @utokljunac: Laura Belcanto (r) 08.38 Istrage Mladog Mjeseca, serija za djecu 09.07 Navrh jezika: Malo i veliko (r) 09.18 Etika: Patriotizam (r) 09.32 Obi~na klinka, serija za djecu 09.57 Alisa, slu{aj svoje srce serija (r) 10.40 Puna ku}a Raftera 2, serija (r) 11.25 Tree Hill 6, serija (r) 12.05 @deronja 2, crtana serija 12.28 @utokljunac: Laura Belcanto (r) 12.56 Hannah Montana 2, serija za mlade (r) 13.21 Podr`ite svog lokalnog revolvera{a, ameri~ki film (r) 14.50 Obrtnik partner (r)

OBN
07.00 Metajets, crtani film 07.20 Bunny Maloney, crtani film 07.40 Iron Man, crtani film 08.00 Ukleta Marijana, meski~ka telenovela 09.00 Gorki `ivot, serija 10.15 Stol za 4, kulinarski show 10.45 Bilo jednom u Turskoj, serija 11.55 OBN Info 12.15 Ludo srce, serija 13.15 Ljubav-vjera-nada, serija 14.15 Izgubljeni, serija 15.10 Na{a mala klinika, humoristi~na serija 16.10 Ukleta Marijana, serija 17.10 Stol za 4 17.40 Bilo jednom u Turskoj, serija 18.50 OBN Info 19.05 OBN Sport 19.15 TV doktor, medicinski magazin 20.00 Ljubav-vjera-nada, serija 21.00 Izgubljeni, serija 22.00 Dolina vukova, serija 23.00 Vox populi 23.05 Sjene sumnje, film 00.45 OBN Info 01.05 OBN Sport 01.10 Vox populi 01.15 Sjene sumnje, film 03.00 OBN Info 03.20 OBN Sport 03.25 Vox populi

TVSA
07.00 Sarajevsko jutro, u`ivo 10.00 Vitaminix, program za djecu (r) 10.02 Mla princeza, program za djecu (r) 10.15 Medo Rupert, program za djecu (r) 10.25 Bo u pokretu, program za djecu (r) 11.00 Vijesti TVSA 11.05 Pansion Fali~nih, igrana serija, 6/12 (r) 11.35 Pomorska tehnologija, dok. program, 6/18 (r) 13.00 Vijesti TVSA 13.15 Sport magazin (r) 14.10 Freud, dok. program (r) 15.15 Da se ne zaboravi, dok. program (r) 16.05 Yusuf, igrana serija, 43/45 (r) 17.00 Dobre vibracije, revijalni program, u`ivo 18.15 Tarih, dok. serijal 18.30 Dnevnik TVSA 19.00 Vitaminix 19.02 Mala princeza, program za djecu 19.15 Medo Rupert, program za djecu 19.25 Bo u pokretu, program za djecu 20.00 Pansion Fali~nih, 7/12 20.30 Pomorka tehnologija, dok. program, 7/18 21.00 @ivot i zdravlje, u`ivo 21.50 Tarih, dok. serijal (r) 22.00 Ve~ernje vijesti 22.30 Yusuf, 44/45 23.20 Freud, dok. program 00.20 Prodaja nevinosti, film

TV TK
06.05 Iz dana u dan... 09.05 Zakon ljubavi, serija (r) 10.05 Ukradeni `ivoti, serija (r) 11.20 Glas Amerike 11.55 Iz dana u dan... 12.00 Vijesti 12.15 Sport 7, magazin 13.00 CSI: New York, serija (r) 15.00 Zakon ljubavi, serija 16.00 Vijesti u 16 17.15 Predaj se srce, serija (r) 18.15 Liberty TV, magazin 19.00 Dnevnik 20.05 Predaj se srce, serija 22.30 Vijesti 22.35 Filmsko ve~e 00.00 Ukradeni `ivoti, serija 01.00 Dnevnik (r)

11.03 11.16 12.00 12.11 12.13 12.17 12.32 13.17 14.10 14.19 14.21 14.53 15.43 16.00 16.02 16.47 16.50 17.00 17.50 17.52 18.36 19.30 19.56 20.01 20.04 20.12 21.05 21.15 23.11 23.20 23.45 23.48 23.52 00.00 00.25

MRE@A
07.05 Ostrvo kornja~a, crtani film 07.35 M~ak Mika, crtani film 08.05 Eliza, serija (r) 09.05 Zakon ljubavi, serija (r) 10.05 Ukradeni `ivoti, serija (r) 14.05 CSI: New York, serija (r) 15.05 Zakon ljubavi, serija 16.00 Ukradeni `ivoti, serija 17.15 Predaj se srce, serija (r) 20.05 Predaj se srce, serija 21.10 Igra, 31. i 32. ep. 22.35 @ivot paparaca 2, film 00.30 U potrazi za Gracelandom, film

Tree Hill
SERIJA

Mr. Bean
SERIJA

11.25

23.00

01.14 03.08 03.57 04.04 04.29 05.14

15.17 4 zida (r) 15.47 Direkt: Mo`emo prije}i na Ti (r) 16.17 Kojak 3, serija 17.08 Kod ku}e je najljep{e: Primo{ten 17.25 Atletika, Han`ekovi}ev memorijal - prijenos 20.23 Doctor Who 4, serija (r) 21.15 ^ovjekov planet: Rijeke prijateljice i protivnice, dokumentarna serija 22.10 Zavr{ni udarac 4, serija 23.00 La`i mi 2, serija (r) 23.44 Zovem se Earl 4, humoristi~na serija (r) 00.05 Retrovizor: Specijalna postrojba 4, serija 00.51 Retrovizor: Prikra}eni 3, humoristi~na serija (r) 01.13 Retrovizor: Skladi{te 13, serija (r) 01.55 No}ni glazbeni program: Glazbeni spotovi 04.52 No}ni glazbeni program: Zagreb gori 1996. kompilacija (r)

TV MOSTAR
12.00 Vijesti plus 14.05 CSI: New York, 2. ep. (r) 15.00 Flash news 15.05 Zakon ljubavi, 62. ep. 16.00 Ukradeni `ivoti, 54. ep. 17.00 Vijesti plus 17.15 Predaj se srce, 8. ep. (r) 18.15 Grad, revijalni program RTM 19.30 Dnevnik tv1 20.05 Predaj se srce, 9. ep. 21.10 Igra, 31. ep. 21.30 Igra, 32. ep. 22.00 Dnevnik u 22 22.35 @ivot paparaca 2, film 00.30 U potrazi za Gracelandom, film

TV KAKANJ
12.00 Put istine 13.00 Hutba 13.30 Svjedok prirode 14.00 Velike misterije 15.00 Gradona~elnik, serija 16.00 Biografije 17.00 Flash vijesti 17.05 Pahulja, film 18.30 Svijet tajni, serija19.00 Bra}a koale 19.30 Dnevnik 20.00 Vijesti IC 20.20 TV liberty 21.45 Marketing 21.00 Svijet tajni, serija22.00 Gradona~elnik, serija 23.00 Vijesti TV Sahar 23.30 Glas Amerike 00.00 Vijesti IC 00.20 Pahulja, film

RTV USK
10.45 Program za djecu 12.00 Vijesti 12.05 Maske u vozu, zabavni program 13.00 Kraji{ka zemlja 13.30 Istina, dok. program 14.00 ^itaj BiH: Branko ]opi} (r) 14.30 Vijesti 14.35 Detektivske pri~e, serija 15.35 Pod suncem St. Tropea, serija 16.30 Najd`ela 17.10 Predaj se srce, serija (r) 18.00 Velikani na{e pro{losti: Probu|en u snu: Goja 18.45 Crtani film 19.00 Dnevnik 1 19.30 Muzi~ki program 20.05 TV intervju 20.45 Tragovi sudbina, dok. program 21.30 Dnevnik 2 21.50 Predaj se srce, serija 23.20 Najd`ela, zabavni program (r)

TV SLON
16.02 Vijesti 16.10 Zdravlje, emisija o zdravlju (r) 16.50 Sevdalinka u srcu 17.25 SMS centrala 18.00 Crno i bijelo, info-program 18.15 Vremenska prognoza 18.30 Vje`bajmo zajedno, sportsko-rekretativni program 19.00 SMS Muzi~ki Salto 19.30 Sanjalica, program za djecu 20.00 KVIZ Extra 20.20 Vremeplov... 20.30 Da sam ja neko, dok. program 21.10 Op~injeni, talijanska serija 88/208 22.05 Extra jukebox time, muzi~ka emisija za mlade 23.00 Slon extra info

TV ZENICA
13.05 Nije te{ko biti ja (r) 14.00 Iz dana u dan... 14.05 Samo za smijeh 14.30 Dok. program 15.00 Vijesti 15.05 Ja sam tvoja sudbina, serija (r) 15.35 Muzi~ki spotovi 16.05 Zeni~ka kuhinja (r) 16.45 Za svaku bolest trava raste (r) 17.00 Discovery 17.30 Dje~iji program 17.50 Ze sport plus 18.00 Najava Zenice danas 18.01 Frejzer, serija 19.00 Zenica danas 19.30 Muzi~ki spotovi 20.00 Ja sam tvoja sudbina, serija20.40 Klinika, serija21.30 Selu u pohode (r) 22.00 TV Liberty 23.00 Zenica danas (r) 23.30 Glas Amerike 00.00 Klinika, serija (r)

RTV VOGO[]A
08.00 Te{anjska hronika (r) 08.30 Sa sevdahom u srcu 09.00 Program za djecu 10.00 I.R.I.B. 10.30 VOA 11.00 Info blok TV Vogo{}a 12.00 Te{anjska hronika 12.30 TV Fiva 13.30 Program za djecu i mlade 14.30 Telenovela (r) 15.30 Majstori kuhinje 16.00 Otvoreni program, u`ivo 17.50 Crtani film 18.00 Vogo{}anska hronika 18.30 SMS music 19.30 Sedam dana u Maglaju 20.00 Dok. program 21.00 Telenovela 22.00 Vogo{}anska hronika (r) 22.30 Istina, em. o povratku 23.00 I.R.I.B. 23.30 VOA 00.00 Otvoreni program

RTV BN
06.30 Jutarnji program 08.30 Kasandra, serija (r) 09.15 Svijet na dlanu 10.00 Novosti 10.05 Maldivi, reality show 12.00 Novosti u podne 12.15 Knedle, film 14.00 Novosti 14.05 Zna{ -ima{, interaktivni kviz 16.00 Dnevnik 1 16.25 Sve za ljubav, serija 18.00 Danas u Srpskoj 18.30 Monitoring 19.00 Sport fles 19.30 Dnevnik 2 20.10 Kasandra, serija 21.00 Najbolji, film 22.30 Dnevnik 3 23.00 Smrtonosna vrelina, film 00.45 29 palmi, film

ATV
10.50 Bakugan, crtani film 11.10 Winx, crtani film 11.55 Vijesti 12.10 Najbolje godine 2, serija 13.00 Miljenica, serija 13.50 48 sati svadba 15.50 Najbolje godine 2, serija 16.00 Kad li{}e pada, serija 17.00 Staklena ku}a, serija 18.15 Nepobjedive Banzuke, zabavni program 18.50 Arena sport 19.00 ATV vijesti 20.05 Kad li{}e pada, serija 21.00 Jedan na jedan 22.10 Ve~ernje vijesti 22.20 Staklena ku}a, serija 23.20 Ludi grad, film

EUROSPORT 2
07.30 Fudbal, 2. Bundesliga: SG Dynamo Dresden Bochum 09.00 Fudbal, Bundesliga, pregled kola 10.00 Fudbal 11.00 Auto trke, Monza, Italija 11.45 Superbike, Silverstone, UK 12.45 Surf 13.00 Fudbal, 2. Bundesliga: SG Dynamo Dresden Bochum 14.00 Biciklizam 16.00 Fudbal, Bundesliga, pregled kola 17.00 Fudbal, Japanska J. League 18.00 Fudbal, 2. Bundesliga: SG Dynamo Dresden Bochum 20.00 Snuker, Shanghai, Kina, finale 22.00 Ekstremni sportovi 00.30 Tenis, US Open, finale (m)

SPORT KLUB
06.30 Premier League: Fulham - Blackburn 09.30 Vijesti 10.00 FullTilt Poker 11.00 Premier League: Boltin Manchester United 12.45 Bayern TV: Bayern Freiburg 14.30 Premier League: QPR Newcastle 16.15 Pregled ruske lige 16.45 Pregled belgijske lige 17.45 Pregled svajcarske lige 18.15 Vijesti 18.45 Premier League News 19.00 Barca TV: Sociedad Barcelona 20.45 Rugby Worl Cup: Argentina - Engleska 22.30 Iside Racing 23.00 Pregled Championship 23.30 Pregled portugalske lige - Portugol 00.00 Vijesti 00.30 Premier League News 00.45 Ajax TV 01.00 Pregled Premier League 02.30 Pregled argentinske lige 03.30 Pregled svajcarske lige 04.00 Pregled holandske lige

DISCOVERY
06.00 06.25 07.15 08.10 09.05 10.00 10.30 10.55 11.50 12.45 13.40 14.35 15.30 16.25 17.20 18.15 19.10 19.40 20.05 21.00 21.55 22.50 23.45 Peta brzina Prljavi poslovi Opasan lov Razotkrivanje mitova Vrhunsko graditeljstvo Kako to rade? U djeli}u sekunde Pre`ivljavanje Limarska radionica: London Auta po mjeri Ameri~ki ~operi Prljavi poslovi Opasan lov Razotkrivanje mitova Vrhunsko graditeljstvo Pre`ivljavanje Kako se pravi? Kako to rade? Kakav alat! Spa{avanje ~ileanskih rudara Ljudskih ruku djelo - Azije Da li je to mogu}e? Razotkrivanje mitova

N. GEOGRAPHIC
07.00 Iskasapljeni medvjed 08.00 Avionske nesre}e 09.00 Povjerljivo: Potraga za Bin Ladenom 10.00 Zmijski raj 11.00 Drevne megastrukture 12.00 Raj afri~kih divljih svinja 13.00 Avionske nesre}e 14.00 Katedrala Svetog Pavla 15.00 Smrtonosni napad na kita 16.00 Snimljeno na safariju 17.00 Opsada u d`ungli 18.00 [apta~ psima 19.00 Indijski raj za vidre 20.00 Megafabrike: Bentli 21.00 Premijera: Uni{tavanje najve}ih 22.00 Venecuela bluz 23.00 Megafabrike: Bentli 00.00 Uni{tavanje najve}ih: Brzina

VIASAT HISTORY
07.00 Lovci na naciste 08.00 Veliki nau~nici 08.30 Svijet novca: Svijet po Guglu 09.00 Apsolutna nula 10.00 Izlazak iz sjenke 11.00 Projekat Mendela 12.00 Impresionisti 13.00 Da li je Staljin mogao da zaustavi Hitlera? 14.00 Ko si zapravo ti? 15.00 Lovci na naciste 16.00 Kolonija 17.00 Rim nije izgra|en za jedan dan 18.00 Ratnici 19.00 Crna smrt 20.00 @ivotinje koje su u{le u istoriju 21.00 Jedan dan u borbi 22.00 Egipat 23.00 Lovci na naciste 00.00 Kolonija 01.00 Rim nije izgra|en za jedan dan 02.00 Ratnici 03.00 Crna smrt 04.00 @ivotinje koje su u{le u istoriju 04.30 Svijet novca: Kako se obogatiti u recesiji 05.00 Jedan dan u borbi

ANIMAL PLANET
06.25 06.50 07.15 07.40 08.10 09.05 10.00 10.55 11.20 11.50 12.45 13.40 14.30 15.00 15.30 15.55 16.25 17.20 17.45 18.40 19.10 20.05 21.00 21.55 22.50 Upoznajte divljinu Neobi~ne `ivotinje Safari sestre Psi - jedna rasa, jedna pri~a Sve o psima, ma~kama, ljubimcima Sve o psima Policija za `ivotinje Veterinari sta`isti Spa{avanje divljih `ivotinja Urgentni centar za `ivotinje Lovac na krokodile Porodica ajkula Bjekstvo u raj za {impanze Upoznajte divljinu Neobi~ne `ivotinje Safari sestre Sve o psima Psi - jedna rasa, jedna pri~a Lovac na krokodile Kraljevstvo geparda Sve o psima Crni decembar Karina: Uzbudljivi safari Rudove bubice Stvaran izgubljeni svijet

Asmir Sulji} postigao tri gola za FK Sarajevo

Cijela ekipa zaslu`na za veliku efikasnost

OSLOBO\ENJE
SARAJEVSKO IZDANJE
47. strana

utorak, 13. septembar 2011. godine

Hidrogradnja i @GP ponovo na gradili{tu sarajevske zaobilaznice

Spasavanje
konstrukcije
Hidrogradnja i @GP danas zapo~inju operaciju spasavanja konstrukcije na objektima sarajevske zaobilaznice (dio cestovnog koridora 5c) koje su gradili sve do raskidanja ugovora sa slovenskom kompanijom CST. Ugovor o radovima vrijednim 1,5 miliona eura ju~er su potpisali Filip Vujeva, direktor JP Ceste Federacije BiH te direktori Hidrogradnje Semin Ma{i} i @GP-a Asim Nani}. Spasavanje se obavlja na petlji Butila i vijaduktu O{trik. Ti se objekti nalaze na skeli sa ve} ugra|enom oplatom te je neophodno betonirati otvorene dijelove konstrukcije i za{tititi armaturu i kablove. Za{tita se obavlja zbog ~injenice da }e za izbor novog izvo|a~a za nastavak radova na ovom dijelu zaobilaznice (LOT 1) biti potreban ne{to du`i period. Rok za radove je 90 dana.

Radove od 1,5 miliona eura treba zavr{iti za 90 dana U petak tender za dovr{etak najkriti~nije ta~ke na trasi koridora 5c

Francuska: Eksplozija u nuklearki
U eksploziji u nuklearnoj elektrani poginula je jedna osoba, a tri su ranjene. Do eksplozije je do{lo u ju`nom dijelu Francuske, u nuklearki Marcoule. Nakon eksplozije do{lo je do po`ara u skladi{tu radioaktivnog otpada, javlja Le Figaro, prenosi Fena. Iako se u po~etku strahovalo od radioaktivnosti, Francuska agencija ASN izvijestila je kako nema opasnosti od curenja radioaktivnih ~estica. Marcoule je zapravo pogon gdje se obra|uju i prera|uje nuklearni otpad te kao takav nema reaktore, koji su tipi~ni za nuklearne elektrane.

Vakcina protiv raka plu}a
Sa potpisivanja ugovora u JP Ceste Federacije BiH
Foto: D. TORCHE

Novi natje~aj
@GP je, prema rije~ima dire kto ra te kom pa ni je, ve} obavio pripremne radove za nastavak posla, a prvi ~ovjek Hidrogradnje nada se da }e vri je me bi ti na klo nje no gra|evinarima kako bi uspje{no mogli okon~ati preuzete poslove. Za direktora JP Ceste Fede-

racije BiH bila je ovo prilika da najavi da }e ve} ovog ~etvrtka biti objavljen natje~aj za nastavak izgradnje sarajevske zaobilaznice na dijelu koji je prvobitnim ugovorom bio povjeren slovenskom izvo|a~u. Podsjetio je na to da su radovi na LOTU 2 u toku i pred brojnim novinarima i TV kamerama obe}ao da }e u {es-

tom mjesecu idu}e godine taj dio zaobilaznice biti pod asfaltom i spreman za promet.

Rje{avanje kolapsa
Ju~era{njem potpisivanju ugovora prisustvovao je i federalni ministar prometa i komunikacija Enver Bijedi}. Sarajevsku zaobilaznicu smatra najkriti~nijom ta~kom

[TETA BI BILO DA PROPADNE [teta bi bilo da ono {to je do sada ura|eno propadne i zbog toga je potpisivanje ovih ugovora veoma zna~ajno, kazao je Bijedi}

cestovne infrastrukture u Bosni i Hercegovini, a njenu izgradnju mukotrpnim i dugotrajnim poslom na rje{avanju saobra}ajnog kolapsa oko Sarajeva. „[teta bi bilo da ono {to je do sada ura|eno propadne i zbog toga je potpisivanje ovih ugovora veoma zna~ajno“ ka, zao je ministar te konstatovao da JP Ceste Federacije BiH, ministarstvo na ~ijem je ~elu i Vlada FBiH, i na ovaj na~in dokazuju koliko im je stalo do toga da imamo savremene H. A. komunikacije.

Kubanci su ovih dana saop{tili da su, nakon 25 godina istra`ivanja, uspjeli da proizvedu vakcinu protiv raka plu}a. Nau~nici isti~u da vakcina ne djeluje preventivno ve} zaustavlja bjelan~evine koje podsti~u nekontrolisani rast }elija raka. U slu~aju da vakcina bude djelotvorna, rak plu}a mogao bi se pretvoriti u hroni~nu bolest. Hemoterapija i zra~enje i dalje }e se koristiti u prvoj fazi lije~enja i borbe protiv kancerogenih }elija, ali pacijentimakojima to ne pomogne, nova vakcina mogla bi da spasi `ivot, tvrde kubanski nau~nici. Vakcina je ve} testirana na 1.000 pacijenata na Kubi i besplatno je podijeljena bolnicama u zemlji.

POSLJEDNJE VIJESTI
KONJI^KI LJEKARI U [TRAJKU - Oko 300 zaposlenih u Op{toj bolnici u Konjicu od ju~e su u generalnom {trajku. Katastrofalno stanje u ovoj zdravstvenoj ustanovi rezultat je dugogodi{njih sumnjivih radnji menad`menta koji je nakon {trajka upozorenja smijenjen, navode u Sindikatu. Zbog pasivnog pona{anja Vlade Hercegova~ko-neretvanskog kantona ovoj instituciji prijeti zatvaranje jer nemaju mateijalnih sredstava za rad, prenosi FTV. KATJA POGODILA BRITANIJU I IRSKU - Tropska oluja Katja, koja je pogodila Veliku Britaniju i Irsku, dovela je ju~er do zatvaranja puteva, mostova i otkazivanja sportskih doga|aja, a stanovnici su se suo~ili s najja~im vjetrom u posljednjih 15 godina. O~ekuje se i da veoma obilne padavine pogode sjever Irske i centralni dio [kotske. UPAD U PROSTORIJE AL-JAZEERE - Pripadnici egipatskih sigurnosnih slu`bi upali su u prostorije TV kanala Al-Jazeera u Egiptu i uhapsili dio zaposlenih, saop}io je ogranak te stanice u Kataru. Egipatska dr`avna agencija MENA objavila je da je zatvorena kompanija koja je osiguravala opremu za kanal Al-Jazeera Muba{er (u`ivo), jer, kako tvrdi, nije imala odgovaraju}e dozvole za rad. Od kada je po~ela s radom 1996, Al-Jazeera je postala veoma cijenjen kanal na Bliskom istoku i {ire iako je ~esto imala probleme s vladama tog regiona.

U Sarajevu od 14. do 17. septembra

Kongres plasti~nih hirurga
Sedmi kongres balkanskog udru`enja plasti~norekonstruktivnih i estetskih hirurga Bapras 2011, ~iji je do ma}in Kli ni~ki cen tar Uni ver zi te ta u Sa ra je vu, odnosno Klinika za plasti~nu i rekonstruktivnu hirurgiju, uz u~e{}e velikog bro ja stru~nja ka iz ove oblasti iz regiona i svijeta bi}e odr`an u Sarajevu od 14. do 17. septembra, istakao je na ju~era{njoj pres-konferenciji u Institutu za nau~nois tra`iva~ki rad i ra zvoj KCUS-a prof. dr. Faris Gavrankapetanovi}, generalni direktor KCUS-a. Doc. dr. Mustafa Hiro{, direktor hirur{kih disciplina KCUS-a, istakao je kako sada{nja plasti~na hirurgija ide takvim koracima da }e ubrzo

^ovjek-planina
U ambijentuplaninarskogdoma na Rudoj glavi, nedaleko od Gora`da, premijerno je prikazan dokumentarni film autora Almira Huki}a “Neimar budu}nosti“ posve}en rahmetli Nedimu Pilavu Jogiju, dugogodi{njem predsjedniku Bo{nja~ko-planinarskog dru{tva Gora`de - Magli}. Prvi su ga imali priliku pogledati ~lanovi dru{tva, koji su se kroz dokumentarac prisjetili po~etka gradnje doma, ali i svog dugogodi{njeg predsjednika dru{tva, kojeg su od milja zvali ~ovjek-planina. U 40 minuta trajanjaautorkrozsnimkeprikazuje “ra|anje ideje“ o izgradnji planinarskog doma, a nakon toga prati kako ni~e dom koji je bio ispunjenje sna rahmetli Jogija. A. H.

Sa ju~era{nje pres-konferencije u KCUS-u

sti}i ono {to su imali prije rata - najbolju plasti~nu hirurgiju na prostorima biv{e Jugo sla vi je, ~iji po je di ni stru~njaci danas rade na presti`nim svjetskim klinikama. Doc. dr. Reuf Karabeg, {ef Klinike za plasti~nu i rekonstruktivnu hirurgiju KCUS-a i predsjednik Organizaci-

onog odbora, kazao je kako }e na kongresu biti najeminentniji svjetski stru~njaci iz oblasti plasti~ne i rekonstruktivne hirurgije. U toku kongresa bi}e izvr{en i operacioni zahvat, koji }e linkom biti preno{eni do hotela Bristol, gdje }e se odr`avati skup.
Mr. BABI]